Page 1

POINT

POINT business

business

4 externe

Din Kazahstan: numai veºti bune ºi realizãri impresionante Interviu cu Excelenþa Sa Talgat Kaliyev - Însãrcinatul cu Afaceri al Kazahstanului în România

România ºi Excelenþã, Kazahstan-ul au sãrbãtorit în luna iulie 20 de ani de relaþii diplomatice neîntrerupte, cum apreciaþi aceºti 20 de ani de colaborare ºi prietenie între popoarele noastre? Astãzi, între România ºi Kazahstan existã o unitate de vederi politice, o comunitate de agenda politicã ºi economicã ºi un susþinut dialog la toate nivelurile. În aceastã notã putem nota dialogul politic dinamic, dezvoltarea schimburilor bilaterale ºi a comunicãrii interumane ºi coordonarea între cele douã þãri în cadrul Naþiunilor Unite, OSCE ºi a altor organisme internaþionale. Aceste succese ºi îmbunãtãþirea comunicãrii între cele douã þãri pot fi dovedite cu nenumãrate exemple: sprijinul oferit de Kazahstan, României, pentru preluarea preºedinþiei OSCE în 2001 , alegerea cã membru ne-permanent în Consiliul de Securitate al Naþiunilor Unite în 2003, suportul oferit de România, Preºedinþiei Kazahstanului la OSCE (Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa) etc. Intensificarea dialogului bilateral oferã posibilitatea îmbunãtãþirii cooperãrii în probleme precum: stabilitatea regionalã, cooperarea economicã, creºterea volumului schimburilor etc. În aceastã direcþie, Kazahstanul ºi România intenþioneazã sã dezvolte ºi aspecte non-militare ale securitãþii precum: prevenirea ameninþãrilor la adresa pãcii, lupta contra extremismului, a terorismului, crimei organizate, a traficului uman ºi a traficului de droguri. Bucurestiul dã o dimensiune strategicã relaþiei cu Kazahstanul ºi asta ne bucurã, de fiecare datã când prietenii nostrii români vorbesc despre relaþia strategicã România-Kazahstan pentru noi aceasta este o dovadã a seriozitãþii ºi un imbold pentru a muncii împreunã pentru dezvoltarea acestei relaþii. Elementele de bazã ale relaþiei economice Kazahstan-România sunt: energia, metalurgia, transportul, logistica, industria uºoarã, industria constructoare de maºini etc. Trebuie sã mai menþionez ºi cã Republica Kazahstan este unul din cei

mai mari învestitori strãini în România. Continuarea învestiþiilor în România este planificatã. În plus vreau sã menþionez, pentru cititorii dvs. cã aceastã investiþie este cea mai mare investiþie a Kazahstanului pe teritoriul Uniunii Europene.

um intenþionaþi sã marcaþi Caceºti 20 de ani de relaþii diplomatice? Deja în 23 mai 2012 o Conferinþã Academicã reunind elita diplomaticã ºi academicã a României a transmis un mesaj de solidaritate cu Kazahstanul ºi de construcþie a unei relaþii strategice bilaterale, ce alte evenimente de rãsunet pregãtiþi? Pentru mine, Conferinþa din 23 mai 2012, prin mesajul de solidaritate ºi prietenie dintre România ºi Kazahstan oferit de preºedinþii României: Ion Iliescu ºi Emil Constantinescu, de ministerele economiei ºi culturii ºi de întreaga elitã academicã ºi diplomaticã a României a fost un moment extrem de important. Impresionanta conferinþã din 23 mai 2012 a fost totodatã un moment propice pentru a enumera principalele etape ale relaþiei bilaterale: susþinerea de cãtre România a Preºedinþiei Kazahe la OSCE în 2010, organizarea la Bucureºti a conferinþei din februarie 2010, ce a reu-

