Page 1

Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ERKÝLET: KÜÇÜK BÝR FANATÝK AZINLIK HÂLÂ BULUNMAKLA BÝRLÝKTE, BENCE, BAÞÖRTÜLÜ KADINLAR ARTIK TÜM TOPLUMSAL ALANLARIN DOÐAL BÝR PARÇASI OLARAK ALGILANIYOR. BAÞÖRTÜLÜ KADINLAR HER YERDE BULUNABÝLMELÝDÝR. MECLÝS BUNLARDAN BÝRÝDÝR SADECE. ELÝF NUR KURTOÐLU’NUN RÖPORTAJI SAYFA 13’TE

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

www.yeniasya.com.tr

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr

SAYI: 14.828

TEL AVÝV’DE FÝLÝSTÝN’E DESTEK YÜRÜYÜÞÜ SEYFULLAH BAHAR GAZETEMÝZDE ÇALIÞMIÞTI

Ýþgale hayýr barýþa evet

Kazada vefat edenlerden Seyfullah Bahar (58) , 1990 öncesinde Asya bünyesinde finans ve muhabese müdürlüklerinde çalýþmýþtý. Oðlu Faruk Bahar da babasýyla birlikte vefat etti.

Baba-oðul mevlid yolunda vefat etti uSelçuk'ta­Bediüzzaman'ýn­talebesi­Ahmet­Feyzi­Kul­için­her­yýl­ge­le­nek­sel­o­la­rak dü­zen­le­nen­“Çam­lýk­mev­li­di”ne­katýlmak­üzere­Ýs­tan­bul’dan­yo­la­çý­kan­Nur­Ta­le­be­le­ri­ka­za­ge­çir­di.­Kaza,­Ah­met­Ir­mak­yö­ne­ti­min­de­ki­mi­ni­büsün,­Ba­lý­ke­sir-Ak­hi­sar­yo­lun­da­las­ti­ði­nin­pat­la­ma­sý­so­nu­cu­þa­ram­po­le­dev­ril­mesi­sonucu­meydana­geldi.­A­raç­sü­rü­cü­sü­Ah­met­Ir­mak­i­le­yol­cu­lar­dan­A­ziz­Er­zen­ve­U­ður­Ta­ner­Tan­o­lay­ye­rin­de,­Öz­can­Ö­nen,­Sey­ful­lah­Ba­har­ve­Fa­ruk­Ba­har­kal­dý­rýl­dýklarý­Ak­hi­sar­Dev­let­Has­ta­ne­sinde­ve­fat­et­ti.­Aðýr­yaralýlardan­Kerem­Koç­da­dün­sabah­Hakkýn­rahmetine kavuþtu.­Cenaze­namazlarý­bugün­Ýstanbul­Avcýlar­H.­Ahmet­Tükenmez­Camiinde (E-5­üzeri­Avcýlar­giriþi)­­öðle­namazý­sonrasýnda­kýlýnacak.­Haberi sayfa 6’da

FOTOÐRAF: AA

Genelkurmay Meclisten önemli deðilmiþ

TEL AVÝV’DE FÝLÝSTÝN DEVLETÝNE DESTEK VERMEK ÝÇÝN YÜRÜYEN BÝNLERCE ÝSRAÝLLÝDEN NETANYAHU’YA ÇAÐRI. 1967 SINIRLARINA DÖNELÝM

OBAMA’DAN ÖNEMLÝ BÝR MESAJ

u­ Tel­ Aviv'de­ bin­ler­ce­ ki­þi­ 1967­ sý­nýr­la­rýy­la,­ baþ­ken­ti­Do­ðu­Ku­düs­o­lan­Fi­lis­tin­dev­le­ti­ne­des­tek­i­çin­yü­rü­dü.­El­le­rin­de­Fi­lis­tin­ve­Ýs­ra­il­bay­rak­la­rýy­la­ yü­rü­yen­ gösterici­ler­ "Fi­lis­tin­ dev­le­ti­ne­ Ne­tan­ya­hu­ha­yýr;­biz­e­vet­di­yo­ruz;­iþ­ga­le­ha­yýr,­ba­rý­þa e­vet"­slo­gan­la­rý­at­arak,­Ýsrail­hükümetine­Filistin devletini­tanýmasý­çaðrýsý­yaptýlar.

u­ Yü­rü­yü­þe­Ýs­ra­il­mu­ha­le­fe­tin­den­Ýþ­çi­Par­ti­si,­Me­retz,­Ha­daþ­par­ti­le­ri­nin­ya­ný­sý­ra­Ýs­ra­il­-Fi­lis­tin­ba­rý­þý­na­des­tek­veren­STK'lar­ve­di­ðer­ba­zý­ku­ru­luþ­lar ka­týl­dý.­Bu­a­ra­da­ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma'nýn,­Tel­A­viv'de­bu­lu­nan­ABD­Bü­yü­kel­çi­li­ði­ni­Ku­düs'e­nak­let­me­ye­ce­ði­ko­nu­sun­da­bir­kez­da­ha­ABD­Kon­gre­sini­bil­gi­len­dir­di­ði­bil­di­ril­di. Haberi sayfa 7’de

41 SURÝYE’LÝ HATAY’A SIÐINDI uSu­ri­ye’de­ ya­þa­nan­ iç­ ka­rý­þýk­lýk­ Ýd­lip­ ken­ti­ne­ de­ sýç­ra­dý.­ Þehirde mey­da­na­ge­len­o­lay­la­rýn­he­men­ar­dýn­dan­Al­tý­nö­zü­il­çe­si­ne­bað­lý­Koz­cu­lar­kö­yü­sý­ný­rý­na­23’ü­ço­cuk­41­Su­ri­ye­li­gel­di. Haberi sayfa 4’te

ÞÝDDET OLAYLARI ARTTI

70 protestocu daha öldürüldü uHaberi sayfa 7’de

Yemen lideri Salih Riyad’da

Ýþçinin geliri azaldý alým gücü düþtü

uBaþ­kent­Sa­na’da­çý­kan­ça­týþ­ma­lar­da­bir­ro­ke­tin­Baþ­kan­lýk­Sa­ra­yý­nýn­ca­mi­si­ne­i­sa­bet­et­me­si­so­nu­cu­ya­ra­la­nan­Ye­men­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih,­te­da­vi­i­çin­Su­u­di­A­ra­bis­tan’a­git­ti.­Bir­Su­u­di­kay­nak,­u­çak­tan yü­rü­ye­rek­çý­kan­Sa­lih’in­bo­yun,­baþ­ve­yü­zü­nün­ya­ra­lý ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­ Mu­ha­lif­ler­ ''Za­lim­ Sa­lih­ git­ti,­ re­jim düþ­tü''­slo­gan­la­rýy­la­þen­lik­ya­pý­yor.­Haberi sayfa 7’de

uVer­gi­ uy­gu­la­ma­la­rý­ ne­de­niy­le­ Tür­ki­ye’de­ iþ­çi­le­rin ‘’a­za­lan­ ge­lir­li’’­ ha­li­ne­ gel­di­ði­ni­ vur­gu­la­yan­ Tür­k-Ýþ Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Kum­lu,­as­ISSN 13017748 ga­rî­ üc­ret­li­ bir­ iþ­çi­nin­ da­hi e­li­ne­ge­çen­net­üc­re­tin­ver­gi di­li­mi­de­ðiþ­tir­me­si­ne­de­niy­le­düþ­tü­ðü­nü­be­lirt­ti.­n11’de

uGa­ze­te­ci­Meh­met­A­li­Bi­rand,­TRT­Ha­ber’e­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’As­lýn­da­la­ik­si­vil­ler­as­ker­le­ri kýþ­kýrt­tý,­as­ker­ler­de­bu­na­ha­zýr­dý.­Ya­ni­i­ki­si­a­ra­sýn­da­bir­zor­la­ma­ol­ma­dý.­Ha­ni­‘Sen­þöy­le yap­san­da,­ben­böy­le­yap­sam­da’­de­ðil.­Bir­lik­te­ha­re­ket­e­di­len,­ay­ný­dün­ya­gö­rü­þü­nü­pay­la­þan­in­san­la­rýn­bu­luþ­tu­ðu­bir­ku­lüp­gi­bi­ol­du.­Bu­ku­lü­be­ben­de­da­hil­dim.­Çok­ö­zür­di­le­riz.­Biz­böy­le­ye­tiþ­ti­ril­dik.­Ne­ya­pa­lým?­Son­ra­dan­bu­nun­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný,­Ge­nel­kur­may’ýn­Par­la­men­todan­da­ha­ö­nem­li­ol­ma­dý­ðý­ný­za­man­i­çin­de­öð­ren­dik.’’­Haberi sayfa 4’te


2

LÂHÝKA

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

‘‘ Üç aylarda, þirket-i maneviyeye pek çok kudsî servet girecek

‘‘

Bu þuhur-u mübarekede, Nurcularýn þirket-i maneviyesine inþaallah pek çok kudsî servet girecek. Herbir Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalýþacak gibi kâr kazanacak.

A

ziz, sýddýk kardeþlerim, Bu þuhur-u mübarekede, Nurcularýn þirket-i maneviyesine inþaallah pek çok kudsî servet girecek. Herbir Nurcu, binler lisanla ve yüzer kalemle çalýþacak gibi kâr kazanacak. Ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda beþ tarzda ibadet sayýlabilen kalemle Zülfikâr-ý Mu'cizat mecmuasýna hizmet edenler, tam bahtiyardýrlar. Fakat yazýdan ziyade, sýhhatine dikkat etmek lâzým ve elzemdir. Bugün de tatlý iki manidar tevafuku gördüm. Kanaatým geldi ki, benim bugünlerde zahmetler içinde Asa-yý Musa tashihinde sýkýntýlarýma mukabil, inayet-i Ýlâhiye ücretimi ve tayýnatýmý þirin bir sûrette veriyor. Birisi: Kahraman Tahiri’nin teberrük olarak getirdiði tatlý lokmalar, acip bir bereketle, hergün ikiþer üçer yediðim halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün âdetimle iki alacaktým; baktým yalnýz iki tane kalmýþ. Ýktisat için birisini aldým. Ayný saatte, Hýfzý’nýn iki masum evlâdýnýn, bir kutu içinde yazdýklarý nüshalar altýnda þekerden, ekmekten, aynen Tahiri’nin lokmalarý gibi, hem onun miktarýnda elime verildi. Ben bu tatlý tevafuktan zevk alýrken, dünkü gün, ayný saatte çok hararetim vardý, çok su içiyordum. Caným üryani erik hoþafý istedi. Ben bilmiyordum, unutmuþtum; þiddetli bir arzuyla hararetimi teskin edecek eskide alýþtýðým ve çok istimal ettiðim üryani erik, bir kutu içinde ve Asiye’nin has arkadaþlarýndan Nurcu Þerife Hanýmýn þekeriyle elime verildi. Ben de bu çok tatlý tevafukun hatýrý için hem masumlarýn, hem onlarýn teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim. Umumunuza binler selâm. *** Aziz, sýddýk, sarsýlmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeþlerim, Evvela: Bu yaz, derd-i maiþet cihetiyle ve bu þuhur-u selâse, ibadet haysiyetiyle bir derece Nurlarýn kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki: Bilâkis, yazmaya þevk verir ve vermek gerektir. Çünkü Nurun hizmeti, hem maiþet, hem rahat-ý kalbe bereketleriyle yardým ettiði gibi, ibadet-i tefekkürî nev’inden olmasý cihetiyle, mübarek aylarýn sevaplarýna büyük yardýmý olur. Saniyen: Nur’un bir þakirdi bana dedi ki: “Geçen sene daha Nurlar bize teslim olmadan ve hususî bir iade neticesinde burada rahmet dahi hususî bir derece tezahürüyle demiþtin ki: Ne vakit tam serbestiyetle Nurlar okunsa ve yazýlsa ve bize iade edilse, yaðmurla, rahmet tam olacak haber vermiþtin. Hakikaten bu baharda hem Asa-yý Musa her tarafta merakla yazýlmasý ve okunmasý, hem Zülfikar-ý Mu'cizat yazýlmasýna þevkle baþlanmasý, bu emsalsiz rahmete bir vesile olduðuna katî kanaatým geliyor” dedi. Emirdað Lâhikasý, s. 145

LÛGATÇE:

þuhur-u mübareke: Mübarek aylar; üç aylar. þirket-i maneviye: Manevî þirket, ortaklýk. Zülfikâr-ý Mu'cizat: Bediüzzaman Hazretlerinin Mu'cizat-ý Ahmediye ve Mu'cizat-ý Kur’âniye isimli Risâleleri. inayet-i Ýlâhi: Allah’ýn yardým ve himayesi. teberrük: Bereketlenmek, Ýlâhî sevaba hissedarlýk.

derd-i maiþet: Geçim derdi. elzem: En lüzumlu. þuhur-u selase: Üç aylar; Recep, Þaban, Ramazan. kitabet: Yazma. fütur: Usanç, tembellik. rahat-ý kalb: Kalp rahatlýðý. ibadet-i tefekkürî: Tefekkür, düþünme yoluyla yapýlan ibadet.

Y

Onlar ki, ayakta iken de, otururken de, yatarken de daima Allah'ý anarlar; göklerin ve yerin yaratýlýþýný tefekkür ederler. "Bunlarý boþ yere yaratmadýn ey Rabbimiz" derler. “Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Bizi Cehennem ateþinin azabýndan koru." Âl-i Ýmran Sûresi: 191 / Âyet-i Kerime Meâli

Siyâsette muktesit meslek B

ir önceki "Ýmana hizmet cihetini tercih etmek" baþlýklý yazýmýz hakkýnda müsbet yorum ve mesajlar yanýnda farklý yorum ve mesajlar da aldýk. Dahâ çok yazýmýzýn tek taraflý bir yazý olduðu ve Risâle-i Nûr’da müsbet siyâsetin ve siyâsî vazîfenin de mevcût olduðu, îmân hizmetinin hayr-ý mahz olup, siyâsî vazîfede ise ehven-i þerri ihtiyâr etmemiz gerektiði, yazýda bu noktalarýn atlandýðý yönünde hatýrlatmalardý bunlar. Gerçi o yazýmýzda müsbet siyâsetin de var olduðunu satýr aralarýnda beyan etmiþtik. Bizler samîmâne bütün yorum ve mesaj yazan ve bizzat telefonla ulaþan okuyucularýmýza teþekkür ediyoruz. Bedîüzzamân Hazretleri’nin muktesit meslek olarak tarif edip müsbet siyâsetin de yolunu gösterdiðini “Ve siyâset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatlarý olduðu…” 1 hakîkatine istinâden siyâset âleminde de vazîfeleri olduðunu nazara vermek niyetiyle yeni bir yazý hazýrlamayý uygun bulduk. Nûr Talebeleri devlet yönetimine tâlib olma ve devleti yönetme mânâsýnda siyâsetle ilgilenmezler. Siyâsete, hizmet-i îmâniye ciheti ile bakarlar. Taallüm-ü siyâset, yani bir anlamda siyasetin ilmini yaparlar. Taallüm-ü siyâset ise, siyâset deðildir. Nûr Talebelerinin vazîfeleri hem imânî, hem Ýslâmî, hem de içtimâîdir. Bedîüzzamân Saîd Nursî Hazretleri, üç devre-i hayatý ile bir bütündür. Risâle-i Nûr da bütün parçalarýyla bir bütündür. Siyâsî konularda da, Risâle-i Nûr ölçüleriyle hareket edilmelidir. Herkesin bir içtimâî ve siyâsî kanâati varsa, elbette ki Nûr Talebelerinin de Risâle-i Nûr’a dayanarak içtimâî ve siyâsî bir kanâati olmalýdýr. Bu gâyet normal bir durumdur. Risâle-i Nûr’un içtimâî ve siyasî hayata getirdiði ölçülerde muharrik, Kur’ân ve sünnet-i Resulullah’ýn asrýmýza bakan içtimâî prensipleridir. Bu sebeple de, taassûbî ve tarafgirâne siyâsetçilikle iltibâs edilmemelidir. Nûr Talebeleri ubûdiyet kastý ile karþýlýk beklemeden, sýrf Allah rýzâsý için çalýþýrlar. Çünkü “Ubûdiyet, emr-i Ýlâhîye ve rý za-yý Ý lâ hî ye ba kar. U bû di ye tin dâ î si emr-i Ýlâhî ve neticesi rýza-yý Haktýr. Semerâtý ve fevâidi uhrevîyedir.” 2 Din ile siyaset iliþkisi açýsýndan, vakýa olarak üç tarz-ý siyâset olagelmiþtir: "Siyâseti dinsizliðe âlet etmek, dini siyâsete âlet etmek ve siyâseti dine âlet ve dost kýlmak." Biz elbetteki müsbetini (siyâseti dine âlet ve dost kýlmayý) tercih etmeliyiz. Risâle-i Nûr’un ölçülerini anlatmak bizim vazîfemizdir. Neticesine karýþmayýz, çünkü o vazîfe-i Ýlâhîyedir. Demokrasi ve demokratlýk bir din veya dindarlýk deðildir. Bir dünya görüþü ve dünyevî bir sistemin adýdýr. Çünkü “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm.” 3 Yani, "‘Memûriyet, emirlik ise, reislik deðil, millete bir hizmetkârlýktýr.‘ De -

bakicimic@hotmail.com

‘‘

Nûr Talebeleri ubûdiyet kastý ile karþýlýk beklemeden, sýrf Allah rýzâsý için çalýþýrlar. Çünkü “Ubûdiyet, emr-i Ýlâhîye ve rýza-yý Ýlâhîye bakar. Ubûdiyetin dâîsi emr-i Ýlâhî ve neticesi rýza-yý Haktýr. Semerâtý ve fevâidi uhrevîyedir.

mokratlýk, hürriyet-i vicdan, Ýslâmiyetin bu kânûn-u esâsîsine dayanabilir. Çünkü kuvvet kânunda olmazsa þahsa geçer. Ýstibdâd, mutlak keyfî olur." 4 Nûr Talebelerinin vazîfesi nûr göstermektir, 'topuz tutmak' deðildir. Ýki elimiz var, yüz elimiz de olsa ancak nûra kâfidir. Topuzu tutacak elimiz yoktur. Topuzu ehline havale etmeliyiz. Ehil olmanýn ölçüleri de Risâle-i Nûr’da belirtilmiþtir. O ehiller için nokta-i istinâd olmak, onlara vazîfelerini ihtar etmek, kuvve-i mânevîye olarak destek vermek, hatta onlarýn mu vaf fâ ki ye ti i çin du â et mek, a za müþ’þerden kurtulmak için ehven-i þer olarak bakmak ve tercih yapmak da bir vazîfedir. Bu mânâda Bedîüzzamân Hazretleri içtimâî hayata bakmayý da “Kur'ân menfaatine kendimizi mecbûr biliyoruz.” 5 diyerek açýklamýþtýr. Nûr Talebelerinin hareket prensipleri Risâle-i Nûr’dandýr. Kýyamete kadar da bu prensipler geçerlidir. Ýçtimâî hayata bakmak da bir nev’î vazîfedir. Çünkü “Biz Kur'ân hizmetkârlarý ve Nûrcular, evvelki iki cereyana [âhirzamânda dinsizliðin iki cereyaný kuvvet bulacaktýr.] 6 karþý daima Kur'ân hakîkatlerini muhâfazaya çalýþmýþýz. Mümkün olduðu kadar dünyaya ve si yâ se te bak ma ma ya mes le ði miz bi zi mecbûr ediyormuþ. Þimdi mecbûriyetle bakmaya lüzûm oldu.” 7 denilmiþtir. Bu mecbûriyet On Dördüncü Þuâ’da þöyle ifâde edilmiþtir: ”Makam-ý iddianýn asýlsýz isnâd ettiði suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezalandýrmaz. Fakat beni mânen cezalandýracak, vazîfe-i hakîkîyeye karþý büyük kusûrlarým var. Eðer sormak münâsipse, sorunuz, cevap vereyim. Evet, büyük kusûrlarýmdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din namýna mükellef ol-

duðum büyük bir vazîfeyi, dünyaya bakmadýðým için yapmadýðýmdan, hakîkat noktasýnda affolunmaz bir suç olduðuna ve bilmemek bana bir özür teþkil edemediðine, þimdi bu Afyon hapsinde kanâatim geldi.” 8 Âlem-i Ýslâmýn problemi hem imânî, hem Ýslâmî, hem de siyâsîdir. Müslümanlarýn îmânî ve siyâsî hastalýklarýnýn çözümü ise Risâle-i Nûr’da vardýr. Sosyal hayatta bir iþte muvaffak olmak isteyen, Allah’ýn kâinata koymuþ olduðu fýtrî þerîata yani yaratýlýþ kânûnlarýna veya sünnetullah da dediðimiz kevnî þerîata uygun davranmalýdýr. Fýtrat kânunlarýný tanýyarak onlara muvafýk hareket edilmelidir. Aksi bir durumda yaratýlýþ kânunlarý olan fýtrat, muvaffakiyetsizlikle cevap verecektir. Öyleyse içtimâî ve siyâsî hayata âit heyetlerde ve olaylarda umûmî cereyana ve yaratýlýþ kânûnlarýna zýt hareket etmemek lâzýmdýr. Fýtrata karþý mücâdele edilmez. Çünkü fýtrat fýtrî olmayan fiilleri reddeder. Bedîüzzamân’ýn þerîat anlayýþý ile Ýslâm’ý siyâsal tarzda anlayýp tatbîk edenlerin þerîat anlayýþý ayný deðildir. Buna þöyle iþâret edilmiþtir: ”Demek þerîatý isteyenler iki kýsýmdýr. Biri, muvâzene ile zarûreti nazara alarak, müdakkikâne meþrûtiyeti þerîata tatbîk etmek istiyor. Diðeri de muvâzenesiz, zâhirperestâne, çýkýlmaz bir yola sapýyor.” 9 Bu çok önemli bir farktýr. Nûr Talebeleri duruþlarýný Risâle-i Nûr’a göre ayarlamalýdýr; dýþarýdan fikir ve görüþlere göre deðil. Çünkü Bedîüzzamân Hazretleri müceddid-i âhirzamân olarak talebelerini baþka içtihâd ve fikirlere muhtaç býrakmamýþtýr. Zaman ve geliþen hâdiseler Bedîüzzamân Hazretleri’ni tasdîk ediyor. Böylece zaman kaydýný izhâr ediyor ki itirâz edilmez. Çünkü “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydýný izhâr etse, i’tirâz olunmaz.” 10 bir kâidedir. Bedîüzzamân Hazretleri Kur'ân'ýn içtimâî ve siyâsî hayata bakan yorumunu ve tefsîrini de yapmýþtýr ki, bütün yollar oraya çýkacaktýr. Öncelikle âlem-i Ýslâm ve insanlýk buna muhtaçtýr. Bu dersleri sesimizin çýktýðý kadar matbûât âlemiyle bütün dünyaya iþittirmeliyiz. Dipnotlar: 1- Þuâlar, 2005, s: 922. 2- Lem'alar, 2005, s: 321. 3- Feth’ül-Kebir, 2: 195 ("Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.") 4- Emirdað Lâhikasý, 2006, s: 747. 5- Emirdað Lâhikasý, 2006, s: 815. 6- Mektubat, 2004, s: 94. 7- Emirdað Lâhikasý, 2006, s: 815. 8- Þuâlar, 2005, s: 615. 9- Mü nâ za rât, 1998, s: 41. 10- Mü nâ za rât, 1998,s: 70.

ÞENER BOZTAÞ sener@risaleinurenstitusu.org

e-Medresetüzzehra edresetüzzehra, Said Nursî’nin, talebelerine býraktýðý hem bir miras hem de bir vasiyettir. Nur Talebeleri bu mirasa sahip çýkmýþlar ve onu “Medrese-i Nuriye/dershane” formunda hayata geçirmiþlerdir. Fakat vasiyet yerine getirilememiþtir. Said Nursî’nin Münâzarât’ta çerçevesini çizdiði “proje” hâlâ gerçekleþtirilmeyi beklemektedir. Bunun ne derece somut bir proje olduðunun en açýk delili þudur ki; Bediüzzaman, medresenin insan kaynaðýný ve finans kaynaðýný bile tanýmlamýþtýr. Nur Talebelerinin, somut olarak bu projenin gerçekleþmesi için ellerini taþýn altýna koymalarý gerekmektedir. Peki, mevcut YÖK düzeni devam ederken bu nasýl olacak? Kabul etmek lâzým ki, bugünkü mev zu a ta ve müf re da ta rað men Tür ki ye coðrafyasý içinde, toprak üzerinde bir ü ni ver si te/med re se kur mak mak sa da hizmet etmeyecektir. Bu du rum da kar þý mý za i ki se çe nek çýkmaktadýr: 1- Medre se tüz zeh ra’yý yurt dý þýn da, de mok ra tik bir ül ke de aç mak; Av ru pa’da herhangi bir ülkede. Bu mümkün olmakla birlikte, hem maliyet hem de insan kaynaðý (öðrenci ve öðretim üyesi) te mi ni ko nu la rýn da ken di ne öz gü zorluklar ve kýsýtlar taþýmaktadýr. 2. e-Medresetüzzehra: Baþlýktan da anlaþýlacaðý gibi buraya kadar yapýlan israf-ý kelâm bu maddenin altýný doldurmak içindi. Bugün insanlýðýn ulaþtýðý bilgi teknolojisi imkânlarý, bilgiyi kitap, defter, bina, matbaa gibi zeminlerden kurtarmýþ ve elektronik ortamda özgürlüðe kavuþturmuþtur. Bediüzzaman’ýn Medresetüzzehra’sý bu özgürlüðe hem liyakatlidir, hem de muhtaçtýr. Esasýnda Medresetüzzehra her þeyden önce bir “program”dýr. Bu progra mýn hayata geçirilmesi için en doðru zemin ise internet ortamýdýr. Bu imkânlar, Türkiye üniversiteleri tarafýndan bile kullanýlýyorken Nur Talebelerinin bu programý internet üzerinden elektronik ortamda hayata geçirmemeleri için hiçbir sebep yoktur. Þüp he siz e-Med re se tüz zeh ra pro je si tar tý þý la bi lir, ol gun laþ tý rý la bi lir, geliþtirilebilir, ancak biz þimdilik tek li fi mi zi yap mýþ o la rak ge le ce ðin ha yalini ku ralým: Risale-i Nur Enstitüsü tarafýndan hayata geçirilen e-Medresetüzzehra’nýn talebeleri, kendilerine hediye edilen iPad vasýtasýyla Ýspanya’dan, Kazakistan’dan, Nijerya’dan, Van’dan kendi dillerinde derslerini takip ediyorlar… Öðretim üyeleri ise Ýstanbul’da, Kahire’de, Londra’da, Washington’da…

M


Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 4 Recep 1432 Rumî: 24 Mayýs 1427

Ýmamlar sokaða çýksýn DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI PROF. DR. GÖRMEZ, DÝN GÖREVLÝLERÝNE, ‘’MÝHRAP’TA BEKLEMEYÝN. MÝHRABI SIRTINIZA ALIN SOKAÐA ÇIKIN’’ ÇAÐRISINDA BULUNDU. DÝYANET Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mardin’de din görevlilerine seslenerek, ‘’Mihrap’ta beklemeyin. Mihrabý sýrtýnýza alýn sokaða çýkýn’’ dedi. Ýmam Hatip Liseleri arasýnda düzenlenen ‘’Kur’ân-ý Kerim Okuma Yarýþmasý’’ ödül töreni için Mardin’e gelen Prof. Dr. Görmez’i havaalanýnda Ýl Müftüsü Mehmet Kýzýlkaya karþýladý. Görmez ilk olarak Vali Turhan Ayvaz’ý ziyaret etti. Valilik þe ref defterini imzalayan Görmez, Ayvaz ile makamýnda bir süre görüþtü. Ayvaz, ziyaretin hatýrasýna Prof. Dr. Görmez’e bakýrdan yapýlmýþ bir vazo hediye etti. Prof. Dr. Görmez, yapýmý tamamlanan ancak henüz hizmete açýlmayan yeni Müftülük binasýný da ziyaret etti. Binanýn Mardin’in tarihî yapýsýna uygun bir þekilde yapýldýðýný ve bu sebeple Mardin’e yakýþtýðýný ifade eden Görmez, burada din görevlileri ile bir toplantý yaptý. Toplantýda din görevlilerine seslenen Görmez, ye-

ni Müftülük binasýnýn hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. ‘’Aslýnda ben Anado lu’nun herhangi bir yerine gittiðim zaman beraber olmak istediðim arkadaþlar sizlersiniz’’ diyen Görmez, þöyle konuþtu: "Ancak Mardin’e bu geliþimi saymayacaksýnýz. Bu geliþim Ýmam Hatip Liseleri arasýnda düzenlenen Kur'ân Okuma yarýþmasýnýn finali için. Ayrýca size özel olarak da geleceðim. Birlikte geniþçe oturacaðýz. Ben din görevlisi yerine mihrap görevlisi tabirini daha çok seviyorum. Çünkü yeryüzündeki en yüce makam mihraptýr. Mihrap dünyadaki bütün makamlarýn önündedir. Siz o makamda bu mübarek görevi icra ediyorsunuz. Mihrap görevlilerinden isteðim þu. Mihrap’ta beklemeyin. Mihrabý sýrtýnýza alýn sokaða çýkýn. Ýnþallah Temmuz ayýnda Mardin’e geleceðim ve sizlerle bu binamýzýn açýlýþýný yapacaðýz. Sýrf açýlýþa gelmem, buradaki arkadaþlarýmýzla da görüþmek isterim.’’

1 milyon 97 bin 503 öðrenci dünkü SBS'de ter döktü. FOTO: AA

7. sýnýflar SBS’de son kez ter döktü ÝLKÖÐRETÝM 7. sýnýf öðrencileri için son kez düzenlenen Seviye Belirleme Sýnavý (SBS) dün yapýldý. SBS, bütün il merkezleri ile baþvuru sayýsýna göre gerekli görülen bazý ilçe merkezlerinde, yurt dýþýnda ise Lefkoþa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek’te yapýldý. SBS yurt içi ve yurt dýþý bütün sýnav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da baþladý. Sýnava katýlan 1 milyon 97 bin 503 ilköðretim 7. sýnýf öðrencisine 90 soru yöneltildi, 110 dakika süre verildi. Ankara / aa

Çalýlýk yangýný söndürüldü MUÐLA'NIN Bodrum ilçesine, baðlý Turgutreis beldesi Akyarlar Mevkii’ndeki otluk ve çalýlýk alan da çý kan yan gý na Turgutreis ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri i le Or man Ýþ let me Müdürlüðüne baðlý iki arazöz müdahale etti. Sön dü rü len yan gýn da yaklaþýk 4 hektar alanýn zarar gördüðü, soðutma çalýþmalarýna baþlandýðý bildirildi. Bodrum / aa

30 bin liraya pilotluk eðitimi NEVÞEHÝR'ÝN Ürgüp ilçesinde açýlan Özel Kapadokya Kaya Balloons Balon Uçuþ Eðitim Okulu, balon pilotlarýný Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn onayladýðý müfredat ile yetiþtiriyor. Okulda, 5 öðretmen pilotla eðitim veriyor. Balon pilotu adaylarý toplam 95 saat teorik, 25 saat ise uygulamalý uçuþ eðitimi alýyor. Yaklaþýk 4 ay süren eðitimleri baþarýyla tamamlayan kursiyerler, li sans alarak pilotluk mesleðine ilk adýmý atmýþ oluyor. Kursiyerler kurs için yaklaþýk 30 bin lira ödüyor. Pilotlar ise iþe girdiklerinde yaklaþýk 3 ile 5 bin lira arasýnda maaþ alýyor. Nevþehir / aa

“Medrese beni büyülemiþti” PROF. Dr. Görmez Mardin Belediyesini de zi yaret etti. Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu i le makamýnda görüþen Görmez, yaptýðý açýklamada, Mardin’in açýk hava müzesini andýran çok güzel bir þehir olduðunu söyledi. Daha önce 1995’te öðretim üyesi olarak geldiði Mardin’in Kýzýltepe ilçesinde bir seminere katýldýðýný hatýrlatan Görmez, ‘’O ziyaretim sýrasýnda Zincirciye Medresesini de ziyaret etme fýrsatým olmuþtu. Beni büyülemiþti. Bu kadar güzel bir yer olabilir mi? Þimdi orasý Yaþayan Diller Enstitüsü olmuþ. Bu çok güzel. Mardin engin bir medeniyet üzerine oturuyor. Ýnsanlarýn da konuþmalarýnda tarzlarýnda o medeniyeti hissediyorsunuz’’ dedi. Ayanoðlu, Görmez’e gümüþ telkariden yapýlan bir isimlik hediye etti. Mardin / aa

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.27 3.19 3.46 3.40 3.32 3.02 3.01 2.45 3.29 3.18 3.42

Güneþ 5.12 5.14 5.31 5.34 5.28 4.50 4.52 4.40 5.23 5.04 5.29

Öðle 12.44 12.54 13.03 13.14 13.09 12.25 12.29 12.20 13.04 12.36 13.03

Ýkindi 16.33 16.49 16.52 17.09 17.05 16.16 16.21 16.16 16.58 16.25 16.54

Akþam 20.04 20.23 20.22 20.42 20.39 19.47 19.53 19.49 20.31 19.56 20.25

Yatsý 21.40 22.07 21.58 22.25 22.24 21.26 21.34 21.33 22.16 21.32 22.03

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

Zorunlu bir açýklama aha önce, 18 Nisan 2011 tarihinde bu kö þede çýkmýþ olan þu pasajlarý bir kez daha okuyalým: “Olaðanüstü temsilciler toplantýmýz, geçtiðimiz Cumartesi günü yine Ýstanbul’da hizmet binamýzda yapýldý. Tek gündemle gerçekleþen toplantýda, 12 Haziran seçimiyle ilgili istiþarelerde bulunuldu. Çok sayýda temsilcimizin görüþ bildirdiði müzakerelerde, geçtiðimiz 22 Ocak günü Ankara’da yapýlan ‘geniþletilmiþ Siyasî Heyet’ toplantýsýnda alýnan ‘Daha önceki Umumî Meþveret toplantýlarýnda alýnan kararlar çerçevesinde siyasî görüþümüzde bir deðiþikliðin söz konusu olmayýp, DP’ye verilen desteðin devam etmesi; bu hususla ilgili neþriyat ve çalýþmalarýmýzýn, cemaati mizde ve kamuoyunda oluþan hassasiyetleri dikkate alan dengeli ve yapýcý bir üslûp ve dozajla yürütülmesi’ þeklindeki tavsiye kararý teyid edildi. “Toplantýda, bahsedilen hassasiyetleri vurgulayan çok sayýda konuþma da yapýlarak, bunlarýn mutlaka nazara alýnmasý gereðine dikkat çekildi. Bu çerçevede, söz konusu desteðin, temel fikir ve ölçüler ekseninde, mevcut tablodaki bütün zorluk ve olumsuzluklara ve herþeye raðmen, kiþilerden baðýmsýz bir þekilde misyonun canlý tutulmasýna odaklanan bir anlayýþa dayandýrýlarak ve üslûpta Risale-i Nur’daki kavl-i leyyin prensibi esas alýnarak ortaya konulmasý hususunun önemine iþaret edildi. “Seçim dönemindeki neþriyatýmýzý inþaallah bu ölçü ve prensiplere uygun þekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacak; bu baðlamda Üstadýn bilhassa ‘Sakýn, sakýn, harice bakan cereyanlar, hususan siyaset cereyanlarý sizi birbirinize düþürüp tefrikaya atmasýn’ ikazýný hep nazarýmýzda tutacaðýz. Katký, destek ve dualarýnýzý bekliyoruz.” *** O günden bugüne, neþriyatýmýzý bu ölçü ve prensipler çerçevesinde devam ettirme gayreti içinde olduk. Ve sizlerden gelen mesajlar da, aðýr lýklý olarak, bu çizgi, üslûp ve dozajýn genel bir tas-

D

Tarih þuuru halkla birlikte korunacak

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.26 3.51 3.04 3.16 3.33 2.55 3.12 2.43 2.46 3.12 3 .44

Güneþ 5.26 5.41 5.05 5.07 5.21 4.55 4.58 4.43 4.36 5.13 5.25

Öðle 13.10 13.17 12.50 12.44 12.56 12.40 12.30 12.27 12.12 12.58 12.52

Ýkindi 17.07 17.09 16.49 16.36 16.46 16.38 16.20 16.24 16.04 16.57 16.37

Akþam 20.41 20.41 20.23 20.08 20.18 20.13 19.51 19.59 19.36 20.32 20.06

3 Yatsý 22.30 22.21 22.13 21.49 21.56 22.03 21.27 21.47 21.16 22.22 21.38

vibe mazhar olduðunu gösteriyor. *** Ancak bir süredir bazý internet sitelerinde, “kes-kopyala-yapýþtýr” yöntemiyle yayýlan bir iddia yer alýyor. Yeni Asya’nýn AKP’yi desteklediði yönündeki bu asýlsýz ve dayanaksýz iddianýn, zihinleri bulandýrma amaçlý bir provokasyon olmanýn ötesinde hiçbir anlamý olmadýðýný açýkça ifade ediyoruz. 41 yýllýk çizgi ve duruþunu, hiçbir kýrýlmaya meydan vermeden bugünlere taþýyan Yeni Asya, 12 Haziran seçiminde de tavrýný her zaman olduðu gibi net, açýk ve þeffaf bir þekilde ortaya koymuþtur. Yukarýda bir kez daha aktardýðýmýz pasajlarda verilen mesaj, bunun çok sayýdaki örneklerinden sadece biridir. Buna raðmen, aksi yönde ileri sürülen iddialarýn, dediðimiz gibi, hiçbir geçerliliði yoktur. *** Se çim ön ce sin de ya za rý mýz Lâ tif Sa li hoð lu’nun hazýrladýðý “Türkiye’de seçimler ve demokrasi tarihi” dizisi, neredeyse bir buçuk asra yaklaþan demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarýný ortaya koyarak, geldiðimiz noktanýn tarihî arkaplanýný gözler önüne serdi. Ýlgi, merak ve istifadeyle takip edilen bu çalýþmasýndan dolayý Salihoðlu’nu kutluyoruz. Peþinden baþladýðýmýz “Bitmeyen çile: Baþörtüsü yasaðý” dizimiz devam ediyor. Aðýrlýklý olarak Elif Nur Kurtoðlu’nun emek verdiði, Fatma Yýlmaz’ýn da katkýda bulunduðu bu dosya, ne ya zýk ki hâ lâ can yak ma ya de vam e den, a ma mâlûm sebeplerle artýk “kanýksanýr” hale gelen bu kronik sorunu tekrar gündeme taþýdý. Dizi çalýþmalarýmýz devam edecek. Meselâ sýrada bekleyen “Bediüzzaman modeli” ve “Padi þah hanýmlarý,” bu dosyalardan ikisi. *** Üç Aylara girdik ve Ramazan’a iki aydan az bir zaman kaldý. Ramazan sayfamýza katkýda bu lunmayý düþünen yazarlarýmýza çalýþmalarýný tamamlayýp bize ulaþtýrmaya baþlamalarý hususunu þimdiden hatýrlatýyor ve bekliyoruz. *** 2 Haziran’daki “Kürt sorununu Nurcular çözer” manþetimiz de ses getiren manþetlerimiz arasýndaki yerini aldý. Konu, ertesi gün a Haber’de yayýnlanan ve Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz’le Prof. Dr. Yasin Ceylan’ýn katýldýðý Satýrarasý programýna gündem oldu.

