Page 1

ALBANY’DEN BARLA’YA GÝDEN YOL

BANA, BABANI BÝR CÜMLE ÝLE ANLATIR MISIN?

SELÝM GÜNDÜZALP/ SAYFA 2’DE

Bugün Babalar Günü HABERÝ SAYFA 10’DA

5. kýtada Said Nursî kitabý

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ELÝFENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 19 HAZÝRAN 2011 PAZAR/ 75 Kr

SAYI: 14.841

www.yeniasya.com.tr

YENÝ MECLÝSTEN 3 ÂCÝL TALEP 1 YENÝ BÝR ANAYASA. 2 DEMOKRATÝK BÝR SÝYASÎ PARTÝLER VE SEÇÝM KANUNU. 3 HUKUK, YARGI VE KAMU REFORMU. 11 YILDIR SÖYLÜYORUZ

MÝLLET-VEKÝL BAÐI GÜÇLENSÝN

KAMU MEVZUATI DÜZELMELÝ

u­ TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu: “11 yýldýr yeni anayasa diyoruz. Almanya'da bir vatandaþýn devleti karþýsýnda ne hakký varsa ben de onu istiyorum. Fazlasýný deðil, ama eksiðini de istemiyorum. Bunun için yeni anayasa lâzým.”

u“ Milletle vekil arasýndaki baðý güçlendirmezseniz her yýl otomatik milletvekili eskitme makinesi gibi çalýþýrsýnýz. Vekilin seçilmesinde söz sahibi olmalýyýz. Yoksa önüne fiks menü gelir, ona oy verirsin. Hepiniz lidere oy veriyorsunuz, ama lideri nerede bulup derdini söyleyeceksin? Sen vekiline ulaþmalýsýn.”

u“Hukuk, yargý ve kamu mevzuatýnýn da düzeltilmesi lâzým. Bir tek hedefimiz var, bu ülkeyi zenginleþtirmek istiyoruz. Biz hýrsýz filan deðiliz, kazandýðýmýzý bu ülkenin insanýyla paylaþýyoruz. Önümüzü açýn. Biz bu ülkeyi 30 yýlda 27. büyük ekonomiden aldýk, 16. büyük ekonomi yaptýk.” Haberi sayfa 4’te

EVÝNDE ÝFADESÝ ALINAN KENAN EVREN:

Siyasîler darbeyi tahmin etmeliydi u­ Hürriyet gazetesindeki habere göre, 12 Eylül darbesiyle ilgili soruþturma kapsamýnda 31 yýl sonra ifadesine baþvurulan Kenan Evren savcýya þöyle dedi: “Ülke yönetimine el koymadan önce TSK’nýn yönetime el koyabileceðini Baþbakan Süleyman Demirel ve anamuhalefet partisi liderlerinin hissedip hissetmediklerini bilmiyorum. Bazý yapýlan konuþmalardan ve geliþmelerden siyasîlerin TSK’nýn ülke yönetimine el koyabileceðini tahmin etmeleri gerekirdi. Hatta bazý senatörler ve milletvekilleri bana gelerek bu Meclisin artýk çalýþmadýðýný, ülke yönetimine el koymaktan baþka çýkar yol olmadýðýný söylemiþlerdi.” Haberi sayfa 4’te

BALYOZ SANIÐI EMEKLÝ KORGENERAL :

Doðan’la frekans uyuþmazlýðý var ISSN 13017748

u­ Balyoz Dâvâsý sanýklarýndan Emekli Korgeneral Doðan Temel, ‘’Sahte CD ve belgeleri hazýrlayanlar, Çetin Doðan ile aramýzdaki durumu bilmedikleri için bizi ayný organizasyonda gösterdi. Ne Doðan beni kabul eder, ne de ben onun organizasyonunun içine girerim. Kendisiyle frekans uyuþmazlýðýmýz var. Sizlerin bu iddianameyi kabul etmesiyle bir araya geldik’’ dedi. Haberi sayfa 4’te

FOTOÐRAF: AA

YIL: 42

MÜLTECÝ SAYISI 10 BÝNÝ AÞTI- Türkiye’ye gelen Suriye vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 10 bin 114’e ulaþtýðý bildirildi. AFAD’dan yapýlan yazýlý açýklamada, Hatay Valiliði emrine 3 milyon lira daha Âcil Yardým Ödeneði gönderildiði belirtildi. n7’de

ABD'LÝ ÜST DÜZEY YETKÝLÝ:

Erdoðan hepimiz adýna konuþuyor u­ ABD Dýþiþleri Bakanlýðýndan üst düzey bir yetkili, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Suriye’deki þiddete iliþkin açýklamasýyla ilgili olarak, “Baþbakan Erdoðan’ýn Suriye’de yaþanan þiddete yönelik nefretten bahsederken hepimiz adýna konuþtuðunu düþünüyorum” dedi. n7’de

ÝKT GENEL SEKRETERÝ ÝHSANOÐLU:

Yaptýrýmlar halký zora sokuyor u­ ÝKT Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, AB’nin Suriye’ye uyguladýðý müeyyidelerin daha çok halký sýkýntýya düþürdüðünü vurgulayarak, “Mesele halklarý sýkýntýya düþürmek deðil, bir an evvel reformlarýn yapýlmasý, içeride siyasî diyalogun kurulmasý ve sivillere ateþ açýlmamasýdýr” ifadesini kullandý. Haberi sayfa 7’de

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ SURÝYE OLAYLARI ÝÇÝN KONUÞTU

Mümin mümine bunu yapar mý? u­ Suriye'de yaþanan olaylarýn bir trajedi olduðunu ve bir an önce bu trajedinin sona ermesini dilediðini söyleyen Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, “Suriye'de müminin mümine yaptýðýný izliyor muyuz bugünlerde? Mümin mümine yapar mý bunlarý?” diye sordu

AVRUPA'DAN GELEN

CEZA, ÞÝKÂYET EDÝLDÝ

70 KÝLOMETRE SINIRI

Gazze’ye yardým gemisi Mýsýr’da

Ýsrail’de köpeðe recm cezasý

Tünellerde hýz kontrolü

u­ Avrupa’nýn çeþitli ülkelerinden yardým kuruluþlarýnýn bir araya gelerek oluþturduðu “Miles of Smiles” konvoyunda görevli gönüllüler ile Gazze Þeridi’ne götürülecek yardým malzemesini taþýyan gemi Mýsýr’a vardý. n7’de

uÝsrail’de bir dinî mahkeme, 20 yýl kadar önce dinî hakimlere hakaret eden laik bir avukatýn reenkarnesi olmakla suçlanan bir sokak köpeðine recm cezasý verdi. Köpek, cezayý infaz edecek olan çocuklarýn elinden kaçtý n7’de

uÝstanbul Büyükþehir Belediyesi’nin ‘’7 Tepe 7 Tünel’’ sloganýyla hizmete aldýðý tünellere hýz kontrol sistemi kuruldu. Yapýlan açýklamada, saatte 70 kilometre olan hýz sýnýrýný aþan sürücülere ceza uygulanacaðý belirtildi. n4’te

Abbas: AB, Filistin’i tanýsýn uHaberi sayfa 7’de


2

LÂHÝKA

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

‘‘ Evlâdýn hakký yoktur ki, babasýna hak dâvâ etsin

‘‘

Münâkaþa, ya gýpta ve hasedden gelir. Pederde oðluna karþý o yok. Veya münâkaþa, haksýzlýktan gelir. Veledin hakký yoktur ki, pederine karþý hak dâvâ etsin. Pederini haksýz görse de, ona isyan edemez.

H

em, peder ve vâlideyi þefkat ile teçhiz eden ve seni onlarýn merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesâbýna onlara hürmet ve muhabbet, Cenâb-ý Hakkýn muhabbetine âittir. O muhabbet ve hürmet, þefkat, lillâh için olduðuna alâmeti þudur ki: Onlar ihtiyar olduklarý ve sana hiçbir faydalarý kalmadýðý ve seni zahmet ve meþakkate attýklarý zaman daha ziyâde muhabbet ve merhamet ve þefkat etmektir. “Onlardan biri veya her ikisi senin yanýnda ihtiyarlýk çaðýna eriþecek olursa, onlara sakýn ‘Öf’ bile deme” (Ýsrâ Sûresi: 23.) âyeti, beþ mertebe hürmet ve þefkate, evlâdý dâvet etmesi, Kur’ân’ýn nazarýnda vâlideynin hukuklarý ne kadar ehemmiyetli ve ukùklarý ne derece çirkin olduðunu gösterir. Mâdem peder kimseyi deðil, yalnýz veledinin kendinden daha ziyâde iyi olmasýný ister; ona mukabil, veled dahi pedere karþý hak dâvâ edemez. Demek vâlideyn ve veled ortasýnda fýtraten sebeb-i münâkaþa yok. Zîrâ münâkaþa, ya gýpta ve hasedden gelir. Pederde oðluna karþý o yok. Veya münâkaþa, haksýzlýktan gelir. Veledin hakký yoktur ki, pederine karþý hak dâvâ etsin. Pederini haksýz görse de, ona isyan edemez. Demek, pederine isyan eden ve onu rencide eden, insan bozmasý bir canavardýr. Sözler, s. 1041 *** Birincisi: Isparta’lý kardeþlerimiz, hususan gül, Nur kahramaný Hüsrev, benim bu kýþ münasebetiyle maddî hacetlerimi merak ediyorlar, yardým etmek istiyorlar. Ben de onlara teþekkürle beraber derim ki: Onlarýn Risâle-i Nur’a hizmeti, her þâkirdin saadet-i ebediyesine menfaati gibi, benim de hakikî kýþým sûretinde olan kabrimden sonraki kýþta ihtiyacatýma o derece mükemmel yardým ediyorlar ki; bu fani, muvakkat kýþýn hacâtýna yardýmdan binler derece ziyadedir. Eðer benim elimden gelseydi, bütün ruh u canýmla, kemâl-i iþtiyakla bütün onlarýn hacât-ý maddiyesini temine çalýþýrdým. Beni merak etmeyiniz. Ýktisat ve kanaat, bana iki hazinedir; tükenmez, bitmez. Ýkinci nokta: Bir zaman “Küçük Isparta” namýný alan ve her yerden ziyade, geçen meselemizde hapis musîbetini çeken Ýnebolu ve civarý kardeþlerimin gayet güzel ve samîmane mektuplarý beni çok mesrur eyledi. Yalnýz, Risâle-i Nur’un kahramanlarýndan ba ba-oðulun meþrebleri ayrý ayrý olduðundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endiþe ediyorum. Baba ne kadar haksýz da olsa, oðul, onun rýzasýný tahsil etmeye mecburdur. Oðul da ne kadar serkeþ de olsa, baba, þefkat-i fýtriyesini ona karþý esirgemez ve esirgememeli. Deðil böyle baba ve evlât ve mümtaz seciyeli ve Risâle-i Nur’un baþ þakirtleri, belki birbirinden çok uzak ve düþman da olsalar, Risâle-i Nur’un hatýrý için Risâle-i Nur þakirtlerinin mabeynindeki tefani, birbirini tenkit etmemek, kusurunu affetmek düsturuyla bu iki kardeþim, dünyevî ve cüz’î ve hissî þeyleri medar-ý münakaþa etmesinler. Pederlik ve veletliðin iktiza ettiði hürmet ve þefkatle beraber, Nur’un þakirtliði iktiza ettiði kusura bakmamak ve affetmek ve benim çok sevdiðim iki kardeþim, benim hatýrým için, birbirini tenkit etmemek lâzým geliyor. Umum kardeþlerime birer birer selâm ve duâ ediyoruz. Emirdað Lâhikasý, s. 166

Y

Baba çocuðuna kendisinden razý olduðunu gösteren bir bakýþla baktýðýnda; evlât, bir köleyi hürriyetine kavuþturmuþ gibi sevap kazanýr. Câmiü's-Saðîr, No: 494 / Hadis-i Þerif Meâli

‘Bana babaný bir cümleyle anlatýr mýsýn?’ SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

G

eriye dönüp baktýðýmda, babamla ilgili anýlarýn azlýðý dikkatimi çekiyor. Sanýrým bu hepimizin ortak bir kaderi. Aslýnda bizim nesil, ihtiyacýyla, derdiyle ilgilenen, hem de onun için ölesiye koþuþturan babalarýn varlýðýyla dolu. Ancak bu hengâmede, ihmal edilen, istenildiði hâlde yapýlamayan birçok þeyler var. Çocuklar yakýn bir ilgiyle büyüseler bile, iliþkilerde görünen o ki; sevgiye, öpüp koklamaya, karþýlýklý muhabbet etmeye, el ele dolaþýp gezmeye, birlikte bir þeyler yapmaya pek fazla vakit ayrýlamýyor. Bir nesil bunu yaþadý. Biz de orta nesil sayýlýrýz. Nasibim az diyemem. Çok þükür, gerekli ilgiyi de, sevgiyi de gördük. Ama þimdiki babalarýn çocuklarýyla olan iliþkilerine bakýnca ve o sevgiyi onlarla paylaþtýklarýný görünce, insan biraz olsun aðrýyan, sýzlayan bir yanýný hissediyor. Bir yaný güneþ almayan bahçeler gibiyiz. Bir yaný güneþ görmeyen meyveler gibiyiz. Bu üþümenin, bu soðukluðun faturasý da evlâtlara çýkýyor. Ýnsan bir dara düþtüðünde, bir sýkýntýyla karþýlaþtýðýnda “Ah babam, vah babam!” diyor ama o kadar… Evet, onun varlýðý, sevgi olarak karþýmýza çýkýyor. Unutmuyoruz. Gücü, büyüklüðü, evde ve iþte üstlendiði görevler, her biri onu âlemimizde özel bir yere koymaya yetiyor. Baba, baba gibi bir adam olarak karþýmýza çýkýyor. Adam gibi bir adam… Babalarýn da zaaflarý var... Babalarýn da iþleri çok anneler gibi. Ara yerde evlâtlar, su verilmeyi bekleyen fidanlar gibi yapayalnýz kalýyor bazen. Gelip geçerken herkes görüyor, bakýyor aðaca, fidana. Ama su vermek özel bir iþ. Arada bir, su vermekle büyütemezsiniz o fidaný. Fazla verdiðiniz, ayarýný kaçýrdýðýnýz su ise, öldürüyor onu. Hiç vermeyince de kuruyor fidanlar... Þefkat böyledir iþte. Þefkatin lüzumsuz ýþýðý boþ yere dolaþýrsa bir evlâdýn etrafýnda, bazen onun aleyhine de oluyor. Demek ki her þeyde olduðu gibi, evlâtlarýmýza verilecek olan sevgide de, ilgide de dozu iyi ayarlamamýz gerekiyor. Tâ ki evlâtlarýmýz yarýnlarda üþümesinler. Köklerinden çürümeye yüz tutmasýnlar. Hele hele sevilmediklerini hiç hissetmesinler. O ilgisizliði, o sevgisizliði duyarak yaþayanlar, toplumun baþýna ve kendi hayatlarýna çýban oluyor ilerde. Sevgi dediðin ne ki? Paylaþýlmasý en kolay þey… Önce yüzün dönecek, göz göze geleceksin. Sonra elini tutup, baþýný okþayacaksýn. Bir bûse konduracaksýn; bir güle kondurur gibi o mis kokulu yanaklarýn üstüne. Cebini boþaltýp ona versen, hiçbir þey vermiþ sayýlmazsýn. Sevginin yerini tutacak bir þey bulunmuþ deðil henüz. O deðerde, o kýymette hiçbir þey yok. Babalar, anneler en kýymetli hazinenin sevgileri, ilgileri, þefkatleri olduðunu bilmeliler. Evlâtlar da bunu bekliyor zaten; çok þey deðil. Paradan, puldan ne anlar bacak kadar çocuk? Ama bir baþýný okþamadan çok þey anlar. Adýyla hitap edilmesinden çok þey anlar. Tam kýzacaðýnýz yerde, beraber kahkaha atmaktan çok þey anlar onlar. Ciddî bir meseleyi, bir anda oyuna dönüþtürmek mümkün. Onun kalbini kýrmaktan kaçýnmak ile, babayla evlât arasýnda hiç unutulmayacak bir bað kuruluverir hemen. Kýrk yýl geçse üstünden, hiç unutulmayacak bir aný olarak kalýr bu. Evet, görünmeyen ama hiç anlaþýlmayan bir sýrdýr. Bir bardak su, bir çiçeðe bir sene yetebilir. Nedir ki bir bardak su? Ama vaktinde vermek gerekir onu. Babalarýn evlâtlarýna vereceði, onlarla paylaþacaðý sevgi suyu da böyle, þefkat de böyledir. Gýdým gýdým deðil, gürül gürül akýtmalý, cimrilik gösterilmemeli. Sevildiðini hisseden bir çocuktan daha güçlü bir kalp kimde vardýr? Sevgide cimrilik olmaz. Çok istiyordum babalar için bir yazý yazmayý. Ýçimde bir burukluk vardý, onlara vefa borcumu ödeyemedim diye. Varsýn uzun olmasýn, isterse iki cümle olsun, babam ve babalar hak-

kýnda bir þeyler söylemek istiyordum. Rahmetle anýyorum bütün babalarý, vefat etmiþ olanlarý da… Allah mekânlarýný cennet eylesin. *** Dünyaya geldiðimizde, ellerine verildiðimiz zaman duyduklarý sevinç, gözlerinde parýldayan o ýþýk, kalplerinde çarpan o duygu nasýl bir þeydi acaba? Hep merak etmiþimdir. Bunu yaþayanlardan da duyuyorum, anlatýyorlar. Bazen anlatýyorlar. Her birinin ayrý bir hikâyesi var. Benim hikâyem neydi, merak ediyorum doðrusu? Ýnþâallah cennette dinleriz artýk. Rabbim

lütfediyor da hatýrlýyorum çok þükür. Tekrar yaþamýþ gibi oluyorum her hatýrlayýþýmda. Ne mutlu günlermiþ o günler. Çocukluðumun günleri yýl gibi, saatleri ömür gibi uzun geçerdi. Þüphesiz güneþin aydýnlattýðý bahçeler gibi güzeldi bunlar. Beraber köfte ekmek yemeklerimiz, bisikletinin, arkasýnda ya da önünde oturmalarýmýz… Beline sarýlýp þarkýlar söylediðim, ýslýklar çaldýðým ve benim kahrýma her halükârda katlandýðý o günlerin mazide kalmadýðýna inanýyorum. “Ýnsanýn ömür dakikalarý insana avdet ederler.” (Mesnevî-i Nuriye, 183) Çekilen film, bir gün gösterilir. Yaþadýklarýmýz bize tekrar gösterilip tattýrýlýr. O güzel anlar cennette de seyredilir inþâallah. Geçmiþ, geçmiþte kalmýþ deðil, geçmiþ, gelecek olarak önümüzde duruyor þimdi. Anýlar, mazide deðil geleceðe ait mutlu bir tablo olarak önümüzde duruyor. Açýlmayý Babalarla oðullar arasýndaki bekleyen ve içinde nice esrarengiz anýlarýn saklý olduðu gizli bir hazine gibi hem de... problemi çözecek tek þey Boþuna yazmamýþ Dostoyevski Babalar ve sevgidir, ilgidir. Freud’un Oðullar’ý. Babalarla oðullar arasýndaki problemi çözecek tek þey sevgidir, ilgidir. Freud’un teoriteorisini siler geçer Bediüzzaman, bir tek cümleyle: sini siler geçer Bediüzzaman bir tek cümleyle: “Madem peder kimseyi deðil, yalnýz veledi“Madem peder kimseyi deðil, nin kendinden daha ziyâde iyi olmasýný ister; ona mukabil, veled dahi pedere karþý hak dâvâ eyalnýz veledinin kendinden demez. Demek vâlideyn ve veled ortasýnda fýtdaha ziyâde iyi olmasýný ister; raten sebeb-i münâkaþa yok.” (Sözler, 583) deona mukabil, veled dahi pedere mekle, batýnýn ahlâk ve davranýþ temellerine okarþý hak dâvâ edemez. Demek turttuðu müthiþ bir yanlýþý, o meþhur Odip kompleksini bir tek cümleyle yýkar geçer Bedivâlideyn ve veled ortasýnda üzzaman. fýtraten sebeb-i münâkaþa Belli bir yaþa kadar evlât, babasýný arkadaþ gru bundan biri gibi görebilir. Öyle görmeye yok.” (Sözler, 583) devam ettiði sürece, ona rakibane bir nazarla bakabilir. Ama iþin iç yüzü öyle deðil. Onlar ne söylüyorsa, bizim iyiliðimiz içindir. Ellerindeki orada buluþturur ve bu duyguyu orada yaþatýr. Dünya hayatýnda babama katkýda bulunma - metod, bilgi o kadardýr. Onlar o malzemeyle, o yý, ona yardýmcý olmayý çok isterdim. Ama imkânla en iyisini yapmaya çalýþtýlar hep. Ma sanmýyorum evlâtlýk görevimi hakkýyla yerine nevî deðerleri yok edilen meþ’um bir devirden getirebildiðimi. Helâllik diliyorum. Rabbimden, geçtiler. Biz, onlarýn yaptýðýnýn yanýnda belki dilemekte geç kalmýþ her evlât gibi, babamýn de hiçbir þey yapamadýk. Gerçek kahraman, ruhaniyetinden de özür diliyorum. Onu Al- babalarýmýzdýr. Hayatýný evlâtlarý ve ailesi için lah’ýn rahmetine emanet ediyorum. Makamý yaþayanlardýr. Þu hatýraya kulak verelim: cennet olsun. “Bediüzzaman Hazretleri’nin Van’da, Vali Bize güzel bir isim vermek, güzel bir hayat hazýrlamak için didindiklerinden zerre Tahir Paþa’nýn konaðýnda kaldýðý günlerdi. Bir gün basit kýyafetli bir köylünün kapýda kadar þüphem yok. Beraber gittiðimiz yerleri, özellikle de camileri, seyrettiðimiz filmle- kendisini beklediðini söylediler. Kapýya koþar. Gelen babasýydý. Bir merkeple Nurs’tan kalkri, beraber yürüdüðümüz yollarý, bisikleti nin önüne oturup sýcacýk nefesini ensemde mýþ, Van’a oðlunu görmeye gelmiþtir. hissettiðim o anlarý, birlikte olduðumuz o Bediüzzaman sevinç içinde babasýnýn ellerizamanlarý hiç unutmuyorum. O hatýralar ne sarýlýp öper. Halini hatýrýný sorar. Annesi ve da saklý bir yerlerde. Vakti geldiðinde Allah kardeþleri hakkýnda bilgi alýr.

‘‘

Mirza Efendi, kapýda oðlunu uyarýr: ‘Oðlum, burada benim, senin baban olduðumu sakýn kimseye söyleme’ diye. Bediüzzaman babasýnýn önüne geçip ona yol gösterir ve içeri alýr. Salona girerler. Vali ve þehrin diðer ileri gelenleri de oradadýr. Sofi Mirza Efendi, utanarak kapýnýn eþiðine yakýn bir yere oturur. Bediüzzaman, uyarýsýna raðmen babasýný topluluða iftiharla tanýtýr: ‘Ýþte bu zat benim babam Sofi Mirza Efendi’dir.’ Ve babasýný kapý aðzýndan alarak baþköþeye, Vali Tahir Paþa’nýn yanýndaki sedire oturttu. Onun lâyýk olduðu yer orasýydý. Baba, herkesin önünde ve baþýnda olmalýydý.” (Bediüzzaman’la Yaþayan Öyküler, Ömer Faruk Paksu) Babasýyla iftihar etti mi, böyle etmeli insan. “Babam” demeli. O kelime sadece aðzýný deðil, kalbini ve hayalini de doldurmalý. Yine Bediüzzaman Hazretleri gençlik yýllarýnda münâzaralý dâvâlarda rakipleri tarafýndan kýskançlýk ve çekememezlik yüzünden þikâyetlere uðrar. Bir yerden diðer bir yere sürgün edilir. Bu olaylarda annesi Nuriye Haným’ýn duyduðu üzüntüye karþýlýk, babasý Sofi Mirza; “Bizim çocuk yine önemli þeyler yapmýþ her halde.” der. Babasýnýn bu kanaatine Bediüzzaman da “Zaman, babamý haklý çýkardý” sözleriyle katýlýr. *** Evet, babamla aramýzda kalacak bir cümle var. Onu bir sýr gibi saklayacaðým. Gençlik yýllarýmda bir gün yanýma yaklaþýp, kulaðýma bir cümle söylemiþti. Þimdi saatler boyu konuþulacak bir meseleyi o tek bir cümleyle, hem de mahcup bir eda ile söyleyip gitmiþti. Ýþte o cümle benim hayatýmda yol gösterici, ýþýk tutucu oldu. Söylediði yürekten olduðu için, sözün gücü yürekten geldiði için yüreðime oturmuþtu. Allah razý olsun, mekâný Cennet olsun. Sevgili kardeþim kunduracý Halit’e, “Bana babaný bir cümleyle anlatýr mýsýn?” dedim bir gün. “Babam çok dürüst bir insandý. Yürürken hep önüne bakardý. Yanýndan biz bile geçsek hiç fark etmezdi” dedi. Babanýzý siz nasýl anlatýrdýnýz bir cümleyle? Ne güzel der þair Behçet Necatigil: “Biz bu kadar eðilmezdik Çocuklar olmasaydý?” Bütün babalara rahmet duâsý ile… Ve özellikle de Hz. Fatýma’nýn (r.anha) babacýðýna, Efendimiz’e (asm) salât-u selâm ile…


HABER

Y

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 17 Recep 1432 Rumî: 6 Haziran 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.25 3.15 3.44 3.37 3.28 2.59 2.58 2.41 3.25 3.16 3.39

Güneþ 5.12 5.13 5.31 5.34 5.27 4.50 4.51 4.39 5.23 5.04 5.29

Öðle 12.47 12.57 13.06 13.17 13.12 12.27 12.31 12.23 13.06 12.39 13.06

Ýkindi 16.36 16.53 16.55 17.12 17.08 16.19 16.24 16.19 17.02 16.28 16.57

Akþam 20.10 20.29 20.28 20.48 20.45 19.53 19.59 19.55 20.38 20.02 20.31

Yatsý 21.48 22.16 22.06 22.34 22.33 21.33 21.42 21.42 22.24 21.40 22.11

D-100’de kazalara isyan BÝR GRUP VATANDAÞ, SIK SIK KAZALARIN MEYDANA GELDÝÐÝ DÜZCE’NÝN DOÐANLI KÖYÜ YAKINLARINDAKÝ KAVÞAKTA D-100 KARAYOLUNU TRAFÝÐE KAPATTI. DÜZCE'NÝN Doðanlý Köyü yakýnlarýnda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Söz konusu köyde yaþayan bir grup vatandaþ, kazanýn meydana geldiði kavþakta trafik ýþýðý bulunmadýðý için çok sayýda kaza meydana geldiði gerekçesiyle D-100 karayolunu trafiðe kapattý. Alýnan bilgiye göre, Nurettin Sarýahmet’in kullandýðý 81 BN 206 plâkalý otomobil, Doðanlý köyü yakýnlarýnda sürücüsünün kimliði henüz belirlenemeyen 81 AS 888 plâkalý otomobille çarpýþtý. Kaza sonrasý yaralanan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan araç sürücülerinin durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Öte yandan, olay sonrasý kazanýn meydana geldiði kavþakta toplanan Doðanlý Köyünde yaþayan yaklaþýk 50 kiþilik bir grup, söz konusu kavþakta çok sayýda kaza meydana geldiði için trafik ýþýðý konulmasý talebiyle ilgili mercilere yaptýklarý baþvurulardan bir sonuç elde edemediklerini dile getirdiler. Yaklaþýk yarým saat yolu trafiðe kapatan vatandaþlar, güvenlik güçlerinin çabalarý sonucu eylemlerine son verdi.

