Page 1

Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine dikkat çekiyor. Haberi sayfa 12’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ELÝF ekimizi bugün bayinizd e isteyiniz n .

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR / 75 Kr

SAYI: 14.890

www.yeniasya.com.tr

STANDARD AND POOR'S, NOTUNU DÜÞÜRDÜ

Afrika’ya yardým vakti

ABD’nin notu ilk kez negatif u­ U­lus­la­ra­ra­sý­kre­di­de­re­ce­len­dir­me­ku­ru­lu­þu­Stan­dard and­Po­or’s,­dün­ya­nýn­en­bü­yük­e­ko­no­mi­si­ABD’nin­“A­A­A”­o­lan­u­zun­va­de­li­kre­di­no­tu­nu,­ta­ri­hin­de­ilk­kez­dü­þü­re­rek­“A­A”ya­çek­ti,­kre­di­not­gö­rü­nü­mü­nü­i­se­‘’ne­ga­tif’’­o­la­rak­be­lir­le­di. Haberi sayfa 11’de

AFRÝKA’DAKÝ AÇLIK TEHLÝKESÝNE MARUZ ÝNSANLARA YARDIM KAMPANYALARI HIZLANDI.

BÝR YILDA DOLAR % 16, EURO % 24 YÜKSELDÝ

Dövizle borçlananlar büyük sýkýntýya girdi u­ Dö­viz­de­ki­yük­se­liþ­dö­vi­ze­en­deks­li­kre­di­kul­la­nan­la­rýn borç­yü­kü­nü­cid­dî­an­lam­da­ar­týr­dý.­Bu­na­gö­re­en­bü­yük ka­yýp­son­bir­yýl­da­yüz­de­57­ar­tan­Ýs­viç­re­Fran­kýnda­ya­þa­nýr­ken,­do­lar­yüz­de­16,­e­u­ro­yüz­de­24,­Ýn­gi­liz­ster­li­ni­i­se­yüz­de­19­yük­sel­di. Haberi sayfa 11’de

AB LÝDERLERÝNÝN KARARLARIYLA BÝTECEK

Ýspanya: Kriz geçici u­ Fi­nans­ pi­ya­sa­la­rýn­da­ki­ kri­zin­ ge­çi­ci­ ol­du­ðu­nu­ sa­vu­nan Ýs­pan­ya­ E­ko­no­mi­ Ba­ka­ný­ Sal­ga­do,­ AB­ li­der­le­ri­nin­ al­dý­ðý ka­rar­la­rýn­ve­re­form­la­rýn­o­nay­la­nýp­yü­rür­lü­ðe­gir­me­si­ha­lin­de­kri­zin­so­na­e­re­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Haberi sayfa 11’de

ÝLK YARDIM UÇAÐI YARIN

CUMA'DA YARDIM TOPLANDI

uSo­ma­li­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re­ ba­zý­ Af­ri­ka ül­ke­le­rin­de­ aç­lýk­ teh­li­ke­siy­le­ kar­þý­ kar­þý­ya­ o­lan­ mil­yon­lar­ca­ in­sa­na­ yar­dým­ i­çin ni­ha­yet­ ha­re­ke­te­ ge­çil­di.­ Tür­ki­ye'de­ TÝ­KA'nýn­ or­ga­ni­ze­ et­ti­ði­ ilk­ yar­dým­ u­ça­ðý ya­rýn­ kal­ka­cak.­ U­çak­ta­ gö­tü­rü­le­cek­ yar­dým­ko­li­le­ri­Mo­ga­di­þu'da­da­ðý­tý­la­cak.

uKý­zý­lay,­ÝHH­ve­Kim­se­Yok­mu­gi­bi­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­böl­ge­ye­u­laþ­ma­ça­ba­la­rý­de­vam­e­der­ken,­Tür­ki­ye­Di­ya­net­Vak­fý­nýn­ baþ­lat­tý­ðý­ kam­pan­ya­ çer­çe­ve­sin­de, bü­tün­ca­mi­ler­de­Cu­ma­na­ma­zýn­dan­son­ra­Somali­ve­civarý­ülkelerdeki­insanlar­i­çin­yar­dým­top­lan­dý.­Haberi sayfa 5’te

TÜRKÝYE AFRÝKA ÝÇÝN DEVREDE

HER TELEFONDAN BÝR MESAJ

ÝHH’DAN GIDA VE ÝLÂÇ YARDIMI

Haberi sayfa 5’te

Faruk Çakýr’ýn yazýsý sayfa 4’te

Haberi sayfa 5’te

ÝTTÝHAD-I ÝSLÂMIN TAM ZAMANI /

Kâzým Güleçyüz’ün yazýsý sayfa 3’te

Yeni anayasa önemli görev uÇTSO­ Yönetim­ Kurulu­ Baþkaný­ Çetin­ Baþaranhýncal, TBMM’ye­düþen­en­önemli­görevlerden­birinin­toplumun­yeni anayasa­talebini­karþýlamak­olduðunu­söyledi. Haberi 4’te Tank ateþiyle yanmýþ ve yýkýlmýþ binalarýn görüntüleri yayýnlandý.

Kocatepe’de kitap fuarý

Hama hayalet þehir

uAnkara­Kitap­ve­Kültür­Fuarýnýn­30.’su,­Kocatepe­Camiinin avlusunda­­baþladý.­50­kadar­yayýnevinin­katýldýðý­fuarda­Yeni Asya­Neþriyat­da­yerini­almýþ­durumda.­Haberi sayfa 10’da

u­ Su­ri­ye­or­du­su­nun­tank­lar­la­gir­di­ði­Ha­ma’dan,­600­bin­o­lan­ nü­fu­su­n­ dört­te­ bi­ri­nin­ kaç­tý­ðý­ be­lir­til­di.­ Ya­yýn­la­nan­ ilk gö­rün­tü­ler­de­ bi­na­la­rýn­ yan­mýþ­ ve­ yý­kýl­mýþ­ ol­du­ðu­ gö­rü­lür­ken,­ halk­ or­du­nun­ he­def­ al­dý­ðý­ camilere­ de­ gi­de­mi­yor.­ Fý­rýn­la­rýn­ ve­ ec­za­ne­le­rin­ ka­pa­lý­ ol­du­ðu­ þe­hir­de­ in­sa­nî­ du­ru­mun­fe­lâ­ket­bo­yu­tu­na­u­laþ­tý­ðý­kay­de­dil­di. Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

HALKIN ÜÇTE BÝRÝ ÞEHRÝ TERK ETTÝ

Acbü’z-Zeneb ve tohum uÝnsanlar­cisim­ve­ruhlarýyla­beraber­bu­dünyada olduðu­gibi­aynen­iade­edileceði­için­burada­bir hesaplama­yapabiliriz. Dr. Bahri Tayran / 15’de

ABD’NÝN AFGANÝSTAN’DAKÝ EN BÜYÜK KAYBI

NATO helikopteri düþtü uAf­ga­nis­tan’ýn­ Var­dak­ böl­ge­sin­de­ dü­þen­ NA­TO’ya­ a­it­ he­li­kop­ter­de­ 38­ ki­þi­ öl­dü.­ Ö­len­ler­den­ 31’i­nin­ ABD,­ 7’si­nin­ de­ Af­gan­as­ke­ri­ol­du­ðu­bil­di­ri­lir­ken,­bu­sa­yý­ABD’nin­tek­bir­o­lay­da ver­di­ði­en­bü­yük­ka­yýp­o­la­rak­ka­yýt­la­ra­geç­ti.­Haberi sayfa 7’de


2

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Y

LÂHÝKA

‘‘

Namazýný­dosdoðru­kýl,­zekâtýný­ver,­Ramazan­orucunu­tut,­hac­ve­umreyi­yap,­anne­babana iyilik­et,­akrabalarýnla­iyi­iliþkiler­içinde­bulun,­misafirlerine­ikram­et,­iyiliði­emret,­kötülükten sakýndýr.­Hak­nerede­ise­sen­de­orada­ol. Câmiü's-Saðîr, No: 791 / Hadis-i Þerif Meâli

Saadet Asrý’ndan

Ramazan’da herkesin nefsi anlar ki...

‘‘

Ramazan-ý Þerif’te, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi mâlik deðil, memlûktür; hür deðil, abddir. Emrolunmazsa, en âdi ve en rahat þeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye, mevhum rububiyeti kýrýlýr, ubudiyeti takýnýr, hakikî vazifesi olan þükre girer.

DÖRDÜNCÜ NÜKTE Ra­ma­zan-ý­ Þe­rif­te­ki­ o­ruç,­ nef­sin­ ter­bi­ye­si­ne­bak­tý­ðý­ci­he­tin­de­ki­çok­hik­met­le­rin­den bir­hik­me­ti­þu­dur­ki: Ne­fis,­ ken­di­ni­ hür­ ve­ ser­best­ is­ter­ ve­ öy­le te­lâk­ki­ e­der.­ Hat­tâ,­ mev­hum­ bir­ ru­bu­bi­yet ve­key­fe­mâ­ye­þâ­ha­re­ke­ti,­fýt­rî­o­la­rak­ar­zu­e­der.­ Had­siz­ ni­met­ler­le­ ter­bi­ye­ o­lun­du­ðu­nu dü­þ ün­m ek­ is­t e­m i­y or.­ Hu­s u­s an,­ dün­y a­d a ser­vet­ ve­ ik­ti­da­rý­ da­ var­sa,­ gaf­let­ da­hi­ yar­dým­ et­miþ­se,­ bü­tün­ bü­tün­ ga­sý­bâ­ne,­ hýr­sýz­ca­sý­na,­ni­met-i­Ý­lâ­hi­ye­yi­hay­van­gi­bi­yu­tar. Ýþ­te,­ Ra­ma­zan-ý­ Þe­rif­te,­ en­ zen­gin­den­ en fa­ki­re­ ka­dar­ her­ke­sin­ nef­si­ an­lar­ ki,­ ken­di­si mâ­lik­ de­ðil,­ mem­lûk­tür;­ hür­ de­ðil,­ abd­dir. Em­ro­lun­maz­sa,­ en­ â­di­ ve­ en­ ra­hat­ þe­yi­ de ya­pa­maz,­ e­li­ni­ su­ya­ u­za­ta­maz­ di­ye,­ mev­hum­ru­bu­bi­ye­ti­ký­rý­lýr,­u­bu­di­ye­ti­ta­ký­nýr,­ha­ki­kî­va­zi­fe­si­o­lan­þük­re­gi­rer. BEÞINCI NÜKTE Ra­ma­zan-ý­ Þe­ri­fin­ o­ru­cu,­ nef­sin­ teh­zîb-i ah­l â­k ý­n a­ ve­ ser­k e­þ â­n e­ mu­a ­m e­l e­l e­r in­d en vaz­geç­me­si­ ci­he­ti­ne­ bak­tý­ðý­ nok­ta­sýn­da­ki çok­hik­met­le­rin­den­bi­ri­si­þu­dur­ki: Nefs-i­ in­sa­ni­ye­ gaf­let­le­ ken­di­ni­ u­nu­tu­yor.­ Ma­hi­ye­tin­de­ki­ had­siz­ ac­zi,­ ni­ha­yet­siz fak­rý,­ ga­yet­ de­re­ce­de­ki­ ku­su­ru­nu­ gö­re­mez ve­gör­mek­is­te­mez.­Hem­ne­ka­dar­za­yýf­ve ze­vâ­le­ ma­ruz­ ve­ mu­sî­bet­le­re­ he­def­ bu­lun­du­ðu­nu­ve­ça­buk­bo­zu­lur,­da­ðý­lýr­et­ve­ke­mik­ten­ i­ba­ret­ ol­du­ðu­nu­ dü­þün­mez.­ A­de­ta po­lat­tan­ bir­ vü­cu­du­ var­ gi­bi,­ lâ­ye­mû­tâ­ne, ken­di­ni­ e­be­dî­ ta­hay­yül­ e­der­ gi­bi­ dün­ya­ya sal­dý­rýr.­Þe­dit­bir­hýrs­ve­ta­mah­la­ve­þid­det­li­ a­lâ­ka­ ve­ mu­hab­bet­le­ dün­ya­ya­ a­tý­lýr.­ Her lez­zet­li­ve­men­fa­at­li­þey­le­re­bað­la­nýr.­Hem ken­di­ni­ke­mâl-i­þef­kat­le­ter­bi­ye­e­den­Hâ­lý­ký­ný­ u­nu­tur.­ Hem­ ne­ti­ce-i­ ha­ya­tý­ný­ ve­ ha­yat-ý­uh­re­vi­ye­si­ni­dü­þün­mez;­ah­lâk-ý­sey­yi­e i­çin­de­yu­var­la­nýr. Ýþ­te,­Ra­ma­zan-ý­Þe­rif­te­ki­o­ruç,­en­ga­fil­le­re­ ve­ mü­te­mer­rid­le­re,­ za­a­fý­ný­ ve­ ac­zi­ni­ ve fak­rý­ný­ih­sas­e­di­yor.­Aç­lýk­va­sý­ta­sýy­la­mi­de­si­ni­ dü­þü­nü­yor;­ mi­de­sin­de­ki­ ih­ti­ya­cý­ný­ an­lar.­Za­yýf­vü­cu­du­ne­de­re­ce­çü­rük­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lý­yor.­Ne­de­re­ce­mer­ha­me­te­ve­þef­ka­te­ muh­taç­ ol­du­ðu­nu­ derk­ e­der.­ Nef­sin fi­ra­vun­lu­ðu­nu­ bý­ra­kýp,­ ke­mâl-i­ acz­ ve­ fakr i­le­ der­gâh-ý­ Ý­lâ­hi­ye­ye­ il­ti­ca­ya­ bir­ ar­zu­ his­se­der­ ve­ bir­ þükr-ü­ mâ­ne­vî­ e­liy­le­ rah­met ka­p ý­s ý­n ý­ çal­m a­y a­ ha­z ýr­l a­n ýr—e­ð er­ gaf­l et kal­bi­ni­boz­ma­mýþ­sa! Mektubat, s. 678 LÛGATÇE:

mevhum: Vehmî; olmadýðý halde varmýþ gibi kabul edilen, kuruntu edilen. rububiyet: Allah’ýn terbiye ediciliði. keyfemâyeþâ: Keyfine göre hareket etme. fýtrî: Yaratýlýþtan. gasýbâne: Hakký olmayan þeyi alarak, gas bederek. mâlik: Sahip. abd: Kul, köle. ubudiyet: Kulluk. tehzîb-i ahlâk: Ahlâký güzelleþtirmek, kötü huylarý gidermek. lâyemûtâne: Ölmeyecekmiþçesine. tamah: Açgözlülük, cimrilik. Hâlýk: Yaratýcý. hayat-ý uhreviye: Ahiret hayatý. ahlâk-ý seyyie: Kötü huylar, çirkin ahlâk. mütemerrid: Ýnatçý.

Çocuk sahabelerden Hazret-i Peygamber’le (asm) ilgili anýlar SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

S

ev­gi­li­kar­deþ­le­rim,­bu­gün­mü­ba­rek mi­sa­fi­ri­mi­zin­ye­din­ci­gü­nü.­Bir­bi­rin­den­gü­zel­o­ka­dar­çok­þey­ya­zý­lý­yor­ve­söy­le­ni­yor­ki,­ba­zen­tek­rar­lar­ka­çý­nýl­maz­o­lu­yor.­Bu­mü­ba­rek ay­da­ma­dem­ruh­ha­re­ket­ha­lin­de ve­su­yun­kay­na­ðý­ný­a­rý­yor,­iþ­te­si­ze­o­kay­nak­tan pý­rýl­pý­rýl­par­la­yan­dam­la­lar…­ Ha­ya­len­Asr-ý­Sa­a­de­t’e­gi­dip­kü­çük­sa­ha­be­e­fen­di­le­ri­mi­zin­dün­ya­la­rý­na­mi­sa­fir­o­lup­Hz. Pey­gam­ber­(asm)­i­le­ya­þa­dýk­la­rý­ha­tý­ra­lar­dan bir­gül­de­me­ti­tak­dim­e­de­ce­ðiz­in­þal­lah. Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­þe­fa­a­ti­ne­ve­o­mü­ba­rek­in­san­la­rýn­ha­ya­tý­ný­ha­ya­tý­mý­za­kat­ma­ya bir­ve­si­le­o­lur­i­se,­ne­mut­lu­bi­ze...­ His­se­siz­kal­ma­ya­ca­ðý­mý­za,­bu­bah­çe­nin­çi­çek­le­ri­nin­ko­ku­la­rýn­dan­ü­ze­ri­mi­ze­bir­þey­le­rin­si­ne­ce­ði­ne­sa­mi­mi­yet­le­i­na­ný­yo­ruz.­ Ýn­san,­bir­ki­ta­ba,­o­ku­ma­dan­ön­ce­gir­di­ði­gi­bi çýk­maz.­Bu­hâl,­bu­a­ziz­ha­tý­ra­lar­i­çin­de­ge­çer­li­dir.­Ha­ya­tý­mý­za­is­ti­ka­met­ve­rip­ye­ni­bir­þevk ka­ta­ca­ðý­a­þi­kâr.­Sa­hil­de,­ký­yý­da­du­ra­ca­ðý­mý­za, Asr-ý­Sa­a­de­t’in­bu­en­gin­de­ni­zi­ne­rah­me­tin­den is­ti­fa­de­ni­ye­tiy­le­‘hû’­de­yip­gi­re­lim­in­þal­lah…­ Bir­þe­yi­de­ha­týr­lat­mak­ta­fay­da­mü­lâ­ha­za e­di­yo­ruz:­ Ra­ma­za­nýn­her­gü­nü­ö­zel­dir­ve­ye­ni­dir. Öy­le­ol­du­ðu­i­çin,­her­gü­ne­ö­zel­bir­ni­yet­le baþ­la­rýz.­Ge­çen­gün­le­re­ü­zül­sek­de,­gi­ren­her gü­nü­bir­ö­mür­ka­dar­kýy­met­li­bil­me­li­yiz­ve Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri’nin­þu­tav­si­ye­si­ni­de ib­ret­ve­dik­kat­le­mü­ta­lâ­a­et­me­li­yiz: “Þu­mü­ba­rek­þehr-i­Ra­ma­zan,­ley­le-i­Kad­ri­i­ha­ta­et­ti­ði­i­çin,­ken­di­si­de­ö­mür­i­çin­de­bir ley­le-i­Ka­dir­dir­ki,­mu­vaf­fak­o­la­nýn­öm­rü­ne bin­ö­mür­ka­tar.­Da­ki­ka­sý­bir­gün­dür.­Sa­a­ti­i­ki­ay,­gü­nü­bir­kaç­se­ne­hük­mün­de­bir­ömr-i bâ­kî­dir.”­(Bar­la­Lâ­hi­ka­sý,­159) Hazret-i Peygamber (asm) Ramazan’ý nasýl geçirirdi? Ra­m a­z an­ a­y ý­ ge­l in­c e­ Al­l ah­ Re­s û­l ü’nü (asm)­da­ha­dik­kat­li­ta­kip­e­den­Ab­dul­lah­b. Ab­bas,­E­fen­di­miz’in­(asm)­Ra­ma­zan’ý­na­sýl ge­çir­di­ði­ni­þu­söz­ler­le­an­la­týr: “Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­ha­yýr­yap­ma­ko­nu­sun­da in­san­la­rýn­en­ha­yýr­lý­sýy­dý.­Ö­zel­lik­le­Ra­ma­zan­a­yý­ge­lip­Hz.­Ceb­râ­il­(as)­i­le­bu­lu­þun­ca­da­ha­da cö­mert­o­lur­du.­Hz.­Ceb­râ­il­(as)­Ra­ma­zan’da her­ge­ce­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­i­le­bu­lu­þur­du.­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­o­na­Kur’ân­o­kur,­arz­e­der­di. Hz.­Ceb­râ­il­(as)­i­le­bu­luþ­tu­ðun­da­e­sen­rüz­gâr­dan­da­ha­cö­mert­o­lur­du.­(Bu­hâ­rî,­Be­dü’l-Vahy, 4;­Müs­lim,­Fe­dâ­il.,­50;­Müs­ned,­1/363) Allah’a en fazla yaklaþtýracak amel nedir? Câ­bir­b.­Se­mu­re­an­la­tý­yor: Bir­gün­Al­lah­Re­sû­lü’nün­(asm)­ya­nýn­da­o­tu­ru­yor­dum.­Bir­a­dam­ge­le­rek:­“Yâ­Ra­su­lal­lah! Al­lah’a­en­faz­la­yak­laþ­tý­ra­cak­a­mel­ne­dir?”­di­ye sor­du.­ “Doð­ru­söz­lü­ol­mak­ve­e­ma­ne­ti­ye­ri­ne­ge­tir­mek­tir.”­bu­yur­du. A­da­mýn­de­vam­et­me­ye­ce­ði­ni­fark­e­din­ce­sö­ze­gir­dim:­“Yâ­Ra­su­lal­lah!­Da­ha­faz­la­sý­ný­söy­le!”­ “Ge­ce­na­ma­zý­ve­sý­cak­gün­ler­de­tu­tu­lan­o­ruç”­bu­yur­du. “Yâ­Ra­su­lal­lah!­Da­ha­faz­la­sý­ný­söy­le!”­de­dim. “Al­lah’ý­ çok­ça­ an­mak­ ve­ ba­na­ sa­lât­ et­mek.­ Ba­na­ sa­lât­ et­mek­ fa­kir­li­ði­ gi­de­rir.”

bu­yur­du.­Ben­yi­ne:­“Yâ­Ra­su­lal­lah!­Da­ha­faz­la­sý­ný­söy­le!”­de­dim. “Bir­top­lu­ma­i­mam­lýk­ya­pan­kim­se­na­ma­zý u­zat­ma­sýn!­Çün­kü­a­ra­la­rýn­da­yaþ­lý,­za­yýf­ve ih­ti­yaç­sa­hip­le­ri­o­la­bi­lir.”­bu­yur­du.­ (Mak­rî­zî, Ým­tâ­u’l-Es­mâ’,­11/142) Allah Resûlü’nden (asm) ahlâk dersleri Câ­bir­b.­Se­mu­re­Al­lah­Re­sû­lü’nün­(asm) þöy­le­bu­yur­du­ðu­duy­du:­ “Ki­þi­nin­ ço­cu­ðu­na ter­bi­ye­ ver­me­si,­ bir­ sa’* sa­da­ka­ ver­me­sin­den­ da­ha­ i­yi­dir.” (Tir­mi­zî,­ Birr,­ 33;­ Müs­ned,­5/96)­ Al­lah­Re­sû­lü’nden­(asm)­öð­ren­di­ði­ah­lâk­ve a­dap­ku­ral­la­rý­ný­son­ra­ki­ne­sil­le­re­ak­ta­ran­Câ­bir b.­Se­mu­re­on­lar­dan­ba­zý­la­rý­ný­þöy­le­an­la­týr:­ “Al­lah­Re­sû­lü’nün­(asm)­mec­li­si­ne­git­ti­ði­miz­de,­ mec­li­sin­ so­nun­da­ boþ­ bul­du­ðu­muz­ye­re­o­tu­rur­duk.”­(E­bu­Nu’aym,­Hil­ye­tü’l­Ev­li­yâ,­9/33) “Ra­ma­zan­ o­ru­cu­ farz­ ký­lý­nýn­ca­ya­ ka­dar Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­bi­ze­a­þu­re­o­ru­cu­tut­ma­mý­zý­söy­ler,­bu­na­teþ­vik­e­der,­söz­a­lýr­dý.­Ra­ma­zan­o­ru­cu­farz­ký­lýn­dýk­tan­son­ra­ne­em­ret­ti,­ne­de­ya­sak­la­dý.”­(Müs­ned,­5/101) “Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­tu­va­let­te­i­ken­se­lâm­ver­dim.­Se­lâ­mý­mý­al­ma­dý.­Tu­va­let­ten­son­ra­e­vi­ne git­ti.­Ab­dest­a­lýp­dý­þa­rý­çýk­tý.­Ya­ný­ma­ge­le­rek: ‘A­ley­küm­Se­lâm.­A­ley­küm­Se­lâm.’­di­ye­se­lâ­mý­mý­al­dý.”­(Müs­ned,­5/101) *­Hur­m a­ ve­ buð­d ay­ gi­b i­ yi­y e­c ek­l er­d e kul­la­ný­lan­öl­çü­bi­ri­mi­dir.­Ý­ki­e­lin­bir­leþ­ti­ril­me­siy­le­ yak­la­þýk­ dört­ a­vuç­tur.­ A­ðýr­lýk­ o­la­rak­yak­la­þýk­üç­ki­lo­ya­denk­tir.­ Cinlerin zararlarýndan nasýl korunuruz? Zeyd­b.­Sâ­bit­an­la­tý­yor: Bir­ge­ce­bah­çe­ye­git­mek­i­çin­ev­den­çýk­tým. Tam­bah­çe­den­i­çe­ri­gi­rer­ken­bir­ses­duy­dum. Ür­per­dim.­En­di­þe­i­le:­“Kim­var?”­di­ye­ses­len­dim.­Bi­ri­se­si­me­ce­vap­ver­di: “Ben­bir­ci­nim.­Kýt­lýk­ol­du.­Si­zin­yi­ye­cek­le­ri­ni­zin­a­ra­sýn­da­bir­þey­bu­lur­mu­yum­di­ye­gel­dim.­Ba­na­yar­dým­cý­o­lur­mu­sun?” “E­vet!­Si­zin­za­ra­rý­nýz­dan­na­sýl­ko­ru­nu­ruz?” di­ye­sor­dum.­Cin­ba­na­þöy­le­ce­vap­ver­di: “A­ye­te’l-Kür­si’yi­o­ku­ya­rak.”­ (Þâ­mî,­Sü­bü­lü’lHü­dâ,­10/48) Hz. Peygamber’in (asm) öðrettiði duâ Zeyd­b.­Sâ­bit­an­la­tý­yor: Bir­ a­ra­ ge­ce­le­ri­ u­yu­ya­mý­yor­dum.­ Du­ru­mu­mu­ Al­lah­ Re­sû­lü’ne­ (asm)­ an­la­týp­ on­dan­bu­hal­den­kur­tul­mak­i­çin­yar­dým­is­te­dim.­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­ba­na: “Þöy­le­du­â­et:­ ‘Al­la­hüm­me­gâ­ra­ti’n-nu­cûm ve­he­de­e­ti’l-u­yûn!­Ve­En­te­Hay­yün­Kay­yû­mün! Ya­Hay­yü­Ya­Kay­yûm!­Ün­mü­ay­nî­ve’hde’ley­lî.­ Ya­ni:­Ey­ yýl­dýz­la­rý­ ha­re­ket­ et­ti­ren,­ göz­le­ri sü­kû­na­ er­di­ren­ Al­lah’ým!­ Sen­ Hay­ ve­ Kay­yûm­sun!­ Ey­ Hay­ ve­ Kay­yum­ o­lan­ Al­lah’ým! Göz­le­ri­mi­uy­ku­ya­dal­dýr!­Ge­ce­mi­hu­zu­ra­er­dir!’­di­ye­du­â­et!”­bu­yur­du. Al­lah­Re­sû­lü’nün­(asm)­em­ret­ti­ði­du­â­yý­o­ku­yun­ca­uy­ku­suz­luk­ha­lim­geç­ti.­Ra­hat­u­yu­ma­ya­baþ­la­dým.­(Ta­be­râ­nî,­5/134) Sahur yemeði Zeyd­b.­Sâ­bit an­la­tý­yor: Al­lah­Re­sû­lü (asm)­hur­m a­y ý ek­mek­le­bir­lik­te yer­ve­“Bu,­bu­nun­ka­tý­ðý­dýr.” bu­yu­rur­du. (Þâ­-

mî,­Sü­bü­lü’l-Hü­dâ,­7/200) Biz­ler­gi­bi­Zeyd­b.­Sâ­bit’in­oð­lu­E­nes­de o­ mut­lu­ gün­le­ri­ me­rak­ e­di­yor­du.­ Bir­ gün ba­ba­sýn­dan­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­i­le­ya­þa­dý­ðý a­ný­la­rý­ný­an­lat­ma­sý­ný­is­te­di.­Zeyd­b.­Sâ­bit:­ “Ra­ma­zan’da­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­i­le­bir­lik­te­ sa­hur­ ye­me­ði­ yer,­ son­ra­ bir­lik­te­ na­ma­za­çý­kar­dýk.”­de­di.­Oð­lu­E­nes­sor­du: “E­zan­ i­le­ ka­met­ a­ra­sýn­da­ ne­ ka­dar­ za­man­ge­çer­di?” “El­li­ â­yet­ o­ku­ya­cak­ ka­dar.”­ de­di.­ (Müs­ned,­ 5/183,­ 186;­ Ta­be­râ­nî,­ el-Mu’ce­mü’lKe­bîr,­5/125)­ Namaza giden yollar E­nes­b.­Mâ­lik­an­la­tý­yor: Bir­ gün­ Zeyd­ b.­ Sâ­bit­ i­le­ bir­lik­tey­ken­ e­zan­o­kun­du.­Mes­ci­de­git­mek­i­çin­ha­re­ke­te geç­tik.­Yü­rü­me­ye­baþ­la­dýk.­Ko­nu­þa­ko­nu­þa mes­ci­de­git­tik.­Yo­lu­u­zat­mýþ­týk.­Zeyd: “Se­n in­l e­ ni­ç in­ bu­ ka­d ar­ ký­s a­ a­d ým­l ar­l a yü­rü­düm,­bi­li­yor­mu­sun?”­de­di. “Ni­çin?” “Na­ma­za­gi­der­ken­da­ha­faz­la­a­dým­at­mýþ ol­mak­ i­çin.­ Bir­ gün­ Al­lah­ Re­sû­lü­ (asm)­ i­le yü­r ür­k en­ yo­l u­ u­z at­t ý.­ Ba­n a:­ ‘Ni­ç in­ böy­l e yap­tý­ðý­mý­bi­li­yor­mu­sun?’­de­di.­Ben:­‘Al­lah ve­Re­sû­lü­da­ha­i­yi­bi­lir.’­de­dim.­O:­‘Na­ma­za­ gi­d er­k en­ da­h a­ faz­l a­ a­d ým­ at­m ak­ i­ç in böy­le­yap­tým.­Zi­ra­ki­þi­na­maz­ye­ri­ne­doð­ru git­ti­ðin­de­ na­maz­da­ sa­yý­lýr’­ bu­yur­du.” (Ta­be­râ­nî,­el-Mu’ce­mü’l-Ke­bir,­5/126) Bitmeyen yemek Se­mü­re­b.­Cün­düb­an­la­tý­yor: “Al­lah­ Re­sû­lü­ (asm)­ i­le­ bir­lik­te­ o­tu­rur­ken,­ bu­lun­du­ðu­muz­ ye­re­ bir­ ten­ce­re­ ti­rit ge­ti­ril­di.­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­ve­çev­re­sin­de­ki­sa­ha­be­ler­ye­me­ye­baþ­la­dý.­Bir­grup­sa­ha­-

be­ yi­yip­ doy­duk­tan­ son­ra­ kal­ký­yor,­ on­lar­dan­bo­þa­lan­ye­re­bir­baþ­ka­grup­ge­li­yor­du. Bu­ du­rum­ ne­re­dey­se­ ak­þa­ma­ ka­dar­ böy­le de­vam­et­ti.”­ Se­mü­re’yi­din­le­yen­bir­a­dam: “O­ za­man­lar­ ye­me­ðe­ tak­vi­ye­ ya­pýl­maz mýy­dý?”­di­ye­sor­du.­Se­mü­re: “Yer­yü­zün­den­ge­len­bir­tak­vi­ye­so­ru­yor­san,­ha­yýr,­ya­pýl­mý­yor­du.­A­ma­gök­ten­tak­vi­ye­ya­pý­lý­yor­du.”­(Tir­mi­zî,­Me­nâ­kib,­5;­Þâ­mî,­ Sü­bü­lü’l-Hü­dâ,­ 9/492;­ el-Mak­rî­zî,­ Ým­tâ­u’l-Es­mâ’,­5/158) Allah’ýn (cc) sevdiði dört söz Se­mü­re­b.­Cün­düb­an­la­tý­yor: Bir­ se­fe­rin­de­ E­fen­di­miz­ (asm)­ þöy­le­ bu­yu­ru­yor­du: “Al­lah­en­faz­la­þu­dört­sö­zü­se­ver:­Lâ­i­lâ­he­ il­lâl­lah,­ Al­la­hu­ek­ber,­ Süb­ha­nal­lah,­ El­ham­d ü­l il­l ah.­ O­n u­ an­m a­y a­ is­t e­d i­ð i­n iz­l e baþ­la­ya­bi­lir­si­niz.”­ (Müs­lim,­ E­deb,­ 12;­ E­bu Dâ­vud,­E­deb,­56;­Müs­ned,­5/20) Kalemi kulaðýna koy Zeyd­ b.­ Sâ­bit­ vah­yin­ ya­zý­mý­ i­le­ il­gi­li­ bir ha­tý­ra­sý­ný­þöy­le­an­la­týr: Bir­gün­Al­lah­Re­sû­lü’nün­(asm)­hu­zu­ru­na­ gir­dim.­ E­fen­di­miz­ (asm)­ kâ­ti­bi­ne­ bir þey­ler­yaz­dý­rý­yor­du.­Bir­a­ra­o­na: “Ka­le­mi­ku­la­ðý­na­koy!­Bu,­ya­zý­ya­zan­i­çin da­ha­ faz­la­ ha­týr­la­tý­cý­ o­lur”­ bu­yur­du.­ (Ýbn Man­zûr,­Muh­ta­sar,­23/268) *** Ha­yýr­lý­ Ra­ma­zan­lar­ ve­ if­tar­lar­ di­li­yo­ruz. Ý­ba­det­ ve­ du­â­la­rý­nýz­da­ biz­le­ri­ de­ u­nut­ma­ma­ný­zý­has­se­ten­ri­ca­ e­di­yo­ruz.­Ýn­þal­lah­bu ha­tý­ra­la­ra­de­vam­e­de­ce­ðiz.


Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 7 Ramazan 1432 Rumî: 25 Temmuz 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

n ÝZMÝR’DE ya­þa­yan­lar,­Ra­ma­zan­a­yýn­da­te­ra­vih­na­maz­la­rý­ný ço­cuk­la­rýy­la­bir­lik­te­çe­þit­li­ca­mi­ler­de­ký­lý­yor.­Ra­ma­zan­a­yýn­da­ço­cuk­la­rýy­la­bir­lik­te­ca­mi­le­re­gi­den ba­zý­a­i­le­ler­de­er­kek­ço­cuk­lar­ba­ba­la­rýy­la,­kýz­ço­cuk­lar­da­an­ne­le­ri ve­ya­ab­la­la­rýy­la­te­ra­vih­na­ma­zý­ný e­da­e­di­yor.­Mer­kez­Bor­no­va­il­çe­sin­de­o­tu­ran­lar­dan­ba­zý­la­rý­A­li Rý­za­Gü­ven­Ca­mi­i’nde­te­ra­vih na­ma­zý­ný­ký­lý­yor.­Ba­zý­la­rý­i­çe­ri­de, bir­kýs­mý­da­ca­mi­av­lu­sun­da­na­maz­la­rý­ný­ký­lar­ken,­ka­dýn­lar­i­çin de­ca­mi­nin­alt­ka­týn­da­bir­bö­lüm ay­rýl­dý.­Ca­mi­ye­ço­cuk­la­rýy­la­ge­len­Ha­san­Kal­dý­rým,­sý­cak­ha­va­la­ra­rað­men­Al­lah’ýn­yar­dý­mýy­la Ra­ma­zan­a­yý­ný­gü­zel­bir­þe­kil­de ge­çir­dik­le­ri­ni,­es­ki­he­ye­can­la­rýn ol­ma­ma­sý­na­rað­men­Ra­ma­zan­da i­ba­det­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­söy­le­di. Ýzmir / aa

Öðle 12.52 13.02 13.10 13.21 13.17 12.32 12.36 12.28 13.11 12.43 13.11

Ýkindi 16.37 16.51 16.55 17.10 17.06 16.18 16.24 16.17 17.00 16.29 16.57

Akþam 19.50 20.06 20.08 20.25 20.21 19.32 19.38 19.32 20.15 19.42 20.10

Yatsý 21.16 21.38 21.34 21.56 21.54 21.00 21.07 21.04 21.46 21.08 21.38

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.15 4.34 3.54 3.59 4.15 3.44 3.53 3.32 3.29 4.01 4.22

Güneþ 5.58 6.11 5.38 5.37 5.51 5.28 5.27 5.15 5.06 5.46 5.52

Öðle 13.17 13.24 12.58 12.51 13.03 12.48 12.38 12.34 12.19 13.06 12.59

Ýkindi 17.08 17.11 16.49 16.38 16.49 16.39 16.23 16.25 16.07 16.57 16.41

Akþam 20.24 20.25 20.05 19.53 20.03 19.55 19.36 19.41 19.21 20.13 19.54

Yatsý 21.58 21.54 21.40 21.22 21.30 21.30 21.02 21.15 20.49 21.49 21.16

irtibat@yeniasya.com.tr

i­sa­le-i­Nur’un­son­ne­fe­se­ka­dar el­den­ dü­þü­rül­me­yip­ sü­rek­li­ o­kun­m a­s ý­ ge­r e­k en­ Kur’â­n î­ bir ha­yat­ reh­be­ri­ ol­du­ðu­nu­ hep­ tek­rar­lý­yo­ruz.­Zi­ra­bu,­hiç­bir­za­man­ha­týr­dan çý­kar­ma­ma­mýz­ve­ge­re­ði­ni­de­yap­ma­mýz­ i­cab­ e­den­ son­ de­re­ce­ ö­nem­li­ bir ha­ki­ka­tin­i­fa­de­si. Zü­be­yir­Gün­dü­zalp,­bu­ha­ki­ka­ti­her fýr­sat­ta­tek­rar­la­yýp­gün­de­mi­mi­ze­ge­tir­di­ði­i­fa­de­le­rin­den­bi­rin­de,­“Her­þey,­her me­se­le­o­ku­mak­la­hal­le­di­lir.­Zi­ra­e­ser­ler­de­hep­si­var,­fa­kat­in­san­gör­mü­yor”­di­yor.­Fark­etmenin­þartý,­okumaya­devam. Her­o­ku­yuþ­ta­a­kýl,­kalp­ve­ru­hu­mu­za ye­ni­ u­fuk­ ve­ pen­ce­re­ler­ a­çý­lý­yor;­ da­ha ön­ce­ki­ o­ku­yuþ­la­rý­mýz­da­ gö­re­me­di­ði­miz­bir­mâ­nâ­in­ki­þaf­e­di­yor;­ko­nu­lar­a­ra­sýn­da­ye­ni­ir­ti­bat­lar­ku­ru­lu­yor. Þah­sî­ o­ku­ma­lar­ i­çin­ çok­ da­ha­ faz­la ge­çer­li­ o­lan­ hu­sus,­ mü­za­ke­re­li­ o­ku­ma ve­ soh­bet­ler­de­ de­ hük­mü­nü­ ic­ra­ e­di­yor.­Da­ha­ön­ce­öy­le­si­ne­o­ku­nup­ge­çi­len­ bir­ cüm­le­ tek­rar­ o­ku­nur­ken,­ bir ba­k ý­y or­s u­n uz,­ ka­f a­n ýz­d a­ þim­þ ek­l er çak­tý­rý­yor,­çok­zen­gin­çað­rý­þým­lar­yap­tý­ra­rak,­ in­sa­na­ “Da­ha­ ön­ce­ ni­ye­ hiç böy­le­dü­þün­me­mi­þim?”­de­dir­ti­yor. Ve­ is­tik­rar­lý,­ dü­zen­li,­ dik­kat­li­ ri­sa­le o­ku­ma­la­rý­ek­se­ni­ü­ze­rin­de­þe­kil­len­di­ri­len­bir­ha­yat,­ki­þi­ye,­so­nu­ol­ma­yan­ak­tif ve­sü­rek­li­bir­te­kâ­mül­ve­ge­liþ­me­sü­re­cin­de­yü­rü­me­nin­haz­zý­ný­ya­þa­tý­yor. Ay­ný­ za­man­da­ da,­ ha­ya­týn­ ve­ hiz­me­tin­ a­ký­þý­ i­çin­de­ kar­þý­ kar­þý­ya­ ge­li­nen­ zor­luk­ ve­ prob­lem­le­rin­ üs­te­sin­den­gel­me­nin­a­nah­ta­rý­ný­su­nu­yor. Ke­za,­bu­nun­la­bað­lan­tý­lý­o­la­rak,­hem a­na­he­def­ler­den­sap­ma­dan­o­is­ti­ka­met­te se­bat­ve­is­tik­rar­ü­ze­re­yü­rü­me­yi­müm­kün­ký­lý­yor;­hem­de­o­he­def­le­re­doð­ru­yol a­lýr­ken­iz­len­me­si­ge­re­ken­doð­ru­stra­te­ji­le­rin­te­mel­pa­ra­met­re­le­ri­ni­ve­ri­yor. Bu­n un­ il­g inç­ ör­n ek­l e­r in­d en­ bi­r i, Hut­be-i­Þa­mi­ye’de­meþ­ve­ret­ve­hür­ri­ye­t-i­ þer’i­ye­ ba­his­le­ri­nin­ iþ­len­di­ði­ Be­þin­ci­Ke­li­me’de­ki­þu­cüm­le­ler: “Ýt­ti­had-ý­ Ýs­lâ­mýn­ tam­ za­ma­ný­ gel­me­ye­ baþ­lý­yor.­ Bir­bi­ri­ni­zin­ þah­sî­ ku­sur­la­rý­na­ bak­ma­mak­ ge­rek­tir.”­ (Es­ki Sa­id­Dö­ne­mi­E­ser­le­ri,­s.­352) Bil­di­ði­miz­gi­bi,­Hut­be-i­Þa­mi­ye­100 se­ne­ ön­ce­ i­rad­ e­dil­miþ­ bir­ hi­ta­be.­ Ve

R

Mart ayýnda yapýlan YGS'deki þifre iddiasýyla gündeme gelen ÖSYM Baþkaný Prof. Demir, Van'da 'Sýnav Güvenliði Toplantýsý' yaptý.

