Page 1

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

15 TEMMUZ 2011 CUMA/ 75 Kr

SAYI: 14.867

www.yeniasya.com.tr

KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR

NATO KATLÝAMI

ABD negatif izlemeye alýndý uUluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Moody’s, dünyanýn en büyük ekonomisi ABD’nin ‘’AAA’’ olan kredi notunu muhtemel bir indirim için ‘’negatif’’ izlemeye aldý. Moody's, Beyaz Saray ve Kongre arasýnda ülkenin yasal borçlanma limitinin arttýrýlmasý konusunda önümüzdeki birkaç hafta içinde uzlaþmaya varýlamamasý ve hükümetin ödemelerini yapamamasý halinde ABD’nin ‘’AAA’’ olan kredi notunun düþürülebileceði uyarýsýnda bulundu. Haberi sayfa 11’de

TRABLUS’U HAVAYA UÇURACAK

Kaddafi’den intihar eylemi tehdidi uRusya Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev’in özel temsilcisi Mihail Margelov, Libya lideri Kaddafi’nin, isyancýlarýn baþkent Trablus’u kuþatmalarý durumunda intihar eylem planýný devreye sokacaðýný söyledi. Margelov, Libya Baþbakanýnýn kendisine “Eðer isyancýlar baþkenti kuþatýrsa, füzeler ve diðer araçlarla onlarý havaya uçuracaðýz” dediðini aktardý. Haberi sayfa 7’de El yapýmý bomba ve intihar saldýrýlarýnýn sivillerin yüzde 49’unun ölmesi ve yaralanmasýna neden olduðunun belirtildiði açýklamada, 368 sivilin öldüðü Mayýs’ýn bu yýlki en kanlý ay olduðuna dikkat çekildi.

YILIN ÝLK 6 AYINDA 1462 SÝVÝLÝN ÖLDÜRÜLDÜÐÜ AFGANÝSTAN’DA SÝVÝLLERÝ VURMAYA DEVAM EDEN NATO, SON OLARAK BÝRÝ ÖÐRETMEN, ÝKÝSÝ ÖÐRENCÝ 7 SÝVÝLÝ DAHA KATLETTÝ. GECEYARISI KÖYE BASKIN DÜZENLEDÝLER

SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

u Afganistan'ýn doðusunda NATO askerleri 7 sivili daha katletti. Host il meclisi üyesi Gül Muhammed Zazi, NATO askerlerinin, geceyarýsý þehrin dýþýndaki Matoon köyüne baskýn düzenleyip evlere ateþ açtýklarýný, olayda direniþle ilgisi olmayan 7 sivilin öldüðünü söyledi. Bölgedeki okullarýn sözcüsü, ölenler arasýnda bir öðretmenle iki öðrencisinin bulunduðunu kaydetti.

uBu arada BM Afganistan'a Yardým Misyonundan yapýlan açýklamada, ülkede yýlýn ilk 6 ayýnda 1462 sivilin öldüðü, geçen senenin ayný dönemine göre sivil kayýplarýn yüzde 15 arttýðý belirtildi. Açýklamada, Ocak-Haziran döneminde ölenlerin yüzde 80'inin sivil, yüzde 14'ünün Afgan ve yabancý askerler olduðu vurgulandý. Haberi sayfa 7’de

Ramazan’da et fiyatlarý artacak

uTunceli'de yol kesen terör örgütü PKK üyelerinin Tunceli-Ovacýk karayolunda iki iþçiyi kaçýrdýðý bildirildi. Edinilen bilgiye göre, teröristler, Güneykonak köyü mevkiinde yol kesip durdurduklarý araçlardaki vatandaþlarý indirerek, Ovacýk'taki askerî hizmet binasý inþaatýnda çalýþan 3 iþçiden 2'sini kaçýrdýlar. n5’te

uÞýrnak’ýn Silopi ilçesi yakýnlarýndaki Habur Sýnýr Kapýsýndan 3’ü kadýn toplam 14 teröristin teslim olduðu bildirildi. Silopi ilçesinde terör örgütünden kaçan teröristler, güvenlik güçlerine teslim olmalarýnýn ardýndan sorgulanmak üzere Silopi ilçe Jandarma Komutanlýðýna götürüldü. n5’te

NAMAZ KILINMASI ÝÇÝN

Yaylalara mobil mescit uÝl müftülükleri Ramazan ayýnda, vatandaþlarýn namaz kýlabilmeleri ve çocuklarýn yaz Kur’ân kurslarýna devam edebilmesi için özellikle yaylalarda ‘’mobil mescitler’’ kurmaya hazýrlanýyor. n6’da

Tam güne Danýþtay engeli uHaberi sayfa 5’te

FOTOÐRAF: AA

14 terörist teslim oldu

uETBÝR Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yücesan, Ramazan dolayýsýyla yerli ete talebin artacaðýný ve talebi karþýlayacak et olmadýðý için fiyatlarda artýþ yaþanacaðýný belirterek, ‘’Ay baþýndan bu yana et fiyatlarýnýn yüzde 15 arttýðýný, Ramazan'a kadar yüzde 15 daha artacaðýný’’ söyledi. Haberi sayfa 11’de

u­ Ýzmir’in Güzelbahçe ilçesinde T37 tipi iki kiþilik askerî eðitim uçaðý düþtü. Ýçinde bir öðretmen yüzbaþý ile bir öðrenci teðmeni taþýyan uçaðýn, düþmeden önce sahildeki binalara çarpma tehlikesi atlattýðý, son anda yön deðiþtirerek denize çakýldýðý ve düþtükten sonra çok büyük bir patlama olduðu bildirildi. Haberi sayfa 5’te

Kýdem tazminatýnda gidiþat iyi deðil uHaberi sayfa 11’de ISSN 13017748

FOTOÐRAF: AA

PKK 2 kiþiyi daha kaçýrdý

Askerî uçak denize düþtü


2

LÂHÝKA

15 TEMMUZ 2011 CUMA

‘‘ Elli senelik mânevî ibadet ömrü fýrsatý

Y

Þaban'ýn 15. gecesi olan Berat Gecesi'nde Allah, ölüm meleðine o sene içerisinde ruhunu almak istediði bütün canlýlarý vahiyle bildirir. Câmiü's-Saðîr, No: 2848 / Hadis-i Þerif Meâli

mantarrr_89@hotmail.com

Berat kâinatýn temizlenmesidir

‘‘ A

LÛGATÇE:

leyle-i Berat: Berat Gecesi. mukadderât-ý beþeriye: Ýnsanlýðýn baþýna gelen ve gelecek olan hadiseler. hasene: Ýyilik. þuhûr-u selâse: Üç aylar. leyâli-i meþhure:

Meþhur geceler. tezâuf-u sevab: Sevabýn kat kat olmasý. þirket-i mâneviye: Manevî þirket, ortaklýk. tesanüd-ü mânevî: Manevî olarak dayanýþma. ömr-ü bâki: Sonsuz ömür.

erat, temize çýkma günüdür. Bir yýl boyunca yaptýðýmýz hatalarýn affý için üç aylarda durulanma geçitinde artýk temizlenme zamanýmýz geldi. Regaib günü çabaladýk, Mi'rac günü Rabbimize yaklaþtýk ve Berat günü ise temizleniyoruz. Fabrika ayarlarýmýza geri dönüyoruz! Günahlarýmýzdan uzaklaþýyoruz. Bir yýlýn içindeki hatalarýmýzýn üzerini beyaz çarþaflarla örtüyoruz. Allah, ne kadar büyük ki her yýl bizi temizleyerek yine saf ve günahsýz kullarý arasýna alýyor. Ramazan ayýna ise günahsýz girebilme þansýný veriyor. Nefsimizi terbiye etmeye iki ay önceden baþladýk. Ýkinci ayýn sonunda ise nefsimiz dize gelirken; kalp ve ruhumuz dim dik ayakta karþýlýyor artýk Ramazan ayýný… Bu sýcak günlerde buz gibi sudur Berat Gecesi. Suyun berraklýðý bizi temizlerken; serinliði ise kalplerimizi ferahlatýyor. Bu gün hem temizlenme, hem inzal gecesidir. Aslýnda iki güzelliðin güzelliði Berat Gecesi’ni bekleyenleri sarýyor ve bir yýl boyunca da býrakmýyor. Kadir Gecesi’nde Peygamberimize (asm) gönderilmeye baþlanan Kur’ân-ý Kerim bugün dünya semasýna bir bütün olarak indiriliyor. Bugün aslýnda dünyanýn da temizlenmesidir. Berat Gecesi, kâinatýn temizlendiði ve günahsýzlaþtýðý bir gecedir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bu gece Rabbine þöyle duâ etmiþtir: “Allah’ým, azabýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýrým, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereði gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin.” * Herkesin Berat Gecesi Allah’ýn katýnda kabul olunan ibadet ve duâlarla geçer inþâallah. Geceniz mübarek olsun.

B

Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandýrabilen Leyle-i Berat’ýnýzý rûh u canýmýzla tebrik ederiz.

ziz, sýddýk kardeþlerim, bu medrese-i Yusufiyede ders arkadaþlarým, Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ý beþeriyenin programý nev’înden olmasý cihetiyle, Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin, Leyle-i Kadir’de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhûr-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyâli-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiði kadar Kur’ân’la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Þuâlar, s. 788 *** Sellemekümullâhü fi’d-dâreyn [Allah’ýn selâmý, rahmeti ve bereketi daima sonsuza kadar üzerinize olsun. Allah her iki dünyada da selâmet ihsan etsin.] Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandýrabilen Leyle-i Berat’ýnýzý rûh u canýmýzla tebrik ederiz. Herbiriniz, þirket-i mâneviye sýrrýyla ve tesanüd-ü mânevî feyziyle, kýrk bin lisanla tesbih eden bazý melekler gibi; herbir hâlis, muhlis Nur Þakirtlerini, kýrk bin dille istiðfar ve ibadet etmiþ gibi rahmet-i Ýlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz. Þuâlar, s. 788 *** Kur’ân-ý Hakîmin herbir harfinin bir sevabý var; bir hasenedir. Fazl-ý Ýlâhîden, o harflerin sevabý sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiþ, bazan yedi yüz—Âyete’l-Kürsî harfleri gibi—, bazan bin beþ yüz—Sûre-i Ýhlâsýn harfleri gibi—, bazan on bin—Leyle-i Berat’ta okunan âyetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi— ve bazan otuz bin—meselâ, haþhaþ tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadir’de okunan âyetler gibi. Ve “O gece bin aya mukabil” iþaretiyle, “Bir harfinin o gecede otuz bin sevabý olur” anlaþýlýr. Ýþte, Kur’ân-ý Hakîm, tezâuf-u sevabýyla beraber, elbette muvazeneye gelmez ve gelemiyor. Sözler, s. 555 *** Nurlarýn radyo diliyle Anadolu ve âlem-i Ýslâma intiþarýnýn ilk mukaddemesi, mübarek leyle-i Berat’a tevafuk etmesi, bu vatan ve âlem-i Ýslâm hakkýnda Risâle-i Nur lehinde büyük bir hayrýn alâmeti ve iþaretidir. Emirdað Lâhikasý, s. 854 *** Aziz, sýddýk kardeþlerim, Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandýran þuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Regaibinizi ve leyle-i Mi’racýnýzý ve leyle-i Berâtýnýzý ve leyle-i Kadrinizi ruh u canýmýzla tebrik ve herbir Nurcunun mânevî kazançlarý ve duâlarý umum kardeþleri hakkýnda makbuliyetini rahmet-i Ýlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz. Emirdað Lâhikasý, s. 682

MERVE ÝRÝYARI

Beþerin mukadderat gecesi

“Allahým! Azâbýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýyorum. Sen’den yine Sana iltica ediyorum. Seni gereði gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin.” (Peygamberimizin [asm] Berat Gecesinde yaptýðý duâ)

K

amerî aylardan Þaban ayýnýn on beþinci ve Ýslâm’ýn mukaddes gecelerinden biri olan mübarek Berat Gecesi, tam bir maðfiret gecesidir. Bu gecenin kudsiyetini izah etmeden önce “berat” kelimesinin anlamýný vermek daha doðru olur. Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalýktan kurtulmak demektir. Ayný zamanda devlet büyükleri tarafýndan verilen fermanlara da berat ismi verilir. Verilen vergiler karþýlýðýnda alýnan makbuzlara da berat denir. Müslümanlar, Allah’a gönül verenler bu gece bir çok günahtan arýnmýþ ve yüzleri ak olarak Allah’ýn kurtuluþ beratýný almýþ olurlar. Berat Gecesi’nin asýl kudsiyeti bizleri nefis muhasebesine dâvet etmesi yönüyledir. Müslümanlar bu gecelerde iç âlemine dönerek iþlediði hayýr ve þerrin muhasebesini yaparak ebedî yolculuða hazýrlanmalýdýrlar. Nasýl ki bir tüccar, geçen yýlýn sonunda, yeni yýlýn baþýnda ticarî hayatýnýn bir muhasebesini yapar, elde edilen sonuçlara göre kârda veya zararda olduðu anlaþýlýr ve eðer kârda ise, ayný usûllerle ticaretini devam ettirir; zararda ise, zarar ettiði yanlýþlarý belirler ve onlarýn telâfisi için çalýþýrsa; Berat Gecesinde de bir mü’min bir yýllýk hayatýnýn muhasebesini yapmalýdýr. Ýþte o zaman kârlý bir hayatý elde etmiþ olur inþaallah. Bu geceye kudsiyet veren bir diðer önemli hadise, Duhân Sûresi’nde (44/3) geçen, Kur’ân’ýn indirildiði mübarek gece olmasýdýr. Kur’ân-ý Kerim’in iki türlü indiriliþi söz konusudur. Birisi; Levh-i Mahfuz’dan dünya semasýna topyekûn; ikincisi, oradan da Kadir Gecesi’nde Peygamberimize (asm) peyder pey indirilmeye baþlanmasýdýr. Ýþte birinci indiriliþ þeklinin, Berat Gecesi’nde cereyan ettiði rivayetlerde yer alýr. 1 Berat Gecesi’nin bütün insanlýðýn mukadderat gecesi olduðunu belirten Bediüzzaman Hazretleri, ayrýca bu gecenin faziletini þöyle ifade eder: “Leyle-i Berat [Berat Gecesi], bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý beþeriyenin [insanlýðýn baþýna gelen ve gelecek olan hâdiselerin] programý nev’inden olmasý cihetiyle, Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin [iyiliðin], Leyle-i Kadir’de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur’ân’ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair

Emekli Müftü / halilelitok@gmail.com

vakitte on ise, þuhûr-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyâli-i meþhurede [meþhur gecelerde] on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiði kadar Kur’ân’la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr.” 2 Berat Gecesi’nin diðer gecelerden biraz daha farklý bir þekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi elbette daha münasip olacaktýr. Hz. Peygamber (asm): “Allah Teâlâ (rahmetiyle) Þaban ayýnýn on beþinci gecesi [Berat Gecesi] dünya semasýnda tecellî eder ve Kelb Kabilesi koyunlarýnýn kýllarý sayýsýndan daha fazla kiþiyi baðýþlar.” 3 buyurmuþtur. Bir baþka hadiste de Peygamberimiz (asm): “Þaban’ýn ortasýnda gece ibadet ediniz. Allah o gece güneþin batmasýyla dünya semasýnda tecelli eder. Ve fecir doðana kadar, ‘Yok mu Ben’den af isteyen onu affedeyim, yok mu Ben’den rýzýk isteyen ona rýzýk vereyim, yok mu bir musîbete uðrayan ona âfiyet vereyim, yok mu þöyle, yok mu böyle!’ der” 4 buyurmuþtur. Bu gecenin kudsiyeti noktasýnda Hz. Peygamberimiz’in (asm) bir durumunu Hz. Âiþe (ra) þöyle naklediyor: Hz. Peygamber (asm), Berat Gecesi’nde yataðýna giriyor, sonra tekrar giyiniyor ve Medine Kabristanlýðý’na gidiyor. Orada mü’minler için duâ ettikten sonra tekrar Hz. Âiþe’nin yanýna döndüðünde; “Ya Âiþe! Bana Cibril geldi ve bu gece Þaban’ýn on beþinci gecesidir. Cenâb-ý Hak bu gecede kendisinden baþkasýnýn bilmeyeceði kadar kullarýný cehennemden uzak eder, fakat bu gece; Allah’a eþ koþanlarýn, kin ve düþmanlýk besleyenlerin, sýla-ý rahmi terk edenlerin, ebeveyne isyan edenlerin, hayat ve ihtiþamlarýna maðrur olanlarýn ve içki düþkünlerinin yüzüne bakmayacaktýr.” 5 buyuruyor. Bundan sonra Peygamberimiz Efendimiz (asm), Hz. Âiþe’den (r.anha) ibadet etmek i çin izin istiyor ve namaz kýlýyor. Namaz kýlarken uzun müddet secdede kalýyor; o kadar ki, Hz. Âiþe (r.anhâ) Peygamberimiz (asm) ruhunu teslim etti zannediyor. Hz. Pey gam be ri miz (asm) sec de de þöyle duâ ediyor: “Allahým! Azâbýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýyorum. Sen’den yine Sana iltica ediyorum. Seni gereði gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin.” 6 Hz. Â i þe (r.an ha), Hz. Pey gam ber’e (asm) secdede iken yaptýðý duâyý hatýrlatýnca:

“Ya Aiþe! Onlarý öðrendin mi?” “Evet ya Resûlallah!” “O halde bunlarý hem öðren, hem de baþkalarýna öðret. Çünkü bana bu duâyý Cebrail (as) öðretti” buyurmuþtur. Bir kýsým âlimlerin, kýblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yýlýnda Berat Gecesi’nde vuku bulduðunu kabul etmeleri de geceye ayrý bir deðer kazandýrmaktadýr. 7 Berat Gecesi, içerisinde bir çok hususiyeti toplayan bir gecedir. Bu gecede memur meleklere insanlarýn bir yýl içerisinde iþleyecekleri fiillerle ilgili dosyalarýn tevdî edileceðine, “Katýmýzdan bir emirle, her hikmetli iþe o gecede hükmedilir” 8 â yetinin iþaret ettiði bildirilmektedir. Rýzýklarla ilgili dosya Hz. Mikail’e (as), harplere, depremlere, sâikalara ve çöküntülere ait olaylarla ilgili dosya Hz. Cebrail’e (as), vefat edeceklerle ilgili dosya Hz. Azrail’e (as), diðer iþlerle ilgili dosya Ýsrafil’e (as) verileceði, hatta rýzýklar, eceller, zenginlik, fakirlik, doðum ve ölümlerin hep bu gecede takdir edi leceði rivayet edilmiþtir. O yýlýn hacýlarý dahi bu gecede kaydedilir. Herkesin ve her þeyin o sene içerisindeki mukadderatý tesbit edilir. 9 Denildi ki: “Berat Gecesi”ne has beþ haslet vardýr: 1- Her mühim iþ o gece tefrik edilir. 2- O geceki ibâdetin fazîleti büyüktür. 3- Rahmet-i Ýlâhiye feyezân eder. 4- Maðfiret gecesidir. 5- O gece Resûlullah’a (asm) þefaat hakkýnýn tamamý verilmiþtir. Çünkü Resûl-i Ekrem (asm) Þaban’ýn 13. gecesi ümmeti hakkýnda þefâat istemiþ, bu þefâatin üçte biri verilmiþ, 14. gecesi yine istemiþ, üçte biri daha verilmiþ, 15. gecesi talep etmiþ, bu gece þefaatin tamamý ihsan buyrulmuþtur. Bu þefaatten mahrum olanlar Allah’tan, devenin ürküp kaçtýðý gibi kaçanlardýr. Âdât-ý Ýlâhiyedendir ki bu gece “zemzem” kuyusunun suyu artar. Þaban’ýn yarýsýndaki geceye “Mübârek, Berât, Sâk (berât, ferman), Rahmet” isimleri de verilmiþtir. (Þeyhzâde, Râzi, Ebussuud). Dipnotlar: 1- Elmalýlý, c. 5, s. 4293 - 4285. , 2- Said Nursî; Þuâlar, Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul1994, s. 333. , 3- Tirmizi, Savm, 39. , 4- Ýbn Mace, Ýkame, 191. , 5- et-Terðib ve’t-Terhib; c. 2, s. 118. Ýbn Mâce, c. 1, h: 1390., 6- et-Terðib ve’t-Terhib, c. 2, s. 242. 7Ýslâm Ansiklopedisi, c. 5, s. 475. 8- Duhân Sûresi, 44/4. 9Safvetü’t-Tefâsir, c. 3, s. 171.

Dipnot: * Et-Tergib ve’t-Terhîb, 2.119, 120 (Mehmed Paksu-Mübarek Gün ve Geceler)

VECÝZE Kur'ân, kendi þakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki, doksan dokuz taneli tesbihe bedel, doksan dokuz esmâ-i Ýlâhiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin zerrâtýný, birer tesbih taneleri olarak þakirtlerinin ellerine verir, "Evradlarýnýzý bununla okuyunuz" der. Bediüzzaman, Lem’alar, 17. Lem’a, 5. Nota


HABER

Y

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým:Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

HIZLI TREN ÇALIÞMASI DOLAYISIYLA

Adapazarý-Haydarpaþa hattýndaki trenler 30 ay çalýþmayacak TÜRKÝYE Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, Adapazarý-Haydarpaþa trenlerinin Köseköy-Gebze hattýnda baþlayacak olan hýzlý tren çalýþmasý dolayýsýyla 30 ay boyunca çalýþmayacaðýný söyledi. Kocaeli ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalar bitene kadar toplu taþýmaya çözüm bulacaðýný ifade eden TCDD 1. Bölge Müdürü Gedikli, “Kara

ve deniz ulaþýmýyla sorun çözülecek” dedi. Projenin yüzde 85`inin AB yatýrým bankasý kredileriyle olacaðýný belirten Gedikli, yatýrýmýn yüzde 15`inin ise yerli krediyle gerçekleþtirileceðini ve 154,5 milyon euro bedelli olduðunu da ifade etti. Tren hattý ihalesinin bittiðini ancak Hazine’den onay beklediðini söyleyen Gedikli, “2011 yýlý sonunda onay gelecek. Yer teslimi ile çalýþmalar baþlayacak. Hatlar tamamen yenilenecek. Köseköy'e kadar 250 km hýzla gelecek tren daha sonra mevcut hat üzerinden 160 km ile devam edecek” diye konuþtu . Bölge Müdürü Gedikli, Avrupa'dan gelen yük trenlerinin ise Kapýkule Muratlý Tekirdað limanlarýna gidip oradan Derince Limanýna geleceðini kaydetti. Gedikli, yenileme çalýþmalarýnýn süreceði 30 ay boyunca yolcu ve banliyo hatlarýnýn yanýnda yük trenlerinin de Trakya’dan aktarmalý geleceðini sözlerine ekledi. Kocaeli / cihan

irtibat@yeniasya.com.tr

M. Kemal’in o tanýmýyla sorun çözülmez aþbakan Meclisteki konuþmasýnýn bir yerinde CHP’lilerle tartýþýrken “Millet kavramýný lütfen Atatürk’e sorun, onun millet tanýmý ne ise o tanýmý alýn, onunla beraber yola devam edelim” demiþ (Radikal, 13.7.11). “Kürt meselesi” olarak adlandýrýlan sorunun çözümü noktasýndaki beklentilerin bir kez daha canlandýðý bir ortamda bu sözleri nasýl yorumlamak gerekiyor? “Kürt sorunu” olarak ifade edilen problemin ve bugünkü sýkýntýlý noktaya ulaþmasýnýn kaynaðýnda, “Atatürk milliyetçiliði” adý altýnda uygulanan asimilasyon ve dayatma politikalarýnýn yattýðý, artýk yaygýn kabul gören bir deðerlendirme. Kemalizmin altý okundan biri olan milliyetçiliðin Türkçülük þeklinde dayatýlmasý ve bunun özellikle Kürtler üzerindeki yansýmalarý, yýllardýr baþýmýza belâ olan terörün ve onunla irtibatlý bilumum so-

B

15 TEMMUZ 2011 CUMA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Þaban 1432 Rumî: 2 Temmuz 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.40 3.33 4.00 3.55 3.47 3.16 3.15 3.00 3.43 3.32 3.55

Güneþ 5.23 5.25 5.42 5.46 5.40 5.01 5.03 4.51 5.35 5.15 5.40

Öðle 12.52 13.02 13.10 13.21 13.17 12.32 12.36 12.28 13.11 12.43 13.11

Ýkindi 16.40 16.56 16.58 17.15 17.11 16.22 16.28 16.22 17.05 16.32 17.01

Akþam 20.08 20.26 20.26 20.45 20.42 19.51 19.57 19.52 20.35 20.00 20.29

runlarýn ortaya çýkmasýnda rol oynayan en önemli etkenlerden biri. Devlet eliyle yapýlan Türkçülük, o cenahta Kürtçülüðü tetikledi. Üstelik bu Türkçülüðün, asýrlar içinde oluþan Müslüman Türk kimliðiyle de hiçbir ilgisi yok. Bin yýldýr Ýslâmýn bayraktarlýðýný yapan bir kavmin bu özelliðini yok sayýp, dahasý Türkleri bu kimlikten uzaklaþtýrmaya çalýþan bir Türkçülük. Kürt kimliðini reddeden, “Kürt diye bir kavim yok” diyen, Kürt lâfýnýn karda yürürken çýkan kartkurt seslerinden türediðini iddia eden ve bu “son derece orijinal tez”i askerî okullardaki ders kitaplarýnda talebelere de okutan bir Türkçülük. Kara Kuvvetleri eski Komutanlarýndan e. Org. Aytaç Yalman, bu konuda “Askerî okullarda meðer bize yanlýþ öðretilmiþ” itirafýnda bulunmuþtu. Kenan Evren’in yýllar sonra “Yanlýþ yapmýþýz” itirafýna konu olan Kürtçe yasaðý da, mazisi çok öncelere, 30’lu yýllara uzanýyor olmakla birlikte, yine Atatürkçülüðü ihya iddiasýyla yapýlýp Atatürk milliyetçiliðini darbe anayasasýnýn deðiþtirilemez maddeleri arasýna sokuþturan 12 Eylül’ün tekrar gündeme getirdiði saçmalýklardan biriydi. Keza Kürtlerin yoðun yaþadýðý Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde daðlarý taþlarý “Ne mutlu Türküm diyene” sloganýyla donatan da 12 Eylül’dü. Þimdi hâlâ bunlarýn yol açtýðý sorunlarýn içinde debelenip duruyoruz. Ve “Hiçbir faaliyet Atatürk milliyetçiliði karþýsýnda korunma görmez” diye baþlayýp, ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin “Atatürk milliyetçiliðine baðlý” olduðunu ilân eden, “Türk devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türktür” buyuran anayasa bu haliyle

Çekmeyenceptelefonuna tencerekapaklýçözüm

4 metreden düþen otomobil ikiye bölündü

RÝZE’NÝN Çamlýhemþin ilçesine baðlý yukarý Kavron Yaylasý’nda bir pansiyon iþletmecisi, yakýnda baz istasyonu olmadýðý için çekmeyen cep telefonunun antenini, bakýr tel yardýmýyla ucunda tencere kapaðý bulunan bir demire baðlayarak sorunu çözdü. 2263 rakýmlý yaylada pansiyon iþleten Yalçýn Þahin, yaylada yüksek noktalara çýkarak telefonla görüþme imkânýný yakaladý. Rize / aa

BURSA’NIN merkez Osmangazi ilçesinde, meydana gelen trafik kazasýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði LPG’li otomobil 4 metreden bir minibüsün üstüne düþerek ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 1 kiþi vefat ederken aðýr yaralanan sürücü de hastaneye kaldýrýldý. LPG’li aracýn kaza anýnda patlamamasý ise muhtemel faciayý önledi. Bursa / cihan

Yatsý 21.42 22.08 22.00 22.26 22.25 21.27 21.35 21.34 22.16 21.34 22.05

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.41 4.05 3.20 3.30 3.47 3.10 3.26 2.59 3.00 3.27 3 .57

Güneþ 5.37 5.52 5.17 5.18 5.32 5.07 5.09 4.54 4.47 5.25 5.36

Öðle 13.17 13.24 12.58 12.51 13.03 12.48 12.38 12.34 12.19 13.06 12.59

Ýkindi 17.13 17.16 16.55 16.43 16.53 16.45 16.27 16.31 16.11 17.03 16.44

Akþam 20.45 20.44 20.26 20.12 20.21 20.16 19.54 20.02 19.39 20.35 20.10

3 Yatsý 22.30 22.22 22.13 21.50 21.58 22.03 21.29 21.47 21.17 22.22 21.40

yürürlükte kalmaya devam ettiði sürece bunlardan kurtulmamýz mümkün deðil. Durum bu iken Baþbakanýn CHP ile paslaþarak “Atatürk’ün millet tanýmý ile yola devam edelim” çaðrýsýnda bulunmasý ne anlama geliyor? Hatýrlanacaðý gibi, Genelkurmay eski Baþkaný Ýlker Baþbuð, Atatürk milliyetçiliði ifadesini savunmaya ve “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün etnik bir anlam taþýmadýðýný izaha çalýþýrken, M. Kemal’e izafe edilen “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk milleti denir” sözünü dayanak olarak göstermiþti. Onun býraktýðý yerden Erdoðan mý devam ettirmek istiyor? Ama bu yol çýkmaz. Ne yaparsanýz yapýn, oradaki Türklük vurgularýnýn etnik anlam taþýmadýðýna kimseyi ikna edemezsiniz. Hiçbir bilimsel ve hukukî dayanaðý ve izahý olmayan Atatürk milliyetçiliði lâfýný anayasa baþta olmak üzere literatürden ve kullanýmdan kaldýrmadýðýnýz sürece de açýlým söylemleriniz inandýrýcý olamaz. Ve onlara dokunmadan, tam tersine M. Kemal’in “Türkiye halký” derken bile yine Türklük vurgusu yapan millet tanýmýna sahiplenerek ne Kürt sorunu çözülür, ne de asimilasyon bitirilir. Erdoðan âcil eylemi planýna dönüþtüreceklerini söylediði hükümet programýndaki demokratikleþme bölümünde öncelikli hedefler arasýnda yer alan “Kürt meselesine eþitlik temelinde çözüm” taahhüdünü bu yaklaþýmla gerçekleþtireceðini düþünüyorsa, burada çok derin bir çeliþki var. Bir sorunu çözmek için, önce ona yol açan sebebi izale etmek gerekirken, tam tersine o sebebi çözüm diye ortaya koymanýn mantýðý var mý?


