Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Bitmeyen çile BAÞÖRTÜSÜ yasaðý

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Bekleyiniz...

Sigara içenler azaldý Haberi sayfa 16’da

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

www.yeniasya.com.tr

1 HAZÝRAN 2011 SALI / 75 Kr

SAYI: 14.823

Orgeneral Balanlý Hasdal’da ÝLK KEZ BÝR MUVAZZAF ORGENERAL

Reform talabiyle yapýlan barýþçý gösterileri destekleyen çoðunluk, protestolarýn çatýþmaya dönüþtürülmesini tasvip etmiyor ve “Reform isteyen, binalara ateþe vermez” diyor. FOTOÐRAF: AA

Libya gibi olmak

ÝSTEMÝYORUZ TEDÝRGÝN BÝR BEKLEYÝÞ ÝÇÝNDE OLAN SURÝYE HALKI, ÜLKENÝN LÝBYA BENZERÝ BÝR KAOSA SÜRÜKLENMESÝNÝ ÝSTEMÝYOR. GÖSTERÝCÝLERE DE, REJÝME DE MESAFELÝ BÝR DURUÞ

BAZI MUHALÝFLER ÝSRAÝL ADINA MI ÇALIÞIYOR?

uSuriye'de 15 Mart'ta baþlayan ve genellikle Cuma günleri yoðunlaþan olaylar þimdilik günlük hayatý çok fazla etkilememekle beraber, gergin hava çarþý-pazarda da kendisini hissettiriyor. Libya'da olduðu gibi bir kaosun yaþanmasýndan endiþe eden halk, ülkede yaþananlarla ilgili görüþünü genellikle temkinli ifadelerle dile getirirken, göstericilerin söylemlerine olduðu gibi, resmî söylem ve açýklamalara da mesafeli duruyor.

uBu sebeple her Cuma çeþitli kanallarla yapýlan protesto çaðrýlarý halk içinde tam karþýlýk bulmuyor ve olaylar kitlesel harekete dönüþmeden küçük çaplý gösteriler boyutunda kalýyor. Mezhep çatýþmasýnýn hedeflendiði, bazýlarýnýn emirlik ilân etmeye hazýrlandýðý ve muhalefet adýna ön plana çýkan bazý kiþilerin Ýsrail'le iliþkilerinin olduðu yönündeki iddialarýn da halký sokaða dökülmekten alýkoyduðu söyleniyor. Haberi sayfa 7’de

u‘’Balyoz Planý’’ soruþturmasý kapsamýnda sevk edildiði nöbetçi mahkeme tarafýndan sorgulanan Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Bilgin Balanlý, tu tuk la na rak Has dal ce za e vi ne gönderildi. Balanlý, ‘’Ergenekon’’ ve ‘’Bal yoz Pla ný’’ gi bi so ruþ tur ma lar kapsamýnda bugüne kadar tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay olarak kayýtlara geçti. Haberi sayfa 4’te

Orgeneral Bilgin Balanlý

EN FAZLA ALMANYA'YA MAL SATIYORUZ

Ýhracatýn yarýsý AB’ye u2010 Nisan ayýnda yüzde 45.9 olan AB’nin ihracattaki payý, 2011 Nisan ayýnda yüzde 48.9’a çýktý. AB’ye yapýlan ihracat, 2010 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 34,8 artarak 5 milyar 814 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. En fazla ihracat yapýlan ülke ise Almanya oldu. Haberi sayfa 11’de

YÜZDE 77'NÝN KANAATÝ

Rüþvet büyük sorun EVREN’E DÂVÂ AÇAN SAVCI KAYASU:

u Denetim ve danýþmanlýk firmasý Ernst & Young’ýn ‘’Avrupa Yolsuzluk ve Usulsüzlük Anketi 2011’’ raporunda, Türkiye’de rüþvet ve yolsuzluðun yaygýn ve büyük sorun olduðunu düþünenlerin oraný yüzde 77 olarak çýktý.Raporda, katýlýmcýlarýn yüzde 35’inin sektörlerinde yeni iþ almak için rüþvet vermenin olaðan kabul edildiðini belirttiði kaydedildi. Haberi sayfa 5’te

Yargýlama için siyasî irade þart u12 Eylülcüler hakkýnda iddianame hazýrladýðý için meslekten ihraç edilen eski Savcý Sacit Kayasu, darbecilerin yargýlanmasý konusunda siyasîlere büyük görev düþtüðünü belirterek, “Siyasî irade olmadan sadece yargýyla çözülmeyeceðini benim ör neðimde gördünüz” dedi. Haberi sayfa 4’te

ÝHRACATIN ÝTHALÂTI KARÞILAMA ORANI DÜÞTÜ

Dýþ açýk artýyor

ÝFADEYE ÇAÐRILDIKTAN SONRA

Þahinkaya da GATA’da Haberi sayfa 4’te

Nedim Þener’e, “gizliliði ihlâl” dâvâsýnda beraat

ISSN 13017748

uTürkiye Ýstatistik Kurumu, Nisan ayý geçici dýþ ticaret verilerini açýkladý. Nisan ayýnda dýþ ticaret açýðý, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 63.4 artarak 9 milyar 52 milyon dolara çýkarken, ihracatýn ithalâtý karþýlama oraný yüzde 62.9’dan yüzde 56.,8’e düþtü.

Haberi sayfa 11’de

u 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

‘‘ Birbirimize tam sadakat ve muhabbet göstermeliyiz

Göklerin­ve­yerin­mülkü­Allah'a­aittir.­Ve­Allah­herþeye­hakkýyla­kadirdir. Âl-i Ýmran Sûresi: 189 / Âyet-i Kerime Meâli

Mi'rac Kandili’nde Mescid-i Aksa’da olmak

‘‘

LÛGATÇE:

mabeyn: Ara; iki þey arasý. uhrevî: Ahiretle ilgili, ahirete ait. uhuvvet: Kardeþlik. hadeka: Gözbebeði.

Yazmaktan kesilmek biraz da ölmektir! a­le­mi­e­li­me­ne­za­man­al­sam­he­ye­can­la­ný­rým.­ Mâ­nâ­lar­ ve­ ke­li­me­ler,­ zih­ni­mi­ is­ti­lâ e­der­ken­ ben­li­ði­mi­ de­ ha­ki­kat­le­re­ u­laþ­ma­nýn­ür­per­ti­si­sa­rar… Ya­zý,­ ha­ki­kat­le­ri­ dil­len­dir­mek.­ Ya­zý­ ya­þa­mak. Ya­zý­ne­fes­al­mak.­Ya­zý­Ý­lâ­hî­bir­sýr…­Ya­zý­gi­zem do­lu­bir­tut­ku­ba­zen. Yaz­mak­ken­di­ni­di­ri­tut­mak,­fi­kir­ler­le­ö­rül­müþ dün­ya­la­ra­te­fek­kür­le­gir­me­ça­ba­sý.­Boþ­ver­miþ­li­ðe kar­þý­bi­linç­li­bir­du­ruþ.­Söz­le­rin­â­hen­giy­le­mey­dan o­ku­yuþ.­O­ku­mak­ve­yaz­mak,­bi­linç­li­ce­ya­pý­la­cak dav­ra­nýþ­lar.­O­ku­mak­ve­yaz­mak;­e­ser-i­ha­yat. Ý­nan­dý­ðým­de­ðer­le­ri­be­nim­se­me­mi­sað­lý­yor­ya­zý. Ka­rar­lý­lýk­ve­in­ti­zam­a­lâ­me­ti.­Fi­kir­le­re,­i­de­al­le­re­mâ­nâ ka­tý­yor­ya­zý­lar.­He­ye­can­ve­ruh­ka­tý­yor…­Þu­ses­siz­ve ýs­sýz­ge­ce­yi,­be­nim­i­çin­bay­ram­ye­ri­ne­çe­vi­ren­ne­dir? Ge­ce­yi­ne­þe­len­di­ren,­ge­ce­ye­renk­ka­tan­ne­dir? Ya­zý­da,­ hik­met­li­ bir­ yer­leþ­tir­me­ var.­ Bir­ ‘kom­po­ze­ et­mek’­ var­ ya­zý­da.­ Bu­ ey­lem,­ bir­ ya­zý­ tü­rü­nün­ ‘kom­po­zis­yon’­ o­la­rak­ a­nýl­ma­sý­na­ se­bep­ ol­muþ­tur­ bu­ yüz­den.­ Ya­zý­da­ fi­kir­ler,­ gü­zel­ce­ i­fa­de e­di­lir.­ Ke­li­me­ler­ ö­zen­le­ se­çi­lir.­ Yo­rum­lar,­ me­saj­lar,­ ma­il­ler­ ve­ an­lýk­ ya­zýþ­ma­lar­da­ yaz­dý­ðý­mýz­ i­fa­de­ler…­Bun­la­rý­dü­þün­me­den­ya­za­rýz­ço­ðu­za­man. Yaz­mak,­bun­lar­dan­sý­kýl­mak­týr­ba­zen.­Ya­zý­ya­de­ðer­ve­ren­o­nun­i­çin­e­mek­sarf­e­dil­me­si. “O­ku­mak­tan­ke­sil­mek­bi­raz­da­öl­mek­tir”­di­yor ya­zar.­Ya­yaz­mak­tan­ke­sil­mek? Yor­gan­ gi­der­se­ kav­ga­ da­ bi­ter.­ Kav­ga­sý,­ sa­va­þý o­lan­lar­ ya­zar.­ Mü­ca­de­le­ e­den,­ mü­ca­he­de­ e­den in­san­lar­ya­zar.­Yaz­mak,­mü­ca­de­le­yi­de­vam­et­tir­me­ar­zu­su.­“Za­fe­ri­de­vam­lý­lý­ðýn­da­o­lan­bir­sa­vaþ­ta”­her­bir­ya­zý­bir­se­bat­muþ­tu­su… *** “Her­ya­zý­bir­ta­ah­hüt­tür”­ der­Mü­ca­hit­Bi­li­ci,­Gök­çe­ki­mi’nde.­Ve­ek­ler­“Söy­le­ye­cek­le­rim­ka­dar­i­yi­ol­ma­sam­da,­i­yi­ol­mak­ü­ze­re­i­yi­þey­ler­söy­le­ye­ce­ðim.­Söy­le­dik­le­ri­min­e­si­ri­o­lan­nef­si­min­e­sa­re­tin­den,­gü­zel­þey­ler­söy­le­mek­le­kur­tul­mak­is­te­ye­ce­ðim…” Ha­ki­ka­ti­dil­len­dir­me­ce­sa­re­ti­miz,­du­â­hük­mü­ne­geç­me­si­i­çin­dir…­Ya­zý­lar­duâ­ya­ve­si­le­ol­sun­i­çin­dir…­Dil­len­di­ri­len­ha­ki­kat­le­re­sa­hip­çýk­ma­ve ya­þa­ma­ar­zu­su­dur. Yaz­mak­is­te­mek­tir­ba­zen.­Son­suz­bir­zen­gin­lik­ka­pý­sýn­dan­is­te­mek.­Mer­ha­met­ve­af­der­gâ­hý­nýn­ka­pý­sý­ný­pe­ri­þan­söz­le­ri­miz­le­de­ol­sa­vur­mak­is­ti­yo­ruz… *** Kö­þe­ye­ i­sim­ bul­ma­ ça­bam­ hay­li­ za­man­ de­vam et­ti.­ “Ruz­na­me,­Aks-i­Sa­da,­Gur­bet­Mek­tu­bu,­Do­lu­nay,­ Nur­yol­cu­su” ve­sâ­i­re.­ Dün­ya­da­ mi­sa­fir­ ve yol­cu­ ol­du­ðu­mu­ ha­týr­la­tan­ ne­ var­sa­ ha­týr­la­ma­ya ça­lýþ­tým­ bu­ sü­reç­te…­ (Lâf­ a­ra­mýz­da­ Os­man­lý­ca Lü­gat­ten­þöy­le­dil­le­re­se­za­bir­cüm­le­bul­mak­i­çin az­uð­raþ­ma­dým!)­Çev­rem­de­i­sim­bul­ma­ma­yar­dým et­me­si­i­çin­sý­kýþ­týr­ma­dý­ðým­kim­se­kal­ma­dý­her­­hal­de!­ So­nun­da,­ “Göl­ge­lik”­ is­min­de­ ka­rar­ kýl­dýk… Þim­di­ ve­lûd­ ya­zar­lar­ gi­bi­ sa­týr­lar­ca­ ni­ye­ bu­ is­mi seç­ti­ði­mi,­se­çi­len­is­min­ha­ki­kat­le­ri­ni­ve­sa­i­re­an­lat­mak­is­ter­dim,­a­ma­ben­ký­sa­ca­þöy­le­di­ye­yim: Göl­ge­lik,­Ye­ni­As­ya’da­yaz­ma­yý­ (ve­ya­ya­zar­ol­ma­yý!)­ kü­çük­lü­ðün­den­be­ri­is­te­miþ­bir­ka­le­min,­haf­ta­lýk o­la­rak­yaz­ma­ni­ye­ti­i­le­doð­du.­Göl­ge­lik,­Pey­gam­ber E­fen­di­mi­zin­(asm)­me­a­len­“Ben,­dün­ya­da­bir­a­ðaç­al­týn­da­göl­ge­le­nip­de­bý­ra­kýp­gi­den­bir­yol­cu­gi­bi­yim.” þek­lin­de­ki­söz­le­rin­den­il­ha­men­al­dý­is­mi­ni. Ha­ki­kat­le­re­bir­yol­cu­gi­bi,­bir­mi­sa­fir­gi­bi­yak­la­þa­bil­me­ he­ye­ca­nýy­la­ doð­du­ bel­ki…­ As­lýn­da­ bu kö­þe­nin­ ‘Zü­be­yir­ce’­ ol­ma­sý­ný­ te­men­nî­ et­miþ­tim. A­ma­ ba­zý­ se­bep­le­re­ is­ti­na­den­ vaz­ge­çil­di...­ Her ya­zý­mý­zýn­ Zü­bey­rî­ ruh­la­ Zü­be­yir­ce­ ol­ma­sý­ i­çin du­â­la­rý­ný­zý­bek­li­yo­ruz­e­fen­dim!

K

“Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî þeytanlarýn þerrinden kurtar. Kardeþlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve þefkatle doldur” diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklým feryat edip aðladýlar.

ziz, sýddýk kardeþlerim, Bu­ dün­ya­da,­ hu­su­san­ bu­ za­man­da, hu­su­san­mu­sî­be­te­dü­þen­le­re­ve­bil­has­sa­Nur­þa­kirt­le­rin­de­ki­deh­þet­li­sý­kýn­tý­la­ra­ ve­ me­yu­si­yet­le­re­ kar­þý­ en­ te­sir­li ça­re,­ bir­bi­ri­ne­ te­sel­lî­ ve­ fe­rah­ ver­mek ve­ kuv­ve-i­ mâ­ne­vi­ye­si­ni­ tak­vi­ye­ et­mek­ ve­ fe­da­kâr­ha­ki­kî­kar­deþ­gi­bi­bir­bi­ri­nin­gam­ve­hü­zün­ve sý­kýn­tý­la­rý­na­mer­hem­sür­mek­ve­tam­þef­kat­le­ke­der­li­kal­bi­ni­ok­þa­mak­týr.­Mâ­bey­ni­miz­de­ki­ha­ki­kî ve­ uh­re­vî­ u­huv­vet,­ gü­cen­mek­ ve­ ta­raf­gir­lik­ kal­dýr­maz.­ Ma­dem­ ben­ si­ze­ bü­tün­ kuv­ve­tim­le­ i­ti­mad­e­dip­bel­bað­la­mý­þým­ve­si­zin­i­çin,­de­ðil­yal­nýz­ is­ti­ra­ha­ti­mi­ ve­ hay­si­ye­ti­mi­ ve­ þe­re­fi­mi,­ bel­ki se­vinç­le­ru­hu­mu­da­fe­da­et­me­ye­ka­rar­ver­di­ði­mi bi­lir­si­niz,­ bel­ki­ de­ gö­rü­yor­su­nuz.­ Hat­tâ­ ka­sem­le te­min­e­de­rim­ki,­se­kiz­gün­dür­Nu­run­i­ki­rük­nü zâ­hi­rî­ bir­bi­ri­ne­ naz­lan­mak­ ve­ te­sel­li­ ye­ri­ne­ hü­zün­ver­mek­o­lan­e­hem­mi­yet­siz­ha­di­se­nin,­bu­sý­ra­da­ be­nim­ kal­bi­me­ ver­di­ði­ a­zap­ ci­he­tiy­le,­ "Ey­vah,­ ey­vah!­ El-a­man,­ el-a­man!­ Yâ­ Er­ha­mer­râ­hi­mîn,­ me­det!­ Bi­zi­ mu­ha­fa­za­ ey­le.­ Bi­zi­ cin­ ve­ in­sî þey­tan­la­rýn­þer­rin­den­kur­tar.­Kar­deþ­le­ri­min­kalb­le­ri­ni­ bir­bi­ri­ne­ tam­ sa­da­kat­ ve­ mu­hab­bet­ ve­ u­huv­vet­ve­þef­kat­le­dol­dur"­di­ye­hem­ru­hum,­hem kal­bim,­hem­ak­lým­fer­yat­e­dip­að­la­dý­lar. Ey­ de­mir­ gi­bi­ sar­sýl­maz­ kar­deþ­le­rim, ba­na yar­dým­e­di­niz.­Me­se­le­miz­çok­na­zik­tir.­Ben­siz­le­re­ çok­ gü­ve­ni­yor­dum­ ki,­ bü­tün­ va­zi­fe­le­ri­mi þahs-ý­ mâ­ne­vî­ni­ze­ bý­rak­mýþ­tým.­ Siz­ de,­ bü­tün kuv­ve­ti­niz­le­ be­nim­ im­da­dý­ma­ koþ­ma­nýz­ lâ­zým ge­li­yor.­Ger­çi­ha­di­se­pek­cüz'î­ve­ge­çi­ci­ve­kü­çük­i­di.­Fa­kat­sa­a­ti­mi­zin­zem­be­re­ði­ne­ve­gö­zü­mü­zün­ ha­de­ka­sý­na­ ge­len­ bir­ saç,­ bir­ zer­re­cik da­hi­ in­ci­tir.­ Ve­ bu­ nok­ta­da­ e­hem­mi­yet­li­dir­ ki, mad­dî­ üç­ pat­lak­ ve­ mâ­n e­v î­ üç­ mü­þ a­h e­d e­l er tam­ta­mý­na­ha­ber­ver­di­ler. Þuâlar, s. 428

ergenekonya42@yahoo.com

Kim­beþ­va­kit­na­ma­zý­hak­ký­ný­ve­re­rek­ký­lar­sa,­el­li­vak­tin­se­va­bý­ný­a­la­ca­ðý­müj­de­si de­var­dý.­Bu­o­lay,­bir­mu'­ci­zey­di.­Ký­sa­bir za­man­da­ger­çek­leþ­miþ­ti.­Sa­bah­le­yin­bu mu'­ci­ze­yi­Ku­reyþ­re­is­le­ri­ne­ha­ber­ver­di. Ta­biî­ki­her­za­man­ol­du­ðu­gi­bi­yi­ne­ya­lan­la­dý­lar.­“Mes­cid-i­Ak­sa­bu­ra­ya­bir­ay­lýk sami_cebeci@hotmail.com me­sa­fe­de­dir.­Þa­yet­git­miþ­sen­Mes­cid-i Ak­sa’nýn­ka­pý­la­rý­ný,­pen­ce­re­ve­du­var­la­rý­e­nâb-ý­Hak,­in­san­lar­i­çin­de pey­g am­b er­o­l a­r ak­seç­t i­ð i le­rin­ru­ha­ni­yet­le­ri­hep­o­ra­day­dý.­Haz­ret-i ný­bi­ze­ta­rif­et.”­de­di­ler.­Haz­ret-i­Pey­gam­kul­la­rý­na,­on­la­rýn­ri­sâ­le­ti­ni Ceb­ra­il’in­(as)­bil­dir­me­siy­le­on­la­ra­i­mam­- ber­(asm)­çok­sý­kýl­mýþ­tý.­Hat­ta­o­za­ma­na tas­dik­ma­ka­mýn­da­mut­la­ka lýk­ya­pa­rak­hep­si­ne­na­maz­kýl­dýr­dý.­Bu ka­dar­öy­le­bir­sý­kýn­tý­hiç­gör­me­miþ­ti.­Zi­ra mu­'ci­ze­ler­ih­san­et­miþ­tir. ay­ný­za­man­da­u­mum­pey­gam­ber­le­rin­dâ­- o­ra­ya­ka­pý­ve­pen­ce­re­say­ma­ya­git­me­miþ­Mu'­ci­ze­le­ri­Al­lah­ya­ra­týr­ve vâ­sý­na­mut­lak­vâ­ris­ya­pýl­dý­ðý­an­la­mý­ta­þý­- ti­ki…­­O­za­man­bir­mu'­ci­ze­da­ha­ger­çek­yor­du. leþ­ti.­Ce­nâb-ý­Hak,­Mes­cid-i­Ak­sa’yý­o­nun pey­gam­ber­ler­o­na­maz­har­o­lur. Son­ra,­Cen­net­ten­ge­ti­ri­len­ve­fâ­ni­dün­- göz­le­ri­ö­nü­ne­ge­tir­di.­O­da­o­na­ba­ka­rak Pey­gam­ber­le­rin­en­so­nun­cu­su,­Hâ­te­mü’l-En­bi­yâ­vas­fý­na­ha­iz­ve­Ha­bib-i­Rab­- ya­nýn­bâ­kî­bir­te­mel­ta­þý­hük­mü­nü­ta­þý­- her­so­ru­la­na­doð­ru­o­la­rak­ce­vap­ve­ri­yor­bü’l-­le­mîn­o­lan­Haz­ret-i­Mu­ham­med’e yan­ve­mu­al­lak­ta­du­ran­Sah­ret­na­mýn­da­- du.­Müþ­rik­ler­bak­tý­lar­her­þe­yi­doð­ru­o­la­(asm)­ih­san­e­di­len­mu­'ci­ze­ler­hem­bin­den ki­ta­þa­ba­sa­rak­Ref­ref’e­bi­nip,­yi­ne­Haz­- rak­ta­rif­e­di­yor.­Çok­hay­ret­et­ti­ler.­Haz­faz­la,­hem­de­geç­miþ­pey­gam­ber­le­re­ve­ril­- ret-i­Ceb­ra­il’in­(as)­re­fa­ka­tin­de­gök­le­re ret-i­Pey­gam­ber­(asm)­git­tik­ten­bir­müd­me­yen­cins­ten­en­yük­sek­de­re­ce­de­dir­ler. yük­sel­til­di.­Her­se­mâ­ta­ba­ka­sýn­da­bir det­son­ra­yan­la­rý­na­Haz­ret-i­E­bu­Be­kir Me­se­lâ;­bir­par­ma­ðý­nýn­i­þa­re­tiy­le­a­yýn­i­ki­- pey­gam­be­rin­ru­ha­ni­ye­tiy­le­gö­rü­þe­rek­se­- (ra)­gel­di.­De­di­ler:­“Duy­dun­mu­ya­E­bu ye­ay­rýl­ma­sý­ve­on­par­ma­ðýn­dan­çeþ­me­gi­- mâ­ta­ba­ka­la­rýn­dan­ge­çi­ril­di.­Cen­net­ve Be­kir?­Se­nin­ar­ka­da­þýn­ne­ler­söy­lü­yor?” bi­su­a­kýp­bin­beþ­yüz­ki­þi­lik­or­du­su­na­ik­- Ce­hen­ne­min­ah­vâ­li­gös­te­ril­di.­Bir­nok­ta­- “Ne­söy­lü­yor?”­“Ge­ce­le­yin­gök­le­re­çýk­tý­ðý­ram­e­dil­me­si­gi­bi..­Mi­'rac­mu­'ci­ze­si­de­O­- ya­ge­lin­ce­Haz­ret-i­Ceb­ra­il­(as)­o­na­“Ya ný,­Cen­net­ve­Ce­hen­ne­mi­gör­dü­ðü­nü­ve na­(asm)­ih­san­e­di­len­mu'­ci­ze­le­rin­en­bü­- Re­sû­lul­lah!­Bun­dan­son­ra­ken­di­ba­þý­na Al­lah­i­le­gö­rüþ­tü­ðü­nü­söy­lü­yor.”­“Bun­la­rý yük­le­rin­den­di­ve­geç­miþ­pey­gam­ber­le­rin gi­de­cek­sin.­E­ðer­ben­bu­ra­dan­bir­par­mak o­mu­söy­lü­yor?­O­söy­lü­yor­sa­mu­hak­kak u­cu­ka­dar­ge­çer­sem­ya­na­rým,­da­ya­na­- doð­ru­dur.­Val­la­hi­o­ba­na­bun­dan­da­ha hiçbi­ri­si­ne­ih­san­e­dil­me­miþ­ti. Yýl­lar­ca­ka­vim­ve­ka­bi­le­si­i­çin­de­Ýs­lâm mam.”­de­di.­Haz­ret-i­Ceb­ra­il’i­(as)­de­ar­- ga­rip­þey­le­ri­söy­lü­yor­da,­ben­yi­ne­o­nu di­ni­ni­teb­lið­et­ti­ði­hal­de­çok­az­sa­ha­be­o­- ka­da­bý­ra­ka­rak­yo­lu­na­de­vam­et­ti.­Cen­- tas­dik­e­di­yor­ve­i­na­ný­yo­rum.”­de­di.­Müþ­na­i­man­et­miþ­ti.­Ge­ri­ka­lan­in­san­la­rýn­in­- ne­tü’l-Me’va­göv­de­si­o­lan­Sid­re­tü’l-Mün­- rik­le­re­söy­le­ye­cek­hiç­bir­söz­bý­rak­ma­mýþ­kâr­la­rýn­dan­mü­bâ­rek­kal­bi­çok­mah­zun­i­- te­ha’da,­im­kân­ve­vü­cub­or­ta­sýn­da,­Kab-ý tý.­Bu­ha­di­se­den­son­ra­ken­di­si­ne­“te­red­di.­Hü­zün­yý­lýy­dý.­Hem­sev­gi­li­e­þi­Haz­ret-i Kav­seyn­i­le­tâ­bir­e­di­len­bir­ma­kam­da­Ce­- düt­süz­tas­dik­e­di­ci”­mâ­nâ­sýn­da­Haz­ret-i Ha­ti­ce­(ra),­hem­de­ha­ya­tý­pa­ha­sý­na­ken­- nâb-ý­Hak’la­gö­rüþ­tü.­O­va­kit­Sid­re­tü’l- Pey­gam­ber­(asm)­“sýd­dýk”­ün­va­ný­ný­ver­di. Biz­de,­te­red­düt­süz­tas­dik­e­di­ci­ler­o­la­di­si­ni­ko­ru­yan­ve­hi­ma­ye­e­den­am­ca­sý­E­- Mün­te­ha’yý­Al­lah’ýn­nu­ru­kap­la­mýþ­tý.­Â­bu­Ta­lib­ve­fat­et­miþ­ti.­Kud­sî­bir­te­sel­li­ye ye­tin­i­fâ­de­siy­le­“Göz­ne­þaþ­tý,­ne­de­baþ­ka rak,­Bi­zim­Tur’un­dü­zen­le­di­ði­bir­or­ga­ni­þid­det­le­muh­taç­tý.­Re­ceb­a­yý­nýn­yir­mi­ye­- bir­þe­ye­bak­tý.­And­ol­sun­ki­Rab­bi­nin­â­- zas­yon­la,­1390.­se­ne-i­dev­ri­ye­sin­de­ve­27 din­ci­ge­ce­siy­di.­Ço­ðu­za­man­ol­du­ðu­gi­bi yet­le­rin­den­en­bü­yük­le­ri­ni­gör­dü.”­(Neml Ha­zi­ran­Pa­zar­te­si­gü­nü­bü­yük­bir­Nur­Ta­yi­ne­Kâ­be’nin­ya­nýn­day­dý­ve­yal­nýz­dý.­Bir­- Sî­re­si:­17–18)­ Bi­zim­bi­le­me­ye­ce­ði­miz­bir le­be­si­gru­buy­la­Mes­cid-i­Ak­sa’ya­gi­di­yo­den­ge­ce­nin­zi­fi­rî­ka­ran­lý­ðý­ay­dýn­lan­dý­ve key­fi­yet­te­Al­lah­(cc)­biz­zat­ken­di­ce­ma­li­- ruz.­Bah­si­ge­çen­mâ­nâ­la­rý­28­Ha­zi­ran­Sa­lý Haz­ret-i­Ceb­ra­il­(as)­o­na­yak­laþ­tý.­Cen­- ni­o­na­gös­ter­di.­Na­maz­da­o­ku­du­ðu­muz gü­nü­ak­þa­mý­Mi­'rac­Kan­di­lin­de­ha­týr­la­net­ten­bir­bi­nek ta­hiy­yat­ta­ki­söz­ler­le­se­lâm­laþ­tý­lar.­Ba­ka­ra mak,­Haz­ret-i­Mu­ham­med’e­(asm)­o­lan de­ ge­t ir­m iþ­t i. Sû­re­si’nin­son­i­ki­â­ye­ti­ni­Al­lah­(cc)­doð­- bi­at­ve­bað­lý­lý­ðý­mý­zý­ta­ze­le­mek­ve­hem­de Bu­rak­de­ni­len­o ru­dan­ku­lu­na­vah­yet­ti.­Son­ra­gün­de­el­li di­ðer­zi­ya­ret­yer­le­ri­ni­gör­mek­is­ti­yo­ruz. bi­n e­ð e­ bi­n en va­kit­na­ma­zý­em­ret­ti.­Dö­nüþ­yo­lun­da Pey­gam­ber­ler­di­ya­rý­na­git­mek­ve­ay­ný­mâ­Haz­r et-i­ Pey­- Haz­ret-i­Mu­sa­(as)­i­le­gö­rüþ­tü­ðün­de­üm­- nâ­la­ra­maz­har­ol­mak­is­te­yen­bü­tün­gö­nül gam­b er­ (asm), me­ti­nin­bu­na­güç­ye­ti­re­me­ye­ce­ði­ni­söy­- dost­la­rý­mý­zý­da­bu­prog­ra­ma­dâ­vet­e­di­yo­Haz­ret-i­Ceb­ra­- le­di.­O­da­Rab­bi­ne­dö­ne­rek­ni­yaz­da­bu­- ruz.­Gay­ret­biz­den,­yar­dým­Al­lah’tan­dýr. il’in­(as)­re­fa­ka­- lun­du.­El­li­vak­tin­a­zal­týl­ma­sý­ný­is­te­di.­Bir­NOT: Okuyucularýmýzýn mübarek Üç tin­d e­Mes­c id-i kaç­de­fa­gi­dip­ni­yaz­et­tik­ten­son­ra­ni­ha­- Aylar'ýný ve içerisindeki mübarek gecelerini Ak­sa’ya­gö­tü­rül­- yet­beþ­va­kit­na­maz­bü­tün­mü’min­le­re þimdiden tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk dü.­Geç­miþ­bü­- farz­ký­lýn­dý.­Bu­ay­ný­za­man­da­Al­lah’ýn âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý tün­pey­gam­ber­- (cc)­mü’min­le­re­en­bü­yük­he­di­ye­siy­di. Hak'tan niyaz ederim. “Âyetlerimizden bir kýsmýný ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alýp, çevresini mübârek kýldýðýmýz Mescid-i Aksa’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Þüphesiz O her þeyi hakkýyla iþiten, her þeyi hakkýyla görendir.” (Ýsra Sûresi: 1)

C

GÝDÝYORUZ YOLLARDA Hayat gelip geçici Gidiyoruz yollarda Az kalýp þu âlemde Gidiyoruz yollarda Bak rengârenk çiçekler Ne de güzel baharda Gelip geçici her þey Gidiyoruz yollarda Ýbretle bak sen þükret Bulduk burda çok nimet Gerekir deðer kýymet Gidiyoruz yollarda

ÝSA YAKAN

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 29 C. Ahir 1432 Rumî: 19 Mayýs 1427

En büyük ÝHL Sancaktepe’ye irtibat@yeniasya.com.tr

Said Nursî ve BDP

YAPIMININ BÝR YILDA TAMAMLANMASI PLANLANAN OKULDA 76 DERSLÝK OLACAK.

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.30 3.22 3.49 3.44 3.36 3.05 3.05 2.49 3.33 3.21 3.45

Güneþ 5.14 5.15 5.33 5.36 5.30 4.52 4.54 4.42 5.25 5.06 5.31

Öðle 12.43 12.53 13.02 13.13 13.09 12.24 12.28 12.20 13.03 12.35 13.03

Ýkindi 16.32 16.48 16.50 17.07 17.04 16.14 16.20 16.14 16.57 16.24 16.53

Akþam 20.01 20.19 20.19 20.38 20.35 19.44 19.50 19.45 20.28 19.53 20.22

Yatsý 21.35 22.02 21.54 22.20 22.19 21.21 21.29 21.28 22.10 21.28 21.59

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.30 3.55 3.08 3.19 3.36 2.59 3.15 2.48 2.49 3.16 3 .47

Güneþ 5.28 5.43 5.07 5.08 5.23 4.57 5.00 4.45 4.37 5.15 5.26

Öðle 13.09 13.16 12.50 12.43 12.55 12.39 12.30 12.26 12.11 12.58 12.51

Ýkindi 17.06 17.08 16.47 16.35 16.45 16.37 16.19 16.23 16.03 16.55 16.36

Akþam 20.38 20.38 20.20 20.05 20.15 20.09 19.47 19.55 19.33 20.28 20.03

3 Yatsý 22.25 22.16 22.08 21.44 21.52 21.57 21.23 21.42 21.11 22.16 21.34

EÐÝTÝM a­la­nýn­da­yap­tý­ðý­ça­lýþ­ma­lar­la­da­dik­kat nik­Li­se­si­ve­Fa­tih­Ma­hal­le­si­Ti­ca­ret­Mes­lek­Li­çe­ken­San­cak­te­pe­Be­le­di­ye­si­4­dev­ye­ni­o­kul­i­çin se­si­branþ­la­rýn­da­e­ði­tim­ler­ve­re­cek. te­mel­at­ma­tö­re­ni­dü­zen­len­di.­Bu­o­kul­lar­a­ra­BÝR YILDA TAMAMLANACAK sýn­da­ki­Os­man­ga­zi­Ma­hal­le­si’nde­te­mel­le­ri Bir yýlda tamamlanmasý planlanan okula­tý­lan­o­ku­lun­bir­ö­zel­li­ði­i­se­Tür­ki­ye­sý­lar ortalama 24 derslikten oluþuyor. Ýlnýr­la­rý­i­çin­de­en­bü­yük,­en­mo­dern köðretim okulunun bünyesinde anaove­en­kap­sam­lý­Ý­mam­Ha­tip­Li­se­si kulu, kreþ; diðer okullarda ise laboraol­ma­sý.­San­cak­te­pe­il­çe­si­nin­A­ta­tuv ar, kapalý spor salonlarý ile açýk spor türk­Ma­hal­le­si’nde­hiz­me­te­a­çý­la­cak sahasý olacak. Osmangazi Mahallesi’ne il­köð­re­tim­o­ku­lun­da­ço­cuk­la­rý­mýz inþa edilecek Ýmam Hatip Lisesi 76 derste­mel­e­ði­tim­le­ri­ni­a­lýr­ken;­Os­man­ga­zi likle Türkiye’nin en büyük okullarý arasýnda Ma­hal­le­si’ne­in­þa­e­di­le­cek­Ý­mam­Ha­tip­Li­se­si,­E­yüp­Sul­tan­Ma­hal­le­si’nde­Mes­lek­ve­Tek­- yer alacak. Ýstanbul / Yeni Asya

ar­ti­li­der­le­ri­nin­se­çim­mey­dan­la­rýn­da­ki­a­týþ­ma­la­rý­de­vam­e­der­ken,­Er­do­ðan­e­sas­i­ti­ba­rýy­la­CHP’ye­yö­nelt­ti­ði­“din­ek­sen­li”­e­leþ­ti­ri­le­ri­zaman­zaman­BDP’ye­de­kay­dý­rý­yor. Son­ dö­nem­de­ ca­mi­ boy­ko­tu­ ve­ “si­vil­ na­maz” gi­bi­ey­lem­le­riy­le­ken­di­le­rin­den­söz­et­ti­ren­BDP men­sup­la­rý­nýn­bun­la­ra­kar­þý­ver­dik­le­ri­ce­vap­lar i­se­tar­týþ­ma­la­rý­ye­ni­ve­fark­lý­a­lan­la­ra­ta­þý­yor. Er­do­ðan­i­çin­“Kürt­le­rin­sah­te­Müs­lü­man­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor”­di­yen­Ah­met­Türk’ün­“Þeyh­Sa­id’le­rin,­Sa­id­Kür­dî’le­rin,­Se­yid­Rý­za’la­rýn­to­run­la­rý­na­ kim­se­ Müs­lü­man­lýk­ öð­ret­me­ye­ kalk­ma­sýn. Kürt­ler­dün­ya­nýn­en­din­dar­hal­ký­dýr.­Bü­yük­â­lim­ler­ ye­tiþ­tir­miþ­ bir­ halk­týr.­ Sa­id­ Nur­sî­ Haz­ret­le­ri Kürt­le­rin­gu­ru­ru­dur”­söz­le­ri­bunun­son­ör­neði. Bu­de­ðer­len­dir­me­nin­prob­lem­li­ci­he­ti,­bu­ko­nu­yu­da­mün­ha­sý­ran­Kürt­ler­ek­se­nin­de­e­le­a­lan bir­ ba­kýþ­ a­çý­sý­na­ da­yan­ma­sý.­ Ki,­ BDP’nin­ te­mel so­ru­nu­da­bu:­Her­þe­yi­et­nik­ze­mi­ne­o­turt­ma­sý. O­nun­ i­çin­ BDP­ et­nik­ te­mel­de­ si­ya­set­ ya­pan bir­böl­ge­par­ti­si­ol­mak­tan­çý­ka­mý­yor­ve­her­ke­se hi­tap­e­den­bir­Tür­ki­ye­par­ti­si­ha­li­ne­ge­le­mi­yor. Te­rör­ör­gü­tüy­le­i­liþ­ki­si­de­i­þin­tu­zu­bi­be­ri. Bu­nu­kay­det­tik­ten­son­ra­Ah­met­Türk’ün­söz­le­ri­ni­baþ­ka­yön­le­riy­le­yo­rum­la­ma­ya­ça­lý­þýr­sak: Kürt­le­rin­ din­dar­lý­ðý­na­ vur­gu­ yap­ma­sý,­ ge­cik­me­li­de­ol­sa­bir­ger­çe­ðin­i­fa­de­si­ve­ö­nem­li.­A­ma bu­nun­bir­si­ya­sî­po­le­mik­bað­la­mýn­da­i­fa­de­e­dil­me­si­ve­ay­rý­ca­BDP’li­le­rin­þim­di­ye­ka­dar­ki­ge­nel du­ru­þu­nun­ di­ne­ me­sa­fe­li,­ hat­tâ­ u­zak­ ve­ dahasý ki­mi­le­ri­nin­ver­di­ði­i­ma­ja­ba­kýl­dý­ðýn­da­din­le­kav­ga­lý­bir­ni­te­lik­ta­þý­ma­sý,­de­rin­çe­liþ­ki­le­ri­ge­ti­ri­yor. Ger­çi­Türk’ün­ki­þi­sel­tav­rý,­di­ðer­hu­sus­lar­da­ol­du­ðu­gi­bi­bu­ko­nu­da­da­da­ha­fark­lý­bir­çiz­gi­de­ve par­ti­nin­ver­di­ði­ge­nel­gö­rün­tüy­le­ör­tüþ­mü­yor. Ve­her­ha­lü­kâr­da­ha­re­ke­tin­ön­de­ge­len­bir­is­mi­nin,­ Kürt­le­rin­ din­dar­lý­ðý­ i­le­ il­gi­li­ sos­yal­ bir ger­çe­ði­di­le­ge­tir­miþ­ol­ma­sý­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me. Bu­bað­lam­da­Sa­id­Nur­sî’ye­a­týf­yap­ma­sý­da. An­cak­ bu­ at­fýn­ yi­ne­ “Kürt­lük­ vur­gu­su”­ ü­ze­rin­den­ ses­len­di­ri­lip,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ Þeyh­ Sa­id ve­Se­yid­Rý­za­gi­bi­i­sim­ler­le­bir­lik­te­zik­re­dil­me­si, bir­baþ­ka­prob­lem­li­nok­ta­yý­o­luþ­tu­ru­yor.­Çün­kü Sa­id­ Nur­sî’nin,­ Kürt­çü­lük­ o­la­rak­ i­sim­len­di­ri­len et­nik­ve­i­de­o­lo­jik­du­ruþ­la­da,­di­ðer­i­ki­ze­va­týn­a­dýy­la­a­ný­lan­is­yan­lar­la­da­en­kü­çük­bir­il­gi­si­yok. Tam­ ter­si­ne,­ Be­di­üz­za­man­ bü­tün­ Müs­lü­man ka­vim­le­ri­ça­tý­sý­al­týn­da­top­la­yan­Ýs­lâm­kar­deþ­li­ði or­tak­po­ta­sýn­da­Kürt­ler­le­Türk­le­ri­de­bir­ve­be­ra­ber­o­lup­ku­cak­laþ­ma­ya­teþ­vik­e­den­bir­in­san. Ve­ o­nun­ te­mel­ yak­la­þý­mý,­ BDP’nin­ du­ru­þuy­la ta­ma­men­ çe­li­þi­yor.­ Hat­tâ­ Türk­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­r e­ BDP­ ön­d e­ ge­l en­l e­r i­ ve­ men­s up­l a­r ý­ Sa­i d Nur­sî’ye­ ku­lak­ ve­rip­ o­nu­ ger­çek­ten­ an­la­mýþ­ ol­­sa­lar­dý,­si­ya­set­te­BDP­di­ye­bir­par­ti­ol­maz­dý. Bu­ i­ti­bar­la,­ BDP’li­le­re­ dü­þen,­ hiç­ de­ðil­se­ bu nok­ta­dan­ son­ra,­ “Kürt­ler­ o­nun­la­ if­ti­har­ e­di­yor” de­dik­le­ri­ Be­di­üz­za­man’ý­ ta­ný­yýp­ an­la­mak­ i­çin yo­ðun­ve­yay­gýn­bir­se­fer­ber­lik­baþ­lat­mak­ol­ma­lý. Türk’ün­söz­le­ri,­Sa­id­Nur­sî­ger­çe­ði­nin­Tür­ki­ye’de­ya­þa­yan­her­kes­gi­bi­Kürt­ler­i­çin­de­ne­ka­dar­ ö­nem­li­ ol­du­ðu­nun,­ o­ ce­nah­ta­ da­ ni­ha­yet fark­ e­dil­di­ði­nin­ ik­ra­rý­ o­la­rak­ an­lam­lý.­ Lâf­ta­ kal­ma­ma­sý­ ve­ an­lat­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­mýz­ so­run­ ve­ çe­liþ­ki­ler­den­a­rýn­dý­rýl­ma­sý­i­se­Be­di­üz­za­man’ý­doð­ru­an­la­mak­i­çin­yo­ðun­bir­ça­ba­yý­ge­rek­ti­ri­yor. O­nun­i­çin,­BDP’li­le­rin­Sa­id­Nur­sî’ye­o­lan­il­gi­si Türk’ün­söz­le­ri­ve­ya­ev­vel­ce­bir­baþ­ka­BDP’li­nin ha­týr­la­dý­ðý­mýz­ ka­da­rýy­la­ i­ki­ kez­ Mec­li­se­ ver­di­ði “Me­za­rý­ bu­lun­sun”­ ö­ner­ge­le­ri­ ya­ da­ ki­mi­ BDP mi­ting­le­rin­de­ Be­di­üz­za­man­ pos­ter­le­ri­nin­ a­çýl­ma­sý­ gi­bi­ ey­lem­le­rin­ ö­te­si­ne­ ge­çe­rek,­ bu­ yön­de sa­mi­mî­bir­se­fer­ber­lik­a­çýl­ma­sý­na­ve­si­le­ol­ma­lý. Zi­ra­ ken­di­le­ri­ i­çin­ var­lýk­ se­be­bi­ o­la­rak­ gör­dük­le­ri­“Kürt­so­ru­nu”nun­asýl­çö­züm­adresi­o. Sa­id­Nur­sî’yi­doð­ru­an­la­ma­ça­ba­sý­sa­de­ce­BDP i­çin­ de­ðil,­ i­ki­ yýl­dýr­ ar­ka­sý­ ge­ti­ri­le­me­yen­ a­çý­lým pro­je­si­bað­la­mýn­da­bir­kaç­kez­Be­di­üz­za­man’ýn­a­dý­ný­ te­lâf­fuz­ e­den­ Baþ­ba­kan­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re her­ke­sin­or­tak­ih­ti­ya­cý,­ka­çý­nýl­maz­mec­bu­ri­ye­ti. Te­men­nî­miz,­bu­nok­ta­da­faz­la­sýy­la­u­za­mýþ­o­lan­ge­cik­me­nin­ar­týk­da­ha­faz­la­de­vam­et­me­yip son­bul­ma­sý­ve­Sa­id­Nur­sî’ye­ku­lak­ve­ril­me­si...

