Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANALYS SAMHÄLLE

ANNONS

CONTENT WITH A PURPOSE

NR 2 | SEPTEMBER 2017 ANALYSSAMHALLE.SE

MED FOKUS PÅ ARBETSMARKNAD, TRAINEE & KOMPETENS

Leif Östling – ordförande Svenskt Näringsliv I framtiden kommer det behövas mer kompetensutveckling inom systemtänkande och digital teknik. Det område som behöver mest kompetensutveckling i dag är i allra högsta grad digitaliseringen, personer med stora kunskaper om hur de rätta verktygen ska användas på ett effektivt sätt. – Det behövs fler systemingenjörer med digital inriktning som även kan koda. De behövs på arbetsplatser där det mesta sker digitalt. Till exempel för att kunna lokalisera var varor finns i ett stort förråd. Jag tror också att det behöver ägnas mer tid åt de digitala verktygen i skolan. Pedagogiken har hittills varit lite för konservativ och det har dessvärre inte varit så mycket utveckling på det området, säger Leif Östling, ordförande på Svenskt Näringsliv. Östling tror att de enklare jobben som att plocka på lager, köra truckar i logistikcentrat och den övriga manuella hanteringen kommer att försvinna inom en nära framtid. Det behövs mer systemtänkande inom varuflöden hos alla typer av företag.  Läs mer på sida 34

ANALYS SAMHÄLLE

I SAMARBETE MED

Läs fler artiklar på analyssamhalle.se På analyssamhalle.se finner du fler artiklar och reportage som fokuserar på allt från kompetensförsörjning, traineeprogram och arbetsmarknad.

INSPIRATION

Jobb direkt efter studier

I höst sjösätts ett pilotprojekt där studier i gymnasieskola varvas med hälften lärande på företag samtidigt som eleven får lön. Initiativet kommer från näringslivet och stöds av Skolverket.  Läs mer på sida 5

MÖJLIGHETER

Kombinera passioner med Traineeprogram

JOHAN SÖDERSTRÖM

VD FÖR ABB I SVERIGE & FÖRE DETTA TRAINEE &

“Våra traineer är intresserade av att förbättra världen” Läs mer på sida 12

Saab är ett litet storföretag, i alla fall globalt sett, men vi har en mycket bred verksamhet med produkter i absolut världsklass.  Läs mer på sida 14

LÄS MER OM

Medföljer som bilaga i Dagens industri september 2017

PÅ SIDAN 41!


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

IT&TELEKOMFÖRETAGEN – ALMEGA

JÄMSTÄLLDHETSARBETE FÖR ATT MÖTA KOMPETENSBRISTEN INOM IT- OCH TELEKOM Text: Anna Bjärenäs / Foto: IT&Telekomföretagen Den svenska arbetsmarknaden står inför stora problem med kompetensbrist. Särskilt tydligt märks detta inom IT- och Telekomsektorn. En av lösningarna stavas jämställdhetsarbete. År 2006 låg andelen kvinnor i IToch telekombranschen totalt på 32 procent, en siffra som 2016 hade sjunkit till 28 procent. På chefs- och VD-nivå har utvecklingen varit svagt positiv – andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent och andelen kvinnor på VD-positioner har ökat från åtta till 15 procent. Som synes är den negativa trenden med färre kvinnor totalt sett i branschen ett allvarligt hot mot kompetensförsörjningen. Lyckas företagen bara attrahera hälften av befolkningen säger det sig självt att man har misslyckats och att det finns en stor, outnyttjad kompetenspool som går förlorad, helt i onödan. Att utvecklingen i branschen i stort är negativ kan antas bero på att delar av branschen och företagen av unga

(både män och kvinnor) uppfattas som mansdominerade och mindre attraktiva arbetsgivare. I undersökningen ”Unga kvinnor och IT 2016” svarar varannan tillfrågad att de tror att kvinnor har sämre karriärmöjligheter än män inom IT. IT&Telekomföretagen, en branschoch arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, engagerar sig aktivt i arbetet för att skapa ökad jämställdhet i en fortfarande mansdominerad bransch. Bland annat genom förändringsprogrammet Womentor, som på regeringens initiativ drivits sedan 2006, i syfte att öka antalet kvinnliga chefer i IT- och telekomsektorn. Programmet består av två parallella delar, som tillsammans ger de deltagande företagen stöd att arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnor på chefsposition: mentorprogrammet för kvinnor på ledande positioner, och förändringsprogrammet med fokus på kvinnor som kompetens och resurs i arbetet med ledarförsörjning.

“Womentor ger företagen verktyg för att arbeta målstyrt för jämställdhet.” – Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, oavsett om de är män eller kvinnor. Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition i de egna företagen, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget och att progress inom framstående företag i sin tur har en positiv inverkan på branschen i övrigt, säger Sofia Yngwe, Kommunikationschef, IT&Telekomföretagen.

många mentorer och 57 företag medverkat i förändrings- och ledarskapsprogrammet Womentor. Programmet löper på ett år och många företag är med år efter år. Deltagande företag utser en kvinna på chefsposition till adept i Womentor-programmet, och erbjuder två mentorkandidater. Det som skiljer Womentor från liknande program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Womentor ger företagen verktyg för att arbeta målstyrt för jämställdhet. De enskilt största framgångsfaktorerna för de företag som uppnår förbättrade resultat är: 1. Ett engagemang för frågan från företagsledningen, som förutom ord innebär att hela organisationen får mandat och incitament att arbeta med frågan. 2. Målstyrning och uppföljning, på samma sätt som för andra affärsmål.

Sedan 2006 har 347 adepter, lika

I tillägg till värdet av ökad jämställd-

het i sig, visar företag genom att delta i Womentor att de satsar på ökad inkludering och jämställdhet, vilket stärker företagets varumärke och attraktion som arbetsgivare. Det företagen framför allt efterfrågar är konkreta verktyg för att arbeta strukturerat med målstyrning och uppföljning av jämställdhet och inkludering, och det är också detta som är den främsta framgångsfaktorn för de som lyckas genomdriva förändring, menar Sofia. För att bli ännu bättre på att möta det behovet kommer Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX att ingå som en obligatorisk del av Womentor från 2018. – Genom att samarbeta med en erfaren aktör som har en etablerad metod för mätning, målstyrning och indexering av jämställdhets- och mångfaldsarbete till programmet hoppas vi kunna ge ännu mer värde till företagen som är med och i förlängningen bidra till att förbättra hela branschens förmåga att attrahera och behålla den bästa kompetensen, avslutar hon.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND

Daniel Håkansson har gått som lärling i snart två år.

TRADITIONELL LÄRLING – ETT FRAMGÅNGSRECEPT INOM BYGGBRANSCHEN Text: Andreas Ellhar / Foto: Sveriges Byggindustrier

Sedan länge har traditionell lärlingsutbildning varit en självklar väg till yrkeskompetens inom bygg vid sidan om gymnasieskolan. Några av de många fördelarna är att lärlingsmodellen är åldersoberoende, eleven får lön under praktikperioden och företagen har möjlighet att påverka utbildningsinnehållet.

– Den klassiska lärlingsutbildningen bygger på en väl inarbetad tradition i byggindustrin. Grundförutsättningen är att det finns ett företag som har ett behov av arbetskraft – till skillnad från den skolförlagda utbildningen där det är elevens val som styr, säger Lars Tullstedt, ansvarig kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Fördelarna med att gå som traditionell lärling är bland annat att eleven får betalt under hela utbildningstiden – som i regel leder till en tillsvidareanställning efter lärlingstiden. Lärandet sker i skarpa projekt ute på arbetsplatsen med handledare som har specifik kompetens. – Företagen har stora möjligheter att påverka utbildningsinnehållet inom ramen för yrkets branschge-

mensamma målbeskrivning, vilket bidrar till att lösa kompetensförsörjningen när andra modeller inte fungerar. Genom detta minskar man även risken för felrekryteringar, fortsätter Lars. Görgen Zilén, ombudsman på Byggnads, menar även att utbildningen ger nödvändig och relevant kunskap för både individens yrkesval och företagens behov. Tillsvidareanställning är vanligt i byggbranschen, vilket även ger förutsättningar för trygga jobb och en bra grund för rekrytering till branschen. – Det viktigaste att tänka på som lärling är att visa engagemang på arbetsplatsen, att man vill och gör sitt bästa för att lära sig nya saker, säger Daniel Håkansson som blir examinerad golvläggare lagom till jul. Daniel har gått som lärling i snart två och ett halvt år och ser fram emot att fortsätta inom yrket efter avklarat yrkesbevis. Han gick gymnasiet och en period på universitetet som många andra, men kände att det inte var hans grej. – Jag ville ha ett praktiskt jobb där jag fick vara ute och röra på

“Det viktigaste att tänka på som lärling är att visa engagemang på arbetsplatsen, att man vill och gör sitt bästa för att lära sig nya saker.” mig. Att få skapa något som man fysiskt kunde ta på. Golvläggare var en chansning men så här i efterhand kunde det inte bli bättre. – Jag blev positivt överraskad av branschen och stämningen på firman jag hamnade på. Det är ett skönt gäng där vi har kul i vardagen, inte som på högskolan där jag kände att det var mer av en konkurrenssituation studenterna emellan. En av de bästa sakerna med mitt yrkesval är att man verkligen slutar

för dagen när man går hem. Mail, telefon, sociala medier och annat slipper jag. Daniel skulle rekommendera andra att gå som lärling inom bygg, han har lärt sig mycket på kort tid och arbetar med skarpa fall tillsammans med handledare. Varje moment prickas av i lärlingsplanen som ligger till grund för yrkesbeviset. Och även om han varvar teori med praktik finns det saker man inte kan läsa sig till. – Hur använder du händerna när du ska fästa en platta med precision? Sånt måste man öva på i verkligheten, det går inte teoretisera fram, avslutar Daniel. En stor del av den traditionella lärlingsutbildningen i byggbranschens regi finns inom yrken där gymnasieskolan inte levererar yrkesutbildade. Ett exempel är ställnings-byggare, ett yrke där det krävs en stor portion riskmedvetenhet och personlig mognad. Utan den åldersneutrala lärlingsutbildningen skulle branschen ha svårt att rekrytera yrkeskunniga personer. – Lärlingsutbildningen bedrivs

FAKTA ”Traditionell lärling” är en åldersneutral utbildningsform. Teori på distans varvas med praktik på arbetsplats. Varje år utfärdar Byggnadsindustrins yrkesnämnd omkring 4 000 yrkesbevis inom 16 olika yrken. För att få ett yrkesbevis inom något av yrkena krävs att man har klarat samtliga utbildningsmoment, vilket motsvarar ungefär tre till fyra år som lärling.

utifrån arbetsmarknadens behov. Fack- och arbetsgivare inom branschen är engagerade i utvecklingen av utbildningen vilken gör att den hela tiden förbättras i takt med hur arbetena utvecklas. Utbildningen blir relevant till branschens efterfrågan, avslutar Görgen. När ett företaget anställer en lärling registreras lärlingsutbildningen hos Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Lärlingen och handledaren på arbetsplatsen sätter tillsammans upp den praktiska utbildningsplanen och lärlingen rapporterar tid per moment i en e-lärlingsbok. Yrkesteori läses in via en webbaserad distansutbildning där webblärare granskar de insända uppdragen. – Branschen har stora rekryteringsbehov och av allt att döma kommer behoven att öka ytterligare om alla tilltänkta projekt ska kunna genomföras. Nya bostäder, renovering av miljonprogrammen, energieffektiviseringar, infrastrukturbyggande och underhåll är några av områdena vi behöver förstärkning till framöver, avslutar Lars.


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSAMHALLE.SE

ANALYS SAMHÄLLE European Media Partner presenterar Analys Samhälle. Här kommer vi att intervjua företagsledare, inflytelserika människor, politiker och bland annat analysera stora samhällsfrågor som kompetensförsörjning, miljö och regional utveckling. I den här cross media-kampanjen fokuserar vi på kompetensfrågor och hur vi som land genom rätt kompetens kan fortsätta att vara konkurrenskraftigt i dag och i framtiden. Vi är stolta över att presentera en djupdykande intervju med Johan Söderström, VD för ABB Sverige. Johan berättar om hur en traineetjänst hos ABB tog honom från Västerås till Ghana, Pakistan, Venezuela och Australien. I dag lever vi i ett kunskapsintensivt samhälle och det blir allt viktigare för oss att kunna förstå på dju-

PROFILER I PUBLIKATIONEN

pet vad det är för typ av varor och tjänster vi producerar och tillhandahåller. En snabb teknikutveckling samt en ökad globalisering gör att medarbetarnas kompetens blir företagets viktigaste beståndsdel. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Samtidigt beskrivs svårigheterna att rekrytera personer med nyckelkompetens ofta som det allra största tillväxthindret, samtidigt som konkurrensen om kandidaterna ökar i takt med tidigare nämnda globaliseringen. Hur ska man som arbetsgivare gå tillväga för att nå Sveriges young professionals? Detta kommer bland annat Maria Brithon Brinck på ABB och närings- och innovationsminister Mikael Damberg att svara på. God läsning önskar vi på redaktionen!

Anders Bohlin – VD för American Express Global Business Travel i Sverige

Ida Dicksson, Industrihistoriker och författare

ANDREAS & CHRISTOFFER TIPSAR! Ta del Jag villav gärna framtidens tipsa om arbetsmarknad, träningsartikeln på sidan 8 och artikeln traineeprogram, arbetsgivare, om etiska regler och säkerhet vid hudbehandlingar kompetensutveckling och utbildningar. på sidan 18. Andreas Hörlin Lottaoch Ekselius, Projektledare Christoffer Magnusson, Projektledare

INNEHÅLL 8

Framtiden och möjligheter

12 Profilintervju – Johan Söderström 14 Traineeprogram inom bilindustrin 16 Stora möjligheter

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

26 Experter – Arbetsmarknad 28 Industrihistorikens ord 30 Produktioner flyttar hem 32 Nytänkande hyresvärd 34 Profilintervju – Leif Östling

ANALYSSAMHALLE.SE

EXKLUSIVT FÖR WEBBEN

”I Sverige behöver vi inte betala terminsavgifter för att studera vidare och vi får ta förmånliga studielån hos CSN så att vi klarar vår försörjning. Det är en stor förmån som ger alla möjligheten till en eftergymnasial utbildning, ett utvecklande och roligt jobb samt en säkrare position på arbetsmarknaden.”

Maria Hollander som är VD på företagsklustret Paper Province pekar på utbildning, infrastruktur och innovationsklimat som viktiga exempel på vad som måste fungera för att skapa möjlighet för företag att växa.

Följ oss digitalt:

Olika FN-organ har olika struktur på praktikprogrammen.

FN ses som en attraktiv arbetsgivare bland studenter i de nordiska länderna. På exempelvis FN:s livsmedelsprogram (WFP) får de många förfrågningar.

Foto: WFP-Rein Skullerud

Göran Arrius Ordförande i Saco.

LÄRLING & UTBILDNING

POPULÄRA ARTIKLAR PÅ ANALYSAMHALLE.SE Regional samverkan ger bra konkurrenskraft

Missa inte filmer och annat rörligt material på kampanjsidan.

På kampanjsidan har vi möjlighet att gå ännu djupare och göra längre analyser och intervjuer.

ANALYS SAMHÄLLE

Projektledare: Andreas Hörlin andreas.horlin@europeanmediapartner.com Projektledare: Christoffer Magnusson christoffer.magnusson@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Layout & copy: Johanna Sjöberg Text: Andreas Ellhar, Anna Bjärenäs, Anders Edström Frejman, Mats Carlbäck & Therese Lukic Omslagsfoto: Ernst Henry, Pia Nordlander & Anna Rehnberg Distribution: Dagens industri, september 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm

CONTENT WITH A PURPOSE

Krönikor skrivna endast för våra digitala plattformar finns att läsa på vår kampanjsida.

@europeanmediapartner

YOUNG PROFESSIONALS & TRAINEE ARBETSMARKNAD & INTEGRATION

DIGITALT INNEHÅLL DIGITAL KRÖNIKÖR

44 Effektivisera affärsresor

analyssamhalle.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av 2 högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder 1 rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Vi kan Sveriges lokalaste rekryteringsoch bemanningsföretag.

rekrytering!

www.onepartnergroup.se

2 1


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

SVENSK GYMNASIELÄRLING

”SVENSK GYMNASIELÄRLING” – EN UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN Text: Andreas Ellhar / Foto: Anna Rehnberg

Vill du ha jobb direkt efter utbildning? Ett ovärderligt kontaktnät och stora framtidsmöjligheter? I höst sjösätts ett pilotprojekt där studier i gymnasieskola varvas med hälften lärande på företag samtidigt som eleven får lön. Initiativet kommer från näringslivet och stöds av Skolverket. – Vi ser en mängd bristyrken i dag. Svensk Gymnasielärling är en investering för framtiden och ger eleven en status och självkänsla som få andra yrkesutbildningar, säger Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren. Många av Sveriges arbetsgivare i flera olika branscher har idag stor brist på kompetent arbetskraft. Samtidigt är det en utmaning att få unga människor att välja en yrkesutbildning på gymnasiet. Utbildningarnas attraktivitet har minskat trots att det är genom en yrkesutbildning man kan räkna med att hitta välbetalda, intressanta och utvecklande jobb. – ”Svensk gymnasielärling” är initiativet från näringslivet med potential att förnya lärlingsutbildningen i Sverige. I höst kommer de

första eleverna i initiativet påbörja sina studier, då kommer vi närma oss de lärlingsutbildningar som finns i Europa där eleven är anställd och får en lön, säger Lotta Naglitsch, Föreståndare för Skolverkets lärlingscentrum. – Många elever vet vad de vill. Svensk gymnasielärling är en bra pedagogisk modell där man får lära sig i ”skarpt läge” med den senaste tekniken och med tempot i verkligheten. Lärlingsutbildningen ger även möjligheten att knyta värdefulla kontakter. En gymnasial lärlingsutbildning innehåller samma kurser och krav som en skolförlagd yrkesutbildning. Svensk gymnasielärling innebär fokus både på bredd i utbildningen och spetskompetens för det specifika företaget. Samtidigt kan lönen under utbildningstiden öka attraktiviteten för yrkesutbildningar generellt. – Lönen är även en motivationsfaktor för både den som söker till gymnasiet och den som går utbildningen. Lärlingen utbildas med förutsättningar och villkor som

“Svensk Gymnasielärling är en investering för framtiden.” gäller i arbetslivet och då är lön en naturlig och motiverande del för individen, menar industrimannen Carl Bennet. Modellen ”Svensk gymnasielärling” ger förutsättningar för framtida kompetens-försörjning hos arbetsgivare. Detta eftersom man får chansen att lära känna eleven under tre år, något som även minskar risken för felrekryteringar. – ”Svensk gymnasielärling” ger ökade möjligheter för arbetsgivaren att vara med och forma en ung människa tidigt i yrkeskarriären. Många ungdomar är arbetslösa samtidigt som företag inte hittar rätt kompetens, det här gör det möjligt för bägge parter att testa varandra, fortsätter Carl Bennet. – Upplägget är enkelt! Halva

tiden är eleven i skolan och halva tiden som arbetstagare på en arbetsplats. Skolan har ansvaret för elevens hela utbildning. Själva genomförandet av utbildningen sker i samverkan med arbetsgivaren. Det vill säga – det eleven ska kunna enligt yrkesexamen lär man sig genom att vara lärling på en arbetsplats och göra det arbetsgivaren gör, menar Lotta Naglitsch. Yrkesläraren på skolan ansvarar för att hålla reda på vad man ska kunna, vad lärlingen lärt sig och sätter till slut betyg efter att ha träffat elev och handledare regelbundet på arbetsplatsen. Skolan har också ansvar för att komplettera delar av utbildningen som man inte kan lära sig på en arbetsplats. – Gymnasielärlingsmodellen förenklar även för arbetsgivaren som slipper ansvaret för dokumentationen av utbildningsdelen, den kan skolan bäst och är också ansvarig för. – Till skillnad från hur det är i Tyskland är skolan i Sverige ansvarig för utbildningen, något som är mer angeläget än någonsin.

FAKTA OM SVENSK GYMNASIELÄRLING Eleverna får en yrkesexamen likvärdig med en skolförlagd yrkesutbildning på gymnasiet. Studenterna får även möjlighet till grundläggande högskolebehörighet på samma sätt som alla som går yrkesprogram. Staten står för hela kostnaden för utbildningen – liksom för alla gymnasieutbildningar – men arbetsgivaren och staten delar på kostnaden för lönen till lärlingen.

Kunskaper om kritiskt tänkande och skolans värdegrund är några av kärnvärdena för att leva i ett demokratiskt samhälle – och det är skolans uppgift att det genomsyrar hela utbildningen. Målet är att svensk gymnasielärling i framtiden ska finnas inom de flesta branscher med goda jobbutsikter. Framöver kommer modellen att förhoppningsvis ingå i alla tolv nuvarande yrkesprogram. De som är aktuella i piloten är Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. – 18 skolor kör igång i höst, de flesta längs västkusten och i Norrland. Man kan förslagsvis gå in på: gymnasielarling.se för att se vilka skolor det rör sig om, avslutar Lotta Naglitsch. Skolverkets uppgift är att stötta både skola och arbetsliv i frågor som gäller lärlingsutbildning. Man hjälper också skolorna som ska ta emot eleverna med goda exempel, nätverksarbete, men även med råd om genomförande av utbildningen.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Tomas Rapp

LEDARE – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Privat

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

GENVÄGEN TILL TOPPJOBBET Arbetslivets karriärvägar är sällan spikraka och utan gropar. Därför ska du ta en smart genväg genom att söka till ett traineeprogram. Många av näringslivets

toppchefer har börjat sina yrkesbanor som traineer. Ett traineeprogram är mångsidigt, extremt lärorikt, nätverksbyggande, tufft och alldeles underbart. Det är en rivstart på karriären som få andra jobb kan ge. Det är också därför smarta och framgångsrika företag inser nyttan av att fånga upp de allra bästa talangerna. För kampen om talangerna

hårdnar. Samtidigt ställer unga välutbildade allt högre krav på sina blivande arbetsgivare. Tiden är förbi då det räckte med en enkel vision och företagsbeskrivning som lockbete. I dag krävs en ständigt pågående utveckling av ett företags värderingar, hållbarhet och kultur för att locka de bästa.

Vi på Traineeguiden är omåttligt stolta att kunna genomföra Traineedagen Stockholm, som är Nordens största traineeevent, för sjunde året i rad. Den 13 oktober träffas Sveriges främsta företag och studenter från hela landet som klarat hårda tester för att bli utvalda

”Vi skapar en mix av personer, bakgrunder, utbildningar, drömmar, personligheter och arbetsgivare för möten och samtal som leder vidare.”

och inbjudna. Vi skapar en mix av personer, bakgrunder, utbildningar, drömmar, personligheter och arbetsgivare för möten och samtal som leder vidare. Många bra karriärer kommer att starta på Traineedagen.

framgångsrikt arbetsliv! Årets deltagande företag är Microsoft, SEB, Husqvarna, Tele2, Nordea, Bring, E-on, Com Hem, JM, SJ, Siemens, ABB, Arla, Acando, H&M, Scania, CapGemini, Saab, Telenor och DXC Technology.

För er som nått ända fram till

PS. Under februari 2018 har vi premiär för Traineedagen Göteborg. Missa inte det!

Traineedagen den 13 oktober gäller det att ta tillfället i akt. Ett råd är att våga ta ett steg framåt. Att ställa den där frågan eller ta kontakt med företaget du inte riktigt har koll på. Traineedagen är ett gyllene tillfälle. Lycka till på en viktig och kanske avgörande dag för ett roligt, givande och

Linus Paulsson VD, Traineeguiden.se

MER OM VÄGEN DIT ANALYSSAMHALLE.SE Vi har flera reportage på Analys Samhälle om vägen till drömjobbet. ANNONS

SJ

ÖDMJUKHETEN ÄR VIKTIG Text: Mats Carlbäck / Foto: SJ

Har man ett brinnande tågintresse sedan barnsben och samtidigt en gedigen maskin- och produktteknisk utbildning från Chalmers i Göteborg låter en traineeplats på SJ som en riktig fullträff för båda parter. Även om Christoffer Dawson bara hunnit känna på hur det är att vara SJ-trainee under knappt en vecka märker han redan att han har hamnat rätt: – Det känns hur bra som helst. Förutom att jag har blivit otroligt bra emottagen så känns upplägget för det

ettåriga traineeprogrammet såväl genomtänkt som anpassat efter mina önskemål. Att en tågintresserad nyutexaminerad Chalmersstudent skulle söka sig till SJ är kanske inte så konstigt. – Att de sökte någon med just min profil avgjorde förvisso saken, men just möjligheten att få helhetsbilden av ett stort företag som SJ och möjligheten att på relativt kort tid får en introduktion till flera avdelningar var något som lockade just mig.

SJ:s traineeprogram öppnar också upp möjligheten att man som trainee i stor utsträckning själv får vara med och påverka hur programmet ska läggas upp. – Jag börjar och slutar inom samma division, men tiden däremellan kan jag själv i viss mån planera, lite beroende på vad jag kanske vill fördjupa mig inom eller om jag hittar något som verkar intressant, förklarar Christoffer som ser sig själv jobba med SJ:s produkter framöver, även efter tiden som trainee.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ABB

Joakim Lejkemo och Natalie Fransson började ABB:s traineeprogram i februari 2017. Efter tre praktikperioder om tio veckor väntar en längre utlandspraktik om totalt tre till sex månader. Kontakten med olika delar i verksamheten bygger upp ett värdefullt personligt nätverk.