4

HABER

15 TEMMUZ 2011 CUMA

Y

YÝNE UZLAÞAMADILAR cakir@yeniasya.com.tr

Kur’ân ayýna hazýrlýk eceb, Þaban ve Ramazan olarak sýralanan “Üç aylar”ýn içindeyiz ve nasip olursa Aðustos ayýnda da oruç ve Kur’ân ayý Ramazan’ý idrak edeceðiz. Üç aylar ve bilhassa Ramazan, Kur’ân ile þereflenmiþ, mübarek ve bereketli bir aydýr. Ýnþaallah bu kârlý ticaret mevsiminden hepimizin istifade etmesi nasip olur. Ramazan ayýnýn okullarýn tatil mevsimine tevafuk etmesi de ayrý bir güzellik. Elbette yaz mevsimi olmasý bakýmýndan bilhassa çalýþanlar bakýmýndan oruç tutmak zorlaþacak, ama herkesin bildiði gibi Rabb-i Rahim’imiz onun da bir kolaylýðýný ihsan ediyor. Baþka zamanlarda saatte bir su içenler, kavurucu Aðustos sýcaklarýnda gün boyu su içmeden durabiliyor, ihlâsla oruçlarýný tutabiliyor. Bu, maddî sebeplerle açýklanmasý kolay olmayan bir hakikat. Oruç ve Kur’ân ayý Ramazan’ýn yaz tatiline tevafuk etmesi, camilerin de ‘cývýl cývýl’ olmasýna sebep oluyor. Hemen her camide ve Kur’ân kursunda açýlan ‘yaz dönemi Kur’ân öðrenme kursu’ ilgi görüyor. Bu vesile ile Kur’ân öðrenmek isteyenlere uygulanan “yaþ sýnýrý”nýn bir an önce sona ermesi gerektiðini de hatýrlatmak isteriz. Uygulamadaki yönetmeliklere göre 5. sýnýfý bitirmeyen çocuklarýmýz bu kurslara gidemez! Fiilî olarak uygulanmasý mümkün olmayan ve uygulanamayan bu yasaðýn ‘kâðýt üstünde’ de kalmasý gerekir. Yeni Asya da, Ramazan ayýnda okuyucularýna çok deðerli bir “Ramazan hediyesi” verecek. 1 Aðustos’ta baþlayacak kampanya ile 59 kupon karþýlýðý herkese ‘rahle boy, bilgisayar hatlý’ çok güzel bir Kur’ân-ý Kerim hediye ediliyor. Kampanyanýn bir güzelliði de, gazeteye abone olan herkese “Kur’ân hediyesi”nin hemen, peþin olarak verilecek olmasý. Dolayýsý ile hediyeyi almak için kupon yayýnlarýnýn bitmesini beklemeye gerek yok. Ýnþaallah, bu kampanya ile Yeni Asya’ya abone olan herkes bu hediyeye Ramazan ayýndan önce kavuþacak ve Ramazan ayýnca bu Kur’ân’dan sayfalarýný, ‘cüz’lerini okuyabilecek. Elbette hepimizin evinde birden çok Kur’ân-ý Kerim vardýr. Fakat yine de yeni Kur’ân hediyelerine ihtiyaç duyuluyor. Eþimize, dostumuza, camiye gidip Kur’ân öðrenmeye çalýþan çocuklara bu Kur’ân’larý hediye edebiliriz. Çocuklar hem sevinir, hem de kendilerine has özel bir Kur’ân-ý Kerim’leri olur. Ramazan ayýnýn sýcak yaz günlerine tevafuk etmesinin bazý sýkýntýlarý da olabilir. Maalesef bazý belediyeler Ramazan ayýný “oruç, Kur’ân ve ibadet ayý” olarak deðil de “eðlence, türkü, þarký ayý” gibi anlýyorlar. Böyle anlayan ve böyle icraatlar ortaya koyanlarý þimdiden ikaz etmek isteriz. Lütfen bu yanlýþlara düþülmesin. Ramazan ayý eðlence ve ‘fuar’ ayý deðildir. Eðer ‘eðlence’ yapýlmak isteniyorsa da inançlarýmýza ters düþmeyen faaliyetler yapýlabilir. Meselâ, “Kur’ân okuma yarýþmasý, Hadis-i Þerif ezberleme yarýþmasý” gibi yarýþmalar düzenlenebilir. Bunlar hem Kur’ân öðrenmeyi teþvik eder, hem de Ramazan ayýna uygun faaliyetler yapýlmýþ olur. Bunlarýn haricinde “Ramazan çadýrlarý” kurarak buralarýn “eðlence merkezi ya da gazino”ya çevrilmesine kesinlikle itiraz ediyoruz, bunu da þimdiden ilân ediyoruz. Tabiî ki bu ikazý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý þimdiden yapmasý lâzým. Yapmasý lazým ki þimdiden yanlýþ programlarýn yapýlmasý engellensin. Bu yanlýþlara itiraz etmek en baþta “mütedeyyin camia”nýn ve elbette Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn görevidir. Ramazan ayý Kur’ân ayýdýr, onu “eðlence ayý”na çeviren faaliyetlerden uzak duralým. Durmayanlarý da uygun lisan ile ikaz edelim. Velev ki bunlar “bizim belediyeler” olsun!

R

Fransýz Senatosu, Türkiye’ye “Fransýz “deðil

 FRANSA Senatosu tarafýndan kaleme alýnan ve Türkiye-AB iliþkilerini konu alan raporda, Fransýz siyasetçilere önemli uyarýlar yapýldý. Senato Avrupa Ýþleri Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda, ‘’Türkiye ile iliþkilerin kötüleþmesinin, Fransa’nýn çýkarýna olmadýðý’’ vurgulanarak ‘’Türkiye, jeopolitik açýdan önemli, etkileyici ekonomik büyümesi, dinamizmiyle, kültürel olarak etki gücü giderek artan bir ülke’’ tanýmlamasý yapýldý. Bazý Fransýz siyasetçilerin Türkiye aleyhinde yaptýðý açýklamalara eleþtiriler getirilen raporda, ‘’bu açýklamalarýn, tamir edilmesi uzun sürecek yaralara yol açtýðý’’ deðerlendirmesi yapýldý. Fransa’da gelecek yýl cumhurbaþkanlýðý ve genel seçimlerin düzenleneceði hatýrlatýlan raporda, ‘’siyasetçilerin yapacaklarý açýklamalarla, daha sonra üzüntü duyacaðýmýz bir þekilde Türkiye konusunu iç siyaset malzemesi yapmamalarýný umut ediyoruz’’ ifadesi kullanýldý. Türkiye’nin sürdürdüðü reform sürecinden geri dönmesinin arzu edilmeyen bir durum olduðu ifade edilen raporda, son yýllarda yapýlan reformlara raðmen Türkiye’de Avrupa standartlarýna ulaþýlabilmesi için hala atýlmasý gereken adýmlar bulunduðu kaydedildi. Paris / aa

AKP VE BDP’LÝ YÖNETÝCÝLER, YEMÝN ETMEYEN MÝLLETVEKÝLLERÝYLE ÝLGÝLÝ DURUMU GÖRÜÞMEK ÜZERE ÝKÝNCÝ KEZ BÝRARAYA GELDÝ. GÖRÜÞMEDEN ÇÖZÜM ÇIKMADI. AKP ve BDP’li yöneticiler, andiçmeyen milletvekilleriyle ilgili durumu görüþmek üzere önceki günkü toplantýnýn ardýndan dün yeniden bir araya geldi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’in baþkanlýðýnda baþlayan görüþmeye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, AKP Grup Baþkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydýn ile Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Ýpek; BDP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak katýldý. TBMM Baþkanlýk Divaný salonunda yapýlan görüþme 1,5 saat sürdü. AKP heyetiyle yaptýklarý görüþmenin ardýndan açýklamada bulunan BDP Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak, her iki görüþmede de ana konunun yemin etme ya da etmeme meselesi olmadýðýný ifade etti. Kýþanak, “Yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda bu konuda size tam anlamýyla olumlu ya da tam anlamýyla olumsuz bir cümle kuramayacaðým. Niyet düzeyinde olumlu þeyler ifade edilse de bunun pratikleþmesi konusunda önümüzde nasýl bir yol olduðunu gördüðümüz henüz söyleyemeyiz’’ dedi. Kýþanak baþka bir soru üzerine, AKP heyetiyle yeni bir görüþme yapýlacaðý konusunda herhangi bir karar alýnmadýðýný bildirdi. Gültan Kýþanak, BDP milletvekillerinin andiçip içmeyeceklerine yönelik soruya, ‘’Bu görüþmelerin ana konusu yemin edip etmeme meselesi deðildir. Biz bunu asla kimseyle konuþup tartýþmayýz. Bu, bizim partimizin yetkili organlarýnýn ve grubumuzun aldýðý bir ka-

CANÝKLÝ: OLUMLU, AMA MUTABAKAT METNÝ OLUÞMADI AKP’LÝ Nurettin Canikli ise görüþmenin olumlu bir ortamda geçtiðini belirterek þunlarý söyledi: ‘’Fakat mutabakat saðlayacaðýmýz bir metin oluþmadý. Kendi metinleriyle ilgili hususlarýn mutlaka yer almasý gerektiði yönünde iradeleri ortaya çýktý. Biz ise özellikle yargýya müdahale haline gelebilecek bir adýmýn atýlmamasý gerektiðini ifade ettik. BDP, Hatip Dicle ve tutuklu milletvekilleri konusunda çözüm istedi. Her iki taraf da iyi niyetli ve karþýlýklý birbirini anlamak düþüncesiyle bu görüþmeleri gerçekleþtirdi. BDP, yeni ve sivil anayasa yapýlmasýnda irade ortaya koydu.”

TUTUKLU VEKÝLLER EN KISA ZAMANDA TBMM’DE OLMALI

TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in baþkanlýðýnda baþlayan görüþmeye AKP ve BDP temsilcileri katýldý. FOTOÐRAF: AA

rardýr. Bundan sonra da parlamento çalýþmalarýna katýlýp katýlmama konusunda kendisi gerekli gördüðü zeminlerde yeni karar alabilir, görüþünü deðiþtirebilir ya da deðiþtirmeyebilir. Bu, bizim partimizi ilgilendiren bir konudur’’ cevabýný verdi. Kýþanak, sunduklarý metne AKP Grubu-

nun da onay vermesi halinde tutumlarýný yeniden deðerlendirebileceklerini, ancak bu tutumu deðerlendirmek için ortada yeni bir durum söz konusu olmadýðýný anlattý. Kýþanak, baþka bir soru üzerine, BDP’li milletvekillerinin bugün (dün) ya da yarýn (bugün) yemin etmeyeceklerini söyledi.

BU ARADA, BDP’nin, TBMM’deki görüþmede AKP heyetine sunduðu metinde, TBMM’nin üyelerinin eksiksiz olarak parlamento çalýþmalarýna katýlýmýný engelleyen sorunlarýn en kýsa zamanda giderilmesinin ortak beklenti olduðu kaydedilerek, bu kapsamda, halen tutuklu olan milletvekillerinin en kýsa zamanda fiilen göreve baþlamalarýnýn önemli olduðu belirtildi. Metinde, 24. dönem parlamentosunun tarihi bir dönemde ve ülkenin en temel sorunlarýný çözmek üzere göreve baþladýðý kaydedildi. Uzlaþma içerisinde yapýlacak evrensel standartlarda yeni bir Anayasa ile daha demokratik bir sistemi inþa etmenin, toplumsal barýþý saðlamanýn ve refah düzeyini arttýrmanýn, herkesin ortak sorumluluðu olduðu ifade edildi. Ankara / aa

HABERLER

Kýlýçdaroðlu: CHP’de deðiþim zor

TBMM'deki komisyonlar, geçici baþkanlar baþkanlýðýnda ilk toplantýlarýný yaparak, baþkan, baþkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçti. FOTOÐRAF: AA

Komisyon baþkanlarý seçildi TBMM'DEKÝ 17 ihtisas komisyonunun baþkanlýk divaný oluþtu. Komisyonlar, geçici baþkanlar baþkanlýðýnda ilk toplantýlarýný yaparak, baþkan, baþkanvekili, sözcü ve katip üyelerini seçti. Yapýlan seçimler sonucunda, geçen dönemden 3 komisyon baþkaný, bu dönem de yerini korudu. AKP Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya Adalet Komisyonu Baþkanlýðýna, AKP Ýstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu Baþkanlýðýna, AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl de Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkanlýðýna yeniden seçildi. Ýyimaya ilk toplantýya katýlan 20 üyenin 15’inin, Kuzu 19 üyenin 17’sinin, Erdöl de 21 üyenin 15’inin oyunu aldý. Ýhtisas komisyonlarýndan 14’ünün baþkanlarý ise deðiþti.

Buna göre, Millî Savunma Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Kýrýkkale Milletvekili Oðuz Kaðan Köksal, Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Çevre Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Ýçiþleri Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Mardin Milletvekili Muammer Güler, Dýþiþleri Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Ýstanbul Milletvekili Volkan Bozkýr, Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Eskiþehir Milletvekili Nabi Avcý seçildi. Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Baþkaný AKP Ýstanbul Milletve-

Ýlk yasa sendikalar için

 TBMM, yöne döneminde ilk yasasýný sendikalara için çýkaracak. 24. Dönemin ilk komisyon toplantýsýnda, bugün Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanununa geçici madde eklenmesine yönelik kanun teklifi ele alýnacak. Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu bugün toplanacak ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun, sendikalarýn toplu sözleþme yapma yetkisinde esas alýnan istatistiklerin yayýmlanmasýnýn yýl sonuna ertelenmesini öngören kanun teklifini görüþecek. Teklif, Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na geçici bir madde ekliyor. Kanun teklifi, sendikalarýn toplu iþ sözleþme yapma yetkilerinin tespitinde esas alýnan, her yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yayýmlanmasý gereken iþçi istatistiklerinin Resmî Gazete’de yayýmlanmasýnýn 31 Aralýk 2011 tarihine kadar ertelenmesini, bu tarihe kadar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanmýþ son istatistiklerin esas alýnmasýný düzenliyor. Teklifin TBMM Genel Kurulunda hafta sonu yasalaþmasý bekleniyor. Ankara / aa

kili Ýdris Güllüce, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný AKP Ýstanbul Milletvekili Ýbrahim Yiðit, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fýndýklý, Dilekçe Komisyonu Baþkaný AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniþ; Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný AKP Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, KÝT Komisyonu Baþkaný AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, AB Uyum Komisyonu Baþkaný ise AKP Ýzmir Milletvekili Mehmet Tekelioðlu oldu. Seçilen baþkanlardan sadece Oðuz Kaðan Köksal, Azize Sibel Gönül, Ýdris Güllüce ve Mehmet Tekelioðlu, toplantýya katýlan üyelerin tamamýnýn oyunu alarak baþkan seçildi. Ankara / aa

MEHMET KUTLULAR, KÂZIM GÜLEÇYÜZ ve YASEMÝN GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DÂVET! TARÝH: 17.07.2011 PAZAR SAAT: 11.00 YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: 15.00 TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DÂVETLÝDÝR MÜRACAAT: (0 506) 492 06 33 (Abdülbasir ÞEKER)

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bir deðiþim sürecini baþlattýklarýný belirterek, CHP gibi bir partide deðiþimi yapmanýn zor olduðunu kaydetti. Kýlýçdaroðlu, genel merkezde yapýlan partisinin il baþkanlarý toplantýsýnýn açýlýþýnda, milletvekili seçimlerinde elde edilen sonuca iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. CHP’nin aldýðý yüzde 26 oy oranýnýn ‘’kiþisel olarak beklediði bir oy olmadýðýný’’ ancak bunun dünyanýn sonu anlamýna de gelmediðini vurguladý. Kýlýçdaroðlu, ‘’Seçimde beklediðimiz sonucu alamadýk diye sorunu halka yükleme gibi bir kolaycýlýða asla kapýlmayacaðýz. Yüzde 26 bizi tatmin etmiyorsa demek ki bizim çalýþmalarýmýzda bir eksiklik var. Bunu mutlaka gidereceðiz’’ diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, CHP’de tüzük deðiþikliði için ‘’düðmeye bastýklarýný’’ belirterek, il baþkanlarýndan tüzükte yapýlmasýný istedikleri deðiþiklikleri genel merkeze iletmelerini istedi. Kýlýçdaroðlu, CHP’nin yeni bir sürece girdiðini belirterek, þöyle konuþtu: ‘’Biz bir deðiþim sürecini baþlattýk CHP’de. Deðiþim sürecinin sancýlý olabileceðini hepimiz kabul ediyoruz, kolay deðildir deðiþimi gerçekleþtirmek. Hele hele CHP gibi bir partide deðiþimi yapmak kolay deðildir. Sýrtýný bürokrasiye deðil, halka dayayan bir parti yapacaðýz. Biz halka dayanacaðýz, ama uluslar arasý arenada sesimiz olacak. Çünkü Türkiye içine kapalý bir toplum olmamalý.’’ Ankara / aa

CHP, teklifini yeniledi

CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi ve milletvekili arkadaþlarý, özel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve özel yetkili Cumhuriyet Savcýlýklarýnýn kaldýrýlmasý için geçen dönem verdikleri kanun teklifini yeniledi. Teklif, kanunun yürürlüðe giriþ tarihiyle özel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve savcýlýklarýnýn yetki ve görevlerinin sona ermesini öngörülüyor. Buna göre, bu mahkemelerin yargýç ve savcýlarý, kadrolarýyla aðýr ceza mahkemelerine devredilecek. Mahkeme baþkanlarý ve Cumhuriyet Savcýlarý, adli yargý ilk derece aðýr ceza mahkemeleri statüsünde görevlerine devam edecek; baþka bir göreve atanmalarýna HSYK karar verebilecek. Mevcut soruþturma ve dâvâ dosyalarý, ayrýca bir karar verilmesine gerek kalmaksýzýn, durumlarýna, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulunduklarý aþamadan itibaren bu mahkemelerin bulunduðu adlî kaza merkezlerindeki adliyelerde görev yapan aðýr ceza mahkemelerine ve Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna intikal ettirilecek. Teklif, CMK’nýn 250, 251 ve 252. maddelerinin yürürlükten kaldýrýlmasýný öngörüyor. CHP Grup Baþkanvekili Emine Ülker Tarhan ve arkadaþlarý da dün ayný muhtevalý kanun teklifini TBMM Baþkanlýðýna sunmuþtu. Ankara / aa


HABER

Y

15 TEMMUZ 2011 CUMA

5

“Donma” deðil, “ikna” cevher@yeniasya.com.tr

“Hükûmet programý”nda Avrupa Birliði yaklaþýmý, öteden beri “söylem”le “eylem” arasýndaki çeliþkiyi ortaya koyan bâriz bir örnek olmakta. “Program”da özellikle “ekonomik istikrar ve güven ortamýnýn oluþmasýnda AB çýpasýnýn önemi” nazara veriliyor. “Hükümetin, AB katýlým sürecini hem entegrasyon, hem de Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standartlarýný yükselten bir yeniden yapýlanma süreci olarak deðerlendirdiði” yazýlýyor. Keza “AB Bakanlýðý” kuruluyor; Türkiye’nin “AB önceliði” vurgulanýyor; lâkin tam da programýn görüþüldüðü ve oylandýðý günde, Türkiye -AB iliþkilerini ve müzâkere sürecini týkayan sorunlarýn çözümünü ele almak için Türkiye’ye gelen AB Komisyonunun geniþlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle’yle ne Cumhurbaþkaný, ne de Baþbakan görüþmüyor. Bununla da kalýnmýyor; Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, “Kýbrýs konusu” üzerinden AB’ye rest çekiyor. “Temmuz 2012’de Rum Kesimi AB dönem baþkanlýðýný tek baþýna üstlenirse, Türkiye-AB iliþkilerinin donma noktasýna geleceðini” Füle’ye söylüyor. Ne var ki AB Bakaný Baðýþ’ýn, Baþbakan’ýn “hükûmet programý” açýklamasýný referans

gösterip Davutoðlu’nun “resti”ni, “Ahmet

‘‘

Bugün yapýlmasý gereken AB’ye rest çekip iliþkileri dondurmak deðil, AB’yi yanlýþlarýndan sakýndýrýp, gerçeði görmesini saðlamak için inisiyatifi ele almaktýr. Baþtan tavýrlý ve restli agresif politikalarla iliþkilerin aksadýðý AB’ye meydan okuyup ipleri koparmak deðil.

Bey’in söylemek istediði, AB’nin dönem baþkanlýðý ile iliþkilerimiz donar; ama komisyonla iliþkilerimizi çok da etkilemez” teviliyle yumuþatýcý yorumu da vaziyeti kurtarmýyor. Bütün dünyanýn gözü önünde bizzat Dýþiþleri

Bakanýnýn aðzýndan zaten týkanan “Türkiye’nin AB hedefi”ne bir kilit daha vuruluyor! Ve “hükûmet programý”ndaki “AB kararlýlýðý”ný dile getiren Davutoðlu’nun bir yandan “Gerçekten Türkiye-AB iliþkilerinde stratejik kararlar alma vakti gelmiþtir” ifâdesine karþýlýk, Türkiye’nin AB projesi bir defa daha yara alýyor. “AB HEDEFÝ ÖNEMLÝ” ÝSE… AKP’nin son on yýlda üç seçim beyannâmesi, iki “âcil eylem plâný” ve dört “hükûmet programý” hazýrlandý. Bütününde son “program”da olduðu gibi “AB hedefinin önemi” vurgulandý. Ancak dokuz yýllýk iktidarýn sonunda gelinen nokta, 35 fasýldan ancak bir fasýlýn açýlýp kapatýlabildiði bir tablo. Esasen, program ve beyannâmelerle icraat arasýndaki temel tezatlar, ABD’nin “stratejik müttefik” ve “model ortak” edildiði son dokuz yýllýk süreçte Baþbakan Erdoðan’ýn her fýrsatta AB’ye rest çekip meydan okumasýyla süregeldi. ABD’nin iþgal ve savaþ ortaklarýyla baþta Irak ve Afganistan olmak üzere Ortadoðu’da, Orta Asya’da ve Kuzey Afrika’da iþbirlikçileriyle küresel egemenlik ve çýkarlarý hesabýna yaptýðý iþgal ve katliamlarý genelde görmezden gelen, hatta her türlü lojistik ve askerî desteði veren Erdoðan’ýn ve hükûmetlerinin AB kýrýlganlýðý

öteden beri devam ediyor… Ankara elbette “Kýbrýs davasý”nda çözümü salt AB’ye býrakmamalý. Ancak DP hükûmetinin merhum Baþvekili Menderes ve Dýþiþleri Bakaný Zorlu’nun Londra ve Zürih anlaþmalarýyla saðladýðý “garantörlük” hakký gereði, siyasî irâde ve direnci ortaya koymaký yerine, “Kýbrýs sorunu” üzerinden AB ile iliþkileri zedelemeye yönelmesi, Türkiye’ye bir fayda getirmez… ANKARA, AB’YE ÝZÂH ETMELÝ… AB üyesi Yunanistan ve Rum Kesimi AB mercilerini yanýltabilir ve þaþýrtabilir. Buna karþý yapýlacak olan, Ankara’nýn “Kýbrýs meselesi”ni AB’ye izâh etmesi ve Türkiye’nin “Kýbrýs dâvâsý”ndaki haklýlýðýna ikna etmesidir; AB’ye veryansýn edip yüklenmesi, baðlarý koparmasý deðildir. Yunanistan’ýn ekonomik krizle boðuþtuðu en zayýf anýnda AB’ye rest çekip iliþkileri dondurmak deðil, AB’yi yanlýþlarýndan sakýndýrýp, gerçeði görmesini saðlamak için inisiyatifi ele almaktýr. “Olsa da olur olmasa da olur” gibi yarýmyamalak ve baþtan tavýrlý ve restli agresif politikalarla iliþkilerin aksadýðý AB’ye meydan okuyup ipleri koparmak deðil…

PKK, 2 kiþiyi daha kaçýrdý

 TUNCELÝ’DE bir grup PKK’lý durdurduklarý araçta bulunan 2 vatandaþý kaçýrdý. Tunceli’nin Ovacýk ilçesine 5 kilometre uzaklýkta gece geç saatlerde seyir halinde bulunan ve içinde 3 kiþinin bulunduðu aracý durduran bir grup PKK’lý, 2 vatandaþý yanlarýna alarak daðlýk ve ormanlýk alana doðru kaçtý. Kaçýrýlan kiþilerin kimlikleri henüz tesbit edilemezken, kaçan teröristlerin yakalanmasý için bölgede operasyon baþlatýldý. Tunceli / cihan

14 terörist teslim oldu

 ÞIRNAK’IN Silopi ilçesi yakýnlarýndaki Habur Sýnýr Kapýsý’ndan 3’ü kadýn toplam 14 terörist teslim olduðu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde terör örgütünden kaçan 3’ü kadýn 14 terörist Habur Sýnýr Kapýsý’ndan yurda giriþ yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan S.A (20), D.D (23), A.K (25), Y.Y (27), F.P (21), H.K (23), Ý.T (30), M.E (23), M.Ý (33), A.Ö (22), S.Ç (18), S.K (17), Ç.K (20) ve Z.Y (18) adlý teröristler sorgulanmak üzere Silopi ilçe Jandarma Komutanlýðý’na götürüldü. Teröristlerin buradaki sorgularýn ardýndan Silopi Adliyesine çýkartýlacaðý bildirildi. Þýrnak / aa

Eðitim uçaðý denize düþtü: 2 asker þehit

 ÇÝÐLÝ 2. Ana Jet Üs Uçuþ Eðitim Merkez Komutanlýðý’ndan havalanan eðitim uçaðý, Güzelbahçe ilçesi açýklarýnda denize düþtü, 2 asker þehit oldu. Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Çiðli 2. Ana Jet Üs Uçuþ Eðitim Merkez Komutanlýðý’ndan havalanan T 37C eðitim uçaðýnýn, dün saat 12.10’da Güzelbahçe’nin Altýnoluk mevkisi açýklarýnda denize düþtüðünü kaydetti. Kýraç, düþen eðitim uçaðýnda bulunan Yüzbaþý Hasan Öztürk ile Teðmen Erol Er'in enkaz içerisindeki cesetlerine ulaþýldýðýný bildirdi. Ýzmir / aa

RTÜK’e yeni üyeler seçildi

 TBMM Genel Kurulu’nda, RTÜK üyeliðine Taha Yücel, Abdulvahap Darendeli ve Süleyman Demirkan seçildi. TBMM Genel Kurulunda yapýlan gizli oylamada, RTÜK’te boþalacak üç üyelik için seçim yapýldý. Yapýlan oylamada, AKP kontenjanýna düþen üyeliklere Taha Yücel ve Dr. Abdulvahap Darendeli, CHP Grubu’na düþen üyeliðe ise Süleyman Demirkan seçildi. Seçime 483 milletvekili katýldý. Darendeli 425, Yücel 460 ve Demirkan 452; Aslan Narin 44, Yusuf Turan 9 ve Korkmaz Alemdar 12 oy aldý, 2 oy da geçersiz sayýldý. Genel Kurulda, ihtisas komisyonlarýnýn CHP ve MHP’li üyeleri de belirlendi. AKP’nin ihtisas komisyonlarýndaki milletvekilleri önceki gün belirlenmiþti. Bu arada, AKP Gaziantep Milletvekili Þamil Tayyar’ýn TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu üyeliðinden istifasý Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Ankara / aa

Danýþtay 10. Dairesi, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi bir doktorun, baþvurusu üzerine yönetmeliklerin, öðretim üyesi olarak çalýþan doktorlarýn mesai dýþýnda her hangi bir iþ yapmalarýný engelleyen hükümlerinin ve bu hükümlere dayanýlarak tesis edilen Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþleminin yürütmesini durdurdu.