MERSÝN'ÝN Erdemli ilçesine baðlý Ayaþ beldesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde 16 yýldýr kazý çalýþmalarýný yürüten Ýtalyan ekip, tarihî dokularýn korunmasýna katký saðlamak amacýyla yöre halkýný eðitecek. Antik kentteki kazýnýn baþkanlýðýný yürüten Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Prof. Dr. Evgenia Eqnini Schneider, yaptýðý açýklamada, kazý çalýþmasý yürüttükleri Ayaþ beldesindeki yöre halkýnýn ve belediye personelinin bölgedeki tarihî eserler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadýklarýný söyledi. Bu sebeple çalýþmalar sýrasýnda zaman zaman sýkýntý yaþadýklarýný anlatan Schneider, tarihi daha iyi koruyabilmek adýna bu yýl yöre halkýný eðiteceklerini vurguladý. Schneider, bu sayede çalýþmalarýn daha verimli geçeceðine ve tarihin korunmasýnda en etkin rol alan halkýn bilinçlendirileceðine iþaret etti. Mersin / aa


4

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

Y

HABER

Genelkurmay, Meclis’ten cakir@yeniasya.com.tr

Medyadaki itiraflar devam etmeli e­liþ­me­yen­ her­ de­mok­ra­si­de­ ol­du­ðu­ gi­bi bi­zim­ dert­le­ri­miz­den­ bi­ri­ de­ dar­be­ler­dir. 1960’da­ki­ 27­ Ma­yýs­ dar­be­siy­le­ baþ­la­yan sü­reç,­ san­ki­ o­to­ma­ti­ðe­ bað­lan­mýþ­ gi­bi­ her­ 10 yýl­da­bir­tek­rar­lan­dý.­Son­yýl­lar­da­i­se­si­lâh­lý­mü­da­ha­le­ ye­ri­ne­ si­lâh­sýz,­ a­ma­ ay­ný­ ne­ti­ce­ye­ u­laþ­mak­i­çin­yi­ne­mü­da­ha­le­ler­ya­pýl­dý. As­ke­rî­ mü­da­ha­le­le­rin­ Tür­ki­ye’ye­ mad­dî­ ve ma­ne­vî­ma­li­ye­ti­ni­tar­týþ­mak­her­hal­de­ge­rek­siz. Ba­sit­ bir­ he­sap­la­ her­ mü­da­ha­le­ ül­ke­mi­zi­ 10­ yýl ge­ri­ gö­tür­müþ­ bu­ ne­ti­ce­ dar­be­ci­le­rin­ ka­ba­hat­li ol­duk­la­rý­ný­gör­me­ye­yet­mez­mi?­Ta­biî­ki­dar­be­le­ri­ko­nu­þur­ken,­dar­be­ye­ze­min­ha­zýr­la­yan,­dar­be­ci­le­ri­teþ­vik­e­den­ve­on­la­rý­‘ku­yu’ya­i­ten­le­ri­de u­nut­ma­mak­lâ­zým. Ýn­kâr­e­di­le­me­ye­cek­bir­ge­rçek­var­ki,­med­ya; dar­be­ci­le­ri­teþ­vik­e­den­bir­kuv­vet­ol­muþ­tur.­Ya­zý­lan­ ya­zý­lar,­ a­tý­lan­ man­þet­ler­ in­ce­len­di­ðin­de, med­ya­nýn­bu­ko­nu­da­sý­nýf­ta­kal­dý­ðý­tar­týþ­ma­sýz­dýr.­ En­ ba­si­tin­den­ “Ge­len­ a­ðam,­ gi­den­ pa­þan” tav­rý­ser­gi­len­miþ,­her­fýr­sat­ta­si­ya­sî­ler­kö­tü­le­nir­ken­dar­be­ci­ler­ö­vül­müþ­tür.­ Med­ya,­yap­tý­ðý­yan­lýþ­la­rý­ço­ðu­za­man­gör­me­miþ,­a­ra­sý­ra­yan­lý­þý­i­ti­raf­e­den­ler­çýk­sa­da­se­si­ni du­yu­ra­ma­mýþ­týr.­ Ni­te­kim,­ son­ gün­ler­de­ de­ di­le ge­ti­ri­len­ bir­ i­ti­raf­ dolayýsýyla,­ i­ti­ra­fýn­ sa­hi­bi­ne ‘med­ya­ lin­ci’­ ya­pýl­mak­ is­te­ni­yor.­ Te­le­viz­yon­cu ve­ ga­ze­te­ci­ Meh­met­ A­li­ Bi­rand,­ ‘Gen­le­ri­miz­de dar­be­ci­lik­ var­dý’­ di­ye­ ya­zýn­ca­ bir­ an­da­ ký­ya­met kop­tu.­El­bet­te­bu­i­ti­raf­dolayýsýyla­Bi­rand’ý­doð­ru­la­yan­ve­teb­rik­e­den­ler­de­ol­du,­a­ma­‘mer­kez med­ya’­ o­la­rak­ i­sim­len­di­ri­len­ler­ bu­ i­ti­ra­fý­ gör­mek­ is­te­me­di.­ Gö­ren­ler­ de­ “Bu­ i­ti­ra­fýn­ za­ma­ný mýy­dý?”­der­ce­sin­de­ha­di­se­ye­yak­laþ­tý­lar.­ Bi­rand,­ geç­ti­ði­miz­ gün­ler­de­ Pos­ta­ Ga­ze­te­si’nde­ “Dar­be­ci­lik­ med­ya­nýn­ gen­le­rin­de­ var. As­ke­rî­ dar­be­yi­ la­ik­ ke­sim­ kýþ­kýrt­tý”­ de­miþ­ ve tar­t ýþ­m a­ baþ­l a­m ýþ­t ý.­ Bi­r and,­ TRT­ Ha­b er’de yap­tý­ðý­ söy­le­þi­de­ de­ ben­zer­ a­çýk­la­ma­la­rý­ný­ sür­dü­rüp­þöy­le­de­miþ:­‘’As­lýn­da­la­ik­si­vil­ler­as­ker­le­ri­kýþ­kýrt­tý,­as­ker­ler­de­bu­na­ha­zýr­dý.­Ya­ni­i­ki­si a­ra­sýn­da­ bir­ zor­la­ma­ ol­ma­dý.­ Ha­ni­ ‘sen­ þöy­le yap­san­ da­ ben­ böy­le­ yap­sam­ da’­ de­ðil.­ Bir­lik­te ha­re­ket­ e­di­len,­ ay­ný­ dün­ya­ gö­rü­þü­nü­ pay­la­þan in­san­la­rýn­ bu­luþ­tu­ðu­ bir­ ku­lüp­ gi­bi­ ol­du.­ Bu ku­lü­be­ben­de­dâ­hil­dim.­Ya­ni­be­nim­i­çin­de­e­vet­‘as­ker­ge­rek­ti­ði­za­man­mü­da­ha­le­e­de­bi­lir’­i­di.­ Bu­nun­ ak­si­ni­ söy­le­ye­cek­ be­nim­ ku­þa­ðým­da kim­se­ o­la­maz.­ Bu­na­ i­ti­raz­ et­miþ­ o­lan­ o­la­bi­lir. An­la­ta­bi­li­yor­mu­yum?­A­ma­bu­na­i­ti­raz­e­de­cek ‘Ha­yýr­ bu­ öy­le­ de­ðil­di’­ di­ye­cek­ kim­se­ o­la­maz. Za­ten­ bu­nu­ söy­le­di­ðim­den­ do­la­yý­ bu­ bir­ i­ti­raf da­de­ðil,­bu­bir­sap­ta­ma.­Ya­ni­bu­böy­ley­di.­Çok ö­zür­ di­le­riz.­ Biz­ böy­le­ ye­tiþ­ti­ril­dik.­ Ya­ni­ Cum­hu­ri­yet­ ço­cuk­la­rý­ o­la­rak­ böy­le­ ye­tiþ­ti­ril­dik.­ Ne ya­pa­lým.­ Son­ra­dan­ bu­n un­ doð­r u­ ol­m a­d ý­ð ý­n ý Ge­nel­kur­may’ýn­ Par­la­men­to’dan­ da­ha­ ö­nem­li ol­ma­dý­ðý­ný­ za­man­ i­çin­de­ öð­ren­dik,­ son­ra­ da de­ði­þil­di.­A­ma­kim­se­bu­na­i­ti­raz­e­de­mez.’’ “Gö­nül­ba­ðý­ne­re­den­ge­li­yor­i­ki­ta­raf­a­ra­sýn­da­ki?”­ so­ru­su­nun­ ce­va­bý­ da­ çok­ çar­pý­cý:­ ‘’Bu­ e­ði­tim,­ si­vil­de­ il­ko­ku­lun­dan­ baþ­lar,­ ‘Tür­küm,­ doð­ru­yum,­ça­lýþ­ka­ným’la­baþ­lar,­rap­rap­yü­rü­yü­þün­den­ baþ­lar­ il­ko­kul­da.­ Av­ru­pa’da­ ol­sun­ A­me­ri­ka’da­ol­sun,­mil­lî­marþ­söy­len­mez­o­kul­lar­da.­Biz böy­le­ye­tiþ­ti­ril­dik.­Tür­ki­ye­ko­run­ma­sý­kol­lan­ma­sý­ge­re­ken­bir­top­lum,­halk­ca­hil,­ko­yun­sü­rü­sü, po­li­ti­ka­cý­ üç­ kâ­ðýt­çý,­ yol­suz­luk­ ya­pan­ her­ an­ o þe­yi­ka­fa­sý­ný­çe­le­bi­lir­o­top­lu­mun.­O­nun­i­çin­bi­ri­le­ri­nin­ sað­lam­ dur­ma­sý­ ge­re­ke­cek.­ ‘Kim­ du­ra­cak?­Zin­de­kuv­vet­ler…Biz­so­ka­ða­çý­kýp­‘ha­yýr­la­ik­li­ði­biz­ko­ru­ya­ca­ðýz’­di­ye­ce­ði­mi­ze­jan­dar­ma­o­la­rak­as­ke­ri­kul­lan­dýk.­As­ke­ri­kýþ­kýrt­týk.’’­ (Ci­han Ha­ber­A­jan­sý,­5­Ha­zi­ran­2011) Bu­i­ti­raf­son­ra­sý,­e­ði­ti­min­ne­ka­dar­ö­nem­li­ol­du­ðu­bir­de­fa­da­ha­or­ta­ya­çýk­mý­yor­mu?­Ço­cuk­la­rý­mý­za­da­ya­tý­lan­‘and’ýn­ba­sit­bir­þey­ol­ma­dý­ðý,­zi­hin kod­la­rý­ný­de­ðiþ­tir­me­yi­he­def­al­dý­ðý­baþ­ka­na­sýl­i­fa­de­e­dil­sin? U­ma­lým­ki­Bi­rand’ýn­i­ti­raf­la­rý­ný­di­ðer­meþ­hur med­ya­men­sup­la­rý­de­vam­et­tir­sin­ve­Tür­ki­ye’de ne­yin­ne­ol­du­ðu­da­ha­i­yi­öð­re­nil­sin.­Za­ten­med­ya­nýn­te­miz­len­me­si­de­bu­i­ti­raf­la­ra­bað­lý...

G

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Nejdet Atlas’ýn babasý

Ýsmet Atlas

'ýn

vefat ettiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Zeki Kaya, Aydýn Kaya, Hayrullah Kaya, Fehmi Kaya, Emine Atlas, Hilal Atlas, Elçin Gökçen Kaya, Nilüfer Kaya, Mustafa Genç

daha önemli deðilmiþ TELEVÝZYONCU VE GAZETECÝ MEHMET ALÝ BÝRAND, TRT HABER'E, "GENELKURMAY'IN PARLAMENTO'DAN DAHA ÖNEMLÝ OLMADIÐINI ZAMAN ÝÇÝNDE ÖÐRENDÝK" DEDÝ. “GENLERÝMÝZDE dar­be­ci­lik­var­dý’­di­ye­yaz­dý­ðý ya­zý­bü­yük­ses­ge­ti­ren­Te­le­viz­yon­cu­ve­Ga­ze­te­ci Meh­met­A­li­Bi­rand,­mer­kez­med­ya­men­sup­la­rý­nýn­bü­yük­bö­lü­mü­i­çin­bir­dö­nem­ön­ce­li­ðin­de­mok­ra­si­ve­ya­par­la­men­to­ol­ma­dý­ðý­ný,­Ge­nel­kur­may’ýn­da­ha­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Bi­rand,­geç­ti­ði­miz­gün­ler­de­Pos­ta­Ga­ze­te­si’nde yaz­dý­ðý­‘Dar­be­ci­lik­med­ya­nýn­gen­le­rin­de­var.­As­ke­rî­dar­be­yi­la­ik­ke­sim­kýþ­kýrt­tý’­söz­le­rin­den­ö­tü­rü­gün­de­me­gel­miþ­ti.­Bi­rand,­TRT­Ha­ber’e­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­lar­da­i­se­ge­niþ­yan­ký­bu­lan­a­çýk­la­ma­la­rý­ný­sür­dür­dü.­Bi­rand,­TRT­Ha­ber’e­þun­la­rý söy­le­di:­‘’As­lýn­da­la­ik­si­vil­ler­as­ker­le­ri­kýþ­kýrt­tý,­as­ker­ler­de­bu­na­ha­zýr­dý.­Ya­ni­i­ki­si­a­ra­sýn­da­bir zor­la­ma­ol­ma­dý.­Ha­ni­‘sen­þöy­le­yap­san­da­ben böy­le­yap­sam­da’­de­ðil.­Bir­lik­te­ha­re­ket­e­di­len, ay­ný­dün­ya­gö­rü­þü­nü­pay­la­þan­in­san­la­rýn­bu­luþ­tu­ðu­bir­ku­lüp­gi­bi­ol­du.­Bu­ku­lü­be­ben­de­dâ­hil­dim.­Ya­ni­be­nim­i­çin­de­e­vet­‘as­ker­ge­rek­ti­ði­za­man­mü­da­ha­le­e­de­bi­lir’­i­di.­Bu­nun­ak­si­ni­söy­le­ye­cek­be­nim­ku­þa­ðým­da­kim­se­o­la­maz.­Bu­na­i­ti­raz­et­miþ­o­lan­o­la­bi­lir.­An­la­ta­bi­li­yor­mu­yum?­A­ma­bu­na­i­ti­raz­e­de­cek­‘Ha­yýr­bu­öy­le­de­ðil­di’­di­ye­cek­kim­se­o­la­maz.­Za­ten­bu­nu­söy­le­di­ðim­den do­la­yý­bu­bir­i­ti­raf­da­de­ðil­bu­bir­sap­ta­ma.­Ya­ni bu­böy­ley­di.­Çok­ö­zür­di­le­riz.­Biz­böy­le­ye­tiþ­ti­ril­dik.­Ya­ni­Cum­hu­ri­yet­ço­cuk­la­rý­o­la­rak­böy­le­ye­tiþ­ti­ril­dik.­Ne­ya­pa­lým.­Son­ra­dan­bu­nun doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­Ge­nel­kur­may’ýn­Par­la­men­to’dan­da­ha­ö­nem­li­ol­ma­dý­ðý­ný za­man­i­çin­de­öð­ren­dik,­son­ra­da de­ði­þil­di.­A­ma­kim­se­bu­na i­ti­raz­e­de­mez.’’

GERÇEK DEMOKRASÝYÝ AVRUPA’DA ÖÐRENDÝM “GÖNÜL baðý nereden geliyor iki taraf arasýndaki?’ sorusuna karþý Birand, ‘’Bu eðitim. Sivilde ilkokulun dan baþlar, ‘Türküm, doðruyum, çalýþkanýmla’ baþlar, rap rap yürüyü þünden baþlar ilkokulda. Avrupa’da olsun Amerika’da olsun, millî marþ söylenmez okullarda. Biz böyle yetiþtirildik. Türkiye korunmasý kollanmasý gereken bir toplum, halk cahil, koyun sürüsü, politikacý üç kâðýtçý, yolsuzluk yapan her an o þeyi kafasýný çelebilir o toplumun. Onun için birilerinin saðlam durmasý gerekecek. ‘Kim duracak? Zinde kuvvet ler… Biz so ka ða çýkýp ‘hayýr laikliði biz ko ru ya ca ðýz’ di ye ce ði mi ze jandarma olarak as ke ri kul lan dýk.

Askeri kýþkýrttýk.’’ ifadelerini kullandý. ‘O zaman siz kötü bir öðrenci miydiniz ki bugün farklý bir þey söylüyorsunuz?’ sorusu için ünlü televizyoncu, ‘’Olabilir. Benim o dönemdeki demokrasi anlayýþým, ortaokuldaki, lisedeki demokrasi anlayýþým bana böyle öðretildi. Yani evet kötü öðrenci olabilirim. Ama böyle öðrettiler. Önce devlet. Her þeyden önce devlet dendi. Biz de inandýk. Sonra ben çýktým Avrupa’da 20 yýl süreyle gazetecilik yaptým, ‘Hanya’yla Kon ya’yý an la dým’... Bunun doðru olmadýðýný, çok yanlýþ bir þey olduðunu, bu þekilde devam edilemeyeceðini anladým ama...’’ diye konuþtu.

FETHULLAH GÜLEN KASETLERÝ GAZETECÝ Mehmet Ali Birand, 27 Mayýs’ta ve 12 Eylül’de ordunun milletin seçtiði iktidarlarý devirdiðini belirterek, 28 Þubat’ta da benzer bir durumun söz konusu olduðuna dikkat çekti. ‘Ayþenur Arslan’ýn Medya Mahallesi programýna konuk oldunuz. Yine 28 Þubat süreciyle ilgili bir soru geldi. Fethullah Gülen’in kasetleri…Onlarý birilerinin servis ettiðini söylediniz’’ konusunda ise Birand, ‘’Caným gayet tabi. Nerden çýkacak Fethullah Gülen kasetleri, diðer kasetleri, yani 28 Þubat olayý çok psikolojik, askerî psikolojik savaþ açýsýndan incelenmesi gereken bir þey, müthiþ, iyi planlanmýþ, sonucu doðru mu oldu yanlýþ mý oldu onu bir kenara býrakalým, müthiþ bir planlamadýr. Yani resmen Türk Silâhlý Kuvvetleri yargýyý da üniversiteleri de medyayý da müthiþ baþarýlý bir þekilde kullanmýþtýr. Hiç orda söylenecek bir þey yok. Evet o olay o þeylerin olayý Aczimendilerin olayý bunlarýn hepsi sonradan ‘Ya bu da uydurmaymýþ’ denildi’’ diye konuþtu.

BÝRAND: 69 YAÞINDAYIM, KÝMSEDEN KORKUM YOK ARTIK 69 yaþýna geldiðini ifade eden Birand sözlerine þöyle devam etti: ‘’Ben 69 yaþýndayým. Böylesine aptal bir komploya hiç gerek yok. Abuk subuk yazdý birkaç kiþi onu biliyorum. Ben yerimden de memnunum. Ben Posta’nýn baþyazarýyým. Yazýyorum. Bundan büyük keyif duyuyorum. Yerimden kalkmaya da þu an bir niyetim yok. Kimden korkacaðým ki? Ben bundan sonra madalya mý alacaðým? Ben sadece sinirime dokunan bir þeyi bir yalanýn ortaya çýkmasýný istedim. Onu yazdým. Bu kadar etkili olacaðýný da tahmin etmedim. Çünkü bu bilinmeyen bir þey deðil.’’ ‘Kral çýplak mý dediniz?’ sorusuna ise Birand, ‘’Evet o kadar. Hayýr, bu biliniyordu. Bunun üzerine kitaplarda yazýldý zamanýnda, ama yazanlar okunmadý. Veya da ilgi çekmedi’’ dedi. Ankara / CİHAN

Mehmet Ali Birand

Ülkemizin Demokrat misyona ihtiyacý vardýr ESKÝ Baþ­ba­kan­lar­dan­Tan­su­Çil­ler­se­çim­le­re­ký­sa­bir­sü­re­ka­la­u­zun­sü­ren­sus­kun­lu­ðu­nu­boz­du,­“Ül­ke­mi­zin­mer­kez­sa­ða,­DP mis­yo­nu­na­ve­Ký­rat’a­her­za­man­kin­den­çok ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Mer­kez­sað,­bir­yi­ðit­ha­re­ke­ti­dir”­de­di.­Her­gün­Ga­ze­te­si’nden­Ad­nan O­da­baþ’a­ko­nu­þan­Çil­ler,­12­Ha­zi­ran’da­ya­pý­la­cak­se­çim­ler­ön­ce­sin­de­Mer­kez­Sað’ýn du­ru­mu­i­le­il­gi­li­o­la­rak­da­þöy­le­ko­nuþ­tu: “Mer­kez­sa­ða­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­na­i­na­ný­yo­rum­’Sað­ve­sol­par­ti­li’­her­i­ki­par­ti­o­la­cak­sa, bu­sa­ðýn­mer­ke­ze­da­ha­ya­kýn­ol­ma­sý­lâ­zým. Çün­kü,­mu­ha­fa­za­kâr­lýk­mer­ke­zi­nin­çok faz­la­sa­ða­kay­ma­sý­ku­tup­laþ­ma­yý­faz­la­laþ­tý­rýr.­Ku­tup­laþ­ma­çok­faz­la­laþ­tý­ðý­za­man­da, si­ya­set­bu­de­fa­çe­kiþ­me­ye­ve­kav­ga­ya­yol­a­çar.­O­nun­i­çin­ben­ha­len­bü­tün­þart­lar­al­- Eski baþbakanlardan Tansu Çiller týn­da,­mer­kez­sa­ðýn­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­na­i­na­ný­- bir­Tür­ki­ye,­her­ke­sin­kor­ku­suz­ya­þa­dý­ðý­bir yo­rum.­Çün­kü­sað­da­ki­par­ti­ler­bi­raz­mer­- Tür­ki­ye,­her­ke­sin­bi­rin­ci­sý­nýf­gör­dü­ðü­bir ke­ze­yak­la­þa­cak­lar.­Her­ke­sin­ra­hat­ol­du­ðu Tür­ki­ye.­Ben­ce­mer­kez­sa­ðý­can­lan­dý­ra­rak

ya­pa­cak­ve­ya­sað­da­ki­par­ti­ler­bi­raz­da­ha kap­sam­lý,­her­ke­si­ku­cak­la­yan­bir­ko­nu­ma ge­ti­re­cek.­Si­ya­sî­gö­rüþ­le­ri­fark­lý­ol­sa­da­hi, bi­rin­ci,­i­kin­ci­sý­nýf,­ter­cih­e­di­len,­e­dil­me­yen va­tan­daþ,­ö­nü­a­çýk­ka­pa­lý­me­mur,­bü­tün bun­la­rý­a­þan­bir­si­ya­sî­ha­re­ke­te­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­Mer­kez­sað­bir­yi­ðit ha­re­ke­ti­dir.­Bu­ha­re­ke­tin­düþ­me­se­be­bi­i­çin­de­ki­le­rin­bir­bi­riy­le­yap­tý­ðý­kav­ga­lar­dan mey­da­na­gel­miþ­tir.­Bu­nu­dü­zelt­mek,­ye­ni­den­a­ya­ða­kal­dýr­mak­müm­kün­dür.­De­mok­rat­Par­ti’nin­he­de­fi­sa­de­ce­ba­ra­jý­aþ­mak de­ðil,­ik­ti­dar­al­ter­na­ti­fi­ol­mak­týr.­O­la­bil­me þan­sý­da­var­dýr.­Bu­nun­ön­þar­tý­da,­i­çin­de­ki her­ke­sin­el­e­le­ver­me­siy­le­müm­kün­dür. Tür­ki­ye’nin­so­run­la­rý­o­ka­dar­bü­yük­ve­ö­nem­li­ki,­Tür­ki­ye­ye­ni­bir­dö­ne­me­o­ka­dar ih­ti­yaç­du­yu­yor­ki,­biz­he­pi­miz­el­e­le­ver­dik i­ma­jý­o­yi­ði­di­düþ­tü­ðü­yer­den­kal­dýr­ma­nýn ilk­a­dý­mý­o­la­cak­týr.”­­Ýstanbul / Yeni Asya

Ýzmir, demokrat Ýzmirlilerin kalesidir CHP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­A­la­at­tin­Yük­sel,­Ýz­mir­i­çin­‘’ka­le­miz’’­ke­li­me­si­ni­kul­lan­ma­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Ýz­mir,­de­mok­rat­Ýz­mir­li­le­rin­ka­le­si­dir;­Ýz­mir,­de­mok­ra­si­nin,­ba­rý­þýn, öz­gür­lü­ðün­ka­le­si­dir’’­gö­rü­þü­nü­bil­dir­di. Yük­sel,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­AKP­Ýz­mir­mi­tin­gin­de­‘’E­ðer­Bü­yük­þe­hir­hak­et­ti­ði­pa­yý­al­mý­yor­sa­ben­bu­gö­re­vi­bý­ra­ký­rým’’­de­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­‘’Baþ­ba­kan­i­da­re­et­sin.­10­gün­i­çin mem­le­ket­Baþ­ba­kan­sýz­kal­ma­sýn.­10­gün son­ra­biz­za­ten­bý­rak­tý­ra­ca­ðýz’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Yük­sel,­a­çýk­la­ma­sý­na­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’Baþ­ba­ka­nýn­üs­lû­bu­nun­gi­de­rek­bo­zul­du­ðu­-

nu­gö­rü­yo­ruz.­Son­bir­haf­ta­dýr­sarf­et­ti­ði­söz­ler­bir­Baþ­ba­kan’a­ya­kýþ­ma­mak­ta­dýr.­Ýz­mir­i­le il­gi­li­o­la­rak­ne­za­man­ko­nuþ­sa,­að­zýn­dan­bir ha­ka­ret­çý­ký­yor.­Baþ­ba­kan’ýn­ruh­ha­li­nin­gi­de­rek­bo­zul­du­ðu­nun­ka­ný­týy­sa­Tür­ki­ye’nin­en ö­nem­li­sa­na­yi­ci­le­rin­den­Ý­nan­Ký­raç­hak­kýn­da sarf­et­ti­ði­söz­ler­dir.­Bir­iþ­a­da­mý­na­‘se­nin­i­çin risk­var­Tür­ki­ye’de’­di­yen­bir­Baþ­ba­kan­o­la­bi­lir­mi?­Baþ­ba­kan,­sü­rek­li­bi­ri­le­ri­ni­teh­dit­et­mek­te­dir.­Baþ­ba­ka­nýn­bu­yak­la­þý­mý,­Tür­ki­ye i­çin­çok­teh­li­ke­li­bo­yut­la­ra­u­laþ­mýþ­týr.­Bu­ne­den­le­12­Ha­zi­ran,­de­mok­ra­si­se­çi­mi­ha­li­ne dö­nüþ­müþ­tür.­Baþ­ba­ka­nýn­‘Ýz­mir­kör­bir­i­de­o­lo­ji­ye­tes­lim­ol­du’­söz­le­ri­ni­i­se­bir­ta­lih­siz­lik

o­la­rak­ni­te­len­di­ri­yo­rum.­Ýz­mir’de­in­san­lar­gi­dip,­öz­gür­ce­se­çim­ya­pý­yor­lar.­Ken­di­si­ne­oy ver­me­yen­seç­me­ni­‘kör­bir­i­de­o­lo­ji­ye­tes­lim ol­muþ­tur’­di­ye­suç­la­yan­yak­la­þý­mý­an­la­mak müm­kün­de­ðil­dir.­Bu,­gi­di­þin­te­lâ­þý­dýr.­Hal­kýn­sað­du­yu­su­var­dýr,­halk­her­þe­yi­de­ðer­len­di­rir.­Ken­di­si­ne­hiz­met­e­de­ne­ve­ça­lý­þa­na­oy ve­rir.­Biz,­Ýz­mir’e­hiç­‘ka­le­miz’­de­me­dik.­Ýz­mir,­de­mok­rat­Ýz­mir­li­le­rin­ka­le­si­dir;­Ýz­mir, de­mok­ra­si­nin,­ba­rý­þýn,­öz­gür­lü­ðün­ka­le­si­dir. De­mek­ki­Ýz­mir­li­ler­yap­tý­ðý­mýz­hiz­met­ler­den mem­nun.­Sen­sü­rek­li,­Ýz­mir’e­ha­ka­ret­e­der­sen,­Ýz­mir­sa­na­oy­ver­mez.­Ýz­mir­mu­ha­lif­þe­hir­dir,­di­re­ni­þin­ken­ti­dir.’’ Ýzmir / aa

Hopa’da yaralanan polis memuru uyanýyor nRÝZE Ýl­Sað­lýk­Mü­dü­rü­Mus­ta­fa­Te­pe,­Art­vin’in Ho­pa­il­çe­sin­de,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­kon­vo­yu­na­ya­pý­lan­taþ­lý­sal­dý­rý­sý­ra­sýn­da­ya­ra­la­nan­po­lis­me­mu­ru­Ser­vet­Er­kan’dan­að­rý­lý­u­ya­rý­la­ra­ce­vap­al­dýk­la­rý­ný,­an­cak­Er­kan’ýn­he­nüz söz­lü­u­ya­rý­la­ra­ce­vap­ve­re­me­di­ði­ni­söy­le­di.­Te­pe, yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­be­yin­de­ö­dem­ve­ka­na­ma,­be­yin­za­rý­nýn­al­týn­da­da­so­run­tes­bit­e­di­len­Baþ­ba­kan­lýk­Ko­ru­ma­Mü­dür­lü­ðü­ne­men­sup­po­lis­me­mu­ru­Ser­vet­Er­kan’ýn,­has­ta­ne­de­ki­a­me­li­ya­týn­ar­dýn­dan­ön­ce­ki­gün­sa­at­15.00­i­ti­ba­riy­le­u­yu­tu­cu­i­lâç­la­rý­nýn­ke­sil­di­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Has­ta­nýn­u­yu­tu­cu i­lâç­la­rýn­et­ki­si­ni­ü­ze­rin­den­ya­vaþ­ya­vaþ­at­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Te­pe,­‘’Has­ta­mýz­so­lu­nu­mu­nu­ar­týk­ta­ma­men­ken­di­si­ya­pý­yor.­Dün­a­yak­la­rý­ný,­göz­ka­pak­la­rý­ný­oy­nat­ma­ya­baþ­la­mýþ­tý.­Að­rý­lý­u­ya­rý­la­ra ya­nýt­a­lý­yo­ruz.­An­cak­he­nüz­söz­lü­u­ya­rý­la­ra­ya­nýt ve­re­mi­yor.­Ya­pý­lan­kon­trol­de­be­yin­de­ki­ka­na­ma­nýn­da­ta­ma­men­ke­sil­di­ði­ni­be­lir­le­dik.­Bu­da­son de­re­ce­ö­nem­li’’­de­di.­Te­pe,­te­da­vi­nin­u­zun­bir­sü­reç­ge­rek­tir­di­ði­ni­vur­gu­la­ya­rak,­‘’Te­da­vi­yi­bu­ra­da sür­dü­re­ce­ðiz.­Þu­an­i­çin­baþ­ka­bir­ye­re­sevk­e­dil­me­si­söz­ko­nu­su­de­ðil’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Rize / aa

41 Suriyeli Türkiye’ye sýðýndý nSURÝYE’DE ya­þa­nan­iç­ka­rý­þýk­lýk­Ýd­lip­ken­ti­ne­de sýç­ra­dý.­Ön­ce­ki­gün­Ýd­lip’te­mey­da­na­ge­len­o­lay­la­rýn he­men­ar­dýn­dan­ak­þam­sa­at­le­rin­de­Ha­tay-Su­ri­ye­sý­ný­rýn­da­ki­Al­tý­nö­zü­Ýl­çe­si­ne­bað­lý­Koz­cu­lar­Kö­yü­sý­ný­rý­na­23’ü­ço­cuk­41­Su­ri­ye­li­gel­di.­E­di­ni­len­bil­gi­le­re gö­re;­Su­ri­ye­li­ler­ilk­e­tap­ta­sý­ðýn­ma­ta­lep­le­ri­ni­i­let­mez­ken,­ken­di­köy­le­rin­den­ü­zer­le­ri­ne­a­çý­lan­a­teþ so­nu­cu­i­ki­sý­nýr­a­ra­sýn­da­mah­sur­ka­lýn­ca­Tür­ki­ye’ye sý­ðýn­ma­ta­le­bin­de­bu­lun­du.­Ta­lep­ler­yet­ki­li­ma­kam­lar­ca­ka­bul­e­dil­di.­Sý­nýr­da­ka­lan­41­Su­ri­ye­li­ge­niþ­gü­ven­lik­ön­lem­le­ri­al­týn­da­Koz­cu­lar­Kö­yü­sý­ný­rýn­dan a­lý­na­rak­mi­ni­büs­ler­le­sa­at­22,00­sý­ra­la­rýn­da­Al­tý­nö­zü’ne­bað­lý­Kar­be­yaz­Bel­de­sin­de­ki­Dü­ðün­Sa­lo­nu­na ge­ti­ril­di.­Dü­ðün­Sa­lo­nu­na­ge­ti­ri­len­Su­ri­ye­li­ler­da­ha son­ra­ge­ti­ril­dik­le­ri­mi­ni­büs­ler­le­kim­lik­kon­trol­le­ri­nin­ya­pýl­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Ha­tay’ýn­Yay­la­da­ðý­Ýl­çe­sin­de­bu­lu­nan­Ça­dýr­Ken­te­gö­tü­rül­dü­ler.­Sý­ðýn­ma ta­le­bin­de­bu­lu­nan­Su­ri­ye­li­le­rin­12’si­nin­ka­dýn­6’sý­nýn­er­kek­23’ü­nün­i­se­çe­þit­li­yaþ­lar­da­ço­cuk­lar­dan­o­luþ­tu­ðu­öð­re­nil­di.­He­nüz­res­mi­ma­kam­lar­dan­net sa­yý­hak­kýn­da­bir­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­dý.­Hatay / cihan


Y

HABER

Carî açýk ve enflasyon ikilemi artarak 33 milyar 670 milyon dolar oldu. Yýlýn ilk dört ayýnda ihracatýn ithalatý kar þý la ma o ra ný yüz de 66,3’ten yüz de 56,3’e geriledi. receptasci@yeniasya.com.tr Bu þu demek: 100 liralýk ithalata karþýlýk ancak 56,3 liisan ayýnda ihracat, geçen yýlýn ay- ralýk ihracat yapabiliyoruz. ný ayýna göre yüzde 26,5 artarak 11 Böyle devam ederse yýl sonunda dýþ timilyar 898 milyon dolara yükseldi. caret açýðý 100 milyar dolarý aþacak. Dýþ konjonktürdeki menfi geliþmelere raðOna baðlý olarak carî açýk da 80 milyar men baþarýlý bir performans sergilemiþ. dolar sýnýrýný zorlayacak. Ayný çizgi sürdürülebilirse yýl sonu heCarî açýk ekonominin yumuþak karný. defi rahatlýkla tutturulabilecek. Aklý baþýnda bütün uzmanlar ayný görüþte. Ýlk dört aylýk trend, bu tahmini destekFarklý düþünenler de var tabiî. liyor. Finanse edildiði sürece sýkýntý yaþanmaz Ýhracat, bu dönemde geçen yýlýn ayný diyorlar. dönemine göre yüzde 22,4 artýþla 43 mil Bir diðer argümanlarý da þu: yar 337 milyon dolara ulaþtý. “Carî açýðý çoðaltan özel sektör. Dýþ ticaretin öteki ayaðý ithalata gelince... Dýþ borcun önemli bir bölümü bu kesiSevincimizi kursaðýmýzda býrakýyor. me ait. Ayrýca kamu maliyesi saðlam. Nisan ayýnda ithalat, yüzde 40,2 artarak Bütçe açýðýnýn ve kamu borcunun millî 20 milyar 950 milyon dolara çýktý. gelire oraný düþük. Dört aylýk artýþ yüzde 44,1. O yüzden endiþeye gerek yok.” 77 milyar dolarý geçti. Bu mantýðý anlamak zor. Dýþ ticaret açýðý, diðer bir ifade ile ithaEkonomi kamu ve özel sektörüyle bir latla ihracat arasýndaki fark, yüzde 86,7 bütündür.