TRAINEEPROGRAM UTAN BEGRÄNSNINGAR Text: Mats Carlbäck / Foto: ABB

ABBs traineeprogram är ett av Sveriges mest eftertraktade traineeprogram bland teknikstudenter som vill arbeta i ett företag vars teknik gör skillnad på riktigt. För Nathalie Fransson, 26, och Joakim Lejkemo, 27, var det naturligt att söka till ABB:s traineeprogram. Nathalie som läst till civilingenjör inom Energisystem vid Uppsala Universitet ville jobba inom ett globalt företag med möjligheter att arbeta utomlands. – För mig var detta en bra övergång från universitetet. Jag ville inte gå in i en fast roll från dag ett, säger hon. Joakim som läst Industriell Ekonomi på KTH är inne på samma linje. – Jag gillar att se och förstå helheten oavsett vad det handlar om och det är ju precis det man får i ABB:s traineeprogram. Redan från start får man möjlighet att arbeta på flera platser, vilket även kombineras med studie- och kundbesök som i sin tur bidrar med ovärderliga perspektiv. ABB är ett välkänt globalt företag. Traineeprogrammet har

funnits länge och är välrenommerat, säger han. Upplägget är tre praktikperioder om tio veckor efter en introduktionsvecka. Dessa följs av en längre utlandspraktik om totalt tre till sex månader. Vanligtvis förlagd vid någon av ABB:s enheter utanför Sverige. – Jag sitter i Ludvika där ABB har sitt kraftcentrum. Det är väldigt kul att en FoU-anläggning i absolut världsklass ligger i just Dalarna! Det märks också att kompetens från hela världen samlas här. Åtta nationaliteter är representerade på min avdelning som består av 14 personer, säger Nathalie. Hon tilltalas även av att tekniken som utvecklas här möjliggör en vidare utbyggnad av gröna energislag samt att man arbetar för att göra komponenterna mer miljöanpassade. Joakim som just nu är på ABB-enheten Robotics i Västerås arbetar på en avdelning som bedriver projekt inom produktionsteknik. – Väldigt förenklat går vårt arbete ut på att driva projekt för att tillgo-

dose säkerhet, kapacitet och effektivitet i produktionen. Detta kan ske genom exempelvis omstruktureringar eller nyinvesteringar, säger han. Nathalie och Joakim beskriver att de från dag ett involveras i skarpa projekt på ett företag som de märker befinner sig i frontlinjen inom ett antal områden. De får sitta med i ledningsgruppsmöten, träffa kunder och leverantörer.

“Åtta nationaliteter är representerade på min avdelning som består av 14 personer.” Samtidigt ligger mycket av ansvaret i varje trainees egen hand. Här finns verkligen ingen utrullad röd matta att gå på bara för att man blivit antagen som trainee. – Man ansvarar till exempel själv för att söka sina egna praktik-

perioder. Och här väljer man ju själv om de ska vara kopplade till sin egen utbildning eller om man vill utmana sig själv genom att ta något som ligger utanför ens egen comfort zone. Att vara trainee kan definitivt vara jobbigt och utmanande, men det är definitivt värt det då man växer snabbare som person och i sin yrkesroll om man utmanas och utmanar sig själv, säger Joakim Lejkemo. Nathalie beskriver hur en typisk vecka kan se ut. – Den kan bestå av fyra arbetsdagar på den praktikplats man för tillfället har och avslutas med en traineeaktivitet där vi exempelvis gör studiebesök på en enhet inom ABB eller hos en kund. Det är oerhört viktigt, eftersom det ger ett helikopterperspektiv på ABB. Något annat som är väldigt betydelsefullt är talarmiddagar där vi ofta bjuder in en hög chef inom ABB som berättar om sin tjänst och sina erfarenheter. Jag märker ett generellt starkt engagemang internt från ABBs sida gentemot oss trainees. Alla vi frågar tackar ja.

FAKTA ABB antar varje år över 30 trainees efter en omfattande ansökningsprocess. Alla program kombinerar jobb under tre praktikperioder med internutbildning samt möjlighet till utlandstjänstgöring. Det ettåriga programmet är ett av Sveriges mest populära traineeprogram bland teknikstudenter.

Båda menar att tempot är högt inte minst därför att arbetet på praktikplatserna varvas med utbildningar, traineeaktiviteter och resor. Att vara trainee på ABB öppnar också upp möjligheter att bygga upp ett värdefullt personligt nätverk tidigt i sin karriär. – Vår kull av traineer här i Sverige består av 15 personer och vi blir väldigt tajta och sammansvetsade, eftersom vi går igenom så mycket tillsammans. Från den ganska krävande ansökningsprocessen med intervjuer och tester, våra gemensamma aktiviteter och utbildningar och hela vägen till slutpraktiken, säger Nathalie. Joakim vill även lyfta fram kontakterna de får med traineer på ABB från andra länder. – Bara på min avdelning finns det traineer från Schweiz och USA. Jag är till exempel intresserad av att göra min utlandspraktik i USA. Jag upplever att kontakten med min amerikanska traineekollega kan vara ovärderlig för min framtid inom ABB.


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

Marcus Hällegårdh har genomgått det tvååriga lärlingsprogrammet på Assemblin VS. I dag är han montör och hjälper nya lärlingar, som Axel Ljunggren.

Behovet av fler yrkesarbetande tekniker och montörer i installationssektorn är mycket stort. Ett företag som tar lärlingarna på allvar är Assemblin. Efter introduktionstiden finns dessutom tydliga karriärvägar – som kan leda hela vägen till VD-stolen.

Assemblin tar emot cirka 450 lärlingar till tre bolag inom el, VS och ventilation varje år. Varje utbildning är skräddarsydd för att passa den bransch som lärlingarna vill arbeta i efteråt – För Assemblin är lärlingar en ovärderlig tillgång. Vi tar in så många som vi kan ge en komplett utbildning. Varje lärling tilldelas en erfaren montör som kontrollsäkrar att lärlingens utbildning innehåller viktiga moment. Dessutom hjälper den erfarne montören med personlig utveckling, berättar Ann-Charlotte Södergren, HR-chef på Assemblin VS. Inom Assemblin VS, som tar emot flest lärlingar inom Assemblin-koncernen, finns just nu 178 lärlingar i ett tvåårigt utbildningsprogram. – Varje lärling tilldelas en erfaren ansvarsmontör som ser till att utbildningen innehåller alla viktiga moment och erbjuder personlig utveckling, förklarar Anne-Charlotte. Alla lärlingar får en välavlönad anställ-

PÅVERKA FRAMTIDENS SAMHÄLLSUTVECKLING Svensk infrastruktur står inför flera stora utmaningar. Nu ger Trafikverket dig möjligheten att påverka det viktiga arbetet. Det tolv månader långa programmet med start i september månad ger dig både en god inblick i Trafikverkets verksamhet. Du får möjlighet att praktisera inom Trafikverkets olika verksamhetsområden och även utomlands Vi har för närvarande fjorton traineer för-

delade på flera orter inom olika områden såsom projektingenjörer, projektledare, kommunikatörer och IT-specialister. Antal tjänster, inriktningar och orter varierar från år till år och för grundläggande behörighet krävs en examen som omfattar minst 180 högskolepoäng. Dock läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet kräver många kontakter både inom och utanför Trafikverket. Det är också viktigt att personen har förmågan att skapa goda relationer och är intresserad av samhällets utveckling.

Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket och dess cirka 6 800 medarbetare arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Med Trafikverkets traineeprogram får du en bredare förståelse för Trafikverkets roll och uppdrag. Läs mer: www.trafikverket.se/ jobboframtid Rekryteringsprocessen inleds i början av året och pågår under våren med urval, tester och intervjuer. För mer information om Trafikverkets traineeprogram och 2018 års rekrytering besök Trafikverkets hemsida. Text: Therese Lukic

ning. Möjligheten finns att klättra på karriärstegen för den som vill och kan. Efter några år som VS-montör får man mer ansvar, till exempel för ett helt arbetslag. Vill man fortsätta klättra finns möjlighe-

ten att fort- och utbilda sig. – Efter lärlingstiden hos Assemblin VS jobbar man ett par år som VS-montör. Nästa steg är att bli ansvarsmontör med ansvar för ett arbetslag på en byggplats. Sedan erbjuds intern utbildning till exempelvis projektledare eller kalkylator. En del montörer väljer att läsa vidare på yrkeshögskolan. Finns motivationen kan man nå till VD-stolen – som vår nuvarande VD i Assemblin VS, Lennart Petersson, gjort, säger Ann-Charlotte.

Lärlingsutbildningen avslutas med ett prak-

tiskt och ett teoretiskt prov. I princip alla som genomför utbildningen och klarar proven fortsätter med fast anställning. Grunddragen är desamma i lärlingsprogrammen inom Assemblin El och Assemblin Ventilation.

Marcus Hällegårdh har goda erfarenheter från sin egen lärlingstid. I dag är han montör i Göteborg och hjälper själv lärlingar. – Det funkade väldigt bra på vår filial, och så vitt jag kan bedöma funkar det lika bra fortfarande. Jag fick mer ansvar gradvis, och blev utmanad att tänka själv. Marcus ser också utvecklingsmöjligheterna efter själva lärlingsåren som en styrka hos Assemblin. – De första två, tre åren efter att man blivit fullbetald medarbetare är minst lika viktiga som lärlingsperioden. Jag fick själv möjlighet att inleda med en lång rad olika jobb, i olika storleksordningar och med olika mycket ansvar. Text: Jörgen Hallström

Foto: Michael Holmberg

Foto:m Per Hanstorp

TAR LÄRLINGAR PÅ ALLVAR


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

VATTENFALL

SPÄNNANDE FRAMTID INOM ENERGISEKTORN Text: Anna Bjärenäs / Foto: Elisabeth Redlig

Malin Alexis Nordin, ansvarig för Vattenfalls Nuclear Trainee Program.

Energisektorn går starkt framåt och söker nya talanger. På Vattenfall sätter man nu fokus på ett av de energislag som står för stor del av Sveriges energiförsörjning – kärnkraften. Kärnkraften står i dag för hela 40 procent av Sveriges energiförsörjning. Ändå har det varit relativt tyst om den spännande utveckling som sker inom sektorn, samt de fina framtidsutsikter och möjligheter den erbjuder. Detta vill man på Vattenfall ändra på, med sitt nya traineeprogram Nuclear Trainee Program, som startar den 5 mars 2018. – Kärnkraft är en spännande verksamhet i sig, det kommer att komma många spännande jobb framöver och vi vill skapa en ökad medvetenhet om detta. Kärnkraftsområdet är brett och omfattar såväl projektfrågor som kärnbränsleavfall, kärnkraft och energi. Sektorn erbjuder en flora av spännande arbetsuppgifter, säger Malin Alexis

Nordin, ansvarig för Vattenfalls Nuclear Trainee Program. Hon menar att man varit för dålig på att prata om kärnkraft vad gäller kompetensinriktning. Det har varit mer prat om avveckling än utveckling och nysatsning, men med en så bärande roll som kärnkraften har i Sverige är det ett måste att tänka framtid och innovation. Därför vill man på Vattenfall skapa engagemang, externt såväl som internt, och visa att man tänker framåt. – Traineer är ett bra sätt att skapa engagemang och att få in duktiga människor som stannar och trivs, dessutom ger traineeprogrammet en väldigt bra introduktion till hela verksamheten. Ett traineeprogram är en extrasatsning som ger en skjuts in i karriären och som visar, även internt, att vi verkligen investerar långsiktigt. Våra medarbetare är guld värda och tillsammans med traineerna kommer de att utgöra en dynamik som bidrar till att skapa en framåtanda.

“Traineer är ett bra sätt att skapa engagemang och att få in duktiga människor som stannar och trivs.” Malin menar att Kärnkraften kan vara en språngbräda, en väg in i energisektorn, där man sedan kan byta energislag och jobba med något annat ifall det lockar efter några år. – Energi är roligt! Vi vill nå målgrupper även längre ner i åldrarna genom att prata om detta på ett konstruktivt sätt. Det behövs fler ingenjörer och just inom energisektorn finns det en framåtanda när man pratar miljötänk och innovation.

Energisektorn har haft sina traditionella sätt att jobba, Malin menar att man länge haft ett bra samarbete med högskolor och universitet, men att man ibland måste bli tydligare och skarpare när man kommunicerar möjligheterna, så att man lockar kompetens till sektorn även i framtiden. Traineeprogram är ett sätt att hitta kompetens och sätta fokus på sitt employer brand. På Vattenfall har man jobbat med traineeprogram länge och det mest tongivande har varit international trainee, där alla internationella affärsområden är representerade. Det nya programmet är unikt med sitt fokus på den breda kärnkraftsverksamheten. Malin berättar om upplägget: – Man får en rekryterande chef och en roll i verksamheten. Under året kommer deltagarna att ha ett antal seminarier om två till tre dagar per gång, däremellan hålls virtuella möten där man diskuterar olika teman. Man får löpande uppgifter som löses i team, så att

FAKTA Vattenfalls Nuclear Trainee Program är ett ettårigt traineeprogram. Ansökningsdatum den 2 oktober till den 24 november. Programstart 5 mars 2018. Programmet har 17 platser. Placeringsort är Vattenfalls olika bolag i Sverige.

man hela tiden har en pågående dialog med varandra. Vi skapar en medvetenhet om andra roller inom kärnkraftsverksamheten genom att ha ett flertal rotationer under programmet. Deltagarna har även en gemensam läroplattform där de är aktiva och lägger upp rapporter under hela året. Vi tror att detta är en utmärkt miljö att lära sig i, såväl om kärnkraftssektorn, som om Vattenfall som företag och hur vi hanterar ledarskapsfrågor, hur vi kommunicerar, vår roll i omvärlden och så vidare. Traineeprogrammet ger deltagarna chansen att både få kollegor på den avdelning där man är och att lära känna andra människor med samma intressen som sedan blir ens nätverk ute i organisationen. Med denna spännande satsning vänder sig Vattenfall till såväl nyutexaminerade som till de som jobbat några år, beroende på vad man har för erfarenhet.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

TELE2

TRAINEEPROGRAMMET SOM ÄR EN VD-SKOLA Text: Anders Edström Frejman / Foto: A.C.F - Stockholm

Tele2s Executive Traineeprogram är ett av de mest eftertraktade traineeprogrammen i Sverige. Det har ett tydligt fokus på att fånga upp talanger till ledande roller i företaget, och det på kort tid.

“Den typiske Tele2-medarbetaren är en talangfull, prestigelös vinnarskalle som vågar ifrågasätta.

Det är nog få företag som annonserat efter trainees med rubriken ”Vi behöver nya traineer, några av de gamla är VD:ar nu”. Det är lite karaktäristiskt för Tele2 som gått från att vara utmanare och uppstickare till tydliga ambitioner att vara marknadsledare. Utmanar- och entreprenörsandan och det innovativa finns kvar. Det är en förutsättning för överlevnad i en bransch där två år kanske motsvarar ett decennium i andra. Hur ska man behålla snabbheten i tanke och fötter på högsta nivå i företaget? Den kan låta klyschigt, men svaret är att attrahera de allra bästa unga talangerna. Daniel Wall, 28 och Beata Klein, 27 är två av de senaste tillskotten. Vi träffas i Tele2s nya lokaler i Sveriges IT- och telekom-Mekka Kista, tillsammans med Tele2 Sveriges VD Samuel Skott. Platsen är ”Arenan” som närmast kan beskrivas som en gigantisk öppen innergård med en kraftigt överdimensionerad bred trappa på ena sidan och en storbild mittemot. Längs innerväggarna ända upp till taket hänger elektroniska Billboards. Här är slipsar lika sällsynta som fasta arbetsplatser. De senare existerar inte. Inte ens för VD:n. En av tankarna bakom det är att man vill uppmuntra till spontana möten. Det här är inte vilken arbetsplats som helst. Samuel Skott, i dag VD för Tele2 Sverige, började själv som trainee 2005. – Jag visste egentligen inte så mycket om Tele2 som företag när jag pluggade industriell ekonomi, säger han. Inte mer än att jag hade varit i kontakt med deras personal när jag jobbade i en telefonbutik.

Daniel Wall, Samuel Skott och Beata Klein i TELE2s nya lokaler.

Jag träffade representanter från alla operatörer, men Tele2s personal verkade helt klart ha roligast på jobbet! Ett avgörande ögonblick för Daniel Wall som påbörjade traineeprogrammet 2016 var när Tele2s dåvarande VD talade vid ett Tele2-event på KTH. Här föll bitarna på plats för honom. – Han beskrev deras traineeprogram som riktigt häftigt. Min studiekompis sade skämtsamt till

mig att det verkade vara svårare att bli antagen där än till NASA. Till skillnad från min klasskamrat så sökte jag programmet. Och kom in! Det har hänt mycket sedan förra hösten då Daniel började det ettåriga programmet som Samuel Skotts trainee. Lång historia kort är han nu bland annat produktchef för fasta produkter som bredband och telefoni. Och har även, tillsammans med HR, varit ansvarig

för rekrytering av sin efterträdare Beata Klein. – Från dag ett ingick jag i den svenska ledningsgruppen med förväntat stort ansvar. I vilket annat sammanhang får du en sådan chans till insyn och erfarenhet på den nivån som nyutexaminerad, frågar Daniel retoriskt. Samuel Skott bekräftar den bilden. – Alla personliga kontakter jag hann knyta inom Tele2 under mitt år som trainee gav mig ett för-

FAKTA Tele2s Executive Trainee Program är en unik karriärväg för unga talanger. Vi letar efter trainees som kan hjälpa oss förbli den utmanare som vi alltid har varit. Den som antas till programmet spenderar ett år på vårt nya kontor i Kista utanför Stockholm och jobbar nära en person i företagsledningen som också blir mentor. Läs mer om Tele2s Executive Traineeprogram på www.tele2.com/career/trainee-program/

språng internt och har varit oerhört viktigt för min resa inom företaget. Jag kände ju halva firman efter ett år! Han beskriver den typiske Tele2-medarbetaren som en talangfull, prestigelös vinnarskalle som vågar ifrågasätta. Traineeprogrammet är färgat av företagskulturen som genomsyras av personligt ansvar och ett mandat som gör att de anställda vågar ta egna beslut baserat på Tele2s värderingar. Det var också företagskulturen inom Tele2 som Beata Klein, fastnade för vid sina första kontakter med företaget under studietiden på Industriell Ekonomi, Chalmers. – Det var en rak, ärlig och juste kommunikation. Den bild av Tele2 som jag fick vid mina första kontakter stämmer fortfarande. Det är på riktigt väldigt bra stämning och roligt att vara här samtidigt som det är otroligt intensivt, sammanfattar Beata sina första sex veckor som trainee. Även hon slås av den höga nivån som man släpps in på i företaget när man kommer in som trainee på Tele2. Det ärliga intresset av att ta tillvara idéerna, kreativiteten och nytänkandet hos traineerna. – Det är fantastiskt att vara mitt inne i ett företag som är i ständig förändring. Att se detta från insidan och vara med och utveckla de nya affärerna och vara med och ta företaget till nästa steg.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Behöver du hjälp? VI HAR MÅNGA LEDIGA TJÄNSTER INOM

EKONOMI

IT

ENGINEERING

SÄLJ & MARKNAD

STARTA DIN KARRIÄR PÅ POOLIA.SE

ADMINISTRATION

HR & LÖN

LIFE SCIENCE

INKÖP & LOGISTIK

BANK & FINANS

JURIDIK

CONTENT WITH A PURPOSE


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL– ANALYSSAMHALLE.SE

SOM TRAINEE LÄRDE JAG MIG MYCKET Vi är mycket nöjda med våra traineer och de bidrar omgående till företaget, samtidigt som de naturligtvis får mycket stöd hela vägen, säger ABB:s Sverige-VD och före detta traineen Johan Söderström.

Det föll sig naturligt för Johan Sö-

derström att börja på ABB efter sin civilingenjörsexamen. Han beskriver att han är uppvuxen i ”ABB-staden” Västerås så det kändes spännande. Det började egentligen långt innan med flera olika sommarjobb på ABB som han trivdes väldigt bra med. Han kände att han fick chansen direkt att bidra och lära sig massor. – Därför sökte jag till traineeprogrammet och började där 1986. Jag gillade möjligheten att prova olika arbetsuppgifter, se olika verksamheter och få träffa människor från hela världen. Jag var inte riktigt säker på var jag ville hamna så traineeprogrammet passade mig mycket bra. ABB:s traineeprogram har funnits i

112 år och det är Sveriges äldsta traineeprogram. Precis som det så ofta beskrivs är traineeprogram ett effektivt sätt att komma in på ett globalt företag och få erfarenhet från olika affärsområden, länder och kulturer. – Som elevingenjör får du på ABB möjlighet att jobba i tioveckorsperioder på olika enheter för att sedan avsluta med

en utlandspraktik på ett halvår. Jag hann med att jobba med projektfinansiering, stora globala kraftprojekt till Ghana och Pakistan samt produktförsäljning inom automationsområdet. Något han såg som ett stort plus

var att han upplevde att alla jobben innebar möjligheter att få vara med och bidra till en bättre värld. – Jag fick också möjligheten att åka till Venezuela, Nya Zeeland och Australien. Det var jättespännande och kul naturligtvis. Det var stort att få åka ut själv så tidigt och att få mycket ansvar. Johan Söderströms karriär inom ABB har sedan varit spikrak. – Jag fick tidigt chansen att jobba med människor, har haft flera lokala och globala ledarbefattningar i Schweiz och Sverige. Vi är verkligen globala och vi finns i mer än 100 länder och 6 000 större städer. Han arbetade en kort tid utan-

för ABB som divisionschef på Munters. – Jag lärde mig mycket, men fick ett erbjudande om att kom-

”Det var stort att tidigt få åka ut själv och att få mycket ansvar direkt.” ma tillbaka till ABB av dåvarande VD:n för ABB Sverige, Sten Jakobsson. Det var enkelt att tacka ja. Sedan 2011 är jag VD för ABB Sverige. Jag brinner för jobbet och alla härliga, kunniga människor jag får arbeta med varje dag och att vi verkligen får chansen att förbättra världen med vår teknik och våra lösningar. Enligt Johan Söderström handlar det hela tiden om att skapa ett vinnande team där alla blir sedda, att jobba för partnerskap och samarbeten externt och internt som ger resultat. Han ser tillbaka på sin tid som trainee som en avgörande del av sin yrkebana. Men rätt inställning är a och o. – Det gäller att gå in fullt ut för

det man håller på med, att trivas med det man gör och ha kul. När du är trainee får du prova på många delar av företaget vilket gör att du snabbt kan ta reda på vilka arbetsuppgifter som passar dig bäst just nu. Du blir också en del av ett team med jämnåriga och får ovärderliga kontakter för framtiden med massor av duktiga människor spridda över världen. Traineeprogrammet gav mig en bra bas med inblick i många delar av företaget, hur våra kunder tänker och tillgång till ett globalt nätverk med duktiga personer.

traineegruppen har gett.

Internt betraktas traineeprogrammet som en väl beprövad och vik-

000 talanger genomgått ABB:s traineeprogram och det har hållits oavsett om det varit bra eller dåliga tider. – Vi fortsätter ständigt att utveckla och förbättra programmet. Våra traineer är fantastiskt duktiga och vi eftersträvar också stor mångfald i traineegrupperna.

tig rekryteringsbas för framtida talanger och företagsledare inom ABB-koncernen. – Det är helt klart ett bra sätt för oss att hitta duktiga, unga människor till vårt företag. Vi har en gedigen rekryteringsprocess för traineeprogrammet med både intervjuer och personlighetstester. En av de största styrkorna med programmet är att man själv får välja sina praktikplatser. Många av våra traineer pratar sig varma om stödet, sammanhållningen och kamratskapet som

Traineeprogrammet ska dock inte

ses som en ”gräddfil” utan som ett mycket bra första jobb. – Våra traineer är intresserade av att förbättra världen med ABB och genom att jobba ihop med andra som lagspelare. Vi är mycket nöjda med våra traineer och de bidrar omgående till företaget samtidigt som de naturligtvis får mycket stöd hela vägen från sina kollegor, ledare och hela företaget. Under årens lopp har nästan 3

Text: Anders Edström Frejman

FRÅN BOTTEN TILL TOPPEN ANALYSSAMHALLE.SE Vill du läsa inspirerande företagarhistorier? Läs bland annat om Scanias CFO, Johan Haeggman på analyssamhalle.se

MALIN FRENNING

Är utbildad på Maskinteknisk utbildning med inriktning mot Industriell ekonomi och började på Telia som trainee 1993. Var VD för TeliaSonera International Carrier och därefter VD för Telia Sverige från 2014 till 2015. Frenning blev rankad på plats fyra av Ny Teknik i en lista över Sveriges mäktigaste IT-kvinnor 2010 och på åttonde plats över inflytelserika insprerande kvinnliga ingenjörer 2015. Sedan 2016 är hon landstingsdirektör vid Stockholms läns landsting.