nit elita academicã a Europei în susþinerea agendei de reformare a OSCE de cãtre Kazahstan, participarea României la Summit-ul de la Astana ce a consfinþit succesul reformei kazahe ºi care a fost totodatã prima reuniune dupã 11 ani la nivel înalt a OSCE etc. Am fost la fel de plãcut impresionat de marcarea celor 20 de ani de independenþã ai Kazahstanului, în decembrie 2011, conferinþa gãzduitã la cel mai înalt nivel în România. Anul acesta a fost ºi va continua sã fie dens în evenimente ce vor marca relaþia bilateralã. Aº enumera pânã acum expoziþia: Astana – Capitala viitorului, vizitatã de peste 18.000 de oameni, ce a permis românilor sã cunoascã principalele minuni arhitecturale ale capitalei noastre precum: turnul Baiterek, turnurile ministeriale, Piramida pãcii a celebrului arhitect britanic Norman Foster, podurile de pe Ishym, moscheea Nur Astana ºi nenumãrate alte monumente impresionante ce fac din oraºul nostru o minune arhitectonicã. Totodatã, în cadrul expoziþiei, reprezentanþii Parlamentului României au anunþat susþinerea lor oficialã pentru gãzduirea de cãtre Astana a Expoziþiei Universale din 2017, un moment ce impulsioneazã suplimentar relaþia bilateralã. Aþi menþionat deja conferinþa din 23 mai 2012, în care întreaga elitã acade-

micã ºi diplomaticã a þãrii dvs. a fost alãturi de noi în marcarea festivã a celor 20 de ani de relaþii diplomatice, eveniment ce a reprezentat un alt moment deosebit al mandatului meu ºi al relaþiei bilaterale. Vom avea ºi alte momente importante în acest an: încã din luna aprilie 2012 s-a anunþat oficial cã o stradã din Bucuresti va purta numele capitalei Kazahstanului, Astana. Vom sãrbãtori acesta realizare cu o nouã expoziþie. Apoi vom avea în luna septembrie primul Forum economic România – Kazahstan, în care vom prezenta mediul de afaceri din Kazahstan ºi vom învita partea romanã sã profite de climatul favorabil învestiþiilor strãine din þara noastrã. Deci o agendã diplomaticã densã, la care voi mai adãugã cã vom avea anul acesta primele filme produse de cinematografia kazahã ce vor fi difuzate la televiziunile din România ºi care vor familiariza publicul românesc cu realizãrile cinematografiei din Kazahstan.

a împlinit la Kazahstanul rândul sãu 20 de ani de independenþã ºi realizãri extraordinare anul trecut, cum apreciaþi evoluþia þãrii dvs. în urmãtoarea perioadã? Aº menþiona pe scurt câteva realizãri extraordinare ale acestei perioade: construirea unui stat modern, a unei armate

naþionale, a unei societãþi democratice, ce reuneºte în armonie 40 de religii ºi 130 de naþionalitãþi. Am realizat o economie naþionalã puternicã ºi diversificatã, care în 2011 a fost între primele trei economii din lume cã ratã a creºterii economice, am trecut la moneda naþionalã-tenghe, am asigurat o creºtere a nivelului de trai de 12 ori în aceastã perioda ºi avem cea mai scãzutã ratã a ºomajului. Avem un lung ºir de reuºite democratice ºi reforme de succes, ce au fãcut din þara noastrã o societate deschisã, avem observatori internaþionali la toate alegerile noastre ºi mii de observatori interni, toþi asigurând o deschidere democraticã ºi o transparentã a sistemului nostru politic. În ultimii 20 de ani poporul kazah a muncit unit ºi din greu, pentru a avea o naþiune stabilã, multiculturalã, cu o economie puternicã ºi sã aibã un nivel de trai în rapidã creºtere ºi servicii publice în permanentã îmbunãtãþire. Tot în aceºti 20 de ani Kazahstanul a devenit tot mai mult o punte între Est ºi Vest. Societatea civilã creºte ºi progresãm constant în direcþia reformelor democratice. Dupã statisticile Bãncii Mondiale, Kazahstanul este o þarã mediu dezvoltatã. Construind o clasã de mijloc cu venituri în creºtere, le-am oferit cetãþenilor implicarea în propria societate. În urmãtoarea perioadã Kazahstanul pregãteºte noi realizãri uimitoare: gãzduirea Expo 2017 la Astana, pentru care realizãm învestiþii masive ºi în care ne dorim sã prezentãm lumii importanþa de a pregãtii de pe acum energia viitorului: folosind energia vântului, hidroenergia ºi energia solarã. Apoi refacem Drumul Mãtãsii, în variantã modernã, cu o sosea de peste 4.000 de kilometri, care va legã bogãþiile Chinei de piaþã Europei, apoi un program ambiþios de modernizare a sistemului bancar, care sã facã din Kazahstan o putere financiarã regionalã. Rezumând planurile noastre într-o frazã: din Kazahstan trebuie sã fiþi pregãtiþi sã auziþi numai veºti bune ºi realizãri impresionante în urmãtoarea perioadã. POINT

