Page 1

ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR

RAMAZAN ’DA HEDÝYE VERECEÐÝZ

Ýnsana Allah’tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor. Türkiye’nin 1950 öncesindeki istibdat karanlýðýný aþmasý manevi hizmetlerin de bir sonucu. KÂZIM GÜLEÇYÜZ’ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Temsilcilerimizin Kur’ân buluþmasý uBü­ro­ve­sa­týþ­tem­sil­ci­le­ri­miz,­ga­ze­te­mi­zin­Ra­ma­zan a­yýn­da­o­ku­yu­cu­la­rý­na­he­di­ye­e­de­ce­ði­rah­le­boy­Kur’ân kam­pan­ya­sý­i­çin­Gü­neþ­li­te­sis­le­ri­miz­de­bu­luþ­tu.­n3’te

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.856

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

KAOSUN DÝNDARLARIN Kemalizmle imtihaný SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET KEMALÝSTLEÞTÝRÝLEMEYEN DÝNDARLAR

MÝLÝTARÝST VE DEVLETÇÝ YEÞÝL KEMALÝZM

u“Ke­ma­liz­min­ku­ru­lu­þun­dan­be­ri­di­ni,­di­nî­kav­ram ve­ku­rum­la­rý­dev­let­çý­kar­lan­doð­rul­tu­sun­da­kul­lan­ma­ya­i­ti­raz­e­den­din­dar­ke­sim,­gi­de­rek­ken­di­si­ay­ný yo­la­ko­yu­lu­yor.­Ö­nü­müz­de­ki­sü­reç­ler­de­Ke­ma­list­le­þen­din­dar­lar­i­le­Ke­ma­list­leþ­ti­ri­le­me­yen­din­dar­lar­a­ra­sýn­da­cid­dî­bir­i­de­o­lo­jik­mü­ca­de­le­baþ­la­ya­bi­lir.”

u“28­Þu­bat­sü­re­ci,­din­dar­ke­sim­le­rin­dün­ya­yý­o­ku­ma ve­al­gý­la­ma­bi­çi­mi­ni,­ya­þam­stil­le­ri­ni­de­ðiþ­tir­miþ,­res­mî­tez­ve­söy­lem­le­rin­din­dar­çev­re­de­yay­gýn­laþ­ma­sýy­la­a­de­ta­ye­þil­Ke­ma­list­bir­ku­þa­ðýn­ye­tiþ­me­si­ni­sað­la­mýþ­týr.­Mil­li­yet­çi,­mi­li­ta­rist­ve­dev­let­çi­bir­ye­þil­Ke­ma­lizm­ge­liþ­mek­te­dir.”­Nezir Akyeþilmen'in yazýsý 8'de

12 de ilde 40’ý aþkýn kiþi gözaltýna alýndý

SDE UZMANI KIZILKAYA: YAÞADIÐIMIZ KRÝZ VE KAOSLARIN TEMELÝNDE KEMALÝST VESAYETÇÝ ANLAYIÞ YATIYOR. FARKLI TERCÝHLERÝ TANIMAYAN TEK TÝPÇÝ PROJE u“Tür­ki­ye­de­mog­ra­fik­ya­pý­sý­i­ti­ba­rýy­la­bir­kül­tü­rel­mo­za­ik.­An­cak­bu­mo­za­i­ði­o­luþ­tu­ran­fark­lý­ke­sim­ler­le­ku­ru­lan­i­liþ­ki­ler a­çý­sýn­dan­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ bir­ kül­tü­rel­ ka­os­ or­ta­ya­ çý­ký­yor. Bu­nun­ne­de­ni,­et­nik,­di­nî­ve­kül­tü­rel­de­ðer­le­rin­or­ta­la­ma in­sa­nýn­ve­kit­le­nin­yö­ne­lim­le­rin­de­ki­et­ki­si­ne­al­dý­rýþ­et­me­yip,­it­hal­i­ka­me­ci­bir­mo­dern­leþ­me­pro­je­siy­le­ar­zu­la­dý­ðý­bi­rey­ti­po­lo­ji­si­ni­ve­top­lum­mo­de­li­ni­o­luþ­tu­ra­ca­ðý­ný­dü­þü­nen Ke­ma­list­ve­sa­yet­dü­ze­ni­dir.”

ATATÜRK ÝNKILÂPLARINA ATIF YAPILARAK u“De­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­le­re­ve­A­ta­türk­in­ký­lâp­la­rý­na­a­týf­ta­bu­lu­na­rak­var­lý­ðý­in­kâr­e­di­len­Kürt­ler­bir ya­na,­din­sel­a­la­na­da­ir­her­þe­yi­ka­mu­sal­ya­þam­a­la­ný­nýn­dý­þý­na­it­me­ça­ba­la­rý­na­ma­ruz­ka­lan­din­dar­lar­di­ðer­ya­na.­Tüm­bun­la­ra,­bir­de­dö­nem dö­nem­baþ­gös­te­ren­sað­-sol­tü­rün­de­ki­ça­týþ­ma­la­rý­ya­da­A­le­vî­-Sün­nî­þek­lin­de­ki­ay­rýþ­ma­la­rý­ek­le­di­ði­niz­za­man,­di­ya­log­ek­sik­li­ði­ni nor­mal­kar­þý­la­mak­ge­re­ki­yor.”

Ahmet Kýzýlkaya

BAÞÖRTÜSÜ EYLEMÝNDE 282. HAFTA

Yýllardýr milleti oyaladýðýnýz yeter uAn­ka­ra­ Ý­nanç­ Öz­gür­lü­ðü­ Plat­for­mu­nun­282.­haf­ta­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­ya­pan­Vah­det­Vak­fý­yö­ne­ti­ci­si­Mu­hit­tin­Öz­de­mir,­­yýl­lar­dýr­“de­mok­ra­tik­a­çý­lým,”­“Kürt­a­çý­lý­mý,”­“her­ke­se­öz­gür­lük,”­“hoþ­gö­rü,” “ö­te­ki­ne­say­gý”­gi­bi­slo­gan­lar­la­in­san­lar­o­ya­la­nýr­ken,­ve­sa­yet­a­na­ya­sa­la­rý­nýn­ar­ka­sý­na­sý­ðý­nan­la­rýn­hâ­lâ­tüm­hak­ve­öz­gür­lük­ler­ö­nün­de­ki­en­bü­yük­en­gel­o­la­rak­ül­ke­yi­ka­os­tan­ka­o­sa­sü­rük­le­me­plan­la­rý­yap­týk­la­rý­ný­söyledi. Haberi sayfa 5’te

H. HÜSEYÝN KEMAL’ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12’DE

E K a Ý d Þ n u n o y s a r ope

ÞOK GÖZALTILAR Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým baþta olmak üzere 40’ý aþkýn kulüp baþkaný, yönetici ve futbolcu ‘þike soruþturmasý’nda gözaltýna alýndý. uSo­ruþ­tur­ma,­ 2010-2011­ se­zo­nun­da­Spor­To­to­Sü­per­Lig­ve­Bank­As­ya­1.­Lig’de­ki­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­ o­la­rak­ baþ­la­týl­dý. Or­ga­ni­ze­ Suç­lar­la­ Mü­ca­de­le­ Þu­be­sine­ bað­lý­ e­kip­ler,­ dün­ sa­bah­ Ýs­tan­bul­ ve­ An­tal­ya­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re­ 12­ il­de­ o­pe­ras­yon­dü­zen­le­di.­

uO­pe­ras­yon­kap­sa­mýn­da­­A­ziz­Yýl­dý­r ým,­ Si­v ass­p or Baþ­k a­n ý­ Mec­nun­ Od­y ak­m az,­ es­k i­ Gi­r e­s uns­por­ Baþ­ka­ný­ Ol­gun­ Pe­ker,­ Es­ki­þe­hirs­p or­ an­t re­n ö­r ü­ Bü­l ent­ Uy­gun,­ es­k i­ Di­y ar­b a­k ýrspor­ Ku­lüp­Baþ­ka­ný­Ab­dur­rah­man­Ya­kut­i­le­ ba­zý­ fut­bol­cu­lar da gö­zal­tý­na­ a­-

lýn­dý.­ uSo­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da,­Fe­ner­bahçe­Spor­Ku­lü­bü­a­na­bi­na­sý,­Þük­rü­Sa­r a­ç oð­l u­Stad­y u­m u,­Tür­k i­ye­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu,­Trab­zons­por ve­Be­þik­taþ­ku­lüp­le­rin­de­de­a­ra­ma ya­pýl­dý. 2010-2011­se­zo­nun­da oy­na­nan­20­maç­in­ce­le­ne­cek.

Provokatörlere izin vermeyeceðiz AKP’den iki aday uHaberi sayfa 4’te

Ýstenirse Irak’ta kalabiliriz uHaberi sayfa 7’de ISSN 13017748

n4’te


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

‘‘ Ýnkâr etmemek baþka, iman etmek baþkadýr

Y

LÂHÝKA

Allah'ým!­Bana­öðrettiðin­ilim­ile­beni­faydalandýr,­bana­fayda­verecek­ilmi­öðret­ve­benim ilmimi­ artýr.­ Her­ hâl­ üzere­ Allah'a­ hamd­ olsun.­ Cehennem­ ehlinin­ halinden­ Allah'a sýðýnýrým. Tirmizî, Deavât, 129.

Üstad Bediüzzaman ve Barla

FURKAN DEMÝR furkan@furkandemir.com

Külliyat okumaya gidiyoruz!

M

‘‘

LÛGATÇE:

küfr-ü mutlak: Kesin ve tam bir inkâr. ihata: Kuþatma, sarma. rububiyet: Allah’ýn terbiye ve idare ediciliði. kabza-i tasarruf: Ýdare eli. Tasarrufu altýnda.

þerik: Ortak. esbab: Sebepler. mercî: Kaynak, mer kez, baþvurulacak yer. tazib: Azap verme. ecza: Cüzler, parçalar. Halýk-ý Zülcelâl: Celal sahibi Yaratýcý.

"Hür Adam Bediüzzaman" filminden bir kare...

Ona iman etmek, Kur’ân-ý Azîmüþþanýn ders verdiði gibi, O Hâlýký, sýfatlarýyla, isimleriyle, umum kâinatýn þehadetine istinaden kalben tasdik etmek; ve elçileriyle gönderdiði emirleri tanýmak; ve günah ve emre muhalefet ettiði vakit, kalben tevbe ve nedamet etmek iledir.

z­ iz,­ sýd­dýk­ kar­deþ­le­rim­ ve­ Nur­ þa­kirt­le­ri­nin­kü­çük­peh­li­van­la­rý, A­s a-yý­ Mu­s a­ a­h ir­l e­r in­d e,­ ba­z ý nüs­ha­la­rýn­da­ mü­ba­rek­ler­ peh­li­va­ný bü­yük­ruh­lu­Kü­çük­A­li­na­mýn­da­bir kar­de­þi­mi­zin­ su­a­li­ne­ kar­þý­ ver­di­ðim bir­ ce­vap­ var.­ O­nu­ o­k u­y u­n uz­ ki,­ o­ za­t a­ ba­z ý mu­te­riz­ler­Ri­sâ­le-i­Nur’un­kýy­me­ti­ni­bir­de­re­ce kýr­mak­i­çin­de­miþ­ler:­“Her­kes­Al­lah’ý­bi­lir.­A­di bir­a­dam,­bir­ve­li­gi­bi­Al­lah’a­i­man­e­der”­di­ye, Nur­la­rýn­ pek­ yük­sek­ ve­ pek­ çok­ kýy­met­tar­ ve ga­yet­lü­zum­lu­tah­þi­dâ­tý­ný­zi­ya­de­gös­ter­mek­is­te­miþ­ler. Þim­di,­ Ýs­tan­bul’da,­ da­ha­ deh­þet­li­ bir­ fi­kir­de, a­nar­þi­ fi­kir­li­ küfr-ü­ mut­la­ka­ düþ­müþ­ bir­ ký­sým mü­na­fýk­lar,­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ gi­bi,­ ek­mek­ ve­ su­ya ih­ti­yaç­ de­re­ce­sin­de­ her­kes­ muh­taç­ ol­du­ðu­ i­ma­ni­ ha­ki­kat­le­ri­ne­ ih­ti­ya­cý­ dü­þür­mek­ de­si­se­siy­le­di­yor­lar­ki:­“Her­mil­let,­her­kes­Al­lah’ý­bi­lir.­ O'­nu,­ da­ha­ ye­ni­ ders­ al­ma­ya­ ih­ti­ya­cý­mýz çok­yok”­di­ye­mu­ka­be­le­et­mek­is­ti­yor­lar. Hal­bu­ki­ Al­lah’ý­ bil­mek,­ bü­tün­ kâ­i­na­tý­ i­ha­ta e­den­ru­bu­bi­ye­ti­ne­ve­zer­re­ler­den­yýl­dýz­la­ra­ka­dar­cüz’î­ve­kül­lî­her­þey­O'­nun­kab­za-i­ta­sar­ru­fun­da­ve­kud­ret­ve­i­ra­de­siy­le­ol­du­ðu­na­kat’î­i­man­et­mek;­ve­mül­kün­de­hiç­bir­þe­rî­ki­ol­ma­dý­ðý­na­ve­Lâ­i­lâ­he­il­lal­lah­ke­li­me-i­kud­si­ye­si­ne,­ha­ki­kat­le­ri­ne­ i­man­ et­mek,­ kal­ben­ tas­dik­ et­mek­le o­lur.­Yok­sa,­“Bir­Al­lah­var”­de­yip,­bü­tün­mül­kü­nü­es­ba­ba­ve­ta­bi­a­ta­tak­sim­et­mek­ve­on­la­ra is­nat­et­mek—hâ­þâ—had­siz­þe­rik­le­ri­hük­mün­de es­ba­bý­mer­cî­ta­ný­mak­ve­her­þe­yin­ya­nýn­da­ha­zýr­i­ra­de­ve­il­mi­ni­bil­me­mek­ve­þid­det­li­e­mir­le­ri­ni­ ta­ný­ma­mak­ ve­ sý­fat­la­rý­ný­ ve­ gön­der­di­ði­ el­çi­l e­r i­n i,­ pey­g am­b er­l e­r i­n i­ bil­m e­m ek,­ el­b et­t e hiç­bir­ci­het­te­Al­lah’a­i­man­ha­ki­ka­ti­on­da­yok­tur.­ Bel­ki­ küfr-ü­ mut­lak­ta­ki­ ma­ne­vî­ Ce­hen­ne­min­dün­ye­vî­ta­zi­bin­den­ken­di­ni­bir­de­re­ce­te­sel­li­ye­al­mak­i­çin­o­söz­le­ri­söy­ler. E­vet,­ in­kâr­ et­me­mek­ baþ­ka­dýr,­ i­man­ et­mek bü­tün­bü­tün­baþ­ka­dýr.­ E­vet,­ kâ­i­nat­ta­ hiç­bir­ zi­þu­ur,­ kâ­i­na­týn­ bü­tün ec­za­sý­ ka­dar­ þa­hid­le­ri­ bu­lu­nan­ Hâ­lýk-ý­ Zül­ce­lâl’i­in­kâr­e­de­mez...­Et­se,­bü­tün­kâ­i­nat­o­nu­tek­zib­e­de­ce­ði­i­çin­su­sar,­lâ­kayd­ka­lýr. Fa­kat­O'­na­i­man­et­mek,­Kur’ân-ý­A­zî­müþ­þa­nýn­ ders­ ver­di­ði­ gi­bi,­ O­ Hâ­lý­ký,­ sý­fat­la­rýy­la,­ i­sim­le­riy­le,­ u­mum­ kâ­i­na­týn­ þe­ha­de­ti­ne­ is­ti­na­den­kal­ben­tas­dik­et­mek;­ve­el­çi­le­riy­le­gön­der­di­ði­e­mir­le­ri­ta­ný­mak;­ve­gü­nah­ve­em­re­mu­ha­le­fet­ et­ti­ði­ va­kit,­ kal­ben­ tev­be­ ve­ ne­da­met­ et­mek­i­le­dir.­Yok­sa,­bü­yük­gü­nah­la­rý­ser­best­iþ­le­yip­ is­tið­far­ et­me­mek­ ve­ al­dýr­ma­mak,­ o­ i­man­dan­his­se­si­ol­ma­dý­ðý­na­de­lil­dir.­Her­ney­se... Ev­lât­la­rým,­e­hem­mi­yet­li­bir­ha­di­se­si­ze­bu­u­zun­me­se­le­yi­ký­sa­ca­be­yan­et­me­ye­se­bep­ol­du. Þim­di­lik­ siz­le­re­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ e­hem­mi­yet­li þa­kirt­le­ri­ na­za­rýy­la­ ba­ký­yo­rum.­ Mus­ta­fa­ O­ruç, çok­ ta­lih­li­dir­ ki,­ ken­di­ sis­te­min­de­ ve­ ru­hun­da ve­ cid­di­ye­tin­de,­ az­ bir­ za­man­da­ siz­le­ri­ bul­du. Bir­i­ken­on­Mus­ta­fa­ol­du. Said Nursî Emirdað Lâhikasý, s. 177

Öze dönüþ yazýlarý - 4 uh­te­me­len­siz­bu­sa­týr­la­rý­o­kur­ken­60­ta­ne­genç, Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý­ný­o­ku­ma­mak/­bi­tir­mek­i­çin yol­da­o­la­cak­lar.­Ya­zýn­sý­ca­ðý­na­ve­gaf­le­ti­ne­mey­dan o­ku­ya­rak­25­gün­de­kül­li­yat­la­rý­ný­bi­tir­me­he­de­fiy­le­An­ka­ra’dan­Sa­kar­ya-Gey­ve’nin­yo­lu­nu­tu­tu­yor­o­la­cak­lar.­Ki­min ne­he­de­fi­var­bil­mi­yo­ruz,­fa­kat­bu­kar­deþ­le­ri­miz­ken­di­le­ri­ne bir­he­def­koy­du­lar.­Bu­he­de­fe­u­laþ­mak­i­çin­dün­ya­ya­a­it­her þey­den­fe­da­kâr­lýk­ya­pý­yor­lar. 60­ta­ne­nu­ra­a­þýk,­nu­ra­müp­te­lâ­kar­de­þi­miz­ken­di­le­ri­ni­ve ya­zýn­kir­le­nen­ma­ne­vî­at­mos­fe­ri­ni­te­miz­le­mek­i­çin­yol­da­lar. On­lar­bu­yo­lun­se­bat­kâr­yol­cu­la­rý,­ma­ne­vî­a­sa­yiþ­mu­ha­fýz­la­rý. Ge­çen­se­ne­5-6­i­lin­ka­tý­lý­mýy­la­ger­çek­le­þen­prog­ra­ma­bu yýl­23­il­iþ­ti­rak­et­ti.­Ýl­le­rin­bu­gay­re­ti­ger­çek­ten­teb­ri­ke­þa­yan. E­vet,­tam­23­i­lin­li­se­li­genç­fe­da­kâr­la­rý­bir­a­ra­da,­müf­ri­ta­ne ir­ti­ba­tý­sað­la­ya­bil­mek­a­dý­na.­Ge­çen­se­ne­ “25­gün­de­25­li­se­li kar­de­þi­miz­le­25­kül­li­ya­tý”­ bi­tir­miþ­tik.­Ve­bu­prog­ram­dan ba­zý­ka­re­le­ri­bu­ra­dan­si­ze­du­yur­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­týk.­ Þim­di­bi­raz­o­gün­le­re­yol­cu­luk­ya­pa­lým: “Bu­ra­da­sa­de­ce Nur­lar­var.­Nur­i­çi­li­yor,­Nur­ko­nu­þu­lu­yor,­Nur­ko­ku­yor. Sa­mi­mi­ye­tin,­te­sa­nü­dün­ve­sa­da­ka­tin­nu­mu­ne­le­ri­te­cel­li­e­di­yor.­Ký­sa­ca­sý­ya­rýn­la­rýn­“Sa­id­le­ri”­bu­gün­den­ye­ti­þi­yor. Gün­lük­or­ta­la­ma­10-12­sa­a­ti­ni­se­bat­kâ­ra­ne­o­ku­ya­rak­ge­çi­ren­Sa­id­ler,­Ah­met­ler,­Ö­mer­ler,­Hü­se­yin­ler­ve­is­mi­ni­zik­re­de­me­di­ðim­bir­çok­genç­ten­bah­se­di­yo­rum… Nur­lar,­te­fek­kü­rî­bir­or­tam­da­kâ­i­nat­ki­ta­býy­la­bir­lik­te­o­kun­ma­ya­de­vam­e­di­li­yor­du.­Ce­ma­at­le­ký­lý­nan­na­maz­lar, tes­bi­hat­lar­ve­ar­dýn­dan­ya­pý­lan­na­maz­ders­le­ri…­Ak­þam­sa­at­le­rin­de­be­ra­ber­söy­le­nen­i­lâ­hi­ler­ve­ya­pý­lan­soh­bet­ler… Ge­ce­le­ri­bi­na­nýn­ba­zý­ý­þýk­la­rý­a­çýk­o­lu­yor.­Zan­net­me­yin­ki genç­ler­a­ra­la­rýn­da­soh­bet­e­di­yor,­o­ra­da­ge­le­ce­ðin­Sa­id­le­ri­ri­sâ­le­o­ku­yor… Þim­di­ler­de­Gey­ve’ye­gel­me­im­kâ­ný­nýz­var­sa,­si­zi­dâ­vet­e­di­yo­ruz.­Mu­hak­kak­bu­tab­lo­yu­iz­le­yin.­E­ðer­ge­le­bi­lir­se­niz­ bir­ a­ða­cýn­ göl­ge­sin­de­ ve­ya­ da­lýn­da­ o­ku­yan genç­ Sa­id­le­ri­ gö­re­cek­si­niz.­ Lâ­hi­ka­lar­da­ hi­tap­ e­di­len “A­ziz­sýd­dýk,­fe­da­kâr…” gi­bi­sý­fat­la­rý­üst­le­rin­de­ta­þý­ma­ya­li­ya­kat­li­genç­ruh­lar­la­ta­ný­þa­cak­sý­nýz.­Üs­ta­dýn­“Si­zin þim­di­ye­ka­dar­fev­ka­lâ­de­se­bat­ve­me­ta­net­ve­te­sa­nüt­ve it­ti­fa­ký­nýz,­ bu­ mem­le­ke­te­ me­dâr-ý­ if­ti­har­ o­la­cak­ ve­ is­tik­ba­li­ni­ kur­ta­ra­cak­ de­re­ce­de­dir”­ di­ye­rek­ met­het­ti­ði ki­þi­le­ri­ bu­la­cak­sý­nýz.­ Bu­ tab­lo­yu­ iz­le­dik­çe­ “ya­rý­nýn­ Sa­id­le­ri,­bu­gün­kü­le­re­ör­nek­o­la­bi­li­yor”­di­ye­cek­si­niz.” Yi­ne­di­yo­ruz,­“Þim­di­si­zi­Gey­ve’ye­bek­li­yo­ruz.­Biz­25­gün bo­yun­ca­60­ki­þiy­le­o­ra­da­o­la­ca­ðýz.”­Siz­de­bu­nu­ra­nî­saf­ra­dan­is­ti­fa­de­et­mek­is­ti­yor­sa­nýz,­biz­o­ra­da­si­zi­bek­li­yor­o­la­ca­ðýz.­O­ku­ya­ca­ðý­nýz­ki­ta­bý­ný­zý­ya­ný­ný­za­a­lýn,­bir­lik­te­sa­bah­tan ak­þa­ma­ka­dar­o­ku­ya­lým.­A­ma­bir­þar­tý­mýz­var,­mu­hak­kak ses­siz­o­lu­na­cak. Þim­di­þü­kür­ki­ge­çen­se­ne­nin­mey­ve­le­ri­bu­se­ne­yi­ne­ti­ce ver­di.­Hat­ta­ba­zý­kar­deþ­le­ri­miz­yýl­i­çe­ri­sin­de­i­kin­ci­kül­li­yat­la­rý­ný­bi­tir­di­ler.­Ba­zý­la­rý­bu­prog­ram­la­bir­lik­te­ü­çün­cü­kül­li­ya­tý­ný­bi­tir­miþ­o­la­cak­lar.­E­vet,­bir­yýl­da­tam­üç­kez­kül­li­ya­tý hat­met­miþ­o­la­cak­lar. Hat­ta­ba­zý­kar­deþ­ler­den­se­ne­i­çe­ri­sin­de­“a­bi­þu­prog­ram gel­sey­di­de­ra­hat­la­say­dýk.”,­“bu­se­ne­na­sip­o­la­cak­mý­Ri­sâ­le-i Nur­Kül­li­ya­tý­ný­bi­tir­me­prog­ra­mý­na­ka­týl­mak”­gi­bi­cüm­le­le­ri du­yu­yor­duk.­ Pe­ki,­biz­ra­ha­tý­ne­re­de­a­rý­yor­duk?­ *** Þim­di­ha­ber­a­lý­yo­ruz­ki­ha­ným­lar­da­li­se­li­ler­i­le­bir­lik­te Kül­li­yat­Bi­tir­me­Prog­ra­mý­na baþ­la­mýþ­lar.­On­lar­da­25­gün­de­kül­li­ya­tý­bi­ti­re­cek­ler­miþ.­Ü­ni­ver­si­te­li­ler­i­se­Zon­gul­dak Nur­köy’de­kül­li­ya­tý­bi­tir­me­prog­ra­mý­na­baþ­la­mýþ­lar.­Ya­ni an­la­ya­ca­ðý­nýz­her­kes­o­ku­ma­pe­þin­de.­ Ye­is­has­ta­lý­ðý­na­bü­rü­nen­var­sa­þevk­al­mak­is­te­yen­o­lur­sa­ça­ðý­rý­yo­ruz.­Biz­den­söy­le­me­si­ge­çen­se­ne­ka­çýr­dý­ðý­nýz­bu­cen­ne­ti­tab­lo­yu­bu­se­ne­ka­çýr­ma­yýn­de­riz.­Ne­re­de­si­niz,­ne­ya­pý­yor­su­nuz,­ne­i­le­vak­ti­ni­zi­ge­çi­ri­yor­su­nuz­bil­mi­yo­ruz.­Fa­kat­bu­ra­da­ki­kar­deþ­le­ri­Meh­di­ge­lir­se,­va­zi­fe­ba­þýn­da­gö­re­cek­in­þal­lah. Vel­ha­sý­lý­ke­lâm,­Gey­ve’ye­gi­di­yo­ruz­ve­si­zi­o­ku­ma­ya dâ­vet e­di­yo­ruz. Bu­bü­yük­ha­vuz­dan­his­se­dar­o­la­bil­mek­du­â­sýy­la… Not: Prog­ram­bo­yun­ca­iz­le­nim­le­ri­mi­zi­pay­laþ­ma­ya

“Gü­ne­þin­do­ðu­þu­baþ­ka­dýr­o­ra­da,­ba­tý­þý baþ­ka, Nur­er­le­ri­o­ra­da­e­riþ­ti­ler­Ý­lâ­hî­aþ­ka, San­ki­iz­le­ri­hâ­lâ­du­rur,­top­rak­ve­taþ­ta. Her­da­im­dil­ler­de­bir­ef­sa­ne­dir,­Bar­la.”­1 Ha­san­Þen

AHMET DEMÝRDÖÐMEZ

yi­ne­ Bar­la­ ha­ya­tý­dýr­de­ni­le­bi­lir.”12 **** Bar­la’nýn­bir­baþ­ka­ö­zel­li­ði­de,­ta­ri­hî­de­rin­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­i­kin­ci li­ðe­sa­hip­ol­ma­sý­dýr.­Çok­es­ki­le­re­da­ya­nan­ki­Sa­id­dö­ne­mi­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’u­te­li­fi­Bar­la’da li­se­ve­ha­mam­ha­ra­be­le­ri­var­dýr.­Hat­ta­“Haz­baþ­la­mýþ­týr.­Bu­yüz­den­Bar­la’nýn­ö­ne­mi­çok ret-i­Ý­sa­A­ley­his­se­lâ­mýn­ha­va­ri­le­ri­Kýb­rýs­ü­ze­bü­yük­tür.­­ rin­den­An­tal­ya,­Is­par­ta,­E­ðir­dir’den,­i­le­ri­de Is­par­ta’nýn­E­ðir­dir­il­çe­si­nin­na­hi­ye­si­o­lan A­na­do­lu’da­tu­lu­e­de­cek­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nur ve­üç­bin­nü­fu­sa­sa­hip­“Bar­la,­ehl-i­i­ma­nýn men­zil­le­ri­ne­ (has­sa­ten­Nis,­Bed­re,­Ý­la­ma, ma­ne­vî­im­da­dý­na­gön­de­ri­len­Ri­sâ­le-i­Nur Bar­la,­Yal­vaç­gi­bi­yer­le­re) gel­miþ­ler­dir.­Bu Kül­li­ya­tý­nýn­te­lif­e­dil­me­ye­baþ­lan­dý­ðý­ilk bel­de­ler­de­Haz­re­ti­Ý­sa­A­ley­his­se­lâ­mýn­ha­va­ri­mer­kez­dir.”­ 2 1925­yý­lý­nýn­Ma­yýs­a­yýn­da­ön­- le­ri­nin­bir­çok­e­se­ri­bu­lun­mak­ta­dýr.­Me­se­lâ ce­Bur­dur’a,­25­O­cak­1926­yý­lýn­da­da­Is­par­- Bar­la’da­ki­u­lu­çý­na­rýn­di­bin­de­ki­an­ti­ka­sü­tun ta’ya,­ 3 1927’nin­Mart­a­yýn­da­da­Bar­la’ya ka­i­de­sin­den,­Bar­la’nýn­sað­ta­ra­fýn­dan­yük­se­sür­gün­e­di­len­4­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­- len­siv­ri­te­pe­ye­ve­da­ða­Bar­la­lý­lar­‘öð­len­ta­þý’ le­ri,­24­Tem­muz­1934­yý­lý­na­ka­dar­bu­ra­da a­dý­ný­ver­miþ­ler­dir.­Bu­da­ðýn­te­pe­sin­de­ve kal­dý.­Bu­sü­re­i­çe­ri­sin­de,­“öl­dük­ten­son­ra bað­rýn­da­bir­ma­bed­bu­lun­du­ðu­gi­bi,­yi­ne­da­di­ri­li­þi­is­pat­e­den­Ha­þir­Ri­sâ­le­si­baþ­ta­ol­mak ðýn­tam­or­ta­ye­rin­de­Bar­la­ki­li­se­si­bu­lun­mak­ü­ze­re,­Kur’ân-ý­Ke­rim’i­e­sas­a­lan­ve­in­san­la­- ta­dýr.­A­þa­ðý­lar­da­i­se­bir­ha­ma­mýn­ka­lýn­tý­la­rý rýn­i­man­la­rý­ný­kur­tar­ma­la­rý­na­ve­si­le­o­lan yer­al­mak­ta­dýr.”13­E­ðir­dir­Gö­lü­i­se,­ta­rih­ön­ce­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­týn­dan­Söz­ler,­Mek­tu­- si­dö­nem­ler­den­be­ri­di­nî­bir­mer­kez­o­la­rak bat­ta­ma­men,­Lem’a­lar­i­se­Yir­mi­Al­týn­cý bi­lin­mek­te­dir.­Bu­cý­var­da­Ar­te­mis­ta­pý­na­ðý Lem’a­ya­ka­dar­Bar­la’da­ya­zýl­dý.” 5 var­dýr­ve­çok­bü­yük­Hý­ris­ti­yan­ce­ma­a­ti­nin Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­“Bar­la­gi­bi top­lan­dý­ðý­ve­ya­þa­dý­ðý­da­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­ten­ha­bir­yer­de­Kur’ân­ve­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni lar­dan­an­la­þýl­mak­ta­dýr.14 E­ðir­dir­Gö­lün­de­bu­ders­ve­ren­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­ri­ni­te­lif­e­de­rek, lu­nan­Nis­A­da­sý­ta­ri­hî­bir­yer­dir.­Nis’de­mev­per­de­al­týn­da­neþ­ri­ni­te­min­e­de­rek,­bü­yük­bir cut­on­se­kiz­ha­rap­ki­li­se­den­bi­ri­si­ca­mi­ol­mu­vaf­fa­ki­yet­ve­mu­zaf­fe­ri­yet­le­din­siz­li­ðin­o­- muþ,­bi­ri­si­Hý­ris­ti­yan­lar­ta­ra­fýn­dan­ta­mir­e­yun­la­rý­ný­boz­muþ­tur.”­6 “Bar­la,­La­tin­ce­bir­ke­- dil­miþ­tir.­Di­ðer­ki­li­se­le­rin­hep­si­de­ha­rap­kal­li­me­dir.­Sak­la­nan,­giz­le­nen,­si­per­le­nen­gi­bi mýþ­ve­ço­ðu­nun­yer­le­ri­kay­bol­muþ­tur.15­ Nu­mâ­nâ­la­rý­var­dýr.­Na­sýl­Nur­Ri­sâ­le­le­ri,­ ‘sýr­ren run­men­zil­le­ri­o­lan­bu­bel­de­ler­de­mu­vah­hid te­nev­ve­ret’­ya­ni­giz­li­ce­nur­lan­mak­müj­de­si­al­- Ý­se­vi­le­re­a­it­bir­çok­an­tik­e­ser­ler­bu­lun­mak­ta­týn­da­par­la­mýþ­ve­bü­tün­â­le­me­in­ti­þar­et­miþ­se, dýr.­Bun­lar­te­sa­dü­fî­de­ðil­dir.­Üs­tad­Be­di­üz­za­ay­nen­öy­le­Bar­la’nýn­is­mi­de­ay­ný­sýr­ra­maz­har man­Haz­ret­le­ri­nin,­“Be­nim­i­kin­ci­va­ta­ným”16 ol­muþ­ve­o­be­þa­ret­al­tý­na­giz­len­miþ­tir.”­7 de­di­ði­Bar­la’dan­bü­tün­dün­ya­ya­ya­yý­lan­Ri­sâ­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­Bar­la’da le-i­Nur,­Hý­ris­ti­yan­lý­ðýn­ta­saf­fi­sin­de­en­bü­yük se­kiz­se­ne­ka­dar­kal­mýþ­týr.­Üs­ta­dýn­Bar­la’da­ki kat­ký­yý­ya­pa­cak­ve­yap­mak­ta­dýr.­ i­ka­met­gâ­hý,­i­ki­o­da­dan­i­ba­ret­bir­ev­dir.­E­sa­sen Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý­i­çe­ri­sin­de­bu­lu­nan müs­ta­kil­bir­e­vi­ve­yer­yü­zün­de­taht-ý­ta­sar­ruf Bar­la­Lâ­hi­ka­sýn­da,­De­re­li­Ha­fýz­Ah­med­E­fen­ve­te­mel­lü­kün­de­bir­ka­rýþ­da­hi­ye­ri­yok­tur. di­nin­mek­tu­bun­da­an­lat­tý­ðý­ve­Üs­tad­Be­di­üz­Bar­la’da­se­kiz­se­ne­müd­det­le­i­ka­met­et­ti­ði­ev za­man­Haz­ret­le­ri­nin,­“Ah­med’in­rü­ya­sý­çok üç­yüz­el­li­mil­yon­ehl-i­Ýs­lâ­mýn­mer­ke­zi­hük­- mü­ba­rek­ve­gü­zel­dir.­Haz­ret-i­Ý­sa’nýn­(a.s.) mün­de­ilk­der­sa­ne-i­nu­ri­ye­si­dir.­ 8­ “Bar­la­der­- kuv­vet­li­se­da­sý­ný­i­þit­mek,­Ý­se­vi­ler­den­kuv­sa­ne-i­nu­ri­ye­si­nin­ö­nün­de­ki­çý­nar­a­ða­cý­nýn­te­- vet­li­bir­im­dat­hiz­bü’l­Kur’ân’a­ (Kur’ân­ta­pe­sin­de­ki­ku­lü­be­ci­ði­gi­bi,­Çam­Da­ðý­nýn­en raf­tar­la­rý­na) il­ti­hak­et­me­ye­i­þa­ret­o­la­bi­lir.”17 yük­sek­te­pe­sin­de­o­lan­i­ki­bü­yük­a­ðaç­ü­ze­rin­- de­di­ði­nur­lu­rü­ya­sý­çok­ma­ni­dar­dýr.­ (bkz. de­der­sa­ne-i­Nu­ri­ye­mâ­nâ­sýn­da­bi­rer­men­zi­li Bar­la­Lâ­hi­ka­sý.147)­ Is­par­ta’nýn­De­re­ma­var­dý.­Bu­çam­ve­kat­ran­a­ðaç­la­rý­nýn­te­pe­le­rin­- hal­le­sin­den­o­lan­Ha­fýz­Ah­med­E­fen­di, de,­Ri­sâ­le-i­Nur’la­meþ­gul­o­lu­yor­du.­Hem­ek­- gör­dü­ðü­çok­ma­ni­dar­rü­ya­sý­ný­þu­þe­kil­de ser­za­man­lar,­Bar­la’dan,­bu­or­man­lýk­ha­va­li­ye ta­bir­et­mek­te­dir:­“Üs­ta­dý­mý­zýn­Kur’ân-ý ge­lip­gi­der­di.­Ve­der­di­ki:­‘ben­bu­men­zil­le­ri, Hâ­kim­den­al­dý­ðý­ve­neþ­ret­ti­ði­Ri­sâ­le-i­Nur Yýl­dýz­sa­ra­yý­na­de­ðiþ­mem.”­9­ va­sý­ta­sýy­la­Na­sa­ra­nýn­bir­kýs­mý­Ýs­lâ­mi­ye­ti Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­“Ý­le­ri­de­çok ka­bul­e­de­cek­ve­Na­sa­ra­Müs­lü­man­la­rý­ve­çok­e­hem­mi­yet­ka­za­na­cak!­Bü­tün­dün­ya­nýn ya­Hý­ris­ti­yan­mü'­min­le­ri­hük­mü­ne­ge­çip dik­ka­ti­ni­çe­ke­cek!­Bu­ra­ya­çok­ge­len­ler­o­la­- Üs­ta­dý­mý­zýn­söz­le­ri­ni­Ý­sa’nýn­(a.s.)­söz­le­ri cak!”­ 10 “Bu­ra­sý­çok­mü­him.­Cid­den­çok­mü­- ne­v'în­den­hüsn-ü­ka­bul­e­de­cek­le­ri­ne­i­þa­him.­Bu­ra­sý­i­le­ri­de­nur­la­na­cak­in­þa­al­lah”­11 de­- ret­tir.­E­vet,­Ri­sâ­le-i­Nur’da­öy­le­bir­kuv­vet di­ði­ve­çok­ö­nem­se­di­ði­“Bar­la­ i­le­ken­di­Nurs var­dýr­ki,­Av­ru­pa’nýn­en­mu­an­nit­fi­lo­zof­la­Kö­yün­den­zi­yâ­de­a­lâ­ka­dar­dý.­Çün­kü­ha­yat-ý rý­ný­da­hi­tes­li­me­mec­bur­e­der.­Her­ru­hun mâ­ne­vi­ye­si­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nur­bu­ra­da­te­lif­e­dil­- bir­ih­ti­ya­cý-ý­ha­ki­ki­si­o­lan­ha­ki­kî­i­man­nu­me­ye­baþ­la­mýþ­tý.­Kur’ân-ý­Ha­kîm’in­hi­dâ­yet ru­nu­a­ra­yan­Hý­ris­ti­yan­mu­vah­hid­ler,­el­nur­la­rý­ný­tem­sil­e­den­Söz­ler­ve­Mek­tû­bât­ve bet­te­Ri­sâ­le-i­Nur’u­gör­se­ler,­ [Haz­ret-i­Ý­Le­me­ât-ý­Nu­ri­ye­bu­ra­dan­et­ra­fa­ya­yýl­mýþ­tý.­Bu sa’nýn­(a.s.)­ve­sa­ya­sý­ne­vin­den]­ ka­bul­e­dip î­ti­bar­la­ Bar­la,­Ri­sâ­le-i­Nur­ders­hâ­ne­si­nin­ilk sa­rý­la­cak­lar­dýr.18 Bu­mâ­nâ­da­Bar­la,­Haz­re­ti mer­ke­zi­i­di.­ Bar­la’da­ki­ha­ya­tý,­ger­çi­ne­fiy­ve Ý­sa­A­ley­his­se­lâ­mýn­ha­va­ri­le­ri­ve­ge­le­cek­te­in­zi­vâ­i­çin­de­ve­ta­ras­sud­al­týn­da­geç­mek­le­a­cý ki­Müs­lü­man­Ý­se­vi­le­ri­i­le­Haz­ret-i­Meh­di i­di;­fa­kat­Ri­sâ­le-i­Nur­ha­kî­kat­le­ri­nin­te­lif­ye­ri A­ley­his­se­lâm­ve­ta­le­be­le­ri­nin­bu­luþ­ma ol­du­ðun­dan,­Üs­ta­dýn­en­tat­lý­ve­þi­rin­ha­ya­tý­da nok­ta­sý­ol­ma­þe­re­fiy­le­de­þe­ref­len­miþ­bah­-

ti­yar­bir­bel­de­hü­vi­ye­ti­ni­ta­þý­mak­ta­dýr.­­­­­­ Muh­te­rem­Mus­ta­fa­Sun­gur­A­ða­be­yin­Ta­rih­çe-i­Ha­yat’ta­ki­þu­i­fa­de­le­ri­de­Bar­la’nýn­ö­ne­mi­ni­an­lat­mak­ta­dýr:­ “Bar­la,­mil­let-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin,­hu­su­san­A­na­do­lu­hal­ký­nýn­ba­þý­na­ge­len deh­þet­li­bir­da­lâ­let­ve­din­siz­lik­ce­re­ya­ný­na­kar­þý,­Kur’ân’dan­ge­len­bir­hi­da­yet­nu­ru­nun,­bir sa­a­det­gü­ne­þi­nin­tu­lu­et­ti­ði­bel­de­dir.­Bar­la, rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­ve­ih­san-ý­Rab­ba­ni­nin­ve lütf-u­Yez­da­ni­nin­bu­mü­ba­rek­A­na­do­lu­hak­kýn­da,­bu­kah­ra­man­Ýs­lâm­mil­le­ti­nin­ev­lât­la­rý ve­â­lem-i­Ýs­lâm­hak­kýn­da,­ha­yat­ve­me­mat­la­rý­nýn,­e­be­dî­sa­a­det­le­ri­nin­me­da­rý­o­lan­e­ser­le­rin­le­me­an­et­ti­ði­bah­ti­yar­yer­dir.”19­ ­lem-i­Ýs­lâ­mi­ye­tin­ders­kür­sü­sü­hük­mün­de­o­lan­Bar­la,20 en­yük­sek­gür­sa­da­o­lan Ýs­lâ­mýn­sa­da­sý­ný­as­rý­mý­zýn­sa­hi­bi­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­va­sý­ta­sýy­la­bü­tün­â­le­me­du­yu­ra­rak­i­lân­et­miþ­tir.­Ri­sâ­le-i­Nur’la nur­la­nan­her­Nur­ha­di­mi,­Bar­la’nýn­mad­dî ve­ma­ne­vî­yü­zü­nü­gör­me­li­ve­ha­va­sý­ný­te­nef­füs­et­me­li­dir.­Çün­kü­Bar­la,­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin,­“Yir­mi­se­ne­den­faz­la­ken­di­mem­le­ke­tim­de­ve­Ýs­tan­bul’da­et­ti­ði­miz­hiz­met-i­il­mi­ye­ve­di­ni­ye­ye­mu­ka­bil, bu­ra­da,­si­zin­le­ye­di­se­kiz­se­ne­de­yüz­de­re­ce faz­la­e­dil­di”21 de­di­ði­yer­dir.­­ Ýz­mir’in­bü­yük­Nur­e­mek­çi­si­muh­te­rem Ha­san­Þen­A­ða­be­yi­miz­ “Nur­Ker­va­ný”­ e­se­rin­de­ne­de­gü­zel­söy­le­miþ: “He­lâ­ket­ler­as­rýn­da­bir­se­lâ­met­di­ya­rý, Her­an­ay­rý­bir­þevk­le­i­ba­det­di­ya­rý, Gör­mek,­is­te­yen­ler­i­çin­ma­ne­vî­ba­ha­rý, Bü­tün­þa­þa­a­sýy­la­su­nan,­bel­de­dir­Bar­la.”­22 Dipnotlar: 1- Nur Kervaný- Hasan Þen 133. 2- Tarihçe-i Hayat 240. 3- Tarihçe-i Hayat 11. 4- Aziz Barla- N. Þahiner 27. 5- Tarihçe-i Hayat 11. 6- age. 241. 7- Aziz Barla- N. Þahiner 41. 8Tarihçe-i Hayat 166. 9-age. 265. 10- Aziz BarlaN. Þahiner 113. 11- Bediüzzaman Said Nursî – M. Duman 213. 12- Tarihçe-i Hayat 1038. 13- Aziz Barla- N.Þahiner 49. 14- age.151. 15- age. 166. 16- Kastamonu Lâhikasý 57. 17- age. 181. 18- Barla Lâhikasý 147. 19- Tarihçe-i Hayat 240. 20- Mektubat 585. 21- Lem’alar 393. 22— Nur Kervaný- Hasan Þen 134.

