Page 1

Van, Bediüzzaman Mevlidine hazýr VAN’DA BUGÜN ÖÐLE NAMAZINI TAKÝBEN YUKARI NURÞÝN CAMÝÝNDE OKUNACAK OLAN BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ ÝÇÝN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. ÞEHÝR GÜNLER ÖNCESÝNDEN BÝLBOARDLARA ASILAN BEDÝÜZZAMAN POSTERLERÝ ÝLE SÜSLENÝRKEN, HALK OTOBÜSLERÝ, MÝNÝBÜSLER VE DÜKKÂNLAR AFÝÞLERLE DONATILDI. SAYFA 3’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ELÝFENSTÝSÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

10 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr

SAYI: 14.862

www.yeniasya.com.tr

TEKRAR RAHATSIZLANDI

JÝTEM itirafý YILLARDIR VARLIÐI ÝNKÂR EDÝLEN VE YÜRÜTTÜÐÜ KANUNSUZ FAALÝYETLER SEBEBÝYLE ELEÞTÝRÝ KONUSU OLAN JÝTEM, NÝHAYET RESMÎ MAKAMLARCA KABUL EDÝLDÝ. GENELKURMAYIN HABERÝ YOKMUÞ uAn­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýnýn,­e­mek­li­al­bay A­rif­Do­ðan'ýn­ka­mu­o­yu­na­yan­sý­yan­bir­ta­kým­a­çýk­la­ma­la­rý­dolayýsýyla­JÝ­TEM­i­le­il­gi­li­baþ­lat­tý­ðý­so­ruþ­tur­ma­­sonuçlandý.­JÝ­TEM­ad­lý­o­lu­þu­mun,­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­nýn­o­na­yý­ol­ma­dan­ve­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­gö­rü­þü­a­lýn­ma­dan,­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý­nýn­ken­di­i­ni­si­ya­ti­fiy­le­ku­rul­du­ðu­tesbit­e­dil­di.

CEVAP: JÝTEM TERÖRLE MÜCADELE ETTÝ u Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Ha­kan­Yük­sel,­yapýlan­so­ruþ­tur­ma çerçevesinde,­“JÝ­TEM­ad­lý­bir­o­lu­þu­mun­var­o­lup­ol­ma­dý­ðý''­ ko­nu­sun­da,­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý,­Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý,­MÝT­Müs­te­þar­lý­ðý­ve Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ne­ya­zý­lar­yaz­dý.­JÝ­TEM'in­var­lý­ðý­ka­bul­e­di­le­rek,­'Te­rör­le­mü­ca­de­le­kap­sa­mýn­da­fa­a­li­yet yü­rü­ten­bir­o­lu­þum”­ol­du­ðu­kay­de­dil­di.­n4’te

ANAYASA MAHKEMESÝNÝN DTP KARARI

Soykýrým kurbanlarýnýn cenazeleri Srebrenitsa’da

Mahkemeyim, kapatýrým

Yýldýrým bir mahkemede, bir hastanede uFut­bol­da­ þi­ke­ id­di­a­la­rý­na yö­ne­lik­ so­ruþ­tur­ma­ kap­sa­mýn­da­ gö­zal­tý­na­ a­lý­nan­ Fe­ner­bah­çe­ Ku­lü­bü­ Baþ­ka­ný A­ziz­ Yýl­dý­rým,­ ra­hat­sýz­lan­dý­ðý­ i­çin­ mah­ke­me­ce­ sevk­ e­dil­di­ði­ Þiþ­li­ Et­fal­ E­ði­tim­ ve A­r aþ­t ýr­m a­ Has­t a­n e­s in­d e te­da­vi­gö­rü­yor.­ n14’te

GS BAÞKANI ÜNAL AYSAL:

Hiçbir þey eskisi gibi olmayacak uGa­la­ta­sa­ray­Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­Ü­nal­Ay­sal,­fut­bol­da­ki­þi­ke so­ruþ­tur­ma­sý­na­de­ði­nir­ken, ‘’Fut­bol­da­ya­þa­nan­kriz,­dün­ya fut­bo­lun­da­e­þi­ne­zor­rast­la­nýr þe­kil­de­dir.­So­nuç­la­rý­na­na­sýl kat­la­ný­lýr­bi­le­mi­yo­rum,­a­ma hiç­bir­þe­yin­es­ki­si­gi­bi­ol­ma­ya­ca­ðý­or­ta­dýr”­de­di.­n14’te

5 KÝÞÝ DAHA CEZAEVÝNDE

Balyozda yeni tutuklamalar

uA­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­11­A­ra­lýk­2009­ta­ri­hin­de­ger­çek­le­þen­DTP’in­ka­pa­týl­ma­sý­i­le­il­gi­li­ge­rek­çe­li­ka­ra­rý­ný ye­ni­ya­yýn­la­dý.­Ka­rar­da,­‘’Si­ya­sî­par­ti­le­rin­ka­pa­týl­ma­sý yap­tý­rý­mý,­öz­gür­lük­çü,­ço­ðul­cu,­çað­daþ­de­mok­ra­si­le­rin ken­di­le­ri­ni­ko­ru­ya­bil­me­le­ri­i­çin­ön­gö­rül­müþ­o­lup­her za­man­ce­za­hu­ku­ku­a­la­ný­na­gi­ren­bir­ku­ra­lýn­ih­lâ­li­nin so­nu­cu­de­ðil­dir..­Si­ya­sî­par­ti­le­re­ya­sak­la­nan­ey­lem­le­rin ni­te­li­ði,­bun­la­rýn­ka­pa­týl­ma­so­nu­cu­nu­do­ðu­ra­bil­me­si­i­çin­a­ra­nan­ko­þul­lar­ve­uy­gu­la­nan­yap­tý­rým­tü­rü­nün­ce­za­hu­ku­kun­da­ki­suç­ve­ce­za­lar­dan­fark­lý­lýk­gös­ter­me­si de­bu­dâ­vâ­la­rýn­ken­di­ne­öz­gü­ni­te­li­ði­ni­ö­ne­çý­kar­mak­ta­dýr’’­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lu­nul­du.­n4’te

u“Bal­yoz­ Pla­ný’’­ so­ruþ­tur­ma­sý­ kap­sa­mýn­da­ mah­ke­me­ce­sor­gu­la­nan­6­ki­þi­den a­ra­la­rýn­da­ bir­ tu­ða­mi­ra­lin de­ ol­d u­ð u­ 5’i­ tu­t uk­l a­n ýr­ken,­bir­ki­þi­ser­best­bý­ra­kýl­dý.­ Tu­tuk­la­nan­la­rýn­ sor­gu­la­ma­sý­ Ýs­tan­bul­ Cum­hu­ri­yet­ Sav­cý­sý­ Hü­se­yin­ A­yar ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­dý.­n5’te

TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU:

Ayaðýmýzdaki prangalarý çözün

KPSS DÜN YAPILDI

uTOBB­Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­se­çim­le­rin­ar­dýn­dan­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de­11­yýl­dýr­söy­le­dik­le­ri ye­ni­ana­ya­sanýn­ya­pýl­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­bil­dir­di. Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ye­ni­bir­a­na­ya­sa nok­ta­sýn­da­ar­týk­Tür­ki­ye’de­kon­sen­süs­o­luþ­muþ­du­rum­da.­Bu­çer­çe­ve­de­hýz­la­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de Mec­lis­ten­bek­len­ti­miz­bu.­Þim­di­di­yo­ruz­ki­‘Bi­zim­a­ya­ðý­mýz­da­ki­pran­ga­la­rý­çö­zün.’”­Haberi sayfa 3’te

uÖðretmenlik­ve­kamudaki­A grubu­kadrolar­için­düzenlenen­Kamu­Personeli­Seçme Sýnavýnýn­ilk­iki­oturumu­dün yapýldý.­Sabahki­oturuma­474 bin­184,­öðleden­sonra­yapýlan oturuma­ise­278­bin­47­aday katýldý.­KPSS­için­bugün­iki oturum­daha­yapýlacak.­n5’te

ISSN 13017748

Yemin krizi yarýn çözülebilir uCHP­Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­A­kif Ham­za­çe­bi,­‘’ye­min­kri­zi’’­i­le­il­gi­li o­la­rak­AKP­Grup­Baþ­kan­ve­kil­le­riy­le­ya­pý­lan­gö­rüþ­me­nin­‘’son­de­re­ce­ya­pý­cý­ve­o­lum­lu­geç­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Sa­ný­yo­rum­en­geç­Pa­zar­te­si­net­bir­tab­lo­or­ta­ya­çýk­mýþ­o­la­cak’’­de­di.­Haberi sayfa 4’te

FOTOÐRAF: AA

Memur olmak için ter döktüler

Bosna’daki savaþ sýrasýnda, Temmuz 1995 yýlýnda 8 bin Boþnak erkeðin katledildiði Srebrenitsa soykýrýmýnýn 11 Temmuz’da yapýlacak 16. yýldönümü törenleri kapsamýnda topraða verilecek 600 kurbanýn cenazesi, Visoko þehrinden duâlar ve okunan Kur’ân-ý Kerim ile uðurlanarak Srebrenitsa’ya ulaþtý. Cenazeler, yarýn Potoçari Mezarlýðýnda öðleyin kýlýnacak namazýn ardýndan defnedilecek. n7’de

“PARANIN YERÝ CEP VE KASADIR, KALP DEÐÝLDÝR. ORAYA BAÞKA ÞEYLER YERLEÞTÝRÝLMELÝ”

Görmez: Ýslâm denge dinidir uÝs­lâ­mýn­ka­zan­ma­ya,­zen­gin­ol­ma­ya­müs­bet­ba­kan­ve­teþ­vik­e­den­bir­din­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met­Gör­mez,­‘’Ön­ce­ki­i­ki­din­le­mu­ka­ye­se­et­ti­ði­miz­de...­Ya­hu­di­lik­saf­dün­ye­vî­leþ­miþ­tir.­A­hi­ret­i­çin­bir­du­â­bi­le­bul­mak­çok­zor­dur.­Hýris­ti­yan­lýk­da­uh­re­vî­leþ­miþ­tir.­A­ma­Ýs­lâ­mi­yet­i­ki­si­nin­den­ge­si­ni­ö­ner­miþ­tir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Gör­mez,­‘’Pa­ra­nýn­ye­ri­ya­cep­tir­ya­ka­sa­dýr.­Kalp, yü­rek­de­ðil­dir.­O­ra­ya­baþ­ka­þey­ler­yer­leþ­tir­mek­lâ­zým’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 3’te

Clinton geliyor uHaberi sayfa 5’te

Yunanistan’a IMF kredisi uHaberi sayfa 11’de

Uçak düþtü: 127 ölü uHaberi sayfa 7’de


2

LÂHÝKA

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

‘‘ Evlerinizi medrese-i Nuriyeye çeviriniz

‘‘

Herbir adam eðer hanesinde dört beþ çoluk çocuðu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eðer yoksa, yalnýz ise, çok alâkadar komþularýndan üçdört zat birleþsin ve bu heyet bulunduklarý haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin.

A

ziz, sýddýk kardeþlerim ve mânevî Medresetü’z-Zehranýn Nur þakirtleri, Ben Isparta’ya geldiðim vakit, Isparta’da Ýmam-Hatip ve vâiz mektebinin açýlacaðýný haber aldým. O mektebe kayýt olacak talebelerin ekserisi Nurcu olmalarý münasebetiyle o mektebin civarýnda gayr-ý resmî bir surette bir Nur medresesi açýlýp, o mektebi bir nevî medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hâtýra kalbime geldi. Bir iki gün sonra, güya bir ders vereceðim diye etrafta þâyi olmasýyla, o dersimi dinlemek için rical ve nisâ kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaþýldý ki, böyle nim-resmî ve umumî bir medrese-i Nuriye açýlsa, o derece kalabalýk ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak. Afyon’da mahkemeye gittiðimiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduðundan, o hâtýra terk edildi, kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat de þudur: “Herbir adam eðer hanesinde dört beþ çoluk çocuðu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eðer yoksa, yalnýz ise, çok alâkadar komþularýndan üç-dört zat birleþsin ve bu heyet bulunduklarý haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa iþleri ve vazifeleri olmadýðý vakitlerde, beþ on dakika dahi olsa Risâle-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meþgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarýna ve þereflerine mazhar olduklarý gibi, Ýhlâs Risâlesinde yazýlan beþ nevî ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onlarýn maiþetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevî ibadet hükmüne geçebilir” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeþlerime beyan ediyorum. Hasta Kardeþiniz Said Nursî Emirdað Lâhikasý, s. 338

*** Beþ nevî ibadet ...Üstadýmýzýn iþaret ettiði beþ nevî ibadetin kendilerinden izahýný talep ettik. Aldýðýmýz izah aþaðýya yazýlmýþtýr: 1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karþý mânen mücahede etmektir. 2. Üstadýna neþr-i hakikat cihetinde yardým sûretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktýr. Rüþtü, Hüsrev, Refet Lem’alar, s. 171 * Ý’lem eyyühe’l-aziz! Ýnsaný havalandýrýp baþ aþaðý felâkete atan þöyle bir hâl var: Ýstihkak nazara alýnmayarak, Hakkýn takdiri hakkýnda tefrit veya ifrat yapýlýr. Ve kuvvetine, kýymetine bakýlmayarak küçük veya büyük bir yük altýna alýnýr gibi gayr-ý insanî haller insaný insaniyetten düþürür, ya zulme, veya kizbe sevk eder. Meselâ, bir fýrka askerin mümessili bir nefer, bütün askerlik umûrunu bilmek; veya bir katre sudaki timsalinden, þemsin azametini göstermek talebinde bulunmak, en yüksek bir insafsýzlýktýr. Çünkü, vasýfla ittisaf arasýnda fark vardýr. Meselâ, katredeki timsal, þemsin evsâfýný gösterir; ama o evsafla muttasýf olamaz. Mesnevî-i Nuriye, s. 116

Y

Kýyamet Günü insanlar arasýnda en þiddetli azaba uðrayacaklar, ilmi kendisine ve baþkalarýna fayda vermeyen âlimlerdir. Keþfü'l-Hafa, 1.376.

Bir yanda mahþer, bir yanda dertler Yiðit düþtüðü yerden kalkar SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

ece, bir uçurum gibi. Düþersin içine birden. Hiçbir þey anlamadan. Anladýðýný da anlatamazsýn zaten. Düþersin iþte. Bir derdin varsa, inlersin. Elini böðrüne kor, kanlý bir býçak gibi saplarsýn bir yanýna. Akan kanýn da sýzýsýný duymazsýn ya… Gecenin karanlýðý kan olur, akar üstünden. Býçak gittikçe saplanýr içine tâ derinine. Gece, karanlýk ve býçak… Kucak kucak derdi olanýn ýztýrabý, ondan da beter. Elleri böðründe nice insan var. Elleri göðüslerine kapanmýþ, dar bir düþüncenin koridorunda yürürken, çýkacak bir kapý, bir yol ararlar. Dizlerinin baðý da çözülmüþtür. Yapacak bir þeyi de yoktur. Yürüyemez. Yýkýlýr kalýr olduðu yere. Aðlamak istese, gözyaþlarý çare deðil. Pýnarlar kurumuþtur. Eller titremekte, birbirine zor kenetlenmekte. Göðüs, iþte öyle… Çarpýyor, ama ne için çarptýðýndan habersiz. Bir dâvâsý olmadý mý, yüreði yüksek bir hakikat için çarpmadý mý insan, paranýn pulun, onun bunun, hayatýmýzý kirleten ne varsa her türlü tehlikeli geliþmenin kirlerini üzerinde hisseder. Önce düþünceler kirleniyor, sonra insanlar. Ardýndan da dünyalar. Nereye kaçmalý? Bu kirlenmeden kurtulmak için nereye sýðýnmalý? Bir çadýrda mý yaþamalý? Yoksa zindanda mý, yer altýnda bir maðarada mý? Yoksa… Siz söyleyin. Nerede yaþamalý insan? Çýkarlarýn, menfaatlerin, riyalarýn, alkýþlarýn, desinler, görsünler hastalýðýnýn kol gezdiði, Allah’ýn istemediði, ama her þeyin cirit attýðý bir dünyada, ulvî bir ýztýrapla inleyen bir kalp ne yapsýn? Yazmakla susmak arasýnda kalýnca, sarkacýn ucu nereye gitsin, nerede dursun? Bu halde bir insan ne yapsýn? Bir gün, iki gün deðil, yýllar boyu sussa, hiçbir þey yazmasa, konuþmasa da, bu yürek buna ne kadar dayanýr? Bir gün olur coþmaz mý? çaðlamaz mý? Olanca hýzýyla kirlenen ve ruhlarýn kirlenip öldüðü bir dünyada, bedenlerin ölümü ne kýymet ifade eder ki? Üç kuruþluk basit çýkarlarýn, menfaatlerin, faydasýz hazlarýn ve zevklerin uðruna ne canlar telef oluyor, ne idealler batýyor… Elleri böðründe bir insan ne yapsýn gecenin bir karanlýðýnda? Kalbine bir býçak sokuluyorsa, ýztýrabýn býçaðý saplanýyorsa iyiden iyiye, ne yapsýn? “Ýnsanlýðýn bütün derdi, bazen bir insanýn omuzunda titrer.” Öyle dermiþ bir bilge. Taþýnacak yük ne kadar aðýr olursa olsun, onu yüklenen omuzlarda ona uygundur. Çünkü Allah taþýyamayacaðý yükü, hiçbir kulun omuzuna koymaz. Ýnsan mukaddes bir hamaldýr. Hamal ise yüküyle güzeldir. Bu yük, büyük. Yükü de taþýyandan mukaddes. Ya taþýmalý, ya doðrulup kalkmalý, ya yazmalý, ya susmalý, ya konuþmalý. Ama asla yatmamalý, görevden kaçmamalý. Tercihler çok. Birinden birini yapmalý. Birinden birini seçmeli. Gecenin karanlýðý ebedî deðil ya… Her derdin, her ýztýrabýn yine nefes alacaðý bir delik vardýr mutlaka. Anahtar deliði kadar da olsa. Iþýk, vefalý ýþýk, yetiþir imdada. Nereden olursa olsun, karanlýðýn kendisi bile bir zaman ýþýk oluverir. Yanar, aydýnlatýr. Karanlýkta kalmak istemeyeni taþýr bir nur, bir aydýnlýk, en berrak iklimlere. Hiç, kimsesi olmayan yalnýzlarý da bir düþünelim. Bütün insanlýk ailesini tek tek… Binleri, milyonlarý, yüz binleri… Hiçbiri bizden uzak yerlerde deðildir onlarýn. Her birinin kendine mahsus derdi vardýr. Yarýn mahþer arkadaþýmýz olacak bizim onlar. Her birinin bir hesabý var. Geçmiþte yaþayanlarýn, þu anda yaþayanlarýn… Mahþer arkadaþlarýmýz olacak onlar. Bugünkü insanlarda, yarýn yaþayacak olanlarda… Hepsi Birlikte duracaklar di-

G

vana, Allah’ýn huzuruna. Birlikte hesap verecekler. O zaman aralarýndan bir adým öne çýkacak olanlar, baþkalarýnýn dertleriyle dertlenenler, onlarýn dertlerini yüreðinde hissedenler olacaklar. Býçaðýn sýcaklýðýný, ýztýrabýn sesini yüreðinde duyanlar, kalbinde duyanlar, gözyaþýný kanla, kaný gözyaþýyla yýkayanlar olacak. Vakti yok artýk. Ne insanýn ne de kâinatýn boþ þeylerle oyalanmaya, vakti yok artýk. Bir yanda mahþer, bir yanda küçük dertler. Öyle bir ayna koymalý ki önüne, dertler utanmalý dert olduðundan. Hesabýn o çetin günün yanýnda.. Mahþerin yanýnda her þey küçülmeli. O kadar küçülmeli ki, görünmez olmalý, yok olmalý. Hayatý iki eli böðründe yaþamaya mahkûm deðildir insan. Doðrulmalý. Yattýðý yerden doðrulmalý. Silkinip kalkmalý. Yeleleri altýndan parlayan bir küheylan, bizi bekliyor. Eþiniyor, sabýrsýzlanýyor. Mi'rac öncesi Burak gibi. Yakýþýr mý yatmak? Dört bir yana saran ateþlere bîgane kalmak yakýþýr mý? Yangýnlar seyredilmez. Hele sende onu söndürecek su varsa, aþk varsa. Hayde bire… topuðunu geçmeyen sularý tepele. Zincirlerini kýrda gel. Ýçinin tutsaklýðýndan kurtulda gel. Bekleniyorsun… Sensiz olmayacak biliyorsun. Haydi bire… Tut paçasýndan ser yere. Tuþ et nefsini kurtar kendini ve kendin gibi nicelerini. Çamlýbel yaylalarýnda Köroðlu’nun atý

gibi, dört nâlâ giderken bile çamur sýçratmayacaksýn. Hiç kimseye hatta kendine bile bir leke, atmayacaksýn. Kimseyi kýrmayacak, hiç kimseye çamur sýçratmayacak ey kahraman! Nerdesin? Nerdesin? Günün baþlamak üzere. Senin için döner bu devran. Ey küheylan! Ey isimsiz kahraman. Sen nasýlsan, öyle gel. Boþluðu dolduracak kadar güzelsin gel… Ardýndan geleceklerin de iþareti ol öyle gel. Kalksýn iki elin böðründe yatanlar, gözyaþýný kanla yýkayanlar, kaný gözyaþýyla yuyanlar, kalksýnlar. Binecek küheylanlar geldi, bekliyor. Bu asrýn, bu zamanýn kahramanlarý buradalar. Belki de aramýzdalar.

Geceden sonradýr aydýnlýk. Karanlýktan sonradýr ýþýk. Zahmetlerden sonradýr rahmet. Zorluða, darlýða, düþenin ýþýða ulaþmasý çok daha kolaydýr. Zorun karnýndadýr, zorun içindedir rahmetin çekirdeði ve müjdesi. Bayraðý taþýyacak kahraman artýk gelsin. Hepimizin gözdesi nerdesin? Onu beklemek müjdeler müjdesi. Hz. Peygamber’in (asm) müjdesi, her asýr üstadlarýnýn ve dahi son asýr üstadýnýn da müjdesi… Gelsin bakayým yeleli bir küheylan. Kýskývrak yakalasýn bir yanýndan. Atsýn þöyle üstüne kahramanýný. Binmesini beklemeyi beklemeden tutsun, o atsýn onu üstüne. Kahramanýný seçer gibi. Týpký Medine-i Münevvere’ye teþrifinde Ebâ Eyyüb el-Ensarî’nin hanesini seçtiði gibi o mübarek devenin. Evet, o küheylan da seçer kahramanýný. Nerede olursa olsun, bulur. Çevik ve çalak bir rüzgâr gibi eser, kaldýrýr önündeki setleri. Iþýk, o gözü, o kalbi, o ruhu en karanlýk bir gecede aydýnlatýr iþte. “Bak” der, yatma zamaný geçti. Kalk! Eli böðründe olanlarýn devri geçti. Kalk, sahte kahramanlara meydaný terk etme. Ýnsansan kalk! Sahtelerin dünyasýnda hakikati haykýrmak görevini yüklen. Yiðitsen kalk… Kahramansan kalk… Ýnanýyorsan kalk… Yiðit düþtüðü yerden kalkar… Kalk da yattýðýn yerler de seninle beraber kalksýn. Belki de içinde bulunduðun

kâinat seninle beraber kalksýn, uyansýn. Bir kiþinin ayaða kalkmasýyla baþlar her þey. Kalk! Sen kalk. Kalkacak olan çok daha kahraman var. Hele bir kalk. Hele bir doðrul. Ellerini böðründen aþaðý çek. Gözyaþlarýný sil. Kirpiklerinin üstündeki o incileri elinin tersiyle sil. Ýstersen iç. Ama yeter ki, sen dâvâný bir hiç uðruna satma hiç. Kibrin, riyanýn, gösteriþin ve kendi içine kapýlýp gitmenin o basit ve fasit dairesinde dolanýp durma. Býrak! Allaha teslim ol. Allah’ýn bir kuluna neler yaptýracaðýný ibretle seyret. Seyret acizlerin ne kadar güçlü olduðunu. Seyret, bir karýncanýn firavunun sarayýný nasýl harap ettiðini. Bir

sineðin Nemrut'u nasýl yere serdiðini… Seyret fakirlerin zenginliðini. Seyret hiçbir þeyi olmayanlarýn, her þeyin sahibi olacaklarýnýn iþaretlerini seyret. Sahteler çekilip giderken, günün ilk ýþýklarýyla her þeyin rengini belli eder. Kahramanlar ise çoktan iþlerini bitirip yine yerlerine, yurtlarýna dönmüþlerdir. Kimsenin görmeyeceði ve bilmeyeceði köþelerine çekilmiþlerdir. Sen onu seç. Onlarla ol. Atla küheylanýn arkasýna. Bin sýrtýna bakalým. Yolda sana açýlan ne varsa topla güzellikleri bir bir. Yaralý kalplere deva ol. Gözü yaþlýlara merhem ol, yeter. Yüzünü bile görmesinler isterse, tanýmasýnlar, adýný da bilmesinler. Yeter ki kalk þöyle etrafýna bak. Silkin bakalým gafletin tozlarýndan. Üzerindeki o uzun yýllarýn getirdiði aðýr tembellik uykularýndan hele bir sýyrýl bakalým. Hele bir “Bismillah” de… Bir zelzele gecesi gibi, bir bahar sabahý gibi, birden bir diriliþ, bir uyanýþ, bir ýþýk içinde yansýn. Bahar seninle baþlasýn. Kalpte iz býrakan günahlar, tövbelerle yýkansýn. Uyanýþlar ve diriliþler senle baþlasýn. Hadi bakalým… Hadi aslaným… Hele bir doðrul yattýðýn yerden. Bak, sen ayaða kalkýnca, sen haydi “Bismillah” deyince seninle beraber daha pek çok kimse ayaða kalkacak, pek çok evde ýþýklar yanacak, pek çok kalplerde nurlar yanacak. Uyuyanlar uyanacak. Kendini kaybetmekle dünyayý da kaybediyorsun, hayatý da, sana bakan hayatlarý da. Eh, bu kadarý da hakkýn deðil hani. Þimdi naz deðil, niyaz fazlýndayýz. Kader her zaman üstündür. Kader konuþunca insan susar, konuþaný dinler. Kaderin her þeyi güzeldir. Allah var keder yok. Allah var dert yok…

Bir kýssa: Hz. Mevlânâ bir gün eve gelir, oðlunu üzgün görür. Sebebini sorar. Oðlu “hiç” der. Hz. Mevlânâ dýþarý çýkar. Kapýda asýlý bir kurt postu vardýr, onu alýr üstüne giyer. Ellerini havaya doðru açýp ulumaya baþlar. Oðlu babasýnýn bu haline bakýp güler. Hz. Mevlânâ; “Evlâdým gördün mü” der. “Dünya dertleri de iþte böyledir. Aslýnda kurt korkutucu bir hayvandýr. Ama sen o postun arkasýnda baban olduðunu bildiðin için korkmadýn ve güldün. Ýþte bütün dertlerin arkasýnda da Rabbinin olduðunu bil ve ona güven” … Gecenin karanlýðýnda gelir bazen o bilet “Haydi bakalým çýk yolculuða” diye. Belki de günün ilk ýþýklarýyla. Yeter ki içindeki o küçücük iyilik, inanç, iman, sabýr ve tevekkül adýna kalan ýþýk hiç sönmesin. Bir mumun en son ýþýðý da parlayarak söner. Senin en son ýþýðýn, parlasýn, diðer mumlarý da yaksýn ve sönmesin inþallah… Kalk eli böðründe olan yiðit kalk. Yattýðýn yerden doðrul. Þöyle bir etrafýna bak… Ýnsanýn büyümesi ana karnýnda baþlar, ama hayatta ise, Allah yolunda tamamlanýr. Ne kadar büyük olursa olsun, Allah yolunda deðilse, daima küçüktür insan, daima bebektir. Büyümesi için kendini adayacaðý bir dâvâsý olmalýdýr. Gayesi, himmeti gereklidir. “Maksadýn büyümesiyle himmet de büyür” diyor Üstad. Evet ulvî bir maksat ile hayat da büyür, insan da büyür. Ýnsan kendini yenebiliyorsa o zaman insandýr. O zaman kahramandýr. Nefsini yenen pehlivanýn, yenemeyeceði düþman yoktur. Hadi be güzelim, karanlýðý yýrt, imanýn nuruyla del, del de çýk þu meydana gel. Sahteler bir kenara çekilsin. Iþýðýn, imanýn hakikati belirsin ve gözüksün.


HABER

Y

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 9 Þaban 1432 Rumî: 27 Haziran 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.36 3.27 3.55 3.49 3.41 3.11 3.10 2.54 3.38 3.27 3.50

Güneþ 5.20 5.22 5.39 5.42 5.36 4.58 5.00 4.48 5.31 5.12 5.37

Öðle 12.51 13.01 13.10 13.21 13.16 12.31 12.35 12.27 13.10 12.43 13.10

Ýkindi 16.40 16.56 16.58 17.15 17.11 16.22 16.28 16.22 17.05 16.32 17.01

Akþam 20.10 20.28 20.28 20.47 20.44 19.53 19.59 19.54 20.37 20.02 20.31

Yatsý 21.45 22.12 22.03 22.30 22.29 21.30 21.39 21.38 22.20 21.37 22.08

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.35 4.00 3.13 3.25 3.42 3.04 3.21 2.53 2.55 3.21 3 .53

Güneþ 5.34 5.49 5.13 5.15 5.29 5.03 5.06 4.51 4.44 5.21 5.33

Öðle 13.16 13.24 12.57 12.50 13.02 12.47 12.37 12.34 12.19 13.05 12.58

Ýkindi 17.13 17.16 16.55 16.43 16.53 16.45 16.26 16.31 16.11 17.03 16.43

Akþam 20.47 20.46 20.29 20.14 20.23 20.18 19.56 20.04 19.42 20.37 20.12

3 Yatsý 22.35 22.26 22.18 21.54 22.01 22.07 21.32 21.52 21.21 22.26 21.43

Üretirken tükenmeyin! DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ, ‘’PARANIN YERÝ YA CEPTÝR YA KASADIR. KALP, YÜREK DEÐÝLDÝR. ORAYA BAÞKA ÞEYLER YERLEÞTÝRMEK LÂZIM. ÇOK ÜRETÝN, AMA ÜRETÝRKEN KENDÝNÝZÝ TÜKETMEYÝN” TAVSÝYESÝNDE BULUNDU. DÝYANET Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, paranýn yerinin ya cep ya da kasa olduðunu belirterek, “Kalp, yürek deðildir. Oraya baþka þeyler yerleþtirmek lâzým. Çok üretin, ama üretirken kendinizi tüketmeyin. Sevginizi, dostluklarýnýzý yok etmeyin, komþuluklarýnýzý sürdürün, evinize çocuklarýnýza zaman ayýrýn” dedi. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Elazýð Ticaret ve Sanayi Odasý ile Elazýð Ticaret Borsasý tarafýndan düzenlenen müþterek ödül törenine katýldý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Misland Alýþveriþ ve Eðelence Merkezi’nde düzenlenen törende, yaptýðý konuþmada Ýslâm’ýn kazanmaya, madde sahibi olmaya, zengin olmaya müsbet bakan ve teþvik eden bir din olduðunu ifade ederek, ‘’Önceki iki dinle mukayese ettiðimizde... Yahudilik saf dünyevîleþmiþtir. Ahiret için bir duâ bile bulmak çok zordur. Hristiyanlýk da uhrevîleþmiþtir. Ama Ýslâmiyet ikisinin dengesini önermiþtir’’ diye konuþtu. ‘’Paranýn yeri ya ceptir ya kasadýr. Kalp, yürek deðildir. Oraya baþka þeyler yerleþtirmek lâzým’’ diyen Görmez, ‘’Çok üretin, ama üretirken kendinizi tüketmeyin. Sevginizi, dostluklarýnýzý yok etmeyin, komþuluklarýnýzý sürdürün, evinize çocuklarýnýza zaman ayýrýn. Çünkü o takdirde sadece üretmek hedef, gaye olur. Halbuki üretmenin de gayeleri var. Bu gayeler mutluluktur saadettir’’ dedi. Ýnsanoðlunun mülkiyet ve ebediyet tutkusu olduðunu, dinlerin ve Ýslâm’ýn dýþýndaki sistemlerin bu iki tutkuyu istismar ettiðini ifade eden Görmez, ‘’Ancak dinin öðretileri içine girdiðiniz zaman bu iki tutkunun çok iyi temellendirildiðini görürüz. Bugün insanlýk bir talan ile karþý karþýya. Sadece tüketim demiyorum, talan. Yeryüzünü imar edenler bir süre sonra talan ediyor’’ dedi.

