Page 1

HABERÝ SAYFA 10’DA

ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR

‘SECDE EDEN ÝNSAN’ GÖRÜNTÜSÜNDE CAMÝ

Ramazan’ýn güzelliklerini yaþatalým / 3’TE

DUAYA HEP DEVAM EDELÝM

ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ: DUA DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI / 15’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.898

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

Ders kitaplarý Kemalist milliyetçilikten arýndýrýlmalý DÝN KÜLTÜRÜ, MATEMATÝK, TÜRKÇE KÝTAPLARINDA BÝLE KEMALÝST MÝLLÝYETÇÝLÝK ÝDEOLOJÝSÝ HAKÝM. ÇANAKKALE SAVAÞI “LAÝK VE TÜRKÇÜ” MANTIKLA ANLATILIRSA ÝNANÇLI ÝNSAN KENDÝSÝNÝ O TARÝHLE ÖZDEÞLEÞTÝREBÝLÝR MÝ? MÜFREDATTA TAMAMEN MÝLLÝYETÇÝ SÖYLEM HAKÝM Doç. Dr. Ergün Yýldýrým

Doç. Dr. Ergün Yýldýrým: Millî Eðitim Bakanlýðýnýn ders kitaplarý baþtan sona Türk milliyetçiliðiyle doludur. Örneðin Çanakkale Savaþý ya da Millî Mücadele Türkleþtirilerek anlatýlýr. Anasýr-ý Ýslâmiye bütünüyle yok sayýlýyor. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitaplarý Atatürk’ün milliyetçi yaklaþýmlarýyla doludur. Matematik ya da Türkçe kitaplarýnda bile Kemalist milliyetçilik baskýndýr. Müfredatýn yapýsý bütünüyle milliyetçilik söylemiyle iç içe düzenlenmiþtir.

AKP DÖNEMÝNDE DE BU DURUM SÜRÜYOR

AK Parti döneminde de bu devam ediyor. Bu kitaplarý okuyan gayr-i Türk unsurlar ya da Müslümanlýða duyarlý insanlar kendilerini içinde göremezler. Örneðin Türkleþtirilip sekülerleþtirilen bir Çanakkale anlatýsýnda inançlý bir bireyin kendisini bu tarihle özdeþleþtirmesi ne kadar mümkün olur? Müfredatlar bu ideolojiden arýnmadýkça “karþý milliyetçilikler” var olmaya devam edecektir.

Hasan Hüseyin Kemal ’in röportajý say fa 6’da

SO MA LÝ’YE MO BÝL HAS TA NE LER “Karayýlan yakalandý” bilmecesi

SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, Somali’de halkýn yararlanacaðý mobil hastane kuracaklarýný ve gönüllü saðlýk çalýþanlarýyla destek vereceklerini açýkladý. Deniz Feneri Derneði de metrûk durumdaki bir hastaneyi hizmete açtý. Haberi sayfa 7’de

Lazkiye’ye gemiden ateþ

Suriye’nin Liman þehri

SÝLÂHLARIN GÖLGESÝNDEKÝ

YOLCULARDAN VE ÞOFÖRLERDEN

Afganistan’da zorlu Ramazan

Ankara’da ulaþým zammýna tepki

Afganistan’da çatýþma ortamý dolayýsýyla halkýn sürekli tedirgin yaþadýðý baþþehir Kabil’de, der me çatma çadýr kamplarda barýnan binlerce kiþi, Ramazan ayýný zor ve saðlýksýz þartlarda geçiriyor. Haberi sayfa 7’de

Lazkiye’ye iki savaþ gemisinden ateþ açýldý. Ateþ sonucu 21 kiþinin öldüðü, 15 kiþinin yaralandýðý bildirildi.  7’de

Artan yardýmlar, Somali halkýnýn ihtiyaçlarýný ne ölçüde karþýlayacak? FOTOÐRAF: AA

Maliye Bakaný Þimþek,

“BÝR DAHA KITLIK OLMAZ DÝYORDUK, YANILMIÞIZ”

borç yapýlandýrýlmasýnda ilk 2 taksidi yatýrmayan 800 bin kiþinin mektupla uyarýlacaðýný bildirdi.  5’te

BM’dengecikenitiraf

ISSN 13017748

ARTIKBUACIBÝTSÝN

Þýrnak’ýn Beytüþþebap ilçesindeki PKK saldýrýsýnda þehit olan er Yusuf Aktan’ýn babasý Ýbrahim Aktan, “Artýk bu acý bitsin, baþkasýnýn yüreði yanmasýn. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Baþbakana söyleyeceðim tek þey, bu acýyý bitirsin’’ dedi. Haberi sayfa 4’te

Ýran'dan gelen “Murat Karayýlan yakalandý” haberleri yetkililerce resmen doðrulanmadý.  4’te

Maliyeden ikaz mektubu

BEYTÜÞÞEBAP'TAKÝ ÜÇ ÞEHÝT DE DUALARLA UÐURLANDI

BM’nin Ýnsanî Yardým Sorumlusu Valerie Amos, Mogadiþu tecrübesinden sonra, “Biz bir daha kýtlýkla karþýlaþmayacaðýmýzý düþünüyorduk. Kesinlikle anladýk ki yardýma muhtaçlar için daha uzun vadeli stratejiler üzerinde kafa yormalýyýz” dedi. Haberi sayfa 7’de

Ankara’da toplu taþýma ücretlerine yapýlan zam sonrasý minibüs ve halk otobüsü þoförleri iþlerinin düþeceði endiþesi yaþarken, vatandaþlar da geçim sýkýntýsýný zorlaþtýracaðý için ücret artýþýna tepkilerini dile getirdi. Haberi sayfa 5’te


2

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

‘‘ Risâle-i Nur’un ekser hakikatleri Ramazan’da zuhur etti

‘‘

Mânidardýr ki, Ayetü’l-Kübrâ ve Risâle-i Nur'un ekser hakikatleri, Ramazan’da ve tesbihâtýnda zuhuru gibi, bu Hülâsatü’l-Hülâsa, aynen Ramazan’da ve tesbihatta zuhur etti.

R

i­sâ­le-i­Nur'un­bir­hü­lâ­sa­sý­o­lan­A­ye­tü’lKüb­ra­ ve­ Hizb-i­ Nu­ri­ye­nin­ bir­ hü­lâ­sa­tü’l-hü­lâ­sa­sý­hük­mün­de­o­tuz­üç­ke­li­mei­tev­hi­din­na­maz­tes­bi­ha­týn­da­ki­es­ki­den be­ri­o­ku­du­ðum­ve­Ri­sâ­le-i­Nur'un­ek­ser ha­ki­kat­le­ri­ na­maz­ tes­bi­ha­týn­da­ in­ki­þaf­ et­me­siy­le ha­ya­lim­faz­la­te­ves­sü­e­de­rek,­o­o­tuz­üç­ke­li­me-i tev­hid,­her­bi­ri­si­ni­kâ­i­na­týn­bir­ta­ba­ka-i­mah­lû­ka­tý­nýn­li­san-ý­hâ­liy­le­söy­le­di­ði­o­ke­li­me­yi­ben­o­li­san­i­le­söy­lü­yo­rum­gi­bi,­o­kül­li­li­san-ý­hâl,­be­nim cüz'î­li­san-ý­kâ­li­min­ay­ný­o­lur.­Ben,­ke­mal-i­zevk­le o­ku­yo­rum.­Si­ze­de­sû­re­ti­ni­gön­de­ri­yo­rum. Be­nim­þüp­hem­kal­ma­dý­ki:­..."Te­fek­kü­ri­sâ­a­tin..." (Bir­sa­at­lik­te­fek­kür,­bir­se­ne­na­fi­le­i­ba­det­ten­ha­yýr­lý­dýr)­sýr­rý­ný­ta­þý­yan­Hizb-i­Nu­ri­ye­nin­on­beþ­da­ki­ka zar­fýn­da­bu­Hü­lâ­sa­tü’l-Hü­lâ­sa­sý­da­hi­ay­ný­sýr­rý­ta­þý­yor.­A­ra­bî­bil­me­yen­ler,­A­ye­tü’l-Küb­râ’nýn­mer­te­be­le­ri­ni­gü­zel­ce­an­la­sa­lar,­bu­A­ra­bî­par­ça­tam­an­la­þý­lýr.­A­ra­bî­bil­me­yen,­bir­kaç­de­fa­i­ki­si­ne­bak­sa,­tam an­la­ya­cak.­Bu­nu­ben­yir­mi­dört­sa­at­te­bir­de­fa­ya sa­bah­na­ma­zý­nýn­tes­bi­ha­týn­da­ve­ya­baþ­ka­va­kit­te, en­zi­ya­de­u­san­dý­ðým­ve­sý­kýn­tý­za­ma­nýn­da­o­ku­yo­rum.­Ba­na­ul­vî­bir­in­þi­rah­ve­rir,­u­san­cý­i­zâ­le­e­der. ­ye­tü’l-Küb­râ­ve­Hizb-i­Nu­ri­ye­nin­a­hi­rin­de­ya­zýl­sa,­mü­na­sip­o­lur.­ Ma­ni­dar­dýr­ki,­A­ye­tü’l-Küb­râ­ve Ri­sâ­le-i­Nur'un­ek­ser­ha­ki­kat­le­ri,­Ra­ma­zan’da­ve tes­bi­ha­týn­da­zu­hu­ru­gi­bi,­bu­Hü­lâ­sa­tü’l-Hü­lâ­sa,­ay­nen­Ra­ma­zan’da­ve­tes­bi­hat­ta­zu­hur­et­ti. Emirdað Lâhikasý, s. 173

Y

Ramazan'da­Allah'ý­anan­kimsenin­günahlarý­baðýþlanýr.­Ramazan'da­Allah'tan­birþey­isteyen kimse­mahrum­kalmaz. Câmiü's-Saðîr, No: 2214 / Hadis-i Þerif Meâli

Risâle-i Nur önce matbaalarda mý basýldý? nem­d e­ Es­k i­ Sa­i d’den­ Ye­n i­ Sa­i d’e­ ma­n e­v î yük­se­li­þin­ ge­çi­þi­ni­ ya­þa­yan­ Be­di­üz­za­man, TALÝP ÇÝÇEK sür­gün­e­dil­di­ði­Bar­la­ve­Is­par­ta’da­ki­te­lif­le­ri­nin­ ek­se­ri­si­ni­ Nu­run­ ilk­ kâ­ti­bi­ o­lan­ Þam­lý Ha­fýz­ Tev­fik­ Gök­su­ i­le­ Re’fet­ Ba­rut­çu’nun kâ­tip­li­ðin­de­ yap­mýþ­týr.­ An­la­tý­lan­ ha­tý­ra­lar­dan­ an­la­þýl­dý­ðý­ ka­da­rýy­la­ Sa­id­ Nur­sî­ bu­ te­lif “Risâle-i Nur, telifinden yirmi sene sonra a­nýn­da­san­ki­gay­bî­â­lem­de­bir­nok­ta­ya­ba­kýp teksir makinesi ile neþredilmiþ ve otuz beþ se- o­ra­dan­o­kur­gi­bi­söy­ler­ve­kâ­tip­ler­de­sü­r'at­ne sonra da matbaalarda basýlmaya baþlan- le­ ya­za­rak,­ u­zun­ za­man­da­ tet­ki­kat­la­ an­cak mýþtýr. Ýnþâallah, bir zaman gelecek, Risâle-i ya­zý­la­bi­le­cek­ Ri­sâ­le­ler,­ bir­ kaç­ sa­at­ i­çin­de Nur Külliyatý altýnla yazýlacak ve radyo diliyle Sü­nû­hat­o­la­rak­te­lif­e­dil­miþ­tir. muhtelif lisanlarda okunacak ve zemin yüzüBe­di­üz­za­man’ýn­ Ta­rih­çe-i­ Ha­yat’ý­ný­ dik­nü geniþ bir dershane-i Nuriyeye çevirecektir.” kat­le­in­ce­le­di­ði­miz­de­Ri­sâ­le-i­Nur’un­te­li­fin­den­ ön­ce­ yaz­dý­ðý­ Mu­ha­ke­mat,­ Mü­nâ­za­rât, a­rih­çe-i­Ha­yat’ta­ge­çen­yu­ka­rý­- Tu­lu­at,­ Sü­nû­hat,­ Le­ma­at,­ Hut­be-i­ Þa­mi­ye, da­ki­ pa­rag­ra­fý­ ek­sik­ an­la­dý­ðý­- Hu­tu­vat-ý­ Sit­te­ gi­bi­ e­ser­le­ri­ni­ mat­ba­a­lar­da mýn­ye­ni­far­ký­na­var­dým.­Ri­sâ­- bas­tý­ra­rak­ bir­ kýs­mý­nýn­ mec­ca­nen­ da­ðý­týl­dý­le-i­ Nur’un­ i­çin­de­ ge­zin­ti­ ya­- ðý­ný,­di­ðer­le­ri­nin­cüz’î­bir­üc­ret­mu­ka­bi­li­sa­par­ken­ya­ka­la­dý­ðým­ip­uç­la­rý­ný týl­dý­ðý­ný­gö­rü­rüz.­Hat­ta­mat­ba­a­da­ba­sý­lan­­Ý­pay­laþ­mak­ is­ti­yo­rum.­ Dak­ti­lo­- þa­ra­tü’l-Ý’câz­ tef­si­ri­nin­ kâ­ðý­dý­ný­ En­ver­ Pa­þa nun­ yay­gýn­laþ­ma­dý­ðý­ ve­ bil­gi­sa­yar­la­rýn­ he­- hay­rýn­dan­ his­se­dar­ ol­mak­ i­çin­ ken­di­si­ ver­nüz­kul­la­nýl­ma­dý­ðý­dö­nem­ler­de­mü­el­lif­ler­e­- miþ­tir.­Yi­ne­Bar­la’da­te­lif­et­ti­ði­Ta­bi­at­Ri­sâ­ser­le­ri­ni­te­lif­et­mek­i­çin­fark­lý­me­tod­lar­kul­- le­si’nin­ ba­þýn­da­ “1338’de­ An­ka­ra’ya­ git­tim. lan­mýþ­ ol­sa­lar­ da,­ el­le­ ya­zýl­mýþ­ ol­ma­sý­ mu­- Ýs­l âm­ or­d u­s u­n un­ Yu­n an’a­ ga­l e­b e­s in­d en hak­kak­týr.­Ön­ce­lik­le­bir­kýs­mý,­ken­di­el­ya­zý­- neþ’e­ a­lan­ ehl-i­ i­ma­nýn­ kuv­vet­li­ ef­kâ­rý­ i­çin­sýy­la­te­lif­et­miþ­tir.­El­ya­zý­sý­düz­gün­ol­ma­yan de,­ga­yet­müd­hiþ­bir­zýn­dý­ka­fik­ri,­i­çi­ne­gir­mü­el­lif­ler­e­ser­le­ri­ni­kâ­tip­ler­a­ra­cý­lý­ðý­i­le­yaz­- mek­ve­boz­mak­ve­ze­hir­len­dir­mek­i­çin­des­sa­sa­ne­ça­lýþ­tý­ðý­ný­gör­düm.­Ey­vah­de­dim,­bu mýþ­o­la­bi­lir­ler. Kar­deþ­le­ri­nin­ ya­zý­la­rý­ gü­zel­ ol­du­ðu­ hal­de ej­der­ha­i­ma­nýn­er­kâ­ný­na­i­li­þe­cek!­O­va­kit,­þu ken­di­si­ne­gü­zel­ya­zý­ve­ril­me­me­si­ni­hiz­met­te â­yet-i­ke­ri­me­be­da­het­de­re­ce­sin­de­vü­cud­ve yar­dým­cý­la­ra­tam­ih­ti­yaç­his­set­me­si­i­çin­o­la­- vah­da­ni­ye­ti­if­ham­et­ti­ði­ci­het­le­on­dan­is­tim­bi­le­ce­ði­ þek­lin­de­ de­ðer­len­di­ren­ Be­di­üz­za­- dad­ e­dip,­ o­ zýn­dý­ka­nýn­ ba­þý­ný­ da­ðý­ta­cak­ de­man­Sa­id­Nur­sî,­ken­di­ta­bi­riy­le­“ya­rým­üm­- re­ce­de­ Kur’ân-ý­ Ha­kîm’den­ a­lý­nan­ kuv­vet­li mî”­ha­lin­de­ilk­e­ser­le­ri­ni­biz­zat­ken­di­si­ka­le­- bir­ bür­ha­ný,­ A­ra­bî­ ri­sâ­le­sin­de­ yaz­dým.­ An­me­al­mýþ­týr.­Harp­i­çin­de­av­cý­hat­týn­da­te­li­fi­- ka­ra’da,­ Ye­ni­ Gün­ Mat­ba­a­sý’nda­ tab’­ et­tir­ne­mu­vaf­fak­ol­du­ðu­Ý­þâ­râ­tü’l-Ý’câz­tef­si­ri­ta­- miþ­tim”­ di­ye­rek,­ a­sýl­ mak­sa­dý­nýn­ e­ser­le­rin le­b e­s i­ Ha­b ib’in­ kâ­t ip­l i­l i­ð i­ i­l e­ ya­z ýl­m ýþ­t ýr. ço­ðal­tý­la­rak­muh­taç­o­lan­la­rýn­e­li­ne­geç­me­si­Son­ra­ki­dö­nem­ler­de­te­lif­e­di­len­e­ser­le­rin­bir ni­sað­la­mak­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­di­yor. Bar­la’da­ ilk­ te­lif­ e­di­len­ Ha­þir­ Ri­sâ­le­si­ de, kýs­mý­ ken­di­si­ ve­ya­ ye­ðe­ni­ Ab­dur­rah­man’ýn Bar­ la­lý­ tüc­car­ Be­kir­ Dik­men­ i­le­ es­ki­ ta­le­be­si kâ­tip­li­ðin­de­te­lif­e­dil­miþ­tir.­Hat­ta­ilk­Ta­rih­Mü­ küs­lü­ Ham­za­ ta­ra­fýn­dan­ bin­ a­det­ ba­sýl­çe-i­Ha­yat’ý­bu­ta­le­be­si­ta­ra­fýn­dan­ka­le­me­a­mýþ­ t ýr.­Son­ra­ki­te­lif­e­di­len­Mu­'ci­zat-ý­Kur’â­lýn­mýþ­týr. Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ te­li­fi­ne­ ge­lin­ce...­ Bu­ dö­- ni­ye­ Ri­sâ­le­si­nin­ de­ mat­ba­a­lar­da­ bas­tý­rýl­mak

T

is­ten­di­ði­O­nun­cu­Lem’a’da­ki­þef­kat­to­kat­la­rýn­dan­ an­la­þý­lý­yor:­ “Be­kir­ E­fen­di’dir.­ Þim­di ha­zýr­ ol­ma­dý­ðý­ i­çin;­ ben,­ kar­de­þim­ Ab­dül­me­cid’e­ve­kâ­let­et­ti­ðim­gi­bi,­o­nun­i­ti­mad­ve sa­da­ka­tý­na­ i­ti­ma­dým­ ve­ Þam­lý­ Hâ­fýz­ ve­ Sü­ley­man­ E­fen­di­ gi­bi­ bü­tün­ has­ dost­la­rý­mýn hü­küm­le­ri­ne­ (bil­dik­le­ri­ne)­ is­ti­na­den­ di­yo­rum­ki:­Be­kir­E­fen­di,­O­nun­cu­Söz’ü­tab’et­ti. Ý’caz-ý­Kur’ân’a­da­ir­Yir­mi­Be­þin­ci­Söz’ü­ye­ni­hu­ruf­çýk­ma­dan­tab’et­mek­i­çin­o­na­gön­der­dik.­O­nun­cu­Söz’ün­mat­ba­a­fi­ya­tý­ný­gön­der­di­ði­miz­ gi­bi,­ o­nu­ da­ gön­de­re­ce­ðiz­ di­ye yaz­dýk.­ Be­kir­ E­fen­di,­ be­nim­ fakr-ý­ hâ­li­mi dü­þü­nüp­mat­ba­a­fi­a­tý­dört­yüz­bank­not­ka­dar­ol­du­ðu­nu­mü­lâ­ha­za­e­de­rek­ve­ken­di­ke­se­sin­den­ver­mek,­bel­ki­Ho­ca­ra­zý­ol­maz­di­ye o­nun­ nef­si­ o­nu­ al­dat­tý.­ Tab’e­dil­me­di.­ Hiz­met-i­Kur’â­ni­ye­ye­mü­him­bir­za­rar­ol­du.­Ý­ki ay­son­ra­do­kuz­yüz­li­ra­hýr­sýz­la­rýn­e­li­ne­geç­ti.­ Þef­kat­li­ ve­ þid­det­li­ bir­ to­kat­ ye­di.­ Ýn­þâ­al­lah­zi­ya­a­gi­den­do­kuz­yüz­li­ra,­sa­da­ka­hük­mü­ne­geç­ti.” Mu­hak­kak­bu­bö­lüm­de­ge­çen­ “ye­ni­hu­ruf çýk­ma­dan” i­fa­de­si­ çok­ þey­ i­fa­de­ et­mek­te­dir. Harf­ in­ki­lâ­bý­ son­ra­sý­ Kur’ân­ hat­týy­la­ ki­tap bas­mak­ ya­sak­la­nýn­ca­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ neþ­ri­ya­tý­el­le­ya­zý­la­rak,­son­ra­tek­sir­i­le­ço­ðal­týl­ma ve­ mat­ba­a­lar­da­ ba­sýl­ma­ þek­li­ne­ dö­nüþ­müþ­tür.­Hat­ta­1929­yý­lýn­da­te­lif­e­di­len­Yir­mi­Ü­çün­cü­ Söz’ün­ 1927­ ta­r ih­l i­ bas­ký­la­r ý­na­ da rast­lan­mak­ta­dýr.­ Bu­ra­dan­ yo­la­ çý­kar­sak­ Be­di­ü­za­man,­ Kur’ân­ hiz­me­ti­nin­ yay­gýn­laþ­ma­sý i­çin­ þart­lar­ ne­yi­ ge­rek­ti­ri­yor­sa­ o­nu­ uy­gu­la­mýþ­týr.­ Mat­ba­a­lar­da­ ki­tap­ bas­ma­nýn­ ya­sak­lan­dý­ðý­ dö­nem­ler­de,­ ta­le­be­le­ri­ne­ ya­zý­nýn­ ö­ne­mi­ni­þu­i­fa­de­le­riy­le­di­le­ge­tir­miþ­tir:­“Ya­zý­da­u­sa­nan­ve­i­ba­det­ay­la­rý­o­lan­þu­hur-u­se­lâ­se­de­sa­ir­ev­ra­dý,­beþ­ci­het­le­i­ba­det­sa­yý­lan Ri­sâ­le-i­Nur­ya­zý­sý­na­ter­cih­e­den­kar­deþ­le­ri­me­ i­ki­ ha­dîs-i­ þe­ri­fin­ bir­ nük­te­si­ni­ söy­le­ye­ce­ðim. 1.­ ‘Mah­þer­de­ u­le­ma-i­ ha­ki­ka­týn­ sar­fet­tik­le­ri­mü­rek­keb,­þe­hid­le­rin­ka­nýy­la­mu­va­ze­ne e­di­lir;­o­kýy­met­te­o­lur.’

2.­‘Bid’a­la­rýn­ve­da­lâ­let­le­rin­is­ti­lâ­sý­za­ma­nýn­d a­ Sün­n et-i­ Se­n i­y e­y e­ ve­ ha­k i­k at-ý Kur’â­ni­ye­ye­ te­mes­sük­ e­dip­ hiz­met­ e­den, yüz­ þe­hid­ se­va­bý­ný­ ka­za­na­bi­lir.’­ Ey­ ten­bel­lik­ da­ma­rýy­la­ ya­zý­dan­ u­sa­nan­ ve­ ey­ so­fimeþ­reb­ kar­deþ­ler!­ Bu­ i­ki­ ha­dî­sin­ mec­mu­u gös­te­rir­ki:­Böy­le­za­man­da­ha­ka­ik-i­i­ma­ni­ye­ye­ve­es­rar-ý­þe­ri­at­ve­Sün­net-i­Se­ni­ye­ye hiz­met­e­den­mü­ba­rek­hâ­lis­ka­lem­ler­den­a­kan­ si­yah­ nur­ ve­ya­ âb-ý­ ha­yat­ hük­mün­de o­lan­ mü­rek­keb­le­rin­ bir­ dir­he­mi,­ þü­he­da­nýn­ yüz­ dir­h em­ ka­n ý­ hük­m ün­d e­ yevm-i mah­þer­de­si­ze­fa­i­de­ve­re­bi­lir.­Öy­le­i­se,­o­nu ka­zan­ma­ya­ça­lý­þý­nýz.’’ Çok­zah­met­li­ve­a­ðýr­iþ­le­yen­bir­yol­ol­ma­sý­na­rað­men­bu­teþ­vik­le­rin­so­nun­da­al­tý­yüz bin­ nüs­ha­ya­ u­la­þýl­dý­ðý­ný­ 1948­ yý­lýn­da­ Af­yon sav­cý­sý­i­lân­et­mek­te­dir.­As­lýn­da­bu­teþ­vik­le­rin­bi­za­ti­hî­ya­za­rak­ço­ðalt­ma­nýn­kud­si­ye­tin­den­ de­ðil,­ hiz­met­ þart­la­rý­nýn­ ge­re­ði­ ol­du­ðu an­la­þý­lý­yor.­ Ni­te­kim­ 1946­ yý­lýn­da­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ a­lý­nan­ tek­sir­ ma­ki­ne­si­ i­le bir­nüs­ha­ký­sa­za­man­da­bin­ler­ce­nüs­ha­o­la­rak­ ba­sý­la­bi­li­yor­du.­ Bu­ þe­kil­de­ Ri­sâ­le­le­rin ço­ðal­týl­ma­sý­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­met­le­ri­i­çin­çok bü­yük­ bir­ al­çý­lým­ ve­ a­tý­lým­ ol­muþ­tur.­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri,­ Kül­li­yat’ýn­ çok­ yer­le­rin­de,­ en­ çar­pý­cý­ ve­ en­ ve­ciz­ i­fa­de­si­ i­se­ i­le þöy­le­di­yor:­ “O­ma­ki­ne,­el­bet­te­gayb­dan­im­da­dý­mý­za­ gel­miþ­ Nur­cu­ ve­ bin­ ka­lem­li­ bir kâ­tip­tir.”­ Ta­raf-ý­ Ý­lâ­hi­den­ im­da­da­ gön­de­ri­len­bin­ka­lem­li­Nur­cu... 1956­ Af­yon­ Mah­ke­me­si’nin­ be­raat­la­ ne­ti­ce­len­me­si­so­nu­cu­Ri­sâ­le-i­Nur­mat­ba­a­lar­da­ser­best­çe­ba­sýl­ma­ya­baþ­la­dý­ve­bü­tün­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý­Kur’ân­hat­týn­dan­Lâ­tin harf­le­ri­ne­ çev­ri­le­rek­ ba­sýl­dý.­ Ye­ni­ ba­sý­lan Ri­sâ­le­ler­ Be­di­üz­za­man’a­ ge­ti­ril­di­ðin­de­ “Bu gün­ler­be­nim­bay­ra­mým­dýr”­di­ye­rek­mem­nu­ni­ye­ti­ni­ be­lir­tir­di.­ Bu­ dö­nem­de­ mat­ba­a ma­ki­na­la­rý­Tür­ki­ye’nin­dört­bir­kö­þe­si­ne­ri­sâ­le­ye­tiþ­tir­mek­i­çin­ça­lýþ­tý.­Tek­sir­ma­ki­ne­le­rin­den­kat­kat­hýz­lý­o­la­rak­ba­sý­lan­Ri­sâ­le­ler,­çok­da­ha­ko­lay­yol­lar­la,­bin­ler­ce­ki­þi­nin e­li­ne­u­laþ­tý­rýl­dý. Ya­þa­nan­her­bir­ge­liþ­me­Sa­id­ler,­ Ham­z a­l ar,­ Os­m an­l ar,­ Tâ­hir­ler,­Yu­suf­lar,­Ah­met­ler­ve­di­ðer­le­ri­nin­ sa­yý­sý­ný­ a­la­bil­di­ði­ne art­týr­dý.­ Bu­ gün­ ge­li­nen­ nok­ta da­ Ri­s â­l e-i­ Nur­ e­s er­l e­r i­ çe­þ it­l i dil­le­re­ ter­cü­me­ e­di­le­rek­ dün­ya in­san­la­rý­nýn­is­ti­fa­de­si­ne­su­nu­lu­yor.­ Nur­ hiz­m e­t i­n in­ baþ­l a­d ý­ð ý yýl­l ar­ na­z a­r a­ a­l ýn­d ý­ð ýn­d a­ bu gün­le­ri­gör­mek­ha­yal­gi­biy­di.­Ý­man­ hiz­me­ti­nin,­ is­ti­ka­met­li­ yo­lun­d a­ ký­y a­m e­t e­ ka­d ar­ va­z i­f e-i ten­vi­ri­ye­si­ne­ de­vam­ et­me­si­ ü­mit­ve­du­â­sýy­la... Kaynaklar: n Tarihçe-i Hayat. n Lem’a lar, 23., 10. ve 21 lem’alar. n Þuâlar. n Emirdað Lâhikasý. n Son Þahitler.


HABER

Y

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 Ramazan 1432 Rumî: 2 Aðustos 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ramazan’ýn ruhunu bütün aylara yansýtalým ANTAKYA'DAKÝ ÝFTAR YEMEÐÝNE KATILAN DAVETLÝLER BÝRLÝK MESAJI VEREREK, RAMAZAN AYININ GÜZELLÝKLERÝNÝN BÜTÜN AYLARA YANSIMASINI TEMENNÝ ETTÝ. ANTAKYA Kültürlerarasý Diyalog Derneði (AKADÝM) ve Antakya Belediyesi organizesinde Antakya Belediye Parkýnda 20 bin vatandaþýn katýldýðý iftar yemeði verildi. AKADÝM Baþkaný Ýsa Aydýn burada yaptýðý konuþmada Ramazan ayýnýn þefkat ve merhamet ikliminin yaþandýðý istisna bir ay olduðunu söyledi. Kurulan sofralarda herkes için bir sandalye olmasý gerektiðini vurgulayan Aydýn, “Ülkemiz ve dünyamýzýn bu tabloya çok ihtiyacý var. Birbirimize saygýda enginleþirsek öfke ve kine yer olmadýðýný göreceðiz. Bu topraklarýn insanlarý her zaman bu erdemi göstermenin hassas temsilcileri olmuþtur. Ýftar yemeðimizde Antakya’mýzýn mozaiðini oluþturan renklerin hepsinden burada bir arada olalým istedik. Bu güzel tablonun memleketimizde barýþ, huzur ve güvenin devamýna katký saðlamasýný diliyorum” dedi. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz de Hatay’da Ramazan ayýnýn hoþgörü ortamýna yakýþan þekilde devam ettiðini söyledi.

