Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

HABERÝ SAYFA 7’DE

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ

BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ

HABERÝ SAYFA 6’DA

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ ÝKTÝDAR ÝLE MUHALEFET, YENÝ ANAYASADA “DEÐÝÞMEZ MADDELER”Ý DEÐÝÞTÝRMEMEKTE ANLAÞIRKEN, ÝKTÝDARIN DAYATACAÐI ANAYASANIN SÝVÝL OLMAYACAÐI DÝLE GETÝRÝLDÝ.

DP GENEL BAÞKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK:

27 Mayýsçýlardan hesap soracaðýz uDP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­27­Ma­yýs’ýn yýl­dö­nü­mün­de,­ “27­ Ma­yýs’cý­la­rý­ top­la­ya­ca­ðýz­ ve­ he­sap so­ra­ca­ðýz”­de­di.­27­Ma­yýs’ýn­hâ­lâ­he­sa­bý­nýn­so­rul­ma­dý­ðý­ný­ söy­le­yen­ Zey­bek,­ “Bu­ dün­ya­da­ he­sap­ sor­mak­ bi­zim­ boy­nu­mu­zun­ bor­cu­ o­la­cak.­ Ya­ni­ ‘si­zi­ bu­ra­ya­ tý­kan kuv­vet­böy­le­is­ti­yor’­di­yen,­o­ha­kim­bo­zun­tu­sun­dan­he­sap­so­rul­ma­ya­cak­mý?”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 5’te

EKONOMÝ ÝLE DEMOKRASÝ AT BAÞI GÝTMELÝ

ÝZMÝR’DE AÖF SINAVINA GÝREN

Babacan’dan Baþörtülüler baþarýnýn formülü hakkýnda tutanak u‘’Ýþ­Dün­ya­sý-Ü­ni­ver­si­te­Ýþ­bir­li­ði­nin­Tür­ki­ye E­ko­no­mi­si­ne­Kat­ký­la­rý”­kon­fe­ran­sýn­da­ konuþan­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can, ‘’E­ko­no­mi­i­le­de­mok­ra­si­böy­le­at­ku­la­ðý­yan ya­na­ve­ay­ný­hýz­da­git­me­dik­ten­son­ra­ger­çek ba­þa­rý­yý­el­de­et­me­miz­müm­kün­de­ðil.­Ýþ­te­bu­nun­i­çin­ye­ni­a­na­ya­sa­di­yo­ruz’’ de­di. n4’te

ÝKTÝDAR DAYATMASI OLURSA MEDENÎ ANAYASA DENEMEZ uKah­ra­man­ma­raþ’ta­ki­­“Ye­ni­dö­nem­ye­ni­a­na­ya­sa”­ad­lý­pa­nel­de­ko­nu­þan­Prof.. Dr..­Mus­ta­fa­Er­do­ðan,­“Si­vil­i­ni­si­ya­ti­fin­dý­þýn­da­ik­ti­dar­ta­ra­fýn­dan­‘ben­dev­le­tim­ar­ka­daþ’­di­ye­da­ya­tý­lan­þe­ye­me­de­nî­ve­mo­dern­an­lam­da­a­na­ya­sa­den­mi­yor”­de­di.

ÞÝMDÝYE KADAR HEP DEVLET BUYURDU uTür­ki­ye’de­a­na­ya­sa­yý­ya­pan­la­rýn­þim­di­ye­ka­dar­dev­let­ik­ti­da­rý­ný­tem­sil­e­den­le­rin­yu­ka­rý­dan a­þa­ðý­ya­bu­yur­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Er­do­ðan, ‘’Bu­ik­ti­da­rýn­a­na­nok­ta­sý­ný­si­lâh­lý­kuv­vet­ler­o­luþ­tu­ra­gel­di”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 4’te

www.yeniasya.com.tr

29 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

SAYI: 14.820

u­ Ýz­mir’de­A­ÖF­sý­na­vý­na­gi­ren­ba­þör­tü­lü­öð­ren­ci­le­re­ba­zý­o­kul­lar­da­zor­luk­çý­ka­rýl­dý.­Bor­no­va­Kýz­Tek­nik­ve­Mes­lek­Li­se­si­ve­Yah­ya Ke­mal­Be­yat­lý­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu’nda­öð­ren­ci­ler,­i­çe­ri­ye­a­lý­nýr­ken­ba­þör­tü­le­ri­ni­çý­kar­ma­ya zor­lan­dý.­Ba­þý­ný­aç­ma­yan­lar­hak­kýn­da­tu­ta­nak­tu­tu­la­rak,­im­za­la­týl­dý.­Haberi sayfa 5’te

Prof. Dr. Mustafa Erdoðan

PROF. DR. HALUK GÜRGEN: KONUÞMA ÜSLÛPLARI ENDÝÞE VERÝCÝ

Liderler seçmeni geriyor u­ Yak­la­þan­se­çim­ler­ön­ce­si­li­der­le­rin­mi­ting­per­for­mans­la­rý­ný­de­ðer­len­di­ren­Bah­çe­þe­hir­Ü­ni­ver­si­te­si­Ý­le­ti­þim­Fa­kül­te­si­De­ka­ný­Prof.­Dr..­Gür­gen,­li­der­le­rin­üs­lû­bu­­‘en­di­þe­ve­ri­ci’­de­di.­Gür­gen’e­gö­re­li­der­ler­i­le­ti­þim­le­ri­ne­bu­þe­kil­de­de­vam­et­ti­ði­tak­dir­de,­seç­men­le­rin­gö­zün­de­gü­ven­siz­lik­mey­da­na­ge­ti­re­bi­lir­ler­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­n5’te

MISIR, REFAH’I DAÝMÎ OLARAK AÇTI—

Mýsýr, Gazze sýnýrýndaki Refah sýnýr kapýsýný daimî olarak açtý. Refah sýnýr kapýsýnýn açýlmasýyla Gazze’ye uygulanan yaptýrýmlar ciddî olarak hafifleyecek. Mýsýr’ýn devrik Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, Hamas’ýn 2007’de Gazze Þeridi’nin denetimini tamamen ele geçirmesinden sonra Refah sýnýr kapýsýndan geçiþlere kýsýtlama getirmiþti. Haberi sayfa 7’de

“Darbeciler milletten özür dilesin” uHaberi sayfa 16’da

GÖSTERÝCÝLERE UYGULANAN

Þiddet dursun

Yassýada demokrasi adasý oluyor

u­ Su­ri­ye­Ýn­san­Hak­la­rý­Ýz­le­me­Ör­gü­tü’nün,­ül­ke­de­i­ki­ay­dan­u­zun­sü­re­dir­de­vam­e­den­o­lay­lar­da­hem­dev­le­tin­hem­de­pro­tes­to­cu­la­rýn­uy­gu­la­dý­ðý­þid­de­tin­dur­du­rul­ma­sý­çað­rý­sý yap­tý­ðý­bil­di­ril­di.­Haberi sayfa 7’de

uHaberi sayfa 5’te

Boðaz’a üçüncü kolye hazýrlýðý

Ýslâm’da birden fazla kadýnla evlilik

uHaberi sayfa 3’te

ISSN 13017748

Yazýsý ELÝF-ENSTÝTÜ ekinde

ELÝFENSTÝTÜ ekimizi bayinizde n isteyiniz

Þanlý fethin 558. yýlýný kutluyoruz MUSTAFA GÖKMEN’ÝN YAZISI SAYFA 10’DA

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

29 MAYIS 2011 PAZAR

LÂHÝKA

‘‘ Fetih müjdesi

‘‘

Ýstanbul’un Ýslâm eliyle fetholacaðýný ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in yüksek bir mertebe sahibi olduðunu haber vermiþ. Haber verdiði gibi zuhur etmiþ.

þ­te,­nakl-i­sa­hih-i­ka­tî­i­le,­As­ha­bý­na­ha­ber­ ver­miþ­ ki: “Siz­ u­mum­ düþ­man­la­rý­ný­z a­ ga­l e­b e­ e­d e­c ek­s i­n iz.­ Hem­ feth-i Mek­ke,­ hem­ feth-i­ Hay­ber,­ hem­ feth-i Þam,­ hem­ feth-i­ I­rak,­ hem­ feth-i­ Ý­ran, hem­feth-i­Bey­tü’l-Mak­di­se­mu­vaf­fak­o­la­cak­sý­nýz.­ Hem­ o­ za­ma­nýn­ en­ bü­yük dev­let­le­ri­ o­lan­ Ý­ran­ ve­ Rum­ pa­di­þah­la­rý­nýn­ ha­zi­ne­le­ri­ni­bey­ni­niz­de­tak­sim­e­de­cek­si­niz.”1 Ha­ber­ver­miþ.­Hem­“Tah­mi­nim­böy­le”­ve­ya­“Zan­ne­de­rim”­de­me­miþ.­Bel­ki,­gö­rür­gi­bi­kat’î­ih­bar et­miþ,­ha­ber­ver­di­ði­gi­bi­çýk­mýþ.­Hal­bu­ki­ha­ber ver­di­ði­va­kit,­hic­re­te­mec­bur­ol­muþ,­Sa­ha­be­le­ri az,­Me­di­ne­et­ra­fý­ve­bü­tün­dün­ya­düþ­man­dý.­ Mektubat, s. 175 *** Hem,­nakl-i­sa­hih-i­kat’î­i­le,­ “Ýs­tan­bul­fet­he­di­le­cek­tir.­O­nu­fet­he­de­cek­o­lan­ku­man­dan­ne­gü­zel ku­man­dan­ve­o­nun­or­du­su­ne­gü­zel­or­du­dur”­de­yip,­Ýs­tan­bul’un­Ýs­lâm­e­liy­le­fet­ho­la­ca­ðý­ný­ve­Haz­ret-i­Sul­tan­Meh­med­Fa­tih’in­yük­sek­bir­mer­te­be sa­hi­bi­ol­du­ðu­nu­ha­ber­ver­miþ.­Ha­ber­ver­di­ði­gi­bi zu­hur­et­miþ.­ Mektubat, s. 181 *** “Bü­tün­din­le­re­üs­tün­kýl­mak­ü­ze­re­Re­su­lü­nü hi­da­yet­ ve­ hak­ din­ i­le­ gön­de­ren­ O­dur”­ (Fe­tih Sû­re­si:­ 28) ke­mâl-i­ kat’i­yet­le­ ih­bar­ e­di­yor­ ki, “Re­sul-i­ Ek­rem­ A­ley­his­sa­lâ­tü­ Ves­se­lâ­mýn­ ge­tir­di­ði­din,­u­mum­din­le­re­ga­le­be­ça­la­cak.”­Hal­bu­ki,­o­za­man­da­yü­zer­mil­yon­te­ba­a­sý­bu­lu­nan Na­sâ­râ­ve­Ya­hu­di­ve­Me­cu­sî­din­le­ri­ve­Ro­ma, Çin­ve­Ý­ran­hü­kü­me­ti­gi­bi­yü­zer­mil­yon­te­ba­a­sý­ bu­lu­nan­ ci­han­gir­ dev­let­le­rin­ ed­yân-ý­ res­mî­le­ri­i­ken,­ken­di­kü­çük­ka­bi­le­si­ne­kar­þý­tam­ga­le­be­e­de­me­yen­bir­va­zi­yet­te­bu­lu­nan­Mu­ham­med-i­A­ra­bî­A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâ­mýn­ge­tir­di­ði­din,­u­mum­din­le­re­ga­lip­ve­u­mum­dev­let­le­re mu­zaf­fer­ o­la­ca­ðý­ný­ ih­bar­ e­di­yor.­ Hem­ ga­yet vu­zuh­ve­kat’i­yet­le­ih­bar­e­di­yor.­Ýs­tik­bal,­o­ha­ber-i­ gay­bî­yi,­ Bahr-i­ Mu­hit-i­ Þar­kî­den­ Bahr-i Mu­hit-i­ Gar­bî­ye­ ka­dar­ Ýs­lâm­ ký­lý­cý­nýn­ u­za­ma­sýy­la­tas­dik­et­miþ­tir.­ Lem’alar, 7. Lem’a, Dördüncüsü *** Ýþ­te,­ bü­tün­ bah­set­ti­ði­miz­ u­mur-u­ gay­bi­ye, on­ ký­sým­ en­vâ-ý­ mu’ci­zâ­týn­dan­ bir­tek­ ne­vî­dir. O­ne­vin­on­kýs­mýn­dan­bir­kýs­mý­ný­söy­le­me­dik. Þim­di,­ bu­ ký­sým­la­ be­ra­ber,­ i’câz-ý­ Kur’ân’a­ da­ir Yir­mi­ Be­þin­ci­ Söz’de,­ ga­yet­ ge­niþ­ ih­bar-ý­ gayb ne­vi­nin,­dört­ne­vi­ni­ic­mâ­len­be­yan­et­mi­þiz.­Ýþ­te­ bu­ra­da­ki­ ne­vi­ i­le­ be­ra­ber,­ Kur’ân’ýn­ li­sa­nýy­la gayb­dan­ha­ber­ve­ri­len­o­dört­bü­yük­ne­vi­be­ra­ber­ dü­þün.­ Gör­ ki,­ ne­ ka­dar­ kat’î,­ þüp­he­siz, par­lak,­ kuv­vet­li,­ ka­vî­ bir­ bür­han-ý­ ri­sâ­let­tir­ ki, bü­tün­bü­tün­kal­bi,­ak­lý­bo­zul­ma­yan,­el­bet­te­i­man­ e­de­cek­ ki,­ zât-ý­ Ah­me­di­ye­ A­ley­his­sa­lâ­tü Ves­se­lâm,­Hâ­lýk-ý­Kül­li­Þey­ve­Al­lâ­mü’l-Gu­yûb o­lan­ bir­ Zât-ý­ Zül­ce­lâ­lin­ re­sû­lü­dür­ ve­ On­dan ha­ber­a­lý­yor.­ Mektûbât, s. 191

Ý

Dipnot: 1- Bir kaç deðiþik hadisten alýnmýþ haberlerdir. Bazýlarý: Buharî, Cihad:157, Menâkýb: 25, Ýman: 3; Müslim, Fiten: 75, 76; Tirmizî, Fiten: 41.

LÛGATÇE:

nakl-i sahih-i katî: Kesin ve sahih bir nakille. Bey tü’l-Mak dis: Ku düs’teki mukaddes ev. Mescid-i Aksa. beyn: Ara, arasý. me’mul: Umulan. fevk: Üzeri, üstü. ke mâl-i kat’i yet: Tam bir kesinlikle.

Nasârâ: Hýristiyanlar. tebaa: Uyruk, vatan daþ, tabi olanlar. edyân-ý resmî: Resmî dinler. vuzuh: Apaçýk tarzda. Bahr-i Muhit-i Þarkî: Doðudaki büyük deniz, Büyük Okyanus.

Ýstanbul­muhakkak­fethedilecektir.­Onu­fetheden­kumandan­ne­güzel­kumandandýr,­onu­fetheden asker­de­ne­güzel­askerdir. Câmiü's-Saðîr, No: 3207 / Hadis-i Þerif Meâli

“Rabbim, iþte ellerim…” ðýn­dan­ko­nu­þul­ma­ya­baþ­lan­dý­ðý­o­lur­du.­Ko­nu biz­ce­çýk­ma­za­gi­rin­ce,­her­za­man­ol­du­ðu­gi­bi SELÝM GÜNDÜZALP þöy­le­de­nir­di:­“En­i­yi­si­bun­dan­ö­te­si­ni­dü­þün­me­mek.­Yok­sa­ya­þa­mak­müm­kün­ol­maz.”­ selimgunduzalp@hotmail.com Oy­sa­her­þe­ye­rað­men,­“en­i­yi­si­bun­dan­ö­te­al­da­þa­ký­yan­kuþ,­sak­sý­da­a­çan­çi­çek,­her­sa­bah si­ni­dü­þün­mek­ti.”­Ö­lü­mün­ü­ze­rin­de,­ha­ya­týn do­ðan­gü­neþ,­“ü­mit,­ü­mit”­nað­me­le­ri­i­çin­de ü­ze­rin­de­dü­þün­mek.­Hem­de­in­ce­lik­le.­Çün­kü do­ðar.­Ha­ya­ta­ye­ni­den­baþ­la­dý­ðý­mýz­her­gün, bu­sa­ye­de­ha­ya­lî­de­ðil,­u­ya­nýk­bir­ha­ya­týn­i­çin­bi­zim­ye­ni­ço­cu­ðu­muz­dur.­Ken­di­ha­ya­tý­nýn de­ya­þa­dý­ðý­mý­zý­an­la­ya­bi­lir­dik.­ kö­re­be­si­de­ðil,­e­be­si­dir­in­san.­Dýþ­tan­ge­len­me­O­za­man­bu­nu­ba­þa­ra­ma­dýk.­So­ru­la­rýn­a­ðýr­saj­la­ra­uy­gun­bir­ha­yat,­bu­do­ðu­mun­ar­dýn­dan lý­ðýn­dan­kaç­týk­ya­da­kay­tar­dýk.­Ne­ö­lü­me,­ne a­cý­ma­sýz­çýð­lýk­lar­at­maz,­ü­mi­din­se­si­ni­yük­sel­- ha­ya­ta­da­ir­bir­a­ra­yý­þýn­i­çi­ne­gi­re­me­dik,­tâ­ki tir.­ sev­di­ði­miz­in­san­la­rýn­ha­ya­tý­mýz­dan­ve­fat­e­dip Var­sýn,­ hiç­bir­ ku­þun­ geç­me­di­ði­ gök­ler, ay­rýl­dý­ðý­gün­le­re­ka­dar…­Kaç­tý­ðý­mýz­so­ru­lar­iþ­te hiç­bir­ bu­lu­tun­ geç­me­di­ði­ se­ma­lar­ ol­sun o­gün­kar­þý­mý­za­çý­ký­ver­di. is­ter­se.­ Ü­mit­ öy­le­ bir­ kuþ­tur­ ki,­ ko­na­cak E­vet,­ken­di­mi­zi­ta­ný­mak,­Al­lah’ý­ta­ný­mak,­i­dal­da­bu­lur,­u­ça­cak­se­ma­da.­Ren­gi­ni­ren­- ma­nýn­ta­dý­na­var­mak­ve­o­yol­da­a­dým­lar­at­gi­ne­bo­ya­ya­ca­ðý­bir­gü­zel­lik­bu­lur­o. mak,­kur­tu­lu­þun­baþ­lan­gý­cý­dýr.­Bu­her­dev­rin Ba­zen­o­nu­sus­tu­rup­i­çi­miz­de­bir­kö­þe­ye­a­ta­- ve­her­in­sa­nýn­en­bi­rin­ci­me­se­le­si­dir. rýz.­Son­ra­da­o­tu­rup­bir­gü­zel­að­la­rýz.­Ka­bu­ðun Ko­nuþ­mak­i­çin­de­ðil,­bel­ki­de­sa­de­ce­þu­sö­zü yýr­týl­ma­sý,­i­çin­de­ki­le­rin­sa­çýl­ma­sý­ge­re­kir.­Bek­- söy­le­ye­bil­mek­i­çin­að­zý­mýz­var­dýr: le­riz...­ Ne­de­mek­ka­bu­ðun­yýr­týl­ma­sý­ve­i­çin­de­ki­le­rin­sa­çýl­ma­sý?­Gü­na­hýn­ve­ö­zel­lik­le­de kib­rin­ha­ya­týn­ka­bý­ol­du­ðu­nu ve­ru­hu­kap­la­dý­ðý­ný,­kýs­kýv­rak i­çi­ne­al­dý­ðý­ný­bil­me­yen­mi­var? E­vet,­ka­bu­ðun­yýr­týl­ma­sý­ve i­çin­de­ki­le­rin­sa­çýl­ma­sý,­ru­hu­mu­zun­çýp­lak­kal­ma­sý,­an­cak al­çak­gö­nül­lü­lük­ya­ni­te­va­zu­i­le müm­kün­dür.­Öy­le­bir­sa­de­lik­tir­ki­o,­her­þey­var­dýr­i­çin­de,­a­ma­hiç­bir­þey­yok­tur­üs­tün­de. Ken­di­ne­dö­ner,­i­çi­ne­ba­kar,­o­ra­da­ü­mi­di­bu­lur­in­san.­Ýþ­te­o za­man­her­kes­i­çin­duâ­et­me­ye baþ­lar.­Bü­tün­in­san­lý­ðý­or­tak­bir du­â­da­bir­leþ­ti­rir.­Her­ke­sin­ih­ti­ya­cý­ný­ken­di­du­â­sý­nýn­i­çin­de­gö­rür.­ Ý­çi­miz­de­u­yu­yan­böy­le­bir­gü­zel­lik­var­iþ­te.­Ý­ma­nýn­ve­ü­mi­din gü­zel­li­ði­dir­bu.­Kib­rin­ve­gu­ru­run sah­te­li­ði­ne­kar­þý,­te­va­zu­un­sa­de­li­ði­dir.­Ru­hun­a­rýn­ma­sý­dýr.­Kal­bin­bü­tün­saf­ve­tiy­le­duâ­ya­dur­ma­sý­dýr.­ Yel­ken­ler­yýr­tý­lýr­ba­zen.­Ha­yat­ge­mi­si­ba­þý­boþ­ak­ma­ya­baþ­lar.­As­lýn­da, bu­da­bir­fýr­sat­týr.­A­cý­la­rýn­ið­ne­de­li­ðin­den­geç­mek,­e­lek­ler­den­ge­çe­ge­çe e­len­mek­ve­ye­ni­bir­ma­ce­ra­nýn­i­çi­ne “Kaç­týk­ha­ya­týn­a­ðýr­so­ru­la­rýn­dan, can­lý­can­lý­gir­mek,­bu­da­bir­fýr­sat­týr.­O­nar­mak kaç­týk.­Gü­nah­la­ra­dal­dýk­ya­Rab,­gü­nah­la­ra i­çin­ha­ya­tý,­sö­nen­mu­mu­ye­ni­den­u­yan­dýr­mak dal­dýk.­Bi­zi­af­fet.­Bi­zi­ba­ðýþ­la.­Bi­ze­mer­ha­met i­çin.­Ku­ru­yan­du­dak­la­ra­duâ­nýn­su­yu­ne­ka­dar et…”­ da­ya­ký­þýr.­ Bu­duâ­yý­et­ti­ði­a­na­ka­dar­bel­ki­de­bir­çok­in­O­za­man­so­rar,­a­ra­rýz­iþ­te.­“Biz­ki­miz,­ne­i­çin sa­nýn­Al­lah’a­kar­þý­çok­gü­nah­iþ­le­miþ­ol­du­ðu, bu­ra­da­yýz?”­Ger­çe­ðin­pe­þi­ne­dü­þe­riz.­Dý­þa­rý­da­ki hiç,­a­ma­hiç­bu­ka­dar­net­ve­a­çýk­bir­þe­kil­de bü­tün­ses­ler­ke­si­lir.­Tek­bir­nok­ta­ya­o­dak­la­nýr, gö­rün­me­miþ­o­la­bi­lir.­Ýþ­te­ü­mi­din­sýr­rý­da­bu­ra­bu­a­ðýr­so­ru­nun­ce­va­bý­ný­dö­ner,­i­çi­miz­de­a­rar, da­giz­li­dir.­Ýn­san,­piþ­man­lý­ðýn­kül­le­rin­den­du­â­a­rar­du­ru­ruz.­O­an­dan­i­ti­ba­ren­boþ­þey­ler­le­i­þi nýn­ve­ü­mi­din­ka­nat­la­rýy­la­ye­ni­den­do­ðar.­Du­â yok­tur­ar­týk­in­sa­nýn.­Hiç­bir­þey­de­ya­pa­maz. et­me­den­ön­ce­her­þe­yi­kay­bet­ti­ði­ni­dü­þü­nen Gö­rür,­a­ma­gö­re­mez.­Ý­þi­tir,­a­ma­du­ya­maz.­Üs­- in­san,­el­a­çýp,­gö­nül­a­çýp­Rab­bi­ne­et­ti­ði­du­â­la­tün­de­bir­dað­var­dýr­â­de­tâ.­A­ðýr­dýr­so­ru,­ha­yat rý­nýn­i­çin­de­her­þe­yi­ye­ni­den­bu­lur. ka­dar­a­ðýr.­Bu­a­ðýr­lýk­o­nu­o­tur­tur,­ya­tý­rýr,­kýv­ran­Ço­cuk­gi­bi­sâ­fi­le­þir.­ dý­rýr,­son­ra­da­rü­kû­la­ra,­sec­de­le­re­var­dý­rýr.­A­ra­Ço­cuk­ki,­ne­yap­sa­af­fe­di­lir.­ dý­ðý­ný­sec­de­ler­de­bu­lur­in­san.­Rü­kû­lar­da­bu­lur. Saf­la­þan­ru­hu­muz,­ü­mi­di­ve­af­fý­du­â­lar­da Kam­bur­la­þan­sýrt­la­ra­ba­kar­dö­ner­de:­“Ne­yin­al­- bu­lur,­sec­de­ler­de­bu­lur. týn­dan­ge­çer­ken­kam­bur­laþ­mýþ­bu­sýrt­lar?”­di­ye Göz­ya­þý­dök­me­ye­baþ­la­rýz­o­za­man.­Bun­lar so­rar­ken­di­si­ne.­Rü­kû­suz­ve­sec­de­siz­ge­çen­an­- kor­ku­göz­yaþ­la­rý­de­ðil­dir.­Piþ­man­lý­ðýn­göz­yaþ­la­ra,­o­za­man­a­cýr.­Bin­yü­rek­le­ya­nar. la­rý­dýr.­Piþ­man­lý­ðýn­göz­yaþ­la­rý,­yý­kar­i­çi­ni­in­sa­Üs­tü­müz­de­bir­ör­tü­gi­bi­dir­gün­ler­ve­ge­ce­- nýn.­Kor­ku­nun­göz­yaþ­la­rýy­sa­den­ge­yi­bo­zar, ler.­Ve­ak­la­ha­ya­le­gel­mez­ni­ce­eð­len­ce­ler… hu­zur­dan­ka­çýr­týr. Çýl­gýn­ca­bir­o­ya­na,­bir­bu­ya­na­gi­dip­gel­me­ler, Ha­yat,­boþ­ha­yal­le­re­gö­mül­mek­de­ðil­dir. har­vu­rup­har­man­sav­ru­lan­ö­mür­ler…­ Ger­çe­ði­gör­me­den­kö­rü­kö­rü­ne­ya­þa­mak,­hiç A­cýr­in­san­ken­di­öm­rü­ne,­ya­nar­genç­li­ði­ne, de­ðil­dir.­Te­va­zu­sa­ye­sin­de­en­sa­de­in­san­la­rýn ge­çen­gün­le­ri­ne.­“Biz­ki­miz­ve­ne­den­bu­ra­da­- bil­ge­li­ði­ne­e­ri­þi­lir,­duâ­la­rýn­sýr­rý­na­u­la­þý­lýr.­Sa­yýz?”­so­ru­su­nu­sor­ma­dan­ge­çir­di­ði­gün­le­re,­Al­- de­lik,­sa­de­lik… lah’ý­a­ra­ma­dan,­ü­mi­di­i­çin­de­his­set­me­den­ge­“Ya­Rab,­bi­ze­sa­de­li­ði­ver.” çen­gün­le­re­a­cýr. Ü­ze­rin­den­çý­ka­rýp­at­tý­ðý­el­bi­se­si­gi­bi­her­þe­yi Ha­yat­i­çin­ne­lâ­zým?­Her­gü­nün­ek­me­ði­bi­ze ö­nü­ne­ko­yan­in­san,­iþ­te­o­za­man­ter­te­miz­duy­yet­mez­mi?­Ya­rýn­i­çin­en­di­þe­ye­ne­ge­rek­var? gu­la­rýy­la­düþ­tü­ðü­yer­den­ye­ni­den­doð­ru­lup Bi­raz­dan­ö­le­cek­miþ­gi­bi­ya­þa­ya­bil­sey­dik­e­ðer, kal­ka­bi­lir.­ ha­yat­ne­ka­dar­de­ðer­li­o­lur­du.­Bi­zi­a­yart­ma­ya, Ne­mut­lu­sa­de­o­lan­la­ra…­Te­va­zu­sa­hi­bi­o­ken­di­si­ne­kap­týr­ma­ya­ça­lý­þan­þer­kuv­vet­le­re,­i­- lan­la­ra...­Ü­mi­de­tu­tu­nan­la­ra...­ ma­nýn­ve­ü­mi­din­se­siy­le­ce­vap­ve­re­bi­lir­sek­e­Çün­kü­on­lar­bü­yük­bir­hu­zu­ra,­hiç­kim­se­nin ðer,­i­çi­miz­de­ki­ha­yat­sa­de­ce­ken­di­mi­ze­de­ðil, el­le­rin­den­a­la­ma­ya­ca­ðý,­a­ma­her­ke­se­se­ve­se­ve baþ­ka­la­rý­na­da­can­ve­re­cek­tir­o­za­man. ve­rip­ço­ðal­ta­cak­la­rý­dip­di­ri­bir­ü­mi­de­sa­hip­tir­A­cý­dýr,­çok­a­cý­dýr.­Ku­lak­la­rý­mýz­son­su­za­ka­- ler.­Ý­nan­ca­ve­i­ma­na­sa­hip­tir­ler. dar­sa­ðýr­ol­du­ðu­za­man­ve­hiç­du­ya­ma­ya­ca­ðý Ü­mit­i­çin­de­ký­mýl­dan­mak­ge­rek.­Bi­raz­ey­ses­le­rin­nin­ni­siy­le­u­yu­tul­du­ðu­za­man­ve­bun­- lem­ge­rek.­Ha­yat­tan­ka­ça­rak­ya­þa­mak­çok­sýk la­ra­ra­zý­ol­du­ðu­za­man­çok­a­cý­dýr.­Mýk­na­týs­gi­- gö­rü­lür.­Ken­di­siy­le­kar­þý­laþ­ma­mak­i­çin­ne­re­ye bi­çe­ker­her­þey­i­çi­ne­doð­ru­bi­zi.­Ý­çi­mi­ze­iþ­ler, ka­ça­bi­lir,­ne­re­ye­gi­de­bi­lir­ki­in­san?­Ko­þar,­ge­ne ren­gi­ne­bo­yar. ko­þar.­Ka­çar,­ge­ne­ka­çar.­Hep­u­mut­suz­dur­ve Du­rum­þun­dan­i­ba­ret:­ Ru­hu­mu­zu­kay­bet­- hep­ken­di­si­ni­bul­ma­ma­ya­ça­lý­þýr.­Ken­di­si­ni mi­þiz­dir.­Gü­nah­la­rýn­i­çin­de­o­nu­öl­dür­mü­þüz­- ken­di­sin­den­kur­tar­ma­ya,­far­kýn­da­ol­ma­dan­en dür.­Bir­du­â,­o­nu­bu­la­bi­rent­ten­çý­ka­ra­bi­lir: de­ðer­li­ser­ma­ye­si­o­lan­ha­ya­tý,­ken­di­öz­ço­cu­“Ya­Rab,­ru­hu­mu­ba­na­ge­ri­ver!” ðu­nu­bir­yer­le­re­a­tý­ver­me­ye­ça­lý­þýr.­ *** Ruh­lar­fi­rar­da­dýr.­Ka­ça­rak­ya­þa­yan­ruh­lar,­ne­Genç­lik­yýl­la­rý­mýz­da­bir­grup­ar­ka­daþ­la­soh­- re­de­hu­zur­bu­la­cak­lar?­Bu­nun­bir­tek­ce­va­bý bet­le­ri­miz­o­lur­du.­A­ra­sý­ra­fel­se­fe­ya­par­dýk. var­dýr:­Ha­ki­kî­te­sel­li­i­man­da­dýr­ve­ü­mit­te­dir. Ha­ya­týn­ký­sa­lý­ðýn­dan­ve­her­þe­yin­an­lam­sýz­lý­- Ha­ki­kî­te­sel­li­nin­kay­na­ðý­i­se,­sa­de­ce­ve­sa­de­ce

