Page 1

UZMANLARDAN YAZ TAVSÝYELERÝ

ÝDEAL CUMHURÝYETÝN TARÝFÝ RÝSALE-Ý NUR’DA

HABERÝ SAYFA 12’DE

Bediüzzaman, 2. Meþrutiyetin ilân edildiði günlerde baþlayýp, cumhuriyet ve demokrasi dönemlerinde geliþtirerek devam ettirdiði çok orijinal tesbit ve tahlillerle, ideal bir cumhuriyetin temel parametrelerini belirliyor. KÂZIM GÜLEÇYÜZ’ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

5 TEMMUZ 2011 SALI/ 75 Kr

SAYI: 14.857

FUTBOLDAKÝ KÝRLÝ ÇARK MERCEK ALTINDA

Yeþil sahalarda kirli oyunlar TÜRK FUTBOLU ÞÝKE ÝDDÝALARI ÝLE BÜYÜK BÝR SARSINTI YAÞARKEN, ÝLÝÞKÝLERDEKÝ ÇÜRÜMÜÞLÜK ESKÝDEN BU YANA DEVAM EDEN TARTIÞMALARI YENÝDEN GÜNDEME GETÝRDÝ.

KÝRLÝ ÝLÝÞKÝLER GÜNDEMDE u­ Fut­bol­da­ þi­ke­ id­di­a­la­rý­ i­le­ il­gi­li­ so­ruþ­tur­ma,­fut­bol­a­la­nýn­da­ki­kir­li­i­liþ­ki­le­ri­ye­ni­den tar­týþ­ma­ya­ aç­tý.­ Yüz­ mil­yon­ do­lar­la­ra­ va­ran­büt­çe­ler­den­ne­ma­lan­mak­is­te­yen,­ku­lüplerinin­ gü­cüy­le­ ken­di­le­ri­ne­ güç­ ve ser­vet­el­de­et­me­ye­ça­lý­þan­yö­ne­ti­ci,­i­þa­da­mý,­ si­ya­set­çi­ ve­ bü­rok­rat­lar,­ spor med­ya­sý­ve­fut­bol­cu­lar­la­il­gi­li­id­di­a­lar­man­þet­le­re­ta­þýn­dý.

MAFYA BAÐLANTILARI VE RÜÞVET ÝDDÝALARI

KARA PARA VE YOLSUZLUK u­ Þi­ke­o­pe­ras­yo­nu­ay­ný­za­man­da rüþ­vet,­ka­ra­pa­ra­ak­la­ma,­yol­suz­luk gi­bi­çe­þit­li­kir­li­lik­le­re­ze­min­ha­zýr­la­yan sis­te­mi­de­gün­de­me­ge­tir­di.­Ku­lüp­baþ­kan­lý­ðý­ve­yö­ne­ti­ci­li­ði­ne­ge­len­le­rin­bu­gü­cü­kul­la­na­rak­ti­ca­ret­le­ri­ni­ge­liþ­tir­me­le­ri, bir­ta­kým­i­ha­le­le­ri­al­ma­la­rý,­si­ya­set­çi­le­rin ku­lüp­ler­le­tar­týþ­ma­lý­i­liþ­ki­le­ri,­bil­has­sa bü­yük­ku­lüp­le­rin­yö­ne­ti­min­de­ki­es­ra­ren­giz­baðlantýlar mer­cek­al­tý­na­a­lýn­dý.­n11’de

u­ Özellikle­mil­yar­do­lar­lýk­büt­çe­le­re sa­hip­bü­yük­ku­lüp­le­rin­yö­ne­tim­le­rin­de­i­þa­dam­la­rý,­si­ya­set­çi­ler,­bü­rok­rat­lar ve­e­mek­li­ge­ne­ral­ler­den­o­lu­þan­ya­pý­la­rýn­per­de­ar­ka­sýn­da­ki­iþ­le­yiþ­me­rak­ko­nu­su­o­lur­ken,­i­liþ­ki­ler­de­ki­maf­ya­bað­lan­tý­la­rý­i­le­rüþ­vet­id­di­a­la­rý­nýn­ay­dýn­la­týl­ma­sý­is­te­ni­yor.­ÝD­DA­A­gi­bi­þans­o­yun­la­rý­nýn­sis­tem­de­ki­ye­ri­de­sor­gu­la­ný­yor.

ÇOK FAZLA KAZANIP, ÇOK AZ VERGÝ VERÝYORLAR

AZÝZ YILDIRIM FENALAÞTI u­ Fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­so­ruþ­tur­ma kap­sa­mýn­da­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­ve dün­sa­bah­has­ta­ne­ye­ge­ti­ri­len­Fe­ner­bah­çe­Baþ­ka­ný­A­ziz­Yýl­dý­rým,­ye­ni­den­em­ni­ye­te­gö­tü­rül­dü.­Ha­se­ki­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma Has­ta­ne­sin­de­yak­la­þýk­2­sa­at­15­da­ki­ka­ka­lan­Yýl­dý­rým’ýn­EKG’si­nin­çe­kil­di­ði,­za­man za­man­tan­si­yo­nu­nun­kon­trol­e­dil­di­ði­ve be­yin­to­mog­ra­fi­si­nin­çe­kil­di­ði­öð­re­nil­di.­­n14’te ISSN 13017748

u­ Gün­de­me­ge­len­bir­di­ðer­ko­nu, trans­fer­se­zo­nun­da­mil­yon­lar­ca­li­ra­lýk an­laþ­ma­la­ra­im­za­a­tan­“yýl­dýz”­fut­bol­cu­la­rýn,­her­kes­ten­çok­ka­zan­dýk­la­rý­hal­de­çok az­ver­gi­ver­me­le­ri.­Ya­pý­lan­he­sap­la­ma­ve kar­þý­laþ­týr­ma­la­ra­gö­re,­üc­ret­li­ça­lý­þan­la­rýn ö­de­di­ði­ver­gi­o­ra­ný,­fut­bol­cu­lar­dan­i­ki­bu­çuk­kat­da­ha­faz­la.­Bu­se­bep­le­Tür­ki­ye'de­ki­fut­bol­cu­larin­kazancý­Av­ru­pa'da­ki­mu­a­dil­le­ri­ni­çok­ge­ri­lerde­bý­ra­ký­yor.­n11’de

www.yeniasya.com.tr

DAVUTOÐLU: BAÞARILI SÜREÇ DÝÐERLERÝNE ÖRNEK OLUR

Anahtar Mýsýr’da u­ Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­“Bi­zim­i­çin­Or­ta­do­ðu’da­ki­A­rap­Ba­ha­rý­nýn­ba­þa­rý­sý­nýn­sýr­rý­ve­ya­a­nah­ta­rý­Mý­sýr’da.­Mý­sýr’da­ba­þa­rý­lý­bir­sü­reç­ya­þa­nýr­sa­di­ðer­le­ri­i­çin­ör­nek­o­luþ­tu­rur. Mý­sýr­o­ka­dar­ö­nem­li­bir­ül­ke­ki,­bü­tün­A­rap­dün­ya­sý­nýn­ilk dal­ga­la­rý­Mý­sýr’da­ya­þan­mýþ­týr”­di­ye­ko­nuþ­tu. n7’de

GÜNEYDOÐU’DAN SURÝYE'YE YAPILAN ÝHRACAT AZALDI

Olaylar sýnýrdaki ticareti de vurdu Su­ri­ye’de­ya­þa­nan­ka­rý­þýk­lýk­lar­in­san­la­rý­ol­du­ðu­gi­bi­ti­ca­re­u­ ti­de­o­lum­suz­et­ki­li­yor.­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu­Ýh­ra­cat­çý­lar­Bir­li­ði­ Baþ­ka­ný­ Ab­dul­ka­dir­ Çýk­maz,­ Su­ri­ye’de­ ya­þa­nan­ o­lay­lar son­ra­sýn­da­böl­ge­den­bu­ül­ke­ye­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ih­ra­ca­tý­n­Ha­zi­ran­a­yýnda­a­zal­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Haberi sayfa 11’de

Üniversite kontenjanlarý arttýrýldý

Cemil Çiçek 3. turda Meclis Baþkaný

uÜniversitelerin lisans programlarýnýn kontenjanlarý geçen yýla göre yüzde 15,4 artýþla 431 bin 768'e çýkarýlýrken, ön lisans programlarý 2,6 azaltýlarak 303 bin 948'e düþürüldü. n4’te

uYeni dönemdeki baþkanýný seçmek için toplanan TBMM'de yapýlan oylamalarýn üçüncü turunda, AKP'nin aday gösterdiði Cemil Çiçek baþkan seçildi. Oturuma katýlan CHP'liler oy kullanmadý. n4’te

Muhalifler kurultaydan vazgeçti u­ Mu­ha­lif­ler­a­dý­na­yaptýðý­açýklamada­bir­tar­týþ­ma­or­ta­mý­o­luþ­tur­ma­mak­i­çin­ku­rul­tay­im­za­sý­top­la­mak­tan­vaz­geç­tik­le­ri­ni­be­lir­ten­CHP­Bur­sa­es­ki­Ýl­Baþ­ka­ný­Gür­han­Ak­do­ðan,­“Biz­bu­kriz­ler çö­zül­dük­ten­son­ra­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­dar­loð­lu’nun O­la­ða­nüs­tü­Ku­rul­tay­top­la­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz”­de­di.­n4’te

ÝBRAHÝM ABU-RABÝ VEFAT ETTÝ u­ Müs­lü­man­en­tel­lek­tü­el­ve­sos­yal bi­lim­ci­Ýb­ra­him­A­bu-Ra­bi,­bir­kon­fe­rans­i­çin­bu­lun­du­ðu­Ür­dün’de ge­çir­di­ði­kalp­kri­zi­ne­ti­ce­sin­de Hak­kýn­rah­me­ti­ne­ka­vuþ­tu. n7’de


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

5 TEMMUZ 2011 SALI

Y

LÂHÝKA

‘‘

Ölçüde ve tartýda hile yapanlarýn vay haline! Onlar insanlardan (bir þey) ölçüp aldýklarý zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir þey ölçüp, yahut tartýp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Mutaffifîn, 83/1-3

Küçük dairedeki vazifeleri unutmamalý

‘‘

Lüzumsuz bir merakla mütedeyyin iken âmi bir adam, biri de ilme mensubiyeti varken, eskiden beri Ýslâm düþmaný olan bir kâfirin maðlûbiyetiyle aðlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten seyyidler cemaatinin bir kâfire karþý maðlûbiyetinden mesrûriyetini gördüm.

min’le Feyzi’nin sorduklarý bir suâle Üstad’dan aldýklarý cevap Sual: Bize verdiðiniz cevapta diyorsunuz: “Siyasî geniþ dâireleri merakla takip eden, küçük dâireler içindeki vazifelerinde zarar eder.” Bunun izâhýný istiyoruz. Elcevap: Üstadýmýz diyor ki: Evet, bu zamanda merakla radyo vasýtasýyla ciddî alâkadarâne küre-i arzdaki boðuþmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve mânevî pek çok zararlarý vardýr. Ya aklýný daðýtýr, manevî bir divâne olur; ya kalbini daðýtýr, mânevî bir dinsiz olur; ya fikrini daðýtýr, mânevî bir ecnebî olur. Evet, ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merakla mütedeyyin iken âmi bir adam, biri de ilme mensubiyeti varken, eskiden beri Ýslâm düþmaný olan bir kâfirin maðlûbiyetiyle aðlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten seyyidler cemaatinin bir kâfire karþý maðlûbiyetinden mesrûriyetini gördüm. Böyle âmi bir adamýn alâkasý, bir geniþ dâire-i siyaset hâtýrý için böyle kâfir bir düþmaný, mücâhid bir seyyide tercih etmek, acaba divâneliðin ve aklý daðýtmaklýðýn en acîb bir misali deðil midir? Evet, haricî siyaset memurlarý ve erkân-ý harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniþ dâirelerine ait mesâili, basit fikirli ve idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve þahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri býraktýrmakla onlarý meraklandýrýp ruhlarýný serseri, akýllarýný geveze ve kalblerini de hakaik-i imâniye ve Ýslâmiyeye ait zevklerini, þevklerini kýrýp havalandýrmak ve o kalbleri serseri etmek ve mânen öldürmekle dinsizliðe yer ihzar etmek tarzýnda, kemâl-i merakla, onlara göre mâlâyâni ve lüzumsuz mesâil-i siyasiyeyi radyoyla ders verip dinlettirmek, hayat-ý içtimâiye-i Ýslâmiyeye öyle bir zarardýr ki, ileride vereceði neticeleri düþündükçe tüyler ürperir. Evet, herbir adam vatanýyla, milletle, hükümetiyle alâkadardýr. Fakat bu alâkadarlýk, muvakkat cereyanlara kapýlýp millet ve vataný ve hükümetin menfaatini bazý þahýslarýn muvakkat siyasetlerine tâbi etmek, belki aynýný telâkki etmek çok yanlýþ olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düþen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan idâre-i þahsiye ve beytiye ve diniye ve hâkeza, çok dairelerde hakikî vazifedar olduðu hizmet ve alâka ve merak on, yirmi, belki yüzdür. Bu ciddî ve lüzumlu bu kadar alâkalarýn zararýna olarak, o birtek lüzumsuz ve ona göre mâlâyâni olan siyaset cereyanlarýna fedâ etmek dîvanelik deðil de nedir? Üstadýmýzýn bize gayet aceleyle verdiði cevabý bu kadar. Biz de, o acele ifadeyi acele kaydettik, kusura bakmayýnýz. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüðümüz dostlarýmýzda tecrübelerle müþâhede ettik. Hatta çoklarý meraklarýndan, cemaati, belki de namazý terk eder derecede ifratla, tam namaz vaktinde konuþan radyoyu dinleyip, mimsiz medeniyetin sefâhet ve dalâlet ve Ýslâma ettiði ihânet cezasý olarak mütemâdi yen baþýna gelen tokatlarýna ve boðuþmalarýna ve geniþ siyâset dâirelerine alâkadârâne dikkat etmekle ve nefsî, zehirli ve baþý sarhoþ þahýslardan, radyodan ders almak, kudsî ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Risâle-i Nur þakirtlerinden Feyzi ve Emin (rh) (Kastamonu Lâhikasý, s. 34 - 35, Yeni Asya Neþriyat, 1994)

hyukselten@hotmail.com

Çürük ipliðe dizilen hülyalar “Beþikten baþlayýp mezara kadar Allah’ým yol boyunca býrakma ellerimi düþerim sonra Allah’ým niçin halkettinse beni kalbime iyice söyle býrakma ellerimi”1

Barla sokaklarýnda hayat arla, Nur Talebelerinin hayatýnda önemli bir yer tutar. Fýrsat buldukça bu nurlu beldeye koþarlar. Geçtiðimiz hafta sonu gönül dostlarýyla Barla’da buluþtuk. Birlikte unutulmayacak güzel saatler geçirdik. Gecenin son saatlerinde baþlayan otobüs yolculuðumuz sabahýn nurlu saatlerinde Isparta’da þehirler arasý terminalde tamamlandý. Daha sonra þehri bir baþtan diðer baþa geçerek Barla otobüslerinin hareket ettiði “köylü garajý”na gittik. Uzun süre Barla’ya gidecek ilk otobüsün gelme sini bekledik. Bu arada birbirini tanýyan insanlarýn hoþ þakalaþmalarýna þahit olduk. Biz de bir yandan yanýmýzda getirdiðimiz Yeni Asya'yý okurken diðer yandan da Barla otobüslerinin geliþini bekledik. Otobüs gecikince meydanda duran simitçiye sorma ihtiyacýný duyduk. Simitçinin verdiði cevap daha önce karþýlaþmadýðýmýz cinstendi. Bize tebessüm ederek, “Abi, siz hiç merak etmeyin. Barla otobüsleri Yeni Asya okuyucularýný almadan gitmez” dedi. Biz yine de tedbiri elden býrakmadýk, otobüsün geliþini bekledik. Bir süre sonra otobüs geldi. Þoför bizi görünce selâm verdi. Gecikme sebebini özür dileyerek anlattý. Sabah, Yeni Asya Sosyal Tesislerinde kalan misafirleri terminale býrakýp gelmiþti. Otobüsle giderken Üstadýn kayýk la sür gün e dil di ði Bar la’da ge çen 1926’lý yýllara hayalen yolculuk yaptým. Manen çekilen sýkýntýlara adeta lisan-ý haliyle þahitlik ediyordu. Saðda mavi “Barla Denizi”ni, solda yeþil daðlarý seyrederek Barla’ya ulaþtýk. Kasabanýn giriþinde heyecanla bekleyen bir grup þefkat kahramaný haným, otobüsümüzü durdurup Çamdaðý’na kendilerini götürecek otobüsün hangisi olduðunu sordular. Þoförümüz kendisinin olduðunu ifade ederek yolcularý býrakýp hemen döneceðini söyledi. Yani þoföre yeni bir hizmet daha çýkmýþtý. Barla’nýn misafirleri yollara dökülmüþtü. Ýlk caminin yanýnda otobüsten inip Yeni Asya Sosyal Tesislerinin yolunu tuttuk. Bizden önce gelen dostlar bahçede kahvaltý yapýyorlardý. Kýsa bir moladan sonra Barla sokaklarýný adýmlamaya baþladýk. Önce “Said Nursî’nin evine gider” levhasýnýn olduðu Bediüzzaman sokaðýndan baþladýk, yürümeye. Yolda kimisi geliyor, kimisi gidiyordu. Onlar da bizim gibi manen Bediüzzaman’ýn misafirleriydi. Sokak daha önce gördüðümüzden biraz daha deðiþmiþti. Cennet Bahçesi’nin giriþinden itibaren seyyar satýcýlarýn meskeni olmuþtu. Köylüler yetiþtirdikleri ve yaptýklarý ürünleri satýyorlardý. Bediüzzaman’ýn evinin yakýnlarý ise çarþýyý andýrýyordu. Ziyaretçiler girip çýkýyorlardý. Her ne ise.. Bediüzzaman Said Nursî’nin yýllarýný geçirdiði ilk Nur dershanesinden baþladýk gezmeye. Burasý iki odalý ahþap küçük bir mekândý. Bugün restore edilen dershanenin sadece arka odasýnýn tavaný ve dolaplarý orijinalliðini korumaktadýr. Dershanenin önünde büyük bir çýnar aðacý üç büyük dalýyla duâ eder gibi göklere yükselmektedir. Köylülerin þehadetiyle Üstad bu aðacýn dallarý arasýnda yer alan kulubecikte geceleri sabahlara kadar sürekli zikir yapmýþtýr. Üstadýn tefekkür ettiði, evrad ve ezkârýný okuduðu bu aðaç da öksüz býrakýlmýþtý, onun ölümünden kýsa bir süre sonra. Dallarý arasýndaki kulübecik tahrip edilmiþ, bazý dallarý kesilmiþti. Medrese-i Nuriyenin altýnda gürül gürül akan bir çeþme bulunuyor. Bediüzzaman’ýn kaldýðý o mekân, Nur hizmetleri -

Mektubun Dördüncü Meselesini yazmýþtýr. 1934 yýlýnda mescidin kapatýlmasýndan sonra da dýþarýdan gelen ziyaretçilere yasak konmuþtur. Birkaç ay sonra da Barla’dan alýnýp Isparta’ya nakledilmiþtir. Bediüzzaman’ýn arkasýndan bu mescid ahmed@ahmedozdemir.com yýkýlmýþtýr. Yakýn tarihlerde gönül dostlarý bir araya gelip Bediüzzaman’ýn hatýrasýna nin kalbi gibi görev yapmýþtý, yýllarca. uygun bir mescid yapmýþlardýr. Bugün o Þimdi ise bir baþka mânâda hizmetlerini mescidde vakit namazlarý kýlýnmaktadýr. sürdürmektedir. Mus Mescidinden yürüyerek BediÇýnar aðacýna bakarak teberrüken risâ- üzzaman’ýn ara sýra kaldýðý ikinci evine lelerden bir bahis okuyup Barla’ya sürgün gittik. Ev o günkü þartlarda belki Barediliþinin hikâyesini diðer ziyaretçilerle la’nýn en güzel evidir. Odalar ve sofa paylaþtýk. Ev ziyaretçilerle dolup taþýyordu. ahþap iþlemeciliðin güzel örnekleriyle Sonra, ‘Mus Mescidi’nin yolunu tuttuk. doludur. Önünde baþta dut olmak üzeMus Mescidi, Bediüzzaman’ýn Barla’da re çeþitli aðaçlar yer almaktadýr. Bu ev bulunduðu yýllarda tamir ettirip imamlýk En ver Be yin e vi dir. Bu ra sý 1954’ten yaptýðý küçük bir mesciddir. Zaman za- sonra Bediüzzaman’a bir menzil olaman Þem’i Efendi bu mescidde müezzin- caktýr. Zaman zaman gelip burada kalik yapmýþtýr. Bediüzzaman’ýn Barla’daki lacak, tefekkür ve tefeyyüz edecektir. özel mescidindeki ibadetine ve özel ola Bayram Yüksel bu evde geçen bir hatýrak iman derslerine, 1929, 1932 ve 1934’te rasýný þöyle anlatýr: “Bir gün bulaþýk yýkýolmak üzere üç defa fiilî saldýrýlar yapýl- yordum, Üstadýmýz da balkonda okuyormýþtý. Son olarak mescidi kapatýlmýþ ve du. Aramýzda on beþ metre kadar mesafe kapýsý mühürlenmiþtir. Bunu Bediüzza- vardý. Ýçimden dedim. ‘Bu Barla çok mahman þöyle ifade eder: rumiyetli bir yer, mübarek Üstad, geldiði “Mescidimize iki defa taarruz edildi, âhir zaman burada duruyor. Hâlbuki Isparta ki defa da kapadýlar. Ondan iki veya üç se- daha güzel, her þey mükemmel ve Ispar ne mukaddem, yine mübârek bir misâfirin ta’da hem talebe çok, hem hizmet geniþ, gelmesiyle, gâyet vahþiyâne ve zalimâne te- vasýta filan da bol,’ diye içimden böyle kocavüz edildiði için, her taraftan benden su- nuþtum. Üstad beni çaðýrdý. ‘Gel evlâdým al edildi.” (Mektubat, s. 853) Bayram’ dedi. ‘Evlâdým sen burayý kerih Bediüzzaman, bir baþka yerde bu ko- görme, burasý çok mühim, cidden çok nuya yine deðinmekte ve þöyle demekte- mühim, burasý ileride nurlanacak inþaaldir: “Bu gurbet halimde, garip, yalnýz, lah’ dedi.” (Son Þahitler, c. 3, s. 74-75) kimsesiz, nafaka için çalýþmaya benim giYine dar sokaklardan inerek öðle nabilere muvafýk olmayan bir köyde, her mazýný kýlmak üzere Yokuþbaþý Mescidiþeyden, herkesten men edildim. Hattâ, ne gittik. Yokuþbaþý Mescidi, ilk Medresedört sene evvel, harap olmuþ bir camiyi i Nuriye'nin yanýnda bulunmaktadýr. tamir ettirdim. Memleketimde imamlýk Mescid bayram veya Cuma günü gibi kave vaizlik vesikam elimde olduðundan, o labalýktý. camide dört senedir —Allah kabul etNamaz dönüþü Cennet Bahçesine uðsin— imamlýk ettiðim halde, þu mübarek radýk. Orasý da Bediüzzaman’ýn tefekkür geçen Ramazan’da mescide gidemedim.” mekânlarýndan biridir. Bahçe yeni bir an(Mektubat, s. 108) layýþla düzenlenmiþtir. Menemen olayýndan bir sene sonraYemek molasý için tekrar sosyal tesisleya rastlayan ikinci tecavüz ve tahrik o- rin yolunu tuttuk. Ýkindi namazýndan sonlayý zamanýnda Isparta’daki bazý Nur ra Üstadýn “Barla Denizi” dediði Eðirdir Ta le be le ri ka ra kol la ra çað rýl mýþ ve Gölüne gittik. Bazýlarýmýz yüzmek için datehditlerde bulunulmuþtur. larken biz ayaklarýmýzý sokmakla yetindik. 1932 veya 1933 yýlýnda bir Cuma geceAkþama yakýn gezi programýný bitirip sinde, Burdur’dan misafir gelen Þebab a- kal dý ðý mýz me kâ na dön dük. Za man dýndaki bir hemþehrisinin camiye gelmesi darlýðýndan bazý yerlere gidememiþtik. üzerine nahiye müdürü, jandarmalar gön- Günün deðerlendirmesini yaptýk. Çok derip misafiri cami içinde yakalayýp getir- istifadeli bir program olmuþtu. Hanýmmelerini emretmiþtir. Fakat jandarmalar lar ve çocuklar da kendi dünyalarýnda namazýn tesbihatýnýn bitmesini bekledik- aradýklarýný bulmuþlardý. leri için müdür kýzmýþ ve arkalarýndan Barla’da hayat bir baþkaydý. Sokaklabekçiyi göndermiþtir. Askerler masum rýn dili olsa bize çok þeyler anlatacak. misafiri alýp karakola getirmiþler. Bu olay Barla nurlanmýþtý. Çünkü buraya nurdahi Üstadý rahatsýz etmiþ ve fazlasýyla üz- lu insanlar geliyordu. müþtür. Bunun üzerine Yirmisekizinci

az ortasýnda rahmet yaðmurlarýyla ýslanan boþ bir mezar... Birazdan misafir edeceði mevtayý bekliyor... Mezara doðru yaklaþan cenaze arabasý uzaktan gözüküyor. Ortamda sükunet havasý hakim. Vefat edenin dindar bir insan olmasýnýn tesellisi var simalarda. Ölümün soðuk yüzü, yaz ortasýnda soðuk bir gün gibi çarpýyor yüzlere. Ölüm yine hatýrlatýyor kendisini. Bir müddettir yolum Maslak’tan geçiyor her gün. ‘Keçinin sevmediði ot burnunun dibinde bitermiþ’ misali, her gün gökdelenlerin içinde buluyorum kendimi. Her sabah önce Zincirlikuyu mezarlýðýnýn önünden geçiyoruz. Mezarlýðýn kapýsýnda kocaman yazýyor: ‘Her nefis ölümü tadacaktýr’ diye. Her sabah ölümü hatýrlamak, güne ölümle baþlamak ne kadar güzel. Mezarlýktan biraz ilerideyse Ýstanbul’a bir demir çubuk gibi saplanan, Avrupa’nýn en yüksek gökdeleni olduðu söylenen bina karþýlýyor bizi. Mezarlýk manzaralý bir gökdelen... Hayatla ölüm her zaman olduðu gibi yine iç içeler. Yahya Kemal Ýstanbul’un nüfusunu soran Avrupalýya: “Biz yerin altýndakilerle beraber yaþarýz.” demiþti bir zamanlar. Zincirlikuyu, Karacaahmet, Eyüp Sultan gibi istisnalar olsa da, bugün mezarlýklarla pek iç içe deðiliz malesef. Ölümle ve ölülerle pek fazla baðlantýmýz kalmadý. Bundan dolayýdýr ki, gündemimiz hep dünyevî... Hani Filozof Rýza Tevfik, baþka makamda da olsa; Divane sen deðil meðer bizmiþiz, Bir çürük ipliðe hülya dizmiþiz... der ya... Dünyevî hedefler de bana bu mýsralarý hatýrlatýr. Ne zaman kopacaðýný bilmediðimiz, ama kopmasý kesin olan çü rük bir ipe hülyalar dizip durur insan. Ýstikbal endiþesi uðruna çabalayýp durur. Çabalamalý da... Ancak unutmamalýyýz ki, bu dünya zahmet yeridir, ücret yeri deðil. Cenneti burada deðil ahirette yaþayacaðýz. O yüzden dünyevî hülyalarýn yanýnda uhrevî hülyalarý da olmalý insanýn. Meselâ Münker ve Nekir’i kolayca cevaplayabilme hülyasý... Meselâ Sýrat’tan son sürat geçebilme hülyasý... Meselâ kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasý hülyasý... Meselâ amel defterini saðýndan alma hülyasý... Hepsinden öte, rýza-i ilâhi’yi kazanabilme hülyasý... Yahya bin Muaz; ‘’Ölümü bir tabaða koyup çarþýda satsalardý, âhiret ehli, baþka bir þeye bakmayýp onu satýn alýrlardý’ der. Ölümün hayatýmýzdan bu kadar uzak olduðu bir zamanda, ölümün akýllara gelmesinin bile istenmediði bir çaðda, bizler ölümü satýn almayý isteyenlerden miyiz acaba? Ahiret ehlinden olabilirsek neden olmasýn? Yaz ortasýnda yaðmurlu, soðuk bir gün. Hüzün yaðýyor topraða. Tabut açýlýp mevta kefeniyle mezara indiriliyor. Gözyaþlarýna karýþan yaðmurla birlikte toprak kucaklýyor bedenini. Tahtalar konuyor. Toprakla üstü örtülüyor. Hüzünlü bir þarkýnýn naðmeleri gibi, ömrünün son müziðini çalarcasýna mezarýn üstüne vuruyor yaðmur taneleri. Ardýndan Fatiha’lar, Yasin’ler okunuyor... Mezara kadar gelip mevta için son görevlerini yapanlar, yine dünyaya dönüyor, mezarlýðý terk edi yor. Artýk kabrinde yalnýz baþýna mahþeri beklemekte olan mevta içinse, dünyanýn çilesi, ýztýrabý, sýkýntýsý oracýkta bitiyor. “Bohçam boþ, Öteberim eksik, Azýðým kuru, Caným aç… Yüzüm sana çevrili Adýmým sana Irmaklarýna Bir lokma suyla geldim, Su denmez Kabul ola, affola!”2 Dipnotlar: 1,2. Cahit Zarifoðlu

Y

SiyahMaviKýrmýzýSarý


Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

KPSS, bu hafta sonu BÝNLERCE ADAYIN GÝRECEÐÝ ÖÐRETMENLÝK VE A GRUBU KADROLAR ÝÇÝN 9-10 TEMMUZ TARÝHLERÝNDE KPSS DÜZENLENECEK.

5 TEMMUZ 2011 SALI

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 4 Þaban 1432 Rumî: 22 Haziran 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.31 3.23 3.51 3.45 3.36 3.06 3.06 2.49 3.33 3.23 3.46

Güneþ 5.17 5.18 5.36 5.39 5.33 4.55 4.57 4.45 5.28 5.09 5.34

Öðle 12.50 13.00 13.09 13.20 13.15 12.31 12.35 12.26 13.09 12.42 13.09

Ýkindi 16.39 16.55 16.58 17.15 17.11 16.22 16.27 16.22 17.04 16.31 17.00

Akþam 20.11 20.29 20.29 20.48 20.45 19.54 20.00 19.56 20.38 20.03 20.32

Yatsý 21.47 22.15 22.05 22.33 22.32 21.33 21.41 21.41 22.23 21.40 22.11

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.30 3.56 3.08 3.20 3.38 2.59 3.17 2.47 2.50 3.16 3 .49

Güneþ 5.30 5.46 5.10 5.12 5.26 5.00 5.03 4.48 4.41 5.18 5.30

Öðle 13.16 13.23 12.56 12.50 13.02 12.46 12.36 12.33 12.18 13.04 12.58

Ýkindi 17.13 17.15 16.55 16.42 16.52 16.44 16.26 16.30 16.10 17.03 16.43

Akþam 20.48 20.48 20.30 20.15 20.25 20.20 19.57 20.06 19.43 20.39 20.13

3 Yatsý 22.38 22.28 22.21 21.57 22.04 22.10 21.34 21.55 21.24 22.30 21.45

konulan yeni psikolojik harekât yöntemleriyle halk yönlendirilerek ve tercihleri manipüle edilerek biraz daha pekiþtirilip ömrü yine uzatýldý. Ama bu statüko tahkim edildikçe, yol açtýðý týkanýklýk da derinleþiyor. Ferahlýk ve açýlým getirmesi beklenen son seçimin, tam tersine haftalardýr gündemi bunaltýp boðan yemin ve boykot krizlerine kilitlenmesi, bunun aþikâr göstergesi. Yüzde 50’ye ulaþan oy oranýna raðmen Meclisteki san dalye sayýsý azalan ve bunun burukluðunu yaþayan irtibat@yeniasya.com.tr iktidar partisinin bir taraftan uzlaþma mesajlarý verip, demokrasinin muhalefetle güçleneceðini söylerken, diðer taraftan CHP ve BDP’yi kast ederek “Meclis onlarsýz da bal gibi çalýþýr” resti çekmesi nasýl okunmalý? Peki, CHP’nin Haberal ve Baykal, BDP’nin de Hatip Dicle ve diðer beþ tutuklu vekil için ortaya koyduðu “Onlar býrakýlmadýkça tavrýmýzý sürdüreeçimin üzerinden üç haftayý aþkýn bir süre geçti. ceðiz” politikasý ne anlama geliyor? Ýktidar cenahýOdaðýnda, seçildikleri halde yargý engelini aþa- nýn seslendirdiði gibi “yargýya Ergenekon ve KCK mayan vekillerin bulunduðu yemin ve boykot baskýsý” mý, yoksa millet iradesine saygý mý? krizinden baþka birþeyin konuþulmadýðý bu süreç, herGerçekten at iziyle it izinin birbirine karýþtýðý, iç kese býkkýnlýk verdi. Cemil Çiçek’in “Bayram günü ce - içe geçirilen doðrularla yanlýþlarý birbirinden ayýrd naze kaldýrýyoruz” sözü, oluþan psikolojiyi ifade ediyor. ederek düzgün bir rota çizebilmenin son derece AKP’li ve MHP’li vekiller yemin edip “yasama ça- zorlaþtýðý çok karýþýk bir durum oluþtu. lýþmalarýna katýlma hakký” kazanýrken, törene katýlDemokrasiye yönelik tertiplerle hesaplaþma gibi dýklarý halde yemin etmeyen CHP’lilerin ve o gün haklý bir gerekçeyle sürdürülen Ergenekon ve KCK Ankara’ya gelmeyip Diyarbakýr’da toplanmayý ter- dâvâlarýnýn haklýlýðýna gölge düþüren en önemli ecih eden BDP’lilerin durumu ile ilgili kýsýr tartýþma - leþtiri, tutukluluk sürelerinin çok uzun olduðu noklar hâlâ gündemin ilk sýralarýnda. tasýnda odaklanýyor. Ve bu eleþtiriyi, Baþbakan baþYemini “sembolik” olarak niteleyen CHP’nin “Ye- ta olmak üzere iktidarýn önde gelenleri de paylaþýp, min etmesek de Meclis çalýþmalarýna katýlacaðýz” her vesileyle tekrarlýyorlar. tavrýna karþý AKP ve MHP’nin “Hayýr, illâ yemin eAma gereksiz maðduriyetlere yol açma riski çok deceksiniz, yoksa sizi içeri sokmayýz” gibi bir ortak yüksek olan bu durumun önüne geçmek için, en aduruþ ortaya koyacaklarýna dair haberler, iþin iyice zýndan yasal düzenleme anlamýnda kayda deðer bir çýðýrýndan çýkarýlmak istendiðini gösteriyor. adým atma ihtiyacý da duymuyorlar. 1999’da Merve Kavakçý’ya karþý Ecevit’in öncülüBöyle olunca, CHP, MHP ve BDP, serbest kalmaðündeki DSP’lilerin sýra kapaklarýna vurup “Dýþarý! sýný istedikleri tutuklularý aday gösterip seçtirme Dýþarý!” sloganlarýyla sergiledikleri ilkel tepkinin yoluna gidiyorlar. Ve söz konusu kiþiler seçiliyorlar. fark lý bir ver si yo nu nu, AKP ve MHP üzerinden Ama hem maksat hâsýl olmuyor, hem de durum CHP ve BDP'ye karþý tekrarlatmaya çalýþanlar var. daha da karmaþýk bir hal alýyor. Böyle birþey ya feleðin ters dönmesine delil olur, Tüm bunlar, bir yönüyle, birtakým adreslerde haya da bilhassa “yeni dönemin devlet partisi” olarak zýrlanan toplum mühendisliði projelerine dayalý onitelenen AKP’nin, bu yorumla ifade edilen çerçe- larak oluþturulan siyasî yapýlarýn sürekli kriz ve kaveye iyice yerleþtiðinin yeni bir iþareti sayýlýr. os ürettiðini bir kez daha gözler önüne seriyor. 28 Þubat’ta sürecin siyasî taþeronluðu Ecevit’e ve Gündemin hep kriz ve kaos üzerine þekillendiði partisi DSP’ye ihale edilmiþti. Peki, o dönemden bir ülkede ise asýl ihtiyaç olan hizmetler aksýyor, kalma icraatlara dokunulmadan dokuz senedir sür- moraller bozulup þevk ve ümitler kýrýlýyor. dürülen yeni statükonun baþ aktörü kim? AKP... Gerçek bir demokrasiye, bunlarý aþýp aslî gün12 Haziran seçiminde bu statüko, uygulamaya demlerle yola devam etmek için de ihtiyacýmýz var.

Sistem kriz üretiyor

S

ÖÐRETMENLÝK ve kamudaki A grubu kadrolar için 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) düzenlenecek. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa’da cumartesi sabah, cumartesi öðleden sonra, pazar sabah ve pazar öðleden sonra olmak üzere dört oturumda yapýlacak. Sýnavýn sabah otu rumlarý 09.30’da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30’da baþlayacak. Cumartesi sabah oturumuna 474 bin 184, cumartesi öðleden sonra oturumu-

na 278 bin 47, pazar sabah oturumuna 115 bin 620, pazar öðleden sonra oturumuna 70 bin 889 olmak üzere, toplam 938 bin 740 aday sýnava katýlacak. Adaylar sýnava, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden sýnava girecekleri her oturum için ayrý ayrý edinecekleri sýnava giriþ belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaport ile girecekler. Sýnava Giriþ Belgeleri adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecek. Soru kitapçýðýný okuyamayacak derecede görme özürlü olan adaylar, ellerini kullanamayan adaylar ya da benzer baþ-

ka saðlýk sorunu olan adaylardan baþvuru sý ra sýn da sað lýk ku ru lu ra po ru nu ÖSYM’ye ulaþtýranlara sýnav esnasýnda okuyucu/iþaretleyici yardýmý verilecek. Daha sonra saðlýk sorunu oluþan adaylarýn, durumlarýna uygun sýnav koþullarýnýn saðlanabilmesi amacýyla üniversite veya devlet hastanelerinden alacaklarý raporlarýný, ‘’Genel Amaçlý Dilekçe’’ye ekleyerek en geç 6 Temmuz 2011 tarihi mesai saati sonuna kadar ÖSYM’ye ulaþtýrmalarý gerekiyor. Bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaþan raporlar iþleme alýnmayacak. Ankara / aa

ÝTÝCÜ 10. yýl mezunlarýný verdi ÝSTANBUL Ticaret Üniversitesi (ÝTÝCÜ) 2010-2011 Akademik Yýlý Mezuniyet Töreni Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleþti. Lisans ve Ön-lisans mezunu 1024 öðrencinin mezuniyet belgelerini aldýðý törende yapýlan konuþmalarda ‘Hayat zor ama yýlmayýn, çalýþan baþarýr ‘ mesajý verildi. Törende; Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Uþak Valisi Özdemir Çakacak, ÝTO Meclis Baþkan Vekili Hasan Erkesim, ÝTO Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Murat Yalçýntaþ, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Develioðlu ve Abdullah Çýnar, ÝTO Genel Sekreter Yardýmcýsý Selçuk Tayfun Ok, Ýstanbul Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Ýslam Ali Kopuz, ÝTÝCÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Erhan Erken, ÝTÝCÜ Rektör vekili Prof. Dr. Yücel Oðurlu, ÝTO Meclis üyeleri ve öðrencilerin yakýnlarý yer aldý. Törende konuþan ÝTÝCÜ Rektör vekili Prof. Dr. Yücel Oðurlu, yeni

döneme, bütün altyapý sorunlarýný çözmüþ olarak girmeyi hedeflediklerini söyledi. 5 yeni bölümün de müjdesini veren Oðurlu, ‘Bu yýl tamamen Ýngilizce eðitim vermeye baþlayacaðýmýz Elektrik Elektronik, Mekotronik, Mücevherat Mühendislikleri ile Ýngilizce Ýþletme ve Ýngilizce Ýktisat bölümlerinde eðitime baþlayacaðýz. AB’ye uyum çalýþmalarý ve yapacaðýmýz müfredat deðiþiklikleri de hizmet kalitesinin yükseleceðinin teminatýdýr’ dedi. Yeni mezunlarýn heyecanýný paylaþan ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ da 4 önemli tavsiyede bulundu. Yalçýntaþ, ‘Yenilikleri mutlaka takip edin, Sabýrlý olun, Her iþi sevgi ve aþkla yapýn, hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayat sizleri bir çok hayalinizden vazgeçmeye zorlayabilir ama asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Ýnsan hayalleriyle yaþar, hayallerini kaybedenler, hayatýný da kaybeder. Hayat zor da olsa yýlmayýn ” mesajý verdi.