Tam güne Danýþtay engeli DANIÞTAY, TIP FAKÜLTELERÝNDE ÖÐRETÝM ÜYESÝ OLARAK ÇALIÞAN DOKTORLARIN MESAÝ DIÞINDA BÝR ÝÞ YAPMALARINI ENGELLEYEN YÖNETMELÝKLERÝ DURDURDU. DANIÞTAY, devlet üniversitelerinin týp fakültelerinde öðretim üyesi olarak çalýþan doktorlarýn mesai dýþýnda çalýþmalarýný engelleyen Saðlýk Bakanlýðý hükümlerinin yürütmesini durdurdu. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý Baþkanlýðýnda öðretim üyeliði görevini yürüten ve ayný zamanda bir Tüp Bebek ve Kadýn Saðlýðý Merkezinde kýsmî zamanlý çalýþan bir doktorun, ‘’kamu kurum ve kuruluþunda çalýþtýðý gerekçesiyle özel saðlýk kuruluþunda çalýþmasýna iliþkin personel çalýþma belgesi’’ Ankara Valiliði Ýl Saðlýk Müdürlüðünce

iptal edildi. Bunun üzerine doktor, Ýl Saðlýk Müdürlüðünün bu iþleminin ve iþlemde dayanak olarak gösterilen 7 Nisan 2011 tarihli Ayakta Teþhis ve Tedavi Y a p ýl a n Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile 7 Nisan 2011 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin ilgili hükümleri-

nin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý talabiyle Danýþtay’da dâvâ açtý. Davanýn ilk incelemesini yapan Danýþtay 10. Dairesi, yönetmeliklerin, öðretim üyesi olarak çalýþan doktorlarýn mesai dýþýnda her hangi bir iþ yapmalarýný engelleyen hükümlerinin ve bu hükümlere dayanýlarak tesis edilen Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþleminin yürütmesini durdurdu. Kararda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn gerekçesinde, öðretim üyelerinin, üniversitelerin yürüttükleri bilimsel çalýþmalarýn gereði olarak sahip olduklarý bilimsel ve idari özerkliðin doðal sonucu olarak, diðer kamu görevlilerinden

farklý bir meslek sýnýfý olarak nitelendirilmesi karþýsýnda, yasama organý tarafýndan Anayasa Mahkemesinin anýlan kararý doðrultusunda yeni bir düzenleme yapýlmadýðý sürece, diðer kamu görevlileri ile ayný kategoride deðerlendirip, çalýþma saatleri sonrasýnda baþka iþ yapmalarýna yasaklama getirilmesine olanak bulunmadýðý belirtildi. Kararda, dolayýsýyla, Devlet üniversitesi týp fakültelerinde öðretim üyesi sýfatýyla doktorluk yapanlar ile devlet hastanelerinde doktorluk yapanlarýn ayný statüde deðerlendirilmemesi gerektiðine iþaret edildi. Ankara / aa

Vatandaþý muayenehanelere mecbur edemeyiz SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde çalýþan doktorlarýn dýþarýdaki çalýþmasýna kabul etmediklerini belirterek, “Vatandaþlarý muayenehanelere mecbur edecek bir sistemi kabullenemeyiz.” dedi. Bakan Akdað, TV 8’de katýldýðý bir programda konuþtu. Akdað, Danýþtay’ýn özel muayenehanelere yönelik kararýyla ilgili bir soruya þu cevabý verdi: “Hukuki süreç devam ediyor. Hükümetin yapmak istediði þey, devlet hastanleri ve üniversite hastanelerinde çalýþanlar dýþarda muayenehane çalýþtýrmasýnlar. Bunun bedeli vatandaþýn çile çekmesidir. Buralarda çalýþan herkesin

maaþlarý, devlet hazinesinde ya da SGK tarafýndan ödeniyor. Sakat sistemi düzeltmek istiyoruz. Bu ara kararlardan vatandaþýn endiþesi olmasýn. Millî irade, hukuk vatandaþýn aleyhine tecelli etmez. Devlette çalýþan doktorlarýn muayenehane iþi olmayacaktýr. Devletin hastanesi ve üniversite hastanesinde çalýþan doktorlarýn dýþardaki iliþkisini kabul etmiyoruz. Saðlýk hakký herkese lazým. Hükümet olarak en yoksula dahi bir çözümümüz var. Vatandaþlarý muayenehanelere mecbur edecek bir sistemi kabullenemeyiz. AK Parti hükümeti olarak vatandaþýn boynunu büktürmeyeceðiz.”

“MESAÝ SAATÝ UZATILACAK” Acil servislerde yaþanan olumsuzluklarla ilgili olarak ise Akdað, þunlarý söyledi: “Acil servislerimizde büyük problemler oluyor. 2 ana sebebi var. Mesai sonrasý vatandaþ iþim bitti, þimdi hastaneye gideyim diyor acil servise gidiyor. Acil servislerde katký payý almýyoruz biz. 8 lira katký payý alýyorlar ilaç ile beraber. Aile hekimine gitse ayný vatandaþ hiçbir þey istemeyecek. Acillere gidiþ hizmet kalitesini düþürüyor ve aðýr hastalarýn iþini zorlaþtýrýyor. Hastanelerde mesailer 19:00-20:00’a kadar uzatýlacak. Bu konu görüþülüyor.” dedi. Ýstanbul / cihan

mkara@yeniasya.com.tr

Nerede kaldý o sözler? eni Meclis, bir ilke imza atarken, daha açýlýr açýlmaz krize girmiþ, tutuklu milletvekillerine destek için yemin etmeyen CHP ve genel kurula dahi gelmeyen BDP’nin boykotuna sahne olmuþtu. Meclis Baþkaný Cemil Çiçek yaþanan krizi, “iyi bir seçim sonrasýnda kötü bir baþlangýç” olarak deðerlendiriyor. Kriz çözülmüþ gibi gözükse de aslýnda tam anlamýyla çözülebilmiþ deðil. Zira, akýllarda pek soru var. Çünkü 35 milletvekili olan BDP’liler Meclis tatile girmesine raðmen yemin etmiþ deðiller, hatta Meclis’e dahi gelmediler, grup toplantýlarýný Diyarbakýr’da topluyor. Seçimden sonra yaþanan yemin krizi (CHP açýsýndan) çözüldü çözülmesine de, bir ay süreyle neden Türkiye’ye zaman kaybettirildi? Bunun hesabýný kim verecek? Bu sorularýn cevabý verilebilmiþ deðil. Cumhurbaþkaný Gül ve Meclis Baþkaný Çiçek’in devreye girmesiyle AKP ve CHP’li yetkililer saatler süren toplantýnýn ardýndan bir “mutabakat metni” hazýrladýlar. Metnin imza altýna alýndýðý gün CHP’liler Genel Kurul’un 7. birleþiminde tek tek kürsüye gelerek—birkaç milletvekili hariç—yemin etti. (Biri dýþýnda diðer milletvekilleri de sonraki oturumlarda yemin ettiler) Kriz çýktýðýndan beri en çok söylenen þey “Sorunlarýn çözüm yeri TBMM’dir” sözüydü. Mutabakat metnine bakýldýðýnda da bu cümle vurgulandý. Peki çözüm yeri Meclis idiyse neden iki hafta ülke “yemin krizi” ile oyalandý ve zaman kaybettirildi. Metinde ne tutuklu milletvekillerinin çýkarýlmasýna dönük bir söz vardý, ne de baþka bir þey. Hatta, bu metinde kayda deðer bir þeyin olmamasý “baþka pazarlýklar mý yapýldý?” sorusunu dahi akýllara getirdi. Gerçi, yasamanýn yargýya müdahalesi zaten düþünülemezdi. Metne bakýldýðýnda, “Tüm siyasî partilerin Meclis’te olmalarý ve yasalarýn özgürlükçü yorumlanmasý gerektiðine inanýyoruz” cümlesini mesaj olarak algýlayanlar da olmadý deðil. Krizi çözen metnin belki de tek olumlu yaný, “Bu uzlaþma yeni anayasanýn yapýlmasý için bir adým olacaktýr” cümlesi olsa gerek… Bir de tahliye edilmeyen vekiller dolayýsýyla Bahçeli ve Kýlýçdaroðlu arasýnda yaþanan gerginliðin sona ermesi! Zira herkesin gözü önünde Kýlýçdaroðlu yemin ettikten sonra Bahçeli ile tokalaþtý. *** Ancak ortada çok fazla gariplikler var. Öncelikle bu metnin altýnda imzasý olan iki partinin de metindeki cümlelere farklý anlamlar yüklediði daha yeminlerin edildiði gün ve ertesi gün grup toplantýlarýnda söylenen sözlerden anlaþýldý. Peki, iki sayfalýk içinde pek de baðlayýcý ve kayda deðer ifadenin olmadýðý bir metinle bu imza krizi halledilebilecek idiyse, karþýlýklý bunca söz neden söylendi? Mecliste yemin etmeme kararý alan Kýlýçdaroðlu, yemin eden MHP’ye tepki göstermiþ, “Biz arkadaþlarýmýzý satmayýz” demiþti. Son durumla bu cümle nasýl izah edilebilir? Sonra, Kýlýçdaroðlu, “Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal yemin etmedikçe biz de etmeyeceðiz. Gerekirse 4 yýl yemin etmeyiz” demiþti, tutuklu bu vekiller imza mý attý ki yemin ettiler. Erdoðan “Meclis CHP’siz de çalýþýr” derken, CHP’yi hedef alarak söylediði “Tükürdüklerini yalayacaklar” sözünü þimdi nereye koymak lâzým. Hele hele CHP’li Ýsa Gök’ün “Önümüzde diz çökecekler, kuzu kuzu çözecekler” sözleri nerede duracak? CHP’li vekiller 7. oturumda yemin ettiler. AKP Grup Baþkanvekilinin gündeme getirdiði “CHP’nin yemin etmesi için son tarih 15 Temmuz, yoksa iþ iþten geçer” sözü baþbakan tarafýndan “sürç-i lisan” olacak düzeltse de bu ifade yerinde duruyor. Sonra da CHP’nin bu söze verdiði cevaplar da… *** Aslýna bakýlýrsa, bu yemin krizinin çözümünde metinden ziyade baþka þeylerin etkili olduðu söylenebilir. Öncelikle, krizin aþýlmasýna CHP içindeki bazý kiþilerin yemin edilmesi yönündeki görüþleri, (bunlarýn içinde eski Genel Baþkaný Baykal da var), bir diðeri bir ay içinde 5 oturuma katýlmamasý sebebiyle milletvekilliðinin düþürülebilme tehlikesi ve “BDP’nin kuyruðuna takýlýp Meclis’i boykot ettiler” görüntüsünden kurtulmanýn yattýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Bu süreç içerisinde baþta Erdoðan olmak üzere AKP’lilerin söyledikleri ile, yine baþta Kýlýçdaroðlu olmak üzere CHP’lilerin sözleri de tarihe altýn harflerle yazýldý bile (!). Bu sözler yeri ve zamaný geldiðinde muhakkak ki gündeme gelecektir. Peki, þimdi Erdoðan’ýn dediði gibi tükürdüklerini mi yaladýlar, yoksa CHP’nin dediði gibi birileri diz mi çöktü? Siyasetçi ne söylediðine dikkat etmedikçe, milletin siyasete ve siyasetçilere güvenleri de azalýyor. Daha baþtan yemin töreni olmadan iki parti yetkilileri böyle sertleþmelere meydan vermeden, kriz çýkmadan meseleyi halletmeleri demokrasimiz adýna daha güzel olurdu. Ama yapmadýlar ve günlerce ülkenin gündemini meþgul ettiler. Millet artýk siyasetçilerden yeni krizler deðil; hizmet bekliyor. Yýllardýr sürdürülen kutuplaþtýrýcý, gerginlik üreten bir siyaset deðil, uzlaþmacý, sorunlara çözüm arayan bir politikacý görüntüsü bekliyor.

Y


6

YURT HABER

15 TEMMUZ 2011 CUMA

HABERLER

Urla’da ‘’yýlýn polisi’’ zimmetten tutuklandý

 ÝZMÝR'ÝN Urla ilçesinde ‘’yýlýn polisi’’ seçilen ve zimmetine para geçirdiði iddia edilen polis memuru tutuklandý, Urla Mal Müdürü ise savcýlýk tarafýndan serbest býrakýldý. Alýnan bilgiye göre, Urla Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde iþlemleri tamamlandýktan sonra adliyeye gönderilen Trafik Tescil Þubesinin mutemedi olan polis memuru S. O. ile Urla Mal Müdürü A. A’nýn cumhuriyet savcýlýðýnda ifadeleri alýndý. Mal Müdürü A. A. ifadesi alýndýktan sonra savcýlýk tarafýndan serbest býrakýldý. Mahkemeye sevk edilen S. O. tutuklandý. Urla’da 2 ay önce ‘’yýlýn polisi’’ seçilen Trafik Tescil Þubesinin muteme di olan polis memuru S. O. zimmetine para geçirdiði iddiasýyla dün gözaltýna alýnmýþ, yapýlan incelemede bazý trafik evraklarý ve ehliyet harcý gibi belgelerden alýnan paralarý, Mal Müdürlü ðüne eksik yatýrdýðýnýn belirlendiði bildirilmiþti. Bunun üzerine cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla Urla Mal Müdürü A. A. da gözaltýna alýnmýþ ve polis memuru S. O. ile zanlý sýfatýyla adliyeye sevk edilmiþti. Ýzmir / aa

Polis araçlarýyla sünnet konvoyu

 ISPARTA Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 18 çocuk sünnet ettirildikten sonra Isparta Emniyet Müdürlüðünün araçlarýyla þehir turu attý. Isparta Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 18 çocuðun sünneti, Pazartesi günü özel bir hastanede gerçekleþtirildi. Çocuklarýn sünnet konvoyunu ise Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polis Büro Amirliði ve Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri üstlendi. Çocuklar, polis araçlarýna binerek þehir turu attý. Çocuklarýn içinde bulunduðu araçlara, motosikletli polisler de eþlik etti. Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Mahmut Altunay, gaze tecilere yaptýðý açýklamada, Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 0-12 yaþ grubundaki 18 çocuðun sünnetini gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Hastane ortamýnda yapýlan sünnetin ardýndan Isparta Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin de konvoy için kendilerine yardýmcý olduðunu belirten Altunay, polis araçlarýnýn yurttan çocuklarý alarak, konvoyla þehir turu yaptýðýný anlattý. Altunay, organizasyona katký saðlamak isteyen gönüllü kuruluþlar olduðunu ancak devlet imkânlarýyla bu organizasyonu baþarýyla gerçekleþtirdiklerini söyledi. Isparta / aa

Y

Tatilciye mobil mescit DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝL MÜFTÜLÜKLERÝNE GÖNDERDÝÐÝ GENELGEYLE, RAMAZAN AYINDA TURÝZM BÖLGELERÝNDE, YAYLALARDA MOBÝL MESCÝTLER KURULMASINI ÝSTEDÝ. ÝL müftülükleri Ramazan ayýnda, vatandaþlarýn namaz kýlabilmeleri ve çocuklarýn yaz Kur’ân kurslarýna devam edebilmesi için ‘’mobil mescitler’’ kurmaya hazýrlanýyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, yaz ayýna denk gelen Ramazan için il müftülüklerine, eðitim merkezi müdürlüklerine, din hizmetleri müþavirlik ve ataþeliklerine, Türkiye Diyanet Vakfý’na gönderdiði genelgeyle bir takým düzenlemeler yapýlmasýný istedi. Bu yýl 31 Temmuz gecesi ilk teravih namazýnýn kýlýnacaðýný ve 1 Aðustos itibariyle oruç tutmaya baþlanacaðý belirtilen genelgede, Ramazan ayý boyunca vaaz ve irþat hizmetlerinde ‘’Ramazan ve komþuluk’’ konusunun ele alýnacaðý bildirildi. Genelgeye göre, vatandaþlarýn komþuluk konusunda dikkatlerini ve ilgilerini çekmek amacýyla mahallî imkânlarla afiþ ve broþür hazýrlanacak. Ramazan ayýnýn Aðustos ayýna denk gelmesi sebebiyle il ve ilçe müftülüklerince turizm bölgelerinde ve yayla turizmin yoðun olduðu yerlerde teravih namazý kýlýnmasý, vaaz ve irþat hizmetlerin sunulmasý hususunda gerekli tedbirler alýnacak. Turizm bölgelerinde, sahil sitelerinin bulunduðu mahallerde, yayla geleneðinin devam ettiði ve göçmen tarým iþçilerinin bulunduðu yörelerde, vatandaþlarýn ibadetlerini rahat bir þekilde yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirler alýnacak, mahallî imkânlar da devreye sokularak namaz kýlýnabilecek, çocuklara yaz Kur’ân Kursu düzenlenebilecek mobil (çadýr) mescitler, mülki amirden onay alýnarak kurulacak. Mobil mescitlerde geçici görevlendirmeler yapýlabilecek. Bazý camiler, merkezi vaaz sisteminden ayrý-

bir cami görevlisiz býrakýlmayacak. Camilerde kadýnlara mahsus mekanlarýn daha geniþ, aydýnlýk, temiz ve saðlýklý olmasý yönünde çalýþ malar yapýlarak bu hususta herhangi olumsuz bir durumla karþýlaþýlmamasý için çaba gösterilecek.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, yaylara çýkan ve tatil beldelerinde bulunan vatandaþlar için mobil mescitler kuracak.

lacak, buralarda liyakat sahibi kiþilerin vaaz et meleri saðlanacak, yüz yüze vaaz arttýrýlacak. Vaazlar zamanýnda baþlayýþ ezanla bitecek. Konu, özel olarak takip edilecek ve ilgililer bu hususta bilgilendirilecek. CAMÝLERDE TEDBÝRLER Ramazan öncesinde camilerin þadýrvan ve tuvalet temizliði yapýlacak, elektrik ve ýsýtma tesisatý ile ses cihazlarý elden geçirilecek, merkezi sistemlerde sesin rahatça dinlenebilecek kalite-

de olmasý saðlanacak. Camilerin havalandýrýlmasýna ve klimalarýn cemaati rahatsýz etmeyecek þekilde çalýþtýrýlmasýna özen gösterilecek. Ses düzeni ezanýn çevrede duyulmasýný saðlayacak fakat yakýn komþularý da rahatsýz etmeyecek þekilde ayarlanmasý temin edilecek. Vaaz, irþat ve mukabele programlarý cemaatin dikkatini çekecek ve takibini temin edecek þekilde her gün özel bir panoya yazýlarak ilân edilecek, özel programlar toplumun her kesimine çeþitli yollarla duyurulacak. Ýmkânlar ölçüsünde hiç-

ÇOCUKLARA HOÞGÖRÜ Genelgede camiye giden çocuklarla ilgili de uyarýda bulunuldu. Buna göre, çocuklarýn camiye ve cemaate katýlmalarý teþvik edilecek. Davranýþlarýyla camide dikkati daðýtan çocuklara karþý kýrýcý ve küstürücü tavýr yerine onlarý camiye ýsýndýracak, sevdirecek ve camiden koparmayacak tarzda yumuþak, sevecen, hoþgö rülü ve tatlý bir yaklaþým sergilenerek camilere olan ilgi ve sevgilerinin devamý ve pekiþtirilmesi hedeflenecek. Gerekli tedbirler alýnmak suretiyle il ve ilçelerde en az bir cami, Kadir Gecesi sabah namazýna kadar ibadet etmek isteyenlere hizmet için açýk bulundurulabilecek. Minarelerdeki kandiller Ramazan ayý boyunca iftar vaktinde yakýlacak, imsak vaktinde söndürülecek. Cemaat cami dýþýna taþtýðý zaman üzerinde namaz kýlýnacak halý, kilim, seccade gibi sergilerin temiz olarak vatandaþýn hizmetine sunulmasýna özen gösterilecek. Ýmam-hatipler namazlarda tadil-i erkâna mutlaka riayet edecek, göçler, ziyaretler ve tatil þehirleri dikkate alýnarak ihtiyaç olan camilerde teravih namazý din görevlileri tarafýndan iki rekâtta bir selâm verilerek kýldýrýlacak. Müftülükler Kur’ân ziyafeti programlarý düzenleyebilecek, imkânlar ölçüsünde iftar yemekleri verebilecek. Ankara / aa

Gölete giren iki çocuk boðuldu

 ÇORUM'UN Osmancýk ilçesinde serinlemek için eski bir kömür ocaðýnýn hafriyat alanýndaki su birikintisine giren iki çocuk boðularak öldü. Alýnan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklýktaki Öbektaþ Köyünde yaþayan amca çocuklarý Arif Erdoðan (12) ile Dinçer Erdoðan (12), arkadaþlarýyla köyün dýþýndaki eski kö mür ocaðý iþletmesinin hafriyat alanýna gitti. Amca çocuklarý serinlemek için hafriyat alanýnda yaðmur sularýnýn oluþturduðu su birikintisine girdi. Çocuklar bir süre sonra suda çýrpýnmaya baþladý. Suda çýrpýnan çocuklara yardým edemeyen arkadaþlarý ise köydeki ailelerine haber verdi. Olay yerine koþan çocuklarýn amcalarý Recep (19) ve Hasan Erdoðan (18) iki çocuðun cansýz bedenini sudan çýkardý. Olay yerine gelen aileler, sinir krizi geçirirken cumhuriyet savcýsý olay yerinde incelemelerde bulundu. Çocuklarýn cesetleri incelemenin ardýndan Osmancýk Devlet Hastanesi Morguna kaldýrýldý. Ýki çocuðun su birikintisinde boðularak ölmesi üzerine Kaymakam Faruk Bekarlar, bölgedeki göletlerin incelenmesi talimatý verdi. Kaymakam Bekarlar, olayýn ardýndan Öbektaþ Köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Aileleri teselli etmeye çalýþan Bekarlar, Ýl Özel Ýdare Müdürlüðüne, bölgedeki göletlerin incelenmesi için ekip oluþturulmasý talimatý verdi. Öte yandan önceki yýllarda da ayný bölgedeki farklý göletlerde boðulma olaylarýnýn yaþandýðý öðrenildi. Çorum / aa

YURTKUR kuruluþunun 50. yýlýný festivalle kutluyor

 YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (YURTKUR) kuruluþunun 50. yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen Uluslararasý Halk Oyunlarý Festivali Antalya’da baþladý. Festivalin açýlýþ törenleri çerçevesinde, Karaalioðlu Parký’ndan Cumhuriyet Meydaný’na kadar kortej düzenlendi. Kortejde Türkiye ile birlikte 11 ülkeden gruplar, Antalyalýlarý se lâmladý. Cumhuriyet Meydaný’nda Türkiye, Makedonya, Gürcistan, Moldova, Bosna Her sek, Polonya, Ýspanya, Bulgaristan, Belarus, Sýr býstan, Kazakistan, Yunanistan ve Romanya’dan halk oyunlarý ekipleri, gösterilerini sundu. Gösterileri meydanda toplanan vatandaþlarýn yaný sýra, turistler de büyük bir ilgiyle izle di. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, gazetecilere yaptýðý açýklamada, spordan sanata birçok alanda faaliyet gösteren bir kurum olduklarýný söyledi. Öðrencileri klâsik yurt anlayýþýnýn dýþýna çýkardýklarýný ve sosyal faaliyetlere katýlmalarýný saðladýklarýný anlattý. Festival, 17 Temmuz’da sona erecek. Ankara / aa

Türk Dünyasý Belediyeler Birliði'nin misafiri olarak Türkiye'ye gelen Kýrgýz öðrenciler, Baþkan Çelikbilek'i ziyaret etti.

Kýrgýz öðrencilerden Baþkan Çelikbilek’e ziyaret

Bu gece Berat Kandili Ramazan ayýnýn müjdecisi olan ve Þaban ayýnýn ondördüncü gecesini on beþinci gününe baðlayan Berat Kandili, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn Çankaya Hasan Tanýk Camii’nde düzenleyeceði programla idrak edilecek. Ýslâm dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olan, günahlarýn affý ve kullarýn temize çýkarýlmasý anlamýna gelen Berat Kandili, ‘’Rahmet Gecesi’’ olarak da adlandýrýlýyor. Kur’ân-ý Kerim’in dünyaya toptan indirildiði gece olarak da bilinen bu gün, bazý alimlerce kýblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yýlýnda Berat Gecesinde gerçekleþtiðini kabul etmeleriyle de ayrýca önem arz ediyor. Osmanlý Ýmparatorluðu’nda ikinci Selim’den itibaren minarelerde kandil yakýlmasýyla günümüze kadar kandil olarak kutlanan gecelerden biri olan Berat Kandili bu yýl da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn düzenlediði özel bir programla kutlanacak. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez’in konuþma yapacaðý kandil programýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýrþat Hizmetleri Daire Baþkaný Dursun Aygün ile Ankara Müftüsü Mustafa Hakký Özer duâ edecek. Ankara ve Ýstanbul’daki çeþitli camilerde görev yapan Ýmam Hatiplerin Kur’ân-ý Kerim okuyacaðý program, TRT 1, TRT Avaz ve TRT Anadolu ekranlarýndan canlý olarak yayýmlanacak. Ankara / aa

TÜRK Dünyasý Belediyeler Birliði’nin misafiri olarak ülkemizde bulunan Kýrgýzistan Heyeti, Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek’i makamýnda ziyaret etti. Samimî ve keyifli bir ortamda geçen ziyarette karþýlýklý hediyeler de takdim edildi. Ülkeler ve þehirler arasýnda diyaloðun pekiþtirilmesine oldukça önem veren Beykoz Belediyesi, yurt içi ve yurt dýþýndan birçok heyeti sýk sýk ilçemizde aðýrlayarak misafirperverliðin en güzel örneklerini sergiliyor. Türk Dünyasý Belediyeler Birliði tarafýndan Ýstanbul’da konuk edilen 18 öðrenci ve 2 öðretmenden oluþan 20 kiþilik Kýrgýz He yeti’ni makamýnda aðýrlayan Belediye Baþkaný

Ýþçileri taþýyan minibüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralý

Oto hýrsýzlýk çetesi çökertildi ÝZMÝR'DE araç hýrsýzlýðý yaptýklarý iddiasýyla 5 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, bir ihbar üzerine Uzundere semti hayvan pazarý yakýnýndaki alana giden polis, 4 kiþinin 45 B 3994 plâkalý kamyonu parçalamaya çalýþtýðýný gördü. Polisi görünce 35 ARL 73 plâkalý otomobille kaçmak isteyen Z. H, C. T, H. B. ve M. E. kovalama sonucu yakalandý. Kamyonu parçalamakta kullanýlan oksijen tüpü, 2 mutfak tüpü, çok

sayýda gereç ele geçirildi. Asayiþ Þube Müdürlüðü Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliðinde sorgulanan 4 zanlýnýn, kamyonu parçalayarak satmak amacýyla Bayraklý ilçesinden çaldýklarý ve oluþturulan þebekenin elebaþýnýn S. H. olduðu tesbit edildi. Polis, oto hýrsýzlýk suçundan kaydý bulunan S. H’yi de gözaltýna aldý. Emniyet Müdürlüðünde iþlemleri tamamlanan 5 zanlý adliyeye sevk edildi. Ýzmir / aa

Yücel Çelikbilek, “Ortak kültürel deðerleri ve tarihi paylaþtýðýmýz kardeþlerimizi görmek bizlere her zaman mutluluk ve gurur veriyor.” dedi. Türkiye’deki belediyecilik hizmetleri konusunda incelemeler yapan heyette bulunan öðrencilerle sohbet eden Baþkan Yücel Çelikbilek, öð rencilere ilçemizde yürütülen çeþitli kültürel ve sosyal projelerden bahsetti. Öðrencilerin de sorularýný cevaplayan Baþkan Çelikbilek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti de ifade ederek, kendilerine baþarýlar diledi. Karþýlýklý hediyelerin takdim edilmesinin ardýndan heyet, Beykoz Çayýrý’nda devam eden festival alanýný gezdi.