“ÝRTÝCA ÝLE ÇÝN’DE KARÞILAÞTIM” Elazýð’ýn bankalarda 1,5 milyar lira parasý olduðunu duyduðunda hemen zekâtýný hesapladýðýný anlatan Görmez, þunlarý söyledi: ‘’Bir gönül coðrafyamýz var bizim. Yatýrým yaparken bunu unutmayýn. Ben bir süre önce Çin’deydim. Programa iki tane fabrika koymuþlar. ‘Benim ne iþim var’ dedim. Çok ýsrar ediyorlarmýþ ziyaret için. Ne yapacaðýmý, neyle karþýlaþacaðýmý bilmiyorum. Eyaletin Müslüman valisi o fabrikalarý programa aldýðým için teþekkür etti. Gittik, gezdik. Bizim dilimizde ‘Helâl Gýda’ fabrikasý. Gezdikten sonra bize ‘Siz, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn dünyadaki etkisini biliyorsunuz. Siz uzmanlar gönderseniz. Baþtan sona gezseler. Bizim hayvan kesimimiz, katký maddelerimiz, tüm parçalarý gözden geçirsinler. Sonra siz ‘Baþkanlýk olarak bize bir damga vursanýz. Olmaz mý?’ dediler. Benim de içimden geçirdiðim bazý düþünceler oldu. Zaman zaman maalesef bu ülkede ‘helâl gýda’ tabiri ifade edildiðinde irtica ile ilintilendirilmiþtir. Ben bu irtica ile Çin’de karþýlaþtým. Gönül coðrafyamýzda kendi kimliðini yeniden inþa etmek isteyen çok güzel insanlar var. Bu insanlara balýk tutmayý öðretmek lâzým. Bazýlarýnýzýn oradaki yatýrýmlarýný gördüðümüzde gurur duyuyoruz.’’

Siyaset ve aslî hizmetler eçimden sonraki iþaretler, siyasetteki kýsýr döngünün devam edeceði ve yemin krizi, Meclis boykotu gibi güncel sýkýntýlar bir þekilde aþýlsa bile, kronik sorunlarýn yol açtýðý týkanýklýklarýn daha da katmerlenme ihtimalinin hâlâ yüksek olduðu bir tabloya iþaret ediyor. Bunun detaylarýna girmeye gerek yok. Ki, aktüel yazýlarda yeteri kadar iþlemeye çalýþýyoruz. Burada asýl üzerinde durmak istediðimiz nokta, geçen hafta kýsmen yazdýðýmýz gibi, bu durumdan da ders çýkarýp, aslî hizmetlerimize yoðunlaþarak yolumuza devam etmemiz gerektiði. Önce o dersleri biraz detaylandýrmak lâzým. Bir defa, öncelikli gündemi dine hizmet olanlar açýsýndan, ahirzaman ortamýnda siyasetin, istenen sonuçlarý almak açýsýndan verimli ve faydalý bir alan olmadýðý, bir defa daha görülüyor. Nebevî irþadlardaki “O zamanýn dehþetli þahýslarýna ve icraatlarýna siyaset yoluyla galebe edilemez” mesajý, yeni tecrübelerle doðrulanýyor. Ýyice zayýflayan mâlûm zihniyetin “durumu muhafaza”ya çabaladýðý “dördüncü devre” aþamasýnda, can havliyle ve son bir hamleyle baþýmýza musallat ettiði 28 Þubat’ýn hâlâ bitirilemeyiþini baþka türlü izah edebilmek mümkün mü? Demek ki, üstelik bütün þartlar da lehte olduðu halde, bu tarz bir siyasetle netice alýnamýyor. Tam tersine, Abdurrahman Arslan’ýn da söylediði gibi, týkanan Kemalist sisteme nefes aldýrýlýp ömrünün biraz daha uzatýlmasý saðlanýyor. Dahasý, son derece zor þartlarda yýllarýn çile ve emeðiyle yetiþen kadrolar, üniversiteler baþta olmak üzere entelektüel zeminlerde çok verimli olabileceklerken siyasetin çorak zeminlerine kaydýrýlmak suretiyle heba ediliyor ve harcanýyor. Hatýrlayanlar olacaktýr: RP’nin yükseliþe geçtiði 1990’lý yýllarýn ortalarýnda parti “En fazla profesör bizim kadrolarýmýzda” diye övünüyordu. Gerçekten, rahmetli Erbakan baþta olmak üzere partinin önemli isimlerinin birçoðu profesör ya da doçent ünvanýna sahipti. Genel Merkezdeki parti yönetimi, Meclis grubu ve yerel yönetimler akademisyenlerden geçilmiyordu. Peki, bunun getirdiði sonuç ne oldu? Siyaseti daha cazip bir hizmet alaný olarak gören ilim adamlarýnýn boþalttýðý üniversite kürsüleri, 28 Þubat zihniyetindeki kadrolarca dolduruldu. Bunun yol açtýðý sýkýntýlar hâlâ sürüyor. Bunun diðer bürokrasi kademelerindeki yansýmalarý da düþünüldüðünde, bilânçonun çok daha fazla aðýrlaþtýðý gerçeðiyle yüz yüze geliriz. Siyaset hevesinin entelektüel cenahta yol açtýðý tahribatýn bir diðer boyutunu Ali Bulaç, “AKP döneminde hiç olmadýðý kadar politize ve iktidara angaje olan cemaatler, genç-dinamik entelektüellerini devletin memuru haline getirdiler” (Cemaatler kitabýmýz, s. 64) diye ifade ediyor. Ve bunun getirdiði sonuçlardan biri, Akif Emre’nin Yeni Þafak’taki bir yazýsýnda belirttiði gibi, Ýslâmî deðerlerle yetiþen aydýnlarýn, özgür ve özgün fikrî eserler ortaya koyarak düþünce dünyamýza yeni ufuklar açan mütefekkirler olmak yerine, merkezî ve yerel yönetimlere dosya çalýþmalarý yapan maaþlý raportörlere dönüþmeleri. Siyaset meraký, zaten yeterince geliþememiþ olan sivil toplum yapýlanmalarýna da zarar verdi. Böylece orada da “binilen dalý kesme” durumu oluþtu. Çünkü siyasetin gücü ve etkinliði, arkasýný yasladýðý “örgütlü sivil toplum gücü”ne baðlý. Ama bizdeki STK oluþumlarý baðýmsýz bir konumda siyasete yön veren dinamikler olmak yerine, kendilerini partiye endekslemek gibi vahim bir yanlýþa düþtükleri için, hem adeta bütünleþtikleri partiye dahi faydalarý olmadý, hem de bu tavýr sivil toplumun saðlýklý geliþmesini inkýtaa uðrattý. Eðer dindarlar bu zamana kadar siyasete harcadýklarý enerji, vakit ve kaynaklarý tamamen sivil bir zeminde aslî hizmetlerini geliþtirme çabalarýna hasretmiþ olsalardý, bugün her bakýmdan çok daha farklý ve olumlu bir noktada olabilirdik. Dileðimiz, tecrübelerden doðru dersler çýkarýlýp, hatalar tekrarlanmadan yola devam edilmesi.

S

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Elazýð Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Ali Dumandað tarafýndan yaptýrýlan yatýlý kýz Kur’ân kursunun açýlýþýný gerçekleþtirdi. FOTOÐRAF: AA

“MESLEK LÝSELERÝNÝ ÝMAM HATÝPLERE KURBAN ETTÝK ’’ TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu da 2011 ilk çeyreðinde Türkiye’nin yüzde 11 büyüdüðünü, bunun bir rekor olduðunu, ancak carî açýk olmamasý durumunda bu oranýn çok daha fazla olacaðýný söyledi. Hisarcýklýoðlu, Türkiye’de bir yýldan fazladýr iþ arayan ve umudunu kaybetmiþ olanlarla birlikte TÜÝK rakamlarýna göre 3 milyon iþsiz olduðunu, her yýl da 750 bin gencin iþ gücü piyasasýna girdiðini söyledi. Hisarcýklýoðlu, geliþmiþ ülkelerde meslek okullaþma oranýnýn yüzde 70 iken Türkiye’de bu oranýn 35 olduðunu söyledi. Yanýna gelen üniversite mezunu gençlerin ‘ne iþ olsa yaparým’ dediklerini aktaran Hisarcýklýoðlu, þöyle devam etti: ‘’Biz binlerce gencimizi mesleksiz yetiþtiriyoruz. O kadar iþsiz var. Ýmam hatiplere kurban ettik meslek liselerini. Okuyan arkadaþlarýmýz maalesef gelecek göremiyor. Bu insanýn ya-

Van, Bediüzzaman Mevlidine hazýr

Van Yukarý Nurþin Camii'nde bugün okutulacak Bediüzzaman Mevlidi için hazýrlýklar tamamlandý.

irtibat@yeniasya.com.tr

VAN'DA bugün öðle namazýný takiben Yukarý Nurþin Camii'nde okunacak olan Bediüzzaman Mevlidi için hazýrlýklar tamamlandý. Þehir günler öncesinden bilboardlara asýlan Bediüzzaman posterleri ile süslenirken, halk otobüsleri, þehiriçi minibüsleri ve dükkânlar afiþlerle donatýldý. Ayrýca mahallî TV ve gazetelerle irtibat kurularak, Bediüzzaman Hazretleri adýna okutulacak mevlidin duyurulmasý saðlandý. Mevlid için bastýrýlan ve Bediüzzaman’ýn biyografisinin yazýldýðý beþ bin adet el ilâný ise Van’ýn bütün camilerinde Cuma namazlarý sonrasý daðýtýlldý. Bilindiði gibi, Van’da okutulan Bediüzzaman mevlidleri 12 Eylül ihtilâli sonrasý akamete uðramýþ, uzun bir aradan sonra 3 yýl önce yeniden tertiplenmeye baþlamýþtý. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan mevlide aralarýnda Yeni Asya A.Þ. Yönetim Kurulu baþkaný Mehmet Kutlular ve yönetim kurulu üyelerimizin de bulunduðu kalabalýk bir dâvetli topluluðunun katýlmasý bekleniyor. Mevlid ile ilgili geniþ bilgi almak isteyenler Van Risâle-i Nur Enstitüsü Temsilciliðinin 0 (432) 214 67 97 no’lu telefonuyla irtibat kurabilir. Van / Yeni Asya

ratýlýþýna aykýrý. Ýnsan geliþmeye uygun yaratýlmýþ. Sen diyorsun ki ‘Meslek lisesini okuduktan sonra meslek yüksek okuluna gider. Ondan yukarý gidemez’. Yahu adam beceriyorsa býrak gitsin kardeþim sana ne zararý var. ‘Yok gidemez’. Muhakkak bunu açmamýz lâzým.’’

YENÝ ANAYASAYI YAPIN, PRANGALARI ÇÖZÜN Hisarcýklýoðlu, seçimlerin ardýndan önümüzdeki dönemde 11 yýldýr söyledikleri yeni Anayasa’nýn yapýlmasýný beklediklerini bildirdi. Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: ‘’Yeni bir Anayasa noktasýnda artýk Türkiye’de konsensüs olmuþ durumda. Bu çerçevede hýzla önümüzdeki dönemde meclisten beklentimiz bu. Þimdi diyoruz ki ‘Bizim ayaðýmýzdaki prangalarý çözün’. Bunun da baþlangýcý baþta Anayasa. Ýkincisi siyasî partiler ve

seçim yasasý. Halk ile vekilin arasýnda baðý güçlendirin arkadaþlar. Halk kendi seçtiði vekile hesap sorabilmesi lâzým. Soramadan demokrasi olmaz zaten. Demokrasinin manasý halk kendi seçtiði kiþiye hesap sorabilmesi lâzým. Þu anda hepimiz, hepiniz vekil mi seçiyorsunuz? Lider mi seçiyorsunuz? Hiç vekil mekil seçtiðin yok. Herkes lidere oy veriyor. Ama demokrasinin kalitesini arttýrmak istiyorsak vekili seçebilmemiz lâzým. Onu seçebilmemiz için de muhakkak kayýt dýþý ekonominin bitmesi lâzým. Ben 2023 hedeflerine inanýyorum. Bunlar için de bir dizi yapýlmasý gereken reform lâzým. Bunlarý da bu dönem meclisin gerçekleþtireceðine inanýyorum. Ýþte o zaman bizim önümüz açýlýr. O zaman biz dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisi içinde oluruz, ondan sonra da birinci olmak bize yakýþýr.’’


4

HABER

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

Y

JÝTEM itirafý cakir@yeniasya.com.tr

Hani ‘JÝTEM’ yoktu? anlýþ olduðu en baþta belli olan iþlere imza atanlar, zorda kaldýklarýnda ise yaptýklarý iþleri inkâra yönelirler. “JÝTEM” diye adlandýrýlan kuruluþ ve yaptýðý iþler de bu cümleden sayýlabilir. Kamuoyunun bildiði kadarýyla, terörle mücadele niyetiyle kurulduðu ifade edilen bu kuruluþ, çeþitli sebeplerle yanlýþ iþlere imza atmýþ. Nihayetinde faaliyetlerine son vermiþ, ama icraatlarý hâlâ tartýþýlýyor. En dikkat çekici nokta, ‘saðýr sultan’larýn dahi duyduðu böyle bir kuruluþu Türkiye’yi idare edelerin duymamýþ olmasýdýr. Yýllarca böyle bir kuruluþ olmadýðý yönünde açýklamalar, yeminler ve inkârlar dinledik. Vatandaþ kime inansaydý? “Ben filan kuruluþta çalýþýyorum, iþte kimliðim” diyenlere mi yoksa aradan yýllar geçtikten sonra her þeyi inkâr edenlere mi? Askerlik yaparken kendilerini o þekilde tanýtan görevlilerle biz de rastlamýþtýk... “Böyle bir kurum ve kuruluþ yoktu” diyenler, kendilerini o þekilde tanýtanlara o günlerde niçin müdahale edip engel olmadýlar? Tartýþma, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn baþlattýðý soruþturma sonucu vardýðý kanaati açýklamasýyla alevlendi. Haber özetle þöyle: Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn, kamuoyuna yansýyan bir takým açýklamalar nedeniyle JÝTEM ile ilgili baþlattýðý soruþturmada, JÝTEM adlý oluþumun, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý olmadan ve Genelkurmay Baþkanlýðýnýn görüþü alýnmadan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn kendi inisiyatifiyle kurulduðu tesbit edildi. Soruþturma çerçevesinde, ‘’JÝTEM adlý bir oluþumun var olup olmadýðý’’ konusunda, Ýçiþleri Bakanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý, MÝT Müsteþarlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðüne yazýlar yazýldý. Gelen cevaplarda, JÝTEM’in varlýðý kabul edilerek, ‘’Bu birimin terörle mücadele kapsamýnda faaliyet yürüten bir oluþum’’ olduðu kaydedildi. Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlýðýndan verilen cevapta ise JÝTEM adlý oluþumun, 1990 yýlýnda sonlandýrýldýðý ifade edildi. (A.A, 9 Temmuz 2011) Böyle bir ekibin, özetle “Türkiye’yi idare edenler”den habersiz olarak kurulmuþ olmasý ilmen, týbben ve rütbeten mümkün mü? Bu beyanlara inanmamýz isteniyorsa, baþka beyanlara da inanmamýz gerekir. Diyelim ki bu oluþum “onay” almadan kuruldu. Peki, bunu yapanlar bu güne kadar ne gibi cezalar aldý? “Onay” olmadan bir “tencere” yerinden oynayamazken, böyle ciddî meseleler nasýl onaysýz olabilsin? Hem þimdiye kadar bu konudaki iddialar en üst rütbelerce inkâr edilmedi mi? Konu hakkýnda araþtýrma yaptýran TBMM’nin davetine dahi icabet etmeyen komutanlara þahit olmadýk mý? O gün “yok” olan kuruluþ, nasýl oluyor da bugün “onaysýz, habersiz kurulmuþ” oluyor? Lütfen, Türkiye ile ve Türkiye’de yaþayanlarla alay edilmesin. Hakikat tam olarak ortaya çýksýn ve varsa yanlýþ yapanlar hukuk önünde, adil bir þekilde hesap versin. Bu inkârlar, konu hakkýnda anlatýlanlarýn büyük çoðunluðunda hakikat payý olduðunu akla getirir ki, bu da çok can yakýcý. Ýnkâr etmekle meseleler hallolsaydý, bugün ayný konularý tartýþýyor olmazdýk. Her þeye raðmen bu kabul, müsbet yönde atýlan bir adým sayýlmalý. Taraflar JÝTEM’in varlýðýný kabul noktasýna geldiyse, bir iki adým sonra da sorumlularý ortaya çýkabilir. Zaten bir þeyi ilel ebed inkâr etmek, gizlemek ve karartmak günümüz þartlarýnda imkânsýz hale geliyor. Ýnþallah hakikat ayan beyan ortaya çýkar ve ülkemiz bir daha “onay”sýz kurulan kuruluþlarýn yaptýklarý ile lekelenmez...

Y

Destici: Parti çýkarlarýný milletin önüne koydular

 BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici,bu parlamento döneminde en önemli konunun yeni Anayasa olacaðýný belirterek, Türkiye’nin millî birlik ve beraberliðini zedelemeyecek, mutabakatla yapýlacak Anayasa’ya destek vermeye hazýr olduklarýný kaydetti. Yeni anayasa için iyimser olmadýðýný belirten Destici, ‘’Adalet ve Kalkýnma Partisi, CHP ve MHP’nin bu konuda samimî olduklarýný düþünmüyorum. Seçimden önce geldikleri siyasî ortamý devam ettiriyorlar. Parti çýkarýný milletin ve ülkenin önüne koymuþ durumdalar’’ diye konuþtu. Ankara / aa

TAZÝYE Þenyurt Keçili'nin annesi salihat-ý nisvandan

Cahide Haným

'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Cizre Yeni Asya Okuyucularý

Sonu felâket olur

VARLIÐI HEP ÝNKÂR EDÝLEN “JÝTEM”ÝN ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐININ ONAYI OLMADAN VE GENELKURMAY BAÞKANLIÐININ GÖRÜÞÜ ALINMADAN, JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐININ KENDÝ ÝNÝSÝYATÝFÝYLE KURULDUÐU TESBÝT EDÝLDÝ. ANKARA Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn, emekli albay Arif Doðan’ýn kamuoyuna yansýyan bir takým açýklamalarý sebebiyle JÝTEM ile ilgili baþlattýðý soruþturmada, JÝTEM adlý oluþumun, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý olmadan ve Genelkurmay Baþkanlýðýnýn görüþü alýnmadan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn kendi inisiyatifiyle kurulduðu tesbit edildi. Alýnan bilgiye göre, terör ve organize suçlara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcýsý Hakan Yüksel tarafýndan bir süre önce baþlatýlan soruþturma çerçevesinde, ‘’JÝTEM adlý bir oluþumun var olup olmadýðý’’ konusunda, Ýçiþleri Bakanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý, MÝT Müsteþarlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðüne yazýlar yazdý. Gelen cevaplarda, JÝTEM’in varlýðý kabul edilerek, ‘’Bu birimin terörle mücadele kapsamýnda faa-

liyet yürüten bir oluþum’’ olduðu kaydedildi. Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlýðýndan verilen cevapta ise JÝTEM adlý oluþumun, 1990 yýlýnda sonlandýrýldýðý ifade edildi. Savcý Yüksel, soruþturma kapsamýnda, JÝTEM’in kurulduðu kabul edilen 1988 yýlýndan 2005 yýlýna kadarki süreci ve söz konusu oluþuma atfedilen faaliyetleri mercek altýna aldý. Savcý Yüksel’in yürüttüðü soruþturmada, JÝTEM adlý oluþumun, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý olmadan ve Genelkurmay Baþkanlýðýnýn görüþü alýnmadan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn kendi inisiyatifiyle kurulduðu tespit edildi. Söz konusu oluþumla ilgili olarak asker þahýslar hakkýnda yapýlan soruþturma çerçevesinde savcý Yüksel, ‘’yetkisizlik’’ kararý vererek, dosyayý Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderdi. Ankara / aa

Baðýmsýz Mardin milletvekili Ahmet Türk

BARIÞ ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) desteklediði Baðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, ‘’Barýþa yönelik ýsrarlarýmýz doðru okunmazsa bunun sonu felaket olur’’ dedi. BDP tarafýndan Van’da ‘’Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Anayasa ve Demokratik Özerklik’’ mitingi düzenlendi. Beþyol Meydaný’nda düzenlenen mitingde konuþan Baðým-

sýz Milletvekili Türk, 30 yýlý aþkýn süredir devam eden sorun için her yolun denendiðini, ancak hiçbirinin çözüm getirmediðini belirterek, barýþýn saðlanamamasýndaki sebebin uygulanan po litikalarýn yanlýþlýðý olduðunu söyledi. Türk, halkýn çözüm, barýþ ve özgürlük istediðine, bunun yolunun ise açýk olduðuna deðinerek, þunlarý kaydetti: ‘’Yýllardan beri demokratik siyasette ýsrar ederek, bütün haksýzlýklara raðmen demokratik zeminde ýsrarcý olduk. Barýþ ve halklarýn kardeþliði için bugün de bunda ýsrarlýyýz. Eðer biz demokratik siyasete inanmasaydýk, seçimlerde aday olmazdýk. Bunun çok iyi bilinmesi gerekir. Barýþ saðlamaya yönelik bu ýsrarýmýzýn doðru okunmasý ve doðru anlaþýlmasý gerekiyor. Barýþa yönelik ýsrarlarýmýz doðru okunmazsa bunun sonu felaket olur.’’ Türk, uzun yýllar yaþanan süreçten sonra bugünün, yeni fýrsatlarýn ortaya çýktýðý bir dönem olduðunu belirterek, bu dönemin çok iyi okunmasý gerektiðini, Kürtlerin kendi yol haritalarýný çizerek, taleplerini netleþtirdiðini ifade etti. Van / aa

1,5 yýl sonra gerekçeli karar

TBMM Baþkaný Çiçek ve Baþbakan Yardýmcý Bozdað, Yozgat'ta Türk Kýzýlayý tarafýndan yaptýrýlacak öðrenci evinin temel atma törenine katýldý. FOTOÐRAF: AA

Krizin çözümü yakýn TBMM BAÞKANI ÇÝÇEK, ''YEMÝN KRÝZÝNE'' ÝLÝÞKÝN OLARAK ''ÜMÝT EDE RÝM, PAZARTESÝ GÜNÜ, YENÝ BÝR BAÞLANGIÇ YAPMIÞ OLURUZ'' DEDÝ. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, sorunlarýn çözüleceði yerin TBMM olduðunu vurgulayarak, “Ümit ederim Pazartesi günü yeni bir baþlangýç yapmýþ oluruz, bunu gerçekten arzu ediyorum” dedi. Çiçek, Yozgat’ta Türk Kýzýlayý tarafýndan yaptýrýlan kýz öðrenci evi temel atma törenine katýldý. Çiçek gazetecilerin anamuhalefet milletvekilleri ile baðýmsýz milletvekillerinin yemin etmemesine iliþkin süreçte yaþanan son geliþmelere dair sorularý üzerine þunlarý söyledi: “Ülkemizin bir kýsým sýkýntýlarý, zorluklarý var. Bu zorluklarýn önemli bir kýsmý siyaseten, önemli bir kýsmý anayasadan karþýlaþtýðýmýz zorluklar. Bu sýkýntýlarý geçmiþte baþka türlü, bugün de adýna yemin krizi

dediðiniz kriz þeklinde yaþýyoruz. Bunlarýn hepsinin çözüleceði yer TBMM’dir. Esasen partiler olarak, milletvekilleri olarak, seçimlere giderken vatandaþlarýmýza bize yetki verin sorunlarýnýzý çözeceðiz diyoruz. Nerede, TBMM’de. O nedenle bütün siyasi partilerimizin, milletimizin karþýlaþtýðý her türlü sýkýntýyý o çatý altýnda, uygar diyaloglarý geliþtirerek bir noktaya vardýrýlabilir. Ümit ederim Pazartesi günü yeni bir baþlangýç yapmýþ oluruz, bunu gerçekten arzu ediyorum. Meclis Baþkaný olarak anayasa, içtüzük, yasalar bana yasalar ne imkan verdiyse bunu bu yönde deðerlendirmeye çalýþýyorum. Pazartesi günü iyi bir baþlangýç olsun, bunu temenni edelim.”

“MAKSAT HASIL OLDU” YENÝ görüþmeler yapýlýp yapýmayacaðý sorusunu üzerine Çiçek, “Bence bu yemini yapmamaktan ne murad ediliyorsa gündeme ne getirilmek isteniyorsa içeride de dýþarýda da gündeme geldi. Maksat hasýl oldu. Bundan sonra ülkenin önünü açmak, sorunlarýný çözmek, birlikte güzel iþler yapabilmek lâzým. Milletimizi üzmeyelim, üzmeye hakkýmýz yok” diye konuþtu. Çiçek, ayrým yapmaksýzýn milletin seçtiði kim varsa, hepsinin Meclis’e gelip görevini yapmasýný arzu ettiðini ifade ederek, “Bu ülkenin sorunlarý sokakta deðil Meclis’te çözülür. Buna herkesin inanmasý lazým” dedi. Yozgat / aa

CHP’de gözler yarýna çevrildi CHP Parti Meclisi Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý. CHP’de, yaklaþýk bir saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantýsýnýn ardýndan basýna kapalý yapýlan PM toplantýsýnda, 12 Haziran seçimleri ve son siyasi geliþmelerin deðerlendirildiði belirtildi. Toplantý öncesi gazetecilerin sorularýný cevaplayan PM üyelerinden Ercan Karakaþ, ‘’yemin sorununun’’ mutlaka çözülmesi gerektiðine iþaret ederek, ‘’CHP’nin Hükümet Programý hakkýnda mutlaka söyleyecekleri vardýr’’ ifadelerini kullandý. Nur Serter de ‘’Krizsiz siyaset hepimizin arzuladýðý bir þey. Ben CHP’nin bu süreci kararlýlýkla ve onuruyla aþtýðýný düþünüyorum’’ dedi. Atilla Kart ise son yaþanan geliþmeleri olumlu gördüðünü söyleyerek, ‘’Dileðimiz o dur ki, pazartesi günü bu kriz aþýlmýþ olur’’ deðerlendirmesinde bulundu. Ali Ýhsan Köktürk de milletvekillerinin yasama görevini engelleyen tutuklamalara karþý bir demokrasi mücadelesi verdiklerini savundu. ‘’Bu demek deðildir ki, CHP Meclis’i boykot ediyor. Meclis çalýþmalarýna katýlmak istemiyor’’ diyen Köktürk, ‘’Bu nedenle biz gruplar arasýndaki dünkü geliþmelerden oldukça mutluyuz. Sorunun çözülebileceði yönünde iki taraf arasýnda ciddi görüþ birliktelikleri oluþmaya baþladý. Biz tabii ki Türkiye’de demokrasinin geliþmesini saðlayan her türlü anlaþmaya çok sýcak bakýyoruz ve gerçekleþmesini diliyoruz’’ diye konuþtu.

HAMZAÇEBÝ: NET TABLO PAZARTESÝ ORTAYA ÇIKAR CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, önceki güh CHP grubu temsilcilerinin TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile görüþmelerine iliþkin, çok yararlý bir görüþme gerçekleþtirdiklerini, daha sonra yeniden bir araya geleceklerini bildirdi. Karþýlýklý görüþlerin ifade edildiðini aktaran Hamzaçebi, ‘’Son derece yapýcý ve olumlu bir görüþme oldu. Soruna her iki taraf da... CHP zaten olumlu yaklaþýyor, AK Parti’nin de olumlu görüþlerini gördük." Hamzaçebi, ‘’Sanýyorum en geç Pazartesi net bir tablo ortaya çýkmýþ olacak’’ diye konuþtu. Ankara / aa

 ANAYASA Mahkemesinin, kapatýlan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) milletvekilleri Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk’un ‘’milletvekilliklerinin devamýna karar verilmesi’’ talebinin reddine iliþkin gerekçeli kararý Resmî Gazete’de dün yayýmlandý. Yüksek Mahkeme, 11 Aralýk 2009 tarihinde DTP’nin kapatýlmasýna ve ‘’beyan ve eylemleriyle Parti’nin kapatýlmasýna sebep olan Mardin Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakýr Milletvekili Aysel Tuðluk’un milletvekilliklerinin sona ermesine’’ karar vermiþti. Türk ve Tuðluk’un avukatý, kapatma kararýnýn ardýndan yapýlan anayasa deðiþikliðiyle ‘’müvekkillerinin milletvekilliklerinin devam ettiðinin kabulünün hukuksal ve demokratik bir zorunluluk olarak ortaya çýktýðý’’ iddia ederek, Türk ve Tuðluk’un milletvekilliklerinin devamýna karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine baþvurmuþtu. Baþvuruyu esastan görüþen Yüksek Mahkeme, Türk ve Tuðluk’un milletvekilliklerinin devamýna yönelik talebini reddetti.