“DÜNYANIN BUGÜN BUNA ÝHTÝYACI VAR” Ýftar yemeðine katýlan Ortodoks Kilisesi Papazý Can Delüller, kanýn, savaþýn bittiði sevginin kardeþliðin oluþtuðu bu günlerin bütün aylara yayýlma-

SAKAL-I ÞERÝF DUYGULU ANLAR YAÞATTI— YAPILAN konuþmalarýn ardýndan Antakya Belediyesi bünyesinde kurulan Mehteran Takýmý konseri gerçekleþtirildi. Konserin ardýndan dünya ikincisi Türkiye birincisi Hafýz Mehmet Bilir tarafýndan okunan Kur’ân-ý Kerim tilâvetini onbinlerce Antakyalý dinledi. Kur’ân tilâvetinin ardýndan iftar yemeði Peygamber Efendimizin Sakal-ý Þerif’inin ziyarete açýlmasý ile son buldu. Sakal-ý Þerif'i görmeye gelen 20 bin Antakyalý duygulu anlar yaþadý. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN

sýný temenni etti. Bir Ramazan gününün iftarýnda Antakya’nýn dokusuna, sevgisine ve insanlýðýna uygun bir ortamda bulunmaktan dolayý mutlu olduðunu aktaran Delüller; “Tüm farklý inanç gruplarý bu sofrada birleþtiler. Bu bir sevgidir. Bu sevginin dünyaya örnek olmasý gerekir. Çünkü dünyanýn bugün buna ihtiyacý vardýr. Bu Ramazan ayýnda tüm Ýslâm âleminin Ramazan ayýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyo-

rum. Ýnsanlarýn yüreðine sevgi, barýþ ve kardeþliðin girmesini ve kalbinde bunu duymasýný temenni ediyoruz. Çünkü bugün insanlýk hakikaten insanî duygularýný arar duruma düþmüþtür. Ýnþallah bu ayda herkes bunun idraki içinde olur. Dayanýþma ve sevgi içerisinde bütün insanlar birbirlerini kucaklar. Kanýn, savaþýn bittiði sevginin kardeþliðin oluþtuðu bu günlerin tüm aylara yayýlmasýný temenni ediyoruz” dedi. Musevi

Cemaati Vakfý Baþkaný Þaul Cenudioðlu ise Ýslâm âleminin Ramazan ayýný kutlayarak, “Rahmet ve bereket ayý olan Ramazan ayýnýn tüm Ýslâm âlemine hayýrlar getirmesi diliyorum. Bu iftar yemeðinde deðiþik cemaatlere mensup insanlarla bir aradayýz. Bunun çok büyük önemi var. Çünkü bölgemizde ve Dünyada yaþanan kaosun aþýlabilmesi için böyle birlikteliklere ihtiyacý vardýr” ifadelerini kullandý. Hatay / cihan

‘Sað elin verdiðini sol el görmüyor’ ANKARA’NIN Beypazarý ilçesindeki Abbaslarýn Konaðý’nda bulunan ihtiyaç dolabý ve kapýsý geleneði, geçmiþten bugüne zenginle fakir arasýnda köprü olmayý sürdürüyor. Muhtaç kimse, konaðýn ihtiyaç kapýsýna gelip ihtiyaç dolabýna vurduðunda mesajý alan mutfak çalýþanlarý döner yemek dolabýný açýp orada bulunan boþ tabaða piþirilen yemekten doldurup dolabý çeviriyor. Ýhtiyaç sahibi de sýcak yemek dolan tabaðýný alarak incinmeden konaktan ayrýlýyor. Dolabýn yarýdan fazlasý kapalý olduðu için yemeði veren ile ihtiyaç sahibi birbirini görmüyor. Vatandaþlar, “Sað elin verdiðini sol elin görmediði düþünceye hayran kalmamak elde deðil." diye konuþtu. Ankara / cihan

Çanakkale Þehitliði’nde iftar ÝSTANBUL’UN Baðcýlar ve Çanakkale’nin Eceabat belediyelerince, Gelibolu Yarýmadasý Tarihî Millî Parký’nda, ‘’Mehmetim iftiharla iftarda sizinleyiz’’ sloganýyla iftar yemeði verildi. Bu kapsamda, Ýstanbul’dan tarihî yarýmadaya gelen, aralarýnda þehit ailelerinin de bulunduðu vatandaþlar, þehitlikleri ziyaret etti. Daha sonra Þehitler Anýtý’nýn alt tarafýnda yer alan Morto Koyu’nda bir araya gelen vatandaþlar, hazýrlanan iftar sofrasýnda oruçlarýný açtý. Baðcýlar Belediye Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, yaklaþýk 750 kiþinin katýldýðý iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada, bu yýl 4. kez iftar için Gelibolu Yarýmadasý’nda olduklarýný ifade etti. Çanakkale / aa

15

Ýmsak 4.17 4.16 4.36 4.37 4.30 3.54 3.55 3.42 4.26 4.09 4.33

Güneþ 5.48 5.53 6.07 6.13 6.07 5.27 5.30 5.19 6.02 5.40 6.06

Öðle 12.50 13.00 13.09 13.20 13.15 12.31 12.35 12.27 13.10 12.42 13.09

Ýkindi 16.33 16.47 16.52 17.06 17.02 16.15 16.20 16.13 16.56 16.25 16.53

Akþam 19.41 19.56 19.59 20.15 20.11 19.23 19.28 19.22 20.05 19.33 20.01

Yatsý 21.04 21.24 21.22 21.43 21.40 20.47 20.54 20.50 21.33 20.56 21.25

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.27 4.45 4.06 4.10 4.25 3.56 4.03 3.44 3.39 4.14 4.30

Güneþ 6.06 6.18 5.46 5.44 5.58 5.36 5.34 5.23 5.13 5.54 5.58

Öðle 13.16 13.23 12.57 12.50 13.02 12.46 12.37 12.33 12.18 13.05 12.58

Ýkindi 17.03 17.08 16.44 16.35 16.46 16.34 16.20 16.20 16.03 16.53 16.38

Akþam 20.13 20.16 19.55 19.43 19.53 19.44 19.27 19.30 19.11 20.03 19.45

3 Yatsý 21.44 21.41 21.26 21.09 21.18 21.16 20.50 21.01 20.37 21.34 21.05

Ýhlâs ve tesanüdün meyveleri yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

aman hýzla akýp giderken, daha dün gibi karþýladýðýmýz Ramazan-ý Þerifi de yarýladýk. Cenabý Hak kalan günleri de hakkýyla idrak ve ihya edebilmeye cümlemizi muvaffak kýlsýn; bayrama saðlýk, afiyet ve huzur içinde kavuþtursun ve daha nice Ramazan’lara da eriþmeyi nasip eylesin inþaallah. Ramazan’ý yarýlarken, ciddî ve samimî gayretlerinizle, Kur’ân kampanyamýzda da güzel bir noktaya geldik. Üstadýn “gaflet mevsimi” olarak nitelediði yaz tatilinin tam ortasýna denk gelmesine ve sýcaklara raðmen, okuyucu ve temsilcilerimizin yoðun çabalarýyla aldýðýmýz netice, þahs-ý manevî olarak yapýlan ihlâslý çalýþmalarýn hiçbir zaman boþa gitmediðinin ve mutlaka baþarýlý olduðunun yeni bir örneði. Ýþte o güzel ve örnek çalýþmalardan birini gerçekleþtiren ve köþemizde daha önce de takdirle yad ettiðimiz Yýlmaz Demirel’in Kur’ân kampanyamýzla ilgili çalýþmalarýný anlattýðý mesajý: “Kampanya için Ümraniye’de yapýlan istiþarelerde abone çalýþmalarý hususunda Çekmeköy pilot bölge seçildi. Ve bölge esnafýný sýradan gezerek çalýþmaya baþladýk. “Ýçlerinde Vanlýsý da var, Tuncelilisi de. Oruç tutaný da, tutmayaný da. “Hepsine gazetemizi tanýtýrken, ‘Yeni Asya Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatýný ve eserlerini yayýnlýyor, dürüst ve hakperest bir habercilik anlayýþýyla yayýn yapýyor, evinizin ve iþyerinizin gazetesidir’ diyoruz. “Lâhika sayfasýndaki Risale-i Nur köþesinden bir-iki cümle veya pasaj okuyup anlatýyoruz. “Muhatap olduðumuz esnaf ya abone oluyor veya bizi her zaman sohbet etmek üzere iþyerine davet ediyor. “Bu çalýþmalarla, 14 gün içinde 100 yeni aboneyi Yeni Asya ile tanýþtýrdýk. “Bunun sýrrýný, Yeni Asya Nur cemaatinin Risale-i Nur’a olan sadakati, tesanüdü ve dâvâya olan ihlâslý baðlý-

Z

lýðý olarak görüyor ve o þekilde izah ediyoruz. “Gerçekten de bu neticeler, Risale-i Nur’un kerameti deðilse nedir? “Buradan aldýðýmýz þevkle, çalýþmalarýmýz ayný hýzla devam ediyor.” Yýlmaz Demirel’i ve beraber çalýþtýðý arkadaþlarýmýzý bir kez daha tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Ayný tebriklerimizi, benzer bir çalýþmayý Kýrýkkale’de yaparak güzel neticeler alan Ahmet Akcan’a da iletiyoruz. Keza, diðer isimsiz kahramanlara da... 

Yeni abonelerin muhafazasý Allah nasip ederse, Ramazan’dan sonra daha geniþ þekilde üzerinde duracaðýmýz, ama þimdiden kýsaca ifade etmekte fayda gördüðümüz bir husus var. O da, Kur’ân kampanyasý ile ulaþtýðýmýz seviyeyi, sonrasýnda da muhafaza etmek. Bu noktada, kampanya ile ulaþtýðýmýz yeni okuyucularýn aboneliklerinin devamý için onlarla daha yoðun ve sýký bir iletiþim halinde olmamýz büyük önem taþýyor. Bunun için de, dikkatlerini gazeteye çekecek sohbetler çok faydalý olabilir. Bu sohbetlerde, gündemdeki konularýn Yeni Asya farkýyla yorumlandýðý köþe yazýlarýndan bahis açýlýp, bazý orijinal pasajlar okunabilir. Yýlmaz Demirel’in mesajýnda bahsettiði gibi, Lâhika sayfasýnda Risale-i Nur’dan o günün öne çýkan gündemiyle ilgili olarak seçilen cümleler dikkatlere sunulabilir. Ramazan sayfalarýndan ilginç yazýlar üzerinde fikir teatisinde bulunulabilir v.s. Evet, hele þu zamanda, Yeni Asya gibi bir fikir gazetesine yeni okuyucu bulmak ne kadar takdire þayan bir baþarý ise, bu okuyucularýn muhafazasý da o derece önemli. Bu maksada matuf gayretlerde de, kampanya için emek sarf eden bütün okuyucu ve temsilcilerimize baþarýlar diliyoruz.

Çocuklar kapý kapý dolaþýp yardým topladý

BURSA’NIN Karacabey ilçesine baðlý Kurþunlu Köyü’nde, yaz Kur’ân kursuna katýlan öðrenciler kapý kapý dolaþarak Somali’ye yardým topladý. Köy camisinin imamý Sinan Özdemir öncülüðünde çalýþma yapan öðrenciler, topladýklarý bin 600 lirayý açlýkla karþý karþýya kalan Somali’ye gönderecek. Bursa / cihan


4

HABER

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

Y

Arama-tarama çalýþmalarý sürüyor

cakir@yeniasya.com.tr

Askerce eðitim

E

ðitim sistemimizde o kadar problem var ki, saymak ve sýralamak bile günler alýr. Böyle olmakla beraber, saymak, sýralamak ve en önemlisi de çareler bulmak mecburiyetindeyiz. Yoksa kolay yol olan “Þu okullar olmasaydý, eðitim sistemini ne güzel idare ederdim” anlayýþý hakim olur ki iþ, iyice içinden çýkýlmaz hale gelir. Okullar tatil olunca sistemdeki hatalar kýsmen gündemden düþse de, ara ara kendisini hatýrlatýyor. Tabiî ki biz Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý ‘normal okullar’daki yanlýþlarý, hatalarý ve eksiklikleri konuþurken; askerî okullardaki eðitimi konuþamýyor, tartýþamýyoruz. Konuþamamak ve tartýþamamak ‘yasak’ olduðu için deðil, iþin içinde olanlarýn haricinde o okullarda nasýl bir eðitim verildiðini bilemediðimizden kaynaklanýyor. Bilgilerimiz, o okullarda okuyan ve bir þekilde ‘atýlan’larýn anlattýklarý ve az çok ‘bilenler’in yazdýklarý ve çizdikleriyle sýnýrlý. Ancak bir kýyaslama yaparak þunu rahatlýkla söyleyebiliriz: MEB’e baðlý, kapý komþumuz olan ya da çocuðumuzu gönderdiðimiz bir ilköðretim okulunda ya da lisedeki eðitim bu kadar ‘feci’ ise ve þikâyetlere sebep oluyorsa, kamuoyunun gözünden uzak askerî okullardaki eðitimi tahmin etmek zor olmasa gerek. Genel anlamýyla askerde iþlerin nasýl yürüdüðünü ‘mecburî askerlik’ yapan herkes bilir. Düþünme, tahlil etme ve icap ettiðinde ‘itiraz’a dayanan bir sistem yerine her þey ‘emir’e dayanýr. Haliyle böyle bir eðitim sisteminin problemler barýndýrdýðý da ortada. Askerî okullardaki hata, ilk adýmdan baþlýyor. Bir defa bu okullara kayýt yaptýrmak isteyen öðrencilerin aileleri de töhmet altýnda býrakýlýyor. Askerî okulu tercih eden bir öðrencinin annesinin ‘baþýnýn açýk olmasý’ þartýný ileri sürmek hangi akla, hangi insafa, hangi sisteme, hangi pedagojik anlayýþa sýðar? (Son ana kadar deðiþmediðini tahmin ettiðimiz) Bu uygulama, daha ilk baþta bir ayýrýmcýlýk deðil mi? 2011 yýlýnda böyle bir uygulama devam edebiliyorsa Türkiye için ‘çaðdaþ bir hukuk devletidir’ demek kolay mýdýr? Dünya biliyor ki Türkiye’de yaþayan hanýmlarýn büyük ekseriyeti tesettürü tercih edip baþörtüsü takýyor. Peki, “Annesinin baþý örtülü olan bizim okullarýmýza giremez” anlayýþý nasýl izah edilecek? “Kayýt için baþý açýk fotoðraf çektirsin” demek meseleyi halleder mi? Niçin insanlar ikiyüzlü olmaya zorlansýn? Kaliteli eðitimin bu uygulama ile uzaktan ve yakýndan bir ilgisi, irtibatý, izahý olabilir mi? Ayrýntýlarýný bilmesek bile milletin hayat anlayýþýna bu kadar uzak bir sistem ‘iyi’ olabilir mi? Medyaya yansýyan haberlere bakýlýrsa, son yýllarda bu sistemden þikâyetler artmýþ durumda. Kuleli ve Maltepe Askerî Lisesi mezunu bazý öðrencilerin “eðitim” adý altýnda psikolojik baskýya maruz býrakýldýðý öne sürülmüþ. Ýddiaya göre son 1 haftada 120 öðrenci bu sebeple aileleri tarafýndan Harp Okulu’ndan alýnmýþ. (Sabah, 13 Aðustos 2011) Eðer doðru ise ortada ciddî bir sýkýntý var demektir. Çünkü bir öðrencinin harp okulundan alýnmasý sýradan bir hadise deðildir. Hele geçmiþ yýllarda aileler, çocuklarýný bu okullara vermek için adeta birbiriyle yarýþýrdý. Dolayýsýyla bu hadise görmezden gelinebilecek bir hadise deðildir. Bir sýkýntý, bir problem olmasa aileler çocuklarýný o ‘sistem’den çekip alýr mýydý? Temelde bütün eðitim sistemi ve özelde askerî eðitim mutlak surette masaya yatýrýlmalý ve günün þartlarýna uygun hale getirilmeli. Ýlk adým olarak da milletle barýþacak þekilde anlamsýz yasaklarý sona erdirmekle atýlsa fena mý olur?

TAZÝYE

Taziyeleri kabul eden Þehit jandarma er Yusuf Aktan’ýn babasý Ýbrahim Aktan ‘’Bu acý bitsin, baþkasýnýn yüreði yanmasýn’’ dedi. FOTOÐRAF: AA

Artýk bu acý bitsin BEYTÜÞÞEBAP’TAKÝ HAÝN SALDIRIDA ÞEHÝT OLAN ERÝN BABASI HAYKIRDI: BU ACI BÝTSÝN, BAÞKASININ YÜREÐÝ YANMASIN. ÞIRNAK'IN Beytüþþebap ilçesindeki PKK saldýrýsýnda þehit olan er Yusuf Aktan’ýn babasý Ýbrahim Aktan, “Artýk bu acý bitsin, baþkasýnýn yüreði yanmasýn. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Baþbakan’a söyleyeceðim tek þey, bu acýyý bitirsin.’’ dedi. Aktan’ýn Adana’nýn merkez Seyhan ilçesi Dumlupýnar Mahallesi’ndeki baba evine acý haber, 6. Kolordu Komutanlýðýndan gelen askeri görevliler tarafýndan ulaþtýrýldý. Çocuklarýnýn þehit olduðu haberini alan baba Ýbrahim ile anne Asiye Aktan, göz yaþlarýna boðuldular. Þehit erin Adana’daki evine Türk bayraðý asýlýrken, 4 çocuk babasý baba Ýbrahim Aktan taziyeleri kabul etti. Ýbrahim Aktan, yaptýðý açýklamada, son ola rak 12 Aðustos Cuma günü ak-

þam saatlerinde telefonla görüþtüðü oðlunun terhisine, 3 ay kaldýðýný söyledi. Bekar olan Þehit Yusuf Aktan’ýn acemi birliðinin Manisa’da olduðunu ve vatani görevine gitmeden önce elektrikçi de çalýþtýðýný belirten baba Aktan, ‘’Askerde komutan postasý olarak görev yapýyordu. Artýk bu acý bitsin, baþkasýnýn yüreði yanmasýn. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Baþbakan’a söyleyeceðim tek þey, bu acýyý bitirsin. Baþkasýnýn caný yanmasýn’’ dedi. Þýrnak’ýn Beytüþþebap ilçesine baðlý Ayvalýk köyünde yol kontrolü yaptýktan sonra dönen askerlere bir grup terörist tarafýndan saldýrýda Yüzbaþý Erdal Okul (Tokat-Turhal), Er Yusuf Aktan (Adana-Yüreðir) ve Er Onur Karakuþ (Ýstanbul-Edirnekapý) þehit olmuþtu. Adana / aa

Þehit Yüzbaþý Erdal Okul ile þehit erler Yusuf Aktan ve Onur Karakuþ için Diyarbakýr Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Basýna kapalý yapýlan törenin ardýndan þehitlerin cenazesi, ambulanslarla 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðýna götürüldü. Burada yapýlan ikinci törenin ardýndan þehitler, uçakla memleketlerine uðurlandý. Törene, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ile öteki yetkililer katýldý.

Karayýlan bilmecesi ÝRAN'IN “TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ÝKÝ NUMARALI ÝSMÝ MURAT KARAYILAN YAKALANDI” ÝDDÝASININ DOÐRU OLMADIÐI KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI. ÝRAN'DAN gelen “Murat Karayýlan yakalandý” haberleri yetkililerce resmen doðrulanmadý. “Ýran, Karayýlan’ýn yakalandýðý haberini teyit etti” haberini abonelerine duyuran Anadolu Ajansý (AA), daha sonra düzeltme geçerek haber metnindeki ‘Karayýlan’ ifadesinin yerine ‘ikinci a Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun Ýran Dýþiþleri Bakaný dam’ ifadesini kullandý. Ali Ekber Salihi ile görüþtüðü ve Salihi’nin PKK elebaþýsý Murat Ýran Meclisi Milli Güvenlik ve Dýþ Politika Komisyonu Baþkaný AlaadKarayýlan’ýn Ýran tarafýndan yakalandýðýna iliþkin ellerinde bir din Burucerdi, Fars Haber Ajansýna yaptýðý açýklamada, terör örgütü ebiligi bulunmadýðýný söylediði öðrenildi. Diplomatik kaynaklarlebaþý Murat Karayýlan’ýn, Ýran tarafýndan yakalandýðýný söyledi. AA, adan edinilen bilgiye göre, Davutoðlu, dün Ýran Dýþiþleri Bakaný Salihi’yi arayarak, Karayýlan’ýn yakalandýðý haberlerini sordu. jansýnýn abonelerin duyurduðu bu haberin ardýndan düzeltme geçerek Salihi’nin Davutoðlu’na, ellerinde Karayýlan’ýn yakalandýðýna ihaber metnindeki ‘Karayýlan’ ifadesinin yerine ‘ikinci adam’ ifadesini liþkin bilgi olmadýðýný söylediði bildirildi. Ayný þekilde Türkikullandý. AA’nun düzeltme haberi þöyle: ye’nin Tahran Büyükelçisi de Ýran Meclisi Milli Güvenlik ve Dýþ Ýran’ýn resmi haber ajanslarýndan Fars’ýn bildirdiðine göre, Ýran MecPolitika Komisyonu Baþkaný Alaaddin Burucerdi ile konuþtu. lisi Milli Güvenlik ve Dýþ Politika Komisyonu Baþkaný Alaaddin BuruBurucerdi’nin bu görüþmede büyükelçiye, “Karayýlan’ýn yakacerdi, terör örgütü PKK’nýn ‘’iki numaralý isminin’’ yakalandýðý landýðýný söylemediðini” aktardýðý öðrenildi. haberlerini teyit etti. Fars ajansýnýn haberinde þu ifadeler yer aldý: “Burucerdi, Meclis’te bugün (dün) gazetecilerin PKK’nýn iki numaralý isminin yakalandýðý haberlerine iliþPKK’ya yakýn yayýn organý Roj TV de Ýran’ýn kin bir soruya verdiði cevapta, ‘Bu haber doðrudur, Ýran öne sürdüðü ‘Karayýlan yakalandý’ iddiasýnýn istihbarat birimleri, bu terör örgütünün iki numaralý isdoðru olmadýðýný savundu. Televizyon kanalý mini yakalamýþtýr’ ifadesini kullandý. Burucerdi, ‘ÝstihbaKarayýlan’ýn yakalandýðý haberlerinin doðru olrat güçlerimiz, PKK’nýn iki numaralý ismini tutuklayarak madýðýna dair iddiasýný son dakika olarak verçok önemli bir iþ baþarmýþlardýr’ dedi.” di. Karayýlan’ýn yakanlýðý iddiasýnda bulunan ÝÝran’ýn bir baþka resmi haber ajansý Mehr de “PKK’nýn ranlý Burucerdi’nin açýklamasýndan bir süre ikinci adamýnýn yakaladýðý haberi doðrulandý” baþlýðý alsonra Roj TV, ekranda “Karayýlan’ýn Açýklamasý týnda þu ifadelere yer verdi: “Ýran Ýslami Þura Meclisi Az Sonra” þeklinde alt yazý verdi. Daha sonra Milli Güvenlik ve Dýþ Politika Komisyonu Bakaný Murat Karayýlan’ýn görüntüleri yayýnlandý. Alaeddin Burucerdi, terör örgütü PKK’nýn iRoj TV, Murat Karayýlan ile yapýlan röportajý akþam saatlerinde yayýnlakinci adamýnýn Ýran tarafýndan yakalandýnacaðýný duyurdu. Karayýlan’ýn 15 ðýný doðruladý. Mehr haber ajans parlaAðustos ile ilgili verdiði bu römento muhabirinin bildirdiðine göre, portajý birkaç gün önce verdiÝran Ýslami Þura Meclisi Milli Güvenði tahmin ediliyor. lik ve Dýþ Politika Komisyonu Bakaný Alaeddin Burucerdi’nin basýn toplanTRT HABER týsýnda gazetecilere vediði demeçte DUYURMUÞTU PJAK terörist örgütünün ülkenin baKarayýlan’ýn yakatýsýndaki eylemleri hakkýnda açýklalandýðý haberi, önceki PKK'nýn iki ma yaparak, bu terörist eylemlerin gün öðlen saatlerinnumaralý ismi PKK terörist örgütünün ikinci adade TRT Haber taMurat Karayýlan mýnýn yakalanmasý dolayýsýyla yapýl rafýndan “Flaþ dýðýný söyledi. Alaeddin Burucerdi, Ýgeliþme” olarak duyurulran Ýstihbarat güçlerinin önemli bir omuþ ancak bu perasyonu sonucu PKK’nýn ikinci adahaber Baþbamýnýn yakalandýðýný belirtti. Burucerdi, kanlýk, Dýþiþleri Devim Muhafýzlarý;ndan da bu gibi bave Emniyet kayþarýlý ve etkin operasyonlar bekleneceði naklarý tarafýndan ni vurguladý.” Tahran /aa doðrulanmamýþtý.

ÝRAN DIÞÝÞLERÝ BAKANI DOÐRULAMADI

ROJ TV YALANLADI

Ýzmit-Bahçecik okuyucularýmýzdan, muhterem aðabeyimiz

Cemal Serim

’in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Y

TAZÝYE Iðdýr Yeni Asya Temsilcisi Mehmet Akkuþ'un aðabeyi, Iðdýr eþrafýndan

Hacý Halit Akkuþ menfur bir saldýrý sonucu vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

IÐDIR YENÝ ASYA OKUYUCULARI

ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Ýdris Naim Þahin, “Teröristlerin iki kiþiyi kaçýrmasýyla ilgili güvenlik güçlerimiz alan arama-tarama çalýþmalarýný sürdürüyor” dedi. Bakan Þahin, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ile incelemelerde bulunmak üzere geldiði Van’da bir gazetecinin, Muþ-Diyarbakýr karayolunda yol kesen teröristlerin kaymakam adayý ve bir askeri kaçýrmasýyla ilgili sorusuna ‘’Bu güvenlikle ilgili bir konu. Arkadaþlarýmýz, güvenlik güçlerimiz teknik takibini ve alan-arama tarama çalýþmalarýný, istihbarat çalýþmalarýný sürdürüyorlar’’ karþýlýðýný verdi. Konuyla ilgili bir geliþme olup olmadýðýna yönelik soruyu ise Þahin, ‘’Þu anda bize ulaþan bir bilgi yok. Olduðu zaman sizinle paylaþýrýz’’ diye cevapladý. Milli Savunma Bakaný Yýlmaz ise Ramazan ayýnýn rahmet ayý olduðunu bildirerek, þöyle dedi: ‘’Ramazan ayýnýn sonu, bizim inancýmýza göre de öyledir, kurtuluþa vesile olur. Hem Van’ýmýz için hem Mehmetçiklerimiz için buna vesile olur. Bizim kavgamýz yoksulluk ve cehaletle. ‘Yoksul evde kavga bitmez’ diyoruz. Yoksulluðu yeneceðiz. Bunda çok kararlýyýz. Özgürlüklerin kullanýlmasýnýn þartý güvenliðin saðlanmasýyla olur. Güvenliðin olmadýðý hiçbir yerde özgürlüðünüzü kullanamazsýnýz. Biz inþallah bu dönemde hem ekmeði arttýracaðýz hem de özgürlüðü arttýracaðýz.’’ Van / aa

Yüzde 6 ile yüzde 94’e dayatma yapýlamaz

ULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, Türkiye’nin birlik ve beraberliðinin tartýþmaya açýlamayacaðýný belirterek “Hiç kimse yüzde 6 ile yüzde 94’e dayatma yapamaz” dedi. Bakan Yýldýrým, Barbaros Denizciler Derneðince (BADER), Viaport Crowne Plaza Otel’de düzenlenen iftarda yaptýðý konuþmada, geliþmiþ ülkelerde devam eden sosyal sorunlarýn adeta bir patlamaya dönüþtüðünü, refah seviyesinde kayba uðrayacaðýný hisseden insanlarýn sokaðý iþgal ettiðini söyledi. Yýldýrým, bir yandan Türkiye’nin çevresindeki ülkelerde yönetimlere karþý baþlatýlan baþkaldýrýnýn, Türkiye’nin konumunu, önemini ve rolünü çok daha artýrdýðýný söyledi. ‘’Bu süreçlerde gerekli dayanýþmayý, birliði, beraberliði sergileyebilirsek, hem ülkemizin 27 yýldýr baþýnýn belasý olan terörü yok edebileceðiz hem de bölgedeki etkinliðimizi çok daha hissettirir hale gelebileceðiz’’ diyen Yýldýrým, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Bunun tek anahtarý, 74 milyon vatandaþýmýzýn birliði, beraberliði, kardeþliðidir. Ay yýldýzlý bayraðýmýz hepimize yeter. Bu bayraðýn altýnda tek millet, tek vatan, tek ülke olarak nasýl bin yýldan beri beraber yaþadýysak, gelecek binlerce yýl da beraber yaþamamýzda bir sorun yok. Bu konuda hükümetimizin duruþu çok nettir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin birliðini, beraberliðini, üniter yapýsýný tartýþmaya açamaz, böyle bir hesabýn içine giremez. Hiç kimse yüzde 6 ile yüzde 94’e dayatma yapamaz. Ne sorunumuz varsa geçmiþte olduðu gibi gelecekte de bugün de oturup konuþacaðýz. Bu prensipler içinde çözüm bulacaðýz. Bunun dýþýnda ki arayýþlar büyük Türk milleti vicdanýnda asla ve asla kabul görmez. Buna da hiçbir vatan evladý rýza göstermez. Manevi duygularýn doruða ulaþtýðý bu mübarek ramazanda, terör örgütü maalesef ramazan, maneviyat dinlemiyor. Maalesef terör faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ama bunun bir çýkmaz sokak olduðunu biliyoruz. Asla ve asla bu yöntemle bu millet yýldýrýlamaz. Hiç kimse de buradan böyle sonuç alamaz. Bu konuda bütün milletin tam kararlýlýðý vardýr.’’ Ýstanbul / aa

millet@yeniasya.com.tr

Ücretli öðretmenlik kaldýrýlsýn en Manisa Demirci Eðitim Fakültesi sýnýf öðretmenliði mezunuyum. Yaklaþýk 300 bin öðretmen açýðý olmasýna raðmen atamamýz yapýlmýyor ve yerlerimiz ücretli öðretmenlikle dolduruluyor. Bu da bizi maddi manevi yýpratýyor. Ücretli öðretmenliði büyük bir haksýzlýk olarak gö rüyoruz. Çünkü, bu öðretmenler diðer öðretmenlerle ayný iþi yaptýðý halde maaþlarý onlara eþit deðil, bu da hem haksýzlýðý hem de adaletsizliði doðu ruyor. Ýkinci olarak bu boþ olan alanlara 2 yýllýk yüksekokul mezunu, Doðu’da ise þahit olduðum li se mezunu veya bölümleri farklý olduðu halde üc retli çalýþtýrýlan öðretmenler var. Bu da iþin ehline verilmediði için eðitimin zararýnadýr. Yetkililerden bu durumun düzeltilmesini ve öðretmenliðe tayinlerimizin yapýlmasýný bekliyoruz. Hasan Atay

B

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz

Haydar Gündüzalp

'ýn

Böbrek yetmezliði teþhisiyle Konya Týp Fakültesi Hastanesinde Tedavi altýna alýndýðýný öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'dan (cc) acil þifalar dileriz.

Y


Y

HABER

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

HABERLER

Kâbus gibi bir hafta receptasci@yeniasya.com.tr

Uluslar­ arasý­ malî­ piyasalar­ allak­ bullak oldu. Borsalar­çöktü. Trilyon­dolarlar­buharlaþtý. Altýn­rekor­üstüne­rekor­kýrdý. Kredi­ kuruluþu­ Standart&Poor’s,­ tarihinde­ ilk­ kez­ ABD’nin­ “AAA”­ olan­ uzun vadeli­kredi­notunu­“AA+”­ya­düþürdü. ABD­ Merkez­ Bankasý­ FED,­ politika­ faiz oranýný­ iki­ yýl­ süreyle­ sýfýr­ ile­ çeyrek­ puan arasýnda­tutacaðýný­açýkladý. Bu­karar­küresel­piyasalara­nefes­aldýrdý... Derken­ Fransa’nýn­ en­ büyük­ bankalarýndan­ Societe­ Generale’nin­ finansal­ sýkýntýya düþtüðü­dedikodularýna­Fransa’nýn­da­kredi notunun­ indirileceði­ haberleri­ eklenince tansiyon­yeniden­yükseldi. Peþinden­Ýtalyan­bankalarýnýn­darboðazda olduðu­haberleri­bardaðý­taþýrdý. Bütün­ bu­ geliþmeler­ 2008’de­ baþlayan yangýnýn­söndürülemediðini­gösteriyor. Neydi­yangýnýn­sebebi?