N

53 kimsesiz genç, memur olacak nBAÞBAKANLIK Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda (SHÇEK) kalan kimsesiz çocuklar Millî Eðitim Bakanlýðý’nda istihdam edilecek. Ankara Millî Eðitim Müdürlüðü, SHÇEK Genel Müdürlüðü tarafýndan bakýlan ve korunan çocuklarý iþe yerleþtirmek üzere sýnav düzenleyecek. 20 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak baþvurularla 53 SHÇEK’li Millî Eðitim’in yardýmcý hizmetler kadrosunda iþe yerleþtirilecek. Ýlköðretim mezunu 33, lise ve dengi okul mezunu 20 olmak üzere 53 kiþiyi bünyesinde çalýþtýracak olan Ankara Millî Eðitim Müdürlüðü ‘korunmaya muhtaç çocuklarýn sýnavýný 17 Temmuz’da yapacak. SHÇEK’in göndereceði isim listelerine göre belirlenecek olan sýnava, Ankara’ya tahsis edilen kontenajan sayýsýnda baþvuru olmamasý halinde sýnav yapýlmayacak. Sýnav, çoktan seçmeli test þeklinde olacak. Ankara / cihan

Bir yandan carî açýðý kapatacak tedbirlere baþvururken bir yandan da dövizin pahalanmasýný arzulamýyor. Çünkü pahalanan döviz, enflasyonu teEnflasyon dizginleniyor... tikleyebilir. Mayýs ayý TÜFE’nin bir önceki aya göre Ama carî açýk artýyor... yüz de 2,42, yýllýk bazda ise yüzde 7,17 gibi Bu ikilemden nasýl çýkýlacak? beklentilerin üzerinde bir artýþ göstermesi Her halde seçimden sonra bu kaygýyý destekliyor. Korku bu. daha radikal tedbirler Halbuki Merkez Bankasý’nýn birinci gögündeme gelecektir. revi fiyat istikrarýný saðlamaktýr. Dolar biraz kýpýrdanýp 1,60’ý zorlayýnca Merkez Bankasý derhal devreye girdi. Günlük döviz alým miktarýný 50 milyon Bir kesimde çýkacak arýza ekonominin do lardan 40 milyon dolara indirdi. tamamýný etkileyecektir. Ra kam küçük. Hal böyleyken “Özel sektörden bize ne” Piyasalarý etkilemez. denemez. Olsun. Her ne kadar hükümet renk vermiyor i Verilmek istenen mesaj önemli: se de tehlikenin farkýnda. “Kurlarýn yükselmesine müsaade etmem.” Bazý palyatif tedbirlerle carî açýðý düþürEnflasyon dizginleniyor... me çabasý içinde. Ama carî açýk artýyor... Ne var ki kolay deðil. Bu ikilemden nasýl çýkýlacak? TL deðerli, kurlar ucuz olduðu sürece iHer halde seçimden sonra daha radikal þi zor. tedbirler gündeme gelecektir. Merkez Bankasý iki derede bir arada.

PKK’nýn Avrupa’daki kasasý gözaltýna alýndý nFRANSA’DA, baþþehir Paris bölgesinde polisin bir “Kürt Kültür Merkezi”nde arama yaptýktan sonra üç kiþiyi gözaltýna aldýðý, bunun üzerine toplanan göstericilerle polis arasýnda çatýþma çýktýðý bildirildi. Fransýz Haber Ajansýnýn (AFP) bildirdiðine göre, dün yapýlan aramanýn ardýndan Paris Savcýlýðý tarafýndan açýlan bir soruþturma çerçevesinde Paris’in kuzeyindeki Evry’de iki, Arnouville’de ise bir kiþi gözaltýna alýndý. Arama yapýlan Arnouville’deki “Kürt Kül tür Merkezi”nin baþkaný ile bir açýklama yayýmlayarak polisin tutumunu eleþtiren Fransa Komünist Partisi, burada gözaltýna alýnan kiþinin, terör örgütü PKK’nýn Avrupa’daki kasasý olarak bilinen Nedim Seven olduðunu açýkladý. Polis ve adlî kaynaklar ise bu bilgiyi doðrulamadý. Fransa Komünist Partisi, yayýmladýðý açýklamada, gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasýný istedi. Arnouville’de bir kiþinin gözaltýna alýnmasýn dan sonra bir grubun toplanarak güvenlik güçleriyle çatýþtýðý, bir polisin hafif yaralandýðý ve göstericilerden 10 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Bölgeye ancak takviye güvenlik gücü gönderilmesinden sonra sükûnetin saðlandýðý belirtildi. Evry’de de iki kiþinin gözaltýna alýnmasýndan sonra toplanan kalabalýk ile güvenlik güçleri arasýnda çatýþma yaþandýðý kaydedildi. Arnouville / aa

HABERLER

‘‘

Gül’den çevre için tam destek CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Kyoto protokolüne ve diðer uluslar arasý sözleþmelere taraf olan Türkiye’nin, her zaman olduðu gibi çevre sorunlarýnýn çözümü konusunda aktif rol oynamaya devam edeceðini, uluslar arasý sorumluluklarýný yerine getireceðini bildirdi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre Gül, Dünya Çevre Günü mesajýnda, saðlýklý, yaþanabilir, yeþil, daha güzel bir dünya için üzerinde durulmasý gereken en öncelikli konulardan birinin de çevre olduðunu belirtti. Gerekli tedbirler alýnmazsa baþta ik-

lim deðiþikliði olmak üzere çok ciddî küresel çevre sorunlarýnýn, insanlýðýn geleceðini tehdit edeceðini vurgulayan Gül, þunlarý kaydetti: "Dünya, sýnýrsýz ve ölçüsüz tüketime dayanan bir ekonomik büyüme yerine, çevre deðerleri ile kalkýnmayý dengeleyen sürdürülebilirlik ilkesini hayata geçirebilmelidir. Küresel çevre tehditlerine karþý koymak, tüm dünyanýn sorumluluðudur. Ülkelerin kendi halklarýný deðil tüm dünya insanlarýný ve onlarýn haklarýný düþünerek hareket etmesi, bir zorunluluk durumuna gelmiþtir. Bu nedenle uluslar arasý iþ-

birliðine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardýr. Özellikle geliþmiþ ülkelerin, en az geliþmiþ ülkelere çevre sorunlarýnýn çözümü konusunda destek vermesi de önemli bir gerekliliktir. Kyoto protokolüne ve diðer uluslar arasý sözleþmelere taraf olan Türkiye, her zaman olduðu gibi çevre sorunlarýnýn çözümü konusunda aktif rol oynamaya devam edecek, uluslar arasý sorumluluklarýný yerine getirecektir. Çevre sorunlarý konusunda yapýlan çalýþmalarý desteklemeye, yakýndan takip etmeye ve himayeme almaya devam edeceðim.’’ Ankara / aa

6 kiþiye ‘Hopa’ tutuklamasý nAKP’NÝN Artvin’in Hopa ilçesindeki mi tingi öncesi ve sonrasýnda yaþanan olaylarla ilgili gözaltýna alýnan ve önceki gün Erzurum Adliyesine getirilen 16 kiþiden 6’sý tutuklandý. Diðer 15 kiþinin ise sorgularý sürü yor. Edinilen bilgiye göre, dün, 31 Mayýs’ta AKP’nin Hopa Cumhuriyet Meydaný’ndaki mitingi öncesi ve sonrasýnda çýkan olaylar dolayýsýyla yürütülen soruþturma kapsamýn da gözaltýna alýnarak Erzurum’a getirilen 31 kiþiden 16’sý, Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki saðlýk kontrolünün ardýndan Erzurum Adliyesine getirildi. Burada, ö zel yetkili Cumhuriyet Savcýsý tarafýndan ifadeleri alýnan 16 zanlýdan 10’u serbest býrakýlýrken, 6’sý tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karþýsýna çýkan zanlýlar, ‘’görevli memura engel olmak’’ ve ‘’kamu malýna zarar vermek’’ suçlarýndan tutuklandý. Bu arada, saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra Ýl Emniyet Müdürlüðüne götürülen diðer 15 kiþinin ise sorgularýnýn devam ettiði öðrenildi. Erzurum / aa

5

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

Gümrük kapýlarýndan oy verme iþlemi 10 Mayýs'ta baþladý.

Sandýk için geri sayým baþladý nTÜRKÝYE, 12 Haziran Pazar günü sandýk baþýna gidiyor. 12 Haziran’da yapýlacak 24. Dönem milletvekili seçimine 15 siyasî parti katýlacak. Seçimde 7 bin 492’si siyasî partilerden, 203’ü de baðýmsýz olmak üzere toplam 7 bin 695 aday yarýþacak. Seçimde, 50 milyon 189 bin 930 seçmen, 85 seçim çevresinde 199 bin 207 sandýkta oy kullanacak. Yurtdýþý Seçmen Kütüðüne kayýtlý 2 milyon 568 bin 977 seçmen, 10 Mayýs Salý günü itibarýyla 25 gümrük kapý sýnda kurulan sandýklarda oy vermeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi ne göre, siyasî partilerin radyo ve televizyon propaganda konuþmalarý dün baþladý. Seçimde, Ýstanbul üç seçim bölgesinden 85, Ankara iki seçim bölgesinden 31 ve Ýzmir de iki seçim bölgesinden 16 milletvekilini parlamentoya gönderecek. YSK, illerin seçim çevrelerine göre çýkaracaklarý milletvekili sayýlarýný 2010 yýlý adrese dayalý nüfus kayýt sistemine göre yeniden belirledi. Buna göre, Ankara’nýn milletvekili sayýsý 3, Ýstanbul’un 15, Ýzmir, Bursa, Gaziantep ve Kocaeli’nin ise ikiþer arttý. Ankara / aa

Türker: CHP, alternatif olma özelliðini kaybetti n DEMOKRATÝK Sol Parti (DSP) Genel Baþkaný Masum Türker, CHP’nin ‘’alternatif parti olma’’ özelliðini kaybettiðini söyledi. Türker, seçim çalýþmalarý kapsamýnda geldiði Aydýn’da, gazetecilerle kah val tý yap tý. Ko nuþ ma sýn da AKP, CHP ve MHP’ye yönelik eleþtirilerde bulunan Türker, Türkiye’de seçime üç partinin girdiði havasý oluþturulmaya çalýþýldýðýný savundu. Türkiye’de halkýn çoðunluðunun AKP iktidarýnýn deðiþmesinden yana olduðunu öne süren Türker, CHP’nin iyi muhalefet yapamadýðýný ifade ederek, ‘’CHP, alternatif parti özelliðini kaybetmiþtir’’ dedi. Türker, þöyle konuþtu: ‘’12 Haziran seçimi, çok önemli. Bu seçimde dýþ güçlerin Türkiye’deki iþbirlikçilerle beraber pompaladýklarý bu üç parti ve adaylarý seçilecek ya da sadece halkýn desteðini alan, halka giden, ülkeye diyet borcu olmayan DSP’li milletvekilleri seçilecek. Bizler, halkýn partisiyiz, halkýn yanýndayýz. Biz, gücümüzü halktan alýyoruz.’’ Türker, AKP’den kurtulmak için CHP’ye oy verilmesi için vatandaþa dayatmalar yapýldýðýný da ileri sürdü. Aydýn / aa

Kurtulmuþ: Kalkýnma yerelden baþlamalý

Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu, 278'inci baþörtüsüne özgürlük eylemini gerçekleþtirdi. Eylemde toplumun ortak paydasýnýn din olduðu vurgulandý.

Ortak payda din baðý ANKARA ÝNANÇ ÖZGÜRLÜÐÜ PLATFORMU'NDA KONUÞAN VAHDET VAKFI ÜYESÝ ÝSMAÝL AYDAR, "BU MÝLLETÝ ASIRLARCA BÝR ARADA TUTAN KAN DEÐÝL, DÝN BAÐI OLMUÞTUR" DEDÝ. RECEP GÖREN ANKARA

ORTAK PAYDA: DÝN KARDEÞLÝÐÝ

ANKARA Ýnanç Özgürlüðü Platformu’nun 278. hafta açýklamasýný yapan Vahdet Vakfý üyesi Ýsmail Aydar, “Kýsýr döngüden vazgeçilmeli, Türkü, Kürdü, Lazý, Çerkezi ile bir arada yaþayan halkýmýzýn ortak paydasý olan ve tüm etnik kimlikleri potasýnda eriten ‘din kardeþliði’ gündeme getirilmelidir. Çünkü, bugün daha bir net anlaþýlmýþtýr ki; bu milleti asýrlarca bir arada tutan kan deðil, din baðý olmuþtur” diye konuþtu. Seçimlerin yaklaþtýðý þu günlerde miting meydanlarýna baktýðýmýzda, hakaretlere kadar vardýrýlan politik kavgalar sebebiyle siyasî arenanýn toz duman içerisinde kaldýðýný söyleyen Aydar “Oy kaygýsýyla toplumun ve ekranlarýn önüne çýkan siyasetçilerin bu halleriyle

TÜRKÝYE’NÝN âkil insanlarýnýn kavgalarýn önüne geçmek adýný bu toplumu yýllarca ayakta ve kardeþçe bir arada tutan dinamiklere sahip çýkmalarýný tavsiye eden Ýsmail Ayder þöyle konuþtu: “Bu tavsiye elbette huzuru, hoþgörüyü, kardeþçe bir arada yaþamayý bilfiil toplum üzerinde deneyimle sabit olan; din, dil, ýrk vs. ayrýmý yapmadan onlarý bir arada tutan Ýslâmî deðerlerin tekrar hayata geçirilmesi tavsiyesi olacaktýr. Terör ve iç çatýþmala rýn son bulmasý yönünde siyasî, ekonomik, askeri ve bölgesel zeminlerde görüþler serdedilyor, bu alanlarda konu tartýþýlýyor. Biz diyoruz ki, bu kýsýr döngüden vazgeçilmeli, Türkü, Kürdü, Lazý, Çerkezi vesairesiyle bir arada yaþayan halkýmýzýn ortak paydasý olan ve tüm etnik kimlikleri potasýnda eriten ‘din kardeþliði’ gündeme getirilmelidir. Çünkü, bugün daha bir net anlaþýlmýþtýr ki; bu milleti asýrlarca bir arada tutan kan deðil, din baðý olmuþtur.”

Vahdet Vakfý üyesi Ýsmail Aydar

býrakýn toplumu ve devleti yönetmele rini, kendilerini bile yönetemeyip his terik krizlere boðulduðu görülmektedir. Ülkenin kalkýnmasý, insanca bir yaþam yönünde insanýmýzýn önündeki tüm engellerin kaldýrýlarak hak ve özgürlüklerin saðlanmasý konusunda fikir ve projeler üretmesi geren siyasî erkâ nýn maalesef sadece kasetlerle günde me geldiklerini görüyoruz” dedi.

nHAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Türkiye’nin iktisadî ve siyasî kalkýnmasýný yerel karar organizasyonlarý vasýtasýyla yapmak mecburiyetinde olduklarýný söyledi. Kurtulmuþ, Adapazarý il çesinde, Sakarya Yerel Kültür Derneðini (SYKD) ziyaret etti. Yerel kültürü yaþatacak, toplumun yerel dinamiklerini harekete geçirecek çabalarý önemse diklerini ifade eden Kurtulmuþ, ‘’Yerleþik kültürün yaþatýlarak, çoðaltýlarak sonraki nesillere aktarýlmasý için yaptýðýnýz bu çabanýn çok önemli olduðunu bilmenizi isterim. Belki bugün bunun farkýnda olmayabilirsiniz, ama özellikle küresel kültürün dünyayý etki altýna aldýðý, giyiminden, kuþamýndan, yemek yeme tarzýna kadar, bu tür yerel kültür kuruluþlarýnýn çok önemli olduðunu ifade etmek isterim” dedi. Kurtulmuþ, Has Parti olarak, iktisadî ve siyasî geliþimin merkezini Ankara’daki merkezi yönetim yerine, Anadolu’daki þehirlere býrakacaklarýný belirterek, ‘’Türkiye’nin iktisadî ve siyasî kalkýnmasýný mutlaka yerel karar organizasyonlarý vasýtasýyla yapmak mecburiyetindeyiz’’ dedi. Sakarya / aa

TAZÝYE 1990 öncesinde müessesemiz finans bölümünde yöneticilik yapmýþ bulunan, muhterem kardeþimiz;

Seyfullah Bahar Faruk Bahar’ýn

ve

oðlu

müessif bir trafik kazasý sonucu vefat ettiklerini öðrendik. Baba-oðulla birlikte, ayný kazada vefat eden Nur Talebelerine Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli aileleri, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ayný kazada yaralananlara da acil þifalar dileriz. Not. Cenazeler bugün, Ýstanbul-Avcýlar H. Ahmet Tükenmez Camiinde (E-5 üzeri) kýlýnacak öðle namazý sonrasý defnedilecektir.

Y


6

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

LASTÝÐÝ PATLAYAN MÝNÝBÜS ÞARAMPOLE YUVARLANDI

Þüpheli paketleri polise bildirin BURSA Emniyet Müdürlüðü, vatandaþlarýn þüpheli paketleri zaman geçirmeden ‘155 Polis Ýmdat Hattý’na bildirmelerini istedi. Bursa Emniyet Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, “Bu tür olaylarda en arzu edilmeyen þey paniktir. Þüphelenilen paketin bomba olabileceði düþünülerek, gereksiz paniðe sebep vererek istenmeyen yaralanmalara yol açabilirsiniz, soðuk kanlý ancak temkinli hareket çevrenize güven verecektir. Ayrýca þüpheli paket uzaktan kumandalý bir patlayýcý ise bomba düzeneðini harekete geçirecek olan terörist kendince en uygun zamaný kollamak amacýyla bombayý býraktýðý yeri görebileceði bir mesafede bulunacaktýr. Çevredeki kiþileri iyi analiz ediniz. Her þüpheli paket, poþet ve benzeri cisimlerin mutlaka bomba olabileceði deðerlendirilmelidir” denildi. Þüpheli bir paket görüldüðünde ‘bomba’ diyerek baðýrýlmasýnýn da yanlýþlýðýna vurgu yapýldý. Þüpheli pakete dokunulmamasý istenen açýklamada þu uyarýlara yer verildi: “Açýkta duran paketin ne tür bir patlayýcý düzeneðine sahip olduðu bilinmediðinden yakýnýnda veya çevresinde sigara ile dolaþmayýnýz. Üzerinden atlamayýnýz, baþkalarýnýn atlamasýna izin vermeyiniz. Bomba veya þüpheli paket açýk alanda ise etrafýndan en az 100 metre, kapalý alanda ise mümkün olduðunca uzaklaþýlmalýdýr.” Bursa / cihan

Sýcaklar geldi, hýrsýzlara dikkat ADANA Emniyet Müdürlüðü, yaz aylarýnda hýrsýzlýk olaylarýnýn artmasý nedeniyle, vatandaþlarý broþürler ve internet sitesi aracýlýðýyla uyarýyor. Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik(TDP) Büro Amirliði yetkilileri, tatilcilere, dönüþlerinde tatsýz bir sürprizle karþýlaþmamalarý için hýrsýzlara karþý dikkatli olmalarý ve gerekli tedbirleri almalarý uyarýsýnda bulundu. TDP ekipleri, mahalle mahalle gezerek evlere broþürler daðýtarak tatile gidecek vatandaþlarýn gerekli tedbirleri almalarýný istedi. Tatile gitmeyenlerinde sýcaklardan doyalý pencerelerini açýk uyuduðunu belirten ekipler, “Açýk balkon kapýlarý ve pencereler hýrsýzlarýn arayýp da bulamadýðý durumdur” uyarýsýnda bulundu. Polisler daðýttýklarý broþürlerde, evlerinden uzun süreli ayrýlacak ailelerin, gazete, mektup ve benzeri diðer postalarýný komþularýnýn almasýný saðlamalarý isteniyor. Vatandaþlarýn evlerine ucuz fiyatlarla satýlan güvenlik sistemi kurdurmalarýnýn önemli bir tedbir olacaðý belirtiliyor. Adana/aa

BURSA HÜSEYÝN HIÇDURMAZ

Ahmet Irmak yönetimindeki 34 UK 5268 plâkalý minibüs önceki akþam Balýkesir-Akhisar yolu, Gökçeahmet mevkii yakýnýnda lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak þarampole devrildi. Kazada 7 kiþi vefat ederken, 3 kiþi aðýr yaralandý. FOTOÐRAF: AA

Mevlid yolunda kaza: 7 ölü, 3 yaralý BEDÝÜZZAMAN’IN TALEBELERÝNDEN AHMET FEYZÝ KUL’UN MEVLÝDÝNE KATILMAK ÜZERE YOLA ÇIKAN NUR TALEBELERÝNÝN ARACI ÞARAMPOLE YUVARLANDI. ÇAMLIK mevlidine katýlmak üzere yola çýkan Nur Talebeleri trafik kazasý geçirdi: 7 kiþi vefat etti, 3 kiþi aðýr yaralandý. Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Ahmet Feyzi Kul’un vefatýnýn 39. yýlýnda düzenlenecek Çamlýk mevlidine katýlmak üzere yola çýkan Nur Talebeleri trafik kazasý geçirdi. Ýçinde 10 kiþinin bulunduðu Ahmet Irmak (25) yönetimindeki 34 UK 5268 plâkalý minibüs önceki akþam Balýkesir-Akhisar yolu, Gökçeahmet mevkii yakýnýnda lastiðinin patlamasý sonucu yoldan çýkarak þarampole devrildi. Araç

sürücüsü Ahmet Irmak ile yolculardan Aziz Erzen ve Uður Taner Tan olay yerinde, Özcan Önen, Seyfullah Bahar ve Faruk Bahar kaldýrýldýðý Akhisar Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Dün sabah aðýr yaralýlardan Kerem Koç'ta vefat etti. Ayný hastanede tedavi altýna alýnan üç kiþinin ise saðlýk durumlarý iyileþiyor. Tedavileri süren yaralýlarýn isimleri þöyle: Mehmet Ceren, Ali Ýhsan Dikmen, Mahmut Müs'ap Yalçýn. Kaza haberi alýnýr alýnmaz olay yerine giden yakýnlarý duâ beklediklerini söylediler. Akhisar / aa

Yolcu otobüsüyle minibüs çarpýþtý: 2 ölü, 22 yaralý MANÝSA’NIN Turgutlu ilçesinde yolcu otobübüyle minibüsün çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 22 kiþi de yaralandý. Ankara’dan Ýzmir istikametine giden Erol Buldular (42) yönetimindeki 16 KN 565 plâkalý yolcu otobüsü, Turgutlu giriþinde ayný yönde ilerleyen Mahmut Zengin’in (53) kullandýðý 45 N 7777 plâkalý servis minibüsüne arkadan çarptý. Ekmek fabrikasýnda

ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr.

Uygun fiyata satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde 17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr, 14.000TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

Fazla mesai iþ kazalarýný arttýrýyor YÖNETMELÝKTE BÝR ÝÞÇÝNÝN YILLIK EN FAZLA 270 SAAT ÇALIÞMASININ BELÝRLENDÝÐÝNÝ BÝLDÝREN ÝÞ MÜFETTÝÞÝ ÜMÝT FIÇICI, BU SAATTEN FAZLA ÇALIÞMA SÜRESÝ OLAN ÝÞYERLERÝNDE ÝÞ KAZALARINDA DA AYNI ORANDA ARTIÞ GÖRÜLDÜÐÜNÜ SÖYLEDÝ.

çalýþan iþçileri taþýyan minibüs, çarpmanýn etkisiyle devrildi. Kazada minibüste bulunan 22 yaþýndaki Alev Daðlý (22) olay yerinde, gýda teknikeri Derya Eþkara (23) ise kaldýrýldýðý Turgutlu Devlet Hastanesi’nde öldü. Kazada yaralanan 22 kiþi Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýndý. Otobüs þoforü Erol Buldular ise, gözaltýna alýndý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor. Manisa / cihan

Y se ri i lân lar

Tel: 0532 397 05 48

Y

YURT HABER

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 nBeyaz Lale Anaokulu Çocuðunuz Varsa Durun 1 Dakika Önce Saðlam Bir Temel Diyorsanýz Beyaz Lale Anaokulu Yaz Okulu Ve Yeni Dönem Anaokulu Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr. Ayrýca Okulumuzda Çalýþacak Anaokulu Anaokulu Öðretmeni Alacaktýr. 0232.3752649-3756331 Gsm.0530 93810 75 www.beyazlaleanaokulu.com Profesörler Sitesi Bornova-Ýzmir nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nGrafik ve Tasarým ele maný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur.

(0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

n DÝKMEN ÖVEÇLER

n Sahibinden Denizli'de

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06

SATILIK DAÝRE nBARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde 0537 464 41 31 0536 599 39 40 Kemal Karta nSatýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul 0532-2366370 n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 n Bursa Orhangazi'de 11.000 m2 Zeytin Bahçesi 115.000 TL-0537 231 67 61 n 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr

SATILIK ARSA

n Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m2 130.000TL Krediye Uygun 0542 512 54 28 n Þirinevler 'de Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m2 daire 115.000TL 0542 512 54 28 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 nTrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km

ÝÞ Müfettiþi Ümit Fýçýcý, haftalýk 270 saat olan çalýþma süresinin aþýlmasý durumunda iþ kazalarýnýn oranýnda da artýþ gözlendiðini söyledi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Bursa Þubesi, üyelerine yönelik düzenlediði e ðitim seminerlerine devam ediyor. Ýþçiiþveren iliþkisi, iþçi haklarý, iþ saðlýðý, iþ güvenliði ve benzeri konularda yaklaþýk bir aydýr devam eden seminerler serisine bir yenisini daha ekleyen MÜSÝAD Bursa Þubesi’nin son konuðu Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Bursa Grup Baþkanlýðý’ndan Ýþ Müfettiþi Ümit Fýçýcý oldu. Seminerde ‘Ýþ Sözleþmesi ve Ýþ Kanunu Sürecinde Ýþverenin Hak ve Yükümlülükleri’ konulu bir sunum yapan Ýþ Müfettiþi Fýçýcý, iþverenin en çok dikkat etmesi gereken noktalardan birinin fazla mesai olduðunun altýný çizdi. Yönetmelikte bir yýl içerisinde iþçinin en fazla çalýþmasý gereken süre olarak 270 saatin belirlendiðini hatýrlatan Fýçýcý, “Yýllýk bazda belirlenen bu rakama göre iþçinin haftalýk 45 saat çalýþmasý normal kabul ediliyor. Hatta bazý haftalarda 60 saat bile çalýþtýrýlabilirler. Ancak ertesi haftalarda bu oraný dengelemek için 30 saat çalýþtýrýlmalarý gerekiyor. Bu süreleri aþan iþyerlerinde çalýþana mesai ödenmesi zorunludur. Ancak þöyle bir gerçek var ki; senelik 270 saatten fazla çalýþma süresi olan iþyerlerinde iþ kazalarýnda da ayný oranda artýþ görülüyor. Mevzuat bu durumda, bir iþçinin çalýþma süresi 270 saati aþýyorsa baþka bir iþçinin daha alýn-

Ýþ Müfettiþi Ümit Fýçýcý

masýný öngörüyor” dedi. ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNDE YAZILI BÝR BELGE ALIN Süresi bir yýldan fazla olan iþçi alýmlarýnda iþçi ile iþveren arasýnda yazýlý bir belge imzalanmasý gerektiðini de hatýrlatan Ýþ Müfettiþi Fýçýcý, süreli bir iþ ya da daha kýsa zamanlý bir iþ yapýlmayacak ise iþverenin mutlaka çalýþaný ile sözleþme yapmasý gerektiðinin altýný çizdi. Yazýlý belgelerin olmadýðý iþ yerlerinde ise iþçiye çalýþma þartlarý, ücreti, çalýþma saatleri ve görevi hakkýnda mutlaka bir belge verilmesi gerektiðini kaydeden Fýçýcý, bunun yapýlmamasý halinde iþverenin haksýz duruma düþebileceðini ifade etti. Seminerin sonunda MÜSÝAD üyelerinin sorularýný cevaplayan Ümit Fýçýcý, servis araçlarý konusuna da açýklýk getirdi. Servis araçlarýnýn da iþ yeri olarak deðerlendirildiðini vurgulayan Fýçýcý, iþçinin servis aracýna bindiði andan indiði ana kadar her türlü emniyetini saðlama zorunluluðunun iþveren ait olduðunu söyledi.

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk (0532) 365 06 37 0 (312) 229 55 55

VASITA n 2006 Model siyah

wolkswagen transporter, bakýmlý,deðiþeni yok 0542 512 54 28 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0(212) 556 13 37 (0532) 522 75 80

ZAYÝ

nNüfus Cüzdanýmý Kaybettim.Hükümsüzdür. Mustafa Özer


DÜNYA

Y

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

7

Suriye’de gösterilerde 70 kiþi vefat etti SURÝYE güçlerinin önceki günkü gösterilerde öldürdükleri protestocu sayýsýnýn en az 70 olduðu bildirildi. Suriye Ýnsan Haklarýný Gözleme örgütü baþkaný Rami Abdürrahman, ölenlerin 60’ýnýn Hama’dan olduðunu söyledi. Ýnsan haklarý grubu Sevasiye de Þam’da bir kiþinin, Ýdlib’de 2 kiþinin, Rastan’da da 7 kiþinin vefat ettiðini bildirdi. Hama’dan bir eylemci de on binlerce kiþinin ölen protestocularýn cenaze törenine katýldýðýný, þehirde insanlar arasýnda büyük bir kýzgýnlýðýn hakim olduðunu söyledi. Eylemci, þehirde üç günlük grev çaðrýsýnda bulunulduðunu da belirtti. Beyrut / aa

ÝSRAÝL-SURÝYE SINIRINDA GERGÝNLÝK: 1 ÖLÜ, 6 YARALI ÝSRAÝL’ÝN 1967’de Gazze Þeridi, Golan Tepeleri ve Kudüs’ü iþgalinin yýldönümünde, Ýsrail-Suriye sýnýrýnda olaylar çýktý. Sýnýra kadar yaklaþan bir grup Filistinli mültecinin üzerine askerlerce açýlan ateþte en az bir kiþinin öldüðü, 6 kiþinin yaralandýðý bildiriliyor. Naksa olaylarý için dünden beri yoðun güvenlik tedbirleri alan Ýsrail ordusu ve polisleri, Suriye sýnýrýndaki Dürzi kasabasý Mecdel Þems’te konuþlandý. Kasabanýn dört bir tarafýný saran askerler ve polisler, bölgeye dýþardan giriþlere izin vermedi. Sabah saatlerinde oldukça sakin olan bölgede, öðle saatlerine doðru sýnýrdaki “Seslenme Tepesi” civarýnda sýnýr çitlerine yanaþan yüzlerce Filistinlinin üzerine Ýsrail askerleri tarafýndan ateþ açýldý. Olayda en az bir kiþi öldü, 6’dan fazla kiþi yaralandý. Ýsrail ordu radyosu, sýnýr bölgesine bir gün öncesinden mayýnlar döþendiðini bildirdi, ancak yeri konusunda bilgi vermedi. Mecdel Þems / aa

Ellerinde Filistin ve Ýsrail bayraklarý olduðu halde yürüyüþe katýlanlar “sýk sýk “Ýþgale hayýr, barýþa evet” sloganlarý attý. Yürüyüþ yapanlar Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’yu Filistin devletini tanýmaya çaðýrýrken, bunun Ýsrail için de hayati olduðunu dile getirdi.

Ýþgale hayýr, barýþa evet TEL AVÝV'DE YAKLAÞIK 20 BÝN KÝÞÝ 1967 SINIRLARIYLA, BAÞÞEHRÝ DOÐU KUDÜS OLAN FÝLÝSTÝN DEVLETÝNE DESTEK ÝÇÝN YÜRÜDÜ. YÜRÜYÜÞE KATILANLAR SIK SIK “ÝÞGALE HAYIR, BARIÞA EVET” SLOGANLARI ATTI.

Hama’dan bir eylemci, on binlerce kiþinin ölen protestocularýn cenaze törenine katýldýðýný, þehirde insanlar arasýnda büyük bir kýzgýnlýðýn hakim olduðunu söyledi.