ÖSYM: Sistemde deðiþiklik yok ÖSYM BAÞKANI PROF. DR. DEMÝR, YGS VE LYS SÝSTEMÝNDE TEMELLÝ BÝR DEÐÝÞÝKLÝK OLMAYACAÐINI, SINAVLARIN DAHA GÜVENÝLÝR OLMASI ÝÇÝN BÝR ÝKÝ KÜÇÜK RÖTUÞ OLABÝLECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ÖSYM Baþ­ka­ný­ Prof.­ Dr.­ A­li­ De­mir, Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ­Sý­na­vý­(YGS) ve­Li­sans­Yer­leþ­tir­me­Sý­na­vý­(LYS)­i­le­ il­gi­li,­ ‘’Da­ha­ mü­kem­mel­ bir­ sý­nav ger­çek­leþ­tir­mek­ ü­ze­re­ bel­ki­ bir­ i­ki kü­çük­ rö­tu­þu­muz­ o­la­bi­lir,­ a­ma­ sis­tem­de­te­mel­li­bir­de­ði­þik­lik­ol­ma­ya­cak’’­de­di.­ÖSYM,­ Yü­zün­cü­Yýl­Ü­ni­ver­si­te­si­nin­ (YYÜ) ev­ sa­hip­li­ðin­de YYÜ­Se­na­to­Sa­lo­nu’nda­‘’Sý­nav­Gü­ven­l i­ð i’’­ top­l an­t ý­s ý­ yap­t ý.­ Top­l an­t ý ön­ce­sin­de­ ba­sýn­ men­sup­la­rý­na­ a­çýk­la­m a­d a­ bu­l u­n an­ ÖSYM­ Baþ­k a­n ý Prof.­Dr.­A­li­De­mir,­ÖSYM­ta­ra­fýn­dan­ yü­rü­tü­len­ sý­nav­lar­da­ki­ gü­ven­lik sý­nýr­la­rý­nýn­ ye­rel­de­ki­ or­ga­ni­zas­yon­la­rý­ ko­nu­sun­da,­ rek­tör­ler­le­ Van’da bir­a­ra­ya­gel­dik­le­ri­ni­söy­le­di.

Böl­ge­ ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ ka­tý­lý­mýy­la ger­çek­le­þen­ top­lan­tý­da­ rek­tör­ler­le gö­rüþ­a­lýþ­ve­ri­þin­de­bu­lun­mak­ü­ze­re bir­ a­r a­y a­ gel­d ik­l e­r i­n i­ vur­g u­l a­y an Prof.­ Dr.­ De­mir,­ þun­la­rý­ kay­det­ti: ‘’Bu­gün­kü­gün­de­mi­miz,­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­ geç­ti­ði­miz­ sü­reç­te­ ye­rel­de­ ya­þa­nan­tec­rü­be­le­ri­din­le­mek­ve­o­nun­ý­þý­ðýn­da­ge­le­cek­te­ki­sý­nav­la­rý­mý­zý­ko­or­di­ne­ et­mek.­ Bu­ra­da­ki­ a­na­ he­de­fi­miz­ de­ sý­na­výn­ tüm­ Tür­ki­ye’de­ a­dil bir­ þe­kil­de­ ger­çek­leþ­me­si­ni­ sað­la­mak.­ Ben­ ev­ sa­hip­li­ði­ ya­pan­ YYÜ Rek­tö­rü­Pe­ya­mi­Bat­tal­ho­ca­ma­ve­u­zak­tan­ge­le­rek,­ÖSYM’nin­yap­tý­ðý­sý­nav­la­ra­ has­sa­si­yet­ gös­te­ren­ sa­yýn rek­tör­le­ri­me­çok­te­þek­kür­e­di­yo­rum. Bu­top­lan­tý­nýn,­hem­Tür­ki­ye’de­ki­sý­-

nav­ or­ga­ni­zas­yon­la­rý­na­ hem­ de­ bu böl­ge­de­ki­ sý­nav­ or­ga­ni­zas­yon­la­rý­na bir­kat­ký­sað­la­ya­ca­ðý­na­i­na­ný­yo­rum.’’ Ga­ze­te­ci­le­rin,­‘’Kop­ya­ve­þif­re­id­di­a­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­sý­nav­sis­te­min­de­bir de­ði­þik­lik­ o­la­cak­ mý?’’­ so­ru­su­na­ De­mir,­ ‘’Ha­yýr,­ÖSYM­ye­ter­li­tec­rü­be­yi e­din­di.­Da­ha­mü­kem­mel­bir­sý­nav ger­çek­leþ­tir­mek­ü­ze­re­bel­ki­bir­i­ki kü­çük­rö­tu­þu­muz­o­la­bi­lir,­a­ma­sis­tem­de­te­mel­li­bir­de­ði­þik­lik­ol­ma­ya­cak.­Þu­an­uy­gu­la­dý­ðý­mýz,­ ‘her­a­da­ya fark­lý­bir­so­ru­ki­tap­çý­ðý’­ uy­gu­la­ma­sý ger­çek­ten­sý­nav­a­da­le­ti­ni­sað­la­yan­en ö­nem­li­un­sur­lar­dan­bir­ta­ne­si.­Bu­nun çok­net­bir­þe­kil­de­so­nuç­la­rý­ný­al­dýk. Bu­nu­bu­ra­da­rek­tör­le­ri­miz­le­de­pay­la­þa­ca­ðýz’’­ce­va­bý­ný­ver­di. Van / aa

9 ay önce yapýlan yol çöktü 2011 Ü­ni­ver­si­te­le­ra­ra­sý­Kýþ­O­yun­la­rý’nýn­ö­nem­li bir­kýs­mý­nýn­ger­çek­leþ­ti­ril­di­ði­Er­zu­rum’da­ki­Ko­nak­lý­Tu­rizm­Mer­ke­zi­i­çin­9­ay­ön­ce­12­mil­yon TL’ye­yap­tý­rý­lan­as­falt­yol­he­ye­lan­dolayýsýyla çök­tü.­Ge­çen­yýl­Ma­yýs­a­yýn­da­ya­pý­mý­na­baþ­la­nan­ka­ra­yo­lu­ka­sým­a­yýn­da­ta­mam­la­na­rak­hiz­me­te­gir­di.­An­cak­9­ay­i­çe­ri­sin­de­ka­ra­yo­lun­da dev­çat­lak­ve­ya­rýk­lar­o­luþ­tu.­A­raç­sü­rü­cü­le­ri­nin za­man­za­man­teh­li­ke­at­lat­tý­ðý­ka­ra­yo­lun­da­o­lu­þan­de­rin­dev­çat­lak­lar­ka­ra­yol­la­rý­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­as­falt­la­ka­pa­týl­ma­ya­ça­lý­þýl­ma­sý­na­va­tan­daþ­lar­tep­ki­gös­ter­di.­Yet­ki­li­le­rin­ka­ra­yo­luy­la­il­gi­li­he­sap­ver­me­si­ni­is­te­yen­Fet­tul­lah­ve­Nu­rul­lah­Al­tý­nay­kar­deþ­ler,­“2011­Kýþ­O­yun­la­rý­i­çin­bu yol­ya­pýl­dý.­12­mil­yon­li­ra­har­can­dý.­Yo­la­ba­ca­ðý­mý­zý­so­ku­yo­ruz.­Di­ye­cek­faz­la­bir­þey­yok.­Yet­ki­li­ler­bu­nun­he­sa­bý­ný­ver­me­li.”­de­di.­­Ka­ra­yol­la­rý 12.­Er­zu­rum­Böl­ge­Mü­dü­rü­Þe­nol­Al­tý­ok,­yo­lun o­yun­la­ra­ye­tiþ­me­si­i­çin­hýz­lý­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­“Mü­te­ah­hit­fir­ma­ya­da­ge­rek­li­ta­mi­rat­la­rý yap­tý­rýp­yo­lu­hiz­me­te­a­ça­ca­ðýz.­Ta­mi­rat­i­çin­yaz mev­si­mi­ni­bek­le­dik.­A­ðus­tos­ya da­ Ey­l ül­ i­ç in­d e ek­s ik­l ik­l e­r i­ ta­mam­la­ya­ca­ðýz.” þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Erzurum / cihan

7

%

Çocuklar, aileleriyle teravih namazýnda

Güneþ 5.41 5.45 6.00 6.06 6.00 5.20 5.22 5.11 5.55 5.33 5.59

Ýttihad-ý Ýslâmýn tam zamaný

Depremzedelerden Afrika’ya yardým n DÝYANET Ýþ­le­ri­ Baþ­kan­lý­ðý­ i­le Tür­ki­ye­ Di­ya­net­ Vak­fý­nýn­ yü­rüt­tü­ðü­ ‘’Her­ev­den­bir­fit­re,­bir if­tar­Af­ri­ka’ya’’­kam­pan­ya­sý­kap­sa­mýn­da­ Kü­tah­ya’nýn­ Si­mav­ il­çe­sin­de­ça­dýr­mes­cit­ler­de­40­bin li­ra­ba­ðýþ­top­lan­dý.­Si­mav­Müf­tü Ve­ki­li­ Ka­dir­ Ü­nal,­ ga­ze­te­ci­le­re yap­t ý­ð ý­ a­ç ýk­l a­m a­d a,­ her­ gün yüz­ler­ce­in­sa­nýn­aç­lýk­ve­su­suz­luk­tan­vefat­et­ti­ði­Af­ri­ka’ya­gön­de­ril­mek­ ü­ze­re­ Si­mav’dan­ 40 bin­ li­ra­ ba­ðýþ­ top­lan­dý­ðý­ný­ bil­dir­di.­ 19­ Ma­yýs’ta­ mey­da­na­ ge­len­ 5,9­ bü­yük­lü­ðün­de­ki­ dep­re­min­ o­lum­suz­luk­la­rý­ný­ ha­len­ ya­þa­yan­ Si­mav­ hal­ký­nýn,­Af­ri­ka’da ya­þa­nan­la­ra­ka­yýt­sýz­kal­ma­dý­ðý­ný i­fa­de­e­den­Ü­nal,­‘’Bu­ba­ðýþ,­mad­di­ya­tý­ya­nýn­da­ma­ne­vî­ba­kým­dan çok­bü­yük­bir­ö­nem­ta­þý­mak­ta­dýr.­Ken­di­si­yar­dý­ma­muh­taç­Si­mav­hal­ký­na,­Af­ri­ka’da­aç­lýk­ve su­suz­luk­tan­ ö­len­ in­san­lar­ i­çin yap­tý­ðý­ yar­dý­ma­ te­þek­kür­ e­de­riz’’­de­di.­Kütahya / aa

Ýmsak 4.07 4.05 4.26 4.26 4.19 3.44 3.45 3.31 4.15 3.59 4.23

3

Üs­t ad,­ as­l ý­ A­r ap­ç a­ o­l an­ bu­ hi­t a­b e­y i 1951’de­ biz­zat­ Türk­çe­ye­ çe­vi­rip­ neþ­re­der­ken,­ mu­ha­ta­plarý­nýn­ o­ za­man­ki nü­fu­suy­la­ 370­ mil­yon­luk­ Ýs­lâm­ â­le­mi ol­du­ðu­nu­ifade­edi­yor. O­ gün­den­ 60­ se­ne­ son­ra­sý­na­ te­ka­bül­e­den­þu­dö­nem­de­i­se­mu­ha­tap­lar, bü­tün­ dün­ya­ya­ ya­yýl­mýþ­ o­lan­ bir­ bu­çuk­mil­ya­rý­aþ­kýn­Müs­lü­man­lar. Do­la­yý­sýy­la,­gü­nü­müz­Müs­lü­man­la­rý­ “Ýt­ti­had-ý­ Ýs­lâ­mýn­ tam­ za­ma­ný­ gel­me­ye­baþ­lý­yor”­i­fa­de­si­nin­de­mu­ha­ta­bý.­ Bu­ i­ti­bar­la,­ her­ ko­nu­ya­ bu­ pers­pek­tif­ten­ ba­kýp,­ u­fak­ me­se­le­le­re,­ he­le þah­sî­ ku­sur­la­ra­ ta­kýl­ma­dan­ it­ti­had-ý Ýs­lâm­ he­de­fi­ne­ yö­ne­le­rek­ o­nun­ i­çin gay­ret­gös­ter­mek­ge­re­ki­yor. De­mek­ki,­had­di­za­týn­da­hiç­bir­ö­ne­mi­ve­kýy­me­ti­ol­ma­yan­þah­sî­ku­sur­la­rý ken­di­ dün­ya­mýz­da­ çok­ faz­la­ bü­yü­tüp so­run­ ha­li­ne­ ge­tir­di­ði­miz­ ve­ bun­dan dar­gýn­lýk­lar,­ hat­tâ­ hu­su­met­ler­ ü­ret­ti­ði­miz­ tak­dir­de,­ far­kýn­da­ bi­le­ ol­ma­dan,­ it­ti­had-ý­ Ýs­lâm­ gi­bi­ bü­yük­ bir­ i­de­a­le­za­rar­ver­miþ­o­lu­yo­ruz. Bu,­ bil­h as­s a­ ve­ ön­c e­l ik­l e­ Ri­s a­l e-i Nur’un­ bi­rin­ci­ de­re­ce­de­ki­ mu­ha­tap­la­rý­ o­lan­ Nur­ ta­le­be­le­ri­nin­ dik­kat­ ve has­sa­si­yet­ gös­ter­me­le­ri­ i­cab­ e­den­ bir hu­sus.­ Çün­kü­ Nur­ ta­le­be­si­ ol­ma­nýn ge­re­ði,­ her­ za­man,­ her­ hal­ ve­ þart­ta “bü­yük­ dü­þün­mek;”­ kü­çük­ me­se­le­le­re,­ ge­lip­ ge­çi­ci­ dal­ga­lan­ma­la­ra­ ta­kýl­ma­dan­ve­o­kü­çük­me­se­le­le­re­bi­na­e­dil­miþ­tu­zak­la­ra­düþ­me­den,­ih­lâs,­is­ti­ka­met­ve­se­bat­ü­ze­re, “Biz­mu­hab­bet fe­da­i­le­ri­yiz,­ hu­su­me­te­ vak­ti­miz­ yok” pa­ro­la­sýy­la­yo­lu­na­de­vam­et­mek­tir. Do­la­yý­sýy­la,­ ken­di­ hiz­met­ e­ko­lü­mü­zün­ da­i­re­si­ i­çin­de­ fert­ fert­ bir­bi­ri­miz­le o­lan­ i­liþ­ki­le­ri­miz­den­ baþ­la­yýp,­ sa­ir­ hiz­met­e­kol­le­riy­le­ir­ti­bat­la­rý­mý­za­ve­dün­ya öl­çe­ðin­de­ki­Müs­lü­man­lar­la­her­se­vi­ye­de­ki­ bað­la­rý­mý­za­ ka­dar­ u­za­nan­ hal­ka­lar­da­ki­ta­výr,­du­ruþ­ve­yak­la­þým­la­rý­mý­zý, Üs­ta­dýn­ “Ýt­ti­had-ý­ Ýs­lâ­mýn­ tam­ za­ma­ný ge­li­yor”­ tes­bi­ti­ çer­çe­ve­sin­de­ ye­ni­den yo­rum­la­yýp­di­zayn­et­me­miz­ge­re­ki­yor. Bu­di­zayn­sü­re­ci­nin,­â­fâ­kî­ve­ha­ya­lî­ü­top­ya­la­ra­sap­ma­dan,­ger­çek­çi­bir­ze­min ve­çiz­gi­de­doð­ru­ve­den­ge­li­bir­yak­la­þým­la­yö­ne­til­me­si­ni­sað­la­ya­cak­öl­çü­ve pa­ra­met­re­ler­yi­ne­Ri­sa­le-i­Nur’da.


4

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Y

HABER

Cemil Çiçek: Ramazan atmosferine 12 ay ihtiyaç var cakir@yeniasya.com.tr

Her telefondan bir mesaj að­rý­lar­ye­ri­ni­bul­du­ve­baþ­ta­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­ol­mak­ü­ze­re­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­ de­ So­ma­li­ i­çin­ ha­re­ke­te­ geç­ti.­ So­ma­li baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­Af­ri­ka’da­ya­þa­nan­aç­lýk­ve­ku­rak­lýk,­ ‘çað­ at­la­yan’­ dün­ya­ i­çin­ ka­ra­ bir­ le­ke­dir! 2011­yý­lýn­da­aç­lýk­ve­su­suz­luk­do­la­yý­sýy­la­ço­cuk­la­rýn­öl­me­si,­bin­ler­ce­ki­þi­nin­göç­et­me­si­ve­has­ta­lýk­lar­la­ kar­þý­ kar­þý­ya­ kal­ma­sý­ sý­ra­dan­ bir­ ‘ha­ta’ ve­ a­yýp­ de­ðil,­ he­pi­mi­zin­ ba­þý­ný­ ö­nü­ne­ e­ðer­ bir ‘ci­na­yet’tir.­ Da­ha­ ön­ce­ de­ i­fa­de­ et­me­ye­ ça­lýþ­týk,­ a­ma­ tek­rar­la­mak­ta­ fay­da­ var: Ýn­san­lýk­ â­le­mi­ bun­ca­ ni­met­ler­i­çin­de­yü­zer­ken,­faz­la­gý­da­tü­ket­mek­do­la­yý­sýy­la­ ‘has­ta’­ o­lan­ in­san­lar­ var­ken­ ve­ tek­nik im­kân­lar­bu­ka­dar­ço­ðal­mýþ­ken­‘kom­þu’muz­Af­ri­ka’nýn­bu­ça­re­siz­li­ði­sa­de­ce­on­la­rýn­de­ðil,­he­pi­mi­zin­hük­men­ö­lü­mü­dür! Baþ­ba­kan­lý­ðýn,­ Dý­þýþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­nýn­ ve­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ Baþ­kan­lý­ðý­nýn­ aç­tý­ðý­ kam­pan­ya­lar­ çok ö­nem­li­dir,­a­ma­bir­o­ka­dar­da­geç­kal­mýþ­a­dým­lar­dýr.­Bu­na­rað­men­Af­ri­ka­i­çin­yar­dým­kam­pan­ya­sý­ a­çýl­mýþ­ ol­ma­sý­ çok­ i­sa­bet­li­ ol­muþ­tur.­ Ay­ný þe­kil­de­si­vil­top­lum­ku­ru­lu­þu­ve­yar­dým­der­nek­le­ri­nin­bu­ko­nu­yu­bi­rin­ci­gün­dem­mad­de­si­ha­li­ne­ge­tir­me­le­ri­de­çok­i­yi­ol­muþ­tur.­Ýn­þâ­al­lah­yar­dým­ çað­rý­la­rý­ kar­þý­lýk­ bu­lur­ ve­ aç­lýk­ ve­ su­suz­luk do­la­yý­sýy­la­ ö­lüm­le­ yüz­ yü­ze­ ge­len­ in­san­la­ra­ bir neb­ze­ol­sun­ça­re­o­lu­nur... Keþ­ke,­in­san­lýk­‘ö­lüm­sý­ný­rý’na­da­yan­ma­dan­u­yan­say­dýk.­ Keþ­ke­ ben­zer­ bir­ kam­pan­ya­yý­ ge­çen yýl­l ar­d a­ a­ç a­b il­m iþ­ ol­s ay­d ýk.­ Ve­ keþ­k e,­ a­ç ý­l an kam­pan­ya­la­rý­ge­çi­ci­ça­re­de­ðil­de,­ka­lý­cý­ça­re­ha­li­ne­ ge­ti­re­bi­le­cek­ öl­çü­de­ de­vam­ et­ti­re­bil­sey­dik. Bun­lar­ol­ma­dý,­geç­kal­dýk,­a­ma­hiç­yok­tan­i­yi­dir di­ye­rek­bu­de­fa­ka­lý­cý­ne­ti­ce­al­ma­yý­he­def­o­la­rak or­ta­ya­koy­mak­du­ru­mun­da­yýz. Ta­bi­î­ ki­ yar­dým,­ im­kân­lar­ öl­çü­sün­de­ ya­pý­lýr. Þun­dan­ e­mi­niz­ ki,­ Tür­ki­ye’de­ ya­þa­yan­ mil­yon­lar­ca­ki­þi­hiç­de­ðil­se­5­TL’lik­bir­mik­ta­rý­Af­ri­ka­i­çin­yar­dým­o­la­rak­a­yý­ra­bi­lir.­Bir­ki­þi­i­çin­5­TL­‘az’ gi­bi­ gö­rün­se­ de,­ mil­yon­lar­ca­ 5­ TL’nin­ cid­dî­ bir ra­ka­ma­ u­la­þa­ca­ðý­ or­ta­da.­ O­ hal­de,­ bu­ sa­a­te­ ka­dar­5­TL’lik­yar­dým­ya­pa­ma­yan,­‘Son­ra­ya­pa­rým’ di­yen­ler­var­sa,­lüt­fen­var­sa­cep­te­le­fon­la­rý­ný­he­men­çý­kar­sýn.­Çün­kü­Af­ri­ka’ya­5­TL­u­laþ­týr­mak, cep­te­le­fo­nu­o­lan­lar­i­çin­sa­de­ce­bir­me­saj­u­zak­lý­ðýn­da.­Cep­te­le­fon­la­rý­mýz­la­“Af­ri­ka”­ya­zýp­5601’e gön­der­di­ði­miz­de­ (Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ Baþ­kan­lý­ðý­ ka­na­lýy­la) o­to­ma­tik­ o­la­rak­ 5­ TL­ ba­ðýþ­la­mýþ­ o­la­ca­ðýz.­ (Ar­zu­e­den­ler­di­ðer­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ da­ 5­ TL’lik­ ba­ðý­þý­ ya­pa­bi­lir:­ Kim­se­ Yok mu?­ e­liy­le­ yar­dým­ i­çin­ “Aç­lýk”­ ya­zýp­ 5777’ye, ÝHH­e­liy­le­yar­dým­i­çin­“Af­ri­ka”­ya­zýp­3072’ye­bir me­saj­gön­der­mek­ye­ti­yor.) Kam­pan­ya­nýn­ba­þa­rý­lý­o­la­bil­me­si­i­çin­cep­te­le­fo­nu­ta­þý­yan­her­ke­sin­bir­me­saj­ya­zýp­5­TL­ba­ðýþ yap­ma­sý­ný­ teþ­vik­ e­de­bi­li­riz.­ E­vet,­ ço­luk­ ço­cuk he­pi­miz,­ her­ cep­ te­le­fo­nu­ o­lan­ bir­ me­saj­ ya­zar ve­ bu­ kam­pan­ya­ya­ ka­tý­lýr­sa­ in­þâ­al­lah­ ne­ti­ce­ a­lý­nýr.­Cep­te­le­fo­nu­kul­lan­ma­yan­lar­da­uy­gun­yol­lar­la­ba­ðýþ­ya­pa­bi­lir­ve­yap­ma­lý­dýr­lar. Çok­ö­nem­li­bir­nok­ta­da­top­la­nan­bu­ba­ðýþ­la­rýn hýz­lý­bir­þe­kil­de­ve­is­raf­e­dil­me­den­muh­taç­la­ra­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­dýr.­Ý­þin­i­çin­de­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý da­ol­du­ðu­na­gö­re­in­þâ­al­lah­bir­yan­lýþ­lýk­ol­maz­ve yar­dým­lar­ye­ri­ne­u­la­þýr.­Ma­a­le­sef­geç­miþ­yýl­lar­da ya­pý­lan­ba­zý­yan­lýþ­lar,­in­san­la­rý­mý­zýn­gü­ve­ni­ni sars­tý­ve­yar­dým­kam­pan­ya­la­rý­ya­ra­al­dý.­Ço­ðu­ki­þi, “Yar­dým­ya­pa­lým­da­bun­lar­sað­lam­þe­kil­de­ye­ri­ne u­la­þý­yor­mu?”­di­ye­so­ru­yor.­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­ve­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý,­ce­mi­yet­te­ki­bu­en­di­þe­yi­so­na­er­di­re­cek­i­nan­dý­rý­cý­lýk­ta­a­çýk­la­ma­lar yap­ma­lý­ve­a­dým­a­dým­yar­dým­la­rýn­a­ký­be­tin­den mil­le­ti­miz­ha­ber­dar­ol­ma­lý.­Bu­nu­te­min­e­de­bi­lir­sek,­de­rin­bir­ya­ra­ya­mer­hem­sür­müþ­o­lu­ruz. Ra­ma­zan­a­yý­nýn­böy­le­gü­zel­bir­kam­pan­ya­ya­ve­si­le­ol­muþ­ol­ma­sý­da­ay­rý­bir­gü­zel­lik­o­lur­in­þâ­al­lah...

Ç

zý­ Ra­ma­zan­ son­ra­sýn­da­ da­ sür­dü­re­bil­sek,­ bu­ sof­ra­lar­da­ te­nef­füs­ et­ti­ði­miz­ at­mos­fe­ri­ her­ a­lan­da,­ en­ baþ­ta si­ya­set­ ol­mak­ ü­ze­re­ bir­bi­ri­mi­zi­ kýr­ma­dan­in­cit­me­den,­ký­rýp­dök­me­den, kav­ga­ et­me­den,­ vu­ruþ­ma­dan,­ ko­nu­þa­rak,­uz­la­þa­rak,­an­la­þa­rak­so­run­la­rý­mý­zý­çöz­me­ça­ba­sý­gay­re­ti­i­çe­ri­sin­de o­la­bil­sek,­e­min­o­lun­bu­Ra­ma­zan­lar da­ha­an­lam­lý­o­la­cak­týr.­Ül­ke­miz­i­çin de­da­ha­ya­rar­lý­o­la­cak­týr’’­de­di. ‘’Doð­ru­su­nu­is­ter­se­niz­bi­zim­me­de­ni­ye­ti­miz­bi­raz­da­Ra­ma­zan­me­de­ni­ye­ti­dir’’­di­yen­Ce­mil­Çi­çek,­þöy­le­ko­TBMM Baþ­ka­ný­ Ce­mil­ Çi­çek,­ An­ka­- nuþ­tu:­‘’O­nun­id­ra­ki­i­çin­de­in­þal­lah­bu ra­lý­ Sa­na­yi­ci­ ve­ Ý­þa­dam­la­rý­ Der­ne­ði­- Ra­ma­za­ný­kut­lu­yor­ol­ma­mýz­ge­re­kir. nin­ (A­SAD) dü­zen­le­di­ði­ ge­le­nek­sel Çün­kü­Ra­ma­zan­a­yý­so­rum­lu­luk­la­rý­if­ta­ra­ ka­týl­dý.­ Çi­çek,­ Bil­kent­ O­tel’de mý­zýn­ha­týr­lan­dý­ðý,­ha­týr­la­týl­dý­ðý­ve­ge­dü­zen­le­nen­if­tar­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­- re­ði­nin­de­o­la­bil­di­ðin­ce­ya­pýl­dý­ðý,­ya­da,­ ‘’Sa­de­ce­ bir­ ay­ Ra­ma­zan­ üs­lû­bu, pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­bir­ay.­Ýn­san­ol­du­ðu­Ra­ma­zan­ at­mos­fe­ri­ de­ðil,­ 12­ ay­ bu mu­zun­in­sa­na­ve­in­san­lý­ða­kar­þý­so­üs­lû­ba,­bu­at­mos­fe­re­ger­çek­ten­ih­ti­- rum­lu­ol­du­ðu­mu­zun­bi­lin­me­si­ge­re­ki­yaç­var.­Ra­ma­zan­da­ka­zan­dýk­la­rý­mý­- yor.­Bi­raz­da­baþ­ka­sý­i­çin­ya­þa­ma­mýz

ge­re­ken­bir­ay­ol­du­ðu­nu­id­rak­et­me­miz­ge­re­ki­yor.­Bu­mü­na­se­bet­le­ev­ve­la ken­di­bu­lun­du­ðu­muz­böl­ge­den,­çev­re­den­baþ­la­mak­ü­ze­re,­bütün­in­san­lý­ða kar­þý­bu­ay­i­çin­de­yap­ma­mýz­ge­re­ken bir­çok­iþ,­gö­rev­var.­Bu­a­cý­ma­sýz­dün­ya­da­bi­zim­sa­hip­ol­du­ðu­muz­im­kân­la­rýn­bir­kýs­mý­na­bi­le­sa­hip­ol­ma­yýp­bu­gün­ha­yat­mü­ca­de­le­si­ve­ren­ve­vic­da­nen­so­rum­lu­ol­du­ðu­muz­bir­ký­sým­in­san­lar­var.­Bun­lar­la­il­gi­li­Di­ya­net­Ýþ­le­ri Baþ­kan­lý­ðý­mý­zýn,­bir­ký­sým­ku­ru­luþ­la­rý­mý­zýn­ha­yýr­kam­pan­ya­la­rý­var.­Bun­la­rýn­des­tek­len­me­sin­de­fay­da­ol­du­ðu­nu dü­þü­nü­yo­ruz.­Ya­ni­ne­ti­ce­de­sa­de­ce söz­de­Müs­lü­man­de­ðil­öz­de­Müs­lü­man­o­la­bil­mek­a­çý­sýn­dan­da­i­çin­de bu­lun­du­ðu­muz­ay­ö­nem­li­bir­fýr­sat­týr. Böy­le­ce­kar­deþ­li­ði­mi­zi,­dost­lu­ðu­mu­zu pe­kiþ­tir­mek,­bu­ma­na­da­ül­ke­miz­i­çe­ri­sin­de­ba­rý­þa,­hu­zu­ra­bu­ay­i­çe­ri­sin­de da­ha­faz­la­kat­ký­ver­mek­a­dý­na­ö­nem­li bir­fýr­sat.’’­­Ankara / aa

TBMM’nin en önemli görevi yeni anayasa BAÞARANHINCAL, TBMM’YE DÜÞEN EN ÖNEMLÝ GÖREVLERDEN BÝRÝNÝN TOPLUMUN YENÝ ANAYASA TALEBÝNÝN KARÞILANMAK OLDUÐUNU KAYDETTÝ.

Kardeþlerimiz

Ayhan Þahin ve Said Akhan'ýn ayaklarýndan baþarýlý bir ameliyat geçirdiklerini öðrendik. Kendilerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý

Meral, Anayasa taslaðý çalýþmalarýný yenileyeceklerini söyledi.

Herkes kendi anayasa taslaðýný hazýrlasýn nTUSKON Baþ­ka­ný­Rý­za­nur­Me­ral,­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ko­nu­sun­da­bü­tün­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­bir­le­þip­bir­tas­lak­ha­zýr­la­ma­mo­de­li­nin­iþ­le­yen bir­mo­del­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Me­ral,­bu­nun­ye­ri­ne­ko­nu­i­le­il­gi­le­nen,­so­rum­lu­luk­his­se­den­si­vil top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ken­di­ö­ne­ri­le­ri­ni­ha­zýr­la­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan’ýn­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­na­yap­tý­ðý­çað­rý­nýn­o­lum­lu­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Me­ral,­TUS­KON­o­la­rak­2007­yý­lýn­da­bir­A­na­ya­sa­tas­la­ðý­ha­zýr­la­dýk­la­rý­ný,­bu­tas­lak­ü­ze­rin­de­bir­ça­lýþ­ma­ya­pa­rak­ye­ni­den­yet­ki­li­le­re­su­na­cak­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti. Me­ral,­An­ka­ra’da­sür­dür­dük­le­ri­zi­ya­ret­le­rin­çok ya­pý­cý,­o­lum­lu­geç­ti­ði­ni­an­la­tan­Me­ral,­na­sýl­bir­A­na­ya­sa­is­te­dik­le­ri­ni­i­se­þöy­le­ö­zet­le­di:­“Top­lu­mun ço­ðu­nun­ta­lep­le­ri­ni­kap­sa­yý­cý,­de­mok­ra­tik,­fer­di ön­pla­na­a­lan­ve­Tür­ki­ye’nin­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­le­ri­ni­de­göz­ö­nü­ne­a­lan­bir­A­na­ya­sa­ol­ma­sý la­zým.­X,­Y,­Z­par­ti­le­ri­nin­a­na­ya­sa­sý­ol­ma­ma­sý­la­zým.­Þu,­bu­dü­þün­ce­de­ki­ku­rum­la­rýn,­þa­hýs­la­rýn­a­na­ya­sa­sý­ol­ma­ma­sý­la­zým.­Her­ke­sin­bak­tý­ðý­za­man,­‘bu­be­nim­a­na­ya­sam’­de­me­si­lâ­zým.­Türk in­sa­ný­nýn­sa­hip­len­me­si­lâ­zým.­Tür­ki­ye’yi­çok­da­ha i­le­ri­de­mok­ra­si­dü­ze­yi­ne­ta­þý­ya­bi­le­cek,­dün­ya­da­ki trent­le­ri­de­kar­þý­la­ya­bi­le­cek­bir­a­na­ya­sa­bek­len­ti­si i­çin­de­yiz.”­­Ankara / cihan

Demokrat anayasa boynumuzun borcu

AKP Çorum Ýl Teþkilâtý, yeni anayasa çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. Baþaranhýncal, Türkiye'nin çok açýk ve net olarak yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðuna dikkat çekti. FOTOÐRAF: CÝHAN

ÇORUM Ti­ca­ret­ ve­ Sa­na­yi­ O­da­sý­ (ÇTSO)­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný Çe­t in­ Ba­þ a­r an­h ýn­c al,­ TBMM’ye dü­þen­ en­ ö­nem­li­ gö­rev­ler­den­ bi­ri­nin­top­lu­mun­ye­ni­a­na­ya­sa­ta­le­bi­ni kar­þý­lan­mak­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. AKP­ Ço­rum­ Ýl­ Teþ­ki­lâ­tý,­ ye­ni­ a­na­ya­sa­ ça­lýþ­ma­la­rý­ kap­sa­mýn­da­ Ba­þa­r an­h ýn­c al’ý­ zi­y a­r et­ et­t i.­ AKP­ Ýl Baþ­ka­ný­Ah­met­Sa­mi­Cey­lan,­bu­ra­da­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ par­ti­ ge­nel mer­k e­z i­n in­ ta­l i­m at­l a­r ý­ doð­r ul­t u­sun­da,­ ye­ni­ a­na­ya­sa­ o­luþ­tu­rul­ma­sý ça­lýþ­ma­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­81­il­de­ça­lýþ­ma­lar­ yü­rü­tül­dü­ðü­nü­ be­lir­te­rek, bu­ kap­sam­da­ mes­lek­ ör­güt­le­ri­nin, si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­gö­rüþ­le­ri­ni­ al­dýk­la­rý­ný­ di­le­ ge­tir­di.­ Gö­rüþ­me­ler­ so­nu­cun­da­ or­tak­ bek­len­ti­le­rin­ or­t a­y a­ çýk­t ý­ð ý­n a­ dik­k at­ çe­k en Cey­lan,­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­ “Biz­ de­ bu ça­lýþ­ma­lar­ kap­sa­mýn­da­ bir­kaç­ gün­dür­ çe­þit­li­ zi­ya­ret­ler­de­ bu­lu­na­rak, ye­ni­ a­na­ya­sa­ hak­kýn­da­ mes­lek­ ör­güt­le­ri­mi­zin,­ si­vil­ top­lum­ ku­ru­lu­þu

ve­ sen­di­ka­la­rý­mý­zýn­ gö­rüþ­le­ri­ni­ a­lý­yo­ruz.­ Yap­tý­ðý­mýz­ tüm­ zi­ya­ret­ler­de her­ke­sin­ or­tak­ bek­len­ti­si,­ ül­ke­mi­zin­ ye­ni­ bir­ a­na­ya­sa­ya­ ih­ti­yaç­ duy­du­ðu­dur.­ Si­vil­ top­lum­ ku­ru­lu­þun­dan­iþ­çi­si­ne,­top­lu­mun­tüm­ke­sim­le­ri­nin­bu­or­tak­gö­rü­þü­nü,­þim­di­de ye­ni­ a­na­ya­sa­yý­ ha­zýr­lar­ken­ de­vam et­tir­mek­ is­ti­yo­ruz.­ Tüm­ ça­ba­mýz ve­ ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­ bu­ yön­de­dir.­ U­ma­rým­ TBMM’de­ki­ ça­lýþ­ma­ ve­ uz­la­þý­nýn­ar­dýn­dan­en­ký­sa­sü­re­de­ye­ni­ a­na­ya­sa­ya­ ka­vu­þu­ruz”­ di­ye­ ko­nuþ­tu. ÇTSO­ Baþ­ka­ný­ Ba­þa­ran­hýn­cal­ i­se Tür­ki­ye’nin­ çok­ a­çýk­ ve­ net­ o­la­rak ye­ni­ bir­ a­na­ya­sa­ya­ ih­ti­ya­cý­ ol­du­ðu­na­ dik­kat­ çek­ti.­ Ba­þa­ran­hýn­cal,­ þu an­TBMM’ye­dü­þen­en­ö­nem­li­gö­rev­ler­den­bi­ri­nin­top­lu­mun­ye­ni­a­na­ya­sa­ ta­le­bi­ni­ kar­þý­lan­mak­ ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ba­þa­ran­hýn­cal,­þun­la­rý­ söy­le­di:­ “Tüm­ par­ti­le­ri­mi­zin­ uz­laþ­ma­ya­ a­çýk­ ol­ma­sý,­ si­vil­ top­lum­la bir­lik­te­ top­lum­da­ ge­nel­ ka­bul­ gö­-

ren­ bir­ a­na­ya­sa­yý­ ha­zýr­la­ma­sý­ son de­re­ce­ö­nem­li­dir.­Top­lu­mu­muz­ve ye­ni­ Mec­li­si­miz­ or­tak­ he­def­le­ri­miz et­ra­fýn­da­ bu­ ke­net­len­me­yi­ sað­la­ya­bil­di­ði­ öl­çü­de­ Tür­ki­ye­ bü­yü­ye­cek ve­ ge­l i­þ e­c ek­t ir.­ Ço­r um­ iþ­ dün­y a­s ý o­la­rak,­ her­kes­ gi­bi­ si­vil­ ve­ ka­tý­lým­cý bir­a­na­ya­sa­nýn­en­ký­sa­sü­re­de­o­luþ­tu­r ul­m a­s ý­n ý­ bek­l i­y or,­ bu­ ko­n u­d a sað­la­na­cak­ uz­la­þý­nýn,­ ül­ke­miz­ i­çin bü­yük­ ö­nem­ ta­þý­ya­ca­ðý­na­ i­na­ný­yo­ruz.­ Za­ten­ bu­ ko­nu­da­ki­ tüm­ gö­rüþ ve­ ö­ne­ri­le­ri­mi­zi­ bað­lý­ bu­lun­du­ðu­muz­ Tür­k i­y e­ O­d a­l ar­ ve­ Bor­s a­l ar Bir­li­ði’ne­ i­let­mek­te­yiz.­ Bu­ a­lan­da ya­p ý­l a­c ak­ her­ tür­l ü­ ça­l ýþ­m a­y a­ da kat­ký­yap­ma­ya­ha­zý­rýz.­Ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­ ya­ný­ sý­ra­ ül­ke­mi­zin­ 2023­ he­def­le­ri­ doð­rul­tu­sun­da­ e­ko­no­mi­mi­zin­ih­ti­yaç­duy­du­ðu­re­form­la­rýn­da en­ký­sa­sü­re­de­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­ve e­ko­no­mi­nin­ bi­rin­ci­ gün­dem­ mad­de­si­ ol­ma­sý­ný­ te­men­ni­siy­le,­ ça­lýþ­ma­la­rý­ný­zýn­ ha­yýr­lý­ ol­ma­sý­ný­ di­le­riz.”­­Çorum / cihan