Haþhaþ tarlalarýna tarým iþçilerini taþýyan minibüs devrildi.

UÞAK merkeze baðlý Susuzören Köyü yakýnýnda meydana gelen trafik kazasýn da 1 kiþi öldü, 18 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Manisa’nýn Kula ilçesinden, haþhaþ tarlalarýnda çalýþmak üzere Uþak’ýn Hocalar Köyüne giden iþçileri taþýyan Murat Tuna’nýn (24) kullandýðý 31 EU 984 plâkalý minibüs, Susuzören Köyü yolunda, direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu devrildi. Kazada, minibüste bulunan iþçilerden Fadime Gök (51), vefat etti. Minibüs sürücüsünün de aralarýnda bulunduðu 18 kiþi yaralandý. Olay yerine gelen ambulanslarla Uþak Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan yaralýlardan bazýlarýnýn durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Uþak / aa


DÜNYA

Y

NATO katliâmý sürüyor

LÝBYALI savcý Muhammed Zikri El Mahcubi, NATO’nun 19 Mart’tan beri ülkesine düzenlediði hava saldýrýlarýnda bin 100’den fazla Libyalýnýn öldüðünü söyledi. Mahcubi, yaptýðý açýklamada, NATO’nun hava saldýrýlarýnda yaralananlarýn sayýsýnýn ise 4 bin 500 kiþi olduðunu ifade etti. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’i hava operasyonlarý dolayýsýyla Libya mahkemesinde soykýrým ile suçlayacaklarýný bildiren Mahcubi, Rasmussen hakkýnda aralarýnda adam öldürme ve yaralama, kamu binalarýný yýkma ve Libya lideri Muammer Kaddafi’yi öldürmeye çalýþmanýn da olduðu 10 ayrý suçlamada bulundu. Trablus / aa

Fransýz muhaliflerden ‘askerleri çekelim’ çaðrýsý FRANSA’DA muhalefetteki Sosyalist Parti yöneticileri, Afganistan’ýn Kapisa vilayetinde düzenlenen intihar saldýrýsýnda 5 Fransýz askerinin ölmesinin ardýndan yaptýklarý açýklamalarda, iktidara geldiklerinde Fransýz askerî birliklerini bu ülkeden geri çekecekleri taahhüdünde bulundu. Fransa’nýn, Afganistan’da 4 bin askeri bulunuyor. Paris / aa

Amerika’ya hesap sorulsun

Kandahar’da camiye intihar saldýrýsý: 4 ölü AFGANÝSTAN'IN güneyindeki Kandahar kentinde camide düzenlenen intihar saldýrýsýnda 4 kiþi öldü. Afganistan Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn sözcüsü Sýddýk Sýddýki, saldýrýnýn, Devlet Baþkaný Hamid Karzai’nin öldürülen üvey kardeþi Ahmet Veli Karzai için camide düzenlenen mevlit sýrasýnda yapýldýðýný belirtti. Saldýrýda ilk belirlemelere göre 4 kiþinin öldüðünü, 13 kiþinin yaralandýðý açýklayan Sýddýki, ölenler arasýnda Kandahar Ulema Þurasý Baþkaný Hikmetullah Hikmet’in de bulunduðunu söyledi. Ülkenin güneyindeki en güçlü kiþilerden biri olan, Kandahar Ýl Meclisi Baþkaný Ahmed Veli Karzai önceki gün evinde öldürülmüþtü. Ahmed Veli Karzai’ye Mayýs 2009’da da suikast giriþiminde bulunulmuþtu. Ahmed Veli Karzai, yolsuzluk ve uyuþturucu ticaretiyle de suçlanmýþtý. Kabil / aa

MAZLUMDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Karagöz, Amerika’nýn insansýz uçaklarla Pakistan’ýn Afganistan sýnýrýnda ki Güney Veziristan’ý vurduðunu belirterek, “ABD’ye öldürdüðü masum insanlarýn hesabý mutlaka sorulmalýdýr” dedi. ABD’nin Taliban kontrolündeki bölgede bu hafta baþýnda öldürülen kiþi sayýsý 32 olarak bildirildiðini, CIA uçaklarýnýn sýklýkla bombaladýðý bölgede öldürülen sivillerle beraber çok sayýda da aðýr yaralý kaydedildiðini öðrendiklerini söyleyen Karagöz, “ABD kendi topraklarýndan, sýnýrlarýndan binlerce kilometre uzakta, sözde terörü önleme bahanesiyle sürdürdüðü askeri saldýrýlar sonrasý ülkeleri iþgal etme sürecinde, bölgede kendisi bir terör unsuru, terör üreten bir öge haline gelmiþtir. Sayýsýz masum insanýn hayatýna mal olan saldýrýlarýnda ABD baþka ülke vatandaþlarýnýn hayatlarýný hiçe saymakta, uluslar arasý hukuku alenen ihlâl etmektedir” dedi. Ankara / Ahmet Terzi

Gözler Temas Grubu’nda LÝBYA TEMAS GRUBU BUGÜN ÝSTANBUL’DA TOPLANIYOR. ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI HÝLLARY CLÝNTON, LÝBYA LÝDERÝ MUAMMER KADDAFÝ’NÝN “GÜNLERÝ SAYILI” DEDÝ. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Stratejik Gavaliþ Köyü Ýstanbul’da bugün yapýlacak olan Libya Temas Grubu toplantýsý öncesinde muhaliflerin elinde yaptýðý açýklamada, Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin geleceði için “günleri sayýlý” dedi. Clinton, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ile ortak basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, uluslar arasý toplumun, Kaddafi’nin gitmesi için ilerleyen günlerde baskýsýný arttýracaðýný ifade etti. NATO tarafýndan bu ülkede sivillerin korunmasýna yönelik operasyonlara devam edilirken, ABD ve diðer ülkelerin, “Kaddafi’nin geleceðe yönelik planlarý konusunda Libya liderinin yakýn çevresinden birbiriyle çeliþen bilgiler almakta olduklarýný” ifade eden Clinton, “(ayrýlmasý konusunda) tam bir gün veya saat veremem ancak günleri sayýlý” dedi. Clinton, “Kaddafi’ye yönelik baskýnýn arttýrýlmasý için yoðun bir çalýþma içerisinde olacaklarýný” kaydetti. Washington / aa

Toplantýda Rusya yok RUSYA, bugün Ýstanbul’da yapýlacak Libya Temas Grubu toplantýsýnda yer almayacaðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Rusya’nýn katýlma dâveti aldýðý Ýstanbul’da yapýlacak Temas Grubu toplantýsýna gelmeyeceði belirtilerek, bu krizin tek çözüm yerinin BM Güvenlik Konseyi olduðu görüþünü tekrarladý. Açýklamada, “Rusya’nýn yaklaþýmý deðiþmemiþtir. Bir sonraki Ýstanbul toplantýsý dahil, bu gruba girmeyeceðiz ve faaliyetlerine katýlmayacaðýz” ifadesi kullanýldý. Moskova / aa

LÝBYA'NIN baþþehri Trablus’a 100 km kadar mesafedeki stratejik Gavaliþ Köyünü önceki gün þiddetli çarpýþmalarýn ardýndan Muammer Kaddafi güçlerinden geri almayý baþaran muhalifler, rejim yanlýsý askerleri baþkente yaklaþýk 80 km uzaklýktaki bir baþka stratejik yerleþim olan El Assabaa’ya sýkýþtýrdý. El Assabaa kapýsýna dayanan muhalifler, þehir çevresindeki tepelere mevzilendiklerini belirterek, Gavaliþ’e 17 km uzaklýktaki El Assabaa’ya 6 km mesafede bulunduklarýný ve geri aldýklarý Gavaliþ Köyünü takviye ettiklerini kaydettiler. Muhalifler dün akþam çevredeki tepelerden El Assaba’yý yoðun þekilde bombardýman etmiþlerdi. Bu stratejik nokta Trablus’a giden stratejik karayolu üzerinde bulunan Garyan þehrinden önceki son yerleþim yeri. Gavaliþ / aa

Kaddafi’den intihar tehdidi

Ýtalya, Libya’da rol kapmak istiyor ÝTALYA Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini, Senato ve Parlamento’nun savunma ve dýþ iliþkiler komisyonunda yaptýðý konuþmada, Ýtalya’nýn Ýstanbul’a bazý önerilerle gideceðini bildirerek, ülkesinin Libya’nýn geleceðinde aktif rol almak istediðini dile getirdi. Bu arada, Ýtalya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Maurizio Massari, Ýstanbul’da yapýlacak 4. Libya Temas Grubu toplantýsý öncesinde, Ýstanbul’daki görüþmelerde ilerleme kaydedeceklerinden emin olduklarýný söyledi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Massari, Ýstanbul’daki toplantýnýn stratejik amaçlarý belirlemek için bir fýrsat olduðunu belirtti. Ýstanbul’a üç ilkeyle gideceklerini bildiren Massari, üç ilkeden ilkini “Kaddafi’siz bir Libya” olarak açýkladý. Massari, ikinci ilkenin Geçici Ulusal Konsey’i ekonomik ve politik olarak desteklenmesinin devamý olduðunu kaydederken, üçüncü ilkenin de Kaddafi sonrasýndaki dönemde her anlamda güçlendirilmiþ Libya’ya geçiþ stratejisinin belirlenmesi olduðunu ifade etti. Roma / aa

7

HABERLER

Libya’da ölü sayýsý, bin 100’ü geçti

NATO ASKERLERÝNÝN AFGANÝSTAN’IN DOÐUSUNDA 7 SÝVÝLÝ ÖLDÜRDÜÐÜ BÝLDÝRÝLDÝ. ÜLKEDE YILIN ÝLK 6 AYINDA 1400’DEN FAZLA SÝVÝL ÖLDÜ. LÝBYA’DA ÝSE ÖLÜ SAYISI BÝN 100’Ü AÞTI. AFGANÝSTAN'IN doðusunda NATO askerlerinin 7 sivili öldürdüðü bildirildi. Host il meclisi üyesi Gül Muhammed Zazi, NATO askerlerinin, geceyarýsý Host þehrinin dýþýnda Matoon Köyüne baskýn düzenlediklerini, evlere ateþ açtýklarýný, olayda direniþle baðlantýsý olmayan 7 sivilin öldüðünü söyledi. Bölgedeki okullarýn sözcüsü Seyit Musa Macro da ölenler arasýnda bir öðretmenle 2 öðrencisinin bulunduðunu kaydetti. NATO sözcüsü Yüzbaþý Justin Brockhoff, NATO ve Afgan askerlerinin, Host vilayetinde düzenlenen bir operasyonda direniþçileri öldürdüðünü belirtirken, ölen direniþçilerin sayýsýna iliþkin bilgi vermedi. Afgan polisi de baskýný doðruladý. Öte yandan Afganistan’da yýlýn ilk 6 ayýnda 1400’den fazla sivilin öldüðü bildirildi. BM Afganistan’a Yardým Misyonu’ndan yapýlan açýklamada, ilk 6 ayda 1462 sivilin öldüðü, geçen senenin ayný dönemine göre sivil kayýplarýn yüzde 15 arttýðý belirtildi. Açýklamada, OcakHaziran döneminde ölenlerin yüzde 80’inin sivil, yüzde 14’ünün Afgan ve yabancý askerler olduðu vurgulandý. El yapýmý bomba ve intihar saldýrýlarýnýn sivillerin yüzde 49’unun ölmesi ve yaralanmasýna sebep olduðunun belirtildiði açýklamada, 368 sivilin öldüðü Mayýsýn en kanlý ay olduðuna dikkat çekildi. Kabil / aa

15 TEMMUZ 2011 CUMA

RUSYA Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev’in özel temsilcisi Mihail Margelov, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin isyancýlarýn baþþehir Trablus’u kuþatmalarý durumunda, intihar eylem planýný devreye sokacaðýný söyledi. Ýzvestiya gazetesine özel açýklamada bulunan Margelov, “Libya baþbakaný bana dedi ki: ‘Eðer isyancýlar baþþehri kuþatýrsa, füzelerle ve diðer araçlarla onlarý havaya uçuracaðýz’ ” uyarýsý yaptý. Margelov geçen ay Libya’ya gerçekleþtirdiði ziyaretler çerçevesinde Libya Baþbakaný Bagdadi al-Mahmudi ile bir araya gelmiþti. “Kaddafi rejiminin böyle bir intihar planý olduðunu düþünüyorum” ifadelerini kullanan Margelov, Kaddafi’nin hâlâ önemli miktarda füze ve patlayýcý maddeye sahip olduðunu hatýrlattý. Margelov’un Amerikan istihbaratýnýn Libya’daki silâhlarýn tükenmek üzere olduðu ile ilgili bilgileri kuþkulu buldu. Kaddafi rejimine karþý uluslar arasý askerî operasyon 19 Mart’ta Birleþmiþ Milletler kararý çerçevesinde baþlamýþtý. Moskova / cihan

Ýsrail, yine Refah’taki tünelleri bombaladý

 ÝSRAÝL Hava Kuvvetleri, Gazze Þeridi’nden önceki gün atýlan roketlere karþýlýk olarak, bölgenin kuzey ve güneyindeki tünelleri bombaladý. Filistinli kaynaklara göre, saldýrýda 5 kiþi yaralandý. Ýsrail or du sözcülüðünün açýklamasýna göre, Ýsrail uçaklarý, güneydeki Refah’ta 2, kuzeyde de bir tüneli hedef aldý. Filistinli kaynaklar ise Refah’taki bombardýman sýrasýnda bölgede bulunan 5 kiþinin yaralandýðýný belirtti. Bombalama sýrasýnda tünellerde bulunan bir iþçinin akýbeti ise bilinmiyor. Filistinli kaynaklar, Ýsrail uçaklarý ayný zamanda Gazze kentinin doðusundaki Secaiye mahallesinde de bir hedefi bombaladýðýný bildirdi. Tel Aviv / aa

Geri dönen Suriyeli sayýsý 7 bini aþtý

 BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), ülkesindeki olaylar dolayýsýyla Türkiye’ye sýðýnan Suriyelilerden geri dönenlerin sayýsýnýn 7 bini aþtýðýný bildirdi. AFAD’tan yapýlan açýklamada, Bugüne kadar Türkiye’ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþý sayýsýnýn 15 bin 570 olduðu ifade edilen açýklamada, þöyle denildi: ‘’Bu gü ne ka dar ge ri dö nüþ ya pan Su ri ye A rap Cumhuriyeti vatandaþý, 7 bin 57. Bugün itibariyle ülkemizdeki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþý ise 8 bin 513. 23’ü refakatçi 49’u hasta olmak üzere toplam 72 kiþi hastanede bulunmaktadýr. Ýlgili kurum ve kuruluþlarýmýzca, çadýr kentlerde barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk, haberleþme gibi hizmetler verilmektedir.’’ Ankara / aa

Þam’da rejim karþýtlarýna cop

 SURÝYE'NÝN baþþehri Þam’da rejim karþýtý harekete destek için 250 kadar entellektüel ve sanatçýnýn gös terisini güvenlik güçleri cop kullanarak daðýttý. Arap Ýnsan Haklarý Birliði adlý sivil toplum kuruluþundan Abdülkerim Rihavi, güvenlik güçlerinin Þam’ýn Midan semtinde göstericileri sopa ve coplarla vurarak, daðýttýðýný belirtti. En az dört gösterici gözaltýna alýndý. Bu arada Suriye’nin kuzeybatýsýndaki Ýdlib vilaye tinde güvenlik güçlerinin yürüttüðü operasyonlarda 4 sivilin öldürüldüðü bildirildi. Þam - Lefkoþa / aa

Mýsýr’da genel seçimler ertelendi

 MISIR'DA Eylülde yapýlacak genel seçimlerin Ekim ya da Kasýma ertelendiði bildirildi. Resmî Mena ajansýnýn bildirdiðine göre, Devlet Baþka ný Hüsnü Mübarek rejiminin þubatta devrilmesinden bu yana ilk kez yapýlacak genel seçimlerin ertelenmesi, eylüle kadar hazýr olamayacaklarý gerekçesiyle birçok siyasî oluþum tarafýndan isteniyordu. Kahire / aa

G. Sudan’ýn bayraðý BM’de

 BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan’ýn BM’ye üye olmasýný tavsiye eden karar aldý. Konsey’in aldýðý bu resmî tavsiye kararýnýn ardýndan 192 üyeli BM Genel Kurulu’nun Güney Sudan’ý 193. üye ülke olarak kabul eden bir karar almasý bekleniyor. Güvenlik Konseyi’nin tavsiye kararýnda, ‘’Güney Sudan’ýn BM’nin üyesi olarak aramýza katýlmasýný ve temsilcileriyle birlikte çalýþmayý sabýrsýzlýkla bekliyoruz’’ denildi. BM Genel Kurulu’nda alýnmasý beklenen kararýn ardýndan Güney Sudan’ýn bayraðý BM’ye çekilecek. Birleþmiþ Milletler / aa

Sudan, güneylileri vatandaþlýktan çýkardý

 SUDAN Parlamentosu, 9 Temmuz’da baðýmsýzlýklarýný resmen ilân eden Güney Sudanlýlarýn Sudan vatandaþlýklýklarýnýn iptal edilmesini öngören bir kanunu kabul etti. Resmî Suna Ajansý’nýn bu konudaki haberine göre geçen ocakta yapýlan referandum için güneylilerin kayda geçirilmesiyle Güney Sudanlýlarýn sayýsýnýn tesbit edildiðini kaydetti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliðinin rakamlarýna göre, geçen Ekimden bu yana yaklaþýk 360 bin güneylinin evlerine dönmelerine karþýn, 1 milyondan fazla gü neyli hâlâ kuzeyde yaþýyor. Hartum / aa


8

15 TEMMUZ 2011 CUMA

MEDYA POLÝTÝK

Y

Ankarafüzekalkanýnaevetdiyor s.bulut@saidnursi.de

Demokrat anneler... üm Anadolu anneleri gibi… Müslüman ailesindeki iç hürriyeti, meþveret ve demokrasiyi dýþtan bakanlar ne görebilirler ve ne de hissedebilirler. Bu mahrem dairedeki birçok deðer gibi “meþvereti” de dýþardan görmek mümkün deðildir. Avrupalý hakperest sosyologlar Müslüman ailedeki kadýnýn gizli hakimiyetini çok geç keþfettiler… Celâlli babalardan kaçan çocuklarýn sýðýnaklarý olan anneleri… Okyanuslarýn þiddetli ve taþkýn dalgalarýný bitiren granitler gibidir Anadolu annesinin gizli gücü… Ýstibdadýn kötülüðünü ilk olarak babasýndan ders almýþ olmalý… Kemalizmin gayr-ý insanî icraatlarý bu dað köyüne yansýyýnca, dedem þeair-i Ýslâmiye adýna karþý durmuþ olmalý ki, köy öðretmeninin bütün çabalarýna raðmen jandarma bu dað köyünde varlýðýný hissettirememiþ. Daha doðrusu devletin zaafiyetinden istifade edilmiþ. Bu köyde devleti üç kiþi temsil etmiþ: Öðretmen, tahsildar ve nadiren jandarma… M. Kemal ve Ýsmet’e ev içinde takýnýlan tavýr çok ilginçti… Ýsminden bahsedilmek istenmediði kadar resimlerine de rastlanamazdý. Gerçi tarikatin buradaki terbiyesinden dolayý bütün resimlere hoþ bakýlmazdý. M. Kemal’in 1938’de öldüðü günlerde annemle babam evlenmiþ ve Malatya’ya yerleþmiþler. Öðretmenlerin talebeleri sokakta ve amirlerin memurlarý dairede “aðlamaklýða” mecbur ettiði günlerin arefesinde anneciðim bir rüya görür. Çocukluðumun tadýyla dinlediðim bu rüyayý hiç unutmadým. Rüyasýnda; yeþile yakýn asker giyimli, rütbeleri görkemli bir Müslüman subay, Malatya’yý kulpundan tutarak çýkrýk gibi yavaþ yavaþ çeviriyor. O günlerde kuzeye bakmakta olan Malatya, güneye dönünceye kadar çevriliyor ve tam kýble istikametine gelindiðinde þehrin kulpunu býrakýyor rüyadaki zabit… Tevile hiç de ihtiyaç duymadýðým bu rüyayý çok sevmiþtim. Demokrat Parti kurulduðunda ocak baþkaný olan babamýn bazen yanýnda ve bazen arkasýnda durmuþ annem. Uzaktan akrabamýz olan mebuslara raðmen DP’yi parçalamak üzere kurulan Hürriyet Partisine katýlan diðer akrabamýza babam kadar annem de tepki göstermiþti. Burada hayatta ders olarak kabullendiðim bir anekdotu da kaydetmek istiyorum. Hepimizin bildiði gibi kurumsallaþmýþ tarikatlar maalesef resmî ideolojinin yörüngesinden pek kurtulamamýþlar ve hâlâ da kurtulamýyorlar. O günlerde henüz siyasal Ýslâm veya MSP, demokratlarý parçalamak üzere ortaya çýkmadýðýndan, anneciðimin Kadirî’den þeyhi olan zat maalesef reyini Halk Partisine veriyor, ara sýra müritlerine de telkin ediyormuþ. Müritler genellikle temsilcisi veya halifesi Sofu Hüseyin denilen bir zat aracýlýðýyla ona ulaþabiliyorlar. Sofu Hüseyin de demokrat. Diðer taraftan da tarikattaki münasebetin getirdiði hassasiyet söz konusu. Sofu Hüseyin Kadirî þeyhine danýþmadan bilhassa Malatya istikametindeki mensuplara bir haber gönderiyor: “Þeyhimizin partisine karýþmayalým, ona baðlýlýðýmýzý ve hürmetimizi de eksik etmeyelim… Fakat reylerimizi mutlaka Demokrata vereceðiz.” Bu haberi müritleri kýsa bir zamanda Urfa’dan Malatya’ya kadar uçuruyorlar. Anneciðim bu olayý sevinç ve zafer duygularýyla anlatýrdý. Çocukluðumun geçtiði yörede devletin olmadýðýný yukarýda arz etmiþtim. Köylerdeki asayiþi saðlamak, anlaþmazlýklarý gidermek ve sosyal devletin vazifesini yapmak köylüye aitti. Ýleri gelenlerince teþkil edilmiþ “meþveret kurallarý” vardý. Bazen hak noktasýnda kantarýn topu kaçsa da, baþka imkânlarý yoktu. Devlet cinayet iþlendikten sonra jandarmasýný gönderir ve suçluyu götürürdü. Ýþte yine birkaç köyün anlaþmazlýða düþtüðü, Pötürgelilerle aramýzda çatýþmaya kadar giden bir mera meselesi vardý. Birçok köylünün silâhlanýp at ve katýr sýrtýnda yayladaki düz merada siperlere girdikleri bir zamanda babamýn peþi sýra annemin de bir hayvan sýrtýnda çatýþma alanýna girdiklerini gördük. Herkesin çetin bir silâhlý çatýþma beklediði zamanda, anneciðim “barýþ meleði” olmuþtu sanki. Zira törelere göre saygýn kadýnlar erkeklerin çatýþma sahasýna girip barýþ çaðrýsýnda bulunurlarsa, taraftarlarýn vuruþmadan vazgeçebilecekleri hep anlatýlýrdý. Zira kadýn hürmet idi. Barýþ için devreye girdiklerinde mutlaka saygý gösterilmesi gereken insanlardý kadýnlar… 27 Mayýs ihtilâli çoðu Anadolu evinde olduðu gibi doðduðum evde de mateme yol açtý. Bediüzzaman Hazretleriyle Adnan Menderes’in vefatlarý veya onlara çektirilen zulümler yâd edildikçe, babam baþta olmak üzere hane halký hüzünlenir, simalar gölgeli bir mevsime kayarlardý. 1970’li yýllardan sonra dindarlar adýna siyasete atýlan MSP’ye raðmen annem demokrat kalmýþtý. Hatta Malatyalý Özal’a raðmen yine reyini demokratlara vermiþti. Son zamanda bir kýsým Nurcularý da müþevveþ hale gelince anneciðim “siyasî partiler” defterini bir daha açmamak üzere kapattý. Birileri yanýnda siyaseti konuþtuðunda mevzuyu deðiþtirir ve kendisini ilgilendirmediðini açýk açýk ifade ederdi. Evlâtlarý arasýnda fark gözetmeyen Osmanlý kadýný, çocuklarýnýn da arasýna girmiþ siyasî görüþ ayrýlýðýndan dolayý bu kapýyý tamamen kapatmýþ olmalýydý.

T

ANKARA, NATO’nun Soðuk Savaþ’tan bu yana en önemli savunma projelerinden sayýlan Füze Kalkaný Projesi’ne yeþil ýþýk yakmaya hazýrlanýyor. Obama yönetiminin büyük önem verdiði savunma projesi, yarýn Libya konulu bir zirve için Ýstanbul’a gelen ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton’ýn da gündemindeki maddelerden de biri olacak. Bu zamana kadar füze sistemine temkinli yaklaþan ve NATO’daki üst düzey toplantýlarda çekincelerini gündeme getiren Ankara, bir süredir savunma amaçlý NATO füzeleri ve bunlarý kontrol edecek radar sistemlerinin topraklarýna yerleþtirilmesine sýcak bakmakta. Konu, son altý ayda ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Baþbakan Erdoðan‘la konuþmalarý ve Hillary Clinton’ýn Ahmet Davutoðlu’yla temaslarýnda da sýk sýk ABD tarafýndan gündeme geldi. Ak Parti hükümeti, Türkiye’nin Batý’yla olan kurumsal baðlarýnýn geleceði ve kendi savunma ihtiyaçlarýný da göz önüne alarak, geçmiþte temkinli yaklaþtýðý projeye sýcak yaklaþýyor. Uzun süredir Washington’un gündeminde olan ancak henüz NATO ülkelerinin somut

eyleme dönüþtüremediði proje, Türkiye’nin bu hafta Hillary Clinton’a “Evet” vermesi durumunda 2011 sonundan itibaren kademeli olarak devreye girecek. Ýlk aþamada Doðu Akdeniz’deki gemilere

masý planlanýyor. Proje gerçekleþirse, Türkiye’nin zaten 2011’den itibaren kendi savunma planlarý çerçevesinde almayý planladýðý Patriot füzeleri de NATO tarafýndan ortak finanse edilecek ve projeye dahil edilecek.

Ýran ve kedi polemiði

‘‘

Ankara, bir süredir savunma amaçlý NATO füzeleri ve bunlarý kontrol edecek radar sistemlerinin topraklarýna yerleþtirilmesine sýcak bakmakta.

yerleþtirilecek olan füzesavarlar, 2015 sonrasýnda Türkiye topraklarý ve Romanya gibi ülkelerde kalýcý bir altyapýya dönüþecek. Füzesavar gemilerinin ayrýca Türkiye’de karada konuþlandýrýlacak erken uyarý (AN/TPY-2 türü radar) ve altyapý sistemlerine entegre ol-

Ýran’ý hedef almadýðýný vurgulamakta ýsrarlý olsa da NATO ülkelerinin temel hedeflerinden biri, Ýran’ýn nükleer programý ve uzun menzilli balistik füzeleri. Bu kaygý, Türkiye’de de var; ancak Ankara daha diplomatik bir üslup kullanmak ve Ýran’la diyalog içinde olmaktan yana.