NATO, her an kara harekâtý yapabilir RUSYA Savunma Bakaný Sergey Ývanov, NATO’nun Libya’da kara operasyonunun sadece “bir adým gerisinde olduðunu” söyledi. Singapur’da düzenlenen Asya güvenlik konferansýnda konuþan Ývanov, silâhlý muhalefetin Libya lideri Muammer Kaddafi’yi devirme çabalarýna destek amacýyla, NATO’nun bu ülkeye asker göndermesine “bir adým kaldýðýný” söyledi. Ývanov, Libya’da sivillerin korunmasýný ve Libya hava sahasýnýn kapatýlmasýný öngören BM Güvenlik Konseyi kararýný desteklediklerini hatýrlatarak, “Bu kararýn bir kara operasyonuna götüreceðini bilmiyorduk” dedi. NATO operasyonu dün bir adým daha ileriye götürülerek saldýrý helikopterleri devreye sokulmuþ, Ýngiliz ve Fransýz saldýrý helikopterleri Libya içindeki hedefleri bombalamýþtý. Singapur / aa

TEL AVÝV’DE binlerce kiþi 1967 sýnýrlarýyla, baþþehri Doðu Kudüs olan Filistin devletine destek için yürüdü. Yürüyüþe katýlanlarýn temel sloganý “Filistin devletine Netanyahu hayýr; biz evet diyoruz” oldu. Tel Aviv’in tam merkezindeki Rabin meydanýndan önceki akþam saatlerinde baþlayan ve ana caddelerden geçerek devam eden yürüyüþe Ýsrail muhalefetinden Ýþçi partisi, Meretz, Hadaþ partileri yaný sýra Ýsrail-Filistin barýþýna destek veren sol örgütler Þalom Ahþav (Þimdi Barýþ) baþta olmak üzere Guþ Þalom, Ulusal Sol, Barýþ için sivil toplum örgütleri ve diðer bazý örgüt ve kuruluþlar katýldý. Yürüyüþte Meretz partisi milletvekillerinden Zahava Gal-On, eski Meretz baþkaný

Haim Oron ve Hadaþ partisinden Dov Kenin de yer aldýlar. Ellerinde Filistin ve Ýsrail bayraklarý olduðu halde yürüyüþe katýlanlar “sýk sýk “Ýþgale hayýr”, “barýþa evet” sloganlarý attý; Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’yu Filistin devletini tanýmaya çaðýrýrken, bunun Ýsrail için de hayati olduðunu dile getirdi. “Barýþa evet” yaný sýra yüzlerce kiþinin üzerinde sadece “67” yazýlý pankartlar taþýyarak 1967 sýnýrlarýna destek verdiði yürüyüþte, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn, üzerinde “Evet yapabiliriz” yazýlý dev resimleri de göze çarptý. Ýsrail vatandaþý Arap gençlerinin trampet ve davullar çalarak eþlik ettiði gösteride, aralarýnda kadýnlarýn da yer aldýðý çok sayýda Ýsrailli Arap da yer aldý. Tel Aviv / aa

YÜRÜYÜÞE YAKLAÞIK 20 BÝN KÝÞÝ KATILDI YNET haber sitesi, yürüyüþe katýlanlarýn tahmini rakamýný 20 bin olarak verirken, yürüyüþe kimi yaþlýlar tekerlekli araçlarýyla, kimi bebekleri, kimi de köpekleriyle birlikte gelip destek verdi. Hayfa’dan gelen 80 yaþýndaki Yenina Altman ise “Bütün ailem Soykýrým sýrasýnda yok olduktan sonra Polonya’dan buraya geldim. Ben de bir gettoda ve toplama kampýnda yaþadým. Ülkemin Filistinliler’e hoþgörü ve saygý göstermesini; onlara, bizim de bir zamanlar arzu ettiðimiz gibi, baðýmsýz bir devlet kurma hakkýný tanýmasýný istiyorum” dedi. Göstericilerin son duraðý olan Tel Aviv Sanat Müzesi önünde bir konuþma yapan oyun yazarý Yehuþua Sobol, “Netanyahu, 1967 sýnýrlarýna hayýr dediðinde, barýþ için de hayýr demiþ oluyor. Bundan sonra meydana gelecek bir savaþýn bedelini ödeyecek olanlar, ABD Kongresi’nin üyeleri de olmayacak” sözleriyle, Ýsrail Baþbakaný’nýn, Washington’daki son ziyareti sýrasýnda, 1967 sýnýrlarýný kabul etmeyen açýklamasýný eleþtirdi. Polisin bir çok yolu kapayýp, geniþ güvenlik önlemleri aldýðý yürüyüþ sýrasýnda, küçük bir grup sað eylemci de ellerinde Ýsrail bayraklarýyla yürüyüþe katýlanlarý protesto etti. Ancak, polisin taraflar arasýnda barikat kurmasý nedeniyle herhangi bir olay meydana gelmedi.

Yemen lideri Salih Riyad’da SUUDÝ Arabistan Kralý Abdullah’ýn, Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih’in tedavisi için Yemen’e gönderdiði özel saðlýk ekibinin, Salih’i Suudi Arabistan’a getirdiði bildirildi. Yemen’in baþþehri Sana’da Cuma günü zirveye çýkan çatýþmalarda bir roketin Baþkanlýk Sarayý’nýn camisine isabet etmesi sonucu Devlet Baþkaný Salih yaralanmýþtý. Suudi Arabistan’a ait bir týbbî nakil uçaðýyla Riyad’a gelen Salih’i burada üst düzey Suudi yetkililer karþýladý. Bir Suudi kaynak, uçaktan yürüyerek çýkan Salih’in boyun, baþ ve yüzünün yaralý olduðunun dikkati çektiðini belirtti. Kral Halid Hava Üssü’ne inen Salih, buradan askerî hastaneye nakledildi. Salih’in uçaðýna, içinde yaklaþýk 35 kiþinin olduðu bir Yemen uçaðýnýn eþlik ettiði kaydedildi. Üçüncü bir uçaðýn da Yemen’den Riyad’a geleceði belirtildi. Yemenli bir yetkili de Salih’in ailesinin büyük bir kýsmýnýn da kendisi ile birlikte Suudi Arabistan’a gittiðini belirtti. Ülkesini 33 yýldýr yöneten Salih’in ayrýlmasý, Yemen’de siyasal bir vakumun, iktidar boþluðunun ve karmaþasýnýn ortaya çýkmasýna yol açabilecek. Anayasa gereði Salih’in yetkilerini, yokluðu durumunda vekâleten Devlet Baþkan Yardýmcýsý üstleniyor. Salih’in ayrýlmasý durumunda, Devlet Baþkan Yardýmcýsý Abdrabbu Mansur Hadi’nin vekâlet edeceði açýklanmýþtý. El Cezire televizyonuna göre Hadi, ayný zamanda ordunun da baþkomutanlýðýný üstleniyor.

Yunanistan Mladiç’e gizlice askerî yardýmda bulunmuþ Yunanistan’da yayýmlanan Kathimerini gazetesi, Atina’nýn, savaþ suçundan BM mahkemesinde yargýlanan Ratko Mladiç’e, “Bosna savaþý sýrasýnda gizlice askerî yardýmda bulunduðu” iddiasýný yazdý. Kathimerini’nin “Mladiç’in Yunanistan’a gizli ziyareti” baþlýklý haberinde, savaþ sýrasýnda “(Eski Sýrp

lider Slobodan) Miloþeviç’in can dostu ve Sýrplarýn destekçisi olan Kostantinos Miçotakis hükümeti tarafýndan yapýlan yardýmlarýn, daha sonra (Andreas) Papandreu döneminde de sürdüðü”, “Yunan yardýmlarýnýn Mladiç’e resmî olmayan çeþitli yöntemlerle gönderildiði” belirtildi. Atina / aa

ABD, Afganistan’dan gelecek ay asker çekecek ABD Savunma Bakaný Robert Gates, gelecek ay Washington yönetiminin, Afganistan’dan makul miktarda asker çekebileceðini belirtti. Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai ile düzenlediði basýn toplantýsýnda Gates, kendileri açýsýndan þimdilik Afganistan’da strateji deðiþtirmenin erken olacaðýný ve bu yýl sonunda kaydedilen ilerlemelerinin deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Bu ay sonunda emekliye ayrýlacak olmasý dolayýsýyla veda ziyaretinde bulunmak üzere sürpriz bir þekilde önceki gün Afganistan’a gelen Gates, ABD’nin, bu ülkedeki þartlarý deðerlendirip Temmuz ayýndan itibaren makul oranda asker çekebileceðini söyledi. Gates ayrýca, güvenliðin Afganlara teslim edilmesiyle koalisyon güçlerinin hemen ülkeden ayrýlmayacaðýnýn altýný çizdi. Kabil / aa

ABD, HADÝ ÝLE TEMAS KURDU

MeydandatoplananSalihmuhaliflerisýksýk‘’Milletdüzeniyýktý’’ve‘’ZalimSalihgitti,rejimdüþtü’’gibisloganlaratýyor. FOTOÐRAF: AA

YEMENLÝLER KUTLUYOR YEMEN’ÝN baþþehri Sana’da Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih’in ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’a gitmesi kutlanýyor. Sana Devlet Üniversitesinin önündeki ‘’Deðiþim Meydaný’’ olarak adlandýrýlan bölgede toplanan on binlerce kiþi Salih’in tedavi için ülkeden ayrýlmasýný ‘’rejim düþüþü’’ olarak kutluyor. Yerel müzik aletleri eþliðinde þarkýlar söyleyerek kutlamalar yapan baþþehirliler arasýnda sevinç gösterileri ve coþku zirveye ulaþýyor. Meydanda toplanan Salih muhalifleri sýk sýk ‘’Millet düzeni yýktý’’ ve ‘’Zalim Salih gitti, rejim düþtü’’ gibi sloganlar atýyor. Meydana asýlan dev pankartlarda devrimin sembolü olan dikili taþýn devlet amblemine eklendiði dikkati çekiyor. Bu arada, son üç gündür yoðun çatýþmalara sahne olan Sana’da hayat normale dönmeye baþladý. Günlerdir kapalý tutulan iþ yerleri yavaþ yavaþ açýlýrken, þehirde uzun süreli elektrik kesintileri de sona erdi. Sana / aa

Öte yandan ABD’de Beyaz Saray’dan yapýlan açýklamada, Baþkan Barack Obama yönetiminin, Hadi ile temasta olduðu belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, Obama’nýn terörizmle mücadeleyle ilgili danýþmaný John Brennan’ýn, Hadi ile bir görüþme yaptýðýný, görüþmede ülkedeki durumun deðerlendirildiðini söyledi. Brennan geçen hafta Suudi Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmiþ, görüþmelerinde, Obama’nýn, El Kaide terör örgütü tarafýndan Yemen’in üs olarak kullanýlmasýndan kaygý duyduðunu belirtmiþti. Riyad / aa


8

Medya ve asker MEHMET Ali­Birand,­hayran­kalýnacak­bir­dürüstlükle medyanýn­geçmiþteki­“darbe­yandaþlýðým”­anlattý. Söylediklerinin­hepsi­doðruydu. Bu­ülkenin­yaþadýðý­her­türlü­darbede­ve­darbe giriþiminde­medyanýn­harcý­vardýr. Darbeciliðin­bir­alçaklýk­olduðunu­medya­yýllarca kabul­etmedi. Darbecileri­asla­eleþtirmedi.­Tam­aksine­darbecileri hep­destekledi.­Cumhuriyet­tarihi­boyunca­askerlerin yaptýðý­hiçbir­þeyi­sorgulamadý. Silahsýz­33­asker­vurulduðu­zaman­“bu­nasýl­oluyor” diyen­çýkmadý. Karakol­baskýnlarýnýn­içyüzünü­kimse­araþtýrmadý. Medya­askerlerle­ortak­çalýþtý.­ Birand,­medyanýn­“genlerinin”­darbeci­olduðunu söyledi,­onlarýn­genleri­deðil­asýl­“cüzdanlarý”­darbeciydi. Darbelerden­çok­para­kazandýlar.­Ýþbirlikçiliklerinin ödülünü­her­zaman­aldýlar.­ Generallerin­önünde­perendeler­attýlar.­ Bu­“tek­parti­rejimini”­deðiþtirmek­isteyen­sivil siyasetçilere­alabildiðine­yüklendiler,­her­türlü­deðiþimi “ihanet”­olarak­nitelediler,­halký­küçümsediler, demokrasiyi­“vatana­düþmanlýk”­diye­sundular. Mehmet­Ali­Aðca’nýn­askerî­cezaevinden­nasýl kaçtýðýný­hiç­merak­etmediler. On­yedi­bin­“faili­meçhul”­cinayeti­kimin,­nasýl iþlediðini­hiç­sormadýlar. Paþalar­hep­“kükredi”­onlarýn­gazetelerinde. Sivil­siyasetçiler­ise­hep­“dil­uzattý”­onlarýn­yazýlarýnda. Sivillerin­konuþmaya,­ülkenin­geleceði­hakkýnda­fikir söylemeye­hakký­yoktu­onlara­göre. Siviller­“vataný­satardý”,­askerler­ise­“vataný­kurtarýrdý”­onlarýn­manþetlerinde.­ Ýftiracý­reziller­“andýçlar”­yazýp­insanlarý­karaladýðýnda,­bu­andýçlarý­onlar­yerleþtirdi­gazetelerin­birinci sayfasýna. Haddini­bilmez­bir­general­gazetecilerin­önünde baþbakandan­“pezevenk”­diye­söz­ettiðinde­bunu­doðal buldular. Hrant­Dink­vurulduðunda,­“çocuklar­yaptý”­dediler. Bütün­darbe­hazýrlýklarýný,­bütün­darbe­planlarýný

biliyorlardý,­halka­söylemediler. Eleþtirdikleri­tek­general­oldu,­o­da­2004’de­darbeye karþý­çýkan­Orgeneral­Özkök’tü. Paþalarýn­emriyle­yazýlar­yazdýlar.­Generaller­hukuku fütursuzca­ çiðnedilerse­ bunun­ birinci­ nedeni medyanýn­iþbirliðine­güvenmeleriydi. Bunlarý­açýða­çýkarmayacaklarýndan,­tam­aksine bunlara­destek­olacaklarýndan­emindiler. Bugünkü­manþetimizde­de­göreceksiniz,­bu­güven askerleri­pervasýzlaþtýrdý,­Genelkurmay’a­ait­sitede, ülkenin­baþbakanýna­demediklerini­býrakmadýlar. Daðlýca­baským­olduðunda,­gazeteler­sorgusuz­sualsiz o­karakoldaki­birkaç­eri­suçladýlar. Bir­tek­gün­generallere­dönüp,­“Siz­nasýl­komutansýnýz,­sizin­askerleriniz­nasýl­bu­kadar­rahat­ölüyor, karakollarýnýz­nasýl­bu­kadar­kolay­basýlýyor”­diye­sormak­akýllarýna­gelmedi. Karakollar­basýldýkça,­onlar­bunu­sivil­iktidarýn beceriksizliði­olarak­gösterdiler. Generallerin­iktidarýna­yardýmcý­olabilmek­için­hep savaþý­kýþkýrttýlar.­Irkçýlýðý­beslediler. 12­Eylül’de­Kürtlerin­Kürtçe­konuþmasý­yasaklandý da­bunlar­Kürtçe­konuþmak­isteyen­Kürdü­“suçlu” çýkardýlar. Bugün­bunca­general­darbe­hazýrlamak­suçlamasýyla hapishanedeyse,­bu­iþbirlikçi­medya­onlarý­pervasýzca, kimseden­çekinmeden­darbe­yapabileceklerine inandýrdýðý­için­hapishanedeler. Bunun­sorgulanabileceðini­bilselerdi,­bunun­bir­suç olarak­önlerine­getirilebileceðini­düþünselerdi­öyle­durmadan­dinlenmeden­darbe­planlarý­hazýrlamazlardý. Bu­medya­bütün­darbe­hazýrlýklarýný,­bütün­planlarý, bütün­cuntalarý­biliyordu,­bildiklerini­yazmadýlar,­darbeci­“paþalarla”­iyi­geçinmeye­uðraþtýlar,­hükümetleri paþalarla­korkutup­ihaleler­kazanmak­için­hesaplar yaptýlar. Demokrasi­bu­ülkede­biraz­kýpýrdadýysa­medya sayesinde­deðil­medyaya­raðmen­oldu­bu. Þimdi­bütün­bunlarý­unutup­hep­birlikte­Birand’ý suçlamaya­kalkýyorlar. Dürüst­davrandýðý­için­Birand’ý­suçlayacaðýnýza,­açýp arþivlerinize­bakýn­da,­becerebiliyorsanýz­biraz­utanýn. Ahmet Altan, Taraf, 4.6.2011

Hangi jandarma? ARTIK Jan­dar­ma’yý­da­tar­týþ­mak­ge­rek.­Jan­dar­ma­gö­rü­nüþ­te­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’na­bað­lý...­An­cak­bu­bað, Em­ni­yet’in­ki­gi­bi­de­ðil. Jan­dar­ma­pra­tik­te­as­ke­ri­ye­ye­bað­lý:­Ço­ðu­za­man­o­nun­ha­re­kât­ve­is­tih­ba­rat­gü­cü­gi­bi­dav­ra­ný­yor. Art­vin­Ho­pa’da­mey­da­na­ge­len­o­lay­lar­da­Jan­dar­ma’nýn­tav­rý­ný­gör­dük­iþ­te. Gös­te­ri­ci­ler­po­li­se­ve­çev­re­ye­taþ­yað­dý­rý­yor.­Dük­-

Y

MEDYA POLÝTÝK

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

kân­la­rýn,­a­raç­la­rýn,­ev­le­rin­cam­la­rý­ký­rý­lý­yor.­Ýn­san­lar ya­ra­la­ný­yor. Jan­dar­ma­ti­mi­i­se­bir­e­lin­de­kal­kan,­di­ðer­e­lin­de cop,­he­men­ö­nün­de­mey­da­na­ge­len­bu­o­lay­la­rý­sey­re­di­yor.­Sa­hi...­Ho­pa’da­ki­o­lay­lar­dan­son­ra­Art­vin­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­mer­ke­ze­a­lýn­dý.­Pe­ki­ya­Jan­dar­ma­Ko­mu­ta­ný­ne­du­rum­da?­ Emre Aköz, Sabah, 5.6.2011

Tarih, alternatif tarih, demokrasi BÝR ül­ke­de­ki­de­mok­ra­si­se­vi­ye­si­ni­ölç­me­nin yol­la­rýn­dan­bi­ri­si­de­ta­ri­he­yak­la­þý­ma­bak­mak­týr.­Ta­ri­hin­bir­“bi­lim,”­yo­ru­mu­nun­“tar­tý­þýl­maz­ger­çek­lik”­bi­çi­min­de­kav­ram­sal­laþ­tý­rýl­dý­ðý,­bu­iþ­le­min­dev­let­de­ne­ti­min­de­ki­ku­rum­lar­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ger­çek­leþ­ti­ril­di­ði­top­lum­lar,­is­tis­nâ­sýz­o­la­rak,­de­mok­ra­tik­ol­ma­yan­ya­pý­lar­dýr.­Bu­tür­ta­rih­in­þa­ý­nýn­e­leþ­ti­ril­me­si,­al­ter­na­tif­o­ku­ma­lar­su­nu­mu­i­se­de­mok­ra­tik­leþ­me­ça­ba­la­rý­na­i­þa­ret­e­der.­ Top­lu­mu­muz­ta­ri­he­a­þý­rý­ö­nem­at­fe­den,­“tek, ke­sin,­tar­tý­þýl­maz”­bir­ta­rih­kav­ram­sal­laþ­týr­ma­sý­nýn­sýk­lýk­la­ya­pýl­dý­ðý­ve­1946­son­ra­sýn­da­ted­ri­cen­al­ter­na­tif­yo­rum­la­ra­i­zin­ve­ril­me­si­ne­kar­þýn bun­la­rýn­sert­e­leþ­ti­ri­le­re­ma­ruz­bý­ra­kýl­dý­ðý­bir ya­pý­dýr.­Bu­nun­te­mel­ne­de­ni­i­se­ta­ri­hin­res­mî i­de­ol­o­ji­çer­çe­ve­sin­de­sa­de­ce­geç­mi­þi­de­ðil­gü­nü­müz­ve­ge­le­ce­ði­de­a­çýk­la­yan­çok­ö­nem­li bir­i­de­o­lo­jik­a­raç­o­la­rak­gö­rül­me­si­dir.­Bu­yak­la­þý­ma­gö­re­ta­rih­öy­le­si­ne­bir­e­hem­mi­ye­ti­ha­iz­dir­ki­o­nun­uz­man­lar­ca­“tar­tý­þýl­maz­bir­ger­çek­lik”­o­la­rak­“keþ­fi,”­kit­le­ler­ta­ra­fýn­dan­i­se­iç­sel­leþ­ti­ril­me­si­ge­rek­li­dir.­ Ýl­ginç­o­lan­bu­yak­la­þý­mýn­ta­rih­ya­zý­mý­nýn­as­lýn­da­bir­“in­þa­fa­a­li­ye­ti”­ol­du­ðu­nu­red­de­de­rek­o­nu­bir­“ger­çek­lik­keþ­fi­ar­ke­o­lo­ji­si”­bi­çi­min­de kav­ram­sal­laþ­týr­ma­sý­dýr.­Bu­yak­la­þý­ma­gö­re­ta­biî bi­lim­ler­mü­te­has­sý­sý­me­se­lâ,­kim­ya­ger­ben­ze­ri bir­uz­man­o­lan­ta­rih­çi,­týp­ký­i­ki­a­tom­hid­ro­jen ve­bir­a­tom­ok­si­je­ni­bir­leþ­ti­ren­her­kim­ya­ge­rin su­el­de­et­me­si­gi­bi,­mev­cut­bel­ge­le­re­ba­ka­rak geç­mi­þi­“baþ­ka­tür­lü­a­çýk­lan­ma­sý­müm­kün­ol­ma­yan”­ve­o­luþ­tu­ðu­dö­ne­min­ger­çek­li­ði­ni­ek­sik­siz­yan­sý­tan­bir­þe­kil­de­ye­ni­den­keþ­fe­der.­ Ta­ri­he­bu­þe­kil­de­yak­la­þýl­ma­sý­nýn­ve­o­nun dev­let­de­ne­ti­min­de­ü­re­til­me­si­nin­i­ki­sa­vaþ­a­ra­sý dö­nem­de­de­mok­ra­si­le­rin­ge­ri­le­me­si­ve­tek­par­ti re­jim­le­ri­nin­do­ðu­þuy­la­e­þan­lý­o­la­rak­hýz­ka­zan­ma­sý­te­sa­düf­e­se­ri­de­ðil­dir.­Al­man­ya’da­His­to­risc­he­Re­ich­skom­mis­si­on’un­1935’te­lâð­výy­la ye­ri­ne­“Ye­ni­Al­man­ya”nýn­“ta­ri­hi­ni”­yaz­mak­la va­zi­fe­len­di­ri­len­bir­ku­ru­mun­ge­çi­ril­me­si,­Sov­yet­ler­Bir­li­ði’nde­Sta­lin’in­“yan­lýþ­lar­dan­ve­ya­ban­cý­et­ki­ler­den­a­rýn­dý­rý­la­rak­ü­re­ti­le­cek­ger­çek sos­ya­list­ta­rih”­in­ya­zý­mý­a­la­nýn­da­An­drei­Zhda­nov’a­biz­zat­yar­dým­et­me­si­bu­a­lan­da­ve­ri­le­bi­le­cek­il­ginç­mi­sâl­ler­dir.­Bu­tür­ta­rih­ya­zý­mý­nýn­be­ra­be­rin­de­ge­tir­di­ði­bir­ge­liþ­me­de­ü­re­ti­len­ta­ri­hin­ka­li­te­sin­de­gö­rü­len­se­vi­ye­dü­þük­lü­ðü­dür.­Bu bü­yük­çap­ta­cid­dî­ta­rih­çi­le­rin­böy­le­si­ta­rih­ya­zý­mý­ko­nu­sun­da­faz­la­is­tek­li­ol­ma­ma­la­rýn­dan

T. C. KARTAL 4. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2010/1189 Esas. DAVALI: GÜLTEKÝN DÖKEREL Rota Tersanesi Aydýntepe Tuzla/ ÝSTANBUL Davacý/Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 15/09/2011 günü saat: 09:50'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 33747

ELEKTRÝK ELEKTRONÝK FAKÜLTESÝ ÝÇÝN MUHTELÝF LABORATUVAR CÝHAZI YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Elektrik Elektronik Fakültesi için Muhtelif Laboratuvar Cihazý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/80901 1-Ýdarenin a) Adresi : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : 212 383 21 41 - 212 261 29 21 c) Elektronik Posta Adresi : imidb@yildiz.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Elektrik Elektronik Fakültesi Laboratuvarý Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 90 (doksan) takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 90 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleþtirecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : 28.06.2011 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Satýlýk arsa ve ev Bediüzzaman'ýn Barla'daki evinin yanýnda satýlýk arsa ve ev Gsm: (0505) 305 75 45

kay­nak­lan­mak­ta­dýr.­1935’te­Fri­ed­rich­Me­i­nec­ke’nin­ye­ri­ne­Wal­ter­Frank’ýn­ge­çi­ril­me­si­bu­ol­gu­yu­o­lan­ca­a­çýk­lý­ðýy­la­or­ta­ya­ko­yar.­ Er­ken­Cum­hu­ri­yet­dö­ne­mi­Türk­ta­rih­ya­zý­mý da­“tek,­tar­tý­þýl­maz”­ta­ri­hî­ger­çek­lik­ü­re­ti­mi­a­la­nýn­da­ve­ri­le­bi­le­cek­il­ginç­mi­sâl­ler­den­bi­ri­si­dir. Tek­par­ti­re­ji­mi,­bi­lim­ci­i­de­o­lo­ji­si­çer­çe­ve­sin­de, bi­raz­da­Sov­yet­ta­rih­çi­li­ði­ni­an­dý­ran­bir­yak­la­þým­la,­ev­re­nin­o­lu­þu­mun­dan­Ýs­tik­lâl­Har­bi’ne­u­la­þan­bir­za­man­di­li­mi­nin­“tar­tý­þýl­maz”­ta­ri­hi­ni ü­ret­miþ­ve­bu­nu­sa­de­ce­a­ka­de­mik­ya­yýn­lar­de­ðil ders­ki­tap­la­rý­a­ra­cý­lý­ðýy­la­da­top­lu­ma­be­nim­set­tir­me­ye­ça­lýþ­mýþ­týr.

‘‘

Resmî Tarihe belgeler de kullanarak hatýrât düzeyinde itiraz etmeye çalýþanlar, Kâzým Karabekir misâlinde görüldüðü gibi, zecrî yöntemlerle engellendi.

H.G.­Wells’in­e­se­riy­le,­Hen­ri­Berr’in­“Be­þe­ri­ye­tin­Ev­ri­mi”­se­ri­sin­de­ki­de­ði­þik­ki­tap­lar­dan­ya­pý­lan­in­ti­hâl­le­rin­po­pü­ler­an­tro­po­lo­jik­tez­ler­ve Türk­mil­li­yet­çi­li­ði­i­le­har­man­lan­ma­sýn­dan­o­lu­þan­“Türk­Ta­rih­Te­zi,”­fik­rî­se­fa­le­ti­ne­kar­þý­lýk, ev­re­nin­o­lu­þu­mun­dan,­can­lý­la­rýn­ev­ri­mi­ne,­din kav­ra­mý­nýn­or­ta­ya­çý­ký­þýn­dan,­Türk­Ýs­tik­lâl­Har­bi’nin­ic­ra­sý­ve­Cum­hu­ri­yet­si­ya­set­le­ri­ne­ka­dar her­ko­nu­da­tar­tý­þýl­maz­ger­çek­li­ði­“tes­pit­e­den” He­gel­yen­yak­la­þý­mýy­la­a­la­nýn­da­ki­en­il­ginç­mi­sâl­ler­den­bi­ri­si­ni­o­luþ­tu­rur.­ Tes­pit­e­di­len­“ger­çek­lik”le­re­yö­ne­lik­kuþ­ku­la­rý do­lay­lý­yol­lar­la­di­le­ge­tir­me­ye­ce­sa­ret­e­den­pro­fe­sör­le­rin­Ta­rih­Kon­gre­le­ri’nde­li­se­öð­ret­men­le­ri­ta­ra­fýn­dan­a­zar­lan­dý­ðý,­“Ü­ni­ver­si­te Re­for­mu”­nda­ka­pý­nýn­ö­nü­ne­ko­nul­du­ðu­bir or­tam­da­or­ta­öð­re­nim­ho­ca­la­rý­i­le­Hi­tit­ve Türk­ka­fa­tas­la­rý­ný­mu­ka­ye­se­e­den­an­tro­po­met­ri­uz­man­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ü­re­ti­len­bu­ta­rih, Türk­Ýs­tik­lâl­Har­bi’nin­ne­þe­kil­de­ya­pýl­dý­ðý­ný, can­lý­tür­le­ri­nin­na­sýl­o­lu­þup­ev­ril­di­ði­ne­ben­zer bir­“bi­lim­sel­lik”le­a­çýk­la­ma­id­di­a­sý­ný­ta­þý­yor­du.­ Ta­bi­a­týy­la­ev­re­nin­o­lu­þu­mun­dan­1930’la­ra­u­la­þan­bir­sü­re­cin­tar­tý­þýl­maz­ger­çek­li­ði­ni­“keþ­fe­den”­bu­ta­rih,­al­ter­na­tif­yo­rum­la­rý,­ta­ri­hin­de­mok­ra­tik­or­tam­da­ü­re­ti­mi­ni­þid­det­le­red­de­di­-

Ýlânlarýnýz için bizi arayýnýz 0 (212) 655 88 59 Y

Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune veya teknik bilgileri içeren orjinal katalog ya da broþürlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadýrlar. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 36907

yor­du.­Za­ten­cid­dî­ta­rih­çi­le­rin­ses­çý­ka­ra­bi­le­cek ha­li­kal­ma­mýþ­tý.­Res­mî­Ta­rih’e­bel­ge­ler­de­kul­la­na­rak­ha­tý­rât­dü­ze­yin­de­i­ti­raz­et­me­ye­ça­lý­þan­lar i­se,­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­mi­sâ­lin­de­gö­rül­dü­ðü­gi­bi, zec­rî­yön­tem­ler­le­en­gel­le­ni­yor­du.­Ta­rih­tek­ti, ta­ri­hî­ger­çek­lik­“keþ­fe­dil­miþ­ti,”­kut­sa­nan­bu “ger­çek­li­ðe”­al­ter­na­tif­yo­rum­lar­la­i­ti­raz­i­se­va­tan ha­in­li­ði­i­le­e­þan­lam­lýy­dý.­ Res­mî­ta­ri­hin­en­bü­yük­ba­þa­rý­sý­in­þa­et­ti­ði­ta­ri­hin­an­lam­lý­lý­ðýn­dan­zi­ya­de,­“bi­lim­sel­o­la­rak”­ü­re­ti­len­ta­ri­hî­ger­çek­li­ðin­tek­li­ði­fik­ri­ve­bu­nun tar­tý­þýl­ma­ma­sý­nýn­ge­rek­li­ol­du­ðu­nu­top­lu­ma­ka­bul­et­tir­me­si­ol­du.­Bu­nun­do­ðal­bir­ne­ti­ce­si­o­la­rak,­1946­son­ra­sýn­da­çok­par­ti­li­re­ji­me­ge­çiþ­le be­ra­ber,­bil­has­sa­ya­kýn­ta­rih­ko­nu­sun­da,­bir­tar­týþ­ma­baþ­la­mak­la­be­ra­ber­or­ta­ya­ko­nu­lan­al­ter­na­tif­ta­rih­ler­de­týp­ký­res­mî­ta­rih­gi­bi­ta­ri­he­bir “ger­çek­lik­keþ­fi­ar­ke­o­lo­ji­si”­o­la­rak­yak­laþ­tý­lar. Bu­na­kar­þý­lýk­res­mî­ta­rih­al­ter­na­tif­yo­rum­la­rý, hat­tâ­biz­zat­fark­lý­yo­rum­ya­pýl­ma­sý­ný­“ger­çek­li­ðe sal­dý­rý”­o­la­rak­kav­ram­sal­laþ­týr­ma­yý­sür­dür­dü.­Bu i­se­ta­ri­hi­mi­zi,­ku­ru­luþ­ef­sâ­ne­le­ri­mi­zi­tar­tý­þa­rak de­mok­ra­tik­leþ­me­ye­kat­ký­da­bu­lu­na­bil­me­mi­zi ön­le­di.­ Al­ter­na­tif­ta­rih­yo­rum­la­rý­zan­ne­di­le­nin­ter­si­ne­ger­çek­li­ði­ze­de­le­mek­ye­ri­ne­top­lu­mun­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­ne­kat­ký­da­bu­lu­nur­lar.­Me­se­lâ Me­i­nec­ke’nin­Al­man­o­to­ri­ter­dev­let­ge­le­ne­ði­ni sor­gu­la­yan­Di­e­de­uts­che­ Ka­tas­trop­he­ ça­lýþ­ma­sý­ böy­le­ bir­ iþ­lev­ gör­müþ­tür.­ Da­ha­ ya­kýn bir­mi­sâl­de,­Ýs­ra­il’de­Benny­Mor­ris­ve­Tom Se­gev­ gi­bi­ i­sim­le­rin­ ön­der­li­ðin­de­ 1980’le­rin so­nun­da­or­ta­ya­çý­kan­“Ye­ni­Ta­rih­çi­ler,”­dev­le­tin­o­lu­þum­ef­sâ­ne­le­ri­ni­ (Ýn­gi­liz­le­rin­dev­le­tin­ o­lu­þu­mu­nu­ en­gel­le­di­ði,­ Ya­hu­di­le­rin­ A­rap­lar’dan­ çok­ da­ha­ za­yýf­ ol­ma­la­rý­na­ kar­þýn mu­ci­ze­vî­ bir­ ba­þa­rýy­la­Ýs­ra­il’i­kur­duk­la­rý,­Fi­lis­tin­li­le­rin­top­rak­la­rý­ný­ken­di­is­tek­le­riy­le­ter­ket­tik­le­ri) tar­týþ­ma­ya­a­ça­rak­top­lu­mun­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­ne­cid­dî­kat­ký­lar­yap­mýþ­lar­dýr.­ Ta­ri­hi­mi­zin­kut­sal­bir­“ger­çek­lik”­zýr­hýn­dan çý­ka­rýl­ma­sý,­ta­ri­hi­fark­lý­yo­rum­la­ma­nýn­“va­tan ha­in­li­ði”­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­me­me­si­an­cak­de­mok­ra­tik­leþ­me­i­le­müm­kün­o­la­bi­le­cek­tir.­Bu­na kar­þý­lýk­ta­ri­hin­fark­lý­bi­çim­de­yo­rum­lan­ma­sý­da de­mok­ra­tik­leþ­me­sü­re­ci­ne­kat­ký­da­bu­lu­na­cak­týr.­Bun­lar­ger­çek­leþ­me­di­ði,­her­ke­sin­ken­di­“tek ve­tar­tý­þýl­maz”­ta­ri­hi­ni­in­þa­et­ti­ði­bir­top­lum­da­i­se­“be­nim­ta­ri­him­se­nin­ta­ri­hi­ni­dö­ver”­yak­la­þý­mý­nýn­ö­te­si­ne­geç­mek­müm­kün­ol­ma­ya­cak­týr. M. Þükrü Hanioðlu , Sabah, 5.6.2011

TOKAT ÝLÝ ÇAMLIBEL BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði'nin 15. maddesindeki ve 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin 1 ve 2. maddelerindeki atanma þartlarýna göre boþ Ýtfaiye Eri kadrolarýna sözlü sýnav ile alým yapýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR ÝLE ARANILAN NÝTELÝKLER

Toplam: 1 adet Ýtfaiye Eri BAÞVURU ÞARTLARI: 1. Türk Vatandaþý olmak. 2. Kamu Haklarýndan mahrum bulunmamak. 3. Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak. 4.Sýnav yapýldýðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 5. Askerlikle iliþkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ veya erteletmiþ olmak 6. Tartýlma ve ölçme aç karnýna, soyunarak ve çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kilosu arasýnda (+.-) 10 kg'dan fazla olmamak 7.Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavlarýna (KPSS) girmiþ 70 puan almýþ olmak. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvurular 08.06.2011 tarihinde baþlayacak ve 10.06.2011 günü mesai bitiminde sona erecektir. Baþvurular Çamlýbel Belediye Baþkanlýðý (Hizmet Binasý) Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Posta yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENECEK BELGELER 1. Baþvuru formu ve Boy-Kilo Tespit Formu (Boþ Baþvuru ve Boy-Kilo Tespit Formu örneði Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðünden temin edilecektir.) 2.Nüfus Cüzdaný sureti (T.C. Kimlik No'su olan) 3. KPSS Sonuç Belgesi. 4.Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi. 5. Son altý ay içerisinde çekilen 3 adet vesikalýk fotoðraf (1 adedi Ýþ Talep Formuna yapýþtýrýlacak.) 6.Askerlikle iliþkisi bulunmadýðý, muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ olduðu veya erteletmiþ olduðuna dair belge. SINAVA GÝRÝÞ BELGELERÝ: Belediyemize baþvuran adaylarýn. Sýnava giriþ belgeleri Çamlýbel Belediyesi hizmet binasýnda Yazý Ýþlerinden alýnacaktýr. Adaylar sýnavda sýnav giriþ belgesi ile nüfus cüzdanýný yanýnda bulunduracaklardýr. SINAV YERÝ VE SAATÝ: Ýtfaiye Eri adaylarý için sýnav 18.06.2011 cumartesi günü saat 10.00'da Çamlýbel Belediyesi Hizmet Binasý Meclis Toplantý Salonunda sözlü sýnav olarak yapýlacaktýr. SINAV KONUSU (MÜLAKAT): 1- T.C Anayasasý, 2- Atatürk ilkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi 3-657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 4- Mahalli Ýdarelerle Ýlgili Temel Mevzuat 5- Genel Kültür 6- Ýtfaiye Yönetmeliði ve Yönetmeliðin 16. Maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi DEÐERLENDÝRME Baþvuranlar arasýndan en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere ilan edilen sayýsýnýn üç katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðrýlýr. Sýnav komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnav da 70 puanýn altýnda olan adaylar baþarýsýz sayýlýr. Sözlü sýnav ve KPSS sýnav puaný ortalamasý baþarý puaný sayýlacaktýr. En yüksek puan alanlarýn atamasý yapýlacaktýr. Yanlýþ belge verip beyanda bulunanlar sýnavý kazanýp atamalarý yapýlsa dahi iliþikleri kesilecektir. ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 37814