irtibat@yeniasya.com.tr

Almanya izlenimleri eçen sene Üstadýn 50. vefat yýldönümü vesilesiyle organize edilen programlardan biri de Köln’de tertiplenmiþti. Üstadýn hayattaki talebelerinin davet edildiði; bu çerçevede Abdülmuhsin Alkonavî, Ali Demirel, Selâhaddin Akyýl, Hasan Okur ve Cemil Çelik’in dinleyicilerle buluþtuðu; ama diðerlerinin bir kýsmýnýn vize engeline takýlarak, bazýlarýnýn baþka sebeplerle katýlamadýðý bu toplantýya biz de vize baþvurumuz sürüncemede býrakýldýðý için iþtirak edememiþtik. Akabinde bu vize sorununu gecikmeli de olsa “mutlu son”a ulaþtýrmýþ ve hikâyesini okuyucularýmýzla paylaþmýþtýk (3.7.10) Köln’de 2000 yýlýndan beri yapýlan geleneksel Üstadý anma toplantýlarýnýn sonuncusu, geçtiðimiz hafta sonunda gerçekleþti. “Geleceðimiz ve gençliðimiz” konulu programa biz de katýldýk. Bu baþlýk altýnda yine Risale-i Nur eksenli konuþmalarýn yapýldýðý toplantýda dikkatimizi çeken hususlardan biri, “dýþarýdan” katýlýmcýlarýn artmýþ olmasýydý. Þimdiye kadarki programlarda Yeni Asya okurlarýnýn dýþýnda, diðer cemaatlerden hatýrý sayýlýr bir iþtirak oluyordu, ama cemaat intisabý olmayan Türkleri pek göremiyorduk. Son toplantýya onlardan da epeyce bir katýlým olduðunu müþahede ettik. Bunun en önemli sebebi, programýn ilk kez ana caddelerdeki bilboard afiþleriyle umuma duyurulmasý olsa gerek. Üstadýn büyük boy fotoðrafýnýn yanýnda, “Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam;” “Risale-i Nur Kur’ân’ýn çaðdaþ tefsiridir” gibi mesajlarýn yer aldýðý bilboardlar etkili bir ilânat olmuþ. Þükrü Bulut’a “Köln sokaklarýnda bir Garibüzzaman” diye yazdýran bu hizmet hamlesi, inþaal-

G Yolu, ateþe verdikleri lastiklerle kapattýlar KAZANIN meydana geldiði kavþakta tedbir alýnmadýðý gerekçesiyle gerçekleþtirdikleri eyleme güvenlik güçlerinin uyarýsýyla son veren grup, bir süre sonra ayný yerde tekrar toplanarak ateþe verdikleri lastiklerle D-100 karayolunu trafiðe kapadý. 2 kiþinin yaralandýðý trafik kazasý sonrasý yaklaþýk 50 kiþilik bir grup tepki olarak karayolunu trafiðe kapatmýþ, polis ve jandarma ekiplerinin çabasý sonrasý gruptakiler eylemlerine son vermiþti. Bu olaydan bir süre sonra ayný köyden bu kez yaklaþýk 200 kiþilik bir

grup, söz konusu kavþakta tekrar toplanarak çok sayýda otomobil ve kamyon lastiðini ateþe vererek D-100 karayolunu trafiðe kapattý. Uzun süre itfaiye ekiplerinin yangýna müdahalesini engelleyen grup ile güvenlik güçleri arasýnda ufak çaplý arbede yaþandý. Protestocu grup, polis ve jandarma ekiplerinin çabalarý sonucu itfaiye ekiplerinin yangýna müdahale etmesine izin verdi. Ateþe verilen lastiklerin söndürülmesiyle D-100 karayolu yaklaþýk bir saat sonra tekrar trafiðe açýldý. Düzce / aa

Bir günde 272 ünite kan baðýþý

Üniversiteye giriþte Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý’nýn ilki, Matematik Sýnavý ile baþladý. FOTOÐRAF:AA

LYS maratonu baþladý ÜNÝVERSÝTEYE giriþte ikinci aþama sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý’nýn (LYS) ilki olan Matematik Sýnavý’nýn (LYS-1) baþlamasýnýn ardýndan, veliler çocuklarýnýn sýnava girdiði okullarýn bahçelerinde heyecanlý bir bekleyiþe girdi. Çocuklarýný sýnava duâlarla uðurlayan birçok veli, sýnav süresince duâ okumaya devam etti. Ankaralý Velilerden Ayþe Gür, þifre iddialarýndan çocuðunun ister istemez etkilendiðini ve gerildiðini söyledi. Nuray Kýrmýzýgül ise çocuðunun ilk baþlarda çok verimli ders çalýþmasýna raðmen, þifre iddialarýnýn gündeme gelmesiyle çalýþmayý býraktýðýný ve motivasyonunu kaybettiðini dile getirdi. Bülent Oðuz da sýnava giren kýzýnýn endiþeli olsa da kendisinden daha güçlü durduðunu söyledi. Oðuz, sýnavdan iki gün önce kýzýyla beraber sýnav yerini kontrol etmek için geldiðinde sýnýflarda asýlý duran saatlerin çok küçük olduðunu fark ettiðini belirterek, ‘’Bu konuda ÖSYM’nin dikkatini çekmek istiyorum. Sýnýfýn yarýsý o saati okuyamaz’’ dedi. Ýstanbul’da sýnava giren öðrenciler de velilerinin duâlarýyla sýnav salonlarýna uðurlandý. Bazý ailelerin heyecanýný, sýnava girecek öðrenciler yatýþtýrdý. Adaylar, fotoðraflý giriþ belgesi ve kimlik kontrollerinin ardýndan üst aramalarý yapýlarak sýnava girecekleri sýnýflara alýndý. Ankara / aa

KARS'IN Sarýkamýþ ilçesinde Türk Kýzýlayýnýn baþlattýðý ‘’Kan Baðýþý Kampanyasý’’ kapsamýnda bir günde 272 ünite kan toplandý. Türk Kýzýlayý Sarýkamýþ Þube Baþkanlýðý, Sarýkamýþ Kaymakamlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Kafkas Üniversitesi ve Erzurum Kan Merkezi Müdürlüðünce organize edilen kampanyaya vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Türk Kýzýlayý, yaz aylarýnda kan baðýþýnýn düþmesi üzerine, Halk Caddesi üzerindeki Kýzýlaya ait özel dizayn edilmiþ seyyar TIRda kan baðýþý kabul edildi. Kampanyaya destek olan vatandaþlar, bir günde 272 ünite kan baðýþladý. Türk Kýzýlayý Sarýkamýþ Þube Baþkaný Mir Hasan Taþ, yaptýðý açýklamada, bir günlük kampanyada önemli bir baþarý elde ettiklerini söyledi. Yaz aylarýnda kan baðýþ oranlarýnýn düþmesi üzerine birçok il ve ilçede kampanya düzenlendiðini belirten Taþ, sadece bir ekiple bir günde 272 ünite kanla rekor kýrdýklarýný ifade etti. Türkiye genelinde bir ekibin günde topladýðý kan miktarýnýn 210 ünite olduðunu belirten Taþ, ‘’Fakat biz bu rakamý 272’ye çýkardýk. Sarýkamýþ halkýna gösterdikleri duyarlýlýktan dolayý teþekkür ediyorum’’ diye konuþtu. Kars / aa

Ýmsak 3.22 3.48 3.00 3.13 3.30 2.50 3.10 2.39 2.43 3.07 3 .42

Güneþ 5.25 5.40 5.04 5.06 5.21 4.54 4.58 4.42 4.35 5.12 5.25

Öðle 13.12 13.20 12.53 12.46 12.58 12.43 12.33 12.29 12.15 13.01 12.54

Ýkindi 17.10 17.12 16.52 16.39 16.49 16.42 16.23 16.27 16.07 17.00 16.39

Akþam 20.48 20.47 20.30 20.14 20.24 20.19 19.56 20.05 19.42 20.38 20.12

Yatsý 22.39 22.29 22.23 21.57 22.04 22.12 21.35 21.56 21.24 22.31 21.45

lah bu diyarda yeni fetihlerin kapýsýný aralayacak. Geleneksel Almanya programlarýnýn yine gelenek haline gelen bir uygulamasý olarak, Türkiye’den gelen konuþmacýlarýn arasýna bir de Alman davetliyi dahil etme teamülü bu toplantýda da devam etti. Yarý Alman, yarý Türk bir Müslüman ve dahasý Abdullah Yeðin ekolüyle irtibatlý bir Nur talebesi olan Michael Murad Sertsöz, Almanca konuþmasýnda gençlik meselelerini Risale-i Nur’daki izahlar çerçevesinde yorumladý. 12 Haziran 2011 Köln buluþmasýnýn bir baþka çok önemli boyutu, yine ilk defa okyanus ötesine açýlýp, ABD’den gelen misafirleri baðrýna basmasý oldu. Geçen ay daha geniþ bir heyetle Türkiye’yi ziyaret eden Amerikalý Nur talebelerinden Prof. Dr. Süleyman Kurter ve Prof. Dr. Kevin Barrett, Köln programýnda da konuþtular. Avrupa’nýn kalbi ve Þükrü Bulut’un tabiriyle “Mesih’in ikinci vataný” olan Almanya’da gerçekleþen bu nur eksenli Avrupa-Amerika buluþmasý, cihanþümûl Risale-i Nur hizmetleri noktasýnda yeni ufuk ve pencereler açacak inþaallah. Ki, toplantýnýn ertesi günü, Almanya’daki ilk Nur merkezlerinden olan ve halen de bu hususiyetini muhafaza eden Ahlen’deki hizmet binasýnda yapýlan istiþarî deðerlendirmeler, bu mânâdaki müjdeli geliþmelerin ipuçlarýný taþýyordu. Toplantý sonrasý, Risale-i Nur’un önemini bu coðrafyada ilk fark eden isimlerden biri olan ve birkaç yýl önceki Köln toplantýsýna birlikte katýldýðýmýz Ýslâm Arþivi Müdürü Salim Abdullah’a yapýlan ziyaretle de bu mânâlar tahkim edildi. O programdaki konuþmasýnda, “Alman toplumu ile Müslümanlarýn saðlýklý entegrasyonu ancak Risale-i Nur ve talebeleriyle baþarýlabilir” diyerek önemli bir mesaj vermiþti Salim Abdullah. Almanya seyahatinden getirdiðimiz bir müjde de, yýllardýr titiz emek ve gayretlerle sürdürülen son derece önemli bir çalýþmanýn sonuçlandýrýlmasý, yani Münâzarat’ýn Almanca tercümesinin tamamlanýp kitap olarak yayýnlanmýþ olmasý. Emeði geçen herkesi kutluyor, bu hamlenin hayýrlara vesile olmasýný Allah’tan niyaz ediyoruz. Þimdi sýrada, Münâzarat eksenli yeni ve farklý etkinlikler var. Onlarýn da hazýrlýklarý sürüyor. Ahlen’deki “organik ve fýtrî” çilek tarlalarýnda, program ekibi ve okuyucularýmýzla birlikte yaptýðýmýz lezzet turu da, hoþ anekdotlardan biriydi. Geziden aktaracaklarýmýz, þimdilik bu kadar.

Kur’ân Yarýþmasý’nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi

Þehitlerin adý 56 parka verildi

GAZÝANTEP'TE, Þahinbey Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan ve Gaziantepli þehitlerin adýnýn verildiði 56 park, toplu açýlýþ töreniyle hizmete girdi. Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, Þehit Jandarma Er Ýsmet Bayýndýr Parkýnda düzenlenen törende, Þahinbey Belediyesinin çok deðerli hizmetlerine çok anlamlý bir hizmeti daha eklediðini belirtti. Ýlçede yapýmý tamamlanan 56 parka aziz þehitlerin adýnýn verildiðini dile getiren Kamçý, þöyle konuþtu: ‘’Þehitlerimizin kutsal deðerlerimiz uðruna gencecik hayatlarýný feda ettiklerini düþündüðümüzde onlarýn aziz hatýralarý adýna yapýlan bu hizmet daha da anlamlýdýr. Edirne’den Kars’a memleketimizin her karýþ topraðýnda bu vatan için hayatýný feda etmiþ þehitlerimizi rahmet, þükran ve minnetle anýyorum. Ne mutlu ki, uðruna þehit düþülecek bir vatanda özgürce yaþýyoruz. Bunun kýymetini bilmeli, aramýza nifak tohumlarý sokmak isteyenlere fýrsat vermemeliyiz. Ýnanýyorum ki þehitlerimizin ruhu tüm Anadolu’yu kucaklýyor. Parklarda oynayan çocuklarýmýza her zaman iyiyi, güzeli, doðruyu gösteriyor, birlik ve bütünlüðümüzü öðütlüyorlar.’’ Gaziantep / aa

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

3

Yarýþma katýlýmcýlarýna, Kur’ân-ý Kerim’in meal muhtevasýndan sorular soruluyor.

KUR’ÂN'I Anlama Platformu tarafýndan Türkiye’nin çeþitli þehirlerinde gerçekleþtirilen Kur’ân-ý Kerim Meali Bilgi Yarýþmasý’nýn Ankara bölümünde dereceye girenlere, ödülleri düzenlenen törenle verildi. Diyanet Vakfý Kocatepe Konferans Salonu’ndaki tören, Kur’ân-ý Kerim okunmasýyla baþladý. Daha sonra, yarýþmanýn Ankara organizasyonunu gerçekleþtiren Kutupyýldýzý Düþünce ve Bilgi Topluluðu Baþkaný Fahrettin Daðlý, yarýþma hakkýnda bilgi verdi. Ankara’da bu yýl ilki yapýlan yarýþmada ilk 10’a girenlere ödül verildiðini belirten Daðlý, gelecek sene daha geniþ katýlýmlý yapmak istedikleri yarýþmada daha çok kiþiye ödül vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Törende daha sonra, yarýþmada dereceye giren ilk dört kiþiye bir umre seyahati tutarý para, 5. ve 6. olanlara birer çeyrek altýn, ilk 10 içinde yer alan diðer 4 kiþiye de kitap ödülü verildi. Edinilen bilgiye göre, Kur’ân’ý Anlama Platformu’nca ilki 2008’de Ýstanbul’da yapýlan yarýþma, daha sonra Türkiye’nin farklý illerinde de düzenlenmeye baþlandý. Bu yýl, 8 Mayýs’ta Ankara’da ilk kez gerçekleþtirilen yarýþma, Kur’ân'ý anlayarak okumaya teþvik etmeyi, doðru okuma biçimini yaygýnlaþtýrmayý ve öðretilerini yaþama dönüþtürmeyi amaçlayor. Yarýþma katýlýmcýlarýna, Kur’ân-ý Kerim’in meal muhtevasýndan sorular soruluyor. Ankara / aa


4

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

cakir@yeniasya.com.tr

Yeni anayasa, yeni anlayýþ eni bir anayasa yapýlmasý, belki de hiç olmadýðý kadar yoðunlukla kamuoyunca tartýþýlýyor. Tartýþmanýn, 12 Eylül 1980 darbesine imza atanlarýn yargýlanmasýna ilk adýmlarýn atýldýðý, sorumlularýn savcýlarca ifadelerinin alýndýðý döneme tevafuk etmesi de dikkat çekici. Ýnþaallah bu yönde atýlan adýmlar devam eder ve milletin reyleriyle iktidara gelen hükumetleri silâh zoruyla alaþaðý edenlerden kanun önünde hesap sorulur. Tekrar etmek zorunda kalýyoruz, ama þu bir gerçek ki; 12 Eylül darbesinin millete dayattýðý 1982 Anayasasý kabul edildiði ilk günden itibaren millete ‘dar’ gelen bir anayasa idi. Kabul edilmeden ve kabul edildikten hemen sonra bu anayasanýn deðiþtirilmesi gerektiðini söyleyenler taraftar buldu. Nitekim, darbeciler gidip de sivil iktidarlar gelince anayasada kýsmî deðiþiklikler yapýlmaya baþlandý. Her iktidar bir parçasýný deðiþtirdi ve toplamda belki de anayasanýn yarýsý deðiþmiþ oldu. Fakat anayasanýn özü ve temeli deðiþtirilemediði için sýkýntýlar hâlâ devam ediyor. Mevcut darbe anayasanýn deðiþtirilmesi için dile getirilen bugünkü talep, 3 ya da 5 yýl öncesinin talebinden çok daha farklý. Artýk toplumu meydana getiren bütün ‘parça’lar anayasanýn deðiþmesini istiyor. Nitekim, bununla ilgili ciddî çalýþmalar da yapýldý, ama þimdiye kadar hayata geçirilemedi. Seçim meydanlarýnda ‘yeni anayasa’ sözleri tekrarlandýðýna göre; artýk sözde deðil özde bir sivil ve yeni anayasa için engel kalmamýþ olmasý lâzým. Anayasanýn deðiþmesi gündeme geldiði her defasýnda hatýrlattýðýmýz bir tesbiti yeniden tekrarlayalým: Hazýrlanacak olan yeni anayasa, kurtulmak istenen 1982 anayasasýný aratmasýn! Böyle bir ihtimal var mý? Akla uzak görünüyor, ama yine de hatýrlatma vazifemizi yapalým... Anayasa ile birlikte deðiþtirilmesi gereken çok sayýda kanun ve anlayýþ da var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, bunlarýn bir kýsmýný sýralarken þöyle demiþ: “TOBB olarak 11 yýldýr yeni anayasa diyoruz. Bugün çok þükür iktidarý da, muhalefeti de bu noktada birleþmiþ durumda. Bu meclisin asýl görevi Türkiye’yi 2023’e hazýrlamak olacak, bu da yeni anayasa demek. Almanya’da bir vatandaþýn devleti karþýsýnda ne hakký varsa, ben de onu istiyorum. Fazlasýný deðil, ama eksiðini de istemiyorum, benim Almanya’daki vatandaþtan eksiðim yok. Ben bunu istediðim için yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Elimin hür olmasý, önümün açýk olmasý için buna ihtiyaç var. Ýkincisi de siyasî partiler ve seçim yasasý. Milletiyle vekilin arasýndaki baðý güçlendirmezsen her yýl otomatik milletvekili eskitme makinesi gibi çalýþýrsýnýz. Vekilin seçilmesinde biz söz sahibi olmalýyýz. Yoksa önüne ‘fiks menü’ (fiyatlarý, içeriði sabit, fazla alternatifi bulunmayan yemek listesi) gelir ona oy verirsin. Hepiniz lidere oy veriyorsunuz ama lideri nerede bulup derdini söyleyeceksin? Üçüncüsü de hukuk, yargý ve kamu mevzuatýnýn düzeltilmesi lâzým. Bir tek hedefimiz var, bu ülkeyi zenginleþtirmek istiyoruz. Biz hýrsýz filan deðiliz, kazandýðýmýzý bu ülkenin insanýyla paylaþýyoruz. Bizim önümüzü açýn, biz bu ülkeyi 30 yýlda 27’inci büyük ekonomiden aldýk, 16’ýncý büyük ekonomi yaptýk. Avrupa’da satýlan beyaz eþyadan biri Türk malý. Bizde petrol yok, altýn yok ama müteþebbis var. Biz devletten para istemiyoruz, bizim oynayacaðýmýz futbol sahasýný, rakiplerimiz hangi futbol sahasýnda oynuyorsa ayný standartlara getirin.” (A.A, 17 Haziran 2011) Türkiye’de yaþayan birinin, muasýr medeniyet seviyesine ulaþmýþ ülke insanlarý kadar hak istemesi çok þey midir? Hem yeni anayasa, hem de insana insan muamelesi yapan yeni bürokrasi anlayýþý istiyoruz.

Y

HABER

Y

Siyasiler, darbeyi tahmin etmeliydi

Emekli Korgeneral Temel: Darbe onur kýrýcý bir suç

DARBE soruþturmasý kapsamýnda 31 yýl sonra ifadesine baþvurulan Kenan Evren’in ifadelerine Hürriyet Gazetesi ulaþtý. Gazetenin haberine göre darbe soruþturmasý kapsamýnda rahatsýz olduðu için 6 Haziran’da evinde soruþturma savcýsý Hüseyin Görüþen’e, avukatlarý Ömer Nihat Özgün ve Haydar Kanýcýoðlu eþliðinde ifade veren Kenan Evren, Ýç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesi TSK’ya cumhuriyeti koruma ve kollama görevi verdiðini savundu. Evren, yöneltilen sorulara özetle þöyle dedi: “Ülke yönetimine el koymadan önce TSK’nýn yönetime el koyabileceðini Baþbakan Süleyman Demirel ve anamuhalefet partisi liderlerinin hissedip hissetmediklerini bilmiyorum. Açýkça kanunlar çýkarýlmadýðý taktirde TSK’nýn yönetime el koyacaðý konusunda gizli ya da açýk bir þey söylenmemiþtir. Bazý yapýlan konuþmalarda ve geliþmelerden siyasilerin TSK’nýn ülke yönetimine el koyabileceðini tahmin etmeleri gerekirdi. Hatta bazý senatörler ve milletvekilleri bana gelerek bu Meclis’in artýk çalýþmadýðý, ülke yönetimine el koymaktan baþka çýkar yol olmadýðýný söylemiþlerdi.” Ýstanbul / Yeni Asya

EMEKLÝ Korgeneral Doðan Temel de 66 yaþýnda ilk kez bir mahkeme önünde, darbe ve terör gibi onur kýrýcý bir suçla karþý karþýya olduðunu söyledi. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada Temel, 15 yaþýnda 27 Mayýs darbesini yaþadýðýný, babasýnýn ordudan atýldýðýný ifade ederek, darbe karþýtý bir insan olduðunu dile getirdi. Aðustos 2001’de Diyarbakýr’daki 7. Kolordu Komutanlýðýndan Harp Akademileri Komutan Yardýmcýlýðýna atandýðýný anlatan Temel, ‘’Bu pasif bir görevdir. Emekli edileceðin anlamýna gelir. 2003’te de emekli edildim’’ dedi. Harp Akademilerinin eðitim ve öðretim veren bir okul olduðunu, emir verme yetkisi bulunmadýðýný dile getiren Temel, sorumluluðun tel örgüleriyle çevrili alanla sýnýrlý olduðunu kaydetti. Temel, dâvâ konusu seminere katýlmadýðýný, suçlamalarla bir ilgisi olmadýðýný dile getirdi. Üye hakim

Kenan Evren

Yeni Meclis’ten üç acil talep TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU TOBB’UN YENÝ MECLÝS’TEN TALEPLERÝNÝ ÞÖYLE SIRALADI: YENÝ ANAYASA, YENÝ SEÇÝM VE SÝYASÎ PARTÝLER KANUNU, YARGI VE MEVZUAT REFORMU. TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, ‘’Milletiyle vekilin arasýndaki baðý güçlendirmezsen her yýl otomatik milletvekili eskitme makinesi gibi çalýþýrsýnýz’’ dedi. Hisarcýklýoðlu, Anitta Otel’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) tarafýndan düzenlenen vergi rekortmenleri ödül töreninde yaptýðý konuþmada, Türkiye’nin dünyanýn ilk 10 ekonomisi içine girmesi ve iþsizliðin önlenmesi için giriþimci sayýsýnýn arttýrmasý gerektiðini, özellikle kadýn giriþimcilerin desteklenmesi gerektiðini ifade etti. TOBB olarak Türkiye’deki kadýnlarý örgütlediklerini anlatan Hisarcýklýoðlu, bütün yöneticilerden kadýn giriþimcilerin ön plana çýkarýlmasýna destek vermelerini istedi.

VEKÝL ADAYLARINI MÝLLET BELÝRLEMELÝ

YENÝ ANAYASADAN BEKLENTÝLER VAR Hisarcýklýoðlu, yeni hükümetten TOBB’un bazý beklentileri olduðunu kaydederek, TOBB’un önüne 2003 yýlýnda Türkiye’nin dünyanýn ilk 10 ekonomisi içinde olacaðý hedefini koyduðunu, bugün bu hedefin devletin ve milletin ortak hedefi haline geldiðini söyledi. Bu hedefe ulaþmanýn yolunun giriþimcilerinin önünün açýlmasýndan geçtiðini anlatan Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: ‘’TOBB olarak 11 yýldýr yeni anayasa diyoruz. Bugün çok þükür iktidarý da muhalefeti de bu noktada birleþmiþ durumda. Bu meclisin asýl görevi Türkiye’yi 2023’e hazýrlamak olacak, bu da yeni anayasa demek. Almanya’da bir vatandaþýn devleti karþýsýnda ne hakký varsa ben de onu istiyorum. Fazlasýný deðil ama eksiðini de istemiyorum, benim Almanya’daki vatandaþtan eksiðim yok. Ben bunu istediðim için yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Elimin hür olmasý, önümün açýk olmasý için buna ihtiyaç var. Ýkincisi de siyasi partiler ve seçim yasasý. Milletiyle vekilin arasýndaki baðý güçlendirmezsen her yýl otomatik milletvekili eskitme makinesi gibi çalýþýrsýnýz.

TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Çorum Ticaret Odasý'nýn vergi rekortmenleri töreninde yaptýðý konuþmada yeni Meclisten TOBB'un taleplerini dile getirdi.

“Vekilin seçilmesinde biz söz sahibi olmalýyýz” diyen Hisarcýklýoðlu, “Yoksa önüne fiks menü gelir ona oy verirsin. Hepiniz lidere oy veriyorsunuz ama lideri nerede bulup derdini söyleyeceksin. Sen vekiline ulaþmalýsýn, bu baðýn güçlendirilmesi lâzým. Üçüncüsü de hukuk, yargý ve kamu mevzuatýnýn düzeltilmesi lâzým. Bir tek hedefimiz var, bu ülkeyi zenginleþtirmek istiyoruz. Biz hýrsýz filan deðiliz, kazandýðýmýzý bu ülkenin insanýyla paylaþýyoruz. Ýþçi kardeþimle benim bir farkým yok. Gözünüzü dikmeyin bize, kaynaðý heder etmeyin. Bizim önümüzü açýn, biz bu ülkeyi 30 yýlda 27’inci büyük ekonomiden aldýk, 16’ýncý büyük ekonomi yaptýk. Türkiye bugün 130 milyar dolar ihracat yapýyor. Bu ihracatý yapanlar iþ adamlarýmýz. Avrupa’da satýlan beyaz eþyadan biri Türk malý. Biz de petrol yok, altýn yok ama müteþebbis var. Biz devletten para istemiyoruz, bizim oynayacaðýmýz futbol sahasýný, rakiplerimiz hangi futbol sahasýnda oynuyorsa ayný standartlara getirin.’’ Hisarcýklýoðlu, Kayseri, Malatya, Gaziantep gibi marka þehirlerin baþarý hikâyesinin herkes tarafýndan merak edildiðini, bu baþarýnýn sýrrýnýn birlik ve beraberlik olduðunu, bütün yöneticilerin farklý düþüncelerde olmalarýna raðmen þehrin ortak paydasýnda buluþtuklarýný kaydetti. Çorum’un demiryolu ihtiyacýna da deðinen Hisarcýklýoðlu, demiryolu için baþbakana bir dosya sunulduðunu hatýrlatarak, Çorum milletvekillerinin de bu konuyu gündemde tutmasý gerektiðini kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan Çorum’daki vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi. Çorum / aa

Emekli Albay Temizöz’ü tutuklu yargýlamaya devam

Tünellerde hýz kontrolü ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesinin ‘’7 Tepe 7 Tünel’’ sloganýyla hizmete aldýðý tünellere, hýz kontrol sistemi kuruldu. Belediyeden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, trafik akýþýný rahatlatarak ulaþým süresini kýsaltmak için hizmete alýnan Kâðýthane-Piyalepaþa ve Bomonti-Dolmabahçe tünellerinde sürücülerin hýz limitlerine uymadýðý ve kazalarýn meydana geldiði gözlendi. Bu sebeple kazalarýn önüne geçilebilmek ve sürücülerin kurallara uymasýný saðlamak için tünellerde 4 hýz kontrol sistemi ve emniyet þeridi ihlâlini tesbit eden 8 adet Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruldu. Bu sayede araç kameralarýn açýsýna girdiði anda bütün seyir tesbit edilerek, kural ihlâli yapanlarýn fotoðraflarý çekiliyor ve trafik polisi tarafýndan cezaî iþlem uygulanýyor. Tünellerde þehir içi hýz limiti olan saatte 70 kilometreyi aþan sürücülere ceza uygulamasý yapýlacak. Ayný sistem, önümüzdeki günlerde hizmete alýnacak Sarýyer tünelinde de uygulanacak. Ýstanbul / aa

Murat Üründü’nün, savcýlýk ifadesinde geçen ‘’Çetin Doðan’ýn emir ve komutasý içinde yer almam mümkün deðildir. Doðan emekli olmam için giriþimlerde bulundu’’ sözlerini açýklamasýný istemesi üzerine Temel, ‘’Sahte CD ve belgeleri hazýrlayanlar, Çetin Doðan ile aramýzdaki durumu bilmedikleri için bizi ayný organizasyonda gösterdi. Ne Doðan beni kabul eder, ne de ben onun organizasyonunun içine girerim. Kendisiyle frekans uyuþmazlýðýmýz var. Sizlerin bu iddianameyi kabul etmesiyle bir araya geldik’’ dedi. Temel, 1999’da 7. Kolordu Komutanlýðýna atandýðýný, Doðan’ýn kendisinden 1 yýl önce bu bölgede görev yaptýðýný dile getirerek, Doðan’ýn Askerî Þûrâ üyesi olarak kendisi hakkýnda uygun kanaat belirtmediðini, bunun ardýndan Harp Akademileri Komutan Yardýmcýlýðýna atandýðýný, sonunda da emekli edildiðini kaydetti. Ýstanbul / aa

Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði, depremin vurduðu Kütahya'nýn Simav ilçesindeki depremzedelere yardýmda bulundu.