D

Ya­ra­tan­da­dýr,­Al­lah’ta­dýr.­Ýn­san,­ger­çek­hu­zu­ru o­ra­da­bu­la­bi­lir­ve­ken­di­siy­le­yüz­yü­ze­o­ra­da­ge­le­bi­lir.­An­cak­O’nun­o­son­suz­mer­ha­me­tin­de­ve son­suz­þef­ka­tin­de­ken­di­ne­bir­te­sel­li­bu­la­bi­lir.­ Üs­tü­müz­den­her­an­ni­ce­ni­met­ler­ge­lir­ge­çer­de­ha­be­ri­miz­ol­maz.­Nef­sin­ve­þey­ta­nýn çað­rý­sý,­in­sa­nýn­ön­ce­ken­di­si­ni­sev­me­si­ne­o­dak­lý­dýr­ya­ni­haz­la­rýn­ve­zevk­le­rin­pe­þi­ne­ta­kýl­mak­týr.­Ve­ge­li­nen­nok­ta­i­se,­in­sa­nýn­ken­di­si­ni sev­me­me­si,­ken­di­sin­den­nef­ret­et­me­si­dir.­ Bu­i­ki­uç­lar­da­dýr­þey­ta­nýn­ve­nef­sin­en­ö­nem­li­tu­za­ðý.­Al­lah’ýn­son­suz­mer­ha­me­ti­nin­ve þef­ka­ti­nin­her­þe­yi­ku­þa­ta­cak­ka­dar­ge­niþ­ol­du­ðu­nu­tam­bu­nok­ta­da­u­nut­tu­rur.­Al­lah’ýn­rah­me­tin­den­ü­mit­kes­me­mek­var­ken,­ya­ba­nî­ses­le­re­ku­lak­ve­rin­ce­böy­le­o­lur­iþ­te.­ O­ka­dar­ya­ban­cý­la­þý­rýz­ki,­ken­di­mi­zi­bi­le­ta­ný­ya­ma­yýz.­Hat­ta­ba­zen­ken­di­mi­zi,­ken­di­mi­zin dý­þýn­da­gör­dü­ðü­müz­an­lar­bi­le­o­lur.­Ya­ban­cý öz­ne­ler­ya­da­nes­ne­ler­gi­bi.

Að­zý­mý­zý,­di­li­mi­zi­ka­pat­ma­sýn.­Se­nin­mer­ha­me­tin­son­suz­dur.­Se­nin­af­fýn­ve­ke­re­min­ni­ha­yet­siz­dir.”­ Ýþ­te­duâ­lar,­o­za­man­ka­fi­ye­li­de­ðil­dir,­a­ma­ki­fa­yet­li­ve­key­fi­yet­li­dir.­Bir­kýr­çi­çe­ði­gi­bi­sa­de­dir.­Tek­bir­gül­ya­da­pa­pat­ya­gi­bi­pý­rýl­pý­rýl par­la­yan­bir­ay­na­dýr.­An­lar­sýn­ki,­sa­na­du­â­yý na­sip­e­den­de­O’dur,­du­â­ya­dur­du­ran­da O’dur.­Rü­kû­ya­ve­sec­de­ye­var­dý­ran­da­O’dur. “Ya­Rab!­ Ru­hu­mu­zu­ge­ri­ver.­O­ter­te­miz ha­li­mi­zi,­sa­de­lik­i­çin­de­ki­ha­li­mi­zi­bi­ze­ge­ri ver­ya­Rab…­Kes­ret­te­boð­dur­ma,­gü­nah­la­rýn ka­ran­lýk­ge­ce­si­ne­dal­dýr­ma­ya­Rab.­Bi­li­yo­ruz ki­sa­de­lik­bir­ke­re­kay­be­dil­di­mi,­bu­lun­mu­yor…”­

Al­lah’a­ þü­kür,­ kalk­ma­da­ hep­ cüm­le­ ka­ran­lýk Al­lah’a­þü­kür,­dol­ma­da­hep­kal­be­fe­rah­lýk Al­lah’a­þü­kür,­iþ­te­bu­gün­per­de­a­çýl­dý ­lem­le­re­ar­týk­yi­ne­bir­neþ’e­sa­çýl­dý… Nur­aþ­ký­na,­Hak­aþ­ký­na,­dost­aþ­ký­na ey­nur Nu­r un­l a­ ve­ sýr­r ýn­l a­ bu­g ün­ kýl­ bi­z i mes­rur Ol­ Fahr-i­ Ci­han,­ Âl-i­ A­bâ­ hak­ký­ i­çin­ya­Rab, Hýf­zet­ bi­zi­ â­fât­ u­ be­lâ­dan,­ ya­ Nu­re’l-En­var,­bi­hak­ký­is­mi­ke’n-Nur! —­Ha­san­Fey­zi­(ra)

ASR-I SAADET’TEN BÝR HATIRA Hz.­A­i­þe­An­ne­miz­(ra)­an­la­tý­yor: Bir­ge­ce­Hz.­Pey­gam­ber’in­(asm) ya­ný­na­var­dým.­Na­maz­ký­lý­yor­du. San­ki­a­týl­mýþ­bir­el­bi­se­gi­bi­sec­de­ye ka­pan­mýþ­tý.­Duy­dum­ki­þöy­le­du­â­e­di­yor­du:

O­za­man­ay­na­nýn­kar­þý­sý­na­ge­çe­lim,­çift­gö­re­ne­ka­dar­ba­ka­lým­ken­di­mi­ze.­Ba­ka­lým­biz­ney­mi­þiz…­ Bir­gün­u­sul­ca­a­dý­mý­zý­söy­le­ye­lim­bi­zi­dý­þa­rý­dan­ça­ðý­ran­bir­ses­gi­bi,­ya­ban­cý­bir­ses­gi­bi­a­dý­mý­zý­söy­le­ye­lim­ken­di­mi­ze.­Bü­tün­ben­li­ði­mi­zin­na­sýl­sar­sýl­dý­ðý­ný­o­za­man­gö­re­ce­ðiz.­Ýs­te­me­di­ði­miz­hal­de­bir­ya­ban­cý­e­lin,­þer­kuv­ve­tin ü­ze­ri­miz­de­na­sýl­iþ­le­yip­ça­lýþ­tý­ðý­ný­ve­bi­zi­ne hal­le­re­koy­du­ðu­nu­o­za­man­gö­re­ce­ðiz.­ Göl­ge­le­re­ý­þýk­ye­ter.­Ken­di­ni­u­zak­la­ra­at­mak­tan­kur­tul­ma­ya­i­se,­bir­du­â­hâ­li­ye­ter. “Ya­Rab! U­çu­rum­lar­bi­zi­yut­ma­sýn.­Sel­le­rin, su­la­rýn­ü­ze­ri­miz­den­aþ­ma­sýn.­Þey­ta­nî­bir­hi­le ve­de­si­se,­Se­nin­le­ol­ma­ya­can­a­tan­ru­hu­mu­za, Sen­den­af­di­le­me­ye­ça­lý­þan­o­mu­kad­des­ya­ný­mý­za,­vic­da­ný­mý­za­ve­i­ma­ný­mý­za­ket­vur­ma­sýn.

Bü­tün­var­lý­ðým­ve­ha­ya­lim­Sa­na sec­de­et­ti. Kal­bim­sa­na­i­man­et­ti. Rab­bim,­iþ­te­el­le­rim… Nef­sim­ü­ze­ri­ne­ko­ru­yu­cu­de­ðil­ler. Ey­bü­tün­bü­yük­þey­ler­i­çin­ken­di­si­ne­ri­ca­da bu­lu­nu­lan­A­zîm, Bü­yük­gü­nah­la­rý­mý­ba­ðýþ­la!

Sec­de­den­ba­þý­ný­kal­dýr­dýk­tan­son­ra­ba­na þun­la­rý­söy­le­di:­ Ceb­ra­il­(as)­gel­di­ve­“Sec­den­de­bu­ke­li­me­ler­le­du­â­et!”­di­ye­em­ret­ti.­Öy­le­ki,­bu­ke­li­me­le­ri her­kim­sec­de­de­söy­ler­se,­da­ha­sec­de­den­ba­þý­ný­kal­dýr­ma­dan­af­fe­di­lir. (Ah­lâ­ku’n-Ne­bi,­I­I­I,­s.­169­-­En­Sev­gi­li­nin Sev­gi­li­si­Hz.­A­i­þe,­Ha­ya­tý­ve­þah­si­ye­ti,­Dr.­Ra­ma­zan­Bal­cý,­s.­95;­Ne­sil­Yay.)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

29 MAYIS 2011 PAZAR

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 C. Ahir 1432 Rumî: 16 Mayýs 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.32 3.25 3.51 3.47 3.39 3.08 3.07 2.52 3.35 3.24 3.47

Güneþ 5.15 5.17 5.34 5.38 5.31 4.53 4.55 4.43 5.27 5.07 5.32

Öðle 12.43 12.53 13.02 13.13 13.08 12.23 12.28 12.19 13.02 12.35 13.02

Ýkindi 16.31 16.47 16.50 17.06 17.03 16.14 16.19 16.13 16.56 16.23 16.52

Akþam 19.59 20.17 20.17 20.36 20.33 19.42 19.48 19.43 20.26 19.51 20.20

Yatsý 21.33 21.59 21.51 22.17 22.15 21.18 21.26 21.25 22.07 21.25 21.56

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.33 3.57 3.12 3.22 3.39 3.02 3.18 2.51 2.52 3.19 3 .49

Güneþ 5.29 5.44 5.09 5.10 5.24 4.59 5.01 4.46 4.39 5.16 5.27

Öðle 13.08 13.16 12.49 12.42 12.54 12.39 12.29 12.26 12.11 12.57 12.50

Ýkindi 17.05 17.07 16.46 16.34 16.45 16.36 16.18 16.22 16.02 16.54 16.35

Akþam 20.36 20.35 20.17 20.03 20.12 20.07 19.45 19.53 19.31 20.26 20.01

3 Yatsý 22.21 22.13 22.04 21.41 21.48 21.53 21.20 21.38 21.08 22.13 21.31

Boðaz’a üçüncü kolye ÝSTANBUL BOÐAZI, ÝKÝNCÝ KÖPRÜSÜ FATÝH SULTAN MEHMET’ÝN TEMELÝNÝN ATILIÞININ 26. YIL DÖNÜMÜNDE ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE HAZIRLANIYOR. ÝSTANBUL Bo­ða­zý,­i­kin­ci­köp­rü­sü­Fa­tih­Sul­tan zo­run­lu­ha­le­ge­tir­di. Ya­pý­mý­na­1970­yý­lýn­da­Sü­ley­man­De­mi­rel’in Meh­met’in­te­me­li­nin­a­tý­lý­þý­nýn­26.­yýl­dö­nü­mün­de­ü­çün­cü­köp­rü­ye­ha­zýr­la­ný­yor.­Der­le­nen Ge­nel­Baþ­kan­ve­Baþ­ba­kan­ol­du­ðu­A­da­let­Par­ti­bil­gi­le­re­gö­re,­bi­li­nen­en­es­ki­Ýs­tan­bul­Bo­ða­zý si­ik­ti­da­rýn­da­­baþ­la­nan­ve­29­E­kim­1973’te­hiz­me­te­a­çý­lan­Bo­ða­zi­çi­Köp­rü­sü­ve­çev­re­yo­lu, Av­ru­pa­ve­As­ya­a­ra­sýn­da­ilk­sa­bit­bað­lan­tý­o­la­rak­Tür­ki­ye­u­la­þým­a­ðý­nýn­çok­ö­nem­li­bir­hal­ka­sý­ný­o­luþ­tur­du.­An­cak­Ýs­tan­bul­çev­re­sin­de­ki

ge­çi­þi,­M.­Ö.­511­yý­lýn­da­Ýs­kit­se­fe­ri­ne­çý­kan­Pers Kra­lý­Da­ri­us’un­or­du­su­nu­A­na­do­lu’dan­Trak­ya’ya­ge­çir­mek­ü­ze­re­ge­mi­le­ri­yan­ya­na­ge­ti­re­rek­o­luþ­tur­du­ðu­yü­zer­köp­rüy­le­sað­lan­dý.­Son­ra­la­rý­Bo­ðaz’ýn­bir­köp­rü­i­le­ge­çil­me­si­ko­nu­sun­da­mü­hen­dis­ler­ce­de­ði­þik­pro­je­ler­ha­zýr­lan­mýþ­sa­da­1970’le­re­ka­dar­bun­lar­ta­sa­rý­o­la­rak­kal­dý. Ýs­tan­bul’da­20.­yüz­yý­lýn­i­kin­ci­ya­rý­sýn­da­þehirleþ­me­si­nin­hýz­la­ge­liþ­me­si,­þehrin­yer­le­þim­du­ru­mu­nun­ö­zel­li­ði­ve­Av­ru­pa-As­ya­a­ra­sýn­da­ki­bü­yük­tra­fik­ar­tý­þý,­Bo­ða­zi­çi’ne­köp­rü­ya­pýl­ma­sý­ný

hýz­lý­ge­liþ­me­ve­nü­fus­ar­tý­þý,­ilk­köp­rü­nün­tra­fi­ði­ni­çok­art­týr­dý.­Öy­le­ki­1974’te­gün­lük­32­bin 520­a­raç­lýk­tra­fik,­1987’de­gün­lük­130­bin­a­ra­ca yük­sel­di.­Ýlk­köp­rü­de­ki­sý­ký­þýk­lý­ðý­gi­der­mek,­Av­ru­pa­ve­A­na­do­lu­o­to­yol­la­rý­ný­da­ha­yük­sek­ka­pa­si­te­de­ki­çev­re­yo­luy­la­bað­la­mak­a­ma­cýy­la­ya­pý­lan­Fa­tih­Sul­tan­Meh­met­Köp­rü­sü,­Ýs­tan­bul Bo­ða­zý’nýn­i­ki­ya­ka­sý­ný­bir­leþ­ti­ren­i­kin­ci­ö­nem­li bað­lan­tý­ol­du.­Fa­tih­Sul­tan­Meh­met­Köp­rü­sü, bi­rin­ci­köp­rü­den­yak­la­þýk­5­ki­lo­met­re­ku­zey­de, Hi­sa­rüs­tü­i­le­A­na­do­lu­ya­ka­sýn­da­Ka­va­cýk­a­ra­-

sýn­da­yer­a­lý­yor.­As­ya­i­le­Av­ru­pa’yý­Bo­ða­zi­çi tos­ta­i­ha­le­si­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­3.­köp­rü,­4x2 Köp­rü­sü’nden­son­ra­i­kin­ci­kez­bað­la­yan­bu­as­- ka­ra­yo­lu,­2x1­de­mir­yo­lun­dan­o­lu­þa­cak.­U­laþ­ma­köp­rü­nün­or­ta­a­çýk­lý­ðý­1.090,­ge­niþ­li­ði­39.4 týr­ma­Ba­kan­lý­ðý,­ye­ni­köp­rü­de­bu­lu­na­cak­de­ve­de­niz­den­yük­sek­li­ði­64­met­re.­Söz­leþ­me­de ön­gö­rü­len­ya­pým­sü­re­si­1100­gün­o­lan­ve­29 Ma­yýs­1985’te­­te­me­li­a­tý­lan­i­kin­ci­köp­rü,­3 Tem­muz­1988’de­dö­ne­min­Baþ­ba­ka­ný­Tur­gut Ö­zal­ta­ra­fýn­dan­hiz­me­te­a­çýl­mýþ­tý.­A­ra­dan­ge­-