Y

MAKALE

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

9

Tanzimatçýlar ve Jön Türkler fersadoglu@yeniasya.com.tr

Meþrûtiyet devrindeki fikrî, siyasî cereyanlar - 2 s­man­lý,­1299-1453­ku­ru­luþ,­1453-1579­yük­se­liþ,­1579-1683­du­rak­la­ma,­1683-1872­ge­ri­le­me­ve­bu­ta­rih­ten­i­ti­ba­ren­1922’ye­ka­dar çö­küþ­dev­ri­ni­ya­þa­mýþ­týr. Ka­de­me­ka­de­me­ge­ri­le­me­baþ­la­yýn­ca­ay­dýn­lar, bu­nun­se­bep­le­ri­ni­a­raþ­týr­ma­ya­baþ­lar­ve­ýs­la­hat­ha­re­ket­le­ri­ni­ha­ra­ret­le­des­tek­ler­ler.­ An­cak,­Tan­zi­mat­çý­lar­bir­nok­ta­da­ha­tâ­ya­par­lar: Ba­tý’dan­al­dýk­la­rý­ye­ni­lik­ha­re­ket­le­ri­nin­kay­na­ðý­-

O

KASIM FERÞADOÐLU

nýn­Ýs­lâm­ol­du­ðu­nu­an­lat­ma­dý­lar,­an­la­ta­ma­dý­lar. Bu­nu­ba­þa­ra­bil­se­ler­di,­hal­ký­kar­þý­la­rýn­da­de­ðil,­yan­la­rýn­da­bu­la­cak­lar­dý­ve­ýs­lâ­hat­ha­re­ket­le­ri­ni­ko­lay­lýk­la­mil­let­le­bir­lik­te­yer­leþ­ti­re­cek­ler­di. Da­ha­ön­ce,­biz­zat­Ba­tý­lý­i­lim,­fi­kir­a­da­mý­ve­bir­çok­fi­lo­zo­fun­i­ti­ra­fýy­la,­Av­ru­pa­“Rö­ne­san­sý,­ü­ni­ver­si­te­le­ri­ni,­fi­zik,­kim­ya,­ma­te­ma­tik,­hu­kuk­sa­ha­la­rýn­da­ki­bir­çok­ge­liþ­me­yi­Ýs­lâ­mi­ye­te­borç­lu­i­di­ler.”­Do­la­yý­sýy­la­halk,­“Av­ru­pa’dan­ge­ti­ri­len­ve­ha­ki­kat­te­Ýs­lâ­mýn­ma­lý­o­lan­fen­ve­sa­na­ta”­cep­he­al­ma­ya­cak­tý. Or­du­yu­mo­dern­leþ­tir­mek­ga­ye­siy­le­ya­pý­lan­re­form­lar­18.­yüz­yýl­da­baþ­la­týl­dý­ve­bu­nu­19.­yüz­yýl­da bü­rok­ra­si,­ad­lî­ve­e­ði­tim­sis­te­mi­nin­la­ik­leþ­ti­ril­me­si ta­kip­et­ti.­1 Ba­tý­i­le­te­mas­lar,­“ze­lil­küf­far”­de­ðil;­“i­lim,­tek­nik ve­tek­no­lo­ji­a­çý­sýn­dan­i­ler­le­miþ­bir­â­lem”­i­le­ol­mak­ta­dýr­ar­týk.­1837­yý­lýn­da­Mec­lis-i­Ah­kâm-ý­Ad­li­ye, 1868­se­ne­sin­de­Di­van-ý­Ah­kâm-ý­Ad­li­ye,­1876’da da­Ka­nun-u­E­sâ­sî­ka­bul­e­di­le­rek­Mec­lis-i­Me­bu­san

ku­rul­muþ­tu.­Yâ­ni­Tür­ki­ye,­“mut­lak­mo­nar­þi”den (Sul­tan­lýk,­Pa­di­þah­lýk­tan), A­na­ya­sa­lý­mo­nar­þi,­yâ­ni “meþ­rû­ti­yet”e­Sul­tan­I­I.­Ab­dül­ha­mid­i­le­ge­çer. Jön-Türk­le­rin/Ye­ni­Os­man­lý­la­rýn­ (bir­an­lam­da Ah­rar­la­rýn) he­de­fi­de,­pa­di­þah­lýk­ma­ka­mý­de­ðil;­“â­dil­pa­di­þah”,­kay­na­ðý­ný­Ýs­lâm­hu­ku­kun­da­bu­lan, meþ­ve­ret­mü­es­se­se­si­nin­ku­rum­laþ­ma­sý,­þah­sî­hak ve­hür­ri­yet­le­rin­ka­nun­te­mi­na­tý­al­tý­na­a­lýn­ma­sý­ve Os­man­lý­mül­kü­nün­te­ba­sýy­la­ (va­tan­da­þýy­la) bö­lün­mez­bü­tün­lü­ðü­2 gi­bi­is­tek­ler­dir.­ Ye­ri­gel­miþ­ken­Be­di­üz­za­man’ýn­Jön­Türk­le­rin hep­si­ni­ay­ný­ke­fe­ye­koy­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­lim: Hür­ri­ye­te­ve­meþ­rû­ti­ye­te­hiz­met­le­ri­seb­kat­e­den­ve­ya­hut­ka­bul­ey­le­yen­le­ri­Jön­Türk­i­sim­len­di­ri­yor­su­nuz.­Ýþ­te­on­la­rýn­bir­kýs­mý,­Ýs­lâ­mi­yet­fe­dâ­i­le­ri­dir. Bir­kýs­mý­da,­se­lâ­met-i­mil­let­fe­dâ­i­le­ri­dir.­On­la­rýn ha­yat­dü­ðüm­le­ri­ni­teþ­kil­e­den,­ma­son­ol­ma­yan­ek­se­ri,­Ýt­ti­had­ve­Te­rak­ki’dir.­Ve­si­zin­þu­a­þâ­i­ri­niz­ka­dar­u­le­ma­ve­me­þâ­yih,­Jön­Türk­ler­me­ya­nýn­da

K

Altý þey, altý yerde gariptir: 1-­Ca­mi,­i­çin­de­na­maz­kýl­ma­yan­la­rýn­a­ra­sýn­da. 2-­Mus­haf,­o­kun­ma­yan­bir­ev­de. 3-­Kur’ân-ý­Ke­rim,­fa­sýk­bi­ri­nin­kal­bin­de. 4-­Müs­lü­man­ve­sa­li­ha­bir­ka­dý­nýn,­za­lim­bir er­ke­ðin­e­lin­de. 5-­Müs­lü­man­sa­lih­bir­er­kek,­kö­tü­huy­lu­bir ka­dý­nýn­e­lin­de. 6-­Â­lim,­ken­di­ni­din­le­me­yen­bir­top­lu­luk­a­ra­sýn­da,­ga­rip­tir.­­ Ýbretli sözler: ‘’Kö­tü­kom­þu­dan­e­vi­ni­zi,­kö­tü­ar­ka­daþ­tan­zi­ya­re­ti­ni­zi­u­zak­tu­tu­nuz.’’ ‘’Ve­ciz­ko­nuþ­ma­nýn­sý­ný­rý,­fu­zu­lî­söz­le­ri­ter­k et­mek­tir.’’ ‘’Ha­ra­ma­düþ­mek­kor­ku­sun­dan­do­la­yý,­yet­miþ he­lâ­lin­ka­pý­sý­ný­ka­par­dýk.’’ Hz. Ebu Bekir (r.a) ‘’­li­mi­dün­ya­ya­mey­le­der­gör­dü­nüz­mü­di­ni­niz­a­dý­na­o­nu­töh­met­le­yi­niz.’’ ‘’Ki­þi­sýr­rý­ný­söy­le­me­di­ði­müd­det­çe­hür­dür.’’ Hz. Ömer (r.a) ‘’Bil­gi­siz­li­ðin­en­bü­yü­ðü­ken­di­ni­be­ðen­mek­tir’’ ‘’Söy­le­ye­nin­kim­ol­du­ðu­na­bak­ma,­ne­söy­le­di­ði­ne­bak.’’ Hz. Ali (r.a) ‘’Al­çak­kim­se­nin­en­gü­zel­ah­lâ­ký,­þer­ri­ne­sa­hip ol­ma­sý­dýr.’’ ‘’Na­si­hat­ve­ren­in­sa­nýn­dar­be­si­i­çin­de­düþ­man­lýk­giz­le­yen­in­sa­nýn­se­lâ­mýn­dan­ha­yýr­lý­dýr.’’ Hz. Osman (r.a) ‘’Körlüðün­en­kötüsü,­kalb­körlüðüdür.’’ Hz. Abdullah bin Mesud (r.a) ‘’Ahmak­adamla­helva­yemektense,­akýllý adamla­savaþmak­daha­hayýrlýdýr.’’ Fudayl bin Ýyad

Dipnotlar: 1- Prof. Dr. Þerif Mardin, Türkiye’de Din ve Siyaset, Ýletiþim, Ýst., 1998, s. 90., 2- Doðuþtan Günümüze Büyük Ýslâm Tarihi, c. 12, s. 52., 3- Münâzarât, s. 81., 4- Mesnevî-i Nûriye, s. 86.

Fikriyat ve hissiyat paylaþýmý

Altýn öðütler urtuluþun ilâcý üç þeydir: 1-­Sý­kýn­tý­ve­mu­sî­bet­le­re­rý­za.­2-­Zu­lüm­den­u­zak­kal­mak. 3-­Hak­yo­lun­dan­baþ­ka­hiç­bir­þey­de­cö­mert­lik­gös­ter­me­mek. Þaþýrtmayan davranýþlar: 1-­Ý­yi­ar­ka­daþ.­2Doð­ru­söz.­3-­Ol­gun­a­kýl.­4-­Al­lah’a­te­vek­kül. Zarardide davranýþlar: 1-­Dâ­vet­siz­her­ye­re git­mek.­2-­Ca­hi­lin­ba­þa­kâh­ya­ke­sil­me­si.­3-­Ca­hi­lin­sö­zü­ne­i­nan­mak.­4-­Düþ­man­dan­me­det bek­le­mek. Dört þeyi tamamlayan dört þey: 1-­Ýl­mi­a­kýl­la. 2-­Ni­ye­ti­a­mel­le.­3-­Di­ni­kö­tü­lük­ten­sa­kýn­dýr­mak­la.­4-­Ni­me­ti­þü­kür­le. Geri çevrilmesi imkânsýz olanlar: 1-­An­sý­zýn a­ðýz­dan­çý­kan­söz.­2-­Si­lâh­tan­çý­kan­mer­mi.­3Ba­þa­ge­len­ka­za.­4-­Bo­þa­har­ca­nan­za­man­ve­ö­mür. Dört þeyden çýkan dört þey: 1-­Di­len­ci­nin hor­lu­ða­uð­ra­ma­sý.­2-­Baþ­ka­sý­ný­kü­çük­gö­re­nin yal­nýz­kal­ma­sý.­3-­Ý­þin­so­nu­nu­dü­þün­me­ye­nin piþ­man­lý­ðý­nýn­fay­da­et­me­me­si.­4-­Ý­þin­de­dik­kat­li ol­ma­ya­nýn­gö­nül­a­ðýr­lý­ðý­na­uð­ra­ma­sý. Dört þeyi þu dört þeyden temizle: 1-­Kal­bi­ni kýs­kanç­lýk­tan.­2-­Di­li­ni­ya­lan­ve­gýy­bet­ten.­3Tav­rý­ný­ri­ya­dan.­4-­Kar­ný­ný­ha­ram­dan. Dört þey büyüklüðün alâmetidir: 1-­Ýl­me­kar­þý­say­gý.­2-­Hal­ký­doð­ru­bil­gi­len­dir­mek.­3-­Ý­lim sa­hip­le­ri­ni­de­ðer­li­gör­mek.­4-­Hal­ka­kar­þý­tat­lý dil­li­ol­mak. Dört þey tehlikelidir: 1-­Ý­da­re­ci­le­re­ya­kýn­lýk.­2Kö­tü­ler­le­dost­luk.­3-­Dün­ya­sev­gi­si.­4-­Ka­dýn düþ­kün­lü­ðü. Dört þey esenlik ve huzurun kaynaðýdýr: 1Em­ni­yet­te­ol­mak.­2-­A­i­le­sa­a­de­ti.­3-­Vü­cut­sað­lý­ðý.­4-­Fe­ra­gat. Þu dört þey büyük ve muteberdir: 1-­Düþ­man.­2-­A­teþ.­3-­Has­ta­lýk.­4-­Be­ze­ni­len,­sa­hip­o­lu­nan­bil­gi. Dört kötü hasletten doðan dört þey: 1-­Ý­nat­çý­lýk­tan­re­zil­lik.­2-­Öf­ke­den­piþ­man­lýk.­3-­Ki­bir­den­düþ­man­lýk.­4-­Tem­bel­lik­ten­düþ­kün­lük. Baþa gelen musîbette üç nimet vardýr: 1Mu­sî­be­tin­din­hu­su­sun­da­ol­ma­sý.­2-­Ol­du­ðun­dan­da­ha­bü­yük­ol­ma­ma­sý.­3-­Al­lah’ýn­mü­kâ­fa­tý ol­ma­sý.

mev­cut­tur.­Va­ký­a­on­lar­da­bir­ta­kým­e­dep­siz,­çok­se­fih­ma­son­lar­da­hi­bu­lu­nur;­lâ­kin­yüz­de­on­dur. Yüz­de­dok­sa­ný­si­zin­gi­bi­i­nanç­lý­Müs­lü­man­lar­dýr. ‘Hü­küm­ek­se­ri­ye­te­gö­re­ve­ri­lir.’­3 Her­me­se­le­de­ol­du­ðu­gi­bi­bu­me­se­le­de­de­Be­di­üz­za­man,­top­tan­cý­ol­ma­mýþ,­doð­ru­yu­da,­yan­lý­þý­da na­za­ra­ver­miþ­tir: Gö­rül­mü­yor­mu­ki,­Ýt­ti­hat­çý­lar­o ka­dar­ha­ri­ka­a­zim­ve­se­bat­ve­fe­da­kâr­lýk­la­rýy­la,­hat­tâ­Ýs­lâ­mýn­þu­in­ti­bâ­hý­na­da­bir­se­bep­ol­duk­la­rý­hal­de;­bir­de­re­ce­din­de­lâ­ü­bâ­li­lik­tav­rý­ný­gös­ter­dik­le­ri i­çin,­da­hil­de­ki­mil­let­ten­nef­ret­ve­tez­yif­gör­dü­ler. Ha­riç­te­ki­Ýs­lâm­lar­din­de­ki­ih­mal­le­ri­ni­gör­me­dik­le­ri­i­çin­hür­me­ti­ver­di­ler.­4

latif@yeniasya.com.tr

i­z i­ ya­z ý­ ça­l ýþ­m a­l a­r ý,­ se­y a­h at­l er­ ve da­ha­baþ­ka­se­bep­ler­le­bir­kaç­haf­ta­dýr­ a­r a­ ver­d i­ð i­m iz­ nor­m al­ gün­l ük kö­þe­ ya­zý­la­rý­na­ bu­gün­ "Mer­ha­ba"­ di­ye­rek ye­ni­den­baþ­lý­yo­ruz. Bu­se­ne,­da­ha­ev­vel­hiç­ol­ma­dý­ðý­kadar bir­ yo­ð un­l uk­t a­ se­y a­h at­l er­d e­ bu­l un­d uk. Bu­ve­si­ley­le,­þim­di­ye­ka­dar­hiç­git­me­di­ði­miz,­gör­me­di­ði­miz­þe­hir­le­re,­bel­de­le­re­gi­dip­ o­r a­l a­r ý­ da­ gör­m e­ im­k â­n ý­n ý,­ fýr­s a­t ý­n ý bul­muþ­ol­duk. Son­ye­di–se­kiz­ay­da,­tah­mi­nen­kýrk–el­li­ ci­v a­r ýn­d a­k i­ hiz­m et­ mer­k e­z ini­ ziyaret ettik.­­ Ma­yýs­ a­yýn­da­ki­ son­ üç­ se­ya­hati­miz­den bi­ri­ni­ Þarkta,­ bi­ri­ni­ Or­ta­ A­na­do­lu­ coð­raf­ya­sýn­da,­ so­nun­cu­su­nu­ i­se­ Garpta­ ger­çek­leþ­tir­miþ­ol­duk.

D

Böy­l e­l ik­l e,­ hem­ Að­r ý'dan­ Bat­m an'a, hem­ Nev­þ e­h ir,­ Kon­y a,­ Sey­d i­þ e­h ir­ ve­ Is­par­ta'dan­ Bar­la'ya,­ hem­ de­ Ýz­mit'ten­ An­ka­r a­ ve­ o­r a­d an­ da­ A­y aþ'a­ ka­d ar­ u­z a­n an ge­niþ­bir­yel­pa­ze­yi­tur­la­mýþ­ol­duk. Bu­ se­y a­h at­l er,­ bir­ yö­nüy­le­ þüp­he­siz­ ki yo­ru­cu­ ve­ za­man­ a­lý­cý­dýr.­ Ru­tin­ ve­ya­ pe­ri­yo­dik­ þe­kil­de­ yap­ma­nýz­ ge­re­ken­ iþ­le­rin ak­sa­ma­sý­na­yol­a­çar. An­cak,­ bir­ yö­nüy­le­ de­ fev­ka­lâ­de­ se­vin­diri­ci,­ hem­ ru­hen,­ hem­ de­ be­de­nen­ din­len­d i­r i­c i,­ sýh­h at­ ve­r i­c i­ bir­ ma­h i­y et­t e­d ir, bu­tür­den­se­ya­hat­ve­zi­ya­ret­ler. Ga­ze­te­de­ki­ba­zý­iþ­le­ri­miz­za­man­za­man ak­s a­d ý­ bel­k i;­ fa­k at,­ o­k u­y u­c u­l a­r ý­m ýz­l a­ ve kar­d eþ­l e­r i­m iz­l e­ yap­t ý­ð ý­m ýz­ þi­f a­h î­ gö­r üþ­me­ler,­ ih­lâs­ ve­ u­huv­vet­ da­i­re­sin­de­ yap­tý­ðý­mýz­ mu­hab­bet­li­ soh­bet­ler,­ öy­le­si­ne­ fe­yiz­li­ve­be­re­ket­li­ol­du­ki,­bu­nu­kýy­me­ti­ne pa­ha­bi­çil­mez. E­v et,­ biz­z at­ ma­h al­l e­r i­n e­ gi­d e­r ek­ kar­deþ­ler­le,­a­ða­bey­ler­le­ya­pý­lan­yüz­yü­ze­gö­rüþ­me­nin,­bi­re­bir­hal­leþ­me­nin­ye­ri­ni­baþ­ka­hiç­bir­þey­tu­ta­maz. Ger­ç i,­ ay­n ý­ ha­k i­k at­l e­r e­ i­n an­m ýþ,­ ay­n ý dâ­vâ­ya­ gö­nül­ ver­miþ­ in­san­lar,­ u­zak­ta­ da ol­sa­lar,­yi­ne­bir­ve­bü­tün­lük­ru­hu­i­çin­de­dir­ler.­ Zi­ra,­ duy­gu­ ve­ dü­þün­ce­ pay­la­þý­mý i­çin­u­zak–ya­kýn­fark­et­mi­yor.

TARÝHTE BUGÜN

6 Haziran 1944

Normandiya Çýkarmasý a kýn dün ya ta ri hi ne "Nor man di ya Çý kar ma sý" is miy le ge çen hadise, Ýkinci Dünya Savaþýnýn en önemli harekât ve merhalelerinden biri olarak kabul edilir. Nor man di ya, At las Ok ya nu su ký yý sýn da ve Fran sa'ya (Manþ De ni zi) ya kýn mesafede bulunan bir ya rý ma da dýr. Sa hil u zun lu ðu 200 kilometre kadardýr. Çýkarma yapýlan kýsým ise, 75 kilometre civarýndadýr. Ýngiltere ve Amerika'nýn ba þý ný çek ti ði müt te fik kuv vet le re bað lý bin ler ce sa vaþ ge mi si, 6 Ha zi ran günü bu yarýmadanýn sahil ve plaj la rýn dan (O ma ha plajý) karaya asker çýkara rak, Almanya topraklarýna doðru harekete geçti. Bu ta rih ten ev vel, ay ný ülkelerin uçaklarý Almanlarýn üzerine her gün tonlar-

Y

Normandiya Çýkarmasýndan bir sahne.

ca bomba yaðdýrýyordu. Almanlarýn iyice zayýflatýl dý ðý ka na a ti ne va rýl dý ðýn da i se, sý ra ka ra ya as ker çýkarmaya gelmiþti. Yine hava destekli olarak, sa yý la rý mil yon la rý bu lan müt te fik or du la rý, 6 Ha zi ran sabahýndan itibaren ka ra ya çýk ma ya ve Al man kuvvetlerinin üzerine yürümeye baþladý. Aylar süren bu amansýz çatýþmada, ö-

GÜN GÜN TARÝH

len ve yaralanan insanlarýn haddi hesabý yoktu. So nun da Na zi le re diz çöktürüldü; ancak, yine de sa vaþ de vam e di yor du. Ý talya'nýn yaný sýra Japonya da Almanya'ya yardým ediyordu. 30 milyondan fazla insanýn canýna mal olan insanlýk tarihinin bu en dehþetli sa va þý, 1945 A ðus tos'u na kadar devam etti.

lTurhan Celkan

Fa­kat,­biz­le­rin­vaz­ge­çil­mez­le­ri­a­ra­sýn­da yer­ a­lan­ "mü­da­ve­le–i­ ef­kâr"­ i­le­ "mü­da­ve­le–i­his­si­yat"ýn­en­ve­rim­li,­en­fe­yiz­li­ve­en yük­s ek­ de­r e­c e­d e­ tat­b ik­ e­d il­m e­s i,­ an­c ak þi­fa­hî­ gö­rüþ­me­ler­ esna­sýn­da­ müm­kün­ o­la­bi­li­yor. Ö­t e­ yan­d an­ hiç­ sön­m e­m e­s i­ ve­ da­i ­m a can­lý­tu­tul­ma­sý­ge­re­ken­"þevk"­un­su­ru­nun ve­ "þevk–i­ mut­l ak"­ düs­t û­r u­n un­ ya­þ a­t ýl­ma­sý­da,­an­cak­"müf­ri­ta­ne­ir­ti­bat"­ve­kar­deþ­lik­da­i­re­sin­de­ki­ce­ma­a­tî­kay­naþ­ma­sa­ye­sin­de­müm­kün­gö­rü­nü­yor. Þa­yet,­ fert­ ken­di­ ba­þý­na­ kal­sa,­ kim­sey­le gö­rü­þüp­ hal­leþ­me­ ci­he­ti­ne­ git­mez­se,­ on­da­k i­ þevk,­ gay­r et­ ve­ mu­h ab­b et­ ba­t ar­y a­s ý sön­me­ye,­tü­ken­me­ye­yüz­tu­ta­bi­lir. Ýþ­t e,­ böy­l e­s i­ du­r um­l a­r a­ düþ­m e­m ek­ ve mo­ra­li­ni,­ he­ye­ca­ný­ný­ da­i­ma­ yük­sek­ tu­ta­bil­mek­ i­çin,­ mer­kez­den­ mu­hi­te­ doð­ru­ a­çý­l a­r ak,­ kar­d eþ­l er­l e­ sýk­l ýk­l a­ gö­r üþ­m ek, hem­ his­s i­y at,­ hem­ de­ fik­r i­y at­ plâ­n ýn­d a kud­s î,­ ul­v î­ de­ð er­l e­r i­ pay­l aþ­m a­ ci­h e­t i­n e git­mek­i­cap­e­di­yor. Me­se­le­ye­ bu­ nok­ta–i­ na­zar­dan­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ hâ­sýl­ o­lan­ mu­az­zam­ ne­ti­ce­nin­ çe­ki­len­ bü­tün­ sý­kýn­tý­la­ra­ de­ðer­ ol­du­ðu­ ka­na­a­ti­ne­va­rý­yor­su­nuz.

Okuma programlarý ur­Ta­le­be­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­yer­ler­de,­he­men­her­se­ne­ö­zel­lik­le­bu mev­sim­ler­de­"yaz­o­ku­ma­prog­ram­la­rý"­ya­pýl­ma­ya­baþ­la­nýr. Bun­l ar­ çok­ ha­y ýr­l ý­ iþ­l er­d ir;­ fe­y iz­l i,­ be­re­ket­li­hiz­met­ler­dir. Bu­ tür­ prog­r am­l ar,­ çe­þ it­l i­ þe­k il­l er­d e ya­pý­lý­yor,­ya­pý­la­bil­mek­te­dir. Ay­r ý­c a,­ o­k u­m a­ sü­r e­l e­r i­ de­ fark­l ý­l ýk gös­t er­m ek­t e­d ir:­ Bir­ haf­t a,­ on­ gün,­ on beþ­gün,­ve­sa­i­re... Bun­la­rýn­hep­si­de­fay­da­lý­dýr. An­c ak,­ hem­ bil­g i,­ hem­ de­ tec­r ü­b e­ i­l e sa­bit­tir­ki,­en­fay­da­lý,­en­fe­yiz­li­ve­en­be­re­ket­li­ o­la­ný­ "Kül­li­ya­tý­ bi­tir­me­ prog­ram­la­rý"dýr. Bu­ tarz­ prog­r am­l ar,­ li­s e­ ve­ da­h a­ üst se­v i­y e­d e­k i­ yaþ­ grup­l a­r ý­ i­ç in­ ra­h at­l ýk­l a tat­bik­e­di­le­bi­lir. Hem,­ böy­le­si­ mu­kad­des­ bir­ i­þe­ gi­riþ­tik­ten­ ve­ za­ru­rî­ ba­zý­ se­bep­le­re­ te­þeb­büs­ et­tik­ten­son­ra,­Ce­nâb–ý­Hak­öy­le­si­ne­ko­lay­lýk­l ar­ gös­t e­r i­y or,­ öy­l e­s i­n e­ bir­ i­n a­y e­t e­ ve bol­luk–be­re­ke­te­ maz­har­ e­di­yor­ ki,­ hay­ret et­me­mek,­hay­ran­kal­ma­mak­el­de­de­ðil. Gün­de­ 200–300­ say­fa­ o­ku­ya­rak,­ Kül­li­yat'ýn­ 20–25­ gün­d e­ dev­r e­d il­d i­ð i­ hu­s u­s u da,­yi­ne­tec­rü­be­ler­le­sa­bit­tir. Bu­ i­þe­ ni­yet­le­nen­le­ri­ ve­ gö­nül­lü­ o­la­rak iþ­ti­rak­ et­mek­ is­te­yen­le­ri,­ þim­di­den­ teb­rik e­di­yor,­ ha­yýr­lý­ mu­vaf­fa­ki­yet­ler,­ fe­yiz­li­ o­ku­ma­lar­di­li­yo­ruz.

N

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Mü'minin niyeti amelinden hayýrlýdýr Re­cep­Al­bay­rak:­“Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye’de ge­çen,­‘Na­zar­la­ni­yet­ma­hi­yet-i­eþ­ya­yý tað­yir­e­der.­Gü­na­hý­se­va­ba,­se­va­bý­gü­na­ha­kalb­e­der”­cüm­le­si­ni­a­çar­mý­sý­nýz?­Ni­yet­se­va­bý­gü­na­ha,­gü­na­hý­se­va­ba­na­sýl çe­vi­rir”­ ey­gam­ber­E­fen­di­mi­ze­(asm),­hic­ret­e­den­le­rin­a­ra­sýn­da­bi­ri­si­nin,­sa­de­ce­bir­ka­dý­ný ni­kâh­la­mak­ni­ye­ti­ta­þý­dý­ðý,­bu­nun­i­çin­hic­ret­et­ti­ði­bil­di­ri­lir.­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm): “A­mel­ler­ni­yet­le­re­gö­re­dir.­Her­ke­se­an­cak­ni­yet et­ti­ði­nin­kar­þý­lý­ðý­var­dýr.­Ki­min­hic­re­ti­Al­lah­ve Re­su­lü­i­çin­i­se,­hic­re­ti­Al­lah­ve­Re­su­lü­i­çin­dir. Ki­min­de­hic­re­ti­dün­ya­ma­lý­ve­ya­ni­kâh­la­ya­ca­ðý ka­dýn­i­çin­i­se,­hic­re­ti­o­nun­i­çin­dir”­bu­yu­rur.­1 Si­zin­de­ak­tar­dý­ðý­nýz­gi­bi,­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­i­fa­de­siy­le­ni­yet­eþ­ya­nýn­ma­hi­ye­ti­ni­de­ðiþ­ti­rir.­Gü­na­hý­se­va­ba,­se­va­bý­gü­na­ha­çe­vi­rir. Ni­yet;­a­dî,­a­ma­i­ba­det­kas­týy­la­ya­pý­lan­bir­ha­re­ke­ti­i­ba­de­te;­gös­te­riþ­i­çin­ya­pý­lan­bir­“gö­rü­nüþ­te i­ba­de­ti”­de­gü­na­ha­dö­nüþ­tü­rür.­Me­se­lâ,­var­lýk­la­ra­se­bep­le­rin­yap­tý­ðý­þey­ler­ni­ye­tiy­le­ba­ký­lýr­sa ce­ha­let­o­lur;­Al­lah’ýn­ya­rat­tý­ðý­þey­ler­ni­ye­tiy­le ba­ký­lýr­sa­ma­ri­fet­o­lur,­i­lim­o­lur,­ir­fan­o­lur;­i­ma­ný ol­gun­laþ­tý­rýr.2 Yi­ne­me­se­lâ­yol­da­ki­taþ­la­rý­Müs­lü­man’ýn­a­ya­ðý­na­ta­kýl­ma­sýn­ve­za­rar­ver­me­sin­ni­ye­tiy­le­ke­na­ra­at­mak­se­vap­týr,­ha­yýr­dýr,­gü­zel­dir,­i­ba­det­tir. Bu­i­þi­ya­par­ken,­dik­kat­et­me­si­ne­rað­men­seh­ven­bi­ri­si­ne­za­rar­ver­se­ö­zür­di­ler,­za­rar­ver­me kas­tý­ve­ni­ye­ti­ol­ma­dý­ðýn­dan,­gü­nah­tan­da­mu­af o­lur.­Yi­ne­bu­i­þi­ya­par­ken­yo­lun­sert­leþ­me­si­ve o­tur­ma­sý­i­çin­dö­þen­miþ­taþ­la­rý­da­seh­ven­a­yýk­la­mýþ­ve­at­mýþ­ol­sa,­bil­gi­ek­sik­li­ðin­den­do­ðan­za­ra­rý­te­lâ­fi­e­der.­Ni­ye­ti­nin­sýh­ha­tin­den­do­la­yý­gü­nah­kâr­ol­maz,­se­va­býn­da­ek­sil­me­de­ol­maz.­ Fa­kat­ay­ný­dav­ra­ný­þý­kö­tü­lük­yap­mak­ve­za­rar ver­mek­ni­ye­tiy­le­ya­par­sa,­yap­tý­ðý­iþ­i­ba­det­ol­maz,­gü­nah­bir­fi­il­o­lur. Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­bu­hu­su­su­þu ve­ciz­ha­di­siy­le­i­fa­de­bu­yu­rur: “Mü’min’in­ni­ye­ti­a­me­lin­den­ha­yýr­lý­dýr.­Mü­na­fý­ðýn­a­me­li­i­se­ni­ye­tin­den­ha­yýr­lý­dýr.­Her­kes­ken­di­ni­ye­ti­ne­gö­re­a­mel­iþ­ler.­Mü’min­ha­yýr­ve­i­yi­lik­ni­ye­tiy­le­bir­a­mel­iþ­le­di­ðin­de­kal­bin­de­bir­nûr ve­fe­yiz­bu­lur.”­3 Bu­ha­dis­le­rin­tef­si­ri­sa­de­din­de­Üs­tad­Sa­îd Nur­sî­Haz­ret­le­ri,­ni­ye­tin­sý­ra­dan­â­det­le­ri­ve a­dî­dav­ra­nýþ­la­rý­i­ba­de­te­çe­vi­ren­pek­a­cîp­bir ik­sir,­bir­mâ­ye­ve­bir­ruh­ol­du­ðu­nu,­ö­lü­hal­le­ri­ i­ba­det­le­ can­lan­dýr­dý­ðý­ný­ kay­de­der.­ Be­di­üz­za­man’a­gö­re­ni­ye­tin­ru­hu­ih­lâs­týr.­Öy­le­i­se ger­çek­kur­tu­luþ­an­cak­ih­lâs­i­le­müm­kün­dür.­Az bir­ö­mür­de,­bü­tün­lez­zet­le­riy­le­ve­gü­zel­lik­le­riy­le Cen­net­an­cak­böy­le­bir­ha­lis­ni­yet­le­ka­za­ný­lýr. Çün­kü­ni­yet­i­le­in­san­da­i­mî­bir­þâ­kir­o­lur,­da­im ­ î þük­re­di­ci­o­lur;­da­i­mî­þü­kür­se­va­bý­ka­za­nýr.­4 Ni­ye­tin­mah­þer­de­ki­yan­sý­ma­sý­ný­Pey­gam­ber E­fen­di­miz­den­(asm)­din­le­ye­lim: *“Ýn­san­lar­ni­yet­le­ri­ne­gö­re­di­ril­ti­le­cek­ve­he­sa­ba­çe­ki­le­cek­tir.”­5 *“Ýn­san­lar­ni­yet­le­ri­ne­gö­re­di­ri­lir­ler­ve­haþ­ro­lu­nur­lar.”­6 *“Ký­ya­met­gü­nün­de­a­ley­hin­de­ilk­ön­ce­hü­küm­ve­ril­mek­ü­ze­re,­þe­hit­ol­du­ðu­bi­li­nen­bir kim­se­ge­ti­ri­lir.­Al­lah­o­na­o­lan­ni­met­le­ri­ni­an­la­týr.­O­da­maz­har­ol­du­ðu­ni­met­le­ri­ha­týr­lar.­Al­lah:­“Ne­a­mel­iþ­le­din?”­di­ye­so­rar.­A­dam: “Al­lah’ým,­Se­nin­yo­lun­da­ci­had­et­tim­ve­ni­ha­yet­se­nin­i­çin­þe­hid­düþ­tüm”­der.­Al­lah: “Ya­lan­söy­le­din.­Sen­ce­sa­ret­li­dir­de­sin­ler­di­ye sa­vaþ­týn.­Se­nin­i­çin­öy­le­de­de­nil­miþ­tir”­bu­yu­rur ve­a­me­li­ka­bul­gör­mez.­Son­ra­i­lim­öð­ren­miþ, öð­ren­di­ði­ni­baþ­ka­sý­na­öð­ret­miþ­ve­Kur’ân­o­ku­muþ­bir­kim­se­ge­ti­ri­lir.­Al­lah­o­na­da­ni­met­le­ri­ni ha­týr­la­týr,­o­da­i­ti­raf­e­der.­Son­ra­Al­lah­o­na:­“Ne a­mel­iþ­le­din?”­di­ye­so­rar.­O­da:­“Al­lah’ým,­Se­nin rý­zan­i­çin­i­lim­öð­ren­dim.­O­nu­baþ­ka­la­rý­na­öð­ret­tim.­Se­nin­i­çin­Kur’ân­o­ku­dum”­der.­Al­lah:­ “Ya­lan­söy­le­din.­Sen­â­lim­de­nil­mek­i­çin­i­lim öð­ren­din.­ Ne­ gü­zel­ o­ku­yor­ de­sin­ler­ di­ye Kur’ân­ o­ku­dun.­ Ha­ki­ka­ten­ se­nin­ hak­kýn­da bun­lar­da­söy­len­di”­bu­yu­rur­ve­a­me­li­ni­ka­bul­et­mez.­­ Son­ra­ Al­lah’ýn­ ken­di­si­ne­ her­ çe­þit­ mal­dan­ bol­ca­ ver­di­ði­ bir­ kim­se­ ge­ti­ri­lir.­ Al­lah o­n a­ ni­m et­l e­r i­n i­ ha­t ýr­l a­t ýr.­ O­ da­ ha­t ýr­l ar. Son­ra­Al­lah­o­na:­“Ne­a­mel­iþ­le­din?”­der.­A­dam: “Al­lah’ým,­ ve­ril­me­si­ni­ is­te­di­ðin­ yer­le­re se­nin­rý­zan­i­çin­bol­ca­ver­dim”­der.­Al­lah: “Ya­lan­ söy­le­din.­ Be­nim­ i­çin­ ver­me­din. Ne­ cö­mert­ bir­ kim­se­dir­ de­sin­ler­ di­ye­ ver­din.­ Ni­te­kim­ hak­kýn­da­ böy­le­ de­ de­nil­miþ­tir”­bu­yu­rur­da­a­me­li­ni­ka­bul­et­mez.­7­

P

Dipnotlar: 1- Buhârî, 1,50; Müslim, Ýmâre, 155; Riyâzu’sSâlihîn, 1; Câmiü’s-Saðîr, 1/1, 2- Mesnevî-i Nûriye, s. 45, 3- Câmiü’s-Saðîr,4/3810, 4- Mesnevî-i Nûriye, s. 61, 5- Câmiü’s-Saðîr, 1436, 6- Câmiü’s-Sa ðîr, 3890, 7- Müslim, Ýmâre, 152.