MÜSÝAD’dan Simavlý depremzedeye yardým MÜSTAKÝL Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Merkezi, Kütahya’nýn Simav ilçesinde, 19 Mayýs’ta yaþanan 5,9 büyüklüðündeki depremden etkilenen vatandaþlara birer týr ve kamyon dolusu yardým malzemesi gönderdi. Yardým malzemesini Simav Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Baþkaný Yýldýray Malgaç’a teslim eden ekipte görevli MÜSÝAD Basýn Koordinatörü Sadi Dinleyici, yaptýðý açýklamada, geçen haftalarda Simav’a gelen derneðin Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan’ýn, depremzedelerin ihtiyaçlarýný tesbit ettiðini ahatýrlattý. Özellikle çocuk ve kadýnlara yönelik yardým malzemelerini teslim ettiklerini belirten Dinleyici, ‘’Dernek olarak daha önce 5 ton salça, 2 ton makarna ve 1 ton helvadan oluþan gýda yardýmýný burada vatandaþlara daðýtmýþtýk. Þimdi ise yaklaþýk 320 bin adet kadýn baðý ve çocuk bezi getirdik. Bunlarýn yanýnda yaklaþýk 9 ton civarýnda temizlik malzemesini teslim ettik. MÜSÝAD olarak yardýmlarýmýz, belirlenen istekler doðrultusunda devam edecek’’ dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

KAYSERÝ eski Jandarma Komutaný Emekli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Baþkaný Kamil Atað’ýn da aralarýnda bulunduðu 6 sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar verildi. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen duruþmanýn öðleden sonraki oturumunda tutuklu sanýklar emekli Albay Cemal Temizöz, Kamil Atað, Tamer Atað, Fýrat Altýn, Hýdýr Altuð ve Adem Yakin hazýr bulundu. Duruþmada söz alan sanýk Cemal Temizöz, Ýstanbul’da görülen Balyoz Davasý’nda da yargýlandýðýný hatýrlatarak, ‘’Tamamý tarlaya ekilen sahte belgelerle bir hukuk cinayetinin iþlendiðini hep beraber görüyoruz’’ dedi. Sahte bilgisayar çýktýlarýyla dosyalarýn hazýrlandýðýný ileri E. Albay Cemal Temizöz süren Temizöz, ‘’Türkiye’nin nasýl bir deðiþime zorlandýðýný tarih gösterecek. Tutukluluktan ziyade esaret altýndayým. Özgürlüðümün verilmesini talep ediyorum’’ dedi. Sanýk avukatlarýnýn tahliyeye iliþkin taleplerini dinleyen mahkeme heyeti verdiði kýsa bir aranýn ardýndan, 6 sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruþmayý erteledi. Diyarbakýr /aa

Üç komutan daha Hasdal’da

BALYOZ soruþturmasý kapsamýnda Eskiþehir ve Gölcük’te ele eeçirilen belgelerle ilgili Korgeneral Korcan Pulatsü ile birlikte iki albay tutuklandý. Tutuklular, Hasdal Askerî Cezaevi’ne gönderildi. Soruþturma kapsamýnda Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesi’ne getirilen 5 asker, savcý Hüseyin Ayar tarafýndan sorgulandý. Savcýlýk sorgusunun ardýndan Korgeneral Pulatsü ile iki albay ve emekli bir astsubay tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir binbaþý ise ifadesinin ardýndan serbest býrakýldý. Nöbetçi Ýstanbul 11. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde hakim karþýsýna çýkan 4 þüpheliden Pulatsü ile birlikte iki albay tutuklandý. Emekli astsubay ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Soruþturma kapsamýnda daha önce Orgeneral Bilgin Balanlý da tutuklanmýþtý. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayýsý 19’a yükseldi. Tutuklanan þüpheliler, Hasdal Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Ýstanbul / cihan


HABER

Y

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

Boþu boþuna yorulmayýn! mkara@yeniasya.com.tr

eçimler bitti, sýra milletvekillerinin yemini ile sonrasýnda Meclis Baþkaný seçilmesi ve yeni bakanlar kurulunun Köþk’e sunulmasýna geldi. Bu aþamada gazetelerde her zaman olduðu gibi TBMM Baþkaný ve bakan tahminleri baþladý. Herkesin gönlünden geçen bir “aslan” olduðu için onu empoze etmeye çalýþýyor. CHP ve MHP için de durum ayný. Seçimin ardýndan parti içi muhalefet harekete geçerken, bu partilerin baþýna gelecek isimler için de tahminler yapýlýyor. Salý günü Cumhurbaþkanýna hükümetin istifasýný sunan Erdoðan, yeni kabine için “tatil”de yoðun çalýþmalara baþlayacak. Ancak kim ne kadar tahminde bulunursa bulunsun, AKP’deki tek yetkili isim, bundan önce milletvekili adaylarýný belirlediði gibi, þimdi de hem bakanlar kurulu üyelerinin kimler olacaðýna, hem de Meclis baþkanlýðýna AKP’den kimin aday olacaðýna karar verecektir. Yani kimse boþu boþuna tahminler yapýp kendisini yormasýn… Týpký, “Abdullah kardeþim” gibi, týpký, Toptan ve Þahin gibi… 

S

7 MÝ, 5 MÝ? Ýhtilâl anayasasýna yapýlan eleþtirilerden birisi de maddelerin esnek olmasý ve herkesin farklý yorumlar yapmasýdýr. Son yapýlan deði-

Cengiz Topel Havaalaný açýlýþ için gün sayýyor

SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, ay sonunda sivil uçuþlara açýlmasý planlanan Cengiz Topel Askeri Havaalaný’nda yürütülen apron ve yer hizmetleri inþaatý çalýþmalarýný inceledi. Kocaeli Valisi Ercan Topaca ile Kartepe ilçesindeki havaalanýný gezen Bakan Ergün, çalýþmalarý yürüten müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldý. Ýncelemelerin ardýndan gazetecilere açýklama yapan Ergün, Cengiz Topel Havaalaný’nýn Ýzmit’in kurtuluþu yýl dönümünde olan 28 Haziran’da açýlmasýný planladýklarýný belirtti. Ergün, müteahhit firmanýn havaalanýný 25 Haziran’da Devlet Hava Meydanlarýna teslim edeceðini ifade ederek, Devlet Hava Meydanlarýnýn da Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðüyle birlikte uçuþlarýn baþlamasý için gereken hazýrlýklarý sürdürdüðünü kaydetti. Ergün, þöyle konuþtu: ‘’Burasý Doðu Marmara’nýn bölgesel havaalaný hüviyetini kazanacaktýr. Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, hatta Bolu’ya ve Bilecik istikametine kadar bir bölgedeki geniþ nüfus yapýsýnýn bölgesel havaalaný niteliði taþýyacaktýr.’’ Kocaeli / aa

þikliklerde de bu “elastikilik” devam ediyor. Bunun en güzel örneði de cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesinin kabul edilmesinden sonra Abdullah Gül’ün görev süresi ile ilgili… Hükümet üyeleri arasýnda dahi 7 mi, 5 mi olduðu konusunda tam bir netlik yok. Anayasa hukukçularý arasýnda da durum farklý deðil. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene en çok konuþacaðýmýz, Türkiye’nin gündemini en çok meþgul edecek konularýn baþýnda “7 mi, 5 mi” konusu olacak. Ýþte bunun için tek baþýna bu belirsizlik dahi yeni anayasa yapýlýrken elastikî cümleler kullanýlmasýna dikkat edilmesi gerektiðini ortaya koyuyor. Demek ki; anayasa ve kanunlar net ve anlaþýlýr olmalý. 

HEPSÝNÝ TOPLARSAN 13 EDER (!) “1+2+0+6+2+0+1+1” hesabýnýn sonucu 13 çýkýyor. 13 ise MHP’nin 12 Haziran seçiminde aldýðý oy oraný. “Bu hesap da nereden çýktý?” diye sorabilirsiniz. Anlatalým o halde. MHP Genel Baþkaný Bahçeli’nin bundan önce partisinin 40. kuruluþ yýldönümünde yaptýðý hesap hâlâ hafýzalarýmýzda. “2009 yýlýndayýz... Sýfýrlarýn üzerine çarpý koyun, atýn. Ne kalýr, 2 ile 9. Toplayýn 11 eder. Þimdi de 29’la 11’i toplayýn, 40 eder. Bunlar tesadüf olamaz” demiþti. Sonrasýnda buna benzer kendine has matematik hesaplarý ile deðiþik hesaplamalar yapmýþtý. Burada Bahçeli’nin Milliyet’ten Fikret Bila’ya verdiði beyanatta yaptýðý bir hesabý da hatýrlatalým. 2007 seçiminde Meclis dýþýnda kalan sað partilerin oy toplamýnýn yüzde 12.99 olduðunu, 12 Haziran 2011 seçiminde

‘‘

Kim ne kadar tahminde bulunursa bulunsun, AKP’deki tek yetkili isim, bundan önce milletvekili adaylarýný belirlediði gibi, þimdi de hem bakanlar kurulu üyelerinin kimler olacaðýna, hem de Meclis baþkanlýðýna AKP’den kimin aday olacaðýna karar verecektir. Yani kimse boþu boþuna tahminler yapýp kendisini yormasýn…

ise bu partilerin aldýðý oy toplamýn yüzde 4.04 düzeyinde kaldýðýný hatýrlatýrken, bu oylarýn AKP’ye kaydýðýný ileri sürdü. Þimdi aklýmýza þu soru takýldý. Cevabýný bilen varsa yazsýn. MHP bu oy oraný ile 53 milletvekili çýkardý. 53 ile 13’ü toplarsak, 66 çýkýyor. Bu sayý neye tekabül ediyor dersiniz? 

HELÂLLEÞME! AKP Genel Baþkaný Tayyip Erdoðan seçimin olduðu günü akþamý yaptýðý “balkon konuþmasý”nda, “Bugün hesaplaþma günü deðil, helâlleþme günüdür. Kampanya sürecinde istemeden üzdüðümüz kýrdýðýmýz kiþilerden helâllik diliyorum. Kampanya sürecinde

istemeden üzdüðümüz siyasilerden helâllik istiyoruz. Ben ve partim adýna Tüm Türkiye’ye hakkýmýzý helâl ediyoruz” demiþti. AKP’li Hüseyin Çelik Erdoðan’ýn bu sözünün lâfta kalmamasý için seçim döneminde Kýlýçdaroðlu, Bahçeli, Zeybek ve bazý gazetecilere açtýðý dâvâlarý geri çektiðini açýkladý. Bu sözden sonra seçim meydanlarýnda eleþtirdiði kiþilerden açýklamalar ardý ardýna gelmeye baþladý. Seçim meydanlarýnda sýk sýk eleþtirdiði Kýlýçdaroðlu, özür dilemezse helâlleþmeyeceðini söylerken, CHP’li Binnaz Toprak, Erdoðan’ýn kullandýðý cümleler nedeniyle kýrgýn olduðunu söyledi. Helâlleþme ile ilgili olarak da “Buna hazýr deðilim” cevabýný verirken, Bahçeli, “Hesaplaþma olmadan helâlleþme olmaz. Hükümet olarak seçimlerde MHP’ye kurulan tuzaklarý, kaset tezgâhlarýný ortaya çýkarýp yargýya teslim etmeliler” diyerek helâlleþmedi. Bakalým Erdoðan hakkýný nasýl helâl ettirebilecek? Helâl ettiremezse ne yapacak? Onu da bekleyip görelim. 

ÝLK BÝR YILDA YAPILMAZSA… AKP’nin önemli isimlerinden 60. Hükümetin sözcüsü Cemil Çiçek, bir gazeteye verdiði beyanatta, yeni anayasa için “Ýlk bir yýlda yapýlýrsa gerçekleþme þansý olur. Sonra araya baþka seçimler girecek, vs girecek, uzayacak” demiþ. Bu cümleyi bir kenara not ederken, gerçekten de bir yýlda yapýlamayan konular rafa kaldýrýlýyor hakikatine dikkat çekmek istiyorum. Zira bunu yaþayarak çok gördük.

4 BAÐIMSIZ VEKÝL MAZBATALARINI ALDI DÝYARBAKIR’DA 4 baðýmsýz milletvekili mazbatalarýný aldý. Ýl Seçim Kuruluna baþvuran baðýmsýz milletvekillerinden Þerafettin Elçi, Leyla Zana, Nursel Aydoðan, Altan Tan mazbatalarýný aldý. Adliye çýkýþýnda gazetecilere açýklama yapan Elçi, halkýn yüklemiþ olduðu göreve lâyýk olmaya çalýþacaklarýný söyledi. Türkiye’de barýþý, huzuru, güveni saðlamaya soyunmuþ bir grup olduklarýný belirten Elçi, ‘’Barýþ elimizi uzatýyoruz. Dileriz ki bizim bu samimî ve içten duygularýmýza, çabalarýmýza Türkiye karþýlýk verir’’ dedi. Altan Tan da Türkiye’nin gerçek muhalefet partisi olacaklarýný ifade ederek, ‘’Biz sadece Kürtlere özgürlük, hak hukuk, demokrasi deðil, herkese demokrasi, herkese hak, baþörtülü kardeþlerimizin de sesi olacaðýz’’ diye konuþtu. Diyarbakýr / aa

Hopa olaylarýnda 15 kiþi tutuklandý

ARTVÝN’ÝN Hopa ilçesinin AKP mitingi öncesi ve sonrasýnda yaþanan olaylarý protesto için Ankara’da düzenlenen gösteri nedeniyle gözaltýna alýnanlardan 15’i tutuklandý. Ankara Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince adliyeye getirilen 18 kiþi soruþturmayý yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcýsýna ifade verdi. Halkevleri üyesi 2 kiþi de haklarýndaki yakalama emri nedeniyle avukatlarý eþliðinde adliyeye geldi. Savcýlýk tarafýndan ifadesi alýnan 20 kiþiden 17’si, ‘’terör örgütü üyesi olmak, örgüt adýna faaliyet göstermek, kamu malýna zarar vermek, polise mukavemet, toplantý ve gösteri yürüyüþü yasasýna muhalefet’’ gibi çeþitli suçlardan tutuklanmalarý talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde sorgulanan 17 kiþiden 15’i tutuklandý. Ankara / aa

Finans kuruluþlarý küçük þirketleri zorluyor

ANKARA Ticaret Odasý’nýn (ATO), þirketlerin finansmana eriþimi araþtýrmasýna göre, finans kuruluþlarý küçük þirketlere daha zor kredi kullandýrýyor. ATO’nun firmalarýn finansman kaynaklarýna ulaþým oranlarýný ve finansman saðlama sürecinde karþý karþýya kaldýklarý sorunlarý belirlemek amacýyla gerçekleþtirdiði araþtýrma sonuçlandý. ATO tarafýndan Ankara Düþünce ve Araþtýrma Merkezi’ne yaptýrýlan ‘’Þirketlerin Finansmana Ulaþýmýnda Karþýlaþýlan Sýkýntýlarýn Tespiti Araþtýrmasý’’ kapsamýnda ATO üyesi bin iþyerine uygulanan ankette, þirketlerin yüzde 65’inin son üç yýl içerisinde firma dýþýndan kaynak kullandýðý belirlendi. Araþtýrmada, finans kuruluþlarýnýn küçük þirketlere daha zor kredi kullandýrdýðý, þirketlerin finansmana eriþiminde bilançolarýnýn gerçek durumu yansýtmamasý, öz kaynak yetersizliði, kredi maliyetlerinin yüksekliði, kredi rakamýnýn çok üzerinde ipotek talep edilmesi, fazla prosedür gibi sorunlardan yakýnýldýðýna yer verildi. Ankara / aa

5

HABERLER

TZD Baþkaný Yetkin, AB’den et ithalatýnýn durdurulmasýný istedi.

AB’den et ithalatý durdurulmalý

 TÜRKÝYE Ziraatçýlar Derneði (TZD) Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, Fransa’nýn Lille kentinde hamburger yiyen yedi çocuðun E.coli türüne baðlý olarak zehirlenmesi üzerine, ‘’AB’den et ithalatýnýn durdurulmasýnýn ve etteki gümrük vergisi arttýrýlmasýnýn’’ gerektiðini bildirdi. Yetkin, yaptýðý yazýlý açýklamada, Fransa’da ortaya çýkan ve Almanya’dan ithal edilen sýðýr etiyle geldiði belirlenen E-coli zehirlenmelerinin, gýda maddeleri ithalatýnýn gýda güvenliði açýsýndan taþýdýðý mahzurlarý en açýk biçimde ortaya koyduðunu belirtti. Türkiye’nin daha önce ‘’deli dana hastalýðý’’ dolayýsýyla AB ülkelerinden et ithalatýný durdurduðunu ancak ‘’et krizinin’’ ardýndan baþlayan yoðun ithalat döneminde bu yasaðýn kaldýrýldýðýný hatýrlatan Yetkin, et ithalatýnýn yol açtýðý sorunlar yüzünden yüzde 30’a kadar indirilen gümrük vergilerinin de yüzde 60’a çýkarýlarak ithalatýn frenlendiðini kaydetti. Yetkin, Fransa’da ortaya çýkan ve Almanya’ya uzanan E.coli vakasýnýn, gelecek günlerde bu iki ülke baþta olmak üzere et ihracatý yapan AB ülkelerinde ihracat sýkýntýsýna yol açacaðýna, bunun sonucunda bu ülkelerde et fiyatýnýn düþeceðine dikkati çekti. Yetkin, bu durumda bu ucuz etlerin ithalat yoluyla Türkiye’ye sokulmasý yönünde bir hareket beklenebileceðini ifade etti. Ankara / aa

Siyasî partiler malî denetimden geçiyor

 ANAYASA Mahkemesi, AKP’nin 2005 ve 2006 yýlý kesin hesaplarýnýn Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduðuna oy birliðiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, 2 yýl için parti amacýna uygun ve parti tüzel kiþiliði adýna yapýlmýþ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen toplam113 bin 505 lira 38 kuruþun Hazine’ye gelir kaydedilmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesinin AKP’nin 2005 ve 2006 yýllarýna iliþkin kesin hesap incelemesinin sonuçlarý Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Kesin hesapta gösterilen giderlerden Parti amacýna uygun ve Parti tüzel kiþiliði adýna yapýlmýþ harcama olarak kabulü müm kün görülmeyen 32 bin 176 YTL 7 YKr karþýlýðý Parti mal varlýðýnýn da Siyasî Partiler Kanunu uyarýnca Hazine’ye gelir kaydedilmesine oy birliðiyle karar verildi. Bu arada Anayasa Mahkemesi, Anavatan Parti si’nin yeni adýyla Demokrat Parti’nin 2001 ve 2002 yýlý kesin hesaplarýnýn Siyasî Partiler Kanunu’na uy gun olduðuna oy birliðiyle karar verdi. Yüksek Mahkeme, 2 yýl için parti amacýna uygun ve parti tüzel kiþiliði adýna yapýlmýþ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen toplam 83 bin 601 YTL 32 YKr’nin Hazine’ye gelir kaydedilmesine hükmetti. Ankara / aa

Bursa Polis Koleji’nde mezuniyet sevinci

Seçimlerde halktan Meclis vizesini alan yeni milletvekilleri mazbatalarýný teslim ettikten sonra parmak izi verip kayýtlarýný yaptýrýyor. FOTOÐRAF: AA

Vekil kayýtlarý sürüyor 12 HAZÝRAN SEÇÝMLERÝNÝN ARDINDAN SEÇÝM KURULLARINDAN MAZBATASINI ALAN YENÝ MÝLLETVEKÝLLERÝ MECLÝS’E GELÝP KAYITLARINI YAPTIRMAYI SÜRDÜYOR. MAZBATASINI alarak Meclise gelen milletvekillerinin kayýt iþlemleri sürüyor. Önce mazbatalarýný teslim eden milletvekilleri, ardýndan Genel Kuruldaki oylama ve yoklama iþlemleri için parmak izi tanýmlamasý yaptýrýyor. Meclisin hafta sonu mesaisinde de milletvekilleri kayýtlarý devam ediyor. TBMM Baþkaný ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin’in de aralarýnda bulunduðu 10 milletvekili birlikte kayýt yaptýrdý. AKP’den Batman Milletvekili seçilen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, kaydýný yaptýrmak için Meclise geldi. Kabine üyeleri arasýnda ilk kaydý yaptýran Þimþek, kayýt iþlemlerinin ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Türkiye’yi seçim sonrasýnda ekonomide zor bir sürecin bek-

lemediðini söyledi. Kendilerine büyük bir sorumluluk verildiðini belirten Þimþek, yeni dönemde mevcut reform programýný daha fazla geniþleteceklerini ifade etti. Þimþek, ‘’Yeni kabine de görev bekliyor musunuz’’ sorusu üzerine, bu konuda yorum yapmanýn doðru olmayacaðýný belirterek, ‘’Bizim için, milletvekili olmak büyük bir gurur. Ülkemize her kapasitede, ne þekilde olursa olsun hizmet etmek önemli. Bu önemli bir vazife ve hangi formatta olursa olsun mukaddestir. ‘Þu þekilde’ ya da ‘bu þekilde’ olmasý gerekmiyor’’ diye konuþtu. Milletvekillerine çalýþma konusunda önerilerde bulunan Þimþek, öncelikle yapýcý bir dil kullanýlmasý gerektiðini söyledi. Bu arada CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, Meclise gelerek kaydýný yaptýrdý. Ankara / aa

BÝRÝNCÝ TEMEL SORUN ANAYASA AKP’NÝN Amasya Milletvekilleri Naci Bostancý da kayýt yaptýrmak için Meclis’e gelen vekillerden. Kaydýný yaptýran AKP’nin Amasya Milletvekilleri Naci Bostancý daha sonra gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bostancý, Anayasa deðiþikliðine iliþkin de açýklamalarda bulundu. Temel sorunlardan birinin anayasa olduðunu dile getiren Bostancý, nasýl bir anayasa yapýlacaðý konusunda temel referanslarda anlaþmak gerektiðini söyledi. ‘’Anayasa herkesin anayasasý olacak’’ diyen Bostancý, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Temel ilkeler üzerine anlaþýlabilirse bu sorunun halledilebileceði kanaatindeyim. Türkiye’nin yeni þartlarýný okuyan, Türkiye’nin geleceðine iliþkin umutlarý olan, iktidarý ve muhalefetiyle iyi bir anayasa yapabileceðimizi düþünüyorum, ümitvarým. Anayasanýn yapýlmasýný bekliyorum, muhalefet partilerinin de olumlu katký saðlayacaðýný ümit etmek istiyorum. CHP, Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu ile birlikte deðiþimden, yeni CHP’den bahsetti, daha olumlu bir muhalefet yapýlacaðý iþareti verdi, buna dair halen birtakým mesajlar geliyor.”

GERGÝNLÝKLER GERÝDE KALDI ÝLETÝÞÝM uzmaný olarak, partilerin seçim dönemindeki iletiþiminin deðerlendirmesi istenmesi üzerine Bostancý, seçim döneminde zaman zaman bazý gerginlikler yaþandýðýný hatýrlattý. Siyasî partilerin, meydanlara çýktýðýný, meydanlarýn havasýnýn biraz daha farklý olduðunu dile getiren Bostancý, üç ay içinde yaþananlarý dramatik görmediðini söyledi. Bostancý, bazen rahatsýz edici ifadelerin kullanýldýðýný ancak bunlarý seçim atmosferi içinde deðerlendirmek gerektiðini belirterek, ‘’Önemli olan seçimden sonra siyasetin, çatýþma kadar uzlaþmaya da açýk yönüne iliþkin bir mantýkla davranmak. Bu ülkede ayrý partiler var, ama ayný ülkenin ayrý partileri olduðunu unutmamak, toplumun çatýsýna iliþkin ortak deðerleri hatýrlamak, siyasetin çatýþma kadar uzlaþmaya açýk yönünü her zaman güncellemek gerekir’’ dedi.

 BURSA Polis Koleji’nde eðitim gören 73 öðrenci tö renle mezun oldu. Bursa Polis Koleji’nde düzenlenen törene, Bursa Valisi Þahabettin Harput, Emniyet Müdürü Halil Yýlmaz, Yýldýrým Belediye Baþkaný Özgen Keskin, emniyet mensuplarý, aileleri ve polis okulu mezunlarý katýldý. Vali Harput, törende yaptýðý konuþmada, polisin görevinin huzuru saðlamak olduðunu belirterek, ‘’Bu doðrultuda fedakârca çalýþan polislerimizi kutluyorum. Sizler gerçekten çok onurlu, çok þerefli, çok kutsal bir mesleðin mensuplarý olarak bu teþkilâta giriyorsunuz. Siz huzurun ve nizamýn bekçileri olacaksýnýz’’ dedi. Polis Koleji Müdürü Cenk Durukan da o kullarýnda orta ve üst kademe amir yetiþtirildiðini belirterek, ‘’Bursa Polis Koleji’nde 100’ü 9. sýnýflarda, 100’ü 10. sýnýflarda, 76’sý 11. sýnýflarda ve 73’ü de 12. sýnýflarda olmak üzere kesin kaydý yapýlan 349 öðrencinin eðiti mine devam ediyoruz. Bugün mezun olan öðrencilerimizi kutluyorum’’ dedi. Konuþmalarýn ardýndan dönem birincisi Fýrat Harun Yýlmaz, yaþ kütüðüne plâket çaktý. dereceye giren 10 öðrenciye de Vali Harput tara fýndan diplomalarý ile bazý hediyeler verildi. Bursa / aa

Üç ilde suç örgütlerine eþ zamanlý operasyon

 ERZURUM, Ýstanbul ve Ýzmir’deki suç örgütüne yönelik eþ zamanlý operasyonda gözaltýna alýnarak adliyeye sevk edilen 16 zanlý daha tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube ekiple ri tarafýndan 10 aydýr yürütülen soruþturma kapsamýnda Erzurum, Ýstanbul ve Ýzmir’de düzenlenen o perasyonda gözaltýna alýnarak adliyeye sevk edilen 16 zanlý, savcýlýktaki ifadelerinin ardýndan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlýlar M.B, O.V, O.K, V.A, S.T, G.K, Ý.Ý, Y.Y, C.K, G.K, K.S, Ç.G, B.G, E.T., F.T. ile Y.A, ‘’Uyuþturucu madde ticareti yapmak’’, ‘’Haksýz ekonomik çýkar saðlamak amacýyla silâhlý suç örgütü kurmak’’, ‘’Örgüt faaliyeti kapsamýnda uyuþturucu madde ticareti yapmak’’, ‘’Silâhla adam yaralamak’’, ‘’Silâhla iþ yeri ve ikamet kurþunlamak’’ ve ‘’Gasp’’ suçlarýndan tutuklandý. Sorgularý tamamlanan diðer 16 kiþi de adliyeye sevk edilmiþti. Erzurum / aa


6

EKONOMÝ

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

HABERLER

ÝMSAD, gayrimenkul almayý düþünenleri uyardý.