RELAÞIA ROMÂNIA-KAZAHSTAN VÃZUTà DE ROMÂNIA PREªEDINTELE ROMÂNIEI (19962000) - EMIL CONSTANTINESCU Ne-am adunat astãzi, în cadrul unui simpozion academic ºi diplomatic, intitulat clarificator: România-Kazahstan 20 de ani de relaþii diplomatice. Un parteneriat strategic pentru a analiza destinul unei relaþii RomâniaKazahstan, ajunsã acum, dupã 20 de ani, la un nivel de soliditate ºi recunoaºtere bilateralã ce a îndreptãþit sintagma: parteneriat strategic, singurul pe care þara noastrã îl are în zona Asiei Centrale. În noiembrie 2011, când la Bucureºti s-a desfãºurat Conferinþa: Kazahstan 20 de ani de independenþã ºi prosperitate, cea mai mare manifestare (cu excepþia celei de la Washington) desfãºuratã în afara graniþelor Kazahstanului, pentru a marca cei 20 de ani de independenþã, am avut plãcerea sã constat în discursul meu: Kazahstan: 20 de ani de independenþã, evoluþiile pozitive

din aceste douã decenii de independenþã: sã construieºti o þarã, instituþii puternice, o economie de succes, sã construieºti o nouã capitalã, sã con-

tribui la siguranþa generalã, abandonând producþia de echipament nuclear ºi sã devii un exportator de securitate, într-o regiune atât de dificilã precum

Asia Centralã, toate sunt rezultate importante, se poate spune chiar impresionante, care îi apropie pe mulþi europeni de exemplul Kazahstanului. Am salutat totodatã decizia României de a sprijini candidatura capitalei Kazahstanului: Astana, pentru organizarea Expoziþiei Internaþionale în 2017, considerând aceasta ca o etapã necesarã în restabilirea Drumului Mãtãsii, proiect geopolitic de rezonantã pentru secolul XXI. Astãzi, când relaþia dintre România ºi Kazahstan a ajuns la un nivel de aprofundare, soliditate ºi dezvoltare, ce face din cele douã þãri un exemplu de colaborare, nu pot decât sã sper cã prin noi eforturi culturale, academice, economice ºi politice, tot ceea ce s-a constituit în aceºti 20 de ani va deveni un fundament pentru o relaþie tot mai strânsã ºi vom vorbi nu doar despre un parteneriat strategic, dar chiar despre un parteneriat strategic privilegiat între þãrile noastre.

MINISTRUL CULTURII AL ROMÂNIEI MIRCEA DIACONU Mesajul central pe care doresc sã-l transmit este decizia noastrã de a continua sã folosim cultura pentru a construi punþi de comunicare, de civilizaþie ºi dialog, vom deschide ferestrele cunoaºterii ºi vom lãsa aerul puternic al prieteniei, al cooperãrii sã menþinã proaspãtã o relaþie pe care cu bucurie o numim strategicã: relaþia RomâniaKazahstan.

MINISTRUL ECONOMIEI AL ROMÂNIEI - DANIEL CHITOIU Dupã 20 de ani de la proclamarea independenþei, Kazahstanul devine unul dintre actorii principali în relaþiile economice ºi politice dintre Europa ºi Asia. Cu o populaþie de peste 16 milioane de locuitori, Kazahstanul este cea de a nouã þarã din lume ca suprafaþã ºi face legãtura terestrã dintre