G.Doðulu gazeteciler Ýstanbul’da BASIN Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM), Mar din, Siirt, Diyarbakýr ve Þanlýurfa’da görev yapan gazetecilere Ýstanbul ve Çanakkale’yi gezdi re cek. BYEGM’den yapýlan açýklamada, ye rel gazeteciler için zaman zaman yaygýn ve yerel basýnýn güçlendirilmesi amacýyla mes le ki in ce le me ge zi le ri düzenlendiði belirtildi. Bu çerçevede 6-9 Temmuz tarihleri arasýnda or ga ni ze e di len ge zi kapsamýnda, Batman, Mardin, Þanlýurfa, Siirt ve Diyarbakýr’dan toplam 35 ba sýn men su bunun önce Ýstanbul’a, ardýndan da karayoluyla Çanakkale’ye gide cekleri ifade edildi. Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, son yýllarda medya mensuplarý arasýndaki diyaloðu geliþtirmeye çok önem verdik le ri ni vur gu la dý. Medya mensuplarý ara sýn da ki di ya lo ðun art ma sý nýn Tür ki ye’deki uzlaþma kültü rüne önemli katký sað layacaðýna iþaret eden Ka ra ka ya, bu nun da de mok ra si a çý sýn dan önemli olduðunu kaydetti. BYEGM, geçen yýl da Ýzmir, Muðla ve Ma nisalý gazetecilere Konya ve Þanlýurfa’yý gezdirmiþti. Ankara / aa


4

5 TEMMUZ 2011 SALI

Y

HABER

Suriye’den gelenler dönüyor BUGÜNE KADAR TÜRKÝYE’YE GELEN 15 BÝN 315 SURÝYE VATANDAÞINDAN 5 BÝN 406’SININ GERÝ DÖNDÜÐÜ BELÝRTÝLDÝ. cakir@yeniasya.com.tr

Top þimdi adalette o­cuk­la­rý­mý­zý­ve­genç­le­ri­mi­zi­‘fut­bol­fa­na­ti­ði’­yap­mak­i­çin­el­bir­li­ði­ve­iþ­bi­ri­ði­ya­pan­lar,­meþ­hur­fut­bol­ta­kým­la­rý­nýn­yö­ne­ti­ci­le­ri­‘þa­i­be’­id­di­a­sýy­la­gö­zal­tý­na­a­lý­nýn­ca­a­ca­ba­vic­dan­a­za­bý­çek­ti­ler­mi?­Ge­nel­de­spor,­ö­zel­de de­fut­bol­sa­de­ce­Tür­ki­ye’de­de­ðil,­bü­tün­dün­ya­da kir­len­miþ­ du­rum­da.­ Bu,­ Pa­zar­ gü­nü­ ya­pý­lan­ ve ba­zý­ fut­bol­ yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­ gö­zal­tý­na­ a­lýn­ma­sý­ i­le a­la­ka­lý­bir­du­rum­de­ðil.­Gö­zal­tý­na­a­lý­nan­la­rýn­ta­ma­mý­suç­suz­ol­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­ser­best­bý­ra­kýl­mýþ­ ol­sa­ bi­le­ ne­ti­ce­ de­ðiþ­mez:­ Spor,­ bil­has­sa­ da fut­bol­kir­len­miþ­bir­sa­ha­dýr... Bir­yer­de­a­lýn­te­ri­a­kýt­ma­dan­pa­ra­lar­ka­za­ný­lý­yor­sa,­ka­yýr­ma­ve­kol­la­ma­var­sa,­i­þin­i­çi­ne­‘kir­li­si­ya­set’­de­ka­tý­lý­yor­sa­mut­la­ka­bir­yan­lýþ­lýk­var­de­mek­tir.­Spor­ve­fut­bol­da­ki­kir­len­me­el­bet­te­bu­gü­nün­me­se­le­si­de­de­ðil­dir.­Ge­rek­dün­ya­da­ve­ge­rek­se­Tür­ki­ye’de­bu­kir­len­me­yi­gös­te­ren­yüz­ler­ce­ve bel­ki­de­bin­ler­ce­ör­nek­var­dýr­ve­or­ta­ya­çýk­mýþ­týr. Bu­hu­sus­ta­ya­zý­lan­ya­zý­lar­ve­ha­zýr­la­nan­ki­tap­lar on­la­rý­de­ðil,­yüz­le­ri­bu­lur.­Bü­tün­bu­ça­lýþ­ma­lar, spor­da­ya­þa­nan­kir­len­me­ye­dik­kat­çe­ker,­a­ma­bu kir­len­me­þim­di­ye­ka­dar­if­þa­e­dil­miþ­de­ðil­di.­Spor­la az­çok­il­gi­le­nen­her­kes,­a­dam­ka­yýr­ma­la­rýn­ay­yu­ka çýk­tý­ðý­ný­bi­lir.­Ba­zý­ka­bi­li­yet­li­ço­cuk­lar,­‘ar­ka’la­rý­ol­ma­dý­ðý­i­çin­hiç­bir­klüp­te­ken­di­si­ne­yer­ve­im­kâ­ný bu­la­maz­ken,­ka­bi­li­yet­siz­le­re­yer­a­çýl­dý­ðý­o­lur.­ Fut­bo­lun­ ve­ spo­run­ ‘ku­mar’a­ a­let­ e­dil­di­ði­ de ay­rý­ bir­ ger­çek.­ Mil­yon­lar­ca­ ki­þi­ çe­þit­li­ ad­lar­ al­týn­da­ ‘ku­mar’­ oy­na­ma­ya­ teþ­vik­ e­di­li­yor.­ Fut­bol­cu­la­rýn­ al­dý­ðý­ çok­ yük­sek­ trans­fer­ üc­ret­le­ri­ de genç­le­rin­ ak­lý­ný­ çe­li­yor,­ “Ya­ pop­çu­ ya­ da­ top­çu ol­mak­ lâ­zým”­ ka­na­a­ti­ ka­bul­ gö­rü­yor.­ Ta­bi­î,­ bu nok­ta­da­ a­i­le­le­rin­ de­ ka­ba­ha­ti­ var.­ Mo­da­ya­ u­yup genç­ be­yin­ler­ ve­ ka­bi­li­yet­ler­ çok­ kü­çük­ yaþ­lar­da bu­ yol­la­ra­ teþ­vik­ e­di­li­yor.­ An­cak­ sis­tem­de­ki­ kir­len­me­ se­be­biy­le­ gü­ya­ i­yi­ ni­yet­le­ bu­ yol­la­ra­ gir­mek­is­te­yen­ler­de­im­kân­bu­la­mý­yor. Ba­zý­me­se­le­ler­var­dýr­ki,­is­pat­e­di­le­me­miþ­ol­sa bi­le­in­san­lar­tat­min­ol­mu­yor.­Spor­da­dö­nen­‘do­lap’lar­bel­ki­bu­gü­ne­ka­dar­tam­an­la­mýy­la­is­pat­la­na­bil­miþ­ de­ðil.­ Fa­kat­ hak­sýz­lýk,­ a­da­let­siz­lik­ ve­ a­dam­ka­yýr­ma­nýn­ay­yu­ka­çýk­tý­ðý­u­mu­mî­bir­ka­na­at o­la­rak­ka­bul­gö­rü­yor.­ Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­rin­ve­el­bet­te­e­di­len­le­rin de­ en­ bü­yük­ ha­ta­sý;­ ço­cuk­la­rý,­ genç­le­ri­ ve­ bü­tün bir­mil­le­ti­fut­bo­la­teþ­vik­et­me­si­dir.­El­bet­te­fut­bo­lu yok­sa­ya­ma­yýz,­a­ma­i­ti­raz­et­ti­ði­miz­nok­ta;­in­san­la­rýn­dört­kol­dan­fa­na­tik­ta­raf­tar­ha­li­ne­ge­ti­ril­mek is­ten­me­si­dir.­Ni­çin?­Çün­kü­ne­ka­dar­çok­‘fa­na­tik’ o­lu­nur­sa,­ ba­zý­la­rý­ný­ ce­bi­ o­ nis­bet­te­ faz­la­ca­ do­la­cak.­Fa­na­tik­bir­ta­raf­ta­rýn­gö­zü,­tut­tu­ðu­ta­kým­dan baþ­ka­sý­ný­ gör­mez.­ Spor­ a­dam­la­rý­nýn­ gö­zal­tý­na­ a­lýn­ma­sý­ son­ra­sýn­da­ bi­le­ ba­zý­ fa­na­tik­ ta­raf­tar­lar, “Bu­ bi­ze­ ku­ru­lan­ bir­ tu­zak­týr.­ Gö­re­cek­si­niz,­ bu tu­za­ðý­bo­za­ca­ðýz”­di­yor­muþ.­‘Tu­zak’­ol­ma­sý­da­ih­ti­mal­da­hi­lin­de­dir,­a­ma­ha­ki­kat­ol­ma­ih­ti­ma­li­de var­dýr.­ O­ hal­de,­ ken­di­si­ gö­zal­tý­na­ a­lýn­mýþ­ gi­bi dav­ran­mak,­ “Be­nim­ ta­ký­mýn­ yan­lýþ­ yap­maz”­ de­mek­gö­zü­ka­pa­lý­fa­na­tik­lik­de­ðil­mi? En­bü­yük­ta­kým­lar­dan,­en­kü­çük­il­çe­ta­kým­la­rý­na­ka­dar­u­mu­mî­an­lam­da­bir­kir­len­me­söz­ko­nu­su.­Kir­len­me­ye­kar­þý­a­tý­lan­bu­a­dý­mýn­ne­ti­ce­ye­u­laþ­ma­sý­te­men­ni­miz.­A­ma­on­dan­da­ha­ön­ce­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­ ve­ genç­le­ri­mi­zin­ kö­rü­ kö­rü­ne­ fut­bol­ fa­na­ti­ði­ ya­pýl­mak­ is­ten­me­si­ne­ i­ti­raz­ et­me­li­yiz.­Bu­nok­ta­da­med­ya­ya­da­bü­yük­gö­rev­ler­düþ­tü­ðü­nün­ far­kýn­da­yýz.­ Ma­a­le­sef­ te­le­viz­yon­ ve­ ‘sa­nal­â­lem’­bu­ko­nu­da­en­bü­yük­teþ­vik­çi...­Ço­cuk­la­rý­mý­zýn­o­kul­def­ter­le­ri­nin­‘kap’la­rý,­sil­gi­le­ri,­ka­lem­traþ­la­rý­ve­ka­lem­le­ri­bi­le­bir­‘ta­kým’­ren­gi­ta­þý­yor.­Bu­gi­diþ­le­fut­bo­lun­‘maf­ya’dan­ya­ka­sý­ný­kur­tar­ma­sý­ko­lay­gö­rün­mü­yor. Ýn­þal­lah,­“Fut­bol­ba­rýþ­týr”­di­ye­in­san­la­rý­af­yon­la­yan­lar­son­ge­liþ­me­ler­den­ders­ve­ib­ret­a­lýr.­Þim­di top­a­da­let­te.­A­dil­ka­rar­la­rýn­a­lýn­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz...

Ç

Aranan muvazzaflar Ýstanbul Adliyesi’nde ÝKÝNCÝ ‘’Bal­yoz­ Pla­ný’’­ dâ­vâ­sý­ kap­sa­mýn­da­ hak­la­rýn­da­ya­ka­la­ma­em­ri­çý­kar­tý­lan­8­ki­þi­den­ba­zý­la­rý, Be­þik­taþ’ta­ki­ Ýs­tan­bul­ Ad­li­ye­si­ne­ gel­di.­ Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­si­ne­Ýs­tan­bul­Mer­kez­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­ a­it­ si­vil­ pla­ka­lý­ bir­ a­raç­la­ Çý­ra­ðan Cad­de­si­ü­ze­rin­de­ki­sav­cý­ve­ha­kim­le­rin­kul­lan­dý­ðý­ ka­pý­dan­ ge­len­ bir­ grup­ mu­vaz­zaf­ as­ker,­ da­ha son­ra­ad­li­ye­bi­na­sý­na­gir­di.­Mu­vaz­zaf­as­ker­le­rin, i­kin­ci­ ‘’Bal­yoz­ Pla­ný’’­ dâvâsý­ kap­sa­mýn­da­ hak­la­rýn­da­ ya­ka­la­ma­ em­ri­ çý­ka­rý­lan­ ki­þi­ler­ ol­duk­la­rý bil­di­ril­di.­ Ýs­tan­bul­ 10.­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si­nin ten­sip­ in­ce­le­me­si­ sý­ra­sýn­da­ hak­la­rýn­da­ ya­ka­la­ma em­ri­ çý­kar­týl­ma­sý­na­ ka­rar­ ver­di­ði­ Kor­ge­ne­ral Tur­gut­At­man,­Tüm­ge­ne­ral­Ne­dim­Gün­gör­Ku­ru­baþ,­Tüm­ge­ne­ral­Be­ya­zýt­Ka­ra­taþ,­Tüm­ge­ne­ral Bü­lent­Ko­ca­ba­buç,­Tü­ma­mi­ral­Ah­met­Si­nan­Er­tuð­rul,­ Tuð­ge­ne­ral­ Meh­met­ El­dem,­ Tuð­ge­ne­ral Mus­ta­fa­ Er­han­ Pa­muk­ ve­ Al­bay­ Meh­met­ Ör­ge, bu­ka­ra­ra­i­ti­raz­da­bu­lun­muþ­tu.­Ýstanbul / aa

BAÞBAKANLIK A­fet­ ve­ A­cil­ Du­rum­ Yö­ne­ti­mi­ Baþ­kan­lý­ðý,­ Su­ri­ye’de­ki­ o­lay­lar­ ne­de­niy­le­ ül­ke­le­rin­den­ Tür­ki­ye’ye­ ge­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn­dün­i­ti­ba­rýy­la­9­bin­909­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di. Baþ­ba­kan­lýk­ Ba­sýn­ Mer­ke­zi­nin­ in­ter­net si­te­sin­de­yer­a­lan­bil­gi­no­tun­da,­ül­ke­sin­de­ki­ o­lay­lar­ se­be­biy­le­ Tür­ki­ye’ye­ ge­len­ Su­ri­ye­li­le­rin­son­du­ru­mu­na­i­liþ­kin­bil­gi­le­re­yer ve­ril­di.­ Bu­na­ gö­re,­ bu­gü­ne­ ka­dar­ Tür­ki­ye’ye­ 15­ bin­ 315­ Su­ri­ye­ va­tan­da­þý­ gel­di, bun­la­rýn­5­bin­406’sý­ge­ri­dön­dü.­Bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­ Tür­ki­ye’de­ 9­ bin­ 909­ Su­ri­ye­ va­tan­da­þý­ bu­lu­nu­yor.­ Ön­ce­ki­ gün­ ve­ dün

Tür­ki­ye’ye­gi­riþ­ya­pan­lar­dan­405­ki­þi,­ken­di­is­te­ðiy­le­ül­ke­le­ri­ne­dön­dü.­87­Su­ri­ye­A­rap­Cum­hu­ri­ye­ti­va­tan­da­þý,­Tür­ki­ye’ye­ka­bul­ e­dil­di.­ Su­ri­ye­ A­rap­ Cum­hu­ri­ye­ti’nden Tür­ki­ye’ye­yö­ne­lik­nü­fus­ha­re­ket­le­ri­ne­i­liþ­kin­ o­la­rak­ Baþ­kan­lý­ðýn­ ko­or­di­nas­yo­nun­da, Ý­çiþ­le­ri,­ Dý­þiþ­le­ri,­ Sað­lýk,­ Mil­li­ E­ði­tim,­ Ta­rým­ ve­ Kö­yiþ­le­ri,­ U­laþ­týr­ma­ ve­ Ma­li­ye­ ba­kan­lýk­la­rý,­ Ge­nel­kur­may­ ve­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri baþ­kan­lýk­la­rý,­ Güm­rük­ Müs­te­þar­lý­ðý,­ Ký­zý­lay­ve­Ha­tay­Va­li­li­ðiy­le­yü­rü­tü­len­ça­lýþ­ma­lar­ de­vam­ e­di­yor.­ Tür­ki­ye’de­ki­ Su­ri­ye­ va­tan­daþ­la­rý­nýn­ ge­çi­ci­ ba­rýn­ma­la­rý­ i­çin­ her tür­lü­ko­lay­lýk­te­sis­le­ri,­sey­yar­mut­fak,­ban­-

yo,­WC­ü­ni­te­le­ri,­ço­cuk­o­yun­park­la­rý,­i­ba­det­a­lan­la­rý,­e­ði­tim,­sey­yar­has­ta­ne­ve­di­ðer sos­yal­ te­sis­ler­le­ Yay­la­da­ðý’nda­ 2,­ Al­tý­nö­zü’nde­ 2,­ Rey­han­lý’da­ 1­ ve­ mer­kez­ il­çe­ye bað­lý­A­pay­dýn­kö­yün­de­1­ta­ne­ol­mak­ü­ze­re top­lam­ 6­ ça­dýr­kent­ ku­rul­du.­ 31’i­ re­fa­kat­çi ol­mak­ ü­ze­re­ top­lam­ 91­ ki­þi­nin­ has­ta­ne­de bu­lu­nur­ken,­ il­gi­li­ ku­rum­ ve­ ku­ru­luþ­lar­ca, ça­dýr­kent­ler­de­ ba­rýn­ma,­ yi­ye­cek,­ sað­lýk, gü­ven­lik,­ sos­yal­ ak­ti­vi­te,­ e­ði­tim,­ i­ba­det, ter­cü­man­lýk,­ ha­ber­leþ­me­ gi­bi­ hiz­met­ler ve­ri­li­yor.­ Ça­dýr­kent­te­ ka­lan­ Su­ri­ye­ va­tan­daþ­la­rý­na­gün­lük­3­ö­ðün­sý­cak­ye­mek­ve­ril­me­ye­de­vam­e­di­li­yor.­Ankara / aa

HABERLER

Muhalifler kurultay isteðinden vazgeçti nESKÝ CHP­Bur­sa­Ýl­Baþ­ka­ný­Gür­han­Ak­do­ðan,­o­la­ða­nüs­tü­ku­rul­tay­ta­lep­le­ri­ne­i­liþ­kin­o­la­rak,­Tür­ki­ye’nin­öz­gün­ve­kri­tik­bir­dö­nem­den­geç­ti­ði­ni,­bu­dö­nem­de­ku­rul­tay­top­lan­ma­sý­is­te­ði­ni­þim­di­lik­dur­dur­ma­ka­ra­rý­al­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Ak­do­ðan,­a­ra­la­rýn­da­es­ki­An­ka­ra Ýl­Baþ­ka­ný­A­li­Yýl­dýz­lý’nýn­da­bu­lun­du­ðu­20’ye ya­kýn­es­ki­il­baþ­ka­ný­i­le­bir­lik­te­Gor­di­on­O­tel’de­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­o­la­ða­nüs­tü­ku­rul­tay­ta­le­bi­ne­i­liþ­kin­sü­re­ci­de­ðer­len­dir­di.­CHP­tü­zü­ðü­ge­re­ði­o­la­ða­nüs­tü­ku­rul­tay ta­le­bi­ne­i­liþ­kin­im­za­top­la­ma­sü­re­si­nin­bi­ti­mi­ne­3­gün­kal­dý­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Ak­do­ðan,­þun­la­rý kay­det­ti:­‘’Ör­güt­ten,­ku­rul­tay­de­le­ge­si­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­dan­ge­len­is­tek­le­re­uy­gun­bir­bi­çim­de baþ­la­tý­lan­ku­rul­tay­top­lan­ma­sý­is­te­ði­mi­zi,­bu na­zik­ve­kri­tik­dö­nem­de­þim­di­lik­dur­dur­ma­nýn­çok­ö­nem­li­bir­par­ti­gö­re­vi­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­ruz.­Ku­rul­tay­top­lan­ma­sý­i­çin­ye­ter­li im­za­ya­u­la­þý­la­ca­ðýn­dan­hiç­bir­kuþ­ku­muz­yok­tur.­Ki­mi­par­ti­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­ve­ri­len­im­za­lar­dan­cay­ma­ve­ge­ri­çek­me­ler­ol­du­ðu­þek­lin­de­ki söz­le­ri­de­ger­çe­ði­as­la­yan­sýt­ma­mak­ta­dýr.­Bu a­þa­ma­da­CHP­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­ya­þa­nan­ye­min kri­zi­ne­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­sað­lýk­lý­bir­çö­züm­bul­ma­da­ku­rul­tay­is­te­ði­nin­en­gel­ol­du­ðu li­ma­ný­na­sý­ðýn­ma­mak­i­çin­top­lan­mýþ­ve­3­gün i­çin­de­ra­hat­lýk­la­ta­mam­la­na­cak­o­lan­par­ti mec­li­si­se­çim­li­o­la­ða­nüs­tü­ku­rul­tay­çað­rý­im­za­la­rý­ný­Ge­nel­Mer­kez’e­ver­me­ye­ce­ðiz.’’Ak­do­ðan,­9­Tem­muz’da­top­la­na­cak­CHP­Par­ti Mec­li­si’nde­o­la­ða­nüs­tü­ku­rul­tay­top­lan­ma­sý ka­ra­rý­a­lýn­ma­sý­ný­ö­ner­di.­Ankara / aa

Baþbakan yeni kabineyi yarýn açýklayacak

AKP adayý Cemil Çiçek, Genel Kurul'da yapýlan 3 tur oylamada 322 oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkaný seçildi. FOTOÐRAF: AA

Çiçek, 3. turda seçildi CHP VE BDP'LÝLERÝN OY KULLANMADIÐI MECLÝS BAÞKANLIÐI SEÇÝMÝNDE CEMÝL ÇÝÇEK, 3. TURDA TBMM BAÞKANI SEÇÝLDÝ. MECLÝS Baþ­kan­lý­ðý­i­çin­ya­pý­lan­se­çim­i­çin­Ge­nel­Ku­rul’a­ge­len­CHP’li­ler­yi­ne ye­min­et­me­di­ve­oy­kul­lan­ma­dý,­boy­kot­çu­BDP­i­se­Mec­lis’e­gel­me­di.­Ýlk­i­ki oy­la­ma­da,­se­çil­mek­i­çin­ge­rek­li­o­lan 367­o­yu­a­la­ma­yan­AKP’nin­a­da­yý­Ce­mil Çi­çek,­3.­tur­da­322­oyla­Mec­lis­Baþ­ka­ný se­çil­di.­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu­ge­çi­ci baþ­kan,­CHP­Ýs­tan­bul­­Mil­let­ve­ki­li­Ok­tay­Ek­þi­baþ­kan­lý­ðýn­da­top­lan­dý.­Bir­le­þi­mi­a­çan­Ek­þi,­A­na­ya­sa­gö­re­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­gö­re­ve­baþ­la­man­ön­ce­an­diç­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­ge­çen­bir­le­þim­de­an­diç­me­miþ­mil­let­ve­kil­le­rin­den an­diç­mek­is­te­yen­le­ri­kür­sü­ye­da­vet­et­ti. Ge­nel­Ku­rul’a­ge­len­CHP’li­ler,­ye­min et­me­le­ri­yö­nün­de­ki­çað­rý­yý­ce­vap­sýz­bý­rak­tý.­Da­ha­ön­ce­ye­min­et­me­yen­AKP An­tal­ya­Mil­let­ve­ki­li­Mev­lüt­Ça­vu­þoð­lu an­diç­ti.­Ek­þi,­ar­dýn­dan­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­nýn­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­nun­is­ti­fa­sý­nýn ka­bul­e­dil­di­ði,­ye­ni­hü­kü­me­ti­kur­mak­i­çin­AKP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­ve­Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­li­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­gö­rev­len­di­ril­di­ði­ne­i­liþ­kin­tez­ke­re­le­ri­ni­o­kut­tu.­Da­ha­son­ra­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý se­çi­mi­gün­de­mi­ne­ge­çil­di.­Bu­bað­lam­da,­AKP­An­ka­ra­Mil­let­ve­ki­li­Ce­mil­Çi­çek’in­a­day­gös­te­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­AKP Mil­let­ve­kil­le­ri­nin­im­za­la­rý­ný­ta­þý­yan­i­ki ay­rý­ö­ner­ge­i­le­Çi­çek’in­ki­þi­sel­baþ­vu­ru­su­na­da­ir­ö­ner­ge;­AKP­An­ka­ra­Mil­let­ve­ki­li­Zel­kif­Kaz­dal’ýn­a­day­lýk­baþ­vu­ru­su i­le­MHP­An­tal­ya­Mil­let­ve­ki­li­Tun­ca Tos­kay’ýn­a­day­gös­te­ril­me­si­ne­i­liþ­kin MHP’li­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­im­za­la­rý­ný­ta­þý­yan­ö­ner­ge­ler­o­kun­du.­Ek­þi’nin­se­çi­min­pro­se­dü­rü­ne­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­la­rý­-

nýn­ar­dýn­dan­1.­oy­la­ma­ya­ge­çil­di.­Ge­nel Ku­rul’da­ki­giz­li­oy­la­ma­ad­o­ku­na­rak­ya­pýl­dý.­BDP’li­mil­let­ve­kil­le­ri­bir­le­þi­me­ka­týl­maz­ken,­CHP’li­mil­let­ve­kil­le­ri­de­Ge­nel­Ku­rul­Sa­lo­nu’nda­yer­al­dý­an­cak­oy kul­lan­ma­dý.­Bi­rin­ci­tur­oy­la­ma­da­so­nuç a­lý­na­maz­ken­AKP­An­ka­ra­Mil­let­ve­ki­li Ze­lif­Kaz­dal­a­day­lýk­tan­çe­kil­di.­Bi­rin­ci tur­oy­la­ma­da­a­day­lar­dan­Ce­mil­Çi­çek 302,­Zel­kif­Kaz­dal­23,­Tun­ca­Tos­kay­50 oy­al­dý.­Ý­kin­ci­tur­oy­la­ma­da­i­se­Çi­çek 322,­Tun­ca­Tos­kay­i­se­52­oy­al­dý.­A­day­lar­dan­hiç­bi­ri­se­çil­mek­i­çin­ge­rek­li­367 ço­ðun­lu­ða­u­la­þý­la­ma­yýn­ca­ü­çün­cü­oy­la­ma­ya­pýl­dý.­Ü­çün­cü­oy­la­ma­da­322­oy alan­Çiçek,­Mec­lis’in­ye­ni­baþ­ka­ný­ol­du. Tunca­Toskay­ise­bu­turda­50­oy­aldý. YEMÝN ETMEYENLERÝN ADI OKUNMADI Ge­nel­Ku­rul­da,­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­il­le­ri­ne­gö­re­ad­la­rý­o­ku­nur­ken,­BDP­Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­li­Sýr­rý­Sü­rey­ya­ön­der­i­le ba­ðým­sýz­Ýs­tan­bul­mil­let­ve­ki­li­Le­vent Tü­zel­dý­þýn­da,­ye­min­et­me­yen­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ad­la­rý­nýn­o­kun­ma­dý­ðý­gö­rül­dü.­CHP­Tun­ce­li­Mil­let­ve­ki­li­Ka­mer Genç,­Ge­çi­ci­Baþ­kan­Ok­tay­Ek­þi’nin­o­yu­nu­kul­lan­ma­yan­mil­let­ve­ki­li­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­sor­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­o­tur­du­ðu yer­den­kal­ka­rak,­ye­min­et­me­yen­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­i­sim­le­ri­nin­de­tek­tek­o­kun­ma­sý­ný­is­te­di.­AKP’li­ler­i­se­bu­na­tep­ki gös­te­re­rek­“ye­min­et­me­yen­mil­let­ve­ki­li­nin­ko­nuþ­ma­hak­ký­ol­ma­ya­ca­ðý­ný”­söy­le­di.­Mec­lis’e­ge­çi­ci­baþ­kan­lýk­ya­pan­Ek­þi­i­se­Ka­mer­Genç’in­bu­ta­le­bi­ni­ka­bul et­me­di.­­Ankara / aa

Anamuhalefet ve iktidara yüklendi MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, iktidar ve anamuhalefet partilerine yönelik sert konuþtu. MHP ilk TBMM grup toplantýsýný Genel Baþkan Bahçeli baþkanlýðýnda yaptý. Bahçeli, yaptýðý konuþmada, MHP Ýstanbul Milletvekili Engin Alan ve CHP’nin tutuklu milletvekillerinin durumunun ‘’siyasallaþan yargýnýn hazin ve ibretlik bir sonucu’’ olduðunu savundu. Milletin seçip Parlamento’ya gönderdiði vekilleri serbest býrakmamanýn ‘’kasýtlý, yanlý ve baþka hesaplarý gözeten yargýnýn icraatýndan baþka bir anlama gelmeyeceðini’’ ifade eden Bahçeli, ‘’Baþbakan Erdoðan’ýn ‘ne yapalým seçmeseydiniz’ sözleri ise talihsiz olduðu kadar densizliðin ulaþtýðý seviyeyi göstermesi bakýmýndan manidar olmuþtur. Baþbakan Erdoðan’a söylemek isterim ki bizim kimi aday gösterip göstermeyeceðimizi sana mý soracaktýk? Senden icazet mi alacaktýk? Sana mý danýþacaktýk? Bu kendini bilmez ve utanmaz zihni yet, geçmiþte þahsýný ilgilendiren kiþiye özel anayasa deðiþikliðini pervasýzca yapmýþtý’’ ifadesini kullandý. CHP’nin Meclis’in boykot etmesini de eleþtiren Bahçeli, þunlarý kaydetti: “CHP Genel Baþkaný’nýn, Meclis’i protesto ederken; ‘arkadaþlarýmýzý satmayýz’ sözleriyle bizi tariz yollu itham etmesi içine düþtüðü ölçüsüzlüðün ve kafa karýþýklýðýnýn bariz deþifresi olmuþtur. Bize derme çatma siyasi delikanlýlýk gösterileri yapan Sayýn Kýlýçdaroðlu, önce aynaya bakmalý ve kimin arkadaþlarýný satma ile ilgili engin tecrübeye sahip olduðunu orada görmelidir. Bizim boþ laflara karnýmýz toktur.” Bu arada, grup toplantýsýnýn basýna kapalý bölümünde MHP grup yönetimi seçimi yapýldý. Geçen dönem grup baþkanvekilliði görevini yürüten Ýzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Þandýr yeniden bu göreve getirildi. Ankara / aa

Üniversite kontenjanlarý arttý ÜNÝVERSÝTELERÝN kon­ten­jan­la­rý­ge­çen­yý­la gö­re­yüz­de­7,3’lük­ar­týþ­la­708­bin­274’den­759 bin­668’e­yük­sel­di.­Dev­let­ü­ni­ver­si­te­le­ri­ne­657 bin­347­kon­ten­jan­ay­rýl­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re, Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ­Sý­na­vý­(YGS)­ve­Li­sans Yer­leþ­tir­me­Sý­nav­la­rý­(LYS)­so­nuç­la­rý­na­gö­re bu­yýl­ü­ni­ver­si­te­le­re­yer­leþ­ti­ri­le­cek­öð­ren­ci­sa­yý­sý­be­lir­len­di.­­2011-2012­a­ka­de­mik­yý­lýn­da­öð­ren­ci­kon­ten­jan­la­rý­ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­la­rý ha­riç­li­sans­prog­ram­la­rý­i­çin­yüz­de­15,4’lük­ar­týþ­la­374­bin­68’den­431­bin­768’e­çý­ka­rý­lýr­ken, ön­li­sans­prog­ram­la­rý­312­bin­86’dan­303­bin 948’e­dü­þü­rül­dü.­­Bu­a­ka­de­mik­yýl­da­dev­let­ü­ni­-

ver­si­te­le­ri­nin­li­sans­prog­ram­la­rý­na­363­bin­952, va­kýf­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­li­sans­prog­ram­la­rý­na­51 bin­66,­KKTC’de­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­li­sans­prog­ram­la­rý­na­14­bin­696,­yurt­dý­þýn­da­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­li­sans­prog­ram­la­rý­na­2­bin­54­ol­mak­ü­ze­re top­lam­431­bin­768­öð­ren­ci­yer­leþ­ti­ri­le­cek. Dev­let­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ön­li­sans­prog­ram­la­rý­na­276­bin­167,­va­kýf­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ön­li­sans prog­ram­la­rý­na­25­bin­932,­KKTC’de­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ön­li­sans­prog­ram­la­rý­na­1699,­yurt­dý­þýn­da­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ön­li­sans­prog­ram­la­rý­na 150­öð­ren­ci­a­lý­na­cak.­Bu­yýl­dev­let­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ön­li­sans,­li­sans­ve­ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­-

la­rý­na­top­lam­657­bin­347­kon­ten­jan­ay­rý­lýr­ken, pa­ra­lý­o­lan­di­ðer­ü­ni­ver­si­te­le­rin­top­lam­kon­ten­ja­ný­102­bin­321­ol­du.­Bu­yýl­va­kýf­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ön­li­sans,­li­sans­ve­ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­la­rý­na­81­bin­345;­KKTC’de­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ön li­sans,­li­sans­ve­ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­la­rý­na­18 bin­672;­yurt­dý­þýn­da­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ön­li­sans, li­sans­ve­ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­la­rý­na­i­se­100­öð­ren­ci­kon­ten­ja­ný­ay­rýl­dý.­Tüm­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­la­rý­na­top­lam­23­bin­952 öð­ren­ci­yer­leþ­ti­ri­le­cek.­Ö­zel­ye­te­nek­prog­ram­la­rý­nýn­kon­ten­jan­la­rý­ge­çen­yýl­22­bin­120­o­la­rak be­lir­len­miþ­ti.­Ankara / aa

n BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­ye­ni Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­lis­te­si­ni­sun­mak­ü­ze­re­‘’Bü­yük­ih­ti­mal­le­çar­þam­ba’’­gü­nü­Çan­ka­ya­Köþ­kü’ne­çý­ka­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Er­do­ðan,­AKP­grup top­lan­tý­sý­son­ra­sýn­da,­ga­ze­te­ci­le­ri­ye­ni­ka­bi­ne­nin­ne­za­man­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah Gül’e­su­nu­la­ca­ðý­na­i­liþ­kin­so­ru­su­ü­ze­ri­ne, ‘’Bü­yük­ih­ti­mal­le­Çar­þam­ba­gi­bi...’’­kar­þý­lý­ðý­ný ver­di.­Bu­a­ra­da,­grup­top­lan­tý­sýn­da­sa­de­ce ye­ni­grup­baþ­kan­ve­kil­le­ri­be­lir­len­di.­Ge­çen dö­nem­de­bu­gö­re­vi­ya­pan­Gi­re­sun­Mil­let­ve­ki­li­Nu­ret­tin­Ca­nik­li,­Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­li Ay­þe­Nur­Bah­çe­ka­pý­lý,­Kay­se­ri­Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa­E­li­taþ­ye­ri­ni­ko­rur­ken­A­dý­ya­man Mil­let­ve­ki­li­Ah­met­Ay­dýn­ve­Kah­ra­man­ma­raþ­Mil­let­ve­ki­li­Ma­hir­Ü­nal­i­se­ye­ni­grup­baþ­kan­ve­kil­le­ri­ol­du.­Ge­çen­dö­nem­ki­grup­baþ­kan­ve­kil­le­ri­a­ra­sýn­da­Sam­sun­Mil­let­ve­ki­li­Su­at­Ký­lýç­i­le­Yoz­gat­Mil­let­ve­ki­li­Be­kir­Boz­dað yer­a­lý­yor­du.­Ankara / aa

Kýlýçdaroðlu yakýþtýrdý Bahçeli yakýþtýrmadý nCHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­i­le MHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn,­Mec­li­si­boy­kot e­den­CHP­mil­let­ve­kil­le­ri­i­çin­söy­le­di­ði­‘’Tü­kür­dük­le­ri­ni­ya­la­ya­cak­lar’’­söz­le­ri­de­ðer­len­di. TBMM’de­ki­ma­ka­mýn­da,­grup­baþ­kan­ve­kil­le­ri,­ge­nel­sek­re­ter­ve­ge­nel­baþ­kan­yar­dým­cý­la­rýy­la­bir­a­ra­ya­ge­len­CHP­Li­de­ri­Ký­lýç­da­roð­lu,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn,­‘’Tü­kür­dük­le­ri­ni­ya­la­ya­cak­lar’’­söz­le­ri­nin­ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne ‘’Ken­di­si­ne­ya­kýþ­týr­dý­ðým­bir­a­çýk­la­ma’’­de­di. Ký­lýç­da­roð­lu,­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­se­çi­mi­i­çin de­‘’Ay­rý­ca­Ce­mil­Çi­çek’in­se­çil­me­sin­den­do­la­yý­mut­lu­yuz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­CHP­Gru­bu­nun­bu­gün­top­la­na­ca­ðý­ný söz­le­ri­ne­ek­le­di.­MHP­Li­de­ri­Bah­çe­li­de­Baþ­ba­kan’ýn­söz­le­ri­ni­TBMM­grup­top­lan­tý­sýn­da de­ðer­len­dir.­Bah­çe­li,­boy­kot­ve­ye­min­kri­zi­nin­ta­raf­la­rý­ný­a­þa­ðý­la­ya­rak­‘’tü­kür­dük­le­ri­ni ya­la­ya­cak­lar’’­de­me­si­nin­bir­Baþ­ba­kan’a­ke­sin­lik­le­ya­kýþ­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ankara / aa

Kepenk kapatma eylemleri vatandaþa zarar veriyor nMUÞ Va­li­si­A­li­Çý­nar,­il­ge­ne­lin­de­za­man­za­man­ger­çek­le­þen­ke­penk­ka­pat­ma­ey­lem­le­ri­ne i­liþ­kin,­‘’Bu­tür­o­lay­lar­biz­le­re­za­rar­ve­ri­yor.­Ka­mu­hiz­met­le­ri­nin­su­nul­ma­sý­ný­ak­sa­tý­yor­ve­va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­da­ha­i­yi­hiz­met­al­ma­sý­ný­en­gel­li­yor’’­de­di.­Va­li­Çý­nar,­Po­li­se­vi’nde­dü­zen­le­di­ði ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­kent­gün­de­mi­ve­þe­hir­de ger­çek­le­þen­ya­tý­rým­prog­ram­la­rýy­la­il­gi­li­de­ðer­len­dir­me­de­bu­lun­du.­Bu­la­nýk,­Ma­laz­girt­ve Var­to­il­çe­le­rin­de­za­man­za­man­ger­çek­le­þen­ke­penk­ka­pat­ma­ey­lem­le­riy­le­il­gi­li­va­tan­daþ­la­ra çað­rý­da­bu­lu­nan­Çý­nar,­Muþ’un­is­tik­ba­liy­le­oy­nan­dý­ðý­ný,­her­ke­sin­ge­le­ce­ði­ne­ve­þeh­ri­ne­sa­hip çýk­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ke­penk­ka­pat­ma­nýn­þe­hir­de­o­luþ­tur­du­ðu­o­lum­suz­luk­la­ra­dik­ka­ti çe­ken­Va­li­A­li­Çý­nar,­‘’Du­rum­böy­le­o­lun­ca­ke­penk­ka­pa­tan­da­ka­pat­tý­ran­da­e­ði­tim,­sað­lýk­ve sos­yal­hiz­met­ler­den­ye­te­ri­ka­da­rýy­la­fay­da­la­na­mý­yor.­Biz­ler­bu­nun­i­çin­ke­penk­ka­pat­ma­gi­bi o­lum­suz­du­rum­la­rýn­ol­ma­ma­sý­i­çin­gay­ret­gös­te­ri­yo­ruz.­Çün­kü­bu­tür­o­lay­lar­biz­le­re­za­rar ve­ri­yor.­Ka­mu­hiz­met­le­ri­nin­su­nul­ma­sý­ný­ak­sa­tý­yor­ve­va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­da­ha­i­yi­hiz­met­al­ma­sý­ný­en­gel­li­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ýl­ge­ne­lin­de yü­rü­tü­len­ya­tý­rým­prog­ram­la­rý­na­da­de­ði­nen Çý­nar,­78­bin­hek­tar­a­ra­zi­su­la­ma­ka­pa­si­te­li­o­lan­Al­pars­lan­2­Ba­ra­jý­pro­je­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­de­vam­­et­ti­ði­ni­bil­dir­di.­­Muþ / aa


Y

ahmetdursun81@hotmail.com

HABER

5 TEMMUZ 2011 SALI

Futbolun arka sokaklarý

zel lik le son çey rek a sýr da kü re sel çapta büyük bir endüstri haline gelen futbol, milyarlarca dolarlýk dev bütçesiyle yalnýzca spor olma özelliðini çoktan yitirdi. Sosyo-kültürel etkileri bir yana, bu alanýn baþ döndürücü ekonomik büyüklü ðü, spor dýþýndaki etmenlerin de futbolun içine girmesine yol açtý. Bahis þirketleri, televizyonlar, reklam kuruluþlarý, futboldan pay kapmaya çalýþan onlarca aracý kurum… Birbirine zincir gibi baðlý, tamamen ranta endeksli bir sistem düþünüldüðünde, bu bol kremalý kocaman pastadan pay kapma yarýþýnýn nasýl sonuçlar doðurabileceðini tahmin edebilirsiniz. ‘Futbol asla sadece futbol deðildir’ diyen Simon Cuper, futbolun sportif alanlarýn dýþýnda da büyük etki alanlarýnýn olduðuna dikkat çekmiþti. Geçtiðimiz Pazar sabahý, bu sözü doðrularcasýna, Türk futbolu büyük bir depremin öncü sarsýntýlarýyla uyanýverdi. Baþta Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým olmak üzere, Türk futbolu-

nun önde gelen isimleri þike iddialarýyla göz altýna alýndý. Bu kovuþturmanýn neticeleri ve sonuç kýsmý düþünüldüðünde Türk futbolunu ve sporunu yeniden inþa ettirecek büyük bir sarsýntýnýn ilk iþaretlerini görmek mümkündür. Futbolla yakýndan ilgilenenler bilirler ki, Türk futbolundaki kirlenmiþlik algýsý yalnýzca bu yýla has bir olgu deðildir. Yýllardan beri masa baþýnda kazanýlan oyunlarda baþ rol oyuncularýnýn kimler olduklarý, þaibeli hale gelen ve bir türlü alnýndaki kirlilik lekesini üzerinden atamayan ligimizin kimler ta ra fýn dan yoz laþ tý rýl dý ðý ve na sýl bu ha le getirildiði az çok bilinen ve tartýþýlan hususlardýr. Birkaç yýl önce Samsun fecaatiyle önü kesilen ve bir türlü belini doðrultamayan Beþiktaþ’ýn o dönemdeki teknik di rektörü Lucescu’nun TBMM’yi göreve çaðýran þike feryatlarý hâlâ akýllardadýr. Bu yýl da ligimizle ilgili tartýþmalar sona ermiþ deðildir. Geçmiþte hukukî bir yaptýrýmý olmayan,

Suriye, 2 teröristi teslim etti

Sorunlar Kur’ân bilinci ile çözülür

Ö

nSURÝYE’NÝN ‘’Adana Mutabakatý’’ gereðince 2 PKK terör örgütü mensubunu Türk makamlarýna teslim ettiði bildirildi. Ýl Jandarma Komutanlýðýndan yapýlan açýklamada, Suriyeli yetkililerin silahsýz teslim ettiði PKK terör örgütü üyelerinin, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandýðý ve Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna gönderildiði kaydedildi. Açýklamada, terör örgütüne yönelik çalýþmalarýn kararlýlýkla sürdürüldüðü belirtildi. Hatay / aa

eski futbolcularýn televizyonlarda marifet kabilinden anlattýklarý teþvik primi gibi herkes tarafýndan varlýðý kabul edilen olaylar bugüne kadar hep görmezden gelindi. Bunlar hep futbolun içinde olan olaylar gibi deðerlendirildi. Ýþin ahlâki yönü hiç sorgulan madý. Bu sorgulamayýþ beraberinde gücü yetenin her þeyi yapabileceði algýsýný da getirdi, yapanýn yanýna kâr kaldý. Günümüz futbolu; yýlda milyon dolarlar kazanan futbolcular, teknik adamlar, milyonlarca liralýk reklam ve yayýn gelirleri, uluslar arasý pastadaki payla birlikte büyük bir sektörü oluþturuyor. Pastanýn büyüklü ðü futbol dýþý hiçbir hareketin, hiçbir hamlenin varlýðýný kabul etmiyor. Bu büyük pastadan pay kapabilmek için büyük yatýrýmlar yapan futbol kulüpleri yýllarca süren planlý çalýþmalarýnýn, büyük yatýrýmlarýnýn ve alýn terlerininin birileri tarafýndan gasp edilmesini istemiyor. Bütün bunlardan sonra geçtiðimiz aylarda çýkarýlan yeni futbol yasasý ilk uygulama

Viranþehir Milli Eðitim Müdürlüðüne ses bombasý nÞANLIURFA’NIN Viranþehir Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün bahçesine ‘’el yapýmý ses bombasý’’ atýldý. Alýnan bilgiye göre, Yeniþehir mahallesindeki Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün bahçesine, kimliði henüz belirlenemeyen kiþi veya kiþi lerce atýlan ses bombasý, saatlerinde büyük bir gürültüyle patladý. Can ve mal kaybýnýn yaþanmadýðý olayýn ardýndan polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu.Patlamaya neden olan cismin ‘’el yapýmý ses bombasý’’ olduðu belirtildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünün güvenlik kamera kayýtlarýný inceleyen ekipler, olayla ilgili soruþturma baþlattý. Þanlýurfa / aa

Silivri ve Eyüp’te yarýn sular kesik nÝSTANBUL’UN Silivri ve Eyüp ilçelerindeki bazý mahallelere, yarýn su verileme yecek. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresinden (ÝSKÝ) yapýlan açýklamaya göre, 08.0020.00 saatleri arasýnda Silivri ilçesinde Alibey, Piri Mehmet Paþa, Yeni Mahalle, Mimar Sinan ve Fatih mahalleleri, isale hattýndaki çalýþmalar nedeniyle su alamayacak. Eyüp’te 10.00-20.00 saatleri arasýnda Kemerburgaz Mithatpaþa, Mimarsinan ve Göktürk Merkez mahallelerinde de su kesintisi uygulanacak. Ýstanbul / aa

AYB’den 445 milyon avroluk destek nHAZÝNE Müsteþarý Ýbrahim Çanakçý, bu yýl içinde Avrupa Yatýrým Bankasý’ndan kamu projelerinin finansmaný için 695 milyon avro, özel sektör yatýrýmlarýnýn finansmaný için ise yaklaþýk 1 milyar 205 milyon avro civarýnda kredi saðlamayý planladýklarý ný bil dir di. Av ru pa Ya tý rým Ban ka sý (AYB), Türkiye’de iklim deðiþikliði ve giriþimciliði desteklemek amacýyla 4 yeni AYB finansman sözleþmesi imzaladý. Ýkisi doðrudan Hazine ile diðer ikisi de Hazine garantisi altýnda bulunan toplam 445 milyon avroluk finansman paketi sözleþmesine, AYB Baþkan Yardýmcýsý Matthias KollatzAhnen, Hazine Müsteþarý Ýbrahim Çanakçý, TKB Genel Müdürü Metin Pehlivan ve TSKB Kýdemli Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Beþkök imza koydu. Ankara Shera ton Otelinde gerçekleþtirilen imza törenin de konuþan Hazine Müsteþarý Ýbrahim Çanakçý, AYB’nin kilit sektörlerde yapýlan yatý rýmlara saðladýðý finansman desteðiyle Tür kiye’nin ekonomik kalkýnmasýna önemli katkýlarda bulunduðunu söyledi. Çanakçý, ‘’2011 yýlý içinde AYB’den kamu projeleri nin finansmaný için 695 milyon avro, özel sektör yatýrýmlarýnýn finansmaný için ise yaklaþýk 1 milyar 205 milyon avro civarýnda kredi saðlamayý planlamaktayýz’’ dedi. Avrupa Yatýrým Bankasý Yardýmcýsý KollatzAhnen de ‘’Türkiye ekonomisindeki sýçrama nedeniyle ürünlerimizi KOBÝ’ler lehine geniþletmeye karar verdik’’ Ankara / aa

5

DiyanetSen Genel Baþkaný Bayraktutar, Baðýmsýz Milletvekili Altan Tan'ýn sert tepki göstererek, "Bin yýldýr devam eden Türk Kürt kardeþliðini kimse bozamaz" dedi.

sahasýný bulmuþ gibi gözüküyor. ‘Eski tas eski hamam, ben yaparým bana bir þey olmaz, biz en büyüðüyüz, bize güçleri yetmez’ düþüncesiyle fiiliyata dökülen eski alýþkanlýklarýn artýk karþýlýksýz kalmayacaðýnýn ilk sinyallerini aldýk. ‘Bundan sonra ne olur, buradan bir þey çýkar mý?’ sorusunun en net ce va bý ný yar gý ve re cek tir. An cak þimdilik þunu söyleyebiliriz ki; Türk futbolu arka sokaklarýný temizliyor. Artýk futbolumuzun arka sokaklarýndaki derin yapýlanmalarýn sonu gelmiþtir. Bu harekât, özlediðimiz temiz futbolun, þaibesiz liglerin ilk adýmýdýr. Türkiye hukuk kurallarýnýn iþlediði bir devlet olma görüntüsünü futbol sahala rýnda da hissettirecek ve futbol da hukuk kurullarýnýn iþletildiði yerlerden biri olacaktýr. Futbolda doðru yatýrým yapan, iþini düzgün ya pan, ça lý þan hak e den ka za na cak, baþkalarýnýn emeðinde gözü olanlar ebediyen kaybedecektir. Netice olarak; ahlâksýzlýðýn kol gezdiði bir camiayý hukuk hizaya getiriyor.