Mehmet Haberal hastaneye kaldýrýldý nÝKÝNCÝ ‘’Er­ge­ne­kon’’­ dâ­vâ­sý­nýn­ tu­tuk­lu sa­n ý­ð ý,­ CHP­ Zon­g ul­d ak­ Mil­l et­v e­k i­l i Prof.­ Dr.­ Meh­met­ Ha­be­ral,­ ce­za­e­vin­de ra­hat­sýz­la­nýn­ca­has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­dý.­A­lý­nan­ bil­gi­ye­ gö­re,­ tu­tuk­lu­ bu­lun­du­ðu­ Si­liv­ri­ Ce­za­ ve­ Ýn­faz­ Ku­rum­la­rý­ Yer­leþ­ke­sin­de­ra­hat­sýz­la­nan­Ha­be­ral,­gö­tü­rül­dü­ðü­ Meh­met­ ­kif­ Er­soy­ E­ði­tim­ ve­ A­raþ­týr­ma­ Has­ta­ne­sin­de­ te­da­vi­ al­tý­na­ a­lýn­dý. Ha­be­ral’ýn,­ kalp­ a­týþ­la­rýn­da­ki­ ritm­ bo­zuk­lu­ðu­do­la­yý­sýy­la­has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­dý­ðý­öð­re­nil­di.­Ýstanbul / aa

6 ilin çevre düzeni planýna itiraz

Aþýrý­borçlanma­ve­bütçe­açýklarý. Maastricht­ kriterlerine­ göre­ kamu­ borç stokunun­ millî­ gelirin­ yüzde­ 60’ýný,­ bütçe açýðýnýn­ ise­ millî­ gelirin­ yüzde­ 3‘ünü geçmemesi­gerekir. Ülkeler­bu­sýnýrlarý­fersah­fersah­geçmiþ. ABD­ve­Avrupa­ülkeleri­baþý­çekiyor. Meselâ­ABD... Kamu­ borcunun­ GSYÝH’ye­ oraný­ yüzde yüz. Bütçe­açýðý­rekor­düzeyde. Son­ dakikada­ borçlanma­ limiti­ arttýrýlmasaydý­emekli­maaþlarýný­bile­ödeyemeyecekti. Avrupa­ülkeleri­daha­da­kötü­durumda. Ýrlanda­zor­ayakta­duruyor. Yunanistan­ yüz­ milyar­ euroluk­ yardým paketleri­sayesinde­iflâsýn­eþiðinden­döndü. Portekiz,­Ýspanya,­Ýtalya...­ Topun­aðzýnda. Diðer­ bir­ risk­ de­ ekonomilerinin­ yeterli büyümemesi. Durgunluk­kapýda. Birinci­ ve­ ikinci­ çeyrekteki­ son­ veriler olumsuz. Büyüme­ hýzý­ düþük­ ekonomilerin­ borç ödemede­sýkýntýya­girmeleri­kaçýnýlmaz. Ya­Türkiye... Önce­(+)­larýmýz.

Kamu­ borç­ stokunun­ millî­ gelire­ oraný yüzde­40’lar­seviyesinde. Bütçe­açýðý­ise­yüzde­3’lerde. 2001­ krizinden­ sonra­ yeniden­ yapýlanan bankacýlýk­sektörümüz­güven­veriyor. Stres­testinden­baþarýlý­bir­þekilde­geçtiler. Döviz­ rezervimiz­ yüz­ milyar­ dolara­ yaklaþtý. Gayet­iyi. Ýyi­ de­ akýllarý­ kurcalayan­ soruya­ cevap bulunamýyor. Yetkililerin­ifade­ettiði­gibi­bu­kriz­bizden kaynaklanmýyor. Krizin­merkez­üssü­ABD­ve­Avrupa. Öyleyse­ küresel­ piyasalarýn­ dalgalanmasýndan­bizde­borsa­ve­kurlar­neden­fazla etkileniyor? Borsamýz... Çok­sert­düþtü. Dünya­ülkeleri­sýralamasýnda­en­önde. Euro... Bütün­ zamanlarýn­ rekorunu­ kýrarak­ 2,5 lirayý­aþtý. Dolar... 1,80’i­gördü. Soruyu­tekrarlayalým. Neden? Baþbakan­Yardýmcýsý­Ali­Babacan­soruyu cevaplýyor:

EPDK, AKKUYU'DA NÜKLEER SANTRAL YAPACAK OLAN RUS ÞÝRKETÝN ASGARÎ SERMAYE ORANI ÝLE KURUMA YAPACAÐI LÝSANS BAÞVURUSUNDA YATIRMASI GEREKEN TEMÝNAT MEKTUBUNU BELÝRLEDÝ. te­si­si­i­çin­ü­re­tim­li­san­sý­baþ­vu­ru­su­ya­pan­ þir­ke­tin­ Ku­ru­mu­muz­ ta­ra­fýn­dan he­sap­la­nan­ top­lam­ ya­tý­rým­ tu­ta­rý­nýn yüz­de­ 20'si­ o­ra­nýn­da­ as­ga­ri­ ser­ma­ye þar­tý­ ol­ma­sý­ þar­tý­ ge­ti­rir­ken,­ çok­ da­ha bü­yük­ öl­çek­li­ ku­ru­lu­ gü­cü­ o­lan,­ ya­tý­rým­ge­rek­ti­ren­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­bir­an­laþ­may­la­ ha­ya­ta­ ge­çi­ri­le­cek­ o­lan­ nük­le­er­ san­tral­ i­çin­ i­þi­ da­ha­ ko­lay­ kýl­mak a­çý­sýn­dan­bu­o­ra­ný­yüz­de­5­o­la­rak­be­lir­le­dik.­ Ay­rý­ca­ sa­de­ce­ nük­le­er­ de­ðil tüm­bü­yük­öl­çek­li­ya­tý­rým­lar­i­çin­ban­ka­te­mi­nat­mek­tu­bun­da­üst­sý­ný­rý­157 mil­yon­200­bin­li­ra­o­la­rak­be­lir­le­dik.''

Ulaþým zammýna tepki nANKARA’DA top­lu­ta­þý­ma­üc­ret­le­ri­ne­ya­pý­lan­zam­son­ra­sý­mi­ni­büs­ve­halk­o­to­bü­sü þo­för­le­ri­iþ­le­ri­nin­dü­þe­ce­ði­en­di­þe­si­ya­þar­ken,­va­tan­daþ­lar­da­üc­ret­ar­tý­þý­na­tep­ki­le­ri­ni di­le­ge­tir­di.­An­ka­ra­Mi­ni­büs­çü­ler­Es­naf­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Ha­cý­Be­kir­Ga­ni,­yol­cu­ta­þý­ma üc­ret­le­ri­ne­en­son­zam­mýn­8­ay­ön­ce­gel­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­1­Ey­lül’den­i­ti­ba­ren­ge­çer­li ol­mak­ü­ze­re­ya­pý­lan­yüz­de­5’lik­zam­mýn çok­ol­ma­dý­ðý­ný­sa­vun­du.­An­ka­ra­Ö­zel­Halk O­to­büs­le­ri­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Þiþ­man da­ön­ce­ki­yýl­lar­da­u­zun­sü­re­zam­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­ar­tý­þýn­nor­mal­se­vi­ye­de ol­du­ðu­nu­id­di­a­et­ti.­Gü­ven­park’ta­ki­dol­muþ du­ra­ðýn­da­ça­lý­þan­mi­ni­büs­þo­fö­rü­Hü­se­yin Ký­lýç,­zam­mý­ge­rek­siz­bul­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, a­lý­nan­ka­rar­la­va­tan­daþ­la­mi­ni­büs­þo­för­le­ri­nin­kar­þý­kar­þý­ya­ge­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Mi­ni­büs þo­för­le­ri­o­la­rak­hiç­bir­þe­kil­de­zam­is­te­me­dik­le­ri­ni­ve­bu­ko­nu­da­bir­ta­lep­le­ri­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Ký­lýç,­þu­an­ki­ta­ri­fe­ye gö­re­2­li­ra­o­lan­ta­þý­ma­üc­re­tin­den­mem­nun ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ya­pý­la­cak­10­ku­ruþ­luk zam­mýn­ka­zanç­la­rý­ný­da­çok­et­ki­le­me­ye­ce­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­Ký­lýç,­bu­nun­tam­ak­si­ne­va­tan­daþ­la­rýn­zam­dan­ kaç­mak­ i­çin­ be­le­di­ye ve­ halk­ o­to­büs­le­ri­ni­ ter­cih­ e­de­ce­ði­ni­ sa­vun­du.­ Mi­ni­büs­ler­de­ki­ yol­cu­lar­ da­ ya­pý­lan­zam­la­rý­çok­ge­rek­siz­bul­duk­la­rý­ný­i­fa­de­ e­de­rek,­ 10­ ku­ruþ­luk­ zam­mýn­ so­run­dan­ baþ­ka­ bir­ þey­ do­ður­ma­ya­ca­ðý­ný­ vur­gu­la­ya­rak,­ zam­la­ra­ tep­ki­ gös­ter­di.­ Halk O­to­bü­sü­ Þo­fö­rü­ Öz­kan­ Tun­cay­ i­se­ mo­to­ri­ne­ son­ dö­nem­de­ çok­ zam­ gel­di­ði­ni an­cak­ bu­na­ rað­men­ u­la­þým­ üc­ret­le­ri­ne zam­ ya­pýl­ma­sýn­dan­ mem­nun­ ol­ma­dýk­la­rý­ný­ an­la­ta­rak,­ ‘’Za­ten­ yol­cu­ po­tan­si­ye­li faz­la­ yok.­ Zam­ gel­dik­çe­ de­ a­za­lý­yor.­ Bo­zuk­pa­ra­ko­nu­sun­da­da­ba­ya­ðý­sý­kýn­tý­ya­þa­ya­ca­ðýz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / aa

Bütün­ bu­ gürültü­ patýrdýnýn­ sebebi­ son 10­ gün­ içinde­ Türkiye’den­ 1,5-1,6­ milyar dolarýn­çýkmýþ­olmasýymýþ. Yani­ borsanýn­ çakýlmasýný,­ kurlarýn­ fýrlamasýný­ 1,5-1,6­ milyar­ dolarýn­ ülkeyi­ terk etmesine­baðlýyor. Bu­ ifade­ ekonominin­ ne­ kadar­ kýrýlgan olduðunun­en­yetkili­aðýzdan­itirafýdýr. Çok­ cüz’i­ bir­ döviz­ çýkýþý­ böylesine gürültü­ çýkarabiliyorsa­ daha­ büyük meblâðlarýn­ ekonomiye­ verebileceði­ yýkýmlarý­düþünmek­bile­istemiyoruz. Tehlikeyi­ fark­ eden­ Merkez­ Bankasý­ bir dizi­tedbire­baþvurdu. Bu­baðlamda; Munzam­karþýlýklarýný­indirdi. Borç­ verme­ faizini­ (politika­ faizi) yüzde 6,25’ten­yüzde­5,75’e­çekerken­gecelik­borç alma­faizini­yüzde­1,5’tan­yüzde­5’e­yükseltti. Döviz­satýþýna­baþladý. Bu­arada­yýlýn­ilk­yarýsýna­iliþkin­carî­açýk rakamý­da­yayýnlandý. Geçen­ yýlýn­ ayný­ dönemine­ göre­ yüzde 122,9­ artmýþ,­ 45­ milyar­ 8­ milyon­ dolar olmuþ. Ekonominin­en­zayýf­halkasý. Mutlaka­tahkim­edilmeli. Aksi­halde­küresel­dalgalar­bizi­yutar.

Nükleer santralde mevzuat tamam

nTEMA Vak­fý­ Ri­ze­ Ýl­ Tem­sil­ci­si­ Nev­zat Ö­zer,­Or­du,­Trab­zon,­Ri­ze,­Gi­re­sun,­Gü­müþ­ha­ne­ ve­ Art­vin­ Çev­re­ Dü­ze­ni­ Pla­ný­nýn­36­mad­de­si­ne­i­ti­raz­et­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti. Ö­zer,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­geç­ti­ði­miz gün­ler­de­ as­ký­ sü­re­si­ do­lan­ çev­re­ dü­ze­ni pla­ný­ in­ce­len­di­ðin­de,­ böl­ge­de­ki­ ö­nem­li do­ða­ko­ru­ma­a­lan­la­rý­nýn,­su­hav­za­la­rý­nýn, ta­rým­ a­lan­la­rý­nýn­ ko­run­ma­dý­ðý,­ ko­ru­ma kul­lan­ma­ den­ge­si­nin­ gö­ze­til­me­di­ði,­ plan a­maç­ve­he­def­le­ri­ne­ay­ký­rý­ka­rar­lar­i­çer­di­ði­nin­ tes­pit­ e­dil­di­ði­ni­ sa­vun­du.­ Ya­pý­lan tes­pit­ler­ve­ay­ký­rý­lýk­la­rýn­Çev­re­ve­Þe­hir­ci­lik­Ba­kan­lý­ðý­na­su­nul­mak­ü­ze­re­Ri­ze­Çev­re­ve­Þe­hir­ci­lik­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­ne­di­lek­çey­le tes­lim­ e­dil­di­ði­ni­ an­la­tan­ Ö­zer,­ TE­MA Vak­fý’nýn,­ 1/100­ bin­ öl­çek­li­ Or­du,­ Trab­zon,­Ri­ze,­Gi­re­sun,­Gü­müþ­ha­ne­ve­Art­vin Çev­re­Dü­ze­ni­Pla­ný­nýn­36­mad­de­si­ne­i­ti­raz­et­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Rize / aa

E NER JÝ Pi­y a­s a­s ý­ Dü­z en­l e­m e­ Ku­r u­m u (EPDK), Tür­ki­ye’de­nük­le­er­san­tral­ku­rul­ma­sý­ i­çin­ ge­rek­li­ o­lan­ dü­zen­le­me­le­ri­ ta­mam­la­dý. E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Ku­ru­lun­bu­haf­ta­ki­ top­lan­tý­sýn­da­ ­ Ak­ku­yu’da­ nük­le­er­ san­tral­ ya­pa­cak­ o­lan­ Rus­ þir­ke­tin­ as­ga­rî­ ser­ma­y e­ o­r a­n ý­ i­l e­ Ku­r u­m a­ ya­p a­c a­ð ý­ li­s ans baþ­vu­ru­sun­da­ ya­týr­ma­sý­ ge­re­ken­ te­mi­nat mek­tu­bu­be­lir­len­di.­Bu­na­gö­re­Ak­ku­yu’da ku­ru­la­cak­top­lam­4­bin­800­me­ga­vat­ku­ru­lu­gü­cün­de­ve­yak­la­þýk­20­mil­yar­do­lar­ya­tý­rým­ ya­pýl­ma­sý­ plan­la­nan­ nük­le­er­ san­tral

i­çin­as­ga­rî­1­mil­yar­440­mil­yon­li­ra­ser­ma­ye­si­ o­lan­ bir­ þir­ket­ ku­ru­la­cak.­ Þir­ket­ ö­nü­müz­de­ki­ ay­lar­da­ EPDK’ya­ li­sans­ baþ­vu­ru­su­ yap­tý­ðýn­da­ 157­ mil­yon­ 200­ bin­ li­ra­lýk ban­ka­ te­mi­nat­ mek­tu­bu­ ve­re­cek.­ EPDK Baþ­ka­ný­Ha­san­Kök­taþ­da­­Tür­ki­ye'de­nük­le­er­san­tra­lýn­ku­rul­ma­sý­nýn­ge­rek­li­li­ði­ni­ve ya­pý­la­cak­ ya­tý­rý­mýn­ bü­yük­lü­ðü­nü­ dü­þü­ne­rek,­bu­ya­tý­rý­mýn­ya­pýl­ma­sý­ný­ko­lay­laþ­tý­ran bir­dü­zen­le­me­yap­týk­la­rý­ný­bil­dir­di­ve­þun­la­rý­ kay­det­ti:­ ''E­lek­trik­ Pi­ya­sa­sý­ Li­sans­ Yö­net­me­li­ðin­de­ yap­tý­ðý­mýz­ de­ði­þik­lik­ i­le­ do­ðal­ gaz­ ya­ da­ it­hal­ kö­mür­ gi­bi­ bir­ ü­re­tim

ÖNCE YER LÝSANSI Kök­taþ,­Ku­rul­o­la­rak­nük­le­er­san­tral ya­pa­cak­ þir­ke­tin­ ön­ce­lik­le­ yer­ li­san­sý al­ma­sý­ný­ve­bu­li­sans­i­le­ü­re­tim­li­san­sý baþ­vu­ru­su­yap­ma­sý­ný­da­ka­rar­ver­dik­le­ri­ni­ be­lirt­ti.­ EPDK­ Baþ­ka­ný­ Kök­taþ, böy­le­ce­Tür­ki­ye'de­nük­le­er­san­tral­ku­ra­cak­ bir­ þir­ke­tin­ mev­zu­at­ a­çý­sýn­dan yap­m a­s ý­ ge­r e­k en­l e­r i­ i­ç e­r en­ bütün mev­zu­a­týn­ta­mam­lan­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. BU YIL BAÞVURU BEKLENÝYOR Ak­ku­yu'ya­ nük­le­er­ san­tral­ kur­mak­ is­te­yen­þir­ket­i­le­sü­rek­li­gö­rüþ­tük­le­ri­ni­an­la­tan Kök­taþ,­''Þir­ket­bu­yýl­i­çin­de­yer­li­san­sý­ný­a­la­rak­ Ku­ru­mu­mu­za­ res­mi­ ü­re­tim­ li­san­sý baþ­vu­ru­su­yap­ma­yý­he­def­li­yor''­de­di.­Bu­na gö­re­ þir­ket,­ yer­ li­san­sý­ i­le­ bir­lik­te­ be­lir­le­nen­ tu­tar­la­ ku­ru­la­cak­ þir­ke­ti­nin­ a­na­ söz­leþ­me­si,­ or­tak­lýk­ ya­pý­sý,­ ü­re­tim­ te­si­si­ne­ i­liþ­kin­ bil­gi­ ve­ bel­ge­ler­le­ bir­lik­te­ EPDK'ya li­sans­baþ­vu­ru­su­ya­pa­cak.­­Ankara / aa

Zam pazarlýðýnýn “hakem” belirsizliði HÜKÜMET i­le­me­mur­kon­fe­de­ras­yon­la­rý­a­ra­sýn­da­yü­rü­tü­le­cek­zam­pa­zar­lý­ðý­an­laþ­maz­lýk­la­so­nuç­la­nýr­sa­son­sö­zü­söy­le­ye­cek­Ha­kem Ku­ru­lu­nun­ya­pý­sý­be­lir­siz­li­ði­ni­ko­ru­yor. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Me­mur-Sen,­Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen­ve­KESK­yö­ne­ti­ci­le­ri­i­le­il­gi­li ba­kan­lýk­ve­ka­mu­ku­rum­la­rý­nýn­tem­sil­ci­le­ri­nin­ ka­tý­lý­mýy­la­ ka­mu­ ça­lý­þan­la­rý­na­ ta­ný­nan­ top­lu­ söz­leþ­me­ hak­ký­nýn­ ya­sal­ ça­lýþ­ma­sý­i­çin­ya­pý­lan­gö­rüþ­me­ler­de,­ye­ni­o­luþ­tu­ru­la­cak­Ka­mu­Gö­rev­li­le­ri­Ha­kem­Ku­ru­lu­ ü­ze­rin­de­ uz­laþ­ma­ya­ va­rý­la­ma­dý.­ Me­mur­la­rý­ tem­sil­ e­den­ kon­fe­de­ras­yon­lar­dan Me­mur-Sen­ ve­ Tür­ki­ye­ Ka­mu-Sen,­ ku­ru­la i­liþ­kin­ö­ne­ri­le­ri­ni­or­tak­laþ­týr­dý.­Bu­i­ki­kon­fe­de­ras­yon,­ku­ru­la­Da­nýþ­tay­ve­ya­Yar­gý­tay Baþ­kan­lý­ðýn­dan­bir­ü­ye­nin­baþ­kan­lýk­et­me­si­ni­ is­ti­yor.­ Kon­fe­de­ras­yon­lar,­ ku­rul­da­ en

faz­la­ü­ye­si­o­lan­kon­fe­de­ras­yon­dan­2,­i­kin­ci ve­ü­çün­cü­kon­fe­de­ras­yon­lar­dan­1’er,­Dev­let­ Plan­l a­m a­ Teþ­k i­l â­t ý,­ Dev­l et­ Per­s o­n el Baþ­kan­lý­ðý,­ Ça­lýþ­ma­ ve­ Sos­yal­ Gü­ven­lik Ba­kan­lý­ðý­ i­le­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðýn­dan­ 1’er tem­sil­ci­nin­ yer­ al­ma­sý­ný­ is­ti­yor.­ Kon­fe­de­ras­yon­lar,­Ü­ni­ver­si­te­le­ra­ra­sý­Ku­rul­ta­ra­fýn­dan­se­çi­le­cek­ve­ya­kon­fe­de­ras­yon­la­rýn­be­lir­le­ye­ce­ði­ öð­re­tim­ ü­ye­le­rin­den­ hü­kü­me­tin­se­çe­ce­ði­2­öð­re­tim­ü­ye­si­nin­de­bu­ra­ya da­hil­ e­dil­me­si­ni­ ta­lep­ e­di­yor.­ Ka­mu­ Gö­rev­li­le­ri­Ha­kem­Ku­ru­lu­nun­ya­pý­sý­na­i­liþ­kin ka­mu­ke­si­mi­nin­i­se­i­ki­fark­lý­ö­ne­ri­si­bu­lu­nu­yor.­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý,­ ku­ru­lun,­ Ba­kan­lar­Ku­ru­lun­ca­se­çi­le­cek­bir­ü­ye­nin­baþ­kan­lý­ðýn­da,­ Ka­mu­ Ýþ­ve­ren­ He­ye­ti­ Baþ­ka­ný­ ta­ra­fýn­dan­ be­lir­le­ne­cek­ 4,­ kon­fe­de­ras­yon­lar ta­ra­fýn­dan­ be­lir­le­ne­cek­ 4­ ü­ye­den­ o­luþ­ma­-

5

sý­ný­ ö­ne­ri­yor.­ Bu­ teklif­le,­ ku­rul­da­ ka­mu ke­si­mi­5,­kon­fe­de­ras­yon­lar­4­ki­þiy­le­tem­sil e­di­le­cek.­ Ça­lýþ­ma­ ve­ Sos­yal­ Gü­ven­lik­ Ba­kan­lý­ðý­i­se­ku­ru­lun,­Yar­gý­tay­9.­Da­i­re­Baþ­ka­ný­ Baþ­kan­lý­ðýn­da,­ Dev­let­ Per­so­nel­ Baþ­ka­ný,­Büt­çe­ve­Ma­lî­Kon­trol­Ge­nel­Mü­dü­rü,­ Ça­lýþ­ma­ Ge­nel­ Mü­dü­rü,­ Ha­zi­ne­ Müs­te­þar­lý­ðý­Ka­mu­Fi­nans­man­Ge­nel­Mü­dü­rü, YÖK­ ta­ra­fýn­dan­ be­lir­le­ne­cek­ iþ­ hu­ku­ku, ma­lî­hu­kuk­ve­ya­i­da­re­hu­ku­ku­dal­la­rýn­dan be­lir­le­ne­cek­bir­öð­re­tim­ü­ye­si,­en­çok­ü­ye­ye­ sa­hip­ kon­fe­de­ras­yon­lar­dan­ bi­rer­ ü­ye­den­o­luþ­ma­sý­tek­li­fin­de­bu­lun­du.­Bu­tek­lif­te­i­se­ka­mu­dan­4,­kon­fe­de­ras­yon­lar­dan­3, ta­raf­sýz­lar­dan­ 2­ ki­þiy­le­ tem­sil­ e­dil­miþ­ o­la­cak.­ Ta­raf­lar­ i­ler­le­yen­ gün­ler­de­ tek­rar­ bir a­ra­ya­ ge­le­rek­ ya­sa­ya­ i­liþ­kin­ ça­lýþ­ma­la­rý­ný sür­dü­re­cek.­­Ankara / aa

Çifte vatandaþlýða çifte uygulama yakýþmýyor nBAÞBAKAN Yar­dým­cý­sý­Be­kir­Boz­dað,­“Al­man­ya’da­A­vus­tur­ya­lý­Fran­sýz­çif­te­va­tan­daþ­o­la­bi­li­yor,­Türk­o­la­mý­yor­ben­bu­nu­an­la­ya­mý­yo­rum”­de­di.­ Av­ru­pa­lý­Türk­De­mok­rat­lar­Bir­li­ði’nin­(U­ETD) Dort­mund­þeh­rin­de­ver­di­ði­if­ta­ra ka­tý­lan­Boz­dað,­bur­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­Al­man­ya’nýn­çif­te­va­tan­daþ­lýk­ko­nu­sun­da­Türk­le­re uy­gu­la­dý­ðý­uy­gu­la­ma­yý­e­leþ­ti­re­rek,­bu­du­ru­mun dü­zel­til­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Al­man­ya’da­bir A­vus­tur­ya­lý­ya­da­Fran­sýz’ýn­çif­te­va­tan­daþ­o­la­bil­di­ði­ni­an­cak­Türk­va­tan­da­þý­nýn­o­la­ma­dý­ðý­ný vur­gu­la­yan­Boz­dað,­‘’Ben­bu­nu­hu­kuk­çer­çe­ve­sin­de­an­la­ya­mý­yo­rum.­E­þit­lik­çi­yak­la­þým­yok.­A­da­let­yok.­Ýn­san­hak­la­rý­var­mý?­Yok.­Bu­nu­ken­di­me­an­la­ta­mý­yo­rum’’­de­di.­Söz­ko­nu­su­uy­gu­la­ma­nýn­in­san­hak­la­rý­ve­AB­de­ðer­le­ri­ne­ay­ký­rý­ol­du­ðu­nu­sa­vu­nan­Boz­dað­bu­uy­gu­la­ma­nýn­Al­man­ya­gi­bi­bir­ül­ke­ye­ya­kýþ­ma­dý­ðý­ný­da­i­fa­de­et­ti. Ko­nuþ­ma­sýn­da­yurt­dý­þýn­da­ya­þa­yan­Türk­le­re­ve­ri­len­Ma­vi­Kart­i­le­il­gi­li­müj­de­de­ve­ren­Ba­kan Boz­dað,­bu­ko­nu­da­ya­sal­dü­zen­le­me­nin­ha­zýr ol­du­ðu­nu­ve­ar­týk­Ma­vi­Kart­sa­hi­bi­o­lan­la­rýn Tür­ki­ye’de­her­han­gi­bir­sý­kýn­tý­ya­þa­ma­ya­cak­la­rý­ný­kay­det­ti.­Yurt­dý­þýn­da­ya­þa­yan­la­rýn­oy­kul­lan­ma­hak­ký­na­da­de­ði­nen­Boz­dað,­bu­ko­nu­da­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý,­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu,­Yurt­dý­þý­Türk­ler­ve Ak­ra­ba­lar­Top­lu­lu­ðu­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­or­tak­ça­lýþ­ma­da­bu­lun­duk­la­rý­ný­be­lir­te­rek­bu­ku­rum­la­rýn an­la­þa­ca­ðý­bir­ya­sa­çý­ka­ra­cak­la­rý­ný­ve­ge­le­cek­se­çim­ler­de­mut­la­ka­yurt­dý­þýn­da­oy­kul­la­na­bi­le­ce­ði sö­zü­nü­ver­di.­­Dortmund / aa

Gümrükte “kaçak ilâç”ta patlama yaþandý nGÜMRÜKLERDE 2011­yý­lý­nýn­ilk­7­a­yýn­da­354 mil­yon­809­bin­li­ra­de­ðe­rin­de­u­yuþ­tu­ru­cu­ve­ti­ca­rî­eþ­ya­e­le­ge­çi­ril­di.­Ge­çen­yý­la­gö­re­ka­çak­çý­lýk­ta­ki­ en­ bü­yük­ ar­týþ,­ za­yýf­la­ma­ i­lâç­la­rý,­ ka­çak a­kar­ya­kýt­o­la­rak­kul­la­ný­lan­ve­pi­ya­sa­ya­‘’10­nu­ma­ra­ yað’’­ a­dý­ al­týn­da­ sü­rü­len­ ba­se-o­il­ ve­ et­te gö­rül­dü.­Güm­rük­ve­Ti­ca­ret­Ba­kan­lý­ðý’ndan­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­güm­rük­mu­ha­fa­za­e­kip­le­rin­ce­2011­yý­lý­nýn­ilk­7­ay­lýk­dö­ne­min­de­dü­zen­le­nen­o­pe­ras­yon­lar­da­354­mil­yon­809­bin­li­ra­de­ðe­rin­de­ u­yuþ­tu­ru­cu­ ve­ ti­ca­rî­ eþ­ya­ e­le­ ge­çi­ril­di. Ya­ka­la­ma­la­rýn­ 46,2­ mil­yon­ li­ra­sý­ný­ u­yuþ­tu­ru­cu mad­de­ler,­36,5­mil­yon­li­ra­sý­ný­ka­çak­çý­lýk­ta­kul­la­ný­lan­ve­el­ko­nu­lan­a­raç­lar,­32­mil­yon­li­ra­sý­ný a­kar­ya­kýt­ve­a­kar­ya­kýt­ha­ri­ci­ü­rün­ler,­19,4­mil­yon­li­ra­sý­ný­gý­da­ü­rün­le­ri,­19,5­mil­yon­li­ra­sý­ný­e­lek­tro­nik­eþ­ya­lar,­15,8­mil­yon­li­ra­sý­ný­da­tü­tünal­kol­ü­rün­le­ri­­o­luþ­tur­du.­Ay­rý­ca­ay­ný­dö­nem­de ya­sa­ dý­þý­ yol­lar­dan­ yurt­ dý­þý­na­ çýk­mak­ is­te­yen 126­ki­þi­ya­ka­lan­dý.­­Ankara / aa

Maliye’den “ödemeyi aksatma” mektubu nMALÝYE Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek,­ka­mu­a­la­cak­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­kap­sa­mýn­da ilk­2­tak­si­di­ya­týr­ma­yan­800­bin­va­tan­da­þýn­mek­tup­la­u­ya­rý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Þim­þek,­çe­þit­li­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­du­ðu­Bat­man’da,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ba­kan­lýk­bün­ye­sin­de­39­mil­yar­667­mil­yon­li­ra­lýk­ya­pý­lan­dýr­ma­ya­gi­dil­di­ði­ne­i­þa­ret­et­ti. Þim­þek,­ilk­2­tak­sit­te­bu­nun­9­mil­yar­650­mil­yon li­ra­lýk­bö­lü­mü­nün­tah­sil­e­dil­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Þim­þek,­böy­le­ce­36­ay­i­çe­ri­sin­de­ve­18­tak­sit­te­ö­de­me­im­ka­ný­ol­ma­sý­na­rað­men,­ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­tu­ta­rý­nýn­yüz­de­24’lük­kýs­mý­nýn­ilk­2­tak­sit­te­ya­tý­rýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­baþ­vu­ru­sun­da­bu­lu­nan­mü­kel­lef­le­rin­yap­týk­la­rý­ö­de­me­le­rin­ya­kýn­dan­ta­kip­e­dil­di­ði­ni­kay­de­den­Ba­kan­Þim­þek,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Ýlk­2­tak­si­di­ö­de­me­yen­800­bin­mü­kel­le­fi­mi­zin­var­lý­ðý­ný tes­pit­et­tik.­Þim­di­bu­mü­kel­lef­le­re­bi­rer­u­ya­rý mek­tu­bu­gön­de­re­ce­ðiz.­Borç­lu­mü­kel­lef­le­ri­miz bu­ta­ri­hi­fýr­sa­tý­he­ba­et­me­sin.­Za­ten­5­mil­yo­nu aþ­kýn­mü­kel­le­fi­mi­zin­çok­bü­yük­bö­lü­mü­ö­de­me­le­ri­ni­dü­zen­li­ya­pý­yor.’’­Batman / aa