çen­26­yýl­da­hýz­la­ar­tan­nü­fus­ve­e­ko­no­mik­ge­liþ­me­ler­so­nu­cu­þehrin­bü­yü­me­si,­Ýs­tan­bul’un­2 köp­rü­i­le­ye­ti­ne­me­ye­ce­ði­ni­or­ta­ya­koy­du. Ýs­tan­bul­de­ni­lin­ce­‘’tra­fik’’­so­ru­nu­nun­ak­la gel­me­si,­yet­ki­li­le­ri­þeh­rin­en­ö­nem­li­so­ru­nu­nun­çö­zü­mü­i­çin­ha­re­ke­te­ge­çir­di.­Bu­kap­sam­da­Bo­ðaz’a­ü­çün­cü­bir­köp­rü­in­þa­e­dil­me­si­i­çin­ça­lýþ­ma­lar­yü­rü­ten­U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðý,­ye­ni­köp­rü­nün­son­tek­no­lo­ji­ü­rü­nü Yük­sek­Hýz­lý­Tre­nin­de­(YHT)­ ge­çe­bi­le­ce­ði þe­kil­de­in­þa­e­dil­me­si­ne­ka­rar­ver­di.­23­A­ðus­-

mir­yo­lu­nun­köp­rüy­le­ay­ný­düz­lem­de­ve­ya­as­ma­o­la­rak­in­þa­e­dil­me­si­ne,­þart­na­me­sa­týn­a­lan­fir­ma­la­rýn­ö­ne­ri­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­ka­rar ve­re­cek.­An­ka­ra-Ýs­tan­bul­YHT­hat­tý,­Sa­pan­ca­Gö­lü’nün­ku­ze­yin­den­Sul­tan­bey­li’ye­gi­de­cek.­Bu­ra­da­i­ki­ye­ay­rý­la­cak­hat­týn­bir­ko­lu­ü­çün­cü­köp­rü­ye,­bir­ko­lu­Mar­ma­ray’a­bað­la­na­cak.­Ý­ki­YHT­hat­tý­da­350­ki­lo­met­re­hý­za uy­gun­o­la­rak­in­þa­e­di­le­cek.­­Ankara / aa

irtibat@yeniasya.com.tr

Okuyucu katkýlarý n­ce­ki­haf­ta­so­nu­Kon­ya­STK’la­rý­ta­ra­fýn­dan­A­lan­ya’da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­U­fuk­Tu­ru-8­ top­lan­tý­sýy­la­ il­gi­li­ ya­zý­mýz­ ü­ze­ri­ne al­dý­ðý­mýz­me­saj­ve­yo­rum­lar­dan­ba­zý­la­rý­ný­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­la­pay­laþ­mak­ta­fay­da­gö­rü­yo­ruz. «««

Ö

STK faaliyetlerine daha aktif katýlým Rifat Yýldýz: Böy­le­si­bir­or­ga­ni­zas­yo­na­iþ­ti­rak­e­de­rek­Üs­tad Haz­ret­le­ri­nin­ yak­la­þý­mý­ný­ tak­dim­ et­ti­ði­niz­den do­la­yý­teb­rik­e­di­yo­rum.­Hac­cýn­sýr­rý­ný­i­zah­e­der­ken­ Üs­tad,­ bu­ i­ba­de­tin­ Müs­lü­man­la­rýn­ u­mu­mî bir­ kon­gre­si­ ol­ma­ vas­fý­ný­ ö­ne­ çý­ka­rý­yor.­ Böy­le­lik­le­hem­ta­nýþ­ma,­hem­kar­þý­lýk­lý­is­ti­fa­de­ve­ka­na­at­pay­la­þý­mý­o­lu­þu­yor.­Bu­tür­fa­a­li­yet­le­rin­art­ma­sý­ i­çin­ ca­mi­a­ o­la­rak­ e­li­miz­den­ ge­le­ni­ ya­pa­lým.­ Fark­lý­ ko­nu­lar­da­ e­kip­ler­ ha­lin­de­ dos­ya­lar ha­zýr­la­ya­lým.­As­lýn­da­ül­ke­miz­de­en­cid­dî­sý­kýn­tý­lar­dan­bi­ri­si­o­lan­Kürt­me­se­le­si­nin­de­si­vil­i­ni­si­ya­tif­ler,­ gö­rüþ­me­ler­le­ çö­zü­le­bi­le­ce­ði­ne­ i­na­ný­yo­rum.­Bu­ko­nu­nun­alt­ya­pý­sý­ný­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­ya­pýp,­dev­le­ti­on­lar­bir­nok­ta­ya­çek­me­li.­­ «««

Said Nursî’nin gazetelerle ilgili tesbitleri Mikail Bilal Yaprak:

5.9 büyüklüðündeki depremin yaralarýný sarmaya çalýþan Simav halký bu defa 5.0 þiddetindeki artçý ile sokaklara çýktý. FOTOÐRAF: CÝHAN

5.0’lýk artçý sarsýntý Simav’lýlarý korkuttu KÜTAHYA’NIN Si­mav­il­çe­sin­de,­19­Ma­yýs’ta­ki­5,9­bü­yük­lü­ðün­de­ki­dep­re­min­ya­ra­la­rý­sa­rýl­ma­ya­ça­lý­þý­lýr­ken,­sa­at­08.47’de­mey­da­na­ge­len­5,0­bü­yük­lü­ðün­de­ki en­bü­yük­art­çý­sar­sýn­tý,­böl­ge­de­ki­va­tan­daþ­la­rý­te­dir­gin­et­ti.­Bo­ða­zi­çi­Ü­ni­ver­si­te­si­Kan­dil­li­Ra­sat­ha­ne­si­ve Dep­rem­A­raþ­týr­ma­Ens­ti­tü­sü­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­sa­at 08.47’de­mer­kez­üs­sü­Si­mav­il­çe­si­o­lan­5,0­bü­yük­lü­ðün­de­dep­rem­kay­de­dil­di.­Dep­rem,­Kü­tah­ya­il­mer­ke­zi­ve­E­met,­Hi­sar­cýk,­Þap­ha­ne,­Pa­zar­lar,­Ge­diz­il­çe­le­rin­de­de­his­se­dil­di.­9,2­ki­lo­met­re­de­rin­lik­te­o­luþ­tu­ðu be­lir­le­nen­dep­rem,­Si­mav’da­ö­zel­lik­le­ça­dýr­kent­ler­de­ya­þa­yan­va­tan­daþ­la­rý­te­dir­gin­et­ti.­Si­mav­ve­çev­re­il­çe­ler­de­sað­lam­bi­na­lar­da­ka­lan­va­tan­daþ­lar­i­se dep­re­mi­his­set­tik­ten­son­ra­so­kak­la­ra­çýk­tý.­Ba­zý­la­rý te­lâþ­la­cep­te­le­fon­la­rýy­la­ya­kýn­la­rýn­dan­ha­ber­al­ma­ya ça­lý­þýr­ken,­ki­mi­le­ri­nin­að­la­dý­ðý­göz­len­di.­Dep­rem,­ilk be­lir­le­me­le­re­gö­re,­Si­mav’da­mev­cu­dun­dý­þýn­da­her­han­gi­bir­ha­sa­ra­yol­aç­ma­dý.­­Kütahya / aa

Yurtlarda kalan ve bu yýl okullarýndan mezun olacak olan 104 öðrenci sertifikalarýný düzenlenen törenle aldý.

ÝYC’de mezuniyet coþkusu ÝLÝM Yay­ma­Ce­mi­ye­ti­Kon­ya­Þu­be­si­Er­kek­Öð­ren­ci yurt­la­rýn­da­ka­lýp­bu­yýl­me­zun­o­la­cak­o­lan­öð­ren­ci­ler me­zu­ni­yet­ge­ce­sin­de­bu­luþ­tu.­Me­zu­ni­yet­ge­ce­sin­de ko­nu­þan­Ý­lim­Yay­ma­Ce­mi­ye­ti­Kon­ya­Þu­be­Baþ­ka­ný Meh­met­Ýn­ci­li,­genç­le­rin­öð­ren­ci­lik­dö­nem­le­ri­ni­u­nut­ma­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Bu­yýl­lar­da­kur­duk­la­rý­ar­ka­daþ­lýk­la­rýn­ö­ne­mi­ne­vur­gu­ya­pan­Ýn­ci­li,­yurt­lar­da­ka­zan­dýk­la­rý­mis­yo­nun­tem­sil­ci­si­o­la­rak­ken­di­le­rin­den­son­ra­ge­le­cek­öð­ren­ci­le­re­de­des­tek­le­ri­nin de­vam­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Ýn­ci­li­ko­nuþ­ma­sý­nýn­so­nun­da­öð­ren­ci­le­re­bun­dan­son­ra­ki­ha­yat­la­rýn­da­ba­þa­rý­di­le­di.­Da­ha­son­ra­Hic­ret,­Mev­lâ­nâ,­Týp, Ý­la­hi­yat­ve­Or­ta­öð­re­nim­yurt­la­rýn­da­ka­lan­ve­bu­yýl o­kul­la­rýn­dan­me­zun­o­la­cak­o­lan­104­öð­ren­ci­ser­ti­fi­ka­la­rý­ný­al­dý.­Me­zu­ni­yet­ge­ce­si­Mus­ta­fa­Ci­hat’ýn kon­se­ri­i­le­so­na­er­di.­Ci­hat’ýn­par­ça­la­rý­na­eþ­lik­e­den öð­ren­ci­ler­ge­ce­bo­yun­ca­me­zu­ni­ye­tin­coþ­ku­su­nu­ar­ka­daþ­la­rý­i­le­pay­laþ­tý.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Bir­ma­ka­le­de,­“A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­es­ki­ü­ye­si­ Sa­cit­ A­da­lý’nýn,­ gü­nü­müz­ med­ya­sýn­da­ki ya­yýn­an­la­yý­þý­ný­þe­kil­len­di­ren­a­na­um­de­le­ri­çok ve­ciz­ bir­ þe­kil­de­ ‘hid­det,­ þid­det,­ nef­ret,­ deh­þet ve­þeh­vet’­ke­li­me­le­riy­le­ö­zet­le­ye­rek,­‘Sa­id­Nur­sî Haz­ret­le­ri­nin­ yüz­ yýl­ ön­ce­ki­ ga­ze­te­ler­ i­çin­ di­le ge­tir­di­ði­hu­sus­lar­bu­gün­de­ay­nen­ge­çer­li­li­ði­ni ko­ru­yor’­ tes­bi­ti­ni­ i­fa­de­ et­me­si,­ ö­nem­li­ a­nek­dot­lar­dan­bi­riy­di”­cüm­le­sin­de­i­fa­de­e­di­len­hu­sus­la­ra­tah­sis­e­di­lir­se­i­yi­o­lur,­ka­na­a­tin­de­yim. Ce­va­bý­mýz:­ Ýlk­ fýr­sat­ta­ o­ ko­nu­ya­ da­ müs­ta­kil bir­ma­ka­le­tah­sis­et­me­ye­ça­lý­þa­lým­in­þa­al­lah. «««

Alýþveriþlerde “STK baðýþ no” Mustafa Torun: “U­fuk­Tu­ru-8”­ baþ­lýk­lý­ya­zý­ný­zý­o­ku­dum.­Tür­ki­ye’de­ si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý­ ge­li­þigü­zel­ ku­rul­muþ­ve­ya­rý­res­mî­ku­rum­lar­ol­ma­nýn­ö­te­si­ne geç­miþ­ve­ya­geç­me­ye­baþ­la­mýþ­an­la­þý­lan. Bir­lik­te­ o­la­bil­me­nin­ en­ uy­gun­ ze­mi­ni­ el­bet­te si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý­dýr.­ Fa­kat­ mâ­lî­ o­la­rak güç­lü­ve­yö­ne­tim­o­la­rak­þef­faf­ol­ma­la­rý­ge­re­kir.­ Ak­lým­da­ e­pey­dir­ þöy­le­ bir­ fi­kir­ var.­ Yi­ne­ bir ya­zý­mýz­da­yo­rum­o­la­rak­da­yaz­mýþ­tým­ga­li­ba.­ Bir­ za­man­lar­ fiþ­ top­lar­dý­ me­mur­ ve­ iþ­çi­ler. On­lar­dan­ bel­li­ o­ran­da­ ge­ri­ dö­nü­þüm­ o­lur­du. Son­ra­ uy­gu­la­ma­ de­ðiþ­ti.­ Ýþ­te­ bu­ meb­lâð­ þim­di STK’la­ra­ve­ril­se­ga­yet­gü­zel­o­lur.­Ak­lý­ma­ge­len me­tod­ þöy­le:­ Ya­pý­lan­ a­lýþve­riþ­ler­de­ na­sýl­ üc­ret­siz­ko­nuþ­ma­he­di­ye­si­ka­zan­dý­ran­nu­ma­ra­lar­var ve­siz­te­le­fo­nu­nu­za­bu­nu­gir­di­ði­niz­de­sis­tem­si­zi­ta­ný­yor.­Ay­nen­öy­le,­­a­lýþ­ve­riþ­so­nun­da­“STK ba­ðýþ­no”­ü­ret­se,­ben­de­in­ter­net­ten­bu­nu­ma­ra­yý­is­te­di­ðim­STK­i­le­i­liþ­ki­len­dir­sem,­böy­le­lik­le o­ra­da­ki­KDV’nin­bir­kýs­mý­ný­dev­let­il­gi­li­STK’nýn he­sa­bý­na­ ya­týr­sa,­ hem­ STKla­rýn­ mâ­lî­ tab­lo­la­rý kýs­men­þef­faf­la­þýr,­hem­de­güç­le­nir. «««

20. yýl ve enfüsî yazýlar Ön­ce­ki­Pa­zar­(15­Ma­yýs)­gü­nü­çý­kan­“Ya­zý­lar­da­20.­yýl”­ya­zý­mýz­i­çin­de­Zü­be­yir­Er­ge­ne­kon­þu se­vim­li­ve­de­u­ya­rý­cý­me­sa­jý­gön­der­miþ: “Ya­zar­lýk­ ha­ya­tý­ný­zýn­ ye­ni­ yýl­dö­nü­mü­nün­ ha­yýr­la­ra­ve­si­le­ol­ma­sý­ný­te­men­nî­e­de­rim. “Ko­nu­la­rý­ Ri­sa­le-i­ Nur­ pen­ce­re­si­ i­le­ yo­rum­la­ma­ya­ gay­ret­ et­ti­ði­niz­ ya­zý­la­rý­nýz­dan­ mem­nu­ni­yet­duy­mak­ta­yýz.­Ö­zel­lik­le­en­fü­sî­ya­zý­la­rý­nýz­gü­zel­mâ­nâ­la­ra­ve­a­çý­lým­la­ra­ve­si­le­ol­mak­ta. “Bu­ a­ra­da,­ bir­ a­ya­ðý­nýz­ çu­kur­da­ sa­yý­lýr­ ar­týk, ih­ti­yar­lý­yor­su­nuz:)­ En­fü­sî­ ya­zý­la­rý­ i­ki­ye,­ ü­çe­ çý­kar­ma­yý­dü­þün­me­li­si­niz:)­Ka­le­mi­ni­ze­kuv­vet...” Ye­ni­As­ya­a­i­le­si­nin­genç­ka­bi­li­yet­le­rin­den­Zü­be­yir’e­bu­me­sa­jý­i­çin­gön­der­di­ði­miz­me­sa­jý­da­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­la­pay­laþ­ma­mýz­da­bir­be­is­yok: “Te­þek­kür­e­de­rim­Zü­be­yir.­Al­lah­ra­zý­ol­sun. “En­fü­sî­ya­zý­la­rý­art­týr­ma­yý­ben­de­çok­is­te­rim, a­ma...­Ge­ri­si­ni­sen­dol­dur.­Se­lâm­lar,­du­a­lar.” SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

29 MAYIS 2011 PAZAR

cakir@yeniasya.com.tr

Yassýada’da bir gün as­sý­a­da,­sa­de­ce­bir­‘a­da’­ol­muþ­ol­say­dý;­‘Ne o­la­rak­kul­la­nýl­sýn?’­so­ru­su­na­ce­vap­ver­mek da­ha­ ko­lay­ o­lur­du.­ Ne­ var­ ki­ bu­ a­da,­ de­mok­ra­si­ ta­ri­hi­mi­ze­ ka­ra­ bir­ le­ke­ o­la­rak­ ge­çen mah­ke­me­ye­ev­sa­hip­li­ði­yap­mýþ­týr.­Þu­an­da­met­ruk­bir­va­zi­yet­te­du­ran­bu­ye­rin­ne­o­la­rak­kul­la­ný­la­ca­ðý­e­pey­tar­týþ­ma­lý...­ “Dar­be­le­re­ Kar­þý­ 70­ Mil­yon­ A­dým­ Ko­a­lis­yo­nu”nun­or­ga­ni­ze­et­ti­ði­bir­top­lan­tý­i­çin­27­Ma­yýs’ýn­yýl­dö­nü­mün­de­biz­de­a­da­ya­git­tik.­Yas­sý­a­da’ya­i­kin­ci­gi­di­þi­miz­ol­du.­Ge­çen­yýl­dan­bu­ya­na­a­da­da­ki­met­ruk­bi­na­lar­bi­raz­da­ha­tah­rip­ol­muþ,­a­ma­o­‘ha­va’sý­hiç­de­ðiþ­me­miþ.­El­bet­te­bi­na­la­rýn­ve­a­da­la­rýn­bir­ka­ba­ha­ti­yok;­a­ma­zul­me ev­ sa­hip­li­ði­ yap­mýþ­ ol­mak­ o­ra­la­rý­ se­vim­siz­ hâ­le ge­tir­miþ.­ Yas­sý­a­da­ de­nil­di­ðin­de­ hak­sýz­lýk,­ zu­lüm,­iþ­ken­ce­ve­i­dam­lar­ak­la­ge­li­yor. 27­ Ma­yýs­ 2011’de­ Yas­sý­a­da’ya­ gi­den­ genç­ler, dar­be­le­ri­ ký­na­ma­nýn­ ya­ný­­ sý­ra­ bu­ a­da­nýn­ “de­mok­ra­si­a­da­sý”­ol­ma­sý­ný­da­ta­lep­et­ti­ler.­Ba­zý­ko­nuþ­ma­cý­lar­ da­ bu­na­ des­tek­ ver­di.­ Ta­biî­ ki­ “De­mok­ra­si­a­da­sý­de­ðil,­‘u­tanç­a­da­sý­ol­sun’”­di­yen­ler de­ ol­du.­ Ni­ha­ye­tin­de­ ko­nu­þu­la­rak,­ tar­tý­þý­la­rak bir­ne­ti­ce­ye­va­rý­lýr­el­bet.­A­ma­ö­nem­li­o­lan,­dar­be­ he­ves­li­le­ri­ne­ dar­be­ yap­ma­ im­kâ­ný­ný­ ta­ný­ma­mak. “De­mok­ra­si­a­da­sý”­ ya­da­ “U­tanç­a­da­sý” ya­pýl­ma­sý­bu­nu­te­min­e­de­cek­se­ne­â­lâ.­De­ðil­se,­a­da­ya­ne­i­sim­ve­ri­lir­se­ve­ril­sin­bir­an­la­mý­ol­maz. 27­Ma­yýs­dar­be­si­tar­tý­þýl­mak­la­bir­lik­te,­o­gün­ler­de­ne­ler­ya­þan­dý­ðý­çok­da­ay­rýn­tý­lý­o­la­rak­bi­lin­mi­yor.­ De­ðil­ 27­ Ma­yýs­ 1960’ý,­ 28­ Þu­bat­ 1997 ‘post-mo­dern­dar­be­si’ni­bi­le­u­nut­ma­dýk­mý?­Kaç ki­þi­12­Ey­lül­dar­be­si­nin­ön­ce­si­ni­ve­son­ra­sý­ný­ha­týr­la­ya­bi­li­yor?­Dar­be­ci­le­rin­bu­mil­le­te­ne­ler­çek­tir­di­ði­ni­çok­er­ken­u­nut­mu­yor­mu­yuz? Yas­sý­a­da’da­dü­zen­le­nen­top­lan­tý­mil­le­tin­ha­fý­za­sý­ný­ta­ze­le­me­si­ba­ký­mýn­dan­da­ö­nem­liy­di.­An­cak bu­top­lan­tý­nýn­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ka­dar­med­ya­da­yer al­dý­ðý­ný­söy­le­mek­de­müm­kün­de­ðil.­Keþ­ke­o­ra­da­ki ko­nuþ­ma­lar­ve­da­ha­da­ay­rýn­tý­lý­o­lan­la­rý­bü­tün­mil­le­te­iz­let­ti­ri­le­bil­se.­Keþ­ke­ben­zer­top­lan­tý­lar­‘can­lý’ o­la­rak­ya­yýn­lan­sa­da­Yas­sý­a­da’ya­gi­de­me­yen­ler­de o­ra­lar­da­ne­ler­ya­þan­dý­ðý­ný­öð­re­ne­bil­se... De­mok­rat­ Par­ti’nin­ Mil­lî­ E­ði­tim­ Ba­ka­ný­ mer­hum­ Tev­fik­ Ý­le­ri’nin­ ‘hüc­re’de­ tut­tu­ðu­ not­la­rýn bir­ kýs­mý­ný­ oð­lu­ Ca­hit­ Ý­le­ri­ o­ gün­kü­ top­lan­tý­da o­ku­du.­Not­lar­o­kun­duk­ça­sa­lo­nun­ha­va­sý­de­ðiþ­ti,­ pek­ çok­ ki­þi­ göz­yaþ­la­rý­ný­ tut­mak­ta­ zor­lan­dý. Tev­fik­ Ý­le­ri’nin­ iþ­ken­ce­ler­ kar­þý­sýn­da­ki­ sab­rý­ ve te­vek­kü­lü­ ya­nýn­da,­ not­la­rý­ný­ o­ku­yan­ oð­lu­ Ca­hit Ý­le­ri’nin­me­ta­ne­ti­de­dik­kat­çek­ti.­ Bü­tün­ko­nuþ­ma­cý­lar­ö­nem­li­nok­ta­la­ra­dik­kat çek­ti.­DP­es­ki­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sü­ley­man­Soy­lu­da hem­si­lâh­lý­kuv­vet­le­rin,­hem­CHP’nin,­hem­de dar­be­ye­‘fet­va’­ve­ren­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si’nin­bu­gün­kü­yö­ne­ti­mi­nin­o­gün­ya­þa­nan­lar­yü­zün­den mil­let­ten­ö­zür­di­le­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­ha­týr­lat­tý. Her­tür­lü­dar­be­ye­kar­þý­“Bir­da­ha­as­la!”­di­ye­rek yo­la­çý­kan­Yas­sý­a­da­yol­cu­la­rý,­“Her­za­man­as­la”­ve “Dar­be­ler­ol­ma­yýn­ca­ya­ka­dar­tep­ki­le­re­de­vam” nok­ta­sýn­da­ka­rar­kýl­dý.­“Genç­Si­vil­ler”­de­Yas­sý­a­da zul­mü­ne­im­za­a­tý­lan­spor­sa­lo­nu­nun­du­va­rý­na “Yas­sý­a­da­de­mok­ra­si­a­da­sý­ol­sun” di­ye­yaz­dý­lar.­Ba­ka­lým­o­ya­zý,­ö­nü­müz­de­ki­yý­lýn­27­Ma­yýs’ý­na­ka­dar o­ra­da­ka­la­bi­le­cek­mi? Yas­sý­a­da’yý­ve­Yas­sý­a­da’da­ya­þa­nan­la­rý­sa­de­ce­bir gün­ha­týr­la­mak­yet­mez.­O­gün­le­ri­u­nut­ma­mak,­ib­ret­ve­ted­bir­al­mak­i­çin­her­fýr­sat­ta­Yas­sý­a­da’ya­se­fer­ler­dü­zen­len­me­li­ve­dar­be­ci­le­rin­yap­tý­ðý­yan­lýþ­lar,­zu­lüm­ler­ve­iþ­ken­ce­ler­ye­rin­de­an­la­týl­ma­lý.­Hu­kuk­öð­ren­ci­le­ri­ne­“Hu­kuk­na­sýl­kat­le­di­lir?”­der­si Yas­sý­a­da’da­ve­ril­se­ye­ri­dir...