MAHKEMEYÝM, KAPATIRIM Kararda, ‘’Milletvekilliklerinin sona ermesinden sonra, konuya iliþkin anayasa kuralýnýn yürürlükten kaldýrýlmýþ olmasý, sona eren milletvekilliði statüsünün tekrar kazanýlmasý sonucunu doðurmaz. Anayasa deðiþiklikleri kural olarak ileriye dönük hukuki sonuçlar doðurmaktadýr” denildi. Siyasi parti kapatma davalarýnýn bütünüyle ceza hukuku kurallarý içerisinde deðerlendirilmesine imkan bulunmayan kendine özgü davalar olduðu ifade edilen kararda, þöyle denildi: ‘’Siyasî partilerin kapatýlmasý yaptýrýmý, özgürlükçü, çoðulcu, çaðdaþ demokrasilerin kendilerini koruyabilmeleri için öngörülmüþ olup her zaman ceza hukuku alanýna giren bir kuralýn ihlâlinin sonucu deðildir. Siyasi partilere yasaklanan eylemlerin niteliði, bunlarýn kapatýlma sonucunu doðurabilmesi için aranan koþullar ve uygulanan yaptýrým türünün ceza hukukundaki suç ve cezalardan farklýlýk göstermesi de bu davalarýn kendine özgü niteliðini öne çýkarmaktadýr.’’ Ankara / aa

Türk askeri 1 yýl daha Lübnan’da

 BÝRLEÞMÝÞ Milletler (BM) Geçici Görev Gücü bünyesinde, Lübnan’da bulunan Türk Silahlý Kuvvetleri unsurlarýnýn görev süresinin 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren bir yýl daha uzatýlmasýna iliþkin TBMM Kararý Resmi Gazete’de yayýmlandý. BM Güvenlik Konseyinin 11 Aðustos 2006 tarihinde kabul ettiði karar uyarýnca ve TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihinde Türkiye’nin BM Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) silâhlý kuvvetleriyle katký saðlamayý kararlaþtýrdýðý hatýrlatýlan kararda, TBMM’nin söz konusu izin süresini son olarak 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren bir yýl uzattýðý belirtildi. Türkiye’nin UNIFIL kara harekatýna ve Deniz Görev Gücüne yaptýðý katkýlarla barýþý koruma harekatýnýn etkin biçimde icrasýnda önemli bir iþlev üstlendiði ifade edilen kararda, þunlar kaydedildi: ‘’ UNIFIL’in görev süresi 31 Aðustos 2011 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 Aðustos 2011 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi tarafýndan Aðustos ayý içinde bir kararýn kabul edilmesi beklenmektedir. Lübnan’daki siyasî ortam ile güvenlik ortamýnýn ülkedeki askeri unsurlarýmýzýn görevlerini sürdürmeleri bakýmýndan uygun olduðu düþünülmektedir. Bu hususlar ýþýðýnda ve Lübnan makamlarýnýn doðrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koþullarý da dikkate alýnarak, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL’in görev süresinin uzatýlmasý yönünde karar almasý durumunda; hudut, þümul ve miktarý Hükümetçe belirlenecek Türk Silâhlý Kuvvetleri unsurlarýnýn, 1701 sayýlý Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi Kararý ve 880 sayýlý TBMM Kararýyla tesbit edilen ilkeler kapsamýnda 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren bir yýl daha UNIFIL Harekâtýna iþtirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafýndan yapýlmasý için Anayasa’nýn 92. maddesi uyarýnca izin verilmesi, Genel Kurulun 5 Temmuz 2011 tarihli 3. birleþiminde kabul edilmiþtir.’’ Ankara / aa


HABER

Y

Biz 30 yýlda kurtulamamýþken HATLAR KARIÞINCA

mkara@yeniasya.com.tr

ürkiye 1982 ihtilâl ürünü anayasasýndan kurtulmaya çalýþýrken, halk hareketleri ile devrilen Hüsnü Mübarek yönetiminden sonra ülkede yeni bir sistem kurmaya çalýþan Mýsýr, Türk anayasasýný örnek almaya çalýþýyormuþ(!) Anayasamýz, Mýsýr’da anayasa çalýþmalarýnda faydalanýlmak üzere Mýsýr Kültür Bakanlýðý’nca Arapçaya çevrilmiþ. Mýsýrlý hukukçular, dil uzmanlarý, bilim adamlarý ve uzmanlardan oluþan kurul son deðiþikliklerle birlikte tamamýný Arapçaya çevirmiþ ve üzerinde çalýþmaya baþlamýþ bile… Mýsýr Kültür Bakanlýðý’nda Türkiye anayasasýný tanýtmak amacýyla yapýlan sempozyuma Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botkalý da katýlarak konuþma yapmýþ…(Posta, 6.7.2011) Türkiye’nin darbe anayasasý diye deðiþtirmek için yýllardýr uðraþtýðý bir anayasanýn örnek alýnmasý, Mýsýr halký için gerçekten üzüntü verici! Büyükelçimizin anayasanýn deðiþtirilmeye çalýþýldýðýný ilgililere aktarýp aktarmadýðýný bilmiyoruz. Ancak biz yýllardýr bu anayasadan kurtulmaya çalýþýrken, demokrasiye geçme konusunda çalýþmalar yapan Mýsýr’ýn örnek olarak “ihtilâl ürünü anayasa”yý incelemesine de hayret ettik doðrusu…

T

Eski Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci yeni Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ’ýn, týkanan AB sürecine nasýl ivme kazandýracaðý merakla beklenirken, AB Komisyonu’nun Geniþlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle’nin Türkiye’de seçimin ardýndan yaþanan “yemin krizi”ni yakýndan ve kaygýyla izlediklerini ifade etmesi ve krizin çözülmesi yönündeki sözlerine cevap verirken, AB ile nasýl bir yol haritasý çýkaracaklarýnýn da ipuçlarýný vermiþ. Baðýþ, Füle’nin “Ak Parti hükümeti yemin krizini çözsün” açýklamasýna sanal ortamdan (twitter) cevap verdi. “AB yine hatlarý karýþtýrmýþ. Krizi hükümet yaratmadý ki, çözsün. Çözüm yeri TBMM’dir” diye yazdý. Aslýna bakýlýrsa hatlarýn karýþtýðý da yok gibi. Çünkü krizi çözecek olan taraflardan birisi de Meclis’in en büyük grubu olan hükümettir… Krizin çözümü için herkese görev düþtüðü gibi hükümet de kendisini bu çözümün dýþýnda tutamaz… LÂFI HAK ETTÝLER! Ýsmi iki dönemdir Millî Eðitim Bakanlýðý için adý geçen, fakat bakan olamayan YÖK eski Baþkaný ve TBMM Millî Eðitim Komisyonu eski Baþkaný Mehmet Saðlam, Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn, tartýþmalara sebep olan, “Tükürdüklerini yalayacaklar” sözünün hatýrlatýlmasý üzerine, üslubun þu veya

bu þekilde tartýþýlabileceðini söylemiþ. Peþinden de öyle bir söz söylemiþ ki, bize oldukça ilginç geldi. Saðlam, “…ama önemli olan sözü hak edip etmemeleridir. Bana sorarsanýz sözü hak etmiþlerdir…” Buna cevap veren de diyecektir ki, “Asýl siz hak ettiniz…” Ondan sonra tartýþma devam edip gidecek. Siyasetçiler arasýndaki bu restleþme ne kadar daha devam edecek? Artýk bitse de iþlerine baksalar iyi olmaz mý? BERBER MUHABBETLERÝ Genellikle mahallelerdeki berber dükkânlarýnda ve kahvehanelerde ülke meselelerine çözüm yollarý aranýr. Hükümetler kurulur, yýkýlýr. Meselelerin kýsa çözüm yollarý tartýþýlýr. Konuþtuklarýndan sorumlu olmayanlar için bu gayet normaldir. Ancak “hassas dönem”lerde konuþmalarý, imalarý dahi merakla takip edilenler için bu böyle olmuyor. Hele ki, Meclis berberinde yapýlan konuþmalar… AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz’un gazetecilerin ve CHP’li yeni bir milletvekilinin olduðu bir ortamda, “Sýrada 3 CHP vekili daha var” dediði CHP’li yetkililerce açýklanýnca, Kapusuz’dan yalanlama geldi. Muharrem Ýnce bu konuyu þöyle gündeme getirmiþti: “Meclis berberinde o konuþmalarý yapan kiþinin Ak Partili Salih Kapusuz olduðunu ileri süren Ýnce, ‘Bizim Ýstanbul milletvekilimizi tanýmýyor ve berberde konuþma yapýyor,

10 TEMMUZ 2011 PAZAR HABERLER ‘Sýrada 3 CHP vekili daha var’ diyor. Bu konuþmalarýn yapýldýðý bir ortamda yine de sakin olmaya çalýþýyoruz…” Mesele yalanlamalara raðmen tartýþýlmaya devam ederken, þunu söylemek gerekiyor. Anlaþýlan siyasetçilerin berber dükkânlarý baþta olmak üzere her yerde konuþmalarýna, konuþmalarýnýn nereye gideceðine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bir kez daha ispatlanmýþ oldu. ÝSMÝM OKUNMADI! Yaþanan yemin krizinden sonra TBMM, cumhuriyet tarihinde pek rastlanmayan olaylara sahne oluyor. Yemin etmeyen BDP’liler Ankara’ya dahi gelmezken, CHP’liler Meclis’e geliyorlar ama yemin etmedikleri için oy kullanamýyorlar. Meclis baþkanlýk seçiminde geçici Baþkan Oktay Ekþi tarafýndan yemin etmeyen vekillerin ismi dahi okunmadý. Bu duruma içerleyen CHP’li Kamer Genç, “Sayýn Baþkaným, benim ismim okunmadý efendim. Neye istinaden okunmadý? Ben onun için oy kullanmadým” derken, Ekþi, “Sayýn Kamer Genç, yemin etmemiþ olduðunuz için ve oy kullanmanýz da o nedenle mümkün olmadýðýndan dolayý isminiz okunmadý efendim” diye cevap verse de, Genç tartýþmayý her oylamadan sonra sürdürdü. “Sayýn Baþkan, itirazýmýza bir cevap verin caným!” deyip, yerinden müdahaleler yapmasý isminin okunmasýný saðlamaya yetmedi. Ekþi oylamaya geçti, Meclis Baþkaný AKP’nin oylarý ile seçildi.

“Balyoz”da 5 tutuklama daha “BALYOZ PLANI” soruþturmasý kapsamýnda mahkemece sorgulanan 6 kiþiden aralarýnda bir tuðamiralin de olduðu 5’i tutuklanýrken, bir kiþi serbest býrakýldý. Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesinde ‘’Balyoz Planý’’ soruþturmasýný yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Ayar tarafýndan sorgulanmalarýnýn ardýndan tutuklanma talebiyle Ýstanbul Nöbetçi 14. Aðýr Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen biri tuðamiral 6 muvazzaf askerin sorgusu tamamlandý. Nöbetçi hakimlik, 6 muvazzaf askerden, aralarýnda bir tuðamiralin de olduðu 5’inin tutuklanmasýna karar verdi. Bir muvazzaf asker ise serbest býrakýldý. Önceki gün sabah saatlerinde Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesi’ne getirilen 7 kiþiden emekli asker olan biri, savcý Ayar tarafýndan sorgulandýktan sonra serbest býrakýlmýþtý. Ýstanbul / aa

DSP’de kurultay günü DEMOKRATÝK Sol Parti (DSP) olaðanüstü kurultayý bugün yapýlacak. Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde saat 10.00’da baþlayacak kurultayda Genel Baþkanlýk seçimi yapýlacak. Genel Baþkanlýk seçimi ile birlikte Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu seçimi de ayný anda gerçekleþtirilecek. Milletvekili genel seçiminin ardýndan DSP’yi 10 Temmuz’da olaðanüstü kurultaya çaðýran Genel Baþkan Masum Türker, bu göreve yeniden aday olacaðýný açýklamýþtý. Ankara / aa

Askerlerin þehit olduðu caddede patlama HAKKÂRÝ’NÝN Yüksekova ilçesinde dört gün önce iki uzman çavuþun þehit edildiði caddede meydana gelen patlamada, bazý binalarda küçük çaplý hasar oluþtu. Alýnan bilgiye göre, Yüksekova Dað ve Komando Tugay Komutanlýðýnda görevli uzman çavuþlar Yahya Karakaya ile Murat Özkozanoðlu’nun 5 Temmuzda uðradýklarý silahlý saldýrý sonucu þehit edildiði Necip Zeydan Caddesi’nde, gece saatlerinde patlama oldu. Can kaybýnýn yaþanmadýðý patlamada, çevredeki bazý binalarda küçük çaplý hasar oluþtu. Patlamanýn ardýndan olay yerine gelerek, caddeyi trafiðe kapatan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, çevrede inceleme yaptý. Yapýlan ilk incelemede, patlamanýn, ses bombasý olduðu tahmin edilen düzeneðin infilak etmesi sonucu meydana geldiðini belirleyen polis ekipleri, olay yerinden topladýðý delilleri Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne götürdü. Patlamayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý.

Muðla’da asfalt eridi HAVA sýcaklýðýnýn 40 derece ölçüldüðü

Muðla’da, Muðla-Aydýn karayolunun bir kýsmýnda asfalt eridi. Muðla’da etkili olan sýcak hava günlük hayatý olumsuz yönde etkilerken, bazý karayollarýnda da yüksek sýcaklýk dolayýsýyla asfaltta erimeler gözlendi. MuðlaAydýn karayolunda asfaltýn erimesi, sürücülerin güçlükle seyretmelerine sebep oldu. Asfaltýn eridiði noktalara karayollarý ekipleri tarafýndan kum ve mucur döküldü. Hava sýcaklýðýnýn gölgede

32 derece olduðu Antalya’da da en yüksek sýcaklýk 40 derece olarak ölçüldü. Nem oranýnýn yüzde 42, deniz suyu sýcaklýðýnýn da 24 derece olduðu bildirildi. Muðla / aa

DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, ailelerin çocuklarýný, sosyal, duygusal, akademik ve etik geliþimleri için çeþitli kurs ve yaz okullarýna gönderdiðini, bu anlamda Kur’ân kurslarýnýn yasaklanmýþ olmasýnýn, ‘’anlamsýz ve ayýp kaçtýðýný’’ vurguladý. FOTOÐRAF: YENÝ ASYA

Yaþ sýnýrý hak engeli DES GENEL BAÞKANI AVCI: KUR’ÂN KURSLARINDA 12 YAÞ SINIRLAMASI, TEMEL EÐÝTÝM HAKKI YANINDA, TÜRKÝYE’NÝN 2023 VÝZYONUNA YAKIÞMIYOR DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 yaþýn altýndaki çocuklara Kur’ân kursu yasaðýnýn temel insan hak ve özgürlüklerini kýsýtlayan antidemokratik bir uygulama olduðunu belirterek, “Temel eðitim hakký yanýnda, geliþen, özgürleþen ve demokratikleþen Türkiye’nin 2023 vizyonuna yakýþmayan bu yasaðýn kalkmasý gerekmektedir” dedi. Avcý, yaptýðý yazýlý açýklamada, DES Stratejik Araþtýrmalar Merkezi’nin, ‘’Yaz Kur’ân Kurslarý’’ gündemli istiþare ve bilgilendirme toplantýsý sonucuna iliþkin deðerlendirmede bulundu. DSP-MHP-ANAP iktidarý döneminde, 12 yaþýn altýndaki çocuklara Kur’ân kursu yasaðý getirildiðini hatýrlatan Avcý, ‘’12 yaþ altýnda çocuklara Kur’ân kursu yasaðý getirilmesi, temel insan hak ve özgürlüklerini kýsýtlayan antidemokratik bir uygulamadýr. Temel eðitim hakký yanýnda, geliþen, özgürleþen ve demokratikleþen Türkiye’nin 2023 vizyonuna yakýþmayan bu yasaðýn kalkmasý gerekmektedir. Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ve Milli Eðitim Bakaný Sayýn Ömer Dinçer’den bu keyfi ve yasakçý uygulamaya son veren adýmlar atmasýný bekliyoruz’’ ifadelerini kullandý.

KUR’ÂN KURSU YASAÐI ANAYASAYA AYKIRI

YAÞ SINIRLAMASININ PEDAGOJÝK DAYANAÐI YOK Ailelerin, çocuklarýný, sosyal, duygusal, akademik ve etik geliþimleri için çeþitli kurs ve yaz okullarýna gönderdiðini, bu anlamda Kur’ân kurslarýnýn yasaklanmýþ olmasýnýn, ‘’anlamsýz ve ayýp kaçtýðýný’’ vurgulayan Avcý, þunlarý kaydetti: ‘’Kur’ân kurslarýnda 12 yaþ sýnýrlamasýnýn, pedagojik dayanaðý bulunmamaktadýr. Yaz tatilinin baþladýðý bu günlerde, ülkemizin deðiþik yerlerinden çocuklarýný Kur’ân kursuna gönderemediði için þikâyet ve itirazlarýný paylaþan onlarca vatandaþýmýzla karþýlaþýyoruz. Çocuklarýmýzýn etik, moral ve dini deðerlerini öðrenmesi ve pekiþtirmesi, kutsal kitabýný tanýmasý için ilköðretim birinci sýnýftan itibaren Kur’ân kurslarýnda yaþ sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný istiyoruz. Toplumun mukaddesatý ve inancý üzerindeki tüm yasak ve baskýlar kaldýrýlmalýdýr. Siyasi çevreler bu konuyu siyasallaþtýrmadan ve istismar etmeden çözüme kavuþturmalýdýr. Bu itibarla 28 Þubat ürünü yasak ve kýsýtlamalar derhal TBMM gündemine alýnmalý ve bu sorun çözülmelidir.’’

MÝLLÎ eðitim amaçlarý arasýnda ‘’çocuklarýn millî, manevî, ahlâkî, kültürel ve insanî deðerlere baðlýlýðýnýn geliþmesine yardýmcý olmak’’ ibarelerinin çokça yer aldýðýný ve bu sebeple Kur’ân kursu yasaðýnýn Millî Eðitim kanunlarýnýn yaný sýra Anayasa’nýn 24. maddesine de ters düþtüðünü belirten Avcý, þöyle devam etti: ‘’Kur’ân kurslarýnýn formasyonu yüksek nitelikli öðreticilerle yeniden yapýlandýrýlmasý ve Kur’ân öðretiminin projelendirilmesi de bir ihtiyaçtýr. Çaðdaþ, bilimsel bir Kur’ân kursu modeli oluþturmamýz gerekiyor. Kur’ân kurslarýnýn, dernek ve vakýflarca iaþelerinin karþýlanmasý bir sorun ve kaos oluþturabildiði için mevzuat deðiþikliðine gidilmesine büyük ihtiyaç vardýr.’’ Ankara / aa

Memur olmak için ter döktüler ÖÐRETMENLÝK ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sýnavýnýn ilk iki oturumu dün yapýldý. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi’nce (ÖSYM) gerçekleþtirilen sýnavýn, 81 il merkezinde ve Lefkoþa’da sabah ve öðleden sonraki olmak üzere ilk iki oturumu dün gerçekleþtirildi. Sabah oturumu saat 9.30’da, öðleden sonraki oturum ise 14.30’da baþladý. Sunavýn sabah oturumuna 474 bin 184, öðleden sonra oturumuna ise 278 bin 47 aday katýldý. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylar, sýnavýn baþlama saatinden önce sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulundu. Adaylar, sýnav salonuna Sýnava Giriþ Belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý kontrol edilerek alýndý. Gerekli ÖSYM tarafýndan gerçekleþtirilen sýnavýn, ilk iki otukimlik kontrolleri ve yerleþtirme iþlemleri tamam- rumu 81 il merkezi ve Lefkoþa'da dün gerçekleþtirildi.

landýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanýlacak sýnav evraký ile içinde kalem, silgi bulunan kutular daðýtýldý. Adaylara sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve Yabancý Dil testlerinden sorular yöneltildi. Yabancý Dil testi isteðe baðlý olarak cevaplandý. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin cevaplandýrýlmasý için 120 dakika, Yabancý Dil testinin cevaplandýrýlmasý için ise 60 dakika süre verildi. KPSS için bugün sabah ve öðleden sonra olmak üzere iki oturum daha yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30’da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30’da baþlayacak. Sabah oturumuna 115 bin 620 öðleden sonraki oturuma 70 bin 889 aday sýnava katýlacak. Ankara / aa

5

Þehit uzman onbaþý ebediyete uðurlandý

 TUNCELÝ’NÝN Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleriyle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmada þehit olan Piyade Uzman Onbaþý Hüseyin Gözübüyük (24), memleketi Hatay’da topraða verildi. Gözübüyük’ün cenazesi Antakya Belediyesi Mezarlýk Kompleksi morgundan alýndýktan sonra Aksaray Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi. Burada þehidin eþi Arzu, babasý Ahmet, annesi Aysel ve kardeþleri Murat ve Emine tabuta sarýlarak gözyaþý döktü. Gözübüyük’ün cenazesi daha sonra tekrar Antakya Belediyesi Mezarlýk Kompleksine getirildi. Törene katýlan Adalet Bakaný Sadullah Ergin, þehidin babasý Ahmet ve kardeþi Murat’a baþ saðlýðý dileðinde bulundu. Burada Ýl Müftüsü Mustafa Sinanoðlu’nun kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan þehidin cenazesi konvoy eþliðinde Antakya Þehitliðine götürüldü. Arzu Gözübüyük, bir ay önce evlendiði eþinin fotoðrafýný bir an bile elinden býrakmadýðý törende, vatandaþlar terör örgütü aleyhine slogan attý. Þehidin annesi Aysel Gözübüyük, ‘’Bundan sonra herkes Hüseyin’’ diyerek göz yaþý döktü. Þehidin kayýnvalidesi Sevgi Bölükbaþý ise, ‘’Hüseyinimin bugün ikinci düðününü yapýyoruz. Allah kimseye böyle acý vermesin. Kýzýmla sadece 15 gün birlikte oldu. Birbirlerine doyamadýlar’’ dedi. Cenaze, daha sonra Antakya Þehitliði’nde topraða verildi. Hatay / aa

Davutoðlu’nun ilk ziyareti KKTC’ye

 DÝÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, KKTC Baþbakan Ýrsen Küçük ve ardýndan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan ayrý ayrý kabul edildi. KKTC’ye günübirlik ziyarette bulunan Davutoðlu, Baþbakan Küçük ve Cumhurbaþkaný Eroðlu ile görüþmesinin baþýnda el sýkýþarak basýna görüntü verdi. Baþbakan Ýrsen Küçük de Davutoðlu’nu Baþbakanlýk’ta kabul etti. Küçük, kabulde yaptýðý açýklamada, ziyaretin, KKTC’ye verilen destek ve önemi bir kez daha vurguladýðýný belirtti. Ziyarette, Cenevre’de yapýlan Kýbrýs görüþmesinin ardýndan, Kýbrýs sorunuyla ilgili deðerlendirme yapma fýrsatý da bulacaklarýný ifade eden Küçük, Türkiye’nin her alanda verdiði destekten dolayý teþekkür etti. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn selamlarýný getirdiðini belirterek, tüm bakanlar göreve geldiði zaman veya yeniden görevlendirildiklerinde ilk ziyaretlerini KKTC’ye yaptýðýný hatýrlatarak, bunun Türkiye ve KKTC arasýndaki baðlarýn ne kadar güçlü ve ebediyete kadar süreceðini gösteren bir sembol olduðunu söyledi. Hükümetin oluþmasýnýn ve programýný sunmasýnýn ardýndan ‘’soluðu Kýbrýs’ta aldýðýný’’ ifade eden Davutoðlu, ‘’Kýbrýs’ýn özgürlük ve onurlu mücadelesinin havasýyla, göreve dahada bir anlam katacak þekilde baþladýðýný’’ kaydetti. Kýbrýs’a gelmenin her zaman bir onur olduðunu belirten Davutoðlu, Baþbakan Edoðan’ýn da Mutlu Barýþ Harekatý’nýn yýl dönümünde KKTC’ye geleceðini dile getirdi. ‘’Ýnþallah, Allah bir daha böyle bir hareket yapmak zorunda býrakmaz’’ diyen Davutoðlu, þehitleri ve gazileri andý, her zaman Kýbrýs Türkünün yanýnda olduklarýný vurguladý. Lefkoþa / aa

Clinton, Türkiye'ye geliyor

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun dâveti üzerine gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada Clinton'ýn 15 Temmuz 2011 tarihinde Ýstanbul'da yapýlacak olan Libya Temas Grubu Dördüncü Toplantýsý'na katýlmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 15-16 Temmuz 2011 tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyarette bulunacaðý bildirildi. Ýkili ziyaret sýrasýnda Davutoðlu'nun baþkanlýðýnda yapýlacak heyetler arasý görüþmelere ilaveten, Clinton'ýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan da kabul edilmesinin öngörüldüðü belirtildi. Açýklamada, "Türkiye ve ABD iki dost ve müttefik ülkedir. Ýki ülke arasýnda, Model Ortaklýk kavramýna yakýþýr þekilde, her düzeyde yoðun temaslar yapýlmaktadýr. Sayýn Clinton'ýn ziyareti sýrasýnda, ikili iliþkilerin yaný sýra ortak gündemimizde yer alan küresel ve bölgesel konularda görüþ alýþveriþinde bulunulmasý planlanmaktadýr" denildi. Ankara / aa

2-B’de sona gelindi

ORMAN ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, ‘’2-B ile ilgili problemlerde sona gelinmiþtir. Herhalde Ekim-Kasým aylarýnda Meclis açýldýðý zaman çözülecek. Böylece vatandaþla olan problemlerimizi de tamamen çözeceðiz’’ dedi. Eroðlu, Bilkent Otel’de yapýlan Öz Orman-Ýþ Sendikasý 2. Olaðan Genel Kurulu’nda yaptýðý konuþmada, orman alanlarýnýn dünyada azalýrken Türkiye’de arttýðýný ve Türkiye’nin odun servetinin 1 milyar 400 bin metreküpe yükseldiðine iþaret etti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, orman teþkilatýnýn orman köylüleriyle hasým deðil hýsým olmasý yönünde talimatý bulunduðunu belirterek, orman köylülerinin gelir seviyesini artýrmak için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný söyledi. Eroðlu, ‘’2-B ile ilgili problemlerde sona gelinmiþtir. Onunla ilgili çalýþmalar son noktaya geldi, herhalde Ekim-Kasým aylarýnda Meclis açýldýðý zaman çözülecek. Böylece vatandaþla olan problemlerimizi de tamamen çözeceðiz’’ diye konuþtu. Bugüne kadar 93 kent ormaný kurulduðuna iþaret eden Eroðlu, her ile tabiat parký ve nüfusu 50 binden büyük her ilçeye de kent ormaný karacaklarýný söyledi. Ankara / aa


6

YURT HABER

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

Y

Ruhun þad olsun Üstadým

Seyahat eden sýhhat bulur

m.ozturkozturkcu@hotmail.com

Ýlâhî! Bir müeyyed bir kerim el yok mu, tutsun da, Çýkarsýn Þark’ý zulmetten, götürsün fecr-i maksûda? rasityucel-19@hotmail.com

Ýstanbul, 24 Teþrinievvel 1334 (1918)

M. Âkif Ersoy eyahat… Ýrtibatý tavsiye ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem de ifrat derecesinde. Niçin? Çünkü seyahat sohbeti netice veriyor. “Sohbette insibað vardýr” hakikatine inanarak… Þimdi her birimizin konforlu araçlarý olduðu halde, bunu deðerlendirdiðimizi zannetmiyorum. Yetmiþli yýllarda otomobillerimiz yoktu. Ama, daha çok gezerdik. Otobüs arkadaþlýklarý ve yolculuk dostluklarý kurardýk. Hayatýn aðýrlýklarý bazý hasletlerimizi törpüledi. Þahsen ben bunu kendi dünyamda kýrmaya çalýþýyorum. Bursa’ya taþýndýðým andan itibaren on günde bir ile veya ilçeye gitmiþim. Seyahatte sýhhat vardýr, seyahatte bereket vardýr. Muhabbetin canlý tezahürleri saklýdýr. Ýþte böyle bir yolculuða çýktýk Bursa’dan. Kýsa bir Ege turu yaptýk. Ýstikametimiz Tire ilçemiz idi… Duâlarýmýn kabul olduðu ilçe, bahtiyar insanlarýn otaðý. Nur fedakârlarý ve cefakârlarýnýn güzel bir mekâný…. Nurlarý ilk duyduðum belde… Sevgili Tireli aðabey ve kardeþlerim. Kýrk yýla yakýndýr gidiyorum Tire’ye. Bazen senede bir, bazen de iki yýlda bir. Emekli mimar Coþkun Bey kardeþim ve hanýmlar ile yola çýktýk. O da ayný yýllarda Nurlarla tanýþmýþ Tire’de. Bu noktada bir ve beraberliðimiz var. Yeþilin bütün renklerini temaþa ederek gidiyoruz. Ülkemiz mükemmel bir tefekkür bahçesidir. Altý saat sonunda ulaþmýþtýk Tire’ye. Ve can dostlarýmýza. Dâvâmýz bizi bir anne ve babanýn fertlerinden ziyade biri birimize yakýn etmiþti. Yýllarýn hizmet emektarý Ersan Aðabeyimize misafir olduk. Ertesi gün baþladý yolculuðun safhalarý. Can dostlarýmýzý ziyaretlerle þereflendik. Tire, gerçek anlamda bir küçük Bursa’yý andýrýyor. Yeþili ve bitki örtüsü ile Tire harika bir belde. Tarihî özelliði ve güzelliði her þeyin üstünde. Þehrin daða bakan cephesi harika bir tabiat örtüsü ile donatýlmýþ. Ortasýndan akan ve vadiyi çýnlatan su sesi, tarihî kilisesi alt katta, üst katý ise cami olan ilk mekâný gördük ve hayretler içinde kaldýk. Ve, ecdadýmýzýn ne kadar müsamahalý olduðuna þahit olduk. Nur dostlarý ile yudumladýðýmýz içecekler yorgunluðumuzu gidermeye yetmiþti. Ýlk günümüz çevre ilçeleri ziyaret ile geçti. Bayýndýr ilçemizde kýldýðýmýz ikindi namazýndan sonra Abdullah Bey kardeþimizle kýsa bir muhabbetten sonra, kafilemizde bulunan yýllarýn yýpratamadýðý Celal Aðabey ve Saim kardeþim ile Ödemiþ Yaylasýnda 19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan Beyi ziyaret için Bozdað Yaylasýna týrmandýk. Akþam namazýný beraber kýldýk. Birkaç saat muhabbette mükemmel bir tefekkür faslý yaptýk. Akþam Ödemiþli gençlerle Nurlarý mütalâa ettik. Ve bu heyeti gerçekten tebrik ettik. Nefsin evhamlarýndan sýyrýlýp, bu günlerini ayýrmalarý harika idi. Sanki baþka bir âlemde yaþýyorduk. Nurlarla meþguliyetin; rýzýkta bereket, maiþette kolaylýk, kalplerde rahat ve meserret, dünyevî iþlerde muvaffakiyet, aile geçiminde suhulet kazandýrdýðýna þahit olarak ertesi gün yine ziyaretler devam etti. Hayalimiz kýrk yýl öncesine gitti. Sokaklar deðiþmiþ, insanlar deðiþmiþ, mekânlar deðiþmiþti. Ama, nurlarla meþguliyetler deðiþmemiþti. Kahraman insanlar, hayatýný nurlar ile hayatlandýranlar… Yüzlerce insanlara Nurlarý ulaþtýran feda-

S

kârlar silsilesi…Tire bir il vüsatinde hizmet eden bir bahtiyar beldedir. Gitmeyen bilmez, sormayan anlayamaz. Nur tarihinde bir çok insanlar bu beldeden çýkmýþlardýr. Hayatýnýn bazý bölümlerini hapishanelerde geçiren Nur fedaileridir. Abdulnurlar, Ersanlar, Nuri Aðabeyler, Ali Aðabeyler, Þükrüler, Rüþtüler, Hüseyinler, Osman Aðabeyler ve daha niceleri... Kýrk yýl önce nasýllar, þimdi ayný þevk ve heves ile hizmet eden can yoldaþlarýmýz. Bazý þeyler vardýr hissedilir, ama anlatýlmasý zordur. Geçmiþ hizmet hatýralarý ile zihnimizi tazeledik. Maziye gittik, günü yad ettik. Akþam dersinde Uhuvvet Risâlesinin engin satýrlarýndan kudsî beraberliðimizin ne kadar önemli olduðunu anladýk. Ayrýlýk saati gelmiþti. Üç günün nasýl geçtiðini anlayamadýk. Þiirleri ile zaman zaman bizleri hislendiren Müzeyyen Ablamýz ise hanýmlarý son dakikasýna kadar yalnýz býrakmadý. “Yine göç var diye Mecnun'a söyleme sakýn” niyazlarýný hatýrladýk. “Ehli hakikatin ayrýlýklarýn da firak yok” satýrlarý ile teselli bulduk. Yolumuz artýk Aydýn ili idi. Þevk ve heyecan dolu Ahmet Feyzi kardeþimize uðramak bir kolaylýk idi. Þevk ve hasretle kucaklaþtýk. Necati kardeþ, bir müjde verdi: “Aðabey büromuz açýldý” dedi. Hemen ziyarete gittik. Çetin Bey kardeþim mütebessim bir sima ile karþýladý bizi. Akþam nuranî simalar ile beraber idik. Kucaklaþtýk, hasretlik giderdik. Yine Uhuvvet Risâlesinden paylaþtýk. Muhabbetin kâinatýn bir sebebi vücudu ve rabýtasý olduðunu anladýk. Sabah Necati Aðabey ile kucaklaþýp vedalaþtýk. Niyazi ve Fahrettin Aðabeyler ile kýsa bir muhabbetten sonra yine yollarda idik. Kuþadasýnda Cuma namazýný eda ettik. Kuþadasý’ný bir yüksek tepeden izledik. Selçuk ilçesinden geçerken Efes Harabelerini merak ile gezdik. Aydýn’dan Bornova temsilcimiz Salih Aðabeye uðrayarak gecenin geç vaktinde Bursa’ya vasýl olduk. Pozitif enerji almýþtýk. Biz yolcu olduðumuz sürece daha nereye kadar yolumuz davam edecek bilemiyoruz. Þunu biliyoruz: Seyahat edince sýhhat bulduðumuzu…

Aydýn'da Ahmet Fe yzi kardeþimize uð radýk. "Aðabey büromuz açýldý" deyince heme n ziyarete gittik. Çe tin Bey kardeþim mü tebessim bir sima ile karþýlad ý bizi.