Foto: Kristofer Samuelsson

Foto: Fredrik Persson

DE GICK FRÅN TRAINEE TILL CHEF JOHAN HAEGGMAN

Med en fot i tekniken och den andra i ekonomin, var Scania en lockande arbetsplats, så när Johan Haeggman erbjöds en traineeplats tvekade han inte att omedelbart tacka ja. Strax före millennieskiftet förra året lämnade Johan Haeggman Scania för tjänsten som CFO vid internetkonsultföretaget Framfab. Där fick han från en central plats uppleva hela IT-bubblan – både dess uppgång och fall. Tillbaka på Scania efter åren i IT-världen väntade en annan erfarenhet – som chef för Corporate Communications.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

TA KONTROLL ÖVER DIN FRAMTID OCH GÖR ETT MEDVETET STUDIEVAL Foto: Kalle Assbring

Foto: Pia Nordlander

ANALYSSAMHALLE.SE 13

”Saco driver akademikernas intressen och arbetar för att utbildning ska löna sig. Vi och våra förbund är experter på sina yrken och delar med oss av vår kunskap för att du bättre ska kunna göra ett medvetet studieval. I Sverige behöver vi inte betala terminsavgifter för att studera vidare och vi får ta förmånliga studielån hos CSN så att vi klarar vår försörjning. Det är en stor förmån som ger alla möjligheten till en eftergymnasial utbildning, ett utvecklande och roligt jobb samt en säkrare position på arbetsmarknaden. Ta tillvara på den möjligheten och välj utbildning med omsorg. Men oroa dig inte för att välja fel. Det går att rätta till och om du inte provar det du tror på kommer du aldrig att veta om är rätt för dig eller inte. Lönar det sig att plugga vidare? Ja, för de allra flesta. Studieförberedande program förutsätter nästan att du bygger på din utbildning för att få ett kvalificerat arbete. Arbetslösheten är lägre för högskoleutbildade än för dem som börjar jobba direkt efter gymnasiet och förutom den ekonomiska aspekten får du bättre förutsättningar till ett roligt och utvecklande arbete som högskoleutbildad. ” Läs hela på analyssamhalle.se

FAKTA

MARTIN LUNDSTEDT Martin Lundstedt född 28 april 1967 i Mariestad, är VD och koncernchef för Volvokoncernen sedan den 22 oktober 2015.Martin Lundstedt studerade till civilingenjör (Industriell ekonomi) på Chalmers tekniska högskola varefter han började som trainee på Scania 1992.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Foto: Dan Boman

Johan Söderström beskriver sig som en 54årig ur-Västeråsare med en civilingenjörsexamen i Industriell Teknik från Linköpings universitet 1986. Hade han inte blivit ingenjör så hade han velat bli jägmästare och jobbat med skog och natur.

ANNIKA FALKENGREN Hon började på SEB som trainee 1987, och har därefter bland annat varit chef för räntehandeln, Merchant banking och divisionen Corporate & Institutions. Annika genomförde utbildningsprogrammet Ruter Dam 1997 och listades på plats tio av tidningen Fortune i Världens 50 mäktigaste affärskvinnor 2011. Hon har även blivit utnämnd till näringslivets mäktigaste kvinna två gånger av Veckans Affärer.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

INSPIRATION– ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Fredrik Dhejne

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Johan Landin – marknadsansvarig för Saab Digital Air Traffic Solutions.

SPRÅNGBRÄDA TILL KARRIÄREN Det är inte alltid man lyckas med konststycket att hitta ett jobb där man lyckas förena två passioner på ett naturligt sätt. Men Saabs traineeprogram hjälpte Johan Landin att göra just detta – både ett livslångt flygintresse och det betydligt färskare intresset för affärslivet är nu viktiga och avgörande komponenter i Johans roll som marknadsansvarig för Saab Digital Air Traffic Solutions. Det känns helt fantastiskt är få

jobba med digitala flygtrafiklösningar. Svensk spjutspetsteknik på en internationell arena – precis som att spela i landslaget, menar Johan Landin och utvecklar: – Saab är ett litet storföretag, i alla fall globalt sett, men vi har en mycket bred verksamhet med produkter i absolut världsklass. Gripen är väl ett tydligt exempel på hur ett företag från lilla Sverige gör avtryck globalt, hur vi faktiskt alltid ligger i framkant. Med åren har traineeprogrammet

utvecklats. Det nuvarande, Saab Graduate Leadership Program-

me, inkluderar bland annat deltagare från Saab internationellt i ett och samma program och är ännu mer inriktat på förändringsledning. I Johans fall har traineeprogrammet varit en viktig del i karriärsutvecklingen. Det gav honom en möjlighet att hyfsat snabbt och effektivt komma in i organisationen och få en tydlig bild av hela verksamheten. – Det är verkligen en unik möjlighet. Man får lära känna bolaget på ett oöverträffat sätt som annars skulle ta många år, förklarar Johan som själv deltog i Saabs allra första traineeprogram som startade 2003. Samtidigt finns det vissa saker man som trainee måste beakta oavsett inom vilket företag man gör sin traineeperiod, och där är Johan väldigt tydlig: – Man måste ha en stor portion tålamod. Programmet förser en med en fantastisk plattform att stå på, en grund att utvecklas från, men man blir inte VD direkt efter avslutat traineeprogram. Samtidigt har man alla möjligheter att med hårt och

“Det är som att spela i landslaget.”

Samtidigt har Saabs traineepro-

engagerat arbete komma väldigt långt i sin karriär tack var den gedigna kunskap och den erfarenhet man fått under tiden. Även om en hög framtida chefs-

position troligen lockar många att söka till traineeprogram, erbjuder till exempel Saabs flexibla och mångfacetterade program även andra möjligheter – också för den som inte nödvändigtvis vill hamna i en ledande chefsposition. – Genom att man får en översiktsbild av företaget ökar möjligheterna att hitta det där specifika som man verkligen vill jobba med och specialisera sig på. Den chansen får man här, något man annars kanske måste pröva sig fram till under år av olika jobb inom olika avdelningar, säger Johan, som själv har hittat just det han vill arbeta med.

gram i Johans fall bidragit med en rad positiva faktorer, som annars hade varit svåra att förskansa sig. Omväxlingen och rotationen, som är en central del av traineeprogrammet, har byggt upp ett enastående nätverk, något som är viktigt för en lyckad karriär. – Den delen ska man inte förringa, den betyder mycket. Samtidigt gav det oss en möjlighet att lära känna oss själva på ett sätt som annars kanske aldrig blir av. Detta kryddat med den ledarskapsutveckling vi fick med oss, gör att man känner sig ganska redo att ta sig an betydande och mer ansvarfulla poster efter avslutat program, menar Johan. Att det blev just Saabs traineeprogram för Johan beror till stor del på kopplingen mellan spetsteknik och den globala marknad Saab jobbar på. Ett traineeprogram är dock inget självspelande piano, det kräver att man tar det på allvar och till fullo utnyttjar den chans som erbjuds.

– Det krävs givetvis att man är nyfiken och aktiv för att ta till sig allt det man ställs inför. Förmågan eller i alla fall viljan att arbeta i grupp och utveckla detta är också viktigt för att lyckas som trainee, tycker Johan som vill framhäva ytterligare fördelar med Saabs traineeprogram: – Man blir väldigt väl omhändertagen och det finns en inbyggd trygghet i programmet tack var just det. Det kan faktiskt vara en avgörande faktor när det gäller att hitta sin plats i det globala företaget. Allt är inte alltid givet när man laddad med kunskap från universitet ska prova sina vingar – då kan det vara skönt att känna sig som en del av något större. Text: Mats Carlbäck

LÄS MER OM SVENSK SPJUTSPETSTEKNIK? ANALYSSAMHALLE.SE ”Det var mer av en slump som Helena Bergström Pilo såg annonsen där Volvo sökte trainees. I dag är hon en av företagets högsta chefer med ansvar för att utveckla företagets nya bilar.”

HVD på Hexagon, är utbildad företagsekonom och började sin karriär som trainee på Stora.

CLAES WIDLUND

Arbetschef för Tankbeläggning i Svevia. Började karriären som trainee inom Svevia som trainee år 2013.

Foto: Nordic Choice Hotels

VD för Tre Sverige. Började karriären 2006 som trainee på MTG.

OLA ROLLÉN

Foto: Svevia

JOHAN JOHANSSON

Foto: Hexagon

Foto: Tre

DE GICK FRÅN TRAINEE TILL CHEF MALIN LANNER Chef för Shared Services i Nordic Choice Hotels. Började karriären som management trainee på Nordic Choice Hotels under 2005.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

HUSQVARNA

Chris Price, uppvuxen i USA. Utbildad i Sverige.

INNOVATIV TEKNIK PÅ DEN GLOBALA ARENAN LOCKAR Text: Mats Carlbäck / Foto: Husqvarna

Innovativa tekniska lösningar för den globala marknaden med ett tydligt hållbarhetstänk kan för många låta som den perfekta utmaningen. Chris Price från Charlotte i USA tvekade aldrig när han skulle söka lämpligt traineeprogram – svenskbaserade Husqvarnakoncernen hade precis det han eftersträvade. När nu halva traineetiden har gått är Chris mer än nöjd med sitt val som bland annat gett honom chansen att bo i exotiska Sverige. Teknikintresset har alltid funnits där, likaså intresset att få se världen och främst då Europa. Därför var Chris Price, uppvuxen i South Carolina i USA, ytterst noggrann i valet av traineeprogram efter sina universitetsstudier. Att valet till slut föll på det klassiska svenska varumärket Husqvarna känns därför ganska naturligt. – Husqvarna är ett känt varumärke här, framför allt i Charlotte där jag nu bor, förklarar Chris. De erbjuder mycket av det jag söker och har ett tydligt mål med sitt

program. Det kändes väldigt rätt att söka sig hit. Husqvarna Groups traineeprogram sträcker sig över två år och är uppdelat i fyra tydligt definierade delar för att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar att få en tydlig bild av hela organisationen. För Chris del har det inneburit en period i Stockholm och en i självaste Huskvarna. – Det gav mig en möjlighet att verkligen bekanta mig med hela koncernen och direkt komma in i företagskulturen, vilken kanske är det viktigaste av allt. Man måste kunna överblicka helheten och förstå kulturen som ligger till grund för hela företagets sätt att arbeta, hävdar Chris. För Chris, vars teknikintresse är tydligt riktat mot utvecklingen och användandet av robotteknik, har programmet hittills inneburit en chans att jobba med det han gillar allra bäst och det i skarpt läge: – Jag har fått ta del i arbetet med

utvecklingen av robotgräsklippare, något som varit oerhört stimulerande och en av anledningarna till att jag valde det här programmet.

tydlig bild av vilken väg vi traineer ska ta och även var vi hamnar efter avslutat program, säger Chris, som själv hoppas på en lång och fram-

“Här kommer man väldigt tidigt in och får arbeta med forskning och utveckling.” Här kommer man väldigt tidigt in och får arbeta med forskning och utveckling, i det här fallet handlar det dessutom om verklig spjutspetsteknik, vilket inte gör saken sämre. Redan under rekryteringsprocessen påbörjas planeringsarbetet för Husqvarnakoncernens traineer, där det individuella upplägget utformas efter deltagarnas intresse och ambitioner. – Det känns verkligen att de satsar på varje individ. Upplägget under de två åren är i mångt och mycket skräddarsytt efter mig och mina mål. Redan i början får vi en

gångsrik karriär inom koncernen och det får gärna bli fler placeringar i Europa. Om man, som i Chris fall, ser en framtid på en ledande befattning i ett globalt företag, erbjuds med andra ord alla möjligheter här. Förutom att få en tydlig helhetsbild av företagets olika delar bygger deltagarna också upp ett såväl internt som externt nätverk – något som i dagens affärsliv är en krass nödvändighet. – Mitt professionella nätverk växer för varje dag, vilket för mig är oerhört positivt. Men vad som

FAKTA Vartannat år tar Husqvarna Group in cirka tolv traineer från hela världen som får möjligheten att delta i ett tvåårigt utvecklingsprogram. Deltagarna erbjuds en möjlighet att ta del av Husqvarna Group’s Global Trainee Program, som består av fyra 6-månaders placeringar, varav en internationell, och även ett antal utbildningsmoduler.

är ännu viktigare är den möjligheten jag har fått att verkligen tränga djupt in i företagskulturen och samtidigt lära mig hur man anpassar sig efter detta. Det gäller att vara öppen och framför allt flexibel, för att få ut mest av sin tid i programmet och med all säkerhet även senare under den fortsatta karriären. Husqvarna Group har en tydlig hållbarhetsfokusering, vilket också avspeglar sig i traineeprogrammet, något som Chris utan omsvep villigt erkänner var en avgörande faktor för hans val av traineeplats: – Allt det arbete vi gör, all forskning och utveckling, alla möten genomsyras av ett tydligt och markant hållbarhetstänk. Man känner tidigt att det är vad jag kallar ”green company” där alla jobbar mot samma mål och därmed lyckas göra avtryck, avrundar Chris som efter tiden i Charlotte är på väg till tyska Ulm för nästa etapp av sin spännande utvecklingsresa.


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

Astrid Rydheim, 28, studerade Biomedicinprogrammet vid Uppsala universitet, en forskningsinriktad utbildning där flertalet studenter väljer att doktorera. Men för Astrid fanns intresset att söka nya vägar. Ett beslut som blev början på en imponerande karriärresa. – Eftersom jag inte ville jobba inom labb

fanns en drivkraft att hitta nya utmaningar. Det tog mig till USA där jag studerade ett halvår på Harvard innan jag återvände till Sverige för studier vid KTH´s masterutbildning Entrepreneurship and Innovation Management. Jag ville jobba med den sjuka kroppen men mitt intresse fanns inom industrin, vilket ledde mig till AstraZeneca’s traineeprogram Operations Global Graduate Associates Programme. En utbildning med totalt tre olika placeringar plus ett avslutande år där traineen väljer mellan att anta en roll inom företaget som sedan fortlöper eller en sista och fjärde traineeplacering.

STORA MÖJLIGHETER INOM DET OFFENTLIGA Inom offentlig sektor finns en rad olika typer av traineeprogram för nyexaminerade såväl som för specialist- och chefsnivåer. Ett av syftena är att intressera unga för den breda verksamhet som finns och visa på spännande karriärvägar. – Vi vill att ungdomar ska se vilken stor

variation av verksamheter vi bedriver och intressera dem för en framtida karriär där, berättar Caroline Olsson som är chef för arbetslivssektionen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Men traineeprogram har naturligtvis flera syften, bland annat att hitta lämpliga kandidater för olika typer av karriärvägar och sedan stötta dem i deras utveckling dit. – Inom våra verksamheter vänder vi oss ofta till akademiker eftersom majoriteten av våra anställda har akademisk utbildning, främst inom landstingen som ligger på i snitt 70 procent, fortsätter hon. Inom landstingen är ofta traineeprogram-

men också mer yrkesspecifika, exempelvis det kliniska basåret för sjuksköterskor. Inom kommunerna är det enligt Caroline Olsson oftast bredare typer av program som drivs. – Kommunerna har ju en så stor bredd av verksamheter, alltifrån skola och omsorg till kultur och fritidsverksamheter, vilket innebär att även deras traineepro-

gram ser väldigt olika ut beroende på kommun och typ av verksamhet. Ett av skälen till att offentlig sektor jobbar

alltmer aktivt med olika traineeprogram är det stora rekryteringsbehovet de har. Det gäller att synliggöra alla de olika jobb som finns och visa på potentialen i dem för att på det viset få unga intresserade av jobben. – Inom vissa områden finns en låg medvetenhet om vilka jobb som faktiskt finns och vilka intressanta arbetsuppgifter de innehåller, förklarar Caroline Olsson. Som ett exempel jämför hon ett jobb inom

den tekniska förvaltningen i en kommun med ett som konsult. Inom kommunen får man ofta jobba med hela processen, från ax till limpa. Om det är inom samhällsbyggnad så kan man följa ett projekt i från starten tills det är ett levande bostadsområde. – Jobbar man på en konsultbyrå får man oftast bara jobba med ett av stegen. En fråga som dyker upp emellanåt är lö-

neläget som inte alltid talar till den offentliga sektorns fördel rent pengamässigt. – Man måste se till hela anställningspaketet, med arbetstider, olika förmåner, semesterlängd, arbetsinnehåll etc, när man jämför och inte bara titta på lönekuvertet, förklarar hon. Text: Ylva Sjönell

Den första placeringen spenderade Astrid på Global Quality där hon skapade sig en djupare förståelse för den komplexa processen runt registreringar och upprätthållande av licenser kopplade till läkemedel. Nästa placering tog henne till en av AstraZeneca’s fabriker i Södertälje, där Astrid vid 24 års ålder erbjöds en plats i ledningsgruppen. – Det var ett enormt privilegium att redan i så unga år få lära sig hur en ledningsgrupp fungerar. Men också att få delta i beslutsprocesser för att sedan se hur samma beslut implementeras i organisationen och vad konsekvenserna blir. Under traineeperioden fick jag förtroendet att arbeta som projektledare med ansvar för projekt som hade stor på-

verkan på fabriken inte minst vad gäller arbetsprocesser. Astrid menar att detta visar på en av AstraZenecas stora styrkor, att utveckla unga personer genom att få dem ut ur deras ”comfort zone”, samtidigt som man coachar bredvid. En metod som gav henne fantastiska möjligheter på fabriken i Södertälje. – Eftersom mitt traineeprogram var globalt blev också en av mina placeringar utomlands. I mitt fall i Japan. Genom att leva och verka i en miljö och kultur som ligger långt från den västerländska fick jag upp ögonen för en spännande och annorlunda marknad inom läkemedelsindustrin. För den som aspirerar på att bli en global ledare i framtiden är förståelsen för andra kulturer en förutsättning. Under det sista året med placering i

Göteborg fick Astrid möjligheten att jobba med AstraZenecas svenske VD Jan-Olof Jacke samt företagets svenska HR-chef Cecilia Hallengren. Här bestod arbetet av allt från ansvar inom den svenska HR-ledningsgruppen till att tillsammans med Jan-Olof Jacke delta i en expertgrupp inom Life Science. Ett privilegium menar Astrid som idag ser tillbaka på många viktiga lärdomar. – I dag jobbar jag som projektledare inom global kvalitet. Ett arbete jag ser fram emot att fördjupa mig inom ytterligare. Det är anmärkningsvärt, så här i efterhand, hur snabbt jag har fått lära genom mina olika placeringar. Det jag har fått lära mig hos AstraZeneca under mina fyra år har varit helt ovärderligt. Text: Therese Lukic

Foto: Thomas Carlgren

Foto: AstraZeneca

EN TALANG MED VÄRLDEN SOM PLATTFORM


Studenterna löser vikariejobben Skolförvaltningen på Bodens kommun beslutade att lägga ut hela sin vikariehantering på StudentConsulting. – Vi är otroligt nöjda med StudentConsulting som leverantör, deras leveransstatistik och professionalitet i alla sammanhang, säger Maria Lundgren, skolchef Bodens kommun. kolsektorn har ett stort behov av vikarier och att snabbt hitta rätt kompetenser för att klara sitt resursbehov. Bodens kommun i Norrbotten är inget undantag, så där beslutade man sig för att lägga ut hela sin vikariehantering på StudentConsulting. Allt från förskola till gymnasieskola och komvux. Uppdraget styrs utifrån ett systemstöd som hanterar hundratals beställningar per dag med resurser från en personalpool bestående av 50 lärarstudenter, 35 pensionerade lärare och 30 heltidsanställda. – Under vårt samarbete med Bodens kommun har 64 personer rekryterats, lärare som fått anställning hos Bodens kommun via vår resurspool konstaterar Tobias Lindfors, VD StudentConsulting. Maria Lundgren, skolchef i Bodens kommun, är nöjd med resultatet och berättar i en intervju på Luleå Näringsliv AB:s webb om projektet: – Alla är vinnare i denna lösning eftersom vi får möjlighet att möta studen-

”Alla är

vinnare i denna lösning.

Maria Lundgren Maria Lundgren, skolchef Bodens kommun, är nöjd med StudentConsulting

terna som vikarier i våra verksamheter och ge dem en bild av oss som arbetsgivare, säger hon. Vi vet att vi behöver rekrytera många av dem och eftersom konkurrensen är stor, är det en stor fördel för oss att redan känna dem. – Att vi dessutom fått tillgång till ett system som möjliggör för våra chefer och medarbetare att hela tiden följa flödet av beställda och levererade timmar, samt vem som kommer och hur deras profil ser ut, är ett mycket stort stöd för oss. Vi är otroligt nöjda med StudentConsulting som leverantör, deras leveransstatistik och professionalitet i alla sammanhang.

Tobias Lindfors håller med och fortsätter: – Våra lärarstudenter får en viktig arbetslivserfarenhet tack vare detta och samtidigt möjligheten att hitta sin framtida arbetsplats. Pensionärerna är också väldigt nöjda med att kunna gå in när de har möjlighet och de är mycket uppskattade av sina gamla kollegor.

VI ÄR SPECIALISTER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN: •

IT

Ekonomi

Teknik

Kundservice

Administration


VILL DU VAR A MED OCH SK APA NÅGOT BESTÅENDE?

SÖK TILL VÅRT TRAINEEPROGRAM!

Vill du bygga en grund du kan stå på i resten av ditt yrkesliv? I så fall kan JMs traineeprogram vara rätt för dig. Här får du jobba med hela kedjan från projektidé till färdig bostad. Du får delta i häftiga interna utvecklingsprojekt och jobba i en miljö där alla hälsar på alla och hjälps åt för att lösa samhällsutmaningar. Låter det intressant? Läs mer och ansök på www.jm.se/trainee.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

VOLVO CARS

Ida Ståhl såg tidigt en möjlighet med Volvo Cars Global Graduate Programme.

VOLVO CARS ERBJUDER FLERA GRADUATEPROGRAM Text: Mats Carlbäck / Foto: SCP Grey

Det var möjligheten till individanpassade program som lockade Ida Ståhl till Volvo Cars Graduate-program för drygt ett år sedan – och det har hon inte ångrat en sekund! Eftersom Volvo Cars söker motiverade och drivna individer med varierande bakgrund har man tagit fram ett paket (Volvo Cars Graduate Portfolio) med olika program, för att på så vis enklare kunna anpassa programmen efter varje persons ambitioner och intressen. Ida Ståhl såg tidigt en möjlighet med Volvo Cars Global Graduate Programme och det var chansen att få kombinera de tre områden hon brinner för; juridik, affärer och teknik i ett för henne anpassat program. – Med en utbildning i juridik och affärsskapande, innovation och entreprenörskap kändes det viktigt för mig att få en möjlighet att utvecklas

inom alla, samtidigt som jag givetvis ville lära mig mer om faktiska affärsmodeller, förklarar Ida, som var noga med val av graduateprogram efter avslutade studier. Att valet föll på Volvo Cars har förutom möjligheten till personligt anpassade program även med företaget och branschen att göra: – Det är ett otroligt spännande företag som är verksamt i en bransch där det händer mycket just nu. Titta bara på omställningen till elektrifiering och självkörande bilar. Här kände jag helt enkelt att jag ville vara med och kunna påverka. Ida har hittills under sitt första år hunnit med tre olika placeringar på vitt skilda avdelningar: – Det har gett mig en unik insyn i företaget och en betydligt bättre bild av hur helheten fungerar, något som

VOLVO CARS ENGINEERING GRADUATE PROGRAMMES Vill du hjälpa oss att skapa nästa teknologiska genombrott? Då passar säkert vårt Graduate program för ingenjörer. Sök till ett av våra specialistprogram där du kan välja mellan Mechanical Engineering, Software Engineering och Computer Aided/Simulation Driven Engineering. Som en Engineering Graduate blir du en del av utvecklingsarbetet kring Volvo Cars framtida teknik och du kommer samtidigt ta fram ledande designlösningar som förbättrar och förenklar livet för miljoner människor. Under det tvååriga programmet deltar du i spännande projekt tillsammans med vår forskningsoch utvecklingsavdelning. Programmet är utformat för att stötta dig i dina ambitioner att utvecklas som ingenjör, med utvecklingsaktiviteter som fortbildning, arbetsrotationer och grupprojekt.

“En otrolig chans att vara del av ett spännande företag i en bransch där så mycket händer.” kan vara mycket svårt att uppnå på den traditionella vägen. Nu vet jag hur de olika delarna hänger ihop och hur affärer blir av, menar Ida, som i januari får Washington i USA som ny placering. Rotationerna mellan olika positioner och avdelningar är ofta en central del i företagens graduateprogram och förutom att möjliggöra insikt

i olika avdelningar medför det också en annan fördel som Ida Ståhl ser väldigt positivt på: – Man får träffa så många människor och kan därmed bygga upp ett nätverk som man kan ha nytta av under en lång tid framöver. I dag bygger mycket på nätverk, det går inte att komma ifrån. Men rotationerna driver även företagets graduates att vara på hugget: – Absolut. Man får lära sig att vara flexibel och anpassningsbar och dessutom gäller det ju att visa vad man går för på bara några månader. Det ställs höga förväntningar och tempot är högt, men det är precis så jag vill ha det. Det kommer man med all säkerhet att ha nytta av i framtiden, säger Ida och utvecklar:

FAKTA OM VOLVO CARS GRADUATE PORTFOLIO Som graduate hos Volvo Cars får din framtida karriär en rejäl skjuts framåt samtidigt som det ger dig tillgång till en hel värld fylld av möjligheter på något eller några av våra globala kontor. Du kan välja mellan ”Global Graduate Programme” eller ett av våra tre ”Engineering Graduate Programmes”. Vår graduateportfölj är helt och hållet framtagen för att motsvara dina professionella ambitioner kopplat till vår inkluderande och respektfulla ledarskapskultur. Få mer information på: volvocars.com/career linkedin.com/company/volvocars facebook.com/volvocargroup Sök till Global Graduate Programme i november 2017 Sök till Engineering Graduate Programmes i jan/feb 2018 Programstart i september 2018

– Här får man arbeta med riktiga projekt, ansvara för leveranser, helt enkelt bli en del av den verklighet som väntar efter ett genomfört program. Det gör att man blir extra motiverad. Ett graduateprogram innebär en satsning av såväl deltagaren som företaget, och då blir det av naturliga skäl viktigt att utvärdera betydelsen av denna investering och vad det kan innebära för den framtida karriären. Här är Ida Ståhl väldigt tydlig: – Jag tror det är helt ovärderligt, i alla fall för mig. Här får jag bland annat en tydlig helhetsbild av företaget och företagande i stort, ett fantastiskt nätverk och en stor portion ledarskap som jag kommer att ha betydande nytta av i min fortsatta karriär.