DÝYA NET-SEN Ge nel Baþ ka ný Mehmet Bayraktutar, Doðu ve Güneydoðu’daki sorunlarýn Kur’ân bilinci ve kardeþlik anlayýþý ile rahat çözüleceðini belirtti. Bayraktutar, yaptýðý açýklamada, Baðýmsýz Milletvekili Altan Tan’ýn Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Mehmet Görmez’i hedef alan sözlerine sert tepki göstererek, “Bin yýldýr devam eden Türk-Kürt kardeþliðini kimse bozamaz” dedi. Diyanet Ýþleri’ne yapýlan hakaretten dolayý Tan’ý özür dilemeye davet eden Bayraktutar, “Gerilimi yükseltmekten ve 11. asrýn baþlarýnda baþlayan bin yýllýk kardeþliðimizi bozmaya yönelik provokasyonlardan vazgeçilmelidir. Siyaset hakaret makamý deðil, milletin sorunlarýný çözme makamýdýr. Bu makama gelenlerden bu bilinçle hareket etmesi beklenirken aksi bir tutum içine girmelerini esefle karþýlýyorum” diye konuþtu. Bayraktutar, Türkiye’nin normalleþmeye baþladýðýný, sorunlarýnýn üzerine kararlýlýkla gidilmesi gerektiðini hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: “Türkiye’nin ciddi sorunlarý var. Bunlarla yüzleþmek ve cesur adýmlar atmak konusunda millet kararlýlýk bekliyor. Anlaþýlan milletin talepleri daha þimdiden birilerini korkutmuþ olacak ki gerilimi týr-

mandýrmak için ellerinden geleni yapýyorlar. Sorunlarý çözümsüzleþtirmek için çatýþma alanlarý oluþturulmak isteyenleri kýnýyorum. Bu millet kirli oyunlarý yýllardýr izliyor. Senaryo sahiplerine de aktörlere de pirim vermiyor. Bundan sonra da vermeyecek.” BDP’lilerin Doðu ve Güneydoðu’da sivil itaatsizlik adý altýnda, kýldýklarý Cuma namazlarýný ve mi tinglerde açýlan “Peygamber Öcalan” pankartlarýný hatýrlatan Bayraktutar, þöyle devam etti: “Ýþte din sömürüsü budur. Yeni bir din arayýþý ve ayrýmcýlýk da budur. Diyanet Ýþleri’nin birleþtirici adýmlarýný suçlayanlar önce kendi yaptýklarýna baksýnlar. ‘Diyanetin imamlarý gitsin bize mollalarýmýz yeter’ gibi ayrýþtýrýcý ötekileþtirici söylemler hem bölgedeki dinî kanaat önderlerimizin hem de dinimizin kullanýlmasýdýr. Bu topraklarýn birleþtirici çimentosu olan dinimiz hepimizin dini olduðu gibi o bölgedeki dini kanaat önderleri de bu ülkenin bizlerin deðerleridir. Bu deðerler üzerinden ayrýmcýlýk yapmak ötekileþtirmeye çalýþmak, kutlu doðum gibi bir etkinliðin oluþturduðu kardeþlik tablosundan rahatsýz olmak kabul edilemez bir tutumdur. Oysa bölgedeki sorunlar Kur’ân bilinci ve kardeþlik anlayýþý ile gayet rahat çözülür.” Ankara / Recep Karagöz

Kapalý kapý, AB’nin de zararýna ALMANYA Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle, Türkiye’ye sadece iç politik hesaplar sebebiyle kapýlarýn kapalý tutulmasý durumunda, Türkiye’nin Avrupa’ya sýrt çevirebileceðini ifade ederek, “Bu Avrupa’nýn zararýna olacaktýr” dedi. Westerwelle, “Die Welt” ve “Berliner Morgenpost” gazetelerinde yayýmlanan röportajýnda, dünyadaki dengelerin gittikçe deðiþtiðini belirterek, “Türkiye günümüzde, ekonomik ve siyasi açýdan, birçok kiþinin birkaç yýl öncesine kadar mümkün görmediði bir noktaya ulaþtý. Türkiye’nin bakýþ açýsýnýn Avrupa’ya yönelik olmasýnda hepimizin çýkarý var. Bu nedenle Avrupa’da hepimiz Türkiye’ye saygýyla yaklaþmalý ve onu eþit partner olarak görmeliyiz. Avrupa’nýn Türkiye’ye olan ilgisinin, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ilgisinden çok daha fazla olduðu bir noktaya gelebiliriz. Bu dengenin bozulmasýný önlemek istiyorum” diye konuþtu. Dýþiþleri Bakaný Ah met Davutoðlu’na “Dostum Ahmet” diye hitap ettiðinin hatýrlatýlmasý ve Türkiye’de kendisini iyi hissettiðinin görüldüðü yoru munun yapýlmasý üzerine de Westerwel le, “Bu doðru, gençliðimden beri Türkiye’yi düzenli olarak ziyaret ederim. Dýþiþ leri Bakaný olarak Ahmet Davutoðlu’nu güvenilir bir meslektaþ olarak görüyorum. Ancak çok daha önemli olan, Türkiye’nin stratejik bir aðýrlýða sahip olmasý ve dün yadaki yeni güç merkezlerinden biri haline gelmesi” dedi. Türkiye’nin kaydettiði ekonomik büyümeye iþaret eden ve birçok AB ülkesinin bunu gerçekleþtirmek istedi ðine dikkati çeken Westerwelle, bazý þey -

ler henüz Avrupa kriterleri düzeyinde olmasa da Türkiye’de takdir ettiði bir reform sürecinin yaþandýðýný, Türkiye’nin Ýslam dünyasýna bir köprü oluþturmasý dolayýsýyla da Avrupa ve Türkiye arasýndaki ortaklýðýn sadece Türkiye’nin deðil, özellikle Avrupa’nýn çýkarýna olduðunu kaydetti. Westerwelle, Türkiye’nin, “NeoOsmanlý” düþüncesiyle Avrupa’ya sýrt çevirerek, daha çok Balkanlar ve Arap ülkeleriyle ilgilenebileceðine iliþkin görüþlerin hatýrlatýlmasý ve bunu ne kadar gerçekçi gördüðünün sorulmasý üzerine de “Osmanlý Devleti’nin tarihi nedeniyle bu tür düþünceler var. Ancak ben Avrupa’da, Türkiye ile yakýnlaþma sürecinin, sanki bu ülkeye yönelik bir lütufmuþ gibi görülmesi konusunda uyarýda bulunmak istiyorum. Bu daha çok ekonomik, komþuluk ve siyasi-stratejik çýkarlardan kaynaklanýyor” diye konuþtu.

DURGUNLUK, HER ÝKÝ TARAFTAN KAYNAKLANIYOR

Geçtiðimiz yýl Temmuz ayýnda Ýstanbul'a ziyarette bulunan Almanya Dýþiþleri Bakaný Westerwelle, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile bir araya gelmiþti.

Kendisini “Türkiye’nin en iyi avukatý” olarak nitelendirdiðinin hatýrlatýlmasý üzerine de WesAlmanya’da Türkiye’nin AB üyeliði konusunda terwelle, “Türkiye’nin en iyi deðil, ama en adil a yapýlan tartýþmalarda, Türkiye’nin üyeliði sanki vukatýyým. Türkiye, örneðin çevre ve gýda güçok yakýn bir tarihte gerçekleþecekmiþ gibi bir iz- venliði gibi iki baþlýðýn açýlmasý konusunda ilerlenim edindiðini belirten Westerwelle, müzake- leme saðladýðýnda, ben de sonuç almak için gere sürecinde þu ana kadar baþlýklarýn yarýsýndan rekli olan katkýyý saðlýyorum. Yaklaþýk 1 yýldan azýnýn açýlmýþ ve sadece bir baþlýðýn sona erdiril- beri yeni bir baþlýðýn açýlmamýþ olmasý, her iki miþ olduðunu hatýrlattý. Türkiye’ye sadece iç po- tarafýn da zararýna olan bir durgunluk. Her iki talitik hesaplar nedeniyle kapýlarýn kapalý tutulma- raftan da kaynaklanan bu durgunluðu aþmak issý durumunda, Türkiye’nin Avrupa’ya sýrt çevire- tiyoruz. Bu rekabet baþlýðýnýn açýlmasýyla mümbileceðini ifade eden Westerwelle, “Bu Avru- kün olabilir. Bunun için Türk tarafýnýn görevi, Ankara Protokolü’nü uygulamak” dedi. Berlin / aa pa’nýn zararýna olacaktýr” dedi.

drbattal@yahoo.com

Devlet, bankalar ve müþterileri aberi okumuþsunuzdur. BDDK kart sahipleriyle satýcýlarýn yani aslýnda bankalarla müþterilerinin arasýna biraz daha giriyor. Hakem olarak deðil. Vasi veya veli olarak. “Nasýl yani, banka müþterilerin vasiye mi ihtiyacý var” diyebilirsiniz. Evet, var. Genel bir sebebini geçen haftaki “Hürriyetin sefahate inkýlâbý” baþlýklý yazýmda bir parça anlat mýþtým. Hürriyet suistimal edilirse ondan mahrum kalýnmasý kaçýnýlmaz olur, demiþtim. Bir örneðini ayný günlerde gömüþ olduk. Bankalar müþterilerini kredi kartlarýna boðdular. Satýcýlar müþterilerini taksit bataðýna boðdular. Böylece güveni kendi tekeline alan bankalar eliyle piyasa daraltýldý. Bankalarý ve dolayýsýyla bankalarýn merkezinde olduðu piyasayý denetlemekle ve düzenlemekle görevli BDDK da kendisini mecbur hissetti ve gidiþata müdahale etti. Kredi kartlarýna çekidüzen vermek için bir süre önce bir kanun çýkarýldý. Ama bu yetmedi, þimdi devlet, kart sahiplerinin kartlarýný kullanma biçimine de müdahale ediyor. Kredi kartýnýn aylýk harcama rakamýna “kamusal limit” geliyormuþ. Ýþte size, “suistimale sýnýr” örneði. Bir kart sahi binin kartla toplam ne kadar borçlanabileceðini, her ay ne kadar borçlanacaðýný, en çok kaç aylýk borçlanacaðýný, taksitlerinin ne kadar olacaðýný ben belirlerim, diyor devlet Yani devlet, bankalara ve satýcýlara diyor ki; -Kart sahipleri sizin elinizden kendisini kurtaramýyor. -Altýndan girip üstünden çýkýyorsunuz, ödeyemeyeceði borcun altýna sokup inletiyorsunuz. -Onlarýn da âhý arþa ulaþýyor. -Bu âhlarý BDDK olarak biz de duyuyoruz. Üze rimize düþeni yapmak istiyoruz. -Kart sahibini, yetimi korur gibi korumak istiyoruz. Yani demek istiyor ki; Kart sahiplerinin bazýlarý satýcýlarýn karþýsýnda bir tür yetimdir, yetim de velaâyete lâyýktýr, yetimin babasý devlettir. Ya da kart sahiplerinin bazýlarý bir tür sefihtir, sefih mahcurdur ve vesayete müstahaktýr. Kendisini koruyamayaný devlet korur. Hürriyetini suistimal edene hürriyet verilmez, verileni de geri alýnýr. Bu icraatýnda BDDK’yý bir ölçüde destekliyo rum. Biliyorum, liberal bazý dostlarým bana diyecekler ki, “Hani sen de hürriyetçi idin, bu nasýl hürriyettir, devlet her þeye müdahale eder mi? Ederse, bu, hürriyet olur mu?” Doðru. Devlet her þeye müdahale etmesin, piyasayý kendi halinde býraksýn, tamam. Tamam da piyasa aktörleri de zayýfý yemeye kalkmasýn, hürriyeti suistimal ettirmesin, etmesin. Devletin koyduðu yasaklarý ve sýnýrlarý her seferinde aþmaya veya delmeye çalýþmasýn. Kurt olmasýn. Vicdanýnýn sesini dinlesin. Yani yapýlanlara eyvallah, tamam. Ama bir de teklifim olacak BDDK’ya. BDDK bir taraftan piyasayý düzenlerken bir taraftan da keþke bu konunun psikolojik ve sosyolojik boyutunu incelese, inceletse. Kadrosunda o kadar uzmaný var. Herhalde zor olmaz. Meselâ “Borç yiðidin kamçýsýdýr” atasözü ile “Borç dindarlýðýn bir lekesidir” Hadisi arasýndaki iliþkiyi ve sosyolojik baðý ele alan çalýþmalar yapsa, yaptýrsa. Meselâ “borçlandýrma ahlâký” temalý bir deneme, hikâye, roman, film yarýþmasý baþlatsa. Her yýl ödüller verse. Kamuoyunu uyandýrsa, uyarsa, aydýnlatsa. Nasýl olur? Bankacýlýk sektörünün ve piyasanýn “BDDK plazasý”ndan önce buna ihtiyacý var da.

H

Liderler, 7 Temmuz’da Cenevre’de görüþecek nKUZEY Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Eylül 2008’de baþlayan Kýbrýs müzakerelerinde gelinen son durumu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile 7 Temmuz’da Cenevre’de masaya yatýracak. KKTC’nin 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Hristofyas arasýnda Eylül 2008’de baþlayan ve Nisan 2010’da KKTC’deki Cumhurbaþkanlýðý seçimin ardýndan, Eroðlu ile Hristofyas arasýnda devam eden müzakerelerde, taraflar arasýnda ana konularda somut ilerlemeler kaydedilmedi. Daha önce 18 Kasým’da New York, 26 Ocak’ta da Cenevre’de üçlü görüþme yapýlmýþtý. Kýbrýs Türk tarafý, üçüncü üçlü görüþmeden sonuç çýkmasýný, müzakere temposunun yoðunlaþmasýný ve görüþmelerin zaman sýnýrý konarak takvime baðlanmasýný bekliyor. Kýbrýs sorununun 40 yýldýr görüþüldüðünü ve tartýþýlmayan tarafýnýn kalmadýðýný belirten Türk tarafý, müzakerelere artýk zaman sýnýrýnýn konmasý gerektiði görüþünde. Özel uçakla Ankara’ya gelen Eroðlu, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile Cenevre’de gündeme gelecek konularla ilgili deðerlendirmelerin ardýndan bugün Ýstanbul üzerinden Cenevre’ye geçecek. Lefkoþa / aa


6

Düðün dönüþü kaza: 4 ölü, 2 yaralý BURSA-ÝSTANBUL kara yolunun 36. kilometresinde meydana gelen trafik kazasýnda, kontrolden çýkan otomobil takla attý. Kazada 1’i çocuk 4 kiþi ölürken 2 kiþi de yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Otomobildekilerin bir yakýnlarýnýn sünnet düðününden Orhangazi’ye döndükleri öðrenildi. Bursa’nýn Orhangazi ilçesinde ikamet eden Kazým Ýþler (57); eþi Hatice Ýþler (51), kýzý Kübra Ýþler (22), torunu Ahmet Berat Þahin (7) ve Berat’in annesi Dilek Þahin (33) ve baldýzý Ayþe Çiðdem’i (57) yanýna alarak Gemlik’te bir akýnlarýnýn sünnet düðününe gitti. Kazým Ýþler ve yanýndakiler düðün sonrasý Orhangazi’ye dönmek istedi. Otomobil Gemlik çýkýþýnda sürücü Kazým Ýþler’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çýkarak takla attý. Otomobil, sulama kanalýna çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüðü araçta bulunan sürücü Kazým Ýþler ile Ayþe Çiðdem olay yerinde öldü. Gemlik Ýlçe Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan 7 yaþýndaki Ahmet Berat Þahin ile Kübra Ýþler ise yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazada yaralanan Dilek Þahin ile Hatice Ýþler Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

27 yýl sonra buluþtular NEVÞEHÝR’ÝN en eski orta öðretim kurumu konumundaki Nevþehir Lisesi’nden 1984 yýlýnda mezun olan öðrenciler, 27 yýl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Dönemin Okul Müdürü Besim Kýlýç, Müdür Baþ Yardýmcýsý Erkan Kocatmaz ve Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Ahmet Rýfat Varol’un da hazýr bulunduðu buluþmada, 27 yýl önce mezun olan öðrenciler, yaný baþlarýnda oturduklarý arkadaþlarýný yeniden görebilmenin sevincini yaþadý. Nevþehir’in yaný sýra Türkiye’nin deðiþik kentlerinde özel ve kamu kurumlarýnda üst düzey yöneticilikler yapan Nevþehir Lisesi’nin 1984 yýlý mezunlarý, çeyrek asýrý aþkýn bir zaman sonra ayný sýrayý paylaþtýklarý arkadaþlarý ile karþýlaþtýklarýnda duygusal anlar yaþadý. Nevþehir Lisesi bahçesinde birbirlerine sarýlýp göz yaþý döken ve okul öðretmenlerinin ellerini öpen öðrenciler, yýllar süren ayrýlýðýn acýsýný bir nebze de olsa gidermeye çalýþtý. Mezunlar, bir karar alarak, gerçekleþtirilen bu buluþmayý, bundan sonraki süreçte geleneksel hale getirmeyi kararlaþtýrdý. Nevþehir/cihan

Y

YURT HABER

5 TEMMUZ 2011 SALI

EN BÜYÜK ÇEVRECÝLER SOKAK ÇOCUKLARININ MESLEÐÝ OLARAK GÖRÜLEN ATIK TOPLAYICILIÐI, ARTIK CÝDDÎBÝR SEKTÖR HELÝNE GELDÝ. Geleneksel hale gelen Uludað Üniversitesi Mezunlarý Pikniðine yurtdýþýndan ve Türkiye’nin çeþitli illerinden gelenler katýldý. Bursa Yeni Asya Derneði’nin organize ettiði pikniðe katýlanlar güzel bir gün geçirdiler.

Uludað mezunlarý piknikte buluþtu Nursî’yi hayatta iken ziyaret eden Enver Tezer ve Ali Çakmak da birer konuþma yaptý. Said Nursi’yi nasýl gördüklerini ve neler yaþadýklarýný orada bulunanlarla paylaþan nur talebeleri, piknikçilere GELENEKSEL hale gelen “Uludað Üniduygulu anlar yaþattý. Piknikte yapýlan versitesi Mezunlarý Pikniði” bu yýl da gerRisale-i Nur derslerinin ardýndan öðleçekleþtirildi. Bursa Yeni Asya Derneði’nin ne doðru acýkmaya baþlayan misafirlere, organize ettiði pikniðe, yurtdýþýndan ve öðle yemeði ikram edildi. Ayný zamanTürkiye’nin çeþitli illerinden birçok Uluda yapýlan çekiliþ ve ödüllü yarýþmalarla dað Üniversitesi mezunu katýldý. pikniðe gelenler, birbirinden güzel hediUludað’ýn Kirazlýyayla bölgesinde Pazar yeler kazandý. Gölgesinde üþünüp, gügünü düzenlenen piknik, sabah kahvaltýsý neþinde terlenen Uludað’da pikniðe kaile baþladý. Yeniþehir Belediyesi Mehter týlan hanýmlar çevreden þifalý bitkiler Takýmý’nýn mini konseriyle renklenen toplarken, ufaklýklar da oyun oynayarak programda, çeþitli þehirlerden Bursa’ya piknik alanýnýn tadýný çýkardýlar. Gün igelen mezunlar hasret giderdi. çinde misafirlere verilen çay ve meyve Pikniðe katýlan mezunlar teker teker ikramý da piknikçilerin enerjilerini artmikrofon baþýna geçip hatýralarýný antýrdý. Her yýl düzenlediði piknik organi lattýlar. Herkesin ortak paydasý, eski zasyonunda iyice tecrübe kazananYeni günlere duyulan özlemdi. Programda Asya Derneði, her þeyi ince Be di üz za man Sa id ayrýntýsýna kadar düþünüp temin edince, katýlýmcýlar da keyifli anlar yaþadý.

ELÝF NUR KURTOÐLU BURSA

Altýnova’da sokak hayvanlarý ilâçlanýyor BALIKESÝR’ÝN Ayvalýk ilçesine baðlý Altýnova beldesinde, sokak hayvanlarý, kene ve pireye karþý ilâçlanýyor. Altýnova Belediyesi Veteriner Hekimi Dr. Cemal Kahraman, baþýboþ hayvanlarý toplayýp kontrolden geçirdiklerini, pire ve kene görülenleri ilâçladýklarýný söyledi. Dr. Kahraman, “Beldemizdeki sokak hayvanlarý, vatandaþlarýn sürekli þikayetleri üzerine e kipler tarafýndan toplanarak, daha önce hazýrlanan barýnakta kene ve pire parazit ilacý ile dýþ parazit banyosu yaptýrýlmýþ ve salýverilmiþtir. Çalýþmalarýmýz devam edicektir” dedi. Balýkesir/cihan

YEREL AÐ (LAN) ALTYAPISI GELÝÞTÝRME PROJESÝ KAPSAMINDA DONANIM, DONANIM ÜRÜNLERÝ VE BAKIM HÝZMETÝ YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýdari ve Mali Ýsler Daire Baþkanlýðý Yerel Að (LAN) Altyapýsý Geliþtirme Projesi kapsamýnda Donaným, Donaným Ürünleri ve Bakým Hizmeti alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/97089 1- Ýdarenin a) Adresi : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : 2123832141 - 2122612921 c) Elektronik Posta Adresi : imidb@yildiz.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Beþiktaþ Merkez Kampüs, Davutpaþa Kampüsü ve Maslak Kampüsü c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 30 (otuz) takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 30 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleþtirecektir 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : 26.07.2011 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi;

rýþtýklarý suç oranýnda gözle görülür bir azalma meydana geldiðini vurguladý.

SOKAK çocuklarýnýn mesleði olarak görülen atýk toplayýcýlýðý, artýk ciddî bir sektör haline geliyor. Evsel atýklarý ekonomiye kazandýran iþletmelerin sayýsýnýn artmasý sektörü cazip hale getiriyor. Mesleði olmayan veya iþsiz binlerce kiþi bu uðraþtan ekmeðini çýkartýyor. Adana’da ise bu alanda çalýþanlar 3,5 yýl önce kurulan Atýk Toplayýcýlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði’nin çatýsý altýnda örgütlenmiþ. Derneðe 1984’te Van’dan göç eden 24 çocuklu bir ailenin üyesi Sadullah Leventoðlu baþkanlýk yapýyor. Sokakta çalýþan risk altýndaki çocuklarýn topluma kazandýrýlmasýndaki rolü nedeniyle valilik ve emniyet müdürlüðü de derneðe destek veriyor.

ADETA ÞÝRKET GÝBÝ ÇALIÞIYORLAR Özellikle gece sokaklar tenhalaþtýktan sonra atýk top ladýklarýný açýklayan Sadullah Leventoðlu, Adana Hacý Sabancý Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 kiþilik ekiple ‘ortaklaþa’ çalýþtýklarýný belirtti. Leventoðlu, þöyle devam etti: “Bize geniþ bir yer verildiði takdirde, kendimiz toplayýp ayrýþtýrýp, satarýz. Bunu mutlaka baþarmamýz lazým. Þu anda kaðýt ve plastikten, elektronik malzemeye 28 çeþit atýk topluyoruz. Günde ortalama 200–250 kilo atýk toplayan biri 35 ila 50 lira kazanýyor.”

KALEM TUTAN ELLER ÇÖP TOPLAMASIN Kentteki 3 bin 500’ü bulan toplayýcýdan 18 yaþ üstü 860 üyesi bulunan derneðin kendilerine “güç ve kimlik” kazandýrdýðýný belirten Leventoðlu, geçmiþte sýk sýk polis ve zabýtanýn kovalayýp, araçlarýna el koyduðu arkadaþlarýný yasal bir zemine çektiklerini söyledi. Özellikle sokakta atýk toplayan çocuklarýn ailelerine ulaþarak, büyüklerin bu iþi yapmalarý için teþvikte bulunduklarýný hatýrlatan Leventoðlu, bir suça karýþmýþ veya karýþma ihtimali olan çocuklarýn kurtarýlmasý için mücadele verdiklerini kaydetti. Valiliðin de katkýlarýyla bu konuda önemli mesafe aldýklarýna iþaret eden Leventoðlu, sokakta atýk toplayan çocuklarýn sayýsýnda ve ka-

“1 TON KÂÐIT TOPLADIÐIMIZ ZAMAN 17 AÐACI KURTARMIÞ OLUYORUZ” Atýk toplayýcýlarýnýn hem ülke ekonomisine hem de çevreye büyük yararlar saðladýðýna iþaret eden Leventoðlu, “1 ton kâðýt topladýðýmýz zaman 17 aðacý kurtarmýþ oluyoruz. Atýk toplayýcý hem doðayý, hem de ülke ekonomisini canlandýrýyor. Bu pazarda yaklaþýk 2.5 milyar dolar dönüyor. OSB’de atýklardan elde edilen ürünler Çin’e bile satýlýyor. Adana’da günde 400 ton atýk çýkýyor. Eskiden utanarak yapýlan bu iþten binlerce kiþi ekmek yiyor. Suç oraný düþüyor. Daha önce valiliðin kapýsýndan geçemezken þimdi vali beyin çayýný içiyoruz. Biz çöpçü deðil, en büyük çevreciyiz.”þeklinde konuþtu.

Yeniþehir Belediyesi Mehter Takýmý’nýn mini konseriyle renklenen programda, çeþitli þehirlerden Bursa’ya gelen mezunlar hasret giderdi. FOTOÐRAFLAR: FARUK AKSU

Günde ortalama 200-250 kilo atýk toplayan bir kiþinin günlük kazancý 35-50 TL’yi buluyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

“UTANARAK DEÐÝL, GURUR DUYARAK BU ÝÞÝ YAPIYORUM”

“HÝÇ OLMAZSA RAHAT BÝR ÞEKÝLDE EVÝME GÝDÝYORUM”

DERNEK üyesi 30 yaþýndaki ilkokul mezunu Yusuf Ýpek de 20 yýlý aþkýn bir süredir atýk topluyor. Eskiden “utanarak” yaptýðý bu iþten þimdi “gurur” duyduðunun altýný çizen Ýpek þunlarý söyledi: “Eskide utanýr, çekinirdim, ama þimdi bu iþi severek ve baþý dik bir þekilde yapýyorum. Ayrýca eskisi gibi toplumda yadýrganmýyorum. Bir meslek gibi düþünüyorum. Günlük 6-7 saat çalýþarak topladýðým 250 kilo atýktan 50 lira kazanýyorum. Ýleride motorlu bir araçla atýk toplamayý hedefliyorum.”

30 yaþýndaki Mehmet Emin Aðýrman da beþ yýldýr atýk topluyor. Uyuþturucu kullanýmý gibi bazý suçlardan sabýkasý o lan ve ailesinden ayrýlan 1 çocuk babasý Aðýrman, derneðin kendisini sahiplenmesiyle kazandýðý parayla yaþantýsýnýn önemli ölçüde düzene girdiðini belirtti. Günlük 40–50 lira kazandýðýný ifade eden Mardinli Aðýrman, “Sabýkalý olduðum için iþ bulamýyordum. Ama bu arkadaþlar bana sahip çýktý. Hiç olmazsa akþam rahat bir þekilde evime gidiyorum. Alýn terimle ekmeðimi çýkartýyorum” dedi. Adana/cihan

4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune veya teknik bilgileri içeren orjinal katalog ya da broþürlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadýrlar. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 43112

Hastanede vefat edenlerin borcu tahsil edilmeyecek SOSYAL güvencesi olmadýðý için hastane borçlarýný ödeyecek mali durumu bulunmayan vatandaþlarýn kamu hastanelerinde vefat etmesi halinde, hastane borçlarý tahsil edilmeyecek. Saðlýk Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Memet Atasever, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararýnýn 02 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlattý. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararýnda, ‘’Üniversiteler dahil kamu hastanelerinde saðlýk hizmeti almakta iken vefat eden ve herhangi bir sebeple hizmet bedeli Sosyal Güvenlik

Kurumunca karþýlanmayan veya herhangi bir saðlýk güvencesinden yararlanmayanlardan, hizmet bedelini ödeme yükümlüsü olduðu halde ödeme gücü bulunmadýðý tespit edilen kiþilerden hizmet bedelleri tahsil edilmeyecek’’ þeklinde ifadeye yer verildiðini belirten Atasever, uygulamanýn 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacaðýný söyledi. Bakanlýk Kamu hastanelerinde vefat eden kiþilerin ödeme gücünün bulunup bulunmadýðýnýn SOYBÝS’e (Sosyal Yardýmlaþma Bilgi Bankasý) göre tespit edileceðini vurguladý. Ankara/aa

T. C. ERDEMLÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/232 Esas. DAVALI : AYDIN ÜÞENMEZ - (T C : 51823117222), Yakup ve Dürdane oðlu, 1946 Silifke d.lu, Davacý Mustafa Çerçi ile davalýlar Selami Göküþ, Ayþe Göküþ, Havva Hatun Avcý (Þahman), Servet Oyma (Þahman), Semiha Göküþ, Hüseyin Þahman, Veli Þahman, Ýlhan Üþenmez, Ayhan Üþenmez, Ýrfan Üþenmez, Aydýn Üþenmez ve Perihan Üþenmez arasýnda mahkememizde görülen Mersin ili, Erdemli ilçesi, Aydýnlar köyü 118 ada 2 parsel sayýlý taþýnmaz üzerindeki ortaklýðýn giderilmesi davasýnda verilen ara karar uyarýnca; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen "Akdeniz Mahalesi Erdemoðlu No: 47/A No: 16 Erdemli/Mersin" adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkartýlmýþ olup, adresinizden ayrýlmýþ olduðunuz ve Ýngiltere'de yaþadýðýnýz gerekçesi ile tebligat yapýlamadýðý, adres araþtýrmasý neticesinde tespit edilen yurt dýþý adresinizde de ikamet etmediðiniz ve yapýlan tüm adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 30/09/2011 günü saat: 09:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 15/06/2011 www.bik.gov.tr B: 42921


07:07.qxd 7/4/2011 5:15 PM Page 1

Y HABERLER

Ýbrahim Abu-Rabi vefat etti n MÜSLÜMAN en­tel­lek­tü­el­ve­sos­yal­bi­lim­ci­Ýb­ra­him­A­bu-Ra­bi,­bir­kon­fe­rans­i­çin­ bu­lun­du­ðu­ Ür­dün’de­ ge­çir­di­ði­ kalp kri­zi­ ne­ti­ce­sin­de­ hak­kýn­ rah­me­ti­ne­ ka­vuþ­tu.­ As­len­ Fi­lis­tin­ kö­ken­li­ o­lan­ A­buRa­bi,­ ABD’de­ yer­le­þik­ þe­kil­de­ a­ka­de­mik ça­lýþ­ma­la­rý­ný­yü­rüt­mek­tey­di.­Ýs­lâm­dün­ya­sý,­ Ýs­lâm­ dün­ya­sýn­da­ di­ni­ ha­re­ket­ler, Müs­lü­man­ top­lum­la­rýn­ sos­yo­lo­ji­le­ri­ vs. gi­bi­ ko­nu­lar­da­ mü­te­has­sýs­ o­lan­ mer­hum,­son­za­man­lar­da­Tür­ki­ye­ve­bil­has­sa­Be­di­üz­za­man­ü­ze­rin­de­ça­lýþ­ma­lar­yü­rü­tü­yor­du.­A­bu-Ra­bi,­Tür­ki­ye’de­dü­zen­le­nen­ “Be­di­üz­za­man­ Sem­poz­mum­la­rý”na­ka­tý­la­rak­teb­lið­ler­sun­muþ­tu.

Hama’da tutuklamalar n SURÝYE or­du­su­nun,­ ül­ke­nin­ ba­tý­sýn­da­ki­ Ha­ma­ ken­tin­de­ va­tan­daþ­la­rý­ tu­tuk­la­dý­ðý­ bil­di­ril­di.­ Lüb­nan’da­ ya­þa­yan­ ve Su­ri­ye’de­ki­ey­lem­ci­ler­den­el­de­e­di­len­bil­gi­le­ri­ko­or­di­ne­e­den­Su­ri­ye­li­ey­lem­ci­Ra­mi­ Nak­lih,­ Su­ri­ye­li­ as­ker­le­rin­ Ha­ma’da ba­zý­ki­þi­le­ri­tu­tuk­la­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Nak­lih, bu­ra­da­en­az­5­ki­þi­nin­tu­tuk­lan­dý­ðý­ha­be­ri­ni­al­dýk­la­rý­ný­be­lir­tir­ken,­Ha­ma­lý­ey­lem­ci­le­rin,­ Su­ri­ye­li­ is­tih­ba­rat­ yet­ki­li­le­ri­nin, gös­te­ri­le­re­ ka­týl­dý­ðýn­dan­ þüp­he­len­dik­le­ri çok­sa­yý­da­gen­ce­sor­gu­lan­ma­la­rý­i­çin­ye­rel­gü­ven­lik­mer­kez­le­ri­ni­zi­ya­ret­et­me­le­ri­ni­ta­lep­e­den­ih­bar­na­me­ler­ver­dik­le­ri­ni söy­le­dik­le­ri­ni­ kay­det­ti.­ Su­ri­ye­ or­du­su tank­la­rý­nýn,­ Dev­let­ Baþ­ka­ný­ Beþ­þar­ E­sad a­ley­hi­ne­ya­pý­lan­bü­yük­gös­te­ri­nin­ar­dýn­dan­Ha­ma­ken­ti­nin­gi­riþ­le­ri­ne­ko­nuþ­lan­dý­ðý­bil­di­ril­miþ­ti.­Beyrut / aa

DÜNYA

5 TEMMUZ 2011 SALI

7

DAVUTOÐLU: Anahtar Mýsýr’da DIÞÝÞLERÝ BAKANI AHMET DAVUTOÐLU: BÝZÝM ÝÇÝN BÜTÜN BU ORTADOÐU’DAKÝ ARAP BAHARI’NIN BAÞARISININ SIRRI VEYA ANAHTARI MISIR’DA. MISIR’DA BAÞARILI BÝR SÜREÇ YAÞANIRSA DÝÐERLERÝ ÝÇÝN ÖRNEK OLUÞTURUR. DIÞÝÞLERÝ Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­Lib­ya’da­ki­te­mas­la­rý­ný­ta­mam­la­ya­rak­An­ka­ra’ya­dön­dü.­Lib­ya’dan Tür­ki­ye’ye­dö­nü­þün­de­u­çak­ta­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­yan­Da­vu­toð­lu,­Bin­ga­zi’nin­Tah­rir­Mey­da­nýn­da­ki­ko­nuþ­ma­sý­nýn­plan­lý­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di. Tah­rir­Mey­da­nýn­da­top­la­nan­la­rýn­nor­mal­de­ak­þam na­ma­zýn­dan­son­ra­mey­da­na­gel­di­ði­ni­be­lir­ten­Da­vu­toð­lu,­ha­va­a­la­ný­na­gi­der­ken­mey­dan­dan­geç­mek­is­te­dik­le­ri­ni­ve­ka­la­ba­lý­ðý­gö­rün­ce­de­se­lâm­ver­mek­i­çin­in­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­O­ra­ya­git­ti­ðin­de­kür­sü­ol­du­ðu­nu­da­bil­me­di­ði­ni­söy­le­yen­Da­vu­toð­lu,­ta­ma­men plan­sýz­bir­ko­nuþ­ma­yap­tý­ðý­ný­yi­ne­le­di.­Lib­ya’da­Tür­ki­ye’ye­gös­te­ri­len­il­gi­ye­i­liþ­kin­so­ru­ü­ze­ri­ne­Da­vu­toð­lu,­Af­ga­nis­tan’dan­da­ör­nek­ler­ve­re­rek,­ya­pý­lan­i­þin bir­be­yin­yö­nü­bir­de­kalp­yö­nü­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Bin­ga­zi’ye­ge­li­þi­nin­ras­yo­nel­bir­çok­bo­yu­tu­ol­du­ðu­nu

i­fa­de­e­den­Da­vu­toð­lu,­bu­i­þin­bir­kalp­yö­nü­bu­lun­du­ðu­nu,­bu­nun­da­plan­lan­ma­yan­ve­he­sa­ba­da­yan­ma­yan­bir­sü­reç­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Trab­lus’da­ki­yö­ne­ti­min­dýþ­la­nýp­dýþ­lan­ma­dý­ðý­yö­nün­de­ki­so­ru­ü­ze­ri­ne Da­vu­toð­lu,­“Bin­ga­zi’ye­gel­mem­Trab­lus’a­bir­me­saj de­ðil,­her­han­gi­bir­þe­kil­de­o­nu­dýþ­la­mak­de­ðil”­di­ye ko­nuþ­tu.­Ya­pý­lan­te­mas­lar­dan­ra­hat­sýz­o­lan­la­rýn­da o­la­bi­le­ce­ði­ni­an­cak­bu­nun­gö­ze­a­lýn­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni i­fa­de­e­den­Da­vu­toð­lu,­“Ben­An­ka­ra’da­o­tu­ra­yým kim­se­ra­hat­sýz­ol­ma­sýn,­der­se­niz­hiç­bir­þey­ya­pa­maz­sý­nýz.­Prob­lem­ol­du­ðun­da,­sü­re­cin­ken­di­si­ya­þa­nýr­ken­o­ra­da­ol­ma­nýz­ö­nem­li,­in­san­lar­o­nu­u­nut­mu­yor­lar”­de­di.­Da­vu­toð­lu,­“Bi­zim­me­se­le­miz­Türk­hal­ký­nýn­bu­böl­ge­ye­o­lan­il­gi­si­ni­doð­ru­dan­gös­ter­mek­ve bu­nu­gös­te­rir­ken­Lib­ya’nýn­ge­le­ce­ði­ni­bü­tün­o­la­rak gör­dü­ðü­mü­zü­an­lat­mak”­de­di.

Daima yanýnýzda olacaðýz BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan’ýn 21 Temmuz’da Mýsýr’a gideceðini belirten Davutoðlu, devrimden sonra kendisinin de Mýsýr’a dört kez gittiðini söyledi. Davutoðlu, “Bizim için bütün bu Ortadoðu’daki Arap Baharýnýn baþarýsýnýn sýrrý veya anahtarý Mýsýr’da. Mýsýr’da baþarýlý bir süreç yaþanýrsa diðerleri için örnek oluþturur. Mýsýr o kadar önemli bir ülke ki, bütün Arap dünyasýnýn ilk dalgalarý Mýsýr’da yaþanmýþtýr” diye konuþtu. Davutoðlu, Mýsýr’da yaptýðý görüþmelerde, Mýsýr’ýn baþarýsýný çok önemli gördüklerini ve her türlü süreçte yanlarýnda olduklarýný söylediðini kaydetti. Mýsýr’la Yüksek Düzeyli Ýþbirliði Konseyi kurulacaðýný hatýrlatan Davutoðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn da yeni hükümetin kurulmasýyla bölgeye ilk ziyaretini bu ülkeye yapmasýnýn önemine iþaret etti. Mýsýr’da Arap Birliði Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüþtüðünü de belirten Davutoðlu, El Arabi’yle de Arap dünyasýndaki bu deðiþim dalgasýnda Türkiye ile Arap Birliðinin ortak çalýþmasý kararý aldýklarýný kaydetti. Suudi Arabistan, Ýran ve Suriye’yi yakýn zamanda ziyaret edeceðini de bildiren Davutoðlu, Ürdün ve Bahreyn ziyaretlerinin planlandýðýný ancak netleþmediðini belirtti. Ankara / aa

Saraybosna’da ‘Gerçeklerin Duvarý’ kuruldu n BOSNA sa­va­þýn­da­44­ay­bo­yun­ca­ku­þat­ma­al­týn­da­ka­lan­Sa­ray­bos­na’da­ha­ya­tý­ný­kay­be­den­521­ço­cu­ðun­a­ný­sý­na,­sa­vaþ ha­tý­ra­la­rý­nýn­yer­al­dý­ðý­du­var­ku­rul­du.­Sa­ray­bos­na­þe­hir­mer­ke­zin­de­ki­Ço­cuk­lar Mey­da­ný’nda,­Bos­na­Her­sek­Top­la­ma Kamp­la­rýn­da­Ka­lan­lar­Der­ne­ði,­Sa­vaþ Mað­du­ru­Ka­dýn­lar­Der­ne­ði,­Ku­þat­ma­Al­týn­da­ki­Sa­ray­bos­na’da­Ha­ya­tý­ný­Kay­be­den Ço­cuk­la­rýn­A­i­le­le­ri­Der­ne­ði­ve­sa­vaþ­kur­ban­la­rý­nýn­ya­kýn­la­rýn­ca­ku­ru­lan­‘’Ger­çek­le­rin­Du­va­rý’’nda­Bos­na­sa­va­þýy­la­il­gi­li­ha­tý­ra­lar­yer­a­lý­yor.­2­met­re­yük­sek­li­ðin­de, 10­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ki­du­var­da­yer­a­lan,­top­la­ma­kamp­la­rýn­da­giz­li­çe­ki­len­re­sim­ler,­sa­vaþ­la­il­gi­li­ya­zý­lar­ve­ço­cuk­la­rý ha­len­bu­lu­na­ma­yan­an­ne­le­rin­mek­tup­la­rý,­hal­kýn­ve­Sa­ray­bos­na’ya­ge­len­tu­rist­le­rin­yo­ðun­il­gi­si­ni­çek­ti.­Saraybosna / aa

Çin’de maden göçüðü n ÇÝN'ÝN gü­ne­yin­de­ki­Gu­ang­þi­Cu­ang Ö­zerk­Böl­ge­si­ve­Gu­i­co­u­e­ya­le­tin­de­su ba­san­i­ki­ay­rý­ma­de­nin­göç­me­si­so­nu­cu 42­iþ­çi­mah­sur­kal­dý.­U­lu­sal­ba­sýn­da­ki ha­ber­le­re­gö­re,­her­i­ki­ma­den­de­de­a­ra­ma­kur­tar­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­sür­dü­ðü, Gu­ang­þi’de­ki­ma­den­de­mah­sur­ka­lan­19 iþ­çi­nin­ye­rin­390­met­re­al­týn­da­ol­du­ðu kay­de­dil­di.­Ka­za­sý­ra­sýn­da­ma­den­de­71 iþ­çi­ol­du­ðu,­bun­lar­dan­49’u­nun­kaç­ma­yý ba­þar­dý­ðý­be­lir­ti­lir­ken,­3­ki­þi­nin­ha­ya­tý­ný kay­bet­ti­ði­kay­de­dil­di.­Þanghay / aa

Tayland koalisyon kuruyor n TAYLAND'DA es­ki­Baþ­ba­kan­Thak­sin Þi­na­vat­ra’nýn­ge­nel­se­çim­ler­de­za­fer­ka­za­nan­kýz­kar­de­þi­Ying­luck­Þi­na­vat­ra,­5 par­ti­li­ko­a­lis­yon­an­laþ­ma­sý­na­va­rýl­dý­ðý­ný a­çýk­la­dý.­Ying­luck­Þi­na­vat­ra,­5­par­ti­den o­lu­þan­ko­a­lis­yon­hü­kü­me­ti­ku­ru­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­Ying­luck’ýn­li­de­ri­ol­du­ðu Phe­u­Thai­Par­ti­si,­par­la­men­to­nun­500 san­dal­ye­li­alt­ka­na­dýn­da­265­san­dal­yey­le­ço­ðun­lu­ðu­ka­zan­mýþ­tý.­Tay­land’ýn­ilk ka­dýn­li­de­ri­ol­ma­ya­ha­zýr­la­nan­Ying­luck’ýn­ko­a­lis­yon­hü­kü­me­ti­ye­ni­an­laþ­may­la­par­la­men­to­da­299­san­dal­ye­ye­sa­hip­o­la­cak.­Bangkok / aa

Tayvan depremle sarsýldý n TAYVAN'IN do­ðu­sa­hil­le­rin­de­Rich­ter öl­çe­ði­ne­gö­re­5­bü­yük­lü­ðün­de­dep­rem mey­da­na­gel­di.­Þin­hu­a­a­jan­sý­nýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­dep­re­min­ye­rin­70­ki­lo­met­re al­týn­da­ol­du­ðu­ve­Ta­i­pe­i’den­de­his­se­dil­di­ði­kay­de­dil­di.­Dep­rem­de­can­ve­mal kay­bý­ol­ma­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Þanghay / aa

Kasýrgada 19 kiþi öldü n MEKSÝKA'DA et­ki­li­o­lan­Ar­le­ne­ka­sýr­ga­sý­se­be­biy­le­19­ki­þi­nin­ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti­ði­bil­di­ril­di.­Mek­si­ka­lý­yet­ki­li­ler, At­lan­tik’te­mev­si­min­ilk­ö­nem­li­ka­sýr­ga­sý­Ar­le­ne­yü­zün­den­o­lu­þan­top­rak kay­ma­la­rý­na­bað­lý­o­la­rak­300­bin­ka­dar ki­þi­nin­de­ev­siz­kal­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Mek­si­ka’da­ge­çen­yýl­en­kö­tü­yað­mur­mev­si­mi­kay­de­dil­miþ,­125­ki­þi­öl­müþ,­1­mil­yon­ka­dar­ki­þi­fe­lâ­ket­ze­de­du­ru­mu­na düþ­müþ­ve­4­mil­yar­do­lar­lýk­ha­sar­la kar­þý­kar­þý­ya­kal­mýþ­tý.­Pachuca / aa

Yunanistan limanlarýnda bekletilen ve demir almasýna izin verilmeyen gemilerde bulunan dünyanýn dört bir yanýndan aktivistler tepkilerini deli getiriyor. FOTOÐRAF: AA