Bayýndýr Ýlçesin den Celâl Aðab ey ve Saim kard ile 19. Dönem M eþim illetvekili Meh met Özkan Beyi ziyaret için Bo zdað Yaylasýn a týrmandýk. Ak namazýný bera þam ber kýldýk.

rþ-ý â’zâmdan süzülen Kur’ân hakikatlerine mazhar oluþunla tanýdýk seni Üstadým… “Ahir Zaman” vasfýna haiz yaþadýðýn asýrda “dehþetli hadiselere” mazhariyetin seni, öne çýkaran unsurlar olarak bilindi. Daha henüz çocukluk yaþlarýnda farklý bir insan oluþun harika hal ve vaziyetlerden anlaþýlmýþtý. Siz hakikat noktasýndan küçük yaþlarda dahi büyük ve deha þahsiyet oluþunun ýþýltýlarýný vermiþtiniz. Yaþadýðýn tavizsiz, mert, cesur ve hareketli bir çocukluk hayatý, devrin âlimlerinin dikkatini de çekmiþ olmalý ki, “Bu çocuða iyi bakýn bu ilerde din-i mübine hizmet edecek” tesbitine muhatap olmuþtun… Evliya zâtlar senin o garip, zeki ve istikbal vaad eden halin karþýsýnda, müjdeler vermiþlerdi. Dünya ve ahiret hayatý ekseninde tertemiz geçmiþe ve bir aileye mensubiyetin, haram lokmanýn kanýna karýþmamasý için babanýzýn gösterdiði hassasiyetin yaný sýra, anneciðinin abdestsiz yere basmamasý bereketli bir hayata

A

sahip oluþunun iþaretlerini fýsýldamamýþtý. Gençlik yýllarýn hakeza Üstadým. Edep ve terbiyede örnek, ilimde nâmdar, cesarette üstün meziyetin dillere destan olmuþtu. “Meþhur Said” lâkabýný alýþýn henüz genç yaþlarda vuku bulmuþtu. Bütün bu yüksek meziyet ve üstün vasýflarýn seni “Ýla-yi Kelimetullah” uðruna çalýþmaya sevk etti. Ýmaný tutuþarak yanan bir milletin iman kalelerinin hücumuna mukabil “Milletin imanýný selâmette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razýyým” diyebildin. Aziz Üstadým, senin bu halin karþýsýnda korkan ve sevenlerin oldu. Ýslâm ve imanýn taptaze esaslarýna insafsýzca saldýran ehl-i dalâlete karþý yýkýlmaz bir kale oldun. Bu hususiyetinden dolayý vatanýný sana “yasaklar mekâný” ettiler. Sen ise, imansýzlýk cereyaný karþýsýnda küfrün direklerinin çürük olduðunu haykýrdýn… “Milletin iman selâmeti uðruna bir Said deðil bin Said feda olsun” diyerek yürüdün, yürüdün. Bütün bu çalkantýlar içinde, seni öz yurdunda garip býraktýlar. Telif ettiðin Kur’ân hakikatleriyle milyonlarýn kalbinde taht kurdun. Sana hasret ve iþtiyak duyuyoruz Üstadým. Sana rahat vermeyen bedbahtlar þimdi toprak altýndalar. Sen gönüllerde manevî þahsiyetinle hâlâ yaþýyorsun. Milyonlar seni hasretle anýyor, mevlitlerle, hatimlerle, eserlerini tahsil ederek, duâlarla, rahmetle yâd ediyorlar… Þark’ýn güzel mekânlarýndan biri olan Van’da okunacak mevlid bu maksada yönelik bir faaliyet olarak öne çýktý. Sana hasret, sana rahmet diyoruz. Ruhun Þâd olsun Üstadým.

Amerikalý çift hem çapa yapýyor, hem tatil

Selçuk Ýl Efes h çesinden ge arabele çe rini m rken gezdik erak il . e

Amerikalý Nicholas (24) ile eþi Irene Walrath (23), tatil anlayýþlarý ile çevredekileri þaþýrtýyor. Günde 8 saat tarlada çalýþan, ot yolan ve çapa yapan çifte, çiftlik sahibi Oktay, bu hizmetlerinin karþýlýðý olarak yatacak yer ve yiyecek veriyor. Kirazý ile ünlü bölgede bol bol kiraz ve ekolojik ürünler tüketerek, hem çalýþýp hem de tatil yapan çift, Türkiye’de olmaktan ve tarlada çalýþarak tatil yapmaktan mutlu olduklarýný söylediler. Amasya / aa

ABD’NÝN Kaliforniya eyaletinden, Buðday Derneði’nin yürüttüðü ‘’Ekolojik Çiftliklerde Tarým Turizmi, Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takasý’’ (TaTuTa) Projesi kapsamýnda Amasya’nýn Gümüþhacýköy ilçesine gelen Walrath çifti, kaldýklarý çiftlikte çapa yapýp ot yolarak tatil yapýyorlar. Ýlçeye baðlý Korkut Köyünde Buðday Derneði üyesi Celal Oktay’a ait çiftlikte kalarak hem tarým iþçisi olarak çalýþýp hem de tatil yapan

Bankalarýn internet sayfalarýný tasarlayýp vatandaþý soyuyorlar ÝNTERNET bankacýlýðý kullananlarýn korkulu rüyasý olan biliþim dolandýrýcýlarý, akla gelmeyecek yöntemlerle vatandaþlarý maðdur ediyor. Bursa Emniyet Müdürlüðü, vatandaþlarýn internet dolandýrýcýlarý tarafýndan maðdur edilmemesi için bir dizi tedbir aldý. Emniyet açýklamasýnda; dolandýrýcýlarýn herhangi bir bankanýn internet sayfasýnýn aynýsýný tasarlayýp internet bankacýlýðý kullananlara mail yolu ile gönderdiðini, bilgilerini güncellemelerini isteyip, bu iþlem sonrasýnda bilgilerin kendi Ödem

iþli ge

nçler

le Ris

âle-i

web adreslerine gelmelerini saðladýklarý belirtildi. Hiçbir bankanýn, müþterilerine gönderdiði e-posta üzerinden þifre, parola ve hesap bilgilerini istemeyeceðinin vurgulandýðý açýklamada, bilgisayarlarýn virüslere ve casus programlara karþý korunmasý tavsiye edildi. Kötü niyetli insanlarýn casus yazýlýmlarla bilgisayardaki tüm verileri ele geçirebileceklerine iþaret edilen açýklamada, internet bankacýlýðý iþlemlerinin evde veya ofisteki þahsi bilgisayarlardan gerçekleþtirilmesi istenildi. Bursa / aa

Faydalý Ýnsan Projesi, umut oldu Nurla

rý mü

talâa

GAZÝANTEP’TE pilot olarak baþlatýldýktan sonra Türkiye’de birçok kentte okullarda ve kamu kurumlarýnda uygulanan ‘’Faydalý Ýnsan Projesi’’ sayesinde, insanlar istemedikleri davranýþlarýný terk ederek hayata baðlanýyorlar. Faydalý Ýnsan Projesi’nin yazarý ve Genel Koordinatörü Mehmet Akman, projeyi ilk kendisinde uyguladýðý ve kazandýðý emniyet kemeri takma alýþkanlýðý sayesinde, geçirdiði büyük trafik kazasýndan sað olarak kurtuldu. Daha sonra uygu-

ettik.

lama alaný geniþletilen proje ile 4 yýl içerisinde 21 ilde 9 bin kiþiye ulaþýldý. Birçok çocuk, genç ve yetiþkin insan baðýmlýlýktan kurtuldu. Öfkesini yenmeyi ve hayatý sevmeyi öðrendi. ‘’Faydalý Ýnsan Projesi’’nin Türkiye’de ilkler arasýna girerek gönüllü bir eðitim projesi haline geldiðine iþaret eden Akman, ülkemizin ve dünya insanlýðýnýn geleceði açýsýndan çok önemli olan bu projenin, bakanlýk bünyesinde kurumsallaþmasý gerektiðini kaydetti. Gaziantep / aa

En kurak havzada yaðmur bereketi Nur dostla rý ladýðýmýz ile yudumiçecekler yorgunluðumuz ug Ýlk günüm idermeye yetmiþti . üz çevre il çeleri ziyaret ile geçti.

 TÜRKÝYE’NÝN en kurak havzasý olan Tuz Gölü Havzasý’nda bu yýl içinde düþen rekor yaðýþlarýn su ve enerji tasarrufu saðlandýðý, son 10 yýlýnda en yüksek rekoltesine ulaþýldýðý bildirildi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Aksaray Þube Baþkaný Doðan Ýpek, son iki yýl içinde rekor yaðýþlar yaþandýðýný kaydederek, ‘’2009 yýlýnda 490,9 milimetre ile Aksa-

ray’da rekor yaðýþ seviyesine ulaþýlýrken, 2010 yýlýnda ise 462,7 milimetre yaðýþ düþtü’’ dedi. Tuz Gölü Havzasý’nda bu yýl yaðmur bereketi yaþandýðýný vurgulayan Ýpek, ‘’Türkiye’nin en kurak havzasý olan Tuz Gölü Havzasý’nda bu yýl içinde düþen rekor yaðýþlar su ve enerji tasarrufu saðlarken, son 10 yýlýn en yüksek rekoltesine ulaþýldý’’ diye konuþtu. Aksaray / aa


DÜNYA

Y

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

7

ABD-SURÝYE GERÝLÝMÝ ÞAM BÜYÜKELÇÝSÝ ROBERT FORD SURÝYE'NÝN HAMA ÞEHRÝNÝ ZÝYARET ETTÝÐÝ ÝÇÝN ABD'YÝ "ÜLKEYÝ ÝSTÝKRARSIZLAÞTIRMAYA ÇALIÞMAK"LA SUÇLAYAN SURÝYE'YE TEPKÝ GÖSTEREN ABD YÖNETÝMÝ, SURÝYE'NÝN WASHÝNGTON BÜYÜKELÇÝSÝ ÝMAD MUSTAFA'YI DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐINA ÇAÐIRDI. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Suriye’nin Washington Büyükel çi si Ý mad Mus ta fa’nýn, Su ri ye li dip lo mat la rýn ABD’de gösterilere katýlan kiþilere yönelik izleme faaliyeti yürüttüðüne dair gelen bilgiler üzerine bakanlýða çaðrýldýðýný bildirdi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Bakanlýðýn Diplomatik Güvenlikten Sorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Eric Boswell, geçen Çarþamba günü, kendilerine gelen bilgilere dayanarak, Suriye Büyükelçiliði personelinin ABD’deki faaliyetlerine iliþkin bir dizi kaygýyý dile getirmek üzere Suriye Büyükelçisi Mustafa’yý bakanlýða çaðýrdý. Açýklamada, þunlar kaydedildi: “Büyükelçi Musta-

fa’nýn yetkisi altýnda Suriye Büyükelçiliði personelinin, ABD’de barýþçýl gösterilere katýlan kiþilere yönelik video ve fotoðraf yoluyla izleme faaliyeti yürütmekte olduðuna dair bilgiler aldýk. ABD hükümeti, herhangi bir yabancý hükümetin, Amerikan Anayasasýnýn korumasý altýndaki ifade özgürlüðü hakkýný kullanan bireylere gözdaðý vermeye dönük eylemlerde bulunduðuna dair bilgileri çok ciddiye almaktadýr.” Bakanlýk ayrýca, Suriye hükümetinin, ABD’de gösterilere katýlan akrabalarýnýn eylemlerinden dolayý Suriyeli aile üyelerine karþý misilleme çabasý yürüttüðüne dair gelen bilgileri de araþtýrdýklarýný bildirdi. Washington / aa

‘Tam bir saçmalýk’ ABD yönetimi, Þam Büyükelçisi Robert Ford Suriye’nin Hama þehrini ziyaret ettiði için ABD’yi “ülkeyi istikrarsýzlaþtýrmaya çalýþmak”la suçlayan Suriye’ye tepki gösterdi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Victoria Nuland, suçlamanýn “tam bir saçmalýk” olduðunu belirtti. Nuland, Ford’un Hama’yý, ülkesinde deðiþim isteyen halkla dayanýþmalarýný göstermek için ziyaret ettiðini söyledi. Suriyeli yetkililerin kendi vatandaþlarýnýn söylediklerine odaklanmasý gerektiðini ifade eden Nuland, Suriye’nin Washington Büyükelçisinin ABD’de serbestçe hareket edebildiðine de iþaret etti. Sözcü, ayrýca Suriye hükümetini Ford’un ziyareti konusunda önceden bilgilendirdiklerini kaydetti. Washington / aa

HABERLER

Güney Amerika’da görülmemiþ soðuklar

 GÜNEY Amerika’yý etkileyen görülmemiþ soðuklar 22 kiþinin ölümüne yol açtý. Þili’de Atakama Çölüne kar yaðdý, Brezilya’da hayvanat bahçelerindeki orangutanlar kar altýn da kaldý ve Kupa Amerika futbol þampiyonasýnýn oynandýðý Arjantin statlarý buzla kaplandý. Soðuklardan en çok etkilenen Paraguay’da 10, Uruguay’da 6 ve Arjantin ile Brezilya’da 3’er kiþi öldü. Kurbanlarýn çoðunluðunu sokaklarda yaþayan evsizler ile ýsýnmaya çalýþýrken karbon monoksit zehir lenmesinden ölenler oluþturdu. Bolivya’nýn And Daðlarý kýsmýnda, sýcaklýk sýfýrýn altýnda 20 santigrat dereceye kadar düþtü ve son 9 yýlýn en þiddetli kar yaðýþý görüldü. Bölgede yaþayan çoðu yoksul binlerce kiþi ve on binlerce baþlama aþýrý soðuklardan olumsuz þekilde etkileniyor. Rio de Janeiro’da hayvanat bahçesindeki orangutanlar da kar altýnda kaldý. Montevideo / aa

Karaçi’de 4 günde 102 kiþi öldü

 PAKÝSTAN'IN güneyindeki Karaçi’de, etnik ve siyasî kökenli çatýþmalarda 22’si son 24 saat içinde olmak üzere son dört günde 102 kiþinin öldürüldüðü bildirildi. Sind eyaleti hükümet sözcüsü, kentte dört gün önce baþlayan ve bir türlü önü alýnamayan þiddet olaylarýnda 102 kiþinin öldüðünü, onlarca kiþinin yaralandýðýný, çok sayýda iþ yeri ve aracýn da kundaklandýðýný söyledi. Uzun namlulu silah, el bombasý ve roketli saldýrganlarýn kentin bazý bölgelerine korku salmaya devam ettiðini belirten sözcü, alýnan bütün önlemlere raðmen hükümetin cinayetleri durdurmayý baþaramadýðýný kaydetti. Pakistan’ýn ekonomi ve ticaret merkezi 20 milyon nüfuslu Karaçi’de, Hindistan göçmenleri, Peþtunlar ve Pakistan Halk Partisi taraftarlarý arasýnda geçmiþi uzun yýllara dayanan düþmanlýk ve kan davasý nedeniyle meydana gelen çatýþmalarda her yýl yüzlerce kiþi ölüyor. Ýslamabad / aa

Malezya’da büyük gösteri: 672 gözaltý

 MALEZYA'NIN baþþehri Kuala Lumpur’da, onbinlerce kiþi seçim sisteminde reform talebiyle gösteri yaptý. Ülkede yýllardýr düzenlenen bu en büyük siyasî gösteride 20 binden fazla kiþi toplanýrken, polis göstericilere göz yaþartýcý gazla müdahale etti. Malezya’da 2012 ortasýnda yapýlmasý beklenen genel seçimlerin öncesinde, 54 yýldýr iktidarda olan Baþbakan Necib Razak’ýn koalisyon hükümetinden seçim yasalarýnýn daha adil ve þeffaf olmasýný isteyen muhalefetin desteklediði gösteri, yasa dýþý ilân edilmesine raðmen yapýldý. Gösterilerde 672 kiþinin gözaltýna alýndýðý kaydedildi. Görgü þahitleri, polislerin gözaltýna aldýðý kiþiler arasýnda ya ralýlar olduðunu söylerken, polis yaralý olduðunu doðrulamadý. Kuala Lumpur / aa

Kongo’da uçak düþtü: 127 ölü

 DEMOKRATÝK Kongo Cumhuriyeti’nde, Kisangani havaalanýna iniþe geçtiði sýrada düþen uçakta 127 kiþi öldü. Kazada 51 kiþi kurtuldu. Ulaþtýrma Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Hewa Bora þirketine ait Kinþa sa-Kisangani seferini yapan uçaðýn ormanlýk alana düþtüðü, uçaktakilerden 127’sinin öldüðü, 51’inin kurtulduðu belirtildi. Havayolu þirketinin üst yöneticisi Stavros Papai oannou ise 110 kiþinin bulunduðu uçakta 53 kiþinin öldüðünü, 57 kiþinin kurtulduðunu söyledi. Bakanlýk sözcüsü Gudile Bualya, þirketi yolcu sayýsýný düþük açýklamakla suçladý. Daha önce yapýlan açýklamada, Boeing 727 tipi uçakta 112 yolcunun bulunduðu, 53 kiþinin öldüðü, 40 kiþinin kurtulduðu belirtilmiþti. Kinshasa / aa

600 kurbanýn cenazesi Srebrenitsa'da topraða verilecek.

Soykýrým kurbanlarýnýn cenazeleri Srebrenitsa’da

 BOSNA'DAKÝ savaþ sýrasýnda, Temmuz 1995 yýlýnda 8 bin Boþnak erkeðin katledildiði Srebrenitsa soykýrýmýnýn 11 Temmuz’da yapýlacak 16. yýldönümü törenleri kapsamýnda topraða verilecek 600 kurbanýn cenazesi, Visoko þehrinde düzenlenen törenin ardýndan yola çýktý. Toplu mezarlardan cesetleri çýkartýlan ve Tuzla þehrindeki Podrinye DNA Merkezi’nde kimlikleri tesbit edilen 600 kurbanýn cenazesinin tabutlara konulma iþlemi Visoko þehrinde yapýldý. Cenazelerin son yolculuklarýna uðurlanmasý dolayýsýyla Visoko þehrinde dün sabah saatlerinde tören düzenlendi. Törene, kurbanlarýn yakýnlarý, çok sayýda Boþnak, devlet görevlileri ve bölgedeki din adamlarý katýldý. Yapýlan duâlarýn ve okunan Kur’ân-ý Kerim’in ardýndan cenazeler, TIR’lara konularak, baþþehir Saraybosna’ya doðru yola çýktý. Cenazelerin son yolculuklarýna uðurlanmasý sýrasýnda yakýnlarý vefet eden kadýnlar gözyaþlarý döktü. Yýllar sonra yakýnlarýný topraða verecek o lan kadýnlar, Srebrenitsa soykýrýmýnýn üzerinden 16 yýl geçmesine raðmen acýlarýnýn hâlâ dün gibi taze olduðunu dile getirdi. Cenazeler, Saraybosna’da Devlet Baþkanlýðý binasý önünde yapýlan törenin ardýndan dün akþam saatlerinde Srebrenitsa’ya ulaþtý. Burada savaþ zamanýnda BM bünyesinde görev yapan Hollandalý birliklerin kullandýðý eski fabrikaya konulan cenazeler, daha sonra 11 Temmuz’da Potoçari Mezarlýðý’nda öðlen kýlýnacak namazýn ardýndan topraða verilecek. Visoko / aa

649 milyar dolarlýk savunma tasarýsý onaylandý

Ocak 2011'de yapýlan referandum ile kuzeyden ayrýlma kararý alan Güney Sudan dün gece yarýsýndan itibaren baðýmsýz bir devlet oldu. Halk baðýmsýzlýðý kutladý.

Sudan resmen iki parçalý REFERANDUMLA Kuzey Sudan’dan ayrýlma kararý alan Güney Sudan, dün gece yarýsýndan itibaren resmen baðýmsýz bir devlet oldu. Yaklaþýk bir haftadýr Baþþehir Juba’da baðýmsýzlýk günü için kutlamalar düzenleniyor. Özellikle, önceki gece sabaha kadar Juba halký ayaktaydý. Binlerce Güney Sudanlý sokaklarda kutlamalar yaptý. Sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte dünyanýn dört bir yanýndan gelen gazeteciler, Güney Sudan Enformasyon Bakanlýðý önünde köpeklerin de kullanýldýðý çanta aramalarýndan sonra, bakanlýðýn belirlediði otobüslere törenlerin yapýldýðý Gümrük Mey daný’na getirildi. Özellikle þehrin giriþ ve çýkýþlarýnda geniþ güvenlik tedbirlerinin alýndýðý görüldü. Eski liderleri John Garang ve yeni baþkanlarý Salva Kiir’in resimlerini taþýyan gruplar, Güney Sudan marþýný söyleyerek törenin yapýlacaðý alana doðru ilerledi. Tören alanýnda kutlamalara erkenden baþlayan çok sayýda Gü ney Sudanlýnýn gözyaþlarýna hakim olamadýðý görüldü. Ülkenin yeni bayraðý deneme amaçlý göndere çekilirken, alandakiler sevinç gösterisinde bulundu. Güney Sudan, 2005 yýlýnda yapýlan ve Sudan’da onlarca yýldan beri süren savaþý sona erdiren barýþ anlaþmasý uyarýnca, Ocak 2011’de yapýlan referandum ile kuzeyden ayrýlma kararý almýþtý. Juba / aa

Güney Sudan’a 7 bin BM askeri BM Güvenlik Konseyi, Güney Sudan’a 7 bin kiþilik barýþ gücü gönderilmesine karar verdi. Konsey’in oybirliðiyle aldýðý karara göre, Güney Sudan’a 7 bin asker, 900 polis ve sayýsý belirtilmeyen insan haklarý uzmanlarýnýn da bulunduðu sivil BM personeli gönderilebilecek. Kararda, BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Temmuz itibariyle baðýmsýzlýðýný ilân eden olan Güney Sudan’ý devlet olarak tanýdýðý da belirtilerek, ilk etapta 1 yýllýðýna ülkeye Güney Sudan BM Misyonu (UNMISS) adýyla 7 bin askerî personele sahip barýþ gücünün gönderileceði kaydedildi. Kararda sözkonusu asker sayýsýnýn daha sonra yapýlacak gözden geçirmelerle azaltýlabileceði de belirtildi. Kararda yeni barýþ gücünün amacýnýn, ‘’Güney Sudan’da barýþ ve güvenliðin güçlendirilmesi, kalkýnma koþullarýnýn oluþturulmasýna yardýmcý o lunmasý, hükümetin etkin ve demokratik þekilde ülkeyi yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi ve komþularýyla iyi iliþkiler kurmasýna yardým edilmesi’’ olarak açýklandý. Bu kapsamda UNMISS’in Güney Sudan hükümetine ‘’siyasî geçiþ, yönetim konularý, bütün ülkede devlet otoritesinin kurulmasý, anayasal süreç, seçimler ve baðýmsýz medya’’ konularýnda danýþmanlýk yapacaðý da kaydedildi. Bölgede 2005 yýlýndan beri görev yapan 10 bin 400 personele sahip BM’nin Sudan Misyonu’nun (UNMIS) ise görev süresi yarýn sona eriyor.

Libya’lý muhalifler Trablus’a ilerliyor

Ýsrail'in bütün engellemelerine raðmen yine de bazý aktivistler Filistin topraklarýna geçmeyi baþardý.

Ýsrail aktivistleri engelleyemedi FÝLÝSTÝN'E destek için Ýsrail üzerinden Batý Þeria topraklarýna geçmek amacýndaki onlarca aktivist, Tel Aviv yakýnýndaki Ben-Gurion havalimanýnda gözaltýna alýndý. Ýsrail’in, Filistinli ve Filistin yanlýsý aktivistlerin geldikleri ülkelerde durdurularak Ýsrail’e gelmelerini önleme yolundaki bütün çabalarýna raðmen Ýsrail’e inmeyi baþaranlarýn bir bölümü polis kontrolünü aþamadý. Ynet haber sitesi, Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn uçaklarla gelen 310 yolcuyu kontrolden geçirdiðini be lirtirken, bunlardan 4’ünün ülkelerine iade edildiðini, 64 kiþinin ise gözetim merkezlerine gönderildiðini bildirdi. Ynet’e göre, bu aktivistlerin çoðu Belçika, Fransa, Ýspanya, Almanya, Hollanda ve ABD vatandaþý.

ÝSRAÝL ÞAÞIRTMADI, AMA AVRUPA ÞAÞIRTTI ÝSRAÝL'ÝN havalimanýndaki bütün kontrollerine raðmen, yine de bazý Filistin yanlýsý aktivistlerin BenGurion hattýný aþarak Filistin topraklarýna geçtiði de belirtiliyor. Kanal 2 televizyonuna konuþan bir aktivist, geçen ay Ýsrail’e geldiðini ve oradan “iþgal altýndaki topraklara” geçtiðini belirtti. Ýsrail’in “demokra tik ülkeleri, vatandaþlarýný Filistin’e uçmalarýný engelleme konusunda ikna ettiðini” söyleyen aktivist, “Ýsrail bizi þaþýrtmadý, ama Avrupa, evet, þaþýrttý” diye konuþtu. Aktivist, gelenlerle birlikte Filistin’e destek faaliyetlerinin sadece Batý Þeria’da deðil, Yeþil Hat içinde, Necef’teki Bedevi köylerinde ve Ramallah’ýn Bileyn Köyünde olmak üzere, bir hafta ka dar süreceðini de kaydetti. Tel Aviv / aa

LÝBYALI muhalifler, iki cepheden baþlattýklarý taarruzun üçüncü gününde, Trab lus’un do ðu sun da ki Zli tan’ýn merkezine doðru ilerlediklerini bildir diler. Trablus’un güneyinden Çarþamba günü saldýrý baþlatan ve yaklaþýk 100 km ötedeki stratejik Kavaliþ bölgesini ele geçiren muhalifler, bu sefer baþþehrin 150 km doðusundaki Zlitan’ýn merkezine doðru ilerleme kaydettiklerini açýkladýlar. Saflarýndan 5 kayýp ve 17 yaralý verdikleri çarpýþmalarýn ardýndan þehir merkezine bir km yaklaþmayý baþardýklarýný belirten muhalifler, Kaddafi yanlýsý güçlerin elinde mahkûm ve iþkenceye uðramýþ çok sayýdaki aileyi kurtardýklarýný kaydettiler. Bu arada, Libyalý muhaliflerin batýda i nisyatifi ele aldýklarýný doðrulayan ve baþarýlý taarruzlar düzenleyebildiklerini açýklayan NATO, Kaddafi yanlýsý güçlerin yeniden toplandýklarýný, silâhlandýklarýný ve karþý saldýrýya geçme a þamasýnda olduklarýný bildirdi. NATO, Kaddafi güçlerinin hala Zaviye, Zuvara ve Trablus’un batýsýný ellerinde tuttuklarýný belirtti. Bu arada Libya lideri Muammer Kaddafi, rejimin düþmeyeceðini söyledi ve NATO’ya, güçlerine karþý saldýrýlarýný durdurmasý çaðrýsýnda bulundu. Rujban / aa

 ABD Temsilciler Meclisi, 2012 yýlýnda savunma harcamalarýna 649 milyar dolar ayrýlmasýný öngören düzenlemeyi onayladý. Temsilciler Meclisi’nde 87’ye karþý 336 oyla kabul edilen düzenleme, 1 Ekim’de baþlayacak 2012 malî yýlý için, ABD Savunma Bakanlýðý’nýn (Pentagon) taban bütçesinde, þu anki düzeyinden 17 milyar dolar civarýnda artýþý içeriyor. ABD Baþkaný Barack Obama’nýn genel savunma harcamalarý için talep ettiði miktarýn ise yaklaþýk 8 milyar dolar altýnda olan düzenleme, Pentagon’un taban bütçesi için 530 milyar dolar, Afganistan ve Irak’ta devam eden savaþlar içinse 119 milyar dolarlýk pay ayýrýyor. Obama, 2012 yýlýnda askerî harcamalar için 690 milyar dolar civarýnda bir bütçenin ayrýlmasýný istemiþti. Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiði paket, ABD’nin nükleer silâh programlarý ve askerî inþaatlar için ayrýlan ve savunma harcamalarýna 33 milyar do lar dolayýnda ek oluþturan fonlarý içermiyor. Bu fonlar, ayrý tasarýlarda ele alýnýyor. Temsilciler Meclisi’nde çoðunluðu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin baskýlarý sonucu diðer bütün hükümet kuruluþlarýnda milyarlarca dolarlýk kesintiye gidilirken, Pentagon, yeni malî yýlda bütçesinde çift haneli artýþý görecek tek kuruluþ özelliðini taþýyor. Washignton /aa

Berdimuhamedov’dan muhalefete ‘seçimlere katýlýn’ çaðrýsý

 TEK partinin bulunduðu Türkmenistan’da Devlet Baþkaný Gurbangulý Berdimuhamedov, yurtdýþýndaki muhalefet temsilcilerini Þubat 2012’de yapýlacak devlet baþkanlýðý seçimlerine katýlmaya davet etti. Berdimuhammedov, 6 aylýk deðerlendirmenin yapýldýðý Bakanlar Kurulu toplantýsýndaki konuþmasýnda, iktidarda olduðu 4,5 yýl hakkýnda da deðerlendirmede bulundu. Baþkanlýk seçimlerine artýk farkli bir bakýþ açýsýyla yaklaþtýklarýný ifade eden Berdimuhamedov, yurtdýþýndaki muhalefet temsilcilerini Þubat 2012’de yapýlacak devlet baþkanlýðý seçimlerine katýlmaya davet etti. Ýsteyen herkesin parti kurarak seçimlere katýlabileceðini de belirten Berdimuhamedov, özellikle yurtdýþýndaki muhalefet temsilcilerine istedikleri takdirde seçim döneminde eþit þartlarýn ve hukukun saðlanacaðýný vurguladý. Konuþmasýnda çok partili sisteme de deðinen Berdimuhamedov, devletin iþleyiþ sistemini týkayacak, halk ile devletin arasýna girecek çok partili sistemi desteklemeyeceklerini söyledi. Bu konuda daha önce yasal düzenlemeler yaptýklarýný ifade eden Berdimuhamedov, acele etmediklerini, siyasette rekabetin olmasý için iki partili sistemin daha doðru olacaðý düþüncesinde olduklarýný kaydetti. Aþkabat / aa

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Bilal Tunç'un oðlu

Yusuf Seyda

ile muhterem kardeþimiz Abdurrahim Mermer'in kýzý

Ayþe Nur

Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz.