P

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

HABER

Dýþ ticaret açýðý sýkýntýya sokuyor DEMOKRAT Par­ti­(DP) Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­ca­rî­a­çý­ðýn­git­tik­çe­bü­yü­dü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­“Dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­Tür­ki­ye’yi­sý­kýn­tý­ya­sok­mak­ta­dýr.­Tür­ki­ye’de­or­ta­di­rek­yok­e­di­le­rek­dýþ­ül­ke­le­rin ü­rün­le­ri­ni­sa­tan­bir­ül­ke­ha­li­ne­gel­miþ­tir”­de­di.­DP­Li­de­ri­Zey­bek,­3­gün­lük­Ýz­mir­prog­ra­mý­kap­sa­mýn­da­ön­ce­ki­gün­Kar­þý­ya­ka­Çar­þý­sý’nda­es­na­fý­zi­ya­ret­et­tik­ten­son­ra,­Kar­þý­ya­ka­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði’nde­ga­ze­te­ci­le­re­a­çýk­la­ma­lar­da­­bu­lun­du.­Ka­set­tar­týþ­ma­la­rý­na­i­liþ­kin­so­ru­ya­kar­þý­lýk­Zey­bek,­‘’De­niz Bay­kal’ý­kol­tu­ðun­dan­e­den­ka­set­i­le­Dev­let­Bah­çe­li’yi kol­tu­ða­i­yi­ce­ya­pýþ­tý­ran­ka­set­ler­den­mi­bah­se­di­yor­su­nuz?­Bu­ka­set­her­za­man­ay­ný­et­ki­yi­yap­maz...­MHP’yi­ka­set­ler­ü­ze­rin­den­de­ðil,­yap­týk­la­rý­ve­yap­ma­dýk­la­rý­ü­ze­rin­den­tar­týþ­mak­lâ­zým. Bu­gi­bi­söy­lem­ler­in­san­la­rýn­sað­lý­ðý­ný­boz­du­ðu gi­bi,­iz­le­ni­yo­ruz,­din­le­ni­yo­ruz­pa­ro­na­yak­lý­ða­sü­rük­ler’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Zey­bek,­Ýz­mir­prog­ra­mý­kap­sa­mýn­da­dün­de­E­ge­Pa­las­O­te­li’nde­ba­sýn­men­sup­la­rýy­la­kah­val­tý­top­lan­tý­sýnda­bir­a­ra­ya­gel­di. Zey­bek,­bu­ra­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­ca­rî­a­çý­ðýn­git­tik­çe­bü­yü­dü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­“Dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­Tür­ki­ye’yi­sý­kýn­tý­ya­sok­mak­ta­dýr.­Tür­ki­ye’de­or­ta­di­rek­yok­e­di­le­rek­dýþ­ül­ke­le­rin­ü­rün­le­ri­ni­sa­tan­bir­ül­ke­ha­li­ne­gel­miþ­tir.­Dün­ya­bi­zim­söy­le­dik­le­ri­mi­zi­ta­kip­e­der­ken­hü­kü­met­söy­le­dik­le­ri­mi­ze ses­siz­du­ru­yor.­Sa­yýn­Baþ­ba­kan­e­ko­no­mi­yi­bil­mi­yor.­Öð­re­ne­ce­ði çok­þey­var”­de­di. Ýzmir / Abdulbasir Þeker - Salih Sütçüoðlu

“TUTUKLULUK SÜRELERÝ UZUN” cakir@yeniasya.com.tr

Gecikmiþ hesap i­ha­yet,­ et­ki­le­ri­ hâ­lâ­ de­vam­ e­den­ 12­ Ey­lül 1980’de­ki­as­ke­rî­dar­be­ye­im­za­a­tan­la­ra­he­sap­so­rul­ma­sý­gün­dem­de.­Dö­ne­min­se­çil­miþ­hü­kû­me­ti­ni­si­lâh­zo­ruy­la­de­vi­ren,­son­ra­sýn­da­ da­ ha­zýr­lat­týk­la­rý­ a­na­ya­sa­yý­ mil­le­te­ da­ya­tan dar­be­ci­ko­mu­tan­lar­dan­ha­yat­ta­ka­lan­son­i­ki­si­i­fa­de­ver­me­ye­çað­rýl­mýþ.­Dar­be­ci­le­re­ne­so­ru­la­ca­ðý­ný­ve­on­la­rýn­da­ne­ce­vap­ve­re­ce­ði­ni­bu­gün­den bi­le­me­yiz,­ a­ma­ he­sap­ so­ru­la­cak­ ol­ma­sý­ da­ baþ­lý ba­þý­na­müs­bet­bir­ge­liþ­me­dir. Ta­biî­ki­bu­he­sap­sor­ma­geç­ka­lýn­mýþ­bir­he­sap sor­ma­dýr.­Fa­kat­ö­nem­li­o­lan,­bu­nun­bun­dan­son­ra­ki­dar­be­ci­le­re­‘cay­dý­rý­cý­et­ki’­yap­ma­sý­dýr.­ Tür­ki­ye’de­si­ya­set­ku­ru­mu­nun­kar­þý­kar­þý­ya kal­dý­ðý­bü­tün­dar­be­ler,­as­lýn­da­mil­le­te­kar­þý­ya­pýl­mýþ­dar­be­ler­dir.­Mil­le­tin­seç­me­ve­se­çil­me­hak­ký e­lin­den­a­lýn­mýþ­ya­da­“Þu­nu­seç­mek­zo­run­da­sýn” de­nil­miþ­tir.­Ni­te­kim,­he­men­her­dar­be­den­son­ra mil­le­tin­te­vec­cüh­et­ti­ði­par­ti­ler­ya­se­çi­me­so­kul­ma­mýþ­ya­da­a­day­la­rý­ve­to­e­dil­mek­su­re­tiy­le­se­çim­le­re­gir­me­si­en­gel­len­miþ­tir. Bü­tün­bu­o­lum­suz­luk­la­ra­rað­men­mil­le­ti­miz, dar­be­ci­ler­le­müm­kün­o­lan­en­er­ken­za­man­da ‘san­dýk­ta’­he­sap­laþ­ma­sý­ný­da­bil­miþ­tir.­Bu­yö­nüy­le ba­kýl­dý­ðýn­da­mil­let,­dar­be­ci­le­ri­za­ten­yar­gý­la­mýþ­ve hem­san­dýk­ta,­hem­de­vic­dan­la­rýn­da­mah­kûm­et­miþ­tir.­Han­gi­dar­be­ci­mil­le­tin­i­çi­ne­çý­kýp,­‘du­â’­a­la­bi­lir?­Dar­be­ci­le­rin,­dar­be­ön­ce­sin­de­ve­son­ra­sýn­da mil­let­ten­kop­muþ­ol­ma­la­rý­on­la­rýn­ger­çek­an­lam­da­mah­kûm­ol­duk­la­rý­ný­da­gös­te­rir.­Bu­na­i­lâ­ve­o­la­rak­a­da­let­ö­nü­ne­çý­ka­rýl­ma­la­rý­ve­hak­et­tik­le­ri ce­za­yý­al­ma­la­rý­ge­le­cek­yýl­lar­i­çin­de­ö­nem­li­dir. Her­za­man­i­fa­de­e­dil­di­ði­gi­bi,­a­da­le­tin­ye­ri­ni­bul­ma­sý,­ge­cik­me­me­siy­le­de­a­lâ­ka­lý­dýr.­Ge­ci­ken­a­da­let, ço­ðu­za­man­a­da­let­ol­mak­tan­çý­kar.­Keþ­ke­dar­be­ci­ler,­çok­da­ha­ön­ce­yar­gý­la­nýp­hak­et­tik­le­ri­ce­za­la­rý a­la­bil­sey­di.­Dar­be­ci­le­ri­‘er­ken’­yar­gý­la­mak­el­bet­te ko­lay­de­ðil,­a­ma­im­kân­sýz­da­de­ðil­di.­12­Ey­lül­son­ra­sý­iþ­ba­þý­na­ge­len­hü­kü­met­ler­bu­ko­nu­da­a­dým­at­mak­ta­ge­cik­ti­ler.­El­bet­te­on­la­rýn­da­e­li­ni­ko­lu­na bað­la­yan­a­na­ya­sa­mad­de­le­ri­var­dý.­Yýl­lar­ön­ce­dar­be­ci­le­rin­da­yat­tý­ðý­12­Ey­lül­1982­a­na­ya­sa­sý­nýn­pek çok­mad­de­si­de­ðiþ­ti­ði­ne­gö­re,­keþ­ke­de­ði­þik­lik­ler dar­be­ci­le­ri­yar­gý­la­ma­yý­en­gel­le­yen­mad­de­ler­den baþ­la­ya­bil­sey­di!­A­na­ya­sa­nýn­ne­re­dey­se­ya­rý­sý­de­ðiþ­ti,­a­ma­dar­be­ci­le­ri­yar­gý­la­ma­ya­an­cak­sý­ra­gel­di. Dar­be­ci­le­ri­yar­gý­lar­ken­on­la­ra­des­tek­ve­ren­si­vil u­zan­tý­la­rý­da­dev­re­dý­þý­bý­ra­ka­bil­mek­lâ­zým.­Her­kes­bi­li­yor­ki,­si­lâh­lý­dar­be­ci­ler,­si­lâh­sýz­dar­be­ci­ler­den­des­tek­ve­teþ­vik­gö­rü­yor.­Med­ya­nýn­da­bu nok­ta­da­ki­su­çu­nu­i­ti­raf­et­me­si­lâ­zým.­Hab­be­yi kub­be­ya­pa­rak­si­ya­set­çi­le­ri­kö­tü­le­yen­med­ya,­sý­ra si­lâh­lý­bü­rok­rat­la­rýn­yap­týk­la­rý­na­ge­lin­ce­sus-pus o­lu­yor.­Me­se­lâ,­her­fýr­sat­ta­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­do­ku­nul­maz­lýk­la­rýn­dan­hak­lý­o­la­rak­þi­kâ­yet­e­di­li­yor, a­ma­ay­ný­do­ku­nul­maz­lýk­la­rýn­si­lâh­lý­bü­rok­rat­lar i­çin­de­var­ol­du­ðu­u­nu­tu­lu­yor.­Ni­çin­sa­de­ce­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­do­ku­nul­maz­lýk­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý i­çin­kam­pan­ya­lar­a­çý­lýr­da,­“Bü­tün­do­ku­nul­maz­lýk­lar­so­na­er­sin”­de­nil­mez?­Si­lâh­lý­ve­si­lâh­sýz­bü­rok­rat­la­rýn­var­o­lan­do­ku­nul­maz­lýk­la­rý­da­suç­iþ­le­me­yi­teþ­vik­et­mez­mi? Ha­týr­la­mak­lâ­zým­ki,­yýl­lar­ön­ce­a­çý­lan­bir­kam­pan­ya­i­le­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­loj­man­la­rý­sa­týl­dý,­a­ma di­ðer­me­mur­loj­man­la­rý­na­sý­ra­gel­me­den­ko­nu­u­nu­tul­du.­Ni­çin?­Mil­let­ve­kil­le­ri­i­çin­loj­man­yan­lýþ da,­di­ðer­bü­rok­rat­lar­i­çin­doð­ru­mu?­Çok­ö­zel yer­ler­ve­du­rum­lar­ha­riç,­dev­le­tin­‘loj­man­zen­gi­ni’­ol­ma­sý­ça­ðýn­þart­la­rý­na­uy­gun­de­ðil. Keþ­ke­ Tür­ki­ye,­ yan­lýþ­ ya­pan­la­ra­ he­sap­ sor­mak­ta­ geç­ kal­ma­say­dý.­ Ney­se,­ “Bun­da­ da­ bir ha­yýr­var”­di­ye­lim.

N

TAZÝYE Turgutlu'dan kardeþlerimiz

Ahmet ve Ýbrahim Tulganer'in Muhterem babasý, kýymetli aðabeyimiz

Çetin Tulganer'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhum aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ýbrahim Sayan ve Ailesi

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz

Mehmet Elçi

'nin

rahatsýzlýk geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

ZEYBEK, bir gazetecinin Orgeneral Bilgin Balanlý’nýn tutuklanmasýyla ilgili deðerlendirmesini sormasý üzerine, süren bir dâvâ hakkýnda yorum yapmanýn suç olduðunu, bu haberin kendisini üzdüðünü, Harp Akademileri Komutanlýðý yapan bir insanýn tutuklu olarak yargýlanmasýna niye gerek duyulduðunu anlamadýðýný söyledi. Türkiye’de uzun tutukluluk süreçleri olduðunu, bunun genel adalet kavramýna aykýrý bulunduðunu savunan Zeybek, þöyle konuþtu: ‘’Aslýnda hakim ve savcýlarý staj olsun diye iki ay hapse atmak lâzým. Ýnsan olarak bu nasýl bir þey, hapiste yatmak, özgürlükten, gökyüzünden yoksun kalmak, sevdikleriyle görüþememek nasýl bir þey. Bunu bir tatsýnlar da bu tutukluluk meselesinde ona göre karar versinler. Bu tutuklama olayýnýn bu derece yaygýnlaþmasýna ve uzun sürmesine itiraz ediyorum. ABD’de kefalet sistemi var. Belli þartlarla serbest kalarak yargýlanýma imkâný var.’’ Tutuklu yargýlanan bir çok insanýn beraat ettiðini, daha sonra devlete tazminat dâvâsý açtýðýný söyleyen Zeybek, bu tazminatýn o hükmü verenden alýnmasý gerektiðini savundu. Zeybek, daha sonra Bornova Nakliyeciler Sitesi ziyaret etti. DP Lideri, burada büyük bir coþkuyla bir miting havasýnda karþýlandý.

Org. Bilgin Balanlý Hasdal’da ‘’BALYOZ Pla­ný’’­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­sevk­e­dil­di­ði­nö­bet­çi­mah­ke­me­ce­sor­gu­la­nan­Or­ge­ne­ral­Bil­gin­Ba­lan­lý,­tu­tuk­la­na­rak,­Has­dal­ce­za­e­vi­ne­gön­de­ril­di.­Ýs­tan­bul­Mer­kez Ko­mu­tan­lý­ðý­na­bað­lý­si­vil­pla­ka­lý­a­raç­lar­la­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­si’ne­ge­ti­ri­len­ve­so­ruþ­tur­ma­sav­cý­sý­Hü­se­yin A­yar­ta­ra­fýn­dan,­tu­tuk­lan­ma­is­te­miy­le­Ýs­tan­bul­Nö­bet­çi­14. A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si’ne­sevk­e­di­len­Or­ge­ne­ral­Ba­lan­lý’nýn sor­gu­su­so­na­er­di.­Ba­lan­lý,­yak­la­þýk­3­sa­at­sü­ren­mah­ke­me sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­tu­tuk­lan­dý.­Ba­lan­lý,­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­si’nde­a­lý­nan­yo­ðun­gü­ven­lik­ön­lem­le­ri­nin­ar­dýn­dan­Ýs­tan­bul­Mer­kez­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­gö­tü­rül­dü.­Ba­lan­lý’nýn­iþ­lem­le­ri­nin­bit­me­sin­den­son­ra,­mu­vaz­zaf­as­ker­le­rin yat­tý­ðý­Has­dal­Ce­za­e­vi’ne­gön­de­ril­di.­Ýstanbul / aa

TUTUKLANAN EN YÜKSEK RÜTBELÝ SUBAY ESKÝÞEHÝR’DEKÝ evinde yapýlan aramada ele geçirilen belgelere iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda daha önce adliyeye getirilen emekli Albay Hakan Büyük 29 Nisan’da, Deniz Kuvvetleri Ko mutanlýðýnda görevli iki albay ve bir binbaþý 12 Mayýs’ta, Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnda görevli Hakim Albay Bülent Güncal ile Kurmay Albay Mehmet Erkorkmaz da 20 Mayýs’ta tutuklanmýþtý. Orgeneral Balanlý ile birlikte soruþturma kapsamýnda biri emekli toplam 7 subay tutuklanmýþ oldu. Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesi’nde bulunan Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcývekilliðince yürü tülen ‘’Ergenekon’’ ve ‘’Balyoz Planý’’ gibi soruþturmalar kapsamýnda bugüne kadar tutuklanan en yüksek rütbeli subayýn, Harp Akademileri Komutaný Bilgin Balanlý olduðu kaydedildi.

Ýfadeye çaðrýlýnca GATA’ya kaldýrýldý nANKARA Ö­zel­Yet­ki­li­Baþ­sav­cý­nýn­12­Ey­lül dar­be­si­ni­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­i­fa­de­ver­me­ye­ça­ðýr­dý­ðý­e­mek­li­Org.­Tah­sin­Þa­hin­ka­ya ra­hat­sýz­la­na­rak­GA­TA’ya­kal­dý­rýl­dý­ðý­be­lir­til­di. 12­Ey­lül­dar­be­si­ne­i­liþ­kin­sür­dü­rü­len­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­7.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ke­nan Ev­ren­ve­e­mek­li­Org.­Tah­sin­Þa­hin­ka­ya­An­ka­ra­Ö­zel­Yet­ki­li­Baþ­sav­cý­Ve­ki­li­Hü­se­yin­Gö­rü­þen­ta­ra­fýn­dan­12­Ey­lül­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­i­fa­le­ri­a­lýn­mak­ü­ze­re­sav­cý­lý­ða­ça­ðý­rýl­mýþ­tý.­Sav­cý,­Ev­ren­ve­Þa­hin­ka­ya’ya­12­Ey­lül dö­ne­min­de­ya­þa­nan­iþ­ken­ce­ler­i­çin­e­mir­ve­ri­lip­ve­ril­me­di­ði­ni­so­ra­cak.­12­Ey­lül­dar­be­si­ni ya­pan­ge­ne­ral­ler­den­Tah­sin­Þa­hin­ka­ya­ö­zel yet­ki­li­sav­cý­ta­ra­fýn­dan­çi­fa­de­ye­çað­rý­lýn­ca,­ra­hat­sýz­la­na­rak­GA­TA’ya­yat­tý­ðý­bil­di­ril­di.

Gürcistan’a kimlikle geçiþ dönemi

12 Eylül darbesini yapanlar hakkýnda iddianame hazýrladýktan sonra meslekten ihraç edilen eski Savcý Sacit Kayasu, “Geçici 15. maddenin bunlarýn yargýlanmasýna engel olduðunu belirterek, Bir kiþinin ya da bazý kiþilerin yargýlanmasý kanunen engellenmiþse ortada zaman aþýmýndan bahsedilecek bir durum yoktur” dedi.FOTOÐRAF: CÝHAN

EVREN HAKKINDA ÝDDÝANAME HAZIRLAYAN SAVCI KAYASU:

Siyasî irade þart KENAN Ev­ren­hak­kýn­da­id­di­a­na­me­ha­zýr­la­dýk­tan­son­ra­mes­lek­t en­ih­r aç­e­d i­l en­es­k i­Sav­c ý Sa­cit­Ka­ya­su,­ö­nem­li­ge­liþ­me­ler ya­þan­dý­ðý­ný,­si­ya­sî­i­ra­de­ol­ma­dan­bun­la­rýn­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý­ný belirtti.­Kayasu,­“Sa­de­ce­yar­gýy­la çö­zül­me­ye­ce­ði­ni­be­nim­ör­ne­ðim­d e­gör­d ü­n üz.­Dar­b e­c i­l er yar­gý­la­na­ca­ðý­na­ben­ce­za­al­dým” de­di.­12­Ey­lül­1980­as­ke­rî­dar­be­si­ni­ya­pan­lar­hak­kýn­da­id­di­a­na­me­ha­zýr­la­dý­ðý­i­çin­mes­lek­ten ih­raç­e­di­len­es­ki­Sav­cý­Sa­cit­Ka­ya­su’nun­gös­ter­di­ði­yol­da­ön­ce­-

ki­gün­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­ya­þan­dý.­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­12­Ey­lül­dar­be­siy­le­il­gi­li so­ruþ­tur­ma­da,­dö­ne­min­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ke­nan­Ev­ren ve­Ha­va­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný Tah­sin­Þa­hin­ka­ya’ya­‘þüp­he­li’­sý­fa­týy­la­i­fa­de­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­i­çin da­vet­te­bu­lun­du.­Ke­nan­Ev­ren hak­kýn­da­2000­yý­lýn­da­‘dar­be yap­mak’­su­çun­dan­id­di­a­na­me ha­zýr­la­yan­Ka­ya­su,­mil­le­tin­o­nun­suç­lu­ol­du­ðu­nu­mah­ke­me­ce­i­lan­e­dil­me­si­ni­bek­le­di­ði­ni söy­le­di. Ýstanbul / cihan

GEÇÝCÝ 15. MADDE KALDIRILSAYDI... ZAMAN aþýmý tartýþmalarýna da deðinen Kayasu, bir çok vatandaþýn darbeciler hakkýnda suç duyurusunda bulunduðunu, fakat hepsine geçici 15. maddeden dolayý takipsizlik kararý verildiðini dile getirdi. Kayasu, “Geçici 15. maddenin bunlarýn yargýlanmasýna engel olduðu söylendi. Bir kiþinin ya da bazý kiþilerin yargýlanmasý kanunen engellenmiþse ortada zaman aþýmýndan bahsedilecek bir durum yoktur. Zaman aþýmý iþlemez” þeklinde konuþtu. Darbecilerin yargýlanmasý noktasýnda siyasilere büyük görevler düþtüðünü belirten Kayasu, bu zaman kadar geçici 15. maddenin kaldýrýlsaydý bugün bunlarýn konuþulmayacaðýný söyledi.

nBAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Tür­ki­ye­ve­Gür­cis­tan­va­tan­daþ­la­rý­nýn­bun­dan­böy­le Sarp­sý­nýr­ka­pý­la­rýn­dan­kim­lik­kar­týy­la­ge­çiþ ya­pa­bi­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Er­do­ðan,­Sarp­Sý­nýr Ka­pý­sý’nýn­Gür­cis­tan­ta­ra­fýn­da­ki­te­sis­le­rin­a­çý­lýþ­tö­re­ni­ne­ka­týl­dý.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­ko­nuþ­ma­sý­na,­Sarp­Sý­nýr­Ka­pý­sý­ye­ni­te­sis­le­ri­nin­ha­yýr­lý­ol­ma­sý­ný­di­le­ye­rek­baþ­la­dý.­Mo­der­ni­ze­e­di­len­Sarp­Sý­nýr­Ka­pý­sý’nýn,­Tür­ki­ye­ta­ra­fýn­da­ki te­sis­le­rin­a­çý­lý­þý­ný­5­Mart­2009­ta­ri­hin­de­Gür­cis­tan­Cum­hur­baþ­ka­ný­Mi­ha­il­Sa­a­kaþ­vi­li­i­le bir­lik­te­yap­týk­la­rý­ný­ha­týr­la­tan­Er­do­ðan,­þim­di de­sý­ný­rýn­Gür­cis­tan­ta­ra­fýn­da­ki­te­sis­le­rin­a­çý­lý­þý­ný­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Er­do­ðan, ‘’Ay­rý­ca­bun­dan­böy­le­pa­sa­port­la­de­ðil,­sa­de­ce bir­kim­lik­kar­týy­la­ra­hat­lýk­la­ge­çiþ­le­ri­mi­zi­ya­pa­bi­le­ce­ðiz.­Bu,­biz­ler­i­çin­çok­an­lam­lý.­Bu, bel­ki­de­dün­ya­da­müs­tes­na­o­lan­uy­gu­la­ma­lar­dan­bir­ta­ne­si’’­de­di.­Ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan, Er­do­ðan­ve­Sa­a­kaþ­vi­li,­güm­rük­ge­çiþ­nok­ta­sý­na gel­di.­Ý­ki­li­der,­kim­lik­le­ri­ni­çý­kar­ta­rak­gö­rev­li­le­re­gös­ter­di­ve­Gür­cis­tan­ta­ra­fýn­dan­Tür­ki­ye ta­ra­fý­na­ge­çiþ­yap­tý. Sarp Sýnýr Kapýsý / aa

Hopa’da AKP’nin konvoyunu taþladýlar n AKP Ge­nel­Baþ­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­Art­vin’in­Ho­pa­Ýl­çe­sin­de dü­zen­le­di­ði­mi­ting­ön­ce­si­ve­son­ra­sýn­da­o­lay­lar­çýk­tý.­AKP­kon­vo­yun­da­ki­a­raç­lar­taþ­la­nýr­ken,­gü­ven­lik­güç­le­ri­ha­va­ya­u­ya­rý­a­te­þi­aç­tý. Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­hal­ka­ses­le­ne­ce­ði­mi­ting ön­ce­sin­de­Ho­pa­Mey­da­ný­ya­ký­nýn­da­top­la­nan E­zi­len­le­rin­Sos­ya­list­Plat­for­mu­ü­ye­si­bir­grup, ha­lay­çe­ke­rek­çe­þit­li­slo­gan­lar­at­ma­ya­baþ­la­dý. Bu­sý­ra­da­po­lis­e­kip­le­ri,­pan­zer­ler­le­su­sý­ka­rak i­zin­siz­gös­te­ri­ya­pan­gru­bu­da­ðýt­ma­ya­ça­lýþ­tý. Bu­nun­ü­ze­ri­ne­grup­ü­ye­le­ri,­po­lis­le­re­taþ­ve çe­þit­li­eþ­ya­lar­at­ma­ya­baþ­la­dý.­Gru­ba­bi­ber­ga­zý­sý­ký­la­rak­mü­da­ha­le­e­dil­di.­Da­ðý­lan­grup,­bir sü­re­son­ra­a­ra­so­kak­lar­dan­tek­rar­mi­ting­a­la­ný ya­ký­ný­na­ge­le­rek­çev­re­de­bu­lu­nan­AKP’ye­a­it a­raç­lar­i­le­di­ðer­a­raç­la­ra­taþ­a­ta­rak­za­rar­ver­di. Ö­te­yan­dan,­çev­re­de­ki­ba­zý­va­tan­daþ­lar­da­bi­ber­ga­zýn­dan­et­ki­len­di,­bu­ki­þi­le­re­mi­ting­a­la­nýn­da­bu­lu­nan­sað­lýk­gö­rev­li­le­ri­mü­da­ha­le­et­ti.­Ha­fif­ya­ra­la­nan­ba­zý­va­tan­daþ­lar­Ho­pa Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý. Hopa / aa

Falakaya 43 bin euro ceza AVRUPA Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si­(A­ÝHM), gö­zal­týn­da­fa­la­ka­ya­ya­tý­rý­lan,­ü­ze­ri­so­yul­duk­tan­son­ra,­göz­le­ri­bað­la­na­rak,­hor­tum­la­ü­ze­ri­ne­taz­yik­li­su­sý­ký­lan bir­va­tan­da­þýn­yap­tý­ðý­þi­kâ­yet­baþ­vu­ru­sun­da­Tür­ki­ye’yi­hak­sýz­bul­du.­Em­rul­lah Der­man­i­sim­li­va­tan­da­þýn­2002­yý­lýn­da­yap­tý­ðý­þi­ka­ye­ti­de­ðer­len­di­ren­A­ÝHM, ‘’Tür­ki­ye’nin­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si’nin­kö­tü­mu­a­me­le­ve­iþ­ken­ce­nin­ya­sak­lan­ma­sýy­la­il­gi­li­3.­mad­de­si­ni­ih­lâl­et­ti­ði­ne’’­hük­met­ti.­A­ÝHM­ka­ra­rý ge­re­ði­Tür­ki­ye,­1963­do­ðum­lu­Der­man’a­mah­ke­me­mas­raf­la­rý­da­hil­43­bin­av­ro­ö­de­ye­cek.­Ýs­tan­bul’da­ya­þa­yan­ve­ma­ða­za­sa­hi­bi­ol­du­ðu­be­lir­ti­len­Der­man, 1999­yý­lýn­da­soy­gun­suç­la­ma­sýy­la­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðýn­da­kö­tü­mu­a­me­le­ve­iþ­ken­ce­gör­dü­ðü­ge­rek­çe­siy­le­A­ÝHM’e­baþ­vur­muþ­tu.­Ya­pý­lan­baþ­vu­ru­da,­gö­zal­týn­da­ki­kö­tü­mu­a­me­le­nin­dok­tor­ra­por­la­rýn­da­tes­bit­e­dil­di­ði­be­lir­ti­lir­ken,­Der­man’ýn­ya­þa­dý­ðý­þok­yü­zün­den­ha­la­psi­ko­lo­jik­te­da­vi­gör­dü­ðü­bil­di­ril­miþ­ti.­Der­man’a­kö­tü­mu­a­me­le­ya­pan­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­nin­da­ha­son­ra­çý­kar­týl­dýk­la­rý mah­ke­me­de­suç­lu­bu­lun­duk­la­rý­i­fa­de­e­di­len­baþ­vu­ru­da,­mah­ke­me­nin­bu­gö­rev­li­le­re­ver­di­ði­10­ay­lýk­ce­za­nýn­te­cil­e­dil­di­ði­kay­de­di­le­rek,­suç­lu­la­rýn­ge­rek­li þe­kil­de­ce­za­lan­dý­rýl­ma­dýk­la­rý­gö­rü­þü­sa­vu­nul­muþ­tu.­Þi­kâ­yet­baþ­vu­ru­sun­da, Der­man’ýn,­Tür­ki­ye’de­ki­du­ruþ­ma­lar­da­taz­mi­nat­ta­le­bi­nin­red­de­dil­di­ði­bil­di­ril­miþ­ti.­A­ÝHM,­as­ke­rî­mah­ke­me­de­yar­gý­la­na­rak­mah­kûm­o­lan­bir­si­vil­va­tan­da­þýn­yap­tý­ðý­baþ­vu­ru­da­da­Tür­ki­ye’yi­hak­sýz­bul­du.­­Strasbourg / aa

Mal Alýmý için Ýhale Ýlaný Orka Ahþap Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý tarafýndan KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Düzce'de "Yüksek Verim Ýçin Kapasite Artýrma Projesi" için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Lot1 : Kenar Bantlama Makinesi - 1 adet Lot2 : Konveyör Sistemi a- Rulolu Konveyör Hattý - 100 metre b- Döner Transfer Arabalarý - 3 adet c- Transfer Arabalarý - 17 adet d- Serbest Transfer Arabalarý - 10 adet Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Merkez Mahallesi Zafer Caddesi 1/10 No: 6 81100 Gümüþova / Düzce/TÜRKÝYE adresinden veya http://www.marka.org.tr/ ve www.orkabanyo.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21.06.2011 - 15:30 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; http://www.marka.org.tr/ ve www.orkabanyo.com.tr yayýnlanacaktýr. Teklifler, 21.06.2011 tarihinde, saat 15:30'da ve Merkez Mahallesi Zafer Caddesi 1/10 No: 6 81100 Gümüþova / Düzce/TÜRKÝYE adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr.


Y

HABER

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

5

“Fethin sembolü” Ayasofya sorularý (2) lüp indirilerek –kapýlardan çýkaramadýklarýndan meçhule gönderildi- saða sola atýldý. Tavan sývalarý kazýlarak Bizans’tan kalma resimler-putlar açýða çýkarýlýp cilâlandý. Levhalar, kýblegâhlar “KAHRAMAN MÝLLETÝN MEDÂR-I ÞEREFÝ” kaldýrýldý. Kitâbeler, eski yapýlar üstüne yeni sýcevher@yeniasya.com.tr Müthiþ manevî tahribatta Kur’ân’ýn yasak- valar yapýldý. Bunun içindir ki Bediüzzaman, lanmasýnýn yanýsýra, çoðu tarihî camilerde “Kahraman bir milletin ebedî bir medâr-ý þereatih, “Ayasofya vakfiyesi”nde, “Yerler ve mum þamdanlarýn üstünde yazýlý “Maþallah” fi”, “Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada bir gökler devam ettiði müddetçe (Kýyamete yazýlarý kazýndý; âbideler, çeþmeler üzerindeki pýrlanta gibi pek büyük niþâný” ve “kýlýnçlarýnýn kadar) benim vakfettiðim bu vakfiyem (A - âyet-i kerime yazýlý mermerleri parçalama þe- pek büyük antika bir yâdigârý” diye tavsif ettiði yasofya) için koyduðum þartlarýný kimse deðiþ- naati irtikâb edildi. Dinî kitaplar, kýymetli yaz- “Ayasofya Camiini puthaneye ve Meþîhatý (Di tiremez, bozamaz. Bu esaslar birer kanundur. ma Kur’ânlar, tefsirler yok edildi. Hâfýzlardan yanet Dairesini) kýzlarýn lisesine çeviren bir adaBunlarýn bir tek noktasýný kimse ne eksiltebilir, Kur’ân dinlemek bile yasaklandý. Harbiye Ne- mý sevmemek bir suç olmasýna imkân var mýne de çoðaltabilir. Bunlarý yapmak Allah’ýn ha- zaretinin (þimdiki Ýstanbul Üniversitesi’nin) ka - dýr?” diye sordu. Bunu yapan “bir kumandanýn ram kýldýðý þeylerdir” ihtarýnda bulunur. pýsýndaki “fetih âyetleri”nin üstüne kýzýl ve si- keyfî kanun namýndaki emirlerine fikren ve ilBu esaslarý Allah’ýn hýfzýna emanet edip, “A- yah taþ perde çekildi… men taraftar deðiliz ve þahsýmýz itibariyle amel yasofya, Kýyâmete kadar câmi olarak vakfedilEvvela, minarelerinde “Türkçe ezân” okuna- etmiyoruz” dedi. (Þuâlar, 335, 376) miþtir. Bunu, Allah’a, âhirete, Onun heybetine rak Ayasofya’nýn ruhaniyeti rencide edildi. Ve inanan hiçbir mahlûk, sultan olsun, hâkim ol- fetihten 481 sene 5 ay 16 gün sonra 24 Kasým “BEÞ YÜZ SENE DEVAM EDEN sun, bir mütegallibe olsun, deðiþtiremez. Vakýf 1934 tarihinde bizzat M. Kemal’in direktifi, bir KUDSÎ VAZÝYET…” þartlarýný kim deðiþtirirse, Allah’ýn, meleklerin, Bakanlar Kurulu kararýyla Ayasofya cami olYine bunun içindir ki 14 Mayýs 1950’de debütün insanlarýn ve lânet edenlerin lâneti onla- maktan çýkarýldý. 1 Þubat 1935’ten itibaren ise mokratik hayata geçilmesinden sonra, baþta rýn üzerine olsun. Onlar hiçbir zaman hafifle- müze yapýldý. Yahya Kemâl’in “devletin iki mâ- merhum Adnan Menderes olmak üzere Demeyen azap içinde bulunsunlar. Yüzlerine ba- nevî temeli” dediði Ayasofya’nýn yaný sýra Top- mokratlara yazdýðý mektuplarda, Ezân-ý Mukan ve onlara þefaat eden hiçbir kimse bulun- kapý Hýrka-i Saadet Dairesinde 417 sene oku- hammedînin aslýna çevrilip neþri ve ilânýyla masýn!” diye noktalar. Ne var ki Türkiye’de tek nan Kur’ân’da susturuldu. Demokratlarýn on-yirmi derece mânevî kuvvet partinin “dinden tecrid” devrindeki “inkýlâplar Mâbed binasýna zarar getireceði korkusuyla kazandýðý gibi, “Ayasofya’yý beþ yüz sene devam süreci”nde, evvela 10 Nisan 1928’de Anayasa- Ayasofya’nýn minarelerinin yýktýrýlmasýndan eden kudsî vaziyetine çevirmenin ve mektepnýn baþýndaki “Devletin dini din-i Ýslâmdýr” son anda vazgeçildi; lâkin baþta Lâfza-i Celâl, lerde mâsum çocuklara din derslerini okutmahükmü kaldýrýldý. Peþinden “dinî ideolojiyi çað - Resûlullah ve Hulefa-i Râþidin isimlerini ve nýn Anadolu Müslümanlarýný duacý yapacaðýdaþlaþmanýn önünde barikat” olarak görüp “Ýs- Kur’ân âyetlerini hâvi cihân-paha levhalar sökü- ný” belirtir. (Emirdað Lâhikasý, 449) lâmî inanç sisteminin tamamen dýþýna çýkýlmasý” maksadýyla, 22 Ocak 1932’de ezan asliyetinden çýkarýldý, dinî tedrisat kaldýrýldý…

F

“Ankara’ya bu defa geldiðimin mühim bir sebebi, Ýslâmiyete ciddî taraftar Dâhiliye Vekili Namýk Gedik’i görmek ve Ýslâmiyetin kahramaný olan Adnan Beye ve Tevfik Ýleri gibi mühim zatlara bir hakikati söylemektir” cümlesiyle baþlayan lâhikada, Ayasofya’nýn açýlmasýnýn önemini belirtir. “Hem Demokrata ezan-ý Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risâle-i Nur’un neþrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i Ýslâmý, hattâ bir kýsým Hýristiyan devletlerini memnun etmek için, Ayasofya’yý müzahrafâttan (süprüntülerden, pisliklerden) temizleyip ibâdet mahalli yapmaktýr” teklifini iletir. “Bu nokta hatýrý için Namýk Gedik’i görmek istedim ve geldim” diye yazar. (a.g.e., 449) Ýþte Hutuvât-ý Sitte namýndaki eseriyle Ýstanbul’daki efkâr-ý umûmiyeyi Ýngiliz aleyhine çevirip Harekât-ý Milliye lehinde ehemmiyetli hizmet eden Bediüzzaman, içinde binler adama ehemmiyetli nutkunu dinlettirdiði, meb’usana hitab ettiði Ayasofya’nýn ibâdete açýlmasý” talebini ve kýsmen de olsa Mukaddes Emânetler’de Kur’ân’ýn okunmasýný, aynen ezânýn asliyetine çevrilmesi gibi Demokratlar (DP-AP-DYP) ye rine getirir. Ancak demokrasiyi katledip hak ve hukuku tahrip eden darbelerle yineden inkýtaa uðrar. (Þuâlar, 393; Divan-ý Harb-i Örfi 24) Peki, “muhafazakâr demokrat” olduðunu iddia eden sekiz buçuk yýllýk AKP iktidarýnda A yasofya’nýn akýbeti ne oldu?

