Page 1

ZEYNEP ÇAKIR’IN

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

DÝZÝ YAZISI SAYFA 15’TE

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

SAYI: 14.837

www.yeniasya.com.tr

Problemler yeni anayasa ile çözülür Suriye'deki iç savaþtan kaçan aileler, kurtuluþu Türkiye'ye sýðýnmakta buluyor.

BÝNLERCE SURÝYELÝ, ÇOCUKLARIYLA BÝRLÝKTE SINIRA YIÐILDI

Göç dalgasýndan en çok çocuklar etkilendi uSuriye’de yaþanan iç çatýþmalardan kaçarak Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin sayýsý gün geçtikçe artarken, bu kötü durumdan en çok etkilenenler, her zaman olduðu gibi, çocuklar.. n Haberi sayfa 7’de

HUKUKÇULAR, ÖZGÜRLÜKÇÜ BÝR ANAYASA ÝLE TÜRKÝYE'NÝN SORUNLARININ ÇÖZÜLEBÝLECEÐÝNÝ BELÝRTÝYOR. DEVLET, MÝLLETÝN EMRÝNDE OLMALI

DEMOKRASÝLERDE DEÐÝÞMEZ MADDE OLMAZ

uSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Atar: "Bireyi esas alan ve devletin yetki haritasýný modern anayasacýlýðýn temel ilkelerine göre düzenleyen sivil ve demokratik bir anayasanýn yapýlmasý köklü bir dönüþüm sürecinde bulunan Türkiye için acil bir ihtiyaç. Anayasa yenilenmeden diðer sorunlarý çözmek mümkün deðil" dedi.

u­ Atar, demokratik anayasalarda deðiþtirilemez maddelerin olamayacaðýný belirterek þöyle dedi: "Bu, demokrasi açýsýndan kabul edilebilir bir þey deðil. Zira gelecek nesillerin iradesi üzerine ipotek koymuþ oluyoruz. Ýstediðiniz kadar anayasaya 'Bunlar deðiþtirilemez' diye yazýn, deðiþtirilmesini engelleyemezsiniz. Deðiþtirilemez madde koymak ne siyaseten, ne de hukuken gerçekçi." n 8’de

ÝÞ ADAMLARINDAN ÇAÐRI

Yol haritasý birlikte belirlensin

SURÝYE'DEN GÖÇENLERE YAPILAN YARDIM BEÐENÝLDÝ

Mültecilere yardýmda Türkiye’ye tam not uBM Sözcüsü Martin Nesirky, Türk yet ki li le rin, Su ri ye’de ki o lay lar yüzünden Türkiye’ye gelen Suriyelilere yardým etmede son derece çabuk ve cömert davrandýklarýný söyledi. n Haberi sayfa 7’de

u TÝSK, Türkiye’nin 12 Haziran 2011 genel seçiminin oluþ tur du ðu ö nem li bir de mokrasi sýnavýný büyük bir baþarý ile tamamladýðýný belirterek, “Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi, Türkiye’nin izleyeceði yol haritasýnýn toplumsal uzlaþma ile belirlenmesi ve uygulanmasýdýr” açýklamasýnda bulundu. n 4’te

ÇADIRKENTTE 8 BÝN 500 SURÝYELÝ SURÝYE’DE yaþanan olaylardan kaçarak Türkiye’ye gelenlerin sayýsýnýn 8 bin 538 kiþiye ulaþtýðý bildirildi.

JAVÝER SOLANA: DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI

AB’nin Türkiye’nin enerjisine ihtiyacý var u­ AB’nin eski Ortak Dýþ Politi ka ve Gü ven lik Yük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, “Avrupa, müze olmak yerine aktif bir küresel oyuncu olacaksa, Türkiye halkýnýn taze perspektifi ve enerjisine ihtiyacý var” diye yazdý. n Haberi sayfa 5’te

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN SEÇÝM MESAJI

Reform talebi Seçimler demokrasimizi unutulmasýn olgunlaþtýrdý AB eski Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana

uDemokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 Haziran Genel Seçimlerinin gerek katýlým oraný ve sonuçlarý itibariyle gerekse barýþ ve huzur ortamý içerisinde gerçekleþmesi açýsýndan, Türkiye’nin reform, istikrar ve demokrasi algýsýný olgunlaþtýrdýðýný söyledi. n Haberi sayfa 4’te

u­ Seçimde gösterdiði baþarý dolayýsýyla Baþbakan Erdoðan’ý kutlayan Avrupa Parlamentosu Baþkaný Jerzy Buzek, “Bu kadar büyük bir seçim zaferi gerekli reformlar yolunda ilerlemek konusunda Türk seçmenlerine karþý büyük bir sorumluluk da taþýyor. Özellikle muhalefetle ve toplumun ana katmanlarýyla yakýn iþbirliði içinde þeffaf ve kapsayýcý bir tutumla ISSN 13017748 kapsamlý bir anayasa reformu zorunluluðunun altýný çizmek istiyorum” dedi. n Haberi sayfa 4’te


2

LÂHÝKA

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

‘‘

Y

Öfke þeytandandýr. Þeytan da ateþten yaratýlmýþtýr. Su ateþi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiðinde abdest alsýn. Câmiü's-Saðîr, No: 2796 / Hadis-i Þerif Meâli

Hakikî ve büyük vazifeler unutulmamalý

ergenekonya42@yahoo.com

4 mah mukaddem! Risâle-i Nur okumalarý imbiðinden süzülenler

‘‘

O

Dünya siyasetine karýþmadýðýmýn sebebi: O geniþ ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlýk cihetiyle meraklýlarý kendiyle meþgul eder, hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan býraktýrýr.

A

ziz, sýddýk kardeþlerim, Meyve’nin Dördüncü Meselesi’ndeki bir hakikatin izahýný Eski Said’in âfâka bakmak damarýyla ve bana hizmet eden kâtibin Ramazan baþlarýnda bayram alâmetini þarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ý Þerifteki kýymettar vakitleri radyonun malayaniyatýyla zayi etmemesi için mânen kalbime kaç defa ihtar edildi ki, o geniþ ve karýþýk fýrtýnalý hakikatin kýsaca zararlarýný beyan eyle. Ben de gayet muhtasar bazý iþaretler nev’inde, Risâle-i Nur þakirtlerinin meraklarýný tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniþ, vaktim de dar, halim de periþan olmasýndan, anlamasýnda zahmet çekeceksiniz, zekâvetinize güveniyorum. Meyvenin o Dördüncü Meselesi’nde denilmiþ ki: “Dünya siyasetine karýþmadýðýmýn sebebi: O geniþ ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlýk cihetiyle meraklýlarý kendiyle meþgul eder, hakikî ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan býraktýrýr. Hem her halde bir tarafgirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoþ görür, þerik olur” meâlinde orada denilmiþtir. Þimdi ben de derim ki: Merak yüzünden ve âfâkî hadisatýn verdiði sarhoþane gafletten zevk alan biçareler! Eðer “Ýnsanýn fýtratýndaki merak, insaniyet damarýyla sizin, farz ve lâzým vazifeniz zararýna o hadise, o geniþ boðuþmalara sevk ediyor. Bu da bir ihtiyac-ý manevîdir, fýtrîdir” derseniz, ben de derim: Kat’iyen biliniz ki, insanýn, çok mu’cizâtlý hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki baþlý veya üç ayaklý bir insan görse kemâl-i merakla temâþâsýna daldýðý gibi; aynen bu asýrda, nev-i beþerin muvakkat ve fânî, tahripçi geniþ hâdiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nev’i gibi çok hâdisât-ý acîbeye mazhar o milletlerden, her baharda yalnýz birtek arý milletine ve üzüm tâifesine baksan, bu nev-i beþerdeki hâdisâtýn yüz defa daha mûcib-i merak ve rûhânî, mânevî zevklere medar hâdiseler var. Bu hakîkî zevklere ehemmiyet vermeyip beþerin zararlý, þerli, ârýzî hâdiselerine bu kadar merak ve zevkle baðlanmak; dünyada ebedî kalmak ve o hâdiseler dâimî olmak ve herkese o hâdiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hâdiseye sebebiyet verenlerin hakîkî fâil ve mûcid olmak þartýyla olabilir. Halbuki, havanýn fýrtýnalarý gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüz’î... Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet þarktan, Bahr-i Muhîtten sana göndermez. Senden sana daha yakýn ve senin kalbin O'nun tasarrufunda ve senin cismin O'nun tedbir ve icadýnda olan bir Zât-ý Akdesin rubûbiyetini ve hikmetini nazara almayýp, tâ dünyanýn nihâyetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divânelik olduðu târif edilmez. Hem imân ve hakîkat noktasýnda, bu çeþit meraklarýn büyük zararlarý var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boðduracak ve hakîkî vazîfe-i insâniyeti ve âhireti unutturacak olan en geniþ dâire ise siyâset dâiresidir. Hususan böyle umûmî ve mücâdele sûretindeki hâdiseler, kalbi de boðuyor. Emirdað Lâhikasý, Mektub No: 30 s. 111

kuma saatimiz baþlayacaktý ki, bir anda ortalýk simsiyah kesildi! Elektrikler gitmiþti. Evde bulunan emektar “gaz lambasýný” kullanalým dedik. Uzun zamandýr kullanýlmadýðý için gönülsüz gönülsüz yandý biçare. Ama söylemek istediðim bu deðil elbette. Söylemek istediðim, gaz lambasýnýn zayýf ýþýðýna raðmen Risâle-i Nur okurlarýný kendi etrafýnda halelemeyi baþarabilmesiydi. Acaba uhuvvetimizin azalmasýnýn sebeplerinden birisi de “Þu her tarafý aydýnlatan modern lambalar” olabilir mi (!)? Þu her tarafý aydýnlatan lambalar, her birimizi farklý bir köþeye iterek bizi birbirimizden uzaklaþtýrdý mý acaba? Ýnsanlar eskiden, lambanýn etrafýnda haleleniyorlardý, bu maddî birlik mânevî kardeþliði de hatýrlatýyordu... Her neyse... Gaz lambasýnýn aklýma getirdiði ikinci duygu da, gaz lambasýnýn risâlelerin elle yazýldýðý dönemlerde sýkça kullanýlmasýydý... Gaz lambalarý altýnda yazýlmýþ ve bin bir zorluklarla bize ulaþtýrýlmýþ risâleleri gaz lambasý ile okumak, bizi duygulandýrdý bir nebze, hayalen o zamanlarý hatýrlamýþ olduk!

ÖRÜMCEÐÝN yaratýlýþýndaki ibretler “Allah’tan baþka dostlar edinenlerin hâli, kendisine að ören örümceðin hâline benzer. Hâlbuki evlerin en çürüðü örümcek yuvasýdýr, eðer bilmiþ olsalardý.” (Ankebut Sûresi: 41) ur’ân-ý Kerim’de bulunan birçok sûrenin adý, Allah’ýn yarattýðý kudret mu'cizelerinden olan canlýlardan meydana gelir. Allah (cc) onlarla misaller verir ve öneminden dolayý yaratýlýþlarýna dikkatlerimizi çeker. Kur’ân-ý Hakîm’in yirmi dokuzuncu sûresi Ankebut Sûresidir. Ankebut ise, örümcek demektir. Örümcek de diðer canlýlar gibi tam bir kudret harikasýdýr. Kýrk bine yakýn çeþidi olduðu tesbit edilen örümceklerin, birkaç santimden otuz beþ santime kadar deðiþik büyüklüklerde farklý türleri vardýr. Eklembacaklýlardan olan böcekler üç çift ayaklara sahipken, örümceklerin dört çift ayaklarý vardýr. Üç veya dört çift basit göze sahiptirler. Ayaða benzediði için duyu ayaklarý adý verilen ve tatma ve koklama vazifesi de gören önde iki ayaðý daha vardýr. Aðzýnda, avýný yakaladýðý zaman zehirini akýttýðý iki iðnesi bulunur. Zehir þýrýnga edilen sinek, böcek ve emsali canlýlar anýnda felç olur. Örümcek o canlýnýn iç organlarýna bir takým enzimler de þýrýnga ederek onlarý eritir. Midesini bir pompa gibi kullanarak, eriyen iç organlarý midesine indirir. Böcekten geriye sadece boþ bir kabuk kalýr. Allah (cc) her canlýnýn rýzkýna kefildir ve bir þekilde verir.

K

VECÝZE Evet, insanýn fiilleri kalbin, hissin temayülâtýndan çýkar. O temayülât, ruhun ihtisasatýndan ve ihtiyacatýndan gelir. Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayýr ise yapar, þer ise kendini çekmeye çalýþýr. Bediüzzaman, Hutbe-i Þamiye, shf. 82

sami_cebeci@hotmail.com

En yüksek daðlarýn zirvelerinden, en çukur vadilere kadar her yerde bulunan ve her iklimde yaþayabilen örümceklerin karýn kýsmýnda saðlý sollu üçer delik ve her delikte yüz civarýnda incecik að üretim merkezleri vardýr. Ýpekböceðinin aðýz salgýsýyla ürettiði ipek iplikçiðinden daha ince, fakat ayný kalýnlýktaki bir çelik telden daha saðlam olan örümcek aðlarý, yere dikey olarak örülen geometrik þekilleriyle muhteþem bir sanat harikasýdýr. Daha önce hiç að görmemiþ ve örmemiþ olan yeni bir yavru örümcek dahi bu ‘dâhiyane’ olan aðý rahatlýkla örebilmekte ve küçük sinek ve böcekleri yakalamak için bir tuzak olarak kullanabilmektedir. Bu halleriyle, arýlar, karýncalar ve emsali canlýlar gibi ilhama mazhar olarak iþ gördüklerini göstermektedirler. Sanki dünyaya gelmeden önce baþka bir âlemde eðitimden geçmiþ gibi fýtrî vazifelerini noksansýz yapan bu varlýklar, Yüce Yaratýcýnýn varlýk ve birliðinden haber vermektedirler. Bu harika yaratýlýþ ve mükemmel bir sanat eseri olan örümceðin bu mu'cizevî yapýsý evrimle, tabiat ve tesadüfle izah edilemez. Göklerde ve yerde bulunan bütün or-

dular ve yaratýklar Allah’a ait olduðu gibi, örümcek ordusu dahi Allah’ýndýr. Allah onunla kâfirler topluluðunu maðlûp eder. Nitekim Kureyþ müþrikleri Medine’ye hicret eden Hazret-i Peygamber (asm) ve Hazret-i Ebu Bekir’in (ra) izlerini bulup takip ederek Sevr Maðarasýnýn önüne kadar geldiler. Biraz eðilip baksalar, maðarada onlarýn olduklarýný göreceklerdi. Hazret-i Ebu Bekir (ra) telâþlandý. Resûlullah’a (asm) bir zarar vermelerinden korkuyordu. Hazret-i Peygamber (asm) ona “Korkma ya Ebu Bekir! Allah bizimle beraberdir. Ýki kiþinin üçüncüsü Allah olursa ne olacaðýný sanýrsýn?” buyurdu. Zaten müþrikler gelmeden iki güvercin maðaranýn kapý yanýnda yuva yapmýþ, bir örümcek de kalýn bir að örmüþtü. Kureyþin reisi “Burada öyle bir að görüyorum ki, sanki Muhammed (asm) doðmadan örülmüþ gibidir. Hem iki güvercin burada yuva yapmýþ. Ýçeride insan olsa bu að ve kuþlar olur mu?” dedi ve geri döndüler. Allah (cc) onlarý bir örümcek ile iki güvercine maðlûp etti. Bediüzzaman Hazretleri de örümcekten misal getirir: “Ýnkilâb-ý siyasî cihetiyle dininden havf eden (korkan) adamýn dinde hissesi beytü’l-ankebut (örümcek aðý) gibi zayýf düþmüþ; cehalettir onu korkutur, taklittir onu telâþa düþürttürür. Zira itimad-ý nefsin fýkdaný (özgüven yokluðu) ve aczin vücudu cihetiyle, saadetini yalnýz hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar.” (Münâzarât, s. 46)

Daðlarda yazýlan eserleri kýrlarda okumak Risâle-i Nur’un bazý kýsýmlarý daðlarda, bahçelerde telif edilmiþtir. Hani, 10. Söz olan Haþir Risâlesi’nin telif edildiði zamaný hatýrlayalým. Üstadýmýz Bediüzzaman Eðirdir Gölü’nün kýyýsýnda “Þimdi bak Allah’ýn rahmet eserlerine...” meâlindeki Rum Sûresinin 50. âyetini defalarca tekrar ederek kalbine gelen “sünûhat” üzerine kaleme almýþtý Haþir Risâlesi’ni. 28. Söz olan Cennet Bahsi, bugün Cennet Bahçesi denen mevkide, “Sýddýk Süleyman Aðabeyin bahçesinde” yazýlmýþtý. Risâlelerin ilk telif yeri olan Barla’da Üstadýmýz sýk sýk kýrlara ve daðlara çýkardý. Bu yüzden yazma iþi de hep bu yerlerde devam etmiþtir. Gurbet Mektubu olan 6. Mektub’unun da Çamdaðý’nda yazýldýðýný öðreniyoruz! Bunlarý niye hatýrlamýþ olduk? Baharýn geldiði þu günlerde, daðlarda ve kýrlarda telif edilmiþ bu Nurlarý, bu gibi yerlerde okumak tefekkür ufkumuzu daha iyi açar... Zübeyir Gündüzalp Aðabeyin dediði gibi “Okumak, okumak, yine okumak. Okumaktan yorulunca da kâinat kitabýný okumak...” Baþýnýzý kaldýrýnca, Esmâ-i Ýlâhiyenin tecelligâhlarýný görebileceðimiz yerlerde olmak, tefekküre dâvet eder bizleri. Esma-i Ýlâhiyenin azam tecelliyâtý, kâinatla iç içe olmakla görülebilir. Bizim Aile dergisinin yýllar önce bir kapak konusu vardý. “Kýrlarda þenlik var!” Dâvetlisiniz Efendim!

Gaz lambasýna geri dönecek olursak: Medrese feneri Yýllar önce bir dað köyünün camiinde, gaz lambasý yakarak maziye gitmiþtik bir nebze. O zaman aklýmýza gelen bir fikirdi: Medrese feneri. “Vakýflarla talebelerin buluþma noktasý...” idi sloganýmýz da! Yani mizahî video çalýþmalarý. Gaz lambasý bunlarý da akla getirdi. Sen neymiþsin be gaz lambasý! Þu an için uygulamaya geçiremedik, ama inþâallah ilerde nasip olur...

5 sene mukaddem: Medrese feneri Barla Lâhikasý’ný okuduðum zaman dikkatimi çeken bir ifade bu. Bazý mektuplarda geçen “3 mah mukaddem, 4 mah mukaddem” gibi ifadeleri anlayamamýþtým. Dikkatli nazar edince ne kadar güzel bir ifade tarzý olduðunu gördüm: “3 ay önce, 4 ay önce...” Sürüden Ayrýlma Zamaný ve Yalnýz Adam romanlarý ile tanýdýðýmýz ve Risâle-i Nur ile de alâkalý eserleri olan Levent Bilgi’nin “Sezgi ile bilinç arasý bir Risâle-i Nur denemesi” baþlýklý makalesinde Risâle-i Nur üslûbunu tanýmlayan bir cümlesinin, mezkûr durumu en güzel þekilde anlattýðýna inanýyorum: “Kürt, Türk, Arap, Fars dillerinin Kur’ânî düþünceyi yakalama yolundaki birliktelikleri...”

Ruhlarýmýz müttehid! “Risâle-i Nur Talebelerinin ruhlarý birbiri ile münasebettardýr. Cesetleri müteaddid, ruhlarý müttehid hükmündedir.” (Barla Lâhikasý)

Yaðmurlu bir gece yürüyüþünden “Þiir tadýnda” notlar “Demek deðmez ki alýnsa, çürük maldýr hep bu çarþýda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiþ arkasýnda!” “Nur yolcusu insanlýða örnek olacaktýr. Kudsî heyecanlarla gönüller dolacaktýr…”


HABER

Y

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Recep 1432 Rumî: 2 Haziran 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.25 3.15 3.44 3.37 3.28 2.59 2.58 2.42 3.26 3.16 3.39

Güneþ 5.12 5.12 5.30 5.33 5.27 4.49 4.51 4.39 5.22 5.03 5.28

Öðle 12.46 12.56 13.05 13.16 13.11 12.26 12.31 12.22 13.05 12.38 13.05

Ýkindi 16.35 16.52 16.54 17.11 17.07 16.18 16.23 16.18 17.01 16.27 16.56

Akþam 20.08 20.27 20.27 20.46 20.43 19.52 19.58 19.54 20.36 20.00 20.30

Yatsý 21.46 22.14 22.04 22.32 22.31 21.32 21.40 21.40 22.22 21.38 22.09

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.22 3.48 3.00 3.13 3.30 2.51 3.10 2.40 2.43 3.07 3 .42

Güneþ 5.24 5.40 5.04 5.06 5.20 4.54 4.57 4.41 4.35 5.12 5.24

Öðle 13.11 13.19 12.52 12.45 12.57 12.42 12.32 12.29 12.14 13.00 12.53

Ýkindi 17.09 17.11 16.51 16.38 16.49 16.41 16.22 16.27 16.06 16.59 16.39

Akþam 20.46 20.45 20.28 20.13 20.22 20.18 19.55 20.03 19.41 20.37 20.11

3 Yatsý 22.37 22.27 22.21 21.56 22.02 22.10 21.33 21.54 21.23 22.29 21.44

ÖSYM’den adaylara uyarý LYS’LERDE HER ADAYA HER TEST ÝÇÝN FARKLI SORU KÝTAPÇIÐI DAÐITILACAÐINDAN ADAYLARIN SORU KÝTAPÇIK NUMARASINI CEVAP KÂÐITLARINA DOÐRU KODLAMALARI GEREKÝYOR. ÖSYM, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý’nda (LYS) her adaya her test için farklý soru kitapçýðý daðýtýlacaðýndan adaylarýn soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýtlarýna doðru kodlamalarý konusunda uyarýda bulundu. ÖSYM’nin internet sayfasýndan yapýlan açýklamada, Yabancý Dil Sýnavý LYS-5 dýþýndaki LYS’lerde birden fazla soru kitapçýðý kullanýlacaðý hatýrlatýldý. Her adaya her test için farklý soru kitapçýðý daðýtýlacaðýndan, adaylarýn öncelikli olarak kendilerine verilen soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýtlarýna doðru kodlamalarý gerektiði vurgulanarak, þunlar kaydedildi: ‘’Soru kitapçýðý numarasý kodlanmamýþ, yanlýþ ya da eksik kodlanmýþ cevap kâðýtlarý deðerlendirmeye alýnmayacaðýndan, adaylarýn cevap kâðýtlarýna kodlamayý doðru yapmalarý, doðru yaptýklarýný salon görevlilerine teyit ettirmeleri, cevap kâðýdý ve soru kitapçýðý üzerindeki ilgili alanlara salon görevlilerinin imzalarýný almalarý gerekmektedir.’’ Ankara / aa

SINAV KAYGISININ AZI KARAR, ÇOÐU ZARAR YAÞAR Üniversitesi Psikolojik Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Berrin Eylen Özyurt, hafta sonunda yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) öncesi sýnav kaygýsýna dikkati çekerek, ‘’Belirli bir miktar sýnav kaygýsý, performansý ve motivasyonu artýrýyor ancak dozu aþtýðý zaman baþarýsýzlýða ve umutsuzluða sevk ediyor’’ dedi. Özyurt, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye’de sýnavlara hazýrlanan 5 bin 212 öðrenci üzerinde yürütülen bir araþtýrmanýn, bu öðrencilerin kaygý düzeyinin, ameliyat edilecek genel cerrahi hastalarýnýn kaygý düzeyinden yüksek olduðunu ortaya koyduðunu bildirdi. Sýnav kaygýsýný, ‘’Öðrenilmiþ

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu'nda çekilen hac kur'asýnda vatandaþlar yoðun heyecan yaþadý. Baþkan Mehmet Görmez de salonda bir konuþma yaptý. FOTOÐRAF: AA

bilgilerin sýnav sýrasýnda etkili bir biçimde kullanýlmasýna engel olan ve baþarýnýn düþmesine yol açan yoðun bir duygu’’ olarak tanýmlayan Özyurt, þunlarý kaydetti: ’’Stres karþýsýnda salgýlanan hormonlarýn miktarýndaki az bir artýþýn öðrenmeyi olumlu yönde etkilediði ve güdülenmeyi artýrdýðý biliniyor. Yani belirli bir miktar kaygý, performansý ve motivasyonu artýrýyor ancak belirli dozu aþtýðý zaman kiþiyi baþarýsýzlýða ve umutsuzluða sevk ediyor.’’ Özyurt, sýnav kaygýsý adý verilen durumun fizyolojik ve biliþsel, duygusal deðiþiklikler olmak üzere iki þekilde ortaya çýktýðýný anlattý. Ýzmir / aa

Bazý vatandaþlarýn yüzü gülerken, bazýlarýnýn umudu gelecek seneye kaldý.

Hac kur'asýnda büyük heyecan MUKADDES topraklara gidecek hacý adaylarý belirlendi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu’ndaki çekiliþe katýlan vatandaþlar, büyük heyecan ile kur'ayý takip etti. Bazý adaylar salona küçük torunlarý ile geldi, bazýlarý kur'a baþlamadan önce duâ etti, Yasin okudu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Konferans Salonu’ndaki tören Kur’ân-ý Kerim tilâveti ile baþladý. Diyanet Ýþleri Bakaný Mehmet Görmez, kur'a çekimi öncesinde yaptýðý konuþmada salondaki heyecanlý hacý adaylarýna, “Kur'ada isimleriniz ister çýksýn ister çýkmazýn, Allah sizin yüreklerinizden bu heyecaný eksik etmesin” diye seslendi. Son yýllarda Türkiye’de hac ve umre ibadetine ilginin büyük oranda arttýðýný vurgulayan Görmez, katsayýnýn uygulandýðý kura sistemi hakkýnda hatýrlatmalarda bulundu. Hacca bir kez gitmiþ kiþilerin ikinci kez baþvuruda bulunmamasýný isteyen Görmez, “Herkes yaklaþýk 1 milyon vatandaþýmýzýn yüreðinde büyük bir hasretle bu imkaný beklediðini

düþünsün. Yeniden kutsal topraklara gitme özlemini umre ile yerine getirsin” þeklinde konuþtu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel ise 2007 yýlýndan bu yana hacca gitmek için bekleyen 188 bin 579 bulunduðunu bu sayýnýn artarak devam ettiðini bildirdi. Yücel, 2011 yýlýnda ilk kez kayýt yaptýranlarýn sayýsýnýn 329 bin 313 olduðunu belirterek, “Kayýt yeniletmiþ ve ilk defa kayýt yaptýrmýþ kiþilerle birlikte toplam müracaat 963 bin 868 olarak gerçekleþti” dedi. Toplam müracaatýn yaþ ortalamasýnýn 56 olduðunu aktardý. Hac kesin kayýtlarýnýn 20 Haziran -1 Temmuz tarihlerinde gerçekleþeceðini belirten Yücel, dolmayan kontenjanlara kayýtlarýn ise 11-15 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacaðýný ifade etti. Yücel, sonuçlarýn internet üzerinden de duyurulacaðýný bildirdi. Konuþmalarýn ardýndan, bilgisayar ortamýnda kura çekimleri yapýldý. Ankara/cihan

Saðlýk Bakanlýðý evde saðlýk hizmeti veriyor.