Ali Eski, Ömer Durgut / ÝZMÝR


8

MEDYA POLÝTÝK

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

Kürt sorunu “müsbet hareket” ile çözülür

“Öte kaçma bizim garip Eþe’den” AHMET SANDAL sandalahmet@hotmail.com

ünyada gýpta ettiðim insanlar vardýr. Özü sözü bir olanlara gýpta ederim. Zengin-fakir, þehirliköylü, amir-memur, büyük-küçük, fabrikatör-iþçi ayrýmý yapmadan bütün insanlara davranýþý ve bakýþý samimî ve tabi olanlara gýpta ederim. Evine, bürosuna, iþyerine, yanýna gelenlere, kimlik ve statüsü ne olursa olsun ayný samimiyet, ayný güler yüzlülük ve ayný duyarlýlýkla kapý açanlara gýpta ederim. Bunlar gýpta edilmeye, imrenilmeye deðer özelliklerdir. Bu saydýðým tavýrlar acaba, toplumumuzdaki fertlerin yüzde kaçýnda var? Bu sorunun cevabýný tam olarak vermek elbette mümkün deðildir. Ancak þu tesbiti yapmak mümkündür. Kendi nefsimi baþa alarak ve en çok onu eleþtirerek söylüyorum. O tesbitim þu: “Yanýmýza gelen insanlara ve karþýlaþtýðýmýz insanlara ayný samimiyet ve ayný duyarlýlýkla bakmýyoruz. Nedense, bir makam sahibi, bir zengin gördüðümüzde, “daha sýcak, daha güler yüzlü” davranýyoruz. Yanýmýza gelen, fakir, gariban birisi oldu mu iþ deðiþiyor. Yüzümüz o kadar da sevecen ve sýcak olmuyor. Rahmetli Anacaðým þöyle söylerdi: “Fakirin yüzü, zemherinin buzu.” Yani fakirin yüzü sopsoðuktur. Bu niye böyle? Ben günlük hayatta çok rastladým, Allah affetsin, biz de bu tavrý zaman zaman gösterdik. Zengin, etkili kiþiler yanýmýza geldiðinde sanki bahar gelmiþ gibi neþeleniyoruz. Gairban, zayýf kiþiler geldiðinde de sanki buz kesiyor etraf. Meselâ, birçok kiþi, güçlü olduðunu hissettiði birisi odasýna geldiðinde; bir oooooooooo çekiyor ki, sorma gitsin. Ayný kiþi, odasýna gelen bir gariban için dýþýndan söylemese de, içinden ýýýýýýýýýý çekiyordur. Yani birinci durumda sevinç ve memnuniyet var, ikinci durumda ise yüz ekþitme var. Biz hayatýmýz boyunca, yanýmýza gelenlere kaç yüz kere “yüz ekþitmiþizdir” bilmiyorum da, tek bildiðim, Sevgili Peygamberimiz (asm) hayatý boyunca, bir tek kere, “yüzünü hafifçe ekþitti” de, Yüce Allah’tan uyarý aldý. Demek ki ne kadar ciddî bir durum bu. Bütün Peygamberlerin ismet yani masumiyet sýfatý vardýr. Onlar, Allah’ýn izniyle günahlardan ve hatalardan beridir. Ancak, “zelle” denilen küçük hatalar sözkonusudur. Ýþte Sevgili Peygamberimizin (asm) hayatýnda iþlediði tek “zelle” budur. Ve bu zelleden dolayý da uyarýlmýþtýr. Bu uyarý Abese Sûresindeki âyetlerde mevcuttur. Ýþte o ayetler: Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekþitti ve öteye döndü. (Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arýnacak, Yahut öðüt alacak da bu öðüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; Sen, ona yöneliyorsun. (Ýstemiyorsa) onun arýnmamasýndan sana ne! Allah’a karþý derin bir saygýyla korku içinde koþarak sana geleni ise býrakýp, ona aldýrmýyorsun. Hayýr, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’ân) bir öðüttür. (Abese, 1-12) Bu âyetlerde geçen olayýn özeti þudur: Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, Ýslâmiyet ve Müslümanlara þiddetli muhalefetleriyle bilinen Velid bin Muðire, Utbe bin Rebîa, Ümeyye bin Hâlef gibi birçok Kureyþ ileri gelenleriyle konuþuyor, onlara îmân ve Kur’ân hakikatlerinden bahsediyordu. O sýrada, Ashabdan Abdullah bin Ümmi Mektûm adlý âma geldi. Âmâ (görmeyen) olduðun dan Peygamber Efendimizin (asm) kimlerle konuþtuðunun farkýnda deðildi. “Yâ Resûlallah,” dedi, “beni irþad et, bana Kur’ân okut, Allah’ýn sana öðrettiklerinden bana birþeyler öðret.” Efendimiz (asm) bütün dikkatini Kureyþ ileri gelenleri üzerine yoðunlaþtýrdýðýndan bu durumdan sýkýldý ve rahatsýz oldu. Onunla pek ilgilen medi. Ýþte bu olaydan hemen sonra Abese Sûresi nazil oldu ve Sevgili Peygamberimiz (asm) uyarýldý. Bu uyarýdan da anlýyoruz ki, garibanlara, zayýflara ve fakirlere “yüz ekþitmek” çok nahoþ bir þeydir. Bu nahoþ hadise maalesef her gün belki de milyonlarca iþleniyor. Allah muhafaza buyursun bizler de iþleyebiliyoruz. Kimse kýzmasýn, kimse bu acý gerçeði inkâr etmesin, “garibanlar gelince yüz ekþitmek, kodamanlar gelince kýrýtmak” maalesef ülkemizde yaygýn bir acý gerçek. Bu gerçeði nasýl da güzel özetlemiþ Þair bir þiirinde;

D

“Memur gelir karþýlarsýn köþeden Zengin gelir kýrýlýrsýn neþeden Öte kaçma bizim garip Eþe’den Bakýp boynundaki kire Dohtur Beð.” (Abdurrahim Karakoç, Dohtur Beð þiiri) Konumuzla baðlantýlý bir acý gerçek de, “garibanlarýn, zayýflarýn ve fakirlerin “alaya alýnmasýdýr.” Özellikle garibanlara, fakirlere, zayýflara küçültücü lâkap takýlmasýdýr. Bunlar da birçok toplumda rastlanan çok çirkin davranýþlardýr. Bu husustaki bir âyet-i kerimeyi aþaðýya yazarak dikkatlerinizi çekiyorum: “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diðerini alaya almasýn. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadýnlar da diðer kadýnlarý alaya almasýn. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayýn, birbirinizi (kötü) lâkaplarla çaðýrmayýn. Ýmandan sonra fasýklýk ne kötü bir namdýr! Kim de tövbe etmezse, iþte onlar zâlimlerin ta kendileridir.” (Hucurat Sûresi 11. Âyet) Kodaman geldiðinde oooooo çekmek, gariban geldiðinde ýýýýýýýýýý diye içten söylenmek, garibanlarla, zavallýlarla alay etmek, onlara küçültücü lâkaplar takmak Allah’ýn sevmediði davranýþlardýr. Bunlardan kaçýnalým. Yunus Emre misali, herkese ayný gözle bakalým ve samimî-içten davranalým”. Vesselâm.

Y

KÜRT sorununu temellük eden Kürt milliyetçi hareketinin siyasî misyonu, her durumda maðduriyet ve haklýlýk psikoloj isiyle öz eleþtiri yapamaz hale gelmiþ durumda. Bu hareketin pozitif hukuk karþýsýnda benimsediði tutum ile siyaseti þiddetin yerine ikame etmeyi reddedip þiddetin temsiline dayalý siyaseti benimsemesi, siyasetin inkârýna dayalý bir siyasetle yani negatif siyasetle karþý karþýya bulunduðumuzu gösteriyor. Bu durum, Kürtlerin kimlik ve kültür sorunlarýnýn çözümüne dönük inisiyatifleri, bu arada “Demokratik Açýlým” sürecine katký yapmak yerine bunu sabote edecek eylem ve söylemleri yaygýnlaþtýrýyor. Kürt milliyetçi hareketi, “baský” olarak nitelediði her durumun þiddeti meþrû hale getirdiðine inanan bir geleneðe yaslanýyor. Pozitif hukukun getirdiði sýnýrlamalarla demokratik siyasetin imkânlarýný kullanarak mücadele etmeyi denemek yerine, “ova”dan dönerek “dað”a çýkmayý çýkýþ yolu olarak iþaretliyor. “Ankara’da siyaset yapamazsýnýz deyip, dað yolunu mu gösteriyorsunuz? Türkiye’de 20 milyon Kürt var. 20 milyonu da tutuklayacak mýsýnýz?” Bu sözler Sebahat Tuncel’e ait. Tuncel, totolojik bir mantýktan hareketle Kürt olmakla BDP’li olmayý eþitliyor. DTP kapatýldýðýnda, bu neticenin gerçekleþmesi için her þeyi yapanlar, pozitif hukuku yok sayarak kapatýlmaya fetva çýkaranlar, kararýn anti-demokratlýðýný, sokak þiddetiyle protesto etmiþlerdi. Bu gelenek halen de varlýðýný sürdürüyor. Anayasanýn 76’ýncý maddesi demokratik bir bakýþ açýsýný yansýtmýyor olabilir; ama bu durum bu maddenin hukukî sonuç doðurmasýna engel deðil. Bu madde mucibince Hatip Dicle’nin vekilliðinin sübut bulmadýðý kararýna karþý BDP’nin tepkisi yine bildik türden: sokaða dön-

mek ve Parlamentoyu boykot etmek. Ne diyor Ahmet Türk: “Ankara’da hayýr yoktur. Kürdistan meclisini halkýmýzla birlikte kuracaðýz. Seçilirken halkýmýza söz verdik. Onlarýn durduðu yerde duracaðýz, birlikte hareket edeceðiz.” Pozitif hukuk evrensel hukuk normlarýyla uyumlu deðilse, bu uyumu saðlamanýn yolu, demokratik siyasetin imkânlarýný kullanarak, geniþ

‘‘

Bu süreç, demokratik sabýrla meyvelerini verecektir. Gandhi’nin sivil itaatsizlik yaklaþýmý, Türkiye topraklarýnda Said Nursi’nin “müsbet hareket” yaklaþýmýyla dönüþerek vücut buldu. Kürt milliyetçi hareketi de, þiddet yerine siyaseti ikame edebilirse, demokratik çözüm için ihtiyaç duyduðu moral temeli de bulabilecektir. Bunun sonraki adýmý, Kürt sorununun çözümünü içerecek “müsbet siyaset"tir.

toplumun duygularýný yok saymayarak, diyalojik bir dille müzakere ve ikna yollarýný harekete geçirmek ve bunda her hal ve þartta sebat etmektir. Kürt coðrafyasýnýn insanlýða armaðaný olan Said Nursi’nin “en büyük hile hilesizliktir” anlayýþýna dayalý muhalefet stratejisi üzerinde düþünmek, BDP çizgisinde “siyaset yaptýðýný”

düþünenlere bir ufuk sunabilir. Vatandaþlýk hukukunun cari olmasý þartýyla “reddiyecilik ve amel etmeme” yerine “Rejim”i kabul etmemeye dayalý bu yaklaþým, Said Nursi’yi, tek baþýna çýktýðý yolunda bugün milyonlarla buluþturmuþtur. “Sözün gücü,” “gücün sözü”ne üstün gelmiþtir. BDP’nin demokratik siyaset açýsýndan ana açmazý ise Kürt halkýný PKK ile özdeþleyerek, kendisine þiddetin temsilini þiar edinmesidir. Demokrasi içinde çözüm, hangi gerekçeye dayanýrsa dayansýn, kurþunlarýn yerine oy sandýðýný benimsemeyi gerektirir. Hiçbir baský þiddeti meþru kýlmaz. 12 Eylül rejiminin uygulamalarý, Diyarbakýr Cezaevindeki iþkenceler, PKK þiddetine objektif taban saðlamýþtýr. Bu durum PKK þiddetini “açýklanabilir” hale getiren bir unsurdur; ancak hiçbir zaman bu þiddeti meþru kýlmaz. Kaný kanla yýkamak kabileci toplum geleneðidir. Mecelle’nin ünlü kuralý, ayný zamanda bir evrensel hukuk ilkesidir: “Vusule ermek usul iledir.” Haklý olmak yetmez, haklý kalabilmek gerekir. Barýþ, demokrasi ve adalet için yola çýkanlar, bu ilkeleri çiðneme ayrýcalýðýna sahip deðildir. PKK’yý sebep deðil sonuç olarak görenler, haklý olmakla haklý kalmak arasýndaki zorunlu baðý kopararak moral açýdan ayný zemini paylaþýyorlar. Barýþ da, adalet de, hürriyet de namlunun ucunda deðil, ahlaki referanslarýný yitirmeyen ve þiddeti bir araç olarak reddeden eylemlilikte aranabilir. Ýrlanda Kurtuluþ Ordusu, siyasî kanadý Sin Fein’e tabi olduðu için Ýrlanda’da barýþ mümkün olabildi. Yine de daha marjinal bir kesim, bunu reddederek silahlý mücadeleyi sürdürmek için “Gerçek IRA”yý kurdu. PKK-BDP iliþkisinde ise BDP’nin PKK li-

Bir kýlýç darbesiyle düðümü çözeceksin lerden mi korktu gene bilemem, idare-i maslahat yolunu seçti. Ýþi uzattý da uzattý.(...) Tuttu herkese sormaya kalktý. Birtakým “çalýþtaylar” topladý.(...) Çalýþtaylardan da bir sonuç alýnamadý tabii. Bir meseleyi yokuþa sürmenin en saðlam yolu onu “encümene havale” etmektir. Üniforma meselesi öylece kaldý, yerli yerinde duruyor. Bu iþ “aþamalý kademeli” falan olmaz. Büyük Ýskender gibi kýlýcý bir vuracaksýn, anýnda düðüm çözülecek. 2012’de ceket kalksýn, 2014’te kravat Nimet Haným, “sivil okullarda kalksýn, 2016’da etek kalksýn, 2018’de kýzlardan, 2019’da erkeklerden kaldýralým falan diye sonuç aüniforma” meselesini çözemediði, lýnmaz. bu iþi sürüncemede býraktýðý için Bütünüyle bakanlýk “tasarrufunda” olan bir kogitmiþ olmalý. nudur ayrýca, yürütmenin iþidir, bakan emri yeterlidir. Yasama kararý, yargý kararý falan gerekmez. Nimet Haným’ý haddimiz olmayarak uyarmaya Bu da doðaldýr, mahkeme kadýya mülk deðil ki... çalýþmýþ, bu meseleyi çözüp “tarihe geçme” fýrsatýNimet gider Ömer gelir, Ayþe gider Mehmet ge- ný kaçýrmamasýný söylemiþ, aksi takdirde gelecek lir. Bu bir görevdir alt tarafý, bugün alýrsýn yarýn kabinede yer alamayabileceðini de ihsas etmiþtik... verirsin. Baþbakanýn ne düþündüðünü, bu deðiþik- Top þimdi Ömer Dinçer’de, tarihe geçme fýrsatý liðe niçin gerek gördüðünü bilemem. Sorsam da da bu sefer onun elinde.(...) söylemez herhalde. Fakat bazý tahminlerde buluÝþin iktisadi boyutu... Formaya yatýrým yapmýþ nabilirim. þirketlerin uðrayacaðý zarar ziyan falan... Bunlarý Nimet Haným, “sivil okullarda üniforma” meseöne süreceklerdir. lesini çözemediði, bu iþi sürüncemede býraktýðý iBuna da aldýrmasýn. Fenerbahçe Kulübü’nün çin gitmiþ olmalý. uðrayacaðý zarar ziyan mý hesaplandý þikeciler enSamimi olarak, tek parti döneminden kalma bu selenirken? “faþizan” uygulamayý kaldýrmak istedi istemesine... Okullarýn açýlmasýna tam iki ay var. Güvenoyu Sonra sýra ilkokullardan “faþist yemininin” kaldýrýlalýr almaz kollarý sývasýn, iki ayda bitirsin þu iþi. Gemasýna bile gelecekti. (Ne dersin fýrýldak tosun, sene kalýrsa kalýr çünkü. çimden sonra yüz seksen derece dönüp hüküme Yeni ders yýlýnda okul yollarýnda “Hitlerjugend” te yaðlama yýkama çekmeye baþladýðýna göre sana kýlýklý yavrular görmeyelim. Asker askerliðini bilsoruyorum, kaldýrsýnlar mý kalsýn mý?) Fakat “fazla ileri gitmekten” mi çekindi, tepki- sin, sivil de sivilliðini. Engin Ardýç, Sabah, 9 Temmuz 2011 ESKÝ Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, görevi yeni Milli Eðitim Bakaný Ömer Din çer’e teslim etti. Eee, ne var bunda? Tam sayfa manþet haber yapýlacak kadar önemli bir olay mýdýr?(...) Ýþin magazin zýrvasý bir yana, gerçek þu ki, Nimet Çubukçu bakanlýðý kaybetti.

‘‘

derliði tarafýndan kontrol edildiði, PKK’ya sadakatin kutsandýðý, tek taraflý edilgen bir iliþki biçimi varlýðýný sürdürüyor. Bu da BDP’nin demokratik siyasetin kendinden iradeli bir aktörü haline gelmesini engelliyor. Oysa, siyasi aktörlerin belirleyici olduðu bir hareketin zaman içinde, þiddetin temsiline dayalý bir siyaset yerine demokrasiyi gerçekten benimseyecek bir irade ortaya koymasý mümkündür. Geniþ toplumun ve diðer siyasi aktörlerin de, bu sürece katkýda bulunmasý, demokratik siyasetin konsolidasyonu açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. 1919’da Amritsar’da, Ýngilizler büyük bir katliam gerçekleþtirmiþ ve 400 civarýnda masum insaný katletmiþti. Hintliler Ýngiliz þiddetine Gandhi’nin sivil itaatsizliðiyle cevap vermiþ ve sonunda Ýngilizleri bile yaptýklarýndan utanýr hale getirmiþlerdi. Ýngilizlerin insanlýk dýþý tüm provokasyonlarýna raðmen, Gandhi þiddete baþvurmadý ve kazandý. Kürt milliyetçi hareketi þiddet ve yoksulluk içinde toplumsallaþtýðý için, ne yazýk ki “sivil itaatsizliði” bile beceremiyor; þiddete bulaþmadan duramýyor. Yine de bu süreç, demokratik sabýrla meyvelerini verecektir. Gandhi’nin sivil itaatsizlik yaklaþýmý, Türkiye topraklarýnda Said Nursi’nin “müsbet hareket” yaklaþýmýyla dönüþerek vücut buldu. Kürt milliyetçi hareketi de, þiddet yerine siyaseti ikame edebilirse, demokratik çözüm için ihtiyaç duyduðu moral temeli de bulabilecektir. Bunun sonraki adýmý, Kürt sorununun çözümünü içerecek “müsbet siyaset"tir. Ýstikameti olanlar reaktif deðil, proaktif olanlardýr. Ahmet Yýldýz (Siyaset bilimci) Sabah, 9 Temmuz 2011

Gri liste her yeri sarsýyor ÖNÜMÜZDEKÝ günlerde yine bir düðmeye basýlabilir ve yine hiç umulmadýk bir yolsuzluk operasyonu patlayabilir. Bu laf her yerde dolaþýyor. Boþuna deðil bu laflar, bu operasyonlar. Etiyopya, Bolivya, Suriye ve baþka Afrika ülkeleri. Tatsýz bir liste. O listeye 24 Haziran günü Türkiye de dahil ediliyor. OECD’nin gri listesi. Nedir o liste? 1- Kara paranýn aklanmasýný önlemekte, 2- Terörün finansmanýný önlemekte yeteri kadar baþarýlý olmayan ülkelerin yer aldýðý liste. OECD’de bu anlamda üç liste var. Biri beyaz liste, orada yer alan ülkeler açýsýndan sorun yok. Onlar yolsuzlukla mücadelede iyi durumdalar. Ýkincisi kara liste. Bu listedeki ülkeler berbat. Onlarda her türlü numara dönüyor. En yukarýdan en aþaðýya kadar, gýrtlaðýna kadar yolsuzluða geçit veren ülkeler. Kara listenin baþýnda Kuzey Kore var. Gri liste ise, yolsuzlukla mücadele niyeti var, var ama yetersiz. Bu listedeki ülkeler ya mücadelede baþarýsýz ya da yeteri kadar aktif deðil. Bunun siyasi sonucu var: Gri listede yer alan bir ülkenin uluslararasý etkinliðine, saygýnlýðýna gölge düþüyor.

Pratik önde OECD çerçevesinde Mali Eylem Görev Gücü adýnda bir gurup var. Yolsuzlukla mücadeleyi izleyen gurup.

Bu gurup Türkiye’ye 20 Haziran 2011’e kadar süre veriyor. Gerekli yasal düzenlemeler için. Türkiye o düzenlemede geç kalýyor. Araya seçim girince, düzenleme iyice sarkýyor. O zaman?

‘‘

Önümüzdeki günlerde yine bir düðmeye basýlabilir ve yine hiç umulmadýk bir yolsuzluk operasyonu patlayabilir.

Gelsin þike operasyonu, gelsin Deniz Feneri operasyonu. Yasal düzelemeden önce iþi pratikte çözme yöntemi. Bu operasyonlarý önümüzdeki dönemde yasal düzenlemenin izleyeceðini tahmin etmek güç deðil. Baþbakan Erdoðan bu operasyonlar sorulduðunda, “uluslararasý vizyonumuza leke gelmesin” demesi “gri liste” rahatsýzlýðýna dayanýyor. Onun için ne bu operasyonlar sürpriz, ne bundan sonra olacaklar. Ne de olsa, gri listenin þiddeti. Yalçýn Doðan, Hürriyet, 9 Temmuz 2011

TEBRÝK

TEBRÝK

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz Dr. Mehmet Polat'ýn kýzý

Muhterem kardeþimiz Dr. Mehmet Polat'ýn kýzý, kýzýmýz

Muhterem kardeþimiz Talip Çiçek'in abisi

Hasibe Nur ile Haluk Akbaba'nýn

Hasibe Nur ile Haluk Akbaba'nýn

Ahmet Çiçek'in

izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dilerim.

izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadetleri dileriz.

Haydar Gündüzalp Ermenek

Ermenek Yeni Asya Okuyucularý

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý


MAKALE

Y

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

9

Kaptan ve tayfalar vazifesini terk ederse fersadoglu@yeniasya.com.tr

þin hakikatine bakýlýrsa; savaþ veya musîbetlerin en büyük müsebbibi, ehl-i imân, ehl-i imân içinde de hizmet ehlidir. “Bu nasýl bir mantýk, ve deðerlendirme?” diye itiraz edilebilir. Ancak, meselenin zahirine, mülk boyutuna deðil, melekûtuna, yani hakikî yönüne ve kader cihetine bakýlýrsa, gerçekten de asýl suçlu açýkça görülür!

Ý

Ehl-i imân ve hizmet ehli vazifesini terk ederse, gemi çarpar, karaya oturur veya batar. Risâle-i Nur þakirtleri ve Kur’ân’ýn hizmetkârla rý öy le bir in san-ý kâ mil is mi ne lâ yýk bir þahs-ý mânevînin âzâlarýdýr. Ve sonsuz hayat içindeki ebedî mutluluðu netice veren bir fabrikanýn çarklarý hükmündedir. Ve kurtuluþ sahili olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çýkaran Rabbâni bir gemide çalýþan hademelerdir. 1 Gemi seyrü sefer halinde iken, yolcular kamaralarýnda dinlenebilir, uyuyabilir veya salonlarda bir araya gelip sohbet edebilir, eðlenebilir, baþka bir iþ ile meþgul olabilir. Fakat, kaptan dahil personel, asla iþini býrakýp eðlenemez, uyuyamaz, baþka þeylerle meþgul olamaz! Onlar, bütün duygularýyla hedefe

kilitlenip vazifelerine sarýlmadýlar. Küfür, inkâr, kýyamete kadar devam edecek. Ýnsan ise, nisyandan alýndýðýndan hatalý, kusurlu, eksik olmasýnýn yanýnda zaaflarla da örülmüþtür. Dolayýsýyla haksýzlýk, zulüm dahil, pekçok hataya imza atabilir! Psikolojik baský veya nefsimizin oyununa gelerek baþkasýna atmaya gerek yok. Ýþte herc ü merc içinde belâlara hedef olmamýzýn teþhisi þöyle konmuþtur: “Biliniz! Hakîki olaylarý kaydeden tarih, hakîkate en doðru þahittir. Ýþte tarih bize gösteriyor. Hatta, Rusu maðlûp eden Japon baþkumandanýnýn Ýslâmiyetin hakkaniyetine þehadeti de þudur ki: “Hakîkat-i Ýslâmiyetin kuvveti nisbetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri

derecesinde ehl-i Ýslâm medenîleþip terakkî ettiðini tarih gösteriyor. Ve ehl-i Ýslâmýn hakîkat-i Ýslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuþ ettiklerini, vahþete ve tedennîye düþtüklerini ve herc ü merc içinde belâlara, maðlûbiyetlere düþtüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilâkistir/ tam aksidir...” 2 Anlaþýldý ki, savaþ, deprem ve sâir âfâtlar, ehl-i imân dünyaya meylettiðinde, dünyevîleþtiðinde, vazifesini terk ettiðinde, eyyamcýlarla yarýþa giriþtiðinde, iktidar kavgasý, dünya iþlerine daldýðýnda savaþ ve belâlar üst üste gelir. Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 165. 2- Said Nursî, Tarihçe-i Hayâtý, s. 80.

Kadýnlara neler oluyor? 0505 284 32 40

Deðiþmez prensipleriniz varsa? ðer zaman ve zemine göre görüþ ve düþüncelerinizden vazgeçme gibi bir alýþkanlýðýnýz varsa... Konjonktürlere göre yön deðiþtirme, kulvar deðiþtirme ihtiyacýný hissediyorsanýz... “Gelene aðam, gidene paþam” demek gibi bir alýþkanlýðýnýz varsa... O zaman senin için bu ülkede bütün kapýlar sonuna kadar açýk demektir. Kapalý kapýlar dahi kendiliðinden açýlýverir senin önünde. Veya “köprüden geçinceye kadar ayýya dayý” demek gibi bir anlayýþ sahibi isen... Ya da “bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn” diye bir zihniyete sahip isen... Yahut “bu ülkeyi ben mi kurtaracaðým... Bu insanlarýn en akýllýsý ben miyim?...” gibi bir anlayýþý benimsiyorsan... Korkma, bu dünyada kimseden sana bir zarar gelmez... Senin için bu dünyada bir zorluk, bir zahmet yoktur artýk... Veya etkili ve yetkili kiþi ve kurumlardan bir beklentin varsa, bir þeyler bekliyorsan, onlarla dirsek temasýn varsa... Pastadan faydalanma gibi bir arzu ve isteðin varsa... Hak etmediðin servet, makam-mevki gibi gizli veya açýk bir özlemin veya iþtihan varsa... Bil ki minnet altýna girmeyi peþinen kabul etmiþsin ve artýk hür deðilsin. Artýk serbestçe istediðin gibi konuþamazsýn, yazamazsýn. Ya da rejimle veya rejimin bekçileriyle gizli veya açýk bir anlaþman, sözleþmen var ise... “Suya sabuna dokunmama” gibi bir prensibin var ise... Malûm tabulara dokunmama, onlarý incitmeme gibi bir alýþkanlýðýn varsa... Bil ki bu ülkede artýk bütün yollar sana açýktýr... Çýkmaz sokaklar bile senin için artýk birer transit yoldur artýk. Bir de yüce bir dâvâya baþ koþmuþ isen, yüksek hedeflerin, çok ulvî gayelerin varsa... bu gayeler, bu hedeflerin için gelebilecek bütün tehlikeleri göze alabilmiþsen... dünyaya bakan bütün zevk ve lezzetleri terk etmiþsen... Dünyalýk hiçbir menfaat, makam-mevki, servet peþinde deðilsen. Bil ki dünyalýk insanlar seninle uðraþacaklar, seni rahatsýz edecekler, seni yolundan alýkoymak için her yola baþvuracaklar... ama sen korkma, yoluna devam etmeye bak... Vazgeçmeyeceðin saðlam prensiplerin varsa, inancýndan, itikadýndan taviz vermek gibi bir direncin, bir mukavemetin varsa... Bil ki þer kuvvetlerinin hedef tahtasýndasýn, gelen düþman oklarýna hazýr olmalýsýn. Hakkýn hatýrýný hiçbir hatýra feda etmeye niyetin yoksa... Her yerde her zaman her þart altýnda doðru olaný söylemekten çekinmiyorsan, hakperestliði þiar edinmiþ isen... Baþa gelebilecek sýkýntýlara, zahmetlere, iþkencelere, hakaretlere artýk hazýrlýklý olmalýsýn. Bir dâvâsý, bir hedefi, bir gayesi olanlarýn Efendimizin (a.s.m.) müþriklerin yaptýklarý cazip tekliflerine mukabil verdiði kesin cevabý, takýndýðý mer dane tavrýndan alacaðý dersler olmalý. Onun yapýlan onca parlak ve cezbedici tekliflere karþý; “Bir elime ayý, diðer elime güneþi verseniz, yine de bu dâvâmdan vazgeçmem” kesin ve net cevabýný tekrarla okumakta fayda var. Yine bu meyanda Bediüzzaman’ý dünyaya çaðýrmak, yanlarýna almak gayesiyle dünyalýk insanlarýn teklif ettikleri yüklü maaþlarý, makam-mevkileri, köþkleri, saraylarý hiç tereddüt etmeden neden reddettiðini günümüz bütün ehl-i dininin iyi tahlil etmelerinde fayda var. Yine o büyük insanýn, “Onlarýn bu cazip tekliflerini kabul etseydim, Risâle-i Nur olmazdý” tesbitini iyi okumamýz lâzým. Buradan hareketle bizim ülkemizde bazý insanlar sudan bahanelerle sýkboðaz edilip, akla gelmedik haksýzlýklar, hakaretler yapýlýrken; neden bazý insanlar her türlü iltifat ve takdirle re lâyýk görülüyor? Neden bazý ehl-i dinin yüzüne bütün kapýlar, bütün yollar kapatýlýrken; niçin diðer bazý din ehli için bütün kapýlar sonuna kadar açýk tutuluyor? Çýkmaz sokaklar dahi bazý insanlar için dümdüz dubleli yollara dönüþtürülüyor? Evet bütün mesele, ehl-i dünya ile barýþýk olup veya olmamakla ilgili... Ýþin püf noktasý kiþinin resmî ideoloji ve onun bekçileriyle beraber olma veya olmama tercihiyle alâkalý. Elbette herkesin tercih hakký var. Doðru tercihler temennisiyle...

E

eçen hafta ele aldýðýmýz “Bebekleri ayýklamak” baþlýklý çalýþmada dünyanýn çoðu ülkesinde kýz bebeklerin anne rahminden kürtajla alýnarak ya da doðar doðmaz öldürülerek ortadan kaldýrýldýklarýný yazmýþtýk. Geliþen týp teknolojileri sayesinde yapý lan normal olmayan bu tür müdahalelerin vicdanlý bilim adamlarýnca “nüfus dengesinin bozulduðu” uyarýsýyla gündeme getirildiðini ifade etmiþ, örnekler vermiþtik. Anlatacaklarýmýzýn sadece bir bö lümüydü bu!

bah se di yor. Ül ke miz de Ço cuk E sir ge me Kurumuna býrakýlan bebekler, yaþlýlar, sakatlar üzerinde uygulanan “Cahiliye ayýklamalarý”ný gündeme getiriyor. Þimdi söz okuyucumuz Zafer Ferah’ta…

G

yasemin@yeniasya.com.tr

KÜRESEL AYIKLAMALAR! Aslýnda sadece bebekler deðil, kimi ülkelerde yeni evli genç hanýmlar da bundan nasibini alýyor, “seçilerek” öldürülüyor. Sözgelimi 950 milyon nüfuslu Hindistan’da “Dowry Death”, yani “çeyiz, baþlýk cinayetleri” adý altýnda iþlenen vahþi gelenekler! Görkemli dinî törenlerle evlendirilen genç kýzlar, ailelerinin söz verdiði çeyiz ya da paralar geciktiði anda kocalarýnýn aileleri tarafýndan öldürülüyor. Cinayete kaza süsü veriliyor. Mutfakta yemek piþirirken gaz tüpünün patlamasý sonucu kazaen ölen gelinlerin sayýsý þaþýrtýcý oranda yüksek! O yüzden Hindistan’da ultrason cihazýnýn reklâmýný yapan firmalar “Bugün 5000 rupi (Hind para birimi) öde yin, yarýnýn 50.000 rupisini kurtarýn!” sloganlarýyla kýzý olacak, ileride çehiz parasý ödeyecek anne babalara sesleniyorlar! Bilim adamlarý, dünyanýn nüfus dengesini bozan bu tür müdahalelerin sadece belli ülkelerde deðil, tüm dünyada küresel bir eðilim olduðuna dikkat çekiyor lar. Geç miþ yýl la ra oranla zaten azalan doðum oranlarý bu tür operasyonlarla iyice dengesizleþiyor. (6 Mart 2010, Milliyet)

“Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu, görmeyen bir Yeni Asya gazetesi okuyucusuyum. Bu iþlediðiniz konuya bir örnekle kendimce katkýda bulunmak istiyorum. Umarým makalenizin konusuna uygun olur. Avusturyalý bir doktor özürlü doðacak çocuklarýn anne karnýndan alýnarak, hamileliðin sonlandýrýlmasý gerektiðini söylüyor. Bunu doðacak bebeðin toplumun gelirine ortak olacaðý düþüncesiyle önceden alýnmasý gereken bir tedbir olarak açýklýyor. Sü rek li ba ký ma muh taç o lan bu çocuklarýn topluma yük, diðer insanlarýn gelirlerine ortak olacaðýný ve üretimde de bulunmadýklarý için böyle bir düþünceyi ortaya attýðýný söylüyor. Hatta yaþlýlarýn ve sakatlarýn mümkün olduðu kadar top lum dan u zak ol ma sý ge rektiði gibi bir görüþü var. Ül ke mi ze ge lin ce do ðumdan önce özürlü olacaðý belli olan bebeðin an ne rahminden alýnýp, hamileliðin sonlandýrýlmasý gerektiðini düþünen i lahiyatçý proflarýmýz bile var! Bir de Ýs lâ mi yet ten ön ce kýz la rý di ri di ri topraða gömme gibi olmasa da ona yakýn sayýla bi le cek dü þün cey le hareket edip özürlü çocuklarý ile uðraþmak isteme yip Ço cuk E sir ge me Kurumuna veren aileler var. Ülkemizdeki bu gibi uygulamalarýn az rastlanýr da olsa sefih Batý medeniyetine benzeme çabalarýndan kaynaklandýðýný düþünüyorum. Selâm ve duâ ile…” ***

BÝR OKUYUCU MEKTUBU Geçen haftaki yazýmýz üzerine gelen o ku yu cu mek tup la rýn dan bi ri konu ile ilgili baþka cihete dikkat çekiyor. Sadece kýz çocuklarýn deðil, geliþen týp teknolojisi sayesin de engelli olacaðý tesbit edilen be bek le rin de se çi le rek an ne rahminde öldürüldüðünü söylüyor. Avrupa’da bunun öncülü ðü nü ya pan bir dok tor dan

GÜN GÜN TARÝH

NETÝCE Kýz bebeklerin, sakat doðum la rýn an ne rah min de sonlandýrýldýðý merhametsiz bir dünyada ancak bozulmamýþ fýtratýnýn, vicdanýnýn sesine kulak verenler temiz kalabiliyor. Öyle deðil mi?

Turhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Dilin peltekliði namaza engel deðildir

Eyüp Bey: “1- Dili peltekleþen birisi namazda kýraati nasýl yapar? Eksik okuma ile namazý sahih olur mu? Olmadý diye vesvese konusu yapýlýr mý? 2- Nafile orucu bilerek veya bilmeyerek bozmanýn bedeli nedir? Bunda kefâret var mýdýr?” 1- Dilin peltekliði bir özürdür. Özür sahipleri ise, özürleri derecesinde mâzurdurlar, mâsumdurlar. Bilindiði gibi Peygamberlerden Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm’ýn dili de aðdalý idi ve Cenâb-ý Hakka þu duâyý yapmýþtý: “Rabbi’þrahlî sadrî ve yessir lî emrî, va’hlul ukdeten min lisânî, yefkahû kavlî.” (Rabbim, gönlüme geniþlik ver. Ýþimi bana kolaylaþtýr. Dilimin baðýný çöz. Ki sözümü anlasýnlar.” 1 Cenâb-ý Hak da Hazret-i Mûsâ Aleyhisse lâm’ýn duâsýna karþýlýk: “Ey Mûsâ! Ýstediðin sana verildi” buyurmuþtu.2 Þüphesiz duâlarý iþiten de, hikmeti gereðin ce kabul eden de Cenâb-ý Hak’týr. Biz duâ etmeye devam edeceðiz. Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin ifâde ettiði gibi, duâlarý kabul etmek ve istediðin ayný þeyi vermek Cenâb-ý Hakkýn hikmetine tâbîdir. Unutmamalý ki, duâ bir ibâdettir. Ýbâdetin, meyvesi âhirette alýnacaktýr. Dünyevî maksatlar ise, o nevi duânýn ve ibâdetin husûsî vakitleridirler; o maksatlar, duâlarýn hakîkî gâyeleri deðildirler. Duâ çok edildiði halde problem çözülmezse, “Duâm kabul olmadý” denilmeyecek; “Duânýn vakti bitmedi!” denilecektir. Eðer Cenâb-ý Hak fazl ve keremiyle problemi çözerse, þifâ verirse, dilimizin baðýný çözerse baþ göz üstüne. O zaman duânýn vakti bitmiþ olur. Aksi durum ise, duâya devam etmemiz gerektiðine iþârettir. 3 Diðer yandan, Kur’ân-ý Kerîm birçok âyetinde, teklif-i mâlâ yutak olmadýðýný îlân eder. 4 Yani Ýslâm bize gücümüzü aþan bir þeyi yapmamýzý teklif etmez; bu konuda bize kolaylýk tanýr. Yani özür ve mazeret sahibiysek eðer, yapabildiðimiz kadarýndan sorumluyuz. Yapabildiðimizi yapmaya çalýþalým; yeter. Cenâb-ý Hakkýn, eksiklerimizle kabul edeceðinden umudumuzu kesmeyelim. Allah’ýn, bizim amelimizden ziyade, kalbimize baktýðýný unutmayalým. Dilimiz peltekleþiyor ise; bir yandan duâlarýmýzý eksik etmeyelim ve Cenâb-ý Mevlâ’mýz dan dilimizin düzelmesini isteyelim, bunun için gerekirse ve bir çare varsa doktora gitmeye devam edelim; diðer yandan yapabildiðimiz kadar ibadetlerimizi aksatmayalým. Endiþeye ve vesveseye asla yer vermeksizin, yapabildiðimizle amel edelim. Olmadý diye vesvese konusu yapmamýza asla mahal yoktur. Özürden dolayý eksik okuma ile namaz bozulmaz; na maz inþallah sahihtir. 2- Nafile oruç bilerek veya bilmeyerek bozulursa, gününe gün kaza yapýlýr. Nafile orucun kazasý vaciptir. Nafile oruçta kefaret yoktur. *** SEYAHAT NOTLARI Dünden devam: Eskiþehir eskiçaðlarda kurulmuþ. Kurucusu Eretrialý Doryleos’muþ. Þehrin eski ve ortaçaðlarda adý da Dorylaion’muþ. Ýlk þehir, bu günkü Eskiþehir’in 3 km kuzeydoðusunda, Porsuk Çayý’nýn kuzeyinde yer alan ve bugün Þarhöyük adýyla bilinen ören yeri imiþ. Dorylaion, Bizans’tan 1176 yýlýnda Selçuklulara geçmiþ. Selçuklular þehri ele geçirdikten sonra uzun süre þehre yerleþmemiþler. Dorylaion yýkýk ve harabe durumda kalmýþ. Sonradan Dorylaion yakýnlarýna, bu günkü yere yeni yerleþim yeri kurmuþlar ve adýna da Dorylaion’dan dolayý Eskiþehir demiþler. Eskiþehir’i Bünyamin Aðabeyle geziyoruz. Ellili yýllarda Emirdaðý’nda ikamet ederken Bediüzzaman Said Nursî’nin, Eskiþehir depreminden önce Kanlýpýnar mevkiine kadar gelerek, burada Eskiþehir için duâ ettiðini öðreniyoruz. Bediüzzaman’ýn duâ ettiði yerin, fay hattýnýn üzeri olduðunun sonradan anlaþýldýðýný da öðreniyoruz. Malûm, Eskiþehir depremi 1956’da 6.0 þiddetinde gerçekleþti ve yaklaþýk on bin bina aðýr veya hafif þekilde hasar gördü. Sadece bir kiþi öldü. Eskiþehir’in güler yüzlü ve nezih cemaatiyle akþam derste kucaklaþýyoruz. Her bir ders mahalli birer tesanüt kalesi gibi, þevkimizi arttýrýyor. Dipnotlar: 1 - Tâhâ Sûresi, 20/25-28. 2- Tâhâ Sûresi, 20/36. 3- Sözler, s. 286, 287. 4- Bakara Sûresi, 2/233, 286; En’am Sûresi, 6/152; A’râf Sûresi, 7/42; Mü’minûn Sûresi, 23/62; Talâk Sûresi, 65/7.


10

KÜLTÜR SANAT

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

HABERLER

Y

MUSTAFA NECATÝ SEPETÇÝOÐLU VEFATININ 5. YILINDA ANILDI

ROMANLARIMIZ Sepetçioðlu ile millîleþti YRD. DOÇ. DR. EROL ÜLGEN, MERHUM MUSTAFA NECATÝ SEPETÇÝOÐLU’NUN ROMANIN MÝLLÎLEÞMESÝ YÖNÜNDE ÇOK ÖNEMLÝ KATKILARININ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. KÜBRA NUR DURAN ÝSTANBUL Dünyacaünlüçiniustasý62yaþýndakiSýtkýOlçar15Kasým2010tarihinde tedavi gördüðü hastanede vefat etmiþti. Olçar UNESCO tarafýndan"YaþayanÝnsanHazinesi"ödülünelâyýkgörülmüþtü.

Çini sanatçýsý Sýtký Olçar anýldý ÇÝNÝ sanatçýsý Sýtký Olçar, Çýraðan Sarayý’nda düzenlenen faaliyette anýldý. Çýraðan Palace Kempinski Sanat Galerisi’nin ‘’Çýraðan Sohbetleri’’ kapsamýnda düzenlenen faaliyete sanatçýnýn eþi Nuray Olçar, kýzlarý Nida ve Kübra Oçar ile birlikte çok sayýda dostu katýldý. Sanatçýnýn hayatýyla ilgili sinevizyon gösteriminin ardýndan konuþan kendisi de çini sanatçýsý olan kýzý Nida Olçar, babasýnýn iþi dolayýsýyla sürekli þehir dýþýnda olmasýna raðmen ailesine baðlý bir baba olduðunu söyledi. Olçar, babasýnýn Kütahya’dan hiçbir zaman kopmadýðýný belirterek, ‘’Gönlü, kalbi ve atölyesi hep Kütahya’daydý. Bir yerlerde Kütahya’nýn adýnýn geçmesinden her zaman mutlu oluyordur’’ dedi. Japon Kültür Ataþesi Yumuko Kase ise Olçar’ýn Kütahya’ya sýk sýk Japon konuklar dâvet ettiðini kaydederek ‘’Sýtký usta bir markadýr. Kýzýnýn onun ismini devam ettirmesi çok önemlidir. Onun sanatýnýn deðeri korunmalý ve gelecek nesillere aktarýlmalýdýr’’ dedi. Daha sonra faaliyete katýlanlar Olçar’ýn vefatýndan sonraki ilk sergisi olan ‘’Çiniden Çeþmeler ve Panolar’’ isimli sergiyi gezdi. Ýstanbul / aa

EDEBÝYAT, Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) “Bâbýâli Sohbetleri”nin 64’üncüsünde, romancý Mustafa Necati Sepetçioðlu’nu vefatýnýn 5. yýlý dolayýsýyla andý. Timaþ Kitapkahve’deki programa konuþmacý olarak Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen, Osman Akkuþak, Hilal Ünlü, Muhittin Nalbantoðlu ve Mehmet Nuri Yardým katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Yardým, Bâbýâli Sohbetleri’nin 64’üncüsünü “Çaðýmýzýn Dede Korkut’u” Mustafa Necati Sepetçioðlu’na ayýrdýklarýný belirterek, günümüz gençlerine eserlerinin tanýtýlmasý gerektiðine vurgu yaptý. Ardýndan sözü Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen aldý, Sepetçioðlu’nun eðitim hayatýndan ve ortaokul yýllarýnýn hayatýnýn þekillenmeye

baþladýðý zamanlar olduðundan söz etti. Ülgen, Sepetçioðlu ile ilgili bir hatýrayý anlattý: Bir gün Türkçe hocasý Þevket Süleyman, Sepetçioðlu’ndan, verdiði Güzel Yazýlar kitabýndaki Yunan Mitolojisine ait okuma parçasýný okumasýný ister. Sepetçioðlu, “Okuyamam. Bizim destanlarýmýz yok mu, neden onlarý okutmuyorsunuz?” diye sorar. Hocasý þaþkýnlýk içerisinde, “Destanlarýmýz var, ama bugünkü dile çevrilmemiþ, sen büyüyüp yazarsan onlar da okunur” der. Bu sözler adeta Sepetçioðlu’nun hedefini belirler; Türk Destanlarýný insanlara kazandýracaktýr.” Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen, bu olaydan sonra Sepetçioðlu’nun, öðrenim hayatý boyunca farklý þehirlerde eðitim gördüðünü, bu mekân ve iklim farklýlýklarýnýn onun eserlerine de yansýdýðýný söyledi. Sepetçioðlu’nun son duraðý olan Ýstanbul’da okurken Necip Fazýl Kýsakürek ile tanýþtýðýný belirten Ülgen, “Kýsakürek artýk onun velisidir. Haydarpaþa’daki

eðitim ortamýnda Mahir Ýz, Nihal Atsýz gibi birçok isimle tanýþýr. Böylece artýk edebiyat çevresi ile iç içe olmuþtur. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’ne gitmesinde de bu isimler etkili olmuþtur” dedi. Konuþmacýlardan Hilal Ünlü ise, Sepetçioðlu’nun ise, eserlerinde Batý Mitolojisi kahramanlarýný örnek almak yerine, millî mitoloji örneklerini bizlere sunduðunu belirtti. Millî mitolojiyi gün yüzüne çýkaran büyük romancýnýn “Yaratýlýþ ve Türeyiþ” adlý eseri bu anlamda unutulmayacak bir eserdir. Yeni Þafak yazarý Osman Akkuþ da Mustafa Necati Sepetçioðlu ile olan hatýralarýný dâvetlilerle paylaþtý. Mehmet Nuri Yardým’ýn “Kültür dünyamýzýn kara kutusu” olarak nitelendirdiði Muhittin Nalbantoðlu da Sepetçioðlu’yla diðer yazarlarýn iliþkilerinden söz etti. Ardýndan, dâvetliler arasýnda bulunan öðretmen Asena Demirdol Hanýmefendi, Sepetçioðlu’nun bir hikâyesini ti-

Tarihî Atlýhan Çarþýsý 3 boyutlu olarak sanal ortamda kuruldu

“Çocuk Üniversitesi” ilk mezunlarýný verdi

ULUDAÐ Üniversitesi’nin (UÜ) Bursa Millî Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle ilköðretim çaðýndaki çocuklarý bilime teþvik etmek amacýyla açtýðý ‘’Çocuk Üniversitesi’’ ilk mezunlarýný verdi. Bu yýl sadece biyoloji alanýnda program açýlan ‘’Çocuk Üniversitesi’’nde 22 ilköðretim okulundan toplam 80 öðrenci eðitim gördü. Mezun olan çocuklar, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen törenle sertifikalarýný aldý. Törene katýlan Rektör Vekili Prof. Dr. Saim Kýlavuz, 5 gün önce Çocuk Üniversitesine baþlayan çocuklarýn mezun olmalarýnýn gurur verici olduðunu belirterek, ‘’Adam olacak çocuklar 5 günde üniversite bitirir. Bu cývýl cývýl çocuklarýn birçoðu yarýn dünya bilimine katkýsý olan, iyi birer bilim adamý olacak’’ dedi. Millî Eðitim Müdür Vekili Recai Albay da, 5 günlük üniversite deneyiminin önemine deðinerek, üniversiteyi bitiren bu çocuklarý artýk ailelerinin çocuk gibi görmemesi gerektiðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan ‘’Çocuk Üniversitesi’’nden mezun olan çocuklara sertifikalarý Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Þükran Dere ve diðer öðretim görevlileri tarafýndan verildi. Bursa / aa

Þair Erdem Beyazýt’ýn ismi Antalya’da kültür merkezine veriliyor ÞAÝR Erdem Beyazýt’ýn ismi ölümünün 3. yýl dönümünde Antalya Kepez’de kültür merkezine verilecek. Konuyla ilgili açýklama yapan Kepez Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, meclis kararý ile Þair Beyazýt’ýn ismini kültür merkezinde yaþatacaklarýný söyledi. Tütüncü, edebiyata getirdiði yeni soluktan, düþünce dünyasýna saðladýðý katkýlardan ve Devlet Planlama Teþkilâtý’ndaki görevi ile ülkeye yaptýðý hizmetlerden dolayý, Erdem Beyazýt’a minnettar olduklarýný da ifade etti. Antalya / cihan

Eskiþehir Atlýhan El Sanatlarý Çarþýsý 3 boyutlu olarak www.odunpazari.bel.tr adresli internet sitesinden gezilebilecek. Konuya iliþkin Odunpazarý Belediyesi’nden yapýlan yazýlý açýklamada, Odunpazarý Evleri Yaþatma Projesi kapsamýnda yeniden hayat bulan Atlýhan El Sanatlarý Çarþýsý’nýn panoramik fotoðraf teknolojisi ile internet ortamýna taþýndýðý açýklandý. Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý, çalýþma süresince 300’e yakýn panoramik fotoðrafýn çekildiðini ve çekilen panoramalarýn özel tekniklerle birleþtirildiðini söyledi. Sakallý, Atlýhan El Sanatlarý Çarþýsý’nýn þu anda birçok farklý noktadan internet kullanýcýlarýnýn eriþimine açýldýðýný bildirdi. Ziyaretçilerin, “www.odunpazari.bel.tr” web adresi üzerinden Atlýhan El Sanatlarý Çarþýsý’ný hem gece hem de gündüz gezebileceklerini ifade eden Baþkan Sakallý, sayýsal kroki yönlendirmeleriyle Atlýhan’ýn içerisinde yer alan dükkânlarýn da 3 boyutlu olarak gezilebileceðini kaydetti. Eskiþehir /

BedestenÇarþýsý’ndaebruvehatsergisiaçýldý BURSALI Güzin-Mustafa Karaçocuk çifti Edirne’deki tarihî Bedesten Çarþýsý’nda ebru, hat ve tezhip sanatý sergisi açtý.Türkiye’nin çeþitli þehirlerinde sergiler açan GüzinMustafa Karaçocuk çifti bir dâvet üzerine eserlerini bu kez Edirnelilerin beðenisine sundu. Yaklaþýk bir hafta süreyle açýk olacak sergiye esnaf ve vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Mustafa Karaçocuk, hocalarýnýn dâveti

üzerine burada sergi açtýklarýný söyledi. Sultanlar Þehri Edirne ve Selimiye’ye hediyeler sunmak istediklerini anlatan Karaçocuk, ebru çalýþmalarýný Edirnelilerle paylaþmak istediklerini kaydetti. Edirne’yi daha önce hiç görmediðini ve ilk defa geldiði için heyecan duyduðunu belirten Güzin Karaçocuk, eserlerine gösterilen ilgiden dolayý þehir halkýna teþekkür etti. Çifti dâvet eden Zafer Günal ise

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MerhumyazarMustafaNecatiSepetçioðlu

“Hat sanatý ile uðraþýyorum. 2007 yýlýnda Edirne’ye yerleþtim. Burada hat, tezhip ve ebru ile ilgili eserleri sunmak istedim. Daha önce görev yaptýðým bursa ilinde ebru sanatý ile uðraþan Mustafa’yý Edirne’ye dâvet ettim. Bedesten Çarþýsý’nýn Kýrkpýnar Haftasý dolayýsýyla þenlenmesi hem de Edirnelilerin hattý, tezhibi ve ebruyu bir arada görmesi amacýyla bu sergiyi açtýk.” dedi. Edirne / cihan

yatro eseri olarak sahneye taþýyýþýnýn macerasýný anlattý. Dâvetlilerden Ýbrahim Güneþ ise, Sepetçioðlu’nun memleketi Tokat yöresinden bir deyiþ ve mizahî türkü okuyarak orada bulunanlara duygulu anlar yaþattý. Daha sonra söz almak isteyen misafirler büyük romancý ile ilgili düþüncelerini paylaþtýlar. Programýn kapanýþ konuþmasýný ise Mehmet Nuri Yardým yaptý. Yardým, bundan sonra Sepetçioðlu adýna yapýlmasý gerekenlerden söz ederek, Mustafa Necati Sepetçioðlu müzesinin kurulmasý gerektiðini, adýna bir web sitesi oluþturulmasýný ve yarým kalmýþ eserlerinin yayýmlanmasýný istedi. Ahmet Yüter Hoca’nýn duâsýnýn ardýndan çekilen toplu hatýra fotoðrafý ile program sona erdi. Ýrfan Yayýnlarý tarafýndan bütün dâvetlilere romancýnýn “Köprü” adlý eseri hediye edildi. Mustafa Necati Sepetçioðlu, “Bediüzzaman’ýn Hayatý” romanýný müstear isimle yayýnlamýþtý.

“Bazý sunucular Türkçeyi bozuyor” TRT’NÝN deneyimli yabancý müzik programcýsý Erhan Konuk, radyolarda müzik programý sunan bazý isimlerin, bilinçli olarak bozuk aksanla konuþmayý tercih ettiðini ileri sürdü. Müzik sektöründe bilinçsiz yayýncý sayýsýnýn da fazla olduðuna dikkati çeken Konuk, özellikle pop müzik programý sunanlarýn kullandýðý cümlelerde sýk sýk argo kelimeleri kullanmasýný ise bilinçsizliðe baðladý. Konuk, bilinçli yayýncý sayýsýný arttýrmak için eðitimli ve Ýletiþim Fakültesi mezunu programcýlarýn yetiþtirilmesinin önemli olduðunu vurguladý. Yabancý ya da yerli müzik programlarýnda Türkçe’nin düzgün kullanýlmasýnýn üzerinde durulmasý gereken bir konu olduðunu dile getiren Konuk, “Burada okullara, hocalara ve meslekte çalýþanlara büyük iþ düþüyor’’ dedi. Adana/ aa

Çankýrý Kalesi yenileniyor ÇANKIRI Belediyesi’nin kaledeki düzenleme çalýþmasý baþlýyor. Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, belediyenin “Kale Projesi” hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi verdi. Çankýrý Kalesi’nde düzenlenen basýn toplantýsýna basýn mensuplarýnýn yaný sýra belediyenin teknik birimlerinin temsilcileri katýldý. Çankýrý Kalesi’nin 1. derece arkeolojik SÝT alaný olduðunu belirten Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, “Burasý için düþündüðümüz projeyi dokuya zarar vermeyecek þekilde Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü’nün onayýndan sonra ihale ettik. Bugün itibariyle de teknik personelimiz, üstlenici müteahhite yer teslimi yapacaklar. Kaledeki aðaçlarýn bir kýsmýnýn kökleri jipsli zemine gelmesi nedeniyle, diðer bir kýsmý da küresel ýsýnma nedeniyle böceklenme sonucu kurudu. Hem bu aðaçlarýn yerine yeni aðaçlandýrma çalýþmasý hem de proje doðrultusunda tamamen doðal malzemelerle Çankýrý Kalesi’ni güzel bir görünüme kavuþturmayý hedefliyoruz.” dedi. Çankýrý / cihan

SOLDAN SAÐA— 1. Kur'ân-ý Kerîm'in 54. Sûresi. - Kur'ân-ý Kerim'de en uzun sûre. 2. Yazýda veya sözde bayaðý tabirlerin bulunmamasý. - Cehennem. 3. Tavada az piþmiþ yumurta. - Eskiden mürekkep þiþelerinin içine konulan kumaþ parçasý. 4. Genel alýcý kan grubu. - Yolculuk sýrasýnda birinin evine konan, ziyaret maksadýyla birinin evine giden, konuk, mihman. 5. Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse. - Medine Düþünceleri adlý kitabýn yazarýnýn soyadý Hüseyin ………6. Bir seslenme nidasý. - Nigar kelimesinde sessizler. - Hitit uygarlýðýna verilen bir isim. 7. Genellikle yakmak için kullanýlan iri saman. - Uygun bulma, tasdik. - Sodyum elementinin simgesi. 8. Güneyde turustik bir ilimiz. Çok olmayan, yetersiz. 9. Musikîde ritim. - Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. 10. Büyüklük, ululuk, yücelik. - Devlet memurlarýnýn maaþlarýnýn derece ve tutarlarýný düzenleyen sistem ve çizelge. YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Uzak doðu menþeli bir dövüþ sporu. 2. Hastahanelerde sinir hastalýklarý bölümü. - Belirti, alâmet. 3. Duygusuz, abtal. - Ýþi su daðýtmak olan kimse. 4. Meded, aman, imdâd mânasýnda yardým ve þikâyet bildiren edât. - Þöhret, þan. 5. Arkasý yýrtmaçlý, etekleri uzun, çift sýra düðmeli, resmî erkek ceketi. 6. Genellikle içine sulu þeyler konulan metal vb.nden yapýlmýþ kap. - Ribonükleikasitin kýsasý. 7. Argoda iþte anlamlý kelime. - Bir þeyin yere bakan yaný, zir. 8. Aleyhisselâmýn kýsasý. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. Yüzyýlýn kýsasý. 9. Osmanlý donanmasýnda çektiri türünden bir savaþ gemisi. - Derviþ sopasý. 10. Gelir getiren mülkler. - Utanma duygusu. 11. Tabaklanmýþ ceylan derisi. - Üzerinde ezan okunan þerefeli kule. 12. Yeryüzü parçasý. - Çok büyük, en büyük, daha büyük.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

1

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

K A B A K U K A K A

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

A T A L E T E S A K

B A R Ý K A T A Z A

A B Ý Y A N A D A S

K E N E V E N A N A

U Y A K U F R M E R

L T S E B A H A T K

A K A E A Þ Ý K A R

K A B Ý L T L M Y A

A D Ý Y A N E T N K

T E Y Ý T S L A M Ý

E M E S A F Ý T A P


EKONOMÝ DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

DÖVÝZ SATIÞ

EFEKTÝF ALIÞ

SATIÞ

1.8995 0.25250

1.9117 0.25513

1.8967 0.25232

1.9146 0.25572

1.6846 5.8329

1.6922 5.9097

1.6784 5.7454

1.6986 5.9983

1.6150 1.7359

1.6228 1.7473

1.6139 1.7279

1.6252 1.7578

1 KANADA DOLARI

0.31069 2.3174

0.30895 2.3047

0.31140 2.3209

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30917 2.3063

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.29717 0.43194

0.29917 0.43272

0.29696 0.42870

0.29986 0.43597

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5758

2.5893

2.5740

2.5932

100 JAPON YENÝ

1.9810

1.9942

1.9737

2.0018

1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

1 KUVEYT DÝNARI

HABERLER

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,6270 ÖNCEKÝ GÜN 1,6240

DÜN 2,3200 ÖNCEKÝ GÜN 2,3150

DÜN 80,80 ÖNCEKÝ GÜN 79,85

C. ALTINI DÜN 544,09 ÖNCEKÝ GÜN 537,81

Enerjide yol haritasý STRATEJÝK PLAN ÝLE EPDK'NIN, AMAÇ VE HEDEFLERÝNÝN BELÝRLENMESÝNÝN YANI SIRA, YATIRIMCILAR AÇISINDAN ÖNGÖRÜLEBÝLÝRLÝÐÝ YÜKSEK, ÞEFFAF VE EÞÝTLÝKÇÝ BÝR PÝYASA YAPISININ OLUÞTURULACAK. ENERJÝDE ilgili bütün piyasalarda denetimde faaliyeti saðlayabilmek için dengeli bir denetim yaklaþýmýnýn sergilenmesi ve otomasyon projesinin hayata geçirilmesi ile yeni bir model oluþturulmasýna yönelik proje ve faaliyetlerin en kýsa zamanda hayata geçirileceði bildirildi. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2011-2015 dönemini kapsayan Stratejik Planý yayýmlandý. Planda, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir þekilde tüketiciye sunulmasý için düzenleme ve denetleme misyonu üstlenen EPDK’nýn vizyonunun, güç lü, rekabetçi ve þeffaf enerji piyasalarýný oluþturacak düzenleme anlayýþla deðer oluþturmak olduðu ifade edildi. EPDK’nýn bu kapsamda 4 stratejik amaç belirlendiði anlatýlan planda, bunlarýn ‘’adil ve rekabetçi piyasa ortamýný oluþturarak devamlýlýðýný saðlamak, piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasýný saðlamak, etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdü-

rülebilir piyasalarý oluþturmak, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek’’ olduðu kaydedildi. REKABETÝN VE SERBEST TÜKETÝCÝ SAYISININ ARTTIRILMASI Planda, özellikle elektrik ve doðalgaz piyasalarýna yönelik olarak sisteme eriþimin kolaylaþtýrýlmasýnýn, daðýtým daðýtým ve perakende sektörlerinin ayrýþmasý için firmalarýn altyapýlarýnýn hazýrlanmasýnýn saðlanmasýnýn, serbest tüketicilere iliþkin mevzuatýn geliþtirilmesi ve iyileþtirilmesinin, tüketici tedarik esnekliðinin artýrýlmasýnýn, elektrik piyasasýna yönelik organize toptan satýþ piyasalarýnýn geliþtirilmesinin piyasa açýklýðýný ve rekabetin artýrýlmasýna yönelik önemli araçlar olduðu vurgulandý. Tedarik serbestisi olan serbest tüketicilerin sayýsýnýn arttýrýlmasýnýn enerjiye en ekonomik yoldan ulaþýlmasýnýn önemli bir ayaðý olmasý nedeniyle bu konuda farkýndalýk oluþturmak için ilave tedbirlerin alýnmasý gerektiðine dikkat çekilen planda, ‘’Bu sebeple Kurum, bu alan-

larda çalýþmalar gerçekleþtirerek gerekli tedbirleri alacaktýr’’ denildi. EPDK’nýn stratejik planýna göre, piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasýný saðlamak için enerji ürünlerinin ve bu ürünlerin sunum kalitesinin arttýrýlmasý için yapýlacak çalýþmalarda enerji piyasalarý bir bütün halinde ele alýnacak. Tüzel kiþilerin yürüttükleri faaliyetler için en uygun tarife yöntemi ve tarifelerin yürürlükte kalacaðý süre belirlenmeye devam edilecek. EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ ise 20112015 yýllarýný kapsayan Stratejik Plan ile kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesinin yaný sýra ayný zamanda, yatýrýmcýlar açýsýndan öngörülebilirliði yüksek, þeffaf ve eþitlikçi bir piyasa yapýsýnýn oluþturulmasýna, tüketici haklarýnýn gözetilmesine ve sektörün tüm katýlýmcýlarýnýn faaliyetlerini daha saðlýklý ve az maliyetli gerçekleþtirebilmesine imkan saðlayacak bir çerçevenin oluþturulmasýna çalýþýldýðýný bildirdi. Ankara / aa

DENETÝMDE ETKÝNLÝÐÝN ARTTIRILMASI Mevcut durumda Petrol ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren bayilerin denetiminde yaþanan yoðunluðun, hem bu piyasalardaki rafineri, depolama ve daðýtýcý lisansý sahiplerinin hem de diðer piyasalarýn yeterince denetlenememesine yol açtýðýna dikkat çekilen Plana göre, ilgili bütün piyasalarda denetimde faaliyeti saðlayabilmek için, dengeli bir denetim yaklaþýmýnýn sergilenmesi ve otomasyon projesinin hayata geçirilmesi ile denetimlerin konusunu, kapsamýný ve süreçlerini belirleyen yeni bir model oluþturulmasýna yönelik proje ve faaliyetler en kýsa zamanda hayata geçirilecek.

Dökümcüler çözüm istiyor

Bu yýlýn Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarý 2010'a göre yüzde 67 oranýnda artarak 274 bin adet satýþ gerçekleþtirdi.