Nedim Þener, Avcý dâvâsýnda beraat etti

MHP Seçim Merkezine ses bombasý atýldý

11. Ceza Dairesi'nin Yeni Baþkaný Eken nYARGITAY 11. Ceza Dairesi Baþkanlýðýna, 3. Ceza Dairesi ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Üyesi Hüseyin Eken seçildi. Yargýtay 11. Ceza Dairesi Baþkaný Ersan Ülker'in görev süresinin dolmasý dolayýsýyla daire baþkanlýðý için Yargýtay Genel Kurulunca seçim yapýldý. Ýki adayýn yarýþtýðý seçimde, Hüseyin Eken 387 üyenin salt çoðunluðu 194 oyu alarak daire baþkanlýðýna seçildi. Diðer aday 11. Ceza Dairesi Üyesi Ýdris Çobanoðlu ise 154 oyda kaldý. Ankara / aa

Yargýtay bu kez onadý nYARGITAY 1. Ceza Dairesi, Nesim Malki cinayeti davasýnda daha önce iki kez bozduðu Bursa 2. Aðýr Ceza Mah kemesinin kararýný bu kez onadý. Alýnan bilgiye göre, 1995’te Nesim Malki’nin öldürülmesi olayýyla ilgili Bursa 2. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan sa nýklar hakkýnda verilen cezalar, Yargý tay tarafýndan iki kez bozulmuþtu. Son olarak 3 Mart 2010’da Bursa 2. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþmada, mahkeme heyeti sanýklar Erol Evcil, Mücahit Çakal, Burhanettin Türkeþ ve Oðuz Iþýklý’yý ‘’tasarlayarak adam öldürme ve cinayet’’ suçlarýndan müebbet hapisle cezalandýrmýþtý. Erol Evcil’i ‘’yaðma’’ suçundan 10 yýl, Burhanettin Türkeþ’i ‘’gasp’’ suçundan 11 yýl 4 ay hapis cezasýna da çarptýran mahkeme heyeti, bu suçtan sanýklardan Oðuz I þýk lý ve Mü ca hit Ça kal’ýn tah li ye si ni kararlaþtýrmýþtý. Yargýtay 1. Ceza Dairesi, daha önce 2 kez bozduðu mahkemenin kararýný bu kez oy birliði ile onadý. Önceki duruþmalarda tahliye edi len sanýklarýn bugüne kadar cezaevinde kaldýklarý sürelerin hesaplanacaðý ve kalan cezalarý varsa yeniden cezaevine konulacaklarý bildirildi. Bursa / aa

Saldýrý, Ýnsanî deðerlerden uzaklaþmanýn göstergesi nDÝYANET Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Cizre’de öðrenci yurduna yönelik yapýlan saldýrýyla ilgili olarak, þiddet ve terörün öðrencilere yönelmiþ olmasýnýn her türlü insanlýk deðerlerinden ne kadar uzaklaþýldýðýnýn açýk bir göstergesi olduðunu belirtti. Görmez, yaptýðý a çýklamada, saldýrýdan büyük bir üzüntü duyduðunu ifade etti. ‘’Þiddet ve terörün masum Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine ve bir yurt binasýnda üniversiteye hazýrlýk çalýþmalarý içerisinde olan öðrencilere yönelmiþ olmasý her türlü insanlýk deðerlerinden ne kadar uzaklaþýldýðýnýn açýk bir göstergesidir’’ diyen Görmez, bu tür hadiselerin bir daha yaþanmamasý için her türlü tedbirin a lýnmasýný arzu ettiklerini kaydetti. Hafta sonu Ýmam Hatip Liseleri Arasý Kur’ân-ý Kerim Okuma Yarýþmasý finalinin gerçekleþtirileceði Mardin’e gideceðini belirten Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, ayný zamanda saldýrýya uðrayan öðrencilerin yakýnlarýna da geçmiþ olsun dileklerini ileteceðini söyledi. Ankara / aa

Türkiye’nin 3. büyük camii Regaib Kandili’nde açýlýyor

n“ERGENEKON” soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan gazeteci Nedim Þener, eski emniyet müdürü Hanefi Avcý’ya dair soruþturmanýn gizliliðini ihlâl ettiði gerekçesiyle yargýlandýðý dâvâda beraat etti. Bakýrköy 2. Asliye Ceza Mahke mesindeki duruþmaya, ‘’Ergenekon’’ soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan bu dâvânýn tutuksuz sanýðý Nedim Þener katýldý. Duruþmada hakim, suçun kasýt ve unsurlarý oluþmadýðý gerekçesiyle Þener’in beraatine karar verdi. Ýstanbul / aa

nMHP’NÝN, Avcýlar’daki 3. Bölge Se çim Merkezi önüne býrakýlan 2 adet ses bom ba sý nýn pat la ma sý so nu cu maddî hasar oluþtu. Gümüþpala Mahal le si Yan yol ü ze rin de bu lu nan MHP 3. Bölge Seçim Merkezi önüne býrakýlan 2 ses bombasý büyük bir gü rültüyle patladý. Binanýn giriþ kapýsýnýn parçalanmasýna yol açan patlama sonrasý olay yerine çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Uzman ekipler olay yerini güvenlik çemberine alarak bir süre delil topladý. Polis, görgü þahitlerinin ifadesine göre bombayý býraktýðý iddia edilen iki kiþiyi yakalamak için çalýþma baþlattý. Ýstanbul / aa

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez

Ýstiklâl’de özgür Filistin yürüyüþü Akdeniz’de Ýsrail’in saldýrýsýna uðrayan Mavi Marmara gemisi için on binler Taksim’e akýn etti. Meþaleler ve fenerlerle Tünel’den baþlayan Ýstiklal caddesi üzerindeki yürüyüþ Taksim meydanýnda son buldu. Mavi Marmara Gemisi’nin maketini Ýstiklal caddesi üzerinden yütüren vatandaþlar yürüyüþ sýrasýnda ‘‘Bekle Filistin, Mavi Marmara geliyor’’ ve ‘‘Milyonlar el ele, Rotamýz Gazze’ye’’ sloganlarý atýldý. Her yaþtan ve her kesimden insanýn destek verdiði yürüyüþ sýrasýnda Filistin bayraklarý dalgalandý. Taksim’de yapýlan programda Kur’ân-ý Kerimler okundu, þehitler için duâlar edildi. Sanatçýlar ezgiler okudu. Yapýlan konuþmalarda ise hazýrlýklarý süren yeni özgürlük filosuna bütün dünyanýn desteði istendi. Programa Mescid’i Aksa’nýn muhafýzý olarak bilinen Þeyh Raid Salah ve Ýsrail Parlamentosu’ndan Muhammed Zeydan ilgi odaðý oldu. Þehit yakýnlarý adýna konuþan Çetin Topçuoðlu’nun eþi Çiðdem Topçuoðlu da kalabalýða seslenerek ‘’Kendimizden geçeriz ama Mescid’i Aksa’dan asla vazgeç meyiz’’ dedi. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, ’’Mýsýr’da baþýmýza taþ yedik, karþýlýðýnda Mübarek devrildi, Refah kapýsý açýldý. Bir taþýn karþýlýðý diktatörün devrilmesiyse 9 þehidi siz düþünün’’ diye konuþtu. Program duâlarla son buldu. Ýstanbul / Yeni Asya

Rüþvet büyük sorun ERNST & YOUNG’IN ‘’AVRUPA YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK ANKETÝ 2011’’ RAPORUNA GÖRE TÜRK YÖNETÝCÝLERÝN YÜZDE 77’SÝ ÝÇÝN ‘’RÜÞVET BÜYÜK SORUN’’ DENETÝM ve danýþmanlýk firmasý Ernst & Young’ýn ‘’Avrupa Yolsuzluk ve Usulsüzlük Anketi 2011’’ raporunda, Türkiye’de rüþvet ve yolsuzluðun yaygýn olduðunu düþünenlerin oranýnýn yüzde 77 olduðu bildirildi. Usulsüzlük Ýncelemesi ve Uyuþmazlýk Danýþmanlýðý Bölümü tarafýndan ortaya konulan araþtýrma, Türkiye’nin de içinde bulunduðu 25 Avrupa ülkesinden 2 bin 365, Türkiye’den ise 105 þirket yönetici ve çalýþanýnýn görüþleri alýnarak gerçekleþtirildi. Avrupa ve Türk þirketlerinde gerçekleþen usulsüzlük lerin yaný sýra Türk yöneticilerin neden ve sonuçlarýyla usulsüzlük konusuna yaklaþýmlarýný ortaya koyan rapor, Ernst & Young Türkiye Ülke Baþkaný Mustafa Çamlýca ile Güney Doðu Avrupa ve Türkiye Usulsüzlük Ýncelemesi ve Uyuþmazlýk Danýþmanlýðý Bölüm Lideri Dilek Çilingir’in katýlýmýyla düzenlenen toplantýda kamuoyuna duyuruldu. Raporda, katýlýmcýlarýn yüzde 64’ünün krizin ve etkilerinin önümüzdeki 12 ayda da devam edeceðini dü þündüðü, finansal krizin ve iþten çýkarmalarýn devam edeceðini düþünenlerin oranýnýn 2009 anketine göre azalsa da hala yüksek göründüðü, bu dönemde maliyetleri azaltmanýn katýlýmcýlarýn yüzde 60’ý için en ciddi baský unsuru olduðu belirtildi. Raporda, Avrupalý her 5 katýlýmcýdan birinin rüþveti çalýþma hayatýnýn gerekliliklerinden biri olarak gördüðü, üçte ikisinin rüþvetin ülkelerinde yaygýn olduðunu, yüzde 40’ýnýn ise etkilerinin krizle birlikte arttýðýný belirttiði ifade edildi. RÜÞVETLE MÜCADELE ÇABASINDA ARTIÞ Ekonomik krizin þirketler üzerinde oluþturduðu baskýnýn halen sürdüðü, bunun da yolsuzluk ve usulsüzlüðü artýrdýðý belirtilen raporda, Avrupa ülkelerindeki katýlýmcýlarýn oranýna (yüzde 16) paralel olarak, Türk katýlýmcýlarýn yüzde 17’sinin son iki yýl içinde þirketlerinde

önemli bir yolsuzluk olayý yaþandýðýný vurguladýðý, bu oranýn geçen yýl açýklanan anket sonuçlarýnda yüzde 14 olduðu bildirildi. Raporda, Türk katýlýmcýlarýn yüzde 42’sinin (Avrupa ortalamasý yüzde 29) þirketlerinde usulsüzlükle mücadele çabalarýnýn arttýðýný belirttiði, bu durumun Avrupa genelindeki en yüksek oraný ifade etmekle birlikte geç tiðimiz yýla göre bir düþüþün söz konusu olduðunu gösterdiði, 2009 yýlý anket sonuçlarýnda bu oranýn yüzde 46 olarak yer aldýðý kaydedildi. Türk katýlýmcýlarýn usulsüzlüðe yönelten etmenler sýralamasýnda ilk sýrayý yüzde 43 ile maliyet düþürmenin yer aldýðýna iþaret edilen raporda, katýlýmcýlarýn yüzde 36’sýnýn satýþ gelirlerini yükseltmenin üzerlerindeki en önemli baský unsuru olduðunu belirttiði kaydedildi. TÜRKLERÝN YÜZDE 77’SÝ ‘’RÜÞVET BÜYÜK SORUN’’ DÝYOR ‘’Avrupa Yolsuzluk ve Usulsüzlük Anketi 2011’’ raporunda, Türkiye’de rüþvet ve yolsuzluðun yaygýn olduðunu düþünenlerin oranýnýn yüzde 77 olduðu belirtilerek, rüþvet ve yolsuzluðun ekonomik kriz sebebiyle arttýðýný düþünenlerin oraný yüzde 55 olurken, katýlýmcýlarýn yüzde 35’inin sektörlerinde yeni iþ almak için rüþvet vermenin sýradan kabul edildiðini belirttiði kaydedildi. Raporda, 2011 anket sonuçlarýnýn, son iki yýlda ‘’baþýna ciddi bir yolsuzluk olayý geldiðini’’ bildiren katýlýmcýlarýn oranýnýn 2009’a göre 3 puan artarak yüzde 17’ye yükseldiðini gösterdiði ifade edildi. Raporda, katýlýmcýlarýn yarýsýna yakýnýnýn ise þirketlerin usulsüzlükle mücadele önlemlerinin son birkaç yýlda arttýðýný kaydettiði, bu önlemleri sýrasýyla yüzde 72 ile yolsuzlukla mücadele politikasý ve davranýþ kurallarý, yüzde 61 ile yönetimin yolsuzlukla mücadeleye baðlý olmasý ve yüzde 59 ile yolsuzluk eylemlerinin ciddi þekilde cezalandýrýlmasýnýn aldýðý bildirildi. Ýstanbul / aa

nKAHRAMANMARAÞ’TA inþaatýna 1993 yýlýnda baþlanan ve 10 bin kiþi kapasiteli Türkiye’nin üçüncü büyük camii Abdulhamithan, ibadete açýlýyor. Abdulhamithan Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ömer Fa ruk Þirikçi, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 18 yýldýr inþasý devam eden camide mutlu sona yaklaþtýklarýný ifade etti. Eserin Cumhuriyet döneminde inþa edilen 3. büyük cami olma özelliði taþýdýðýný anlatan Þirikçi, 10 bin kiþi kapasite ile Abdulhamithan Camisi’nin Kahramanmaraþ’ýn simgesi olacaðýný belirtti. Bugüne kadar caminin yapýlmasýna katký veren herkese teþekkür eden Þirikçi, ‘’Gerçekten þehrimizden gerekse þehir dýþýndan inþa aþamasýnda büyük teveccüh gördük. Hepsinden Allah razý olsun. Ýnsanlar gelip geçici ama bu tür eserler dünya var oldukça baki kalacaktýr’’ diye konuþtu. Þirikçi, Abdulhamithan Camii’nin ibadete açýlmasý sebebiyle Perþembe gecesi Regaib Kandilinde açýlýþ merasimi düzenleneceðini söyledi. Þirikçi, caminin iç bölümlerinin tamamlandýðýný çevre düzenlenmesinin ise sürdüðünü belirterek, önümüzdeki aylarda da resmî açýlýþýn gerçekleþtirileceðini sözlerine ekledi. Kahramanmaraþ / aa

Dokunulmazlýk dosyalarý tasnif edildi nMECLÝSE 23. Dönem’de gelen bazý milletvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin dosyalar için 12 Haziran’da yapýlacak genel seçimden sonra yeni bir süreç baþlayacak. Edinilen bilgiye göre, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarý üyelerinden oluþan Karma Komisyon, yeni sürece hazýrlýk amacýyla dokunulmazlýk dosyalarýný tasnif etti. Komisyon, dönem boyunca Meclise gelen ve hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmayan 677 dosyayý TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüðüne gönderdi. Komisyonda görüþülerek hakkýnda dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýnýn dönem sonuna býrakýlmasý kararý verilen 75, çeþitli gerekçelerle iade edilen 4, Anayasa Mahkemesinin 11 Aralýk 2009 tarihinde kapatma kararý verdiði DTP’nin milletvekilliði düþen Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk hakkýndaki 41 dosya ile birlikte toplam 120 dosya dýþýnda kalan 677 dosya, yeni dönemde milletvekillerinin seçilip seçilmeme durumuna göre yeni bir deðerlendirmeye tabi tutulacak. Milletvekili seçilenlerin dosyalarý komisyona geri gönderilecek, seçilemeyenlerin dosyalarý ise Baþbakanlýk aracýlýðýyla ilgili mahkemelere iletilecek. Komisyona intikal eden toplam 797 dosya 149 milletvekiline ait. Dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýna iliþkin dosyalarýn milletvekillerinin partilerine göre daðýlýmýna bakýldýðýnda; 127’si AKP, 88’i CHP, 545’i BDP, 35’i MHP ve 2’si ise baðýmsýz milletvekiline ait bulunuyor. Milletvekillerinin partilere göre daðýlýmýnda ise 75’i AKP, 35’i CHP, 19’u BDP, 18’i MHP, 2’si baðýmsýz milletvekilinin. Ankara / aa

Satýlýk Arsa ve Ev Bediüzzaman'ýn Barla'daki evinin yanýnda satýlýk arsa ve ev Gsm: (0505) 305 75 45


6

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

HABERLER

YURT HABER

7 baraj gölüne 7 gemi LASTÝK BOTLARIN YERÝNÝ ALACAK TEKNELER YOLA ÇIKIYOR ULAÞTIRMA BAKANLIÐINCA BARAJLARDA YOLCU TAÞIMACILIÐI ÝÇÝN ÝZMÝR’DE YAPTIRILAN GEMÝLER GÖREV YERLERÝNE GÖNDERÝLÝYOR.

Çevreciler, yunuslarýn öldürülmesine tepki gösterdi.

Sarýyer sahilinde 2 yunus ölü bulundu n SARIYER sa­hi­lin­de­i­ki­yu­nus­ö­lü­o­la­rak­bu­lun­du.­Bü­yük­de­re­Cad­de­si,­Ki­reç­bur­nu­mev­kii­sa­hi­lin­de,­vü­cut­la­rý­nýn­çe­þit­li­yer­le­rin­den­ya­ra­lan­mýþ­i­ki­ö­lü­yu­nus­bu­lun­du.­Bir­bi­rin­den,­yak­la­þýk­500­met­re­a­ray­la­bu­lu­nan­ve vü­cut­la­rý­nýn­çe­þit­li­yer­le­rin­de­zýp­kýn­ya­ra­sý­na­ben­zer­iz­le­re­rast­la­nan­yu­nus­lar­dan­bi­ri­nin,­ip­ler­le­bað­lan­dý­ðý­di­ðe­ri­nin­i­se­göz­le­ri­nin­o­yul­du­ðu­gö­rül­dü.­Sa­hil­de­sa­bah spo­ru­ya­pan­va­tan­daþ­lar,­yu­nus­la­rýn­öl­dü­rül­me­si­ne­tep­ki­gös­te­re­rek,­‘’Ça­ma­þýr­i­piy­le­ka­ya­la­ra­bað­la­nan­yu­nus a­de­ta­iþ­ken­ce­ya­pý­la­rak­öl­dü­rül­müþ.­Bir­di­ðe­ri­nin­i­se göz­le­ri­o­yul­muþ.­Bu­nu­ya­pan­la­rýn­in­san­ol­ma­sýn­dan þüp­he­du­yu­yo­ruz.­El­le­ri­ký­rýl­sýn.­Ýn­san­dos­tu­o­lan­yu­nus­la­ra­bu­iþ­ken­ce­yi­ya­pan­la­rýn­ya­ka­la­na­rak­a­da­let­ö­nün­de he­sap­ver­me­si­ni­bek­li­yo­ruz’’­de­di.­Ýstanbul / aa

Ankara’nýn baz deðerleri dünyadan 10 kat düþük n BÝLGÝ Tek­no­lo­ji­le­ri­ve­Ý­le­ti­þim­Ku­ru­mu’nun­(BTK), baþ­kent­ge­ne­lin­de­top­lam­5­bin­590­baz­is­tas­yo­nun­da yap­tý­ðý­öl­çüm­ler­de­­e­lek­tro­man­ye­tik­a­la­nýn­li­mit­le­rin­ya­rý­sýn­dan­da­ha­az­ol­du­ðu;­dün­ya­da­be­lir­le­nen­40­Volt/met­re de­ðe­ri­nin­i­se­ya­pý­lan­öl­çüm­ler­de­4­volt/met­re­i­le­10­kat da­ha­dü­þük­çýk­tý­ðý­tesbit­e­dil­di.­2008­yý­lýn­dan­bu­ya­na­dü­zen­li­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti­ri­len­öl­çüm­ler­de,­son­o­la­rak­el­de­e­di­len­ra­kam­lar­da­baz­is­tas­yon­la­rý­nýn­be­lir­le­nen­li­mit­de­ðe­rin­ya­rý­sýn­dan­da­ha­az­e­lek­tro­man­ye­tik­a­la­na­sa­hip­ol­du­ðu­or­ta­ya­çýk­tý.­BTK’nýn­belirlediði­öl­çüm­le­re­gö­re,­An­ka­ra­ge­ne­lin­de­5­bin­590­baz­is­tas­yo­nun­da­el­de­e­di­len­en yük­sek­de­ðer­4­volt/met­re­o­la­rak­be­lir­len­di.­Ö­zel­lik­le­va­tan­daþ­la­rýn­yo­ðun­luk­la­bu­lun­du­ðu­Ký­zý­lay,­Tu­na­lý­Hil­mi, U­lus­gi­bi­mer­ke­zi­nok­ta­lar­da­ya­pý­lan­öl­çüm­ler­de­en­dü­þük­de­ðer­0,271­volt/met­re­o­la­rak­tes­bit­e­dil­di.­En­yük­sek de­ðer­i­se­4­volt/met­re’de­kal­dý.­Top­lam­baz­is­tas­yon­la­rý­nýn­yüz­de­58’in­de­bu­de­ðer­0,1.5­volt/met­re­a­ra­sýn­da­çý­kar­ken,­yüz­de­99,87’si­i­se­0-5­volt/met­re­a­ra­lý­ðýn­da­yer­al­dý.­Yer­le­þim­yer­le­ri­nin­u­za­ðýn­da­bu­lu­nan­baz­is­tas­yon­la­rýn­da­i­se­bu­de­ðer­8-9­volt/met­re’ye­çýk­tý.­­Ankara / aa

Bol yaðýþ devam edecek n TÜRKÝYE,­Marmara­ve­Kuzey­Ege­kýyýlarý­dýþýnda­bol yaðýþlý­bir­bahar­mevsimi­geçirirken,­yaðýþlarýn­bu­zamana kadar­sürmesi,­atmosferin­üst­seviyelerinde­yurdu­etkileyen kuzeyli­hava­akýmlarýnýn­soðumaya­sebep­olmasý­ve­bu soðuk­havanýn­uzunca­bir­süre­ülke­üzerinde­blokaja uðramasýna­dayanýyor.­Devlet­Meteoroloji­Ýþleri­Genel Müdürü­Mehmet­Çaðlar,­yaptýðý­açýklamada,­Mayýs­ayý boyunca­da­yurt­genelinde­etkili­olan­bahar­yaðýþlarýný deðerlendirdi.­Dünya­Meteoroloji­Örgütünün,­25­Ocak 2011­ tarihinde,­ La­ Nina­ etkisinin­ (Batý­ Pasifik Okyanusu’nda­görülen­okyanus­akýntýsýnýn­normalden ýlýk­olmasý)­ son­yüzyýlýn­en­önemli­seviyesinde­olacaðýný açýkladýðýný­hatýrlatan­Çaðlar,­þunlarý­söyledi:­‘’Ülkemiz Marmara­ve­Kuzey­Ege­kýyýlarý­dýþýnda­bol­yaðýþlý­bir bahar­mevsimi­geçiriyor.­Yaðýþlý­sistemlerin­Akdeniz üzerinden­gelmesi,­atmosferin­üst­seviyelerinde­yurdumuzu­etkileyen­kuzeyli­hava­akýmlarýnýn­soðumaya­sebep olmasý­ve­bu­soðuk­havanýn­uzunca­bir­süre­ülkemiz üzerinde­blokaja­uðramasý­sonucu­ýsýnmaya­baðlý­kararsýzlýk yaðýþlarýnýn­güney,­iç­ve­doðu­bölgelerde­etkili­olmasý meteorolojik­açýdan­yaðýþ­fazlalýðýnýn­en­önemli­sebepleri arasýnda­yer­alýyor.­Dünya­Meteoroloji­Örgütünün­açýklamasýnda­La­Nina­etkisinin,­mayýs­ayýný­da­içine­alacaðý­ve yaz­baþlangýcýnda­yavaþ­yavaþ­azalacaðý­öngörüsünde bulunulmuþtu.­Bu­sebeple­Haziran­ayýnýn­ortasýndan itibaren­meteorolojik­þartlarýn­mevsim­normallerine döneceði­tahmin­ediliyor.’’­Devlet­Meteoroloji­Ýþleri­Genel Müdürü­Çaðlar’ýn­verdiði­bilgilere­göre,­Türkiye’nin­01 Ocak-30­Mayýs­2011­tarihleri­arasýnda­genel­yaðýþ­durumu­incelendiðinde­yaðýþ­ortalamasýnýn­356­milimetre olduðu­dikkati­çekiyor.­Normalin­yüzde­12­üzerinde­olan bu­rakam­geçen­yýlýn­ayný­dönemine­göre­yüzde­3­civarýnda­daha­düþük­bulunuyor.­­Ankara / aa

ULAÞTIRMA Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­iç­su­lar­da­yol­cu ta­þý­ma­cý­lý­ðýn­da­kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­Ýz­mir’de­yap­tý­rý­lan 7­çok­a­maç­lý­hiz­met­tek­ne­si,­ba­raj­lar­da­las­tik­bot­la u­la­þým­gi­bi­il­kel­yön­tem­le­ri­so­na­er­di­re­cek.­Ýz­mir’de­ki­Ýn­deks­fir­ma­sý­na­yap­tý­rý­lan­tek­ne­ler­le­il­gi­li­bil­gi­ve­ren­Ýn­deks­Ge­nel­Mü­dü­rü­Can­Ba­yoð­lu,­Es­ki­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný­ve­AKP­Ýz­mir­Mil­let­ve­ki­li­A­da­yý­Bi­na­li Yýl­dý­rým’ýn­ba­raj­lar­da­il­kel­yön­tem­ler­le­u­la­þým­sað­lan­ma­sý­na­çö­züm­bul­mak­is­te­me­si­ü­ze­ri­ne­ge­çen­yýl çok­a­maç­lý­tek­ne­i­ha­le­si­ya­pýl­dý­ðý­ný,­8­ay­da­bi­ti­ril­mek ü­ze­re­baþ­lat­týk­la­rý­7­tek­ne­ya­pý­mý­ný­3­mü­hen­dis,­4 tek­ni­ker­ve­yak­la­þýk­50­iþ­çiy­le­yo­ðun­ça­lý­þa­rak­6­ay­da ta­mam­la­dýk­la­rý­ný­ak­tar­dý. Tek­ne­le­rin­ yüz­de­ 100­ Türk­ ma­lý­ ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­yan­Ba­yoð­lu,­her­bi­ri­nin­­384­bin­500­li­ra­ya­mal ol­du­ðu­nu,­ it­ha­lat­ ye­ri­ne­ yer­li­ ü­re­ti­min­ des­tek­len­me­si­nin­ doð­ru­lu­ðu­nu­ kay­de­de­rek,­ ay­ný­ ni­te­lik­te­ki tek­ne­le­rin­it­hal­e­dil­me­si­nin­ma­li­ye­ti­3-4­kat­art­tý­ra­ca­ðý­na­ dik­ka­ti­ çek­ti.­ Ba­yoð­lu­ ‘’Tek­ne­le­rin­ mo­to­ru da­hil­ta­ma­mý­yer­li­ü­re­tim.­Türk­mü­hen­dis­le­ri­ne­i­na­ný­lýr­sa­ ya­pý­la­ma­ya­cak­ bir­ þey­ yok.­ Ýt­ha­lat­ de­ðil, yer­li­ü­re­tim­des­tek­len­me­li.­Tür­ki­ye’nin­dün­ya­ka­li­te­sin­de,­hat­ta­üs­tü­ne­çý­ka­bi­le­cek­mü­hen­dis­lik­bil­gi­si­ve­alt­ya­pý­sý­var’’­di­ye­ko­nuþ­tu. TEKNELERÝN ÖZELLÝKLERÝ Ý­çin­de­mut­fa­ðý,­tu­va­le­ti­bu­lu­nan­tek­ne­de­je­ne­ra­tör sis­te­mi­ve­kli­ma­da­bu­lu­nu­yor.­30­yol­cu­ka­pa­si­te­li te­ke­le­rin­kol­tuk­la­rý,­va­pur­kol­tuk­la­rýn­dan­da­ha­kon­for­lu­o­la­rak­ü­re­til­di.­Her­bi­rin­de­20­ton­de­mir­kul­la­ný­lan­tek­ne­ler­28­ton­a­ðýr­lý­ðýn­da,­450­bey­gir­gü­cün­de.­Tek­ne­le­rin­u­zun­lu­ðu­13.8­met­re,­ge­niþ­li­ði­4.3 met­re.­Tek­ne­ler­11­knot­hýz­la­ça­lý­þa­cak.­Ýz­mir­Kör­fe­zin­de­de­ne­me­si­ya­pý­lan­tek­ne­ler­yol­cu­ta­þý­ma­cý­lý­ðý­nýn­ya­ný­sý­ra­a­cil­a­fet­du­rum­la­rýn­da,­has­ta,­öð­ren­ci ta­þý­ma­da,­tu­ris­tik­ge­zi­ler­de­de­kul­la­ný­la­bi­le­cek.­Tek­ne­ler­ay­rý­ca,­hiz­met­et­ti­ði­yer­de­ba­raj­da­ki­ya­da­ký­yý­da­ki­yan­gýn­la­ra­da­mü­da­ha­le­e­de­bi­le­cek­do­na­ný­ma sa­hip.­E­kip­man­la­rý­2­yýl,­bo­ya­sý­5­yýl­ga­ran­ti­li­tek­ne­ler­de­o­la­sý­a­rý­za­ha­lin­de­fir­ma­ta­ra­fýn­dan­Ýz­mir’den çok­ký­sa­sü­re­de­mü­da­ha­le­e­de­bi­le­cek­þe­kil­de­e­kip gön­de­ri­le­cek.­Tek­ne­le­rin­kul­la­ným­sü­re­si­nin­15­yýl ol­du­ðu­be­lir­til­di. KUBADABAT YOLA ÇIKTI 24­ Ma­yýs’ta­ Bi­na­li­ ta­ra­fýn­dan­ Ýz­mir’de­ dü­zen­le­nen­tö­ren­le­a­nah­tar­la­rý­­tes­lim­e­di­len­tek­ne­ler,­Er­zin­can,­A­dý­ya­man,­Bit­lis,­Ga­zi­an­tep,­Kon­ya,­E­la­zýð ve­Bur­dur­il­le­rin­de­hiz­met­ve­re­cek.­Tek­par­ça­ha­lin­de­ ta­þý­na­cak­ tek­ne­ler­ i­çin­ ö­zel­ dor­se­ de­ ya­pýl­dý. Tek­ne­ler­den­ Kon­ya­ Bey­þe­hir’de­ hiz­met­ ve­re­cek ‘’Ku­ba­da­bat’’­ ad­lý­ge­mi­gö­rev­ye­ri­ne­doð­ru­ha­re­ket et­ti.­ Bu­ tek­ne­le­rin­ dý­þýn­da­ Ýn­deks,­ U­laþ­týr­ma­ Ba­kan­lý­ðý­i­çin­tur­a­maç­lý­bir­tek­ne­da­ha­ya­pa­cak.­100 yol­cu­ka­pa­si­te­li,­25­met­re­lik,­i­çin­de­res­to­ra­ný­bu­lu­nan­tek­ne­Ke­ban­Ba­ra­jý’nda­kul­la­ný­la­cak.­150­gün­i­çin­de­ ta­mam­la­na­cak­ bu­ tek­ne­ i­se­ 3­ par­ça­ ha­lin­de gön­de­ri­le­cek.­­Ýzmir / aa

Yurt dýþýna su ihraç etmek için geliþtirilen 129 milyon dolara mal olan "Manavgat Barýþ Suyu Projesi" 18 yýldýr iþletilemiyor. FOTOÐRAF: MUSTAFA GÖKMEN

Manavgat barýþ suyu “satýlamýyor” ORTADOÐU ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­ba­rýþ­sü­re­ci­ni­hýz­lan­dýr­mak­ve­Ýs­ra­il­i­le­bu­böl­ge­de­ki ül­ke­le­rin­iç­me­su­yu­ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­la­mak a­ma­cýy­la­129­mil­yon­do­la­ra­mal­o­lan­ve ‘’Ma­nav­gat­Ba­rýþ­Su­yu­Pro­je­si’’­o­la­rak­bi­li­nen­Ma­nav­gat­Ça­yý­Su­Te­mi­ni­Pro­je­si,­13 yýl­dýr­iþ­le­ti­le­mi­yor.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ýs­ra­il’in,­su­nak­li­ye­ma­li­yet­le­ri­ni­yük­sek­bul­ma­sý­dolayýsýyla­Ma­nav­gat­Ba­rýþ­Su­yu Pro­je­si’nden­su­al­mak­tan­vaz­geç­me­si­nin ar­dýn­dan­yýl­lar­ca­Or­ta­do­ðu,­Ku­zey­Af­ri­ka ve­KKTC­i­le­Yu­na­nis­tan’a­su­sat­mak­i­çin ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­lar­dan­bir­so­nuç­a­lý­na­ma­dý.­An­tal­ya­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si,­böl­ge­nin­ve­tu­rizm­iþ­let­me­le­ri­nin­su­ih­ti­ya­cý­ný kar­þý­la­mak­a­ma­cýy­la­Ma­nav­gat­Ça­yý­Su Te­mi­ni­Te­sis­le­ri­ni­iþ­let­mek­is­te­di.­Bu­nun ü­ze­ri­ne­DSÝ,­bu­te­sis­le­ri,­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu ka­ra­rý­i­le­2,5­yýl­ön­ce­An­tal­ya­Bü­yük­þe­hir Be­le­di­ye­si’ne­dev­ret­ti,­an­cak­An­tal­ya­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­de­bu­sü­re­i­çin­de­bir so­nuç­a­la­ma­dý­ve­söz­leþ­me­ge­re­ði­An­tal­ya­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si,­Ma­nav­gat­Ça­yý

Su­Te­mi­ni­Te­sis­le­ri’ni­ye­ni­den­DSÝ’ye dev­ret­ti.­An­tal­ya­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si’ne bað­lý­ An­tal­ya­Su­ve­A­týk­su­Ýþ­let­me­si­(A­SAT)­ Ge­nel­Mü­dü­rü­Fet­hi­Yal­çýn­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­An­tal­ya­ve­sa­hil­il­çe­i­le­bel­de be­le­di­ye­le­rin­su­ih­ti­ya­cý­nýn­kar­þý­lan­ma­sý a­ma­cýy­la­DSÝ­ta­ra­fýn­dan­13­yýl­ön­ce­hiz­me­te­gi­ren­ve­ka­mu­o­yun­da­ ‘’Ma­nav­gat Ba­rýþ­Su­yu­Pro­je­si’’ o­la­rak­bi­li­nen­Ma­nav­gat­Su­Te­mi­ni­Pro­je­si­kap­sa­mýn­da­ki­te­sis­le­rin­iþ­let­me­hak­ký­nýn,­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu ka­ra­rý­i­le­2008­yý­lý­Ey­lül­a­yýn­da­A­SAT’a dev­re­dil­di­ði­ni­a­ným­sat­tý. An­tal­ya­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­ve­A­SAT’ýn­bu­su­yu­sa­ta­bil­mek­i­çin­çok­bü­yük­ça­ba­gös­ter­di­ði­ni­be­lir­ten­Yal­çýn,­bir so­nuç­el­de­e­di­le­me­di­ði­ni­bil­dir­di.­Su­yu sat­mak­i­çin­bir­çö­züm­bu­la­ma­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Yal­çýn,­söz­leþ­me­ge­re­ði­2,5­yýl­i­çin­d e­o­l um­l u­bir­so­n uç­a­l ý­n a­m a­m a­s ý dolayýsýyla­Ma­nav­gat­Ça­yý­Su­Te­mi­ni­Te­sis­le­ri’ni­DSÝ­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’ne­i­a­de et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­­Antalya / aa

Nükleer karþýtý 58 kiþi beraat etti MERSÝN'ÝN Gülnar ilçesinin Akkuyu mevkiinde yapýlmasý planlanan nükleer santralle ilgili olarak geçen yýl TBMM’nin önünde eylem yapan, çoðunu Greenpeace, Mersin Nükleer Karþýtý Platform ve Yeþiller Partisi üyelerinin oluþturduðu 58 kiþi beraat etti. Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesin deki duruþmaya bazý sanýklar ve avukatlarý katýldý. Duruþmada, Ankara dýþýnda bulunan bazý sanýklarýn talimatla alýnan savunmalarýnýn dosyaya gönderildiði bildirildi. Hakim, daha sonra, sa nýklarýn beraatine karar verildiðini açýkladý. Sanýklar, 2911 sayýlý Top lantý ve Gösteri Yürüyüþleri Yasasý’na muhalefet ettikleri iddiasýyla yargýlanýyordu. Ankara / aa

Sultangazi’ye yeni eðitim kompleksi

TÜPRAÞ rafinerisinden aldýðý akaryakýtý taþýyan yük treninin 6 vagonu, Kýrýkkale'nin Bahþýlý ilçesinde raydan çýktý. FOTO:AA

Akaryakýt yüklü tren raydan çýktý TÜPRAÞ’A AÝT AKARYAKIT DOLU TRENÝN 6 VAGONU DEVRÝLDÝ. VAGONLARDAN ÇEVREYE SIZAN MOTORÝNÝ TAHLÝYE ÇALIÞMASI BAÞLATILDI. KIRIKKALE'NÝN Bah­þý­lý­il­çe­sin­de­a­kar­ya­kýt­yük­lü­tre­nin ray­dan­çýk­ma­sý­so­nu­cu­6­va­go­nu­dev­ril­di.­Dev­ri­len­va­gon­lar­dan­a­ra­zi­ye­sý­zan­kýr­sal­mo­to­ri­ni­tah­li­ye­et­mek­i­çin­ça­lýþ­ma­baþ­la­týl­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Do­ða­nay Ma­hal­le­si­Dok­tor­lar­Si­te­si­ya­ký­nýn­da,­Bat­man’dan TÜP­RAÞ­Ký­rýk­ka­le­Ra­fi­ne­ri­si’ne­ka­ra­sal­mo­to­rin­gö­tü­ren­tre­nin­6­va­go­nu­ray­dan­çý­ka­rak­dev­ril­di.­Dev­ri­len va­gon­la­rýn­3’ün­den­mo­to­rin­sýz­ma­ya­baþ­la­dý.­Sý­zan­mo­to­rin,­bir­seb­ze­bah­çe­si­ve­se­ra­ya­za­rar­ve­rir­ken,­o­la­ya mü­da­ha­le­e­den­em­ni­yet­e­kip­le­ri­ge­niþ­gü­ven­lik­tedbiri al­dý.­Ra­fi­ne­ri­ba­kým­e­kip­le­ri­do­zer­ler,­kep­çe­ler­ve­vi­dan­jör­ler­le­a­kan­mo­to­ri­ni­aç­týk­la­rý­de­rin­çu­kur­lar­da­bi­rik­ti­rip­çek­me­ye­baþ­la­dý.­Va­gon­lar­dan­a­ra­zi­ye­a­kan­iþ­len­miþ mo­to­ri­nin­bit­me­si­ne­ka­dar­bek­le­ne­ce­ði­ve­da­ha­son­ra va­gon­la­rýn­vinç­ler­le­kal­dý­rý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Do­ða­nay

Ma­hal­le­si’nde,­tan­ker­le­re­ya­kýn­yer­ler­de­bu­lu­nan­ev­ler, e­lek­trik­le­rin­ke­sil­me­si­nin­ar­dýn­dan­tah­li­ye­e­dil­di.­Ýl­çe yo­lu­da­tra­fi­ðe­ka­pa­týl­dý.­O­lay­ye­ri­ne­ge­len­Ký­rýk­ka­le­Va­li­si­Ha­kan­Yu­suf­Gü­ner,­Bah­þý­lý­Kay­ma­ka­mý­E­lif­Nur Boz­kurt­Tan­do­ðan,­Ýl­çe­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ha­lil­Ýb­ra­him Biþ­kin,­Ýl­Jan­dar­ma­Ko­mu­ta­ný­Al­bay­Ün­sal­A­ða­oð­lu­ve Ýl­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Kad­ri­Kar­tal­a­lý­nan­tedbirle­ri­ye­rin­de­iz­le­di.­Ký­rýk­ka­le­Be­le­di­ye­si,­MKEK,­Bah­þý­lý­Be­le­di­ye­si ve­TÜP­RAÞ­it­fa­i­ye­e­kip­le­ri,­112­A­cil­e­kip­le­ri,­Ký­rýk­ka­le Va­li­li­ði­Si­vil­Sa­vun­ma­e­kip­le­ri­de­ça­lýþ­ma­lar­sý­ra­sýn­da ha­zýr­bu­lun­du.­Ka­zay­la­il­gi­li­bil­gi­ve­ren­Va­li­Gü­ner, ‘’Dev­le­tin­bü­tün­bi­rim­le­ri­bu­ra­da.­Her­tür­lü­ted­bir­a­lýn­dý.­Sa­ba­ha­ka­dar­ça­lý­þý­lýp­va­gon­lar­kal­dý­rý­la­cak.­Mo­to­rin, Ký­zý­lýr­mak­neh­ri­ne­ak­ma­dan­dur­du­rul­du.­Bü­tün­bi­rim­le­ri­miz­bu­iþ­i­çin­ça­lý­þý­yor’’­de­di.­­Kýrýkkale / aa

SULTANGAZÝ Ha­bib­ler­Ma­hal­le­si’ne­e­ði­tim komp­lek­si­ya­pý­lý­yor.­Ba­ðýþ­çý­Der­ya Bo­zo­va­lý­ta­ra­fýn­dan­yap­tý­rý­la­cak­o­lan­40 ders­lik­li­ “Ha­cý­Ay­þe­A­teþ­Kýz­Tek­nik­ve Mes­lek­Li­se­si”nin­ya­ný­sý­ra­200­ya­tak­lý­öð­ren­ci­yur­du­da­yer­a­la­cak.­Komp­lek­sin­i­çe­ri­sin­de­ay­rý­ca­TO­KÝ­ta­ra­fýn­dan­Sað­lýk Mes­lek­Li­se­si­ya­pý­la­cak.­Sul­tan­ga­zi’de­or­ta­öð­re­tim­a­la­nýn­da­ö­nem­li­bir­boþ­lu­ðu dol­du­ra­cak­ye­ni­e­ði­tim­komp­lek­si­Ha­bib­ler­Ma­hal­le­si’nde­yük­se­le­cek.­Ýs­tan­bul Va­li­li­ði’nde­dü­zen­le­nen­im­za­tö­re­nin­de bir­ko­nuþ­ma­ya­pan­Sul­tan­ga­zi­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Ca­hit­Al­tu­nay,­ba­ðýþ­çý­Bo­zo­va­lý’ya­te­þek­kür­et­ti.­Ha­yýr­se­ver­le­ri­o­kul­yap­týr­ma­ya­ça­ðý­ran­Baþ­kan­Al­tu­nay,­“Ba­ðýþ­çý­la­rýn­yap­tý­ra­ca­ðý­o­kul­lar­da­kim­bi­lir­yýl­lar bo­yu­kaç­bin­ço­cu­ða­e­ði­tim­ve­ri­le­cek.

Ýstanbul Valiliðinde imza töreni yapýldý.