Y

Ekonomi ile demokrasi at baþý ayný hýzda gitmeli nDEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can, ‘’E­ko­no­mi­i­le­de­mok­ra­si­böy­le­at­ku­la­ðý­yan­ya­na­ve­ay­ný­hýz­da­git­me­dik­ten­son­ra­Tür­ki­ye’de­ger­çek­ba­þa­rý­yý el­de­et­me­miz­müm­kün­de­ðil.­Ýþ­te­bu­nun­i­çin­ye­ni­a­na­ya­sa­di­yo­ruz’’­de­di.­Ba­ba­can,­An­ka­ra­Ýþ­A­dam­la­rý­ve­Sa­na­yi­ci­ler­Der­ne­ði’nin­(AN­KÝ­SAD) Tur­gut­Ö­zal­Ü­ni­ver­si­te­sin­de­dü­zen­le­di­ði­‘’Ýþ­Dün­ya­sý-Ü­ni­ver­si­te­Ýþ­bir­li­ði­nin­Tür­ki­ye­E­ko­no­mi­si­ne­Kat­ký­la­rý’’­kon­fe­ran­sýn­da­ki ko­nuþ­ma­sýn­da,­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin­da­ha­da­i­ler­le­til­me­si,­te­mel­hak­ve­öz­gür­lük­ler­ko­nu­sun­da­ki­uy­gu­la­ma­la­rýn­ev­ren­sel­stan­dart­la­ra­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­ve­Tür­ki­ye’nin­ger­çek­an­lam­da­bir­hu­kuk­dev­le­ti­ol­ma­sý­nýn­ol­maz­sa­ol­maz­þart­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­­Ankara / aa

Arel'den sesli kitap projesi nÝSTANBUL A­rel­Ü­ni­ver­si­te­si­Halk­la­Ý­liþ­ki­ler­Bö­lü­mü­öð­ren­ci­le­ri­ki­tap­la­rý­ný­ses­len­di­re­rek­gör­me­en­gel­ler­a­dý­na,­ö­nem­li­bir­sos­yal­so­rum­lu­luk­pro­je­si­ne­im­za­at­tý.­En­gin­Ay­gan,­Can­sýn­Öl­mez­ve­Mu­rat­Ka­ra­i­sim­li­öð­ren­ci­ler,­ho­ca­la­rý­Dr.­Sa­a­det­U­ður­lu­ön­der­li­ðin­de,­ses­len­dir­dik­le­ri­ki­tap­la­rý­bir­cd­ha­li­ne­ge­ti­re­rek,­kü­tüp­ha­ne­le­re­da­ðýt­tý.­Öð­ren­ci­ler­Se­fa­köy­Halk Kü­tüp­ha­ne­si­ne­bir­ka­yýt­stüd­yo­su­yap­týr­mak­i­çin­kol­la­rý­sý­va­dý­lar.­A­rel­Ü­ni­ver­si­te­si­öð­ren­ci­le­ri­yap­týk­la­rý bu­sos­yal­so­rum­lu­luk­pro­je­si­i­le­bir­çok­gen­ce­de­ör­nek­ol­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­­Ýstanbul /­Ye­ni­As­ya

HABER

DAYATILAN ANAYASA, SÝVÝL ANAYASA OLMAZ PROF. DR. MUSTAFA ERDOÐAN: ‘’SÝVÝL ÝNÝSÝYATÝFÝN DIÞINDA ÝKTÝDAR TARAFINDAN ‘’BEN DEVLETÝM ARKADAÞ’’ DÝYE DAYATILAN ÞEYE MEDENÎ VE MODERN ANLAMDA ANAYASA DENMÝYOR’’ DEDÝ. ÝSTANBUL Ti­ca­ret­Ü­ni­ver­si­te­si­Hu­kuk­Fa­kül­te­si­De­ka­ný­Prof.­Dr.­Mus­ta­fa­Er­do­ðan, ‘’Si­vil­i­ni­si­ya­ti­fin­dý­þýn­da­ik­ti­dar­ta­ra­fýn­dan ‘ben­dev­le­tim­ar­ka­daþ’­di­ye­da­ya­tý­lan­þe­ye me­de­nî­ve­mo­dern­an­lam­da­a­na­ya­sa­den­mi­yor’’­de­di.­Er­do­ðan,­Kah­ra­man­ma­raþ Ba­ro­su,­ Kah­ra­man­ma­raþ­Süt­çü­Ý­mam­Ü­ni­ver­si­te­si­(KSÜ) i­le­ Kah­ra­man­ma­raþ­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý­(KMTSO)­ ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­‘’Ye­ni­Dö­nem­Ye­ni­A­na­ya­sa’’­ad­lý­pa­nel­de­ki­ko­nuþ­ma­sýn­da,­Tür­ki­ye’nin­si­vil­i­ra­de­i­le­ya­pýl­mýþ­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di. Tür­ki­ye’de­ a­na­ya­sa­yý­ ya­pan­la­rýn­ þim­di­ye­ka­dar­dev­let­ik­ti­da­rý­ný­tem­sil­e­den­le­rin­ yu­ka­rý­dan­ a­þa­ðý­ya­ bu­yur­du­ðu­nu­ i­fa­de­e­den­Er­do­ðan,­‘’A­ma­bu­ik­ti­dar­i­çe­ri­sin­de­ a­na­ nok­ta­ si­lâh­lý­ kuv­vet­ler­ o­luþ­tu­ra­ gel­di.­ Bu­ ne­den­le­ i­ni­si­ya­ti­fin­ si­vil top­lu­ma­ geç­me­si­ hem­ de­ da­ha­ dar­ an­lam­da­ si­vil­ bir­ i­ra­de­ye­ da­yan­ma­sý,­ ya­ni

as­ke­ri­ol­ma­yan­bir­i­ra­de­ye­da­yan­ma­sý­ve ya­pý­la­cak­ a­na­ya­sa­nýn­ si­lâh­lý­ kuv­vet­le­rin a­na­ya­sal­dü­zen­i­çe­ri­sin­de­ki­ye­ri­ni­si­vil­i­ra­de­ta­ra­fýn­dan­be­lir­le­yen­bir­þe­kil­de­or­ta­ya­çýk­ma­sý­ge­re­ki­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu. ‘’Þim­di­ne­den­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­yaç var’’­di­ye­so­ran­Er­do­ðan,­þöy­le­­ko­nuþ­tu: "Baþ­ka­bir­ne­den­de­þu;­Tür­ki­ye’de­ki­sta­tü­ko­de­ðiþ­mez­ler­bu­yu­ru­yor­ki,­bu­cum­hu­ri­ye­tin­te­mel­fel­se­fe­si,­i­de­o­lo­ji­si,­her­ney­se bu­de­ðiþ­mez,­­de­ðiþ­ti­ril­me­si­dü­þü­nü­le­mez ta­sav­vur­da­hi­e­di­le­mez,­de­ni­yor.­Ta­bi­a­týy­la de­ðiþ­mez­o­lan­bir­þe­yi­de­bir­a­ra­da­gö­tür­mek­müm­kün­de­ðil.­Top­lum­de­ði­þi­yor;­in­san­lar­de­ði­þi­yor;­ya­þa­ma­bi­çi­mi­miz­de­ði­þi­yor;­ha­ya­tý­müm­kün­ký­lan­a­let­le­ri­miz,­ku­rum­la­rý­mýz,­ko­nuþ­ma­la­rý­mýz,­u­sûl­le­ri­miz de­ði­þi­yor­a­ma­de­ni­yor­ki,­‘siz­de­ðiþ­me­yen bir­ko­da­gö­re­bir­yük­sek­ya­sa­ya­gö­re­ya­þa­ma­ya­de­vam­e­din.’­Tür­ki­ye’nin­bu­an­lam­da­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­var.’’

ALTAN: YENÝ ANAYASA ÝNSAN ODAKLI OLMALI ÝSTANBUL Üniversitesi Öðretim Tabiî siyaset anayasasýný deðiþÜyesi Prof. Dr. Mehmet Altan da tirmeyince ne oluyor? Tek adam Türkiye’de insanlarýn hayata sioluyor ve belirlenen tek adamyasî partiler üzerinden baktýðýný, dan oluþan partiler çýkýyor. Bir ancak Siyasî Partiler Yasasý ile il kere parti içi bir demokratikleþgi li kim se nin ko nuþ ma dý ðý ný me yok. Bunlarýn olmadýðý bir söyledi. Siyasî Partiler Yasasýnýn yeni dönem olur mu’’ diye ko12 Eylül rejiminin ürünü olduðunuþtu. ‘’Ben yeryüzü standartlanu ifade eden Altan, ‘’Peki bu arýnda cami ve kýþla kavgasýnýn nayasal madde mi? Hayýr. Peki dýþýnda gerçekten insan odaklý bunu deðiþtiriyorlar mý? Hayýr. evrensel hukukun sahip olduðu Peki demokratik ülkelerde bu tür bir düzen arayýþý içerisindeyim’’ siyasî partiler var mý? Yok. Siyasî Prof. Dr. Mehmet Altan diyen Altan, ‘’Burada, yani yeni Partiler Yasasý’nýn özünün, içeridönemde yeni anayasa, insan ve ðinin, ruhu hiç tartýþmadan yeni bir dönem geldi. hak odaklý olmalýdýr’’ dedi. Panelde daha sonra, DoNe oldu parti içi demokrasi? Büyüdü ön seçimle mi ðuþ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi seçtiniz adaylarýnýzý? Türkiye’de siyasî partiler ya- Prof. Dr. Niyazi Öktem ve Ýstanbul Üniversitesi Husasýný 30 yýldýr deðiþtirmeyen bir siyaset kurumu kuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yanýk var. O anayasayý falan bir dakika da deðiþtirirsiniz. birer konuþma yaptý. Kahramanmaraþ / aa

Þahin: Yeni Anayasa konusunda kuþkuluyum

Sakarya Adalet Giriþimi, baþörtüsüne özgürlük eylemlerinin 298. haftasýnda resmî ideolojiden uzak bir sivil anayasa özlemini dile getirdi.

Yeni anayasa ayný resmî ideolojiyle mi yapýlacak? SAKARYA Adalet Giriþimi, 298. hafta açýklamasýnda resmî ideoloji sorgulanmadan yapýlacak yeni bir anayasanýn siyasal ve toplumsal sorunlara çözüm getirmeyeceðine dikkat çekti. Sakarya Adalet Giriþimi, adalet ve özgürlükler eylemlerinde 298. haftayý geride býrakýrken Baþörtüsü Platformu adýna basýn açýklamasýný okuyan Derda Þanalmýþ, “Halklarýn siyaset sahnesine doðrudan çýktýðý günlerden geçiyoruz” dedi. Basýn açýklamasýnda yeni anayasa tartýþmalarýna iliþkin olarak “27 Mayýs darbesinin yýl dönümü geçti. Darbe sürecinde kurulan yapýlar, toplum ve siyaset üzerinde egemenliðini sürdürürken; sað-muhafazakâr siyasetlerin çözümü her defasýnda koltuklarda oturan adamlarý deðiþtirmekte bulmasý gerçek-

ten ibret verici! Görünen o ki, ne darbe sürecine giden yolda atýlan yanlýþ adýmlardan ders çýkarýlýyor, ne de darbenin referansý olan resmî ideolojinin meþrûiyeti sorgulanýyor. Böyle bir durumda anayasa deðiþse dahi temel çeliþkilerin süreceði aþikâr deðil mi? Seçim tarihi yaklaþmasýna raðmen, 12 Haziran’dan sonrasý için nasýl bir anayasa vaat edildiðini dahi bilemiyoruz...” denildi. Açýklamada, ayrýca Türkiye’nin kirli ve belirsizliklerle dolu bir seçim sürecinden geçerken, partilerin kaset krizleriyle mühendislik projelerinin nesnesi kýlýnmasý eleþtirilirken, açlýk ve yoksulluk sýnýrýnýn yükselmesine raðmen asgarî ücret politikalarýnýn sürdürülmesine ve silâh sanayine yatýrým yapýlmasýna karþý çýkýldý. Sakarya / Yeni Asya

MHP, deðiþmez maddelere sahip çýktý TBMM Baþ­kan­ve­ki­li­ve­MHP­Ýs­tan­bul­3. Böl­ge­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­Me­ral­Ak­þe­ner, ‘’(Si­vil­bir­a­na­ya­sa,­ve­sa­yet­çi­bir­a­na­ya­sa­dan­kur­tul­mak,­pa­þa­lar­dar­be­yap­ma­sýn). Bü­tün­bun­la­rýn­hep­si­ne­‘E­vet’,­a­ma A­na­ya­sa’nýn­ilk­dört­mad­de­si­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ne­þid­det­le­‘Ha­yýr’­di­yo­ruz’’­­de­di.­Me­ral­Ak­þe­ner,­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný Tak­si­ci­ler­Ko­o­pe­ra­ti­fi­ni­zi­ya­ret­et­ti.­ Ak­þe­ner,­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­kor­san­la­mü­ca­de­le­et­me­ye­et­kin­bir­þe­kil­de­de­vam­e­de­cek­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­ik­ti­dar­ol­ma­la­rý­du­ru­mun­da­kor­san­tak­si­ci­li­ðin bi­ti­ri­le­ce­ði­sö­zü­nü­ver­di.­­ 12­Ha­zi­ran­se­çim­le­ri­ne­‘’a­çý­lým’’­ve ‘’si­vil­a­na­ya­sa’’­tar­týþ­ma­la­rýy­la­­gi­dil­di­ði­ni­vur­gu­la­yan­Ak­þe­ner,­þöy­le­de­di:­‘’A­çý­lým­me­se­le­si,­Baþ­ba­kan­la­2005’te­baþ­la­dý.­(Kürt­so­ru­nu­var­dýr)­da­ha­son­ra­a­çý­lým­la­de­vam­e­den­Ha­bur­re­za­le­tiy­le so­nuç­la­nan­bu­gün (Kürt­so­ru­nu­yok­tur) nok­ta­sý­na­ge­ti­ri­len­bir­sü­reç.­Di­ðer ta­raf­tan­bir­si­vil­a­na­ya­sa­söy­le­mi­var.

Gü­nün­þart­la­rý­na­uy­gun­o­la­rak,­he­pi­mi­zin­ih­ti­yaç­la­rý­na­ce­vap­ve­re­cek,­ge­niþ bir­mu­ta­ba­kat­la­ka­bul­e­di­le­cek­bir­a­na­ya­sa­yý­bü­tün­si­ya­sî­par­ti­ler­is­ti­yor.­Bu­a­na­ya­sa­tar­týþ­ma­sýn­da­4­mad­de­dik­ka­ti çe­ki­yor.­Bi­rin­ci­si­‘Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ni­ku­ran­hal­kýn­a­dý­na­Türk­mil­le­ti­de­nir’­mad­de­si,­‘Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­nin­­di­li­Türk­çe­dir’­mad­de­si,­‘Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­dev­le­ti­la­ik,­sos­yal,­de­mok­ra­tik­bir­hu­kuk­dev­le­ti­dir.­Ül­ke­siy­le­ve­mil­le­tiy­le­bö­lün­mez­bir­bü­tün­dür’ mad­de­si­ve­dör­dün­cü­sü­‘’Bu­üç­mad­de­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­da­hi­tek­lif­e­di­le­me­ye­ce­ði’­mad­de­si­dir.­Biz­a­çý­lým­de­ni­len­sav­sa­ta­i­le­bin­yýl­lýk­kar­deþ­li­ðin tah­rip­ol­du­ðu­bir­sü­re­cin­net­bir­þe­kil­de kar­þý­sýn­da­yýz.­Si­vil­bir­a­na­ya­sa,­ve­sa­yet­çi­bir­a­na­ya­sa­dan­kur­tul­mak,­pa­þa­lar dar­be­yap­ma­sýn­bü­tün­bun­la­rýn­hep­si­ne­‘E­vet’,­a­ma­A­na­ya­sa’nýn­ilk­dört mad­de­si­nin­de­þiþ­ti­ril­me­si­ne­þid­det­le ‘Ha­yýr’­di­yo­ruz.’’­­Ankara / aa

Hukukçular sivil anayasa istiyor MALATYA Av­ras­ya­Hu­kuk­ve­De­mok­ra­si­Der­ne­ði­ Baþ­ka­ný­ Meh­met­ E­ren­soy,­ halk­ i­ra­de­si­nin­e­ge­men­ol­du­ðu­si­vil­a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­sý­nýn þart­ ol­du­ðu­nu,­ 12­ Ha­zi­ran­ Ge­nel­ Se­çim­le­ri’nin­bu­nun­i­çin­en­i­yi­fýr­sat­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­ Meh­met­ E­ren­soy,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ ye­ni a­na­ya­sa­ta­lep­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di.­12­Ha­zi­ran­se­çim­le­ri­ni­ve­son­ra­sýn­da­ül­ke­ta­ri­hin­de­ilk­kez ya­pý­la­cak­ o­lan­ si­vil­ a­na­ya­sa­ fýr­sa­tý­nýn­ i­yi­ de­ðer­l en­d i­r il­m e­s i­ ge­r ek­t i­ð i­n i­ söy­l e­d i.­ Tür­k i­ye’nin­ö­zel­lik­le­son­yýl­lar­da­ta­ri­hin­den­ve­coð­raf­ya­sýn­dan­kay­nak­la­nan­de­ðe­ri­nin­far­ký­na­va­ra­rak,­viz­yon­ge­liþ­ti­rip­so­run­la­rýy­la­yüz­leþ­ti­ði­ni­ i­fa­de­ e­den­ E­ren­soy,­ þöy­le­ de­vam­ et­ti.­ “Ül­ke­miz­i­çin­her­ge­çen­gün­ye­ni­fýr­sat­lar­do­ðu­yor.­A­ma­bir­yan­dan­da­a­ya­ðý­mý­za­do­la­þan­ya­pý­sal­en­gel­ler­var.­Bu­ya­pý­sal­so­run­la­rýn­en­ba­þýn­da­ dar­be­ ü­rü­nü­ o­lan­ an­ti­de­mok­ra­tik­ 1982 A­na­ya­sa­sý­ bu­lun­mak­ta­dýr.­ Bu­ ne­den­le­ halk­ i­ra­de­si­nin­ e­ge­men­ ol­du­ðu,­ her­ke­sin­ hak­la­rý­ný gü­ven­ce­ al­tý­na­ a­lan­ ve­ i­le­ri­ de­mok­ra­si­nin­ ya­þan­dý­ðý­bir­ül­ke­i­çin­si­vil­bir­a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­sý þart­týr”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Malatya / cihan

nTBMM Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­A­na­ya­sa’nýn de­ðiþ­ti­ril­me­si­tek­lif­e­di­le­me­ye­cek­mad­de­le­ri­i­le­il­gi­li­bir­ça­lýþ­ma­ya­pýl­ma­sý­ný­doð­ru­bul­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Sa­man­yo­lu­Ha­ber­ka­na­lýn­da­so­ru­la­rý­ce­vap­la­yan­TBMM­Baþ­ka­ný­Þa­hin,­se­çim­ler­den­son­ra­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ko­nu­sun­da­ki­so­ru­yu­ce­vap­lar­ken­de,­12­Ey­lül­re­fe­ran­du­mun­dan­son­ra­bü­tün par­ti­le­rin­ye­ni­a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni ha­týr­la­ta­rak,­þöy­le­de­vam­et­ti:­"Bun­dan­çok­u­mut­lan­mýþ­tým.­A­ma­se­çim­le­re­gi­der­ken­ha­yýr­blo­ku­nun­a­de­ta­bir­lik­te­ha­re­ket­e­di­yor­ol­ma­sý­kar­þý­sýn­da san­ki­ye­ni­a­na­ya­sa­bir­de­ði­þik­li­ði­ne­de­kar­þý­çý­ka­cak­la­rý­þek­lin­de­ben­de­iz­le­nim­u­yan­ma­ya­baþ­la­dý. A­ma­gön­lüm­den­ge­çen,­se­çim­ler­den­son­ra­mec­li­si­mi­zin­he­men­bir­uz­laþ­ma­ko­mis­yo­nu­ku­ra­rak bir­uz­laþ­ma­met­ni­ü­ze­rin­de­an­la­þa­bil­me­le­ri­dir.­A­ma­son­ge­liþ­me­le­re­ba­kýn­ca,­kuþ­ku­la­rým­ol­du­ðu­nu i­fa­de­et­tim.’’­Þa­hin,­bir­baþ­ka­so­ru­ü­ze­ri­ne­de­a­na­ya­sa­nýn­baþ­lan­gýç­mad­de­le­ri­i­le­il­gi­li­bir­de­ði­þik­lik a­dý­mý­nýn­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ni­tý­ka­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di. Þa­hin,­‘’Çün­kü,­hal­ký­mý­zýn­çok­has­sa­si­yet­duy­du­ðu bir­ko­nu­dur.­Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin­te­mel­ni­te­lik­le­ri­i­le­il­gi­li­bir­de­ði­þik­lik­dü­þün­ce­si­da­hi­ka­mu­o­yun­da bir­te­dir­gin­li­ðe­yol­aç­mak­ta­dýr.­Baþ­lan­gýç­mad­de­le­ri­dý­þýn­da­ça­lý­þýl­ma­ya­baþ­lan­ma­lý,­bun­da­mu­ta­ba­kat­sað­lan­ma­sý­ha­lin­de­par­la­men­to­da­bu­met­nin gö­rü­þül­me­si­nin­so­nuç­ve­re­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­De­ðiþ­ti­ril­me­si­tek­lif­e­di­le­me­ye­cek­mad­de­ler i­le­il­gi­li­bir­ça­lýþ­ma­ya­pýl­ma­sý­ný­doð­ru­bul­ma­dý­ðý­mý i­fa­de­et­mek­is­ti­yo­rum’’­de­di.­­Ankara / aa

Sivil bir anayasaya mutlaka kavuþmalýyýz nBAYINDIRLIK ve­Ýs­kân­Ba­ka­ný­Mus­ta­fa­De­mir, ‘’Bu­ül­ke­si­vil­bir­a­na­ya­sa­ya­mut­la­ka­ka­vuþ­mak­zo­run­da­dýr’’­de­di.­De­mir,­Me­mur-Sen­Sam­sun­Ýl Tem­sil­ci­li­ði­ne­bað­lý­Bem-Bir-Sen­ta­ra­fýn­dan­Ý­lim Yay­ma­Vak­fý’nda­dü­zen­le­nen­‘’Dar­be­ler,­De­mok­ra­si­ve­Ye­ni­A­na­ya­sa’’­ko­nu­lu­kon­fe­rans­ta,­12­Ey­lül 1980­ön­ce­si­ya­þa­nan­la­rý­ha­týr­la­ta­rak,­‘’Genç­ler­ö­lü­yor­du,­top­ra­ða­gö­mü­yor­duk­on­la­rý.­Bir­de­il­ginç, han­gi­ta­raf­tan­o­lur­sa­ol­sun­da­ha­ön­pla­na­çýk­mýþ in­san­lar­ö­lü­yor­du­ve­sen­di­ka­mü­ca­de­le­si­ve­ren­in­san­lar­ö­lü­yor­du.­Ki­min­ki­mi­vur­du­ðu­da­bir­tür­lü bu­lu­na­mý­yor­du’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ba­kan­De­mir,­12 Ey­lül’de­o­lay­la­rýn­bý­çak­gi­bi­ke­sil­di­ði­ni­be­lir­te­rek, þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’­‘’Bu­ül­ke­si­vil­bir­a­na­ya­sa­ya­mut­la­ka­ka­vuþ­mak­zo­run­da­dýr.­Ak­si­tak­dir­de­tek­rar­i­þi bil­me­yen­ler,­art­ni­yet­li­le­rin,­za­lim­le­rin,­in­saf­sýz­la­rýn e­li­ne­bu­ül­ke­geç­ti­ðin­de­bu­gi­bi­ka­za­ný­lan­þey­ler­bu­gün­kü­el­de­e­di­len­güç­le,­çok­da­ha­es­ki,­çok­da­ha teh­li­ke­li­nok­ta­la­ra­bi­zi­ta­þý­ya­bi­lir.­Bu­na­dik­kat­et­mek­du­ru­mun­da­yýz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Samsun / aa

Gündoðdu: Revize deðil, yeni bir anayasa nEÐÝTÝM-Bir-Sen­ve­Me­mur-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný Ah­met­Gün­doð­du,­Tür­ki­ye’de­ek­me­ðin­bü­yü­me­si­nin­yo­lu­nun,­e­ko­no­mik­is­tik­rar­ve­de­mok­ra­si­nin bü­tün­di­na­mik­le­riy­le­ku­rum­sal­laþ­ma­sýn­dan­geç­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Ah­met­Gün­doð­du,­Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­sü­re­cin­de­pe­ri­yo­dik­o­la­rak­tö­kez­le­me­sin­de­sen­di­ka­la­rýn­du­ruþ­prob­le­mi­nin­de­kat­ký­sý­nýn­ol­du­ðu­nu­söy­ledi.­Gün­doð­du,­“12­Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den­son­ra­‘Si­vil­A­na­ya­sa’­ta­le­bi­mi­zin ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­i­çin­a­za­mî­gay­ret­gös­te­re­ce­ðiz. 12­Ey­lül­dar­be­a­na­ya­sa­sý­nýn­re­vi­ze­e­dil­me­si­i­çin uð­ra­þýl­ma­sý­nýn­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­lü­yo­ruz.­Hal­kýn­ter­cih­le­ri­ne­da­ya­nan­ka­tý­lým­cý­bir­A­na­ya­sa­i­çin yi­ne­i­ni­si­ya­tif­a­la­ca­ðýz.”­E­ði­tim-Bir-Sen,­e­ði­tim hiz­met­ko­lun­da­195.670­ü­yey­le­2011­yý­lý­nýn­“ge­nel yet­ki­li”sen­di­ka­sý­ol­du.­­Ankara /­Re­cep­Gö­ren