ÝMSAD: Gayrimenkul alým þartlarý aðýrlaþabilir ÝNÞAAT Malzemesi Sanayicileri Derneði (ÝMSAD), seçimler sonrasýnda gayrimenkul alým þartlarý aðýrlaþabileceði için tüketicileri hýzlý davranmalarý konusunda uyardý. Derneðin yayýnladýðý aylýk inþaat sektörü deðerlendirme raporunda, seçim sonrasýnda ekonomiyi soðutmak için alýnabilecek tedbirlerin inþaat sektörüne olasý etkileri ele alýndý. Raporda, 2011 yýlýna baþlarken Merkez Bankasýndan gelen ekonomiyi soðutma adýmlarýnýn önemli bir bölümünün inþaat sektörünü zorlayýcý nitelikte olduðu belirtildi. Raporda, uzun vadeli düþük faizli kredilerle satýþ rakamlarýný güçlendirmeyi amaçlayan inþaat sektörünün bu çabalarýnýn, Merkez Bankasýnýn zorunlu karþýlýk oranlarý ile krediler üzerinde oluþturduðu baskýdan olumsuz etkilendiði belirtildi. Buna baðlý olarak gerek konut satýþlarýnda, gerekse yapý ruhsatlarýnda gerileme yaþandýðý kaydedilen raporda, 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda özellikle Merkez Bankasýnýn adýmlarý sonrasýnda gayrimenkul alýmýna yönelik þartlarýn olumsuza döndüðü belirtildi. Açýklamada, ekonomi yönetiminin alacaðý kararlarýn gayrimenkul alým þartlarýný aðýrlaþtýrabileceði için tüketicinin hýzlý davranmasý gerektiði kaydedildi. Ýstanbul / aa

Baþkent, Temmuz’da yeni ihaleye çýkacak ÖZELLEÞTÝRME Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB), Baþ kent Doðalgaz’da yeni ihaleye, Temmuz’da çýkmayý planlýyor. MMEKA Makine Ýthalat Pazarlama ve Ticaret A.Þ’nin, Mayýs ayýnda ihale þartnamesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilen Baþkent Doðalgaz’ýn özelleþtirme ihalesinde, yeni süreç baþladý. Baþkent Doðalgaz Daðýtým’ýn yüzde 80 oranýndaki hissesinin özelleþtirilmesi için yeni ihale hazýrlýklarý devam ederken, yetkililer ihaleye Temmuz ayýnda çýkýlmasýnýn planlandýðýný ifade ettiler. Ýhale için þartname, tanýtým dokümanlarý ve rakamlar revize ediliyor. Yeni ihalede, Baþkent Doðalgaz’ýn görev alanýna Þereflikoçhisar, Kýzýlcahamam gibi bazý ilçelerin de dahil edilmesi planlanýyor. Bunun için Baþkent Doðalgaz’ýn EPDK’ya müracaat etmesi gerekiyor. Ýlçeler, EPDK’nýn olumlu görüþünün ardýndan dahil edilecek. Ankara / aa

Y

ABD VE JAPONYA'YA UYARI

AVRUPA’NIN BORÇ KRÝZÝ

IMF, ABD ve Japonya’daki büyük bütçe açýklarýnýn bu ülkelerin ekonomilerini tehdit edebileceðini bildirdi. Her iki ülkenin bütçe açýklarýný kademeli olarak azaltmak için adým atmasý gerektiðini belirten IMF, harcamalarda hýzlý kesintinin ve vergi artýþlarýnýn iki ülkenin ‘’zayýf toparlanmasýný’’ tehdit edebileceðine iþaret etti. ‘’ABD için, borç tavaný konusunu derhal halletmenin ve reformlarýn yapýlmasý ile gelir artýrýcý vergi reformu dahil açýðý azaltýcý planý baþlatmanýn kritik önem taþýdýðýna’’ iþaret eden IMF, Japonya için ise vergi reformunun, ayrýntýlý orta vadeli açýk azaltma paketinin en önemli unsuru olmasý gerektiðini kaydetti. Sao Paulo / aa

AVRUPA’NIN borç krizinin küresel ekonomi için artan bir tehdit olduðu uyarýsýnda bulunan IMF, Yunanistan’ýn devam eden borç krizinin küresel finansal sistemi istikrarsýzlýða itebileceðine dikkati çekti. Yunanistan’ýn borçlarýný ödeyememesi durumunda bundan Ýspanya ve Portekiz gibi ülkelerin de etkilenebileceðine iþaret edilen IMF’nin finansal istikrar raporunda, ‘’Ciddi bir piyasa vak'asýnda, bir þok Avro Bölgesinin dýþýný da etkileyebilir’’ denildi. Avrupa ülkelerinin liderlerine, daha fazla sorunu önlemek için uzun vadeli politikalarý uygulamasý çaðrýsýnda bulunan IMF, Avrupa bankalarýnýn daha fazla ekonomik þoka karþý koymada yeterli sermayeyi henüz oluþturmadýðý uyarýsýnda da bulundu.

Küresel ekonomide riskler arttý KÜRESEL EKONOMÝNÝN KARÞI KARÞIYA OLDUÐU RÝSKLERÝN ARTTIÐI UYARISINDA BULUNAN IMF, ANCAK KÜRESEL EKONOMÝDE GÖRÜLEN YAVAÞLAMANIN ''GEÇÝCÝ'' OLDUÐUNU AÇIKLADI. ULUSLARARASI Para Fonu (IMF), küresel ekonominin karþý karþýya olduðu risklerin arttýðý uyarýsýnda bulundu, ancak küresel ekonomide görülen yavaþlamanýn ‘’geçici’’ olduðunu bildirdi. IMF, nisan ayýnda açýkladýðý Dünya Ekonomik Görünümü (DEG) Raporu ile Küresel Finansal Ýstikrar Raporu’nu revize etti. IMF’nin Brezilya’nýn Sao Paulo kentinde açýkladýðý raporlarda, geliþmekte olan ülkelerde büyümenin güçlü olmaya devam edeceði, ancak Japonya’yý 11 Mart’ta vuran deprem ve tsunami felâketi ile ABD’de ekonomik faaliyetin beklenenden zayýf olmasýnýn yýlýn ikinci yarýsýnda küresel ekonomideki büyümeyi yavaþlatacaðý belirtildi. Bu yýl küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e indiren IMF, ABD ekonomisinin bu yýl yüzde 2,5 ve gelecek yýl yüzde 2,7 ora nýnda büyüyeceði tahmin ediyor. IMF,

ABD’de ekonomik faaliyetlerde görülen yavaþlamanýn tahmin edilenden daha önemli olduðunu vurgularken, faaliyetlerdeki yavaþlamaya gerekçe olarak, hammadde fiyatlarýnda ve petrol fiyatlarýnda görülen artýþ, kötü hava koþullarý ve 11 Mart’ta Japonya’da görülen deprem ve tsunami felaketinin etkisiyle ABD’li þirketlerin parça tedariki konusunda sorun yaþamasýný gösterdi. ABD’nin aksine Avro Bölgesi’nde Almanya ve Fransa’nýn yatýrýmlarýnýn etkisiyle sürpriz bir büyüme kaydedildiðine dikkat çeken IMF, bölgenin tamamý için büyüme tahmini bu yýl yüzde 1,6’dan yüzde 2’ye yükseltti. IMF, geliþmekte olan ülkelerin 2011 yý lý büyüme tahminini de yüzde 6,5’den yüzde 6,6’ya çýkardý. Çin’in bu yýl yüzde 9,6 ile büyüme þampiyonu olmasýný bekleyen IMF, Hindistan’ýn ise bu yýl yüzde 8,2 büyüyeceðini öngörüyor.

Japonya'daki deprem ve tsunami felaketi ile ABD'deki ekonomik faaliyetin zayýf olmasý büyümeyi yavaþlatacak.

Haziran yaðmurlarý bereket getirdi DOÐU Anadolu Bölgesi’nde Haziran ayýnda etkili olan yaðmur bölgeye bereket getirdi. Üreticiler, yaðýþýn bal üretimini ve tarým ürünlerindeki verimi arttýracaðýný ümit ediyor. Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Erzurum’da 2010 yýlýnýn Haziran ayýnda metrekareye 50.5 kilogram yaðýþ

düþerken, 2011 yýlý Haziran ayýnýn ilk 15 günlük süresinde metrekareye 54.5 kilogram yaðýþ düþtü. Yaðýþ miktarýndaki artýþýn tarým ve hayvancýlýk, özellikle de arýcýlýk üzerinde olumlu etkisi olmasý bekleniyor. Haziran yaðýþlarýnýn tarým ürünlerindeki verimi artýracaðýný vurgulayan Tarým Ýl Müdürü Mustafa Altun, ‘’Sulanabilir bir

arazide sulanarak ürün elde etmemiz yerine, þu anda sulama yapmadan tabi olarak su ihtiyacýný bitkilerimiz karþýlamýþ oluyor. Buðday, arpa, þeker pancarý, patates bunlar sulama yapmadan su ihtiyacýný karþýlamýþ oluyor’’ diye konuþtu. Yaðmurun, hayvan yemi olarak kullanýlan yonca, korunga, silajlýk mýsýrý olumlu etkileyeceðini ifade eden Altun, yaðýþýn bolluðuyla birlikte yem bitkilerinde de verimin fazla olacaðýný söyledi. Etkili olan yaðmurun

Enerjimizin yarýdan fazlasý dýþardan

Rusya ile referans fiyat uygulamasýna son

ELEKTRÝK Üretim Anonim Þirketi (EÜAÞ) Genel Müdürü Halil Alýþ, Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 56’sýný ithal kaynaklardan, yüzde 44’ünü ise yerli kaynaklardan karþýladýðýný bildirdi. EÜAÞ Yönetim Kurulu Toplantýsý için geldiði Elazýð’ýn Keban ilçesinde açýklamalarda bulunan EÜAÞ Genel Müdür Alýþ, EÜAÞ’ýn mülkiyetinde 2010 yýlý sonu itibariyle 19 adet termik santral ve 106 adet hidroelektrik santrali (HES) bulundu ðunu belirtti. EÜAÞ’ýn elektrik üretiminin toplam 95.5 milyar kilovat saat olduðunu bildiren Alýþ, ‘’Bu üretim miktarý ile EÜAÞ, ülkemizin toplam elektrik üretiminin yaklaþýk yüzde 45.2’sini karþýlamýþtýr’’ dedi. Alýþ, þunlarý kaydetti: ‘’Türkiye üretiminin yüzde 56’sý ithal kaynaklardan, yüzde 44’ü ise yerli kaynaklardan karþýlanmaktadýr. Yerli linyit ve taþ kömürünün üretimdeki pa yý yüz de 18, HES o ra ný i se 24.9’dur. Doðal gazýn üretimdeki aðýrlýðýný azaltmak için kaynak çeþitliliðine gidilmesinin yaný sýra yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-

 GÜMRÜK Müsteþarlýðý ve Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasýnda Basitleþti rilmiþ Gümrük Hattý (BGH) uygulamasý konusunda bir protokol imzalandýðý ve bu protokolle referans fiyat uygulamasýna son verildiði bildirildi. Gümrük Müsteþarlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, söz konusu protokol, Moskova’da 15-16 Haziran 2011 tarihlerinde, Türk gümrük idaresi adýna Gümrük Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi adýna A. Y. Belyaninov tarafýndan imzalandý. Açýklamada, BGH uygulamasýyla BGH kapsamýndaki eþya sevkýyatlarýnda, Rusya gümrük idaresi tarafýndan gümrük vergilerinin hesaplanmasýnda baz alýnan asgari kýymet þeklinde tanýmlanabilecek ‘’referans fiyat’’ uygulamasýna son verilmesi konusunda mutabakata varýldýðý kaydedildi. Açýklamada, BGH kapsamý sevkýyatlarda referans fiyat uygulamasýna son verilerek, dýþ ticaret erbabý için daha hýzlý ve öngörülebilir bir ticaretin yolunun açýlmýþ olduðu belirtildi. Ankara / aa

KMK, gazete kâðýdý üretecek ALMAN Hermes Paper fabrikasýný satýn alarak Kütahya’da yatýrýma baþlayan Kahraman maraþ Kâðýt Sanayi (KMK) Türkiye’nin ilk gazete kaðýdýný üretecek. KMK Yönetim Kurulu Üyesi Sýddýk Ciðer, Alman Hermes Paper fabrikasýný satýn alarak Kütahya’da yeni bir yatýrýma baþladýklarýný söyledi. Ciðer, ‘’Alman firmasý ile görüþmelerimiz oldu ve fabrikanýn makinelerini satýn aldýk. Geçtiðimiz aylarda Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendi yerimizde çalýþmalara baþladýk. 18 bin metrekare kapalý alanda faaliyetimize baþlayacaðýz ve 2012 yýlýnýn baþýnda üretime geçmeyi planlýyoruz’’ dedi. Kü tahya’daki fabrikada yýllýk 75 bin ton kapasite i le çalýþacaklarýný anlatan Ciðer, ‘’Ýlk baþta fotokopi kâðýdý, defter kaðýdý ve fatura kâðýdý üreti mimiz olacak. Ayrýca Türkiye’de ilk kez gazete kaðýdý üretmiþ olacaðýz. Öte yandan geri dönü þümlü kâðýttan yazý tabý üreten Türkiye’deki ilk firma olacaðýz. Gazete kâðýdýnda ise ilk etapta yerel gazetelere hitap etmeyi planlýyoruz. Bu konuda da çalýþmalarýmýz sürüyor. Ýnþallah ül kemizi bir nebze olsa da dýþa baðýmlýlýktan kur tarmýþ olacaðýz’’ diye konuþtu. Ciðer, hedefleri nin üretiminin yüzde 50’sini ihraç etmek oldu ðunu dile getirdi. Kahramanmaraþ / aa

bölgede zarardan çok bereket getirdiðinin altýný çizen Altun, ‘’Haziran yaðmurlarýnýn bereket getireceðini ümit ediyoruz. Bölgemizde etkili olan yaðmur sayesinde, uzun yýllara oranla, bu yýl ürünlerden daha fazla verim almayý hedefliyoruz’’ þeklinde konuþtu. Erzurum Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Taner Bayýr da, 2011 yýlýnda yaðýþlarýn zamanlý olarak devam ettiðini belirterek, bu yýlýn bereketli geçmesini beklediklerini söyledi. Erzurum / aa

larýna önem verilmesi ve ayrýca bu tabloya bir de nükleer enerjinin de eklenmesi gerekmektedir. 2010 yýlýnýn ilk 5 ayý ile 2011 yýlýnýn ilk 5 ayýný karþýlaþtýrýrsak doðal gazýn payý 2011 yýlýnda 2010 ayný döneme göre yüzde 10.3, kömürün payý 26.7, rüzgarýn payý 60.6 artmýþ; HES payý ise 10.2 azalmýþtýr.’’

2016’dan itibaren sýkýntý yaþanabilir ALIÞ, üretim kapasite projeksiyonuna göre 2010-2019 son elektrik talep tahmini rakamlarýnýn yüksek talep senaryolarýna göre 389.98 milyar, düþük talep senaryolarýna göre ise yaklaþýk 367.35 milyar kilovat saat düzeyi ne u la þý la ca ðý ný be lir te rek, ‘’Her iki senaryoya göre 2016 yýlýndan itibaren üretimin tüketimi karþýlamasýnda yeni üretim te sis le ri dev re ye a lýn ma dý ðý takdirde sýkýntý yaþanacaktýr’’ diye konuþtu. Elazýð / aa

Devlet muhasebesi elektronik ortamda Denizli hal yönetimi 'Kabak aþýlý karpuzlara' aðýz tadý kaçýrýyor gerekçesiyle yasak getirdi. FOTOÐRAF: AA

Kabak karpuz satana 50 bin lira ceza DENÝZLÝ hal yönetimi ‘’Kabak aþýlý karpuzlara’’ aðýz tadý kaçýrýyor gerekçesiyle yasak getirdi, yasaðý çiðneyen hal esnafýnaysa 50 bin lira ceza verilecek. Dünyanýn önde gelen karpuz yetiþtiricileri arasýnda bulunan Türkiye’de, karpuz fiyatlarýnýn ucuzluðuna sevinip, tatlarýnýn bozulmasýna üzü len va tan daþ la ra çö züm Denizli hal esnafýnýn ‘’kabak aþýlý karpuz’’ satmama kararýyla geldi. Denizli Meyve ve

Sebze Komisyoncularý Derneði (DEMESKO) Baþkaný Halil Öztürk, kabak kökü üzerine aþýlanmýþ karpuz fideleri üretiminin fiyatlarý düþürdüðünü, fakat karpuzun tadýný kaçýrdýðýný söyledi. “Kabak mý karpuz mu yiyoruz belli deðil’’ diyen Öztürk, bu karpuzun kabak tadý vermesini engellemek için kapak karpuz satmama kararý aldýklarýný belirtti. Öztürk, þunlarý söyledi: “Hal esnafý olarak hiçbirimiz tezga-

hýmýzda kapak aþýlý karpuz bulundurmayacaðýz. 3 kuruþ fazla kazanacaðýz diye milletin aðzýnýn tadýný bozmaya gerek yok. Aldýðýmýz kararý bozarak tezgahýnda kabak karpuz bulundurana ise 50 bin lira para cezasý vereceðiz. Vatandaþlarý uyarýyoruz ucuz diye kabak karpuz alýrsanýz ileriki yýllarda gerçek karpuz tadýna hasret kalýrsýnýz. Biraz bekleyin, 3 kuruþ fazla verin ama geçek karpuz yiyin.’’ Denizli / aa

GENEL bütçe kapsamýndaki kamu idarelerinin nakit ihtiyaçlarýnýn belirlenmesine, karþýlanmasýna, ödemelerin gerçekleþtirilmesine ve tahsilatýn Tek Hazine Hesabý’na aktarýlmasýna iliþkin iþlemlerin elektronik ortamda verilecek talimatlarla yapýlmasýna iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanlýðý’nýn konuyla ilgili yönetmeliði, Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, genel bütçe kapsamýndaki kamu idarelerinin, elektronik ortamda nakit ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi, karþýlanmasý, ödemelerin gerçekleþtirilmesi ve tahsilat iþlemleri kullanýcýlar (kurum sorumlusu, birim sorumlusu, talimat aktarma yetkilisi ve talimat aktarma yetkilisi yardýmcýsý) tarafýndan yeri-

ne getirilecek. Kullanýcýlar, þifreleri, sertifikalarý ve güvenli elektronik imzalarý ile yapacaklarý iþlemlerden sorumlu olacaklar. Yurt içi ödemeler için Merkez Bankasý (TCMB) nezdinde muhasebe birimleri adýna ödeme hesabý ve tahsilat için Merkez Bankasý veya muhabir banka (merkez dýþý muhasebe birimlerinin tahsilat hesaplarýnýn bulunduðu banka) nezdinde tahsilat hesabý açýlacak. Vergi daireleri adýna sadece tahsilat hesabý açýlabilecek. Yurt dýþý ödemeler için Merkez muhasebe birimleri adýna ayrýca TCMB’nin Ankara Þubesi nezdinde yurt dýþý ödeme hesabý açýlacak. Muhasebe birimleri ve vergi daireleri adýna bu hesaplarý açmaya ve kapatmaya Maliye Bakanlýðý yetkili olacak. Ankara/aa


DÜNYA

Y

Ýsrail’de sokak köpeðine ‘recm’ cezasý verildi!

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

7

MÜLTECÝLERÝN SAYISI 10 BÝNÝ DE AÞTI BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), Suriye’den gelenlerin acil ihtiyaçlarý için Hatay Valiliðine 3 milyon lira gönderdi. Ayrýca, Türkiye’ye gelen Suriye vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 10 bin 114’e ulaþtýðý bildirildi. AFAD’dan yapýlan yazýlý açýklamada, Hatay Valiliði emrine 3 milyon lira daha Acil Yardým Ödeneði gönderildiði belirtilerek, gönderilen toplam tutarýn 3 milyon 750 bin liraya ulaþtýðý kaydedildi. Açýklamada, Suriye’den Türkiye’ye yönelik nüfus hareketleriyle ilgili, AFAD’ýn koordinasyonunda Genelkurmay Baþkanlýðý, Ýçiþleri, Dýþiþleri, Saðlýk, Millî Eðitim, Tarým ve Köyiþleri, Ulaþtýrma ve Maliye Bakanlýklarý ile Hatay Valiliði, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Gümrük Müsteþarlýðý ve Kýzýlay’ýn yürüttüðü çalýþmalarýn devam ettiði de belirtildi. Suriye vatandaþlarý için, Yayladaðý, Altýnözü ve Reyhanlý Ýlçeleri ile Boynuyoðun Köyü mera alanýnda geçici barýnma amacýyla çadýr, seyyar mutfak, banyo gibi ünitelerin kurulduðu, kimlik tesbit çalýþmalarýnýn yapýlarak, geçici tanýtma karnelerinin düzenlendiði bildirilen açýklamada, ilgili kurum ve kuruluþlarca, çadýr kentlerde barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk ve diðer hizmetlerin verilmesine devam edildiði vurgulandý. Ankara / aa

ÝSRAÝL’DE bir dinî mahkeme, 20 yýl kadar önce dinî hakimlere hakaret eden laik bir avukatýn reankarnesi olmakla suçlanan bir sokak köpeðine recm cezasý verdi. Ýnternetteki haber sitesi Ynet, büyük sokak köpeðinin birkaç hafta önce Kudüs’teki aþýrý dinci mahalle Mea Þearim’de ekonomik uyuþmazlýklarý ele alan dinî mahkemenin salonuna girdiðini, hakimleri ve þikâyetçileri korkuttuðunu, kovalanmasýna raðmen binadan çýkmadýðýný yazdý. Habere göre, hakimlerden biri, birden 20 yýl önce mahkemenin laik bir avukatýn hakaretine uðradýðýný ve mahkemenin de þimdi hayatta olmayan bu avukata, köpek olarak yeniden dünyaya gelme bedduâsýnda bulunduðunu hatýrladý ve köpeði recm cezasýna çarptýrdý. Köpeðin, cezayý infaz etmek için çaðrýlan çocuklarýn elinden kaçtýðý belirtilirken, bir hayvan haklarý derneði de köpeðe ceza konusunda þikâyette bulundu. Yahudilikte bazý inanýþlara göre, ruhlar baþka bedenlerde yeniden hayat buluyor. Kudüs / aa

Suriye'deki þiddet ve ardýndan halkýn Türkiye'ye sýðýnmasý, dünya kamuoyunun dikkatini bu bölgede geliþen olaylara çevirdi. FOTOÐRAFLAR: AA

Filistin Devlet Baþkaný Abbas, AB’den toplu veya üye ülkeler olarak ayrý ayrý Filistin’i tanýmasýný istedi.

‘Gülümseme milleri’ Ýskenderiye Limanýnda AVRUPA’NIN çeþitli ülkelerinden yardým kuruluþlarýnýn bir araya gelerek oluþturduðu “Miles of Smiles” konvoyunda görevli gönüllüler ile Gazze Þeridi’ne götürülecek yardým malzemesini taþýyan gemi Mýsýr’a vardý. Engelli çocuklar için okul aracý, 20 ambulans, týbbî malzeme, ilâç, oyuncak ve kýrtasiye malzemesi taþýyan gemi, Ýskenderiye Limaný’na demirledi. Aralarýnda Türkler tarafýndan kurulan ve Hollanda’da faaliyet gösteren Kudüs Vakfý’nýn da bulunduðu çok sayýda yardým kuruluþunun oluþturduðu konvoyun gönüllüleri, Mýsýr’ýn baþþehri Kahire’ye geldi. “Gazzeli çocuklarýn yüzünü güldürmeyi” amaçlayan konvoya, bu sebeple “gülümseme milleri” anlamýna gelen “Miles Of Smiles” adý konuldu. Mýsýr’ýn liman þehri Ariþ’ten bugün Gazze’ye hareket edecek konvoyda, Türk, Arap ve Avrupa’nýn çeþitli ülkelerinden gelen 60 yardým gönüllüsü bulunuyor. Konvoyun amaçlarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Kudüs Vakfý Baþkaný Ali Sonlu, daha öncede Gazze’ye iki kez yardýmda bulunduklarýný belirterek, yardým malzemesinin Gazze’deki engelli ve fakir çocuklarýn ihtiyaçlarýna göre ayarlandýðýný söyledi. Sonlu, “Gazze’de yaþanan dramý biraz olsun hafifletebilmek ve çocuklarý gülümsetebilmek için yola çýktýklarýný” ifade etti. Merkezi Ýngiltere’de bulunan “Interpal” adlý yardým kuruluþunun Londra baðýþ sorumlusu Abdullah Hasan ise Filistin’e gidecek yardýmýn 500 bin dolar tutarýnda olduðunu belirtti. Hasan, yardýmlarý organize bir þekilde Gazze’ye ulaþtýrmak için gerekli bütün izinlerin alýndýðýný sözlerine ekledi. Kahire / aa

ABBAS: AB FÝLÝSTÝN'Ý TANISIN FÝLÝSTÝN Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, AB’den toplu veya üye ülkeler olarak ayrý ayrý Filistin’i tanýmasýný istedi. Filistin ajansý WAFA’nýn haberinde, Baþmüzakereci Saib Erakat’ýn, Abbas’ýn AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüþtüðünü ve Abbas’ýn ‘’Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’nun iki devletten söz ettiði, bu ilkeyi kabul ettiði ve baþta Kudüs’te olmak üzere yerleþim birimleri inþasýný durdurduðu zaman Filistinlilerin de barýþ sürecine baþlamaya hazýr olacaðýný’’ söylediði belirtildi. Haberde, Erakat’ýn AB’den 1967 sýnýrlarýna sahip bir Filistin’in BM’ye üyeliðiyle ilgili yardým istediðini söylediði de ifade edildi. Ýsrail’e gelen Ashton, Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman, Filistin Baþbakaný Selam Feyyad ile görüþtü. Ashton’ýn Pazar günü de Netanyahu ile görüþmesi bekleniyor. Ramallah / aa

Yaptýrýmlar halkýn sýkýntýsýný arttýrýyor ÝKT GENEL SEKRETERÝ EKMELEDDÝN ÝHSANOÐLU, AB’NÝN SURÝYE’YE UYGULADIÐI MÜEYYÝDELERÝN DAHA ÇOK HALKLARI SIKINTIYA DÜÞÜRDÜÐÜNÜ BELÝRTTÝ.

ÝKT Genel Sekreteri Ýhsanoðlu, Brüksel'de AB Komisyonu Baþkaný Barroso ile görüþtü.