ça­lý­þa­ca­ðýz­in­þal­lah.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 Þaban 1432 Rumî: 21 Haziran 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.31 3.22 3.50 3.44 3.35 3.06 3.05 2.48 3.32 3.22 3.45

Güneþ 5.17 5.18 5.36 5.39 5.32 4.55 4.56 4.44 5.28 5.09 5.34

Öðle 12.50 13.00 13.09 13.20 13.15 12.30 12.34 12.26 13.09 12.42 13.09

Ýkindi 16.39 16.55 16.57 17.15 17.11 16.22 16.27 16.22 17.04 16.31 17.00

Akþam 20.11 20.30 20.29 20.49 20.46 19.54 20.00 19.56 20.39 20.03 20.32

Yatsý 21.48 22.15 22.06 22.33 22.32 21.33 21.42 21.41 22.24 21.40 22.11

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.29 3.55 3.07 3.19 3.37 2.58 3.16 2.47 2.49 3.15 3 .48

Güneþ 5.30 5.45 5.09 5.11 5.26 5.00 5.03 4.47 4.40 5.17 5.29

Öðle 13.15 13.23 12.56 12.49 13.01 12.46 12.36 12.33 12.18 13.04 12.57

Ýkindi 17.13 17.15 16.55 16.42 16.52 16.44 16.26 16.30 16.10 17.03 16.42

Akþam 20.49 20.48 20.31 20.15 20.25 20.20 19.58 20.06 19.43 20.39 20.13

3 Yatsý 22.38 22.29 22.22 21.57 22.04 22.11 21.35 21.55 21.24 22.30 21.46

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

Ramazan hediyemiz:

Rahle boy Kur’ân e­ni­As­ya,­ha­yýr­ve­gü­zel­lik­le­riy­le­ma­ne­vî­ik­li­mi­mi­zi­bir­kez­da­ha­þen­len­dir­me­si­ne­bir­ay­dan­az bir­za­man­kal­mýþ­o­lan­Kur’ân­a­yý­Ra­ma­zan’ý­bu se­ne­bir­kez­da­ha­Kur’ân’la­kar­þý­la­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor.­ Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn­Ri­sa­le-i­Nur’da­çok­gü­zel­i­fa­de­ler­le­an­lat­tý­ðý­gi­bi,­Ra­ma­zan’la­taç­la­nan­Üç­Ay­lar e­þi­bu­lun­maz­bir­ma­ne­vî­ve­uh­re­vî­ti­ca­ret­mev­si­mi. Bu­ay­da­Al­lah­rý­za­sý­i­çin­ya­pý­lan­her­ha­yýr­bi­re­bin­se­vap­ka­zan­dý­rýr­ken,­o­ku­nan­her­bir­Kur’ân­har­fi­nin ma­ne­vî­kar­þý­lý­ðý­da­bin­ler­le­öl­çü­lü­yor. Bil­has­sa­Rah­me­tin­coþ­tu­ðu­mü­ba­rek­ge­ce­ler­de­bu ka­zanç­lar­zir­ve­ye­u­la­þý­yor. Ve­za­ma­nýn­o­la­ða­nüs­tü­hýz­lý­a­ký­þý­Üç­Ay­lar­da­da ken­di­si­ni­gös­te­ri­yor.­Ni­te­kim­Re­ga­ib­Ge­ce­si­ni­id­rak e­dip­er­te­si­gün­kar­þý­la­dý­ðý­mýz­Re­ceb-i­Þe­ri­fi­ta­mam­la­dýk,­Mi’rac­Kan­di­li­ni­ge­ri­de­bý­rak­týk­ve­Þa­ban-ý­Þe­rif­ten­gün­al­ma­ya­baþ­la­dýk­bi­le.­Haf­ta­ya­Cu­ma’yý­Cu­mar­te­si’ye­bað­la­yan­ge­ce­de­ (15­Tem­muz) Al­lah­na­sip­e­der­se­Be­rat­Kan­di­li­ni­ih­ya­e­de­ce­ðiz. On­dan­ i­ki­ haf­ta­ son­ra­ ise,­ 1­ A­ðus­tos­ Pa­zar­te­si gü­nü,­ on­ bir­ a­yýn­ sul­ta­ný­ Ra­ma­zan-ý­ Þe­ri­fi­ kar­þý­la­ya­ca­ðýz­in­þa­al­lah. Pa­ha­bi­çil­mez­ma­ne­vî­de­ðe­re­sa­hip­bu­kâr­lý­ve­nur­lu­za­man­di­li­mi­ni­de­ðer­len­dir­mek­i­çin­ya­pý­la­cak­i­ba­det­ler­den­bi­ri­de­Kur’ân­o­ku­mak. O­ruç­tu­tul­ma­sý,­va­kit­na­maz­la­rý­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re farz­o­lan­i­ba­det­le­rin­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­si,­o­ru­cu­ta­mam­la­yýp,­kay­naþ­ma­yý­ve­bir­a­ra­ya­gel­me­yi­sað­la­ma­sý­a­çý­sýn­dan­ce­ma­at­le­ký­lýn­ma­sý­tav­si­ye­o­lu­nan­te­ra­vih­na­ma­zý,­o­ku­nan­ha­tim­ler,­Kur’ân­tef­sir­le­ri,­na­fi­le­ve­sün­net­o­lan­i­ba­det­le­rin­di­ðer­za­man­la­ra­gö­re­da­ha­faz­la ya­pýl­ma­sý,­mu­kad­des­me­kân­la­ra­ya­pý­lan­zi­ya­ret­ler,­ze­kât­la­rýn­sa­da­ka-i­fý­týr­la­bir­lik­te­Ra­ma­zan’da­ve­ri­li­yor ol­ma­sý,­bu­a­yýn­ö­zel­li­ði­ha­li­ne­gel­miþ­ve­ge­le­nek­le­ri­mi­ze­mal­ol­muþ­gü­zel­lik­ler­den­sa­de­ce­bir­kýs­mý.­ Ye­ni­As­ya,­son­yýl­lar­da­hep­ya­pa­gel­di­ði­gi­bi,­se­ne­ki­Ra­ma­zan­a­yýn­da­da,­o­ku­yu­cu­la­rý­na­Kur’ân­he­di­ye­e­de­cek.­ Bu­de­fa­ki­Kur’ân’ý­mý­zýn­ö­nem­li­ö­zel­lik­le­rin­den­bi­ri rah­le­bo­yu­ol­ma­sý.­Bu­kam­pan­ya­i­le­Ye­ni­As­ya­Ra­ma­zan’ýn­ma­ne­vî­ik­li­mi­ne­yine­Kur'ân­eksenli­bir­kat­ký yap­ma­yý­a­maç­lý­yor.­ 59­ku­pon­kar­þý­lý­ðý­sa­hip­o­lu­na­bi­le­cek­o­lan­Kur’ân’ýn ku­pon­ya­yý­ný­Ra­ma­zan’ýn­baþ­lan­gý­cý­o­lan­1­A­ðus­tos ta­ri­hin­de­baþ­la­ya­cak.­ Kur’ân-ý­Ke­rim­ler­a­bo­ne­o­lan­la­ra­pe­þi­nen­he­di­ye­e­di­le­cek.­ Bil­gi­sa­yar­hat­lý­o­lan­Kur’ân,­lüks­e­ko­pak­kâ­ðý­da­i­ki renk­li­o­la­rak­ba­sýl­dý.­Ku­þe­sý­va­ma­lý­sert­ka­pa­ða­sa­hip o­lan­Kur’ân­ip­lik­di­kiþ­le­cilt­len­di.­ He­di­ye­Kur’ân-ý­Ke­rim­ler­ha­zýr­o­lup­sa­ha­ça­lýþ­ma­sý ya­pa­cak­tem­sil­ci­le­ri­mi­ze­ör­nek­nüs­ha­la­rýn­gön­de­ril­me­si­ne­baþ­lan­dý. *** Temsilcilerimiz kampanya için toplandý Ga­ze­te­miz­bü­ro­ve­sa­týþ­tem­sil­ci­le­ri­i­le­neþ­ri­yat­ko­mis­yo­nu­sek­re­ter­le­ri,­Ra­ma­zan’da­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­he­di­ye e­de­ce­ði­miz­Rah­le­Boy­Kur’ân­kam­pan­ya­sý­i­çin­top­lan­dý.­ Ýs­tan­bul-Gü­neþ­li’de­ki­mer­kez­te­sis­le­ri­miz­de,­tek gün­dem­li­o­la­rak­ger­çek­le­þen­top­lan­tý­ya­ka­tý­lým­ol­duk­ça­yo­ðun­du.­ Kur’ân­kam­pan­ya­sý­ve­ti­raj­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­e­le­a­lýn­dý­ðý,­ve­rim­li­ve­he­ye­can­lý­mü­za­ke­re­le­re­sah­ne­o­lan top­lan­tý­da,­tem­sil­ci­le­ri­miz­sa­týþ­ve­pa­zar­la­ma­i­le­ga­ze­te­muh­te­va­sý­hak­kýn­da­ki­gö­rüþ­le­ri­ni­de­di­le­ge­tir­di­ler.­ Top­lan­tý­böl­ge­le­rin­a­bo­ne­ta­ah­hüt­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ya­pý­lan­Bo­ðaz­ge­zi­siy­le­so­na­er­di. *** Tatil rehavetini aþma fýrsatý Yaz­dur­gun­lu­ðu­nu­ve­ta­til­re­ha­ve­ti­ni­a­þýp,­Ra­ma­zan ve­si­le­siy­le­zi­hin­le­ri­Kur’ân’a­çe­vir­mek­ve­on­dan­da­is­ti­fa­de­i­le,­mu­kad­des­ki­ta­bý­mý­zýn­bu­ça­ða­der­si­ve­me­sa­jý o­lan­tef­sir­le­ri­ni­in­san­la­ra­u­laþ­týr­mak­i­çin­or­tam­ve­ze­min­ha­zýr­la­mak­gi­bi­mas­la­hat­la­rý­ih­ti­va­e­den­Kur’ân kam­pan­ya­mý­za­ge­re­ken­il­gi­nin­en­yük­sek­se­vi­ye­de gös­te­ri­le­ce­ði­ne­yü­rek­ten­i­na­ný­yor,­bu­çer­çe­ve­de­ça­lýþ­ma­ya­pa­cak­o­lan­bü­tün­tem­sil­ci­ve­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za ba­þa­rý­lar­di­li­yor,­müj­de­li­ha­ber­le­ri­ni­zi­bek­li­yo­ruz.

Y

GAZETEMÝZ büro ve satýþ temsilcileri ile neþriyat komisyonu sekreterleri, Ramazan’da okuyucularýmýza hediye edeceðimiz Rahle Boy Kur’ân kampanyasý için Ýstanbul-Güneþli’deki merkez tesislerimizde toplandý. Kampanya ve tiraj çalýþmalarýnýn ele alýndýðý toplantýda selâmlama konuþmasýni gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular yapdý. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN

Temsilcilerimizin Kur’ân buluþmasý BÜRO VE SATIÞ TEMSÝLCÝLERÝMÝZ, GAZETEMÝZÝN RAMAZAN AYINDA OKUYUCULARINA HEDÝYE EDECEÐÝ RAHLE BOY KUR’ÂN KAMPANYASI ÝÇÝN ÝSTANBUL'DAKÝ HÝZMET BÝNAMIZDA BÝR ARAYA GELDÝLER. SELÇUK SUBAÞI ÝSTANBUL

GA ZE TE MÝZ bü­r o­ ve­ sa­t ýþ­ tem­s il­c i­l e­r i­ i­l e neþ­r i­y at­ ko­m is­y o­n u­ sek­r e­t er­l e­r i,­ Ra­m a­zan’da­ o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­ he­di­ye­ e­de­ce­ði­miz Rah­le­Boy­Kur’ân­kam­pan­ya­sý­i­çin­top­lan­dý. Ýs­tan­bul-Gü­neþ­li’de­ki­ mer­kez­ te­sis­le­ri­miz­de,­tek­gün­dem­li­o­la­rak­ger­çek­le­þen­top­lan­tý­ya­ka­tý­lým­ol­duk­ça­yo­ðun­du.­Top­lan­tý­ön­ce­sin­de­ tem­sil­ci­le­ri­mi­ze­ kam­pan­ya­da­ he­di­ye­e­di­le­cek­Rah­le­Boy­Kur’ân­lar­dan­bir­a­det ça­lýþ­ma­ya­pýl­ma­sý­i­çin­da­ðý­týl­dý. Kam­pan­ya­ve­ti­raj­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­e­le­a­lýn­dý­ðý­ve­rim­li­ve­he­ye­can­lý­mü­za­ke­re­le­re­sah­ne o­lan­ top­lan­tý­nýn­ a­çýþ­ ko­nuþ­ma­sý­ Ye­ni­ As­ya Med­ya­Grup­Ge­nel­Mü­dü­rü­Re­cep­Taþ­cý­ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­dý.­Ge­nel­Mü­dür­Taþ­cý,­mü­es­se­se­nin­son­al­tý­ay­lýk­ya­yýn­fa­a­li­yet­le­ri­i­le­sa­týþ­ ve­ pa­zar­la­ma­ ça­lýþ­ma­la­rý­ hak­kýn­da­ bil­gi ver­di­ði­ko­nuþ­ma­sýn­da­ge­le­cek­dö­nem­le­il­gi­li ham­le­ ve­ he­def­ler­ hak­kýn­da­ ay­rýn­tý­lý­ de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du.­De­ði­þen­dün­ya­ya­ve de­ði­þen­ ih­ti­yaç­la­ra,­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ ek­sen­li­ ya­yýn­la­rý­mýz­la­hýz­la­ce­vap­ver­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­an­la­tan­Re­cep­Taþ­cý,­pi­ya­say­la­sek­tö­rel­o­la­rak­re­ka­bet­e­de­cek­bir­ka­pa­si­te­ye­sa­hip­ol­du­ðu­mu­zu­söy­le­di.­Ý­lâ­na­tý­ný­yap­ma­ya­ça­lý­þý­lan­dâ­vâ­nýn­bü­yük­lü­ðü­nün­far­kýn­da­ol­duk­la­-

Müessesede yeni hizmete giren birimlerin gezilmesiyle devam eden toplantý, Ýstanbul Boðazýnda yapýlan yat gezisiyle son buldu.

rý­ný­ be­lir­ten­ Taþ­cý,­ ge­le­ce­ðe­ a­it­ plan­ ve­ he­def­le­ri­de­o­na­gö­re­yap­týk­la­rý­ný­söy­le­di. Top­lan­tý­da­hoþ­gel­din­ve­se­lâm­la­ma­ko­nuþ­ma­sý­ya­pan­Ye­ni­As­ya­Med­ya­Grup­Yö­ne­tim Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­ve­ga­ze­te­miz­im­ti­yaz­sa­hi­bi Meh­met­Kut­lu­lar­i­se,­“Hiz­met­ve­dâ­vâ­mý­zý ge­niþ­ke­sim­le­re­an­lat­ma­da­mü­him­bir­va­sý­ta­dýr”­di­ye­rek­neþ­ri­ya­týn­ö­ne­mi­ne­de­ðin­di.­Kut­lu­lar,­Zü­be­yir­Gün­dü­zalp’e­a­týf­la­“Neþ­ri­yat­bi­zim­e­li­miz,­gö­zü­müz,­ku­la­ðý­mýz­dýr”­ha­týr­lat­ma­sýn­da­bu­lun­du.­Kur’ân­kam­pan­ya­sý­na­da

te­mas­e­den­Kut­lu­lar,­“Mak­sat­la­rý­nýn­i­man, Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­ni­muh­taç­gö­nül­le­re­u­laþ­týr­mak”­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Söz­le­ri­ni­“Ba­ha­rý­ya­þý­yo­ruz”­di­ye­rek­bi­ti­ren Kut­lu­lar,­tem­sil­ci­le­ri­mi­ze­hak­sýz­ten­kit­le­re­ku­lak­as­ma­dan­a­zim,­se­bat­ve­gay­ret­le­ça­lýþ­ma­la­rý­tav­si­ye­sin­de­bu­lun­du. Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Ü­ye­miz­Ha­san­Þen­de­yap­tý­ðý­se­lâm­la­ma­ko­nuþ­ma­sýn­da­i­manKur’ân­dâ­vâ­sý­i­çin ça­lý­þan­la­rýn­hep­si­ne­“kah­ra­man­lar”­ na­z a­r ýy­l a bak­tý­ðý­ný­söy­le­di. Þen,­dur­m a­d an, din­len­me­den­ve­a­ra­ver­me­den­hiz­me­te­de­vam­e­dil­me­si­ni­is­te­di. Kam­pan­ya­hak­kýn­da­ge­niþ bil­gi­ver­mek­i­çin­söz­­a­lan­ga­ze­te­miz­A­bo­ne ve­Da­ðý­tým­Ko­or­di­na­tö­rü­A­dem­A­zat­i­se,­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­la­rý­ö­zet­le­di.­Tem­sil­ci­le­ri­mi­ze da­ðý­tý­lan­A­bo­ne­Da­ðý­tým­Bil­gi­len­dir­me­Dos­ya­sýn­da­ya­pý­la­cak­ça­lýþ­ma­lar­la­il­gi­li­bü­tün­de­tay­la­rýn­ve­ril­di­ði­ni­be­lir­ten­A­dem­A­zat,­her böl­ge­nin­a­bo­ne­ve­da­ðý­tým­bil­gi­le­ri­nin­dos­ya­-

Temsilcilerimize gazete muhtevasý, haftasonu ekleri ve Ramazan sayfasý hazýrlýklarý ile ilgili kýsa bilgiler de verildi.

lar­da­yer­al­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ya­pý­la­cak­ör­nek­ça­lýþ­ma­lar­ko­nu­sun­da­da­bil­gi­ak­ta­ran­A­zat,­is­te­nil­di­ðin­de­böl­ge­le­re­kam­pan­ya­sü­re­sin­ce­pro­fes­yo­nel­des­tek­ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni­de­be­lirt­ti.­A­dem­A­zat­da­ha­son­ra­tem­sil­ci­le­ri­mi­zin­ken­di­si­ne­yö­nelt­ti­ði­so­ru­la­rý­ce­vap­lan­dýr­dý. Ga­ze­te­muh­te­va­sý,­haf­ta­so­nu­ek­le­ri­ve Ra­ma­zan­say­fa­sý­ha­zýr­lýk­la­rý­i­le­il­gi­li ký­sa­bir­bil­gi­len­dir­me­ko­nuþ­ma­sý ya­pan­ga­ze­te­miz­ge­nel­ya­yýn­ko­or­di­na­tö­rü­Ab­dul­lah­E­ra­çýk­baþ­da,­Kur’ân­kam­pan­ya­sý­ný Ra­ma­zan­a­yý­bo­yun­ca­her­gün­ver­me­yi­plan­la­dýk­la­rý tab­l o­i d­ ek­l e­ des­t ek­l e­m e müj­de­si­ver­di.­ Bi­rim­ mü­dür­le­ri­nin­ bil­gi­len­dir­me­ ko­nuþ­ma­la­rý­nýn ar­dýn­dan­ tem­sil­ci­le­ri­miz­ kür­sü­y e­ ge­l e­r ek­ top­l an­t ý­ gün­d e­miy­le­il­gi­li­tav­si­ye,­te­men­ni­ve­gö­rüþ­le­ri­ni­ di­le­ ge­tir­di­ler.­ Ma­hal­le­rin­den ya­pý­lan­a­bo­ne­ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­ör­nek­ler­ak­ta­ran­tem­sil­ci­le­ri­miz,­top­lan­tý­da­ki­ha­va­nýn ken­di­le­ri­ne­þevk­ver­di­ði­ni­mem­nu­ni­yet­le­i­fa­de­et­ti­ler.­Mü­es­se­se­de­ye­ni­hiz­me­te­gi­ren te­sis­ ve­ bi­rim­le­rin­ ge­zil­me­siy­le­ de­vam­ e­den,­ top­lan­tý­ Ýs­tan­bul­ Bo­ða­zýn­da­ ya­pý­lan yat­ge­zi­siy­le­son­bul­du.­


4

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

Y

HABER

Meclis, baþkanýný seçiyor cakir@yeniasya.com.tr

Zenginlik ölçü müdür? a­pý­mý­za­ da­ya­nan,­ hat­ta­ ev­le­ri­mi­zi­ iþ­gal­ e­den­on­lar­ca­teh­dit­ve­teh­li­ke­var­ken;­bun­la­rý­ gör­me­mek,­ ted­bir­ al­ma­mak­ ve­ ‘ted­bir a­lýn­sýn’­di­yen­le­ri­de­ký­na­mak­gü­nü­mü­zün­en­bü­yük­has­ta­lýk­la­rýn­dan­bi­ri­dir.­“Cam­ba­za­bak,­cam­ba­za”­ di­yen­le­ri­ din­le­yip,­ eð­len­ce­ye­ da­lan­lar,­ hýr­sýz­lar­ ta­ra­fýn­dan­ “cep­le­ri­nin­ bo­þal­týl­dý­ðý­ný”­ bel­ki an­la­ya­cak­lar,­a­ma­geç­ka­lýn­mýþ­o­la­cak. Ýþ­l e­n e­b i­l e­c ek­ en­ bü­y ük­ ha­t a,­ in­s a­n ýn­ ‘düþ­man’ý­ný­dost­bil­me­si­dir.­Ma­lum­ol­du­ðu­ü­ze­re,­en bü­yük­ düþ­man­ nef­si­miz­dir.­ Ger­çek­ten­ düþ­man o­lan­nef­si­mi­zi­dost­bi­lip,­o­nun­is­tek­ve­ar­zu­la­rý­na gö­re­bir­ha­ya­tý­mý­zý­ya­þa­mýþ­ol­sak­(Al­lah­mu­ha­fa­za) son­tah­lil­de­kay­be­den­biz­ol­maz­mý­yýz?­ Ay­nen­ o­nun­ gi­bi,­ sos­yal­ ha­di­se­ler­de­ de­ hük­men­‘düþ­man’­o­lan­hal,­ha­re­ket­ve­an­la­yýþ­lar­var­dýr.­ Me­se­la,­ ‘öl­çü’­ o­la­rak;­ þan,­ söh­ret­ ve­ pa­ra­nýn a­lýn­ma­sý­ böy­le­dir.­ Sos­yal­ ha­yat­ta­ dü­rüst­lük,­ ah­lak,­ma­ne­vi­yat­gi­bi­öl­çü­ler­ye­ri­ne;­zen­gin­lik,­tek­no­lo­ji­nin­ ge­liþ­me­si,­ yol­la­rýn­ ya­pýl­ma­sý,­ bi­na­la­rýn di­kil­me­si,­vel­ha­sýl­‘ki­þi­ba­þý­na­dü­þen­mil­li­ge­lir’in art­ma­sý­‘öl­çü’­o­la­rak­a­lý­na­maz­ve­a­lýn­ma­ma­lý.­ Bu­ de­mek­ de­ðil­ ki,­ Tür­ki­ye’de­ ya­þa­yan­ her­kes fa­kir­ol­sun,­ki­þi­ba­þý­na­dü­þen­mil­li­ge­lir­az­ol­sun, yol­lar­ ya­pýl­ma­sýn,­ ku­le­ler­ di­kil­me­sin.­ El­bet­te bun­lar­da­ya­pýl­sýn,­a­ma­mad­dî­re­fa­hýn­öl­çü­sü­o­lan­ bu­ þey­ler,­ hiç­ bir­ za­man­ ilk­ sý­ra­da,­ ön­de­ ve ‘öl­çü’­ ol­ma­sýn.­ Çün­kü­ do­lay­lý­ da­ ol­sa­ in­sa­nýn mad­dî­yö­nü­ne­hi­tap­e­den­bu­öl­çü­ler,­ger­çek­an­lam­da­in­sa­ný­ve­in­san­lý­ðý­mut­lu­ve­hu­zur­lu­ya­pa­maz. Ha­di­se­yi­bi­raz­ka­ri­ka­tü­ri­ze­e­de­rek­þöy­le­de­mek de­ müm­kün:­ Tür­ki­ye’de­ bu­gün­ ba­þý­ ör­tü­lü­ di­ye bir­ ha­ným­ ‘san­dýk­ ba­þý’nda­ gö­rev­ ya­pa­mý­yor­sa, mil­lî­ ge­li­rin­ art­mýþ­ ol­ma­sý­ an­la­mý­ný­ kay­be­der. Ay­ný­þe­kil­de­müs­teh­cen­lik,­a­çýk­sa­çýk­lýk,­pi­yan­go ku­ma­rý,­iç­ki,­bo­þan­ma­lar­‘al­mýþ­ba­þý­ný­gi­di­yor’­ve bu­ bir­ ‘teh­dit­ ve­ teh­li­ke’­ o­la­rak­ gö­rül­mü­yor­sa, Tür­ki­ye’yi­baþ­tan­so­na­‘bo­ya­ma’nýn­bir­de­ðe­ri­ol­maz. A­t ýl­m a­s ý­ ge­r e­k en­ ilk­ a­d ým,­ ger­ç ek­ teh­l i­k e­y i ‘teh­li­ke’­o­la­rak­gör­mek­ol­ma­lý.­Ki,­son­ra­o­dert­le­re­ça­re­bu­la­bi­le­lim.­Tür­ki­ye’yi­‘i­da­re­e­den­ler’­bir ya­na,­ i­da­re­ci­ ol­ma­yan­la­rýn­ da­ top­lu­mu­ iç­ten­ i­çe ke­mi­ren­ bu­ ‘kurt’la­rýn­ far­ký­na­ var­ma­ma­sý­ in­sa­ný þa­þýr­tý­yor.­ Ha­di­ i­da­re­ci­ler­ ha­di­se­ye­ si­ya­sî­ pen­ce­re­den­ ba­ký­yor.­ Böy­le­bir­en­di­þe­si­ol­ma­yan­ya­da ol­ma­ma­sý­ge­re­ken­le­re­ne­o­lu­yor? Ge­çen­ler­de,­i­la­hi­yat­çý­bir­bü­yü­ðü­müz­le­soh­bet e­di­yor­duk.­Bir­si­ya­set­çi­gi­bi­‘gü­zel­tab­lo’­çiz­di­ve “Ba­kýn,­ ar­týk­ e­lek­trik­li­ o­to­mo­bil­ bi­le­ ya­pý­yo­ruz. Ya­kýn­da­u­çak­da­ya­pa­ca­ðýz!”­de­di.­Tek­nik­an­lam­da­ doð­ru­ bi­le­ ol­sa,­ gü­nü­müz­de­ bir­ i­la­hi­yat­çý­nýn ‘hal­ve­gi­diþ’e­ba­ký­þý­böy­le­mi­ol­ma­lý?­Kar­þý­mýz­da­ki­müt­hiþ­yan­gý­nýn­a­lev­le­ri­gök­le­re­yük­se­lir­ken­ve i­çin­de­‘i­man’ý­mýz­ya­nar­ken;­de­ðil­u­çak,­‘fü­ze’­ya­pýl­sa­ne­i­þe­ya­rar?­Ta­mam,­si­ya­set­çi­ler­böy­le­ko­nuþ­sun,­a­ma­ba­ri­i­la­hi­yat­çý­lar,­e­ði­tim­ci­ler­ve­sos­yo­log­lar­ce­mi­ye­ti­ke­mi­ren­‘kurt’la­rýn­far­ký­na­var­sýn! Ha­di­se­ye­ sa­de­ce­ pa­ra­ ve­ mad­dî­yat­ a­çý­sýn­dan ba­kan­la­ra­tep­ki­gös­te­ren­gün­gör­müþ­bir­ga­ze­te­ci þöy­le­yaz­mýþ:­ “Biz­Müs­lü­man­lar­bu­gün­kü­ha­li­miz­le­if­lah­ol­ma­yýz.­ Mem­le­ket­te­ deh­þet­li­ mad­dî­ kal­kýn­ma­ ve zen­gin­lik­ var­mýþ...­ Bu,­ Ýs­lâ­mî­ bir­ öl­çü­ ve­ kýs­tas de­ðil­dir.­ Bir­ Ýs­lâm­ top­lu­mu­nun­ ha­li­ na­ma­za­ ve ce­ma­a­te­ de­va­mýn­dan­ an­la­þý­lýr.­ Bir­ de­ pa­ray­la, mal­la,­ dün­ya­ zen­gin­lik­le­riy­le­ o­lan­ mu­a­me­lâ­týn­dan...­ Sa­bah­ na­maz­la­rýn­da­ yüz­de­ 99’u­ leþ­ler­ gi­bi u­yu­yan­Müs­lü­man­bir­top­lum­if­lah­ol­maz,­ne­cat bul­maz.­ Bil­has­sa­ sa­bah­ na­maz­la­rý­ný­ ve­ ce­ma­a­ti terk­ e­den­ Müs­lü­man­ bir­ top­lu­mun­ zen­gin­li­ði, mad­dî­ kal­kýn­ma­sý,­ yük­sek­ bi­na­la­rý­ (,,,) ke­ra­met de­ðil,­is­tid­rac­týr,­so­nu­i­yi­ol­maz.”­ (Meh­met­Þev­ket­Ey­gi,­Mil­li­Ga­ze­te,­1­Tem­muz­2011) Hem­ du­a­ e­de­lim,­ çok­ da­ ça­lý­þýp­ “ger­çek­ düþ­man”ýn­ far­ký­na­ va­rýl­ma­sý­na­ kat­ký­ sað­la­ya­lým­ ki so­nu­muz­ i­yi­ ol­sun­ in­þal­lah!­ Ü­mit­va­rýz,­ her­ þe­ye rað­men­so­nu­muz­i­yi­o­la­cak.

K

MECLÝS bu­gün­ye­ni­TBMM­Baþ­ka­ný­ný se­çe­cek.­TBMM’nin­24.­Dö­nem­bi­rin­ci ya­sa­ma­yý­lý­nýn­en­ö­nem­li­fa­a­li­ye­ti­o­lan TBMM­Baþ­ka­ný­ve­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný­i­çin sü­reç­iþ­li­yor.­Ge­çen­haf­ta­ya­pý­lan­ye­min tö­re­ni­i­le­ça­lýþ­ma­la­rý­na­baþ­la­yan­Mec­lis, bu­haf­ta­ye­ni­TBMM­Baþ­ka­ný’ný­se­çe­cek. Baþ­kan­a­day­lý­ðý­i­çin­baþ­vu­ru­lar­ön­ce­ki gün­so­na­er­di.­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­i­çin AKP­An­ka­ra­Mil­let­ve­ki­li­Ce­mil­Çi­çek, MHP­An­tal­ya­Mil­let­ve­ki­li­Tun­ca­Tos­kay ve­AKP­An­ka­ra­Mil­let­ve­ki­li­Zel­kif­Kaz­dal­a­day­ol­du.­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu, bu­gün­sa­at­14.00’te­top­la­na­rak­Mec­lis Baþ­ka­ný­se­çi­mi­ta­mam­la­nýn­ca­ya­ka­dar ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dü­re­cek.­Ge­nel­Ku­rul ön­ce­sin­de­ba­zý­si­ya­sî­par­ti­le­rin­grup­top­lan­tý­la­rý­da­ya­pý­la­cak.­TBMM­Baþ­ka­ný se­çi­le­bil­mek­i­çin,­ya­pý­la­cak­oy­la­ma­la­rýn

ilk­i­ki­sin­de­ü­ye­tam­sa­yý­sý­nýn­üç­te­i­ki­si­nin (367),­ü­çün­cü­oy­la­ma­da­da­ü­ye­tam­sa­yý­sý­nýn­salt­ço­ðun­lu­ðun­(276)­o­yu­nun­a­lýn­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Ü­çün­cü­oy­la­ma­da­da salt­ço­ðun­luk­sað­la­na­maz­sa,­bu­tur­da­en çok­o­yu­a­lan­i­ki­a­day­a­ra­sýn­da­dör­dün­cü oy­la­ma­ya­pý­la­cak.­Dör­dün­cü­oy­la­ma­da en­faz­la­oy­a­lan­a­day­baþ­kan­se­çil­miþ­o­la­cak.­Mec­lis­Baþ­ka­ný­se­çi­min­den­son­ra Baþ­kan­lýk­Di­va­ný­o­lu­þa­cak.­Bu­nun­i­çin­si­ya­si­par­ti­ler,­tem­sil­le­ri­o­ra­nýn­da­Baþ­kan­lýk Di­va­ný­ü­ye­si­be­lir­le­ye­rek,­baþ­kan­lý­ða­su­na­cak.­Par­ti­le­rin­be­lir­le­di­ði­bu­a­day­lar, da­ha­son­ra­Ge­nel­Ku­ru­lun­o­na­yý­na­su­nu­la­cak.­TBMM­Ýç­tü­zü­ðü’ne­gö­re,­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný­1­baþ­kan,­4­baþ­kan­ve­ki­li,­7­ka­tip ü­ye­ve­3­i­da­re­a­mi­rin­den­o­lu­þu­yor.­An­cak Da­nýþ­ma­Ku­ru­lu­nun­tek­li­fi­ü­ze­ri­ne­ka­tip ü­ye­ve­i­da­re­a­mir­le­ri­nin­sa­yý­sý­ar­tý­rý­la­bi­li­-

yor.­23.­Dö­nem’de­di­van­da­17­ü­ye­gö­rev a­lý­yor­du.­Bu­dö­nem­de­Di­va­nýn­ay­ný­sa­yý­da­ü­ye­den­o­luþ­ma­sý­na­ka­rar­ve­ri­lir­se AKP’ye­10,­CHP’ye­4,­MHP’ye­2,­BDP’ye i­se­1­ü­ye­lik­dü­þe­cek.­Di­van­16­ki­þi­den­o­lu­þur­sa;­AKP­10,­CHP­4,­MHP­ve­BDP bi­rer­ü­yey­le;­18­ki­þi­den­o­lu­þur­sa­AKP­11, CHP­4,­MHP­2,­BDP­i­se­1­ü­yey­le­tem­sil e­di­le­cek.­TBMM­Baþ­ka­ný­se­çi­mi­ve­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný’nýn­o­luþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan 61.­Hü­kü­met’in­ku­ru­luþ­ve­gü­ve­no­yu­na i­liþ­kin­sü­reç­iþ­le­ye­cek.­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­nun­bel­li­ol­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Hü­kü­met prog­ra­mý­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lun­da­o­ku­na­cak.­Prog­ram­o­kun­duk­tan­2­tam gün­geç­tik­ten­son­ra­gö­rüþ­me­ler­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Gö­rüþ­me­le­rin­bi­ti­min­den­1 tam­gün­son­ra­i­se­gü­ve­noy­la­ma­sý­ya­pý­la­cak.­Ankara / aa

Provokasyonlara izin vermeyeceðiz YÜCEL, ÇORUM OLAYLARININ PROVOKATÖRLERÝN ÝÞÝ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, “BUNDAN SONRA AYNI PROVOKASYONLARA ÝZÝN VERMEMELÝYÝZ" DEDÝ. HÝTÝT Ga­ze­te­ci­ler­ve­Ya­yýn­cý­lar­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Na­dir­Yü­cel,­Gün­Sa­zak’ý­vu­ran­lar­U­ður Mum­cu’yu­vu­ran­lar­i­le­ay­ný­zih­ni­yet­te­ki­ki­þi­ler­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“Bun­dan­son­ra­ay­ný pro­vo­kas­yon­la­ra­ay­ný­pro­vo­ka­tör­le­re­i­zin­ver­me­me­miz­la­zým”­de­di.­ 1980’nin­Tem­muz­a­yýn­da­ya­þa­nan­Ço­rum o­lay­la­rý­nýn­þa­hit­le­rin­den­Hi­tit­Ga­ze­te­ci­ler­ve Ya­yýn­cý­lar­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Na­dir­Yü­cel,­31­yýl ön­ce­ya­þa­nan­o­lay­la­rýn­yýl­dö­nü­mü­ol­du­ðu­nu ha­týr­la­ta­rak,­bi­ri­le­ri­nin­hâ­lâ­bu­ya­ra­yý­ka­nat­ma a­dý­na­bu­ya­ra­lar­dan­ne­ma­lan­ma­a­dý­na­az­sa­yý­da­da­ol­sa­çir­kin­o­lay­lar­çý­kar­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný söy­le­di.­Bu­o­lay­la­rý­çý­ka­ran­la­rýn­dý­þa­rý­dan­ge­len­in­san­lar­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Yü­cel,­“A­le­vi­kar­deþ,­Sün­ni­kar­deþ,­alt­lý­üst­lü­kom­þu­luk ya­pa­rak­ay­ný­yer­de­ay­ný­semt­te­o­tu­ran­in­san­lar­dý.­A­ma­bu­nu­dý­þa­rý­dan­ge­len­te­rö­rist­ler ma­a­le­sef­iþ­te­bu­ol­gu­yu­bir­ar­gu­man­gi­bi­gö­re­rek­ni­fak­to­hum­la­rý­e­ke­rek­o­lay­lar­çý­kart­ma­ya ça­lýþ­tý­lar­ta­bi­ki­bun­la­rýn­i­çe­ri­sin­de­et­ki­le­nen­ler a­yýrt­e­de­me­yen­ler­bu­rüz­ga­ra­is­te­me­den­uy­muþ­o­lan­lar­o­la­bi­lir­a­ma­ö­zel­lik­le­30-31­yý­lý­ge­ri­de­bý­rak­tý­ðý­mýz­da­da­ha­net­gö­rü­yo­ruz­ki­ke­sin­lik­le­bun­lar­pro­vo­kas­yon­ve­pro­vo­ka­tör­le­rin­or­ta­ya­koy­du­ðu­se­nar­yo­dur’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Yü­cel,­bu­se­nar­yo­lar­dan­ders­çý­kar­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­þun­la­rý­ka­ye­det­ti: “Biz­ler­bun­lar­dan­ders­çý­kart­mýþ­in­san­la­rýz­ çok­tan­ gör­müþ­ in­san­la­rýz.­ Gün­ Sa­zak’ý vu­ran­lar­U­ður­Mum­cu’yu­vu­ran­lar­i­le­ay­ný zih­ni­yet­te­ki­ ki­þi­ler­ ay­ný­ gö­rüþ­te­ in­san­lar. Bun­la­rýn­ der­di­ her­han­gi­ bir­ i­de­o­lo­ji­ de­ðil, bun­la­rýn­ der­di­ ö­zel­lik­le­ ih­ti­lâl­ ze­mi­ni­ni­ o­luþ­tur­mak­ bir­ ka­os­ çý­kart­mak­ ne­ma­lan­mak­mýþ.­ Bun­la­rý­ bu­gün­ler­de­ çok­ da­ha­ net gö­re­bi­li­yo­ruz.­ Bun­dan­ son­ra­ ay­ný­ pro­vo­kas­yon­la­ra­ay­ný­pro­vo­ka­tör­le­re­i­zin­ver­me­me­miz­lâ­zým.­Ya­þa­nan­bu­ü­zü­cü­o­la­yýn­tek­rar­et­me­me­si­ni­di­li­yo­ruz.’’­­Çorum / cihan

Barýþ içinde yaþayacaðýz BALIKESÝR Ha­cý­Bek­taþ-ý­Ve­li­Kül­tür Ta­nýt­ma­ve­Ya­þat­ma­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný Dr.­Meh­met­A­li­Çi­çek,­2­Tem­muz 1993’te­Si­vas’ta­mey­da­na­ge­len­Ma­dý­mak­o­la­yý­nýn­ü­ze­rin­den­18­yýl­geç­ti­ði­ni ha­týr­la­ta­rak,­“An­cak­biz­ler­sev­gi­ve­ba­rýþ in­san­la­rý­yýz.­Bin­ler­ce­yýl­dýr­ol­du­ðu­gi­bi bun­dan­son­ra­ki­bin­ler­ce­yýl­da­da­ba­rýþ ve­kar­deþ­lik­i­çin­de­ya­þa­ya­ca­ðýz”­de­di.­Si­vas­o­lay­la­rý­ný­an­ma­et­kin­li­ðin­de­ko­nu­þan­Dr.­Çi­çek,­Ma­dý­mak’ta­ya­þa­nan­kat­li­a­mýn­ü­ze­rin­den­18­yýl­geç­tiðini­an­cak du­ma­nýnýn­hâ­lâ­tü­ttüðünü­söyledi.­Bu kat­li­amýn­ta­ri­h­ze­dü­þen­kap­ka­ra­bir­le­ke oludðuðun­söyleyen­Çiçek,­þunlarý­kaydetti:­“O­lay,­o­gü­nün­de­mok­rat­ya­yýn or­gan­la­rýn­da,­‘Þe­ri­at­çý­lar­a­yak­lan­dý’­þek­lin­de­ve­ril­miþ­ti.­Oy­sa­vah­þet,­gün­ler­ön­ce­sin­den­plan­lan­mýþ­ve­o­gün­uy­gu­la­ma­ya­ko­yul­muþ­tur.­Biz­ler­kar­deþ­lik­ve ba­rýþ­in­san­la­rý­yýz.­Se­mah­la­rý­mý­zý,­de­yiþ­le­ri­mi­zi,­tür­kü­le­ri­mi­zi­hep­be­ra­ber­söy­-

le­mek,­kül­tü­rü­mü­zü­do­ya­sý­ya­ya­þa­mak is­ti­yo­ruz.­Bu­kar­deþ­lik­or­ta­mý­nýn­da­her­ke­sin­bir­bi­ri­ni­de­ðiþ­tir­me­ye­ça­lýþ­ma­dan, ol­du­ðu­gi­bi­ka­bul­et­me­si­ve­say­gý­duy­ma­sýy­la­müm­kün­o­la­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz.­Bin­ler­ce­yýl­dýr­ol­du­ðu­gi­bi­han­gi dil,­din,­ýrk­ya­da­mez­hep­ten­o­lur­sa­ol­sun­her­ke­sin­ba­rýþ­ve­hu­zur­i­çin­de­ya­þa­dý­ðý­bir­ül­ke­en­bü­yük­öz­le­mi­miz­dir. Bin­ler­ce­yýl­dýr­ol­du­ðu­gi­bi­bun­dan­son­ra­ki­bin­ler­ce­yýl­da­da­ba­rýþ­ve­kar­deþ­lik­i­çin­de­ya­þa­ya­ca­ðýz.­Her­kes­þu­nu­çok­i­yi bil­sin­ki­Si­vas’ta,­Ço­rum’da­ve­Ma­raþ’ta kin­ve­nef­ret­to­hu­mu­e­ken­ler,­as­la­he­def­le­ri­ne­u­la­þa­ma­ya­cak­týr.­Bu­a­cý­lar­ar­týk ya­þan­ma­sýn­is­ti­yo­ruz.­Bu­ra­dan­ül­ke­mi­zi yö­ne­ten­le­re,­Baþ­ba­kan’a­ses­le­ni­yo­ruz; bu­kat­li­a­mýn­a­cý­la­rý­ný­din­dir­mek­is­ti­yor­sak,­þu­an­da­ka­mu­laþ­tý­rýl­mýþ­o­lan­Ma­dý­mak­O­te­li’ni­bir­u­tanç­mü­ze­si­ya­pa­lým ki­ge­le­cek­ku­þak­lar­böy­le­u­tanç­la­rý­bir da­ha­ya­þa­ma­sýn.”­­Balýkesir / cihan

TBMM önünde “sivil anayasa” talebi SÝVÝL Top­lum­Ge­liþ­tir­me­Mer­ke­zi­ü­ye­si bir­ grup,­ si­vil­ a­na­ya­sa­ ta­le­biy­le­ TBMM ö­n ün­d e­ ey­l em­ yap­t ý.­ Yük­s el­ Cad­d e­si’nde­ki­Ýn­san­lýk­A­ný­tý­ö­nün­de­top­la­nan grup­ta­ki­ler,­ ‘’Ço­ðul­cu,­ e­þit­lik­çi,­ de­mok­ra­tik,­si­vil,­öz­gür­lük­çü,­ka­tý­lým­cý­ve­e­ko­lo­jik­a­na­ya­sa’’­ya­zý­lý­dö­viz­ler­aç­tý.­Bu­ra­da­ ya­pý­lan­ a­çýk­la­ma­da,­ Tür­ki­ye’de­ si­vil top­lu­mun­et­kin­ka­tý­lý­mýy­la­ha­zýr­la­na­cak ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­ A­çýk­la­ma­da,­ þöy­le­ de­nil­di:­ ‘’De­mok­ra­tik­bir­Tür­ki­ye­i­çin­ço­ðul­cu,­e­þit­lik­çi,­ öz­gür­lük­çü,­ ka­tý­lým­cý­ ve­ e­ko­lo­jik ye­ni­bir­a­na­ya­sa­nýn­ge­rek­li­li­ði­ko­nu­sun­da­ar­týk­tüm­top­lum­sal­ke­sim­ler­uz­la­þý­yor.­ Bi­re­yin­ öz­gür­lü­ðü­nü­ e­sas­ a­lan,­ u­lus­la­ra­ra­sý­in­san­hak­la­rý­norm­la­rý­na­da­ya­nan,­ in­san­ ve­ do­ða­nýn­ sö­mü­rü­sü­ne kar­þý­bir­yak­la­þý­mýn­or­ta­ya­kon­ma­sýn­da ye­ni­ a­na­ya­sa­nýn­ i­çe­ri­ði­ ka­dar­ ha­zýr­lan­ma­ sü­re­ci­ de­ ki­lit­ ö­nem­ ta­þý­yor.­ Si­vil top­lum­da­ki­ tüm­ fark­lý­ ke­sim­le­rin­ e­þit ka­tý­lý­mý­nýn­ sað­la­na­bil­me­si­ i­çin­ Bü­yük Mil­let­Mec­li­si­ni­et­kin­bir­ka­tý­lým­me­ka­niz­ma­sý­nýn­ o­luþ­tu­rul­ma­sýn­da­ bir­lik­te ha­re­ket­ et­me­ye­ da­vet­ e­di­yo­ruz.’’­ Grup, a­çýk­la­ma­nýn­ ar­dýn­dan­ slo­gan­lar­ eþ­li­ðin­de­ TBMM’ye­ yü­rü­mek­ is­te­di.­ An­cak

mec­lis­çev­re­sin­de­ey­le­me­mü­sa­a­de­e­dil­me­ye­ce­ði­ni­be­lir­ten­gü­ven­lik­güç­le­ri,­A­kay­ Kav­þa­ðý’nda­ gru­bun­ ö­nü­nü­ kes­ti. Ey­l em­c i­l e­r in,­ yan­l a­r ýn­d a­ ge­t ir­d ik­l e­r i tem­si­li­a­na­ya­sa­ma­ke­ti­ni­mec­lis­ö­nü­ne bý­ra­kýp­ay­rý­la­cak­la­rý­ný­söy­le­me­le­ri­ü­ze­-

ri­ne­gru­bu­tem­si­len­7­ki­þi­ye­i­zin­ve­ril­di.­Tem­si­li­a­na­ya­sa­ma­ke­ti­ni­Mec­lis­ö­nü­ne­bý­ra­kan­bu­ki­þi­ler,­ta­lep­le­ri­ni­di­le ge­ti­ren­ slo­gan­lar­ at­týk­tan­ son­ra­ bu­ra­dan­ay­rýl­dý.­Grup­ta­ki­ler,­da­ha­son­ra­o­lay­sýz­da­ðýl­dý.­Ankara / aa