Y HABERLER

8 muvazzaf asker, serbest býrakýldý ‘’BALYOZ Pla­ný’’­ so­ruþ­tur­ma­sý­ kap­sa­mýn­da­ Be­þik­taþ’ta­ki­ Ýs­tan­bul­ Ad­li­ye­si­ne­ge­len­8­mu­vaz­zaf­as­ker,­sav­cý­lýk­ta­ki i­fa­de­le­ri­nin­ ar­dýn­dan­ ser­best­ bý­ra­kýl­dý. Bir­ kor­ge­ne­ral,­ üç­ tüm­ge­ne­ral,­ bir­ tü­ma­mi­ral,­ i­ki­ tuð­ge­ne­ral­ ve­ bir­ al­bay, so­ruþ­tur­ma­yý­ yü­rü­ten­ Ö­zel­ Yet­ki­li­ Ýs­tan­bul­ Cum­hu­ri­yet­ Sav­cý­sý­ Sa­lim­ Du­ran­ ta­ra­fýn­dan­ sor­gu­lan­dý.­ Yak­la­þýk­ 12 sa­at­ sü­ren­ sor­gu­la­ma­la­rýn­ ar­dýn­dan, mu­vaz­zaf­ as­ker­le­rin­ ta­ma­mý­ ser­best bý­ra­kýl­dý. Ýstanbul / aa

Deðiþim sözlerine raðmen, 12 Eylül anayasasý duruyor HAS Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ,­‘’12­Ey­lül­re­fe­ran­du­mu­nun­ü­ze­rin­den­8­ay­geç­me­si­ne­rað­men­ni­çin­hâ­lâ­12 Ey­lül­cü­ler­i­le­he­sap­la­þý­la­cak­en­u­fak­bir­a­dým­a­týl­ma­dý?’’­de­di.­Kur­tul­muþ,­par­ti­si­nin Kay­se­ri­Ýl­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­‘’12 Ey­lül’den­so­ra­ik­ti­da­ra­ge­len­bü­tün­si­ya­sî par­ti­ler,­AKP­hü­kü­me­ti­de­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­12­Ey­lül­sis­te­mi­ni­de­ðiþ­tir­me­yi­va­at e­de­rek­ik­ti­da­ra­gel­di­ler.­A­ma­hâ­lâ­12­Ey­lül a­na­ya­sa­sý­du­ru­yor.­12­Ey­lül­re­fe­ran­du­mu­nun­ü­ze­rin­den­8­ay­geç­me­si­ne­rað­men­ni­çin­hâ­lâ­12­Ey­lül­cü­ler­i­le­he­sap­la­þý­la­cak­en u­fak­bir­a­dým­a­týl­ma­dý,­bu­ni­çin­son­ra­ya te­hir­e­dil­di?’’­­Kayseri / aa

Yassýada, demokrasi adasý olacak YASSIADA, met­ruk­gö­rün­tü­sün­den­kur­tu­la­rak­ye­ni­bir­kim­li­ðe­ka­vu­þa­cak.­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Yas­sý­a­da’yý­yas­lý­a­da­ol­mak­tan­kur­ta­ra­cak­bir­di­zi­ça­lýþ­ma­la­rý baþ­la­ta­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan ön­ce­ki­gün­Ay­dýn­mi­tin­gin­de­27­Ma­yýs’ýn de­mok­ra­si­ta­ri­hi­miz­de­ka­ra bir­le­ke­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­Yas­sý­a­da’yý­ya­sý­a­da­ol­mak­tan­çý­ka­ra­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­Er­do­ðan, ko­nuþ­ma­sýn­da,­“Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­na­dev­re­di­le­cek.­Ba­rý­þa,­öz­gür­lük­le,­de­mok­ra­si­ye­öz­le­mi­o­lan­fik­ri­ni,­i­nan­cý­ný­ser­gi­le­yen­le­rin­el­e­le­o­la­ca­ðý­bir­a­da­ha­li­ne­ge­le­cek”­de­di.­Mül­ki­ye­ti­Ha­zi­ne’ye­a­it­o­lan­a­da­da­ki­loj­man,­ye­mek­ha­ne­ve­sos­yal­te­sis­ler,­ba­kým­sýz­lýk­tan­ar­týk­kul­la­ný­la­maz­du­rum­da.­­Ýstanbul / cihan

Kastamonu’da bir terörist ölü ele geçirildi KASTAMONU’NUN Ýh­san­ga­zi­il­çe­sin­de Baþ­ba­kan’ýn­kon­vo­yu­na­sal­dý­rý­dü­zen­le­yen te­rö­rist­grup­la­çý­kan­ça­týþ­ma­da­bir­te­rö­ris­tin­ö­lü,­bir­te­rö­ris­tin­de­a­ðýr­ya­ra­lý­e­le­ge­çi­ril­di­ði­a­çýk­lan­dý.­Te­rö­rist­grup­la­ça­týþ­ma­nýn sür­dü­ðü­be­lir­til­di.­Kas­ta­mo­nu­Va­li­si­Er­do­ðan­Bek­taþ,­Kas­ta­mo­nu’da­ki­po­lis­o­to­su­na si­lah­lý­sal­dý­rý­yý­ger­çek­leþ­tir­di­ði­de­ðer­len­di­ri­len­1­te­rö­ris­tin­ö­lü­o­la­rak­e­le­ge­çi­ril­di­ði­ni söy­le­di.­Va­li­Bek­taþ,­böl­ge­de­o­pe­ras­yo­nun de­vam­et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Bil­gi­ler­çok­net de­ðil.­Sal­dý­rý­yý­ger­çek­leþ­ti­ren­grup­ta­ol­du­ðu de­ðer­len­di­ri­len,­grup­ü­ye­le­rin­den­bi­ri­si­ö­lü o­la­rak­e­le­ge­çi­ril­di.­O­pe­ras­yon­de­vam­et­ti­ði i­çin­a­çýk­bil­gi­le­ri­da­ha­son­ra­a­çýk­la­ya­ca­ðýz’’ de­di.­Et­ki­siz­ha­le­ge­ti­ri­len­te­rö­ris­tin,­Ýh­san­ga­zi­il­çe­si­sý­nýr­la­rýn­da­ki­or­man­lýk­a­lan­da­çý­kan­ça­týþ­ma­da­öl­dü­rül­dü­ðü­öð­re­nil­di.­Ça­týþ­ma­nýn­ar­dýn­dan,­Çan­ký­rý’nýn­Il­gaz­il­çe­si ve­Kas­ta­mo­nu’nun­A­raç­il­çe­sin­den­de­böl­ge­ye­çok­sa­yý­da­gü­ven­lik­e­ki­bi­nin­gön­de­ril­di­ði­bil­di­ril­di.­Bo­zar­mut­ve­Ka­ya­pý­nar­Köy­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­or­man­lýk­a­lan­da­ha­len­sü­ren ça­týþ­ma­ne­de­niy­le,­böl­ge­ye­he­li­kop­ter­ler­le jan­dar­ma­ve­ko­man­do­bir­lik­le­ri­sevk­e­dil­di. Ay­rý­ca­böl­ge­ye,­çok­sa­yý­da­am­bu­lans­ve­it­fa­i­ye­a­ra­cý­sevk­e­dil­di.­4­Ma­yýs’ta,­Il­gaz­Da­ðý’nýn­So­ðuk­su­mev­kiin­de­Baþ­ba­kan­lýk­o­to­bü­sü­ne­eþ­lik­e­den­po­lis­es­kor­tu­na­dü­zen­le­nen­si­lah­lý­sal­dý­rý­da­ev­li­ve­1­ço­cuk­ba­ba­sý 34­ya­þýn­da­ki­10­yýl­lýk­po­lis­me­mu­ru­Re­cep Þa­hin­þe­hit­ol­muþ,­mes­lek­ta­þý­Me­tin­Kuþ ya­ra­lan­mýþ­tý. Kastamonu / aa

Miting görevi dönüþü kaza: Ýkisi polis 3 ölü AKP’NÝN Muð­la­mi­tin­gin­de­gö­rev­ya­pan po­lis­me­mur­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­ö­zel­o­to­mo­bil,­Mi­las-Ya­ta­ðan­ka­ra­yo­lun­da­baþ­ka­bir­a­raç­la­çar­pýþ­tý.­Ka­za­da­2­po­lis­me­mu­ru­þe­hit o­lur­ken,­di­ðer­a­raç­ta­bu­lu­nan­1­ki­þi­öl­dü,­1 ki­þi­i­se­a­ðýr­ya­ra­lan­dý.­Kazada­Mi­las­Böl­ge Tra­fik­Mü­dür­lü­ðü’nde­gö­rev­li­po­lis­me­mu­ru­Ö­mür­Nam’ýn­kul­lan­dý­ðý­44­HR­154 pla­ka­lý­ö­zel­o­to­mo­bil,­kar­þý­yön­den­ge­len Er­cü­ment­Bü­tün­yö­ne­ti­min­de­ki­48­LN 638­plâ­ka­lý­a­raç­la­çar­pýþ­tý.­Ka­za­da,­gö­revden­dön­dük­le­ri­öð­re­ni­len­po­lis­me­mu­ru­Ö­mür­Nam­i­le­Mus­ta­fa­Tunç­þe­hit­ol­du.­Ö­te­yan­dan,­ka­za­da­di­ðer­a­raç­sü­rü­cü­sü­Er­cü­ment­Bü­tün­ö­lür­ken­a­raç­ta­yol­cu o­la­rak­bu­lu­nan­Su­na­Yýl­dýz­a­ðýr­ya­ra­lan­dý. Yýl­dýz,­o­lay­ye­rin­de­ya­pý­lan­ilk­mü­da­ha­le­nin­ar­dýn­dan­Ö­zel­Ý­zan­Sað­lýk­Has­ta­ne­si’nde­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý.­­Muðla / aa

HABER

29 MAYIS 2011 PAZAR

5

Liderler milleti geriyor BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ DEKANI PROF. DR. HALUK GÜRGEN, LÝDERLERÝN MÝTÝNG MEYDANLARINDA KULLANDIKLARI ÜSLÛBU, ‘ENDÝÞE VERÝCÝ’ OLARAK DEÐERLENDÝRDÝ. YAKLAÞAN se­çim­ler­ ön­ce­si­ li­der­le­rin mi­ting­ per­for­mans­la­rý­ný­ de­ðer­len­di­ren­ Bah­çe­þe­hir­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Ý­le­ti­þim Fa­kül­te­si­De­ka­ný­Prof.­Dr.­Ha­luk­Gür­gen,­li­der­le­rin­üs­lu­bu­nu­‘en­di­þe­ve­ri­ci’ o­la­rak­de­ðer­len­dir­di.­Gür­gen’e­gö­re­li­der­ler­i­le­ti­þim­le­ri­ne­bu­þe­kil­de­de­vam et­ti­ði­ tak­dir­de,­ seç­men­le­rin­ gö­zün­de gü­ven­siz­lik­mey­da­na­ge­ti­re­bi­lir. Yak­la­þan­se­çim­ler­ön­ce­si­par­ti­li­der­le­ri­nin­mey­dan­sa­va­þý­bütün­hý­zýy­la­de­vam­e­di­yor.­Seç­men­le­en­ya­kýn­te­ma­sýn ku­rul­du­ðu­mi­ting­ler­de­i­se­he­def,­ra­kip par­ti­ler­ya­da­par­ti­li­der­le­ri.­Sert­a­týþ­ma­la­rýn­ya­þan­dý­ðý­mey­dan­çe­kiþ­me­le­rin­de­en­san­sas­yo­nel­baþ­lý­ðý­ve­ren­li­der i­se­med­ya­da­ra­ki­bi­ne­o­ran­la­da­ha­faz­la yer­e­din­me­þan­sý­da­bu­lu­yor.­An­cak­ne var­ki­se­çim­pro­pa­gan­da­la­rýn­da­göz­ar­dý­e­di­len­has­sas­bir­ko­nu­var,­“üs­lûp”. He­men­he­men,­med­ya­nýn­bütün­mec­ra­la­rýn­da­yer­bu­lan­ko­nuþ­ma­ve­a­týþ­ma­la­ra­her­yaþ­ve­e­ði­tim­gru­bun­dan­seç­men­ya­da­seç­men­a­day­la­rý­ma­ruz­ka­lý­yor.­E­di­len­bin­ler­ce­cüm­le­nin­a­ra­sýn­da i­se­“sert”­ve­“i­pin­u­cu­nu­ka­çý­ran”­söy­lem­ler­zi­hin­ler­de­ka­lý­cý­ha­le­ge­li­yor.­

Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Gürgen

Bah­çe­þe­hir­Ü­ni­ver­si­te­si­Ý­le­ti­þim­Fa­kül­te­si­De­ka­ný­Prof.­Dr.­Ha­luk­Gür­gen’in­li­der­le­rin­se­çim­mey­dan­la­rýn­da­ki­üs­lû­bu­nu­de­ðer­len­dir­di­ði­ko­nuþ­ma­sýn­da­ki­tesbi­ti­de­en­az­tesbi­tin ken­di­si­ka­dar­dü­þün­dü­rü­cü.­Gür­gen’e gö­re­li­der­le­rin­mey­dan­lar­da­ki­per­for­man­sý­ve­üs­lû­bu­‘en­di­þe­ve­ri­ci’.­Türk­in­sa­ný­nýn­ge­nel­o­la­rak­he­ye­can­lý­ve­ça­buk tep­ki­ve­ren,­ti­pik­bir­Ak­de­niz­li­o­la­rak tar­týþ­ma­ve­kav­ga­ya­yat­kýn,­ço­ðu­za­man kav­ga­nýn­ve­çe­kiþ­me­nin­et­ra­fýn­da­ol­ma­yý­se­ven­bir­ya­pý­ya­sa­hip­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ha­luk­Gür­gen,­“Söz­ko­nu­su­ül­ke­nin ge­le­ce­ði­ni­be­lir­le­ye­cek­bir­se­çim­dö­ne­mi­i­se­bu­ge­nel­tav­rý­mýz­dan­vaz­geç­mek zo­run­da­yýz.­Ý­le­ti­þim­her­þey­den­ön­ce kül­tü­rel­bir­ol­gu,­tek­bir­doð­ru­su­yok. An­cak­öf­key­le­söy­len­miþ­söz­le­rin­doð­ru­ol­du­ðu­na­da­ir­bir­bi­lim­sel­bir­ve­ri­de yok.­Se­çim­ler­yak­laþ­týk­ça­kri­tik­gün­ler bi­zi­bek­li­yor.­Bu­sert­üs­lûp­la­rýn­de­re­ce­si­nin­da­ha­da­yük­sel­me­ih­ti­ma­li­be­ni ür­kü­tü­yor.­A­ðýr­it­ham­lar­la­seç­men­le­i­liþ­ki­ku­rar­sa­nýz,­seç­me­nin­gü­ve­ni­kal­maz.­Li­der­le­rin­bu­üs­lûp­tan­vaz­geç­me­si­þart”­di­yor. Ýstanbul / Yeni Asya

AÖF sýnavýnda baþörtülü öðrencilere zorluk çýkarýldý ÝZMIR’DE A­çýk­ Öð­re­tim­ Fa­kül­te­si­ (A­ÖF)­ sý­na­vý­na­ gi­ren­ ba­þör­tü­lü­ öð­ren­ci­le­r e­ ba­z ý­ o­k ul­l ar­d a­ zor­l uk­ çý­k a­r ýl­d ý. Bor­no­va­ Kýz­ Tek­nik­ ve­ Mes­lek­ Li­se­si ve­Yah­ya­Ke­mal­Be­yat­lý­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu’nda­ öð­ren­ci­ler,­ i­çe­ri­ye­ a­lý­nýr­ken ba­þör­tü­le­ri­ni­çý­kar­ma­ya­zor­lan­dý.­Ba­þý­ný­ aç­m a­y an­l a­r a­ tu­t a­n ak­ im­z a­l a­t ýl­d ý. Dün­ya­pý­lan­sý­na­výn­sa­bah­ki­bö­lü­mün­de,­ ba­zý­ o­kul­lar­da­ key­fi­ uy­gu­la­ma­lar­la öð­ren­ci­ler­bü­yük­bir­sý­kýn­tý­ya­þa­dý.­Ba­zý­la­rý­sý­na­va­að­la­ya­rak­gir­di.­Kýz­öð­ren­ci­le­ri­ba­þör­tü­sü­nü­aç­ma­ya­zor­la­yan­gö­rev­li­le­rin­se­i­sim­le­ri­ni­giz­le­di­ði­gö­rül­dü.­ Ya­ka­ kar­tý­ tak­mak­ zo­run­lu­ ol­du­ðu hal­de­ ba­zý­la­rý­ bu­ ko­nu­da­ yö­net­me­li­ðe uy­ma­dý.­ Ba­zý­la­rý­ i­se­ ya­ka­ kar­tý­ný­ ters tak­tý.­ Bor­no­va­ Kýz­ Tek­nik­ ve­ Mes­lek Li­se­si’nde­bi­na­so­rum­lu­su­E­ge­men­Öz­de­mir’in­ ba­þör­tü­sü­ çý­ka­rýl­ma­sý­ ýs­ra­rý, ba­z ý­ öð­r en­c i­l e­r i­ að­l at­t ý.­ Ya­k a­ kar­t ý­n ý ters­ta­kan­Öz­de­mir,­“Sý­na­va­ni­ye­al­mý­yor­su­nuz?”­di­ye­so­ran­öð­ren­ci­ve­ve­li­le­ri­ne,­ “Bi­zim­ e­li­miz­de,­ ba­þör­tü­süy­le­ sý­na­va­gi­ri­le­ce­ði­ne­da­ir­bir­ya­zý­yok.­Ba­þý­ný­zý­ aç­maz­sa­nýz­ gi­re­mez­si­niz.­ Bi­ze­ ge­-

len­ e­mir­ bu”­ de­di.Öð­ren­ci­le­rin­ ver­di­ði bil­gi­ye­ gö­re­ Öz­de­mir,­ sý­nav­ sý­ra­sýn­da sý­nýf­la­rý­ ge­ze­rek­ gö­rev­li­le­re,­ ba­þör­tü­lü­le­re­ tu­ta­nak­ im­zat­la­ma­la­rý,­ ak­si­ hal­de sý­nav­dan­çý­kar­ma­la­rý­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Yah­ya­Ke­mal­Be­yat­lý­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu’nda­i­se­i­ki­ba­yan­gö­rev­li,­“Tu­va­le­te­ gi­din,­ ba­þý­ný­zý­ a­çýp­ öy­le­ ge­lin.­ Ak­si

hal­de­i­çe­ri­al­ma­yýz.”­þek­lin­de­a­de­ta­teh­dit­et­ti.­Ve­li­le­rin­o­la­ya­mü­da­ha­le­ü­ze­ri­ne­gö­rev­li­ler,­“Yö­net­me­lik­te­böy­le­ya­zý­yor”­di­ye­rek­ken­di­le­ri­ni­sa­vun­du. Söz­ ko­nu­su­ yö­net­me­lik­te­ i­se,­ “Ba­þör­tü­süy­le­ ge­len­ler­ sa­de­ce­ u­ya­rý­la­cak. Em­ni­yet­le­kar­þý­kar­þý­ya­ge­ti­ril­me­ye­cek” ya­zý­yor.­­Ýzmir / cihan

Konya'da partisince düzenlenen mitingde konuþan DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Demokrat Parti iktidarlarýnýn icraatlarýný anlattý.

Zeybek: Biz, inanýrýz ve yaparýz DP Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Na­mýk­ Ke­mal­ Zey­bek,­ Kon­ya­ mi­tin­gin­de­ ko­nuþ­tu,”Biz,­ i­na­ný­rýz­ve­ya­pa­rýz”­de­di.­De­mok­rat­Par­ti Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Na­mýk­ Ke­mal­ Zey­bek, Kon­ya’da­mi­ting­a­la­ný­na­be­yaz­bir­at­ü­ze­rin­de­hal­ký­se­lâm­la­ya­rak­gel­di.­Se­li­mi­ye­Ca­mii’nde­Cu­ma­Na­maz’ý­ný­ký­lan­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­Meh­ter­ta­ký­mý­eþ­li­ðin­de­mi­ting­a­la­ný­na­be­yaz­bir­at­ü­ze­rin­de­hal­ký­se­lâm­la­ya­rak­gel­di.­Zey­bek’e­en çok­il­gi­yi­tu­rist­ler­gös­ter­di.­Zey­bek,­se­çim o­to­bü­sü­“Ký­rat”ýn­ü­ze­rin­den­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­þun­la­rý­söy­le­di: “Biz,­i­na­ný­rýz­ve­ya­pa­rýz,­biz­yap­týk.­Kýb­rýs­di­ye­bir­da­va­yok­ken,­bu­ül­ke­ye­Kýb­rýs’ý ka­zan­dý­ran,­De­mok­rat­Par­ti’nin­Dý­þiþ­le­ri

Ba­ka­ný­Fa­tin­Rüþ­tü­Zor­lu,­Men­de­res­ve Ce­lal­Ba­yar­dö­ne­mi­dir.­“ Na­mýk­ Ke­mal­ Zey­bek,­ 27­ Ma­yýs’ýn yýl­dö­nü­mü­ dolayýsýyla­ yap­tý­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da­ i­se,­ “27­ Ma­yýs’cý­la­rý­ top­la­ya­ca­ðýz ve­ he­s ap­ so­r a­c a­ð ýz”­ de­d i.­ De­m ok­r at Par­t i’nin­ bu­ mil­l e­t in­ ruh­ kö­k ün­d en doð­muþ­bir­par­ti,­ru­hu­nun­i­fa­de­si­ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Zey­bek,­ “Bu­nun­ i­çin­ de bu­mil­le­tin­o­mur­ga­sý­dýr.­10­yýl­bu­mil­le­tin­ma­ne­vi­ya­tý­na­ve­ru­ha­ni­ye­ti­ne­ve­bu mil­le­tin­ çý­kar­la­rý­na­ ya­rar­la­rý­na­ uy­gun hiz­met­ler­ ya­pýl­dý.­ A­ma­ ö­te­ler­den­ e­sen bir­ rüz­gâr,­ De­mok­rat­ Par­ti­ ik­ti­da­rýn­da hýz­la­ge­li­þen­ve­ar­týk­a­ðýr­sa­na­yi­ye­a­dým at­ma­ya­ baþ­la­yan­ Ad­nan­ Men­de­res’in,