60 bin hastaya evde saðlýk hizmeti

EVDE Saðlýk Hizmeti kapsamýnda 2011 Mayýs ayý rakamlarýna göre, 60 bin hasta hizmetten yararlandý. Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Orhan Koç, yaptýðý açýklamada, 2003 yýlýnda baþlayan Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda vatandaþlarýn hekime eriþimini hýzlandýrdýklarýný, bu noktada karþýlaþýlan engelleri birer birer kaldýrdýklarýný söyledi. Ocak 2010 tarihinde ‘’Evde Saðlýk Hizmeti’’nin uygulamaya girdiðini belirten Koç, uygulamanýn yataða baðýmlý, hastaneye gidemeyecek durumdaki hastalara ihtiyaç duyduklarý saðlýk hizmetlerini, evlerinde ve bulunduklarý aile ortamýnda saðlýk ekipleri tarafýndan verilmesini kapsadýðýný ifade etti. Koç, evde Saðlýk Hizmetlerine 81 ilde ‘’444 38 33’’ telefon hattýndan ve aile hekimleri aracýlýðýyla ulaþýlabildiðini ifade etti. Koç’un verdiði bilgiye göre, ‘’Evde Saðlýk Hizmetleri Türkiye genelinde faaliyet gösteren 516 adet evde saðlýk birimi, 43 mobil ekip ve 15 aðýz ve diþ saðlýðý merkezi tarafýndan toplam 523 araçla yapýlýyor. Koç, ayrýca hasta ve yakýnlarýna psikoloji ve sosyal destek hizmetleri ile birlikte eðitim hizmetlerinin de verildiðini söyledi. Ankara / aa

SGK’da usûlsüzlükten 62 sanýk yargýlanýyor

SAMSUN'DA, usûlsüz belgeler düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracýlýðýyla haksýz kazanç elde edildiði gerekçesiyle açýlan davada 62 sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun Ýl Müdürlüðünde usûlsüz belge düzenleyip, bazý kiþileri çeþitli iþ yerlerinde çalýþmadýklarý halde çalýþýyormuþ gibi gösterip sigortalý yaptýrdýklarý, bazý kiþilerin de ayný yöntemle emeklilik iþlemlerini gerçekleþtirdikleri öne sürülen 62 kiþiden 26’sý hakim karþýsýna çýktý. Mahkeme heyeti, duruþmaya katýlmayan sanýklarýn da ifadelerinin alýnmasý ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruþmayý erteledi. Samsun / aa

Irmakta akýntýya kapýlan 6 öðrenciden 2’si öldü

ÇORUM'UN Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu’na gezmeye giden ve ýrmaktan geçmek isterken akýntýya kapýlan 6 öðrenciden 2’si öldü. 4 öðrenciyi öðretmenleri kurtardý. Alýnan bilgiye göre, Çorum’daki bir lisede eðitim gören 21 öðrenci, 2 öðretmenleri ile Ortaköy’deki Ýncesu Kanyonu’na gezmeye gitti. Gezi sonrasý sonra geri dönerken sudan geçen öðrencilerden 6 tanesi akýntýya kapýldý. Öðrencilerden 4’ü öðretmenleri tarafýndan kurtarýldý. Fuat Polat (16) ile Muhammet Ali Kaya (17) suda boðuldu. Öðretmenleri tarafýndan cesetleri ýrmaktan çýkarýldýktan sonra hastaneye götürülen ölen iki öðrencinin cesedi, Ankara Adlî Týp Kurumuna gönderildi. Bu arada, olayý duyar duymaz eþi Hüsamettin Uyan ve þoförü Süleyman Tekbaþ ile yola çýkan Ortaköy Kaymakamý Zeliha Uyan'ýn aracý kaza geçirdi. Kazada yaralanan ve hamile olduðu öðrenilen Kaymakam Uyan ile eþi Hüsamettin Uyan ve sürücü Süleyman Tekbaþ, Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Çorum / aa


4

HABER

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

AP: Reform talebi unutulmasýn

AVRUPA Parlamentosu Baþkaný Jerzy Buzek, seçimin galibi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý kutladý. Buzek, yayýmladýðý tebrik mesajýnda “Bu kadar büyük bir seçim zaferi gerekli reformlar yolunda ilerlemek konusunda Türk seçmenlerine karþý büyük bir sorumluluk da içeriyor. Özellikle muhalefetle ve toplumun ana katmanlarýyla yakýn iþbirliði içinde þeffaf ve kapsayýcý bir tutumla kapsamlý bir anayasa reformu zorunluluðunun altýný çizmek istiyorum” dedi. Polonya’nýn eski Baþbakaný Buzek, kurulacak yeni hükümetin AB katýlým sürecinde yeni bir kararlýlýk ve enerjiyle ilerlemesi ve hukukun üstünlüðünü, ifade ve basýn özgürlüðünü ve azýnlýk haklarýný güçlendirmeye baðlý kalmasý temennisinde bulundu. Uluslar arasý gözlemcilerin seçimlerin demokrasi ve çoðulculuk içerisinde baþarýyla gerçekleþtirildiðini açýklamasýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Buzek, yüzde 10 seçim barajýnýn düþürülmesi çaðrýsýnda bulundu. Brüksel / aa

cakir@yeniasya.com.tr

‘Oku’mayanlar partisi enel seçimler yapýlýp neticeler alýndý ve Türkiye yine ‘deðiþmeyen gündem’lerle baþ baþa kaldý. Her zaman ve her þartta ‘liste’nin baþýnda olmasý gereken konulardan biri de malûm olduðu üzere eðitim konusudur. Her ne kadar insanlar ‘ekonomi’yi birinci sýraya yerleþtirmiþ görünse de, hakikatte eðitim ilk sýradadýr ve öyle de kalmalýdýr. Ýlahî kitabýmýz Kur’ân’ýn ilk emrinin “Oku!” (Yaratan Rabbinin adýyla oku! - Alak Sûresi) olmasý; okumanýn, dolayýsý ile eðitimin vazgeçilmez öncelik olduðunu hatýrlatýr. (Ýlk emrin ‘Oku!’ olmasýnýn baþka yüzlerce hikmeti de vardýr. Konunun ayrýntýlarýný ‘uzman’larýn ‘tefsir’lerine havale edelim.) Elbette “oku”mak sadece kitapla sýnýrlý deðil. Ýnsan en baþta kendini ve kâinat kitabýný okumalý. Fakat onu yapabilmek için de iþe ‘kitap’tan baþlamakta fayda var. Kültür ve edebiyat sahasýnda ‘hocalarýn hocasý’ olarak anýlan Orhan Okay, kendisiyle yapýlan bir sohbette, edebiyatçýlarýn bile çok az okuduðunu söylemiþ ki; hal ve gidiþ de buna þahittir. Edebiyatçýlarýn okumamasý demek, itfaiyecilerin yangýn söndürmemesi, doktorlarýn hasta muayene etmemesi ya da þoförlerin araba sürmemesi gibi ‘eþyanýn tabiatýna aykýrý’ bir þeydir. Hepimizin okumasý lâzým, ama önce ve mutlaka ‘edebiyatçý’larýn da okumasý gerekir. Çaðýmýz ‘ihtisas asrý’ olduðuna göre, bir edebiyatçý ‘oku’muyorsa çaða, güne ve günün þartlarýna aykýrý hareket etmiþ olmaz mý? Edebiyat eleþtirilerinin çoðunun tanýtýmdan ve eþ dost kayýrma seviyesinden öteye gitmediðini veya sanat dýþý özel bir maksatla esere hatta sahibine yüklenildiðini anlatan Orhan Okay, “Bunlar sanatkârýn da belki hoþlandýðý yahut hiddetlendiði, fakat sonuçta hiç de besleyici vasfý olmayan yazýlar” demiþ. Kiþisel geliþim kitaplarý nisbeten okunurken, edebî eserlerin okuma seyiyesinin düþük olmasýyla ilgili bir soru üzerine de Okay þöyle cevap vermiþ: “Türkiye okumuyor. Edebî eserin okunma seviyesi ise daha da düþük. 150 üniversitesi olan bir ülkede bu durum yürekler acýsýdýr. Alanlarý edebiyat olan, hatta yüksek lisans ve doktora öðrencileri bile edebî eser okumuyor. Sebebini ben de anlayamýyorum. Kaliteli eser okuma oraný bundan 50-60 yýl öncesinden bile çok düþük. Aileden baþlayarak yüksek öðrenim öncesi eðitim verimsiz. Sanat ve edebiyat dahil büyük beþerî deðerlerden ve ideallerden uzak, tesadüflere kalmýþ bir hayat programýmýz var.” (Konuþan: Emeti Saruhan, Yeni Þafak, 12 Haziran 2011) Kitap hediye etmenin çok önemli olduðunu da, hayatýndan misâller vererek anlatan Orhan Hocanýn sözlerini bilhassa çocuklara ‘çikolata hediye eden’lerin dikkate almasýnda fayda var: “Ben okula baþlamadan okumayý sökmüþtüm. Lise öðrencisi olan ablamýn takip ettiði ‘Çocuk Duygusu’ diye bir derginin resimli romanlarýný okumaya baþlamýþtým. Sonra yine lise öðrencisi olan bir komþumuz bana ‘Çocuk’ adlý bir derginin birkaç sayýsýný verdi. ‘Yavrutürk’ dergisini okursam daha hoþlanacaðýmý da söyledi. Böylece ‘Yavrutürk’e baþladým ve bütün ilkokul yýllarým boyunca ilgiyle, heyecanla, bütün yazýlarýný defalarca okuyarak takip ettim. Okuma merakým bununla baþladý diyebilirim. (...) Komþumuz bana sünnet hediyesi olarak ‘Bir Eþeðin Hatýratý’ ve ‘On Ýki Çocuk Hikâyesi’ adlý iki kitap hediye etti. Galiba kitap olarak ilk okuduklarým bunlardýr. Ýlkokulu bitirirken Jules Verne’in pek çok romanýný okumuþtum. Ortaokulda Pol ve Virjini ile Monte Kristo’yu okuyuþum, özellikle ikincisi, bende bugün de devam eden büyük ve kaliteli macera romanlarý okuma hevesini uyandýrdý.” (agg.) Orhan Okay Hocaya, okumayý ve bilhassa çocuklara kitap hediye etmenin gereðini hatýrlattýðý için de teþekkürler. Bugün, faraza, kitap okuyanlar ile okumayanlarýn partisi arasýnda bir seçim yapýlsa, büyük bir ihtimalle “kitap okumayanlarýn partisi” kazanýr. Temennimiz, “kitap okuyanlarýn partisi”nin kazanacaðý günlere ulaþmak.

G

Arýnç: Darbe devri bitti

DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Türkiye’de milletvekili genel seçimiyle darbe devrinin sona erdiðini vurguladý. Ýngiliz Guardian gazetesi önceki gün, Arýnç’ýn seçimden bir gün sonra kaleme aldýðý yazýsýna yer verdi. Arýnç, ‘’Yeni Türkiye’ye Görev Emri’’ baþlýðý taþýyan yazýsýnda, ‘’Bu tarihi oylama bizim ileri demokrasiler kulübüne katýlmaya hazýr olduðumuzu gösteriyor’’ dedi. 12 Haziran seçiminin, 1946’da çok partili sisteme geçilmesinin ardýndan ilk kez bir siyasî partinin peþ peþe 3 defa, her seferinde oylarýný daha da arttýrarak seçim kazanmasý dolayýsýyla Türk demokrasi tarihi açýsýndan özel bir öneme sahip olduðunu ifade eden Arýnç, ‘’Bu, Türkiye’de demokrasi ve demokratik kurumlarýn tam anlamýyla yerleþtiðini gösteriyor’’ diye yazdý. Yazýsýnda, 1960’tan baþlayarak Türkiye’de yapýlan 3 darbenin ülkedeki temel hak ve özgürlükler üzerindeki olumsuz etkilerine deðinen Arýnç, þöyle devam etti: ‘’Türkiye þimdi darbe devrini geride býrakmýþtýr. Dünyadaki ileri demokrasilerin standartlarýna ulaþabilmek için, darbe yanlýsý, demokrasi ve çoðulcu yönetimi tam olarak benimsememiþ güçlerle mücadeleye devam edeceðiz. AK Parti’nin bu alandaki cesur, kararlý yönetimi Türk halkýnýn tam desteðini almýþtýr.’’ Ankara / aa

12 Haziran’da yapýlan seçimde, 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandýkta oy kullandý. FOTOÐRAF: AA

Seçimler demokrasimizi olgunlaþtýrdý DES GENEL BAÞKANI AVCI, SEÇÝMLERÝN TÜRKÝYE'NÝN REFORM, ÝSTÝKRAR VE DEMOKRASÝ ALGISINI OLGUNLAÞTIRDIÐINI SÖYLEDÝ. RECEP GÖREN ANKARA

BASIN Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi için yurtiçi ve yurt dýþýnda 4 basýn merkezi kurdu. Ankara ve Ýstanbul’un yaný sýra ilk kez yabancý medyaya yönelik olarak yurtdýþýnda, Brüksel ve Washington’da da basýn merkezleri kuruldu. Türkiye’de yerleþik yabancý basýn ile yerli basýn yurtiçindeki basýn merkezlerinden yaralanýrken, özellikle yurtdýþýndaki basýn merkezlerine yabancý medyanýn ilgisi büyük oldu. Brüksel ve Washington’da çok sayýda medya mensubu BYEGM’nin kurduðu basýn merkezinde seçimi takip etti. Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, BYEGM’nin yerli ve yabancý medyanýn desteklemek ve çalýþmalarýný kolaylaþtýrýcý tedbirleri almak görevi çerçevesinde oluþturduklarý merkezlerin artýk yerli ve yabancý medya mensuplarý tarafýndan takdirle karþýlandýðýný, Genel Müdürlüðün bu alanda çok profesyonelleþtiðini belirtti. Karakaya, “Basýn merkezlerinde gördüðümüz ilgi beni ziyadesiyle memnun etti. Basýnýn çalýþmalarýna yardýmcý olmak amacýyla yerli ve yabancý basýn mensuplarý ile sürekli iþbirliði ve diyalog halindeyiz. BYEGM, yerli ve yabancý medya mensuplarýnýn ve medya organlarýnýn yanýndadýr” dedi. Ankara / Recep Gören

TÝSK: YOL HARÝTASI BÝRLÝKTE BELÝRLENSÝN TÜRKÝYE Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Türkiye’nin 12 Haziran 2011 genel seçimnin oluþturduðu önemli bir demokrasi sýnavýný büyük bir baþarý ile tamamladýðýný açýklayarak, “Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddesi, Türkiye’nin izleyeceði yol haritasýnýn toplumsal uzlaþma ile belirlenmesi ve uygulanmasýdýr” denildi. TÝSK’ten yapýlan açýklamada, Türkiye’nin dünyada hak ettiði yere gelmesi ve toplumsal refah artýþý için bu yol haritasýnda ekonominin güçlendirilmesine yönelik çalýþmalarýn aðýrlýklý olmasý gerektiðini vurgulanarak, þu ifadalere yer verildi: “Ekonominin carî açýk, üretimde dýþa baðýmlýlýk ve iþsizlik gibi önemli sorunlarýný, sanayimizi geliþmiþ ülkeler düzeyine yükseltecek bir yapýsal programla çözmek amaçlanmalýdýr. Öte yandan, donmuþ olan AB ile bütünleþme sürecine hýz kazandýrmak ve Türkiye’yi çaðdaþ bir Anayasa’ya kavuþturmak da önem taþýmaktadýr. Bunlar yapýlýrken katýlýmcý demokrasi ve yönetiþim ilkeleri geçerli olmalý, toplumu ayrýþtýrýcý deðil, bütünleþtirici yönde davranýlmalýdýr. Yapýlacak çalýþmalarda ilgili taraflarýn uzlaþmasý, uygulamalarýn baþarýsý açýsýndan son derece önemlidir.” Ankara / Ahmet Terzi

Hükümet toplumu kucaklamalý

FOTOÐRAF: AA

DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 12 Haziran Genel Seçimlerinin gerek katýlým oraný ve sonuçlarý itibariyle gerekse barýþ ve huzur ortamý içerisinde gerçekleþmesi açýsýndan, Türkiye’nin reform, istikrar ve demokrasi algýsýný olgunlaþtýrdýðýný söyledi. Seçim sonuçlarýnýn iktidar partisine ayrý, muhalefet partilerine ayrý bir sorumluluk yüklediðini söyleyen Avcý, þunlarý kaydetti: “Biz Demokrat Eðitimciler Sendikasý olarak, yeni parlamentodan sivil ve demokratik yeni bir anayasa bekliyoruz. Biz, eþitlikçi, özgürlükçü, çoðulcu, demokratik ve sivil bir anayasa istiyoruz. Ancak bunun ilk koþulu özgür bir tartýþma ortamýdýr. Mevcut anayasa baskýcý, darbeci bir devlet anlayýþýyla oluþturuldu. Yeni anayasa, dev-

leti halkýna hizmet için tanýmlayan, vatandaþlarýný devletin þerrinden koruyan bir yaklaþýmla hazýrlanmalýdýr. Farklý din, dil, mezhep ve kültürlere daha çok özgürlük ve hak verecek, Türkiye’yi özgürlüklerin ve demokrasinin merkezi, insan haklarýnýn en muasýr ülkesi haline getirecek bir anlayýþla hazýrlanmalýdýr. Her meþrû fikrin ve siyasî görüþün parlamentoda temsili için seçim barajlarýný kaldýran, dokunulmazlýklarý kaldýran, devleti þeffaflaþtýran, siyaseti halka tamamen açan, zorunlu askerliði kaldýrýp profesyonel orduyu öngören, askerlik kurumunu demokratikleþtiren, yoksulluðu, yolsuzluðu ve haksýzlýðý ortadan kaldýran, ülkedeki gelir daðýlýmý adaletini tesis eden, yoksulun, yetimin, öksüzün, güçsüzün yani dezavantajlý gruplarýn hamisi olan, gerçek anlamda vicdan, teþebbüs, ifade ve düþünce özgürlüðünün hak olarak tanýmlandýðý herkesi kucaklayan bir Anayasa olmalýdýr.’’

BYEGM’nin basýn merkezleri büyük ilgi gördü

TÜRKÝYE Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, ortaya çýkan meclis aritmetiðinin yeni kurulacak hükümetin omuzlarýna son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklediðini belirterek, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanmasýnýn en büyük beklentileri olduðunu ifade etti. Koncuk, yaptýðý yazýlý açýklamada, seçimlerin huzur ve sükûnet ortamý içinde gerçekleþmesinin ve asayiþi bozacak önemli bir toplumsal olayýn yaþanmasýnýn, milletin demokrasi kültürünü içine sindirdiðinin iþareti olarak kendilerini son derece memnun ettiðini kaydetti. Ortaya çýkan meclis aritmetiðinin yeni kurulacak hükümetin omuzlarýna son derece önemli görev ve sorumluluklar yüklediðini belirten Koncuk, ‘’Bu süreçte öncelikli olarak toplumsal ayrýþmalara mahal verilmemesi, toplumun hiçbir kesiminin ötekileþtirilmeden, yandaþ-yandaþ olmayan gibi ayrýmcýlýða gidilmeden, Türk milletinin bir bütün olarak görülmesi ve kucaklanmasý en büyük beklentimizdir’’ ifadelerine yer verdi. Koncuk, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarýn bütüncül bir biçimde ele alýnarak, sorunlarýn ötelenmeden derhal çözümüne gidilmesi gerektiðini vurguladý. Ankara / aa

“Seçmen hatasý” azaldý

Bakanlar son kez toplandý

BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýndaki 60. Hükümetin son Bakanlar Kurulu toplantýsýný dün yaptý. Baþbakanlýk Merkez Bina’daki toplantý saat 11.35’te baþladý. Seçim bölgelerinden Ankara’ya dönen bakanlar, Baþbakanlýk binasýna geliþlerinde gazetecilere el salladý. Seçim Kanunu sebebiyle atanan Adalet Bakaný Ahmet Kahraman, Ýçiþleri Bakaný Osman Güneþ ve Ulaþtýrma Bakaný Habib Soluk ile milletvekili adayý olmayan Selma Aliye Kavaf ve Mehmet Aydýn da son kez Bakanlar Kurulu toplantýsýnda yer aldý. Veda niteliðindeki Bakanlar Kurulu toplantýsý öncesinde, Baþbakan Erdoðan, tek tek bakanlarla tokalaþtý. Erdoðan, toplantýnýn baþýnda yaptýðý konuþmada, 12 Haziran seçiminden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantýsý olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Çankaya Köþkü’ne çýktý. Ankara / aa

Meclis yeni vekillerini bekliyor TBMM, mazbatalarýný aldýktan sonra kayýt yaptýrmak üzere gelecek milletvekillerini bekliyor. TBMM Þeref Holü’nde, milletvekillerinin mazbatalarýný teslim etmek, kayýtlarýný yaptýrmak, Genel Kurulda oylama için parmak izini tanýmlamak üzere masalar oluþturuldu. Milletvekillerinin maaþlarýný alabilmek için banka hesabý açmalarý, Meclise giriþlerinde kullanacaklarý araç kartlarý için de masalar yer aldý. Milletvekilleri, mal, aile durumu ve tedavi yardýmý bildirimlerinde bulunacak; Meclis albümü için bilgi formunu dolduracak, fotoðraf çektirecek. Milletvekilleri ayrýca, 60 lira karþýlýðýnda millet-

vekili rozeti de alabilecek. Milletvekilleri, sipariþ vererek altýn rozet de yaptýrabilecek. Kayýt yaptýran milletvekillerine, Genel Kurulda edecekleri yemin andýnýn da bulunduðu bir de çanta verilecek. Çantanýn içinde ‘’Milletvekili Rehberi’’, Seçim Kanunlarý ve Siyasî Partiler Kanunu, TBMM ile ilgili kanunlar, tedavilere yönelik yönetmelik yer alýyor. Milletvekili rehberinde, ilk olarak vekillerin göreve baþlarken TBMM Baþkanlýðýna vermeleri gereken belgeler sýralandý, ikinci bölümde ise milletvekillerine sunulan hizmetler anlatýldý. Rehberde, ayrýca TBMM’nin teþkilât yapýsý tanýtýldý. Ankara / aa

TÜRKÝYE genelinde yapýlan milletvekili genel seçiminde, 1999’dan itibaren en yüksek katýlým gerçekleþmesine karþýn, geçersiz oy oraný en düþük düzeyde gerçekleþti. Verilerden yapýlan hesaplamaya göre, son seçime katýlým oraný yüzde 87,4 ile 1999’dan itibaren yapýlan toplam 4 seçim arasýnda en yüksek düzeyde gerçekleþirken, kullanýlan oya göre geçersiz oy oraný, yüzde 2,24 ile en düþük seviyede oldu. Türkiye’de, 1999’da yapýlan seçimde oylarýn yüzde 4,50’si, 2002’deki seçimde yüzde 3,78’i, 2007 seçiminde de yüzde 2,79’u geçersiz sayýlmýþtý. Buna göre, son 12 yýlda, geçersiz oy kullaným oraný 2,26 puan düþtü. Önceki gün yapýlan seçimde, 6 milyon 264 bin 183 seçmen oy kullanmadý. Milletvekili baþýna geçerli oy sayýsý, dün yapýlan seçimde 77 bin 884,4’e yükseldi. Milletvekili baþýna geçerli oy sayýsý, 1999 seçiminde 56 bin 699, 2002 seçiminde 57 bin 325, 2007 seçiminde ise 63 bin 726,7 idi. Ankara / aa


HABER

Y

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

“Yeni anayasa” ve AB taahhüdü… cevher@yeniasya.com.tr

iyasî partilerin oy oranlarý deðiþti, Meclis’in yarýsý yenilendi, lâkin önceki dönemin siyaseti týkayan halinin bu dönem de devam edeceðinin sinyalleri veriliyor. Oysa Türkiye’nin önünde baþta demokratikleþme ve son birkaç yýldýr âdeta kilitlenen AB müzâkere sürecine ivme kazandýrýlmasý” olmak üzere, ekonominin kýrýlganlýðý, pahalýlýk, vahim boyutlara ulaþan iþsizlik, gelir daðýlýmý dengesizliði gibi önemli problemler duruyor. Keza Suriye’nin durumu alarm veriyor. Yunanistan’la Ege anlaþmazlýðý, Ýsrail’le sürdürülen iliþkiler ve iþbirliðinin vaziyeti, Ermenistan’la sýnýrýn açýlmasý sorunu, Türkiye’nin aylardýr bir sonuca ulaþamayan Libya operasyonuna katýlmasý, Arap âlemindeki kalkýþmalarýn akýbeti ve bölgeye yansýmalarý, Ýzmir’in NATO kara unsurunun üssü haline getirilmesi, “füze kalkaný” konusu, önümüzdeki dönemin baþta gelen gündemlerinden… Lâkin içte en âcili, “yeni demokratik sivil

S

anayasa” ve buna baðlý olarak Baþbakan’ýn “devam edecek” dediði, “millî birlik ve beraberlik projesi” diye ifâde ettiði “açýlým”ýn mâhiyeti geliyor. Baþbakan Erdoðan, 22 Temmuz 2007’deki “balkon konuþmasý”nda olduðu gibi son “balkon konuþmasý”nda da “milletimizden aldýðýmýz güçle demokrasi daha da güçlenecek” dedi; ve milletin “yeni anayasa görevi”ni tevdi ettiðini, bunun “uzlaþma, istiþâre ve mutâbakat”la yapýlacaðýný belirtti. Dahasý Parlamento içi ve dýþý siyasî partilerle, sivil toplumla en geniþ mânâda istiþârelerde bulunacaðýný söyledi. Baþta “Türk” ve “Kürt” olmak üzere ülkedeki bütün etnik unsurlarý sayarak, Doðu’dan Batý’ya, Kuzey’den Güney’e herkesi memnun edeceðini açýkladý… DEMOKRATÝKLEÞME GÜME GÝTMESÝN… Bu taahhüdlere dayanarak “yeni anayasa”nýn bu kez politik hesâplara heba edilmeyeceði ve bir uzlaþmanýn saðlanacaðý ümidi artýyor. Ancak 36 milletvekili elde eden “baðýmsýz” BDP’lilerin daha Meclis toplanmadan “barýþ” için “yeni anayasa” ve “demokratikleþme”nin ölçüsü olarak Ýmralý’nýn “yol haritasý”ný aynen þart koþmalarý, bu iyimserliði peþinen karartýyor. Önceki denemelerde olduðu gibi yeniden

kamplaþma ve kutuplaþmaya kapý açýyor. Buna terörün yeniden azmasý ve azdýrýlmasý tehdidi ve þantajý da eklendiðinde, demokratikleþme arayýþlarý ve çabalarýnýn yeniden çýkmaza gireceði öngörülerinin haklý çýkacaðý endiþesi aðýrlýk kazanýyor. Zira gelinen noktada, “15 Haziran”ý terör tehdidi ve þantajý tarihi olarak veren terörist baþýnýn Ýmralý’dan ilettiði, Kandil’in ve terör örgütünün ileri sürdüðü, KCK ve BDP gibi sivil siyasî uzantýlarýnýn seslendirdiði “kimlik” ve “özerklik” taleplerinin, topyekûn vatandaþlarý kapsayan demokratikleþme ile hak ve hürriyetlerin teminini akamete uðrattýðý gibi, “yeni demokratik sivil anayasa” hevesi ve irâdesini de bir kez boðmakla karþý karþýya. Daha ilk günden çözümü kilitleyen iþâretler veriliyor… AB’ye söz verilen kriterler, hâlâ açýlmayanaçýlýp kapanmayan 35 fasýldan 34’ü, AB müktesebatýnýn üstlenmesine iliþkin program tartýþýlmýyor; yargý reformundan düþünce ve ifâde özgürlüðüne, ekonominin gidiþatýndan sosyal politikalara ve istihdama, enerji, tarým, sanayi ve çevre, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerine, eðitimin demokratikleþmesine; bilim-araþtýrma, eðitim ve öðretime, YÖK’ün yapýsýnýn düzeltilmesine kadar birçok hayatî konu konuþulmuyor. Keza siyasetin demokratikleþmesi bu gürültüde bir defa

daha güme gidiyor… “SÝVÝL ANAYASA” YÝNE ZEHÝRLENMESÝN… Bu durumda, her ne kadar oyunu arttýrsa da iktidar partisinin “330 milletvekili psikolojik eþiði” altýnda kalmasý”nýn, “milletin yeni anayasayý yapacak görevi vermediði” þeklinde yorumlanýp, yeniden “iktidar nimeti”yle yetineceði endiþeli yorumlarý dikkat çekici. Buna göre, siyasî iktidar, dýþ dinamiklerin de tahrik ettiði “özerklik’ olmazsa olmazý”yla süregelen yerli “statüko” arasýndaki açmazda yeniden içe kapanacak. Ýki yýl sonraki mahallî idâreler seçimine doðru “yeni demokratik sivil anayasa” ve demokratikleþmeyi zehirleme dayatmalarýna karþý demokratik irâdeyi ortaya koymaktan kaçýnacak. Saðlam temelli demokratik referanslarý esas alan “yeni anayasa” yerine, evvelki teþebbüslerinde olduðu gibi geri adým atýp vaadlerini askýya alarak yine bazý maddelerin deðiþtirilmesi makyajýyla yetinecek… Temennimiz, bu endiþeler yersiz olur, bu kez demokratik irâde sergilenir; Baþbakan’ýn tekrarladýðý, Ankara’nýn “yeni anayasa”, “demokratikleþme” ve AB müzâkere sürecine ivme kazandýrma taahhüdleri, yeniden—yeni bir seçim öncesine kadar—bir defa daha rafa kaldýrýlmaz…

Kaza kurþunuyla þehit oldu

TUNCELÝ’DE arkadaþýnýn silâhýndan çýkan kaza kurþunu sonucu aðýr yaralanan uzman çavuþ, Elazýð’da tedavi gördüðü hastanede þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, yaklaþýk 10 gün önce görev yaptýðý Tunceli’nin Ovacýk ilçesi Torunoba Karakolunda bir silâh arkadaþý tarafýndan yanlýþlýkla vurulan Jandarma Komando Uzman Çavuþ Samet Karslý, tedavi gördüðü Fýrat Üniversitesi Hastanesinde vefat etti. Karslý için Elazýð Asker Hastanesinde uðurlama töreni düzenlendi. Basýn mensuplarýnýn alýnmadýðý törene Elazýð Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taþkesen ile askerî ve sivil yetkililer katýldý. Þehit Karslý’nýn cenazesi daha sonra karayoluyla Kahramanmaraþ’a gönderildi. Elazýð / aa

3 terörist ölü ele geçirildi

SIVAS’IN Ýmranlý ilçesinde sürdürülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Ýmranlý'ya baðlý Gökçebel Köyü kýrsalýnda güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasýnda sýcak temas saðlandý. Bir süre devam eden çatýþma sonucu 3 teröristin ölü ele geçirildiði bildirildi. Bölgeye çok sayýda takviye kuvvetin sevk edildiði, operasyonun hava destekli olarak devam ettiði öðrenildi. Sivas / aa

"Arap Baharý" toplantýsý bugün

TÜRK dýþ politikasý gündeminin en üst sýrasýna oturan Arap Baharý ve özellikle de Suriye’deki son geliþmeler bugün Ankara’da, bölgedeki Türk büyükelçilerinin katýlýmý ile yapýlacak toplantýda masaya yatýrýlacak. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu baþkanlýðýnda dün Dýþiþleri Bakanlýðýnda düzenlenen deðerlendirme toplantýsýnda bölgedeki Türk büyükelçilerin Ankara’ya çaðrýlmasý kararlaþtýrýldý. Davutoðlu’nun yaný sýra MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, bakanlýk üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin Þam Büyükelçisi Ömer Önhon ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Süleyman Ýnan Özyýldýz’ýn katýldýðý önceki günkü toplantýda, Suriye ile ilgili son geliþmeler çerçevesinde Türkiye’ye sýðýnan Suriyelilere yönelik çalýþmalar ve Hatay’daki son durum ele alýndý. Bu arada seçimlerden baþarý ile çýkan Bakan Davutoðlu’nun mazbatasýný yarýn Konya’ya giderek almasý bekleniyor. Ankara / aa

“Medyada nefret” masaya yatýrýlýyor

HRANT Dink Vakfýnca, ‘’Medyada nefret söylemine karþý atölye çalýþmasý’’ yapýlacak. Malatya’da, çok sayýda konuðun katýlýmýyla gerçekleþtirilmesi beklenen çalýþma, 25 Haziran Cumartesi günü baþlayacak. Nefret söylemi proje tanýtýmý ile baþlayacak programda, ‘’Uluslararasý insan haklarý sözleþmeleri baðlamýnda nefret söylemi’’ sunumu, Ýnsan Haklarý Ortak Platformundan Feray Salman tarafýndan yapýlacak. ‘’Medya nefret suçunu nasýl üretiyor?’’ sorusunun ele alýnacaðý atölye çalýþmasýnda, örnek gazete haber ve yazýlarý tartýþýlacak. Malatya / aa

Ruslarýn ölümüne 3 tutuklama

MUÐLA’NIN Bodrum ilçesinde 4 Rus rehberin ölümüyle sonuçlanan olaya iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýndýktan sonra kefaletle serbest býrakýlan 3 kiþi hakkýnda tutuklama kararý çýktý. Olayýn yaþandýðý ‘’Orkan 5’’ adlý teknede yapýlan inceleme sonrasýnda, Bodrum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn talimatý doðrultusunda polis ekiplerince gözaltýna alýnan ve çýkartýldýklarý mahkemece kefaletle serbest býrakýlan 3 kiþi ile ilgili mahkeme kararýna savcýlýk tarafýndan itiraz edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcýlýðýnýn yaptýðý itirazý deðerlendiren Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi, kefaletle serbest býrakýlan ve teknede barmen olarak çalýþtýklarý öðrenilen S. S, S. S ve tekneyi iþleten þirketin ortaklarýndan F.K hakkýnda tutuklama kararý verdi. Kararýn çýkmasýnýn ardýndan Bodrum Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin 3 kiþinin yakalanmasý için çalýþma baþlattýðý bildirildi. Bodrum / aa