Ýnsanî yardýmý Gazze’ye götürmek isteyen Yunanistan’a BM desteði YUNANÝSTAN'IN ÝNSANÎ YARDIMI, BM ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ HALÝNDA GAZZE'YE GÖTÜRME TEKLÝFÝNE GENEL SEKRETERDEN OLUMLU CEVAP GELDÝ. BM Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun’un,­Gaz­ze’ye in­sa­ni­yar­dý­mý­‘’uy­gun­yön­tem­ler­le­ve­mev­cut ka­nal­lar­a­ra­cý­lý­ðýy­la’’­ken­di­si­gö­tür­me­tek­li­fin­de bu­lu­nan­Yu­na­nis­tan’a­des­tek­ver­di­ði­bil­di­ril­di. BM­Söz­cü­lü­ðün­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Ge­nel Sek­re­ter­Ban’ýn­Yu­na­nis­tan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný Stav­ros­Lam­bri­ni­dis­i­le­te­le­fon­da­ko­nuþ­tu­ðu,

gö­rüþ­me­de­Ge­nel­Sek­re­te­rin,­Yu­na­nis­tan’ýn Gaz­ze’ye­in­sa­ni­yar­dý­mý,­mev­cut­gü­zer­gâh­lar­dan ve­BM­i­le­ya­kýn­iþ­bir­li­ði­ha­lin­de­gö­tür­me­ö­ne­ri­si­ne­des­tek­ver­di­ði­be­lir­til­di.­BM­a­çýk­la­ma­sýn­da Ge­nel­Sek­re­te­rin,­Yu­na­nis­tan’ýn­bu­gi­ri­þi­mi­nin, hem­böl­ge­de­ge­ri­li­min­düþ­me­si­ne­yar­dým­cý­o­la­ca­ðý,­hem­de­Gaz­ze’de­yar­dý­ma­ih­ti­yaç­du­yan­la­-

Mladiç mahkemeden kovuldu SAVAÞ su­çun­dan­tu­tuk­la­nan­Bos­na­lý Sýrp­la­rýn­es­ki­ko­mu­ta­ný­Rat­ko­Mla­diç, Hol­lan­da’nýn­La­hey­ken­tin­de­es­ki­Yu­gos­lav­ya­i­çin­ku­ru­lan­sa­vaþ­suç­la­rý­mah­ke­me­sin­de­i­kin­ci­kez­ha­kim­kar­þý­sý­na çýk­tý.­Hol­lan­da­lý­ha­kim­Alp­hons­O­ri­e’nin­baþ­kan­lý­ðýn­da­sa­at­10.00’da­baþ­la­yan­du­ruþ­ma­da,­mah­ke­me­ü­ye­le­riy­le sert­tar­týþ­ma­ya­gi­ren­Mla­diç,­sa­lon­dan çý­kar­týl­dý.­U­ya­rý­la­ra­rað­men ba­þýn­da­ki­þap­ka­yý­çý­kar­ma­mak­ta­di­re­nen­Mla­diç’in sü­rek­li­mah­ke­me­baþ­ka­ný­n ýn­söz­l e­r i­n i­kes­m e­s i tan­si­yo­nun­yük­sel­me­si­ne yol­aç­tý.­Ken­di­seç­ti­ði­a­vu­kat­la­rýn­mah­ke­me­de gö­r ev­al­m a­s ý­n ý­is­t e­y en Mla­diç,­suç­la­ma­la­rýn­o­kun­ma­sý­sý­ra­sýn­da­da­sert

tep­ki­gös­ter­di.­Es­ki­Sýrp­ge­ne­ral,­ku­lak­lý­ðý­ný­çý­ka­ra­rak­suç­la­ma­la­rý­din­le­mek­is­te­me­di­ði­ni­söy­le­di.­Mah­ke­me­baþ­ka­ný­bu­nun­ü­ze­ri­ne­Mla­diç’in­sa­lon­dan­çý­ka­rýl­ma­sý­ta­li­ma­tý­ný­ver­di.­Mla­diç,­bu­es­na­da da­sert­ta­výr­la­rý­na­de­vam­et­ti.­Ve­ri­len­ký­sa­a­ra­nýn­ar­dýn­dan­du­ruþ­ma­ya­Mla­diç ol­ma­dan­de­vam­e­dil­di.­Hol­lan­da­lý­baþ­kan­O­ri­e,­Mla­diç­hak­kýn­da­ha­zýr­la­nan id­d i­a ­n a­m e­y i­o­k u­d u.­1992-1995 Bos­na­Sa­va­þý­sý­ra­sýn­da­si­vil­le­re kar­þý­suç­iþ­le­mek,­Sreb­re­nit­sa’da­soy­k ý­r ým­yap­m ak­ve bin­l er­c e­ma­s um­si­v i­l i­öl­dürt­mek­gi­bi­suç­lar­dan­yar­gý­l a­n an­Mla­d iç’in­ilk du­r uþ­m a­s ý­ 3­ Ha­z i­ran’da­ya­pýl­mýþ­tý.­Lahey / aa

ra­ge­rek­li­in­sa­nî­yar­dý­mýn­u­laþ­ma­sý­ný­sað­la­ya­ca­ðý gö­rü­þün­de­ol­du­ðu,­bu­kap­sam­da­BM’nin,­Yu­na­nis­tan,­Ýs­ra­il­ve­Fi­lis­tin­yet­ki­li­le­riy­le­iþ­bir­li­ði­i­çin­de­­ça­lý­þa­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di­ði­de­kay­de­dil­di.­A­çýk­la­ma­da­Ge­nel­Sek­re­te­rin,­Gaz­ze’ye­yar­dým­fi­lo­su­nu­dü­zen­le­yen­le­rin­de­bu­gi­ri­þi­mi­ka­bul­et­me­le­ri­ni­um­du­ðu­bil­di­ril­di.­BM / aa

“Direniþçiler, intihar komandosu satýn aldý” AFGANÝSTAN giz­li­ser­vi­si,­Pa­kis­tan’da­ki­Ta­li­ban­ha­re­ke­ti­nin­üst­dü­zey­bir­yet­ki­li­si­nin,­Af­gan­di­re­niþ­çi­le­rin­sal­dý­rý­dü­zen­le­me­si­i­çin­in­ti­har­ko­man­do­su­sat­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­Af­ga­nis­tan giz­li­ser­vi­si­U­lu­sal­Gü­ven­lik­Mü­dür­lü­ðü’nden ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­di­re­niþ­çi­ler­ta­ra­fýn­dan­ül­ke­nin­do­ðu­sun­da­ye­rel­bir­ko­mu­ta­na­sal­dý­rý dü­zen­le­me­si­i­çin­sa­týn­a­lý­nan­Pa­kis­tan­va­tan­da­þý­in­ti­har­ko­man­do­su­nun,­Pak­ti­a’ya­bað­lý Ja­ji­Ma­i­dan­yö­re­sin­de­ya­ka­lan­dý­ðý­be­lir­til­di. Af­ga­nis­tan’da­ki­en­teh­li­ke­li­di­re­niþ­çi­ör­güt­ler­den­bi­ri­o­lan­Hak­ka­ni­ta­ra­fýn­dan­sa­týn­a­lýn­dý­ðý­ný­a­çýk­la­yan­Þer­Ha­san­ad­lý­in­ti­har­ko­man­do­su,­sa­týn­a­lýn­dýk­tan­son­ra­bir­ay­sü­re­sin­ce­Hak­ka­ni­ör­gü­tü­i­çin­de­e­ði­tim­gör­dü­ðü­nü­ve­he­de­fi­nin­‘’A­zi­zul­lah’’­ad­lý­bir­ye­rel­ko­mu­tan­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Þer­Ha­san’ýn,­ Pa­k is­tan’da­He­ki­mul­lah­Me­sud’un­li­der­li­ðin­de­ki­Teh­rik-i­Ta­li­ban’ýn, in­t i­h ar­ko­m an­do­la­rý­ný­Hak­ka­ni ör­gü­tü­ne­70­bin i­le­93­bin­do­lar­a­ra­sýn­da­sat­tý­ðý­ný i­t i­r af­ et­t i­ð i­ de kay­de­dil­di.­ Kabil / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz

Seyfettin Gültekin beyin kanamasý geçirmiþ olup, hastanede yoðun bakýmda gözetim altýndadýr. Kardeþlerimizin duâlarýný bekliyoruz. Cenâb-ý Hak, hakkýnda en hayýrlý þekilde þifalar ihsan etsin

Ankara Yeni Asya Okuyucularý


8

Futbolun üç K’sý! BÝLEMEM elbet, gözaltýndakilerin bir suçu var mý? Söylenen maçlarda þike var mý? Þike gölgesi düþenler sadece bu yýl, bu maçlar mý? Çok sevdiðimiz futbol epeydir bir “kir” oyunu. “Kirli oyun” diyemem... Hem az kayýrdýðýmdan, hem onca emekçisine, âþýðýna, hayatýnýn tek rengi takýmý, hayattaki en büyük sadakati oralarda bulana saygýsýzlýk etmek istemediðimden. Kendi kendimizi yerden yere vurmaya da gönülsüzlükten! • Ama, “Kir oyunu” iþte! “Temiz ikinciliklerde, “barajý 9.15’e kuran tek takým”la, “büyük düþünemeyenler”le alay edildiðinden beri öyle...

‘‘

Portekiz diktatörü Salazar “Biz ülkeyi üç F ile; Fado, Fiesta, Futbol ile yönettik” demiþti. Biz de Futbol’u üç K ile yönettik: Kudret, Kir, Kibir!

Parasý, serveti, kudreti, otoritesi, ihalesi, avanesiyle; milyonlarýn sevgisinin rantýný kemirmek için bir kulübü rehin alanlardan beri öyle... Ýddialar middialar; taraftarýn da, hocanýn da, oyuncunun da, yöneticinin de arsýzlýðýný birer pis leke gibi o formalarýn üstüne döktüðünden beri öyle. Sadece futbolda deðil... Medyadan iþ dünyasýna... Okuldan trafiðe kadar... Her köþede “baþarý”; bir ötekinin hakkýný gasp etmek, bir ötekinin terini çalmak, bir ötekini ezip geçmek, bir ötekine bir dirsek atmak, hakký olmayaný kapmak da sayýldýðýndan beri öyle. •

Y

MEDYA POLÝTÝK

5 TEMMUZ 2011 SALI

Baþkan, yönetici kasýla kasýla itibar ve iktidar bulur... TV’lerin (gazeteci ve insanlýk haysiyetine titizlenenler hariç) yalaka kýdemli yahut yeniyetme harikalarý “baþkaným” diye yaltaklanýr... Büyük, köklü gazeteler bile; baþkanlardan avanta alaný, iki çift reyting yapýyor diye çok þeyi deðersizleþtirenleri “gazeteci” diye baþ üstünde taþýr... O futbol aðalarý üzerinden... Bir yandan yeraltý dünyasý, bir yandan siyasetin, bürokrasinin, hatta ordunun üst kademeleri el ele tutuþur! Ordudan ihale alan yönetici ile bir Genelkurmay baþkaný tribünde takþaklaþýr... Mafyayla halvet olan siyasetin tepelerine kadar uzanýr. Piyasa, siyaset ve ulusal ya da yerel bürokrasi de, birer þey sineði gibi o kirin üstüne üþüþür. • Portekiz diktatörü Salazar’a ait olan ama her yere taþýnan o meþhur söz vardýr ya... “Biz ülkeyi üç F ile; Fado, Fiesta, Futbol ile yönettik” diye... Tabii çok eksiktir; “Ýþkence” ve “Ýnfaz”ýn Ý’sini, “Korku”nun K’sýný, “Baský” ve “Burjuvazinin B’sini unuttuðu için... Esas en birinci “F”yi, hepsini elinde tutan o melun F’yi, “Faþizm”i unuttuðu için! Ama alýn bu kalýbý; getirin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti “ne... Biz de Futbol’u üç K ile yönettik zaten: Kudret, Kir, Kibir! Ýki “K”nýn yan yana hecelenince yeterince pislik sayýldýðý bir dilde, üç K’nýn Kanalizasyonu da Katmerli olur! Ne çýkar, ne çýkmaz, muhtemelen pek bir þey çýkmaz denir, bilemem. Bir þey çýkarsa, kanýtlanýrsa, belki pislikleri giderecek bir yol açýlýr... Bir þey çýkmazsa yahut haksýzlýk yapýlmýþsa, onca pislik üstüne futbola bir de bu baskýn aculluðu ve lekesi eklenir. Umur Talu HaberTürk, 4.7.2011

Elin þaþkýn (!) Amerikalýsýndan ‘Hür Adam’a ‘mükemmellik ödülü’ ÞÝMDÝLERDE, bu yýlýn baþlarýndan beri en az 3-4 yazýmda da altýný çizerek öngörüsünü sizlerle paylaþtýðým bir baþka mutluluk verici geliþme yaþanýyor ve Mehmet Tanrýsever’in (yurt içinde sol ve sað kesimin ultra-entel allame takýmý tarafýndan elele kolkola bir vaziyette topa tutulan) “Hür Adam”ý yurt dýþýnda katýldýðý yarýþ malardan kývanç verici sonuçlarla dönüyor. Hakkýný yemeyelim gerçi; iki ay kadar önce bu sütunlarda da duyurduðumuz üzere, ayýn filmin baþrol oyuncusu Mürþit Aða Bað 16’ncý Sadri Alýþýk Tiyatro-Sinema Ödülleri’nde Ýsmail Hacýoðlu ve Cem Yýlmaz ile birlikte “en iyi erkek oyuncu” dalýnda finale kalmýþtý. Ki o yarýþmadaki jürinin baþkaný, mesleðimizin büyük usta sý Atilla Dorsay’ýn ön elemelerdeki saðduyulu tavrýyla gerçekleþen bu adaylýk bile ülkemizde “ödüllendirme mantýðý” nokta sýndaki bazý kemikleþmiþ algýlarýn yakýn gelecekte azar azar da olsa deðiþeceðine dair iyimser bir iþaret sayýlmalý... Halen dünyanýn dört bir köþesindeki bir dizi yüksek prestijli yarýþmada adaylar arasýnda yer alan “Hür Adam”, bunlardan ilk hasadý ABD’nin—Hollywood’a da ev sahipliði yapan—California eyaletinde uzun yýllardýr düzenlenen “Accolade Awards” sinema-TV filmleri yarýþmasýnda elde ederek müthiþ bir baþarýya imza attý. Anýlan yarýþmanýn “uzun metrajlý sinema filmi” (feature film) kategorisinde yüzlerce

rakibini geride býrakarak birinci olan ve “Mükemmellik Ödülü”yle (Award of Excellence) taçlandýrýlan “Hür Adam” hakkýnda, yarýþmanýn sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra Amerikan sinema medyasýnda da iltifatkâr yazýlar yayýmlandýðýna tanýk olduk. “Accolade”, Türkçe’ye þövalyelikteki “kýlýç kuþanma töreni” olarak çevrilebilecek bir deyim ve bu saygýn yarýþma da hem ABD’den, hem de dünyanýn dört bir ülkesinden gelen, ana akým sinema

Erdoðan’la görüþen Amerikalýlarýn aðzý kulaklarýnda HARÝTAYI açýp önünüze koyduðunuzda, Orta Doðu coðrafyasýnda yýllardýr süregelen statükoyu ters yüz eden iki kritik geliþme var. Birincisi Arap Baharý; ikincisi ise Türkiye’nin bir “bölgesel süpergüç” olarak yükseliþi. Bu hafta Washington’dan gelen “aðýr” ekibin Afganistan’a gitmeden önce An ka ra’da du rup ik ti da rý ný %50’yle taçlandýran Baþbakan Tayyip Erdoðan’la görüþmek istemesinin nedeni de muhtemelen bu durum.

Cuma gecesi Erdoðan’la 1.5 saat görüþen ABD’li senatörler John McCain, Joe Lieberman ve Lindsey Graham, sýradan isimler deðil. Geçen seçimde Oba ma’ya kar þý baþ kan a da yý o lan McCain, Kongre’nin en gür sesi; Musevi asýllý Lieberman, Demokrat Parti, Ýsrail ve Washington arasýndaki hassas dengenin ayarý; muhafazakar güneyden gelen Graham ise Amerika’nýn yurtdýþý müdahalelerinin yorulmaz savunucusu.

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek

Öte yandan, uluslararasý sinema arenasýnda hýz kesmeksizin ilerleyen “Hür Adam”a iliþkin bir diðer güzel haber de geçtiðimiz günlerde Ýspanya’dan geldi. Bu ülkenin Marbella kentinde düzenlenen u luslararasý yarýþmada 800 dolayýndaki aday yapýt arasýnda gerçekleþtirilen ön elemelerde yüzlerce rakibini geride býrakarak son 8’e kalmayý baþaran filmimiz, anýlan yarýþmanýn önümüzdeki ekim ayýnda düzenlenecek finalinde büyük ödülün de þimdiden en önemli adaylarýndan birine dönüþmüþ durumda... (...) Sözün burasýnda, sizlere bir baþka olumlu geliþmeyi de heyecanla haber vereyim. “Hür Adam”ýn geçtiðimiz haftalarda piyasaya çok kaliteli bir DVD sürümü çýktý. 19.90 TL’ye satýlan ilk versiyonda tek disk var ve bu versiyon yalnýzca ana filmi, bir de fragmanýný içeriyor. 25 TL’ye satýdiline prim vermeden çekilmiþ, kendine lan iki diskli özel sürümde ise ana filmin ait bir duruþu olan baðýmsýz yapýmlarý dýþýnda týklým týklým ekstra malzeme de deðerlendirmeyi tercih ediyor. Tanrýse- mevcut. “Hür Adam”ýn çekim öncesi haver’in La Jolla-California’da, aynen ya- zýrlýklarýndan Prag’daki orkestrasyon çarýþmanýn adýný aldýðý þövalye törenlerine lýþmalarýna, son kurguda çýkartýlmýþ bazý benzeyen görkemli bir seremoniyle ö- sahnelerinden yönetmen görüþüne kadar dü lü nü tes lim al dý ðý “Ac co la de A - bir çok sürprizi barýndýran, tam anlamýyla wards”ýn resmî internet sayfasýna gire- koleksiyonluk bir versiyon bu. Ki ben de rek, yarýþmanýn konseptini ve ödül ka- imkâný olan sinemaseverler için özellikle iki disklik özel seti öneriyorum. tegorilerini inceleyebilirsiniz. Ali Murat Güven www.accoladecompetition.org/ExYeni Þafak, 3.7.2011 cell.aspx

seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2

(0533) 712 48 06 n ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem TemmuzAðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C1-065-19) Müracaat Tel:0532-2637221 n Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 n Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 nBARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde 0537 464 41 31 0536 599 39 40 Kemal Karta nSatýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul 0532-2366370 n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 n 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen

Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA n Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m2 85.000TL 0532 631 12 25 n Yalova 'da Sahibinden 2300m2 arazi 80.000TL 0532 631 12 25 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 nTrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað

Hükümette olmasalar bile Washington’un “aðýr abileri” arasýnda yer alan bu üç senatör, dünya dengelerinin þekillenmesinde yadsýnamaz rolü olan i simler. Duyduðum kadarýyla senatörlerin böyle sýcak bir gündemde Türkiye’ye gelmelerinin çok stratejik iki temel nedeni var: Suriye’de Esad rejiminin geleceði konusunda Ankara’nýn nabzýný yoklamak ve Baþbakan Erdoðan’ý Ýsrail’le yeniden uzlaþma yolunda teþvik etmek.

(...) Senatörler, toplantýdan Erdoðan’dan son derece etkilenmiþ, Türkiye’nin yeni rolünden memnun, aðýzlarý kulaklarýnda ayrýlmýþ. (...) Toplantý sonrasýnda Lindsey Graham’ýn kameralara “Þimdiye kadar bir ülke lideriyle yaptýðým en iyi görüþmeydi” demesi de bu yüzden galiba.. Aslý Aydýntaþbaþ Milliyet, 4.7.2011

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nAteþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý 0212 482 95 90 Maslak 0212 286 98 00 Ýkitelli 0212 549 75 21 nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

ZAYÝ

n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýkram Canlý


Y

MAKALE

5 TEMMUZ 2011 SALI

9

Okuma programlarýnda neler yapýyoruz? e­ni­bir­mev­sim..­yaz..­ve­ö­nü­müz­de­yep­ye­ni­bir­kâ­i­nat..­o­kun­ma­yý­te­fek­kür­e­dil­me­yi­bek­li­yor.­Al­lah’ýn­a­dýy­la,­Al­lah na­mý­na­o­kun­ma­yý­bek­li­yor.­Ýþ­te­bu duy­gu­ve­dü­þün­ce­ler­le­biz­de­11-14 yaþ­gru­bu­genç­ler­le­Nev­þe­hir­Ye­ni As­ya­Tem­sil­ci­li­ði­bi­na­sýn­da­6­gün­lük­bir­o­ku­ma­prog­ra­mý­yap­týk.­Ay­ný­yaþ­gru­bun­dan baþ­ka­bir­gru­bu­muz­da­Mer­sin­li­kar­deþ­le­ri­miz­di. O­ku­ma­prog­ra­mýn­da­Kur’ân-ý­Ke­rim'ler­o­kun­du,­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­ders­ler­ve­ez­ber­ler­ya­pýl­dý.­Ti­yat­ro­lar,­o­yun­lar­da­kar­deþ­li­ðin­ya­þan­dý­ðý­ay­rý­bir­lez­zet­dün­ya­sýy­dý. Prog­ra­mý­mýz­her­þe­yiy­le­çok­gü­zel­di.­A­ma­bu­prog­ram­la­ra­a­þi­na­o­lan­lar­ka­dar­ya­ban­cý­o­lan­lar­da­var.­Biz­de­is­te­dik­ki­prog­ram­lar­da­ne­ler­yap­tý­ðý­mý­zý­bil­me­yen­ler­le pay­la­þa­lým.­Ni­te­kim­bi­zim­prog­ra­mý­mýz­da­7­'ye­ni­kar­deþ'i­miz­var­dý.­Sev­gi­li­an­ne-ba­ba­lar,­buy­run­o­ku­ma prog­ra­mý­na!­ Buy­run­Kal­bin­bay­ra­mý­na!­

Y

Gelin Kur’ân okuyalým!

Nur’dan­bil­dik­le­ri­15-20­ke­li­me var,­el­ham­dü­lil­lah.­ Bu­ça­lýþ­ma­yý­se­ne­ye­de­her­kar­de­þi­mi­ze­bir­ta­ne­he­di­ye­e­de­rek haf­ta­lýk­prog­ram­la­rý­mýz­da­kul­la­na­ca­ðýz­in­þa­al­lah.­­Bu­nu­da­bütün nur­kar­deþ­le­ri­mi­ze­tav­si­ye­e­de­rim.­ Vel­ha­sýl. Ý­man­hem­nur­dur­hem­kuv­vet

Bir kiþiyi Risâle dersine davet et! He­lâl­da­i­re­de­Eð­len­mek­Hu­zur­ve­ri­yor… Eð­len­mek­de­yin­ce..­ar­týk­þu­nu­öð­ren­dik:­kalb­eð­len­me­yin­ce­in­san­eð­le­ne­mi­yor.­Bir­ke­re­yap­tý­ðý­mýz­prog­ram­a­kýl­kalb­ruh­ve­vü­cut­i­çin­tam­bir­din­len­me­ve­eð­len­me­ve­si­le­siy­di.­Genç­ler­ga­yet­hu­zur­dol­du­lar.­A­ma ders­a­ra­sýn­da­yap­tý­ðý­mýz­o­yun­lar­da­var­dý­ki­bun­lar bütün­yor­gun­lu­ðu­mu­zu­gaf­le­ti­mi­zi­a­lýp­gö­tü­rü­yor­du. Ta­bi­bu­nu­an­la­týn­ca­sö­zü­Eþ­ref­a­ða­be­yi­mi­ze­bý­ra­ký­yo­ruz. Ken­di­si­ço­cuk­lar­i­çin­çok­gü­zel­e­ði­ti­ci­ve­eð­len­di­ri­ci­o­yun­lar­ha­zýr­la­mýþ.­Ne­de­ol­sa­es­ki­iz­ci­ler­den.­Ýz­ci­o­yun­la­rý­ný­Ri­sâle-i­Nur­da­i­re­si­i­çin­o­ka­dar­gü­zel­ha­zýr­la­mýþ­ki do­ya­maz­sý­nýz.­A­çýk­ko­nuþ­mak­ge­re­kir­se­ço­cuk­la­rýn­en çok­sev­di­ði­prog­ram­lar­dan­bi­ri­de­buy­du.­As­ker­o­yu­nu, cen­net­o­yu­nu,­mer­ha­ba­li­de­rim­o­yu­nu­ve­ho­roz­o­yu­nu.. hep­si­çok­gü­zel­di.­Ma­hi­yet­le­ri­Eþ­ref­ho­cam­da­sak­lý.­Ben­ce­o­ku­ma­prog­ram­la­rý­i­çin­i­de­al.­

Tiyatro ve sergiler Bis­mil­lah­der­si­ni­ye­ni­bi­tir­di­ði­miz­da­ki­ka­lar­dý.­Er­gün­ho­ca­mýz­-hem­ço­cuk­la­rý­eð­len­dir­mek­hem­de bir­þey­ler­öð­ret­mek­a­ma­cýy­la­ol­ma­lý-­ge­lin­kü­çük­bir ti­yat­ro­ya­pa­lým­de­di.­Ve­prog­ra­mýn­da­ha­ilk­gü­nü­ti­yat­ro­ya­baþ­la­dýk.­O­ka­dar­gü­zel­bir­ti­yat­ro­ol­du­ki­ca­ný­mýz­sý­kýl­dýk­ça­oy­nar­ol­duk.­Ba­ya­ðý­ge­liþ­tir­di­ço­cuk­lar­ken­di­ni.­Prog­ra­mýn­son­gü­nü­de­bütün­mi­sa­fir­le­ri­Genç­kar­deþ­le­ri­miz­le­6­gün­lük­prog­ram­dan­ön­ce­3 mi­ze­a­çýk­bir­ti­yat­ro­yap­týk.­Çok­da­be­ðe­nil­di.­Kar­deþ­gün­lük­sa­de­ce­Kur’ân­o­ku­ma­sý­yap­týk.­Ve­bu­çok­is­ti­fa­- le­ri­mi­zi­tek­rar­teb­rik­e­di­yo­ruz.­Bu­ve­si­ley­le­þu­nu­söy­de­li­geç­ti.­Þu­nu­ra­hat­lýk­la­gö­re­bi­li­yor­su­nuz­ki­genç­ler le­mek­is­ti­yo­rum;­prog­ram­lar­da­gaf­le­ti­da­ðýt­mak­i­çin Kur’ân'ý­cid­dî­ar­zu­lu­yor­lar.­A­ma­bu­o­ku­duk­tan­son­ra böy­le­kü­çük­gös­te­ri­ler­çok­gü­zel­o­lu­yor. an­la­þý­lý­yor.­Baþ­lar­da­bi­raz­teþ­vik­ve­yar­dým­la­Kur'â­n'a Son­o­la­rak­da­bü­yük­bir­pa­no­ya­prog­ram­da­18­ta­ne baþ­la­yan­genç­ler,­son­ra­Kur'â­ný­bý­ra­ka­mý­yor. re­sim­koy­duk,­ha­tý­ra­lar­ba­ki­ol­sun­di­ye.­Ço­cuk­la­rýn­el­le­Bir­de­Kur'ân­o­ku­ma­nýn­ko­lay­lý­ðý.­Bir­mu­ci­ze.­Nor­mal ri­ne­de­ver­dik.­Böy­le­þey­le­rin­çýk­tý­sý­ný­al­mak­ge­re­ki­yor o­ku­ma­yaz­ma­yý­ay­lar­ca­öð­re­ne­me­yen­ço­cuk,­bir­kaç­haf­- yok­sa­kay­bo­lu­yor­u­nu­tul­yor.­ ta­da­ra­hat­lýk­la­Kur'ân­o­ku­ya­bi­li­yor.­ Ne­de­me­miþ­ler:­ Bun­dan­çý­kar­dý­ðým­ders­þu:­Ço­cuk­la­rý­mý­za­Kur'ân'ý Fo­toð­raf­u­çar;­çýk­tý­sý­ka­lýr? bir­an­ön­ce­öð­ret­me­li­yiz.­Ya­þý­geç­de­ol­sa­he­men­baþ­lan­Ben­bütün­re­sim­ve­vi­de­o­la­rý­yak­la­þýk­50­ta­ne­cep ma­lý.­Ve­ö­zel­lik­le­bu­yaz­mev­si­min­de­gün­lük­4-5­say­fa te­le­fo­num­da­ ve­ ar­þi­vim­de­ sak­lý­yo­rum.­ Bun­la­rý­ i­le­gi­bi­pe­ri­yod­lar­la­ço­cu­ðun­ruh­dün­ya­sý­Kur'ân­i­le­ay­dýn­la­- ri­de­ki­prog­ram­lar­da­ye­ni­ar­ka­daþ­la­ra­sey­ret­ti­rip­bir týl­ma­lý.­Kur'ân'da­ay­rý­bir­sýr­var.­Kur'ân­prog­ra­mýn­da­ço­- a­çý­lýþ­ya­pa­bi­li­riz. cuk­lar­ne­re­de­i­se­hiç­ya­ra­maz­lýk­yap­ma­dý.­De­dim­­ki:­Ýþ­te­ter­bi­ye-i­Kur’â­ni­ye.. Bu­a­ra­da­kar­deþ­le­ri­mi­zi­i­ki­þer­ki­þi­lik­grub­lar­la­ha­tim prog­ra­mý­na­baþ­lat­týk.­E­ðer­ba­þa­ra­bi­lir­sek,­Ra­ma­zan’ýn or­ta­sýn­da­ha­tim­ler­bi­te­cek­in­þa­al­lah.­Ý­ki­kar­deþ­bir­ha­tim ya­pý­yor.­Bi­ri­1.­Cüz­den,­di­ðe­ri­16.­Cüz­den­baþ­lý­yor.­Al­lah (cc)­mu­vaf­fak­et­sin.­ Da­vet­or­ta­da..­ne­di­yo­rum? Ge­lin­ço­cuk­la­rý­mýz­la­bir­lik­te­Kur’ân­o­ku­ya­lým!

Risâle-i Nur imaný kuvvetleþtiriyor! Bis­mil­lah­her­hay­rýn­ba­þý­dýr.­Biz­da­hi­o­na­baþ­la­rýz,­o­na baþ­la­dýk.­E­vet­ilk­der­si­miz­bis­mil­lah­i­le­il­gi­liy­di.­Söz­ler­ki­ta­bý­nýn­ilk­der­si­1.­Söz.­Genç­ler­le­10­gün­lük­prog­ram­da sa­de­ce­bu­nu­ders­yap­say­dýk­yi­ne­bi­ze­ye­ter­di.­Zi­ra­bu ders­kâ­i­nat­ta­Al­lah’ýn­a­dý­ný­an­ma­dan­hu­zur­la­ya­þa­na­ma­ya­ca­ðý­ný.­Ve­Al­lah'ýn­a­dýy­la­ya­þa­yan­la­rýn­ö­nün­de­ki­bütün en­gel­le­ri­aþ­tý­ðý­ný­bi­ze­öð­re­ti­yor.­Ta­bi­bu­genç­le­rin­ru­hun­da­ay­rý­bir­mâ­ne­vî­kuv­vet­o­lu­yor.­Ço­cuk­lar­o­kü­çük ve­has­sas­kalb­le­rin­de­bu­i­ma­nî­kuv­ve­ti­his­set­tik­çe­ha­ya­týn­zor­luk­la­rý­da­ha­ko­lay­a­þý­lý­yor.­Yi­ne­bu­ders­te­kâ­i­nat­ta­ki­bütün­mev­cud­la­rýn­hiç­dur­ma­dan­ken­di­hal­dil­le­riy­le­zik­ret­tik­le­ri­ve­ni­met­le­rin­a­sýl­sa­hi­bi­nin­Al­lah­ol­du­ðu öð­re­ti­li­yor.­Bu­der­si­kav­ra­yan­bir­genç­ken­di­ni­zi­kir­do­lu bir­mes­cid­de­his­se­de­rek­da­i­ma­Al­lah­i­le­be­ra­ber­miþ­gü­bü­hu­zur­ve­gü­ven­de­ya­þý­yor.­Bu­nu­o­ku­ma­prog­ram­la­rýn­da­ra­hat­lýk­la­his­se­de­bi­lir­si­niz.­Ders­le­re­mu­ha­tab­o­lup is­ti­fa­de­e­den­genç­ler­hem­ders­le­rin,­ya­þa­yý­þýn­da,­o­yun­ve eð­len­ce­ler­de­da­ha­öz­gü­ven­sa­hi­bi­ve­ba­þa­rý­lý­o­lu­yor.­ Bütün­a­i­le­le­ri­ço­cuk­la­rý­ný­bu­ders­ler­den­is­ti­fa­de­et­me­ye­ça­pý­rý­yo­ruz.­Ni­te­kim­Nev­þe­hir’den­de­8-10­a­i­le­bi­zi bu­ders­ler­i­çin­a­ra­dý­lar.­Ve­ha­ki­ka­ten­prog­ram­son­ra­sýn­da­ço­cuk­la­rýn­yüz­le­rin­de­ki­te­bes­süm­her­þe­yi­a­çýk­ça­or­ta­ya­ko­yu­yor­du.­Ay­rý­ca­yar­dým­cý­o­la­ma­dý­ðý­mýz­da­4-5­a­i­le­çýk­tý.­Keþ­ke­da­ha­kü­çük­yaþ­grub­la­rý­na­da­hi­tap­e­de­bi­lip­o­nur­kar­deþ­le­ri­mi­zi­a­ra­mý­za­ka­ta­bil­sek.­Ýn­þa­al­lah.­ Bun­la­rý­an­la­týr­ken­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat’a­te­þek­kür­et­me­den­ge­çe­me­ye­ce­ðim.­Bu­ay­i­çin­de­ya­yýn­la­nan­"Ri­sâ­lei­Nur­E­ði­tim­Se­ti-Bi­rin­ci­Ba­sa­mak"­ba­þu­cu­ki­ta­bý­mýz­ol­du.­Her­kar­de­þi­mi­ze­bir­ta­ne­he­di­ye­et­tik.­Ve­5­ko­nu­yu sin­di­re­sin­di­re­öð­ren­dik.­Ýn­þal­lah­ya­þa­rýz.­Yak­la­þýk­50-60 da­ke­li­me­öð­ren­dik.­Ar­týk­me­le­ke­ha­li­ne­gel­miþ­ti.­Her­a­ra­da­boþ­luk­ta­ço­cuk­la­ra­ke­li­me­so­ru­yor­dum.­Çok­eð­len­ce­li­ol­du.­Ýlk­de­fa­nur­lar­la­ta­ný­þan­la­rýn­bi­le­ar­týk­Ri­sâle-i

Programla ilgili yorumlar... E­rol­(ilk­de­fa­ka­tý­lý­yor):­Gü­zel­di­a­bi.­Ö­zel­lik­le­o­yun­lar, maç­lar,­pik­nik­ve­ye­mek­çok­gü­zel­di.­Üs­ta­dý­mý­zýn­ya­þa­dýk­la­rý­ný­öð­ren­dik. Berk­(ilk­de­fa­ka­tý­lý­yor):­Ben­en­çok­Kur’ân­prog­ra­mý­ný­be­ðen­dim.­Ma­þal­lah! Meh­med:­ Ben­ "Süb­ha­ne­ke­ ya­ Al­lah’ý"­ öð­ren­dim. Ma­þal­lah! Fahri­(ilk­de­fa­ka­tý­lý­yor):­Çok­gü­zel­di,­bis­mil­la­hýn ö­ne­mi­ni­öð­ren­dim.­Bir­çöl­de­bir­za­týn­is­mi­ni­al­ma­dan­ge­ze­mes­sin.­O­nu­öð­ren­dim. E­ren­(ilk­de­fa­ka­tý­lý­yor):­Bir­çöl­de­bir­za­týn­is­mi­ni al­maz­san­eþ­ki­ya­lar­se­ni­bi­gü­zel­dö­ver.­(Bu­da­mi­nik­kar­de­þi­mi­zin­þim­di­lik­kav­ra­dý­ðý,­ne­gü­zel.) Yýl­maz­(ilk­de­fa­ka­tý­lý­yor):­Çok­Kur'­ân­o­ku­dum.­Be­ni en­çok­bu­se­vin­dir­di.­Bir­de­yap­tý­ðý­mýz­pik­nik­çok­gü­zel­di.­Ha­ya­tým­da­hiç­bu­ka­dar­eð­len­me­miþ­tim.­Ger­çek­ten. Ab­dul­lah:­Ýlk­i­ki­gün­sý­kýl­mýþ­tým.­A­ma­son­ra­dan çok­kay­naþ­týk.­Keþ­ke­bi­raz­da­ha­de­vam­et­se­ya!­Da­ha­ye­ni­baþ­la­mýþ­týk..

Teþekkür Bütün­nev­þe­hir­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­ve­prog­ra­mý­dü­zen­le­yen­le­re,­prog­ram­da­des­te­ði­ni­ek­sik­et­me­yen­Eþ­ref­, Ab­dul­lah­ve­Er­gün­Ho­ca­mý­za,­aþ­çý­mýz­Or­han­Us­ta­i­le Fa­tih­A­bi­ye­ve­Fey­zul­lah­be­ye­te­þek­kür­le­ri­mi­zi­su­na­rýz. Ay­rý­ca­her­ö­ðün­ay­rý­bir­çe­þit­le­ye­mek­le­ri­mi­zi­ha­zýr­la­yan­Nev­þe­hir­li­a­i­le­le­re­çok­te­þek­kür­e­de­riz.­Bu­þe­kil­de ço­cuk­la­rý­prog­ram­da­tut­mak­çok­ko­lay­ol­du.­E­me­ði­ge­çen­her­ke­se­te­þek­kür­ler.

Ýzlerinden gidilesiler ok­kat­man­lý­dü­þü­nür,­çok­bo­yut­lu­ba­kar­lar­eþ­ya­ya,­ha­di­se­le­re.­Bir­fik­ri,­bir mef­kû­re­yi­kal­bi­ka­bul­et­tir­mek­i­çin­ak­lýn­süz­ge­cin­den­ge­çi­rir,­vic­da­nýn­mi­hen­gin­de tar­tar,­son­ra­bu­yur­e­der­ler­i­çe­ri.­Çe­liþ­tik­le­rin­de­a­kýl,­kalp,­la­ti­fe,­vic­dan,­sýr­la­is­ti­þa­re­e­der­ler;­nef­si­sok­maz,­þey­ta­na­dâ­hil­et­mez­ler bu­is­ti­þa­re­ye.­­­ Mu­hab­bet­e­vin­de,­u­huv­vet­bah­çe­sin­de ya­par­lar­ gö­rüþ­me­le­ri­ni,­ ko­nuþ­ma­la­rý­ný, hal­leþ­me­le­ri­ni,­ he­lâl­leþ­me­le­ri­ni.­ Þart­lar a­ðýr­laþ­tý­ðýn­da­ müf­ri­ta­ne­ de­vam­ e­der­ler þef­kat­li­ bu­luþ­ma­la­ra.­ Nef­se­ as­la­ a­cý­maz­lar,­ þey­ta­nî­ ves­ve­se­le­ri­ as­la­ hoþ­ gör­mez­ler­bu­bir­lik­te­lik­te.­ Sa­da­ka­te­sa­dýk,­say­gý­ya­say­gý­lý­dýr­lar.­E­dep­tir­taç­la­rý.­Sa­da­kat­di­ye­ne­fis­ten­bes­le­nen­ak­lýn­her­dü­þün­ce­si­ne­he­men­ka­bul­et­mez­ler; bek­ler­ler,­öl­çer­ler,­bi­çer­ler,­tar­tar­lar;­ba­kýr­çý­kar­sa­sa­hi­bi­ne­say­gý­i­le­i­a­de­e­der­ler.­ Ak­la­sa­da­kat­a­dý­na­baþ­ka­bir­la­ti­fe­nin­gö­rü­þü­nü­say­gý­sýz­ca­sal­dýr­maz­lar.­Say­gý­a­dý­na ak­lýn­yan­lýþ­gö­rü­þü­nü­gör­mez­lik­ten­gel­mez, ha­ki­ka­ti­yü­zü­ne­hay­ký­rýr.­Sa­da­kat­ve­say­gý­sý­nýr­la­rý­ný­i­yi­çi­zer­ler,­yan­lý­þý­dü­zel­tir­ken­e­dep dý­þý­na­çýk­maz­lar.­Öf­ke­ye­ve­gýy­be­te­as­la­te­-

Ç

sin­den.­Al­lah’a­ve­a­hi­re­te­Kur’ân’a­ve­kâ­i­na­ta­ ba­ka­rak­ i­nan­dýk­la­rýn­dan­ boþ­ söz­HÜSEYÝN EREN den,­ ke­mal­siz­ ke­lâm­dan,­ ha­ki­kat­siz­ hal­ler­den­ka­ça­bil­dik­le­ri­ka­dar­ka­çar­lar.­­­­­ erenhuseyin@gmail.com Kö­tü­ko­nuþ­ma­la­rýn,­gýy­bet­ko­kan­söz­le­rin ol­du­ðu­mec­lis­le­re­uð­ra­maz­lar,­yüz­çe­vi­re­rek nez­zül­et­mez­ler.­ Ý­sim­le­re­ve­re­sim­le­re­sa­dýk­de­ðil,­ha­ki­ka­te o­ra­dan­u­zak­la­þýr­lar.­ A­kýl­a­yak­la­rý­ye­re­ba­sar­ken­kalp­a­ya­ðý­i­le â­þýk­týr­lar;­hik­me­ti­ne­re­de­ne­i­sim­ve­re­sim­le bu­lur­lar­sa­baþ­ta­cý­e­der­ler.­Sev­gi­le­ri,­sev­dik­le­- se­ma­lar­da­ge­zer,­yýl­dýz­lar­da­ko­nak­lar,­ga­lak­ri­nin­i­sa­bet­siz­gö­rüþ­ve­dav­ra­ný­þý­ný­e­dep­le­u­- si­le­rin­gül­gon­ca­la­rý­ný­kok­lar­lar.­Kü­çük­dün­ya­nýn­kü­çük­iþ­le­ri­ne­me­te­lik­ver­mez­ler;­zi­ya­ra­cak­ka­dar­kes­kin­ve­de­rin­dir.­­ U­yu­yan­fit­ne­yi­u­yan­dýr­ma­mak­i­çin­ge­re­- hin­de,­za­man­da,­ha­yal­de­ik­ti­sa­dý­ih­ti­yar­e­kir­se­uy­ku­la­rýn­dan­ge­çer­ler.­Ký­lýç­la­rý­tah­ta­- der­ler.­Bi­lir­ler­ki­ö­mür­az,­lü­zum­lu­iþ­ler­se dan­dýr,­a­da­let-i­mah­za­pe­þin­de­dir­ler.­A­da­let- çok­tur;­az­öm­rü­ba­ki­ye­teb­dil­et­mek­en­bü­i­mah­za­nýn­uy­gu­la­na­ca­ðý­yer­de­i­za­fi­ye­ter­cih yük­me­se­le­le­ri­dir.­­ Te­ne­ke­yi,­ba­ký­rý,­gü­mü­þü,­al­tý­ný,­al­tý­nýn­a­et­me­nin­zu­lüm­ol­du­ðu­þu­u­run­da­dýr­lar.­Ör­tü­le­mez­yan­lý­þý,­a­þi­kâ­re­i­sa­bet­siz­li­ði­su­men yar­la­rý­ný­a­yýrt­e­de­cek­ka­dar­fe­ra­set;­ak­lý­ný baþ­ka­sý­nýn­ce­bi­ne­koy­ma­ya­cak,­kal­bi­ni­ki­ra­al­tý­na­a­ta­cak­ka­dar­da­saf­de­ðil­dir­dir­ler.­­­ Ne­fis­le­ri­ne­ o­ku­mak­ i­çin­ o­kur­lar,­ baþ­- ya­ver­me­ye­cek­ka­dar­da­di­ra­yet­sa­hi­bi­dir­ler. ka­la­rý­ný­ il­zam­ et­mek­ i­çin­ de­ðil.­ Nef­sin Ýz­le­rin­den­gi­di­lir­böy­le­le­ri­nin;­cam­i­le­el­ma­sý da­i­ma­kö­tü­lü­ðe­sevk­et­ti­ði­bi­lin­cin­de­dir­- a­yýr­mýþ,­el­ma­sý­ter­cih­et­miþ­ler­dir.­ Ýz­le­rin­den­gi­der­ken­de­da­i­ma­kon­trol­e­di­ler,­ þey­ta­nýn­sa­ peþ­le­rin­de.­ Ýs­ti­a­ze­ ve­ is­tið­far­a­dým­lar­la­yü­rür­ler,­zi­kir­so­lur,­hik­- lir;­a­ca­ba­iz­ler,­o­iz­ler­mi­di­ye.­De­ðil­se­ye­ni met­ yer,­ ha­ki­kat­ i­çer,­ te­fek­kür­le­ ba­kar­- yol,­ye­ni­yön,­ye­ni­yön­tem­a­ra­nýr­kay­bo­lan lar.­ Sus­kun­luk­la­rý­ yan­lýþ­ ko­nuþ­ma­ kor­- iz­le­ri­bul­mak­i­çin;­sa­da­ka­ti,­say­gý­yý,­e­de­bi, ku­sun­dan,­ ha­yýr­ söy­le­ye­me­me­ en­di­þe­- mu­hab­be­ti,­u­huv­ve­ti­bý­rak­ma­dan.­