Tür­ki­ye’yi­böl­ge­nin­li­de­ri­yap­mak­ü­ze­re ol­du­ðu­nu­ gö­rün­ce,­ or­du­muz­ i­çin­den av­lan­mýþ­bir­ta­kým­in­san­la­ra,­or­du­i­çin­de­ih­ti­lâl­yap­tý­rýl­dý.­Bu­nu­u­nut­ma­yýn­27 Ma­yýs’ta­ön­ce­or­du­i­çin­de­bir­ih­ti­lâl­ya­pýl­dý.­ Ar­ka­sýn­dan­ da­ bu­ mil­le­tin­ þe­ref­li ev­lâ­dý,­ hiz­met­ler­ ve­ren­ Ad­nan­ Men­de­res,­Zor­lu­ve­Po­lat­kan’ý­as­tý­lar”­de­di.­27 Ma­yýs’ýn­ hâ­lâ­ he­sa­bý­nýn­ so­rul­ma­dý­ðý­ný söy­le­yen­ Zey­bek­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­ “A­ma ar­týk­ gün­ gel­di.­ Ýlk­ ya­pa­ca­ðý­mýz­ þey­ler­den­ bi­ri­si,­ han­gi­si­ sað­ kal­mýþ­sa­ 27­ Ma­yýs­çý­la­rý­ top­la­ya­ca­ðýz­ ve­ on­lar­dan­ he­sap so­ra­ca­ðýz.­Bu­dün­ya­da­he­sap­sor­mak­bi­zim­ boy­nu­mu­zun­ bor­cu­ o­la­cak”­ di­ye ko­nuþ­tu.­­Recep Gören / Ankara

mkara@yeniasya.com.tr

Dizayncýlar varsa açýklansýn HP’den­son­ra­MHP’de­de­ka­set­skan­dal­la­rý­nýn çýk­ma­sý,­ üç­ haf­ta­ son­ra­ ya­pý­la­cak­ se­çim­den çok­ ko­nu­þu­lu­yor.­ Mil­let­ i­þi­ni­ gü­cü­nü­ bý­rak­tý bu­ko­nu­da­yo­rum­lar­ya­pý­yor,­ya­zý­lar­ya­zý­yor. Ko­nuy­la­il­gi­li­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­“CHP’den­son­ra­MHP’yi­de­di­zayn­e­di­yor­lar”­de­di.­ Bir­ül­ke­nin­baþ­ba­ka­ný­böy­le­söy­lü­yor­sa­“bir­bil­di­ði­var el­bet­te”­di­ye­dü­þün­mek­nor­mal­dir.­O­za­man­Er­do­ðan’a dü­þen­bu­di­zayn­e­di­ci­le­ri­a­çýk­la­mak­de­ðil­mi­dir?­Bu­di­zayn­cý­lar­kim­ler,­yur­ti­çin­de­mi,­yurt­dý­þýn­da­mý?­De­mok­ra­si­ler­de­si­ya­se­ti­mil­let­di­zayn­e­der,­et­me­li­dir.­“Mil­let­di­zayn­et­mi­yor”­de­ni­yor­sa­kim­ol­du­ðu­se­çim­ler­den ön­ce­a­çýk­lan­ma­lý…­Yok­sa­Bah­çe­li’nin­de­de­di­ði­gi­bi AKP­i­çin­de,­baþ­ka­par­ti­ler­i­çin­de­di­zayn­cý­lar­çý­ka­bi­lir. ** * ÝLGÝNÇLÝKLERLE DOLU SEÇÝM Bu­se­çim­ler­ger­çek­ten­il­ginç­ge­liþ­me­le­re­sah­ne­o­lu­yor.­ Da­ha­ ön­ce­ mer­kez­ sað­da­ si­ya­set­ ya­pan­lar, mer­kez­sol­dan­a­day­o­lu­yor.­Ce­za­e­vin­de­ki­ler­ya­ba­ðým­sýz­ ya­ da­ baþ­ka­ par­ti­ler­den­ a­day­ o­lu­yor.­ Di­ðer bir­il­ginç­lik­de,­Tür­ki­ye’de­san­ki­üç­par­ti­var­ha­va­sý hem­med­ya­da­hem­si­ya­set­te­pom­pa­la­ný­yor. Si­ya­set­te­baþ­ka­il­ginç­lik­ler­de­geç­ti­ði­miz­gün­ler­de ya­þan­dý.­Bi­ri­sin­de­Kon­ya’da­AKP’nin­se­çim­o­to­bü­sü­ne CHP’li­bir­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­bin­di.­Di­ðe­rin­de­i­se­Van’ýn Baþ­ka­le­MHP­il­çe­baþ­ka­ný­ve­16­yö­ne­tim­ku­ru­lu­ü­ye­si par­ti­le­rin­den­is­ti­fa­e­de­rek,­BDP’ye­ka­týl­dý­lar.­Bi­ri­si Türk,­bi­ri­si­Kürt­mil­li­yet­çi­si­i­ki­par­ti­de­ki­bu­trans­fer, bu­se­çi­mi­en­te­re­san­ký­lan­en­ö­nem­li­o­lay­lar­dan­bi­ri­si ol­du.­Ba­ka­lým­da­ha­ne­il­ginç­lik­ler­gö­re­ce­ðiz… ** * ÖZERKLÝK VE BOP CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­Hak­kâ­ri’de­“Av­ru­pa­Ye­rel­Yö­ne­tim­ler­Ö­zerk­lik­Þart­na­me­si’ni­ay­nen­ka­bul­e­de­ce­ðiz”­de­me­si­“ye­ni­CHP”­i­çin­bir a­çý­lým(!)­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­di.­ Ký­lýç­da­roð­lu,­ son­ra­sýn­da­ a­lýþ­tý­ðý­mýz­ si­ya­set­ an­la­yý­þý­ i­le­ söz­le­ri­nin­ yan­lýþ­ an­la­þýl­dý­ðý­ný­ söy­le­di,­ kas­tý­nýn­“ö­zerk­lik”­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­An­cak­baþ­ka­bir “sol”­ par­ti­ bu­ sö­zü­ “ül­ke­mi­zin­ na­sýl­ bö­lü­ne­ce­ði­nin sin­ya­li­ni­ver­di”­þek­lin­de­de­ðer­len­dir­di­ve­“AKP’nin bi­le­ce­sa­ret­e­de­me­di­ði­bu­du­ru­mun­a­na­mu­ha­le­fet par­ti­si­ge­nel­baþ­ka­ný­ta­ra­fýn­dan­di­le­ge­ti­ril­me­si,­ol­duk­ça­a­cý­ve­ma­ni­dar­dýr”­di­ye­de­vam­et­ti. DSP­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ha­san­Er­çe­le­bi,­bun­la­rý­söy­le­dik­ten­ son­ra,­ se­çim­den­ son­ra­ Bü­yük­ Or­ta­do­ðu Pro­je­si­ kap­sa­mýn­da­ Tür­ki­ye’nin­ ye­ni­den­ na­sýl­ ve kim­ler­ ta­ra­fýn­dan­ di­zayn­ e­di­le­ce­ði­ni­ gös­ter­di­ði­ni söy­le­di. Si­ya­set­te­“di­zayn”­ke­li­me­si­çok­tut­tu.­Ba­ka­lým­ne di­zayn­lar­gö­re­ce­ðiz?­ ** * MAÞALLAH NE GÜZEL YUMURTA! Yu­mur­ta­ son­ yýl­lar­da­ si­ya­se­tin­ gün­de­mi­ne­ i­yi­ce o­tur­du.­Ba­zý­si­ya­set­çi­le­re­yu­mur­ta­a­týl­ma­sý­mah­ke­me­lik­ol­du.­Bu­dâ­vâ­lar­dan­ba­zý­la­rý­be­ra­at­la­ne­ti­ce­le­nir­ken,­ba­zý­la­rý­na­ce­za­gel­di. Si­ya­set­çi­le­rin­ ko­ru­ma­la­rý­ þim­di­ bü­yük­ bir­ þem­si­ye i­le­dev­let­a­da­mý­ný­yu­mur­ta­lar­dan­ko­ru­ma­ya­ça­lý­þý­yor. Son­ gün­ler­de­ Ký­lýç­da­roð­lu­ dâ­hil,­ pek­ çok­ si­ya­set­çi­ye de­ yu­mur­ta­ a­týl­dý.­ Ký­lýç­da­roð­lu­ bu­nu­ “de­mok­ra­si”­ i­çin­de­de­ðer­len­di­rir­ken­þi­kâ­yet­çi­ol­ma­dý.­Yu­mur­ta­a­tan­ki­þi­nin­han­gi­par­ti­li­ol­du­ðu­nun­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne bu­nu­ bil­me­di­ði­ni,­ a­ma­ CHP’li­ ol­ma­dý­ðý­nýn­ ke­sin­ ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­rek­o­la­yý­es­pri­i­le­ge­çiþ­tir­di. Yu­mur­ta­ü­ze­ri­ne­es­pri­ya­pan­bir­di­ðer­ki­þi­de­bir pa­nel­sý­ra­sýn­da­ü­ze­ri­ne­yu­mur­ta­i­sa­bet­e­den­Mec­lis A­na­yasa­Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Bur­han­Ku­zu­ol­du.­Se­çim­böl­ge­sin­de­es­naf­zi­ya­re­tin­de­bu­lu­nan­Ku­zu,­ken­di­si­ni­ta­ný­ma­yan­es­na­fa­“Ba­na­yu­mur­ta­a­tý­yor­lar,­a­yak­ka­bý­fýr­la­tý­yor­lar.­Ýþ­te­o­be­nim”­di­ye­rek­es­pri­yap­mýþ.­Es­naf­da­ken­di­si­ne­yu­mur­ta­u­za­týn­ca,­“Ya­bý­rak o­nu!­Ne­ya­pa­cak­sýn­ba­na­o­nun­la”­di­ye­es­pri­ya­par­ken, “Ma­þal­lah­ne­gü­zel­yu­mur­tay­mýþ­bu.­Ben­ak­þam­yi­ye­yim­bu­yu­mur­ta­yý”­di­ye­rek­yu­mur­ta­yý­ce­bi­ne­koy­muþ. ** * BU SÖZ YABANCI DEÐÝL… Dev­let­ Ba­ka­ný­ E­ge­men­ Ba­ðýþ,­ es­naf­ zi­ya­re­ti­ sý­ra­sýn­da,­bir­dük­kâ­nýn­du­va­rýn­da­bu­lu­nan­Er­nes­to­Che Gu­a­ve­ra­pos­te­ri­ne­i­þa­ret­e­de­rek,­“Che­de­ya­þa­say­dý Ak­Par­ti’ye­oy­ve­rir­di”­de­miþ. Bu­ söz­ bi­ze­ bir­ yer­ler­den­ ta­ný­dýk­ gel­di…­ Ha­ni, “Mus­ta­fa­ Ke­mal­ ya­þa­say­dý­ bi­zim­ par­ti­ye­ oy­ ve­rir” de­nil­miþ­ti…­Bu­da­o­he­sap… *­*­­* ÝDDÝA-2 Si­ya­set­id­di­a­i­þi­dir,­a­ma­öy­le­bü­yük­id­di­a­lar­or­ta­ya­ a­tý­lý­yor­ ki,­ son­ra­sýn­da­ ya­ u­nu­tu­lup­ gi­di­li­yor,­ ya da­ge­re­ði­ya­pýl­mý­yor. Ge­çen­haf­ta­yaz­mýþ­týk.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­“Tek­ba­þý­mý­za­ik­ti­dar­o­la­maz­sak­gö­re­vi­bý­ra­ký­rým...”­de­miþ­ti.­ Bu­haf­ta­da­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ký­lýç­da­roð­lu,­mey­dan­dan­va­at­le­ri­ni­bir­bir­sý­ra­la­dýk­tan­son­ra­tek­ba­þý­na ik­ti­dar­la­rý­nýn­ilk­4­a­yýn­da,­ver­di­ði­söz­le­ri­ye­ri­ne­ge­tir­mez­se­is­ti­fa­e­dip,­si­ya­se­ti­bý­ra­ka­ca­ðý­ný­söy­le­miþ. Bu­“söz”le­ri­bu­ra­ya­not­e­de­lim­de,­se­çim­den­son­ra­ ha­t ýr­l a­t a­l ým…­ Ba­k a­l ým­ geç­m iþ­t e­ se­ç im­l er­d en son­ra­is­ti­fa­e­dip­son­ra­sýn­da­ge­ri­dö­nen­ler­den­mi­o­la­cak­lar,­yok­sa­söz­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­ye­cek­ler­mi? Ya­ da­ söz­le­ri­ni­ ye­ri­ne­ ge­ti­rip­ sö­zü­nün­ e­ri­ mi­ o­la­cak­lar?­Bek­le­ye­lim,­gö­re­lim.

C


29 MAYIS 2011 PAZAR

EKONOMÝ

HABERLER MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

Katýlma hesaplarýnda kâr veya zarar günlük hesaplanacak

Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

Esnafýn bankalara olan kredi borcu da yapýlandýrýlýyor TÜRKÝYE Es­naf­ ve­ Sa­nat­kâr­la­rý­ Kon­fe­de­ras­yo­nu­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ben­de­vi­ Pa­lan­dö­ken,­es­naf­ve­sa­nat­kâr­la­rýn­ban­ka­la­ra­o­lan kre­di­borç­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­ ko­n u­s un­d a­ ban­k a­l ar­l a­ pro­t o­k ol­l e­r in im­za­lan­dý­ðý­ný­ ve­ ye­ni­den­ ya­pý­lan­dýr­ma­nýn­baþ­la­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Es­naf­ve­sa­nat­kâr­la­rýn­ ban­ka­la­ra­ o­lan­ borç­la­rý­nýn­ ye­ni­den ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sýy­la­ il­gi­li­ ban­ka­lar­la­ yap­týk­la­rý­gö­rüþ­me­ler­le­il­gi­li­ü­ye­le­ri­ne­sü­rek­li bil­gi­ ver­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­ Pa­lan­dö­ken, ban­ka­lar­la­ gö­rüþ­me­le­rin­ ta­mam­lan­dý­ðý­ný ve­27­Ma­yýs­ta­ri­hi­i­ti­ba­rýy­la­es­naf­i­le­sa­nat­kâr­la­rýn­ban­ka­la­rýn­var­lýk­yö­ne­tim­þir­ket­le­ri­ne­ dev­ret­ti­ði­ borç­la­rý­nýn­ ye­ni­den­ ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­nýn­ sað­lan­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Borç ya­pý­lan­dýr­ma­sý­nýn­ ön­ce­lik­le­ do­nuk­ ti­ca­rî kre­di­borç­la­rý­ný­kap­sa­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Pa­lan­dö­ken,­ þun­la­rý­ kay­det­ti:­ ‘’Es­naf­ ve­ sa­nat­kâr­la­rý­mý­zýn­ ay­ný­ ban­ka­ya­ hem­ kre­di hem­de­kre­di­kar­tý­bor­cu­bu­lun­ma­sý­ha­lin­de­i­ki­borç­da­ya­pý­lan­dý­rý­la­bi­le­cek­tir.­Borç ya­pý­lan­dýr­ma­sýn­dan­sa­de­ce­es­naf­ve­sa­nat­kâ­rý­mýz­ya­rar­la­na­cak.­Ya­pý­lan­dýr­ma­kap­sa­mýn­da­ki­borç­lar,­31­E­kim­2010­ta­ri­hi­i­ti­ba­rýy­la­ pro­to­ko­le­ im­za­ a­tan­ ban­ka­la­ra­ o­lan do­nuk­ ti­ca­rî­ kre­di­le­ri­ kap­sa­mak­ta­dýr.­ Bu ta­rih­ten­son­ra­do­nuk­ha­le­ge­len­borç­lar­ya­pý­lan­dýr­ma­ kap­sa­mý­ dý­þýn­da­ kal­mak­ta­dýr." Pa­lan­dö­ken,­ baþ­vu­ru­ sü­re­si­nin­ 27­ Tem­muz’da­so­na­e­re­ce­ði­ni­bil­dir­di.­­Ankara / aa

1.6003 1.7060

DÖVÝZ SATIÞ

1.6080 1.7172

ALIÞ

1.5992 1.6982

EFEKTÝF SATIÞ

1.6104 1.7275

Cinsi

ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.8639 1.8759 0.25456 0.25721

1.8611 0.25438

1.8787 0.25780

1.6385 5.7483

1.6459 5.8240

1.6324 5.6621

1.6522 5.9114

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30559 0.30709 0.30538 0.30780 2.2786 2.2896 2.2770 2.2930

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.29252 0.42801

0.29449 0.42878

0.29232 0.29517 0.42480 0.43200

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.6292

100 JAPON YENÝ

1.9713

1.9844

1.9640

1 DANÝMARKA KRONU

KATILMA he­sap­la­rý­nýn­iþ­le­til­me­sin­den­do­ðan­kâr­ve­ya­za­rar,­pa­ra­cin­si­ba­zýn­da­her­va­de­gru­bu­nun­top­lam­ka­týl­ma­he­sap­la­rý­i­çin­de­ki­a­ðýr­lý­ðý­o­ra­nýn­da,­Gün­lük­Bi­rim­De­ðe­ri He­sap­la­ma­Tab­lo­su­na­uy­gun­o­la­rak­bu­he­sap­la­ra­da­ðý­tý­la­cak.­Ban­ka­cý­lýk­Dü­zen­le­me­ve De­net­le­me­Ku­ru­mu’nun,­ko­nuy­la­il­gi­li­yö­net­me­lik­te­de­ði­þik­lik­ön­gö­ren­dü­zen­le­me­si, Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­la­na­rak,­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­Yö­net­me­lik­te,­‘’ka­týl­ma­he­sap­la­rý’’nýn­iþ­le­til­me­sin­den­do­ðan­kâr ve­za­ra­rýn­da­ðý­tý­mýy­la­il­gi­li­dü­zen­le­me­ya­pýl­dý.­Ka­týl­ma­he­sap­la­rý,­‘’ka­tý­lým­ban­ka­la­rý­na ya­tý­rý­lan­fon­la­rýn­bu­ku­rum­lar­ca­kul­lan­dý­rýl­ma­sýn­dan­do­ða­cak­kâr­ve­ya­za­ra­ra­ka­týl­ma so­nu­cu­nu­ve­ren,­kar­þý­lý­ðýn­da­he­sap­sa­hi­bi­ne ön­ce­den­be­lir­len­miþ­her­han­gi­bir­ge­ti­ri­ö­den­me­yen­ve­a­na­pa­ra­nýn­ay­nen­ge­ri­ö­den­me­si­ga­ran­ti­e­dil­me­yen­fon­la­rýn­o­luþ­tur­du­ðu he­sap­la­rý’’­i­fa­de­e­di­yor.­Yö­net­me­lik­te­ya­pý­lan de­ði­þik­li­ðe­gö­re,­ka­týl­ma­he­sap­la­rý­nýn­iþ­le­til­me­sin­den­do­ðan­kâr­ve­ya­za­rar,­pa­ra­cin­si ba­zýn­da­her­va­de­gru­bu­nun­top­lam­ka­týl­ma he­sap­la­rý­i­çin­de­ki­a­ðýr­lý­ðý­o­ra­nýn­da,­ ‘’Gün­lük Bi­rim­De­ðe­ri­He­sap­la­ma­Tab­lo­su’’na­uy­gun o­la­rak­bu­he­sap­la­ra­da­ðý­tý­la­cak.­Ban­ka­la­ra, bi­rim­de­ðe­rin­gün­lük­o­la­rak­he­sap­la­ma­sý­na i­liþ­kin­ge­çiþ­sü­re­si­de­ta­nýn­dý.­Ban­ka­lar,­1­O­cak­2012­ta­ri­hi­ne­ka­dar­du­rum­la­rý­ný­dü­zen­le­me­ye­uy­gun­ha­le­ge­ti­re­cek. Ankara / aa

ALIÞ

27 MAYIS 2011

2.6429

2.6274

2.6469

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,6030 ÖNCEKÝ GÜN 1,6040

DÜN 2,2930 ÖNCEKÝ GÜN 2,2880

DÜN 79,20 ÖNCEKÝ GÜN 78,80

DÜN 533,51 ÖNCEKÝ GÜN 530,00

p

6

p

p

p

1.9919

En fazla vergiyi mal ve hizmete ödüyoruz MALÝYE BAKANLIÐI VERÝLERÝNE GÖRE, MAL VE HÝZMET ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝ YÜKÜNÜN YÜZDE 11,2’YÝ BULDUÐU TÜRKÝYE, BU ORANLA YÜZDE 10,8’LÝK OECD ORTALAMASINI BÝLE AÞIYOR. BU ORAN ABD’DE YÜZDE 4,4, YUNANÝSTAN’DA 10,6. TÜRKÝYE’DE en­faz­la­ver­gi­mal­ve­hiz­met­i­çin ö­de­ni­yor.­A­dil­ver­gi­le­me­nin­en­te­mel­gös­ter­ge­le­rin­den­ o­lan­ ge­lir­ ve­ ka­zanç­ ü­ze­rin­de­ki­ ver­gi yü­kü,­ ül­ke­miz­de­ ba­zý­ ge­liþ­miþ­ ül­ke­le­rin­ al­tý­da bi­ri­ se­vi­ye­sin­de­ bu­lu­nu­yor.­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­nýn­ E­ko­no­mik­ Ve­ri­ler­ Ra­po­run­dan­ der­le­nen bil­gi­le­re­ gö­re,­ Tür­ki­ye­ O­ECD’de­ 33­ ül­ke­ a­ra­sýn­da­ver­gi­yü­kü­a­çý­sýn­dan­son­dan­4’ün­cü­sý­ra­da­ yer­ a­lý­yor.­ Da­ni­mar­ka’da­ yüz­de­ 48,­ Ýs­veç’te yüz­de­46,2,­Ý­tal­ya’da­yüz­de­43,4,­Fran­sa’da­yüz­de­ 41,8,­ Al­man­ya’da­ yüz­de­ 36,8,­ Ýn­gil­te­re’de yüz­de­ 34,2,­ Yu­na­nis­tan’da­ yüz­de­ 29,3,­ Ja­pon­ya’da­ yüz­de­ 26,5­ o­lan­ ver­gi­ yü­kün­de,­ O­ECD or­ta­la­ma­sý­ da­ yüz­de­ 34,7­ þek­lin­de­ he­sap­la­ný­yor.­ Tür­k i­y e,­ ver­g i­ yü­k ün­d e­ sa­d e­c e­ yüz­d e 24’lük­o­ra­na­sa­hip­ABD,­yüz­de­18,1’lik­o­ra­ný­o­lan­Þi­li­ve­yüz­de­16,9’luk­o­ra­ný­o­lan­Mek­si­ka’yý ge­ri­de­ bý­ra­ký­yor.­ An­cak­ Tür­ki­ye’de­ ver­gi­ yü­kü ba­ký­mýn­dan­ o­ran­da­ de­ðil,­ yü­kün­ da­ðý­lý­mýn­da bü­yük­ so­run­ ya­þa­ný­yor.­ ‘’Az­ ka­za­nan­dan­ az, çok­ka­za­nan­dan­çok­ver­gi­a­lýn­ma­sý’’­te­mel­il­ke­si,­Tür­ki­ye’de­ka­yýt­dý­þý­lýk, yük­sek­ver­gi­ka­ça­ðý ve­di­ðer­sebep­ler­le­ye­te­rin­ce­uy­gu­la­na­mý­yor. Ma­l i­y e­ Ba­k an­l ý­ð ý­ da,­ mev­c ut­ tab­l o­n un­ de­ðiþ­me­si­i­çin­alt­ya­pý­ve­mev­zu­a­ta­dö­nük­ye­ni­tedbir­le­ri­ha­ya­ta­ge­çir­me­ye­ha­zýr­la­ný­yor.

GELÝR VE KAZANÇ VERGÝLERÝ DÜÞÜK

MAL VE HÝZMETTE VERGÝ YÜKÜ YÜKSEK

VERÝLERE gö­re,­ge­liþ­miþ­ül­ke­le­rin­he­men­he­men­tamamýnda­ver­gi­yü­kün­de,­ge­lir­ve­ka­zanç­ü­ze­rin­den­a­lý­nan­ver­gi­ler,­ö­nem­li­bir­a­ðýr­lý­ða­sa­hip­bu­lu­nu­yor.­Tür­ki­ye’de­gay­ri­sa­fi­yurt i­çi­ha­sý­la­nýn­an­cak­yüz­de­5,9’u­nu­mey­da­na­ge­ti­ren­ge­lir­ve­ka­zanç­ü­ze­rin­de­ki­ver­gi­ler,­Da­ni­mar­ka’da­yüz­de­29,5’luk­bir­o­ra­na­u­la­þý­yor. Ge­lir­ve­ka­zanç­ü­ze­rin­den­a­lý­nan­ver­gi­le­ri­o­ra­ný,­Nor­veç’te­yüz­de­18,4,­Ýz­lan­da’da­yüz­de­16,7, Ýs­veç’te­yüz­de­16,3,­Bel­çi­ka’da­yüz­de­15,5,­Ýn­gil­te­re’de­yüz­de­13,2,­Al­man­ya’da­yüz­de­10,7, ABD’de­de­yüz­de­9,8­o­la­rak­he­sap­la­ný­yor.­Bu ül­ke­ler­de­mül­ki­yet­ü­ze­rin­de­ki­ver­gi­yü­kü­de yüz­de­2­i­le­3’ler­dü­ze­yin­de­sey­re­di­yor.­Mül­ki­yet­ ü­z e­r in­d en a­l ý­n an­ ver­g i­l er,­ ABD’de GSYH’nin­yüz­de­3,3’ü­nü,­Fran­sa’da­yüz­de 3,4’ü­nü,­Ka­na­da’da­yüz­de­3,5’i­ni,­­Bel­çi­ka’da­da yüz­de­2’si­ni­mey­da­na­ge­ti­ri­yor.­Tür­ki­ye’de­i­se bu­o­ran­yüz­de­0,9’da­ka­lý­yor.­Ge­lir­ve­ka­zanç­ta­ki­ver­gi­yü­kün­de­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­yüz­de­12,5, mül­ki­yet­ü­ze­rin­de­ki­ver­gi­yü­kün­de­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­da­yüz­de­1,8­þek­lin­de­be­lir­le­ni­yor.