AB’nin Türkiye’nin enerjisine ihtiyacý var AB’NÝNESKÝYÜKSEKTEMSÝLCÝSÝSOLANA,AVRUPA’NINMÜZEOLMAKYERÝNEAKTÝFBÝRKÜRESEL OYUNCUOLACAKSA,TÜRKÝYEHALKININTAZEPERSPEKTÝFÝVEENERJÝSÝNEÝHTÝYACIOLDUÐUNUBELÝRTTÝ. AB’NÝN eski Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve ABD’deki düþünce kuruluþu Brookings Enstitüsü’nün uzmaný Javier Solana, “Avrupa, müze olmak yerine aktif bir küresel oyuncu olacaksa, Türkiye halkýnýn taze perspektifi ve enerjisine ihtiyacý var” diye yazdý. Solana, CNN’in internet sitesinde yayýmlanan, “Türkiye Neden AB’ye Katýlmalý” baþlýklý makalesinde, Arap Baharý’nýn, Avrupa’da son aylarda büyük oranda gözardý edilen bir konu olan, Türkiye’nin AB’ye getireceði faydalara yeniden dikkatleri çevirmesi gerektirdiðini belirtti. Mevcut þartlarda varolan muazzam fýrsatlar gözönüne alýndýðýnda, Türkiye’nin AB üyeliðinin Avrupa’ya saðlayacaðý avantajlarýn açýkça görülmesi gerektiðini ifade eden Solana, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn son seçimlerde iktidarýný korumasý ve Polonya’nýn ay sonunda AB dönem baþkanlýðýný devralacak olmasýyla birlikte, þimdi Türkiye ve AB açýsýndan, müzakerelere “sil baþtan” baþlamanýn zamaný olduðunu dile getirdi. Solana, Türkiye’nin Avrupa’ya getireceði yararlarýn “Arap Baharý” öncesinde de aþikar olduðunu kaydederek, “Avrupa, tanýmý gereði kültürel bakýmdan çeþitlilik içeren bir kýta, dolayýsýyla çeþitlilik AB’nin kaderi. Ve eðer Avrupa müze olmak yerine aktif bir küresel oyuncu olacaksa, Türkiye halkýnýn taze perspektifine ve enerjisine ihtiyacý var” ifadesini kullandý.

sas sorunun bu fasýllarýn yalnýzca birinin kapatýlabilmesi ve müzakerelerin hýzýnýn yavaþlamasý olduðunu kaydeden Solana, Türkiye ve AB’nin birbirine ihtiyacý olduðunu, AB’nin Türkiye’deki yabancý yatýrýmlarýn yüzde 75’ine, ihracatýnýn ve içe dönük turizminin kabaca yarýsýna tekabül ettiðini, ayný þekilde Avrupa’nýn enerji güvenliðinin de Orta Asya ve Ortadoðu’dan petrol ve doðal gaz taþýnmasýnda Türkiye ile iþbirliðine baðýmlý olduðunu belirtti. “TÜRKÝYE VE AB’NÝN BÝRBÝRÝNE ÝHTÝYACI VAR” Türkiye’nin, AB’ye aday ülke olarak kabul edildiði 1999 yýlýndan bu yana hem siyasî hem ekonomik olarak çarpýcý deðiþimler geçirdiðini ve bunun AB’ye katýlým süreciyle çok fazla ilgisi olduðunu belirten Solana, “Gerçekten de AB’nin cazibesi olmadan bu deðiþimler meydana gelemezdi” diye yazdý. Ekonomik açýdan Türkiye’nin, üyesi olduðu G-20 içinde etkili bir rol oynadýðýný, siyasî açýdan da bölgesel bir lider olarak ortaya çýktýðýný kaydeden Solana, son genel seçimler ve yeni anayasa yazým süreciyle birlikte Türkiye’nin “çýðýr açýcý” bir ana yaklaþtýðýný ifade etti. Solana makalesinde, “Franco’nun ölümünün ardýndan, 1975 ve 1976 yýllarýnda Ýspanya Anayasasýný yazan komisyonun bir üyesiydim, dolayýsýyla diktatörlükten demokrasiye geçmenin ne demek olduðunu ve anayasanýn uzlaþýyla düzenlenmesinin ne kadar önemli olduðunu biliyorum” sözlerine yer verdi. Türkiye ile AB arasýndaki müzakerelerde 35 faslýn sadece 19’unun açýldýðýný, ancak e-

“TÜRKÝYE’NÝN AB ÜYELÝÐÝ HAYALÝM” Solana, siyasî açýdan iki tarafýn da birbirine ihtiyacý olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: “Türkiye’nin bölgesi bizim bölgemiz. Onun sorunlarý bizim sorunlarýmýz. AB ve ona üye bir Türkiye’nin sahip olacaðý güvenlik kazanýmlarý ve stratejik avantajlar, Türkiye’nin uzun süredir üyesi olduðu NATO ile AB arasýndaki iliþkilerden baþlayarak çok fazla olacaktýr. Benzer biçimde, AB’nin Akdeniz bölgesindeki bugünün sorunlarýna müdahil olmasý, Türkiye ile birlikte çok daha kolaylaþacaktýr. Bosna-Hersek’te Türkiye ile AB arasýnda iþbirliði, kalýcý bir çözümün yaratýlmasý açýsýndan temel önemdedir.” Solana, Türkiye’nin 1999 yýlýnda AB’ye adaylýðýnýn kabul edildiði belgenin imzalanmasýna destek verdiðini kaydederek, “Bugün de aynýsýný yapardým” ifadesini kullandý. Bugünün dünyasýnda Türkiye ile AB’nin birlikte çalýþmasý gerektiðinin altýný çizen Solana, yazýsýný þu sözlerle tamamladý: “Bu, Türkiye’nin AB’ye kabul edilmesi demektir. Bu benim hayalim ve bu hayali gerçeðe dönüþtürmek için mücadele vermeye devam edeceðim.” Washington / aa

5

VEHBÝ KARA

Ýlk icraat, Genelkurmay’ýn MSB’ye baðlanmasý olsun emokrasinin bayramý olan seçimler geride kaldý. AKP üçüncü kez ve oylarýný arttýrarak iktidarýný sürdürüyor. Ýlginç bir nokta ise hükümetin oylarýný arttýrmasýna raðmen milletvekili sayýsý düþtü. Hatta 330’un altýnda kaldý. Bu haliyle seçimden önce vaat ettiði gibi kendi baþýna anayasa yapmasý mümkün deðil. Mecburen uzlaþý arayacak. “Uzlaþma kültürünün geliþmesi açýsýndan güzel bir sonuç” diye düþünüyorum. Seçimden önce hiç umulmadýk bir vaat, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’dan gelmiþti. Genelkurmay Baþkanlýðýnýn, Millî Savunma Bakanlýðýna baðlanmasý gerektiðini söylüyordu. Seçim sonucunda her iki parti lideri de vaatleri ile yüzleþmek durumunda kalacaklar. Zira baþta anayasa deðiþikliði olmak üzere mangalda kül býrakmadýlar. En akýllýca çözüm Meclis toplandýktan sonra derhal bir uzlaþma zemini teþkil etmektir. Meclis ve siyasî partiler askerî vesayet baþta olmak üzere ülkemizi çaðdýþý kalmýþ militarist bir görüntüye sokan anayasa deðiþikliklerini gerçekleþtirmek zorundadýr. Zaten bu konuda halkýn geniþ kesimlerinde konsensüs (uzlaþma) meydana gelmiþtir. Sýrada siyasetçilerin vaatlerini gerçekleþtirmede ne kadar samimî olduðunun görülmesine gelmiþtir. Mecliste grubu olan partilerden sadece MHP biraz daha farklý düþünmektedir. Onlarýnda modern ve güçlü bir ordu için yeniliklerde geride kalmasý düþünülemez. BDP’nin de deðiþikliðe evet demesi kendi söylemleri ile çeliþkili duruma düþmemesi için gerekli görünüyor. Baþbakan Tayyip Erdoðan, seçim konuþmalarýnda Silâhlý Kuvvetlerin incitilmemesi gerektiðini söylemiþti. Gerçekten de bütün milletimizin gözbebeði olan askeriyenin incitilmemesi gerekir. Ergenekon soruþturmalarý ile iyice yýpranmýþ olan Silâhlý Kuvvetlerin, kendi mecrasýna çekilmesi, modern bir ordu teþkil edilmesi için siyasetten tamamen arýndýrýlmasý gereklidir. Bunun da ilk adýmý, bütün geliþmiþ modern ülkelerde olduðu gibi, Genelkurmay Baþkanlýðýnýn statüsünün düzeltilmesi ile mümkündür. Seçimden önce Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner’in istifa edebileceði bazý basýn organlarýnca dile getirilmiþti. Ne derece doðru olduðunu, bu deðiþiklik çalýþmasý esnasýnda görebileceðiz. Eðer Koþaner, gerçekten demokrasiye inanýyorsa yapýlan deðiþikliði olgunlukla karþýlar, modern ülkelerde olduðu gibi bizde de çaðdýþý kalmýþ bir uygulamanýn deðiþtirilmesinden memnunluk duyar. Yok, eðer “bunu kendime veya askeriyeye yapýlmýþ bir hakaret sayarým” diye istifa ederse, kendi bileceði iþtir. Hamdolsun, Silâhlý kuvvetlerimizde Genelkurmay Baþkanlýðý da dâhil olmak üzere en zor görevleri yapacak o kadar çok subay vardýr ki bir kiþinin istifa etmesi çok büyük bir zarar deðildir. Baþta ABD olmak üzere NATO’nun çeþitli kademelerinde eðitim almýþ, hatta görevlerde bulunmuþ subaylarýmýz çoktur. Biri gider, diðeri gelir. Önemli olan liyakatli kiþilerin bu önemli görevlere atanmasýdýr. Dinî düþüncesi benimkine uygun deðil diye binlerce subay ordudan atýldý. Ýyi mi oldu? O kadar tecrübeli insaný ordumuz kaybetti. Onlar da, maiþet derdi ile gittiler, birçok deðiþik mesleði icra etmeye baþladýlar. Baþarýlarýný yeni mesleklerinde de sürdürdüler. Elbette tecrübe çok önemlidir. Bir subayýn yetiþmesi milyarlara mal oluyor. Hele hele general olmuþ bir subayýn o noktaya gelmesi için yüzlerce kurs, eðitim ve tatbikattan baþarý ile geçmesi gerekiyor. Lâkin tecrübeli diye bir komutanýn istifa etmesi ordumuzun dünyanýn en geliþmiþ ordularý arasýnda yer almasýný engellememesi gerekir. Köroðlu’nun dediði gibi “Ölen ölür, kalan saðlar bizimdir”, vesselâm…

D

Baðýþ: Ege’de barýþ istiyoruz DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Ege’nin dostluk ve iþbirliði denizine dönüþtüðünü görmek istediklerini belirtti. Baðýþ, Atina’da yayýmlanan Real News gazetesindeki demecinde, Türk-Yunan iliþkilerine deðinerek, “her iki ülkenin baþýnda þu anda sorunlarý çözmekte kararlý cesur iki baþbakan bulunduðunu ve bunun TürkYunan iliþkilerinde ilerleme kaydedilmesi açýsýndan altýn bir fýrsat oluþturduðunu” kaydetti. Türk-Yunan iliþkilerinde ilerleme kaydedilmesinin anahtarýnýn Ege ve Kýbrýs gibi kronik sorunlarý çözümlemek olduðunu belirten Baðýþ, “Biz, Türkiye olarak, Ege’nin dostluk ve iþbirliði denizine dönüþtüðünü görmek istiyoruz. Ýkili iliþkileri daha da geliþtirmek istiyorsak Ege ve Kýbrýs gibi yýllardýr süren sorunlarý çözmekten baþka yapacaðýmýz bir þey yok. Bu nedenle istikþafi görüþmelere her iki tarafýn çok dikkat etmesi gerekir” dedi. Baðýþ ayrýca, “Türkiye’nin, Ege ile ilgili tezinde bir deðiþiklik olmadýðýný ve iki ülke arasýnda sürdürülen istikþafi görüþmelerde tüm konularýn ele alýndýðýný” belirtti. Baðýþ, Türkiye ve Yunanistan’daki azýnlýklarla ilgili sorular üzerine de “Yunan hükümetinin de Batý Trakya Türk azýnlýðýnýn taleplerini dikkate almasý gerektiðini” kaydetti. Atina / aa


6

YURT HABER

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

HABERLER

Y

SÝYANÜRLÜ SU SABOTAJI KÜTAHYA’DAKÝ ÝÇME SUYUNA SÝYANÜR KARIÞTIÐI ÝDDÝASI ÜZERÝNE KONUÞAN ETÝ GÜMÜÞ A. Þ. GENEL MÜDÜRÜ KILIÇ, ‘’ORTADA BÝR SABOTAJ VAR’’ DEDÝ. DULKADÝR KÖYÜNDEN 7 KÝÞÝ HASTANEDE.

Antalya'da hem yazý, hem kýþý yaþamak mümkün.

Sahilde deniz, yaylada kar keyfi yaþanýyor

 HAVA sýcaklýðýnýn 30 dereceye çýktýðý Antalya’da vatandaþlar denizin tadýný çýkarýrken, Akseki’nin 2 bin 200 rakýmlý Göktepe Yaylasý’na gidenler kar keyfini yaþýyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, hava sýcaklýðýnýn 30, deniz suyu sýcaklýðýnýn da 24 derece olarak ölçüldüðü þehirde, nem oraný yüzde 60 olarak kaydedildi. Antalya’da sýcak havanýn tadýný çýkarmak isteyenler, kendilerini Akdeniz’in serin sularýna býraktý. Antalya’nýn sahilleri yerli ve yabancý turistleri aðýrlarken, Akseki ilçesine baðlý Göktepe Yaylasý’nda ise farklý bir heyecan vardý. 2 bin 200 rakýmlý Göktepe Yaylasý’na gelen vatan daþlar kar keyfi yaptý. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan vatandaþlar, Antalya’da ayný anda hem kýþ hem de yaz mevsiminin yaþandýðýný ifade ettiler. Göktepe Yaylasý’na çýkan Halil Kýsacýk, yaptýðý açýklamada, Antalya sahillerinde denize girilirken, kendilerinin Toros Daðlarý’nýn zirvesinde kar keyfini yaþadýðýný söyledi. Kýsacýk, ‘’Sanýrým böyle bir eðlenceyi baþka yerde yaþamak mümkün deðil’’ dedi. Ýsmail Kýlýç da yaylaya gelirken tiþört giydiðini, ancak yükseklere çýktýkça havanýn serinlediðini, bir süre sonra da karla karþýlaþtýklarýný anlattý. Antalya’nýn ayný anda dört mevsimin yaþanabildiði bir þehir olduðunu belirten Kýlýç, ‘’Toroslar’ýn zirvesindeki doða ortamý herkesin görmesini istiyorum’’ diye konuþtu. Antalya / aa

ETÝ Gümüþ A.Þ. Genel Müdü rü Er gun Ký lýç, Kü tah ya’nýn Tavþanlý ilçesine baðlý Dulkadir Köyünün içme suyuna siyanür karýþtýðý iddiasýna iliþkin, ortada bir sabotaj olduðunu söyledi. Genel Müdür Ergun Kýlýç, ‘’Dün öðleden sonra nasýl olmuþsa biri gitmiþ, fabrikanýn özelleþtirilmesinden bu yana gerektiðinde Dulkadir Köyüne su verilen ve iki aydýr tamamen kapalý olan hattýn vanasýný açmýþ’’ dedi. Kýlýç, yaptýðý açýklamada, Dulkadir Köyünden bazý kiþilerin siyanürlü suyu içerek öldüðüne iliþkin çeþitli internet sitelerinde yer verilen haberlerin asýlsýz olduðunu söyledi. Fabrikanýn özelleþtirilmesinden önce köye su saðlanan ve zaman zaman açýk tutulan hattýn iki aydýr kapalý olduðunu, buradan köye su

verilmediðini belirten Kýlýç, þöyle konuþtu: "Ortada bir sabotaj var. Dulkadir Köyüne gi den bir su hat tý var. Dün öðleden sonra nasýl olmuþsa biri gitmiþ, fabrikanýn özelleþtirilmesinden bu yana gerektiðinde Dulkadir Köyüne su verilen ve iki aydýr tamamen kapalý olan hattýn vanasýný açmýþ. O hatta bizim içme suyu hattýmýzýn dýþýnda, özelleþtirmeden önce devletin yaptýðý bir þebeke suyu var. O vanayý kim açmýþ bilmiyoruz. Oraya gönder di ði miz bir iç me su yu yok. Regülatör suyu ile bir baðlantýmýz yok. Depolar boþ, hiçbir þekilde depoda su yok. Bunlar Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan tesbit edildi. Durup dururken havuzdaki siyanürlü suyu, vanayý açýp köye verir miyiz? Ne olduðunu araþtýrýyoruz.’’ Kütahya / aa

KÖYÜN BULUNDUÐU ALANIN SATIN ALINMASI GÝRÝÞÝMÝ

Gümüþ madenindeki siyanür setinin çökmesi günlerce konuþulmuþtu. FOTOÐRAF: AA

Tefenni’de dolu hasara yol açtý

 BURDUR’UN Tefenni ilçesinde etkili olan dolu yaðýþý tarým alanlarýnda hasara yol açtý. Akþam saatlerinde etkili olan yaðmur ve dolu yaðýþý Tefenni ilçesinde ekili alanlara zarar verdi. Özellikle ilçeye baðlý Yuvalak Köyü’nde etkili olan yaðýþ dolayýsýyla yaklaþýk 8 bin dönümlük alanda zarar meydana geldiði bildirildi. Dolu yaðýþýndan, buðday, arpa, nohut, anason, pancar ve afyon tarlalarý zarar gördü. Köy sakinleri, Tarým Ýlçe Müdürlüðü yetkililerinin bölgede inceleme yapmasýný istedi. Burdur / aa

Üniversiteler, ÖYP ile araþtýrma görevlisi alacak

 YÖK, Öð re tim Ü ye si Ye tiþ tir me Prog ra mý (ÖYP) kapsamýnda araþtýrma görevlisi alýnacaðýný duyurdu. Duyuruda, 2547 sayýlý YÖK Kanunu’nun 33. maddesi uyarýnca yükseköðretim kurumlarýnda istihdam edilmek üzere araþtýrma görevlisi alýnacaðý belirtildi. Ýstihdam edilecek araþtýr ma gö rev li le ri nin yer leþ tir me iþ lem le ri nin YÖK tarafýndan merkezi olarak yapýlacaðý kaydedildi. Araþtýrma görevlisi olarak baþvuracak adaylarda aranan þartlar þöyle: ‘’657 sayýlý Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen þartlarý taþýmak, 35 yaþýndan gün almamýþ olmak, araþtýrma görevlisi o la rak ça lýþ ma sý na en gel her han gi bir sað lýk problemi bulunmamak, atama yapýlacak programýn lisans/ön lisans eðitimine hangi alanda öðrenci alýnýyorsa o alanda ALES’ten (Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý) en az 70 puan almýþ olmak. Ancak, özel yetenek sýnavý ve yabancý dil puanýyla öðrenci alýnan yerlere baþvurularda, herhangi bir puan türünden en az 70 puan almýþ olmalarý, gerekiyor.’’ Baþvurular dünden itibaren 11 Temmuz 2011 tarihine kadar, Yükseköðretim Kurulunun resmi internet sitesinde açýklanacak ÖYP yerleþtirme programý üzerinden yapýlacak. Adaylar, baþvurularýný 10 tercihi geçmeyecek þekilde beyana dayalý yapacak. Yanlýþ beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adaylarýn atamalarý yapýlmayacak, ayný yýl içinde ilan edilen ÖYP araþtýrma görevlisi kadrolarýna baþvuramayacak. Ankara / aa

Bunaltýcý sýcaklarýn ardýndan gelen yaðmur, Ýstanbullularý serinletti. Birden bastýran yaðmurda ýslanmak istemeyen vatandaþlar koþarak sýðýnacak bir yer aradý. Binalarýn saçaklarýna sýðýnan vatandaþlar da yaðmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri, Ýstanbul’da bugün ve Perþembe günü de havanýn çok bulutlu olacaðý, aralýklarla yaz yaðmurlarýnýn devam edeceði bilgisini verdi.

Saðanak Ýstanbul’u vurdu AVRUPA yakasýnda öðle saatlerinde bir anda yaðmur bulutlarý ortaya çýktý. Dakikalar içinde hava karardý. Ve aniden gök gürültüsüyle birlikte yaðmur yaðmaya baþladý. Özellikle Topkapý, Fatih, Bayrampaþa ve Mecidiyeköy çevresinde etkili olan saðanak yaðmur vatandaþlara zor anlar yaþattý. Þehrin çeþitli noktalarýnda birbirinden farklý zamanlarda etkili olan saðanak yaðmur yüzünden trafikte týkanmalar yaþandý. Sürpriz yaðmura hazýrlýksýz yakalanan vatandaþlar üst geçitlerin altýna ve otobüs duraklarýna sýðýndý. Ýstanbul’da aniden baþlayan saðanak yaðmur su baskýnlarýna neden olurken Güneþli Basýn Ekspres yolunda Ayamama Deresi’nin taþmasý ve su baskýný sebebiyle sürücüler zor anlar yaþadý. Yaðmur, Baðcýlar ve Baþakþehir ilçelerinde baskýnlara yol açtý. Baskýn ihbarlarý üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan Çanakkale’de yaklaþýk 15 dakika süren gök gürültülü saðanak yaðýþ sonrasý þehir merkezi adeta su altýnda kaldý. Saðanak yaðmura hazýrlýksýz yakalanan bazý vatandaþlar, ýslanmamak için iþ yerlerinin saçaklarý ile binalarýn giriþ katlarýna sýðýndý. Yaðmur sonrasý þehir merkezinde birçok cadde ve sokak göle döndü. Ýstanbul / cihan

Saðanak, Konya'nýn Ereðli ilçe merkezinde hayatý olumsuz etkiledi.

Ereðli ve Uþak’ta sel baskýný KONYA’NIN Ereðli ilçesinde etkili olan saðanak dolayýsýyla çok sayýda ev ve ahýrý su bastý. Ereðli’de akþam saatlerinde etkili olan saðanak, ilçe merkezinde hayatý olumsuz etkiledi. Saðanak dolayýsýyla trafikte zaman zaman aksamalar yaþandý. Doðu Elagözlü Mahallesi’ndeki sulama kanalýnýn taþmasý sonucu birçok evin bodrumunda ve ahýrda su baskýnlarý yaþandý. Ýtfaiye ekipleri, baskýnlara müdahale etti. Öte yandan Uþak’ta, akþam saatlerinde etkili olan saðanakta, metrekareye 11.2 kilogram yaðýþ düþtü. Uþak’ta etkili olan saðanak yaðmur, þehir hayatýný olumsuz etkiledi. Þehir merkezinde etkili olan yaðýþ dolayýsýyla trafikte zaman zaman aksamalar yaþandý. Bazý iþ yerlerinde su baskýnlarý yaþandý, itfaiye ekipleri baskýnlara müdahale etti. Meteoroloji yaklaþýk 30 dakika etkili olan yaðýþta metrekareye 11.2 kilogram yaðmur düþtüðünü açýkladý. Ereðli - Uþak / aa

Çöpten toplayýp, satýyorlar Baþbakan Erdoðan, heykelin kaldýrýlmasýný istemiþti.

Kars’ta ‘Ucube’yi kaldýrma çalýþmasý yeniden baþladý

 KARS’TAKÝ ‘’Ýnsanlýk Anýtý’’nýn kaldýrýlmasý çalýþmalarýna yeniden baþlandý. Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesinde hazineye ait arazi üzerinde ya pýlan anýtýn kaldýrýlmasý iþini alan taþeron firma Eryaman Karot’un iþçilerinin paralarýný alamadýklarý gerekçesiyle iþi durdurmasýnýn ardýndan, yüklenici firma Avþin Ýnþaat yýkým iþini kendisi üstlendi. Ýlgili firma kiraladýðý kompresörlü kepçeyle anýtýn geriye kalan yüzde 30’luk kýsmýný kaldýrmaya baþladý. 25 Nisan’da baþlayan ve 48. gününe giren heykelin kaldýrýlmasý iþi, 24 Haziran’a kadar ta mamlanmýþ olacak. Kars’taki ‘’Ýnsanlýk Anýtý’’nýn kaldýrýlmasý iþini alan taþeron firmanýn iþçileri, paralarýný alamadýklarý gerekçesiyle yýkým çalýþmalarýný 9 Haziran’da durdurmuþtu. Kars / aa

KILIÇ akla hayale gelmeyecek bir durum yaþandýðýný, bunun bir ‘’suikast’’ olduðunu söyledi. Hem güvenlik güçleri hem de kendi lerinin þüphelendikleri kiþiler olduðunu dile getiren Kýlýç, ‘’Bu suyun kesinlikle Dulkadir’e gitmemesi gerekiyor. Fabrika dýþýndan olmasý muhtemel kiþi veya kiþilerce vana açýlmýþ. Bu su, iþletme içerisinde kullanýlýyordu ve bu olay meydana geldi’’ diye konuþtu. Kýlýç, devlet kurumlarýnýn kendilerinden Dulkadir Köyünün bulunduðu alaný satýn almalarýný istediðini, bunu yapmazlarsa kamulaþtýracaklarýný söylediklerini anlattý. Bunun üzerine köylülerle görüþtüklerini bildiren Kýlýç, ‘’Orada daðdan gelen arsenik sorunu var ve bizimle hiçbir alâkasý yok. Köylüler, köyü terk etmek istediklerini söylediler. 100’den fazla dönümlük bir alan söz konusu. Köylülere, burayý alabileceðimizi söyledik. Bize geldiler ve aile baþý yüklü miktarlarda para istediler. Bu sabotaj, bazý kiþilerin bizden para koparmak için yaptýðý bir iþ’’ dedi.

ÇÖP konteynerlerinden topladýklarý geri dönüþüm malzemelerini satarak geçimlerini saðlamaya çalýþan atýk toplayýcýlar, plastiðin ve kaðýdýn yaný sýra çöp yýðýnlarý içinde zaman zaman ziynet eþyasýndan, madalyaya, antika eserlerden, taþ plaklara kadar farklý eþyaya rastlayabiliyor. Ýki tekerlekli çuvallý araçlarýyla þehrin bütün sokak ve caddelerini dolaþarak, çöp konteynerlerinden geri dönüþüme uygun atýk bulmaya çalýþan toplayýcýlar, kimi zaman ise geri getirilmesi mümkün olma yan hatýralara sahip ürünlerle de karþýlaþýyor. Bazen, bir yarýþmada elde edilip nesilden nesile geçmesi gerekirken deðeri bilinmeyip çöpe atýlmýþ bir madalya bulan atýk toplayýcýlar, bazen de da antika deðeri olan eþyalara çöp yýðýnlarý içinde rastlayabiliyor. Zaman zaman da çöplerin içinde ziynet eþyasý bulduklarýný dile getiren atýk toplayýcýlar, bulduklarý bu ürünleri ise çoðu zaman kýymetini bilemedikleri için ‘’Bit Pazarý’’nda deðerinin çok

Çocuklar, Adana'daki çöplükten topladýklarý eþyalarý bit pazarýna götürüp satýyor. FOTOÐRAF: AA

altýnda fiyatlarla satýyor. Çukurova Atýk Toplayýcýlarý Derneði Baþkaný Veysi Güleç, yaptýðý açýklamada, evsel atýklarýn dýþýnda tarihî el yazmasý kitaplardan, mücevhere kadar çok farklý eþyaya çöplüklerde rastlanabildiðini, bu açýdan çöplüklerin insanlarýn yanlýþlýkla

attýðý ya da evde görmek istemediði kýymeti bilinmeyen eþyanýn da bulunduklarý yerler olduðunu söyledi. Güleç, geri dönüþümü olan malzeme leri bulup ekmek parasýný kazanmaya çalýþan atýk toplayýcýlarýn, sürpriz eþyayla karþýlaþabildiðini belirtti. Adana / aa

Milas’ta 10 dönüm makilik alan yandý

 MUÐLA’NIN Milas ilçesinde makilik alanda çýkan yangýnda, 10 dönüm makilik alan yanarak zarar gördü. Alýnan bilgiye göre, Koru Köyü’nde makilik alanda, bilinmeyen bir sebeple yangýn çýktý. Yangýn rüzgârýnda etkisiyle büyürken, Milas Orman Ýþletme Müdürlüðü’ne ait bir arozöz, Milas Belediyesi’ne ait itfaiye aracý ve orman iþçileri yangýna müdahale etti. Köydeki evlere 25 metre kadar yaklaþan yangýn, kontrol altýna alýnarak söndürül dü. Söndürme çalýþmalarýna vatandaþlar da katýldý. Yangýnda 10 dönüm alanýn zarar gördüðü öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Muðla / aa

Þüpheli çantadan cep telefonu çýktý

 ERZURUM’DA, bir inþaat alaný yanýn da ki rek lâm pa no su na bý ra ký lan þüpheli çantadan cep telefonu çýktý. Çat Yolu Kavþaðý üzerinde bulunan bir inþaat alanýnýn yanýndaki reklâm panosuna þüpheli çanta olduðu ihbarý üzeri ne polis ekipleri, çevrede güvenlik ted biri aldý. Çevre güvenliði alýnmasýnýn ardýndan olay yerine bomba imha uz maný ekip çaðrýldý. Özel kýyafetli bomba uzmanýnýn fünyeyle patlattýðý çantadan cep telefonu çýktý. Durumun normale dönmesiyle söz konusu kavþak tekrar trafiðe açýldý. Erzurum / aa

Avþa Adasý’nda bu yýl turist hedefi 1 milyon

 GEÇEN yýl 750 bin turist aðýrlayan Balýkesir’in Marmara ilçesine baðlý Avþa Adasý’nda bu sezon hedefin, ‘’1 milyon turist’’ olduðu bildirildi. Geçen yýl 750 bin kiþinin tatil için yöreyi tercih ettiðini belirten Avþa Belediye Baþkaný Cevdet Çaðlar, bu yýl beldeye 1 milyon turist beklediklerini söyledi. Beldeye ge lecek yerli ve yabancý turistlerin rahat bir tatil yapabilmesi için bütün tedbirleri aldýklarýný dile getiren Çaðlar, yöredeki turistik tesislerin doluluk oranýnýn, 18 Hazirandan itibaren yüzde 100’e u laþacaðýný açýkladý. Önceki yýllarda beldede yaþanan su probleminden dolayý çok sayýda yerli ve yabancý turistin tatilini kýsa sürede bitirmek ya da iptal et mek zorunda kaldýðýný dile getiren Çaðlar, ‘’Ancak son yýllarda yaptýðýmýz yatýrýmlarla deniz suyunu arýtarak kullanma ve içme suyuna dönüþtürerek bu problemi çözdük’’ dedi. Avþa / aa


DÜNYA

Y

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

7

MÜLTECÝLERE YARDIMDA TÜRKÝYE’YE BM ÖVGÜSÜ— BM Sözcüsü Martin Nesirky, Türk yetkililerin, Suriye’deki olaylar dolayýsýyla Türkiye’ye gelen Suriyelilere yardým etmede son derece çabuk ve cömert davrandýklarýný söyledi. Nesirky, Suriye’deki olaylar dolayýsýyla Türkiye’ye gelen Suriyelilerle ilgili olarak BM’nin Türk yetkililerle iþbirliði yapýp yapmadýðýnýn sorulmasý üzerine, BM’nin Türk yetkililerle temasta olduðunu ancak detaylý olarak bu konuda þu an bilgi veremeyeceðini belirtti. Nesirky, ‘’Türk yetkilileri bu konuda kesinlikle çok çabuk ve çok cömert davrandý. Suriye’den sýnýra gelenler çok korkmuþtu ve güven içinde olmak için Türkiye’ye geçtiler. Türk Kýzýlayý ve Türk hükümeti son derece hýzlý ve kararlý davrandý’’ dedi. BM / aa FOTOÐRAF: AA

Göç dalgasý yine çocuklarý etkiledi SURÝYE'DEKÝ ÇATIÞMALAR VE ARDINDAN YAÞANAN GÖÇ DALGASI EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKÝLEDÝ. ÜLKESÝNDE ELÝNDE SÝLÂHLA DÝRENÝÞE KATKI VERMEYE ÇALIÞAN ÇOCUKLAR DA VAR, AÝLESÝYLE SINIRDA HAYAT MÜCADELESÝ VEREN ÇOCUKLAR DA... HATAY’IN Yayladaðý ve Altýnözü ilçelerinde sýðýnma talebinde bulunan Suriyeliler için bugüne kadar iki ilçede çadýrlar kuruldu. Halen Yayladaðý’nda 2 bin 500 kiþilik, Altýnözü ilçesinde de 5 bin kiþilik çadýrkent kurma iþlemleri sürüyor. Hatay’ýn Suriye’ye açýlan bir diðer sýnýrý olan Reyhanlý’nýn Cilvegözü kapýsýnda da çadýrkent kurma çalýþmalarýnýn baþladýðý öðrenildi. Hatay’da þu ana kadar Suriye’den aileleri ile beraber gelen çok sayýda çocuk bulunuyor. Çocuklar, ebeveynleri ile beraber kendilerini konuk etmek üzere hazýrlanan çadýrkentlerde yaþýyorlar. Yayladaðý’nda bulunan çadýrkentte çocuklar için bir park oluþturulmuþ durumda. Ancak açýk hava ve toprak zemin gibi saðlýklý çocuk yetiþtirilmesinde gerekli olan ön þartlar bu çadýrkentlerde saðlanabilmiþ deðil. Çocuklarda özellikle yüksek ateþ, ishal gibi hastalýklar baþ göstermiþ durumda.