Büyüklerin sarsýntýsý da büyük olur A­ma,­ za­hi­ren­ ol­maz­ zan­ne­di­len­ þey­ler­ ol­d u­ ve­ en­ ce­b er­r ut­ hü­k ü­m et­l e­r in yý­k ý­l ý­þ ý,­ en­ u­m ul­m a­d ýk­ þe­k il­d e­ ge­l iþ­t i: Fi­r a­v un'un­ kar­þ ý­s ý­n a,­ ken­d i­ sa­r a­y ýn­d a ye­t i­þ en­ Hz.­ Mu­s a­ (as)­ di­k il­d i;­ Nem­rud'un­ kar­þý­sý­na­ i­se,­ he­men­ ya­ný­ba­þýn­da­ki­Ýb­ra­him­A­ley­his­se­lâm­çý­ký­ver­di. Ya­þan­mýþ­bü­tün­ör­nek­ler­bu­nis­bet­te­ çar­pý­cý­ ol­ma­sa­ da,­ yý­kýl­maz­ zan­ne­di­l en­ en­ kuv­v et­l i­ ik­t i­d ar­l a­r ýn,­ de­ð i­þ ik latif@yeniasya.com.tr se­b ep­l er­l e­ ni­h a­y et­ bul­d u­ð u­ ger­ç e­ð i, e­þe­rî­ kuv­vet­ler,­ dün­ye­vî­ ser­vet­ler, ta­r i­h in­ ka­y ýt­l a­r ýn­d a­ meb­z ul­ mik­t ar­d a a­za­met­li­ ce­mi­yet­ler,­ ya­hut­ güç­lü mev­cut­tur. *­*­* si­ya­sî­ik­ti­dar­lar...­Bun­lar,­ya­pý­la­rý­i­Ýs­ l âm­ d an­ev­ v el­ol­ du­ðu­gi­bi,­Ýs­lâm­ta­ti­ba­riy­le­ne­ka­dar­sað­lam­gö­rü­nür­se­gö­ri­ h in­ d e­ de­ yý­ k ý­ l ýþ­ ve­ çö­k üþ­l er­l e­ il­g i­l i rün­sün,­ yi­ne­ de­ gü­nün­ bi­rin­de­ in­ký­ra­za, çar­ p ý­ c ý­mi­ s âl­ l er­var. sön­me­ye,­yý­kýl­ma­ya­mah­kûm­dur­lar. E­m e­v i­l er­ ve­ Ab­b a­s i­l er­ gi­b i,­ kud­r et­l i Ta­r i­h e­ dam­g a­s ý­n ý­ vur­m uþ­ þev­k et­l i Sel­ çuk­lu­ ve­ Os­man­lý­ dev­let­le­ri­ de­ hiç dev­let­ler,­dün­ya­ya­ya­yý­lan­dev­þir­ket­ler, u­ m ul­ma­dýk,­ hat­ta­ hiç­ he­sap­ e­dil­me­dik ya­hut­ra­kip­siz­gö­rü­nen­güç­lü­hü­kü­met­þe­ k il­ de­ö­mür­le­ri­ni­ta­mam­la­dý­lar. ler­den­hiç­bi­ri,­gü­nün­bi­rin­de­ken­di­so­Ay­ rý­ca,­ken­di­iç­le­rin­de­ha­ne­dan­lar­a­nu­n un­ ge­l e­c e­ð i­n i­ dü­þ ün­m e­m iþ,­ ya­h ut ra­ s ýn­ d a­ sal­t a­n a­t ýn­ el­ de­ð iþ­t ir­m e­s i­ pek dü­þün­mek­is­te­me­miþ­o­la­bi­lir. va­ k i'­ ol­m a­m ak­l a­ be­r a­b er,­ sa­d â­r et/hü­An­cak,­ on­la­rýn­ bu­ mað­ru­râ­ne­ du­ru­kû­ m et­ de­ði­þik­li­ði­ i­se,­ he­sa­ba­ gel­me­ye­þu,­­mu­kad­der­â­ký­bet­le­ri­nin­sey­ri­ni­de­cek­ka­ d ar­çok­tur. ðiþ­tir­me­miþ. Ya­ni,­ iþ­gal­ et­tik­ler­ mev­ki­den­ git­mek is­te­me­me­le­ri,­ ya­hut­ git­me­yi­ a­kýl­la­rý­na hiç­ ge­tir­me­me­le­ri,­ ne­ti­ce­yi­ de­ðiþ­tir­me­miþ,­de­ðiþ­tir­mi­yor. Oy­sa,­ yö­ne­tim­ mev­ki­i­ne­ ge­len­ler,­ bir gün­de­il­lâ­ki­o­ra­dan­dü­þüp­gi­der­ler. *­*­* E­vet,­mâ­zi­say­fa­sý­na­ba­kýl­dý­ðýn­da,­hiç bek­le­nil­me­yen­ve­hiç­ol­maz­de­ni­len­ba­zý­ge­liþ­me­ler,­hiç­u­mul­ma­dýk,­ya­ni­sür­priz­ þe­kil­de­ öy­le­ bir­ o­lu­ver­miþ­ ki,­ gö­ren­ler­þa­þý­rýp­hay­ret­ler­i­çin­de­kal­mýþ­týr. Sür­p riz­ de­ ol­s a,­ nor­m al­ þat­l ar­d a­ da ol­sa,­ de­ði­þi­min­ çark­la­rý­ ça­lýþ­ma­ya­ de­vam­e­di­yor. Dün­ya­ha­ya­tý­nýn­tâ­ba­þýn­dan­be­ri,­þu "de­ð i­þ im"­ ka­i ­d e­s i­ hiç­ de­ð iþ­m e­d i;­ kýy­ame­te­ka­dar­da­de­ðiþ­me­ye­cek. Bu­nu­her­kes­ol­du­ðu­gi­bi­ka­bul­et­me­li.­ Ha­zýr­lý­ðý­ný­ o­na­ gö­re­ yap­ma­lý,­ ted­bi­ri­ni­o­na­gö­re­al­ma­lý. Sýrtýný Hareket Ordusuna dayayarak iktidarý *­*­* ele geçiren Ýttihatçý zorbalar, iktidarlarýnýn oTa­rih­ten­ba­zý­ör­nek­ler... nuncu senesinde canlarýný zor kurtararak Mý­s ýr'ýn­ i­l âh­l ýk­ dâ­v â­ e­d en­ fi­r a­v u­n u yurdu terk etmek durumunda kaldýlar. Ram­s es,­ gü­n ün­ bi­r in­d e­ Ký­z ýl­d e­n iz'de bo­ðu­lup­ gi­de­ce­ði­ni­ ak­lý­na­ hiç­ ge­tir­me­Os­man­lý'nýn­ son­ dö­ne­mi­ni­ mi­sâl­ ve­di­ði­ gi­bi,­ yý­kýl­maz­ zan­net­ti­ði­ sal­ta­na­tý­- re­cek­ o­lur­sak,­ þun­la­rý­ söy­le­mek­ müm­nýn­da­ký­sa­sü­re­de­ta­rû­mar­o­la­ca­ðý­ný­da kün... dü­þün­me­miþ­ti. En­ bü­yük­ ci­han­ dev­le­ti­ni­ o­tuz­ yýl­ â­A­s ur­ Kra­l ý­ Nem­r ud,­ Hz.­ Ýb­r a­h im'i de­ta­ tek­ ba­þý­na­ yö­ne­ten­ Sul­tan­ Ab­dül­(as)­ a­t e­þ e­ a­t a­c ak­ ka­d ar­ az­g ýn­l aþ­t ý­ð ý ha­mid,­bir­gün­mut­la­ka­ö­le­ce­ði­ni­bil­miþ gün­ler­de,­ bir­ to­pal­ si­ne­ðin,­ ku­la­ðýn­dan ve­ bu­na­ ke­sin­ sû­ret­te­ i­nan­mýþ­týr.­ A­ma, be­y in­ kýv­r ým­l a­r ý­n a­ doð­r u­ u­z a­n an­ ka­- ken­di­em­ri­al­týn­da­ki­su­bay­ve­dip­lo­mat­ran­lýk­ tü­nel­de­ sý­ký­þýp­ cý­zýr­tý­lar­ çý­ka­ra­- lar­ ta­r a­f ýn­d an­ ik­t i­d ar­d an­ dü­þ ü­r ü­l üp rak,­ hem­ ken­di­si­nin,­ hem­ de­ ik­ti­da­rý­- "hall"e­di­le­ce­ði­ni­ rü­yâ­sýn­da­ gör­müþ­ ol­sa nýn­ so­nu­nu­ ge­ti­re­ce­ði­ni,­ ak­lýn­dan­ ha­- bi­le,­bu­na­hiç­i­nan­mak­is­te­me­miþ­tir. ya­lin­den­ge­çir­miþ­de­ðil­di. Ga­rip­tir,­ kud­ret­li­ pa­di­þah­ Ab­dül­ha­-

B

mid­ gi­bi,­ a­za­met­li­ Os­man­lý­ dev­le­ti­nin so­nu­nu­da,­yi­ne­ya­ban­cý­lar­de­ðil,­ken­di öz­ pa­þa­la­rý,­ za­bit­le­ri,­ dip­lo­mat­la­rý­ ge­tir­miþ­tir. Ö­te­ yan­dan,­ fi­kir­le­ri­ne­ mu­ha­lif­ gör­dük­le­ri­ni­ en­ kan­lý­ ko­mi­ta­cý­lýk­ o­yun­la­rýy­l a­ dis­k a­l i­f i­y e­ e­d en­ Ýt­t i­h at–Te­r ak­k i hü­kü­me­ti,­ ken­di­ne­ çok­ u­zun­ bir­ ö­mür biç­ti­ði­ hal­de,­ bo­ru­la­rý­ný­ an­cak­ on­ yýl­lýk bir­sü­re­de­öt­tü­re­bil­miþ­ler­dir.­ Tu­ran­cý­lýk­ ha­yal­le­riy­le,­ tâ­ Or­ta­ As­ya boz­ký­rla­rý­na­ka­dar­gi­dip­u­za­nan­bu­ma­ce­ra­pe­rest­ hü­kü­met,­ on­ yýl­ i­çin­de­ ül­ke top­rak­la­rý­ný­ yir­mi­den­ bi­re­ in­dir­dik­ten baþ­ka,­ ken­di­ son­la­rý­ný­ da­ ge­tir­di­ler­ ve ül­ke­yi­giz­li­ce­ter­ke­dip­can­la­rý­ný­zor­be­lâ kur­tar­dý­lar.­(5­Ha­zi­ran­1919: Ýt­ti­hat­çý­la­rýn­ i­le­ri­ ge­len­le­ri,­ gý­yâ­ben­ i­da­ma­ mah­kûm­e­dil­di­ler.) Ýþ­te,­ol­maz­de­ni­len­va­ka­la­rýn­na­sýl­ol­du­ð u­n u,­ yý­k ýl­m az­ de­n i­l en­ ik­t i­d ar­l a­r ýn na­sýl­ da­ yý­ký­lýp­ git­ti­ði­ni­ gös­te­ren,­ ken­di ta­ri­hi­miz­den­bir­kaç­ör­nek. *­*­* Ay­n ý­ ger­ç e­ð in­ ya­k ýn­ ta­r i­h i­m iz­d e­ de bir­çok­mi­sal­le­ri­var. Bo­z ul­m uþ­ Ýt­t i­h at­ ve­ Te­r ak­k i'nin Cum­h u­r i­y et­ dö­n e­m i­ ver­s i­y o­n u­ Halk Par­ti­si,­ hiç­ ra­kip­ bil­mez,­ mu­ha­le­fet­ ta­ný­maz­þe­kil­de,­bu­ül­ke­de­tam­yir­mi­ye­di­ se­ne­ (1923–1950)­ bir­ "devr–i­ is­tib­dat"­kur­du. Son­ra,­ hiç­ u­mul­ma­dýk­ þe­kil­de­ mil­let­ten­ u­nu­tul­maz­ öy­le­ bir­ þa­mar­ ye­di­ ki, bir­da­ha­da­ken­di­ne­ge­le­me­di­ler. On­ yýl­ bo­y un­c a­ üç­ kez­ tek­r ar­l a­n an ser­best­ se­çim­ler­de­ de­ be­li­ni­ doð­rul­ta­ma­yan­ bu­ par­ti,­ ça­re­yi­ or­du­yu­ si­ya­se­te bu­laþ­týr­mak­ta­ ve­ kan­lý­ bir­ dar­be­nin­ ar­ka­sý­na­sý­ðýn­mak­ta­bul­du. *­*­* Ge­liþ­mek­te­ o­lan­ ül­ke­ ve­ dün­ya­ kon­jonk­t ü­r ü­n e­ gö­r e,­ kar­þ ý­m ýz­d a­ pey­der–pey­çý­kýp­boy­gös­te­ren­par­lak­re­a­li­te­þu­dur:­Mil­let­dev­let­i­çin­de­ðil,­dev­let mil­let­ i­çin­ lâ­zým­dýr­ ve­ bi­lâ­ kayd­ û­ þart dev­let­mil­le­tin­hiz­me­tin­de­ol­ma­lý­dýr. Bu­n a­ gö­r e,­ hak­k a,­ hu­k u­k a,­ a­d â­l e­t e da­yan­ma­yan,­a­sýl­gü­cü­nü­mil­le­tin­hür­i­ra­d e­s in­d en­ al­m a­y an,­ de­ð i­þ en­ ül­k e­ ve dün­ya­ þart­la­rý­na­ uy­gun­ þe­kil­de­ ha­re­ket et­me­yen­ ve­ e­le­ ge­çir­miþ­ ol­du­ðu­ mad­dî kuv­v e­t e­ gü­v e­n e­r ek­ ki­b ir­l e­n en­ hü­k ü­met­ler,­þir­ket­ler­ve­ya­sos­yal­ya­pý­lar,­bü­yük­lü­ðüy­le­o­ran­tý­lý­þe­kil­de­yý­ký­cý­sar­sýn­tý­lar­ge­çir­mek­ten­kur­tu­la­maz­lar. O­lur­mu,­o­lur.­Ba­zý­la­rý­nýn­ak­lý­na,­ha­ya­li­ne­ sý­ðýþ­ma­ma­sý,­ bu­nun­ ol­ma­ya­ca­ðý­ný­gös­ter­mez. Hâl­ sah­râ­sýn­da­ ve­ is­tik­bâl­ pla­to­sun­da­k i­ si­y a­s î­ ge­l iþ­m e­l e­r i­ da­h a­ i­y i­ gö­r üp an­la­ya­bil­mek­i­çin,­mâ­zi­de­re­le­rin­de­bol mik­tar­da­ gö­rü­nen­ ben­zer­ va­ký­a­la­rý­ ha­týr­la­yýp­a­na­liz­et­mek­te­fay­da­var.


10

5 TEMMUZ 2011 SALI

Y

KÜLTÜR SANAT

Suriye’deki zulüm, fotoðraf karelerinde

Can Kardeþlerle nurlu program

erol530@hotmail.com

A, SAÝD YILDIZ

Çiçekler a­ha­rýn­gü­zel­lik­le­ri­ken­di­si­ni­gös­ter­me­ye­baþ­la­dý.­Her­yer­ye­þil­lik­ler­le,­ren­gâ­renk­çi­çek­ler­le­be­zen­di.­Ka­ra­ký­þýn­fýr­tý­na­lar­la­kes­kin­ve­ü­þü­tü­cü so­ðuk­la­rý­ge­ri­de­kal­dý.­Si­yah­top­rak­ve­o­nun­ü­ze­rin­de bu­lu­nan­si­yah­göv­de­li,­sert,­ka­lýn­ka­buk­lu­a­ðaç­la­rýn dal­la­rýn­da­mý­sýr­pat­la­ðý­gi­bi­çi­çek­ler­aç­tý.­Her­a­ðaç cin­si­ken­di­si­ne­has­çi­çek­ler­le­ha­yat­bu­lu­yor.­Be­yaz, pem­be,­sa­rý,­mor­renk­le­re­bü­rü­nü­yor.­Her­renk­te­za­rif,­ki­bar,­es­te­tik,­si­met­rik,­þe­kil­ler­le,­de­sen­ler­le­ve mo­tif­ler­le­cen­net­mi­sal­süs­le­ne­rek­ya­ra­ta­ný­ný­ta­rif,­ta­zim,­zi­kir­ve­þü­kür­e­di­yor­lar.­ E­mir­al­mýþ­dü­zen­li,­di­sip­lin­li­ve­e­ði­tim­li­bir­or­du gi­bi­her­se­ne­ay­ný­mev­sim­de,­ay­ný­þe­kil­ler­de­ve­tarz­da hep­si­bir­lik­te­ha­re­ket­e­de­rek­gö­zü­mü­zün­u­za­na­bil­di­ði­ka­dar­uç­suz,­bu­cak­sýz­me­kân­la­rý­bir­me­ra­sim­ge­çi­di­tar­zýn­da­süs­len­me­le­ri­gö­ren­le­ri­dü­þün­ce­le­re,­an­la­yan­la­rý­te­fek­kür­le­re­sevk­e­di­yor­lar.­ Ku­ru,­sert,­ka­tý­a­ðaç­lar­ön­ce­ký­þýn­kar­la­rý­ný,­buz­la­rý­ný,­so­ðuk­la­rý­ný­ve­fýr­tý­na­la­rý­ný­ge­ri­de­bý­ra­ký­yor­lar.­Son­ra­ba­har­mev­si­min­de­çi­çek­ler­Rab­bi­min­gü­zel­i­sim­le­ri­nin te­cel­li­si­i­le­göz­ka­maþ­tý­rý­cý­bin­bir­tat­lý,­ca­zip gü­zel­lik­ler­le­a­ni­den­kýr­la­rý,­dað­la­rý,­o­va­la­rý­kap­lý­yor­lar.­A­ðaç­lar­za­ra­fet­le­ön­ce­çi­çek­ler­le,­son­ra­ye­þi­lin­her­to­nu­de­sen­ler­le­be­zen­miþ­yap­rak­lar­la­süs­le­ne­rek­çe­þit­li,­þe­kil­ler,­tat­lar­ve­ko­ku­lar­da­mey­ve­le­re­du­ru­yor­lar.­Rah­met­ha­zi­ne­sin­den­peþ­pe­þe­gü­zel­lik­ler,­sa­nat­lar,­es­te­tik­ler­ve­in­ti­zam­lý­am­ba­laj­lar i­çer­sin­de­biz­le­re­ik­ram­e­di­len­ni­met­ler­biz­ler­den el­bet­te­bir­þey­ler­yap­ma­mý­zý­is­te­yen­Rab­bi­mi­zin­a­yet­le­ri­dir,­mek­tup­la­rý­dýr. “Hem­þü­kür­i­çin­de­sa­fi­bir­i­man­var;­ha­lis­bir­tev­hid­bu­lu­nur.­Çün­kü­bir­el­ma­yý­yi­yen­ve­“el­ham­dü­lil­lah”­di­yen­a­dam,­o­þü­kür­le­i­lân­e­der­ki:­“O­el­ma­doð­ru­dan­doð­ru­ya­dest-i­kud­re­tin­ya­di­gâ­rý­ve­doð­ru­dan doð­ru­ya­ha­zi­ne-i­rah­me­tin­he­di­ye­si­dir”­de­me­siy­le­ve i­ti­kat­et­me­siy­le,­her­þe­yi,­cüz’i­ol­sun­kül­lî­ol­sun, O’nun­dest-i­kud­re­ti­ne­tes­lim­e­di­yor.­Ve­her­þey­de rah­me­tin­cil­ve­si­ni­bi­lir.­Ha­ki­ki­bir­i­ma­ný­ve­ha­lis­bir tev­hi­di,­þü­kür­le­be­yan­e­di­yor.”1 Ba­har­mev­si­min­de­gö­rü­lüp­sey­re­di­le­cek­da­ha­ni­ce gü­zel­lik­ler,­rah­met­ler­var.­Be­di­üz­za­man­da­kýþ­tan­ve ba­har­dan­bah­set­miþ­tir:­“Ne­ya­pa­yým,­a­ce­le­et­tim,­kýþ­ta­gel­dim;­siz­ler­cen­net-â­sâ­bir­ba­har­da­ge­le­cek­si­niz. Þim­di­e­ki­len­nur­to­hum­la­rý,­ze­mi­ni­niz­de­çi­çek­a­ça­cak­týr.”­Be­di­üz­za­man’ýn­ha­ya­tý­ger­çek­ten­mâ­ne­vî,­so­ðuk­ve­deh­þet­li­bir­kýþ­mev­si­mi­gi­bi­geç­ti. Ce­ber­rut­dev­rin­de,­her­yer­de­mâne­vî­buh­ran,­de­rin­tah­ri­bat­baþ­la­mýþ­tý.­Ý­nan­cý,­i­ma­ný­ve­i­ba­de­ti­ne­de­niy­le­in­san­lar­a­kýl­al­maz­zu­lüm­ler­ya­pý­lý­yor,­ha­pis­le­re a­tý­lý­yor,­sür­gün­ler­e­di­li­yor­du.­Zu­lüm­ka­ran­lýk­la­rý­ný Kur’ân­nu­ruy­la­ay­dýn­lat­ma­ya­öm­rü­nü­vak­fe­den­Be­di­üz­za­man,­ehl-i­da­la­le­tin­ve­dec­ca­li­ye­tin­tem­sil­ci­le­ri ta­ra­fýn­dan­ha­pis­le­re,­bas­ký­la­ra,­zu­lüm­le­re­in­saf­sýz­ca ta­bi­tu­tul­du.­ Bü­tün­bun­la­ra­rað­men­o,­yýl­ma­dan,­u­san­ma­dan, sab­re­de­rek,­ta­ham­mül­e­de­rek­i­man­nu­ru­na,­Ýs­lâm þu­u­ru­na­su­sa­mýþ­gö­nül­le­re­Kur’ân'­dan­sü­zü­len­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý­el­den­e­le,­dil­den­di­le,­ge­ce-gün­düz­de­me­den­u­laþ­tý­rý­yor,­ge­le­cek­te­fi­liz­le­ne­cek­“Nur­To­hum­la­rý’ný”­e­ki­yor­du. Ýn­san­la­rýn­Be­di­üz­za­man’a­o­lan­say­gý­sý­nýn,­sev­gi­si­nin;­Ri­sâ­le-i­Nur­la­ra­il­gi­si­nin­ve­te­vec­cü­hü­nün­gi­de­rek­art­ma­sý­da­ze­mi­ni­miz­de­nur­lu,­müj­de­li­çi­çek­le­ri, ha­yýr­lý­ve­gü­zel­ne­ti­ce­le­ri­gös­ter­mek­te­dir.­ Dipnot: 1. SMektubat, 28. Mektub.

asyildiz70@hotmail.com

Dün­ya­ko­þuþ­tur­ma­sýn­dan­bu­nal­dýk, Ru­hu­mu­za­bir­te­nef­füs­a­ra­dýk. “O­ku,­O­ku!”­di­ye Ý­þit­tik­bir­se­da,­düþ­tük­he­men­yol­la­ra.

B

A

Sani Konukoðlu Camii önünde açýlan sergide, Suriye rejiminin insanlara reva gördüðü insanlýk dýþý muameleleri gözler önüne serildi. FOTOÐRAF: CÝHAN

BURSA Ý­ne­göl­Ýn­sa­nî­Yar­dým­Der­ne­ði,­Su­ri­ye’de­ki­Be­þar­E­sad­ve Ba­as­re­ji­mi­nin­zul­mü­nü­gös­ter­mek­i­çin­bir­fo­toð­raf­ser­gi­si­aç­tý.­Ý­ne­göl’de­a­çý­lan­ser­gi,­Su­ri­ye­re­ji­mi­nin­in­san­la­ra­re­va­gör­dü­ðü­in­san­lýk­dý­þý­mu­a­me­le­le­ri­göz­ler­ö­nü­ne­ser­di.­Sa­ni­Ko­nu­koð­lu­Ca­mii ö­nün­de­a­çý­lan­ser­gi­bü­yük­il­gi­gör­dü.­Ya­þa­nan­zul­mü­is­pat­la­yan fo­toð­raf­ser­gi­si­ni­Ý­ne­göl­in­sa­ný­nýn­göz­le­ri­ö­nü­ne­se­ren­ça­lýþ­ma­i­le ay­ný­za­man­da­de­mok­ra­si­nin­ni­met­le­ri­göz­ler­ö­nü­ne­se­ril­di.­Der­-

nek­yet­ki­li­le­ri,­ser­gi­yi­yap­mak­ta­ki­a­maç­la­rý­ný­a­çýk­lar­ken,­“Tüm­Ý­ne­göl­hal­ký­nýn­in­san­lý­ðýn­a­yak­lar­al­tý­na­a­lýn­dý­ðý­zu­lüm­le­ri­ký­na­dý­ðý­ný,­ya­pý­lan­zul­me­tep­ki­siz­ve­de­ses­siz­kal­ma­ya­ca­ðý­ný­gös­ter­mek­is­te­dik.­Biz­bu­ça­lýþ­ma­ya­baþ­lar­ken,­’Bir­kaç­ki­þi­nin­se­si­ni­çý­kar­ma­sýn­dan­ne­o­lur.­de­me­dik,­u­nut­ma­dýk­ki­zul­me­hay­ký­ran­bir­ler,­bir­leþ­ti­ðin­de­bin­le­ri,­mil­yon­la­rý­o­luþ­tu­ra­cak­ve­za­lim­ler,­bu­o­nur­lu­di­re­niþ­kar­þý­sýn­da­ka­ça­cak­de­lik­a­ra­ya­cak­lar­dýr.”­Bursa/cihan

Akþehir’de çocuklar unutulmadý

Hobiydi, kazanç kapýsý oldu CAMIN a­teþ­te­e­ri­me­siy­le­ha­yat­bu­lan cam­bon­cuk­lar,­Ga­zi­an­tep­li­Hül­ya­A­teþ’in­hü­ner­li­el­le­rin­de­þe­kil­le­ni­yor.­Yak­la­þýk­6­yýl­ön­ce­ho­bi­si­ni­ka­zan­ca­dö­nüþ­tü­ren­ sa­nat­çý,­ sun­du­ðu­ gör­sel­ zevk­le hem­ yer­li­ hem­ ya­ban­cý­ tu­rist­le­rin­ il­gi­si­ni­çek­me­yi­ba­þa­rý­yor.­Bu­ye­te­ne­ði­gö­ren­le­re­de­sa­de­ce renk­le­rin­cüm­bü­þü­nü iz­le­mek­ka­lý­yor. A­te­þin­cam­la­o­lan­bü­yü­lü­birliði,­Ga­zi­an­tep’te­ev­ha­ný­mý­o­lan­Hül­ya­A­teþ’i

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2

EMEK Can­Kar­deþ­gru­bu­nun­dü­zen­le­di­ði­bir­haf­ta­lýk il­köð­re­tim­prog­ra­mý­çok­ve­rim­li­geç­ti.­Prog­ram­öð­ren­ci­le­rin­bil­gi­le­ri­ni­pe­kiþ­tir­me­si­ne­ve­si­le­ol­du.­­3,­4 ve­5.­sý­nýf­la­rýn­ka­tý­lý­mýy­la­ya­pý­lan­prog­ram­da­Ri­sâ­le-i Nur,­Kur’ân-ý­Ke­rim,­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ha­ya­tý, pey­gam­ber­ler­ve­sa­ha­be­le­rin­ha­ya­tý,­il­mi­hal,­a­dab-ý mu­a­þe­ret,­ha­dis,­du­â,­su­re­ve­ve­ci­ze­ez­be­ri­gi­bi­ko­nu­lar­iþ­len­di.­Her­gün­ak­þam­ya­rýþ­ma­lar­ya­pýl­dý.­Bu­nun­ya­nýn­da­sos­yal­ak­ti­vi­te­o­la­rak­ge­zi,­pik­nik,­maç, o­yun­vs.­im­kân­la­rý­da­su­nul­du.­Prog­ram­dan­çok­is­ti­fa­de­et­tik­le­ri­ni­söy­le­yen­Can­Kar­deþ­ler,­bu­gi­bi­prog­ram­la­rý­ta­kip­e­de­cek­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di­ler..-­Prog­ram so­nun­da­da­hep­be­ra­ber­hay­va­nat­bah­çe­si­ge­zi­si dü­zen­len­di.­Mesnevi Nursöz/ Ankara

ni­iz­le­me­ye­ge­len­yer­li­ve­ya­ban­cý­tu­rist­ler­de­ca­mýn­a­teþ­kar­þý­sýn­da­al­dý­ðý­þek­li dik­kat­li­göz­ler­le­iz­le­yip,­gör­sel­þö­le­ne­ta­nýk­lýk­e­di­yor.­Bu­þö­len­son­ra­sýn­da­da­bi­lek­lik,­kü­pe,­kol­ye­ve­yü­zük­gi­bi­çe­þit­li ak­se­su­ar­la­rýn­vaz­ge­çil­me­zi­o­lan­bu­bon­cuk­la­rý­sa­týn­a­lýp,­el­e­me­ði­ni­ü­zer­le­rin­de ta­þý­ma­nýn­mut­lu­lu­ðu­nu­ya­þý­yor.­Gü­zel bir­ak­se­su­ar­ol­ma­sý­nýn­ya­ný­sý­ra­cam bon­cu­ðun­ya­pým­a­þa­ma­sý­da­ha­çok­il­gi çe­ki­yor.­Gaziantep / cihan

yak­la­þýk­yýl­lar­ön­ce­et­ki­si­al­tý­na­al­mýþ. Röl­yef­ i­le­ uð­ra­þan,­ ah­þap­ bo­ya­yan­ ev ha­ný­mý­i­çin­cam­bon­cu­ðun­za­ra­fe­ti­bi­raz­ da­ha­ il­gi­ çe­kin­ce­ so­lu­ðu­ Ýs­tan­bul Cam­ O­ca­ðý­ Vak­fý’nda­ al­mýþ.­ Þim­di­ de cam­bon­cu­ðu­sa­nat­çý­sý­o­la­rak,­Me­du­sa Cam­E­ser­le­ri­Mü­ze­si­i­çe­ri­sin­de­yer­a­lan a­töl­ye­de­hü­ne­ri­ni­ser­gi­li­yor. A­te­þin­ü­ze­rin­de­e­rit­ti­ði­ö­zel­ca­ma ver­di­ði­es­te­tik­þe­kil­ler,­her­bir­ta­ký­da­eþ­siz­bir­gü­zel­lik­o­la­rak­du­ru­yor.­Ken­di­si­-

BULMACA 1

Hem öðrendiler, hem eðlendiler

AKÞEHÝR’DEKÝ faaliyet­ler­kap­sa­mýn­da mi­nik­se­yir­ci­ler­i­çin­her­gün­bir­ço­cuk ti­yat­ro­su­iz­le­yi­ci­siy­le­bu­lu­þu­yor.­Ak­þe­hir­li­mi­nik­ler­ken­di­le­ri­i­çin­su­nu­lan­ti­yat­ro­gös­te­ri­le­ri­i­le­ke­yif­li­sa­at­ler­ge­çi­ri­yor­lar.­Ak­þe­hir’de­de­vam­e­den­Nas­red­din­Ho­ca­An­ma­ve­Mi­zah­Gün­le­ri­et­kin­le­ri­çer­çe­ve­sin­de­dü­zen­le­nen­ço­cuk ti­yat­ro­la­rý­tüm­hý­zýy­la­de­vam­e­di­yor.­Et­kin­lik­le­rin­baþ­la­dý­ðý­gün­den­bu­ya­na­her gün­ço­cuk­lar­i­çin­bir­ti­yat­ro­o­yu­nu­gün­de­i­ki­ke­re­ser­gi­le­nir­ken,­Nas­red­din­Ho­ca­An­ma­Gün­le­ri­kap­sa­mýn­da­Ak­þe­hir Kül­tür­Mer­ke­zi’nde­Si­hir­li­Pa­ti­Kuk­la Ti­yat­ro­su’nun­Kýr­mý­zý­Bu­run­ad­lý­ti­yat­ro­o­yu­nu­ço­cuk­lar­la­bu­luþ­tu.­Er­cü­ment Yýl­maz­ve­Çið­dem­Al­týn’ýn­oy­na­dý­ðý­ve bur­nu­nu­kay­be­den­bir­pal­ya­ço­nun­bur­nu­nu­a­ra­ma­sý­ko­nu­su­nun­iþ­len­di­ði­ti­yat­ro­o­yu­nu­bo­yun­ca­ço­cuk­lar­eð­len­ce­li an­lar­ya­þa­dý.­Ýstanbul / Yeni Asya

Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde her gün bir çocuk tiyatrosu oynanýyor.

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

Can Kardeþler, program sonunda hayvanat bahçesini gezdiler.

n­ka­ra­E­mek’ten­bir­Pa­zar­gü­nü­il­köð­re­tim­6.­7. 8.­sý­nýf­Can­Kar­deþ­ler­le­çý­ký­yo­ruz­yo­la,­15­ki­þi­yiz.­Her­kes­te­tat­lý­bir­te­lâþ­ve­o­to­bü­sü­müz­ha­re­ket­e­di­yor­Gem­lik’e­doð­ru.­Yo­lu­muz­u­zun,­a­ma Can­Kar­deþ­ler­u­mur­sa­mý­yor,­sý­kýl­mý­yor­bun­dan.­ Ve­u­la­þý­yo­ruz­men­zi­li­mi­ze.­Bi­zi­Tev­fik­A­ða­bey­kar­þý­lý­yor,­bü­tün­iç­ten­li­ðiy­le.­Kü­çük­bir­is­ti­ra­hat­tan­son­ra baþ­lý­yo­ruz­Nur­lu­prog­ra­mý­mý­za.­Gem­lik,­ha­va­sýy­la, su­yuy­la,­yem­ye­þil­dað­la­rýy­la­ve­in­sa­nýy­la­de­niz­ke­na­rýn­da­çok­þi­rin­bir­il­çe.­Prog­ram­i­çin­her­yö­nüy­le­Rab­bi­mi­zin­bi­ze­bir­ni­me­ti­ve­baþ­lý­yor­ar­týk­du­dak­lar­nur­la­rý­o­ku­ma­ya. E­vet­bel­ki­ya­þýt­la­rý­mýz­TV­kar­þý­sýn­da,­ki­mi­si­in­ter­ne­tin­ba­þýn­da­za­man­öl­dür­mek­le­meþ­gul,­a­ma­biz far­kýn­da­yýz­za­man­ne­ka­dar­kýy­met­li,­çün­kü­bi­li­yo­ruz o­ku­ma­nýn­kýy­me­ti­ni.­Üs­ta­dý­mýz­di­yor­ki,­“Ö­mür­ser­ma­ye­si­pek­az­dýr,­lü­zum­lu­iþ­ler­pek­çok­tur.”­Bu­düs­tu­ra­it­ti­ba­en­bu­ra­da­yýz­ve­biz­o­ku­mak­la­meþ­gu­lüz.

3 4 5 6 7 8 9 10 YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Pro­te­in­le­rin­me­ta­bo­liz­ma­sýy­la­mey­da­na­ge­len­ar­týk ü­rün.­­2. Ýl.­-A­rab­ça'da­su.­3. Ger­çek­ler,­e­sas­lar.­-­Fars­ça'da­ya­lan.­4. Yü­zün­göz, ku­lak­ve­bu­run­a­ra­sýn­da­ki­bö­lü­mü.­-Yay­van,­ge­niþ­çe­se­pet.­5. den­-e­ka­dar­­an­la­mýn­da.-­Bir­er­kek­a­dý.­6. Yað­lý,­ma­ya­lý­ve­ya­ma­ya­sýz­ha­mur­dan­ya­pý­lan­çö­rek.­Ba­yan­lar­da­ge­niþ­kol­lu­üst­gi­ye­ce­ði.­7. Is­lan­dý­ðý­za­man­ko­lay­ca­bi­çim­len­di­ri­le­bi­len­yu­mu­þak­ve­yað­lý­top­rak.­-­Kýr­mý­zý­bo­ya­çý­kar­ma­ya­ya­ra­yan­bir­ma­den.­8. An­tal­ya­i­li­ne­bað­lý­il­çe­ler­den­bi­ri.­-Tan­ta­lýn­sem­bo­lü.­9. Has­ta­ü­ze­rin­de­te­da­vi­a­ma­cýy­la­uy­gu­la­nan­kes­me­ve­dik­me­iþ­le­mi,­cer­ra­hi­mü­da­ha­le.­10. Bir­ta­til­bel­de­miz. -­Rüt­be­siz­as­ker.­-­Fa­vo­ri­fut­bol­cu.­11. A­þi­ret­bü­tün­lü­ðü.­-Hay­kýr­ma,­ba­ðýr­ma. 12. Ga­la­ta­sa­ray­fut­bol­ku­lü­bü­nün­bir­es­ki­Bre­zil­ya­lý­ka­le­ci­si.

SOLDAN SAÐA— 1. Gü­ver­cin­ler­den,­ko­ru­lar­da ya­þa­yan,­e­ti­i­çin­av­la­nan,­boz­renk­li­bir­kuþ.­-­Bý­çak­bi­le­me­ye­ya­ra­yan­çe­lik­ten,­çu­buk­bi­çi­min­de a­raç.­2. El­çi­lik.­-­Gök­yü­zü.­3. Du­yu­ru­lar.­-­Mid­ye,­is­ti­rid­ye­vb.­de­niz­hay­van­la­rý­nýn­ka­bu­ðun­da bu­lu­nan­se­def­çi­lik­te­kul­la­ný­lan,­pý­rýl­tý­lý,­be­yaz, sert­bir­mad­de.­4. Pa­ra­ve­ya­de­ðer­li­eþ­ya­sak­la­ma­ya­ya­ra­yan­çe­lik­do­lap.­-­Ül­ser.­5. Ba­cak­la­rýn bi­lek­ten­a­þa­ðý­da­bu­lu­nan­ve­ye­re­ba­san­bö­lü­mü. -­O­la­ðan­dan­da­ha­ha­cim­li,­o­la­ða­ný­a­þan­bü­yük­lü­ðü­o­lan.­-­La­tin­al­fa­be­si­nin­on­ye­din­ci­har­fi­nin­a­dý.­6. Top­ra­ðýn­kay­ma­sý­ný­ve­ya­su­yun­ak­ma­sý­ný ön­le­mek­i­çin­ya­pý­lan­ka­lýn­du­var.­-­Ka­mu­i­le­il­gi­li iþ­le­rin­yü­rü­tül­me­si­i­çin­ge­rek­li­ge­lir­le­ri­ve­har­ca­nan­pa­ra­la­rý­dü­zen­le­yen­ku­ral­la­rýn­bü­tü­nü.­7. Kö­pek.­-­Dök­mek,­bo­þalt­mak.­-­Öð­ren­ci­le­re­dö­nem­son­la­rýn­da­o­kul­yö­ne­tim­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­ve­her­der­sin­ba­þa­rý­du­ru­mu­i­le­de­vam,­sað­lýk,­ye­te­nek­ve­ge­nel­gi­diþ­du­rum­la­rý­ný­gös­te­ren bel­ge.­8. Güç,­kuv­vet,­der­man.­-Al­dat­ma,­dü­zen, tu­zak,­hi­le.­9. Ü­re­tim­de­bir­mal­el­de­e­di­lin­ce­ye de­ðin­har­ca­nan­de­ðer­le­rin­top­la­mý.­-­U­tan­ma,­u­tanç­duy­ma.­10. Ka­re­te­spo­ru­i­le­uð­ra­þan­ki­þi.­Di­zi,­sý­ra.