VOLVO CARS GLOBAL GRADUATE PROGRAMME I vårt globala graduateprogram rekryterar och utvecklar vi globala talanger som har potentialen att bli framtidens ledare. För att nå våra högt uppsatta företagsmål och visioner behöver vi talangfulla individer ombord. Individer som kan vara med och leda Volvo Cars mot en framgångsrik framtid. Under 18–24 månader kommer du att arbeta på flera olika avdelningar inom organisationen, både i Sverige och globalt, och därmed få en omfattande insikt i vårt företag, vår kultur och våra värderingar. Du kommer att få en personlig utvecklingsplan, helt och hållet framtagen baserat på dina styrkor och dina ambitioner.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ASTRAZENECA

GLOBALA SAMARBETEN OCH BANBRYTANDE INNOVATIONER Text: Therese Lukic / Foto: AstraZeneca

Som ett av världens mest spännande bioteknikföretag erbjuder AstraZeneca en internationell arbetsmiljö fylld av unika kompetenser. En global plattform med stora möjligheter för unga akademiker. Caroline Bouzi jobbar som Sektionschef på AstraZeneca och har en civilingenjörsexamen från KTH med inriktning Design och Produktframtagning. Karriären hos AstraZeneca började i samband med att hon vann utmärkelsen Female Leader Engineer 2010, där en del av vinsten var tre traineeperioder, varav en på AstraZeneca. – Med tanke på min utbildningsbakgrund blev jag positivt överraskad över att kunna använda min kunskap inom läkemedelsbranschen. Dessutom fastnade jag för AstraZenecas värderingar, där patienten ständigt står i fokus samt den centrala roll som utveckling spelar i företaget, av såväl processer som medarbetare. AstraZeneca Sverige består i dagsläget av cirka 6 600 medarbetare och innefattar tre globala strategiska forskningscentrum. För unga akademiker erbjuder Astra Zeneca goda karriärmöjligheter med en global plattform. Här hittar du flertalet oli-

ka traineeprogram och instegsjobb där samarbete och innovation står i ständig fokus. För unga akademiker erbjuder AstraZeneca goda karriärmöjligheter med en global plattform.

liga framsteg som görs till nästa generations livräddande läkemedel. Verkliga projekt med verkligt ansvar där du till och med kan vara involverad i nästa vetenskapliga genombrott. Programmet har placeringar tillgängliga på sina tre strategiska platser i Waltham i Massachusetts, Göteborg och Cambridge.

Operations AstraZeneca tar innovationen från vetenskapslaboratoriet till patienten som berör alla delar av verksamheten. Som programstudent har du en nyckelroll i arbetet med att kommunicera AstraZenecas syfte och de djärva mål som genomsyrar samtliga verksamheter. IT Leadership Programme med start 2018 är ett tvåårigt program med fyra placeringar fördelat på sex månader vardera där ansvar och utmaningar växer med programmets gång. Det primära fokuset är förändringsarbete i affärsprocesser där du testar affärslösningar, implementerar molnbaserade tekniker samt utvecklar mobila applikationer och mycket annat. AstraZeneca ger dig också chansen att vara en del av förändringen. Pharmaceutical Technology & Development Programme är företagets program för farmaceutisk

Caroline Bouzi

teknik och utveckling. Genom att utforma och utveckla innovativa produkter och tillverkningsprocesser från koncept till leverans driver de det viktiga arbetet med att förändra patienters liv. Det tvååriga programmet startade i september 2017 och innehåller tre olika placeringar. IMED Early Phase Drug Discovery Graduate Programme ger dig chansen att översätta de vetenskap-

LUMINI Programmet Södertälje Det 2-åriga LUMINI-programmet med tre placeringar riktar sig till nyutexaminerade civilingenjörer som vill arbeta med läkemedel för att på så sätt bidra till bättre hälsa för miljoner patienter världen över. Som trainee på LUMINI-programmet ges du möjlighet att själv påverka din framtida utveckling och forma din karriär utifrån dina karriärambitioner. Operations Global Graduate Associates Programme. Är vårt globala 3-åriga traineeprogram med möjlighet till utlandsvistelse. Även detta ger dig som trainee stor påverkansmöjlighet att bidra till läkemedel som förändrar liv med stöd av de bästa kollegor som industrin har att erbjuda.

För AstraZeneca är målet att göra det mesta av varje individs kunskap och engagemang och att aktivt stötta genom den process som gör skillnad genom forskning och produktion, något Caroline Bouzi menar är en företagets många starka sidor där varje individs unika kapacitet plockas fram och förvaltas. – AstraZeneca är noga med att matcha såväl kompetens som intressen och styrkor med rätt utmaningar. En process där också jag under min karriär hos AstraZeneca har stöttats mot nya erfarenheter och möjligheter. Dessutom finns ett intresse för kulturell mångfald och jämställdhet där man har lyckats hitta en jämställd balans också på chefspositioner. Ett ord som ofta förekommer hos AstraZeneca är utveckling, av medarbetare, organisationen och arbetssätt vilket gör företaget till en lika inspirerande som motiverande arbetsplats.

Läs mer på

www.astrazeneca.se

-

ANNONS

SAAB

SAAB GRADUATE LEADERSHIP PROGRAMME – FOKUS PÅ UTVECKLING, LEDARSKAP OCH INTERNATIONALISERING Text: Mats Carlbäck / Foto: Lasse Hejdenberg

Namn: Mike Chi Title: Software Engineer, Surveillance Location: Syracuse, New York, Utbildning: M.Sc. – Software Engineering and och en B.Sc. – Psychology Mike om Saabs program: ”Eftersom jag alltid har strävat efter att utveckla mig själv och samtidigt är intresserad av psykologi, tror jag att jag har varit mer av en tänkande person än många andra runt mig. Därför är det intressant att jag i traineeprogrammet har fått så mycket mer självkännedom (på ett positivt sätt). Detta märkte jag även hos flera andra. Det jag uppskattar mest med programmet är dessa fantastiska vänner jag har fått, både bland de andra deltagarna och andra jag mött.”

Namn: Eva Brynedal Titel: Marketing and Sales, Surveillance Placering: Stockholm Utbildning: M.Sc. – Industrial Engineering and Management Eva om Saabs program: ”För mig har detta tillfälle att utveckla mig själv och få chansen att genomföra en rad olika uppgifter samtidigt som jag faktiskt är en viktig del i företaget redan från första dagen, varit avgörande faktorer. Det som särskiljer Saabs traineeprogram från andra professionella möjligheter var främst den internationella inriktningen tillsammans med den tydliga fokuseringen på just ledarskap.”

Namn: Elin Hultin Title: Project Manager, Support and Services Placering: Linköping Utbildning: M.Sc. – Industrial Management and Engineering Elin om Saabs program: ”Det som lockade mig var möjligheten att lära känna ett helt företag, eller koncern, utan att för den skull behöva vänta i tio till 15 år. Jag är intresserad av helhetsbilden och för att få det måste jag förstå såväl företaget som den miljö i vilket det är verksamt. Min tanke var att ett traineeprogram – Saab Graduate Leadership Programme – skulle ge mig den möjligheten och samtidigt erbjuda ett ypperligt tillfälle att lära från massor av erfarna och exceptionellt kunniga personer under processens gång (vilket jag verkligen har gjort).”

Namn: Erik Larsson Titel: Sourcing analyst, Surveillance Placering: Göteborg Utbildning: M.Sc. – Industrial Management and Engineering Erik om Saabs program: ”Jag såg Saab som ett intressant och spännande företag och jag attraherades av kombinationen av företagande och de absolut senaste tekniska lösningarna som företaget utvecklar. Traineeprogrammet innebar därför en enastående möjlighet att snabbt lära sig företagets olika delar, påskynda min egen utveckling och därtill få en personlig erfarenhet som vida överstiger det traditionella, samtidigt som man lägger en solid grund för sin framtida karriär.”

FAKTA OM SAABS TRAINEEPROGRAM Saabs traineeprogram ”Saab Graduate Leadership Programme” fungerar som en riktig karriärskatalysator för såväl nyutexaminerade som de som redan kommit en bit på väg. Programmet vänder sig först och främst till personer som har potentialen, drivkraften och en önskan om att leda teknisk utveckling, människor och förändringar, och avspeglar därför den stora variationen av spännande positioner som finns inom koncernen. Även om programmet innehåller moment som alla deltagare läser gemensamt, är avsiktens samtidigt att skräddarsy delar av programmet för varje enskild individs personliga mål tillsammans med målen för den avdelning där man har sin bas. Programmet, som sträcker sig över 14 månader, omfattar tre huvuddelar – team-veckor, individuellt skräddarsydda veckor samt individuellt uppdrag utomlands. Nästa omgång startar i september 2018 och möjligheten att söka öppnas i början av nästa år. Positionerna kommer att annonseras på Saabs hemsida.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

TRAFIKVERKET

TRAFIKVERKETS TRAINEEPROGRAM ÖPPNADE NYA DÖRRAR Text: Therese Lukic / Foto: Anna Rehnberg

För Anna-Karin Salmi blev Trafikverkets traineeprogram början till en ny men också oväntad karriär. Nu vill hon uppmuntra fler att satsa på en traineeplats. Anna-Karin Salmi läste civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi internationell på Linköpings universitet med maskinteknik och energisystem som teknisk inriktning samt kvalitet och processutveckling som management-inriktning. Ett val som väckte nya intressen hos Anna-Karin. – Mot slutet av utbildningen kom jag fram till att kvalitet och processer inte var något jag ville jobba med och skrev därför mitt examensarbete om vindkraftens utveckling i Sverige med fokus mot styrning, strategier och marknad. Jag hade sedan tidigare ett intresse för energibranschen, ett intresse som djupnade ytterligare i takt med mitt examensarbete och parallellt med det arbetet inledde jag processen med att söka jobb och ett par olika traineeprogram. Bland annat Trafikverkets. Hur kom du i kontakt med Trafikverkets traineeprogram? – Via en annons där Trafikverket annonserade om sitt traineeprogram. Som person är jag nyfiken och intresserad av att lära mig nya saker

fick jag en övergripande bild med ett brett kontaktnät över hela Trafikverket. Dessutom fick jag chansen att se flera delar av transportbranschen via studiebesök som varade en eller flera veckor. Detta klargjorde bilden ytterligare av hur Trafikverket passar in i branschen.

Anna-Karin Salmi vid Olskroken i Götebrog.

som bidrar till förändring. För mig är det ytterst viktigt att arbetet känns meningsfullt och att det väcker ett personligt engagemang. När jag hittade en tjänst inom Trafikverkets traineeprogram som var inriktad mot forskning och innovation blev glatt överraskad och sökte. Vilken var din upplevelse av rekryteringsprocessen? – Jag fick ett bra intryck av Trafikverket redan under rekryteringen som skedde på kontoret i Solna. Det kändes som en sympatisk arbetsplats med trevliga människor och en bra stämning. Hur var programmet upplagt? – Programmet bestod av många

gemensamma aktiviteter för hela traineegruppen i form av olika utbildningar. Bland annat järnvägsoch vägteknik samt projektledning tillsammans med flertalet studiebesök hos olika organisationer och projekt som Trafikverket arbetar med. Syftet var dels att förstå Trafikverkets roll i branschen och dels att lära känna olika regioner och vad som händer där. Det var allt från stadsflytten i Kiruna till Citybanan i Stockholm och nya busslinjer i Malmö. Under programmets gång har jag fått göra allt från att skugga en politiker i Riksdagens trafikutskott och gjort praktik på järnvägsmyndigheten i Nederländerna till att skotta snö i busskurer.

Anna-Karin ser också positivt på att Trafikverkets traineeprogram erbjuder varierande tjänster till allt från ingenjörer och samhällsplanerare till personer som läst offentlig förvaltning, HR och internrevision. Anna-Karin menar att detta bidrog till en intressant dialog traineerna emellan där man aktivt tolkade nya lärdomar ur flera perspektiv. Vad arbetar du med i dag? – I dag arbetar jag med frågor som rör styrning, strategier, planering och uppföljning inom verksamhetsområdet ”Underhåll”. Det är arbetsuppgifter som jag inte tror att jag hade kunnat ha efter fyra år på Trafikverket utan den grund som traineeprogrammet gav mig. Tack vare den grunden

Upplever du att det fanns ett bra stöd under traineetiden? – Jag hade en chef som var väldigt mån om att jag skulle få se och uppleva så mycket som möjligt under min traineetid tillsammans med en mycket närvarande handledare som använde sina kontakter för att hjälpa mig att få så bra praktikperioder som möjligt, både inom och utanför Trafikverket. Vilka utmaningar väntar nu? – Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att förbättra vår planering och uppföljning samt att under hösten påbörja arbetet med att implementera en alldeles ny strategi för Trafikverket. Den handlar om hur vi kan förvalta våra tillgångar ännu bättre för att på så sätt kunna leverera så mycket värde som möjligt till samhället. Mycket av det jag arbetar med kräver ett samarbete inom organisationen samt en förståelse för vad vi som myndighet ska uppnå och hur vi kan arbeta tillsammans för att nå dit. ANNONS

SVEVIA

TRAINEEPROGRAMMET – EN VIKTIG DEL I SVEVIAS FRAMTID Text: Mats Carlbäck / Foto: Markus Marcetic Målet för Svevia är att bli bäst på att bygga och sköta om vägar – lika tydligt som konkret. En viktig del i denna strävan är naturligtvis kompetensförsörjningen och där utgör företagets traineeprogram en central del. För att säkerställa att man fortlöpande fyller på med, inte bara kompetens, utan rätt sådan, är Svevias traineeprogram betydligt mer specialiserat än många andra program. Siktet är inställt på civilingenjörer med specifik kunskap och intresse för just vägar. Företagets nytillträdde VD Anders Gustafsson vill gärna betona just traineeprogrammets betydelse för företaget: – Vi behöver hela tiden fylla på med kunniga och drivna medarbetare för att lyckas i vår målsättning och här är traineeprogrammet en viktig del. Där kan vi hitta morgondagens ledare inom Svevia och vi kan i ett tidigt skede ge dem förutsättningar att lyckas – något som alla i Svevia tjänar på. Kanske är det just den tydliga målsättningen som bidragit till Svevias distinkta återhämtning. Så sent som 2012 hade företaget det minst sagt motigt och en rad åtgärder vidtogs för att få skutan på rätt köl. Något som också lyckats. En framgångsfaktor är att man arbetar kontinuerligt med utvecklingen av traineeprogrammet. Just specialiseringen för ingenjörer med

intresse för vägar, broar och liknande infrastruktur, gör att fokus under hela programmet är kopplat till just specialiseringen. Det här är en tydlig del av Svevias pågående process, att förädla företagskulturen ytterligare för att dra nytta av den ”turn around” som man på relativt kort tid lyckats genomföra. – Svevia behöver få in nytt blod i organisationen som lär känna vår företagskultur, samtidigt som vi vill att de, med sina kunskaper, sin erfarenhet och inte minst sitt driv ska utveckla företagskulturen ytterligare. Därmed blir det naturligt att vi satsar såväl på traineerna som på utvecklingen av programmet i sig, säger Anders Gustafsson. Den tydliga specialiseringen i Svevias traineeprogram är även strategiskt viktig på en marknad där konkurrensen är stenhård. Och Svevias inriktning har blivit en konkurrensfördel. Alla företag i branschen letar aktivt efter lämpliga talanger och det i tuffast möjliga konkurrens med andra aktörer. – Vårt traineeprogram, med en distinkt inriktning på vägar och därtill kopplad infrastruktur, gör att vi lyckats stå ut i mängden. Att det sedan skräddarsys i enlighet med varje individs bakgrund, intresse och ambitioner gör inte saken sämre, tror Anders, som lägger stor vikt vid att Svevia är och ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Som en central del i den satsningen lägger man under traineeprogrammet stort värde vid varje medarbetares personliga utveckling och därför får ledarskap, värderingar, företagskultur och inkludering stort utrymme i programmet. För att deltagarna i Svevias traineeprogram ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas vill man att deltagarna har vissa egenskaper. – Vi ser gärna att de vill specialisera sig på väg och vägunderhåll. Men vi vill också att de har ett affärsintresse, eftersom lönsamhet inte bara är en förutsättning utan också det främsta målet i vårt företag, säger Anders och fortsätter: – Vi söker talanger som hela tiden strävar efter att göra allt lite bättre och lite effektivare. Samtidigt får vi inte glömma kunden. Alla i Svevia måste förstå att det är kunderna vi är till för och därmed måste vi hantera dem därefter. I mångt och mycket handlar det om att kunna ta till sig och lära sig vår affärslogik. Det är kanske inte helt oväntat att man på Svevia ser att framtida traineeprogram kommer att få en allt tydligare fokusering på digitalisering och innovation kopplat till vägar, infrastruktur och vägunderhåll. Där händer det mycket och i ett rasande tempo. Det är den vägen som utvecklingen oundvikligen går.

Anders Gustafsson, VD på Svevia

Läs mer på www.svevia.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ARLA

GLOBALA MÖJLIGHETER ÄR OÄNDLIGA Text: Mats Carlbäck / Foto: Arla

Som trainee inom Arla Foods-koncernen erbjuds man möjligheten att se en rad olika delar av verksamheten, arbeta på flera avdelningar och detta i olika länder. Det var just den här möjligheten som fick Magnus Glennborn att söka sig till Arla Foods F15 Graduate Programme, för att själv kunna skapa sig en helhetsbild av en stor internationell koncern. Upplägget för Arla Foods Graduate Programme är givetvis utformat med internationalisering i åtanke – det är där som såväl möjligheter som utmaningar ligger för många stora koncerner. För även om Arla av många främst förknippas med mjölkproduktion på den svenska, eller numera skandinaviska marknaden, är företaget en global kraft inom en rad områden, inte minst ost och andra mejerirelaterade produkter. – Visst var det den internationella inriktningen som lockade mig att söka till Arla Foods F15 Graduate Programme, det ska jag villigt erkänna, säger Magnus Glennborn, från ett Sydney i en ytterst tilltalande 27-gradig vinterskrud. Som VD för Arla Foods i Australien

ningar, funktioner och positioner, utan även hur helheten fungerar. Detta är något som kan vara svårt att tillgodose sig i samma utsträckning om man väljer en mer traditionell bana.

Magnus Glennborn – VD Arla Foods i Australien

är Magnus ett levande exempel på att traineeprogrammet inte bara har ett internationellt fokus i själva genomförandet utan också förbereder deltagarna för kommande internationella uppdrag. Magnus, som var en av deltagarna i Arla Foods absolut första Graduate Programme 2008, trivs ypperligt på den internationella arenan, som bland annat tog honom till Förenade Arabemiraten, och Danmark, samt i projektform både till Östeuropa och Nordamerika. – Jag tycker verkligen att traineeprogrammet både förberedde

mig för och samtidigt inspirerade mig till möjligheterna att jobba internationellt, förklarar Magnus. Nu är det inte bara det internationella perspektivet som är centralt i Arla Foods traineeprogram. Att snabbt komma in i verksamheten och få en förståelse för hur allt fungerar och framför allt hur allt hänger ihop är minst lika viktigt. Magnus Glennborn är helt övertygad om den saken: – Just helhetsbilden man får är kanske det mest värdefulla av allt. Man får inte bara en insikt i olika avdel-

Genom att man under de två år som traineeprogrammet sträcker sig få prova på olika positioner inom olika avdelningar och i olika länder, bygger deltagarna upp en solid bas att stå på, oavsett vart i världen karriären tar en. En annan framgångsfaktor som naturligt går att koppla till traineeprogrammet är möjligheten att bygga ett gediget och mäkta hållbart nätverk. – Absolut, det är helt ovärderligt. Jag håller kontakten med de flesta av mina traineekollegor oavsett var i världen de befinner sig. Faktum är att många av dem fortfarande är kvar inom koncernen, förklarar Magnus. För Magnus, som nu ansvarar över ett dotterföretag som omsätter nästan 900 MSEK årligen, har traineeprogrammet givetvis betytt mycket och han vill gärna plocka fram ytterligare fördelar med Arla Foods traineeprogram: – Just upplägget gör att man faktiskt kan få känna på olika positioner och därmed få en bättre grund att stå på

när man ska välja vad man ska satsa på. Helt ärligt visste jag inte som färsk, nyutexaminerad student vad jag egentligen ville arbeta med. I traineeprogrammet kan man känna sig för och därmed lättare hitta rätt. Det gynnar ju både företaget och individen, menar han och tillägger: – Därtill får man ju ett stöd av personer längre upp i organisationen under hela resan, vilket är enormt viktigt i en tidig fas av karriären. Som vanlig nyutexaminerad arbetssökande är det lätt hänt att man inte är tillräckligt kritisk och ställer sig frågan vad företaget i fråga har att erbjuda långsiktigt. Kommer detta företaget att kunna erbjuda mig rätt möjligheter och utmaningar för att jag skall kunna prestera maximalt, och kan jag identifiera mig med kulturen så att jag kan hålla uppe prestationsnivån på lång sikt? Arla Foods F15 Graduate Programme passar karriärsugna och ambitiösa personer som inte nöjer sig med att vara en liten kugge i ett stort sammanhang, utan hellre ser helheten och hur allt hänger ihop och därmed enklare hittar sin egen plats att prestera och växa inom organisationen. ANNONS

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND

ETT LÄRLINGSSYSTEM I TIDEN Text: Therese Lukic / Foto: Småföretagarnas Riksförbund

Erik Sjölander, småföretagarnas näringspolitiske talesperson, om hur vi driver småföretagandet framåt genom att tänka småskaligt. – Att vidareutveckla lärlingssystemet är en avgörande faktor för framtidens arbetsmarknad.

krytera lärlingar och personal som med tiden tilläts växa in i sina roller. Exempelvis är en industriarbetare i Sverige 20 procent dyrare per timme än en industriarbetare i Tyskland, just på grund av höga löneskatter.

Småföretagarnas Riksförbund företräder i dagsläget cirka 30 000 medlemmar med mål om att stärka småföretagarnas villkor. I början av 2016 gav Småföretagarna ut rapporten ”Ett lärlingssystem i världsklass. En rapport som lyfte vad Sverige kan lära av andra länder med välutvecklade lärlingssystem. I den uppföljande rapporten ”Lärlingsplan för framtiden” diskuteras hur det svenska lärlingssystemet bör utformas för att vara anpassat till såväl småföretagares som lärlingars behov. – I dag saknas utbildningar som täcker in de behov som småföretagare har, säger Erik Sjölander, småföretagarnas näringspolitiske talesperson. Universiteten utbildar sjuksköterskor, ingenjörer och lärare etcetera, men för ett växande och komplext småföretag handlar en stor del av arbetet om att skapa förutsättningar för samt att på egen hand finna den skräddarsydda kompetensen. Ett arbete som förr i tiden möjliggjordes av lägre arbetsgivaravgifter. Småföretagen kunde på så sätt re-

Erik Sjölander ser en stor problematik runt tendensen att tänka storskaligt vid utvecklandet av väl fungerande lärlingssystem. Ett första steg är att sänka blicken från svenska storföretag till små firmor där tiden är begränsad för att sätta sig in i lagar, regler och administrativt arbete. På så sätt skapar vi ett system, menar Erik Sjölander, som är lätt att applicera på ett mindre företag men som också kan konverteras till stora koncerner. – En lösning är att lägga det betungande, administrativa ansvaret utanför småföretagen tillsammans med ett lärlingsråd på lokal nivå som tar ansvar för lärlingarna på ett personlig plan samt processen runt rekryteringen. Vi ser stora framgångar i vårt grannland Danmark där ett liknande råd har implementerats framgångsrikt. En ytterligare fördel med ett lärlingsråd är att detta kan ta ansvar för eventuella extra insatser som krävs för att lärlingen skall kunna utföra sitt arbete. Det kan dels handla om en lärling i behov av extra stöd i svenska språket och dels om lärlingar

som behöver komplettera med en extra kurs utanför företaget. Erik Sjölander menar att ett lärlingsråd kan uppmuntra till en samverkan aktörer emellan och att vi på så sätt också utnyttjar den lokala kompetensen i form av exempelvis Folkhögskolor. Dessutom menar han att det är rimligt att arbetsgivaravgiften uteblir tills lärlingen har fått en riktig anställning i företaget. Som komplement bör småföretagaren också utbildas i handledning via fysiska eller webbaserade utbildningar. Något som förutom att stärka kompetensen också fyller en viktig funktion i att länka småföretagare samman. – Det är viktigt att kunna prata om och utbyta idéer med andra som är i samma situation. Ett sätt att undvika onödiga misstag men också att ta tillvara på möjligheterna. Därför bör man skapa ett transparent register enligt samma modell som den i Danmark där företag kan komma i kontakt med varandra. Det blir en trygghet för företagaren och en kvalitetsgaranti för lärlingen. Men de samlade insatserna för att skapa ett fungerande lärlingssystem handlar också om att sända ut ett viktigt budskap. Att Sverige är ett land där vi värnar om våra småföretagare.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

RANDSTAD

Anki Elken, Hållbarhetschef Randstad Sverige och Alaa Angel Jamra, projektledare för ”Enklare vägar till jobb” på Antenn.

ANTENN-MODELLEN SKAPAR ENKLARE VÄGAR TILL JOBB Text: Randstad / Foto: Randstad

Att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden handlar delvis om att underlätta för arbetsgivare att komma i kontakt med den kompetens de söker. Fler arbetsgivare måste våga se mångfald och olikheter som den tillgång det är, menar Alaa Angel Jamra, som leder samarbetsprojektet ”Enklare vägar till jobb”. Det är ett projekt som drivs av Randstads omställningsbolag Antenn med stöd av Tillväxtverket. Trots att den totala sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker är arbetslösheten fortsatt hög bland personer med svag förankring på arbetsmarknaden. – Det finns en stor grupp kandidater som är talangfulla, tillgängliga och som verkligen vill jobba, men som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Alaa Angel Jamra.