HABERLER

Türkiye’ye kapýlarý sonuna kadar açmalýyýz nDÜNYANIN ön­de­ge­len­o­to­mo­bil­þir­ket­le­rin­den­Da­im­ler’in­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Di­e­ter­Zets­che, Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ni­sa­vu­na­rak,­e­ko­no­mik­a­çý­dan güç­le­nen­Tür­ki­ye’nin­ö­nü­ne­sü­rek­li­bir­þe­kil­de­ye­ni en­gel­le­rin­çý­kar­týl­ma­sý­ný­an­la­ya­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ýs­tan­bul­do­ðum­lu­o­lan­Zets­che,­“Bild­am­Sonn­tag”­ga­ze­te­sin­de­ya­yým­la­nan­rö­por­ta­jýn­da,­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði ko­nu­sun­da­ki­gö­rüþ­le­ri­nin­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­“Ka­pý­mý­zýn­ö­nün­de­du­ran­Tür­ki­ye­gi­bi­bir­‘Kap­lan­dev­le­ti’ ne­den­i­çe­ri­ye­al­ma­dý­ðý­mý­zý­bir­tür­lü­an­la­mý­yo­rum. Tür­ki­ye,­As­ya­ya­da­La­tin­A­me­ri­ka­ül­ke­le­rin­de­hay­ran­lýk­duy­du­ðu­muz­her­þe­ye­sa­hip.­Öð­ren­me­ye­ve­ça­lýþ­ma­ya­ha­zýr­genç­bir­nü­fu­sa­sa­hip.­Tür­ki­ye’de­dün­ya ça­pýn­da­ör­nek­o­la­rak­gös­te­re­bi­le­ce­ði­miz­þir­ket­le­re­sa­hi­biz”­gö­rü­þü­nü­bil­dir­di.­Tür­ki­ye’nin­im­kan­la­rýy­la­“bi­raz­þý­mar­mýþ­o­lan­Av­ru­pa’da”­çok­bü­yük­bü­yü­me­po­tan­si­ye­li­ne­sa­hip­ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Zets­che,­“Tür­ki­ye’nin­bi­ze­sýrt­çe­vi­re­ce­ði­gü­ne­ka­dar­ö­nü­ne­ye­ni­en­gel­ler­çý­kart­mak­ye­ri­ne­Tür­ki­ye’ye­Av­ru­pa’nýn­ka­pý­la­rý­ný­ar­dý­na­ka­dar­aç­ma­lý­yýz”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­A­i­le­si­nin­Na­zi­Al­man­ya’sýn­dan­ka­ça­rak­Tür­ki­ye’ye­yer­leþ­miþ­ol­du­ðu­Zets­che,­5­Ma­yýs­1953­ta­ri­hin­de­Ýs­tan­bul’da­doð­muþ,­ken­di­si­2­ya­þýn­day­ken­a­i­le­si­i­le­bir­lik­te Al­man­ya’ya­dön­müþ­tü.­­Berlin / aa

Maskeli siyasetçiler eski düzeni özlüyor nAKP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­ve­Ba­lý­ke­sir­Mil­let­ve­ki­li­Ah­met­E­dip­U­ður,­ken­di­dü­þün­ce­le­ri­ni­pay­laþ­ma­yan­la­rý­‘’ir­ti­ca­cý,­ge­ri­ci’’­o­la­rak­yaf­ta­la­yan­la­rýn­de­mok­ra­si­ta­lep­le­ri­nin­sa­mi­mi­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Mas­ke­li si­ya­set­ya­pan­ve­sa­yet­çi­ler­es­ki­dü­ze­ni­öz­lü­yor­lar’’­de­di. U­ður,­ya­zý­lý­bir­a­çýk­la­ma­ya­pa­rak,­An­ka­ra­Ba­ro­su­Baþ­ka­ný­Me­tin­Fey­zi­oð­lu’nun,­Ba­lý­ke­sir­Ba­ro­su­nu­zi­ya­re­tin­de­tu­tuk­lu­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ser­best­bý­ra­kýl­ma­ma­sý­ný e­leþ­ti­re­rek,­de­mok­ra­si­nin­ge­ri­le­di­ði­ni­sa­vun­ma­sý­na tep­ki­gös­ter­di.­A­çýk­la­ma­sýn­da,­‘’Doð­ru­dan­si­ya­set­halk­la­ya­pý­lýr,­ba­ro­lar­da,­der­nek­ler­de­de­ðil’’­gö­rü­þü­ne­yer ve­ren­U­ður,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ül­ke­miz­de­so­ya­dýy­la,­pa­ra­sýy­la,­un­va­nýy­la,­rüt­be­siy­le­yer­e­din­me,­baþ­kan­ol­ma, ay­rý­ca­lýk­sað­la­ma­dö­ne­mi­bit­ti.­Ar­týk­her­kes­hu­kuk­ö­nün­de­e­þit,­her­kes­bir­nu­ma­ra;­TC­nu­ma­ra­sýy­la­çað­rý­lý­yor,­TC­nu­ma­ra­sýy­la­yar­gý­la­ný­yor,­hak­e­di­len­TC­nu­ma­ra­sýy­la­bu­lu­nu­yor.­Kim­ol­du­ðu­na,­han­gi­baþ­ka­nýn oð­lu­ol­du­ðu­na,­pa­ra­sý­na­pu­lu­na­rüt­be­si­ne­de­ðil,­iþ­ya­pa­nýn­i­þi­ne,­cü­rüm­iþ­le­ye­nin­cür­mü­ne­ba­ký­lý­yor.­Bu­nun­is­tis­na­sý­yal­nýz­ca­CHP­ve­o­nun­zih­ni­ye­ti­ni­pay­la­þan­a­zýn­lýk­grup­lar­da­kal­dý.­Mas­ke­li­si­ya­set­ya­pan­ve­sa­yet­çi­ler­es­ki­dü­ze­ni­öz­lü­yor­lar.­Yýl­lar­ca­mil­le­tin­ver­me­di­ði­ik­ti­da­rý­dar­be­ler­le­al­ma­ya­ça­lý­þan,­söz­de­mah­ke­me­ler­le­baþ­ba­kan­la­rý,­ba­kan­la­rý­da­ra­ða­cý­na­çek­ti­ren, ken­di­dü­þün­ce­si­ni­­pay­laþ­ma­yan­her­ke­si­‘ir­ti­ca­cý,­ge­ri­ci’ suç­la­ma­sýy­la­yaf­ta­la­yan­la­rýn­de­mok­ra­si­­ta­lep­le­ri­sa­mi­mi­de­ðil­dir.­Mil­let­ten­kork­tuk­la­rý­i­çin­yýl­lar­ca­mil­le­ti kor­kut­tu­lar.­Mil­let­bir­le­þin­ce­dar­be­ler­den­me­det­um­du­lar,­o­da­ol­ma­yýn­ca­de­mok­rat­ol­du­lar.­Hal­ký­mýz­dü­ðün­de,­ce­na­ze­de,­ra­ma­zan­da,­bay­ram­da­ken­di­si­ne­ya­ban­cý­bu­zih­ni­ye­ti­gö­rü­yor­ve­çok­i­yi­ta­ný­yor.­Ta­ný­dý­ðý i­çin­de­50­yýl­dýr­ik­ti­dar­yü­zü­­gös­ter­mi­yor.­Ýk­ti­dar­ol­duk­la­rýn­da­i­se­ba­þý­na­ne­ge­le­ce­ði­ni­bi­li­yor.­Ýk­ti­dar­la­rý­ný dip­çik­le­sür­dür­müþ­o­lan­la­rýn­de­mok­ra­si­fet­va­sý­ver­me­ye­hak­la­rý­o­la­maz.’’­­Balýkesir / aa

Meclis’te halk temsil edilmeli nNEVÞEHÝR Sað­lýk-Sen­Þu­be­si­Þu­be­Baþ­ka­ný­Te­kin Ko­çak,­ si­vil­ top­lum­ ör­güt­le­ri­ o­la­rak­ Mec­lis’te­ hal­kýn­ tem­si­lin­den­ ya­na­ ol­duk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Ko­çak, yap­týð­a­çýk­la­ma­da,­Tür­ki­ye’de­12­Ha­zi­ran­2011­ta­ri­hin­de­ de­mok­ra­tik­ bir­ or­tam­da­ ge­nel­ se­çim­le­rin ya­pýl­dý­ðý­ný­ be­lir­te­rek,­ þun­la­rý­ kay­det­ti:­ “Bu­ra­da­ te­cel­li­ e­den­ hal­kýn­ ter­ci­hi­dir.­ Ne­ ya­zýk­ ki­ her­ þey­de bir­ so­run­ bu­lan­ ba­zý­ o­dak­lar,­ bu­ du­ru­mu­ da­ en­ i­yi þe­kil­de­ pro­vo­ke­ et­mek­te­dir.­ STK’lar­ o­la­rak­ Mec­lis’te­ hal­kýn­ tem­si­lin­den­ ya­na­yýz.­ Kim­ bu­nun­ ter­si bir­a­ra­yýþ­i­çe­ri­sin­de­o­lur­sa­biz­ler­on­la­rýn­kar­þý­sýn­da yer­ a­lý­rýz.­ Her­ za­man­ ol­du­ðu­ gi­bi­ de­mok­ra­si­den, öz­gür­lük­ten,­ uz­la­þý­ kül­tü­rün­den­ ve­ si­vil­leþ­me­den ya­na­yýz.­Bi­ri­le­ri­bu­gü­ne­ka­dar­ka­nun­la­rýn­ken­di­le­ri­ne­uy­gu­lan­ma­dý­ðý­ný,­2.­sý­nýf­mu­a­me­le­si­gör­dük­le­ri­ni­ ve­ dýþ­lan­dýk­la­rý­ný­ söy­ler­ken,­ bu­gün­ ge­li­nen nok­ta­da­ uy­gu­la­nan­ ka­nun­ hü­küm­le­ri­ni­ be­nim­se­me­ye­rek­o­la­yý­sap­týr­mak­ta­ve­te­sis­e­di­len­kar­deþ­lik or­ta­mý­na­fit­ne­sok­ma­ya­ça­lýþ­mak­ta­dýr­lar.­A­da­let­ve hu­ku­kun­her­ge­çen­gün­yer­leþ­ti­ði­ül­ke­miz­de­bu­tür dav­ra­nýþ­la­rýn­ mey­dan­la­ra­ a­týl­ma­sý­ný­ çok­ ma­ni­dar bu­lu­yo­ruz.­ Tür­ki­ye­ her­ ge­çen­ gün­ e­ko­no­mik,­ de­mok­ra­si,­kül­tü­rel­ve­ge­liþ­miþ­lik­o­la­rak­ge­liþ­me­gös­te­rir­ken­ bi­ri­le­ri­nin­ bun­la­rý­ bal­ta­la­ma­ya­ ça­lýþ­ma­sý Türk­Mil­le­tin­ce­far­kýn­da­lýk­la­iz­len­mek­te­dir.­Tür­ki­ye­mi­zin­ da­ha­ i­yi­ye­ doð­ru­ gi­di­þi­ el­bet­te­ en­gel­le­ne­me­ye­cek­tir.”­­Nevþehir / cihan

Tarým ve gýdada 10 milyar dolarlýk kaçak nTÜRKÝYE Zi­ra­at­çý­lar­Der­ne­ði­(TZD) Ge­nel­Baþ­ka­ný­ Ýb­ra­him­ Yet­kin,­ Tür­ki­ye’ye­ ka­çak­ yol­lar­la­ so­ku­lan­ ta­rým­ ve­ gý­da­ ü­rün­le­ri­nin­ de­ðe­ri­nin­ yýl­lýk­ 10 mil­yar­ do­lar­ o­la­rak­ tah­min­ e­dil­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Yet­kin,­Ýç­ka­le­O­te­lin­de­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da, Tür­ki­ye’de­ki­ka­çak­gý­da­ve­ta­rým­ü­rün­le­ri­ko­nu­sun­da­1­ay­dýr­ça­lýþ­ma­sür­dür­dük­le­ri­ni,­bu­ko­nuy­la­il­gi­li res­mi­ ku­rum­ ve­ ku­ru­luþ­lar­dan­ bil­gi­ top­la­dýk­la­rý­ný an­lat­tý.­ U­lus­la­ra­ra­sý­ Stan­dart­ Ti­ca­ret­ Sý­nýf­la­ma­sý­na (SITC) gö­re­ Tür­ki­ye’nin­ 2010­ yý­lýn­da­ 12,9­ mil­yar do­lar­lýk­ta­rým­ü­rün­le­ri­it­ha­la­tý­ger­çek­leþ­tir­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yet­kin,­bu­nun­ya­ný­sý­ra­yur­da­gi­ren­ka­çak ta­rým­ü­rün­le­ri­nin­de­ðe­ri­nin­i­se­10­mil­yar­do­lar­o­la­rak­tah­min­e­dil­di­ði­ni­kay­det­ti.­Tür­ki­ye’ye­yýl­lýk­top­lam­35-40­mil­yar­li­ra­lýk­ta­rým­ü­rü­nü­gi­ri­þi­ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­den­ Yet­kin,­ ‘’Bu­ i­na­nýl­maz­ bir­ ra­kam­ ve va­him­bir­tab­lo­dur’’­de­di.­Ankara / aa


Y

HABER

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

5

Hayal kýrýklýðý receptasci@yeniasya.com.tr

eçen hafta hayallerimizi sizlerle paylaþmýþtýk. Yazýmýzýn mürekkebi kurumadan hayal kýrýklýðýna uðradýk. Hiç olmazsa bir süre oyalanabilseydik. Çok gördüler. TBMM’nin açýlmasýyla birlikte rüyadan uyandýk. Siyasî tarihimizde görülmemiþ bir krizle karþý karþýya kaldýk. Baðýmsýz milletvekilleri meclise gelmedi. Ana muhalefet partisi Genel Kurul’a katýldý, a ma milletvekilleri yemin etmedi. Suçlamalar, restleþmeler, tehditler... Kim haklý, kim haksýz... Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ve üzen, yeni yasama döneminin daha ilk gününde siyasetin kilitlenmesi. Halbuki ne hayal etmiþtik. Yeni bir anayasa için uzlaþacaklar, “Kürt sorunu”na barýþçý bir çözüm bulacaklar. Nerdee... Birbirlerine selâm dahi vermediler. Biz yine de umudumuzu koruyalým, ekonomi dünyasýna uzanalým. TÜÝK verilerine göre 2011 yýlýnýn 3 aylýk döneminde Türkiye ekonomisi yüzde 11 büyümüþ.

G

Tunceli’de bir terörist teslim oldu TUNCELÝ’DE terör örgütünden kaçan bir teröristin silâh ve teçhizatý ile güvenlik kuvvetlerine teslim olduðu bildirildi. Tunceli Valiliði’nden edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde PKK terör örgütü mensu bu bir teröristin silâh ve teçhizatý ile güvenlik kuvvetlerine teslim olduðu belirtildi. Açýklamada, ilçeye baðlý Karaçavuþ köyü kýrsal alanýnda arazi taramasý yapan güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristin beraberinde 1 adet kalaþnikof piyade tüfeði, 5 adet þarjör, 2 adet el bombasý ve kalaþnikof mermileri bulunduðu da kaydedildi. Tunceli / aa

Dünya rekoru. Gazetelere manþet oldu. Peþimizden yüzde 9,9’la Arjantin ve yüzde 9,7’yle Çin geliyor. Büyüme; bir ülkenin millî gelirindeki artýþý ifade ediyor. Millî gelir ise bir ülkede üretilen bütün mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden deðeridir. Türkiye’nin millî geliri 2010 yýlýnýn birinci çey reðinde 1998 sabit fiyatlarýyla 23 milyar 335 milyon lira idi. 2010 yýlýnýn ayný çeyreðinde yani 1 yýl sonra 25 milyar 896 milyon liraya yükselmiþ. Bu iki dönem mukayese edilerek büyüme hýzý hesaplanýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AKP grup toplantýsýnda, “Bir müjdeyi sizlerle paylaþarak gündemi açmak istiyorum.” dedi. Müjde dediði, büyüme oranýydý. Ne kadar övünse azdýr. Büyüme halkýn zenginleþmesidir, refah seviyesinin artmasýdýr, iþsizliðin azalmasýdýr. Öyleyse hýz kesmeyelim, yola devam edelim. Hayýr. Ekonomi bürokratlarý frene basýyor. Duvara toslanýlmasýndan korkuluyor. Neden? Bir örnekle cevaplayalým. Ücretlisiniz. Geçiminizi zorlukla sürdürüyorsunuz. Aile fertleri ise durumdan þikâyetçi. Tüketimi kamçýlayan reklâmlarýn ve çevrenin tahrikiyle bütçenizi zorluyorlar.

Ne var ki malî gücünüz talepleri karþýlayamý yor. Bir gün bir banka görevlisi yolunuzu kesiyor. Ýkna ediyor. Artýk sizin de bir kredi kartýnýz var. Ýlk önce kullanmaya çekiniyorsunuz. Sonra kendinizi bir maðazanýn önünde buluyorsunuz. Uzun zamandýr rüyalarýnýzý süsleyen takým el bise size göz kýrpýyor. Cesaretinizi toplayýp içeriye giriyorsunuz. Elbise sizin. Para mara ödemiyorsunuz. Ne güzel! Sanki bedava. Eþiniz, arkasýndan çocuklarýnýz... Onlarýn baþý kel mi? Kartý kapan soluðu alýþ veriþ merkezinde alý yor. Yeni giysiler, son model bilgisayarlar, pahalý saatler, plazmalar, iphoneler... Aile reisi olarak kendinizle gurur duyuyorsunuz. Saða sola caka satýyorsunuz. Aile bolluk içinde yüzüyor diye. Ödeme zamaný gelince ne mi oluyor? Asgarî tutar ödeniyor. Ya da bir baþka bankadan kredi çekilip borç kapatýlýyor. Faiz faiz üstüne biniyor. Haliyle borç kabarýyor. Ýþte Türkiye’nin büyümesi de buna benziyor. Ýç tasarruf yetersiz.

Büyüme dýþ kaynaða baðlý. Yani, el parasý. Büyüdükçe döviz ihtiyacý artýyor. Buna karþýlýk ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 50’lere inmiþ. Mayýs ayýnda 11 milyar dolarlýk ihracata karþýlýk 21 milyar dolarlýk ithalat gerçekleþmiþ. Yýl sonu itibariyle carî açýðýn 80 milyar dolara dayanmasý bekleniliyor. GSYH’nýn yüzde 8’ini aþacak. Yabancýlar, þimdilik finanse ediyor. Ya deðirmenin suyunu kýsarlarsa? Ýpler ellerinde. Dengeleri alt üst edebilirler. Nitekim geçen hafta dolardaki hareketlenme ler bunun habercisi olabilir. Son iki yýlýn en yüksek seviyesini gördü. Ciddî bir risk söz konusu. Bu yüzden Merkez Bankasý ve BDDK bu riski azaltmak için ekonomiyi soðutmanýn çaresini a rýyor. Anlayacaðýnýz büyümede rekor kýrmak öyle pek matah bir baþarý deðil. Önemli olan el kesesine muhtaç olmadan saðlýklý büyümektir. Bunun için Türkiye hangi sektörlerde rekabetçi olacak, ithal ettiði ara mallarýnda hangisini kendi üretecek, enerji faturasýný nasýl hafifletecek... Yapay gündem maddelerini býrakýp bu konularý tartýþalým, carî açýk deðil, carî fazla veren bir ülke konumuna gelmenin yollarýný arayalým.

Yýllardýr milleti oyaladýðýnýz yeter

Van’da kundakçý kýskývrak VAN’DA son 10 gün içinde 11 aracý yaktýðý belirtilen kiþi suç üstü yakalandý. Alýnan bilgiye göre, þehir merkezinde son 10 gün içeresinde deðiþik mahallerde 11 aracýn yakýlmasý olayý ile ilgili Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele ve Ýstihbarat Þube ekipleri takip baþlattý. Yapýlan takip sonucu Bahçývan Mahallesi Güneþ 2. Sokakta park halindeki bir minibüsü yakmak isteyen V.E. suç üstü yakalandý. Polis, gözaltýna alýnan ve alkollü olduðu belirtilen V.E’nin yakmak istediði minibüste inceleme yaptý. Zanlý V. E’nin, AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn 20 Mayýs’ta Van’da düzenlediði mitingin daðýlýmý sýrasýnda ellerinde Türk Bayraðý ve AKP bayraðýný taþýyan partililere saldýrýrken gözaltýna alýndýðý ve daha sonra mahkemece serbest býrakýldýðý öðrenildi. Van / aa

Nöbette intihar etti BALIKESÝR Ýl Jandarma Komutanlýðý’nda vatani görevini yapan bir asker, nöbeti sý rasýnda silahýyla intihar etti. Alýnan bilgiye göre, Bigadiç Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna baðlý Yaðcýlar Köyü Jandarma Karakolu’nda görev yapan er Musa Ertürk (21), karakolun önündeki kulübede nöbet tuttuðu sýrada silahýyla baþýna ateþ ederek canýna kýydý. Kulübeden silâh sesi gelmesi üzerine olay yerine giden askerler tarafýndan bulunan Ertürk’ün cesedi, otopsi yapýl mak üzere Bursa Adlî Týp Kurumu morguna kaldýrýldý. Beþ aylýk asker olduðu bildirilen Musa Ertürk’ün, yaklaþýk 1.5 yýl önce aðabeyinin de intihar ettiði ve bu sebeple uzun süredir psikolojik tedavi gördüðü belirtildi. Ertürk’ün cenazesinin Manisa’da top raða verileceði bildirildi. Balýkesir / aa

19 üniversitede 25 birim kuruldu ADIYAMAN, Adnan Menderes, Akdeniz, Ankara, Bingöl, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekiz Mart, Düzce, Gaziosmanpaþa, Hakkari, Ýzmir, Karabük, Nevþehir, Niðde, Ondokuz Mayýs, Selçuk, Süleyman Demirel, Uþak, Yýldýrým Beyazýt üniversitelerin de, toplam 25 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 19 üniversitede fakülte, enstitü ve yüksekokullarýn kurulmasýna iliþkin Bakanlar Kurulu Kararý, Resmî Gazete’de yayýmlandý. Karara göre, kurulan enstitüler arasýnda Ankara Üniversitesine baðlý Gýda Güvenliði Enstitüsü, Bingöl Üniver sitesine baðlý Yaþayan Diller Enstitüsü, Karabük Üniversitesine baðlý Demir-Çelik Enstitüsü de bulunuyor. Ankara/ aa

ANKARA Ýnanç Özgürlüðü Platformu’nun 282. hafta basýn açýklamasýnda, yýllardýr “demokratik açýlým”, “Kürt açýlýmý”, “herkese özgürlük”, “hoþgörü”, “ötekine saygý” gibi sloganlarla insanlar oyalandýrýlýrken, vesayet anayasalarýnýn arkasýna sýðýnanlarýn hâlâ tüm hak ve özgürlükler önündeki en büyük engel olarak ülkeyi kaostan kaosa sürükleme plânlarý yaptýklarý ifade edildi. Abdi Ýpekçi Parký’nda düzenlenen eylemde Vahdet Vakfý yöneticisi Muhittin Özdemir, Platform adýna yaptýðý basýn açýklamasýnda, dün hiçbir hukukî zemini olmadýðý ve baþörtüsü hakkýnda hiçbir yasal düzenleme bulunmadýðý halde hukuku çiðneyerek baþörtülü öðrencileri okullara almayanlara, “kamusal alan”, “hizmet veren hizmet alan” gibi keyfi yorumlarla baþörtülü hanýmlarýn görevlerine son verenlere, barolardan atanlarax hastalarýný muayene etmeyenlere karþý seslerini çýkartmayanlarýn, bugün adeta insan hak ve özgürlüklerinin savunuculuðuna soyunduklarýn söyledi. Özdemir, yýllardýr

“demokratik açýlým”, “Kürt açýlýmý”, “herkese özgürlük”, “hoþgörü”, “ötekine saygý” gibi sloganlarla insanlar oyalandýrýlýrken, vesayet anayasalarýnýn arkasýna sýðýnanlarýn hâlâ tüm hak ve özgürlükler önündeki en büyük engel olarak ülkeyi kaostan kaosa sürükleme plânlarý yaptýklarýný söyledi. “Baþörtüsü yasaðý ile alâkalý bir kanuni yasak var mýdýr?” diye soran Muhittin Özdemir, yasakçý kafalara þu sorularý yöneltti: “Baþörtüsü sebebiyle eðitim ve çalýþma hakký engellenebilir mi? Kur’ân kursuna gitmek için 12 yaþ sýnýrýný koyan, buna mukabil Tevrat ve Ýncil’i okuma ile ilgili her hangi bir sýnýrlama getirmeyen zihniyet, hangi çifte standardý kullanmaktadýr? Anayasada ifade edilen ‘inanç ve ifade özgürlüðü’ keyfi uy gu la ma lar la en gellenebilir mi? Seçim meydanlarýnda Kur’ân’ý öpenler, çarþaflý hanýmlara rozet takanlar niçin seçim sonra sý seslerini çýkartmýyorlar? Evet, biz biliyoruz ki, onlarýn tek kaygýsý oydur. Her þeyi, oya tahvil etmek için yapmaktadýrlar.”

TAZÝYE Özgür Nizam'ýn babasý 'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Mustafa Iþýldak, Mustafa Gökmen, Murat Sayan, Cüneyt Üstün, Barýþ Akbulak, Recep Karakoç

Seçim kampanyasý boyunca, bütün siyasi partilerin ‘sivil anayasa” vaadinde bulunduklarýný söyleyen Özdemir, “Bu süreçte en çok tartýþýlacak konularýn baþýnda, vatandaþlarýn inanç öz gürlüklerini kýsýtlayan ve Türkiye’ye mahsus ol duðu iddia edilen laiklik tatbikatý olacaktýr. Bilindiði gibi 1921 ve 1924 anayasalarýnda ‘Devletin dini, Din-i Ýslâm’dýr’ hükmüne yer verilmiþ, gayr-i Müslim olan vatandaþlarýn ‘inanç hürriyetleri’ de teminat altýna alýnmýþtýr… Eðer 1924 Anayasasý’ný benimsediklerini ve bunu ‘kurucu irade’ kabul ettiklerini söylüyorlarsa, O anayasada deðiþtirilemez tek maddenin, devlet þeklinin ‘cumhuriyet’ olduðu ifade edilmiþ, lâiklik i deolojisine yer verilmemiþtir. Hazýrlanacak olan yeni sivil Anayasa’da, Lozan Antlaþmasý’nda kabul edilen ‘millet sistemi’ esas alýnmalý, Fransýzca olan ‘laiklik’ kelimesine yer verilmemeli ve farklý inançlara sahip olan insanlarýn ‘din ve vicdan hürriyetleri’ teminat altýna alýnmalýdýr” diye konuþtu. Ankara / Fatih Karagöz

Destici, BBP Genel Baþkaný oldu

Muhterem kardeþimiz

Seyhan Nizam

DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ TEK MADDE “CUMHURÝYET”TÝ

BBP Genel Baþkanlýðý’na, Parti Genel Sekreteri Mustafa Destici seçildi. Sürmeli Oteli’nde gerçekleþtirilen 5. Olaðanüstü kongrede genel baþkanlýk seçimi için kayýtlý bin 73 delegeden 639’u oy kullandý. Oylarýn 628’i geçerli, 11’i geçersiz sayýldý. Adaylardan Destici 387 oy alýrken, diðer adaylardan Yavuz Aðýralioðlu 143, Nevzat Yanmaz ise 98 oy aldý. Destici, genel baþkan seçilebilmek için gereken salt çoðunluk oyunu alamamasýna karþýn diðer iki adayýn çekilmesi üzerine genel baþkan ilân edildi. Genel Baþkanlýk seçiminin ardýndan kongreye kýsa bir ara verildi. Delegeler aranýn ardýndan bir kez daha sandýk baþýna gidecek ve Merkez Karar Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu listesini oylayacak. Ankara / aa

Bingöl’de 1 asker þehit BÝNGÖL’DE PKK’lý teröristlerin jandarma karakoluna inþaat malzemesi taþýyan kamyonete yönelik saldýrýsýnda, 1 asker þehit oldu, 1 rütbeli asker ile araç sürücüsü de yaralandý. Edinilen bil giye göre, Bingöl’ün Genç ilçesinde yapýmý devam eden Suveren Jandarma Karakoluna kam yonetle inþaat malzemesi taþýyan araca teröristler tarafýndan uzun namlulu silâhlarla saldýrý düzenlendi. Saldýrýda araçta bulunan Yozgat Yerköy nüfusuna kayýtlý onbaþý Deniz Bacanak (23) aðýr, bir rütbeli asker ile araç sürücüsü N.B. yaralandý. Askeri helikopterle Elazýð Askerî Hastanesine kaldýrýlan Deniz Bacanak’ýn þehit olduðu öðrenildi. Saldýrýyý düzenleyen terör ör gütü üyelerinin yakalanmasý için bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. Bingöl / aa

cevher@yeniasya.com.tr

Sýra Suriye’de… ürkiye’nin yanýbaþýndaki “Suriye sorunu” tam bir ibret-i âlem; ve Bediüzzaman’ýn “Zâlimlerin kýlýncýyla (güç ve desteðiyle) ferec (kurtuluþ) ve ferah (mutluluk-geliþme) ve sürur ve fütûhat (muvaffakiyet-zafer) olmayacaðý”ný, “Münâfýklarý ehl-i imâ na musallat eden ve zýndýklarý yetiþtiren mütemerrid (inkârda inatçý) ecnebilerin kýlýnçlarýndan fayda gelmeyeceðini” bir defa daha te’yid ediyor. (Lem’alar. 155, Kastamonu Lâhikasý, 161) Suriye’den önce, Afganistan, Irak, Sudan örnekleri ortada. Baba George Bush, önce 36. paralelin kuzeyini “tampon bölge”yle Çekiç Güç’ün korumasýnda Irak’tan kopardý. Sonra kurþun kalemden çocuk mamasýna kadar on iki sene uygulanan amansýz gýda ve ilâç ambargosuyla ülkeyi tüketti. Ardýndan Oðul W. Bush ise ülkeyi bombalayýp iþgal etti. Ve en önce sekiz sene silâh verip komþu Müslüman Ýran’la savaþtýrdýðý, peþinden Kuveyt’e saldýrmaya cür’etlendirdiði Saddam’ý idam etti ve Baðdat’taki Baas rejimini yýktý. “Irak’ý özgürleþtirmek” sloganýyla giriþilen iþgalin ardýndan yüz binlerce sivil Iraklý katledildi, milyonlarcasý sakat, periþan halde evlerinden, yurtlarýndan göçe zorlandý. Ýþgal, zulüm ve katliam devam ediyor… Afganistan’da ayný tuzak iþledi. Bin Ladin’in El Kaide örgütünü kullanan ABD, iþi bittikten sonra istimal ettiði âleti kýrýp attý. Yüz binlerce Müslümanýn katledildiði bu ülkede de Amerikan ve iþgal ortaklarýnýn hegemonya ve çýkarlarý hesabýna “NATO paravaný”nda iþgal ve tahribat devam ediyor…

T

ÖNCE ÝÞBÝRLÝKÇÝLERÝNÝ YÝYOR… Ýþin ilginç yaný, Özal döneminde baþlatýlan ve AKP hükûmetlerinde tam gaz sürdürülen politikalarla Türkiye’nin bu iki ülkede de iþgale destek vermesi. Temmuz 2004’te “hükûmet tebliði”yle, altý deniz limanýnýn ve yedi havaalanýnýn Irak’ý iþgale giden A merikan askerlerinin her türlü personel, silâh, mühimmat, savaþ malzemesinin nakil ve daðýtýmýna açýl masý ve Ýncirlik Üssü’nden havalanan Amerikan savaþ uçaklarýnýn Irak þehir ve köyleri üzerine binlerce sorti yapýp bombalamasýnda olduðu gibi… Bu sürede Afganistan’a iki kez askerî birlik göndererek Afgan iþgaline fiilî olarak destek verilip Türkiye’nin resmen “savaþ ortaðý” ve “cephe ülkesi” yapýlmasýnda olduðu gibi… Daha önce Sudan’ýn baþþehri Hartum’daki ilâç fabrikasýný “nükleer silâh üreten tesis” diye bombalayan ABD’nin sýrf “yakýn iþbirliði”ni kabul etmediði için bu ülkeyi fitne ve tahrikle ikiye bölmesi, “Arap baharý” tartýþmalarý arasýnda gündeme bile gelmedi. Ýþin aslýna bakýlýrsa, ne Tunus’a, ne de Mýsýr’a, ne Yemen’e, ne de Libya’ya demokrasi ve özgürlükler gelmedi; barýþ ve istikrar saðlanamadý. Sâdece “son kullanma tarihleri” dolan ve “miâdlarý biten” otuz – kýrk yýllýk iþbirlikçi piyonlarý devrildi. Mýsýr’da bir “saray darbesi” yaptýrýldý, âdeta “Mýsýr’ýn 12 Eylül’ü” yapýldý. 32 senelik Mübârek bir kenara çektirildi, lâkin yerine yine Pentagon’un önerdiði Genelkurmay Baþkaný Tantavi “Silâhlý Kuvvetler Konseyi Baþkaný” olarak getirildi. Mýsýr’daki “askerî yönetim”den ABD memnun; ancak dün den bugüne deðiþen çok fazla birþey olmadý. Tahrir meydaný yine karýþýk, gösterilerde yine demok rasi ve özgürlük talepleri devam ediyor. Yine çatýþmalar, kargaþa ve huzursuzluk…

“ESAD DURSUN, REJÝMÝ DEÐÝÞSÝN”! Libya da Iraklaþtýrýldý; iç çatýþma, kargaþa, kaos ve terör bataklýðýna döndü. 42 yýldýr desteklenen Kaddafi yönetimi devam ediyor. Baþta Türkiye olmak üzere darbelerle hükûmetleri devirten, meþru seçilmiþ iktidarlarý alaþaðý ettiren ABD, Libya’da hâlâ Kaddafi’yi (bir türlü) enterne etmiþ deðil. Türkiye’de olduðu gibi belki Libya’nýn da “uçurumun kenarý”na gelmesini bekliyor; fakat Libya çoktan uçuruma yuvarlanmýþ; iç savaþ sürüyor. Ülke anarþi ve iç çatýþmalarla fiilen bölünmüþ, daðýlmanýn eþiðin de, bir yandan muhaliflere destek sözü veriliyor, diðer yandan Kaddafi ve yönetimi el altýndan kollanýp korunuyor. Dahasý, zaman zaman Washington’dan Pa ris’e, “Kaddafi’nin kalabileceði” mesajlarý veriliyor. Sýra Suriye’de. Bu Müslüman komþu ülke de ayný plânla Iraklaþtýrýlýyor. Daha düne kadar “Esad gitmeli!” baskýsý yapan Amerikan ve Batýlý merkezler, ufak ufak “Esad dursun, rejimini yenilesin!” türü çarpýcý dönüþler sergilemekteler. Ve bu arada olan, Suriye halkýna olmakta. Her gün onlarca sivil katledilmekte. Kargaþa, kaos ve iç karýþýklýk sürmekte…


6

2 bin 400 metrede Uður Böceði Þenliði KAHRAMANMARAÞ’TA 4. Uludaz Uður Böceði Þenliði yapýldý. Kahramanmaraþ Valisi Þükrü Kocatepe, 2 bin 400 metre yükseklikteki Çimen Daðý Uludaz Tepesinde düzenlenen þenlikteki konuþmasýnda, uður böceklerinin ne kadar iyi korunursa o kadar uzun yaþayacaðýný söyledi. Uður böceklerinin ‘’uður’’ getirdiðinin düþünüldüðü ve uçurulmaya çalýþýldýðýný ifade eden Kocatepe, ‘’Ama tabiatta onlar diðer zararlý daha küçük böcekleri yok ederek doðaya, ekolojik denge açýsýndan hizmet eden çok faydalý böcekler’’ dedi. Yapýlan faaliyetle uður böceklerinin bugün yuvalarýnda rahatsýz edildiðini dile getiren Kocatepe, þöyle konuþtu: ‘’Biz bugün uður böceklerinden özür diliyoruz. Biz bu etkinlikleri Kahramanmaraþ’ta çok daha farklý þekilde yayla þenliði þeklinde yapabiliriz. Bu etkinliði baraj göllerimizde su sporlarý gibi etkinliklerle çeþitlendirmeyi düþünüyoruz.’’ Kocatepe, bugünkü faaliyetlerin bir amacýnýn da vatandaþlara çevre bilinci aþýlamak olduðunu ifade etti. Kahramanmaraþ / aa

Y

YURT HABER

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

Ulu Cami çevresi kamulaþtýrýlacak

Piknik yolunda feci kaza: 3 ölü, 5 yaralý SÝÝRT’TE pikniðe giden kuzenlerin içerisinde bulunduðu bir otomobilin polis panzeriyle çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 3 kardeþ öldü, 5 kuzen yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesine pikniðe giden Kaya ailesine mensup 8 kuzenin içerisinde bulunduðu Faruk Kaya (19) yönetimindeki 56 AC 235 plâkalý otomobil, þehir çýkýþýndaki Sanayi Sitesi kavþaðýnda Siirt Emniyet Müdürlüðü’ne ait panzer ile çarpýþtý. Kazada, otomobilde bulunan kardeþler Sinan Kaya (16), Veysel Kaya (8) olay yerinde, Pýnar Kaya (7) ise kaldýrýldýðý Siirt Devlet Hastanesi’nde öldü. Yaralýlar sürücü Faruk Kaya, Ahmet Kaya, Beyzanur Kaya, Dilaver Kaya ve Mehmet Hakký Kaya Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýndý. Siirt / aa

BÝRLEÞMÝÞ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ‘’Dünya Kültür Mirasý Listesinde’’ yer alan Div riði Ulu Camii ve Darüþþifasý çevresindeki 2. etap kamulaþtýrma çalýþmalarý kapsamýnda 110 parselin istimlak edileceði bildirildi. Divriði Ulu Camii ve Darüþþifasý’nýn çevre düzenlemesi kapsamýnda Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay’ýn katýlýmýyla 5 Eylül 2009’da gerçekleþtirilen ilk yýkýmla baþlayan kamulaþtýrma çalýþmalarý devam ediyor. Çalýþmalarýn 1. etabý geçen yýl tamamlanýr ken, bu yýl 2. etap içerisinde yer alan mülkiyetler kamulaþtýrýlacak. Tarihî yapýnýn etrafýndaki yapýlara yönelik olarak yürütülen 2. etap kamulaþtýrma çalýþmalarý için oluþturulan Kýymet Takdir ve Uzlaþma Komisyonu’nun, 110 parselin malikleri ile toplantý yapacaðý belirtildi. Sivas / aa

Trafikte ürküten tablo

Uzungöl’de turistlere helikopter turu imkâný

Düðün pastasýndan 34 kiþi zehirlendi GÜMÜÞHANE’DE katýldýklarý bir düðün töreninde yedikleri pastadan zehirlenen 34 kiþi, tedavi altýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, il merkezindeki Balyemez Konaðýnda, Leyla ve Fatih Gündüz’ün düðün törenine katýlan yakýnlarý, düðün sonrasý Sarýçiçek köyüne döndüler. Bir süre sonra rahatsýzlanan ve çoðunluðu çocuklardan oluþan 34 kiþi, Gümüþhane Devlet Hastane sine gitti. Düðünde yedikleri ve ildeki bir pastaneden alýndýðý öðrenilen düðün pastasýndan zehirlendikleri belirlenen 34 kiþi, tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi. Gümüþhane / aa

Edirne sokaklarýnda baþýboþ atlar geziyor FOTOÐRAF: AA

TRABZON’UN Çaykara ilçesindeki turizm beldesi Uzungöl’e gelen yerli ve yabancý turistler, yaklaþýk 8 dakika süren helikopter turuyla yörenin doðal güzelliðine havadan görme fýrsatý buluyor.Beldede uzun süredir turizm iþletmeciliði yapan Dursun Ali Ýnan’ýn organizasyonuyla beldeye getirilen 5 yolcu kapasiteli helikopter, turlara baþladý. Beldedeki göl kýyýsýnda bulunan pistten havalanan helikopter, muhteþem doðal güzelliðiyle yýlda 100 binlerce yerli ve yabancý turisti aðýrlayan Uzungöl’ü havadan izleme imkâný sunuyor. Eþsiz peyzajý ve çam aðaçlarýnýn adeta birbirine geçtiði yamaçlarý havadan görmek isteyenler, kiþi baþý 100 lira ödeyerek yaklaþýk 8 dakika süren hava yolculuðu yapýyor. Ýlk olarak çam aðaçlarýyla örtülü yamaçlara doðru havalanan helikopter, daha sonra Uzungöl’ü kuþ bakýþý görme imkâný saðlýyor. Tur kapsamýnda tabiat severler, çevredeki yaylalarý ve ormanlarý, Temmuz ayý olmasýna karþýn zirvesinden kar kalkmayan tepeleri görme fýrsatý yakalýyor. Helikopterin 25 yýllýk pilotu Zafer Yýlmaz, turistlere 3 farklý uçuþ seçeneði sunduklarýný söyledi. Trabzon / aa

“TRAFÝK KAZA ÝSTATÝSTÝKLERÝ” RAPORUNA GÖRE 2009 YILINDA 16 BÝN 360 SÜRÜCÜ EHLÝYETÝ OLMADIÐI HALDE TRAFÝÐE ÇIKTI VE KAZAYA KARIÞTI. BU KAZALARDA 165 SÜRÜCÜ ÖLDÜ. TRAFÝK kazalarýnda can kayýplarý devam ederken, istatistikler kazalara karýþanlar arasýnda 16 bin ehliyetsiz sürücünün de olduðunu ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüðü ile Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun ortaklaþa hazýrladýðý ‘’Trafik Kaza Ýstatistikleri’’ raporundan derlenen bilgilere göre, 2009 yýlýnda ‘’ölümlü ve yaralanmalý’’ olarak kayda geçen 111 bin 121 kazada toplam 4 bin 324 kiþi öldü ve 201 bin 380 kiþi de yaralandý. Ýstatistiklere göre kazaya karýþan 141 bin sürücüden ancak 123,7 bininin ehliyeti olduðu tesbit edildi. Yani ehliyeti olmadan kazaya karýþan sürücü sayýsý 16 bin 360 olarak belirlendi.

TRAFÝKTE KAZA REKORU ÝLKOKUL MEZUNLARINDA Ehliyetli sürücülerin karýþtýðý kaza istatistiðinin en tepesinde 72 bin 587 kazayla B tipi ehliyete sahip sürücüler bulunuyor. Kaza yapan B

tipi ehliyetli sürücülerin 6 bin 412’si kadýn. B tipi ehliyetlileri 32 bin 229 kaza ile E tipi ehli yeti bulunan sürücüler izledi. Trafik yetkililerinin, bin 93 kazada ‘’sürücü belgesi belirlenemedi’’ kaydý tuttuðu 2009 yýlýnda, 16 bin 360 sürücü ehliyeti olmadýðý halde trafiðe çýktý ve kazaya karýþtý. Ehliyetsiz sürücülerin karýþtýðý kazalarda 165 sürücü vefat etti. Meydana gelen bin 546 kazada ise baþka bir ülkeden belge alan sürücü faktörü tesbit edildi. ‘’Sürücülerin eðitim durumu’’na göre yapýlan incelemede ise kazaya karýþan toplam sürücüler arasýnda ilkokul mezunlarý 42 bin 822 adet kaza ile ilk sýrada yer aldý. Ýlkokul mezunlarýný 27 bin 215 ile lise ve 12 bin 752 kazayla da üniversite mezunlarý takip etti. Kazalarýn yaklaþýk 3’te birinin ‘’yandan çarpma’’ dolayýsýyla yaþandýðý 2009 yýlýnda, Türkiye’de en fazla Alman sürücülerin kazaya karýþtýðý belirlendi. Almanlarý, Ýranlý ve Rus sürücüler izledi.