SINIRA EKMEK TAÞIYAN ÇOCUKLARIN KORKUSUZ ADIMLARI Çatýþmalarda yara almak istemeyen birçok Suriyeli, Hatay’ýn Yayladaðý ilçesine baðlý Güveççi Kö-

yü’nün Suriye sýnýrýnda bekleyiþlerini sürdürüyor. Burada ayný þekilde ailelerinin yanýnda yüzlerce çocuk mevcut. Sýnýrdaki bitmek bilmeyen bekleyiþ içerisinde en çok açlýk yoruyor çocuklarý. Yaþlarý 10 14 arasýnda deðiþen birçok çocuk, sýnýrý aþarak geldikleri Güveççi Köyü’nden kendileri için hazýrlanan ekmekleri alarak ailelerine ve kardeþlerine ulaþtýrmaya çalýþýyor. Sýnýr hattýndaki açlýk, bu çocuklarýn ‘gözü karalýklarý’ sayesinde bir nebze önleniyor olsa da, çocuk yürekler halen korku dolu. Kendilerini görüntülemek isteyen basýn mensuplarýna kimi cesurca açýklamalarda bulunuyor, kimi korku dolu gözlerle “Öldürürler beni, öldürürler ailemi” diyerek kaçýyor. Suriye’deki kan ve gözyaþýný belgelemek için cep telefonlarý ile kaydedilen çatýþma, ölü ve yaralý görüntülerini gazetecilere iletme görevini de zaman zaman yine bu çocuklar üstleniyor. Kanla tanýþan bu çocuklar, halen sýnýr boyunda ve kendileri için kurulan çadýrkentlerde hayata tutunmaya çalýþýyor. Suriye’deki iç savaþ, büyüklerden öte minik bedenlerde kalýcý hasarlar býrakýyor. Hatay / cihan

ABD YARDIMA HAZIR

MÝNÝK YÜREKLER TEL ÖRGÜLERLE TANIÞTI Ülkelerinde yaþanan savaþ ortamýndan aileleriyle beraber kaçarak gelen Suriyeli çocuklarýn korkularý ve endiþeli bekleyiþlerini gözlerinden görmek mümkün. Geride býraktýklarý evlerinden aldýklarý üç beþ eþya ile doluþtuklarý araçlarla Türkiye sýnýrýna gelen ve burada Türk askerlerine sýðýnma talebinde bulunan Suriyeliler, minibüslerle çadýrkentlere getiriliyorlar. Çadýrkentlerin etrafý, konuklarýn güvenliklerinin saðlanabilmesi amacýyla tel örgüler ve bu örgülerin üzerindeki brandalarla çevrilmiþ durumda. Çocuklarýn gözlerinin önündeki bu teller, onlarýn þimdilik oyun alanlarý. Tel örgülerin etFOTOÐRAF: CÝHAN rafýnda koþuþturup yakalamaca ya da yakar top oynayan çocuklar da var, ellerinden özgürlük iþaretlerini düþürmeyenler de.

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mark Toner, Suriye’den Türkiye’ye geçenler konusunda Türk hükümetine yardým etmeye kararlý olduklarýný ve yardým teklifinde bulunduklarýný bildirdi. Toner, Suriye’deki olaylar ve Türkiye’ye geçen Suriyelilerle ilgili sorular üzerine, “Suriye hükümetinin, güvenlik güçlerine, ülkenin kuzeyinde halka karþý tanklar ve helikopterler kullanmalarý için talimat verdiðini anladýklarýný” belirterek, “Olanlar kesinlikle iðrenç ve bu barbarca eylemleri en güçlü ifadelerle kýnýyoruz” dedi. Sözcü Toner, Suriye üzerinde BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere çeþitli forumlarda ilâve baský uygulamaya çalýþtýklarýný kaydederek, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn yaptýklarýna dünyanýn dikkatini çekmek için çeþitli yollar geliþtirme gayreti içinde olduklarýný belirtti. Türkiye’ye, Suriye sýnýrýndaki geçiþlerle baþa çýkmasýnda yardým etmek istediklerini kaydeden Toner, “Türkiye konusunda odaklandýðýmýz husus, sýnýrlarýnda ciddî bir mülteci sorunu var ve bu konuda onlara yardým etmeye kararlýyýz. Resmî olarak bize bir talep gelip gelmediðini bilmiyorum, ama Türkiye’ye yardým önerisinde bulunduk” ifadesini kullandý. Toner, “Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton’ýn Abu Dabi’de yaptýklarý görüþmede bu konularýn ve bölgede bir askerî operasyon seçeneðinin gündeme gelip gelmediðinin” sorulmasý üzerine de þunlarý kaydetti: “Hayýr. Konuþtuðumuz þey, Esad’ýn eylemleriyle ilgili uluslar arasý kaygýlardý. Daha uyumlu bir baskýnýn uygulanmasýna dönük ihtiyaç hakkýnda konuþtuk. Türkiye’nin sýnýrdaki vaziyetten çok etkilendiðini farkýndayýz ve eðer ihtiyaç duyarsa Türkiye’ye yardým etmeye hazýrýz.” Washington / aa

CIA’nýn, Ebu Garib’teki ihmali soruþturulacak

Gates: Kaddafi’nin düþmesi kaçýnýlmaz

Kýbrýs’taki BM Barýþ Gücü’ne 6 ay ek süre

ABD’DE bir savcý, Kasým 2003’te Ebu Garib Cezaevi’nde bir mahkûmun ölümünde Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilâtý’nýn (CIA) payý olup olmadýðý konusunda soruþturma baþlattý. Time dergisinin haberinde, Savcý John Durham’ýn, George Bush dönemindeki ‘’teröre karþý savaþ’’ çerçevesinde CIA’nýn ihlâllerini ortaya çýkarmak üzere Adalet Bakanlýðý tarafýndan atandýðý belirtildi. Savcý Durham’ýn, gizli toplanan halk jürisiyle þahitleri mahkemeye dâvet etmeye baþladýðý belirtilen haberde, bu jürinin savaþ suçu, iþkence ya da diðer suçlarý kapsayan federal ceza kanunlarýnýn ihlâl edilip edilmediðini soruþturduðu kaydedildi. Washington / aa

ABD Savunma Bakaný Robert Gates, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin düþmesinin kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. AP haber ajansýna dünyadaki geliþmeleri deðerlendiren Gates, Libya’da Kaddafi yanlýlarý ile muhalifler arasýndaki çatýþmalara deðindi. Libya’ya yönelik ABD müdahalesine baþlangýçta karþý olduðu bilinen Gazes, AP’ye yaptýðý deðerlendirmede, ‘’Kaddafi düþecek. Bu, ya kendi iradesiyle olur veya baþkasý onun için bununla ilgilenir’’’ dedi. AP’nin yorumunda, Gates’in bu sözleriyle Libya ordusunun veya kendi ailesinin Kaddafi’nin aleyhine dönebileceði imasýnda bulunduðu belirtildi. Washington / aa

BM Güvenlik Konseyi, Kýbrýs’taki BM Barýþ Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatýlmasýný öngören karar tasarýsýný oybirliðiyle kabul etti ve Kýbrýs müzakerelerinin ivmesinin arttýrýlmasýný istedi. Görev süresi 15 Haziran’da dolacak UNFICYP’in süresi, kararýn kabulüyle 15 Aralýk 2011’e dek uzatýlmýþ oldu. BM Güvenlik Konseyi kararýnda, adada iki lidere, ‘’müzakerelerin ivmesini arttýrmalarý, sürece yapýcý ve açýk bir þekilde katýlmalarý ve Genel Sekreter ile Temmuz ayýnda yapacaklarý üçlü görüþmeye hazýrlýk olarak müzakerelerde geri kalan esas meselelerde yakýnlýk saðlamak için çalýþmalarý’’ çaðrýsýnda bulunuldu. BM / aa

Bin Ali’nin yargýlanmasý 20 Haziran'da baþlayacak

Gazze ablukasý, gençleri iþsizliðe mahkûm ediyor BM’NÝN Filistinli mültecilere yardým ajansý UNRWA, Ýsrail ablukasýnýn Gazze’deki her 2 kiþiden birini iþsizliðe mahkûm ettiðini ortaya koydu. Ýsrail’in Gazze ablukasýnýn beþinci yýlý yaklaþýrken yayýmlanan raporda, geçen yýlýn ikinci yarýsýnda Gazze Þeridi’ndeki iþsizlik oranýnýn yüzde 45’i geçtiði belirtildi. Perspektif eksikliðinden dolayý çalýþabilecek yaþta olmasýna raðmen iþ aramayý reddedenlerin de dahil edildiði belirtilen yüzde 45,2’nin dünyanýn en yüksek iþsizlik oraný olduðuna dikkat çekilen raporda, 2009’un ayný döneminde bu oranýn yüzde 45,7 olduðu, yani iþsizliðin çok az da olsa bir düþüþ gösterdiði, ancak 2010 yýlýnýn ilk yarýsýndaki yüzde 42’lik orana göre yüksek olduðu ifade edildi. UNRWA sözcüsü Chirs Gunness, ‘’Bunlarýn sýkýntý verici eðilimler olduðunu’’ dile getirdiði raporda, ‘’Potansiyel olarak üretken yüzbinlerce kiþiyi yoksulluða mahkûm eden, ancak Gazze’de iktidardaki Hamas’ý zayýflatmayan bu Ýsrail ablukasýnýn mantýðýný anlamanýn zor olduðunu’’ ifade etti. Kudüs / aa

TUNUS Baþbakaný Beci Kayd Sebsi, Suudi Arabistan’a sýðýnan devrik Devlet Baþkaný Zeynel Abidin bin Ali’nin gýyabýnda yargýlanmasýna 20 Haziran’da baþlanacaðýný bildirdi. Geçici Baþbakan Sebsi, merkezi Katar’da bulunan el Cezire televizyonuna yaptýðý açýklamada, “ilk kez açýklýyorum, duruþma 20 Haziran’da baþlayacak” dedi. Bin Ali, eþi ve yakýn çevresinin haklarýnda 90’dan fazla suçlamayla dâvâ açýldýðýný belirten Sebsi, Tunus hükümetinin Bin Ali’nin iade edilmesine yönelik talebine þimdiye dek Suudi makamlarýndan hiçbir cevap gelmediðini bildirdi. Zeynel Abidin bin Ali, 23 yýl iktidardan sonra güçlü bir halk ayaklanmasýnýn baskýsýyla 14 Ocak’ta Tunus’tan kaçmýþtý. Tunus / aa

Fukuþima’da kulaksýz tavþan kaygýyý arttýrdý Japonya’da geçen Martta deprem ve tsunami felâketinde patlayan Fukuþima Daiçi nükleer santralinin yakýnýnda, kulaksýz tavþan doðdu. Bu durum, çevreye yayýlan radyasyonun yol açacaðý zararlar konusunda kaygýlarý arttýrdý. Daily Telegraph gazetesinde yayýmlanan habere göre, sahibi Yuko Sugimoto, tavþanýn 7 Mayýs’ta, santralin çevresinde oluþturulan yaklaþýk 30 kilometrelik tecrit bölgesinin dýþýndaki Namie’de dünyaya geldiðini söyledi. Sugimoto, “10 yýldan daha fazla süredir tavþan yetiþtiriyorum, ancak böyle bir þeyle ilk kez karþýlaþýyorum” dedi. Tavþanýn kulaksýz olmasýnýn yaný sýra genetik deðiþiklik sonucu oluþan albinizm (beyaz tüy ve kýrmýzý gözler) iþaretleri de gösterdiði belirtildi. Tavþanýn doðumu bölgede kaygýya yol açtý, bununla birlikte bazý uzmanlar hayvanlarýn zaman zaman böyle deformasyonlar gösterebildiklerini belirterek, nükleer kirlilikle arasýnda baðlantý kurmayý reddettiler. Ankara / aa


8

MEDYA POLÝTÝK

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ HUKUK FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. DR. YAVUZ ATAR:

Anayasa deðiþmeden hiçbir problem çözülemez Yeni dönemin en önemli konusu anayasa yapým süreci olacak. Neden yeni bir anayasaya ihtiyaç var? 1982 Anayasasý’na ideolojik olarak taraflý ve özgürlük karþýtý bir felsefe egemen. Anayasacýlýðýn temel ilkesi, bireysel özgürlüklerin doðal olarak ve kendiliðinden var olmasý, buna karþýlýk siyasal otoritenin sadece verilen yetkilere sahip olmasýdýr. 1982 Anayasasý bu anlayýþa dayanmýyor. Öte yandan, mevcut anayasa, otoritenin yetkilerini tayin ederken seçilmiþ iktidarý atanmýþ bürokrasinin vesayetine tabi tutuyor. 1982 Anayasasý’nýn yapýcýlarý evrensel standartlarla baðdaþmayan bir anayasa yapmakla yetinmeyerek; insan haklarý ve siyasi sistemin iþleyiþi alanýndaki temel kanunlarý da tümüyle otoriter bir yaklaþýmla deðiþtirmiþlerdir. Çeþitli etki ve tepkilerin ürünü olan 1961 ve 1982 darbe anayasalarýndan sonra, bireyi esas alan ve devletin yetki haritasýný modern anayasacýlýðýn temel ilkelerine göre düzenleyen sivil ve demokratik bir anayasanýn yapýlmasý köklü bir dönüþüm sürecinde bulunan Türkiye için acil bir ihtiyaç. Anayasa yenilenmeden diðer sorunlarý çözmek mümkün deðil.

‘‘

Bireyi esas alan ve devletin yetki haritasýný modern anayasacýlýðýn temel ilkelerine göre düzenleyen sivil ve demokratik bir anayasanýn yapýlmasý Türkiye için acil bir ihtiyaç. Anayasa yenilenmeden diðer sorunlarý çözmek mümkün deðil.

reci nasýl iþlemeli? Parlamento öncesinde, bütün toplum kesimleri, STK’lar ve parlamentoda olmayan siyasi partilerle bunu müzakere edebilirsiniz. Bunlardan ortaya çýkan görüþler doðrultusunda bir taslak ortaya çýkarsa bu parlamentoya getirilir. Katýlmacý yöntemle bir anayasa yapacaksak, parlamento içinde ve dýþýndaki tüm partilerin ve gö Size göre bugünün gerçeklerine göre Türki rüþlerin burada söz sahibi olmasý gerekir. Ama ye’nin yeni anayasasý nasýl olmalý? davet edildiðiniz halde herhangi bir sebepAnayasal ve siyasi sorunlarýn köklü olarak çözümü ile müzakere masasýna gelmezseniz, o zaçin, temel felsefesi bireyin özgürlüðü ve korunmasý olan, man söz hakkýnýz kalmaz. Bu durumda, ideolojik açýdan nötr, siyaset üzerindeki vesayeti sonlan‘O zaman anayasayý deðiþtirmeyelim, dýran, yargýnýn baðýmsýzlýðýný ve tarafsýzlýðýný saðlamaya müzakere burada bitsin’ demek doðru yönelik kurumsal güvenceleri içeren ve ayný zamanda deðil. Bu þekilde biz reform yapamayýz. da siyasi sistemin iþleyiþindeki belirsizlikleri ortadan kaldýran yeni bir anayasa yapýlmasý gerekiyor. Yeni anayasa Size göre mevcut anayasada bazý Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüðümüz þekilideolojik algýya yol açan ifade orta uzunlukta, dil bakýmýndan sade ve anlaþýlýr ve deler neler? kendi içinde tutarlý bir metin olmalý. Anayasa, bireyi eMesela hemen anasas alan ve devleti onun hizmetindeki bir araç olarak kayasanýn baþlangýbul eden bir felsefeye dayanmalý. Bu yaklaþýmýn bir gerecýnda yüce Türk ði olarak anayasada insan haklarýnýn devlet aygýtýndan dev le tin den önce düzenlenmesi sembolik açýdan önemli. bah se di li yor. Bu Hem par la men to ön ce si hem de par la yaklaþým mento süreci bakýmýndan anayasa yapým sü -

Post Kemalizm? azý yorumcular, 12 Haziran seçim le riy le bir lik te Ke ma lizm sonrasý (Post Kemalist) döne min baþladýðýný söylüyor. Bu arkadaþlar oylarýný bir ilköðre tim okulunda deðil de, alýþveriþ merkezinde filan kullandý herhalde! O yu mu a ta ca ðým il ko ku la gir di ðim de, ken di mi “geç mi þe dön müþ” bir halde buldum. Ýlkokullar 40 yýl önce de böyleydi: Duvar, tahta, pano vs., baþýna ortalama beþ (yoksa on beþ miydi?) Atatürk fotoðrafý, maský, afiþi, çizimi, özlü sözü düþüyordu. Zübeyde Hanýmlar, Gençliðe Hita-

B

beler de caba... Mil li E ði tim’in ba þýn da AK Par ti Ba ka ný var a ma sý nýf la rýn i de o lo jik mesaj düzeni, “tek parti” dönemini aratmýyor. Bu okullar, CHP’ye seçmen (Kýlýçdaroðlu “oydaþ” diyor) yetiþtiren doktrin fabrikalarý gibi... (Allahtan sistem bozuk da, bolca çürük çýkýyor.) Þim di gel de “Val la a si mi las yon yok” dediðinde, Kürtlerin inanmasýný bekle. Acele etmeyin: Post Kemalizm dönemi baþladýðýnda ben size söylerim! Emre Aköz, Sabah, 14 Haziran 2011

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/4703 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 13/07/2011 saat 12:35- 12:40 arasýnda AVCILAR Reþitpaþa cad. No: 121 Paþa Otoparký adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 18/07/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 13.06.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000,00 YTL 1 34 VIG 52 PLAKALI VOLKSWAGEN MARKA 2006 MODEL VOLT LT 35 TÝPÝ VASITA MUHTELÝF YERLERÝ EZÝK VE ÇÝZÝK. www.bik.gov.tr B: 39677

T. C. FERÝZLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO DAVACI DAVALI

: 2011/29 : MURADÝYE BABACAN : SEYFÝ BABACAN - Hasan ve Hatice oðlu, 13/07/1975 Can doðumlu TC Kimlik No: 35269166952 DAVA : BOÞANMA Davacý Muradiye BABACAN 28/03/2011 havale tarihli dilekçesi ile; davalý ile 2005 yýlýn dan beri evli olduðunu, davalýnýn hiç bir þey söylemeden kendisini ve müþterek çocuklarýný býrakýp Çanakkale'ye baba evine gittiðini, 1 yýldýrda arayýp sormadýðýný, 1 yýldýr ayrý yaþadýklarýný, aile birliðini artýk devam ettirme imkâný olmadýðýndan davalý ile boþanmalarýna, müþterek çocuklarý Güneþhan BABACAN'ýn velayetinin tarafýna verilmesine, müþterek çocuk için aylýk 250.00 TL nafakaya ve yargýlama giderlerinin davalýdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiþtir. Davalý Seyfi BABACAN tüm adreslerinden araþtýrýlmasýna raðmen bulunamadýðýndan ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Ýþ bu davaya karþý bir diyeceðiniz olup olmadýðý, varsa delillerinizi bizzat duruþma gün ve saati olan 12/07/2011 günü saat 11:05'te yapýlacak olan yargýlamada ibraz etmeniz veya göndermeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargýlamaya yoklu ðunuzda devam edilip karar verileceði hususu ilanen teblið olunur. 08/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39750

Mahþerin üç maddesi

 Deðiþtirilemez maddeler konusunda ne dü þünüyorsunuz? Deðiþtirilmeli mi, kalmalý mý? Deðiþtirilemez maddelerdeki cumhuriyet, demokrasi, laiklik, hukuk devleti, sosyal devlet ve insan haklarý gibi temel ilkelerle kimsenin sorunu olduðunu sanmýyorum. Ancak düþünce özgürlüðü çerçevesinde her þeyi tartýþýlabilmeliyiz. Diyelim ki, siz dünyanýn en mükemmel anayasasýný yaptýnýz. Gelecek nesillere diyorsunuz ki, bu devlet var olduðu sürece bu anayasa var olacak. Abdülhamit, Kanun-u Esasi’de ‘Ey evlatlarým, bu anayasanýn hiçbir hükmünü deðiþtirmeyin’ demiþ olsaydý, biz Cumhuriyet’i nasýl kuracaktýk? Bu, demokrasi ve anayasacýlýk açýsýndan kabul edilebilir bir þey deðil. Zira gelecek nesillerin iradesi üzerine ipotek koymuþ oluyoruz. Ayrýca, istediðiniz kadar anayasaya ‘Bunlar deðiþtirilemez’ diye yazýn, deðiþtirilmesini engelleyemezsiniz. 61 Anayasasý ‘Bi rin ci madde de ðiþ tiri le mez’ di yor du. 80 darbesini yapanlar anayasayý topyekun deðiþtirdiler. Deðiþtirilemez madde koymak ne siyaseten, ne de hukuken gerçekçi. Konuþan: Þenay Yýldýz, Akþam, 14 Haziran 2011

AKP aslýnda kimin oyunu aldý? AK Parti, 1950’den beri hiç seçim kaybetmeyen bir toplumsal kitleye yaslandý, onu arkasýna aldý. Bunlar dindar, kalkýnmacý, biraz milliyetçi, ayný zamanda epeyce demokrat çünkü ceberut devletin sillesini yemiþ ‘çevre’nin insanlarý... 14 Mayýs 1950’den beri hiç seçim kaybetmedi bu kitle, hele CHP’ye karþý. Tayyip Erdoðan boþuna ‘Milli Görüþ’ gömleðini çýkarmadý. Menderes ve Özal’ýn arkasýnda kendisini Türkiye demokrasi tarihinin üçüncü yýldýzý olarak sebepsiz öne çýkarmadý. Ýkili bir yapýda 1950’den beri gelen geleneðin ve toplumsal aktörlerin sözcülüðüne soyunarak CHP’ye, yani ceberut devleti, jakoben siyaseti ve kayýrmacý ekonomik politikalarý temsil eden bir partiye karþý çok büyük ve dinamik bir kitleyi etrafýnda toparladý. Ýhsan Daðý, Zaman, 14 Haziran, 2011

T. C ÞÝÞLÝ 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/964 Davacý ÞENGÜL AYGÜN tarafýndan davalý BURHAN AYGÜN aleyhine ikame olunan boþanma davasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Kastamonu, Doðanyurt, Belkaya nüfusuna kayýtlý, Muzaffer ve Emine'den olma 56605096344 T.C kimlik nolu, 14/01/1972 Belkaya doð.lu davalý BURHAN AYGÜN'e tebligat yapýlamamýþ, yapýlan araþtýrmada adresi tesbit edilememiþ olduðundan davalýya dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davalý Burhan Aygün'e duruþmanýn atýlý bulunduðu 20/07/2011 günü saat 09:50'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmadýðý ve kendisini bir vekil ile temsil ettirmediði takdirde yokluðunda cereyan eden iþlemlere itiraz edemeyeceði bu nedenle belirtilen gün ve saatte duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, mazeretsiz olarak duruþmaya gelmediði veya kendisini bir vekil ile de temsil ettirmediði takdirde yargýlamaya yokluðunda devam edileceði hususu tebligat yerine geçmek üzere HUMK.nun 213 ve müteakip maddesi gereðince ilanen tebliði olunur. 07/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39522

si’ne Kürt oy la rý ný kay bet tir medi. BDP kitlesi dýþýnda Kürt oy lar yi ne AKP’yi ter cih et ti. Bu Baþbakandýn elini güçlendi ren bir durum. Ancak yine de sorunun çözümü için bazý adýmlarýn atýlmasý þart. Doðru dan Baþ ba kan ca bað lý o la rak çalýþan çok önemli bir bürokrat “Kürt meselesinin çözümünde Kemal Kýlýçdaroðlu’nun varlýðý ve CHP’nin yeni söylemi çok önemli ve olumlu. Bu dönemde bu so runun çözülmesinde CHP’nin ve Ký lýç da roð lu’nun CARÎ AÇIK çok ö nem li kat ký la rý o la bi lir” Öcalan'ýn 15 Haziran falan diyor. Bunun Baþbakandýn da demesine bakmayýn. Hüküme- fikri olduðunu zannediyorum. tin önündeki öncelikli mesele AKP ve CHP Kürt so ru nu “cari açýk” sorunu. nun çözümünde birlikte hareSeçim senesinde iplerin hafif- ket e de rek me safe a la bi lir ler. ten de olsa koyverilmesiyle bir - Tabiî Baþbakanýn seçim öncesi likte Türk ekonomisi çok ciddi sert söy le min den ya vaþ ça da bir cari açýk sorunuyla karþý kar- olsa uzaklaþmasý gerekecek. þýya kaldý. “Cari açýk”ýn oraný Ak si tak dir de te rör so ru nu yüzde 9’un az üzerinde. 1990larýn ilk yarýsýndaki duru Yani taþýnabilir noktada de- muna dönebilir. ðil. Dizginler ele alýnmazsa daPKK’nýn yayýn organlarýný iz ha da büyüyecek. lerken bu hisse kapýlýyorum. Bu, þu de mek. Tür ki ye’nin dýþardan para bulmasý güçleþe ANAYASA cek. Bulunan paranýn maliyeti Ben ce A na ya sa ko nu su en artacak. Buna baðlý olarak faiz- çet re fil li ve i ler le me si en zor ler yükselecek. Faizler yükse- mesele. Türkiye’nin yeni bir Alince yatýrýmlar duracak. Büyü- nayasa ihtiyacý içinde olduðu ame du ra cak. Ýþ siz lik ar ta cak. çýk. Ancak Baþbakanýn seçim Hü kü met bü yü me yi sür dür - öncesinde söylediði “330’u bumek istiyorsa bu kez enflasyon lamazsak Anayasa deðiþikliðini artacak. Türkiye geçmiþte ya- askýya alýrýz” sözlerinin “Doðru þanan ve bu dönemde kýrýlan anlaþýlmadýðýný” düþünüyorum. kýsýr döngüye girecek. Baþba kan “330’u a þa cak bir Dýþardan sermaye giriþi aza- uz laþ ma bu la maz sak” de mek lacak. Halka açýlmalar yoluyla istedi diye umuyorum. þirketlerin para bulmasý güçleBu uzlaþma bulunabilir mi? þecek. Bulunabilir. Bu yüzden acil bir acý reçete Kürt sorununun çözümünde ge re ke cek. Tek yol ver gi ve adým atýlýr ve Baþbakan ile BDP fon la rýn ar ttý rýl ma sý ve ta bii arasýnda bir barýþ saðlanabilirse zamlar. BDP A na ya sa ko nu sun da Cumhurbaþkanlýðý seçiminin AKP’ye destek verir. 2014’te yapýlacaðýnýn açýklanAn cak Baþ ba kan dýn se çim masý “acý ilâcýn” verilmesi ko- öncesi Öcalan’la ilgili verdiði nu sun da hü kü me tin e li ni ra - sözler elini baðlayacaktýr. hatlatacak. Seçim kaygýsý olmaBaþkanlýk sistemi konusunda dan 2 yýllýk bir program uygu- Anayasal deðiþikliðin yapýlabillanabilir. me si ol duk ça zor gö rü nü yor. Halk her ne kadar verdiði oy oKÜRT MESELESÝ ranýyla Tayyip Erdoðan’ý “Bir neHükümetin bir diðer önemli vi Baþ kan” o la rak gör dü ðü nü sorunu da Kürt me selesi. Se- söylemiþ olsa da bunun yasal ze çim öncesi Orta ve Batý Ana- mine oturtulmasý çok da kolay dolu’daki milliyetçi oylarý ka- görünmüyor. Anayasalda beklezanmak isteyen Baþbakan Er- nildiði kadar kapsamlý bir deðidoðan “sert” bir milliyetçi söy- þiklik ufukta görünmüyor. leme yöneldi, ilginçtir, bu söyFatih Altaylý, lem Adalet ve Kalkýnma PartiHaber Türk, 14 Haziran, 2011

Y

doðrudan doðruya insan haklarýnýn, birey özerkliðinin inkarý anlamýna geliyor. Yani siz devlet için yüce sýfatýný kullandýðýnýz takdirde, onu sorgulanamaz bir aygýt olarak görüyorsunuz, demektir. Oysa devlet, bireyin hizmetinde olan bir araçtýr. Kutsal ya da yüce devlet anlayýþý hukuk devleti ve demokrasi ile baðdaþmýyor. Gene ‘Atatürk milliyetçiliði’ deniliyor. Peki, bir kanun ne zaman Atatürk milliyetçiliðine ya da yüce Türk devleti felsefesine aykýrý olur? Bunlar aslýnda ideoloji içeren ifadeler. Anayasa metinleri kanunlarýn uygunluk denetiminde esas alýnan normlar olduðundan yargý denetiminde de çok ciddi sorunlara, subjektif yargýsal yorumlara yol açabilir.