ÝSLÂM Konferansý Teþkilâtý (ÝKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu, Brüksel’de AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýran Ýhsanoðlu, AB Konseyi Baþkaný Herman van Rompuy ve Barroso ile çok faydalý görüþmeler yaptýðýný söyledi. Barroso ile ÝKT ve AB arasýnda iþbirliðinin güçlendirilmesi, Ýslamafobi ile mücadele ve Kuzey Afrika ve Ortadoðu’da geliþen olaylarý ele aldýklarýný belirten Ýhsanoðlu, Brüksel’de kýsa sürede ÝKT daimi temsilciliði açarak bir büyükelçi atayacaklarýný bildirdi. AB yönetiminin ÝKT ile iþbirliði konusunda büyük bir irade gösterdiðini belirten Ýhsanoðlu, iþbirliðini kurumsal hale getirerek, teknik ve siyasî düzeyde istiþareler yürütmek konusunda görüþ birliðine vardýklarýný dile getirdi. Ýhsanoðlu, AB’nin Suriye’ye uyguladýðý müeyyideleri ilerletmeyi tartýþtýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, “Bu meseleyi (AB yönetimiyle) görüþmedik, ama müeyyidelerin uygulanmasý daha çok halklarý sýkýntýya düþürüyor. Mesele halklarý sýkýntýya düþürmek deðil, mesele bir an evvel reformlarýn yapýlmasý, içeride siyasî diyaloðun kurulmasý ve sivillere ateþ açýlmamasýdýr” ifadesini kullandý. Ýhsanoðlu, bir baþka soru üzerine BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie’nin, ülkesinden kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyelileri ziyaretine “gayet olumlu baktýðýný” belirterek, “BM iyi niyet temsilcisinin mülteciler arasýnda bulunmasý, ilk intibalarý almasý ve oradaki sýkýntýlarý yerinde görerek bir rapor halinde tanzim etmesi kanaatimce çok önemlidir” dedi. Brüksel / aa

ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐINDAN ÜST DÜZEY BÝR YETKÝLÝ:

Erdoðan, hepimizin adýna konuþuyor

Karzai, devletlerin Taliban ile görüþtüklerini ilk kez açýkladý.

‘ABD, Taliban ile görüþüyor’ AFGANÝSTAN Devlet Baþkaný Hamid Karzai, ABD’nin Taliban örgütüyle görüþmelerde bulunduðunu söyledi. Karzai, ABD ile diðer yabancý güçlerin, Afganistan’da neredeyse 10 yýldýr süren savaþa çözüm bulunmasý amacýyla Taliban örgütüyle ön görüþmelerde bulunduðunu belirtti. Karzai, ‘’Taliban ile barýþ görüþmeleri sürüyor. Yabancý ülkelerin ordularý ve özellikle de ABD bu görüþmelere devam ediyor’’ dedi. Afganistan’da çatýþan taraf-

lar arasýnda aylardýr ön görüþmelerin yapýldýðý diplomatlar tarafýndan daha önce de ifade edilmiþti. Taliban ile barýþ görüþmeleri yapýlmasýnýn güçlü bir savunucusu olarak bilinen Karzai de Afganlýlarýn militan gruplarla görüþmelerde bulunduðuna yönelik açýklamalarda bulunmuþtu. Ancak görüþmelere ABD’nin dahil olduðuna iliþkin yapýlan açýklama, bu görüþmelerin ilk kez resmî olarak doðrulanmasý olarak deðerlendiriliyor. Kabil / aa

ABD Dýþiþleri Bakanlýðýndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’ye giden Suriyelilerle ilgili durumu çok yakýndan takip ettiklerini ve bu konuda Türk hükümetiyle yakýn temas halinde olduklarýný belirterek, “Türkiye’den bize gelebilecek herhangi bir yardým talebine karþýlýk vermeye hazýrýz” dedi. Yetkili, “Türkiye’nin, Suriyelilere ev sahipliði yaparak sorumluluk üstlendiðini biliyoruz ve tabiî ki bunun, dünyanýn bu kesiminde Türkiye’nin misafirperverlik gösterdiði ilk örnek olmadýðýnýn da farkýndayýz. Türkiye eðer yardým talebinde bulunursa ne zaman olursa olsun bu talebe karþýlýk vermemiz gerektiði gerçeðinin bilincindeyiz” diye konuþtu. Bir soru üzerine yetkili, daha genel anlamda Türkiye-Suriye iliþkilerinin ikili bazda çok ö-

nem taþýdýðýna dikkati çekerek, “Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn dýþ politika baþarýlarýndan biri, Adana süreci ve sýnýr ötesi terörle mücadele çabalarýndan baþlayarak, yýllar içinde Türkiye ile inþa ettiði yakýnlaþma süreci olsa gerek. Ancak þu anda Türkiye’den yapýlan açýklamalara, meselâ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, Suriye’deki þiddetin ne kadar iðrenç olduðuna dair çok açýkça ifade ettiði tanýmlamasýna bakarsanýz, Beþþar’ýn eylemlerinin güçlü ittifaklar kurduðuna inandýðý ülkelerle dýþ iliþkilerine de etki yapmakta olduðunu görebilirsiniz. Baþbakan Erdoðan’ýn, Suriye’de yaþanan þiddete yönelik nefretten bahsederken hepimiz adýna konuþtuðunu düþünüyorum” ifadelerini kullandý. Washington / aa

Suriyeli çocuklar, iltica ettikleri Türkiye topraklarýnda hayatlarýný devam ettiriyor.


8

MEDYA POLÝTÝK

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

Tebrikler Yeni Asya eni Asya dengeli ve seviyeli tavrýný bu seçim döneminde de en güzel bir þekilde sergiledi. Elbette Yeni Asya’nýn bu doðru ve seviyeli duruþu yalnýz seçim dönemlerine mahsus bir durum olmayýp, her zaman ve zemin için geçerli olan bir durumdur. Tabiî seçim dönemleri çok daha farklý, çok daha kavgalý ve gürültülü bir manzaraya bürünür bizim ülkemizde. Çok abartýlý, çok mübalâðalý propagandalarýn yapýldýðý seçim sezonlarýnda ülkemizdeki medyanýn sergilediði hâl ve duruþun her yönüyle önemli bir konuma sahip olduðunu söylemeye her halde gerek yok. Kültür seviyesinin istenilen düzeyde olmadýðý, kahir ekseriyeti tahkik ehli olmaktan uzak olan ülkemizdeki gibi ülkelerde elbette siyasîlerin iþleri kolaylaþýyor. Mesnetsiz söz ve vaadlerin, cerbezeli nutuk ve konuþmalarýn, görkemli reklâm ve mitinglerin etkinliði kendiliðinden artýyor. Bütün bunlara siyasî kadrolarýn güdümüne girmiþ, onlara göbekten baðý olan gazete ve dergilerin tamamen tarafgirlik üzerine olan yayýnlarý da eklenince, eðriyle doðruyu bulma nokta sýnda seçmenin iþi iyice zorlaþýyor. Ýþte böyle her türlü kafa karýþýklýðýnýn yaþandýðý, her çeþit kargaþanýn o luþtuðu, adeta ortalýðýn toz duman olduðu bir ortamda, seviyeli, doðru ve isabetli bir duruþ, bir tavýr içinde bulunma baþarýsýný gösterdi bu seçim sezonunda Yeni Asya. Herþeyden önemlisi üstlendiði bir ulvî dâvâsý, sahip olmasý gerekli olan bir misyonu vardý Yeni Asya’nýn. Bütün siyasetlerin çok ötesinde, hiçbirþeye âlet edilmemesi gerekli olan kudsî bir dâvâsý vardý. Ýþte bütün bu gerekli ve aðýr mükellefiyetleri göz ö nünde bulundurarak tavrýný belirledi, duruþunu sergiledi. Ne “yandaþ”, ne de “candaþ” olmaya tevessül ve tenezzül etti. Hakperest olmanýn gayretinde oldu; hakkýn hatýrýný tercih etti Yeni Asya. Haber ve

Y

0505 284 32 40

yayýnlarýnda dürüst ve doðru olmanýn çabasýnda oldu. Her türlü ifrat ve tefritten uzak durarak, müsbet siyasetin önemli bir tarzýný nazarlara verme becerisini gösterdi. Çekici propagandalar kabilinden ambalajlý içi boþ sloganlara kulak vermeden, meydanlarda söylenenlere temkinli bir yaklaþým içinde, bu iþlerin perde arkalarýný görebilmenin gayretiyle gizli plan ve senaryolarý çözebilme baþarýsýný gösterdi. Üstlendiði misyonun bir gereði olarak siyasete ve siyasilere yaklaþýmýnda “ye hep, ya hiç” tarzýnýn yerine menfî ve müsbet siyaseti göz önünde bulundurdu ve menfî siyaset tarzýna açýkça karþý çýktý; müsbet siyaset yaklaþýmýný tercih etti. Yani siyaseti dine hizmetkâr ve yardýmcý; siyasîleri de dine dost yapmaya çalýþtý. Bunlarý yaparken de hiç kimseden ne maddî, ne de manevî bir karþýlýk beklemedi. Siyaseti her türlü ahlâksýzlýða, dinsizliðe âlet edenlerle mücadele ettiði gibi, öteden beri dinin yüce deðerlerini siyasete, makam-mevkilerine basamak yapan ve adýna “siyasal Ýslâm” dediðimiz tarz üzerinden siyaset yapan kadrolara da iltifat etmedi, destek vermedi. Bütün bunlarý yaparken Bediüzzaman’ýn konu ile ilgili yol gösterici tavsiyelerini, prensip ve düsturlarýný esas aldý. O çerçevede sayfalarýnda tavsiye ve ikazlarda bulundu. Ayrýca Yeni Asya’nýn bu þekilde hareket tarzýnýn kaynaðý da þahs-ý maneviden çýkan meþveret kararlarý oldu. Nurlardaki ölçü ve düsturlar ve alýnan meþveret kararlarý çerçevesinde bir duruþ içinde bulunmayý vazife bilmekten gayrýsý Yeni Asya’dan beklenemezdi zaten. Tebrikler Yeni Asya...

ARAP DÜNYASI

DEVRÝM

K RLÜ Ö T TA DÝK

Y

Askerlik ve Yunanistan Türkiye’deki herhangi bir erkek, askerde erlerin dövüldüðünü duyduðunda þaþýrýr mý? Þaþýrmaz. Subaylarýn erleri dövdüðünü bilmeyen kimse var mýdýr? Yoktur. Peki, bu olay gazetelere haber olur mu? Hayýr. Olmaz, çünkü bu ülkedeki herkes askerlerin dayak yemesini hayatýn “doðal” bir parçasý gibi görmüþ, öyle kabul etmiþtir. Hatta neredeyse bunu övünerek anlatan insanlar vardýr, “Sonra yüzbaþým, bana bir çaktý, kepim kafamdan uçtu” diye “güzel hatýralarýný” nakleden epeyce adama rastlarsýnýz. Dayak yemenin, hýrpalanmanýn, aþaðýlanmanýn böylesine “doðal” karþýlanmasý, bu ülkede yaþayan herkesin kafadan çatlak olmasýndan deðil elbette, “devlet tarafýndan aþaðýlanmanýn” hiç sorgulanmadan kabul görmesi gerektiðini öðreten eðitim sisteminden ve bunu kanunlarla pekiþtiren hukuk düzeninden. Hiç unutmayýn ki bu ülkede “askerlikten soðutmak” diye dünyanýn en acayip yasa maddelerinden biri var. Ve siz, “Askerleri dövüyorlar” dediðinizde, sizi de bu maddeden yakalayýp içeri atarak, bir temiz sopa da size çekebilirler. Biz þimdi þimdi “hasta” olduðumuzu

fark etmeye baþlýyoruz, “askerî vesayet” denen “ucube” hayatýmýzdan çekildikçe, altýnda saklý olan gerçekler de ortaya çýkýyor. O gerçekleri gördükçe zihniyet de deði-

‘‘

Biz de Yunanistan’la birlikte askerî harcamalarýmýzý azaltabilir, kalabalýk ve askerî kalitesi düþük bir ordu besleyeceðimize, teknoloji ve niteliði öne çýkarabiliriz.

þiyor. Sadece sivillerin deðil askerlerin de zihniyeti deðiþiyor, onlarýn içinde de askerliði sorgusuz sualsiz birvahþet olmaktan çýkartmayý amaçlayan insanlar var, askerliði “saygýdeðer” kýlmak görevinin öncelikle askerlere ait olduðunu bilen insanlar bunlar. Bugün manþetimizde Askerî idare Mahkemesi’nin verdiði bir kararý okuyacaksýnýz. Mahkeme, kararýný açýklarken, dayak yedikten sonra intihar eden askerin akrabalarýnýn avukatýnýn sözlerine geniþ bir yer veriyor, subaylarýn iyi eðitim gör-

mediðini söylüyor, bu intiharda dayak atan subayý da kusurlu buluyor ve intihar eden erin ailesine tazminat verilmesine hükmediyor. Ayrýca, Askerî Baþsavcýlýk da tazminat ödenmesini talep ediyor. Bu, önemli bir geliþme. Türkiye’de “intihar eden” er sayýsýnýn fazlalýðýný düþündüðünüzde, bu tür bir kararýn önemini de fark edebilirsiniz. Böyle kararlar çoðaldýðýnda dayak azalýr. “Ýnsan onuru” denen bir þey olduðu, kýþlanýn kapýsýndan girilirken o onurun orada býrakýlmasýnýn doðal olmadýðý zihinlere yerleþir. Polis yaptýðýnda “Ýþkence” olarak kabul edilen bir eylemin, subay yaptýðýnda “normal uygulama” olarak nitelenemeyeceði anlaþýlýr. Anlaþýlmalý da. Belli ki biz yeni bir anayasayla yeni bir toplum kurarken, askerliði de dipten doruða deðiþtirmemiz, subaylarýn eðitimlerini çaðdaþlaþtýrmamýz, deðerlerini uygarlaþtýrmamýz, Harbiyelerden gencecik teðmenleri “darbe de yapabilirsin, asker de dövebilirsin” diye zehirleyerek mezun etmememiz gerekecek. Böyle bir deðiþim dönemine girerken bir baþka geliþme de var karþýmýzda. Yýllarca hep “savaþacaðýz” diye kendimizi þartladýðýmýz “NATO müttefikimiz” Yunanistan, çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Bu krizden geçerken birçok önlem alacak. Herhalde, askerî harcama-

larýný azaltmak da bu önlemlerden biri olacak. Biz de Yunanistan’la birlikte hatta Yunanistan’la anlaþarak askerî harcamalarýmýzý azaltabiliriz. Kalabalýk ve askerî kalitesi çok düþük bir ordu besleyeceðimize, kalabalýðý azaltýp teknolojiyi ve niteliði öne çýkarabiliriz. “Dayak yemeyi” doðal karþýlamayacak kalitede erlerimiz, dövmenin utanç verici olduðunu kavrayacak düzeyde subaylarýmýz olur, iþlerini iyi yaparlar, disiplini dayak dýþýnda önlemlerle saðlarlar. Bu yeni dönemde iç savaþý bitirecek olmamýz da bu deðiþime yardým eder. Orduya bir çekidüzen veririz. Sürekli olarak toplumun içine “þiddet görmüþ, þiddeti doðal karþýlayan” genç erkekler gönderen bir kurum olan ordunun bu saðlýksýz iþlevini bitiririz, genç erkeklerde görülen “erkekliðin bir parçasýnýn da kendisinden güçsüzlere vahþice davranmaktýr” inancýný kýrarýz. Bu toplumun ruhuna sinen “þiddeti doðal bulma” refleksini bir ucundan engelleriz. Savaþý bitirip, orduyu düzelttiðimizde, bu ordunun rejim içindeki garip durumundan dolayý çarpýlan birçok toplumsal deðer yerli yerine oturur. Dayak yemeyi de, dayak atmayý da yadýrgayan daha saðlýklý, daha onurlu bir toplum oluruz. Ahmet Altan / Taraf, 18 Haziran 2011

Ciddî görünümlü oyunlar SEÇÝMLER bitti... Nihayet... Tabii “demokrasi kazandý”... “herkes kazandý” ya da “herkes kaybetti”... “AKP’nin baþarýsý þu þu sebeplerdendi”... “BDP’ye verilen oylar þu anlama geliyordu”... “CHP krize girdi”...“MHP’de hesaplaþma bekleniyor”... Hüsrana uðrayanlar, zaferinin tadýný çýkaranlar... Ve daha pek çok yorum... Daha da yapýlacak... Ama kendi adýma en çok, ekranlarda tahammül etmek zorunda kaldýðýmýz nutuklardan kurtulduðum için seviniyorum. Seviniyorum ama o nutuklardaki sevimsizliðin sakladýðý baþka bir þeyler daha var. Þimdi düþünelim... Ýþsizlik, eþitlik, özgürlük, kalkýnma, çevre, demokrasi, insan haklarý, vatan-millet gibi çok büyük meseleleri halletmek için seçim yapýyoruz, deðil mi? Evet, bunlar “büyük meseleler” olduðu için kavganýn da sert geçmesini normal görüyor olabiliriz, deðil mi? Ancak, bu büyük meselelerin nasýl halledileceðine dair yüzde yüz emin olmamýz mümkün mü? Hiçbir zaman! Sadece varsayýmlarýmýz olabilir ve bu varsayýmlarý “gerçek”le karýþtýrýrsak, hâl yollarýný da bildiðimizi zannedebiliriz. Aslýnda tam da bu “bilmediðimizi” derinlerde bir yerde hissettiðimiz için, “ra-

kip” olarak gördüklerimizin de bir þeyleri “bilebileceklerini” düþündüðümüz için, kendimizi kimliðimiz, düþüncemiz, sýnýfsal, kültürel varlýðýmýz içinde tahkim etmek için bambaþka mecralarda “savaþ” veriyoruz. Bu yüzden o büyük meseleleri çok daha somut, elle tutulur bir düzeye indirmekten baþka çare bulamýyoruz. Yani her zaman açýkça bir savaþ veremeyeceðimiz için sertlik dozu deðiþen bir “oyun”a baþvuruyoruz... Ayný futbolda olduðu gibi... “Vur, kýr, parçala; bu maçý kazan!” ya da “Diþini sökerim!” - “Sen diþçi misin?” gibi “galip getirecek, alkýþ alacak vuruþ”a dair metaforlarla dolu bir oyuna geçiyoruz... Ayrýca þöyle düþünelim... Tek bir oy veriyoruz ve siyasal olarak “var” oluyoruz; bunun adýna da demokrasi diyoruz. Bizi “anlatacaðýný” varsaydýðýmýz tek bir oyla... Mümkün mü bu? Ama mümkün olmadýðý halde mümkünmüþ gibi yapýyoruz. Yani aslýnda göründüðü kadar ciddi olmayan bir tarafý var bu iþin... Ancak, bu oyunun dýþýnda baþka þeyler var... Hem sonuna kadar gerçek hem de oyun deðil... Mesela Ýnan Süver... Mesela Yakup Köse... Adlarýný çoðumuz duymamýþtýk yakýn zamana kadar...

Bütün ciddi görünümün ardýnda, dünyanýn en “oyun” iþi olan askerliði yapmayý reddeden ve bu yüzden iþkencelere maruz kalan, hâlâ hapislerde tutulan Ýnan Suver’in yazdýklarýný okuyun mesela: “23 Temmuz 2001 yýlýndan bu yana ýsrarla ve inatla asker edilmek isteniyorum. Oysa ben üç çocuk babasý, inþaat iþçisi, kimsenin tavuðuna kýþ, kimsenin de kedisine pisi pisi etmemiþ, bilerek ince belli karakarýncayý incitmemiþ, hep güçsüzden, hep kaybedenden yana olmuþ, futbolda bile hep küme düþme tehlikesinde olan takýmlarý tutmuþ, asla kimseye hükmetme derdinde olmayan, ayný zamanda kimsenin de emrine girmeyen, yalnýz doðmuþ, yalnýz gömüleceðini bilen, buna göre yaþamak isteyen biriyim.” Mesela 28 Þubat’ýn çocuk maðduru, 29 Haziranda yeniden yargý önüne çýkacak olan Yakup Köse’nin Hakan Albayrak’a yazdýklarýný okuyun: “Allah aþkýna, 14 yaþýnda tutuklandýðýmda idamla yargýlandým ve tam 10 yýl haksýz yere cezaevinde yattým, 14 yaþýndaki bir çocuk devletin anayasal düzenini cebren yýkmaya teþebbüsten ne anlar? Emin olun ben o yaþtayken bu kavramlarý çözemeyecek kadar yetersizdim... emniyette ben bu örgütü tanýmýyorum üyesi de

deðilim dediðim halde yapmadýðým eylemleri 28 Þubatý tezgahlayanlar üzerime yýktýlar... 10 yýl sesimi kimseye duyuramadým, nispeten de olsa þimdi özgür olduðuna inandýðým bir basýn var ve derdimi anlatabiliyorum... diyorum ki Hakan abi beni 14 yaþýnda içeri atan zihniyet þu an benden bu ülke için ne bekleyebilir, hiçbir þeyim normal deðil. Ýþim, evim, yürüyüþüm, bakýþým, hayatým... bir insanýn hayatýný alt üst etmek bu kadar mý kolay... hangi bedel benden çalýnan yýllarý verecek geri. Býrakýn bir þeyler verilmesini bir daha içeri almaya çalýþýyorlar yorumu size býrakýyorum ve ALLAHA SIÐINIYORUM.” Bu isimleri google’layýn ve buraya sýðmayan, hiçbir yere sýðmayacak insan “ayrýntýlarýný” okuyun... Adýna “askeriye”, “hukuk” ya da “yargý” denen ve birtakým seremonilerle, ritüellerle bezenmiþ ciddi görünümlü mekanizmalarýn aldýklarý kararlarýn bu insanlar üzerinde yarattýðý sonuçlarda oyuna benzer bir þey var mý? Bu insanlarla oyun oynamaya kimin hakký var? Sizin o ciddi görünümlü oyunlarýnýzýn hangisi en sýradan insanlarýn gerçek hayatlarýnýn üzerinde bir deðer taþýyabilir? Ferhat Kentel / Taraf, 18 Haziran 2011

osamahajjaj.com

AÇILIÞA DÂVET Tarih : 19 Haziran 2011 Pazar Saat : 12:00 Yer : Fevzi Çakmak Mah. 1111 sok. No: 2 (Kim market karþýsý Albaraka Türk yaný) Esenler / Dörtyol Necat Özdemir : (0539) 455 09 35

METROPOL AYAKKABI T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/133 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 235 Ada, 6 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 530,72 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Mahmut DENERÝ'nin davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39947

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/200 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 147 Ada, 1 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1043,69 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Abdulaziz ÝDGO'nun davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 40028

DÂVET

GEÇMÝÞ OLSUN

SAKARYAYENÝASYAOKUYUCULARI ve SAKARYAÜNÝVERSÝTESÝMEZUNLARIPÝKNÝÐÝ

Muhterem kardeþimiz

Sakarya ili (Adapazarý) ve ilçelerinde bugüne kadar ikamet etmiþ Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Üniversitesinde (ÝTÜ Sakarya Müh. Fak.) tahsil görmüþ mezunlarýnýn buluþmasýný saðlamak amacýyla tertip edilen geleneksel yaz pikniði aþaðýda belirtilen yer ve tarihte gerçekleþtirilecektir. Yeni Asya Okuyucularý ve Sakarya Ünivesitesi mezunlarý dâvetlidir. Tarih: 26 Haziran 2011 Pazar, Saat: 12:00-16:00 arasý Yer: Fýndýksuyu / Geyve Piknik Alaný, AdapazarýEskiþehir Karayolu üzerinde Yeþil Vadi tesislerinden sola Fýndýksuyu Köyü yoluna dönülerek devam edilir. Not: Þehir dýþýndan katýlacaklarýn irtibat kurabilecekleri telefonlar: Sadettin Çelik Celal Dalmaz Hüseyin Uzun Server Fýrat

: (0532) 745 32 32 : (0542) 743 40 40 : (0533) 462 58 98 : (0535) 703 34 38

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/201 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 170 Ada, 13 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 243,98 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Abdulaziz ÝDGO'nun davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 40029

Mehmet Baygýn

'ýn

ameliyat olduðunu öðrendik. Kardeþimize geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz.

Adana Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Faik Cengiz'in damadý

Orhan Eren'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/135 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 234 Ada, 2 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 166,46 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Mehmet Sait CENGÝZ'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39950


MAKALE

Y

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

9

Meþveretle ilgili bazý esaslar fersadoglu@yeniasya.com.tr

ikir alýþ veriþi ve yardýmý, danýþma, görüþlerini paylaþma, baþkalarýnýn fikirlerine saygý ve katýlým manalarýný ihtiva eden meþveret; Kur’ân’da da geçen ve sünnet-i seniyyeden olan çok önemli bir içtimâî ibadet ve cihaddýr. Her ibadetin oldu-

F

YGS-LYS ölümleri(!) RANÂ KARA ranakara89@gmail.com

er yýl yenisi düzenlenen bu sýnavlarýn, üzerinde durulmayan bir bu boyutu var. Sýnava giren öðrenci sonucunu öðreniyor, istemediði (istemedikleri!) sonucu elde ettiði için intihar teþebbüsünde bulunuyor. Bir deðil tabi bu vak'alar, her yýl yaþanan acý bir gerçek. Aslýnda üstünde durulmasý gereken bir çok konu var. Ama burada üzerinde durulmasý gereken asýl konu insanlarýn sýnavý hayatlarýnda nereye koyduklarý! Yani hayatta elde etmek istenilen tek þey miydi sýnav? Ýnsaný intihara kadar götürecek olan þey baþka ne olabilirdi? Tabi sýnava öðrenciyle birlikte ailelerin de hazýrlandýklarý gerçeði de ayrý bir mevzu… Evet bu sene de benim duyduðum 2011 YGS sonucunu alan 3 öðrenci intihar etti. Hepsinin birbirine benzer sebeplerden dolayý kýydýðý hayatlarýna aileleri derin bir üzüntüyle devam etmekte. Aslýnda hepsinin birleþtiði ortak nokta, arkadaþlarýndan daha düþük puan almalarý. Ne denir ki buna? Ne söylenebilir? 18 yaþýna gelmiþ neredeyse 20’sine merdiven dayamýþ insanlarýn düþtüðü bu durum gerçekten de acý ve ilginç deðil mi? Ýlginç diyorum çünkü çocukca duyulan bir rekabet yüzünden insanlar canýna kýymýþ (!) Evet Bediüzzaman Said Nursî’nin ifade ettiði “Acaba sýrf bu dünya için mi yaratýlmýþsýn ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun” sözünün daha acý bir hali deðil mi? Yani sýrf bu sýnava girmek için mi yaratýlmýþ ki insan kendisine emanet edilen canýna kast edebiliyor. Evet sýnav sistemimiz gerçekten zor ve kötü. Gittikçe de daha da zorlaþýyor. Ve maalesef olgunlaþma çaðýna girmiþ insanlarýn ruhlarýný hýrs gibi, rekabet gibi kötü hasletlerle yaralýyor. Zaman zaman bununla ilgili yazýlar okuyorum. Yani sýnavlarýn zorluðu ve gereksizliði ile ilgili. Ama nedense bir çözüm arayýþý da yok. Öðrencilerin buna ne hâli var, ne de vakti (Ya da var). Ama bu iþin ehli olan eðitimciler neden bir çözüm arayýþý geliþtirmiyorlar? Bu tarz kötü olaylarýn sebebi sýnav sistemi ya da baþka bir þey.. Ama ortada daha önemli olan baþka bir þey var: Kýyýlmýþ canlar! Kardeþlerime yarýnki ve gelecek sýnavlarýnda baþarýlar diliyor ve inþâallah böyle kötü olaylarýn bir daha tekrarlanmamasýný ümid ediyorum. Allah’a emanet olun!