Yav­ru­la­rý­mý­zýn­dün­ya­sý­ný­ay­dýn­la­ta­cak­o­lan­bu­e­ði­tim­ku­rum­la­rý,­ço­cuk­la­rý­mý­zýn ge­le­ce­ði­ni­þe­kil­len­di­rir­ken,­Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ði­ne­de­yön­ve­re­cek­tir”­de­di.­Ba­ðýþ­çý­Der­ya­Bo­zo­va­lý­i­se­Sul­tan­ga­zi’ye­yap­tý­rý­la­cak­o­ku­la­an­ne­si­nin­a­dý­nýn­ve­ril­me­si­nin­ken­di­si­i­çin­ay­rý­bir­an­la­mý­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Sancaktepe’de hastane özlemi sona eriyor SANCAKTEPE hal­ký­nýn­17­yýl­dýr­öz­le­mi­ni­çek­ti­ði­San­cak­te­pe­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si’nin­te­me­li­a­týl­dý.­Ýs­tan­bul­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­la­cak­has­ta­ne­nin­400­ya­tak ka­pa­si­te­si­i­le­hiz­met­ver­me­si­plan­la­ný­yor.­­San­cak­te­pe’de,­Ýs­tan­bul­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­si­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­mý­na­baþ­la­nan­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci E­ge­men­Ba­ðýþ,­Ýs­tan­bul­Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni­Mut­lu,­Ýs­tan­bul­Ýl­Ge­nel­Mec­li­si­Baþ­ka­ný­Ha­san­Hü­sa­met­tin­Ko­çak,­San­cak­te­pe­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ýs­ma­il­Er­dem­ve­San­cak­te­pe­hal­ký­nýn­yo­ðun­ka­tý­lý­mý­i­le­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­74.582­Türk­Li­ra­sý­ya­tý­rým­la­ta­mam­la­na­cak­o­lan San­cak­te­pe­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si,­36.786­m²­a­lan­ü­ze­ri­ne­in­þa­e­di­le­cek.­Has­ta­ne­nin­29­E­kim­2012­ta­ri­hin­de­hiz­me­te­a­çýl­ma­sý­he­def­le­ni­yor.­­Ýstanbul / Yeni Asya

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI: 2010/1281 ESAS. 2011/63 KARAR. Yukarýda esas ve karar numarasý belirtilen Mahkememizin 25/01/2011 kararý ile; Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, ZONGULDAK-DEVREK-KARACAÖREN-Cilt 46. Hane 32'de nüfusa kayýtlý Mehmet ve Emine'den olma. 1981 doðumlu. 11604073710 TC nolu SEZGÝN DURMUÞ'un SEZGÝN olan ön adýnýn "SEVGÝ" olarak tashihen TESCÝLÝNE, ÝLANINA karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 18/05/2011 www.bik.gov.tr B: 36418


Y

DÜNYA

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

7

Sultan Aclouni: Ýsrail zindanlarýný Medrese-i Yusufiyye yapan Ürdünlü genç er­yü­zün­de­bu­lu­nan­bel­de­ler­i­çin­de mü­eb­bet­ha­pis­ce­za­sý­al­dým.­Ýs­ra­il’de­giz­li üç­bel­de­Rab­bi­miz­ta­ra­fýn­dan­di­ðer­ha­pis­ha­ne­ler­var,­sa­de­ce­nu­ma­ra­lar­la­bi­li­ni­le­ri­ne­kar­þý­üs­tün­ký­lýn­mýþ­ve­bun­la­ra yor.­Ön­ce­o­ra­lar­da­ki­zin­dan­la­ra­kon­dum. “mu­kad­des­lik”­pâ­ye­si­ve­ril­miþ­tir.­Al­lah­ka­Bu­zin­dan­lar­da­ki­A­rap­mah­pus­la­rý­Fi­lis­tin­li­týn­da­ki­en­üs­tün­bel­de,­hiç­kuþ­ku­suz­Kâ­ler­den­ay­rý­tu­tu­yor­lar­dý.­Da­ha­son­ra,­Fi­lis­durmazsuna@yahoo.com * durmaz36@hotmail.com be-i­Þe­rif’in­bu­lun­du­ðu­Mek­ke-i­Mü­ker­re­tin­li­le­rin­kal­dý­ðý­nor­mal­ha­pis­ha­ne­le­re­kon­me’dir.­Da­ha­son­ra,­Mes­cid-i­Ne­be­vî’nin dum.­Bir­çok­ha­pis­ha­ne­do­laþ­tým.­Ce­len, bu­lun­du­ðu­Me­di­ne-i­Mü­nev­ve­re­ge­lir.­Ü­- de­dim­ve­en­ya­kýn­ar­ka­daþ­la­rý­ma­da­hi­bil­- As­ka­lan,­Rem­le,­Bi’r­Se­bâ­ve­He­de­rîm­ha­çün­cü­mu­kad­des­bel­de­i­se,­Mes­cid-i­Ak­- dir­me­den­Fi­lis­tin’e­gir­mek­i­çin­plan­yap­- pis­ha­ne­le­ri­bun­lar­dan­bir­ka­çý.­Bu­ra­lar­da sa’nýn­bu­lun­du­ðu­Ku­düs-ü­Þe­rif’dir.­Müs­- tým.­Pla­na­gö­re,­ba­ba­mýn­ta­ban­ca­sý­ný­a­la­- Fe­tih’ten,­Mar­wan­Bar­gû­si,­Hiz­bul­lah’tan lü­man­lar,­bu­mü­ba­rek­bel­de­le­ri­aþk­de­re­- cak­tým.­A­ma­mer­mi­a­la­cak­pa­ram­yok­tu. Se­mih­Kýn­târ,­Fi­lis­tin­Halk­Kurtu­luþ­Cep­he­ce­sin­de­sev­me­yi­ve­bu­ra­la­ra­hiz­met­et­me­- Mer­mi­al­ma­ga­ye­siy­le,­mi­sa­fir­o­da­mý­za si’nden­Ah­med­Sa’dât­gi­bi­ün­lü­ler­le­­be­ra­ber yi­di­nî­bir­vâ­cip­o­la­rak­gör­müþ­ler;­on­la­rý “Af­ga­nis­tan­ve­Fi­lis­tin’e­yar­dým” ya­zý­lý­o­lan ol­dum.­18­yýl­i­çin­de­an­ne­ve­ba­bam­la­an­cak ko­ru­ma­yo­lun­da­can­ve­câ­nân­dan­vaz­geç­- bir­kum­ba­ra­koy­dum.­Bu­ra­da­pa­ra­lar­top­- i­ki­de­fa­gö­rü­þe­bil­dim.­O­da,­be­nim­u­zun me­ye­ahd­et­miþ­ler­dir.­E­vet,­dün­ya­da­ki lan­ma­ya­baþ­la­dý.­Mer­mi­al­ma­ya­ye­te­cek mü­câ­de­lem­ve­Ür­dün­hü­kü­me­ti­nin­Ýs­ra­il hiç­bir­kuv­vet­Müs­lü­man­la­rýn­din­le­ri­ne­o­- ka­dar­o­lun­ca,­pa­ra­la­rý­çý­ka­rýp­ka­ra­bor­sa­da ta­ra­fýy­la­mü­zâ­ke­re­ler­yap­ma­sý­so­nun­da­bu lan­bað­lý­lýk­la­rý­ný­ve­bu­di­nin­sem­bol­le­ri­ne sa­tý­lan­Mý­sýr­mer­mi­si­al­dým.­Kut­sal­bir­i­þe hak­ký­ka­za­na­bil­dim.”­ kar­þý­bes­le­miþ­ol­duk­la­rý­de­rin­sev­gi­yi­yok ni­yet­len­di­ðim­i­çin­ec­ne­bi­mer­mi­si­al­ma­yý e­de­me­ye­cek­tir­bi­iz­nil­lah.­Bu­nun­de­lil­le­ri­ni is­te­me­dim.­Kul­la­na­ca­ðým­mer­mi­le­rin­ü­ze­- ÝSRAÝL HAPÝSHANELERÝNDE ta­rih­say­fa­la­rýn­da­o­ku­du­ðu­muz­gi­bi,­gü­nü­- ri­ne­ “Al­la­hu­ek­ber!” yaz­ma­yý­da­ih­mal­et­- 11 BÝN FÝLÝSTÝNLÝ VAR müz­de­de­göz­le­ri­miz­le­þâ­hid­o­lu­yo­ruz.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ “Ýs­ra­il­ha­pis­ha­ne­le­rin­de­ka­dýn­ve­ço­cuk­me­dim.­Plan­la­dý­ðým­yol­cu­luk­gü­nü­gel­me­Bil­di­ði­niz­gi­bi,­1187’de­Se­lâ­had­din­Ey­yû­- den­bir­haf­ta­ön­ce,­sev­gi­li­an­ne­mi­yok­lu­- lar­da­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­­tam­11­bin­Fi­lis­bî­ko­mu­ta­sýn­da­ki­kah­ra­man­Ýs­lâm­or­du­- ðu­ma­a­lýþ­týr­mak­i­çin,­ka­sýt­lý­o­la­rak­bir­ya­- tin­li­mah­pus­var.­Ýn­sa­nî,­di­nî­ve­hu­ku­kî su­na­ye­ni­le­rek,­1099­yý­lýn­da­e­le­ge­çir­dik­le­ri ra­maz­lýk­ya­pýp­o­nu­üz­düm­ve­biz­bir­haf­ta de­ðer­ler­den­yok­sun­o­lan­Ýs­ra­il­as­ler­le­ri,­iþ­mu­kad­des­Fi­lis­tin­top­rak­la­rý­ný­ter­k­et­mek ko­nuþ­ma­dýk!­Yol­cu­luk­gü­nü­ge­lin­ce,­ya­ný­- ken­ce­yap­mak­tan­zevk­a­lý­yor­lar!­Ba­zý­ar­ka­zo­run­da­ka­lan­Haç­lý­lar,­be­re­ket­li­top­rak­la­- ma­mer­mi­do­lu­1­ta­ban­ca,­1­han­çer­ve­20 daþ­la­rýn­kýz­kar­deþ­le­ri,­kýz­la­rý­ve­ya­am­ca ra­ge­ri­dön­mek­i­çin­yüz­yýl­lar­ca­ça­ba­la­dý­lar. Ür­dün­di­na­rý­a­la­rak­Ýs­ra­il­hu­du­du­na­doð­- kýz­la­rý­da­ha­pis­ha­ne­de­bu­lu­nu­yor­du.­Bu An­cak­her­de­fa­sýn­da­ka­fa­la­rý­ný­Os­man­lý ru­yo­la­ko­yul­dum. ar­ka­daþ­la­ra­a­cý­çek­tir­mek­i­çin,­ka­dýn­la­rý ka­le­si­ne­çar­pa­rak­ba­þa­rý­sýz­ol­du­lar.­Ýs­lâm O­ya­þý­ma­ka­dar,­Ür­dün’ün­Zer­kâ­þeh­rin­- er­kek­ler­ta­ra­fý­nýn­du­var­di­bi­ne­ka­dar­ge­ti­düþ­man­la­rý­nýn­ö­nün­de­kuv­vet­li­bir­sur den­ö­te­git­me­di­ðim­i­çin­hu­du­da­na­sýl­va­ra­- rip­o­ra­da­on­la­ra­iþ­ken­ce­ya­pý­yor­lar­dý.­Ya teþ­kil­e­den­Os­man­lý­dev­le­ti­nin­yý­kýl­ma­sýy­- ca­ðý­mý­bi­le­mi­yor­dum.­Ha­ri­ta­ya­ba­kýp­yo­lu­- dö­vü­yor­lar­ve­ya­pis­el­le­ri­ni­el­bi­se­le­ri­ne­a­tý­la,­Haç­lý­lar­ (Em­per­ya­list­Ba­tý)­ tek­rar­sah­- mu­ta­yin­e­di­yor­dum.­Ba­tý­ya­doð­ru­o­lan­­bir yor­lar­dý!­Hiç­u­nut­mam:­Bir­ke­re­sin­de ne­ye­çýk­tý­ve­sa­de­ce­Fi­lis­tin­top­rak­la­rý­na ký­sým­yo­lu­yü­rü­düm,­di­ðer­bir­kýs­mý­ný­da­o­- “Ab­dul­lah”­di­ye­bir­ar­ka­daþ­var­dý.­Ab­dul­ge­ri­dön­mek­de­ðil,­bü­tün­Or­ta­do­ðu­yu­is­ti­- to­bü­se­bin­dim.­Ür­dün­po­li­si­o­to­bü­sü­dur­- lah’a­iþ­ken­ce­yap­mak­i­çin­kýz­kar­de­þi­ne­e­zi­lâ­et­ti­ler.­Bu­nun­la­da­ye­tin­me­yip,­is­ti­lâ­et­- du­rup­kim­lik­yok­la­ma­sý­yap­tý.­Kü­çük­ol­du­- yet­e­di­yor­lar­dý.­Kýz­ca­ðýz,­“Ab­dul­lah­a­bi­be­tik­le­ri­top­rak­lar­da­ki­çý­kar­la­rý­ný­ko­ru­ma­sý­i­- ðum­i­çin­kim­li­ði­min­ol­ma­ma­sý­ný­ya­dýr­ga­- ni­dö­vü­yor­lar.­Ne­o­lur­yar­dým­et!­Ab­dul­çin,­a­dý­“Ýs­ra­il”­o­lan­bir­de­bek­çi­dev­let ma­dý.­Ba­na­“Ne­re­ye­gi­di­yor­sun?­di­ye­so­run­- lah­a­bi­el­bi­se­le­ri­mi­çý­kar­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar! mey­da­na­ge­tir­di­ler!­Ýs­ra­il’in­ku­rul­ma­sýy­la ca­“Ak­ra­ba­la­rý­ma­gi­di­yo­rum”­de­dim.­Yaþ­lý Ab­dul­lah­a­bi­i­i­i­i”­di­ye­çýð­lýk­lar­a­tý­yor­du.­Bu (14.5.1948), Or­ta­do­ðu’da­kan­ve­göz­ya­þýy­la bir­am­ca­o­lan­o­to­büs­þo­fö­rü,­be­ni­ta­ný­ma­dý­- ta­raf­ta­i­se,­Ab­dul­lah­kar­de­þi­ne­yar­dým­e­do­lu­a­cý­lar­dö­ne­mi­baþ­la­dý.­En­bü­yük­a­cý­i­- ðý­hal­de,­“Ben­o­nu­ve­ak­ra­ba­la­rý­ný­ta­ný­yo­- de­me­me­nin­ýz­tý­ra­bý­ný­çe­ki­yor­du.­Ýs­ra­il­ha­pis­ha­ne­le­rin­de­te­miz­lik­ve­sað­lýk se,­1.­A­rap-Ýs­ra­il­Sa­va­þýn­da­ (15.5.1948)­ A­- rum”­de­di­ve­biz­yo­la­de­vam­et­tik.­Ak­þam hiz­met­le­ri­yok­de­ne­cek­ka­dar rap­la­rýn­mað­lûp­ol­ma­sýy­la,­Ku­düs’ün­ba­tý na­ma­zý­ný­hu­dud­da­ki­bir­köy­de­kýl­az.­Bu­yüz­den,­bir­çok­mah­pus ta­ra­fý­nýn­iþ­gal­e­dil­me­siy­di.­1967’de­ki­2.­A­- dým.­Ka­ran­lýk­i­yi­ce müz­min­has­ta­lýk­la­ra­ya­ka­la­ný­rap-Ýs­ra­il­Sa­va­þý­so­nun­da­i­se­þeh­rin­do­ðu yor­lar.­Ha­pis­ten­çý­kan­iþ­ken­ce ta­ra­fý­ (Mes­cid-i­Ak­sa’nýn gör­müþ­Fi­lis­tin­li­ler;­psi­ko­lo­ji­bu­lun­du­ðu­ta­raf)­ Ýs­ra­le­ri­yý­kýl­mýþ,­sað­lýk­la­rý­ný­kay­il’in­e­li­ne­geç­ti­ve­a­cý­lar bet­miþ­bir­hal­de­o­lu­yor­lar. da­ha­da­de­rin­leþ­ti...­­­­ An­cak,­yi­ne­de­yýl­mý­yor­lar. Va­tan­la­rý­iþ­gal­al­týn­da Ýþ­gal­ci­le­ri­ko­vun­ca­ya­ka­dar ol­du­ðun­dan,­dün­ya­nýn mü­câ­de­le­ye­ahd­et­tik­le­ri­i­bir­çok­ül­k e­s in­d e­sür­çin,­ba­zý­la­rý­tek­rar­bir­ey­gün­de­ya­þa­mak­zo­run­da lem­ya­pý­yor­ve­ge­ri­ge­li­ka­lan­Fi­lis­tin­li­ler;­Ür­dün, yor.­Ýs­ra­il­ha­pis­ha­ne­le­Su­r i­y e­ ve­ Lüb­n an’da­k i rin­de­suç­suz­ya­tan­lar­da mül­te­ci­kamp­la­rýn­da­ve­iþ­var.­Bun­lar­dan­bi­ri­Af­gal­al­týn­da­ki­top­rak­lar­da­ya­ga­nis­tan­ci­ha­dý­na­ka­tý­þa­yan­kar­deþ­le­riy­le­be­ra­ber, lan­Þeyh­Ab­dul­lah­Az­her­yýl,­15­Ma­y ýs­gü­n ü­n ü zâm’ýn­ye­ðe­ni­Mah­“Nek­be”­(bü­yük­fe­lâ­ket)­ o­la­mud­Az­zâm’dýr.­Hiç­rak­a­nar­lar.­Bu­an­ma­fa­li­yet­le­bir­ey­le­me­ka­týl­ma­dý­ri­ne­Fi­lis­tin­dâ­vâ­sý­na­gö­nül­ve ðý­hal­de­11­yýl­dýr­ha­e­mek­ver­miþ­þah­si­yet­le­ri­dâ­vet pis­ha­ne­de­ya­tý­yor.­Tek­su­çu­da­yý­e­de­rek,­Fi­lis­tin­dâ­vâ­sý­ný­kalp­ler­de­ve­zi­hin­ler­de­can­lý­tut­ma­ya çö­kün­- sý­nýn­Ab­dul­lah­Az­zâm­ol­ma­sý­dýr.­“­ ça­lý­þýr­lar.­Fi­lis­tin­dâ­vâ­sý­i­çin­gü­zel ce­de­sý­ný­rý­geç­mek­i­çin­yo­la fa­a­li­yet­le­re­im­za­a­tan­Ku­veyt­Ta­ko­yul­dum.­Di­ken­li­tel­ör­gü­ler­i­çin­den­ve ÝSRAÝL HAPÝSHANELERÝNÝ le­be­Bir­li­ði,­bu­yýl­ki­“Nek­be”­fa­a­li­yet­le­rin­de ma­yýn­tar­la­la­rýn­dan­na­sýl­geç­ti­ðimi­hâ­lâ­an­- MEDRESE YAPTIK ko­nuþ­ma­yap­ma­sý­i­çin­Ýs­ra­il­ha­pis­ha­ne­le­- la­ya­mý­yo­rum!­Süb­hâ­nal­lah!­Ga­rip­bir­ko­lay­“Baþ­ta­da­söy­le­di­ðim­gi­bi,­16­ya­þýn­da­e­ði­rin­de­18­yýl­ge­çir­miþ­o­lan­Ür­dün­lü­Sul­tan lýk­gö­rü­yor­dum.­Bu­gün­yap­ma­ya­kalk­sam ti­mi­ni­ta­mam­la­ma­mýþ­bir­de­li­kan­lý­o­la­rak Ac­l o­u ­n i’yi­dâ­v et­et­t i.­Sul­t an­Ac­l o­u ­n i, ya­pa­mam­her­­hal­de.­Ür­dün­neh­ri­ne­va­rýn­ca Ýs­ra­il­ha­pis­ha­ne­le­ri­ne­gir­dim.­Ýs­ra­il­bi­zim “Nek­be”­ge­ce­sin­de­Mes­cid-i­Ak­sa­aþ­ký­uð­- hu­du­da­u­laþ­tý­ðý­mý­an­la­dým.­Neh­ri­yü­ze­rek câ­hil­bir­top­lum­ol­ma­mý­zý­is­ti­yor.­Bu­nu ru­na­ne­ler­yap­tý­ðý­ný­ve­ne­le­re­kat­lan­dý­ðý­ný kar­þý­ya­ka­ya­geç­tim.­Çok­yo­rul­muþ­tum­ve çok­i­yi­kav­ra­mýþ­týk.­Giz­li­bir­þe­kil­de­ders an­lat­tý.­Ac­lo­u­ni’nin­an­lat­týk­la­rý­ný­el­den din­len­mem­lâ­zým­dý.­Is­la­nan­el­bi­se­le­ri­mi­çý­- hal­ka­la­rý­ya­pý­yor­duk.­Dev­ri­ye­ge­lin­ce­da­ðý­gel­di­ði­ka­da­rýy­la­not­al­dým;­bir­ký­sým­ma­- ka­rýp­bir­a­ða­ca­as­tým.­Yor­gun­luk­tan­o­ra­cýk­- lý­yor­duk.­Bir­ta­raf­ta­Ha­dis,­Fý­kýh,­A­kâ­id­ve lû­ma­tý­da,­Ac­lo­u­ni’nin­el-Ce­zi­re­ka­na­lýn­da ta­u­yu­ya­kal­dým.­Al­tý­sa­at­bo­yun­ca­u­yu­mu­- Ha­fýz­lýk­gi­bi­di­nî­ders­ler;­di­ðer­ta­raf­ta,­Ýn­gi­ya­yýn­la­nan­Ah­med­Man­sur’un­sun­du­ðu þum.­U­yan­dý­ðým­da,­bi­raz­i­le­ri­de­kü­çük­bir liz­ce,­Ýb­ra­ni­ce,­E­ko­no­mi,­Ta­rih­vs.­gi­bi­mo­“Bi­lâ­Hu­dûd” prog­ra­mýn­da­an­lat­týk­la­rýn­- as­ke­rî­kamp­ol­du­ðu­nu­far­k­et­tim.­He­men dern­il­mî­ders­hal­ka­la­rý­o­lu­yor­du.­Mah­pus­dan­der­le­dim. Ýl­gi­ni­zi­çe­ker­di­ye­siz­ler­le ya­nýn­da­ki­di­rek­te­i­se­Ýs­ra­il­bay­ra­ðý­dal­ga­la­ný­- lar­a­ra­sýn­da­mas­ter­ve­dok­to­ra­yap­mýþ­ar­pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum: yor­du.­Müs­lü­man­Fi­lis­tin­top­ra­ðý­ü­ze­rin­de ka­daþ­lar­ol­du­ðu­i­çin­ders­le­ri­mi­zi­on­lar­dan “Yýl­1990­i­di­ve­ben­he­nüz­16­ya­þýn­da­o­- dal­ga­la­nan­Ýs­ra­il­bay­ra­ðý­man­za­ra­sýn­dan­çok a­lý­yor­duk.­Ýs­ra­il,­mah­pus­la­rýn­ha­pis­ha­ne­le­ri lan,­ken­di­ha­lin­de,­kim­se­ye­ka­rýþ­ma­yan, çok­ra­hat­sýz­ol­dum!­Þim­di­dü­þü­nü­yo­rum o­ku­la­dö­nüþ­tür­dü­ðü­nü­an­la­yýn­ca­en­gel­ol­hak­ký­yen­di­ðin­de­i­se­43­ki­lo­luk­za­yýf­bir da;­­doð­ru­su,­o­a­na­ka­dar­yap­tý­ðým­iþ­ler­ço­- ma­ya­kalk­tý.­Biz­ta­biî­bir­hak­o­lan­o­ku­ma be­de­ne­sa­hip­ol­du­ðu­hal­de­hak­ký­ný­el­le­riy­- cuk­ça­i­di.­Faz­la­dü­þün­me­den,­iç­­gü­dü­le­rim­- hak­ký­ný­a­la­bil­mek­i­çin­u­zun­müd­det­aç­lýk le­a­lan,­i­râ­de­si­kuv­vet­li­bir­de­li­kan­lýy­dým. le­ha­re­ket­et­ti­ðim­i­çin­he­men­gi­dip­bay­ra­ðý gre­vi­yap­týk­ve­so­nun­da­ba­þar­dýk.­Ým­ti­han­Ür­dün’de­ki­si­ya­sî­a­kým­la­rýn­hiç­bi­riy­le­a­lâ­- in­dir­mek­is­te­dim.­Sü­rü­ne­rek­di­re­ðe­ka­dar la­rý­i­çer­de­ya­pý­yor­ü­ni­ver­si­te­ye­gön­de­ri­yor­kam­yok­tu.­An­cak,­ço­cuk­lu­ðum­dan­be­ri git­tim.­Bay­ra­ðý­in­dir­mek­i­çin­di­re­ðe­týr­man­- duk.­Ben­bu­þe­kil­de­li­se­ve­ü­ni­ver­si­te­bi­tir­kal­bim­de­ci­had­aþ­ký­ný­ta­þý­dý­ðým­i­çin,­Fi­lis­- ma­ya­baþ­la­dým.­Sa­ný­rým­2­met­re­ka­dar­çýk­- dim.­E­ko­no­mi­ve­Si­ya­sal­Bi­lim­ler­ü­ze­ri­ne tin’de­ki­kar­deþ­le­ri­mi­zin­iþ­gal­al­týn­da­çek­- mýþ­tým­ki,­bir­pa­rýl­tý­gör­düm.­Pa­rýl­tý,­dev­ri­ye Ýb­ra­ni­Ü­ni­ver­si­te­si’nden­dip­lo­ma­al­dým­ve tik­le­ri­kar­þý­sýn­da­çok­a­cý­du­yu­yor­dum. ge­zen­Ýs­ra­il­as­ke­ri­nin­göz­lü­ðün­den­yan­sý­- mas­ter­ça­lýþ­ma­sý­na­da­baþ­la­dým.­An­cak Do­la­yý­sýy­la,­8.12.1987’de­ “Ýn­ti­fa­da”­ a­te­þi­ni yor­du.­Ýs­ra­il­as­ke­ri­öl­dür­me­ye­ni­yet­li­yim­ya, Ür­dün­ve­Ýs­ra­il­hü­kü­met­le­ri­a­ra­sýn­da­yýl­lar ya­kan­Fi­lis­tin­li­kar­deþ­le­ri­me­des­tek­ver­- as­ke­rin­gel­di­ði­ni­gö­rün­ce­he­men­a­þa­ðý­in­- sü­ren­mü­zâ­ke­re­ler­so­nu­cun­da,­ce­za­mýn me­yi­çok­ar­zu­lu­yor­dum,­a­ma­ne­ya­pa­ca­ðý­- dim.­A­þa­ðý­i­nin­ce,­e­lin­de­o­to­ma­tik­si­lâh­ol­- ke­ri­ka­lan­kýs­mý­ný­Ür­dün­ha­pis­ha­ne­sin­de mý­bi­le­mi­yor­dum. du­ðu­hal­de­kor­ku­dan­tir­tir­tit­re­yen­as­ker­le ge­çir­me­ka­ra­rý­çý­kýn­ca­2007­Tem­muz­a­yýn­1990­yý­lý­Ýn­ti­fa­da’nýn­en­a­teþ­li­ol­du­ðu­bir kar­þý­kar­þý­ya­gel­dik.­He­men­si­lâ­hý­ma­dav­- da­Am­man’a­gel­dim.­18­ay­ha­pis­yat­týk­tan za­man­dý.­Si­yo­nist­ler­Mes­cid-i­Ak­sa’da­kat­- ran­dým­ve­as­ke­ri­öl­dür­düm.­Si­lâ­hý­mý­i­kin­ci son­ra­Ür­dün­kra­lý­nýn­af­fýy­la­ser­best­bý­ra­li­âm­yap­mýþ­lar;­30­kar­de­þi­mi­zi­öl­dür­müþ, as­ke­re­doð­ru­yö­nelt­tim,­an­cak­ta­ban­ca­a­teþ­- kýl­dým.­Þim­di,­dev­le­ti­mi­zin,­Ýs­ra­il­ha­pis­ha­800­ki­þi­yi­de­ya­ra­la­mýþ­lar­dý.­Bu­al­çak­sal­dý­- le­me­di.­Bu­se­fer­as­ker­le­bo­ðuþ­ma­ya­baþ­la­- ne­le­rin­de­mah­pus­bu­lu­nan­Ür­dün­lü­kar­rý­yü­re­ðim­de­ki­ci­had­aþ­ký­ný­te­tik­le­miþ­ti! dýk.­Çok­ga­rip,­si­lâh­se­si­ne­u­yan­ma­yan­ka­ra­- deþ­le­ri­mi­zin­du­ru­mu­i­le­il­gi­le­nen­bir­ko­Yü­re­ðim­“Fi­lis­tin”­di­yor­du­baþ­ka­bir­þey van­da­ki­di­ðer­as­ker­ler,­bo­ðuþ­ma­dan­çý­kan mis­yo­n­da­ça­lý­þý­yo­rum.” de­mi­yor­du!­O­sý­ra­lar­da,­med­ya­da­ki­ha­ber­- gü­rül­tü­ye­u­yan­dý­lar­ve­be­ni­ya­ka­la­dý­lar.­Sor­ler­den­12­yaþ­la­rýn­da­ki­i­ki­Ür­dün­lü­ço­cu­- gu­la­ma­sý­ra­sýn­da­“Sen­Ür­dün­lü­sün.­Fi­lis­tin Not: Muhterem okuyucularým; nasip oðun­a­i­le­le­rin­den­giz­li­o­la­rak­Fi­lis­tin’e­gir­- se­nin­ne­yi­ne­di­ye?­sor­du­lar.­An­la­mý­yor­la­dý lursa Haziran-Temmuz aylarýnda Türkiyedik­le­ri­ni­öð­ren­dim.­Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­ta­ra­fýn­- ki,­Ür­dün­ve­Fi­lis­tin­hal­ký­ay­ný­dýr.­Biz­de­- de izinde olacaðýz. Bu sebeple, izin süredan­tu­tuk­lan­dýk­la­rýn­da,­sor­gu­la­ma­es­na­- mog­ra­fik­o­la­rak­da,­coð­ra­fi­o­la­rak­da­bir since yazýlarýma ara verme durumunda sýn­da­“Biz­Ýn­ti­fa­da­ya­des­tek­ver­mek­i­çin mil­le­tiz.­Fi­lis­tin’de­ki­a­cý­nýn­be­nim­a­cým­ol­- ka la ca ðým. En ký sa za man da “Kör fez gel­dik”­de­miþ­ler­di.­Bu­kü­çük­ço­cuk­lar­dan du­ðu­nu­an­la­ya­mý­yor­lar­dý­iþ­te!­Sor­gu­la­ma­lar Mektubu” köþesinde buluþma ümidi ile ce­sâ­ret­a­la­rak­“Ben­de­bu­i­þi­ya­pa­bi­li­rim” bit­tik­ten­son­ra­mah­ke­me­ye­çý­ka­rýl­dým­ve cümleniz Allah’a emanet olun.

Y

Ülkede Esad yandaþý ve karþýtý protestolar sürerken, halk Libya'daki gibi bir kaosun yaþanmasýndan endiþe ediyor.

Suriye sokaklarý gergin ve endiþeli GELÝÞMELERDEN TEDÝRGÝN OLAN HALK ALIÞ VERÝÞ YAPMAMAYA ÇALIÞIYOR, PÝYASA DURGUN. ÞAM SOKAKLARINDA GERGÝN BÝR BEKLEYÝÞ HAKÝM. LÝBYA’DAKÝ KAOSUN YAÞANMASINDAN ENDÝÞE EDÝLÝYOR. SURÝYE’DE 15­Mart’ta­baþ­la­yan­ve­ge­nel­lik­le­Cu­ma­gün­le­ri­yo­ðun­la­þan­o­lay­lar­gün­lük­ha­ya­tý­çok­faz­la­et­ki­le­me­mek­le­be­ra­ber,­çar­þý-pa­zar­da sü­kû­net­ve­ger­gin­ha­va­ken­di­ni­his­set­ti­ri­yor.­Ge­liþ­me­ler­den­te­dir­gin­o­lan­hal­kýn­ted­bir­a­maç­lý­o­la­rak­pa­ra­har­ca­mak­is­te­me­me­si­dolayýsýyla pi­y a­s a­d a­dur­g un­l uk­gö­z e çar­pý­yor.­Baþ­þe­hir­Þam’ýn­so­kak­la­rýn­da­da­ger­gin­bir­bek­le­y iþ­ha­k im.­Va­t an­d aþ­l ar, Lib­ya’da­ki­ol­du­ðu­gi­bi­bir­ka­o­sun­ya­þan­ma­sýn­dan­en­di­þe e­di­yor.­Sý­ra­dan­va­tan­daþ,­e­ko­no­mik­ko­nu­lar­ka­dar­ül­ke­de­ya­þa­nan­lar­la­il­gi­li­gö­rü­þü­nü­ge­nel­lik­le­tem­kin­li­i­fa­de­ler­le­di­le­ge­ti­ri­yor,­gös­te­ri­ci­le­rin­söy­lem­le­ri­ne­ol­du­ðu­gi­bi,­res­mî­söy­lem­ler­ve­a­çýk­la­ma­la­ra­me­sa­fe­li­du­ru­yor.­Bu se­bep­le­her­Cu­ma­gü­nü­çe­þit­li­ka­nal­lar­ü­ze­rin­den­ya­pý­lan­pro­tes­to­çað­rý­la­rý­halk­i­çin­de­tam­kar­þý­lýk­bul­mu­yor ve­o­lay­lar­kit­le­sel­ha­re­ke­te dö­n üþ­m e­d en­ kü­ç ük­ çap­l ý gös­te­ri­ler­bo­yu­tun­da­ka­lý­yor. Mez­hep­sel­ça­týþ­ma­nýn­he­def­len­di­ði,­ba­zý­la­rý­nýn­e­mir­lik i­lan­et­me­ye­ha­zýr­lan­dý­ðý­ve

mu­ha­le­fet­a­dý­na­ön­pla­na­çý­kan­ba­zý­ki­þi­le­rin­Ýs­ra­il­i­le­i­liþ­ki­le­ri­nin­ol­du­ðu­yö­nün­de­ki­id­di­a­la­rýn­hal­ký­so­ka­ða­in­mek­ten­vaz­ge­çir­di­ði­yö­nün­de­yo­rum­lar­ya­pý­lý­yor.­Ses­siz ço­ðun­lu­ðun­gös­te­ri­le­re­ön­cü­lük­e­den­le­rin­i­de­ol­o­ji­ve gö­rüþ­le­ri­ni­pay­laþ­ma­dý­ðý,­ba­zý­la­rý­nýn­ül­ke­i­çin­de­or­ga­ni­ze si­lâh­lý­grup­lar­ol­du­ðu­na­i­nan­dý­ðý­ve­de­mok­ra­si­söy­lem­le­ri­ni­sa­mi­mi­yet­siz­bul­du­ðu,­ba­zý­la­rý­nýn­da­yö­ne­ti­min­re­form­va­a­di­ne­za­man ta­ný­mak­is­te­di­ði­i­fa­de­e­di­li­yor.­Bu­nun­la­bir­lik­te­yö­ne­ti­min­re­form­söy­lem­le­ri­nin za­man­ka­zan­ma­ça­ba­sý­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nen­ler­de­bu­lu­nu­yor.­I­rak­iþ­ga­li­nin­ar­dýn­dan böl­g e­d e­ya­þ a­n an­l ar­d an­ve Lib­ya’da­ya­þa­nan­ka­o­sun­Su­ri­ye’de­de­tek­rar­lan­ma­sýn­dan bü­yük­en­di­þe­du­yu­lu­yor.­De­ra­ve­Hu­mus­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ba­zý­þe­hir­ler­de­yo­ðun­la­þan­o­l ay­l a­r a­i­l iþ­k in­u­l u­s al med­ya­or­gan­la­rýn­dan­sað­lýk­lý ve­hýz­lý­bil­gi­e­di­ni­le­mi­yor. Med­ya­nýn­ha­ber­le­rin­de,­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­gi­bi­“kar­þý­ta­ra­fa­i­liþ­kin­ay­rýn­tý­la­ra”­yer­ve­ril­mi­yor.­­Þam / aa

“BÝZ LÝBYA’DA NELER OLDUÐUNU GÖRDÜK” SURÝYE vatandaþlardan Lina Onbaþý, ülkesinin hayat þartlarý açýsýndan bir çok Arap ülkesinden daha iyi olduðunu belirterek, “Biz Libya’da, Irak’ta neler olduðunu gördük. Birileri Suriye’de rejimin çökmesini istiyor, ama rejim çökerse çok kan akar, savaþ çýkar” diye konuþtu. Buseyna Nunu isimli vatandaþ ise, “Bazýlarý kaos yaratmaya çalýþýyor” derken, Kamýþlý’dan olduðunu belirten Nurþig Bedrus, “Suriye’de hiçbir þey yok. El Cezire ve El Arabiye gibi medya organlarý olanlarý abartýyor. Biz (Devlet Baþkaný Beþþar) Esad’ý seviyoruz. Bizi rahat býraksýnlar. Biz burada çok mutluyuz” þeklinde ifade ediyor görüþlerini. Mühendis Muhammed Rivayli de, “Suriye’de halkýn reform talepleri olduðunu, ancak bu taleplerin yönetim tarafýndan da bilindiðini” belirterek, “Suriye bir komployla karþý karþýya. El Cezire, El Arabiye ve BBC gibi medya organlarý fabrikasyon haber lerle olaylarý sunuyor. Ürdün’den canlý yayýna baðlanan görgü þahitlerinin Su riye’deki olaylarý görmüþ gibi anlatmasýný inandýrýcý bulmuyorum” diye konuþtu. Rivayli’ye göre, “Suriye’de bozgunculuk yapanlar, halký birbirine dü þürmeye, dinsel ve mezhepsel temelli bir ayrýlýk oluþturmaya çalýþýyor.”

Ýsrail’in gözü þimdi de mahalle isimlerinde n ÝSRAÝL par­la­men­to­su­nun­Li­kud­lu­mil­let­ve­kil­le­rin­den­Tzi­pi­Ho­to­vely,­Ku­düs’ün­A­rap­ma­hal­le­le­ri­nin­i­sim­le­ri­nin­Ýb­ra­ni­ce’ye­dö­nüþ­tü­rül­me­si­i­çin­ya­sa­tek­li­fi­ver­di.­A­rap­ma­hal­le­le­ri­nin­sa­kin­le­ri­nin­tep­ki­si­ni­çe­ke­ce­ði­ve þe­hir­de­Ýs­ra­il­i­le­Fi­lis­tin­li­ler­a­ra­sýn­da­ye­ni­bir­so­run­çý­ka­ra­ca­ðý­dü­þü­nü­len­Ho­to­vely’nin­tek­li­fin­de,­Ýs­ra­il’in­ik­ti­dar­ve­mu­ha­le­fet­par­ti­le­rin­den­bir­çok­mil­let­ve­ki­li­nin­im­za­sý­bu­lu­nu­yor.­Ya­sa­tek­li­fi­nin,­ö­nü­müz­de­ki­haf­ta­lar­da­Knes­set’te­gö­rü­þü­le­ce­ði­bil­di­ril­di.­Tek­li­fin­ya­sa­laþ­ma­sý­ha­lin­de,­Ku­düs’ün­Ya­hu­di­yer­le­þim­ci­ler­dolayýsýyla za­ten­sü­rek­li­ger­gin­lik­ya­þa­yan­Sil­van­ve­Þeyh­Cer­rah­gi­bi­Do­ðu­Ku­düs­o­la­rak­ka­bul­e­di­len­A­rap­ma­hal­le­le­ri­i­le þeh­rin­et­ra­fýn­da­ki­E­bu­Dis,­E­bu­Tor­gi­bi­A­rap­ka­sa­ba­la­rý­na­Ýb­ra­ni­ce­i­sim­ler­ve­ri­le­cek.­­Tel Aviv / aa

Radovan Karaçiç yeniden mahkeme önünde n SAVAÞ suç­la­rý­iþ­le­di­ði­ge­rek­çe­siy­le­yar­gý­la­nan­Bos­na­lý Sýrp­la­rýn­li­de­ri­Ra­do­van­Ka­ra­ciç’in,­er­te­le­nen­du­ruþ­ma­sý­na­de­vam­e­dil­di.­Ka­ra­ciç,­sav­cý­la­rýn­hak­kýn­da­ha­zýr­la­dý­ðý de­lil­dos­ya­la­rý­ný­in­ce­le­me­si­ne­im­kân­ta­ný­mak­a­ma­cýy­la ve­ri­len­2­ay­lýk­a­ra­nýn­ar­dýn­dan­dün­mah­ke­me­ö­nü­ne­çýk­tý.­Sa­vaþ­suç­la­rý­iþ­le­mek­le­suç­la­nan­Bos­na­lý­Sýrp­la­rýn­es­ki as­ke­rî­ko­mu­ta­ný­Rat­ko­Mla­diç’in­ya­ka­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ilk­kez­mah­ke­me­ö­nü­ne­çý­kan­Ka­ra­ciç’in,­Mla­diç’in ya­ka­lan­ma­sý­na­de­ðin­me­di­ði­be­lir­til­di.­Es­ki­Yu­gos­lav­ya’da iþ­le­nen­sa­vaþ­suç­la­rý­na­i­liþ­kin­o­la­rak­BM­ta­ra­fýn­dan­ku­ru­lan­u­lus­lar­a­ra­sý­mah­ke­me­ta­ra­fýn­dan­1995’te­yar­gý­lan­ma­la­rý­na­ka­rar­ve­ri­len­Ka­ra­ciç­i­le­Mla­diç,­1992-95­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­Bos­na­Sa­va­þý­bo­yun­ca,­Sýrp­lar­ca­iþ­le­nen­in­san­lýk suç­la­rý­nýn­mi­mar­la­rý­ol­mak­la­it­ham­e­di­li­yor.­­Lahey / aa

AB’den Salih’e: Bahane üretmeyi býrak, çekil n AB Dý­þiþ­le­ri­Yük­sek­Tem­sil­ci­si­Cat­he­ri­ne­Ash­ton,­Ye­men­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih’e­“da­ha­faz­la ba­ha­ne­ü­ret­me­den”­is­ti­fa­sý­ný­ön­gö­ren­Kör­fez­Ýþ­bir­li­ði­Kon­se­yi­an­laþ­ma­sý­ný­im­za­la­yýp­uy­gu­la­ma­sý­çað­rý­sýn­da bu­lun­du.­Ash­ton,­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­sýn­da,­Ye­men’in­gü­ne­yin­de­ki­Ta­iz­þeh­rin­de­ba­rýþ­çýl­pro­tes­to­gös­te­ri­sin­de­hal­ka­kar­þý­can­lý­mer­mi­kul­la­nýl­ma­sý­ný­þid­det­le­ký­na­dý.­Ye­men’de­ki­gö­rün­tü­le­rin­ve­has­ta­ne­le­re­sal­dý­rý­ha­ber­le­ri­nin­ken­di­si­ni­þo­ke­et­ti­ði­ni­be­lir­ten­Ash­ton,­“Bu­tür­fi­il­le­rin­so­rum­lu­la­rýn­dan­he­sap­so­rul­ma­lý­dýr”­di­ye­rek,­BM Ýn­san­Hak­la­rý­Yük­sek­Ko­mi­se­ri’ni­o­lay­lar­la­il­gi­li­ba­ðým­sýz­so­ruþ­tur­ma­baþ­lat­ma­ya­dâ­vet­et­ti.­­Brüksel / aa

Karzai: NATO, evlere saldýrmayý býraksýn n AFGANÝSTAN Dev­let­Baþ­ka­ný­Ha­mid­Kar­za­i,­ül­ke­de­si­vil­le­rin­ö­lü­mü­ne­se­bep­o­lan­NA­TO’ya­sert­tep­ki­gös­ter­di. Kar­za­i,­“Af­gan­la­rýn­ev­le­ri­ne­ha­va­sal­dý­rý­la­rý­na­son­ver­mez­ler­se,­Af­ga­nis­tan’da­ki­var­lýk­la­rý­Af­gan­hal­ký­nýn­ar­zu­su­nun hi­la­fý­na­bir­‘iþ­gal­gü­cü’­o­la­rak­te­lâk­ki­e­di­lir”­de­di.­NA­TO­u­çak­la­rý­nýn­dü­zen­le­di­ði­son­ha­va­sal­dý­rý­sýn­da­yi­ne­ço­cuk­ve ka­dýn­la­rýn­öl­dü­ðü­nü­ha­týr­la­tan­Kar­za­i,­bu­nun­son­o­la­ca­ðý­ný­bun­dan­son­ra­ev­le­re­yö­ne­lik­sal­dý­rý­la­ra­i­zin­ver­me­ye­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­NA­TO,­10’dan­faz­la­si­vi­lin­öl­dü­ðü­ha­va­sal­dý­rý­sý­dolayýsýyla­ö­zür­di­le­miþ­ti. Kabil / cihan


8

Ekolojik tarým ve birikimli bir aday DR. BURHAN ÖZFATURA eçim sistemimizde liste esasý deðil de genel tercih sistemi olsaydý ne güzel olurdu. Hangi partilerde daha kaliteli, daha birikimli, daha güzel hizmet verebilecek aday varsa onu tercih ederdik. (Bu durumda genel baþkanlar da kendilerine emir kulu olacaklarý deðil, halkýn tercih edeceklerini listeye koymak zorunda kalýrlardý). Dr. Nurhan Talu iþte böyle, fevkalâde birikimli, kaliteli bir aday. Kendisini 1984 yýllarýndan beri tanýyorum. Ýzmir’deki çevre yatýrýmlarý ile ilgili olarak bizimle beraber gayret gösterdi. Çevre Müsteþarlýðý’nýn sonra da Çevre Bakanlýðý’nýn kuruluþunda birlikte çalýþtýk. Çok güzel sonuçlar aldýk. Kendisi ODTÜ mezunu (Þehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden). Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi konularýnda Yüksek Lisans ve doktora yaptý. 24 yýl üst düzey bürokrat olarak devlete hizmet etti. Birleþmiþ Milletler ve OECD’de görev yaptý. Þehircilik, Çevre, Yenilenebilir Enerji vb konularda bir derya. Þu an DP’nin Ýzmir’de 1. Bölge, 1. sýra adayý. Ýstedim ki Ýzmir halký kendini tanýsýn. Bu vesile ile ‘Organik Tarým’ konusundaki uyarýlarýný da öðrensin; Organik tarým üzerine oynanan oyunlarý bozmak lâzým… Organik tarým dünya ticaretinde 1970’li yýllarýn baþýnda yer alýrken bizde daha çok Avrupa kökenli firmalarýn istekliliði ile 80’li yýllarýn ortasýnda önemsenmeye baþlandý. Ýç pazardaki hareketi ise son yýllarda AB’ye uyum sürecinin bir yansýmasý olarak görebiliyoruz. Dolayýsýyla Organik Tarým Kanunu’nun çýktýðý 2004 yýlýndan bu yana Türkiye’de bir kýpýrdama var diyebiliriz. Kanunun uygulama yönetmeliði ise 2010’da yayýmlandý. Ancak ne yazýk ki; geçen bu 6 yýllýk süre için çiftçimizin elini, ekmeðini güçlendirmek amaçlý, organik tarým üretiminin ve pazarlamasýnýn nasýl düzenleneceðine ve geliþtirileceðine/ yaygýnlaþtýrýlacaðýna dair hâlâ doðru dürüst ulusal bir strateji belirlenmiþ deðil. Organik tarým faaliyetlerinde kontrol ve denetim son derece zayýf, organik üretimin durumu ile ilgili saðlýklý bir istatistiki yapý kurulmamýþ, kamu kesiminde kurumsal kapasite yetersiz ve en önemlisi ticaret izlenemiyor ya da izlenmek istenmiyor. Mesele sadece tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliþtirilmesini saðlamak deðil, ayný zamanda kendi çiftçimizin organik tarým pazarýnda güçlü olmasýný saðlamak. Ama durum hiç de iç açýcý deðil. Çünkü Türkiye’de organik tarýmýn neredeyse tamamý ulus ötesi firmalarýn elinde ve organik tarým üretimi yapan çiftçilerimiz bu firmalarýn kýskacý altýnda. Daha geçen hafta Ýzmir’de faaliyeti yapýlan Ekoloji Fuarý’nda stantlarý gezenler gördüler ki Türkiye’deki organik tarým üretici sertifikasýna sahip kuruluþlarýn çok azý ülkemiz kökenli. Sertifika çýkarma masraflarý küçük üreticilerin kaldýramayacaðý boyutlarda olduðu için ihracatçý firmalar üreticiler adýna bu sertifikalarý alýyorlar. Tarým üreticilerimizin ve kooperatiflerimizin bu sertifikalarý almamalarýna en önemli engel baþýmýzdaki hükümetin inatla uyguladýðý dýþa baðýmlý tarým politikalarý deðil mi? Bu ülkede orta ve küçük tarým iþletmelerinin giderek yok olmasýnýn ne önemi var, yeter ki Batýlý ülkeler sýnýrsýz tarým pazarlamaya bizim topraklarýmýzý da katsýnlar. Acaba tarýmsal ürün piyasalarýmýzý güçlendirmek ve rekabet edebilirliði arttýrmak adýna ‘ekolojik tarým seçeneklerini’ mi yoksa, ‘küresel þirketleri’ mi güçlendiriyoruz? Onlar güzel göz boyuyorlar. Organik ürün ihracat firmalarý, organik tarým nasýl yapýlýr üzerine üreticilerimize baþlangýçta geniþ eðitim imkânlarý veriyor gibi görünüyorlar, ama aslýnda organik tarýma baþlamak için sadece ikna yöntemi bu. Bu eðitimler sonunda bizim çiftçimiz pazara çýkamýyor ki. Eðitimlerin verimliliðine dair yapýlan araþtýrmalarda yýllardýr organik tarým yapýlan köylerimizde ‘yeþil gübre’ nedir bilmeyen üreticiler olduðu, kimyasal gübre kullananlar olduðu ya da bitkilerini iyi besleyemediklerinden verim kaybýna uðrayan çok sayýda çiftçinin maðdur olduðu biliniyor. Türkiye’de organik tarýmdaki tehlike sadece ürünle de sýnýrlý deðil, organik gübre, organik ilâç þeklinde ticarî markalarla yeni baðýmlýlýklar oluþturuluyor ve çok uluslu tohum ve ilâç firmalarý bu alanda yine baþrolde. Bugün artýk organik tarým sistemi ticarî organik gübre, organik ilâçlar kullanýlarak yapýlmaya baþlandý ve daha çok büyük þirketler bu sistemin içindeler. Ýþin özü þu: Türkiye organik tarýmda da dýþa baðýmlý olmaya baþladý. Kendi çiftçimizi destekleyen ve doðrudan üreticimizin inisiyatifinde bir ekolojik/organik tarým hareketi yok ve ne yazýk ki; Türkiye’nin organik tarýmdaki geliþmesi bugün dýþ þirketlerin kontrolünde. Aslýnda ülke yararýna ekolojik tarým yapýlmasýnda samimî olunacaksa, en baþta tarýmsal biyo çeþitliliði koru mak lâzýmdýr. Çünkü tarýmý yapýlan türlere ait bitki genetik kaynaklarýndaki çeþitliliðin korunmasý, bitkisel üreti min sürdürülebilirliði bakýmýndan son derece önemli. Türkiye’nin bitkisel çeþitlilik açýsýndan zengin bir ülke olduðunu hepimiz biliyoruz. Ancak iktidar ne yapýyor? Bu zenginliklerimizi korumak deðil, kullanmak ve kullandýr mak istiyor. Biyolojik çeþitliliðimizin, tescili tabiî sitlerimizin ve tabiat varlýklarýmýzýn küresel sermayenin yaðmasý na, talanýna açýlmasýna fýrsat tanýyan yasalar çýkarýyor, in san saðlýðýný ve canlý hayatý göz ardý eden ‘sözde ekoloji’ politikalarý üretiyor. Tabiî deðerleri bugüne kadar çýkar dýklarý birçok yasa ve uygulamayla piyasa malýna dönüþtü renler, ülkemizin tabiatýna sahip çýkmayý amaç edinen an cak Sayýn Baþbakan’ýn söylemiyle ‘o çevreci tipler’ seçime giden yolda göz ardý etme riskini alýyorlar. Bugün tabiatý korumaya darbe vurmak isteyenler, Haziran 2011’de nasýl bir darbeyle karþýlaþacaklar görülmeye deðer. Kim bilir belki o zaman mevcut iktidar ekolojiye bakýþýný ve politikalarýný deðiþtirmekte çok geç kalmýþ olacak.