Nu arbetar Alaa för att underlätta och skapa förutsättningar för arbetsgivare och kandidater att möta varandra. Detta leder till att vi matchar varje unik individ till rätt jobb och bidrar till hållbar kompetensförsörjning, innovativare organisationer och en inkluderande arbetsmarknad. – I dag talas det ofta om att det är kompetensbrist på arbetsmarknaden, men vi riskerar att missa all den nya kompetens som kommit till Sverige. Det finns tusentals jobb och det finns kandidater som kan och vill ha jobben. Alaa och Anki ser att fler och fler arbetsgivare ser över sina anställningsprocesser för att ta tillvara på kompetensen hos de nyanlända. – Den svenska arbetsmarknaden är förändrad efter flyktinginvandringen 2015 och varje ny situation kräver nya metoder. Vad vi ser är att när arbetsgivarna har utmaningar

“Det finns tusentals jobb och det finns kandidater som kan och vill ha jobben.” med att hitta personal är de öppna för att förändra och breddar sina invanda kravprofiler. Vår erfarenhet är att vi bidrar till att vidga normen för vilka kompetenskrav och erfarenheter som är relevanta. Vidare lär sig många jobbet på plats och en förändrad praxis gör stor skillnad för långtidsarbetslösa och nyanlända. Ett annat sätt att inkludera dessa målgruppen kan vara att vidga

synen på vad som är tillräckliga språkkunskaper och hur arbetsgivare behandlar nyanländas referenser. Att en kandidat ska kunna perfekt svenska borde inte vara ett initialt krav för de flesta jobben om personen kan göra sig förstådd på engelska. Svenskan kan de flesta träna upp efter hand, säger Anki Elken. – Vi ser en ökad förståelse från våra kunder när det gäller att kräva referenser från personer som lämnat krig och länder som saknar infrastruktur. Här underlättar vi med ganska små medel för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Många har arbetslivserfarenheter från sina hemländer och har erfarenhet av andra arbetsformer och arbetsrutiner, säger Alaa Angel Jamra. – Det innebär att de kan bidra med nya perspektiv, tankar och initiativ. Som arbetsgivare har du möjligheten att arbeta mot dina mångfaldsmål samtidigt som du

stärker den samlade kompetensen i organisationen. Vi får inte vara rädda för varandras olikheter vad gäller erfarenheter och kunskaper, utan i stället se dem som en potential och tillgång. Andra erfarenheter betyder andra kunskaper, och fler kunskaper kommer alltid att berika en arbetsplats, säger Alaa och tar sig själv som exempel. – Jag har gjort den resan. För fyra år sedan när jag kom till Sverige som utbildad civilekonom med lång erfarenhet i chefspositioner var det svårt att få det där första jobbet. Jag blev matchad till ett jobb som busschaufför och fick en körkortsutbildning. Men nu är jag matchad till ett jobb som motsvarar min utbildning och min arbetsgivare berikas av att jag bidrar med erfarenhet. Därför är jag glad och stolt över att få vara en del av projektet ”Enklare vägar till jobb”, så att fler kandidater, och fler arbetsgivare, kan få mötas.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

WORLDSKILLS

UTBILDNING MED ÖPPNA DÖRRAR TILL ARBETE Text: Anders Edström Frejman / Foto: WorldSkills

Fler behöver förstå möjligheterna med yrkesutbildningar, menar Pontus Slättman. Föräldrar och högstadieelever förknippar yrkesutbildning i stort utsträckning med jobb. Dock är det för få som ser yrkesutbildningarnas möjligheter och förknippar utbildningsvägen med hög status. Sverige växer och det finns ett brett behov av en rad olika yrkesgrupper. Faktum är att flera branscher i dag har riktigt stora problem med rekrytering. – Jag tror att många unga och för all del även deras föräldrar inte alltid känner till möjligheter med yrkesutbildningar. Du behöver inte gå en lång universitetsutbildning för att få ett kvalificerat jobb, säger Pontus Slättman VD på WorldSkills Sweden.

Pontus Slättman – VD på WorldSkills Sweden

worldskills.se

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i satsningen. – Vi försöker kort sagt synliggöra yrkes-

utbildning, yrken och få bort myter kring yrkesutbildningar. Vi lägger stor vikt vid att påvisa möjligheter med denna utbildningsväg i ett brett perspektiv, säger han.

– Här handlar det om att hjälpa varje individ att se vad denne ”har i ryggsäcken” i form av fallenhet och tidigare erfarenheter. Till exempel vilka talanger och intressen man har.

Det gör man bland annat genom att arrangera yrkestävlingar, utse skickliga yrkeslandslag och leda deras deltagande i internationella tävlingar. – På så sätt skapar vi goda ambassadörer och förebilder för andra ungdomar. De internationella tävlingarna omfattar cirka 50 yrken i hård konkurrens. Till Yrkes-VM 2017 skickar Sverige 27 individer att tävla i allt från matlagning till måleri. 2018 arrangeras svenska mästerskapen (Yrkes-SM) i Uppsala under april månad. – Att prestera på topp under dessa tävlingsdagar är fullt jämförbart med vilken idrottsgren som helst. Och svenska deltagare har skördat många medaljer,

När det gäller att informera om möjligheter inom yrkesutbildning finns det en grupp individer som WorldSkills ser som en nyckelgrupp. – Att nå elever i årskurs åtta är jätteviktigt för oss. Här finns den potentiella stora volymen arbetskraft som kommer att behövas imorgon. Ofta känner elever i årskurs åtta inte till så många yrken och man ska snart bestämma sig för vilket program man ska välja på gymnasiet.

Den svenska yrkesutbildningen håller generellt sett hög kvalitet och svenska företag konkurrerar om yrkesutbildad personal. – Samtidigt är det allt färre ungdomar som väljer yrkesutbildningar. Givetvis är även arbetslösa unga vuxna och nyanlända två viktiga målgrupper för WorldSkills.

Ofta upplever elever en press att välja ett program som är högskoleförberedande. Detta trots att man kanske har en större fallenhet för och skulle lyckas bättre på ett yrkesprogram. – Många väljer bort yrkesprogram – egentligen helt i onödan. Vi vill visa på att det också är möjligt att ta sig vidare till högskolan och för all del yrkeshögskolan (YH) via en yrkesutbildning på gymnasiet. Yrkesutbildning är ett smart val som öppnar dörrarna till ett brett spektrum av möjligheter oavsett om det gäller att lägga grunden till en karriär, starta eget, jobba utomlands eller plugga vidare. Inga dörrar är stängda. ANNONS

ARENAKONCERNEN

ARENAKONCERNEN VILL SPEGLA DET SVENSKA SAMHÄLLET Text: Therese Lukic / Foto: Arenakoncernen

I Arenakoncernen ingår Arbetslivsresurs, Arena Personal och Impact som tillsammans erbjuder bolag rekrytering, omställning, jobbmatchning, hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering. Affärsområdeschef Anne Buckard om en föränderlig marknad och ambitionen att vara en koncern som andas i takt med tiden. Arenakoncernen finns på drygt 80 orter i landet och är specialiserade inom jobbmatchning, omställning, rekrytering, bemanning, hälsa och rehabilitering, där kunderna finns inom privata och offentliga företag och organisationer. – Arbetslivsresurs spelar en avgörande roll där vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och kommuner för att stötta människor som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden till arbete. Vi ser en växande och viktig kompetensbank i Sveriges många nyanlända och utrikesfödda. En utmaning är att översätta och tydliggöra kompetenser och erfarenheter från andra länder och marknader. Det ställer stora men också rimliga krav på Arbetslivsresurs.

Affärsområdeschef Anne Buckard

Vi är bland annat en partner i Juna, ett gränsöverskridande projekt i järnvägsbranschen där trafikverksskolan har sjösatt en utbildning för nyanlända ingenjörer. Målet är att med hjälp av etablering och kompetensöversättning täcka upp den rådande brist på rätt kompetens som finns inom branschen. Vi kan stolt säga att 50 elever nu påbörjat utbildningen. Att marknaden och samhället förändras märks också på efterfrågan av kompetens via dotterbolaget Arena Personal. Ett företag vars expertom-

råde är rekrytering och bemanning med verksamhet över hela landet, från Luleå till Lund. Arena Personal utför såväl uppdrag där stora volymer av personal behövs snabbt som rekryteringar av unika kompetenser för specifika tjänster. – Förut såg vi en trend där kravprofiler var fackmässiga med tekniska termer och kravlistor i punktform. I dag förmedlar man snarare en känsla, där annonsen talar om vem den sökande är och hur personen bör vara. Man söker en individ som ska matcha företagets miljö. I dag

värderas mjuka värden vilket också innebär att vi i allt större utsträckning letar efter personligheter. – I en högkonjunktur som denna, där efterfrågan på kompetens och fler medarbetare är högre än den synliga tillgången, vill vi vara med och bygga igen gapet med de som i dag inte är på arbetsmarknaden. För att säkerställa att samhället går framåt är det viktigt att alla som kan jobba ska jobba. Samhället förändras och vi behöver förändras med det för att vi ska kunna förstå våra kunders behov och fortsätta leverera högkvalitativa tjänster.

arenakoncernen.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Kristian Pohl

Foto: Fredrik Hjerling

Foto: Kristian Pohl

EXPERTPANEL – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Randstad

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Anki Elken, Hållbarhetschef, Randstad

Mikaela Valtersson, Vice VD, Kunskapsskolan

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden...

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden…

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden…

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden…

– Den största möjligheten är att vi har väldigt många lediga jobb, vi letar ständigt efter kompetens för att tillsätta dem och där är de nyanlända ett viktigt tillskott av arbetskraft. Randstad är bra på att matcha rätt person med rätt jobb. Vi ser att fler arbetsgivare börjar ifrågasätta relevansen i sina tidigare ställda kompetenskrav, så som exempelvis nivå på språk, vilket vi välkomnar. Vår erfarenhet är att många snabbt lär sig svenska på jobbet. Vidare får utrikes födda kvinnor genomgående ta del av arbetsmarknadsinsatser och aktiviteter i lägre utsträckning än män.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till förbättrad integration... – Vi måste våga prata om diskriminering på arbetsmarknaden och i större utsträckning ta tillvara på människors olikheter och se den kompetens som var och en kan tillföra. Inom den offentliga sektorn krävs det stora förändringar inte minst när det gäller att tillsätta utomeuropeiska chefer.

Kompetensnivå och matchning av kompetens...

– Det finns naturligtvis en stor outnyttjad kompetens men samtidigt är bristen inom olika yrkeskategorier mycket stor. Vi måste både matcha rätt person med rätt jobb och utbilda fler inom de sektorer som har skriande behov. Vi driver projektet ”Enklare vägar till jobb” som stöds av Tillväxtverket. Syftet är att sänka trösklarna på arbetsmarknaden och att hitta nya vägar för nyanlända och långtidsarbetslösa och matcha dem till våra kunder.

– Den största utmaningen och därmed den största möjligheten är förmågan att anpassa sig till den föränderliga värld vi lever och verkar i, där globalisering och digitalisering just nu påverkar utvecklingen mest. Företagen måste helt enkelt snabbare anpassa sig till rådande förhållanden, det kan vara behovet av en helt ny kompetens eller kanske nya jobb. De som anammar detta och är tidigt ute får av naturliga skäl en enorm kompetensfördel.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till förbättrad integration… – Vi måste ta vara på den kompetens som finns tillgänglig. Företagen måste därför bli mer aktiva och därmed ta större ansvar för att ge personer med lämplig kompetens plats i organisationen. Samtidigt måste det offentliga anpassa sig bättre och arbeta utifrån företagens behov – och då menar jag skapa möjligheter till riktiga jobb, inte bara praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder. Den enskilt viktigaste faktorn här för att lyckas är utan tvekan utbildning.

Kompetensnivå och hur marknaden matchar detta…

– Här har vi en paradoxal situation, när företag varslar samtidigt som de nyrekryterar. Med andra ord fungerar matchningen inte som den borde göra. Även här gäller det att anpassa sig till den snabba utvecklingen som vi ser. Företagen måste bli bättre på att utveckla den kompetens man har och erbjuda en chans att anpassa sig till det nya och inte bara rekrytera in ny kompetens för att tillgodose ändrade behov.

– Under 2015 kom runt 160 000 flyktingar till Sverige. Många har nu fått uppehållstillstånd och ska ut på arbetsmarknaden. En gigantisk utmaning, men också en stor möjlighet. Som ny i Sverige och att få ett arbete är svårt. Hittills har det i snitt tagit åtta år innan hälften av alla nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. SCB:s senaste prognos pekar dessutom på det framöver kommer ta nio år för nyanlända att få ett jobb.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till förbättrad integration… – Hittills har allt för mycket handlat om tillfälliga åtgärder och projekt. Som jag ser det krävs en förändring och en långsiktighet som ställer krav på både samhället och på den enskilde individen för att vi ska lyckas.

Kompetensnivå och hur marknaden matchar detta…

– Många som nyligen har kommit till Sverige har en utbildningsnivå som inte är i nivå med den svenska grundskolan. Andra har examina som är svåra att validera eller är otillräckliga för att ge inträde på den svenska arbetsmarknaden. Ett betydande antal av de med låg utbildningsnivå är förhållandevis unga, mellan 20 och 25 år. För dem handlar det om att snabbt se till att de får en utbildning. Andra kan i sina hemländer ha haft mer praktiska arbeten, exempelvis jobbat som slaktare, chaufförer eller bilmekaniker, och för dem handlar det om att se till att de kan komplettera sina yrkeskunskaper och framför allt att de får möjlighet att praktisera ute på företag.

– Svensk industri ser ut att må generellt sett bra och man är optimistisk inför framtiden. Samtidigt är jag övertygad om att det finns potential för mer – industrin har ännu inte kommit upp i produktionsnivåerna man hade före finanskrisen. För att nå dit har vi ett antal utmaningar att ta oss an tillsammans, inte minst vad gäller bristen på personer med rätt kompetens.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till förbättrad integration… – Ett övergripande mål är att göra Sverige mer attraktivt för såväl investeringar som arbetskraft. Svårigheter med arbetstillstånd för arbetskraftsinvadrare som uppmärksammats i media är ett exempel och ska snart vara ett minne blott. Regelverket måste förändras och det snabbt. Tanken är att företag inte ska kunna mista nyckelpersonal på grund av teknikaliteter gällande uppehållstillstånd.

Kompetensnivå och hur marknaden matchar detta…

– Många andra länder springer fort just nu. Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd. Jag tror att innovationer från framför allt småföretag kommer att bli allt viktigare. Vi kraftsamlar tillsammans med näringsliv och akademi genom regeringens strategiska samverkansprogram, kring områden som är viktiga för Sveriges framtid. Genom Testbädd Sverige utvecklar vi Sverige som en öppen testbädd, tillgänglig för företag eller aktörer innanför och utanför landets gränser att använda för att testa nya produkter samt tjänster i verkligheten. ANNONS

Kurser Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöhandläggare Riskbedömning av arbetsmiljön, 3 – 5 Oktober 2017, Stockholm Säkerhetskultur, 6 – 8 December 2017, Göteborg Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 27 Februari - 1 Mars 2018, Lidingö

Utdrag ur senaste krönikan:

”Har då alla dessa kurser, inspektioner, sanktionsavgifter, viten och rättsfall gjort våra byggarbetsplatser säkrare? Jag tror det. Alla jag träffar är intresserade och villiga att bidra till säkrare arbetsplatser. Men samtidigt uppmärksammar man viktiga problem som hindrar en positiv utveckling. Den ständiga jakten på kostnader gör att många oseriösa företag finns på marknaden. Pressade tidplaner gör att många frestas att ”gena i kurvorna”. Offentliga upphandlingar till ”lägsta pris” gör att bra företag missar upphandlingar. Det kortsiktiga tänkandet uppmuntras. Så det finns motstridiga krafter.”

Vill du kostnadsfritt prenumerera på krönikan? BESTÄLL EN PRENUMERATION PÅ INFO@JANKEWIKHOLM.SE

”Gustaf och Pernilla” - en workshop som berör

”Gustaf och Pernilla” är en starkt engagerande dokumentär, en inledning till vår workshop om risker på den nya arbetsmarknaden. Det handlar om kalkugnsolyckan i Luleå 2011, men framför allt handlar det om att en enda dag på jobbet förändrade hela livet för två unga människor. Kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop som passar just er. Jobbar du på ett företag som tycker att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt? Då kan ni ”sponsra” skolan på orten så att de kan arrangera en studiedag om arbetsmiljö utifrån dokumentären om Gustaf och Pernilla. www.jankewikholm.se Janke Wikholm AB Torsvikssvängen 32 181 34 Lidingö Sverige


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

27

Foto: Per Myrehed

Foto: Pressfoto

Foto: Pressfoto

Foto: Pressfoto

ANALYSSAMHALLE.SE

Sofia Yngwe, Kommunikationschef, IT&Telekomföretagen

Anna Andersson, Projektledare, IGEday.

Nyamko Sabuni, Hållbarhetschef, konsultföretaget ÅF

Göran Andersson, Visitas styrelse och ordförande i UHR, Utbildningsrådet för Hotelloch Restauranger

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden inom IT- och telekombranschen…

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden…

Möjligheter och utmaningar inom ingenjörsbranschen…

Vad ser ni för möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden?

– Kompetensbristen är en central fråga för IT-och telekombranschen och att öka branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna är högt prioriterat. Att kvinnor i högre utsträckning än män fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera.

– En annan central fråga är att tusentals arbetskraftsinvandrare som behövs i svenska företag och för svensk tillväxt utvisas, eller själva väljer bort Sverige, till följd av regelkrångel och svårigheter med arbetstillstånd. Förutom det humanitära misslyckandet innebär det en stor förlust för branschen och för Sverige i stort.

Kompetensnivå och hur marknaden matchar detta…

– Företagen gör mycket själva för att bli mer attraktiva och inkluderande arbetsgivare, bland annat genom vårt program Womentor, som är ett verktyg för att stödja företag som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. – Branschens kompetensförsörjning är också i hög grad beroende av politiska beslut och av hur lagar och regler tillämpas, inte minst i frågan om arbetskraftsinvandring.

– För tredje året i rad arrangerades IGEday, vilket står för ” Introduce a Girl to Engineering day”. Detta år genomfördes IGEday den 24 mars samtidigt på ett stort antal orter i Sverige. I år har vi all-time-high med 49 företag som deltar i detta initiativ, säger projektledaren Anna Andersson, och tillägger att över 1 100 tjejer deltog förra året. – Det är organisationen Womengineer som är initiativtagare till eventet. Bakgrunden är ett mål som man satt upp att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer. IGEday är ett sätt att öka kunskapen om och intresset för ingenjörsutbildningar bland tjejer i åldrarna tolv–19 år.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till ökad jämställdhet… – De tjejer som funderar på ingenjörsutbildningar i dag söker sig oftast kanske till kemi, life science eller miljöinriktade utbildningar i stället för exempelvis datateknik, fysik eller samhällsbyggnad. Det är egentligen inget fel med det. Men vi vill öka kunskapen om ingenjörsyrket och bredda många tjejers bild av vad en kvinnlig ingenjör gör. Fler tjejer skulle behöva få upp ögonen för möjligheterna med och bredden i ingenjörsyrket.

– Anmälan för IGEday 2018 har inte öppnat än och mer information kommer ut inom kort. Företagsanmälan för IGEday 2018 har inte heller öppnat ännu. Intresseanmälan för IGEday 2018 finns på deras hemsida.

– Att få ingenjörer att besöka skolor och berätta om ingenjörernas roll i samhället och för all vardagsteknik vi möter. Detta kan väcka intresse.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till ökad jämställdhet… – Vi jobbar med jämställdhet och mångfald och arrangerar olika aktiviteter. Vi inför transparenta karriärmodeller och ser över våra rekryteringsprocesser. Försöker att hitta nya aktiviteter, ledarskapsprogram och mentorskap. – Det går för långsamt och är inte helt lätt. De gäller också att hitta arbetsplatser där utrikesfödda kan göra sin praktik för bedömning. ÅF strävar också efter att öka andelen kvinnliga chefer. 2015 var 17 procent av cheferna kvinnor. Målet är att nå upp 30 procent 2020.

Finns det någon överensstämmelse i problemen kring att rekrytera kvinnor som att göra det för utrikesfödda? – Det finns säkert lärdomar att dra. Vi vill öka rörligheten i koncernen och vi finns ju i många länder och är redan ett mångkulturellt företag.

Hur ser du på validering av utländska utbildningar?

– Det går för långsamt och är inte helt lätt. De gäller också att hitta arbetsplatser där utrikesfödda kan göra sin praktik för bedömning.

– Utmaningar: Kompetensförsörjning för framtiden är den absolut största utmaningen, framförallt inom vår bransch, besöksnäringen. Behovet är mellan 3550000 nya anställda per år fram till 2023. – Möjligheter: Att validera alla de som kommit som flyktingar till Sverige. Kan man lösa det så har man löst åtminstone en del av kompetensförsörjningen.

Hur kan arbetsmarknaden bidra till förbättrad integration och integrationen till en bättre arbetsmarknad?

– Integrationen gynnar mångfalden och mångfalden gynnar samhället, vi får ett öppnare samhälle. Vi har i Sverige en lång tradition av att integrera folk, sedan 60-talet, när mycket arbetskraftsinvandring kom från södra Europa. Invandringen ger även en flora av helt nya kök, nu senast det syrianska. – Arbetsmarknaden gynnar i sin tur integrationen - det snabbaste sättet att integreras är att börja arbeta - man lär sig normer, regler, språket och skapar ett kontaktnät. Facit från Balkankriget, som var relativt nyligen, är att väldigt många är totalintegrerade och har jobb och familj i Sverige. Snabbspåret, valideringssystemet som drivs av UHR i samarbete med branschen och Arbetsförmedlingen, är ett utmärkt sätt att integrera människor snabbare.

ANNONS

PARKER

ETT TRAINEEPROGRAM GER OANADE MÖJLIGHETER Traineeprogrammet erbjuder enastående möjligheter till ett brett företagsperspektiv och ett oöverträffat nätverksbyggande, menar Maria Frendin, nuvarande platschef på Parker i Trollhättan, som själv gick Parkers traineeprogram 2004. Det internationella teknikföretaget Parker Hannifin är ledande inom området rörelse och rörelseteknik. På Parker i Trollhättan utvecklas och tillverkas hydraulpumpar till bland annat lastbilar och skogsmaskiner. Parker har precis som många andra en utmaning vad det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen – det är många som nu jagar ett begränsat antal universitetsingenjörer. Som en del i det aktiva arbetet med rekrytering av talanger, som kan vara med och utveckla företaget, satsar man mycket på just sitt traineeprogram med inriktning mot såväl marknad och Supply Chain, som produktion eller produktutveckling. – Det är absolut en viktig del eftersom den typen av rekryteringar ofta blir lyckosamma, förklarar Maria Frendin och fortsätter: – Personerna som antas får en fantastisk möjlighet att utvecklas, samtidigt som en traineeplats

ger en trygghet som man kan sakna i många andra situationer. Parker skräddarsyr inte bara utvecklingsprogrammet utifrån individens behov och ambition, utan ger också det stöd man kan behöva, med bland annat en mentor som gör att man kan utvecklas i en trygg och därmed främjande miljö. Genom att prova på tre olika jobb inom traineeprogrammet kan individens styrkor, talanger och ambitioner matchas på ett bra sätt med företagets behov.

Maria, som själv brinner för ledarskap och framför allt lagarbete, medger gärna att Parkers traineeprogram erbjöd bästa möjliga start på hennes egen karriär och att hon fick med sig väldigt mycket värdefullt från sin traineeperiod, förutom helhetsperspektivet och nätverket: – Genom att man får en inblick i hela organisationen skapar det bra förutsättningar för att senare kunna bygga ihop de olika delarna i välfungerande team där de olika länkarna kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Detta är något som jag ser som både effektivt och för egen del oerhört tillfredsställande.

Text: Mats Carlbäck / Foto: Parker

Även om ett traineeprogram erbjuder lysande möjligheter för den framtida karriären gäller det att ha rätt inställning för att få med sig så mycket som möjligt för den fortsatta karriären, något som Maria tycker är viktig att betona: – Förutom en stor portion nyfikenhet är det viktigt med tålamod. En akademisk utbildning är givetvis mycket viktig, men man har fortfarande mycket att lära och det tar tid. Dessutom är det viktigt att vara ödmjuk framför allt inför den erfarenhet som många av ens kollegor faktiskt besitter och som de förskansat sig under många år på företaget. Här ser Maria, med ett förflutet som fotbollsspelare, också en tydlig möjlighet: – Här kan man få ihop lagdelarna – nyfikna, entusiastiska nyutexaminerade studenter till bredden fyllda med kunskap tillsammans med seniora medarbetare med lång och gedigen erfarenhet ger en effekt där summan av helheten är betydligt större än summan av delarna. Precis som i fotbollen där lagdelarna måste fungera i total symbios.

Maria Frendin


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTBILDNINGSRÅDET FÖR HOTELL OCH RESTAURANGER

Abdelkader Dali, köksmästare och UHR-certifierad yrkesbedömare på Scandic Klara samt Anas Rajab, validand och numera godkänd kock.