BUNA kar­þý­lýk­ Tür­ki­ye’de­ mal­ ve­ hiz­met ü­ze­rin­den­ a­lý­nan­ ver­gi­le­rin­ yü­kü­ yüz­de 11,2’yi­ bu­lu­yor.­ Tür­ki­ye,­ bu­ o­ran­la­ yüz­de 10,8’lik­ O­E CD­ or­t a­l a­m a­s ý­n ý­ bi­l e­ a­þ ý­y or. Mal­ ve­ hiz­m et­ ü­z e­r in­d e­k i­ ver­g i­ yü­k ü, ABD’de­ yüz­de­ 4,4,­ Yu­na­nis­tan’da­ yüz­de 10,6,­ Ýn­gil­te­re’de­ yüz­de­ 10,­ Al­man­ya’da yüz­de­11,­Fran­sa’da­yüz­de­10,5,­Bel­çi­ka’da yüz­de­10,9,­Ý­tal­ya’da­yüz­de­10,6,­Da­ni­mar­ka’da­da­yüz­de­15,3.­Sos­yal­gü­ven­lik­prim­le­ri­nin­ mey­da­na­ ge­tir­di­ði­ ver­gi­ yü­kü­ de, ül­ke­miz­de­ yüz­de­ 6­ ci­va­rýn­da­ bu­lu­nu­yor. Da­ni­mar­ka’da­ yüz­de­ 1­ o­lan­ sos­yal­ gü­ven­lik­ yü­kü,­ Bel­çi­ka’da­ yüz­de­ 14,4,­ Fran­sa’da yüz­de­ 16,4,­ Hol­lan­da’da­ yüz­de­ 14,5,­ Al­man­ya’da­yüz­de­14,4’e­u­la­þý­yor.­Söz­ko­nu­su­ o­ran,­ Ýn­gil­te­re’de­ yüz­de­ 6,8,­ ABD’de yüz­de­ 6,5­ o­la­rak­ he­sap­la­ný­yor.­ Sos­yal­ gü­ven­l ik­ yü­k ün­d e­k i­ O­E CD­ or­t a­l a­m a­s ý­ da yüz­de­9­se­vi­ye­sin­de­bu­lu­nu­yor.­Di­ðer­ver­gi­ler­de,­Tür­ki­ye’de­GSYH’nin­yüz­de­0,5’i­ni­mey­da­na­ge­ti­ri­yor.­­Ankara / aa

FATMA ÜNAL'

ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý / Ýstanbul

Elektrik ihalelerinde iptal yok BLOOMBERG HT’ye­ ko­nu­þan­ E­ner­ji­ ve­ Ta­biî­ Kay­nak­lar­ Ba­ka­ný Ta­ner­ Yýl­dýz­ e­lek­trik­ da­ðý­tým­ i­ha­l e­l e­r in­d e­ ip­t a­l in­ söz­ ko­n u­s u ol­ma­dý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Ba­kan­ Yýl­dýz Blo­om­berg­ HT’de­ bir­ prog­ra­ma ka­týl­dý.­ Prog­ram­da­ so­ru­la­rý­ ce­vap­la­yan­Ba­kan­Yýl­dýz,­e­lek­trik­i­ha­l e­l e­r in­d e­ ip­t a­l in­ söz­ ko­n u­s u ol­m a­d ý­ð ý­n ý­ bil­d ir­d i.­ Yýl­d ýz,­ bu­nun­ ya­nýn­da­ ek­ sü­re­ ve­ri­lip­ ve­ril­me­ye­ce­ði­nin­ 31­ Ma­yýs’ta­ net­le­þe­ce­ði­ni­ vur­gu­la­dý.­ “Rus­ya’dan do­ðal­gaz­a­lý­mýn­da­in­di­rim­a­la­ca­ðý­mý­za­i­na­ný­yo­rum”­di­yen­Ba­kan Yýl­dýz­“Pet­rol­Pi­ya­sa­sý­Ya­sa­sý”nýn 2012’nin­ baþ­l a­r ýn­d a­ mec­l i­s in gün­de­mi­ne­ge­le­bi­le­ce­ði­ni,­pet­rol a­ra­ma­fa­a­li­yet­le­ri­i­çin­1.1­mil­yar TL­ a­yýr­dýk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ ­ Yýl­dýz, yer­li­ ve­ ye­ni­le­ne­bi­lir­ e­ner­ji­ kay­nak­l a­r ý­n a­ a­ð ýr­l ýk­ ve­r e­c ek­l e­r i­n i be­lir­te­rek­EPDK’nýn­i­ki­ye­bö­lün­me­si­ ko­nu­sun­da­ i­ra­de­le­ri­ni­ ko­ru­d uk­l a­r ý­n ý­ vur­g u­l a­d ý.­ “Hiç­b ir sek­tö­rün­ bü­yük­lü­ðü­ is­tik­rar­dan da­h a­ ö­n em­l i­ de­ð il­d ir”­ vur­g u­s u ya­pan­Ba­kan­Yýl­dýz,­5­yýl­lýk­sü­re­de­ e­lek­trik­te­ ka­yýp­ ka­çak­ o­ra­ný­nýn­yüz­de­10’a­dü­þe­ce­ði­ni­söy­le­di.­ Na­buc­co­ Kon­sor­si­yu­mu’nun 8­Ma­yýs’ta­Kay­se­ri’de­top­la­na­ca­ðý­ný­ söy­le­yen­ Ba­kan­ Yýl­dýz,­ “Na­buc­co­ gi­bi­ bu­ ka­dar­ ö­nem­li­ bir pro­je­de­ ge­cik­me­ler­ o­la­bi­lir”­ de­di.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Bem-Bir-Sen 6. kez yetkili sendika

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Kemal, Kenan, Muhittin ve Adem Ünal'ýn annesi, Ýdris Dað'ýn kayýnvalidesi ve Abdülmecit ve Abdülkadir Ünal'ýn babaannesi

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz

Ýndirim 4 gün sürdü benzine yine zam geldi 4 gün önce 4 kuruþluk indirim gelen benzin dün yine zamlandý. TÜPRAÞ, dünden geçerli olmak üzere benzin ve motorine 8-10 kuruþ zam yaptý. TÜPRAÞ, bugünden geçerli olmak üzere motorin ve 97 oktan benzine 10’ar kuruþ, 95 oktan benzine ise 8 kuruþ zam yaptý. Sektör temsilcilerinden alýnan bilgiye göre zam sonrasýnda 95 oktan benzinin litresi (illere göre kuruþ düzeyinde farklýlýk gösteriyor) 4 TL 16 Kuruþ’tan 4 TL 26 kuruþa çýktý. 97 oktan benzinin fiyatý ise 4.21 TL’den 4.31 TL’ye çýktý. Motorinin litresi 3 TL 58 kuruþtan, 3 TL 68 kuruþa yükseldi. Sektör temsilcileri, zamma gerekçe olarak TÜPRAÞ’ýn artan maliyetlerini gerekçe gösterdi.

EGE BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi Ege Bölge (Afyon, Antalya, Aydýn, Burdur, Denizli, Isparta, Ýzmir, Manisa, Muðla, Uþak illeri) toplantýsý 29.05.2011 Pazar günü saat: 10.00'da aþaðýdaki adreste yapýlacaktýr. Ege Bölge temsilcilerimiz dâvetlidir. TOPLANTI YERÝ: (Eþrefpaþa'da yol ortasýnda bulunan Arap Camii civarý) Kocatepe Mah. 556 Sokak Onur Apt. 10/2 Daire: 2 EÞREFPAÞA / ÝZMÝR GENEL PROGRAM 10:00-13:30 Bölge Meþveretinin yapýlmasý. 13:30-14:00 Öðle Namazý 14:00-14:30 Öðle Yemeði 15:00 Ýzmir Yeni Asya Hizmet Binasýnýn (Külliyenin) Temel Atma Merasimi

Ýstanbul dünya kongre þehri oldu

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz

Abdurrezzak Baybara'nýn hanýmý, kardeþlerimiz Hýdýr, Muharrem, Abdülkadir, Abdulkerim ve Said Baybara'nýn annesi ve Selma hocanýn annesi salihatý nisvandan

Methiye Baybara

'ya

Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine taziyetlerimizi sunarýz.

Hýdýr Baybara

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz

Tahir Turhan ve Huriye Hanýmefendinin

Zübeyir Hamza ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý, hayýrlý, istikametli uzun bir ömür geçirmesini dileriz.

Antalya Yeni Asya Okuyucularý

ÝSTANBUL Ti­ca­ret­O­da­sý­(Ý­TO) Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Mu­rat­Yal­çýn­taþ,­Ýs­tan­bul’un­2010' yýlýnda­dün­ya­kon­gre­tu­riz­min­de­ye­din­ci,­Av­ru­pa’da­da­al­týn­cý ol­ma­sý­nýn­Ýs­tan­bul’un­u­lus­la­r­a­ra­sý­bir­kon­gre­des­ti­nas­yo­nu­ol­du­ðu­nu­te­yit­et­ti­ði­ni­be­lirt­ti. Yaptýðý­yazýlý­açýklamada­IC­CA'nýn­ha­zýr­la­dý­ðý­ra­po­ra­gö­re 2010’da­109­u­lus­la­r­a­ra­sý­ni­te­li­ðe­ sa­hip­ kon­gre­ dü­zen­le­nen Ýs­tan­bul’un,­ Lon­dra,­ Liz­bon, Ams­ter­dam­ve­Sid­ney’i­ge­ri­de bý­rak­ma­sý­nýn­ çok­ ö­nem­li­ ol­du­ðu­nu­vur­gu­layan­Yalçýntaþ, "­ Bundan­ sonra­ hedefin­ Ýs­tan­bul'un­ ye­ri­ni­ sað­lam­laþ­tý­ra­r ak­ ko­r u­m ak­ ve­ ö­n ü­m üz­de­ki­5­yýl­i­çin­de­ilk­5’e­gir­mek ol­ma­lý­dýr’’­dedi.­ Ýstanbul /­aa

YEREL yö­ne­tim­ler­hiz­met­ko­lun­da 5­yýl­dýr­üst­üs­te­yet­ki­li­o­lan­BemBir-Sen,­2011­yý­lýn­da­da­6.­kez­yet­ki­li­sen­di­ka­ol­ma­yý­ba­þar­dý.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­o­la­rak­bir­a­çýk­la­ma­ya­pan­Bem-Bir-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný Mür­sel­Tur­bay,­sen­di­ka­la­rý­nýn­bir yýl­i­çe­ri­sin­de­yüz­de­25­bü­yü­me kay­det­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Bu­ka­mu sen­di­ka­cý­lý­ðý­a­çý­sýn­dan­son­de­re­ce ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­dir.­Sen­di­ka­o­la­rak­6­yýl­dýr­üst­üs­te­yet­ki­li­sen­di­ka­o­la­bil­mek­ve­yet­ki­mi­zi­ko­ru­mak­çok­zor­lu­ve­çe­tin­mü­ca­de­le­ler­so­nu­cu­ger­çek­leþ­miþ­tir.­Ye­rel yö­ne­tim­ça­lý­þan­la­rý­ü­ze­rin­de­ki­her tür­lü­bas­ký,­sin­dir­me,­yýl­dýr­ma,­if­ti­ra­ve­ka­ra­la­ma­kam­pan­ya­la­rý­na kar­þýn­Bem-Bir-Sen­o­la­rak­bü­tün e­ner­ji­mi­zi,­ye­rel­yö­ne­tim­ça­lý­þan­la­rý­i­le­ka­mu­ça­lý­þan­la­rý­nýn­ka­za­ným­la­rý­na,­hak­al­ma­mü­ca­de­le­si­ne har­ca­dýk­ve­ka­zan­dýk.­6.­yet­ki­yý­lý­mýz­da­bu­mü­ca­de­le­ye­e­mek­ve­ren tüm­teþ­ki­lâ­tý­mý­zý­kut­lu­yo­rum”­de­di.­15­Ma­yýs'ta­yet­ki­sü­re­ci­nin­ta­mam­lan­ma­sýy­la­ye­rel­yö­ne­tim­ler hiz­met­ko­lun­da­bi­rin­ci­Sen­di­ka­39 bin­856­ü­ye­sa­yý­sýy­la­Bem-Bir-Sen o­lur­ken,­i­kin­ci­28­bin­516­ü­ye­i­le Tüm-Bel-Sen,­ü­çün­cü­i­se­13­bin 288­ü­ye­sa­yý­sýy­la­Türk­Ye­rel­Hiz­met­Sen­ol­du.­Böy­le­ce­Bem-BirSen­en­ya­kýn­ra­ki­bi­Tüm-Bel-Sen’e 11­bin­340­­ü­ye­fark­a­ta­rak­­top­lu söz­leþ­me­ma­sa­sýn­da­ye­rel­yö­ne­tim ça­lý­þan­la­rý­ný­tem­sil­et­me­ye­6.­kez hak­ka­zan­dý. Ahmet Terzi/Ankara


Y

DÜNYA

DÝTÝB Merkez Camii medyaya tanýtýldý n AVRUPA'NIN en kapsamlý ve modern cami ve küliyesi hýzla tamamlanýyor. Diyanet Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) yönetimi, Köln’de inþa ettirdiði ve toplam kullaným alaný 16 bin metrekareye yakýn olan DÝTÝB Merkez Camii ve Kültür Merkezi’nin son halini tanýttý. Yapý nýn içinde Ýslâm sanatlarý ve göç tarihinin sergilendiði bir müze ve kafeteryalý bir kütüphanenin de olacaðýný açýklayan yetkililer, “Bu cami gelenekle modernin evliliði olacak” dedi. Kaba inþaatý Þubat ayýnda tamamlanan ve ince inþaatýna geçilen cami ve kültür merkezi þim diden göz kamaþtýrýyor. Cami ve kültür merkezinin hizmet birimlerine ait olan bloklarýn dýþ cephe pencerelerinin motaj iþlemleri tamamlanmak üzere. Öte yandan sýhhî tesisat, iç bölme ve döþeme iþlemlerine baþlandý. Ýnþatýn geldiði aþama, DÝTÝB yönetimi ve inþaatýn halkla iliþkiler hizmetini yürüten Beton Marketing Deutschland GmbH tarafýndan düzenlenen bir faaliyetle Alman ve Türk basýnýna tanýtýldý. Paul Böhm, iç mimarinin nasýl olacaðý konusunda henüz tam karar vermediklerini belirtirken basýn sorumlusu Ayþe Aydýn, “Bu cami gelenekselle modernin buluþmasý, evlenmesi olacak” dedi. Köln / cihan

Þiddetin her türlüsü durmalý n SURÝYE Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü’nün, ülkede iki aydan uzun süredir devam eden olaylarda hem devletin hem de protestocularýn uyguladýðý þiddetin durdurulmasý çaðrýsý yaptý ðý bildirildi. Champress internet haber sitesinde yayýmlanan habere göre, Suriye’de Baas Partisi þemsiyesi altýnda seçimlere giren bazý siyasî partiler ve sivil toplum kuruluþlarý ile Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü ortak açýklama yaptý. Açýklamada, “rejimin düþmesine yönelik sloganlara ve dýþ müdahale çaðrýlarýna karþý çý kýldýðý” belirtilerek, “göstericilerin silâh kullanmamasý ve ordunun da artýk kýþlasýna dönmesi gerektiði” kaydedildi. Çeþitli þehirlerde çýkan olaylarda tutuklananlarýn serbest býrakýlarak iç diyalog saðlanmasýna yönelik çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý çaðrýsý yapýlan açýklamada, “hangi isim altýnda olursa olsun Arap ülkeleri ve diðer ülkelerin Suriye’deki olaylara karýþmamasý ve ülkedeki olaylarýn bir iç sorun olarak deðerlendirilmesi gerektiði” belirtildi. Þam / aa

29 MAYIS 2011 PAZAR

7

ABD’de uçak kazasý: 5 ölü

Mýsýr'ýn devrik Cumhurbaþkaný Mübarek'in, Hamas'ýn 2007'de Gazze'nin denetimini ele geçirmesinden sonra kapattýðý Refah Kapýsý dün daimî olarak açýldý.

Refah Sýnýr Kapýsý açýldý 4 YILDIR KAPALI OLAN MISIR-GAZZE SINIRINDAKÝ REFAH KAPISI DÜN AÇILDI. ÝLK OLARAK YAKLAÞIK 15 KÝÞÝYÝ TAÞIYAN BÝR YOLCU OTOBÜSÜ ÝLE HASTALARI TAÞIYAN ÝKÝ AMBULANSIN SINIR KAPISINDAN GEÇTÝ. MISIR, Gazze sýnýrýndaki Refah sýnýr kapýsýný daimî olarak açtý. Mübarek yönetiminin sona ermesi, Mýsýr’ýn Filistin politikasýnda köklü deðiþime sebep oldu. Bu deðiþimde en somut adým dün atýldý. Mýsýr, dün Gazze sýnýrýndaki refah sýnýr kapýsýný tekrar geçiþlere açtý. Bölgedeki AFP muhabiri, ilk olarak yaklaþýk 15 kiþiyi taþýyan bir yolcu otobüsü ile hastalarý taþýyan iki ambulansýn sýnýr kapýsýndan geçtiðini belirtti. Yaklaþýk 400 kiþinin sýnýr kapýsýnýn önünde beklediði bildirildi. Refah sýnýr kapýsýnýn açýlmasýyla kadýn, çocuk ve 40 yaþýn üzerindeki bütün erkekler Mýsýr’a kolayca geçebilecek. Ancak 18 ila 40 yaþ arasýndaki Filistinli erkeklerin geçiþ için izin almasý gerekecek. Sýnýr kapýsýnýn açýlmasýyla Gazze’ye uygulanan yaptýrýmlar ciddî olarak hafifleyecek, ayrýca ekonomiyi de canlandýrmasý bekleniyor.

ÝSRAÝL TEPKÝLÝ ÝSRAÝL, ise Mýsýr’ýn aldýðý bu karara tepki gösterdi. Ýsrail yönetimi, Filistinli militanlarýn sýnýrý silâh kaçakçýlýðý için kulla nacaðýný savunuyor. Mýsýr’ýn devrik Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, Hamas’ýn 2007’de Gazze Þeridi’nin denetimini tamamen ele geçirmesinden sonra Refah sýnýr kapýsýndan geçiþlere kýsýtlama getirmiþti. Refah / aa

BM: Gazze’ye yeni filo cesaretlendirilmemeli n BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un, “ilgili bütün hükümetlerden” Gazze’ye yeni bir filo gönderilmesini cesaretlendirmemelerini istediði bildirildi. BM Genel Sekreteri’nin sözcüsü Martin Nesirky yaptýðý açýklamada, Ban’ýn Gazze’ye yeni bir filoyla ilgili basýnda çýkan haberleri endiþeyle izlediðini belirterek, “Genel Sekreter ilgili bütün hükümetlerden böyle filolarýn cesaretlendirilmemesi için nüfuzlarýný kullanmalarýný istedi. Ýsrail hükümeti dahil herkesten her türlü þiddetBM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ten kaçýnmak için sorumlu ve dikkatli davranmalarýný talep etti” dedi. 2. Özgürlük Filosu’nun gelecek ay Gazze’ye doðru yola çýkmasý ve 1500 eylemcinin bulunduðu 15 gemiden oluþmasýnýn beklendiði basýnda çýkan haberlerde belirtilmiþti. New York / aa

n ABD'NÝN Alaska eyaletinde meydana gelen uçak kazasýnda 5 kiþinin öldüðü bildirildi. ABD Federal Havacýlýk Yönetimi sözcüsü Ian Gregor, yaptýðý açýklamada, Cessna 180 tipi küçük bir uçaðýn Anchorage þehrinin Chugiak banliyösü yakýnýnda, Birchwood Havaalanýna paralel uzanan demiryoluna çarptýðýný belirtti. Polis sözcüsü Marlene Laammers, Birhcwood Havaalanýndan kalkmasýndan kýsa bir süre sonra düþen uçaktaki 5 kiþiden kurtulan olmadýðýný doðruladý. Kazanýn meydana geliþ sebebinin henüz bilinmediði, Amerikan Federal Havacýlýk Yönetimi ile Uçuþ Güvenliði Kurulu’ndan uzmanlarýn kazanýn meydana geldiði alanda incelemelerini sürdürdüðü kaydedildi. Havaalaný yakýnýnda çalýþan görgü þahidi Joe Rinehart, Anchorage Daily News gazetesine yaptýðý açýklamada, kaza yerinde uça ðýn kanatlarýndan ve kuyruðundan arta kalanlar ile uçaðýn parçalanmýþ motorundan baþka bir þeyin bulunmadýðýný ifade ederek, ‘’Bu kazadan sað çýkmak imkânsýzdý’’ dedi. Chugiak / aa

BBC Türkçe‘de radyo sustu n BBC Türkçe Servisi 72 yýldýr yaptýðý radyo yayýnlarýna son verdi. Servis, internet ve televizyon yayýnlarýna ise devam edecek. Dinleyiciler, klasikleþmiþ “Burasý BBC Londra” anonsunu son kez Türkçe servisinin radyo yayýnýndan duydu. Son yayýnda, yayýnlara emek verenler anýlarýný ve görüþlerini paylaþtý, ayrýca geçmiþ yýllardaki radyo yayýnlarýndan kesitlere yer verildi. Yayýnda, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün yaný sýra aralarýnda 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, yayýnlara katkýda bulunan eski gazeteciler ve muhabirler ile siyasetçilerin de bulunduðu çok sayýda kiþi, BBC Türkçe’ye iliþkin görüþlerini anlattý. Cumhurbaþkaný Gül, siyaset hayatýna atýlmadan önce öðrencilik ve asistanlýk dönemlerinde, BBC’nin dýþ haberlerini dinlediðini söyledi. 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel de BBC Türkçe’nin, haberciliðin kalitesinin bozulduðu, tartýþýlýr hale geldiði bir dönemde dürüst ve güvenilir habercilik bakýmýndan örnek bir yayýn ortaya koyduðunu söyledi. BBC Türkçe’nin radyo yayýnlarýnýn sona ermiþ olmasýndan üzüntü duyduðunu ifade eden Demirel, radyonun kapatýlmasýnýn yanlýþ olduðunu kaydetti. Londra / aa


8

MEDYA POLÝTÝK

29 MAYIS 2011 PAZAR

Y

Yargýya küstüm, oynamýyorum iþte!

BAH-DER Baþkaný Hasan Dalçýk, düzenledikleri piknik organizasyonuyla insanlarý biraraya getirip onlarý kaynaþtýrmaya vesile olmak istediklerinin altýný çizdi.

Ýlk kez dört derneði bir araya getirdik KASTAMONU ARAÇ ÝLÇESÝ BAHÇECÝK KÖYÜ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN DALÇIK, “DÖRT KÖY BÝRARAYA GELDÝK VE YÖREMÝZE HÝZMET ÝÇÝN ELÝMÝZÝ TAÞIN ALTINA SOKUYORUZ” DEDÝ.