S

Y

MEDYA POLÝTÝK

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Asker artýk eski asker deðilmiþ, daðýlabiliriz BAÞBAKAN Erdoðan'ýn son dönemde tahammül edemediði konularýn baþýnda bir süredir seçmene uygun gündemler vesilesiyle verdiði "artýk muktediriz" þeklinde son derece tehlikeli mesajlarýn eleþtirilmesi geliyor. Ben de konuyla ilgili olarak bu köþede pek çok ya zý yaz dým. Ge çen ler de de "Maðdur da olabilirsin AKP, senden büyük halk var" baþlýðýyla, müdahil olmadýðý alanlarda hükümete haybeden sorumluluklarýn yüklenmesine neden olan za mansýz zafer ilanýný eleþtirdim. Seçime sayýlý günler kala Baþbakan düzlüðe çýktýk vurgunsunun dozunu daha da arttýrdý. Son olarak da bazý yayýn organlarý, Aydýn ve Muðla mitingleri dönüþünde uçakta gazetecilerle konuþan Baþbakan Erdoðan'ýn "Asker konuþmuyor, görevini yapýyor, medya tahrik ediyor" sözlerini "Asker artýk eski asker deðil" þeklinde manþetlerine taþýdýlar. Kuþkusuz ki bir siyasi liderin, partisinin icraatlarýnýn sonuçlarýný abartmasýnda þaþýlacak bir durum yok. Ancak mevzu, yapýlan duble yollarýn vatandaþlarda kendilerini pamuk çuvalýnýn üzerinde seyahat ediyor hissi uyandýrmasý falan deðil. 80 yýllýk Cumhuriyet tarihinde nice siyasinin kellesini almýþ, milyonlarca Türkiyelinin hayatýný kaydýrmýþ, parlamenter sistemi ve demokrasiyi katletmiþ askerî vesayet rejiminin küçümsenmesi.

Kaldý ki demokrat Müslümanlar, Kürtler, Aleviler, solcular o duble yollardan cemselerle iþkencehanelere taþýnmayacaklarýnýn garantisini henüz tam olarak, hissetmiyorlar. Dolayýsýyla Baþbakan "Medya tahrik ediyor" diye yakýnsa da AKP'nin bekasýndan çok çok öte, vatandaþlar için bir ölüm kalým meselesi olan darbe ideolojisinin kuyruðunu býrakmaya bu ülkenin demokratlarýnýn hiç mi hiç niyeti yok. Tamam, Erdoðan bu sözleriyle daha ziyade açýk açýk darbe kýþkýrtýcýlýðý yapan merkez medyayý ve Aydýnlýk darbecilerin Sözcü'sünü falan kastediyor olabilir ama demokrat basýna da sitem ettiðini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ayrýca Baþbakan kadar iyimser olmamak da "gaflet" olmasa gerek. Yoksa tabloyu yanlýþ mý okuyoruz dersiniz? Daha dün Balyoz davasý kapsamýnda yargýlan mensuplarý için Türkiye Cumhuriyeti'nin "baðýmsýz" yargýsýna resmî internet sitesinden "anlamýyoruz" mesajý gönderen Karargâh, Ruanda ordusuna mý ait? Belki de 27 Nisan Muhtýrasý Genelkurmay'ýn internet sitesinden silindi de bizim haberimiz yok. Askerin, devletin mahkemelerinde yasalara uygun olarak yargýlanan mensuplarýnýn durumunu protesto etmek için tatbikatlarý iptal ettiði, yani bir nevi "kazan kaldýrdýðý" iddialarý da "kâðýt parçalarýnýn"

‘‘

Askerin duruþu konusunda Baþbakan kadar iyimser olmamak "gaflet" olmasa gerek.

hüsnükuruntusu olmalý. Týpký askerî savcýlýkta sonradan kabul edilenler gibi. Yoksa, Referandum öncesi kurulan ve seçim arifesinde de hareketlendirilen beþ benzemezden müteþekkil þer ittifakýna teveccüh eden kitlelerin çoðunluðunun bir askerî darbeye "sýcak" baktýðýna dair anketlerde hayalimizin ürünü mü? Bu tartýþmanýn ne memleket savunmasýný üstlenen kuruma güvenip güvenmekle alakasý var ne de "düþmanlýkla". Bizlerin tek talebi, dünyanýn pek çok demokrasisinde olduðu gibi "asker bizi döveceðini söylemiyor" diye sevindiðimiz günlerin artýk geride kalmasý. Farkýnda mýsýnýz, Ýspanya gibi darbe rejimiyle hesaplaþmasýný bizimle kýyaslanmayacak þekilde kapsamlý kotarmýþ bir ülkenin eski Savunma Bakaný Narcis Serra bile Erdoðan kadar iyimser deðil? Serra dahi darbeyle hesaplaþma için,

muhalefetin ve medyanýn da dahil olacaðý bir konsensüs oluþturulamadýysa iþiniz zor yonca derken, darbeci zihniyetin hâlâ geniþçe kesimler için alternatif olarak görüldüðü ve darbenin kurumlarýnýn anayasal güvence altýnda olduðu bir ülkenin baþbakanýnýn çok ama çok rahat görünmeye çatýþmasý size de tehlikeli gelmiyor mu? "Benimle ordunun arasýna girmeyin" Tarih tekerrür etmez elbette ama bazen aymazlýklarýn benzerliklere neden olabileceði kanaatindeyim. Ýþte yakýn tarihimizden ilginizi çekebileceðini düþündü ðüm bir kesit. Birkaç gün sonra, 27 Mayýs 1960'ta iki arkadaþýyla birlikte cunta tarafýndan idam edilecek Menderes makamýnda çalýþmaktadýr. Milli Emniyet Teþkilatý Baþkaný Ah met Celalettin Karasapan acil görüþme talebiyle yanýna gelir ve "Efendim birkaç gün sonra darbe yapýlacak" der. Baþbakan sinirlenir. Cevabý da serttir: "Bana böyle ordu aleyhine haberler getirmeyin. Benimle ordunun arasýna girmeyin!" Menderes, kendisine benzer bir uyarýda bulunan Devlet Bakaný Celal Yardýmcý'yý kolundan tutarak pencerenin önüne gö türecektir daha sonra. Nöbet tutan askerleri göstererek "Bunlar mý bana darbe yapacaklar" diye soracaktýr. Keþke "bir daha asla" demekle asla olsaydý ama... Melih Altýnok, Taraf, 31.5.2011

Daha önemlisi var mý?

Steve Greenberg / Jewish Journal Of Greater Los Angeles

Mýsýr’da deðiþim dýþ politikaya yansýyor MISIR’IN Gazze sýnýrýndaki Refah kapýsýný açmasý, Mübarek sonrasý yeni dönemde dýþ politikada da bir þeylerin deðiþmekte olduðunu ortaya koyuyor. Bu ayný zamanda bölgede yeni dengelerin oluþmaya baþladýðýnýn iþaretini veriyor. Aslýnda Mýsýr’ýn Refah Kapýsý’ný açmasý, Hamas yönetimindeki bölgeye karþý ablukanýn tamamen kalktýðý anlamýna gelmiyor. Ýsrail’in uyguladýðý ablukanýn dýþýnda, Mýsýr’ýn 4 yýl önce koyduðu kýsýtlamalarýn bir kýsmý gene devam ediyor. Örneðin Refah Kapýsý’ndan çocuklar, kadýnlar, yaþlýlar serbestçe geçebilecek, ancak 18-40 yaþlarý arasýndaki erkeklerin bu sýnýr noktasýný kullanmasý izine tabi tutulacak. Daha önemlisi, Mýsýr’ýn kararý, mallarýn serbest geçiþini öngörmüyor. Bununla beraber, Mýsýr’daki yeni rejimin aldýðý ka rar önemli bir siyasi anlam taþýyor. Bu yeni Mýsýr yönetiminin devrik Baþkan Hüsnü Mübarek’in Hamas’a karþý izlediði politikadan ayrýldýðýnýn bir göstergesi. Keza, Gazze konusunda Ýsrail ile yapýlan iþbirliðinin artýk son bulduðunun bir iþareti.

YENÝ YAKLAÞIM Mübarek’in devrilmesinden sonra yönetimi ele alan askeri konseyin yaptýðý ilk iþlerden biri, Kahire’nin Hamas’a karþý tavrýný deðiþtirmek ve onu Mahmut Abbas liderliðindeki El Fetih ile uzlaþtýrmaya çalýþmak oldu. Mýsýr diplomasisi bu inisiyatifinde baþarýlý oldu. Böylece bölgede artýk daha baðýmsýz ve etkin bir rol üstlenecek duruma geldiði mesajýný verdi. Yeni yönetim dýþ siyasetteki deðiþiklik eðilimini, Ýran’la ilgili tutumunda da ortaya koydu. Örneðin, iki Ýran savaþ gemisine Süveyþ kanalýndan geçip ilk kez Akdeniz’e açýlmasýna izin verdi. Yeni yönetimin þimdi Ýran’la diplomatik iliþkilerini normalleþtirmesi de gün demde. Mýsýr’ýn Gazze kapýsýný açmasýnýn taþýdýðý sembolik önemi, þimdiki yönetimin Mübarek dönemi politikalarýndan ayrýlmasý ve içte olduðu gibi dýþta da yeni bir yöneliþ arayýþý ve çabalarý çerçevesinde deðerlendirmek gerek. Gerçi halk ayaklanmasý sürecinde, meydanlarý ve caddeleri dolduran göstericiler, hep özgürlük, demokrasi, adalet, aþ-iþ taleplerini ve beklentilerini dile getirdiler. Bu gösterilerde Filistin sorunu ve herhangi baþka

bir dýþ mesele gündeme getirilmedi, hiçbir yabancý ül keye karþý slogan atýlmadý, bayraklarý yakýlmadý. Göstericilerin desteðiyle iþbaþýna gelen askeri rejim, þimdi bu meselelere de öncelik vererek halkýn sempatisini kazanmak istiyor. Nitekim Gazze kapýsýnýn açýlmasý, Mýsýr’da ve Gazze’de olduðu kadar, Arap dünyasýnda da büyük destek gördü.

DEÐÝÞÝK MODEL Devrim sürecini, hýzla ve kansýz olarak geçirmeyi baþaran Mýsýr’ýn esas önceliði, gene de iç sorunlardýr kuþkusuz. Bahçeþehir Üniversitesi’nin hafta sonu düzenlediði “Global Liderlik Forumu”nda konuþan Mýsýr’ýn Ankara büyükelçisi Abdülrahman Salahaddin, genç dinleyicilerinin de rahatça izleyebildiði çok

‘‘

Mübarek’in devrilmesinden sonra yönetimi ele alan askerî konseyin yaptýðý ilk iþlerden biri, Kahire’nin Hamas’a karþý tavrýný deðiþtirmek oldu.

açýk ifadelerle, ülkesinde bu geçiþ dönemin ana meseleleri anlattý. Bunlardan biri, yeni dönemde dinin rolü ile ilgili. Diðer bir tartýþma konusu, geçici askeri yönetimden sonra kurulacak olan hükümetin yapýsý ve muhalefetin durumu. Büyükelçi Salahaddin, Mýsýr halkýnýn, devrimin amaç ve beklentileri doðrultusunda, kendi modelini yaratacaðýný belirtti. “Türk modeli” ile ilgili sorularý yanýtlarken de, bölgedeki ülkelerin kendilerine özgü niteliklere sahip olduklarýný, ancak Mýsýr’ýn Türkiye’nin deneyimlerinden esinleneceðini söyledi. Dýþ politikada da Mýsýr’ýn Türkiye’yi bir rakip olarak görmediðini vurguladý. Ancak iþaretler, Mýsýr’ýn da artýk Mübarek rejimin den deðiþik yeni tutumu ile bölgesel bir güç olarak ortaya çýkmayý amaçladýðýný gösteriyor. Sami Kohen, Milliyet, 31.5.2011

TARÝHÝN en acý, en kanlý þakalarýndan biri herhalde "karþýtlarýn birliði"nin kanýtlanmasý olur. Yani... Birbiriyle kýyasýya çeliþtikleri, çatýþtýklarý sanýlanlarýn, en azýndan zaman zaman "iþbirliði" yaptýklarýnýn ortaya çýkmasý. Aksi, tarihin en büyük iftiralarýndan olur elbette... Ama kanýtlanýrsa, "ihanet, hainlik" baþka bir hal alýr. Daha önemlisi, ülkenin yakýn (hatta biraz daha uzak) tarihiyle ilgili bilinenler, bildik sanýlanlar sarsýlýr... Daha da önemlisi, memleketin zihin ve ezber kalýplarý kýrýlýr; duygu, düþünce, öfke, nefret dünyalarýmýzýn altüst oluþuyla, belki önümüzde yeni bir dünya açýlýr. ««« Sýk sýk þüpheleri kýþkýrtýcý biçimde ortaya atýlan id dialar, ortaya çýkarýlan belgeler... Ki mi dev let gö rev li si, ki mi as ke ri yet ki li i le PKK'nýn kimi sorumlusu, kimi birimi arasýnda (zaman zaman) kurulduðu söylenen iliþkiler doðruysa... Her iki yönden de ölüme kolayca, ýsrarla, inatla yollanmýþ; birbirine kýrdýrýlmýþ çocuklara dair bir deprem kaçýnýlmaz olur! Belki de, hukukun halka en öncelikli hakikat ve adalet borcu bu. Elbette tarih, çatýþmalar, ölümler sadece komplolarla ateþlenip vuku bulmuyor. Elbette "bir varmýþ, bir yokmuþ" denen "Kürt sorunu" sadece tezgâhta dokunmuyor. Lakin, 35 yýlda (üçte iki kadarý PKK'lý) 40 binden fazla ölünün ardýnda, ister devlet içinde ister örgüt baþýnda, "kan, kaos, ölüm, nefret, korku bitmesin" diyerek bir ötekiyle kankalaþan birilerinin de parmaðý, eli varsa... Ölülerin iki eli de onlarýn yakasýna yapýþýr! Vuruluþlarý, kazaya kurban gidiþleri, intiharlarý kuþku verici þehit generallerden derme çatma karakollarda tahkimsiz, 21 yaþýnda astsubay komutasýnda hep birlikte ölüme teslim edilen erlere... Köy köy, mezra mezra; çocuklarý, çocukluklarý, hayatlarý daða verilenlere, hepsini daðda verenlere! ««« Sadece savcýlar, yargýçlar deðil... Devlet; hükümet ile Genelkurmay... Meclis; anamuhalefet ile her tür muhalefet... Medya; yandaþ yahut karþýt... Her tarafta analar, babalar, kardeþler, eþler, yetimler... Bu hakikati talep etmeyecek, kovalamayacak da ne yapacak! Ya bunlar yalandýr... Kim düzüyorsa, hesap sorulmalý... Ya bunlar gerçektir... Kim kaný, düþmanlýðý, binlerce ölümü sözde düþmanýyla iþbirliði yaparak daha yoðun, daha derin hale getirmiþse... Hesabýn da en derinini vermeli. ««« Derin ihanetlerin derin hesabý, toplum vicdanýnda görülmeye baþlar önce... Ýþte o zaman, aklýmýz, muhakememiz, bilgimiz ve düþüncemiz de sarsýlýr! Türklerde... Kürtlerde... Daha çok sayýda evlatlarýnýn kanýný, sözde düþmanýyla iþbirliði içinde, kendi tahakkümleri yolunda araç yapmýþ olanlar varsa; o çocuklarýn hesabýný ýsrarla sorabilmeli! Ölülere huzur... Kalanlara hakikat... Bu ülkeye barýþ ve kardeþlik için! Tarihin kötü talihini kýrabilmek için! Umur Talu, Habertürk, 31.5.2011


Y

MAKALE

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

9

Ýman esaslarýnýn aklen ispat ve izahý

‘‘

fersadoglu@yeniasya.com.tr

asavvuf yolu, seyr ü sülûk (mânevî ge zi ve göz lem) i le, ya ni kalp a ya ðýy la hareket ederek kalp hastalýklarýnýn izalesine (yok edilmesine, tedavisine) çalýþýr.1 Bu Al lah’a gö tü ren mü him bir ta rîk -

T

Bugün en önemli vazife, iman þartlarýnýn aklen ispat ile izah edilmesi; akla ve kalbe yerleþtirilmesidir.

týr/yoldur. Ancak bugün en önemli vazife, iman þartlarýnýn aklen ispat ile izah edilmesi, akla, kalbe yerleþtirilmesidir. Aklî, kalbî, vicdanî, ruhî (psiko-sosyal) hastalýklarýn tedavisidir, izalesidir. Zira, iman esaslarý te-

meldir, asýldýr, köktür. Temel sarsýlmýþ, kök çürümeye yüz tutmuþ. Üstelik baþta din, manevî deðerler adýna ne varsa inkâr ediliyor. Materyalist, seküler, ateist, tabiatperest felsefî akýmlar; insanlarý dinden, maneviyat-

tan, ahlâktan kopararak dalâlet ve sapýklýk bataklýklarýna sürüklüyor. Þüphe ve vesvese rüzgârlarý her tarafý kasýp-kavuruyor. Ayrýca iman zaafý mü’minleri de sarmýþ, sarmalamýþ. Bundandýr ki, ibadet, zikir, kardeþlik, yardýmlaþma gibi Ýslâmýn emir, nehiy ve ahlâkî güzellikleri pratik hayata geçirilemiyor. Bunun sebebi; ne olduklarýný ve nasýl yapýlacaðýný bilmemekten deðildir. Onlarý hayata geçirecek gücü, uygulayacak enerjiyi, ya þa ya cak ru hu ken din de bu la ma mak týr. Yani iman zaafý ve imanýn taklidi olmasýdýr. Þüphe ve vesveselerin anaforunda yuvarlanan, her meselede ikilem içine girer. Akýl, kalp, vicdan tatmin olmaz. Taklidî iman,— tâbiri caizse— "þofbeni çalýþtýrmayan tazyiksiz su”, “ampulü yakmayan voltajý düþük elektrik”

Ayasofya’da ilk Cuma namazý rasityucel-19@hotmail.com

Gölgeler Her aydýnlýðýn önünde bir gölge vardýr. Kimi serinlemek için, Kimisi ise aydýnlýðý kapatmak için. Hayatýmýz gölgeler ile þekillenir. “Gölge etme baþka ihsan istemem” sözü bir çok þeyi hatýrlatýr. Gölgeler bazen önümüz de, Bazen de arkamýzdadýr. Her ýþýk huzmelerinin ardýndan bizi an be an takip eder. O bizim bir parçamýzdýr. Gölgeler musîbetlerimiz olur, Sevinçlerimiz olur, Hüzünlerimiz olur. Söylemiþtim; bizi adým adým takip ederler. Her þeye uyarlayabilirsiniz. Hayat gölgelerden ibarettir. O canlý deðildir. Sadece gölgedir. Týpký yaþanan hayat manzaralarýdýrlar. Hiçbir kýymeti yoktur. Ama bizden ayrý da deðildir. Týpký aynalar gibi… Görünür, ne hareket yapar isek, ayný hareketleri takip eder. Ýlk gölgemizden, son gölgemize... Ýlk aynalardan son aynalara varýncaya kadar… Bizi takip ederler. Hiç tasalanmaya gerek yok.. Gölgeler belgelerimizdir. Ne yaptý isek, gölgeler ayný akislerini hayatýmýza yansýtýr. Gölgelerle uðraþmaya gerek yoktur. Onlar bizim bir parçamýzdýr çünkü. Ama bir baþkasý bize gölge etmese… Ýþte o zaman moralimiz bozulur. Biz kendi gölgemize razýyýz, Ancak bize gölge edenler dengemizi bozabilir. Gölgelerimizden birbirimizi tanýyabilir miyiz? Bu bazen çok zorlaþýr. Çünkü gölgelerin rengi yoktur. O siyah-beyazdýr. Ve hayat böylesine devam eder. Tâ ki son gölgelere kadar… Ve kabir hayatýnda sona erer. Çünkü orasý artýk gölgelerin olmadýðý yerlerdir. Kimsenin gölgesi kimseye zarar vermez. O hayat baþkadýr. Lekesizdir ve berraktýr.

Bediüzzaman Said Nursî

Dâhilî bilgileri nurlandýrmak Ankara/Polatlý’dan Sibel Pektaþ: “Mes­ne­vî-i­ Nu­ri­ye,­ say­fa­ 105’te­ ge­çen:­ ‘A­fa­kî ma­lû­mat,­ya­ni­ha­riç­ten,­u­zak­lar­dan­a­lý­nan­ma­lû­mat,­ev­ham­ve­ves­ve­se­ler­den ha­li­o­la­mý­yor.­Am­ma­biz­zat­vic­da­nî­bir þu­u­ra­ma­hal­o­lan­en­fü­sî­ve­dâ­hi­li­ma­lû­mat­i­se,­ev­ham­ve­ih­ti­mal­ler­den­te­miz­dir.­ Bi­na­e­na­leyh,­ mer­kez­den­ mu­hi­te, dâ­h il­d en­ ha­r i­c e­ bak­m ak­ lâ­z ým­d ýr.’ cüm­le­si­ni­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?” isâle-i Nur’un bazý kýsýmlarý, diðer bazý kýsýmlarýný tefsir edip açýklýyor veya ipuçlarý veriyor. Bahsettiðiniz bu paragrafý, Asa-yý Musa’nýn Dördüncü Meselesi ile birlikte okumak lâzým. Dördüncü Mesele’de Bediüzzaman, insanýn ilgi duyduðu daireleri önem sýrasýna koyuyor. En büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazifenin en küçük daire olan kalp ve mide dairesinde bulunduðunu bildiriyor.1 Yani mideyi helâl rýzýklarla beslemek, kalbi de imanî bilgilerle beslemek, ömür boyu bitmeyen en büyük vazifemizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) “Ýmanýnýzý ‘La ilahe illallah’ kelimesiyle yenileyiniz” 2 buyuruyor. Sürekli yenilenen imanî bilgilerle beslenen kalp, evham ve ihtimallerden, hayal ve vesveselerden, þüphe ve tereddütlerden arýnýr. Böyle bir kalbe hâricî bir bilgi gelse, bunu imanî bilgisiyle yoðurarak alýr. Meselâ Halley kuyruklu yýldýzýnýn bomba olup patlayacaðý bilgisi gelse, o bu haberden korkmaz, Allah’a tevekkül eder, hayreti ve imaný artar. Bu meseleyi Bediüzzaman Sözler’de þöyle ifade ediyor: “Tam münevverü’lkalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek.” 3 Yukarýdaki cümle ile birlikte düþünürsek: Önce, merkezde ve dâhilde bulunan kalbi iman ile tezyin etmek; sonra bu tezyinatla harice bakmak gerekir. Aksi takdirde hariçten gelen bilgiler, evham, vesvese ve korkularý arttýr maktan baþka iþe yaramaz.

R

BÝR CENNET TAÞI: SAHRET atih Sultan Mehmed 29 Mayýs 1453 tarihinde Ýstanbul’u fethettikten sonra Ayasofya’ya gitti ve þehrin güzelliði karþýsýnda takdir duygularýný gizleyemeyerek “Hakikaten bunlar erkek insanlarmýþ. Onlarýn muharebe esnasýnda böylece çarpýþmalarý ve ölmekten saadet duymalarý boþuna deðilmiþ” dedi. Sultan Ayasofya’ya girdi. Patriðe, “Ayaða kalk. Ben Sultan Mehmed. Sana, arkadaþlarýna ve bütün halka söylüyorum: Bugünden itibaren artýk ne hayatýnýz ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabýmdan korkmayýnýz.” dedi. Kumandanlarýna dönerek, askerlerin halka kötülük yapmamalarýný emretmelerini söyledi. Þehirde ilk Cuma namazýný 1 Haziran’da Ayasofya’da kýldý. Binlerce iþçinin çalýþmasýyla altý senede yapýlan bu mabed, 27 Aralýk 537 günü imparatorun hazýr bulunduðu muhteþem bir törenle açýlmýþtý. Mabede girdiði zaman çok heyecanlanan imparator Justinyanus, haykýrarak “Böyle bir eseri meydana getirmeye muvaffak olduðumdan dolayý Allah’ým sana þükürler olsun” demiþ ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gönderme yaparak “Ýþte Süleyman, seni yendim (!)” sözlerini ilâve etmiþti. Daha sonraki asýrlarda Ayasofya’da Katolik ve Ortodoks mezheplerinin birleþtirilmesi için toplantýlar düzenlenmiþtir. Bu toplantýlarda Ýstanbul patriðinin söylediði “Ayasofya kürsüsünde Müslüman sarýðý görmek, kardinal külahý görmekten evlâdýr” þeklindeki sözü meþhurdur. Fatih Sultan Mehmed Ýstanbul’u imar ederken Ayasofya’ya büyük önem vermiþ, pek çok ilim, sosyal yardým ve hayýr kurumlarý arasýnda bu camiye büyük ve zengin kaynaklar vakfetmiþtir. Fatih, vakfiye-

F

mevlidle ilân edildi. Bu mevlid dolayýsýyla büyük merasimler yapýldý. Ayasofya Meydaný Ýstanbul’da o güne kadar görülmemiþ bir kalabalýkla dalgalandý. Cemiyetin kuruluþ töreninde Bediüzzaman da hazýr bulunmuþ ve “Ayasofya Camii’nde elli bin adama takdirle nutkuahmed@ahmedozdemir.com nu dinlettir”miþti. 3 Bu nutkuna Bediüzzaman sinde vakýf þartlarýna saygý göstermeyen, “Kabr-i kalpten hakaik çýplak çýktý. Namahkanunu deðiþtiren, þartlarýný bozan ve ipta- rem olanlar nazar etmesin.” diye baþlamýþ ve iline çalýþanlar için de, Allah’ýn en þiddetli ki saat ayakta hitap etmiþti. Devrin siyasî, içtimâî, dinî bütün konularýna temas eden Bediazabýna ve lânetine uðramasýný dilemiþtir. Ayasofya, Bakanlar Kurulu kararý ile 24 üzzaman bu hitabesinde mebuslara: “MeþrûtiEkim 1934’te camilikten çýkarýlýp müze ya- yeti, meþrûiyet unvanýyla telakki ve telkin edipýlmýþtýr. Bu arada sebepsiz olarak camiye niz. Ta yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eait medrese yýktýrýldýðý gibi içeride bulunan liyle o mübareki garazlarýna siper etmekle le ve camiye ait olan çeþitli eþya ile halýlar ve kelemesin. Hürriyeti, þeriatýn adabýyla kayýt altýna alýnýz. Zira cahil insanlar ve halk kayýtsýz levhalar da kaldýrýlmýþ ve daðýtýlmýþtýr. Ayasofya’ya atfedilen Ýslâmî ve mefkûrevî ö- hür olsa, þartsýz tam serbest olsa, sefih ve itaatnem birçok tarihî zafer duâlarý ve dinî toplan- siz olur. Adalet namazýnda kýbleniz dört mez4 týlarýn orada yapýlmasýna sebep olmuþtur. A- hep olsun. Ta ki namaz sahih ola.” demiþti. Bediüzzaman’ýn talebelerinden Selahad yasofya’yý, beþ yüz sene devam eden kudsî vadin Çelebi’nin hatýralarýnda, Üstad’ýn: “Aziyetine çevirmek lâzýmdýr. Said Nursî, “Ýslâm ya sof ya, Hýristiyanlýðýn Ýslâmiyet’e devir dünyasýný, hattâ bir kýsým Hýristiyan devletleri ve tes liminin bir abidesidir. Bunun için kini de memnun etmek için, Ayasofya’yý mu1 zahrafattan temizleyip ibadet mahalli” yapýl - lise iken cami olmuþtur. Elbette camiye 5 masýný ister. Bu maksatla Menderes’e mektup - çevrilecektir.” dediði nakledilir. Ayasofya, tarih boyunca olduðu gibi günülar yazmýþtýr. Ayasofya cami olduðu süre içinde, Ramazan aylarýnda özellikle teravih nama- müzde de tartýþmalarýn odaðýnda olmuþtur. zýnda çok kalabalýk bir cemaatin toplanmasýna Asýrlarca mabed olan eser, günümüzde ne yaimkân verir ve padiþahýn da katýldýðý Kadir ge- zýk ki hâlâ müze olarak kullanýlmaktadýr. Dün celeriyle bayram namazlarýnda muhteþem bir yada böyle bir uygulama acaba nerede var? görünüþ sergilerdi. Bediüzzaman, Ayasofya Dipnotlar: 1- Emirdað Lâhikasý, s. 396. Camii’ndeki kalabalýk cemaatleri örnek verir. 2 2- Mektubat, s. 402. Derviþ Vahdeti ve arkadaþlarý 5 Nisan 1909 3- Þuâlar, s. 388. tarihinde Ýstanbul’da Ýttihad-ý Muhammedi 4- Divan-ý Harb-i Örfi, s. 20. adlý bir cemiyet kurmuþlardý. Bu cemiyetin 5- N. Þahiner, Son Þahitler, c. 2, s. 110. kuruluþu da, Ayasofya‘da okutturulan bir

VECÝZE Dünya bir kitâb-ý Samedânîdir. Huruf ve kelimâtý nefislerine deðil, belki Baþkasýnýn zât ve sýfât ve esmâsýna delâlet ediyorlar. Öyle ise mânâsýný bil, al; nukuþunu býrak, git. Hem bir mezraadýr. Ek ve mahsülünü al, muhâfaza et; müzahrafâtýný at, ehemmiyet verme.

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

ÝSTANBUL’UN FETHÝ 29 Mayýs sabahý erken Tevhidler tekbirler Arþ’a varýrken Aðýzlarda niyaz duâlar varken Baþta Sultan Mehmed þehre giriyor. Ardýndan paþalar aðalar beyler Mehterle beraber davullar neyler Sararken afaký kutsal naðmeler Orduy-u Humayýn þanla yürüyor. Ayaða dikildi Ensar-ý Eyyüb (ra) Asýrlardýr beklenen gün bugün deyup

Þühedanýn tümü bu zata uyup Topkapý surundan þevkle geçiyor. Yetmiþ ok saplandý Nurlu bedene Gene de sancaðý dikti bedene Þüheda çaðýrdý onu en öne Ulubatlý Hasan fethe koþuyor. Yedi kat melekût hem ruh-i tayyib Cümlesi çýktýlar bu fethe sahip Müjdesi tahakkuk etti ol Habib (as) Ashabla beraber fethe geliyor.

Ayasofya’da toplandý ordu Genç sultan kýbleyi Rab’binden sordu Þükr-ü eda için kýyama durdu Ezanlar ta Arþ’a yükseliyordu. Teslisten kurtuldu bu kutsal þehir Þirkten ne iz kaldý, ne leke, ne kir Zulmetli bulutlar daðýldý bir bir Nurlu yeni bir çað yayýlýyordu.

HASAN AKTUNÇ

Manisa / Turgutlu’dan Zeynep Avcý: “11.­Þu­â Me­la­i­ke­bah­sin­de­ge­çen­‘sah­ret’­ve­‘hut’­ne de­mek­tir?”­­­­

Bediüzzaman diyor ki: “Cennetten getirilen ve fâni küre-i arzýn bâki bir temel taþý olmak, yani ileride bâki Cennete bir kýsmýný devretmeye bir iþaret için ‘sahret’ namýnda uhrevî bir madde, bir hakikat gönderilip Sevr ve Hut meleklerine bir nokta-i istinat edilmiþ diye Benî Ýsrail’in eski peygamberlerinden rivayet var ve Ýbn-i Abbas’tan dahi mervîdir.” 4 Sahret taþý Kudüs’te Mescid-i Aksa’da bulunan ve cennetten geldiði rivayet edilen bir taþtýr. Sahretullah da denmiþtir. Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (asm) mi'raca çýkarken bu uhrevî kayanýn üzerinden hareket etmiþtir. Kendileriyle birlikte yükselmeye baþlayýnca Peygamber Efendimiz’in (asm) iþaretiyle duran bu kaya, havada asýlý kalmýþtýr. Bu sebeple bu kayaya “Hacer-i Muallak” (Asýlý taþ) da denmiþtir. Sahret taþýnýn bu dünyanýn baki âleme dönüþmesinde bir esas olacaðý rivayeti vardýr. Sevr ve Hut ise dünyanýn her türlü iþlerine nezaret eden iki melektir. Hazret-i Mikail A leyhisselâma baðlýdýrlar. Sahret taþý, Sevr ve Hut adlý meleklerin dünyaya nezaretlerine bir alâmet ve iþarettir.

GIYBETÝN SINIRLARI Ümit Yýlmaz: “Ri­sâ­le-i­Nur´da­gýy­bet­hak­kýn­da­ ya­zý­lan­ ta­ným­da­ sa­de­ce,­ ki­þi­ o­ra­da ol­sa­ ke­ra­het­ e­dip­ da­rý­la­cak­tý­ ya­zý­yor.­ Bu­nu­ na­sýl­ an­la­ya­ca­ðýz?­ Gýy­bet­ ol­ma­sý­ i­çin en­ az­ i­ki­ ki­þi­nin­ ko­nuþ­ma­sý­ ge­re­kir­ mi? Kar­þý­da­ki­ ki­þi­nin­ gýy­bet­ e­di­le­ni­ ta­ný­ma­sý ge­rek­li­ mi­dir,­ i­sim­ ve­ril­me­se­ gýy­bet­ o­lur mu?­Ký­sa­ca­sý­gýy­be­tin­sý­nýr­la­rý­ne­dir?” Gýybet, çoðunlukla yakamýzý kurtaramadýðýmýz bir günahýmýzdýr. Kýsaca, kiþiyi küstürüp darýltacak, üzüp incitecek her türlü “doðru sözü” gýyabýnda söylemek gýybettir. 5 En az iki kiþinin konuþmasýyla meydana gelir. Eðer kiþi kendi kendine zan yürütüyor, ama birinin yanýnda konuþmuyorsa buna gýybet deðil, su-i zan denir. Su-i zan, gýybete götüren yollardan biridir. Ýsim verilmese dahi, tanýtýcý sýfatlarla belirli bir kiþiden bahsedilmiþse bu kiþi hakkýnda gýybet yapýlmýþ olur. DUÂ Ey Gafur-u Rahîm! Kalp ve mide dairemdeki büyük vazifeyi müdrik kýl! Kalbimi ve aklýmý iman nuru ile tenvir eyle! Midemi helâl rýzýklarla ten’im eyle! Az amelimi daim ve halis eyle! Fani ömrümü bekaya ve likaya zarar verecek günah kirlerinden mahfuz kýl! Âmin! Dipnotlar: 1- Þuâlar, s. 184; Asa-yý Musa, s. 20, 2- Müsned, 2:359; el-Münziri, et-terðib ve’t-terhib, 2:415; Ha kim, el-müstedrek, 4: 256, 3- Sözler, s. 25, 4- Þuâlar, s. 236, 5- Mektûbât, s. 267.


10

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

KÜLTÜR SANAT

sliha87@hotmail.com

Altý yýl boþuna mý okudun? ad­di­ya­týn­böy­le­si­ne­de­ðer­ve­ril­di­ði­ve­i­ti­bar gör­dü­ðü­bir­a­sýr­da­ya­þa­dý­ðý­mý­u­nut­mu­þum! Ha­ni­so­ðuk­ya­kar­ya­don­du­ru­cu­lu­ðuy­la… Ýþ­te­öy­le­si­bir­yan­may­la­ha­týr­la­dým­yü­zü­me­çar­pýn­ca tek­tek­ke­li­me­ler,­cüm­le­ler. He­nüz­bir­ay­lýk­ev­li­ar­ka­da­þým­zi­ya­re­ti­me­gel­di­ðin­de­yü­züm­ne­þey­le­ay­dýn­lan­dý.­Týp­ký­li­se­de­ki­de­li do­lu­çað­la­rý­mýz­da­ol­du­ðu­gi­bi­mu­hab­bet­et­tik,­gül­dük,­ha­yat­ü­ze­ri­ne­de­rin­mü­la­ha­za­lar­i­le­do­lu­fel­se­fe yap­týk­ilk­çað­fi­lo­zof­la­rý­na­taþ­çý­kar­týr­ca­sý­na. Der­ken­ko­nu­ka­dýn­la­rýn­ça­lýþ­ma­sý­mev­zu­u­na­gel­di. Bir­ke­re­bu­ko­nu­da­be­nim­tav­rým­net­ve­ke­sin;­ka­dý­nýn­ça­lýþ­ma­sý­ný­des­tek­ler­ve­sa­vu­nu­rum.­Ke­za­Asr-ý Sa­a­det­te­ki­ör­nek­ler­or­ta­da:­Pey­gam­be­ri­mi­zin­eþ­le­ri Hz.­Ha­ti­ce,­Hz.­Zey­nep­ve­Hz.­A­i­þe­(ra)­biz­zat­bu­nun­de­lil­le­ri.­La­kin­ay­ný­za­man­da­ka­dý­nýn­iþ,­ev,­ço­cuk­üç­lü­sü­a­ra­sýn­da­yýp­ran­dý­ðý­ný­da­ek­ler,­e­þiy­le­uy­gun­bir­iþ­bö­lü­mü­ya­pýl­dý­ðý,­yar­dým­laþ­ma­sað­lan­dý­ðý tak­dir­de­ka­dý­nýn­ra­hat­bir­ça­lýþ­ma­ve­ev­ha­ya­tý­sü­re­ce­ði­ni­dü­þü­nü­rüm. Be­nim­ i­le­ ay­ný­ fi­kir­de­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ ar­ka­da­þým­ba­na,­ni­çin­ça­lýþ­ma­dý­ðý­mý,­sor­du.­Ça­lýþ­mak­tan­kas­tý,­dev­let­bün­ye­sin­de­va­zi­fe­al­mak.­Ýc­ra­et­me­ye­ ça­lýþ­tý­ðý­mýz­ ya­zar­lý­ðý­ da­ iþ­ten­ bi­le­ say­ma­dý. Oy­sa­yaz­mak,­ü­ret­me­nin­en­zor­ve­a­ðýr­fi­i­li­ya­týn­dan­ bi­ri­dir.­ Me­sai­ müd­de­tin­ce­ de­ðil,­ ha­yat­ bo­yu de­vam­e­de­gi­der.­Sü­rek­li­bir­san­cý­var­dýr­zih­ni­ni­zin kýv­rým­la­rý­ a­ra­sý­na­ us­ta­ca­ giz­len­miþ.­ Var­lý­ðý­ný­ hep his­se­der­si­niz.­Der­di­de,­de­va­sý­da­ken­di­sin­de,­ya­ni yaz­mak­ta­bi­ter.­Ney­se.­ A­sýl­so­ru­az­son­ra­gel­di: “Al­tý­yýl­bo­þu­na­mý­o­ku­dun?” Ben­bu­zih­ni­ye­ti­an­la­ya­mý­yo­rum,­çö­ze­mi­yo­rum. Salt­ça­lýþ­mak,­pa­ra­ka­zan­mak­i­çin­mi­o­ku­yor,­ü­ni­ver­si­te,­mas­ter­e­ði­ti­mi­a­lý­yo­ruz?­Dü­þün­ce­bu­ya­pý­da­ol­duk­tan­son­ra­o­ku­du­ðun­o­kul,­tah­sil­et­ti­ðin­i­lim­ne ka­zan­dý­rýr­ki?­Bil­mez­mi­yiz­mad­de­ye,­dün­ye­vî­leþ­me­ye­u­za­nan­yol­lar­in­sa­ný­de­ðil­sa­hil-i­se­la­me­te,­bam­baþ­ka­yer­le­re­gö­tü­rür­ken,­her­þe­yi­mad­de­de­a­ra­yan göz,­o­lu­ve­rir­kör. Ar­ka­da­þým,­a­ci­len­i­þe­gir­me­si,­bir­an­ev­vel­ya­tý­rým­yap­ma­sý­i­cap­et­ti­ðin­den,­ev,­a­ra­ba­sa­hi­bi­ol­ma­dan­ mut­lu­ o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­ söy­le­di­ðin­de­ ben­de film­kop­muþ­tu.­ Da­ha­bir­ay­lýk­ev­liy­di,­ne­ça­buk­dün­ya­me­ta­ý­na dal­mýþ­tý. Biz­sýrf­bu­dün­ya­i­çin­mi­ya­ra­týl­dýk? Öy­ley­se­hem­dün­ya,­hem­a­hi­re­te­ya­tý­rým­yap­ma­mýz­ge­rek­mez­mi?