VALIDERING VÄGEN TILL LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING Text: Anna Bjärenäs / Foto: Per Myrehed

Sverige brottas med en arbetsmarknad i obalans. En mängd yrken skriker efter kompetens medan folk går arbetslösa. Ett sätt att lösa denna paradox är att validera kunskaperna hos de arbetssökande. Under de senaste tio åren har besöksnäringen stått för en femtedel av jobben i Sverige. Fram till 2023 räknar man med ytterligare 50 000 nya jobb. Henrik Dider är HR-chef på branschens största arbetsgivare Scandic Hotels Sweden, menar att branschen står inför en enorm kompetensutmaning där underlaget från restaurangskolorna inte längre räcker till. Samtidigt har en mängd nyanlända svårt att hitta jobb, på grund av språkkrav och en traditionell ansökningsprocess med krav på svensk utbildning/dokumenterad erfarenhet. Ett nytt sätt att hitta nya medarbetare eller ge anställda en karriär är att i stället validera yrkesskicklighet. Branschen har genom sitt

utbildningsråd UHR tagit fram en valideringsmodell som synliggör kompetenser för kock, servering, hotellreception och hotellkonferens. Genom valideringen får yrkeskunniga människor praktiskt visa vad de kan och får intyg på det, direkt hos en arbetsgivare. Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på Visita, berättar att man har stor nytta av att ha varit tidiga med initiativet att utveckla en valideringsmodell: – Valideringsmodellen gör det möjligt att kvalitetssäkra individers kunskaper och utbildningar, synliggöra kompetens och höja status på yrken. Detta driver attraktion, intresse för branschen och stolthet, vilket är starkt kopplat till kvalitet och status. Dessa fördelar har vi försökt omsätta i snabbspåret, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och branschen, genom att hitta individer som kommit till Sverige och validera de som har kunskap inom kök, eventuellt kompletteringsutbilda och snabbt få in dem i en bransch som är i stort behov av kockar.

“Vår kärnkompetens är att möta människor, våra medarbetare kan många språk och många kulturer.” I centrum för valideringen står arbetsgivare med verksamhet inom respektive yrkesområde samt yrkesbedömare som utbildats och certifierats av UHR. Yrkesbedömaren är en professionell yrkesutövare med gedigen arbetslivserfarenhet och utbildning. Som stöd i bedömningen används ett digitalt verktyg, ett ramverk med branschens erkända krav på kompetenser. Materialet som används i bedömningen är översatt till de mest använda språ-

ken arabiska och engelska. – Valideringen ger möjlighet att knyta till sig personal, identifiera utvecklingsmöjligheter och behov, vilket förbättrar karriärmöjligheterna och bidrar till ökad integration. Valideringsmodellen är nyckeln för att komma in på arbetsmarknaden för personer som saknar dokumentation av sina kunskaper. De kan snabbt visa sina yrkeskunskaper, komma ut i arbete och därefter utveckla sina språkkunskaper, säger Pim van Dorpel som är vice ordförande på Hotell- och Restaurangfacket.

Scandic har nu ett 15-tal hotell där yrkesbedömare som löpande genomför valideringar. En av de första att genomgå UHR:s utbildning och certifiera sig till yrkesbedömare var Nicholas Pope som är Food & Beverage Manager på Scandic Klara i Stockholm. – När Scandic Hotels bestämde sig för att satsa på validering för nyanlända förstod jag direkt nyttan. Kanske för att jag själv är invandrare och hade behövt få mina kockkunskaper validerade. Det viktigaste för att komma igång i ett nytt land är yrkeslivet. Där får man arbetskamrater och lär sig språket och kulturen.

Scandic Hotels var snabba att förstå samhällsnyttan men också hur man kunde hitta duktigt yrkesfolk till bristyrket kock. – Vår kärnkompetens är att möta människor, våra medarbetare kan många språk och många kulturer. Vi lägger mycket energi på att jobba med integration i vardagen, det är en affärsmöjlighet som man inte vill missa.

Hundratals nyanlända har sedan starten 2015 validerats och fått intyg på sina kompetenser mot anställningsbarhet samt fått reda på vilka eventuella behov av kompletteringar som finns. Från restaurangfackets sida tycker man att man visat på systemets kvaliteter och hoppas att det ska appliceras i större skala i samhället, då man enligt Pim sett att detta är framgångsmodellen.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

KUNSKAPSSKOLAN, SkillEd

Ahmad Bakkour och Patrik Olsson.

SPRÅKET ÄR NYCKELN TILL ARBETE I SVERIGE Text: Andreas Ellhar / Foto: Andreas Ellhar Det är i dag brist på ingenjörer i byggnadsbranschen. Ett steg i att lösa rekryteringsbehoven är initiativet NCC Nystart som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer. I samarbete med NCC, Yrkesakademin och Arbetsförmedlingen har utbildningsföretaget SkillEd tagit fram en skräddarsydd utbildning för både deltagaren och företaget. – Vårt mål är att ge utrikesfödda en kortare väg till relevant arbete, något vi gör genom företagsnära utbildningar med hög individanpassning”, säger Patrik Olsson, utbildningsledare på SkillEd. SkillEd är en del av Kunskapsskolan och bygger broar mellan utbildning och näringsliv. Utbildningsföretaget stöttar och utbildar deltagare och anpassar innehållet efter individens förutsättningar och företagets behov. Ett nära och välfungerande samarbete mellan utbildningsaktören och företag har visat sig vara en lyckosam modell för att ge utlandsfödda jobb i Sverige. – Jag flyttade till Sverige 2015 och ville få jobb så fort som möjligt, men det var svårt i början –

“Språket är nyckeln till arbete i Sverige, men även till allt annat i livet.” innan jag kom i kontakt med rekryteringsprogrammet NCC Nystart. Genom SkillEd fick jag påbörja en utbildning som utgick ifrån min personlighet, mina yrkeskunskaper och tidigare arbetslivserfarenheter, säger Ahmad 31, byggnadsplanerare på NCC. Ahmad Bakkour kommer från Syrien och är utbildad byggnadsingenjör, han arbetade som inköpare och materialkontrollsamordnare under flera år i Saudiarabien. När han kom till Sverige gick det till en början bra med att enbart prata engelska, men Ahmad insåg snabbt att han var tvungen att lära sig svenska för att komma in i arbetslivet. – Jag fick reda om NCC Nystart hos Arbetsförmedlingen i samband med att jag blev klar med min kurs i svenska språket. Jag hade hört att NCC var ett stort och väl omtalat byggföretag i Sverige, och då mina yrkeskunskaper stämde bra med

deras krav för att påbörja deras program tvekade jag inte en sekund att söka. Jag gick på två intervjuer och resten är historia! I utbildningens teoridel berättar Ahmad att fokus i början var på det svenska språket, eftersom det är så viktigt inte bara för att få jobb utan även för att komma in i grupp-gemenskapen på en ny arbetsplats. – Språket är nyckeln till arbete i Sverige, men även till allt annat i livet. Utan det är det svårt att lära känna människor och ta till sig ny kunskap snabbt. – Jag har jobbat på NCC i drygt tre månader nu och trivs jättebra. Företaget har en bra arbetsmiljö, snälla- och hjälpsamma kollegor, vi är ett sammansvetsat team där jag känner mig som hemma. Vi går även ut och träffas efter jobbet och hittar på roliga saker. Det är något nytt för mig, en väldigt stor skillnad mot hur det var i Saudiarabien.

Ahmad tycker att det bästa med utbildningen genom SkillEd var att han fick ett riktigt bra företag att praktisera på men också att han kunde använda sina tidigare yrkeserfarenheter i de nya arbetsuppgifterna. – Teoriupplägget hos SkillEd gav mig möjlighet att lära mig nya saker på ett kreativt sätt, vilket också resulterade i att jag snabbt kunde visa min kompetens hos NCC. Jag tycker jag har kommit långt på min resa men jag vill fortsätta att utveckla den språkliga biten, att bli bättre på svenska tror jag kommer underlätta i vardagssituationer och ge mig nya möjligheter. – Man vet aldrig vad som händer i livet men jag ser ljust på framtiden. Mitt mål är att få vara med att ”bygga Sverige”, men också att bygga mig ett eget liv här, avslutar Ahmad med ett leende. – Vad bör man arbeta med i en teoridel för att underlätta en anställning? Hur ser en svensk arbetsplatskultur ut? Är några av de frågor som vi har arbetat hårt med. Men vi har också lyckats bra, fortsätter Patrik Olsson. – Det är en utmaning att förändra

FAKTA OM NCC NYSTART Ett samarbete mellan NCC, SkillEd, Yrkeskademin och Arbetsförmedlingen och riktar sig till utrikesfödda ingenjörer som vill arbeta inom byggproduktion. Lärare från SkillEd stöttar deltagarna under hela utbildningen. Praktiken sker ute på plats i pågående projekt hos NCC. För att kunna söka till utbildningen måste man måste vara utrikesfödd, ha en byggnadsingenjörsexamen och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

och anpassa utbildningar för företag och vuxna så att bägge parter når önskvärda resultat. Vi undervisar, sätter upp mål- och individuella studieplaner för deltagarna – med målsättningen att korta vägen till nytt jobb för utrikesfödda. Innehållet i NCC Nystart består av en teoridel- och en praktikdel. NCC har ställt upp med praktikhandledare och SkillEd med utbildningsledare. Tillsammans har man skapat individuellt anpassade studieplaner för deltagarna med personlig veckovis handledning. Kultur, normer, värderingar, organisation, ledarskap, språk, samhällskunskap och entreprenadjuridik har varit de stora områdena i teoridelen. – Utbildningen innehåller 15 veckor praktik och 31 veckor teori, totalt 46 veckor på heltid. Av 18 personer har 72 procent hittills fått jobb på NCC och 77 procent har fått arbeten som motsvarar deras utbildning. Summerat skulle jag säga att det är ett väldigt lyckat samarbete mellan utbildning och näringsliv, avslutar Patrik.


Annons

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRDJUPNING – ANALYSSAMHALLE.SE

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

VILKA VAR DET SOM BYGGDE SVERIGE? Det har skrivits hyllkilometrar om svensk industrihistoria men ett av de mer tänkvärda inspelen kom 2010 när författaren Anders Johnson konstaterade att varje skildring av svensk historia som inte framhöll invandringens betydelse för den ekonomiska utvecklingen var djupt missvisande. Ju mer han studerade historien så fram-

stod invandrarnas roll allt tydligare, inte bara som enskilda exempel utan som systematisk verkande drivkraft. Så här kan Sveriges industrihistoria beskrivas med ett axplock. På medeltiden kom de franska Cistercien-

serklostren med ny kunskap till Sverige. Alvastra kloster bedrev till exempel kvarndrift, järnframställning, stenbrytning och tegelbränning. Under 1500-talet kom invandrare med stångjärnssmidet och utvecklade vattenpumpsystem som ersatte muskelkraft vid landet gruvor. 1600-talets Valloner tillhör redan de mer omskrivna invandrarna men visste du att Kramfors i Ångermanland uppkallades efter livländaren Johan Christoffer Kramm som 1742 anlade Norrlands första finbladiga vattensåg. Eller att man för att få kompetens till glasbruken under Tysklands emigrationsförbud smugglade glasblåsare från Tyskland i tunnor. En av dessa glasblåsare var sedan med och grundade Kosta glasbruk och släkten förblev glasblåsare på Kosta i fem generationer.

På 1800-talet blev invandraren Samuel

Owens den svenska ångteknikens fader och brittiska invandrare skapade Motala Verkstad och grundade Götaverken. På 1900-talet kom Bröderna Cloetta från Schweiz, från Tjeckien kom juden Herbert Felix som grundade Felix konservindustri och från Egypten kom Emad Bayoumy till Dalarna där han startade Pyramidbageriet tillsammans med sin fru. Innandra Das Gupta, invandrare från Indien gjorde Perstorp till nordens första plastfabrik, medan indiern Bicky Chakraborty räddade nedläggningshotade svenska stadshotell genom att bygga upp Elite Hotels. Ungraren Eugen Spitzer som kom till Sverige med Folke Bernadottes vita bussar kom att grunda penntillverkaren Ballograf och Ayad al Saffar, från Beirut i Libanon, kom att bli Sveriges största urhandlare med Klockgrossisten och Ur & Penn. På 2000-talet har den Irakiska flyktingen Greg Dingizian gått in som VD i ett krisdrabbat HSB Malmö och räddat såväl HSB som deras prestigebygge Turning Torso. Med invandrare kommer nämligen tillskott av kompetens, kontakter, kapital och kreativitet. Något historien visat oss gång på gång är att bland det värsta som kan drabba en nation är när högutbildade människor flyr landet – brain drain. Mot denna bakgrund måste ju motsatsen vara det bästa som kan hända en nation – brain gain! Ida Dicksson, Industrihistoriker och författare

Sverige är ett innovativt och konkurrenskraftigt land, men vi behöver vara på tårna. – Många länder springer fort just nu, menar ministern Mikael Damberg. Svensk industri ser ut att må generellt sett

bra och man är optimistisk inför framtiden, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och hänvisar till SCBs augustirapport. Den pekar på en ökad industriproduktion med 8,5 procent i juni. Han nämner även analyser av Konjunkturinstitutet där industrin själva rapporterar att man investerar i ökad produktionskapacitet och volym. Produktionsplanerna ligger på en betydligt högre nivå. – Samtidigt är jag övertygad om att det finns potential för mer – industrin har ännu inte kommit upp i produktionsnivåerna man hade före finanskrisen. För att nå dit har vi ett antal utmaningar att ta oss an tillsammans, inte minst vad gäller bristen på personer med rätt kompetens, säger han. En annan tendens som gläder honom

mycket är att det blir vanligare att svenska företag plockar hem sin produktion från lågkostnadsländer. – Rototilt i Vindeln utanför Umeå är ett exempel. Man investerar tiotals miljoner i produktionskapacitet, anställer ett 40-tal och flyttar hem produktion. Nyinvesteringarna sker i många delar av vår industri. – Kabe som tillverkar husbilar utanför Jönköping bygger en ny fabrik och kommer anställa 50 fler. Stora Enso investerar

flera hundra miljoner i en ny produktionslinje utanför Karlstad. Billerud Korsnäs, Rottneros och Hägg-

marks är några som gör stora investeringar i Värmland. – Så har vi Volvo Cars som anställer 700–800 personer i Torslanda. Glädjande är även att Amazon plöjer ned miljarder på svensk mark med sina datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Även om han beskriver Sverige i dag som

ett av världens mest konkurrenskraftiga länder, så kan vi inte ta något för givet. – Många andra länder springer fort just nu. Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd. Jag tror att innovationer från framför allt småföretag kommer att bli allt viktigare. Vi kraftsamlar tillsammans med näringsliv och akademi genom regeringens strategiska samverkansprogram, kring områden som är viktiga för Sveriges framtid. Genom Testbädd Sverige utvecklar vi Sverige som en öppen testbädd, tillgänglig för företag eller aktörer innanför och utanför landets gränser att använda för att testa nya produkter samt tjänster i verkligheten. Ett övergripande mål är att göra Sverige

mer attraktivt för såväl investeringar som arbetskraft. Svårigheter med arbetstillstånd för arbetskraftsinvadrare som uppmärksammats i media är ett exempel och ska snart vara ett minne blott enligt ministern. – Regelverkets måste förändras och det snabbt, menar han. Text: Anders Edström Frejman

Foto: Pressfoto

Foto: Sandra Wiaderny/Regeringskansliet

FLER FLYTTAR HEM ARBETSKRAFTEN


För dig som tagit många kliv men kan tänka dig ett steg till

V

i har över 100 kurser för dig som befinner dig mitt i arbetslivet – men inte vill stå still där. Du kanske vill lösa uppgifter snabbare, hantera utmaningar smidigare eller ta dina kunskaper till en ny nivå. Vi har kurser för alla befattningar, från grundkurser till avancerade diplomutbildningar. Vi är den naturliga mötesplatsen för Sveriges chefer och medarbetare. Välkommen att läsa mer om våra utbildningar på foretagsuniversitetet.se Företagsuniversitetet tillhör Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet.

08-600 62 00 info@foretagsuniversitetet.se foretagsuniversitetet.se

Analys Samhälle-DI.indd 1

2017-09-21 13:51:52


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Qasa

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Qasas arbetsstyrka.

ETT HELHETSGREPP OM HYRESMARKNADEN I Stockholm tvingades en av fem företag tacka nej till en rekrytering förra året på grund av bostadsbrist, något som således hämmar tillväxten i storstadsregionerna.

Snabbväxande bolag som Klarna, Spotify och King, bolag som rekryterar från hela världen, begränsas i sin kompetensförsörjning och nödgas bromsa sin expansion till följd av bostadssituationen i storstadsområdena. Hittills har det inte funnits någon tjänst som omfattar hela hyresmarknaden i landet och på ett enkelt sätt åskådliggör tillgång. Detta uppmärksammades av eldsjälarna bakom Qasa, som genom sin plattform knyter samman bostadsuthyrare med hyresgäster, privata eller företag.

– Tanken bakom Qasa var att man skulle bygga en tekniskt smart bostadssajt för bostadsuthyrning. Därmed skapa en effektivare första- och andrahandsmarknad för uthyrare och kunder, samt effektiv företagsuthyrning. Vår tjänst är den första tjänsten som angriper uthyrning som ett enat område, säger Mattia Tosti på Qasa. I dag är andrahandsmarknaden extremt svårnavigerad, det finns ingen struktur och det är ofta tidskrävande att hitta hyresgäst eller uthyrare. Det problemet löser Qasa genom en marknadsplats som är mer intelligent än ett klassiskt annonstorg, där en matchning görs baserad på algoritmer. Parametrarna är egna angivna inställningar, typ av öns-

kad bostad, beteende på sajten historiskt, vilka områden man brukar söka i, samt hur många rum man önskar och så vidare. Algoritmen utvecklas ständigt och man experimenterar nu med att exempelvis vikta in var arbetsplats och dagis är beläget, i vilka områden familjen eller personen rör sig privat och på sin fritid, pendlingsavstånd och kommunal transport. Hur långt man kommit i andra processer spelar också in. Utifrån matchningsgraden ökar sannolikheten för att ett avtal ska slutas. På den traditionella hyresmarkna-

den florerar bedragare som sprider rädsla bland såväl uthyrare som hyresgäster. Detta har Qasa löst genom att vara med i hela processen tills att den avslutats.

När man kommer i kontakt via tjänsten skräddarsys ett hyresavtal digitalt, som sedan signeras digitalt med BankID. Systemet är uppkopplat mot UC, så att man kan intyga sin kreditvärdighet gentemot de man tar kontakt med. Man kan även få sina referenser kontaktade av Qasa så att de verifieras i äkthet och positivitet. Hyresgästen betalar in depositionen till ett konto på Qasa, som sedan fakturerar hyresgästen för hyran som betalas vidare till hyresvärden. Qasa står som garant gentemot hyresvärden för hyresinbetalningen under hela uthyrningen. – Det finns extremt mycket man kan göra med data, och vinnaren i framtiden är den som kan ge bäst kundupplevelse baserad på den data som finns tillgänglig.

Vi tar detta till sin spets genom den matchning och den trygghet vi garanterar. Vi hoppas att denna säkerhet ska göra att fler vågar hyra ut, då en stor del av bostadsbristen skulle kunna lösas av det mörkertal som utgörs av lägenheter och rum som står tomma, avslutar Mattia. Konklusionen är att genom att skapa trygghet kan bostadsmarknaden effektiviseras, vilket i sin tur kan leda till ökad tillväxt. Text: Anna Bjärenäs

VILL DU VETA MER OM BOSTADSBYGGANDE? ANALYSSAMHALLE.SE Bostadsmarknaden står inför stora utmaningar, äs artikeln med Sara Haasmark på vår hemsida! ANNONS

Registrera ditt CV på onepartnergroup.se eller ring oss idag.

Söndagsångest? Vi har ditt nya drömjobb i Göteborg och Stockholm.

Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag.

Göteborg 070 - 971 64 08 Stockholm 08 – 588 395 61


En bättre vardag. Sedan starten 1993 har vi lärt oss en hel del om vad hemtrevligt faktiskt är. Och vi har lång erfarenhet om vad som krävs för att konsulter och medarbetare ska trivas i sina boenden, oavsett varifrån i världen de kommer. Våra lägenheter finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Helsingborg och Lund. Slutstädning och dygnet-runt-jour ingår alltid och du bokar lägenheten per dygn, vecka eller månad. Välkommen!

foretagsbostader.se

ANNONS

FERNANDO Lokalvårdare

— ÄLSKAR DU PAPPERSARBETE? DET GÖR INTE DINA MEDARBETARE. Lön och HR måste fungera, oavsett om ditt företag hanterar våra lösningar på egen hand eller låter oss sköta allt. Låt dina medarbetare få ut mer av arbetet med hjälp av digitala lösningar. Vill du veta vad som är nytt inom digital HR och lön? Gå in på go.aditro.com/digitalt och läs mer. aditro.com


Annons

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

SVERIGE ÄR BRA PÅ KOMPETENSUTVECKLING I framtiden kommer det behövas mer kompetensutveckling inom systemtänkande och digital teknik. Leif Östling på Svenskt Näringsliv säger att Sverige ligger i framkant. Det område som behöver mest kompetensutveckling i dag är i allra högsta grad digitaliseringen, personer med stora kunskaper om hur de rätta verktygen ska användas på ett effektivt sätt. – Det behövs fler systemingenjörer med digital inriktning som även kan koda. De behövs på arbetsplatser där det mesta sker digitalt. Till exempel för att kunna lokalisera var varor finns i ett stort förråd. Jag tror också att det behöver ägnas mer tid åt de digitala verktygen i skolan. Pedagogiken har hittills varit lite för konservativ och det har dessvärre inte varit så mycket utveckling på det området, säger Leif Östling, ordförande på Svenskt Näringsliv. Leif Östling tror att de enklare

jobben som att plocka på lager, köra truckar i logistikcentrat och den övriga manuella hanteringen kommer att försvinna inom en nära framtid. – En betydande del av den personal som finns i stora distributionslager kommer att vara utan jobb inom de närmaste fem till tio åren. Jag är aktiv sedan många år tillbaka inom Toyota Material

”Det behövs fler systemingenjörer med digital inriktning som även kan koda. De behövs på arbetsplatser där det mesta sker digitalt.” Handling i Japan och har varit på deras utvecklingscentrum i Mjölby. Där ser man hur de truckar som hittills har körts manuellt nu börjar gå som små uppkopplade fordon i lokalerna utan någon förare. Det styrs helt elektroniskt. Man vet exakt var de befinner sig och kan skicka ut plockorder på de adresser i lagret som trucken ska besöka. De är som en typ av logistikrobotar. Leif Östling tror att det behövs mer

systemtänkande inom varuflöden hos alla typer av företag. – Det innebär att det behövs en gedigen gymnasieingenjörskompetens med inriktning på system- och digitalstyrning av olika maskiner. Här behövs ett ordentligt kompetenslyft.

Nästa bit är uppkopplade fordon

på vägarna och styrning av logistiken mellan stora logistikcentra och kunderna, menar Leif Östling. – Med hjälp av digitalt uppkopplade fordon kan man jobba betydligt mer effektivt i logistikkedjor och här behövs i princip samma kunskaper, det vill säga systemkunnande och att kunna gå in och programmera om digitala parametrar. Detta gäller också dispatching eller kör ut varor till kunder. Sverige är bra på kompetensut-

veckling och vi ligger i framkant internationellt. Det finns dessutom goda förutsättningar för att skapa en ännu stadigare kunskap i framtiden, enligt Leif Östling.

– Sverige har en hög digital mognad. Den unga generationen är väldigt snabba in i den digitala världen. Titta bara på barnen och deras tidiga elektroniska hantering. Detta är ett faktum som bara kommer att fortsätta. Men utbildningar behövs såklart för alla som inte har samma kontakt med det digitala. Det är viktigt för logistikbranschen med en väl fungerande kompetensutveckling. – Utbildningssystemet har hittills lyckats ta fram bra utbildningar för de människor som branschen behöver. Kompetensutvecklingen behöver alltid göras bättre med den snabba utvecklingen av nya digitala tekniker. Det gäller för oss i Sverige att hänga med. Tekniken och dess möjligheter fortskrider hela tiden och med tekniken kan vi fortsätta att utveckla allt effektivare logistik i vårt samhälle. Kompetensutbildning har fortskridit de senaste åren, men i dag sker den största kompetensutvecklingen inom företagen och inte i utbildningssystemet, menar Leif Östling. – Utbildningssystemet har inte riktigt hängt med, utan

här får företagen inom de olika branscherna, beroende på vilka digitala verktyg man använder, helt enkelt etablera sina egna utbildningar. Vad du ser som den största ut-

maningen inom kompetens och digitalisering? – Det är att bygga kompetenser och vara nyfiken på att applicera alla digitala verktyg som kommer fram. Det finns på vissa håll ett motstånd som har att göra med vilken företag vi pratar om. Är det ett gammalt och traditionellt företag så kan det finnas ett visst motstånd mot nya tekniker. De har den största utmaningen, att växla upp i tempot för att ta till sig digitaliseringen. Text: Fredrik Söderlund

”SYMBIOTISK SAMVERKAN” ANALYSSAMHALLE.SE Vi har intervjuat Inger Ek – generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten – om det viktiga förhållandet mellan näringsliv och offentlig sektor. Läs intervju nmed henne på analyssamhalle.se

ANNONS

HYR, REKRYTERA ELLER LÅT OSS GÖRA HELA JOBBET. “Vi levererar IT-konsulter för alla behov.” SEMIR JASAREVIC | KONSULTCHEF

Vi på Centric är specialister på bemanning och rekrytering inom IT. Centric har lång erfarenhet av att hjälpa svenska myndigheter och organisationer att finna rätt medarbetare som har rätt kompetens, rätt engagemang och rätt inställning.

BEMANNING | REKRYTERING | IT OUTSOURCING 2017-05-29 - Analys Almedalen - 251 x 120_UTKAST_1.indd 1

www.centric.eu 2017-05-29 16:05


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FAKTA Med hjälp av uppkopplade fordon kan du som förare ha direkt kontakt med din transportör. Kommunikationen sker digitalt och via mobilnätet. Det går bland annat att få fram värden på var fordonet befinner sig, bränslemängd och hastighet. Tekniken ses som framtiden för logistikbranschen.