Ýftar dönüþü kaza: 3 ölü nSAKARYA’NIN Hen­dek­ il­çe­sin­de­ mey­da­na ge­len­ ka­za­da­ 3­ ki­þi­ öl­dü,­ 8­ ki­þi­ ya­ra­lan­dý.­ A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­TEM­O­to­yo­lu­Ha­mit­li­Kö­yü mev­ki­in­de,­ Ýs­tan­bul­ is­ti­ka­me­ti­ne­ gi­den­ Se­zai O­ral­ yö­ne­ti­min­de­ki­ ya­ban­cý­ plâ­ka­lý­ cip­ sü­rü­cü­sü­nün­ di­rek­si­yon­ ha­ki­mi­ye­ti­ni­ kay­bet­me­si so­nu­cu,­ ay­ný­ is­ti­ka­me­te­ gi­den­ Te­fik­ Ça­ký­roð­lu’nun­ (34)­ kul­lan­dý­ðý­ 54­ SA­ 209­ plâ­ka­lý­ o­to­mo­bi­le­ ar­ka­dan­ çarp­tý.­ Çarp­ma­nýn­ et­ki­siy­le tak­la­ a­tan­ o­to­mo­bil­de­ bu­lu­nan,­ sü­rü­cü­ Ça­ký­roð­lu­ i­le­ e­þi­ Rey­han­ (32),­ ço­cuk­la­rý­ Tu­an­na (10),­Me­lek,­Ha­run­Mert­Ça­ký­roð­lu­(1)­ve­Me­li­ke­E­rars­lan­a­raç­ta­sý­kýþ­tý.­O­lay­ye­ri­ne­ge­len­it­fa­i­ye­ e­kip­le­rin­ce­ a­raç­tan­ çý­ka­rý­lan­ ya­ra­lý­lar­ ve di­ðer­ a­raç­ta­ki­ sü­rü­cü­ O­ral­ i­le­ Meh­met­ Þük­rü (81),­ E­mi­ne­ (71)­ ve­ Meh­met­ Can­ O­ral­ (8)­ i­le Gül­süm­Çe­lik­o­lay­ye­ri­ne­ge­len­sað­lýk­e­kip­le­ri­nin­ilk­mü­da­ha­le­si­nin­ar­dýn­dan­çev­re­de­ki­has­ta­ne­le­re­ kal­dý­rýl­dý.­ Ya­ra­lý­lar­dan­ Rey­han­ Ça­ký­roð­lu­i­le­oð­lu­Ha­run­Mert­ve­kýz­kar­de­þi­Me­li­ke­ E­rars­lan­ yol­da­ ha­ya­tý­ný­ kay­bet­ti.­ Ka­za­ ya­pan­ o­to­mo­bil­de­ki­ Ça­ký­roð­lu­ a­i­le­si­nin,­ i­ka­met et­tik­le­ri­ Sa­pan­ca­ il­çe­sin­den­ if­tar­ dâ­vet­li­si­ o­la­rak­ Düz­ce’de­ki­ ak­ra­ba­la­rý­na­ git­tik­le­ri­ ve­ ge­ce sa­at­le­rin­de­dö­nüþ­yo­lun­da­ol­duk­la­rý­sý­ra­da­ka­za­nýn­mey­da­na­gel­di­ði­öð­re­nil­di.­Sakarya / aa


6

RÖPORTAJ

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

Y

DERS KÝTAPLARI KEMALÝST MÝLLÝYETÇÝLÝKTEN ARINDIRILMALI DOÇ. DR. ERGÜN YILDIRIM, "MEB DERS KÝTAPLARI BAÞTAN SONA TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝYLE DOLUDUR. ÖRNEÐÝN ÇANAKKALE SAVAÞI YA DA MÝLLÎ MÜCADELE TÜRKLEÞTÝRÝLEREK ANLATILIR. ANASIR-ÝSLÂMÝYE UNSURU BÜTÜNÜYLE YOK SAYILIYOR. DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BÝLGÝSÝ KÝTAPLARI ATATÜRK'ÜN MÝLLÝYETÇÝ YAKLAÞIMLARIYLA DOLUDUR. MATEMATÝK YA DA TÜRKÇE KÝTAPLARINDA BÝLE KEMALÝST MÝLLÝYETÇÝLÝK BASKINDIR. BU TÜRK MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝ ÝDEOLOJÝSÝNDEN MÜFREDATLAR ARINMADIKÇA "KARÞI MÝLLÝYETÇÝLÝKLER" VE "KARÞI ÝDEOLOJÝLER" VAR OLMAYA DEVAM EDECEKTÝR" DEDÝ. liyetçiliðinin devlet siyaseti olmaktan çýktýðý bir siyasete yönelmesiyle eþ güdümlü ortaya çýktý. Buradan þuna varabiliriz. Kitleleri iki milliyetçi argüman etrafýnda seferber etmeye çalýþtýlar. Birincisi “iþgal”, ikincisi “kurtuluþ”. Bu argümanlarla Türkiye’nin ABD, AB, küreselleþme tarafýndan iþgal edildiðini yaydýlar. Ak Parti’yi bunun iþbirlikçisi olarak yorumladýlar. Bu iþgalden kurtulmak için kitleleri “kurtuluþa” çaðýrdýlar. Ýþgal ve kurtuluþ metaforlarýný Ýstiklâl Harbi ile bugün arasýnda çeþitli analojiler kurarak iþlediler. Dolayýsýyla “Yeniden Kuvva-i Milliye” diyerek halký sokaða ve darbelere kýþkýrttýlar. Tarihsel hafýzayý politikleþtirerek amaçlarý için araçsallaþtýrdýlar.

hhkemal@yeniasya.com.tr

Ergenekon Süreci üzerinden yýllar geçse de konuþulmaya ve tartýþýlmaya devam edecek. Ancak Ergenokon’un zihni yapýsýný irdelemenin önemli olacaðýný düþünüyorum. Bu konuyu da “Ergenekon Ötesi Türk Milliyetçiliði” kitabýnýn yazarý YTÜ Ýnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Hocasý Doç. Dr. Ergün Yýldýrýmla konuþtuk. Ergenekon’un ideolojik kaynaðýnýn milliyetçilik olduðunu söyleyen Yýldýrým millî eðitim kitaplarýnda bu ideolojinin baskýn olarak devam ettiðini söylüyor.

Ergenekoncularýn kendilerini masumlaþtýrma aygýtý olarak milliyetçiliði kullandýðýný söylüyorsunuz... Evet. Onlara göre iþgal edilen vatanlarýný kurtarmak için savaþmalarý gerekiyordu. Bunun için kimseden, kanundan ve otoriteden izin almaya gerek yoktu. Atatürk üzerinden Bursa Nutku adýyla bir uydurma nutuk icat ederek kendilerini meþrûlaþtýrmaya çalýþtýlar. Milliyetçilik, sol tonlarý aðýr basan bir ulusalcýlýk ideolojisi olarak yükseldi. Milliyetçiliði yeniden üreterek milliyetçiliðin doðurduðu sorunlarý aþmak için örgütlendiler.

Sizce milliyetçilik bazýlarýnýn söylediði gibi toplum yapýcý mý yoksa toplum yýkýcý bir ideoloji mi? illiyetçiliðin özsel anlamda taþýdýðý deðerler kadar, tarihsel ve toplumsal dünyada temsil ettiði fonksiyonlarýna bakmamýz gerekir. Özsel anlamda milliyetçilik ulus devletlerle beraber modern bir kavmiyetçilik olarak var olduðunu düþünüyorum. Modern öncesi toplumlarda kavmiyetçilik olarak tanýmlanan politik ve toplumsal aidiyetin soy, ýrk ve grup taassubuyla yapýlanmasýnýn modern dönem uzantýsýdýr. Böylelikle insanlar kendilerini mutlaklaþtýrdýklarý bir soy, ýrk, kabile, etnisite etrafýnda ulus olmaya çalýþarak yeni bir siyasal aidiyet geliþtirdiler. Bir Fransýz ulusu ve bir Alman ulusu ortaya çýktý milliyetçilik ideolojisiyle. Elbette bunu besleyen standart diller, tarihler, kahramanlar ve söylemler inþa edildi. Bu baðlamda kadim geleneðin farklý diller, kavimler ve mezhepler/cemaatler etrafýnda yapýlanan toplumsal aidiyeti parçaladý. Bunun yerine yeni bir sadakat düzeni geliþtirildi. Öte yandan Batý milliyetçilikleri Fransýzlarýn, Almanlarýn ya da Ýtalyanlarýn kent devletleri, feodal beyler ve yerel prenslikler arasýndaki çatýþmalara dayalý parçalý toplumsal düzenine son verdi ve yeni bir politik bütünleþme doðurdu. Oysa Osmanlý toplumunda bunun tersine parçalanmaya, yýkýcýlýða ve çatýþmalara neden oldu. En son parça olarak da Türklük etrafýnda yeni bir bütünleþme ideolojisi olarak milliyetçiliðe baþvuruldu. Bugün gelinen noktada milliyetçilik, Türkiye toplumunda çeþitli biçim ve pratikleriyle derin bir yýkýcýlýða ve çatýþmaya neden olmaktadýr. Milliyetçilik çatýþmalarýyla toplum bir çok etnisite etrafýnda yeniden seferber olmaya baþlýyor.

M

Türkiye’deki milliyetçilik anlayýþý gerçekten Batýdan transfer edilmiþ bir durum mu? Kavmiyetçilikle milliyetçilik arasýnda fark var mý? Doðu toplumlarýnýn kavmiyetçilik anlayýþý daha mý az vahþi? Kavmiyetçiliði, milliyetçiliðin arkaik biçimi olarak okuyorum. Ergenekon Ötesi Türk Milliyetçiliði adlý çalýþmamda da bunu ortaya koymaya çalýþtým. Batýda geliþtirilen milliyetçilik teorileri bizlere günümüz geliþmelerini anlamak açýsýndan önemli imkânlar sunuyor. Ancak bu teorilerin içinde bizim tarihsel varlýðýmýz ve politik deðiþmelerimiz yer almamakta. Bu nedenle bizde kavmiyetçilik konseptine dayanarak milliyetçiliði okuma imkânýmýz olduðunu düþünüyorum. Kavmiyetçilik, tarihsel dünyada bütün toplumlarda kendi hakikatini bir soy, ýrk, etnisite ya da kavim gibi toplumsal bir birimde aramanýn adýdýr. Moderniteyle birlikte kavim ve soy yerine ulus geçmektedir. Ancak bu ulusun arkaik yapýsýnda kavim ve soy yerini almaya devam etmektedir. Milliyetçilik modern geliþmelerle donanarak yeniden yapýlanan bir kavmiyetçiliktir. Bu nedenle bu tür modern kavmiyetçilik yeni silâhlarla daha da yýkýcý hale gelebilmiþtir. Kavmiyetçilik bütün premodern toplumlarda rastlanan bir olgu. Örneðin Herodot, Tarihinde “genos” kavramýný kullanarak Yunanlýlýðý yüceltir. Genos, bugün soy olarak tercüme edilebilir Türkçeye. Antik Yunan toplumunda Herodot’un yaklaþýmýna Platon ve diðer filozoflarda katýlýrlar.

“Ergenekon Ötesi Türk Milliyetçiliði” kitabýnýn yazarý YTÜ Ýnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Hocasý Doç. Dr. Ergün Yýldýrýmla konuþtuk.

Milliyetçilik, Batý’dan transformasyona uðrayan kavmiyetçilik olarak bize aktarýldý. Bu nedenle M. Âkif Ersoy, kavmiyetçiliði bir fitne ideolojisi olarak yorumlayarak büyük bir tepki ortaya koydu.

milliyetçilik, muhafazakâr milliyetçilik ya da Türk solu, Türk Ýslâm sentezi biçiminde örgütlenmek zorunda kaldýlar. Önde olan ve kamuoyunda etkili olan bütün Türk aydýnlarý bu akýmlarla beraber var olmuþlardýr.

Türkiye’ye gelirsek Ýttihatçýlýðýn milliyetçilikle baþladýðý söylenir. Cumhuriyet yýllarýnda milliyetçiliðe karþý olan anlayýþlar kimlerdi ve sonlarý ne oldu?

Türkiye’nin askerî temelli kurulmasýyla milliyetçilik arasýnda nasýl bir iliþki kurulabilir?

Milliyetçiliðin Türkiye’deki baþlangýcý Ýttihatçýlardan önceye uzanýr. Ancak onu bir siyaset ve ideoloji haline getirerek sistemleþtiren ilk öncüler Ýttihatçýlardýr. II. Meþrûtiyetle beraber, gün geçtikçe topraklarýný çeþitli milliyetçilik ve ulus devlet talepleriyle kaybeden Osmanlý yöneticileri, çözümü Türk milliyetçiliðinde buldular. Araplar, Arnavutlar, Ermeniler, Rumlar vs. milliyetçilik ideolojisinin etkisiyle devlet taleplerinde bulunarak Osmanlýyý ateþe verdiklerinde en son geriye kalan Anadolu topraklarýndaki Türk çoðunluðu dikkate alýnarak Türk milliyetçiliði siyaseti benimsendi. Ancak Ýttihatçýlarýn Türkçülüðünde Ýslâmcýlýk da, Osmanlýcýlýk da ve batýcýlýk da yer alýyordu. Nitekim Ýttihatçýlarýn yönetim tepesinde yer alan ve ideologluðunu yapan sosyolog Ziya Gökalp, 1918 yýlýnda “Türkleþmek, Ýslâmlaþmak ve Muasýrlaþmak” risâlesini basarak bu tezi savundu. Yani Yusuf Akçura’nýn 1914 yýlýnda geliþtirdiði ve birbirinden ayrýþtýrdýðý Üç Tarz-ý Siyaseti, Gökalp sentezledi. Cumhuriyet yýllarýnda Gökalp’in bu sentez yaklaþýmý terk edildi. Nitekim Gökalp’in 1924 yýlýnda bastýrdýðý kitabýn adý bunu ele veriyor: Türkçülüðün Esaslarý. Artýk ana milliyetçi ideoloji Türkçülüktür. 1930’larda bu Türkçülük ideolojisi sert etnik ve seküler tonlara bürünerek çeþitli “Türkleþtirme siyasetleriyle” pratiðe dönüþür. Þark Islâh Planý ya da Tekke ve Zaviyelerin kapatýlmasý, ezanýn Türkçeleþtirilmesi… Kürtler Türkleþtirildiði gibi, Türkler de “Türkleþtirilir”! Yani cumhuriyetin milliyetçilik ideolojisiyle bütün Anasýr-ý Ýslâmiye tek kalýba dökülmeye çalýþýlýr. Türklerin de Arapça okuduklarý ezanlarý Türkçeleþtirilir, Kürtlerin ise dilleri yasaklanýr vs. Cumhuriyet döneminin ana egemen ideolojisi Türk milliyetçiliðidir. Türklerle ilgisi olmayan bir ideolojidir bu! Bu nedenle bütün düþünce akýmlarý ve siyaset arayýþlarý var olmak için milliyetçileþerek meþrûluk edinmeye çalýþmýþlardýr. Bu nedenle Kadro dergisi aracýlýðýyla sol aydýnlar, sol milliyetçiliði ürettiler; Ýslâmcýlar Komünizmle Mücadele Dernekleri etrafýnda ayný pratiði kendi yaklaþýmlarýný var etmek için ortaya koydular. Hiçbir hareket ve düþüncenin toplumsal pratik içinde yer almasý için biraz milliyetçileþmek dýþýnda bir seçeneði yoktu. Sol milliyetçilik, sað

Cumhuriyetin ana ideolojisi milliyetçilik olduðu için ordu da buna göre yapýlanmak durumunda kalmýþtýr. Bütün ulus devletlerin meþrûiyet ideolojisi ve yeni siyasal kimliði milliyetçilikle kurulduðundan onlara hizmet eden, onlarý kollayýp gözeten askerler de milliyetçiliði benimsemiþtir. Bizde ilk milliyetçilik düþünceleri askerî okullarda Süleyman Paþa’nýn etkisiyle baþlamýþtýr. Bütün orduyu yeni bir heyecanla yeni bir kurtuluþa sevk etmiþtir. Savaþan ve cephelerde savaþarak varlýklarýný ortaya koyan önemli bir gruptu askerler, Osmanlý son yüzyýlýnda. Savaþ yüzyýlýndan geçen bir toplumun ar-

ordunun toplumsal hafýzadaki yerini yeniliyor, yeniden inþa ediyor ve süreklileþtiriyor. Türkiye’deki bütün siyasî partilere baktýðýnýzda milliyetçilik algýsýndan arýnmýþ görüyor musunuz? Bütün siyasal partiler milliyetçiliði þöyle ya da böyle benimseyerek meþrûluk kazanýyorlar sistem içinde. Milliyetçiliði ana ideoloji olarak benimseme görüntüsü içinde olmasalar da (Ak Parti, CHP, vs.) rutin söylem ve reflekslerinde bunu rahatlýkla yansýtýrlar. Britanyalý milliyetçilik teorisyeninin hoþ kavramlaþtýrmasýyla “banal milliyetçilik” dediðimiz olgu tam da budur. Farkýna varmadan bir çok siyasetçimizin konuþmalarýnda, pratiklerinde, programlarýnda milliyetçilik kendini yansýtýyor. Bence refleks milliyetçiliði herkeste mevcut. Çünkü yüz yýldýr milliyetçilik ideolojisiyle yapýlanan bir sistem içinde çalýþýyorlar. Örneðin kimi zaman milliyetçilikle arasýna kalýn çizgiler çektiðini söyleyen bir siyasî parti aktörü baþka bir gün milliyetçiliðin göbeðinde yer alarak konuþabiliyor. Ýnsanlarýn ya da rakip siyasal aktörün Ermeni kökenliliðini gündeme getiriyor. Ayrýca milliyetçilik geçer akçe olduðu müddetçe siyasetçilerin bunu kale almayacaklarýný düþünmek pek ihtimal dahilinde deðildir. Milliyetçiliðe karþý olduðunu söylüyor ancak Millî Eðitim’in ders kitaplarýnda siz bu arýnmanýn gerçekleþtiðini söyleyebilir misiniz?

kasýndan getirdiði siyasal teþkilâtta ordunun da etkisi güçlü olmuþtur. Ancak savaþlarýn sona erdiði ve yeni devletin kurulduðu yüzyýldan sonra ordu bu gücünü sürdürerek var olmaya çalýþmýþtýr. Bütün millî bayramlarda söylemler, pratikler, semboller ve kahramanlýk hikâyeleri savaþ metaforuyla ve asker muhayyilesiyle yapýlanýyor. Bunlar milliyetçilikle çok içli dýþlý mitoslar ve ritüellerdir. Bir bakýma milliyetçiliðin mitoslarý ve ritüelleri eþliðinde bütün halk “ordu millet” ideolojisiyle büyüleniyor. Milliyetçilik,

MEB ders kitaplarý baþtan sona Türk milliyetçiliðiyle doludur. Örneðin Çanakkale Savaþý ya da Millî Mücadele Türkleþtirilerek anlatýlýr. Anasýr-ý Ýslâmiye unsuru bütünüyle yok sayýlýyor. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi kitaplarý Atatürk’ün milliyetçi yaklaþýmlarýyla doludur. Matematik ya da Türkçe kitaplarýnda bile Kemalist milliyetçilik baskýndýr. Müfredatýn yapýsý bütünüyle milliyetçilik söylemiyle iç içe düzenlenmiþtir. Ak Parti iktidarlarý döneminde de bu devam etmektedir. Bu kitaplarý okuyan gayri-Türk unsurlar ya da Müslümanlýða duyarlý insanlar kendilerini içinde görememeleri oldukça kolaydýr. Örneðin Türkleþtirilerek sekülerleþtirilen bir Çanakkale anlatýsýnda inançlý bir bireyin kendisini bu tarihle özdeþleþtirme imkâný ne kadar mümkün olur? Bu Türk milliyetçiliði ideolojisinden müfredatlar arýnmadýkça “karþý milliyetçilikler” ve “karþý ideolojiler” var olmaya devam edecektir. Bütün bunlara baktýðýnýzda Ergenekon’un nevþ-ü neva bulmasý normal deðil mi? Elbette Ergenekon olgusu, tam da Türk mil-

Güneydoðu pratiðinin Ergenekon’a etkisi nedir? Ergenekon, Güneydoðu pratiðinde “terörle terörleþme” olgusu olarak ele alýnabilir. Daðda, çatýþmada, kodeslerde, iþkencehanelerde, faili meçhullerde ve adam kaçýrmalarda çalýþan insanlarýn zaman içinde kendilerine karþý savaþ verdiði terörün yöntemlerini kullanarak onlara dönüþmeleridir. Avcýnýn ava dönüþüdür bu. Savaþ ve çatýþma ortamýnýn gayri kanunî pratiklerine alýþarak zamanla kendilerini kanun üstü görüp terör yöntemlerini kullanacak hale gelmeleridir. Adalet ve hukuk temelinde güvenliði saðlama yerine þiddet ve öldürme, yakma ve iþkencelerle bunu gerçekleþtirmeye kalkmasýdýr. Þehit aileleri üzerinden toplumsal bir mühendislik yapýldýðý doðru mu? Bir dönem þehit cenazelerinin acýlý görüntüleri televizyon ve gazetelerde yoðun bir biçimde görselleþtiriliyordu. Adeta kamuoyu bunlarla eðitiliyordu! Öfke, öç ve karþýtlýk bilinçleri bilenerek kitleler diken üstünde tutuluyordu. Þehitlik ritüelleri ve þehitlik kültürü topluma aktarýlarak, kitlelerin kýzgýnlýðý canlý tutuluyordu. Nitekim o dönemlerde Ak Parti’li bir çok siyasetçi bu cenazelerde ya yuhalandý, ya yumruklandý ya da bir takým sözlerle tacize uðradý. Ýktidara karþý þehitlik acýsý seferber edildi. Bütün bu pratikler, bir mühendislik projesini akla getirmektedir. Þu an Kürtçülükle Türkçülüðün çatýþmasýný mý yaþýyoruz... Ýki ideolojinin çatýþma alanlarýnda gerilimlerle yüz yüze yaþayan bir toplumuz bugün. Ýki ideoloji çatýþmasý, toplumsal tabana da yayýlmaya baþlamaktadýr. Ýnsanlar kýz alýp vermede Kürt olup olmadýðýný sormaya baþlýyorlarsa, Kürtçü ve Türkçü milliyetçiliklerin hedeflediði derinleþmenin ortaya çýktýðýný gösterir. Elbette, bu milliyetçiliklerin çatýþmasýnýn arkasýnda bir çok faktörden bahsedebiliriz. Örneðin Ege bölgesine ya da Marmara bölgesine gelen Kürtler, yerleþiklerin mülkiyet, siyaset ve statülerini paylaþtýklarý için “Kürtlükle” damgalanarak ya da PKK’lýlýkla suçlanarak dýþlanýyor. Kürtler de baþarýsýzlýk ve tutunma sorunlarýyla karþýlaþýnca “Kürt olduðumuz için” deyip dýþlanma hissediyor. Ancak önemli olan mülkiyet, siyaset, evlilik vb. alanlardaki iliþkilerin artýk Kürtlük ve Türklük karþýtlýðýyla okunmaya baþlanmasý. Bu politik bilinç kaymasý, sýcak çatýþmadan daha vahim bir durumdur. Algýsal farklýlaþma ve karþýtlýklarýn milliyetçilik kimlikleri etrafýnda geliþmesi, milleti esaslý bir parçalanmaya doðru sürükler. Ýdeolojilerin çatýþmasý, insan algýlarýnda ve pratiklerinde bir dönüþüm yaratmaya baþladýðý zaman gerçek tehlike ortaya çýkýyor. Türkiye’de gün geçtikçe bütün siyaset, kültür, kimlik ve mülkiyet paylaþým çatýþmalarý iki milliyetçilik etrafýnda toplaþmaya baþlýyor.


DÜNYA

Y

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

BM: Böyle bir kýtlýk beklemiyorduk BM’NÝN ÝNSANÎ YARDIM SORUMLUSU VALERÝE AMOS: BÝR DAHA KITLIKLA KARÞILAÞMAYACAÐIMIZI DÜÞÜNÜYORDUK. YARDIMA MUHTAÇLAR ÝÇÝN DAHA UZUN VADELÝ STRATEJÝLER GELÝÞTÝRMELÝYÝZ. BM’NÝN Ýnsanî Yardým Sorumlusu Valerie Amos, yardým kuruluþlarýnýn Somali’nin baþþehri Mogadiþu’ya akýn ettiðini açýkladý. Mogadiþu’yu ziyaret eden Amos, AFP’ye yaptýðý açýklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliði’ne (UNHCR) ait üç uçaðýn Mogadiþu’ya plastik sýðýnak gibi bazý eþyalarý ulaþtýrdýðýný söyledi. Amos, Mogadiþu tecrübesinden sonra, “Biz bir daha kýtlýkla karþýlaþmayacaðýmýzý düþünüyorduk. Maalesef halen kýtlýk var. Çocuklar gereksizce ölmemeli. Kesinlikle anladýk ki yardýma muhtaçlar için daha uzun vadeli stratejiler üzerinde kafa yormalýyýz” þeklinde konuþtu. Somali’de son haftalarda baþ gösteren kýtlýk üzerine yaklaþýk 100 bin kiþi su ve gýda bulmak umuduyla baþþehir Mogadiþu’ya akýn etti. Öte yandan merkezi hükümete karþý silâhlý mücadele veren Þebab örgütünün baþþehirden çekilmesi yardým kuruluþlarýna þimdilik rahat bir nefes aldýrmýþ gibi gözüküyor. Etiyopya, Cibuti, Kenya ve Somali’de son 60 yýlýn en kurak geçen günleri yaklaþýk 12 milyon insaný ölüm tehlikesiyle baþ baþa býrakmýþ bulunuyor. Afrika boynuzunun en zor durumda bulunan ülkesi Somali’de 5 bölgede kýtlýk ilân edilmiþ durumda. Öte yandan, Somali’deki duruma Afrika Birliði de acil toplantý kararý alarak sessiz kalmayacaðýný bildirdi. Kýt'a’nýn en büyük ekonomisi Güney Afrika da Somali’ye yardým konusunu gündemine aldý. Johannesburg / cihan

Mobil hastane kurulacak

 SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, kuraklýkla beraber açlýðýn hüküm sürdüðü Somali’de halkýn yararlanacaðý mobil hastane kuracaklarýný açýkladý. Akdað, Somali’deki insanlýk dramýna dünyanýn gözünü kapamasýný ve kulaðýný týkamamasýný istedi. Akdað, Bakanlýk olarak Somali’ye mobil hastaneler kuracaklarýný belirtti. Bakan Akdað, Saðlýk Bakanlýðý olarak gönüllü ekiplerle destek verdiklerini anlatarak, “Orada mobil hastaneler olacak. Gönüllü saðlýk çalýþanlarýyla destek vereceðiz. Dünyanýn zengin ülkeleri bu meseleler karþýsýnda zayýf reaksiyonlar veriyorlar. Bütün dünyada ciddî bir obezite var. Fazla yediðimiz için insanlar fazla yemekten obezite oluyorlar. Demek ki israf etmesek azýcýk da olsa ihtiyacý olanlara ayýrabilsek, dünyada ne açlýktan ne de susuzluktan tek kiþi ölmez. Biz ülke olarak üstümüze düþeni yapýyoruz. Dünya, bu meseleye gözlerini kapamamalý ve kulaklarýný týkamamalýdýr” dedi. Kayseri / cihan

Türkiye’den yardým eli SOMALÝ’DE iki günde bir doktorun geldiði metruk durumdaki Kaafi Hastanesi, Deniz Feneri Derneði tarafýndan “Türkiye Deniz Feneri Acil Yardým Hastanesi” olarak hizmete açýldý. Hastanede ilk gün çoðu çocuk 70 hasta muayene edildi. Birkaç gün içinde 5 doktor ve 5 hemþire ile hizmet verecek hastanede günde 600 hastanýn tedavi edilmesi planlanýyor. hastanenin bahçesinde, kucaklarýnda çeþitli hastalýklarýn pençesinde bulunan çocuklarýyla gelen kadýnlar ile yaþlýlar,

tedavi için uzun kuyruklar oluþturdu. Hastanede hizmet veren Somalili doktorlar, çocuklarda daha çok beslenme yetersizliðinden kaynaklanan kýzamýk, diyare, sindirim sistemi hastalýklarýna rastladýklarýný, yoksulluk ve çok fazla kiþinin bir arada yaþamasýndan kaynaklanan bulaþýcý hastalýklarýn da sýklýkla görüldüðünü söylediler. Tedavi için gerekli ilâçlarýn Yeryüzü Doktorlarý Derneði tarafýndan karþýlanacaðýný söyleyen Türkiye Deniz Feneri Derneði Genel Baþkaný

Mehmet Cengiz, hastaneyi hem ilâç, hem de týbbî araç gereç ile donatacaklarýný, hastanenin üst katýný gönüllü doktorlar için misafirhane yapacaklarýný ve Türkiye’den uzman doktorlar getireceklerini kaydetti. Cengiz, “Bir ülke düþünün dünyadan tamamen soyutlanmýþ, 1990 yýlýndan beri herhangi bir devletin devlet baþkaný veya hükümet baþkaný hatta bir bakan dahi bu ülkeye gelmemiþ. Unutulmuþ bir insanlýkla karþýlaþtýk” þeklinde konuþtu. Mogadiþu / aa

Savaþ gemileri Lazkiye’yi vurdu

 SURÝYE’DE Devlet Baþkaný Beþþar Esad’a karþý üç aydýr sürdürülen ayaklanmalara karþý dün Akdeniz limaný Lazkiye þehrine iki savaþ gemisinden ateþ açýldý. Amman’dan haber alan Ýngiliz haber ajansý Reuters’e göre, 340 bin nüfuslu Lazki ye’nin Raml El Fi lis ti ni ve Eþ þe bab semtleri iki savaþ gemisince vuruldu. Ateþ sonucu 10 kiþinin öldüðü, 15 kiþinin yaralandýðý bildirdi. Amman / aa

Pakistan 65 yaþýnda

 PAKÝSTAN’IN 65. yaþý ve ‘’Baðýmsýzlýk Günü’’ ülke genelinde coþkuyla kutlanýyor. Önceki yýllara göre sönük geçen kutlamalar kapsamýnda, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah’ýn Karaçi’deki ve Pakistan’ýn fikri mimarý olarak bilinen millî þair Muhammed Ýkbal’in Lahor’daki mezarla rýnda tören düzenlendi. Pakistan Devlet Baþkaný Asif Ali Zerdari ve Baþbakan Yusuf Rýza Gilani, yayýmladýklarý mesajlarla Pakistan halkýnýn ‘’Baðýmsýzlýk Günü’’nü kutladý. Devlet Baþkanlýðý sarayýnda ve Baþbakanlýk konutunda askerî tören düzenlenerek, bayraklar göndere çekildi. Ýslamabad / aa

Silâhlarýn gölgesinde Ramazan AFGANÝSTAN’DA çatýþma ortamý dolayýsýyla halkýn sürekli tedirgin yaþadýðý baþþehir Kabil’de, derme çatma çadýr kamplarda barýnan binlerce kiþi, Ramazan ayýný zor ve saðlýksýz þartlarda geçiriyor. NATO ve diðer uluslar arasý kuruluþlarýn merkezlerinin bulunduðu Kabil’de neredeyse bütün caddelerde oluþturulan, Afgan polis ve askerlerinin kontrolünü yaptýðý noktalarda araç geçiþlerinde sýký bir denetim uygulanýyor. Özellikle oteller, bankalar ve alýþveriþ merkezlerinin aldýklarý güvenlik tedbirleri, artýk Afgan halký tarafýndan yadýrganmasa da, Kabil’e yurt dýþýndan gelen

yabancýlarý þaþýrtýyor. Herhangi bir otele yerleþmek isteyen yabancý, öncelikle otel önünde bulunan Afgan polisine otelde kalmak istediðini belirtiyor. Otele giriþine izin verilen kiþi, ikinci bir güvenlik kontrolü ile üst aramasýndan geçiriliyor. Bu noktadan sonra kurþun geçirmez camdan yapýlmýþ olan kilitli en az üç kapýyý kontrollü bir þekilde geçebilen kiþi, ancak otel resepsiyonuna ulaþabiliyor. Afgan halký ise yýllardan beri bu tür sýký tedbirlere alýþtýðý için günlük hayatýna devam ettirmeye çalýþýyor. Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte yardým kuruluþlarýnýn saðladýðý gýda ile oruç tutan halk, ibade-

tini yerine getirebilmenin sevincini yaþýyor. Afganistan’daki yardýma muhtaç bin aileye verilmek üzere gýda paketi hazýrlayan Kimse Yok Mu Derneði, ilk daðýtýmý kent merkezindeki bir kampta 120 aileye yaptý. Kabil’de 5 ay aradan sonra yaðan yaðmurun etkisiyle tamamen çamurla kaplanan kampta yaþayan aileler, gýda paketlerini alabilmek için uzun kuyruklar oluþturdu. Dernek olarak 55 ülkede gýda kumanyasý daðýttýklarýný belirten Kimse Yok Mu Derneði Projeler Koordinatörü Emin Çalhanoðlu, Afganistan’ýn yýllardýr savaþ yaþayan bir ülke olarak zor durumda olduðunu söyledi. Kabil / aa