Otomotiv üretimi, 4 ayda yüzde 16 artýþ gösterdi TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ercan Tezer, bu yýlýn OcakNisan döneminde otomotiv sektöründe toplam üretimin yüzde 16, otomobil üretiminin ise yüzde 11 oranýnda arttýðýný bildirdi. Tezer, ‘’Bu dönemde, toplam üretim 408 bin adete, otomobil üretimi ise 223 bin adete yükseldi’’ dedi. TOBB Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi Ýstanbul’da toplandý. TOBB Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Baþkan Yardýmcýsý Tezer toplantýda yaptýðý konuþmada, sektörle ilgili geliþmeleri deðerlendirdi. Bu yýlýn Ocak-Nisan dönemini

kapsayýn 4 ayda otomotivdeki toplam pazarýn, 2010 yýlý ayný dönemine göre yüzde 67 oranýnda arttýðýný ve 274 bin adet satýþ gerçekleþtiðini söyleyen Tezer, ayný dönemde otomobil pazarýndaki artýþýn ise yüzde 70 civarýnda olduðunu, otomobil satýþlarýnýn 177 bine yükseldiðini bildirdi. Bu yýlýn Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylýk sürede otomotivde toplam üretimin yüzde 16 artýþ gösterdiðini belirten Tezer, söz konusu dönemde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre otomotivde toplam üretimin 408 bin adet, otomobil üretiminin de 223 bin adete yükseldiðini kaydetti. Ankara / aa

Çaðlayan: Yatýrým avcýlýðý yapacaðýz EKONOMÝ Bakaný Zafer Çaðlayan, bütün dýþ ticaret ateþeleri ile ülkeleri takip ettiklerini çünkü yatýrým avcýlýðý yapacaklarýný söyledi. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Üst düzey yöneticileri ve vergi dairesi baþkanlarý toplantýsýna katýlan Bakan Çaðlayan burada yaptýðý konuþmada, “Carî açýk Türkiye açýsýndan son derece önemli bir meseledir. Ben, cari açýðý en temel hedef olarak aldým. Benim hedefim carî açýðýn sýrtýný mindere yapýþtýrmaktýr’’ dedi. Ekonomi Bakanlýðýnýn, dünyanýn 137 merkezinde 187 ticaret müþaviri olan dünyanýn en yaygýn örgütü olduðuna dikkati çeken Çaðlayan, bütün dýþ ticaret ateþeleri ile ülkeleri takip ettiklerini çünkü yatýrým avcýlýðý yapacaklarýný ifade ederek, ‘’Baþbakanlýk Yatýrým Destek Ajansý ile beraber bu çalýþmayý yapýyoruz. Yabancý sermayeyi Türkiye’ye çekerek, carî açýðýn belini kýracaðýz Allah izin verirse. Biz bu iþe karar verdik, tuþ edeceðiz inþallah’’ diye konuþtu. Çaðlayan, 81 ili masaya yatýrdýklarýný ve hangi ilden hangi ülkeye

hangi sektör ile ihracat yapýldýðýnýn hepsini tesbit ettiklerini belirterek, þöyle konuþtu: ‘’73 ülkede 1243 sektörü inceledik, Türkiye’nin hangi ülkelere hangi sektörlerle ihracat yapacaðýný belirledik. Bugün 5 ülke Hindistan, Çin, Endonezya, ABD ve Rusya dünya toplam ithalatýnýn yüzde 33’ünü yapýyor. Bizim bu 5 ülkeye ihracatýmýz ne kadar, sadece 11.5 milyar dolar. Biz dünya ihracatýndan 0.80 pay alýyoruz. Hedefimiz bunu yüzde 1’e çýkartmak. Hindistan 365 milyar dolar ithalat yaptý geçen yýl, Türkiye’nin bu ülkeye ithalatýndan payý nedir biliyor musunuz, sadece 600 milyon dolar. Niye? Çünkü kendimizi yeterince tanýtmadýk. Hindistan’a baktýðýmýz zaman Hindistan’ýn ithalatý ile Türkiye’nin ihracatýný üst üste koyuyorum. Bizim Hindistan’ýn ithalatý ile Türkiye’nin ihracatýnýn örtüþmesi yüzde 45. Biz Hindistan’a 600 milyon dolar deðil, bugün akýllý politika izlersek en az 15 milyar dolar ihracat yapabilecek imkâna sahibiz.’’ Mersin / aa

TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu Baþkaný Bendevi Palandöken, dünyada 14’üncü, Avrupa’da ise 5’inci sýrada bulunan Türk döküm sektörünün sorunlarýna çözüm bulunmasý gerektiðini bildirdi. Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, dünyada 50 bin dö kümhanede 95 milyon ton döküm üretildiðini ve bu üretimin parasal karþýlýðýnýn 20 milyar dolarý bulduðunu kaydetti. Dünyada döküm sektöründe çalýþan sayýsýnýn ise 2 milyon civarýnda bulunduðu belirten Palandöken, bin 250 dökümhanesi ve 1 milyon 265 bin tonluk döküm üretimiyle Türkiye’nin dünyada 14’üncü, Avrupa’da ise 5’inci sýrada bulunduðuna dikkati çekti. Sanayileþmekte olan toplumlarda, döküm ürünlerinin öncelikle konut, ulaþtýrma, þehir altyapýlarý ve tarým aletleri alanlarýnda yoðunlaþtýðýnýn görüldüðü-

111 ABD DOLARI

ALIÞ

ALIÞCinsi

Cinsi8 TEMMUZ 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

10 TEMMUZ 2011 PAZARY

nü ifade eden Palandöken, þunlarý kaydetti: ‘’Ancak, küçük sanayicilerimizin dökümhanelerinde belediye zabýtalarýnca yapýlan kontroller neticesinde ruhsat ve küþatý olmayan iþ yerlerinin kapatýlmasýna sýra gelmiþtir. Özellikle sitelerimizdeki dökümhaneler belediyelerden çalýþma ruhsatý alabilmek ve mevcut emisyon izin belgelerini yenileyebilmek için yoðun gayret sarf etmektedirler. Sanayi Bakanlýðý desteðiyle yapýlan dökümcüler sanayi sitemizde makine ve tesisat sayýsýndaki artýþ ve döküm sanayimizin ihracat yapmasý gibi olumlu geliþmelerden dolayý döküm atölyelerimiz artýk üyelerimizin ihtiyacýný karþýlayamaz durumda. Ruhsatý olmayan dökümhanelere gerekli iþlemleri tamamlamak üzere verilen süre uzatýlmalý, çalýþanlar zora sokulmamalýdýr.’’ Ankara / aa

Lagarde, 3.2 milyar avroluk kredi diliminin onaylandýðýný bildirdi.

IMF’den, Atina’ya 3,2 milyar avroluk kredi

 ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Ýcra Kurulu, Yunanistan’a 3,2 milyar avroluk kredi dilimini onayladý. IMF Baþkaný Christine Lagarde, yaptýðý yazýlý açýklamada, IMF ve AB’nin geçen yýl Yunanistan için hazýrladýklarý 110 milyar avroluk kurtarma paketinin parçasý olan 3,2 milyar avroluk kredi diliminin onaylandýðýný bildirdi. Lagarde açýklamasýnda, borç yükü içindeki Yunanistan’ýn saðladýðý ilerlemelere iþaret ederken, yine de daha yapýlmasý gereken iþler olduðunu belirtti. “Program önemli sonuçlar veriyor. Mali açýk azaltýlýyor, ekonomi yeniden dengeleniyor ve rekabet gücü kademeli olarak geliþiyor” ifadesini kullanan Lagarde, “bununla birlikte, daha hayata geçirilmesi gereken bir çok önemli yapýsal reformun bulunduðunu” kaydetti.

Antalya’da, 46 bin hektar 2B arazisi çýktý

 GEÇEN yýl 5831 Sayýlý Tapu Kanunu’nda yapýlan deðiþiklik çerçevesinde baþlatýlan 2B arazilerinin tescil ve kullaným kadastrosu çalýþmalarý imarlý alanlarýn dýþýnda tamamlandý. Ýlk tesbitlere göre Antalya’da 46 bin hektara yakýn 2B arazisi bulunuyor. Antalya Defterdarý Hidayet Mat, 2B arazilerin büyük çoðunluðunu belirlediklerini söyledi. Çalýþmalarý, Tapu Kadastro ve Orman Bölge müdürlükleri ile ortak yürüttüklerini belirten Mat, “2B’lerin tescil ve kullaným kadastro çalýþmalarý son bir senedir devam ediyordu. Þu anda sona yaklaþýldý. 2B ile ilgili çalýþmalarý tamamlamak üzereyiz” dedi. Ýlk belirlemelere göre Antalya’da 31 bin 481 hektar orman vasfýný kaybetmiþ arazi tesbit ettiklerini belirten Mat, imarlý 2B ile ilgili çalýþmalarýn da devam ettiðini kaydetti. Antalya’da 2B alanlarýnýn yoðun olduðu Çalkaya ve Göçerler’e henüz girmediklerini aktaran Mat, þu bilgileri verdi: “Yaklaþýk 15 bin hektar imarlý arazi ile birlikte Antalya’da toplam 46 bin civarýnda 2B alaný var. Ýmarlý 2B’lere henüz girmedik. Buralara yönelik tespit çalýþmalarý da devam ediyor. Kýsa sürede tamamlayarak 2B’lerin hazýr hale getireceðiz.”

GMÝS’ten, TTK’da grev kararý

 GENEL Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS), Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) çalýþanlarýný ilgilendiren 24. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) görüþmelerinin uzlaþmazlýkla sonuçlanmasý ve yasal sürelerin dolmasý dolayýsýyla 6 Temmuz itibarýyla grev kararý aldý. TTK’da çalýþan GMÝS üyesi iþçileri ilgilendiren ve 1 Ocak 2011-31 Aralýk 2012 tarihlerini kapsayacak 24. Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi görüþmelerine 8 Mart 2011’de baþlanmýþ, 29 Haziran itibariyle 82 maddeden oluþan 69 madde üzerinde anlaþma saðlanmýþ, 13 madde ise ertelenmiþti. 13 madde üzerinde anlaþma saðlanamamasý ve yasal sürelerin dolmasý üzerine 60 iþ günü içinde uygulanmak üzere grev kararý alýnarak noter kanalýyla ilgili taraflara teblið edildi ve iþ yerlerine asýlarak duyuruldu. Zonguldak / aa

THY’nin, Afganistan uçuþlarý bugün baþladý

Yýl sonuna kadar vizyona girmesi beklenen 25 yeni filmle giþe rekorlarý kýrýlmasý bekleniyor.

Yerli sinema sektörü rekora doðru koþuyor TÜRK sinemasýna yönelen seyirci, yapýmcýlarýn da yüzünü güldürdü. Geçen yýlý 22 milyonu aþkýn seyirci ve 190 milyon 402 bin lira hasýlatla kapatan, bu yýlýn ilk 6 ayýnda 13 milyon 582 bin seyir ci ve 119 milyon 704 bin 680 lira hasýlat elde eden Türk sinema sektöründe yýl sonuna kadar vizyona girecek 25 filmle giþe ve hasýlat rekorlarýnýn kýrýlmasý bekleniyor. Box Office Türkiye’den derlenen bilgiye göre, bir dönem özellikle Hollywood yapýmlarýnýn yoðun þekilde izleyici çektiði Türkiye’de, son yýllarda yerli filme yapýlan yatýrýmlar, yapýmcýlarýn umutlarýný boþa çýkarmadý. Geçen yýl Türkiye’de toplam seyirci sayýsý son 20 yýlýn en yüksek seviyesine u-

laþarak, 41 milyon 534 bin 79 olarak kaydedilirken, bunlarýn yarýdan fazlasý Türk filmlerine gitmeyi tercih etti. Geçen yýl 22 milyon 185 bin 739 kiþi sinemaya yerli yapýmlarý izlemek için gitti. Bu yýl ise 22 milyon 946 bin 735 sinema seyircisinden 13 milyon 582 bini 764’ü Türk filmlerini izlemeyi tercih etti. Yýl sonuna kadar vizyona girmesi beklenen 25 yeni filmle giþe ve hasýlat rakamlarýnda rekor kýrýlmasý bekleniyor. Giþe hasýlatý açýsýndan da altýn yýllarýný yaþayan Türk sinemasýnýn hasýlatý 2008 yýlýnda 171 milyon 186 bin 425 lira, 2009’da 147 milyon 755 bin 564 lira, 2010 yýlýnda 190 milyon 402 bin 346 lira oldu. Ýstanbul / aa

 TÜRK Hava Yollarýnýn (THY), Afganistan’ýn baþþehri Kabil’e düzenleyeceði seferler bugün baþlýyor. THY Basýn Müþavirliðinden yapýlan açýklamaya göre, ÝstanbulKabil seferleri Atatürk Havalimaný’ndan haftada 3 gün gerçekleþtirilecek. THY’nin 143’üncü yurt dýþý uçuþ noktasý olacak Kabil’e bugün ilk uçuþu gerçekleþtiren uçak, normal tarifeden farklý olarak bu sabah saat 03.45’de Atatürk Havalimaný’ndan kalktý. Yerel saat ile 10.00’da Kabil’e varacak uçak, saat 12.00’de Kabil’den havalandýktan sonra Türkiye yerel saati ile 16.15’de Ýstanbul’a inecek. Ýstanbul’dan Kabil’e 31 Temmuz 2011 tarihinden önce baþlayacak seyahatlerde, gidiþ-dönüþ tüm vergiler dahil 578 eurodan baþlayan ücretlerle se yahat edilebilecek. Ýstanbul / Yeni Asya

KIRÞEHÝR PÝKNÝÐE DÂVET Her yýl yapýlan Geleneksel Kýrþehir Üniversite mezunlarý ve Yeni Asya Gazetesi okuyucularý aile pikniði; TARÝH : 17 Temmuz Pazar günü Saat : 10:00-17.00 arasý YER : Güzler parký Dinekbað / KIRÞEHÝR KATILIMCILAR Nejat EREN (Eðitimci yazar yönetim kurulu üyesi) Sebahattin YAÞAR (Eðitimci, Gazeteci yazar) Not: Yazarýmýz kitaplarýný da piknik alanýnda imzalayacak. Pikniðe bütün Yeni Asya okuyucularý dâvetlidir. Ýrtibat: Ýlimdar KAYA (0506) 367 05 24 Þahin TOKMAK (0533) 650 04 75 Necati CEYLAN (0543) 888 66 77


12

ÝLAN

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

Y

Y se ri i l â n l a r Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23

Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr. 0532 605 00 02 0506 836 89 00 Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini

yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

 Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

 Sahibinden Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk 115.000TL 0505 374 41 70 Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m2 'lik daire, iþ

T. C. ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA

 Arnavutköy 'de Caddeye

cepheli 4300m2 müstakil tapulu kupon arsa 210.000TL 0532 438 33 86 0532 717 09 75 Bilecik Gölpazarýnda 500m2 arsalar tamamý 1.500TL'den baþlayan fiyatlarla 0534 558 02 68 Sakarya Kaynarca'da Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 10.000'den 20.000'e kadar müstakil tapulu araziler 0536 770 04 97 Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m2 85.000TL 0532 631 12 25 Yalova 'da Sahibinden 2300m2 arazi 80.000TL 0532 631 12 25 Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 Trakya'nýn muhtelif

yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað

VASITA

 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

NAKLÝYE

Semerkand Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0212 217 29 30 0216 482 93 23 0532 590 16 03

ZAYÝ

20/06/2011 tarihinde kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Fevzi Memiþbey

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve unvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilerin ilan tarihinden baþlayarak 1 (bir) ay içersinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekâle müracatta bulunmalarý veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, 1 (bir) ayýn sonunda müracatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren 1 (bir) ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 45280

2003/830 ESAS. 2010/1303 KARAR. Davacý Mimaroba 103/2 Parsel Yönetim Kurulu Baþkaný yönetici Þaban Türker vekili tarafýndan davalýlar Ahmet Þadan, Karapýnar Petrol San. ve Tic. Ltd. Þti. Aleyhine mahkememize açýlan Menfi tespit davasýnýn yapýlan açýk duruþmasý sonunda aramalara raðmen bulunamayan Ahmet Þadan'a kararýn ve davacý karþý-davalý vekilinin temyiz dilekçesinin de ilanen tebliðine karar verilmiþtir. 1- Asýl davanýn reddine, Harçlar kanunu hükmünce alýnmasý gerekli 17,15 TL maktu karar harcýndan peþin alýnan ve ikmal edilen 445,50 TL'nin mahsubu ile fazla alýnan 428,35 TL'nin talep halinde davacý tarafa iadesine, Hüküm tarihinde geçerli avukatlýk asgari ücret tarifesi hükmünce ve takdiren 1.000,00 TL'nin davacýdan alýnýp davalýlara verilmesine, Davacý tarafça yapýlan yargýlama giderlerinin kendi üzerinde býrakýlmasýna, 2- Karþý davanýn kýsmen kabulü ile davacý yönetimin davalý þirkete 35.354,20 TL borçlu olduðunun tespitiyle dava tarihinden itibaren ticari faizi ile davacý yönetimden alýnýp davalý karþý davacý þirkete verilmesine, 3- Harçlar kanunu hükmünce alýnmasý gerekli 2.100,03 TL nispi karar harcýndan peþin alýnan 1.732,08 TL 'nin mahsubu ile noksan 367,95 TL'nin davacý yönetimden alýnarak hazineye irad kaydýna, 4- Davalý karþý davacý tarafça yapýlan 1.732,08 TL peþin harç, 17,50 TL tebligat gideri, 450,00 TL bilirkiþi gideri olmak üzere toplam 2.199,58 TL yargýlama giderinin davacý yönetimden alýnarak davalý-karþý davacý þirkete verilmesine, 5- Kendisini vekille temsil ettiren davalý-karþý davacý yararýna yürürlükteki avukatlýk asgari ücret tarifesi uyarýnca kabul edilen kýsým nedeniyle 4.088,96 TL vekâlet ücreti takdiri ile davacý yönetimden alýnarak davalý-karþý davacý þirkete verilmesine, Dair taraf vekillerinin yüzüne karþý verilen kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile Yargýtay yolu açýk olmak üzere verilen karar davalý Ahmet Þadan'a ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, Temyiz Dilekçesininde ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, Ýþ bu ilanýn karar tebliði yerine geçeceði ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý onu takip eden 15 gün içinde temyiz edilmediði takdirde kesinleþeceði ve hususu adresi teblið edilemeyen AHMET ÞADAN'A ÝLANEN KARAR yerine kaim olmak üzere teblið olunur. 17/05/2011 YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ www.bik.gov.tr B: 45386

merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr. 0533 761 46 80 SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem TemmuzAðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C1-065-19) Müracaat Tel:0532-2637221 Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 Satýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul 0532-2366370 Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

ESAS NO : 2011/117 KARAR NO : 2011/310 Davacý Nuriye Çinkýlýç tarafýndan davalý Nüfus Ýdaresi aleyhine açýlan isim tashihi davasý gereðince Mahkememize yukarýda esas ve karar numaralarý yazýlý bulunan dava dosyasýnda davacý Iðdýr Ýli, Tuzluca ilçesi, Kayaörün Mahallesi veya Köyü, Cilt No: 41, Hane No: 16 Bsn: 89'da nüfusa kayýtlý Arif ile Esengül kýzý 16/08/1991 dogumlu 20270840700 TC nolu NURÝYE ÇÝNKILIÇ'ýn kayden NURÝYE olan adýnýn RÜYA olarak TASHÝHÝNE karar verilmiþ olup, www.bik.gov.tr B: 45540

T. C. PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý : 2010/462 06/07/2011 Konu : Necip Tunca'nýn ikinci ilaný hk. Davacý BERKAN TUNÇ ile arasýnda mahkememizde görülmekte olan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle; Aþaðýda açýk kimliði bulunan ve gaipliðine karar verilen NECÝP TUNÇ'un gaipliði hakkýnda bilgisi olanlarýn 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen teblið olunur. 06/07/2011 GAÝP T.C. KÝMLÝK NO : 39370470496 ADI SOYADI : NECÝP TUNÇ BABA ADI : SABRÝ ANA ADI : HACÝRE DOÐUM TARÝHÝ : 01/07/1958 DOÐUM YERÝ : MORANÝ ÝKAMETGÂH ADRESÝ : www.bik.gov.tr B: 45420

EYÜP 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/190 KARAR NO : 2011/431 Davacý ÞÜKRAN TUÐCU tarafýndan davalý OSMAN TUÐCU aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davalý OSMAN TUÐCU'nun adresi tespit edilemediðinden, mahkememiz kararýnýn 7201 sayýlý Tebligat Kanunun 28. 29. ve 30. maddeleri uyarýnca ilanen tebligat yolu ile duyurulmasýna karar verilmekle, HÜKÜM: Gerekçesinde açýklandýðý üzere, Davanýn kabulü ile Erzincan Refahiye Pýnaryolu Cilt 6, Hane 51, BSN 71'de nüfusa kayýtlý Harun ve Fatma kýzý, 01/12/1974 Tirebolu doðumlu, 26554789376 TC nolu ÞÜKRAN TUÐCU ile ayný yer BSN: 27'de nüfusa kayýtlý Raif ve Þefika oðlu, 01/02/1963 Refahiye doðumlu, 12764121228 TC nolu OSMAN TUÐCU'nun T.M.K'nun 166/1. maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Dair 05/05/2011 tarihinde karar verilmiþtir. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ve teblið tarihinden sonra davalýnýn 15 gün içerisinde temyiz etme hakkýnýn bulunduðu hususu teblið olunur. 08/07/2011 www.bik.gov.tr B: 45393

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1825 Esas. KARAR NO: 2011/329 Ordu Ýli, Korgan Ýlçesi, Tepeköy Mah./köyü, Cilt: 26 Hane: 44'te nüfusa kayýtlý bulunan Gürsel ve Kýsmet oðlu, Fatsa 10.12.2003 d.lu 50698587222 T.C kimlik nolu SÝMAR KIRCA'nýn adýnýn BÝLAL olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. 29/O6/2011 www.bik.gov.tr B: 45624

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2011/1171 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 28/06/2011 tarih, 2011/1171 Esas ve 2011/1011 Karar sayýlý karar ile Isparta ili, Sütçüler ilçesi, Yukarý Köyü, Cilt No: 5, Hane No: 11, Birey Sýra No: 14'de nüfusa kayýtlý, Mustafa ve Ümmühan'dan olma, Yukarý mah. 13/02/1930 doðumlu, 54694012450 T.C. Kimlik Numaralý HAVVA MUALLA GÜRAKIN'ýn TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK. 419. mad. gereðince kendisine 54691012514 T.C. Kimlik Numaralý kardeþi MELEK GÜRAKIN vasi tayin edilmiþtir. 28/06/2011 www.bik.gov.tr B: 45635

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN/ BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2011/827 Esas. DAVALI : KORKMAZLAR HARF. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Doðan Araslý Cad. 1115 Sok. Tasarýmcýlar Ýþ Merkezi K. 5 No. 47 Esenyurt/ ÝSTANBUL Davacý/Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 15/09/2011 günü saat: 10:20'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu. Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 38587

GAZÝOSMANPAÞA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/358 Es. Davacýlar tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnýn Mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; Ankara ili, Haymana ilçesi, Ýncirli mah/köy, cilt no: 46, hane no: 21, BSN: 57'de nüfusa kayýtlý Ramazan ile Emerence Marie Louise Leon kýzý 30/04/1993 Verviers / B doðumlu, 14221116198 TC kimlik numaralý Zeynep Laurie Güleþ'in nüfusta kayýtlý olan Zeynep Laurie isminin ZEYNEP olarak TASHÝHÝNE, karar verilmiþtir. M.K. 26. maddesi gereðince ilan olunur. 23/06/2011 www.bik.gov.tr B: 45453

T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2011/270 Esas. KARAR KARAR NO : 2011/289 Karar. HÜKÜM: Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Muþ ili, Merkez ilçesi, Minare Mah. Cilt no: 0004, Aile Sýra no: 00046, Sýra no: 0022 T.C. No: 37025010042'de nüfusa kayýtlý Vedat ve Nezahat'dan olma 14/01/1990 Seyhan Doðumlu Mevlüde Polat'ýn nüfus kaydýndaki Mevlüde olan isminin iptali ile isminin GÖZDE OLARAK TASHÝHÝNE, www.bik.gov.tr B: 45221

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2011/768 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 22/06/2011 tarih, 2011/768 Esas ve 2011/999 Karar sayýlý karar ile Gaziantep Ýli, Islahiye Ýlçesi, Erenler Mah., Cilt No: 8, Hane No: 28, Birey Sýra No: 17'de nüfusa kayýtlý, Enverfevki ve Saliha'dan olma, Kütahya-09/03/1972 doðumlu, 38794327362 T.C. Kimlik Numaralý MÜKERREM GÖK TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK. 419. mad. gereðince kendisine 38806326994 T.C. Kimlik Numaralý eþi BÜLENT GÖK vasi tayin edilmiþtir. 22/06/2011 www.bik.gov.tr B: 45390

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/186 Esas. KARAR NO: 2011/1103 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Yalova ili, Merkez ilçesi, Güneyköy köyü nüfusuna kayýtlý Yusuf ve Sadiye'den olma, 1927 doðumlu NAKÝYE ÇELÝK hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Mesut ve Nakiye'den olma, 1960 doðumlu NESRÝN ÇELÝK VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 01/07/2011 www.bik.gov.tr B: 45305

ESAS NO : 2008/1402 KARAR NO : 2010/1349 Davacý Güler Arda tarafýndan Davalý Hakan Arda aleyhine Açýlan boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda davalýnýn adresi tespit edilemediðinden davalýya mahkeme kararýnýn ilan yolu ile tebliðine karar verilmiþtir. Mahkememizin 2008/1402 Esas, 2010/1349 Karar sayýlý ilamý ile davacý tarafýndan açýlan boþanma davasýnýn KABULÜNE, KIRKLARELÝ Ýli, KIRKLARELÝ MERKEZ Ýlçesi, KAVAKLI CELALÝYE Köyü/Mah., Cilt 42, Hane 145, BSN: 15'de nüfusa kayýtlý, HALÝS ve SIDIKA'dan olma, 04/07/1984 doðumlu, 66397087826 TC Nolu davacý (Evlenerek Ferizli Ýlçesi, Gölkent/Koyunaðýlý Mahallesi, 86. Cilt, 316. Hane, 41. Sýradan gelmiþtir. Kýzlýk Soyadý: Atmaca'dýr.) GÜLER ARDA ile ayný hanede BSN: 9'da nüfusa kayýtlý, MEHMET ve FÝKRÝYE'den olma, 12/06/1973 doðumlu, 47212455280 TC Nolu davalý HAKAN ARDA'nýn M.K.'nun 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, Peþin alýnan harcýn mahsubu ile 3,15 TL bakiye harcýn davalýdan tahsiline, Davacý yargýlama gideri talep etmediðinden yapýlan yargýlama giderlerinin kendi üzerinde býrakýlmasýna, dair davalý Hakan Arda'ya mahkeme kararýnýn ilandan itibaren (7) gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðýna, teblið tarihinden itibaren (15) gün içinde dosyanýn Yargýtay'a gönderilmek üzere temyiz talebinde bulunulmadýðý takdirde hükmün kesinleþeceði hususu MAHKEME KARARI'nýn tebliði yerine kaim olmak üzere ÝLAN olunur. 22/11/2010 www.bik.gov.tr B: 45366


Hazýrlayan: HAYREDDÝN EKMEN

BULMACA Gerçeklik

Bir binek Saha Adak, adama

M

M

M

M

M

M

A

M

Meclis

M

Ýçine katý, sývý madde konan mahfaza Eðitim

Radon'un sembolü

Ced, dede

M

Bir zaman birimi Asalak bir böcek

M

M

M

M

M

Radyum (sembolü)

M

M

M

M

Bir nota

Dilsiz

M

Tek râvinin bildirdiði hadis

En þerefli Þartlar Kedi ayaðý Batarya

M

Bir baðlama edatý

M

M

Okumamýþ, cahil Ýlave

M

Arapça'da baba

M

M

M

Bir baðlama edatý Ham hurma

Doðum yaptýran kadýn

M

M

Erkek keçi

C

Panodan kopan parça aþaðýdakilerden hangisi acaba?

B

D

HASAT

H U U D E A A D A L E T A

A U H L A U F A S Þ N N D

A D A A Y N T A T A A H I

D D A M L A A A D D D Y E

A A Ý K A D D P A A A A K

KU S T

LV AL

YAVAÞ

T Ý

Ý lk kelimeden baþlayýp her basamakta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve en son kelimeye ulaþýn.

B D D Y D A A B D Ç N A K

M U A A A U T A A A M A Þ

E D H V M H L D Y A D E B

A U T A E A A U D A E A E

A D A Z R T M A R A K E Y

KUTU BULMACA

TÜ AR

bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþtirebilir misiniz?

N H T E A M O Y A

S A D A K A Þ A D A D Y A

M R

Yandaki harf kutularýný üstteki boþ karelere doðru yerleþtirirseniz yandan ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz. Ýpucu olarak kutulardan birini biz yerleþtirdik.

N H T E A M O Y A

Z E A Ý B E A Y N

L Ý R A M O H A L

Z E A Ý B E A Y N

L Ý R A M O H A L

A A A K A D E V A

H U A E L R R A E

Ý T A M A N E T A

E K E D E R E L E

Ý S T Y A R A L Ý

E M L K B E F A M

R A D A S A H E Y

PANO:

A

D E Ð Ý Þ T Ý R

A D A M R A D A R R A D Þ

Aþaðýdaki

Demir'in sembolü

M

M

M

M

M

KELÝME LER: ADAB, ADAK, ADALE, ADANA, ADALET, ADAT, ADAM, ADALAR, ADAÇAYI, ADAMAK, ADAY, ADAÞ, ADAVET, BADANA, KADAR, MADALYA, TADAT, NADAN, RAFADAN, SADAK, SADAKA, DADAÞ, DADAY, RADAR.

M

Buket, demet, tutam

Geri verme

M

M

M

Bir sahabi (... bin Cebel)

M

M

M

M

Ankara'nýn eski bir ismi Geniþlik

Bir tahýl

M

B'deki devlet Azeri lehçesi

Gizli bir siyonist teþkilat Müzikte bir makam

M

M

Emîrlik

Anlamasýný saðlama

Rabbimiz, Hâlýkýmýz

M

M

Cild, deri

M

M

Ýsimler

M

M

M

Sahib

Sýhhat, saadet

Ýtalya'da Bayýltýcý yanardað bir madde Kalas, tahta Bir iç deniz Düzlük

Yakýt

M

Vilayet

Ümitsizlik

M

Zikir eden

M

Rekabet eden Romayý yakan imparator

Noktalar

Kamer

M

M

M

M

M

Ateþ

M

M

M

Yurdumuzun Asya kýsmý Volkan aðzý

M

M

M

M

Bir bilgisayar parçasý

M

M

M

M

Ýsviçre'de nehir

Bir arazi ölçüsü Kuzu sesi Bir nota

M

M

M

M

Þeytan taþlama yeri

Mahzen Millî Ýstihbarat Tþk. Balýk

B

kelimeler gizlidir. Bunlarý yandan, üstten, çapraz veya tersinden arayabilirsiniz. Kesiþen harfler de olabilir.

M

A'da Allah Resûlünün türbesi (...-i Mutahhara)

M

Yandaki karelerde bazý

Bir nota

Hevesli

M

KELÝME HAZÝNESÝ

MOZAÝK BULMACA

Güç, erg

M

M

M

Okyanus Bir Abbâsî halifesi

Yegane Numaranýn kýsasý Cehennem Talebe

M

ÇENGEL BULMACA

13

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

L L A L A S N R Ý

N H A F A Þ A Y Ý

R A R Ý K E N Ý N

T R E Z A K D D L

A A M N Y A D E N

O M A D Ý Z O K T

Ý Y A L A K E L A

E P A K A T K Y A

H L K U N T L A T

T H L Ý M E H A T

C E Z M O K T A V

GÝZLÝ RESÝM: Hayvanlar kime gülüyor acaba? 1'den 51'e kadar olan noktalarý çizgiyle birleþtirerek bunu öðrenebilirsiniz..

9 FARK

KELÝME HAZÝNESÝ

H A Y A T

3 Harfli: NEM, DÝÞ, ÝÞA, KAR, PÝL, HUY, VAZ, SEL, GÜÇ. 4 Harfli: CEZM, TOKA, LAPA, LEMA, KASK, NEON, SURÝ, ÞULE, AÞAR, LEVN, SÝLO, ODUN, TEPE, EZAN, EVLÝ,

CEVAPLAR: ÇENGEL: Soldan Saða: 1- At- No 2- Harun Reþid 3Heveskar 4- Ravza- Kap 5- Kiler- Mina 6- Mit- Aar- Rn 7- Hut- Anadolu- Ay 8Hektar- Dakika 9- Mi- Rakib- Malik 10- Etna- Afiyet- Ra 11- Eter- Ten 12Kereste- Ýtalya 13- Agora- Masonluk 14- En- Muaz- Lal 15- Eþref- Ahad

TAHT, HALI, BAÝN, ÝÞBA, KOZA. 5 Harfli: OKTAV, HAYAT, CAHÝL, AZAMÝ, AVARE, EMSAL, ESNEK, MEVLA, ASLEN, ÝMKAN, IRGAT, SOMUN, ÝMECE, TRAFO, TARÝK, AKALA, AMADE, OSMAN, SERAB, REHÝN, KEÇEL, ÞÝMAL, ERKEN, PATEN.