Geçmiþte “Yýldýz Savaþlarý” diye de anýlan ve Barack Obama’nýn baþkan olmasýyla yeniden hýz kazanan Füze kalkaný, baþta Türkiye olmak üzere NATO ülkelerini Ortadoðu, Ýran ve dýþarýdan gelen saldýrýlara karþý geniþ bir þemsiye ile korumayý planlýyor. Ancak yakýn zamana kadar Ýran’la arasýný bozmasýný istemeyen Ankara, hem projenin Türkiye topraklarýna Patriot füzeleri yerleþtirilmesini içeren “kara” unsuruna temkinli yaklaþmýþ, hem de Ýran’a vurgu yapýlmamasýný istemiþti. Hatýrlarsýnýz geçen yýl Lizbon’daki NATO zirvesinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Ýran’la ilgili atýflarýn ortak metinlerden çýkarýlmasýný istemiþ, Fransa Cumhurbaþkaný Nikolas Sarkozy ise “Biz kediye kedi deriz” lafýyla Türkiye’nin bu hassasiyetini hafife almýþtý. Gerçekte Ankara, füze kalkaný projesinin

Ak Parti hükümetinin þu zamana kadar füze kalkanýna soðuk bakmasýna neden olan bir diðer unsur da Türkiye topraklarýna yerleþtirilecek radar ve füze sistemlerinin Türkiye deðil NATO komutasý altýnda olmasýydý. Baþbakan bu kaygýsýný geçen yýlki NATO zirvesi öncesinde “Komuta kimde, buton kimde olacak? Türkiye’de olmazsa olmaz” diye ifade etmiþ, ancak daha sonra Türk subaylarýnýn da olacaðý bir NATO ortak komuta yapýsý üzerine çalýþmalar baþlamýþtý. Füze Kalkaný’nýn gerçekleþmesi durumunda, NATO’nun kapatmayý düþündüðü ancak son anda açýk tutmaya karar verdiði Ýzmir’deki NATO üssü de yeniden merkezi komuta açýsýndan önemli rol oynayacak. Aslý Aydýntaþbaþ / Milliyet, 14.7.2011

Hülasa; ABD kaynýyor, Avrupa yanýyor... Asya tarafýnda Çin’de ise vahþi kapitalizmin farklý versiyonlarý “vatandaþýnýn sýrtýna basarak” þimdilik dik duruyor. Þimdi arkamýza yaslanalým ve bu tabloya günlük fiyat hareketlerinden sýyrýlarak tepeden bakmaya çalýþalým ve bu küresel krizin adýný koyalým. Batý kapitalizmi pradigmal bir ideolojik krizin içerisindedir. Daha düne kadar piyasalarýn herþeyi düzenleyen görünmeyen bir el, “piyasa tanrýsý” tarafýndan dengede tutulduðunu savunanlar resmen duvara tosladýlar. Piyasa tanrýsýnýn aslýnda yalan olduðu anlaþýlýnca kapitalist ekonomiler görünmeyen elin gazabýna uðradýlar... Piyasa tanrýsýna inanlarýn kendilerine olan özgüvenleri o kadar yüksekti ki, iki kutuplu dünyadan sözüm ona sosyalist ekonomiler aleyhine tek kutuplu dünyaya geçiþ sürecinde, liberal ekonomi kuramlarý ve piyasalarýn üstünlüðünü hiç olmadýðý kadar kutsandý. Kapitalist piyasa bir tanrý idi! ve tüm dengesilikleri görünmez el yeteneði ile dengeye getirebilirdi! Yýlllarca üretime dayanmayan, tüketim merkezli ekonomilerin borçlanarak kazandýklarýndan daha fazla tüketmeleri neticesinde, ana rahmine düþen çocuða bile borç yazýldý.

Batýnýn aklýselim entelijansiyasý da artýk yaþananlarý “Batý Kapitalizminin Ýdeolojik Krizi” olarak tanýmlamaktalar. Nobel ödüllü ünlü ekonomist Joseph Stiglitz, 7 Temmuz’daki yazýsýnda, kriz için aynen bu tanýmý kullandý. Stiglitz yazýsýnda “Daha birkaç yýl önce hükümet kontrolü bulunmayan serbest piyasalarýn teþkil ettiði güçlü bir ideoloji dünyayý krizin eþiðine getirdi. Altýn çaðýný yaþadýðý 1980’lerin baþýndan 2007’ye kadar olan dönemde bile hükümet kontrolünün olmadýðý Amerikan tarzý kapitalizm maddi zenginliði yalnýzca dünyanýn en zengin ülkesindeki en zengin insanlara sundu...” diyor. Boston Üniversitesi profesörlerinden Kotlikoff’un ise; ABD 60 yýldýr gençlerden daha fazla kaynak alýp bunlarý emeklilere vererek bir saadet zinciri oluþturmuþtur. Ve Sam amcanýn bu saadet zinciri geç de olsa kopacaktýr...” diyor. Batý kapitalizmi kendi evlatlarýný bir bir yerken, Batý entelijansiyasýnda bu krizin tanýmlamasýný “Kapitalizminin Ýdeolojik Krizi” olarak yapanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Ne diyelim. Darýsý bizimkilerin baþýna... Fevzi Öztürk Yeni Þafak, 14.2011

‘‘

leri Müslümanlar’ý topraklarýna kabul ederek bu tehdidi sokaklarýna taþýyorlar. Wilders’a göre, eðer Müslümanlar Hollanda’da yaþamak istiyorlarsa, Kur’ân-ý Kerim’den ayrýlmak zorundalar!.. Avrupa, Hollanda topraklarýnda, Ýslâm’ýn bir din deðil, diktatörlük amaçlý bir siyasi hareket olduðunu söyleyecek kadar alçalan bir ýrkçýnýn, rezil bir düþünce yapýsýnýn yükseliþine sahne oluyor...

Komuta kimde?

Kapitalizmin ideolojik krizi BÝRÝ bitmeden diðeri baþlýyor... Ülkelerin “sistematik” olarak borç krizine sürüklenmeleri ardý ardýna devam ediyor. ABD’de birkaç yýl önce patlayan kriz devam ederken, Avrupa’da da her gün bir ülke temerrüt, yani iflas riskine bir adým daha yaklaþýyor. ABD, Ýrlanda, Portekiz, Ýspanya ve son olarak Yunanistan derken þimdi gözler Ýtalya’ya çevrilmiþ durumda. Ýtalyan ekonomisini geçtiðimiz haftalarýn gündemini meþgul eden Yunanistanla karýþtýrmamak gerekiyor. 2.6 trilyon dolar kamu borcuna sahip, Avrupa’nýn 3. büyük Ýtalyan ekonomisinin gümlemesi; gerek Avrupa açýsýndan, gerekse küresel ekonomi açýsýndan son derece önemli. Ýtalya’da diðer geliþmiþ ülkeler gibi yýllarca bol harcamanýn ardýndan þimdi “kemer sýkmaya” çalýþýyor. Ýtalyan hükümeti, 3 yýlý kapsayan 48 milyar Euro’luk tasarruf paketini parlamentodan geçirmeye çalýþýyor. Avrupa cephesinde bir de Fransa’nýn notunun indirilebileceðine dair söylentiler dolaþýyor ki, bunun söylentisi bile Avrupa’da kâbusa neden oluyor. Avrupa Birliði’nin iki süper gücünden biri olan Fransa’nýn kredi notunun düþmesi, Avrupa’nýn boynundaki ilmeði biraz daha sýkacaktýr. Diðer taraftan da Fransýz bankalarý-

nýn ellerinde bulunan 393 milyar dolarlýk Ýtalyan kamu ve özel sektör borçlanma tahvili olasý bir Ýtalyan krizinin tüm Avrupa’yý yakacaðýný gösteriyor. Geçelim Amerika cephesine... Orada da iþler karýþýk. ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasýnda uzunca bir süredir “borç

‘‘

Batý entelijansiyasýnda bu krizin tanýmlamasýný “Kapitalizminin ideolojik krizi” olarak yapanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor.

savaþý” yaþanýyor. ABD’nin toplam borcu 14.3 trilyon dolar. Yasal borçlanma sýnýrý 14.2 trilyon dolar. Yani ABD yasal olarak 1 cent bile borçlanamýyor... ABD, 2 Aðustos’a kadar borç tavanýný yükseltmezse, ülke tarihinde bir ilk yaþanacak, ABD’de milyonlarca kiþi iþinden olacak ve yeni bir ekonomik durgunluk baþlayacak.

Ýslâm düþmanlýðý ANNE Frank, çocukluðumun anýlarýndan süzülüp karþýma çýkýverdi!.. Televizyonumuzun olmadýðý yýllardý ve radyoda “Arkasý Yarýn” vardý... Dünya edebiyatýnýn en seçkin eserleri, devlet tiyatrosunun usta sanatçýlarý tarafýndan sadece sesle bize ulaþtýrýlýrdý... Dinlerdik ve Tolstoy, Victor Hugo, Honore de Balzac, Dostoyevski, John Steinbeck, hatta Agatha Christie’nin dünyasýna hayallerimizle girerdik... “Anne Frank’ýn Hatýra Defteri”ni radyodan soluksuz izlediðimde sanýrým 9-10 yaþlarýndaydým... Amsterdam’da oturan Yahudi asýllý Frank ailesinin edebiyata meraklý kýzý... Naziler Hollanda’yý iþgal ettiklerinde çareyi, baba Otto Frank’ýn ofisinin arkasýna yapýlmýþ sýðýnakta yaþamakta bulmuþ ailenin hazin öyküsü... Sýðýnakta yazdýðý anýlarý, bir toplama kampýnda sona eren yaþamýndan sonra yayýnlanan ve hepimize ýrkçýlýðýn korkunç yüzünü anlatan Anne Frank’ýn öyküsünün beni o yaþta derinde bir umutla bu sýðýnakta yaþamýþ sonra toplama kamplarýnda yok olup gitmiþ insanlarýn sanki gölgelerinin arasýndan süzülerek yürüdüm... Kullandýklarý mutfaða dokundum, gökyüzünü görebildikleri tek pencerede bir

umutla bu sýðýnakta yaþamýþ sonra toplama kamplarýnda yok olup gitmiþ insanlarýn sanki gölgelerinin arasýndan süzülerek yürüdüm... Kullandýklarý mutfaða dokundum, gökyüzünü görebildikleri tek pencereden dýþarýnýn nasýl göründüðünü anlamaya çalýþtým... Nefretin... Ayrýmcýlýðýn... Þiddetin... Ne anlama geldiðini bir kez daha fark ettim...

Bir garip dünya Liberal dostum, Hollanda reklam sektörünün önde gelen isimlerinden Jos Peters, günümüz Hollanda’sýnda yaþanýlan garip geliþmeyi çok güzel anlattý: “Irkçýlar ortaya çýktýlar, Müslümanlar baþta diðer kültürlerden bu ülkeye gelenlerin Avrupa kültürünü yok ettiklerini, geleceðimizin tehlike altýnda olduðunu söylediler. Zamanla gördük ki, asýl, kendi kültürümüz ile baþ baþa kalma tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Ötekinin olmadýðý bir dünya, bizim için diktatörlüðün baþlangýcýdýr...” Hangi kitap, efsanevi “Hollanda hoþgörüsünü” Jos’un bu sözleri kadar net anlatabilir?.. Vatikan’ýn dini radikalizmine karþý durmuþ, Protestan düþünce geleneðinin kalesi olmuþ

Hollanda’da ýrkçý Geert Wilders’ýn partisinin Amerika’daki Yahudi lobisinden hatýrý sayýlýr mâlî destek aldýðý söyleniyor.

Yahudi lobisi baðlantýsý Hollanda, aslýnda, yaþam karþýsýnda hoþgörülü olmanýn sembolü olarak tanýnýyor... Ama, bu ülkede ýrkçý partinin seçmen desteði yüzde 30’lara týrmanýyor!.. Oysa, iþgal günlerinde, bu ülkenin liman iþçileri, Yahudiler’in bir gecede toplanýp trenler ile meçhule doðru gönderilmesini 2 günlük grevle protesto edecek kadar yürekli insanlardý... Torunlarý nasýl ýrkçý olabildi...

Geert Wilders denilen adam Hollanda’nýn geleceðindeki en önemli siyasi aktör olarak deðerlendirilen ýrkçý Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders bütün stratejisini þu slogana dayandýrdý: “Ben Müslümanlar’dan deðil, Ýslam’dan nefret ediyorum...” Ona göre, Avrupa’nýn karþýlaþtýðý en büyük tehdit Ýslam’dan kaynaklanýyor ve Avrupa ülke-

GEÇMÝÞ OLSUN

AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý

Mehmet Altunbaþ'ýn

Niðde / Kemerhisar'da 17/07/2011 Pazar Günü saat 09:30'da yapýlacaktýr.

baþarýlý bir beyin ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, kardeþlerimizin duâlarýný bekler, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar ihsan etmesini dileriz.

Ýrtibat Tel. (0505) 913 47 69 - (0505) 542 01 39

Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý

Kardeþimiz

ZAYÝ

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Türkoðlu Erdemli Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum 1980 doðumlu Aysel Yýldýz adýna kayýtlý nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hacere Yýldýrým

Geert Wilders iki yýl Ýsrail’de yaþamýþ. Ýsrail’in sýnýrlarýný geniþletmesini, Ürdün’ün Filistin devletine dönüþmesini ve Ýsrail’deki Müslümanlar’ýn da Ürdün’e gönderilmesi gerektiðini savunuyor!.. Ýddialar, partisinin Amerika’daki Yahudi lobisinden hatýrý sayýlýr mali destek aldýðý yönünde... 16 Ocak 2011’de yaptýðý açýklamada bakýn ne diyor: “Eðer bir gün Kudüs Müslümanlar’ýn eline geçerse, kýsa zamanda Atina ve Roma’nýn da düþeceðinden emin olabiliriz. Yahudiler’in Kudüs’te sürdürdükleri haklý savaþ bir toprak savaþý deðil, ideolojik savaþtýr...” Anne Frank’ýn kenti Amsterdam’a faþizm baþka bir kýlýkta girmiþ durumda... O, artýk Yahudileri deðil, Müslümanlar’ý hedef alýyor... Yarýn, Ayþe, Fatma, Emine veya Muhammed, Ali, Ömer’in hatýra defterleriyle karþýlaþmak istemiyorsak, dikkatli olmak zorundayýz... Faþizm... Bir türlü ölmüyor!.. Ardan Zentürk / Star, 14.7.2011


MAKALE

Y

15 TEMMUZ 2011 CUMA

9

Þefkat duygusu üzerine - 1 fersadoglu@yeniasya.com.tr

Þefkat, rahmet-i Ýlâhiyenin bir tecellîsi ve her Müslümanýn taþýmasý gereken temel sýfatlardan birisidir. Þefkat, aþk ve muhabbetten daha kýymetlidir. Herbir þefkat sahibi, baþkasýný memnun ve mesrur etmekten memnun olur. Bundan dolayý, insan insana, insaniyet itibariyle þefkat gös-

termelidir. Bu hem insanlýðýn gereði, hem de bir ihtiyaç. Ýnsan ne kadar zengin ve kuvvetli görünürse görünsün, mutlaka çevresinden gelecek þefkat ýþýklarýna muhtaç. Çünkü insan, zâtýnda ve hakikatta çok âciz ve çok zayýf bir varlýk. Þefkattaki fedakârlýk, ihlâstan ve samimiyetten kaynaklanýr. Karþýlýk istemeyen þefkat, ayný zamanda þükrün de esasýdýr. Düþününüz, eðer þefkat denen duygumuz olmasaydý, hayat nasýl olurdu? Þefkat olmasaydý hayat, hayat olur muydu, biz hayatta olabilir miydik? Öyle ise bu büyük nimet büyüklüðü ölçüsünde þükür ister. Þükrü de, kendi cinsinden olacaktýr. Demek

mü’minin þefkatli olmasý bir mânâda Ýlâhî emrin bir gereðidir. Eðer þefkat olmazsa, beþer hayatý fesada uðrar. Zulüm ve iþkenceler ortalýðý kasýp kavurur. Þefkatin bütün çeþitleri temizdir. Ancak, þefkat hakikatinin iyi anlaþýlamamasý ve Tevhîd nazariyle bakýlamamasý halinde, kâinatta cereyan eden hâdiseler, þefkat sahibini yaralar. Dinimiz, þefkatin sýnýrlarýný þöyle çiziyor: “Þefkat-i Ýlâhiyeden fazla þefkat, þefkat deðildir. Zarara kendi rýzasýyla girene þefkat edilmez.” Ýnsanlýða þefkat, onlarý içine düþtükleri bunalým ve tehlikeli yoldan kurtarmada yardýmcý olmak tarzýnda olabilir. Ki, insanýn hem-

cinslerine karþý göstereceði esas þefkatlerden birisi de budur. Þefkat, ne yazýk ki kötüye de kullanýlabilmektedir. Nasýl masûm hayvanlarý öldüren canavarlara þefkat göstermek büyük bir zulüm ise, binler Müslümanýn hayatýný ve ebedî saadetlerini mahveden insanlara taraftar olmak, cezâdan kurtulmalarýna duâcý olmak da dehþetli bir vicdansýzlýktýr. Bu þefkatin sûistimali, tamamen ters istikamette kullanýlmasýdýr. NOT: Okuyucularýmýzýn Berat Gecesini tebrik eder, bütün Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara, Mahþerde beratýmýza vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyaz ederim.

Hediyelerin en güzeli haliluslu1951@hotmail.com

Çayhanlý Nezir Aðabey ve Ereðli 1960’larýn sonlarýnda Konya’nýn Nur derslerinde dikkatimizi çeken, bir zat-ý nurânî veçhesinde görünen ve Nezir Yaylýmateþ isminde bir emekli ko mutan... Dikkatimi çeken, hayatýný bizlere anlatan ve çok renkli bir hayata sahip olan bu zat-ý mübarek, bir Çarþamba günü, Nurlarla talim terbiye olduðumuz eski garaj mevkiindeki dershanemize geldi ve oradaki aðabeylerimizden Risâle-i Nur Külliyatý’ndan Nahl Sûresi’nin 128’nci âyetinin** çaðýmýza bakan hikmet-i mânevîsini ve sýrr-ý muðlakýný açan “Beþinci Söz”ün o akþam okunmasýný istedi. Fakat orada bulunan, hâlen yaþayan, bazýlarýnýn ise dar-ý bekaya vuslat ettiði aðabeylerimiz o sözü okumayýp, özel derslerini okudular. Her akþam ders ve sohbet yaptýðýmýz bu mekâna Perþembe günü ve Cuma günü akþamlarý bu merhum aðabeyimiz tekrar geldi ve yine ayný yerin, Beþinci Söz’ün okunmasýný istedi. Fakat yine oradaki aðabeylerimiz (isimleri bende mahfuz) “Biz Muhakemat ve Mektubat okuyoruz” gibi sözler ifade ederek okumadýlar. Bizler küçüðüz, sözümüz ve reyimiz geçmiyor, ama kalben okunmasýný istiyordum. Cumartesi günü akþamý ayný yerdeki umumî derse iþtirak ettik, herkeste bir müthiþ üzüntü, “Komutan Nezir Aðabey bugün saat 14.00’te Konya’da bacýsýnýn evinde vefat etmiþ.” Ertesi günü minibüsle doðum yeri olan Ereðli Çayhan kasabasýna taziyeye gittik. Bundan sonrasý çok merakaver ve sýrlar âlemi bir geliþmedir. Pazar sabahý bizim de dahil olduðumuz bir minibüsle Ereðli’ye ve oradaki aðabeylerimizin iþtiraklarýyla 40 km mesafedeki Toroslarýn eteðinde yer alan Çayhan kasabasýna vardýk. Mezarýnýn baþýnda hatimler okundu, duâlar yapýldý. Burada anlatýlan iki sýr kapýsý ile bu bölümü kapatmak istiyorum. Birincisi; mezar baþýnda keçi çobanlýðý yapan bir kiþi ayaða kalkarak dedi ki: “Ben karþýdaki Toros Daðlarýnýn eteðinde hayvanlarý güdüyordum. Bu esnada kayalarýn arasýnda insan sesi duydum, yankýlar yapýyordu, hýrsýz zannederek yavaþ yavaþ yaklaþmaya baþladým. Baktým ki bizim Nezir komutan, e lin de son ra dan öð ren di ðim Ri sâ le-i Nur’un bir kitabýný sesli olarak kayalýklara okuyordu. Yaklaþtým sordum: ‘Komutaným, bunu kimlere okuyon?’ Cevap: ‘Kardeþim, bu ruhaniyat âlemi dinliyor…’ Köye geldim, dedim ki bu zat ermiþtir. Baþka yerlerle konuþuyor..” Taziye evinden öðrendiðimiz ve dinlediðimiz ise bizleri, aðabeylerimizi þok etti: Nezir Aðabey vefat ettiði günü Konya Pirebi Mahallesindeki bacýsýnýn evine gider, bacýsýnýn lisede okuyan kýzý var. Ona Beþinci Söz’ü verir “Oku evlâdým” der. O da sesli ve düzgün okur ve bitince der ki: “Dayýcýðým, nasýl, istediðin gibi okudum mu?” Dayýdan ses yok, bakarlar ki, oturduðu ve Beþinci Söz’ü dinlediði koltukta çoktan ruhunu Rahman’a teslim eylemiþ. Gün Cumartesi, saat 14.00, yýl 1971 ve yaþ 57. Hakk’a vuslat eder ve akabinde köyüne götürülüp kefenlenir ve defnedilir. Geçtiðimiz hafta Konya Ereðlisinde 2 ay önce söz verdiðim, Þahin ailesinin düðün konuþmacýsý olarak arkadaþlarla birlikte 2 gün bulunduk. Ýlk günün akþamý sohbet konumuz “Ýman ve Namaz” idi. Sabahýnda Ankara’dan, Karaman’dan, Konya’dan ve Ereðli’den gelen kardeþlerimizle Fikri Günen Aðabeyimizin ve Erünsal Öztok Beylerin kaptanlýðýnda gittiðimiz Çayhan Mezarlýðý’nda Nezir Aðabeyin kabrinde ve Abdülkerim ve Ali Hocalarýmýzýn okuduklarý Yasin-i Þerif ve hatm-i Kur’âniye sade dinde ziyaret ettik. Devamýnda Ývriz Merkez Camii’ndeki sohbetimiz ve akabinde Özcanlar açýk hava tesislerinde milletvekili, belediye baþ kanlarý ve profesörlerin iþtirak ettiði düðün topluluðuna “Aile Hayatý ve Hz. Peygamber (asm)” baþlýklý içtimaî ve ailevî hitabýmýz... Emeði geçen can dostlarýna, F. Günen Aðabeyimize, Hasan kardeþime, M. Þahin ve ArtvinliYusufeli, Ereðlili ve bütün can dostlarýna gönüller dolusu teþekkürler. Dipnot: * “Þüphesiz ki Allah, takvâya sarýlanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.” (Nahl Sûresi: 128. âyet)

azeteniz Yeni Asya, okuyucularýna bu seneki Ramazan'da da en güzel hediyeyi takdim ediyor. He di ye le rin en gü ze li, hiç þüp he siz ki Kur’ân–ý Kerimdir.

Kur’ân, her Müs lü ma nýn baþ tâ cý dýr, her evin demirbaþ mukaddes kitabýdýr. Dolayýsýyla, her ailenin deðil, her Müslüman ferdin bu mukaddes esere mutlak ihtiyacý vardýr. Bir þekilde onu okumasý, elinlatif@yeniasya.com.tr de yahut evinde onu bulundurmasý lâzým. Zira, öyle vakitler gelir ki, hane içindeki her fer din ay ný za man di li mi i çin de 15 Temmuz 1099 Kur’ân okumasý gerekiyor. Adeta, her ferdin elinde, ayný anda bir nüshasýnýn bulun ma sý i cap e di yor. Me se lâ, Kur'ân'ýn nâ zil ol du ðu Ra ma zan'da, mü ba rek gün ve gecelerde, bilhassa kandillerde... n kuvvetli rivâyetlere vetleri, nihayet 1099 yýlý riyle ilgili olarak ayrýca Müs*** göre dokuz defa düTemmuz'unda Filistin'e ulümanlara da bir çaðrýda buGeç ti ði miz yýl lar da, o ku yu cu la rý mý za zenlenmiþ olan Haçlý laþtý ve derhal Müslümanlar- lunarak, þu mesajý verdi: mukaddes kitabýmýzýn deðiþik versiyonlaSeferlerinin birincisi, 15 la meskûn olan Kudüs þehri "Kendini Müslüman olarak rýný hediye ettik: Küçük boy, cüz cüz, meTemmuz 1099'da gerçeklekuþatma altýna alýndý. tanýmlayanlar, Allah adýna âl veya meâlli Kur’ân–ý Kerim gibi... þen Kudüs'ün iþgaliyle netiKudüs, o tarihde Fatimilerin öldürmekten vazgeçsin. Bir Bu seneki hediye ise, hemen her yönüycelenmiþ oldu. idaresindeydi. Ancak, Haçlýla- insanýn ölümünün Allah'ý Bu ilk ve en büyük seferin ra karþý koyacak güçleri yokmemnun ettiðini düþünmek le bir þâheser niteliðinde: Rahle boyu, tehazýrlýklarýna, dört–beþ yýl tu. Çaresiz teslim oldular. imkânsýzdýr. Gelin, iki büyük miz bil gi sa yar hat lý, ip lik di kiþ li, ka li te li öncesinden baþlandý. Temmuz ayý ortasýnda Ku- dinin mensuplarý olarak birlik kâðýda iki renkli olarak basýlmýþ halde... Gerek papazlarýn idaresindüs'e giren Haçlýlar, korkunç kuralým ve teröre karþý ortak Baský ve ciltleme kýsmý da kendi tesisdeki kiliseler birliðinin kýþbir katliâma giriþtiler. Adeta mücadele edelim." lerimizde yapýldýðýndan, talepleri karþýlakýrtmalarý ve gerekse devcanlý nâmýna birþey býrakFevkalâde düþündürücü ma da her han gi bir sý kýn tý da ya þan maz let–hükûmet baþkaný kralla- madýlar. nokta: Tarih seyri içinde, inþaallah. rýn teþvikleri neticesinde, yeBurada bir Haçlý devleti bakýn nereden nereye geliDo la yý sýy la, tem sil ci le ri miz ve her bi ri kûnu yüz binleri aþan silâhlý statüsünde olmak üzere Ku- nebiliyor. fah rî tem sil ci du ru mun da ki birlikler teþkil edildi. sâ dýk o ku yu cu la rý mýz, bu Bir kýsmý sivil halktan, bir hususta rahat olmalý; yeni akýsmý þövalyelerin idaresinbo ne ler bul ma da her han gi deki kuvvetlerden ve en öbir endiþeye kapýlmamalý. nemlisi de ateþ gücü yüksek *** askerî birliklerden oluþturuBu ga ze te, Kur’ân'a ve lan bu büyük Haçlý topluluKur’ân'ýn malý olan Risâle–i ðunun nihaî hedefi kutsal Nur'a hizmet için vardýr. Filistin topraklarý ve Kudüs Baþka da herhangi bir gaþehriydi. ye si, hedefi, maksadý yoktur. Adeta karýnca sürüsü gibi Bu gaye uðrunda ne ölçüyollara düþen Haçlý kuvvetde hiz met yapabildiði, yahut lerinin yol güzergâhý ise, Ormu vaf fak ol du ðu ay rý bir ta Avrupa, Balkanlar, Ýstanhu sus. Do la yý sýy la, bu nok bul, Anadolu, Antakya, Kuta ya ta ký lýp kal ma nýn bin düs þeklindeydi. mânâsý yok. Bu büyük Haçlý Seferi, bir Haçlý Seferleri esnasýnda yaþanýlan bir kale kuþatma harekâtýný tasvir eden tablo. De ðil mi ki, en bü yük tek sebebe dayanmadýðý gimaksadý hâlisane hizmettir. bi, bir tek maksada odaklý da deðildi. Ýþin içinde mace- düs Kýrallýðýný kurdular. Önemli olan budur. Kudüs'ün yeniden fethi raperestlik, dünyevî menfaBu krallýk, zaman içinde Ma dem öy le, iþ te he pi mi zin ö nün de Kudüs, ilk olarak Hz. Öat, siyasî hakimiyet, dinî fa- bölgeyi de etkisi altýna alamuazzam bir hizmet açýlmýþ durumda. mer'in 638'deki Yermuk Zaaliyet gibi her grubu ayrý ay- rak daha geniþ bir coðrafyaNe ka dar çok in sa na u la þa bi lir sek, ne ferinden sonra önemli bir Ýsrý etkileyen kýþkýrtýcý unsurda hakimiyet tesis etti. ka dar çok insanýmýzý Kur’ân–ý Kerim salâm beldesi haline geldi. lar vardý. *** hi bi yapabilirsek, o derece kârdýr. Bu statü, asýrlarca devam Neticede çok uzun bir seyr Papa 16'ncý Benedict, geçtiÞu na da inanmalýyýz ki: Hediye ettiði etti. Ne var ki, 460 sene sonû sefere çýkýldý. Güzergâh üðimiz yýllarda Almanya'da miz bu rahle boyu mushafý okuyacak, özerindeki yerleþim alanlarýn- yaptýðý bir açýklamada iþte bu ra, yani 1099 yýlýnda yaþanan zellikle bu hattan okumayý tercih edecek I. Haçlý Seferi neticesinde, da büyük talan ve tahribata Haçlý Seferlerinden dolayý uinsanlarýmýz vardýr. Ku düs Müs lü man la rýn ha ki da yol açan bu sefer esnatanç duyduðunu ve MüslüYani, yaptýðýmýz hizmet boþa gitmeyemi ye tin den çýk tý, Hý ris ti yan sýnda, ayrýca çok büyük katli- manlardan özür dilediklerini cek, makbule geçecek ve bu hizmet, ulvî la rýn e li ne geç ti. âmlar yaþandý. ifade sadedinde þunlarý söyKu düs'te 88 yýl sü ren Hý da ha baþ ka ge liþ me le re de ve si le o la cak Bilhassa Müslüman nüfu lemiþti: "Bu seferlerde binlerris ti yan Kral lý ðý za ma nýn da, di ye dü þünmek ve inanmak lâzým. sun olduðu yerlerde oluk oce cinayet iþlendi. Allah adýna Müs lü man a ha li ye ya pýl Netice itibariyle, yerinde durup tenkit luk kan akýtýldý. bu cinayetlerin iþlendiðini söymayan baský, zulüm, iþken- veya tevakkuflara kilitlenmek yerine, bir Bu arada, bazý önemli mer- lemek, kabul edilemez. Haçlý ce kalmadý. Bu zulüm, Sul- noktada harekete geçmek ve feyizlere, bekezlerde, ayrýca prenslikler seferleri bizim utancýmýzdýr." tan Selâhaddin tarih sahreketlere sebebiyet vermek en güzeli, en ve krallýklar kuruldu. Papa, ayný konuþmasýnda, nesine çýkana kadar (1187) doðrusu olsa gerektir. Sað kurtulabilen Haçlý kuv- günümüz terörist eylemledevam etti.