Leif Östling, tidigare VD för lastbils-och busstillverkaren Scania.

TILLFÄLLIG BOSTADSLÖSNING

Foto: Skvader Media

Foto: Ernst Henry

ANALYSSAMHALLE.SE 35

Högkonjunktur innebär fler jobb och en ökad konkurrens om kandidaterna. Den ökade inflyttningen till storstadsregionerna innebär att bostadsbristen är ett faktum. För de företag som tar in kompetens utifrån är möjligheten att kunna erbjuda bostad till kandidaterna ofta avgörande. Så många som ett av fem företag har under det senaste året tvingats tacka nej till kandidater på grund av bostadsbristen, något som hämmar tillväxten. Hotell är en kortsiktig lösning, bostadsrätter inte görbart för de flesta företag, andrahandshyra innebär en osäkerhet och hyresrätter har på de flesta orter en kötid på många år. Här har Företagsbostäder den optimala lösningen: företagslägenheter. Företagsbostäder är Sveriges största aktör inom företagslägenheter och de 1 300 lägenheter, man erbjuder runtom i landet är av varierande storlek, trevligt möblerade och fullt utrustade för ett bekvämt tillfälligt boende. Centralt belägna eller nära kommunikationer för att lätt kunna ta sig till våra expansiva företagsområden och science parks. Man tar även ansvar för service, nyckelutlämning och slutstädning. – För företag blir tillgången till bostad för nyrekryterad personal ofta avgörande i dagens konkurrens om kompetens. Där har Företagsbostäder en viktig roll att spela i den fortsatta tillväxten, säger Helene Johansson, marknadsansvarig på Företagsbostäder. ANNONS

Nå toppen inom inköp och logistik Läs en grundutbildning, en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram på Silf Silfs utbildningar innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik- och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt, taktiskt eller strategiskt. Utbildningarna är internationellt gångbara och finns anpassade för både privat och offentlig sektor. Silfs pedagogik grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar till praktisk handling i den egna organisationen. Kontakta oss: silfonline@silf.se 08-752 16 80 www.silf.se

Nyfiken på dessa? Hör av dig så skickar vi ett ex!


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Privat

Foto: Aditro

Foto: Jonas Bilberg

EXPERTPANEL– ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Pressfoto

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Sofia Greijer, VD Svensk Autorekrytering AB

Maria Brithon Brinck, Personaldirektör ABB Sverige

Eric Matsgård, Head of Digital Services Aditro

Jacob Bergström, VD & Seniorkonsult HR HR On Demand AB

Hur jobbar ni med HR och rekrytering för att hitta kompetens?

Hur jobbar ni med HR och rekrytering för att hitta kompetens?

Hur kan en organisation förbereda sig inför förändring mot ett mer mobilt arbetssätt och arbetsmiljöer?

Hur jobbar ni med HR och rekrytering för att hitta kompetens?

– Vi jobbar proaktivt och kontaktar personer med intressant bakgrund, från motorbranschen och andra branscher, för att fylla på kandidatbanken – vår viktigaste tillgång. Vi har lång erfarenhet av motorbranschen och kan erbjuda ett konsulterande förhållningssätt gentemot kunder, där vi hjälper dem i hur de ska tänka när det gäller rekrytering.

Vilka utmaningar och möjligheter har ni när det gäller att hitta kompetens?

– Motorbranschen har ett mycket större behov av kompetens än vad det finns kandidater, främst på den tekniska sidan. I stället för att vänta på att en erfaren bilmekaniker ska dyka upp skulle branschen kunna leta bredare för att hitta alternativa kompetenser som motsvarar behovet. Utmaningen är att hitta möjligheterna och få med kunderna på det tankesättet.

Hur ser ni på kompetensförsörjning inför framtiden?

– Vi är en teknikintensiv bransch som ligger i framkant med nya försäljningssätt, leasing och digitalt. Vi måste visa att branschen är modern och har kommit långt från den oljiga bilverkstaden. Vi välkomnar större öppenhet för att ta in kompetens från andra branscher och använda Autorekryterings kompetens och råd om vilka branscher man kan få folk ifrån.

– Vi söker ständigt duktiga medarbetare till våra lediga tjänster, främst genom vår webbplats där vi listar alla tjänster inom hela ABB-koncernen. Vi annonserar både i print och digitalt, samt använder sociala medier och deltar aktivt på en rad rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar och andra events där vi kan berätta om alla de intressanta möjligheter som finns hos oss. Vi har också en satsning som kallas University Relations – ett nära samarbete med flera av Sveriges främsta universitet och högskolor. Dessutom har vi Sveriges äldsta traineeprogram där vi varje år ger nyutexaminerade ingenjörer och ekonomer chansen att lära känna vårt företag lite djupare.

Vilka utmaningar och möjligheter har ni när det gäller att hitta kompetens?

– Dagens unga har andra förväntningar på sin arbetsgivare än tidigare generationer. Där måste vi se till att vara lyhörda och stå på tå. Samtidigt måste våra befintliga medarbetare också få chansen att vidareutbilda sig och satsa på sin kompetens i en föränderlig värld.

Hur ser ni på kompetensförsörjning inför framtiden?

– Vi jobbar mycket med mångfaldsfrågan och gör mycket för att få in fler kvinnor, ungdomar och utlandsfödda. Vi rekryterar också medarbetare från hela världen.

– Genom att utgå från medarbetarens behov. Vi är mer och mer digitala i vår vardag och det mobila tar en större del i arbetslivet i dag. Arbetstagare tar kortare och fler tillfälliga anställningar, det ställer nya krav på HR-avdelningens sätt att introducera nyanställda till företaget. Onboardingen ska helst ske innan den första arbetsdagen – mobila lösningar gör det möjligt. – Alla roller ska gynnas av ett mobilt arbetssätt så att fler får ut mer av arbetet och lägger mindre tid på det administrativa. Det är värt att tänka på när man ska påbörja en digitalisering och letar efter en digital systemleverantör. Gör du det, då börjar du i rätt ände.

Vad är nyttan med digitala och mobila HR-processer?

– Tänk dig hur mycket tid som går åt varje dag när en HR-administratör måste skicka påminnelser, kontrollera kontaktuppgifter och andra nödvändiga men tidskrävande uppgifter. När man köper in ett system som kan standardisera och automatisera så att HR slipper dessa tidstjuvar, och medarbetarna själva kan hantera sina kontaktuppgifter får man mer tid åt annat. Det blir också mindre stress när du exempelvis glömt tidsrapportera och i stället kan göra det enkelt på vägen hem via mobilen.

– Kompetens – förmågan att lösa en uppgift handlar om kunskap, erfarenhet och vilja. Vi måste förstå och förmedla vad som ska göras, men framför allt hitta kandidater som har rätt inställning. Vi fokuserar mer på attityd än på kunskap och erfarenhet. Det kokar ner till följande tips: Anställ hellre någon med vilja att lära sig tillsammans med andra, än den som tror sig kunna allt.

Vilka utmaningar och möjligheter har när det gäller att hitta kompetens?

– Förutom högkonjunkturen finns det i dag verksamheter och yrkesroller som inte fanns för några år sedan. Det finns en utmaning i att hitta människor med den kunskap och erfarenhet som krävs. Det blir då än viktigare att välja kandidat med rätt inställning och förmåga att utvecklas. Möjligheterna är många. Bygg en lärande organisation med fokus på kärnverksamheten och det som är viktigt på riktigt; kultur och värderingar. Ni kanske inte måste anställa egen personal till allt som behöver göras.

Hur ser ni på kompetensförsörjning inför framtiden?

– De organisationer som möjliggör kontinuerligt lärande och öppnar för samarbeten kommer klara sig fint. Bolag växer eller avknoppas och behöver talang snabbt. Detta sammantaget gör att vi tror att trenden med inhyrd personal/ interimslösningar kommer att öka.

ANNONS

NORRA LATIN & FOLKETS HUS

Minimöte, megaevent och allt där emellan

stoccc.se

Q KompetensVeckan •

13-17 november 2017

STOCKHOLM


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

37

Foto: Hogia

Foto: Pressfoto

Foto: Pressfoto

Foto: Privat

ANALYSSAMHALLE.SE

Theodor Ahdrian, Account Manager SMW Group

Ida Edström, Co-founder & Senior Tech Recruiter 6Degrees,

Roger Karlsson, Bluegarden AB, Acting Director of Sales and Marketing

Lina Stenback, HR Products AB, Bolagschef, Hogia

Hur jobbar ni med HR och rekrytering för att hitta kompetens?

Hur jobbar ni med rekrytering för att hitta kompetens?

Vad är nyttan med digitala och mobila HR-processer?

Hur kan en organisation förbereda sig inför förändring mot mobilare arbetssätt och arbetsmiljöer?

– SMW Group arbetar med rekrytering och employer branding på sociala medier. Vi arbetar endast med egna metoder – riktad annonsering och headhunting i sociala medier. Vi satsar väldigt mycket på att engagera våra medarbetare då vi vet att bra personer känner andra bra personer.

Vilka utmaningar och möjligheter har ni när det gäller att hitta kompetens?

– Den största utmaningen är utan tvekan DNA-frågan. Bara genom att läsa ett CV/Personligt brev/meritlista kan man inte avgöra hur personen passar in i organisationen eller ej. Vårt tillvägagångssätt går ut på att få kandidaten att känna ”de här människorna vill jag arbeta med” i stället för ”på denna arbetsplats vill jag jobba”. Lyckas man träffa rätt punkter hos en person får man resten på köpet. Allting handlar om att bygga en unik och bra relation!

Hur ser ni på kompetensförsörjning inför framtiden?

– Efter många års erfarenhet av klassiska tillvägagångssätt så är sociala medier framtiden inom rekrytering och att man satsar på metoder som man inte trodde fungerar inom karriärvärlden. Överträffa andras förväntningar på en personlig nivå fungerar väldigt bra för oss och vi kommer fortsätta forska för att hitta nya och mer framgångsrika vägar.

– 6Degrees är ett nischat searchföretag inom teknik och IT. Vi jobbar uteslutande med uppsökande rekrytering eftersom vår målgrupp - utvecklare och utvecklingschefer - sällan söker jobb aktivt. Kandidaterna hittar vi genom tips och rekommendationer från våra personliga nätverk. Vi gör även kartläggningar av de bolag där kompetensen vi söker kan tänkas finnas och scannar av LinkedIn och Facebook.

Utmaningar och möjligheter när det gäller att hitta kompetens?

– Utmaningar: bristen på kompetens inom vår nisch. Det utbildas för få dataingenjörer och systemvetare. – Möjligheter: vi bör uppmuntra barn/ unga, särskilt tjejer, att leka med teknik, matematik, programmering och design, så det blir mer naturligt för dem att välja det senare i livet. Kvinnliga nätverk, som Pink Programming och Geek Girl är en möjlighet för kvinnor att växa i sina yrkesroller och bli förebilder. Nyanlända och andra utlandsfödda besitter ofta värdefull kompetens, inte minst inom teknik och IT.

Hur ser ni på kompetensförsörjning inför framtiden?

– Vi tror att arbetsgivarna måste bli mer flexibla för att möta yngre generationers livsstil. Man ser hela världen som sin arbetsplats. Många utvecklare har valt att frilansa för att kunna ha möjligheten att jobba på distans i perioder och ha mer inflytande över när på dygnet de jobbar.

– Digital HR handlar om att tillgodose det mänskliga behovet med hjälp av smarta digitala lösningar, att effektivisera processer och förenkla för de anställda. Genom digitala HR-lösningar kan man förenkla såväl samverkan som kunskapsspridning. Många företag inför skräddarsydda micro-utbildningar via mobilen i stället för att skicka iväg en hel avdelning på kurs. Hantering av personuppgifter, reseräkningar, lönebesked, kommunikation av interna karriärmöjligheter och on-boardingprocess kan underlättas genom digitala system. Digital HR kan hjälpa er att styrka ert employer brand – att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Hur kan en organisation förbereda sig inför förändring mot mobilare arbetssätt och arbetsmiljöer?

– Vår uppfattning är att många HR- och löneavdelningar inte är experter på digital transformation. Ta hjälp av experter som hjälper till med användaranalys och processgenomgång. Då är det lättare att ha rätt fokus och att göra rätt saker i rätt ordning. Kontakta olika leverantörer, fråga om referenscase och välj en leverantör som tänker långsiktigt. Låt inte stelbent HR- och löneadministration stå i vägen för tillväxt – frigör tid för verksamheten och engagemang för affären - med hjälp av digitala lösningar.

– Konkret föreslår jag en kartläggning av organisationens olika intressenter, vilka behov de anställda har och hur vi kan möta behoven. Det går att hämta inspiration från mjukvaruutvecklingen där vi arbetar med ”Personas” för att synliggöra olika typer av användare, sedan resonerar vi kring hur vi kan skapa nyttor och värde för dessa. Det är en iterativ process där vi utvärderar, testar en tes och lär oss mer på vägen. – Ta små steg, var agil och erbjud om möjligt en succesiv övergång till det nya så att så många som möjligt kan känna trygghet även i förändringen. Då skapas goda möjligheter för att hinna kommunicera vilket är A och O och möta de frågor som uppstår.

Vad är nyttan med digitala och mobila HR-processer?

– Vi ska nyttja det digitala till att bidra till och utveckla det humana – därmed utvecklas organisationen! Vi kommer kunna skapa delaktighet, tydlighet och trygghet i alla led i vår organisation oavsett vart du befinner dig eller vad klockan är. Ett stort värde uppstår genom att vi får nya möjligheter att interagera med, se och utveckla människan. Det i sin tur leder till att vi kan analysera, se trender och agera mer direkt för att ta vara på nya möjligheter eller lösa ett potentiellt kommande problem.

ANNONS

Jenny Strömstedt Moderator

Suad Ali Supertalangen

Katarina Berg CHRO på Spotify Årets HR­chef 2017

HGA Human Growth Award Årets HR team 2017

EVENTET FÖR DIG SOM BRINNER FÖR HR

Medarbetaren i fokus Årets Passion HR är en resa i högt tempo där vi vill visa olika sätt att framgångsrikt stärka medarbetarupplevelsen. Vi kommer att beskriva vikten av ett starkt ambassadörskap, och inspireras av de som har lyckats väldigt väl. Under dagen lyssnar vi till ungas för­ väntningar på arbetslivet, och vi visar hur olikheter och ett inkluderande ledarskap kan berika medarbetarupplevelsen.

MEDARBETAREN I FOKUS 7 NOVEMBER PÅ RIVAL

Här möts vi i HR­branschen för en fullspäckad dag med fantastiska talare som ger ytter­ ligare glöd åt vår passion för HR. Vi har ett begränsat antal Early Bird biljetter för 3 490 SEK. Gå 3 kollegor betala för 2! Läs mer och anmäl dig på passionhr.se HUVUDPARTNER

ARRANGÖR


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

Kompetens, styrning och patientfokus är

några av pusselbitarna i utvecklingen av en jämlik, godtagbar vård menar Sineva Ribeiro som är Vårdförbundets förbundsordförande.

– Med mitt ledarskap vill jag utveckla

En aspekt av säker vård är att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien är den benämning som används för alla

Text: Caroline Säfström

Foto: Mostphotos

Foto: Antonio Guillem

Kompetens & patientfokus i vården

vården och göra den säker för patienter och personal, säger hon. Sineva Ribeiro menar att vården behöver ställas om. Det går inte att göra som man alltid gjort. Nya tider kräver nya grepp och ett nytt synsätt. Svensk vård är överlag god jämfört med många andra länders, men den har blivit sämre. Där vissa kommuner har hamnat i en ond spiral. – Vi måste själva sätta vården på agendan, i stället för att vänta på att någon annan gör det, säger Sineva.

typer av åtgärder som görs för att uppnå en god hygienisk standard. Det kan handla om rutiner kring att desinficera och tvätta händerna, bära skyddshandskar, att inte bära ringar eller ha håret utsläppt. Nationella mätningar som genomförts sedan 2008 visar att strax under tio procent av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. För att ännu färre patienter ska drabbas är arbetet med förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande faktor. – Det kan låta så enkelt att bara tvätta händerna, men problemet i dag är att vi har en arbetsmiljö som är så pressad att vi inte alltid hinner vara tillräckligt noggranna. Det finns sjuksköterskor som knappt går på toaletten under sin arbetsdag. Hon menar att vi måste vända trenden, kompetensförsörja, utveckla vården och göra den jämlik över hela landet.

E-LEARNING & KOMPETENSUTVECKLING

När du jobbar med olika uppdrag inom Manpower kommer kompetensutveckling automatiskt. Manpowers anställda får också tillgång till över 4 500 interaktiva utbildningar via en E-learningportal. Där finns ett utbud av utbildningar inom kundservice, försäljning, projekt, IT och ledarskap med mera. Man kan också ta del av föreläsningar och ljudböcker via de så kallade Kontentan och Mindit. Kontentan är ett digitalt kunskapsbibliotek där man kan hitta affärslitteratur sammanfattad som tidskrift och ljudbok. Mindit har inspelade föreläsningar inom exempelvis ledarskap, medarbetarskap, personlig utveckling och kommunikation.

UTBILDNING FRÅN FÖRSTA ARBETSDAGEN

ETT LAGER FÖR KOMPETENS Foto: Pressfoto

Foto: Ulf Huett Nilsson

38

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Jan Orvegård, Affärsområdeschef, TM/Comaea

Hur kan ett företag lättast få insikt i sitt kompetenslager?

Genom att inse värdet av att inventera sitt kompetenslager. På samma sätt som lagerchefen har tillgång till lagersaldot och säljchefen har koll på försörjningsläget, så behöver HR och chefer ökad insikt i ”kompetenslagret”. Enklast för att komma igång är att påbörja en kompetensinventering i liten skala. Välj ut några yrkesroller som man vill börja att inventera. Börja med att tillsammans med en chef och någon erfaren medarbetare att gå igenom vilka kompetenser som är viktiga för att bli framgångsrik i sin roll. Efter man skapat mallen gör man själva inventeringen som förslagsvis genomförs med självskattning kring sin nivå på respektive kompetens. Därefter granskar chefen som stämmer av medarbetarens kompetens, oftast i samband med med ett medarbetarsamtal. Efter det finns underlag till analyser kring exempelvis vilka kompetenser man är starka på, vilka som behöver utvecklas och även vilka yrkesroller som har störst gap mellan kompetenskrav och nuvarande kompetens. Hur påverkas ett företag om de inte har koll på sitt kompetenslager?

Förutom den kompetensutveckling som kommer

Man kan säga att om man inte har koll på sitt kompetenslager så vet man inte heller förutsättningarna för att nå sina mål. Saknas viktiga kompetenser minskar möjligheten att nå övergripande mål på utsatt tid. Det finns också risk att medarbetarna inte har fått möjlighet att visa på hur duktig man är och vilka kompetenser man besitter.

Från din första anställningsdag kan du utbilda dig inom

Finns det några särskilda verktyg för ett företag att få inblick i sitt kompetenslager på?

automatiskt när du arbetar med olika uppdrag, får alla Adeccos ordinarie konsulter tillgång till webbtjänsten Klickportalen, som innehåller fler än 200 E-learningkurser. bland annat försäljning, ekonomi, IT och personlig utveckling. Fördelen för konsulterna är att de kan förlägga sin kompetensutveckling till den tid som passar bäst. Login och lösenord skickas via e-post i samband med anställningen och tjänsten går därför att använda direkt. Det finns inga begränsningar i hur många kurser man får genomföra, men man bör tänka på att utbildningen ska ske utanför ordinarie arbetstid om inte konsultchefen ber dig genomföra en specifik kurs.

I dag finns många bra system för att styra kompetenser och planera utvecklingsinsatser. De kallas ofta CMS (Competence management systems). De bygger bland annat på kompetensinventering och digitaliserade medarbetarsamtal, med tillgång till enkla och tydliga analyser. Det kan vara både kring kompetensbrister, vilka utvecklingsinsatser som finns planerade och genomförda och ge en överblick över hur man ska nå uppsatta mål på individ- och gruppnivå.

ANNONS

Låt några av våra 800 proffs göra dig till ett! Berghs erbjuder över 80 kurser inom marknadsföring och kommunikation.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AUTOREKRYTERING AUTOREKRYTERING

RÄTT REKRYTERING RÄTT REKRYTERING INOM MOTORBRANSCHEN INOM MOTORBRANSCHEN Text: Anna Bjärenäs / Foto: Maskot Text: Anna Bjärenäs / Foto: Maskot

Inom motorbranschen brottas man sedan många år tillbaka med brist Inom motorbranschen brottas man på kompetens. Autorekrytering är sedan många år tillbaka med brist på specialiserade på rekrytering och kompetens. Autorekrytering är speciabemanning i motorbranschen och liserade på rekrytering och bemanning ser att en del av lösningen ligger i i motorbranschen och ser att en del av ett öppnare synsätt och nytänkande lösningen ligger i ett öppnare synsätt kring kandidater. och nytänkande kring kandidater. Autorekrytering har lång erfarenhet Autorekrytering har lång erfarenhet av att hitta rätt kandidater till sina av att hitta rätt kandidater till sina kunder i motorbranschen. Kultur, kunder i motorbranschen. Kultur, god stämning och familjär känsla god stämning och familjär känsla präglar bolaget: präglar bolaget: – Det är ett roligt och omtänk– Det är ett roligt och omtänksamt bolag att jobba i och oerhört samt bolag att jobba i och oerhört korta beslutsvägar. Vi tar hand om korta beslutsvägar. Vi tar hand om våra konsulter och det finns många våra konsulter och det finns många exempel på personer som fick sitt exempel på personer som fick sitt första jobb i motorbranschen via oss första jobb i motorbranschen via oss som i dag sitter på högre chefspossom i dag sitter på högre chefsposter och i stället beställer rekryteringter och i stället beställer rekryteringar och inhyrningar från oss, berättar ar och inhyrningar från oss, berättar VD Sofia Greijer. VD Sofia Greijer. Autorekrytering är helt nischade i Autorekrytering är helt nischade i motorbranschen och har varit det motorbranschen och har varit det sedan starten 2005. Alla kunder sedan starten 2005. Alla kunder finns i motorbranschen men den finns i motorbranschen men den kompetens man tillhandahåller kompetens man tillhandahåller behöver inte alltid vara till 100 procent kopplad till fordon, utan kan

Ovan ser ni ett gäng glada medarbetare på Autorekrytering Ovan ser ni ett gäng glada medarbetare på Autorekrytering

behöver inte alltid vara till 100 procent kopplad till fordon, utan kan vara en rekrytering av en HR-chef vara en rekrytering av en HR-chef eller PR-ansvarig. eller PR-ansvarig. – När bolaget grundades var det – När bolaget grundades var det främst fokus på eftermarknaden, främst fokus på eftermarknaden, medan det i dag är fördelat med medan det i dag är fördelat med lika stor del på försäljningssidan. lika stor del på försäljningssidan. Vi har också många kunder i Vi har också många kunder i leverantörsledet som hittar till oss leverantörsledet som hittar till oss tack vare vår starka position hos tack vare vår starka position hos återförsäljarna och generalagenterna. återförsäljarna och generalagenterna. Det är just i leverantörsledet vi Det är just i leverantörsledet vi ser att vi har en stor möjlighet till ser att vi har en stor möjlighet till tillväxt och vi satsar bland annat på att öka vår leveranskapacitet

tillväxt och vi satsar bland annat på att öka vår leveranskapacitet på tjänster med högre teknisk på tjänster med högre teknisk kompetens, såsom ingenjörer. kompetens, såsom ingenjörer. Motorbranschen har ett mycket större behov av kompetens än vad Motorbranschen har ett mycket det finns kandidater, främst på den större behov av kompetens än vad tekniska sidan. Många av företagen det finns kandidater, främst på den som vänder sig till Autorekrytering tekniska sidan. Många av företagen har först en tanke om att man vill som vänder sig till Autorekrytering tillsätta en position med någon som har först en tanke om att man vill redan besitter exakt den kompetillsätta en position med någon som tensen och erfarenheten, i stället redan besitter exakt den kompeför att leta bredare för att hitta tensen och erfarenheten, i stället för att leta bredare för att hitta möjligheterna. Genom ett konsul-

“Vi vill se “Vi vill se en större en större öppenhet öppenhet för att ta in för att ta in kandidater kandidater från andra från andra branscher.” branscher.” möjligheterna. Genom ett konsultativt bemötande försöker Autorekrytering vara kundens bollplank tativt bemötande försöker Autoreoch föra in nya tankar och idéer om krytering vara kundens bollplank hur man kan tänka för att hitta rätt och föra in nya tankar och idéer om person. Man arbetar hela tiden för hur man kan tänka för att hitta rätt att få in nya kompetenta personer i person. Man arbetar hela tiden för motorbranschen. att få in nya kompetenta personer i – Vårt råd är att vidga vyerna lite. motorbranschen. Vi är experter inom motorbranschen – Vårt råd är att vidga vyerna lite. och det är där vi har vårt specifika Vi är experter inom motorbranschen nätverk, men vi försöker hela tiden och det är där vi har vårt specifika expandera det och få in nytt blod. nätverk, men vi försöker hela tiden Vi är duktiga på att hitta andra expandera det och få in nytt blod. Vi är duktiga på att hitta andra branscher som kan fungera som

branscher som kan fungera som alternativa rekryteringsbaser och alternativa rekryteringsbaser och på att se vilka kompetenser som är på att se vilka kompetenser som är överförbara mellan branscherna. överförbara mellan branscherna. Utmaningen är att hitta möjligheUtmaningen är att hitta möjligheterna och få med kunderna på vårt terna och få med kunderna på vårt tankesätt. tankesätt. Autorekryterings senaste satsning Autorekryterings senaste satsning är Autoexecutive, där man fokuär Autoexecutive, där man fokuserar på rekrytering av ledare och serar på rekrytering av ledare och specialister och ser till att ta vara på specialister och ser till att ta vara på de profiler på hög nivå som ingår de profiler på hög nivå som ingår i nätverket. Parallellt jobbar man i nätverket. Parallellt jobbar man också för att få in fler kvinnliga också för att få in fler kvinnliga ledare i branschen och att sträcka ledare i branschen och att sträcka ut handen till de kvinnor som redan ut handen till de kvinnor som redan finns i branschen, för att få dem att finns i branschen, för att få dem att söka mer kvalificerade tjänster. söka mer kvalificerade tjänster. – Vi försöker vara moderna och – Vi försöker vara moderna och nytänkande i en traditionell värld. nytänkande i en traditionell värld. För att motverka det underskott För att motverka det underskott på personal som finns i motorpå personal som finns i motorbranschen välkomnar vi ett mindre branschen välkomnar vi ett mindre traditionellt och mer flexibelt traditionellt och mer flexibelt synsätt på de kompetenser som synsätt på de kompetenser som eftersöks. Vi vill se en större öpeftersöks. Vi vill se en större öppenhet för att ta in kandidater från penhet för att ta in kandidater från andra branscher och hoppas att våra andra branscher och hoppas att våra kunder vågar utnyttja Autorekrykunder vågar utnyttja Autorekryterings kompetens och erfarenhet i rekryteringsfrågor, avslutar Sofia.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressfoto

Foto: Gabriella Wejlid

MÄSSGUIDE – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Pressfoto

40

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Sofie Täppmark, Projektledare Ekonomi & Företagsmässan

Sandra Wahlgren, Projektledare Sacos studentmässor i Stockholm & Malmö

Anders Åkerman, VD KompetensGruppen Kompetensveckan i Stockholm

Vad fokuserar mässan på?