H

VECÝZE Asýl musîbet ve muzýr musîbet, dine gelen musîbettir. Musîbet-i diniyeden her vakit dergâh-ý Ýlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musîbetler, hakikat noktasýnda musîbet deðildirler. Bir kýsmý ihtar-ý Rahmânîdir. Lem’alar, 2. Lem’a, 5. Nükte Bediüzzaman Said Nursî

ðu gibi, istiþarenin de bir takým prensipleri vardýr. Meþveretin verimli geçmesi, sonucun hayýrlý olmasý, bu düsturlarýn bilinmesi, benimsenmesi ve uygulamasýna baðlýdýr. Bazý düsturlarý þöyle sýralayabiliriz: Ýþ ve hizmetlerimizde verimi arttýrmanýn, meseleleri halletmenin, problemleri çözmenin, sýkýntýlarý atlatmanýn en emin ve en keskin yolu istiþaredir… Meþverette Allah rýzasý gözetilir. Yoksa, kendi arzu ve fikirlerini kabul ettirme gayesi deðil… Dolayýsýyla problemleri çözme, meselelere çare bulmada Allah’ýn emir ve kanunlarý çerçevesinde hareket etmelidir. Hakkýnda kesin hüküm (âyet ve sün-

net) olan meseleler meþveret edilemez. Ancak, tatbikat ile tercihler meþveret edilir. Meþverette esas alýnacak ölçü ve mihenk, Ýslâmýn temel kaynaklarý olan Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyedir. Subjektif deðil, bilgiye, belgeye dayalý objektif ölçüler esas alýnmalýdýr. Ýstiþare, fikrî bir yardýmlaþma ve dayanýþmadýr. Feyiz ve bereket meþverette ortaya çýkar. Öyle ise, peþin hükümlerle meþverete girmemelidir. Hissî, indî, nefsî davranmamalý. Meþverette esas olan, akýl, kalp, vicdan, hüsn-ü zan, hüsn-ü niyettir. Ýnat, garaz, tarafgirlik, gýybet, rekabet, düþmanlýk, intikam gibi olumsuz duygulara yer verilmemelidir.

 Meþverette tam bir fikir ve vicdan hürriyeti hâkim olmalý; þahýslarýn deðil, Kur’ân ve Sünnet’in etkisinde kalmalý. (Yalnýz, fikirlerin baþkalarýyla örtüþmesi ayrý bir þeydir, meseleleri müzakere ve mütalâa etmeden baþkalarýnýn arzularý istikametinde parmak kaldýrmak baþka bir þeydir.) Ýstibdat, tahakküm, fikir ve düþünceleri baský altýna almak, meþveretin ruhuna zýttýr. O takdirde meþveretin anlamý kalmaz. Bu hususta özellikle yöneticiler daha hassas davranmalýdýr. Hakperestliðin gereði, doðruluðuna inanýlan düþünceleri kesin bir kararlýlýkla müdafaa etmektir. Yarýn devam edelim.

ZÝNA KONUSUNA BÝR BAÞKA AÇIDAN BAKIÞ ýllar önce arkadaþýmla Ýslâmda ceza müeyyideleriyle ilgili yaptýðým fikrî tartýþmalarý hatýrlýyorum. Ona göre hýrsýzlýk yapanýn elinin kesilmesi çaðdýþý bir adalet anlayýþýydý ve dinin diðer hükümleri gibi zamana göre reforme edilmeliydi... Yeni aldýðý bursunun da içinde bulunduðu çantasýný kaptýrýp beþ parasýz kaldýðý gün öfkeyle, “Ne eli, kafasýný kesmeli...” deyiþini unutmak mümkün mü? Ýnsanoðlu böyleyiz iþte. Uzaktan ahkâm kesmek hoþ da, iþ baþa düþtüðünde tablo deðiþiveriyor. Dar bakýþ açýlarýmýzla güneþ gibi hakikatleri görmek istemiyor, kendi kafa fenerimizin aydýnlattýðý kadarýyla ifrat ve tefrit gibi iki aþýrý uç arasýnda gidip geliyoruz. Kur’ân’daki recm ya da deðnek cezasýný çaðdýþý gören haným ya da erkeklerin çok sevdikleri eþlerinin zina yaptýðý ortaya çýktýðýnda ne düþündüklerini merak ediyorum. Sanýrým çoðu arkadaþým gibi düþünecekti: “Ne yüz deðneði?” Ýslâmda zina cezasýnýn bütün diðer had ve ceza hükümleri gibi kendi sistemi içinde bir bütünlüðü var. Bektaþi gibi davranýp iþine gelen hükümleri alýp, öncesinde, sonrasýnda neler var diye düþünmeden bir kýsým hükümleri Ýtalya’dan ithal günümüz hukuk sistemiyle mukayese etmek bizi doðruya götürür mü?

Y

TUTARLILIK MI? ÇELÝÞKÝ MÝ? Ýmanî bakýþ açýsý, ifrat ve tefritle zik zaklar çizip çeliþkilere düþürmek bir yana tutarlý, dosdoðru bir yolla Rabbine ulaþtýrýyor insaný. Güneþ misal iman hakikatleri bir kalpte bulunduðunda, Arþ-ý Ýlâhîden nazil olan emirler, kalbin kulaðýyla dinlenilip iþitilebiliyor. “Zinaya yaklaþmayýn...” (Ýsra: 32), “Zina eden kadýnla erkeðin herbirine yüzer deðnek vurun” (Nur: 2) gibi âyetlerin insandaki ulvî hisleri, vicdaný harekete geçirip, nefis ve hevesten gelen meyilleri söndürmesi neticesi, kiþiler sadece “Baþkalarý görse ne der?” gibi yalnýzca vehmî ve fikrî deðil, akýl, kalp ve vicdanýn birlikte hareketiyle o menfî his ve hevesi yok olup, zinaya yaklaþmýyor, harama nazar bile etmiyor. Bediüzzaman Hazretlerinin söylediði gibi; “Evet, iman, kalpte, kafada daimî bir manevî yasakçý býraktýðýndan, fena meyelanlar histen nefisten çýktýkça ‘Yasaktýr!’ der, tard eder, kaçýrýr.” (Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Þamiye, s. 82) Emr-i Ýlâhiye göre tanzim edilmeyen hayatlar çeliþkilerle dolu. Eþi zina yaptýðýný açýkça ifade ettiði halde, maddî çýkarlar ve kariyer uðruna aldatýlmayý sineye çekip, fedakâr eþ rollerine bürünülüveriyor... Genelevlerde yapýlanlar (her halde oradakiler vergi verdiði için) zina kapsamýna girmiyor da, imam nikâhlý olanlar zina ile suçlanabiliyor... Ya da “Zina erkeðin elinin kiri (!), kadýnýn yüzünün karasý (!)” olduðundan kadýnlar aile meclisi kararlarýyla öldürülürken, erkekler ne hikmetse aklanýveriyor. Böylelikle kendimize ve çevremize hayatý zehir ediyoruz. Oysa ki, sýmsýký kapattýðýmýz gözlerimizi güneþe çevirip de hakikatleri görebilsek! Gerçek mutluluðun yalnýz ve yalnýz

yasemin@yeniasya.com.tr

‘‘

Ýsbatý zor ve insanlarýn özel hayatlarýný merakla araþtýrmak haram olduðundan, zina dinimizde daha çok ahlâkî ve uhrevî açýdan ele alýnmýþtýr. Hukukî ve dünyevî boyutlarýyla gündeme getirilmek istenmemiþtir.

iman hakikatleriyle mümkün olduðunu nefis ve heveslerimize kabul ettirebilsek...

SEMAVÎ DÝNLERDE ZÎNA Getirmiþ olduklarý disiplinlerle insanlarýn dünya hayatýný düzenleyen Ýlâhî kanunlarýn hepsinde zinanýn suç olduðu belirtilmiþtir. On Emir’den yedincisi “Zina etmeyeceksin!” der. Ýncil’de zina, büyük günah olarak belirtilip yasaklanmýþtýr. Kur’ân-ý Kerim’de zina büyük bir günah olarak kabul edilmiþ ve yasaklanmýþtýr.

ÞÜYU’U VUKU’UNDAN BETER! Ýslâm Ceza Hukukuna göre birini zina ile suçlamak için dört erkek þahidin cinsel iliþkinin en mahrem boyutunu görmeleri, tamamen birbirini tutan ifadeleri ve bu ifadelerin infaza kadar tereddütsüz sürdürül-

mesi gerekir. Þahitlerden biri ifadesini deðiþtirir ya da vazgeçerse, diðer þahitler de zina iftirasý gibi aðýr suçla suçlanýrlar. Yani zina suçunun býrakýn isbatýný, tesbitini yapmak bile imkânsýzdýr. Ýslâm tarihi boyunca birkaç zina infazýndan baþka bir uygulama olmamýþtýr. Olanlar da itiraf sonucu gerçekleþmiþtir. “Þuyu’u vuku’undan beter!” denir ya, hakkýnda konuþulup yayýlmasý, gerçekleþtirilmesinden daha fazla tahribat yapan konulardan biridir zina. Ýsbatý zor ve insanlarýn özel hayatlarýný merakla araþtýrmak haram olduðundan, zina dinimizde daha çok ahlâkî ve uhrevî açýdan ele alýnmýþtýr. Hukukî ve dünyevî boyutlarýyla gündeme getirilmek istenmemiþtir. Dinimiz, zina konusunda kiþileri ve devleti özel hayatý merakla araþtýrmaya, zina suçunun tesbiti ve infazý için teþvik etmeye sýcak bakmamakta ve yasaklamaktadýr. Ayrýca þahit getiremediði halde insanýn namusuna iftira atmak, gýybetin en fena, en zalimane, alçak nev’î olarak kabul edilmektedir.

“HANIMLARINIZA NUR SÛRESÝNÝ ÖÐRETÝN!” Aile hayatýna ýþýk tutan âyetleri dolayýsýyla hadis-i þerifte Nur Sûresi için baþlýðýmýzdaki ifade kullanýlmýþtýr. Bu sûrede, Hz. Ayþe (r.anha) hakkýnda yayýlan namus iftirasý ile ilgili olarak indirilen âyetlerden bir kýsmý þöyledir: “O iftirayý iþittiðinizde mü’min erkeklerin ve mü’min kadýnlarýn, kendileri hakkýnda hayýr düþündükleri gibi mü’min kardeþleri hakkýnda da hayýr düþünerek ‘Bu apaçýk bir iftiradýr’ demeleri gerekmez miydi? “O zaman siz o iftirayý dilden dile naklediyor ve hakkýnda hiçbir bilginiz olmayan þeyi aðzýnýza alýp söylüyor, bunu da basit bir iþ sanýyordunuz. Halbuki, o Allah katýnda pek büyük bir günahtýr. Onu iþittiðinizde ‘Bunu söylemek bize yakýþmaz. Hâþâ bu büyük bir iftiradýr’ demeniz gerekmez miydi?” (Nur Sûresi, 12, 15, 16.)

ZÝNA ETMEK ÝSTEYEN DELÝKANLI PEYGAMBERÝMÝZÝN (asm) bir gençle olan sohbeti zina konusuna nasýl bakmamýz gerektiði açýsýndan ibretlidir. Ebû Ümâme el-Bâhilî (ra) anlatýyor: Bir delikanlý, Resûlullahýn (asm) huzuruna çýktý ve “Ey Allah’ýn Elçisi! Zina etmeme izin ver!” dedi. Sahabiler onu “Sus! Sus!” diye azarladýlar. Hz. Peygamber (asm) delikanlýyý “Hele þöyle gel!” diye yanýna çaðýrdý. Delikanlý yanýna gelip oturdu. Peygamber Efendimiz (asm) onunla konuþmaya baþladý. “Söyle bakalým. Bir baþkasýnýn senin annenle zina etmesine razý olur musun?” “Caným feda olsun, hayýr, olmam.” “Zaten hiç kimse annesiyle zina edilmesine razý olmaz.” “Peki kýzýnla zina edilmesini ister misin?” “Uðrunda öleyim yâ Rasûlullah! Hayýr, istemem.” “Öyleyse hiç kimse kýzýyla zina edilmesini istemez. Bir baþkasýnýn kýz kardeþinle zina etmesini ister misin?” “Yoluna feda olayým, hayýr, istemem.” “Hiçbir kimse, kýz kardeþiyle zina edilmesini istemez. Peki halanla zina edilmesi seni memnun eder mi?” “Caným feda olsun, hayýr, kesinlikle.” “Halasýyla zina edilmesi hiç kimseyi memnun etmez. “Peki birinin teyzenle zina etmesine razý olur musun?” “Uðrunda öleyim, hayýr buna da razý olmam.” “Teyzesiyle zina edilmesine kimse razý olmaz.” Bu konuþmadan sonra Peygamber Efendimiz (asm) elini delikanlýnýn omuzuna koydu ve: “Allah’ým, bunun günahýný baðýþla! Kalbini temizle! Ýffetini koru!” diye duâ etti. Artýk o günden sonra bu delikanlý öyle þeylerle ilgilenmedi. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 256-257)

ailecaysaati@gmail.com

Boþanmak mý, sabýr mý? Ayþegül Haným: “Öyle her þeyde boþanmayý gündeme getirmek fazîlet midir? Yoksa sabretmek ve bazý bâdireleri birlikte aþmaya çalýþmak mý fazîlettir? Karý kocanýn boþanmasýnýn olumsuzluðu hakkýnda Üstad ne gibi tavsiyelerde bulunuyor?” enâb-ý Hak Cennet ehlinin, Cennette eþleriyle birlikte ebedî mutluluða mazhar olacaklarýný müjdeler. Bu müjde Kur’ân’da þöyle yer alýr: “O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eþleri gölgeler altýnda tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeþit meyve vardýr. Bütün arzularý yerine getirilir. Onlara Rabb-i Rahîm’den selâm da vardýr.” 1 Dünyanýn dikenli baðlarýnda acý günde, tatlý günde birlikte yaþayan, birlikte aðlayan, birlikte gülen, hayatýn ve imtihanýn bir gereði olarak yer yer kendilerini alýkoyamadýklarý sürtüþmeleri ve tartýþmalarý bertaraf etmesini de baþaran karý kocanýn ebedî âhiret hayatýnda ebedî zevkleri ve ebedî güzellikleri birlikte paylaþmalarý elbette müstesnâ bir ihsân-ý Ýlâhîdir. Bu ihsan-ý Ýlâhî’yi dünyadaki sabýrlarýnýn bir sonucu olarak hak ettikleri de söylenebilir. Çünkü sýrf âile yuvalarýnýn selâmeti ve huzuru için birlikte dünyanýn acýlý imbiklerinden süzülmüþler, birlikte ýztýraplý eleklerden geçmiþler; hep ama hep birlikte sabretmiþler, Allah’a birlikte dayanmýþlar, Allah’tan birlikte ümit ýþýðý beklemiþler. Öyle her sýkýntýda, her acýda, her olumsuzlukta yekdiðerini terk edip dünyevî keyfinin peþine takýlýp gitmek yok elbet. Sýrf dünya mutluluðu için mi yaratýlmýþsýn ki, her konuda dünyevî kýstas ve kriterleri birinci plâna alýyorsun? Cenâb-ý Hak bazen eþlerden birisine hastalýk verir, sabýr ister; diðerine eþine buna raðmen sadâkat, baðlýlýk ve hizmet tarzýnda bir görev yükler ve yine sabýr ister. Bazen karý-kocayý birlikte fakirlik imtihanýna tâbi tutar, bazen zenginlik sýnavýndan geçirir. Bütün bu imtihanlarýn sonucu uhrevîdir. Netice âhirette alýnacaktýr. Âkýbet verme hakký âhiretindir. Çünkü âhiret dünya tabanýna oturmuþ bir ebediyet þehridir. Cenâb-ý Hakk’ýn; “Allah sabredenlerle berâberdir.” 2, “Sabredenlere müjdele.” 3, “Allah sabredenleri sever.” 4 beyanlarýnýn ve taahhütlerinin elbette çok müstesnâ bir anlamý olmalýdýr! Elbette bu taahhütler-–hâþâ—karþýlýksýz verilmiþ Ýlâhî taahhütler deðildir! Boþanmak fazîlet midir? Gelin bu sorunun cevabýný Peygamberlerin hayatlarýnda arayalým. Hazret-i Nûh Aleyhisselâm kendisine inanmayan müþrik karýsýna tahammül etmiþ, boþanmamýþtý. Hazret-i Lût Aleyhisselâm Sodom ahlâksýzlarý ile birlikte hareket eden hâin karýsýna tahammül etmiþ, boþanmamýþtý. Hazret-i Eyyûb Aleyhisselâm yýllarca hasta yattýðý günlerde; muhtereme hanýmý Rahmet kendisine sabretmiþ, eksiksiz hizmet etmiþ; býrakýp gitmemiþti… Örnekler arttýrýlabilir. Þüphesiz karý ile koca ayný fýtratta, ayný karakterde, ayný yapýda ve ayný yaratýlýþta deðillerdir. Þüphesiz boþanmak haram da deðildir. Fakat boþanmak fazîlet de deðildir. Boþanmakla ulaþýlmasý düþünülen hayýr ve fazîlete, sabýrla pekâlâ ulaþýlabilir; ileriye de geçilebilir. Boþanmakla ulaþýlmasý düþünülen huzur ve mutluluða da, sabýrla pekâlâ ulaþýlabilir; ileriye de geçilebilir. Çünkü söz geliþi, boþanmakla hayâlî bir selâmete mi ermek istiyoruz; oysa sabrýn sonu zaten selâmettir! Söz geliþi boþanmakla bir murada mý ermek istiyoruz; sabreden kiþi zaten muradýna ermeye namzet kiþi demektir. Bu Kur’ân’ýn beyan ve taahhüdüdür. O halde soralým kendimize: Boþanmak mý fazîlettir? Sabýr mý? Boþanmak mý hayýrlýdýr? Sabýr mý? Boþanmadan dolayý ortada kalan ve iyi yetiþme fýrsatý bulamayan çocuðun çektiði mânevî acý ve ýztýrap, karý kocanýn boþanmakla hedeflediði dünyevî saadeti âhiret noktasýndan sýfýrlar, yer, yýkar, bitirir, mahveder; dünyayý da, âhireti de zehir eder, azaba çevirir! Çocuða mý yazýk, sabýrsýzlýk yüzünden ket vurduklarý ve engel olduklarý kendi ebedî saadetlerine mi yazýk? Hangisine aðlanmalý? Bu acý sona kendilerinden baþka kim aðlar? Oysa birbirlerinin titizliklerine, hassasiyetlerine, varsa çekilmez alýþkanlýklarýna, dayanýlmaz ve taþýnmaz düþkünlüklerine ve tutkularýna sabretmeleri ne kadar mutluluk vericiydi! Bir bilselerdi! Bir bilselerdi! Birlikteliðin devamlýlýðýnda elbette hayýr ve fazîlet vardýr. Bundandýr ki, erkek ve kadýn evlenirken birbirlerinin dindârlýklarýna deðer vermelidirler. Birbirlerinde dindarlýk aramalýdýrlar. Sünnet olan budur! Çünkü dindar insan daha geçimlidir, daha sabýrlýdýr, âhiretin bitmeyen, fânî olmayan ve lezzette üstüne olmayan ebedî nimetlerine daha müþtâktýr! Bilir ki, saadetin yolu sabýrdan geçmektedir. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri karý ile koca arasýndaki ebedî baðý güçlendirecek formülü çizerken ayrýlýða ve boþanmaya yer vermez. Býrakýp gitmeye satýr açmaz. Terk etmeye izin vermez. Bilâkis Bedîüzzaman, sâlihâ ve dindar zevcenin, kocasý tarafýndan taklit edilesi bir kadýn olduðunu; kocanýn, ancak bu taklitle ebediyet arkadaþýný kaybetmeyeceðini hatýrlatýr. Üstad Hazretlerine göre kadýn da dindar kocasýný ebediyen kaybetmemek için dindar olmalýdýr. Böylece kadýn hem dünya, hem de âhiret saadetini elde edebilecektir. Bedîüzzaman’ýn dilinde ayrýlýk yoktur, gayrýlýk yoktur; birliktelik ve saadet vardýr. 5 O halde, eðer fazîlet arýyorsak, bu, boþanmada deðil; sabýrdadýr! Eðer saadet arýyorsak, bu, boþanmada deðil; sabýrdadýr! Eðer ebediyet arýyorsak, bu, boþanmada deðil; sabýrdadýr. Bilhassa dindar eþimizi eften püften sebepler yüzünden, bizim de benzerlerini taþýdýðýmýz hatâlar ve kusurlar yüzünden dýþlamak, itham etmek, kýrmak, incitmek vebâldir, günahtýr, sorumluluk vericidir.

C

Dipnotlar: 1- Yâsîn Sûresi: 55-58. 2- Bakara Sûresi: 153, 249. 3- Bakara Sûresi: 155. 4- Âli Ýmrân Sûresi: 146. 5- Lem’alar, s. 203.


10

KÜLTÜR SANAT

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

HABERLER

Albany’den a y ’ a l r a B gidenyol

Y

Konferansta kitabýndan bahseden Barnett, kitabýn hazýrlýk aþamasýnda yaptýðý 3.5 haftalýk Türkiye ziyaretiyle ilgili deðerlendirmeler de yaptý. Bediüzzaman’a ‘Üstad‘ diye hitap eden Barnett, “Bu kitabý alýn ve okuyun. Bediüzzaman 20. yüzyýlýn en etkili Müslümanlarýndan biridir” dedi .

BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ’YÝ ANLATAN ‘KIVILCIM MUHAFIZI’ ADLI KÝTABIN YAZARI PETER BARNETT, AVUSTRALYA NUR VAKFI’NDA BÝR KONFERANS VERDÝ.

Bursa türküsündeki ‘Bursa’nýn Ufak Tefek Taþlarý’ sözünden esinlenilerek hazýrlanan sergi, usta sanatçýlarýn hayata dair yorumlarýný‘taþ’objesindegözlerönüneseriyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

Bursa’nýn ‘ufak tefek taþlarý’ beðeniye sunuldu

TÜRKÝYE’NÝN en uzun soluklu kültürel faaliyeti olan ‘Uluslararasý Bursa Festivali’ kapsamýnda ‘Bursa’nýn ufak tefek taþlarý’ konulu sergi açýldý. Bursa Büyükþehir Belediyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfý (BKSTV) ve Uludað Üniversitesi tarafýndan ‘Uluslararasý Bursa Festivali’nin 50. yýlý olmasý sebebiyle Bursa türküsündeki ‘Bursa’nýn Ufak Tefek Taþlarý’ sözünden esinlenilerek hazýrlanan sergi, usta sanatçýlarýn hayata dair yorumlarýný ‘taþ’ objesinde gözler önüne seriyor. Uludað Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü öðretim görevlilerinin kendilerine özgü yorumlarýnýn yer aldýðý sergide, 24 sanatçýnýn 26 eseri bulunuyor. Sergide, Bursa’nýn ipeðinden tarihî dokusuna, çinisinden el sanatlarýna kadar birçok farklý konu iþlendi. Serginin açýlýþýnda konuþan BKSTV Yönetim Kurulu Baþkaný Fatma Durmaz Yýlbirlik, serginin festival heyecanýný ikiye katladýðýný söyleyerek, eserlerin Bursa’nýn simgelerinden izler taþýdýðýný vurguladý. Sanatçýlarýn sanat eserlerinin sanatseverlerle birebir buluþmasý ve sanat bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla hazýrlanan ‘Bursa’nýn Ufak Tefek Taþlarý’ sergisi, 30 Temmuz Cumartesi gününe kadar görülebilecek. Bursa / cihan

AVUSTRALYA’NIN tanýnmýþ gazeteciyazarlarýndan Peter Barnett, geçtiðimiz haftalarda Avustralya Nur Vakfý’nda bir konferans verdi. Avustralya Nur Vakfý’nýn organize ettigi “Albany’den Barla’ya Giden Yol” isimli konferansýn sunuculuðunu Selçuk Þanlý yaptý. Peter Barnett’in Bediüzzaman’ý anlatan “Kývýlcým Muhafýzý” (Guardian of The flame) adlý kitabý geçtiðimiz Nisan ayýnda yayýmlanmýþtý. Konferansta kitabýndan bahseden Barnett, kitabýn hazýrlýk aþamasýnda yaptýðý 3.5 haftalýk Türkiye ziyaretiyle ilgili deðerlendirmeler de yaptý. Bediüzzaman’a ‘Üstad‘ diye hitap eden Barnett, “Bu kitabý alýn ve okuyun. Bediüzzaman 20. yüzyýlýn en etkili Müslümanlarýndan biridir” dedi ve Türkiye seyahati sonrasý kendisini ‘Nurcu’ olarak gördüðünü ekledi. Ayrýca Barnett’in konuþmasýnda, tarih ve isimler konusunda gösterdiði titizlik ve ‘dersane, Nurcu, vakýf, abi’ gibi kelimeleri orijinal halleriyle Türkçe zikretmeye çalýþmasý dinleyicilerin dikkatinden kaçmadý. Konferansta, Barnett’in Bediüzza-

man’ý gören talebelerle görüþmelerinden ve yüzlerce sayfa notlar, video çekimleri ve ses kayýtlarýnýn ardýndan 13 aylýk bir çalýþma sonucu kitabýn ortaya çýktýðýndan bahsedildi. MOLLA HAMÝD’ÝN HATIRASI Konferansýn ardýndan, Peter Barnett dinleyi-

Uluslararasý Kuzey Kafkasya Sempozyumu yapýldý

ULUSLARARASI Kuzey Kafkasya Sempozyumu yerli ve yabancý bilim adamlarýnýn katýlýmýyla Ýstanbul’da gerçekleþtirildi. Kuzey Kafkasya’nýn tarihçesi, etnik yapýsý, bölgede konuþulan diller, sosyal ve dini hayat ile çatýþma alanlarý ve çözüm tekliflerinin masaya yatýrýldýðý sempozyumda tebliðler de sunuldu. Tarih Bilincinde Buluþanlar Derneði’nin himayesinde Kafkas Vakfý ve Fatih Belediyesince desteklenen sempozyum, altý oturum halinde Fatih’te, Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleþtirildi. Organizasyona Rusya, Almanya, Japonya, Kuzey Osetya, Gürcistan, Daðýstan ve Tataristan’dan gelen bilim adamlarýnýn yaný sýra, Türkiye’de Kuzey Kafkas derneklerinin yakýndan tanýdýðý isimler de tebliðci olarak katýldý. Sempozyum ve Çalýþtay’da ‘Kafkasya kültürünün en önemli parçasý olan dilden soykýrýma, yaþanan sürgünden dinî hayata kadar, bölgenin tarihten günümüze gelen sorun ve beklentileri’ en geniþ yelpazede ele alýndý. Kuzey Kafkasya’nýn uluslar arasý hukuka dair güncel sorunlarý ve sosyal yapýsý ülkemizin farklý üniversitelerinde görev yapan akademisyenler tarafýndan masaya yatýrýldý. Sempozyumla, Kafkasya coðrafyasýnda huzurun tesisine katký hedefleniyor. Said Temur / Ýstanbul

PETER BARNETT KÝMDÝR? BUGÜN 80 yaþýnda olan Peter Barnett, Batý Avustralya’nýn Albany þehrinde dünyaya geldi. Perth’de eðitimini tamamladýktan sonra ABC Radyosunun Asya muhabiri olarak çalýþmaya baþladý. Daha sonra Amerika’ya gitti ve ABC’nin Washington muhabiri olarak 13 yýl Beyaz Saray’da görev yaptý. Avustralya’ya döndükten sonra 10 yýl Radio Australia’nýn genel müdürlüðünü üstlendi. Yakýn bir zamanda Risâle-i Nurlarý tanýdý. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen Türkiye’ye geldi ve Bediüzzaman Said Nursî’nin yaþadýðý beldeleri gezdi, gördü ve yaþadýklarýný The Guardian of the Flame (Kývýlcým Muhafýzý) kitabýnda derledi.