16- Þerait- Fe 17- Pati- Ami 18- iKCedalet 19- Teke- Ebe. Yukarýdan Aþaðýya: 1- Me- Ka 2Bahri muhit- Ege 3- Realite- Neron 4Kuvvet- Krater 5- Nezr- Ata- EsamePil 6- Arsa- Anakart- Uþþak 7- TekMaarif- Emaret 8- Þakird- Bit- Azerice 9- Niran- Od- Yeis- Fa- Ek 10- oD-

Parlamento- Ýade 11- Nukat- Anlatma 12- Ýl- Allah- Ýle 13- Zakir- Yulaf- Eb 14- Yakacak- Deste.

KUTU BULMACA:

Soldan: KULVAR, ALTÜST. Yukarýdan: KUMRAL, ARTÝST. DEÐÝÞTÝR: HASAT, HASAN, HAVAN, SAVAN, SAVAÞ, YAVAÞ.


14

SPOR

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

Y

HÝÇBÝR ÞEY ESKÝSÝ GÝBÝ OLMAYACAK GALATASARAY KULÜBÜ BAÞKANI ÜNAL AYSAL, ''FUTBOLDA YAÞANAN KRÝZ, DÜNYA FUTBOLUNDA EÞÝNE ZOR RASTLANIR ÞEKÝLDEDÝR. SONUÇLARINA NASIL KATLANILIRBÝLEMÝYORUM AMA HÝÇBÝR ÞEYÝN ESKÝSÝ GÝBÝ OLMAYACAÐI ORTADADIR'' DEDÝ.

ÇOCUKLAR ÇÝÇEK VERDÝ

Düzce Fenerbahçe futbol okulundan gelen yaklaþýk 50 öðrenci, bir süre diðer taraftarlarla birlikte yolun kenarýnda bekledikten sonra kale arkasýna alýndý. Burada futbolcular ve Aykut Kocaman için tezahürat yapan çocuklardan bazýlarý antren-

man sonunda sahaya alýnarak, oyuncularla fotoðraf çektirdi. Çocuklar kaptan Alex'e çiçek verirken, Brezilyalý oyuncudan imza aldýlar.Kaptan Alex, daha sonra kale arkasýnda bekleyen çocuklarýn yanýna da giderek, imza daðýttý. FOTOÐRAF: A.A

F.BAHÇELÝ FUTBOLCULAR SIKI KORUMA ALTINDA ÇALIÞIYOR DÜZCE'DE kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kaynaþlý Ýlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylasý Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde yapýlan antrenmanda futbolcular, geniþ alanda pas çalýþmasýnýn ardýndan kanatlardan ortalarla gol çalýþmasý yaptý. Sarýlacivertliler, yarý sahada yapýlan 4 minyatür kaleli maçla antrenmaný tamamladý. Antrenmana çýkmayan Emmanuel Emenike, Sezer Öztürk, Selçuk Þahin ve Issiar Dia'ya sabah saatlerinde sahada laktat testi yapýldýðý bildirildi. Antrenman sýrasýnda da Daniel Güiza, Gökhan Gönül ve Semih Þentürk yan sahada laktat testinden geçti. Emre Belözoðlu, Mehmet Topuz ve sol üst adalesinde zorlama olan Gökay Iravul ise yan sahada özel programa göre çalýþtý. Dün akþam antrenmanýnda takýmdan ayrý çalýþan genç oyuncu Mehmet Topçu, bugün takýmla antrenman yaptý. Tedavileri devam eden Serdar Kesimal ve Mamadou Niang, antrenmana çýkmadý. UÐUR BORAL SAKATLANDI Antrenmanda minyatür kale maç sýrasýnda sakatlanan Uður Boral, çalýþmaya devam edemedi. Bilica ile girdiði bir

‘‘

F.Bahçe'nin yeni sezona hazýrlandýðý Düzce Topuk Yaylasý Tesislerinde güvenlik tedbirleri artýrýldý. Tesisin içine taraftarlar alýnmadý. Aykut Kocaman oyuncularýndan dakikada 22-23 pas yapmalarýný istiyor.

pozisyonda acýyla yere düþen Uður'a saðlýk ekipleri hemen müdahale etti. Sol ayak bileði sarýlan Uður, saðlýk ekiplerine tutunup, sekerek saha kenarýna alýndý. Uður'un sol ayak bileði burkulduðu bildirildi. Futbolculara yapýlan laktat testlerinin sonuçlarýnýn geçen senenin çok üzerinde çýktýðý açýklandý. Takým içinde en yüksek deðerlerin Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Semih'te çýktýðý, geçen seneye göre kendi içinde en yüksek aþamayý kaydeden oyuncunun ise Cristian olduðu

bildirildi. Kaptan Alex'in de geçen seneye göre dayanýklýðýnýn daha fazla arttýðýnýn görüldüðü kaydedildi. DAKÝKADA 22-23 PAS ÝSTEDÝ Antrenmanlar sýrasýnda futbolcularýný sýk sýk uyaran Aykut Kocaman, oyuncularýndan idmanlarda yapýlan maçlarda daha çabuk olmalarýný istiyor.Sýk sýk oyuncularýný ''Çabuk, çabuk'' diye uyaran Kocaman'ýn maçlarda oyuncularýndan dakikada 22-23 pasa ulaþmalarýný istediði öðrenildi. Tesise hafta sonu daha fazla sarý-lacivertli taraftar gelmesi beklendiði için tesisin etrafýndan güvenlik önlemlerini artýrdý. Tesis etrafýnda kulübün özel güvenlik elemanlarý ve yaklaþýk 100 kiþilik jandarma ekibi güvenlik önlemleri aldý. Antrenmaný izlemek için tesise gelen taraftarlarýn tesisin içine girmelerine izin verilmedi. Daha önceki antrenmanlarda tesisin içinde kale arkasýnda çalýþmayý izleyen taraftarlar, bu kez sahalarýn yanýndaki yoldan antrenmaný takip etti. Bazý taraftarlar uzak yerlerden futbolcularý görmeye geldiklerini belirterek, içeri alýnmamalarýna tepki gösterdi.

GALATASARAY Kulübü Baþkaný Ünal Aysal, futbolda yaþanan þike iddialarýna yönelik soruþturmasýnýn, dünya futbolunda eþine zor rastlanýr þekilde olduðunu söyledi. Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Galatasaray Kulübü Olaðanüstü Mali Genel Kurulu'nun açýlýþýnda konuþan baþkan Ünal Aysal, futboldaki þike soruþturmasýna deðinirken, ''Futbolda yaþanan kriz, dünya futbolunda eþine zor rastlanýr þekildedir. Sonuçlarýna nasýl katlanýlýr bilemiyorum ama hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðý ortadýr. Bu süreçten Ga-

latasaray'ýn ve Türk futbolunu kayýpsýz çýkmasý için elden gelenin yapýlmasýna çalýþýlmaktadýr'' diye konuþtu. Galatasaray'ýn 106 yýllýk tarihine yakýþýr þekilde geliþmeye devam ettiðini aktaran Aysal, ''Kulüp saygýnlýðýmýz her þeyin üzerinde tutulmaya ve korunmaya devam edilecektir, müsterih olunuz. Galatasaray'ýn böyle bir durumda hiçbir leke almamasýný saðlayan geçmiþ tüm baþkan, yönetici ve sporcularýmýza buradan þükranlarýmýzý sunuyorum'' ifadelerini kullandý. Baþkan Aysal'ýn konuþmasý genel kurul üyelerince alkýþlandý.

Galatasaray Kulübü Baþkaný Ünal Aysal.

Aziz Yýldýrým'a ziyaretçi akýný F.BAHÇELÝ YÖNETÝCÝLER VE TARAFTARLAR HASTANEDE BEKLÝYOR. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda savcýlýk sorgusunun ardýndan nöbetçi mahkemeye çýkarýlmasý öncesinde rahatsýzlanarak Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ý ziyaret etti. Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan ve savcýlýkta yaklaþýk 9 saat süren sorgusunun ardýndan rahaatsýzalanmasý nedeniyle, tutuklanma talebiyle sevkedildiði nöbetçi 14. Aðýr Ceza Mahkemesince Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevkedilen Yýldýrým'ýn hastanedeki tedavisi sürüyor. Yýldýrým'ýn hastaneye getirilmesinden bir süre sonra, Fenerbahçe Kulübü Baþkanvekili Nihat Özde-

mir, Yýldýrým'ýn kardeþi Acar Yýldýrým ve yakýnlarý ile Fenerbahçenin bazý yönetim kurulu üyeleri de hastaneye geldi. TFF Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar da hastaneye gelerek Aziz Yýldýrým'ý ziyaret etti ve saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Hastaneye geliþinde basýn mensuplarýna bir açýklamada bulunmayan Aydýnlar'ýn daha sonra hastanenin arka kapýsýndan çýkarak buradan ayrýldýðý öðrenildi. Öte yandan, Aziz Yýldýrým'ýn hastaneye gelmesinin ardýndan bazý Fenerbahçeli taraftarlar da hastane bahçesinde toplanýrken, zaman zaman basýn mensuplarýyla görüntü almamalarý yönünde tartýþtýlar. Taraftarlar zaman zaman takýmlarý lehine tezahüratlar da yaparken, hastanede ve çevresinde çevik kuvvetin yoðun önlem aldýðý görüldü.

Galatasaray'ýn Avusturya kampýnda teknik direktör Fatih Terim'in antrenmanlarda çok ciddi çalýþmasý dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, gurbetçilerin fotoðraf ve imza isteklerini çalýþma programýný aksatmadan yerine getirmeye çalýþýyor. FOTOÐRAF: A.A

Antrenmanda Terim ciddiyeti YENÝ sezon hazýrlýklarýný Avusturya'nýn Wörgl kasabasýnda sürdüren Galatasaray, çalýþmalarýna bu sabah yaptýðý antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim'in antrenmanlarda çok ciddi çalýþmasý dikkati çekiyor. Terim'in, taktik antrenmanýnda oyuncularýný sürekli uyardýðý ve kaleciye geri pas atan futbolculara sinirlendiði görüldü. Tecrübeli teknik adam, oyuncularýndan yeteneklerinin far-

kýnda olmalarýný belirterek, kendi adlarýna yakýþýr bir futbol oynamalarýný istedi. Yapýlan çift kale taktik maçýnda Elmander, Milan Baroþ ve Arda Turan, golleriyle arkadaþlarýndan alkýþ aldý. Galatasaray, Avusturya kampýnýn ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Almanya'nýn üçüncü lig takýmlarýndan SpVgg Unteraching ile TSÝ 18.00 de karþýlaþacak. Maçý D Smart kanalý canlý yayýnlayacak.

LÝTVANYALI NBA YILDIZI G.SARAY'DA

Litvanyalý pivot Darius Songaila.

GALATASARAY Erkek Basketbol Takýmý, 2010 2011 sezonunda NBA takýmlarýndan Philadelphia 76ers formasý giyen Litvanyalý pivot Darius Songaila ile 1 senelik kesin anlaþmaya vardýðýný açýkladý. Sarýkýrmýzýlý kulüpten yapýlan açýklama þöyle: "Galatasaray Erkek Basketbol Takýmý, 2010 2011 sezonunda NBA takýmlarýndan Philadelphia 76ers formasý giyen Lit-

vanyalý pivot Darius Songaila ile 1 senelik kesin anlaþmaya varmýþtýr. 2.06 metre boyunda 33 yaþýndaki sporcu, kariyerinin son 8 yýlýnda NBA takýmlarýndan Sacramento Kings, Chicago Bulls, Washington Wizards, New Orleans Hornets için de mücadele etti. Litvanya Milli Takýmý'nda da yer alan oyuncu, dört ve beþ numaralý pozisyonda görev yapýyor."


SPOR

Y

10 TEMMUZ 2011 PAZAR

15

Altýn Kemer sahibini arýyor mehmetilgaz@hotmail..com.tr

650. TARÝHÎ KIRKPINAR GÜREÞLERÝ'NDE BAÞPEHLÝVANLIK DÜÐÜMÜ BUGÜN ÇÖZÜLECEK.

‘‘

26yýlbaþpehlivanlýkünvanýnýkaptýrmayan KelAliça'nunünvanýnýhenüz hiçbirpehlivanalmýþdeðil.Ahmet Taþçý'nýn2defasahipolduðuAltýn Kemerbugünekadar4pehlivananasip oldu.SonikiyýlýnbaþpehlivanýMehmet Yeþil,rakiplerininsýrtlarýnýyeregetirirse buyýlAltýnKemer'inebedisahibiolacak.

YAÐLI güreþlerin finali sayýlan Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nde tüm pehlivanlarýn hayallerini süsleyen, çayýrýn þampiyonu baþpehlivanlýk bugün belli olacak ''Gaddar'' lakaplý Kel Aliço'nun 26 yýl elinde tuttuðu bu prestije son 14 yýldýr en yakýn pehlivan, son iki yýlýn baþpehlivaný Mehmet Yeþil Yeþil, bu yýl da rakiplerinin sýrtýný yere getirirse, 14 yýl sonra altýn kemerin ebedi sahibi olacak. Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin, güreþ kurallarýna göre, baþpehlivan olan pehlivan 1 yýllýðýna altýn kemerin sahibi oluyor, bir anlamda emanetçisi olduðu altýn kemeri 1 yýl sonra baþpehlivan olamazsa iade ediyor. Ta ki, 3 yýl fire vermeden baþpehlivan oluncaya kadar, 3 yýl üst üste

FENERBAHÇE NE YAPACAK?

Kýrkpýnar Þampiyonu altýn kemerin de ebedi sahibi oluyor. Bugüne kadar iki kere altýn kemer sahibi olan Karamürselli Ahmet Taþçý'yý, birer kez sürekli altýn kemerin sahibi olan Ordulu Mustafa Bük, Karamürselli Aydýn Demir, Denizlili Hüseyin Çokal izledi. 1997 yýlýndan bu yana baþpehlivanlýk unvanýný üst üste 3 kez hiçbir pehlivan elde edemediði için 14 yýldýr altýn kemer sahibini arýyor.

G

MEHMET YEÞÝL VE RECEP KARA YÝNE ÝDDÝALI 646. ve 647. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin baþpehlivaný Recep Kara, önceki yýl sürekli altýn kemer sahipliðine çok yaklaþmasýna raðmen, Mehmet Yeþil Yeþil'e yenilmesiyle bu unvaný alamamýþtý. Bu yýl altýn kemere en çok yaklaþan Antalyalý Yeþil pehlivan, Er Meydaný'ndaki en heyecanlý ve dikkat etmesi gereken güreþçi olacak. ''Tarih tekerrürden ibarettir, Yeþil benim elimden altýn kemeri aldý, bende onun elinden alacaðým'' açýklamalarýnda bulunan Ordulu Recep Kara, bir anlamda Ordu-Antalya karþýlaþmasýnýn da sinyalini verdi.Kýrkpýnar'da bu yýl, Yeþil'in altýn kemerin ebedi sahibi olmak için vereceði mücadelenin yanýnda onu bu mücadeleden etmek isteyen pehlivanlarýn güreþi olacak. Bu heyecanlý ve bir o kadar da meraklý düðüm, bugün saat 18.00'de baþlayacak baþpehlivanlýk final güreþlerinin sonunda belli olacak.

ÞAMPÝYONLAR BULUÞTU KIRKPINAR'IN ÞAMPÝYONLARI AHMET TAÞÇI VE MEHMET YEÞÝL BÝRARAYA GELDÝ. BÝR yanda Ahmet Taþçý... Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin efsane isimlerinden... 51 yaþýnda olmasýna raðmen er meydanýndan kopamamýþ 9 kez kazandýðý baþpehlivanlýkla herkesin saygý duyduðu usta bir güreþçi... Diðer yanda ise Mehmet Yeþil Yeþil... Kýrkpýnar'ýn son 2 þampiyonu, altýn kemerin daimi sahibi olmaya en yakýn isim... 30 yaþýndaki Yeþil Yeþil, 650. Kýrkpýnar'da da baþpehlivan olmasý durumunda altýn kemerin ebedi sahiplerinden birisi olacak ve tarihin unutulmaz pehlivanlarý arasýna adýný altýn harflerle yazdýracak... Kýrkpýnar'ýn

Son baþpehlivan Mehmet Yeþil, ustasý Ahmet Taþçý'nýn elini öptü.

son þampiyonu ve unutulmaz pehlivanýný bir araya getirdik. Er meydanýnda birbirine rakip olan iki baþpehlivan dýþarda ise çok samimi görüntüler sergiledi. Mehmet Yeþil Yeþil, 'ustam' dediði Ahmet Taþçý'nýn elini öpmekten de geri kalmadý. GSGM Basýn için Ahmet Taþçý'nýn elini öpen Mehmet Yeþil Yeþil'i Taþçý da alnýndan öperek karþýlýk verdi. Ýki unutulmaz güreþçinin sýcak diyaloðu herkesin takdirini topladý. 51 yaþýnda olan ve Kel Aliço'nun rekoruna göz diken Ahmet Taþçý, Mehmet Yeþil Yeþil'den övgüyle bahsediyor. Taþçý, "Mehmet, çok iyi bir güreþçi ve çok düzgün bir çocuk. Kiþiliði, ahlaký, çalýþma azmiyle buralarda olmayý hakeden bir kiþi. Bu özelliklerinden dolayý herkes onu seviyor. Daha da baþarýlý olmayý hakediyor. Önünde daha uzun yollar var. Bu çalýþkanlýðýný ve kiþiliðini korursa baþarýlarý artarak devam edecektir" dedi. Mehmet Yeþil Yeþil de övgü konusunda Ahmet Taþçý'da geri kalmýyor. Genç þampiyon, "Küçüklüðüm Ahmet Taþçý'nýn þampiyonluklarýný izleyerek geçti. Küçükken onu örnek aldým. Onun þampiyonluklarýyla Kýrkpýnar'a sevgimiz arttý. Ahmet Taþçý, Kýrkpýnar için sembol bir isim. Onunla ayný er meydanýnda bulunmak büyük bir onur. Onu sadece Türkiye deðil, tüm dünya tanýyor" dedi.

eçen pazar sabahýndan beri Türkiye çalkalanýyor. Avrupa ise gözünü kulaðýný açmýþ, neler olduðunu anlamaya çalýþýyor. Kulüp baþkanlarýndan teknik direktörlere, futbolcularýndan menajerlerine kadar 25'e yakýn insan tutuklandý. Tüm bu operasyonun tam ortasýnda da Fenerbahçe var. Ulaþýlamaz ve dokunulamaz denilen, Türk futbolunu dizayn ettiði düþünülen ve söylenen baþkaný, yöneticileri, futbolcularý ve çalýþanlarý hep birlikte adliyeye çýkýp, ifade verdiler. Son kaleme aldýðýmýz yazýmýzda Futbol Federasyonu'un mutlaka çözmesi gereken iþleri arasýnda saydýðýmýz þike, teþvik, menajer denklemindeki çarpýklýklara, yargý ve polis erken davranýp neþteri vurdu. Son yýllarda devlette baþlatýlan temizlik harekatýna, sürekli bir kenarda býrakýlýp göz ardý edilen spor camiasý da eklendi. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olamayacak. 14 Nisan 2011'de çýkan 'Sporda Þiddet ve Düzensizliði Önleme Yasasý' dayanak gösterilerek “futbolun da Egenekon”u baþlatýlmýþ oldu Pazar sabahý itibari ile. Hem de þike ve teþvikin suç olmasý için söz konusu kanuna konulmasý noktasýnda büyük çaba sarf eden Aziz Yýldýrým ve Þekip Mosturoðlu'nu sorguya alarak. Soruþturma gizli yürütülmesine raðmen ortada bir sürü bilgi kirliliði var. Bir yerlerden duyum aldýðýný sanan, aðzý olan herkes konuþuyor. Bu sarmal sürdükçe en büyük yarayý Fenerbahçe alýyor. 25 milyon taraftarý olan, 2006 ve 2010'da son dakika sendromu yaþayan camia bu defa da küme düþme tehlikesi ile karþý karþýya. Peki þimdi ne olacak ya da ne yapmalý? Ýddianamelerin hazýrlanmasý ve davalarýn neticelenmesinin çok zaman alacaðý aþikar. Bu süreçte çýkacak haber ve dedikodularýn en çok da Fenerbahçe'yi yaralayacaðý kaçýnýlmaz. Bu hengamede ligler baþlasa bile sarý lacivertli oyuncu kadrosundan bu psikoloji ile baþarý beklemek safdillik olur. Bir sezon boyunca akýttýklarý terlerinin, kulüp yöneticileri tarafýndan heba edilmesi(edildiyse) neticesinde yaþadýklarý travmayý varýn siz düþünün. O kadar þaþkýnlar ki, sadece kendi maçlarýnýn deðil rakiplerinin oynadýðý karþýlaþmalarýn da incelenmesini kamu vicdaný adýna istiyorlar. Kendilerinin de çaðrýlmasýndan korkuyorlar. Vücutlarý yeþil zeminde ama beyinleri Vatan Caddesinde. Konuþtuðumuz Fenerbahçeliler ve taraftar sitelerindeki forumlara katýlanlarýn en çok rahatsýz olduðu konu sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe üzerine yapýþacak olan 'þikeci' damgasý. Bu aðýr ve çirkin imajdan kurtulmanýn tek ve yegane yolu Bank Asya'ya gidip, 'ben cezamý çektim arkadaþ' diyebilmeli herkes kulübün gelecek yýllarýný kurtarma pahasýna. Fenerbahçe Yönetim Kurulu tahkikatýn akýbetini beklemeden, acilen olaðanüstü kongre kararý alýp delegelerine sorarak, ligden çekilme alternatifini mutlaka hayata sokmanýn adýmlarýný atmalý. Bu psikoloji ile kulübün bir daha dikiþ tutturmasý mümkün görünmüyor. Bari geleceði kurtarýn…

Er Meydaný'nda Minik-1, Teþvik, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük boyda güreþler devam ediyor.

MÝNÝKLERKIRANKIRANAMÜCADELEEDÝYOR EDÝRNE'DE Cuma günü baþlayan 650. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nin ikinci gününde, Er Meydaný'nda Minik-1, Teþvik, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük boyda güreþler devam ediyor. Sarayiçi Er Meydaný'nda Minik-1'de 51, Minik-2'de 55, Teþvik 1'de 136, Teþvik 2 'de 214 Tozkoparan'da 149, Ayak'da 111, Deste Küçük'te 79, Deste Orta Boyda 71, Deste Büyük Boyda 46 Küçük Orta Küçük Boyda

203, Küçük Orta Büyük Boyda 125, Büyük Orta'da 84, Baþaltý'da 39, Baþ'ta 56 olmak üzere toplam 1419 pehlivan güreþ yapacak. Davul zurna sesleri arasýnda eþleþtirilen pehlivanlar, cazgýrýn okuduðu manilerle Er Meydaný'na peþrev yaparak çýkýyor. Minik-1, Teþvik, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük boylarda mücadeleler devam ederken, bugün Er Meydaný'nda Baþ boyda 56 pehlivan güreþ yapacak.

Ülker futbol programý baþlýyor FUTBOL Federasyonu (TFF) Futbol Genel Direktörlüðü'nün, Ülker'in ana sponsor olduðu HERKES için FUTBOL programý kapsamýnda hayata geçirdiði TFF-Ülker Futbol Köyleri'nde ilk dönem eðitimi bugün baþlayacak. TFF'den yapýlan açýklamada, farklý illerden gelen çocuklarý futbol çatýsý altýnda birleþtirerek, sosyal, kültürel, kiþisel geliþimlerine katký saðlamayý, yaþam-

Çin'in NBA yýldýzý Yao Ming emekliye ayrýldý ÇÝN'ÝN NBA'deki gururu Yao Ming'in basketbolu býraktýðý iddia edildi. Amerikan basýnýnda yer alan haberlere göre, sakatlýðý nedeniyle uzun süredir forma giyme þansý bulamayan Yao Ming, takýmý Houston Rockets ile NBA yönetimine, profesyonel basketbol oyunculuðunu sona erdirdiði bilgisini iletti. Haberlerde, son 2 sezonda sadece 5 maça çýkabilen Yao Ming'in, oynamasýný engelleyen sakatlýktan kurtulma ve geri dönme çabalarýna son verme kararý aldýðý ileri sürüldü. The Houston Chronicle gazetesi, Yao Ming'in bu kararýný Houston Rockets'a geçen ay ilettiðini yazdý. Kulüp ise basýnda yer alan haberleri henüz doðrulamadý.

larýndaki mutlu anlarý artýrmayý hedefleyen proje kapsamýnda 160'ý kýz, 240'ý erkek olmak üzere 12-13 yaþ grubundaki 400 çocuðun eðitim göreceði kaydedildi. Projeyle bugüne dek yaklaþýk 3 bin çocuða spor yapma imkaný saðlandýðý, 2007'den bu yana 200 binin üzerinde çocuðu buluþturduðu bildirildi. Hedef, yýl sonuna kadar sayýyý 300 bine ulaþtýrmak olarak belirlendi.


I S Akaryakýt zamlarý I Sahip çýkan yok; peki, nerden geliyor bu zam? yüksek vergi bizde; devletlilere ne gam! R En "Bayinin kâr oraný fazla"ymýþ, özüre bak! G Dümen otomatikte, son hýzla yola devam... A SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com N

Ü M Ý TV Â R O LU N U Z: Þ U Ý S T Ý K BA L Ý N K I L Â B I ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 10 TEMMUZ 2011 PAZAR

Kýrkpýnar sevgisi mezarlýkta yatýrdý 650. TARÝHÎ KIRKPINAR YAÐLI GÜREÞLERÝ ÝÇÝN EDÝRNE'YE GELEN PEK ÇOK GÜREÞSEVER, GECE ''BEDAVA PALAS'' OLARAK ADLANDIRILAN OSMANLI MEZAR TAÞLARI SERGÝ ALANINDA KALDI. 650. Tarihî Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri’ni izlemek için Edirne’ye gelen pek çok güreþ tutkunu, otellerde yer bulamadýðý ya da konaklama ücretleri pahalý geldiði için geceyi açýk havada geçirdi. Selimiye Camii arkasýndaki Osmanlý Mezar Taþlarý Sergi Alaný, geçmiþ yýllarda olduðu gibi 650. Tarihî Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri’ni izlemeye gelen konuklarýný aðýrladý. Altlarýna battaniye ya da karton kutu sererek uyuyan güreþseverler, üzerlerini de kat kat örterek sabaha karþý soðuyan havadan korunmaya çalýþtý. Meteoroloji verilerine göre, en düþük hava sýcaklýðýnýn 15 de rece seyrettiði þehirde güneþin ilk ýþýklarýyla uyanan güreþ tutkunlarý kahvaltýlarýný yine bu alanlarda yaptý. Cami avlularýnda, Selimiye Meydaný’nda ve Osmanlý Mezar Taþlarý Sergileme Alaný’nda, uyuyanlarý görenler þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Konaklama fiyatlarýnýn 50-150 lira arasýnda deðiþtiði Edirne’de yýllardýr konaklama sýkýntýsý yaþanýyor. Antalya’dan Edirne’ye güreþleri iz-

Cami, hükümlüleri rahatlatýyor

 AÇIK ceza evine cami açýlmasý hükümlüleri psikolojik olarak rahatlatýyor. Adana Müftüsü Ýsmail Canbolat, Ceyhan ilçesindeki Tarým Açýk Cezaevi Müdürü Mustafa Çorumlu’yu ziyaret etti. Cezaevi Müdürü Çorumlu, açýk ceza evine cami açýlmasýnýn hükümlüleri psikolojik olarak rahatladýðýný ve moral bulduðunu söyledi. Ceyhan Müftüsü Halil Þekerci ile birlikte ziyareti gerçekleþtiren Müftü Canbolat ise Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Adalet Bakanlýðý arasýndaki tutuklu ve hükümlülerin dinî ve ahlâkî geliþmelerini saðlamaya yönelik iþbirliði protokolü gereðince cezaevlerinde programlar yaptýklarýný hatýrlattý. Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamýnda, arzu eden mahkûmlara Kur'ân-ý Kerim öðretildiðini aktaran Canbolat, “Buradaki vatandaþlarýmýzýn dinî konulardaki sorularý cevaplandýrýlýyor. Camilerimiz milletimizin millî, manevî ve dinî deðerleridir. Saðlam bir millet, kendisini simgeleyen dinî mabetlerinin yapýlmasýnda ve sonraki nesillere aktarýlmasýnda önemli fonksiyonu vardýr. Birlik ve beraberliðimizin güçlenmesine katký saðlayan deðerlerimizdendir” dedi. Adana / cihan

Terabyte gidiyor, zettabyte geliyor

 GÝGABAYTE ve terabyte derken, þimdi de zettabyte geliyor. Bu satýrlarý okuyan çoðu kiþi Gigabyte’larýn kulaða ne kadar büyük geldiði zamanlarý hatýrlar. Ancak yýllar geçtikçe deðiþen ve eskiyen her teknoloji gibi Gigabyte’lar da yerlerini terabyte’lara býrakýyor. Cisco’ya göre 2015 yýlýna doðru zettabyte’larla tanýþabiliriz. 1 zettabyte’ý hafýzada biraz daha canlandýrabilmek için 250 milyar DVD’ye ve 36 milyon yýllýk HD video görüntüsüne denk olduðunu söyleyebiliriz. Cisco 2015 yýlýnda internette toplamda 1 zettabyte’lýk veri olacaðýný düþünüyor.

lemeye gelen Sebahattin Çay, otel paralarý yüksek olduðu için geceyi dýþarda geçirdiklerini söyledi. Bir baþka güreþ tutkunu Denizlili Ahmet Tat ise Kýrkpýnar sevgisinin apayrý bir duygu olduðunu, taþta toprakta yatma pahasýna her yýl geldiðini belirtti.

BEDAVA PALAS ‘’Bedava Palas’’ olarak adlandýrýlan Osmanlý Mezar Taþlarý Sergi alaný güreþlerin yapýldýðý Er Meydaný’na yakýn olmasý, etrafýnýn demir korkuluklarla çevrili olmasý, þehir merkezin de bu lun ma sý dolayýsýyla otel parasý yüksek geldiði için otellerde kalamayan ya da otellerde yer bulamayan güreþ meraklýlarýnca tercih ediliyor. Uyku tulumu, tencere, tava, çaydanlýklarýyla geldikleri alanda adeta kamp kuran güreþseverler, konaklamanýn yaný sýra yemek ihtiyaçlarýný da burada gideriyor. Güreþlerin kritiðinin yapýldýðý, þehirlerarasý rekabetlerin konuþulduðu alanda, mezar taþlarý yastýk yapýlarak bir sonraki güne uyanýlýyor. Edirne / aa

HABERLER

Doðum yeri de Hitler’i terk etti

Adeta kamp kuran güreþseverler, konaklamanýn yanýnda yemek ihtiyaçlarýný da burada gideriyor.FOTOÐRAF:AA

 ADOLF Hitler’in doðum yeri olan Avusturya’nýn Braunau þehri belediyesi, Hitler’e verilmiþ olan fahri hemþehrilik ünvanýný meclisteki oylama ile geri aldý. Belediye baþkanlýðýnýn bugün yayýmladýðý bildiride, fahri hemþehrilik ünvanýnýn, dün akþam yapýlan oylama sonucunda oybirliðiyle geri alýndýðý belirtildi. Bildiriye göre, belediye baþkaný Johannes Waidbacher, “Braunau belediye meclisinin bu kararla açýk bir iþaret gönderdiðini, siyasal ve tarihî sorumluluðunu yerine getirdiðini” kaydetti. Hitler’e bu ünvan 4 Nisan 1938’de Ranshofen þehri tarafýndan verilmiþti. Kent daha sonra Braunau ile birleþmiþti. Bu tarihten birkaç gün önce 30 Mart’ta Braunau, Hitler’e saygý iþareti olarak ayný sosyal haklarý vermiþti.

10 Temmuz 2011  

Yeni Asya'nın 10 Temmuz 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you