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

A Y M E E M L E Ý N T E A N L Þ Ý S H A

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

A S A S A S T A R R

N U S A Y B Ý N L E

I T I R L M K A A N

S U R Ý Y E B A L Ý

A Ç A K A D A M E K

B A L A L A Y K A A

Ý K A Z Ý T A E T Ý

T E A N MA Ý M MN E S T A Ý R AM L A

T A K E L E M L A N

Prog­ra­mý­mýz­es­na­sýn­da­gez­me­ye,­te­fek­kü­re­de­çý­ký­yo­ruz.­Þim­di­de­ki­tap­la­rý­mý­zý­bý­ra­kýp­kâ­i­na­tý­o­ku­yo­ruz. Çün­kü­Gem­lik,­baþ­lý­ba­þý­na­bir­kâ­i­nat­ki­ta­bý.­Bir­ta­raf ma­vi,­bir­ta­raf­ye­þil.­Hamd­e­di­yo­ruz­Rab­bi­mi­ze.­Hay­ret­ve­mu­hab­bet­le­ba­ký­yo­ruz­her­bir­is­min­te­cel­li­si­ne. Bur­sa’ya­ge­çi­yo­ruz.­Ye­þil­lik­ler­a­ra­sýn­da,­her­bir­ya­pý­sýy­la­ta­rih­ko­kan­“Pa­yi­taht­Bur­sa.”­Bur­sa’da­i­ler­le­dik­çe,­gez­dik­çe­san­ki­ta­ri­hi­do­la­þý­yo­ruz.­Ýþ­te­“E­mir Sul­tan,”­iþ­te­“Çe­le­bi­Meh­met”,­iþ­te­“Os­man­lý”…­Al­lah hep­sin­den­e­be­den­ra­zý­ol­sun.­Me­kân­la­rý­cen­net­ol­sun.­Du­â­la­rý­mý­zý­e­di­yor­ve­ay­rý­lý­yo­ruz­on­lar­dan.­E­mi­nim­on­lar­da­bu­zi­ya­re­ti­miz­den­mem­nun­ve­gü­lüm­sü­yor­lar­ar­ka­mýz­dan. Bur­sa’dan­Ak­su­Kö­yü’ne­ge­çi­yo­ruz.­Er­do­ðan­A­ða­be­yý,­üs­ta­dý­mý­zýn­is­mi­ni­de­ðiþ­tir­me­siy­le­Rýd­van­A­ða­be­yi­zi­ya­ret­e­di­yo­ruz.­Bi­ze­mey­ve­ik­ram­e­der­ken­Üs­ta­dý­mý­zý­an­la­tý­yor;­ge­çir­di­ði­hiz­met­do­lu­yýl­la­rý­an­la­tý­yor.­Kü­çük­yaþ­lar­da­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rý­ta­ný­dý­ðý­mýz­ve­o­ku­du­ðu­muz­i­çin­de­bi­zi­teb­rik­e­di­yor.­Köy­i­çin­de­bi­raz­do­laþ­týk­tan­son­ra­dört­a­sýr­lýk­çý­na­rýn­al­týn­dan­su­yu­mu­zu­i­çi­yor­ve­ay­rý­lý­yo­ruz­du­a­sý­ný­a­la­rak. E­vet,­biz­o­ku­ya­rak­baþ­la­dýk­üç­ay­lýk­yaz­ta­ti­li­ne.­O­ku­ya­rak­taç­lan­dýr­dýk­ta­ti­li­mi­zi.­Gem­lik’ten­ay­rý­lýr­ken kalp­ler­de­sü­rur,­yüz­ler­de­te­bes­süm,­a­kýl­lar­da­i­se­Zü­be­yir­A­ða­bey’in­“O­ku,­o­ku”­ni­da­la­rý…­Ve­he­pi­miz­de bir­o­ku­ma­þev­ki. “O­ku,­o­ku;­her­gün­o­ku.­O­ku­duk­ça­o­ku­ki,­ru­hun­ Nur-u­ Ý­l â­h î­ i­l e­ par­l a­s ýn.­ Kal­b in­ Nur-u Kur’ân’la­ te­miz­len­sin.­ Ak­lýn­ Nur-u­ Ýs­lâm­la­ iþ­le­sin…” (Zü­be­yir­Gün­dü­zalp)

Büyükada’da “Adalar, Binalar, Mimarlar” sergisi açýldý ADALAR’DAKÝ mi­ma­rî­ya­pý­ve­mi­mar­la­rý­ný­ta­ný­tan ‘’A­da­lar,­Bi­na­lar,­Mi­mar­lar­Ser­gi­si’’­a­çýl­dý.­Bü­yü­ka­da­Çý­nar­Mü­ze­A­la­nýnda­ki­ser­gi­nin­a­çý­lý­þýn­da­ko­nu­þan­A­da­lar­­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Far­sa­koð­lu,­A­da­lar’ýn­Ýs­tan­bul’da­çok­ö­zel­bir­ye­re­sa­hip­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­Kent­Mü­ze­si­ba­ký­mýn­dan­A­da­lar’ýn­ Ýs­tan­bul’da­ tek­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Ser­gi­nin kü­ra­tö­rü­ Ha­san­ Ku­ru­ya­zý­cý­ da­ da­ha­ ön­ce­ Ýs­tan­bul’un­u­nu­tul­muþ­mi­mar­la­rý­ný­ta­nýt­mak­i­çin­ça­lýþ­ma­baþ­lat­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­‘’19.­yüz­yýl­Er­me­ni­ve Rum­mi­mar­la­rý­ser­gi­si­ni­aç­týk­tan­son­ra­A­da­lar’da­ki­ mi­ma­rî­ bi­ri­ki­mi­ de­ a­raþ­tý­rýp­ in­san­la­ra­ yan­sýt­mam­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þün­düm.­A­da­lar­Mü­ze­si­i­le­bu ser­gi­yi­­aç­týk’’­de­di..­Ýstanbul/aa


Y

EKONOMÝ

1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

n FÝYATINDAKÝ yük­se­liþ­ne­de­niy­le­dü­ðün­ler­de­al­týn­ta­ký­ta­kan­la­rýn­sa­yý­sý­nýn­a­zal­dý­ðý­gü­nü­müz­de, Tür­ki­ye’nin­Ba­tý’sýn­da­14­a­yar­al­týn­lar­rað­bet­gö­rür­ken,­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­böl­ge­le­ri­i­çin­22­a­yar­vaz­ge­çil­mez­ö­zel­li­ði­ni­ko­ru­yor.­Yaz­mev­si­mi­nin­gel­me­siy­le­baþ­la­yan­dü­ðün­se­zo­nu­na­kar­þýn­ku­yum­cu­luk­sek­tö­rün­de­sa­týþ­la­rýn­düþ­tü­ðü­be­lir­ti­li­yor.­Tür­ki­ye’de­böl­ge­le­re­gö­re­de­ðiþ­mek­le­bir­lik­te­bir­dü­ðün­de­da­mat­ta­ra­fý­nýn­ge­li­ne­tak­tý­ðý­al­tý­nýn­tu­ta­rý 2007’ye­gö­re­3­kat­fi­yat­ar­tý­þýy­la­15-20­bin­li­ra­a­ra­sýn­da­bu­lu­nu­yor.­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu,­Do­ðu­Ak­de­niz­ve­Ýç­A­na­do­lu’nun­ba­zý­il­le­rin­de­da­mat­ta­ra­fý­nýn­ge­li­ne­ha­la­22­a­yar­al­týn­tak­ma­yý­ter­cih­et­ti­ði, Ba­tý’ya­doð­ru­ge­lin­di­ðin­de­i­se­14­a­yar­ya­da­pýr­lan­ta­nýn­ter­cih­e­dil­di­ði­be­lir­til­di.­Ýs­tan­bul­Mü­cev­her­ci­ler­Ku­yum­cu­lar­ve­Sar­raf­lar­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Yýl­dý­rým­türk,­al­týn­fi­yat­la­rý­ne­de­niy­le­3­yýl ön­ce­si­ne­gö­re­ku­yum­cu­luk­sek­tö­rün­de­sa­týþ­la­rýn yüz­de­90­düþ­tü­ðü­nü­sa­vu­na­rak,­gü­nü­müz­de­dü­ðün,­ni­þan­ve­sün­net­gi­bi­tö­ren­ler­de­ta­ký­ta­kan­la­rýn sa­yý­sý­nýn­a­zal­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Da­mat­ta­ra­fý­nýn­ge­li­ne al­dý­ðý­al­týn­mik­ta­rýn­da­faz­la­de­ði­þik­lik­ol­ma­dý­ðý­ný, an­cak­da­ha­dü­þük­gra­maj­lý­ve­gös­te­riþ­li­bi­le­zik­ve set­le­rin­ter­cih­e­dil­di­ði­ni­be­lir­ten­Yýl­dý­rým­türk,­“Ev­le­nir­ken­ter­cih­e­di­len­18­a­yar­al­yans­ye­ri­ne­ön­ce­14, þim­di­de­8­a­yar­lar­ter­cih­e­dil­me­ye­baþ­lan­dý.­Çey­rek sa­týþ­la­rý­da­a­zal­dý”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ýstanbul/aa

1.6073 1.7198 0.31264 2.3323 2.5749

ALIÞ

1.6151 1.7311 0.31418 2.3435 2.5884

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

EFEKTÝF SATIÞ

1.6062 1.7119 0.31242 2.3307 2.5731

EFEKTÝF ALIÞ

SATIÞ

1.8965 0.25383

1.9087 0.25647

1.8937 0.25365

1.9116 0.25706

1.6693 5.8116

1.6768 5.8881

1.6631 5.7244

1.6832 5.9764

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.29837 0.42987

0.30038 0.43065

0.29816 0.42665

0.30107 0.43388

100 JAPON YENÝ

1.9878

2.0010

1.9804

2.0086

1 ÝSVEÇ KRONU

1.6175 1.7415 0.31490 2.3470 2.5923

DÖVÝZ SATIÞ

1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,6160 ÖNCEKÝ GÜN 1,6150

DÜN 2,3440 ÖNCEKÝ GÜN 2,3390

DÜN 77,95 ÖNCEKÝ GÜN 77,65

DÜN 525,25 ÖNCEKÝ GÜN 523,27

u

1 AVUSTRALYA DOLARI

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

u

1 ABD DOLARI

ALIÞ

Cinsi

u

Cinsi

Düðünlerde taký azaldý

4 TEMMUZ 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

n GÜNEYDOÐU A­na­do­lu­Ýh­ra­cat­çý­lar­Bir­li­ði­(GA­ÝB) Baþ­ka­ný­Ab­dul­ka­dir­Çýk­maz,­Su­ri­ye’de­ya­þa­nan­o­lay­lar­ne­de­niy­le­böl­ge­den­bu­ül­ke­ye­ger­çek­leþ­ti­ri­len Ha­zi­ran­a­yý­ih­ra­ca­tý­nýn­a­zal­dý­ðý­ný­söy­le­di.­GA­ÝB­o­la­rak­ö­zel­lik­le­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­ri­ne­yö­ne­lik­cid­dî­bir ih­ra­cat­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ni­ha­týr­la­tan­Çýk­maz,­Su­ri­ye’de­ya­þa­nan­o­lay­lar­ne­de­niy­le­Ha­zi­ran­a­yýn­da­bu ül­ke­ye­ger­çek­le­þen­ih­ra­cat­ta­dü­þüþ­mey­da­na­gel­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­O­lay­lar­ne­de­niy­le­Su­ri­ye’de­ki­fir­ma­la­rýn­it­ha­lat­tan­kaç­tý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Çýk­maz,­‘’Ül­ke­de ya­þa­nan­o­lum­suz­luk­lar­ne­de­niy­le­fir­ma­lar­mal­al­mak­tan­kor­ku­yor­lar.­Çün­kü­al­dýk­la­rý­ü­rün­le­ri­þu an­da­stok­la­ma­im­kan­la­rý­yok.­Do­la­yý­sýy­la­bu­ra­dan gi­den­ü­rün­le­rin­de­po­da­bek­let­me­yi­risk­o­la­rak­gö­rü­yor­lar.­Do­la­yý­sýy­la­ya­þa­nan­be­lir­siz­lik­ten­do­la­yý­da böl­ge­miz­den­bu­ül­ke­ye­ya­pý­lan­ih­ra­cat­ta­dü­þü­þe­ne­den­ol­du’’­de­di.­GA­ÝB­o­la­rak­Su­ri­ye­pa­za­rý­ný­çok­ö­nem­se­dik­le­ri­ni­an­la­tan­Çýk­maz,­sa­de­ce­Su­ri­ye­mal sat­ma­dýk­la­rý­ný­bu­ül­ke­ü­ze­rin­den­Ür­dün,­Su­u­di­A­ra­bis­tan­gi­bi­ül­ke­le­re­de­ih­ra­cat­yap­týk­la­rý­ný­kay­det­ti. Ga­zi­an­tep,­2010­yý­lý­nýn­Ha­zi­ran­a­yýn­da­bu­ül­ke­ye 11­mil­yon­991­bin­do­lar­ih­ra­cat­ger­çek­leþ­ti­rir­ken, 2011­yý­lý­nýn­ay­ný­dö­ne­min­de­bu­ih­ra­cat­5­mil­yon 858­bin­do­la­ra­ge­ri­le­di.­Kahramanmaraþ/aa

Kaddafi’nin bankasý TMSF’ye geçti

C. ALTINI

Kumar bitmeden düzelmez FIFA, BM VE OECD’YE GÖRE, FUTBOL EKONOMÝSÝNDEKÝ HIZLI GELÝÞME, ÞÝKE VE DÝÐER YOLSUZLUKLARI DA ARTTIRIYOR. BAHÝS OYUNLARI BÝTMEDEN VEYA ETKÝN VE CAYDIRICI TEDBÝRLER ALINMADAN BU ÝDDÝALARIN SON BULMAYACAÐI BELÝRTÝLDÝ.

Ýþçi Selçuk, futbolcu Selçuk'un iki katý vergi ödüyor Türkiye’de futbol ekonomisinin büyüklüðü 500 milyon Euro’yu bulurken, dünyada ise futbol ekonomisinin toplam büyüklüðü 150 milyar Euro’yu buluyor.

Olaylar sýnýr ticaretini vurdu

11

u

HABERLER

5 TEMMUZ 2011 SALI

ULUSLARARASI ku­ru­luþ­la­ra­gö­re,­dün­ya­fut­bol­e­ko­no­mi­sin­de­ki­hýz­lý­ge­liþ­me, ya­sal­alt­ya­pý­la­rýn­ve­de­ne­tim­me­ka­niz­ma­sý­nýn­da­ay­ný­hýz­la­ge­liþ­me­me­si­ve cay­dý­rý­cý­ce­za­la­rýn­ye­ter­siz­li­ði­ne­de­niy­le, yol­suz­luk­la­rý­da­be­ra­be­rin­de­ge­ti­ri­yor. U­l us­l a­r a­r a­s ý­Fut­b ol­Fe­d e­r as­y on­l a­r ý Bir­li­ði­(FI­FA),­Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­(BM) ve­E­ko­no­mik­Ýþ­bir­li­ði­ve­Kal­kýn­ma­Ör­gü­tü­(O­ECD)­ve­ri­ve­ra­por­la­rýn­dan­der­le­nen­bil­gi­ye­gö­re,­fut­bol­e­ko­no­mi­sin­de­ki­hýz­lý­ge­liþ­me,­þi­ke­ve­di­ðer­yol­suz­luk­la­rýn­da­art­ma­sý­na­ne­den­ol­du.­Ö­zel­lik­le son­5-10­yýl­lýk­dö­nem­de,­fut­bol­e­ko­no­mi­si­nin­hýz­lý­bir­ge­liþ­me­i­çin­de­ol­ma­sý, bu­sek­tö­re­gi­ren­le­rin­sa­yý­sý­ný­da­art­týr­dý. Av­ru­pa’da­ki­fut­bol­pa­za­rý­nýn­bü­yük­lü­ðü­nün­10­mil­yar­do­la­rý­aþ­ma­sý­ve­fut­bol sek­tö­rün­de­kâr­la­rýn­art­ma­sý­nýn­tüm­spor sek­tö­rün­de­ki­ya­tý­rým­la­rýn­en­ço­ðu­nun fut­bo­la­ya­pýl­ma­sý­ný­sað­la­dý­ðý,­an­cak­bu­nun­so­nuç­la­rý­nýn­i­se­ö­zel­lik­le­son­yýl­lar­da­o­lum­suz­yön­de­gö­rül­me­ye­baþ­lan­dý­ðý kay­de­dil­di.­Fut­bol­sek­tö­rü­ne­ra­hat­bir þe­kil­de­gi­ril­me­si,­ya­sa­dý­þý­ka­zanç­pe­þin­de ko­þan­lar­i­le­ka­ra­pa­ra­ak­la­yý­cý­la­rý­nýn­da

Av­ru­pa’da­bu­sek­tö­re­gir­me­si­ne­im­kân sað­la­dý­ðý­na­dik­kat­çe­kil­di.­Ba­zý­fut­bol­ku­lüp­le­ri­nin­sað­lam­ve­sü­rek­li­fi­nans­man kay­nak­la­rý­na­sa­hip­ol­ma­ma­sý­nýn­da­ya­sal ol­ma­yan­ge­lir­kay­nak­la­rý­na­ze­min­ha­zýr­la­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor.­Rek­lam­ve­spon­sor­luk ge­lir­le­ri­nin­çok­hýz­lý­þe­kil­de­yük­sel­me­si, bu­sek­tö­re­o­lan­il­gi­yi­da­ha­da­ar­týr­dý. TÜRKÝYE’DEKÝ FUTBOL EKONOMÝSÝ Tür­ki­ye’de­fut­bol­e­ko­no­mi­si­nin­bü­yük­lü­ðü­500­mil­yon­E­u­ro’yu­bu­lur­ken, bu­e­ko­no­mi­nin­ya­kýn­bir­za­man­da­1­mil­yar­do­la­ra­u­la­þa­ca­ðý­tah­min­e­di­li­yor. Dün­ya­da­i­se­fut­bol­e­ko­no­mi­si­nin­top­lam bü­yük­lü­ðü­150­mil­yar­E­u­ro’yu­bu­lu­yor. Tür­ki­ye’de­2010’da­üç­bü­yük­fut­bol ku­lü­bü­nün­top­lam­ge­lir­le­ri­600­mil­yon TL’yi­geç­ti.­Ge­lir­le­rin­yüz­de­32’si­ni­ya­yýn hak­la­rý­o­luþ­tu­ru­yor.­Stad­yum­ge­lir­le­ri­i­se yüz­de­31’lik­pa­ya­sa­hip.­Rek­lam­ve­spon­sor­luk­la­rýn­pa­yý­yüz­de­22­ci­va­rýn­da.­Tür­ki­ye’de,­Li­sans­lý­ta­raf­tar­ü­rü­nü­sa­týþ­la­rý yüz­de­15’lik­pa­ya­sa­hip.­Bu­se­zon­top­lam ge­lir­ler­bir­ön­ce­ki­se­zo­na­gö­re­yüz­de­35 ar­týþ­gös­ter­di.­Tür­ki­ye’de,­ta­raf­ta­rýn­çok

bü­yük­bir­kýs­mý­dört­bü­yük­le­ri­des­tek­li­yor.­Bu­ku­lüp­le­rin­pi­ya­sa­de­ðe­ri­i­se­2,7 mil­yar­do­la­rý­bu­lu­yor.­Fut­bol­ku­lüp­le­ri­nin­en­ö­nem­li­ge­lir­ka­lem­le­rin­den­bi­ri­si de­nak­len­ya­yýn­ge­lir­le­ri.­Bü­yük­ku­lüp­le­ri­nin­büt­çe­le­rin­de­bu­ge­lir­le­rin­o­ra­ný yüz­de­55-60’a­ka­dar­çý­ký­yor.­Uz­man­lar fut­bol­e­ko­no­mi­si­nin­ken­di­si­bir­bi­rim ge­lir­o­luþ­tu­rur­ken,­di­ðer­sek­tör­le­re­do­kuz­bi­rim­pa­ra­a­kýt­tý­ðý­ný­vur­gu­lu­yor­lar. BAHÝS BÝTMEDEN DÜZELMEZ Futbolda,­ etkin­ ve­ caydýrýcý­ önlemlerin­ alýnmasý,­ özellikle­ de­ emsal cezalarýn­etkin­olmasýnýn,­þike­ve­benzeri­yolsuzluklarý­azaltabileceði­belirtiliyor.­ Futbol­ maçý­ sonuçlarýnýn­ organize edilmesine­imkân­verebilecek­tüm­yasal boþluklarýn­ giderilmesi­ önerilirken, özellikle­ futbol­ bahis­ oyunlarýndaki artýþa­dikkat­çekiliyor.­Futboldaki­bahis oyunlarýyla,­ spor­ faaliyetlerinde­ maç sonuçlarýnýn­ ayarlanabildiði,­ bunun­ ise daha­ çok­ kazanç­ amacýyla,­ para­ akýþýný artýrýrken,­ kontrolün­ de­ saðlanamadýðý vurgulanýyor.­Zürih/Ankara/aa

Enflasyonda Haziran düþüþü

n TASARRUF Mev­du­a­tý­Si­gor­ta­Fo­nu­(TMSF), 5411­sa­yý­lý­Ban­ka­cý­lýk­Ka­nu­nu’nun­18.­mad­de­si­nin­(5)­nu­ma­ra­lý­fýk­ra­sý­na­is­ti­na­den,­Lib­yan­Fo­re­ign­Bank’ýn­mül­ki­ye­tin­de­bu­lu­nan­A­rap­Türk Ban­ka­sý­A.Þ’nin­yüz­de­62,37­o­ra­nýn­da­ki­his­se­si­nin te­met­tü­dý­þýn­da­ki­or­tak­lýk­hak­la­rý­nýn,­Bir­leþ­miþ Mil­let­ler­(BM)­Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nin­1970­ve 1973­sa­yý­lý­ka­rar­la­rý­i­le­2011/2001­sa­yý­lý­Ba­kan­lar Ku­ru­lu­ka­ra­rý­nýn­uy­gu­lan­ma­sý­Lib­yan­Fo­re­ign Bank­a­çý­sýn­dan­so­na­er­di­ri­lin­ce­ye­ka­dar­Fon­ta­ra­fýn­dan­kul­la­ný­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Ýstanbul/aa

TÜRKÝYE Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK), Ha­zi­ran­a­yýn­da­Tü­ke­ti­ci­Fi­yat­la­rý En­dek­si­nin­(TÜ­FE)­yüz­de­1,43­a­zal­dý­ðý­ný,­Ü­re­ti­ci­Fi­yat­la­rý­En­dek­si­nin (Ü­FE)­i­se­yüz­de­0,01­art­tý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Ha­zi­ran­a­yý­i­ti­ba­riy­le­yýl­lýk­enf­las­yon­i­se­TÜ­FE’de­yüz­de­6,24,­Ü­FE’de yüz­de­10,19­ol­du.­Ha­zi­ran­a­yýn­da enf­l as­y on­bek­l en­t i­l e­r in­ü­z e­r in­d e yüz­de­1,43­dü­þüþ­gös­ter­di.­Mer­kez Ban­ka­sý­nýn­Ha­zi­ran­a­yý­i­kin­ci­dö­nem­bek­len­ti­an­ke­tin­de,­Ha­zi­ran­a­yý TÜ­FE­ar­tý­þý­bek­len­ti­si­yüz­de­0,02 dü­ze­yin­dey­di.­Mer­kez­Ban­ka­sý­nýn son­Pa­ra­Po­li­ti­ka­sý­Ku­ru­lu­top­lan­tý ö­ze­tin­de,­Ma­yýs­a­yýn­da­sýç­ra­ma­gös­te­ren­iþ­len­me­miþ­gý­da­fi­yat­la­rý­nýn Ha­zi­ran­a­yýn­da­be­lir­gin­dü­þüþ­gös­te­re­ce­ði­ni­be­lir­til­miþ­ve­bu­dü­zelt­mey­le­yýl­lýk­enf­las­yo­nun,­Enf­las­yon Ra­po­ru’nda­ön­gö­rü­len­se­vi­ye­le­ri­ne dö­ne­ce­ði­kay­de­dil­miþ­ti.­

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ali Özkan'ýn oðlu

Ahmet Özkan ile Meltem Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý

Yý­lýn­ilk­6­ay­lýk­dö­ne­min­de­i­se­enf­las­yon­yüz­de­3,43­o­la­rak­he­sap­lan­dý. Yýl­lýk­baz­da­yüz­de­6,24­ar­tan­TÜ­FE’de,­on­i­ki­ay­lýk­or­ta­la­ma­la­ra­gö­re de­yüz­de­6,47­ar­týþ­ger­çek­leþ­ti.­6­ay­lýk­dö­ne­me­i­liþ­kin­Ü­FE­ar­tý­þý­i­se­yüz­de­6,21­o­la­rak­he­sap­lan­dý.­Bir­ön­ce­ki yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­10,19­ar­týþ­gös­te­ren­Ü­FE,­12­ay­lýk­or­ta­la­ma­la­ra­ gö­re­ de­ yüz­de­ 9,42­ yük­sel­di. ‘’Çe­kir­dek­enf­las­yon’’­ye­ri­ne­a­çýk­la­nan­ TÜ­FE­ gös­ter­ge­le­ri,­ Ha­zi­ran’da ay­lýk­baz­da­mev­sim­lik­ü­rün­ler­ha­riç yüz­de­ 0,12,­ iþ­len­me­miþ­ gý­da­ ü­rün­le­ri­ha­riç­yüz­de­0,44­art­tý.­Ö­zel­kap­sam­lý­ TÜ­FE­ gös­ter­ge­le­ri­ne­ yýl­lýk baz­da­ba­kýl­dý­ðýn­da­i­se­mev­sim­lik­ü­rün­ler­ha­riç­yüz­de­5,93,­iþ­len­me­miþ gý­da­ ü­rün­le­ri­ ha­riç­ yüz­de­ 5,81,­ e­ner­ji­ ha­riç­ yüz­de­ 5,89,­ iþ­len­me­miþ gý­da­ ü­rün­le­ri­ ve­ e­ner­ji­ ha­riç­ yüz­de 5,32­ar­týþ­göz­len­di.­Ankara/aa

TRANSFER se­zo­nun­da­mil­yon­la­ra­im­za­a­tan­ye­þil­sa­ha­la­rýn­yýl­dýz­la­rý,­Tür­ki­ye’de­her­kes­ten­çok­ka­za­ný­yor,­a­ma her­kes­ten­de­az­ver­gi­ö­dü­yor.­Fut­bol­ku­lüp­le­ri­nin ÝMKB­Ka­mu­yu­Ay­dýn­lat­ma­Plat­for­mu’na­(KAP)­gön­der­di­ði­trans­fer­üc­ret­le­ri­i­le­med­ya­da­yer­a­lan­trans­fer ha­ber­le­rin­de­ki­üc­ret­ra­kam­la­rý­ü­ze­rin­den­der­le­nen­ve­ri­le­re­gö­re,­Tür­ki­ye,­fut­bol­cu­lar­i­çin­‘’ver­gi­cen­ne­ti’’­ö­zel­li­ði­ta­þý­yor.­Trans­fer­de­bir­çok­bü­yük­Av­ru­pa­ku­lü­bü­nün ö­de­di­ði­ra­kam­lar­dan­a­þa­ðý­im­za­at­ma­yan­fut­bol­cu­lar, ver­gi­son­ra­sý­net­ka­zanç­lar­dik­ka­te­a­lýn­dý­ðýn­da­i­se­Av­ru­pa­lig­le­rin­de­oy­na­yan­bir­çok­yýl­dý­zý­ge­ri­de­bý­ra­ký­yor. Bu­yýl,­þu­a­na­ka­dar­ya­pý­lan­trans­fer­ler­i­çin­de­en­yük­sek­üc­ret­li­söz­leþ­me­ye­Trab­zons­por’dan­Ga­la­ta­sa­ray’a ge­len­Sel­çuk­Ý­nan­im­za­at­tý.­Ga­la­ta­sa­ray­Ku­lü­bü’nün KAP’a­gön­der­di­ði­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­Sel­çuk­Ý­nan’a­yýl­lýk­2 mil­yon­e­u­ro­sa­bit­üc­ret,­maç­ba­þý­na­15­bin­e­u­ro,­10­Ha­zi­ran­2011­ve­30­O­cak­2012­ta­rih­le­rin­de­de­1,2­mil­yon e­u­ro­ö­de­ne­cek.­Bu­þe­kil­de­2010-2011­se­zo­nun­da­Ý­nan, 3,2­mil­yon­e­u­ro­ga­ran­ti­pa­ra­a­la­cak.­Sel­çuk­Ý­nan,­bu­se­zon­40­maç­oy­na­sa­600­bin­e­u­ro­da­ha­ka­za­na­cak­ve­yýl­lýk­ge­lir­3,8­mil­yon­e­u­ro­ya­çý­ka­cak.­Böy­le­ce­Sel­çuk,­bu yýl­fut­bol­dan­8­mil­yon­740­bin­li­ra­ka­zan­mýþ­o­la­cak. Fut­bol­cu­Sel­çuk­Ý­nan,­bu­üc­ret­kar­þý­lý­ðýn­da­1­mil­yon 311­bin­li­ra­ge­lir­ver­gi­si­ö­de­ye­cek.­Bu­na­kar­þý­lýk­yýl­lýk­8 mil­yon­740­bin­li­ra­ka­zanç­el­de­e­den­dok­tor,­a­vu­kat, mü­hen­dis,­mi­mar,­fý­rýn­cý,­o­tel­ci­Sel­çuk­Ý­nan’a­3­mil­yon 52­bin­130­li­ra­li­ra­ge­lir­ver­gi­si­ta­hak­kuk­e­de­cek.­Böy­le bir­pa­ra­yý­ka­zan­ma­sý­müm­kün­ol­ma­sa­da,­iþ­çi­ya­da­me­mu­run­yýl­lýk­8­mil­yon­740­bin­li­ra­üc­ret­ka­zan­cý­i­çin­ö­de­ye­ce­ði­ver­gi­3­mil­yon­50­bin­520­li­ra­o­la­cak.­Bu­þe­kil­de iþ­çi­Ý­nan,­fut­bol­cu­Ý­nan’ýn­2,3­ka­tý­ver­gi­ve­re­cek. 5 MÝLYON KAZANIP, 759 BÝN LÝRA ÖDÜYOR Fut­bol­ku­lüp­le­ri­nin­KAP’a­gön­der­di­ði­ya­da­med­ya­da yer­a­lan­trans­fer­üc­ret­le­ri­ne­gö­re,­yýl­da­40­maç­oy­na­ma­la­rý kay­dýy­la­Ga­la­ta­sa­ray’ýn­ye­ni­trans­fer­le­rin­den­El­man­der yýl­da­5­mil­yon­60­bin­li­ra­ka­za­nýp­759­bin­li­ra,­Cey­hun Gül­se­lam­2­mil­yon­714­bin­li­ra­ka­za­nýp­407­bin­100­li­ra ver­gi­ö­de­ye­cek.­Be­þik­taþ’lý­E­ge­men,­3­mil­yon­530­bin­li­ra kar­þý­lý­ðýn­da­529­bin­500­li­ra,­Mus­ta­fa­Pek­de­mek­3,2­mil­yon­li­ra­kar­þý­lý­ðýn­da­480­bin­li­ra,­Er­san­Gü­lüm­4,6­mil­yon li­ra­kar­þý­lý­ðýn­da­690­bin­li­ra,­Sid­nei­2­mil­yon­530­bin­li­ra kar­þý­lý­ðýn­da­379­bin­500­li­ra,­Ve­li­Kav­lak­i­se­2,3­mil­yon­li­ra kar­þý­lý­ðýn­da­345­bin­li­ra­ge­lir­ver­gi­si­ve­re­cek.­Med­ya­da­yer a­lan­trans­fer­üc­ret­le­ri­ne­gö­re­Fe­ner­bah­çe­li­E­me­ni­ke­ve Se­zer­Öz­türk’e­yýl­da­3­mil­yon­450’þer­bin­li­ra­lýk­trans­fer be­de­li­i­çin­517­bin­500’þer­li­ra­ver­gi­ta­hak­kuk­et­ti­ri­le­cek. Trab­zons­por­lu­Zo­ko­ra­yýl­da­3­mil­yon­737­bin­500­li­ra­ka­za­nýp,­560­bin­625­li­ra,­E­ren­Al­bay­rak­da­300­bin­li­ra­ka­za­nýp­45­bin­li­ra­ge­lir­ver­gi­si­ö­de­ye­cek.­Ankara/aa

TEBRÝK

Muhterem kardeþimiz

Muzaffer Mýsýrlý'nýn oðlu

Burak Mýsýrlý ile Pelin Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.

Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz Talip Çiçek'in abisi,

Muhterem kardeþimiz Özgür Nizam'ýn babasý

Ömer Çiçek'in amcasý

Ahmet Çiçek

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Y

Seyhan Nizam

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Y


12

AÝLE - SAÐLIK

5 TEMMUZ 2011 SALI

Uzmanlardan ‘yaz’ tavsiyeleri UZMANLAR, YAZ MEVSÝMÝNÝ SAÐLIKLI OLARAK GEÇÝRMEK ÝÇÝN 9 TAVSÝYEDE BULUNDU. BUNLAR BOL SU, BOL MEYVE VE SEBZE TÜKETÝMÝ, PAMUKLU GENÝÞ GÝYSÝ, KLÝMA, SICAK VE HAVUZ UYARISI, DÝÞ BAKIMI SON OLARAK HAREKET.

OL B L O B A D N I R YAZ AY LA N Ý T E K Ü T E Z B MEY VE VE SE

­ket­me­ye­ ö­zen a­rýy­la­bir­lik­te­ tü ­l uk ­b ka i­ r e­ l e­ ­ v .­Mey ö­zel­li­ði­sa­ye­­nem­len­dir­me­ ü ve­seb­ze­ tü­ke­tin ­l e­ üç ­v ­g ey k, ý ­l ­m a t ol a­ l a­ l­b bo o­lan­s e­gir­di­ði­an­“Yaz­ay­la­rýn­da­ ­üs­tü­bir­seb­ze­ i­ði­ta­þýr.­Mi­de­y ­l an el ð z ­ a­ l ­ i­ö ­O i­c y k; l e­ ý l ­ a­ t ­ ön l a a­ in,­Sa­ ­lan­m ­ka­kay­na­ðý .­Zen­gin­bir­si­li gös­te­rin.­Ör­ne­ð zý­sað­lar,­il­ti­hap ý­ or n y a­ ý­ p ­ m ­ ya an z ü­ a­ c ü­ ­k r ü­ t ­ ­sök ý­ra­si­li­ka, gö­rü­nüm o­nu­en­i­yi­id­rar rir.­Bu­nun­ya­ný­s i,­ sin­de,­genç­bir­ e­ ð i­ r ­ç e­ i­i r ç i­ e­ l ­ e­ al g ­ r e­ en n i­ ­d ­li­m ­mi­ne­ral em­bu­ sý­cak ­ku­su­i­çin­ge­rek da­yük­sek­su­ve e­mik­ve­bað­do nar.­Sa­la­ta­lýk­al ­h y­ ,­k ­o ilt ol ­c ý ­r ­l ýk ük l ­ ­y að bü ;­s de­ o­al n­sa­la­ta­lýk ­po­ro­zu­ ön­le­me­ ­ta­lý­ðý­ný­ve­ os­te­o as ­h … ar un m y a­ u­ r ­d o­ lp ka ný­zý­k ,­hem­de­sað­lý­ðý­ in y e­ l ­ in ­r se a­ d r­ l a ha­va­

Karagözoðlu önerilerini þöyle sýralardý;

I L E M L I T E K Ü T BOL SU

az­ay­al ­rýn­­Ka­ra­gö­zoð­lu,­Y iz f a­ N r.­ ý­D n a­ m z­ tü­ket­me Ýç­Has­ta­lýk­la­rý­U ­lu­na­rak,­“Bol­su­ bu e­ ­d in s e­ y i­ ­s av u­nuz­dan il­me­si­t hem­de­ vü­cu­d da­bol­su­tü­ke­t a­ d a­ m k­ so a­ m ­a­þý­rý­sý­zu­ for­ r.­ Ay­rý­ca­ vü­cut ý ­t hem­vü­cu­du­nu­ ak c a­ l ­ ý­o c ­ ým d nýz­da­ yar­ yum­gi­bi­bir­çok tok­sin­le­ri­at­ma­ ,­sod­yum,­po­tas­ su e­ t k­ l i a­r­ bi e­ l i­ e­ em­ka­zan­mak­t cak­al r­da­ter­el ­m ti­mi­ay­rý­bir­ö­n e­ k ­ tü u­ ­s in ­ç i­i ö­ðe­yi­kay­bet­ti­ð dýr”­de­di.­

Terlemeyi önlemenin en saðlýklý yolu YAZ dö­ne­min­de­va­tan­daþ­la­rýn­en­faz­la­þi­kâ­yet­et­ti­ði­ko­nu­la­rýn­ba­þýn­da­ter­le­me­ve­ter­ko­ku­su­ge­li­yor.­Uz­man­lar­te­le­me­nin­ö­nü­ne­ge­çe­bil­mek­i­çin­çe­þit­li kim­ya­sal­la­rýn­kul­la­nýl­ma­sý­ye­ri­ne­sýk­sýk­duþ­a­lý­nýp­ký­ya­fet­le­rin­sýk­a­ra­lýk­lar­la de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni­tav­si­ye­e­di­yor.­Er­ci­yes­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Der­ma­to­lo­ji A­na­Bi­lim­Da­lý­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­Ek­rem­Ak­taþ,­yaz­ay­la­rýn­da­sý­cak­lý­ðýn art­ma­sý­na­bað­lý­o­la­rak­ter­bez­le­ri­nin­da­ha­çok­ça­lýþ­ma­sýy­la­or­ta­ya­çý­kan­ter­le­me­nin,­en­gel­len­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Ye­tiþ­kin­bir­in­san­vü­cu­dun­da yak­la­þýk­bir­mil­yon­ter­be­zi­ol­du­ðu­na­de­ði­nen­Ak­taþ,­bu­bez­le­rin­hep­si­nin­de vü­cut­ta­ki­za­rar­lý­mad­de­le­ri­dý­þa­rý­at­mak­i­çin­ça­lýþ­tý­ðý­na­dik­kat­çek­ti.­Ýn­san­la­rýn ter­ko­ku­sun­dan­ra­hat­sýz­ol­duk­la­rý­i­çin­çe­þit­li­yön­tem­ler­le­ter­le­me­yi­ön­le­me­ye ça­lýþ­týk­la­rý­ný­be­lir­ten­Ak­taþ,­‘’Ter­le­me­ve­son­ra­sýn­da­te­rin­bu­har­laþ­ma­sýy­la­vü­cu­dun­ý­sý­den­ge­si­sað­la­nýr.­Ter­bez­le­ri­nin­yay­dý­ðý­sý­vý,­vü­cut­tan­a­týl­dýk­tan­son­ra­bu­har­la­þýr­ve­böy­le­ce­vü­cu­dun­ý­sý­den­ge­si­ko­ru­nur. Ay­rý­ca,­vü­cut­ta­ki­ü­re,­ü­rik­a­sit,­tuz­ve­di­ðer­za­rar­lý­mad­de­ler­ter­le­me­yo­luy­la­dý­þa­rý­a­tý­lýr.­Böy­le­ce­ter­bez­le­ri­a­de­ta­bi­rer böb­rek­gi­bi­ça­lý­þa­rak­ka­nýn­te­miz­len­me­si­ne­yar­dým­cý­o­lur­lar’’­de­di.

TERLEMEYÝ ÖNLEYÝCÝ KOZMETÝKLER ZARARLI OLABÝLÝR Ter­ko­ku­sun­dan­kur­tul­ma­nýn­en­i­yi yo­lu­nun­sýk­a­ra­lýk­lar­la­duþ­al­mak­ol­du­ðu­nu­ak­ta­ran­Ak­taþ,­ter­ko­ku­sun­dan­kur­tul­mak­i­çin­kul­la­ný­lan­koz­me­tik ü­rün­le­rin­vü­cut­sað­lý­ðý­a­çý­sýn­dan­uy­gun­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ö­zel­lik­le­yaz­ay­la­rýn­da­de­ri­gö­ze­nek­le­ri­nin­a­çýk­tu­tul­ma­sý­nýn­in­san­sað­lý­ðý­a­çý­sýn­dan ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Ak­taþ,­‘’Kol­tuk­al­tý­na­uy­gu­la­nan­ter­le­me­yi­ön­le­yi­ci­koz­me­tik­ü­rün­ler,­ter­bez­le­ri­nin­að­zý­nýn­ka­pan­ma­sý­na­ve­do­la­yý­sýy­la­il­ti­hap­lan­ma­ya­ne­den­o­lu­yor.­Ter­i­le­dý­þa­rý­a­tý­lan­tok­sin­mad­de­ler,­de­ri­te­miz­tu­tul­ma­yýp­bek­le­ti­lir­se,­vü­cu­da­ye­ni­den­e­mi­le­rek­gi­re­bi­lir.­Sað­lýk­a­çý­sýn­dan­kim­ya­sal­la­rýn­çok­faz­la­ter­cih­e­dil­me­me­si­ge­re­ki­yor.’’­di­ye ko­nuþ­tu.­Kayseri / aa

Piknikçilere kene uyarýsý

KLÝMALARA DÝKKAT

vü­cu­du­ sý­kan­ giy­si­ler­ çý­ka­rýl­ma­lý,­ bas­ma so­ðuk­kom­pres­ve­ya­buz­tor­ba­sý­ko­nul­ma­lý­dýr.­A­teþ­çok­yük­sek­se­vü­cut­ýs­lak­bir­çar­þaf­la­sa­rýl­ma­lý,­has­ta­ha­va­dar­bir­yer­de­tu­tul­ma­lý­ ve­ se­rin­ bir­ can­kur­ta­ran­la has­ta­ne­ye­ ta­þýn­ma­lý­dýr.­ Ba­þa­ ve ka­sýk­la­ra­ uy­gu­la­nan­ so­ðuk­ kom­pres­de­vü­cut­sý­cak­lý­ðý­ný­dü­þü­re­cek­tir.

SERÝNLEMEK a­dý­na­ kul­lan­dý­ðý­nýz­kli­ma­la­rýn­si­zi­has­ta­et­me­me­si­i­çin­dik­kat­li­ol­ma­lý­sý­nýz. Ba­ký­mý­ kö­tü­ ve­ ye­ter­siz­ ya­pý­lan­kli­ma­la­rýn,­a­kut­fa­ren­jit,­nez­le­ve­a­kut­ton­si­lit­gi­bi Bu­nal­dý­ðý­mýz­ sý­cak­lar­dan­ kur­tul­üst­ so­lu­num­ yo­lu­ has­ta­lýk­la­mak­ a­d ý­n a­ en­ bü­y ük­ ke­y if­ ha­v u­z a rý­na­ ne­den­ ol­du­ðu­ is­pat­lan­mýþ­gir­ m ek­t ir.­ A­m a­ ha­v u­z a­ gir­m e­d en týr.­ Kir­l i­ ha­v a­ fil­t re­l e­r i,­ toz­ ve ön­ c e­ dik­kat­ e­dil­me­si­ ge­re­ken­ nok­bak­te­ri­le­rin­ tek­rar­ tek­rar­ ev­ i­çi ta­ l ar­ var­dýr.­ Ha­vu­za­ gir­me­den­ ön­ha­va­sýn­da­ do­la­þý­mý­na­ ne­den­ o­ce­ duþ­ a­lýn­ma­sý,­ sa­ça­ bo­ne­ ta­kýl­lur.­Ha­va­sý­bu­mik­ro­or­ga­niz­ma­ma­ s ý­ ve­ a­yak­la­rýn­ da­ de­zen­fek­tan lar­la­ kir­le­til­miþ­ bir­ or­tam­da­ za­- Ýç Hastalýklarý Uzm Dr.Nafiz Karagözoðlu su­ d an­ ge­ ç i­r il­m e­s i­ ge­r e­k i­y or.­ Ha­man­ge­çir­mek;­as­tým­has­ta­la­rýn­da vuz­ d a­ en­ sýk­ ya­ y ý­ l an­ has­ ta­lýk­lar­dan­ bi­ri­ de­ man­bir­a­ta­ðýn­te­tik­len­me­si­ne,­a­ler­jik­ri­ni­tin­a­lev­len­me­tar­ d ýr.­Ö­ z el­ l ik­ l e­a­ y ak­ l ar­bir­ çok­man­tar­en­fek­si­yo­si­ne,­bu­run,­bo­ðaz­ve­göz­ler­de­tah­riþ­his­si­ve­nez­le nu­ta­ þ ý­ m ak­ t a­ d ýr.­De­ z en­ f ek­ t an­su­a­yak­yü­ze­yin­de­ben­ze­ri­has­ta­lý­ða­ne­den­o­la­bi­lir.­Ýç­ve­dýþ­or­tam­sý­ki­ man­ t ar­ l a­ r ýn­ bu­ l aþ­ m a­ s ý­ n ý­ en­gel­le­mek­te­dir.­ Ay­cak­lýk­la­rý­ a­ra­sýn­da­ki­ sý­cak­lýk­ far­ký­ 6­ de­re­ce­yi­ geç­rý­ c a­is­ h al,­id­ r ar­yo­ l u­en­ f ek­ s i­ yo­nu,­ya­ra­ve­ge­ni­tal me­me­li­dir.­ Or­tam­ sý­cak­lý­ðýn­da­ a­ni­ ge­li­þen­ yük­sek a­ k ýn­ t ý­ s ý­o­ l an­ l ar­ha­ v u­ z a­gir­ m e­ le­ri­ö­ne­ril­mez.­ de­ði­þik­lik­ler­ken­di­ni­zi­has­ta­his­set­me­ni­ze­ne­den­o­lur.­Kul­lan­dý­ðý­nýz­fil­tre­le­rin­ti­pi­ne­gö­re­dü­zen­li­a­ra­lýk­lar­la­fil­tre­ler­te­miz­len­me­li­ve­de­ðiþ­ti­ril­me­li­dir.

yasarbanu@yahoo.com

Kalbinin tesellisini aramak Ey­tüm­bil­dik­le­ri­min­ger­çe­ði­ni­ya­nýn­da­sak­la­yan, Ey­ka­pat­tý­ðým­tüm­pen­ce­re­le­ri­me­ka­pý­lar­a­çan, Ey­se­si­mi­du­yan,­ Ey­u­nut­tu­ðum­du­a­la­rý­ma­bi­le­ce­vap­ve­ren, Ey­ken­di­mi­bi­le­zor­ta­þýr­ken,­e­lim­den­tu­tup­u­çu­ran, Ey­vaz­geç­me­yen,­ Ey­te­sel­li­et­me­yi­en­i­yi­bi­len. Al­dý­ðý­ný­te­sel­li­siy­le­bir­lik­te­ve­ren, Ver­me­yi­di­le­di­ði­ni­is­tet­ti­ren, Ey­git­me­yen,­hep­ge­len, Ey­se­ven­ve­sev­di­ren Kalp­le­ri­e­vi­rip­çe­vi­ren,­is­te­di­ði­þek­le­ko­yan, Ey­tüm­sýr­lý­is­tek­le­ri­min­a­þi­kâr­bi­li­ci­si, Ey­tüm­ya­ra­la­rý­mýn­þef­kat­li­þi­fa­cý­sý, Te­sel­li­et­be­ni... Te­sel­li­ver­yü­re­ði­me, Sen­be­ni­bý­rak­maz­sýn­bu­ra­lar­da­bi­li­rim… Ey­tüm­yal­nýz­an­la­rý­mýn,­ En­za­val­lý­ta­raf­la­rý­mýn,­ Tüm­ga­rip­yan­la­rý­mýn­sa­hi­bi, Te­sel­lim­Sen­ol... Sen­bil­en­de­rin­ya­ra­la­rý­mý, Sen­ört­ka­pa­ta­ma­dý­ðým­tüm­ka­pý­la­rý­mý, Ki­lit­le­ya­lan­la­rý­ma­a­çý­lan­pen­ce­re­le­ri­mi, Bi­tir­bit­me­yen­hu­zur­suz­lu­ðu­mu, Din­dir­su­suz­lu­ðu­mu Te­sel­li­et­be­ni... Ba­na­te­sel­li­ver, Te­sel­lin­le­se­vin­dir­be­ni... Bý­rak­ma­be­ni­ken­di­su­suz­lu­ðum­da Bul­be­ni,­ben­ken­di­mi­kay­bet­me­den­ön­ce Bý­rak­ma­be­ni­ken­di­ka­yýp­la­rý­mýn­ka­ran­lý­ðýn­da Te­sel­lin­le­ay­dýn­lý­ða­çý­kar­be­ni... Sa­de­ce­bir­ip­at­dip­siz­ku­yu­la­rý­ma Bir­ses­yol­la­ýs­sýz­lý­ðý­ma­ Te­sel­li­et­be­ni... Te­sel­lin­le­se­vin­dir­be­ni­ne­o­lur.