Baþbakanlýk konvoyuna saldýran terörist grubun sorumlusu yakalandý GEÇMÝÞ OLSUN

HABERLER

TOKAT’TA ön­ce­ki­gün­ak­þam­sa­at­le­rin­de­çý­kan­ça­týþ­ma­da­ya­ra­lý­e­le­ge­çi­ri­len­te­rö­ris­tin,­Kas­ta­mo­nu’da­Baþ­ba­kan­lýk­kon­vo­yu­na­es­kort­luk­ya­pan po­lis­o­to­su­na­yö­ne­lik­si­lâh­lý­sal­dý­rý­yý ger­çek­leþ­ti­ren­gru­bun­so­rum­lu­su­ol­du­ðu­ö­ne­sü­rül­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Baþ­çift­lik­il­çe­si­ne­bað­lý­Ha­tip­li­Bel­de­si­i­le­Re­þa­di­ye­il­çe­si­ne­bað­lý­El­ma­cýk Kö­yü­a­ra­sýn­da­ki­a­ra­zi­de­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­‘’tes­lim­ol’’­çað­rý­sý­na­a­teþ­le­kar­þý­lýk­ve­ril­me­si­ü­ze­ri­ne­çý­kan­ça­týþ­ma­da­ya­ra­lý­e­le­ge­çi­ri­len­te­rö­rist,­To­kat

Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Am­bu­lans­la­ge­ti­ri­len­te­rö­ris­tin­gö­rün­tü­len­me­me­si­i­çin­yo­ðun­gü­ven­lik­tedbir­le­ri­a­lýn­dý.­Te­da­vi­al­tý­na­a­lý­nan­te­rö­ris­tin, ‘’Sa­lih­Reþ’’­kod­ad­lý­M.­K.­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­Te­rö­ris­tin­4­Ma­yýs’ta,­Il­gaz Da­ðý’nýn­So­ðuk­su­mev­ki­in­de­Baþ­ba­kan­lýk­kon­vo­yu­na­es­kort­luk­ya­pan po­lis­o­to­su­na­yö­ne­lik­dü­zen­le­nen­si­lah­lý­sal­dý­rý­yý­sal­dý­rý­yý­ger­çek­leþ­ti­ren gru­bun­so­rum­lu­su­ol­du­ðu­id­di­a­e­dil­di.­PKK’lý­te­rö­ris­tin­ay­rý­ca­Ko­yul­hi­sar’da­bir­uz­man­ça­vu­þun­þe­hit­e­dil­-

di­ði,­3­as­ke­rin­ya­ra­lan­dý­ðý­sal­dý­rý­yý­da ger­çek­leþ­ti­ren­Ka­ra­de­niz­böl­ge­sin­de­ki­6­ki­þi­lik­grup­ta­ol­du­ðu­ö­ne­sü­rül­dü.­Gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­böl­ge­de­ki­o­pe­ras­yon­la­rý­nýn­yo­ðun­laþ­tý­rýl­dý­ðý­be­lir­til­di. Il­g az­ Da­ð ý’nýn­ So­ð uk­s u­ mev­k i­sin­de­4­Ma­yýs’ta,­Baþ­ba­kan­lýk­kon­vo­yu­na­ es­kort­luk­ ya­pan­ po­lis­ o­to­su­na­ yö­ne­lik­ si­lah­lý­ sal­dý­rý­da,­ ev­li ve­1­ço­cuk­ba­ba­sý­Re­cep­Þa­hin­(34) þe­hit­ol­muþ,­mes­lek­ta­þý­Me­tin­Kuþ ya­ra­lan­mýþ­tý.­Tokat / aa

nAKP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Hü­se­yin­Tan­rý­ver­di,­“De­mok­rat­ve­öz­gür­lük­çü­a­na­ya­sa­yý­çý­kart­mak­ boy­nu­mu­zun­ bor­cu­dur”­ de­di.­ Tan­rý­ver­di,­So­ma­Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan­So­ma­E­LÝ­A­zot­ Te­sis­le­rin­de­ dü­zen­le­nen­ if­tar­ i­le­ ra­ma­zan a­yý­et­kin­lik­le­ri­ne­ka­týl­dý.­Va­tan­daþ­la­ra­ses­le­nen Tan­rý­ver­di,­ te­rö­rü­ ön­le­mek­ i­çin­ hü­kü­me­tin stra­te­ji­ de­ði­þik­li­ði­ne­ gi­de­ce­ði­ni­ be­lir­te­rek,­ ‘’Bu ye­ni­ ted­bir­ler­le­ te­rör­ kö­kün­den­ ka­zýn­mýþ­ o­la­cak­týr’’­ de­di.­ Par­ti­si­nin­ ye­ni­ a­na­ya­sa­ he­de­fi­ni de­ di­le­ ge­ti­ren­ Tan­rý­ver­di,­ söz­le­ri­ni­ þöy­le­ sür­dür­dü:­‘’Bu­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ne­yap­mak­is­te­di­ði­mi­zi­an­la­ma­yan­si­ya­si­par­ti­tem­sil­ci­le­ri­o­la­bi­lir.­An­cak­mil­le­ti­miz­bu­nu­çok­ya­kýn­dan­an­la­mýþ­týr.­ Ö­zel­lik­le­ 12­ Ey­lül­ ta­ri­hin­de­ or­ta­ya koy­muþ­tur.­De­mok­rat­ve­öz­gür­lük­çü­a­na­ya­sa­yý­çý­kart­mak­boy­nu­mu­zun­bor­cu­dur.­A­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­ ya­pý­lýr­ken­ de­ðiþ­ti­ri­le­mez­ de­ðer­le­ri­miz­ el­bet­te­ dik­ka­te­ a­lý­na­cak­týr.­ TBMM­ 1­ E­kim’de­ a­çý­la­cak.­ Si­vil,­ öz­gür­lük­çü­ bir­ a­na­ya­sa­nýn­ ya­pý­mý­ gün­de­mi­mi­ze­ ge­le­cek.­ Bu­ a­na­ya­say­la­Tür­ki­ye’nin­da­ha­i­le­ri­de­mok­ra­si­ye,­in­sa­ný­mý­zýn­ te­mel­ hak­ ve­ öz­gür­lük­le­ri­ne­ sa­hip­ ol­ma­sý­ný­he­def­li­yo­ruz.’’­­Soma / aa

Uzun tutukluluk süreleri yargýlamanýn özüne aykýrý nKONYA Ba­ro­su­ Baþ­ka­ný­ Fev­zi­ Ka­ya­can,­ ce­za yar­gý­la­ma­la­rýn­da­ u­zun­ tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri­nin yar­gý­la­ma­nýn­ ö­zü­ne­ ay­ký­rý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di. Ka­ya­can,­ u­zun­ tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri­nin­ son­ gün­ler­de­sýk­lýk­la­ko­nu­þu­lan­bir­ko­nu­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ka­ya­can,­ce­za­yar­gý­la­ma­la­rýn­da­tu­tuk­la­ma­nýn­ o­la­ðan­ bir­ ku­ru­ma­ ted­bir­ o­la­rak­ uy­gu­lan­ma­sý­ ge­re­kir­ken­ Tür­ki­ye’de­ böy­le­ ol­ma­dý­ðý­ný söy­le­di.­ Ce­za­ yar­gý­la­ma­la­rýn­da­ a­sýl­ o­la­nýn­ ki­þi öz­gür­lü­ðü­ ol­du­ðu­nun­ al­tý­ný­ çi­zen­ Ka­ya­can, “Tu­tuk­la­ma­ ka­ra­rý­nýn­ sýk­ uy­gu­la­ma­sý­ as­lýn­da ce­za­ yar­gý­la­ma­sý­nýn­ ö­zü­ne­ ay­ký­rý­lýk­ teþ­kil­ e­der. As­lýn­da­ce­za­yar­gý­la­ma­la­rýn­da­baþ­ka­yön­tem­ler de­var­dýr.­Yurt­dý­þý­na­çý­kýþ­ya­sa­ðý,­be­lir­li­bir­ke­fa­ret­ön­gö­re­bi­lir­si­niz.­Bü­tün­b­un­la­rý­yap­ma­dan doð­ru­dan­doð­ru­ya­tu­tuk­la­ma­ka­ra­rý­nýn­ve­ril­me­si­ma­su­mi­yet­il­ke­si­nin­ih­lâ­li­ve­suç­lu­lu­ðu­ke­sin­leþ­me­den­ki­þi­yi­mah­kûm­et­me­an­la­mý­ta­þý­mak­ta­dýr.­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­söz­leþ­me­si­nin­5’in­ci mad­de­sin­de­ki­þi­öz­gür­lü­ðü­ne­ve­gü­ven­li­ði­ne­a­týf ya­pýl­mak­ta­dýr”­de­di.­Konya / cihan

Tunceli'de teröristler 4 iþ makinesini yaktý nTUNCELÝ’NÝN Maz­girt­ il­çe­sin­de­ ö­zel­ bir­ þir­ke­te­a­it­ma­den­o­ca­ðýn­da­ki­4­a­det­iþ­ma­ki­ne­si­nin­te­rö­rist­ler­ta­ra­fýn­dan­ya­kýl­dý­ðý­bil­di­ril­di.­E­di­ni­len­ bil­gi­ye­ gö­re,­ Maz­girt’in­ Oy­ma­da­lý­ Kö­yün­de­ ö­zel­ bir­ þir­ke­te­ a­it­ krom­ ma­de­ni­ne­ ak­þam­sa­at­le­rin­de­bas­kýn­dü­zen­le­yen­te­rör­ör­gü­tü­PKK­men­sup­la­rý,­þan­ti­ye­de­ki­4­iþ­ma­ki­ne­si­ni ya­ka­rak­böl­ge­den­kaç­tý.­Ka­çan­te­rö­rist­le­rin­et­ki­siz­ha­le­ge­ti­ril­me­si­i­çin­böl­ge­ye­çok­sa­yý­da­ö­zel­e­ði­tim­li­as­ker­gön­de­ri­lir­ken,­o­pe­ras­yon­la­rýn ha­va­des­tek­li­sür­dü­ðü­öð­re­nil­di.­­Tunceli / aa


Y

HABER

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

HABERLER

Bu sefer verilen sözler unutulmasýn!

mkara@yeniasya.com.tr

k­ ul­l a­r ýn­ ka­p an­m a­s ý­n ýn­ ar­d ýn­d an yaz­dý­ðý­mýz­ ya­zý­la­rý­mýz­da­ 28­ Þu­bat sü­r e­c i­n in­ da­y at­m a­l a­r ýn­d an­ o­l an yaz­Kur’ân­kurs­la­rý­na­yaþ­sý­ný­rý­nýn­yýl­lar­dýr­ kal­dý­rýl­ma­dý­ðý­ný­ an­lat­mýþ­týk.­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan’ýn,­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ Baþ­kan­lý­ðý’ndan­so­rum­lu­Ba­kan­Fa­ruk­Çe­lik’in­ve Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ es­ki­ Baþ­ka­ný­ Prof.­ Dr.­ A­li Bar­da­koð­lu’nun­ þi­kâ­yet­ et­ti­ði­ bu­ ya­sak ma­a­le­sef­yýl­lar­dýr­hal­le­dil­mi­yor­ve­ço­cuk­lar­ ca­mi­le­rin­ ka­pý­sýn­dan­ dön­mek­ du­ru­mun­da­ka­lý­yor­lar. Þim­di­ki­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met Gör­mez,­yaz­Kur’ân­kurs­la­rý­nýn­baþ­la­dý­ðý gün­ler­de­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ bu­ sý­nýr­la­ma­nýn­ a­na­ya­sa­ya­ ay­ký­rý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­miþ­ve­bu­yan­lýþ­tan­bir­an­ön­ce­dö­nül­me­si­ni­bek­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­miþ­ti.­ Ko­nuy­la­il­gi­li­en­son­a­çýk­la­ma­Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sý­ve­ay­ný­za­man­da­da­Di­ya­net’ten so­rum­lu­ba­kan­Be­kir­Boz­dað’dan­gel­di. Boz­dað,­“Bir­ba­ba,­bir­an­ne­ço­cu­ðu­nu­ya­zýn her­tür­lü­kur­sa,­et­kin­li­ðe­ra­hat­lýk­la­gön­de­rir­ken,­ken­di­di­ni­nin­ki­ta­bý­ný­öð­ret­mek­is­te­di­ðin­de­en­gel­le­kar­þý­la­þý­yor.­Bu,­de­mok­ra­-

O

Baþbakandan yardým genelgesi BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­So­ma­li ve­aç­lýk­teh­li­ke­si­ya­þa­yan­di­ðer­Af­ri­ka­ül­ke­le­ri­ne­yar­dým­kam­pan­ya­sý­baþ­la­týl­ma­sý­na­i­liþ­kin­bir­ge­nel­ge­ya­yým­la­dý.­Baþ­ba­kan­lýk­Ba­sýn Mer­ke­zi­nin­in­ter­net­si­te­sin­den­du­yu­ru­lan ge­nel­ge­de,­Af­ri­ka­ký­t'a­sý­nýn­do­ðu­sun­da­ya­þa­nan­ku­rak­lý­ðýn­yol­aç­tý­ðý­kýt­lýk,­aç­lýk­ve­su­suz­luk­dolayýsýyla­baþ­ta­So­ma­li­ol­mak­ü­ze­re bütün­böl­ge­hal­ký­bü­yük­bir­in­san­lýk­dra­mý i­le­kar­þý­kar­þý­ya­bu­lun­du­ðu­be­lir­til­di.­Böl­ge­de­ya­þa­yan­mil­yon­lar­ca­in­sa­ný­et­ki­le­yen­bu du­ru­mun,­sal­gýn­has­ta­lýk­la­ra­ve­ö­lüm­le­re sebep­ol­du­ðu­na­ve­hal­kýn­ça­re­siz­bir­þe­kil­de ha­yat­ta­kal­ma­mü­ca­de­le­si­ver­di­ði­ne­dik­kat çe­ki­le­rek,­bu­den­li­bü­yük­bir­fe­lâ­ket­le­ül­ke­le­rin­ken­di­im­kân­la­rýy­la­mü­ca­de­le­et­me­si­nin güç­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­Ge­nel­ge­de,­bu­dü­þün­cey­le­ve­bir­in­san­lýk­bor­cu­o­la­rak,­in­sa­nî yar­dým­i­çin­va­kit­kay­bet­mek­si­zin­ve­sü­r'at­le ha­re­ke­te­geç­me­ih­ti­ya­cý­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­be­lir­til­di.­Ge­nel­ge­ye­gö­re,­a­çý­lan­yar­dým­kam­pan­ya­sý­nýn­u­lu­sal­ko­or­di­nas­yo­nu,­bu­a­lan­da­ki­fa­a­li­yet­le­ri­ya­sal­o­la­rak­yü­rüt­mek­le­gö­rev­li­Baþ­ba­kan­lýk­A­fet­ve­A­cil­Du­rum­Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý­(A­FAD)­ ta­ra­fýn­dan­ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek.­Bu­doð­rul­tu­da,­va­li­lik­ler,­be­le­di­ye­ler­ve­bütün­ka­mu­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rýn­ca­top­la­nan­yar­dým­lar­be­lir­ti­len­he­sap nu­ma­ra­la­rý­na­ak­ta­rý­la­cak­týr.­ Ankara / aa

Milletin ilgisi insanlýk adýna umut verici DÝYANET Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met­Gör­mez, Ha­tay­Va­li­si­Meh­met­Ce­la­let­tin­Le­ke­siz’i­zi­ya­re­tin­de,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­o­la­rak­bu Ra­ma­zan­da­i­ki­kam­pan­ya­baþ­lat­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Hýz­lý­þe­hir­leþ­me­ne­ti­ce­sin­de­kom­þu­luk i­liþ­ki­le­ri­nin­bi­raz­ze­de­len­di­ði­ni­gör­dük­le­ri­ni i­fa­de­e­den­Gör­mez,­þe­hir­le­rin,­met­ro­pol­þe­hir­le­rin­ye­ni­bir­kom­þu­luk­a­þý­sý­na­ih­ti­ya­cý­ol­du­ðu­nu­dik­ka­te­a­la­rak­ ‘’Ça­ðý­mý­za­Ye­ni­Bir Kom­þu­luk­A­þý­sý’’­ kam­pan­ya­sý­baþ­lat­týk­la­rý­ný ve­her­ke­sin­ken­di­if­ta­rý­ný­bir­kom­þu­suy­la pay­laþ­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­kay­det­ti.­Ý­kin­ci kam­pan­ya­la­rý­nýn­i­se­son­gün­ler­de­her­ke­sin bü­yük­ü­zün­tüy­le­iz­le­di­ði­Af­ri­ka­ül­ke­le­rin­de baþ­gös­te­ren­ku­rak­lýk,­aç­lýk,­se­fa­le­te­yö­ne­lik ‘’Her­Ev­den­Bir­Fit­re­Bir­Ýf­tar­Af­ri­ka’ya’’ kam­pan­ya­sý­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Gör­mez,­þöy­le de­vam­et­ti:­ ‘’(Ye­ni­Bir­Kom­þu­luk­A­þý­sý)­ ve (Her­Ev­den­Bir­Fit­re­Bir­Ýf­tar­Af­ri­ka’ya) kam­pan­ya­la­rý­na­mil­le­ti­mi­zin­il­gi­si­in­san­lýk­a­dý­na u­mut­ve­ri­ci.­Kom­þu­luk­i­liþ­ki­le­ri­mi­zi­can­lan­dýr­mak­ü­ze­re­kam­pan­ya­baþ­lat­mýþ­ken­or­tak i­nanç,­kül­tür­ve­ta­ri­hî­bað­la­ra­sa­hip­ol­du­ðu­muz­kom­þu­ül­ke­ler­de­ya­þa­nan­ha­di­se­ler,­biz­le­ri­de­çok­bü­yük­ü­zün­tü­ye­sevk­et­miþ­tir.’’ Gör­mez,­‘’Biz­Ra­ma­za­nýn­se­vin­ci­ni,­if­ta­rýn coþ­ku­su­nu,­sa­hu­run­be­re­ke­ti­ni­ya­þar­ken­ya­ný­ba­þý­mýz­da­Ha­ma’da,­De­ra’da­pek­çok­in­sa­nýn­öl­dü­rül­me­si­bi­zim­i­çin­ü­zün­tü­kay­na­ðý ol­muþ­tur.­Zi­ya­re­ti­miz­de­Ha­tay­lý­la­rýn­mi­sa­fir o­la­rak­ka­bul­et­ti­ði­Su­ri­ye­li­ler­le­de­bir­a­ra­ya ge­lip­if­tar­çor­ba­sý­ný­pay­laþ­mak­ge­rek­ti­ði­ne­i­nan­dýk’’­de­di.­Hatay / aa

si­a­yý­bý­dýr,­hu­kuk­a­yý­bý­dýr,­in­san­hak­la­rý­ih­lâ­li­dir.­Tür­ki­ye’yi­bu­a­yýp­tan­kur­tar­mak­i­çin ge­re­ke­ni­ya­pa­ca­ðýz.­Bu­uy­du­ruk­ya­sa­yý­de­ðiþ­ti­re­ce­ðiz,­bu­so­ru­nu­çö­ze­ce­ðiz”­de­di. Bu­i­fa­de­ler­ço­cu­ðu­ca­mi­nin­ka­pý­sýn­dan dön­müþ­bir­ba­ba­o­la­rak­bi­zi­el­bet­te­se­vin­dir­di.­Bu­se­ne­geç­ti­in­þal­lah­ö­nü­müz­de­ki se­ne­bu­ya­sak­kal­kar­da,­is­te­yen­is­te­di­ði­yaþ­ta­ço­cu­ðu­nu­Kur’ân­öð­ren­me­ye­gi­de­bi­lir. Geç­miþ­te­Er­do­ðan’ýn­ve­Fa­ruk­Çe­lik’in­bu­na­ben­zer­yo­rum­la­rý­ol­muþ­tu.­Hat­ta,­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­bu­an­lam­sýz­ya­sa­ðýn­da­men­þei o­lan­“Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­Ku­ru­luþ­ve Gö­rev­le­ri­Ka­nu­nu”nda­de­ði­þik­lik­ya­pý­la­rak Ku­r'ân­kurs­la­rý­na­ka­tý­la­bil­me­ya­þý­12’ye­çý­ka­rýl­mýþ,­bu­hü­kü­met­söz­ko­nu­su­ka­nu­nun­ba­zý­mad­de­le­ri­ni­geç­ti­ði­miz­yýl­lar­da­de­ðiþ­ti­rir­ken­bu­mað­du­ri­ye­tin­gi­de­ril­me­si­i­çin­her­han­gi­bir­dü­zen­le­me­yap­ma­mýþ­tý. Ü­mit­e­di­yo­ruz­ki,­Boz­dað’ýn­yo­rum­la­rý­da lâf­ta­kal­maz…­Ko­nu­nun­ta­kip­çi­si­o­la­ca­ðý­mý­zý­be­lir­te­rek­bu­ra­ya­not­e­di­yo­ruz. «««

BÝR KÖYDE ÝKÝ MUHTAR Er­do­ðan’ýn­YAÞ­top­lan­tý­sýn­da­ön­ce­ki­le­rin ak­si­ne­“U”­þek­lin­de­ki­ma­sa­nýn­ba­þýn­da­tek ba­þý­na­ol­ma­sý­geç­ti­ði­miz­haf­ta­nýn­en­ö­nem­li tar­týþ­ma­ko­nu­la­rýn­dan­bi­ri­si­ni­o­luþ­tur­du. Bu­nun­nor­mal­leþ­me­nin­bir­gös­ter­ge­si­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­ler­ol­du,­“de­mok­ra­si­nin­gel­di­ði­son­nok­ta”­o­la­rak­de­ðer­len­di­ren­ler­de…­ An­cak­en­fark­lý­yo­ru­mu­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç­yap­tý.­YAÞ’ýn­Baþ­ka­ný­nýn­Baþ­ba­kan­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­týr­ken,­bu­gü­ne­ka­dar­Ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­nýn­da­ol­du­ðu­nu,­a­ma­doð­ru­o­la­nýn­en­son­ya­pý­lan

‘‘

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, yaz Kur’ân kurslarýnýn baþladýðý günlerde yaptýðý açýklamada, Kur'ân öðrenmeye yaþ sýnýrlamasýnýn anayasaya aykýrý olduðunu söylemiþ ve bu yanlýþtan bir an önce dönülmesini beklediklerini ifade etmiþti.

ol­du­ðu­nu­an­lat­tý.­MGK’nýn­baþ­ka­ný­nýn Cum­hur­baþ­ka­ný­ol­du­ðu­nu,­a­ma­þim­di­ye ka­dar­hiç­bir­Baþ­ba­ka­nýn­o­nun­la­ay­ný­hi­za­da o­tur­ma­tek­li­fin­de­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­söy­ler­ken, “A­na­do­lu’da­bir­ta­bir­var­dýr­bir­köy­de­i­ki muh­tar­ol­maz.­Ben­þah­sen­bu­top­lan­tý­nýn baþ­ka­ný­ol­sam­ya­ným­da­bir­baþ­ka­sý­nýn­bu­lun­ma­sý­ný­hoþ­kar­þý­la­mam.­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mý­zýn­böy­le­bir­top­lan­tý­dü­ze­nin­de­bu­lun­ma­sý­ný­çok­o­la­ðan,­çok­nor­mal,­çok doð­ru,­çok­hak­lý­kar­þý­la­ma­nýz­lâ­zým”­de­miþ. Bu­söz­ler­den­son­ra­þöy­le­bir­so­ru­a­kýl­la­ra gel­miþ­ol­ma­lý: AKP’nin­ik­ti­dar­da­ol­du­ðu yak­la­þýk­do­kuz­se­ne­de­17­a­det­YAÞ­top­lan­tý­sý­ya­pýl­mýþ­ol­ma­lý;­Bu­nun­16’sýn­da­kö­yün i­ki­muh­ta­rý­mý­var­dý­ki,­þim­di­böy­le­i­fa­de­ler kul­la­ný­lý­yor?­Biz­ce­de­doð­ru­o­lan­tek­muh­ta­rýn­ol­du­ðu­dur,­böy­le­de­kal­ma­lý­dýr.­Ba­ka­lým­ö­n ü­m üz­d e­k i­YAÞ­top­lan­tý­la­rý­bi­ze muh­ta­rýn­kaç­ol­du­ðu­nu­na­sýl­gös­te­re­cek?

«««

AP’YÝ AB’YE ÞÝKÂYET ETMEK Av­ru­pa­Par­la­men­to­su­Tür­ki­ye­Ra­por­tö­rü­Ri­a­O­o­men-Ru­ij­ten’in­Ge­nel­kur­may Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­I­þýk­Ko­þa­ner­i­le­üç­kuv­vet­ko­mu­ta­ný­nýn­e­mek­li­lik­le­ri­ni­is­te­me­le­ri ü­ze­ri­ne­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“Tür­ki­ye,­de­mok­ra­tik­ku­rum­la­rýn­as­ke­rî­ka­rar­lar­ü­ze­rin­de­de­ne­tim­sa­hi­bi­ol­du­ðu­da­ha­de­mok­ra­tik­bir­ül­ke­ha­li­ne­ge­li­yor”­de­miþ­ti.­ Bu­ i­fa­de­ler­ CHP’yi­ hay­li­ kýz­dýr­mýþ­ ol­ma­lý­ ki,­ Tür­ki­ye­ Ra­por­tö­rü­nü,­ “ay­maz­lýk”la­suç­la­ya­rak,­AB,­A­ÝHM­ve­AP’ye­bir ya­zý­gön­de­re­rek­þi­kâ­yet­et­ti. CHP­ Ge­nel­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Ko­ru­türk­gön­der­di­ði­mek­tup­ta,­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin­son­do­kuz­yýl­da­ki­ka­dar­ge­ri­le­di­ði­ni­ gör­me­di­ði­ni­ i­fa­de­ e­der­ken,­ ko­mu­tan­la­rýn­e­mek­li­li­ði­ni­‘de­mok­ra­tik­pro­tes­to’­o­la­rak­de­ðer­len­dir­di. Bu­i­ki­a­çýk­la­ma,­“de­mok­ra­si”­ko­nu­su­na Av­ru­pa’nýn­na­sýl,­CHP’nin­na­sýl­bak­tý­ðý­nýn ba­riz­bir­ör­ne­ði­ol­du. «««

GÖREV AÞKI Çi­çe­ði­ bur­nun­da­ Ý­çiþ­le­ri­ Ba­ka­ný­ Ýd­ris Na­im­ Þa­hin,­ An­ka­ra­ Ýt­fa­i­ye­si’ne­ sür­priz bir­if­tar­zi­ya­re­ti­yap­mýþ­tý.­An­cak­Þa­hin­it­fa­i­ye­ci­ler­le­to­ka­laþ­týk­tan­son­ra­if­tar­sof­ra­sý­na­ o­tur­du­ðu­ sý­ra­da­ yan­gýn­ ih­ba­rý­ gel­me­siy­le­ bir­ grup­ it­fa­i­ye­ci­ ko­þa­rak­ sa­lon­dan­ ay­rýl­dý.­ E­kip­ler,­ it­fa­i­ye­ a­raç­la­rý­na­ bi­nip­Ýs­tan­bul­yo­lun­da­ki­yan­gý­na­git­ti.­Böy­le­ce­sa­lon­bir­an­da­bo­þal­dý.­ An­la­dýk­ki,­kah­ra­man­it­fa­i­ye­ci­ler­i­çin,­gö­rev­aþ­ký­ne­ba­kan­din­li­yor,­ne­de­if­tar­vak­ti…

KENYA’DAKÝ SOMALÝLÝLERE ÝHH’DAN GIDA VE ÝLÂÇ YARDIMI Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH), da kuraklýk ve kýtlýk sonrasý yaþanan açlýk sýkýntýsý ile karþý karþýya kalan Afrikalýlarýn barýndýðý Kenya’daki Dadaab kampýna gýda ve ilâç yardýmý yaptý. ÝHH yetkililerinin, verdiði bilgiye göre, dernek, yaþanan kuraklýk ve açlýðýn ardýndan bölgeye 4 kiþilik bir acil yardým ekibi gönderdi. Yüz binlerce Somalilinin sýðýndýðý Kenya’ya ulaþan ÝHH ekibi, ilk olarak Kenya-Somali sýnýrýnda bulunan, yaklaþýk 100 bin kiþinin kaldýðý Dadaab kampýna gýda ve ilâç malzemesi ulaþtýrdý. Týbbî malzemelerin yaný sýra buðday, mýsýr, un, sývý yað, toz þeker, süt tozu, bebe bisküvisi, pirinç ve makarna gibi temel gýda maddelerinden oluþan 40 bin dolar tutarýndaki yardýmlar, kampta kalanlara daðýtýldý. Ekipler, kampta yaptýklarý çalýþmalar sonucunda ihtiyaç listesi de belirledi. Bu arada, ÝHH ekibi, her gün yüzlerce insanýn gelmeye devam ettiði Dadaab kampýna yürüyerek ulaþmaya çalýþan, yollardaki çok sayýda Somalili’yi de, bölgeden kiraladýðý araçlarla kampa taþýdý.

Afrika'daki açlýk tehlikesine maruz insanlara yardým kampanyalarý hýzlandý. Somali'ye gidecek ilk yardým kargosu, yarýn yola çýkacak. Ayrýca bir gemi hazýrlanýyor. FOTOÐRAF: AA

Somali’ye yardým SEFERBERLÝÐÝ TÜRKÝYE, AÇLIKLA MÜCADELE EDEN AFRÝKA’YA KUCAK AÇTI. TÝKA’NIN SOMALÝ’YE ÝLK YARDIM UÇAÐI YARIN YOLA ÇIKIYOR. TÜRK KIZILAYI ÝSE 50 TONLUK YARDIM MALZEMESÝ GÖNDERECEK. TÜRK Ýþ­bir­li­ði­ve­Kal­kýn­ma­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ (TÝ­KA) or­ga­ni­zas­yo­nun­da­ o­luþ­tu­ru­lan So­ma­li’ye­gi­de­cek­ilk­yar­dým­kar­go­su,­ya­rýn yo­la­çý­ka­cak.­TÝ­KA’dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da, ilk­kar­go­u­ça­ðý­nýn­top­la­nan­yar­dým­lar­la­bir­lik­te­ E­sen­bo­ða­ Ha­va­li­ma­ný’nda­ dü­zen­le­ne­cek­ tö­ren­le­ yo­la­ çý­ka­ca­ðý­ný­ be­lir­ten­ TÝ­KA Baþ­ka­ný­Ser­dar­Çam,­þun­la­rý­kay­det­ti:­“Kar­go­yu­o­luþ­tu­ran­yar­dým­lar,­TÝ­KA­ta­ra­fýn­dan ha­zýr­la­nan­ pa­ket­ler­ ve­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ Baþ­kan­lý­ðý,­ Baþ­ba­kan­lýk­ A­fet­ ve­ A­cil­ Du­rum Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý,­Ký­zý­lay­ve­ö­zel­þa­hýs­ve þir­ket­le­rin­ kat­ký­la­rýy­la­ o­luþ­tu­rul­du.­ Sa­bah ga­ze­te­si­nin­ kam­pan­ya­nýn­ i­le­ti­þim­ bo­yu­tuy­la il­g i­l i­ kat­k ý­l a­r ý­ ve­ kar­g o­ u­ç a­ð ýy­l a­ il­g i­l i THY’nin­ ver­di­ði­ des­tek­le­ yo­la­ çý­ka­cak­ yar­dým­ ko­li­le­ri,­ So­ma­li’nin­ baþþehri­ Mo­ga­di­þu’da­hal­ka­da­ðý­tý­la­cak.” TÝ­KA’nýn,­ Tür­ki­ye’nin­ Af­ri­ka­ a­çý­lý­mý­ ve en­az­ge­liþ­miþ­ül­ke­le­re­yö­ne­lik­kal­kýn­ma­iþ­bir­li­ði­ta­ah­hüt­le­ri­kap­sa­mýn­da­u­zun­za­man­dýr­ ça­lýþ­ma­lar­ yü­rüt­tü­ðü­nü­ be­lir­ten­ Çam, ay­rý­ca­ TÝ­KA’nýn­ Su­dan,­ E­ti­yop­ya,­ Se­ne­gal’de­ki­ o­fis­le­riy­le­ Tür­ki­ye’nin­ kal­kýn­ma yar­dým­la­rý­ný­ ký­ta­ya­ u­laþ­týr­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ et­ti. Çam,­a­çýk­la­ma­sý­na­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Pa­zar­te­si­ ilk­ gru­bu­ yo­la­ çý­ka­cak­ gý­da­ yar­dým­la­rý, ha­li­ha­zýr­da­Af­ri­ka’da­ki­kýt­lýk­la­il­gi­li­a­cil­yar­-

5

dým­lar­kap­sa­mýn­da­ya­pýl­mak­ta­dýr­ve­hal­kýn a­cý­la­rý­na­mer­hem­ol­ma­a­ma­cý­ný­ta­þý­mak­ta­dýr.­ Bu­nun­la­ bir­lik­te­ yak­la­þýk­ 4­ mil­yon­ So­ma­li­li­nin­ aç­lýk­la­ sa­vaþ­tý­ðý­ ül­ke­de,­ u­zun­ so­luk­lu­ kal­kýn­ma­ iþ­bir­li­ði­ pro­je­le­ri­ i­le­ ge­le­cek ne­sil­ler­de­gü­ven­ce­al­tý­na­a­lýn­ma­lý­dýr.­Tüm u­lus­la­r­ a­ra­sý­ kal­kýn­ma­ iþ­bir­li­ði­ ör­güt­le­ri­nin a­cil­yar­dým­lar­ko­nu­sun­da­has­sa­si­yet­gös­ter­me­si­ni­ri­ca­e­di­yo­ruz.” 13­ÜL­KE­DE­AÇ­LIK­LA­MÜ­CA­DE­LE “Af­ri­ka’da­ki­ aç­lýk­la­ Tür­ki­ye’nin­ u­zun­ yýl­lar­dýr­ mü­ca­de­le­ et­ti­ði­ni,­ So­ma­li’ye­ yar­dým kam­pan­ya­sý­nýn­da­bu­nun­bir­a­þa­ma­sý­ol­du­ðu­nu”­ kay­de­den­ Çam,­ TÝ­KA’nýn­ baþ­lat­tý­ðý Af­ri­ka­ Ta­rým­sal­ Kal­kýn­ma­ Prog­ra­mý­ i­le­ ký­t'a­da­ki­13­ül­ke­de­aç­lý­ða­kar­þý­sa­vaþ­týk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­Çam,­So­ma­li’ye­a­cil­gý­da­yar­dým­la­rý­nýn­ a­ka­bin­de­ böl­ge­de­ gü­ven­lik­ sað­lan­dýk­tan­ son­ra­ u­zun­ so­luk­lu­ pro­je­le­re­ baþ­la­ya­cak­la­rý­ný,­ö­zel­lik­le­ta­rým­ve­hay­van­cý­lýk­a­la­nýn­da­kat­ký­sað­la­ya­cak­pro­je­ler­ü­ze­rin­de­du­rul­du­ðu­nu­an­lat­tý.­TÝ­KA­Baþ­ka­ný­Çam,­ha­li­ha­zýr­da­ So­ma­li’ye­ gi­de­cek­ bir­ ge­mi­nin­ de ha­zýr­lan­dý­ðý­ný,­bu­ge­mi­de­Or­man­ve­Su­Ýþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­i­le­iþ­bir­li­ði­i­çin­de­bir­son­daj­e­ki­bi­ve­ge­rek­li­tek­nik­mal­ze­me­nin­de­gö­tü­rü­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­­Ankara / aa-cihan

KIZILAY’DAN 50 TONLUK YARDIM MALZEMESÝ TÜRK Kýzýlayý da Afrika için ha zýrlanan 50 tonluk yardým malzemesini kargo uçaðýyla gönderecek. Yardýmlarýn daðýtýlmasý için Türk Kýzýlayý Genel Müdürü Ömer Taþlý ve beraberindeki 7 kiþilik uzman ekip Somali’ye yola çýktý. Türk Kýzýlayý tarafýndan baþlatýlan “Afrika açlýk çekiyor, Türk Kýzýlayý yardý ma koþuyor” sloganýyla yürütülen kampanyanýn yardým malzemelerinin bir bölümü Ankara Esenboða Havaalaný’ndan hareket edecek. Ýki uçaða yükle necek malzemeler içinde Türk halkýnýn baðýþlarý yer alýyor. Kargo uçaðýnda yer alacak gýda paketleri içinde çocuk mamasý, süt tozu ve bebek bisküvisi ile nohut, mercimek, pirinç, kuru fasulye, toz þeker, bitkisel yað, tuz bulunuyor.

KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu

Eroðlu: Anlaþma gerçekleþmezse açýkta deðiliz nKKTC Cum­hur­baþ­ka­ný­Der­viþ­E­roð­lu,­Kýb­rýs­Türk­hal­ký­na­la­yýk­bir­an­laþ­ma­yap­mak­i­çin­uð­raþ­ver­di­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­“Ger­çek­leþ­mez­se­a­çýk­ta­de­ði­liz”­de­di.­Cum­hur­baþ­ka­ný E­roð­lu,­ Ser­dar­lý­ Be­le­di­ye­si­ Ba­but­sa­ Kül­tür­ Sa­nat­ Fes­ti­va­li’nin­ a­çý­lý­þýn­da­ yap­tý­ðý­ ko­nuþ­ma­da,­ mü­ca­de­le­ yýl­la­rýn­da Ser­dar­lý­ hal­ký­nýn­ di­re­ni­þi­ni­ i­yi­ bi­len­ler­den­ bi­ri­ ol­du­ðu­nu, çok­bü­yük­me­þak­kat­ler­den­son­ra­öz­gür­lük­or­ta­mý­na­ka­vu­þul­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­1974­Ba­rýþ­Ha­re­ka­tý’na­ka­dar­ya­þa­nan­sý­kýn­tý­la­rý­hal­ka­bir­da­ha­ya­þat­ma­ya­cak­bir­an­laþ­ma yap­mak­ i­çin­ mü­za­ke­re­ ma­sa­sýn­da­ mü­ca­de­le­yi­ sür­dür­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Kýb­rýs­Türk­hal­ký­nýn­ya­rýn­la­rý­ný­ka­rart­ma­ya­cak­bir­an­laþ­ma­a­ra­yý­þý­i­çe­ri­sin­de­ol­duk­la­rý­ný­kay­de­den­E­roð­lu,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Bu­nu­bu­lur­mu­yuz,­bu­la­maz­mý­yýz­bu­sa­de­ce­bi­ze­bað­lý­de­ðil,­kar­þý­ta­ra­fa­da­bað­lý­dýr.­Biz an­laþ­ma­is­ti­yo­ruz,­a­ma­yal­nýz­bi­zim­is­te­me­miz­le­bir­an­laþ­ma­ ol­ma­ya­ca­ðý­na­ gö­re­ Rum­la­rýn­ da­ ay­ný­ ar­zu­yu­ ta­þý­ma­la­rý,­ay­ný­ni­yet­ve­dü­þün­ce­i­çin­de­ol­ma­la­rý­ge­re­kir.­Bu­gü­ne­ka­dar­bi­raz­u­zak­ta­yýz.’’­E­roð­lu,­bir­an­laþ­ma­ol­maz­sa,­ a­çýk­ta­ ol­ma­dýk­la­rýn,­ dev­let­le­ri­nin­ ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­ya­rak,­in­san­ha­ya­týn­da­za­man­za­man­sý­kýn­tý­lar­o­la­bi­le­ce­ði­ni,­so­run­la­rýn­a­þý­la­bi­le­ce­ði­ni,­an­cak­öz­gür­lü­ðün­ve­dev­let ça­tý­sý­nýn­el­den­git­me­si­du­ru­mun­da­­bun­la­ra­tek­rar­ka­vuþ­ma­nýn­çok­zor­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­­Lefkoþa / aa

Ýþ adamý yeþil pasaport istiyor n BAÞKENT Sa­na­yi­ci­ler­ Der­ne­ði­ (BA­SAD) Baþ­ka­ný­ Ra­þit Mor,­sa­na­yi­ci­ve­i­þa­dam­la­rý­na­ye­þil­pa­sa­port­ve­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­Mor,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­sa­na­yi­ci­ve­i­þa­dam­la­rý­nýn­ vi­ze­ iþ­lem­le­ri­ se­be­biy­le­ sý­kýn­tý­ya­ düþ­tük­le­ri­ni be­lir­te­rek,­baþ­ta­ü­ye­le­ri­sa­na­yi­ci­ler­ol­mak­ü­ze­re­tüm­sa­na­yi­ci­ve­iþ­a­dam­la­rýn­dan­ge­len­so­run­la­rýn­ba­þýn­da­vi­ze­uy­gu­la­ma­sý­nýn­bu­lun­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ýh­ra­cat­ya­pan­sa­na­yi­ci­ve­i­þa­dam­la­rý­nýn­ö­nün­de­ki­bu­en­ge­lin­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­is­te­yen­Mor,­sa­na­yi­ci­ve­i­þa­dam­la­rý­nýn­iþ­gö­rüþ­me­le­ri­ve­iþ bað­lan­tý­la­rý­i­çin­yurt­dý­þý­na­git­mek­is­te­dik­le­rin­de­za­man­la­rý­nýn­ö­nem­li­bir­bö­lü­mü­nü­vi­ze­al­mak­i­çin­har­ca­dýk­la­rý­ný ve­ba­zen­bu­uð­raþ­la­ra­kar­þýn­vi­ze­en­ge­li­ni­a­þa­ma­dýk­la­rý­ný be­lirt­ti.­Türk­sa­na­yi­ci­si­ve­i­þa­dam­la­rý­nýn­ül­ke­ye­dö­viz­ka­zan­dýr­mak­ i­çin­ dün­ya­nýn­ en­ üc­ra­ kö­þe­le­ri­ne­ git­tik­le­ri­ni be­lir­ten­Mor,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Vi­ze­uy­gu­la­ma­la­rý­sa­na­yi­ci ve­ i­þa­dam­la­rý­mý­zýn­ ö­nün­de­ bü­yük­ bir­ en­gel­ o­luþ­tu­ru­yor. Bu­ne­den­le­be­lir­le­ne­cek­kri­ter­le­re­uy­gun­o­lan­sa­na­yi­ci­ve i­þa­dam­la­rý­mý­za­ye­þil­pa­sa­port­ve­ri­le­bi­lir.­Be­lir­le­ne­cek­bir ih­ra­cat­li­mi­ti­ü­ze­rin­den­ih­ra­cat­ya­pan­lar,­bel­li­sa­yý­da­is­tih­dam­ sað­la­yan­la­ra­ ye­þil­ pa­sa­port­ ve­ri­le­bi­lir.­ Böy­le­ bir uy­gu­la­ma­ ih­ra­cat­ ve­ is­tih­dam­ ya­rat­ma­yý­ teþ­vik­ e­der.’’ Mor,­ böy­le­ bir­ uy­gu­la­ma­nýn­ ül­ke­ i­çin­ de­ ha­ya­ti­ ö­ne­mi bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­uy­gu­la­ma­nýn­ih­ra­cat­ar­tý­þý­na­bü­yük­kat­ký­sað­la­ya­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­Ankara / aa

Açlýk sýnýrý 981 TL’ye yükseldi nMEMUR Sen­di­ka­la­rý­ Kon­fe­de­ras­yo­nu­nun­ (Me­mur-Sen) yap­tý­ðý­ aç­lýk­ ve­ yok­sul­luk­ sý­ný­rý­ a­raþ­týr­ma­sý­na­ gö­re,­ Tem­muz­a­yýn­da­aç­lýk­sý­ný­rý­3­TL­587­ku­ruþ­ar­ta­rak­981­TL’ye yük­se­lir­ken,­yok­sul­luk­sý­ný­rý­i­se­47­TL­dü­þüþ­gös­te­re­rek­2 bin­693­TL­o­la­rak­he­sap­lan­dý.­Kon­fe­de­ras­yon­dan­ya­pý­lan ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­da,­ a­raþ­týr­ma­ so­nuç­la­rý­na­ gö­re­ aç­lýk­ sý­ný­rý­nýn­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re­ar­tar­ken,­yok­sul­luk­sý­ný­rýn­da­dü­þüþ göz­len­di­ði­i­fa­de­e­dil­di.­A­çýk­la­ma­da,­Ha­zi­ran’da­978­TL­51 ku­ruþ­ o­la­rak­ he­sap­la­nan­ 4­ ki­þi­lik­ bir­ a­i­le­nin­ aç­lýk­ sý­ný­rý­ 3 TL­587­ku­ruþ­ar­ta­rak­981­TL­638­ku­ru­þa­yük­sel­di.­4­ki­þi­lik a­i­le­nin yok­sul­luk­ sý­ný­rý­ i­se,­ Ha­zi­ran­ a­yý­na­ gö­re,­ 47­ TL 291­ku­ruþ­dü­þüþ­gös­te­re­rek­2­bin­693­TL­286­ku­ruþ­o­la­rak­tes­pit­e­dil­di.­A­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­gý­da­mad­de­si­fi­yat­la­rýn­da­Tem­muz­a­yýn­da­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re­or­ta­la­ma­yüz­de­2,1’lik­bir­ar­týþ­ol­du.­Gý­da­fi­yat­la­rýn­da­Ha­zi­ran­a­yý­na gö­re­en­gö­ze­çar­pan­de­ði­þim,­yüz­de­58,39­ar­týþ­la­siv­ri­bi­ber,­ yüz­de­ 56,30­ ar­týþ­la­ çar­lis­ton­ bi­ber,­ yüz­de­ 16,86­ ar­týþ­la­dol­ma­lýk­bi­ber,­yüz­de­14­ar­týþ­la­li­mon,­yüz­de­12,71 ar­týþ­la­ye­þil­so­ðan­ve­yüz­de­7,70­ar­týþ­la­ku­ru­sa­rým­sak­fi­yat­la­rýn­da­ ol­du­ðu­ kay­de­dil­di.­ Gý­da­ fi­yat­la­rýn­da­ en­ gö­ze çar­pan­dü­þüþ,­Ha­zi­ran­a­yý­na­gö­re­yüz­de­13,40’la­ku­ru­so­ðan­da,­ yüz­de­ 9,67’yle­ muz­da,­ yüz­de­ 8,60’la­ se­mi­zo­tun­da ve­yüz­de­5,77’yle­ka­bak­fi­yat­la­rýn­da­göz­len­di.­Tem­muz­a­yýn­da­ Ha­zi­ran­ a­yý­na­ gö­re­ gi­yim­ fi­yat­la­rýn­da­ da­ or­ta­la­ma yüz­de­2,72’lik­bir­dü­þüþ­ol­du.­Ankara / Recep Gören

7 bin 412 Suriyeli Türkiye’de bulunuyor nBAÞBAKANLIK A­fet­ve­A­cil­Du­rum­Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý­(A­FAD),­ül­ke­le­rin­de­ki­o­lay­lar­se­be­biy­le­16­bin­277­Su­ri­ye­li­nin­Tür­ki­ye’ye­gel­di­ði­ni,­bun­lar­dan­8­bin­865’i­nin­ül­ke­si­ne­dön­dü­ðü­nü,­dün­i­ti­ba­rýy­la­Tür­ki­ye’de­7­bin­412­Su­ri­ye­li­nin­bu­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Baþ­ba­kan­lýk­Ba­sýn­Mer­ke­zi­nin­ in­ter­net­ si­te­sin­de­ yer­ a­lan­ bil­gi­ no­tu­na­ gö­re,­ ön­ce­ki gün­ve­dün­29­Su­ri­ye­li­ken­di­is­tek­le­riy­le­ül­ke­le­ri­ne­dön­dü, 26­ki­þi­i­se­Tür­ki­ye’ye­gi­riþ­yap­tý.­32’si­re­fa­kat­çi­49’ü­has­ta ol­mak­ ü­ze­re­ top­lam­ 81­ Su­ri­ye­li­ de­ has­ta­ne­de­ bu­lu­nu­yor. Su­ri­ye’den­ Tür­ki­ye’ye­ yö­ne­lik­ nü­fus­ ha­re­ket­le­ri­ne­ i­liþ­kin A­FAD­ ko­or­di­nas­yo­nun­da,­ ça­dýr­kent­ler­de­ ba­rýn­ma,­ yi­ye­cek,­sað­lýk,­gü­ven­lik,­sos­yal­ak­ti­vi­te,­e­ði­tim,­i­ba­det,­ter­cü­man­lýk,­ha­ber­leþ­me­gi­bi­hiz­met­ler­ve­ri­li­yor.­Ankara / aa


6

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Y

YURT HABER

Bir parça huzur… DR. BuRhan ÖZFaTuRa www.burhanozfatura.org

nbir ayýn sultaný, Ramazan-ý Þerif’e ulaþtýk. Rabbim; bu güzel ayýn, ülkemize/ Ýslâm Âlemine ve bütün insanlýða hayýrlar getirmesini nasip etsin. Saðlýk/ huzur ve bereket lütfetsin. Daha merhametli, sabýrlý ve cömert olmamýza vesile kýlsýn. Rabbim: açlýk ve susuzluktan kývranan (baþta Afrika’daki kardeþlerimiz olmak üzere) bütün muhtaç larýn/diktatörlerin zulmü altýnda inleyen (Çin’deki, Suriye’deki, Yemen’deki, Irak’taki, Mýsýr’daki, Özbekistan’daki, Karabað’daki, Libya’daki, Kýrým’daki, Rusya’daki, Afrika’daki, velhasýl bütün dünyadaki) kardeþlerimizin/ bütün hastalarýn-dertlilerin-borçlularýn yardýmcýsý olsun. Kötülere, hainlere, bölücülere, ahlâksýzlara, çýkarcýlara, fýrsat vermesin. Terörle mücadele eden ciðerparelerimizi, evlâtlarýmýzý korusun. Ülkemiz için kötülük düþünen dýþ mihraklarý ve içerideki uþaklarýný, bildiði gibi cezalandýrsýn. Kurduklarý tuzaklara, kendilerini düþürsün. Dilerim ki, bu güzel ay; huylarýmýzýn güzelleþmesine, cömertlik ve merhametimizin artmasýna, birliðimizin güçlenmesine, sevgi ve dayanýþmanýn pekiþmesine vesile olsun. Manen ve madden geliþmemizi saðlasýn. Berekete, iþ ve aþ kapýlarýnýn açýlmasýna, imkân saðlasýn. Hepinizin basiret/feraset ve faziletlerini arttýrsýn, hýrslarýmýzý/egoizmimizi törpülesin. Bu güzel ay, ayný zamanda, kendimizi hesaba çekme, vicdan muhasebesi yapma vesilesi olmalýdýr. 1- Hepimiz, samimî ve dürüst olarak düþünmeliyiz. Biz üreten mi, tüketen miyiz? Ülkeye yararýmýz mý vardýr; yoksa bir asalak mýyýz? Çalýþkan ve gayretli miyiz; yoksa her þeyi baþkasýndan ve özellikle devletten mi bekliyoruz? Ýnançlý/ muhafazakâr rolü oynuyoruz da; haram-helâl konusunda titiz davranýyor; saçý bitmemiþ yetim hakký konusunda hesap verebiliyor; lüks tutkusunu bir tarafa itip de, (baþta yanýmýzda çalýþanlar olmak üzere) muhtaçlara karþý cömert davranabiliyor muyuz? Ýþ ve ihale takiplerine bulaþýyor muyuz? Vergi ödüyor muyuz? 2- Ýktidarý ve muhalefeti ile, bütün siyasiler, kendilerini hesaba çekmelidirler. Terörü, niçin 30 yýldýr, önleyememiþlerdir? Niçin, Güneydoðu’da devlet otoritesini kuramamýþlardýr? Niçin, varlýk içinde yokluk çekmekteyiz? Niçin, Ýsrail ve ABD’nin emir kuluyuz? Niçin; rüþvet/ israf/ yolsuz luk lar/lüks tut ku su/ka yýr ma ve tor pil ler/gümrük kaçakçýlarý, bu kadar azmýþtýr? Niçin, gerçek demokrasiye kavuþamýyoruz? Niçin, hukuk devleti olamýyoruz? vs. vs. 3- Sayýn komutanlar, alýnganlýk göstereceklerine, “ordu yýpratýlýyor” diyeceklerine, niçin samimî bir özeleþtiri yapmazlar: -Halkýn, ordu ile problemi yoktur. Saygýsý ve sevgisi büyüktür. Bu yüzden gönüllerimizin Sultaný Sevgili Peygamber Efendimizin (asm) ismi ile özdeþleþtirmiþ; Peygamber Ordusu sýfatýný takmýþ, erlerine de “Mehmetçik” demiþtir. (Gerçi, buna karþý çýkan, bazý þaþkýn generaller de olmuþtur.) Problem; kendisini halkýn üzerinde gören, halkýn inancýna saygý göstermeyen, devamlý politikaya karýþan, yargýyý ve medyayý yönlendiren, inançlý kesimi potansiyel suçlu görüp de fiþleyen, demokrasiyi hazmedemeyen ve sivil otoriteyi kabul etmeyen, aslî görevini býrakýp da -devamlý olarak- darbe planý/ andýç/vb. ile uðraþan generallerdir. Mezbelelik karakollarda evlâtlarýmýz korumasýz kalýr ve þehit olurken; bir türlü lüks ordu evi/ lojman/ kamp vb. tutkularýný terk etmeyen zihniyettir. Karakol baskýnlarýndaki hatalarý, PKK ile iliþkileri, Heronlarý engelleme skandalýný, pimi çekilmiþ bomba ile evlâtlarýmýzý telef eden psikopatlarý, þantaj/ fuhuþ skandallarýný, evlâtlarýmýzý hedef tahtasý yapanlarý, ciddî biçimde cezalandýrmama/ koruma alýþkanlýklarýdýr. Astronomik harcamalarý yapýp da, denetim kabul etmeme hukuksuzluðudur. -Bakýnýz, 4 komutan birden emeklilik istedi. Peki halkýn tepkisi ne oldu? Hiç. Niçin? Zira, Osmanlý’dan bu yana, halkýmýz askerin devlet iþlerine karýþmasýndan, ikide bir darbe yapýp demokrasiye engel olmasýndan býkýp usanmýþtýr. Kaldý ki, hiç kimse yeri doldurulmaz deðildir. (Zaten, üç kuvvet komutanýnýn emeklilik süresi gelmiþti. Yapýlan, sadece þovdu.) Kalan 360 general içinden, nice deðerler çýkacaktýr. Herkese özeleþtiri tavsiye ederken, kendimi azade kýlamam. Ben de, inþallah Ramazan süresince, Ýzmir dýþýnda uzlete çekileceðim. Bayrama kadar da yazýlarýma ara vereceðim. Kendimi hesaba çekeceðim. Bayramdan sonra buluþmak dileðiyle, herkesin Ramazanýný kutluyorum.

O

TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ali Çetin ile eþi

Ümmühan Hanýmefendinin

Mehmet Remzi

ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýk ve mutluluk dolu hayýrlý uzun ömürler dileriz,

Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý

Enderun usûlü teravih namazýnýn her dört rekâtlýk bölümü farklý makamlarda eda ediliyor. Ýsfahan makamý ile baþlanan namaz, Acem Aþiran makamý ile bitiriliyor. FOTOÐRAF: AA

ÝSTANBUL’DA ENDERUN GELENEÐÝ SÜRDÜRÜLÜYOR UNUTULAN BÝR ÝSTANBUL GELENEÐÝ OLAN ENDERUN USÛLÜ TERAVÝH, RAMAZAN AYI BOYUNCA PAZARTESÝ VE PERÞEMBE AKÞAMLARI YENÝKAPI MEVLEVÝHANESÝ’NDE KILINACAK. ÝLK ‘’Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði’’ programý öncesinde bilgi veren Medeniyetler Ýttifaký Enstitüsü Sanat Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Yalçýn Çetinkaya, enstitünün, Medeniyetler Ýttifaký Projesinin akademik altyapýsýný oluþturmak ve Türkiye’nin zengin birikimini gözler önüne sermek amacýyla Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesine baðlý olarak, Yenikapý Mevlevihanesi’nde kurulduðunu belirtti. Çetinkaya, Yenikapý Mevlevihanesi’nin, Enderun teravihinde baþ müezzinlik ve cumhur müez zinlik yapmýþ þahýslarý yetiþtiren bir ku rum ol ma sý ba ký mýn dan büyük önem taþýdýðýný söyledi. Enderun teravihine, bir anlamda saray teravihi ve ‘’devletlu teravih’’ denildiðini anlatan Çetinkaya, ‘’Özellikle 2. Mahmut döneminde Sultan bizzat bu namazlara katýlýrdý. Enderun teravihi, bugün mahalle camilerinde kýlýnan teravihlerden kýlýnma bakýmýndan çok büyük farklýlýklar arz eder. Temcitten tesbihe kadar belli bir makam silsilesiyle bu iba-

detler ifa olunur. Yatsý namazýnýn far zý bel li bir ma kam la ký lý nýr. Teravih namazýnýn her dört bölümü farklý makamlarda eda edilir. Makamla insan ruhu arasýnda çok sýký bir iliþki vardýr. Biz Enderun te ra vi hin de na ma zýn ma kamlarla kýlýnmasýný insan ruhu nu biraz da dinlendirmeye yönelik bir namaz kýlma biçimi olarak kabul edebiliriz. Meselâ teravih namazýna mutlak surette Ýsfahan makamý ile baþlanýr, her dört rekât so nun da se lâm ve ril dik ten sonra müezzinler hangi makamla kýlýndýysa o makamla bir ilâhî okurlar ve daha sonraki rekâta kalkýldýðýnda bir sonraki dört rekât hangi makamdan kýlýnacaksa o makamda söylerler. Bir anlamda imam efendiye kýlýnacak makamý da ta ným la mýþ o lur lar. Mut lak surette her teravih namazý Acem Aþiran makamýnda biter. Acem Aþiran makamý ruhlarý dinlendiren bir ma kam dýr. Na maz bo yunca Itri’den baþlayarak Dede Efendi, Ýsfahan, Saba, Hüseyni, Eviç ve Acem Aþiran makamýna yer verilir’’ ifadelerini kullandý.

OSMANLI’NIN ENDERUN MEKTEBÝNE DAYANIYOR ÇETÝNKAYA Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði programýnýn geçen yýl, Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý faaliyetleri kapsamanda Ýstanbul’un bazý camilerinde hayata geçirildiðini belirterek, ‘’Bu yýl Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði geleneðini ciddî ve samimî bir þekilde ihya etmekten bahsediyoruz. Mevlevihaneler her zaman Osmanlý-Türk kültüründe toplumla iç içe olmuþ mekânlardýr. Halkýmýzýn da Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði geleneðini öðrenmesi, tanýmasý gerektiðine inanýyoruz ve bir enstitü olarak ciddî bir þekil-

de ele alýp gerçekleþtiriyoruz’’ diye konuþtu. Çetinkaya, Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði programýnýn Pazartesi ve Perþembe akþamlarý Ramazan ayý boyunca devam edeceðini belirtti. Çetinkaya, teravih namazýnýn her dört rekâtýnýn, Türk musikîsinin beþ ayrý makamýnda kýlýnmasý ve bu makamlarda bestelenmiþ ilâhilerle süs lenmesini içeren Enderun usûlü teravih namazý uygulamasýnýn Osmanlý Sarayýnýn Enderun Mektebine dayandýðýný anlatarak, günümüzde unutulmaya yüz tutmuþ olmasýnýn üzüntü verici olduðunu kaydetti. Ýstanbul / aa

Ramazan Sokaðýnda buluþuyorlar ÇORUM Belediyesi tarafýndan düzenlenen ‘’Ramazan Sokaðý’’ faaliyetleri, Çorumlularý iftarýn ardýndan buluþturuyor. Farabi Caddesi’nde bu yýl üçüncü kez kurulan ‘’Ramazan Sokaðý’’, orucunu açan vatandaþ larýn akýnýna uðruyor. Ramazaný hem manevî atmosferi içinde hem de aileleriyle birlikte dolu dolu

geçirmek isteyen vatandaþlar, her yaþtan insana hitap eden faaliyetlere katýlýyor. Bu kapsamýnda tasavvuf müziði dinletisi sunulurken, katýlýmcýlara geleneksel kýyafetler içinde þerbet ve çay ikram ediliyor. Çocuklarýn da unutulmadýðý sokakta, Hacivat ve Karagöz gösterileri de yer alýyor. Çorum / aa

1.5 kilometrelik iftar sofrasý AHED ile Ahlat ilçe müftülüðü, yaz Kur'ân kurslarýna katýlan öðrencilere ücretsiz Kur'ân-ý Kerim daðýtýyor.

Kur’ân kurslarýna 1500 Kur’ân-ý Kerim BÝTLÝS’ÝN Ahlat ilçesinde Ahlat Eðitim Derneði (AHED) ile Ahlat ilçe müftülüðü tarafýndan Ahlat ilçe merkezinde ve köylerinde yaz Kur’ân kurslarýna katýlan öðrencilere ücretsiz Kur'ân-ý Kerim daðýtýldý. Ahlat Merkez Ulu Camiinde baþlatýlan Kur'ân-ý Kerim daðýtýmýnda Ahlat Eðitim Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Cem Týraþçý konu ile ilgili ola-

rak, “AHED olarak amacýmýz her evde yüce kitabýmýz Kur'âný Kerimin sesinin duyulmasýdýr. Bu amaçla geçen yýl AHED olarak Ahlat merkez camilerinde 1000 adet Kur'ân-ý Kerim daðýtýmý yaptýk. Fakat bu yýl köylerle birlikte 1500 adet Kur'âný Kerim daðýtacaðýz. Allah hepimizi Kur’ân ahlâkýyla terbiye edilen kullardan eylesin” dedi. Bitlis / cihan

RÝZE’NÝN Ýkizdere ilçe merkezinde 1.5 kilometre uzunluðunda kurulan masalarda, yaklaþýk iki bin kiþi iftar yaptý. Ýkizdere Derneðince her yýl Aðustosta düzenlenen ve bu yýl 16’ncýsý yapýlan Ovit Yayla Þenlikleri’nin Ramazan ayýna denk gelmesi dolayýsýyla sokakta vatandaþlara iftar verilmesi kararlaþtýrýldý. Bu kapsamda ilçe merkezinde kurulan yaklaþýk 1.5 kilometre uzunluðundaki masalarda, iki bine yakýn kiþi orucunu açtý. Ýkizdere Derneði Baþkaný Ali Ekþi her zaman ilkleri yapmaya çalýþtýklarýný ifade ederek, ‘’Bu yýl da Ramazanda düzenlediðimiz þenlikler 10 gün sürecek. Ýlçe merkezinde vatandaþlarýmýza iftar veriyoruz. Ýftardan sonra konserler düzenlenecek’’ dedi. Rize / aa


DÜNYA

Y

HABERLER

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

7

Hama, hayalet þehre döndü SURÝYE ORDU TANKLARININ GÝRDÝÐÝ ÞEHÝRDE ÇEKÝLEN GÖRÜNTÜLERDE, YIKILMIÞ BÝNALAR VE MÜDAHALENÝN ÝZLERÝNÝ TAÞIYAN CADDELER GÖRÜLÜYOR. BÝRÇOK ÝNSAN DA KAÇIÞ YOLUNDA.

Libya'da Kaddafi yanlýsý, karþýtý ve NATO güçleri çatýþýyor.

Kaddafi güçleri gemiye ateþ açtý n LÝBYA li­de­ri­Mu­a­mer­Kad­da­fi­yan­lý­sý­güç­le­rin,­NA­TO o­pe­ras­yon­la­rý­na­ka­tý­lan­bir­Ýn­gi­liz­sa­vaþ­ge­mi­si­ne­ro­ket a­tý­þý­yap­tý­ðý,­ro­ket­le­rin­i­sa­bet­et­me­di­ði­bil­di­ril­di.­Ýn­gil­te­re Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­söz­cü­sü,­ro­ket­le­rin­ge­mi­ye­i­sa­bet­et­me­di­ði­ni,­an­cak­ger­çek­bir­teh­di­din­söz­ko­nu­su­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­HMS­Li­ver­po­ol­ge­mi­si­nin­al­týn­cý­kez­he­def­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Ba­kan­lýk,­sal­dý­rý­nýn­NA­TO’nun bir­o­pe­ras­yo­nu­sý­ra­sýn­da­dü­zen­len­di­ði­ni,­ký­yý­ya­ya­kýn­bir yer­de­bu­lu­nan­ge­mi­nin­Zli­tan­böl­ge­sin­de­ki­he­def­le­re kar­þý­dü­zen­le­nen­NA­TO­o­pe­ras­yo­nu­nu­ko­lay­laþ­týr­mak i­çin­ay­dýn­la­tý­cý­fü­ze­ler­fýr­lat­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­­Londra / aa

"Sincan olaylarýnýn failleri bulunmalý" n DIÞÝÞLERÝ Ba­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü­Sel­çuk­Ü­nal,­Sin­can Uy­gur­Ö­zerk­Böl­ge­sin­de­can­ka­yýp­la­rýy­la­so­nuç­la­nan þid­det­o­lay­la­rý­nýn­fa­il­le­ri­nin­bi­ran­ön­ce­a­da­le­te­tes­lim e­dil­me­si­ni­is­te­di.­Ü­nal,­bir­so­ru­ya­ce­va­ben­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ Çin­Halk­Cum­hu­ri­ye­ti­nin­(ÇHC)­Sin­can­Uy­gur­Ö­zerk­Böl­ge­sin­de­ki­(SU­ÖB)­ Ho­tan­ve­Kaþ­gar­þe­hir­le­rin­de­ký­sa­a­ra­lýk­lar­la­mey­da­na­ge­len­ve­can­kay­bý­i­le­ya­ra­lan­ma­la­ra­se­bep­o­lan­þid­det­o­lay­la­rý­nýn­en­di­þe­ye yol­aç­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­Tür­ki­ye­i­le­Çin­a­ra­sýn­da­ta­ri­hi­ve kül­tü­rel­bað­la­rýn­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ü­nal,­“ÇHC­i­le dost­luk­köp­rü­sü­o­la­rak­gör­dü­ðü­müz­böl­ge­hal­ký­nýn gü­ven­lik,­is­tik­rar­ve­hu­zur­i­çin­de­ya­þa­ma­sý­na­ö­nem­at­fet­mek­te­yiz.­ÇHC­ma­kam­la­rý­nýn­o­lay­la­rýn­ay­dýn­la­týl­ma­sý­na­yö­ne­lik­o­la­rak­ge­rek­li­a­raþ­týr­ma­la­rý­yü­rüt­mek­te ol­duk­la­rý­ný­an­lý­yo­ruz.­O­la­yýn­fa­il­le­ri­nin­bir­an­ev­vel­a­da­le­te­tes­lim­e­dil­me­le­ri­ni­di­li­yo­ruz.­­Ankara / aa

Timoþenko tutuklandý n UKRAYNA’DA es­ki­Baþ­ba­kan­Yul­ya­Ti­mo­þen­ko­tu­tuk­lan­dý.­Mah­ke­me­yar­gý­cý,­gö­re­vi­ni­kö­tü­ye­kul­lan­dý­ðý­suç­la­ma­sýn­dan­yar­gý­la­nan­Ti­mo­þen­ko’nun,­mah­ke­me­ pro­se­dür­le­ri­ni­ ih­lal­ et­ti­ði­ ge­rek­çe­siy­le­ tu­tuk­lan­ma­sý­ em­ri­ni­ ver­di.­ Bu­nun­ ü­ze­ri­ne­ po­li­sin,­ Ti­mo­þen­ko’yu­mah­ke­me­sa­lo­nun­da­tu­tuk­la­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Hak­kýn­da­a­çý­lan­dâ­vâ­nýn,­Dev­let­Baþ­ka­ný­Vik­tor­Ya­nu­ko­viç’in­ se­çim­le­re­ ka­týl­ma­sý­ný­ en­gel­le­me­ gi­ri­þi­mi­ ol­du­ðu­nu­sa­vu­nan­Ti­mo­þen­ko’nun,­yar­gý­ca­hi­tap­e­der­ken a­ya­ða­kal­ma­yý­red­det­ti­ði,­ha­ka­ret­et­ti­ði­ve­yar­gý­cýn­ta­raf­sýz­lý­ðý­ný­sor­gu­la­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor.­­Kiev / aa

Moldova, alkollü içecek reklâmlarýný yasaklýyor

SURÝYE’DE dü­zen­le­nen­son­gös­te­ri­ler­de­24­ki­þi­nin­ öl­dü­ðü­ bil­di­ril­di.­ Su­ri­ye’de­ ya­þa­yan­ in­san hak­la­rý­ey­lem­ci­si­Mus­ta­fa­Os­sa,­ö­len­le­rin­bü­yük bir­ ke­si­mi­ni,­ baþ­þe­hir­ Þam’da­ sa­bah­ sa­at­le­rin­de baþ­la­yan­ve­te­ra­vih­na­ma­zý­nýn­ar­dýn­dan­ge­ce­ya­rý­sýn­da­da­de­vam­e­den­gös­te­ri­ler­de­vefat­e­den­le­rin­ o­luþ­tur­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Os­sa,­ ku­þat­ma­ al­týn­da­ki­Ha­ma­þeh­riy­le­çev­re­sin­de­i­se­5­si­vi­lin­öl­dü­ðü­nü­ kay­det­ti.­ Su­ri­ye’de­ki­ ge­liþ­me­le­ri­ iz­le­yen Ye­rel­ Ko­or­di­nas­yon­ Ko­mi­te­si­ de­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­Os­sa’nýn­ver­di­ði­ra­kam­la­rý­doð­ru­la­dý.­ CADDELER ENKAZ HALÝNE GELMÝÞ Su­ri­ye­ te­le­viz­yo­nu­ i­se­ ge­çen­ haf­ta­ or­du­nun tank­lar­la­gir­di­ði­ve­as­ker­le­rin­rast­ge­le­a­teþ­aç­týk­la­rý­bil­di­ri­len­Ha­ma­þeh­rin­den,­mü­da­ha­le­son­ra­sýn­da­ilk­kez­gö­rün­tü­ler­ya­yým­la­dý.­Gö­rün­tü­ler­de yan­mýþ­yý­kýl­mýþ­bi­na­lar,­mü­da­ha­le­nin­iz­le­ri­ni­ta­þý­yan­ cad­de­ler­ yer­ al­dý.­ TV­ ya­yý­nýn­da,­ “kent­te­ki a­yak­lan­ma­nýn­bas­tý­rýl­dý­ðý”­be­lir­til­di.­Ba­zý­kay­nak­la­ra­gö­re,­þe­hir­de­bir­haf­ta­da­100­ki­þi­ö­lür­ken,­ba­zý­in­san­hak­la­rý­ku­ru­luþ­la­rý­bu­ra­ka­mý­250’ye­ka­dar­ yük­sel­ti­yor.­ Ra­kam­la­rýn­ ke­sin­leþ­ti­ril­me­si,­ þe­hir­sa­kin­le­ri­ne­ve­has­ta­ne­kay­nak­la­rý­na­u­laþ­mak­ta­k i­ güç­l ük­l er­ dolayýsýyla­ müm­k ün­ o­l a­m ý­y or. Þeh­rin­ 600­ bin­ o­lan­ nü­fu­su­nun­ dört­te­ bi­ri­nin kaç­tý­ðý­be­lir­ti­lir­ken,­bir­þe­hir­sa­ki­ni­AP’ye,­ca­mi­le­re­git­me­ye­kork­tuk­la­rý­ný­çün­kü­or­du­nun­bu­ra­la­rý­ he­def­ al­dý­ðý­ný­ i­le­ri­ sür­dü.­ Fý­rýn­la­rýn­ ve­ ec­za­ne­le­rin­ka­pa­lý­ol­du­ðu­þe­hir­de­in­sa­nî­du­ru­mun­fe­lâ­ket­bo­yu­tu­na­u­laþ­tý­ðý­kay­de­dil­di.­Beyrut / aa

Esad’a baský için mutabakata varýldý ABD, Fran­sa­ve­Al­man­ya­li­der­le­ri,­pro­tes­to­gös­te­ri­le­ri­nin­þid­det­kul­la­ný­la­rak­bas­tý­rýl­ma­sý­se­be­biy­le­Su­ri­ye Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad­yö­ne­ti­mi­ne­yö­ne­lik­bas­ký­nýn­ar­ttý­rýl­ma­sý­yö­nün­de­ye­ni­a­dým­lar­a­týl­ma­sýn­da mu­ta­ba­ka­ta­var­dý.­Be­yaz­Sa­ray’ýn­a­çýk­la­ma­sý­na­gö­re, ABD­Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma’nýn,­Fran­sa­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ni­co­las­Sar­kozy­ve­Al­man­ya­Baþ­ba­ka­ný­An­ge­la­Mer­kel­i­le­ay­rý­ay­rý­yap­tý­ðý­te­le­fon­gö­rüþ­me­le­rin­de­her­üç­li­de­rin­de­“Su­ri­ye­hal­ký­na­kar­þý­rast­ge­le­þid­det­kul­la­nýl­ma­sý­ný­ký­na­dý­ðý”­be­lir­til­di.­Li­der­le­rin,­“E­sad­re­ji­mi­ne­bas­ký­ve­Su­ri­ye­hal­ký­nýn­des­tek­len­me­si a­ma­cýy­la­ek­a­dým­lar­a­týl­ma­sý­ko­nu­sun­da­mu­ta­ba­ka­ta var­dý­ðý”­kay­de­dil­di.­­Washington / aa

Beþþar Esad'ýn Hama þehrindeki zulmü devam ederken, Obama, Sarkozy ve Merkel, Esad rejimine baskýnýn arttýrýlmasý için karar aldý.

Hiroþima’da acýlar tazeliðini koruyor

n DÜNYA ü­ze­rin­de­ en­ çok­ al­kol­ tü­ke­ti­len­ Mol­do­va’da­al­kol­lü­i­çe­cek­rek­lâm­la­rý­na­ya­sak­ge­li­yor.­Mol­do­va­Sað­lýk­Ba­ka­ný­An­drei­U­sa­týy;­te­le­viz­yon,­rad­yo, der­gi­ ve­ e­lek­tro­nik­ med­ya,­ in­ter­net,­ si­ne­ma­lar­ ve top­lu­ta­þý­ma­a­raç­la­rýn­da­al­kol­rek­lâm­la­rý­nýn­ya­sak­o­la­ca­ðý­ný­ söy­le­di.­ Sað­lýk­ Ba­ka­ný,­ 21­ ya­þýn­dan­ kü­çük genç­le­re­al­kol­lü­i­çe­cek­sa­týl­ma­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Sa­at 22.00’den­son­ra­da­her­tür­lü­al­kol­lü­iç­ki­nin­sa­tý­þý­ya­sak­la­na­cak.­Mol­do­va,­ki­þi­ba­þý­na­yýl­lýk­saf­al­kol­tü­ke­ti­mi­18,22­lit­re­i­le­ilk­sý­ra­da­yer­a­lý­yor.­Kiþinev / cihan

Salih: Þiddet çözüm getirmez n YEMEN’ÝN baþ­þeh­ri­Sa­na’da­so­kak­ça­týþ­ma­la­rý­ye­ni­den a­lev­len­di.­Ha­sa­ba­ve­çev­re­sin­de­baþ­la­yan­ça­týþ­ma­lar­u­lus­lar­a­ra­sý­ha­va­a­la­ný­na­gi­den­bul­var­la­ra­ka­dar­sýç­rar­ken, or­du,­mu­ha­lif­a­þi­ret­le­ri­ha­va­a­la­ný­ný­kon­trol­al­tý­na­al­ma­ya ça­lýþ­mak­la­suç­la­dý.­Su­u­di­A­ra­bis­tan’da­te­da­vi­si­de­vam­e­den­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih,­ya­yým­la­dý­ðý­me­saj­da,­‘’mu­ha­le­fe­tin­iþ­le­ri­i­yi­ce­zor­laþ­týr­dý­ðý­ný­ve­uz­laþ­ma ça­ba­la­rý­ný­sal­dýr­gan­ve­þid­det­do­lu­ta­výr­la­rý­i­le­teh­li­ke­ye at­týk­la­rý­ný’’­be­lirt­ti.­Bu­a­ra­da­on­gün­dür­Ye­men’de­te­mas­la­rý­ný­sür­dü­ren­ Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­(BM)­ tem­sil­ci­si Ce­mal­Bin­Ö­mer­ül­ke­den­ay­rý­lýr­ken,­mu­ha­lif­ka­na­dý­ya­pý­cý­ol­ma­mak­la­suç­la­dý. Sana / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Yazarýmýz Suna Durmaz'ýn eþi, muhterem kardeþimiz

Ahmet Durmaz

'ýn

bir rahatsýzlýk geçirdiðini ve tedavisinin devam ettiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'tan acil þifalar dileriz.

Y ZAYÝ 05.08.2011 tarihinde Ehliyetimi nüfus cüzdanýmý, araba ruhsatýmý Ali Üstün kaybettim. Hükümsüzdür.