KAZALARIN AÐIRLIÐI TEK YÖNLÜ YOLLARDA KAZALARI meydana geldikleri yolun durumuna göre inceleyen uzmanlar, polisin sorumluluk alanýndaki 91 bin 729 kazanýn 50 bin 545’inin tek yönlü yollarda, 41 bin 184 kazanýn da iki yönlü yollarda meydana geldiðini tesbit etti. Tek yönlü yollardaki kazalarda 608 sürücü, 703 yolcu ve 400 yaya vefat etti. Ýki yönlü yollardaki kazalarda ise 507 sürücü, 586 yolcu ve 189 yaya öldü. 2009 yýlýnda, Hava durumu açýsýndan en fazla kazanýn 67 bin 663 ile ‘’açýk havada’’ meydana geldi. Rapora göre, otomobil en fazla kazaya karýþan taþýt oldu. Otomobilin karýþtýðý kaza sayýsý 77 bin 7. Otomobillerin karýþtýðý kazalarda 784 sürücü öldü. Kazalarýn çoðunluðunun ‘’Kavþaklarda geçiþ önceliðine uymamak’’ dolayýsýyla meydana geldiði 2009 yýlýnda, en çok 2006 model taþýtlarýn kazaya karýþtýðý tesbit edildi. Ankara / aa

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek

seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2

(0533) 712 48 06 n ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem TemmuzAðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C1-065-19) Müracaat Tel:0532-2637221 n Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 n Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 nBARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde 0537 464 41 31 0536 599 39 40 Kemal Karta nSatýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul 0532-2366370 n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 n 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen

Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA

Araç yakan kiþi, suç üstü yakalandý VAN’DA son 10 gün içinde 11 aracý yaktýðý belirtilen kiþi suç üstü yakalandý. Alýnan bilgiye göre, þehir merkezinde son 10 gün içeresinde deðiþik mahallerde 11 aracýn yakýlmasý olayý ile ilgili Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele ve Ýstihbarat Þube ekipleri takip baþlattý. Yapýlan takip sonu cu Bahçývan Mahallesi Güneþ 2. Sokakta park halindeki bir minibüsü yakmak isteyen V. E. suç üstü yakalandý. Van / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

n Yalova Fevziye köyünde

asfalt cepheli 4200m2 85.000TL 0532 631 12 25 n Yalova 'da Sahibinden 2300m2 arazi 80.000TL 0532 631 12 25 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 nTrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað

EDÝRNE’DE son zamanlarda cadde ve so kaklarda artan sayýlarýyla dikkati çeken baþýboþ atlar, yerli ve yabancý turistlerin þaþkýnlýðýna sebep oluyor. Uluslar arasý ka rayolu niteliðindeki Kapýkule Sýnýr Kapýsý yolu üzerinde, þehrin merkezi konumunda bulunan Binevler civarýndaki yeþil alanlarda hayat alaný bulan sahipsiz atlarla birlikte sahipli atlar da otlamalarý için getiriliyor. Bulunduklarý park ve yeþil alanlardan zaman zaman yollara fýrlayan, baþýboþ olarak yollarda gezen atlar, trafikte seyreden araçlar için tehlike meydana getirirken, yayalarýn da korkmasýna sebep oluyor. Özellikle sabah saatlerinde ortaya çýkan bu manzara, sahiplerinin atlarý toplamasýyla son buluyor. Edirne / aa

nAteþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý 0212 482 95 90 Maslak 0212 286 98 00 Ýkitelli 0212 549 75 21 nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih


Y

DÜNYA

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

7

HABERLER

Suriye ordusu tanklarý Hama’da n SURÝYE ordusu tanklarýnýn, Devlet Baþkaný Beþþar Esad aleyhine yapýlan büyük gösterinin ardýndan Hama kentinin giriþlerine konuþlandýðý bildirildi. Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi baþkaný Rami Abdulrahman, Reuters haber ajansýna yaptýðý açýklamada, Hama’nýn kenar mahallelerinde onlarca kiþinin tutuklandýðýný belirterek, yetkililerin þehrin kontrolünü ele geçirmek için askerî çözümü yeðleyeceklerinin göründüðünü söyledi. Suriye’nin baþkenti Þam’ýn 210 kilometre kuzeyindeki Hama þehri, 1982 yýlýnda Suriye tarihinin en kanlý olaylarýndan birine sahne olmuþ, askerler, dönemin Devlet Baþkaný Hafýz Esad’a yönelik Ýslâmcý ayaklanmayý bastýrmak için 30 bin kiþiyi öldürmüþtü. Amman / aa

Rus yolcu uçaðý acil iniþ yaptý n RUSYA'DA son günlerde sýk rastlanan ve büyük ölümlerle sonuçlanan Tupolev-154 tip yolcu uçaklarý kazalarýna bir yenisi daha eklendi. Sibirya þehri Yekaterinburg’dan 116 yolcusu ile birlikte havalanan Tupolev-154 tip uçak, motorlarýndan birinin arýza yapmasý üzerine havalimanýna geri dönerek acil iniþ yaptý. Pilotun iniþ öncesi yakýtý azaltmak için bir müd det havada kalmasýnýn heyecanlý dakikalarýn yaþanmasýna sebep olduðu belirtildi. Rusya hava ulaþým düzenleyici kurumu Rosaviatsiya’dan yapýlan açýklamada, “Yekaterinburg’dan havalanan uçak güney þehri Mineralnýy Vodý’ya gidecekti. Teknik nedenlerle geri dönmek zorunda kaldý. Kaptan kuleyi arýza ile ilgili bilgilendirdi ve geri dönüþ de güvenli bir þekilde saðlandý” dedi. Moskova / cihan

ABD: Ýstenirse Irak’ta kalýrýz ABD’NÝN BAÐDAT BÜYÜKELÇÝSÝ: ABD, ÝSTENÝRSE GELECEK YIL DA BÝNLERCE ASKERÝNÝ IRAK’TA TUTMA FÝKRÝNE AÇIK. ABD'NÝN Baðdat Büyükelçisi James F. Jeffrey, ABD Baþkaný Barack Obama yönetiminin, istenirse gelecek yýl da binlerce askerini Irak’ta tutma fikrine açýk olduðunu söyledi. Jeffrey yaptýðý açýklamada, Washington’ýn, 31 Aralýk 2011’den sonra Irak’ta asker bulundurup bulundurmama konusunda karar vermediðini vurgulayarak, Irak’taki Amerikan askerlerinin hâlâ militanlarýn ana hedefi olduðunu, ancak Amerikan as-

kerleri ayrýlsa bile Iraklýlara saldýrýlarýn devam edeceðini ifade etti. Irak’ta Þiilerin liderliðindeki hükümet, yýl sonunda ülkeyi terk etmesi beklenen Amerikan ordusunun kalýþ süresinin uzatýlmasýyla ilgili henüz talepte bulunmadý. Irak’ta geçen ay Amerikan ordusu hemen hepsi Þiî milisler tarafýndan olmak üzere 15 kayýp verdi. Amerikalý askerler için Haziran 2011, son iki yýlýn en kanlý ayý oldu. Baðdat / aa

Yemen’de 2 sivil öldü Filistinli mülteciler sokaða terk edildi

n YEMEN'DE El Kaide militanlarýnýn elinde bulunan mevzilere yönelik hava akýnýnda 2 sivilin öldüðü bildirildi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen yerel yetkili, ülkenin güneyindeki Jaar þehri giriþinde gece saatlerinde hava akýný düzenlendiði ve füzenin bir eve isabet etmesi sonucu evde bulunan 2 sivilin öldüðünü, 3’ünün yaralandýðýný belirtti. Ayný kaynak, hedefin aslýnda silahlý kiþilerin kontrolündeki bir bina olduðunu da kaydetti. Aden / aa

ÝKÝ yýl önce Norveç’e sýðýnan yaklaþýk 35 kadar Fi listinli, iltica baþvurularý reddedilince, sokaða býrakýldý. Yaklaþýk üç aydýr baþkent Oslo’da bir kilise nin bah çe sin de kur duk la rý ça dýr lar da ya þa maya çalýþan mülteciler, Norveç hükümetinin kendilerine insan muamelesi yap ma dý ðýn dan þi kâ yet etti. Oslo / cihan

Endonezya’da volkan patladý n ENDONEZYA'NIN orta kesimindeki Sulawesi adasýnda bulunan Soputan Daðý volkaný patladý. En yakýn yerleþim biriminin, tehlike bölgesinin sýnýrýnýn dýþýnda olmasýndan ötürü kimse zarar görmedi ve yetkililer herhangi bir tahliye faaliyeti baþlatmadý. Yaklaþýk 6 kilometre yüksekliðe kül püskürten volkan, en son 2008’de patlamýþtý. Cakarta / aa

Guatemala’da yine linç olayý n GUATEMALA'NIN köylüler, hýrsýzlýkla suçladýklarý biri kadýn 6 kiþiyi linç ederek öldürdü. Daðlýk kesimdeki bir köyde meydana gelen olay sýrasýnda polisin saldýrýya müdahale etmesi de köylülerce engellendi. Ülkede linç eylemleri oldukça yaygýn. Guatemala insan haklarý kuruluþlarýna göre sadece bu yýlýn ilk 5 ayý içerisinde 66 linç giriþimi oldu ve bu olaylarda 25 kiþi, halk tarafýndan öldürüldü. Guatemala / aa

Sýrbistan ile Kosova arasýnda anlaþmalar n SIRBÝSTAN ile Kosova arasýnda Brüksel’de yapýlan görüþmelerde bazý konularda anlaþma saðlandý. Görüþmelere öncülük eden AB’den bir kaynaðýn verdiði bilgiye göre, taraflar, vatandaþlarýn dolaþýmý, nüfus kayýtlarý ve üniversite diplomalarýnýn tanýnmasý alanlarýnda üç anlaþmayý sonuçlandýrdý. Brüksel’de saðlanan anlaþmalarýn ayrýntýlarýnýn daha sonra açýklanacaðý bildirildi. Taraflar arasýnda diðer sorunlarýn çözümü için Temmuz ve Eylül aylarýnda yeni görüþmeler yapýlmasý bekleniyor. Sýrp heyeti baþkaný Borko Stefanoviç, Kosovalýlarýn kimlik kartlarýyla Sýrbistan içinde dolaþabileceklerini, Kosova yönetiminden verilen pasaport ya da plakalarý tanýmalarýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Brüksel / aa

Kaddafi, tehdidi býrakýp çekilsin Hasan Nasrallah, televizyondan yaptýðý konuþmayla Hariri suikastýna deðindi. FOTOÐRAF: AA

Nasrallah: Hariri olayýnda Ýsrail’in rolü sorgulanmalý LÜBNAN'DAKÝ Hizbullah teþkilâ týnýn Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, eski Baþbakan Refik Hariri’nin öldürülmesini soruþturan Birleþmiþ Milletler Özel Mahkemesi’nin iddianamesinde Hizbullah üyesi 4 kiþinin suçlanmasýyla ilgili olarak, “Hazýrlanan iddianamede, Hizbullah üyelerinin suçlanmasý haksýzlýk. Hariri’nin öldürülmesinde Ýsrail’in rolünün sorgulanmasý gerekir” dedi. Nasrallah, BM Lübnan Özel Mahkemesi’nin hazýrladýðý iddianamenin, Lübnan Baþsavcýsý Said Mirza’ya sunulmasýnýn ardýndan ilk açýklamasýný televizyondan yaptý. Ýddianamenin þimdi açýklanmasýyla Necip Mikati hükümetini devirmenin amaçlandýðýný öne süren Nasrallah, soruþturmanýn baþladýðý ilk günlerde öncelikle Lübnanlý ve Suriyeli kiþilerin suçlandýðýný, þimdi ise Hizbullah’ýn suçlandýðýna dikkati çekti. “Bu konuda Ýsrail’in özel mahkeme yetkilileriyle iþbirliði yaparak Hizbullah’ýn hedef haline getirildiðini” söyleyen Nasrallah, “Herkes adaletin yerine getirilmesini istiyor. Ancak iddianamenin zamanlamasý çok ilginç. Bu soruþtur mada Ýsrail’in rolü hiç sorgulan mýyor” dedi. Beyrut / aa

PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Ordu ve ilçeleri Yeni Asya Okuyucularý pikniðine bütün Ordulu Yeni Asya okuyucularýný ve dostlarýmýzý bekliyoruz. Tarih : 17 Temmuz Pazar Yer : Eski Pazar Camii Þehitlik Yaný ORDU Ýrtibat: K. Müezzinoðlu (0505) 223 97 33 T. Namdar (0533) 367 13 50

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, NATO saldýrýlarýna karþý kendilerinin de Avrupa’da belirli hedefleri vurabileceklerini söyleyen Lib ya li de ri Mu am mer Kaddafi’ye verdiði yanýtta, ‘’Tehdit etmek yerine çekilmeli’’ dedi. Ýspanya ziyareti sýrasýnda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Clinton, ‘’Kaddafi tehdit etmek yerine olumlu bir yol izlemeli, halkýnýn çýkar larýný en öne koymalý, ikti darý býrakarak demokratik bir geçiþi kolaylaþtýrmalý’’ de di. Kad da fi, baþ kent Trab lus’ta Ye þil Mey dan’da toplanan binlerce des tek çi si ne te le fon la seslenerek, ‘’Saldýrýlar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Bu na karar verirsek, (savaþý) Avrupa’ya da taþýyabiliriz’’ demiþti. Madrid / aa

PÝKNÝÐE DÂVET Geleneksel olarak düzenlediðimiz Samsun Yeni Asya Okuyucularý ve 19 Mayýs Üniversitesi mezunlarý pikniði 10 Temmuz 2011 tarihinde Kutlukent Piknik Alanýnda yapýlacaktýr. Bütün mezunlarýmýzý ve dostlarýmýzý bekliyoruz. Ýrtibat Tel: Kemal TUZCU : (0505) 716 22 32 Ramazan TAÞDEMÝR : (0505) 395 39 40 NOT: Samsun Petrol Ofisi Dolum Tesisleri karþýsýndaki Akpet petrol ofisinden piknik alaný 2 km mesafede olup irtibat halinde servis hizmeti saðlanacaktýr.

Yunanistan limanlarýnda bekleyen gemilerin demir almasý engellenmiþti.

Denize açýlma yasaðýna uymayan kaptana gözaltý YUNANÝSTAN'IN limanlarýndan Gazze’ye hareket edecek gemilerin engellemesi kararýna uymayan kaptanýn gözaltýna alýndýðý bildirildi. Yunan medyasý, ‘’Perama’’ limanýndan Gazze’ye doðru denize açýlan ‘’Audacity of Hope’’ adlý geminin 68 yaþýndaki kaptanýnýn Pire’de gözaltýna alýndýðýný duyurdu. Haberde, kimliði açýklanmayan kaptanýn Pire savcýlýðýna sevk edildiði belirtildi. Medya, sözkonusu geminin ‘’Gazze için bir gemi’’ adlý filotilla üyesi olduðunu kaydederken, edinilen bilgilere göre, gemilerden üçünün Pire kenti, ikisinin Girit, birinin ise Korfu (Kerkira) adasýnda bulunduðunu bildirdi. Yunanistan’da, yardým amaçlý Gazze’ye gitmeye hazýrlanan Yunan ve yabancý bandýralý tüm gemilerin Yunan limanlarýndan hareket etmeleri itibariyle yasaklanmýþtý. Kamu Güvenliði Bakaný Hristos Papuçis’in talimatý üzerine, sahil güvenlik birimlerinin tüm limanlarda önlem aldýðý, ilgili kararýn ve bu konuda daha önce Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamanýn gemilere iletildiði belirtilmiþti. Haberlerde, gemilerin hareketlerinin engellenmesi için, Doðu Akdeniz Bölgesinin sürekli “elektronik denetim” altýnda tutularak gemilerin hareketlerinin kayýt altýna alýnacaðý, bölgede seyreden tüm gemilerin mürettebat ve yolcularýnýn kontrol edileceði kaydedilmiþti. Yunanistan Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan daha önce yapýlan açýklamada ise, Yunan vatandaþlarýna ve Yunan bandýralý gemilere Gazze için oluþturulan yeni yardým filosuna katýlmamalarý çaðrýsýnda bulunulmuþtu. Atina / aa


8

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

s.bulut@saidnursi.de

Tampon devlet veya tampon bölge… ampon bölge tarifini mülkiyelilere býrakmak lâzým. En güzel tarifini, örneklemesini ve tarih içindeki nümunelerini onlar daha iyi bilirler. Osmanlý devletine veya âlem-i Ýslâma sýnýrlar getirerek siyasî menfaatleri uðruna coðrafyamýzda yapay devletçikler veya bölgeler oluþturan emperyalist güçlerin “tampon bölgeye” yükledikleri mânâ derin ve þaþýrtýcýdýr. 31 Mart ihtilâlinden sonra Ýstanbul'a gayri resmî el koyan Osmanlý karþýtlarýnýn 1913 yýlýnda Van'da kurduklarý “tampon devletin” Hazar petrollerine yönelik olduðunu ancak meþhur stratejistler yazacaktý. Rothschild ailesinin Boston'da Van Ermeni devletinin yapay baþkaný Aknuni Paþaya gönderdiði sancaðý bilenler, bu meþhur Yahudi ailesinin Hazar ve Orta Asya yolunu âlem-i Ýslâma Ermenilerle kapatmak istediklerini çok geç öðreneceklerdi. Türkiye'yi Müslüman Arap dünyasýndan ayýran mayýnlý güney sýnýrlarýmýzýn da hikmetini maalesef yeterince sorgulayamadýk. Güya Suriye'den kaçak mal getirmekte olan bölgenin fukara ahalisini engelleme gayretiyle binlerce kilometrekarelik alanlar büyük paralarla mayýn tar lasý haline getirilmiþti. Kýsa bir süre içinde köyler bölünmüþ ve akrabalar ayrýlýk acýsýna mahkûm edilmiþti. Komünikasyon devriminin maddî sýnýrlarý anlamsýz hale getirdiði bir zamanda bu felâket tarlasý temizlenmeye baþlanýnca hepimiz sevindik. Ama Irak iþgali ve sonrasýnda olanlar, sevincimizi kursaðýmýzda býraktý. Kardeþ Araplarýn kanlarý Irak topraklarýnda hâlâ oluk oluk akmaya devam ediyor. Türkiye Müslümanlarý ise katillere yalnýzca lânet ile yetiniyorlar bugün… Sevinç ve heyecanla ziyaret etmeyi ümit ettiðimiz Irak coðrafyasý iþgal edilmiþ durumda… Birileri Baþbakanýn Kerbelâ'yý ziyaretini hatýrlatabilir. Fakat Baðdat'a, Basra'ya, Musul'a, Kerkük'e, Kerbelâ'ya ve Süleymaniye'ye müþtak milyonlar; aradaki “tampon engellerin” mahiyetini öðrenemeden sabýr içinde bekleþiyorlar. Irak kan ve barut ile yaþamaya alýþýrken bu kez de sýra Suriye'ye geldi galiba… Suriye sýnýrlarýný nadiren aþýp Halep, Þam ve Humus'ta peygamber ve sahabeleri ziyaret ile hasret giderenlerin hudutta hem Türkiye ve hem de Suriye sýnýrýndaki görevlilerden gördükleri bed muameleleri yaþamayanlar mutlaka iþitmiþlerdir. Türkiye’nin mevcut Suriye ile yakýnlaþmasýna ne kadar mutlu olmuþtuk. Ýstanbul'daki “Þam-ý Þerif günleri” bizi ne kadar ümitlendirmiþti… Komþularýmýzla münasebetlerde “sýfýr problem” sloganý kulaklarýmýzda tatlý bir melodi olarak yankýlanýyordu. Derken “Arap Baharý” adý altýnda yine fitne dolaplarý çevrilmeye baþlandý. Ahali þaþkýn, idare þaþkýn, Arap dünyasý þaþkýn ve Türkiye Müslümanlarý þaþkýn kaldýlar bu manzara karþýsýnda. Duyumlarýmýza göre global dinsizlik cereyaný Suriye'nin kuzeyinde ve Kürtlerin çoklukla yaþadýðý sýnýrlarda tampon bölgeler oluþturacakmýþ. Konuþulan sebeplerin hiçbirinin hakikî olmadýðýný ve asýl sebebin Türkiye Müslümanlarýyla Araplarý buluþmaktan men etmek olduðunu belirtmeye gerek var mý? Tampon bölge veya devletleri hep dýþarda aramamak gerekir. Öðrenciliðimizde mutlulukla gezdiðimiz Diyarbakýr, Mardin, Van, Hakkâri, Batman, Cizre ve Doðubeyazýt gibi vilâyetlerin otuz sene içinde ne hale getirildiðini birlikte hüzün içinde seyrediyoruz. Bu bölgenin emin, sakin ve tehlikesiz olduðunu orada yaþayanlar iddia edebilirler. Fakat Türkiye'nin umumî resmi içinde buralara baktýðýmýzda, birilerinin buralarý “can emniyeti cihetinde” sýkýntýlý bölgeler olarak kabul ettirdiklerine þahit olacaðýz. Osmanlý ve Selçuklu Ýmparatorluklarýna mânâ sultanlarý yetiþtiren ve tarih içinde de sultanlar otaðý olarak bilinen bu diyarlar artýk terörle birlikte anýlmaya baþlamýþlar. Arabistan, Türkiye, Ýran, Kafkasya ve Kürdistan'ýn bu kavþak coðrafyasýna uðramak artýk riskli görülüyor. Tampon devletçikler ve tampon bölgelerle Osmanlý bakiyesi ülkemizin etrafý kuþatýlýrken bi ri le ri þu mev zu la rý iþ le me mi zi is te ye bi lir. Global hipnotizmanýn yardýmýyla Türkiye efkâr-ý âmmesinin itildiði “hülyalar dünyasýna” dalmamayý ayýplayabilir. Gel gör ki, hadiselerin ortaya koyduðu neticeler milletimizin ruhunu incitmeye devam ediyor. Hem Güneydoðu'yu, hem Irak'ý ve hem de Suriye'yi mukaddes me kân ve ahalisiyle kimlere býraktýðýmýz ortada… Otuz senedir Þark'ý ve yirmi senedir Irak coðrafyasýný barýþa hasret býrakanlara karþý hükümetin mutlaka, ama mutlaka birþeyler yapma zamaný geldi ve geçiyor…

T

Y

MEDYA POLÝTÝK

Tek parti döneminin ‘irtica merkezleri’nden biri de türbelerdi Türbelerin kapatýlmasý 30 Kasým 1925 tarihli “tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlýklar ile bir takým ünvanlarýn men ve ilgasýna dair” yasaya göre; vakýf olsun, mülk olsun þeyhin tasarrufunda bulunan ya da baþka þekilde tesis edilmiþ tüm tekke ve zavi yeler, sahiplerinin temellük ve tasarruflarý saklý kalmak koþuluyla kapatýlmýþtý. Bütün tarikatler, þeyhlik, derviþlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalýk, emirlik, nakiplik, halifelik, falcýlýk, büyücülük, üfürükçülük, gayýptan haber vermek ve murada kavuþturmak amacýyla nüshacýlýk ünvan ve sýfatlarýnýn kullanýmý, bu ünvan ve sýfatlara ait hizmet ve kisveler de yasaklanmýþtý. Türbelerin kapatýlmasýyla birlikte türbedarlýklar da kaldýrýlmýþtý. Kapatýlmýþ olan tekke ve zaviyeler ile türbeleri açanlara ve bu meyanda bu alanda görev alanlara ve bu kýyafetleri giyenlere verilecek ceza da yasada belirtilmiþti: Üç aydan az olmamak ü zere hapis cezasý… Günümüz açýsýndan bakýldýðýnda durum bazen gülünçtür: Falcýlýk televizyonlarýn dahi en popüler programýdýr. Sokakta yürürken ‘kahve sizden, fal bizden’ anonslarý yeri göðü kaplamakta. Büyü ve büyücülüðe karþý mücadele günlük hayatta yine karþý büyü tekniklerini gerektirmekte ve medyada kendisine geniþ yer bulmakta. Bütün bu olup bitenlerin yasaya aykýrý olduðunu söylemeye bilmem gerek var mý? KAPATILMASININ ardýndan yirmi yýldan uzun bir zaman geçtikten sonra rejimin deðiþmeye baþlamasý ile birlikte laiklik anlayýþý iktidar açýsýndan da yeniden gözden geçirilmesi gereken bir konu olmuþtu.

tirildi. Daha büyük bir eser karþýsýnda duruyor. Barbaros’un türbesi tamir edildi, etrafý temizlendi, güzel bir heykeli yapýldý. (...) Milliyetperverlik mevzuu bahis ise, bunun tahakkukunu canla baþla istiyorsak, tarihimize büyük hizmet etmiþ olanlarýn türbelerini tamir edelim, açalým.” Tanrýöver’in parti programýnýn milliyetçilik ilkesine iliþkin maddesi vesilesiyle yaptýðý bu konuþmanýn esas mihenk taþý, milliyetçilik ile dinsel ya da manevî alan arasýnda kurulacak baðýn türbeler aracýlýðý ile saðlanmasýydý. Türbelerin açýlmasý konusu uzun yýllardan sonra bu þekilde ilk kez gündeme gelmiþ oluyordu. Bu talebin muhalefetten deðil de, iktidardan seslendirilmiþ olmasý ise dikkat çekicidir. Tanrýöver, kurultaya verdiði bir önergede, “tarihî hizmetleri ile tanýnmýþ büyüklerimizin türbeleri açýlmasý temennisi, hükûmetimize ve Türk gençliðine partiler üstünde kaynaþtýrýcý bir milliyet duygusu verilmesi için Halkevleri ve Halk Odalarý teþkilâtýnýn nizamlandýrýlmasý için CHP Divaný’na salâhiyet verilmesini teklif ederim” diyordu. Millî Eðitim Bakaný Tahsin Banguoðlu, mecliste yaptýðý açýklamada, “Türbeler meselesine gelince... Bizim iftihar ettiðimiz büyük adamlarýmýzýn türbeleri bizim için bütün büyük tarihî eserlerimiz gibi mukaddes ve mübarektir. Onda hiç þüphe yoktur. Nitekim Cumhuriyet Hükûmetleri bunlarý müzeler idaresine tevdi etmiþtir. Türbelerimizin müzelere baðlý tanzim edilmesini, idare edilmesini ve ziyaretçilere açýlmasýný arzu ederim. Temenni ederim ki, bunun baþarýlmasý bana nasip olur.” þeklinde konuþmuþtu.

Yeni yasa tasarýsý

Ýlgili yasa tasarýsý Mart ayýnda meclisin gündemine gelecektir. Tasarý, 21 Ocak 1950 tarihin1947 yýlýnýn Kasým ayýnda toplanan CHP yede Baþbakan Þemsettin Günaltay tarafýndan dinci kurultayý, parti içindeki laiklik konusunda TBMM’ye sunulmuþtu. Cumhuriyet gazetesi, farklý tutum alan taraflarý ortaya koymasý badaha Þubat ayýnýn ortalarýnda, tasarýnýn yasakýmýndan da ayrýca ele alýnmayý gerektirir. laþacaðýndan o kadar emindi ki, yasa deðiþikliDaha önceleri de parti içinde CHP’nin klasik ðinden hemen sonra Yavuz Sultan Selim ile laiklik anlayýþýndan farklý görüþleri gündeme Fatih Sultan Mehmet’in türbelerinin hemen agetiren Hamdullah Suphi Tanrýöver, kurulçýlacaðýný haber veriyordu. tayda türbelerin yeniden açýlmasýna iliþkin olaYasa tasarýsýnýn gerekçesinde ise þöyle denil rak þu görüþleri ileri sürecektir: miþti: “Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve “Uzun senelerden beri, 1925’den beri tarihimitürbedarlýklarla bir takým ünvanlarýn men’i ve ilzi yapmýþ olanlarýn türbeleri kapalýdýr. Ben bu gasýna dair 677 sayýlý kanun, 1926 tarihinde gerhusustaki fikrimi 25 sene evvel müdafaa ettiðim çek din ruhu ile alâkasý olmayan batýl itikatlarýn gibi, bir parti içtimaýnda da söylediðim gibi, Ýsve yeni devlet rejimine karþý her türlü irticaî hatanbul Üniversitesi’nde de söyledim. Gazeteler reketlerin önüne geçilmek üzere çýkarýlmýþ bir yazdýlar. O vakit söylediðim gibi þimdi burada kanundur. O günden bugüne kadar geçen zasoruyorum: Milliyetçi kurultay, Türk gençliðinin man içinde memlekette müsbet bilgiler ve kültür yetiþmesi mevzuu bahis olduðu zaman, Türk taokuma-yazma çaðýndaki çocuklarýn % 60’ýna yarihini yapanlarýn türbelerinin niçin böyle býrakýlkýn bir miktarýný okula sevk edecek derecede imýþ olduðunu bir dakika düþünmek istemez mi? lerlemiþ ve hayatýn devamlý surette deðiþen þart(...) larý içinde gerçek bir dünya görüþü halkýmýz araBundan 25 sene evvel Büyük Millet Meclisýnda oldukça yayýlmýþtýr. Bugün cehalet sebesi’nden Ýcra Vekilleri Heyeti’ne intikal eden bir biyle yer yer bazý batýl itikatlara rast gelinse bile, teklifi kanuni dolayýsýyla türbelerin kapatýlmasý bunlar artýk halkýn yolunu þaþýrtacak bir tesire mevzuu bahis oldu. O zaman Devlet Reisimiz içmalik deðildirler. Rejime baðlýlýðýn ise, memleket timaya geldi. Onun içtimaya geldiði vakit mühim için bir ölüm kalým meselesi olduðu hemen hebir kanunun, mühim bir meselenin mevzuu bamen bütün vatandaþlarca anlaþýlmýþ bulunuyor. his olacaðýný bilirdik ki, meclisten gönderilen kaBu bakýmdan hükûmet, bugün için evvelce nun teklifi okundu. Türbelerin kapatýlmasý mevseddedilen türbelerden Türk büyüklerine ait o zuu bahisti. (...) lanlarla sanat deðeri bulunanlarýn bir müze gibi Bizde maziye doðru bir hareket baþladý. (...) temizlenip tertiplenerek ziyarete açýlmasýnda kaÇanakkale’de Süleyman Paþa ile Namýk Kemal’in nunun hedeflerine aykýrý bir hal ve rejim için bir türbesi oradaki subaylarýmýz tarafýndan tamir etmahzur görmemektedir. Bu gibi yerlerin Millî

CHP ve türbelerin yeniden açýlmasý

Eðitim Bakanlýðý’nýn kararý ve murakabesi [denetimi] ile açýlmasýndaki belli baþlý faydalar da þunlardýr: (a) Millî mehafirimiz ve sanat eserlerimiz cemiyetimiz içindeki yerlerini alacak ve yeni yetiþen Tür nesillerine daha yakýndan tanýtýlacaktýr; (b) Anýt mahiyetindeki birçok binalar harap olmaktan kurtarýlarak, vatanýmýzda ‘mahallî renkler’den bir deðer teþkil edenlerin muhafazasý mümkün olacaktýr; (c) Tarihî þahsiyetlerimize ve eski eserlerimize karþý alâkasýzlýðýmýz hakkýnda mevcut iddialarýn yersizliði belirecektir.” Hükûmetçe hazýrlanan tasarýnýn ilk maddesinde de þöyle deniliyordu: “Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlýklarla bir takým ünvanlarýn men’i ve ilgasýna dair olan 677 sayýlý kanunun birinci maddesinin sonuna aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir: ‘Türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla sanat deðeri bulunanlar, Millî Eðitim Bakanlýðý’nca umumî ziyarete açýlabilir ve buralara bakým için gerekli memur ve hizmetliler ta yin e di le bi lir. A çý la cak tür be le rin lis te si Millî Eðitim Bakanlýðý’nca hazýrlanýr ve ba kanlar kurulunca tasvip olunur.’ Millî eðitim komisyonu raporunda da, “tasarýnýn inkýlâp kanunlarýmýzdan birisinin tadiline taallûk etmesi ve halk psikolojisi bakýmýndan önemli görülmesinden ötürü üzerinde geniþ tartýþmalar yapýldý” deniliyor ve “komisyonumuz, fatihlerin, kumandanlarýn, vezir, sadrazam vesaire gibi askerlik ve idare iþlerinde devlete büyük hizmetler etmiþ ve tarihe böylece mal olmuþ bulunan Türk büyüklerinin türbeleriyle edib, þair, âlim, sanatkâr, vatanperver olarak amme vicdanýnda yer tutmuþ ve böylece tarihe mal olmuþ Türk büyüklerine ait türbelerin de kapalý kalmamalarýný, ancak mimarî kýymeti haiz olsa dahi, þeyhlerin, derviþlerin, müritlerin, seyitlerin, babalarýn, emirlerin, nakiplerin türbeleri açýlýrken, hükûmetin fevkalâde hassas davranýp, bu sahada ölçülü hareket etmesi hususuna önem vermiþtir” þeklinde bir sonuca ulaþýlýyordu.

inkýlâp kanunudur.” diyordu. CHP milletvekili Hulusi Oral ise, tasarý ile Millî Eðitim Bakanlýðý’na verilen yetkiye karþý çýký yor, bakanlýðýn bu konuda takdir hakký olmasýný doðru bulmuyor ve tasarýnýn birinci maddesine “selâtine ve Türk büyüklerine ait” ibaresinin eklenmesini istiyordu. Oral, “açýlabilir” ifadesi yerine “açýlýr” ifadesini de tercih ediyordu. Bu eleþtirileri yanýtlayan Banguoðlu da, açýlacak olan türbelerin listesinin tasarýya eklenmesinden yana olmadýðýný, “açýlabilir” ifadesinin yerinde olduðunu, çünkü türbelerin tedricen ve ancak hükûmet kararý ile açýlabileceklerini hatýrlatýyordu. Eðer “günün birinde bir türbede bir hadise olursa”, o türbe hükûmet kararý ile yeniden kapatýlabile cekti. Türbeler bundan böyle hurafe kaynaðý da olmayacaklardý. Irmak, “Eðer bir gün gayri memul olarak, muhal olarak bir Türk büyüðünün mezarý bir þeriatçýlýk hareketine merkez olursa ki, muhal sayýyorum, hükûmet orayý kapatabilecektir.” þeklinde konuþuyordu. Oral’ýn önerisi reddedilecek ve tasarý kýsa görüþme içinde herhangi bir tartýþma olmaksýzýn kabul edilecektir.

Yeniden açýlan türbeler Bazý türbelerin açýlabilmesine imkân verilmesinden hemen sonra, yasanýn ilk uygulamasý, Ýstanbul’da Koca Mustafa Reþit Paþa türbesinin Ýstanbul valisi ve belediye baþkaný Fahri Kerim Gökay tarafýndan törenle açýlmasýdýr. Diðer yandan, Tahsin Banguoðlu da, Bursa’daki Osman Gazi, Konya’daki Gazi Alaaddin ile Âþýk Paþa ve Akhisar’daki Nasrettin Hoca türbelerinin açýlacaðýndan söz ediyordu. Bunu Gazi Osman Paþa türbesinin açýlmasý izleyecektir. Türbe, yine törenle ve Gökay tarafýndan açýlmýþtý. Barbaros Hayrettin Paþa türbesinin ayný þekilde açýlmasýný, Kanuni Sultan Süleyman türbesinin açýlýþý takip eder. Yavuz Sultan Selim türbesinin açýlýþýný Sultan Osman Gazi ile Orhan Bey’in türbelerinin açýlýþý izler. Vatan gazetesine göre 125 türbe daha açýlacaktýr. Ancak gazete bir sonraki haberinde bu rakamý yirmi ile sýnýrlandýracaktýr.

Meclis görüþmesi Neden 1947?

Tasarýnýn mecliste görüþülmesi sýrasýnda söz alan CHP milletvekili Sadi Irmak, ayný konuda kendisinin de bir tasarý hazýrladýðýný, fakat hükûmetin tasarýsýný görünce, kendi tasarýsýndan vazgeçtiðini belirtiyordu. Irmak, “Bu tasarý ile Türk büyüklerinin, büyük ecdadýmýza ait türbelerin lâyýk olduðu tazimi görmeleri, tekke ve zaviyelerin seddine dair olan kanuna asla bir taaruz teþkil etmez... Bilakis yetiþmekte olan ve ebediyete kadar gidecek olan Türk milletinin tarih þuurunu diri ve canlý tutmak için birinci derecede bir tedbir olacaktýr.” diyordu. Irmak, bütün Türk büyüklerinin mezarlarýnýn temizlenmesini ve türbesi ol mayanlarýn dahi açýlmasýný istiyordu. CHP milletvekili ve emekli general Vehbi Kocagüney de, hurafelerin artýk tamamen temizlendiðini ve bu nedenle türbelerin yeniden açýlmasýnýn bir mahsuru olmadýðýný belirtiyordu. Millî Eðitim Bakaný Banguoðlu da, “Þu kanaatteyiz ki, türbelerin ve tekkelerin kapanmasýný âmir olan kanun, hiçbir veçhile Türk büyüklerinin yüksek adlarýnýn tebcilini ve yattýklarý yerlerin ziyaretini men etmek kasdiyle yapýlmýþ bir kanun deðildir. O kanun bizim büyük adamlarýmýzýn mübarek mezarlarýný bir nevi hurafe kaynaðý haline getirmiþ olan bir zihniyeti ortadan kaldýrmak için çýkarýlmýþ bir

Türbelerin yeniden açýlmasýnýn tek-parti döneminden sonra olmasý elbette þaþýrtýcý sayýlmamalýdýr. CHP de, halk oyuna giderken laiklikle ilgili görüþlerini gözden geçirmenin gereðini hissetmiþti. Bazen sanýldýðýnýn aksine, bu türden geliþmeler DP iktidarý döneminde baþlamamýþtýr; aksine daha CHP iktidarýnda, üstelik DP’den pek de bir ses çýkmaz iken, bizzat CHP içinden gelen sesler sonucunda gerçekleþmiþtir. Aradan zaman geçtikten sonra CHP’nin iktidardaki son sahneleri genellikle gözden uzak tutulmak istenecektir. Ýrticanýn tüm günahlarý DP’ye yüklenebilmek üzere. Yine de kaydetmek gerekir; laiklikle ilgili geliþmeler sýkça tekrar edile geldiði gibi sadece dini siyasal hayatta önemli bir rekabet alaný olarak gören partilerin yarýþýndan kaynaklanmamýþtý. Soðuk savaþ yýllarýna denk gelen bu süreçte, anti-komünist ideolojinin pekleþmesinin saðlanmasý, ancak kuvvetli bir milliyetçiliðe dinsel olaný katmaktan geçiyordu. Tam bu sýrada milliyetçi ve Ýslâmcý kanatlar arasýnda siyasal bir yakýnlaþma, bu ideolojik hamurun yoðrulmasý için gerekliydi. Ýktidarýn tercihi, aslýnda bir zorunluluðun ifadesiydi de. Cemil Koçak , Star, 3.7.2011

itirazý olmadýðý gibi bu su-i istimala alet olmasýdýr. Bir kýsým Ýslamcý (!) basýn ve yayýn kuruluþlarý özellikle þehitliði resmi ideolojinin kullandýðý anlamda oldukça istekli ve iþtahla hem de daha fazla kullanabilmekte ve ona daha rahat bir dini kýlýf uydurarak dini tahrif etmektedir. Kur’an ve hadislerdeki mana i harfisini (kavramsal anlamýný) bozarak mana-i lafzisini (kelime anlamýný) öne çýkarmaktadýr. Ayný þekilde Peygamber Efendimiz döneminde hiçbir zaman düzenli bir Ýslam ordusu kurulmamýþ olmasýna raðmen, orduya “Peygamber Ocaðý” söylemi de bu kullaným alanlarýndan birisidir. Bu çizgideki dindar kesimlerin dini referanslarý bile Peygamber, Sahabe, Ýslam tarihi olaylarý ve Ýslami kiþiliklerden ziyade, Çanakkale, M. Akif, N. Fazýl, Fatih ve Yavuz gibi milli kiþi ve olaylardýr. Bunun gibi pek çok dini kavram milli soslarla evrilerek gerçek anlamýndan soyutlanmakta milliyetçiliðe, militarizme, devletçiliðe, siyasete, ideolojiye ve/ya kiþisel çýkarlara alet edilmektedir. Zannýmca önümüzdeki süreçlerde kemalistleþen dindarlar ile kemalistleþtirilemeyen dindarlar arasýnda ciddi bir güç, ideolojik mücadelesi baþlayabilir. Yeþil kemalizm ile ilgili diðer önemli ipuçlarýndan biri de özellikle internet haber portallarýnda yapýlan yorumlarda ortaya çýkmaktadýr. Ýslami kimlikli sitelerde yapýlan yorum-

larda kemalizm ve onun söylemini meþruiyet kaynaðý olarak kullanan o kadar çok kullanýcý var ki, gerçek kemalistlerin bile Ata’larýný emellerine alet ettiklerini iddia edebiliyorlar. Ayný þeyi politikacýlarda da görüyoruz. Kemalist söylemi benimseme, içselleþtirme ve yaygýnlaþtýrmanýn yanýnda meþruiyet kaynaðý olarak kemalizme referans vermek giderek artmaktadýr. Kemalizmin aslýnda bazý kesimlerce yeþil tonda yeniden üretildiði ve topluma dayatýldýðý fikri giderek görünür bir hal almaktadýr. Özetle, 28 Þubat’ýn baþarýlý olduðunu söylemek abartý olmaz. Bu süreç, dindar kesimlerin dünyayý okuma ve algýlama biçimini, yaþam stillerini deðiþtirmiþ, resmi tez ve söylemlerin dindar çevrede yaygýnlaþmasýyla adeta yeþil kemalist bir kuþaðýn yetiþmesini saðlamýþtýr. Bu yorumlar bazýlarýna abartý gibi gelebilir, fakat bugün endiþeli dindarlar vardýr, bu endiþenin önemli kaynaklarýndan biri de geliþmekte olan milliyetçi, militarist ve devletçi yeþil kemalizmdir. Bence dindar kesimin ciddi bir özeleþtiriye (nefis muhasebesine) ihtiyacý vardýr. Demokratikleþme ve hürriyetlerini elde etme hayaliyle kendilerini bir anda bir (yeþil) kemalizmin içine gömülmüþ halde bulabilirler. Yrd. Doç. Dr. Nezir Akyeþilmen Taraf 3.7.2011

Yeþil Kemaliz mi? ÝDEOLOJÝ MÝ deðil mi tartýþmasý yapýlan, modasý geçmiþ artýk post-kemalist devir baþladý denilen bir süreçte, kemalizm Türkiye’nin bütün renklerini tek tek teslim almaya devam ediyor. Ulusalcý kemalizm, laikçi kemalizm, Kürt kemalizmi derken þimdi de yeþil kemalizm... 80 yýllýk ideolojik kemalist eðitim toplumun farklý kesimlerini ayný þekilde kodlamýþ, ayný rengin farklý tonlarý haline getirmiþtir. Endiþeli dindarlarýn sayýsý giderek artýyor zira, diðer renkler gibi, bazý Ýslamcýlar (!) da kemalizmi kullana kullana kemalistleþme yolunda hýzla ilerlemektedir. Kemalizmin laikçilik dýþýndaki en belirgin özelliklerinden bazýlarý þüphesiz ki dýþlayýcý milliyetçilik, militarizm ve devletçiliktir. Çaðýmýzýn vebasý, ya da Einstein’in ifadesi ile çocukluk hastalýðý olan milliyetçilik, demokrasinin baþdüþmaný militarizm ve kalkýnma önündeki en büyük engel devletçilik fikri giderek bazý Ýslami kesimlerde dini deðerlerle yarýþýr duruma gelmiþtir. Taban tabana zýt olan Ýslam ve milliyetçilik, Ýslam ve militarizm ile Ýslam ve devletçilik fikri bazý Ýslami kesimlerde kemalizmde var olduðundan bile daha güçlüdür. Tabi bu kronik benzerlik dýþýnda söylemden düþünceye, eylemden sloganlara kadar giderek aynileþme eðilimleri artmaktadýr. Kemalist söylem giderek bu tabanda yer bulmakta, tekçi anlayýþ neredeyse imanýn bir þartý haline getirilmektedir. Kemalizmin o buyurgan

ve jakoben tavrý bazýlarýna sirayet etmektedir. “Bu ülkeye Ýslam gerekiyorsa onu da biz getiririz” tavýrlarý, kemalizm öldü yaþasýn (yeþil) kemalizm dedirtecek cinsten eylem ve söylemler yaygýnlaþmaktadýr. Devletin sahibi olma hastalýðý ki faþizan bir düþüncedir, “Devlet þimdi asýl sahibini buldu” inancý bu kesime sinmiþ bazý kiþilerin en köklü ve batýl inanýþlarýndandýr. Kemalizmin kuruluþundan beri dini, dini kavram ve kurumlarý devlet çýkarlarý doðrultusunda kullanmaya itiraz eden dindar kesim, giderek kendisi ayný yola koyulmaktadýr. Laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye, inançlarýndan dolayý insanlarýn baþta eðitim, seçilme ve çalýþma hakký olmak üzere bir dizi temel hak ve hürriyetlerini ihlal ederken, meþruiyet ve halk desteði için dini kurum ve kavramlarý hep kullanagelmiþtir. Cuma hutbelerinde yeþil boyalý resmi ideolojiyi dayatarak milli kavramlarý dini kavramlardan 5 kat fazla empoze ederken (yapýlan akademik çalýþmalar sonucu elde edilen bir istatistik), þehitlik ve gazilik gibi Ýslami kavramlarý da bol bol kullanmaktadýr. Örneðin, Diyanet toplumu resmi ideoloji çizgisine çekmekte devletin bir ideolojik aygýtý þeklinde kullanýlmaktadýr. Ayný iþi diðer pekçok dünya devletleri ve örgütler de yapýyor diye bu düþünceye itiraz edilebilir. Doðrudur, fakat burada garip olan, dindar kesimin bir kýsmýnýn buna