Prof. Dr. Yavuz Atar

üzde 50’ye yakýn oyla ikti dar o lan, da ha doð ru su iktidarýný sürdürme vizesi ni a lan A da let ve Kal kýn ma Par ti si’ni bek le yen üç temel mesele var. Bu üç temel meselenin ikisi nin çözümü için Meclis’te “uzlaþma” þart. Ve seçim öncesi tavýrlara ba kýlýrsa bu hayli güç, söylenenlere bakýlýrsa bu çok da güç deðil. Önce yeni kurulacak hükümetin en yakýn sorununa bakalým:

TEBRÝK

TAZÝYE

Kýymetli arkadaþýmýz

Ertan Güneþ'in oðlu

Mehmet Danýþmaz'ýn kardeþi, Muhammed ve Ömer Danýþmaz'ýn

Hakan Güneþ ile Halime

aðabeyi,

Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte ömürboyu mutluluklar dileriz.

Hasan Hüseyin ve Mustafa Danýþmaz'ýn babasý, "Ereðli'nin Ali Onbaþýsý"

Isparta Yeni Asya Okuyucularý

sýfatýyla maruf muhterem kardeþimiz

ALÝ DANIÞMAZ

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Y

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/264 Esas. KARAR NO: 2011/992 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Atikali mah/köy nüfusuna kayýtlý Hüseyin Keramettin ve Zehra'dan olma, 1925 doðumlu ÞERÝFE MUALLA TOSUNER hacir altýna alýnarak, kendisine Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Eminkurbu Mah/Köy nüfusuna kayýtlý Ýbrahim Berhan ve Þerife'den Mualla'dan olma, 1952 doðumlu NACÝYE LEBRÝZ FÝKES ile Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki Mah/Köy nüfusuna kayýtlý Nevzat ve Malike'den olma, 1957 doðumlu VESÝLE CANDAN METE'nin BÝRLÝKTE VE AYRI AYRI OLARAK VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 10/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39516

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/897 KARAR NO: 2011/302 Mahkememize açýlan isim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Ýstanbul Ýli, Küçükçekmece Ýlçesi, Kartaltepe Mah., Cilt No: 13, Hane: 143, Bsn: 12'de nüfusa kayýtlý Nezir ve Vezirka kýzý, 27/02/1985 doðumlu 33418789632 T.C. No.lu MEVLÜDE ESEN'in kayden MEVLÜDE olan adýnýn MELEK olarak tashihine karar verilmiþ olup, ilan olunur. 13/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39590

TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz

Osman Ürkü ile Binnur Hanýmefendinin

Berra Su ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Aðabeyimiz Þevket Özbey'in babasý, Hüseyin ve Yusuf Özbey'in amcasý, Ahmet Turan ve Ekrem Özbey'in dedesi

Abuzer Özbey

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Çelikhan Yeni Asya Okuyucularý


MAKALE

Y

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

9

Amerika iþgallerine bir baþka boyuttan bakmak Bir soru daha: Bu izinler neyin karþýlýðýydý? BOP’un (Orta Doðu Projesi’nin) eþ baþkanlýðý neden Türkiye’ye verilmiþti? Amerika, Irak’a bomba yaðdýrýp, milyonlarca insaný öldürüp, iþkence edip, namuslarýný payimal ettikten sonra büyük petrol, fersadoglu@yeniasya.com.tr silâh ve inþaat þirketlerinin kârlarýný ve hisoru þu: Ýsrail ve ABD, Türkiye’nin iþ- se senetlerini kat kat arttýrmasý... Bütün lerine karýþýyor mu, karýþmýyor mu? zenginliklerini çalmalarý; tarihî þehirler, Nasýl oldu da, IrakAfganistan iþgalle - müzeler, tapu dairelerinin talân edilip yarinden sonra çok yüksek olan ABD karþýt- kýl ma sý... Müs lü man la rýn Þi î -Sün nî di ye lýðý, sempatiye(!) dönüþtü? Bu ne menem birbirine düþürülmesi... iþbirliði, bu ne menem karþýtlýk, bu ne meBütün bunlarýn faturasý nasýl ödenecek nem sempati! peki? “Üçüncü suâl: Bâzý eþhâsýn hatâsýndan “Siyasî tarafgirlik” hastalýðýna yakalanmadan, elimizi vicdanýmýza koyarak cevap ge len bu mu sî bet (dep rem), bir de re ce verebilmeliyiz. memlekette umumi þekle girmesinin sebeIrak ve Afganistan’a yapýlan 5400 sorti- bi nedir? “Elcevap: Umumî musîbet, ekseriyetin nin (bombalamanýn) uçaklarý niçin Türkiye’den, yani Ýncirlik’ten havalanmýþ? hatâsýndan ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâ-

S

sýn o zâlim eþhâsýn harekâtýna fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasýyla, mânen iþtirak eder, musîbeti âmmeye sebebiyet verir.” 1 Sana, bana, ona verecek cevaplar bulabiliriz. Ancak, elimizi cüzdanýmýza deðil vicdanýmýza koyarak Allah’a vereceðimiz cevaplarý düþünelim. Ve “Zâlim eþhâsýn harekâtýna fiilen, iltizâmen, iltihâken taraftar olmanýn” bedeli nedir? Seçimden önce çok yakýn bir akrabamla konuþurken, Irak’ýn bombalanmasý gündeme geldiðinde siyasî tarafgirliðinden dolayý ABD’yi övdü! Þu hakikatle karþýlaþtýrýnca dehþete kapýldým: “Harb-i Umumînin tarafgirâne, damarlarý ve âsablarý tehyîç edip bâtýný kalbe kadar, hatta hakaik-i imaniyenin elmaslarý derecesine o zararlý, fâni arzu la rý yer leþ ti re cek de re ce sin de bu

meþ’um asýr öyle þýrýnga etmiþ ve ediyor ve öyle aþýlamýþ ve aþýlýyor ki, Risâle-i Nur dairesi haricinde bulunan ulemalar, belki de velîler o siyasî ve içtimaî hayatýn rabýtalarý sebebiyle, hakaiki imaniyenin hükmünü ikinci, üçüncü derecede býrakýp, o cereyanlarýn hükmüne tabi olarak, hemfikri olan münafýklarý sever. Kendine muhalif olan ehl-i hakikati, belki ehl-i velâyeti tenkit ve adâvet eder, hatta hissiyat-ý diniyeyi o cereyanlara tabi yaparlar.” 2 Akrabam adýna üzülürken, kendi hesabýma binler teessüf ettim. Onu anlayamadým, ona varýp anlatamadým… Ýnþâallah bütün bunlarýn faturasý aðýr bir Ýlâhî ikaz olmaz! Dipnot: 1- Sözler, s. 158. 2- Kastamonu Lâhikasý, s. 85.

Nihayet, parmak boyasýz bir seçim... rasityucel-19@hotmail.com

Yollar Yollar sýra sýra… Daðlardan ve taþlardan, Ovalardan–tepelerden, Yer altýndan, yer üstünden, Denizlerden, Okyanuslardan, Ve gökyüzünden… Uzun yollar, Kýsa yollar. Ýþimiz hep yollarla. Evimizden adýmýmýzý attýðýmýz anda karþýmýza çýkan yollar... Adýna nice sözler söylendi. Kimi sevdiklerine ulaþtý, Kimi ise acýlarýna yollar ile.. Yollarýn bir suçu yoktu. Bizler ise yolcu olduk. Kimi tozlu yollar, Kimi taþlý ve kumlu yollar… Yol, sadece bu yollar deðildi. Gönülden gönüle giden nice yollar vardýr. Hayat baþlý baþýna bir yoldur. Asfalt ve tozlu yollara benzemez. Ama bu yollar çok çetindir. Belâlýdýr, Musîbetlidir, Engebeleri çoktur. Tarih bu yollarda yazýlýr. Nice olaylar bu yollarda dizi haline gelir. Her insanýn bir yolu vardýr. Hayat yolu…. Uzun mu uzundur... Onu kimseye anlatmaya gerek yoktur. Yolunu kaybedenler, Yolunu unutanlar, Adreslerini kaybedenler… Yolundan sapanlar... Ýþte yollarýn böyle acý bir serüveni vardýr. Ve mecburi bir istikamete doðru büyük bir hýz ile ilerleriz. Aslýnda yollar farklý farklýdýr, ama ulaþýlacak yerler bellidir. Fakat insanýz. Aldanýr ve aldatýlýrýz. Yolumuz yolsuza düþer. Yolumuza kara daðlar çýkarýlýr. Bazen de derin bir okyanus. Dünyada her þeyin çaresini buluruz da bu yollara bir çare bulamayýz. Siz hangi yoldasýnýz? Þu an hangi yolun yolcususunuz? Hiç önemli deðil. Yollar ne kadar uzun ve engelli olsa da, gideceðimiz istikamet bellidir.

VECÝZE Evet, uyku nasýl ki avam için rüya-yý sadýka cihetinde bir mertebe-i velâyet hükmündedir. Öyle de, umum için, gayet güzel ve muhteþem bir sinema-i Rabbâniyenin seyrangâhýdýr. Fakat güzel ahlâklý güzel düþünür. Güzel düþünen, güzel levhâlarý görür. Fena ahlâklý, fena düþündüðünden, fena levhâlarý görür. Mektûbât, 28. Mektub, 1. Risâle, 5. Nükte

ir hafta yazý yazmasak, dostlarýmýz, kardeþlerimiz hemen “Ne oldu, niye yazmýyorsun?” diye sorguya tabî tutuyorlar bizi. Gerçekten de, neredeyse üç haftaya yakýn bir müddettir yazýlarýmýzýn çýkmadýðýný müþahede ettik. Aslýnda iþlerimiz vs’nin yoðunluðundan dolayý bazen yazamadýðýmýz oluyor. Ama genellikle de, yazýlar normal seyrini takip ederken, takla ata ata gazetemize doðru giderken, bazen de tepetaklak oluyor! Neyse, bu arada bir seçimi daha atlattýk þükür. Ortalýðýn toz-duman olduðu ve aslýnda maneviyat erlerinin çok da hoþuna gitmeyen hallerin de tezâhür ettiði bir seçimi daha atlatmanýn akabinde, aslî vazifemizin icabý olarak “Sakýn, sakýn, dünya cereyanlarý, hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn” emri gereðince iftiraklara düþmeden, hizmetlerimize hep beraber devam etmeliyiz. Milyonlarca insanýn iman hakikatlerine muhtaç olduðu dünyamýzda, onlara bu hakikatleri ulaþtýrmamýz lâzým. Yoksa yarýn kýyamette, çeþitli þekillerde münâsebet halinde bulunduðumuz arkadaþlarýmýz, dostlarýmýz, akrabalarýmýz, komþularýmýz “Yâ Rabbi! Bu senin kulun böyle yüksek bir hakikati bilirken bana bahsetmedi, ondan dâvâcýyým.” derse ne yaparýz? Bu girizgâhtan sonra, esas olan baþlýktaki mevzuya gelelim. Kýrk seneye yakýndýr seçimlerde oy kullanan biri olarak, neler gördük neler geçirdik, onlarý bihakkýn yazmaya kalksak, her halde bir kitap hacminde olur yazacaklarýmýz. Bu arada bir çok kimsenin de hakkýyla bilmediði bazý þeyler var. Biz onlarý da yaþayarak gelen canlý þahidlerden olduðumuzdan, bunlarý da anlatalým sizlere: Tek parti devrinde millete kan kusturan CHP’den, millet DP iktidarlarýyla kurtulunca, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin önemli ve tarihî bir tesbiti olmuþtu. Demiþti ki: “Bu asil Türk Milleti, ihtiyarýyla (kendi tercihiyle, isteðiyle) katiyen o partiyi [Halk Partisi’ni] iktidara getirmeyecek…” Gerçekten de, o günden sonra bu parti, tek baþýna hiçbir zaman iktidara gelmemiþtir, gelememiþtir. Özellikle de, 1960 hain ihtilâlinden sonra oy oranlarý da % 30’un altýna düþerek... Yýllarýn genel baþkaný Ýnönü’yü devirdikten sonra, girdiði ilk seçim olan 1973 seçiminde Ecevit’in genel baþkanlýðýndaki CHP’nin oylarý, birden % 33’e çýkmýþtýr. Bizzat bizlerin de müþahede ettiði ve çok kimsenin de dikkatinden kaçmayan hileli bir seçim olmuþtu o seçim. Yani CHP’nin o zamanki oy oranýnýn yüksekliði helâl oylarla deðil, Türk siyâset tarihine ”mükerrer oy” diye giren yeni bir tabirle, solcu-komünist militanlarýn birden fazla kullandýklarý oylar sayesinde olmuþtur. O yýllar memleketimi-

B

Gerçekten de gideceðimiz yer, Anka ra’nýn gecekondu mahallelerinden ve herkesin geçemediði "Yenidoðan, Çinçin” gibi mahalleleriydi. Biz, ev ev dolaþarak sandýk seçmen listelerini yenileme iþlemini yapacaktýk. Yapacaðýmýz iþ anlatýldý. 1973 seçiosmanzengin@yeniasya.com.tr minden önceki listeler verildi ve eve gittik. Akþam evde listeleri inceleyince, adeta kü zin en karýþýk olduðu yýllardý. Bu “mükerrer çük dilimizi yutar hale gelmiþtik. 300-400 oylar” bir çok kimsenin zihnini kurcalýyor- kiþinin kaydedildiði bir defterdi bu. Ama, indu. Daha buna çare düþünülememiþken, bu celemeye baþladýðýmýzda, daha ilk sayfada iarada 1977 seçimleri de yaklaþýyordu. Ýþte sim ve soyadý ayný olan bir kiþinin ismi varbizim bizzat içinde olarak yaþadýðýmýz mü- dý, baþka bir isim yoktu. Yanýlmýyorsam 20 him hadise de buydu. kadar isim “Ali Aslan” adlý bir þahsa aitti. 77 seçimleri öncesi, memlekette iyice kan “Acaba, isimleri benzer olabilir mi?” diye iyigövdeyi götürüyordu. Komünist kuvvetlerin ce incelediðimizde, doðum yeri, tarihi, anaHalk Parti’si altýnda memlekete hükmetme- baba adý aynýydý. Þaþýrmýþtýk. Sayfayý çevirsi tehlikesi vardý. Millet korkusundan bir þe- diðimizde ise, ayný isim devam ediyordu ve ye karýþamýyordu. Bu âfete karþý duran ye- otuz civarýnda bir isim vardý. Daha sonraki gâne kuvvet de, Nur Talebeleriydi. Canýný sayfalarý da incelediðimizde, en az on olmak diþine takmýþ, Halk Partisi’nin tek baþýna ik- üzere, baþka þahýslarýn da ayný þekilde mü kerrer olarak yazýlmýþ isimleri ile karþýlaþmýþtýk. Hayret etmiþtik. Nasýl olur da bu þe kilde yazýlabilirdi? Halbuki her sayfada bir-iki defa yazýlsa bu kadar dikkati çekmezdi, ama bu þekilde nasýl yazýlmýþ, 73 seçimlerinde bu þekilde nasýl 30 civarýnda oy kullan mýþtý bir kiþi, anlayamamýþtýk. Seçimlerde ‘mükerrer oy’larýn Ertesi gün sayým için o mahalleye gittik. önüne geçmek için kesin Çoðunluðu Alevî (burada hakikî dindar Alevîleri tenzih ederiz, ama bunlar maalesef çözüm olarak düþünülen din den uzak kimselerdi) olan mahallede, býparmak boyama iþi tatbikata yýklarý acaib (!) Maocular peþimize düþtü, konulmuþtu. Ve o zamandan bizi psikolojik baský altýna almaya çalýþtý, ama Allah’a þükür biz korkmuyorduk ve beri de, millete sýkýntý da korkmadan iþimizi bitirmiþtik. Tabiî arkaverse, kullanýla gelmiþti. daþýmla daha sonra bir araya gelince anladýk ki, onun listesi de aynýydý. Biz tabiî, listedeki o isimleri tek kiþiye düþürmüþtük, ama bitidara gelmemesi için uðraþýyordu. O esna- zim gibi kaç kiþi böyle yapabilmiþti ki? Ýþte da sandýk seçmen listelerinin yenilenmesi nasýl olduðunu bir türlü anlayamadýðýmýz gündemdeydi. Ankara’nýn bir mahallesi, o bu tarz ile CHP o seçimde % 41 civarýnda zamanlar Maocu tabir edilen aþýrý komü - oy alarak, tehlikeli sýnýra kadar dayanmýþtý nistlerin hakimiyetindeydi. Duyduðumuza ve yine ayak oyunlarýyla iktidara gelerek göre devlet, buraya sayým memuru bulamý- memleketin, milletin anasýný aðlatmýþtý! yordu. Can emniyetinin olmadýðýndan doBu gerçeði iyice bilmeyen sað cenah veya layý kimse buna yanaþmýyordu. Bize bunun sol cenahýn bir kýsmý, o iki seçimde de, haberi gelince, bir davâ arkadaþýmla beraber CHP’nin kendi gücüyle, o oy oranlarýna uAltýndað Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðý’na laþtýðýný zannediyorlardý, ama deðildi. Bunu gittik, biz bu iþi yapmak istiyorduk. Hâki- tekraren söylüyoruz ki, CHP’nin asýl oylarý min karþýsýna bu maksatla geldiðimizi söyle- % 30’larýn hep altýndadýr. Ýþte, daha sonraki yince, bizi iyice bir süzdükten sonra, “Evlâ- seçimlerde o mükerrer oylarýn önüne geçdým, bu iþin tehlikesini biliyor musunuz? O mek için kesin çözüm olarak düþünülen mahalleler risklidir, herkes kaçýnýyor, siz ni- parmak boyama iþi tatbikata konulmuþtu. ye bu iþi yapmak istiyorsunuz?” deyince, Ve o zamandan beri de, millete sýkýntý da “Hâkim bey; vatan için, millet için yapmak verse, kullanýla gelmiþti. Nihayet, aradan ge istiyoruz” dedik. 24-25 yaþlarýndaki gençle- çen zaman ve teknolojinin ilerlemesiyle bu rin bu cesareti, onun da takdirine sebep ol- seçimde parmaklar boyanmaktan kurtulmuþtu. Tekrar tehlikeden falan bahsedip, muþtu. Ýþte bundan dolayý bu “mükerrer bizi vazgeçirmeye çalýþtýysa da, biz azmimizi oy”larýn önüne geçebilmek için ihdas edilen elden býrakmadýk, bu iþin “vatana, millete parmak boyama iþi aklýmýza gelince, tarihî bir hizmet olduðu” düþüncesiyle ve riskini, bir hadisenin yaþayan þahidi olarak bunlarý tehlikesini göze alarak kabul ettik. yazalým istedik…

‘‘

GÜN GÜN TARÝH

Turhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Gayr-i müslimlerin Kâbe’ye girmeleri ürriyet yazarý Ertuðrul Özkök, geçenlerde köþesinde þöyle bir soruya yer verdi: “Katolik bir arkadaþým var. Mekke ve Medine’yi, özellikle de Kâbe’yi çok görmek istiyor. Konu ne zaman açýlsa, bana þu soruyu soruyor: ‘Siz Müslümanlar, Hýristiyanlara ait kutsal yerlere girebiliyorsunuz, biz Hýristiyanlar niye Kâbe’ye ve Mekke’ye giremiyoruz?’ Doðrusu ben de bu so runun cevabýný veremiyorum.” Bir vesile tarafýma da yönlendirilen ve izahý istenilen bu hususla ilgili olarak öncelikle þunu ifade edelim: Ýslâmiyet, insanlar arasý iletiþimi önemseyen bir dindir. Ýslâmiyet, Ýnsaniyet-i Kübra (en büyük insaniyet) hükmünde bulunan ve insaný, Ýnsaniyet-i Kübra makamýna yükselten bir dindir.1 Ýslâmiyet’te insan, her þekilde deðerlidir. Hatalarý ve kusurlarý dolayýsýyla günahkârdýr; ama insandýr. Piþman olsa, Allah tarafýndan kabul görür. Tövbe etse, affedilir. Affedilince günahlarý silinir ve Peygamber Efendimiz’in (asm) ifadesiyle hiç günah iþlememiþ gibi deðer kazanýr. Bir günahkâr insan için Mekke’ye veya Kâbe’ye girme yasaðý yoktur. Ýlgili yasaklayýcý âyet müþrikler için inmiþtir. Ancak “Ýman edenler ile Yahudilerden, Hýristiyanlardan ve Sabiilerden kim Allah’a ve ahiret gününe iman ederek salih amel iþlerse onlarýn Rableri katýnda mükâfatlarý vardýr. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardýr.” 2 âyetinde de ifadesini bulduðu gibi, nice kitap ehli vardýr ki, tevhid inancýna sahiptir ve müþrik deðildir. Mescid-i Haram’a müþriklerin yaklaþmasýný yasaklayan âyet ise þöyledir: “Ey iman edenler! Müþ rikler necistirler. Artýk bu yýllardan sonra Mescid-i Haram’a yaklaþmasýnlar! Eðer yoksulluktan korkar sanýz, Allah sizi dilerse fazlýndan zenginleþtirecektir. Allah Âlim’dir, Hakim’dir.” 3 Bu âyet-i celile, Mekke’nin fethinden bir yýl sonra, hicretin dokuzuncu yýlýnda nazil oldu. Bilindiði üzere Mek ke hicretin sekizinci yýlýnda fethedilmiþti ve Peygamber Efendimiz (asm) Attab bin Üseyd’i Mekke’ye vali tayin etmiþti. Bundan bir yýl sonra, Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Ebu Bekir’i (ra) hac emiri tayin etti ve hac mevsiminde Mekke’ye gönderdi. Hazret-i Ebu Bekir (ra) Mekke’ye hareket ettikten sonra bu âyet nazil oldu. Evet, Mekke fetholunmuþ; Kâbe’nin içindeki 360 put imha edilmiþti. Mekkeliler de çoðunlukla Ýslâm’a girmiþ ve Peygamber Efendimiz (asm) cahiliye döneminde kendisine ve diðer Müslümanlara yaptýklarýný affetmiþti. Fakat etraf köy, mahal ve þehirlerde hâlâ çok sayýda putperest ve müþrik Arap vardý ve bu Araplar hac mevsiminde Kâbe’ye gelip hac ediyorlar, hac mevsimi dýþýnda da umre yapýyorlardý. Oysa bu müþrik Araplarýn yaptýklarý hac ve umre, putlara tapmaktan ibaretti.—Hac ve umre ibadeti Arabistan’da Hazret-i Ýbrahim’den (as) be ri bilinip yapýla gelen bir ibadetti; fakat zamanla puta ta pýcýlýk yaygýnlaþýp Kâbe putlarla doldurulmuþ olduðundan, hac ve umre adýna yapýlan, Kâbe’deki putlara tapmaktan öteye geçmiyordu.— Ýþte Mekke’nin fethinden bir yýl sonra gelen yukarýda ki âyet, putperestlerin ve müþriklerin artýk ebediyen Kâbe’ye yaklaþmasýný yasaklýyordu. Bu âyet nazil olunca Peygamber Efendimiz (asm) Hazret-i Ali’yi (ra) delil olarak kendi devesine bindirerek, bu âyeti hac emiri Hazret-i Ebu Bekir’e, Mekke valisi Attab bin Üseyid’e ve Mekke halkýna sür'atle bildirmeye memur etti. Hazret-i Ali (ra) hac sýrasýnda Hazret-i Ebu Bekir’in (ra) hutbesinden sonra kalkarak yeni inen âyetleri okudu ve Mek ke halkýna bu seneden sonra müþriklerin Kâbe’ye yaklaþmalarýnýn ve daha önce âdetleri olduðu gibi çýplak tavaf etmelerinin ve haccetmelerinin yasaklandýðýný bildirdi. 4 Bu âyetin hüküm deðerini daha sonraki müçtehit imamlar tartýþmýþlar ve þu deðerlendirmelerde bulunmuþlardýr: Ýmam-ý Malik: “Mescid-i Haram’a hangi gerekçe ile olursa olsun, müþriklerin girmesi yasaktýr.” Ýmam-ý Þafii: “Müþrikler Mekke sýnýrlarýndan içeriye giremezler. Hatta müþriklerin bir elçisi Mekke valisi ile görüþecek olsa, vali Mekke dýþýnda bir yerde bu elçi ile görüþür.” demiþtir. Ýmam-ý Azam’a göre ise bu âyet müþriklerin Mescid-i Haram’da hac ve umre yapmalarýný yasaklamýþtýr. “Mes cid-i Haram’a yaklaþmasýnlar” demek, “Artýk cahiliye âdeti üzere hac ve umre yapmasýnlar” demektir. Nitekim Hazret-i Ali (ra) duyurusunda bu âyeti “Bu seneden sonra müþrikler haccetmeyecek” þeklinde yorumlamýþtýr. Bu sebeple Hanefi mezhebine göre, müþrikler hac ve umre dýþýnda baþka maksatlar için kontrollü ve ihtiyatlý bir þekilde Mekke’ye girebilirler. Günümüzde putperestlik ve müþriklik artýk revaçta deðildir. Mevcutlarýn da Kâbe’yi cahiliye âdeti üzere hac etmek gibi bir dertleri ve niyetleri yoktur. Bugün, hiç olmazsa ehl-i kitapla ve hasbî olarak ziyaret etmek isteyenlerle ilgili olarak, yukarýya bir kýsmýný aldýðým müçtehit imamlarýn görüþleri çerçevesinde yeni bir durum deðerlendirmesi yapýlabilir ve Kâbe belirli zamanlarda ve kontrollü olarak ehl-i kitabýn ya da sýrf ziyaret ve tefekkür amacý taþýyanlarýn ziyaretine açýlabilir. Böylece Ýslâm’ýn kucaklayýcý ve müþfik ruhu ile ihtida edecek birçok kiþinin de elinden tutulmuþ olur. Bu âyet böyle bir durum deðerlendirmesine ve böyle bir uygulamaya kapalý deðildir.

H

Dipnotlar: 1- Bediüzzaman, Sözler, (yeni tanzim) s. 579. 2- Bakara Sûresi: 62. 3- Tevbe Sûresi: 28. 4- Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili: 4/2441.


10

KÜLTÜR SANAT

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

‘En havalý fotoðraf kareleri’ seçildi sliha87@hotmail.com

TÜRKÝYE FOTOÐRAF SANATI FEDERASYONU DANIÞMANLIÐINDA, ÝGDAÞ TARAFINDAN DÜZENLENEN ''EN HAVALI KARELER'' FOTOÐRAF YARIÞMASINDA ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU.

Yeniden baþlayabilmek

ÝGDAÞ'IN düzenlediði ‘’En Havalý Kareler’’ fotoðraf yarýþmasýnýn ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu danýþmanlýðýnda düzenlenen ve 25. kuruluþ yýl dönümünü kutlayan ÝGDAÞ’ýn abonesi olan bütün profesyonel ve amatör fotoðrafçýlarýn katýldýðý yarýþmanýn ödül töreni, Taksim Metro Ýstasyonu sergi salonunda yapýldý. Sergi salonunda, bin 848 fotoðraf arasýndan seçilen, Ýstanbul’u en güzel yansýtan 42 fotoðraf izlenime sunuldu. Törende, ÝGDAÞ’ýn ve hizmetlerinin anlatýldýðý sinevizyon gösterisinin ardýndan konuþan ÝGDAÞ Genel Müdürü Bilal Aslan, yarýþmaya doðalgaz kullanan

“Ýçim ey içim bu yolculuk nereye? Yine bir þehrin ölümünü baþlatýr gibisin.”** u kekremsi vakit, maziye dönük hatýralarý son çýrpýnýþýyla kucaklarken Haziran ayý yeni bir dönemin baþlangýcýný haber veriyor: Eve dönüþ zamaný. Sonunda geldi çattý iþte. Ömrünün en uzun yýllarýymýþ gibi zannettiðin bir mevsim sona erdi. Þimdi, pencerelerinden þehri seyrettiðin, bahçesindeki çýnar aðacýnýn sa na naz lan ma dan yâ ren lik et ti ði, bu kü çük, mütevazý öðrenci evini özleyeceksin. Belki bir üniversitenin hatýrý sayýlýr bir fakültesinden mezun olmuþsun. Belki bir hizmet evinde salt nurlarý öðrenmek adýna baba ocaðýndan ayrý düþmüþsün birkaç sene. Belki bir dönem çalýþma hayatýnýn getirisiyle uzak þehirleri mesken tutmuþsundur kendine. Neler yaþadýn neler… Önce gözyaþý, ayrýlýðýn tattýrdýðý. Alýþma devresinin ardýndan kendi sorumluluklarýnýn bilinciyle ayakta durabilme, hayata azimle, hevesle, þevkle tutunma çabasý. Akabinde gökyüzünde geziyormuþçasýna yaþadýðýn özgürlük ve ondan yayýlan tatlý sarhoþluk. Ve hayatýn bir masaldan ibaret olmadýðýný acý tatlý tecrübeler ile öðrenme. Bu deneyimlerin kazandýrdýðý güç sayesinde açýða çýkan duygu; özgüven. Tam bir yetiþkin birey oldum, düþüncesiyle omuzlarýn dik, ileriye bakarken umutla, yeni bir fasýl baþlýyor hayatýnda. Bavullara doldurduðun eþyalarýný ve yüreðinin en müstesna köþesine sakladýðýn anýlarýný toparlayýp ailenin yanýna dönersin. O lâhzada nükseder tuhaf bir hastalýk: Eve dönüþ sendromu. Ne ailen seni tanýr, ne de sen onlarý tanýrsýn! Zaman usulca yetiþtirmiþtir seni, deðiþmiþsindir. Kendine ait düþüncelerin, olmasýný istediðin fikirlerin ve ýsrarla direttiðin taleplerin vardýr. Günlük olaylara hatta siyasete bakýþ açýnda bile derin uçurumlar meydana gelmiþtir. Habersizce. Aile, küçük kýzýnýn/oðlunun adeta birer yabancýya dönüþtüðünü esefle fark eder. Birbirine ayak uydurmak zorlaþýr, ipler gerildikçe gerilir; kendi hayatýný yaþamaya çalýþan her bir bireyin istekleri birbiriyle çatýþýr. Çocuðunun ikinci bir ergenlik devresinde yaþadýðýný düþünen anne-baban þaþkýndýr. Sen daha bir þaþkýn. Onlar korumacýlýk içgüdüsüyle seni kollayýp gözetmeye, yönlendirmeye devam ededursun, içindeki hafakanlar, kasavetler yumaðýný bir gün býrakýverirsin bir infial anýnda. Oysa unuttuðun bir þey var. Baþlangýçlar güzeldir; umudu ve yeniliði taþýr zihinlere, yüreklere… Baþkalaþan zamanla birlikte yeniden tanýmalýsýn aileni; sanki ilk defa karþýlaþýyormuþçasýna… *Cahit Zarifoðlu

B

Dünya'nýn Kültürü ikinci kez Beyoðlu’nda BEYOÐLU Belediyesi’nce dün baþlayan ve 24 Haziran’a kadar sürecek “2. Kültürlerarasý Sanat Diyaloglarý” bu yýlda dünyanýn kültürünü ve sanatýný Ýstanbullularla buluþturdu. 4 kýt'a, 17 ülke ve 33 þehirden gelen toplam 62 faaliyet 10 gün boyunca Beyoðlu’ndan seslenecek. 24 Haziran 2011 tarihine kadar devam edecek ‘2.Kültürlerarasý Sanat Diyaloglarý’na bu yýl 4 kýt'adan 17 ülke ve 33 þehir katýlacak. Dünyanýn kültürünü ve sanatýný Beyoðlu’na taþýyacak KSD’de toplam 62 faaliyet, Galata Kulesi Meydaný ve Beyoðlu Belediyesi Gençlik Merkezi ana mekân olmak üzere Beyoðlu’nun farklý noktalarýna yayýlacak. Böylece, Amerika’dan Fransa’ya, Kore’den Gürcistan’a kadar farklý kültürler ve bu kültürlerin ürettiði farklý sanatlar Beyoðlu’nda yaþayacak. Kültür Sanat Servisi BÝR KÝTAP

Tanzifat-ý Ýstanbul ÝSTANBUL Kültür Tarihçisi ve Sultanbeyli Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Mazak ve Kültür Dergisi Yayýn Yö netmeni Fatih Güldal’ýn kaleme aldýðý, Osmanlý toplumu ve Ýstanbul’un geçmiþte Avrupa’ya örnek olmuþ bir konuda ki zenginliðini gü nümüze aktaran “Osmanlý’dan Günümüze Temizlik Tarihi Tanzifat-ý Ýstanbul” eseri Ye ditepe Yayýnevi’nden çýktý.