JAPONYA’NIN Hi­ro­þi­ma­þeh­ri­ne­a­tom bom­ba­sý­a­týl­ma­sý­nýn­66.­yý­lý­Hi­ro­þi­ma þeh­r in­d e­ Ja­p on­y a­ Baþ­b a­k a­n ý­ Na­o ­t o Kan’ýn­da­ka­týl­dý­ðý­bir­tö­ren­le­a­nýl­dý.­Hi­ro­þi­ma­Ba­rýþ­Me­zar­lý­ðýn­da­dü­zen­len­an­ma­tö­re­ni,­ABD’nin­Ý­kin­ci­Dün­ya­Sa­va­þý sý­ra­sýn­da­a­tom­bom­ba­sý­ný­at­tý­ðý­sa­at­o­lan 08.15’te­(TSÝ­02.15) bir­da­ki­ka­lýk­say­gý­du­ru­þuy­la­baþ­la­dý.­Me­zar­lý­ða­sa­rý­çi­çek­ler­den­o­lu­þan­bir­çe­lenk­bý­ra­kan­Kan,­Jo­pon­ya’nýn­Hi­ro­þi­ma’da­ya­þa­nan­deh­þe­tin bir­da­ha­tek­rar­lan­ma­ya­ca­ðý­na­i­liþ­kin­ver­-

di­ði­sö­zü­yi­ne­le­di.­A­tom­bom­ba­sý­nýn­et­ki­siy­le­ha­ra­be­ye­dö­nen­bir­bi­na­kub­be­si­nin­is­ke­le­ti­ö­nün­de­her­yýl­dü­zen­le­nen­tö­ren­de,­ka­la­ba­lýk­baþ­la­rý­ný­e­ðe­rek­sal­dý­rý­da vefat­e­den­le­ri­an­dý.­ABD’nin­Ý­kin­ci­Dün­ya Sa­va­þý­ný­bi­tir­mek­a­ma­cýy­la­Ja­pon­ya’nýn Hi­ro­þi­ma­þeh­ri­ne­at­tý­ðý­ilk­a­tom­bom­ba­sý so­nu­cu­350­bin­nü­fus­lu­þe­hir­de­140­bin ki­þi­vefat­et­miþ­ti.­Bom­ba­nýn­se­bep­ol­du­ðu rad­yas­yon­so­nu­cu­or­ta­ya­çý­kan,­ne­sil­den ne­si­le­ge­çen­ge­ne­tik­has­ta­lýk­lar­so­nu­cu­i­se Hi­ro­þi­ma­þeh­rin­de­bu­gün­bi­le­in­san­lar­a­cý

çek­me­ye­de­vam­e­di­yor. FUKUÞÝMA’DA YAÞANAN NÜKLEER FELÂKET Ja­pon­ya’da­11­Mart’ta­mey­da­na­ge­len dep­rem­ve­tsu­na­mi­nin­sebep­ol­du­ðu­Fu­ku­þi­ma­Nük­le­er­E­ner­ji­San­tra­lin­de­ki­nük­le­er­fe­lâ­ket,­Hi­ro­þi­ma’da­dü­zen­le­nen­tö­re­ne­de­dam­ga­sý­ný­vur­du.­Tö­ren­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­Fu­ku­þi­ma’da­ya­þa­nan­nük­le­er­fe­lâ­ke­te­de­ði­nen­Kan,­Fu­ku­þi­ma Nük­le­er­San­tra­lin­de­ya­þa­nan­çe­kir­dek­e­-

ri­me­le­ri­nin­ken­di­si­ni,­Ja­pon­ya’nýn­nük­le­er­e­ner­ji­ye­o­lan­ba­ðým­lý­lý­ðý­ný­so­na­er­dir­me­si­ge­rek­ti­ði­ko­nu­sun­da­ik­na­et­ti­ði­ni söy­le­di.­Kan,­‘’Nük­le­er­gü­cün­gü­ven­li­ol­du­ðu­ef­sa­ne­si­hak­kýn­da­cid­dî­þe­kil­de­dü­þü­ne­ce­ðim,­ka­za­nýn­sebep­le­ri­ve­gü­ven­li­ði sað­la­mak­i­çin­e­sas­lý­ted­bir­ler­a­lýn­ma­sýy­la, nük­le­er­e­ner­ji­san­tral­le­ri­ne­o­lan­ba­ðým­lý­lý­ðýn­a­zal­týl­ma­sý­ko­nu­la­rýn­da­tam­bir­in­ce­le­me­ya­pa­ca­ðým­ve­nük­le­er­san­tral­le­re­ih­ti­yaç­du­yul­ma­yan­bir­top­lu­mu­a­maç­la­ya­ca­ðým’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Hiroþima / aa

NATO helikopteri düþtü: 38 ölü AFGANÝSTAN’DAKÝ NA­TO­gü­cü­ne­a­it­bir­he­li­kop­te­rin­ül­ke­nin­or­ta­ke­sim­le­rin­de­ki­Var­dak­böl­ge­sin­de­düþ­tü­ðü­bil­di­ril­di.­Var­dak­ma­kam­la­rý, Se­yid­A­bad­böl­ge­sin­de­Af­gan­kuv­vet­le­riy­le­or­tak o­pe­ras­yon­ya­pan­he­li­kop­te­rin­dü­þüþ­se­be­bi­nin bi­lin­me­di­ði­ni­bil­dir­di.­Af­ga­nis­tan­Dev­let­Baþ­ka­ný Ha­mid­Kar­za­i,­dü­þen­NA­TO­he­li­kop­te­rin­de­31’i ABD,­7’si­de­Af­gan­as­ke­ri­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­38 ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­a­çýk­la­dý. Kar­zai­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­ABD­Baþ­ka­ný Ba­rack­O­ba­ma’ya­bir­baþ­sað­lý­ðý­me­sa­jý­gön­der­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Af­ga­nis­tan’da­bu­yýl­i­çin­de­17­ko­a­lis­yon­ve­Af­gan­u­çak­ve­he­li­kop­te­ri­düþ­tü.­

“TALÝBAN DÜÞÜRDÜ” Af­ga­nis­tan­ ma­kam­la­rý,­ ül­ke­nin­ or­ta­ ke­sim­le­rin­de­dü­þen­A­me­ri­kan­he­li­kop­te­ri­ni­Ta­li­ban mi­li­tan­la­rý­nýn­ ro­ket­le­ vur­du­ðu­nu­ be­lirt­ti.­ He­li­kop­te­rin­ düþ­tü­ðü­ Var­dak­ vi­la­ye­ti­nin­ yet­ki­li ma­kam­la­rýn­dan­ Þa­hi­dul­lah­ Þa­hid,­ A­me­ri­kan he­li­kop­te­ri­ni­ Ta­li­ban­ mi­li­tan­la­rý­nýn­ dü­þür­dü­ðü­nü­ be­lir­te­rek,­ he­li­kop­te­rin­ kal­ký­þý­ sý­ra­sýn­da ro­ket­le­ vu­rul­du­ðu­nu­ kay­det­ti.­ NA­TO’dan­ bir kay­na­ða­gö­re,­44­as­ker­ve­3­ki­þi­lik­mü­ret­te­bat ta­þý­ma­ ka­pa­si­te­li­ dü­þen­ Chi­no­ok­ mo­de­li­ he­li­kop­ter­de­ki­ A­me­ri­kan­ as­ker­le­ri­ ö­zel­ kuv­vet­ler men­su­buy­du.­­Puli Alam / aa


8

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Henüz ikinci cumhuriyet falan yok HATIRLAYACAKSINIZ, bir­kaç­se­ne­ev­vel­AB­ü­ye­si­Ýs­pan­ya’da­hü­kü­m et­ de­ð i­þ ik­l i­ð i­ ya­p ýl­m ýþ­ ve Mil­l i­ Sa­v un­m a­ Ba­k an­l ý­ð ý’na­ 37 ya­þ ýn­d a­ bir­ ha­n ým­ ge­t i­r il­m iþ­t i. Üs­te­lik­ye­di­ay­lýk­ha­mi­le­o­lan­bu ba­kan­bir­haf­ta­i­çin­de­bü­tün­kuv­vet­ ko­mu­tan­la­rý­nýn­ ye­ri­ni­ de­ðiþ­tir­miþ­ti.­ De­ðiþ­tir­di­çün­kü­ba­kan­mil­li­i­ra­d e­n in­ tem­s il­c i­s i­ o­l a­r ak­ di­ð er ba­kan­lar­dan­da­ha­az­yet­ki­li­de­ðil­di/de­ðil. Biz­i­se­baþ­ba­kan­ku­ru­lu­tek­ba­þý­na­yö­net­ti­di­ye­se­vi­ni­yo­ruz. Oy­sa­ger­çek­þu­ki­bi­zim­baþ­ba­ka­n ýn­ Ýs­p an­y a­ sa­v un­m a­ ba­k a­n ý ka­dar­yet­ki­si­bu­lun­ma­mak­ta­dýr! Za­ten­ uz­laþ­ma­ sað­lan­dý­ de­ni­yor.­Ya­ni­baþ­ba­kan­Ýs­pan­ya­ba­ka­ný­ka­dar­yet­ki­kul­la­na­ma­mýþ.­ Bu­du­rum­baþ­ba­ka­nýn­ac­zin­den ya­da­ka­rar­sýz­lý­ðýn­dan­kay­nak­lan­mý­yor.­YAÞ­ya­sa­sýn­dan­kay­nak­la­ný­yor.­Ya­sa­ya­gö­re­baþ­ba­ka­nýn­ku­rul­da­di­ðer­ü­ye­ler­gi­bi­sa­de­ce­bir­o­yu var.­An­cak­oy­lar­e­þit­o­lur­sa­baþ­ba­ka­nýn­o­yu­i­ki­oy­sa­yý­lý­yor! Son­ ya­zým­da­ da­ i­fa­de­ et­ti­ðim gi­bi­o­fo­toð­raf­sis­te­min­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­ a­çý­sýn­dan­ fev­ka­la­de­ ö­nem­li­ bir­ ge­liþ­me­dir.­ An­cak­ þe­kil­den­ i­ba­ret­tir.­ Baþ­ba­ka­nýn­ e­li­ni ko­lu­nu­bað­la­yan­ya­sa­o­þe­kil­de­o­ra­da­ dur­duk­ça­ nor­mal­leþ­me­ im­kan­ha­ri­ci­dir.­ Do­la­yý­sýy­la,­ ha­len­ tu­tuk­lu­ bir ge­n e­r al­ YAÞ­ ü­y e­s i­ ya­p ýl­d ýy­s a, sav­cý­nýn­ tu­tuk­lan­ma­sý­ný­ is­te­di­ði bir­ di­ðe­ri­ ter­fi­ et­tiy­se­ dü­þün­mek ge­re­kir. Or­du­ dev­le­tin­ di­ðer­ ku­rum­la­rý gi­bi­ si­vil­ i­ra­de­nin­ tem­si­ci­si­ o­lan hü­k ü­m e­t e­ ta­b i­ ol­m a­d ýk­ç a­ ne nor­mal­leþ­me­ ne­ de­ de­mok­ra­tik­leþ­me­müm­kün­de­ðil­dir. Ge­n el­k ur­m a­y ýn­ ne­r e­y e­ bað­l ý ol­du­ðu­bel­li­ol­ma­yan­bir­a­na­ya­sa i­le­yö­ne­ti­li­yo­ruz. Baþ­ko­mu­tan­ o­lan­ cum­hur­baþ­ka­ný­na­kar­þý­tüm­say­gý­ku­ral­la­rý­ný tv­ka­me­ra­la­rý­ö­nün­de­a­le­nen­çið­-

ne­ye­bi­len­bir­mu­vaz­zaf­hiç­bir­þey ol­ma­mýþ­ gi­bi­ gö­re­ve­ de­vam­ e­di­yor­sa­ o­ra­da­ de­mok­ra­si­den­ bah­set­mek­ne­ka­dar­müm­kün­dür? Ba­zý­la­rý­nýn­ i­kin­ci­ cum­hu­ri­yet e­de­bi­ya­tý­ný­da­bu­yüz­den­an­la­ya­bil­miþ­de­ði­lim.­ Ben­de­de­mok­ra­tik­leþ­me­nin­zir­ve­yap­tý­ðý­bir­cum­hu­ti­yet­ten­ya­na­yým­ ve­ i­kin­ci­ cum­hu­ri­yet­ den­me­sin­d e­ hiç­b ir­ mah­z ur­ gör­m ü­y o­rum.­A­ma­hak­et­me­si­þar­týy­la.­ Bi­l i­y or­s u­n uz­ ha­l en­ be­þ in­c i cum­hu­ri­yet­dö­ne­mi­ni­de­vam­et­ti­ren­ Fran­sa’da­ ye­ni­ a­na­ya­sa­lar­ ya­pýl­dýk­ça­ bi­rin­ci­ i­kin­ci­ di­ye­ cum­hu­ri­yet­nu­ma­ra­lan­dý­rýl­mýþ­týr.

‘‘

Ordu devletin diðer kurumlarý gibi sivil iradenin temsicisi olan hükümete tâbi olmadýkça ne normalleþme, ne de demokratikleþme mümkün deðildir.

Biz­de­ki­a­na­ya­sa­lar­hep­ay­ný­man­týk­ü­ze­ri­ne­bi­na­e­dil­di­ði­i­çin­he­nüz i­kin­ci­cum­hu­ri­yet­di­ye­bi­le­ce­ði­miz bir­a­na­ya­sa­mýz­mev­cut­de­ðil. Hü­kü­me­tin­ye­ni­a­na­ya­sa­ha­zýr­lý­ðý­nýn­bu­sü­re­ci­baþ­la­ta­ca­ðý­ü­mi­di­ni­ta­þý­yo­rum. YAÞ’da­k i­ son­ ge­l iþ­m e­l e­r i­ bu sü­re­cin­i­þa­re­ti­o­la­rak­gö­rü­yor­ay­ný­ de­m ok­r a­t ik­ man­t ý­ð ýn­ se­ç im ya­sa­sý­da­hil­tüm­a­lan­la­rý­ku­cak­la­ma­sý­ný­u­mu­yo­rum. Si­vil­i­ra­de­ Öl­çü­bu­dur. Ý­kin­ci­ cum­hu­ri­yet­ an­cak­ ye­ni bir­a­na­ya­sa­i­le­müm­kün­dür. Resul Tosun Yeni Þafak, 6.8.2011

BANDIRMA 2. ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2009/1231 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Selahattin Ekincioðlu adýna kayýtlý a) 1393 Ada 108 Parsel, 600 Evler Mahalle 360,07 m2 Arsa. b) 1393 ada 103 parsel, 600 Evler Mahalle 177,58 m2 Arsa. c) 506 ada 146 parsel, 17 Eylül mahalle 419,03 m2 Arsanýn borçluya ait 6/192 hissesidir. Taþýnmazýn Özellikleri : a) 108 parsel: Bandýrma küçük sanayi sitesi içerisinde olup üzerinde betonarme karkas tek katlý Il/B özelliðinde % 10 yýpranma paylý, 240 m2 alanýnda yapý mevcuttur. Dükkân asma katlý, ön cephesi demir kaplýdýr. Ýçinde duþ-wclavabo vardýr. Aktif ticaret ve þehir merkezine uzaktýr. b) 103 parsel: Bandýrma küçük sanayi sitesi içerisinde olup üzerinde betonarme karkas tek katlý II/B özelliðinde % 10 yýpranma paylý, 120 m2 alanýnda yapý mevcuttur. Dükkân asma katlý, ön cephesi demir kaplýdýr. Ýçinde duþ-wclavabo vardýr. Aktif ticaret ve þehir merkezine uzaktýr. c) 146 parsel: Boþ arsa vasfýnda olup þehrin yeni inkiþaf eden semtinde, vergi dairesinin yakýnýndadýr. Yörede altyapý hizmetleri mevcuttur. Bitiþiðindeki 115 ve 130 nolu parsellerle þuyuulu olduðundan tek baþýna inþaat yapýlmasý mümkün deðildir. Ýmar Durumu : 108 parsel ile 103 parsel 1/1000 imar planýnda H: 5,50 m E: 0,65 yapý adasý içerisindedir. c) 146 Parsel; Kat Adedi 2, Ýnþaat Tarzý: Ayrýk nizam Takdir Olunan Kýymeti : a) 108 parsel: 190.800,00 TL. b) 103 parsel: 94.553,00 TL c) 146 parsel: 2.618,93 TL (borçlunun 6/192 payý) her bir parsel ayrý ayrý satýlacaktýr. KDV Oraný : % 18 1. Satýþ Günü : 26/09/2011 14:10 - 15:00 Pazartesi 2. Satýþ Günü : 06/10/2011 14:10 - 15:00 Perþembe Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte BANDIRMA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÖNÜ'nde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile yukarýda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkýlacaktýr. Bu arttýrmada da bu miktar elde edilememiþ ise taþýnmaz en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadarki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhale damga resmi, tapu alým harcý ve masraflarý ile KDV alýcýya aittir. Tellaliye resmi, tapu satým harcý ve aynýndan doðan birikmiþ emlak vergisi satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1231 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ayrýca ÝÝK. 127 Mad. gereði satýþ ilaný tapuda adresi bulunmayan ve teblið edilemeyen alakadarlara tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (Ýc.if.K.126) 27/07/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 www.bik.gov.tr B: 50599

Y

MEDYA POLÝTÝK

EMEKLÝLÝK TÜR KÝ YE'DE yýl­l ar­d an­ be­r i­ ne­l er gör­dük.­ So­kak­lar­da­ in­san­lar­ ça­týþ­tý, ci­na­yet­ler­iþ­len­di,­kat­li­am­lar­ya­pýl­dý, su­i­kast­lar­dü­zen­len­di. Ve,­bü­tün­bun­la­rýn­hep­si­gel­di­as­ke­rî­dar­be­le­re­da­yan­dý. Biz,­bü­tün­ya­þa­nan­la­rý­"si­ya­si"­a­çý­lar­dan­ba­ka­rak­an­la­ma­ya­ça­lýþ­týk. As­ke­rin­ dar­be­ me­ra­ký­ný­ "ik­ti­dar" me­se­le­si­o­la­rak­de­ðer­len­dir­dik. Son­ra­ es­ki­ bü­yü­kel­çi,­ ye­ni­ mil­let­ve­ki­li­Vol­kan­Boz­kýr,­yüz­kýrk­ka­rak­ter­lik­ bir­ "twit"­ ya­za­rak­ bu­ ör­tü­yü çe­kip­al­týn­da­ya­ta­ný­gös­ter­di. Bir­ge­ne­ral­e­mek­li­ol­du­ðun­da­600 bin­li­ra­ik­ra­mi­ye­a­lý­yor­du. Bir­bü­yü­kel­çi­i­se­e­mek­li­ol­du­ðun­da­sa­de­ce­75­bin­li­ra­a­la­bi­li­yor­du. Bir­kaç­ga­ze­te­bu­a­çýk­la­ma­yý­ha­ber yap­tý. Biz­de­i­þin­üs­tü­ne­gi­dip,­bir­ge­ne­ral­l e­ bir­ bü­y ü­k el­ç i­ a­r a­s ýn­d a­k i­ bu mu­a z­z am­ ge­l ir­ far­k ý­n ýn­ ne­r e­d en kay­nak­lan­dý­ðý­ný­a­raþ­týr­dýk. Dev­let­as­lýn­da­i­ki­"bü­rok­ra­tý­na"­da he­men­ he­men­ ay­ný­ e­mek­li­lik­ ik­ra­mi­ye­si­ni­ve­ri­yor­du. A­m a,­ or­d u­n un­ "yar­d ým­l aþ­m a ku­ru­mu"­o­lan­O­YAK­yüz­bin­ler­ce li­ra­lýk­ ik­ra­mi­ye­ler­ ö­dü­yor­du­ or­du men­sup­la­rý­na. Çün­kü­or­du­nun­yan­ku­ru­lu­þu­o­lan­ O­YAK'ýn­ ban­ka­sý,­ fab­ri­ka­la­rý, ya­tý­rým­la­rý­var­dý. "Ban­ka­ sa­hi­bi­ or­du"­ bi­raz­ tu­haf bir­þey. Bil­gi­sa­ya­rýn­ ba­þý­na­ o­tu­rup,­ dün­ya­da­ki­ fi­nans­ a­ký­þý­nýn­ ra­kam­la­rý­ný iz­le­yen­ bir­ ge­ne­ral­ gö­rün­tü­sü,­ ka­bul­ e­de­lim­ ki­ ka­ri­ka­tür­le­re­ uy­gun bir­gö­rün­tü. Nor­m al­d e­ or­d u­n un­ as­k er­l ik­l e uð­raþ­ma­sý­ge­re­kir. Bi­zim­ or­du,­ as­ker­lik­ dý­þýn­da­ her þey­le­uð­ra­þý­yor. So­nu­cun­da­ da­ an­la­þý­lan­ i­yi­ pa­ra ka­za­ný­yor. Pe­ki,­bu­na­bir­i­ti­ra­zým­yok. Kýrk­yý­lý­ný­or­du­ya­ver­miþ,­ha­ya­tý­ný dað­da­te­pe­de­zor­luk­lar­i­çin­de­ge­çir­miþ­ bi­r i,­ e­m ek­l i­l i­ð in­d e­ zen­g in­ bir ha­yat­sür­sün. Be­nim­ i­ti­ra­zým­ "dev­le­tin­ i­çin­de­ki"

ma­sý­na... E­ð er,­ bir­ dev­l et­ ku­r u­m u­n un "ban­k a­l a­r ý,­ þir­k et­l e­r i,­ fab­r i­k a­l a­r ý, ya­t ý­r ým­l a­r ý"­ ol­m a­s ý­ "nor­m al"­ bir þey­se­ ve­ bu­ "þey"­ o­ ku­ru­mun­ per­Bugün generallerin ayda so­ne­li­ne­i­yi­pa­ra­ka­zan­dý­rý­yor­sa,­o kaç para kazandýðýný za­man­ di­ðer­ dev­let­ ku­rum­la­rý­nýn öðrenemezsiniz. da­ban­ka­la­rý­ol­sun. Ni­y e­ Dý­þ iþ­l e­r i'nin,­ Ma­l i­y e'nin, Bizim "dikduran" iktidar da Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý'nýn,­ or­man­cý­la­rýn bu yasaðý kaldýrmaz. ban­ka­la­rý­yok? Askerlerin banka sahibi Dý­þiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­ da­ bir­ ban­ka aç­ sýn. olmasýna ses çýkarmaz. Or­man­cý­la­rýn­da­hol­ding­le­ri­ol­sun. So­ru­bu­za­ten. Ni­ye­as­ker­le­rin­o­lu­yor­da,­di­ðer­le­ri­nin­o­la­mý­yor? e­þit­siz­li­ðe. Ni­ye­ bir­ ge­ne­ral­ e­mek­li­ye­ ay­rýl­dý­Bir­ ge­ne­ra­lin,­ bir­ bü­yü­kel­çi­den, bir­ pro­fe­sör­den,­ bir­ müs­te­þar­dan, ðýn­da­ 600­ bin­ li­ra­ a­la­bi­li­yor­ da,­ bir bir­be­yin­cer­ra­hýn­dan,­bir­a­tom­fi­- bü­yü­kel­çi­75­bin­li­ra­a­lý­yor? E­ðer­ böy­le­ so­mut­ so­ru­la­ra,­ bi­zim zik­çi­sin­den­ on­ mis­li­ faz­la­ ka­zan­-

‘‘

Asker kazandý ÞÝMDÝ kendimi ciddiyete davet ediyor ve aklýma takýlan asýl meseleye geçiyorum. Günlerdir 29 Temmuz günü Koþaner ve üç Kuvvet Komutaný'nýn istifasýyla baþlayýp, bildiðiniz gibi biten süreci düþünüyorum. Ve þu soruyu soruyorum: Netice olarak YAÞ öncesi TSK, asýl hedef olarak neyi belirlemiþti? Bence birincil hedef, tutuklu general ve amirallerin emekli edilmelerini, yani onlara göre Balyoz ve Ergenekon davalarý nedeniyle bu komutanlarýn tasfiye edilmelerini engellemekti. Ordu, bir kurum olarak bu hedef için adýmlarýný önceden belirlediði bir satranç oynadý hükümetle. Kimin hangi komutanlýða geleceði, bu satrançta rakibi oyalamaya yarayan taktiðin bir parçasýydý sadece. Önce Koþaner ve üç komutan, tutuklu komutanlar için pazarlýðý en yüksekten açarak "terfi" ýsrarýnda bulunup, olmayýnca istifa ettiler. Sadece Orgeneral Necdet Özel kaldý, çünkü öyle planlanmýþtý. Daha sonra Özel'in Genelkurmay Baþkanlýðý'na gelmesiyle asker, tutuklu komutanlar konusunda yeni bir pazarlýða oturdu hükümetle. Hükümetin iki seçeneði vardý. Direnmeye devam etmek ve Özel ile yeni komuta kademesinin de olasý istifalarýný göðüslemek. Yani beþ gün içinde ikinci istifa krizini... Ya da taviz verip, tutuklu komutanlarý emekli etmeyerek bir orta yol bulmak. Mecburen öyle oldu. Çünkü yeni bir istifa krizinin açacaðý hasar birinciye benzemeyecekti. Böylece ordu, bu satrançta sadece Koþaner'i feda ederek asýl hedefine ulaþmýþ oldu. Bizim kraldan çok kralcý basýnýn, "Hükümet, Özel Paþa'ya iyi bir baþlangýç imkâný sundu" diye yaþananlarý hediye paketi yapmasýna bakmayýn. Durum gayet net: Asker iyi oynadý ve kazandý. Demiray Oral, Taraf, 6.8.2011

T. C. ELMALI/ANTALYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/119 Talimat. Örnek No: 27 Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen Antalya ili Elmalý ilçesinde bulunan gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý: Düdenköy köyü Ýnönü mevkiinde kain 1084 parsel, 11 cilt, 1084 sayfada kayýtlý tarla vasfýnda 3100 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Özellikleri: 09/03/2011 keþif tarihi itibariyle ve bilirkiþi raporlarý uyarýnca: Elmalý ilçesi, Düdenköy köyü, Ýnönü mevkiindeki taþýnmaz düz, orta verimli, damlama sulama sistemi ile kanaldan sulanabilen, Elmalý-Finike Karayoluna 30-35 m mesafede, kumlutýnlý toprak yapýsýna sahip üzerinde tam verim çaðýnda 7-8 yaþlarýnda 253 adet yarý bodur 20.240,00-TL deðerinde elma aðacý bulunan bahçe vasfýnda tarým arazisidir. Taþýnmazýn zeminine 31.000,00-TL kýymet takdiri yapýlmýþtýr. Taþýnmaz tüm takyidatlardan ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Taþýnmazýn geniþ evsafý dosyadaki bilirkiþi raporlarýndadýr. Ýmar Durumu: Köy sýnýrlarý içerisindedir. Muhammen Bedeli : 51.240,00-TL Satýþ Saati : 11:00'dan 11:10'a kadar 1- Satýþ 27/09/2011 tarihinde yukarýda belirtilen saatlerde Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle 07/10/2011 tarihinde Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde ve yine ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Açýk artýrmaya iþtirak edeceklerin, takdir edilen kýymetin % 20'si nispetindeki nakit pey akçesi (TL) tutarý olan 10.248,00-TL'yi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz (dosya numarasý belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðinde kendisine (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ýhale damga vergisi, % 18 KDV (deðiþen oranlarda KDV'de uygulanacaktýr), tapu alým harcý ve masraflarý, tahliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergi borçlarý, tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133. maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/119 Talimat sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý gerekmektedir. 7- Alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinden sýra cetveli yapýlmadan ipotek alacaklýsýna ödeme yapýlacaðýndan alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK' nin 142. maddesine göre itirazlarý olanlarýn bu hakkýný 7 gün içerisinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri (ÝÝK.83-100-142-151. md. göre) teblið olunur. 8- Ýþ bu satýþ ilanýnýn tapuda adresi olmayan ve herhangi bir sebeple tebligat yapýlamayan ilgililere, Hasan TÜSEN (Celal ve Nurdagül oðlu 1990 Doð.)'e ve Celal TÜSEN (Hüseyin ve Rafia oðlu 1986 Doð.)'e ilanen tebligat yerine geçeceði ilan ve teblið olunur. (Ýc.if.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr B: 50827

ha­m a­s i­ a­l ýþ­k an­l ýk­l a­r ý­m ý­z a­ u­y a­r ak "þe­hit­lik"­ ü­ze­rin­den­ ce­vap­ ver­mek is­te­yen­ o­lur­sa,­ o­na,­ bü­yü­kel­çi­le­rin "þe­hit­le­ri­nin"­ ge­ne­ral­le­rin­ "þe­hit­le­rin­den"­faz­la­ol­du­ðu­nu­söy­le­rim. O­nun­ i­çin­ hiç­ ha­ma­se­te­ gir­me­ye­lim. So­ru­nun­ce­va­bý­a­çýk. Ge­ne­ral­ler,­ bü­yü­kel­çi­ler­den­ se­kiz kat­ da­h a­ faz­l a­ e­m ek­l i­l ik­ a­l ý­y or­l ar çün­kü­ge­ne­ral­le­rin­"si­lah­la­rý"­var. O­ si­l ah­l a­r ý­ kul­l a­n a­r ak­ de­f a­l ar­c a dar­be­yap­tý­lar. Dar­be­ler­le­ ka­nun­la­rý­ ve­ ku­ral­la­rý de­ðiþ­tir­di­ler. Son­ra­bir­bak­týk. Ge­ne­ral­ler­zen­gin­ol­muþ. Va­ta­ný­si­vil­ler­den­"da­ha­faz­la­sev­me­nin"­kar­þý­lý­ðý,­si­vil­ler­den­se­kiz­kat da­ha­faz­la­pa­ra­ka­zan­mak­o­la­rak­ge­ne­r al­l e­r in­ ban­k a­ he­s ap­l a­r ý­n a­ ge­r i dön­müþ. Üs­te­lik,­ ge­ne­ral­le­rin­ ge­lir­le­ri­nin ko­nu­þul­ma­sý­ný­ en­gel­le­ye­bil­mek­ i­çin "ma­aþ­la­rý­nýn"­ hal­ka­ a­çýk­lan­ma­sý­ da ya­sak­lan­mýþ. Bu­gün­ ge­ne­ral­le­rin­ ay­da­ kaç­ pa­ra ka­zan­dý­ðý­ný­öð­re­ne­mez­si­niz. Bi­zim­"dik­du­ran"­ik­ti­dar­­ da­bu­ya­sa­ðý­kal­dýr­maz. As­ker­le­rin­ ban­ka­ sa­hi­bi­ ol­ma­sý­na ses­ çý­kar­maz­ ya­ da­ "as­ker­le­rin­ var, si­vil­le­rin­ de­ ol­sun"­ de­mez,­ bu­ e­þit­siz­li­ði­"do­ðal"­ka­bul­e­der. AKP,­se­kiz­yýl­dýr­ik­ti­dar­da,­bir­çok þe­yi­ de­ðiþ­tir­di,­ a­ma­ yap­tý­ðý­ de­ði­þik­lik­le­ri­bir­tür­lü­"ku­rum­sal­laþ­týr­ma­dý, bü­tün­ o­ de­ði­þim­le­ri­ her­ an­ bir­ pa­zar­lýk­ko­zu­o­la­rak­kul­lan­ma­yý­ter­cih et­ti. O­nun­ i­çin­ top­lu­mun­ ne­re­si­ni­ dü­zel­tir­se­niz­ dü­zel­tin,­ bir­ baþ­ka­ ya­ný çar­pýk­kal­dý­ðýn­dan,­ül­ke­nin­"ya­muk­lu­ðun­da"­ ka­lý­cý­ bir­ dü­zel­me­ ol­mu­yor. Ve,­ "de­m ok­r a­t ik­l e­þ i­y o­r uz,­ as­k e­r î ve­sa­ye­ti­ ký­rý­yo­ruz"­ fa­lan­ der­ken­ ge­ne­ral­ler­zen­gin,­si­vil­ler­fa­kir­o­lu­yor. Za­ten,­ya­þa­dý­ðý­mýz­on­ca­dar­be­nin, re­zil­li­ðin­ö­ze­ti­de,­600­bin­ve­75­bin gi­bi­i­ki­ra­ka­mýn­i­çi­ne­sý­ðý­yor. Ahmet Altan Taraf, 6.8.2011

T. C. ELMALI/ANTALYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/1154 talimat. Örnek No: 27 Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen Antalya ili Elmalý ilçesinde bulunan gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý: Kocapýnar köyü Akçapýnar mevkiinde kain 85 parsel, 1 cilt, 85 sayfada kayýtlý tarla vasfýnda 30.450 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Özellikleri: 08/02/2011 keþif tarihi itibariyle ve bilirkiþi raporlarý uyarýnca: Elmalý ilçesi, Kocapýnar köyü, Akçapýnar mevkiindeki taþýnmaz köy yerleþim alanýna uzak, güneyi arazi yolu, Akdeniz toprak yapýsýna (Terra Rosa-kýrmýzý toprak) sahip, yaklaþýk %1 ila 3 meyilli, sulama imkâný olmayan, kýraç tarým arazisidir. Parselin yaklaþýk 9.000 m2 si üzerinde keþif tarihi itibariyle kültürel ve teknik bakýmlarý yapýlmamýþ bakýmsýz vaziyette, yaklaþýk 375 adet 5-7 yaþ görünümlü 7.500,00-TL deðerinde asma aðaçlarý mevcuttur. Kalan kýsmý boþ tarým arazisi olmakla üzerinde 3 adet 40 yaþlarýnda 150,00-TL deðerinde yabani armut (ahlat) aðacý bulunmaktadýr.Taþýnmazýn zeminine 91.350,00-TL kýymet takdiri yapýlmýþtýr.Taþýnmaz tüm takyidatlardan ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Taþýnmazýn geniþ evsafý dosyadaki bilirkiþi raporlarýndadýr. Ýmar Durumu: Elmalý Belediye Baþkanlýðýnca taþýnmazýn belediye sýnýrlarý ve belediyeye ait mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kaldýðýndan imar planý bulunmadýðý bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : 99.000,00-TL Satýþ Saati : 11:40'dan 11:50'ye kadar 1- Satýþ 27/09/2011 tarihinde yukarýda belirtilen saatlerde Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle 07/10/2011 tarihinde Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde ve yine ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Açýk artýrmaya iþtirak edeceklerin, takdir edilen kýymetin % 20'si nispetindeki nakit pey akçesi (TL) tutarý olan 19.800,00 TL'yi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz (dosya numarasý belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðinde kendisine (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ýhale damga vergisi, % 18 KDV ( deðiþen oranlarda KDV'de uygulanacaktýr), tapu alým harcý ve masraflarý, tahliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergi borçlarý, tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133. maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1154 talimat sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý gerekmektedir. 7- Alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinden sýra cetveli yapýlmadan ipotek alacaklýsýna ödeme yapýlacaðýndan alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK' nin 142. maddesine göre itirazlarý olanlarýn bu hakkýný 7 gün içerisinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri (ÝÝK. 83-100-142-151. md. göre) teblið olunur. 8- Ýþ bu satýþ ilanýnýn tapuda adresi olmayan ve herhangi bir sebeple tebligat yapýlamayan ilgililere, Yusuf KOCABAÞ (Osman ve Nazmiye oðlu 1949 Doð.)'a ilanen tebligat yerine geçeceði ilan ve teblið olunur. 03.08.2011 (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. www.bik.gov.tr B: 50829


Y

MAKALE

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

9

Gençlik de geçmeden Ramazan gibi! fersadoglu@yeniasya.com.tr

Ken­di­mi­zi­al­dat­ma­ma­lý­yýz...­ Genç­lik­kat’iy­yen­gi­de­cek...­ Or­ta­yaþ­lý­lýk­da,­ih­ti­yar­lýk­da... Zi­ra­za­ma­ný­mýz­ve­öm­rü­müz­þim­þek­ten­da­ha ça­buk­ge­çer;­ha­ya­tý­mýz,­çay­dan­da­ha­sü­r'at­li­a­kar. “Ma­dem­ dün­ya­ ha­ya­tý­ ve­ cis­mâ­nî­ ya­þa­yýþ ve­hay­vâ­nî­ha­yat­böy­le­dir.­Hay­vâ­ni­yet­ten­çýk, cis­mâ­ni­ye­ti­bý­rak,­kalb­ve­ru­hun­de­re­ce-i­ha­ya­tý­na­gir.­Te­veh­hüm­et­ti­ðin­ge­niþ­dün­ya­dan

0505 284 32 40

Dinî cemaatler aslî vazifelerine dönmeli a­lûm­çev­re­ler­ka­bul­et­me­se­de­di­nî­ce­ma­at­ler­bu­top­lu­mun­bir­ger­çe­ði­dir. Yap­týk­la­rý­hiz­met­ler­gös­te­ri­yor­ki­ül­ke­mi­zin,­bil­has­sa­ma­ne­vî­ih­ti­yaç­la­rý­ba­ký­mýn­dan­di­nî­ce­ma­at­ler­ö­nem­li­bir­ih­ti­yaç­týr.­Yap­týk­la­rý­ça­lýþ­ma­lar­la,­or­ta­ya­koy­duk­la­rý­fa­a­li­yet­ler­le­bu­ül­ke­in­sa­ný­nýn­ma­ne­vî­ge­le­ce­ði­ne­ö­nem­li­kat­ký­lar­da­bu­lu­nan­ce­ma­at­ler,­vaz­ge­çil­mez­ö­nem­li­un­sur­lar­dýr. Çað­daþ­lýk­a­dý­na,­la­ik­lik­a­dý­na­ce­ma­at­le­re­kar­þý­çý­kan,­hat­ta­de­mok­ra­si­ler­de­ye­ri­ol­ma­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne­i­na­nan­o­bi­li­nen­ma­lûm­çev­re­ler da­hi,­ce­ma­at­le­rin­top­lu­mun­em­ni­yet­ve­a­sa­yi­þi­ni­sað­la­ma­da­ve­in­sa­ný­mý­zýn­bir­a­ra­da­tam­bir da­ya­nýþ­ma­ve­ba­rýþ­i­çin­de­ya­þa­ma­da­müs­bet yön­de­ki­kat­ký­ve­rol­le­ri­ni­gör­dük­çe,­þim­di­ye­ka­dar­id­di­a­et­tik­le­ri­dü­þün­ce­le­rin­den­vaz­ge­çe­rek ce­ma­at­le­ri­ka­bul­len­dik­le­ri­ni­gö­rü­yo­ruz. Yýl­lar­ön­ce­Be­di­üz­za­man’a,­di­ni­öð­re­te­cek res­mî­bir­ku­ru­mun­bu­lun­du­ðu­nu,­do­la­yý­sýy­la ar­týk­si­vil­le­rin­di­nî­hiz­met­ler­de­bu­lun­ma­sý­nýn ge­rek­siz,­hat­ta­suç­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­ma­lûm zih­ni­yet­te­ki­ze­vâ­ta,­Be­di­üz­za­man:­ “Di­nin­neþ­ri res­mî­bir­ku­ru­ma­ha­va­le­e­di­le­mez...­Her­ke­sin or­tak­ma­lý­o­lan­din,­in­hi­sar­al­tý­na­a­lý­na­maz... Do­la­yý­sýy­la­her­kes­ser­best­bir­þe­kil­de,­is­te­di­ði þe­kil­de­di­ni­ni­öð­ren­me­ve­ya­þa­ma­hak­ký­na­sa­hip­tir”­ me­â­lin­de­ce­vap­ve­re­rek,­di­nî­e­ði­tim­yö­nün­de­ce­ma­at­le­rin­ö­ne­mi­ne­i­þa­ret­et­miþ­tir. Di­ni­ve­din­dar­la­rý­kon­trol­al­tý­na­al­mak­gi­bi sin­si­ pro­je­ sa­hip­le­ri­nin­ bu­ giz­li­ ni­yet­le­ri­ni­ â­nýn­da­teþ­his­e­den­Be­di­üz­za­man,­on­la­rýn,­di­nin bir­res­mî­ku­rum­ta­ra­fýn­dan­öð­re­til­me­si­ýs­rar­la­rý­na­ mu­ka­bil­ “Din­ in­hi­sar­ al­tý­na­ a­lý­na­maz” di­ye­rek­kar­þý­çýk­mak­la,­ay­ný­za­man­da­di­nî­e­ði­ti­min­ve­neþ­ri­ya­týn­en­sað­lýk­lý­ve­et­ki­li­þek­li­nin bi­rer­ gö­nül­lü­ ha­re­ket­ o­lan­ ce­ma­at­le­re­ ve­ril­me­si­nin­ge­rek­li­li­ði­ni­or­ta­ya­koy­muþ­ol­du. Bu­ra­dan­ha­re­ket­le­Be­i­üz­za­man,­ce­ma­at­tar­zýn­da­ki­di­nî­teb­lið­ve­neþ­ri­ya­týn­ör­nek­uy­gu­la­ma­sý­ný­baþ­lat­tý.­Bü­tün­ha­ya­tý­bo­yun­ca­ce­ma­at þek­lin­de­ki­di­nî­ne­þir­ve­e­ði­ti­min­bir­ön­cü­sü­ol­du­ve­bu­uy­gu­la­ma­sýn­da­mil­yon­lar­ca­ki­þi­ye mu­ha­tap­o­la­rak­i­na­nýl­maz­ba­þa­rý­la­ra­u­laþ­tý. “Za­man­ce­ma­at­za­ma­ný­dýr” pa­ro­la­sýy­la­yo­la çý­kan­o­eþ­siz­mü­bel­li­ðin­bu­i­na­nýl­maz­ba­þa­rý­la­rý­ný,­in­san­lar­ü­ze­rin­de­ki­et­ki­si­ni­ve­mü­es­si­ri­ye­ti­ni­gö­ren­if­sat­ko­mi­te­le­ri­i­se,­o­nun­ö­nü­nü­kes­mek­i­çin­ak­la­gel­me­dik­hü­cum­lar­da­bu­lun­du­lar,­ol­ma­dýk­en­gel­ler­çý­kar­dý­lar.­A­ma­o­nun­ba­þa­rý­la­rý­ný­en­gel­le­ye­me­di­ler,­göl­ge­le­ye­me­di­ler. Be­di­üz­za­man’ýn­ön­cü­lü­ðün­de­baþ­la­tý­lan­ve gi­de­rek­ka­bul­gö­re­rek­yay­gýn­la­þan­ül­ke­miz­de­ki ce­ma­at­leþ­me­fa­a­li­yet­le­ri,­Nur­ca­mi­a­sý­nýn­dý­þýn­da­ki­grup­la­rý­da­i­çi­ne­a­la­cak­þe­kil­de­bü­yü­dü.­Ve ar­týk­ehl-i­din,­fer­dî­fa­a­li­yet­ler­den­zi­ya­de­ce­ma­at­þek­lin­de­ki­hiz­met­le­re­yö­nel­di.­ Sýrf­rý­za-i­Ý­lâ­hî­i­çin­i­man­hiz­me­ti­ni­he­def­a­lan ce­ma­at­le­rin­bü­yü­yen­ve­ge­niþ­le­yen­fa­a­li­yet­le­ri­ni, yer­siz­bir­kor­ku­ve­kuþ­ku­i­le­sey­re­den­ma­lûm­ba­zý mih­rak­lar,­on­la­rý­hiz­met­le­rin­den­a­lý­koy­mak,­fa­a­li­yet­le­ri­ne­ma­ni­ol­mak­i­çin­ye­ni­ba­zý­se­nar­yo­la­rý ser­gi­le­me­ye­baþ­la­dý­lar. Bu­se­nar­yo­la­rýn­ilk­ak­la­ge­len­le­ri­i­se:­Ma­kam-mev­ki,­si­ya­set­ve­ti­ca­ret... E­vet,­gö­rül­dü­ðü­gi­bi,­di­ne­hiz­met­ga­ye­siy­le­yo­la çý­kan­ve­bu­yol­da­u­zun­yýl­lar­bü­yük­hiz­met­le­re im­za­a­tan­bir­çok­di­nî­ce­ma­at,­ma­a­le­sef­son­yýl­lar­da­as­lî­va­zi­fe­le­ri­o­lan­di­ne­ve­din­dar­la­ra­hiz­me­ti bir­ke­na­ra­ko­ya­rak,­ak­tif­si­ya­se­te­ve­ya­ti­ca­re­te­yö­nel­di­ler.­Ba­zý­la­rý­da­dev­le­tin­ö­nem­li­ma­kam-mev­ki­le­ri­ni­kap­ma­yý­ter­cih­et­ti­ler.­Bu­þe­kil­de­ce­ma­at bün­ye­le­rin­de­ye­ti­þen­ve­ö­nem­li­hiz­met­ler­de­bu­lu­nan­ka­bi­li­yet­ler­si­ya­se­te,­ti­ca­re­te­ve­ya­ma­kammev­ki­le­re­yö­ne­lin­ce,­di­ne­hiz­met­a­la­nýn­da­ö­nem­li boþ­luk­lar­mey­da­na­gel­di.­Ve­ben­ce­Tür­ki­ye’nin ma­ne­vî­a­lan­da­ya­þa­mak­ta­ol­du­ðu­en­ö­nem­li­sý­kýn­tý­bu­dur.­Böy­le­bir­ter­ci­hi­ya­pan­lar,­bel­ki­de­di­ne­da­ha­faz­la­hiz­met­et­mek­ni­ye­tiy­le­yo­la­çýk­tý­lar. Fa­kat­mil­let­o­la­rak­ya­þa­mak­ta­ol­du­ðu­muz­ma­ne­vî çö­kün­tü­ve­ah­lâ­kî­yoz­laþ­ma­gös­ter­di­ki,­ön­ce­lik­li ter­cih­ler­si­ya­set,­ti­ca­ret,­ma­kam-mev­ki­o­lun­ca, di­ne­hiz­met­i­kin­ci,­ü­çün­cü­de­re­ce­de­ka­lý­yor. Ý­çi­ne­ dü­þü­rül­dü­ðü­müz­ bu­ ka­os­tan­ çýk­ma­mý­zýn­tek­bir­yo­lu­var;­o­da,­di­nî­ce­ma­at­le­rin as­lî­va­zi­fe­le­ri­ne­dön­me­si­dir.

da­ha­ ge­niþ­ bir­ da­i­re-i­ ha­yat,­ bir­ â­lem-i­ nur bu­lur­sun.­Ýþ­te­o­â­le­min­a­nah­ta­rý,­ma­ri­fe­tul­lah ve­vah­dâ­ni­yet­sýr­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­‘Lâ­i­lâ­he­il­lâl­lah’­ ke­li­me-i­ kud­si­ye­siy­le­ kal­bi­ söy­let­tir­mek,­ru­hu­iþ­let­tir­mek­tir.”­1­ Ru­hu­ge­liþ­tir­me­nin,­kal­bi­iþ­let­tir­me­nin­yol­la­rýn­dan­bi­ri­si­mü­ba­rek­Ra­ma­zan’ý­i­yi­de­ðer­len­dir­mek­tir. Ý­çi­miz­de­ki­ ka­ran­lý­ðý,­ ka­ram­sar­lý­ðý­ Kur’ân nur­la­rýy­la­ay­dýn­lat­mak­týr. Ra­ma­zan’la,­ ye­mek-iç­mek­ten­ ke­si­lip­ me­le­kî­bir­ha­ya­ta­doð­ru­yük­sel­me­fýr­sa­tý­ve­ril­miþ. Ke­za,­ Kur’ân’ýn­ Ra­ma­zan’da,­ Ka­dir­ Ge­ce­sin­de­in­di­ril­di­ði­ni­ (Levh-i­Mah­fuz’dan­se­ma­va­ta­ Ra­ma­zan’da,­ o­ra­dan­ da­ pey­der­pey­ va­hiy­le­ Pey­gam­be­ri­miz­ A­ley­his­se­lâm’a­ in­di­ril­miþ)­dü­þü­ne­rek­o­ku­mak…

‘‘

Ruhu geliþtirmenin, kalbi iþlettirmenin yollarýndan birisi mübarek Ramazan’ý iyi deðerlendirmektir.