Y

MAKALE

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

9

Cemaatteki bireyin vazifeleri - 2 fersadoglu@yeniasya.com.tr

er­ke­se,­ö­zel­lik­le­ehl-i­hiz­me­te­Ý­lâ­hî­a­da­let­öl­çü­le­riy­le­mu­â­me­le­et­mek­i­le­mu­hab­bet­ve hür­met­et­mek.20 Ya­ni,­se­vap­la­rý­ve­i­yi­ta­raf­la­rý faz­la­i­se,­o­nu­i­yi­ka­bul­et­mek,­dýþ­la­ma­mak… Ýn­saf­lý­ol­mak.­Ya­ni,­“Mes­le­ðim­hak­týr,”­ya­hut­“da­ha­gü­zel­dir”­di­ye­bil­mek.­Yok­sa­baþ­ka­sý­nýn­mes­le­ði­nin­hak­sýz­lý­ðý­ný­ve­ya­çir­kin­li­ði­ni­î­ma­e­den­“Hak­yal­nýz­be­nim­mes­le­ðim­dir”­ve­ya­hut­“Gü­zel­be­nim­meþ­re­bim­dir”­de­me­mek. Ce­ma­at­za­ma­ný­ol­du­ðu­nu,­ferdin­çok­za­yýf­kal­dý­ðý­ný­bil­mek­ve­þahs-ý­ma­ne­vi­ye­sa­rýl­mak.­Hak­ký,­ba­tý­lýn­hü­cum­la­rýn­dan­kur­tar­mak­i­çin­gay­ret­et­mek. Nur­mes­le­ði­tah­rip­ve­te­ca­vüz­de­ðil,­mü­dâ­fa­a­ve­ta­-

H

mir­et­mek­tir.21 Ce­ma­a­tin­en­ö­nem­li­ö­zel­lik­le­rin­den­bi­ri­si­de­is­ti­þa­re­dir.­Do­la­yý­sýy­la­þah­sî­fi­ki­rler­ve­ta­sav­vur­lar­dan­u­zak­kal­mak;­meþ­ve­ret­ka­rar­la­rý­na­uy­mak.­Müs­bet ha­re­ket­le­te­sa­nü­dün­bo­zul­ma­masý­i­çin­dik­kat­et­mek.22 Te­sa­nüdü­bo­za­rak­ce­ma­a­tin­ta­dý­ný­ka­çýr­ma­mak.23 Sýh­hat­li­ve­is­ti­ka­met­li­bir­lik,­Nur­ce­ma­a­ti­nin­a­na­ya­sa­sý24 ol­du­ðu­nu­bil­mek.­Ha­yat,­bir­lik­ve­it­ti­ha­dýn ne­ti­ce­si­dir.­Müs­lü­man­lar­la­kay­na­þa­rak­it­ti­hat­i­çin ça­lýþ­mak.25 Bil­has­sa­fýr­tý­na­la­ra­kar­þý­da­ya­nýþ­ma­ya,­it­ti­ha­da­ö­nem­ver­mek.26 Em­ni­ye­ti­ mu­ha­fa­za­i­çin­müs­bet­i­man­hiz­me­ti­i­çin­de­her­bir­sý­kýn­tý­yý­sa­býr­la,­þü­kür­le­ka­bul­et­mek. Hür­ri­yet,­i­ma­nýn­ö­zel­li­ði­ol­du­ðun­dan­hür­ri­yet­çi­o­lup,­de­mok­ra­tik­zih­ni­ye­te­yar­dým­cý­ol­mak,­i­ma­nýn bir­ö­zel­li­ði­ne­en­di­rekt­hiz­met­ol­du­ðu­nu­bil­mek. Kim­den­o­lur­sa,­ki­me­kar­þý­ya­pý­lýr­sa­ya­pýl­sýn­þid­de­te,­zul­me,­is­tib­da­ta,­hak­sýz­lý­ða­kar­þý­gel­mek.­Müs­te­bit­le­ri/­dik­ta­tör­le­ri­as­la­ al­kýþ­la­ma­mak.­ Ýn­san­ta­bi­a­týn­da­me­de­ni­ol­du­ðun­dan,­hem­ken­di­hak­ký­ný­hem­cins­le­ri­i­çin­de,­hem­de­on­la­rýn­hak­ký­ný­a­ra­mak­la­mü­kel­lef­ol­du­ðu­nu­bil­mek.

talipcicek41@gmail.com

in­do­kuz­yüz­yet­miþ­li­yýl­lar­da­Ur­fa’da­o­ku­tu­lan­Be­di­üz­za­man­Mev­li­di­ne­iþ­ti­rak­et­mek i­çin­bir­kar­de­þi­miz­le­bir­lik­te­yo­la­çýk­týk.­Ba­tý Ka­ra­de­niz’den­baþ­la­yan­yol­cu­lu­ðu­muz­hiz­met­le­ri­mi­zin­yo­ðun­ol­du­ðu­ma­hal­le­re­uð­ra­ya­rak­Ri­ze’ye­ka­dar­sür­dü.­O­ra­dan­gü­ne­ye­doð­ru­Er­zu­rum,­Er­zin­can,­E­la­zýð’dan­Di­yar­ba­kýr’a­u­laþ­týk. Bu­ra­da­ki­a­ða­bey­ler­le­bir­lik­te­Ur­fa’ya­re­van­ol­duk.­ O­za­man­lar­i­ler­le­miþ­ya­þý­na­rað­men­a­ra­mýz­da mev­li­de­ge­len­bir­a­ða­be­yi­miz­de­var­dý.­Genç­Nur Ta­le­be­le­ri­a­ra­sýn­da­yol­cu­luk­ya­par­ken­o­a­ða­be­yi­miz­den­duy­muþ­tum,­“bir­gün­de­fe­lek­ten­yüz­gün çal­ma­yý.”­Þim­di­biz­o­yaþ­la­ra­gel­dik.­Kur’ân­hiz­me­tin­de­ça­lý­þan­genç­ler­le­be­ra­ber­bir­gün­ge­çir­mek,­fa­ni­öm­rün­gün­le­rin­den­bi­ri­nin­boþ­ge­çir­mek­ten­kur­ta­rý­lýp­a­hi­ret­he­sa­bý­na­de­ðer­len­di­ril­me­si­ol­sa­ge­rek.­ Ya­kýn­bir­za­man­ön­ce­bi­zim­de­böy­le­bir­fýr­sat e­li­mi­ze­geç­ti.­Asr-ý­Sa­a­det­te­Pey­gam­berimiz­(asm) i­le­baþ­la­yan­As­hab-ý­Suf­fa­mes­le­ði,­ya­ni­öm­rü­nün mu­vak­kat­bir­dö­ne­mi­ve­ya­ta­ma­mý­ný­Kur’ân­ve­i­man­hiz­met­le­riy­le­meþ­gu­li­yet­le­ge­çir­mek­o­lan­va­kýf­lýk­hiz­me­ti,­bu­a­sýr­da­son­Mü­ced­did­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ta­ra­fýn­dan­as­rýn­çe­tin­hiz­met­þart­la­rýn­da­ye­ni­den­ih­ya­e­di­le­rek­tat­bik­e­dil­miþ,­fe­da­kâr­Nur­Ta­le­be­le­rin­ce­de­vam­et­ti­ril­mek­te­dir.­ Ül­ke­mi­zin­fark­lý­yer­le­rin­de­gö­rev­ya­pan­bu­tür hiz­met­kâr­lar­i­le­be­lir­li­a­ra­lýk­lar­la­yap­tý­ðý­mýz­ta­nýþ­ma­soh­bet­le­ri­ve­si­le­siy­le­Kah­ra­man­ma­raþ­Ye­ni As­ya­te­sis­le­rin­de­bu­luþ­ma­fýr­sa­tý­bul­duk.­ Top­lan­tý­da­hiz­met­mer­kez­le­ri­miz­de­ki­fa­a­li­yet­le­ri­pay­la­þýr­ken­ge­le­ce­ðe­da­ir­ü­mit­le­ri­miz­art­tý. Genç­kar­deþ­le­ri­mi­zin­tü­ken­me­yen­gay­ret­ve­e­ner­ji­le­ri­i­le­bin­ler­ce­gen­cin­i­man­la­rý­nýn­tak­vi­ye­si­ne­ve­si­le­o­lun­du­ðu­nun­se­vin­ci­ni­ya­þa­dýk.­Genç­ler, ya­pý­lan­Nur­ders­le­ri­ya­nýn­da,­zi­ya­ret­ler,­spor­tif­fa­a­li­yet­ler,­ge­zi­ler,­sos­yal­et­kin­lik­le­rin­de­in­san­la­ra­u­laþ­ma­ya­va­sý­ta­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­nin­ör­nek­le­ri­ni­ver­di­ler.­Ma­ri­fet­il­ti­fa­ta­ta­bi­dir­ka­i­de­sin­ce­soh­be­ti­mi­ze ge­len­ler­le­il­gi­len­me­nin­ö­nem­li­ol­du­ðu­di­le­ge­ti­ril­di.­‘Ta­rih­çe-i­Ha­yat’ta,­’’Ey­Kur’ân’a­bin­yýl­lýk­ta­ri­hi­nin­þe­ha­de­tiy­le­ha­dim­o­lan­ve­Ýs­lâ­mi­yet­nû­ru­nun­ze­min­yü­zün­de­na­þi­ri­bu­lu­nan­yük­sek­ec­da­dýn­ev­lâ­dý!­Kur’ân’a­yö­nel­ve­o­nu­an­la­ma­ya,­o­ku­ma­ya­ve­o­nu­an­la­ta­cak­o­nun­bu­za­man­da­bir mu’ci­ze-i­ma­ne­vî­si­o­lan­Nur­Ri­sâ­le­le­ri­ni­mü­ta­lâ­a et­me­ye­ça­lýþ.­Li­sa­nýn­Kur’ân’ýn­â­yet­le­ri­ni­â­le­me du­yu­rur­ken,­hal­ve­et­var­ve­ah­lâ­kýn­da­o­nun­mâ­nâ­sý­ný­neþ­ret­sin,­li­san-ý­ha­lin­i­le­de­Kur’ân’ý­o­ku. O­za­man,­sen­dün­ya­nýn­e­fen­di­si,­â­le­min­re­i­si­ve in­sa­ni­ye­tin­va­sý­ta-i­sa­a­de­ti­o­lur­sun’’­hük­mün­ce bu­yol­da­ça­lý­þan­la­rýn­ol­maz­sa­ol­maz­has­let­le­rin­den­bi­ri­nin­çok­bil­mek­ye­ri­ne,­bil­di­ði­ni­ya­þa­ma­sý ge­rek­ti­ði­or­tak­bir­ka­na­at­ha­li­ne­gel­di.­ Nur­Ri­sâ­le­le­ri­ni­ken­di­nef­si­miz­i­çin­o­ku­ma­mýz ge­rek­ti­ði­ne­dik­kat­çe­kil­di.­Zi­ra­nef­si­ni­ýs­lâh­et­me­yen­baþ­ka­sý­ný­ýs­lâh­e­de­mez.­Öy­le­i­se­nef­si­miz­den baþ­la­ma­lý­yýz.­Baþ­ka­la­rý­nýn­ya­ra­la­rý­ný­te­da­vi­ye­ça­lý­þan­lar­ön­ce­lik­le­ken­di­ya­ra­la­rý­ný­te­da­vi­et­me­li­hiz­met­hiz­met­der­ken,­þah­sî­o­ku­ma­lar­ih­mal­e­dil­me­me­li.­Ge­çen­yýl­baþ­la­tý­lan­‘Bir­ay­da­kül­li­ya­tý­bi­tir­me­prog­ram­la­rý’na­bi­zim­de­ih­ti­ya­cý­mýz­ol­du­ðu­nu­gör­me­li­yiz­ve­ka­tý­lýp­ken­di­mi­zi­ye­ni­le­me­li­yiz.­Ý­lim­i­çin­de­ha­ki­ka­te­yol­a­çan­ve­cad­de-i­küb­ra-i­Kur’â­ni­ye­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nur­mes­le­ði­ne­mis­tik bir­yak­la­þým­la­bak­ma­mak,­fa­kat­Nur­Ta­le­be­si­i­çin “Ta­ri­ka­tý­Mu­ham­me­di­ye”­ o­lan­tes­bi­ha­týn­ih­mal e­dil­me­me­si­ge­re­ken­bir­va­zi­fe­ol­du­ðu­nun­þu­u­ruy­la­ha­re­ket­et­mek­ve­’’Ke­mi­yet­key­fi­ye­te­nis­pe­ten e­hem­mi­yet­siz­ol­du­ðun­dan,­ha­lis­bir­ha­dim­o­la­rak,­ha­ki­kat-i­ih­lâs­i­le,­her­þe­yin­fev­kin­de­ha­ka­ik-i i­ma­ni­ye­yi­on­a­da­ma­ders­ver­mek,­bü­yük­bir­kut­bi­yet­le­bin­ler­a­da­mý­ir­þad­et­mek­ten­da­ha­e­hem­mi­yet­li­gö­rü­yo­rum’’­di­yen­Üs­ta­dý­mý­zýn­se­si­ne­ku­lak­ve­rip­bu­kud­sî­yol­da­da­i­mî­hiz­met­kâr­ol­ma­yý her­tür­lü­ma­kam­la­ra­ter­cih­et­mek­ö­nem­li­dir.­Ak­þam­A­til­la­A­ða­be­yin­Üs­ta­dý­mý­zýn­Kas­ta­mo­nu­De­niz­li­yol­cu­lu­ðu­nu­an­la­tan­‘su­num’u­nu­coþ­kuy­la­iz­le­dik.­Bir­lik­te­söy­le­ni­len­i­lâ­hî­ve­marþ­lar­la­A­na­do­lu’da­ya­pý­lan­hiz­met­ge­zi­le­ri­nin­þev­ki­ni­ye­ni­den­ya­þa­dýk.­Bi­ze­bu­fýr­sa­tý­ha­zýr­la­yan­Ri­sâ­le-i Nur­Ens­ti­tü­sü’ne­ve­ev­sa­hip­li­ði­ya­pan­Kah­ra­man­ma­raþ­lý­gö­nül­dost­la­rý­na­bin­ler­te­þek­kür­ler...

B

bi­rer­ze­ki­mu­ha­tap­ve­mu­cîp­ (ce­vap­ve­ren) ve­gü­zel­se­ci­ye­le­rin­in’i­kâ­sýn­da­bi­rer­ay­na”­ 32 ol­mak­þek­lin­de­ta­ným­la­mýþ­týr. Ýs­lâ­mýn­ yüz­de­ dok­san­ do­ku­zu­ i­man,­ i­ba­det,­ ah­lâk;­yüz­de­bi­ri­si­ya­set­tir.­Do­la­yý­sýy­la­si­ya­se­ti­en­ge­ri pla­na­it­me­li.­(Ýl­gi­a­la­ný­i­le et­ki­a­la­ný­ný­ka­rýþ­týr­ma­ma­lý.) Dipnotlar: 1- Muhakemat, s. 31. 2- Sözler, s. 11. 3Sünûhat, s. 67. 4- Kastamonu Lâhikasý, s. 106. 5Kastamonu Lâhikasý, s. 183. 6- Emirdað Lâhikasý-l, s. 73-74. 7- Lem’alar, s. 144. 8- Emirdað Lâhikasý, s. 455. 9- Mektubat, s. 329. 10- Lem’alar, s. 159-160. 11- Lem’alar, s. 156. 12- Lem’alar, s. 96. 13- Kastamonu Lâhikasý, s. 187. 14- Lem’âlar, s. 165-166. ; 15Hutbe-i Þâmiye, s. 99. 16- Lem’alar, s. 145-146. 17Lem’alar, 164-165. 18- Hutbe-i Þamiye, s. 147. 19Sünûhat, s. 20. 20- Mektûbât, s. 354. 21- Kastamonu Lâhikasý, s. 48. 22- Kastamonu Lâhikasý, s. 172. 23- Barla Lâhikasý, s. 87. 24- Mektûbât, s. 459. 25Barla Lâhikasý, s. 87. 26- Kastamonu Lâhikasý, s. 172. 27- Tarihçe-i Hayatý, s. 131. 28- Münâzarât, s. 49. 29- Münâzarât, s. 49. 30- Kastamonu Lâhikasý, s. 181. 31- Muhakemat, s. 32. 32- Þuâlar, s. 272.

Krizin tortularý

TALÝP ÇÝÇEK

Gençlerin arasýnda

Kur’ân­ve­ha­dîs­çe­ha­ber­ve­ri­len,­her­ta­ra­fý­ka­sýp­ka­vu­ran­Dec­ca­lizm,­süf­ya­nizm­ve­if­sat­ko­mi­te­le­ri­nin­fit­ne­le­ri­ne­kar­þý­u­ya­nýk­ol­mak.­On­la­ra­si­ya­set­le­de­ðil,­an­cak­i­mân­ve­Kur’ân­nur­la­rýy­la­mu­ka­be­le­e­dile­bi­le­ce­ði­nin­þu­u­ru­na­var­mak.­27 Al-i­Beyt,­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(a.s.m.)­so­yun­dan­ge­len­ hiz­met­kâr­la­ra­ sev­gi­yi­ e­sas­ tut­mak.­ Þey­tan­dan ve­ “Fa­sýk­ si­ya­set­da­þý­ný­ me­lek;­ din­dar­ mu­ha­li­fi­ni þey­tan­ gör­me”­ gi­bi­ deh­þet­li­ ve­ lâ­net­len­miþ­ si­ya­sî an­la­yýþ­tan­Al­lah’a­sý­ðýn­mak. Hak­kýn­ha­tý­rý­ný­yük­sek­tut­mak;­hiç­bir­ha­tý­ra­fe­dâ et­me­mek.28 Müf­sit­le­re/­boz­gun­cu­la­ra­al­dan­ma­mak; Hiz­met­eh­li­ni­ten­kit­et­mek­de­ðil,­ku­sur­la­rý­ný­ört­mek,­ ek­sik­le­ri­ni­ ta­mam­la­mak,­ hiz­me­ti­ne­ yar­dým et­mek;­ an­cak­ mi­hen­ge (Kur’ân­ ve­ Sün­net’e) vur­mak.29 Dün­ya­ya,­e­na­ni­ye­te­a­it­her­þe­yi­fe­da­et­mek; nef­si­sus­tur­mak.30 Baþ­ka­la­rý­ný­ da­lâ­let­le­ suç­la­mak­ ye­ri­ne,­ yar­dým­cý ol­ma­lý.31Ça­re­si­bu­lu­nan­þey­de­a­ciz­lik­gös­te­rip­ba­ha­ne­le­re;­ça­re­si­bu­lun­ma­ya­cak­me­se­le­ler­de­de­ce­za­ya sa­rýl­ma­ma­lý.­ Be­di­üz­za­man­ o­ri­ji­nal­ i­fa­de­le­riy­le­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­ni,­ “Bi­rer­ þef­kat­li­ kar­deþ­ ve­ ders­ mü­za­ke­re­sin­de

ti­dar­ka­na­dý­da­"Ken­din­bi­lir­sin.­Siz­ol­ma­sa­nýz­ da,­ Mec­lis­ bal­ gi­bi­ ça­lýþ­ma­ya­ de­vam­ e­der"­res­ti­ni­çek­ti. Ü­çün­cü­grup­MHP,­skan­dal­ka­set­ler­se­be­biy­le­ hem­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ne,­ hem­ de­ o­nun­la iþ­bir­li­ði­i­çin­de­ol­mak­la­it­ham­et­ti­ði­Cum­hur­latif@yeniasya.com.tr baþ­k a­n ý­n a­ ver­y an­s ýn­ e­d i­y or.­ Öy­l e­ ki, u­haf­ mý­ tu­haf­ bir­ "si­ya­sî­ kriz"le­ kar­þý Köþk'ten­ ge­len­ gö­rüþ­me­ ta­le­bi­ni­ ge­ri­ çe­vir­kar­þý­ya­ gel­dik.­ Böy­le­si­ bir­ kriz,­ Tür­ki­- mek­le­ kal­ma­dý,­ Cum­hur­baþ­kaný­ Gül'ün­ ta­raf­sýz­lýk­yö­nünün­if­lâs­et­ti­ði­ni­a­çýk­ça­dek­la­re ye'de­ilk­de­fa­ya­þa­ný­yor. Bu­nu,­ þim­di­ her­kes­ an­la­ma­ya­ ve­ na­sýl­ bir et­ti. Mec­l is'te­ dör­d ün­c ü­ gru­b u­ teþ­k il­ e­d en çý­kýþ­ yo­lu­nun­ bu­lu­na­bi­le­ce­ði­ni­ dü­þün­me­ye BDP+Ba­ðým­sýz­la­rýn­ du­ru­mu­ i­se,­ za­ten­ baþ­lý ça­lý­þý­yor. Ya­pý­la­cak­ça­lýþ­ma­lar­la,­el­bet­te­ki­bir­me­sa­- ba­þý­na­bir­mu­am­ma. Bun­lar,­ön­ce­Di­yar­ba­kýr'ý­mes­ken­tut­tu­lar. fe­ a­lý­na­bi­lir.­ Mec­lis'te­ bir­ uz­laþ­ma­ for­mü­lü bu­lu­na­bi­lir.­ Do­la­yý­sýy­la,­ ka­ram­sar­ ol­ma­mak Sa­de­ce­ye­min­tö­re­ni­ni­de­ðil,­Mec­lis'i­de­boy­kot­et­ti­ler.­Bun­dan­son­ra­na­sýl­bir­yol­ha­ri­ta­lâ­zým. Ne­var­ki,­za­man­za­man­ya­týþ­ma­ve­yu­mu­- sý­ný­ta­kip­e­de­cek­le­ri­de­meç­hûl.­Hem­tu­tuk­þa­ma­ hal­le­ri­ gö­rün­se­ bi­le,­ Mec­lis'te­ gru­bu lu,­ hem­ de­ mil­let­ve­kil­li­ði­ dü­þü­rül­müþ­ ar­ka­bu­lu­nan­si­ya­sî­par­ti­le­rin­bir­bi­riy­le­u­yum­ha­- daþ­la­rý­ var.­ Bu­ ar­ka­daþ­la­rý­ i­çin­ de­ Mec­liste yol­ a­çýl­ma­dý­ðý­ müd­det­çe,­ sert­leþ­me­ye­ ve lin­de­ça­lýþ­ma­sý­çok­zor­gö­rü­nü­yor. Zi­ra,­he­men­her­bi­ri­nin­bir­di­ðe­riy­le­cid­dî rest­leþ­me­ye­de­vam­e­de­cek­le­ri­an­la­þý­lý­yor. Ýþ­te,­bun­lar­gi­bi­da­ha­baþ­ka­hu­sus­la­rýn­da prob­le­mi­var;­da­ha­sý,­kar­þý­lýk­lý­o­la­rak­yük­sek ek­len­me­siy­le,­ Tür­ki­ye­ ta­ri­hin­de­ ilk­ kez­ ol­doz­lu­rest­leþ­me­ler­var. A­na­mu­ha­le­fet­te­ki­ CHP,­ ik­ti­dar­da­ki­ AKP mak­ ü­ze­re­ bam­baþ­ka­ bir­ si­ya­sî­ man­za­ray­la i­le­kar­þý­lýk­lý­rest­leþ­me­ye­gir­di:­A­na­mu­ha­le­fet, kar­þý­kar­þý­ya­gel­miþ­bu­lu­nu­yo­ruz. *­*­* "Tu­tuk­lu­ ve­kil­le­ri­mi­ze­ Mec­lis­ yo­lu­ a­çýl­maz­De­mok­ra­tik­ yö­ne­tim­ler­de,­ en­ baþ­ta­ si­ya­sî sa,­biz­de­ye­min­et­me­yiz"­res­ti­ne­kar­þý­lýk,­ik­-

T

TARÝHTE BUGÜN

3/4 Temmuz 1918

Sondan bir önceki padiþah: S. Reþad smanlý padiþahlarý içinde en talihsiz olanlarýn baþýnda gelen Sultan Reþad, yakalandýðý þeker hastalýðýndan kurtulamayarak 74 yaþýnda vefat etti. Onun büyük bahtsýzlýðý ve þanssýzlýðý, 600 yýllýk devletin içte ve dýþta, üs telik hemen her kademede yýkýlýþa doðru gittiðine yakînen þahit olmasýndan kaynaklanýyor. Amcasý Sultan Abdülaziz, onun gözleri önünde devrilip (1876) katledildi. Büyük kardeþi Sultan II. Abdülhamid'in tahta geçmesinin ardýndan, her ihtimale karþý kontrol altýnda tutularak bir nevi hapis hayatý yaþamak mecburiyetinde býrakýldý. Bu çileli hayat, tam 33 yýl devam etti. 1909'da aða beyi komitacýlar tarafýndan devrildi ve kendisi tahta çý-

O

Sultan Reþad (1844–1918)

karýldý. Komitacý Ýttihatçý larýn gölgesinde kaldý ve adeta onlarýn kuklasý durumuna düþtü. Tam bir zaaf ve acziyetin ifadesi olan bu vaziyet bir

GÜN GÜN TARÝH

yana, 1911'den itibaren yaþanan zincirleme savaþlara þahit oldu: Trablusgarp (Libya) Savaþý, Ege'de Ýtal yan Harbi, Birinci ve Ýkinci Balkan Harbi, son olarak da Birinci Dünya Harbi, hep onun devr–i saltanatýnda vukua geldi. Üstelik, bu harplerin tamamý büyük kayýp ve maðlûbiyetlerle neticelendi. Devletin ve milletin içine sürüklenmiþ olduðu bu fecî vaziyet, ona aðýr geliyor ve onu mânen yýpratýyordu. Hemen bütün cephelerde aðýr maðlûbiyetlerin yaþandýðý Birinci Dünya Savaþýnýn sonlarýna doðru, yakalanmýþ oldu þeker hastalýðý iyiden iyiye ilerlemeye baþlayan Sultan Mehmed Reþad, 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Yerine ise, baþka türlü talihsizliklere þahitlik edecek olan Sultan Vahdeddin getirildi.

lTurhan Celkan

kriz­le­re­ mey­dan­ ver­me­mek,­ mev­cut­ kriz­le­ri aþ­mak­ve­ba­zen­de­muh­te­mel­kriz­le­re­ma­hal bý­rak­ma­mak­ i­çin,­ pe­ri­yo­dik­ ve­ya­ er­ken­ se­çim­ler­ya­pý­lýr. Ne­var­ki,­Tür­ki­ye'de­ya­pý­lan­son­(12­Ha­zi­ran)­se­çim­ler­de,­or­ta­ya­fark­lý­bir­du­rum­çýk­tý. Ya­pý­lan­ se­çim,­ þu­ an­ ya­þa­nan­ k­ri­zin­ za­hi­rî se­be­bi­ol­du. Ya­þa­nan­la­rýn­ cid­dî­ bir­ "si­ya­sî­ kriz"­ ol­du­ðun­da­it­ti­fak­var.­He­men­her­çev­re­den­in­sa­ný­mýz,­bu­nok­ta­da­gö­rüþ­bir­li­ði­i­çin­de. Sa­de­ce,­bu­kriz­den­çý­kýþ­yo­lu­hak­kýn­da­ve bil­has­sa­ ik­ti­dar­ ka­na­dý­nýn­ bu­ kri­zi­ yö­ne­tip yö­ne­te­me­di­ði,­ya­hut­bu­nun­üs­te­sin­den­ge­lip ge­le­me­ye­ce­ði­ hu­su­sun­da­ fark­lý­ fi­kir­ ve­ yo­rum­lar­da­bu­lu­nan­lar­var. Ýþ­te­si­ze­bun­lar­dan­i­ki­mi­sâl. Ra­di­kal'den­Cen­giz­Çan­dar­i­le­Za­man'dan Müm­taz'er­Tür­kö­ne,­Baþ­ba­kan'ýn­ak­si­ne­her i­ki­si­ de­ mev­cut­ tab­lo­yu­ "si­ya­sî­ k­riz"­ o­la­rak ni­te­li­yor.­ An­cak,­ kri­zin­ yö­ne­ti­mi­ nok­ta­sýn­da­ki­ ba­kýþ­ a­çý­la­rý­ bir­bi­ri­ne­ ta­ma­men­ ters yön­de­gö­rü­nü­yor. Þim­di,­sý­ra­sýy­la­ko­nu­ya­da­ir­ay­ný­gün­yaz­dýk­la­rý­na­ba­ka­lým. Cen­giz­Çan­dar,­þun­la­rý­söy­lü­yor: "...Þu­an­da­en­bü­yük­yan­lýþ­CHP’de­gö­zü­kü­yor.­ An­cak­ CHP’nin­ yan­lý­þý,­ AK­ Par­ti’nin yan­lý­þý­ný­ip­tal­et­mi­yor.­ "Yüz­de­50’lik­bir­oy­o­ra­ný­ný­ar­ka­sý­na­al­mýþ o­lan­ik­ti­dar­par­ti­si­o.­Kriz,­o­na­ya­ra­maz.­A­ma­ Ak­ Par­ti­ “kriz­ çöz­me­yi”­ ve­ “kriz­ yö­net­me­yi”­bil­mi­yor­ne­ya­zýk­ki." Tür­kö­ne'nin­ ka­na­a­ti­ i­se,­ tam­ ak­si­ yön­de. 29.06.2011­ ta­rih­li­ "Baþ­ba­kan­ kriz­ yö­ne­ti­yor" baþ­lýk­lý­ya­zý­sýn­da­þun­la­rý­i­fa­de­e­di­yor: "...Mec­lis'te­ki­ye­min­kri­zi­i­le­baþ­la­dý.­Bü­tün koz­lar­e­lin­de;­her­þey­kon­trol­al­týn­da.­Fýr­tý­na­lý ha­va­da­ge­mi­nin­ba­þýn­da­kriz­yö­ne­ti­yor.­Mu­ha­le­fet­par­ti­le­ri­nin­ta­ma­mý­bu­yö­ne­ti­me­ta­bi.­ "Baþ­ba­kan­ kri­zi,­ sað­lam­ bir­ stra­te­ji­ i­le­ yö­ne­ti­yor.­ So­ru­nu­ bir­ fýr­sa­ta­ dö­nüþ­tü­rüp,­ bü­yü­te­rek­çöz­me­yi­a­maç­lý­yor.­So­ru­nu­bü­yü­te­rek­çöz­mek,­baþ­ka­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­nü­de kri­zin­ çö­zü­mü­ne­ ek­le­mek­ de­mek.­ Tür­ki­ye, bu­ kriz­den,­ ye­ni­ a­na­ya­sa­ ko­nu­sun­da­ i­le­ri­ a­dým­lar­a­ta­rak­çý­ka­cak.­ "Kriz,­ mu­ha­le­fe­tin­ e­se­ri;­ a­ma­ çö­züm­ Baþ­ba­kan'ýn­ e­lin­de.­ Bu­ so­rum­lu­lu­ðu­ ye­ri­ne­ ge­tir­mek­i­çin­i­se­mut­la­ka­mu­ha­le­fe­tin­a­dým­at­ma­sý­ge­re­ki­yor. "De­mok­ra­si­miz­ do­ðum­ san­cý­la­rý­ çe­ki­yor. Ý­yi­ ta­ra­fýn­dan­ ba­ka­lým.­ En­ ni­ha­ye­tin­de­ nur to­pu­gi­bi­bir­a­na­ya­sa­mýz­o­la­cak." Ha­li­ha­zýr­da­ki­ si­ya­sî­ tab­lo,­ nur­ to­pun­dan zi­ya­de­a­teþ­to­pu­nu­an­dý­rý­yor. Sert­leþ­me­ve­rest­leþ­me­ler­le­öy­le­bir­va­zi­yet ha­sýl­ ol­du­ ki,­ mev­cut­ k­ri­ze­ bir­ çö­züm­ yo­lu bu­lun­sa­ bi­le,­ bu­nun­ tor­tu­su­nu­ te­miz­le­mek hay­li­za­man­a­la­cak. Yi­ne­de­te­men­ni­e­de­lim­ki,­ya­þa­nan­bu­sý­kýn­tý­lý­ve­çal­kan­tý­lý­ge­liþ­me­ler­den­ha­yýr­lý­ne­ti­ce­ler­vü­cu­da­gel­sin.

turhancelkan@hotmail.com

ailecaysaati@gmail.com

'Yarýn mahþerde annem dinimi öðretmedi' diyeceksin Hü­se­yin­Bey:­“Üs­tad­Haz­ret­le­ri­ne­a­it­o­lan, ‘Mev­lâ­nâ’nýn­za­ma­nýn­da­ya­þa­say­dým­Mes­ne­vî­ya­zar­dým’­sö­zü­nü­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?­Bu söz­ne­re­de­ge­çi­yor?”­ a­ma­nýn­gi­di­þâ­tý­na­ve­ih­ti­ya­cý­na­gö­re­dîn­hiz­met­le­ri­nin­de­de­ði­þik­me­tot­lar­is­te­di­ði­ni­Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bu­ve­cîz­i­fâ­de­siy­le­bil­dir­miþ­tir.­ Bu­i­fa­de­yi­Son­Þa­hit­ler’de­Er­me­nek­eþ­ra­fýn­dan Ah­met­Gü­müþ­A­ða­be­yin­hâ­tý­ra­la­rýn­da­bu­lu­ruz.­ Ge­rek­Ah­met­Gü­müþ­A­ða­be­ye­ve­mer­hum­an­ne­si­ne,­ge­rek­se­muh­te­rem­an­ne­le­ri­mi­ze­rah­met duâ­sý­o­lur­ü­mi­diy­le,­bu­sö­zü­bir­öl­çü­de­ya­þa­dýk­la­rýy­la­tef­sîr­e­den­Ah­met­Gü­müþ­A­ða­be­yin­hâ­tý­ra­la­rýn­dan­bir­bö­lü­mü­nü­ken­di­sin­den­din­le­ye­lim:­­ “Bir­gün­sa­bah­na­ma­zý­vak­ti­an­nem­be­ni­sa­bah na­ma­zý­na­kalk­mam­hu­su­sun­da­zor­la­dý.­Ben­i­se, tem­bel­li­ðim­den­ge­len­mü­da­fa­a­i­le:­“Ba­na­ne­öð­ret­ti­niz­de­na­maz­ký­la­yým?­Kur’ân­o­ku­ma­sý­ný­bil­mi­yo­rum.­Na­maz­sû­re­le­ri­ni­de­tam­öð­re­ne­me­dim­ki, doð­ru­na­maz­ký­la­yým”­de­dim.­ An­nem­na­ma­zý­bi­tir­di.­Du­â­sý­ný­yap­tý.­Ba­na­de­di: “Be­nim­gü­na­hým­ba­þým­dan­aþ­kýn.­Ya­rýn­mah­þer­de,­‘An­nem­ba­na­dî­ni­mi­öð­ret­me­di’­di­ye­cek­sin. Ben­se­nin­dî­nî­bil­gi­le­ri­ni­öð­ret­me­dik­ten­son­ra­hiç­bir­o­ku­la­gön­der­mem.­(Ben­o­za­man­ilk­o­ku­lu­ye­ni bi­tir­miþ­tim.)­ Ben­ya­rýn­öl­dü­ðüm­de­me­za­rý­mýn­ba­þýn­da­bir­Fa­ti­ha­da­o­ku­ma­sý­ný­bil­me­ye­cek­sin.”­ An­nem­be­ni­med­re­se­tah­si­li­yap­mýþ­ehl-i­hal­bir kim­se­o­lan­e­niþ­te­si­Mol­la­Meh­met­E­fen­di’de­o­ku­mam­i­çin­tey­ze­me­tes­lim­et­ti.­ 1952-1953­yý­lý­Er­me­nek­Or­ta­o­ku­lu­na­de­va­ma baþ­la­dým.­Boþ­ders­le­ri­mi­zin­bi­ri­sin­de­ar­ka­daþ­lar­la dý­þa­rý­da­ça­lý­þýr­ken,­es­ki­bir­Kur’ân­say­fa­sý­gör­düm. O­nu­al­dým.­Ki­ta­bý­mýn­i­çi­ne­koy­dum.­Zil­ça­lýn­ca­sý­ný­fa­gir­dik.­Der­si­miz­yi­ne­boþ­tu.­Mu­a­vin­sý­ný­fa­gir­di.­Be­nim­sý­ra­ya­yak­laþ­tý.­Ki­ta­bý­mýn­a­ra­sýn­da­o­es­ki Kur’ân­say­fa­sý­ný­gö­rün­ce: “Bu­A­rap­ya­zý­sý­sen­de­ne­a­rý­yor?­Sen­Türk’sün!” de­di.­ Ben­de:­“Bu­Kur’ân­say­fa­sý­dýr.­Kur’ân­o­ku­ma­sý­ný bi­li­yo­rum.­O­na­son­suz­hür­me­tim­var­dýr”­di­ye­ce­vap­ver­dim.­­­­ Bir­gün,­Ýb­ra­him­Koy­nuk­ba­na­Ri­sâ­le-i­Nur’dan ve­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­rin­den­bah­set­ti.­Ben­de hür­me­ten­din­le­dim.­Ar­ka­daþ­lý­ðý­mýz­de­vam­et­ti.­Bir gün­be­ra­ber­ders­ça­lý­þýr­ken,­Ý­ne­bo­lu­bas­ký­sý­tek­sir­le ba­sýl­mýþ,­Be­dî­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî’nin­Ta­rih­çe-i Ha­yat’ý­e­li­me­geç­ti.­ Ri­sâ­le-i­Nûr’u­o­ku­mak­ve­mü­el­li­fi­ni­gör­mek­i­çin ben­de­þid­det­li­bir­ar­zû­u­yan­dý.­Ha­ya­lim­de,­“a­ra­dý­ðým­zat­bu­dur,­ar­zu­et­ti­ðim­Kur’ân­tef­sî­ri­bu­dur” di­ye­tah­min­et­tim.­ 1954­yý­lýn­da­Üs­tad­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­nin­Bar­la’da­ol­du­ðu­nu­öð­ren­dim.­Kur­ban­Bay­ra­mý­na­bir gün­ka­la­Üs­tad’ýn­Bar­la’da­ki­e­vi­ne­var­dým.­Zü­be­yir A­bi­çýk­tý.­Is­par­ta’dan­Bay­ram­A­bi­nin­ba­na­e­ma­net et­ti­ði­e­ma­net­le­ri­ver­dim.­Ken­di­mi­ta­nýt­tým.­Ab­dest­li­ol­du­ðu­mu,­fa­kat­he­nüz­na­maz­kýl­ma­dý­ðý­mý söy­le­dim.­“Kar­de­þim,­Üs­ta­dý­mýz­mes­cit­te­tes­bî­hâ­tý­ný­ya­pý­yor.­Sen­ya­ný­na­yak­laþ­ma”­de­di.­ Ben­mü­ez­zin­mah­fe­lin­de­na­ma­zý­mý­ký­lar­ken­Üs­tad­mes­cit­ten­ay­rýl­dý.­Na­ma­zý­bi­tir­dim.­Zü­be­yir­A­bi i­le­Cey­lan­A­bi­nin­o­da­sý­na­gir­dim.­Ça­ðýr­dý. “Hoþ­gel­di­niz!”­de­di.­Ba­ba­mý,­an­ne­mi­ve­Zü­be­yir A­bi­nin­ba­ba­sý­ný,­an­ne­si­ni­sor­du.­ Yat­sý­na­ma­zý­ný­Üs­tad’la­bir­lik­te­mes­cit­te­kýl­dýk. Sa­bah­na­ma­zý­ný­da­öy­le.­Bay­ram­na­ma­zý­i­çin­Bü­yük­Câ­mi­ye­Cey­lan­A­biy­le­git­tim.­Son­ra­Üs­ta­dý­mý­zýn­ya­ný­na­gel­dim.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­be­nim­Ý­mam Ha­tip­O­ku­lu­na­de­vam­e­de­ce­ði­me­çok­mem­nun­ol­du.­ “Ben­o­o­kul­la­rý,­es­ki­za­ma­nýn­mü­bâ­rek­med­re­se­le­ri­o­la­rak­ka­bul­e­di­yo­rum”­de­di.­ “Haz­ret-i­Mev­lâ­nâ­be­nim­za­ma­ným­da­gel­sey­di,­Ri­sâ­le-i­Nûr’u­ya­zar­dý.­Ben­de­Haz­ret-i­Mev­lâ­nâ­za­ma­nýn­da­gel­sey­dim,­Mes­ne­vî’yi­ya­zar­dým.­O­za­man­hiz­met­Mes­ne­vî­tar­zýn­day­dý.­Þim­di­Ri­sâ­le-i­Nûr­tar­zýn­da­dýr” de­di.1­ E­vet,­Kur’ân’a­hür­me­tin­ký­rýl­dý­ðý­bu­as­rýn­hiz­met me­to­du­Ri­sâ­le-i­Nûr­tar­zýn­da­i­di.­A­kýl­la­rýn­ve­kalp­le­rin­sað­lam­ol­du­ðu­geç­ti­ði­miz­bin­yýl­dan­be­ri­i­se, Haz­ret-i­Mev­lâ­nâ’nýn­Mes­ne­vî’si­gö­nül­le­ri­þâd­et­me­ye­ye­ter­li­o­lu­yor­du.­Fa­kat­gö­nül­le­rin­sö­nük­leþ­ti­ði,­a­kýl­la­rýn­ve­kalp­le­rin­de­mad­de­ye­ve­dün­ya­ya çev­ril­mek­is­ten­di­ði­ve­î­mâ­nî­þüp­he­ve­ves­ve­se­ler­le sus­tu­rul­mak­is­ten­di­ði­as­rý­mýz­in­sa­ný­na­teh­li­ke­o­ra­nýn­da­bü­yük­çap­lý,­ak­la­ve­kal­be­be­râ­ber­hi­tap­e­de­bi­len,­dü­þün­ce­de­fel­se­fe­ye­mey­dan­o­ku­yan­bir­e­ser lâ­zým­dý.­Ýþ­te­Ri­sâ­le-i­Nûr’un­as­rý­mýz­da­ic­râ­et­ti­ði hiz­met­tar­zý­bu­i­di.­ Bu­söz­le,­Haz­ret-i­Mev­lâ­nâ’nýn­da,­Haz­ret-i­Be­dî­üz­za­man’ýn­da­ta­raf-ý­Ý­lâ­hî­ce­is­tih­dam­e­dil­miþ­bi­rer Mü­ced­did­ol­duk­la­rý­ný­ve­her­bi­ri­nin­ken­di­za­man­la­rýn­da­ye­ri­dol­du­ru­la­ma­yan­dev-â­sâ­bir­hiz­met tar­zý­or­ta­ya­koy­duk­la­rý­ný­an­lý­yo­ruz.­­

Z

DU Ey­Â­lim-i­Ha­kim!­Bi­zi­ve­nesl-i­a­ti­mi­zi­di­ni­miz­den,­ki­ta­bý­mýz­dan,­i­ma­ný­mýz­dan­bi­ha­ber­ey­le­me! Bi­zi­ca­hil­ey­le­me!­Bi­zi­mak­bul­i­lim­den­ve­hik­met­ten­mah­rum­kýl­ma!­Bi­zi­il­miy­le­a­mil­kýl­dý­ðýn;­a­me­liy­le­ha­lis­kýl­dý­ðýn­ve­ih­lâ­sýy­la­ne­cat­ver­di­ðin­kul­la­rýn­dan­ey­le!­Bi­zi­rý­za­na­ka­bul­ey­le!­Â­min! Dipnotlar: 1- Þahiner, Necmettin, Son Þahitler, 1/318.