HAVUZ UYARISI

HAREKET, HAREKET, YAZIN DÝÞ BAKIMINIZA DA HAREKET Yaz­ ay­la­rý­ sý­cak­lýk­lar­ ne­de­niy­le­ en­ ha­re­ket­li­ ol­ÖZEN GÖSTERMELÝSÝNÝZ Diþ­çü­rü­ðü­ve­di­þe­ti­has­ta­lýk­la­rý­nýn­en­ö­nem­li­se­be­bi­bak­te­ri­pla­ðý­dýr.­Bak­te­ri­pla­ðý­a­ðýz­hij­ye­ni­nin ih­mal­e­dil­me­siy­le­diþ­ler­ve­di­þe­ti­ü­ze­rin­de­bi­ri­ken bak­te­ri­top­lu­lu­ðu­dur.­Diþ­le­ri­miz,­di­þet­le­ri­miz,­di­li­miz­ve­a­ðýz­mu­ko­za­mýz­da­her­za­man­be­lir­li­bir­o­ran­da­bak­te­ri­ya­þa­mak­ta­dýr.­Ye­ter­li­ba­ký­mýn­ya­pýl­ma­dý­ðý­za­man­lar­da­bu­bak­te­ri­le­rin­sa­yý­la­rý­ar­tar­ve has­ta­lýk­ya­pý­cý­ö­zel­lik­ka­za­nýr­lar.­A­ðýz­hij­ye­ni­niz­ve­fe­rah­ne­fes­i­çin­i­çin­sa­bah­ve­ak­þam diþ­le­ri­ni­zi­fýr­ça­la­dýk­tan­son­ra­Na­so­ral­ti­pi­a­ðýz­gar­ga­ra­sý­kul­la­na­bi­lir­si­niz.­A­ðýz sað­lý­ðý­vü­cut­sað­lý­ðý­ný­zý­di­rek­et­ki­ler bu­nu­u­nut­ma­yýn!

du­ðu­muz­ za­man­ di­li­mi­ o­lan­ gün­düz­ sa­at­le­rin­de ha­re­ke­ti­mi­zin­ a­zal­ma­sý­na­ ne­den­ o­lu­yor.­ Ö­zel­lik­le sa­bah­ve­ak­þa­müs­tü,­gü­ne­þin­kuv­vet­li­ol­ma­dý­ðý­za­man­lar­da­yü­rü­yüþ­ler­fay­da­lý­o­la­cak­týr.­Ev­ve­iþ­or­tam­la­rýn­da­ya­pý­la­cak­en­az­beþ­da­ki­ka­lýk­kül­tür-fi­zik­ ha­re­ket­le­ri­ dinç­li­ði­mi­zi­ art­tý­ra­cak­týr.­ Ka­lo­ri­li gý­da­lar­dan­ faz­la­ tü­ket­me­me­ye­ dik­kat­ e­de­rek­ a­za­lan­ ha­re­ket­ ne­de­niy­le­ ar­tan­ ki­lo­ al­ma­ ih­ti­ma­li­mi­zi a­zal­ta­cak­týr.­Ya­ni­ne­re­de­o­lur­sa­nýz­o­lun, ha­re­ket­et­mek­i­çin­bir­se­bep­bu­lun.”­

KIYAFET SEÇÝMÝ ÖNEMLÝ

SICAK ÇARPMASINA DÝKKAT

Ya­zýn­a­çýk­renk­ve­pa­muk­lu­ giy­s i­l er­ giy­m e­y e­ ça­l ý­þ ýn. O­la­bil­dik­çe­ bol­ ký­ya­fet­ler­ se­çin.­ Çün­k ü­ ha­v a­ do­l a­þ ý­m ý­n ý Sý­cak­lar­da­ en­ can­ sý­ký­cý­ so­sað­ l a­ y an­ bol­ ký­ya­fet­ler­ ter­le­me­run­lar­dan­ bi­ri­ o­lan­ sý­cak­ çarp­me­ ve­ se­ r in­ le­me­ a­çý­sýn­dan­ a­van­ma­sý,­ kýz­gýn­ gü­neþ­ al­týn­da­ u­zun taj­ sað­ l ar.­ Ay­ r ý­ca­ öð­le­ sa­at­le­ri­ gi­bi sü­re­ ka­lan­lar­da­ ve­ da­ha­ çok­ ço­cuk­gü­ n ün­ sý­ c ak­ sa­ a t­ l e­ r in­d e­ kalp­ has­t a­l a­r ý lar­da­ gö­rü­len­ bir­ yaz­ has­ta­lý­ðý­dýr.­ Þid­det­li baþ­ að­rý­sý,­ bu­lan­tý,­ kus­ma­ ve­ yük­sek­ a­teþ­le müm­kün­ol­du­ðu­ka­dar­dý­þa­rý­çýk­ma­ma­lý­lar. ken­di­ni­ gös­te­rir.­ Has­ta­ se­rin­ bir­ ye­re­ gö­tü­rül­me­li,

rýk­la­rý­ ko­nu­sun­da­ dik­kat­li­ ol­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­ di­le­ ge­tir­di.­ Ke­ne­ has­ta­lý­ðý­nýn­ha­fif­se­yir­li­o­la­bi­le­ce­ði­gi­YAZLA bir­lik­te­ vi­rüs­lü­ ke­ne­le­rin la,­ or­man­lýk­ a­lan­la­ra­ gi­den­ler­ i­le bi­ ka­na­ma­la­rýn­ ve­ or­gan­ yet­mez­sa­yý­sýn­da­ ar­týþ­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten tar­la­da­ ça­lý­þan­lar­da­ rast­lan­dý­ðý­ný lik­le­ri­nin­ gö­rül­dü­ðü­ a­ðýr­ se­yir­ de uz­man­lar,­ pik­nik­çi­le­ri­ ve­ tar­la­da söy­le­di.­ Haf­ta­ so­nu­nu­ fýr­sat­ bi­le­- gös­te­re­bi­len­ bu­la­þý­cý­ bir­ has­ta­lýk ça­lý­þan­la­rý­ da­ha­ dik­kat­li­ ol­ma­la­rý rek­ so­lu­ðu­ or­man­lýk­ a­lan­da­ a­lan ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­tan­uz­man­lar,­vi­ko­nu­sun­da­ u­yar­dý.­ Yaz­la­ bir­lik­te pik­nik­çi­le­rin­ke­ne­ý­sý­rýk­la­rý­na­ma­- rü­sün­ ke­ne­nin­ a­ðýz­ sal­gý­sýn­da­ ve ke­ne­ va­ka­la­rýn­da­ ar­týþ­ ya­þan­dýð­ný ruz­ ka­l a­b il­d i­ð i­n i­ kay­d e­d en­ uz­- mi­de­ i­çe­ri­ðin­de­ bu­lun­du­ðun­dan kay­de­den­uz­man­lar,­Ký­rým­Kon­go man­lar,­ ke­ne­ va­ka­la­rý­nýn­ en­ faz­la u­zak­laþ­tý­rýl­ma­sý­ sý­ra­sýn­da­ sal­gý­sý­Ka­na­ma­lý­A­te­þi­(KKKA)­vi­rü­sü­ta­- Ha­zi­ran­-­Ey­lül­ay­la­rý­a­ra­sýn­da­gö­- nýn­bu­laþ­ma­sý­ný­ön­le­ye­cek­ve­kus­þý­yan­ke­ne­le­rin­ý­sý­rýk­la­rý­na­en­faz­- rül­dü­ðü­nü,­va­tan­daþ­la­rýn­ke­ne­ý­sý­- tu­rul­ma­ya­cak­ þe­kill­de­ çý­ka­rýl­ma­sý

ge­r e­t i­ð i­n i­ i­f a­d e­ et­t i.­ Uz­m an­l ar, ‘Vü­c ut­t an­ u­z ak­l aþ­t ý­r ý­l ýr­k en­ e­z il­me­m e­l i,­ ba­þ ý­ ko­par­týl­ma­ma­lý,­par­ça­l an­m a­m a­l ý,­ ý­s ý ve­ kim­ya­sal­ her­han­gi­ bir­ mad­de uy­gu­lan­ma­ma­lý.­ Bir pen­s et­ ve­y a­ cým­b ýz yar­d ý­m ýy­l a­ sa­ð a­ so­l a oy­n a­t ý­l a­r ak­ a­l ýn­m a­s ý en­ uy­gu­nu­dur.­ U­zak­laþ­-

týr­ma­ sý­ra­sýn­da­ ke­ne­ye­ el­le­ te­mas e­d il­m e­m e­l i,­ el­d i­v en­ kul­l a­n ýl­m a­l ý. Ke­ne­ u­zak­laþ­tý­rýl­dýk­tan son­r a­ ý­s ýr­m a­ a­l a­n ý­n a an­t i­s ep­t ik­ bir­ mad­d e uy­g u­l an­m a­l ý,­ el­l er­ sa­bun­la­ i­yi­ce­ yý­kan­ma­lý­dýr. Vü­cut­ta­ ke­ne­ sap­tan­dý­ðýn­da­za­man­kay­bet­me­den­ bir­ sað­lýk­ ku­ru­lu­þ u­n a­ baþ­v u­r ul­m a­l ý­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu.

Arabada içilen sigara 27 kat zararlý ÝNGÝLÝZ bi­lim­a­dam­la­rý­a­ra­ba­da­si­ga­ra­i­çil­me­si­nin­ya­sak­lan­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti.­Bi­lim­a­dam­la­rý­na­gö­re;­a­ra­ba­da i­çi­len­si­ga­ra­27­kat­za­rar­lý.­Eg­zoz­bo­ru­su­nu­a­ra­cý­ný­zý­i­çi­ne­sok­sa­nýz­bi­le­da­ha­gü­ven­li.­Ýn­gi­liz­Dok­tor­lar­Bir­li­ði,­a­raç­i­çin­de­si­ga­ra­i­çil­me­si­nin­ö­zel­lik­le­ço­cuk­lar­da sað­lýk­so­run­la­rý­na­ne­den­o­la­bi­le­ce­ði­ni­bil­di­re­rek­bu­uy­gu­la­ma­nýn­ya­sak­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ko­nu­sun­da­oy­la­ma yap­tý.­Oy­la­ma­so­nu­cun­da­ya­sak­ge­ti­ril­me­si­ge­rek­ti­ði ko­nu­sun­da­ka­rar­a­lýn­dý.­Der­ne­ðin­yýl­lýk­top­lan­tý­sýn­da dok­tor­lar­a­raç­lar­da­si­ga­ra­tü­ke­ti­mi­ni­ka­bul­e­di­le­mez­o­la­rak­ta­ným­la­dý.­Der­ne­ðin­Ka­mu­Sað­lý­ðý­Ko­mi­te­si­baþ­ka­ný­Do­ug­las­Nob­le­“A­ra­ba­lar­da­si­ga­ra­iç­mek­tok­sik bir­teh­dit.­Si­ga­ra­tü­ke­ti­mi­son­ra­sýn­da­a­raç­lar­da­ki­par­ti­kül­ler­ev­de­ki­le­re­o­ran­la­27­kat­da­ha­faz­la.­Si­ga­ra­ya­sa­ðý ön­ce­si­bar­lar­da­ki­ha­va,­a­ra­cýn­i­çin­de­kin­den­20­kat­da­ha­te­miz.­Eg­zoz­bo­ru­su­nu­a­ra­cý­ný­zý­i­çi­ne­sok­sa­nýz­bi­le da­ha­gü­ven­li.­Ha­mi­le­le­ri­ve­ço­cuk­la­rý­ko­ru­mak­i­çin­ya­sak­ge­ti­ril­me­li.­Hü­kü­me­tin­bu­çað­rý­mý­zý­dik­ka­te­a­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum.­Ay­rý­ca­a­raç­i­çin­de­si­ga­ra­tü­ke­ti­mi­nin­tra­fik­ka­za­la­rý­ný­ar­týr­dý­ðý­na­da­ir­ke­sin­leþ­miþ­ve­ri­ler de­var”­de­di.­Yi­ne­Ýn­gil­te­re’de­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­ya gö­re,­8-15­yaþ­a­ra­sý­ço­cuk­la­rýn­ya­rý­sý­yap­týk­la­rý­yol­cu­luk­lar­da­si­ga­ra­du­ma­ný­na­ma­ruz­ka­lý­yor.

“Boþanma” kampanyasý KARABÜK Sos­yal­Hiz­met­ler­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­son­yýl­lar­da­ar­tan­bo­þan­ma­la­rý­en­gel­le­mek­i­çin­‘’Bir­Yas­týk­ta Bir­Ö­mür’’­kam­pan­ya­sý­baþ­lat­tý.­Ýl­Mü­dü­rü­A­li­Gün­düz,­son­yýl­lar­da­bo­þan­ma­o­lay­la­rý­nýn­çok­sýk­ya­þan­dý­ðý­ný,­ev­le­nen­le­rin­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­nun­ilk­5­yýl­da ay­rýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Mü­dür­lük­o­la­rak­bo­þan­ma­la­rý­en­gel­le­mek­i­çin­kam­pan­ya­baþ­lat­týk­la­rý­ný­be­lir­ten­Gün­düz­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Ül­ke­miz­de­ö­zel­lik­le­1980­yý­lýn­dan­son­ra­bo­þan­ma­lar­bü­yük­o­ran­la­ra­çýk­tý.­Bel­ki­çok faz­la­fay­da­sý­ol­ma­ya­cak­a­ma­a­ma­cý­mýz­ö­zel­lik­le­ye­ni ev­le­ne­cek­genç­le­ri­bi­linç­len­dir­mek.­Bu­yüz­den­de­‘Bir Yas­týk­ta­Bir­Ö­mür’­a­dý­al­týn­da­kam­pan­ya­baþ­la­tý­yo­ruz.­Ev­li­lik­ü­ze­ri­ne­uz­man­la­rýn­ve­re­cek­le­ri­se­mi­ner­ler dü­zen­le­yip­genç­le­ri­mi­zi­bi­linç­len­dir­mek­is­ti­yo­ruz. Kam­pan­ya­mý­za­il­gi­gös­te­ri­le­ce­ði­ka­na­a­tin­de­yiz. Kam­pan­ya­i­le­il­gi­li­ha­zýr­lýk­la­rý­mý­zý­ta­mam­la­dýk.­Ýn­þal­lah­a­ma­cý­mý­za­a­i­le­le­rin­de­gay­ret­le­riy­le­u­la­þa­ca­ðý­mýz.’’ Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­ve­ri­le­re­gö­re­Ka­ra­bük’te, 2010­yý­lýn­da­1617­ev­li­lik­ten­339’u­bo­þan­may­la­so­nuç­lan­dý.­En­faz­la­30-34­yaþ­a­ra­sý­er­kek­ler­i­le­25-29­yaþ­a­ra­sý­ka­dýn­lar­bo­þan­ma­ka­ra­rý­al­dý.­Ka­ra­bük’te­ge­çen yý­lýn­son­4­a­yýn­da­16­yýl­ve­ü­ze­ri­sü­ren­19­ev­li­lik­bo­þan­may­la­so­nuç­lan­mýþ.­Bo­þan­ma­lar­da­i­kin­ci­sý­ra­yý­610­yýl­a­ra­sý­sü­ren­ev­li­lik­ler­a­lý­yor.­Karabük / aa


DÝZÝ

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

-7-

5 TEMMUZ 2011 SALI

13

ÝDEAL CUMHURÝYETÝN TARÝFÝ RÝSALE-Ý NUR’DA

BEDÝÜZZAMAN, 2. MEÞRUTÝYETÝN ÝLÂN EDÝLDÝÐÝ GÜNLERDE BAÞLAYIP, CUMHURÝYET VE DEMOKRASÝ DÖNEMLERÝNDE GELÝÞTÝREREK DEVAM ETTÝRDÝÐÝ ÇOK ORÝJÝNAL TESBÝT VE TAHLÝLLERLE, ÝDEAL BÝR CUMHURÝYETÝN TEMEL PARAMETRELERÝNÝ BELÝRLÝYOR.

S

Meclis-i Meb’usan’dan TBMM’ye

Is­rar­la­sa­vu­nup­sür­dür­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­þey,­cum­hur­suz­ve­di­ne­ya­ban­cý­bir “cum­hu­ri­yet.” Oy­sa­la­ik­cum­hu­ri­ye­tin­din­siz­bir­re­jim­ol­ma­dý­ðý­ger­çe­ði­ni,­la­ik­li­ðin­he­nüz­a­na­ya­sa­ya­gir­me­di­ði­1935­se­ne­sin­de­çý­ka­rýl­dý­ðý­Es­ki­þe­hir­Mah­ke­me­sin­de,­üs­te­lik tam­da­“la­ik­cum­hu­ri­yet”­ke­li­me­le­ri­ni kul­la­na­rak­vur­gu­la­yan­bir­i­sim­var­dý: Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî... Mah­ke­me­de­yap­tý­ðý­mü­da­fa­a­da­di­yor­du­ki:­“Hü­kü­me­tin­la­ik­cum­hu­ri­ye­ti,­di­ni dün­ya­dan­a­yýr­mak­de­mek­ol­du­ðu­nu­bi­li­yo­ruz.­Yok­sa,­hiç­bir­ha­tý­ra­gel­me­yen di­ni­red­det­mek­ve­bü­tün­bü­tün­din­siz ol­mak­de­mek­ol­du­ðu­nu,­ga­yet­ah­mak bir­din­siz­­ka­bul­e­der...”­(Ta­rih­çe,­s.­360) Þu­i­fa­de­ler­de­ay­ný­mü­da­fa­a­da­yer­a­lý­yor: “Na­sýl­ki,­hü­kü­met-i­cum­hu­ri­ye­‘di­ni dün­ya­dan­tef­rik­e­dip­(a­yý­rýp)­bî­ta­ra­fa­ne (ta­raf­sýz­ka­la­rak)­mu­ha­ke­me’­pren­si­bi­ni ka­bul­et­miþ;­din­siz­le­re­din­siz­lik­le­ri­i­çin­i­liþ­me­di­ði­gi­bi,­din­dar­la­ra­da­din­dar­lýk­la­rý i­çin­i­liþ­me­me­si,­o­pren­si­bin­i­ca­ba­týn­dan­dýr­(ge­rek­le­rin­den­dir).”­(a.g.e.­s.­376) Yi­ne­mü­da­fa­a­lar­dan­bir­baþ­ka­bö­lüm: “E­ðer­la­ik­cum­hu­ri­yet­so­ru­yor­sa­nýz, ben­bi­li­yo­rum­ki,­la­ik­mâ­nâ­sý­bî­ta­raf­kal­mak,­ya­ni­hür­ri­yet-i­vic­dan­düs­tu­ruy­la din­siz­le­re­ve­se­fa­het­çi­le­re­i­liþ­me­di­ði­gi­bi, din­dar­la­ra­ve­tak­va­cý­la­ra­da­i­liþ­mez­bir hü­kü­met­te­lâk­kî­e­de­rim.”­(s.­626) Bu­cüm­le­ler­le­i­fa­de­e­di­len­öl­çü­le­ri, mah­ke­me­sa­lon­la­rýn­dan­dev­le­ti­yö­ne­ten­le­re­ve­ril­miþ­“la­ik­cum­hu­ri­yet­ders­le­ri”­o­la­rak­ni­te­le­mek­yan­lýþ­ol­maz:­La­ik cum­hu­ri­ye­tin­na­sýl­ol­ma­sý,­an­la­þýl­ma­sý ve­uy­gu­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­da­ir­ders­ler... E­vet,­la­ik­cum­hu­ri­yet­din­iþ­le­ri­ni­dün­ya­iþ­le­rin­den­a­yý­rýr,­a­ma­di­ni­red­det­mez; din­siz­ve­da­ha­ö­te­sin­de­din­kar­þý­tý­o­la­maz.­Tam­ter­si­ne,­yi­ne­Be­di­üz­za­man’ýn “Ben­hü­kü­met-i­cum­hu­ri­ye­yi,­il­ca­at-ý­za­ma­na­gö­re­bir­ký­sým­ka­nun-u­me­de­nî­yi ka­bul­et­miþ­ve­va­tan­ve­mil­le­te­za­rar­ve­ren­din­siz­lik­ce­re­yan­la­rý­na­mey­dan­ver­me­yen­bir­hü­kü­met-i­Ýs­lâ­mi­ye­bi­li­yo­rum”­(s.­293)­sö­zün­de­yap­tý­ðý­ta­ri­fe­uy­gun­þe­kil­de­ha­re­ket­e­der. La­ik­cum­hu­ri­yet­di­ne­mü­da­ha­le­de­e­de­mez.­Bu­bað­lam­da,­di­ni­bir­ta­kým­res­mî­ka­lýp­lar­i­çi­ne­a­lýp­“dev­let­leþ­ti­re­mez.” Çün­kü­Sa­id­Nur­sî’nin­i­fa­de­le­riy­le,­“Ha­ka­ik-ý­i­ma­ni­ye­(i­man­ha­ki­kat­le­ri)­ve­e­sa­sat-ý­Kur’â­ni­ye­(Kur’ân’ýn­e­sas­la­rý),­res­mî bir­þe­kil­de­ve­üc­ret­mu­ka­bi­lin­de­dün­ya mu­a­me­lâ­tý­su­re­ti­ne­so­kul­maz...”­(Mek­tu­bat,­s.­116) La­ik­cum­hu­ri­ye­tin­bir­ö­zel­li­ði,­vic­dan hür­ri­ye­ti­nin­ge­re­ði­o­la­rak,­din­si­ze­de, din­da­ra­da,­se­fa­het­çi­ye­de,­tak­va­cý­ya­da ka­rýþ­ma­ma­yýp­i­liþ­me­me­si­dir.­Her­kes­i­nanç­ve­ha­yat­ter­ci­hi­ni­ya­pýp­o­na­gö­re ha­ya­tý­ný­dü­zen­ler­ken­öz­gür­ol­ma­lý­dýr. Bediüzzaman’ýn eserleri, yüz yýllýk süreç içinde doðruluklarý defalarca ispat ve teyid edilmiþ ölçü ve parametreleri gösteren þaþmaz bir rehber ve yol haritasý niteliðinde. Ya­ni,­ son­ dö­nem­de­ çok­ tar­tý­þý­lan “ha­yat­ tarz­la­rý­na­ mü­da­ha­le”nin,­ la­ik fi­i­len­de­gös­ter­me­li. Ya­ni,­þer’î­kay­nak­lar­çer­çe­ve­sin­de­ge­- cum­hu­ri­yet­te­ye­ri­yok­tur.­Kim­se­kim­Bu­nun­i­çin­de,­cum­hu­ri­ye­tin­te­mel liþ­tir­di­ði­“cum­hu­ri­yet­fel­se­fe­si”ni,­ça­ðýn se­n in­ ha­y at­ tar­z ý­n a­ ka­r ý­þ a­m az.­ He­l e pren­sip­ve­e­sas­la­rý­ný­i­nanç­ve­de­ðer­le­- ge­tir­di­ði­ge­liþ­me­le­ri­de­dik­ka­te­a­lan­bir dev­l et­ hiç­ ka­r ý­þ a­m az.­ Tam­ ter­s i­n e, fark­lý­ top­lum­ ke­sim­le­ri­ a­ra­sýn­da­ bu Tür­ki­ye’de­ re­ji­min­ en­ ö­nem­li­ han­- ri­miz­le­har­man­la­yýp­kay­naþ­tý­ran­i­zah­- yak­la­þým­la­yo­ðu­rup,­pra­ti­ðe­yö­ne­lik­de­çe­þit­ mü­da­ha­le­ler­ o­lur­sa,­ bun­la­rý­ en­lar­cum­ h u­ r a­mal­e­ d il­ m e­ l i. tay­ l a­ r ýy­ l a­bir­ l ik­ t e­top­ l u­ m un­gün­ d e­ m i­ n e di­k ap­l a­r ýn­d an­ bi­r i,­ Be­d i­ü z­z a­m an’ýn gel­le­mek­ la­ik­ cum­hu­ri­yet­ il­ke­si­ni­ be­Ýþ­ t e­bu­nok­ t a­ d a­pro­ j ek­ t ör­ l e­ r in,­ih­ t i­ ta­ þ ý­ y or.­ “Hür­ r i­ y e­ t e­ hi­ t ap”­ nut­ k un­ d an, yýl­lar­ön­ce­vur­gu­la­dý­ðý­gi­bi,­cum­hu­ri­nim­se­miþ­o­lan­dev­le­tin­gö­re­vi­dir. yaç­ du­ y u­ l an­ bu­ i­ z ah­ ve­ yo­ r um­ l a­ r ý­ en ha­ y a­ t ý­ n ýn­ son­ yýl­ l a­ r ýn­ d a­ yaz­ d ý­ ð ý­ mek­ ye­tin­i­lâ­nýn­dan­son­ra­ku­ru­lan­tek­par­Ay­ný­þe­kil­de,­la­ik­cum­hu­ri­yet­din­si­gü­ z el­þe­ k il­ d e­or­ t a­ y a­koy­ m uþ­o­ l an­Sa­ i d tup­ l a­ r a­ka­ d ar,­or­ t a­ y a­koy­ d u­ ð u­tah­ l il­ l e­ ti­ re­j i­m in­d e­k i­ “is­t ib­d ad-ý­ mut­l ak”a ze­de,­din­da­ra­da­ka­rýþ­maz,­a­ma­Be­di­Nur­ s î’ye­çev­ r il­ m e­ s i­ge­ r e­ k i­ y or. rin­tü­ m ün­ d e­bu­ n u­gö­ r e­ b i­ l i­ y o­ r uz. cum­h u­r i­y et­ na­m ý­n ýn­ ta­k ýl­m a­s ý­ ve Ger­çek­ten­de­Be­di­üz­za­man,­2.­Meþ­E­ðer­ cum­hu­ri­yet­ a­dý­ al­týn­da­ uy­gu­- üz­za­man’ýn­yu­ka­rý­da­ak­tar­dý­ðý­mýz­sö­böy­l e­c e­ cum­h u­r i­y e­t in­ de­ an­l am­ ve ru­ t i­ y e­ t in­i­ l ân­e­ d il­ d i­ ð i­gün­ l er­ d e­baþ­ l a­ y ýp, la­ n an­is­tib­dad-ý­mut­la­ka­rað­men­mil­- zün­de­ i­fa­de­ et­ti­ði­ gi­bi,­ bir­ta­kým­ din­bað­la­mýn­dan­ta­ma­men­ko­pa­rýl­ma­sý. cum­ h u­ r i­ y et­ve­de­ m ok­ r a­ s i­dö­ n em­ l e­ r in­ d e let­ bu­nun­ fa­tu­ra­sý­ný­ cum­hu­ri­ye­te­ çý­- siz­lik­ ce­re­yan­la­rý­ va­tan­ ve­ mil­le­te­ za­1950’de­çok­par­ti­li­de­mok­ra­si­ye­ge­çil­ge­ l iþ­ t i­ r e­ r ek­de­ v am­et­ t ir­ d i­ ð i­çok­o­ r i­ j i­ n al kar­ m a­dýy­sa,­ bu­nun­ en­ ö­nem­li­ se­bep­- rar­ ve­re­cek­ bo­yut­la­ra­ u­la­þýr­sa,­ dev­let dik­ten­son­ra­cum­hu­ri­ye­ti­bu­han­di­kap­tes­ b it­ve­tah­ l il­ l er­ l e,­i­ d e­ a l­bir­cum­ h u­ r i­ y e­ le­ r in­ d en­ bi­ri,­ ken­di­si­ni­ “din­dar­ cum­- bu­na­kar­þý­da­ted­bir­al­mak­du­ru­mun­tan­kur­ta­rýp­ö­zü­ne­uy­gun­bir­i­çe­ri­ðe­ka­tin­te­ m el­pa­ r a­ m et­ r e­ l e­ r i­ n i­be­ l ir­ l i­ y or. hu­ r i­ y et­ çi”­ o­la­rak­ ni­te­le­yen­ Be­di­üz­za­- da­dýr.­ Ni­te­kim­ din­siz­lik­ten­ bes­le­nen vuþ­tur­ma­sü­re­ci­baþ­la­dý,­a­ma­de­fa­lar­ca Ge­ r ek­e­ l it­ l e­ r e,­ge­ r ek­ s e­hal­ k a­meþ­ r u­ man’ýn­ yap­tý­ðý­ bu­ i­zah­la­rýn­ hal­ka­ bü­- a­nar­þi­ve­te­rör­bu­nun­ör­ne­ði­dir. ya­pý­lan­dar­be­ler­ve­za­ma­na­ya­yý­lan­mü­Bu­ du­rum,­ din­le­ hiç­bir­ a­lâ­ka­sý­ ol­ti­ y e­ t i­ an­ l a­ t ýr­ k en­ ya­ p ýp,­ cum­ h u­ r i­ y et­ ve yük­öl­ ç ü­ de­mal­ol­ma­sý­dýr. da­ha­le­ler­le,­bu­sü­reç­sa­bo­te­e­dil­di. ma­d ý­ð ý­ hal­d e­ “din­ a­d ý­n a”­ ya­p ýl­d ý­ð ý de­ m ok­ r a­ s i­ i­ ç in­ de­ ge­ ç er­ l i­ ol­ d u­ ð u­ n u Cum­hu­ri­ye­ti,­ger­çek­an­la­mýy­la­hiç­bir söy­le­nen­te­rör­i­çin­de­ge­çer­li­dir.­Dev­*** þe­kil­de­ör­tüþ­me­yen­bir­“is­tib­dad-ý­mut­- vur­gu­la­dý­ðý­ta­rif­ler­de­a­da­let,­meþ­ve­ret, le­tin­gö­re­vi­on­la­rý­da­ön­le­mek­tir. ka­ n un­ d a­in­ h i­ s ar-ý­kuv­ v et,­hu­ k u­ k un­üs­ Uy­ g u­ l a­ d ýk­ l a­ r ý­ is­ t ib­ d ad-ý­ mut­ l a­ k ý lak”­þek­lin­de­uy­gu­la­yan­zih­ni­ye­tin­i­nat­çý Çok­ in­ce­ nü­ans­la­rý­ o­lan­ bu­ öl­çü­le­cum­ h u­ r i­ y et­ a­ d ý­ al­ t ýn­ d a­ da­ y a­ t an­ l ar, tün­ l ü­ ð ü,­ mil­ l et­ ha­ k i­ m i­ y e­ t i,­ ka­ m u­ o y ­ u­ di­re­ni­þi,­ak­si­yön­de­ge­li­þen­iç­ve­dýþ­di­na­rin­ i­y i­c e­ an­l a­þ ý­l ýp­ haz­m e­d il­m e­s i­ ve cum­ h u­ r i­ y et­ ke­ l i­ m e­ s i­ n in­ ba­ þ ý­ n a­ koy­nun­gü­ c ü,­a­ k ýl­ve­bi­ l im;­is­ t ib­ d a­ d ýn,­tek mik­le­rin­et­ki­siy­le­bir­mik­tar­güç­kay­bet­gö­rüþ­da­yat­ma­sý­nýn,­ka­ba­kuv­vet­sul­ta­- duk­la­rý­“la­ik”­ke­li­me­siy­le­de­a­sýl­ni­yet­- uy­gu­lan­ma­sý­ ge­re­ki­yor­ ki,­ la­ik­ cum­miþ­ol­sa­da­hi,­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor. hu­ri­yet­mâ­nâ­sý­bi­hak­kýn­ya­þan­sýn. Bu­di­re­ni­þin­tü­müy­le­ký­rýl­ma­sý­ve­is­- sý­nýn­ ve­ her­ tür­lü­ key­fî­li­ðin­ red­di­ gi­bi le­ri­ni­a­çý­ða­vu­ru­yor­lar. Cum­ h u­ r i­ y e­ t i­na­ s ýl­cum­ h ur­ d an­ko­ p a­ te­ m el­kav­ r am­ l a­ r ýn­al­ t ý­ n ý­çi­ z i­ y or.­ tib­dad-ý­mut­la­kýn­kal­dý­rý­lýp­de­mok­ra­tik Ve­bu­nu,­Kur’ân­â­yet­le­ri­ni,­Pey­gam­- rýp­bir­is­tib­dat­re­ji­mi­ne­dö­nüþ­tü­rü­yor­bir­cum­hu­ri­ye­te­e­ri­þil­me­si,­bil­has­sa be­ ri­mi­zin­(a.s.m.)­ha­dis­le­ri­ni,­se­lef-i­sâ­li­- lar­sa,­la­ik­li­ði­de­ay­ný­þe­kil­de­a­sýl­an­la­mýn­cum­hu­run­bu­nok­ta­da­or­ta­ya­ko­ya­ca­ðý hî­ n in­iç­ti­had­la­rý­ný­ve­Asr-ý­Sa­a­det­baþ­ta dan­u­zak­laþ­tý­ra­rak,­di­ni­vic­dan­la­ra­hap­i­ra­de,­i­ni­si­ya­tif­ve­ka­rar­lý­lý­ða­bað­lý. ol­ m ak­ü­ze­re­Ýs­lâm­ta­ri­hin­de­ki­uy­gu­la­- set­me­ye­ça­lý­þý­yor,­kur­duk­la­rý­bas­ký­re­ji­Cum­hu­ri­ye­tin­a­sýl­sa­hi­bi­o­lan­ve­ol­mi­ni­din­kar­þý­tý­bir­ye­re­o­tur­tu­yor­lar. ma­ l a­ rý­re­fe­rans­gös­te­re­rek­ya­pý­yor. ma­sý­ ge­re­ken­ cum­hur,­ bu­ sa­hip­li­ði­ni

Demokratik ve laik cumhuriyet

{

YARIN: ÇIKIÞ YOLU RÝSALE-Ý NUR’DA

{

ar­týk­i­yi­ce­yak­laþ­tý­ðý­ný­ha­ber­ve­ren­do­ðum san­cý­la­rý­na­ben­zi­yor. a­id­Nur­sî’nin­31­Mart­o­la­yý­ný­ta­ki­Ce­ha­let,­ih­ti­lâf,­fa­kir­lik­düþ­man­la­rý­ný ben­ku­ru­lan­sý­ký­yö­ne­tim­mah­ke­me­- tam­alt­e­de­me­sek­de,­yüz­yýl­son­ra­de­sin­de­yar­gý­la­nýp­be­ra­at­et­tik­ten­ve­a­- mok­ra­si­ge­li­yor... ka­bin­de­Ýs­tan­bul’dan­ay­rýl­dýk­tan­son­ra­git­Ö­nem­li­o­lan,­þim­di­ye­ka­dar­bu­a­ký­þý ti­ði­Gü­ney­do­ðu’da­a­þi­ret­le­ri­do­la­þýp­meþ­- ge­cik­ti­ren­ve­bun­dan­son­ra­da­ge­cik­ti­re­ru­ti­ye­tin­(de­mok­ra­si­nin)­gü­zel­lik­le­ri­ni­ve bi­le­cek­o­lan­yan­lýþ­lar­dan­u­zak­dur­mak, ge­ti­re­ce­ði­fay­da­la­rý­an­la­týr­ken,­mu­ha­tap­la­- ya­pý­lan­ha­ta­la­rý­tek­rar­la­ma­mak,­geç­miþ­te rý­nýn­“Ta­rif­et­ti­ðin­meþ­ru­ti­ye­tin­ne­mik­ta­rý ya­þan­mýþ­tec­rü­be­ler­den­doð­ru­ders­ler­çý­bi­ze­gel­miþ­ve­ni­çin­bü­tün­gel­mi­yor?”­so­- ka­ra­rak­is­tik­ba­le­yü­rü­mek. ru­su­na­ver­di­ði­ce­vap­son­de­re­ce­il­ginç. Ýþ­te­bu­nok­ta­da­Be­di­üz­za­man’ýn­e­ser­le­“An­cak­on­ký­sým­dan­bir­kýs­mý­si­ze­ge­le­- ri,­yüz­yýl­lýk­sü­reç­i­çin­de­doð­ru­luk­la­rý­de­bil­miþ.­Zi­ra­si­zin­þu­vah­þe­ten­giz,­ce­ha­let­- fa­lar­ca­is­pat­ve­te­yid­e­dil­miþ­öl­çü­ve­pa­ra­per­ver,­hu­su­me­tef­za­o­lan­(kor­ku­do­lu, met­re­le­ri­gös­te­ren­þaþ­maz­bir­reh­ber­ve ce­ha­le­ti­ko­ru­yup­kol­la­yan­ve­düþ­man­lýk yol­ha­ri­ta­sý­ni­te­li­ðin­de. sa­çan)­sarp­dað­ve­de­re­le­ri­niz­de­ki­vah­þet Hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­tik­leþ­me­mü­ca­de­a­yý­la­rýn­dan,­ce­ha­let­ej­der­ha­sýn­dan,­hu­su­- le­si­nin­ba­þa­rý­sý,­bu­reh­be­re­sým­sý­ký­sa­rýl­met­kurt­la­rýn­dan­bîça­re­meþ­ru­ti­yet­kor­- ma­mý­za­bað­lý. kar,­ko­lay­lýk­la­gel­me­ye­ce­sa­ret­e­de­mez.” Kur­tu­lu­þun­a­nah­ta­rý­Ri­sa­le-i­Nur’da. Bu­i­fa­de­ler,­Be­di­üz­za­man’ýn,­mü­ca­de­le e­dil­me­si­ge­re­ken­düþ­man­lar­o­la­rak­teþ­his et­ti­ði­“ce­ha­let,­za­ru­ret­ve­ih­ti­lâf”ý,­de­mok­ra­si­nin­de­en­ö­nem­li­en­gel­le­ri­o­la­rak­gör­dü­ðü­nü­gös­te­ri­yor. Os­man­lý­nýn­çö­zül­me­ve­çö­küþ­dö­ne­Ce­va­bý­nýn­de­va­mýn­da,­“Si­zin­le­Ýs­tan­min­ de­iþ­ba­þý­ya­pýp,­al­tý­a­sýr­lýk­çý­nar­la­bir­bul­a­ra­sýn­da­ki­me­sa­fe­bir­ay­lýk­týr,­fa­kat lik­ t e­da­ ðý­lan­Mec­lis-i­Meb’u­san’ýn,­a­la­bil­si­zin­le­ehl-i­meþ­ru­ti­yet­a­ra­sýn­da­ki­me­di­ ð i­ n e­fýr­ tý­na­lý­ve­çal­kan­tý­lý­bir­dö­nem­de sa­f e­ bin­ ay­d an­ faz­l a­d ýr”­ di­y en­ Sa­i d yap­ t ý­ ð ý­ça­ lýþ­ma­ve­mü­za­ke­re­ler,­sah­ne­ol­Nur­sî,­se­be­bi­ni­þöy­le­a­çýk­lý­yor: du­ ð u­çe­ k iþ­ me­ve­mü­ca­de­le­ler,­ya­kýn­ta­ri­“O­na­zik­meþ­ru­ti­yet­Ýs­tan­bul­ha­va­li­hi­ m i­ z in­bi­ l in­ me­yen­say­fa­la­rý­a­ra­sýn­da. sin­de­ki­ yý­lan­lar­dan­ kur­tul­sa,­ þu­ u­zun Týp­ k ý­TBMM’nin­Bi­ rin­ci­Mec­lis­dö­ne­me­sa­fe­den­geç­mek­le,­ce­ha­let­gi­bi­müt­mi­gi­ b i. hiþ­ ba­tak­lý­ðý,­ fakr­ (fa­kir­lik)­ gi­bi­ mü­te­Oy­sa­bun­lar­ha­ta­sýy­la­se­va­býy­la­bi­zim vah­hiþ­ (vah­þet­ ve­ren)­ ký­raç­la­rý,­ hu­su­ta­ r i­hî­bi­ri­ki­mi­mi­zin­çok­ö­nem­li­fa­sýl­la­rý­ný met­ (düþ­m an­l ýk)­ gi­b i­ ga­y et­ key­þ er o­ l uþ­ tu­ru­yor. (sarp)­ dað­la­rý­ kat­ et­mek­le­ be­ra­ber,­ eþ­Me­ se­lâ­çok­par­ti­li­sis­tem­le­ilk­kez­ta­nýþ­ký­ya­ya­rast­ge­le­cek­tir.” tý­ ð ý­ m ýz­2.­Meþ­ ru­ti­yet­dö­ne­min­de­ki­ge­liþ­Bu­eþ­ký­ya­la­ra­ver­di­ði­örr­nek­ler­de­çok me­ve­tar­ t ýþ­ m a­ lar,­bi­zim­ha­ya­tî­ders­ler­çý­il­ginç: ka­ r a­ b i­ l e­ c e­ ð i­ m iz­son­de­ re­ce­de­ðer­li­tec­rü­“Ba­zý­ce­za-i­se­za­sý­ný­(hak­et­ti­ði­i­çin­ve­be­ l e­ r i­i­ ç in­ d e­ba­ r ýn­ d ý­ r ý­ y or. ri­len­ce­za­yý)­haz­met­me­yen,­bir­ký­sým­da Ay­ný­þey­Bi­rin­ci­Mec­lis­i­çin­de­ge­çer­li. baþ­ka­sý­nýn­e­ti­ni­ye­mek­ten­di­þi­çý­ka­rý­lan Bu­zen­gin­tec­rü­be­le­rin,­ha­ta­lar­dan­ders ve­ba­zý­bir­meþ­hur­Bek­ta­þi­gi­bi­mâ­nâ­ve­a­ l ýp­dü­ zelt­me­ve­tek­rar­la­ma­ma­ka­rar­lý­lý­ðý ren­ler­yol­ü­ze­ri­ne­çý­kýp­gasp­ve­ga­ret i­ l e­ge­ l e­ c e­ðe­ta­þýn­ma­sý­ve­TBMM’nin,­mil­(yað­ma)­e­di­yor­lar.­Da­ha­on­la­rýn­ö­te­ta­ra­le­ t in­bü­ t ün­ke­sim­le­ri­ni­ku­cak­la­yýp­tem­sil fýn­da­da­bir­ký­sým­ge­ve­ze­ler­var­dýr,­ba­zý e­ d en­bir­ya­ pýy­la­de­va­mý­müm­kün­ol­say­dý, ba­ha­ne­i­le­par­ça­par­ça­et­mek­is­ti­yor­lar.” bu­ g ün­her­ þ ey­o­lum­lu­an­lam­da­çok­da­ha Ýþ­le­di­ði­suç­tan­do­la­yý­a­da­le­tin­ver­di­ði fark­ l ý­o­ l a­ b i­ l ir­ di.­A­ma­ol­ma­dý. ce­za­yý­haz­me­de­me­yip­baþ­kal­dý­ran,­baþ­Mü­ b a­ r e­ k i­ ye­tin­den­is­ti­fa­de­i­çin,­a­çý­lý­þý ka­la­rý­ný­kö­tü­le­yip­gýy­bet­et­me­yi­a­lýþ­kan­ö­ z el­ l ik­ l e­Cu­ m a­gü­nü­ne­denk­ge­ti­ri­lip,­ha­lýk­ha­li­ne­ge­ti­ren,­söy­le­nen­söz­le­ri­ken­di tim­ l er,­Bu­ h a­ r î­ler,­kur­ban­lar­ve­du­a­lar­la ni­yet­ve­he­sa­bý­na­gö­re­tah­rif­e­dip­çar­pý­hiz­ m e­ t e­gi­ r en­Mec­ lis­te,­bu­mâ­nâ­lar­la­yo­la tan­ve­ya­i­çi­boþ­tar­týþ­ma­ve­ge­ve­ze­lik­ler­de­ v am­e­ d il­ m e­ s i­ge­ rek­ti­ði­ni­dü­þü­nen­ler le­va­kit­öl­dü­ren­ta­výr­la­rý,­ger­çek­ve­sað­ký­ s a­bir­sü­ r e­son­ r a­tas­ fi­ye­e­dil­di. lam­bir­de­mok­ra­si­nin­te­si­si­ne­en­gel­o­Ve­cum­ h u­ r i­ y et­a­ d ý­al­ týn­da­bir­tek­par­ti lan­ya­da­bu­nu­ge­cik­ti­ren­eþ­ký­ya­lar­o­la­re­ j i­ m i­ku­ r ul­ d u.­Mec­ l is­de,­bu­par­ ti­ye rak­ni­te­li­yor­Sa­id­Nur­sî. men­ s up­o­ l an­ve­Cum­ h ur­ b aþ­ k a­ n ýy­ l a­Baþ­ Ve­mu­ha­tap­la­rý­ný,­bu­eþ­ký­ya­la­rýn­ö­nü­ba­ k an­ta­ r a­ f ýn­ d an­be­ l ir­ l e­ n ip­seç­ t i­ r i­ l en­mil­ nü­ke­se­rek­de­mok­ra­si­nin­gel­me­si­ni sür’at­len­di­re­cek­“bir­yol­ve­ya­hut­ba­lon” let­ve­kil­le­rin­den­te­þek­kül­et­ti. 2.­Meþ­ru­ti­ye­tin­i­lâ­nýy­la­ku­ru­lup,­Ýs­yap­ma­ya­da­vet­e­di­yor. tan­bul’u­iþ­gal­e­den­Ýn­gi­liz­le­rin­bas­ký­sý “O­na­ça­buk­gel­mek­is­ti­yor­sa­nýz,­iþ­te so­nu­cu­pa­di­þah­ta­ra­fýn­dan­da­ðý­týl­dý­ðý­11 ma­ri­fet­ve­fa­zi­let­ten­(bil­gi­ve­ah­lâk­tan) Ni­san­1920’ye­ka­dar­gö­rev­ya­pan­Mec­de­mir­yo­lu­nu­ya­pý­nýz;­tâ­ki­meþ­ru­ti­yet, lis-i­Meb’u­san,­ya­tek­ta­raf­lý­ve­“i­ha­net” me­de­ni­yet­de­ni­len­þi­men­di­fer-i­ke­ma­lâ­a­ðýr­lýk­lý­suç­la­ma­la­ra­mu­ha­tap­ký­lýn­dý,­ya ta­(ge­liþ­me­tre­ni­ne)­bi­nip,­te­rak­ki­yat da­yok­lu­ða­mah­kûm­e­dil­di.­Ben­zer­mu­(kal­kýn­ma)­to­hum­la­rý­ný­bin­di­re­rek,­ký­sa a­me­le,­ilk­Mec­li­sin­tas­fi­ye­e­di­len­ka­na­bir­za­man­da­ma­ni­ler­den­kur­tu­lup­ge­çe­dý­na­da­re­va­gö­rül­dü.­A­ma­bu­ka­rart­rek­si­ze­se­lâm­et­sin.­Siz­ne­ka­dar­yo­lu­a­ma­cý­ta­výr,­eþ­za­man­lý­ve­pa­ra­lel­o­la­rak ce­le­i­le­yap­sa­nýz,­o­da­o­de­re­ce­a­ce­le­i­le uy­gu­la­ma­ya­ko­nu­lan­da­yat­ma­cý,­dýþ­la­yý­ge­le­cek­tir”­i­fa­de­le­ri­de­ay­ný­çað­rý­nýn­bir cý­ve­ay­rým­cý­po­li­ti­ka­lar­la­bir­lik­te,­hem baþ­ka­di­le­ge­ti­ri­liþ­bi­çi­mi. mev­cut­so­run­la­rýn­da­ha­da­a­ðýr­la­þa­rak Gö­rül­dü­ðü­gi­bi,­Be­di­üz­za­man’ýn­en de­va­mý­na,­hem­de­ye­ni­ve­kro­nik­prob­çok­vur­gu­yap­tý­ðý­nok­ta,­de­mok­ra­si­ye lem­le­rin­doð­ma­sý­na­yol­aç­tý. top­lu­mun­sa­hip­len­me­si,­o­na­yol­aç­ma­sý, 2010’lar­Tür­ki­ye’sin­de­ya­þa­dý­ðý­mýz­ve yol­da­ki­en­gel­le­ri­te­miz­le­yip­ber­ta­raf­et­- çö­züm­a­ra­dý­ðý­mýz­me­se­le­le­rin­ço­ðu,­o­de­mek­i­çin­gay­ret­gös­ter­me­si. vir­le­rin­ü­rü­nü.­Oy­sa­Be­di­üz­za­man’ýn, Bu­nun­i­çin­ge­re­ken­þart­lar­i­se­ce­ha­le­- hem­Os­man­lý­Mec­li­si­Meb’u­sa­ný­na,­hem te­kar­þý­i­lim­ve­e­ði­tim,­hu­su­met­ve­düþ­- de­TBMM’ye­yap­tý­ðý­ta­ri­hî­i­kaz­lar­dik­ka­te man­lý­ða­kar­þý­it­ti­fak­ve­kar­deþ­lik,­vah­þet a­lýn­mýþ­ol­say­dý,­bu­so­run­lar­ya­þan­maz­dý. ve­fa­kir­li­ðe­kar­þý­me­de­ni­yet,­ça­lýþ­ma, Yi­ne­Be­di­üz­za­man’ýn­Bi­rin­ci­Mec­li­se kal­kýn­ma­si­lâh­la­rý­na­sa­rýl­mak. de­yap­tý­ðý­ta­ri­hî­i­kaz­lar­var.­Ki,­bu­nun­bel­Ve­ci­ha­dý­mý­zý­bun­la­rýn­ü­ze­ri­ne­bi­na­et­- ge­si,­meb’us­la­ra­da­ðýt­tý­ðý­be­yan­na­me.­O­mek.­ ra­da,­“Þu­in­ký­lâb-ý­a­zî­min­te­mel­taþ­la­rý Sa­id­Nur­sî­yi­ne­ay­ný­ba­his­te­“Siz­tem­bel sað­lam­ge­rek”­di­yen­Sa­id­Nur­sî,­ta­ri­hî­bir ka­lýp­o­nun­yo­lu­nu­yap­maz­sa­nýz,­yüz­se­ne dö­ne­meç­te­ya­pý­la­cak­ter­cih­le­rin­top­lum, son­ra­ta­ma­men­ce­ma­li­ni­gö­re­cek­si­niz”­di­- ül­ke,­dün­ya­ger­çek­le­ri­ne­uy­gun­ol­ma­sý yor,­“Ü­ze­ri­ni­ze­dü­þen­gö­rev­le­ri­ye­ri­ne­ge­- ge­rek­ti­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lu­na­rak;­“­lem-i tir­me­se­niz;­ce­ha­let,­ih­ti­lâf­ve­fa­kir­lik­ten Ýs­lâm­i­çin­de­mü­him­ve­in­ký­lâp­va­ri­bir­iþ kur­tul­mak­i­çin­gay­ret­gös­ter­me­se­niz­de, gör­mek,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­de­sa­ti­ri­ne­(e­sas­la­rý­meþ­ru­ti­yet­(de­mok­ra­si)­si­ze­ge­le­cek,­a­ma na)­in­ký­yad­(uy­mak)­i­le­o­la­bi­lir,­baþ­ka­o­la­ge­li­þi­yüz­se­ne­lik­bir­ge­cik­mey­le­o­la­cak” maz,­hem­ol­ma­mýþ;­ol­muþ­i­se­ça­buk­ö­lüp me­sa­jý­ve­ri­yor­du­(Mü­nâ­za­rat,­s.­19-20). sön­müþ”­de­miþ­ti.­(Ta­rih­çe,­s.­222) Bu­su­al-ce­va­býn­ü­ze­rin­den­yüz­yýl­geç­ti. Sa­id­ Nur­sî’nin,­ o­ za­man­ ma­a­le­sef Ve­ö­zel­lik­le­son­dö­nem­de­ya­þa­nan­ge­liþ­- ku­l ak­ ve­r il­m e­y en­ i­k az­l a­r ý,­ þim­d i­ de me­ler,­bek­le­nen­de­mok­ra­si­nin­ge­li­þi­nin mu­ha­tap­la­rý­ný­a­rý­yor.