POINT POINT

business

externe

business

5

Kazahstan: Marele Unificator

De Nursultan Nazarbayev – Preºedintele Kazahstanului Kazahstanul îºi dezvoltã legãturile cu toate statele ºi cautã noi legãturi potenþiale de comerþ ºi o mai strânsã cooperare cu toate þãrile pentru a ne atinge obiectivele comune. La un deceniu de la crearea sa, conceptul BRICS1, ce adunã la un loc Brazilia, Rusia, India ºi China ºi de anul trecut - Africa de Sud - a devenit o realitate în lumea politicã ºi economicã. O previziune optimistã, fãcutã de Goldman Sachs în 2001, a fost mult depãºitã de realitãþi. În ultimii zece ani, þãrile BRICS au contribuit cu peste 10 trilioane de dolari la Produsul Intern Mondial, ajungând sã echivaleze 80% din economiile Grupului G7. Bancã Mondialã estimeazã cã Brazilia, Rusia, India ºi China vor fi responsabile pentru 30% din producþia mondialã, pânã în 2015. Astãzi, în aceste timpuri de crizã economicã, cei 5 „fantastici“ ai BRICS continuã sã arate impresionante rate de creºtere economicã, contrastând cu fostele economii de prim rang, acum lovite de criza datoriilor. Þãrile în curs de dezvoltare, cu un dinamism extraordinar, au devenit un actor cheie în creºterea economicã globalã. Combinandu-ºi eforturile aceste þãri ar trebui sã aibã o contribuþie majorã la refacerea economiei mondiale. Cred cã þara mea-Kazahstanul, una din cele trei economii cu cea mai mare ratã a dezvoltãrii în 2011, este gata sã contribuie la acest proces. În cei 20 de ani de la independenþã am construit o economie eficientã, ce a crescut în aceastã perioadã de peste 12 ori. Suntem una din puþinele þãri capabile sã îºi asigure necesitãþile interne ºi în aceeaºi mãsurã sã dezvoltãm potenþialul de export al economiei noastre.

Legãturi politice ºi comerciale în permanentã dezvoltare Trebuie sã notãm cã la graniþele Kazahstanului sunt douã cãrãmizi importante în zidul BRICS – Rusia ºi China. Aceste douã þãri sunt totodatã parteneri politici ºi comerciali esenþiali ai

þãrii noastre ºi avem acorduri de parteneriat strategic cu ambele state. Legãturile noastre comerciale cu India ºi Brazilia se dezvoltã rapid la rândul lor. În ultimul an balanþa comercialã a Kazahstanului cu cele cinci state BRICS a ajuns la 46 miliarde de dolari. În opinia mea, una din cele mai promiþãtoare zone ale cooperãrii Kazahstan-BRICS, este potenþialul fantastic al colaborãrii în probleme ale alimentaþiei ºi energiei. Este mai important ca niciodatã sã continuãm cu o politicã de deschidere ºi de egalizare a ratelor de creºtere economicã prin integrare economicã mutual-beneficã. Ca stat, Kazahstanul sprijinã aspiraþiile membrilor BRICS de a diversifica sistemul economic global ºi de a construi o lume tranparenta, democraticã ºi multipolarã. Din nefericire, formatele Nursultan Nazarbayev – Preºedintele Kazahstanului de genul G20 ºi G8 s-au dovedit a fi puþin eficiente. Este îngriCã o rezultantã , dupã 1994, venitul jorãtor cã întreaga comunitate internaþional pe cap de locuitori a crescut de naþionalã nu este încã gata sã înceapã peste 12 ori. Raþã alfabetizãrii este acum discuþiile pentru a concepe un plan antiîn Kazahstan de 100% ,în timp ce ºomacrizã global. jul rãmâne în mod constant extrem de Propun sã creºtem radical numãrul scãzut. participanþilor la cãutarea soluþiilor la Încã din cele mai vechi timpuri, Kacrizã economicã globalã. Propun sã zahstanul a fost zona de întâlnire a întrenumim noua platforma de comunicare gii lumi, ca parte a Drumului Mãtãsii. drept proiectul G-Global. Negustori vorbind nenumãrate La iniþiativa noastrã, un nou mecangraiuri au traversat teritoriul nostru de a ism funcþional pentru sistemul financiar lungul secolelor, transportând pietre mondial ºi o singurã valutã mondialã preþioase, mirodenii ºi aur, de la bazarele sunt acum pe planºeta de lucru. Asiei la pieþele Europei. Localizat în inima Eurasiei, KazahAstãzi Kazahstanul se bucura de stanul înþelege ºi împãrtãºeºte responsrelaþii armonioase între cele 130 de abilitãþile sale pentru dezvoltarea duragrupuri etnice ºi cele 40 de religii ce se bilã ºi consistentã a întregului continent. gãsesc pe teritoriul sãu - o caracteristicã De la început Kazahstanul a decis sã izvorând din istoria sa, dar ºi o reflexie a dedice vastele sale resurse naturale penangajamentului nostru pentru a asigura tru a îmbunãtãþii nivelul de trai al tuturbunele relaþii între comunitãþile etnice ºi or cetãþenilor sãi. religioase. Educaþia ºi asistenþa socialã au fost Am constituit Adunarea Popoarelor întotdeauna principalele noastre prioridin Kazahstan, o instituþie eficientã pentãþi pentru a ne asigura dezvoltarea. tru interacþionarea diverselor grupuri