10

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

Y

KÜLTÜR SANAT

Mevlânâ’nýn evinin yeri bulundu KONYA'NIN HER YERÝNDE PEK ÇOK TARÝHÎ ESERE RASTLANDIÐINI BELÝRTEN ARAÞTIRMACI-YAZAR MEHMET A LÝ UZ, ÇALIÞMALAR SONUCUNDA MEVLÂNÂ’NIN EVÝNÝN YERÝNÝ KESÝN OLARAK TESBÝT ETTÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. syasar33@yahoo.com

Programdayýz vet, þükürler olsun ki, yine bir Risâle-i Nur okuma programdayýz. Bu yýl ki duraðýmýz, Yalova. Bu þehrimiz grubumuzun gündemine geçen yýl ki, Bursa Uludað Mezunlar Pikniðinde girmiþti. “Seneye bizim þehrimizde okuma programý yapýn” dâvetine bu yýl icabet ediliyor. Kader de müsaade etti. Artýk okuma programlarýna dâvet var. Hem de çok. Kendi þehrinde okuma programý yapýlmasýný isteyen þehirlerimiz, yaz dönemlerinde tatlý bir esinti yaþamýþ oluyorlar. Bu aslýnda çok önemli. Çünkü bu programlar, yapýldýðý þehirlerdeki her þeyle ilgilidir. Kur’ân tefsiri, Risâle-i Nur eserlerinin okunduðu, mütalâa edildiði ortamlar, bu muhteþem enerji dalgasýndan istifade ediyor. Nurlar, okunduðu yerlerde, belâlarý def eder ve o mekânlarý bereketlere gark eder. Çünkü Risâle-i Nurlar kâinattaki her þeyle alâkalýdýr. Dolayýsýyla Kur’ân’ýn ve onun meyveleri olan tefsirlerin varlýðý, kâinatýn ritmini saðlar. Onun faaliyetlerinin azaltýlmasý veya engellenmesi ise, her türlü belâlarýn, musîbetlerin celbi anlamýna gelecektir. Durum evler için de geçerlidir. Nurlarýn okunduðu evler, nuranîleþir. Nurlarýn okunduðu bedenler, nuranîleþir. Nurlarla meþguliyetin bol olduðu ortamlarda, her þey bereketlenir ve nuranîleþir. Oralarda esma tecellisi artar. ** 20 gencimizle Yalova’da okuma programýndayýz. Bu gençler, yýl boyu, Pazar akþamlarý ders arkadaþlarýmýz oldular. Þimdi de okuma programý arkadaþlarýmýz oldular. Artýk okuma programlarý birer klâsik. Pek çok þehrimizde yaz aylarý geldiðinde bir okuma programý heyecaný baþlýyor. Bu heyecanýn hiç eksilmediði gibi, her yýl artarak da devam etmesi gerekiyor. Yalova’da, 20 tane de kýz öðrencilerimiz var. Yani bu þu demek, Yalova’da bu yýl 40’ý aþan bay ve bayan genç gurubumuz okuma programý yapýyor. Genç bayanlar, Yalova temsilciliðimizde; genç erkek öðrenciler ise, bir yayla ortamý olan Çakýrlar evinde programa devam ediyor. Okuma programlarýnýn devam etmesi, Risâlelerde ihtisaslaþma demektir. ** ‘Var mý þehrinde okuma programý isteyen?’ yazýmýzdan sonra, doðrusu pek çok þehrimizden ekibimize okuma programý dâveti geldi. Doðrusu, köþemizden hemen deklare edelim ki, bu yýl ilk dâveti Nevþehir’li dostlarýmýz yaptýlar. Biz de baþ göz üstüne kabul ettik, ama gençlerle yaptýðýmýz istiþarede, Yalova’nýn geçen yýldan rezervlerinin olduðunu hatýrlatmalarý, iþin seyrini deðiþtirdi. Hakikaten de kayýtlarýmýza baktýðýmýzda, geçen yýl Uludað’daki “Bursa Mezunlarý Pikniði”nde, sayýn Cevat Çakýr’ýn dâvetlerinin bulunduðunu öðrendik ve kader de yolu açmýþ olacak ki, þimdilerde Yalova’da programdayýz. Verimli, bereketli ve uzun soluklu neticeli geçmesi için lütfen, ama lütfen duâlarýnýzý esirgemeyin. Bu programlar, çok yönlü bileþenlerdir. Göndereni, gideni, dâvet edeni, programa katýlaný, programda hizmet edeni, ilgileneni, duâlar edeni vs. elbette herkes elinden geldiðinden sorumludur. Bundan sonra bu sürecin devam edeceði anlaþýlýyor inþallah. Biz inanýyoruz ki, þehrinde okuma programý yapýlan illerin çok yönlü kazançlarý var. Bu her þeyden önce o þehir insanlarýnýn bütününün etkileneceði bir pozitif dalgalanmadýr. Yani böyle bir þehrin manevî atmosferi düzene girer. Ve belki de yaþanabilir þehirlerin sayýsýný arttýrýrken, iþin bu veçhesini de göz ardý etmemek gerekiyor. Maneviyatý düzelmemiþ bir þehirde, maddî hayatýn da saðlýklý olmasýný beklemek zordur. Sonrasýnda ise, o programýn yapýlmasýna vesile olan insanlar topluluðunun maddî ve manevî sýhhatini düzenleyecektir. Ýþlerini kolaylaþtýracaktýr. Nitekim, nurlarla meþgul olan larda dünyevî meþgalelerin azaldýðýný binlerce kez yaþayanlar ifade ediyorlar. Böylelerin rýzýklarýnda bereket, kalplerinde sürur ve hayatlarýnda bir dinginlik kendini gösterecektir. Böyle maneviyatý yüksek þehirlerdeki hayat ritmi çok daha düzenlidir. Bir huzur hali hakimdir. Çünkü programlarda bir pozitif enerji birikimi oluþmuþtur. Ýþin en güzel tarafý ne biliyor musunuz? Gençlerin okuma programýný arzuluyor olmalarý. Bizleri de hareketlendiren gençler oluyor. “Ne oldu hoca, bu yýl nereye gidiyoruz?” sorularýnýn fazlalýðý, ister istemez bizi programlar için adým atmaya sevk ediyor. Programa gönderirken, gerek maddî katkýlarý ve ilgileri ile, gerekse programa giderken bizi karþýlama heyecanýný hissettiðimiz Yalovalý dostlarýmýza ayrý ayrý teþekkürler ediyoruz. Deðil mi ki, kim hizmetle ilgilenmiþ, aslýnda hizmet onunla ilgilenmiþtir. Hayatýný dâvâsýna verene dâvâsý hayat verir sözümüzü burada yineleyelim. Hizmete takýlan, bir enerji dalgasýna takýlmýþtýr. Hizmet, maddî ve manevî huzur halidir. Evet, yorucudur. Muzýr manileri çoktur. Ýþte onu deðerli kýlan da odur. Yorulmadýðýmýz hangi þeyin tadý, uðrunda yorulmadýklarýmýz gibidir. Zaten, bu yolda yorulmazsak, baþka yollarda yorulacaðýz. Dünya rahat yeri deðildir. O zaman, gelin, ebedîlik penceresi olan faaliyetlerde yorulalým. Ne dersiniz? Biliyorum, sizler de, kim bilir nerelerde ciddî bir okuma programýndasýnýzdýr. Ömür çok sür'atle geçiyor. Akýl, ebedîyi kazanmak için, yorulmayý göze almayý gerektiriyor.

E

ARAÞTIRMACI-YAZAR Mehmet Ali Uz, 1885 yýlýna kadar ‘’Molla-i Atik Medresesi’’ olarak faaliyet gösterdiði iddia edilen, Mevlânâ’nýn evinin yerini kesin olarak tesbit ettiklerini bildirdi. Uz, yaptýðý açýklamada, Konya’nýn Selçuklulara baþþehirlik yapmýþ tarihî bir þehir olduðunu söyledi. Konya’nýn her yerinde pek çok tarihî esere rastlamanýn mümkün olduðunu belirten Uz, son 100 yýl içinde Konya’da tarihî bir çok yapýnýn tahrip edildiðini, kurduklarý ekiple 2 yýldýr Konya’daki tarihî eserlerin yerlerini tesbit etmeye çalýþtýklarýný bildirdi. Araþtýrmalarýna ilk olarak Konya’nýn merkezinde bulanan Alaaddin Tepesi etrafýndan baþladýklarýný ifade eden Uz, Alaaddin Caddesi üzerindeki tarihî eserlerin yerlerini tesbit etmeye baþladýklarýný dile getirdi. Uz, Alaaddin Caddesi’nin kuzeydoðusunda bulunan, eski adýyla Çifte Merdiven Mahallesi olarak bilinen Þems-i Tebrizi

Mahallesi’nde araþtýrmalar yaptýklarýný anlattý.

1956 YILINDA DA ÇALIÞMA YAPILMIÞTI MEVLÂNÂ’NIN evinin yerinin tesbit edilmesine yönelik 1956 yýlýnda da Araþtýrmacý Mehmet Önder tarafýndan çalýþmalarýn yapýldýðýný anlatan Uz, þunlarý kaydetti: ‘’Yaptýðýmýz araþtýrmada en küçük bir tereddüt bile mevzu bahis deðil. Çünkü sabit olduðu bir nokta var. Seyfettin Karasungur Türbesi’nin kuzeyinde Seyfiye Medresesi inþa edilmiþ. Tarihî kaynaklara göre Seyfiye Medresesi’nin bitiþiðinde Mevlânâ’nýn evi yani Molla-i Atik Medresesi bulunuyor. 1924 yýlýndaki tapu kayýtlarýnda Mevlânâ’nýn evi 1017 metre geniþliðindeki bahçenin birebir güneybatý köþesinde yer alýyor. Önünde baþka parseller de var. Mevlânâ’nýn evinin yerinden oynamasý hatta 30 metre kaydýrýlmasý mümkün deðil. Çünkü iki medrese de sýrt sýrta inþa edilmiþ. 1924 yýlýnda yapýlan kadastro tesbitinde burasý 21 pafta, 242 ada, 35 parsel’de kayýtlý, 1017 metrekare geniþliðinde bir alan. Fakat zaman içerisinde tapu kadastro kayýtlarýnýn da deðiþtiðini görüyoruz. Burasý 57 parsel, 916 ada olmuþ. 1017 metrekare arsanýn 135 metrekare kadarý yola terk edilmiþtir. Dershane binasý yaklaþýk 889 metrekare alana inþa edilmiþtir. Bu duruma göre, eski Mevlânâ Medresesi’nin hiçbir özel þahýsta bir metre yeri yoktur.’’ Konya / aa

SEYFÝYE MEDRESESÝ’NÝN BÝTÝÞÝÐÝNDE 1924 yýlý tapu kadastro kayýtlarý ve Konya Büyükþehir Belediyesi harita kayýtlarý ile tarihî belgeleri incelediklerinde Mevlânâ’nýn evinin kesin yerinin bilgisine ulaþtýklarýný belirten Uz, Mevlânâ’nýn evinin Seyfiye Medresesi’nin bitiþiðinde olduðunun çoðu kiþi tarafýndan bilindi ðini açýkladý. Selçuk Üniversitesi Rektörlüðü binasý arkasýndaki Ahmet Özdemir Sokaðý üzerindeki bugün faaliyet gösteren Sabah Dershanesi Ahmet Saðýr Þubesi’nin bulunduðu alanda Mevlânâ’nýn evinin yerini belirlediklerini dile getiren Uz, ‘’Bugüne kadar Mevlânâ’nýn evi ve medresesi ile ilgili olarak birçok çalýþma var. Selçuk Üniversitesi Rektörlük binasýnýn doðusunda yer alan büyük bir bölge iþaret ediliyor. Bölgede apartmanlar yapýlýrken bazý kabir kalýntýlarýnýn çýktýðý beyan ediliyor’’ dedi.

Gemlik Kültür ve Yardýmlaþma Vakfýnýn misafirlerine sunduðu imkânlar ile okuma programlarýný en verimli bir þekilde gerçekleþtiren ilköðretim ikinci kademesinden, üniversite son sýnýf talebelerine kadar gençlerin tercih ettikleri merkez haline geldi.

Gemlik, okuma merkezi oldu Vakfýnýn misafirlerine sunduðu imkânlar ile okuma programlarýný en veGEMLÝK rimli bir þekilde gerçekleþtiren ilköðretim ikinci kademesinden, üniversite GEMLÝK Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý son sýnýf talebelerine kadar gençlerin her sene olduðu gibi bu yýl da yurdun tercih ettikleri merkez haline geldi. çeþitli bölgelerinden yaz programlarý Gemlik’te öðrenciler okuma progiçin gelen gençlere ev sahipliði yapý- ramlarýný piknik, gezi ve spor gibi çeyor. Gemlik’te faaliyetlerini sürdüren þitli aktivitelerle zenginleþtirebiliyorlar. Gemlik’e gelen misafir gençler iGemlik Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý le Gemlik’te ikamet etmekte olan yýllardýr Bursa, Ýstanbul, Kütahya ve ta le beler okuma programlarýnda Ankara baþta olmak üzere çeþitli illerta ný þýp tam bir kardeþlik köprüsü den gelen ilköðretim, ortaöðretim ve ku ra biliyorlar. üniversite talebelerinin yaz okuma Gem lik’teki okuma programlarýna programlarýný yaptýklarý deðiþmez zaman zaman Yeni Asya yazarlarý da merkezlerden biri haline geldi. Gemlik Kültür ve Yardýmlaþma katýlýyor. Önceki programlara katý -

ÞUAYB SERDAROÐLU

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lan yazarlardan Latif Salihoðlu, Cevat Çakýr ve Ali Ferþadoðlu’ndan sonra Süleyman Kösmene de Gemlik’teki programa iþtirak edenler ara sýnda yer aldý. 1995 yýlýndan beri faaliyet gösteren hizmet binasýnýn yaný sýra 204 metre karelik alan üzerine kurulu yeni hizmet binasý da üç dört ay içerisinde açýlmayý bekleniyor. Gemlik’te ayrýca, Yeni Asya Bürosunda da büro hizmetleri devam ediyor. Gemlik Kültür ve Yardýmlaþma Vakfý’nýn; Tevfik Boz, Þerafettin Aydýn, Abdulkadir Altýntaþ, Mikail Çelik, Ali Aydýn, Serhat Taþkýran gibi isimlerle yürütmüþ olduðu çalýþmalar takdirle karþýlanýyor.

Kudüs’ü anlatan belgesel yapýlýyor KUDÜS’TEKÝ mirasýmýzý sýk sýk gündeme getiren ve 4 yýldýr faaliyetlerini sürdüren Mirasýmýz Derneði, Osmanlý Döneminde Kudüs’ü anlatan bir belgesel hazýrlýyor. Yapýmýný Ürdünlü Film Yapým þirketi “GOLDEN SOUND” firmasýna veren Mirasýmýz Derneði bu belgeselin çok yakýnda çýkacaðýný müjdeledi. Belgeselin Türkçe ve Arapça formatýnda olacaðýný belirten Mirasýmýz Derneði Baþkaný Muhammed Demirci, bu çalýþmanýn tarihî mirasýmýza ýþýk tutacaðýný vurguladý.

SOL DAN SA ÐA— 1. Ýlmi Ýlâhide eþyanýn ezelden beri sabit olan suret ve hakikatlarý. 2. Kelebekler Sonsuza Uçar filminin yönetmeni. 3. Ýlâç, merhem. - Birbiri ardý sýra veya yan yana koyarak sýra durumuna getirmek. 4. Lâtin alfabesinin on beþinci harfinin adý. - Çýplak. - Kararlý, azmeden. 5. (Tersi) Sözün kýsasý. - Köpek ve sýðýrlara yedirilmek için un ve kepekle hazýrlanan yiyecek. 6. Subayýn kýsa yazýlýþý. -Tek baþýna anlamý olmayan, sonuna geldiði sözle cümledeki diðer kelimeler arasýnda iliþki kuran kelime türü. - Farsçada üç. 7. Ýlk Çaðdaki uygarlýklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlýklarý ile ilgili olan. Birdenbire duyulan acý, aðrý, þaþýrma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz. - Eksiksiz, kesintisiz. 8. Anne. - Makine Kimya Endüstrisinin kýsa yazýlýþý. 9. Ýsrail'in kýsa yazýlýþý. - Düzen, tuzak, hile. - Atamak iþi, tayin. 10. Ýstek uyandýrmak için kullanýlan bir söz. - Kedi, köpek vb. çok memeli hayvanlarýn yavrusu. - Duyuru. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 2

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Makbul olmayan amel, kötü iþ. 2. Baþþehri Sana olan Ýslâm devleti. - Bir hacim ölçüsü. 3. Kakým. - Giyecek, perde, çanta, ayakkabý vb. þeylerde, kumaþýn veya derinin iç tarafýna geçirilen ince kat. 4. Mardin iline baðlý ilçelerden biri. 5. Güzel koku. - Osmanlý padiþahlarýna verilen unvan. 6. En uzun kara sýnýrýmýzý oluþturan devlet. - Lityum elementinin simgesi. 7. Açmaktan dilek. - Erkek kiþi, kadýn karþýtý. 8. Üç köþeli, üç teli olan Rus halk sazý. 9. Uyarma, uyarý. Hitit. 10. Genelge, sirküler. - Kanýn rengi, kýzýl. 11. Yaratýlmýþ bütün canlýlar. - Sarmak iþi. 12. Lahana. - Lâhza.

1995 yýlýndan beri faaliyet gösteren hizmet binasýnýn yaný sýra 204 metre karelik alan üzerine kurulu yeni hizmet binasýnýn da üç dört ay içerisinde açýlmasý bekleniyor.

3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

S Ý N A R Ý T E K A

Ý K Ý L Ý K A Þ A H

N Ý Þ A S T A Ý B Ý

A L A K A K S M A L

G E N A L E K E L Ý

O M Ý E E F I R A K

G S E K MA L A Ý N K A R H G A KM M Ý

9 10 11 12

S S N K U Y A N I K

Ý Þ Ý L R U M Ý Z Ý

L A S A A R A M Ý L

O P A R A T Ö R N Ý

Türk ve Güney Kore Sanat Sergisi açýldý TÜRK ve Güney Koreli sanatçýlarýn resimlerinin yer aldýðý Türkiye-Kore Çaðdaþ Sanatlar Sergisi baþþehirde açýldý. Cer Modern’deki serginin açýlýþýný Kültür ve Tu rizm Bakaný Ertuðrul Günay, Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Jae Hyun Bae ve Kore gazileriyle yaptý. Yeþil, beyaz, mavi, sarý ve kýrmýzý renklerden oluþan kurdelayý beraberindekilerle kesen Günay, daha sonra yaptýðý konuþmada, Kore ve Türkiye’nin dostluðunun çok eskiye dayandýðýný söyledi. Çok anýlar bulunduðunu anlatan ve aradaki dostluðu pekiþtirmeye çalýþtýklarýný vurgulayan Bakan Günay, sergiyle çok güzel bir faaliyet gerçekleþtirildiðini ifade etti. Sanatseverler, sergiyi 7 Temmuz’a kadar gezebilecekler. Ankara / aa


4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

EKONOMÝ

11

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,6150 ÖNCEKÝ GÜN 1,6150

DÜN 2,3390 ÖNCEKÝ GÜN 2,3390

DÜN 77,65 ÖNCEKÝ GÜN 77,65

u

u

u

ÝSTANBUL Ti­ca­ret­O­da­sý­nýn­(Ý­TO)­ ka­yýt­la­rý­na­gö­re,­Ýs­tan­bul­lu­fir­ma­lar 2010’u­kâr­la­ka­pat­tý.­Ýs­tan­bul’da­ku­ru­lu­þir­ket­le­rin­2010­ti­ca­ri­ka­zanç­la­rý­ü­ze­rin­den­ver­di­ði­be­yan­la­ra­gö­re­he­sap­la­nan­mun­zam­a­i­dat­ta­hak­ku­ku, 2009’a­o­ran­la,­yüz­de­21,32­ar­ta­rak­77­mil­yon­453­bin­980­li­ra­ol­du.­Ý­TO­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­2010’da­166­bin­234­fir­ma­yý­lý­kâr­la­ka­pat­tý.­Kâr­e­den­fir­ma­sa­yý­sý­bir­ön­ce­ki­yý­la­gö­re­11­bin­art­tý.­2010­yý­lýn­da­yak­la­þýk­86­bin­934­bin­Ý­TO ü­ye­si­i­se­ka­zanç­be­yan­et­me­di.­Ý­TO­Baþ­ka­ný­Mu­rat­Yal­çýn­taþ,­‘’Ra­kam­lar gös­te­ri­yor­ki,­Ýs­tan­bul­lu­fir­ma­lar­kâr­e­di­yor.­Ya­ni­iþ­le­ri­ni­bü­yü­tü­yor­lar,­da­ha çok­ü­re­tip­da­ha­çok­sa­tý­yor­ve­kâr­e­di­yor­lar’’­dedi.­­Ýstanbul / Yeni Asya

u

u

Ýstanbul þirketleri 2010’u kârla kapattý

u

C. ALTINI DÜN 523,27 ÖNCEKÝ GÜN 523,27

u

Y

u

Maliye'de tahsilat sevinci

4,8 kilogram aðýrlýðýnda, 20 fiþek kapasiteli, dakikada 650 atýþ ve 10 bin atým namlu ömürlü.

Millî piyade tüfeðinin üretimine baþlandý

30 HAZÝRAN TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA YENÝDEN YAPILANDIRMADAKÝ TAHSÝLAT TUTARI 7 MÝLYAR 908 MÝLYON LÝRA OLARAK GERÇEKLEÞÝRKEN, ÝLK TAKSÝT ÝTÝBARÝYLE YÜZDE 81’LÝK TAHSÝLAT ORANINA ULAÞILDI.

TÜRK mü­hen­dis­le­ri­nin­ yak­la­þýk­ 3,5­ yýl­ ü­ze­rin­de­ ça­lý­þa­rak­ ge­liþ­tir­di­ði mil­lî­pi­ya­de­tü­fe­ði­nin­ü­re­ti­mi­ne­baþ­lan­dý.­Mil­lî­pi­ya­de­tü­fe­ði­nin­ilk­50­a­det­lik­ pro­to­ti­pi,­ 4­ ay­ i­çin­de­ ha­zýr­ o­la­cak.­ Pro­je­ kap­sa­mýn­da­ Tem­muz 2012­ ta­ri­hi­ne­ ka­dar­ top­lam­ 200­ a­det­ pro­to­tip­ pi­ya­de­ tü­fe­ði­ ü­re­ti­le­cek. Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­rin­de­ki­çe­þit­li­bir­lik­le­re­da­ðý­tý­la­cak­pro­to­tip­tü­fek­ler,­ pro­fes­yo­nel­ as­ker­ler­ce­ test­ e­dil­dik­ten­ son­ra­ se­ri­ þe­kil­de­ ü­re­ti­le­cek. Türk­ Si­lâh­lý­ Kuv­vet­le­ri­nin­ pi­ya­de­ tü­fe­ði­ ih­ti­ya­cý­nýn­ kar­þý­lan­ma­sý­ a­ma­cýy­la­22­O­cak­2009’da­Sa­vun­ma­Sa­na­yii­Müs­te­þar­lý­ðý­i­le­söz­leþ­me­im­za­la­yan­Ma­ki­na­ve­Kim­ya­En­düs­tri­si­Ku­ru­mu­(MKEK),­alt­yük­le­ni­ci­Ka­le­ka­lýp­ fir­ma­sýy­la­ bir­lik­te­ ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ hýz­lan­dýr­dý.­ Tü­fe­ðin­ ta­sa­rý­mý­nýn ka­ra­ra­ bað­lan­ma­sý­nýn­ ar­dýn­dan­ 50­ a­det­lik­ pro­to­tip­ ü­re­ti­mi­ne­ ge­çil­di. Ta­sa­rým­ve­doð­ru­la­ma­test­le­ri­nin­ya­pý­la­ca­ðý­ilk­50­a­det­lik­pro­to­tip­tü­fek, E­kim­2011’de­ha­zýr­o­la­cak.­Pro­je­kap­sa­mýn­da­top­lam­200­a­det­pro­to­tip ü­re­ti­mi­nin­i­se­Tem­muz­2012­ta­ri­hin­de­ta­mam­lan­ma­sý­plan­la­ný­yor.­Mil­lî­pi­ya­de­tü­fe­ði­nin­a­ðýr­lý­ðý­þar­jör­süz­4,3­ki­log­ram.­Fi­þek­ka­pa­si­te­si­20­a­det,­bo­yu­920­mm,­nam­lu­öm­rü­en­az­10­bin­a­tým­o­lan­mil­lî­pi­ya­de­tü­fe­ði,­da­ki­ka­da­650­a­týþ­ya­pa­bi­li­yor.­­Ankara / aa

MALÝYE Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek,­Ka­mu­A­la­cak­la­rý­nýn­ Ye­ni­den­ Ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­ uy­gu­la­ma­sýn­da,­30­Ha­zi­ran­2011­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­la­ 7,9­ mil­yar­ li­ra­lýk­ tah­si­lat­ ya­pýl­dý­ðý­ný bil­dir­di.­Ba­kan­Þim­þek,­6111­Sa­yý­lý­Ba­zý­Ka­mu­ A­la­cak­la­rý­nýn­ Ye­ni­den Ya­p ý­l an­d ý­r ýl­m a­s ý­ Hak­kýn­d a­k i­ Ka­n un­ kap­s a­mýn­d a­ uy­g u­l a­m a­y a ko­n u­l an­ ya­p ý­l an­d ýr­ma­ya­ yo­ðun­ il­gi­ gös­te­ren­ va­tan­daþ­la­rýn,­ ay­ný du­yar­lý­lý­ðý­ borç­ ö­de­me ko­nu­sun­da­da­or­ta­ya koy­duk­la­r ý­ný­i­fa­de et­ti.­Ýlk­tak­si­tin son­ö­de­me­gü­nü­ o­l an­ 30 H a ­z i ­r a n 2011

Araç takip sistemiyle 4 milyar lira tasarruf ARAÇ ta­kip­o­pe­ra­tö­rü­Fi­lo­türk­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Le­vent­Ay­do­ðan,­a­raç­ta­kip­sis­te­mi­kul­la­nýl­ma­sýy­la­Tür­ki­ye’de­ki­ti­ca­ri­a­raç­lar­da­yýl­lýk­yak­la­þýk­4­mil­yar­li­ra,­ka­mu­a­raç­la­rýn­da­i­se­117­mil­yon­li­ra­lýk­ta­sar­ruf­el­de­e­di­le­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Uy­du­ve­GSM­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ça­lý­þan­‘’a­raç ta­kip­sis­tem­le­riy­le’’­a­raç­la­rý­nýn­‘’hýz­la­rý­ný,­ko­num­la­rý­ný,­rö­lan­ti­de­o­lup ol­ma­dýk­la­rý­ný,­gün­i­çin­de­kaç­ki­lo­met­re­yol­al­dýk­la­rý­ný’’­kon­trol­al­tý­na a­lan­þir­ket­ler,­ö­nem­li­o­ran­lar­da­ta­sar­ruf­sað­lý­yor.­Ka­mu­dan­ö­zel­sek­tö­re­bu­gün­Tür­ki­ye’de­yak­la­þýk­300­bin­a­raç,­uy­du­ve­GSM­o­pe­ra­tör­le­ri ü­ze­rin­den­ ta­kip­ al­týn­da­ bu­lu­nu­yor.­ Ay­do­ðan,­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­ E­kim 2010­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­ka­mu­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­na­a­it­83­bin­383­a­det a­raç­bu­lun­du­ðu­nu,­bun­la­rýn­ya­kýt­mas­raf­la­rý­nýn­i­se­yýl­lýk­1­tril­yon­li­ra­ya­ u­laþ­tý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Ay­do­ðan,­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­ ‘’Ti­pik­ bir­ a­ra­cýn­ ay­lýk or­ta­la­ma­250­lit­re­mo­to­rin­ (ma­zot) tü­ket­ti­ði,­1­lit­re­or­ta­la­ma­mo­to­rin be­de­li­nin­ 3,6­ li­ra­ ve­ doð­ru­ ro­lan­ti­ ra­por­la­ma­sý­ ya­pan­ a­raç­ ta­kip­ sis­tem­le­ri­nin­yüz­de­13­ya­kýt­ta­sar­ru­fu­sað­la­dý­ðý­ný­ka­bul­e­der­sek,­top­lam 83­bin­383­a­ra­cýn­sa­de­ce­da­ha­ký­sa­rö­lan­ti­sü­re­si,­uy­gun­suz­kul­la­ným­la­rýn­en­gel­len­me­si,­ro­ta­plan­la­ma­ve­hýz­de­ne­ti­mi­ne­ti­ce­sin­de­sað­la­na­cak­ yýl­lýk­ ta­sar­ruf­ yak­la­þýk­ 117­ mil­yon­ li­ra.”­ Yi­ne­ res­mî­ is­ta­tis­tik­le­re gö­re­Tür­ki­ye’de­yak­la­þýk­7,5­mil­yon­a­det­ti­ca­rî­a­raç­bu­lun­du­ðu­na­dik­kat­ çe­ken­ Ay­do­ðan,­ a­raç­ ta­kip­ sis­te­mi­ kul­la­ný­mý­ i­le­ gün­de­ 11­ da­ki­ka rö­lan­ti­sü­re­si­ta­sar­ru­fu­sað­lan­ma­sý­du­ru­mun­da­or­ta­la­ma­ay­lýk­330­mil­yon­ li­ra,­ yýl­lýk­ yak­la­þýk­ 4­ mil­yar­ li­ra­ ya­kýt­ ta­sar­ru­fu­ sað­la­na­bi­le­ce­ði­ni bil­dir­di.­Ay­do­ðan­ka­mu­a­raç­la­rýn­dan­gün­lük­yak­la­þýk­30­bin­ton,­ti­ca­rî a­raç­lar­dan­i­se­yýl­da­2,5­mil­yon­ton­kar­bon­di­ok­sit­ta­sar­ru­fu­ya­pa­bi­le­ce­ði­ni­de­kay­det­ti.­­Ankara / aa

ta­ri­hi­i­ti­ba­rýy­la­ilk­tak­sit­ve­bu­ta­ri­he­ka­dar ya­pý­lan­ de­fa­ten­ ö­de­me­ler­ da­hil­ 7­ mil­yar 908­mil­yon­887­bin­740­li­ra­lýk­bir­tah­si­lat ya­pýl­dý­ðý­ný­ be­lir­ten­ Þim­þek,­ bu­nun­ 5­ mil­yar­377­mil­yon­li­ra­lýk­bö­lü­mü­nün­de­fa­ten ö­de­me,­2­mil­yar­531,8­mil­yon­li­ra­lýk­bö­lü­mü­nün­ de­ tak­sit­li­ ö­de­me­ler­den­ o­luþ­tu­ðu­nu­ söy­le­di.­ Ma­li­ye­ Ba­ka­ný,­ ye­ni­den­ ya­pý­lan­dýr­ma­kap­sa­mýn­da­mat­rah­art­tý­rý­mý­yo­luy­la­1­mil­yar­201,8­mil­yon­li­ra­lýk­tah­si­lat ya­pýl­dý­ðý­ný,­ stok­ be­yan­la­rýy­la­ da­ 1­ mil­yar 202,9­mil­yon­li­ra­gel­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Þim­þek,­5­mil­yar­504,2­mil­yon­li­ra­lýk­tah­si­la­týn da­ke­sin­leþ­miþ,­ih­ti­lâf­lý­a­la­cak­lar,­in­ce­le­me ve­ tar­hi­yat­ saf­ha­sýn­da­ki­ a­la­cak­lar­ i­le­ piþ­man­l ýk­ be­y an­l a­r ý­ ve­ di­ð er­ a­l a­c ak­l ar­d an mey­da­na­ gel­di­ði­ni­ be­lirt­ti.­ Ba­kan­ Þim­þek, ‘’Da­ha­ön­ce­ya­pý­lan­te­cil­ya­pý­lan­dýr­ma­uy­gu­la­ma­la­rýn­da­yüz­de­23’lük­bir­ba­þa­rý­sað­lan­m ýþ­k en,­ bu­ ka­n un­ kap­s a­m ýn­d a­k i­ ilk tak­sit­ ö­de­me­le­ri­ i­ti­ba­rýy­la­ yüz­de­ 81’lik­ bir tah­s i­l at­ o­r a­n ý­n a­ u­l a­þ ýl­d ý.­ Bu­ ger­ç ek­t en mem­nu­ni­yet­ve­ri­ci­bir­ra­kam’’­de­di.

YAPILANDIRMA TUTARI 39,4 MÝLYAR LÝRAYA ULAÞTI MALÝYE Bakaný, yeniden yapýlandýrma baþvurularýnýn bitmesinin ardýndan 2 Haziran’da Batman’da gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda, kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý uygulamasýna iliþkin baþvuru sonuçlarý hakkýnda kamuoyuna bilgi verdiðini de hatýrlatarak, þöyle konuþtu: ‘’O tarihte, kanun kapsamýnda yapýlandýrýlan borç tutarýnýn 36,5 milyar lira olduðunu açýklamýþtýk. Devam eden baþvuru sonuçlarýyla birlikte baþvuru tutarý da toplamda 39 milyar 432 milyon 963 bin liraya ulaþmýþtýr. 30 Haziran tarihi itibarýyla kanun kapsamýndaki baþvurularýn yüzde 20’sinin tahsilatý gerçekleþmiþ durumdadýr. 39,4 milyar liralýk baþvurunun 27 milyar 123,4 milyon liralýk bölümü kesinleþmiþ alacaklar, taksim, tecil, 5 milyar 641,7 milyon liralýk bölümü ihtilâflý, inceleme, tarhiyat safhasýndaki alacaklar ile piþmanlýk beyanlarýndan oluþmaktadýr. Stok beyaný tutarý 1 milyar 545,3 milyon lira, matrah arttýrýmý tutarý da 5 milyar 122,6 milyon lira olarak gerçekleþmiþtir.’’ Mükelleflerin de yeniden yapýlandýrmaya büyük ilgi gösterdiðini ifade eden Þimþek, baþvurularda muazzam bir rakama ulaþýldýðýný söyledi.­­Ankara / aa

THY: Þartlar uygun olsa bugün Bingazi’ye uçarýz

Akýllý telefon cep pazarýný büyüttü

T. C. BUCA BELEDÝYESÝ ENCÜMEN KARARLARI ADI SOYADI 1- Sektin TOKER

ADA-PARSEL 262 -27

ENC. TARÝHÝ/KARAR NO 29.03.2011/767 15.02.2011/338

YTZ NO 2011/29

2- Yusuf KARATAY

460-134

25.01.2011/150 01.03.2011/508 17.05.2011/1262 01.02.2011/206

2011/01

3- Sedat SARIÞIN7245-5 2011/15 Sevil ÞAFAK SARIÞIN-Bebiye ERHayriye BEÞÝNCÝ-Ayhan TAÞKAN- Olcay KURTHacý Þemsi KILIÇKAYA- Þahap KABAKZübeyde KÜÇÜK- Erhan ÖZTÜRK- Burhan ÖZTÜRK Yukarýda belirtilen Ruhsatlý ve eklerine aykýrý, Ýlave kaçak olarak yapýlan yapý için alýnmýþ olan Encümen kararý gereði 3194 sayýlý imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereðince Yýkým kararý ve Ýdari para cezasý ile cezalandýrýlmýþ olup. - Ýdari para cezalarýna 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine itiraz edebilir. - Ýdari para cezasýnýn, kanun yoluna baþvurmadan ödenmesi, 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 17. maddesinin (6) numaralý fýkrasý gereðince, indirimden yararlanabileceði; - 5326 sayýlý Kanunun 17. maddesinin, (3) numaralý bendi gereði, taksitlendirme hakkýndan yararlanabileceði, bu bent gereði taksitlendirme baþvurusunun kararýn tebliðini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapýlmasý gerektiði. - Para cezasýnýn ödenmemesi durumunda, 6183 sayýlý Kanun gereðinin yerine getirilmesine oy birliði ile karar verilmiþtir. ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 4- Ümit ÜNCÜ-Uhuvet ÜNCÜ467-90 03.11.2009/1773 2009-01/09 Türkan ERDAL- Nesim ÇAKIR 30.03.2010/ 650 5- Kazým ÇÝFTÇÝ-AhmetNaciONGUN 673-5 12.04.2011/ 917 2011 / 58 Yukarýda belirtilen Ruhsatsýz Kaçak yapýlmýþ yapý için alýnmýþ olan, Encümen kararý gereði 3194 sayýlý imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereðince Yýkým kararý ve Ýdari para cezasý ile cezalandýrýlmýþ olup, - Ýdari para cezalarýna 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine itiraz edilebilir. Kanununun 17. maddesinin (6) numaralý fýkrasý gereðince, indirimden yararlanabileceði; - 5326 sayýlý Kanunun 17. maddesinin, (3) numaralý bendi gereði, taksitlendirme hakkýndan yararlanabileceði, bu bent gereði taksitlendirme baþvurusunun kararýn tebliðini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapýlmasý gerektiði. -Para cezasýnýn ödenmemesi durumunda, 6183 sayýlý Kanunun yerine getirilmesine oy birliði ile karar verilmiþtir. ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 6- Cemalettin KAYA 892-242 08.12.2009/2111 2009-03/44 Yukarýda belirtilen Ruhsatsýz kaçak olarak yapýlan,Tek katlý yaklaþýk 5x20 m'lik sývalarý yapýlý kaba Ýnþaat + tek katlý dýþ duvarlarý örülü 6x5 m. yapý ve arsanýn dýþ duvarlarý yapýlý konumda Ýnþaatýn, Encümen kararý gereði 3194 sayýlý Ýmar kanununun 32. maddesi gereðince Yýkým kararý ile cezalandýrýlmýþ olup, - Yýkýma iliþkin bu kýsýmlarýn Ýptali için ilgilisi tarafýndan, teblið tarihinden itibaren 60 gün içinde Ýdare Mahkemelerine dava açabilir. ADI SOYADI ADA-PARSEL ENC. TARÝHÝ/KARAR NO YTZ NO 7-Mahmut AYDIN 7492-8 12.04.2011/891 2008/341 17. Asliye Ceza Mahkemesine göndermiþ olduðumuz 01/07/2009 tarih ve 4567 sayýlý yazýmýzda, Yapý Tatil Zaptýnda belirtilmiþ olan mahsurlarýn 22/05/2009 tarihinde Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünce tasdiklenerek yerinde yapýlmýþ uygulamanýn doðru hale geldiði belirtildiðinden, 18/11/2008 tarih ve 2008/2028 sayýlý Encümen Kararý ile verilen Yýkým Kararýnýn kaldýrýlmasý hk. www.bik.gov.tr B: 43722

TÜRKÝYE’DE mobil telefon pazarý bu yýlýn ilk 5 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre, adetsel bazda yüzde 30 büyüyerek, 5,7 milyon adete ulaþtý. Pazarýn cirosu da yüzde 24 artýþla 939 milyon euroya ulaþtý. GFK Türkiye’nin ‘’2011 OcakMayýs Dönemi Telekom Sektör Deðerlendirmesi’’nden derlenen bilgilere göre, mobil telefon pazarý bu yýlýn ilk 5 ayýnda geçen yýlýn ayný dönemine göre, 4 milyon 371 bin 983 adetten, 5,681,991 adete yükseldi. Geçen yýlýn ilk 5 ayýnda cirosu 756 milyon euro olan pazar, bu yýlýn ayný döneminde ise 939 milyon euroya ulaþarak yüzde 24 oranýnda büyüdü. Bu yýlýn ilk 5 ayýnda geçen yýlýn ayný

dönemine göre, pazar talebinin düþük fiyat segmentinden orta fiyat segmentine kaydýðý görüldü. Operatör kampanyalarý ve akýllý telefonlara olan yönelim fiyat bandýný da orta seviyeler çýkardý. 100-150 Euro ve 150-200 Euro fiyat bandlarýnda bir önceki yýla göre 3,4 ve 2,9 puan artýþlarý ile sýrasýyla pazar paylarý yüzde 31,2 ve yüzde 17,2’ye yükseldi. Bu yýlýn ilk 5 ayýnda da akýllý telefonlara olan talep yükseldi. Satýþ adetlerine bakýldýðýnda 2010 yýlýnýn ayný döneminde pazardan yüzde 15,6 payýnda bir dilime sahip olan akýllý telefonlar, 2011 yýlýnýn ayný döneminde bu payýný yüzde 23,8’e ulaþtý. Ankara / aa

Kocadere acele kamulaþtýrýlacak SÝLÝVRÝ-SELÝMPAÞA’DA 2009’da­ya­þa­nan­sel­fe­lâ­ke­ti­nin­ar­dýn­dan­uy­gu­la­ma­ya­ko­nu­lan­Ko­ca­de­re­(A­þa­ðý­de­re)­Is­lâh­Pro­je­si­i­çin­de­ka­lan­ta­þýn­maz­lar­a­ce­le­ka­mu­laþ­tý­rý­la­cak.­A­ce­le­ka­mu­laþ­týr­ma­ya­i­liþ­kin­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­Ka­ra­rý,­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­Se­lim­pa­þa’da­ki­28 ta­þýn­maz,­Ko­ca­de­re­Is­lâh­Pro­je­si­i­çin­de­kal­ma­sý dolayýsýyla­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan­a­ce­le­ka­mu­laþ­tý­rý­la­cak.­Si­liv­ri-Se­lim­pa­þa’da­ki­2009­yý­lýn­da­mey­da­na­ge­len­sel­fe­lâ­ke­tin­de­ta­þan­Ko­ca­de­re’nin­ýs­lâh­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­bu­yýl so­nun­da­bi­ti­ril­me­si­plan­la­ný­yor.