Ve­ya­Ceb­ra­il’in­(as)­að­zýn­dan­din­ler­gi­bi­o­ku­mak,­mu­ka­be­le­et­mek. Ve­Kur’ân’ý,­“þu­ki­tab-ý­ke­bir-i­kâ­i­na­týn­ter­cü­me­si”­ ol­du­ðu­nu­ dü­þü­ne­rek,­ kâ­i­na­týn­ ya­ra­tý­lý­þý­nýn­týl­sý­mý­ný­çö­zer­gi­bi­o­ku­ma­lý.­Ve­yi­ne

Kur’ân’ý: -­Þu­ûr­eh­li­ne­i­mam/ön­der,­ -­Cin­ve­in­se­mür­þid/doð­ru­yo­lu­gös­te­ren, -­Kâ­mil/ol­gun­in­san­la­ra­reh­ber,­ -­Ger­çe­ði­a­ra­ya­na­mu­al­lim,2 -­Kalb­le­re­gý­da;­ -­A­kýl­la­ra­kuv­vet;­ -­Rû­ha­mâ­(su)­ve­zi­yâ;­ -­Ne­fis­le­re­de­vâ,­þi­fâ;3 -­Bü­tün­ta­ba­ka­la­rý­ku­þa­tan­e­be­dî­bir­hi­tap;4 -­Bü­tün­in­san­la­ra­rah­met5 ki­ta­bý­ol­du­ðu­þu­u­ruy­la­o­ku­ma­lý,­an­la­ma­lý,­te­fek­kür­et­me­li. Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 141. 2- Bediüzzaman Said Nursî, Mektûbât, s. 311. 3- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 351. 4- Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, s. 20. 5- Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nûriye, s. 120.

Asr-ý Saadet’ten Ramazan ve oruç notlarý

M

ur’ân-ý­Ke­rim’de­“ey­yam-ý­ma’du­dat” ya­ni­ “sa­yý­lý­gün­ler“ i­fa­de­siy­le­ta­ným­la­nan Ra­ma­zan­a­yý­nýn­bir­haf­ta­sý­geç­ti­bi­le. “Sa­yý­lý­ gün­ler­ ça­buk­ ge­çer” di­ye­ bo­þu­na de­me­miþ­ec­dad! Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm),­ “on­bir­a­yýn­sul­ta­ný” o­la­rak­ta­ným­la­nan­Ra­ma­zan­a­yý­ve­o­ruç­la­i­le­il­gi­li­o­ka­dar­hoþ­tav­si­ye­le­ri­var­ki­um­man­dan kat­re­mi­sâ­li­bir­ka­çý­ný­bu­ra­ya­da­a­la­lým.­ Ruh, kalb­ve­be­den­ba­ký­mý­ný­bir­de­ha­dis­le­rin­pen­ce­re­sin­den­te­fek­kür­e­de­lim:­

K

MELEKLER DUÂCINIZ OLSUN! “E­vi­niz­de­hep­o­ruç­lu­lar­if­tar­et­sin!­Ye­me­ði­ni­zi­i­yi­ler­ye­sin.­Me­lek­ler­de­du­â­cý­nýz­ol­sun!” Pey­gam­be­ri­miz­ (asm),­ sa­ha­be­ler­den­ Sad bin­U­ba­de’nin­(ra)­e­vi­ne­gel­di­ðin­de­Hz.­Sad (ra)­o­na­zey­tin­ve­ek­mek­ik­ram­et­ti.­A­fi­yet ve­þü­kür­le­bu­ik­ra­mý­yi­yen­Pey­gam­be­ri­miz (asm)­ Hz.­ Sad­ i­ç in­ (ra)­ yu­k a­r ý­d a­k i­ du­â ­y ý yap­tý.­(Ri­ya­zü’s-Sâ­li­hîn) Yi­ye­cek­ bol­lu­ðu­ i­çin­de­ þý­ma­ran­ ço­cuk­la­rý­mý­za­öy­kü­süy­le­bir­lik­te­ez­ber­le­te­bi­le­ce­ði­miz­ ký­sa­cýk­ bir­ ye­mek­ du­â­sý­ ay­ný­ za­man­da öy­le­de­ðil­mi?­Zey­tin­ve­ek­me­ðin­ö­ðün­den sa­yýl­ma­dý­ðý,­ her­ tür­lü­ is­ra­fýn,­ þü­kür­süz­lü­-

yasemin@yeniasya.com.tr

‘‘

Günümüz uzmanlarýnýn ruh bakýmý, detoksu için tavsiye ettiklerini, 14 asýr önceden küllî bir þekilde haber veriyor Resulullah (asm).

ðün­ yay­gýn­ ol­du­ðu­ gü­nü­müz­ in­sa­ný­na­ ne gü­zel­bir­Asr-ý­Sa­a­det­fo­toð­ra­fý!

ORUCU ZEDELEMEYÝN! “O­ruç,­ o­ruç­lu­ya­ ya­kýþ­ma­yan­ þey­ler­le­ ze­de­len­me­dik­ten­ son­ra,­ tu­ta­na­ kal­kan­dýr.” de­d i­ð in­d e­ ya­nýn­da­ki­ Sa­ha­be­ler­ sor­du­lar: “O­ruç­ne­i­le­ze­de­le­nir?”

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

“Ya­l an­ ve­ de­d i­k o­d u­ i­l e”­ bu­y ur­d u­ Pey­gam­be­ri­miz­(asm). Ýþ­te­gü­nü­müz­uz­man­la­rý­nýn­ruh­ba­ký­mý-de­tok­su­i­çin­tav­si­ye­et­tik­le­ri­ni,­14­a­sýr­ön­ce­den kül­lî­bir­þe­kil­de­ha­ber­ve­ri­yor­Re­su­lul­lah­(asm).­­ Ne­den­kül­lî­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dýk?­Biz­o­ru­cu dün­ye­vî­fay­da­la­rý­i­çin­tut­mu­yo­ruz.­Zi­ra­i­ba­det­ler­dün­ye­vî­fay­da­la­rý­i­çin­ya­pýl­maz.­ “Ý­ba­det­le­rin­ se­me­re­si­ uh­re­vî­dir”­ der­ Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri.­Ya­lan­söy­le­me­yip,­gýy­bet­et­me­di­ði­miz­de­ru­hu­mu­zun,­kal­bi­mi­zin­fe­rah­la­ma­sý­ö­lüm­son­ra­sý­ha­ya­tý­mýz­da­a­la­ca­ðý­mýz ö­dül­le­rin­ön­cü­ha­ber­ci­le­ri­hük­mün­de!­ Ý­ba­det­le­ri­mi­zin­e­ðer­ka­bul­e­di­lir­se­mü­kâ­fat­la­rý­ný­el­bet­te­an­cak­Rab­bi­miz­bi­lir!

SUSARAK TESBÝH ETMEK! “O­ruç­lu­nun­sus­ma­sý­tes­bih­tir.­Uy­ku­su­i­ba­det­tir.­Du­â­sý­mak­bul­dür.­Yap­tý­ðý­a­mel­le­rin­kar­þý­lý­ðý­kat­kat­ve­ri­lir.” (Câ­mi­ü’s-Sa­ðîr) Ýþ­te­bir­pey­gam­ber­müj­de­si!­ Sus­kun­lu­ðun­zik­re,­uy­ku­nun­i­ba­de­te­dö­nüþ­tü­ðü­bir­ay­da­yýz.­Yap­tý­ðý­mýz­her­du­â­nýn­ka­bu­lü kuv­vet­le­muh­te­mel. Bi­ze­dü­þen­va­zi­fe,­dik­kat­le­ha­re­ket­et­mek!

turhancelkan@hotmail.com

ailecaysaati@gmail.com

Nikâh ne zaman yapýlmalý? Bayan okuyucumuz: “Ev­li­li­ðe­gi­den­bir yol­da­ni­kâh­ne­za­man­ký­yýl­ma­lý­dýr?” ün­ne­te­ gö­re­ ev­li­lik­te­ dört­ ö­nem­li­ a­þa­ma­var­dýr.­Bu­a­þa­ma­la­ra­ri­â­yet­e­dil­me­di­ðin­de­ sün­ne­te­ u­yul­ma­ma­nýn­ ce­zâ­sý ça­buk­ ge­lir­ ve­ sü­re­cin­ baþ­lan­gý­cýn­da­ ve­ya de­va­mýn­da­ko­puk­luk­lar,­ký­rýk­lýk­lar,­ra­hat­sýz­lýk­lar­ya­þa­nýr.­Ni­kâh­bu­a­þa­ma­la­rýn­dör­dün­cü­sü­dür.­Bu­a­þa­ma­la­rý­ký­sa­ca­ö­zet­le­ye­lim: 1-­Ev­le­ne­cek­kýz­ve­er­kek­ön­ce­bir­bir­le­ri­ni gö­rür­ler­ve­ta­nýr­lar.­Bu­ilk­ta­ný­ma­dýr.­Ýlk­ta­ný­ma­“u­zak­tan”­ol­ma­lý­dýr.­Ýlk­ta­ný­ma­yý­ge­le­nek­le­ri­miz­de­ge­nel­de­er­kek­ya­par.­Fa­kat­ký­zýn­da­yap­ma­sýn­da­bir­sa­kýn­ca­yok­tur. Ýlk­ ta­ný­ma­ sün­net­tir.­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz­ (asm)­ ken­di­si­ne­ ev­len­mek­ i­çin­ baþ­vu­ran­la­ra­ “O­na­ bak­týn­ mý?­ O­nu­ ta­ný­dýn­ mý?” di­ye­sor­muþ;­ev­len­me­nin­rast­ge­le­ya­pýl­ma­ma­sý­ný­tav­si­ye­et­miþ­tir.1 Er­kek­ev­le­ne­ce­ði­ký­zý­ön­ce­gö­rür,­son­ra­a­raþ­tý­rýr,­son­ra­ka­rar­ve­rir.­Ka­ra­rý­o­lum­lu­ve­ya­o­lum­suz­dur.­Fa­kat­her­i­ki­hal­de­de,­bu­a­þa­ma­lar­dan­ký­za­ve­kýz­ta­ra­fý­na­bil­gi­u­çu­rul­ma­sý­ge­rek­mez.­Vaz­ge­çe­cek­se­bu­nu­ken­di­i­çin­de­hal­le­der. Ev­len­me­ye­ka­rar­ver­miþ­se,­bu­nu­bir­kez­de­bü­yük­le­ri­ne­(bil­has­sa­kar­þý­ta­ra­fý­bi­len­le­re­ve­ta­ný­yan­la­ra) so­rar,­da­ný­þýr;­ve­ka­ra­rý­ný­ke­sin­leþ­ti­rir. Bu­a­þa­ma­da­kýz­i­le­gö­rüþ­me­ye,­o­tu­rup­ko­nuþ­ma­ya,­sen­li­ben­li­sa­mî­mi­yet­kur­ma­ya,­ü­mit­ve­ya­söz­ver­me­ye­ (ve­ta­biî­ki­deh­þet­li­bir tu­zak­o­lan­flört­yap­ma­ya) as­la­ge­rek­yok­tur. Çün­kü­e­sa­sen­bu­a­þa­ma­da­ha­çok­duy­gu­sal, ta­bi­î­lik­ten­u­zak­ve­kay­gan­bir­ze­min­dir.­Ku­ru­lan­sa­mî­mi­yet­le­rin­al­týn­da­boþ­luk­lar­o­lu­þa­bi­lir. Gü­ve­ni­len­dal­çü­rük­o­la­bi­lir.­Her­i­ki­ta­ra­fýn­da i­çin­de­bu­lun­du­ðu­duy­gu­se­li,­boþ­lu­ðu­da,­çü­rük­da­lý­da­gör­me­ye­cek­ka­dar­kör­o­la­bi­lir.­ Ýþ­te­an­ne­ye,­ba­ba­ya,­ak­ra­ba­la­ra,­ger­çek­ya­kýn­la­ra­ve­ger­çek­yol­gös­te­ri­ci­dost­la­ra­bu­ra­da­ih­ti­yaç­var­dýr.­Çün­kü­on­lar­ha­ya­tý­ol­du­ðu­gi­bi,­bü­tün­ta­bi­î­li­ðiy­le,­renk­siz­ve­duy­gu­sal­lýk­tan­u­zak gö­rür­ler.­Tec­rü­be­li­dir­ler.­Fi­kir­ve­gö­rüþ­le­ri­say­gýn­dýr.­Ve­genç­ler­den­çok,­genç­le­rin­mut­lu­lu­ðu­nu­dü­þü­nür­ler.­On­la­ra­mu­hak­kak­da­ný­þýl­ma­lý­dýr.­ 2-­ Ý­kin­ci­ a­þa­ma,­ ka­rar­ a­þa­ma­sý­dýr.­ Er­kek ev­le­ne­ce­ði­ kýz­ hak­kýn­da­ ke­sin­ ka­ra­ra­ u­laþ­mýþ­týr.­ Ka­ra­rý­ný­ ken­di­ â­i­le­si­nin­ de­ gö­rüþ­le­ri doð­rul­tu­sun­da­ol­gun­laþ­tý­rýr­ve­ký­zý­is­tet­mek i­çin­ge­rek­li­a­dým­la­rý­a­tar.­ Kýz­ta­ra­fý,­ka­rar­la­rý­o­lum­lu­da­ol­sa,­o­lum­suz da­ol­sa,­he­men­bil­dir­mez­ler.­Bi­raz­dü­þün­me sü­re­si­is­ter­ler.­Bu­hak­la­rý­dýr.­Çün­kü­þim­di­de­a­raþ­týr­ma­ve­ka­rar­ver­me­sý­ra­sý­kýz­ta­ra­fýn­da­dýr. Ta­lep­ â­i­le­ mec­li­sin­de­ gö­rü­þü­lür.­ Ký­zýn­ fik­ri mu­hak­kak­ a­lý­nýr.­ Bu­ sün­net­tir.­ Bu­ sün­net gör­mez­den­ ge­lin­mez.­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz (asm)­ev­len­di­ri­le­cek­ký­zýn­fik­ri­nin­so­rul­ma­sý­ný em­ret­miþ;­ “Yâ­ Re­sû­lal­lah!­ Kýz­ u­tan­maz­ mý? Fik­ri­ni­na­sýl­söy­ler?”­di­ye­so­ran­la­ra­da:­“O­nun sus­ma­sý­o­lum­lu­ce­va­bý­dýr.”­bu­yur­muþ­tur.2 Þüp­he­siz­ký­zý­mýz­sus­mak­zo­run­da­de­ðil­dir. Ev­li­lik­ya­pa­ca­ðý­a­dam­la­il­gi­li­gö­rüþ­ve­fi­kir­le­ri­ni bil­di­rir.­Ba­ba­ve­ya­an­ne­as­la­bas­ký­uy­gu­la­maz,­ký­zýn­te­red­düt­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­bir­a­raþ­týr­ma­var­sa,­ya­par­ve­ya­yap­tý­rýr.­ 3-­Ka­rar­o­lum­lu­i­se­kar­þý­ta­ra­fa­bil­gi­gön­de­ri­lir.­Kar­þý­ta­raf­bu­o­lum­lu­ha­be­ri­bek­le­mek­te­dir.­He­men­ha­re­ke­te­ge­çer.­Dü­nür­ler­ye­ni­den­ bir­ a­ra­ya­ ge­lir­ler,­ o­tu­rur­lar,­ ko­nu­þur­lar. Söz­ke­ser­ler.­Ni­þan­ve­ya­dü­ðü­ne­doð­ru­ge­rek­li­ a­dým­la­rý­ a­tar­lar.­ Ký­zýn­ meh­ri­ be­lir­le­nir­ ve er­kek­ ta­ra­fý­na­ bil­di­ri­lir.­ Ký­zýn­ meh­ri­ ev­ düz­mek­ten­ön­ce­ge­lir­ve­ký­zýn­hak­ký­dýr.­Ni­te­kim Kur’ân,­ “Ev­len­di­ði­niz­ ka­dýn­la­ra­ me­hir­le­ri­ni gö­nül­hoþ­lu­ðu­i­le­ve­rin.”­bu­yur­mak­ta­dýr.3 Söz­ ke­si­le­bi­lir.­ Ni­þan­ ya­pý­la­bi­lir.­ Ni­þan yap­m ak­ sün­n et­t ir.­ Pey­g am­b er­ E­f en­d i­m iz (asm)­Haz­ret-i­Â­i­þe­va­li­de­miz­le­(ra)­üç­se­ne ni­þan­lý­kal­mýþ­týr.4 4-­Dör­dün­cü­a­þa­ma­da­i­se,­ni­kâh­ve­dü­ðün­ya­pý­lýr.­Al­lah’ýn­iz­niy­le­ve­kuv­ve­tiy­le­ev­li­lik­ger­çek­leþ­ti­ri­lir.­Ta­raf­lar­Al­lah’a­e­ma­net­e­di­lir.­Her­i­ki ta­ra­fa­da­e­be­dî­mut­lu­luk­di­le­nir.­ Dü­ðü­ne­da­ha­çok­za­man­ol­du­ðu­hal­de­ni­þan a­þa­ma­sýn­da­ni­kâh­ya­pýl­maz.­Ni­kâh­gün­de­me­de ge­ti­ril­mez.­“E­fen­dim,­kýz­la­er­kek­bir­bir­le­ri­ni­da­ha­i­yi­ta­ný­sýn­lar,­da­ha­ra­hat­gö­rüþ­sün­ler,­na­sýl­ol­sa­beþ­al­tý­ay­son­ra­dü­ðün­de­gün­dem­de,­na­sýl­ol­sa­ver­dik-al­dýk,­a­ra­ya­ha­ram­lýk­gir­me­sin...!” Bü­tün­bun­lar­ne­ka­dar­mâ­sum­ge­rek­çe­ler­de ol­sa,­ni­kâh­ku­ru­mu­nu­za­yýf­lat­ma­ya­yö­ne­lik,­ha­va­dan,­su­dan­ve­ta­lih­siz­ba­ha­ne­ler­dir.­Çün­kü­ev­len­me­ger­çek­leþ­me­miþ­tir.­Bi­lin­me­li­dir­ki;­ni­kâh­la­kýz­i­le­er­kek­bir­bir­le­ri­ne­he­lâl­o­lu­yor­lar.­Al­lah ka­týn­da­ni­kâ­hýn­a­çýk­an­la­mý­bu­dur.­ Dü­ðün­ da­ha­ u­zak­sa,­ ev­li­lik­ i­çin­ bir­ ta­kým yol­lar­ yü­rün­me­si­ ve­ bâ­di­re­ler­ a­þýl­ma­sý­ ge­re­ki­yor­sa;­ni­kâh­ta­a­ce­le­ci­dav­ran­mak­yan­lýþ­týr. Doð­ru­o­lan;­ni­kâ­hý­dü­ðün­gü­nü­gö­rün­dü­ðü­ve­yak­laþ­tý­ðý­za­man–-en­faz­la­bir­kaç­gün ka­la—yap­mak­týr.­

S

Dipnotlar: 1- Nesâî, Nikâh, 17. 2- Nesâî, Nikâh, 34. 3- Nisâ Sûresi, 4/4. 4- Buhârî, Nikâh, 10; Müslim, Nikâh, 69.


10

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

KÜLTÜR SANAT

Y

Kocatepe Camii’nde kitap fuarý baþladý HER YIL RAMAZAN AYINDA DÜZENLENEN GELENEKSEL ANKARA KÝTAP VE KÜLTÜR FUARI'NIN 30.'SU, KOCATEPE CAMÝÝ'NÝN AVLUSUNDA BAÞLADI. RESMÎ AÇILIÞI GERÇEKLEÞTÝRÝLEN 30. ANKARA KÝTAP VE KÜLTÜR FUARI'NA BU SENE 50'DEN FAZLA YAYINEVÝ KATILIYOR.

Aðýrlýklý olarak dinî yayýnlarýn satýþýnýn yapýldýðý fuarda, kitaplar büyük indirimlerle okuyucularý bekliyor. Fuar için özel olarak üzeri kapatýlan Kocatepe Camii’nin avlusu güneþin yakýcý ýþýnlarýna karþý korunaklý hale getirildi. 50 kadar yayýnevinin katýldýðý 30. Ankara Kitap ve Kültür Fuarý’nda Yeni Asya Neþriyat da 30 numaralý standda yerini almýþ durumda. FOTO: SENA KARA

BAÞBAKAN Yar­dým­cý­ Be­kir­ Boz­dað­ ve­ Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Meh­met­Gör­mez, Ko­ca­te­pe­ Ca­mi­i’nde­ dü­zen­le­nen­ 30.­ Ki­tap­ ve Kül­tür­ Fu­a­rý’na­ ka­týl­dý.­ Bu­ra­da­ ko­nu­þan­ Boz­dað,­ dün­ya­da­ ya­þa­nan­la­rýn,­ So­ma­li’de­ ya­þa­nan­la­rýn­ gör­me­mez­lik­ten­ ge­li­ne­me­ye­ce­ði­ni bu­nun­i­çin­de­Türk­in­sa­ný­nýn­da­kar­deþ­le­ri­o­la­rak­ yar­dým­la­rý­ný­ e­sir­ge­me­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni söy­le­di.­ Boz­dað,­ “Kom­þu­su­ aç­ken­ tok­ ya­tan biz­den­ de­ðil­dir,­ an­la­yý­þýn­dan­ ge­li­yo­ruz.­ Sa­yýn Baþ­kan­dan­öð­ren­di­ðim­ka­da­rýy­la­Türk­mil­le­ti­nin­bü­yük­bir­kat­ký­sað­la­dý­ðý­ný­öð­ren­miþ­bu­lu­nu­yo­rum.­ Ay­rý­ca­ a­tý­lan­ SMS’le­rin­de­ 350­ bi­ni geç­ti­ði­ni­ öð­ren­miþ­ bu­lu­nu­yo­rum.­ Ta­biî­ ki­ bu Türk­ mil­le­ti­nin­ bu­ ko­nu­ya­ gös­ter­miþ­ ol­du­ðu ö­nem­den­kay­nak­la­ný­yor.”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Kül­tür­ve­Ki­tap­Fu­a­rý’nýn­da­o­ku­ma­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ba­ký­mýn­dan­son­de­re­ce­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Boz­dað,­Tür­ki­ye­Ki­tap­ve­Kül­tür fu­a­rý­nýn­ 30.’su­nun­ dü­zen­len­di­ði­ni­ ve­ ni­ce­ 30 yýl­lar­ bu­ fu­a­rý­ný­ de­vam­ et­me­si­ni­ um­du­ðu­nu be­lirt­ti.­ “SANAL ORTAMA RAÐMEN LÜTFEN KÝTABI YÜCELTMEYE DEVAM EDÝN” Ýs­lâm­ me­de­ni­ye­ti­nin­ bir­ ki­tap­ me­de­ni­ye­ti ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­yan­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ Baþ­ka­ný Meh­met­ Gör­mez­ i­se,­ Bi­zim­ me­de­ni­ye­ti­miz ki­t ap­t an­ ge­l en­ bir­ me­d e­n i­y et­t ir.­ Bu­ se­b ep­l e biz­le­ri­ ki­tap­la­ bu­luþ­tu­ran­la­ra­ ses­le­ni­yo­rum, bü­tün­ sa­nal­ or­tam­ ve­ di­ji­tal­ or­ta­ma­ rað­men lüt­fen­ki­ta­bý­yü­celt­me­ye­de­vam­e­din”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.

“BU KÝTAP FUARLARINI ULUSLAR ARASI ye’ye­ge­ti­re­lim.­Ne­den­bir­Frank­furt­ki­tap­fu­a­rý­ný­An­ka­ra’da,­Ýs­tan­bul’da­dü­zen­le­me­ye­lim.” DÜZEYDE YAPALIM” Ya­yýn­cý­ ku­ru­luþ­la­ra­ ses­le­nen­ Gör­mez,­ þöy­le ko­nuþ­tu:­“30.’su­nu­yap­tý­ðý­mýz­bu­ki­tap­fu­a­rý­nýn BU RAMAZANDA EN YAKIN ar­týk­u­lus­lar­a­ra­sý­o­la­rak­dü­zen­le­ye­lim.­Dün­ya­KOMÞUMUZ SOMALÝ nýn­ bü­tün­ dil­le­rin­de­ ya­zý­lan­ ki­tap­la­rý­ Tür­ki­So­ma­li’de­ya­þa­nan­kýt­lý­ða­da­de­ði­nen­Gör­mez, “So­ma­li’de­ya­þa­yan­kar­deþ­le­ri­miz­bi­zim­din­kar­deþ­le­ri­miz.­Do­la­yý­sýy­la­bi­zim­bu­Ra­ma­zan­da­en ya­kýn­kom­þu­muz­So­ma­li­o­la­cak­týr.­Aç­lýk­ve­su­suz­luk­tan­ö­len­ço­cuk­lar­her­bi­ri­mi­zin­kom­þu­su­dur.­Mil­le­ti­mi­zin­çað­rý­mý­za­ver­di­ði­ce­vap­in­san­lýk a­dý­na­u­mut­ve­ri­ci­ol­muþ­tur,­bu­nu­da­bü­yük­bir se­vinç­le­bu­ra­da­i­fa­de­e­di­yo­rum.”­di­ye­ko­nuþ­tu. Ba­k an­ Boz­d að­ i­l e­ Di­y a­n et­ Ýþ­l e­r i­ Baþ­k a­n ý Gör­mez,­fu­a­rýn­a­çý­lý­þý­ný­yap­týk­tan­son­ra­fu­ar­da­bu­lu­nan­dük­kân­la­rý­gez­di.

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez

BULMACA 1

ma­ra­lý­stand­da­ye­ri­ni­al­mýþ­du­rum­da.­Baþ­ta­Ri­sâ­lei­Nur­Kül­li­ya­tý­ol­mak­ü­ze­re,­ye­ni­çý­kan­ki­tap­la­rýn, Kur’ân-ý­Ke­rim­ve­Cev­þen­le­rin­de­ol­duk­ça­in­di­rim­li­fi­yat­lar­la­o­ku­yu­cu­ya­su­nul­du­ðu­fu­ar­da,­Ye­ni As­ya­stan­dýn­da­ki­tap­la­rý­nor­mal­za­man­la­ra­gö­re yüz­de­40’la­ra­va­ran­in­di­rim­ler­le­al­mak­müm­kün. Fu­a­rýn­ilk­bir­kaç­gü­nü­ol­ma­sý­na­rað­men­in­san­la­rýn­fu­a­ra­il­gi­gös­ter­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­an­la­tan­Ye­ni As­ya­Neþ­ri­yat­An­ka­ra­Sa­týþ­ve­Pa­zar­la­ma­Mü­dü­rü Tun­cay­Bay­ram,­“Ö­zel­lik­le­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý, Cev­þen,­Na­maz­Tes­bi­ha­tý i­le,­son­çý­kan­ki­tap­la­rý­mý­za il­gi­ol­du­ðu­nu­gö­rü­yo­ruz. Ya­zýn­sý­ca­ðý­na­al­dýr­ma­dan fu­a­rý­zi­ya­ret­e­den­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­bü­tün­ya­yýn­la­rý­mý­za­ve­son­çý­kan­ki­tap­la­rý­mý­za­ga­yet­uy­gun­fi­yat­lar­la,­is­YENÝ ASYA DA YERÝNÝ ALDI A­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­di­nî­ya­yýn­la­rýn­sa­tý­þý­nýn­ya­pýl­dý­ðý ter­pe­þin­is­ter­kre­di­kar­tý­ö­fu­ar­da,­ki­tap­lar­bü­yük­in­di­rim­ler­le­o­ku­yu­cu­la­rý de­me­siy­le­sa­hip­o­la­bi­li­yor­bek­li­yor.­Haf­ta­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­fu­ar­da­ki­stand­la­- lar.­Her­se­ne­Ra­ma­zan­a­rýn­da­ki­tap­se­ver­ler­i­çin­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­ta­mam­la­yan yýn­da­o­ku­yu­cu­la­rýn­hiz­me­ya­yý­nev­le­ri,­ya­zýn­bu­nal­tý­cý­sý­ca­ðý­na­rað­men­ki­tap­- ti­ne­su­nu­lan­bu­im­kâ­ný, se­ver­le­rin­fu­a­ra­il­gi­gös­te­re­ce­ði­ni­u­mu­yor.­Fu­ar­i­çin­ö­zel­o­la­rak­ü­ze­ri­ka­pa­tý­lan Ko­ca­te­pe­Ca­mi­i’nin­av­lu­su böy­le­ce­gü­ne­þin­ya­ký­cý­ý­þýn­la­rý­na­kar­þý­ko­ru­nak­lý­ha­le ge­ti­ril­di.­50­ka­dar­ya­yý­ne­vi­nin­ka­týl­dý­ðý­30.­An­ka­ra­Ki­tap­ve­Kül­tür­Fu­a­rý’nda­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat­da­30­nu­-

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Yanký. - Uyanýk, gözü açýk, müteyakkýz. 2. Eski bir Türk kaðaný.- Gam dizisinde “sol” ile “si” arasýndaki ses. 3. Ýncelik, naziklik. - Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yaðan su buharý. 4. Divit, hokka ikilisi. - Tabi olanlar. 5. Sýcaklýk.- Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlarý vurma veya yakalama iþi. 6. Uygun bulma, tasvip. 7. Býçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçimin de araç. -.Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 8. Bir gezegen adý. 9. Argoda yok. - Bir tembih sözü. 10. Ýmar edilmiþ. -Nezretmek. 11. Ama. - Bir konuda direnme, ayak direme, diretme. 12. At, eþek, öküz vb. yük hayvanlarýnýn týrnaklarýna çakýlan, ayaðýn þekline uygun demir parçasý. - Ýri delikli kalbur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1

SOLDAN SAÐA— 1. Kitap Tiryakiliðinin yazarý. 2.-Ünlü Osmanlý tarihçisi. - Klâsik Türk Müziðinde bir makam. 3. Ýlk doðan erkek çocuklara verilen adlardan biri. Hurafe, batýl inanç. 4. Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuþu. - Kendisinden baþka diller veya lehçeler türemiþ olan dil. 5. Çeliþkili ve tutarsýz iki cümleyi birbirine baðlamaya yarayan bir söz. - Ýnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kýsa, yumuþak ve sýk uzantýlar. 6. Tarih öncesinden günümüze kadar deðiþik çaðlarýn ve uygarlýklarýn kültür deðerlerini temsil eden eser veya kalýntý. Eko'nun seslileri. 7. Ýtalya'da bir yanardað. - Edebiyatla uðraþan, edebî eser veren kimse, yazar. 8. Kýta'nýn kýsa yazýlýþý. - Balýk avlamakta veya yük taþýmakta kullanýlan, tek veya iki direkli ve açýk güverteli, büyük kayýk. 9.-Amerika Birleþik Devletlerinde bir eyalet. - Bayýndýrlýk. 10. Genellikle orduda yemek daðýtýmýnda kullanýlan büyük metal kap. - Dedelerden ve büyük babalardan her biri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

M E A L L E AM M E A K S A A V H A Ý H

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

T A K A N A K A V A

E S E N E R A H A T

L U M A F E D A N A

Ý L E T Ý Þ Ý M A T

K U M A R A R Ý C A

K L E L A M T Y A Z

H A K Ý K A B E R A

AM S A Ý K MA AR H A AM T A Ý Y M E

Ý B A T E Ç E B E T

Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat­o­la­rak­bu­se­ne­de­es­geç­me­dik. Fu­ar­da­ye­ri­mi­zi­al­dýk.­Cu­ma­gü­nü­res­mî­a­çý­lýþ­ya­pýl­ma­sý­na­rað­men,­biz­ha­zýr­lýk­la­rý­mý­zý­haf­ta­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­ta­mam­la­dýk­ve­sa­týþ­ya­pa­cak­du­ru­ma gel­dik.­An­ka­ra­ve­çev­re­il­ler­de­ki­bü­tün­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­zý­fýr­sat­lar­la­do­lu­bu­fu­a­ra­bek­li­yo­ruz.­Ö­te­yan­dan­bu­se­ne­ge­le­nek­sel­o­la­rak­Ra­ma­zan­a­yýn­da ver­di­ði­miz­59­ku­po­na­rah­le­boy­Kur’ân-ý­Ke­rim kam­pan­ya­mýz,­fu­ar­da­da­de­vam­et­ti­ri­le­cek.­Di­le­yen­ler­a­bo­ne­ol­duk­la­rý­tak­dir­de,­Kur’ân-ý­Ke­rim’le­ri­ni­he­men­tes­lim­a­la­bi­le­cek­ler.­O­ku­yu­cu­la­ra­bu fýr­sa­tý­ka­çýr­ma­ma­la­rý­ný­tav­si­ye­e­di­yo­ruz”­de­di. ABONE ÝÞLEMÝ YAPILIYOR Fu­ar­da,­Ye­ni­As­ya­Ga­ze­te­si’ne­ve­Ye­ni­As­ya Med­ya­Gru­bu’nun­der­gi­le­ri­o­lan­Köp­rü,­Bi­zim A­i­le,­Can­Kar­deþ­ve­Genç­Yak­la­þým’a­da­a­bo­ne o­lu­na­bi­li­yor.­ Ye­ni­ As­ya­ Ga­ze­te­si’ne­ a­bo­ne­ o­lan­l a­r a­ rah­l e­ boy,­ renk­l i,­ bil­g i­s a­y ar­ hat­l ý Kur’ân-ý­ Ke­rim­ he­di­ye­ e­di­li­yor.­ Ra­ma­zan­ a­yý­nýn­so­nu­na­ka­dar­de­vam­e­de­cek­fu­ar,­öð­le­den ön­ce­sa­at­11.00’de­baþ­la­yýp,­ge­ce­ya­rý­sý­24.00’e ka­dar­de­vam­e­di­yor.­­Ankara / Yavuz Çalýþkan


Y

11

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,7380 ÖNCEKÝ GÜN 1,7370

DÜN 2,4810 ÖNCEKÝ GÜN 2,4570

DÜN 93,30 ÖNCEKÝ GÜN 93,10

DÜN 626,71 ÖNCEKÝ GÜN 625,39

u

SERBEST PÝYASA

t

ULUSLAR ARASI kredi derecelendirme kuruluþu Standard & Poor’s, ABD’nin kredi notunu tarihinde ilk kez düþürdü. Standard & Poor’s’un (S&P) bildirisinde, ABD’nin en üst seviye olan ‘’AAA’’ kredi notunun ‘’AA ‘’ya düþürüldüðü belirtildi. Kuruluþ kredi notunun indirilmesine gerekçe olarak bütçe açýðýnýn azaltýlmasý konusunda kongreden onay alan planýn borç krizini çözmekte ye terli olmayacaðý gösterildi. Standard&Poors’un ABD’nin kredi görünümünü negatif olarak açýklamasý kredi notunun bir kademe daha düþürülebileceði söy lentilerine yol açtý. Washginton / aa

t

ABD’nin notu ilk kez düþtü

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

u

HABERLER

EKONOMÝ

C. ALTINI

Temmuz ayýnda açlýk sýnýrý arttý MEMUR-SEN tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, açlýk sýnýrý artarken, yoksulluk sýnýrýnda, bir önceki aya göre düþüþ gözlendi. Haziranda 978,051 TL olarak hesaplanan 4 kiþilik bir a i le nin aç lýk sý ný rý 3,587 TL ar ta rak 981,638 TL’ye yükseldi. 4 kiþilik ailenin yoksulluk sýnýrý ise, Haziran ayýna göre, 47,291