10

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

‘küçük bir sohbetle baþlayalým’ teklifiyle bir de bakmýþsýnýz ki, apartman komþularýmýz birer ders arkadaþýmýz oluvermiþ. Zaten ister istemez küçük sohbetler büyük sohbetlere geçiþ için birer vesile oluyor. Yeter ki insanýn gündeminde olsun, Allah da kapýlarýný açýyor. Bu uygulamalarý bayanlar apartmanlarda daha güzel yapýyorlar. Bu noktada erkeklerden bayanlar daha sos yaldirler diyebiliriz. Yani elbette sadece apartman gündemi etrafýnda bir araya gelmek, çok da verimli olmusyasar33@yahoo.com yor. Ýþin çok ruhu da olmuyor. Oysa bir sohbet, bir yasin, bir duâ ile baþlamak yapýlan toplantýya bir ruh kazandýrýyor. Böyle bir teklif getirildiðinde de kimse karþý çýkmýyor. Çýkan da çoðunluða uyuyor. Yeter ki böyle bir teklifte bulunan olsun. Biz de bayanlardan sonra, apartmanýmýzda sohbetli ediüzzaman Hazretleri eserlerinde ýsrarla müfri- toplantýlarýmýzý baþlattýk. On beþ günde bir olarak beþ tane irtibat vurgusu yapýyor. Yani görüþmek, ko- altý nurlarý tanýyan ve deðiþik sohbet ortamlarýndan nuþmak, tanýþmak, sohbet etmek ve sevinç ve beslenen komþumuzun destekleri ve diðer komþularýkeder paylaþýmý anlamýnda dertleþmek gibi, anlamlar mýzýn da ‘Ne demek efendim ne güzel olur.’ katkýlarýyla, nurlu sohbet toplantýlarýmýz oldukça güzel baþladý. taþýyor bu vurgu. Yaklaþýk bir otuz dakika Nurlardan okumak ile baþlaAma bir o kadar da baþaramadýðýmýz bir gündem. Televizyonlar neredeyse aile oturmalarýný kaldýrdý. yan toplantýmýz güzel paylaþýmlara da vesile oluyor. Ýlk kez böyle bir oturuma katýlan öðretmen emeklisi Bir o kadar da internet. Tabiî konunun kaynaðý ise, meylü’r-rahat. Bir dosta, komþumuz, bundan böyle hep okuyarak baþlayalým, bir akrabaya gitmek varken, boþverip oturmak. ‘Amaa- hiç deðilse haftada bir böyle bir maneviyat oluþur þekan, kim þimdi kalkacak, giyinecek, rahatýný bozacak ve linde kanaatini paylaþtý. Böyle oturumlar sohbete de birer vesiledir. Mutlaka bir dostu ziyaret edecek.’ düþüncesi tam bir yýkýcý. Oysa nefse zor gelen konularda ‘rahatý bozmak’ ge- oturumlarýn daha bir anlamlý olmasý ve cazibe kazanmasý için küçük bir fasýla anlamýnda okumanýn olmasý rekir. Çünkü zor gelen þeyin, kazancý büyük olur. Bediüzzaman Hazretleri konu ile ilgili daha detay bir çok yerinde bir tat katýyor. Adeta o oturum da sohbebilgi vererek, herkesin bir iki çoluk çocuðu, komþusu, tin mayasý etrafýnda geliþiyor. Ýleriye dönük de inþallah, apartman bloðunun zemiarkadaþý vardýr, hiç deðilse onlarla bir iki kelâm, bir iki nindeki bir daire büyüklüðündeki mekâný, çok amaçlý nefes ders yapsýn ikazý yapmaktadýr. Buradaki bir iki nefeslik konuþma, görüþme, sohbet salon olarak, hem yeri geldiðinde Ramazanlarda messýrrý, insan görüþtüðü, konuþtuðu, sohbet ettiði insanla cid, yeri geldiðinde çocuklar için program ortamý, yeri ünsiyet, yakýnlýk oluþuyor. Bu yakýnlýk da pek çok geldiðinde de küçük çaplý organizasyonlarda kullanproblemlerin çözümünde ciddî katký saðlýyor. Yani iyi mak üzere planlamayý karar altýna aldýk. Ýnþallah bu düþünmeyi, olumsuz bir adým atmadan önce bir daha takdirde de, diðer bloklarýn da katýlýmýyla sohbetimizi düþünmeyi netice veriyor. ve bazý programlarýmýzý daha geniþ dairede yapmak Bu görünen hikmetlerden sadece biri. niyeti taþýyoruz. Nur Talebeleri, Üstadýn bu davranýþ tarzýný dikkate Düþünün ki kendi çapýnda bir köy gibi bir yerleþim alarak, iþ yerlerinde küçük küçük sohbetler gerçekleþ- söz konusu. Yani altmýþ hanenin yaþadýðý bir site elbet tirmektedirler. Þahsen ben gittiðim pek çok ilde bunun te bu tür programlarý da içinde barýndýrmalýdýr. Bu altfarklý farklý örnekleriyle karþýlaþtým. mýþ haneyi çocuklarýyla, gençleriyle, hanýmlarýyla, beyÖnceki yýllarda gittiðimiz Afyon’da, küçücük bir leriyle düþündüðünüzde tam bir küçük köy manzarasý dükkâný bulunan bir esnaf kardeþimiz, ziyaret amaçlý karþýmýza çýkýyor. uðradýðýmýzda, hemen elimize raftaki kitabý tutuþturHaliyle böyle bir ortamýn mutlaka eðitim programmuþ ve ‘Bir ders yapalým, bir hatýrasý kalsýn’ demiþ ve larý da bulunmalýdýr. Yoksa ortam yaþanmaz hale gelir. çok da hoþ, tatlý bir sohbet oluþmuþtu. Tabiî bu sohbet Yani ilgilenilmeyen, ihmal edilen ortamlarýn acý meyortamýnda küçücük yerde neredeyse dizlerimiz birbi- veleriyle karþýlaþmak kaçýnýlmaz olacaktýr. rine dokunacak kadar dar mekânda, oldukça geniþ, Evet, þimdilerde bir iki apartmanýn genciyle de Pazengin ve tadý damaklarda kalan bir sohbet gerçekleþ- zar sohbetlerimize gitmeye baþladýk. Bu çok güzel bir miþti. Demek ki, sohbet etmenin dýþ mekânla, kiþilerle geliþme. Ýnþallah yaz okuma programlarýnýn da temeli deðil, iç durumla direkt alâkasý vardý. olacaktýr. Yani her fýrsatta Nur derslerine bir geçiþ yapmak Lütfen bir adým atalým. Sadece güzel niyetle bir sohçok anlamlý. Zaten diðer dünyevî meseleleri istemesek bet teklifi. Arkasý geliyor. Yoksa komþuluk hakkýný nade saatlerimizi vererek konuþuyoruz. Hiç deðilse, böy- sýl öderiz. le saatleri çalarak, ebedîleþtirmek en mantýklýsý. Nefis ve hane dairesinden sonraki sorumlu olduðuAyný durum benim tanýdýðým pek çok apartman da- muz üçüncü dairenin iþlerindeyiz. Bütün bu adýmlar, iresinde de yaþanýyor. Nur Talebesi bir kardeþimizin komþuluk hakký çerçevesindedir. Yoksa olacaklardan bulunduðu apartman dairesindeki gündemler ister is- mes’ul olma durumu söz konusudur. temez nuranîleþiyor. Belki sizin komþular da sadece bir sohbet teklifi bekOn beþ günde bir veya ayda bir toplanan apartman liyor. Zaten komþudan da beklemeyin, kapýyý açacak yönetimi, elbette Nur Talebesi kardeþlerin gündeme, Rabbü’l-âlemindir.

Birinci Keykavus ayaða kalkýyor!

Komþularýmýz sohbet arkadaþlarýmýz oldu

SÝVAS’TA, TARÝHÎ ÞÝFAHÝYE MEDRESESÝ’NÝN ÝÇERÝSÝNDE YER ALAN ANADOLU SELÇUKLU HÜKÜMDARLARINDAN SULTAN BÝRÝNCÝ ÝZZEDDÝN KEYKAVUS’UN TÜRBESÝ, HASAR GÖREN BÖLÜMLERÝ ASLINA UYGUN ÞEKÝLDE NAKIÞ NAKIÞ ÝÞLENEREK RESTORE EDÝLÝYOR.

B

SÝVAS’TA tarihî Þifahiye Medrese si’nin içerisinde yer alan Anadolu Selçuklu hükümdarlarýndan Sultan Birinci Ýzzeddin Keykavus’un Türbesi, hasar gören bölümleri aslýna uygun þekilde nakýþ nakýþ iþlenerek onarýlýyor. Taþ oyma ustasý Necdet Çekmen, Sivas Vakýflar Bölge Müdürlüðü’nce onarýma alýnan Þifahiye Medresesindeki Sultan 1. Ýzzeddin Keykavus’un Türbesinde yaklaþýk 6 aydýr restorasyon çalýþmasý yapýyor. Çekmen, bir Selçuklu sultanýnýn türbesini onarmaktan büyük onur duyduðunu belirtti. Çalýþmalarý yaparken çok heyecanlandýðýný, sabahlara kadar uyuyamadýðýný anlatan Çekmen, ‘’Burada çalýþmak benim için þans. Aklýmdan deðil hayalimden geçmezdi. Allah nasip etti yaptýk, çok emek verdim buraya’’ dedi. Çekmen, Sultan 1. Ýzzeddin Keykavus’un türbesinin dýþ bölümünde hasar gören tuðladan yapýlmýþ bezemeleri, tuðlalardan aslýna uygun kesme yaparak, zarar gören bölümlere monte ettiklerini söyledi. Monte edilen bölümlerde daha sonra kumlama yapýlacaðýný ifade eden Çekmen, kumlanan bölgelerin eserin diðer hasar görmeyen bölümleriyle ayný renge kavuþacaðýný belirtti. Çekmen, iç kýsýmda yer alan Ýzzeddin Keykavus’un mezarý baþta olmak üzere türbenin içindeki sandukalarýn çini boyamalarýný da yaptýðýný belirtti. Bu boyalarýn yaklaþýk 300500 yýl daha kalabileceðini anlatan Çekmen, çalýþmalarýn Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve ilgili mühendislerin

Sarayýn Yýkýlýþý Kurgan BÝR KÝTAP

SÜTUN Yayýnlarýndan Hacý Þaban Boztaþ imzasýyla çýkan Sarayýn Yýkýlýþý Kurgan isimli kitap, insanoðlunu yaþadýðý dünyanýn dýþýna taþýyan mistik ögelerle yoðrulmuþ bir roman. Fizik ve metafizik mekânlarý farklý isimler altýnda kullanarak kurgulanmýþ ilginç bir fantastik öykü.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8

SOL­DAN­SA­ÐA­—­1. Aðaçtan yapýlmýþ döküm kalýbý. Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarýlmalar dolayýsýyla buz parçalarýnýn koparak aþaðýya düþmesi. 2.­(Tersi) Kastamonu'nun bir ilçesi. - Ördek avý için, göl kenarýnda dal ve sazdan yapýlmýþ kulübe. 3.­Dörtte bir, çeyrek. - Savaþta düþmandan zorla ele geçirilen mal. 4.­Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk, açýklýk. - Gök, gökyüzü, sema. - Kuzu sesi. 5.­Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlayan bir söz. - (Tersi) Kötü kasýt, düþmanca niyet. - Dinî inanýþa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneðine sahip, Ýlâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratýk. 6.­Gözde sarýya çalan kestane rengi. 7.­Ýþlenecek bir nesnede bulunmasý gereken ýsýnýn, nemin yeterli olmasý durumu. - Muðla iline baðlý ilçelerden biri. 8.­Babanýn kýz kar deþi, bibi. - Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiðinde adýn baþýna getirilen ve uzatýlabilen bir seslenme sözü. - Genellikle belli meslek adamlarý için yapýlmýþ veya belli amaçlarla kurulmuþ konutlar toplu luðu, iþ merkezi. 9.­Ýri taneli bezelye. - Bazý kelimelerin so nuna bir ek gibi eklenerek birtakým zarflar, yeni edatlar oluþturan bir söz. - Yeterince aydýnlýk olmayan, yarý karanlýk, az ýþýk alan. 10.­Can veya mal kaybýna, zararýna sebep olan kötü olay. - Yaþadýðý hallerin tesiriyle münafýk olduðu zannýna ka pýlmasýyla bilinen sahabe.

9 10

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA­—­1.­Alay, istihza. - Adalet. 2.­ Ýdrar yapamama hastalýðý. - Taramaktan emir. 3.­Bir þey ödemeden, para vermeden alýnan þey, bedava. - Kaz, ördek, güvercin vb. bazý kuþ yavrularýnýn civcivlikten sonraki durumu. 4.­Subut kelimesinin ortasý. - Olay, hadise. 5.­Lantan elementini simgeleyen harfler. - Gam dizisinde dördüncü nota. 6.­ Bolu iline baðlý ilçelerden biri. 7.­Üç köþeli, üç teli olan Rus halk sazý. 8.­Asya'da bir devlet. - Maðara. 9.­ Kimi yörelerimizde kullanýlan çok az anlamýnda kelime. Kakým. 10.­ Ürkme, ürkü. - Gönül alýcý davranýþ. 11.­ Kansýzlýk. - Mercan adasý. 12.­ Çiçekleri mavi renkte ve beþ taç yapraklý, lifleri dokumacýlýkta kullanýlan bir bitki. - Mutlu olmaktan doðan ve dýþa vurulan sevinç.

Y

KÜLTÜR SANAT

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

R E F A R A N S A Ý

A P O L Ý T Ý K M N

F Ý N A L Ý L R T Ý

Ý K Ý L Ý K N K E S

N E S Ý R D K A N Ý

E R A K R L E R E Y

R Ý E M MM M A A G A A R E A C K E A L

9 10 11 12

A B A R E B A A Ý L

F A Z Ý L E T A B A

Ý T A L Ý K A S A N

L Ý M O N A S Ý D Ý

SULTAN 1. ÝZZEDDÝN KEYKAVUS TÜRBESÝ

Taþ oyma ustasý Necdet Çekmen, Sivas Vakýflar Bölge Müdürlüðü’nce onarýma alýnan Þifahiye Medresesindeki Sultan 1. Ýzzeddin Keykavus’un Türbesinde yaklaþýk 6 aydýr restorasyon çalýþmasý yapýyor. FOTOÐRAF: AA

gözetiminde yapýldýðýný ifade ederek, ‘’Yaptýðýmýz her çalýþma kontrol ediliyor. Vakýflarýn istediði þekilde projeye uygun eserde çalýþma yapýyorum. Projelerin uymadýðý yerleri yeniden yapýyorum. Tarihî medresenin restorasyon çalýþmasýný yapan müteahhit firma, hassas bir þekilde çalýþmalarý yürütüyor, çalýþmalara da büyük özen gösteriyor’’ dedi. Türbenin ongen tuðla örgülü bir kasnaða sahip kubbesindeki tuðla bezemelerde muazzam bir ustalýk bulunduðunu belirten Çekmen, kendisinin de bu bölgeyi aslýna uygun þekilde tuðladan yeniden iþlediðini anlattý. Çekmen, eserin kubbedeki iþlemelerinin geometrik þekilde yapýldýðýný, buradaki çalýþmalarýn da ölçülerine göre yetkililerin gözetiminde iþlendiðini söyledi. Genç yaþta hastalanan Sultan 1. Ýzzeddin Keykavus’un, yaptýrdýðý bu esere tedavi amaçlý gel-

diðini belirten Çekmen, cenazesinin de çok sevdiði bu türbenin içinde yer aldýðýný kaydetti. TÜRBEDEKÝ ÝNSAN FÝGÜRÜ Çekmen, türbenin içerisinde çalýþ ma yaparken, Sultan 1. Ýzzeddin Keykavus’un kabrinin hemen baþýnda yer alan mihraptaki taþ iþlemeciliðinin 3 boyutlu olduðunu fark ettiðini söyledi. Bunu yetkililere de ilettiðini ifade eden Çekmen, özellikle fo toðraf makinesi ve kamerayla ba kýldýðýnda mihraptaki taþ bezemesinde miðferi baþýnda olan sakallý, oturur bir þekilde, kollarý ve ayaklarý görülebilen bir insan figürünün bulunduðunu söyledi. Bunun daha önce hiç kimsenin dikkatini çekmediðini ifade eden Çekmen, figürün türbenin sahibi sul tan Birinci Ýzzettin Keykavus’a ait olduðunu düþünüyor. Sivas / aa

TÜRBE cephesi, Selçuklu sanatýnýn zengin çini süslemelerine sahiptir. Süslemede ge ometrik geçmeler, yýl dýzlar, kufi yazýlar, ma vi, lacivert, firuze ve beyaz renkleri ile þifahanenin en önemli bölümünü oluþturmaktadýr. Bu çini süslemeyi yapanýn Ahmed Bekirül Marendi olduðu sað pencere üzerindeki alýnlýkta yazýlýdýr. Üstteki büyük çini kabartma kitabede, ‘’Biz geniþ saraylardan dar kabirlere çýkarýldýk. Malýn mülkün bana fayda vermedi, saltanatým mahvoldu’’ þeklindeki ifadelerle ‘’fani dünyadan ahirete yol culuk günü 617 Þev val’in dördü’’ anlamýna gelen bir yazý kuþaðý yer almaktadýr. 1220 tarihli en eski vakfiyeye de sahip olan ve dönemin týp öðreni mi yapýlmasý yanýnda hastane olarak hiz met veren Þifahiye Medresesi Selçuklu döneminin þaheserlerindendir.


ÇAYKUR kotayý 350 kilodan 425’e çýkardý n ÇAYKUR Genel Müdürü Ýmdat Sütlüoðlu, þartlarýný zorlayarak kotalarýný dönüm baþýna 350 kilogramdan 425 kilograma çýkardýklarýný söyledi. Sütlüoðlu, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ilk kez yaþ çayda olaðanüstü bir süreç yaþandýðýný, Artvin’den Giresun’a kadar olan bölümde çayýn ayný anda geldiðini, hasadýn tüm bölgede ayný anda baþladýðýný belirtti. Olaðanüstü sürecin halký sýkýntýnýn içine ittiðini ifade eden Sütlüoðlu, izdihamýn baþlamasýyla yaþ çay kilogram fiyatýný düþürenlerin olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: ‘’Fiyat düþüþü maalesef aþaðý doðru devam ediyor. 2 Haziran 2001 tarihinde Genel Müdürlükte çay fiyatýný açýkladýðýmýzda özel sektörün de üreticiye yardýmcý olmasý gerektiðini söylemiþtik. Üretici aleyhine yapýlanlarýn ahlaki olmadýðýný vurgulamýþtýk. Bu konuþmalar ve görüþmeler sonuç vermedi. Bu olaðanüstü süreç çayla ilgili halkýn istismarýný önleyecek, maðduriyetini anlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduðunu ortaya koymuþtur. Önümüzdeki dönemde siyasiler bu konuyu ele alacaktýr.’’ Þartlarý zorlayarak kotayý dönüm baþýna 350 kilogramdan 425 kilograma çýkardýklarýný belirten Sütlüoðlu, “Dönümde geçen yýla oranla 85 kilogram bir artýþ saðlamýþ olduk. Bu konu yanlýþ anlaþýlmamalýdýr. Kapasitemiz aynýdýr. Ancak kotamýzý sürgün sonuna kadar kullanacaðýz. ÇAYKUR olarak dönüm baþýna 425 kilogram çay kotasýný alacaðýmýzý taahhüt ediyoruz’’ dedi.

TÜRKÝYE Ziraat Odalarý Birliði (TZOB), bu yýl yaðýþlarýn bazý bölgelerde çiftçinin yüzünü güldürürken, bazý bölgelerde ise üzdüðünü belirtti. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, Türkiye’de Ekim 2010 ve Mayýs 2011 tarihleri arasýnda kümülatif yaðýþlarýn genel olarak normalinden fazla, geçen yýl yaðýþýndan ise az olduðuna iþaret edilirken, kümülatif yaðýþlarda normale göre yüzde 10,5 artýþ, geçen yýla göre ise yüzde 5,2 düþüþ gözlendiði kaydedildi. Bu yýlýn Mayýs ayý yaðýþlarýnýn ise normale göre yüzde 39,5, geçen yýla göre de yüzde 72,2 oranýnda arttýðý ifade edilen açýklamada, ‘’Mayýs ayý yaðýþlarý normale göre Marmara Bölgesinde azalma gösterirken, diðer bölgelerde artýþ göstermiþtir. Mayýs ayýnda normallere göre en fazla artýþ Ege, Akdeniz ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinde gerçekleþmiþtir’’ denildi. Hasat dönemine yakýn tarihte oluþan dolu, sel afeti buðday ve arpalarda, meyvelerde verim ve kalite kayýplarýna neden olduðu, bu yýl yaðýþlarýn bazý bölgelerde çiftçinin yüzünü güldürürken, bazý bölgelerde ise üzdüðüne dikkat çekildi. Ýstanbul/Yeni Asya

Sözleþmeli personelin dilekçesi hazýr Yýllardýr kamuda kadro umuduyla çalýþan sözleþmeliler, kanun hükmünde kararnamenin yayýmlanmasýyla dilekçelerle kurumlarýna baþvuracak. Sözleþmeli personele kadro verilmesi ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayýmlanmasýnýn ardýndan kamuda 4/B statüsünde çalýþtýrýlanlarýn kadroya alýnmasýyla ilgili süreç baþlýyor. Kararnamenin yayýmlanmasý sendikalarý da harekete geçirdi. Türk Saðlýk-Sen, sözleþmeli personelin baþvurularýný kolaylaþtýrmak amacýyla örnek dilekçe hazýrladý. Kadroya geçirilmeyi talep eden sözleþmeli personel, dilekçeye ad ve soyadlarýný yazýp imzalayarak çalýþtýklarý kurumlara teslim edecek. Kadroya geçmek isteyen sözleþmeli memurlarýn 30 gün içinde kurumlarýna yazýlý olarak baþvurmalarý gerektiðinin düzenlendiði ifade edilen dilekçede, yasal düzenleme çerçevesinde dilekçe sahibi sözleþmeli personelin memur kadrosuna geçirilmek için gereðinin yapýlmasý talebine yer verildi. Türk Saðlýk-Sen tarafýndan hazýrlanan örnek dilekçeye, sendikanýn internet sitesinden ve þubelerinden sendika üyelerinin yaný sýra tüm sözleþmeli personel ulaþabilecek. Ankara/aa

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5750 ÖNCEKÝ GÜN 1,5750

DÜN 2,3020 ÖNCEKÝ GÜN 2,3020

DÜN 78,25 ÖNCEKÝ GÜN 78,25

DÜN 527,00 ÖNCEKÝ GÜN 527,00

tu

Ýþçinin geliri azaldý TÜRK-ÝÞ’ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE, YIL BAÞINDA BÝN 360 LÝRA ALAN BÝR ÝÞÇÝNÝN ÜCRETÝ VERGÝ KESÝNTÝSÝNÝN ARTMASI SEBEBÝYLE YIL SONUNDA BÝN 166, BÝN 2 LÝRA ALAN BÝR ÝÞÇÝNÝN ÜCRETÝ ÝSE 942 LÝRAYA GERÝLÝYOR. LÝTERATÜRDE sabit gelirli kabul edilen iþçiler, gelir vergisi tarifesinin oluþturduðu olumsuzlukla ücretlerinin yýl içerisinde azalmasý nedeniyle ‘’azalan gelirli’’ haline geldi. Türk-Ýþ, iþçilerin karþý karþýya kaldýðý vergi yükü ile ilgili bir araþtýrma yaparak, bunu 230 bin kamu iþçisine yapýlacak zam için bir araya geldikleri Devlet Bakaný Ha ya ti Ya zý cý’ya sun du. A raþ týr ma da, 2003-2010 döneminde ücretliler dýþýndakilerin vergi oranlarýnýn düþürüldüðü, iþçilerin görece üstünlüðünün ortadan kalktýðý, 2006’da yüzde 25 olan vergi oranýnýn yüzde 27’ye yükseltilmesinin ücretliler aleyhine olduðunu belirtildi. Vergi dilimlerinin de iþçi ücretlerine uygun olarak düzen le ne me di ði, iþ çi le rin sa bit ge lir li ol maktan çýkarýldýðý, ‘’azalan gelirli’’ hale getirildiði ifade edilen araþtýrmada, her yýlýn ikinci yarýsýnda yapýlacak yüzde 5’lik bir zammýn bile net ücretlerin düþüþüne engel olamadýðý vurgulandý. Yýlbaþýnda net bin 360 lira alan bir iþçinin ücretinin vergi kesintisinin artmasý nedeniyle yýl sonunda

Kadroya geçiþ 800 trilyon katký saðlayacak n SAÐLIK-SEN Genel Baþkaný Metin Memiþ, sözleþ meli personelin kadroya geçirilmesi kararýnýn baþta üniversite hastaneleri olmak üzere saðlýk kurumlarýnýn döner sermaye bütçesine yaklaþýk 800 trilyon katký saðlayacaðýný bildirdi. Memiþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, saðlýk kurumlarýnda ve üniversite hastanelerinde yaklaþýk 85 bin sözleþmeli personelin 30 bininin maaþlarýnýn döner sermaye bütçesinden ödendiðini, bu personelin kadroya geçiþi ile birlikte maaþlarýnýn Maliye tarafýndan karþýlanacaðý belirtti. Sözleþmelilerin kadroya geçirilmesinin, çalýþanlarý olduðu kadar, hastaneleri de rahatlatacaðýný ifade eden Memiþ, döner sermaye iþletmeleri tarafýndan maaþlarý karþýlanan 30 bine yakýn sözleþmeli personelin yýllýk bazda ortalama 800 milyon liralýk maliyetinin artýk genel bütçeden karþýlanacaðýný kaydetti. Hükümetin kadro kararýnýn saðlýk çalýþanlarýnda memnuniyet uyandýrdýðýný belirten Memiþ, þöyle devam etti: “Önemli bir sosyal yara kapatýlmýþtýr. 4/C ve vekil-ebe hemþireler de kadroya geçirilmeli ve saðlýk kurumlarýnda istihdam karmaþasýna yol açmamak adýna yeni personel alýmlarýnda kadrolu istihdamý tercih edilmelidir.’’

11

tu

Çay hasadýna bütün bölgede ayný anda baþlandý. FOTOÐRAF: AA

Yaðýþlar hem üzdü, hem sevindirdi

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

tu

HABERLER

EKONOMÝ

tu

Y

bin 166 liraya gerilediðine iþaret edilen araþtýrmada, net bin 2 lira alan bir iþçinin ücretinin de 942 liraya düþtüðüne dikkat çekildi. ZAMLAR VERGÝYE GÝDÝYOR Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu, li teratürde ücretlilerin ‘’sabit gelirli’’ olarak tanýmlandýðýný, bir sözleþme döneminde ücretlerinin deðiþmeyeceði var sayýldýðýný söyledi. Ancak vergi uygulamalarý nedeniyle Türkiye’de iþçilerin ‘’azalan gelirli’’ haline geldiðini vurgulayan Kumlu, asgari ücretli bir iþçinin dahi eline geçen net ücretin vergi dilimi deðiþtirmesi nedeniyle düþtüðünü belirtti. Ortalama ücretteki bir kamu iþçisinde ise bu düþüþün genellikle mayýs ve ekim aylarýnda olmak üzere iki kez tekrarlandýðýna dikkati çeken Kumlu, ‘’Biz bu sözleþme döneminde öncelikle vergiler nedeniyle kayýplarýmýzýn telafisini istiyoruz. Ücret zammý pazarlýðý ancak bu noktadan sonra anlam ifade edebilir. Çünkü aldýðýmýz zamlar vergiye gidiyor’’ diye konuþtu. Ankara/aa

Alým gücü zayýflýyor Geçen yýl kilosu 3-5 kuruþ arasýnda deðiþen samanýn fiyatý yoðun talebin ardýndan, 30 kuruþa kadar çýktý.

Saman fiyatlarý yine cep yakýyor GEÇTÝÐÝMÝZ yýl hasat döneminde kilogramý 3-5 kuruþ arasýnda deðiþen samanýn fiyatýnýn bu yýl ekim alanlarýnýn az, talebin fazla olmasý sebebiyle 30 kuruþtan satýldýðý bildirildi. Çukurova yöresinde buðday hasadýnýn baþlamasýyla birlikte hay vancýlýk sektöründeki çiftçiler, saman bulma telâþýna girdi. Hükümetin geçen yýl önemli destekler saðlamasýnýn ardýn dan hareketlenen hayvancýlýk sektöründeki çiftçiler, hasatla birlikte samana yoðun talep gösterince fiyatlarda týrmanýþa geçti. Geçtiðimiz yýl hasat döneminde kilogramý 3-5 kuruþ arasýnda deðiþen sama-

nýn fiyatý yoðun talebin ardýndan, 30 kuruþa kadar çýktý. Üreticiler, saman bulabilmek için Ova’ya çýkarak buðday hasadýný gerçekleþtirmeyen tarla sahipleri ile pazarlýk yapmaya baþladý. Yumurtalýk Ýlçe Tarým Müdürü Cihangir Çay, “Þu an üreticiler tarlada kalan saplarý samancýlara dekarý 8 TL’den satýyor. Arzýn az olmasý ve talebin fazla olmasý ise samanýn kilogram fiyatlarýnýn 30 kuruþa kadar çýkmasýna neden oldu. 15 kilogram aðýrlýðýndaki bir balya samanýn fiyatý ise 3,5-4 TL arasýnda deðiþen fiyatlarla satýlýyor. Saman bu yýl yine cep yakacak.’’ Yumurtalýk/aa

TPAO, Irak’ta doðalgaz üretim anlaþmasýný imzaladý TÜRKÝYE Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO), Irak Petrol Bakanlýðý ile Basra’daki Siba ve Diyale’deki Mansuriye doðalgaz yataklarýnýn geliþtirilmesi ve üretimi konusunda iki ayrý anlaþma imzaladý. Irak Petrol Bakanlýðý’nda Siba ve Mansuriye doðalgaz yataklarý için düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Irak Petrol Bakaný Abdulkerim Luaybi katýldý. Anlaþmayý, Türkiye adýna TPAO Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Mehmet Uysal, Irak adýna Petrol Anlaþmalarý ve Ruhsatlar Genel Müdürü Abdulmehdi El A mi di i le TPA O’nun or tak la rýn dan Kuveytli Kuwayt Energy Corporation þirketi ve Güney Koreli Kogas þirketinin temsilcileri imzaladý. Ýmza töreninden sonra basýna açýkla ma da bu lu nan I rak Pet rol Ba ka ný Luaybi, anlaþmanýn imzalanmasýndan son de re ce mem nun ol duk la rý ný ve doðalgaz yataklarýnýn geliþtirilmesine önem verdiklerini ve imza törenine katýlýmýndan dolayý Yýldýz’a teþekkür etti. Bakan Yýldýz, yaptýðý açýklamada Irak ile olan iliþkilere çok önem verdiklerini, petrol sektörünün geliþmesi ve istikrara kavuþmasýnda TPAO ve Türk þirketleri olarak üzerilerine dü-

þeni fazlasýyla yerine getireceklerini ve 4. ihalelerde Türk þirketlerinin yer almasý için gerekli çalýþmalarý yapacakla rý ný söy le di. Tö ren de ko nu þan, TPA O Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Genel Müdürü Uysal, tarihi bir anlaþmaya imza attýklarýný ve bundan sonraki ihalelere de imza atmayý temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen’in yaptýðý araþtýrmaya göre, 2002 yýlýnda maaþý ile ayda 2655 simit alan memur, bugün ortalama maaþý ile ancak 1545 simit alabiliyor. Konfederasyondan yapýlan yazýlý açýklamada, hükümetin iktidara geldiði 2002 yýlý Kasým ayýnda ortalama memur maaþýnýn 531 lira, asgari ücretin ise net 184 lira olduðu hatýrlatýldý. 2002 yýlýnda bir adet simidin 0,2 liradan satýldýðý belirtilen açýklamada, 2011 yýlýna gelindiðinde ortalama memur maaþýnýn 1545 lira, asgari ücretin ise 630 lira olurken simit fiyatýnýn yaklaþýk 1 liraya yaklaþtýðý kaydedildi. Türkiye Kamu-Sen Araþtýrma Geliþtirme Merkezi tarafýndan hazýrlanan ‘’Memur-Simit’’ endeksine yer verilen açýklamada, 2002 yýlýnda maaþý ile 2655 simit alan memurun, bugün ortalama maaþý ile ancak 1545 simit alabildiði ifade edildi. 2002 yýlýnda asgari ücretlinin maaþý ile 920 simit alýrken, bugün ancak 630 simit alabildiði belirtilen açýklamada, 9 yýlda memur maaþlarýnýn simit fiyatlarý karþýsýnda reel olarak yüzde 42, asgari ücretin ise yüzde 31,5 deðer kaybettiði kaydedildi. Ýktidara gelmeden önce seçim meydanlarýnda ‘’simit hesabý’’ yaparak iþçi, memur maaþlarý ile asgari ücretin düþüklüðünü ortaya koyan yetkililerin, iktidara geldikten sonra memurdan aylýk 1110, asgari ücretliden ise 290 simidi almýþ olduðu ileri sürülen açýklamada, benzer durumun çay fiyatlarý için de geçerli olduðu, 2002 yýlýnda 0,1 liradan sa-

týlan bir bardak çayýn bugün 0,5 liraya yükseldiði ifade edildi. 2002’de bir memur maaþý ile 5310 bardak çay alýnabilirken, 2011’de bu rakamýn 3090’a düþtüðü belirtilen açýklamada, asgari ücretlinin ise bugünün þartlarýnda 1260 bardak çay içebildiði kaydedildi. Açýklamada, çay fiyatý karþýsýnda memur maaþlarýnýn yüzde 42, asgari ücretin ise yüzde 31,5 oranýnda eridiði savunuldu. SADECE SÝMÝT VE ÇAY ÝÇÝN AYDA 720 LÝRA GEREKLÝ Dört kiþilik bir ailenin her öðünde bir simit yeyip, iki bardak çay içtiðinde günlük 24 lira harcayacaðý belirtilen açýklamada, ailenin yalnýzca simit ve çayla yaþamýný sürdürebilmesi için aylýk en az 720 liraya ihtiyacý olduðu, asgari ücretli bir ailenin simit ve çayla beslenebilmesi için 90 liraya daha ihtiyacý olduðu vurgulandý. Açýklamada, 2002 yýlýnda bir asgari ücretli ailenin karnýný çay ve simitle doyurduktan sonra geriye 40 lira para sýnýn kaldýðý kaydedildi. Araþtýrmayý deðerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, “Geçen zaman içerisinde vatandaþlarýmýzýn, parasýzlýktan sarýldýðý çay ve simit için de alým gücü azalýyor. Hükümetlerin görevi elbette vatandaþýn kar nýný çay ve simitle doyurmak deðil, sosyal devlet olmanýn bir gereði olarak, gelir daðýlýmýnda adaleti saðlamaktýr.’’ Ankara/aa