Asýrlýk gecikme


14

5 TEMMUZ 2011 SALI

Y

SPOR HABERLER

ÞÝKE KANITLANIRSA ÇOK AÐIR CEZA VAR YENÝ YÜRÜRLÜÐE GÝREN SPORDA ÞÝDDET YASASI'NA GÖRE, ÞÝKEYE KARIÞAN KÝÞÝLERE 5 YILDAN 12 YIL KADAR HAPÝS CEZASI VERÝLÝYOR. ÞÝKENÝN KANITLANMASI HALÝNDE TAKIMLARA KÜME DÜÞME CEZASI UYGULANIYOR.

Yeni yasaya göre, bir spor müsabakasýnýn sonucunu etkilemek amacýyla bir baþkasýna kazanç veya sair menfaat temin eden kiþiye 5 yýldan 12 yýla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasý verilecek.

Fenerbahçe kürekte Türkiye Þampiyonu oldu

Aziz Yýldýrým hastanede 2 saat gözetim altýnda tutuldu (5) Suçun bir müsabakada bir takýmýn baþarýlý olmasýný saðlamak amacýyla teþvik pri mi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle iþlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarý oranýnda indirilir. (6) Bu madde hükümleri; a) Milli takýmlara veya milli sporculara baþarýlý olmalarýný saðlamak amacýyla, b) Spor kulüpleri tarafýndan kendi takým oyuncularýna veya teknik heyetine müsabakada baþarýlý olabilmelerini saðlamak amacýyla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulmasý halinde uygulanmaz. (7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir

FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan ve dün sabah saat 10.00'da Haseki Eðiðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne getirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, yeniden emniyete götürüldü. Hastanede yaklaþýk 2 saat 15 dakika kalan Yýldýrým, emniyete götürülürken geliþinin aksine hastanenin arka kapýsýnda çýkarýlarak polis

Sivasspor: Tertemiz bir geçmiþimiz var

n ESKÝÞEHÝRSPOR Kulübü Baþkaný Halil Ünal, Eskiþehirspor kulübünün tarihinde bu tarz olaylara asla müsamaha göstermeyen bir çizgi içinde bu günlerine geldiðini söyledi. Ünal, Eskiþehirspor Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda, dün sabah düzenlenen operasyonda 40'ý aþkýn kiþinin soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýðýný belirtti.

Sonucunu Etkileme'' baþlýðýnda yer alan 55. maddesi þöyle: (1) Müsabakanýn sonucunu hukuka veya spor ahlakýna aykýrý þekilde etkilemek veya buna teþebbüs etmek yasaktýr. Bir futbolcuya veya kulübe teþvik primi verilmesi de bu kapsamdadýr. (2) Bu hükmü ihlal eden kiþiler, bir yýldan üç yýla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasýyla; kulüpler ise küme düþürme cezasýyla cezalandýrýlýr. Ýhlalin aðýrlýðýna göre küme düþürme cezasýna ek olarak puan indirme cezasý da verilebilir. (3) Ýhlalde sorumluluðu bulunan kiþi veya kulüplere ayrýca para cezasý verilir.

Ýspanyol basýný: 40 kiþi gözaltýnda

n FENERBAHÇE Spor Kulübü Yönetim Kurulu, sabah gerçekleþtirdiði toplantýnýn ardýndan kulübün internet sitesinde süreç ile ilgili açýklamada bulundu. Yapýlan açýklamada yaþanan süreçte yönetim ve tüm camianýn Türk adaletine olan güveninin tam olduðu belirtilerek, "Söz konusu sürecin en kýsa zamanda tamamlanarak, adaletin yerini bulacaðý konusunda þüphemiz yoktur. Kulübümüz avukatlarý süreci anbean takip etmekte ve gerekli tüm hukuki giriþimler ve deðerlendirmeler anýnda yapýlmaktadýr" denildi.

Eskiþehirspor: Bu tarz olaylara müsamaha yok

aracýna bindirildi. Ardýndan Yýldýrým, tekrar Organize Suçlar Subesine getirildi. Hastanede EKG'si çekildiði öðrenilen Yýldýrým'a kan tahlili de yapýldýðý belirtildi. Yaklaþýk bir saat gözetim altýnda tutulan Yýldýrým'ýn bu süre içerisinde zaman zaman tansiyonunun kontrol edildiði öðrenildi. Daha sonra beyin tomografisi çekilen Yýldýrým'ýn kolunda serum olduðu görüldü. FOTOÐRAF: A.A

tüzel kiþinin yararýna iþlenmesi halinde, ayrýca bunlara, þike veya teþvik primi miktarý kadar idari para cezasý verilir. Ancak, verilecek idari para cezasýnýn miktarý yüzbin Türk Lirasýndan az olamaz. (8) Müsabaka yapýlmadan önce suçun ortaya çýkmasýný saðlayan kiþiye ceza verilmez. TAKIMLARA KÜME DÜÞME CEZASI Ayrýca, þike ve teþvik primine karýþtýðý kanýtlanan kulüplere de Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatý'nýn 55. maddesi gereðince küme düþme cezasý veriliyor. Futbol Disiplin Talimatý'nýn ''Müsabaka

Fenerbahçe Kulübü: Türk adaletine güveniyoruz

n SÝVASSPOR Kulübü, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma ile ilgili açýklama yaptý. Sivasspor Yönetim Kurulu adýna kulübün resmi internet sitesinden yapýlan yazýlý açýklamada, ''Tertemiz geçmiþi ile bugüne kadar hiçbir þaibeye karýþmayan kulübümüzün son olaylarla ilgili durumdan alnýnýn aký ile çýkacaðýndan en ufak bir endiþemiz yoktur. Sivasspor Kulübü olarak geliþmeleri yakýndan takip ediyoruz. Hukuka ve hukukun üstünlüðüne olan güvenimiz tamdýr'' denildi.

Beþiktaþ'ýn yeni sezon forma sponsoru Toyota nBEÞÝKTAÞ Jimnastik Kulübü, Baþkan Yýldýrým Demi rören'in de katýldýðý toplantýda Toyota ile 3 yýllýk forma göðüs reklamý sponsorluk sözleþmesi imzaladý. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleþtirilen törende Baþkan Yýldýrým Demirören ile Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ. CEO'su Ali Haydar Bozkurt 3 yýllýk sponsorluk sözleþmesini imzaladýlar. Ýmza töreninde konuþan Baþkan Yýldýrým Demirören, ''Kendilerine teþekkür ediyorum. Sponsorluk çok önemli. Onlarý baþýmýzýn üstünde taþýmak lazým. Bu anlaþmada bize yardýmcý olan Yýldýz Holding'e de teþekkür ediyorum. Formada önden arkaya geçmeyi kabul ettiler. Ülker bizimle devam ediyor. Kendilerini basketbola da bekliyoruz.'' diye konuþtu. Amatör branþlara destek olmak amacýyla sponsor arayýþlarýný sürdürdüklerini kaydeden Baþkan Demirören, ''Yýldýz Holding'in çekilmesinden vazgeçmesini umuyoruz. Basketbola yatýrýmlar yapýlacak. Tüm amatör branþlara sponsorluk için arayýþlarýmýz sürüyor'' dedi. Toyota'nýn, her bir futbol sezonu için Beþiktaþ Kulübü'ne 3 milyon dolar KDV sponsorluk bedeli ödeyeceði bildirildi. (Recep BOZDAÐ)

‘‘

FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik baþlatýlan operasyon, böyle bir durumun kanýtlanmasý halinde cezalarýn ne olacaðýný akýllara getirdi. 14 Nisan 2011 tarihinde yürürlüðe giren Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesi ne Dair Yasa'ya göre; belirli bir spor müsabakasýnýn sonucunu etkilemek amacýyla bir baþkasýna kazanç veya sair menfaat temin eden kiþiye 5 yýldan 12 yýla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasý verilecek. Yasanýn 3. bölümünde yer alan ''Þike ve Teþvik Primi'' baþlýðýndaki 11. madde þöyle: Madde 11 - (1) Belirli bir spor müsabakasýnýn sonucunu etkilemek amacýyla bir baþkasýna kazanç veya sair menfaat temin eden kiþi, beþ yýldan oniki yýla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr. Kendisine menfaat temin edilen kiþi de bu suçtan dolayý müþterek fail olarak cezalandýrý lýr. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaþmaya varýlmýþ olmasý halinde dahi, suç tamamlanmýþ gibi cezaya hükmolunur. TEÞEBBÜSE BÝLE CEZA GELÝYOR (2) Þike anlaþmasýnýn varlýðýný bilerek spor müsabakasýnýn anlaþma doðrultusunda sonuçlanmasýna katkýda bulunan kiþiler de birinci fýkra hükmüne göre cezalandýrýlýr. (3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulmasý halinde, anlaþmaya varýlamadýðý takdirde, suçun teþebbüs aþamasýnda kalmýþ olmasý dolayýsýyla cezaya hükmolunur. (4) Suçun; a) Kamu görevinin saðladýðý güven veya nüfuzun kötüye kullanýlmasý suretiyle, b) Spor kulübünün yönetim kurulu baþkan veya üyeleri tarafýndan, c) Suç iþlemek amacýyla kurulmuþ bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, ç) Bahis oyunlarýnýn sonuçlarýný etkilemek amacýyla, iþlenmesi halinde verilecek ceza yarý oranýnda artýrýlýr. TEÞVÝK PRÝMÝ VERMEK BÝLE SUÇ

Baþkan Yýldýrým Demirören ile Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ. CEO'su Ali Haydar Bozkurt 3 yýllýk sözleþmeyi imzaladýlar.

Rus Sovetskiy Sport gazetesi haberinde, “Fenerbahçe yöneticisinin þike yaptýðý ispatlanýrsa ikinci sýrada yer alan Trabzon þampiyon unvanýný kazanýr" iddiasýnda bulundu.

Rus medyasýnda þike yorumu: Türkiye'de Ýtalyan tiyatro oyunu FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik Türkiye'de düzenlenen operasyonlar Rus basýnýnda geniþ yer aldý. Rusya'nýn önde gelen spor gazetesi Sovetskiy Sport geliþmeyi “Türkiye'de þikeye karýþanlar gözaltýna alýnýyor” þeklinde verirken, Kommersant gazetesi haberi “Türkiye'de Ý talyan tiyatro oyunu” baþlýðý ile verdi. Pazar günü 11 ilde 60 merkeze düzenlenen operasyonlarda aralarýnda Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým ve üç eski Federasyon yöneticisinin de bulunduðu yaklaþýk 50 ki-

þi gözaltýna alýndý. Rus medyasý konuyla ilgili geniþ yer ayýrdý. Kommersant gazetesi haberinde Türkiye'de yaþanan þike skandalýn benzerinin Ýtalya'da 2006 yýlýnda meydana geldiðini hatýrlattý. Kommersant, “Ýtalya'da 2006 yýlýnda þike davasýnýn tüm figüranlar da Türkiye'de olduðu gibi iddialarý reddetmiþlerdi. Ancak polisin baþarýlý çalýþmalarý sonucu deliller sunarak (telefon konuþ malarý gibi) suçlularýný ispatladý. Suçlular oldukça sert cezalara çarptýrýldý” þeklinde yazdý.

FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik operasyonlar kapsamýnda 40'a yakýn kiþinin gözaltýna alýnmasý, Ýspanyol basýnýnda yer aldý. Marca gazetesi ''Fenerbahçe baþkanýný gözaltýna alýyorlar'' baþlýðýný atarken, spor dünyasýnda yapýlan haftalýk deðerlendirmelerde ''0'' puan verdiði Aziz Yýldýrým'ý tablonun en altýna koydu. ''Türkiye'de polis baskýný, þikeden 40 kiþi yakalandý'' baþlýðýný atan AS gazetesi de, gözaltýna alýnanlarýn arasýnda Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn ismini ön plana çýkardý. Fenerbahçe'nin mevcut durumda Türk kulüpleri arasýnda ekonomisi en iyi olan ve çok köklü bir takým olduðunu yazan Ýspanyol gazetesi, Türk polisinin telefon dinlemeleri sayesinde, Fenerbahçe'nin sonuçlarý kendi lehine çeviren þikeler yaptýðýna iliþkin elinde de liller olduðunu kaydetti. Sport gazetesi de ''Türkiye'de skandal'' baþlýðýyla, þike iddialarýna karþý aralarýnda Aziz Yýldýrým'ýn da bulunduðu çok sayýda önemli kiþinin gözaltýna alýndýðýný yazdý.

Kadýköy'de protesto BÝR grup Fenerbahçe taraftarý, Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn futbolda þike iddialarýna yönelik olarak Ýstanbul'da düzenlenen operasyon çerçevesinde göz altýna alýnmasýný protesto etti.Fenerbahçe Þükrü Saracaoðlu Stadý önünde toplanan taraftar grubu, ''Sana söz yine baharlar gelecek'' yazýlý pankart açarak, ''Baþkana kalkan eller kýrýlsýn'', ''Fenerle kimse baþa çýkamaz'' þeklinde slogan attý.

n BÜYÜKLER Türkiye Þampiyonasý Kürek Yarýþlarý'nda 6 kategorinin 4'ünde birincilik elde eden Fenerbahçe þampiyon oldu. Sapanca Gölü Kýrkpýnar parkurunda yapýlan ve olumsuz hava þartlarý nedeniyle ertelenen Spor Toto Büyükler Türkiye Kürek Þampiyonasý'nýn final karþýlaþmalarý sona erdi. Yarýþlarýn sonunda, ''Hafif Kilo Bayanlar'' kategorisinde Fenerbahçe, ''Hafif Kilo Büyük B Erkekler'' kategorisinde Galatasaray, ''Büyük B Erkekler'' kategorisinde Fenerbahçe, ''Büyük Bayanlar'' kategorisinde Fenerbahçe, ''Hafif Kilo Büyük A Erkekler'' kategorisinde Galatasaray ve ''Büyük A Erkekler'' kategorisinde Fenerbahçe birincilik elde etti. Þampiyonadaki 6 kategorinin 4'ünde birincilik elde eden Fenerbahçe yarýþlarýn þampiyonu oldu.

26. Ahmet Cömert Boks Turnuvasý bugün baþlýyor n26. Uluslararasý Ahmet Cömert Boks Turnuvasý, bugün Ýstanbul'da baþlayacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda 5 gün sürecek ve gençler kategorisinde yapýlacak turnuvada, Türkiye ile birlikte 9 ülkeden yaklaþýk 120 sporcunun mücadele edeceði bildirildi. Ýki takýmla turnuvaya katýlacak Türkiye'yi 35 sporcunun temsil edeceði ifade edildi. Organizasyonun tanýtýmý için Topkapý'daki Cömertler Matbaacýlýk A.Þ. Tesisleri'nde düzenlenen basýn toplantýsýna Gençlik Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, Boks Federasyonu Asbaþkaný Arif Çelik, Boks Ýl Temsilcisi Mehmet Rýza Güleren ile Ahmet Cömert'in oðlu Atila Cömert katýldý. Tamer Taþpýnar, son bir yýlda Ýstanbul'da büyük organizasyonlar düzenlediklerini, Ahmet Cömert Boks Turnuvasý'nýn da bu organizasyonlarýn en önemlilerinden biri olduðunu belirterek, tüm sporseverleri turnuvayý takip etmeye davet etti. Seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceði turnuva, 9 Temmuz Cumartesi günü yapýlacak final müsabakalarýyla sona erecek. (Erol DOYURAN)

Barcelona F.Bahçe'li Santos'u takibe aldý nÝspanyol spor gazetesi AS, FC Barcelona'nýn Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalý futbolcu Andre Santos ile ilgilendiðini yazdý. Haberde, uzun süredir Santos'u takip ettiði belirtilen FC Barcelona'nýn, futbolcunun, Amerika Kupasý'nda Brezilya Milli Takýmý'ndaki performansýný da yakýndan izlediði belirtildi. Gazete, FC Barcelona'nýn, Santos için Fenerbahçe'ye ilk bonservis fiyatýný sorduðunda 16 milyon avro cevabýný aldýðý ancak ikinci gidiþinde fiyatýn 13 milyon avroya indiðini öne sürerken, ''Santos'un, Amerika Kupasý'ndaki verimine göre fiyatý deðiþecek'' denildi. Katalan kulübünün yöneticilerinden Andoni Zubizarretta'nýn, Santos'un defansýn ortasýnda da oynayabileceðini düþündüðü, bu yüzden 31 yaþýndaki Abidal'a alternatif olarak en iyi ismin Andre Santos olduðunu savundu.

Bayan basketbolcular döndü n33. FIBA Kadýnlar Avrupa Basketbol Þampiyonasý finalinde Rusya'ya 59-42 yenilerek ikinci olan A Milli Kadýn Basketbol Takýmý yurda döndü. Kadýn basketbolcular uçakta oldukça neþeliydi.


Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý

BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ

5 TEMMUZ 2011 SALI bilisim@yeniasya.com.tr

Biliþim editörlerinin 100. sayý mesajý Sevgili okuyucular,

famýzda ilk makaleyi yazmýþ bulunduk, kendilerine bizi coþturup yazmamýza vesile oleni Asya Biliþim&Teknoloji Say- duðu için teþekkürlerimizi sunarken, ilk famýz 100. Sayýyý destekleriniz ile günden itibaren farklý projelere ve daha güzel hizmetlere vesile olduðu baþlangýcýnda olan bu projelerin devamýný gibi devamlýlýðý ile beraber katký- getirmek adýna bizler Biliþim&Teknoloji larýnýzdan dolayý tebrik ve teþek- Sayfasý Ekibi olarak hizmet metotlarýný gekür ederim. Ýlklerin hayatýmýzda muhakkak niþletmeyi hedefleyerek bu hedefler doðrulözel bir yeri vardýr. Yeni Asya Biliþim&Tek- tusunda projeler üretirken ve hayata geçirnoloji Sayfasýný, ilk sayýlarý ile dile getiren me projelerinin aþamalarý için çalýþmakta muhterem Zübeyir Ergenekon aðabeyler- yýz. Biliþim ve teknoloji dünyasýna farklý bir den öðrendik ve alanýnda hazýrlanan ilk açýdan bakarak okurlarýna fayda saðlayacak proje olmasý hasebi ile çevrelerce ilgi gördü müsbet hareket ile gerek cemiyet içerisinde ve teþvik edildi. Biliþim&Teknoloji sayfasýna gerekse meraklýlarý itibari ile önümüzde ki ilgi duymamýz ve teþvikleri neticesinde say- haftalarda yeni bir projemiz ve hizmet ile

Y

karþýnýzdayýz inþâallah. Bu projemiz ile biliþim&teknoloji ekibinin geniþlemesi ile beraber, faal bir þekilde proje içerisinde bulunarak kendilerini geliþtirme imkâný bulacaklardýr inþâallah. Her geliþtirilebilir sistem gibi bu projemizde sadece taban oluþturmaktadýr, oluþturulan tabanýn üzerine inþaa edilecek yeni projeler zaman alacaktýr lakin dualarýnýz ve düþüncelerinizle bununda üstesinden gelineceðine inanýyoruz. Böyle hayýrlý hizmetlere vesile olan tüm Yeni Asya Medya Grup hizmet müdavimlerine ve okuyucularýna teþekkür ederim, nice hayýrlý hizmetlerde buluþmak dileði ile bâki muhabbetler. (Umut Avcý )

Çalýþmalarýnýzý bekliyoruz Deðerli kardeþlerimiz; Biliþim sayfamýzda sizlere de yer var! Bilim ve Teknoloji de kabiliyetli, meraklý, “Ben de þöyle yardým edebilirim” diyen okuyucularýmýzý aramýzda görmek istiyoruz. Biz le re yar dým cý ol mak is ter se niz; bi li sim@ye ni as ya.com.tr mail adresimizle iletiþime geçin. Þimdiden Allah razý olsun. Bizi yalnýz býrakmadýðýnýz için teþekkürler, dualarýnýzý esirgemeyin. (Muhammed Zorlu)

Deðerli Biliþim ve Teknoloji sayfasý editörleri, Öncelikle Þunu ifade etmek isterim ki Yeni Asya’nýn “Deðiþen Þartlara Deðiþmeyen Deðerlerle” sloganýna uyan bir tarz da mev cut za ma nýn ge re ði o lan Teknoloji ve bilimin müspet taraflarýný okuyucularýnýn ve takipçilerinin hizmetine sunmasý anlamýnda gazetenin sayfalarýnda kendine has bir yere yerleþti(rildi). Ta bi ki bu ra da Ye ni As ya Med ya Grup ve Gazete Yöneticilerinin de bu gençlere fýrsat vererek onlarý þevklendirmesi de göz önünde bulundurulmasý gereken önemli bir davranýþ. Bu sayfanýn daha ilgi çekici olmasý anlamýnda ise bir öneri olarak; yukarýda bahsettiðimiz prensiple birlikte farklý kiþi ve konularýn kullanýlmasýnýn yaný sýra biliþim ve teknoloji firmalarýnýn reklamlarý kullanýlarak (Oradaki bir ürünü bizzat satýcýlara tanýttýrmakta bir reklamdýr) daha kalýcý ve katký verici bir yol olur kanaatindeyim. Son olarak; Cenâb-ý Allah, baþarýlarýnýzýn devamý noktasýnda gayret ve þevkinizi arttýrsýn.. Hep online ka- gençler olarak en iyi anlayanlardan balýn Ýnþaallah. ( Adem Pala ) zýlarý da sizlersiniz. Cemaatimizin her ferdi gibi siz de kabiliyetinize göre hiz*** met etmeye çalýþýyorsunuz. Ve ilgi alanýnýz biliþim olduðu için küfre, cehle karþý bizi temsil eden gazetemizde biliþim sayfasý hazýrlýyorsunuz. Sizin kadar ben de mutluyum biliþim teknoloji sayfasýnýn 100. sayýya ulaþmasýndan. Duam odur ki herkes kabiliyetine göre bu hizmette gazetemize yardýmcý olur. EðiTeknoloji dünyasýnda bu kadar elzem tim, otomobil, biliþim in yaný sýra baþka bir sayfayý bizlerle buluþturduðunuz ve baþka sayfalarýn sayýsý artar Ýnþaallah! disiplinli bir þekilde her hafta iþinizi cid- Yeni Asya camiasýndan gayret ve bu þediye aldýðýnýz için çok teþekkür ederim. kilde hizmet etmemiz; 50.000 tirajlý gaBu sayfa öyle bir sayfa ki belki belli bir zetemizden de farklý farklý sayfalar oluþkesime hitap ediyor ancak o kesime o turularak renklendirmeye devam edilekadar faydalý oluyor ki bizi dershaneler- bilir. (Mustafa Seçkin) de teknolojiden bihaber olmaktan engelliyor. 100 haftadýr verdiðiniz emeklerden dolayý çok teþekkür ediyorum. Allaha emanet olun.. (Serkan Karaaslan)

Sevgili Yeni Asya Biliþim sayfasýna emeði geçenler;

***

Bu iþi göðüsleyenlere teþekkürler Mazi ve müstakbeli görebilen, dünyanýn adeta bir kavanoz içerisinde görebilmenin çabasýnda olan ve teknolojinin bu kadar hüküm sürdüðü bir devirde bilim ve teknoloji sayfasýný tanzim eden deðerli yeniaysa çalýþanlarýný kutluyorum. Bu sahada yeniasya olarak bizde varýz diyerek bu iþi göðüsleyen, Risale-i Nur penceresinden bilime bakan ve bize yansýtan editör kardeþlerimize, Allahtan güç kuvvet vermesini ve muvaffakiyetler diliyorum. (Cihat Gün) ***

Hizmet erlerini tebrik ederiz Hizmet erlerini tebrik ediyorum. ‘Er’ diyorum, çünkü askersiniz; bizler de as keriz; Nur’un askerleriyiz. Küfrün, ceh lin belini kýrmakla görev almýþýz/görev lendirilmiþiz. Müspet hareketle cihad e diyoruz, edeceðiz, etmeliyiz. Bu gerçeði

muhammedzorlu@saidnursi.de

Nicelere.. Hep birlikte... ýklýkla olmasa da yazmaktan büyük onur duyduðum gazetemiz Yeni Asya da sizlerle beraber olmak gerçekten sevindirici benim için. Bir çift gözün Puslu Günýþýðý1’nda satýrlar üstünde dolaþtýðýný düþünmek, hissetmek daha da þevk ve haz vermektedir. Bu gözlerin hoþuna gi den cümle/kelimelerin altýný çizmesi, sevmediklerinin üstünü çizmesi gayet hoþ bir durumdur be nim için. Ýþte benim için’lerden bizim için’lere dönersek fahri görevlerin “varlýðýný hatýrlama” ortaya çýkacaktýr. Fahri görevlerde hiçbir maddî menfaat olmadan fedakârlýk vardýr. Gerek gazetemizde, dergimizde ve sitelerimizde fahri görevlerde devam etmekteyiz. Bizler, bu hizmetleri her þeye tercih etme gayesinde olduk. En yüksek gayemiz; maddî mânevî makamlardan ve menfaatlerden uzak durarak, rýza-yý ilâhiye yönümüzü çevirerek, ihlâs noktasýna kavuþma isteðimizdir. Mensubu olduðum bu camiayla hizmetin bugünlere geliþ serencamýnda “fahri görevler” bü yük pay sahibidir. Biliþim ve Teknoloji sayfamýzýn 100. Sayýsý’nda da “Gayemiz vatan sathýný bir mektep yapmaktýr. “ sloganýmýzla Bilim ve Teknolojiye Risâle-i Nur perspektifiyle nasýl bakýlabildiðini öðrendik. Her amelimizi Allah rýzasý dâhilinde iþlemek önemli olandýr. Saf ve samimi nice kiþilere ulaþma arzumuzla, hizmetlerin yürütülmesini hedef edindik. Çeþitli sitelere ulaþarak irtibat kurup gazetemizden haberdar olmalarýný saðladýk. Çeþitli kardeþlerle iletiþim kurarak onlara hizmet ortamý hazýrladýk. En üstün gayemiz Rýza-yý Ýlâhîdir. Bizim en birinci ve en yüksek gayemiz, bütün maddî ve mâne vî makam ve mertebelerden ve menfaatlerden vazgeçerek ve onlardan yüz çevirerek, Kur’ân-ý Azîmüþþan’da en yüksek makam olarak gösterilen “Rýza” makamýna eriþmektir. Rýza-yý Ýlâhî yolunda cehd etmektir. Bunun çare-i yegânesi de her ameli Allah rýzasý için iþlemektir. Yani, ihlâstýr.2 Yeni Asya’mýzýn bahtý daima açýktýr inþâallah. Çünkü; “Madem ki Yeni Asya çaða damgasýný vurmuþ, Üstad Bediüzzaman’ýn dâvâsýný baþtâcý edinmekte, onu geniþ kitlelere duyurma ve ulaþtýrma noktasýnda her türlü fedakârlýðý üstlenmektedir. Tabiî ki onun dâvâsýný dâvâ edinenler, gazetelerine sahip çýkacaklardýr.3” sahip çýkmaya devam edeceðiz inþâallah. Ey okuyucu, eline aldýðýn Yeni Asya gazetesi dosta derman, düþmana derttir. Ona lütfen bu gözle bak. 4 Evet deðerli yeni asya okuyucusu, cemaatimizin bütün departmanýna destek olmak senin cemaat içerisinde ki vazifelerinden biridir. Ýfrat, tefrit tohumlarý serpenlere aldýrýþ etmemeliyiz. Zira, “nefret ve husumet devri geçmiþtir, sevgi ve þefkat devri baþlamýþtýr. Ýyi ve güzel olaný göstermek, doðruyu ortaya koymak, Hakk’ý müdafaa etmek esastýr, bundan asla vazgeçmeyeceðiz.5” Hizmet kervanýna berdevam etmeliyiz! Vazgeçmemiz gereken bir þey varsa da bu maddî menfaat ler olmalýdýr.

S

hayatýmýn profesyonelliðe doðru gitmesinde yarar saðlayacak. Elimden geldiði kadar çizmeye çalýþacaðým. Sayfada ba na emeði geçen herkese tekrar çok te þekkür ediyorum. Allah’a emanet olun. (Yasemin Durðut)

azalmaya baþladýðý da büyük bir vakýadýr. Bu sýrada, Yeni Asya Biliþim sayfasýný çýkaran ekip (100 hafta=100 sayý) biliþim sayfasýný çýkararak gönüllü projelerin ölmediðini ve en güzel projelerin gönüllü projelerden oluþacaðýný haykýr*** mýþtýr adeta. Her ne kadar sayfanýz biliþim olarak Bu açýdan da bakýnca Biliþim sayfasý mad de ye bak sa da, bu mad de i çin de nýn çýkartýlmasýný hem bir gayret hem mâneviyatý yakalamayý baþardýnýz. Ge- de bir baþkaldýrý hareketi olarak görüyorek kendi yazýlarýnýz, gerek çizimler bu rum. say fa nýn ö zen le ha zýr lan mýþ ol du ðu Camiamýzýn büyük kýsmýný teþkil ebizlere göstermekte. Gündemi de göz den gönüllü projeler ile nice baþarýlara önünde bulundurarak ihlâsla ve sami - imza atabilir, nice kardeþliklere vesile o miyetle hazýrlanmýþ bu sayfanýn 100. labiliriz. sayýsýný tebrik ediyorum. Nice 100’lere Yeter ki gönüllü projelere gereken einþallah (Büþra Yalçýn) hemmiyet verilsin, bu mânevî gücün farkýna varýlsýn. Ýletiþim teknolojilerinin geliþimi ile birlikte gönüllü projelerde beraber çalýþmak kolaylaþtý ama ne yazýk ki gönüllü projelerimiz azaldý. Biliþim yeni asya ekibi iletiþim gücünün farkýnda olan ekiplerin nice faaliyetlerde yürek yüreðe gelinebileceðini göstermiþtir. Biliþim yeni asya ekibini bu güzel projeleri için tebrik ediyor ve hayýrlý çalýþmalar diliyoruz. (Zübeyir Ergenekon) *** Biliþim-teknoloji sayfasýný çýktýðý ilk günden bu yana sürekli takip ediyor emeði geçen herkese, teþekkür eder, hayýrlý çalýþmalar diliyorum. (N.Serkan Daðlý)

***

***

Vehib Sinan, Ýbrahim Özdabak Aðabeyleri örnek almaya çalýþýyorum.

Yaptýðýnýz yayýnlarla Nur’un ve Yeni Asya’nýn biliþimdeki Yüz’ü oldunuz. Hizmetlerde faal olabilecek kardeþlere daha fazla kapý açabilmesi duâsýyla.. Rabbim nice yüzler nasip etsin. (Risale Çocuk Ekibi)

Sevgili Yeniasya ve biliþim okuyucularý; kendimi tanýtarak baþlasam daha iyi olacak. Ben Yasemin Durðut. Uzun zamandýr biliþim sayfasýnda karikatür çiziyorum. Baþta bana bu desteði saðlayýp çizmeme vesile olan biliþim sayfasý sorumlularýna ve yeniasya gazetesine çok teþekkür ederim. Bu sayfada çiz mek bana þevk ve gurur veriyor. Her zaman Vehip Sinan, Ýbrahim Özdabak abilerimi örnek almaya çalýþýyorum. Ýnþaallah birgün onlar kadar iyi çizebilirim. Ýnþaallah biliþim sayfasý karikatür

*** Gazetemizin biliþim ve teknoloji sayfasýný severek takip ediyorum ve tavsiye etmekle beraber önümüzdeki sayýlarý heyecanla bekliyorum... Nice100. sayýlaÖncelikle 100. Sayýnýz nedeniyle, sizra (Muhammed Emin Sinoðlu) leri tebrik ediyor, bu deðerli çalýþmalarýnýza ara vermeksizin devamýný diliyo*** rum.. Yeni Asya camiasýnýn geçmiþine bakSayfanýzdan çok yararlanýyoruz, ve týðýmýz zaman, büyük projelerin meyda- gündemdeki teknoloji ile orantýlý verdina gelmesinde gönüllü projelerin çekir- ðiniz çözümleri ilgiyle okuyoruz.. dek teþkil ettiðini görüyoruz. Hizmetinizi her alanda tebrik ediyoBu gönüllü projelerin son senelerde rum… (Hatice-Almanya)

***

Deðerli Biliþim sayfasý editörleri/ yazarlarý..

Dipnotlar: 1-Ahir zamanýn ýþýðý bile pusludur. 2-Zübeyir Gündüzalp 3-Yeni Asya, Þaban Döðen, 27.06.2009 4- Yeni Asya, Hekimoðlu Ýsmail, 28.02.1974 5- Yeni Asya, M.Nezihi Polat, 21.02.1971

15


I S Eðer desen I - Neden hep yalnýz bana taþ atýp vuruyorsun; de böyle vakitsiz sataþýp duruyorsun? R Hem - Halkýný hep ezene, darbeciye ne denir? G Ýktidar kimde ise çözüm ondan beklenir... A SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com N

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK B A L Ý N K I L Â BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 5 TEMMUZ 2011 SALI

Sürücü kurslarýnda ilkokul mezunu telâþý KARAYOLLARI TRAFÝK KANUNU’NDA YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLE ÝLKOKUL MEZUNLARININ EHLÝYET ALABÝLMELERÝ ÝÇÝN BELÝRLENEN SÜRE BUGÜN SONA ERECEK. SÜRÜCÜ BELGESÝ BULUNMAYAN ÇOK SAYIDAKÝ ÝLKOKUL MEZUNU KURSLARA AKIN EDERKEN, KANUN DIÞI YOLLARA BAÞVURULARIN OLABÝLECEÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. 1996 yýlýnda Karayollarý Trafik Kanunu’nda yapýlan deðiþiklikle, ehliyet alabilmek için aranacak, 8 yýllýk temel eðitim (ilköðretim) mezunu olma þartý bugün baþlayacak. Motorlu Taþýtlar Sürücü Kurslarý Birliði Derneði Baþkaný Vedat Þahin, ilkokul mezunlarýnýn da ehliyet almasý gerektiðini belirterek, ‘’Avrupa Birliði ülkelerinin hiçbirinde sürücü belgesi için okul mezuniyet þartý bulunmuyor. Hatta okuma yazma bilmeyenlere bile sözlü sýnavla ehliyet veriliyor. Bizim insanýmýza haksýzlýk bu’’ dedi. Doðu ve Güneydoðu Anadolu’da ilkokul mezunlarýnýn yoðun olduðunu belirten Þahin, bölgeler arasýnda farklýlýk oluþturmanýn hukuki olmadýðýný ileri sürdü. Karayollarý Trafik Kanunu’ndaki deðiþikliðin sekiz yýllýk eðitimi özendirmek amacýyla 1996 yýlýnda yapýldýðýný hatýrlatan Þahin, ‘’Kanunun topyekün deðiþtirilmesi gerekiyor. Hükümetin kurulmasýný bekliyoruz. Hükümet kurulduktan sonra gerekli giriþimlerde bulunacaðýz. 2004 ile 2006 yýllarý arasýnda bir süre ilkokul mezunlarýna ehliyet verilmedi ve bu dönemde sahte diploma ticareti çok geliþti. Bu tür uygulamalar insanlarý kanuni olmayan yollara sevk eder. Ýnsanlar komþu ülkelerden ehliyet almaya ve Türkiye’de deðiþtirmeye yönelirler’’ diye konuþtu. Uygulamaya baðlý muhtemel sýkýntýlarýn Karayollarý Trafik Kanunu’na eklenecek bir maddeyle aþýlabileceðini söyleyen Sürücü Kurslarý Konfederasyonu Baþkaný Dursun Önal da, ‘’Söz konusu uygulama ertelenmezse veya kanunda deðiþiklik yapýlmazsa sürücü belgesiz araç kullanma, sahte diploma hazýrlama ve sahte ehliyet verme’’ gibi kanunsuzluklarýn artacaðýný öne sürdü.

“Bir aylýðýna Müslüman olmak” programý BBC’de n ÝNGÝLÝZ yayýn kuruluþu BBC, Ýslâm’ý anlamaya yönelik Ýstanbul’da düzenlenen “Bir aylýðýna Müslüman olmak” adlý programý anlattýðý bir habere yer verdi. Müslüman olmadan, bu dinin gereklerinin nasýl yerine getirildiðinin anlatýldýðý programa katýlanlar, beþ vakit namaz kýlýyor, abdest alýyor, oruç tutuyor, içki içmiyor ve domuz eti yemiyor. BBC, “Blood Fo undation” isimli bir sivil toplum örgütünün düzenlediði programa katýlan Barbara Taylor adlý Amerikan vatandaþýnýn görüþlerini aktardý. Taylor özellikle 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Müslümanlara ve Ýslâm’a yönelik ön yargýlarýn arttýðýný ifade ederek, bu dini anlamak istediðini söyledi. Türkiye’nin böyle bir programýn düzenlenmesi için en iyi yerlerden biri olduðunu ifade eden Taylor, Müslümanlýkla ilgili dersler aldýklarýný ayrýca Ýstanbul’daki tarihi yerleri gezdiklerini kaydetti. Taylor programda, Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin temsil ettiði Sufi geleneðinin de kendilerine anlatýldýðýný belirterek, “Bu programda Türk kültürü ve Ýslâm hakkýnda çok þey öðrendim. Umarým ülkeme daha fazla farkýndalýðý ve toleransý götürürüm” dedi. Ýngiliz Guardian gazetesi de geçen Nisan ayýnda Ýstanbul’a düzenlenen bu programý, “Ýstanbul’da bir aylýðýna Müslüman olun. Günde beþ vakit namaz kýlýn, oruç tutun” baþlýklý haberiyle duyurmuþtu. Londra / aa

Kapak toplama kampanyasý yayýlýyor n EGE Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi tarafýndan baþlatýlan plastik kapak toplama kampanyasýna destek büyüyor. Yalova Belediyesi personeli de kapak toplama kutularýný Yalova’ya getirterek kampanyanýn destekçisi oldu. Her renk ve boyuttaki 250 kg (yaklaþýk 16 bin adet) kapaðýn toplanmasý ile bir engelli vatandaþýn tekerlekli sandalye sahibi olduðu proje, Ege Bölgesi’nden Marmara Bölgesi’ne yayýldý. Yalova Belediyesi çalýþanlarý da kampanyaya tam destek oluyor. Belediye binasý giriþine ve hizmet masalarýna konulan kapak toplama kutularý, çalýþanlarýn ve vatandaþlarýn hassasiyetiyle günden güne doluyor. Yalova Belediyesi çalýþanlarý, “Gönüllülerimiz topladýklarý kapaklarý Yalova Belediyesi’ne ulaþtýramayan vatandaþlara yardýmcý olacak” dedi. Yalova / cihan

THY’den Kýzýlay’a kan baðýþý

DÜZENLEMENÝN TARÝHÇESÝ — Sürücülerin eðitim kalitesini artýrmak ve sekiz yýllýk eðitimi özendirmek için ehliyet almada ilköðretim mezunu olma þartý arama uygulamasý, 1996 yýlýnda Karayollarý Trafik Kanunu’nda yapýlan deðiþiklikle baþladý. Gelen tepkiler üzerine uygulamanýn baþlama tarihi önce 2000, daha sonra da 2004 yýlýna ertelendi. 2004 ile 2006 tarihleri arasýnda yaklaþýk bir buçuk yýl hayata geçirilen düzenleme, 5 Temmuz 2006 tarihinde 5 yýl süreyle ertelenmiþti. Ankara/aa

EHLÝYET ALABÝLMEK ÝÇÝN KURSLARA KOÞTULAR ÝLKOKUL me zu nu olup, sürücü belgesi bu lun ma yan çok sayýdaki kiþi, fýrsatý ka çýr ma mak i çin kurslara kayýtlarýný yap týr dý. Öz kan lar Sürücü Kursu Sahibi Emine Özkan Yapýcý, son kurs döneminde ilkokul mezunu sürücü adayla rý nýn ka yýt la rý na öncelik verdiklerini söyledi. Ýlkokul mezunlarýnýn ehliyet alabilmeleri için belirlenen sürenin u zatýlmasý gerektiðini ifade eden Yapý cý, ‘’Son dönem kursiyer kayýtlarýmýzda il ko kul me zun la rý nýn baþvurularýnda pat la ma ol du. 81 ka yýt kon ten ja nýn þu an da 50’si ni il kokul mezunlarý oluþ tu ru yor. Biz de son kurs döneminde ilkokul mezunlarýnýn avantaj saðla masý için diðer kur si yer ka yýt la rý ný a zalttýk. Sürücü belgesi verilirken diploma yerine, direksiyon eðitimine önem ve ril me si nin daha doðru olacaðýný düþüyorum’’ görüþünü dile getirdi. Edirne/aa

n TÜRK Hava Yollarý (THY) “Ýyiliðe kanat açýyoruz” sloganýyla yola çýktýðý kan baðýþý kampanyasýnda ilk baðýþý THY Genel Müdürü Temel Kotil yaptý. Yeþilköy’deki THY Genel Müdürlük binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda Kýzýlay ve THY ortaklýðýnda yürütülecek kan baðýþý kampan yasý tanýtýldý. THY adýna ilk kan baðýþýný gerçekleþtiren Kotil, “Ýnsanýn hediye edebileceði olsa olsa en deðerli þeyi kanýdýr” dedi. Ýnsanlarýn kana ne zaman ihtiyaçlarý olacaðýnýn belli olmadýðýnýn altýný çizen Kotil, herkesi kan baðýþý yapmaya davet etti. Kampanyanýn daha geniþ kitlelere ulaþmasý için u çak içindeki ekranlar, fotoðraflý duyuru afiþleri, rozetler ve internet bannerlarý kullanýlacak. Temmuz ayý boyunca devam edecek olan kampanya daha sonra da THY Saðlýk Müdürlüðü’nün planla masýna paralel olarak sürecek. Ýstanbul / cihan

05 Temmuz 2011  

Yeni Asya'nın 5 Temmuz 2011 baskısı