TL düþüþ göstererek 2.693,286 TL olarak tesbit edildi. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre gýda madde fiyatlarýnda, ortalama yüzde 2.01’lik bir artýþ olarak gözlendi. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre giyim madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 2.72’lik bir azalýþ gözlendi. Temmuz ayýnda Haziran ayýna göre

barýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.40’lýk, ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.03’lük, aydýnlanma madde fiyatýnda ortalama yüzde 0.04’lük, ulaþým madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1.23’lük, haberleþme madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 3.02’lik, temizlik madde fiyatlarýnda ortalama yüzde

0.40’lýk, eðitim-kültür madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.22’lik, çevre ve su madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.16’lik artýþ gözlenirken, buna karþýn saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 0.21’lik ve haberleþme madde fiyatlarýnda ortalama yüzde 1.15’lik bir azalýþ yaþandý. Ankara / Recep Gören

UÝB Koordinatör Baþkaný Þenol Þankaya

UÝB Japonya ve Meksika’yý keþfetti nULUDAÐ Ýhracatçý Birlikleri (UÝB) Koordinatör Baþkaný Þenol Þankaya, hazýrgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatta 2013 ve 2014 yýllarýnda çok daha olumlu yerlere geleceðini söyledi. UÝB’in yaný sýra Uludað Hazýrgiyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný da olan Þankaya, önceki hükümet döneminde Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan ile yaptýklarý yurtdýþý temaslarý sonrasýnda yeni pazarlarla tanýþtýklarýný belirterek, “Japonya’ya gittik. Farklý ve yeni pazarlar olabileceðini gördük. Buradaki temaslarýmýz olumlu geçti. Özellikle 2013 ve 2014 yýllarý ve sonrasýnda çok daha olumlu geliþ meler yaþayacaðýz. Örneðin bir baþka ülke Meksika’ya gittik ve burada altyapý eksikliði gördük. Böyle yeni pazarlarda bundan böyle sektör olarak boy göstereceðiz” dedi. Ýthalattaki yükseliþe de deðinen Þankaya, “Bizler için en büyük kâbus, ithalattaki artýþýn kontrolden çýkmasýdýr” diyerek üretime, istihdama ve ihracata daha fazla önem verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Þankaya, ihracatta artýþýn yakalanabilmesi için ise teþvik bölgesi gözetilmeksizin 10 yýl boyunca kurumlar vergisi istisnasý, KDV ve gümrük vergisi istisnasý, SSK primi, enerji ve finansman desteði gibi birçok alanda teþviklerin gündeme gelmesini istedi. Ýstanbul / Yeni Asya

Ýspanya: Kriz geçici nÝSPANYA Baþbakan Yardýmcýsý ve Ekonomi Bakaný Elena Salgado, borçlanma maliyetinin yükselmesinden kaynaklanan finans piyasalarýndaki krizin geçici olduðunu savundu. Salgado, Ýspanya ulusal radyosu RNE’ye yaptýðý açýklamada, 21 Temmuz’da AB liderlerinin, Yunanistan’a yardým planýyla ilgili aldýðý kararlarýn ve Avrupa Finansal Ýstikrar Fonu’yla ilgili reformlarýn AB ülkeleri tarafýndan onaylanýp, yürürlüðe girmesi halinde krizin sona ereceðini ifade etti. “Yatýrýmcýlar, AB ülkelerinin kararlýlýðýný gördüðünde kriz bitecektir” diyen Salgado, “Biz hükümet olarak verdiðimiz sözleri yerine getirmekte ve reformlarý gerçekleþtirmekte bütün kararlýlýðýmýzý ortaya koyuyoruz. Finans sektöründeki reformlarýn tamamlanmasý Eylül ayý baþýnda gerçekleþecek gibi gözüküyor” açýklamasýnda bulundu. Madrid / aa

TOKÝ’den 74 yeni hastane nTOPLU Konut Ýdaresi (TOKÝ), Saðlýk Bakanlýðý ile imzaladýðý protokol kapsamýnda 74 yine hastanenin yapýmýný üstlendi. Bu kapsamda, OcakTemmuz döneminde, 12 hastanenin inþaatýný baþlatan idare, 19 hastanenin ihalesini tamamladý. TOKÝ’den yapýlan açýklamaya göre, son 8 yýlda saðlýk sistemine 129 hastane ile 89 saðlýk ocaðý kazandýran idare, halen 74 hastanenin yapýmý üzerinde çalýþýyor. Bu yýlýn ilk 7 ayýnda 12 hastanenin yapýmýný baþlatan TOKÝ, 19 hastanenin ihalesini sonuçlandýrarak inþaat aþamasýna getirdi. Halen 14 hastanenin ihale süreci devam ediyor, 12 has tane için de ihale tarihi belirlendi. Daha önce ihalesi yapýlýp uygun teklif olmadýðý için ihaleleri iptal edilen 17 hastanenin yapýmý ise 2 ay içinde yeni den ihale edilecek. Ýnþaatlarýn tamamlanmasý ile saðlýk sistemine 9 bin 640 yeni yatak kazandýrýlacaðý bildirilen açýklamada, ‘’böylece vatandaþlarýn saðlýk sorunlarý nedeniyle il il gezmesine neden kalmayacaðý’’ belirtildi. Ankara / aa

Balýkçýlarýn satýþý düþtü nMERSÝN Balýkçýlar Pazarý Derneði Baþkaný Faruk Bolat, yeni avlanma sezonunu bekleyen esnafýn satýþýnda, Ramazan’ýn baþlamasýyla birlikte yüzde 80 oranýnda düþüþ olduðunu söyledi. Bolat, Avrupa ülkelerine oranla daha az olan balýðýn tüketiminin, sindirimi kolay olmasý dolayýsýyla uzmanlar tarafýndan önerilmesine karþýn beklenenin çok altýnda olduðunu ifade ederek, her bir balýkçý esnafýnýn hafta içinde adeta yok denecek kadar satýþ yaptýðýný ifade etti. Türkiye’nin üç tarafýnýn denizle çevrili olmasý þansýnýn da iyi deðerlendirilemediðini belirterek Bolat, ‘’Geçtiðimiz yýllardaki Ramazan’larda her bir esnaf günde 100-150 kilogram arasýnda deniz ürünü satarken, bu Ramazan’da rakam ortalama 20 kilograma kadar düþtü. Balýkçýlar gün içinde müþteri bulmakta zorlanýyor. Havanýn sýcak olmasý satýþlarýn düþmesinde en önemli etken’’ dedi. Mersin / aa

Dövizle borçlananlar zorda DÖVÝZE ENDEKSLÝ KREDÝ ALANLAR EN FAZLA KAYBI ÝSVÝÇRE FRANGI’NDA YAÞADI. FRANK SON BÝR YILDA YÜZDE 56,85, DOLAR YÜZDE 15,87, EURO YÜZDE 24,19, ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ’NDEKÝ ARTIÞ ÝSE YÜZDE 19,09 OLDU. düðü Ýsviçre Frangý’ndaki yükseliþ, geçmiþte bu yabancý para cinsinden borçla nan la rýn ö de dik le ri TL karþýlýðý aylýk borç miktarlarýný arttýrýrken, konut kredi lerinde aylýk taksit ödemele rinde üç yýlda iki katýna varan artýþlara sebep oldu. Dö viz de ki söz ko nu su yük se liþ ten en DÜNYA fazla etkilenenler ise, dövize endeksli tükeekonomisinde tici kredisi kullananlar içinde en fazla payý sýcak günlerin yaþan- alan konut kredisi alanlar oldu. Meselâ, dý ðý, Tür ki ye’de de ‘’ba zý 2008’in Temmuz ayýnda 1 Ýsviçre Frangý Avrupa ülkelerindeki kamu borç 1,10 lira seviyesindeyken 100 bin Ýsviçre sorununa ve küresel büyümeye iliþkin en- Frangý tutarýnda ve 10 yýl vadeli konut krediþelerin giderek güçlenmesi’’ dikkate alýna- disi kullanan borçlu, Aðustos 2008’de aylýk rak Merkez Bankasý’nýn aldýðý kararlar son- 1.234 Ýsviçre Frangý karþýlýðý 1.357 lira takrasýnda piyasalarda hareketlilik söz konusuy- sit ö der ken, A ðus tos 2009’da 1 Ýs viç re ken, dövizdeki yükseliþ dövize endeksli kredi Frangý 1,37 liraya çýktýðý için ayný miktarkullananlarýn borç yükünü ciddî anlamda daki Ýsviçre Frangý karþýlýðýnda 1.690 lira arttýrdý. Döviz kurlarýna bakýldýðýnda, 2008 aylýk taksit ödedi. Konut kredisi borçlusuyýlýndan itibaren Ýsviçre Frangý’ndaki (CHF) nun Aðustos 2010’da aylýk taksit tutarý, 1 kademeli artýþýn diðer döviz türlerinin önüne Ýsviçre Frangý 1,44 lira seviyesinde olduðu geçtiði dikkati çekiyor. En fazla artýþýn görül- için 1.234 Ýsviçre Frangý karþýlýðýnda 1.776

liraya, Ocak 2011’de ise yükseliþin devam et me si dolayýsýyla 2.028 li ra ya çýk tý. Bu miktar, Aðustos 2011’de 1 Ýsviçre Frangý’nýn 2,20 lira seviyesi dikkate alýndýðýnda 2.714 li ra ya yük sel di. Böy le lik le Ýs viç re Frangý ile konut kredisi alan bir kiþinin üç yýlda ödediði aylýk taksit tutarý iki kat artmýþ oldu. 1 MÝLYAR DOLAR DÖVÝZE ENDEKSLÝ KREDÝ VAR Ýsviçre Frangý endeksli konut kredisi kullanan tüketicinin Aðustos 2011’de gerçekleþtirdiði aylýk taksit ödemesi geçen yýlýn ayný ayýna göre kýyaslandýðýnda ise yüzde 53, yýl baþýndan bugüne kadar da yüzde 34 oranýnda arttý. Bu arada, dövizde son yýllardaki artýþ trendine bakýldýðýnda 5 Aðustos 2011 itibariyle Ýsviçre Frangý’nda son bir yýllýk artýþ yüzde 56,85, 2009 sonuna göre yüzde 57,93, 2010 sonuna göre ise yüzde 38,37 oranýnda gerçekleþti. Ayný dönemde ABD dolarýndaki artýþ sýrasýyla yüzde 15,87, yüzde 16,57 ve yüzde 12,58 seviye sin de, e u ro da ki yük se liþ yüz de 24,19,

yüzde 14,34 ve yüzde 18,92 oranýnda, Ýngiliz Sterlini’ndeki artýþ ise yüzde 19,09, yüz de 18,11 ve yüz de 19,09 o ra nýn da ol du. Dövizdeki artýþ göz önüne alýndýðýnda son bir yýlda tüketici kredilerinde Ýsviçre Frangý’na endeksli kredi kullanan bir vatandaþýn yüzde 56, ABD Dolarý’na endeksli kredi kullananýn yüzde 15, euroya endeksli kredi kullananýn yüzde 24’lük kaybý oldu. Son zamanlarda altýn üst üste rekorlar kýrarken 5 Aðustos 2011 itibariyle son bir yýlda Ýsviçre Frangý’ndaki yüzde 56,85’lik artýþ, ayný dö nem de yüz de 55,70 o ra nýn da ar týþ kaydeden külçe altýný da geride býraktý. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Kurumu (BDDK) verilerine göre de Haziran 2011 itibariyle dövize endeksli toplam tüketici kredileri hacmi 1 milyar 56 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu kredilerde en büyük payý 1 milyar dolarlýk hacim ile konut kredileri alýrken, ihtiyaç kredilerinin hacmi 30 milyon dolar, diðer tüketici kredilerinin hacmi 16 milyon dolar, taþýt kredilerinin hacmi ise 10 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. Ankara / aa

Altýn üretimi artacak ALTIN fiyatlarý son günlerde rekor üzerine rekor kýrarken, Türkiye’de madenlerden çýkarýlan altýn miktarý da artýyor. Yer altýndan çýkarýlan altýn miktarýnýn ilk 6 ayda 10 tonu aþtýðý açýklanýrken yýl sonunda bu rakamýn 25 tona yükselmesi bekleniyor. Kriz ortamlarýnda, paraya olan güvensizliðin arttýðýnda, enflasyon ve faiz oranlarýnýn yükseldiði zamanlarda deðerlenen altýn, 1850 yýlýndan bu yana 87 kattan fazla deðer kazandý. 2000 yýlýnda 279 dolara düþen altýnýn ons fiyatý, geçen yýlý 1225 dolar ile kapattý. Bu yýl ‘’en parlak’’ günlerini yaþayan altýnýn fiyatý, bu gün 1663 dolarý aþtý. Son 10 yýlda ise fiyatý 5 kattan fazla artýþ gösteren altýn, 2010 yýlýnda yatýrýmcýsýna, 2009 yýlýna göre yüzde 24 kazandýrdý. 2010 yýlýnda 1225 dolar olan altýnýn ons fiyatý, bu yýlýn ilk 7 ayýnda ise geçen yýla oranla yüzde 30 deðer kazandý.

Altýn fiyatla rý ar tar ken Türkiye’de madenlerden çýkarý lan al týn mik ta rý da artýyor. Bu yýlýn ilk 6 ayýn da 4,4 tonu Ýzmir-Bergama ve Gümüþhane, 3,7 tonu Uþak-Kýþladað’da, 2,3 tonu da Erzincan-Çöpler’de olmak üzere toplam 10,4 ton altýn çýkarýldýðýný ifade eden Köse, söz konusu maden þirketlerinin de üretime geçmesiyle birlikte yýl sonunda bu rakamýn 25 tonu bulmasýný beklediklerini söyledi. Köse, 25 ton altýnýn bugünkü ekonomik deðerinin 1,4 milyar dolarý bulduðuna iþaret ederek, bunun Türkiye için ciddî bir rakam olduðunu kaydetti. Ankara / aa

Ýþsiz, iþsize danýþacak ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, iþsizlikle mücadelede bizzat iþsizlerin aktif rol alacaðý bir uygulamayý hayata geçiriyor. Bakanlýk, üniversite mezunu iþsizler arasýndan 2 bin kiþiyi ÝÞKUR’da ‘’iþ ve meslek danýþmaný’’ olarak istihdam edecek. Böylece iþsiz durumdaki 2 bin kiþi, iþ arayanlara rehberlik yapmaya baþlayacak. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, ÝÞKUR’da görev yapan personel sayýsýnýn ise toplam 3 bin 297 olduðunu, bu personelin sadece 393’ünün iþ ve meslek danýþmanlýðý eðitimi aldýðýný, halihazýrda danýþmanlýk faaliyetlerinin bu kiþiler tarafýndan yerine getirilmeye çalýþýldýðýný belirtti. Türkiye’deki iþ gücü dikkate alýndýðýnda bu eðitimi alan personel sayýsý ile bu kadar önemli bir hizmetin belirlenen hedefler doðrultusunda yürütülmesinin zor olduðunu ifade eden Çe-

lik, “Bu nedenle ÝÞKUR’da görevlendirilmek üzere iþ ve meslek danýþmaný alýmý sürecini baþlattýk. Bu amaçla, ÝÞKUR tarafýndan belirlenen kriterlere sahip olan üniversitelerde düzenlenecek olan, 360 saatlik Ýþgücü Yetiþtirme Kurslarýna Aðustos ayý içinde baþlanacaktýr. Bu kurslara katýlacak 3 bin 500 kiþi, ÝÞKUR’da çalýþtýrýlacak 2 bin sözleþmeli iþ ve meslek danýþmanlýðý pozisyonuna baþvurabilecektir’’ diye konuþtu. Bakan Çelik, ‘’iþ ve meslek danýþmanlýðý’’ eðitiminden yararlanmak isteyen gençlerde, ÝÞKUR’a kayýtlý olmasý, herhangi bir iþte çalýþmýyor olmasý, en az lisans düzeyinde mezun olmasý, 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapýlan KPSS (B) grubu sýnavýna girmiþ ve KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almýþ olma þartlarýnýn aranacaðýný bildirdi. Ankara / aa

‘Askýda kumanya’ KÝM’den FRANSA ve Ýtalya baþta olmak üzere Avrupa’lýlarýn dünyaca meþhur askýda kahve uygulamasý Türkiye’de KÝM Marketler Zinciri tarafýndan Ramazan yardým kampanyasýna uyarlandý. Marmara Bölgesi’nde 57 þubesi ile hizmet veren KÝM Marketler Zinciri, Ramazan ayý boyunca ‘Ýyilikte Kim’in payý var’ isimli yardým kampanyasýna öncülük edecek. Aðustos ayý sonuna kadar devam edecek kampanya ile ‘askýda kumanya’ ihtiyaç sahiplerine daðýtýlacak. Maðazalarda 25, 50 ve 75 TL olmak üzere 3 farklý fiyatta Ramazan paketi bulundurduklarýný söyleyen Akçay, “Tüketici bunlardan istediðini satýn alýyor. Satýn aldýðý paket karþýlýðýnda baðýþ fiþi alýyor ve hangi kurum vasýtasý ile baðýþ yapmak istiyorsa onu iþaretliyor

ve bizim sandýðýmýza atýyor. Biz o sandýðý noter huzurunda her on günde bir açacaðýz. Ýnsanî Yardým Vakfý, Kimse Yok Mu ve Yardým Eli gibi derneklerden hangisine baðýþlamak istemiþse o kuruluþlarýn görevlilerinin de katýlýmý ile kendilerine bu yardýmlar teslim edilecek. Baðýþlayana bu aracý kurumlar mesaj gönderiyor. Biz de KÝM Marketler Zinciri olarak her yüz kumanyaya karþýlýk üç kumanyayý bu kurumlara baðýþlýyoruz. Taþýma gibi iþleri de biz yapýyoruz. Kampanyamýz ay sonuna kadar devam edecek. Veren el ile alan elin birbirini görmemesini amaçlýyoruz. Yardým paketinde 10 bin hedefine ulaþýp Yaklaþýk 400 bin TL’lik bir yardým köprüsü kurmayý hedefliyoruz” ifadelerini kullandý. Ýstanbul / Yeni Asya


12

Y

AÝLE - SAÐLIK

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Ramazan için mönü alternatifleri

Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye

(*Miktarlar ve içerikler kiþilerin yaþ, kilo, boy, bazal metabolizma hýzý, saðlýk durumlarý ve beðenilerine göre diyetisyen tarafýndan planlanmalýdýr.)

SAHUR: 1. Alternatif: 2 dilim esmer ekmek + 1 dilim peynir + 1 adet yumurta (haþlama veya yaðsýz omlet/menemen), 5 adet zeytin veya 2 adet ceviz içi, domates, salatalýk, yeþillik. 15–20 dakika sonra;

RAMAZAN'I SAÐLIKLI GEÇÝRMEK ÝÇÝN MUTLAKA SAHURA KALKMAK GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEN UZMANLAR, YETERLÝ VE DENGELÝ BÝR SAHUR ÝLE GÜN BOYU ENERJÝK VE TOK HÝSSEDÝLEBÝLECEÐÝNE DÝKKAT ÇEKÝYOR.

1 su bardaðý yarým yaðlý veya yaðsýz süt-yoðurt-ayran, 1 porsiyon meyve. 2. Alternatif: 6 – 8 yemek kaþýðý az yaðlý sebze yemeði, 1 dilim esmer ekmek veya 1kase çorba, 1 kase yarým yaðlý/yaðsýz yoðurt (tercihen probiyotik yoðurt), bol salata (1 tatlý kaþýðý yað olabilir.)

de yenecek besinleri kendini koruma amacýyla den, hamur iþleri, acýlý ve baharatlý yemekler depolamaya gider. Bu sebeple az ve sýk beslen- den, þerbetli-kýzarmýþ tatlýlardan mümkün. meliyiz. Ara ve ana öðünleri atlamadan tüket meliyiz. 7. DÖRT HURMA BÝR PORSÝYON MEYVEYE EÞÝT Orucunuzu hurma ile açmak isterseniz: 4 2. HAZMI KOLAY, adet hurma’nýn 1 porsiyon meyveye eþit olENERJÝSÝ ÇOK BESÝN TÜKETÝN Kahvaltýnýn günün en önemli öðünü olduðu- duðunu bilerek uygun miktarlarda tüketebinu hatýrlayýn! Bu nedenle mutlaka sahura kalk- lirsiniz. Kan þekeri hassasiyeti olanlar baþlanmalýsýnýz. Sahurda hazmý kolay, yüksek enerji i- gýcý hurma ile yapmak yerine, bir miktar beçeren besinler tercih edilmelidir. Yeterli ve den- sin tükettikten sonra tercih ederlerse daha geli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hisse- saðlýklý olur. debilirsiniz. 8. PÝDE YERÝNE ÇAVDAR-KEPEK EKMEÐÝ Ramazan pidesinin orta boyunun sekizde 3. KOMPOSTO-SU-AYRAN birlik bir diliminin (1/8) bir dilim ekmek yeÜÇLÜSÜNÜ UNUTMAYIN Sahur ve iftarda yeterli sývý alýmýna (1,5–2 lit- rine geçtiðini bilerek, uygun miktarlarda tü re) dikkat edin. Ýftardan sahura kadar olan sü- ketebilirsiniz. Fakat burada bir hatýrlatma reçte sýk aralýklarla su tüketmeye özen gösterin. yapmak istiyorum; beyaz unla hazýrlanmýþ Mide ve sindirim sistemini rahatlatacak bit- sýcacýk pide kan þekerinizi hýzla yükseltir ve ki/meyve çaylarý, þekersiz komposto, ayran gibi kýsa süre içerisinde ayný hýzla kan þekerinin içecekleri tercih edebilirsiniz. düþmesine sebep olur. Bu sebeple pide yerine kepekli, çavdar, tam buðday gibi esmer ekmek tercih edilmesi tokluk hissi saðlamasý 4. KÜÇÜK LOKMA KABIZLIÐI ÖNLER Uzun süreli açlýk dolayýsýyla barsak hareketle - bakýmýndan da daha doðru olacaktýr. rimiz azalýr ve sindirim sisteminin çalýþamamasý sebebiyle kabýzlýk gibi problemler ortaya çýka9. ÇORBAYLA BAÞLAYIN bilir. Ýftar ve sahurda, birden yüklenerek çok Sindirim sistemimiz beslenme biçimimizmiktarda ve aðýr yemekler yenildiðinde aþýrý ha- den çok etkilenmektedir. Hýzlý ve çok mikzýmsýzlýk ve gaz olur. Bu sebeple öðünlerinizi tarda yemek sindirim sistemini zorlar. Ýftar mutlaka çok küçük lokmalar halinde ve yavaþ ve sahurda birden aþýrý miktarda ve aðýr yeyavaþ yemelisiniz. mekler yenildiðinde hazýmsýzlýk ve gaz þikâyeti olur. Bu sebeple iftarda çorba gibi hafif yemeklerle baþlangýç yapýldýðýnda sindirim 5. POSAYI ARTTIRIN Ramazan ayý süresince sindirim sisteminizin sistemi bunu daha çabuk tolere edebilir. saðlýðý için; yeterli su ve sývý alýmýyla beraber, 1. KITLIK SÝNYALÝNE KARÞI posa muhtevasý fazla olan sebze yemeði ve yeþil 10. ÝFTARDAN SONRA YÜRÜYÜN AZ VE SIK BESLENÝN Yavaþlayan metabolizmayý hýzlandýrmak, Yeme düzeninin deðiþmesi, öðün sayý- salata, miktarýna dikkat ederek meyve, tam tasýnýn ve sýklýðýnýn azalmasý gibi sebeplerle hýllý ekmek ve probiyotik yoðurt tüketmeye ö- barsak hareketlerini düzenlemek, kan þekeri dengesini saðlamak, iyi kolesterolü arttýrmak metabolizma hýzý yavaþlar. 12–15 saat gibi zen gösterin. için vazgeçilmez olan fiziksel aktiviteyi Rauzun süre aç kalýndýðýnda kan þekeri düþer. mazan ayýnda ihmal etmemekte fayda var. Ýf6. PASTIRMA VE SALAMI UNUTUN Vücut yeterli enerji alamadýðý için bu dönemde Ýftariyelikler, pastýrma, salam gibi þarküteri ü - tardan 1–1,5 saat sonra, 20–30 dakika tem‘kýtlýk’ sinyali almaya baþlar ve enerji harcamasýný yüzde 40’a kadar düþürür. Bir sonraki öðün- rünleri, kýzartma, kavurma vb. yaðlý yiyecekler- polu yürüyüþ idealdir.

YEME düzeninin deðiþmesi ile metabolizma hýzý yavaþlýyor, uzun süre aç kalýndýðý için kan þekeri düþüyor ve vücut yeterli enerji alamadýðý için ‘kýtlýk’ sinyali almaya baþlýyor. Bu sinyalle birlikte vücut, enerji harcamasýný düþürüyor ve sonraki öðünde alýnan besinleri kendini korumak amacýyla depoluyor. Kýtlýk sinyali depolama iþlemiyle birlikte kilolarý da beraberinde getiriyor. Kýtlýk sinyalinin kilo aldýrýcý etkisine dikkat çeken Müge Özyurt, ayrýca kalp yetmezliði olan lar, hipertansiyon hastalarý, düzenli ilâç kullanmasý gerekenler, hamileler, çocuklar, özellikle insülin iðnesi kullanan þeker hastalarýnýn oruç tutmamasý gerektiðine de dikkat çekerek, onlarýn da bu altýn tavsiyeleri dikkate almalarý gerektiðinin altýný çiziyor. Ayrýca, sindirim sisteminde gastrit, reflü, ülser gibi þikâyetleri olanlar ile özel tedavi sürecinde olan hastalarýn da, doktorlarýnýn onayý ile diyetisyenlerinin tavsiyelerine uygun olarak oruç tutabileceklerini belirtiyor. Ramazan ayý boyunca saðlýklý ve formda kalmak isteyenler için bilgiler veren Müge Özyurt, altýn tavsiyelerini þöyle sýralýyor:

15–20 dakika sonra; 1 su bardaðý yarým yaðlý veya yaðsýz süt-yoðurt-ayran, 1 porsiyon meyve. Bu þekilde hazýrlayacaðýnýz bir öðün karbonhidrat, yað, protein, posa, vitamin ve mineraller bakýmýndan yeterli ve dengeli olacaktýr.

ÝFTAR: 1 su bardaðý su ile orucunuzu açýn, 1/8 orta boy pide veya 1 dilim esmer ekmek + 1 dilim (30g) peynir + 1–2 adet zeytin, 1 kase çorba. Ana yemeðe geçmeden önce 30–45 dakika ara vermelisiniz. Bu arada salata tercih etmeniz doðru olur. Salata hem açlýk hissinizi baskýlar hem de sizi oyalar. (Salatanýzda 1 tatlý kaþýðý yað, sýnýrsýz limon / sirke olabilir.) Ana yemek 1. Alternatif: 6 yemek kaþýðý sebze yemeði (1kg sebze etsizse 2–3 yemek kaþýðý sývýyað ile hazýrlanmalý), 2 yumurta büyüklüðünde et / tavuk, ½ kase yoðurt veya 1 kase cacýk, 1 dilim esmer ekmek veya 2–3 yemek kaþýðý bulgur pilavý. 2. Alternatif: 4 yemek kaþýðý zeytinyaðlý sebze yemeði, 3–4 adet ýzgara köfte veya 120 gram tavuk veya 150–200 gram ýzgara balýk, 1 dilim esmer ekmek, bol salata. Ana yemekten 1,5–2 saat sonra ara öðün: 2 porsiyon meyve, 1 su bardaðý yarým yaðlý veya yaðsýz süt / yoðurt / ayran. Ramazan sofralarýnýn vazgeçilmezi olan tatlýlardan sütlü veya meyveli olanlarýný haftada 2 kez bu öðünde tercih edebilirsiniz. (Bir dilim güllaç veya bir kase sütlü tatlý gibi.)

Aðýz kokusunu gideren yiyecekler

BÜTÜN gün süren açlýðýn sebep olduðu aðýz kokusu Ramazan ayýnda sýk karþýlaþýlan sorunlardan biri. Diþ Hekimi Arzu Yalnýz Zo gun, orucu bozmadan bu olumsuz durumdan kurtulabilmenin en pratik yolunun su yutmamak kaydýyla diþleri fýrçalamak olduðunu söyledi. Zogun, “Ramazan’da da diþlerinizi fýrçalayarak aðýz kokusunu önleyebilirsiniz. Gün içinde macunsuz fýrçalama yapýp aðzýnýzý çalkalayabilirsiniz” dedi. Kötü aðýz kokusunun hem oruç tutan kiþiyi hem de çevresini rahatsýz ettiðini belirten Zogun,

fizyolojik olarak her saðlýklý bireyde, sindirim kanalýnda biriken gazlar veya dil sýrtýnda üreyen bakteriler dolayýsýyla sabahlarý aðýz kokusu meydana geldiðini söyledi. “Aðýz kokusunun yüzde 87’si dilden ve diþ eti iltihabýndan kaynaklanýr. Bu tip vak'alar hekim tarafýndan yapýlan ilk muayenede kolayca belirlenebilmektedir. Diðer taraftan aðýz kokusu, sinüs ve akciðer kaynaklý enfeksiyonlarýn, diyabet, böbrek yetmezliði ve metabolizma bozukluðu gibi hastalýklarýn habercisi de olabilmektedir” diyen Zogun, orucu bozmadan

T. C. MARMARÝS (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU

Aþýrý tuz kaybý kalp ritmini bozuyor UZMANLAR, sýcak havalarda aþýrý sývý kaybýndan dolayý ani tansiyon düþüþlerinin ve kanýn koyulaþarak akýþkanlýðýný kaybetmesi sonucunda normalde çok kritik olarak deðerlendirmeyecek darlýkta ortaya çýkabilecek pýhtýnýn kalp krizine sebep olabileceðini belirtiyor. Ýç Hastalýklarý ve Kardiyoloji Uz maný Dr. Bülent Gürtaþ, sýcak havalar da su ve tuz dengesinin bozulduðu için kalp krizine zemin hazýrladýðýný belirterek, kaybedilen sývý kaybýnýn mutlaka gün içinde yerine konulmasý gerektiðini vurguladý. Gazlý içeceklerin sývý kaybýný arttýrdýðýna dikkati çeken Gürtaþ, içecek olarak çay ya da kahve yerine su içilmesinin önem taþýdýðýný ifade etti. Gür taþ, kalp kri zi nin kalp ka sý ný besleyen koroner arterlerden birinde oluþan yað plaðýnýn aniden çatlamasý ve üzerinde pýhtý oluþmasý sonucu arteri týkamasý ile meydana geldiðini an-

lattý. Týkanan koroner arterin beslediði kalp kasý bölgesinin öldüðünü belir ten Gürtaþ, krizin göðüse, kollara, boyuna vurabilen baský þeklinde göðüs aðrýsý, terleme, nefes darlýðý, çarpýntý, baygýnlýk hissi gibi belirtilerin tek ya da bir arada görülmesiyle kendini gösterdiðini söyledi. Aþýrý sýcaklarýn da bunu tetikleyen önemli bir faktör ol duðunu dile getiren Gürtaþ, özellikle koroner kalp ile kalp kapaðý sorunu bulunan hastalarýn aþýrýcý sýcaklardan olumsuz etkilendiðini ifade etti. Gürtaþ, kalp kapaðýnda sorunu bulunan hastalarýn, yaklaþýk yüzde 90’ýnýn idrar söktürücü kullandýðýný, hastalarýn vücutlarýndaki fazla su ve tuzu idrarla atabildiðini belirterek, ‘’Aþýrý sýcaklar da, çok terleme ile tuz ve su vücuttan atýlacaðý için tuz kaybý artacaktýr. Bu da halsizlik, bitkinlik ve ritm bozukluðuna yol açabilir’’ diye konuþtu.

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/10 Satýþ. Tapu Kaydý

: Muðla, Marmaris, Tepe Mahallesi, Gözpýnar Mevkii, 18 pafta, 78 ada, 21 parsel sayýlý, 50,46 m2 miktarlý 1/5 Melahat Engin, 1/5 Duran Engin, 3/5 Ferdane Engin adýna kayýtlý dört katlý betonarme bina. Özellikleri : Söz konusu taþýnmaz Zemin kat ve çekme katý + 1.Kat + 2.Kattan oluþan yapýnýn zemin katý ticarethane diðer katlar konut olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmazýn zemin katýnda dükkân asma katlý olup, Dairelerin giriþi yandan olup 1 salon + mutfak, 2 oda, 1 banyo-wc bulunmaktadýr. Dairenin giriþ kapýsý çelik kapýdýr. Dairenin iç kapýlarý ahþap kapýdýr. Pencereler doðrama tek camdýr. Mutfak dolaplarý mevcuttur. Bütün duvarlar plastik boyalýdýr. Bina eski yaklaþýk 20 senelik bir binadýr. Daire toplam alaný yaklaþýk 45 m2 kullaným alanlýdýr. Elektrik ve suyu mevcut olup altyapý ve ulaþým olanaklarýndan yararlanýlmaktadýr. Ýmar Durumu : Marmaris Belediye Baþkanlýðý tarafýndan verilen imar durum belgesine göre; Ýli : Muðla Ýlçesi : Marmaris Mahallesi : Tepe Mevkii :Pafta : 18 Ada : 78 Parsel : 21 Ýmar planýndaki yeri : Konut altý Ticaret Alaný Ýnþaat düzeni : Bitiþik Nizam Kat adedi : 4 Kat (Dört) Bina yüksekliði : 12.50 mt. Bina derinliði : Derinlik formülüne uyulacak Ön bahçe mesafesi :Yan bahçe mesafesi :Arka bahçe mesafesi :H/2 Arsanýn % :Çatý Meyili : % 33 24.01.2010 tarihli yazý ile verilmiþtir. Satýþ Saati : 14:00-14:10 -Arasý Muhammen Bedel : 500.000,00 TL SATIÞ ÞARTLARI: Satýþýna karar verilen gayrimenkulün satýlarak paraya çevrilmesine;

aðýz kokusu gidermenin yollarýný da þöyle anlattý: “Önemli olan tükürüðü nötralize edecek gýdalar almak. Bu gýdalarýn baþýnda bol su tüketmek geliyor. Sahurda çok fazla çay ve kahve tüketmeyin. Ýftar ve sahurda bol bol su içerek tükürük yapýsýný daha akýþkan hale getirebilirsiniz. Sahurda yemeðin ardýndan aðýzda karanfil veya taze nane taþýnabilir. Ýftar ve sahurda uygun yiyeceklere ve içeceklere tarçýn katýlabilir. Ayrýca diþ aralarýnda kalan yiyecek artýklarýndan kurtulmak için diþ ipi kullanmaya özen gösterin.”

1- Birinci satýþ 30/09/2011 günü saat: 14:00-14:10 arasýnda MARMARÝS Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazý Ýþleri Müdürü odasýnda açýk arttýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin yüzde 60'ýný ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu, satýþ ve masraflarýný ve paylaþtýrma masraflarýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmesi þartýyla en çok arttýrana ihale olunacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla, ikinci satýþ 10/10/2011 günü MARMARÝS Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Yazý Ýþleri Müdürü odasýnda ayný saatlerde açýk arttýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada da tahmin edilen kýymetin % 40'ýný ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklýlar var ise alacaklarý mecmuunu, satýþ masraflarýný ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi þartýyla en çok arttýrana ihale olunacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmadýðý taktirde satýþ düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirasý peþin para veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alým harç ve masraflarý, satýþ bedeli üzerinden damga vergisi, K.D.V. ve gayrimenkulün tescil ve teslim masraflarý alýcýya aittir. Gayrimenkulün aynýndan doðan vergi borçlarý, tellaliye resmi, tapu satýcý payý harcý satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla, diðer ilgililerin (irtifak hakký sahipleri dahildir.) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde SATIÞ MEMURLUÐUNA bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ý.Ý.K.'nun 133. maddesi gereðince ihale feshedilir. Taþýnmaz ayný yasa hükmünce yeniden satýþa çýkarýlarak ÝÝK'nun 179/2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. Var ise iki ihale arasýndaki farktan, diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden, satýþýn bozulmasýna neden olanlar ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve bu bedel yasal faiz ile birlikte hükme hacet kalmadan kendilerinden Satýþ Memurluðunca tahsil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Memurluðumuzda açýk olup, gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþ ilaný ilgililerin tapu kaydýnda yazýlý adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlmamasý halinde veya adresleri bilinmeyenler içinde iþbu satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ, içeriðini ve þartlarýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/10 satýþ sayýlý dosya numarasýyla satýþ memurluðuna numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý ilan olunur. 18/07/2011 (Ý.Ý.K. 126) Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18/07/2011 www.bik.gov.tr B: 48822


SPOR

Y

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

METRÝS'EDESTEKYÜRÜYÜÞÜ FENERBAHÇELÝ TARAFTARLAR, TUTUKLU BULUNAN KULÜP BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM ÝLE YÖNETÝCÝLERE DESTEK VERMEK ÝÇÝN BUGÜN KADIKÖY'DEN METRÝS CEZAEVÝ'NE ARAÇ KONVOYU DÜZENLEYECEK.

FENERBAHÇELÝ taraftarlar, futboldaki þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklu bulunan kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým ile yöneticilere destek vermek amacýyla bugün Kadýköy'den Metris Cezaevi'ne araç konvoyu düzenleyecek. Organizasyon kapsamýnda, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn yanýnda bulunan eski Salý Pazarý'nda saat 15.00'de toplanacak olan sarýlacivertli taraftarlarýn, buradan konvoy

halinde Baðdat Caddesi ile Boðaziçi Köprüsü güzergahýný takip ederek Metris Cezaevi'ne kadar gidecekleri ve yine ayný yolu takip ederek geri dönecekleri belirtildi. Konuyla ilgili olarak, ''www.12numara.org'' internet sitesinden yapýlan açýklamada, imkaný olan tüm Fenerbahçe taraftarlarýnýn bu araç konvoyuna katýlmalarý istenerek, ''3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yaþanýlan süreçte, yaptýklarý suni gündemlerle

yargýsýz infaz yapanlara karþý tepkimizi demokratik olarak ve taþkýnlýk yapmadan, korna çalarak gerçekleþtireceðiz. Tüm taraftarlarýmýzý bu organizasyonda Fenerbahçelilik ruhuna yakýþýr þekilde, olaylardan uzak durarak gerçekleþtirmeye davet ediyoruz. Her türlü haksýzlýða karþý, camiamýza yapýlan oyunlara karþý, koþulsuz þartsýz Fenerbahçemizin sahipsiz olmadýðýný herkese göstereceðiz'' ifadesine yer verildi.

Beþiktaþ'tan Somali'ye yardým BEÞÝKTAÞ KULÜBÜ VE FUTBOLCULAR KENDÝ ARALARINDA PARA TOPLAYIP SOMALÝ'YE KIZILAY VASITASIYLA YARDIM YOLLAYACAK. BEÞÝKTAÞ kulübünün, Somali'de yaþanan açlýk ve kýtlýk sefaletine duyarsýz kalmayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn çaðrýsýný destekleme kararý aldýðý ifade edildi. Buna göre, Beþiktaþ kulübü ve futbolcular kendi aralarýnda para toplayýp Somali'ye Kýzýlay vasýtasýyla yardým yollayacak. Beþiktaþ ayrýca, bugün oynanacak Otelul Galati maçýna yetiþmesi durumunda ''Somali'yi unutmayalým'' yazýlý pankart ile çýkacak. OTELUL ÝLE HAZIRLIK MAÇI BUGÜN Yeni sezon hazýrlýklarýný Hollanda'da sürdüren Beþiktaþ, ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Romanya þampiyonu Otelul Galati ile karþý karþýya gelecek. Beþiktaþ Kulübünden yapýlan açýklamada, Eindhoven yakýnlarýndaki Deurne kasabasýnda bulunan ZSV Deurne Stadý'nda oynanacak mücadelenin TSÝ 18.00'de baþlayacaðý bildirildi. Hollanda'daki ilk hazýrlýk maçýnda Yunanistan'ýn Ergotelis takýmýný 2-1 maðlup eden siyah-beyazlýlar, 9 Aðustos Salý günü Almanya'nýn KFC Uerdingen 05 takýmýyla TSÝ 20.00'de Grotenburg Stadý'nda son hazýrlýk maçýný oynayacak.

Almanya'nýn Borussia Dortmund takýmýnda forma giyerken 17 Nisan'da sað dizinden sakatlanan Nuri, 6 ay süren sakatlýðýnýn ardýndan fiziksel olarak kendini geliþtirmek için 4 Temmuz'da Madrid'e gelerek yeni takýmý Real Madrid'te çalýþmalara erken baþlamýþtý.