Kýrgýzistan, ABD üssünü kapatýyor

 KIRGIZÝSTAN Baþbakaný Almazbek Atambayev ABD’nin Afganistan operasyonlarý için kullandýðý Manas Transit Merkezi’nin 2014’de sürenin dolmasýnýn ardýndan anlaþmanýn uzatýlmayacaðýný söyledi. Rosbalt Haber Ajansý’na açýklamada bulu nan Atambayev, anlaþmaya uygun olarak sürenin dolmasýndan altý ay önce Amerikan tarafýnýn da bilgilendirileceðini kaydet ti. Devrik Kýrgýz lider Kurmanbek Bakiyev’in Moskova’dan 2 milyar dolar kredi karþýlýðýnda kapatmayý vaat ettiði iddia edilen eski Manas Askerî Üssü 2009’da, transit mer ke zi ne dö nüþ tü rü le rek ye ni den ABD’ye kiraya verilmiþti. Moskova / cihan

7

hibrahimcan@windowslive.com

11 yaþýndaki Ýngiliz çocuk neden çöp bidonu çalar? ondra’daki olaylar sona erip, yaðma ve yangýnlar bittikten sonra, Ýngilizler hãlã þaþkýnlýk içinde þu soruyu soruyorlar: Neden? Nasýl sormasýnlar? O güne kadar hiç suça yaklaþmamýþ, kurallara titizlikle riayet etmiþ bir çok üniversite mezunu, aklý baþýnda insan bir anda yaðmacýlara karýþmýþ. Ýþte size birkaç örnek: Natasha Reid. Sosyal çalýþmacý. 24 yaþýnda. Annesi getirip polise teslim etti. Suçu televizyon çalmak. Annesi, kýzý yakalandýðýndan bu yana sürekli aðlýyor. “Onun bir televizyona ihtiyacý yokki. Kendisi de niye çaldýðýný bilmiyor!” diyor. Nicolas Robinson. Mühendislik eðitimi gören bir üniversite öðrencisi. Sicili tertemiz. Þiþe þiþe su çalarken yakalanmýþ. Avukatý suç iþleme gerekçesini “susamasý” olarak açýklýyor. Altý aya mahkûm edildi. Müthiþ utanýyor. 11 Yaþýnda bir çocuk. Bir çöp bidonu çalmýþ. Þimdi mahkeme önünde. Annesi þaþkýn þaþkýn soruyor oðluna: Neden? Chelsaea Ives. 18 yaþýnda. Atlet. Londra’nýn gelecek olimpiyat oyunlarý için seçtiði yüzlerden birisi. Gazetelerde boy boy resimleri yayýnlandý. Þimdi ise hýrsýzlýk, þiddet, polis arabasýna tuðla fýrlatmaktan yargýlanýyor. Annesi getirip teslim etti polise. Bir baþka kadýn altý þiþe oje ve bir þiþe konserve çalmýþ. Bunlar þiddet, kargaþa çýkarma ve yaðma suçlarýndan tutuklanan 1200 kiþiden yalnýzca bir kaçý. Yanan binalar, yaðmalanan iþyerleri ve en kötüsü de derin yara alan güven duygusu hesapta bile yok. Mahkemeler þimdi 24 saat çalýþarak bunlarýn cezalarýný veriyor. Bir vitamin desteði satan dükkânýn önünden bir kutu vitamin alan bile var. Peki neden? O zamana kadar hiç suça karýþmayý bile düþünmemiþ bu insanlar, neden birden sokaklara dökülüp, isyana, polis taþlamaya, yaðmaya ve yangýn çýkarmaya giriþtiler? Bazýlarý bunu sürü psikolojisi ile açýklýyor: Kalabalýðýn içinde yer alan insanlar, kalabalýk nereye yönelirse düþünmeden gidiyor ve onlar ne yaparsa yapýyor. Bu kadar basit mi? Bir kýsmý polisin beceriksizliðini, hükümet politikalarýný ve gelir daðýlýmýndaki bozulmayý suçluyor. Bir açgözlülük ve yaptýðýnýn cezasýz kalacaðýna inanma kültürünün, sokaklardan þirket yönetim kurulu odalarýna ve kabineye kadar uzandýðýný söylüyor The Daily Telegraph yazarý Peter Oborne. Geçen aylarda ortaya çýkan milletvekillerinin usûlsüz harcamalarýný örnek vererek, toplumsal çürümenin meclisten sokaða yansýdýðýný anlatýyor. Sekiz dizüstü bilgisayar almýþ gibi fatura ibraz eden, bunlar için 5.900 sterlin para alan Rotherdam milletvekilinden, üç ayda 14.201 sterlin harcama yaptýðýný iddia eden, buna 8.865 sterlinlik bir televizyon ilâve eden eski Ýþçi Partisi milletvekilinin “toplum þimdi bu suçlularý nasýl içine kabul edecek?” demesindeki ikiyüzlülüðe içerliyor. Þimdilik hiç kimsenin suçlamadýðý ise, bu insanlarýn neden bu kadar kolayca sürü psikolojisine kapýlacak kadar ahlâktan yoksun olduklarý. Gençler inançsýz, yalnýzca toplumsal kültürün kazandýrdýðý deðerlerle yetinerek yetiþtiriliyorlar. Kendi inançlarýný yaþayanlarýn sayýsý gittikçe düþüyor. 2007 yýlýnda Pazar günleri kiliseye devam edenlerin sayýsý altmýþ milyon nüfuslu ülkede, 978 bin kiþi iken, bu rakam 2008’de 960 bine, 2009’da ise 944 bine düþmüþ. 2009’da kilisede yapýlan evliliklerin sayýsý yalnýzca 53 bin. Oysa ayný ülkede evlilik dýþý iliþkilerden doðan çocuklarýn sayýsý, evlilik içi doðan çocuklarý yakalamýþ. Bu oran 2008 yýlýnda yüzde 45. Hatta bazý bölgelerde yeni doðanlarýn üçte ikisi evli olmayan çiftlerin çocuklarý. Hartlepool’da doðan çocuklarýn yüzde 68,1’i, Hull’da yüzde 67’si evlilik dýþý. Tekil ebeveyne yapýlan sosyal yardýmlar, genç kýzlarý babasýnýn kim olduðuna aldýrýþ etmeden birkaç çocuk yapýp, çalýþmadan yaþamaya yöneltiyor. Ýçki alýþkanlýklarý alýp baþýný gitmiþ. Yetiþkinlerin yüzde 24’ü alkol baðýmlýlýðý veya alkole baðlý hastalýklarýn pençesinde. 2009 yýlýnda alkolle baðlantýlý ölümlerin sayýsý 8.664. Sanýyorum bu birkaç istatistik size bir fikir veriyor. Ýnançlardan yoksun, toplumun temelini oluþturan ailenin çatýrdadýðý, alkol ve benzeri kötü alýþkanlýklarýn pençesine düþmüþ bir toplumda, yukarýdaki olaylarýn meydana gelmesi için aslýnda bütün þartlar hazýr. Bu durumda asýl þaþýrýlmasý gereken, “neden bunlarý yaptýlar?” deðil, “neden olaylar bu kadar sýnýrlý kalýyor?” olmalýydý. Umarýz bu olaylar Ýngilizleri asýl sebepleri görmeye sevk eder. Devletin kalplerini ve ruhlarýný boþ býraktýðý gençleri sokaklardan kurtaracak, zengin ve devlet düþmaný olmaktan çýkaracak olan inançtýr. Bunu gören gençler ve genç yetiþkinler Ýslâm’a koþuyor. 2010 yýlýnda Ýngiltere’de 5200 Ýngiliz Ýslâm’ý seçti. Bunlarýn üçte ikisi kadýn. Böylece sayýlarý yüzbini geçen Ýslâm’ý seçen Ýngilizler kafilesi bu ülkede örnek tavýrlarýyla, inþallah bu çöküþ ve çürümenin önüne geçilmesine yardýmcý olur.

L


8

Y

MEDYA POLÝTÝK

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

Amerika’yý bitiren savaþlar mikailyaprak@gmail.com

Ýnsanlýðýn hali: Ýþte Somali! Aç olan insanýn halini ancak aç olan bilir. Sadece bu açýdan bakýldýðý zaman bile Ramazan ayýndaki farz orucun sayýsýz hikmetlerinden biri bedaheten anlaþýlýr. Ki Somali’nin açlýðý da ancak Ramazan ayýnda anlaþýldý.. Halbuki yoksulluðun, kýtlýðýn, açlýðýn, kuraklýðýn ve susuzluðun dünyanýn birçok yerine “kor” gibi düþmesi hiç de yeni deðildir. Afrika’yý ve bilhassa Somali’yi kasýp kavuran açlýk ve susuzluk Ramazan’dan önce de mevcuttu. Ama olsun. Bu acý hakikat varsýn Ramazan’da anlaþýlmýþ olsun. Hakikaten “insan” olanlarýn nazarý, bu insanlýk dramýna varsýn Ramazan’da odaklanmýþ olsun. Hem böylece, Rahmanürrahim olan Zülcelâl Hazretlerinin insanlýða büyük armaðaný olan Ramazan’ýn nelere kadir olduðu bir kere daha anlaþýlmýþ olsun. *** “Ýslâmiyet güneþ gibidir” diyor Bediüzzaman. Iþýk saçan, dünyamýzý aydýnlatan güneþ, ayný zamanda yakýcýdýr, yandýrýcýdýr. Öyleyse Ýslâmiyetin de yakýcý ve yandýrýcý bir bir özelliði olmalýdýr. Allah’ýn rýzasýna, saadet-i ebediyeye talip olan ve cehennem azabýndan âzade kýlýnan hakikî bir Müslüman; bu zamanda, bu dünyada mânen yanmaya da razý olmuþ demektir. Somali Müslümanlarý ve mazlûm insanlarý; ebedî yanmaktan kurtuluþa kavuþurcasýna, fani dünyanýn imtihan kazanýnda yanýyor! Vicdan ve iman sahibi herkesi de yandýrýyor! Bu imtihanýn asýl yakýcý tarafý da bu olsa gerektir! Zira onlar bu halde iken bolluk içinde yüzenlerin, keyiflerince yaþayanlarýn da bir imtihaný var. Hem de kaybetme riski büyük olan bir imtihan! Zira Allah’ýn sonsuz adalet ve hikmetine güvenip, ebedî saadet müjdesiyle ve cehennemden kurtulmak ümidiyle avunmak ve tesellî bulmak; böyle kuraklýk ve kýtlýk kazanlarýnda yananlarýn hakkýdýr.. Kuraklýktan ve kýtlýktan âzade, tokluk ve bolluk içinde yüzenlere ise, sadece o mahrum ve mazlûm insanlarýn imdadýna koþmak düþer.. Hem de küçük, münferit, sivil, geçici ve Ramazan ayýna mahsus yardýmlarla deðil! Devletler ve hükûmetler marifetiyle kalýcý, diplomatik, ekonomik ve siyasî yardýmlar gerek.. Arazilerini verimlendirecek ve sulandýracak çalýþmalarla, fabrika ve iþ imkânlarýyla desteklemek gerek.. *** Ramazan’ýn da yakýcý ve temizleyici özelliði vardýr. Arapça olan bu kelimenin içinde yakýcýlýk ve temizleyicilik anlamlarý da barýnýr. Evet, Ramazan temizliyor. Günahlarý yakarak, yandýrarak, kül ederek temizliyor. Gafleti yandýrýyor, kalbi uyandýrýyor.. Uyanýk kalbiyle ve açýk duygularýyla iftar sofrasýna oturan bir mü’min, Somali’yi düþünüyor!. Bir de açýk ekrandan onlarýn halini seyrediyor. Rahman ve Rahîm olan Allah’ýn, onlar üzerindeki merhametinin izini, özünü ve yüzünü görmeye çalýþýyor.. Yediklerini ve içtiklerini onlarla paylaþamamanýn ýztýrabýný çekerken, onlara ulaþýr ümidiyle bir iftarlýk SMS çekiyor.. “Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanýmýz! Bize gösterdiðin nümunelerin ve gölgelerin asýllarýný ve menbalarýný göster!” Cennet nimetlerinin nümunelerini ve gölgelerini bulmuþuz ki, asýllarýna ve menbalarýna talip oluyoruz. Somali’de ise nümûnelerinden ve gölgelerinden bile mahrum olanlar var! Onlarý, asýllarýna ve menbalarýna kavuþturacak olan Rabb-ý Zülcelâl, belli ki nümunelerine ve gölgelerine kavuþturma görevini kullarýna býrakýyor.. Ve imtihan çetin! Ve Ramazan yakýyor! *** “Tok açýn halinden anlamaz” derler, doðrudur. Ama bu doðruluk madde ve mide planýndadýr.. Allah korusun, bir de mânen ve imanen aç olmak vardýr ki, böyle açlarýn halinden ancak mânen tok olanlar anlar. Buradaki “tokluk” ifadesi de mecazî ve nisbîdir, sadece bir hakikatý tarif içindir. Yoksa mânen ve imanen yükseliþin doyulmazlýðý vardýr. Manevî bünye ve manevî duygular mânen gýdalandýkça, ihtiyaç artar ve iþtah açýlýr. Bu hususta asýl tehlikeli olan da mânen açlýk hissetmemektir, iþtahsýzlýktýr. “Zaman gösterdi ki Cennet ucuz deðil, Cehennem de lüzumsuz deðil” diyen Said Nursî Hazretleri, hiç þüphesiz bu hakikatý bizzat görmüþ ve ya þamýþtýr. Ki: “Karþýmda büyük bir yangýn var. Alevleri göklere yükseliyor. Ýçinde evlâdým yanýyor, imaným tutuþmuþ yanýyor” feryâdýyla insanlýðýn kulaklarýný çýnlatmýþ, yüreklerini hoplatmýþtýr. Ýmanýný ve evlâdýný bu yangýndan kurtarmak uðruna cehenneme girmeye bile razý olmuþtur. Zülcelâl Hazretleri, böyle bir kulunu cehenneme atmaktan elbetteki münezzehtir. Ama imaný kaybetmek, Allah’tan uzaklaþmak öyle dehþetli bir hâdisedir ki, ona nisbeten cehennem bile serin kalýr. Bazen verirken mahrum býrakan, bazen de mahrum býrakýrken veren Rabbimiz ne büyüktür!

ABD savaþlar sayesinde dünya lideri oldu. 1. Dünya Savaþý’na girilirken Amerika Ýngiltere’ye borçluydu, savaþtan çýkýlýrken borçlu olan Ýngilizlerdi... 2. Dünya Savaþý’ný ABD finanse etti. Savaþtan sonra ise ABD her açýdan rakipsizdi. Diðerleri savaþlarda birbirlerini tüketirken ABD iki dünya savaþýnda da savaþanlara çalýþarak dev bir ekonomi oluþturdu. Evet, ABD de savaþa girdi, ancak savaþ Amerikan topraklarýnda deðil, daha çok diðer kýtalarda yaþandý. 2. Dünya Savaþý’nýn ABD’ye maliyeti bugünün parasýyla yaklaþýk 4.1 trilyon dolar tuttu. 1. Dünya Savaþý ise 334 milyar dolardý. Ancak bunlara maliyet deðil de, Amerikan ekonomisine geri dönen teþvikler demek çok daha doðru olacaktýr. Çünkü Amerika’nýn bu savaþtan kazancý 4.1 trilyon dolarýn çok üzerinde oldu. Amerikan yüzyýlý 2. Dünya Savaþý sona ererken ABD dünyanýn tartýþmasýz süper gücü olarak küresel siyasi, iktisadi ve hukuki düzeni neredeyse tek baþýna belirledi. BM, Dünya Bankasý, IMF ve daha birçok küresel kurum ve düzen Amerikan patronajýnda oluþturuldu. Sovyetler bu tekele meydan okur gibi olduysa da onun et-

‘‘

Sadece Irak’ta batan para 3 trilyon dolarý aþtý. Afganistan’ý ve diðerlerini eklediðinizde karþýnýza 5 trilyon dolarý bulan bir maliyet çýkýyor.

kisi Amerikan yüzyýlýnýn ortaya çýkmasýna engel olmaktan çok, onu meþrulaþtýrýcý bir etkiydi. Kýsacasý Amerika savaþlar sayesinde hem zenginleþti, hem de her alanda dünya lideri haline geldi. Fakat ABD savaþlarýn maliyetini baþkalarýna yükleyemediði zaman önce duraklamaya, ardýndan da gerilemeye baþladý: Düþüþ Kore Savaþý’yla baþladý, Vietnam Savaþý ile dönüm noktasý yaþandý. Kore ve Vietnam’da ABD’nin kaybý bugünün parasýyla 1 trilyon dolarý aþtý. Buna dolaylý mali-

yetleri de eklersek maliyet neredeyse 2. Dünya Savaþý’nýn maliyetine yaklaþýr. Üstelik siyasi ve ahlaki maliyetlerden hiç bahsetmiyoruz. Vietnam’dan sonra hiçbir þey eskisi gibi olmadý ve Amerika’nýn gücünün zirvesinden düþmeye baþladýðý Uluslararasý Ýliþkiler di siplininin canlý tartýþmalarýndan biri haline gel di. Týp ký geç miþ kü re sel li der ler gi bi ABD’nin de yaklaþýk bir asýr dünya liderliði yapabileceði hesaplanmaya baþlandý. Bu hesaba göre ise ABD’nin 2020-2050 arasýnda bir yerlerde liderliði bir baþka ülkeye devredeceði tahmin edilmeye baþlandý. Körfez Savaþý (1991) bu kötü gidiþatý ters çevirmeye dönük ilk ciddi giriþimdi ve aslýnda dönemi için oldukça baþarýlý da oldu. Bu savaþýn ABD’ye maliyeti sadece 102 milyar dolardý. Üstelik bu maliyet Araplarla ve diðerleri ile paylaþýldý. ABD bu savaþtan hem siyasi hem de ekonomik olarak çok kârlý çýktý. Amerikan yüzyýlý adeta yeniden diriltildi. Clinton döneminde ise ABD nereye isterse oraya müdahale edebilecek meþruiyeti az-çok tesis etti. Clinton bununla da kalmadý, Amerika’ya ekonomide de altýn yýllar yaþattý. Bu kýsa diriliþi kâbusa çeviren ise Oðul Bush oldu, daha doðrusu 11 Eylül saldýrýlarý.

Baþka bir ekonomi mümkün! iz gelir daðýlýmýmýn sürekli bozulduðu ve tekelleþmenin hâkim ol duðu bir sistemde israfý önleyemezsiniz. Ýsraf ve yoksulluk birbirini doðuran iki dinamiktir ve bu kapitalizmin özüdür. Kapitalizmin iktisadi anlatýsýnýn özünü oluþturan geleneksel hâkim iktisat anlayýþý, onun bir kýtlýk ekonomisi olduðunu söyler ki bu doðrudur. Kapitalizm kýtlýk yaratýr. Metalarýn (ticarete konu olan mallarýn) kullaným deðil ama deðiþim deðerlerinin geçerli olmasý ve bunun üzerinden fiyatlandýrýlmasý bolluk deðil kýtlýk yaratýr. Bunun dýþýnda Bediüzzaman’ýn ecir (ücret) devri dediði kapitalizmin en önemli sorunlarýndan birisi talep yetersizliðidir. Krizlerin en önemli nedenlerinden birisi talebin, belli bir doygunluk noktasýndan sonra, giderek artan bir hýzla düþmesi ve atýl kapasitelerin oluþmasýdýr. Sistemin özgün iþleyiþinden kaynaklanan bu hastalýklý durumu gidermek için, kapitalizm aþýrý

S

rekliliðe dönüþen sorunun halli için sistem, faizin baþrol oynadýðý bir tekelci finansal düzenlemeyle üretim alanlarýndan çekilerek finansallaþmayý ekonominin tüm alanlarýna yaymakta ve ekonoBediüzzaman’ýn ecir (ücret) mi de ki ü re tim fak tör le ri nin al dýk la rý devri dediði kapitalizmin en pay, atýl sermaye lehine, faiz aracýyla süönemli sorunlarýndan birisi rekli artmaktadýr. Bu da ikinci önemli sorunumuzdur ve þüphesiz ki bu durum talep yetersizliðidir. sür dü rü le bi lir bir du rum de ðil dir. O halde ilk hareket noktamýz en azýndan temel ihtiyaç mallarýnda bir bolluk ekotüketimi pompalamakta ve israfý teþvik nomisi oluþturmak olmalýdýr. Yani yeetmektedir. Ayrýca talep düþüþü ve e- me, içme, saðlýk, eðitim, barýnma vb. temeðin verimliðindeki azalýþa paralel ola- mel insani mal ve hizmetler meta deðil, rak, kar oranlarýnýn düþmesi de sistem- birer ihtiyaç maddesi olarak ekonomide de faiz üzerinden saðlanan aþýrý finan- yerlerini almalýdýrlar. Çalýþamayanlar bu sallaþma ile telafi edilmektedir. O halde mal ve hizmetlere sivil-kamusal giriþimtam burada karþýmýza iki önemli sorun lerle ulaþmalýdýr. Bu mümkündür. Ama ortaya çýkmaktadýr. Bunlardan birincisi bu, ancak adil paylaþýmý mümkün kýlakapitalizmin anarþik iþleyiþi ve bu iþleyi- cak bir iktisadi düzen ile olur. þin tekelci bir yapýya evrilerek krizi süCemil Ertem rekli bir hale getirmesidir. Ancak bu süStar, 14.8.2011

‘‘

Usulsüz para aktarýmýnda Baþbakanýn ne iþi var? ugün medyanýn “baþbakancý” olan kýsmý Erdoðan’la ilgili tek satýr eleþtiri bile yayýnlamýyor, bununla yetinmiyor herhangi bir eleþtiriyi de derhal durdurmaya çabalýyor. Medyanýn “orducu” kýsmý ise aðýr bir yenilgiye uðradýðýndan sopalanmýþ kedi yavrusu gibi pýsmýþ vaziyette, aðýzlarýný bile açamýyorlar. Yüzde ellilik bir oy desteði, coþkulu bir sevgiyle baþbakana sarýlan kitleler, çöken ülkeler arasýnda parýldayan büyük bir ekonomik baþarý, eleþtirmeyen bir medyayla Baþbakan Erdoðan’ýn önünde “denetimsiz” ge niþ bir alan açýlýyor. Ve Erdoðan bu alaný fazlaca rahat kullanýyor. Geçen gün haberini yayýnladýk, hiç üstüne vazife olmadýðý halde “federasyon baþkanlarýný” tek baþýna “atýyor”, bu yetmiyor, bu gücünün verdiði büyük bir kibirle bir futbol kulübünün baþkanýna da “söyle, hangisini istersen onu seçeyim” diyor. “Hangisini istersin” diye sorarak baþkan seçmesindeki tavýr, aslýnda, seçeceði insanlarý da ne kadar küçümsediðini gösteriyor bence. Futbol federasyonunun baþýna getireceði adamý önemseyen, ona saygý gösteren biri, bir kulüp baþkanýna “söyle, hangisini seçeyim” der mi? Bardak mý bunlar? Birisi, sizden böyle söz etse hoþunuza gider mi? Baþbakanýn, kendi “yetki” alanýna hiç girmediði halde “futbol federasyonuna” baþkan

B

‘‘

Aziz Yýldýrým’ýn söylediðine göre Baþbakan, sadece federasyona baþkan atamakla yetinmemiþ, bir de “talimat” verip kulübe “para” ödetmiþ.

atamasý, bizim medyada Gülay Göktürk dýþýnda kimse tarafýndan eleþtirilmedi. Kimse buna ses çýkarmadý. Baþbakan federasyona böyle pervasýzca baþkan atýyorsa, baþka hangi kurumlarýn baþýna “söyle hangisini seçeyim” anlayýþýyla baþkan atýyor diye merak eden pek çýkmadý. “Baþbakan, özerk bir kurumun baþýna a dam atayamaz” diyen de çýkmadý. Erdoðan’ýn “sahip olmadýðý” bir yetkiyi kullanmasý rahatsýz etmedi insanlarý. Bunun hukuka ve demokrasiye aykýrý ol masýndan gocunmadýlar. Eleþtiri ve denetim böyle “sýfýr” olunca hatalar da çoðalýr elbet. Bugün baþka telefon konuþmalarýný yayýnlýyoruz. Aziz Yýldýrým’ýn söylediðine göre Baþbakan, sadece federasyona baþkan atamakla

yetinmemiþ, bir de “talimat” verip kulübe “para” ödetmiþ. Bu gerçek, üstünde “federasyondan Fenerbahçe’ye usulsüz para aktarýmý” baþlýðýný taþýyan “polis tutanaklarýnda” yer alýyor. “Usulsüz para aktarýmý” iþleminin halka larýndan birinin “baþbakan” olmasý normal mi? Baþbakan ne diye “usulsüz para aktarýmý” iþlerinin içine böyle fütursuzca dalýyor, bu, nasýl tehlikeli bir özgüven? Üstelik baþbakanýn “ödettiði” para þike ödemelerinde kullanýlmýþ, baþbakanýn adý polis belgelerinde “usulsüzlük ve þike” kelimelerinin altýnda yer alýyor. Þimdi söyleyin bana, baþbakanýn “yetkilerini” aþmasý ve garip iþlere bulaþmasý mý AKP’yi yýpratýr, bizim bunlarý yazmamýz mý? Eðer AKP’nin “iktidarda kalmasýný ve demokrasi getirmesini” isteyenler, baþbakanýn bu “keyfi” davranýþlarýný, gücünü sýnýrsýz bir þekilde kullanmaya kalkmasýný eleþtirmezse, bu hatalar baþka alanlara da sirayet eder. Sonunda AKP ciddi biçimde yýpranýr. Baþbakan “gücünü” böyle büyük bir rahatlýkla kullanmaya devam ederse, AKP’nin yýpranmasýný dünyanýn en sessiz basýný bile engelleyemez. AKP’yi destekliyorsanýz, Erdoðan’ý güçlü biçimde uyarýn. Partisini “medyanýn sessizliði” deðil, onun hukuka ve demokrasiye uymasý koruyabilir ancak. Ahmet Altan Taraf, 14.8.2011

11 Eylül ABD’yi batýrdý 11 Eylül’le birlikte ABD’nin kimyasý bozuldu. Gözü dönmüþ boða gibi saða sola saldýran ABD, sadece 7-8 yýl içinde itibarýný da, moral önderliðini de, ekonomik gücünü de çarçur etti ve geri dönülmez bir çöküþ trendine girdi. Sadece Irak’ta batan para 3 trilyon dolarý aþtý. Kongre verilerine göre çýplak maliyetler bile 800 milyar dolara yakýn. Buna bir de Afganistan’ý ve diðerlerini eklediðinizde karþýnýza 5 trilyon dolarý bulan bir maliyet çýkýyor. Bu rakam 2. Dünya Savaþý’ndan bile daha yüksek. Üstelik ABD bu kez maliyetleri tek baþýna sýrtlanmak zorunda. Baþkan Obama ve Demokratlar bu çarpýcý tablonun farkýnda ve dipsiz kuyuyu andýran savaþ alanlarýndan çekilmeye çalýþýyorlar. Libya’daki isteksizliðin nedeni buydu. Suriye’de arka planda kalma gayretinin nedeni de bu. ABD maliyetleri artýk tek baþýna taþýmak iste miyor. Oysa Cumhuriyetçiler hiç de böyle düþünmüyor. Onlar “biz savaþla zenginleþtik, içine düþtüðümüz krizleri de ancak daha fazla savaþ çözer” düþüncesindeler. Kýsacasý daha fazla para için daha fazla kan istiyorlar. Sedat Laçiner Star, 14.8.2011

ÝHL'li uzman çavuþun feryadý ir taþ da benden: “Sayýn Talu; bugünkü yazýnýzý okuyunca Dipsiz Kuyu’ya bir taþ da ben atayým dedim. Belki doldururuz üstat. Fakir bir ailede dünyaya geldim. Babamýn isteðiy le Ýmam Hatip’i bitirdim. Güneydoðu’da askerlikten sonra uzman çavuþluða baþvurdum. Sýnav komisyonundaki albay, ‘Bize senin gibi vataný için yanacak, Allah korkusu, vatan sevgisi olan yiðitler lazým’ dediðinde sevinmiþtim. Nereden bilecektim, liderliði sadece altýný ezmek, hakkýný gasp etmek, küçümsemek sananlarca yönetileceðimi. 6 yýlý Dað Komando Tugayý’nda geçirdim. Yüzlerce kez öldüm, öldüðümü zannettim. Kucaðýmda ölenler oldu. Birkaç kez yaralandým. Oðlum oldu göremedim. Ailemi 6 aylýk periyotlarda gördüm. Ailemle birleþirim diye tayin istedim, Bolu Komando Tugayý’na çýkardýlar, yine Güneydo ðu’ya geldim. 3 yýl da böyle geçti. Yine tayin istedim, Tunceli’ye gönderdiler. Ailesiz, bunalýmda, 4 yýl da öyle geçti. Kaç kez boþanacak olduk, bir kere bile eþimin ve oðlu mun ba na ih ti ya cý ol du ðun da yan la rýnda olamadým. Hukuksuzluða Yine tayin istedim. kýzdýðý için emekli Yine komando tuolan paþalarý, sadece gayý ve yine Güneykendilerine deðil, at doðu’ya geldim. Bu gün 18 sene oldu. gözlüðünü çýkarýp Tam 202 ay Þark hizmeti. Hepsi bilfiil etraflarýna da operasyonda geçti, bakmaya davet geçiyor. Dilekçe yaediyorum. zamadým, usulsüz müracaat dediler. Oðlum ve eþimle aram hep mesafeli oldu. Baþka çocuk yapmadýk. Bu ýstýrabý ona da yaþatmamak için. Ailem hep telefon baþýnda bekledi. Hepsinin ruh saðlýðý bozuldu. Ýzinlerde orduevine filan giremedim. Ben baþka Silahlý Kuvvetler’in personeliyim çünkü! Çünkü ölecek olanlardaným! Ölmedik ama þanslý mýyým, bil miyorum. Bugün baþlayan uzman çavuþla ayný maaþý alýyorum. Operasyonda en önde biz gideriz, pusuda en tehlikeli yerde biz varýz. Tecrübeliyiz ya! Devletim bana, iki sene sonra, bu kadar eziyetten sonra da emekli olamazsýn diyor. Devletin baþka bir biriminde, mesela giremediðin orduevinde çalýþacaksýn önce, diyor. Derecen de o memuriyete seninle birlikte baþlayanla ayný dereceye çekilecek, maaþýn düþecek. (3’ün 3’üyüm. 5’in 3’üne çekecekler.) Hukuka inandýðýný söyleyen, hukuksuzluða kýzdýðý için emekli olan paþalarý, sadece kendilerine deðil, at gözlüðünü çýkarýp etraflarýna da bakmaya davet ediyorum. Ýþle hayal bu gardaþ. (Buradaki tüm arkadaþlarýn selamlarýyla).” (Not: Kimsenin baþýna gelmeye ama, diyelim yarýn öldürüldü. Kaçýrýlýrsa unutuluyor da, diyelim vuruldu. Tabuta bir bayrak, statüsüne ve þehit sayýsýna münasip bir tören, selam durmaya askeri ve sivil erkan, gazete TV haberleri, birbirinden sert köþe yazý larý vesaire. Ýþte tabularýnýzýn öteki insan yüzlerinden bir “Sývasýz evlerin ölü çocuðu”. Nasýl bir milli ikiyüzlülüktür bizimkisi!) Umur Talu Haber Türk- 14.8.2011

B

‘‘


MAKALE

Y

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

9

Teravih namazý kaç rekât?

fersadoglu@yeniasya.com.tr

eravih nedir; nasýl ortaya çýktý, nasýl uygulana geldi? Peygamberimizin (asm) bu husustaki tutumuna baktýðýmýzda, Ramazaný ihya için her zamankine göre, gecenin daha büyük bir bölümünü ibadetle geçirmiþ olduðunu görürüz. Teravih namazýný ise, birkaç gece dýþýnda tek baþýna kýlmýþ ve sonuncusunda, “Kim Ramazan namazýný (teravih) inanarak ve sevabýný Allah’tan bekleyerek kýlarsa geçmiþ günahtan baðýþlanýr” 1 diyerek

T

ESRA NUR CÝNALÝ kiav_ohv@hotmail.com

ümmetini teþvik etmiþ. Ramazanýn son on gününde birkaç gece (Hz. Âiþe’ye göre iki veya üç gece) cemaatle hem yatsý namazýný, hem de teravih namazýný kýlmýþtý. Ashabýnýn yoðun ilgisini görünce bir gece yatsý namazýný kýldýrýp mescide bitiþik odasýna çekilmiþ ve teravih için bir daha çýkmamýþtý. Onu beklemiþler, sabah namazý için geldiðinde, bekleyenlere þöyle demiþti: “Sizin teravih kýlmak hususundaki arzunuzun farkýndayým, size kýldýrmam için bir engel de yoktur. Farz kýlýnmasýndan endiþe ettiðim için kýldýrmadým. Þayet farz kýlýnacak olsa bunu hakkýyla yerine getiremezsiniz. Haydi evlerinize gidiniz. Farz namazlar dýþýnda, kiþinin kýldýðý en faziletli namaz evinde kýldýðý namazdýr.” 2 Ebû Zerr (ra), “Hz. Peygamber (asm) Ramazanýn bitmesine bir hafta kalýncaya kadar bize farz

dýþýnda hiçbir namaz kýldýrmadý. Beþ gece kalýn ca, gecenin yarýsý geçene kadar bize namaz kýldýrdý… Ramazandan üç gece kalýnca Hz. Peygamber ehlini, kadýnlarýný ve arkadaþlarýný topladý, bize bütün gece namaz kýldýrdý. Namaz o kadar uzadý ki biz sahuru geçireceðiz sandýk. Ramazanýn geri kalan gecelerinde Hz. Peygamber (asm) bize namaz kýldýrmadý.” 3 der. Sahabe uygulamasýna gelince: Hz. Ebû Bekir (ra) ve kýsmen de Hz. Ömer (ra) devrelerinde teravih namazý yalnýz baþýna kýlýndý. Bir gece Hz. Ömer (ra) mescidde daðýnýk bir þekilde teravihin kýlýndýðýný görmüþ. Peygamberimizin (asm) uygulamasýný dikkate alarak Übey b. Kâ’b’i teravih imamý tayin ederek cemaatle kýlýnmasýný saðlamýþ. (Þahsen, Resulullah’ýn uygulamalarýna uygun o lan Hz. Ömer’in (ra) bu içtihadýný, bu zamanýn þarlatanlarýna tercih ederiz!)