SAHÝBÝNDEN SATILIK ARSA Türkiye Diyanet Vakfý'na ait, SAKARYA Ýli, ADAPAZARI Ýlçesi, TEKELER Mahallesi KAVAKTARLA mevkiinde bulunan ada: 1332, Parsel: 11'de kayýtlý 396,37 m2 sahalý 35/96 hisseli 144,51 m2 arsa 08/07/2011 tarih ve saat 10:15'de kapalý teklif usulü yapýlacak ihale ile satýlacaktýr. Teklif verme süresi 08/07/2011 günü saat 10:00'da sona erecektir. Teklif veren iki kiþiden az olmasý ve müracaat olmamasý durumunda ihale bir (1) hafta sonra ayný yer ve saatte ayný þartlarda tekrar ihale edilecektir. Türkiye Diyanet Vakfý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'na tabi deðildir. Þartname ve konu hakkýnda bilgi aþaðýda yer alan adresten alýnabilir. Adres: Türkiye Diyanet Vakfý Sakarya Þubesi Milli Egemenlik Caddesi Sakarya Müftülük sitesi No: 31/1 ADAPAZARI Telefon: 0.264.277 36 62/120 snt. Telefaks 0.264.277 36 65 www.bik.gov.tr B: 43560

n TÜRK Ha­va­Yol­la­rý­(THY) Ge­nel­Mü­dü­rü Te­mel­Ko­til,­Lib­ya’nýn­Bin­ga­zi­þeh­rin­de­þart­la­rýn­uy­gun­ol­ma­sý­ha­lin­de­bu­gün­u­çuþ­dü­zen­le­ye­bi­le­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ah­met Da­vu­toð­lu’nun­Bin­ga­zi­zi­ya­re­ti­he­ye­tin­de­bu­lu­nan­Ko­til,­Ka­hi­re­Ha­va­a­la­nýn­da­ba­sýn­men­sup­la­rý­nýn­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­THY­u­çuþ­la­rýn­da­ki rö­tar­lar­la­il­gi­li­so­ru­ü­ze­ri­ne,­rö­tar­la­rýn­da­ha­çok lo­dos­rüz­gâr­la­rý­dolayýsýyla­ol­du­ðu­na­i­þa­ret­e­den­Ko­til,­bu­yýl­al­dýk­la­rý­ted­bir­ler­le­rö­tar­la­rý yüz­de­90­a­zalt­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­U­çuþ­des­ti­nas­yon­la­rý­ný­ar­ttý­ra­cak­la­rý­ný­bil­di­ren­Ko­til,­Bin­ga­zi’ye­u­çuþ­lar­da­i­þ­a­dam­la­rý­nýn­sý­kýn­tý­ya­þa­dý­ðý­ný be­lir­te­rek,­Bin­ga­zi­ha­va­a­la­nýn­da­pist­te­so­run bu­lun­ma­dý­ðý­ný­an­cak­ha­va­a­la­nýn­da­tah­ri­bat­ol­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­kim­se­nin­u­çuþ­ya­pa­ma­dý­ðý­ný söy­le­di.­Ko­til,­“Bu­gün­þart­lar­uy­gun­de­se­ler­Bin­ga­zi’ye­bu­gün­u­ça­rýz”­de­di.­Ge­le­cek­haf­ta­I­rak’ýn Ne­cef­þeh­ri­ne­se­fer­baþ­la­ta­cak­la­rý­ný­bil­di­ren­Ko­til,­ya­kýn­za­man­da­Mu­sul­ve­Sü­ley­ma­ni­ye’ye­de u­çuþ­ger­çek­leþ­ti­re­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­­Kahire / aa

‘1 dolar’ kara borsada n DÜÐÜNLERDE ge­lin­ ve­ da­mat­la­rýn­ ü­ze­ri­ne pa­ra­ at­mak­ is­te­yen­le­rin­ il­gi­ gös­ter­di­ði­ ‘’1­ do­lar’’lýk­bank­not­la­rýn­bu­lun­ma­sý­zor­la­þýn­ca,­dü­ðün­sa­lo­nu­sa­hip­le­ri­ve­mü­zis­yen­ler­ta­ra­fýn­dan a­de­ta­ ka­ra­ bor­sa­dan­ sa­týl­ma­ya­ baþ­lan­dý.­ Mer­sin­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý­(MTSO)­ Yö­ne­tim Ku­ru­lu­Ü­ye­si­ve­De­ðer­li­Me­tal­ler­ve­Mü­cev­her Ti­ca­re­ti­Sek­tör­Tem­sil­ci­si­Mu­rat­Kar­te­per,­yaz ay­la­rý­nýn­ gel­me­siy­le­ sün­net,­ dü­ðün­ ve­ ni­þan tö­ren­le­ri­nin­de­art­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Ýn­san­la­rýn­ka­týl­dýk­la­rý­tö­ren­ler­sý­ra­sýn­da­yö­re­sel­ge­le­nek­le­re gö­re­ö­zel­lik­le­ge­lin­ve­da­ma­da­pa­ra­at­mak­is­te­di­ði­ni­be­lir­ten­Kar­te­per,­TL­ba­zýn­da­en­dü­þük kâ­ðýt­pa­ra­nýn­5­li­ra­ol­ma­sý­dolayýsýyla­do­la­ra­o­lan­il­gi­nin­art­tý­ðý­na­i­þa­ret­et­ti.­An­cak­bu­il­gi­nin pi­ya­sa­da­ki­1­do­lar­lýk­bank­not­sý­kýn­tý­sý­na­sebep ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Kar­te­per,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Ar­týk­ dö­viz­ bü­ro­la­rýn­da­ 1­ do­lar­lýk­ bank­not bul­mak­güç­leþ­ti.­Çün­kü­sa­tý­lan­do­lar­lar­dö­viz bü­ro­la­rý­na­ge­ri­dön­mü­yor.­Pi­ya­sa­da­ki­do­lar­la­rýn­bü­yük­bir­bö­lü­mü­ya­dü­ðün­sa­lo­nu­sa­hip­le­rin­de­ya­da­mü­zis­yen­ler­de.­Dö­viz­bü­ro­la­rý­na­her­gün­on­lar­ca­in­san­ge­li­yor­ve­1­do­lar­al­mak­is­ti­yor,­fa­kat­bu­la­mý­yor.­Bu­ne­den­le­ de­ dü­ðün­ sa­lo­nu­ sa­hip­le­rin­den­ ve­ya­ mü­zis­yen­ler­den­sa­týn­al­mak­zo­run­da­ka­lý­yor.­On­lar­ da­ 1.60­ TL­ ci­va­rýn­da­ sey­re­den­ do­la­rý,­ 2­ i­la 2,5­TL­a­ra­sýn­da­sa­tý­yor­lar.­Ya­ni­kur­lar­bel­li­ol­ma­sý­na­rað­men­do­lar­da­hak­sýz­bir­ka­zanç­el­de e­di­li­yor.’’­­Mersin / aa


12

Y

RÖPORTAJ

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

hhkemal@yeniasya.com.tr

Tür­ki­ye’de­ya­þa­nan­si­ya­sal­kri­zin­sebebi­ni kim­se­ko­nuþ­mu­yor.­Bir­çok­in­san­ve­kö­þe­ya­za­rý­si­ya­set­çi­le­rin­di­lin­den­tar­týþ­ma­lar­yü­rü­tü­yor. Hal­bu­ki­a­sýl­so­run­re­jim­so­ru­nu.­A­sýl­so­ru­i­se “Tür­ki­ye­tam­o­la­rak­de­mok­ra­si­ye­geç­ti­mi?” Biz­de­bu­haf­ta­Stra­te­jik­Dü­þün­ce­ler­Ens­ti­tü­sü Ýç­Po­li­ti­ka­ve­De­mok­ra­tik­leþ­me­Ko­or­di­na­tör­lü­ðü­Uz­ma­ný­Ah­met­Ký­zýl­ka­ya­i­le­bu­gün­ler­de kim­se­nin­tar­týþ­ma­dý­ðý­ko­nu­la­rý­ko­nuþ­tuk. Tür­ki­ye’nin­gün­lük­si­ya­se­ti­nin­de­ri­nin­de­ya­tan­kriz­o­da­ðý­ný­or­ta­ya­çý­kar­ma­ya­ça­lýþ­týk.­Ký­zýl­ka­ya­Tür­ki­ye’de­so­run­la­rý­nýn­te­me­li­o­la­rak ve­sa­yet­çi­Ke­ma­list­re­ji­mi­gös­te­ri­yor… n Tür­ki­ye’de­ya­þa­nan­tar­týþ­ma­la­rýn­ sebebi­siz­ce­“Re­jim”­mi?­ vet,­i­çin­de­ya­þa­dý­ðý­mýz­re­ji­mi ya­da­sis­te­mi,­Tür­ki­ye’de­ki­tar­týþ­ma­la­rýn­a­na­kay­na­ðý­o­la­rak gör­mek,­gös­ter­mek­müm­kün­dür. An­cak­bu­tes­bit,­söz­ko­nu­su­tar­týþ­ma­la­rýn­o­luþ­ma­sý­na­e­sas­teþ­kil­e­den ve­ri­li­bir­ta­rih­sel­ve­sos­yo­lo­jik­ar­ka pla­nýn­ol­du­ðu­nu­ka­bul­et­me­yi­de­ge­rek­li­ký­lý­yor. Ý­ki­yüz­yý­lý­aþ­kýn­bir­sü­re­dir­de­vam­e­den­mo­dern­leþ­me­sü­re­ci­ve­ö­zel­lik­le­Cum­hu­ri­yet­dö­ne­min­de­in­þa­e­dil­mek­is­te­nen­u­lus­dev­let­an­la­yý­þý, Tür­ki­ye’nin­sa­hip­ol­du­ðu­fark­lý­lýk­la­rýn­ü­ni­ter(ci)-se­kü­ler­bir­kay­gýy­la­ya­da­“u­lu­sal­bir­de­ter­mi­nizm­le”­bi­çim­len­di­ril­me­si­ne­yol­aç­tý.­Ne­re­dey­se­geç­miþ­za­man­lar­di­li­mi­ne­a­it­her­þey­‘dil, din,­kül­tür,­ta­rih,­sa­nat’­ken­di­ta­rih­sel­bað­la­mýn­dan­so­yut­lan­dý­ve­mo­der­nist­bir­pro­je­nin­i­çin­de e­ri­til­di.­Bu­so­nuç,­Ým­pa­ra­tor­luk­tan­te­va­rüs­e­di­len­et­nik,­kül­tü­rel­ve­di­nî­fark­lý­lýk­la­rýn­ço­ðul­cu bir­te­mel­de­ve­doð­ru­bir­þe­kil­de­yö­ne­ti­le­me­me­si­ne­ve­da­ha­da­ö­nem­li­si­Tür­ki­ye’nin­so­run­lu­bir si­ya­sal­kül­tü­re­ve­top­lum­sal­do­ku­ya­sa­hip­ol­ma­sý­na­ne­den­ol­du.­Ýþ­te­bu­so­run­lu­si­ya­sal­kül­tür­ve top­lum­sal­do­ku,­kar­þýt­lýk­lar­te­me­lin­de­ge­li­þen ne­ga­tif­bir­i­liþ­ki­ler­a­la­ný­nýn­o­luþ­ma­sý­na­ze­min ha­zýr­la­dý­ve­ha­len­de­ha­zýr­la­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­

E

n Kar­þýt­lýk­la­rýn­or­ta­ya­çý­kar­dý­ðý­ sos­yo­lo­jik­ya­pýy­la­il­gi­li­ne­söy­le­mek­ is­ter­si­niz? Zi­ra­bu­si­ya­sa­çer­çe­ve­sin­de­or­ta­ya­çý­kan­ve ba­zen­et­nik­ve­din­sel­ba­zen­de­si­ya­sal­ve­kül­tü­rel­te­mel­de­ge­li­þen/ge­liþ­ti­ri­len­kar­þýt­lýk­lar,­top­lum­da­iç­ten­i­çe­iþ­le­yen­ve­bu­gün­ar­týk­güç­lü sos­yo­lo­jik­ve­ta­rih­sel­re­fe­rans­lar­la­da­an­lam­lan­dý­rý­la­bi­len­bir­mað­du­ri­yet­duy­gu­su­na­ve­bu duy­gu­ü­ze­rin­den­sa­vu­nu­lan-sa­hip­le­ni­len­‘mik­ro­kim­lik’­­bi­lin­ci­ne­ya­da­kü­çük­çap­lý­mil­li­yet­çi­lik­le­re­ne­den­o­lu­yor.­Ta­biî­bu­ra­da­han­gi­kim­li­ðin­han­gi­ge­rek­çe­ler­le­ve­han­gi­te­mel­de­sa­hip­le­nil­di­ði­ve­ya­sa­vu­nul­du­ðun­dan­çok,­bir­a­ra­da­ya­þa­ma­bi­lin­ci­nin­ve­kim­se­yi­dý­þa­rý­da­bý­rak­ma­yan,­her­ke­sin­e­þit­o­ran­da­ve­öz­gür­bir­bi­çim­de­sa­hip­len­di­ði­or­tak­bir­i­de­a­lin­u­za­ðý­na düþ­me­nin­ge­tir­di­ði­risk­ler­ü­ze­rin­de­dü­þün­mek ö­nem­ka­za­ný­yor.­Tür­ki­ye­bu­gün­söz­ko­nu­su risk­ler­le­her­za­man­kin­den­da­ha­faz­la­kar­þý­kar­þý­ya­bu­lu­nu­yor.­20.­yüz­yýl­bo­yun­ca­iz­le­nen­ve dil­den­di­ne,­gün­de­lik­ya­þam­a­la­ný­nýn­be­lir­len­me­sin­den­si­ya­sal­tu­tum­a­lýþ­la­ra­ka­dar­he­men he­men­her­a­lan­da­et­ki­li­o­lan­ü­ni­ter­ci-mo­der­nist­yak­la­þým,­bu­risk­le­rin­so­mut­teh­li­ke­le­re dö­nüþ­me­si­ne­o­la­nak­ve­ri­yor.­An­cak­ge­rek­de­ði­þen­dün­ya­ko­þul­la­rý­ge­rek­se­Tür­ki­ye­i­çin­de sür­dü­rü­len­mü­ca­de­le­le­rin­bir­so­nu­cu­o­la­rak baþ­la­yan­ve­ha­len­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­muz­de­mok­ra­tik­leþ­me­sü­re­ci,­bu­risk­le­rin­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­na­ve­da­ha­sý­her­bir­ris­ki­bir­a­ra­da­ya­þa­ma­nýn­im­kâ­ný­ný­o­luþ­tu­ran­güç­lü­bir­i­de­a­le dö­nüþ­tür­me­ye­yö­ne­lik­ö­nem­li­i­þa­ret­ler­ta­þý­yor.­­­­­ n Ye­ni­a­na­ya­sa­tar­týþ­ma­la­rý­ný­da­bu­ i­þa­ret­ler­a­ra­sýn­da­sa­ya­bi­lir­mi­yiz? El­bet­te.­Ye­ni­a­na­ya­sa­tar­týþ­ma­la­rý­bu­sü­re­cin en­ö­nem­li­i­þa­re­ti­ve­bel­ki­de­tüm­si­ya­sal,­top­lum­sal­ke­sim­ler­a­ra­sýn­da­ki­tek­uz­laþ­ma­nok­ta­sý­dýr.­ n Re­ji­mi­de­mok­ra­tik­leþ­tir­me­nin­yo­lu­ ye­ni­a­na­ya­sa­yap­mak­tan­mý­ge­çi­yor?­ Bu­tek­ba­þý­na­ye­ter­li­o­la­bi­lir­mi? De­mok­ra­tik­leþ­me­sü­re­ci­nin­ye­ni­a­na­ya­sa bað­la­mýn­da­þe­kil­le­ne­ce­ði­a­çýk­týr.­Zi­ra­Tür­ki­ye her­ne­ka­dar­20.­yüz­yý­la­ký­yas­la­öz­gür­lük­ler­a­çý­sýn­dan­e­pey­ce­bir­yol­kat­et­miþ­ol­sa­da,­kro­nik so­run­a­lan­la­rý­a­çý­sýn­dan­ya­þa­dý­ðý­sý­kýn­tý­lar­ha­len­de­vam­e­di­yor.­Bü­tün­bun­lar­Tür­ki­ye’de­ki ve­sa­yet­re­ji­mi­nin­tam­o­la­rak­bit­me­di­ði­ni­gös­te­ri­yor.­Ve­sa­yet­re­ji­mi­ni­bü­tü­nüy­le­or­ta­dan­kal­dý­ra­bil­mek­i­se,­an­cak­Kürt­so­ru­nu,­A­le­vi­so­ru­nu­ve­ba­þör­tü­sü­so­ru­nu­gi­bi­ya­þam­sal­ko­nu­lar­da­sað­la­nan­kýs­mî­ra­hat­la­ma­nýn­ge­niþ­le­ti­le­bil­me­si­ve­ka­lý­cý­ha­le­ge­ti­ri­le­bil­me­siy­le­müm­kün­dür.­Do­la­yý­sýy­la­Kürt­ve­A­le­vî­kim­lik­le­ri­ek­se­nin­de­þe­kil­le­nen­meþ­rû­ta­lep­le­rin­de­mok­ra­tik bir­top­lum­dü­ze­ni­nin­ge­rek­le­ri­doð­rul­tu­sun­da

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYETÇÝ DÜZEN

Stratejik Dü þünceler Ensti tüsü Ýç Poli Ko ordinatörlü tika ve Demokratikleþme ðü Uzmaný A hmet Kýzýlka ya

Stratejik Düþünceler Enstitüsü Ýç Politika ve Demokratikleþme Koordinatörlüðü Uzmaný Ahmet Kýzýlkaya: “'Kültürel kaos'un nedeni; etnik, dinî ve kültürel deðerlerin etkisine aldýrýþ etmeyen toplum modelini yaratacaðýný düþünen Kemalist vesayet düzenidir.” ka­bul­e­di­le­ce­ði­ne­ve­bu­kim­lik­le­rin­a­na­ya­sal gü­ven­ce­al­tý­na­a­lý­na­ca­ðý­na,­ba­þör­tü­sü­so­ru­nu ne­de­niy­le­de­vam­e­den­mað­du­ri­yet­le­rin,­hiz­met a­lan-hiz­met­ve­ren­ya­da­ka­mu­sal­a­lan-ö­zel­a­lan ay­rým­la­rý­na­gi­dil­me­den,­bü­tün­bo­yut­la­rýy­la­çö­zü­le­ce­ði­ne­da­ir­a­çýk­ve­net­gü­ven­ce­ler­i­çe­ren ye­ni­ve­si­vil­bir­a­na­ya­sa­nýn­ya­pýl­ma­sý­þart­týr.­­­­­­­ n Ye­ni­a­na­ya­sa­na­sýl­bir­yön­tem­le­ ya­pýl­ma­lý?­A­na­ya­sa­nýn­ye­te­rin­ce­ tar­tý­þýl­ma­sý,­i­þin­a­ce­le­ye­ge­ti­ril­me­me­si­ ko­nu­sun­da­ki­gö­rüþ­le­re­ka­tý­lýr­mý­sý­nýz? As­lýn­da­AK­Par­ti’nin­12­Ha­zi­ran­2011­Ge­nel Se­çim­le­ri­ i­çin­ a­çýk­la­mýþ­ ol­du­ðu­ se­çim­ be­yan­na­me­si,­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­na­sýl­bir­yön­tem­le­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­ve­i­çe­ri­ði­ni­ol­duk­ça­kap­sa­yý­cý­bir­þe­kil­de­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Çað­daþ­de­mok­ra­si­an­la­yý­þý­ný­yan­sý­tan,­müm­kün­o­lan­en­ge­niþ mu­ta­ba­kat­la­ ve­ de­mok­ra­tik­ bir­ yön­tem­le­ ha­zýr­la­nan,­tüm­top­lum­sal­ke­sim­le­rin­sa­hip­le­ne­ce­ði­ ye­ni­ bir­ a­na­ya­sa­nýn­ va­at­ e­dil­di­ði­ bu­ be­yan­na­me­de,­ ye­ni­ a­na­ya­sa­ “dýþ­la­yý­cý­ de­ðil­ kap­sa­yý­cý,­ ö­te­ki­leþ­ti­ri­ci­ de­ðil­ ku­cak­la­yý­cý,­ ay­rýþ­tý­rý­cý de­ðil­bü­tün­leþ­ti­ri­ci,­bas­tý­rý­cý­de­ðil­öz­gür­leþ­ti­ri­ci,­ay­ný­laþ­tý­ran­de­ðil­çe­þit­li­lik­te­bir­li­ði­sa­vu­nan, ço­ðul­cu­ve­öz­gür­lük­çü­bir­a­na­ya­sa”­o­la­rak­ta­ným­la­ný­yor.­ Bu­ ta­ným,­ Tür­ki­ye’nin­ klâ­sik­ so­run­a­lan­la­rý­a­çý­sýn­dan­ba­kýl­dý­ðýn­da,­ge­le­cek­a­dý­na­ u­mut­ ve­ren­ ve­ tam­ de­mok­ra­tik­ bir­ top­lum­sal­dü­ze­nin­in­þa­e­di­le­ce­ði­ne­da­ir­i­yim­ser­li­ði­ ar­ttý­ran­ bir­ ta­ným­dýr.­ An­cak­ ye­ni­ a­na­ya­sa ya­pým­sü­re­ci,­si­zin­de­so­ru­nuz­da­i­fa­de­et­ti­ði­niz gi­bi,­ a­ce­le­ye­ ge­ti­ril­me­me­li­ ve­ top­lu­mun­ tüm kat­man­la­rý­a­ra­sýn­da­ye­te­rin­ce­tar­tý­þýl­ma­sý,­an­la­þýl­ma­sý­ sað­lan­ma­lý­dýr.­ Ye­ni­ a­na­ya­sa­nýn­ hem tüm­top­lum­sal­ke­sim­le­rin­ka­tý­lý­mýy­la­ger­çek­le­þe­bil­me­si­ hem­ de­ bu­ ke­sim­le­re­ a­it­ ta­lep­le­rin kar­þý­lan­dý­ðý­ bir­ i­çe­ri­ðe­ ka­vu­þa­bil­me­si­ sa­de­ce bu­yol­la­müm­kün­dür.­ n “Ýn­san­o­nu­ru”nun­ye­ni­a­na­ya­sa­da­ ta­yin­e­di­ci­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­ söy­lü­yor­su­nuz.­Bu­nu­bi­raz­a­çar­mý­sý­nýz? Bu­ö­ne­ri,­ Stra­te­jik­Dü­þün­ce­Ens­ti­tü­sü­(SDE) ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­ve­geç­ti­ði­miz­ay­i­çe­ri­sin­de­ka­mu­o­yu­na­du­yu­ru­lan­ye­ni­a­na­ya­sa­ra­po­run­da­yer­a­lý­yor.­Söz­ko­nu­su­ra­por,­1961­ve 1982­a­na­ya­sa­la­rýn­da­yer­al­ma­yan­‘in­san­o­nu­ru’ kav­ra­mý­ný­ö­ne­çý­ka­ra­rak,­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­mut­la­ka­bu­te­mel­de­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­vur­gu ya­pý­yor.­Tür­ki­ye’de­ki­bü­tün­si­ya­sal­ak­tör­ler­de, ye­ni­a­na­ya­sa­ya­pým­sü­re­cin­de­bu­vur­gu­ya­ö­zel bir­ö­nem­at­fet­me­li­ve­sü­re­ci­bu­kav­ram­ek­se­nin­de­þe­kil­len­dir­me­ye­ö­zen­gös­ter­me­li­dir.

Çün­kü­Tür­ki­ye’nin­ya­kýn­geç­mi­þi,­bu­kav­ram­dan­yok­sun­ka­lý­þý­mý­zýn­ha­zin­hi­kâ­ye­le­riy­le­do­lu tra­jik­bir­geç­miþ­tir.­E­ðer­Cum­hu­ri­yet­i­de­o­lo­ji­si, in­sa­na­ve­o­nun­bir­kez­in­san­ol­mak­la­ka­zan­dý­ðý hak­la­ra­say­gý­lý­bir­i­de­o­lo­ji­o­la­bil­sey­di,­kim­se­i­nan­cýn­dan­ö­tü­rü­a­sýl­maz,­et­nik­kim­li­ðin­den­ö­tü­rü­ya­sak­lan­maz­dý.­Oy­sa­Cum­hu­ri­ye­ti­ku­ran kad­ro­la­rýn­ön­ce­lik­li­ter­ci­hi,­ken­di­dar­i­de­o­lo­ji­le­ri­ni­yan­sý­tan­re­ji­mi­ve­do­la­yý­sýy­la­dev­le­ti­ko­ru­mak­ol­muþ­tur.­Hal­böy­le­o­lun­ca,­bi­rey­i­kin­ci plan­da­kal­mýþ­ve­dev­le­tin,­da­ha­doð­ru­su­dev­le­ti

‘‘

Kaos görüntüsünden tam olarak kurtulabilmenin yolu, Türkiye’nin her türlü farklýlýðýný koruma altýna alacak, özgürlükleri daha fazla geniþletecek ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarýyla ülkeye yerleþebilmesinin önünü açacak yeni ve sivil bir anayasanýn yapýlmasýndan geçmektedir.

yö­ne­ten­i­de­o­lo­jik­bir­hiz­bin,­var­lý­ðý­ü­ze­rin­de her­tür­lü­ta­sar­ruf­ta­bu­lun­ma­hak­ký­na­sa­hip­ol­du­ðu­bir­nes­ne­du­ru­mu­na­in­dir­gen­miþ­tir.­Bu yak­la­þým,­ya­rým­as­rý­bi­raz­geç­kin­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­miz­bo­yun­ca­ya­pý­lan­as­ke­rî­dar­be­ler­le­i­yi­ce tah­kim­e­dil­miþ­ve­in­san-bi­rey­a­de­ta­yok­hük­mün­de­sa­yýl­mýþ­týr.­Ýþ­te­bu­du­ru­mun­ö­nü­ne­ge­çe­bil­mek­i­çin­a­na­ya­sa­met­nin­de­in­san­hak­la­rý, bi­rey,­öz­gür­lük,­halk­i­ra­de­si,­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­vb­kav­ram­la­ra­yer­ve­ri­le­rek,­in­san­sal­va­ro­lu­þun­kut­sal­lý­ðý­ný/do­ku­nul­maz­lý­ðý­ný/dev­re­di­le­mez­li­ði­ni­sim­ge­le­yen­‘in­san­o­nu­ru’­kav­ra­mý­nýn so­mut­laþ­ma­sý­sað­lan­ma­lý­dýr.­­ n CHP­ ve­ AKP’nin­ ö­nü­müz­de­ki­ dö­nem­ a­na­ya­sa­ ko­nu­sun­da­ uz­la­þa­bi­le­ce­ði söy­le­ni­yor.­Pe­ki­böy­le­bir­uz­laþ­ma­o­lur­sa­ve­sa­yet­siz­bir­a­na­ya­sa­or­ta­ya­çý­ka­bi­-

lir­mi? Tür­ki­ye,­geç­ti­ði­miz­yýl­i­çin­de­ya­pý­lan­ve­yüz­de­58’lik­bir­oy­o­ra­nýy­la­ka­bul­e­di­len­a­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­re­fe­ran­du­muy­la­bir­lik­te­ge­ri­dö­nü­le­mez­bir­yo­la­gir­di.­12­Ey­lül­re­fe­ran­du­mu,­si­ya­sal­par­ti­le­rin­ye­ni­a­na­ya­sa­ko­nu­sun­da­ki­ih­ti­ya­cýn­i­ve­di­li­ði­ni­ve­ö­ne­mi­ni­da­ha­net­bir­þe­kil­de gör­me­le­ri­ni­sað­la­dý.­Si­ya­sal­par­ti­le­rin­12­Ha­zi­ran­ge­nel­se­çim­le­ri­i­çin­ha­zýr­la­mýþ­ol­duk­la­rý be­yan­na­me­le­rin­ne­re­dey­se­tek­or­tak­nok­ta­sý­nýn­‘ye­ni­a­na­ya­sa­ta­ah­hü­dü’­ol­ma­sý­da­bu­du­ru­mun­bir­ka­ný­tý­dýr.­An­cak­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­nýn ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­nok­ta­sýn­da­ki­bu­uz­laþ­ma, ko­nu­a­na­ya­sa­yý­ki­min­ya­pa­ca­ðý­na­ve­i­çe­ri­ði­nin na­sýl­o­la­ca­ðý­na­ge­lin­ce,­ye­ri­ni­gö­rüþ­ay­rý­lýk­la­rý­na­bý­rak­ma­ya­baþ­lý­yor.­CHP’nin­ö­zel­lik­le­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­ler­i­le­A­ta­türk­il­ke­ve­in­ký­lâp­la­rý­nýn­vaz­ge­çi­le­mez­li­ði­ne­i­liþ­kin­kes­kin­vur­gu­su, AK­Par­ti’nin­i­se­ve­sa­yet­ten­a­rýn­dý­rýl­mýþ­tam de­mok­ra­tik­bir­a­na­ya­sa­ya­pý­la­ca­ðý­yo­lun­da­ki va­a­di­bu­tür­den­bir­uz­laþ­ma­yý­da­ha­baþ­tan­im­kân­sýz­ha­le­ge­ti­ri­yor.­Çün­kü­i­çin­de­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­le­rin­ol­du­ðu­ve­hem­Tür­ki­ye’nin ih­ti­yaç­la­rýy­la­hem­de­ça­ðýn­ge­rek­le­riy­le­u­yum­lu ol­ma­yan­il­ke­le­rin­va­ze­dil­di­ði­bir­a­na­ya­sa­nýn­ve­sa­yet­ten­a­rýn­dý­rýl­dý­ðý­ný­söy­le­mek­çok­zor­o­la­cak­týr.­Bu­ne­den­le,­AK­Par­ti­i­le­CHP­a­ra­sýn­da bir­uz­laþ­ma­o­la­bi­le­ce­ði­ni­pek­san­mý­yo­rum.­­­­­ n Siz­ Tür­ki­ye’de­ki­ si­ya­sal­ ve­ top­lum­sal­ ke­sim­le­rin­ bu­ ka­dar­ uz­laþ­ma­sýz-di­ya­log­suz­ o­lu­þu­nu­ ne­ye­ bað­lý­yor­su­nuz? Tek­ tip­çi­ as­ke­rî­ ve­ Ke­ma­list­ ve­sa­ye­tin bun­da­et­ki­si­var­mý? El­bet­te­var.­Za­ten­CHP’nin­de­ðiþ­ti­ri­le­mez mad­de­ler­i­le­A­ta­türk­il­ke­ve­in­ký­lâp­la­rý­na­yap­tý­ðý­vur­gu­bu­a­ma­ca­ma­tuf.­As­ke­rî­ve­sa­yet­dü­ze­ni­nin­bir­bi­çim­de­sür­me­sin­den­ya­na­o­lan­lar, bu­mad­de­le­re­as­la­do­ku­nul­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni söy­lü­yor­lar.­As­lýn­da­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­ler,­i­çe­rik­le­ri­a­çý­sýn­dan­he­men­he­men­her­ke­sin­ka­bul­e­de­bi­le­ce­ði­mad­de­ler­dir.­Fa­kat­bu­mad­de­le­rin­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­lik­zýr­hý­na­bü­rün­dü­rül­me­si­nin­bü­tü­nüy­le­i­de­o­lo­jik­bir­te­me­li­bu­lu­nu­yor. Bu­i­de­o­lo­jik­te­me­lin­ne­ol­du­ðu­nu­ve­na­sýl­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­az­ön­ce­bah­se­ko­nu­et­ti­ði­miz­ba­þör­tü­sü­so­ru­nu­nun­ta­rih­çe­sin­de­gö­re­bi­li­riz.­Dev­le­tin­la­ik­ni­te­li­ði­ne­vur­gu­ya­pan,­a­ma­e­sa­sýn­da bu­ni­te­li­ði­da­yat­ma­cý­ve­ya­sak­çý­bir­uy­gu­la­ma­ya­dö­nüþ­tü­ren­as­ke­rî­ve­sa­yet­dü­ze­ni,­an­lam­sýz bir­yý­ðýn­ge­rek­çey­le­ba­þör­tü­sü­kri­zi­ü­ret­miþ­ve da­ha­son­ra­da­bu­kri­zi­ba­ha­ne­e­de­rek­post-mo­dern­ni­te­lik­li­bir­dar­be­yap­mýþ­týr.­Ka­mu­sal­o­la­rak­i­fa­de­e­di­len­a­lan­lar­da­ba­þör­tü­sü­i­le­bu­lun­-

ma­yý­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­il­ke­ler­den­o­lan­la­ik­dev­let­ni­te­li­ði­ne­ay­ký­rý­bul­du­ðu­i­çin­ya­sak­la­yan­ve­sa­yet­dü­ze­ni,­ken­di koy­d u­ð u­ya­s ak­a­r a­c ý­l ý­ð ýy­l a or­ta­ya­çý­kan­kri­zi­de,­A­ta­türk in­ký­lâp­la­rý­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lan­re­ji­mi­yok­et­me­yi­he­def­le­yen­ir­ti­caî­bir­e­ði­lim­o­la­rak­gö­re­bil­mek­te­dir.­Bu­a­çý­dan­ba­kýl­dý­ðýn­d a,­ba­þ ör­t ü­s ü­so­r u­n u­bi­l e tek­ba­þý­na­si­ya­sal­ve­top­lum­sal ke­sim­ler­a­ra­sýn­da­ki­di­ya­log­ek­sik­li­ði­ni­bir­de­re­ce­ye­ka­dar­a­çýk­la­ya­bi­li­yor.­Ay­ný­a­na­li­zi­din­dar in­san­la­rý­he­def­a­lan­baþ­ka­uy­gu­la­ma­lar­la­ve­Kürt­so­ru­nu­bað­la­mýn­da­ya­þa­nan­lar­la­da­te­yit­et­mek­müm­kün­dür.­De­ðiþ­ti­ri­le­mez mad­de­le­re­ve­A­ta­türk­in­ký­lâp­la­rý­na­a­týf­ta­bu­lu­na­rak­var­lý­ðý­in­kâr­e­di­len­Kürt­ler­bir­ya­na,­din­sel­a­la­na ve­din­sel­o­la­na­da­ir­her­þe­yi­top­lu ve­bel­ki­bu­gün­kü­de­yi­miy­le­ka­mu­sal­ya­þam­a­la­ný­nýn­dý­þý­na­it­me­ça­ba­la­rý­na­ma­ruz­ka­lan­din­dar­lar­di­ðer ya­na.­Tüm­bun­la­ra,­bir­de­dö­nem dö­nem­baþ­gös­te­ren­sað-sol­tü­rün­de­ki­ça­týþ­ma­la­rý­ya­da­A­le­vî-Sün­nî­þek­lin­de­ki­ay­rýþ­ma­la­rý­ek­le­di­ði­niz­za­man, di­ya­log­ek­sik­li­ði­ni­nor­mal­kar­þý­la­mak ge­re­ki­yor.­­­­­ n Kut­sal­Dev­let­al­gý­sý­nýn­ye­ri­ni ye­ni­a­na­ya­sa­da­ne­al­ma­lý?­Bu­ra­da­ka­sýt­dev­le­ti­ö­nem­siz­leþ­tir­mek mi­yok­sa­yurt­taþ­i­çin­dev­le­ti­ ö­nem­se­mek­mi? Kut­sal­dev­let­al­gý­sý­nýn­ye­ri­ni,­þüp­he­siz­ki­in­san­o­dak­lý­bir­a­na­ya­sa­al­ma­lý­dýr.­Zi­ra­kut­sal­o­lan­dev­let­de­ðil,­in­san­dýr.­Var­lý­ðý­ný­yek­di­ðe­ri­ne borç­lu­o­lan­ta­raf­dev­let­tir.­Çün­kü­dev­let,­in­san­la­rýn­bir­a­ra­ya­gel­me­le­riy­le­o­luþ­muþ-o­luþ­tu­rul­muþ­ya­pay­bir­ay­gýt­týr.­Bu­ay­gý­tý­kut­sal­laþ­týr­mak­ve­in­sa­ný­da­bu­kut­sal­lý­ðýn­ba­sit­ve­ö­nem­siz­bir­ri­tü­e­li­ha­li­ne­ge­tir­mek­son­de­re­ce­gay­ri in­sa­nî­bir­tu­tum­dur.­Bu­ne­den­le,­ye­ni­a­na­ya­sa dev­le­tin­kut­sal­lý­ðý­na­a­týf­ta­bu­lu­nan­ve­da­ha­sý dev­le­ti­bi­re­yin­ö­nün­de-üs­tün­de­ko­num­lan­dý­ran­her­tür­lü­i­fa­de­den­a­rýn­dý­rýl­ma­lý­ve­mut­la­ka bir­kut­sal­lýk­o­luþ­tu­ra­cak­sa,­bu­nu­in­san­sal­va­ro­lu­þu­e­sas­a­la­rak­yap­ma­lý­dýr.­Böy­le­ya­pýl­ma­sý, dev­le­ti­ö­nem­siz­leþ­tir­mek­ya­da­de­ðer­siz­leþ­tir­mek­an­la­mý­na­gel­me­ye­cek,­tam­ak­si­ne­o­nun ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ye­re­ko­num­lan­dý­rýl­ma­sý­ný­sað­la­ya­cak­týr.­ n Ev­ren­sel­hu­kuk­ü­ze­rin­den­a­na­ya­sa­nýn­ ya­pýl­ma­sý­ is­te­ni­yor.­ Siz­ce­ ül­ke­le­rin ken­di­ kül­tü­rel­ de­ðer­le­ri­ bu­ me­tin­ i­çi­ne na­sýl­ yer­leþ­ti­ri­le­bi­lir?­ Me­se­lâ­ ba­þör­tü­sü gi­bi­ko­nu­lar… A­na­ya­sa­nýn­ev­ren­sel­hu­kuk­il­ke­le­ri­ni­e­sas­a­la­rak­ya­pýl­ma­sý,­kül­tü­rel­de­ðer­le­rin­bu­sü­re­ce ek­lem­len­me­si­nin­ö­nün­de­bir­en­gel­de­ðil­dir. Tam­ak­si­ne,­ev­ren­sel­hu­kuk­il­ke­le­ri­bu­de­ðer­le­rin­ko­run­ma­sý­ný­ge­rek­li­ký­lar.­Çün­kü­ev­ren­sel hu­kuk,­in­san­la­rýn­hep­bir­lik­te­ya­da­or­tak­la­þa sa­hip­ol­duk­la­rý­hak­lar­ka­dar,­fark­lý­lýk­la­rý­ný­ko­ru­ma­yý­da­i­çe­ren­ge­niþ­bir­il­ke­ler­man­zu­me­sin­den­o­lu­þur.­Bu­ne­den­le,­baþ­ka­la­rý­nýn­hak­ve hu­ku­ku­nu­gasp­et­me­yen,­top­lum­lar­a­ra­sýn­da kin­ve­in­ti­kam­duy­gu­la­rý­u­yan­dýr­ma­yan­her tür­lü­kül­tü­rel­de­ðe­ri,­ev­ren­sel­hu­ku­kun­kap­sa­mý­i­çin­de­dü­þün­mek­müm­kün­dür.­Kal­dý­ki,­ba­þör­tü­sü­ko­nu­su,­ev­ren­sel­hu­ku­kun­en­te­mel baþ­lýk­la­rýn­dan­bi­ri­o­lan­din­ve­vic­dan­öz­gür­lü­ðü­nün­kap­sa­mýn­da­o­lup,­tar­týþ­ma­ka­bul­et­mez bir­te­mel­in­san­hak­ký­dýr.­Bu­hak­kýn­kul­la­ný­mý­ný müm­kün­o­lan­en­ge­niþ­þe­kil­de­sað­la­ya­bi­le­cek ze­min­ev­ren­sel­hu­kuk­ze­mi­ni­dir.­­­­ n Tür­ki­ye’nin­“Kül­tü­rel­Ka­os”­ya­þa­dý­ðý­ný­söy­lü­yor­su­nuz.­Bu­nun­sebebi­ve­çý­kýþ­yo­lu­ne­dir? E­vet,­ben­bu­i­fa­de­yi­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­yü­rüt­tü­ðü­müz­sos­yo­lo­jik­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­bul­gu­la­rý­na­bað­lý­o­la­rak­kul­lan­mýþ­tým.­ “Tür­ki­ye’de Or­tak­Bir­Kim­lik­O­la­rak­Ö­te­ki­lik”­ baþ­lý­ðý­ný­ta­þý­yan­bu­a­raþ­týr­ma­nýn­da­or­ta­ya­koy­du­ðu­gi­bi, Tür­ki­ye­e­sa­sýn­da­de­mog­ra­fik­ya­pý­sý­i­ti­ba­rýy­la tam­bir­kül­tü­rel­mo­za­ik­ni­te­li­ði­ta­þý­yor.­An­cak Tür­ki­ye’nin­sa­hip­ol­du­ðu­bu­ni­te­li­ði­bu­gü­ne ka­dar­doð­ru­kul­lan­dý­ðý­ný­ya­da­yö­net­ti­ði­ni­söy­le­mek­çok­zor.­Tam­ter­si­ne,­söz­ko­nu­su­mo­za­i­ði­o­luþ­tu­ran­fark­lý­ke­sim­ler­le­ku­ru­lan­i­liþ­ki­ler a­çý­sýn­dan­ba­kýl­dý­ðýn­da,­“kül­tü­rel­ka­os”­o­la­rak ni­te­len­di­ril­me­yi­da­ha­faz­la­hak­e­de­cek­bir­gö­rün­tü­or­ta­ya­çý­ký­yor.­Bu­gö­rün­tü­nün­ne­de­ni, baþ­tan­i­ti­ba­ren­an­lat­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­gi­bi,­et­nik,­di­nî­ve­kül­tü­rel­de­ðer­le­rin­or­ta­la­ma­in­sa­nýn­ve­kit­le­nin­yö­ne­lim­le­rin­de­ki­et­ki­si­ne­al­dý­rýþ et­me­yen­ve­it­hal­i­ka­me­ci­bir­mo­dern­leþ­me pro­je­siy­le­ar­zu­la­dý­ðý­bi­rey­ti­po­lo­ji­si­ni­ve­top­lum­mo­de­li­ni­ya­ra­ta­ca­ðý­ný­dü­þü­nen­Ke­ma­list ve­sa­yet­dü­ze­ni­dir.­Bu­dü­zen­den­ve­do­la­yý­sýy­la ka­os­gö­rün­tü­sün­den­tam­o­la­rak­kur­tu­la­bil­me­nin­yo­lu­i­se,­bir­mo­za­ik­o­la­rak­ta­ným­la­dý­ðý­mýz Tür­ki­ye’nin­her­tür­lü­fark­lý­lý­ðý­ný­ko­ru­ma­al­tý­na a­la­cak,­öz­gür­lük­le­ri­da­ha­faz­la­ge­niþ­le­te­cek­ve de­mok­ra­si­nin­tüm­ku­rum­ve­ku­ral­la­rýy­la­ül­ke­ye­yer­le­þe­bil­me­si­nin­ö­nü­nü­a­ça­cak­ye­ni­ve­si­vil bir­a­na­ya­sa­nýn­ya­pýl­ma­sýn­dan­geç­mek­te­dir.­­­


DÝZÝ

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

13

ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

-6-

ÝNSANA ALLAH’TAN BAÞKASINA KUL OLMAMA ÞUURUNU KAZANDIRAN ÝMAN HÝZMETÝ, HÜRRÝYETÝN DE SAÐLAM VE SARSILMAZ TEMELÝNÝ ÝNÞA EDÝYOR. TÜRKÝYE'NÝN 1950 ÖNCESÝNDEKÝ ÝSTÝBDAT KARANLIÐINI AÞMASI, MANEVÎ HÝZMETLERÝN DE BÝR SONUCU. Günümüz Türkiye’sinin sivil toplum alanlarýnda gözlenen uyanýþ ve hareketlenme sinyalleri; darbeleri reddedip demokratik anayasa ve hukuk talebi ni seslendiren inisiyatiflerin giderek daha fazla kuvvetlenip yaygýnlaþmasý ve bu geliþmenin siyasetten de baðýmsýz zeminlerde neþvünema bulmasý, böyle bir geliþmenin ümit verici iþaretleri olarak dikkatleri çekiyor. Ýnþaallah yeni 100 yýl bu iþaretlerle þekillenir.

Fikir ve gönül seferberliði 19. yüzyýl sonunda Ýngiliz Parlamentosuna hitap eden Müstemlekeler Bakaný Gladstone elindeki Kur’ân’ý göstererek, “Bu kitap Müslümanlarýn elinde bulundukça biz onlara hakim olamayýz; ya Kur’ân’ý ellerinden almalýyýz, ya da Müslümanlarý Kur’ân’dan soðutmalýyýz” demiþti. Aþaðý yukarý çeyrek asýr sonra bu planýn Türkiye’de tatbikine baþlandý. “Mekteplerdeki yeni öðretim usûlleriyle gençler Kur’ân’dan uzaklaþtýrýlacak” hedefine göre hazýrlanmýþ olan eðitim politikalarý ve müfredatý uygulamaya konuldu. Din eðitimi veren kurumlar kapatýldý. Yeni okullar din derslerinden tümüyle “arýndýrýldý.” Dinî neþriyat yasaklandý. Ezan Türkçeye çevrildi. Namazý da Türkçeleþtirmenin denemeleri yapýldý. Halkýn itibar ettiði din büyükleri aðýr baský ve tazyiklere muhatap oldu; bazýlarý idam edilirken, bazýlarý hapis ve sürgünlerden baþýný alamadý. Böylesine boðucu bir atmosferde iyice bunalan halk, çareyi içe kapanarak pasif mukavemet uygu lamakta buldu. Resmen yasaklanan din ve Kur’ân eðitimini gizlice evinde yaptý. Ecdadýndan devraldýðý deðerleri çocuklarýna bu yolla aktardý. Bu ortamda en fazla dikkat çeken geliþme, do ðudan batýya sürülen Bediüzzaman Said Nursî’nin etrafýnda þekillendi. Bediüzzaman’ýn birbiri ardý sýra telif ettiði eserlere halk sahip çýktý. Risaleler elle çoðaltýlarak bütün Türkiye’ye yayýldý. Devlet baskýsýnýn had safhaya ulaþtýðý o alabildi ðine zor ve namüsait þartlarda Said Nursî’nin baþlattýðý Risale-i Nur hareketi, hiçbir resmî organizasyon þemasýna sýðmayan ve böyle birþeye ihtiyaç da duymayan fýtrî ve insiyakî bir “fikir ve gönül seferberliði” halinde inkiþaf etti. Osman Yüksel Serdengeçti “Said Nur ve talebe leri”ni tarif ederken þu ifadeleri kullanmýþtý: “Bunlarýn derneði yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patýrdýsý, nutku, alâyiþi, nümayiþi yoktur. Bu, bilinmezlerin, ermiþlerin, kendini büyük bir dâvâya vermiþlerin þuurlu, imanlý, inançlý kalabalýðýdýr.” (Tarihçe, s. 546) Varlýðýný ve hayatiyetini þeklî organizasyon ve müesseselere baðlama ihtiyacý duymayan bu inanç ve fikir hareketi, hiçbir hal ve þart altýnda sarsýlmayan gücünü de bu özelliðinden alýyordu. Formül iman kurtarma, hedef Allah rýzasý idi. Bu temel üzerinde yapýlan ihlâslý çalýþmalar yeni nesilleri Kur’ân’dan uzaklaþtýrma hesaplarýný bozarken, bu yöndeki yoðun çabalarýn sebebiyet verdiði tahribatý da büyük ölçüde tamir etti. Ve zamanla, hayatýn diðer alanlarýnda da tesirini göstermeye baþladý. Öyle ki, 30’lu ve 40’lý yýllarda ülkenin üzerine çöken koyu istibdat karanlýðýnýn “46 þafaðý” ile aþýlmaya baþlanmasý dahi bu manevî hizmetlerle doðrudan irtibatlýydý. Çünkü insana Allah’tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyordu. Sonuçta Türkiye, din eðitimi üzerindeki yasaklarýn kaldýrýldýðý, dinî neþriyatýn önünün açýldýðý, ezanýn özgürlüðüne kavuþtuðu demokrasi ve hürriyet dönemine kavuþtu. Ama “nazenin hürriyet”e kavuþmak yetmiyordu, onu sürekli kýlmak ve geliþtirerek korumak da gerekiyordu. Bunun parametrelerini ise yine Bediüzzaman göstermiþti. Demokrasinin 1950’den bugüne maruz kaldýðý darbe ve inkýtalarda, toplum olarak bu parametre lere itibar edilmeyiþinin çok büyük rolü var. Ama herþeye raðmen temel saðlam. Ýþin bu tarafýna da dikkat edilirse, bugünler de kolayca aþýlýr. Nitekim gelinen noktada, Türkiye’yi 30’lu yýllara tekrar döndürme niyetiyle uygulamaya konulan projeler de bir yerde týkanýp kalmýþ durumda. Toplum, baþýna gelenlerde kendi hatalarýnýn payýný görür ve olup bitenlerden gerekli dersleri çýkarabilirse, çýkýþ yolunu bulmakta zorlanmaz...