Ýspanyol basýný sakatlýðýný þüpheli buluyor

Nuri Þahin niye iyileþmiyor? ÝSPANYOL spor gazeteleri Marca ve As, Real Madrid'in Türk futbolcularýndan Nuri Þahin'in sakatlýðýnýn halen geçmemesinin þüphe uyandýrdýðýný yazdý. AS gazetesi, ''Þahin sýrrý'' baþlýðý altýnda manþetten verdiði haberde, ''Sað dizinden ameliyat oldu ama þimdi sol dizindeki sakatlýktan 25 gündür oynayamýyor. Mourinho, onu Çin'de denemek istiyordu ancak bir dakika bile bunu yapamadý. Nuri'nin sahalara döneceðiyle ilgili açýk bir tarih yok'' deðerlendirmesinde bulundu. Yapýlan yorumlarda, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Nuri'yi Xabi Alonso'nun yedeði olarak gördüðü ileri sürüldü. Marca gazetesi de ''Nuri'nin iyileþme sürecinin öngörülenden daha uzun zaman aldýðýný ve ne zaman oynayacaðýyla ilgili tarih verilmediðini'' ifade etti. KALÝTESÝNÝ GÖSTEREMEDÝÐÝ ÝÇÝN MUTSUZ Türk futbolcunun, ''Real Madrid'e çok þeyler katabileceðinin farkýnda olduðu ancak sezonun en önemli transferlerinden biri olarak gelmesine raðmen henüz kalitesini gösterememekten dolayý biraz mutsuz olduðunu'' yazan Ýspanyol gazetesi, Nuri'ye ''Rahat olmalý'' tavsiyesinde bulundu. Los Angeles'da 12 Temmuz'daki antrenman sýrasýnda sol dizinden sakatlanan ve Real Madrid kulübü tarafýndan iyileþme süreci en fazla 3 hafta olarak gösterilen Nuri Þahin, halen düz koþu yaparak, takýmdan ayrý çalýþýyor.

AYKUT KOCAMAN:

“Takýma katýlanlar da, ayrýlanlar da olacaktýr” FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým ve yöneticileri Metris Cezaevi'nde ziyaret ettiklerinde, Yýldýrým'n kendilerine moral verdiðini söyledi. Aykut Kocaman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenman sonrasý basýn mensuplarýyla sohbet etti. Kendisi ve bazý oyuncularýn Metris Cezaevi'ne ziyaret için gittiklerinin hatýrlatýlmasý üzerine Kocaman, þöyle konuþtu: ''Orada herkes bir kiþiyi görebiliyor. Dört kiþi gittik, hepimiz ayrý bir yöneticimizle görüþtük. Ýnsanýn biraz moralini bozan ve daðýtan bir ortamdý. Orada bulunmak gerekiyor. Genel olarak bu tip durumlarda ziyaret yapýlmasý gerekiyor. Girdiðimiz anda oyuncularý da beni de daðýttý. Orada görmemeliydik. Orada olmamalýydýk. Ben baþkanla görüþtüm. Baþkan bize orada moral verdi.'' AKLIMA BÝLE GELMÝYOR Futbol Federasyonunun kulübe ceza verme ihtimalini düþünüp düþünmediði sorusuna Kocaman, þöyle yanýt verdi: ''Aklýma bile gelmiyor artýk. Hiç aklýmdan bile geçirmiyorum. Bir dönem kafamýzýn içinden geçti. Þu anda böyle bir þey yok. Bütün hazýrlýklarýmýzý 9 Eylül'de baþlayacak Süper Lig ve 13-14 Eylül'deki Þampiyonlar Ligi'ne göre yapýyoruz. Ortama bakarak bu düþüncelerimi söylüyorum. Olmasý gereken ve inandýðým da bu. Bir hafta 10 gün içinde karar verilecek. O kararýn da futbolumuz ve Fenerbahçe için doðru olmasý en büyük dileðim. Þu inanca sahibiz, 9 Eylül'de lig baþlýyor. 9 Eylül'de sahaya çýkacakmýþ gibi hazýrlanýyoruz.'' Kocaman, 15 Aðustos gibi yurt dýþý kampýna gitmeyi planladýklarýný ve 3 hazýrlýk maçý oynamayý hedefledikleri vurguladý. FUTBOLCULAR ÝYÝ GELDÝ Aykut Kocaman, iznin ardýndan futbolcularýn Ýstanbul'a iyi geldiklerini ifade ederek, ''Uzun yýllardýr aðustos ayýnda ilk kez tatil yaptý Türk futbolu. Fenerbahçe daha fazla tatil yaptý. Diðer takýmlar Avrupa kupalarý nedeniyle erken baþladý.

Emenike'nindevam etmesiniisterdim EMENÝKE'NÝN Spartak Moskova takýmýna transfer olmasý konusuna da deðinen Kocaman, þöyle devam etti: 'Emenike, bir yabancý oyuncu için yabancý bir ülkede yaþamasýný düþünmediði bir olayla karþýlaþtý. Yaþadýðý günler de her insan evladý için çok kolay hazmedilecek bir durum deðil. Bunun etkisinde kaldý. Bununla beraber yaþadýðýmýz olaylarýn getirdiði bir durum var. Fenerbahçe'nin de ihtiyaçlarý var. Bu iki unsur bir araya geldi ve Emenike'nin transferi gerçekleþti. Emenike, en çok istediðim futbolculardandý. Devam etmesini isterdim.''

Bizim 5 haftalýk periyodumuz var. Futbolcular iyi bir þekilde geldi. Bazýlarý milli takýma gitti. 11-12'sinden itibaren tam takým olarak bir araya geleceðiz. Hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel olarak hazýr olacaðýmýzý düþünüyoruz'' ifadesini

kullandý. Ýstikrarý oluþturmanýn zor, korumanýn daha da zor olduðunu anlatan Kocaman, ''Çok sýkýntýlý bir periyodun ardýndan düzelen bir takým haline geldik. Ýstediðimize yakýn transfer hamlesini yaptýk. Her þey yolunda görünürken, bir anda her þey silbaþtan oldu. Þimdi tekrar tekrar yaralarýmýzý onarýp býraktýðýmýz yere doðru gidiyoruz'' dedi. YÜKSEK ÞÝDDETTE OLACAK Aykut Kocaman, Süper Lig'in kalitesinin geçen yýllara göre daha da artacaðýna iþaret ederek, ''Bizim için iki güçlü platform olacak. Süper Lig geçen senelere göre çok daha yüksek þiddette olacak. Galatasaray atýlým yaptý, Beþiktaþ iyi, Trabzonspor, Bursaspor, Gaziantepspor iyi takýmlar kurdu. Ayrýca Þampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ýki sert platformda yer alacaðýz. Ýç dünyamýzý toparladýktan sonra yüzümüzü dýþarýya çevireceðiz'' diye konuþtu. Sözleþmesiyle ilgili bir soruya da teknik direktör Aykut Kocaman, ''Ben istendiðim sürece burada olacaðýmý söyledim. Fenerbahçe bana ihtiyaç duyduðu sürece buradayým'' diye cevap verdi. MUHABÝRLERE ANLAYIÞLI OLUN Aykut Kocaman, sarý-lacivertli taraftarlarýn Fenerbahçe muhabirlerine yönelik tepkilerine iliþkin ise þunlarý söyledi: ''Medyada art niyetli haberler yapanlar vardý, sadece haber yapanlar vardý. Fenerbahçe taraftarlarýnýn saðduyulu davranacaklarýna inanýyorum. Fenerbahçe taraftarý yasal platformlar içinde tepki verebilir, ancak bu tepkinin muhabirlere yönelmesi doðru deðil. Artýk aklýn duygularýn önüne geçtiði bir sürece geçtik. Taraftarýmýza bu konuda, özellikle muhabirlere karþý anlayýþlý olmalarý gerektiðini söylüyorum.'' Kocaman, yeni transfer olup olmayacaðý sorusunu, ''Önümüzdeki günler berrak bir hale geldiði gün yüzümüzü dýþarýya çevireceðiz. Þu ana kadar yüzümüz içimize dönüktü. Berraklaþma olunca yüzümüzü dýþarýya çevireceðiz. Takýma katýlanlar da ayrýlanlar da olacaktýr'' diye cevapladý.

F.BAHÇELÝFUTBOLCULAR SALONDAKUVVETÇALIÞIYOR FENERBAHÇE Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýklarýný yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenmanýn ilk bölümünde futbolcular salonda çalýþ-

tý. Salonda yaklaþýk 1 saat süren kuvvet çalýþmalarý yapan futbolcular daha sonra sahada pas çalýþmasý ve yarý sahada çift kale maçla idmaný tamamladý. Antrenmana milli takým kamplarýnda bulunan futbolcular, rahatsýzlýðý olan Orhan ile

Amerika Kupasý maçlarý sonrasý izin verilen Andre Santos ve Diego Lugano katýlmadý. Bu arada, kaleciler Volkan ve Mert'in milli takým kampýnda bulunmalarý nedeniyle antrenmana altyapý kalecisi Erten Ersu da alýndý.

13

Galatasaray'dan belge açýklamasý ''GALATASARAY KULÜBÜ YETKÝLÝLERÝ, EMNÝYET GÜÇLERÝ VE YARGI MENSUPLARIYLA TAM BÝR ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝÇERÝSÝNDEDÝR. ÝSTENEN BELGELERE EK OLARAK, BAZI BAÞKA BELGELER DE TALEP EDÝLMÝÞTÝR. EMNÝYET GÜÇLERÝ VE SAYIN SAVCILIÐIN ÝÞ YÜKÜNÜ AZALTMAK MAKSADIYLA VE YARGIYA OLAN SAYGININ BÝR GEREÐÝ OLARAK BELGELER YABANCI DÝLDEKÝ ORJÝNALLERÝNÝN YANI SIRA TÜRKÇE TERCÜMELERÝYLE SUNULACAKTIR'.' GALATASARAY Kulübü, kulüp yetkililerinin emniyet güçleri ve yargý mensuplarýyla tam bir iþbirliði içinde olduðunu, istenen belgelere ek olarak, bazý baþka belgelerin de talep edildiðini açýkladý. Kulübün internet sitesinde yapýlan açýklamada, çeþitli yayýn organlarýnda Galatasaray Kulübü'nden istenen bazý belgelerin bulunamadýðý ve bu sebeple emniyet görevlilerine temin edilemediði yönünde asýlsýz haberler yer aldýðý belirtilerek, þu görüþlere yer verildi:''Galatasaray Spor Kulübü yetkilileri dün de ifade edildiði gibi, emniyet güçleri ve yargý mensuplarýyla tam bir iþbirliði içerisindedir. Dün istenen belgelere ek olarak, bugün bazý baþka belgeler de talep edilmiþtir. Söz konusu taleple ilgili Galatasaray Spor Kulübü, her türlü özeni göstererek elde olan Türkçe ve yabancý dildeki tüm belgeleri tasnif etmekte ve yabancý dilde olanlarý yeminli tercümanlar vasýtasýyla tercüme ettirmektedir. Emniyet güçleri ve sayýn savcýlýðýn iþ yükünü azaltmak maksadýyla ve yargýya olan saygýnýn bir gereði olarak belgeler, yabancý dildeki orjinallerinin yaný sýra Türkçe tercümeleriyle sunulacaktýr. SPOR MEDYASI UYARILDI Bu itibarla, Galatasaray Spor Kulübü'nün talep edilen belgelerdeki eksiklikten dolayý bir gecikmesi veya noksanlýðý bulunmamaktadýr. Yürütülen bu süreçte basýn ve yayýn organlarýnýn kulübümüzü itham edebilecek nitelikte yaptýðý yayýnlara bir son vermesi ve hukuka tam olarak uygun hareket eden ve hatta benimsemiþ olduðu etik deðerler gereði mecbur olmamasýna raðmen her türlü belge ve bilgiyi paylaþan kulübümüze saygý göstermeleri önemle rica olunur.''

Adidas Ýstanbul Cup biletleri satýþa çýktý BU yýl 24-25 Aðustos'ta Ýstanbul'da düzenlenecek ''Adidas Ýstanbul Cup 2'' basketbol turnuvasýnýn biletleri satýþa çýkarýldý. Basketbol Federasyonundan alýnan bilgiye göre, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek ve A Milli Basketbol Takýmý'nýn yaný sýra, Ukrayna, Karadað ve Yeni Zelanda'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek turnuvanýn biletleri günlük 2 maç için 10, 20 ve 30 liradan Biletix'ten satýþa sunuldu. Biletix üzerinden yapýlacak olan satýþlarda hizmet bedeli de bilet fiyatlarýnýn üzerine eklenecek. 2010 Dünya Þampiyonasý ikincisi Türkiye A Milli Basketbol Takýmý'ný, 2011 Avrupa Þampiyonasý öncesinde katýlacaðý son hazýrlýk turnuvasý olan Adidas Ýstanbul Cup 2'de izlemek isteyen basketbolseverler biletleri 2 günlük kombine olarak, yüzde 25 daha ucuza satýn alabilecekler. Turnuvanýn maç programý þöyle: 24 Aðustos Çarþamba: 18.30 Ukrayna-Karadað, 21.00 Türkiye-Yeni Zelanda, 25 Aðustos Perþembe: 18.30 Üçüncülük maçý (Ýlk günün maðluplarý arasýnda) 21.00 Final (Ýlk günün galipleri arasýnda).

Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, " Anderlecht önünde bu turu geçecek güçteyiz" dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN

Bursaspor tur endiþesi taþýmýyor BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðurul Saðlam, UEFA Avrupa Ligi play off maçýnda karþýlaþacaklarý Belçika temsilcisi Anderlecht'i yenebilecek güçte olduklarýný söyledi. Baþarýlý teknik adam, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eþleþmelerini ardýndan camiaya umut verdi. Anderlecht takýmýný geçtiðimiz sezon 4 - 5 kez izlediðini dile getiren Saðlam, "Bursaspor bu turu geçecek güçtedir." dedi. Genç çalýþtýrýcý, þu deðerlendirmede bulundu: "Daha iyisi Rosenborg ve Dinamo Bükreþ, daha kötüsü ise AS Roma ve Paris Saint Germain olurdu. Tam ortadaki takýmý çektik. Umutlu olduðumu açýkça belirtebilirim. Bu süreçte 1-2 takviyede yapýp gücümüzü artýrýrsak bizim açýmýzdan çok daha iyi olur. Önümüzde kýsa bir süre var. Rakip hakkýndaki son bilgileri toplamaya baþladýk. Ýlk maçta istediðmiz sonucu elde ederek deplasmandaki iþimizi kolaylaþtýrmak istiyoruz."


14

7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Y

SPOR

BÝLBAO TRABZON'DAN ÇEKÝNÝYOR UEFA AVRUPA LÝGÝ PLAY OFF'UNDA TRABZONSPOR-ATHLETÝC BÝLBAO EÞLEÞMESÝNÝ DEÐERLENDÝREN BÝLBAO'LU FUTBOLCULAR, ''KARÞILAÞABÝLECEÐÝMÝZ TAKIMLAR ARASINDA EN GÜÇLÜSÜ TRABZONSPOR'DU" DEDÝLER. UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Trabzonspor ile eþleþen Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmýndaki futbolcular, ''Karþýlaþabileceðimiz takýmlar arasýnda en güçlüsü Trabzonspor'du'' deðerlendirmesinde bulundu. Athletic Bilbao'nun resmi internet sitesinde futbolcularýn yorumlarýna yer verildi. Kaleci Gor ka Ý ra i zoz, ''En zo ru ve en güç lü sü Trabzonspor'du. Kuranýn pozitif yaný ise ikinci maçýn evimizde oynanacak olmasý. Ýs tanbul'daki ilk maçta iyi bir sonuç alýp evi-

mize gelmek istiyoruz'' dedi. Trabzonspor'un ''Herkesin tanýdýðý, zor bir takým'' olduðunu belirten Javi Martinez de, ''Zokora gibi önemli, takýmýn motoru olan bir oyuncuya sahipler. Olabilecek en zorlu takýmlardan biri denk geldi ama yapacak birþey yok turu geçmeye çalýþacaðýz'' ifadelerini kullandý. Martinez, Trabzonspor ile oynayacaklarý iki maçýn da ''büyük maçlar'' olacaðýný, ilk maçýn nerede oynanacaðýnýn kendisi için önemli olmadýðýný belirtti. Athleticli Markel

Susaeta, ''Trabzonspor güçlü bir takým ama biz hazýrýz. Ýkinci maçýn burada oynanmasý iyi. Taraftarýmýzýn desteði önemli olacak'' deðerlendirmesini yaptý. David Lopez de ''Trabzonspor karþýlaþabileceðimiz en zorlu takýmlardan biri ve iyi futbolculara sahip. Daha önceden tanýdýðýmýz bir kulüp. Ama önemli olan onlar deðil biziz. Ýkinci maçýn evimizde oynanmasý avantaj çünkü ilk maçta rakibi tanýyacaksýn ve ikinci maçta taraftarýnýn da desteðini yanýnda alacaksýn'' dedi.

Ronaldinho millî görev bekliyor Hukukçular8 Birliði Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Kýlýçkaya þike olaylarýný deðerlendirdi.

KÜME DÜÞÜRME KARARI ÇOK AÐIR BÝR CEZA OLUR HUKUKÇULAR Birliði Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Kýlýçkaya, sporda þike ve teþvikin tartýþýldýðý arka arkaya operasyonlarýn yapýldýðýný belirterek, “Sporda suç iþleyen her kim olursa olsun en aðýr þekilde cezalandýrýlmalýdýr. Ancak Spor Kulüpleri, Sporda Þiddet Ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. Maddesinin 7. fýkrasýnda belirtilen para cezalarýndan baþka ceza ile kesinlikle cezalandýrýlmamalýdýr” dedi. SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN Futbolda suç iþleyenleri belirlerken çok geniþ yorumlardan kaçýnýlmasý, dar yorum yapýlmasý gerektiðini söyleyen Kýlýçkaya, “Bu durum biraz da siyasi partiler yasasý gibi deðerlendirilmelidir. Bu günkü siyasi partiler yasasýnda parti suç iþlemenin odaðý olduysa kapatýlýrken ve bu durum dahi tartýþýlmaktadýr. Partiler kapatýlmasýn sadece suç iþleyen yöneticiler cezalandýrýlsýn gö rü þü da ha ön pla na çýk mak ta dýr. Futbol takýmlarý da bir yönüyle siyasi partilere benzemektedir ve onlarýn da ayný þekilde hayran kitleleri üyeleri vardýr. Bu takýmlarýn yöneticileri vardýr. Yöneticiler suç iþledikleri zaman en aðýr þekilde cezalandýrýlacaklarýna yönelik 14 Nisan 2011 tarihinde resmi gaze-

tede yayýnlanan ‘Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun’ yeterlidir. Bu kanundaki hükümler Batý ülkelerindeki cezalardan daha aðýr cezalar içermektedir” diye konuþtu. KAMU VÝCDANINI ZEDELER Yöneticilerin veya baþkalarýnýn iþledik le ri suç lar dan do la yý ku lüp le rin cezalandýrýlmasýnýn kamu vicdanlarýný zedelediði gibi o kulüplerde top oynayan futbolcularýn, takýmýn taraftarlarýnýn cezalandýrýlmalarý anlamýna geleceðini söyleyen Sinan Kýlýçkaya, “Bu durum ise hukuken evrensel ilkesi olan “Suçlarýn Þahsiliði Ýlkesi “ ile bað daþ maz. Fut bol cu lar o lay lar dan habersiz maça çýkýp güçlerinin yetti ðin ce oy na mýþ lar dýr. Bu na rað men kulübe ceza verilerek bir alt lige dü þürülmesi en fazla o takýmýn futbolcularý ile taraftarýný cezalandýracaktýr. Bu iki kesimde suçsuzdur.Sýrf þahýslarýn iþlediði suçlardan dolayý kulüplerin cezalandýrýlýp bir alt lige düþürülmelerini savunmak kötü niyetlilere de fýrsat verebilir. Sýrf yönetimle anlaþamayan bir yönetici veya takýmla anlaþamayan bir futbolcu teþvik veya þike yapýp kulübü bir alt lige düþürebilir” dedi. Ahmet Terzi / Ankara

MÝLAN'DAN geçen sezon Brezilya'nýn Flamengo ta kýmýna transfer olan Ronal din ho (31), ye ni den Brezilya Milli Takýmýna çaðrýlmayý bekliyor. Ronaldinho, Brezilya basýnýna yap tý ðý a çýk la ma da, Flamengo'da elinden geleni yapmayý amaçladýðýný ve Brezilya Milli Takýmý Teknik Direktörü Mano Menezes'in kendisine ihtiyaç duymasý halinde, gö re ve ha zýr ol du ðu nu belirtti. Brezilya Milli Taký mý'nda son o la rak 2010'un ka sým a yýn da forma giyen Ronaldinho, ''Kendimi fiziksel açýdan iyi hissediyorum. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupasý'na kadar çok þey deðiþebilir, ancak Brezilya'ya yardýmcý olmak için seviyemi koruyacaðýmý sanýyorum'' dedi. Ronaldinho, Paris Sa int Germain ve Barcelona'da for ma giy dik ten son ra 2008'de Mi lan'a transfer olmuþ, geçen yýl a ra trans fer de Fla men go'ya gitmiþti.


Y Onlar hiç Kur’ân’ý okuyup düþünmezler mi? Eðer o Kur’an, Allah’tan baþkasý tarafýndan gönderilmiþ olsaydý, elbette onda pek çok tezatlar bulacaklardý. (Nisâ/4:82)

Kim inanarak ve sevabýný ancak Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr. (Ýbni Mâce, Sýyâm: 2)

Derleyen: ORHAN GÜLER

7 RAMAZAN 1432 / 7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Tohum benzetmesi

o:

t

ACBÜ’Z-ZENEB Dr. BAHRÝ TAYRAN 1.2. ACBÜ’Z–ZENEB “BAKLA” VE “HARDAL TOHUMU” GÝBÝDÝR

u baþlýk altýnda iki hadis kaynaðýndaki ifadeleri görelim:

B

“Semadan su inecek, bakla biter gibi bitecekler.” (Sahih-i Müslim Fiten / 2955–141) “Hardal tohumu gibi ki, ondan nebat (bitki) gibi bitirileceksiniz.” (Ahmed ibn Hanbel, Müsned /10800) Bu iki hadisten birincisinde “acbü’z-zeneb” bakliyatlar diye bilinen ve tohumlarý insanlarýn beslenmesinde büyük yer tutan bir bitkiye benzetilir, diðerinde ise hardal tohumu olarak ifade edilmiþtir. Böylece ikisini birleþtirerek “Semadan su inecek, baklanýn ve hardal tohumunun sürgün verip bitmeleri gibi insanlar mezarlarýndan çýkacaklardýr” mesajýnýn verildiði açýktýr. Semadan (atmosferden) su inmesi ile kurulan iliþki de çok önemli ipuçlarý vermektedir. Kýyamet kopmasý sýrasýnda “denizler ateþlendiði vakit” (Tekvir 81/6) âyetinden dünyadaki bütün su kütlesinin buharlaþýp atmosfere çýkacaðý anlaþýlmaktadýr. Ýþte bu su, yeryüzüne gelmiþ bütün insanlarýn kabirlerden ikinci yaratýlýþla tekrar çýkmalarý sýrasýnda “Semadan su inecek” ifadesiyle ortaya konmuþtur. Ýnsan vücudunun % 61’ini teþkil eden su oraný bu yaratýlýþta da geçerlidir. Kýyamet koparken dað ve deniz çukurlarýnýn birleþmesiyle dümdüz

olacaðý ifade edilen dünyamýzýn (Ýnþikak: 84/3) mezarlarýndan insanlar semadan suyun yaðmasýyla yine iki kademeli biyolojik yaratýlýþla yeniden yaratýlacaklardýr. Ýnsanlar cisim ve ruhlarýyla beraber bu dünyada olduðu gibi aynen iade edileceði için burada bir hesaplama yapabiliriz. Yüz milyar insanýn tekrar yaratýlacaðýný ve ortalama 65 kg’lýk bir vücut yapýsýna sahip olacaklarýný varsayalým. Ýnsanýn 41 kg su ve 24 kg hücreden oluþan organik yapýlanmaya sahip olduðunu biliyoruz. Buna göre yüz milyar insanýn yaratýlýþýndaki toplam su miktarý 4,1 tril yon kg (4,1x1012) o la cak týr. Bunlarý daha anlaþýlýr hale getirelim. 4,1 trilyon kg su, 200 km bo yunda 5 km eninde ve sadece 4,1 metre derinliðinde bir kanalýn içindeki su miktarý demektir. Bu su dünyadan 30 dakikada buharlaþan veya bütün dünya nehirlerinin 1,5 saatte denizlere akýttýðý miktardýr. Her bir insan için 24 kg organik ve i nor ga nik mad de ge rek ti ðin den, 100 milyar insan için 2,4 trilyon kg (2,4 milyar ton) demektir. Bu ise Türkiye’nin 120 yýlda veya dünyanýn 4 yýlda ürettiði buðday miktarýna denktir. “Acbü’z–zeneb” bu durumda elementlerden tohum seviyesine kadar ulaþmýþ birinci kademe yaratýlýþý ifade etmektedir.

Fo

N HA

Akýl nuru-2

A AY

K

AK

NUR ÂYETÝNÝN TEFSÝRÝ M.ALÝ KAYA

ER

klý yanýltan, yanlýþ ve eksik bilgiler, hayaller, vehimler ve batýl inançlardýr. Aklýn korunmasý da doðru bilgi kaynaklarýnýn olmasý, aklýn doðru inançlarla batýl düþüncelerden, vehim ve hayallerden korunmasý ile olur. Allah’ýn vahiyle insanlarý doðru inanca sevk etmesinin en büyük hikmeti budur. Ahirette ise göz her þeyi bütün çýplaklýðý ile görür ve akýl yanýlgýlarýn tamamýndan kurtulur. Akýllýlar her ne kadar görme özelliðine sahip olsalar da, görülecek þeyler herkese göre tek düz deðildir. Beþ duyu ile idrak edilen “zarurî ve temel bilgilerden” yola çýkarak “bilinenden bilinmeyene kýyas yoluyla” pek çok izafî gerçekleri ve bilinmesi gerekenleri çýkarabilir. Bazý bilgiler de akýlda zarurî olarak vardýr. Akla göre “Bir þey hem var, hem yok olmaz.”, “Bütün parçalarýndan büyüktür.”, “Bir söz, hem doðru hem yanlýþ olmaz.” Aklî bilgiler “vacip, caiz/mümkün, muhal ve safsata/mu hayyelat” gibi nevilere ayrýlýr. Vacip, zarurî bilgilerdir ki onun varlýðý zarurîdir. Allah’ýn varlýðý zarurî, yani vacip olduðu için Allah’a “Vacibu’l-Vücud” denir. Eþyanýn varlýðý ve yokluðu müsavidir ve ancak Allah’ýn yaratmasý iledir. Bu sebeple varlýðýn þöyle veya böyle olmasý zarurî deðil caiz ve mümkündür. Eserin bulunup ustasýnýn bulunmamasý ise muhaldir; yani imkânsýzdýr. Bu sebeple kâinatýn tesadüfen ortaya çýkmasý ve sebeplerin kendiliðinden zuhuru muhaldir. Akýl bunu kabul edemez. “Allah’ýn aciz olmasý, bir olan Allah’tan baþka yaratýcýnýn bulunmasý ve Allah’ýn kendisinden daha büyük bir varlýðý yaratmasý” gibi önermeler ve düþünceler ise hayal mahsulü olup gerçekle ilgisi olmayan “safsata” bilgiler kýsmýna girmektedir. Bu anlattýðýmýz bilgiler “nazarî” yani teorik bilgilerdir. Aklî bilgilerin ilim olmasý için “hakikate uygun” olmasý ve gerçeðin bilgisi olmasý gerekir. Gerçeðe uygun olmayan bilgiler ancak malûmat kabilindendir ki bunlara ilim dilinde “önerme” ve “teori” adý verilir. Bu bilgiler ancak ispat edilebilir ve doðruluðu ispatlanýrsa “kanun” ve “ilim” adýný alýrlar. Yüce Allah insan aklýný sapmaktan ve safsataya düþmekten korumak için gerçeðin bilgisi olan “vahiy” ile desteklemiþtir. Vahyin getirdiði “Ýlim ve Hikmet” ile akýl intibaha gelir ve safsatadan kurtulur. Akýl, vahyin getirdiði “hikmet” nuru ile bilfiil görür gibi olur. Bu bilgi daha sonra “aklý ikna” ve “kalbi tatmin” ederek “imana” dönüþür. Ýman ise “kesin bilgi ve içinde þüphe bulunmayan inançtýr.” Ýmam-ý Gazali (ra) demiþtir ki “Akýl göze ve vahiy güneþin ýþýðýna benzer. Iþýk olmasa göz göremez.” Bu sebeple güneþin ýþýðýna “Nur” dendiði gibi, “Vahye” de “Nur” denilmiþtir. Yüce Allah Kur’ân-ý Kerim’de “Resule indirdiðimiz Nura iman edin” (Tegabün, 64:8) ferman eder. Yine Kur’ân-ý Kerim akýl için “burhan/delil” der. Akýl, burhan dediðimiz deliller vasýtasý ile gerçeði görür ve doðru olaný seçip idrak eder. Bu sebeple yüce Allah “Rabbinizden size burhan ve apaçýk bir nur gelmiþtir” (Nisa, 4:174) buyurur.

A

Þimdi, çiçeklere, meyvelere bak. Bunlarýn gülümsemeleri ve tatlarý ve güzellikleri ve nakýþlarý ve koku vermeleri bir Sâni-i Kerîmin, bir Mün'im-i Rahîmin sofrasýnda birer tarife, birer dâvetnâme hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrý ayrý tarife ve dâvetnâme olarak verilmiþtir. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler

Rabbime þikâyet ederim! HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN

aklaþýk beþ yaþýndaki kýz çocuðuyla babasý camiye gidiyorlar. Minik kýzýmýz minbere çýkýyor, etrafý seyrediyor. Kýz çocuðunu minberde gören cami imamý kýzgýn bir þekilde minik kýzýmýza bakarak sert bir þekilde “Bu kýz çocuðunun ne iþi var camide?” diye baðýrýyor. Minik kýzýmýz gayet masum bir bakýþla öfkeli imama cevabý yapýþtýrýyor: “Seni Rabbime þikâyet ederim.”

Y


Y 7 RAMAZAN 1432 7 AÐUSTOS 2011 PAZAR

Ey Müheymin-i Rahman! Hacýlarýn haclarýný, kurban kesenlerin kurbanlarýný, oruç tutanlarýn oruçlarýný, namaz kýlanlarýn namazlarýný kabul buyur! Ýbadetlerimizi rýzana vesile kýl! Duâlarýmýzý ve ibadetlerimizi ucbdan, riyadan, fahrden, kibirden, gururdan, þirk-i hafîden ve her türlü kirlerden halâs eyle! Bizi Cehennem azabýndan azad eyle! Bizi Cennetine vasýl eyle! Âmin!

Temel, Ramazan ayýnda Ýdris’in harýl harýl çalýþtýðýný görünce: “Ula Ýdrus, sen hep iþler den kaytereydun, þimdi sana ne oldi da böyle harul harul çalýþeysun?” der. Ýdrus da: “Ula Temel, ahiret ticareti yapeyrum, cennete azuk hazýrleyrum, bilmey misun?” der.

SEMA CEYHAN

SÜLEYMAN KÖSMENE

“Vakt-i salâ, hazýr olun ey mü’minler!”

Sahur ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN

ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI

ye mek ler den ýs mar la ya rak ve yâ zey tin-pey nir-do ma tes tü rün den hafif yiyeceklerle karýnlarýný doyuEKREM KILIÇ rurlardý. Çocukken, lokantada piþen kuru fasulyeli pilavý ne kadar gü nün ül ke sin de ses siz li ði severdim. Sanki, evde böylesi piþbozacak çok az âlet vardý. Bu mezdi! Baðdan kasabaya geldiðim bakýmdan, memleketin bügün ler de, ýr mak ký yý sýn da yü zen yük bir bölümünde, bugünkü gibi çocuklarla birlikte, sýcak fýrýn ekgürültü hâkim deðildi. Kasabamýz, meði ile bakkaldan alýnan kâðýt küözellikle yazýn sýcaðýnýn yoðunlaþtýlah içindeki sele zeytinini bir aðaç ðý günlerde daha da sessizleþirdi. dibinde ne büyük iþtahla yerdik! Uzaklarda konuþan iki kiþinin sesi, Namaz vakitlerine yarým saat kaakan ýrmaðýn þýrýltýsý, dönen su dola, çarþýda bir ihtiyar dolaþýr, bugün labýnýn gýcýrtýsý, kapanan bir kapýbi le ku lak la rým da yan ký la nan bir nýn gürültüsü, uçan bir sineðin výses le: “Vakt-i sa lâ, ha zýr o lun ey zýltýsý arada sessizliði bozar; sonra mü’minler!” diye baðýrýrdý. Bu îkaz her yer eski sükûnuna kavuþurdu. üzerine, namaz kýlan þahýslar, abMahallelerde evlerin çoðu boþal dest tazelemek için ya ýrmak kýyýmýþ gi biy di. Ba ða gö çe me yen ler, yakýnlardaki bostanlara ve tarlalara sýn da bu lu nan u mû mî he lâ ya gi gitmiþ olurlardý. Yabancýlarýn ekse - derler veyâ çarþýnýn orta yerindeki rîsi memurlardý. Onlar da, yaz tatili çeþmeden doldurduklarý ibrikleri için memleketlerine giderlerdi. So- ile dükkânlarýnýn önünde abdest a lýr lar dý. Na maz sý ra sýn da dük kaklarda pek kimse bulunmazdý. Kasabanýn tek canlý yeri, çarþýsý i- kân da ka la cak u fak ço cuk fi lan di. Bir caddeden ibâret olan ve sâ- yoksa, kepengi indirmek ve dük kin sâkin akan ýrmaða paralel ola- kâný kapamak yerine, sâhibinin irak uzanan bu çarþýnýn iki tarafýnda çeride olmadýðýný belirtmek üzesýralanmýþ dükkânlar, çevre halký- re, giriþin orta yerine bir sandalye nýn ihtiyâcýný görecek durumdaydý. konur du. E zan bitin ce, acele aEv le ri bað da o lan er kek ler, öð le dýmlarla câmiye gidenler, görevlevakitleri ya fýrýnda pide yaptýrarak, rini yaptýktan sonra, yine acele aya mevcut iki lokantadan birindeki dýmlarla iþlerine dönerlerdi.

O

ahur denilince akla hemen, baþta Ramazan olmak üzere oruç tutma fiili gelir. Bu da çok güzel bir þeâirdir ki, hem de çok kuvvetlidir ve ibadettir. “Sahur” kelimesinin kökü, “seher”e dayanmaktadýr. Seher vakti malûmunuz, güneþ doðmadan önce, imsak vaktine yakýn bir zaman dilimidir. Ve çok da faziletli bir vakittir. Ýþte bu vakitte yenilen yemeðe de “sahur yemeði” denilir. Sahurun bizim kültürümüzde ayrý bir özelliði vardýr. Sadece oruç tutan Müslümanlarýn uykudan, daha doðrusu uykunun en tatlý yerinden kalkarak, Allah rýzasý için tutacaklarý oruçlarý için yemek yedikleri vakittir. Diðer din mensublarýnýn da oruç tuttuklarýný, fakat onlarýn sahura kalkmadýklarýný söyleyen Peygamberimiz (asm), aramýzdaki farkýn bu olduðunu söyleyerek, onlara muhalefet etmek için, sahura kalkmayý çok teþvik etmiþtir. Yine baþka bir hadis-i þeriflerinde, sahura kalkmamýzý ve sahurda bereket olduðunu bildirmektedir. Onun için, sahura kalkmayý ihmal etmemelidir. Bir bardak su, süt dahi olsa içilerek, bu sünnet yerine getirilmelidir. Oruç tutmanýn baþlangýç vakti olan sahur, imsaktan önce baþlar ve imsak vaktinin girmesiyle biter. Daha önceleri burada tatbik edilen 15-20 dakikalýk bir temkin vakti vardý ki o zaman, imsaktan 15-20 dakika önce yeme-içme fiili kesilirdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bu hususta yaptýðý bir tatbikatla bu

S

vakit ayarlanmýþ ve normalde takvimlerde (Diyanet esaslý takvimler tabiî. Hâlâ Diyanet’e tâbî olmayan takvimler de var) yazan imsak vakti ile baþlar. Bunun saðlamlaþtýrýlmasý için diyanet, camilerde Ramazan ayýna has olarak, sabah ezanýný da, imsakýn girmesiyle okutmaktadýr ve minarelerde yanan kandiller de o vakitte söndürülmektedir. Bizim kültürümüzde maalesef oruç tutmak, nefsi terbiye etmenin aksine biraz nefsi þýmartma olarak yapýlmaktadýr, iftar ve sahurlarda yenilen acaib ve çeþitli yemeklerle. Eski insanlar sahurda; börek, çörek, çorba, pilav, hoþaf v.s gibi aðýr yemekler yer ler di. (Bu ra da ye ni len pi lav la a lâ ka lý “temcid pilavý” tabirini de Allah nasip ederse, “temcid”de anlatacaðýz.) Bizim selâmetlik peder de çocukluðumuzda, bu þekilde sahur yemeklerini rahmetli valideme hazýrlatýrdý. Daha sonralarý biz genç olduktan sonra bu iþi hafifletip, kahvaltý tarzýnda bir sahur sofrasýný baþlattýrdýk ve rahmetli anacýðým bu iþe çok memnun olmuþtu. Kahvaltý tarzýnda sahur yemeði yiyenlerin de bildiði gibi, gerçekten de bu iþ hem çok kolay ve vakit almýyor ve hem de gündüz tutulacak oruçta çok rahatlýk saðlamaktadýr. Zaten, Cenâb-ý Hakk’ýn taahhüdünde olan oruçta pek açlýk sýkýntýsý çekilmez. Aç kal mayayým zannýyla çok yiyen insanýn daha çok acýktýðý bilinen bir þeydir. Sahur yemeðinin hazýrlanmasýnda hanýmlarýmýza yardýmcý olmalýyýz. Meselâ, aile fertleri yatarken biraz erken kalkar, çayý demler ve ondan sonra da onlarý kaldýrýrým. Bir de sevabý çok ve faziletli olan bu ayda, sahura biraz daha erken, meselâ imsaktan bir-bir buçuk saat önce kalkýlýrsa, rahatlýkla gece teheccüd namazý ve diðer ibadetler de yapýlabilir.

Bereket kapýsý RAMAZAN’DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM ir çiftçinin en büyük emeli ve isteði, tarlasýndan daha fazla ürün elde etmektir. Bunun için gece gündüz çalýþýr. Hasat zamaný geldiðinde ise, bu çalýþmasýnýn karþýlýðýný almak ister. Tarlasýnda bire on ürün aldýðý zaman sevinir. Bazen de rahmet bol yaðar, bire yirmi alýr. O zaman sevinci ikiye katlanýr. Dünya da ahiretin bir tarlasýdýr. Ýnsan burada ektiði sevap tohumlarýnýn semeresini ahiret âleminde hasat edecektir. Ahiret tarlasýnýn verimi, her zaman ayný olmaz. Bazý zaman dilimlerinde bir sevap on semere verirken, bazý zamanlarda bire yüz, bazen de bire bin verdiði olur. Ramazan ayýnda ise, bu artýþ on bine, Kadir Gecesinde ise otuz bine kadar çýkar. Yani bir güzel amel iþleyen insan, bunun otuz bin katý bir sevapla karþýlýk görür. Meselâ, Kadir Gecesinde Kur’ân okuyan bir mü’min, okuduðu her harf için otuz bin sevap kazanabilir. Yani Rabbimiz o gecede kulunun bir amelini otuz bine çýkarýr. Böylece bir gecelik ömür, seksen yýllýk bir ömür kazandýrabilir. Ramazan, amellerin kesreti ile sevaplarý bereketlendirir. Ýktisat ve þükürler rýzký bereketlendirir. Bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesiyle ömrü bereketlendirir. Bu kadar bereketli bir kapý açýlmýþ bizleri beklerken, o kapýdan içeri girmeyenlerin kaybettikleri bu hadde hesaba gelmeyen kazançlarýn yerini hangi dünya malý doldurur acaba?

B

07 Ağustos 2011  

Yeni Asya'nın 7 Ağustos 2011 baskısı

Advertisement