Rekât sayýsýna gelince: Sekiz ve onbir rekât teravih namazý, Hz. Ömer’in (ra) uygulamasýyla yirmi rekât olarak tesbit edilmiþ, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra) zamanýnda ve daha sonralarý bu þekilde devam etmiþ. Þiî fakihler dahil bütün mezhepler yirmi rekâtta ittifak etmiþlerdir. Teravih namazýnýn sekiz rekâtý Hz. Peygamber’in (asm), on iki rekâtý ise sahabenin sünneti olarak asýrlar bo yu âlimlerin icmaýyla güzel bir gelenek olarak yer leþmiþ. Devam ettirilmesinde de hiçbir mahzur yok. Bilâkis, sevap var. Yarýn meselenin içtihad boyutunu ele alalým.

osmanzengin@yeniasya.com.tr

Vay Cemal Aðabeyim!

Dipnotlar: 1- Buhârî, “Salâtü’t-terâvîh”, 1; Müslim, “Salâtü’lmüsâfîrîn”, 174.; 2- Buhârî, “Salâtü’t-terâvîh”, 2; Müslim, “Salâtü’l-müsâfîrîn”, 178.; 3- Ebû Dâvûd, “Salât”, 318.

Gurbette Ramazan

Bir katliâm masalý! ihnim geçmiþ ve þu an arasýnda debelenirken bir tek cümle yetti zihnimi toparlamaya: “Ordusuna bu kadar düþman bir hükümet görmedim” diyordu CHP’li bir milletvekili. Sözler lâfzen birebir olmayabilir, ama mana unutulur gibi deðildi doðrusu. Öyle bir yer etmiþ ki zihnime. Zihnimde yer eden baþka bir olayla birleþiverdi gayri ihtiyarî bu duyum. Babamýn her yakýn tarih sohbetimizde anlattýðý bir olay vardýr. Biraz trajikomik bi raz da si nir bo zu cu, ha ni ap tal ye ri ne koymak derler ya o cinsten. Zaman, 80 Ýh tilâli önceleri ve elbette ki oldukça çalkantýlý dönemler… Saðcýsý, solcusu, ülkücüsü, belki kayýtlarda böyle bir grup yok, ama fitnecisi ve diðerleri… Hepsi ayakta ve hepsi söylemlerinde vatanperver… Yer, KartalCevizli. Ailem o zamanlar þimdi Kartal Eðitim Araþtýrma Hastanesi’nin arkasýnda kalan caminin oralarda otururmuþ. Ve o bölge o zamanlar “küçük Moskova” diye anýlýrmýþ. Her neyse babam yýllardýr anlatýr, ben de hayretle dinlerim. O dönemde sol gruplar kahvehaneleri gezip biraz da efelenip nutuklar atarmýþ. Ýnsanlarý aydýnlatý yorlar! Tabiî bunlar o zamanlar yasaklý fiiller, malûm sýkýyönetim zamaný, asker de onlarý takip edermiþ. Fakat ne hik met se çevre kahvehanelerin yeri belli ve de bu gruplar yaya olduklarý halde asker bir türlü yakalayamazmýþ onlarý. Ne kadar da ilginç öyle deðil mi? Sizin ilginizi çeker mi bilmem, ama ben baba mýn her an la tý þýn da hayretle dinlerim bunlarý. Þimdi düþünüyorum, düþünce hürriyeti var ya hani. Ama ifade hürriyeti var mýydý ondan emin deðilim iþte. Neyse ben ifade de edeceðim. Bu o zamanlar yaþananlarýn trajikomik yaný. Fakat yaþananlar her zaman bunlar gibi olmadý biliyoruz artýk çok þükür. Amacým askere çamur atmak ya da o dönem bu fiillerde bulunanlarý yargýlamak deðil. Zira asker bizim askerimiz. Asker ocaðý Pey gam ber o ca ðý dýr bi zim i nan cý mýz da. Toptancý da deðiliz çok þükür. Bunlar varsa ve yaþanmýþsa ve binlerce insan gerek iþkence ve gerekse idam ile katledilmiþse, ben daha hafif bir terim bulamýyorum, bu olaylarýn sorumlularý neden yargýlanmasýn? Neden en deðer verdiðimiz kurum, içindeki safrayý boþaltmasýn? Bunun önünü açmak neden askere düþmanlýk olsun? Ve o zamanlarýn talihsiz kahramanlarý olan gruplar… Elbette ki içlerinde hakikî vatanperverleri vardý, ama hiç kimse inkâr edemez ki içlerinde fitne baþlarý da vardý. Bunu ihtilâl sabahý tek baþýna ispat ediyor zaten. Ýhtilâl oluyor, sanki sihirli deðnek dokunuyor bu kan gölüne döndürülmüþ nadide topraklara. Kardeþ kardeþi kýrdýktan sonra, asker yönetime el koyduktan sonra, sivil irade bir kez daha yok sayýldýktan ve maalesef o zamanýn sözde medyasý tarafýndan bu halka þirin gösterildikten sonra asker görevini hatýrlýyor! Hani Yeþilçam filmlerinde hep olur ya, olay olur, ölen ölür kalanlar da acý içinde, polis öyle gelir. Ama senaryo öyledir. Bu da kanlý bir senaryoydu iþte. Bu topraklarda oynanan ve oyuncularý bizzat bizim vatan evlâtlarýmýz olan... Ve sahte kurþun kullanýlmayan... Ve daraðaçla rýnýn da gerçek olduðu… Þimdi “Durun yargýlamayýn bizim askerle rimiz onlar” diyorlar… Kendilerince tepkiler verip ve bazen de aba altýndan sopa gösteriyorlar… Ama olanlar anlatmaya çalýþtýðým bu kýsa aný gibi kansýz deðildi. Yürek yakan arka planýný biz þimdi belgesellerden izlemeye dayanamazken, insanlar o olaylarý yaþadý! Aksini iddia edenler, haksýzlýk var diyenler, buyursunlar delilleri varsa ellerinde, topal da olsa adaletimiz var bizim de!

Z

ahmed@ahmedozdemir.com

amazanýn gurbeti mi olur, demeyin. Ramazan her yerde Ramazandýr. Ama gurbette Ramazan bir baþka oluyor. Dostlarýn teþviki ile Ramazan’a bir kaç gün kala, diyar-ý gurbet Ýsviçre’ye geldim. Türkiye’de Ramazan’ýn geldiði, her yerde hissedilir. Karþýlama hazýrlýklarý üç aylarýn baþý olan Receb’le baþlar. Duâlarýmýz “Ya Rab! Bizleri Receb’e, Þaban’a ulaþtýrdýðýn gibi Ramazan’a da ulaþtýr” diye biter. Ýsviçre genelinde olmadýðý gibi medyasýnda da bir Ramazan havasý ve heyecanýnýn olmadý ðýný gördüm. Hatta günlük çalýþma hayatýnda ve trafikte bile bir deðiþiklik olmaz. Hakkýný yememek lâzým, bazý Türk televiz yon ve gazetelerinin Avrupa uzantýlarýnda Ramazan kokusu vardý. Biz Türkiye’de minareler arasýna asýlan mahyalar veya þerefelerdeki kandillerle Ramazanýn müjdelendiðini biliriz. Ticarî amaçla da olsa marketlerde fakirler için hazýrlanan Ramazan paketleri reklâmlarýný, iftar çadýrlarýný görürsünüz. Ýsviçre’de camiler var, ama minareleri yok. Geçtiðimiz aylarda hatýrlarsanýz Ýsviçre halký referandumla minarelere karþý çýkmýþtý. Ülkedeki camiler genellikle vakýf veya dernekler aracýlýðýyla yapýlýyor. Bu da iki þekilde oluyor: Ya mevcut bir yer kiralanýp cami özelliði kazandýrýlýyor. Ya da bir arsa alýnarak üzerine cami inþâ ediliyor. Bulunduðum süre içinde gezdiðim yerlerde bazý camileri gördüm, minareleri olmadýðý gibi kubbeleri de yoktu. Bir internet sitesinde 1963 yýlýnda Zürih’te ibadete açýlan Mahmud Camii’nden bahsedilmektedir. Dostlara sordum, bilen çýkmadý. Peki burada cami deyince akla ne gelir? Bu ra da ca mi yi üç bö lüm de e le al mak mümkündür: Mescit, dernek/vakýf ve lokal. Bazýlarýna lojmaný da ilâve edebilirsiniz. Mescit, daha çok bizim büyük þehirlerde gör dü ðü müz iþ ye ri ve ya a part man la rýn alt/üst katlarýnda yer alan ibadet mahallerini hatýrlatmaktadýr. Yani mihrap, minber ve kürsünün oluþturduðu kýble duvarýnda mübarek isimler ve yazýlar yer almaktadýr. Dernek/vakýf kýsmýnda caminin hizmetleri deruhte edilmekte, bazen de Kur’ân kursu manasýnda faaliyetler yapýlmaktadýr. Lokal ise, çok maksatlýdýr. Cemaat namaz dýþýnda burada oturmakta ve konuþmaktadýr. Burada çaylar içilir, yemekler yenilir. Bir manada insanlarýmýzýn buluþma ve toplantý yeridir. Vatan hasretini duvardaki haritalardan ve resimlerden anlarsýnýz. Caminin maddî varlýðý

nsanlar vardýr yüzüne bakýlamayasý, insanlar vardýr yüzünde nur halkasý. Öyle buyurmuyor mu Cenâb-ý Hak, “Onlarýn simasýnda, yüzünde secdeden izler vardýr” o izler yüzünden de yüzleri hep nurludur. Ýþte bize “vay” dedirten aðabeyimiz, Ýzmit Bahçecik’in kahraman, fedâkar, içi nur, dýþý nur, hizmetten ancak alýr bir sürur aðabeyimiz, Cemal Serim... Rahmana kavuþtu. Rahmet ayýnýn tam ortasýnda merhamet sahibi Rahim’ine rûcu etti... Geçtiðimiz günlerde kýsa da olsa, ilânat kabilinden yazdýðýmýz “Ýki aðabeyimize duâ” talep ettiðimiz aðabeylerimizden biriydi bu Cemal Aðabeyimiz. Onu, yýllar önce Bursa’da okuyan, yine babasý gibi fedakâr Nuray kardeþimizle tanýmýþtýk. Nuray, ayný zamanda, büyük kýzým Fatma Nur’un da kamp ablasýydý. Cemal Aðabey Bursa’ya ilk geldiðinde onu, güler yüzlü halis bir Nur Talebesi olarak tanýdýk. Ýlk muhabbetî görüþmemiz ve tanýþmamýzdan sonra, Ýzmit istikametine doðru yolumuz düþtüðünde, Bahçecik beldesine uðrar, sohbet eder, ziyarette bulunurduk. Çok güzel, bahçe içerisinde bir evi vardý. Tam tefekkürî bir mekân. Buraya, gelen misafirlerin dinlenip, okuma programý vs. yapmasý için ayrýca müstakil bir ev yapmýþtý. Büyük bir salonu vardý, orada da ders yapýlýyordu. Maþaallah, Ýzmit’ten kendisi gibi yaþlý fakat aslýnda genç olan birkaç arkadaþýyla Bursa’da okuma programlarý yapmýþlardý, orada da görüþmüþtük. Ankara’daki arkadaþlar, Maltepe dershanesinde de bir program yaptýklarýný söylediler. Nerede hizmet varsa oradaydý yani kýsacasý. Dâvâsýndan da hiç ayrýlmayýp, taviz vermeyen aðabeylerimizdendi. Geçen sene Ýzmit’in kýr buluþmasý için gittiðimizde dönüþte, Kutlular Aðabey ve bizim ekip onu da ziyaret etmiþtik. En son ise, iki ay kadar önce Bursa’dan Dr. Abdullah Günen kardeþin de içinde bulunduðu birkaç arkadaþla Gölcük kazasýna yaptýðýmýz sohbet ziyareti öncesi, fedakâr Mehmed Çaloðlu kardeþimiz, orada yemek hazýrladýklarýný söyleyip, bizi Cemal Aðabeyin bahçesine beklediklerini söyledi ve oraya gittik. Fakat Cemal Aðabeyi göremedik, meðer rahatsýzmýþ. Abdullah kardeþin de orada bulunmasýndan dolayý, rahatsýzlýðýnýn safhalarýný anlattý, dosyasýný gösterdi. Abdullah kardeþimiz de bir iki doktor arkadaþýyla görüþüp Cemal Aðabeyi onlara sevk ederek, tedavisi için yardýmda bulunmuþtu. Bizleri misafirler için yaptýðý evine ýsrarla dâvet etmiþ ve gelmemizi çok arzu etmiþti. Hatta ben de, Ankara’dan Ömer Tuncay Aðabeylerle gelme ihtimalimizin olacaðýný söylemiþtim ve çok sevinmiþti. Daha sonralarý da durumunu sormak için telefon açtýðýmýzda yine dâvet etmiþti, ama olmadý iþte gidemedik. Son olarak geçtiðimiz haftalarda Bursa’dan Ömer Çaloðlu kardeþimiz telefon açarak, “Osman Aðabey, Cemal Aðabeyin durumu iyi deðilmiþ” deyince, Cemal Aðabeyin cep telefonunu aradým, kendisi çýkmadý, büyük kýzýyla görüþtük ve durumunun iyi olmadýðýný, duâ etmemizi söyledi. Biz de hem kendimiz duâ edip, hem de umuma bunu kýsa bir yazý tarzýnda duyurmuþtuk. Bir-iki defa daha arayýp en son iki gün önce, hastahanede yoðun bakýmda olduðunu söyleyen yenge haným, eve çýkaracaklarýný, durumunun iyi olmadýðýný söylemiþti. 14 Aðustos sabahý gelen bir mesajla Cemal Aðabeyin vefat ettiði öðrendik. Üzülerek “Vay Cemal Aðabeyim!” dedim. Duâlar ettik, fatihalar gönderdik. Bu mübarek Ramazan gününde de artýk Rabb-ý Rahimin yanýna döndü, makamý cennet, kabri pûr-nur olsun inþallah. Baþta ailesi olmak üzere; Bahçecik, Gölcük, Ýzmit ve Türkiye’deki sevenlerinin baþý saðolsun. Ýnnâ lillah ve inna raciun...

Ý

(Ýsviçre hatýralarý - 2)

R

Ýsviçre’de, kýble duvarýnda mübarek isim ve yazýlarýn yer aldýðý bir mescid. üyelerin aidat ve baðýþlarý ile sürdürülmektedir. Bir panoda bu hizmetler herkese duyurulmaktadýr. Camilerin herhangi bir yere baðlanma zorunluluðu yoktur. Yani cemaatlerin, tarikatlerin de camileri olabilmektedir. Ýsviçre’de Türklere ait camiler olduðu gibi Arnavutlara ve Araplara ait camiler de bulunmaktadýr. Ama ibadet için herkese açýktýr. Yüz civarýnda caminin yirmi birinde diyanet kadrosu bulunmaktadýr. Diðer camilerde geçici görevlendirme ve gönüllüler vardýr. Dernek üyelerinin gayreti ve üyelerin katkýlarýyla camiler ayakta durmaktadýr. Buradaki camilerin Selçuklu ve Osmanlý dönemlerinde olduðu gibi ‘Cuma camii’ özelliði taþýdýðýný söylemek de mümkündür. Camiler bir kaç yerleþim biriminin ortasýnda veya Müslümanlarýn yoðunluðunun arttýðý yerlerde bulunmaktadýr. Dolayýsýyla cemaatin sayýsýnda Cuma, Bayram ve Teravih namazlarýnda artýþ görülmektedir. Namazlarýn önünde veya sonunda tanýdýklar, dostlar için sohbet fýrsatý doðmaktadýr. Mukabele gele neði devam etmektedir. Oruçla geçen günlerin sonunda ailelerin iftarlarda buluþtuklarýný ve teravihlerle devam ettiðini söylemek mümkündür. Gurbette cemaat ruhunun ne kadar önemli olduðu her halükârda anlaþýlmaktadýr. Buralarda serbestlik adý altýnda dinden uzaklaþmak ve küfre kaymak gayet kolay. Müslümanlarý sefahet ve küfür bataklýðýndan kurtaracak ve koruyacak kuvvetli bir imana çok ihtiyaç var. Çünkü iman kalesi çok yara almaktadýr. ‘Çalýþmak’ veya ‘ekmek parasý ka-

GÜN GÜN TARÝH

Turhan Celkan

zanmak’ bazen çok pahalýya mal olmaktadýr. Karþýlýðýnda namuslar ve imanlar feda edilebilmektedir. Avrupa’ya giden insanlarýn dünyasýnda öncelikle para kazanmak vardý. Deðiþik yollardan gelip bu ülkelerin kahrýný çektiler. Belki pek çoðu para kazandýlar, ama bazýlarý ahiretlerini kaybettiler. Kaybettiklerini ne ile doldurabilirler? Ýlk gelenler para kazanýp geri dönmeyi düþünmüþler. Bazýlarý dönebilmiþse de bazýlarý çeþitli sebeplerden buralarda kalmýþlar. Ülkede konuþulan dili öðrenmiþler. Yakýndýklarý konu, kendilerini bir yerde görememiþ olmalarý. Yani Türkiye’ye geldikleri zaman ‘Almancý’, çalýþtýklarý ülkede ‘yabancý’ olmaktan bir türlü kurtulamamýþlar. Geç de olsa Müslüman olduklarýný hatýrlamýþlar. Dernekler kurmuþlar, camiler ve kültür merkezleri açmýþlar, çocuklarý için dinî terbiye vermeye/aldýrmaya çalýþýyorlar. Hürriyet ortamý olduðundan hiç kimse dinî hayatýný yaþamakta bir sýkýntý çekmiyor. Türkiye’de konuþulanlar kýsa sürede buralara da ulaþýyor. Yeterli dinî bilgiye sahip deðilseler, etkisinde kolay kala biliyorlar. Bu manada saðlam dinî bilgilere her zaman ihtiyaçlarý var. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna olduðu kadar cemaatlere de büyük görevler düþüyor. Bediüzzaman’ýn dediði gibi, “Eðer biz ahlâk-ý Ýslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtýný ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle Ýslâmiyete girecekler; belki küre-i arzýn bazý kýt’alarý ve devletleri de Ýslâmiyete dehâlet edecekler.” (Tarihçe-i Hayat, s. 80)

turhancelkan@hotmail.com


10

KÜLTÜR SANAT

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

Y

‘Secde eden insan’ görüntüsünde cami 1999 MARMARA DEPREMÝNDE YIKILAN TOZLU CAMÝÝ ARAZÝSÝNDE YAPIMI DEVAM EDEN CAMÝ, ‘’SECDE EDEN ÝNSAN’’ GÖRÜNTÜSÜYLE DÝKKAT ÇEKÝYOR. KUBBE BULUNMAYAN CAMÝDE AYDINLATMA DA, AVÝZELER YERÝNE LED IÞIKLANDIRMAYLA SAÐLANIYOR. syasar33@yahoo.com

En güzel yürüme yarýþmasýna katýlýr mýsýnýz? Kral bir yarýþma tertip eder. En güzel yürüme yarýþmasý. Herkes güzel giyim kuþam içerisinde yarýþmaya geliyorlar. Ve baþlýyor yarýþma. Herkes yollara düþüyor. Kral, yarýþmayý izlemektedir. Kim güzel yürüyecek herkes merak içindedir. Onun için kimin nasýl bir mahareti varsa yürümekle ilgili sergiliyor. Yarýþmanýn ilerleyen safhalarýnda yolda yolu ciddî kapatmýþ bir taþ bulunmaktadýr. Bir þekilde birileri taþýn saðýndan solundan geçip gitmektedir. Bir yolunu bulan taþ engelini aþýp yürümeye devam etmektedir. Yarýþmacýlardan birisi yolu ciddî þekilde kapatmýþ taþý yoldan atmanýn yollarýný aramaya baþlar. Taþý yerinden hareket ettirmek için çabalar. Ve sonunda adam taþý yoldan atar. Ve herkes rahat rahat yolda yarýþmaya devam eder. Tabiî haliyle kral yoldaki taþý atan adamý en güzel yürüme yarýþmasýnýn kazananý olarak ilân eder. Yolda en iyi yürüyen insan yarýþmasýnýn galibi belli olmuþtur. Yürümeyi engelleyen yoldaki taþý kaldýran adam yarýþmanýn birincisidir. *** Yoldaki engeli kaldýrmayan, insanlýk adýna bir þeyler yapmayan insanlar bir müddet sonra kendi gibi etrafýnda sahtekâr, dalkavuk, himmetsiz, ham, kendini düþünen, egoist tipler bulacaktýr. Oysa yoldaki engeli kaldýrmaya çalýþan insan, engel kalktýðýnda yol yürüyüþünde çevresinde ciddî ciddî kabiliyetleri, hamiyetlileri, gayretlileri bulacaktýr. Ýþte hayat yürüyüþünde de, yaný baþýmýzda güçlü iradelilerin olmasýný istiyorsak, irademizi ortaya koymamýz gerekiyor. Elbette hayat yolculuðunun kiminle gerçekleþtiði önem arz eder. Buna faaliyet komþuluðu da demek mümkündür. Komþumuzun kim olduðu, nasýl bir yapýda olduðu önemlidir. Elbette ayný yere gidenlerin, ayný yönde kürek çekmek mecburiyeti vardýr. Hayat yürüyüþünde yapacaðýmýz tercihler, yeni, olumlu, güzel bir baþlangýç içerebilir. Yeni baþlangýçlar her zaman için zordur. Ama zor olan þeyler içinde pek çok cevherler vardýr. Sürü psikolojisi, rahatý tercihtir. Yorulmamaktýr. Düþünmemektir. Takýlýp gitmektir yaþananlara. Oysa çoban olmak için, sürüden farklý bir þeyler yapmak gerekecektir. Týpký yarýþmayý kazanan þanslý gibi. Takýlýp gitmek deðil, takýp gitmek…

"HER ÞEY SECDEYE DOÐRU GÝDÝYOR" Caminin mimarý Muhammet Dayal, klâsik cami anlayýþýndan farklý bir anlayýþla caminin tasarýmýný yaptýðýný söyledi. 1999 yýlýnda yaþanan depremde mevcut caminin yýkýlmasýnýn ardýndan yeni cami inþaatý çalýþmalarýna baþladýk-

larýný hatýrlatan Dayal, ‘’Kumcaðýz’da inþaatlar yapýyordum. Bir þeyler karalýyordum, kafamý kaldýrdýðýmda güneþin batmakta olduðunu gördüm. Oradan bir çaðrýþým oldu.

AKUSTÝK ÝÇÝN TRAVERTEN TAÞ KULLANILMIÞ Dayal, caminin þeklinin ve duvarlarýna döþenen traverten taþlarýnýn sesi emdiðine dikkati çekerek, þöyle devam etti: ‘’Bu þekilde akustik sorunlarýnýn önüne geçiliyor. Caminin þekli itibariyle yanký sorunlarý en aza iniyor. Duvarlarýndaki travertenler ve arkasýndaki boþluk da sesi emiyor ve yansýtmýyor. Böylelikle de camide imamýn sesi daha net duyulabiliyor.’’ Dayal, caminin bilinen en büyük depremlere karþý da dayanýklý olduðuna iþaret ederek, taþýyýcý sistemin çok güçlü olduðunu bildirdi. Caminin kapalý alanda 2 bin 500 kiþiye hizmet verebilecek kapasitede olduðunu belirten Dayal, ‘’Teraslarla birlikte i Rabbimin yarattýðý her þey bir nevî sec- badet edebilecek insan sayýsý 3 bini geçiyor. deye doðru gidiyor, ben de namazda Mihrabý siyah mermerle kapladýk ve özel osecdeye gidiyorum. Tasarýmý bu tarzda larak tasarladýk. Mihrap, Kâbe’yi andýrýyor. yapayým pozisyonu böyle çýktý. Tasarý- Camide hiç avize kullanmadýk. Burada ibadet mý secde eden insan þeklinde yapýlma- edenler herhangi bir lamba görmüyorlar. sýnýn þekilsel tarafý tartýþýlabilir, ama id- Duvara yerleþtirdiðimiz ledler aracýlýðýyla ýþýðý dia ediyorum, bundan iyi bir formu bu- tavana yansýtarak aydýnlatma saðlýyoruz. lan varsa konuþalým’’ dedi. Böylelikle de gözleri hiç yormuyor’’ diye koCaminin tasarým çalýþmalarýný 6 ayda ta - nuþtu. Caminin minaresini 360 derece dönen mamladýðýný ifade eden Dayal, secde eden kule þeklinde inþa edeceklerini belirten Dayal, insan þeklindeki camiyi sadece þekilsel yö- caminin toplam maliyetin 4 milyon dolarý anüyle düþünmenin doðru olmadýðýný kay- þacaðýný sözlerine ekledi. Sakarya / aa

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1

‘Acýdan Tatlýya’ satýþa sunuldu YEMEK tarifi yazarýmýz Nuriye Ataseven’in yemek kitabý Yeni Asya standýnda satýþa sunuldu. Ankara’da Kocatepe Camii’ndeki Yeni Asya standýnda Yeni Asya Hafta Sonu eki yemek tarifi yazarýmýz Nuriye Ataseven’in “Acýdan Tatlýya” isimli kitabýnýn satýþýna baþlandý.

Ani Harabeleri, Dünya Kültür Mirasý Listesine girmeye aday Türkiye-Ermenistan sýnýrýnda yer alan Ani Harabeleri, UNESCO dünya kültür mirasý listesine girmeye aday gösteriliyor. Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doðanay, Kars’a 42 kilometre uzaklýktaki Ani Ören Yerinde Firikler, Urartular, Anadolu Selçuklularý ve Osmanlýlarýn yaþadýðýný söyledi. Ani Harabelerinin 15 bin 747 metrekare alan içerisinde Türkiye’deki en

dederek, caminin mimarisinin akustik ve temiz hava problemi ile maliyet sorunlarýný çözdüðünü anlattý.

SAKARYA'NIN Adapazarý ilçesinde 1999 Marmara depreminde yýkýlan Tozlu Camii arazisinde yapýmý devam eden cami, ‘’secde eden insan’’ görüntüsüyle dikkat çekiyor. Orta Mahalle’deki Uzunçarþý yanýnda inþaatýna baþlanan cami, 5 yýllýk çalýþmanýn ardýndan tamamlanma aþamasýna geldi. Secde eden insan þeklinde projelendirilen cami, kapalý alanda ayný anda 2 bin 500 kiþiye ibadet etme imkâný saðlýyor. Klâsik cami anlayýþýnýn dýþýna çýkýlarak projelendirilen camide, kubbe bulunmuyor. Siyah mermerle kaplanan mihrabý Kâbe’yi andýran caminin özel bir havalandýrma sistemi bulunuyor. Özel açýyla tasarlanan caminin tavanýnda býrakýlan boþlukla mekânda hava sirkülasyonu saðlanýyor. Avizelerin kullanýlmadýðý cami, büyük cam duvarlarla ve duvarlara yerleþtirilen led ýþýk larýnýn tavana yansýtýlmasýyla aydýnlatýlýyor.

büyük ören yerlerinden biri olduðuna dikkati çeken Doðanay, harabelerdeki ayakta duran 21 eserin tamamýnýn gezilmesinin 5 saat sürdüðünü ifade etti. Doðanay, ‘’Bugün Ani’ye gelen turist sayýsýnda yüzde 27’lik bir artýþ var. Bu artýþý biz buna baðlýyoruz. Ani’nin Dünya Kültür Mi rasý listesine girmesi için bakanlýðýn yaptýðý çalýþma önemlidir.” dedi. Kars / aa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOLDAN SAÐA— 1. Ansýzýn gelen felâket, sýkýntý veren þey. - Arap alfabesinin ilk harfinin adý. 2. Rüya âlemi. 3. Bir san'ata, bir bilime, bir düþünce ve davranýþ sistemine temel olan, yön veren ilke. - Ýstek uyandýrmak için kullanýlan bir söz. - Kanýn rengi, kýzýl. 4. Kar, süt vb.nin rengi. - Yemek. - Topraðý kazýp kaldýrma, düzeltme vb. iþlerde kullanýlan aðaç saplý demir araç. 5. Birbiri ardý sýra veya yan yana koymak. - Bir þeyin eksiðini tamamlamak için ona katýlan parça. 6. Güneþ’e olan uzaklýðý, yerin Güneþ’e olan uzaklýðýndan daha çok olan dýþ gezegenlerin ilki olan kýzýl gezegen. - Lâtin alfabesinin on beþinci harfinin adý, okunuþu. 7. Bir insan, bir hayvan veya bitBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI kide hayatýn tam ve ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sin olarak sona ermesi, 1 M A T U R Ý D Ý R A T O ahiret yolculuðu. - Tur2 U S A R E T A M A Z O N nusolün mavi rengini 3 S A L A T A N A B A R A kýrmýzýya çevirmek özelliðinde olan ve birle4 A R A T MN Ý L A R A M þimindeki hidrojenin 5 H I M A R A R A N E M A yerine maden alarak tuz 6 H A Ý M L M A T A T A K oluþturan hidrojenli bir7 A T L A M A K T H A N Ý leþik, hamýz. 8. Yalan 8 R Ý A O A Ý K R A M A K dolanla gizlice görülen 9 K K A E V D A M L A M A kötü iþ, gizli oyun. - Bir10 T A N E L E M E A M A R denbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. 9. Yedi'nin ortasý (Ýki harf). - Cahiliye devrinde meþhur bir put. - Anadolu’nun doðu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuþularak oynanan, aðýr ritmli bir halk oyunu. 10. Suriyenin baþþehri. - Soðuk ve sýcakta büyük bir sürtünme katsayýsýna sahip olan, suya ve yaða dayanýklý, yavaþ aþýnan madde.