Vad fokuserar mässan på?

Vad fokuserar mässan på?

– Ekonomi & Företag är mässan för nytänkande och kompetensutveckling inom ekonomi och företagande. Här möts ekonomer, företagare och utställande företag för att nätverka, utbyta kunskap och göra affärer. Besökarna har möjlighet att ta del av branschnyheter, trender och knyta nya kontakter. Parallellt med programmet finns även utställningen där över 100 utställare presenterar produkter och tjänster till stöd för besökarna

Vilka besökare tror ni kommer?

– Vi välkomnar ekonomer, företagare och ledare från näringslivet. Besökarna har yrkesroller som redovisningskonsult, ekonomichef, controller, löneadministratör, IT-ansvarig och ägare.

Har ni några särskilda föreläsare ni vill lyfta fram?

– Årets program har en väldigt bra bredd och besökarna kan lyssna till äventyraren Aron Andersson, entreprenören Michel Issa, forskaren Askhan Fardost och Anna Felländer från Digitaliseringsrådet. Självklart har vi även experter från Skatteverket, Björn Lundén Information, Srf konsulterna, Tholin & Larsson och Wolters Kluwer med flera på plats.

Är det några förändringar jämfört med förra året?

– Parallellt med Ekonomi & Företag lanseras i år EKOFF - mötesplatsen för ekonomer och beslutsfattare inom den offentliga sektorn. Det kostnadsfria programmet lyfter det senaste inom digitalisering, verksamhetsutveckling, ledarskap och nya lagar för dem som arbetar inom stat, myndighet och kommun.

– Saco Studentmässor fokuserar på studievalet efter gymnasiet. Där finns både svenska och utländska universitet och högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och privata utbildningar. Du träffar även arbetsgivare, myndigheter och vägledande organisationer på mässan. Dessutom har vi ett fullspäckat seminarieprogram där du kan få allt från inspiration till fakta om olika utbildningar och yrken.

Vilka besökare tror ni kommer?

– Mässorna vänder sig till alla som ska välja en eftergymnasial utbildning. Först och främst besöks mässan av gymnasieelever i årskurs tre och oftast bokar skolan biljetterna och planerar in en ledig dag för mässbesöket. Vi har också en hel del besökare som kommer på egen hand, det kan vara ungdomar som har jobbat några år och vill börja studera nu.

Har ni några särskilda föreläsare ni vill lyfta fram? – Sacos förbund är experter på sina yrkesområden och deras seminarier om olika yrken brukar vara väldigt uppskattade. Mässans stjärna är ändå studievägledaren Ingmar Andersson som är oerhört inspirerande när han berättar om hur man kan tänka kring sitt studieval och hur man får en effektiv studieteknik.

Är det några förändringar jämfört med förra året?

– Det är främst Torget, där vi har samlat alla myndigheter och andra neutrala informatörer. Saco med förbunden finns också där och bjuder bland annat på kaffe. Man kan definitivt inte missa det, det är stort med konstgräsmatta, parkbänkar och cafémöbler och torgstånd istället för montrar.

– Kompetensgruppen har arrangerat Kompetensmässan i 28 år. I år blir det ett annorlunda upplägg som kan beskrivas som en kombination av Kompetensmässan och Almedalen. Vi kallar den Kompetensveckan och det blir seminarier på olika platser i centrala Stockholm, exempelvis World Trade Center och Waterfront. Under mässdagarna arrangeras seminarier om ledarskap, organisationsoch kompetensutveckling för företag och organisationer.

Vilka besökare tror ni kommer?

– Vi vänder oss till beslutsfattare, chefer, HR, utbildningsansvariga i företag och offentlig sektor.

Har ni några särskilda föreläsare ni vill lyfta fram?

– Flera av seminarierna arrangeras i samarbete med olika chefsnätverk och samtidigt finns möjligheten att prova på hur nätverken fungerar för erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. En stor nyhet i år är att Framtidsnätverket med framtidsgurun och trendforskaren Bengt Wahlström lanseras på Kompetensveckan.

Är det några förändringar jämfört med förra året?

Kompetensveckan blir en utveckling av Kompetensmässan och det ger möjligheter att samarbeta med olika utvalda aktörer. Eftersom vi har ett flertal bokade lokaler hela veckan kan seminarierna rymma många deltagare och det finns möjlighet för arbetsgrupper att sprida ut sig över flera dagar.

ANNONS

Rådgivning - Rekrytering - Interim Sedan starten i januari 2008 har vi på HR On Demand fortsatt följa vår Passion för HR, människor och företagande. Varje dag hjälper vi många kloka chefer hos våra kunder att Anställa, Utveckla och Avveckla rätt medarbetare. Tillsammans har vi väldigt roligt och levererar alltid Riktigt Bra Human Resources när det behövs. Varmt välkommen till den bästa HR-funktion du kan få men aldrig behöver anställa!

www.hrondemand.se


Livet i den digitala världen Det är mycket i våra liv som förändras i och med den digitala världen. Ett exempel är skugg-it. Möjligen har du redan bekantat dig med ordet? I korthet handlar det om att dina användare rundar it-avdelningen och skaffar de digitala verktyg de behöver som molntjänster istället. Det behövs en ny typ av arkitektur för att hantera både den traditionella och den nya modellen av it-leveranser. En arkitektur som är designad för att både stärka innovationskraft och skapa värde i den nya typen av applikationer på ett effektivt sätt.

Var tar samhället vägen i den digitaliserade världen? Nu när företag och myndigheter följer med i den digitaliserade utvecklingen är det viktigt att titta på vilken påverkan det har på samhället. Hållbarhet och miljöfrågor bör t ex vara viktiga frågor i en it-upphandling. Miljövänlig IT kostar inte mer om du ser helheten. En framtida digital arbetsplats ger fantastiska produktivitetsökningar, förbättrad kommunikation och samarbete. För att få full utväxling krävs det att du bygger infrastrukturen på rätt sätt.

Är ditt företag redo för en digital transformation? Arkitekturen för att bygga framtidens it-leverans finns redan, vi kallar den Composable Infrastructure. Är ditt företag redo? Läs om vilka fallgropar man bör akta sig för i resan mot en digital arbetsplats, hur man sänker sin it-budget eller vad man måste ha med i sin it-upphandling och mycket mer på:

https://hpevoices.com/

ANNONS

VILKEN DEL INOM INTERIM MANAGEMENT BEHÖVER DU?

Administration Ekonomi & Finans HR-Chef och CFO, Ekonomichef, Inköpschef Controller och Redovisningsansvarig

Norr Mälarstrand 100, 08-545 539 90, www.academicresource.se


Annons

42

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTBILDNING– ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Pressfoto

Foto: Privat

Foto: Pressfoto

Foto: Umeå Universitet

Text: Anna Bjärenäs

Heidi Hansson, Vicerektor för utbildning, Umeå Universitet

Martina Lindgren, Chief Marketing Officer, Nackademin

Linn Tornérhielm, COO & Business Area Manager, Berghs

Fredrik Edborg, Affärsutvecklingschef, FEI

Vilka utbildningar är universitetets signum?

Vilka utbildningar är Nackademins signum?

Vilka utbildningar är Berghs signum?

Vilka utbildningar är FEI:s signum?

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan?

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens?

– Umeå universitet är ett bredduniversitet med stort utbud av kurser och utbildningar på distans. Fristående kurser möter behovet av livslångt lärande, vidareutbildning och fortbildning, liksom behoven hos studenter som vill sätta samman sina egna utbildningsvägar. Läkarutbildningen, juristutbildningen, lärarutbildningen, socionomutbildningen och psykologutbildningen är några av de utbildningar som lockar sökande som redan har bestämt sig för en specifik yrkeskarriär. Designhögskolan lockar sökande från hela världen.

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan?

– Utbildningsutbudet kännetecknas av långsiktighet. Vi förbereder studenterna för en föränderlig arbetsmarknad och lägger stor vikt vid generiska, överförbara kompetenser för att främja flexibilitet och forskningsanknytning så att studenterna kan ta till sig ny utveckling och sätta sig in i nya förhållanden efter avslutad utbildning.

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal?

– Genom regelbundna dialogmöten med arbetsgivare, extern representation i programråd för olika utbildningar och examensarbeten samt utvärderingar, alumnenkäter och direkta kontakter kan vi uppehålla ett samarbete med regionalt och nationellt näringsliv.

– På Nackademin bedriver vi yrkeshögskoleutbildningar baserade på ett konkret anställningsbehov inom respektive bransch och kopplat till specifika yrkesroller. – Våra utbildningar skulle inte finnas om det inte var bevisat att det kommer att finnas jobb för våra studenter när de är klara med sin utbildning. – Vi har utbildningar inom olika branscher, men är störst inom samhällsbyggnads– och IT–branschen. Ett exempel på hur snabbt våra utbildningar svarar mot behovet av nya kompetenser är vår nystartade utbildning riktad mot Virtual Reality–utvecklare som startar under hösten 2017.

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan?

– Alla kurser och olika moment i utbildningen skapas och sätts ihop tillsammans med arbetsgivare som rekryterar inom den specifika yrkesrollen. 94 procent av våra examinerade studenter har fått jobb inom relevant område efter sin examen hos oss!

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal? – Yrkeshögskoleutbildningar är uppbyggda efter ett nära samarbete med näringslivet. Hos oss på Nackademin innebär det att vi regelbundet träffar och för dialog med arbetsgivare kopplat till alla våra utbildningar.

– På Berghs School Of Communication utbildar vi framtidens kommunikatörer samt vidareutbildar branschen och så har så gjort i 76 år. Vi vilar stadigt i våra kreatörsutbildningar såsom Art Direction/ Copywriting men har ett brett spektrum, från digital strategi till UX Product Development, Berghs Intro för de som precis avslutat gymnasiet och Executivekurser för de mest seniora kommunikatörerna.

– Vår egen Advisory Board har medlemmar från olika byråer och företag, och ledningsgrupperna för varje heltidsutbildning har externa branschmedlemmar. Vi deltar på konferenser, besöker företag och skolor utomlands, stämmer av med rekryterare och tittar i sociala kanaler på vilken kompetens som eftersöks i branschen.

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal?

– Vi befinner oss ständigt nära verkligheten genom att yrkesverksamma lärare och gästföreläsare som levererar i våra utbildningar. Vår pedagogik baseras på Action Based Learning – att lära genom att göra och reflektera. Ett Casebaserat lärande där studenter och kursdeltagare arbetar i skarpa Cases kopplat till verkliga företag och organisationers utmaningar.

– FEI:s utbildningar riktar sig till yrkesverksamma tjänstemän i karriären. Vi erbjuder allt ifrån längre HRchefsprogram, Ekonomichefsprogram och Scandinavian MBA, till kortare kurser inom ekonomi, bank och försäkring, juridik, personal/HR, marknadsföring, försäljning, etcetera. Många av våra utbildningar är akademiska.

– Med ständig kontakt och dialog med arbetsmarknadens olika parter som arbetsgivare, fackföreningar, trygghetsråd, branschföreningar, Arbetsförmedlingen och inte minst arbetstagare håller vi oss uppdaterade på arbetsmarknadens behov av kompetenser och kompetensutveckling.

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal? – Ett exempel är FEI:s YH-verksamhet, där utbildningarna är direkt kopplade till näringslivets behov av rekrytering och kompetensutveckling. YH-utbildningarna tas fram och drivs i samarbete med de företag som har rekryteringsbehov av just den kompetensen som utbildningarna innehåller. Näringslivet sitter bland annat med i YH-utbildningarnas ledningsgrupper; erbjuder praktikplatser och ofta anställning efter genomförda studier.

ANNONS

Vi är ett utbildningsföretag som har specialiserat oss på distansutbildningar

- Ett härligt axplock av våra utbildingar med löpande uppstart:

Vårt individanpassade arbetssätt gör att våra elever når goda resultat. En bra blandning av nytänkande och tradition. Hela iden är att kunna studera i sin takt var helst man befinner sig. Vi har individuell kursstart, d.v.s. DU bestämmer när du vill börja din utbildning.

- Undersköterska

Våra kursupplägg och organisation gör oss kostnadseffektiva vilket gagnar våra elever genom konkurenskraftiga kursavgifter.

- Social pedagog

- Parrelationsterapeut

www.cady.se E-mail: cadyteamet@cady.se Telefon: 031-757 0566

- Administrator - Barnskötare - HR-specialist

d CADY TRAINING ACADEMY ... GÖTEBORG


VI GER DIG HELHETEN!

Genom lång erfarenhet, noggrann rekryteringsprocess och omfattande bakgrundskontroll säkerställer vi tryggheten i din affär. När kan det lämpa sig att ta ni en konsult inom Interim Management? • Vid projektbasis när man snabbt vill lösa en problembild • Vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv • Vid implementeringar av nya system • Vid sjukskrivning, föräldraledighet eller pensionsavgångar • Vid avlastning under pågående rekrytering av ny personal • Vid kompetensförstärkning vid hög arbetsbelastning

En konsult inom Interim Management hos Academic Resource är en: • Expert inom sitt område med en problemlösande karaktär • Utförare med energi på chefs- och ledarnivå inom sin kategori • Klarsynt individ med förmåga att anpassa sig till nya miljöer och som levererar ett bra resultat

Kontakta oss gärna så berättar vi mer! 08-545 539 90, www.academicresource.se

ANNONS

Lönespecifikation och kontrolluppgift i mobilen

Vi förstår din digitaliseringsresa och finns med varje steg längs vägen. MyPayslip är en av många smarta lösningar i Hogia Star – vår innovativa molnplattform. Upptäck alla nya möjligheter att utveckla din verksamhet tillsammans med oss!

Läs mer på www.hogia.se eller kontakta oss på salj.openhr@hogia.se så hjälper vi dig.


Annons

44

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

UTNYTTJA DEN NYA TEKNIKEN SMARTARE Foto: Elinor Wermeling

Det är betydligt lättare att effektivisera affärsresor i dag. Genom att utnyttja ny teknik på ett smartare sätt kan företagets medarbetare känna sig säkrare.

Den ökade globaliseringen innebär

ett ökat resande och att ett företags kompetens finns utspridd på flera olika platser. Det är ett faktum som ett modernt företag måste förhålla sig till, säger Anders Bohlin som är VD för American Express Global Business Travel i Sverige. – Affärsresande är en viktig förutsättning för många företag om de ska kunna göra affärer och driva verksamheten. Där man tidigare växte från lokal till regional till nationell och så vidare kan man i dag etablera sin affärsidé där marknaden finns. Det här gör att det är viktigt att hantera affärsresor på ett effektivt sätt så att medarbetarna kan vara produktiva och företaget tar sitt ansvar när det gäller säkerhet och hälsa. Det går att effektivisera affärsresor

i dag, vilket är ett måste eftersom det underlättar för många avdelningar i företagets verksamhet. Allt från teknik och finansiella processer till HR och Risk Management.

annat en tjänst som proaktivt identifierar resenärer som riskerar att påverkas av dåligt väder eller någon annan incident för att automatiskt hjälpa dem boka om och kunna fortsätta vara produktiva. Ett företag har ett stort ansvar för

Anders Bohlin – VD för American Express Global Business Travel i Sverige.

– För att effektivisera bör man förstå de olika faktorer som gör att hanteringen av affärsresor är betydligt mer komplext i dag än tidigare. Dels har vi den snabba teknikutvecklingen som innebär många möjligheter men också en del fallgropar. Dels har ökad globalisering och geo-politisk instabilitet lett till helt nya krav på att man som arbetsgivare tar ansvar för medarbetarnas säkerhet och hälsa i samband med tjänsteresor. För medarbetaren innebär den nya

tekniken bland annat att man får

“Tekniken blir också mer användarvänlig.” bättre tillgång till information om resealternativ och kan boka sin resa i mobilen dygnet runt, menar Anders Bohlin. – Tekniken blir också mer användarvänlig. För företaget handlar det om att integrera policys i en enkel process, att det blir ”lätt att göra rätt” och att

man samtidigt har full koll på kostnaderna. Som företag är det viktigt att ha bra och enkla processer för att få så nöjda och effektiva medarbetare som möjligt. Detta gäller stöd både före, under och efter affärsresan. Det finns bra exempel på hur en sådan process kan bli bättre, menar Anders Bohlin. – Här handlar det om att utnyttja den nya tekniken smartare, men också att säkerställa att man utnyttjar de fördelarna som ett samarbete med en bra affärsresebyrå erbjuder. Det finns bland

sina medarbetares säkerhet och hälsa. Samtidigt måste företaget veta var deras anställda befinner sig och kommunicera med dem om något händer. Ett bra första steg är att vara tydlig med att alla tjänsteresor ska bokas via den utvalda affärsresebyrån, menar Anders Bohlin. – Det kan verka lockande att låta medarbetarna boka sitt rum direkt i hotellets app eller via den man ska besöka, men varken företaget eller resebyrån har då möjlighet att hitta dem eller hjälpa dem när något händer. Utnyttja då i stället resebyråns egna tjänster, vilket i förlängningen också gör att du sparar pengar. Text: Fredrik Söderlund

HÖGRE KRAV PÅ ARBETSMILJÖ ANALYSSAMHALLE.SE Läs på analyssamhalle.se om hur allt mindre arbetsplatser ställer högre krav på interiör och arbetsmiljö.

ANNONS

Upptäck norra Sveriges nya designhotell www.hotellkust.se


r

1 dag

KURSPERIOD NY

ckors st u 7 ve d 3– ie

Webinarier live Litteraturinläsning Repetera lektioner Uppgifter & övning Tentamen

KURSPERIOD NY

ckors stu e v 7 die – 3

r


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

KONFERENS– ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Måns Berg

46

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Pia af Rolén, Marknadsansvarig, Djurönäset

Eva Dahlberg, VD, Grand Hotell Mölle

Annica Öhman, Säljare, KUST Hotell & Spa

Varför tycker du att man ska välja att lägga en kurs eller liknande på en konferensanläggning?

Varför tycker du att man ska välja att lägga en kurs eller liknande på en konferensanläggning?

Hur har möten och konferenser förändrats de senaste åren? Vad tror du kommer hända i framtiden?

Vilka är fördelarna jämfört med till exempel på företagets egna lokaler?

Vilka är fördelarna med en konferensanläggning jämfört med i företagets egna lokaler?

– Det är alltid bra att byta miljö för att få inspiration, öka kreativiteten och komma bort från det vardagliga. Man får också stor hjälp med att skapa de bästa förutsättningarna för gruppen, för att inte tala om all service i anslutning till själva mötet.

– Det har visat sig att den plats och den miljö du befinner dig i påverkar dig mer än du tror. När vi befinner oss i en inspirerande miljö öppnar vi oss för nya intryck och tankebanor, så för att skapa ett kreativt möte och inspirera till nya idéer är det bästa du kan göra att helt enkelt byta miljö! En stor viktig bit är också att bryta gamla rutiner och skapa nya kontaktytor bland företagets anställda.

Finns det några fördelar med att ha konferensen i Sverige istället för utomlands?

– Visst finns det fördelar. Restiden är oftast avsevärt kortare vilket ofta gör att miljöpåverkan gällande transporter också är mindre. Sedan håller vi en väldigt hög service- och kvalitetsnivå i Sverige och känner väl till svenska gruppers krav och förväntningar som då också kan uppfyllas.

– Åker du till en konferensanläggning så har du allt du behöver om du exempelvis ska visa något. Det känns mer seriöst och viktigt. Det visar mer att det är en viktig träff än bara njutning. På så sätt kan man förena nytta med nöje.

– Alla kommer bort från sin ordinarie miljö, det gör att man umgås på ett annat sätt. Man pratar friare, ingen behöver bli avbruten och allt finns tillgängligt. Alla sitter på samma ställe med samma förutsättningar. Allt blir lite ledigare.

Finns det några fördelar med att ha konferensen i Sverige istället för utomlands?

– Det beror så klart på syftet med konferensen. Har du den utomlands så blir det lätt mer som en personalfest. Är du ett seriöst företag som vill ha en seriös konferens med seriösa anställda så kan det ju lätt uppfattas som en rolig resa till solen än något mer bestående. Det är bra att lägga konferensen på ett ställe där livet runt omkring är lugnt och stilla.

Hur tycker du en riktigt lyckad konferens ser ut?

Hur tycker du en riktigt lyckad konferens ser ut?

– Det mest väsentliga är att beställaren och deltagarna känner att det varit väl satsad tid och kostnad, att vi som hotell levererat högre än förväntat och att man når syfte.

– Först och främst att företaget har nått sitt syfte och mål med konferensen, det viss säga att personalen kommer närmare varandra. Att de har varit på ett lyckat konferensställe där de deltagarna har känt sig välkomna.

– Trots att det finns digitala lösningar tror jag att det finns ett behov att hålla fysiska möten. Det handlar om att bygga relationer, något som är viktigt för i både affärer och privatlivet. Tidspressen har blivit viktigare. Våra gäster har behov av att effektivisera tiden och mötet, men vill också skapa andrum i ett pressat schema och ha möjligheterna att varva ner och samla tankarna.

Vilka typer av möten tycker du är roligast, mest inspirerande eller utvecklande? – När man ser att det händer något positivt med gruppen. Vi strävar efter att alla våra gäster ska känna sig trygga och avslappnade och öppna sinnena för nya tankar och idéer. Atmosfären och möjligheterna till avslappning på anläggningen är viktiga ingredienser.

Hur tänker ni på KUST när det handlar om att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika möten?

– Grunden till ett framgångsrikt möte är planering. Att beställaren känner sig trygg med oss som anläggning och leverantörer är A och O. För oss är det viktigt att deltagarna får tillgång till bra mötesrum, god mat och spännande aktiviteter. När de är på plats ska allt fungera, vi tror att det ger en trygghet till gruppen. – Vi har förmånen att jobba med den senaste tekniken och designen av mötesrum. Det är viktigt att erbjuda alla tekniska lösningar och hjälpmedel som kunden kan tänkas ha.

ANNONS

STUDERA MEDICIN UTOMLANDS – ARBETA FÖR HÄLSA OCH LIVSKVALITET! Utbildningar på engelska vid ansedda universitet i Polen och Tjeckien

• Läkare, 6 år • Läkare, 4 år • Tandläkare

• Psykologi, MA • Sjukgymnast • Apotekare

• Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz • Poznan University of Medical Sciences, Poznan • Warsaw International Studies in Psychology, University of Warsaw • First Faculty of Medicine, Charles University, Prag www.medicalstudies.no agder.vitenskapsakademi


Möten i magisk miljö Vi hjälper dig att få till den speciella konferensen. Bara två timmar från Arlanda och Bromma kan du bo i hotellrum i träd, ha möte i Glashuset och bli serverad omsorgsfullt tillagad mat gjord av lokala och ekologiska råvaror. Hos oss konfererar ni i lugn och ro, mitt i den västerbottniska vildmarken. Varmt välkommen!

granobeckasin.com

info@granobeckasin.com

0933 - 410 00


Hej, vi heter Assemblin och har världens bästa medarbetare. Det spelar ingen roll om man liksom vi är en stor koncern med verksamhet över hela Norden. Eller om man driver sin egen lilla installationsfirma från garaget. I slutänden handlar allt om skickligheten och yrkeskunnandet hos den som ska göra jobbet. Extra viktigt blir det när man ansvarar för el, värme, sanitet och ventilation åt stora delar av vårt samhälle och våra industrier. Det är därför vi på Assemblin är extra måna om alla som jobbar hos oss. Av samma anledning är vi också en av initiativtagarna till projektet ”Håll Nollan” som arbetar för att ingen ska skadas på svenska byggarbetsplatser. För har man väl funnit världens bästa medarbetare, ska man förstås också vara rädd om dem. Vi jobbar med allt från kärnkraftverk till duschkabiner. Vill du bli en av oss? Gå in på www.assemblin.com/sv/karriar och skicka in en spontanansökan.

Analys Samhälle #2  

Distributed with Dagens industri 28th of September 2017

Analys Samhälle #2  

Distributed with Dagens industri 28th of September 2017