Page 5

Annonse

Hele dette bilaget er en annonse fra European Media Partner

ANALYSESAMFUNN.NO – FREMTID

UTVIKLER ET BÆREKRAFTIG LANDBRUK På det politiske nivået jobber Landbruks- og matdepartementet med arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold og utvikling av nye næringer. Departementet jobber aktivt for å tilrettelegge for et innovativt og bærekraftig landbruk. – Det viktigste for å oppnå et innovativt og bærekraftig landbruk er bøndene selv. Vi har utrolig mange dyktige bønder i Norge og stadig flere ser muligheter til å bruke hele gårdens ressurser, enten det er innen lokalmat, reiseliv, opplevelser, ny teknologi eller andelslandbruk, sier Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. Departementet og politikerne

bidrar med rammevilkår for økt satsning på et innovativt og bærekraftig landbruk. – Regjeringen har økt bevilgningen gjennom Innovasjon Norge til alternativ næringsutvikling på gården, utover tradisjonelt jordbruk. Vi satser også på nettverksbygging og kompetanseoppbygging blant de som driver med lokalt produsert mat og drikke, reiseliv, Inn på tunet, og andre former for innovativt landbruk, sier Blåfjelldal. Forskning, utvikling og innovasjon

er sentralt for det norsk landbruket.

5

FISK KAN LØSE VERDENS MATPROBLEM

Grøntsektoren er en av landbru-

kets suksesshistorier og har vist stor evne og vilje til omstilling. – Det har vært en eventyrlig utvikling med stor vekst i antall produkter, økt mangfold, bedre kvalitet og økt profesjonalitet i grøntsektoren. Forbruket av frukt og grønt er stigende, og grøntsektoren har stort potensiale for å øke produksjonen videre, sier Blåfjelldal. Produksjon og lønnsomhet i

Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

– Gjennom forskningsprogrammet BIONÆR finansierer departementet forskning innen jordbruk, husdyrhold, mat og fôr. Foods of Norway er et godt eksempel på et senter som utvikler miljøvennlig og fremtidsrettet dyrefôr fra ressurser som er uegnet som mat for mennesker, sier hun. Den største utfordringen for landbruket er å produsere mer av maten forbrukerne i Norge etterspør. – Vi produserer i dag nok svinekjøtt, lammekjøtt, egg og melk til det norske forbruket, mens vi for eksempel produserer for lite storfekjøtt. Regjeringen har derfor foreslått tiltak for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt, sier Blåfjelldal.

– Da denne regjeringen overtok var det underproduksjon av lammekjøtt. Vi la om politikken ved å vri tilskudd fra å eie sau – til å slakte sau. Dette har

”Det viktigste for å oppnå et innovativt og bærekraftig landbruk er bøndene selv.” stimulert til økt produksjon av saue- og lammekjøtt og vi produserer i dag nok lammekjøtt til det norske markedet, sier hun.

grøntsektoren er i stor grad påvirket av vær og vind. – Norsk kostnadsnivå, klima og topografi innebærer at produksjonskostnadene blir høye. Allikevel har bøndene vist at de er dyktige til å ta i bruk ny teknologi, øke produktiviteten og tilpasse seg markedet. Dette er helt avgjørende for å lykkes, sier hun. Utvikling av nye teknologier og

produkter basert på jordbrukets ressurser vil være avgjørende for å ta ut næringens potensiale. – Det arbeidet som utføres av Geno, Norsvin og Tyr, i tett samarbeid med forskningsmiljøer, er et godt eksempel på hvordan næringen selv driver fram innovasjon og bærekraft. Sammen er disse miljøene viktige bidragsytere til verdiskapingen i norsk landbruk, sier Blåfjelldal. Tekst: Ole Peter Galaasen

Å løse klimaproblemene er vår tids største utfordring. Som følge av klimaendringer vil betingelsene for matproduksjon bli endret. Havbruk kan være løsningen på noe av verdens matproblemer, mener næringsleder. – Beregninger viser at vi globalt trenger 70 prosent mer proteiner i 2050 enn i dag, og behovet for produkter fra havet kan øke med 150 prosent fram til 2050, sier Anders Kallerud, direktør for havbruk hos Brødrene Dahl. All matproduksjon påvirker miljøet – også havbruksnæringen må jobbe effektivt for å redusere fotavtrykket. – Allerede i dag er oppdrettsfisk noe av det mest miljøvennlige vi kan spise. Én kilo oksekjøtt krever 8 kilo fôr, én kilo oppdrettslaks krever 1,2 kilo fôr. Bruken av antibiotika innen havbruk har vært nær null siden 1990-tallet, selv om 36 prosent av nordmenn tror det motsatte. Vi må slutte å snakke ned næringen, og heller stå sammen om å få fram sannheten, sier Kallerud. – CO2-utslippene fra lakseoppdrett er bare 1/10 sammenlignet med storfe. Vi skal bli bedre, men vi starter på et veldig godt nivå, sier han. Brødrene Dahl tror på fortsatt grønn vekst i næringen. – Norge eksporterer over 30 millioner fiskemåltider hver dag. Vi har trygge og effektive løsninger, både til havs og på land, og er godt rustet til å dekke fremtidens matbehov, avslutter Anders Kallerud. ANNONSE

European Media Partner er ledende innen innholdsmarkedsføring og content marketing. Vi produserer og distribuerer alt fra magasiner til temabilag i dagspressen og skreddersydde digitale temakampanjer. Kort fortalt jobber vi med verdiskapende markedsføring og content marketing med fokus på kundenes målgrupper. Nå trenger vi medieselgere med prosjektansvar som kan og vil vokse sammen med oss på det Europeiske markedet.

CONTENT WITH A PURPOSE

Send din søknad til rekrytering@europeanmediapartner.com

Analyse Næringsmiddel #1  

Distributed with Dagens Næringsliv June 27, 2017