MimarSinan’ýneseri tarihîcamiihyaedildi

Doðu Makedonya ve Trakya tanýtým günleri

YUNANÝSTAN’IN Ýstanbul Baþkonsolosluðu ile Doðu Makedonya ve Trakya Bölge Ýdaresince, Trakya bölgesinin turistik mekânlarýný ve kültürünü tanýtmak amacýyla düzenlenen faaliyetler baþladý. Yunanistan’ýn Ýstanbul Baþkonsolosu Vasileios Bornovas, Drama, Kavala, Rodopi ve Evros ile Taþoz ve Semadirek adalarýnýn 21 Haziran’a kadar ‘’yaný baþýnýzdayýz’’ þiarýyla Ýstanbul’da tanýtýlacaðýný belirterek, ‘’Benzersiz doðal güzellikleri, billur sularý, bakir ormanlarý, eþsiz arkeolojik siteleri, Bizans kentleri, Osmanlý eserleri ve geleneksel beldeleriyle Doðu Makedonya ve Trakya bölgesi, Avrupa ve Balkanlar tarihi ve kültürüne açýlan büyüleyici bir kapýyý teþkil etmektedir’’ dedi. Doðu Makedonya ve Trakya Bölge Ýdaresi Baþkanvekili Konstantinos Papakosmas da ‘’Doðu Trakya ve Makedonya’dan selâm getirdiðini, ilk kez Ýstanbul’da bölgelerini temsil ettiklerini’’ söyledi. Papakosmas, Ýstanbul’da kendilerini en iyi þekilde ifade etmek için çok çalýþtýklarýný dile getirdi. Faaliyetler sýrasýnda bölgedeki yerel yönetimler ve müzeleri tarafýndan da tanýtýcý malzemeler daðýtýlacak. Üç gün sürecek faaliyetlerin yaný sýra 20-21 Haziran’da Sismanoglio Megaro’da kurumlar arasý özel iþ görüþmeleri yapýlacak. Ýstanbul / aa

cilerden gelen sorularý cevaplandýrdý. Genç bir dinleyicinin sorduðu, “Türkiye seyahatinizde sizi en çok etkileyen olay neydi” sorusuna, Molla Hamid’le ilgili dinlediði bir hatýrayý anlatan Barnett dinleyicilere duygulu anlar yaþattý. Ýlk talebelerinden olan Molla Hamid’le uzun süredir görüþmeyen Bediüzzaman’ýn, yýllar sonra Molla Hamid’i karþýsýnda görünce “Sen benim Molla Hamid’im misin?” diyerek adeta kemiklerini hissedercesine sarýlmasýnýn kendisini çok duygulandýrdýðýný ve bunun kendisini en çok etkileyen hadise olduðunu söyledi. Ortaokul, lise, üniversite öðrencilerinin yaný sýra, deðiþik yaþ gruplarýndan dinleyicilerin katýldýðý konferansýn bitiminde, Peter Barnett dinleyiciler için kitabýný imzaladý. Kültür Sanat Servisi

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MÝMAR Sinan’ýn 1554’te yaptýðý ve yýllar içinde aðýr hasar gören, 1957’de kazayla yýkýlan Abdurrahman Efendi Camii, aslýna uygun olarak yeniden inþa edildi. Caminin Cümle Kapýsý önünde kesilen kurban ve Fatih Camii imamý hafýz Osman Þahin’in Kur’ân-ý Kerim tilâvetiyle birlikte tören baþladý. Mimar Sinan’ýn eseri olan cami, 1554-55 tarihlerinde inþa edildi. Abdurrahman Efendi Camii, Koca Sinan’ýn kargir duvarlý ve ahþap çatýlý camilerinin en güzel örneklerinden biri. Açýlýþa, eski Ulaþtýrma Bakaný Binali YýldýMimar Sinan tarafýndan 1554 rým, Þiþli Belediye Baþkaný yýlýnda yapýlan ve 1957’de kazayMustafa Sarýgül, Fatih Belela yýkýlan Abdurrahman Efendi Camii yýllar sonra aslýna uygun diye Baþkaný Mustafa Deolarak yeniden inþa edilerek mir, Fatih Kaymakamý Haibadete açýldý.

Caminin açýlýþýna Ýstanbul Valisi H. Avni Mutlu, eski Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül, Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, Fatih Kaymakamý Hasan Karataþ ve vatandaþlar katýldý.

san Karataþ, Ýstanbul Müftü Vekili Ömer Gardaþ, Veysel Karani Hýrka-i Þerif Cami Hizmet Vakfý Mütevelli Heyeti Üyesi ve Veysel Karani’nin 59. kuþaktan torunu Barýþ Sami de katýldý. Nagehan Bayram / Ýstanbul

SOLDAN SAÐA— 1. Devlet yönetiminde iç iþleri. - Arapçada benlik. 2. Yüz kýsým kauçuðun otuz iki kýsým kükürtle iþlenmesinden elde edilen plâstik madde. - Çok yüksek elektrik ve ýsý iletkenliði, kendine özgü parlaklýðý olan, oksijenli birleþimiyle çoðunlukla bazik oksitler veren madde. 3. Orta Anadolu'da yetiþtirilen, kuyruðu iri ve yaðlý bir tür koyun. Gök. 4. Adetler. - Normal sýcaklýkta tabiatta katý durumda birtakým maddelerle karýþýk veya birleþik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. 5. Rast kelimesinin halk arasýnda söyleniþi. - Boya inceltici. - Kullandýðýmýz alfabenin yirmi dokuzuncu harfinin adý, okunuþu. 6. Anne. - Kur'ân sûrelerini oluþturan kýsýmlardan her biri. 7. Hangi yere manasýndaki soru. - Zehir. 8. Birþeyin esas tutulan yüzü. - Bir þeyin nitelik veya nicelik bakýmýndan deðeri olma durumu, ehemmiyet. 9. Meþhur Hint destaný. - Erken. 10. Bütün mülkün hakikî maliki olan Allah (c.c).

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Süsleme BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI sanatçýsýnýn halk arasýnda söyleniþi. 2. Ýran'da bir þehir. - Ün, þan. 3. Kiremit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve tuðla tozlarýnýn kireç ve su ile ka1 K A D Ý F E Ç P Ý L A V rýþtýrýlmasýndan elde edilen bir çeþit harç. - Arapçada su. 4. Bir konuda di- 2 A R A B A N S Ý M A L E renme, ayak direme. - En az. 5. Kü- 3 M A M A K T A R A F A T çük limon. - Doðu Anadolu ile Azer- 4 A Z A D A K F A R A B Ý baycan'da çalýnan bir çalgý türü. - Ýyi 5 R Ý Þ E D E M M S Z A R kelimesinin ikinci hecesi. 6. Bazý vakýf 6 O R A T O L A Ý M A M E müesseselerinde fakirlerin doyurul7 T E H A L I A T M N A E masý için ayrýlan tahsisat. - Kar rengi. 8 A S A N A K A B Ü L A S 7. Torunu olan kadýn, büyük anne. 9 D Ý L Ý M E R A H Ý B E Arkanýn zýddý. 8. Ýlâç, merhem. - Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bü- 10 E N Ý L A L E M Ü N Ý T tün ayrýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen. - At, eþek, öküz vb. yük hayvanlarýnýn týrnaklarýna çakýlan, ayaðýn þekline uygun demir parçasý. 9. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapýt. - Selenyum elementinin simgesi. 10. Oksijenli asitlerin alkollerle birleþmesinden oluþan sývýlar. - Noksan, eksik. 11. Ýslâmýn beþ þartýndan biri. - Yakýnlarýn dýþýnda kalan kimse, yabancý. 12. Yabancýlar baþkalarý. - Su yolu.

Türkiye, yýlýn tatil mekâný HIRVATÝSTAN Seyahat Acentalarý Birliðinin (UHPA) Baþkaný Jelyko Trezner ile Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliði Kültür ve Turizm Ataþesi Derya Polat arasýnda imzalanan, pazarlama alanýnda iþbirliðiyle ilgili anlaþmanýn sonucunda, UHPA’nýn 2011 / 2012 turizm sezonunda Türkiye’yi ‘’yýlýn mekâný’’ olarak önereceði belirtildi. Anlaþmanýn imzalanmasý vesilesiyle düzenlenen basýn toplantýsýna, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin, Hýrvatistan’ýn ulusal havacýlýk þirketi ‘’Croatia Airlines’’ýn Satýþ Müdürü Boris Kolka, Türk Büyükelçiliði Kültür ve Turizm Ataþesi Derya Polat ve UHPA Baþkaný Trezner katýldý. Zagreb / aa


11:11.qxd

6/18/2011

1:07 PM

Page 1

PAZAROLA

Y

1. Aný...

cosarsaid@yahoo.com

Seçmece bunlar EROL OKUTUCU www.erolokutucu.com

Size bir iyi bir de kötü haber vermek istiyorum. Ýyi haber Kemal Kýlýçdaroðlu bu seçimde oy kullanmayý baþardý. Kötü haber ise CHP yine iktidar olamadý. Bir haftadýr parti kurmaylarýnýn vaziyeti kurtarma serenatlarýný ailecek çekirdek çitleterekten izliyoruz. Keyifli de oluyor ha! Ýlkokuldan bu yana (hatta emeklemeye baþladýðýmýzdan bu yana) bize öðretilen þey, “en çok oy alan birinci parti olmuþtur” öðretisidir. Ýlkokula gidemeyenlere de gece kurslarýnda “Hatice’ye bakma neticeye bak” dersi verirlerdi. (Hey gidi günler hey…) Demek ki usul deðiþti. Þimdi oy önemli deðil, parti idarecilerinin düþündükleri (yoðurt gönülleri) önemli. Parti kurmaylarý ekranlarda sonuçlarý açýklýyor. “Eee efenim, partimiz çok baþarýlýdýr!” Niye? Oy mu artýrdýnýz? “Þöle efenim, biz batý Karadeniz’in Canik Daðlarý eteklerinde Maðaradibi Köyünde bir önceki seçimde 4/1 almýþýz. Bu seçimde de 3/1 almýþýz. Bu ciddî bir ilerlemedir akþama sabaha iktidardayýz demektir” Kimisi yenilgiyi kabul etmeye daha yakýn duruyorsa da bu kez çamur atmaya çalýþýyor. “Spiker bey, bakýn ben bir açýklama yapacaðým! Ulaþýmýn olmadýðý adý yok mezrasýnda katýrlarla giden oy sandýklarý kayýp olmuþtur! Bu oylar nerede? Bu oylarýn hepsi aslýnda bize verilmiþti! Bu seçim iptal bile edilebi-

lir” (Edilse iyi olur.) Biz diyor birisi, þu þehirde bir önceki seçimde þu kadar vekil çýkartmýþtýk bakýn þimdi vekil çýkmadý fakat oylarýmýz yükseldi. Kimileri daha piþkin; “Halk bize ciddî bir muhalefet yapma görevi verdi!” (yapma yaw!) Demek ki oy atarken halk filanca parti pusulasýna “C partisi sana muhalefet görevi veriyorum, sevildiðini bil, hadi bakim bi muhalefet yap da analar neler doðuruyormuþ görsünler” þerhi koyuyorlar. Bu ve buna benzer bir sürü bahaneler, sebepler, kehanetler söylendi durdu. (Çekirdek stoklayýn çünkü birkaç hafta daha sürecektir.) Ben parti baþkaný veya kurmayý olsam, (bu kurmay da ne azametli bir kelime böyle! Sanki genelkurmay baþkaný havasý alýyor insan) derim ki; Ey halkým, evet biz bu seçimde baþarýsýz olduk. Ben de dâhil sorumlular gerekirse istifa edeceðiz. Çünkü halkýn beklentilerini karþýlayacak proje ve söylem geliþtirememiþiz. Halka inememiþiz. Onlarda lütfedip bize çýkmadýlar. Ve bu yüzden de söz konusu halk bizi seçmedi. Yenildik ey halkým unutma bizi! :) Þaka bir yana devam ederdim söylemime, “Bundan sonra halkýn dediklerine kulak vereceðime, halkýn dikine gitmeyeceðime, halkýn deðerlerine saygý duyacaðýma, halkýn önceliklerine kös bakmayacaðýma þerefim ve namusum üzerine ant içerim” derdim ve baþlardým çalýþmaya. Önümüzde yerel seçimler var. Þunun þurasýnda ne kaldý? Kollarý sývar ve yollara düþerdim. Hadi bakalým anca gidermiþim…

Yaþ ilerledikçe sýk sýk karþýlaþýlan, öcü kývamýnda bir sorudur. Bir keresinde efendim, bayram tatilinde ana baba ziyareti için memleketime gideyim dedim. Malûmunuz ufak yer, herkes birbirini tanýr, selâmlaþmalar ve muhabbetler alýr baþýný gider. Aslýnda büyük þehirde yaþamanýn getirdiði “unutkanlýk” ile böylesi manzaralara þahit olmak bir yandan da hoþtur. Zira bu kalabalýk ve hayat koþuþturmasý bazý þeylere yabancýlaþtýrýyor ister istemez. Neyse memleketimdeki manzaralara bir nokta koyup saadete geleyim. Dedim ya en baþta “öcü” kývamýnda bir sorudur. Ayaðýmý bastýðým ilk dakikadan oradan ayrýldýðým son dakikaya kadar, kaç defa duyduðumu ve cevaplamak zorunda kaldýðýmý unuttum. Özellikle belirli bir yaþa gelmiþ ve torun torba sahibi olmuþlar daha sýk kullanýyor bu soruyu. “Eh yaþ kemale ermiþ, Ýþ güç sahibi de olunmuþ hemen uygun birisini bulup dünya evine girmeli” düþüncesi hâkim. Ve ne kadar býkkýnlýk verici olsa da ister istemez paratoner gibi bu soruyu üstümüze çeker oluyoruz. - Maþallah bu senin oðlun mu? - Evet. - Hoþ geldin oðlum. - Saðol teyze. - Ne zaman evleneceksin? - .....(?) Soru anýnda jet hýzýyla gelir, cevap beklenir. Ýnsan bir anda aniden bastýran yaðmura yakalanmýþ gibi ne yapacaðýný þaþýrýyor ve kem kümler eþliðinde, sessiz ve þaþkýn bir havaya bürünüyor. Niye hayatýnda ilk defa gördüðün birisinin ikinci cümlesinde bu soruyu yöneltmesi insaný þah-mat ediyor? Siz deyin 5, ben diyeyim 15 kez ayný formatta “ne zaman evleneceksin” sorusuna cevap anahtarý olmuþumdur. Aslýnda böylesi durumlar sýkýcý olduðu kadar bazen de eðlenceli oluyor. Hem karþýnýzdaki kiþinin beklentiler eþliðinde pat diye bu soruyu sormasý, hem de sizin, forvetle karþý karþýya kalmýþ kaleci edasýyla savunma silâhlarýnýzý çýkartýp, bazen þakalaþarak, bazen de abuk sabuklaþarak cevaplar vermeniz trajikomik enstantanelere gebe olabiliyor. Ha ama faydalý yönleri hiç yok mu? Gelelim bu mevzuya... Ýnsan ard arda bu soruyla karþýlaþýnca tecrübe ediniyor, her adýmda daha iyi cevaplar verebiliyor. En azýndan ilk anlardaki gibi sýkýlmýyor, þaþkýn bakýþlar atmýyor. Oradan ayrýlma vak-

cetinkaska@hotmail.com

tim geldiðinde otobüse binmeden hemen önce yine bu soru yöneltilmiþti; - Bayram bitti, ananý babaný gördün, dönüyorsun artýk. - Evet teyze. - Ya peki ne zaman evleneceksin? - Hayýrlý bir yolculuktan sonra teyze. Ýþte o zaman huzur içerisinde ve “ne zaman evleneceksin” sorusuna karþýlýk kazanmýþ olduðum güzel bir deneyimin vermiþ olduðu hazla otobüsüme binip yola çýkmýþtým.

2. Aný…

Bir yaþtan sonra farzmýþ, öyleymiþ yani. Hele

Y se ri i l â n l a r Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

11

“Nezamanevleniyorsun?”

ÜLKEMÝZDE 6.5 MÝLYON KÝÞÝ OKUMA-YAZMA BÝLMÝYOR

Köþeden

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri

Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

 Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

 ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem TemmuzAðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C1-065-19) Müracaat Tel:0532-2637221 Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 Þirinevler 'de Hürriyet

mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde 0537 464 41 31 0536 599 39 40 Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul 0532-2366370 Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü

1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA Sahibinden satýlýk Tarla

Saray kurtdere köyünde 500m2 köyiçi meraya cepheli elektrik, su, yol mevcut anaasfalta 200m mesafede 0282 726 91 49 Sakarya Kaynarcada Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 10.000'den 20.000'e kadar müstakil tapulu araziler 0536 770 04 97 Arnavutköy 'de 250m2, 15.000 TL Yarý peþin yarýsý taksitli 0532 344 26 71 Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m2 85.000TL 0532 631 12 25 Yalova 'da Sahibinden 2300m2 arazi 80.000TL 0532 631 12 25 Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað

VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: 0212 832 35 77

ki yaþýn, annenin-babanýn evlendiði yaþý geçmeye baþlamýþsa günde en az 1 kere evlilik kelimesini duymaya hazýr olacaksýn. Bi süre sonra anne-baba dýþýnda, teyzelerden, eþ dosttan duyuyorsun, komþular, uzaktan akrabalar hepsi bunun için yemin etmiþ gibi. Bizde meselâ geçen þöyle oldu: Fatih abi var bizim, 30’lu yaþlarýnda bekâr. Evlendi evlenecek mertebesinde. Geçen bize geldi, oturuyoruz. Neyse “ne zaman evleniyorsunuz?” diye sordum.. Bi süre sonra kýz kardeþi de geldi. Sohbet ederken bu sefer de o bana sordu; “ne zaman evlendiriyoruz seni?” diye.. Sonra annem geldi. O hepimize sordu: “ne zaman evleniyorsunuz? evlensenize artýk” diye. Babam konuþuyor bazen, “evlenin de evlenin”.. Ben “evlenmiyorum” diyorum; “Ercan’ý mý bekliyosun?” diyor.. Bi çeþit Ercan tabi.. Muhtemel koca adayý o kadar uzak benden. Kardeþime soruyor; o da evlenmeyeceðini söylüyor. Babam hepten çýldýrýyor. ‘’Ben sizle mi uðraþacam lan” diye.. Teyzemler, kuzenler falan hep beraber oturuyoruz. Zaten konunun geleceði tek nokta evlilik.. Hepimize sýrayla baþlýyorlar. “Bak þu da evleniyor aha dâvetiyesi. Biz sizin evlendiðinizi göremicek miyiz? Hayýrlýsýyla bi düðün yapaydýk, evlerimiz þenleneydi bla bla..” Kafayý takmýþ gibiler. “Bilmem neyin salak kýzý, bilmem kimin aptal oðlu bile evlendi.. bi siz kaldýnýz böyle…” imdaaaaaaaatt! Bi de þöyle bi durumla karþýlaþtým; geçen babam, annemle beni teyzemlere býrakacak. Arabada giderken, harýl harýl anlatýyordu ki en son babamýn “evlenme dedim ben ona, ne nane yemeye evleniyosun diye çok söyledim” dediðine þahit oldum. Hah, o zaman ben de kesin evlenmiyorum diye bikbik etmeye baþladým hemen. Koz geçti elime. Lâkin bu söyledikleri benim için geçerli deðilmiþ. Bahsi geçen kiþi evlenmemeliymiþ. Ben kesin evlenmeliymiþim.. Sonra teyzeme geçtik. Hep beraber oturuyoruz. Merve, evlenen biri hakkýnda olumsuz konuþmaya, kötü evliliklerden bahsetmeye baþladý. 1 saat içinde 2. olumsuz yorum.. “Eee o zaman daha da bize evlenin demeyin dedim, evlenmiicez. Madem bu kadar kötü…”Bi anda dediklerinin farkýna vardýlar da evliliðin muhteþem bi nane olduðunu anlatmaya baþladýlar. Yerler mi anacýým artýk, böyle ikilik olmaz... (Kaynak; iyi insanlar.)

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 MaltepeÞube:02164276464 BaðcýlarÞube:02126735757 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ Kombi Bakým tesisat iþleri yapýlýr. 0533 926 66 75 Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý 0212 482 95 90 Maslak 0212 286 98 00 Ýkitelli 0212 549 75 21 Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

ZAYÝ

Askeri kimliðimi kaybettiðim. Hükümsüzdür. Vedat GÜN


12

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

T. C. ÞÝÞLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2011/354 Esas. Karar No: 2011/311 HÜKÜM: Yukarýda izah edildiði üzere; Davanýn KABULÜ ÝLE, Ankara ili, Altýndað ilçesi, Sakarya, C.N: 78, H.N: 1153, BSN: 15'de nüfusa kayýtlý Çetin oðlu, Servet Nevin'den olma, 07/10/1962 Ankara doðumlu, 11800054414 T.C kimlik numaralý Bülent Ömür Erciyeþ'in nüfus kaydýnda Erciyeþ olan soyisminin ERCÝYES olarak DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. 08/06/2011 www.bik.gov.tr B: 41036

HOPA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE ERÝ MEMURU ALIM ÝLANI 657 sayýlý D.M.K'nun 48. maddesi (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21/10/2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ile 11/04/2007 tarih ve 26490 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürülüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik hükümlerine göre, boþ bulunan, aþaðýda sýnýfý, ünvaný, derecesi, adedi, cinsiyeti, öðrenim durumu, KPSS taban puaný türü belirtilen 18 adet Ýtfaiye Eri kadrosuna sözlü sýnav ile memur alýmý yapýlacaktýr. BAÞVURU ÞARTLARI 1) 657 sayýlý D.M.K.'nýn 48. maddesi A fýkrasý þartlarýný taþýyor olmak 2) Tartýlma ve Ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1,67 m, kadýnlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m'den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg'dan fazla olmamak. (Boy ve kilo tespitleri saðlýk ocaðý tarafýndan yapýlacaktýr.) 3) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. 4) Askerlikle iliþkisi olmadýðýna dair beyan. 5) 2010 KPSS'ye girmiþ, lisans mezunlarý için KPSSP3 türünden 60, önlisans mezunlarý için KPSSP93 türünden 60, lise ve dengi okul mezunlarý için KPSSP94 türünden 60 ve üzeri puan almýþ olmak 6) Sýnav Tarihi olan 12/0 7/2011 tarihi Ýtibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, Belediyemize baþvuran adaylar aþaðýda belirtilen her kategori için ayrý ayrý olmak üzere KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðýrýlacak olup sýnava çaðrýlan adaylarýn listesi Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemizin internet sitesinde (hopa.bel.tr) yayýnlanacaktýr. Ayný kiþi hem önlisans diplomasýný hem de lisans diplomasýný kullanarak iki ayrý kategori için baþvuru yapamaz. Bu þekilde baþvuru yapanlarýn iki baþvurusu da geçersiz sayýlýr. ALIM YAPILACAK BOÞ KADRO Sýnýf Ünvan Derecesi Adedi Cinsiyet Eðitim Durumu GÝH Ýtfaiye Eri 11 6 E/K Üniversitelerin Lisans Mezunlarý GÝH Ýtfaiye Eri 11 6 E/K ÜniversitelerinÖnLisansMezunlarý GÝH Ýtfaiye Eri 11 6 E/K Lise ve Dengi Okul Mezunlarý BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvurular, 29/06/2011 Çarþamba günü saat 08:30'da baþlayacak 30/06/2011 Perþembe günü 17:30'a kadar Hopa Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðüne yapýlacaktýr. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SlRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: 1) Adaylar tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru formu (Boþ Baþvuru formu Örneði kurumdan temin edilecektir.) 2) ÖSYM tarafýndan yapýlan KPSSP3 - KPSSP93 - KPSSP94 sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin Aslý baþvuru sýrasýnda adayýn yanýnda olacaktýr.) 3) Bir saðlýk kurumundan boy ve kilo tespiti yaptýrdýðýna dair onaylý belge. 4) Nüfus cüzdaný aslý veya fotokopisi (TC. Vatandaþlýk no.su olan). 5) Öðrenim durumunu gösterir belgenin aslý veya fotokopisi. 6) Son altý ay içinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf (1 adedi Baþvuru formuna yapýþtýrýlacaktýr.). SINAV YERÝ ZAMANI Sýnav Hopa Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý Salonunda 12.07.2011 Salý günü saat 09:30'da sözlü sýnav olarak yapýlacaktýr. SÖZLÜ SINAV KONULARI: 1) T.C. Anayasasý. 2) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, 3) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu. 4) Mahalli Ýdareler ile ilgili temel mevzuatlar, 5) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi. SINAV ÞEKLÝ DEÐERLENDÝRME YÖNTEMÝ VE ÝLANI: 1) Sözlü sýnavlar duyurulmuþ olan yer ve saatte baþlar ve geç gelenler alýnmazlar. 2) Sözlü sýnavda deðerlendirme, 100 tam puan ürerinden yapýlýr, sözlü sýnavda en az 70 puan almak þarttýr. 3) Sözlü Sýnavda alýnan not, atamaya esas nottur. 4) Sözlü Sýnav sonuçlarý, baþarý sýrasýna göre belediye ilan tahtasýnda ilan edilir ve kazananlara yazýlý olarak bildirilir. 5) Baþvuru sýrasýnda istenilen belgeler eksik teslim edilirse, sýnava çaðrýlmaz. 6) Atama yapýlan kadro sayýsý kadar asýl ve yedek aday sýnava çaðrýlýr. Asýllardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlýr. 7) Sýnav komisyonu sýnavý iptal edebilir ve durum sýnava girecek adaylara bildirilir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. NOT: Adaylar dayanýklýlýk testi için yanlarýnda eþofman ve spor ayakkabý getireceklerdir. www.bik.gov.tr B: 40573

T. C. SÝLÝVRÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (ÝÞ MAHKEMESÝ SIFATIYLA)NDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO DAVALILAR

: 2011/241 Esas. : 1- KAZIM ÇINAR 2- CAFER GÖZÜBENLÝ Davacý Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan aleyhinize açýlan Ýþ (Kurumun iþverenden Rücuen Tazminat Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizin bütün aramalara raðmen adresinizin tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Silivri 1. Asliye Hukuk (Ýþ Mahkemesi Sýfatýyla) Mahkemesi duruþma salonunda duruþma Günü olan 16/09/2011 günü saat: 11:20'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 40666

T. C. BEYOÐLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/188 Esas. Davacý Perver Sanalý vekili tarafýndan, davalý Serdar Sanalý aleyhine açýlan gaiplik davasýnda: Davacý ve Davalýnýn babalarý Nejdet Sanalý'nýn 1989 yýlýndan bu yana kendisinden haber alýnamadýðýný, 1989 yýlýnda öldüðü beyan edildiðini yaklaþýk 22. yýldýr haber alýnamadýðýndan, gaip olmalarý nedeniyle, hayat ve mematý hakkýnda malümatý olanlarýn Hakimliðimizin 2011/188 esas sayýlý dosyasýna ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgi vermelerinin hayatta iseler adreslerini bildirmeleri M.K.nun 32. maddesi gereðince ilan olunur. 16.05.2011 www.bik.gov.tr B: 40728

ÝLAN T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 11/2287. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 08.07.2011 günü saat: 09:40-09:45'de BARAJYOLU CAD. NO: 33 ÜMRANÝYE/ÝST. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13.07.2011 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ 13.000,00 YTL 1 34 TE 6715 PLAKA SAYILI MITSHUBISHÝ MARKA 2003 MODEL L 300 TÝPÝ KAMYONET MUHTELÝF VURUK VE ÇÝZÝKLERÝ MEVCUT 13.000,00 YTL Toplam www.bik.gov.tr B: 40980 T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/326 KARAR NO: 2011/379 Gaziantep Ýli, Þahinbey Ýlçesi, Cilt: 43, Hane: 65'de nüfusa kayýtlý bulunan, Mehmet Fevzi oðlu, Yüksel'den doðma, Tatvan-01/08/1968 doðumlu, 17510049344 T.C. kimlik nolu Veysel Kahraman Top'un adýnýn VEYSEL; soyadýnýn KAHRAMAN olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. 16/06/2011 www.bik.gov.tr B: 41127