Günlük 12 milyon metreküp üretecek Irak Petrol Bakanlýðý’nýn 20 Ekim 2010 tarihinde açtýðý, Basra’daki Siba ve Diyale’deki Mansuriye doðalgaz ya taklarýnýn iþletilmesine yönelik ihaleyi TPAO kazanmýþtý. Diyale ilinde bulunan ve 1979 yýlýnda keþfedilen Mansuri ye sa hasý 128 milyar metreküp ve Basra’da bulunan ve 1968 yýlýnda keþfedilen Siba sahasý da 43 milyar metreküp doðalgaz rezervine sahip. TPAO ve ortaklarý Siba’da günlük 2,8 milyon metreküp, Mansuriye’de ise günlük 9 milyon metreküp civarýnda doðalgaz üretimi yapmayý hedefliyor. TPAO, Siba ile Mansuriye’de Türkiye’nin bir günlük tüketimine denk gelen 12 milyon metreküplük günlük üretim gerçekleþtirecek. Baðdat/aa

Týr geçiþ belge sayýsý yüzde 13 azaldý TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliðinin (TOBB), bu yýlýn Mayýs ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre verdiði geçiþ belgesi sayýsý yüzde 13,28 oranýnda azalýrken, týr karnesi sayýsý ise yüzde 2,34 oranýnda arttý. TOBB’dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, geçen yýlýn Mayýs ayýnda 86 bin 615 adet geçiþ belgesi verilirken, bu yýlýn söz konusu ayýnda bu sayý yüzde 13,28 oranýnda gerileyerek 75 bin 112’ye indi. Geçen yýlýn ayný ayýnda 55 bin 459 adet týr karnesi verilirken, bu yýlýn Mayýs ayýnda verilen týr karnesi sayýsý yüzde 2,34 artýþla 56 bin 757’e yükseldi. Bu yýlýn ilk 5 ayýnda verilen geçiþ belgesi sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,22 düþüþle 394 bin 309’dan, 381 bin 611’e gerilerken, verilen týr karnesi sayýsý da yüzde 5,64 artýþla 267 bin 719’dan, 282 bin 828’e yükseldi. Ankara/aa


12

Y

RÖPORTAJ

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

SAÐLIKLI OLDUÐUNU NOTERE ONAYLATAN BALANLI GATA’DA OCAK AYINDA CHRONÝCLE DERGÝSÝ’NDE BALANLI’NIN PORTESÝNÝ YAZAN AYDIN TEPELÝ, BALANLI'NIN HASTA OLDUÐUNA DAÝR ÝDDÝALARDA BULUNMUÞTU. KENDÝSÝNE KONUYU SORDUÐUMUZ TEPELÝ, "BALANLI ÇOK SAÐLAM OLDUÐUNA DAÝR, HÝÇBÝR RAHATSIZLIÐI OLMADIÐINA DAÝR CHRONÝCLE'A TEKZÝP GÖNDERMÝÞ. AMA BUGÜN BALANLI HASTA OLDUÐU ÝÇÝN GATA'YA YATIRILDI” DEDÝ. tut­ma­sý­ge­re­kir.­Bu­nu­in­kâr­et­me­nin­ve­ya­o­tu­rup tar­týþ­ma­nýn­bir­mâ­nâ­sý­yok.­Da­hil­ol­du­ðu­nuz­e­kip­te­miz­se­te­miz­ka­lýr,­kir­liy­se­kir­le­nir­si­niz. Bu­ya­pý­lan­ma­nýn­bir­ga­ye­si­var­mý? Bü­tün­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­gö­rev­den­son­ra gi­de­cek­le­ri­ni­bi­li­yor­lar.­Bu­ne­den­le­de­gö­rev­de­ ka­la­cak­la­rý­ bir­ þe­kil­de­ borç­lan­dý­rý­lýr­lar. Ter­fi­ e­de­cek­le­ri­ i­sim­le­ri­ ken­di­le­ri­ be­lir­ler­ler. TSK’da­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­var­dýr­bir­de­on­la­rýn­üs­tün­de­e­mek­li­kuv­vet­ko­mu­tan­larý­var­dýr.­ Ken­di­ iç­le­rin­de­ bir­ ve­sa­yet­ sis­te­mi­ o­luþ­tur­muþ­lar.­Öz­den­Ör­nek’in­gün­lük­le­ri­nin­ya­yýn­lan­ma­yan­ ký­sým­la­rýn­da­ bun­lar­ a­çýk­ a­çýk an­la­tý­lý­yor.­ “Se­ni­ ben­ ter­fi­ et­tir­dim.­ Do­nan­ma­ko­mu­ta­ný­ol­man­ne­ka­dar­fe­ra­set­li­ol­du­ðu­mu­ gös­te­ri­yor”­ de­ni­li­yor­ ve­ Ör­nek’ten­ bir ta­kým­ is­tek­ler­de­ bu­lu­nu­yor.­ Vu­ral­ Be­ya­zýd, 1994­ yý­lýn­da­ e­mek­li­ ol­ma­sý­na­ rað­men­ et­ki­si Öz­den­Ör­nek’in­son­dö­ne­mi­ne­ka­dar­de­vam et­miþ­tir.­Bu­ne­den­le­e­mek­li­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­ný­ ha­fi­fe­ al­ma­mak­ ge­re­kir.­ Çün­kü­ gö­rev sü­re­le­ri­ bo­yun­ca­ alt­tan­ ge­le­cek­ su­bay­la­rý­ bu in­san­lar­ter­fi­et­ti­ri­yor­lar.­

hhkemal@yeniasya.com.tr

Balyoz Darbe Planý çerçevesinde tutuklanan ilk muazzaf orgeneral olan Bilgin Balanlý hakkýnda ilk defa yazý kaleme alan isim Aydýn Tepeli. Tepeli, Ocak ayýnda Chronicle Dergisi’nde “Yýldýzý Parlayacaðý Günü Bekliyor” baþlýðý altýnda Balanlý’nýn hayatýný yazdý. Terfi basamaklarýný nasýl týrmandýðýný, Türk Havacýlýk Kronolojisi’ni yazan Stuart Kline ve Celal Þengör’le olan özel iliþkisini anlatýyor ve hasta olduðuna dair bilgiler veriyor. Ancak Balanlý hasta olmadýðýný noter aracýlýðýyla Chronicle’a iletiyor. Biz de Aydýn Tepeli’yle bu süreci ve ordunun yapýsýný konuþtuk. Tepeli, ordu üzerinde Emekli Komutanlar Konseyi’nin vesayeti olduðunu söylüyor. Bunun yanýnda bir çok paþanýn hasta olduðunu, ancak terfilerine mani olduðu için sakladýklarýný iddia ediyor. En çok tartýþma konusu olacak ise Balanlý’nýn ‘turp gibi olduðuna dair’ tekzip yazýsý. Çünkü bugün Balanlý, Ergekon’dan yargýlanýrken hasta olduðu gerekçesiyle GATA’ya sevk edildi. Acaba Balanlý hangi durumda doðru söylüyor? Açýklama: Aydýn Tepeli, Chronicle Dergisi dýþýn da baþka bir mecmuanýn yazarý olduðu için fotoðraf vermek istemedi. O­cak­a­yýn­da­Bil­gin­Ba­lan­lý’yla­il­gi­li­ne­den böy­le­bir­ya­zý­ka­le­me­al­ma­yý­dü­þün­dü­nüz? hro­nic­le’ýn­bir­ön­ce­ki­sa­yý­sýn­da­As­lan Gü­ler’i­an­la­tan­ “301­Ce­mil’in­As­lan­Pa­þa­sý”­di­ye­bir­ha­ber­ka­le­me­al­dým.­Da­ha son­ra­yaz­mak­i­çin­por­tre­si­il­ginç­o­la­bi­le­cek­baþ­ka­i­sim­ler­a­ra­ma­ya­baþ­la­dým. Ve­ko­nuþ­tu­ðum­in­san­lar­dan­ö­nü­müz­de­ki­YAÞ’ta Ha­va­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­o­la­bi­le­cek­Bil­gin­Ba­lan­lý’nýn­por­tre­si­nin­il­ginç­o­la­bi­le­ce­ði­fik­ri­çýk­tý. Ba­lan­lý’yla­il­gi­li­ilk­ya­zý­yý­be­nim­ya­za­ca­ðým­fik­ri ho­þu­ma­git­ti.­Ve­ya­zý­yý­yaz­dým.­Da­ha­son­ra­öy­le ge­liþ­me­ler­ol­du­ki­þok­ol­dum.­Bal­yoz­Bel­ge­le­ri’nde­is­mi­nin­geç­me­si,­Men­zil­Ta­ri­ka­tý­na­bað­lý Bil­va­nis­Çift­li­ði­ü­ze­rin­de­ke­þif­u­çuþ­la­rý­yap­ma­sý, hat­ta­ha­va­ta­ar­ru­zu­i­çin­An­ka­ra’dan­e­mir­al­ma­ya ça­lýþ­ma­sý,­su­bay­la­rý­fiþ­le­me­si­il­ginç­bil­gi­ler­di.­A­ma ya­zý­yý­ya­zar­ken­bun­lar­dan­ha­ber­dar­de­ðil­dim.­E­ðer­bil­gim­ol­sa­ya­zar­dým.­Her­ke­sin­bil­di­ði­gi­bi­da­ha­son­ra­E­mek­li­Ha­kan­Bü­yük’ün­e­vin­de­çý­kan bel­ge­ler­den­son­ra­Ba­lan­lý­i­fa­de­ye­ça­ð­rýl­dý.­

C

Ya­zý­nýz­da­de­tay­bil­gi­ler­var.­Bir­Cu­mar­te­si­gü­nü­Ba­lan­lý’nýn­me­sa­i­de­ba­yýl­dý­ðý­ný­bi­le­yaz­mýþ­sý­nýz… Bun­lar­bir­ha­ber­ci­i­çin­gü­zel­ay­rýn­tý­lar.­O­ku­yu­cu­i­çin­se­o­ku­ma­is­te­ði­u­yan­dý­ra­cak­de­tay­lar.­O ma­ka­le­yi­ger­çek­ten­a­raþ­tý­ra­rak­yaz­dým.­Þu­nu­be­lirt­mek­is­te­rim­ki­or­ge­ne­ral­rüt­be­si­ne­ge­lip­sað­lý­ðý­ný­dört­ba­þý­ma­mur­ko­ru­yan­kim­se­yok­tur.­O yüz­den­pa­þa­lar­sað­lýk­prob­lem­le­ri­ni­sak­la­ma­ya ça­lý­þýr­lar.­Bu­yüz­den­giz­li­a­me­li­yat­o­lan­la­rý­bi­le var­dýr.­Has­ta­lýk­la­rý­na­da­ir­bil­gi­le­ri­as­la­de­þif­re­et­mek­is­te­mez­ler.­ Si­zin­ has­ta­lý­ðý­ný­ sak­la­yan­ pa­þa­lar­la­ il­gi­li bil­gi­niz­var­mý? Gü­ven­ Er­ka­ya­ böy­le­ bir­ ör­nek­ti.­ Ak­si­yon Der­gi­si­ Gü­ven­ Er­ka­ya’nýn­ ba­ðýr­sak­ kan­se­ri­ ol­du­ðu­ yö­nün­de­ çok­ kü­çük­ bir­ ha­ber­ yap­mýþ­tý. De­niz­Kur­du­Tat­bi­ka­tý­ný­ya­rý­da­ke­sip­ge­ri­dön­müþ­tü.­Bu­du­rum­da­ki­bir­su­ba­yýn­De­niz­Kuv­vet­le­ri­ Ko­mu­ta­ný­ ol­ma­ma­sý­ ge­re­kir­di.­ Er­ka­ya, Ak­si­yon’un­ bu­ ha­be­ri­ni­ Hür­ri­yet­ Ga­ze­te­si’nde “Þe­ri­at­çý­bir­der­gi­if­ti­ra­sý” o­la­rak­ni­te­len­di­re­rek tek­zip­et­ti.­E­lin­de­sað­lýk­lý­ol­du­ðu­na­da­ir­dok­tor ra­po­ru­ bu­lun­du­ðu­nu­ söy­le­di,­ ma­a­le­sef­ da­ha son­ra­ba­ðýr­sak­kan­se­rin­den­ve­fat­et­ti.­Bir­ön­ce­ki­ ge­n el­k ur­m ay­ i­k in­c i­ baþ­k a­n ý­ Er­g un­ Say­gun’un­ da­ kalp­ ra­hat­sýz­lý­ðý­ var­dý.­ Bu­ tür­ cid­dî ra­hat­sýz­lýk­lar­ter­fi­le­re­en­gel­ol­du­ðu­i­çin­or­du­i­çin­de­böy­le­du­rum­lar­hep­sak­lan­mýþ­týr.­ Pe­ki­ Ba­lan­lý’nýn­ be­yin­ da­mar­la­rýn­da­ ra­hat­sýz­lýk­ol­du­ðu­na­da­ir­id­di­a­ný­za­bir­a­çýk­la­ma­gel­di­mi? Ba­lan­lý,­çok­sað­lam­ol­du­ðu­na­da­ir,­hiç­bir­ra­hat­sýz­lý­ðý­ol­ma­dý­ðý­na­da­ir­Chro­nic­le’a­tek­zip gön­der­miþ.­A­ma­bu­gün­Ba­lan­lý­has­ta­ol­du­ðu­i­çin Ga­ta’ya­ya­tý­rýl­dý.­ Çok­ka­fa­ka­rýþ­tý­rý­cý­bir­du­rum.­Has­ta­mý

Her­han­gi­bir­ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­nýn­e­mek­li­ ol­duk­tan­ son­ra­ki­ et­ki­ sü­re­si­ ne ka­dar­dýr? Ö­le­ne­ ka­dar!­ Çün­kü­ bu­ i­sim­ler­ alt­la­rýn­da­ki­le­ri­be­lir­le­me­de­son­de­re­ce­et­ki­li­dir.­ Balyoz Darbe Planý çerçevesinde tutuklanan ilk muvazzaf orgeneral olan Bilgin Balanlý hakkýnda ilk defa yazý kaleme alan isim Aydýn Tepeli.

de­ðil­mi­a­ca­ba?

Ba­lan­lý’nýn­i­liþ­ki­de­ol­du­ðu­Stu­art­Kli­ne­i­le­il­gi­li­id­di­a­la­rý­nýz­da­çok­ö­nem­li.

Bu­ra­da­bü­yük­bir­çe­liþ­ki­var.­Ya­Ba­lan­lý­tek­zip­te ya­lan­söy­lü­yor,­ya­da­ger­çek­ten­has­ta.­U­la­þa­bil­di­Ge­nel­kur­may,­ Kli­ne’nýn­ TSK’ya­ a­it­ bir­ u­ça­ðim­kay­nak­lar­has­ta­ol­du­ðu­nu­söy­le­di­ler.­Ter­fi­si ðýn­res­mi­ni­Yu­nan­lý­la­ra­sat­tý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­as­en­gel­le­ne­ce­ði­i­çin­u­su­len­tek­zip­et­miþ­o­la­bi­lir.­ ke­ri­ ve­ si­vil­ te­sis­le­re­ gi­riþ­ ya­sa­ðý­ ge­ti­ri­yor.­ Ba­lan­lý,­ bu­ gi­riþ­ ya­sa­ðý­ný­ doð­ru­la­dý­ an­cak­ bu­nun Ya­zý­nýz­da­Ba­lan­lý’nýn­Stu­art­Kli­ne­ve­Ce­ki­þi­li­ðiy­le­il­gi­li­bir­prob­lem­den­kay­nak­lan­dý­ðý­ný lal­ Þen­gör’le­ o­lan­ i­liþ­ki­le­ri­ni­ ko­nu­ al­dý­nýz.­Bu­nun­bir­mak­sa­dý­var­mýy­dý? Ha­va,­ De­niz,­ Ka­ra­ Harp­ O­kul­la­rý­ ü­ni­ver­si­te dü­ze­yin­de­ ku­rum­lar.­ Bu­ra­lar­da­ ders­ ve­ren­ in­san­la­rýn­ a­ka­de­mik­ ni­te­li­ði­nin­ ol­ma­sý­ ge­re­kir. Ta­mam,­Ce­lal­Þen­gör’ün­bel­li­bir­a­ka­de­mik­ni­te­li­ði­ var.­ An­cak­ Þen­gör’le­ sa­mi­mi­si­niz­ di­ye­ i­yi Ýn­gi­liz­ce­ bi­li­yor­ ol­ma­sýn­dan­ do­la­yý­ e­þi­ne­ ders ver­di­re­mez­si­niz.­Ve­ya­oð­lu­na­ha­va­cý­ü­ni­for­ma­sý­giy­di­re­rek­su­bay­lara­kon­fe­rans­ver­di­re­mez­si­niz.­ Bun­lar­ a­yýp­ þey­ler.­ Harp­ A­ka­de­mi­le­ri­nin cid­di­ye­tiy­le­ya­kýn­dan­u­zak­tan­il­gi­si­yok.­

Ta­bi­ki.­Harp­A­ka­de­mi­le­ri­nin­e­ði­tim­sis­te­mi­nin­cid­dî­þe­kil­de­el­den­ge­çi­ril­me­si­ge­re­kir.­Si­vil ü­ni­ver­si­te­ler­den­ gi­den­ a­ka­de­mis­yen­ler­ bu­nu he­men­ fark­ e­der­ler.­ Ar­týk­ as­ke­rî­ o­kul­lar­ ön­cü ol­ma­nýn­çok­ge­ri­si­ne­düþ­müþ­du­rum­da­lar.­

Her­þe­yin­bir­il­ki­var.­Bü­rok­ra­si­de­ge­nel­mü­dür­ se­vi­ye­sin­de­ o­lan­ or­ge­ne­ral­le­rin­ suç­ iþ­le­me öz­gür­lü­ðü­mü­var?­Bir­ge­nel­mü­dür­hap­se­gir­di­ðin­de­böy­le­tep­ki­ler­ve­ri­yor­mu­yuz?­

“SAÐLIK PROBLEMÝ YOK” BALANLI avukatý aracýlýðýyla Chronicle Dergisi’ne kendi hakkýnda “Yýldýzýnýn Parlayacaðý Günü Bekliyor” yazýsýndaki bazý iddialara düzeltme gönderdi. Talep Tarih Avukatý

E­ðer­bu­ko­mu­tan­la­ra­ha­yýr­der­se­niz­kar­þý­ný­za­ter­fi­et­tir­di­ði­bir­çok­in­san­düþ­man­o­la­söy­le­di.­Da­ha­son­ra­Kli­ne,­ba­na­u­laþ­ma­ya­ça­lýþ­rak­çý­kar.­ mýþ.­ Der­gi­nin­ i­da­re­ha­ne­si­ne­ git­miþ.­ So­nun­da E­mek­li­ko­mu­ta­nýn­bi­ri­ni­red­det­ti­ði­niz­de­kar­ken­di­siy­le­ te­le­fon­da­ gö­rüþ­tük.­ Bi­zim­ TSK’yý þý­ný­za­ se­kiz,­ on­ ki­þi­den­ o­lu­þan­ e­mek­li­ ko­mu­yýp­rat­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­mý­zý­ id­di­a­ e­de­rek­ u­lu­sal­cý tan­lar­kon­se­yi­çý­kar.­Bu­in­san­la­rýn­bir­yý­ðýn­ti­bir­ a­ðýz­la­ ko­nuþ­tu.­ Ken­di­si­ne­ üs­lû­bu­nun­ de­ca­rî­ bað­lan­tý­sý,­ ar­ka­daþ­ çev­re­le­ri,­ or­du­ i­çin­de vam­ et­me­si­ ha­lin­de­ ký­rý­cý­ o­la­bi­le­ce­ði­mi­ söy­le­ya­pý­lan­ma­la­rý­var.­Hak­ký­nýz­da­bir­de­di­ko­du­çý­dim.­A­me­ri­ka­lý­o­la­rak­TSK’yý­yýp­rat­tý­ðý­mý­id­di­a kar­dýk­la­rýn­da­baþ­et­me­niz­müm­kün­de­ðil.­ et­me­si­de­çok­tu­haf­gel­di.­ En­cü­men-i­ Da­niþ­ böy­le­ bir­ ya­pý­lan­ma mý?

Ba­l an­l ý’nýn­ i­ç e­r i a­l ýn­m a­s ýy­l a­ TC­ ta­r i­hin­de­ilk­kez­bir­mu­vaz­zaf or­ge­ne­ral­hap­se­gir­miþ­ol­du.­Bu ko­nu­da­ki­gö­rü­þü­nüz­ne­dir?

Harp­A­ka­de­mi­le­rin­de­ki­du­rum­bu­ka­dar mý­va­him?

: Bilgin Balanlý : 07.01.2011 : Av. Dr. Bülent Hayri Acar

Konu: Chronicle Ýsimli aylýk derginin 2011 yýlý 16. sayýsýnda müvekkilim hakkýnda gerçek dýþý ve doðru olmayan olgulara dayalý iddialara yer verilerek yayýnlanan makaleye iliþkin düzeltme ve cevap hakkýnýn kullanýlmasýdýr. -ÝDDÝA F) Derginin 74. sayfasýnda “yaþadýðý stres ve saðlýk problemleri nedeniyle mesaiye geldiði bir Cumartesi günü karargâhta bayýlmýþtý. …Eskiþehir’e gönderilmesi Balanlý’nýn saðlýk sorunlarýnýn nüksetmesine yol açtý. Artýk beyin damarlarýnýn týkanýklýðýyla ilgili ilâç kullanmaya baþlamýþtý…”

Balanlý’nýn saðlýklý olduðuna dair avukat açýklamasý.

-ÝDDÝAYA CEVAP f) Müvekkilimin bugüne kadar ki yaþamýnda uçuculuk mesleðinin neden olduðu bel, boyun aðrýlarý ile kulak çýnlamasý hariç hiçbir saðlýk sorunu ile karþýlaþmamýþtýr. Makalede ileri sürüldüðü gibi, Hava Kuvvetleri Karargâhý’nda ve Eþkiþehir 1. Hava komutanlýðý esnasýnda saðlýk problemi yaþamamýþtýr. Her yýl yenilemek zorunda olduðu, uçucu personel saðlýk muayenesi raporlarý da, saðlýk problemi olmadýðýný açýkça ortaya koymaktadýr.

Pe­k i­ e­m ek­l i­ ko­m u­t an­l a­r ýn­ ve­s a­y e­t i­n i kýr­mak­müm­kün­de­ðil­mi?

A­ma­ üst­ dü­zey­ as­ker­le­rin­ i­çe­ri­ a­lýn­ma­sýy­la­ or­du­nun­ sa­vaþ­ ka­bi­li­ye­ti­nin­ za­yýf­la­dý­ðý­yö­nün­de­ki­id­di­a­la­ra­ne­der­si­niz? TSK’da­ih­ti­yaç­faz­la­sý­o­tuz­dan­faz­la­ge­ne­ral var.­ Nor­mal­de­ 329­ ge­ne­ral­ ol­ma­sý­ lâ­zým­ken gö­rev­sü­re­si­u­zat­ma­la­rýy­la­bu­sa­yý­360­ci­va­rý­na­te­ka­bül­e­di­yor.­As­lý­na­ba­kar­sa­nýz­si­zin­söy­le­di­ði­niz­id­di­a­la­rý­di­le­ge­ti­ren­ler­or­du­ya­ha­ka­ret­ e­di­yor­lar.­ Or­ge­ne­ral­ler­ ký­dem­le­riy­le­ il­gi­li o­la­rak­a­ta­nýr­lar,­yok­sa­al­týn­da­bu­lu­nan­su­bay­lar­ da­ on­lar­ ka­dar­ ye­te­nek­li­ in­san­lar­dýr.­ De­mok­r a­s i­ ko­n u­s un­d a­ so­r un­l u­ o­l a­b i­l ir­l er.­ 27 Ma­yýs’ta­ ge­ne­ral­ler­ e­mek­li­ e­dil­di,­ or­du­ baþ­sýz mý­kal­dý? Bu­nu­ sa­vu­nan­ in­san­lar­ 12­ Ey­lül’ün­ yar­gý­lan­ma­sý­ný­ is­te­yen­ in­san­lar.­ 12­ Ey­lül yar­gý­lan­say­dý,­dar­be­ya­pan­su­bay­lar­i­çe­ri­a­tý­la­cak­tý.­O­za­man­or­du­za­yýf­la­ma­ya­cak­mýy­dý? Bu­in­san­la­rýn­der­di­mü­es­ses­ni­za­mýn­de­vam et­me­si,­yok­sa­in­san­la­rýn­yar­gý­lan­ma­sý­de­ðil.­Az ön­ce­30­ta­ne­faz­la­ge­ne­ral­den­bah­set­tik.­Farz­e­de­lim­ki­o­tuz­ge­ne­ral­tu­tuk­lan­dý­ge­ri­ka­lan­lar­i­þe­ ya­ra­maz­ mý?­ E­ðer­ bir­kaç­ su­ba­yýn­ tu­tuk­lan­ma­sýy­la­or­du­çö­kü­yor­sa­çök­sün!­De­min­söy­le­di­ðim­ gi­bi­ bu­ id­di­a­la­rý­ di­le­ ge­ti­ren­ler­ or­du­ya haka­ret­e­di­yor. Ba­lan­lý’nýn­ter­fi­iþ­le­ri­nin­hep­ya­ver­git­ti­ði­ni­ id­di­a­ e­di­yor­su­nuz.­ Bu­nun­ ö­zel­ bir ne­de­ni­var­mý? Terfi­ iþ­le­ri­ TSK’da­ an­cak­ bir­ e­ki­be­ da­hil­ ol­du­ðu­nuz­da­ ger­çek­le­þir.­ Bi­ri­nin­ si­zin­ e­li­niz­den

Böy­le­dü­þün­me­yin.­Çe­þit­li­þe­kil­de­bu­su­bay­lar­top­la­na­bi­lir­ler.­Ar­ka­daþ­zi­ya­re­ti­ya­pa­bi­lir­ler.­Fe­ner­bah­çe­Or­du­e­vi’nde­beþ­ça­yýn­da­ bu­lu­þa­bi­lir­ler.­ Bu­ bu­luþ­ma­lar­da­ bir sü­rü­me­se­le­ko­nu­þu­lur.­Mu­vaz­zaf­bir­as­ker o­la­rak­ si­ze­ ge­len­ ba­zý­ te­le­fon­la­rýn­ kim­den gel­di­ði­ni­bi­lir­si­niz.­“A­dam­e­mek­li­ol­du,­ip­le­mem”­di­ye­mez­si­niz.­ Er­ge­ne­kon­dâ­vâ­sü­re­ci­bu­i­liþ­ki­ye­za­rar ver­di­di­ye­bi­lir­mi­si­niz? Ha­yýr,­ ken­di­ a­ra­la­rýn­da­ki­ bað­la­rý­ da­ha­ da kuv­vet­len­dir­di.­Çün­kü­bu­sü­re­ci­“Bi­ri­miz­he­pi­miz­ i­çin”­ man­tý­ðýn­da­ a­þa­bi­le­cek­le­ri­ni­ dü­þü­nü­yor­lar.­Ge­çen­se­ne­30­A­ðus­tos­Köþk­Re­sep­si­yo­nu­na­ Ge­nel­kur­may’ýn­ ka­týl­ma­ma­ ne­de­ni­ni­ e­mek­li­ ge­nel­kur­may­ baþ­kan­la­rý­nýn­ tel­kin­le­ri­nin ol­du­ðu­An­ka­ra’da­cid­dî­cid­dî­ko­nu­þul­du.­ E­mek­li­ kuv­vet­ ko­mu­tan­la­rý­ ya­pý­lan­ma­sýy­la­baþ­et­mek­müm­kün­de­ðil­mi? Bu­ya­pý­i­çin­de­o­nun­la­baþ­e­di­le­mez.­Bü­tün­e­mek­li­ kuv­vet­ ko­mu­tan­la­rý­ný­ tu­tuk­la­yýp­ hap­se a­ta­maz­sý­nýz.­Bu­bir­ge­le­nek­ha­li­ne­gel­miþ.­On­la­rý­is­te­me­di­ði­bir­a­dam­kuv­vet­ko­mu­ta­ný­o­lur­sa­ bu­ çark­ de­ði­þir.­ Me­se­lâ­ A­til­la­ Ký­yat,­ De­niz Kuv­vet­le­ri­ Ko­mu­ta­ný­ ol­say­dý­ her­ke­se­ rað­men o­la­cak­tý.­Bu­na­i­zin­ve­ril­me­di.­ I­þýk­ Koþaner’in­ ses­siz­li­ði­ni­ na­sýl­ yo­rum­lu­yor­su­nuz? Ko­þa­ner’in­ a­kýl­lý­ ol­du­ðu­nu­ dü­þü­nü­yo­rum. Ses­çý­ka­ran,­her­gün­sert­a­çýk­la­ma­lar­ya­pan,­ga­ze­te­le­ri­yýl­dýr­ma­ya­ça­lý­þan­ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­nýn­ ba­þý­na­ ne­ler­ ge­le­ce­ði­ni­ Ýl­ker­ Baþ­buð’un ya­þa­dýk­la­rýn­dan­öð­ren­di,­der­si­ni­al­dý.­ Ge­nel­kur­may­ ta­ra­fýn­dan­ E­ge’de­ki­ tat­bi­ka­týn­ ip­tal­ e­dil­me­si­ni­ Ba­lan­lý’nýn­ tu­tuk­lan­ma­ ih­ti­ma­li­ne­ bir­ tep­ki­ o­la­rak­ yo­rum­la­yan­lar­ ol­du.­ Bu­ ses­siz­ bir­ tep­ki miy­di? Bu­nu­yo­rum­la­mak­i­çin­geç­mi­þe­bak­mak­lâ­zým.­Hem­Göl­cük­Dep­re­mi­hem­2001­Kri­zin­de­ Yu­na­nis­tan­ jest­ ya­pa­rak­ E­ge’de­ki­ tat­bi­kat­la­rý­ip­tal­et­ti.­Yu­na­nis­tan’ýn­i­çin­de­bu­lun­du­ðu kö­tü­ du­rum­ ne­de­niy­le­ Tür­ki­ye­ de­ Yu­na­nis­tan’a­böy­le­bir­jest­yap­mýþ­o­la­bi­lir.­An­cak­ka­mu­o­yu­ fark­lý­ al­gý­la­sýn­ ve­ya­ se­çim­ sü­re­cin­de ol­du­ðu­muz­i­çin­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­mýþ­o­la­bi­lir. Yok­sa­ bir­ or­ge­ne­ral­ tu­tuk­lan­dý­ di­ye­ or­du­ sa­va­þa­gir­me­ye­cek­mi!?


Y

DÝZÝ

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

13

Baþörtüsü her yerde serbest olmalý SOSYOLOG ALEV ERKÝLET: KÜÇÜK BÝR FANATÝK AZINLIK HÂLÂ BULUNMAKLA BÝRLÝKTE, BENCE, BAÞÖRTÜLÜ KADINLAR ARTIK TÜM TOPLUMSAL ALANLARIN DOÐAL BÝR PARÇASI OLARAK ALGILANIYOR. BAÞÖRTÜLÜ KADINLAR HER YERDE BULUNABÝLMELÝDÝR. MECLÝS BUNLARDAN BÝRÝDÝR SADECE.

r Kurto

ðlu

4

Baþörtüsü dosyamýzda bir sosyolog gözüyle baþörtüsü yasaðýnýn bugünkü durumuna bakmak istedik. Baþörtüsü yasaðýyla mücadele veren isimlerden biri olan Sosyolog Alev Erkilet’le de görüþtük. Erkilet, ‘Baþörtülü vekil isteriz’ yaklaþýmýndan rahatsýz. Ona göre; hiç kimse sadece baþörtülü olduðu için aday gösterilmemeli çünkü baþörtülü kadýnlar ayrý bir tür deðil, insanlar lâyýk olduðu için seçilmeli. Erkilet, kamusal haklarýn bir bütün olduðunu ve bütünsel talep edilmesi lâzým geldiðini belirterek pozitif ayrýmcýlýða gerek olmadýðýný vurguluyor. Ýþte bir sosyolog gözünden baþörtüsü tartýþmalarý…

Türkiye’de yýllardýr süren ve git gide kabullenilen bir baþörtüsü yasaðý var. Maðdurlarý ardýna takýp ilerleyen bu yasak, sizce bugün ne durumda? lbette baþladýðýmýz yerde deðiliz bugün. Yakýn zamana kadar, sadece çalýþtýklarý ya da siyaset yaptýklarý ortamlarda deðil boþ zamanlarýný geçir dik le ri, ar ka daþ la rý ný dostlarýný ziyaret ettikleri, tatil yaptýklarý ortamlarda bile baþörtülü kadýnlarýn karþýsýna çýkarýlan yasaklar mevcuttu. Kütüphanelere, sü rü cü kurs la rý da dâ hil Millî Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifika/diploma/belge veren, ama özel teþebbüse ait pek çok eðitim kurumunda, sanat faaliyetlerinin sürdürüldüðü binalarda vs. vs. aklýnýza gelen gelmeyen her yerde Müslüman kadýnlar son derece onur kýrýcý muamelelere maruz býrakýlýyordu. Kapýnýn önünde kalmak ve sadece baþörtülü olduklarý için hayatýn dýþýna itilmek durumunda kalýyorlardý. Seçilmiþ yöneticilerin eþlerine kadar yöneltilmiþ bir tanýmama, görmeme, reddetme tutumu hâkimdi. Bu alanlarýn birçoðunda, ideale ulaþýlmýþ olmasa da, çok ciddî geliþmeler oldu. Ama kamusal iþlerde/kamuda çalýþma ve siyasal hayata katýlma özellikle seçilme haklarý bakýmýndan engeller

E

AKP ve baþörtüsü

Ü ni ver si te le rin bir kýs mýn da ba þör tü sü yasaðý kýsmen kalksa da, birçok okulda halen sürüyor bu konuda kalýcý bir düzenleme gerekmez mi? Aslýnda zaten yasak olmayan bir konunun yasak olmadýðýnýn tekrar vurgulanmasý gerekmez. Bu durumda yapýlacak olan sadece serbestliðin yaþanarak gösterilmesi, hayatýn normalleþmesine izin verilmesidir. Bu yönde geliþmeler mevcut, ama yetersizdir. Yalnýz, Türkiye gibi özgürlüklerin her an geri alýnmasý tehlikesi olan ülkelerde, yasal engellerin olmamasý yetmiyor. Konunun yasal/anayasal güvence altýna alýnmasý gerekebiliyor.