bãtrânul continent ºi zona asiaticã. Drumul independenþei ºi al trecerii cãtre o societate democraticã ºi economie funcþionalã de piaþã este legat de numele preºedintelui Nursultan Nazarbayev, cel care a produs o serie importantã de schimbãri structurale, de la organizarea alegerilor democratice, stabilirea ºi construirea unei noi capitale, pânã la instalarea unui ritm de creºtere economicã semnificativ, chiar ºi în perioada crizei financiare globale.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI (1990-1996; 2000-2004) - ION ILIESCU Lecþia kazahã ar trebui sã fie studiatã ºi replicatã în þãri aflate în situaþii poate mai favorabile din punct de vedere al contextului economic ºi social, aºa cum este ºi þara noastrã, care, consider cã încã nu ºi-a definit într-o manierã categoricã obiectivele de dezvoltare pe termen mediu ºi lung. Prin urmare, o mai bunã apropiere ºi o colaborare mai strânsã între România ºi Kazahstan ar putea deschide calea unei noi abordãri care sã finalizeze acest pod, deocamdatã virtual, care ne poate lega ºi apropia. Concluzionând, astãzi, dupã 20 de ani de relaþii diplomatice ºi economice România ºi Kazahstanul pot fi mândre de ceea ce au construit: punþi de comunicare, de cooperare economicã ºi politicã menite sã ne facã sã ne înþelegem mai

bine, menite sã sãdeascã înþelegere ºi o lume mai bunã.

ANTON CARAGEA – DIRECTORUL INSTITUTULUI DE RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI COOPERARE ECONOMICÃ Vreau sã mã concentrez asupra unei sintagme ce s-a regãsit în discursurile tuturor predecesorilor mei ºi care atrage atenþia în numele chiar al

etnice care alcãtuiesc populaþia noastrã. Congrese internaþionale ale liderilor religiilor mondiale ºi tradiþionale se desfãºoarã cu regularitate în þara noastrã. Kazahstanul susþine aspiraþiile statelor membre BRICS de a diversifica sistemul economic global ºi de a construi o lume mai democraticã, mai deschisã ºi multipolarã. În 2010 Kazahstanul a fost mândru sã conducã, în calitate de Preºedinte, Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa ºi sã gãzduiascã prima întâlnire la nivel înalt a grupului, în ultimii 11 ani, în capitalã noastrã, Astana. În acest an, Kazahstanul conduce Organizaþia pentru Cooperare Islamicã ºi sperã sã creeze o platformã pentru o mai bunã înþelegere între naþiunile predominant islamice ºi restul lumii.

Impulsionând cooperarea internaþionalã Am dezvoltat o politicã externã bine echilibratã – deschisã dialogului cu nenumãrate þãri - ºi am creat noi organizaþii pentru a promova cooperarea, inclusiv Conferinþa pentru Interacþiune ºi Mãsuri de Creºtere a Încrederii, cuprinzând 24 de naþiuni. Mulþumitã suceselor noastre economice, Kazahstanul sã transformat dintr-un stat primitor de asistenta umanitarã într-un stat ce oferã asistenta umanitarã, am oferit astfel de ajutor unor state precum Kirgystan, Afganistan ºi Somalia. Agenþiile de credit internaþionale au crescut permanent statutul Kazahstanului. Banca Mondialã ne considerã între

1

primele 50 de þãri, cu un climat favorabil pentru afaceri. La fel ca economia statelor membre BRICS ºi economia noastrã, prin modul de construcþie, se modernizeazã ºi se diversificã de la dependenþa iniþialã faþa de petrol, la diversificarea actualã, bazatã pe agriculturã, producþie industrialã ºi telecomunicaþii. Cã lider al þãrii mele, ce ºi-a sãrbãtorit a 20-a aniversare a independenþei anul trecut, am solicitat întotdeauna liderilor mondiali sã aibã un dialog deschis ºi sã participe la un efort comun de a construi o arhitecturã financiarã globalã, mai justã ºi de a întãri pacea ºi securitatea la nivel mondial. Acum 20 de ani am luat, de bunã voie, o decizie cu impact pe termen lung, renunþând la cel de al 4-lea arsenal de arme nucleare din lume ºi am închis poligonul de testare nuclearã de la Semipalatinsk ºi am pus astfel bazele poveºtii noastre de succes. Am pus bazele ºi am implementat ideea stabilirii unei Zone Libere de Arme Nucleare în Asia Centralã. Adresandu-mã Summitului Global al Securitãþii Nucleare, desfãºurat la Washington în 2010, am subliniat din nou importanþa de a folosi exemplul nostru, pe mãsurã ce dorim sã extindem numãrul zonelor libere de arme nucleare din întreaga lume.