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiþ, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluþmuþ, arasýna yerleþtirilen herhangi bir þeyi kesmeye yarayan araç. - Yapýlmasý, yerine getirilmesi, insanlýk duygusu, töre ve yasa bakýmýndan gerekli olan iþ veya davranýþ. 2. Niðde iline baðlý ilçelerden biri. 3. Baþ, kafa. - Pay. 4. Dolaylý olarak anlatma, üstü kapalý olarak belirtme, iþaretleme, anýþtýrma, ihsas. - Donanma. 5. Bir erkek adý. 6. Ýlâç, merhem. - Araba lastiklerinin içinde bulunan ve içine hava doldurulan tekerlek iç gömleði. 7. Bir çöl adý. - Eski dilde su. - Âlemin yaratýcýsý, besleyicisi Cenâb-ý Allah. 8. Bazý hayvanlarýn, özellikle atlarýn alýnlarýnda bulunan beyaz leke, küçük akýtma. - Ýspanya'da bir terör örgütü. 9. Ýlk iki sesli harfimiz. - Akmaktan þart. 10. Elli'nin ortasý. - Klâsik Türk Müziðinde bir birleþik makam. 11. Hasta üzerinde tedavi amacýyla uygulanan kesme ve dikme iþlemi, cerrahi müdahale. 12. Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum, yýkým, belâ. - Radyum elementinin simgesi.

Mazlumder’den, ‘Somali Fotoðraf’ sergisi MAZLUMDER Kayseri Þubesi, Somali’de yaþanan insanlýk dramýna dikkat çekmek amacýyla, bölgedeki açlýk ve kuraklýðý gösteren fotoðraflardan oluþan bir fotoðraf sergisi açtý. Kayseri / cihan

Yazma eserler Millî Kütüphane korumasýnda MÝLLÎ Kütüphane Baþkanlýðý bünyesinde yaklaþýk 5 yýldýr faaliyet gösteren Patoloji ve Restorasyon Laboratuvarý yeni cihazlara kavuþtu. Dubai’deki bir vakýfla imzalanan iþbirliði protokolü kapsamýnda hibe edilen cihazlar yazýlý eserlerin onarýmý için teknolojik imkânlar sunuyor. Millî Kütüphane Baþkaný Tuncel “derleme, satýn alma, baðýþ veya deðiþim yoluyla saðladýklarý materyalleri gerekli teknik hizmetleri tamamladýk tan sonra araþtýrmacýlarýn hizmetine sunduklarýný” söyledi. Millî Kütüphanenin çeþitli materyal türlerinden oluþan 2 milyon 945 bin adetlik büyük bir ko lek si yo na sa hip ol du ðu nu anlatan Acar, bünyelerindeki el yazmasý eserlerin tamamýnýn dijital ortama aktarýldýðýný, bu iþlemin yaklaþýk 4 yýl sürdüðünü, kendilerine yeni gelen eserlerin de aktarýmýný yaptýklarýný bildirdi. Koleksiyonlarýndaki yazýlý eserlerin korunmasýna ve restorasyonuna büyük önem verdiklerini, gerekli þartlarda saklama yaptýklarýný ifade eden Acar, Millî Kütüphane Baþkanlý ðý bün yesin de 2006’dan bu ya na ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Patoloji ve Restorasyon Laboratuvarýnýn yeni cihazlarla do-

natýldýðýný belirtti. El yazmasý ve nadir eserlerin korunmasý ve daha geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý amacýyla Birleþik Arap Emirlikleri Dubai Emirliði’nde bulunan Cuma El Macit Kültür ve Kültürel Miras Merkezi ile ‘’Kültürel ve Bilimsel Ýþbirliði Protokolü’’ imzaladýklarýný kaydeden Acar, “Laboratuvardaki makinelerin tamamýný bize bu vakýf hibe etti’’ dedi. Acar, Ekim ayýnda cihazlarýn laboratuvara kazandýrýlmasý dolayýsýyla bir açýlýþ yapacaklarýný belirtti. Restorasyon için gerekli olan cihazlar laboratuvarda mevcut. Depodan çýkan eser buradaki aletlerle mantar, böcek ve tozlarýndan arýndýrýlýyor. Konusunda uzman patolog, biyolog ve kimyager arkadaþlarýmýz burada görev yapýyor. Öte yandan yýrtýk olan gazete ve basma eserin onarýmý da burada yapýlýyor. Yýrtýk olan eser bir takým iþlemlerden geçiriliyor. Buradaki amacýmýz Millî Kütüphane koleksiyonunu geleceðe taþýmak ve araþtýrmacýlarýn hizmetine sunmak. ‘’Acar, eserlerin onarýmý için teknolojinin imkânlarýndan yararlandýklarýný ve korumanýn saðlanmasý için bütün gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi. Ankara / aa


Y Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

OTOMOBÝL

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

sedat@yeniasya.com.tr

11

Yeni Subaru Outback Dizel Subaru’nun Crossover segmentindeki iddialý temsilcisi Outback, yeni dizel motorlu versiyonu ile Türkiye yollarýna çýkýyor. Dünyada sadece Subaru’nun sahip olduðu 2.0 litrelik Boxer Dizel motoru ile rafine bir güce kavuþan ve daha düþük yakýt tüketimi ile çevresel duyarlýlýðý arttýrýlan Outback, 2.5 litrelik benzinli motor seçeneði ile ayný fiyata satýþa sunuldu. 2.5 litrelik benzinli motor seçeneði ile ayný fiyata satýþa sunulan dizel Outback’in satýþ fiyatý 117 bin 087 TL.

n i n ’ V X u r a b Sý ra Su i d l e g e n i r e y i m ö r p a y n ü D

UNLARIYLA BULUÞUYOR. TK TU ÝL OB OM OT DA I'N ANKFURT OTOMOBÝL FUAR FR . 64 , XV RU BA SU Ý EN YEPY SUBARU otomobillerinin üreticisi Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), yepyeni “Subaru XV’nin dünya prömiyerinin 64. Frankfurt Otomobil Fuarý’nda gerçekleþeceðini açýkladý. Türkiye’de Bayraktar Grubu tarafýndan temsil edilen Subaru’nun, crossover araçlar kategorisindeki yeni otomobili olan Subaru XV, her yönüyle mükemmelliði yansýtýyor. Su ba ru cros so ver a raç la rý nýn ye ni nes li ni temsil eden Subaru XV, 64. Frankfurt Oto mobil Fuarý’nda 13 Eylül günü yapýlacak basýn toplantýsýnda ilk kez otomobil severlerin kar þý sý na çý ka cak. Geç ti ði miz gün ler de Þanghay Otomobil Fuarý’nda konsept otomobil olarak tanýtýlan Subaru XV, böylece artýk üretim versiyonuyla da dünya ve Av rupa otomobil pazarýndaki yerini alacak. Subaru’nin konsept tasarýmý; crossover tarzý silueti, þehirli imajý ve þýklýðýyla çaðdaþ ve farklý bir tasarým arayanlarýn büyük beðenisiyle karþýlandý. Crossoverlerýn güçlü silüetini, yepyeni ve modern bir görünümle sunan XV’nin, dayanýklý ve dinamik tasarýmý, Subaru’nun karakteristik stilini de gözler önüne sermiþti.

SUBARU müþterilerine bütün Subaru ürünlerinde “Eðlence ve Huzur” sunmayý amaçlarken, bu özelliklerini Subaru XV’ye de yansýtýyor. Dýþ görünümünde ön ve arka cephede altýgen tasarýmlarý, farlarda keskin kartal gözlerini öne çýkaran Subaru XV, iç tasarýmda ise ferahlýk ve güven duygusuyla ön plana çýkýyor. Bu ferahlýk ayný zamanda yolculara güven hissi vererek, Subaru’nun “Confidence in Motion” marka sloganýyla da uyum gösteriyor.

‘XV‘ 2,0 litrelik 4 silindirli Subaru’ya özgü yatay yerleþimli geleneksel Boxer motor ile donatýlmýþ. Standart olarak simetrik dört çeker sistemi bu araçta da kullanýlýyor. 4450 mm uzunluða ve 1800 mm geniþliðe sahip aracýn yüksekliði ise 1625 mm. Ayrýca XV’de CVT tam otomatik þanzýman kullanýlmýþ.

XV’de ayrýca Subaru’nun geliþtirdiði yeni nesil güvenlik sistemi (eye sight) bulunuyor. Araca yerleþtirilen kameralar sayesinde sü rüþ sýrasýnda sensörler XV’yi 360 derece tarýyor. Böylelikle oluþabilecek tehlikeler önceden fark edilerek kabindeki ana ekrandan sürücüye bildiriliyor.

CITROËN, Aðustos ayýnda da tüketicilere avantajlar sunuyor. Kampanyada tüketiciler; bütün binek modellerine 12 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz indirimi ile sahip olabilecekler. Binek araçlarýn yaný sýra ticarî araçlarýyla da yoðun ilgi gören Citroen; ticarî araç segmentinin önde gelen modeli Citroën Nemo modelinde de, 10 bin TL için 12 ay, yüzde 0 faiz veya perakende indirimi avantajý sunuyor.

Temmuz’da Chevrolet Captiva’dan yeni rekor

Toyota’dan yol yardým hizmeti

TOYOTA sahipleri için özel yardým hizmeti “Toyota Asistaným” hizmete girdi. Toyota kullanýcýlarýnýn yollarýna sorunsuz devam etmesi için yol kenarý yardýmýndan araç muayene organizasyonuna kadar bir çok hizmette Toyota Asistaným yanlarýnda olacak... “Toyota Asistaným” bir sürücünün karþýlaþabileceði her türlü olumsuz þartta 7 gün 24 saat yola kesintisiz devam etme ve yalnýzca bir telefon ile Toyota güvencesini yaþama imkâný sunuyor. Toyota müþterileri ayda 5 TL ödeyerek, yýlda sadece 60 TL tavsiye edilen ücret ile “Toyota Asistaným” rahatlýðýný yaþayabiliyor.

SUV 4x4 segmentini Türk halkýna sevdiren Chevrolet Captiva modeli 2011 yýlýnýn Ocak-Temmuz döneminde 4.301 adetlik satýþa ulaþtý. Chevrolet, Temmuz ayýnda pazarýn düþmesine rað men, SUV 4x4 segmentinde Captiva modelinde pazar payýný % 30’a çýkarttý. Chevrolet, 2011 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 11.735 adetlik satýþ ile pazar payýný % 3,52 olarak gerçekleþtirirken 8. sýradaki yerini de korudu. Chevrolet, 2011 yýlý Ocak-Temmuz döneminde, geçen senenin ayný dönemine göre satýþlarýný % 58 arttýrdý.

Günde 12,53 TL’ye Geely

 SEAT, Allianz ve Vdf ile iþbirliðinde SEAT kul lanýcýlara özel bir kasko hizmeti geliþtirdi. 2001 model yýlý ve üstü bütün SEAT modelleri için geçerli olan SEAT Kasko’yla poliçe sahipleri birçok avantaj elde etmenin yaný sýra, muhtemel hasar onarýmlarýný yetkili SEAT servislerinde yaptýracaklarý için araçlarýnýn 2’nci el deðerini de koruyacak. 1 Aðustos’tan itibaren hizmete giren SEAT Kasko poliçeleriyle, araç sahipleri servisler de sunulan birçok avantajdan yararlanýrken, hasar onarýmýný yetkili servislerden aldýðý için aracý nýn 2. El deðerini de koruyabilecek.

Stratejik atýlým guladý. Güçlü finansallar, þirket yönetim yapýsý ve hedefleri gibi yönlerinin uluslar arasý nitelikte derecelendirme kuruluþu JCR Eurasia Rating tarafýndan kredi reytingi ve yatýrým yapýlabilir kategorilerinde baþarýyla deðerlendirildiðini belirten DRD Derindere Filo Kiralama CEO’su Yýldýrýcý, sektör ortalamalarýnýn çok üstünde aldýklarý bu olumlu deðerlen dirmenin 4 yýllýk stratejik planlarýyla ilgili aksiyonlarý için kendilerini daha da cesaretlendirdiðine dik kat çekti. Ýstanbul / Sedat Serdar

Citroen’den Aðustos fýrsatý

Subaru’ya özgü geleneksel Boxer motor

Seat Kasko ile ayrýcalýk

DRD Derindere Filo Kiralama’dan ÜLKEMÝZÝN % 100 yerli sermayeli büyük operasyonel filo kiralama kuruluþu olan DRD Derindere Filo Kiralama, 2011 yýlýnda 140 milyon Euro yatýrým yaparak 6 bin 800 adet yeni aracý kira sözleþmesiyle baðlamayý hedeflediklerini açýkladý. DRD Derindere Filo Kiralama CEO’su Aytekinhan Yýldýrýcý, 2010 yýlýnda 110 milyon Euro yatýrým yaparak 5 bin 650 adet yeni aracý uzun dönem kiralamada kullandýklarýný hatýrlatýrken, halen 14 bin aracý aþan etkin bir araç filosuna sahip olduklarýný vur-

Eðlence ve huzur

GEELY, Ramazan ayýnda geçerli olacak bir satýþ kampanyasýna imza attý. Kampanya kapsamýnda Geely’nin C sýnýfýndaki temsilcisi FC modeline günde 12,53 TL ödeyerek sahip olmak mümkün. 1,000 TL indirimle 24,750 TL’lik fiyat etiketiyle satýþa sunulan Geely FC modelinde bu tutarýn % 70’i kredilendirilebiliyor. Geely’nin bir baþka baþarýlý modeli Emgrand EC7’ye ise günde 18,54 TL ödeyerek sahip olmak mümkün. Geely Emgrand EC7 modelinin 28,990 TL’den baþlayan anahtar teslim fiyatýnýn % 90’lýk bölümüne Geely Finans’tan kredi kullanma imkâný da sunuluyor. Emgrand EC 7 modeli 2,899 TL gibi son derece düþük peþinatla ve 72 ay vadeyle satýþa sunuluyor.

DRD Derindere Filo Kiralama CEO’su Aytekinhan Yýldýrýcý

Volvo, menzil artýrýcý sisteme sahip elektrikli test otomobillerini geliþtirerek þirketin elektrifikasyon stratejisinde yeni bir adým attý.

Volvo elektrikle 1000 km menzilini zorluyor VOLVO, elektrikli otomobillerin fazladan 1000 km elektrikle çalýþmasýný saðlayan menzil artýrýcý sistemler geliþtiriyor. Volvo Car Corporation, menzil artýrýcý sisteme sahip elektrikli test otomobillerini geliþtirerek þirketin elektrifikasyon stratejisinde yeni bir adým attý. Bu otomobiller daha uzun mesafe elektrikle çalýþmalarýný saðlayacak içten yanmalý motorlara sahip. Ýsveç Enerji Ajansý ve AB tarafýndan desteklenen projeler, üç potansiyel teknoloji kombinasyonunu kapsýyor. Bu farklý konseptler 2012’nin ilk çeyreðinde test edilecek.

Volvo Car Corporation Güç Aktarým Sistemleri Baþkan Yardýmcýsý Derek Crabb, geliþtirilen menzil artýrýcý sistemler hakkýnda; “Bu, elektrifikasyona giderek daha fazla odaklandýðýmýz þu dönemde son derece heyecan verici bir atýlým. Batarya maliyeti ve boyutundan dolayý tüm elektrikli otomobiller hâlâ görece çok sýnýrlý bir elektrikle çalýþma menziline sahip. Menzil artýrýcý sayesinde elektrikli otomobilin fiili menzili 1000 kilometreye çýkarken karbondioksit emisyonu 50 g/km’nin altýnda veya çok altýnda oluyor” diyor.

Alfa Romeo MiTo’nun yenisi ÝTALYAN otomobil üreticisi Alfa Romeo’nun lüks küçük sýnýfta yer alan modeli MiTo’nun TCT kodlu çift kavramalý 6 ileri otomatik þanzýmanlý versiyonunun Yeni Serisi, 21 bin 950 Euro’dan baþlayan fiyatlarla Türkiye’de satýþa sunuldu. 135 HP güç üre ten 1.4 Multiair teknolojili benzinli motorla kombine e di len Al fa Ro me o Mi To’nun Yeni Serisi, sahip olduðu “City” ve “Sportivo” olmak üzere iki farklý donaným paketi ve sportif özellikleriyle farkýný ortaya koyuyor.

Roomster ve Yeti alma zamaný SKODA, VDF iþbirliði ile her bütçeye uygun farklý peþinat, vade oraný seçenekleri ile Roomster ve Yeti sahibi olmak isteyenler için birbirinden avantajlý kampanyalar sunuyor. Kampanyalardan en dikkat çekici olaný ise kredi faizi alýnmadan Roomster ve Yeti sahibi olma fýrsatý. Roomster ve Yeti için 12 ay süreyle 15 bin TL.’ye kadar kredi kullananlar hiç faiz ödemeyecekler. Roomster için 14 bin 300 TL. peþin ve 15 bin TL. krediyi seçenler “0” faiz oranýndan yararlanacaklar. Yeti için VDF kredi imkânýndan yararlanmak istemeyenler ilk 24 ay günlük 12 TL’ye gelen aylýk 389 TL, 23 ay 768 TL ve son ay 16 bin 600 TL balon ödeme seçeneklerini alternatif olarak seçilebilecek. Kampanya kapsamýnda 6 aydan 60 aya kadar vade seçenekleri ile araç fiyatýnýn yüzde 70 ve 75’ine kadar kredi kullanma imkânlarý da saðlanýyor.

Peugeot’dan artý garanti PEUGEOT, üretici garantisi bitiminde Peugeot güvencesi ile garanti þartlarýndan yararlanmaya devam etmek için akýlcý çözümler sunuyor. Aracý bir sigorta þirketi/ broker olmadan, doðrudan Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Þ. güvencesi ile sunulan Peugeot Artý Garanti, 2 yýllýk üretici garan tisi þartlarý ile ayný kapsamda sunuluyor. Peugeot Artý Garanti ile müþteriler araçlarýný satýn alýrken 2 yýllýk üretici garantisine ek olarak, garanti süresini 1 yýl ya da 2 yýl daha uzatabiliyorlar. 18 aydýr trafikte olan (0-18 ay) Peugeot modellerinin de faydalanabileceði Peugeot Artý Garanti, 7/24 Peugeot Assistance hizmetini de kapsýyor. Peugeot Artý Garanti için Peugeot Finans’ýn katkýlarýyla farklý ödeme/taksit imkânlarý sunuluyor.


12

15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

BALIKESÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI ) DOSYA NO: 2009/4135 ESAS. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI : Balýkesir ili Merkez Subay mahallesi, Ada: 3224, Parsel: 4'de kayýtlý Yüzölçümü : 363,35 m2, Cins: Arsa olan taþýnmazdaki, zemin ve 1. katta , 20/104 arsa paylý, (2) no lu baðýmsýz bölümdür. 1/2 Hisseli olup EKÝ (2) nolu kömürlüktür. NÝTELÝKLERÝ : Balýkesir ili merkez Bahçelievler mahallesi, Beyoðlu caddesi ile Güzel Sokak köþesindeki Gonca apartmanýnda No: 8 adresindeki binada zemin ve 1. katta dubleks dairedir. Bulunduðu bina betonarme tarzda 4 katlý olup, dýþ cephesi sývalý ve boyalý, çatýsý kiremit örtülüdür. Daire pencereleri PVC doðarama ýsýcamlý olup, Güzel Sokaða bakan köþe balkon PVC camekânlýdýr. Daire zemin giriþinde 1 oda, mutfak, hol, tuvalet olup, birinci katta 2 oda, banyo, tuvalet bulunmaktadýr. Isýtma sistemi doðalgazdýr. Yaþam mahallerinde tabanlar laminant parke, diðer yerler seramik kaplýdýr. Duvarlar plastik badanalý, iç kapýlar ahþap tablalýdýr. Mutfak dolaplarý mevcut olup, banyoda duvarlar dekorlu fayanstýr. Takribi kullaným alaný 115 m2 dir. Civarýnda elektrik, su, yol, okul, saðlýk hizmeti, halk pazarý vb. hizmetler mevcuttur. ÝMAR DURUMU : Ayrýk Nizamlý dört (4) katlý yapý müsaadesi almaktadýr. Bina Yüksekliði H= 12,50 m, Bina Derinliði = I=L-(K+H/2), Ön Bahçe Mesafesi K: 5,00 m. Komþu Mesafeler K: 3,00 m. Arka Bahçe Mesafesi: H/2 dir. KIYMETÝ : 50.000,00 YTL Birinci Satýþ günü : 21/11/2011 11:00-11:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 01/12/2011 11:00-11:10 Saatleri arasýnda Balýkesir 4. Ýcra Müdürlüðü (Balýkesir Adliyesi 3. Kat) Adresinde Açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen, kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla Yukarýda yazýlý yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2)- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satýþtan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masraflarý Alýcýya, 100,00 TL için Yüzde 0,02 aþan kýsým için Yüzde 0,01 Tellaliye resmi satýcý (borçluya) ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3)-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4)- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5)- Þartname, ilan, tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup rnasrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6)- Satýþa iþtirak edenlerin Þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. 29.07.2011 www.bik.gov.tr B: 50937

T. C. MERKEZ / KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/246 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Taþýnmaz Mal Taþýnmazýn Adresi : Kocaeli ili Kartepe ilçesi Þirinsulhiye Köyü Doðuþ sokak ile Tepe sokaðýn birleþtiði köþe baþý Taþýnmazýn Yüzölçümü : 990,86 m2 Taþýnmazýn Özellikleri : Kocaeli ili Kartepe ilçesi Þirinsulhiye köyü Köyiçi mevkii 154 ada 3 parselde kayýtlý arsa cinsli taþýnmaz üzerinde 2 katlý (dubleks) müstakil bina olup binanýn inþaat alaný 150 m2 dir. Isýnma þekli sobalýdýr. Bahçesinde muhtelif meyve aðaçlarý mevcuttur. Bahçenin çevresi taþ duvar ile çevrilidir. Ulaþým imkâný vardýr ve her türlü Belediye hizmetinden istifade etmektedir. Zemini saðlam, havasý temiz ve çok geniþ bir manzara ve görüþ açýsýna sahiptir. Kartepe Daðýnýn eteklerinde ve doðanýn içinde bulunmasý deðerini olumlu yönde etkilemektedir. Takdir Olunan Kýymeti : 200.000,00 KDV Oraný : % 18 1. Satýþ Günü : 30/09/2011 Cuma günü 10:30- 10:40 arasýnda 2. Satýþ Günü : 10/10/2011 Pazartesi günü 10:30 - 10:40 arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte KOCAELÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'nde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile yukarýda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkýlacaktýr. Bu arttýrmada da bu miktar elde edilememiþ ise taþýnmaz en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadarki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcý ve masraflarý, KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenleri þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/246 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K.126) 09/08/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 www.bik.gov.tr B: 52230

T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/278 Esas. Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalý Ümmü GÜNAL mirasçýlarý arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensin ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 106 ada 2 parsel sayýlý tarla niteliðindeki davalý Hüseyin Çoban adýna tapuda kayýtlý 5.908,63 m2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 5.908,63 m2 lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/278 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 09.05'e býrakýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 02/08/2011 www.bik.gov.tr B: 52039

ÝLAN KASTAMONU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2007 / 60 Talimat. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TAPU KAYDI : Kastamonu Ýli Merkez Ýlçesi. Ýnönü Mah. 2256 Ada, 176 Parsel, 79 Cilt 7774 sayfada kayýtlý 1.749,50 m2 yüz ölçümlü 10/300 Arsa Paylý, 10 nolu Bað. Bölüm Numaralý mesken Nitelikli taþýnmaz ÖZELLÝKLERÝ : Ana taþýnmaz Kastamonu ili Merkez ilçesi Ýnönü Mah. 2256 ada 176 parselde 1.479,50 m2 arsa üzerine 5-6 sene önce iki adet blok binadan B Blok B giriþi 4. kat 10 nolu baðýmsýz bölümdeki bir meskendir. Ana taþýnmaz bodrum + zemin + 4 normal kat olarak toplam 6 katlý olup, toplam alaný 150 m2 dir. Söz konusu taþýnmazýn bulunduðu bina; Kastamonu Salýpazarý semtinde, Kastamonu diþ saðlýðý hastahanesine, ana caddeye 100 metre mesafede müstesna bir semtte bulunmaktadýr. Posta adresi Ýnönü mah. Orhan Þaik Gökyay sokak Yaralý göz C Blok No: 17 Merkez/ Kastamonu adresidir. Ana taþýnmaz 150 m2 olup 1 oturma odasý, 1 yatak odasý, 1 çocuk odasý, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre ve hol, 1 banyo, lavabo ve wc'den ibarettir. Daire giriþ kapýsý çelik içerideki kapýlar ahþap ve pencereler ahþap görünümlü PVC doðramadýr. Islak alanlarda (wc ve banyo) zemin ve duvarlar seramik kaplamalý, duvar köþe birleþimleri kartonpiyer kaplý, odalarýn zemini laminant parke, antre ve holün zemini seramik döþeli, binaya doðal gaz gelmiþ olup söz konusu dairenin doðalgaz tesisatý kapýya kadar gelmiþ fakat daire içerisine doðalgaz baðlantýlarý yapýlmadýðýndan ýsýnma kalorifer ile saðlanmaktadýr. Taþýnmaz hakkýnda detaylý bilgi dosyasýndadýr. ÝMAR DURUMU : BL-5 Blok nizam 5 katlý konut alanýdýr DEÐERÝ : 130.000,00 TL (13/04/2011 Tarihiyle tespit edilen tutardýr.) Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ 30/09/2011 Cuma günü Saat 14:00 - 14:10 saatleri arasýnda Kastamonu Adliyesi mezat salonunda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetinin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla 10/10/2011 Pazartesi günü yine ayný saatler arasýnda Kastamonu Adliyesi mezat salonunda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse taþýnmaz en çok artýranýnýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyeninin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetinin % 20'si nispetinde pey akçesi (Türk Lirasý ve devlet tahvili dýþýndaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarý ile % 1 KDV, tapu alým harcý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr, aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderacatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ile satýþ ilanýnýn teblið edilemeyen alakadarlara ilanen teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur. 03.08.2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr B: 52348

T. C. ERMENEK 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/28 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 08/09/2011 Perþembe günü saat 14:00- 14:10'da Karayollarý 37. Þube Þefliði Ermenek/Karaman'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 13/09/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV.'nin, ihale damga vergisinin, taþýnýrýn teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý, tellaliyenin satýþ bedelinden ödeneceði, açýk artýrmanýn Türk Lirasý ile yapýlacaðý artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde Türk Lirasý vermelerinin þart olduðu satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/08/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 7.000,00 1 Adet 42 EV 589 Plakalý, 1998 Model Kapalý Kasa Kamyonet, FIAT Marka, DUCATO Tipli. Beyaz Renkli, Arka Kapýda, sað arka lastiðin olduðu yerde ve sol ön tampondan çarpma izi vardýr, Lastikleri aþýnmýþ durumda. (ÝÝKm. 114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 51941

T. C. ÇERKEZKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/206 Talimat. Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, kýymeti, satýþ gün ve saatleri, evsafý, 1- TAPU KAYDI : Tekirdað ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklý köyü, 880 Ada, 8 parselde kayýtlý 776.00 m2 yüzölçümlü arsa vasýflý ana taþýnmazda 60/237 arsa paylý Bodrum + Zemin Kat 29 Baðýmsýz Bölüm No'lu depolu iþyeri nitelikli taþýnmazýn tamamý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kapaklý Belediye Baþkanlýðý'nýn 03.02.2010 tarih ve 2010/440 sayýlý imar durum yazýsýna göre Bitiþik Nizam 6 (Altý) Kat imarlýdýr. Hali Hazýr Durumu ve Deðeri : Satýþa konu depolu iþyeri nitelikli taþýnmaz Bodrum, Zemin +5 kattan ibaret binada yer almaktadýr. Taþýnmazýn yer aldýðý bina bitmiþ ve oturulabilir durumdadýr. Binanýn dýþ cephesi BTB'lidir. Binada asansör olup kullanýlabilir durumdadýr. Satýþa konu taþýnmaz dükkân olarak kullanýlmakta olup Saray Çerkezköy yoluna cephelidir. Doðramalarý alüminyum, zemin döþemesi ise granit kaplýdýr. Taþýnmazýn bodrum katýna dükkân içinden iniþ verilmiþtir. Bodrum zeminden 1 metre yükseltildiði için ýþýk alacak þekilde pencereler konulmuþ olup kullanýþ açýsýndan gayet uygundur. Satýþa konu depolu iþyeri, bodrum katý 202 m2, zemin katý 353 m2 olmak üzere toplam 555 m2'dir. Kamu ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Muhammen deðeri : Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/142 Esas, 2010/261 Karar sayýlý ilamý ile 971.250 TL deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Saati : 14:00 - 14:10 2- TAPU KAYDI : Tekirdað Ýli, Çerkezköy Ýlçesi, Kapaklý Köyü , Çayýrlýk mevkii, 1304 Ada, 9 parselde kayýtlý 344.00 m2 yüzölçümlü iþyeri ve arsasý nitelikli taþýnmazýn tamamý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kapaklý Belediye Baþkanlýðý'nýn 03.02.2010 tarih ve 2010/440 sayýlý imar durum yazýsýna göre Bitiþik Nizam 5 (Beþ) Kat imarlýdýr. Hali Hazýr Durumu ve Deðeri : Satýþa konu taþýnmaz Çerkezköy Ýlçesi, Kapaklý Beldesi sýnýrlarý dahilinde Çerkezköy-Saray yoluna cepheli olup üzerinde yapý bulunmaktadýr. Bu yapý bordum ve zemin kattan oluþmakta oluþup toplam 446 m2'dir. Ýþyeri olarak kullanýlmaktadýr. Sývasý, boyasý, doðramalarý her þeyi yapýlmýþ durumdadýr. Kamu ve Belediye Hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Bina Bayýndýrlýk 2 b Grubu yapýlardandýr. Muhammen deðeri : Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/142 Esas, 2010/261 Karar sayýlý ilamý ile arsa deðeri 206.400.-TL ve bina deðeri 123.096.-TL toplamý 329.496.TL deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Saati : 14:15 - 14:25 3-TAPU KAYDI : Tekirdað ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklý Köyü, Çayýrlýk Mevkii, 1304 Ada, 10 parselde kayýtlý 647,00 m2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Kapaklý Belediye Baþkanlýðý'nýn 03.02.2010 tarih ve 2010/440 sayýlý imar durum yazýsýna göre Bitiþik Nizam 5 (Beþ) Kat imarlýdýr. Hali Hazýr Durumu ve Deðeri : Satýþa konu arsa vasfýndaki taþýnmaz Kapaklý Belediyesi sýnýrlarý içerisinde yer almakta olup Çerkezköy-Saray yolu üzerindedir. Üzerinde gezer vinç ve kantar bulunmakta olup inþaat amaçlý kullanýlýr durumdadýr. Kamu ve Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Muhammen deðeri : Çerkezköy Ýcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/142 Esas, 2010/261 Karar sayýlý ilamý ile arsa deðeri 388.200.-TL , kantar 20.000.-TL, gezer vinç 40.000.-TL olmak üzere toplam 448.200.-TL deðer takdir edilmiþtir. Satýþ Saati : 14:30 - 14:40 1. Satýþ (10.10.2011 - Pazartesi) günü saat; 14:00'dan 14:40'a kadar, Çerkezköy Ýcra Müdürlüðü Kaleminde her bir taþýnmazýn yanýnda yazan saatlerde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa mecmuunu ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir

Y

GEÇMÝÞ OLSUN ve TAZÝYE Rize/ Pazar'lý eski Çorum ve Trabzon Ýþçi Bulma Kurumu müdürü