M

HABERLER

Mehmet Âkif Ersoy anýldý nMEHMET ­kif­Er­soy­yý­lý­mü­nâ­se­be­tiy­le­Sü­tun­Ya­yýn­la­rý­Ýs­tan­bul­Bos­tan­cý­Gös­te­ri­Mer­ke­zi’nde­bir­an­ma­prog­ra­mý­dü­zen­le­di.­Prog­ra­mý­na,­baþ­ta­Ýs­tan­bul Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­Dr.­Mu­am­mer­Yýl­dýz­ol­mak ü­ze­re­e­ði­tim­ve­Türk­Di­li­ve­E­de­bi­ya­tý­ca­mi­a­sýn­dan a­ka­de­mis­yen­ler­ka­týl­dý.­Yak­la­þýk­üç­bin­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­prog­ram,­say­gý­du­ru­þu­ve­Ýs­tik­lâl­Mar­þý’nýn­o­kun­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Sü­tun­Ya­yýn­la­rý­Ge­nel­Ya­yýn Yö­net­me­ni­Ha­san­Ah­met­Gök­çe’nin­a­çýþ­ko­nuþ­ma­sýy­la­baþ­la­dý.­Pro­to­kol­ko­nuþ­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­sah­ne­a­lan­Ah­met­Ye­nil­mez,­ “Sa­fa­hat­Dö­nü­yor­ya­Siz Ne­re­de­si­niz” i­sim­li­ti­yat­ro­gös­te­ri­si­ni­ic­ra­et­ti.­Sýk­sýk sa­lon­dan­yük­se­len­al­kýþ­lar­la­bö­lü­nen­o­yun­göz­yaþ­la­rýy­la­iz­len­di.­Ýstanbul / cihan

“Ýzci Daima Hazýrdýr” resim yarýþmasýnda ödüller verildi nBURSA Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðü­Ýl­Ýz­ci­Ku­ru­lu ta­ra­fýn­dan­ Ýl­köð­re­tim­ öð­ren­ci­le­ri­ a­ra­sýn­da­ ge­le­nek­sel­ o­la­rak­ dü­zen­le­nen­ “Ýz­ci­ Da­i­ma­ Ha­zýr­dýr” ko­nu­lu­re­sim­ya­rýþ­ma­sýn­da­ö­dül­ler­sa­hip­le­ri­ni­bul­du.­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðün­de­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ö­dül­tö­re­nin­de­de­re­ce­ye­gi­ren­öð­ren­ci­ler­ö­dül­le­ri­ni A­til­la­Gül­sar’ýn­e­lin­den­al­dý.­Tö­re­ne­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim Mü­dür­ Yar­dým­cý­sý­ Mus­ta­fa­ Bi­li­ci,­ Ýl­ Ýz­ci­ Ku­ru­lu Baþ­ka­ný­ Er­dinç­ Þen­ ve­ öð­ren­ci­ ve­li­le­ri­ ka­týl­dý.­ Bu tür­ fa­a­li­yet­le­rin­ öð­ren­ci­le­rin­ ge­li­þi­mi­ne­ o­lum­lu yön­de­kat­ký­sað­la­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­A­til­la­Gül­sar,­Öð­ren­ci­le­ri­mi­zin­sos­yal­ve­kül­tü­rel­fa­a­li­yet­le­re­ka­tý­lý­mý­nýn­teþ­vik­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Bursa / Hüseyin Hiçdurmaz

Tarihî bilinçten uzaðýz nÞAÝR ve­Ya­zar­Bü­lent­Ba­ki­ler­Zey­tin­bur­nu­Kül­tür­ve Sa­nat­Mer­ke­zi’nde­Fa­tih­ve­Fe­tih­ad­lý­bir­soh­bet­prog­ra­mý­ger­çek­leþ­tir­di.­­Fa­tih­Sul­tan­Meh­med’in­ki­þi­li­ði­ni ve­Ýs­tan­bul’un­fet­hi­sü­re­ci­ni­e­le­a­lan­Bü­lent­Ba­ki­ler, soh­be­tin­de­gü­nü­müz­genç­li­ði­nin­ta­ri­hî­ger­çek­ler­ve­bi­linç­ten­u­zak­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­­Kültür Sanat Servisi

Mustafa Özdamar Bâbýâli Sohbetleri’nde nYAZAR Mus­ta­fa­Öz­da­mar­ES­KA­DER’in­dü­zen­le­di­ði­Bâ­bý­â­li­Soh­bet­le­ri’nin­ko­nu­ðu­o­lu­yor.­Soh­bet top­lan­tý­sý­ya­rýn­ak­þam­Ti­maþ­Ki­tap­Kah­ve’de­sa­at 18.00’de­baþ­la­ya­cak. E­de­bi­yat­Sa­nat­ve­Kül­tür­A­raþ­týr­ma­la­rý­Der­ne­ði’nin­(ES­KA­DER) dü­zen­le­di­ði­ “Bâ­bý­â­li­Soh­bet­le­ri”­ bü­yük­il­gi­gö­re­rek­de­vam­e­di­yor. Soh­bet­top­lan­tý­la­rý­nýn­49’uncu­sun­da­ya­zar­Mus­ta­fa Öz­da­mar­mi­sa­fir­o­la­cak.­­Ýstanbul / Said Temur

Bosna Hersek'te yaþayan 3 milletin meydana getirdiði Fatih Sultan Mehmet Korosu, Ýstanbul Yenibosna Sosyal Bilimler Lisesi konser salonunda verdiði konserle gönülleri fethetti. FOTOÐRAF: CÝHAN

Fatih Sultan Mehmet Korosu gönülleri fethetti BOSNA HERSEK'TE YAÞAYAN 3 FARKLI MÝLLETÝN (BOÞNAK, HIRVAT VE SIRP) ÇOCUKLARINDAN OLUÞAN FATÝH SULTAN MEHMET KOROSU'NUN VERDÝÐÝ KONSER, DÝNLEYENLERÝ AÐLATTI.

Koro söyledikleri ilahilerle dinleyicileri mestetti. FOTOÐRAF: CÝHAN

Genç Sait Faik ödülleri sahibini buluyor GENÇ Sa­it­Fa­ik­ö­dül­le­ri,­Rut­kay A­ziz’in­o­ku­ya­ca­ðý­ “Hiþt­Hiþt” öy­kü­sü­ve­bu­yýl­Sa­it­Fa­ik­ö­dü­lü­nü­a­lan­genç­ya­zar­Ah­met Bü­ke’nin­ka­tý­lý­mý­i­le­renk­le­ni­yor.­Ki­tap­la­rýn­te­lif­hak­ký­ný­ve mal­var­lý­ðý­Da­rüþ­þa­fa­ka’ya­ba­ðýþ­la­ya­rak,­“e­ði­tim­de­fýr­sat­e­þit­li­ði”­mis­yo­nun­ya­þa­týl­ma­sý­kat­ký­su­nan­Türk­öy­kü­cü­lü­ðü­nün ön­de­ge­len­ya­zar­la­rýn­dan­Sa­it Fa­ik­A­ba­sý­ya­nýk’ýn­hatýra­sý­na­Da­rüþ­þa­fa­ka­Li­se­si­ta­ra­fýn­dan 2005­yý­lýn­dan­bu­ya­na­dü­zen­le­nen­“Hiþt­Hiþt,­Genç­Sa­it­Fa­ik!”­ad­lý öy­kü­yaz­ma­ya­rýþ­ma­sý­nýn­ö­dül­tö­re­ni­6­Ha­zi­ran­2011­ta­ri­hin­de ya­pý­la­cak.­Ti­yat­ro­ve­si­ne­ma­sa­nat­çý­sý­Rut­kay­A­ziz’in­ya­za­rýn­ya­rýþ­ma­ya­da­a­dý­ný­ve­ren­ “Hiþt­Hiþt” ad­lý­öy­kü­sü­nü­o­ku­ya­ca­ðý­ö­dül tö­re­nin­de­57.­Sa­it­Fa­ik­Hi­kâ­ye­Ar­ma­ða­ný’nýn­sa­hi­bi­genç­ya­zar Ah­met­Bü­ke­de­bir­ko­nuþ­ma­ya­pa­cak.­Tö­ren­de­ay­rý­ca;­Daç­ka­lý öð­ren­ci­ler­ün­lü­ya­za­rýn­öy­kü­le­rin­den­se­çi­len­ka­rak­ter­le­ri­can­lan­dý­ra­cak­ve­Sa­it­Fa­ik­hak­kýn­da­çek­tik­le­ri­ký­sa­fil­mi­ko­nuk­la­rýn­be­ðe­ni­si­ne­su­na­cak.­Kültür Sanat Servisi

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BOSNA Her­sek’te­ya­þa­yan­3­fark­lý mil­le­tin­ (Boþ­nak,­ Hýr­vat­ ve­ Sýrp) ço­cuk­la­rýn­dan­ o­lu­þan­ Fa­tih­ Sul­tan­ Meh­met­ Ko­ro­su’nun­ ver­di­ði kon­s er,­ din­l e­y en­l e­r i­ mest­ et­t i. Fark­lý­ens­trü­man­lar­la­i­lâ­hî­ve­ye­rel­ þar­ký­la­rý­ ses­len­di­ren­ ko­ro­ a­yak­ta­al­kýþ­la­dý. TRT­ Mü­zik’in­ ö­zel­ dâ­vet­li­si­ o­la­rak­ Ýs­tan­bul’a­ ge­len­ Fa­tih­ Sul­tan­Meh­met­Ko­ro­su,­29­Ma­yýs’ta A­ya­Ý­ri­ni­Mü­ze­si’nde­ver­di­ði­kon­se­rin­ ar­dýn­dan­ ön­ce­ki­ ak­þam­ da Ye­n i­b os­n a’da­k i­ Sos­y al­ Bi­l im­l er

Li­se­si­ Kon­ser­ Sa­lo­nu’nda­ bir­ re­si­t al­ sun­d u.­ Boþ­n ak,­ Hýr­v at­ ve Sýrp­ genç­le­rin­den­ o­lu­þan­ ko­ro, Türk­çe,­ Ma­lay­ca,­ Boþ­nak­ça,­ Ur­du­ca­ ve­ Fars­ça­ i­lâ­hi­ler­ söy­le­di. Din­le­yi­ci­le­ri,­söy­le­dik­le­ri­i­lâ­hî­ve çal­dýk­la­rý­ mü­zik­ a­let­le­riy­le­ mest e­d en­ ko­r o,­ ka­t ý­l ým­c ý­l a­r ý­ a­d e­t a ken­di­ne­hay­ran­bý­rak­tý.­Kon­se­rin so­n un­d a­ din­l e­y i­c i­l er,­ gru­b u­ a­yak­ta­al­kýþ­la­dý. Kon­se­rin­ be­ðen­dik­le­ri­ni­ söy­le­yen­ço­cuk,­genç,­yaþ­lý­her­kes,­ba­zý duy­gu­lu­par­ça­lar­da­að­la­dý­ðý­ný­i­ti­-

raf­et­ti.­Ay­ný­kon­se­ri­5­se­ne­ön­ce Sa­ray­bos­na’da­ iz­le­di­ði­ni­ be­lir­ten Ha­þim­ Coþ­kun,­ or­ga­ni­za­tör­le­re te­þek­kür­ et­ti.­ Söy­le­nen­ i­lâ­hi­le­rin ke­li­me­le­ri­nin­ ma­na­sý­ný­ bil­me­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­ ko­ro­dan­ i­ki­ öð­ren­ci,­“Bi­zim­gi­bi­in­san­lar­i­lâ­hi­le­ri­ söy­l er­k en­ ya­þ ar­l ar.­ Bu­n un nedeni­ de­ her­ i­lâ­hi­de­ pey­gam­ber aþ­ký,­Al­lah­sev­gi­si­nin­bu­lun­mak­ta ol­ma­sý­dýr.­Bi­zi­iz­le­yen­in­san­lar­da bu­ sev­gi­yi­ bil­dik­le­ri­ i­çin­ on­lar­la bu­ duy­gu­yu­ ya­þa­ya­bi­li­yo­ruz”­ i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­Ýstanbul / cihan

TT’den “Türkiye’ye Deðer Hikâyeler” belgeseli TÜRK Te­l e­k om’un­ (TT) yýl­lar­dýr­ yü­rüt­tü­ðü­ sos­yal so­rum­lu­luk­pro­je­le­ri­i­le­ba­þa­rý­yý­ ya­ka­la­yan,­ ha­ya­týn­da ye­ni­ bir­ ka­pý­ a­çan­ do­kuz gen­cin­öy­kü­sü,­ “Tür­ki­ye’ye De­ðer­ Hi­kâ­ye­ler” fil­min­de bel­ge­sel­ ha­li­ne­ gel­di.­ Film, TT­O­kul­la­rý’nda­al­dý­ðý­e­ði­tim­le­ i­de­al­le­ri­ne­ bir­ a­dým da­ha­yak­la­þan,­TT­A­ma­tör Spor­ Ku­lüp­le­ri’nde­ þam­pi­yon­luk­la­ ta­ný­þan,­ Ýn­ter­net Ev­l e­r i’nde­ tek­n o­l o­j i­n in sun­du­ðu­ imkân­la­rý­ kul­la­na­rak­ ken­di­si­ni­ ge­liþ­ti­ren 9­gen­cin­hi­kâ­ye­si­ni­an­la­tý­yor.­­Ankara / Yeni Asya

Nilüferli çocuklardan enstalâsyon sergisi Nilüfer Eðitim Kurumlarýnýn her yýl geleneksel olarak düzenlediði enstalâsyon sergisi büyük bir ilgiyle açýldý. Bu yýlki serginin konusu “Birlikte Yaþama Sanatý” idi. Bursa Ýl Millî Eðitim Müdürü Atilla Gülsar, Ýl Millî Eðitim Þube Müdürleri Mehmet Ekiz ve Yahya Kartoðlu, Nilüfer Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mehmet Kaya, Nilüfer Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Ali Dilitatlý, okul müdürleri, öðrenci, veli ve ziyaretçilerin katýlýmýyla Carrefour’da açýlan sergiye ilgi çok yoðun oldu. Estetik kaygý gözetmeksizin toplumsal mesaj içeren, mekân düzenlemeleri olan Enstalâsyon (Kavramsal Sanat) sergisinde öðrenciler, birlikte yaþama konulu 60 proje sergilediler. Bursa / Yeni Asya

SOLDAN SAÐA — 1. Beceriksizlik­ göstermek.­ 2. Kuvvetlerin­ maddeler­ ve­ hareketler­ üzerine­ etkisini inceleyen­ fizik­ dalý.­ -­ Herhangi­ bir­ törende­ veya­ gösteride­ yer­ alan­ topluluk.­ 3. Taneli­ veya­ un­ gibi­ toz durumunda­ olan­ þeyleri­ yabancý­ maddelerden­ ayýklamak­ veya­ incesini­ kabasýndan­ ayýrmak­ için­ kullanýlan araç.­ -­ Bir­ yapýda­ iki­ döþeme­ arasýnda­ yer­ alan­ daire­ veya­ odalarýn­ bütünü.­ -­ Yünün­ dövülmesiyle­ yapýlan kalýn­ve­kaba­kumaþ.­4. Talanýn­son­hecesi.­-­Çin'in­batýsýnda­özerk­bir­bölge.­-­Karada,­denizde,­gölde­veya akarsularda­ evcil­ olmayan­ hayvanlarý­ vurma­ veya­ yakalama­ iþi.­ 5.Ýletmekten­ emir.­ -­ Eski­ Yunan'da­ siyasal gücü­zorla­ele­geçiren,­onu­kötüye­kullanan­kimse.­6. Þaman.­-­Renyum­elementinin­simgesi.­-­Genellikle­su kýyýlarýnda,­bataklýk­yerlerde­yetiþen­ince,­açýk­sarý­renkli­kamýþ,­hasýr­otu.­7. Notada­duraklama­zamaný­ve bunu­gösteren­iþaretin­adý.­-­Boyun­eðen,­kendini­baþkasýnýn­buyruðuna­býrakan.­-­Bir­uzaklýk­ifadesi.­8. Bazý hayvanlarýn,­özellikle­atlarýn­alýnlarýnda­bulunan­beyaz­leke,­küçük­akýtma.­-­Zenginlik,­mal­mülk.­9. Japon çiçek­düzenleme­sanatý.­-­Sen­zamirinin­yönelme­durumu­eki­almýþ­biçimi.­10. Ay­takviminin­dokuzuncu ayý.­-­Bir­iþ­yapmakta­veya­sonuçlandýrmakta­gücünden­yararlanýlan­nesne.­ YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Namazda­namazý bozan­hareket­2. Büyüklük,­ululuk.­-­Evlere,­çeþmeden­su taþýmayý­iþ­edinmiþ­olan­kimse.­3. Mezra.­-­Eski­Türklerde hekim.­4. Bir­mastar­eki.­-­Tahta­perde.­5. Yaban hayvanlarýnýn­kendilerine­yuva­edindikleri­kovuk.­Hastalýk.­6. Mayi,­sývý.­-­Sodyumun­simgesi.­7. Büyükler, devlet­büyükleri,­ileri­gelenler.­-­Bir­kimsenin­iþi,­mesleði veya­toplum­içindeki­durumu­ile­ilgili­olarak­kullanýlan­ad, unvan.­8. Devlet­Televizyonumuzun­kýsaca­söyleniþi.­9. Arapçada­su.­-­Tantalýn­simgesi.­-­Üzerine­yapý­yapýlmak için­ayrýlmýþ­yer.­10. Gözde­sarýya­çalan­kestane­rengi.­Sansar'ýn­ortasý.­-­Mevcut,­kâinatta­veya­düþüncede­yer alan.­11. Özensiz,­geliþigüzel­yapýlmýþ,­zevksiz,­sakil.­Boða­güreþi,­yarýþ,­oyun­vb.­gösteriler­yapýlan­alan.­12. Güçlü,­çetin.­-­Soyluluk,­iktidar,­güç­veya­hükümdarlýk sembolü­olarak­baþa­giyilen,­deðerli­taþlarla­süslü­baþlýk

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

H A C A M A T Ý B A

A S A L A S A V A K

F A M Ý L Y A E T V

A D E M E A T R M E

K O K E M E M F A R

A L A M E T A A N E

N U N A N A R K T L

H K A K A N K A S S

K A S A B A K T A Y

E D A T O R A K F A

F A K Ý R A N E L B

E K O L A L Ý R S A


Y

EKONOMÝ

1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5939 1.7018 0.30535 2.2769 2.6248

1.6016 1.7129 0.30685 2.2879 2.6385

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5928 1.6940 0.30514 2.2753 2.6230

1.6040 1.7232 0.30756 2.2913 2.6425

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.8707 0.25454 1.6343 5.7441 0.29297 0.42629 1.9681

1.8827 0.25719 1.6417 5.8198 0.29495 0.42706 1.9812

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.8679 0.25436 1.6283 5.6579 0.29276 0.42309 1.9608

1.8855 0.25778 1.6479 5.9071 0.29563 0.43026 1.9887

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5380 ÖNCEKÝ GÜN 1,6020

DÜN 2,2960 ÖNCEKÝ GÜN 2,2890

DÜN 78,95 ÖNCEKÝ GÜN 79,20

DÜN 531,53 ÖNCEKÝ GÜN 533,51

p

1 ABD DOLARI

ALIÞ

ALIÞ

p

p

Cinsi

Cinsi

p

30 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Dýþ ticaret açýðý artýyor TÜÝK VERÝLERÝNE GÖRE, DIÞ TÝCARET AÇIÐI, OCAK-NÝSAN DÖNEMÝNDE YÜZDE 86,7 ARTARAK 33 MÝLYAR 670 MÝLYON DOLARA ULAÞTI. TÜRKÝYE’DE Ni­san­a­yýn­da­ih­ra­cat,­ge­çen yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de­26,5­ar­ta­rak­11­mil­yar­898­mil­yon­do­la­ra,­it­ha­la­tý i­se­yüz­de­40,2­ar­ta­rak­20­mil­yar­950­mil­yon­do­la­ra­u­laþ­tý.­Bu­dö­nem­de­dýþ­ti­ca­ret a­çý­ðý­yüz­de­86,7­ar­ta­rak­33­mil­yar­670 mil­yon­do­la­ra­u­la­þýr­ken,­ih­ra­ca­týn­it­ha­la­tý kar­þý­la­ma­o­ra­ný,­yüz­de­66,3’ten­yüz­de 56,3’e­ge­ri­le­di.­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu (TÜ­ÝK),­Ni­san­a­yý­ge­çi­ci­dýþ­ti­ca­ret­ve­ri­le­ri­ni­a­çýk­la­dý.­Ni­san­a­yýn­da,­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý,­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­63,4 ar­ta­rak­9­mil­yar­52­mil­yon­do­la­ra­çý­kar­ken,­ih­ra­ca­týn­it­ha­la­tý­kar­þý­la­ma­o­ra­ný, yüz­de­62,9’dan­yüz­de­56,8’e­düþ­tü.­Bu­yý­lýn­ilk­4­ay­lýk­dö­ne­min­de­i­se­ih­ra­cat,­yüz­de­22,4­ar­ta­rak­35­mil­yar­403­mil­yon­do­lar­dan­43­mil­yar­337­mil­yon­do­la­ra­yük­sel­di.­Ýt­ha­lat­ta­ki­ar­týþ­yüz­de­44,1­dü­ze­yin­de­ger­çek­leþ­ti­ve­it­ha­lat,­53­mil­yar­438 mil­yon­do­lar­dan,­77­mil­yar­7­mil­yon­do­la­ra­çýk­tý.­Tür­ki­ye’nin­it­ha­la­tý,­Ni­san­a­yýn­da­or­ta­la­ma­yüz­de­40,2­ar­tar­ken,­ser­ma­ye ma­lý­it­ha­la­týn­da­yüz­de­56,2,­a­ra­ma­lý­it­ha­la­týn­da­yüz­de­37,2,­tü­ke­tim­ma­lý­it­ha­la­týn­da­i­se­yüz­de­39,4­ar­týþ­ya­þan­dý.­TÜ­ÝK’in,­ge­çi­ci­dýþ­ti­ca­ret­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­ge­-

çen­ yý­l ýn ay­n ý­ a­y ý­n a gö­re­ser­ma­ye ma­lý­it­ha­la­tý­2,1 mil­y ar­ do­l ar­d an 3,3­mil­yar­do­la­ra,­a­ra­ma­lý­it­ha­la­tý­10,8 mil­yar­do­lar­dan­14,9 mil­yar­do­la­ra,­tü­ke­tim­­ma­lý­it­ha­la­tý­i­se 1,9­mil­yar­do­lar­dan 2,7­mil­yar­do­la­ra­çýk­tý. O­cak-Ni­san­dö­ne­mi­i­ti­ba­riy­le­i­se,­ser­ma­ye­ma­lý­it­ha­la­tý­yüz­de­52,6­ar­ta­rak­11,5 mil­yar­do­la­ra,­a­ra­ma­lý­it­ha­la­tý­yüz­de­42,5­ar­ta­rak­55,1 mil­yar­do­la­ra,­tü­ke­tim­ma­lý­it­ha­la­tý­da­yüz­de­42­ar­ta­rak­9,9­mil­yar­do­la­ra­u­laþ­tý.­Ni­san­so­nu­i­ti­ba­riy­le, Tür­ki­ye’nin­77­mil­yar­7,2 mil­yon­do­lar­lýk­it­ha­la­tý­nýn yüz­de­14,9’u­nu­ser­ma­ye­mal­la­rý, yüz­de­71,6’sý­ný­a­ra­mal­la­rý,­yüz­de­13’ü­nü­tü­ke­tim­mal­la­rý,­yüz­de­0,5’i­ni­di­ðer mal­lar­o­luþ­tu­ru­yor.­­Ankara / aa

ÝHRACATI VE ÝTHALATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER NÝSAN ayýnda en büyük ihracat kalemini, 1 milyar 432 milyon dolarla motorlu kara taþýtlarý ve aksam parçalarý, 1 milyar 103 milyon dolarla demir-çelik, 1 milyar 16 milyon dolarla kazanlar, makina ve cihazlar, aletler ve bunlarýn aksam-parçalarý, 710 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar, bularýn aksam-parçalarý, 706 milyon dolarla örme giyim eþyasý ve aksesuarlarý izledi. Ýthalatta en önemli mal grubunu oluþturan, petrolün de yer aldýðý mineral yakýtlar, yaðlar ithalatý Nisan ayýnda 4 milyar 449 milyon dolar oldu. Bunu, 2 milyar 595 milyon dolarla kazanlar, makina ve cihazlar, aletler ve bunlarýn aksam-parçalarý, 1 milyar 659 milyon dolarla motorlu kara taþýtlarý, 1 milyar 552 milyon dolarla demir ve çelik, 1 milyar 453 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar, bunlarýn aksam ve parçalarý izledi.

EN ÇOK ÝHRACAT ALMANYA’YA 2010 Nisan ayýnda yüzde 45,9 olan Avrupa Birliði’nin (AB) ihracattaki payý, 2011 Nisan ayýnda yüzde 48,9;a çýktý. AB’ye yapýlan ihracat, 2010 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 34,8 artarak 5 milyar 814 milyon dolar olarak gerçekleþti. 2011 Nisan ayýnda en fazla ihracat yapýlan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapýlan ihracat 2010 Nisan ayýna göre yüzde 39,4 artarak 1 milyar 267 milyon dolar olur ken, Almanya’yý sýrasýyla Ýtalya (792 milyon dolar), Ýngiltere (694 milyon dolar), Fransa (654 milyon dolar) ve Irak (627 milyon dolar) izledi. Almanya ithalatta da ilk sýrada yer aldý. Bu ülkeden yapýlan ithalat yüzde 69,9 artarak 2 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleþti. Almanya’yý sýrasýyla Çin (1 milyar 807 milyon dolar), Rusya Federasyonu (1 milyar 594 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 335 milyon dolar) izledi.

11

Türkiye’nin kaynaklarý ülke dýþýna kaçýrýlýyor TÜRKÝYE Ka­mu-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ýs­ma­il­Kon­cuk,­‘’son­10 yýl­dýr­uy­gu­la­nan­e­ko­no­mik­po­li­ti­ka­la­rýn,­Tür­ki­ye’nin­kay­nak­la­rý­nýn­borç­lan­ma,­fa­iz­ler,­dýþ­ti­ca­ret­ve­ö­zel­leþ­tir­me­ler­yo­luy­la ül­ke­dý­þý­na­çýk­ma­sý­na­ne­den­ol­du­ðu­nu’’­sa­vun­du.­Kon­fe­de­ras­yon­dan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen’in­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý,­TÜ­ÝK,­O­ECD,­Mer­kez­Ban­ka­sý,­Ha­zi­ne­Müs­te­þar­lý­ðý,­DPT­gi­bi­ku­ru­luþ­la­rýn­res­mî­ve­ri­le­rin­den­yo­la­çý­ka­rak ha­zýr­la­dý­ðý­ ‘’Tür­ki­ye’nin­Sos­yo-E­ko­no­mik­Du­ru­mu’’­ ra­po­run­da­Tür­ki­ye’nin­sos­yal­ve­e­ko­no­mik­du­ru­mu­nun­geç­miþ­yýl­lar­la kar­þý­laþ­týr­ma­lý­o­la­rak­ma­sa­ya­ya­tý­rýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­Ra­por­da, Tür­ki­ye’nin­ö­zel­lik­le­borç­lan­ma,­fa­iz­ö­de­me­le­ri,­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­ve­ca­rî­a­çýk­gi­bi­ko­nu­lar­da­son­de­re­ce­kö­tü­du­rum­da­ol­du­ðu ve­bu­du­ru­mun­ge­le­cek­i­çin­teh­li­ke­arz­et­ti­ði­i­fa­de­e­dil­di.­Bu­na gö­re,­2002­yý­lýn­da­221­mil­yar­do­lar­o­lan­Tür­ki­ye’nin­top­lam borç­sto­ku­518,6­mil­yar­do­la­ra­u­laþ­tý.­Ra­por­da,­Tür­ki­ye’nin borç­yü­kü­nün­son­bir­yýl­i­çe­ri­sin­de­30,7­mil­yar­do­lar­art­tý­ðý,­bir yýl­lýk­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­nýn­da­72­mil­yar­do­la­ra­da­yan­dý­ðý,­ca­rî­a­çý­ðýn­i­se­48,6­mil­yar­do­la­ra­u­laþ­tý­ðý­be­lir­til­di.­Tür­ki­ye’de­uy­gu­la­nan­e­ko­no­mi­po­li­ti­ka­la­rý­nýn,­sos­yal­ha­ya­tý­da­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­ö­ne­sü­rü­len­ra­por­da,­‘’Tür­ki­ye’nin­her­da­ki­ka­e­ko­no­mik­o­la­rak­u­çu­ru­ma­yu­var­lan­dý­ðý’’­id­di­a­e­dil­di. Ankara / aa

Petrol fiyatlarý, spekülatif artýyor PETROL Ýþ­Sen­di­ka­sý­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Öz­taþ­kýn,­pet­rol fi­ya­tý­nýn­spe­kü­la­tif­o­la­rak­art­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­sa­týn­a­lý­nan­ben­zi­nin­yüz­de­67’si­nin­ver­gi­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ya­lo­va­ba­ðým­sýz mil­let­ve­ki­li­a­da­yý,­es­ki­Ça­lýþ­ma­ve­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­ka­ný­Ya­þar­O­ku­yan’ý­zi­ya­ret­e­den­Mus­ta­fa­Öz­taþ­kýn,­bu­ra­da­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­da­ce­vap­la­dý.­Pet­rol­ve­a­kar­ya­kýt­fi­yat­la­rý­ný­de­ðer­len­di­ren­Öz­taþ­kýn,­”Þu­an­da­pet­ro­lün­va­ri­li­100­do­la­rýn­ü­ze­rin­de.­Bu­fi­yat­ta­ma­men­spe­kü­la­tif­bir­fi­yat­týr.­Çün­kü­pet­ro­lün­va­ril­ba­þý­çý­ka­rým­ma­li­ye­ti­ör­ne­ðin­Or­ta­do­ðu’da­4­do­lar­dýr. Bi­zim­gi­bi­ül­ke­ler­de­12-13­do­lar­dýr.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­kâr­la­rý koy­du­ðu­nuz­za­man­va­ril­ba­þý­na­30­do­lar­lýk­fi­yat­her­za­man kâr­dýr”­de­di.­Tür­ki­ye’de­dün­ya­nýn­en­yük­sek­fi­yat­ta­ki­a­kar­ya­ký­tý­nýn­tü­ke­til­di­ði­ne­de­ði­nen­Öz­taþ­kýn,­“Pet­rol­ve­pet­rol­ü­rün­le­rin­den­el­de­e­di­len­ver­gi­ge­lir­le­ri­top­lam­ver­gi­ge­lir­le­ri­nin­yüz­de­20’si­ni­o­luþ­tu­ru­yor.­Ya­ni­bu­dev­let­ver­gi­ge­lir­le­ri­nin­yüz­de 20’si­pet­rol­ve­pet­rol­ü­rün­le­rin­den­el­de­e­di­yor.­Do­la­yý­sýy­la­hü­kü­met,­a­çýk­la­rý­ný­ka­pat­mak­i­çin­a­kar­ya­kýt­fi­yat­la­rý­na­yük­le­ni­yor.­En­ko­lay­a­la­bi­le­ce­ði­ver­gi­a­kar­ya­kýt­tan­al­dý­ðý­ver­gi.­Bu­gün sa­týn­al­dý­ðý­mýz­ben­zi­nin­yüz­de­67’si­ver­gi­dir.­Bu­nun­ü­re­tim ma­li­ye­ti­yüz­de­20­ci­va­rýn­da­dýr.­Ge­ri­si­de­nak­li­ye­ve­ba­yi­nin­pa­yý­dýr.­Yüz­de­67’si­i­se­ver­gi­dir.­Fi­yat­la­rýn­yük­sek­ol­ma­sý­nýn­ye­gâ­ne­ne­de­ni­ver­gi­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Yalova / cihan


12

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

Ý­LAN

Y se ri i lân lar ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) 655 88 59 Dahili: 404-405 ademalp@yeniasya.com.tr

yeniasya Medya Grup

Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr. Tel: 0532 397 05 48

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 nBeyaz Lale Anaokulu Çocuðunuz Varsa Durun 1 Dakika Önce Saðlam Bir Temel Diyorsanýz Beyaz Lale Anaokulu Yaz Okulu Ve Yeni Dönem Anaokulu Kayýtlarýmýz Baþlamýþtýr. Ayrýca Okulumuzda Çalýþacak Anaokulu Anaokulu Öðretmeni Alacaktýr. 0232.3752649-3756331 Gsm.0530 93810 75 www.beyazlaleanaokulu.com Profesörler Sitesi Bornova-Ýzmir nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur.

T. C. SAKARYA 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/138 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 09.06.2011 günü Saat 14:30-14:40 EMNÝYET GARAJI MERKEZ SAN. HANLI YOLU ÜZERÝ NO: 32 ADAPAZARI/SAKARYA yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14.06.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 12.05.2011 S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi 22.000,00 YTL 1 Adet 67 SF 966 plakalý, FIAT marka, 2007 model, beyaz renkli, 4 lastiði eski, koltuklarý eski ve kýlýflý, arka kapýsý bozuk kapanmayan münibüs. Toplam: 22.000,00 YTL www.bik.gov.tr B: 36333

T. C. NÝKSAR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2008/637 Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 22.06.2011 günü 10:00-10:40 saatleri arasýnda "Kültür mah. Ayvazönü mevkii no: 16 Ayvaz Suyu Fabrikasý Niksar" adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 27.06.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; Satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda Türk Lirasý peþin para ya da eþ deðerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin, damga vergisi, tellaliye ile teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 20.05.2011 S.No Bedeli(TL) Adedi Cinsi 1 - 22.545,00 TL 180360 Adet 0,5 lt'lik Niksar Ayvaz Suyu Satýþ Saat: 10:00-10:10 22.010,00TL 7576 Adet 5 lt'lik Niksar Ayvaz Suyu Satýþ Saati: 10:15-10:25 3- 23.403,00TL 93612 Adet 1,5 lt'lik Niksar Ayvaz Suyu Satýþ Saati: 10:30-10:40 Toplam : 47.958,00 TL www.bik.gov.tr B: 36578

T. C. ANTALYA 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN /BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2010/344 Esas. KARAR NO : 2011 /509 Davalý : 1- AYÞE UYGUN Davacý : 2- HALÝL UYGUN Mahkememizden verilen 02/05/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile KARAR: Yukarýda açýklanan nedenlerle; Davanýn kabulü ile BURDUR Ýli, YEÞÝLOVA Ýlçesi, BÜYÜKYAKA KÖYÜ Köyü/mah. Cilt 15, hane 58'de 24151464344 T.C. Kimlik numarasý ile nüfusa kayýtlý, MUSTAFA ve ZÝNETden olma, 09/02/1953 doðumlu davacý HALÝL UYGUN ile ayný hanede 24121465364 T.C. Kimlik numarasý ile nüfusa kayýtlý YUSUF ve SÝYASET'den olma 02/02/1959 doðumlu davalý AYÞE UYGUN'un BOÞANMALARINA, Dair iþ bu hüküm davalý HALÝL UYGUN'a HUMK 3156 Mad. gereðince ÝLANEN TEBLÝ ÐÝNE ilan edildiði günden itibaren 15 gün içinde kararý temyiz etmediði taktirde kararýn kendi yönünden kesinleþeceði ÝLAN olunur. 18.05.2011 www.bik.gov.tr B: 36446

T. C. TOKAT 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/269 Davacýlar Ömer Kýlýnç, Mehmet Aktaþ, Ayþegül Ulaca, Leman Sinan tarafýndan Maliye Hazine, Belediye Baþkanlýðý'na karþý Tokat ili, Merkez ilçesi, Dabakhane-i cedit ve Coksular mahallesinde kain ada 294, parsel 7 sayýlý taþýnmazla ilgili tapu iptali ve tescil davasý açtýðýndan, anýlan yerde hak iddia edenlerin ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize baþvurmalarý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 36574

(0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE nSatýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul 0532-2366370 n Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 n Bursa Orhangazi'de 11.000 m2 Zeytin Bahçesi 115.000 TL-0537 231 67 61 n 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal

82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

n Arnavutköy'de Sahibinden TOKÝ karþýsýnda camiye, okula yakýn Caddeye cepheli 700m2 32.000TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 80 71 0537 609 66 57 n Orhangazi'de Kelepir 5000m2 Þeftali Bahçesi 0532 416 29 37 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 nTrakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý

T. C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/889 KARAR NO: 2011/479 Davacý Þadiye Benlioðlu'nun davalý Avni Benlioðlu'na açtýðý boþanma ve soyadý kullanmaya izin davasýnda mahkememizin 04/05/2011 tarihli kararý ile aþaðýdaki hüküm verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Davanýn kabulü ile; 4721 sayýlý Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereðinde þiddetli geçimsizlik nedeni ile Denizli Ýli, Merkez Ýlçe, Ýstiklal Mah. Cilt: 17, Hane: 663, BSN: 1'de nüfusa kayýtlý, Hasan ve Münire oðlu, 1952 doðumlu, 17158868598 T.C. Kimlik no.lu, AVNÝ BENLÝOÐLU ile ayný hanede nüfusa kayýtlý, 2 BSN.lu, Halil ve Rabia kýzý, 1953 doðumlu, kýzlýk soyadý "BÜKE"olan, 24922616866 T.C. Kimlik no.lu, ÞADÝYE BENLÝOÐLU'nun BOÞANMALARINA. 2- Davacý yararýna tedbir nafakasý tayin edilmemesine. 4- Davacý boþanmadan sonra davalýnýn soyadýný kullanmasýna izin verilmesini istemiþ ise de bu talebinin REDDÝNE. 5- (1,25)TL harcýn, (277,25) TL masrafýn ve (1,100) TL vekâlet ücretinin davalýdan alýnmasýna. Bu tebliðin ilan tarihinden 15 gün sonra davalýya teblið edilmiþ sayýlacaðý ve tebliðden sonra 15 günde temyizi kabil olduðu ilgiliye teblið olunur. 25/05/2011 www.bik.gov.tr B: 36388

T. C. ÝZMÝR 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN KIYMET TAKDÝR RAPORU) Dosya No: 2007/3572 E. Burdur Tapu Sicil Müdürlüðü'nün 16/04/2010 tarihli 757 sayýlý yazýlarýna istinaden, dosyamýzdan hacizli bulunan taþýnmazda hissesi bulunan þahýslarýn açýk tebligata yarar adreslerinin bulunamamasý nedeniyle kýymet takdirine iliþkin bilirkiþi raporunun Türkiye genelinde yayýnlanan günlük gazetelerden birinde ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Burdur Ýli, Merkez Kuyu Mah. 414 ada, 36 parselde kayýtlý 115,75 m2 Ev vasýflý taþýnmaz. Burdur Merkez Þahin sokak No: 10 adresinde bulunan taþýnmaz yapý eski basit tarzda 2 katlý ahþap iskeletli, zemin kat: 1 depo, 1 oda, odunluk, wc, 1 kat ön kýsým, 2 oda, 1 ara koridor, arka kýsmý 1 mutfak, yatak odasý, wc ve banyodan ibarettir. Dýþ duvarlarý 50 cm, kerpiç kalýn duvarlý üzerinde ahþap çatý bulunan, güney-kuzey cepheli, kentin eski yerleþim yerinde bulunan her türlü alt yapý hizmetlerinden yararlanmakta olan taþýnmazýn deðeri 21/04/2011 tarihli bilirkiþi raporuna göre 35.000,00 TL.'dir Taþýnmazýn 1/8 hissesi baba adý Mustafa olan MEHMET DORA, SALÝH DORA, FETHÝYE ÞEKERCÝ, ATÝYE ÞEKERCÝ, HESNA ÞEKERCÝ, baba adý Nuri olan YAÞAR HAMDÝ ÜLKER adýna olup adlarýna tek hisse ile kayýtlýdýr. Dosya borçlusu RABÝYE MORSÜMBÜL'ün ise taþýnmazda 1323/1512 hissesi bulunmaktadýr. Bu miktar hisse taþýnmazýn 7/8'ine tekabül etmektedir. Borçlu RABÝYE MORSÜMBÜL'ün 7/8 hissesinin bilirkiþilerce takdir edilen deðeri 30.625 TL.dir. Kýymet takdirine itirazlarý bulunan þahýslarýn iþbu ilan tarihinden itibaren 22 gün içinde dosya numarasý ile birlikte Ýzmir Nöbetçi Ýcra Mahkemesi Hakimliði'ne müracaat etmeleri ilanen teblið olunur. Adresleri bulunamayan hissedarlar ile sair ilgililere tebligat yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. (ÝÝK m.126) www.bik.gov.tr B: 36284

ANTALYA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN Dosya No : 2002-2814 Alacaklý : Ümmühan Esin Özþener Borçlu : Ercan Özgüven Borç : 2.680,00 TL'nin faizi, icra masrafý ve her ay 450,00 -TL nafakanýn tahsili Ýlam ve tarihi : Antalya 5. Aile mahkemesinin 2009/1585, 2010/1069 sayýlý kararý. Borçlu adýna çýkarýlan tebligat bila teblið iade edildiðinden,borçlunun adresi zabýta marifetiyle araþtýrýlmýþ ancak tespit edilemediðinden ödeme emrinin tebliðinin Tebligat kanununun 28-29 ve 31. maddeleri gereðince ilanen yapýlmasýna karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borcu (teminat) iþbu icra emrinin tebliði tarihinden itibaren (7) güne (7) gün ilavesi ile (14) içinde ödemeniz (vermeniz); Ýcra ve Ýflas Kanununun 32'nci maddesi gereðince ve bu süre içinde borcu (teminatý) ödemez, (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargýtay'dan veya yargýlamanýn yenilenmesi yolu ile ait olduðu mahkemeden icranýn geri býrakýlmasýna dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icra yapýlacaðý; yine bu müddet içinde 74'üncü madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz beyanda bulunmaz veya hakikata aykýrý beyanda bulunursanýz 337'nci madde gereðince hapis ile cezalandýrýlacaðýnýz, ihtar olunur. (ÝÝK m.146, 147) www.bik.gov.tr B: 36450

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk (0532) 365 06 37 0 (312) 229 55 55

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0(212) 556 13 37 (0532) 522 75 80

ZAYÝ nNüfus Cüzdanýmý Kaybettim.Hükümsüzdür. Metin Emir Sekizkardeþ

ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/545 KARAR NO: 2011/475 Davacý Mehtap ERKAN tarafýndan Davalý Ahmet Hilmi ERKAN aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda; Davalý Ahmet Hilmi ERKAN'ýn Korutürk mahallesi Vali Hüseyin Öðütcen caddesi Orkide Apt. N: 45 D: 3 Balçova/ÝZMÝR adresine tebligat yapýlamadýðý, tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden davalýya Mahkememiz kararýnýn ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, davalý duruþmalara katýlmamýþ yargýlama yokluðunda bitirilip görülmüþtür. HÜKÜM: Önceleri SAMSUN Ýli, ÝLKADIM Ýlçesi, KILIÇDEDE Mah/Köyü, Cilt 16. Hane 564, BSN: 11'de nüfusa kayýtlý iken evlenmekle ADANA Ýli, SEYHAN Ýlçesi, ÝSTÝKLAL Köyü/mah. Cilt 22. hane 521, BSN: 11'de nüfusa kayýtlý, METÝN ve AYNUR'dan olma, 12/07/1972 doðumlu. 22360012028 T.C. Kimlik numaralý davacý MEHTAP ERKAN (Kýzlýk Soyadý SAKA) ile ayný hane, BSN: 4'de nüfusa kayýtlý ÝBRAHÝM ETHEM ve NEDRET'den olma 18/08/1957 doðumlu, 22375011528 T.C. Kimlik numaralý davalý AHMET HÝLMÝ ERKAN'ýn BOÞANMALARINA karar verilmiþtir. Taraflarýn müþterek çocuklarý 25/09/1998 doðumlu, 22357012192 T.C. Kimlik numaralý Eylül Erkan ile 18/09/2003 doðumlu, 39019442754 T.C. Kimlik numaralý Tamer Erkan'ýn velayetlerinin davacý anneye verilmesine, Velayeti anneye verilen çocuklarýn baba ile her ayýn 1. ve 3. haftasý cumartesi günleri sabah saat 09:00'dan ertesi gün akþam saat 17:00'a kadar, dini bayramlarýn 2. günü sabah saat 09:00'dan ertesi günü akþam saat 17:00'a kadar, her yýl 1 Temmuz sabah saat 09:00 ile 31 Temmuz akþam saat 17:00 arasýnda görüþtürülmek sureti ile þahsi Ýliþki kurulmasýna, TMK 353. maddesi gereðince velayeti kendisine verilen anneye boþanmaya dair ilamýn kesinleþtiði tarihten itibaren küçüðün mal varlýðýnýn dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu mal varlýðýnda veya yapýlan yatýrýmlarda gerçekleþen önemli deðiþiklikleri bildirmesi için kendisine 30 GÜN SÜRE VERÝLMESÝNE, Davacý tarafýndan yapýlan 301,85 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Karar ve ilam harcý olan 18,40 TL'den peþin alýnan 17,15 TL harcýn mahsubu ile kalan 1,25 TL harcýn davalýdan alýnarak hazineye irat kaydýna, davacý vekilinin yüzünde davalýnýn yokluðunda yasa yolu açýk olmak üzere verilen karar açýkça okunup usulen anlatýldý. Tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalý Ahmet Hilmi ERKAN'ýn Mahkememiz kararýnýn ilanen tebliðine karar verilmiþtir, kararýn ilan tarihinden itibaren 7. günde teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 36282