KARÞIYAKA 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1083 Davacý Duygu Kudat tarafýndan davalý Basri Kudat aleyhine açýlan boþanma davasýnýn verilen ara kararý gereðince: Davalý Ýzmir, Foça, Fevzipaþa Cilt no: 2, Hane no: 6, BSN: 26, TC. No: 54682104730'da nüfusa kayýtlý Cengiz ve Emine'den olma 06.09.1980 doðumlu BASRÝ KUDAT tüm aramalara raðmen bulunamamýþ ve tebligata yarar açýk adresi tespit edilmediðinden kendisine dava dilekçesi ve duruþma gününü ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davanýn duruþmasý 21.07.2011 günü saat 10:45'e býrakýlmýþtýr. Belirtilen gün ve saatte davalý BASRÝ KUDAT'ýn duruþmaya gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluðunda duruþmaya devam olunacaðý ve karar verileceði hususlarý ÝLANEN teblið olunur. 30.05.2011 www.bik.gov.tr B: 40891

T. C. ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLANEN TEBLÝÐ Esas : 2007/2178 Karar : 2011/337 Davacý Serdar Bilgiç vekili Av. Günay Biltekin davalýlar Hatice Ceylan vs. aleyhine açmýþ olduklarý Ýzalei Þuyu davasýnýn mahkememizde görülüp bitirilen davasý sonunda; Dava konusu Antalya Ýli, Muratpaþa Ýlçesi, Zeytinköy mah. 12181 ada, 86 parselde kayýtlý taþýnmazýn mahkememizce 17/02/2011 tarihinde verilen karar ile satýlarak ortaklýðýn giderilmesine karar verilmiþ olmakla, bu gayrimenkulde hissedar olan HATÝCE CEYLAN VE RIZA AKGÖL'ün adresleri tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan iþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren, kanuni süresi içerisinde temyiz edilmediði takdirde kararýn kesinleþeceði ÝLANEN teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 17/05/2011 www.bik.gov.tr B: 40855

SARIYER AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/731 Esas. KARAR NO: 2011/544 Davacý Þadiye Baðrýyanýk tarafýndan Burhan Erdoðan aleyhine açýlan nafaka davasýnda mahkememizce verilen kararda; Davacýnýn davasýnýn kýsmen kabulü ile Ýstanbul, Kâðýthane ilçesi, Çaðlayan mahallesi 1 cilt, 463 hane, 45061399670 T.C. kimlik nolu Burhan ile Þadiye'den olma küçük Hazar Erdoðan için aylýk 300 TL iþtirak nafakasý takdiri ile ayný nüfusa kayýtlý 19613247542 TC kimlik nolu davalý Burhan Erdoðan'dan alýnarak davacý Þadiye Baðrýyanýk'a verilmesine, Davacý tarafýndan yapýlan 108 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 4,40 TL bakiye harcýn davalýdan alýnarak hazineye irad kaydýna, Ýliþkin gerekçeli kararýn taraflara teblið edildiði tarihten itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile temyizi kabil olmak üzere davacýnýn yüzüne karþý davalýnýn yokluðunda verilen karar ilanen teblið olunur. 07.06.2011 www.bik.gov.tr B: 41139

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/595 Davacý ÜNZÝLE MARGAZ vekili Av. Hacý Emin Çelik tarafýndan davalý ÞERAFETTÝN MARGAZ aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlmakta olan yargýlamasýnda davalýnýn adresi tesbit edilemediðinden davalýya dava dilekçesinin ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup; Davacý vekili dilekçesinde, taraflarýn 1976 tarihinde evlendiklerini, müþterek 3 çocuklarýnýn olduðunu, taraflar arasýnda fikir ayrýlýklarý olduðunu, davalýnýn 2 yýl önce müþterek haneyi terk ettiðini, o günden bu yana çocuklarý ve kendisini arayýp sormadýðýný, taraflar arasýndaki evlilik birliðinin fiilen sona erdiðini belirterek davalýnýn 2 yýldan bu yana müþterek evi terk etmesi nedenine dayanarak taraflarýn boþanmalarýna, yargýlama giderleri ve vekâlet ücretinin davalý üzerine býrakýlmasýna karar verilmesini talep etmiþ. Dava dosyasýnýn duruþmasýnýn 29/07/2011 günü saat 11:15'de yapýlmasýna karar verildiði, özrü olmaksýzýn belli gün ve saatte mahkemede hazýr bulunmadýðý takdirde yargýlamaya yokluðunda devam edileceði ve karar verileceði, yokluðunda cereyan eden iþlemlere itiraz edemeyeceði dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine geçmek üzere Yeni Doðan Mahallesi, Taþlý Sokak No: 24 Gaziosmanpaþa/ISTANBUL adresinde iken meçhul kalan, Yaþar ile Nesibe oðlu, 14/04/1951 doðumlu, Sakarya Ýli, Ferizli Ýlçesi, Gülkent/Koyunaðýlý Mah./Köy, C: 86, HN: 152, BSN: 16'da nüfusa kayýtlý, 16424753552 TC nolu davalý ÞERAFETTÝN MARGAZ'a ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 03/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39813

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/137 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 245 Ada, 43 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 931,33 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Hacý DENERÝ'nin davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39952

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/136 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 242 Ada, 73 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 940,54 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Mehmet Þirin CENGÝZ'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39951

T. C. SUÞEHRÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas: 2008/175 Karar: 2009/419 Davacý Saynur Kýlýç vekili Av. Yusuf Özsoy tarafýndan, davalý Hasan Ayan aleyhine açýlan Tapu Ýptali ve Tescil davasýnýn verilen ara kararý gereðince; Davalý Hasan Ayan çýkartýlan tebligatlarýn iade edildiði, yapýlan tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalý Hasan Ayan'a mahkememizin 2008/175 esas, 2009/419 karar sayýlý ve 12.11.2009 tarihli kararýnýn ilanýnýn yapýlmasýna, müteakip 8 gün içerisinde temyiz yoluna baþvurabileceðinin, bu süre geçtikten sonra kararýn kesinleþeceði hususunun 7201 sayýlý yasanýn 28. ve devamý maddelerince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 41049

T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2011/341 TÜRK MÝLLETÝ ADINA KARAR KARAR NO : 2011/301 Davacý tarafýndan açýlan davanýn KABULÜ ile; Çorum Ýli, Osmancýk Merkez Ýlçesi, Hýdýrlýk Köyü/Mah., Cilt No: 6, HN: 36, BSN: 29'da nüfusa kayýtlý olan 25987543654 T.C nolu "FATÝH HAYLAZER"in nüfus kayýtlarýnda "HAYLAZER" olan soy isminin Eþ ve reþit olmayan çocuðuna da þamil olmak üzere "DOÐAN" olarak TASHÝHÝNE karar verilmiþtir. 09/06/2011 www.bik.gov.tr B: 40680

Y

DATÇA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINA ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIMI ÝLANI Datça Belediye Baþkanlýðý bünyesinde istihdam edilmek üzere; 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki genel þartlarýn yaný sýra 21 Ekim 2006 tarih 26326 sayýlý Resmi Gazete yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýnda yer alan þartlarý taþýmak koþulu ile Belediyemizde boþ bulunan aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi ve adeti belirtilen kadrolara 12.07.2011 tarihinde saat 10:00'da yapýlacak sözlü sýnav ile Ýtfaiye Eri alýmý yapýlacaktýr. Sýnýfý Ünvaný Derecesi Adedi Cinsiyeti Eðitim Durumu Taban Puan G.Ý.H. Ýtfaiye Eri 10 1 E/K Lise ve Dengi Okul KPSSP94(60) Mezunu BAÞVURU ÞARTLARI: 1) Türk vatandaþý olmak, 2) Sýnavýn yapýldýðý tarih itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmadýðýna dair beyan 4) Kamu haklarýndan mahrum olmamak, 5) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1,67 m, kadýnlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m'den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak, 6) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla Ýtfaiye Teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uymak, 7) Aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ya da yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ olmamak, 8) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavlarýna (KPSS) girmiþ ve ortaöðretim mezunu adaylar için KPSSP94'ten 60 ve üzeri puan almýþ olmak. 9) Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, itfaiye eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak. 10) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. Maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen þartlarý taþýmak. BAÞVURU SÜRESÝ Baþvuru süresi 01.07.2011 günü, saat 08:00-17:00 arasýnda "Datça Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü, Datça/MUÐLA" adresine þahsen yapýlacak olup, posta ile ve internetten yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKEN BELGELER 1) KPSS 2010 sýnav sonuç belgesi veya sureti, 2) T.C. kimlik numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi, 3) Son 6 (altý) ay içerisinde çekilmiþ 3 (üç) adet fotoðraf, 4) Diploma aslý veya sureti, 5) Erkekler için askerlikle ilgili olmadýðýna dair beyan, 6) Bir saðlýk merkezinden alýnacak boy ve kilo tespit tutanaðý, 7) Görevini devamlý yapmaya engel bir durum olmadýðýna dair yazýlý beyan, 8) Aday baþvuru formu. SINAV YERÝ VE ZAMANI KPSS Baþarý puanýna göre en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere boþ kadro sayýsýnýn üç katý kadar aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlan adaylarýn listesi belediyemizin internet sayfasýndan (www.datca.bel.tr) yayýnlanacaktýr. Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 11.07.2011 tarihinde saat 13:00 ile 17:00 arasýnda Datça Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü'nden alýnacaktýr. Sýnava katýlmayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktýr. Sýnava girmeye hak kazanan adaylar için Datça Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý salonunda 12.07.2011 Salý günü saat 10:00'da sözlü sýnav yapýlacaktýr. SINAV KONUSU 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, 2) Atatürk Ýlke ve Ýnkýlâplarý, 3) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 4) Mahalli idareler ve ilgili temel mevzuatlar 5) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði'nin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi. (NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) DEÐERLENDÝRME Sözlü sýnav deðerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapýlacak olup deðerlendirme sonucunda 70 ve üzerinde puan alamayan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. Aday baþarý notu ise sözlü sýnavda alýnan nottur. En yüksek baþarý notunu alan adaydan baþlamak üzere kazananlar arasýndan boþ kadro sayýsý kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek adaylarýn listesi www.datca.bel.tr adresinde yayýmlanacak ve adaylarýn adreslerine yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlabilmesi için tebligatta belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerin Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne teslimi gerekmektedir, bu süre içerisinde gerekli belgelerini teslim etmeyen adaylarýn ise atamasý yapýlmayacaktýr. Atamasý yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylardan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. Süresi içerisinde yapýlmayan veya posta ya da internet ortamýnda yapýlan müracaatlar geçersiz sayýlacaktýr. Ýlanen duyurulur! www.bik.gov.tr B: 40899

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/131 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 234 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 410,66 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Fikri CELEN'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39944

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/134 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Kapýlý Köyü, 104 Ada, 49 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 26,78 m2 olduðu, 2942 sayýlý ya sanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Gürgin YARAR'ýn davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39949

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/132 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 242 Ada, 27 Parsel sayýlý tapýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1104,08 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Kumri CENGÝZ'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 39945

T. C. ÞÝRVAN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2011/228 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 245 Ada, 66 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1016,78 m2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Hasan CAYLI'nýn davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. www.bik.gov.tr B: 40066


14

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

SPOR Nuri Þahin erken topbaþý yapacak

 REAL Madrid’de yeni sezon hazýrlýklarý 11 Temmuz’da baþlayacak olmasýna raðmen dizinden rahatsýz olan Nuri Þahin’in 2 Temmuz’da Madrid’e çaðrýldýðý belirtildi. Ýspanyol basýnýnda yer alan haberlerde, sað dizindeki sakatlýðý geçen ve takýmla birlikte sezon öncesi kampa girebilecek durumda olan Nuri Þahin’in kendini güçlendirmek için ekstra çalýþacaðý ifade edildi. Real Madrid’in antreman tesisleri Valdebebas’a 2 Temmuz’da geleceði söylenen Nuri’nin, ilk olarak Real Madrid doktorlarý tarafýndan kontrol edileceði, daha sonra da kondisyon çalýþmalarýna baþlayacaðý bildirildi. Bel ve sýrt aðrýlarý çeken Hamit Altýntop’un da Madrid’e erken gelerek kontrolden geçmesi bekleniyor. Bu arada, teknik direktör Jose Mourinho’nun, futbolcularýndan tatil süresinde de antrenman yapmalarýný istediði iddia edildi.

Y

SEZER ÖZTÜRK AÇIKLANDI

FENERBAHÇE Kulübü, Sezer Öztürk’ün transferi konusunda Eskiþehirspor Kulübü ve futbolcuyla anlaþmaya vardý. Sezer ile 5 yýllýk sözleþme imzalanacaðý, Fenerbahçe’nin paranýn yaný sýra Abdülkadir Kayalý’yý bonservisiyle, Berk Elitez’i de kiralýk

olarak Eskiþehirspor’a vereceði öðrenildi. Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, Sezer Öztürk’ün transferi resmen açýklanýrken, Gençlerbirliði’nden alýnan Orhan Þam’ýn transferi de ilk kez duyuruldu.

Gazanfer Bilge anýldý Bordo-mavililer kontenjan sorunuyla karþý karþýya kalabilir. FOTOÐRAF: AA

Trabzon’un 11 yabancýsý oldu TRABZONSPOR'UN yeni sezon öncesi anlaþýlan Polonyalý Adrian Mierzejewski ile birlikte 11 yabancý oyuncusu bulunuyor. Bordo-mavili takýmda geçen sezondan kadroda bulunan Alanzinho (Brezilya), Arkadaiusz Glowacki (Polonya), Gustavo Colman (Arjantin), Hrvoje Cale (Hýrvatistan), Jaja (Brezilya), Pawel Brozek (Polonya), Piotr Brozek’in (Polonya) yaný sýra geçen yýl Ankaragücü’nde kiralýk olarak oynayan Drago Gabric (Hýrvatistan) ve yeni transferler Didier Zokora (Fildiþi Sahili), Paulo Henrique (Brezilya) ve Adrian Mierzejewski (Polonya) ile birlikte yabancý oyuncu sayýsý 11’e yükseldi. Bordo-mavililerin Jaja’nýn bonservisinin verilmesi konusunda Katar’ýn Al Ahli Kulübü ile anlaþmasýna raðmen futbolcunun bu kulüple fiyat konusunda þu ana dek anlaþma saðlayamamasý, transferin de henüz gerçekleþememesine sebep oldu. Futbolda 6 2 kontenjaný düþünüldüðünde bu konuda sýkýntý yaþayan bordo-mavililer, yabancý oyuncu sýnýrýnýn kaldýrýlmasý halinde rahatlayacak. Bu arada, Trabzonspor’un yarýn Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri’nde toplanarak sezonun ilk çalýþmasýný gerçekleþtireceði bildirildi.

Bursaspor’u neler bekliyor BURSASPOR ile ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda tutuklanan Kulüp Baþkaný Ýbrahim Yazýcý ve 3 kiþi, cezaevine gönderildi. Alýnan bilgiye göre, ‘’Suç iþlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandýrýcýlýk, zimmet, resmî evrakta sahtecilik, soruþturma gizliliðini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlýðýný bildirmeme’’ suçlarýndan nöbetçi mahkemece tutuklanan Bursaspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Yazýcý, Ýkinci Baþkan Haluk Özkýyýcý, eski Ýkinci Baþkan Osman Çelik, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, yoðun güvenlik önlemleri altýnda adliye binasýnýn arka kapasýndan çýkarýldý. Yazýcý, burada bekleyen ambülansa, Özkýyýcý, Çelik ve Biçer ise bir polis minibüsüne bindirilerek cezaevine götürüldü. Adliye sarayý çýkýþý bir hayli bitkin olduðu gözlenen Bursaspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Yazýcý, bir gazetecinin ‘’Bir açýklama yapacak mýsýnýz?’’ þeklindeki sorusuna ‘’Pazartesi’’ diye cevap verdi.

DÜNYA ve Olimpiyat þampiyonu güreþçi Gazanfer Bilge, ölümünün dördüncü yýlýnda mezarý baþýnda anýldý. Gazanfer Bilge’nin Karamürsel Dereköy Mahallesi’ndeki mezarý baþýnda düzenlenen tören, Kur’ân-ý Kerim okunmasý ve duâ edilmesiyle baþladý. Anma törenine Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Genel Koordinatörü Adnan Bilgiç ile il ve ilçenin idare müdürleri, Kocaeli Büyükþehir Belediye Kaðýtspor Kulübü Baþkaný Fahrettin Kandemir, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Recep Kemal Akyürek ve Gazanfer Bilge’nin yeðeni Cemal Þener, Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý’ndan Ahmet Taþçý, güreþçiler ve yakýnlarý katýldý. Adnan Bilgiç, anma töreni sonrasý yaptýðý açýklamada, “Gazanfer Bilge ömrünü spora, güreþe adayan bir insandý. Kendisi geride güzel eserler býrakarak aramýzdan ayrýldý. Onu minnet ve þükranla anýyoruz” dedi.

Sarý-lacivertliler, taraftarlarýnýn bulunmadýðý Abdi Ýpekçi Spor Salonunda þampiyonluðu kutladý. FOTOÐRAF: AA

Fenerbahçe’de 5’TE 5 SEVÝNCÝ BEKO BASKETBOL LÝGÝ’NDE ÞAMPÝYONLUÐA ULAÞAN SARI-LACÝVERTLÝLER, BU SEZON 3 ANA BRANÞTA 5 ÞAMPÝYONLUK KAZANDI. FENERBAHÇE erkek basketbol takýmýnýn Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Galatasaray Cafe Crown’a 4-2 üstünlük kurarak þampiyonluða ulaþmasýyla bu sezon 5’te 5 yaptý. Sarý-lacivertliler takým sporlarýnda 3 ana branþta (futbol, basketbol ve voleybol) 2010-2011 sezonunda 5 þampiyonluk kazanarak, büyük bir baþarýya imza attý. Fenerbahçe, bu sezon ilk þampiyonluðunu bayan basketbolda elde etti. Sarý-lacivertli bayanlar, erkeklerde olduðu gibi finalde Galatasaray Medical Park’a üstünlük kurarak, taraftarlarýna bu sezon ilk þampiyonluk sevincini yaþattý.

VOLEYBOLDAKÝ ÞAMPÝYONLUKLAR Bayan basketbol takýmýnýn ardýndan erkek voleybol takýmý sarý-lacivertli camiaya bu sezonun ikinci þampiyonluk sevincini yaþattý. Aroma Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off final serisinde, Arkasspor’u 3-0 ile geçen Fenerbahçe, 2010-2011 sezonu þampiyonu oldu. Bayan voleybol takýmý da mutlu sona ulaþarak, taraftarlarýný bir kez daha sevindirdi. Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Play-Off final serisinde Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom’a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Acýbadem, üst üste 3. kez þampiyonluða ulaþtý.

FUTBOL TAKIMI AVERAJLA ÞAMPÝYON OLDU Fenerbahçeli taraftarlarýn futbolda da beklediði þampiyonluk averajla geldi. Spor Toto Süper Lig’in son maçýnda deplasmanda Sivasspor’u 4-3 yenen Fenerbahçe, 82 puanla ayný puana sahip Trabzonspor’u averajla geçerek, þampiyonluðunu ilan etti.

5. ÞAMPÝYONLUK ERKEK BASKETBOLDAN Arka arkaya gelen þampiyonluklarýn ardýndan ‘’5’te 5’’ hedefleyen Fenerbahçe’ye 5. þampiyonluðu erkek basketbol takýmý kazandýrdý. Fenerbahçe Ülker, Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Galatasaray Cafe Crown’a 4-2 üstünlük kurarak, sarý-lacivertli camiaya bu sezon 5. kez þampiyonluk sevinci yaþattý.

G. Saray CC takýmýnýn mücadelesi takdir topladý.

Galatasaray kulübünden basketbol takýmýna teþekkür Galatasaray Kulübü, Beko Basketbol Ligi’nde playoff final serisinde Fenerbahçe Ülker ile zorlu bir mücadele veren, ancak þampiyonluða ulaþamayan basketbol takýmý teknik heyetine ve oyunculara mücadelelerinden dolayý teþekkür etti. Galatasaray Kulübü’nün internet sitesinde, ‘’Teþekkürler Galatasaray Cafe Crown’’ baþlýðýyla yer alan mesajda, ‘’Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde altý maç sonunda Fenerbahçe Ülker’e kaybederek sezonu ikinci sýrada tamamlamýþtýr. Ligde 21 yýl aradan sonra finale yükselen Galatasaray Cafe Crown’u sahip olduðu ve sezonun son saniyesine kadar sahaya yansýttýðý karakterden dolayý tebrik ederiz’’ ifadesi yer aldý.


Y

HABER

19 HAZÝRAN 2011 PAZAR

15

Birinin ehliyeti, birinin plâkasý yok

KONYA’NIN Seydiþehir ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandýðý otomobilin çarptýðý plâkasýz motosikletteki kiþi aðýr yaralandý. Þuayip K. (35) idaresindeki 42 LG 279 plâkalý otomobil, Sadi Irmak Caddesi’nde Erkan Tunçbilek’in (27) kullandýðý plâkasýz motosiklete çarpýþtý. Kazada yaralanan Tunçbilek, Seydiþehir Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Tunçbilek’in hayatî tehlikesinin bulunduðu, ehliyeti olmadýðý belirtilen otomobil sürücüsü Þuayip K’nýn gözaltýna alýndýðý bildirildi. Seydiþehir / aa

13 yaþýnda üniversiteye gidecek

Yýldýzýn uzayda býraktýðý iz, kara delik tarafýndan yutulmasýndan iki buçuk ay sonra hâlâ teleskopla görülebiliyor. Kara deliðin yýldýzý yutmasýnýn görülmesi nadir bir olay.

Kara delik yýldýz yuttu GÖKBÝLÝMCÝLER, KENDÝ YÖRÜNGESÝNDE GÝDEN BÝR YILDIZIN KARA DELÝK TARAFINDAN YUTULMASININ ÇOK NADÝR BÝR OLAY OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. IÞIÐI bile yutan kara delikler ancak bir yýldýzý içlerine çektikleri sýrada görünür olabiliyor. Bu meydana geldiðinde yýldýz önce muz þeklini ardýndan da disk þeklini alarak kara deliði çevreliyor ve sonra yutuluyor. Son anlarýnda dünyaya doðru radyoaktif ýþýnlar yayan yýldýzýn uzayda býraktýðý iz, kara delik tarafýndan yutulmasýndan iki buçuk ay sonra hâlâ teleskopla görülebiliyor. Araþtýrmacýlar Swift adlý uzay aracýyla yapýlan gözlemlerin, önce içe doðru patlayan bir yýldýzýn yaydýðý ýþýnlar olarak deðerlendirildiðini, ancak sonrasýnda çok nadir bir uzay olayýyla karþý karþýya olduðunun anlaþýldýðýný söylüyor. Science adlý bilim dergisinde yayýmlanan araþtýrmanýn sonucunda, gözlenen patlamanýn içe doðru patlayan bir güneþte gereken özellikleri sergilemediði ve tek bir patlama yerine dört saat boyunca dört kez patlama yaþandýðýnýn tesbit edildiði belirtildi. Warwick Üniversitesi’nden Astrofizikçi Dr Andrew Levan ve çalýþma arkadaþlarý, kendi yörüngesinde giden bir yýldýzýn kara delik tarafýndan yutulmasýnýn çok nadir bir olay olduðunu söyledi.

Ýtfaiye geldi, su gelmedi ATAÞEHÝR’DE park halindeki bir otomobilde çýkan yangýný söndürmek için olay yerine gelen itfaiye aracý da arýza yapýnca otomobil tamamen yandý. Ýlginç olay Ataþehir Örnek Mahallesi Dilara Sokak’ta yaþandý. Yasemin Aðýr’a ait olduðu ve uzun süredir park halinde bulunduðu öðrenilen 34 ZF 483 plâkalý otomobilin henüz kimliði belirlenemeyen 2 çocuk tarafýndan yakýldýðý öne sürüldü. Çevredeki vatandaþlarýn itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine yaklaþýk 10 dakika içinde olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangýný söndürmek için hortum uzatýp vanayý açýnca beklemediði bir süprizle karþýlaþtý. Ýtfaiye aracýnýn hortumlara su gönderen elektronik sisteminin bozulmasý nedeniyle hortuma su gelmedi. Uzun süre arýzayý gidermeye çalýþan ekipler baþarýlý olamayýnca otomobil tamamen yandý. Yangýnýn evinin önünde baþladýðýný belirten bir vatandaþ, “Þu anda otomobil yanýyor ama itfaiyenin suyu gelmiyor. Demek ki önemli bir yangýn olsaydý hepimiz yanacaktýk” diyerek tepki gösterdi. Ýstanbul / cihan

HOLLANDA, henüz 13 yaþýnda olmasýna raðmen liseyi baþarýyla bitirerek üniversiteye gitmeye hak kazanan öðrenciyi konuþuyor. Rotterdam yakýnlarýndaki Schiedam’da yaþayan Erik van der Boom adlý öðrenci, altý yýllýk lise dengi Gymnasium’u üç yýlda bitirerek, büyük bir baþarýya imza attý. Gymnasium’un ilk dört senesini bir yýlda bitiren öðrenci, ilkokul eðitimini de bir yýl erken tamamlamýþ. AD gazetesinde yer alan haberde, Gymnasium’dan baþarýyla mezun olan Erik van der Boom’un ülkenin sayýlý üniversitelerinden Delft Teknik Üniversitesi’nde matematik ya da fizik veya her ikisini birden okumak istediði belirtildi. Lahey / aa

Kan baðýþýnda bulunanlara 20 lira akaryakýt

TRABZON’UN Akçaabat ilçesinde bir iþ adamý, kan baðýþýnda bulunanlara 20 liralýk akaryakýt hediye etti. Ýlçenin Yaylacýk Mahallesi Sahil Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneðince her yýl düzenlenen bir günlük kan baðýþý kampanyasýna, iþ adamý Yaþar Erbaþaran da destek verdi. Erbaþaran, Dernek yöneticilerinin, her yýl düzenledikleri kan baðýþý kampanyasýna bu yýl destek vermesini istediklerini belirterek, ‘’Ben de kan veren her vatandaþýmýza ufak da olsa bir katký yapmak için 20 liralýk akaryakýt fiþi sözü verdim. Kampanyaya katýlan her vatandaþýmýza akaryakýt istasyonumuzdan 20 liralýk yakýt vereceðiz." Trabzon / aa

Böbreðinden irili ufaklý 198 taþ çýkan hasta doktorlarý þaþýrttý.

Taþ ocaðý gibi böbrek BÝTLÝS Devlet Hastanesi’nde yapýlan ameliyatla, 30 yaþýndaki bir hastanýn böbreðinden 198 taþ alýndýðý bildirildi. Bitlis Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmaný Opr. Dr. Muhammet Þahin Baðbancý, Güroymak ilçesine baðlý Gölbaþý beldesindeki Güzelli Köyünde yaþayan 30 yaþýndaki Özgür Kýzýlkaya’nýn sað böbreðinden, 198 taþ aldýklarýný söyledi. Bitlis / aa

Yola giren inekler trafiði aksattý, kazalara sebep oldu.

Ýnekler TEM’e çýktý, trafik karýþtý TEM otoyolu Sapanca mevkiinde yola giren inekler trafiði aksattý, maddî hasarlý kazaya sebep oldu. Önceki akþam Sapanca ilçesi Yüzevler mevkiinde TEM otoyoluna iki inek girdi. Otobanda baþý boþ dolaþan inekler iki aracýn kaza yapmasýna sebep oldu. Sürücülerin ihbarý üzerine olay yerine gelen polis, inekleri yoldan dýþarý çýkarmaya çalýþtý. Maddî hasarýn oluþtuðu kazaya sebep olan inekler dolayýsýyla TEM Otoyolu Ýstanbul istikameti bir süre trafiðe kapandý. Sakarya Emniyet Müdürlüðü Bölge Trafik Þubesi ekipleri, TEM’de uzun süren çabalardan sonra inekleri yakalayarak önce bariyerlere baðladý, sonra yoldan çýkardý. Sahipleri belirlenemeyen ve yaralanan bir inek de Sapanca Belediyesi görevli veteriner tarafýndan iþ makinesi ile alýnarak kesilmek üzere mezbahaneye götürüldü. Sakarya / cihan


19 Haziran 2011  
19 Haziran 2011  

Yeni Asya'nın 19 Haziran 2011 baskısı

Advertisement