A

Baþörtüsü yasaðý konusunda hükümetin tavrýný nasýl buluyorsunuz? Hükümet yukarýda belirttiðim birinci yaklaþýmý seçmiþ ve serbestliðin yaþanarak gösterilmesi, hayatýn normalleþtirilmesi yönünde davranmýþtýr diye düþünüyorum. Bu süreç tamamlanmýþ mýdýr? Hayýr. Kýsmen ve bazý kurumlarda, o kurumlarda da bazý kademelerde gerçekleþtirilebilmiþtir normalleþme. Ama, seçilen yol hayatýn normalleþtirilmesidir. Yeni seçilecek iktidar, bu yasaklarý aþma konusunda nasýl bir politika izlemeli? Nor mal leþ me sür me li ve ta mam lan ma lý, buna ilâve olarak önümüzdeki dönemler için de anayasal/yasal güvence saðlanmalý. Farklý düþünen bir iktidar gelirse, kazanýlan haklarýn tekrar kaybedilmemesi için. Kanunen bir yasak yok, hukukî bir engel söz konusu deðil, peki sizce baþörtüsü sorunu Türkiye’de ne zaman sona erer? Yasaðýn þu anda tamamen sona ermemesi için bir sebep göremiyorum. Toplumun önemli bir çoðunluðu bu konuyu artýk bir rejim problemi olarak algýlamýyor. Normalleþme, fark lý dü þü nen ki þi ler a ra sýn da ki top lumsal iliþkilerin geliþimine imkân saðladý. Ýnsanlar birbirini tanýdý ve baþörtülü kadýnlarýn ayrý bir “tür” olmadýðýný gördü. Onlarýn da ken di le ri gi bi so run la rý, a cý la rý, se vinçleri olan, baþkalarýný anlayabilen normal insanlar olduðunu, profesyonel yeteneklere sahip üretken kiþiler olduðunu/olabildiðini fark etti. Küçük bir fanatik azýnlýk hâlâ bulunmakla birlikte, bence, baþörtülü kadýnlar artýk tüm toplumsal alanlarýn doðal bir parçasý olarak algýlanýyor. Sizce mecliste baþörtülü milletvekili bulunmalý mý? Baþörtülü kadýnlar her yerde bulunabilmelidir. Meclis bunlardan biridir sadece. Demin de belirttiðim gibi “baþörtülü kadýnlar nerelerde bulunabilir?” sorusunun içerdiði ayrýþtýrýcý, dýþlayýcý ve bence aþaðýlayýcý perspektiften bir an önce kurtulmamýz lâzým.

Mer ve Ka vak çý’nýn 1999’da fi zik sel güç kullanýlarak Meclis’ten atýlmasýnýn ardýndan 12 yýl gibi bir zaman geçti. Bu süre zarfýnda 2 genel seçim, 2 yerel seçim geçirdik. Fakat bu süreçte baþörtülü hanýmlar sandýk baþlarýnda bile görev alamadýlar. Bugün 28 Þubat sü recinin demokratikleþmeye zarar verdiði her kesim tarafýndan kabul ediliyor. Baþörtülü milletvekiline karþý muhalefetin tavrý da daha yumuþak. Buna raðmen hiçbir parti baþörtülü milletvekili adaylarýna, seçilebilecek sýralardan listelerde yer verilmedi. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Muhalefetin tamamýnýn baþörtüsü konusundaki tavrýný ayný samimiyette deðerlendiremeyiz. Bir kýsmý bugüne kadar enerjilerinin önemli bir kýsmýný baþörtülülere cadý avý düzenlemekte, ikna odalarý kurmakta harcamýþ lardý. Þimdi baþörtüsü konusunda samimî ol duklarýna inanmak, en azýndan benim için zor. Diðer bir kýsmý kendi milletvekillerine baþýný açtýrýp, Merve Kavakçý’yý baskýlamak i-

‘‘ Alev Erkilet kimdir? 1962 Ankara doðumlu. Ýlk, orta ve lise öðrenimini TED Özel Ankara Koleji’nde tamamladý. 1982’de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi ve 1983’de ayný bölümde araþtýrma görevlisi olarak çalýþmaya baþladý. Yüksek li sansýný “Çaðdaþ Sosyal Deðiþme Teorilerinin Sýnýflandýrýlmasýna Ýliþkin Bir Deneme” baþlýklý tezi ile tamamladý (1985). 1997-2000 yýllarý arasýnda Kýrýkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde yardýmcý doçent olarak görev yapan yazar, doktora tezinin kitap olarak basýlmasý üzerine Devrim Kanunlarý ve Ýrtica ile Mü cadele Yasa ve Yönetmelikleri’ne aykýrý bulunmakla suçlanmýþ ve 27.09.2000 tarihli YÖK kararý ile kamu görevinden çýkarýlmýþtýr. Yazarýn, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya: Þeyh Þamil’den Þamil Basayev’e Çeçenistan-Daðýstan Direniþ Hare ketleri (Fecr Yayýnevi 2002) ve Ortadoðu’da Modernleþme ve Ýslâmî Hareketler (He ce Yayýnlarý 2004) adlý iki kitabý ve aralarýnda Aliya Ýzzetbegoviç’in Tarihe Tanýklýðým adlý otobiyografisinin de bulunduðu (A. Demirpan ve H. Öz ile birlikte; Klasik Yayýn larý 2003) çeþitli çevirileri vardýr. Erkilet, halen toplumsal deðiþme/modernleþme ve siyaset sosyolojisi/toplumsal hareketler alanýnda çalýþmalarýný sürdürmektedir.

KP, bilhassa lider kadrosunun geçmiþte mensup olduðu, ama iktidara geldikten sonra “Artýk o gömleði çýkarýp attýk” diye ilânatta bulunduðu millî görüþ çizgisinin de unutulmaz katkýlarýyla “ateþ topu” haline getirilen baþörtüsü meselesinde baþýndan beri geri duran çekingen bir tutum izliyor. Daha birkaç gün önce Baþbakan “Bu sorun sadece benim sorunum deðil, herkesin sorunu” deyip topu “herkes”e attýktan sonra, “Toplumsal bir uzlaþma saðlanmadýkça baþörtüsü iþine girmeyiz” diyerek, bu konudaki politikasýný bir defa daha deklare etti. Ama iktidarýn, hele de AKP gibi büyük Meclis çoðunluðuna sahip bir iktidarýn, halký rahatsýz eden tüm sorunlarýn—ve tabiî ki baþörtü sü ya sa ðý nýn!— çö zü mün de bi rinci derecede sorumluluk taþýdýðýný gözardý ediyor. Baþörtüsü için toplumsal uzlaþ ma ortamýnýn saðlanmasýnda hü kümetin öncelikle inisiyatif almasý gerekirken, Baþbakan bu konuda topu medyaya atýyor; “Çözümün altyapý ve psikolojisini oluþturma gö re vi ö zel lik le ya zý lý ve gör sel medyanýndýr” diyor. (Dünden Bugüne Tercüman, 1 Mart 2004) Ancak medyayý buna teþvik edecek altyapýyý hazýrlamak da hükü metin iþi deðil mi? Ne yazýk ki AKP’nin bu konudaki hareketsizliði devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Ýþin garibi, AKP’ye oylarýyla destek veren kitle ler de baþörtüsü için bu partiden birþey beklemiyor. Daha da tuhafý, bu sorunun çözümü için CHP’den medet umuluyor. CHP ise bir taraftan “Türban serbest olursa beþ-on yýl sonra Türkiye’de hiçbir kadýn baþý açýk gezemez” diye saçmalarken, diðer taraftan seçimlerde “türbanlýdan oy isteme” yüzsüzlüðünü piþkince sürdürüyor. Ve bir buçuk yýllýk AKP iktida rýyla gelinen noktada, iktidar canibinden gelen resepsiyon ve defile atraksiyonlarýnýn yasakçý cephe tarafýndan muhkemleþtirilen “kamusal alan” duvarýna çarptýðý bir kro nik kilitlenme söz konusu. AKP’nin bu kilitlenmeyi açacak bir inisiyatif geliþtirmesi ise zor görünüyor. Dolayýsýyla, hâlâ en temel hakla rý el le rin den a lý nan ya sak maðdurlarýna, baþörtülü Baþbakan ve Bakan eþlerinin Davos’ta ve Be yaz Sa ray’da boy göstermelerine bakarak kendi ken di le ri ni te sel lî e dip a vun mak ve yutkunmak dýþýnda yapacak birþey kalmýyor. Böy le bir tab lo da Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn e þi Hay rün ni sa Gül’ün, yasaða karþý AÝHM’de açtýðý dâvâyý geri çekmesi, hak arayýþý sürecine zarar verebilecek yeni ve talihsiz bir adým olarak kayýtlara geçecek gibi görünüyor. Hayrünnisa Hanýmýn, eþinin konumundan dolayý dâvânýn siyasallaþtýðýna dair gerekçesi haklý olabilir. Ama bu gerekçe ayný zamanda, tüm “Deðiþtik” iddialarýna raðmen AKP’nin peþini bir türlü býrakmayan “din adýna siyaset” heyûlâsýnýn baþörtüsü hak ve hürriyetine hâlâ zarar vermeye devam ettiðinin yeni bir belgesi olmuyor mu? Demek ki, yýllarýný “din adýna siyaset” için harcayanlar, sonradan “Vazgeçtik” deseler de yol açtýklarý tahribatý kolay kolay te miz le ye mi yor lar. Ve bu nun bedelini en yakýnlarýndan baþlayarak bütün bir millet ödüyor. (Kâzým Güleçyüz, Yeni Asya 4.3.2004)

Ben, baþörtüsüne gerçekten olumlu bakan partilerin sadece bu seçim deðil her seçimde baþörtülü aday da gösterebilmesinden yanayým. Ama kimse sadece baþörtülü olduðu için aday gösterilmemelidir, baþörtülü kadýnlar ayrý bir tür deðildir. Lâyýk olan diðer insanlar gibi, seçilmeye lâyýk olan baþörtülü kadýnlar da aday gösterilebilmelidir. Bir de þunu söylemeden geçemeyeceðim: Gönlüm Merve Kavakçý’nýn ilk baþörtülü milletvekili olarak yeniden meclise girdiðini görmek istiyor.

çin onu kullanmýþlardý. Onlarýn tavrýný da samimî bulamayýz çünkü devlete baðlýlýk ile baþörtüsünü karþý karþýya koymuþ ve vatanseverliði baþýný açmakla özdeþ leþtirmiþlerdi. Bunlarý akýldan çýkarmamak lâzým. Dolayýsýyla önce baþörtüsüne gerçekten olumlu bakanlarla bakmayanlarý ayýralým birbirinden. Ben, baþörtüsüne gerçekten olumlu ba kan par ti le rin sa de ce bu seçim deðil her seçimde baþörtülü aday da gösterebil me sin den ya na yým. A ma kimse sadece baþörtülü olduðu için aday gösterilmemelidir, baþörtülü kadýnlar ayrý bir tür deðildir. Lâyýk olan diðer insanlar gibi, seçilmeye lâyýk olan baþörtülü kadýnlar da aday gösterilebilme li dir. Ya ni ben me se le ye ba þör tü lü mil let ve ki li ko ta sý þeklinde yaklaþmýyorum. Baþörtülü kadýnlarýn önlerindeki engellerin kaldýrýlmasý þeklinde bakýyorum. Kamu sal hak lar bir bü tün dür ve bütünsel olarak talep e dil me li dir. En gel ler kalktýðýnda her þey doðallýðýnda olur, pozitif ayrýmcýlýk ge rek mez. Ben bu a þa maya gelinmesini arzuluyorum. Bir de þunu söylemeden ge çe me ye ce ðim, gön lüm Merve Kavakçý’nýn ilk baþörtülü milletvekili olarak yeniden meclise girdiðini görmek istiyor. Ba þör tü lü mil let ve ki li za maný geldi ya da henüz zamaný deðil türünden yaklaþýmlara ne diyorsunuz? Tekrar ediyorum, baþör tü lü mil let ve ki li meselesi deðil bu. Bu, ba þör tü lü ka dýn la rýn ö nün de ki tüm en gel le rin kal dý rýl masý meselesidir. Bunun da tam zamanýdýr diye düþünüyorum. Biraz daha gecikilirse, þartlar farklýlaþabilir, zorlaþabilir.

{

YARIN: HÝLÂL KAPLAN

{

Elif Nu

ARÞÝVDEN

{

{

ortada durmaktadýr. Bu alanlarda baþörtülü kadýnlarýn haklarý yasal güvence altýna alýnarak tanýnmayý beklemektedir.


14

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

Y

SPOR Valencia, kaleci Alves ile anlaþtý

Akyazý sahilinde deniz topraklarla dolduruluyor.

ÝSPANYA Birinci Futbol Ligi (La Liga) takýmlarýndan Valencia, Brezilyalý kaleci Diego Alves ile anlaþtý. Valencia Kulübü’nden yapýlan açýklamaya göre, Almeria’nýn 25 yaþýndaki file bekçisiyle 4 yýllýk sözleþme imzalandý. Diego Alves, La Liga’yý üçüncü sýrada bitiren Valencia’ya katýlma kararýnda, Avrupa Þampiyonlar Ligi’nde forma giyecek olmasýnýn etkili olduðunu belirtti. Brezilyalý kaleci, La Liga’da küme düþen Almeria’nýn kalesini 4 sezon korudu.

Trabzonspor’un maçlarýný oynayacaðý 40 bin kiþilik stadyumunda yer alacaðý kompleks için Karadeniz’in 800 bin metrekarelik alaný doldurulacak. Stadyumun temeli önümüzdeki aylarda atýlacak.

TRABZONSPOR YENÝ STAT

HAYALÝNE KAVUÞUYOR TOKÝ ESKÝ BAÞKANI ERDOÐAN BAYRAKTAR, TRABZONSPOR'UN 40 BÝN KÝÞÝLÝK YENÝ STADININ DA YER ALDIÐI AKYAZI SPOR KOMPLEKSÝ PROJESÝ'NÝN SON GÖRSELLERÝNÝ AÇIKLADI. KOMPLEKS ÝÇÝN KARADENÝZ'ÝN 800 BÝN METREKARELÝK ALANI DOLDURULACAK. STADIN TEMELÝ ÝSE ÖNÜMÜZDEKÝ AYLARDA ATILACAK. TRABZONSPOR'UN 40 bin kiþilik yeni stadýnýn da yer aldýðý Akyazý Spor Kompleksi Projesi’nin son görselleri açýkladý. Akyazý’nýn son hali göz kamaþtýrýyor. TOKÝ eski Baþkaný Erdoðan Bayraktar, bu amaçla Akyazý Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade etti. Bayraktar, “Akyazý Projesi Trabzon’un çehresini deðiþtirecek. Trabzon’u marka kent yapacak. Bu proje bizim için çok önemli. Avrupa’nýn en modern spor tesisi olacak. Doðu Karadeniz’in en büyük fuarýndan otellere kadar çok sayýda tesis yer alacak” dedi. Trabzonspor’un maçlarýný oynayacaðý 40 bin kiþilik stadyumunda yer alacaðý kompleks için Kara-

deniz’in 800 bin metrekarelik alaný doldurulacak. Stadyumun temeli önümüzdeki aylarda atýlacak. Türkiye’nin en kapsamlý spor komplekslerinden biri olacak Akyazý Projesi için dolgu çalýþmalarý devam ediyor. Proje kapsa mýnda; 40 bin kiþilik stadýn yaný sýra Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü hizmet binasý, 3 bin seyirci kapasiteli kapalý spor salonu, 1 adet doðal, 1 adet sentetik yüzeyli çim futbol sahasý, 6 adet açýk tenis kortu, 1 adet 3 bin seyircili centerkort (izleyici alanlarý bulunan tenis kortu), kamp eðitim merkezi binasý ile çevresinde 3 adet doðal çim yüzeyli futbol sahasý, 1 adet açýk basketbol, voleybol, tenis

sahasý, otel ve fuar alaný ile sporla ilgili diðer sosyal donatý alanlarýnýn yer alacaðý spor kompleksi hizmete sunulacak. Trabzonspor maçlarýnda 61. dakika þöleni en renkli anlara sahne oluyor. Maçta dakikalar Trabzon’un plaka kodu 61’i gösterdiðinde stat bayram yerine dönüyor. Gösteriler ile þenlenen tribündeki taraftarlar, bu dakikada havaya renkli balonlar ve renkli kâðýtlar atýyor. Ayrýca, Trabzonspor'un kazandýðý maçlardan sonra statta kolbastý oynanmasý da bir gelenek halini almýþ durumda. Bu renkli þölenler yeni stadyumda 40 bin kiþi ile birlikte yapýlacak ve ortaya daha coþkulu bir manzara çýkacak.

Kâzým Gürol Yýlmaz

Samsun'a yeni baþkan SPOR Toto Süper Lig’e yükselen Samsunspor Kulübü’nün Baþkanlýðýna iþ adamý Kazým Gürol Yýlmaz seçildi. Samsuns por O la ða nüs tü Kongresi, Canik Kültür Merkezinde toplandý. Konuþmalar sonrasýnda tek liste halinde gidilen seçimlerde 196 delegenin tamamýnýn oyunu alan Kâzým Gürol Yýlmaz, baþkanlýða getiril di. Samsun / aa

Gana'dan transfer edilen Yeboah Atta, protez bacak için gün saymaya baþladý. FOTOÐRAF: AA

‘Protez bacak’ karþýlýðý transfer KONYA Engelli Gücü’nün Gana’dan transfer ettiði futbolcu Yeboah Atta’nýn ‘’protez bacak’’ karþýlýðýnda sözleþmeye imza attýðý ve baþka hiçbir talepte bulunmadýðý öðrenildi. Gana Ampute Millî Takýmýnýn yýldýz forvet oyuncusu Yeboah Atta (37), ülkesinden binlerce kilometre uzaktaki Konya’da, bir apartmanýn çatý katýnda zor þartlarda yaþamýný sürdürüyor. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) organize ettiði Ampute Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve gol yollarýnda sorun yaþayan Konya Engelli Gücü, bu sorunu çözmek için Ampute Gana Millî Takýmýnýn yýldýz forvet oyuncusu Atta’ya transfer teklifinde bulundu. Teklife, çocukluðundan beri sakat olan sol bacaðýna protez takýlmasý karþýlýðýnda ‘’evet’’ diyen Atta, Þubat 2011’de 1,5 yýllýk sözleþmeye imza attý. Eþini ve 4 çocuðunu Gana’da býrakarak Türkiye’ye gelen Atta’nýn, yiyecek, giyecek ve barýnma giderleri kulüp tarafýndan karþýlanýyor. Ganalý oyuncu Atta, devre arasýnda transfer olduðu ve ‘’karýn tokluðuna’’ formasýný giydiði Konya Engelli Gücü ile Ampute Futbol Süper Ligi’nde çýktýðý 11 maçta, 2 kez gol sevinci yaþadý. Ampute Futbol Süper Ligi’nde sezonun sona ermesinin ardýndan Atta, transfer þartý olan protez bacak için gün saymaya baþladý.


Y Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

Ford’un ihracatý ilk 5 ayda arttý

Teknik Özellikler Motor: 1,4 CVVT Motor Hacmi: 1396 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 109 hp 6300 d/d Maksimum Tork: 139 Nm 5000 d/d

Yakýt Tüketimi: Yakýt Türü: Benzin Þehiriçi: 7.8 Þehirdýþý : 4.8 Ortalama: 5.9 Test: 7.9 lt/100 km

Performans: 0-100 km/s Hýzlanma 11.5 s Maksimum Hýz: 190 km/s

Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

Chrysler, Jeep ve Dodge için yaz bakýmý nCHRYSLER, Jeep ve Dodge markalarýna ö zel, geleneksel “Yaz Bakým Günleri” servis kampanyasý baþladý. 15 Haziran tarihine kadar de vam e de cek kam pan ya sü re sin ce, Chrysler, Jeep ve Dodge sahiplerini özel avantajlar ve ayrýcalýklar bekliyor.

Honda, damgasýný vurdu nHONDA, dünyada izlenecek en önemli yarýþlar arasýnda yer alan, Indianapolis 500’de yarýþan 33 araca 2006 yýlýndan bu yana saðladýðý yarýþ motoruyla ardarda beþ yýllýk bir rekora imza attý. Tek bir motor arýzasýnýn bile yaþanmadýðý yarýþlara Honda her yýl damgasýný vurmayý baþardý.

Accent’te büyük deðiþimin adý: Blue

2011 yýlýnda Peugeot’dan ürün ataðý n2010 yýlý baþýnda yapýlan yeni marka projesinin lansmaný kapsamýnda yeni ürün stratejisi ve stil çizgilerini yeni görsel kimlik ile birlikte tanýtan Peugeot, bu hedeflerine ulaþmak yönünde ilk so mut adýmý 2010 yýlýnda RCZ modelinin lansmaný ile attý. Orta segmentin baþarýlý modeli Peugeot 308 ise Peugeot’nun yeni marka kimliðini sem bolize eden çizgilere bürünürken, 17 Haziran’dan itibaren Türkiye pazarýna sunulacak.

YENÝ Accent Blue’da kullanýlan 1,4 litre lik yeni nesil Gamma serisi benzinli motor, verimliliði ile öne çýkýyor. Sýralý dört silindirli çok noktadan enjeksiyonlu (DOHC) motor, birçok Hyundai modelinde olduðu gibi CVVT (sürekli deðiþken supap zamanlamasý) teknolojisine sahip. 109 HP güç ve 13,9 kgm torka sahip benzin motorlu ve 5 ileri düz manuel þanzýmanlý test aracýmýz 190 km/s mak simum hýza ulaþabildi. 0’dan 100 km/s hýza 11,5 saniyede çýktý ve 100 km’de ortalama 7.9 litre yakýt tüketti. Doðrusu motorun performansý oldukça baþarýlýy dý. 1.6 litre bir motor özellikleri gösteriyordu. Neticede Accent Blue’nun en dikat çekici özelliði standart sunulan ESP sistemi. Ýç mekan sýnýfýna göre þýk ve sessiz. Dýþ tasarýmda insanlarýn büyük çoðunluðunun hoþuna gidiyor. Yani Ac cent Blue için þu anda satýlan rakipleri içerisinde en iyi B sýnýfý sedan desek sanýrým pek itiraz eden olmaz.

HYUNDAÝ'NÝN EN ÇOK SATAN MODELLERÝ ARASINDA YER ALAN ACCENT, YENÝLENEN YÜZÜ VE DONANIMIYLA VE BÜYÜYEN ÖLÇÜLERÝYLE ÜST SINIFA YELKEN AÇMA YOLUNDA. ri ni a lý yor. Ye ni Ac cent HYUN DA Ý'NÝN en çok sa tan Blu e’da, Mo de ve Pri me mo del le ri a ra sýn da yer a lan Ð olmak üzere iki farklý doRECEP BOZDA Ac cent, ye ni le nen yü zü ve .tr naným seviyesi mevcut. donanýmýyla 4. jenerasyon oom a.c sy nia ye recepbozdag@ larak karþýmýzda ve büyüyen TASARIM VE DIÞ MEKÂN ölçüleriyle üst sýnýfa yelken açAslýna bakýlýrsa Hyundai Accent Blue yepyeni ma yolunda. Çalýþmalarýna ilk olarak 2005 yýlýnda baþlanan Yeni Accent Blue, bir araç haline gelmiþ. Bir önceki nesli arasanýz180 milyon dolarlýk bir yatýrým ve 5 yýllýk bir ü- da bulmanýz zor. Agresif bir tasarýma sahip ön rün geliþtirme sürecinin ardýndan seri üretime kýsýmda en dikkat çekici bölüm alt tarafý uzatýlgeçti. Hyundai’nin “modern premium” anlayý- mýþ sis farlarý. Sis farlarýnýn üst köþesinden baþþýnýn ilk modeli olan Yeni Accent Blue, Accent layan çizgi Accent Blue’nun arka stop grubuna modellerinin baþarýsýný daha da ileriye götür- kadar yükselerek devam ediyor. Görünümünde, meyi hedefliyor. Ýlk olarak 1.4 litrelik benzinli sinyalleri üzerinde barýndýran yan aynalar ve yamotor ile satýþa sunulan Accent Blue, bu hafta na doðru taþmýþ stop grubu var. Ayrýca bagaj kaitibariyle 1.6 dizel motoruyla da bayilerdeki ye- paðýnýn spoilere benzeyen çýkýntýsý da oldukça Dýþ tasarýmýndaki büyümeyi iç mekanýna baþarýyla yansýtan Blue, 465 litrelik bagaj hacmiyle sýnýfýnýn ortalamalarýnda bulunuyor.

Vettel, Infiniti’nin marka yüzü nDÜNYACA ünlü premium otomobil markasý Infiniti Formula 1 þampiyonu Sebastian Vettel ile ‘Global Marka Elçiliði’ anlaþmasý yaptý. Infiniti’nin Mart ayýnda Red Bull Racing Team ile imzaladýðý ortaklýktan sonra gerçekle þen bu anlaþma kapsamýnda Sebastian Vettel Infiniti’nin küresel marka yüzü oldu.

15

Motor verimliliði öne çýkýyor

Bakým için avantajlý günler Toyota’dan nTOYOTA, Haziran ayý boyunca model ve yýl fark etmeksizin bütün Toyota araç sahiplerini avantajlý yaz bakým günlerine dâvet ediyor. “Yaz bakým günleri” kapsamýnda Toyota Plazalarda, ücretsiz check-up, mekanik parça ve iþçilik, aksesuar setleri, lastik ve akülerde bir çok fýrsat sunuluyor.

sedat@yeniasya.com.tr

Boyutlar: Uzunluk: 4370 mm Geniþlik: 1700 mm Yükseklik: 1457 mm Dingil Mesafesi: 2570 mm Bagaj Hacmi: 465 lt Yakýt Depo Kapasitesi: 43 lt Boþ Aðýrlýk: 1155 kg Fiyat: 36.900 TL

i da ue un t Bl e Hy cen rim P Ac 1.4

nTÜRKÝYE Otomotiv Sektörü’nde 9 yýldýr liderliðini aralýksýz sürdüren Ford Otosan, ihracat rakamlarýyla istikrarlý yükseliþini sürdürüyor. Ocak-Mayýs dönemi sonunda yaklaþýk 90 bin adet araç ihracatý gerçekleþtirerek geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 36 oranýnda büyüme elde eden Ford Otosan, hem Türkiye hem de otomotiv sektörü ihracatýndan daha büyük bir büyüme elde etti.

OTOMOBÝL

6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

ÝÇ MEKÂN VE PERFORMANS ÝÇERDE sert plastik malzeme kullanýlmýþ. Ýç mekânda ilk dikkat çeken orta konsolun baþarýlý tasarýmý. Þýk görünen ses sistemi Bluetooth desteði de sunuyor. En altta bulunan USB giriþi ve A UX giriþi sayesinde de harici müzik ça larlarýnýzý Accent Blue’ya dahil edebiliyorsunuz. Prime donanýmla gelen dijital klima orta konsolun görselliðini desteklerken, bu donanýmla beraber arka tarafta oturan yolcular için havalandýrma kanalý da sunuluyor. Elimde tam olarak hissedemediðim üç kollu direksiyon simidinin arkasýndan rahatlýkla okunan gösterge panelinin ortasýnda büyük bir dijital ekran mevcut. Eþya gözü açýsýndan zengin olan araçta arkada oturan yolcularýn eþyalarýný koyabileceði büyük bir hazne de ön iki koltuðun arasýna yerleþtirilmiþ. Dingil mesafesinin artmasý aracýn yol tutuþ kabiliyetini arttýrmýþ. Accent Blu-

e, ESP sistemini standart olarak sunmasý takdir edilecek bir özellik. Çok önem taþýyan bu donanýmý standart ola rak sunan Hyundai, örnek olmalý. Blue’nun fren performansý da iyi seviye de A ra cýn ön de kul la ný lan McPher son kollar sayesinde tam baðýmsýz süspansiyon yapýsý daha hassas bir direksiyon ve kontrollü manevra sunuyor. Direksiyon tepkileri ise hassas denilebilir. Test aracýmýzda dikkatimi çeken en ufak kasislerde dahi fazlasýyla sarsýlmasý oldu. Ancak genel anlamda rahat ve konforlu olduðunu söylemem gerek. Accent Blue’nun yalýtým konusunda baþarýlý. Benzinli motorun sesi sadece yüksek devirlere diðer bir ifadeyle 100 km hýzýn üzerinde çýkýldýðýnda motorun sesi duyuluyor. Ancak içeriye yol sesini biraz fazla alýyor. Ayrýca, Accent Blue’da karþýlaþtýðýmýz diz mesafesi sýnýfýna göre iyi.

þýk duruyor. Çift renkli stop grubu ve tamponlarýn köþelerine yerleþtirilmiþ kedigözleri Accent Blue’nun arka tasarýmýný oluþturuyor. Yüksekliði biraz azaltýlarak kompakt sedan çizgileri desteklenen Blue, bu sayede aerodinamik olarak da iyileþme kaydetmiþ. Blue’nun arka kýsmýnda garip gelen bagajýn dýþarýdan açma düðmesinin olmamasý. Yani bagajý ya içeriden ya da kontak anahtarýyla açmalýsýnýz. Accent Blue, testimiz süresince þýk ve çekici tasarýmý ile dikkatleri üzerine çekti. Öyleki durduðumuz ve parkettiðimiz her yerde küçük bir Accent Blue semineri verdik. Bu tepkiler Accent Blue’nun beðenildiðinin delili sanýrým. Kýsacasý Yeni Accent Blue hem iç, hem de dýþ tasarýmýyla dinamik ve sade olabilmenin standartlarýný ortaya koyuyor.

Hyundai Accent Blue’nin dizeli geldi TAMAMEN yenilenen yüzüyle, Türkiye’de Nisan ayýnda 1.4 lt benzinli motor seçeneði ile satýþa sunulan ve büyük il giyle karþýlanan Accent Blue’nin dizel motor seçeneði de model yelpazesinde yerini aldý. 128 HP’lik gücü ile sýnýfýnýn en güçlü dizel otomobili ünvanýna sahip Accent Blue, 40 bin 500 TL’den baþla yan fiyatlarla satýþa sunuldu.


I S I R G A N

Ü M Ý TV Â R O LU N U Z : Þ U Ý ST Ý K B A L Ý N K I L ÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Siyasetçilerin uslûbu Birbiriyle kavgalý, küskün bütün liderler. Uslûbu hiç deðiþmez: aðza geleni derler. Kayýkçý kavgasý mý, miting meydanlarýmýz? Vaadler orda kalýr, oyu alýr giderler... SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com

HABERLER

Y 6 HAZÝRAN 2011 PAZARTESÝ

Fakirlik hastalýklarý tetikliyor HASTALIKLARIN ÝLÂÇLA TEDAVÝSÝNÝN MÜMKÜN OLMASINA KARÞI, FAKÝRLER PAHALI OLDUÐU ÝÇÝN ALAMIYOR. ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tropikal Hastalýklar Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Köksal, dünyayý tam ortasýndan saran tropik bölgelerin, yeryüzünün en sýcak yerleri olduðunu, bitki ve hayvan türleri açýsýndan son derece zengin olan bu böl gelerde çeþitli hastalýklarýn etkeni olan bakterilerin, tek hücreli hayvanlarýn ve diðer mik-

roskobik canlýlarýn da yoðun görüldüðünü bildirdi. Bazý hastalýklarýn tropik bölgelerde yaygýn olduðunu ifade eden Prof. Dr. Köksal, bu hastalýklarýn çoðunun mikrobik ve bulaþýcý özelliði bulunduðu için tedbir alýnmazsa hýzla büyük salgýnlara dönüþebildiðini ifade etti. Dünya Saðlýk Örgütü’nün bu hastalýklardan özellikle 6’sýný bildirilmesi ve tedavisi acil olan

hastalýklar listesine aldýðýný belirten Köksal, bunlarýn sýtma, cüzzam, þistozomiyaz, tripanozomiyaz, filaryoz ve halk arasýnda ‘þark çýbaný’ olarak bilinen layþmanyoz olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Köksal, yoksulluðun tropikal hastalýklarý tetiklediðini, tropikal ülkelerin de ço ðu nun yok sul ol du ðu nu be lir te rek, ‘’Bu hastalýklarýn hemen hepsinin ilâçlarla tedavisi

mümkün ancak, genellikle çok pahalý olan bu ilâçlarý satýn alma güçlüðü az geliþmiþ ülkelerde ayrý bir sorun yaratýyor’’ dedi. Türkiye’nin tropikal hastalýklar yönünden en riskli bölgelerden olduðuna iþaret eden Köksal, ancak Saðlýk Bakanlýðý'yla yaptýklarý ortak çalýþmalarla bu hastalýklarla mücadelenin olumlu sonuç verdiðini vurguladý. Adana / aa

Gecekondu sahiplerine ev verilince yýkým eðlenceli oldu.

Davul zurna eþliðinde gecekondu yýkýmý

 KAYSERÝ Melikgazi Belediyesi’nin yaptýðý kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda þehir merkezinde kalan gecekondular kaldýrýldý. Belediyenin gecekondu sahipleriyle yaptýðý görüþmeler doðrultusunda yaptýrýlan yeni konutlar verildi. Konutlarýna kavuþan vatandaþlar, davul zurna eþliðinde kendilerine ait gecekondularý yýktý. Belediyeye teþekkür e den vatandaþlar, konut sahibi olduklarý için teþekkür ederken, baþkandan çamaþýr makinesi istedi. Melikgazi Belediye Baþkaný Memduh Büyükkýlýç, belediye sýnarlarýndaki Yýldýrým Beyazýt Mahallesinde bulunan ve a partmanlar arasýnda kalan 200 kiþinin yaþadýðý gecekondu evleri anlaþmalý olarak kaldýrdýklarýný belirtti. Kayseri / cihan

Dünyanýn en derin yerinde yaþayan kara hayvaný.

Yerin dibinde yaþayan kurtçuk!

 DÜNYA’DA en derinde yaþayan kara hayvaný, 700 metre ile 3,5 km arasýndaki derinliklerde bulunan bir tür kurtçuk. Amerikalý bilimadamlarý, Güney Afrika’daki altýn madenlerinde bulduklarý yeni bir tür kurtçuðun, Dünya’da en derinde yaþayan ka ra hay va ný ol du ðu nu a çýk la dý lar. ABD’nin prestijli Princeton Üniversitesi liderliðindeki bir uluslararasý ekip, “Halicep halobus mephisto” adý verilen yeni tür kurtçuklarýn, yüzeyden 3,5 km aþaðýda bulunduðunu belirtti. Keþiften önce sadece tek hücreli bakterilerin bu kadar derinde yaþayabileceðini düþünen bilim adamlarý, bakteriyle beslenen, 700 metre ile 3,5 km arasýndaki çeþitli derinliklerde bulunan bu kancalý kurdun sadece 0,5 mm boyunda olduðunu ve yüzeyden bu kadar aþaðýda çatlaklar arasýndan sýzan 48 santigrat derecelik suda yaþadýðýný kaydettiler. Güneþ enerjisiyle çalýþan ilk 10 inç ekranlý netbook pazara sunuldu.

Güneþ enerjisiyle çalýþan ilk netbook

 SAMSUNG, dünyanýn güneþ enerjisiyle çalýþan ilk 10 inç ekranlý netbook PC modeli NC215S’i pazara sundu. Cihazýn iki saat güneþ ýþýðý altýnda tutulmasýyla 1 saatlik enerji depolayabildiði belirtildi. Tek þarjla 14.5 saate kadar dayanan batarya ve güçlü Intel Atom iþlemciyle gelen Sam sung NC215S, ayrýca SuperBright yansýmayý önleyici ekraný sayesinde güneþ ýþýðý altýndayken bile rahatça kullanýlabiliyor. Cihazýn elbette en çarpýcý özelliði olan güneþ paneli, kapaðýn üstünde yer alýyor. Firma bültenine göre bu panel netbookun güneþ ýþýðý altýnda otomatik olarak þarj ol masýný saðlýyor. Ýki saat güneþ enerjisiyle þarj olan netbook böylece kullanýcýnýn kar bon ayak izini de azaltmýþ oluyor.

Müftülükten sigara baðýmlýlarýna pankartlý uyarý

 ADANA’DA Seyhan Müftülüðü sigara baðýmlýlarýný pankartlý yazý ile uyardý. Müftülük, tarihî Ulu Cami giriþine astýðý “Ey kardeþim 3 aylara sigarasýz gir. Çevreni, aileni ve kendini sevindir.” yazýsý görenlerin ilgisini çekiyor. Müftülük 31 Mayýs Dünya Sigarasýz Günü’nde de sigarayý býrakma kampanyasý baþlatmýþtý. Kampanyanýn ilk gününde ilçedeki camilerde görev yapan yaklaþýk 30 imam ceplerindeki sigara paketlerini Müftü Halil Uzun’a teslim etmiþti. Adana / cihan

06 Haziran 2011  

Yeni Asya'nın 6 Haziran 2011 baskısı

Advertisement