Sergide, 1848 fotoðraf arasýndan seçilen, Ýstanbul'u en güzel yansýtan 42 fotoðraf izlenime sunuldu.

ÝGDAÞ abonelerinin katýldýðýný ve ÝGDAÞ’ýn kuruluþ amacý olan, Ýstanbul’un havasýný temizlemek konusunda elde edilen baþarýnýn fotoðraflarla belgelendiðini belirtti. Aslan, ‘’Ýstanbul, havasý ve nüfusu itibarýyla benzer ölçekteki dünyanýn diðer büyük kentlerinden, örneðin Londra, Paris ve New York’tan daha temiz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, yapýlan ölçümlere göre, dünyanýn havasý en temiz 3 büyük kentinden birisi Ýstanbul. Ayrýca dünyanýn en saygýn gazetelerinden Financial Times’in yaptýðý bir araþtýrmaya göre, Ýstanbul, dünyanýn en yaþanýlýr kentidir. Bu sonuçlar 1990’lý yýllarý hatýrlarsak Ýstanbul’un yaþadýðý deði-

þimin ne kadar büyük olduðunu daha net biçimde görmemizi saðlýyor’’ diye konuþtu. ÝGDAÞ’ýn, 25 yýl önce, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan ölümcül boyutlara ulaþan hava kirliliðini ortadan kaldýrmak için kurulduðunu belirten Aslan, yarýþmaya katýlan Ýstanbullulara teþekkür etti. Yarýþmada birinciliði kazanan Seçkin Uçan ödülünü ÝGDAÞ Genel Müdürü Aslan’dan alýrken, ikincilik ödülü Berkan Süren’e, üçüncülük ödülü de Onur Çoban’a verildi. ÝGDAÞ özel ödülünü Emine Tekiner, mansiyon ödüllerini ise Tufan Kartal, Zülfü Aydýn ve Fatih Sultan Mehmet Þadoðlu aldý. Ýstanbul / aa

Minik ellerden büyük tablolar DÝYARBAKIR Özel Bahaddin Bey Ýlköðretim Okulu öðrencileri, yýl boyunca yapmýþ olduklarý geleneksel el sanatlarý çalýþmalarýný sergi ile vatandaþlarýn beðenisine sundu. Babil Alýþ Veriþ Merkezi’ndeki sergiye Ýl Millî Eðitim

Müdürü Zülfi Toman, Müdür Yardýmcýsý Faruk Aydýn, RTÜK Diyarbakýr Bölge Müdürü Erhan Esmeray, Nehir Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü

Yýlmaz Demir, çok sayýda kurum amiri, öðrenciler ve veliler katýldý. Sergiyi gezen Diyarbakýr Ýl Millî Eðitim Müdürü Zülfü Toman, öðrencileri ve öðretmenleri tebrik etti. Okul Müdürü Âdem Ergin de öðrencilerin ve öðretmenlerin büyük gayret göstererek, 4 aylýk bir çalýþmanýn ürünü olan eserleri hazýrlayýp sergilemekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Özel Bahaddin Bey Ýlköðretim Okulu Görsel Sanatlar Öðretmeni Ferit Özdemir ise çocuklarýn çok iyi çalýþtýklarýný ve bu baþarýyý gelecek sene tekrarlamak için de ayný gayreti göstereceklerini belirterek, sergiye vatandaþlarýn yoðun ilgi göstermesinin kendilerini ayrýca çok sevindirdiðini ifade etti. Minik ellerin hazýrladýðý serginin bir hafta boyunca açýk olacaðý ve vatandaþlarýn beðenisine sunulacaðý belirtildi. Diyarbakýr / cihan

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

Otistik çocuklarda görülen hareket bozukluklarýna raðmen, onlar semazen elbiseleri eþliðinde beðenilen gösterilerini sundular.

Otistik semazenler büyüledi PENDÝK Abdullah Acar Ýlköðretim Okulu OÇEM sýnýfý öðrencileri, otistik engelli çocuklarda görü len ha re ket bo zuk luk la rý na raðmen semazen elbiselerini giyiyor ve ney eþliðinde birlikte semazen gösterileri yapabiliyor. Kýsa sürede sema gösterisini öðrenen ve çok seven öðrenciler, ‘eðitimin her engeli aþabileceðini’ bir kez daha gözler önüne serdi. ISO 9001 Kalite belgeli ve Saðlýk Bakanlýðý ile Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan verilen ‘Beyaz Bayrak’ ödüllü Pendik Abdullah Acar Ýlköðretim Okulu, bünyelerinde açýlan tam donanýmlý OÇEM (Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi) sýnýfýyla ilköðretim okullarýna örnek oluyor. Okul müdürü ve yönetiminin özverili gayretleriyle açýlan OÇEM sýnýfý, iki yýl evvel hiçbir kurum ve þahýstan destek alýnmadan oluþturuldu.

Ýlk ‘Otistik Semazen Grubu’ Abdullah Acar’da ÖZELLÝKLE otistik engelli çocuklarda görülen hareket bozukluklarýna raðmen semazen elbiseleri eþliðinde semazen gösterileri yapabilen otistik öðrenciler, ‘eðitimin her engeli aþabileceðini’ bir kez daha gözler önüne serdi. Okulun OÇEM sýnýfý sorumlusu Müdür Yardýmcýsý Süleyman Tutak, dünyanýn hiçbir yerinde otizm dalýnda bir semazen grubunun olmadýðýný söyleyerek “Çocuklarýmýzýn baþarýsý örnek alýnsýn” dedi. Okulun tam donanýmlý OÇEM sýnýfýndaki eðitimden oldukça memnun olduklarýný belirten otistik öðrenci velileri, çocuklarýnýn göstermiþ olduðu geliþmeden dolayý okul sorumlularý ve eðitmenlere þükran borçlu olduklarýný belirtiyor. Ýstanbul / Recep Bozdað

7 8 9 10 SOLDAN SAÐA—1. Kâðýt külah. - Yanardaðlar faal olmadýklarý zaman aðýzlarýndan çýkan gaz ve buhar. 2. Tekerlekli karayolu vasýtasý. - Taht, oturmalýk. 3. Salyangoz kabuðuna verilen bir isim. - Ummaktan emir. 4. Divit hokka ikilisi. - Akdenize dökülen bir akarsuyumuz. - Arapçada su. 5. Elçilik binasý. Bazý hayvanlarýn ayaklarýna çakýlan demir. 6. Arapçada benlik. - Karadeniz yelkenlisi. 7. Turfanda sebze yerleþtirmek için oluþturulan kapalý alan. - Kan pýhtýsý. 8. Yad, yabancý. - Sükûn etmiþ olan, dingin. - Yurdumuzun plaka iþareti. 9. Gemilerin yük ve yolcu aldýklarý yer. - Masal daðý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI - Küçük maðara. 10. Taþ kö1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mürü gazýndan elde edilen, az kokulu, renksiz, doyma- 1 M Ü C E D D Ý T K Ý M mýþ bir bileþik olduðundan 2 S A H A B E Ü L E M A katýlma tepkimelerine giren 3 C E M A L F R T R T bir gaz. - Bir yýrtýcý hayvan. 4

E L L Ý T Ý M

Þ A N A U S R E B N A A Z

R N H A R A B

Ý N M U Ý M A

E H A N R L A

H A N K G E Ý

M E E T R Ý MA Ý L S E A M

Ý Y Ý YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. 5 N 6 C M Çamur þeklinde akan lav. A F L Yayvan sepet. 2. Canlýlarda 7 A Z doðum yoluyla çoðalma. - 8 E Münevver, seçkin. 3. Lâle ye- 9 O Ç E tiþtirilen bahçe. - Bir soru eki. 10 Ý T H 4. Ýþi doðum yaptýrmak olan bayan. - Reel, hakikat. 5. Mustakil, hür. - Farsçada gibi, benzer mânâsýnda kelime sonunda kullanýlan bir ek. 6. Uydurukçada fýrsat, imkân. 7. Nane yetiþtirilen bahçe. 8. Koyun sesi. Trabzonspor'un kýsasý. - Yavru vermiþ hayvan. 9. Osmanlý Türkçe'sinde dört. Takýmýn kýsasý. - Bir nota. 10. Endonezya'da kullanýlan yaygýn tahýl ölçüsü. - Resul-ü Ekrem Efendimiz'i (asm) övmek için yazýlan þiir. 11. Halk arasýnda okula devam etmek. - Baþ çoban. 12. Toplumun bir çok kesiminin sorunlarýna çözümler üreten Bediüzzaman Said Nursî Klâsiði. - Hollanda'nýn plâka iþareti.

Sanat festivalinde miniklerin halk oyunlarý büyük ilgi gördü ÞANLIURFA'NIN Birecik ilçesinde 11 Temmuz Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen 1. Sanat Festivali kutlamalarýna yaklaþýk 3 bin 500 kiþi katýldý. Festivalde Birecikli þairlerin þiir okumalarý, folklor gösterileri, Aþuk ile Maþuk, sýra geceleri, anasýnýfý öðrencilerinin gösterileri, yetenek yarýþmalarý büyük ilgi gördü. Sanat festivaline Birecikli eðitimci-þair Dr. Avukat Hacý Verdi Kankýlýç, eðitimci-þair Ýbrahim Halil Erdeniz, þair Perize Ayalp Akçakanat ve eðitimci-þair Ýbrahim Halil Tüfekçi katýldý. Birecikli þairlerin okuduklarý þiirler ayakta alkýþlandý. Dr. Avukat Hacý Verdi Kankýlýç yaptýðý konuþmada, ‘’Böyle bir kalabalýk içinde bulunmak beni çok heyecanlandýrdý. Sizlerle beraber olmak çok güzel bir duygu, Birecikli hemþerilerime çok teþekkür ederim.’’ dedi. Perize Ayalp Akçakanat ise çok mutlu olduðunu ve sanat festivalinde bulunmanýn ayrý bir duygu olduðunu belirtti. Festival, okul müdürü Mustafa Demir’in konuþmasý ile son buldu. Þanlýurfa / cihan


EKONOMÝ

Y

HABERLER

Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

 ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) , ülke nüfuslarýnýn yaþlandýðý uyarýsý yaptý. Yaþlý nüfusu artan Türkiye de, emekliye millî gelirinden yüzde 4 daha fazla pay ayýracak. IMF’nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre 2030’a kadar yaþlý nüfustaki artýþ oranlarý ülkelerin gayri safi millî hâsýlalarýndan yüzde 1 kadar ek kaynak gerektirecek. Nüfus artýþý hýzla yavaþlayan Türkiye ise millî gelirinden yüzde 4 pay ayýracak. IMF’ye göre hem yerel hem küresel ölçekte ek reformlarýn yapýlmasý kaçýnýlmaz. Geliþmiþ ülkelerde yaþlý nüfusun oraný geliþmekte olan ülkelere göre daha fazla. Ancak 2030 yýlýnda geliþmekte olan ülkelerin de yaþlanacaðýný öngören IMF uzmanlarý, hem geliþmiþ hem de geliþmekte olan ülkelerde gayri safi millî hasýlalarýn (GSYÝH) ortalama yüzde 1’i düzeyinde ek pay ayýrma zorunluluðu hesapladý. 20 yýl sonra Türkiye’de emeklilere yapýlmasý gereken ödemeler GSYÝH’nýn yüzde 4’üne karþýlýk gelen bir miktara ulaþacak. Washington / aa

1.5728 1.6623 0.30282 2.2587 2.5611

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

EFEKTÝF SATIÞ

1.5642 1.6439 0.3013 2.2463 2.5460

1 ÝSVEÇ KRONU

1.5752 1.6723 0.30352 2.2621 2.5649

1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1SUUDÝARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

1.8622 0.24521 1.6030 5.6511 0.28519 0.41865 1.9441

1.8742 0.24776 1.6102 5.7255 0.28711 0.41490 1.9570

EFEKTÝF

SERBEST PÝYASA

ALIÞ

SATIÞ

1.8594 0.24504 1.5971 5.5663 0.28499 0.41551 1.9369

1.8770 0.24833 1.6163 5.8114 0.28777 0.42255 1.9644

Çin’de enflasyon 34 ayýn zirvesinde

 ÇÝN’DE enflasyonun Mayýs’ta yüzde 5.5 ile 34 ayýn en yüksek seviyesinde açýklandý. Enflasyon verisi, ülkede ekonomik büyümenin yavaþladýðý yönünde gelen iþaretlere raðmen bu ay para politikasýnda sýkýlaþtýrmaya gidilmesi beklentisini güçlendirdi. Ekonomistlerin yüzde 5.4 sevisinde açýklanmasýný bekledikleri enflasyon Nisan’da yüzde 5.3 olmuþtu. Çin’de dgün açýklanan bir diðer veri de Mayýs’ta geçen yýla göre yüzde 13.3 artan sanayi üretimi oldu. Kasým’dan bu yana en düþük hýzla artan sanayi üretimi, yüzde 13.2 olan beklentilere yakýn seviyede gerçekleþti.

Ýnþaat sektöründe istihdam arttý

 ÝNÞAAT sektöründe istihdam, yýlýn ilk çeyreðinde önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7,2 arttý. TÜÝK'in açýkladýðý, Üç Aylýk Ýnþaat Sektörü Ýstihdam Endeksi 2011 yýlý birinci döneminde, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7,2 artýþ gösterdi. Bina Ýnþaatý Sektörü Ýstihdam Endeksi yüzde 8,2 artarak 69,3’ten 75’e, Bina Dýþý Ýnþaat Sektörü Ýstihdam Endeksi de yüzde 5,8 artýþla 104,6’ya çýktý. Üç Aylýk Ýnþaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaþ Endeksi 2011 yýlý birinci döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 16,8 yükseldi. Ankara / aa

TAZÝYE Kýymetli arkadaþýmýz Doç. Dr. Mehmet Þahin'in babasý

Ýbrahim Þahin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Isparta Yeni Asya Okuyucularý

DOLAR

EURO

ALTIN

DÜN 1,5750 ÖNCEKÝ GÜN 1,5770

DÜN 2,2630 ÖNCEKÝ GÜN 2,2810

DÜN 77,50 ÖNCEKÝ GÜN 77,75

C. ALTINI DÜN 521,00 ÖNCEKÝ GÜN 522,60

ABD, Yunanistan’dan kötü durumda ABD'NÝN MALÎ AÇIDAN YUNANÝSTAN'DAN BÝLE DAHA KÖTÜ DURUMDA OLDUÐUNU SAVUNAN DÜNYANIN EN BÜYÜK TAHVÝL FONUNU YÖNETEN PIMCO'NUN CEO'SU GROSS, ABD'NÝN YÜKÜNÜN 100 TRÝLYON DOLARI BULACAÐINI SÖYLEDÝ. DÜNYANIN en büyük tahvil fonunu yöneten PIMCO’nun CEO’su Bill Gross, ABD’nin mali açýdan Yunanistan’dan bile daha kötü durumda olduðunu savundu. CNBC’ye konu þan Gross, ABD’nin kamu borçlarýna, saðlýk ve sosyal güvenliðe saðladýðý garantileri ve krizden çýkmak için uyguladýðý programlarý ekleyince ortaya 100 trilyon dolarlýk bir meblanýn çýktýðýný söyledi. Gros, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiðini belirtti. Öte yandan Richmond Fed Baþkaný Jeffrey Lacker, ABD’de açýklanan zayýf veriler nedeniyle büyüme beklentilerini düþürebileceðini söyledi. Virginia’da bir konuþma yapan Lacker, son dönemdeki verilerin hayalkýrýklýðý oluþturduðunu, büyümenin bir süre daha trendin altýnda seyredebileceðini belirtti. Lacker, üçüncü bir niceliksel gevþeme programýnýn ekonomideki cansýzlýða çözüm olmayacaðýný ifade etti.

Yunanistan’a dünyanýn en düþük notu KREDÝ derecelendirme kuruluþu Standard & Poor’s Yunanistan’ýn notunu üç kademe aþaðý çekerek B’den CCC’ye indirdi. Bu seviye, S&P derecelendirdiði ülkeler arasýnda en düþük seviye ve yatýrým yapýlabilir seviye ile “junk” kategorisini ayýran eþiðin sekiz kademe altýnda. Yunanistan’ýn notu Pakistan, Jamaika, Arjantin, Ekvador, Grenada gibi ülkelerin de altýna gerile miþ oldu. Yunanistan’ýn not görünümünü de negatif olarak açýklayarak 12 ile 18 ay içinde yeniden not indirimine gidilebileceðinin iþaretini veren S&P, bu ül ke nin borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýl ma sý gi ri þi mi ni, temerrüt olarak kabul edeceðini de duyurdu. Bu

durumda Yunanistan’ýn kredi notu Pakistan ve Ekvador gibi ülkelerden daha düþük seviyede. Ekvador 2009 yýlýnda girdiði temerrüt dolayýsýyla uluslar arasý para piyasalarýna giremiyor. Bu geliþme, bir yýl önce kabul edilen Avrupa Birliði/Ulusal Para Fonu kurtarma planý uyarýnca verilen finansmanýn kesilmemesi için, halkýn karþý çýkmasýna raðmen yeni kemer sýkma paketini parlamentodan geçirmeye çabalayan Sosyalist Parti hükümeti için yeni bir darbe oldu. S&P, Avrupalý politika yapýcýlarýn giderek Yunanistan’ýn borçlarýna yeni bir yapýlandýrma getirmeye yaklaþtýklarýna ve bunun tahvil takasý veya tahvil itfa tarihlerinin uzatýlmasý gibi yollarla yapýlmasýnýn düþünüldüðüne dikkat çekerek, þöyle dedi: “Görüþümüze göre böyle düzenlemeler, yeniden finanse edilen borçlardan daha aðýr þartlarda olacaktýr ki bu da, S&P’nin kriterlerine göre, bizim gözümüzde fiilî bir temerrüt demektir.” S&P, bu durumda Yunanistan’ýn notunun “tercihli temerrüt” (selective default - SD) ola rak belirleneceðini ve ülkenin borç araçlarýnýn notunun da D’ye düþürüleceðini söyledi. Yunanistan’ýn S&P’nin açýklamasýna tepkisi ise, bu kuruluþun, ülkenin Euro Bölgesi’nde kalmak ve kamu maliyesini düzeltmek için gösterdiði çabalarý görmezden geldiðini söylemek oldu. Atina - New York / aa

Vergi denetiminde birleþme rahatsýzlýðý

IMF baþkanlýðý için iki aday yarýþacak

 ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Ýcra Di rektörleri Kurulu, IMF baþkanlýðý için adaylarý belirledi. IMF Ýcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakaný Christine Lagarde ve Meksika Merkez Bankasý Baþkaný Agustin Carstens’ýn IMF baþkanlýðý adaylýk baþvurularýný onayladý. Ýcra Direktörleri Kurulu’ndan yapýlan açýklama da, ‘’Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu Was hing ton’da adaylarla biraraya gelecek, daha sonra adaylarýn durumunu görüþmek için toplanacak ve seçimini yapacak’’ denildi. AB ve bazý küçük ülkelerin desteðini alan Lagarde IMF baþkanlýk yarýþýnda ipi göðüsleyecek gibi gibi görünürken, Carstens ise Latin Amerika ülkelerinin desteðine sahip bulunuyor. Washington / aa

11Nüfuslarýn yaþlanmasý giderleri arttýracak

1.5653 1.6515 0.30134 2.2479 2.5478

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ RENAULT Eðitim Merkezinde yöneticilik görevine getirilen Atilla Akçen’den boþalan Renault Mais Ýletiþim Müdürlüðü görevine Umut Canpolat atandý. Renault Mais’ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, iþ hayatýna 1997 yýlýnda Ford Otomotiv Sanayii AÞ’de Ürün Geliþtirme bölümünde baþlayan Canpolat, Ticari Araçlar Marka Müdürü ve Pazarlama Müdür Yardýmcýlýðý görevlerinin ardýndan, Kurumsal Ýletiþim Müdürü olarak görev yapýyordu. Ýstanbul / Yeni Asya

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

ALIÞ

Cinsi1 EURO

Renault Mais Ýletiþim Müdürü Canpolat oldu

14 HAZÝRAN 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Buðday üreticisinin korktuðu baþýna geldi ÇUKUROVA yöresinde buðday üreticisi rekolte artýþý ve 65 kuruþa kadar yükselen serbest piyasa fiyatýna sevinirken, son günlerde etkili olan saðanak yaðýþýn hasadý devam eden tarlalarda ürünün kalitesini düþürdüðü ve çiftçinin kiloda yüzde 20 oranýnda zarar edeceði bildirildi. Adana’nýn Ceyhan ilçesi Ziraat Odasý Baþkaný Yavuz Tezcan, olumsuz hava þartlarýnýn üreticiyi korkuttuðunu belirterek þunlarý söyledi: ‘’Çukuro va’da çoðu yerde hasat iþlemleri tamamlandý. Ancak Ceyhan Ovasý’nda 350 bin dekardan 150 bini hâlâ hasat edilemedi. Son günlerde ve özellikle hafta sonu aralýklarla devam eden saðanak yaðýþ tarlalardaki buðdayýn kalitesini bozdu. Bu sü-

reçteki yaðýþlar buðdaydaki bir protein olan gluteni de olumsuz etkiler. Buðdayýn kalitesinin bozulmasý da fiyatýn kiloda yüzde 20 oranýnda düþmesi demektir. Hâlâ 150 bin dekar alanýn biçilmediði dikkate alýnýrsa, üreticinin kaybý 1 milyon liraya ulaþmýþ demektir. Bu kiloda üretim maliyeti 50 kuruþ olan buðdayýn satýþýnda ciddî bir rakam demektir. Yaðýþ ayný zamanda topraðý aðýrlaþtýrmasý dolayýsýyla biçerdöver tarlaya giremeyeceði için kalan yerlerdeki hasadý da geciktirecek. Yani çiftçinin korktuðu baþýna geldi. Üreticinin þimdi tek derdi hasadýn bir an önce tamamlanmasý ve yaðýþlara baðlý olarak daha fazla zarar etmemeleri.’’ Adana / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz A. Kerim Kaya ile Selahattin Kaya'nýn amca oðullarý

Yahya Kaya

Van'da yatýrým için sýraya girdiler TÜRKÝYE’NÝN farklý bölgelerinde faaliyet gösteren 113 fir ma, Van Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de (OSB) yatýrým yapmak için sýraya girdi. OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Hakan, 12 yýllýk OSB’nin, son yýllarda artan yatýrýmlarla, Van’a üretici bir kimlik kazandýrdýðýný söyledi. Van’ýn artýk sadece tüketen deðil, üreten ve mal ihraç eden bir il olmaya baþladýðýný ifade eden Hakan, þöyle konuþtu: ‘’Þu an geldiðimiz nokta, OSB’nin ilk kuruluþunda, bir çok insana rüya gibi geliyordu. Kimse Van’da fabrikalarýn kurulacaðýna ve sanayileþmenin olacaðýna inanmýyordu. Þu an birinci ve ikinci etabýn üzerine, yüzde 70 oranýnda üretim yapan, yaklaþýk 80 fabrika bulunuyor. Arsa tahsisi konusunda artan talepler üzerine 51 parsellik 44 hektarlýk arsanýn altyapý çalýþmasýna baþladýk. Bunun 5 parselinin tahsisini yaptýk. Geriye kalan 46 parsel için Türkiye’nin farklý bölgelerinden 133 firma arsa tahsisi için sýraya girmiþ durumda. Bu teklifleri karþýlamakta zorlanýnca Valiliðin desteðiyle 60 hektarlýk bir mera arazisinin, önce hazineye daha sonra OSB’ye devri gerçekleþti. En yakýn zamanda bu arazinin de altyapýsýný tamamlayarak yatýrýmcýlara tahsis edeceðiz.’’ Van / aa

MERKEZI denetim birimleri, vergi denetmenlerinin de içinde yer aldýðý 4’lü yapýlanmaya karþý çýkýyor. Maliye Bakanlýðý’nda seçim öncesi baþlayan ve yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan vergi denetim birimlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarýnda, vergi denetim elemanlarýnýn ‘’Vergi Denetim Kurulu’’ adý altýnda örgütlenmesi planlanýyor. Kurulun, halen Maliye Bakanýna baðlý Teftiþ Kurulu ve Hesap Uzmanlarý Kurulu ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý bünyesindeki Gelirler Kontrolörleri Baþkanlýðý ve vergi denetmenlerini bir çatý altýnda toplamasý düþünülüyor. Ýlk alternatifte, merkezde, hesap uzmanlarý, maliye müfettiþleri ve gelirler kontrolörleri birleþiyor. Bu 3 birim vergi müfettiþi adýný alarak, merkezi denetim birimini oluþturuyor. Kurulun taþra ayaðýný ise vergi denetmenleri meydana getiriyor. Ýkinci alternatifte ise hesap uzmanlarý, maliye müfettiþleri, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenleri 4’lü birleþmeye gidiyor. Çalýþmalarda, Vergi Denetim Kurulu’nun Maliye Bakanlýðý mý, yoksa Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý bünyesinde mi ka la ca ðý ko nu su da he nüz net leþ me di. Maliye Teftiþ ve Hesap Uzmanlarý Kurulu ile Gelir Kontrolörleri, tek çatýlý bir yapýlanmaya gidilmesi halinde vergi denetmenleriyle bir birleþme olmamasýný istiyor. Merkezi denetim birimleri, 4’lü birleþmenin, þu anki hizmetlerde ciddi sýkýntýlara neden olacaðýný ileri sürüyor. Ankara / aa

'nýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Kardeþlerimizden

Meyvelerde kurt tehlikesi MEYVE aðaçlarýnda kullanýlan ilâçlarýn bu yýl mevsim normallerinin üzerinde görülen yaðýþlarýn etkisiyle topraða karýþmasý sonucu fayda göstermediði bildirildi. Eskiþehir Osmangazi Üni versitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Engin Kýnacý, bitkilerin ürün verme döneminde güneþ görmediðini, bu durumda bitkilere zarar veren hastalýklarýn ve zararlý böceklerin daha çok üreyip aktif hale geldiðini kaydetti. Prof. Dr. Kýnacý, þunlarý bildirdi: ‘’Atýlan ilâçlar bitki üzerinde durmadý, yýkanýp topraða karýþtý. Verim ne kadar düþer bilmiyorum, ama kalitesinin düþeceði konusunda kuþku yok. Zaten meyvelerde böceklenme ve kurtlanma çok fazla görülüyor. Bu yaz meyvede rekolte belli ölçülerde olabilir, ancak ‘kurtlanma böceklenme ve hastalanma’ gibi olaylara çok sýk rastlayacaðýz.’ Eskiþehir / aa

Mehmet Canoðlu, Yusuf Canoðlu ve Ahmet Canoðlu'nun kardeþi ve Ýbrahim Canoðlu, Selahaddin Canoðlu ve Ali Canoðlu'nun halasý,

Asiye Ayyýldýz

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Trabzon Yeni Asya Okuyucularý


12

ÝLAN

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

Y se ri i l â n l a r Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri

KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Esas No: 2011/579, 573, 574, 577, 576, 575, 552, 553, 554, 555, 580, 546, 547 Esas Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2011/579 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 872 parselde davalý HATÝCE KUDAY, FATMA KUDAY, GÜLAY UÐURLU, NURAY MÝRZA, GÜLHAN ÞÝMÞEK, ÝSMET KUDAY, NURÝYE OKUR, HAVVA ÞERÝF DOÐAN, HURÝ ÞERÝF GÖZEL, adýna kayýtlý 319 m2 alanlý taþýnmaz, 2. 2011/573 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 784 parselde davalý HATÝCE KUDAY, FATMA KUDAY, GÜLAY UÐURLU, NURAY MÝRZA, GÜLHAN ÞÝMÞEK, ÝSMET KUDAY, NURÝYE OKUR, HAVVA ÞERÝF DOÐAN, HURÝ ÞERÝF GÖZEL, adýna kayýtlý 1043 m2 alanlý taþýnmaz, 3. 2011/574 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 612 parselde davalý HATÝCE KUDAY, FATMA KUDAY, GÜLAY UÐURLU, NURAY MÝRZA, GÜLHAN ÞÝMÞEK, ÝSMET KUDAY, NURÝYE OKUR, HAVVA ÞERÝF DOÐAN, HURÝ ÞERÝF GÖZEL, adýna kayýtlý 1321 m2 alanlý taþýnmaz, 4. 2011/577 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 879 parselde davalý HATÝCE KUDAY, FATMA KUDAY, GÜLAY UÐURLU, NURAY MÝRZA, GÜLHAN ÞÝMÞEK, ÝSMET KUDAY, NURÝYE OKUR, HAVVA ÞERÝF DOÐAN, HURÝ ÞERÝF GÖZEL, adýna kayýtlý 961 m2 alanlý taþýnmaz, 5. 2011/576 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 903 parselde davalý HATÝCE KUDAY, FATMA KUDAY, GÜLAY UÐURLU, NURAY MÝRZA, GÜLHAN ÞÝMÞEK, ÝSMET KUDAY, NURÝYE OKUR, HAVVA ÞERÝF DOÐAN, HURÝ ÞERÝF GÖZEL, adýna kayýtlý 1882 m2 alanlý taþýnmaz, 6. 2011/575 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 847 parselde davalý HATÝCE KUDAY, FATMA KUDAY, GÜLAY UÐURLU, NURAY MÝRZA, GÜLHAN ÞÝMÞEK, ÝSMET KUDAY, NURÝYE OKUR, HAVVA ÞERÝF DOÐAN, HURÝ ÞERÝF GÖZEL, adýna kayýtlý 238 m2 alanlý taþýnmaz, 7. 2011/552 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1500 parselde davalý HATÝCE YÝÐÝT, TÜLAY YÝÐÝT, ALTAN YÝÐÝT adýna kayýtlý 802 m2 alanlý taþýnmaz, 8. 2011/553 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1222 parselde davalý HATÝCE YÝÐÝT, TÜLAY YÝÐÝT, ALTAN YÝÐÝT adýna kayýtlý 3649 m2 alanlý taþýnmaz, 9. 2011/554 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1318 parselde davalý HATÝCE YÝÐÝT, TÜLAY YÝÐÝT, ALTAN YÝÐÝT adýna kayýtlý 7128 m2 alanlý taþýnmaz, 10. 2011/555 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1379 parselde davalý ÝSMET VURAL, SAMÝ VURAL, HAVA OKAN adýna kayýtlý 2715 m2 alanlý taþýnmaz, 11. 2011/580 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 946 parselde davalý ABDURRAHMAN ÇAKAL, ÜMMÜHANÝ AKKAYA adýna kayýtlý 3486 m2 alanlý taþýnmaz, 12. 2011/546 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1519 parselde davalý SADÝYE ÖZDEMÝR adýna kayýtlý 805 m2 alanlý taþýnmaz, 13. 2011/547 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 745 parselde davalý ARÝF GÜNDOÐAN adýna kayýtlý 5120 m2 alanlý taþýnmaz, Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 39497

Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

 Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

 Kumburgaz 'da

Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde 0537 464 41 31 0536 599 39 40 Kemal Karta

Satýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul 0532-2366370 Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06

SATILIK ARSA

 Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m2 85.000TL 0532 631 12 25

 Yalova 'da Sahibinden 2300m2 arazi 80.000TL 0532 631 12 25 Arnavutköy 'de Sahibinden Toki karþýsýndan caddeye cepheli 650m2 32.000'e yarý peþin yarý vadeli hementapulu arsa 0537 609 66 57 0212 597 80 71 Arnavutköy 'de Sahibinden elektriði, suyu mevcut yola cepheli Toki arazisi karþýsý 500m2 25.000'e yarý peþin yarýsý vadeli hemen tapulu arsa 0212 597 80 71 0533 665 03 54 Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað

VASITA

 Kamyonet BMC çift

kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: 0212 832 35 77 MaltepeÞube:02164276464 BaðcýlarÞube:02126735757 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el

KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Esas No: 2011/562, 558, 564, 565, 563 Esas. Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2011/562 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1454 parselde davalý MEHMET ONAT, SAMÝ ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ, ÝSMET VURAL, SAMÝ VURAL, HAVA OKAN, MURAT VURAL, EMÝNE AKYOL, HAYRETTÝN ONAT, RAHMÝYE SERT, FATMA DEMÝRÖZ, NURDAN ÞAKACI, BÝRSEN CANSEVER, NÝGAR NEZÝR, FATMA ALDEMÝR, FÝGEN KOÇ, FATMA VURAL, RECEP VURAL, HÜSEYÝN VURAL, SEFA VURAL, FAÝZE EFE, CANDAN DEMÝRÖZ, NÝLGÜN AKIN, OYA ERSOY, ÝDRÝS ERGÜN, BÝLGE KAAN ERGÜN, GÝZEM ERGÜN, ÝSMAÝL KILIÇ, NERMÝN ADIGÜZEL adýna kayýtlý 1523 m2 alanlý taþýnmaz, 2. 2011/558 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1409 parselde davalý MEHMET ONAT, SAMÝ ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ, ÝSMET VURAL, SAMÝ VURAL, HAVA OKAN, MURAT VURAL, EMÝNE AKYOL, HAYRETTÝN ONAT, RAHMÝYE SERT, FATMA DEMÝRÖZ, NURDAN ÞAKACI, BÝRSEN CANSEVER, NÝGAR NEZÝR, FATMA ALDEMÝR, FÝGEN KOÇ, FATMA VURAL, RECEP VURAL, HÜSEYÝN VURAL, SEFA VURAL, FAÝZE EFE, CANDAN DEMÝRÖZ, NÝLGÜN AKIN, OYA ERSOY, ÝDRÝS ERGÜN, BÝLGE KAAN ERGÜN, GÝZEM ERGÜN, ÝSMAÝL KILIÇ, NERMÝN ADIGÜZEL adýna kayýtlý 4410 m2 alanlý taþýnmaz, 3. 2011/564 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1244 parselde davalý MEHMET ONAT, SAMÝ ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ, ÝSMET VURAL, SAMÝ VURAL, HAVA OKAN, MURAT VURAL, EMÝNE AKYOL, HAYRETTÝN ONAT, RAHMÝYE SERT, FATMA DEMÝRÖZ, NURDAN ÞAKACI, BÝRSEN CANSEVER, NÝGAR NEZÝR, FATMA ALDEMÝR, FÝGEN KOÇ, FATMA VURAL, RECEP VURAL, HÜSEYÝN VURAL, SEFA VURAL, FAÝZE EFE, CANDAN DEMÝRÖZ, NÝLGÜN AKIN, OYA ERSOY, ÝDRÝS ERGÜN, BÝLGE KAAN ERGÜN, GÝZEM ERGÜN, ÝSMAÝL KILIÇ, NERMÝN ADIGÜZEL adýna kayýtlý 1885 m2 alanlý taþýnmaz, 4. 2011/565 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 1506 parselde davalý MEHMET ONAT, SAMÝ ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ, ÝSMET VURAL, SAMÝ VURAL, HAVA OKAN, MURAT VURAL, EMÝNE AKYOL, HAYRETTÝN ONAT, RAHMÝYE SERT, FATMA DEMÝRÖZ, NURDAN ÞAKACI, BÝRSEN CANSEVER, NÝGAR NEZÝR, FATMA ALDEMÝR, FÝGEN KOÇ, FATMA VURAL, RECEP VURAL, HÜSEYÝN VURAL, SEFA VURAL, FAÝZE EFE, CANDAN DEMÝRÖZ, NÝLGÜN AKIN, OYA ERSOY, ÝDRÝS ERGÜN, BÝLGE KAAN ERGÜN, GÝZEM ERGÜN, ÝSMAÝL KILIÇ, NERMÝN ADIGÜZEL adýna kayýtlý 1242 m2 alanlý taþýnmaz, 5. 2011/563 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Kocakaymaz Köyü, 6773 parselde davalý MEHMET ONAT, SAMÝ ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ, ÝSMET VURAL, SAMÝ VURAL, HAVA OKAN, MURAT VURAL, EMÝNE AKYOL, HAYRETTÝN ONAT, RAHMÝYE SERT, FATMA DEMÝRÖZ, NURDAN ÞAKACI, BÝRSEN CANSEVER, NÝGAR NEZÝR, FATMA ALDEMÝR, FÝGEN KOÇ, FATMA VURAL, RECEP VURAL, HÜSEYÝN VURAL, SEFA VURAL, FAÝZE EFE, CANDAN DEMÝRÖZ, NÝLGÜN AKIN, OYA ERSOY, ÝDRÝS ERGÜN, BÝLGE KAAN ERGÜN, GÝZEM ERGÜN, ÝSMAÝL KILIÇ, NERMÝN ADIGÜZEL adýna kayýtlý 4473 m2 alanlý taþýnmaz, Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine ) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 39498

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2011/242 Davacý Abdulkerim Boyacý'nýn nüfusta Abdulkerim olan isminin KERÝM olarak düzeltilmesine 27/05/2011 tarihinde karar verildiði ilan olunur. 13/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39597

ESAS NO: 2010/1222 Esas. KARAR NO: 2011/930 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ardahan ili, Merkez ilçesi, Çamlýçatak mah/köy nüfusuna kayýtlý Rifet ve Binnaz'dan olma, 1964 doðumlu GÜLSEN BOZKIR hacir altýna alýnarak, kendisine Ýstanbul ili Kartal ilçesi Gümüþpýnar Mahallesi nüfusunda kayýtlý Mihrali ve Tütiye'den olma, 1974 doðumlu BÝRGÜL BOZKIR VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 09/06/2011 www.bik.gov.tr B: 39579

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý 0212 482 95 90 Maslak 0212 286 98 00 Ýkitelli 0212 549 75 21 Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

ZAYÝ

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýhsan Canlý 01 JL 894 Plakalý aracýn K2 taþýt kartý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Çam Manifatura Tic. A.Þ/Adana Tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. Bulanlarýn 0542 691 74 70 numaraya ulaþtýrmalarý rica olunur. Tarýk Zencidi Gaziosmanpaþa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksekokulundan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Sümeyya Coþkun

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/105 Karar No: 2011/238 Davacý/Davacýlar NURHAN GÜRSEL ile davalý/davalýlar NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasý nedeniyle; Davanýn kabulü ile Kütahya ili, Simav ilçesi, Hisarardý mah./köyü, cilt no: 6, Hane no: 110, Birey sýra no: 20'de nüfusa kayýtlý 62386027262 TC vatandaþlýk numaralý Celalettin ve Münire kýzý Tire 04.05.1955 doðumlu NURHAN BENLÝOÐLU'nun NURHAN olan isminin NUR olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE, Dair 10.05.2011 tarihli kararýn TMK.nun 27. mad. gereðince 1 yýl içinde itirazý kabil olmak üzere gazetede ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 39465

T. C. SARUHANLI ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)NDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2010/336 Esas. DAVALI : ATÝYE ÖTÜN Kurtuluþ mah. Adiloba cd. No: 84/1 Saruhanlý Davacý Derviþ Ötün tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 13/09/2011 günü saat: 09:30'da duruþmada bizzat hazýr bulunma nýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 39467

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/3217 Esas. KARAR NO: 2011/1459 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Mardin, Merkez, Savurkapý, cilt 8, hane 161'de nüfusa kayýtlý AHMET ve GÜLÝ'den olma 19/01/1939 doðumlu AZÝZE BAYTUR'un rahatsýzlýðý nedeniyle TMK. 405. Maddesi gereðince kýsýtlanmasýna, kendisine TMK'nun 413. maddesi gereðince Mardin, Merkez, Yalým, cilt 49, hane 44'de nüfusa kayýtlý NEZÝR ve AZÝZE'den olma 08/04/1971 doðumlu SERPÝL AKSÝN'in vasi olarak atanmasýna karar verilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 39553

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2011/403 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 10/05/2011 tarih, 2011/403 Esas ve 2011/687 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul Ýli, Maltepe Ýlçesi, Küçükyalý Mah. Cilt No: 25, Hane No: 635, Birey Sýra No: 9'da nüfusa kayýtlý, Cemil ve Fatma'dan olma, Kadýköy- 28/03/1998 doðumlu, 14261429302 T.C. Kimlik Numaralý CEREN YAVUZ TMK'nun 404. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine Hüsniye ve Selim'den olma, Of01/09/1959 doðumlu, 50260222582 T.C. Kimlik No'lu teyzesi HÜLVÝYE SARI vasi tayin edilmiþtir. 10/05/2011 www.bik.gov.tr B: 39550

T. C. EYÜP 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO DAVACI DAVALILAR

: 2011/140 Esas. : ÝSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ : 1- CEMAL TOSKA 3. Paralel Sokak No: 3 Alibeyköy Eyüp/ ÝSTANBUL 2- ÜMMÜHAN TOSKA Denizköþkler Mah. Nane Sk. Deniz Apt No: 3/5 Avcýlar/ ÝSTANBUL Davacý Ýstanbul Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Cemal Toska, Ümmühan Toska aleyhine açýlan Haksýz Ýþgal Tazminatý (Ecrimisil) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, Tekirdað Muratlý cezaevinde bulunduðundan tebligatlarýn buraya yapýldýðý, 08/09/2009 tarihli mahkeme kararýnýn teblið iþlemleri sýrasýnda davalýnýn cezaevinden tahliye edildiði bildirildiðinden dosyadaki tüm adreslere ve cezaevinden sorularak tespit edilen tahliye adresine yapýlan tebligatlarýn bila dönmüþ olmasý nedeniyle, mahkeme kararýnýn ve davacý vekilinin 10/11/2009 tarihli temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmiþ olup, duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 19/07/2011 günü saat: 11:25'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 39528


AÝLE - SAÐLIK

Güneþ, göz hastalýklarýna dâvetiye çýkarýyor

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

13

SAÇ EKÝMÝNDE, UZMANINDAN BÝLGÝ ALIN “HER kiþi kendine has ve özeldir. Saç dökülme þekli de öyle. Hastalarýmýzýn cinsiyet, yaþ, saç kaybý þekli ve saç teli kalitesi göz önünde bulundurularak her hastamýz için ona özel bir planlama yapýyoruz” diyen Dr. Serdaroðlu, þunlarý kaydetti: “Her hasta için ayný tedavi þeklini uygulamak imkânsýz. Ülkemizde saç ekimi konusunda yetkili olan cerrahlar, ‘Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’ uzmanlarýdýr. Saç ekimi görüþmelerinde mutlaka cerrahýnýzdan bilgi alýn ve diplomasýný görün. Saç ekimi topluma ‘basit bir iþlem’ gibi gösterilmeye çalýþýlmaktadýr. Aslýnda saç ekimi tecrübeli bir ekip çalýþmasýný gerektiren ve geri dönüþü olmayan, önemli bir estetik ameliyattýr. Ýþ ciddiye alýnmalý ve çevredeki saç ekimi yaptýran kiþiler, doktorlar ve saðlýk personelleri ile görüþülerek gerekirse referans sorulmalýdýr.”

GÜNEÞÝN TADINI DOYASIYA ÇIKARMAYA HAZIRLANDIÐIMIZ YAZ AYLARINDA UZMANLAR, GÜNEÞ GÖZLÜÐÜ TAKMADAN GÜNEÞE ÇIKMANIN KÖRLÜÐE GÝDEN CÝDDÎ SORUNLARA SEBEP OLABÝLECEÐÝ KONUSUNDA UYARIYOR. GÜNEÞÝN yaydýðý ultraviyole (UV) ýþýnlarýn cilt kadar göze de ciddî zararlar verdiðini söyleyen Dünyagöz Ataköy Hastanesi’nden Opr. Dr. Mahmut Öztürk, “Güneþe yoðun þekilde maruz kalmak katarakt, makula dejenerasyonu ve retina hastalýklarýna sebep olabiliyor. UV ýþýnlarý, gözdeki korneayý kurutabilir, kaþýntý, batma, yanma ve kanlanma gibi þikâyet ve hasarlara neden olabilir” diye konuþtu. Son yýllarda ozon tabakasýnýn incelmesi dolayýsýyla güneþten gelen zararlý ýþýnlarýn miktarýnýn da arttýðýný belirten Opr. Dr. Öztürk, yaz aylarýnda güneþ gözlüðü takmadan dýþarý çýkýlmamasý konusunda uyarýyor. Opr. Dr. Öztürk, þu bilgileri veriyor: “Görülebilen güneþ ýþýnlarý ve görülemeyen UV ýþýnlarý dokularý iki yolla etkiler. Birincisi moleküler frakmantasyon yani molekülleri parçalayarak protein, enzim ve nükleik asidleri parçalar. Ýkincisi serbest radikal oluþturarak; ýþýkta enerji alan hücre ýþýðý absorbe ederek bir üst seviyeye transforme olur ve stabil olmayan oksijenizasyonla çevre hücreleri parçalar.”

GÜNEÞ GÖZLÜÐÜ SEÇERKEN... GÖZLÜK kullanýlmasý kadar kullanýlan gözlüðün kalitesinin de büyük önem taþýdýðýný, yeterli UV korumasý olmayan güneþ gözlüklerinin kiþiye faydadan çok zarar getireceðini belirten Opr. Dr. Öztürk, güneþ gözlüðü seçerken dikkat edilmesi gereken noktalarý þöyle anlattý: “Güneþ gözlüðü kesinlikle iþportadan veya seyyar satýcýdan alýnmamalý. Bu gözlüklerin özellikle çocuklara takýlmasý büyük bir risktir. Güneþe karþý uygun gözlük kullanmayan kiþinin retinasýna ulaþan zararlý ýþýnlarýn miktarý da artacaktýr. Güneþ gözlüðü seçerken görünümden ziyade gözlüðün fonksiyonu ön planda tutulmalý. Çerçevenin yeterli geniþlikte olmasýna, göze mümkün olduðunca yakýn durmasýna dikkat edilmeli. Bunun yaný sýra göz etrafýný örten, yan ve üst siperliði olan çerçeveler tercih edilmeli. Güneþ gözlüðünün camlarýnýn homojen renkte olmasýna ve lokal renk deðiþikliði olmamasýna özen gösterilmeli. Çok koyu renkli camlar gözdeki kontrastý bozar ve görme keskinliðini azaltýr.” Opr. Dr. Öztürk, güneþ gözlüklerinin, göz saðlýðý için önemli koruyucu ürünler olarak deðerlendirilmesini ve kullanýlmadan önce mutlaka uzman göz hekiminin tavsiyelerinin alýnmasý gerektiðini de sözlerine ekledi.

Aþý olmadan tatile çýkmayýn YAZ AYLARI ile birlikte turistik amaçlý seyahatlerde yaþanan artýþla birlikte seyahat hastalýklarý da ön plana çýkýyor. Seyahat esnasýndaki ölüm sebepleri arasýnda kazalar ve kalp hastalýklarýnýn baþta geldiðini belirten Bayýndýr Hastanesi Söðütözü Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Aslý Karademir, enfeksiyon hastalýklarýnýn genelde daha az ölümcül seyretmekle birlikte en çok maruz kalýnan saðlýk sorunu olduðuna dikkat çekti. Seyahat edenlerin yüzde 22-64’ünde seyahatle iliþkili saðlýk sorunlarý görüldüðü belirtildi. Seyahat esnasýnda maruz kalýnan hastalýklar sadece anlýk huzursuzluklara sebep olmayýp ayný zamanda tatilin kalitesini de oldukça düþürüyor. Dr. Aslý Karademir kendimizi birçok seyahat enfeksiyonundan aþý yaptýrmak gibi küçük tedbirlerle koruyabileceðimizi söyledi.

Erkeklerin yaklaþýk yüzde 12'si, yirmili yaþlarýn sonlarýnda saç dökülmesi sorunu ile yüzleþir.

Erkekler, saç dökülmesinden korkuyor AKIP giden yýllarda erkeklerin en büyük kâbusu; saç dökülmesi. Estetik, Plâstik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ýlhan Serdaroðlu, saç dökülmesi ve çözümleri hakkýnda önemli noktalarýn da altýný çiziyor. Pek çok erkek hayatýnýn belirli dönemlerinde saç dökülmesi problemi ile karþýlaþýr ve bu durum yaþ ilerledikçe arttýðýný belirten Op. Dr. Serdaroðlu, “Yirmili yaþlarýn sonlarýnda yaklaþýk % 12 erkek saç dökülmesi sorunu ile yüzleþir. Ellili yaþlarda ise erkeklerin genetik dökülme ve kellikle farklý derecelerde karþýlaþma oraný % 50 gibidir. Saç dökülmesinin psikolojik etkisi erkekler üzerinde farklýdýr. Kimi kiþiler saç dökülmesini önemsemezken bazýlarýnda saçlarda oluþan en ufak incelme ve bir tutam saç kaybý bile iþ yaþamýnda ve sosyal hayatta bu kiþileri zora sokar ve hayatý çekilmez hale getirebilir” dedi. Erkekte görülen saç dökülmesi sebeplerinin % 90 kadarýný genetik tip-

te dökülmelerin oluþturduðunu ifade eden Op. Dr. Serdaroðlu, þöyle devam etti: “Yani baba ya da anne tarafýnda bir yakýn akrabasýnda dökülme problemi olan kiþide saç kaybý yaþanma ihtimali oldukça fazladýr. Gen geçiþlerinin daha çok anne tarafýnda geldiði bilinse de bazý kiþilerde sadece babada saç dökülmesi görüldüðü halde kendisinde de bu sorun ortaya çýkabilmektedir. Bunun yaný sýra yaþlanmaya, geçirilen kafa derisi operasyonlarýna veya tiroid hastalýklarý gibi bazý kronik hastalýklara baðlý olarak da saç kaybý yaþanabilir. Saç dökülme tipleri, genel olarak dökülmüþ alan ya da açýk alan miktarý ile sýnýflandýrýlýr: Saçlarda, yan kýsýmlarda (þakak bölgesinde) yavaþ yavaþ baþlayan açýlmaya, tepe bölgesindeki incelme ve daha sonra da dökülme eþlik ederek sonuçta tüm tepe, üst ve ön bölgeleri kapsayan bir açýlma süreci þematize edilmiþtir. Bu dökülme þekli de 7 gruba ayrýlýr.”

SEYAHAT ENFEKSÝYONLARINDAN KORUNMA YOLLARI

SEYAHAT ÖNCESÝ AÞILAMA Zorunlu aþýlar: Dünya Saðlýk Örgütü’nün bazý ülkelere giderken yapýlmasýný zorunlu tuttuðu aþýlardýr. Bugün için zorunlu tutulan tek aþý sarýhumma aþýsýdýr. Meningokok aþýsý için ise, S. Arabistan tarafýndan hac ve umre dönemlerinde seyahat edeceklere yaptýrýlma zorunluluðu getirilmiþtir. Rutin aþýlar: Aþýlama takviminde bulunmasý gereken aþýlar seyahat öncesi gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Meselâ tetanos aþýsý yapýlýþýnýn üzerinden 10 yýlý geçti ise mutlaka tekrar yapýlmalýdýr. Tavsiye edilen aþýlar: Bu aþýlar seyahat edecek kiþilere seyahat planý çerçevesinde hastalýk riskleri deðerlendirilerek ve yarar-zarar hesabý yapýlarak tavsiye edilmelidir.

Vektörler: Eðer þartlar uygunsa vücudumuzu kapatacak giysiler giymeliyiz. Giysilerin kapatamadýðý vücut bölgeleri için böcek uzaklaþtýrýcýlar (dietiltoluamit, DEET gibi) etkilidir. Etkisinin devamý için mutlaka 6 saat arayla tekrarlanmalýdýr. Su ve yiyecekler: Birçok enfeksiyon hastalýðý su ve yiyeceklerden geçer. Bu sebeple birkaç saattir oda sýcaklýðýnda bulunan piþmiþ yiyecekler yenmemeli, tamamen piþmiþ ve hâlâ sýcak olan yemekler yenmelidir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili temel kural “kaynatýn, piþirin, soyun veya unutun” olmalýdýr. Solunum yolu: Özellikle geri kalmýþ ülkelere uzun süreli seyahatler için önemlidir. Aktif tüberkülozu olan kiþilerin uçakla seyahatine izin verilmemelidir. Seyahat sýrasýnda kalabalýk ortamlardan ve öksüren kiþilerden uzak durulmaya çalýþýlmalý. Kan yolu: Seyahat sýrasýnda herhangi bir sebeple saðlýk kuruluþuna baþvurmak gerektiðinde kullanýlacak iðnelerin mutlaka tek kullanýmlýk olmasýna dikkat edilmeli, dövme gibi iþlemlerden kaçýnýlmalýdýr.

Anne adaylarýna kalp uyarýsý GEBELÝK kadýnýn hayatýnda yaþadýðý en önemli deneyimlerden birisidir. Hem duygusal, hem de fizyolojik olarak pek çok deðiþikliði beraberinde getirir. Kendisini nelerin beklediðini bilmeyen gebe bu duruma uyum saðlamada güçlük yaþayabilir. Bu deðiþimlerin iyi anlaþýlmasý normal ve anormal ayrýmýnýn saðlýklý yapýlabilmesi için son derece önemlidir. Kalp ve Damar Cerrahý Op. Dr. Orçun Ünal, gebeliðin bütün vücutta deðiþikliklere sebep olduðu gibi kalbin dolaþýmý yani kardiyak sistemde de birçok deðiþikliðe sebep olabileceðini belirtiyor ve Dr. Ünal gebelikte kardiyak sistemde meydana gelen deðiþiklikleri hakkýnda bir çok önemli noktanýn altýný çiziyor. “Gebelikte kardiyak sistemdeki deðiþiklikler; kan hacminde, kalp yükünde ve kalp hýzýnda artýþtýr” diyen Dr. Ünal, þunlarý kaydetti: “Özellikle gebeliðin ilerleyen dönemlerinde eforla gelen nefes darlýðý, halsizlik, uzun süren çarpýntýlar, ayak bileklerinde aþýrý þiþme gebeliðin

tetiklediði bir kalp rahatsýzlýðýnýn önemli bir habercisi olabilir. Mitral kapak sarkmasý gibi bazý kalp problemleri, hamilelik döneminde tehlike oluþturabilir ve doðum sýrasýnda antibiyotik kullanýmýný gerektirebilir. Doðumsal kalp problemleri gibi diðer kalp hastalýklarý, ciddî biçimde gebelerin saðlýðýný etkileyebilir. Doðuma baðlý olmayan gebelikle ilgili en sýk ölüm nedeni gebelik kalp hastalýklarýdýr. Kalp Hastalýklarý, tüm gebeliklerin % 1’ini etkiler. Romatizmal kapak hastalýklarý en sýk tip olmak üzere, gebeliðin en sýk karþýlaþýlan kardiyak komplikasyonu kalp kapak hastalýklarýdýr. Gebelikle ilgili riskin derecesini kalp kapaðý lezyonlarýn ciddiyeti belirler. Bu hastalarýn kabaca % 90’ý, gebelik boyunca artan kardiyak yükün artmasýna baðlý olarak giderek kötüleþen obstrüksiyonla (kapakta daralma) sonuçlanabilen mitral darlýða sahiptir. Ciddî kapak darlýðý veya ritm bozuklðu olan gebelerde kalp yetmezliði riski artmýþtýr.”

Astýmlý çocuklarýn egzersize baðlý ataklar yaþamadan spor yapmasý mümkün.

Astýmýn ilâcý spor, ama hangisi? KOÞUP oynayan ve terleyen astýmlý çocuklar hastalanacak diye anneler tarafýndan kýsýtlanýyor; kýsýtlanan çocuk þiþmanlýyor ve þiþmanlýk astýmý aðýrlaþtýrýyor. Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu; astýmlý çocuklarýn egzersize baðlý ataklar yaþamadan spor yapmasýnýn mümkün olduðunu belirtiyor. Astým, akciðere hava götüren borucuklarýn daralmasýyla birlikte öksürük, hýrýltý ve nefes darlýðý belirtilerinin tekrarlanmasýyla oluþuyor. Egzersiz sýrasýnda öksürük ve nefes darlýðý yaþanmasý astýmlý çocuklarýn hayat kalitesini bozan en önemli sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Dolayýsýyla; egzersiz ve spor sonucu astým ataklarýnýn oluþmasý hareketsiz bir hayata, hareketsiz bir hayat ta astýmýn aðýrlaþmasýna yol açan bir kýsýr döngü oluþturuyor. Çocuklarýn astým alevlenmesine yol açmadan spor yapmasýný saðlamak, bu kýsýr döngüyü ortadan kaldýrýyor.

HANGÝ SPORLAR YAPILABÝLÝR? PROF. Dr. Nuhoðlu özellikle koþarak yapýlan voleybol, basketbol, futbol, tenis gibi aerobik kara sporlarýnýn soluma kapasitesini arttýrýcý ve bronþ çapýný geniþletici etkileri olduðunu belirterek, Alerjik Astýmý olan çocuklarýn bu sporlarý tercih etmesi gerektiðini dile getiriyor. Derin ve hýzlý nefes alýp vermenin en iyi bronþ geniþletici olduðunu vurguluyor. Yüzme astýma iyi geliyor. Ancak kapalý yüzme havuzlarýnda yüzmek, bu alanlarda var olma ihtimali yüksek küf mantarlarýna maruz kalýnmasýna sebep oluyor. Küf mantarlarý, çocuklarda astým ataklarýný tetikliyor. Bu yüzden kapalý yüzme havuzlarýnda yapýlan sporlar astýma iyi gelmiyor. Ayrýca havuz suyu temizliðinde kullanýlan klorun da astýmý alevlendirici etkisi olduðundan, deniz dýþýnda yüzmek astýmlý çocuklara bir spor aktivitesi olarak tavsiye edilmiyor.


14

SPOR

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

NURÝ YÝNE EN ÝYÝLERARASINDA

F.Bahçe'den jet yalanlama

‘‘

Hasan Doðan'ýn vefatýnýn ardýndan, Sayýn Mehmet Ali Aydýnlar'ýn federasyon baþkanlýðý ile ilgili bazý yorumlarda bulunduðu ve bir þekilde Sayýn Aydýnlar'ýn önünü kestiðini iddia edilmektedir.

FENERBAHÇE Kulübünden yapýlan açýklamada, Mehmet Ali Aydýnlar'ýn Futbol Federasyonu Baþkanlýðý'na adaylýðý konusunda, Aziz Yýldýrým'ýn, ''Mehmet Ali Bey benim yerime Fenerbahçe baþkanlýðý için tek aday. Baþkanlýðý sadece ona býrakýrým. Þimdi federasyon baþkaný olursa Fenerbahçe baþkaný olamaz'' yönünde bir ifadede bulunmadýðý belirtildi. Kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, bir gazetedeki yazýda bulunan bu sözlerin gerçeði yansýtmadýðýna deðinilerek, özetle þöyle denildi: ''Sayýn Aziz Yýldýrým'ýn, TFF eski Baþkaný Sayýn

HÝÇBÝRÝ DOÐRU DEÐÝL Baþkanýmýz Sayýn Aziz Yýldýrým'ýn, o tarihte Kulüpler Birliði toplantýsýnda 'Mehmet Ali Bey benim yerime Fenerbahçe baþkanlýðý için tek aday. Baþkanlýðý sadece ona býrakýrým. Þimdi federasyon baþkaný olursa Fenerbahçe baþkaný olamaz' dediði öne sürülmüþtür. Bu ifadelerin hiçbiri doðru deðildir. Baþkanýmýz Sayýn Aziz Yýldýrým, hiçbir dönemde bu þekilde bir konuþma yapmamýþ ve bu ifadeleri kesinlikle kullanmamýþtýr. Fenerbahçe Spor Kulübünde baþkanlar seçimle göreve gelirler. Kulübümüz tüzüðü gereði þartlarý yerine getiren herkes Fenerbahçe Baþkanlýðý için aday olabilir. Bu noktada karar Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerine aittir. Baþkanýmýzýn da kongre üyesi olarak baþkanlýk seçiminde bir oyu vardýr. Baþkanlýðý birine devretmek ve benzeri ifadeler kullanmak ve bunu baþkanýmýza mal etmek hem baþkanýmýza hem de kongre üyelerimize saygýsýzlýk etmek olur.''

F.Bahçe Kulübünden açýklama: "Sayýn Aziz Yýldýrým hiçbir dönemde ‘Mehmet Ali Bey benim yerime F.Bahçe baþkanlýðý için tek aday. Baþkanlýðý sadece ona býrakýrým. Þimdi federasyon baþkaný olursa F.Bahçe baþkaný olamaz’ þeklinde bir konuþma yapmamýþ, bu ifadeleri kesinlikle kullanmamýþtýr.”