Hürriyete hitap

Said Nursî’nin, Ýkinci Meþrûtiyetin ilânýndan sonra Ýstanbul Sultanahmet ve Selânik mitinglerinde irad edip metnini Nutuk isimli kitabýnda yayýnladýðý ve yýllar sonra da Divan-ý Harb-i Örfî eserinin sonuna koyduðu “Hürriyete hitap” nutku þu günlerde de dikkatle okunup derinlemesine tahlil edilmesi gereken önemli mesajlar taþýyor. Vatan evlâtlarýna yaptýðý “Hürriyeti su-i tefsir etmeyiniz (yanlýþ yorumlamayýnýz), tâ elimizden kaçmasýn ve müteaffin (kokuþmuþ) olan eski esa reti baþka kapta bize içirmekle bizi boðmasýn” uyarýsý bu enteresan mesajlarýndan yalnýzca biri. Ve metnin 1950’den sonraki tekrar neþrinde bu cümlenin altýna koyduðu ilginç haþiye de: “Evet, daha dehþetli bir istibdat ile, pek acý ve zehirli bir esareti bize içirdiler.” (D. H. Ö., s. 77) Peki, hürriyetin doðru yorumu ne? Said Nursî hürriyetin kurallara ve þeriatýn âdâbýna uymak ve güzel ahlâkla tahakkuk edip neþvünema bulacaðýný ifade ederek bunun ölçüsünü veriyor. Said Nursî’nin, Ýkinci Meþrûtiyetin ilânýndan sonra Ýstanbul Sultanahmet ve Selânik mitinglerinde irad ettiði “Hürriyete hitap” nutku þu günlerde de dikkatle okunup derinlemesine tahlil edilmesi gereken önemli mesajlar taþýyor. “Hürriyet-i þer’iye” tabiri de bunun ifadesi. Bu çerçevenin dýþýna çýkan, sefahet, gayrimeþrû Çaðdaþlarýndan farký, bu prensipleri donuk kuv ve tin i se ih ti yar la dýk ça nok san la þa ca ðý lezzetler, israflar, tecavüzler ve nefsin isteklerine ve hayattan kopuk bir anlayýþla deðil, öze sým- gerçeðini hatýrlatarak þu hükmü veriyor: uymada serbestiyet þeklinde algýlanýp öyle uygulaKaba kuvvete dayanan ortaçað hükümetleri sýký baðlý dinamik bir yaklaþýmla yorumlamanan bir hürriyet anlayýþýnýn ise milleti çocuk ve seçökmeye mahkûm iken, yeni çaðýn hükümet sý. Yüz yýl öncesiyle bugünkü hal kýyaslandýðýnda, fih durumuna düþürüp, eski esarete müstehak ol Es ki Ýs tan bul va li le rin den mer hum Ord. leri ise ilme istinad ettikleri için “Hýzýrvari” bir þaþýrtýcý benzerlikler de var, aradan geçen zamanýn duðunu ve gerçek hürriyete lâyýk olmadýðýný gösProf. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Yeþilay’ýn ömre mazhar olacaklardýr. getirdiði geliþme ve deðiþiklikler de. termek suretiyle, alçaklarýn istibdat ve esareti altýna Bediüzzaman bu tesbitten hareketle þarkýn kurucularý olarak birlikte teþrik-i mesai yaptýO zaman öne çýkan en önemli mesele, “þahýs issokacaðýný söylüyor Bediüzzaman. ðý Bediüzzaman için “Yalnýz din adamý deðil, bey, aða ve þeyhlerine de þu tavsiyede bulunutibdadý”ndan kurtulma mücadelesiydi. Demokrasinin ancak ahlâklý, kültürlü, iç disipli sosyal düþüncelere malik, kafasýný ýþýldatmýþ yor: Eðer kuvvet ve kýlýçla devam ederseniz siz Meþveretin hakkýnýn verileceði bir Meclis ve ne sahip toplumlarda yaþama ve geliþme imkâný bir ilim adamý” diyordu. (Necmeddin Þahiner, de düþmeye mahkûmsunuz. Akla dayanýr, zor hürriyetler sistemine geçilerek problemlerin çözübulmasý; buna karþýlýk dikta ve darbe rejimlerinde Aydýnlar Konuþuyor, s. 147) kullanma yerine sevgiyi esas alýr ve duygularýleceði, týkanýklýklarýn aþýlacaðý ve geliþme yolunun toplumsal ahlâkýn hýzla bozulup dejenere olmasý Said Nursî bu tesbitin de ilerisinde, çaðýný nýzý aklýn kontrolüne verirseniz, sizin için de açýlacaðý düþünülüyordu. bu tesbitleri doðrulayan vakýalar. ve ötesini çok iyi okuyup görebilen bir feraset, yükselme yolu açýktýr. Ne yazýk ki, öyle olmadý. Güya son verilen þahýs Baský rejimleri, insanlarý ikiyüzlü olmaya olmaya öngörü ve önseziye sahipti. *** istibdadýnýn yerini çok daha þiddetli bir komite iszorlamak, devletin iþleyiþinde ve gerek kurumsal, Nitekim dünyadaki köklü deðiþimleri, sosSaid Nursî içtimâî tesbitlerini, temellerinde tibdadý aldý. gerekse toplumsal iliþkilerde þeffaflýktan uzak kayal ve siyasî hadiselerin seyrini, geliþmelerin herhangi bir zedelenmeye asla meydan verme Ve daha sonraki süreçte bugünlere kadar yaþa palý devre bir sistemi hakim kýlarak her türlü yolistikametini büyük bir vukuf ve isabetle tahlil den, yeni ihtiyaçlara göre güncellemekten de gedýðýmýz geliþmeler, Bediüzzaman’ýn 31 Mart hadisuzluk ve yozlaþmaya zemin hazýrlamak gibi sove tesbit edip ona göre tavýr alabildiðini, dev- ri durmadý. sesinden sonra haksýz ithamlarla çýkarýlýp beraat nuçlarýyla ahlâkî deðerleri çürütüyor. rin gelenekçi ulemâsýnca soðuk bakýlýp muhaBunun en ilginç örneklerinden biri, þeriat naettiði sýkýyönetim mahkemesindeki müdafaasýnda Müstehcen neþriyatýn en çok askerî darbe dölefet edilen meþrûtiyete aktif þekilde sahip çý- mýna alkýþlayýp sahip çýktýðýný söylediði meþrûtiyer alan tarihî tesbitlerini defalarca doðruladý, tasnemlerinde geliþmesi de tipik örneklerden biri. kýp savunarak ortaya koydu. yet için yaptýðý tariflerin, demokratikleþme süredik ve teyid etti: Beþinci Þuâ’da “Süfyan”ýn tahribatý anlatýlýrken Üstelik bunu dinî delillere dayanarak yaptý. cimizin sonraki aþamalarý olan cumhuriyet ve “Acaba müstebit yalnýz bir þahýs mý olur? Müteyapýlan izahlar, bu baðlamda dikkat çekici: Meþrûtiyeti “þeriat namýna” alkýþladý. demokrasi için de geçerli olduðu mesajýný vereaddit þahýslar müstebit olmaz mý? Bence kuvvet “Serkeþ ve sarhoþ ve sersem nefisleri baþýboþ býMeþ rû ti ye ti sa vun du, is tib da dý red de dip cek þekilde, “cumhuriyet ve demokrat mânâsýn kanunda olmalý, yoksa istibdat münkasým olmuþ rakarak, hürmet ve merhalet gibi nuranî zincirleri hürriyetin önem ve deðerini vurguladý, girilen daki meþrûtiyet” ifadesini kullanmasý. (kýsýmlara ayrýlmýþ) olur. Ve komitecilik tam þidçözer; hevesat-ý müteaffine (kokuþmuþ hevesler) Ama bunu yaparken, isme ve görüntüye deyeni çaðda tek adam ve tek görüþe dayalý yapýdetlenir.” (Divan-ý Harb-i Örfî, 47) bataklýðýnda birbirine saldýrmak için cebrî bir serlarla yola devam etmenin imkânsýzlýðýna dik- ðil, öze ve içeriðe bakmýþ. Bu tavrýný, “Ýstibdat Nitekim öyle oldu. Altý asýrlýk Osmanlý çýnarýbestiyet ve ayn-ý istibdat bir hürriyet vermek ile kat çekerken herþeyin meþveret ve þûrâ ile yü- ne þekilde olursa olsun, meþrûtiyet libasý giyný devirmenin vebalini taþýyan komite istibdadý, dehþetli bir anarþistliðe meydan açar ki, o vakit o rüyeceði Meclis sistemine geçiþin kaçýnýlmaz - sin ve ismini taksýn, rast gelsem sille vuracaçeþit çeþit cunta ve komiteleri de besledi. Ýþin köinsanlar gayet þiddetli bir istibdattan baþka zabt alðým” ve “Ýstibdad-ý mutlaka cumhuriyet namý lýðýný nazarlara verdi. tüsü, bu durum ve yol açtýðý olumsuzluklar, týna alýnamaz.” (Þuâlar, 512) Sosyal süreçlerin geri dönülmezliði ve tari- verilmiþ” gibi son derece çarpýcý ifadelerle dile cumhuriyet adý altýnda kurulan tek parti—ve BeOnun için Said Nursî hürriyete hitabýnda diyor ki: hin tekerleklerinin geriye çevrilemeyeceði il- getirdi. diüzzaman’ýn ifadesiyle “istibdad-ý mutlak”—re “Bu inkýlâp, doðurduðu hürriyeti eðer meþveret-i kesini “Eski hal muhal; ya yeni hal, ya izmihPadiþahlýk döneminde eleþtirdiði þahýs istibjiminde de devam etti. þer’iyenin terbiyesine verse, bu milletin eski satvet lâl” ifadesiyle vecizeleþtiren de oydu. dadýnýn, bu istibdada tepkileri istismar ederek Üstelik þahýs istibdadý amansýz bir komite istibve kuvvetini ihya edecektir. Eðer veba-yý aðraz-ý Bu çerçevede Bediüzzaman’ýn 31 Mart olayý iktidarý ele geçirecek olanlarca bir komite isdadýyla tahkim edilip perçinlenmek suretiyle. þahsiyeye müsadif olsa (veba gibi yayýlan þahsî gai le sa bo te e di lip ra yýn dan sap tý rý lan Ý kin ci tibdadýna dönüþtürülebileceði ikazýnda buÝkinci Meþrûtiyetin ilânýndan yüz sene sonra raz hastalýðýna yakalansa), istibdad-ý mutlaka döMeþ rû ti yet son ra sý git ti ði þark ta a þi ret ler le lundu. karþý karþýya olduðumuz tablo, bu bir asýrlýk serennecek, o çocuk (hürriyet) ölecek.” Ve maalesef bu uyarýsýnda haklý çýktý. yaptýðý ve Münâzarât adýyla kitaplaþtýrdýðý socam içerisinde, söz konusu istibdatlara vücut veDemek ki, bu çerçevede tarifi yapýlmamýþ, ahlâkî Cumhuriyet karþýtlýðý ithamýyla da yargýlanrulu-cevaplý sohbetler çok ilginç. ren karanlýk ve ceberut zihniyetin yol açtýðý kronik ölçülerle sýnýrlarý tayin edilmemiþ bir hürriyetin, Bu sohbetlerin bir yerinde, istibdat devrin- dýðý mahkemede kendisini “dindar bir cumhu sorun ve sýkýntýlarýn kasvet yüklü birikimini önüher hal ve þartta, soyut bir kavram olarak dahi u de manevî hakimin kuvvet olduðunu; bu yüz- riyetçi” olarak nitelerken, ideal cumhuriyet momüze koyuyor. zun ömürlü olabilmesi mümkün deðil. den o ortamda kimin kýlýcý keskin, kalbi katý i- delinin hakikî adalet ve hürriyeti taþýyan Asr-ý Kökleri derinlere uzanan cuntalar, “Devlet için Kayýtsýz þartsýz, hele nefsin arzu ve isteklerine se onun yükseldiðini belirten Said Nursî, meþ - Saadette yaþandýðýný anlatarak, “isim ve resimherþey feda edilir” anlayýþýyla beslenen “resmî” suç teslimiyet anlamýndaki bir “hürriyet” anlayýþýnýn rûtiyet, yani hürriyet ve meþveret döneminde den ibaret cumhuriyet” anlayýþýný eleþtirdi. örgütleri, faili meçhul cinayetler, provokasyonlar, getireceði sonuç ise, ürettiði anarþi ve kaosu kontÇok partili demokratik hayata geçildiðinde durumun deðiþtiðini vurgular: vurgun ve soygunlar bu birikimin sonuçlarýndan rol altýna alma bahanesiyle istibdadýn kendisini yi“Za man-ý meþ rû ti ye tin zen be re ði, ru hu, de, demokrasinin adalet, hürriyet, halka hizsadece bir kýsmý. ne tahkim etme fýrsatý bulmasý oluyor. kuvveti, hakimi, aðasý haktýr, akýldýr, marifet- met gibi temel prensiplerini þer’î referanslarla Demokratikleþme serüvenimizde yeni bir yüzyýÝkinci Meþrûtiyetle farklý bir virajý alan demokratir (bilgidir), kanundur, efkâr-ý ammedir (ka- izah etmiþ ve demokratik ortamda siyaseti di la girerken, bütün bu olumsuzluklardan arýnma; tikleþme sürecinin bir türlü rayýna oturamamasý ve muoyudur).” (Münâzarât, s. 33) ne hizmetkâr kýlmanýn gayreti içerisinde oldu. hukuk, demokrasi, hürriyet ve laiklik gibi kavramSaltanat, meþrûtiyet, cumhuriyet, demokrabirbirini izleyen farklý istibdat versiyonlarýyla süHakkýn, aklýn, bilginin, kanunun ve kamuoOnun meþrûtiyet dönemindeki hizmetlerini larý doðru tarifleriyle hayata geçirme mücadelesisi. Said Nursî, siyasî tarihimizin bu dört devrekli kesintiye uðramasý bundan. yunun öne çýktýðý 21. yüzyýl demokrasilerinin anlattýðý Divan-ý Harb-i Örfî Müdafaasý, Ýsnin iyiden iyiye kýzýþtýðý çok ilginç ve hararetli bir resini de yaþamýþ ve her birinde, Kur’ânî prenOnun için, 100 yýl önce “Ýsrafil’in surunun ölyükselen deðerlerine tam doksan sene önce tanbul ve Selânik’teki “Hürriyete hitap” nusüreçten geçmekteyiz. Bu haklý ve masum talep ve siplere dayalý tavizsiz duruþunu korumuþ bir müþleri dirilten sesi”ne benzettiði hürriyet ve adavurgu yapan bir öngörü: tuklarý ve þark aþiretleriyle sohbetlerini ihtiva arayýþlarýn, yine istibdadýn ömrünü uzatmayý heâlim, müfessir, mütefekkir ve aksiyon adamý. letin milleti tekrar hayatlandýrdýðýný belirten Bedi Ýþte Bediüzzaman Said Nursî... eden Münâzarât eseri, 100 yýllýk demokrasi defleyen dessas ve sinsi tertip ve manipülasyon tuFikirlerinin saðlamlýðýndan o kadar emin ki, üzzaman’ýn, “Sakýn, sefahet ve lâubaliliklerle tekrar Aðalýk ve þeyhlik kurumlarýnýn en güçlü ol- serüvenimizin þu anki merhalesine de ýþýk tuzaklarýna takýlmamasý, millet olarak, þimdiye kadar “Asr-ý Saadet mahkemesine de celb olunsam, öldürmeyiniz” ikazý bugün de önemini koruyor. duðu, meþrûtiyetle arasýndaki mesafe Bediüz - tan mesajlar taþýyor. yaþanan tecrübelerden doðru dersler çýkarýp, þuurüç asýr sonra kurulacak bir âkil adamlar mahSanki o serüvenin henüz baþýndaymýþýz gibi. zaman’ca “bin yýl” olarak ifade edilen bir coðlu ve müteyakkýz bir kararlýlýkla hukuka ve demokkemesinde de yargýlansam, þimdi neþrettiðim Bediüzzaman’ýn o eserlerini 1950’den sonra rafyada dile getirilmiþ olmalarý, bu tesbitlere rasiye sahip çýkabilmemize baðlý. hakikatleri aynen ibraz edip savunurum” diküçük rötuþlarla tekrar neþrederken “Eski zaçok daha özel bir deðer katýyor. Divan-ý Harpteki savunmasýnýn sonunda “Millet yor. Ve Said Nursî, yeni girilmekte olan çaðda, mandan ziyade bu zamanýn tam bir dersi olauyanmýþ; mugalâta (demagoji) ve cerbeze ile iðfal Zira o fikirleri dayandýrdýðý ölçü ve prensipis tib dat dö ne mi nin tam ter si ne, ki min ak lý bilir” gibi notlar koymuþ olmasýnýn hikmeti ve olunsa da devam etmeyecektir” (s. 51) diyen Bedilerin kaynaðý, zaman ihtiyarladýkça mesajlarý keskin, kalbi parlak ise onun yükseleceðini anlamý bu. üzzaman da bunu ifade ediyor. gençleþen ve tazelenen Kur’ân’daki þablonlar. vurgulayýp, ilmin yaþýný aldýkça ziyadeleþeceði,

Meþrûtiyetten 100 yýl sonra demokrasinin neresindeyiz?

100 yýllýk kýrýksýz çizgi

{

{

YARIN: ONUN ÝKAZLARINA KULAK VERÝLSEYDÝ...


14

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

Y

SPOR Operasyon kapsamýnda bazý spor kulüplerine ait binalarda da aramalar yapýldý.

Türk futbolunda çok geniþ çaplý olarak baþlatýlan þike operasyonunda Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor kulüplerinde aramalar yapýlýrken, 2010-2011 sezonundaki maçlarýn da incelemeye alýndýðý bildirildi. FOTOÐRAFLAR: AA

Futbolda tarihî þike operasyonu FENERBAHÇE BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM'IN DA ARALARINDA BULUNDUÐU BAZI KULÜP YÖNETÝCÝLERÝ, MENAJERLER, TEKNÝK DÝREKTÖR VE FUTBOLCULAR GÖZALTINA ALINDI. FUTBOLDA þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­Ýs­tan­bul’da­dü­zen­le­nen­o­pe­ras­yon­lar­çer­çe­ve­sin­de,­Fe­ner­bah­çe­Spor­Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­A­ziz­Yýl­dý­rým’ýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu 30’a­ya­kýn­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­Or­ga­ni­ze­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­ne­bað­lý­e­kip­ler,­fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­i­liþ­kin­tek­nik­ta­ki­bin­ar­dýn­dan­Ýs­tan­bul’da­ba­zý ev­le­re­sa­bah­sa­at­le­rin­de­o­pe­ras­yon­dü­zen­le­di.­O­pe­ras­yon­lar­da,­Fe­ner­bah­çe­Spor­Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­A­ziz­Yýl­dý­rým,­Fe­ner­bah­çe­Spor­Ku­lü­bü­As­baþ­ka­ný­Þe­kip­Mos­tu­roð­lu­i­le­fut­bol­cu­lar­Ser­kan­Ça­lýk,­Ser­dar­Kul­bil­ge,­Ü­mit Ka­ran’ýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­30’a­ya­kýn­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lý­na­rak­Va­tan­Cad­de­si’nde­ki­em­ni­ye­te­ge­ti­ril­di. ANKARA’DA DA GÖZALTILAR Fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da,­An­ka­ra’da­4­ki­þi­nin­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­bil­di­ril­di. An­ka­ra­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Ka­çak­çý­lýk­ve­Or­ga­ni­ze Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­i­liþ­kin­baþ­la­tý­lan­o­pe­ras­yon­çer­çe­ve­sin­de, An­ka­ra’da­4­ki­þi­yi­gö­zal­tý­na­al­dý.­Bu­ki­þi­le­rin­bir­me­na­jer i­le­Genç­ler­bir­li­ði­ku­lü­bün­de­ça­lý­þan­ba­zý­ki­þi­ler­ol­du­ðu bil­di­ril­di.­Zan­lý­la­rýn­Ýs­tan­bul’a­gön­de­ril­di­ði­bil­di­ril­di.

2010-2011 SEZONU MAÇLARI ÝNCELENÝYOR

FUTBOLDA þi­ke­ id­di­a­la­rý­na­ yö­ne­lik­ so­ruþ­tur­ma­nýn, Spor­To­to­Sü­per­Lig­ve­Bank­As­ya­1.­Li­gin­2010-2011 se­zo­nu­na­yö­ne­lik­baþ­la­týl­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Em­ni­yet­yet­ki­-

li­le­rin­den­ a­lý­nan­ bil­gi­ye­ gö­re,­ so­ruþ­tur­ma,­ 2010-2011 se­z o­n un­d a­ Spor­ To­t o­ Sü­p er­ Lig­ ve­ Bank­ As­y a­ 1. Lig’de­ki­ þi­ke­ id­di­a­la­rý­na­ yö­ne­lik­ o­la­rak­ baþ­la­týl­dý.­ So­ruþ­tur­ma­ çer­çe­ve­sin­de,­ Fe­ner­bah­çe­ ve­ Trab­zons­por ku­lüp­le­ri­nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­3­ku­lüp­te­a­ra­ma ya­pýl­dý­ðý­ný­kay­de­den­yet­ki­li­ler,­Fe­ner­bah­çe­Spor­Ku­lü­bü­ Baþ­ka­ný­ A­ziz­ Yýl­dý­rým,­ Si­vass­por­ Ku­lü­bü­ Baþ­ka­ný Mec­nun­ Od­yak­maz,­ Fe­ner­bah­çe­ Ku­lü­bü­ As­baþ­ka­ný Þe­kip­ Mos­tu­roð­lu,­ Es­ki­þe­hirs­por­ Tek­nik­ Di­rek­tö­rü Bü­lent­ Uy­gun,­ Es­ki­þe­hirs­por­ Spor­tif­ Di­rek­tö­rü­ Ü­mit Ka­ran,­fut­bol­cu­lar­Ser­kan­Ça­lýk,­Kor­can­Çe­li­kay,­Meh­met­ Yýl­dýz,­ Se­zer­ Öz­türk’ün­ de­ a­ra­la­rýn­da­ bu­lun­du­ðu 40’den­faz­la­ki­þi­nin­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­ný­bil­dir­di­ler. Yet­ki­li­ler,­ku­lüp­baþ­kan­la­rý­ve­yö­ne­ti­ci­le­ri,­me­na­jer­ler, fut­bol­cu­la­rýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­ki­þi­le­re­yö­ne­lik­so­ruþ­tur­ma­çer­çe­ve­sin­de,­Fe­ner­bah­çe­Spor­Ku­lü­bü­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­ü­ye­si­Ýh­san­Ek­þi­oð­lu’nun­da­a­ran­dý­ðý­ný­be­lirt­ti­ler.­Bu­a­ra­da­ba­zý­ki­þi­le­rin­ra­hat­sýz­lý­ðý­do­la­yý­sýy­la,­em­ni­yet­yer­leþ­ke­si­ne­bir­am­bu­lans­i­le­sað­lýk­e­ki­bi­de­çað­rýl­dý. EMRE BELÖZOÐLU’NUN YEÐENÝ DE GÖZALTINDA Fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­baþ­la­tý­lan­o­pe­ras­yon­kap­sa­mýn­da­Ýz­mir’de­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­lar­a­ra­sýn­da, Fe­ner­bah­çe­li­fut­bol­cu­Em­re­Be­lö­zoð­lu’nun­ye­ðe­ni­V. B’nin­ya­ný­sý­ra­Al­tay­ku­lü­bü­nün­bir­yö­ne­ti­ci­si­ve­bir tek­nik­di­rek­tör­de­bu­lu­nu­yor.­Ýz­mir­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Ka­çak­çý­lýk­ve­Or­ga­ni­ze­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Þu­be Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­rin­ce­il­mer­ke­zi­ve­Çeþ­me­il­çe­sin­de gö­zal­tý­na­a­lý­nan­bu­ki­þi­le­rin­Fe­ner­bah­çe­li­fut­bol­cu Em­re­Be­lö­zoð­lu’nun­ye­ðe­ni­V.­B.­i­le­Al­tay­Ku­lü­bü­yö­ne­ti­ci­le­rin­den­E.E.­i­le­tek­nik­di­rek­tör­L.E.­ve­yar­dým­cý­sý­o­la­rak­ta­ný­nan­S.B.­ol­du­ðu­kay­de­dil­di.­Tek­nik­Di­rek­tör­L.­E’nin­Al­tay­Ku­lü­bün­de­gö­rev­li­ol­ma­dý­ðý­da­öð­re­nil­di.­Gözaltýna­alýnanlar­Ýstanbul'a­gönderildi.

Bülent Uygun da gözaltýna alýnanlar arasýndaydý.

ESKÝÞEHÝR BAÞKANI ÜNAL: GÖZALTILAR TAMAMEN KÝÞÝSEL

Mehmet Yýldýz

Ümit Karan

EMENÝKE VE KORCAN

TFF’DEN AÇIKLAMA TÜRKÝYE Futbol Federasyonu, gerçekleþtirilen operasyonlarla ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada “Bugün sabah 07.00’den itibaren güvenlik güçleri tarafýndan ülkemiz futbolunu ilgilendiren çok kapsamlý bir soruþturma baþlatýlmýþtýr. Bah se ko nu so ruþ tur ma çok yönlü bir içeriðe sahip olup, detaylarý Federasyonumuz tarafýndan yakýndan takip edilmektedir. Konuyla ilgili saðlýklý bilgiler oluþur oluþmaz kamuoyunu aydýnlatacak gerekli açýklamalar, TFF tarafýndan yapýlacaktýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur” denildi.

ESKÝÞEHÝRSPOR Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­Ha­lil­Ü­nal,­‘’Gö­zal­tý­la­rýn­ta­ký­mý­mýz­la­il­gi­si­yok­tur, ta­ma­men­ki­þi­sel­dir’’­de­di.­Ü­nal,­ta­ký­mýy­la bir­lik­te­kamp­ta­bu­lu­nan­fut­bol­cu­Meh­met Yýl­dýz’ýn,­Spor­To­to­Sü­per­Li­gi­2010-2011 se­zo­nu­kap­sa­mýn­da­oy­na­nan­maç­lar­la­il­gi­li so­ruþ­tur­ma­ge­re­ði­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­ný­öð­ren­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ü­nal,­tek­nik­di­rek­tör Bü­lent­Uy­gun’un­A­da­pa­za­rý’nýn­Sa­pan­ca­il­çe­sin­de­ve­fut­bol­cu­Ü­mit­Ka­ran’ýn­da­Ýs­tan­bul’da­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Gö­zal­tý­la­rýn­ta­ký­mý­mýz­la­il­gi­si­yok­tur,­ta­ma­men ki­þi­sel­dir.­O­lay­ad­li­mer­ci­le­re­sevk­e­dil­miþ­tir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Bu­a­ra­da,­fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da gö­zal­tý­na­a­lý­nan­Meh­met­Yýl­dýz’ýn,­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­Ýs­tan­bul’a­gön­de­ril­di­ði­öð­re­nil­di.­Meh­met­Yýl­dýz,­Si­vass­por­i­le­yol­la­rý­ný­a­yýr­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­28­Ha­zi­ran’da­Es­ki­þe­hirs­por­i­le­1­yýl­lýk­söz­leþ­me­im­za­la­mýþ­tý.

Emmanuel Emenike

Korcan Çelikay

Fut­bol­da­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­fut­bol­cu­lar­Em­ma­nu­el­E­me­ni­ke­ve­Kor­can­Çe­li­kay,­sað­lýk­kon­tro­lün­den­ge­çi­ril­di.­Ge­çen se­zon­Kar­de­mir­Ka­ra­büks­por­for­ma­sý­gi­yen ve­Fe­ner­bah­çe’ye­trans­fer­o­lan­Em­ma­nu­el E­me­ni­ke­i­le­ta­ký­mý­nýn­Bo­lu­Ge­re­de’de­ki kam­pýn­da­sa­bah­sa­at­le­rin­de­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­Si­vass­por­ka­le­ci­si­Kor­can­Çe­li­kay,­Spor To­to­Sü­per­Lig­i­le­Bank­As­ya­1.­Lig’de­ki­þi­ke­id­di­a­la­rý­na­yö­ne­lik­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet Mü­dür­lü­ðün­ce­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­Ýs­tan­bul’da­gö­zal­tý­na­a­lýn­dýk­tan son­ra­Ha­se­ki­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si­ne­gö­tü­rül­dü.­E­me­ni­ke­ve­Çe­li­kay,­sað­lýk kon­tro­lün­den­son­ra­em­ni­ye­te­gö­tü­rül­dü.

BAKAN ÖZAK: ÝNÞALLAH HER ÞEY TÜRKÝYE’YE YAKIÞIR ÞEKÝLDE SONUÇLANIR DEVLET Bakaný Faruk Nafiz Özak, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnmalarý deðerlendirerek, ‘’Ben de geliþmeleri televizyondan öðrendim. Bilmediðim bir konuda konuþmam tabiî ki doðru olmaz. Ýnþallah her þey Türkiye’ye yakýþýr þekilde sonuçlanýr’’ dedi. Atatürk Havalimaný’ndan Polonya’ya hareketinden önce basýn mensuplarýnýn futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayla ilgili sorularýný cevaplayan Özak, A Millî Bayan Basketbol Takýmý’nýn Avrupa Basketbol Þampiyonasý’nda Rusya ile oynayacaðý final maçýný izlemek için Polonya’ya gideceðini belirtti ve ‘’Ýnþallah Avrupa þampiyonu olacaðýz’’ dedi. Futboldaki þike soruþturmasýna iliþkin bir þey söyleyemeyeceðini kaydeden Özak, ‘’Çünkü ben de geliþmeleri televizyondan öðrendim. Bilmediðim bir konuda konuþmam tabiî ki doðru olmaz. Ýnþallah her þey Türkiye’ye yakýþýr þekilde sonuçlanýr. Biz sporu, futbolu yöneten kiþiler olarak, bu konunun Türkiye’ye yakýþýr þekilde sonuçlanmasýný istiyoruz, ama konu nedir, ne yapýlýyor, hangi tahkikat var bilemediðimiz için bu kadar yorum yapýyorum’’ dedi. Faruk Özak, þike soruþturmasýný daha önce bilip bilmediðinin sorulmasý üzerine de ‘’Hayýr, yok’’ yanýtýný verdi. Bu soruþturmanýn, Türk futbolunu imaj açýsýndan nasýl etkileyeceðinin sorulmasý üzerine de Özak, ‘’Sonucu bilmediðim için þu anda bir yorum yapmayayým. Dönüþten sonra konuþuruz’’ dedi.


Y Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

OTOMOBÝL

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

sedat@yeniasya.com.tr

15

Otomatik ‘Haylaz’ þehirde daha iyi "ÞEHRÝN HAYLAZI" OLARAK TANITILAN NÝSSAN'IN JUKE'UN OTOMATÝK ÞANZIMANLI VERSÝYONU ÞEHÝRDE HAYLAZLIK YAPMAK ÝÇÝN DAHA UYGUN yerleþtirilmiþ gündüz farlarý, aracýn gülen bir aðýzý andýran ön ýzgarasý ve sis farý benzeri büyük tasarlanan farlarý -dediðimiz üzre- gülüyor ve gülüm“ÞEHRÝN HAYLAZI” olarak tanýtýlan Nissan’ýn Ju - setiyor. Kompakt ve yerli yerinde bir yapýya ke, crossover sýnýfýnýn en sýradýþý modellerinden sahip araç, yüksek sürüþ pozisyonuyla da öbiri oldu. Testimizde bu sefer otomatik þanzý- ne çýkýyor. Juke’un arka tarafý da ön yüzünü tamanlý, platinum versiyonunu kullandýk. Görülen mamlýyor. Ve hatta arka kýsmýn tasarýmý ön kýsýmdan daha ilginç geldi o ki, otomatik þanzýman, bizce, bana. Arka stop lambalarý, þehirde haylazlýk yapmak için Avusralya’ya özgü bir spor daha uygun! OZDAÐ B P E C E aracý olan bumerangý haR Nissan Juke, görenleriniz .tr om týrlatýyor. Juke, gizli arka a.c sy nia vardý muhakkak, bir animasrecepbozdag@ye kapý kollarý aracý ilk kez yon film kahramanýný andýran gö renler için, görünmez görünüþe sahip. Juke modelini ni te lik te! Ar ka ya doð ru küçülen camlar sayeilk kez 2010 yýlýndaki Cenevre Otomobil Fuarý’nda tanýtan Japon otomobil üreti- sinde Juke’un sportifliðinin daha da arttýðýný dücisi Nissan, crossover sýnýfýnýn en fantastik mo- þünüyorum. Gerçi, bu özelliði iç mekânýn daraldýðý izlenimidellerinden biri olarak göze çarpýyor. Onun bu öni veriyor. Çevreden aldýðýmýz deðerlendirmeler zelliði sýnýfýnda ayrý bir yere oturmasýný va hatta bu yönde oldu. Aracýn iç mekânýnda metal görüayrý bir kategori meydana getirmesine yol açtý. nüm lü, renkli alanlar -malzemeler- dikkat çekiÖzel ve de benzersiz bir tasarýma sahip yor. Vites kolunun bulunduðu orolan Juke, gülümseyen ve güta bölüm bazýlarý için iri lümseten yüzüyle ön pla na çý ký yor. Önde motor kaputunun iki yanýna

Kia’dan Picanto’ya on-line yarýþma nKÝA, lansmaný Haziran ayýnda gerçekleþtirilen A sýnýfýndaki temsilcisi Picanto için on-line bir yarýþma baþlattý. Http://www.kia.com.tr/picanto/ ya da www.yepyenipicanto.com adreslerinden ulaþýlabilen yarýþmada Picanto hakkýnda sorulan toplam 15 soruya doðru cevap vermek yeterli. Doðru bilenler arasýndan yapýlacak olan çekiliþin ardýndan 1 kiþi IPad 2, 1 kiþi Iphone 4 ve 1 kiþi Ipod touch sahibi olacak.

Continental’den daðýtým iþleri için... ULUSLAR ARASI lastik üreticisi Continental, bölgesel ve bölgeler arasý taþýmacýlýkta karþýlaþýlan çeþitli sorunlara çözüm olacak yeni lastiklerini piyasaya sundu. Continental’in 17,5 inç jant sürüþ aksý için LSR1+ ve çeker aks için LDR1+ yeni lastik modelleri, þehir içinin yaný sýra otoyolda ve otoyol dýþýndaki bölgesel uzun mesafe yolculuklarýnda da kalitelerini ispatlýyor.

ke 1.6 Nissan Ju HB Platinum

gelebilir. Orta konsoldaki klima bölümü en renkli kýsým. Renkli ekran aracýlýðýyla hem klima, hem de sürüþ özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Üstte saðda bulunan D-Mode tuþuna bastýðýnýzda klima dümelerinin yerini sürüþ özellikleriyle ilgili düðmeler alýyor. Bu düðmeler aracýlýðýyla Normal, Sport ve Eco olmak üzere üç farklý sürüþ modu arasýnda geçiþ yapabiliyorsunuz. Nissan Dinamik Kontrol Sistemi (NDCS) olarak adlandýrýlan sistem, Normal modda tork grafiðini sport modda güç ve ekonomi modunda ise ekonomik kullanýmla ilgili verileri gösteriyor. Juke, 4135 mm uzunluða, 1765 mm geniþliðe ve 1565 mm yüksekliðe sahip. Yerden yüksekliði ve yüksek sürüþ konumu sayesinde hafif arazi þartlarýnda da baþarýlý olabiliyor. Bu anlamda yurdumuz yollarýna uygun. Ancak “haylaz”ýn gerçek

Yine F1 PZERO, yine Vettel TÜRK Pi rel li ta ra fýn dan ü re ti len F1 PZero’nun sarý renkli yumuþak lastiðinin yaný sýra yeni beyaz renkli medium lastiðinin kullanýldýðý Avrupa Grand Prix’sinde gülen isim ilk cepten start alan Red Bull pilotu Sebastian Vettel o lurken, takým arkadaþý Mark Webber 3. ol du. 2011 se zo nun da i kin ci kez podyuma çýkmayý baþaran Ferrari pilotu Fernando Alonso ise Avrupa GP’sini ikincilikle bitirdi.

Renault Koleos yenileniyor RENAULT Koleos, bu yýl yenileniyor. Temel deðiþiklikler, dýþ tasarým ve iç ambiyans ile ayný zamanda CO2 emisyonlarý ve yakýt tüketimlerini önemli ölçüde azaltan dizel motor seçeneklerini kapsayacak. Araç böylece üst gam karakterini güçlü bir þekilde ortaya koyacak ve 2008’deki lansmanýndan bu yana konfor, çok yönlülük, modülerlik veya daha da basit ve hýzlý kavrama sistemi gibi beðeni gören güçlü yanlarýný da koruyacak. Koleos’un ön yüzü araca daha da fazla kiþilik ve saðlamlýk kazandýrmak amacýyla yeniden çizildi. 4,52 metre uzunluðunda ve 1,85 metre geniþliðin-

Yeni Peugeot 308 CC için 20 saniye yeterli nPEUGEOT 308 ürün gamýnýn yepyeni çizgilere bürünmesi ile Peugeot’nun son stil kodlarýný incelikle yansýtan Yeni Peugeot 308 CC, görünümünde olduðu kadar teknolojisiyle de zerafete doðru bir deðiþim sergiliyor. 308 CC’nin genlerinde her zaman var olan dinamizm ve heyecan, yenilenen çizgiler ile çok daha net bir þekilde ortaya konuyor. Haziran ayý itibariyle Türkiye pazarýna sunulan Yeni Peugeot 308 CC, 1.6l THP 156hp gücündeki motoru ile yüksek performans ve yakýt ekonomisini ayný anda sunuyor. Yeni Peugeot 308 CC’yi dinamik bir coupe veya þýk bir cabriolet’ye dönüþtürmek için 20 saniye yetiyor.

Özel ve de benzersiz bir tasarýma sahip olan Juke, gülümseyen ve gülümseten yüzüyle ön plana çýkýyor.

Karsan ve Hyundai anlaþtý nKARSAN; Hyundai ile yeni bir ticarî araç modelinin Avrupa pazarlarý için münhasýr üreticisi ve Türkiye’deki daðýtýcýsý olma yolunda “Çerçeve Anlaþmasý” imzaladý. Taraflar arasýnda 28 Ocak 2011 tarihinde imzalanan MoU’nun (Memorandum of Understanding) ardýndan 28 Ha zi ran ta ri hin de Hyun dai Mo tor Com pany (HMC) Yönetim Kurulu Baþkan Yar dým cý sý Han-Yo ung Choi ve Karsan Murahhas A zasý Jan Nahum tarafýndan imzalanan bu “Çerçeve Anlaþmasý” (Framework Agreement) ile birlikte Karsan; HMC tarafýndan geliþtirilecek olan 3 – 6 ton arasýnda azamî yüklü aðýrlýða sahip van, kamyon ve minibüs versiyonlarýný içeren yeni bir ticari araç modelinin Avrupa ve bölge pazarlarý için münhasýr üreticisi ve Türkiye’deki mün hasýr daðýtýcýsý oluyor.

Yeni Peugeot 308 yüksek performans ve yakýt ekonomisini ayný anda sunuyor.

deki Yeni Renault Koleos, ülkelere göre, bir SUV için yüksek dinamik performanslar sunan dizel 150 ve 175 hp (M9R) ve benzinli 170 hp (TR25) motor seçeneklerine sahip. 4x4 versiyonda, Nissan tarafýndan geliþtirilen entegre þanzýmaný araca gerçek aþma kapasiteleri saðlýyor. Þehir ortamýnda, aracýn boyutlarý, hassas direksiyonu ve dayanýklýlýðý çevik ve rahat bir sürüþü garanti ediyor. Renault’un aktif ve pasif güvenlik konusundaki uzmanlýðý, EuroNcap çarpma testlerinde lansmanýndan itibaren 5 yýldýz alan bu SUV modele aynen uygulanýyor.

mekâný kesinlikle þehir. Hele otomatik þanzýman tam þehir için. Demem o ki, Juke’da otomatik þanzýman “Juke” diye oturuyor. Ýç mekânda ise, Nissan her zaman için rahat koltuk pozizyonuyla keyifli bir sürüþ saðlýyor. Ayrýca içeride kullanýlan malzemenin kalitesi de standartlarýn üzerinde desek yanlýþ olmaz. Juke’un yoldaki sorunsuz kullanýmý ise ayrýca keyif veriyor. Testimize konuk olan modelde görev yapan 1598 cc hacmindeki benzinli motor 6000 d/d’de 117 HP güç üretirken, 4000 d/d’de 158 Nm tork saðlýyor. X-Tronic CVT otomatik þanzýmanla do natýlan araç, 0-100 km/s hýzlanmasýný 11.5 saniye de gerçekleþtirirken, 170 km/s hýza ulaþabiliyor. 1318 kg aðýrlýðýndaki araç, 100 kilometrede ortalama 6.3 litre yakýt tüketiyor. Ancak testimizde, agresif bir kullanýmda bulunmadýðýmýz halde, ya kaladýðýmýz deðer 7.1 litre oldu. Nissan Juke, yüksek sürüþ pozisyonu itibariyle net bir görüþ sahasýna sahip. Otomatik þanzýmanlý versiyonu ile Juke’un, sýradýþý görümü ile birlikte keyifli bir sürüþ vaad ediyor.

Temmuz sonuna kadar sürecek faaliyette otomobil severler, Mitsubishi ASX’i test etme imkâný bulacaklar.

Mitsubishi ASX’in Türkiye gezintisi sürüyor nTÜRKÝYE distribütörlüðünü Temsa Global’in yaptýðý Japonya’nýn güçlü otomotiv markasý Mitsubishi Motors’un crossover sý nýfýnda yer alan yeni temsilcisi ASX için düzenlenen “ASX kapýnýzý çalacak!” Türkiye turu, Temmuz ayýnda da devam ediyor. Haziran ayý boyunca Ýstanbul baþta olmak üzere Kocaeli, Edirne, Bursa, Balýkesir, Ýzmir, Tekirdað, Sakarya, Eskiþehir ve Ankara gibi illerimizi ziyaret eden Mitsubishi ASX Roadshow, Temmuz ayýnda da Trabzon’dan Gaziantep’e Mardin’den Bodrum’a kadar birçok yerleþim birimini ziyaret edecek. Temmuz sonuna kadar sürecek faaliyette otomobil se verler, Mitsubishi ASX ile ilgili detaylý bilgi alma ve test etme imkâný bulacaklar.


Süphan Daðý’nda kayak keyfi

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý Ç ÝN D E E N Y ÜK S E K G ÜR S A D Â ÝS LÂ M IN S A D Â S I O LA CAK TIR

Y

BÝTLÝSLÝ kayakçýlar, 4058 metre yükseklikteki Süphan Daðý’nda Temmuz ayýnda kayak yapmanýn keyfini yaþýyor. Kayak millî takýmýnda bulunan Bitlisli kayakçýlar, antrenmanlarýna yaz mevsiminde de devam ediyor. Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sýnýrlarýnda bulunan 4058 metre yükseklikteki Süphan Daðý’nýn 3600 metresinde kamp kuran millî kayakçýlar, Temmuz ayýnda kar üstünde kayarak þampiyonaya hazýrlanýyor. Kayak Ýl Temsilcisi Ke nan Aþit, millî takýmdaki 13 sporcunun antrenmanlarýný Süphan Daðý’nda sürdürdüðünü söyledi. Amaçlarýnýn hem þampiyonaya hazýrlanmak, hem de dikkatleri Süphan Daðý’na çekmek olduðunu vurgulayan Aþit, ‘’Yaz mevsiminde de burada kayak sporunun yapýlabileceðini herkesin görmesini istiyoruz’’ dedi.

4 TEMMUZ 2011 PAZARTESÝ

Üç gün sürecek kamp süresince yaklaþýk 150 daðcý Erciyes zirve týrmanýþý yapacak. Diðer katýlýmcýlar, yürüyüþ yapacak ve tabiatla baþbaþa kalmanýn keyfini yaþayacak. FOTOÐRAFLAR: AA

Daðcýlar, Erciyes’te buluþtu HADAK TARAFINDAN 17’NCÝSÝ DÜZENLENEN ERCÝYES ZÝRVE TIRMANIÞI VE SÜTDONDURAN KAMPI’NA 20 ÝLDEN 450 DAÐCI KATILIYOR. KAYSERÝ'DE Hacýlar Daðcýlýk ve Kýþ Sporlarý Merkezi (HADAK) tarafýndan düzenlenen, ‘’17. Erciyes Zirve Týrmanýþý ve Sütdonduran Kampý’’, 20 ilden 450 daðcýyý bir araya getirdi. Erciyes Daðý’nýn 2 bin 700 metre rakýmlý Sütdonduran bölgesindeki faaliyet, Boydak Dað Evi’nde düzenlenen törenle baþladý. Törene eski bakanlardan Ersin Taranoðlu, Türkiye Daðcýlýk Federasyonu Baþkaný Alaaddin Karaca, AKUT Baþkaný Nasuh Mahruki, Boydak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak, Kayseri Vali Yardýmcýsý Davut Haner, Hacýlar Kaymakamý Nazlý De-

mir, Belediye Baþkaný ve HADAK Baþkaný Ahmet Herdem ile dâvetliler katýldý. Üç gün sürecek kamp süresince yaklaþýk 150 daðcý Erciyes zirve týrmanýþý yapacak. Diðer katýlýmcýlar, yürüyüþ yapacak ve tabiatla baþbaþa kalmanýn keyfini yaþayacak. Kampa katýlan UMKE ve acil afet durum ekipleri de, hem kamp faaliyetleri için tedbir alacak hem de aldýklarý daðcýlýk eðitimi kapsamýnda tatbikat yapmýþ olacaklar. Türkiye Daðcýlýk Federasyonu Baþkaný Alaaddin Karaca, HADAK Sütdonduran Kampý ve Erciyes Zirve Týrmanýþý’nýn daðcý-

lar ve doðaseverler için çok önemli ve daðcýlýðýn tanýtýlmasý konusunda etkili bir faaliyet olduðunu belirtti. Boydak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak ise 17 yýldýr Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda bu faaliyeti düzenlediklerini, konuklarýný burada aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný vurguladý. HADAK Baþkaný ve Hacýlar Belediye Baþkaný Ahmet Herdem de organizasyonun bu yýl daha kapsamlý olduðunu, iki GSM þirketinin daðda baz istasyonu kurduðunu, katýlýmcý sayýsýnýn arttýðýný ve faaliyetin giderek profesyonelleþtiðini söyledi. Kayseri / aa

Törene eski bakanlardan Ersin Taranoðlu, AKUT Baþkaný Nasuh Mahruki , Boydak Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak da katýldý.

21 yaþýnda kronik akciðer rahatsýzlýðý dolayýsýyla hastaneye kaldýrýlan Abdullah Kozan, yaklaþýk 43 yýldýr ayný hastanede tedavi görüyor.

Hastane odasýnda 31 hükümet eskitti BURSA’DA 21 yaþýnda kronik akciðer rahatsýzlýðý dolayýsýyla hastaneye kaldýrýlan Abdullah Kozan, yaklaþýk 43 yýldýr ayný hastanede tedavi görüyor. Süleyman Demirel’in Baþba kan olduðu 30. Hükümet zamanýnda hastaneye yatan Kozan, þimdi ise 61. hükümetin kurulmasýna þahitlik etmeye hazýrlanýyor. 1968 yýlýnda rahatsýzlanmasý sonucu, önce Ýnegöl Devlet Hastanesine, ardýndan da Bursa Devlet Hastanesine kaldýrýlan Kozan, kronik akciðer rahatsýzlýðý teþhisiyle tedavi altýna a lýndý. Yaklaþýk 43 yýlýný bir hastane odasýnda geçiren Kozan, tedavi gördüðü sürede, Kýb rýs Barýþ Harekâtý, 12 Mart Muhtýrasý, 12 Eylül askerî müdahalesi, Berlin Duvarý’nýn yýkýlmasý, Sovyetler Birliði ve Yugoslavya’nýn daðýlmasý, Körfez Savaþý, Irak’ýn iþgali gi bi bir çok ö nem li ge liþmeye hastanede þahitlik etti. Birkaç kez taburcu edilmesine karar verilen Kozan, taburcu olduðunu her öðrendiðinde ya olduðu yerde bayýlýp kaldý ya da bir süre sonra hastaneye geri geldi.

04 Temmuz 2011  

Yeni Asya'nın 4 Temmuz 2011 baskısı

04 Temmuz 2011  

Yeni Asya'nın 4 Temmuz 2011 baskısı

Advertisement