T. C. HOPA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLANDIR ESAS NO : 201/43 Davacýlar Rasime Çapan ve hissedarlarý tarafýndan davalýlar Hazine adýna Mal Müdürlüðü, Esenkýyý Köyü Muhtarlýðý, Karayollarý Genel Müdürlüðü aleyhine açýlan Tescil davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda verilen ara kararý gereðince; Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi, Esenkýyý Köyü Bulyati mevkiinden davacýlara ait 190 ada 8 parsel sayýlý taþýnmazýn batý yönünde tescil dýþý býrakýlmýþ 735,55 m2 alanlý taþýnmazýn davacýlar Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi, Ortahopa Mahallesi nüfusuna kayýtlý Abdulhalim ve Meryem kýzý 01/01/1932 doðumlu Sevime KASIMOÐLU, Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi Esenkýyý Köyü Ali Ýsmet ve Naciye kýzý 30/03/1950 doðumlu Sevim KAYNAK, Artvin Ýli Hopa Ýlçesi, Esenkýyý Köyü Çelik ve Sevim oðlu 02/05/1970 doðumlu Þahap Oðuz KAYNAK, Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi, Esenkýyý Köyü Çelik ve Sevim kýzý 02/09/1976 doðumlu Ayþe KAYNAK, Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi, Esenkýyý Köyü Abdulhalim ve Ayþe kýzý 03/05/1926 doðumlu RASÝME KAYNAK, Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi, Esenkýyý Köyü Abdulhalim ve Meryem oðlu Ahmet Erkan KAYNAK, Artvin Ýli, Hopa Ýlçesi, Esenkýyý Köyü Abdulhalim ve Meryem oðlu VOLKAN KAYNAK adýna tescili talep edildiðinden iþ bu taþýnmazda hak iddia eden üçüncü kiþilerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2010/43 Esas sayýlý dosyasýna itirazlarýný bildirmeleri ilanen teblið olunur. 13/05/2011 www.bik.gov.tr B: 36591

T. C. KUÞADASI 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Mahkememizin 23.12.2010 tarih 2009/303 esas 2010/412 karar sayýlý ilamý ile Ýzmir Ýli Tire Ýlçesi Ayaklýkýrý Köyü Cilt: 22 Hane: 23 BSN: 93'de nüfusa kayýtlý Celil ve Þenay kýzý 03.09.1984 Tire doðumlu 21071253102 TC kimlik nolu Ayþe Özer'in nüfus kayýtlarýnda Ayþe olarak kayýtlý olan isminin Ayþe Demet olarak deðiþtirilmesine karar verildiði Türk Medeni Kanununun 27. Maddesi gereðince ilan olunur. 03.03.2011 www.bik.gov.tr B: 36275


DÝZÝ

9

Siyasete bulaþtýrýlmamalý E­vet,­hiç­þüp­he­siz­"Ýt­ti­had–ý­Ýs­lâm" i­le­ Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî"­ müþ­te­rek ve­ bir­bi­ri­ne­ pa­ra­lel­ bir­ mâ­nâ­yý­ i­fa­de e­di­yor.­ Ne­ var­ ki,­ 1909'da­ Ýs­tan­bul'da­ ku­ru­lan­ Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî­ Ce­mi­ye­ti­nin,­ ba­zý­ mu­ha­ke­me­siz­ din­dar­lar ta­ra­fýn­dan­ bir­ si­ya­sî­ ce­mi­yet­ þek­li­ne dö­nüþ­tü­rül­me­si­ yö­nün­de­ki­ ar­zu­ ve ça­ba­la­rý­ fark­ e­den­ Üs­tad­ Be­di­üz­za­man,­bun­dan­ni­ha­yet­de­re­ce­de­kork­-

13

Cumhuriyetin ilk yýllarý, tam bir diktatörlüðe sahne oldu

Ýttihad–ý Muhammedî, ayný zamanda Ýttihad–ý Ýslâmdýr Ý­kin­ci­ Meþ­rû­ti­ye­tin­ i­lân­ e­dil­me­siy­le bir­l ik­t e (Tem­m uz­ 1908) ,­ Ýs­t an­b ul mer­kez­li­ol­mak­ü­ze­re­il­mî,­fik­rî­ve­si­ya­sî­ ni­te­lik­te­ pek­çok­ ku­lüp,­ ce­mi­yet, fýr­ka­(par­ti)­ku­rul­du. Bun­la­rýn­a­ra­sýn­da­en­zi­ya­de­dik­kat çe­ken­ler­den­ bi­ri­ de­ 5­ Ni­san­ 1909'da (102­ yýl­ ön­ce­ bu­gün) ku­ru­lan­ Ýt­ti­had–ý­Mu­ham­me­dî­Ce­mi­ye­ti­dir. Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ de­ bu­ ce­mi­ye­tin­ fa­al­ ü­ye­le­ri­ a­ra­sýn­da­ yer­ al­mýþ,­ hat­t a­ A­y a­s of­y a­ Ca­m i­i n­d e­k i "mev­lid­li­a­çý­lýþ"­prog­ra­mýn­da­u­zun­ca bir­hi­ta­be­de­bu­lun­muþ­tur. Be­di­üz­za­man,­ ay­rý­ca­ bu­ ce­mi­ye­tin "ya­y ýn­ or­g a­n ý"­ ma­h i­y e­t in­d e­ çý­k an Vol­kan­ga­ze­te­sin­de­de­ya­zý­lar­yaz­mýþ, bu­ya­zý­lar­da­i­fa­de­et­miþ­ol­du­ðu­ha­ki­kat­le­re­ ha­ya­tý­ bo­yun­ca­ sa­hip­ çýk­mýþ ve­ bun­la­rý­ sa­vun­mak­tan­ as­la­ çe­kin­me­miþ­tir.­Ö­lü­mün­ (i­da­mýn) kol­gez­di­ði­da­ra­ðaç­la­rý­ö­nün­de­bi­le... Pek,­bu­ce­mi­ye­te­gi­ren­Üs­tad­Be­di­üz­za­man'ýn­a­sýl­mak­sa­dý­ne­i­di? Be­di­üz­za­man,­ Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî­ i­le­ o­lan­ bað­lan­tý­sý­ hak­kýn­da­ki ni­yet­ ve­ mak­sa­dý­ný,­ neþ­ri­yat­ yo­luy­la ol­du­ðu­ gi­bi,­ mah­ke­me­de,­ o­ dev­rin gad­dar­la­rý­ ö­nün­de­ de­ per­vâ­sýz­ca­ i­fa­de­ et­miþ;­ böy­le­lik­le,­ ta­rih­ ö­nün­de­ ve is­tik­bâl­ mah­ke­me­sin­de­ de­ he­sap­ ve­rir­ce­si­ne­muk­nî­i­zah­lar­da­bu­lun­muþ­tur. Bu­ mâ­nâ­da­ki­ i­zah­la­rý,­ muh­te­lif­ ri­sâ­le­ler­de­ gör­mek­ müm­kün.­ Ta­rih­çe–i­Ha­yat­i­sim­li­e­ser­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re,­ Es­ki­ Sa­id­ dö­ne­mi­ e­ser­le­rin­de, bil­has­sa­ Mü­nâ­za­rât,­ Di­vân–ý­ Harb–i Ör­fî­ve­Hut­be–i­Þâ­mi­ye­gi­bi­ri­sâ­le­le­rin­de,­bu­me­se­le­de­fa­at­le­tâ­rif­ve­i­zah e­di­li­yor.­ Be­di­üz­za­man,­ "Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî"­gi­bi­i­çin­de­mü­ba­rek­ve­kud­sî­i­sim­le­rin,­tâ­bir­le­rin­geç­ti­ði­te­þek­kül­le­rin­dün­ya­iþ­le­ri­ne­ve­si­ya­set­ce­re­yan­la­rý­na­bu­laþ­tý­rýl­ma­sý­nýn,­â­let­ve­tâ­bi­e­dil­me­si­nin­ za­rar­la­rý­ný­ ha­týr­la­týr­ken, bir­ yan­dan­ da,­ bu­ gi­bi­ mu­kad­des­le­rin­ u­mu­mun­ ma­lý­ ol­du­ðu­nu­ ve­ ci­han­þü­mûl­ de­ðer­ler­ ta­þý­dý­ðý­ný­ her­ ve­si­ley­le­ na­za­ra­ ver­me­ye­ça­lýþ­mýþ­týr. Ýþ­te,­ bu­ me­yan­da­ so­ru­lan­ bir su­â­le­ver­miþ­ol­du­ðu­ce­vap­tan­bir bö­lüm.­ "Tek­ra­ren­ söy­lü­yo­rum­ ki,­ it­ti­had–ý­ Ýs­lâm­ ha­ki­ka­týn­da­ o­lan­ it­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî­nin­ (asm)­ ci­he­tü’l–vah­de­ti­ Tev­hid–i­ Ý­lâ­hî­dir. Pey­m an­ ve­ ye­m i­n i­ de­ î­m an­d ýr. Mün­t e­s i­b î­n i­ (bað­l ý­l a­r ý) ,­ u­m um mü’min­ler­dir.­ Ni­zam­nâ­me­si,­ Sü­nen–i­Ah­me­di­ye­dir­(asm).­Kà­nu­nu, e­vâ­mir­ve­ne­vâ­hi–i­þer’i­ye­dir.­Bu­it­ti­had­ â­det­ten­ de­ðil,­ i­bâ­det­tir.­ Ýh­fa, havf;­ ri­yâ­dan­dýr.­ Farz­da­ ri­yâ­ yok­tur. Bu­ za­ma­nýn­ en­ bü­yük­ farz­ va­zî­fe­si, it­ti­had–ý­Ýs­lâm­dýr."­ (Hut­be–i­Þâ­mi­ye, s.­94;­Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî,­s.­67) Ýt­ti­had–ý­ Ýs­lâ­mýn,­ do­la­yý­sýy­la­ Ýt­ti­had–ý­ Mu­h am­m e­d î'nin­ bü­t ün mü'min­le­re­ þâ­mil­ ol­du­ðu­nu,­ bu­nun tah­sis­ (i­po­tek)­ ve­ tah­dit­ (sý­nýr­la­ma) ka­bul­ et­me­di­ði­ni­ dâ­vâ­ e­den­ Üs­tad Be­d i­ü z­z a­m an,­ Os­m an­l ý­ ta­r i­h in­d e Sul­tan­ Se­lim'in­ de­ bu­ mâ­nâ­da­ki­ Ýt­ti­had–ý­ Ýs­lâ­mý­ he­def­ a­lýp­ te­sis­ et­me­ye ça­lýþ­tý­ðý­ný,­ ken­di­si­nin­ de­ iþ­te­ bu­ mâ­nâ­da­ki­ bir­ it­ti­ha­da­ da­hil­ o­lup­ it­ti­ba et­ti­ði­ni­a­çýk­ça­i­fa­de­e­der.

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

tu­ðu­nu­ söy­le­ye­rek,­ ge­rek­li­ te­þeb­büs­ler­de­bu­lun­mak­ta­ge­cik­mez.­ O­za­man­ki­ga­ze­te­ler­de­neþ­ro­lu­nan ve­bi­lâ­ha­re­e­ser­le­rin­de­de­yer­a­lan­bu me­yan­da­ki­ ba­zý­ i­fa­de­le­ri­ muh­te­lif­ ri­sâ­le­ler­de­yer­al­mak­ta­dýr. Ýþ­te,­ Ri­sâ­le–i­ Nur'da­ ge­çen­ ci­han­þü­mûl­ mâ­nâ­da­ki­ it­ti­had–ý­ Ýs­lâm­ ve Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî­ ta­ri­fi­ne­ da­ir söz­ve­i­zah­la­rýn­bir­hü­lâ­sa­sý: 1)­ "Ý­þit­tim,­ Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî (asm)­ nâ­mýy­la­ bir­ ce­mi­yet­ te­þek­kül et­miþ.­Ni­ha­yet­de­re­ce­de­kork­tum­ki, bu­ism–i­mü­ba­re­kin­al­týn­da­ba­zý­la­rý­nýn­ bir­ yan­lýþ­ ha­re­ke­ti­ mey­da­na­ gel­sin.­Son­ra­i­þit­tim:­Bu­ism–i­mü­ba­re­ki ba­zý­mü­ba­rek­ze­vât,­da­ha­ba­sit­ve­sýrf i­ba­de­te­ve­Sün­net–i­Se­niy­ye­ye­te­ba­i­ye­te­ nak­let­miþ­ler.­ Ve­ o­ si­ya­sî­ ce­mi­yet­ten­kat–ý­a­lâ­ka­et­ti­ler,­si­ya­se­te­ka­rýþ­ma­ya­cak­lar.­ Lâ­kin,­ tek­rar­ kork­tum,­de­dim:­Bu­i­sim­u­mu­mun­hak­ký­dýr,­ tah­sis­ ve­ tah­dit­ ka­bul­ et­mez." (Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî,­s.­27) 2)­ "...Hem­ de­ an­la­þýl­dý­ ki,­ it­ti­had–ý Ýs­lâm,­u­mum­as­ke­re­ve­u­mum­ehl–i i­ma­na­þâ­mil­dir.­Ha­riç­kim­se­yok­tur." (Hut­be–i­Þâ­mi­ye,­s.­109) 3)­ "Ýt­ti­had–ý­ Ýs­lâm­ o­lan­ Ýt­ti­had–ý Mu­ham­me­dî­ (asm)­ de­di­ði­miz­ va­kit, u­mum­mü’min­le­rin­ma­bey­nin­de­bil­kuv­ve­ ve­ya­ bil­fi­il­ sa­bit­ o­lan­ it­ti­had mu­rat­týr.­ Yok­sa,­ Ýs­tan­bul­ ve­ A­na­do­lu’da­ki­ ce­ma­at­ mu­rad­ de­ðil­dir.­ Am­ma,­bir­kat­re­su­da­su­dur.­Bu­ün­van­dan­ tah­s is­ (te­k el,­ i­p o­t ek)­ çýk­m az. ...Mün­te­si­bî­ni,­ u­mum­ mü’min­ler­dir. Re­i ­s i­ de­ Fahr–i­ ­l em­d ir­ (asm)." (Hut­be–i­Þâ­mi­ye,­s.­99) 4)­"Ýt­ti­had–ý­Mu­ham­me­dî­(asm)­o­lan­it­ti­had–ý­Ýs­lâm’ýn­ef­kâr­ve­mes­lek ve­ha­ki­ka­tý­ný,­ef­kâr–ý­u­mu­mi­ye­ye­arz e­de­riz.­Ki­min­bir­i­ti­ra­zý­var­sa­et­sin;­ce­va­ba­ha­zý­rýz."­(Hut­be–i­Þâ­mi­ye,­s.­95) 5)­ "Hem­ mâ­nen­ es­ki­ (1909) Ýt­ti­-

had–ý­ Mu­ham­me­dî­den­ (asm)­ o­lan yüz­bin­ler­Nur­cu­lar­la,­...þim­di­ (1950) de­ ay­n en­ Ýt­t i­h ad–ý­ Ýs­l âm­d an­ o­l an Nur­cu­lar,­ bü­yük­ bir­ ye­kûn­ teþ­kil­ e­der."­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­271) (Bu­kýs­mýn­de­va­mýn­da,­tâ­Meþ­rû­ti­yet­ dev­rin­den­ kýrk­ yýl­ son­ra­ki­ De­mok­ra­si­dev­ri­ne­mu­az­zam­bir­ir­ti­bat ku­ru­lu­yor;­ hem­ di­nî,­ hem­ de­ si­ya­sî sa­ha­da­ ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ken­ is­ti­ka­met­li hiz­me­tin­mis­yo­nu­ta­rif­ve­tav­sif­e­di­li­yor.) *­*­* Ýt­ti­had–ý­ Mu­ham­me­dî­ Ce­mi­ye­ti, 31­Mart­Ha­di­se­si­ba­ha­ne­e­di­le­rek­ka­pa­týl­dý.­ Bu­ ce­mi­ye­tin­ din­dar­ ü­ye­le­ri­nin­ ço­ðu­ Ah­rar–ý­ Os­ma­ni­ye­ Fýr­ka­sý men­sup­la­rýy­la­bir­lik­te­i­dam­e­dil­di­ler. Ý­dam­dan­ kur­tu­lan­lar­ i­se,­ a­ðýr­ ha­pis ve­sür­gün­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dý­lar. Bu­ zul­mü­ ya­pan­ gad­dar­la­rýn­ e­li­ne mal­ze­me­ve­rip­e­mel­le­ri­ne­â­let­o­lan­lar i­se,­ne­ya­zýk­ki­"din­de­has­sas,­mu­ha­ke­me­de­nok­san"­ba­zý­saf­dil­din­dar­lar ol­muþ­tur.

Üs­te­lik,­A­li­Þük­rü­Be­yi­kat­le­den­ki­þi,­M.­Ke­mal'in em­rin­den­hiç­çýk­ma­yan­Çan­ka­ya­Mu­ha­fýz­A­la­yý­Ko­s­man­lý­Dev­le­ti­Meþ­rû­ti­yet­dö­ne­mi­nin­son­se­- mu­ta­nýy­dý. çim­le­ri­Ka­sým–A­ra­lýk­1919'da­ya­pýl­dý.­Mil­let­ve­Ay­rý­ca,­M.­Ke­mal'in­da­ha­i­ki­bu­çuk­ay­ev­vel­o­nun kil­le­ri­nin­ne­re­dey­se­ta­ma­mý­na­ya­kýn­kýs­mý,­A­- hak­kýn­da­söy­le­miþ­ol­du­ðu­þu­söz,­ta­ri­hin­ka­yýt­la­rý­na na­do­lu­ve­Ru­me­li­Mü­da­fa­a–i­Hu­kuk­Ce­mi­yet­le­ri­nin geç­miþ­ti:­“Yak­ma­lý­yýk­ma­lý,­A­li­Þük­rü­Mat­ba­a­sý­ný!” (Bkz:­Ka­ra­be­kir'in­Gün­lük­le­ri:­14­O­cak­1923) gös­ter­miþ­ol­du­ðu­a­day­lar­a­ra­sýn­dan­se­çil­di. Bü­tün­bu­hu­sus­lar,­me­bus­la­rýn­na­zar–ý­dik­ka­ti­ni Bi­rin­ci­Dün­ya­Sa­va­þý­nýn­mað­lû­bi­ye­ti­se­be­biy­le,­ye­di dü­ve­lin­Tür­ki­ye'ye­kar­þý­baþ­lat­mýþ­ol­du­ðu­deh­þet­li­iþ­- cel­bet­ti­ði­i­çin,­az­met­ti­ri­ci­o­la­rak­þüp­he­ler­M.­Ke­mal'in gal­ve­is­ti­lâ­þart­la­rý­al­týn­da, i­de­al­mâ­nâ­da­bir­se­çi­min ü­ze­rin­de­o­dak­lan­mýþ­du­rum­day­dý. Bu­"kur­þun­gi­bi­a­ðýr"­ha­va­nýn­et­ki­sin­den­sýy­rýl­mak ya­pýl­ma­sý­ný­im­kân­sýz­ký­lý­yor­du.­Bu­se­bep­le,­me­bus­la­rýn­he­men­ta­ma­mý,­ken­di­ni­va­tan­mü­da­fa­a­sý­na­a­da­- ve­na­zar–ý­dik­ka­ti­baþ­ka­ta­ra­fa­çek­mek­is­te­yen­M.­Ke­mýþ­o­lan­Mil­lî­Ce­mi­yet­le­rin­uy­gun­gör­dü­ðü­a­day­lar­a­- mal,­"Mec­lis­Re­i­si"­sý­fa­tý­i­le­ül­ke­yi­ge­nel­se­çim­at­mos­fe­ri­ne­sü­rük­le­me­plâ­ný­ný­dev­re­ye­sok­tu. ra­sýn­dan­se­çil­miþ­ol­du. Me­bus­la­rýn­ço­ðu­A­li­Þük­rü­Bey­ci­na­ye­ti­nin­der­di­ve 1920­yý­lý­baþ­la­rýn­da­Ýs­tan­bul'da­top­la­nan­mil­let­ve­kil­le­ri,­son­Os­man­lý­Mec­lis–i­Me­bû­sâ­ný­o­la­rak­ta­ri­he te­lâ­þe­si­i­çin­dey­ken,­ke­za,­te­tik­çi­ol­du­ðu­an­la­þý­lan­To­pal­Os­man'la­si­lâh­lý­mü­sa­de­me­ha­li­ya­þa­nýr­ken,­­Mec­geç­ti. Kan­lý­iþ­ga­lin­ya­þan­dý­ðý­16­Mart'tan­i­ti­ba­ren­Ýs­tan­- lis'te­ki­bir­gru­bun­ça­ba­sýy­la­1­Ni­san'da­ge­nel­se­çim­ka­bul'u­terk­i­le­ço­ðu­A­na­do­lu'ya­ge­çen­bu­me­bus­lar,­ay­- ra­rý­a­lýn­mýþ­ol­du. 2­Ni­san­gü­nü,­A­li­Þük­rü­Be­yin­ce­se­di,­bir­bað­e­vi­ya­ný­za­man­da­An­ka­ra'da­ki­ilk­Mil­let­Mec­li­si­ni­teþ­kil­et­kýn­la­rýn­da­top­ra­ða­gö­mü­lü­hal­de­bu­lun­du.­Na­a­þý,­þe­miþ­ol­du­lar. Ýþ­te,­bu­me­bus­la­rýn­Ýs­tan­bul'da­ki­tak­di­re­þâ­yân­ic­ra­- hir­mer­ke­zi­ne­ge­ti­ril­di­ve­4­Ni­san­gü­nü­Mec­lis'te­öð­le at­le­rin­den­bi­ri,­Er­zu­rum­ve­Si­vas­Kon­gre­sin­de­ge­liþ­ti­- vak­ti­ya­pý­lan­ce­na­ze­me­ra­si­mi­ar­dýn­dan,­o­to­mo­bil­i­le ri­lip­ka­rar­laþ­tý­rý­lan­Mi­sâk–ý­Mil­lî'yi­bir­ka­pa­lý­o­tu­rum­- Ý­ne­bo­lu'ya,­o­ra­dan­da­ge­miy­le­Trab­zon'a­gö­tü­rül­dü. Ay­ný­gü­nün­ak­þa­mý­To­pal­Os­man'ýn­ce­se­di­Mec­da­"Ahd–ý­Mil­lî­Be­yan­nâ­me­si"­a­dýy­la­ka­bul­et­me­si­dir. (28­O­cak­1920) lis–i­Mil­lî'nin­ka­ra­rý­ge­re­"Mil­lî­Ye­min"­an­la­mý­na­ge­len ðin­ce,­Mec­lis­ka­pý­sýn­da­a­sýl­Mec­lis'in­bu­Be­yan­nâ­me­si,­17­Þu­dý.­(A­ge,­s.­856–57) bat­gü­nü­ba­sýn­yo­luy­la­bü­tün­dün­Ü­ze­ri­ne­gi­den­as­ke­rî­ta­ya­ya­­i­lân­e­dil­di. bur­i­le­ça­týþ­ma­ya­gi­ren­To­"Mi­sâk–ý­Mil­lî",­Bi­rin­ci­Bü­yük pal­Os­man,­ya­ra­lý­o­la­rak­e­le Har­bin­so­nu­nu­i­þa­ret­le­yen­Mon­ge­çi­ril­miþ­ti.­An­cak,­ken­di­si­dros­ Mü­t a­r e­k e­s iy­l e­ (30­ E­k im nin­ki­min­ta­ra­fýn­dan­kul­la­1918) be­lir­le­nen­sý­nýr­lar­i­çin­de­ya­nýl­dý­ðý­an­la­þýl­ma­sýn­ve­bu þa­yan­"Os­man­lý­Ýs­lâm­ço­ðun­lu­me­yan­da­bir­i­ti­raf­ta­bu­lu­ðu"nun­bir­ve­bö­lün­mez­bü­tün­lü­na­ma­sýn­di­ye,­her­ih­ti­ma­le ðü­nün­ka­bul­e­dil­me­si­an­la­mý­ný­ta­kar­þý­ka­fa­sý­ke­sil­miþ­ti.­Te­þý­yor. tik­çi­câ­ni,­bu­se­bep­le­ba­þýn­Bu­sý­nýr­la­ra­E­dir­ne­ve­Kýrk­la­re­dan­de­ðil,­a­ya­ðýn­dan­a­sýl­li'ye­ka­dar­o­lan­Trak­ya­Böl­ge­si­i­le mak­du­ru­mun­da­kal­dý. A­na­do­lu­coð­raf­ya­sý­nýn­ta­ma­mý da­hil­dir. 8 Nisan tarihli seçim bilÖ­te­yan­dan,­Kýb­rýs,­E­ge'de­ki­on dirisi i­ki­a­da­i­le­Ker­kük­ve­Mu­sul'un­sta­Tür­ki­ye­se­çim­at­mos­fe­ri tü­sü,­u­lus­la­r­a­ra­sý­hu­kuk­la­da­bað­i­çi­ne­gi­rin­ce,­A­li­Þük­rü­ci­lan­tý­sý­se­be­biy­le,­da­ha­ilk­gün­den­i­na­ye­ti­ve­ci­na­ye­tin­sor­gu­Bir tertibe kurban giden ti­ba­ren­muð­lak­kal­mýþ­týr. lan­ma­sý­gi­bi­hu­sus­lar­da, Trabzon mebusu Ali Þükrü Bey. Bu­muð­lak­lýk,­Lo­zan'da­ki­gö­rüþ­ha­liy­le­bir­de­re­ce­tav­sa­mýþ­ol­me­ler­es­na­sýn­da,­ma­a­le­sef­Tür­ki­ye'nin­a­ley­hi­ne­o­la­cak du. bir­yön­len­dir­me­ye­ta­bi­tu­tul­muþ­tur. Ýþ­te­tam­bu­es­na­da,­M.­Ke­mal,­yi­ne­Mec­lis­Re­i­si­yet­ki­siy­le­9­mad­de­lik­bir­be­yan­nâ­me­ne­þret­ti. (8­Ni­san 1923) Önce hürriyet ve istiklâl, O­dö­nem­de­"Do­kuz­Um­de/Ýl­ke"­baþ­lý­ðýy­la­neþ­re­di­sonra cumhuriyet ve demokrasi 28­O­cak­1920'de­Mec­lis­te­ka­bul­e­di­len­Mi­sâk–ý len­bu­se­çim­be­yan­nâ­me­si,­ay­ný­za­man­da­A­na­do­lu­ve Mil­lî'nin­dün­ya­ya­du­yu­rul­ma­sý­es­na­sýn­da,­E­dir­ne­Mil­- Ru­me­li­Mü­da­fa­a–i­Hu­kuk­Ce­mi­ye­ti'nin­bir­ne­vî­se­let­ve­ki­li­Meh­met­Þe­ref­Be­yin­þu­me­âl­de­ki­tak­ri­ri (ö­- çim­bil­di­ri­si­ma­hi­ye­ti­ni­ta­þý­yor­du. ner­ge­si)­ Mec­lis'te­oy­bir­li­ðiy­le­ka­bul­e­dil­di:­“Ahd–ý Bu­bil­di­ri­de­ö­zet­le­þu­hu­sus­lar­na­za­ra­ve­ril­di: 1)­Ha­ki­mi­yet­mil­le­tin­dir. Mil­lî’nin­dün­ya­par­la­men­to­la­rý­na­ve­mem­le­ket­mat­2)­A­sa­yiþ­te­min­e­di­le­cek. bu­a­tiy­le­ci­han­mat­bu­a­tý­na­teb­lið­e­dil­me­si­ni­ve­ter­ci­3)­A­dâ­let­sis­te­min­de­re­form­ya­pý­la­cak. han­mü­za­ke­re­si­ni­tek­lif­e­de­rim...­Mil­le­ti­miz­biz­le­re 4)­As­ker­lik­sü­re­si­ký­sal­tý­la­cak. ken­di­le­ri­ni­tem­sil­þe­re­fi­ni­ve­re­rek­bu­ra­ya­gön­der­di­ði 5)­Sa­vaþ­lar­se­be­biy­le­ha­ra­be­ye­dö­nen­ül­ke­ye­ni­den za­man,­ilk­va­zi­fe­o­la­rak,­ha­yat­hak­ký­ný­ve­hay­si­ye­ti­ni te­bel­lür­et­ti­ren­en­mâ­sum­hak­la­rý­ný­te­mi­nat­al­tý­na­a­- in­þa­e­di­le­cek. 6)­Sað­lýk,­sos­yal,­sý­na­î,­u­la­þým,­e­ði­tim,­ik­ti­sa­dî­a­lan­da lan,­ma­zi­si­nin­par­lak­gün­le­ri­ni­is­tik­bâl­i­çin­de­dü­þün­mek­hak­ký­ol­du­ðu­nu­gös­te­ren­ve­bu­nun­i­çin­i­ca­be­der­- halk­ya­ra­rý­na­po­li­ti­ka­lar­uy­gu­la­na­cak. *­*­* se­bü­tün­mil­let­fert­le­ri­o­la­rak­öl­me­yi­gö­ze­a­lan­þu Be­yan­nâ­me­de­ki­bu­va­at­le­re­rað­men,­me­bus­lar­gi­bi Ahd–ý­Mil­lî’yi­i­lân­et­me­mi­zi­is­te­di…­Biz,­mad­dî–ma­ne­vî­var­lý­ðý­mý­zýn­bi­ze­te­min­et­ti­ði­hakk–ý­ha­ya­tý­is­ti­yo­- halk­da­þüp­he­ve­te­red­düt­i­çin­dey­di. Zi­ra,­ye­ni­dev­le­tin­mer­ke­zin­de­hal­kýn­göz­de­bir ruz.­Baþ­ka­bir­þey­is­te­mi­yo­ruz.­Þim­di­o­ku­ya­ca­ðým, pey­mân–ý­mil­lî­dir.­Mil­le­tin­ye­mi­ni­dir.­Mil­le­ti­miz,­ya tem­sil­ci­si­kat­le­dil­miþ,­bu­na­mu­ka­bil,­her­ne­ka­dar­ca­ni bu­ye­mi­nin­þart­la­rý­ný­ye­ri­ne­ge­ti­re­cek,­ya­hut­da­bu tes­bit­e­di­lip­ce­za­lan­dý­rýl­mýþ­i­se­de,­ha­di­se­nin­ar­ka­plâ­yol­da­ta­ri­hin­hu­zu­run­da­þe­ref­le­si­li­nip­gi­de­cek­tir.­Fa­- ný­yi­ne­ka­ran­lýk­ta­kal­mýþ­tý.­ Bu­da,­ha­liy­le­te­dir­gin­lik­u­yan­dýr­mak­tay­dý.­Bun­dan kat,­as­la­e­sir­ol­ma­ya­cak­týr,­e­fen­di­ler." son­ra­ne­o­la­ca­ðý­bir­tür­lü­kes­ti­ri­le­mi­yor­du. Ýlk cinayetin ardýndan, ilk genel seçim (1923) kararý Seçim kararý üzerine yapýlan konuþmalar A­mas­ya­Ta­mi­mi,­Er­zu­rum­ve­Si­vas­Kon­gre­le­ri­nin "Se­çi­mi­ye­ni­le­me"­tek­li­fi­ü­ze­rin­de,­Mec­lis'te­o­gün ar­dýn­dan­An­ka­ra'de­teþ­kil­o­lu­nan­ (Ni­san­1920) Mil­lî bir­hay­li­dik­kat­çe­ki­ci­ko­nuþ­ma­lar­ya­pýl­dý. Mec­lis,­1922­yý­lý­son­la­rý­na­ka­dar,­iþ­gal­ci­güç­le­re­kar­þý Ýþ­te­o­gün­le­rin­Mec­lis­or­ta­mýn­da­ta­nýn­mýþ­me­bus­a­ra­lýk­sýz­þe­kil­de­mü­ca­de­le­et­ti. la­rýn­yap­mýþ­ol­du­ðu­ko­nuþ­ma­lar­dan­ba­zý­bö­lüm­ler... Bü­tün­as­ke­ve­mil­le­tin­iþ­ti­ra­kiy­le­ka­za­ný­lan­Ýs­tik­lâl Ha­ri­ci­ye­Ve­ki­li­Ýs­met­Pa­þa: "Siz­den­al­dý­ðý­mýz­yet­ki Har­bin­den­son­ra­i­se,­ye­ni­den­çok­par­ti­li­ha­ya­ta­ge­çil­- ve­e­sas­la­ra­da­ya­na­rak,­da­hil­de­ve­ha­riç­te­sul­hün­de­va­me­si­ve­a­ka­bin­de­cum­hu­rî­bir­re­ji­min­ku­rul­ma­sý­yö­- mý­i­çin,­hü­kû­met­çe­de­mil­le­tin­i­ra­de­si­ne­mü­ra­ca­at­et­nün­de­a­dým­lar­a­týl­dý. me­ka­ra­rý­ga­yet­ye­rin­de­ol­muþ­tur." Ne­var­ki,­eþ­za­man­lý­o­la­rak,­bir­ta­raf­tan­da­en­tri­ka, La­zis­tan­me­bu­su­Zi­ya­Hur­þit: "Zan­ne­de­rim,­ev­vel­ce çe­kiþ­me,­zýt­laþ­ma,­hat­ta­ci­na­yet­iþ­le­me­ye­va­ran­bir­da­- böy­le­bir­tek­lif­ve­ril­miþ­ti­de,­Pa­þa­Haz­ret­le­ri­bu­nun hi­lî­ih­ti­lâf­dev­re­si­de­baþ­la­týl­mýþ­ol­du. red­di­ne­ta­raf­tar­ol­muþ­tu." Ni­te­kim,­da­ha­Lo­zan­An­latþ­ma­sý­ke­sin­lik­ka­zan­ma­Ýz­mit­me­su­bu­Sýr­rý­Bey: "Pa­þam,­bu­nu­biz­zat­20­gün dan,­he­nüz­bü­yük­çe­bir­köy­me­sa­be­sin­de­bu­lu­nan­ye­- ev­vel­tek­lif­et­miþ­tim­ve­biz­zat­zat–ý­â­li­niz­a­ley­hin­de ni­dev­le­tin­mer­ke­zi­An­ka­ra'nýn­gö­be­ðin­de,­Mec­lis'in­i­- bu­lun­muþ­tu­nuz." ra­de­si­ne­te­ca­vüz­e­dil­di­ve­Mec­lis­Ý­kin­ci­Baþ­ka­ný­o­lan La­zis­tan­me­bu­su­Zi­ya­Hur­þit: "Ney­se,­þim­di­ar­týk­i­A­li­Þük­rü­Bey,­mu­a­rýz­la­rý­ta­ra­fýn­dan­vah­þi­ya­ne­bir ti­raz­e­den­yok.­Se­çi­mi­ye­ni­le­me­tek­li­fi­ni­müt­te­fi­kan yön­tem­le­kat­le­dil­di.­(27­Mart­1923) ka­bul­e­di­yo­ruz." Trab­zon­me­bu­su­A­li­Þük­rü­Be­yin­plân­lý­bir­ter­ti­be Er­zu­rum­me­bu­su­Hü­se­yin­Av­ni: "E­fen­di­ler!­Meþ­rû­kur­ban­git­ti­ði­an­la­þý­lýn­ca,­Mec­lis­at­mos­fe­ri­öy­le­si­ne ti­ye­tin­ (de­mok­ra­si­nin) bah­þet­ti­ði­hak­la­rýn­en­müm­ta­yük­sek­bir­ge­ri­lim­le­e­lek­trik­len­di­ki,­hiç­kim­se­baþ­ka zý,­se­çim­hak­ký­dýr.­Mec­lis­bu­gün­ka­rar­ver­sin­ve­he­hiç­bir­þey­dü­þü­ne­mez­ve­ko­nu­þa­maz­ol­du. men­tan­zim­ya­pýl­sýn.­Fa­kat,­se­çim (in­ti­hap) ne­sû­ret­le 1­Ni­san­ (1923)­ gü­nü­i­ti­ba­riy­le,­te­tik­çi­ka­ti­lin­To­pal ya­pý­la­cak­týr?­Yi­ne­es­ki­sal­ta­nat­dev­rin­de­ki­gi­bi­o­la­cak­Os­man­ol­du­ðu­an­la­þýl­dý­ðýn­da­i­se,­Mec­lis'te­ki­grup­lar sa,­tan­zi­mi­yi­ne­hü­kû­met­ya­pa­cak­sa,­o­da­na­fi­le­dir?" a­ra­sýn­da­ip­ler­kop­ma­nok­ta­sý­na­gel­di. Mec­lis­Re­i­si­M.­Ke­mal: "Ar­ka­daþ­lar!­Ye­ni­dev­le­ti Zi­ra,­A­li­Þük­rü­Bey,­ol­dum­o­la­sý­M.­Ke­mal'in­mu­ha­- ku­ran­Tür­ki­ye­hal­kýn­da­taç­lar­yok­tur,­dik­ta­tör­yok­tur li­fi­ve­Mec­lis'te­ki­en­güç­lü­ra­ki­bi­i­di.­Müs­ki­ra­týn­ya­sak­- ve­ol­ma­ya­cak­týr.­Bü­tün­ci­han­bil­me­li­dir­ki,­ar­týk­bu lan­ma­sý­ (Ey­lül­1920) ve­Lo­zan'la­il­gi­li­hu­sus­lar­da (Þu­- dev­le­tin­ve­mil­le­tin­ba­þýn­da­hiç­bir­kuv­vet,­hiç­bir­ma­bat­1923)­pek­þid­det­li­mü­na­ka­þa­la­rý­ol­muþ­tu. kam­yok­tur.­Yal­nýz­bir­kuv­vet­var­dýr,­o­da­ha­ki­mi­yet–i Son Osmanlý seçimleri ve Misâk–ý Millî'nin kabulü