G

TARÝHTE BUGÜN

Papa'nýn özür dilediði katliâmlar

E

GÜN GÜN TARÝH

Turhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Müstesna bir ibadet gecesi: Berat Gecesi adislerde “Nýsf-u Þaban” olarak ifadesini bulan mübarek bir günün içindeyiz. Nýsf-u Þaban, üç aylarýn ikincisi olan Þaban ayýnýn ortasý. Berat Gecesi ile baþlayan gün. Kurtulmak isteyen için, beratýný almak isteyen için mahþerden önce verilmiþ rahmet dolu, maðfiret dolu, yüksek fýrsatlar dolu gecelerden birisini daha bu gece–-inþâallah—idrak edeceðiz. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) Þaban ayýnýn on üçüncü gecesi geldiðinde mübarek baþýný secdeye koydu. Ümmeti için af ve maðfiret istedi. Kendisine ümmetinin üçte birinin baðýþlandýðý müjdelendi. Resul-i Ekrem (asm), on dördüncü gece tekrar secdedeydi. Yine ümmetinin baðýþlanmasýný istiyordu; ümmetinin üçte ikisinin maðfiret edildiði müjdelendi. Ve on beþinci gece yeniden o mübarek baþ Allah’ýn huzurunda secdeye kapandý. Allah Resûlü (asm) ümmetinin tamamýnýn baðýþlanmasýný istiyordu. Bu gece, Allah’tan yüz çevirenler dýþýnda, ümmetinin tamamý baðýþlandý. 1 Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) Þaban’ýn on beþinci gecesinde: “Ya Aiþe, bu gece nasýl bir gece, bilir misin?” buyurdu. Hz. Aiþe (ra): “Allah ve Resulü daha iyi bilir.” dedi. Peygamber Efendimiz (asm): “Bu gece Nýsf-u Þaban’dýr. (Þaban ayýnýn yarýsýdýr.) Dünya iþleri ve kullarýn iþleri bu gece Yüce Hakk’a arz edilir. Bu gece Cehennemden azat edilenlerin sayýsý; Kelb Kabilesinin koyunlarý sayýsýndan daha fazladýr. Bu gece bana ibadet yapmam için izin verir misin?” Hazret-i Âiþe (ra): “Olur ya Resûlallah!” dedi. Peygamber Efendimiz (asm) kalkýp namaza durdu. Ayakta durmasý uzun sürmedi. Fatiha Sûresini okudu; sonra küçük bir sûre okudu. Ardýndan secde yaptý. Gecenin yarýsýna kadar secdede kaldý. Daha sonra ikinci rekâta kalktý. Ayakta iken, birinci rekâtta okuduðu kadar bir þey okudu. Sonra yine secdeye vardý. Bu defa da tan yeri aðarýncaya kadar secdede kaldý. Secdede o kadar kaldý ki, Hazret-i Aiþe, Resulullah’ýn (asm) ruhunun kabzolunduðunu sandý. Secdeden kalkmasý uzayýnca, Hazret-i Aiþe (ra) telâþlandý, kendisine yaklaþtý. Mübarek ayaklarýna dokundu. Hareket ettiðini görüp canlýlýk hissedince rahatladý. Kulak verdi. Peygamber Efendimiz (asm) secdesinde þöyle yalvarýyordu: “Allah’ým! Azabýndan affýna sýðýnýrým. Gazabýndan rýzana sýðýnýrým. Senden Sana sýðýnýrým. Þanýn yücedir. Sen kendi zatýný övdüðün gibi, Seni övemem!” Sonra Hazret-i Aiþe (ra) sordu: “Ya Resulallah, bu gece secdende bir þeyler okuduðunu duydum. Bunlarý daha önce okuduðunu hiç duymamýþtým.” Peygamber Efendimiz (asm): “Sen onlarý öðrenebildin mi?” buyurdu. Hazret-i Aiþe (ra): “Evet ya Resulallah!” deyince, Peygamber Efendimiz (asm) bundan hoþlandý da: “Ya Aiþe! Onlarý hem sen öðren, hem de baþkalarýna öðret.” buyurdu. Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Þaban ayýnýn on beþinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (as) bana geldi; dedi ki: ‘Ya Muhammed, baþýný semaya kaldýr, bak!’ Sordum: ‘Bu gece nasýl bir gecedir?’ Hazret-i Cebrail (as) þöyle anlattý: ‘Bu gece, Allah, rahmet kapýlarýný açar. Kendisine þirk koþmayanlarýn hemen hepsini baðýþlar.’ “Gecenin dörtte biri geçtikten sonra, Cebrail (as) yine geldi ve þöyle dedi: ‘Ya Muhammed baþýný kaldýr, semaya bak!’ “Bir de baktým ki, ne göreyim, cennet kapýlarý açýlmýþ. Cebrail’e (as) sordum: ‘Bu kapýlar ne zamana kadar açýk kalacak?’ Cebrail (as) þöyle dedi: “Allah’ýn, Benî Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýndan daha fazla kimseyi cehennemden azat edinceye kadar.” 2 Peygamber Efendimiz (asm) devamla: “Þâban’ýn 15. gecesi geldiðinde geceyi uyanýk ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneþ battýktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasýna te cellî eder ve þöyle seslenir: ‘Ýstiðfar eden yok mu, affedeyim ve baðýþlayayým. Rýzýk isteyen yok mu, rýzýklandýrayým! Baþýna bir musîbet gelen yok mu, saðlýk ve afiyet vereyim!’ Bu, tan yerinin aðarmasýna kadar böylece devam eder.” 3 Bir mektubunda ehl-i îmân ve ehl-i hizmetin her bir gecesinin, Leyle-i Mi’rac, Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kýymettar olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyaz eden Bediüzzaman Hazretleri 4, Berat Gecesinin mahiyetini ve bu gecede neler yapacaðýmýzý þöyle ifade eder: “Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ý beþeriyenin programý nev’inden olmasý cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat’ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kur’ân’ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhur-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyali-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiði kadar Kur’ân’la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr.” 5 Cenâb-ý Hak, bu gecede elli senelik ibadete denk kýlacak ameller yapmayý bütün ümmete müyesser kýlsýn. Berat Geceniz mübarek olsun. Âmin.

H

Dipnotlar: 1- M. H. Yazýr, H. Dini K. Dili, S. 4294. 2- Ýbni Mâce, ikaamet: 191; Tirmizi, savm: 38; Ahmed: 6/176, 238. 3- Ýbni Mâce, Ýkame, 191. 4- Kastamonu Lâhikasý, S. 58. 5- Þuâlar: 505.


10

KÜLTÜR SANAT

15 TEMMUZ 2011 CUMA

Y

nesriyat@yeniasya.com.tr

ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN rifatokyay@hotmail.com

“Kelimelerin Dili”

Zirveleri bilememek!.. n geniþ manasýyla Ýslâm dinine mensup olduðumuzdan, iman nimetiyle nimetlendirilerek mü’min ve muvahhid olduðumuz için Rabbimize verdiði nimetleri sayýsýnca þükür ve hamd borcumuz vardýr. Hayýrda ve hayýrlý iþlerde kullanýlmak üzere verilmiþ vücud ve hayat nimetleri, Rahman ve Rahim olan Allah’ýmýzýn insanlýk olgularý içinde yine Mü’minlerin hususî duâ ve teþekkürlerini istediðinden, bizim için her vakit duâ vakti olmalýdýr. Duânýn vakti ise mü’minlerin Rabblerine iltica ettiði her vakittir. Kendi nefsimizin ve âlemin, Allah’ýn kuvvet ve kudretinden beklentisi olmayacaðý bir aný vahid, nefes alýp verecek kadar bir zaman aralýðý olmayacaðýna göre; bizlere her vakit duâ vakti olmalýdýr. Ýstiðfar ve iltica ile istenilecek ve yüz sürülecek yer Rabbimizin katýdýr. Daima O’nun kuvvet ve kuvveti karþýsýnda zelil ve zebun olarak bileceðimiz nefsimizi ayaklar altýna alarak Rahman ve Rahim olan Allah’ýmýzýn kapýsýnda boynu bükük olarak istemeyi bilmeliyiz. O’nun ilmi ve tevfikiyle, bizlere mazhariyetle ikram edilen hidayet ve kurtuluþu yine O’nun muhafaza ve devam ettirmesiyle istemeli, beklemeli ve koruyabilmeliyiz. O’nun kuvvet ve kudretinin taallukkuyla her iþin devam ettiðini, edeceðini bu hidayet atmosferi içerisinde hiçbir zaman aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. En evvel duâmýz, duâmýzýn kabul mercii Allahýmýza ulaþmamýzý engelleyecek her türlü halet ve fiiliyattan kurtulmak için yine Allahý’mýza duâ ve niyazda bulunmak olmalýdýr. Çünkü O’nun kapýsýndan baþka gidilecek ve çalýnacak bir kapý olmadýðýný O’na karþý kemali edeb ve mahviyetle ilân edebilmeliyiz. Muhtaç olduðumuz herþeyin baþýnda Rabbimizin fazlýnýn, kereminin, ikram ve ihsanlarýnýn olduðunu unutmamalýyýz. Ve yine unutmamak için hususî olarak O’nun kapýsýnda O’nun ikram ettiði nimetlerle O’na yalvarmayý bilmeliyiz... Helâlin ve haramýn net ve kesin çizgileri arasýnda, Rabbimizin fazlýyla bir gönül ve hizmet zenginliðini, boynumuzu bükerek, haddimizi bilerek, aðlayarak ve bütün ruh-u canýmýzla arzu ederek isteyebilmeliyiz. Cehennemden korunmayý ve cenneti istediðimiz gibi; Kur’ânýn emirlerini yerine getirebilmeyi, Sünnet-i Resulullaha uyabilmeyi, asrýn ilâcý ve tefsiri Risâle-i Nurlarý okuyabilmeyi yine bütün varlýðýmýz, lâtifelerimiz ve hissiyatýmýzla Rabbimizden isteyebilmeliyiz. Ýçinde bulunduðumuz günlerin istemek vaktinin en zirvede olduðu günler olduðunu, zirvelerden zirvelere çýkýlacak, ulaþýlacak, kavuþulunacak aylarýn, günlerin içinde olduðumuzu unutmamak, icaplarýný ve amelî fiillerini yerine getirmek ümidiyle inþaallah...

E

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çok amaçlý ve modern dokuda projelendirilen Bahçelievler Kültür Merkezi yýl sonu bitecek.

Bahçelievler’e dev kültür merkezi

G

Ýslâm Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði tarafýndan düzenlenen program Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirildi.

Ýslâmdünyasýnda insanhaklarýkonuþuldu “ÝSLÂM DÜNYASINDA ÝNSAN HAKLARI ”6. GENÇLÝK BULUÞMASINDA 17 TEMMUZ’A KADAR SÜRECEK OLAN PROGRAMDA ENÝNE BOYUNA TARTIÞILACAK. KÜBRA NUR DURAN ÝSTANBUL ÝSLÂM Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði (ÝDSB)’nin düzenlediði ‘Ýslâm Dünyasýnda Ýnsan Haklarý’ konu baþlýklý, 6’ncý Gençlik Buluþmasý sürüyor. 17 Temmuz’a kadar sürecek olan program boyunca ‘Ýnsan Haklarý’ konusu enine boyuna tartýþýlacak. Önceki gün Ali Emiri Kültür Merkezi’nde açýlýþý gerçekleþen programýn sunuculuðunu Seyfullah Kartal üstlenirken, Fatih Camii Ýmam Hatibi Osman Þahin’in okuduðu Kur’ân tilâveti ile açýlýþ gerçekleþtirildi. Ardýndan ÝDSB ile ilgili bilgiler, hazýrlanan slayt gösterisi eþliðinde konuklara sunuldu. Programa gönderdiði yazýlý mesaj ile katýlýmda bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bilgi ve deneyimlerin paylaþýlacaðý akademik bir platforma sahne olacak bu buluþmanýn baþarýyla gerçekleþmesi dileklerini sundu. Açýlýþ konuþmasýný ev sahibi

sýfatýyla ÝDSB Genel Sekreteri Necmi Sadýkoðlu gerçekleþtirdi. Sadýkoðlu konuþmasýnda ÝDSB’nin dünya çapýndaki faaliyetlerinden bahsederek, 200’e ulaþan üyesiyle Ýslâmî dünyada en büyük sivil toplum örgütü oluþlarýna vurgu yaptý. Ýslâm dünyasýnýn artýk saðlýðýna kavuþtuðuna dikkat çekerek, “Batý’daki Ýslamofobik ve ayrýmcýlýk durumlarý kendi içimizdeki sorunlarý görmemezlikten gelmemize ne-

den olmamalý” dedi. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi yerine Müslümanlara ait bir platform olmasý gerektiðini belirterek, bir insan haklarý mahkemesi kurulmasý için Ýslâm Ýþbirliði Teþkilâtý ile birlikte ÝDSB’nin de çalýþmalarda bulunacaðý bilgisini verdi. Gazze, Keþmir, Irak, Afganistan ve Doðu Türkistan’daki insan haklarýna aykýrý uygulamalarý ve ablukalarý takip ettiklerini belirtti.

7 GENÇ TEMSÝLCÝ TÜRKÝYE Gönüllü Teþekkülleri Vakfý (TGTV) Baþkaný Av. Hamza Akbulut ise, sivil toplum kuruluþlarýnýn öneminden bahsederek Osmanlý’dan bu yana varolan 28 bine yakýn vakýf geçmiþine vurgu yaptý. Ýlim rütbesinin öneminden bahsederek, bu uðurda bütün imkânlarýn seferber edilmesi gerektiðini belirtti. Uluslar arasý ölçekli gençlik çalýþmalarýyla tanýnan ÝHH Baþkan Yardýmcýsý Ömer Faruk Korkmaz da Bosna Savaþý dönemini hatýrlatarak o dönemlerde ÝHH dýþýnda Türkiye’de Ýslâmî yardým kuruluþu olmadýðýný fakat þu an gelinen noktaya baktýðýmýzda Türkiye’nin hýzla kabuk deðiþtirdiðini söyledi ve Ýstanbul’un bu açýdan önemli bir merkez olduðuna vurgu yaptý. ‘Genç Öncüler’ baþlýðý altýnda yapýlan slayt gösterisinin ardýndan, Malezya, Pakistan, Rusya, Kudüs, Keþmir, Fas ve Lübnan’dan gelen 7 genç temsilci duygu ve düþüncelerini belirtti. “Ýslâm Dünyasýnda Ýnsan Haklarý” konulu 6’ncý Gençlik Buluþmasý, 12-14 Temmuz tarihleri boyunca Ýstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘Ýnsan Haklarý’ forumu gerçekleþtirildi. 17 Temmuz’a kadar da dünyanýn dört bir yanýndan gelen konuklara Ýstanbul’un tarihî mekânlarý gezdirilecek.

TarihîRüstem PaþaCamii restoreedilecek OSMANLI sadrazamlarýndan Rüstem Paþa tarafýndan yaptýrýlan tarihî cami restore edilecek. Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal, Yalova’daki tarihî deðerleri tek tek gün yüzüne çýkarmak istediklerini söyledi. Koçal, tarihî Rüstem Paþa Camii’nin restorasyonu için 400 bin TL keþif bedelle ihaleye çýkacaklarýný kaydederek, ‘’Rüstempaþa Camii’nin proje çalýþmasý tamamlandý. Anýtlar Yüksek Kuruluna tescilini yaptýrdýk. Ýhaleye çýkacaðýz. Devrini aldýk. Ýhale sürecine hemen baþlayacaðýz ve 1 yýl içerisinde de restorasyonunun tamamlanmasýný hedefliyoruz’’ dedi. Yalova / aa

Antalyalý hanýmlar okuma programýndaydý Öðrencilerin okuma programlarýnýn bitmesini fýrsat bilen Antalyalý þefkât kahramanlarý, kendileri için de bir program düzenlediler. Hanýmlar, beþ gün devam eden Risâle okumalarýnýn, Antalya’nýn bunaltýcý sýcaklarýna raðmen katýlýmýn ve ilginin gayet iyi olduðunu, verimli geçtiðini söylediler. Ýhtiyar bahtiyarlardan Emiþe Teyze ve minik Ahsen de programýn renkli simalarý arasýnda yerini aldý. Rana Bulut / Antalya

BULMACA

BAHÇELÝEVLER Belediye Baþkanlýðý, Bahçelievler Kültür Merkezi, Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi, Yenibosna Çobançeþme Kültür Merkezinden sonra, 5. kültür merkezini, Büyükþehir Belediyesinin desteðiyle Yenibosna merkezde inþa ediyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çok amaçlý ve modern dokuda projelendirilen Bahçelievler Kültür Merkezi, Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde inþa ediliyor. 2011 yýlsonu itibariyle bitirilmesi hedeflenen kültür merkezinde; 10 metre çapýnda döner sahnesi de olan tiyatro ve konser salonu, çok amaçlý sahne, cep sinemalarý, okul öncesi eðitim sýnýfý, çocuk ve yetiþkin kütüphaneleri, etüd salonlarý, fuaye, sergi salonlarý, kulis ve sanatçý odalarýnýn yaný sýra restaurant ve kafeterya terasý bulunacaðý öðrenildi. Kültür Sanat Servisi

3 4 5

Ebru sergisi Ýstanbul’da

6

DÜZCE Belediyesi, sergilerini Düzce dýþýna da taþýmaya baþladý. Düzce Belediyesi, ebru kursu sonucu yapýlan eserleri Ýstanbul’da sergileme kararý aldý. Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bünyesinde açýlan ebru kursunda yapýlan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler Ýstanbul’da Beyoðlu Taksim Metro Ýstasyonu Sergi ve Konferans Salonu’nda sergilenecek. bugün açýlacak sergi üç gün süre ile açýk kalacak. Sergide 120 eser yer alýyor. Düzce / cihan

eçen hafta burada, Yeni Asya Neþriyat’ýn üç yeni kitabýnýn çýktýðýný duyurmuþtuk. Bu hafta bunlardan birini, “Kelimelerin Dili”ni tanýtacaðýz. Gazetemizin “Fýkýh Günlüðü” (ve “Aile Çay Saati”) köþesi yazarý Süleyman Kösmene’nin kaleminden çýkma bir inceleme, elimizdeki kitap. 13,5 x 19,5 cm ebadýnda ve 112 sayfalýk eser, birbiri peþi sýra gelen 39 yazýdan meydana geliyor. Ýþte, o yazýlar (bir nevi “Ýçindekiler”): “Kabarcýklar,” “Havadan Hüve’ye,” “Büyük Emanet: ‘Ýnsan Olma Farký,’” “Emanet Ene’de,” “Ene’nin Zalim ve Cahil Hâli,” “Mülk ve Melekût,” “Kur’ân Dünyayý Hidayetiyle Kuþatmýþtýr,” “Ruhun Ýspatý Yapýlýr mý?,” “Ruhun Mahiyeti,” “Ýçimizdeki Çetin Mürþid: Vicdan!,” “Ýsm-i Âzam,” “Celâlî ve Cemalî Ýsimler,” “Zýtlýklar Esmaya Aynadýr,” “Muhabbet ve Ýnkâr,” “Korku ve Ýnkâr,” “Aklýn Kavrayýþsýzlýðý ve Ýnkâr,” “Ýnsanýn Bekasý,” “Aþk-ý Beka,” “Seb’ü’l-Mesanî,” “Amel Defteri,” “Elli Bin Senelik Beþer Yolculuðu,” “Vahdetülvücud ve Vahdetüþþühud Meslekleri,” “Vahdetülvücud ve Ölüm,” “Âyetü’l-Kübra’nýn Bir Hülâsasý,” “Yirmi Dört Bin Senelik Yörüngede Yol Almak,” “Manalar ve Melekler,” “Hayat Nedir?,” “Bir Elif ve Bir Nokta: Ene ve Zerre,” “Ene ile Âlem-i Vücub Üzerine,” “Þefkat ve Anne,” “Elli Beþ Dilin Þahitliði,” “Yedi Kat Arz,” “Hazret-i Zülkarneyn’in (as) Seddi,” “Ye’cüc ve Me’cüc Kimlerdir?,” “Haramýn Öcü,” “Dünyada ve Mahþerde Adalet,” “Hayvanlar da Cezalandýrýlýr,” “Akýl, Kalp ve Felsefe,” “Ateþin Ýtaati…” Görüldüðü gibi, eserde “derin” mevzular ele alýnmýþ. Eserin “Takdim”inde þu ifadeler dikkat çekiyor: “(…)Bu çalýþmada ilâhiyatçý yazarýmýz Süleyman Kösmene, varlýk âlemine ait çok önemli kavramlarý Kur’ânî bir bakýþ açýsýyla ele alýyor. Maddî-manevî birçok mevzuda akla gelebilecek pek çok soruya cevap olacak açýlýmlar yapýyor. Referans kaynaðý ise, büyük âlim Bediüzzaman Said Nursî’nin eserleri: Risâle-i Nur Külliyatý.” (s. 8.) Dipnotlara bakýldýðýnda, yazýlarda “kaynak” olarak hep Kur’ân-ý Kerim, hadis-i þerifler ve Risâle-i Nur Külliyatý’nýn referans alýndýðý fark ediliyor. Alaeddin Temur’un yayýn yönetmenliðinde, Erhan Akkaya’nýn editörlüðünde yayýna hazýrlanan eserin sayfa tasarýmýný Melih Atom ve kapak tasarýmýný da Kenan Býyýklý yaptý. Kapakta gökkuþaðýnýn renkleri adedince çok renkli bir kalem çizimi, kalem yazýsýnýn ucunda ise bir insan silüeti var. Daðýlmýþ boya ve fýrça darbeleriyle kalemin arka, yani üst ucu, tasarýmýn gerisini tamamlýyor. Arka kapakta ise, bir renk cümbüþünün içinden geçen, yine bir insan silüeti göze çarpýyor. Üzerinde düþündüren bir kapak çalýþmasý… Yeri gelmiþken kapak yazýsýný da aktaralým: “‘Risâle-i Nur,’ aklý, kalbi ve duygularý tatmin eden, Kur’ân’ýn asrýmýzý aydýnlatan ýþýðý. Dinî, ilmî, felsefi ve içtimaî pek çok konunun açýklandýðý, pek çok sorunun çözümlendiði bir tefekkür ve tezekkür hazinesi. ‘Kelimelerin Dili,’ varlýk âlemine ve hadisata Risâle-i Nur penceresinden, Rabbimizin isimlerinin nuruyla bakmamýzý saðlayacak.” Gelelim eserin yazarýna… Süleyman Kösmene, baþta da belirttiðimiz üzere, gazetemizde günlük yazýlar kaleme alan, gayet üretken, güçlü ve güzel bir kalem. Yayýnevimizde Kösmene’nin birçok kitabý mevcut. Ýþte onlar (alfabetik sýrayla): *Allah’ýn Güzel Ýsimleri: Risâle-i Nur’da Esma-i Hüsna, *Fazilet Öyküleri, *Günümüz Meselelerine Çözümler, *Her Güne Bir Duâ: Yakarýþlar, *Kadýn Ýlmihâli, *Kur’ân ve Sünnet Iþýðýnda Ýbadet Hayatýmýz, *Sorularla Bediüzzaman ve Risâle-i Nur, *Sünnet Iþýðýnda Aile Hayatýmýz, *Mü’minin Mi’racý: Namaz, *Tarihimizden Ýbretli Hikâyeler, *Velilerin Dilinden/Ýbretli Kýssalar, *Yaradýlýþ Aðacýnýn Ýlk Meyvesi: Hazret-i Âdem, *Yüz Soruda Ramazan Orucu, *Yüz Soruda Zekât… Lütfen en yakýn kitapçýnýza uðrayýnýz ve “Kelimelerin Dili”ni isteyiniz. Çok seveceksiniz!