Lütfü Aksu Aðabeyimizin rahatsýzlýðýný öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, oðlu

Mehmet Said Aksu

'nun

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ömer Morgül / ADAPAZARI T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/279 Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalýlar Hatice Canbolat, Emine Yýlmaz, Rukiye Bolat arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensin ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 103 ada 275 parsel sayýlý bahçe niteliðindeki davalýlar Hatice Canbolat, Emine Yýlmaz, Rukiye Bolat adlarýna tapuda kayýtlý 12.167,22 M2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 4.369,56 m2 lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/279 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 09:25'e býrakýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 02/08/2011 www.bik.gov.tr B: 52038

T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/277 Esas. Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalý Hüseyin ÇOBAN arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensin ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 105 ada 12 parsel sayýlý tarla niteliðindeki davalý Hüseyin Çoban adýna tapuda kayýtlý 1.326,4 m2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 439,17 m2 lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/277 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 10:05'e býrakýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 03/08/2011 www.bik.gov.tr B: 52040

T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/276 Esas. Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalý Ali Özcan mirasçýlarý arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensin ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 103 ada 302 parsel sayýlý tarla niteliðindeki davalýlar murisi Ali Özcan adýna tapuda kayýtlý 10.007,65 m2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 2.479,17 m2 'lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/276 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 10:20'ye býrakýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 01/08/2011 www.bik.gov.tr B: 52042

T. C. KOZAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/275 Esas. Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu ile davalý Tenzile ÇELÝK arasýnda mahkememizde görülmekte olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn duruþma ara kararý gereðince; Adana ili Kozan ilçesi Kýzlarsekisi köyü 104 ada 1 parsel sayýlý bahçe niteliðindeki davalý Tenzile Çelik adýna tapuda kayýtlý 11.863,84 m2 yüz ölçümlü taþýnmazýn 11.863,84 m2 lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2011/275 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ, duruþmasý 21/10/2011 tarih günü saat 09.35'e býrakýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 03/08/2011 www.bik.gov.tr B: 52043 bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile gayrimenkuller (20.10.2011 - Perþembe) günü ayný yer ve her bir taþýnmazýn yanýnda yazan saatlerde ikinci açýk artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilmemiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddetin sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmuþ ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarý toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþer. 2- Açýk arttýrmaya katýlmak isteyenlerin, takdir edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn (muhammen bedelin % 20'si ile sýnýrlý olarak) % 20'si oranýnda pey akçesi (nakit memleket parasý) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn "þartsýz kesin ve süresiz" (dosya numarasý belirtilerek) teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. 3- Satýþ peþin para iledir. Alýcý isteðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhaleye itiraz vaki olmasý halinde dahi (alacaðýna tekabül eden satýþ bedelini müþteri sýfatýyla ödemekte imtina etmek suretiyle (alacaðýna) mahsuben ihale yapýlmamýþ olmasý þartý ile) satýþ bedeli nakden icra veznesine yatýrýlýr. (Md.134/4), Katma Deðer Vergisi, (150 metreye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasýna raðmen iþyeri olarak kullanýlmýþ dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel, arsa ve binalarda % 18 olarak), ihale damga vergisi, alýcý adýna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcý satýn alana ait olacaktýr. Birikmiþ emlak vergisi, tellaliye ve satýcý adýna tahakkuk edecek tapu harçlarý satýþ bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. 4- Ýhaleye iþtirak edenlerin icra satýþ dosyasý, tapu kaydý, þartname, ilan ve tebligatlarý incelemek suretiyle ihaleye katýldýðý, kabul ettiði, mükellefiyetleri nazara aldýðý kabul edilir, ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi halde haklarý tapu ve sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 5- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca satýþ bedelini yatýrmasý için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce teminat bedelinden alýnacaktýr. -ÝÝK 127. MADDESÝNE GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarýn, teblið imkânsýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere teblið olunur. Uygulama aykýrýlýðý nedeniyle, alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinin ÝÝK 138. md. cümlesinde ipotek alacaklýsýna ödenmesi durumunda, alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK 142. md. Göre þikâyet ve itirazlarý olanýn, bu hakkýný 7 gün içinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri ÝÝK 83, 100, 142, 151, MK 789, 777 maddelerine göre ayrýca ilanen teblið olunur. Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý; baþkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüðümüzün 2010/206 Talimat sayýlý dosyasýndan bilgi alabilecekleri ilan olunur. 09.08.2011 NOT: Tapuda adresi olmayanlara iþbu gayrimenkul Satýþ ilaný teblið yerine kaimdir. (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik: Örnek No: 27 www.bik.gov.tr B: 52271


SPOR

Y

15 AÐUSTOS 2011PAZARTESÝ

13

Arda için Atletico Madrid'de bir ilk MÝLLÝ FUTBOLCUNUN SALI GÜNÜ SAAT 13.30'DA TANITILACAÐI ETKÝNLÝKTE TARAFTARLAR VÝCENTE CALDERON STADI'NDA SAHA ÝÇÝNE ALINACAK. ÝSPANYA'NIN Atletico Madrid kulübü, bu zamana kadar transfer ettiði futbolcularda hiçbir zaman yapmadýðý bir uygulamayý Arda Turan için hayata geçirerek, milli futbolcunun tanýtýmýnda taraftarlarý da sahaya alacak. Arda'nýn Atletico Madrid takýmýnda büyük beklentiler meydana getirdiði ve taraftarlarýn da heyecan duyduðunu düþünen kulüp yöneticileri, 16 Aðustos Salý günü Ar-

da'ya özel bir tanýtým yapacak. Basýnýn ve taraftarýn gözünde takýmýn yýldýz oyuncularýndan biri haline getirilmek istenen Arda, salý günü TSÝ 13.30'da Vicente Calderon Stadý'nýn VIP bölümünde ilk olarak gazetecilere tanýtýlacak. Milli futbolcu, daha sonra kýrmýzýbeyazlý formasýný giyerek sahaya inecek ve hem basýna poz verecek hem de taraftarlarýyla bir araya gelecek.

16 Aðustos Salý günü Vicente Calderon Stadý'nda Arda Turan'a özel bir tanýtým yapacak. FOTOÐRAF: A.A

ÝLK DEFA SAHAYA ÝNECEKLER Geçmiþteki futbolcu tanýtýmlarýnda taraftarlarýn sahaya inmesine izin vermeyen Ýspanyol kulübü, bu kez isteyen taraftarýn Arda ile birlikte olmasýný saðlayacak. Atletico Madrid'in Arda'yla ilgili özel uygulamasýnýn altýnda yatan sebebin baþýnda, Türk futbolcunun medyatikliðinin ön plana çýkartýlýp kulübe sponsorlar çekebilme arzusunun olduðu öne sürülüyor. Bu arada, Madrid'de otelde kalmaya devam eden ve ev arayýþlarýný sürdüren Arda, sað üst adalesindeki sakatlýðýyla ilgili tedavisine baþladý. Atletico Madrid'in doktoru Jose Maria Villalon ve fizik tedavi uzmaný Esteban Arevelo gözetimde çalýþmalarýna baþlayan Arda'nýn, birkaç gün içerisinde takýmla birlikte antrenmanlara çýkabileceði ifade ediliyor. 10 NUMARAYI REYES KAPTI Öte yandan, Atletico Madrid'de Arda Turan'ýn almasý beklenen 10 numaralý formanýn Antonio Reyes'e verilmesi dikkati çekti. Atletico Madrid'in geçen hafta Recreativo'ya karþý oynadýðý ve 2-1 kazandýðý özel kupa maçýnda Reyes'in, normalde 19 olarak taþýdýðý sýrt numarasý yerine 10 numarayý aldýðý görüldü. Ýsyanyol takýmýnda 10 numaralý formayý daha önce Arjantinli Kun Agüero giyiyordu.

F.BAHÇE BUGÜN ALMANYA YOLCUSU FENERBAHÇE Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýk kampý için bugün Almanya'ya gidecek. Spor Toto Süper Lig'in baþlangýcýnýn 9 Eylül'e ertelenmesinin ardýndan 10 gün izin yapan ve 5 Aðustos'ta Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yeniden çalýþmalara baþlayan sarýlacivertliler, bugünü izinli geçiriyor. Fenerbahçe, yarýn öðle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'nýn Münih kenti-

ne gidecek. Münih kenti yakýnlarýndaki Bad Gögging bölgesinde 24 Aðustos'a kadar 10 gün kamp yapacak sarýlacivertliler, bu dönemde 3 hazýrlýk maçý oynayacak. Fenerbahçe, ilk hazýrlýk maçýný 16 Aðustos Salý günü Bundesliga ekiplerinden Nürnberg takýmý ile yapacak. Yerel saat ile 18.30'da baþlayacak karþýlaþma, Nürnberg'teki 45 bin kiþilik Easy Credit Stadyumu'nda oynanacak. Sarý-lacivertliler, Ýtalya'nýn Serie A

takýmlarýndan Palermo takýmý ile yapacaðý maç için 21 Aðustos Pazar günü Ýtalya'ya gidecek. Ayný gün Palermo kentindeki Renzo Barbera Stadyumu'nda yapýlacak karþýlaþmanýn ardýndan Fenerbahçe, 22 Aðustos Pazartesi günü Almanya'ya dönecek. Sarý-lacivertliler, 24 Aðustos Çarþamba günü de Almanya'nýn 1860 Münih takýmý ile bir hazýrlýk maçý daha yaptýktan sonra ayný gün Türkiye'ye dönecek.

Basketbolda, Ýzmir'de dün sona eren Spor Toto World Cup 10'a katýlan A Milli Takýma, Ýzmirli sporseverler büyük ilgi gösterdi. FOTOÐRAF: A.A

‘12 Dev Adam’ üzdü YOÐUN ANTRENMAN PROGRAMINDAN ÇIKAN AY-YILDIZLI EKÝP, AVRUPA BASKETBOL ÞAMPÝYONASI ÖNCESÝNDE OYNADIÐI ÝZMÝR'DEKÝ TURNUVADA 1 GALÝBÝYET, 2 YENÝLGÝ ALDI. MÝLLÝLERÝN EN SKORER OYUNCUSU 13,33 SAYI ORTALAMASIYLA ÖMER ONAN OLDU 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda Ýzmir'deki Spor Toto World Cup 10'da üç maç oynayan A Milli Takým, organizasyonu 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamladý. Halkapýnar Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde Ukrayna'yý 69-65 yenen Ay-yýldýzlýlar, daha sonra Almanya'ya 79-72, dün de Sýrbistan'a 83-58 yenildi. Turnuva boyunca, sakatlýklarý süren Semih Erden ve Ömer Aþýk'tan faydalanamayan milli takýmda geçen ay apandisit ameliyatý olan Sinan Güler, sadece dünkü Sýrbistan maçýnda forma giydi. Bu oyuncular dýþýnda Hidayet Türkoðlu, Kerem Tunçeri ve Cenk Akyol da sakatlýklarý nedeniyle belli süreler dinlendirildi. Yoðun antrenmanlar programýyla 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'na hazýrlanan A Milli Takým'ýn yorgunluðu, oynadýðý ilk hazýrlýk maçlarýndaki istatistiklere de yansýdý.

TURNUVADAKÝ ÝSTATÝSTÝKLER 3 maçta rakip potaya 199 sayý atan A Milli Takým, 2 sayýlýk atýþlarda yüzde 38,8, 3 sayýlýk atýþlarda ise yüzde 34'lük isabet saðlayabildi. 58'i savunma 30'u hücum olmak üzere 88 ribaund alan milliler, 27 asist, 23 top çalma ve 33 top kaybýyla mücadele etti. Sýrbistan karþýsýnda sadece yüzde 15 üç sayýlýk isabeti saðlayabilen milli basketbolcular Ukrayna maçýný yüzde 33'lük 2 sayý isabetiyle tamamladý. Milli takýmýn en skorer oyuncusu 13,33 sayý ortalamasýyla mücadele eden Ömer Onan olurken, Furkan Aldemir 5,67 ribaund, Emir Preldzic 2,33 asist, Oðuz Savaþ da 1,67 blok ortalamalarýyla bu alanlarda takým içinde birinci oldu. Enes Kanter, Doðuþ Balbay, Ýzzet Türkyýlmaz, Emir Preldzic ve Furkan Aldemir ise ilk kez A milli formayý giymenin heyecanýný yaþadý.

Hazýrlýk programý ÝZMÝR'DEKÝ turnuvanýn ardýndan Ýstanbul'a dönen ve çalýþmalarýna yarýndan itibaren Ýstanbul'da devam edecek A Milli Takým, 18 Aðustos Perþembe günü Almanya'da düzenlenen turnuvaya katýlmak üzere bu ülkeye gidecek. Ev sahibi ülkenin yaný sýra Belçika ve Yunanistan'ýn katýlacaðý turnuvada ikinci hazýrlýk turnuvasýný oynayacak A Milli Takým, 22 Aðustos Pazartesi günü tekrar Ýstanbul'a gidecek. Milli takým, Karadað, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nýn yer alacaðý Adidas Ýstanbul Cup 2 ile turnuva maçlarýný tamamlayacak. Ay-yýldýzlý ekip, hazýrlýk maçlarýný oynadýktan sonra 3 gün daha Ýstanbul'da çalýþacak ve 29 Aðustos Pazartesi günü 2011 Avrupa Þampiyonasý'na katýlmak üzere Litvanya'yagidecek.

Güneþ: Avrupa sahnesinde zoru baþarmak istiyoruz

Þenol Güneþ, "Trabzonspor'un tarihinde yeni bir sayfa açmanýn peþindeyiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmý ile karþýlaþacak Trabzonspor'un teknik direktörü Þenol Güneþ, Avrupa sahnesinde zoru baþarmak istediklerini ve tarihlerinde yeni bir sayfa açmanýn peþinde olduklarýný bildirdi. Güneþ, Trabzonspor Dergisi'nin aðustos ayý sayýsýndaki yazýsýnda, Avrupa kupalarýyla baþladýklarý yeni sezonun camialarýna baþarý ve mutluluk getirmesini dilediklerini belirtti. Þampiyonlar Ligi ön elemesiyle baþlayan mücadelelerinin UEFA Ligi play-off aþamasýyla sürdüðüne deðinen Güneþ, ''Portekiz'in tecrübeli temsilcisi Benfica'ya karþý oynadýðýmýz iki müsabakada aleyhimize hakem hatalarý yaþandý, bunlar belki turu kaybetmemize yol açtý ancak böyle durumlarla da baþa çýkmasýný bilmeliyiz. Hakeme raðmen daha iyi oynamanýn peþinde olmalýyýz. Bu tarz üst düzey maçlarda basit hatalar yapmamalýyýz'' ifadesini kullandý.

Genel itibarýyla baktýklarýnda rakibe ve skora göre oynamada sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getiren Güneþ, ''Avrupa Ligi'nde de rakibimizle önemli müsabakalara çýkacaðýz. Benfica ile olduðu gibi ilk maçý deplasmanda oynayacaðýz. Rakibimizin önemli bir takým olduðunu biliyoruz. Biz Avrupa sahnesinde zoru baþarmak istiyoruz. Trabzonspor'un tarihinde yeni bir saya açmanýn peþindeyiz'' dedi. Güneþ, bu hedeflere ulaþmak için daha fazla çalýþmalarý gerektiðinin de bilincinde olduklarýný belirterek, þunlarý kaydetti: ''Bunu hedeflerken amacýmýza ulaþmak için daha fazla çalýþmamýz gerektiðinin de bilincindeyiz. Portekiz'e olduðu gibi Ýspanya'ya da önce futbol oynamaya, ardýndan bizden beklenen sonucu almaya gideceðiz. En önemli avantajýmýz olan kazanma isteðimizi sahaya yansýtmak düþüncesindeyiz.''

TÜRK-YUNANDOSTLUÐUSPORLAPEKÝÞECEK TÜRK VE YUNAN TAKIMLARI EKÝM AYINDA ÝSTANBUL'DA YAPILACAK TURNUVADA KARÞILAÞACAK. TÜRK-Yunan dostluðu Ýstanbul'da ekim ayýnda yapýlacak spor organizasyonlarýyla pekiþecek. ''Two Nations Cup'' adýyla basketbol ve kürekte düzenlenecek organizasyonla Türk ve Yunan takýmlarý sahne alacak. Organizasyon kapsamýnda basketbolda yapý-

lacak ve Türkiye ile Yunanistan'ýn önemli takýmlarýnýn katýlacaðý turnuva özellikle ilgi çekecek. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda 12 Ekim tarihlerinde gerçekleþtirilecek organizasyona Türkiye'nin ve Yunanistan'ýn 4 önemli takýmý katýlacak. Turnuvada Beko Basketbol Ligi'nde son yýllarda þampiyonluða ambargo koyan Fenerbahçe Ülker ile Anadolu Efes, Yunanistan'dan ise

THY Avrupa Ligi'nin son þampiyonu Panathinaikos'un yaný sýra Olympiakos mücadele edecekOrganizasyonda Türk takýmlarý Yunan takýmlarýyla karþý karþýya gelecek. 1 Ekim'de Anadolu EfesPanathinaikos, Fenerbahçe ÜlkerOlympiakos maçlarý oynanacak. 2 Ekim tarihinde ise Anadolu EfesOlympiakos ve Fenerbahçe ÜlkerPanathinaikos karþýlaþmalarý yapýlacak.

Avrupa Basketbol Þampiyonasý hazýrlýklarý kapsamýnda Ýzmir'deki Spor Toto World Cup 10'da A Milli Takýmýn en iyisi Emir Preldziç oldu. FOTOÐRAF: A.A

Endiþe edilecek bir þey yok ENDER: AVRUPA ÞAMPÝYONASINA KADAR HAZIR OLURUZ. ÖMER: TAKIMDA ÇOK SAKAT OYUNCU VAR. ÖNÜMÜZDE DAHA ZAMAN VAR. OÐUZ: DERSLER ÇIKARMALIYIZ. BASKETBOL A Milli Takým'ýn menajeri Harýn Erdenay, ''Ýstediðimiz sonucu alamadýk'' dedi. Harun Erdenay, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 3 gün süren turnuvada ilk hazýrlýk maçlarýný oynadýklarýný belirterek, ''Ýstediðimiz sonucu alamadýk. Ama hazýrlýk olarak görüyoruz. Daha önceki senelerde olduðu gibi hem antrenman tempomuzu hem maç tempomuzu sürdürdük. Þu anda sakatlarýmýzýn iyileþmesi için uðraþacaðýz. Ömer Aþýk, Semih Erden'in sakatlýk-

larý vardý. Sinan bu maçta biraz süre aldý. Bu sakatlarýmýza Hidayet ve Cenk eklendi. Ama onlarý da kadromuza katýp hazýrlýklarýmýza en iyi þekilde devam edeceðiz'' dedi. Milli basketbolcu Ender Arslan, Avrupa Þampiyonasý'na en iyi form düzeyinde gideceklerine inandýklarýný, kendilerini desteklemeye gelen Ýzmirlilere istedikleri oyunu sergileyemediklerini ancak þampiyonaya en hazýr halde gideceklerini kaydetti. Ömer Onan ise turnuvada istedikleri

þekilde oynayamadýklarýný, çok sakat oyuncularýnýn bulunduðunu ancak önlerinde zamanýn da olduðunu söyledi. ''Endiþe edecek bir þey yok'' diyen Ömer Onan, ''Yavaþ yavaþ hazýrlanacaðýz, önümüzde zaman var. Ýnþallah en kýsa zamanda istediðimiz hale geliriz'' diye konuþtu. Oðuz Savaþ, bu turnuvadan alacak dersleri olduðunu belirterek, ''Buradaki hatalarý en aza indirmemiz gerekiyor. Avrupa Þampiyonasý'na en hazýr þekilde gideceðiz'' dedi.


Y

Ey Muizz-i Rafi’! Ýrademi bana býrakma! Nefsimi bana býrakma! Ýzzetimi bana býrakma! Göz açýp kapayýncaya kadar dahi olsa beni nefsimin eline býrakma! Bana hilâfet þerefi lütfettiðin gibi, ibadet þerefi de bahþet! Beni ahsen-i takvim ile muazzez kýldýðýn gibi, izzetimi rükû ve secde ile ref’eyle! Secdeden hissemi teksir eyle! Nefsimi namaza tehdî eyle! Kusurlarýmý, hatalarýmý maðfiret eyle! Âmin!

15 RAMAZAN 1432 15 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ

Temel ile Ýdris yine sohbet etmektedirler. Temel: “Ula Ýdrus, Ramazan evvelinde bize gel de oturalum.” “Ula Temel oturup da ne edeceðuz?” “Ula bilmey misun, Ramazanýn evvelinde rahmet yaðacak..” “Peki ortasýnda ne edeceðuz?” “Ula Ýdris inþâalllah maðfiret olacaðuz.” “Peki ahirinde ne olacaðuz?” “Ula Ýdris inþaallah kurtuluþa ereceðuz.” “Ula Temel kýsa zamanda zengun olduk hiç böyle kâr görmemiþtum.”

SEMA CEYHAN

SÜLEYMAN KÖSMENE

ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN

amazan’ýn, ibadet olmayan iþâretlerinden biri de davuldur. Çocukluðumuzda gece davul çalýnca anlardýk ki, Ramazan gelmiþ, oruç tutmak için Müslümanlar yataklarýndan kalkacaklar. Osmanlý devrinde, çalar saat v.s gibi âletlerin olmadýðý zaman, Ramazan ayýnda Müslümanlarý sahura kaldýrmak için ihdas edilen bu davul çalma hadisesi günümüze kadar gelmiþtir. Çocukluðumuzun Ankara’sýnda, bizim mahallemizde davulcu olmadýðý zaman, mahalleli birisi tarafýndan, gaz tenekesi ile de olsa bu iþ yapýlýrdý. O zamanlar sahur vaktinde davullar, insanlarý çok rahatsýz etmeyen ritmlerde ve maniler eþliðinde çalýnýrdý. Ama þimdi maalesef, bu iþi bir rant haline getirilen ve kulaklarý týrmalayýcý bir halde çalýnan da-

R

Ramazan davulu vuldan, çok insan rahatsýz olmaktadýr. Hatta öyle ki, eskiden her mahallenin bir davul çalaný varken, iþ þimdi öyle bir ticarete dökülmüþ ki, adam kamyonetin üzerine çýkmýþ, dört bir tarafý davul çalarak dolaþýp, bir kaç mahalleden para kazanmak derdine düþmüþ. Bir de, bazý yerlerde Ramazanýn daha haftasý dolmadan, iftar vaktine yakýn kapý kapý dolaþarak bahþiþ toplanýyor. Hatta bunu bazýlarý arsýzcasýna, sanki vatandaþ mecburmuþ gibi yapýyor. Sahura kalkma iþi bugünkü teknolojik imkânlarla (çalar saat, cep telefonu v.s) çok kolay ve rahat yapýlmaktadýr. Bundan dolayý da, her ne kadar Ramazanýn iþâretlerinden olsa da, Ramazan davulunun bugünkü durumu biraz þaibeli bir hâl almýþtýr.

Âlimlerin acbü'z-zeneble ilgili kullandýklarý terimler ACBÜ’Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN

in bilginlerinin acbü’z-zeneb konusunda “aslî ecza”, “fuzulî ecza”, “zerrat-ý asliye”, “cevher-i ferd”, “çürümeyen maddî öz”, “en son çürüyen kemik”, “’nüve” ve “tohum” son olarak “nefs” terimlerini kullandýklarýný görüyoruz. Bunlarýn anlam benzerlikleri dolayýsýyla azaltýlmalarý mümkündür. Bir de bugünün bilimsel terimleriyle karþýlýklarýnýn kurulmasý her ilim alanýnýn meraklý araþtýrmacýlarý için de faydalý olacaktýr. Bunun için insanýn vücudunun bir ömür boyu kullandýðý madde ve malzemeleri görelim: Bir insanýn 70 yýl yaþadýðýný ve 75 kg aðýrlýðýnda olduðunu varsayalým. Ýþte böyle bir insan ömür boyu susuz deðerler üzerinden 14 ton karbohidrat, 2,5 ton protein ve 2,5 ton yaðý gýda maddesi olarak tüketir. Bunlar için aldýðý su miktarý ise 50 tondur. Böylece toplam olarak 19 ton gýda maddesini 50 ton suyla tüketir. Bu miktarlarýn toplamý yaklaþýk 70 ton olup 70 yýl yaþayan bir insanýn ömrüne bölündüðünde genel bir ifadeyle bir insan vücudu yýlda 1 ton gýda maddesi ve su almakta, yani tüketmektedir. Þimdi din bilginlerinin kullandýðý terimleri bu örnek üzerinde açýklamaya çalýþalým: a) Acbü’z-zeneb’i Gazali “nefs” olarak deðerlendirmiþtir. “Hayatýn olmadýðý yerde nefs de yoktur” diyen Deysani’nin görüþünden (Kitabu’r-Ruh, s. 255) hareket edersek bu durumda

D

acbü’z-zeneb her bir insanýn hem ilk yaratýlýþýnda, hem de ikinci yaratýlýþýnda bizim adýna hücre dediðimiz, bir alana ineriz. Bugünün bilimsel isimlendirmesiyle her insana özgü olan “zigot” seviyesidir. “Nefs ve onu tesviye edene (91/7)” âyetine tamamen uygun düþmektedir. b) “Aslî ecza”yý Hüseyn-i Cisrî, ömrün baþlangýcýndan sonuna kadar baki olan ecza olup “fuzulî ecza” deðildir þeklinde tanýmlamýþtýr. Buna göre “aslî ecza” bir insanýn kendi aðýrlýðýný oluþturan miktar anlamýna gelmektedir. Yani sabit kalan insan vücududur. “Fuzulî ecza” yani fazlalýklar dediði iþte bu 70 tonluk miktardýr. Böylece “aslî ecza” 75 kg, “fuzulî ecza” ise 70 ton olandýr. Buradan anlaþýlýyor ki insanýn ikinci yaratýlýþý dünyadaki yapýsý kadar olacaktýr. c) “Zerrat-ý asliye” ise insan vücudundaki temel elementlerdir. Bunlarýn çeþidi yaygýn olarak 30 civarýnda verilmektedir. Daha fazla olduðunu ifade eden kaynaklar da vardýr. Zerrat-ý asliye’de hem element çeþitliliði, hem de bu elementlerin farklý miktarlarda kullanýlýþý önemlidir. d) Rakraki ise, “cevher-i ferd” terimi ile “bu dünya yaratýþýndan geri kalan ve deðiþmeyen baþkalaþmayanlar” tanýmýný getirmiþtir. Bu ise bir “ferdi” oluþturan elementlerin toplam miktarý anlamýnda anlaþýlabilir. Din bilginlerinin kullandýðý terimleri açýklamaya devam edeceðiz.

Hürriyet kapýsý RAMAZAN’DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM

lk bakýþta oruç gibi þahsî bir ibadetle hürriyet arasýnda ne gibi bir bað olabilir diye düþünülebilir. Evet, oruç ile hürriyet arasýnda çok yakýn ve çok önemli bir iliþki vardýr. Zira ibadet, imaný olan kiþilere mahsustur. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “Hürriyet imanýn bir hassasýdýr.” Yani imanýn bir özelliði de insaný hürriyetine kavuþturmasýdýr. Ýmansýz kalp, küfrün eline esir düþmüþtür. Ýman kalbe girer ve yerleþirse, orada küfür barýnamaz. Oruç tutan bir insan, evvela nefsinin esaretinden kurtulur. Gün boyu oruç tutarak nefsine

Ý

savaþ açmýþ olur. Peygamber Efendimizin (asm) kastettiði büyük cihadýn en büyük mücadelelerinden birisi oruç cephesinde cereyan etmektedir. Ýþte mü’min, iftar vaktinde ise bu büyük savaþý kazanmanýn zafer sevincini yaþamaktadýr. Ýnsanýn bir baþka düþmaný olan þeytan da Ramazan ayýnda zincire vurulduðu için, insan þeytanýn da tasallutundan kurtulur. Böylece imanýn mahalli olan kalp kendini daha özgür hisseder. Oruç imaný kuvvetlendirir, iman hürriyeti ziyadeleþtirir. “Ýman ne derece kuvvetli olursa, hürriyet o derece parlar.”

Ýbadetlerin özü, iliði: Duâ BÝR ÂYET- BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI

“Kullarým sana, beni sorduðu vakit, de ki: ‘Ben muhakkak ki onlara yakýným. Duâ edenin duâsýný iþitir ve ona cevap veririm. O halde kullarým da benim dâvetime uysunlar ve bana inansýnlar, umulur ki doðru yolu bulurlar.’” (Bakara: 2/186) ivayete göre sahabelerden bazýlarý “Allah nerede?” diye sormuþlardý. Bunun üzerine bu âyet indi. Bu âyette duâ ve duâya icabet üzerinde duruluyor. Ýnsan aciz ve zayýf olarak yaratýlmýþtýr. Fakat belâlarý ve musîbetleri çoktur. Arzularý ebede kadar uzandýðý halde onlarý yerine getirecek gücü yoktur. O halde belâ ve musîbetlere karþý kendisine yardým edecek ve kendisinin ebediyete uzanan arzularýna, isteklerine cevap verecek her þeyi iþiten, her þeye gücü yeten bir Yaratýcýya ihtiyaç vardýr. O da Allah’týr. Duâ ibadetin özüdür, iliðidir. Duâ bir kulluk görevidir. Bu âyette Allah kullarýnýn kendisine duâ etmesini emrediyor. Biz ona her zaman duâ etmeliyiz. Fiilî duâmýzý yapmayý ihmal etmeden, kavlî duâmýzý da her zaman yapmalýyýz, isteklerimizi O'ndan istemeliyiz. Hadislerde elini açýp duâ eden bir kula cevap vermemekten Allah’ýn hicab edeceði buyrulmaktadýr. Zaten âyet de her duâya “cevap verileceðini” bildiriyor. Dikkat edilirse, “Her duâyý kabul ederim” buyurmuyor. Ama “Her duâya icabet ederim.” buyruluyor. Bir hadis-i þerifte Peygamber Efendimiz (asm) þöyle buyuruyor: “Bir Müslüman bir günah iþlemediði bir anda ve sýlay-ý rahmi kesmediði zamanda Allah’a duâ ederse, üç durumdan birisini Cenâb-ý Hak ona verir. Bunlardan birincisi duâsýný o anda kabul etmesi ve o insana istediðini vermesidir. Diðeri, duâyý ahiret için kabul etmesi, dünyada vermemesidir. Bir diðeri de o duâ sebebiyle bir kötülüðü ondan uzaklaþtýrmasýdýr.” (Ýbn-i Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, I. 271-272) Bu durumda hiçbir mü'min “Ben duâ ettim de duâm kabul olunmadý” dememelidir. Çünkü Allah bazen duâyý bu dünya için kabul etmez, ama ahiret için kabul eder, daha iyi bir þekilde kabul eder. Ya da bize gelecek bir kötülüðü engeller. Bu þekilde kabul etmiþ olur. O bizi bizden daha iyi biliyor. Bu yüzden bizim görevimiz duâ ederek, kulluk görevimizi yerine getirmektir. Hazret-i Peygamber (asm) duâda acele edilmemesini de bize tavsiye etmektedir. Duâda acelenin ne olduðu sorulunca da, “Bir kimsenin ‘Ben duâ ettim. Duâm kabul olunmadý’ diyerek duâyý býrakmasýdýr” buyurmuþtur. (Ýbn-i kesir, a.ge., I, 272) O halde duâda acele etmeyelim. Duâ eden insan Allah’ýn kendisini duyduðunu hissetmelidir. Ýþte o takdirde Allah’ýn kendisine çok yakýn olduðu düþünecek ve huzur bulacaktýr. Ýþte duâya en büyük cevap da insanýn içindeki huzursuzluðun duâ dolayýsýyla ortadan kalkmasý ve bir ünsiyete dönüþmesidir. Duâmýz dünyevî olarak kabul edilmediði zaman, duâyý býrakmayalým. Ve duânýn bir kulluk görevi olduðu düþünerek duâya, Allah ile birlikte olmaya devam edelim.

R


15 Ağustos 2011  

Yeni Asya'nın 15 Ağustos 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you