9. Avrupa Üniversiteler Futbol Þampiyonasý Pazartesi baþlýyor HALÝÇ Üniversitesi ev sahipliðinde 20 Haziran'da yapýlacak grup maçlarýyla baþlayacak 9. Avrupa Üniversiteler Futbol Þampiyonasý, TMOK Olimpiyat Evi Turgut Atakol Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýyla tanýtýldý. 9. Avrupa Üniversiteler Futbol

Mahmut Özgener: Aday olmayacaðým FUTBOL Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, 29 Haziran'da yapýlacak TFF Genel Kurulu ve Seçim Genel Kurulu'nda baþkanlýða aday olmayacaðýný açýkladý.

Þampiyonasý erkeklerde 11, bayanlarda 8 takýmýn katýlýmýyla 20 Haziran'da yapýlacak grup maçlarýyla baþlayacak. Türkiye'yi erkeklerde Haliç Üniversitesi, bayanlarda Marmara Üniversitesi takýmlarýnýn temsil edeceði organizasyonda erkeklerde Azerbaycan, Kýbrýs Rum Kesimi, Almanya, Finlandiya, Fransa, Norveç, Rusya, Portekiz, Ýspanya ve Ukrayna'dan 1'er, bayanlarda Almanya'dan 3, Fransa, Ýngiltere, Porkekiz ve Rusya'dan 1'er üniversite takýmý mücadele edecek. Þampiyona maçlarý Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarý Kampüsü Stadý ve Ýstanbul Üniversitesi Bahçeköy Stadý'nda oynanacak.

MÝLLÝ FUTBOLCU NURÝ ÞAHÝN, KICKER DERGÝSÝ OKUYUCULARI TARAFINDAN SEZONUN EN ÝYÝ ORTA SAHA OYUNCUSU SEÇÝLDÝ.

Hiddink'in baþýna geleceði Ýngiliz kulübü Chelsea, Arda Turan için Galatasaray'ýn kapýsýný çaldý.

DROGBA'YA KARÞILIK ARDA TURAN TAKASI (A) Milli Takým'daki görevini býrakýp Chelsea'ye gitmesi beklenilen Hollandalý teknik adam Guss Hiddink’in, ‘Mutlaka alýnmalý’ dediði yýldýz için Ýngiliz kulübü G.Saray'ýn kapýsýný çaldý. Sarý-kýrmýzýlýlar, Ýngiliz ekibinden 20 milyon Euro ya da Drogba ve Bosingwa’nýn bonservislerini istedi. Ahmet Bulut, Ýngiltere’de temaslarý sürdürürken, Londra ekibi takasa sýcak bakýyor. Adý uzun zamandýr Chelsea ile anýlanHiddink, daha imza atmadý ama Londra ekibi Hollandalý hocanýn belirlediði isimleri transfer etmek için çalýþmalarýna baþladý. Milli Takým’daki görevinden ayrýlmak için TFF Baþkaný Mahmut Özgener’in kararýný açýklamasýný bekleyen Hiddink’in transfer operasyonu en çok G.Saray’ý yakýndan ilgilendiriyor. Sebebi ise Türkiye’yi býrakýp Chelsea’nin baþýna geçmesine kesin gözle bakýlan kurt hocanýn giderken sarý-kýrmýzýlýlarýn genç kaptaný Arda Turan’ý da yanýnda götürmek istemesi... Hatta ‘Roman’ diye hitap ettiði Chelsea’nin sahibi Abramovich’e “Mutlaka alýnmalý” diye rapor vermesi.

Hiddink, A Milli Takým’ýn Hollanda’da yaptýðý kampta da “Arda içlerinde Chelsea’nin de olduðu dünyanýn en iyi 6 takýmýnda rahat oynar.. Ýngiltere’de belki 3-4 ay fizik olarak zorlanýr ama sonra büyük iþler yapar.. Biraz fizik olarak yumuþak bir tarzý var ama bu halledilir. Arda çalýþmayý seven bir futbolcu. Ne yapmasý gerektiðini anlattýðýnýzda bunu hemen kapýyor. Zaten gitmesinin vakti geldi. G.Saray onu býrakmalý. ” sözleriyle transferin alt yapýsýný günler öncesinden yapmýþtý.Chelsea'nin yaný sýra Atletico Madrid kulübü de Galatasaray kaptaný Arda Turan için ilk ciddi adýmý attý ve transfer kararý çýktý. Madrid ekibinin yeni teknik direktörü Georgio Manzano’nun, yýldýz futbolcuyu kadrosunda görmek istediði, ancak sarý-kýrmýzýlýlarýn talep ettiði 14 milyon euroluk bonservis bedelinin yüksek bulunduðu bildirildi. Bu rakamý ödemeye yanaþmayan Atletico Madrid’in, bonservis bedelinin 10 milyon euronun altýna çekilmesini isteyeceði kaydedildi.

Williams kardeþler kortlara dönüyor BÝR süredir sakat olan ABD'li tenisçi kardeþler Serena ve Venus Williams'ýn kortlara dönüþü, tenisçiler arasýnda memnuniyetle karþýlandý. Wimbledon Tenis Turnuvasý'na hazýrlýk amacýyla Eastbourne Turnuvasý için Ýngiltere'de bulunan Williams kardeþler, rakiplerinin sohbet konusu oldu. Geçen yýl kazandýðý Wimbledon Tenis Turnuvasý'ndan hemen

Y

sonra cam kýrýðýna basarak sakatlanan Serena Williams ile Avustralya Açýk'ýn 3. tur maçýnda kalçasýndan sakatlanmasýndan bu yana turnuvalara katýlamayan ablasý Venus Williams, uzun süre sonra Wimbledon'da raket sallayacak. RAKÝPLERÝ SAYGI GÖSTERDÝ Kadýnlar dünya klasmanýnda 3. sýrada bulunan, Eastbourne Turnuvasý'nda da 1

numaralý seribaþý olan Rus Vera Zvonareva, Williams kardeþlerin Ýngiltere'de gördükleri ilgiyi hak ettiklerini, onlarýn ''büyük þampiyon'' olduklarýný söyledi. Ýtalyan Francesca Schiavone da Serena ve Venus Williams'ýn dönüþünün kendilerini zorlayacaðýný kabul ederken, büyük sporcularla oynamanýn yararlý olduðunu, özellikle kendisinin mücadeleyi sevdiðini ifade etti.

Cenk Akyol 1 yýl daha Efes'te EFES Pilsen, var olan sözleþme iptal opsiyonunu kullanmayarak, Cenk Akyol ile bir yýl daha devam kararý aldý ve oyuncunun sözleþmesini 2011-12 sezonu sonuna kadar uzattý. Kendi altyapýlarýndan yetiþen baþarýlý oyuncuyu kadrolarýnda tuttuklarý için mutlu olduklarýný belirten Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun, ''Cenk ile sözleþmemizi devam ettirdiðimiz için mutluyuz. Hedefleri, var olduðu her alanda þampiyonluk olan Efes Pilsen'in gelecek sezon baþarýya ulaþma çabalarýnda, Cenk'in takýmýmýza önemli katký saðlayacaðýný düþünüyorum'' dedi.

ALMANYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) þampiyonu Borussia Dortmund'dan Real Madrid takýmýna transfer olan milli futbolcu Nuri Þahin, önde gelen spor dergilerinden Kicker'in okuyucularý tarafýndan sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi. Nuri, geleneksel olarak her yýl düzenlenen ve bu yýl 150 bin 858 okuyucunun rekor düzeyde katýldýðý oylamada, oylarýn yüzde 28,2'sini alarak sezonun en iyi orta saha oyuncusu olarak belirlendi. Nuri'yi yüzde 15,9 oran ile takým arkadaþý Mario Götze, yüzde 9,3 oraný ile Bayern Münih'te oynayan Hollanda'lý oyuncu Arjen Robben, yüzde 5,6 oran ile FC Kaiserslautern'de oynayan Christian Tiffert ve yüzde 5,3 oran ile Bayer Leverkusen'den Arturo Vidal izledi. EN ÝYÝ FORVET MARÝO GOMEZ En iyi savunma oyuncusu olarak da yüzde 59,3 ile Borussia Dort-

Nuri ,Almanya'nýn en iyi orta saha oyuncusu.

mund'dan Mats Hummels birinci seçilirken, en iyi forvet oyuncusu yüzde 42,6 oran ile bu sezon gol kralý olan Bayern Münih'li golcu oyuncu Mario Gomez seçildi. Sezonun en iyi teknik direktörü yüzde 56,9 oran ile Borussia Dortmund'da görev yapan Jürgen Klopp olurken, en iyi kaleci de yüzde 48 oran ile Schalke 04'den Bayern Münih'e transfer olan Alman milli kaleci Manuel Neuer seçildi.

Balkan gençleri dostluk için sahada BURSA merkez Osmangazi Belediyesi tarafýndan düzenlenen, 7 ülkeden 8 takýmýn katýldýðý 2. Balkan Kupasý Futbol Turnuvasý, Merinos Stadý’nda düzenlenen açýlýþ töreniyle baþladý. Osmangazi Belediyesi’nin Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUDEF) ve Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði'nin (BTTDD) katkýlarýyla düzenlendiði turnuva, Koso-

va’nýn Priþtina takýmý ile Bulgaristan’ýn Kýcaali takýmlarý arasýnda oynanan açýlýþ maçýyla start aldý. Merinos Stadý’nda düzenlenen turnuvanýn açýlýþ töreninde konuþan Osmangazi Belediye Baþkaný Mustafa Dündar, geçen yýl Dünya Kupasý’nýn oynandýðý dönemde Bursa’da da Balkan Kupasý maçlarýnýn yapýldýðýný ve büyük ilgi gördüðünü söyledi.

Mevlüt Erdinç'in talipleri arttý

Newcastle United Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i takibe aldý.

SUNDERLAND'DEN sonra Newcastle United da Türk futbolcu Mevlüt Erdinç'i takibe aldý. Newcastle United'ýn teknik direktörü Alan Pardew, Paris Saint Germain'de oynayan ve bu takýmýn formasýyla çýktýðý 53 maçta 23 gol atan futbolcuyla ilgilendiklerini doðruladý. Ýngiltere basýnýnda çýkan haberlerde, futbolcuyla uzun süredir ilgilenen Newcastle United'ýn olasý transfer için geçen yýl da giriþimde bulunduðu, yakýn bir zamanda Paris Saint Germain'in kapýsýný ikinci kez çalmaya hazýrlandýðý belirtildi. Nitekim Pardew, Journal gazetesinde yayýmlanan açýklamasýnda, ''Erdinç'i uzun süredir takip ediyoruz. Çok iyi bir futbolcu'' diye konuþtu. Ýngiltere basýnýnda yer alan haberlerde, Sunderland'in de Mevlüt Erdinç ile ilgilendiði belirtilmiþti.


DÝZÝ

zeynepcakir77@hotmail.com

OSMANLI HAREM TEÞKÝLÂTINI NEDEN ANLAMIYORUZ?

arihe meraklý biri için, ilgisini çeken herhangi bir konuda araþtýrma yapýp gerçeðe ulaþmak, en azýndan malûmat sahibi olacak kadar bilgi edinmek çok kolaydýr. Fakat tarihin o kadar çok meçhul kalan, çarpýtýlarak kaydedilen, zihinlerde birçok soru iþareti býrakan konusu vardýr ki, ancak yeni belgelere ulaþýlarak gün ýþýðýna çýkarýlýr. Bu ise, ilmî bir zorunluluktur ve tarihçilerin iþidir. Bazen de konu, tarihî süreç içinde aynen, yaþanýldýðý gibi kayýtlara geçer, ortada yýðýnla belge de vardýr ve her geçen gün yenileri de eklenir. Bu sefer de zamanýn ve þartlarýn deðiþmesi, bilinçaltýmýza yerleþmiþ önyargýlar veya bugünün bakýþ açýsýyla o dönemi anlamaya çalýþmak gibi saiklerin etkisiyle ne kadar okunsa, bilgi sahibi olunsa da anlaþýlmaz, yargýlanýr, yadýrganýr. Ýþte asýl fonksiyonu “padiþahýn ailesiyle meskûn olduðu yer” olmaktan ibaret olan “harem” konusu tam da böyledir. Dolayýsýyla hakkýnda ne yazýlýrsa yazýlsýn, ister tuðla kadar ilmî bir kitap, ister ikinci sýnýf bir roman, isterse bir dizi çok seyredilsin faydasý yoktur. Her birisi meraklarý gidermek yerine daha da kamçýlar. Zaferleriyle veya faziletleriyle övünülen bir padiþahýn cariyelerle evliliðe dayalý çok eþli bir aile hayatý yaþamasý bir türlü kabullenilmez, ya da þehzadelerin baþýna gelenler içleri burkar. Kimi bu durumu bir savunma mekanizmasýyla tevil etmeye çalýþýrken, garazkâr olan ise, bunlarý delil göstererek tarihî þahsiyetlere toptan bir reddiye çeker. Sarkaç bir öyle bir böyle gider, taþlar her iki kesim için de bir türlü yerine oturmaz. Halbuki ilmî bir yaklaþým ve analizle ifrat ve tefritin pençesinden kurtulup, vasatý yakalamak imkân dahilindedir. Bunun için öncelikle, Osmanlý devlet yapýsýnýn iþleyiþini olduðu gibi kabullenip, bugünden düne yönelik olarak deðil, o günün deðer yargýlarý ve þartlarýna dayalý bir mukayese yapmak gerekir, bu aynen þahsî hayatýmýzda aile büyüklerimizi ve geçmiþimizi olduðu gibi kabullenip sevmeye benzer. Dahasý, sözgelimi bir babanýn otoriter tutumunun örneklendiði bir aile meclisi sohbetinin çoðu kez, “Ne yapalým o zamanýn anlayýþý böyleymiþ, öyle terbiye olmuþ, çocuklarýna da öyle davranmýþlardýr” þeklinde bir kabulle sonuçlanmasý gibidir.

T

Osmanlý’nýn dine hizmeti büyük Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye “Ýlâ-yý kelimetullah”ý gaye edinerek fethettiði topraklarda altý asýr gibi uzun bir süre adalet ve hakkaniyetle hükmetmiþ ve bütün kurumlarýyla dünyayý kendine hayran býrakacak yüksek bir medeniyetin de temsilcisi olmuþtur. Hilafet makamýný deruhte etmekle Ýslâm birliðinin tesisinde çok önemli bir rol oynadýðý gibi, halife sultana makamýndan ve hizmetlerinden ötürü gerek Müslüman teba, gerekse geniþ Ýslâm coðrafyasý mensuplarýnca daima büyük saygý beslenmiþtir. Fakat sonuçta devletin baþýnda olan padiþahlar, siyasî bir erkin temsilcisidirler ve yönetim tarzý da klasik dönemde mutlak, yýkýlýþa yakýn zamanlarda ise (1876’da kýsa bir süre, asýl 1908’den itibaren) meþrûtî monarþidir. Kýsacasý, devlet, saltanat esasýna dayanýr ve idarecileri de baþlangýçtan yýkýlýþa kadar aile deðiþtirmeden Osmanoðullarý Hanedaný’dýr. Dolayýsýyla devletin bütün kurumlarýnda olduðu gibi, özelde harem kurumunun þekillenmesinde de devrin hakim anlayýþlarý, çaðdaþý devletlerin etkisi ya da zaman içindeki þartlarýn zorlamasýndan gelen kanunlar ve gelenekler mühim amillerdir. Yani ne cariyelik müessesesini Osmanlý padiþahlarý kurmuþtur, ne de, içlerinde veli olanlarýný bulundursalar da, Osmanlý padiþahlarý ruhanî liderlerdir. Sadece devlet idaresinde þer-i þerife uymakta hassas ve riayetkâr olmuþlar, fakat bunlarýn icrasýnda da temelini cemiyetin realitelerine dayanan örfî hukuku ikame etmiþlerdir. O halde padiþahlarýn her icraatýný halifelik sýfatýný üzerinde bulundurmalarýndan ötürü, “günahsýzlýk” üzerinden deðerlendirmeye çalýþmak boþ bir çabadýr. Bediüzzaman Hazretleri’nin “hilafet ve saltanata geçen, ya nebi gibi masum olmalý, veyahut Hulefa-i Raþidin ve

Ömer b.Abdülaziz-i Emevî ve Mehdi-i Abbasî gibi harikûlade bir züht-ü kalbi olmalý ki aldanmasýn.”(1) ifadesi bu durumu veciz bir þekilde ortaya koyduðu gibi baþka bir yerde ise; “Hem de hangi þey vardýr ki, her cihetle þeriata muvafýk olsun; hangi adam var ki, bütün ahvali þeriate mutabýk olsun?” soru cümlesiyle bunun mümkün olamayacýðýný ve böyle bir beklentinin, ancak Eflatun-i Ýlahi’nin medine-i fazýla-i hayaliyesinde yer alacak bir ütopya olduðuna vurgu yapar. (2) Kaldý ki; Risale-i Nur’da pekçok yerde izahý yapýldýðý gibi, saltanatýn mayasý adalet-i izafiye veya ehvenü’þ-þer denilen ruhsat yolunu takip üzerine kurulmuþtur. Ayrý bir inceleme konusu olabilecek þehzadeler katli gibi, yine Risale-i Nur’daki ifadesiyle “çok zalimane vukuat-ý siyasiye” þer’i dayanaðýný buradan alýrken, cariyelerle evlilikte aþaðýda izahý yapýlacaðý gibi, yine siyasî amillerin etkisi çoktur. Sonuç olarak tarihî hatasýyla sevabýyla kabul etmek, hassasiyetimize dokunan kýsýmlarda gocunup tâ zoraki tevillere sapmamak gerekir.

Tarihle aramýzdaki köprüyü yýktýlar Harem teþkilâtýný bizce anlaþýlmaz kýlan ikinci önemli faktör ise; tarihle aramýzda kurulan köprülerin yýkýlmasýndan doðan, “kültürel devamlýlýk” hissinden mahrum olmamýzdýr. Biz sadece harem meselesini anlamýyor deðiliz, bundan bir asýr önceki konuþma dilini bilmiyor, alfabeyi hüsn-ü hat ismiyle bir sanata dönüþtüren yazýlarýnýn, býrakýn karakterini anlamayý yüzünden okuyamýyoruz. Eski musikiye âþinâ deðiliz, okunan ezanýn hangi makamdan olduðunu bilen Osmanlý beyefendileri—hanýmefendileri bizden fersah fersah uzaklarda kalmýþlar. Sultanlarýn kulluðunun niþanesi olan beyitleri yorumlamakta—pek az ehl-i ilim—dýþýnda ne yazýk ki, aciziz. Kültürel hafýzamýzý besleyen bu ritüellerden uzak olunca Osmanlý Haremi’ni de, iþte ancak oryantalist kurgularýn efsaneleriyle yaralanmýþ zihinlerimizle algýlayabiliyoruz sadece... Biz, þu meþhur dizinin gerçeði ne kadar yansýtýyor, yansýtmýyor polemikleriyle boðuþup dururken, sanki bu sorulara bir cevap olurcasýna geçen aylarda “asrýn düðünü” þeklinde lanse edilen bir haber, dünya gündemine oturdu. Ýngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarýndan Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Birleþik Krallýk tahtýnýn 2. sýradaki varisi Prens William ile Catherine Middleton evlendi. Çiftin nikâhý, tarihî Westminister Kilisesi’nde kýyýlýrken, 29 Nisan 2011 günü aylar önce resmî tatil ilan edildi. Düðünle ilgili gözlerden kaçmayan diðer bir vurgu ise, gelinin avamdan oluþu, yani aristokrat bir aileden gelmemesi üzerineydi. “Saray avam geline hazýrlanýyor” baþlýklý haberlerde, katý gelenekli Kraliyet Ailesinin bu durumu nasýl hazmedeceði konusunda çeþitli yorumlar yapýlýyordu. Ýþte, dünyanýn gözü önünde; 1215 Magna Carta’sýnýn ilânýyla demokrasinin temelini atan bu ülkede, nasýl oluyor da krallýk gelenekleri bu derece en ince ritüellere riayet edilerek canlý kalabiliyordu? Bu konuda ise, bizce en doyurucu tahlil BBC Türkçe Haber’de Murat Baykara imzasýyla yapýlmýþtý; “Ýngiltere’de kraliyeti ayakta tutan nedir?” baþlýklý yazýsýnda þöyle diyordu yazar; “Krallýk bir yanýyla, Ýngiltere’nin tüm dünyada hayranlýk uyandýrdýðý geçmiþin ve o geçmiþin mirasçýsý olan aristokrasinin temsilcisidir. 21. yüzyýla ve demokrasiye aykýrý bulsalar bile, geniþ halk kitlelerinin, Ýngiltere’nin dünyada eskisi gibi algýlanmasýný saðlayacak bir kurumun devamýndan gizli bir zevk almasýdýr, kraliyet de; düðünler, türlü çeþit baþka törenler vesilesiyle sunduðu vitrinle bu hissi hem ülke içinde, hem de dünyada canlý tutmayý baþarýr. Kraliçe devamlýlýðýn sembolüdür.” Ne diyelim onlarda öyle; aileyle yüceltilen bir tarih... Bizde böyle; ailesiyle paçasýndan aþaðý çekilen Hanedan-ý Al-i Osman. 1) Mektubat-19. Mektup shf. 100 - Y.A.N. 2)Münazarat- shf. 93 - Y. A. N.

‘‘

Harem teþkilâtýný bugünün insanlarýnca anlaþýlmaz kýlan önemli bir faktör ise; tarihle aramýzda kurulan köprülerin yýkýlmasýndan doðan, “kültürel devamlýlýk” hissinden mahrum olmamýzdýr. Biz sadece haremi deðil, o dönemle ilgi pekçok þeyi de bilmiyoruz.

{

DEVAM EDECEK

{

ZEYNEP ÇAKIR

15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

15


ÜMÝ T V Â R O L UN U Z : Þ U Ý S T ÝK B A L Ý N KI L ÂB I Ý Ç Ý ND E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S LÂ M I N S AD Â S I O L AC AKTIR

Y 15 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Yeni anayasayý facebook’ta yapýyorlar ÝZLANDA YENÝ ANAYASA ÝÇÝN HAZIRLANAN TASLAÐI SOSYAL AÐLAR ÜZERÝNDEN HALKA SORUYOR, GELEN TEKLÝFLERÝ DEÐÝÞÝKLÝK OLARAK TASLAÐA YANSITIYOR. EN ÇOK TEKLÝF FACEBOOK'TAN GELDÝ. KÜRESEL ekonomik kriz sýrasýnda ekonomisi ve þirketleri iflâs eden Ýzlanda, daha özgürlükçü ve güven li bir a na ya sa i çin yü zü nü hal ka dön dü. Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, iþin çarpýcý tarafý anayasa taslaðýnýn sosyal aðlar üzerinden halka açýlmasý ve genel kabul gören tekliflerin gerçekten taslaða eklenmesi. Yeni anayasayý hazýrlamaktan sorumlu Anayasa Konseyi, taslak metni internet sitesine ve sosyal medyada bunun için açýlan sayfalara yerleþtirdi. Buralara abone olan üyelerden genele veya maddelere iliþkin teklifler toplayan Konsey, yorum onay sürecinden sonra bu teklifleri ayný mecralarda tartýþmaya açýyor. Anayasa gözden geçirme kurulunun sözcüsü Berghildur Bernhardsdottir, tartýþma ve tekliflerin yoðun ilgi gördüðünü, en çok trafiðin ise Facebook’ta görüldüðünü açýkladý. Twitter’ýn da yoðun olarak kullanýldýðý yöntemde, Konsey üyeleri ve milletvekillerinin anayasa taslaðý üzerindeki görüþ ve eleþtirileri kamuoyuna ayný gün açýklanarak tam þeffaflýk saðlanýyor. The Associated Press haber ajansýnýn haberine göre yeni anayasa üzerinde sosyal medyada yürüyen bu teklif ve tartýþma süreci sonucunda bazý deðiþiklik teklifleri taslaða girmiþ bile. Bunlardan en önemlisi ülkedeki tabiî kaynaklarýn mülkiyetinde halkýn söz sahibi olmasýný saðlayan deðiþiklik.

Din adamlarýna imaj eðitimi

 ERZURUM merkez Palandö ken ilçesindeki imam hatip ve müezzinlere yönelik, diksiyon, imaj, et ki li i le ti þim ve za ma ný doðru kullanma eðitimi verilmeye baþlandý. Palandöken Müftülüðü, Kuzeydoðu Anadolu Kal kýnma Ajansý (KUDAKA) deste ðiyle ‘Kurumsal Kapasite Geliþimi Eðitimi’ projesini uygulamaya sok tu. Pro je kap sa mýn da müftülük bünyesinde görev yapan imam hatip, müezzin kayyým ve Kur’ân kursu öðreticilerine zamaný etkin kullanma, kriz yönetimi, etkili takým çalýþmasý, motivasyon, etkili iletiþim, per for mans de ðer len dir me, i maj yönetimi konularýnda eðitim verilecek. 80 saat süreli eðitim sonunda baþarýlý olan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verilecek. Erzurum / aa

Köpeðine güneþ gözlüðü taktý, satýþlarýný arttýrdý

Otomobilde 9. vites devri ALMAN þanzýman üreticisi ZF binek otomobillere yönelik dünyanýn ilk dokuz vitesli otomatik þanzýmanýný piyasaya sürdü. Þanzýman, motorun enlemesine yerleþtirildiði önden çekiþli otomobiller için tasarlanmýþ ve torku 480 Nm’ye kadar olan motorlar ile kullanýlabiliyor. ZF þanzýmanýn, önden çekiþli, enlemesine motorlu bir otomobile takýlmýþ tipik bir altý vitesli otomatik þanzýmana göre yüzde 16’ya kadar yakýt tasarrufu saðladýðýný iddia ediyor. Bu tasarruf dokuz vitesli þanzýmanda, motorun 120 km/s hýzda 1900 devir/dakikada çalýþmasýndan ileri geliyor; altý vitesli otomatik þanzýmanda bu deðer yaklaþýk 2600 dev/dak oluyor. Þirket “dokuz vitesin son derece yakýn vites oranlarýný mümkün kýldýðýný” ve bunun sürüþ konforunu olumlu yönde etkilediðini, zira otomobilin motorunun her zaman optimum güç aralýðýnda çalýþtýðýný söylüyor. Þanzýman dört tekerlekten çekiþli ve hibrit modellerle çalýþacak þekilde uyarlanabiliyor. ZF bu þanzýmanýn bir üretim otomobilinde ne zaman kullanýlacaðýný açýklamadý.

Güneþ’in atmosferinde ‘sörf dalgalarý’ AMERÝKAN Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA), Güneþ atmosferinin plazmadan oluþan en dýþ bölgesi (ko rona)’da, okyanus kýyýlarýndaki yüksek sörf dalgalarýna benzer þekiller tesbit etti. NASA’nýn Güneþ’i gözlemleme ve yakýn gezegenlere olan etkilerini araþtýrma amacýyla uzaya gönderdiði Solar Dynamics Observatory (SDO) uydusunun verilerine göre, koronadaki bu dalgalar, enerjinin atmosfer boyunca nasýl hareket ettiði hakkýnda ipuçlarý saklýyor. Bilim insanlarý, koronanýn neden güneþin yüzeyinden daha sýcak olduðu gizemini çözmede bu dalgalarýn önemli bir etken olabileceðini belirtiyor. NASA’ya baðlý Goddard Uzay Uçuþ Merkezi’nden fizikçi Leon Ofman, “Bizim için en büyük sorulardan birisi, koronanýn ýsýtma mekanizmasý. Sýcaklýðý, beklediðimizden binlerce kat daha fazla. Tespit ettiðimiz dalgalar, türbülansa yol açarak ýsýyý arttýrýcý faktörlerden biri olabilir” dedi. Ýstanbul / cihan

 BURSA’NIN tarihi çarþýlarýndan Pirinç Han’ýn giriþinde bir esnafa ait köpek, güneþ gözlüðü ile çarþýyý gezmeye gelenlerin ilgi odaðý oluyor. Renkli gözlükleri ile gelip geçenleri izleyen köpek, görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük köpekle en çok çocuklar oynuyor. Ýþyeri sahibi Cenk Aslan, köpeðinin sayesinde insanlarýn dükkânýna uðradýðýný ve alýþ veriþinin arttýðýný ifade etti. Bursa / cihan

Erciyes’e Haziran karý

Dokuz vites, altý vitesli otomatik þanzýmana göre yüzde 16'ya kadar daha tasarruflu.

Dalgalar, enerjinin nasýl hareket ettiði hakkýnda ipuçlarý saklýyor.

 ERCÝYES Daðý’nýn 2900 met re den yük sek ke sim le ri ne kar yaðdý. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Erciyes Tesisleri yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, Erciyes Daðý’nýn 2900 metreden yüksek kesimlerinde bulunan Sütdonduran, Þeytanderesi, Çobanini ve Hörgüçkaya bölgelerine önceki gece 4-5 santimetre kar yaðdý. Kar yaðýþý dolayýsýyla, Erciyes’in eteklerinde bulunan Hacýlar ilçesi ile Hisarcýk ve Kýranardý’da sýcaklýk 10 dereceye kadar düþtü. Kayseri þehir merkezinde de dün akþam saatlerinde baþlayan saðanak, gece aralýklarla etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkilileri, þehir merkezinde metrekareye 49,2 kilogram yaðýþ düþtüðünü bildirdiler. Kayseri / aa

Dað köylerinde yaþayan vatandaþlar montlarýyla dolaþýyorlar.

Haziran’ýn ortasýnda sobayla ýsýnýyorlar BAHAR yaðmurlarýnýn etkisini devam ettirmesi ve hava sýcaklýklarýnýn normalin altýnda seyretmesi dolayýsýyla çoðu köylerde vatandaþlar, hâlâ soba yakarak ýsýnmaya çalýþýyor. Haziran ayýnda güney sahillerinde vatandaþlar güneþin keyfini çýkarýrken, Bursa’da hava sýcaklýklarýnýn normalin altýnda olduðu dað köylerinde insanlar soba yakarak ýsýnýyor. Sýcaklýk deðerlerinin 10 dereceye kadar düþtüðü dað köylerinden Pýnarcýk’ta kahvelerde soba yakarak ýsýnan vatandaþlar, balta ile odun kýrýp sobanýn baþýna taþýyor. Köy kahvehanesini iþleten Etem Acar, havalarýn soðuk olmasý sebebiyle kahvede soba yaktýklarýný, aksi takdirde kimsenin kahveye gelemeyeceðini belirterek, “Üþüdüðümüz için sobanýn baþýna odun topluyorum. Halkýmýzýn hasta olmamasý için sobayý yakýyorum. Ekim ayýndan beri sobayý yakýyoruz. Havalarýn kapalý olmasý sýcaklýklarý da etkiledi” diye konuþtu.

15 Haziran 2011  
15 Haziran 2011  

Yeni Asya'nın 15 Haziran 2011 baskısı

Advertisement