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2

7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOLDAN SAÐA— 1. Karahanlý Türkçesi. - Geniþliði. 2. Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. - Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 3. Albay. - Yüz. 4. Bir þeyin geçtiði veya önce bulunduðu yerde býraktýðý belirti, niþan. - Ay ýþýðý anlamýnda bir kýz ismi. 5. Patlýcangillerden, yapraklarý tüylü, çiçekleri salkým durumunda, vitamince zengin, kýrmýzý ürünü için yetiþtirilen bir bitki. - Hidrojenle oksijenden oluþan, sývý durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsýz madde. 6. Kayýnbirader. - Emanet, vedia. - Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ ve bu organýn telsi dokusu, adale. 7. Felç, sakatlýk vb. bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse). - Eski dilde mavi. 8. Radyum elementinin simgesi. - Bir Hitit kraliçesi. 9. Ýri taneli bezelye. Ansýzýn yapýlan. 10. Bir at cinsi. - Beþten bir artýk. YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Sultan Abdülhamid zamanýnda oluþturulan askerî birlik. 2. Amerikada bir çöl. - Utanma, utanç duyma. 3. Herhangi bir þeyin veya vücudun üzerinde oluþan, biriken pislik. - Geleneksel olarak yayýlan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim deðiþtiren BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI alegorik bir anlatýmý olan halk hikâyesi. - Radyumun simgesi. 4. Azalamaktan dilek. - Fotoðrafýn negatifi. 5. At, eþek, öküz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vb. yük hayvanlarýnýn týrnaklarýna çakýlan, ayaðýn þekline uy- 1 B A T I D U V A R I F B gun demir parçasý. - Hint kadýnlarýnýn baþlarýna taktýklarý 2 E F A R E K A N E MA A süsler. 6. Boða güreþi, yarýþ, oyun vb. gösteriler yapýlan alan. - 3 N O V A R Ý MA D E V B Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir Ý K A M EM P R Ý Z MA 4 hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ. 7. Kalkan, zýrh 5 N A V A K L Ý A F A A F vb. korunma aracý. - Evlere, çeþmeden su taþýmayý iþ edinmiþ 6 A N H T E T R K A A L Ý olan kimse. 8. Mýsýrýn trafik iþareti. - Sodyum elementinin 7 C O A K E T Y P E O A G simgesi. 9. Dünya üzerinde yer alan kýt'alardan biri. - Liman. 8 C E Z A T A Y Ý N Ý A A 10. Güvenli. - Ýnsan öldüren kimse, cani. 11. Müsait olma- 9 A L Ý M Ý H A K Ý M L N yan. 12. Mitolojide uçmayý baþaran ilk insan. - Asma iþi. 10

R A N A V A L O N A E Ý


EKONOMÝ ALIÞ

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

1.6419 1.7501 0.30973 2.3102 2.6187

1.6498 1.7615 0.31126 2.3213 2.6324

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6408 1.7420 0.30951 2.3086 2.6169

1.6523 1.7721 0.31198 2.3248 2.6363

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

DÖVÝZ SATIÞ

EFEKTÝF ALIÞ

SATIÞ

1.9741 0.24938

1.9868 0.25198

1.9711 0.24921

1.9898 0.25256

1.7083 5.9213

1.7160 5.9993

1.7020 5.8325

1.7225 6.0893

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.29459 0.43912

0.29658 0.43991

0.29438 0.43583

0.29726 0.44321

100 JAPON YENÝ

2.0670

2.0807

2.0594

2.0886

1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU

HABERLER

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,6450 ÖNCEKÝ GÜN 1,6540

DÜN 2,3370 ÖNCEKÝ GÜN 2,3250

DÜN 84,05 ÖNCEKÝ GÜN 83,601 EURO

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

11

C. ALTINI DÜN 565,57 ÖNCEKÝ GÜN 562,60Cinsi

Cinsi13 TEMMUZ 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

15 TEMMUZ 2011 CUMAY

Borçlanma limiti artmazsa "AAA" olan kredi notu düþecek. hekometre@gmail.com

ABD ‘negatif’ izlemede

Küresel bir söylem: Carî açýk arî açýk, bir ülkenin ihraç ettiði mal ve hizmetlerden elde ettiði gelirin, yurt dýþýndan ithal ettiði mal ve hizmetlere yaptýðý ödemelerden az olmasýdýr. Diðer bir ifadeyle ihracatýn ithalatý karþýlayamamasýdýr. Bu husus ayný zamanda ülkenin carî iþlemler dengesinin bozulmasý anlamýna da gelmektedir. Ýthalat neden artýyor? Carî açýktaki yükseliþin en önemli sebebi, dýþ ticaret açýðýnýn büyümesidir. TÜÝK tarafýndan 30 Nisan 2011’de açýklanan dýþ ticaret verilerine göre 2011 yýlýnýn ilk çeyreðinde ihracat yüzde 21 artarken, ithalat yüzde 45.6 yükselmiþti. 2011 ilk çeyreði ile 2010 ilk çeyreði karþýlaþtýrýldýðýnda, bu artýþýn yaklaþýk 3.5 milyar dolarý petrolden, 1.7 milyar dolarý otomobilden, 1.6 milyar dolarý makine ithalatýndan, 1.4 milyar dolarý demir-çelikten, 1 milyar dolarý plastik ithalatýndan kaynaklanýyor. Yani ilk beþ üründeki yükseliþ, toplam ithalat artýþýnýn yarýsýndan fazlasýný oluþturmaktadýr. En büyük ithalat kalemlerimizden petrol, demir, alüminyum, bakýr, pamuk gibi ürünlerin fiyatlarýnda yüzde 100’e yaklaþan yükseliþ ithalat faturamýzý ayný oranda arttýrmýþtýr. Özellikle petrolde dýþa baðýmlý olan ülkemiz son 6 ayda önemli ölçüde açýk vermiþtir. Hiç þüphesiz Ortadoðu krizinin çözülmesi ile birlikte petrol fiyatlarýnýn yeniden 80 dolar düzeylerine gelmesi carî açýðýmýzý düþürecektir. Bu arada Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 sayýlý kararlarýnýn uygulanmasý kapsamýnda Arap Türk Bankasýnýn yüzde 62,37 oranýndaki hissesine TMSF tarafýndan el konulmasý ve Kaddafi’nin hesaplarýnýn dondurulmasýnýn Türkiye’nin kabaran petrol faturasýnýn azaltýlmasýna yönelik bir atraksiyon olarak deðerlendirilebilir. Elbette Cezayir’de sularýn durulmasý, yurtdýþýnda iþ yapan müteahhit firmalarýn alacaklarýnýn tahsiline imkân verecektir. Öte yandan carî açýðýnýn tek baþýna ithalata dayandýrýlmasý doðru bir yaklaþým tarzý olmasa gerektir. Ýç talep artýþý, dýþ talep artýþý, ürün fiyatlarýnda yaþanan yükseliþ ve düþük kur carî açýðý büyüten esas etmenlerdir. Carî açýk tehlike mi? Türkiye’de carî açýk bir sorun olmakla birlikte, bugün için Türkiye’nin kayda deðer dýþ borç ve bütçe açýðý bulunmamaktadýr. Evet, carî açýðýn ülkemizi dýþarýya baðýmlý hale getireceði söylenebilir. Bununla birlikte carî açýðýn dýþ finans çevrelerince gerektiðinden fazla abartýldýðýný düþünüyorum. Bu hususun bana göre ekonomide beklenen not artýþýný geciktirmeye dönük bir küresel direnç olarak da deðerlendirilmesi mümkündür. Öte yandan yerli üretimde kalite artýþý, kültür turizmi ile nitelikli turistin ülkeye çekilmesi, yurt dýþý müteahhitlik hizmetlerinin geliþtirilmesi, yerli üreticinin küresel rekabete hazýr hale getirilmesi, teknoparklarla bilgi ve yazýlým ticaretinin önü nün açýlmasý, yurtdýþýnda çalýþan ve orada ikamet eden vatandaþlarýmýzýn yatýrýmlarýnýn ekonomiye kazandýrýlmasýna dönük yeni bir takým teþvikler getirilmesi ve lüks ithal mallara olan talebin peyderpey kýsýlmasý gibi kalýcý tedbirler carî açýkla mücadelede köklü çözümlerdir.

C

Hububat alým fiyatý ton baþýna: 605 TL

TON baþýna hububat müdahale alým fiyatý Aðustos’ta 605 TL, ek destekle 720 TL olacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüðünde düzenlediði basýn toplantýsýnda, hububat alým fiyatlarýný açýkladý. Eker, alým fiyatý dýþýnda ayrýca ton ba þýna 115 liralýk prim ve destek saðlanacaðýný, toplam ödemenin Temmuz ve Aðustos aylarý için ton baþýna 720 lirayý bulacaðýný, buðdayda protein oraný arttýkça müdahale alým fiyatýnýn da yüzde 1-3 ar tacaðýný kaydetti. Mehdi Eker, TMO’ya yönelen ü rünün tamamýnýn satýn alýnacaðýný, hazýrlýklarýný tamamladýklarýný bildirdi. Satýþ fiyatlarýný da belirlediklerini ifade eden Eker, satýþlara 1 Kasým’da baþlanacaðýný ve satýþ fiyatýnýn 1 Kasým’dan itibaren ton baþýna 720 lira, 1 Aralýk 2011’den itibaren ise ton baþýna 725 lira olacaðýný bildirdi. Ankara / aa

Ramazan’da et fiyatlarý artacak ET Üreticileri Birliði (ETBÝR) Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yücesan, Ramazan dolayýsýyla yerli ete talebin artacaðýný ve talebi karþýlayacak et de olmadýðý için fiyatlarda artýþ yaþanacaðýný belirterek, ‘’Ay baþýndan bu yana et fiyatlarýnýn yüz de 15 arttýðýný, Ramazana kadar da yüzde 15 daha artacaðýný’’ iddia etti. Yücesan, yerli besiciyi korumak amacýyla Mayýs ayýnda yüzde 60’a çýkarýlan et ithalatýn da ki güm rük ver gi si nin, 2 Tem muz’dan itibaren yüzde 75’e yükseltildiðini hatýrlatarak, devletin üreticiye kilog-

ram baþýna verdiði 1 lira teþviki de kaldýrdýðýný anlattý. Buna baðlý olarak et fiyatlarýnýn ay baþýndan bu yana yüzde 15 artýþ gösterdiðini belirten Yücesan, fonun yüzde 75’e yükselmesiyle yurt dýþýndan alýnan etlerin fiyatlarýnýn da Aðustos ayýnýn 15’i itibariyle yükselmeye baþlayacaðýný bildirdi. Yaþanan olaylarýn iç piyasadaki fiyatý yükselteceðini ifade eden Yücesan, ‘’Ramazan ayý ve sonrasý fiyatlar, geçen yýlki ithalat öncesi duruma ge ri döner’’ dedi. Geçen sene yüzde 30 fonla yerli üreticiye piyasaya sunacaklarý

hayvanlarýn ürettirilmediðini savunan Yücesan, ‘’Dolayýsýyla bugün içeride yerli üretim az miktarda. Ramazan dolayýsýyla yerli ete talep artacak ve talebi karþýlayacak et olmadýðý için fiyatlarda artýþ olacaktýr. Zaten yüzde 15 artýþ oldu, bir yüzde 15 daha olacaktýr’’ dedi. Kurban Bayramý için beslenen hayvanýn yapýsýnýn farklý olduðunu, o hayvanlarý vatandaþýn zaten Kurban Bayramý’na yetiþtirmeye çalýþtýðýný belirten Yücesan, böyle giderse Kurban Bayramý’nda da sýkýntý olabileceðini söyledi. Ýstanbul / aa

Ekonominin yol haritasý 2011-2015 DÖNEMÝNDE, MALÎ DÝSÝPLÝN, ENFLASYONLA MÜCADELE VE ÝSTÝHDAM ESASLI YÜKSEK VE SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÜYÜME KONUSUNA AÐIRLIK VERÝLECEK. TBMM’DEN önceki gün güvenoyu alan 61. hükümet, ekonomi alanýndaki hedeflerine ulaþmak için belirleyeceði politikalarýnda, malî disiplin, enflasyonla mücadele ve istihdam esaslý yüksek ve sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlýlýðýný sürdürecek, bu konulara aðýrlýk vere cek. 61. Hükümet Programýnda Türkiye’nin 2011-2015 ile 2023 dönemlerinde ekonomi alanýndaki hedeflerine geniþ yer verildi. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkýnmanýn güçlü bir demokrasi ve evrensel normlara dayalý olarak iþleyen adil bir hukuk düzeniyle mümkün olacaðý belirtilen programda, yargý reformu baþta ol mak üzere bu konularda saðlanacak ilerlemenin, önemli bir aþamaya gelmiþ olan ekonomik dönüþüm sürecini saðlamlaþtýrmak açýsýndan da kritik bir rol oynayacaðý ifade edildi. Programda, ekonomi politikalarýnýn temel hedefinin mutluluðu ve re fa hý art týr mak ol du ðu, re ka bet çi dün ya da in sa na, in sa nýn ni te lik le ri ne, saðlýklý bir sosyal ortama yapýlan yatýrýmlarýn, ayný zamanda ekonomik potansiyele yapýlan bir yatýrým olduðu bilinciyle, ekonomi politikalarýnýn güçlü sosyal politikalar ile bütünleþtirildiði ve bir sosyal restorasyon dönemi baþlatýldýðý kaydedildi. Dünyanýn istikrar arayýþý içinde çalkantýlý bir dönemden geçtiði hatýrýlan programda, küresel ekonomide toparlanma sürecinin devam ettiði, ancak dünya ekonomisinde var olan kýrýlganlýk ve belirsizlik ortamýnýn sürdüðü belirtildi. Programda, temel amacýn, ‘’istikrarlý ve sürdürülebilir büyümeyi saðlamak, istihdamý arttýrmak, fiyat istikrarýný sürdürmek, malî dengeleri saðlamlaþtýrmak ve finansal istikrarý ko rumak’’ olduðu ifade edildi. Ankara / aa

2011-2015 yýlý ekonomi hedefleri Kayýt dýþýlýkla mücadeleye kararlýlýkla devam edileceði belirtilen programda, daha etkin bir vergi sisteminin oluþturulturulacak. Kamu harcamalarýnýn finansmanýnda doðrudan vergilerin aðýrlýðýnýn arttýrýlmasý saðlanacak. Kamu harcamalarýnda kalkýnma potansiyelini destekleyici mahiyette olan altyapý yatýrýmlarýna ve sosyal amaçlý alanlara öncelik, baþta Güneydoðu Anadolu Projesi, Doðu Anadolu Projesi, Konya Ovasý Projesi olmak üzere bölgeler arasý geliþmiþlik farklarýný azaltmayý hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapý projelerine önem verileceði vurgulanan programda, kamu kesimi yatýrýmlarýnýn özel kesim yatýrýmlarýný tamamlayacak þekilde ele alýnacaðý, baþta kamu-özel iþbirliði yöntemleri olmak üzere kamu altyapý yatýrýmlarýnda özel sektörün katýlýmýný da saðlayan uygulamalara daha fazla aðýrlýk verileceði belirtildi. Para politikasýnýn, fiyat istikrarýný saðlama amacýyla çeliþmemek kaydýyla büyüme ve istihdam politikalarýný destek leyeceði ifade edildi. Programda, diðer bazý hedefler, ‘’Tek haneli rakamlara inmiþ olan enflasyon ve faiz oranlarý kalýcý hale getirilecek ve enflasyon oynaklýðý yakýndan takip edilecektir, enflasyon he deflemesi temel para politikasý rejimi olmaya devam edecektir, dalgalý döviz kuru rejimi uygulamasý sürdürülecektir’’ þeklinde sýralandý. Carî açýk konusunun da dikkatle takip edildiði vurgulanan programda; “Carî açýðý daha düþük seviyelere indirmek ve enerjide dýþa baðýmlýlýðý azaltmak amacýyla yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn e nerji arzý içindeki payýnýn arttýrýlmasýna ve nükleer santrallerin kullanýlmasýna

yönelik baþlatýlan çalýþmalara kararlýlýkla devam edilecektir’’ denildi. Programda, 2023 ihracat hedefine ulaþmak için bu dönemde üretim strateji sinin ihracat odaklý bir eksene oturtulacaðý, bu kapsamda, orta-yüksek teknolojili sektörlerde üretim artýþýný gerçekleþtirecek, özellikle yüksek teknolojili sektörlerde yeni yatýrýmlarýn arttýrýlmasýnýn yolunun açýlacaðýnýn altý çizildi. Programda, 2012-2014 dönemini kapsayacak orta vadeli programýn (OVP) önü müz de ki ay lar da a çýk la na ca ðý ve programýn, mevcut küresel ekonomik geliþmeler ýþýðýnda, krizin etkilerinin özellikle geliþmiþ ekonomilerde bir süre daha devam edeceðini dikkate alan ihtiyatlý bir yaklaþýmla hazýrlanacaðý kaydedildi. Özel sektörün ve hane halkýnýn borçlanmalarýnda daha makul miktarlarý, daha uzun vadeyi ve para birimi olarak Türk Lirasý’ný tercih etmesinin teþvik edileceði ifade edildi. Programda, yurt dýþý müteahhitlik hizmetleri tutarýný, 2015 yýlýnda 50 milyar dolara çýkararak, az geliþmiþ ve geliþmekte olan ülke pazarlarýnda lider ülke konumuna gelineceði, 2023 perspektifinde 50 milyar dolarý aþan bir turizm geliri hedeflendiði ifade edildi. Aktif iþgücü programlarýndan 2013 yýlýndan itibaren her yýl 400 bin iþsizin yararlandýrýlacaðý, iþsizliði kalýcý bir þekilde çözmeyi amaçlayan Ulusal Ýstihdam Stratejisini kararlýlýkla uygulanacaðý, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu ulusal meslek standartlarýnýn tamamýnýn 2012 yýlý sonuna kadar hazýrlanacaðý belirtildi. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet saðladýðý KOBÝ sayýsýnýn arttýrýlacaðý, giriþim sermayesi fonlarýnýn yaygýnlaþtýrýlacaðý bildirildi.

Kýdem tazminatýnda gidiþat iyi deðil HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Mahmut Arslan, ‘’Kýdem Tazminatý Fonu’’ tartýþmalarýna iliþkin, ‘’Türkiye’de iþler kýdem tazminatý anlamýnda iyi gitmiyor. Uygulanmasý iþçiler aleyhine, kýdem tazminatý alma haklarý da çok katý. Bütün bunlarý içine alan bir düzenlemeyi tartýþmak gerekiyor” dedi. Özel sektörde çalýþan 100 iþçiden yaklaþýk 95’inin kýdem tazminatý hakkýný alamadýðýna dikkati çeken Arslan, iþ mahkemelerindeki dâvâlarýn yaklaþýk yüzde 80’inin de kýdem tazminatlarýyla ilgili dâvâlar olduðunu kayHak-Ýþ Genel detti. Kamuda çalýþanlarýn ký Baþkaný dem tazminatlarýný alabildikle Mahmut Arslan rini ancak kýdem tazminatýnýn alýnmasý konusunda mevcut

yasada çok ciddî sýnýrlamalar olduðunu belirten Arslan, kýdem tazminatý mevzuatýnýn bir bütün olarak tartýþýlmasý gerektiðini ifade etti. Yaþanan sorunlardan rahatsýz olduklarýný dile getiren Arslan, þunlarý kaydetti: ‘’Herkes masaya gelsin tartýþalým, konuþalým, bir çözüm bulalým. Ýlle de biz kýdem tazminatý fonunun dýþýnda hiçbir þeyi görüþmeyiz demiyoruz. Kýdem tazminatlarýmýzý güvence altýna alacak, tazminatýmýzý arzu ettiðimiz zaman alabileceðimiz ve bir kýsým haksýzlýklarýn, adaletsizliklerin olmadýðý bir düzeni kurabiliyorsak adý fon olmayabilir, baþka bir þey olsun. Biz bu sorunun çözümünden yanayýz.” DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün de ‘’iþsizlikle mücadele’’ adý altýnda kýdem tazminatýna dokunulmasýný doðru bulmadýklarýný, düzenlemenin ‘’kuralsýz, güvencesiz çalýþmayý’’ arttýracaðýný iddia etti. Ankara / aa

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluþu Moody’s, dünyanýn en büyük ekonomisi ABD’nin ‘’AAA’’ olan kredi notunu muhtemel bir indirim i çin ‘’negatif’’ izlemeye aldý. Kuruluþtan yapýlan açýklamada, Beyaz Saray ve Kongre arasýnda ülkenin yasal borçlanma limitinin arttýrýlmasý konusunda önümüzdeki birkaç hafta içinde ulaþmaya varýlamamasý ve hükümetin ödemelerini yapamamasý halinde ABD’nin ‘’AAA’’ olan kredi notunun düþürülebileceði uyarýsýnda bulundu. Moody’s, temerrüt riskinin küçük olduðunu, ancak artýk bunun ‘’çok çok küçük bir ihtimal’’ olarak görülmediðine dikkati çekerek, ABD için küçük de olsa kýsa vadeli bir te merrüt riskinin arttýðýna iþaret etti. Kuruluþ, borç limitinin atrtýrýlmasýný müzakere eden Kongre’nin Demokrat ve Cumhuriyetçi kanatlarý 2 Aðustos’tan önce bir anlaþmaya varamazsa, ABD’nin borçlarýný ödeyemez duruma gelmesini ‘’düþük bir ihtimal de olsa’’ göz önünde tuttuðunu vurguladý. Moody’s, en son ABD’nin notunu 1996 yýlýnda olasý bir indirim için izlemeye almýþtý. Washignton / aa

Yoksulluk sýnýrý: 1.536 lira

TÜRKÝYE Kamu-Sen, Haziran ayý için tek kiþinin yoksulluk sýnýrýný 1.535 lira 91 kuruþ, dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýný ise 3.083 lira 07 kuruþ olarak hesapladý. Konfederasyondan yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi’nce hazýrlanan ‘’asgarî geçim endeksi’’ne yer verildi. Buna göre, Haziran ayýnda bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harcamalarýnýn toplamý 1.208 lira 79 kuruþ olarak hesaplandý. Ortalama 1.545 lira 04 kuruþ ücret alan bir memurun ailesinin yaptýðý gýda harcamasý maaþýnýn yüzde 45.96’sýný oluþtururken, konut giderleri maaþýn 32.27’sine denk geldi. Buna göre bir memur ortalama maaþýnýn yüzde 78,23’ünü yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin Hazi ran’da ulaþým, saðlýk, eðitim, haberleþme, giyim gibi diðer zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlayabilmesi için geriye sadece 336 TL kalýyor. Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, yoksulluk sýnýrý rakamlarýna dikkati çekerek, memurun içinde bulunduðu dar boðazýn boyutlarýnýn önemsenmesi gerektiðini kaydetti. Ortalama 1.550 lira maaþ alan bir me murun gýda ve kira harcamalarýndan sonra geriye 336 liranýn kaldýðýný, bunun insanca yaþamaya yetecek bir para olmadýðýný belirten Koncuk, ‘’Memurlar gýdaya ve kiraya, yani karýn tokluðuna çalýþmaktadýrlar’’ ifadesini kullandý. Ankara / aa

Altýn, 1600 dolara gidiyor

ULUSLARARASI piyasada altýnýn ons fiyatý 1.590,15 dolara çýkarak yeni bir rekor kýrdý. Uluslar arasý piyasada altýnýn ons fiyatý, yeni rekorlarla 1.600 dolara doðru bir seyir izliyor. Dün sabah açýlýþta, uluslar arasý piyasada altýnýn ons fiyatý 1.590,15 dolara çýkarak yeni bir rekor kýrdý. Uluslar arasý piyasalarda geçen haftayý 1.544,20 dolardan tamamlayan altýnýn ons fiyatý, hafta baþýndan itibaren 1.540,70-1.575,39 dolar aralýðýnda hareket ettikten sonra önceki gün, Mayýs ayý baþýnda kaldýðý yerden rekorlarýna devam etmiþti. Önceki akþam saatlerinde 1.590 dolar seviyelerini zorlayan altýnýn ons fiyatý daha sonra bir miktar gerileyerek 1.583,20 dolardan kapanmýþtý.

UND'dan Ýstanbul’a 2 lojistik üs talebi

 ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneði (UND) Yönetim Kurulu Baþkaný Ruhi Engin Özmen, Türkiye’de lojistik üs bulunmadýðýný belirterek, Ýstanbul’da, Anadolu ve Avrupa Yakasý olmak ü zere 2 lojistik üs teklifinde bulundu. Özmen, 47 bin araçla taþýma yapan, 450 bin kiþiye istihdam saðlayan, 5 milyar dolarlýk yatýrýmý olan, 5,5-6 milyar dolar dýþ ticaret girdisi saðlayan uluslar arasý karayolu taþýmacýlýðý sektörünün en büyük sorununun yük taþýdýklarý ülkelerdeki bürokratik engeller ve kýsýtlamalar olduðunu söyledi. Avrupa’da üretim merkezlerinin yanýnda lojistik üsler bulunmasýna karþýn Türkiye’de lojistik üs bulunmadýðýný UND Baþkaný Özmen, þu teklifte bulundu: ‘’Þehir içinde mal sevkýyatý olmaz. Önerimiz Ýstanbul’da 2 lojistik üs oluþmasýdýr. Bunlarýn biri Asya, biri Avrupa yakasýnda. Eðer yerel yönetimler, hükümet bu konuda tam destek verir, yerleri ayarlar, imar planlarýna iþlenirse, bizler de yatýrýmlarýmýzý oraya yaparak lojistik üslerin avantajlarýný hem sektöre, hem ülkeye yaþatýrýz.’’ Özmen ayrýca, ÖTV’siz ve KDV’siz akaryakýt desteði, Motorlu Taþýt Vergisinden istisna tutulmayý ayrýca vadelerin sýnýrlandýrýlmasýný talep etti. Ýstanbul / aa


12

15 TEMMUZ 2011 CUMA

T. C. ERZÝNCAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/190 Davacý Erzincan Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile, taþýnmazýn tescili nedeniyle mahkememize açýlan davada; Davacý kurum vekili, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Yoðurtlu köyü, Orta mahalle hudutlarý içerisinde bulunan 2312 parsel sayýlý taþýnmazýn 2866,10 m2 lik kýsmýnýnýn müvekkili idarece kamulaþtýrmaya tabi tutulduðunu, taþýnmaz maliki olan davalý ile 4650 Sayýlý Kanunun 8. maddesi kapsamýnda yapýlan görüþmeler neticesinde anlaþma saðlanamadýðýný, bu nedenlerle 4650 Sayýlý Kanun ile deðiþtirilen 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 10. maddesine göre taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tespit edilen bu bedel karþýlýðýnda davacý idare adýna tesciline, karar verilmesini dava ve talep etmiþtir. Kamulaþtýrma ve yargýlama ile ilgili diðer bilgiler aþaðýda gösterilmiþtir. Mahkeme esas numarasý, Kamulaþtýrýlacak taþýnmaz mallarýn tapuda kayýtlý bulunduðu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarasý vasfý, yüzölçümü, Esas No: 2011/190 Davalýsý-Malikleri: ZÖHRE TOKGÖZ Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez ilçesi, Yoðurtlu köyü 2312 parsel sayýlý taþýnmazýn 2866,10 m2'lik kýsmýnýn Erzincan Belediye Baþkanlýðý adýna tescilini b) -Kamulaþtýrmayý yapan Ýdarenin adý, Erzincan Belediye Baþkanlýðý c) -Ayrýca çýkarýlan meþruhatlý davetiyenin tebliðinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda Ýptal veya Adli Yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilir. d) -Açýlacak davalarda husumet (Yukarýda c bendinde yazýlý) Ýdareye yöneltilmelidir. e) -30 gün içersinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda Ýptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþlemleri kesinleþecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan Ýdare adýna tescil edilecektir. f) -Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna (T.C. Ziraat Bankasý Erzincan Þubesine) yatýrýlacaktýr. e) -Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliði tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) -Yukarýda esas numaralarý yazýlý davanýn duruþmasý 21.07.2011 günü saat 11.25' den itibaren Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesindedir. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4650 Sayýlý Kanunun 5. maddesi ile deðiþik 10. maddesinin 5'inci fýkrasý uyarýnca duyurulur. Davalýlar Zöhre Tokgöz'ün duruþma Günü: 21.07.2011 günü saat: 11.25'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 46439

T. C. RÝZE ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/237 HAKÝM: RIFAT TURANLI 41126 KÂTÝP : SERDAR KARACA 97243 Davacý Rize Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan mahkememizde açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnda verilen ara kararý gereðince; Rize ili, Güneysu Ýlçesi, Adacami Mahallesi, 2046 parselde kayýtlý bulunan ve davalý Kanburoðlu Çay Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna tapuda kayýtlý bulunan 1.750,00 m2 yüzölçümündeki taþýnmazýn 1.750,00 m2.lik kýsmýnýn (tamamýnýn) davacý idare lehine kamulaþtýrýlmasýna karar verildiði, 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 8. Maddesine göre oluþturulan kýymet takdir komisyonu tarafýndan taþýnmazýn tahmini bedelinin tespit edilmiþ olduðu, ayný madde uyarýnca tapu maliki davalý ile hiçbir þekilde taþýnmazýn idare adýna devri konusunda anlaþmaya varýlamadýðýndan bahisle kamulaþtýrmayý yapan idarece 2942 sayýlý yasanýn 10. maddesi gereðince taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve davacý idare adýna tesciline dair mahkememizde dava açýlmýþtýr. 1- Ýþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltme davasý açýlabileceði, 2- Açýlacak davalarda husumetin davacý idareye yöneltileceði, 3- Kamulaþtýrma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Rize Vakýflar Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, 5- Mahkememizce tensiben verilen ara karar gereðince duruþma gününün 22.09.2011 günü saat 14:00'a býrakýldýðý, Mahkememize yapýlacak itirazlarýn ve sunulacak belge ve bilgilerin duruþma tarihi esas alýnarak mahkememize sunulmasý 2942 Sayýlý Yasanýn 4650 S.Y. ile deðiþik 10. Maddesi 4. Fýkrasý gereðince ilan olunur. 06/05/2011 www.bik.gov.tr B: 34254

ÝLAN

Y

KIRÞEHÝR PÝKNÝÐE DÂVET

GEÇMÝÞ OLSUN

Her yýl yapýlan Geleneksel Kýrþehir Üniversite mezunlarý ve Yeni Asya Gazetesi okuyucularý aile pikniði; TARÝH : 17 Temmuz Pazar günü Saat : 10:00-17.00 arasý YER : Güzler parký Dinekbað / KIRÞEHÝR

Geçtiðimiz günlerde

Modalife

KATILIMCILAR Nejat EREN (Eðitimci yazar yönetim kurulu üyesi) Sebahattin YAÞAR (Eðitimci, Gazeteci yazar) Not: Yazarýmýz kitaplarýný da piknik alanýnda imzalayacak. Pikniðe bütün Yeni Asya okuyucularý dâvetlidir. Ýrtibat: Ýlimdar KAYA (0506) 367 05 24 Þahin TOKMAK (0533) 650 04 75 Necati CEYLAN (0543) 888 66 77

TEBRÝK

Muhterem kardeþimiz Celal Topalcý'nýn oðlu

firmasýna ait Kýrýkkale fabrikasýnda çýkan yangýn dolayýsýyla çalýþanlar ve firma sahiplerine geçmiþ olsun temennilerimizi sunuyoruz.