O

mil­li­ye­dir."­ (Bkz:­Nu­tuk,­il­gi­li­bö­lüm;­Za­být­Ce­ri­de­si,­I.­Dev­re, Cilt­28,­s.­283–295) *­*­* Se­çim­ka­ra­rý­es­na­sýn­da­ya­pý­lan­ko­nuþ­ma­lar,­yu­ka­rý­da­ik­ti­ba­sen­o­ku­du­ðu­nuz­min­vâl­ü­ze­re­i­di.­ An­cak,­ge­liþ­me­le­rin­sey­ri­bam­baþ­ka­ol­du.­Ye­ni­le­nen se­çim­ler­le­bir­lik­te,­I­I.­Grup­dis­ka­li­fi­ye­e­dil­di.­Tür­ki­ye, de­mok­ra­si­yo­lun­da­de­ðil,­tek­par­ti­ (CHP)­ dik­ta­tör­lü­ðü­nün­cen­de­re­sin­de­yo­lun­da­de­vam­et­ti. 1923­yý­lý­se­çim­le­rin­den­son­ra,­mu­ha­lif­hiç­bir­par­ti­ye ge­nel­se­çim­le­re­ka­týl­ma­fýr­sa­tý­ve­ril­me­di­ði­gi­bi,­mu­ha­lif­hiç­bir­fik­re­de­hür­ri­yet­hak­ký­ta­nýn­ma­dý. Tür­ki­ye,­tâ­1950'ye­ka­dar­ta­rih­te­e­þi­ben­ze­ri­gö­rül­me­dik­bir­þid­det­li­is­tib­dat­i­le­yö­ne­til­me­ye­ça­lý­þýl­dý. Do­la­yý­sýy­la,­1924'ten­1950'ye­ka­dar­ha­ki­mi­yet­bir tür­lü­mil­le­tin­ol­ma­dý,­o­la­ma­dý. Birinci Meclis'te dinî atmosfer 1920–23­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­Ýs­tan­bul­ve­An­ka­ra'da­gö­rev­ya­pan­mil­let­ve­kil­le­ri,­ek­se­ri­yet­le­din­dar­o­lup­va­tan­per­ver­kim­se­ler­di.­Ya­ni,­Mil­lî­Mü­ca­de­le­hiz­me­tin­de­cid­dî­bir­gay­ret­le­ça­lý­þý­yor­lar­dý.­ Öy­le­ki,­bu­Mec­lis'in­ilk­se­ne­çý­kar­mýþ­ol­du­ðu­ö­nem­li­kà­nun­lar­dan­bi­ri­"Men–i­Müs­ki­rat­Kà­nu­nu" i­di. 14­Ey­lül­1920'de,­sar­hoþ­luk­ve­ren­mad­de­le­rin­kul­la­nýl­ma­sý­yurt­ge­ne­lin­de­ya­sak­lan­mýþ­ol­du.­ Ne­var­ki,­Mec­lis'te­ki­ilk­ve­en­bü­yük­ih­ti­lâf­da,­iþ­te tam­bu­es­na­da­or­ta­ya­çýk­tý.­ Mec­lis,­ne­re­dey­se­or­ta­dan­i­ki­ye­bö­lün­dü.­Bi­rin­ci gru­bun­ba­þý­ný­M.­Ke­mal,­i­kin­ci­gru­bun­ba­þý­ný­i­se Trab­zon­me­bu­su­A­li­Þük­rü­Bey­çe­ki­yor­du.­ A­çýk­tan­iç­ki,­iþ­ret­ve­sâ­ir­müs­ki­ra­týn­kul­la­nýl­ma­sý­na ya­sak­ge­ti­ren­bu­kà­nun,­A­li­Þük­rü­Bey­ci­na­ye­tin­den ký­sa­bir­sü­re­son­ra,­"Bi­rin­ci­Grub"un­hâ­ki­mi­ye­ti­al­tý­na gi­ren­I­I.­Mec­lis'in­mâ­ri­fe­tiy­le­(1923­yý­lý­son­la­rý)­yü­rür­lük­ten­kal­dý­rýl­mýþ­ol­du.­ Lozan'a muhalefet, II. Grubun sonunu getirdi Bi­rin­ci­Mec­lis'te­ki­tar­týþ­ma­lar,­bir­sü­re­son­ra­bir­bi­ri­ne­zýt­gi­den­ga­ze­te­le­rin­say­fa­la­rý­na­yan­sý­yor­du.­ (Ha­ki­mi­yet–i­Mil­li­ye'nin­sa­hi­bi­M.­Ke­mal,­TAN­ga­ze­te­si­nin sa­hi­bi­i­se­A­li­Þük­rü­Bey­di.)­ Bu­i­ki­li­der,­i­ki­grup­ve­i­ki­ga­ze­te­cep­he­sin­de­mey­da­na­ge­len­en­ha­ra­ret­li­tar­týþ­ma,­Lo­zan'da­ya­pý­lan­ve­i­kin­ci­kez­ya­pý­la­cak­o­lan­gö­rüþ­me­ler­ko­nu­sun­da­ya­þa­ný­yor­du.­ A­li­Þük­rü­Bey,­ýs­rar­la­ve­de­fa­at­le­hay­ký­ra­rak­"Meh­met­çi­ðin­ka­nýy­la­ka­za­nýl­mýþ­o­lan­bü­yük­za­fe­rin,­Lo­zan'da­ma­sa­ba­þýn­da­u­cu­za­sa­týl­dý­ðý"ný­söy­lü­yor­ve­bu me­yan­da­va­rýl­dý­ðý­na­ka­na­at­ge­tir­di­ði­bir­giz­li­an­laþ­ma­ya­is­yan­e­di­yor­du.­ O­ve­be­ra­be­rin­de­ki­ler,­Mi­sâk–ý­Mil­lî'den­tâ­viz­ve­ril­me­si­ni,­Mu­sul,­Ker­kük,­Kýb­rýs­ve­12­A­da­la­rýn­o­na–bu­na­peþ­keþ­e­dil­me­si­ni­hiç­bir­þe­kil­de­ka­bul­et­mi­yor­du.­ Bu­na­mu­ka­bil,­Bi­rin­ci­Grup­ta­ki­ler,­Lo­zan­he­ye­ti baþ­ka­ný­Ýs­met­Pa­þa’nýn­Mec­lis'e­ver­di­ði­bil­gi­le­re­i­ti­bar e­dil­me­si,­do­la­yý­sýy­la­Lo­zan'da­en­ký­sa­za­man­da­bir­an­laþ­ma­ya­va­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­sa­vu­nu­yor­du.­ Ne­ti­ce­de,­mu­ha­lif­ses­ler­sus­tu­rul­du­ve­ye­ni­mec­lis­i­çin­ha­zýr­lýk­ça­lýþ­ma­la­rý­na­baþ­lan­dý. *­*­* Her­yo­lu­mü­bah­gö­re­rek­mu­ha­le­fe­ti­sus­tu­ran­la­ra gö­re,­Ý­kin­ci­Mec­lis,­ye­ni­bir­an­la­yýþ­la­iþ­ba­þý­ya­pa­cak­tý. Ye­ni­Mec­lis'ten­bek­le­nen­en­bü­yük­ic­ra­at­i­se,­Lo­zan'da­a­lý­na­cak­ka­rar­la­rýn­ka­yýt­sýz­þart­sýz­ka­bul­e­dil­me­siy­di.­ Ni­te­kim­öy­le­ol­du...­1923­Tem­muz'un­da­Lo­zan'da va­rý­lan­mu­ta­ba­kat,­A­ðus­tos'ta­da­Tür­ki­ye­Bü­yük­Mil­let­Mec­li­sin­de­ay­nen­o­nay­la­na­rak­ka­bul­e­dil­di.­ Yi­ne­de,­sa­yý­ca­az­bir­grup,­a­leyh­te­oy­kul­lan­dý. A­leyh­te­oy­kul­la­nan­lar,­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­ve­15­ar­ka­da­þýy­dý.­On­lar­da­ya­vaþ­ya­vaþ­dýþ­lan­ma­ya­baþ­la­nýn­ca,­bir­se­ne­son­ra­CHF'den­ay­rý­la­rak­TCF'yi­kur­du­lar. Ne­var­ki,­1925'te­ya­þa­nan­Þeyh­Sa­id­Ha­di­se­sin­den son­ra,­bu­par­ti­de­ka­pa­týl­dý.­Par­ti­kad­ro­su­nu­teþ­kil­e­den­ço­ðu­Mil­lî­Mü­ca­de­le­ko­mu­ta­ný­o­lan­bu­va­tan­per­ver­ler,­1926'da­Ýz­mir­Sû­i­kas­tý­ba­ha­ne­siy­le­Ýs­tik­lâl Mah­ke­me­sin­de­yar­gý­lan­dý­lar.­Ý­dam­o­lun­mak­tan­kýl pa­yý­kur­tul­du­lar.­ Bu­ta­rih­ten­son­ra,­Ý­kin­ci­Mec­lis,­Bi­rin­ci­Grup­i­çin "di­ken­siz­gül­bah­çe­si"ne­dön­müþ­tü. *­*­* 1930'da,­A­li­Fet­hi­Ok­yar­baþ­kan­lý­ðýn­da­bir­"mu­va­za­a­par­ti­si"­o­lan­Ser­best­Cum­hu­ri­yet­Fýr­ka­sý­ku­rul­du.­Ne var­ki,­bu­par­ti­de­ge­nel­se­çim­le­re­so­kul­ma­dý.­Za­ten, a­sýl­mak­sat­baþ­kay­dý.­Tek­par­ti­ye­mu­ha­lif­kim­var­sa, o­nun­or­ta­ya­çýk­ma­sý­ný­sað­la­mak­tý,­a­sýl­ga­ye... Do­la­yý­sýy­la,­1923'ten­tâ­1950'ye­ka­dar­de­vam­e­de­cek o­lan­27­yýl­lýk­tek­par­ti­zih­ni­ye­ti,­tür­lü­ni­fak­ve­en­tri­ka­lar­la­ül­ke­ye­ha­kim­ol­du.­Bu­zih­ni­ye­tin­sa­hip­le­ri,­baþ­ka hiç­bir­en­gel­le­kar­þý­laþ­ma­dan,­is­te­di­ði­ni­as­tý,­is­te­di­ði­ni kes­ti,­di­le­di­ði­ni­sür­gü­ne­gön­de­rip­hap­se­at­týr­dý;­hat­ta, fýr­sat­bul­duk­ça­di­nî­de­ðer­le­re­de­el­a­týp­boz­ma­ya,­yýk­ma­ya,­tah­rif­et­me­ye­ve­di­re­nen­le­ri­ce­za­lan­dýr­ma­ya var­gü­cüy­le­ça­lýþ­tý. Ö­zet­le­de­ni­le­bi­lir­ki: Tür­lü­kum­pas­ve­en­tri­ka­lar­la, ö­zel­lik­le­1923'ten­i­ti­ba­ren­Mec­lis­ha­ki­mi­ye­ti­ni­e­le­ge­çi­ren­bir­dik­ta­cý­zih­ni­yet,­sa­de­ce­si­ya­sî­mu­ha­lif­le­ri­ni de­ðil,­Mil­lî­Mü­ca­de­le­nin­en­tar­týþ­ma­sýz­kah­ra­man­la­rý­ný­da­hi­a­cý­ma­sýz­ca­har­ca­dý.­Her­bi­ri­ni­bir­baþ­ka­ba­ha­ne­i­le­dis­ka­li­fi­ye­e­de­rek,­ül­ke­yi­tam­bir­en­tri­ka­ve­ta­hak­küm­zih­ni­ye­tiy­le­yö­net­me­ye­ça­lýþ­tý. —DEVAMI YARIN—


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Y

SPOR

A Millîler Belçika yolcusu 2012 AVRUPA FUTBOL ÞAMPÝYONASI ELEMELERÝNDE BELÇÝKA ÝLE OYNAYACAÐI MAÇIN HAZIRLIKLARINI HOLLANDA'DA YAPTIÐI KAMPLA SÜRDÜREN MÝLLÝLER, BU SABAH BELÇÝKA'YA GÝDECEK. 16 Yaþ Altý Þampiyonasý yarýn baþlýyor 2010-11 sezonu 16 Yaþ Altý Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe müsabakalarý 2-5 Haziran tarihleri arasýnda 4 takýmlý 7, 6 takýmlý 11 grupta olmak üzere toplam 18 grup merkezinde oynanacak. Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamada 59 ilden, dereceye giren 94 takýmýn ka tý lý mýy la oy na na cak 1.Kademe müsabakalarýnda grup birincisi olan 18 ta ký mýn 2.Ka de me müsabakalarýnda 4 grup merkezinde mücadele edeceði bildirildi. 1. Kademe grup birincisi olan 4 takýmýn eleme usulü oynayacaklarý müsabakalar ile 16 Yaþ Altý Türkiye þampiyonu belirlenecek.

Hiddink, Selçuk Þahin'e adam markajýnýn nasýl yapýlacaðýný anlattý.

Hiddin'kin Belçika maçýnda en önemli kozu Burak Yýlmaz olacak.

2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný Hollanda'daki kamp çalýþmalarýyla sürdüren (A) Milli Takým, bugün Belçika'ya gidecek. Süper Lig'in sona ermesinin ardýndan 25 Haziran Çarþamba günü Ýstanbul'da toplanýp 26 Haziran Perþembe günü kamp için Tegelen'e gelen millilerin bir haftalýk kampý, yarýn sabah antrenmanýyla tamamlanacak. ''Ayyýldýzlýlar'' basýna kapalý gerçekleþtirilecek sabah çalýþmasýnýn ardýndan öðlen saatlerinde karayolu ile Brüksel'e giderek Conrad Ho tel'de kampa girecek. Hollanda kampýný bu sabahki çalýþmalarla birlikte 7 antrenmanla geride býrakacak milliler, 2 Haziran Perþembe günü maçýn oynanacaðý Roi Baudouin Stadý'nda yapacaðý son çalýþmayla hazýrlýklarýný tamamlayacak. BASIN TOPLANTILARI YARIN (A) Milli Futbol Takýmý Teknik Direktörü Guus Hiddink, Belçika maçý öncesi basýn toplantýsýný 2 Haziran Perþembe günü yapacak. Hiddink'in Roi Baudouin Stadý'nda TSÝ 19.15'te düzenleyeceði toplantýya bir de futbolcu katýlacak. Belçika Teknik Direktörü George Leekens de ayný gün düzenleyeceði basýn toplantýsýnda maç öncesi sorularý yanýtlayacak. Leekens'in basýn toplantýsýnýn TSÝ 18.30'da stadyumun yanýndaki Belçika Futbol Federasyonu binasýnda yapýlacaðý açýklandý.

FIFA'da seçim sýkýntýsý

Paul Scholes 36 yaþýnda futbol hayatýna son verdi.

Scholes futbolu býraktý nMANCHESTER United'ýn orta saha oyuncusu Paul Scholes, futbolculuk kariyerine son verdiðini açýkladý. Scholes, futbolculuðu býrakma zamanýnýn geldiðini ve bundan böyle Manchester United'ýn teknik ekibinde görev alacaðýný söyledi. Kolay bir karar almadýðýný ifade eden 36 yaþýndaki Scholes, takýmýndaki yeni görevine gelecek sezon baþlayacak. Ýngiltere Milli Takýmý'nda da görev alan Scholes, 1994 yýlýnda geldiði Manchester United'da 676 kez forma giydi.

derasyon Baþkaný David Bernstein imzalý açýklamada, FIFA'nýn þeffaflýðýndan ve sorumluluklarýný yerine getirememesinden kaygý duyulduðu belirtil di ve seçim tarihinin alternatif bir adaya fýrsat tanýnmasý için ertelenmesi gerektiði ifade edildi. BLATTER TEK ADAY OLARAK GÝRECEK FIFA Baþkaný Sepp Blatter, bugün Zürih'te yapýlacak seçime tek aday olarak girecek. Daha önce adaylýðýný açýklayan, Asya Futbol Konfederasyonu Baþkaný Katarlý Muhammed Bin Hammam, oy kullanacak delegelere rüþvet verdiði suçlamasýyla hakkýnda soruþturma açýlmasý üzerine seçimde yarýþmayacaðýný duyurmuþtu. FIFA Etik Komisyonu, soruþturmanýn geniþletilmesine yetecek somut delil bulunduðunu belirterek Bin Hammam ile FIFA Baþkan Yardýmcýsý Jack Warner'in tüm görev ve yetkilerini geçici olarak askýya almýþtý. ÖNCE ÝTHAM ETTÝ, SONRA GERÝ ADIM ATTI Warner, bunun üzerine yaptýðý açýklamada, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'nin gönderdiði bir elektronik posta mesajýnda, Bin Hammam'a atfen ''Yoksa FIFA'yý da Dünya Kupasý'na ev sahipliði hakkýný aldýðý gibi satýn alabileceðini mi düþünüyor?'' ifadesini kullandýðýný belirtmiþ, bu iddia daha sonra her ne kadar yanlýþ anlaþýldýðýný söylese de Valcke tarafýndan doðrulanmýþtý. Etik komitesi ayrýca, benzeri bir suçlamayla soruþturulan FIFA Baþkaný Sepp Blatter'in yolsuzluk yaptýðýna dair somut bir kanýt bulunmadýðýna kanaat getirmiþ ve bugün yapýlacak seçime tek aday olarak giren mevcut baþkanýn bir dönem daha seçilmesinin yolunu açmýþtý.

G.Saray taraftarý bugünkü Banvit maçýna davet edildi n GALATASARAY Kulübü, Beko Basketbol Ligi play-off yarý final serisinde bugün Banvit'le yapýlacak maç için taraftarlarýna destek çaðrýsýnda bulundu. Sarý-kýrmýzýlý kulüpten yapýlan açýklamada, Galatasaray Cafe Crown'un bugün de kazanmasý halinde finale yükseleceði hatýrlatýlýrken, þu ifadelere yer verildi. ''Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi'nde bir kez daha sezonun en önemli maçýna Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda çýkýyor. Türkiye'ye basketbol kültürünü getiren Galatasaray'ýn erkek basketbolda 21 senelik aranýn ardýndan play-off finaline yükselmesi için bir galibiyete ihtiyacý var. Ülkemizin en iyi salon taraftarýnýn da desteðini arkasýna alacak olan Galatasaray Cafe Crown, yarý final serisinde iki defa yendiði Banvit'i bir kez daha maðlup etmesi ha;linde final oynama hakký kazanacak. Galatasaray'ýn büyük taraftarýný, bu akþam saat 20.00'de, 'Yenilmez Armada' ruhuyla, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nu kýrmýzý renge boyamaya davet ediyoruz.''

Volkan Þen: Arabama haciz konulduðu doðru deðil nMENAJER Metin Korkmaz, alacaklarýný tahsil etmek için Bursaspor'un genç oyuncusu Volkan Þen'in otomobiline haciz koydurduðu iddialarýný yalanladý. Korkmaz, yaptýðý yazýlý açýklamada, bazý basýn organlarýnda bir dönem menajerliðini yaptýðý Bursaspor'un yýldýz oyuncusu Volkan Þen'i icraya verdiði yönünde haberlerin yayýnlandýðýný hatýrlattý. Böyle bir durumun söz konusu olmadýðýný belirten Kokmaz, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: 'Volkan Þen'i icraya verdiðim, arabasýný baðlattýðým gibi çýkan haberler tamamen asýlsýz olup, bu oyuncuyla aramazda hiçbir zaman böyle bir anlaþmazlýk olmamýþtýr. Bu sebepten dolayý 2 gündür basýnda çýkan Volkan Þen ile aramýzda söz konusu edilen haciz, icra vesaire gibi olaylar tamamen gerçek dýþýdýr. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyorum.'' Volkan Þen de yaptýðý yazýlý açýklamada, bugünlere gelmesinde Metin Korkmaz'ýn büyük katkýsýnýn olduðunu ifade ederek, bu kiþi ile aralarýnda hiçbir zaman böyle bir olayýn yaþanmadýðýný kaydetti.

Spor yazarý Cem Can kalbine yenik düþtü

ÝNGÝLTERE FUTBOL FEDERASYONU, BUGÜN YAPILACAK BAÞKANLIK SEÇÝMÝNÝN ALTERNATÝF BÝR ADAYA FIRSAT TANINMASI ÝÇÝN ÝLERÝ BÝR TARÝHE ERTELENMESÝNÝ TALEP ETTÝ. ÝNGÝLTERE Futbol Federasyonu, yarýn yapýlmasý planlanan FIFA Baþkanlýk seçiminin ertelenmesini istedi. Federasyondan yapýlan açýklamada, gün geç tikçe derinleþen yolsuzluk skandalý gerekçe gösterilerek, seçimin bir baþka tarihe alýnmasýnýn gerekliliði belirtildi. Açýklamada, diðer üye ülkelerden de erteleme talebine destek vermeleri talep edildi. Fe-

HABERLER

Hamit Altýntop, "Real Madrid'de her sisteme uyum saðlayacak kadar profesyonelim" dedi.

HAMÝT: REAL MADRÝD'Ý MOURÝNHO ÝÇÝN SEÇTÝM FUTBOL altyapýsýný Almanya'da alan ve üst düzey takýmlardaki performansýyla takdir toplayan Türk yýldýz Hamit Altýntop, Mourinho ile yaptýðý görüþmeden sonra Madrid'e gitmeye karar verdiðini itiraf etti. Bayern Münih ile sözleþmesinin sona ermesinin ardýndan Madrid temsilcisi ile dört senelik sözleþme imzalayan Hamit, önceleri ya Bundesliga'da kalmayý ya da Premier Lig'e gitmeyi düþündüðünü ifade etti. "Mourinho'dan sonra kararýmý verdim." diyen Hamit Altýntop, AS gazetesine verdiði röportajda vatandaþlarý Nuri Þahin ve Mesut Özil ile oynayacak olmanýn verdiði heyecaný dile getirerek þu ifadeleri kullandý:

"Açýkçasý buraya gelme kararýný, Mourinho ile yaptýðýmýz görüþmeden sonra verdim. Zaten Nuri Þahin ve Mesut Özil ile birlikte oynayacaðým için çok heyecanlýyým. Kariyeri min bu yeni basamaðýnda umarým her þey istediðim gibi gider. Tek düþündüðüm þey, Madrid taraftarýna neler yapabileceðimi göstermek." Hem kanatlarda hem de orta saha da görev yapabilen Hamit, "Gerek futbol bilgimle gerekse de sahadaki duruþumla, birçok takýmýn isteyeceði tarzda bir futbolcu olduðuma inanýyorum. Her sisteme ya da her duruma uyum saðlayabilecek kadar profesyonel bir futbolcuyum. Bu tarz konularda sorun yapmam." ifa delerini kullandý.

n FANATÝK Gazetesi Ýzmir Temsilcisi Cem Can, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Týp Fakültesi Hastanesinde, rahatsýzlýðý dolayýsýyla bir süredir tedavi gören Cem Can (49), dün sabah geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Can'ýn cenazesi Kurþunlu Camisi'nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan yeni þehir mezarlýðýnda defnedildi. Can'ýn cenaze törenine Muðla Valisi Fatih Þahin, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Burhanettin Hacýcaferoðlu ile Cem Can'ýn kardeþi, yakýnlarý ve Fanatik Gazetesi Yazarý Hakan Can katýldý.

Rus basýný Tavþanlý Linyit'in golcüsü Mehmet'i övüyor nRUS basýný Avrupa’nýn 2. lig takýmlarýnda yýldýzý parlayan ve gelecek vadeden oyuncularý teker teker inceleyerek Rusya’nýn önde gelen takýmlarýna tanýtýyor. Haberlerde ‘Gizli yetenekler’ diye adlandýrýlan 2. lig oyuncularýn liste baþýnda Tavþanlý Linyit’in golcüsü Mehmet Akyüz yer aldý. Tavþanlý Linyit’te baþarýlý grafik çizen oyuncunun takýmýnýn tek baþýna sýrtladýðý ifade edilen yazýda, mücadeleci oyun yapýsýna dikkat çekildi. Habere göre Akyüz’ün hücumda olduðu kadar defansif yönünün güçlü olmasý günümüz futbolda aranan özellikler olduðu belirtildi. Ayrýca genç oyuncunun ileride daha baþarýlý olacaðý söylenirken büyük takýmlarda rahatlýkla oynayabileceði ifade edildi. Ayrýca listede Ýngiltere, Ýspanya, Almanya, Fransa ve Ýtalya gibi 2. Lig takýmlarýnda yýldýzý parlayan oyuncular yer aldý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

SPOR

15

Tesislerimizde 850 bin Ýstanbullu spor yapýyor SPOR AÞ GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN BAKÝ ERTEKÝN, ÝSTANBUL'DA 34 SPOR TESÝSÝNDE YILDA 850 BÝN ÝSTANBULLUYA SPOR YAPTIRDIKLARINI BELÝRTEREK, "BU TESÝSLERÝMÝZDEN BÜTÜN ÝSTANBULLULAR ÜCRETSÝZ OLARAK FAYDALANABÝLÝYOR" DEDÝ. Pazartesi günü Trabzon'a gelecek olan Didier Zokora'nýn basýnýn huzurunda sözleþmeye imza atacaðý bildirildi.

Trabzon Zokora ile ‘‘ 4 yýllýðýna anlaþtý TRABZONSPOR, yeni sezon öncesi ilk yabancý transferini Ýspanya'nýn Sevilla takýmýnýn orta saha oyuncusu Didier Zokora'yý alarak gerçekleþtirdi. Önceki gece Ýspanya'da Sevilla Kulübü ile bonservis görüþmesini olumlu sonuçlandýran bordo-mavililerin, Zokora ile 4 yýllýk anlaþtýðý öðrenildi. Kulüp asbaþkaný Nevzat Þakar, yaptýðý açýklamada, kulüp baþkaný Sadri Þener'in dün Fildiþi Sahili oyuncusu konusunda Ýspanya'da yaptðý görüþmelerin olumlu geçtiðini söyledi. Þakar, gelecek hafta pazartesi günü Trabzon'a gelecek Zokora'nýn basýnýn huzurunda sözleþmeye imza atacaðýný kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor, FenerbahçeAnkaragücü maçý öncesi Ankaragücülü oyuncu Kaðan Söylemezgiller'e gönderilen mesajlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna þikayette bulunduðunu bildirdi. Bordomavili kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, þikayet dilekçesinde delilleriyle ortaya çýkartýlan konuyla ilgili olarak gerekli soruþturmanýn baþlatýlmasý talebinde bulunulduðu belirtildi. Ayrýca, ayný menajerlik þirketine mensup iki oyuncu arasýnda bu þirketin bir yetkilisi tarafýndan gerçekleþtirilen mesaj trafiði nedeniyle þirketin faaliyetlerinin askýya alýnmasý istendiði kaydedildi.

Kadir Topbaþ'ýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olduktan sonra okullarda spor salonlarý yapýmýna baþladýklarýný belirten Ertekin, "130 okulun bahçesine 130 spor salonu yaptýk. Bu salonlarda çok sayýda þampiyon sporcular yetiþti" diye konuþtu.

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi iþtiraklarýndan Spor AÞ'nin baþarýlý Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, Ýstanbul'da 34 spor tesisinde yýlda 850 bin Ýstanbulluya spor yaptýrdýklarýný belirterek, "Bu tesislerin tamamýnda hiçbir ücret almadan hizmet veriyoruz. Salonlarýmýz herkese açýk. Bu tesis lerde yüzme, fitnes, plates, basketbol, voleybol ve uzakdoðu sporlarýnýn tamamý yapýlýyor" dedi. Genel EROL DOYURAN Müdür Ertekin sorularýmýerol@yeniasya.com.tr za þöyle cevap verdi: Spor AÞ'nin Ýstanbul genelinde kaç spor tesisi bulunuyor? Bizim þu anda Ýstanbul'da 34 spor tesisimiz var. Biz 34 spor tesisinde genel merkez dahil 1200 kiþi ile hizmet ediyoruz. Son 7 yýlda da Spor AÞ eliyle ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin Gençlik Spor Müdürlüðü eliyle Ýstanbul'a 1 milyar liralýk spor yatýrýmý yapýldý. Tesislerde hangi branþlar yapýlabiliyor? Aðýrlýklý olarak yüzme, fitnes, plates, basketbol, voleybol, uzakdoðu sporlarýnýn tamamý yapýlýyor. Bu tesislerden kimler faydalanabiliyor? Öncelikli olarak bu tesislerin tamamý Ýstanbul halkýnýn tümüne açýk. Her hangi bir kýstasý yok, yaþ sýnýrlamasý yok. Cinsiyet ayrýmý yapmýyoruz. Ve, hafta içi Pazartesi'den Cuma'ya sabah saat 8'den akþam 18.00'e

kadar bu tesislerin tamamý Ýstanbul halkýna ücretsiz. Bizim ücret aldýðýmýz saatler sadece hafta içi 18.00 ile 22.00 arasý ve Cumartesi ile Pazar günleri. Onu da niye alýyoruz. Orada da aldýðýmýz ücret demiyelim, bir ne vi katýlým payý diyelim. Diðer organizasyonlarý biraz daha saðlýklý hale getirebilmek ve birazcýk da yükün tamamýný Büyükþehir Belediyesi'ne býrakmamak, bir kýsmýný halktan toplayabilmek için. Ama yüzdeye baktýðý mýzda bizim yaptýðýmýz aktivitelerin yüzde 90'ýný ise Büyükþehir finanse eder, yüzde 10'unu halktan aldýðýmýz bu küçük katýlým paylarý ile saðlanýr. Ýstanbul halký bu tesislere ilgi gösteriyor mu? Yaklaþýk kaç bin kiþi yararlanýyor? Biz tekrarlar olmasýn diye TC kimlik numaralarý üzerinden kayýt yapýyoruz. 34 tesiste yüzme havuzlarýnda, basketbolda, voleybolda, buz pateninde TC kimlik numaralarý üzerinden geçen sene 850 bin Ýstanbul'luya ulaþtýk. Çok ciddi bir rakam. Ama bunun içinde Avrasya Ma ra to nu'nu u nut mamak lazým. O bizim bir günlük organizasyonumuz. Orada da kayýtlarý TC kimlik nu ma ra la rý ü zerinden yapýyoruz. Geçen sene Avrasya kendi içinde rekorlar kýrdý. Sadece 230 bin kiþiye bir organizasyonda ulaþtýk. Avrasya Maratonu'na gelenlerin hepsinin baþka bir spor yapmadýðýný düþünseniz bile demek ki biz 630 bin tane istanbul'luya ulaþmýþýz. Ki, o da doðru deðil. Emin olun, Avrasya'ya gelenlerin tamamýna yakýný zaten bir vesile ile Spor AÞ tesislerine önceden gelen insanlar. Bu tesislerde spor yapan sporcular arasýnda genç yetenekler çýkýyor mu? Bununla ilgili olarak sevindirici olan þey þu. Sayýn Kadir Topbaþ'ýn göreve gelmesinden sonra okullarda spor salonlarý yapýmýna

Spor AÞ'nin baþarýlý Genel Müdürü Alpaslan Baki Ertekin, Ýstanbullularý spor yapmaya davet etti.

baþladýk. 130 okulun bahçesine 130 spor salonu yaptýk. Bu salonlarý 3 sene boyunca da biz iþlettik. Bizzat Spor Akademisi mezunu arkadaþlarýmýz orada eðitimler verdiler. Þimdi il milli eðitim müdürlüðünden aldýðýmýz veriler, okullar arasý yapýlan spor müsabakalarýnda alýnan dereceler, Ýstanbul'da birinci olup Türkiye çapýnda gidilen müsabakalara bakýldýðý zaman bizim okul spor salonu yaptýðýmýz salonlardaki çocuklarýn çok daha baþarýlý olduklarýný görüyoruz. Onun dýþýnda bizim özellikle uzakdoðu sporlarýnda, Silivri'de yeni baþlayan buz pateni tesisimizde milli takým seviyesinde sporcularýmýz çok fazla. Buralardan þu ana kadar çok ciddi þekilde þampiyonlar çýktý.

AVRUPA'DA ENKA RÜZGARI ESTÝ ENKA Spor Kulübü, Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda bayanlar A liginde ikinci oldu, erkekler B liginde ise þampiyon olup A ligine yükselerek ilklere imza attý. Enkalý sporcular, Türkiye'ye rekorlarla döndü. Atletizm Süper Lig'de geçen sezonu þampiyon bitirip, Avrupa Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda Türkiye'yi temsil eden ENKA Spor Kulübünün Genel Müdürü ve Atletizm Federasyonu Asbaþkaný Ekrem

Ay, yaptýðý açýklamada, kulüplerinin baþarýsýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. A ligi bayanlarda ikincilik elde edip, B ligi erkeklerde ise þampiyon olup üst lige terfi ettiklerini belirten Ekrem Ay, ''Ýlkleri yaþýyoruz. Bu, yýllarýn planlý çalýþmasýnýn neticesinde gelen bir baþarý. Ancak bu baþarýlar bizi tatmin etmiyor. Ýnþallah önümüzdeki senelerde daha iyilerini elde edeceðiz'' dedi. Kupada Ýzzet Safer'in 100 ve

200 metrelerde, Serdar Tamaç'ýn 400 metrede, erkek takýmýnýn da 4x400 metre bayrak yarýþýnda Türkiye rekoru kýrdýðýný hatýrlatan Ay, ''Ýzzet Safer, 200 metrede 21 saniyenin altýna inen ilk Türk atlet olarak tarihe geçti. Kendisi çok genç ve yetenekli bir sporcumuz. Ýlerisi için çok fazla umutlu olduðumuz, olimpiyatlarda belki de finalde görebileceðimiz bir sprinter olacak. Ondan çok þeyler bekliyoruz'' diye konuþtu.

TÜRKÝYE OLÝMPÝZM ÝÇÝN KOÞUYOR TÜRKÝYE Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Olimpik Gün çerçevesinde organize ettiði ''Olimpik Gün Koþusu'', 5 Haziran Pazar günü Ýstanbul baþta olmak üzere Türkiye'de 9 farklý þehirde gerçekleþtirilecek. TMOK Baþkaný Uður Erdener, TMOK Genel Sekreteri Neþe Gündoðan, sekreter yardýmcýsý Bilal Porsun ve organizasyonun sponsoru Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Ýletiþim Müdürü Nevra Sezer ile birlikte Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlediði toplantýda, koþu ile ilgili bilgi verdi. 5 HAZÝRAN'DA 9 ÝLDE KOÞULACAK Erdener, Uluslararasý Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafýndan olimpizm hareketinin doðum günü nedeniyle haziran ayýnda tüm dünyada etkinliklerin düzenlendiðini belirterek, ''Biz de pazar günü yoðun katýlým beklediðimiz güzel bir etkinlik gerçekleþtirmek istiyoruz. 9 farklý ilimizde Olimpik Gün Koþusu düzenleyeceðiz. Ýlk koþu Trabzon, sonuncusu da Ýstanbul'da yapýlacak. Ýnanýyorum ki bu yýl ülkemizde düzenleyeceðimiz etkinlik geçen yýlkine oranla çok daha baþarýlý geçecek. Bu koþu, olimpik heyecan ve olimpizm felsefesinin yerleþmesi açýsýndan büyük önem taþýyor'' diye konuþtu. TMOK Baþkaný Uður Erdener, spor basýnýndan, amatör ve olimpik sporlara daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini de söyledi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

I S I R G A N

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Ekilen zakkum tohumlarý Zehirli yemiþ verdi, ekilen þer tohumu: Gelin de ýslâh edin þimdi siz bu toplumu. Yok ettiniz, sildiniz ortak deðerlerini; Yoksa asýl kastýnýz, doðru söyleyin, bu mu? SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com

HABERLER

Y 1 HAZÝRAN 2011 ÇARÞAMBA

Dünyanýn en büyük Kur’ân’ýný yazýyor

Ýstanbul Fatih'teki Saraçhane Parký'nda 'Grup Yürüyüþ' ve 'Kardeþlik Çaðrýsý' gruplarý birlikte konser verdi. Mavi Marmara saldýrýsýnýn yýldönümünde anma faaliyetleri devam edecek.

Mavi Marmara þehitleri anýldý MAVÝ MARMARA KATLÝÂMININ YILDÖNÜMÜ, FATÝH SARAÇHANE PARKINDAKÝ KONSERLE ANILDI. MAVÝ Mar­ma­ra­kat­liâ­mý­nýn­yýl­dö­nü­mün­de­ya­pý­lan­çe­þit­li­fa­a­li­yet­ler kap­sa­mýn­da­Fa­tih’te­Fa­tih­Sa­raç­ha­ne­Par­ký’nda­Grup­Yü­rü­yüþ­ve Kar­deþ­lik­Çað­rý­sý­bir­lik­te­bir­kon­ser­ver­di.­Grup­Yü­rü­yüþ’ün­Ma­vi Mar­ma­ra­kon­se­ri­coþ­ku­lu­bir­ka­tý­lým­la­ya­pýl­dý.­Gaz­ze’ye­in­sa­nî­yar­dým­gö­tür­mek­i­çin­yo­la­çý­kan­ve 31­Ma­yýs­2010­ge­ce­si­sa­ba­ha­kar­þý Ýs­ra­il’in­vah­þi­sal­dý­rý­sý­na­ma­ruz­ka­lan­Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­sin­de­9 kiþi­þe­hit­ol­muþ­tu.­Kat­li­â­mýn­yýl­dö­nü­mün­de­yurt­ça­pýn­da­çe­þit­li fa­a­li­yet­ler­ve­þe­hit­le­ri­an­ma­prog­ra­mý­dü­zen­le­ni­yor.­Bu­çer­çe­ve­de Grup­ Yü­r ü­y üþ­ de­ ön­c e­k i­ gün

18.30’da­Fa­t ih­Sa­r aç­h a­n e­Par­ký’nda­ “Ma­vi­Mar­ma­ra­Kon­se­ri” ad­lý­bir­fa­a­li­yet­dü­zen­le­di.­Fa­a­li­ye­te,­Grup­Yü­r ü­y üþ­ve­Kar­d eþ­l ik Çað­rý­sý­ka­týl­dý. Ý­ki­sa­at­sü­ren­ve­Mu­rat­A­yar’ýn su­n u­m u­n u­yap­t ý­ð ý­prog­r am­d a kon­se­rin­Ma­vi­Mar­ma­ra­þe­hit­le­ri­ni­an­ma­a­ma­cý­ta­þý­dý­ðý­vur­gu­lan­dý. Or­ta­do­ðu’nun­baþ­tan­so­na­in­ti­fa­da­ya­dön­dü­ðü­bu­gün­ler­de­kü­re­sel in­ti­fa­da­ya­o­muz­ver­me­nin­ö­ne­mi­ne­dik­kat­çe­kil­di.­Ma­vi­Mar­ma­ra þe­hit­le­ri­nin­hiç­bir­za­man­u­nu­tul­ma­ya­ca­ðý­nýn­be­lir­til­di­ði­kon­ser­fa­a­li­ye­tin­de­þar­ký­lar­ve­marþ­lar­on­lar i­çin­söy­len­di.­­Ýstanbul / Yeni Asya

ÜÇ DÝLDE ESERLER SESLENDÝRÝLDÝ SAHNEYE önce, tanýtýmý, afiþ-pankart çalýþmasý, platform ve ses düzeninin kurulmasýný bizzat üstlenen Grup Yürüyüþ çýktý. Mavi Marmara için yeni besteledikleri eserlerle baþlayan Grup Yürüyüþ, Filistin/Gazze direniþine ithaf ettiði marþlarý da söyledi. “Mavi Marmara Þehitleri Onurumuzdur!” yazýlý pankartlarý önünde konser veren grup, her zamanki gibi Türkçenin yaný sýra Arapça ve Kürtçe eserler de seslendirdi. Konser için hazýrladýklarý bir bildiriyi de okudular. Ýkinci olarak sahneye Kardeþlik Çaðrýsý çýktý ve birisi Kürtçe olmak üzere Mavi Marmara için besteledikleri 4 yeni eser söyledi. Kardeþlik Çaðrýsý’nýn Mavi Marmara þehitlerine ithaf ettiði eserler ilgi ve beðeniyle dinlendi. Program Grup Yürüyüþ’ün ikinci kez sahneye çýkmasýyla devam etti. Ýkinci bölümde daha coþkulu eserler seslendiren Grup Yürüyüþ’e topluluk da coþkuyla eþlik etti. Finalde Kardeþlik Çaðrýsý’ný sahneye dâvet eden Grup Yürüyüþ, birlikte “Ben Ýnsaným” adlý eseri seslendirdiler.

n BAÞÞEHÝRDE gö­rev­ya­pan­din­gö­rev­li­si­Re­cai­Öz­soy,­ken­di­yaz­dý­ðý­ve­150­ki­log­r am­ a­ð ýr­l ý­ð ýn­d a,­ a­ç ýl­d ý­ð ýn­d a­ e­n i­ 3 met­re,­ bo­yu­ 107­ san­ti­met­re­ o­lan­ Kur’ân-ý­Ke­ri­mi­ta­mam­la­mak­ü­ze­re­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Ýn­þal­lah­Gu­in­ness­Re­kor­lar­ Ki­ta­bý’na­ gir­me­yi­ de­ plan­lý­yo­rum’’ de­di.­ Gö­re­ve­ baþ­la­dý­ðýn­dan­ bu­ ya­na,­ 25 yýl­dýr­gü­zel­sa­nat­lar­la­uð­raþ­tý­ðý­ný­an­la­tan Öz­soy,­gör­dü­ðü­bir­rü­ya­dan­e­sin­le­ne­rek Kur’ân-ý­ Ke­rim­ yaz­ma­yý­ dü­þün­dü­ðü­nü di­l e­ ge­t ir­d i.­ Öz­s oy,­ ‘’Bu­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’in,­e­bat­la­rý­ba­ký­mýn­dan­o­la­bil­di­ðin­ce bü­yük­ ol­ma­sý­ný­ is­te­dim.­ Bu­gü­ne­ ka­dar bel­k i­ hiç­ ya­p ýl­m a­m ýþ­ e­b at­t a­ yaz­m a­y ý plan­la­dým’’­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Bu­nun­ i­çin­ a­raþ­týr­ma­ve­ön­ça­lýþ­ma­yap­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­ Öz­soy,­ i­ki­ yýl­dýr­ da­ e­se­ri­ ta­mam­la­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­ný­ kay­det­ti.­ Öz­soy,­ ‘’Dün­ya­nýn­ En­ Bü­yük­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’i’’­ ka­te­go­ri­sin­de­ Gu­in­ness­ Re­kor­lar­ Ki­ta­bý’na gir­me­yi­ he­def­le­di­ði­ Kur’ân­ hak­kýn­da­ þu bil­gi­le­ri­ ver­di:­ ‘’E­bat­ o­la­rak,­ bir­ say­fa­sý 1,5­ met­re­ i­le­ 107­ san­ti­met­re­ a­ra­sýn­da. Kur’ân-ý­ Ke­r im­ a­ç ýl­d ý­ð ýn­d a­ yak­l a­þ ýk­ 3 met­re­ ka­re­ e­ba­dýn­da.­ Bu­nu,­ ilk­ o­la­rak genç­le­rin­ Kur’ân-ý­ Ke­ri­me­ il­gi­le­ri­ni­ ar­ttýr­mak­ i­çin­ yap­tým.­ Ý­kin­ci­ o­la­rak,­ di­ni­miz­de­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’e,­ Kâ­be’ye­ ve­ an­ne­yü­zü­ne­bak­mak­se­vap­týr.­Bu­nu­dü­þü­ne­r ek,­ o­k u­m ak­t an­ zi­y a­d e­ sey­r et­m e­ a­maç­lý­ yap­tým.­ Ýn­san­la­rýn­ sey­re­de­rek­ al­dý­ðý­se­va­ba­or­tak­ol­ma­yý­is­te­dim.­Bir­di­ðer­a­ma­cým­da,­Gu­in­ness­Re­kor­lar­Ki­ta­bý’na­ in­þal­lah­ baþ­vu­ra­ca­ðým.­ Dün­ya­ ça­pýn­da­bu­e­bat­lar­da­Kur’ân-ý­Ke­rim’in­ol­ma­dý­ðý­ný­ken­di­a­raþ­týr­ma­la­rý­ma­gö­re­bi­li­yo­rum.­Ýn­þal­lah­Gu­in­ness­Re­kor­lar­Ki­ta­bý’na­gir­me­yi­de­plan­lý­yo­rum.­Ta­mam­lan­dý­ðýn­da­a­ðýr­lý­ðý­150­ki­lo­nun­ü­ze­rin­de o­la­cak.’’ Ankara / aa

Çocuklarýnýzý internet hakkýnda bilgilendirin n TÜRKÝYE’DE ço­cuk­la­rýn­ bil­gi­sa­yar­ ve in­ter­net­ ba­ðým­lý­lý­ðý­ her­ ge­çen­ gün­ ar­tý­yor.­ Uz­man­lar,­ ço­cuk­la­ra­ ya­sak­ ko­ya­rak bu­prob­le­min­a­þý­la­ma­ya­ca­ðý­na­dik­kat­çe­ki­yor.­ Ö­zel­lik­le­ in­ter­net­ten­ ge­le­bi­le­cek teh­li­ke­le­re­kar­þý­ya­sak­koy­mak­ye­ri­ne­ço­cuk­l a­r ý­ bil­g i­l en­d i­r e­r ek­ bu­ za­r ar­l ar­d an ko­run­ma­la­rý­ný­ sað­la­ma­nýn­ da­ha­ fay­da­lý so­n uç­l ar­ ve­r e­c e­ð i­n i­ be­l ir­t i­y or.­ E­S ET Tek­nik­ E­ði­tim­ Mü­dü­rü­ Randy­ Ab­rams, bil­gi­sa­yar­ kar­þý­sýn­da­ gi­de­rek­ da­ha­ çok za­man­ ge­çi­ren­ ço­cuk­la­rý­ in­ter­ne­tin­ za­rar­lý­ yan­la­rýn­dan­ ko­ru­ma­sý­ i­çin­ a­i­le­le­rin ted­bir­al­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­A­i­le­le­re bu­ ko­n u­d a­ tav­s i­y e­l er­d e­ bu­l u­n an­ Ab­rams,­ “Ço­cuk­la­rý­ný­zý­ in­ter­net­ giz­li­li­ði­nin ö­ne­mi­ hak­kýn­da­ bil­gi­len­di­rin.­ Ýn­ter­net­te ve­sos­yal­að­lar­da­hiç­bir­za­man­ki­þi­sel­bil­gi­le­ri­ni­ pay­laþ­ma­ma­la­rý­ ge­rek­ti­ði­ni­ i­yi­ce an­l a­m a­l a­r ý­n ý­ sað­l a­y ýn.­ U­y a­n ýk­ o­l un­ ve ço­c u­ð u­n u­z un­ in­t er­n et­ bað­l an­t ý­l a­r ý­n ý kon­trol­al­týn­da­tu­tun.­Bil­gi­sa­yar­kul­la­ný­mý­i­le­il­gi­li­ke­sin­ku­ral­lar­be­lir­le­yin”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Kayseri / cihan

Sigara içenlerin sayýsý düþüþte n TÜRKÝYE’DE si­ga­ra­ i­çen­le­rin­ sa­yý­sý­nýn 16­mil­yon­dan­14­mil­yo­na­düþ­tü­ðü­be­lir­til­d i.­ 31­ Ma­y ýs­ Dün­y a­ Si­g a­r a­s ýz­ Gü­n ü dolayýsýyla­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­ ya­pan­ Af­yon­ka­ra­hi­sar­Ýl­Sað­lýk­Mü­dü­rü­Ne­cip­Ye­me­ni­ci,­ yü­rür­lü­ðe­ gi­ren­ ka­nun­ son­ra­sýn­da, Tür­ki­ye’de­son­on­5­yý­lýn­en­dü­þük­si­ga­ra sa­tý­þý­nýn­ ger­çek­leþ­ti­ði­ni­ be­lirt­ti.­ Uy­gu­la­ma­nýn­ge­rek­si­ga­ra­i­çen­ge­rek­se­iç­me­yen va­tan­daþ­lar­dan­ yüz­de­ 95­ des­tek­ gör­dü­ðü­nü­be­lir­ten­Ye­me­ni­ci,­ka­pa­lý­or­tam­lar­da­ha­va­ka­li­te­si­ni­de­ðer­len­dir­me­ye­yö­ne­lik­ öl­çüm­ler­de,­ ‘Du­man­sýz­ Ha­va­ Sa­ha­sý’ uy­gu­la­ma­sýy­la­ bir­lik­te­ ka­pa­lý­ or­tam­lar­da ha­va­da­ki­ par­ti­kül­ mik­tar­la­rýn­da­ cid­dî­ a­zal­ma­lar­ tes­bit­ e­dil­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ Ka­pa­lý a­l an­l ar­d a­ si­g a­r a­ i­ç il­m e­m e­s i­n in­ hal­k ýn sað­lý­ðý­ ü­ze­rin­de­ o­lum­lu­ et­ki­le­ri­nin­ ar­týk or­ta­ya­ çýk­ma­ya­ baþ­la­dý­ðý­ný­ ak­ta­ran­ Ye­me­ni­ci,­ so­lu­num­ yo­lu­ en­fek­si­yon­la­rý­ ve as­tým­ kri­zi­ dolayýsýyla­ ya­pý­lan­ baþ­vu­ru­lar­da­yüz­de­20­ci­va­rýn­da­a­zal­ma­ya­þan­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­ Afyonkarahisar / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

01 Haziran 2011  

Yeni Asya'nın 1 Haziran 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you