Construind viitorul împreunã Sunt sigur cã prin voinþa politicã ºi prin angajament general vom gãsi o soluþie comunã la cele mai presante probleme ale lumii actuale, în beneficiul umanitãþii. Sunt convins cã refacerea economiei mondiale ºi o nouã traiectorie a creºterii economice va anunþa o transformare sistematicã ºi de amploare. Astãzi þãrile cu cea mai rapidã ratã a creºterii economice au o realã oportunitate de a devenii forþa conducãtoare, ce scoate economia mondialã din crizã fãrã sfârºit în care se zbate. POINT

BRICS - alianþa economicã unind Brazilia, India, China, Africa de Sud de unde ºi denumirea de BRICS - totodatã în limba englezã BRICS înseamnã ºi „cãrãmizi“, ceea ce dã naºtere unui joc de cuvinte conform cãruia þãrile membre ale BRICS ar fi cãrãmizile ce construiesc noua economie mondialã

manifestãrii ce ne uneºte astãzi: RomâniaKazahstan: un parteneriat strategic. Ei bine, da, România a ºtiut sã fie credincioasã acestui concept ºi sã construiascã un parteneriat strategic, ce nu pot decât sã sper cã va fi copiat în relaþie nu doar cu statele Asiei Centrale, dar ºi cu statele din alte regiuni ale lumii. Preºedintele Ion Iliescu ºi Preºedintele Emil Constantinescu au descris amândoi clar ºi cu nenumãrate amãnunte, importanþa ºi uneori provocãrile acestui parteneriat strategic, în care ambele þãri au ºtiut sã îºi demonstreze prietenia ºi interesul în colaborare. Am sã menþionez Conferinþa dedicatã celor 20 de ani de independenþã ai Kazahstanului, din noiembrie 2011, când elitã intelectualã ºi academicã a României, sub conducerea liderilor naturali: Preºedintele Emil Constantinescu ºi Preºedintele Ion Iliescu a ºtiut sã facã din manifestarea de la Bucureºþi, a douã conferinþã cã importanþã, dupã conferinþa de la Washington. O nouã dovadã a unui parteneriat care funcþioneazã. Sã mai menþionez cã, în 24 aprilie 2012, România a ºtiut din nou sã dea un semnal al sprijinului pentru Kazahstan, organizând Expoziþia de sprijin pentru candidaturã oraºului Astana la EXPO 2017. România a fost astfel prima þarã europeanã ce a fãcut acest gest, urmatã apoi de Germania, subliniez,

decizia de la Bucureºti de a sprijinii Astana, drept capitalã a viitorului, a EXPO 2017, a fost prima. Am vrut doar sã enumãr câteva momente din ultimele luni, în care România a fost fidelã deciziei sale de a construi o relaþie strategicã cu Kazahstanul, o relaþie în care vocea României se face auzitã. Sprijinind Kazahstanul la OSCE, România a sprijinit reforma unei organizaþii europene ce ameninþa a-ºi pierde relevanþa. Sprijinind marcarea celor 20 de ani independenþã ai Kazahstanului, România a dat un semnal de sprijin al modelului de democraþie, dezvoltare ºi securitate oferit de Kazahstan ºi de preºedintele Nazarbayev, regiunii ºi lumii. Sprijinind Astana, drept capitalã a EXPO 2017, România dã un semnal cã merge înaintea noului, cã sprijinã ºi nu se teme de transformãrile secolului XXI ºi de creºterea rolului internaþional al Asiei. Poate acesta este secretul relaþiei strategice România – Kazahstan, beneficiile ei nu sunt limitate doar la cele douã þãri, roadele acestei prietenii sunt oferite întregii lumi. Fie ca relaþia strategicã România – Kazahstan sã continue în viitor cu aceleaºi bune rezultate. POINT (fragmente din alocuþiunile rostite la Conferinþa România-Kazahstan: 20 de ani de relaþii diplomatice. Un parteneriat strategic -23 mai 2012)

ROMANIA-KAZAKHSTAN: 20 YEARS OF DIPLOMATIC RELATIONS  

On 12 of July 2012 the Embassy of Republic of Kazakhstan in Romania had organized a public reception to celebrate the landmark of 20 years a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you