Yusuf Beyefendi ile Sena Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadetini dileriz

Tarýk Demiroðlu ve Ailesi ESKÝÞEHÝR

Y

T. C. KARTAL 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/671 Esas. 08/07/2011 Davacý FÝLÝZ ÖZTEKNECÝ vekili Av. Mehmet Celal AHÝ tarafýndan davalý ÝBRAHÝM ÖZTAMUR aleyhine açýlan yapýlmakta olan yargýlamasýnda davalýnýn adresi tespit edilemediðinden davalýya dava dilekçesinin ve duruþma gününün ilan yolu ile tebliðine karar verilmiþtir. Davacý vekilinin 07/03/2011 tevzii tarihli dilekçesi ile taraflarýn Kartal 3. Aile Mahkemesi'nin 15/12/2010 tarih ve 2010/68 E., 2010/1537 K. sayýlý ilamý ile boþandýklarýný, müþterek çocuklarýn velayetinin davacý anneye verildiðini, nafakaya hükmedilmediðini, bu nedenlerle müþterek çocuklarýn her biri için aylýk 400 TL olmak üzere toplam aylýk 1200 TL iþtirak nafakasý baðlanmasýný, mahkeme masraflarýnýn ve vekâlet ücretinin davalýya yükletilmesini talep etmiþtir. Duruþmanýn 11/08/2011 günü saat: 09:00'da yapýlmasýna karar verilmiþtir. HUMK' un 213 ve 509/510. Maddeleri gereðince özrü olmaksýzýn belli gün ve saatte Mahkemede hazýr bulunmadýðýnýz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediðiniz takdirde yargýlamaya yokluðunuzda devam edileceði ve yokluðunuzda karar verileceði dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine ÝLAN olunur. 08/07/2011 www.bik.gov.tr B: 46399

T. C. GÖLHÝSAR AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Davacý Dudu Aksoy tarafýndan davalý eþi Ahmet oðlu 1960 doð.lu Ýsmail Aksoy aleyhine açýlan ve Mahkememizin 2010/165 Esas sayýlý dava dosyasýnda görülmekte olan Boþanma davasýnda Konak Mahallesi ve Pazar Mahallesi Gölhisar/Burdur adresindeki davalýya dava dilekçesi ile duruþma gün ve saati teblið edilemediði gibi tüm araþtýrmalara raðmen yeni ve baþka adresi de tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olmakla; 7201 Sayýlý Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. maddeleri gereðince adý geçen davalýnýn duruþmanýn býrakýldýðý 11/10/2011 günü saat 10:05'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde HUMK.'nun 213 ve 377. 509 ve 510. maddeleri gereðince yokluðunda yargýlamaya devam edilip bir karar verileceði ve dava dilekçesi ve duruþma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliðinin yapýlmýþ sayýlacaðý hususlarý teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/05/2011 www.bik.gov.tr B: 32477

T. C. EYÜP 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) KARÞIYAKA 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/943 KARAR NO: 2010/585 Davacý AYNUR YAÐCI tarafýndan davalý Þükrü Ulaþ Yaðcý aleyhine açýlan boþanma davasýnýn duruþmasý sýrasýnda dava dilekçesi ve duruþma günü davalýya gazete yolu ile ilan edilmekle kararýnda davalýya ilanen tebliði yapýlmasý gerektiðinden hüküm özeti aþaðýdadýr. HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçe nedeniyle, 1- Davanýn KABULÜ ile ARTVÝN Ýli, HOPA Ýlçesi, BAÞOBA Köyü/mah. Cilt 8, hane 49, BSN 126'da nüfusa kayýtlý, ÝRFAN ve MELEKSÝMA'dan olma, 16/05/1982 doðumlu T.C. NO: 27745856228'de davacý AYNUR YAÐCI ile ayný hane BSN. 92'de nüfusa kayýtlý YAÞAR ve ÝNCÝGÜL'den olma 29/04/1979 doðumlu davalý T.C. NO: 30247058144'de nüf kayýtlý ÞÜKRÜ ULAÞ YAÐCI'nýn TMK.'nun 166/3 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Yargýlama giderinin yapanlar üzerinde býrakýlmasýna, 3- Bakiye 3,15 TL harcýn davacýdan tahsiline , 4- Talep edilmediðinden davacý lehine ücreti vekâlet takdirine yer olmadýðýna, Dair verilen kararýn Artvin, Hopa, Baþoba köyü, Cilt 8, hane: 49, BSN: 92'de nüfusa kayýtlý Yaþar ve Ýncigül'den olma 29.04.1979 doðumlu ÞÜKRÜ ULAÞ YAÐCI'ya ÝLANEN TEBLÝÐÝNDEN itibaren 15 gün içinde temyiz etmediði taktirde kararýn kendisi yönünden kesinleþtirileceði hususu ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 46317

T. C. ÝZMÝR 6. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/24 DAVALI: LEVENT YÜCEBAÞTUÐCU- Saim ve Hediye Yurdanur oðlu, 22.08.1973 Eskiþehir doðumlu, 19660947204 T.C. No ile nüfusa kayýtlý, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7013 Sokak No: 42 Ýç Kapý No: 1 Bayraklý/ ÝZMÝR Davacý HURÝYE YÜCEBAÞTUÐCU Tarafýndan davalý LEVENT YÜCEBAÞTUÐCU Aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile duruþma gününü bildirir davetiye çýkartýlmýþ olup, tebligat yapýlamadýðý ve tüm aramalara raðmen adresiniz tespit edilemediðinden dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 08/09/2011 günü saat: 10:45'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 46308

ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/385 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Ýsmail Kýzý Fatma AYDIN, Emine Akif Kýzý Emine YILMAZ ve Müþt. aleyhine açýlan tescil davasýnda Mahkemenin 06.03.2009 tarih ve 2007/385 Esas, 2009/106 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Ýsmail Kýzý Fatma, Emine, Akif Kýzý Emine YILMAZ temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : 40967 www.bik.gov.tr B: 46255

Sayý: 2010/3650 esas. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk artýrmasý 28.07.2011 günü saat: 10:50-11:00'da NÝÞANCA MAH. SAVAKLAR CAD. GÜNAYDIN KAMYON GARAJI OTOPARKI EYÜP/ÝSTANBUL adresinde açýk artýrma ile yapýlacaktýr, Birinci açýk artýrmada menkul mallar, tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar varsa bu alacaklar mecmuunu ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle istekli bulunmadýðý taktirde 02/08/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaktýr. Þu kadar ki ikinci açýk artýrmada artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný geçmesi ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný ve rüçhanlý alacaklarýn da alacak miktarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 13/07/2011 Deðeri Adedi Cinsi ve Özellikleri 10.000.-TL 1 34 UY 492 Plakalý Isuzu NKR 88 HP Diesel Marka 1993 Model Kapalý Saç Kasalý Kamyonet Muhtelif Çürük Çizikler Mevcut www.bik.gov.tr B: 46377

KIRKLARELÝ SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/73 Davacý Ahmet Turan Yalçýn tarafýndan Davalý Çaðdaþ Ýnþaat Tic. Ve San. Ltd. Þti. aleyhine mahkememize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara karar gereðince; Adresi tespit edilemeyen davalý ÇAÐDAÞ ÝNÞAAT TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ'nin adresi uzun aramalara raðmen bulunamadýðýndan hakkýnda ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup duruþma günü olan 26/10/2011 günü saat: 11:00'da mahkemede hazýr olmalarý veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ÝHTAREN TEBLÝÐ OLUNUR. 25.04.2011 www.bik.gov.tr B: 29989

ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/430 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Akif Kýzý Emine YILMAZ, Ahmetoðlu Cemil SEÇENLER, Mustafa Kýzý Fatma 06.03.2009 tarih ve 2007/430 Esas, 2009/108 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Akif Kýzý Emine YILMAZ, Ahmetoðlu Cemil SEÇENLER, Mustafa Kýzý Fatma'nýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : 40967 www.bik.gov.tr B: 46258

ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/427 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Ýsmail Kýzý Hacer ASLAN, Hasan Kýzý, Hatice KEÞAN, Ýsmail Kýzý, Sebahat AYDIN'ýn 06.03.2009 tarih ve 2007/430 Esas, 2009/108 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Ýsmail Kýzý Hacer ASLAN, Hasan Kýzý, Hatice KEÞAN, Ýsmail Kýzý, Sebahat AYDIN'ýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 ün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : 40967 www.bik.gov.tr B: 46256

ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/371 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Emine, Akif Kýzý Emine YILMAZ, Mustafa Kýzý Fatma ve Müþt. aleyhine açýlan tescil davasýnda Mahkemenin 06.03.2009 tarih ve 2007/371 Esas, 2009/105 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Emine, Akif Kýzý, Emine YILMAZ, Mustafa Kýzý Fatma'nýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : 40967 www.bik.gov.tr B: 46254

ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/428 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Hasan Kýzý, Hatice KEÞAN'ýn 06.03.2009 tarih ve 2007/430 Esas, 2009/108 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Hasan Kýzý, Hatice KEÞAN'ýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : 40967 www.bik.gov.tr B: 46257

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/342 Esas. 10/06/2011 Mahkememizin 26/05/2011 Tarih, 2011/342 Esas, 2011/966 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuþoðlu Mahallesi nüfusuna kayýtlý Ali Fuat ve Afþan'dan olma 1925 doðumlu PERÝHAN IÞIK'ýn kýsýtlandýðý ve kendisine Kýzý GÜLENDAM IÞIK'ýn VASÝ OLARAK ATANMASINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 46435

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas: 2011/126 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 20/06/2011 tarih, 2011/126 Esas, 2011/964 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul Ýli, Fatih Ýlçesi, Mercan Mah., Cilt No: 86, Hane No: 248, Birey Sýra No: 2'de nüfusa kayýtlý, Hasan ve Zehra'dan olma, 01/02/1928 doðumlu, 45844349540 T.C. Kimlik Numaralý AZER KÖSE TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK. 419. mad. gereðince kendisine 17399298536 T. C.Kimlik Numaralý 01/01/1957 d.lu MELÝKE AGAZADE'nin VASÝ TAYÝN EDÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. 13/07/2011 www.bik.gov.tr B: 46299

BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/105 KARAR NO: 2011/294 Davacý Subhi Kömürcü tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizin 24/06/2011 tarih ve ayný sayýlý kararý gereðince, Davanýn kabulü ile, Ýstanbul ili, Bakýrköy ilçesi, Yeþilköy Mah./köy, C: 68, H: 714'de nüfusa kayýtlý Ýlyas ve Zekiye'den olma 10/09/1956 doðumlu Subhi Kömürcü'nün isminin SUPHÝ KÖMÜRCÜ OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE iliþkin karar ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 46429

T. C. ÇATALCA ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No : 2010/437 Karar No : 2011/111 Davacý Hatice Akyol vekili tarafýndan mahkememize açýlan nüfusta isim tashihi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda davanýn kabulüyle Erzincan Ýli, Tercan ilçesi, Edebük köyü C. 27, H. 33'de nüfusa kayýtlý Mahmut ve Seher'den olma 05.06,1968 doðumlu NETÝCE AKYOL'un Netice olan isminin HATÝCE KÜBRA olarak düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. 08.06.2011 www.bik.gov.tr B: 46432

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2011/235 KARAR NO : 2011/413 Davacý Ayhan Görmez tarafýndan davalý Nüfus Ýdaresi aleyhine açýlan isim tashihi davasý gereðince Mahkememize yukarýda esas ve karar numaralarý yazýlý bulunan dava dosyasýnda davacý Þanlýurfa ili, Bozova ilçesi, Kabacýk Mahallesi veya Köyü, Cilt No: 0040, Hane No: 0028, Bsn: 109'da nüfusa kayýtlý; Kahraman ve Fadile oðlu 19/08/1979 dðm 46195874194 T.C. nolu AYHAN GÖRMEZ'in kayden GÖRMEZ olan soyadýnýn CAN olarak TASHÝHÝNE karar verilmiþ olup, Ýlan olunur. 12/07/2011 www.bik.gov.tr B: 46187

T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/290 Esas. Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/06/2011 Tarih, 2011/290 Esas ve 2011/384 sayýlý kararý ile; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Gönpýnar Köyü, Cilt No: 0130, Hane No: 45, BSN: 320, Ali ve Tenzile kýzý 01/05/1977 D.lu davacý Satu KARA'NIN SATU OLAN ÝSMÝ SALÝHA OLARAK DÜZELTÝLMÝÞTÝR. Ýlan olunur. 08/07/2011 www.bik.gov.tr B: 46396


14

SPOR

15 TEMMUZ 2011 CUMA

Y

Aydýnlar'dangeriadým FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MEHMET ALÝ AYDINLAR, ''BÝZ, ÖNÜMÜZE BÝR TERMÝN (BELÝRLENMÝÞ ZAMAN) KOYDUK, FARKLI GELÝÞMELER OLURSA YENÝDEN DEÐERLENDÝRECEÐÝZ. ALDIÐIMIZ KARARLARI REVÝZE EDEBÝLÝR, SONUÇTA BU KARARLAR ALLAH'IN EMRÝ DEÐÝLDÝR'' DEDÝ.

Mehmedt Ali Aydýnlar

TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, alýnan kararlarý revize edebileceklerini kaydetti. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'nden ayrýlýþý sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Aydýnlar, soruþturmanýn gidiþatýyla ilgili bilgi aldýðýný belirterek, þunlarý söyledi: ''Savcý Bey'e soruþturmayla ilgili bilgi ve belge verip veremeyeceðini sordum. Henüz soruþturma devam ettiði ve gizli olduðu için belge veremeyeceðini söyledi. Soruþturma tamamlandýktan sonra bizimle paylaþabi-

leceklerini söylediler. Biz önümüze bir termin (belirlenmiþ zaman, randevu) koyduk. Farklý geliþmeler olursa yeniden deðerlendireceðiz. Bizim verdiðimiz karar, yönetim kurulu kararýdýr. Sürekli toplantý halindeyiz. Aldýðýmýz kararlarý revize edilebilir. Sonuçta bu kararlar Allah'ýn emri deðildir. En doðru kararý vermeye çalýþýyoruz.'' Bir gazetecinin, TFF'nin Muhasebe Müdürü'nün de gözaltýnda olduðunun iddia edildiðini hatýrlatmasý üzerine Aydýnlar, ''Hayýr ifadesine baþvuruldu, serbest býrakýldý'' dedi. ''Ýtiraflar

olduðu yönünde iddialar var. Sizin karar vermenizi çabuklaþtýracak mý'' þeklindeki soruya da Aydýnlar, ''Bizim karar vermemizi gerektirecek bir durum ortaya çýkarsa karar veririz. Karar vermekten kaçýnmayýz. Salt ve doðru karar vermeye çalýþýyoruz. Bu kararý verebilmek içinde elimizde gerekli belgelerin olmasý gerekir'' þeklinde cevap verdi. Adliyeye daha önce yönetim kurulu üyeleriyle geldiðinin anýmsatýlmasý üzerine Aydýnlar, yalnýz geldiðini, buna baþka bir anlam yüklenmemesi gerektiðini söyledi.

Devler Ligi ve UEFA kuralarý bugün çekiliyor

Beþiktaþ teknik direktör arýyor SÝYAH-BEYAZLILAR, TAYFUR HAVUTÇU'NUN,ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMASIYLA SEZONUN BAÞLAMASINA KISA SÜRE KALA TEKNÝK DÝREKTÖRSÜZ KALDI. FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda mahkeme tarafýndan tutuklu yargýlanmak üzere cezaevine gönderilen Beþiktaþ Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, siyah-beyazlý camiaya tam anlamýyla þok yaþattý. Siyah-beyazlý futbol takýmý, sezonun baþlamasýna kýsa sürede kala Havutçu'nun cezaevine konulmasýyla teknik direktörsüz kaldý. Beþiktaþ, sezon takvimine göre 5 Aðustos'ta baþlayacak Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu öncesi 31 Temmuz'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Erzurum'da TFF Süper Kupa maçýnda karþýlaþacak. Teknik direktör konusunda gözler, hukuki sürecin her aþamasýný yakinen takip ettiðini açýklayan kulüp yönetim kuruluna çevrildi. Beþiktaþ Futbol Takýmý, Avusturya kampýný bu akþam TSÝ 20.00'de Pinzgau Saalfelden ile yapacaðý hazýrlýk maçýyla tamamlayacak. Siyah-beyazlýlar, Tayfur Havutçu'nun yokluðunda Avusturya'daki çalýþmalarýný yardýmcý antrenörler Roland Koch, Ömer Gülen ve Kaan Dobra yönetiminde gerçekleþtirdi.

TAYFUR HAVUTÇU METRÝS'DE Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Beþiktaþ Kulübü Asbaþkaný Serdal Adalý, Teknik dÝrektör Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takým Güvenlik Müdürü Ahmet Ateþ ve futbolcular Ýbrahim Akýn ile Ýskender Alý'nýn aralarýnda bulunduðu 5 kiþi çýkarýldýklarý nöbetçi mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. FOTOÐRAF: A.A

FUTBOLDA 20112012 sezonunu UEFA Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuralarý bugün çekilecek. Ýsviçre'nin Nyon kentinde yapýlacak kura çekiminde, Trabzonspor UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme, Bursaspor ile 2. ön eleme turunu geçmesi halinde de Gaziantepspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde yeralacaklar. ''Devler Ligi''ne katýlabilmek için ilk sýnavýný 3. ön eleme turunda verecek Trabzonspor, bu turda ilk maçýný 2627 Temmuz, ikinci maçýný ise 23 Aðustos tarihlerinde oynayacak.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Ýbrahim Akýn þike operasyonu kapsamýnda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRANSFERÝN GÖZDESÝ ÞÝMDÝ CEZAEVÝNDE

‘‘

Transfer döneminde adý büyük kulüplerle anýlan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Ýbrahim Akýn þike operasyonunda tutuklanarak Metris Cezaevine kondu.

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Ýbrahim Akýn, meslek hayatýnýn en sýkýntýlý günlerini geçiriyor. Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda mahkeme tarafýndan tutuklu yargýlanmasýna karar verilen Ýbrahim Akýn, büyük bir kulübe transfer olasýlýðý bulunduðu dönemde, kendisini þok biçimde cezaevinde buldu. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da iyi performans gösterdiði sezonun sonunda Ýbrahim Akýn'ýn adý transfer dönemi baþýnda baþta Beþiktaþ ve Galatasaray olmak üzere bazý kulüplerle anýlmýþtý. Ancak anlaþma saðlanamayýnca yeni sezon hazýrlýklarýna takýmýyla baþlamýþtý. Altay'da kendisini gösterdikten sonra 20042005 sezonu öncesi Beþiktaþ'a transfer olan Ýbrahim Akýn, 4 sezondur Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da forma giyiyordu. Kariyeri boyunca (A) Milli Takým formasýný da giyen 27 yaþýndaki Ýbrahim Akýn'ýn, federasyon kayýtlarýna göre 31 Mayýs 2012 tarihine kadar kulübüyle sözleþmesi bulunuyor.

YILMAZ VURAL VE LEVENT KIZIL SERBEST Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan teknik direktör Yýlmaz Vural, savcýlýkça serbest býrakýldý. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesinde soruþturma kapsamýnda savcýlýkça ifadesi alýnan Vural, serbest býrakýldý. Yine ayný operasyonda gözaltýna alýnan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Levent Kýzýl ve Ankaragücü eski yöneticisi Mümtaz Karakaya savcýlýk sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýldý.

ÇARÞI FAÝR PLAY ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERÝLECEK FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma sürerken, Beþiktaþ taraftar grubu ''Çarþý''nýn, kendi kulüplerine yönelik ''Aklanýn da gelin'' þeklindeki yaklaþýmý Dünya Fair Play Konseyi'nin Türk üyesi Erdoðan Arýpýnar'ýn dikkatini çekerken, Arýpýnar, Çarþý Grubu'nu 2011 Fair Play Ödülü'ne aday göstereceðini bildirdi. Ayný zamanda Avrupa Fair Play Birliði'nin ikinci baþkaný olan Erdoðan Arýpýnar, yaptýðý açýklamada, taraftar grubunun her türlü þikeye ve haksýzlýða karþý çýkarak ''Aklanýn da gelin'' isyanýnýn örnek bir hareket olduðunu belirterek, '' ''Çarþý'' grubunu yýl sonuna kadar izleyecek ve 2011 Dünya Fair Play Ödülü'ne aday göstereceðim'' ifadelerini kullandý.


Y

SPOR

15 TEMMUZ 2011 CUMA

15

Voleybolculardan bu defa altýn madalyayý istiyorum VOLEYBOLDA CEV BAYANLAR AVRUPA LÝGÝ DÖRTLÜ FÝNAL MÜSABAKALARI BUGÜN VE YARIN ÝSTANBUL BURHAN FELEK SALONU'NDA BAÞLAYACAK. ÝSTANBUL Burhan Felek Voleybol Salonu'nun bugünden itibaren 2 gün süreyle ev sahipliðini yapacaðý CEV Bayanlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný Erol Ünal Karabýyýk, iddialý konuþtu. Erol Ünal Karabýyýk, yaptýðý açýklamada, Türkiye olarak 3. kez ev sahipliði yapýlacak CEV Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde hedeflerinin þampiyonluk olduðunu belirtirken, ''Maalesef ilk ikisinde altýn madalya alamadýk. Bir bronz, bir de gümüþ alabildik. Bu sefer artýk altýn madalya alma arzusundayýz'' dedi. Organizasyonda Bulgaristan, Sýrbistan ve Çek Cumhuriyeti gibi güçlü rakipler olduðuna dikkati çeken Karabýyýk, ''Bizim takýmýz da iyi bir ekip. Dünya 6.'sý olmuþ bir takým. O gün kim iyi oynarsa o baþarýlý olacaktýr. Bunlar telafisi olmayan maçlar'' ifadelerini kullanýrken, ''Ýlk maçýmýzý Bulgaristan ile, kazanýrsak ikinci maçýmýzý ise Sýrbistan-Çek Cumhuriyeti karþýlaþmasýnýn galibiyle oynayacaðýz. Bu sefer altýn madalyayý alýrýz. Yeni salonumuz CEV Bayanlar Þampiyonlar Ligi'nde bize bir altýn madalya getirdi. Ayný salonda yine bir altýn madalya daha almak istiyoruz'' diye konuþtu. Ýstanbul/ ErolDoyuran

Baþkan Erol Ünal Karabýyýk.


ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

15 TEMMUZ 2011 CUMA

FOTOÐRAF: CÝHAN

Y

Yaylada hayvanlarý otlatýrken bulduðu yavru kartallarý kendi elleriyle besleyen çoban Mehmet Emin Türküz, yavrularla arasýnda büyük bir dostluk oluþtuðunu ifade etti.

Yavru kartallarý elleriyle besliyor ARDAHAN’IN Ölçek Köyü Yaylasý’nda çobanlýk yapan Mehmet Emin Türküz, tabiatta bulduðu iki yavru kartala sahip çýktý. Türküz, yaylada hayvanlarý otlatýrken, sahipsiz halde uçamayan iki yavru kartal gördü. Yavru kartallarý, diðer yýrtýcý hayvanlarýn zarar verebileceði düþüncesiyle çadýrýna getiren Türküz, bir süre sonra onlarla arkadaþ oldu. Kartallarý kendi elleriyle etle besleyen Türküz, kartallar ile arasýnda büyük bir sevgi baðý meydana geldiðini söyledi. Yýrtýcý kuþ türü olmasýna raðmen kartallarýn kendisine þu ana kadar zarar vermediðini söyleyen Türküz, yavrularla arasýnda büyük bir dostluk oluþtuðunu ifade etti. Ardahan / cihan

Çay ve kahve anti-mikrobik ÇAY ve kahve tiryakilerinin, çok güçlü bir bakteri olan MRSA’yý taþýma ihtimallerinin daha az olduðu bildirildi. ABD’de 5 bin 500’den fazla kiþi üzerinde yapýlan bir araþtýrma, düzenli olarak sýcak çay ve kahve içenlerin burun deliklerinde, içmeyenlere oranla MRSA bakterisinin bulunma ihtimalinin yaklaþýk yüzde 50 oranýnda daha az olduðunu gösterdi. Hükümetin desteklediði ve sonuçlarý “Annals of Family Medicine” dergisinde yayýmlanan araþtýrmayý yürüten ekibin lideri, South Carolina Üniversitesi’nden Eric Matheson, “sýcak çay ve kahvenin, anti-mikrobik özelliklere sahip olduðunun gözlendiðini” kaydetti. Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 1.4’ünün burun deliklerinde söz konusu bakteriyi taþýdýklarý, düzenli olarak kahve ve çay içenlerin ise içmeyenlere oranla MRSA taþýyýcýsý olma ihtimallerinin neredeyse yüzde 50 oranýnda azaldýðý belirtildi. Stafilo-kok mikrobunun, metisilin antibiyotiðine dirençli, çok güçlü bir türü olan MRSA, penisiline karþý da direnç gösterdiðinden tedavisinin zor olduðu biliniyor. New York / aa

Uzun ömrün sýrrý YUNAN kalp doktorlarýnýn yaptýðý araþtýrma da 90 yaþ ve üzerindekilerin Avrupa geneline göre 10 kat fazla olduðu Yunanistan’ýn Ýkarya Adasýnda uzun ömrün sýrrýnýn þekerleme yapmaya, balýk, zeytinyaðlý besinler, sebze ve kahve tüketmeye baðlý olabileceðini gösterdi. Araþtýrmaya imza atan bilim adamlarýndan Christina Krisohu, Avrupa’da halkýn yüzde 0,1’inin, Ýkarya’da ise, 2009 rakamlarýna göre, halkýn yüzde 1,1’inin 90 yaþýn üzerinde olduðunu belirtti. Yüksek tansiyon, kolesterol ve þeker hastalýðýnýn daha geç ortaya çýktýðý adada, sakinlerin beslenme alýþkanlýklarýný ve hayat tarzlarýný inceleyen bilim adamlarý, Ýkaryalýlarýn hergün þekerleme yaptýklarýný ve zeytinyaðlý besinler, sebze, balýk ve Yunan kahvesi tükettiklerini gördü. Bilim adamlarý ayrýca, adadaki havanýn açýk ve yumuþak olmasý sayesinde bu kiþilerde depresyona çok az rastlandýðýný belirledi. Atina / aa

El yazýsý bitiyor mu? OKULLARDA el yazýsý öðretmeye son veren ABD eyaletleri arasýna son olarak Indiana da katýldý. Bunun yerine öðrencilerin klavye ile yazma yeteneklerini geliþtirmelerine aðýrlýk verilecek. BBC Türkçe’nin haberine göre yetkililer, internetle iletiþim çaðýnda el yazýsý yerine klavye ile yazma eiðitimi verilmesinin gençleri modern dünyaya daha iyi hazýrlayacaklarýný söylüyor. Ancak ABD okullarýndaki bu eðilimi eleþtirenler de çok. Bu çevreler, harfleri itinayla birleþtirerek yazmayý öðrenmenin yüzyýllara dayanan bir gelenek olduðunu ve el yazýsýnýn sadece güzelliði için deðil, hayatta lâzým geldiði için de öðrenilmesi gerektiðini savunuyorlar. California’da bir okul müdürü olan Paul Sullivan, el yazýsýnýn hýzlý yazý yazmaya imkân tanýmasýnýn yaný sýra beyni de daha akýcý düþünmeye ittiðini söylüyor. Sullivan, el yazýsý derslerinin edebiyattan daha iyi anlayan ve kelimelerle daha yakýn bir iliþki kuran çocuklar yetiþtirdiðini belirterek, klavye odaklý eðitim sisteminin yaygýnlýk kazanmasýndan rahatsýz olduðunu kaydetti. Fakat baþka çok sayýda okulun müdürü, çocuklara hem klavyede yazma yeteneði verip hem de el yazýsýný öðretecek zamanýn olmadýðýný söylüyorlar.

Evlere karpuz servisi HATAY’IN Erzin ilçesinde 15 yýldýr karpuz satýcýlýðý yapan muhtar, iþlerinin açýlmasý için evlere karpuz servisi yapmaya baþladý. Ýstasyon Caddesi üzerinde karpuz satýcýlýðý yapan 45 yaþýndaki muhtar Oktay Aldanmaz, daha fazla satýþ yapabilmek için ilginç bir yönteme baþvurdu. Sipariþ üzerine karpuzlarý vatandaþýn evine kadar götüren Aldanmaz, yeni uygulamasýnýn iþlerinin açýlmasýnda büyük rol oynadýðýný söyledi. Ýlçede daha önce karpuz servisi yapýlmadýðýna dikkat çeken Oktay Aldanmaz, “Ýlk baþlarda biraz tereddüt etmiþtik. Ancak iþlerimizin düzelmesi gerekiyordu. Bize ulaþan vatandaþlarýmýzýn karpuz sipariþlerini alýyor, evlerine kadar götürüyoruz. Uygulamamýzdan vatandaþlar da memnun.” ifadelerini kullandý. Hatay / cihan

15 Temmuz 2011  
15 Temmuz 2011  

Yeni Asya'nın 15 Temmuz 2011 baskısı

Advertisement