RECEP BOZDAÐ KASTAMONU

KASTAMONU Ýli Araç ÝLçesi Bahçecik Köyü derneði Baþkaný Hasan Dalçýk ile 4 köy derneðinin bir araya geldiði piknik organizasyonunu konuþtuk. Ýlk kez böyle dört köy derneðinin biraraya geldiðini belirten Dalçýk, bunun problemlerini anlatmak için iyi bir zemin meydana getireceðini ifade etti.

ye­ni­bir­yer­le­þim­a­la­ný­tes­bi­ti­ge­re­ki­yor.­Ýþ­te bu­tür­so­run­la­rý­mý­zý­bir­lik­te­çö­ze­lim,­bu­nun­ya­nýn­da­kay­na­þa­lým­di­ye,­bir­a­ra­ya gel­dik.­Böy­le­bir­pik­nik­dü­zen­le­dik.­Ger­çi da­ha­ön­ce­le­ri­de­dü­zen­li­yor­duk,­a­n­cak­her köy­ken­di­si­ya­pý­yor­du.­Bu­se­fer­da­ha­ge­niþ ka­tý­lým­lý­o­lu­yor.­Da­ha­ge­niþ­bir­çer­çe­ve­de ya­ni­ka­za­ve­il­ba­zýn­da­yap­ma­yý­da­plan­lý­yo­ruz.­

Bu piknik, geleneksel hale gelecek sanýrým... Da­ha­ön­ce­her­köy­ken­di­si­ya­pý­yor­du. BAH-DER ile ilgili kýsa bir bilgi ala- Böy­le­si­ni­ilk­de­fa­ter­tip­e­di­yo­ruz.­Ge­le­nek­bilir miyiz? sel­ha­le­ge­ti­re­ce­ðiz­ta­biî­ki.­Ge­çen­haf­ta BAH-DER­(Kas­ta­mo­nu­Ý­li­A­raç­Ýl­çe­si der­nek­baþ­kan­la­rý­mýz­la­köy­le­ri­mi­zin­muh­Bah­çe­cik­Kö­yü­E­ði­tim­Kül­tür­Sos­yal­Yar­- tar­la­rý­ný,­kay­ma­ka­mý­mý­zý,­A­raç­be­le­di­ye dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma­Der­ne­ði) 2005­yý­baþ­ka­ný­mý­zý­vs.­zi­ya­ret­et­tik.­Ýl­Sað­lýk­Mü­lýn­da­ku­rul­du.­Kö­yü­müz­den­göç­et­miþ­o­dü­rü­müz­per­so­nel­ye­ter­siz­li­ðin­den­ge­re­k­li lan­dost­la­rý­mý­za­yar­dým­cý­ol­mak­ve­da­ça­lýþ­ma­la­rý­ya­pa­ma­dýk­la­rý­ný,­kay­ma­ka­mý­ya­nýþ­ma­i­çin­de­bu­lun­mak­a­ma­cýy­la­ça­lý­mýz­prob­lem­le­ri­ye­rin­de­tes­bit­et­mek­i­çin þý­yo­ruz.­Der­ne­ði­mi­zin­mer­ke­zi­i­se­Ýs­tan­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­lan­dý­ðý­ný­ve­sür­dü­ðü­nü­be­bul’un­Ka­dý­köy­il­çe­si­nin­Fi­kir­te­pe­sem­li­rtti.­Ýh­ti­yaç­la­rý­mý­zýn­ký­sa­za­man­da­te­min tin­de­bu­lu­nu­yor.­Bu­gün,­ilk­kez­dört­köy e­di­le­ce­ði­ni­ü­mit­e­di­yo­ruz.­ der­ne­ði­mi­zin­Ge­riþ­Kö­yü­mü­zün­GERDER,­Su­suz­Kö­yü­mü­zün­ve­A­la­ka­ya­Kö­O hizmetlerin bu zamana kadar yü­mü­zün­AL-DER­der­ne­ði­i­le­bi­ra­ra­ya yapýlamamasýnda ana sebep nedir? gel­me­siy­le­bir­pik­nik­dü­zen­li­yo­ruz.­De­Dý­þa­rý­ya­göç­ve­ril­me­si­ve­genç­le­rin­kal­di­ðim­gi­bi,­dört­kö­yün­bir­lik­te­li­ðiy­le­ilk ma­ ma­sý­nýn­ya­nýn­da,­ih­ti­yaç­lar­da­di­le­ge­ti­kez­böy­le­bir­fa­a­li­yet­o­lu­yor.­Prog­ra­mý­mýz­29­Ma­yýs­Pa­zar­gü­nü­(bu­gün)­12.00- ri­le­me­miþ.­ 19.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­Bü­yük­bak­kal­köy Faaliyetinizin içinde piknikten Ye­þil­Cen­net­Te­sis­le­rin­de­ya­pý­la­cak. baþka ne var? Pik­nik­dý­þýn­da­uy­gun­þe­kil­de­ih­ti­yaç­la­rý­Neden 4 köy biraraya geldiniz? mý­ zý­di­le­ge­ti­re­ce­ðiz.­Zi­ra­yet­ki­li­ler­de­o­ra­da Ýn­san­la­rý­bir­bir­le­riy­le­ta­nýþ­tý­ra­lým,­kay­o­ l a­ cak­lar.­Se­çim­at­mos­fe­rin­de­ol­ma­mýz­da naþ­tý­ra­lým­vs.­di­ye­dü­þün­dük.­Za­ten­köy­ler bi­ z im­i­çin­uy­gun­bir­or­tam­mey­da­na­ge­ti­de­bir­bi­ri­ne­çok­ya­kýn.­Gü­nü­müz­þart­la­rý bi­zi­bir­bi­ri­miz­den­ko­par­dý,­es­ki­ge­le­nek­ve ri­yor.­Ýþ­te­mil­let­ve­ki­li­a­day­la­rý­mýz,­bü­rok­â­det­le­ri­miz­den­a­yýr­dý.­Bu­yüz­den­böy­le­ge­- rat­la­rý­mýz,­be­le­di­ye­baþ­kan­la­rý­mýz­ha­zýr niþ­ka­tý­lým­lý­bir­pik­nik­or­ga­ni­zas­yo­nu­yap­- bu­lu­na­cak­la­rý­i­çin,­di­lek­le­ri­mizi­der­li­top­lu týk.­Ýn­san­la­rý­bir­a­ra­ya­ge­ti­ri­yo­ruz.­Dost­luk­- on­la­ra­i­le­te­ce­ðiz.­Des­tek­le­ri­ni­bek­le­ye­ce­ðiz. lar­pe­kiþ­sin­is­ti­yo­ruz.­ Katýlým nasýl olur? Köy­le­ri­miz­or­man­böl­ge­sin­de­ol­ma­sý­na Ka­tý­lý­mýn­yük­sek­ol­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz. rað­men,­ký­raç­ve­he­ye­la­na­a­çýk.­Do­la­yý­sýy­la Ve­ ri­len­söz­ler­da­ha­da­ö­nem­li­si­or­ta­da­bir dý­þa­rý­ya­ö­zel­lik­le­Ýs­tan­bul’a­çok­göç­ver­di. Ha­liy­le­a­i­le­ler­de­da­ðýl­dý.­Genç­ler­gi­der­ken he­ye­can­var.­Ö­zel­lik­le­Ýs­tan­bul­ça­pýn­da­ki ih­ti­yar­lar­doð­du­ðu­top­rak­lar­dan­ay­rýl­ma­dý. bü­rok­rat­la­rý­mýz­bi­zi­yal­nýz­bý­rak­ma­ya­cak­A­maç­la­rý­mýz­dan­bi­ri­de­bu­a­i­le­le­ri­hiç­ol­- lar.­Ay­rý­ca­Tür­ki­ye’nin­de­ði­þik­yer­le­rin­den maz­sa­se­ne­de­bir­kez­böy­le­ge­niþ­ka­tý­lým­lý de­yo­ðun­ka­tý­lým­bek­li­yo­ruz.­Gü­zel­bir­ne­ti­ce­el­de­e­de­ce­ði­mi­zi­dü­þü­nü­yo­ruz.­Çün­kü bir­fa­a­li­yet­te­bir­a­ra­ya­ge­tir­mek­is­te­dik. Ay­rý­ca,­köy­le­ri­mi­zin­e­lek­trik,­yol,­su,­ka­- or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za­sa­hip­çý­kýl­dý.­Hat­ta na­li­zas­yon­gi­bi­ay­ný­o­lan­so­run­la­rý­ný­hep der­ne­ði­mi­zin­ka­sa­sýn­dan­mas­raf­yap­ma­bir­lik­te­di­le­ge­ti­rip,­yet­ki­li­le­re­i­let­mek­is­te­- dan­fa­a­li­ye­ti­mi­zi­ger­çek­leþ­ti­ri­yo­ruz.­Son­o­dik.­Þöy­le­bir­du­rum­da­var;­bir­hay­li­e­mek­li la­rak,­Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­ne­prog­ra­mý­mý­za va­tan­da­þý­mýz­tek­rar­kö­ye­dö­nüp­yer­leþ­- böy­le­bir­des­tek­ver­me­sin­den­do­la­yý­da­te­mek­is­ti­yor­lar.­He­ye­lan­böl­ge­si­ol­du­ðu­i­çin þek­kür­e­di­yo­ruz.­

Kastamonu Araç ilçesine baðlý Bahçecik Köyünden bir görünüþ.

NE ka­dar­i­ro­nik­de­ðil­mi?­27­Ma­yýs­ta­am­mü­den­ci­na­ye­ti’nin­bil­mem­ka­çýn­cý­yýl­dö­nü­mün­de­Türk­Or­du­su hü­kü­me­te­küs­tü­ve­“oy­na­mý­yo­rum”­de­di.­ Ya­pýl­ma­sý­plan­lý­bir­ký­sým­tat­bi­kat­lar­Bal­yoz­Da­va­sý çer­çe­ve­sin­de­ba­zý­ge­ne­ral­le­rin­i­fa­de­ye­çað­rýl­ma­sý­se­be­biy­le­Ge­nel­kur­may­ta­ra­fýn­dan­ip­tal­e­dil­miþ! Bir­tür­“ta­výr”­a­lý­yor­lar­ya­ni.­ Þim­di... Tür­ki­ye’de­as­ke­ri­ve­sa­ye­tin­her­þe­yi­be­lir­le­yen,­em­re­den,­a­san,­ke­sen,­bi­çen,­ba­lans­a­ya­rý­ya­pan,­as­tý­ðý­as­týk kes­ti­ði­kes­tik­bir­ko­num­dan­“Küs­tüm­oy­na­mý­yo­rum” ko­nu­mu­na­gel­me­si­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me. Keþ­ke­çý­kýp­da­bu­nu­a­çýk­ça­dek­la­re­et­se­ler.­ Sa­de­ce­“As­ke­ri­ge­rek­çe­ler­le”­di­ye­rek­i­þi­ge­çiþ­tir­me­se­ler. Al­dýk­la­rý­po­zis­yo­nu­a­çýk­et­se­ler­de­AK­Par­ti’ye­27 Ni­san’da­yap­týk­la­rý­gi­bi­bir­on­pu­an­da­ha­ka­zan­dýr­sa­lar! As­ke­rin­si­vil­o­to­ri­te­ye­ve­yar­gý­ya­ký­zýp­ken­di­gö­rev­le­ri­ni­as­ký­ya­al­ma­sý,­ip­tal­et­me­si,­“Küs­tüm­oy­na­mý­yo­rum”­de­me­si­ger­çek­ten­çok­a­ma­çok­tra­ji­ko­mik­bir­du­rum. Ne­ya­ni,­ya­rýn­her­han­gi­bir­sa­vaþ­du­ru­mun­da­as­ker i­le­hü­kü­met­a­ra­sýn­da­bir­an­laþ­maz­lýk­çýk­tý­ðýn­da­as­ker “Biz­hü­kü­me­te­kýz­dýk,­yar­gý­ya­kýz­dýk,­sa­vaþ­mý­yo­ruz” mu­di­ye­cek? Ger­çek­þu­ki,­Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri­i­çe­dö­nük­bir or­du.­ Ya­ni­ken­di­mil­le­ti­ni­kon­trol­e­den­bir­or­du. Bu­gö­re­vi­ni­de­za­ten­her­on­yýl­da­bir­yap­tý­ðý­dar­be­ler­le­“Mil­le­ti­bü­tü­nüy­le­e­sir­a­la­rak”­bi­hak­kýn­ye­ri­ne­ge­tir­di.

“Her­as­ke­ri­dar­be­mil­le­ti­e­sir­al­mak­týr”­ve­her­dar­be­de­ya­pý­lan­sa­de­ce­ve­sa­de­ce­buy­du.­ 27­Ma­yýs­1960­“dar­be­le­rin­a­na­sý”­o­la­rak­a­ný­lýr.­ Dün­27­Ma­yýs’ýn­yýl­dö­nü­müy­dü­ve­bak­tým­da­te­le­viz­yon­lar­da­hâ­lâ­“27­Ma­yýs­bir­as­ke­ri­dar­be­miy­di,­yok­sa­bir­dev­rim­miy­di”­tar­týþ­ma­la­rý­var­dý. Ý­ki­si­de­de­ðil.­27­Ma­yýs­ne­bir­as­ke­ri­dar­be­ne­de­bir ih­ti­lal­dir.­ 27­Ma­yýs­bir­eþ­ký­ya­ha­re­ke­ti­dir. 27­Ma­yýs­ta­am­mü­den­iþ­len­miþ­bir­ci­na­yet­tir. En­a­þa­ðý­lýk­as­ke­ri­dar­be­bi­le­27­Ma­yýs­eþ­ký­ya­kal­kýþ­ma­sýn­dan­da­ha­mu­te­ber­dir. Çý­kýp­ku­rum­o­la­rak­ö­zür­bi­le­di­le­mi­yor­lar.­ Ba­zý­la­rý­di­yor­ki,­“12­Ey­lül­27­Ma­yýs’ýn­rö­van­þý­dýr”, do­la­yý­sýy­la­“12­Ey­lül­27­Ma­yýs’ýn­öz­rü­dür.” De­mek­ki­bir­dar­be­nin­öz­rü­bir­baþ­ka­kan­lý­dar­be ya­pa­rak­di­le­ni­yor­bu­ül­ke­de. Genç­ne­sil­ler­bil­mez­on­lar­i­çin­tek­rar­la­mak­ta­fay­da var: Tür­ki­ye: CHP’nin­tek­par­ti­ol­du­ðu... Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­ay­ný­za­man­da­tek­par­ti­o­lan CHP’nin­de­baþ­ka­ný­ol­du­ðu... Va­li­le­rin­CHP­il­baþ­kan­la­rý­ol­du­ðu­bir­sis­tem­le­yö­ne­ti­li­yor­du. A­ta­türk’ün­ye­ni­Tür­ki­ye’de­kur­du­ðu­si­ya­si­dü­zen buy­du. 2.­Dün­ya­Sa­va­þý’ndan­son­ra­dün­ya­da­ki­ye­ni­ge­liþ­me­ler­ne­de­niy­le­Tür­ki­ye­çok­par­ti­li­sis­te­me­geç­mek­zo­run­da­bý­ra­kýl­dý. CHP­i­çin­den­çý­kan­bir­kad­ro­De­mok­rat­Par­ti’yi­kur­-

du.­ De­mok­rat­Par­ti’nin­ký­sa­hi­kâ­ye­si­þöy­le:­1945’te CHP’li­Ce­lal­Ba­yar,­Re­fik­Ko­ral­tan,­Ad­nan­Men­de­res ve­Fu­ad­Köp­rü­lü­Mec­lis­gru­bun­da­a­çýk­o­la­rak­gö­rü­þül­mek­ü­ze­re­bir­ö­ner­ge­ve­rir­ler.­Si­ya­si­ta­rih­te­“Dört­lü tak­rir”­de­ni­len­bu­ö­ner­ge: Tür­ki­ye’nin­tek­par­ti­cun­ta­sýn­dan­kur­tul­ma­sý,­ser­best­se­çim­ler,­ü­ni­ver­si­te­ö­zerk­li­ði,­tek­de­re­ce­li­se­çim, cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­CHP­baþ­kan­lý­ðýn­dan­ay­rýl­ma­sý­ve ba­sýn­hür­ri­ye­ti­ta­lep­e­di­yor­du. CHP­bu­ta­lep­le­re­ta­ham­mül­e­de­me­di­ve­ö­ner­ge­yi ve­ren­dört­ki­þi­den­ü­çü­nü­ih­raç­et­ti.­Ce­lal­Ba­yar­da­ken­di­si­is­ti­fa­et­ti. Ýþ­te­bu­dört­ki­þi­1946’da­De­mok­rat­Par­ti’yi­kur­du. 1950,­1954­ve­1957­se­çim­le­ri­ni­ka­zan­dý.­10­yýl­bo­yun­ca ik­ti­dar­da­kal­dý.­DP,­27­Ma­yýs­1960’da­or­du­i­çin­de­ki­bir a­vuç­eþ­ký­ya­nýn­kur­du­ðu­cun­ta­ta­ra­fýn­dan­dev­ril­di.­Ý­ki yýl­son­ra­da­Baþ­ba­kan­Ad­nan­Men­de­res’i­ve­i­ki­ba­ka­ný Fa­tin­Rüþ­tü­Zor­lu­ve­Ha­san­Po­lat­kan’ý­i­dam­et­ti­ler. De­mok­rat­Par­ti­hü­kü­me­ti­CHP­zul­mü­nü­ya­þa­mýþ bu­mil­le­te­müt­hiþ­bir­kur­ta­rý­cý­gi­bi­gel­miþ­ti.­ Hal­kýn­DP’ye­te­vec­cü­hü­çok­yük­sek­ti.­Peþ­pe­þe­ka­zan­dý­ðý­üç­se­çim­de­sý­ra­sýy­la­yüz­de­53,­58­ve­48­oy­al­dý. Pe­ki­Ad­nan­Men­de­res’e­yö­nel­ti­len­suç­la­ma­lar­ney­di? Suç­la­ma­la­rýn­her­bi­ri­ay­rý­bir­zýr­vay­dý.­ Men­de­res’in­a­sýl­su­çu­Tür­ki­ye’de­yü­rü­tül­me­ye­ça­lý­þý­lan­din­siz­lik­ce­re­ya­ný­na­kar­þý­çýk­ma­sý­ve­e­za­nýn­Türk­çe­ye­ri­ne­tek­rar­as­lý­gi­bi­o­kun­ma­sý­na­i­zin­ver­me­si­dir.­ Nuh Gönültaþ, Bugün, 28 Mayýs 2011

Anayasamýzýn bir de 127. maddesi var! ÞÖYLE di­ye­bi­li­riz:­ Tür­ki­ye’de­ dev­let­çi­ mu­ha­fa­za­kar­lý­ðýn­fi­kir­le­ri­ni­öð­ren­mek­is­te­yen­le­rin­baþ­vur­ma­sý­ ge­re­ken­ te­mel­ me­tin­ Tür­ki­ye­ Cum­hu­ri­ye­ti A­na­ya­sa­sý­dýr. Bu­A­na­ya­sa­o­ka­dar­dev­let­mer­kez­li­dir­ki,­1987 yý­lýn­dan­be­ri­pek­çok­kez­de­ði­þik­li­ðe­uð­ra­dý­ðý,­Tür­ki­ye’nin­ö­nem­li­me­se­le­le­ri­ne­i­liþ­kin­bü­tün­te­mel mad­de­le­ri­ne­þu­ve­ya­bu­par­la­men­to­dö­ne­min­de­do­ku­nul­du­ðu­hal­de,­bu­dev­let­çi­lik­el­ki­ta­bý­ha­li­ha­la de­vam­et­mek­te­dir. Tür­ki­ye,­Cum­hu­ri­yet­Halk­Par­ti­si­Ge­nel­Baþ­ka­ný Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­Hak­ka­ri’de­dü­zen­le­di­ði­mi­ting­de­‘Av­ru­pa­Ye­rel­Yö­ne­tim­ler­Ö­zerk­lik­Þar­tý’ný ek­sik­siz­ka­bul­e­de­ce­ðiz’­de­me­siy­le­ye­ni­den­ye­rel­yö­ne­tim­le­re­ö­zerk­lik­ko­nu­su­nu­ko­nu­þur­ol­du. *­*­* Av­ru­pa­Kon­se­yi­bün­ye­sin­de,­80’li­yýl­lar­da­ha­zýr­la­nan­ve­Tür­ki­ye’nin­de­1988’de­im­za­la­yýp­1991’de par­la­men­to­sun­dan­ge­çi­re­rek­kýs­men­o­nay­la­dý­ðý­bu söz­leþ­me­nin­a­dýn­da­ki­‘ö­zerk­lik’­ke­li­me­si,­ne­den­se 2011­se­çi­min­de­tar­týþ­ma­ko­nu­su­ol­du.­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­CHP­li­de­ri­ni­suç­la­dý,­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç­da­ha­da­i­le­ri­git­ti,­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­va­a­di­ni­‘i­ha­net’­o­la­rak­tak­dim­et­ti. Bu­ra­dan­þu­nu­an­lý­yo­ruz:­Ger­çek­te­ne­Baþ­ba­kan Er­do­ðan­ne­de­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­rýnç,­a­na­mu­ha­le­fet­li­de­ri­nin­tam­o­la­rak­ne­de­di­ði­ni­ve­söz­le­riy­le ne­yi­kas­tet­ti­ði­ni­me­rak­et­miþ...­Kim­se­de­on­la­ra­‘Ký­lýç­da­roð­lu­as­lýn­da­þu­nu­di­yor’­de­me­miþ­bel­li­ki.­On­lar­da­ga­ze­te­ler­de­o­ku­duk­la­rý­baþ­lýk­la­ra­ba­kýp­ko­nuþ­muþ­lar. Ta­bii­Baþ­ba­kan­ve­Yar­dým­cý­sý­i­çin­ge­çer­li­o­lan

e­leþ­ti­ri­yi­ay­nen­i­ri­li­u­fak­lý­bü­tün­med­ya­ya­da­yap­mak­ la­zým.­ Dün­ o­ku­du­ðum­ bir­kaç­ ya­zý­ ha­riç kim­se­ Av­ru­pa­ Ye­rel­ Yö­ne­tim­ler­ Ö­zerk­lik­ Þar­tý’nýn­ as­lýn­da­ ne­ ol­du­ðu­nu­ zah­met­ e­dip­ a­raþ­týr­ma­mýþ,­ o­ku­yu­cu­la­rý­na­ i­let­me­miþ­ti.­ Bü­tün­ laf,­ ‘ö­zerk­lik’­ke­li­me­si­ü­ze­rin­den­yü­rü­yor­du. *­*­* Ger­çek­ þu­ ki,­ Tür­ki­ye’nin­ i­da­ri­ sis­te­mi­ ve­ bu sis­te­min­ re­for­me­ e­dil­me­si­ ko­nu­sun­da­ CHP­ i­le Ak­ Par­ti­ a­ra­sýn­da­ as­lýn­da­ çok­ u­zak­ bir­ me­sa­fe yok.­A­ma­ge­lin­gö­rün­ki,­za­ma­nýn­da­AK­Par­ti’nin re­form­ ta­sa­rý­la­rý­na­ CHP­ ken­di­ va­at­le­ri­ a­ra­sýn­da yer­al­dý­ðý­hal­de­kar­þý­çýk­mýþ­tý. Cum­hur­baþ­ka­ný­Ah­met­Nec­det­Se­zer’in­ve­to­su son­ra­sý­u­nu­tu­lan­ye­rel­yö­ne­tim­re­for­mu­tas­la­ðý­da as­lýn­da­ek­sik­ti.­Bi­zim­A­na­ya­sa­mý­zýn­bir­127.­mad­de­si­var­ki,­ye­rel­yö­ne­ti­min­güç­len­me­si­nin­kar­þý­sýn­da­ki­baþ­lý­ca­en­ge­li­o­luþ­tu­rur,­bu­mad­de­yi­de­ðiþ­tir­me­yi­ö­ne­re­ne­de,­tar­tý­þa­na­da­he­nüz­rast­la­ma­dým. Tür­ki­ye,­Kürt­so­ru­nu­nu­aþ­mak­da­da­hil,­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­ni­ko­nu­þa­cak­sa,­de­mok­ra­si­si­ni­ye­rel­den baþ­lat­mak­ve­An­ka­ra’nýn­a­ðýr­lý­ðý­ný­a­zalt­mak­zo­run­da. An­ka­ra’nýn­a­ðýr­lý­ðý­nýn­a­zal­ma­sý­i­çin­de­A­na­ya­sa’nýn­126­ve­127.­mad­de­le­ri­nin­ta­ma­men­kal­dý­rýl­ma­sý,­en­a­zýn­dan­127’nin­4­ve­5.­fýk­ra­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­ge­re­kir. Ba­kýn­A­na­ya­sa­ne­di­yor? MA­HAL­LÝ­i­da­re­le­rin­se­çil­miþ­or­gan­la­rý­nýn,­or­gan­lýk­sý­fa­tý­ný­ka­zan­ma­la­rý­na­i­liþ­kin­i­ti­raz­la­rýn­çö­zü­mü­ve­kay­bet­me­le­ri,­ko­nu­sun­da­ki­de­ne­tim­yar­gý yo­lu­i­le­o­lur.­An­cak,­gö­rev­le­ri­i­le­il­gi­li­bir­suç­se­be­bi i­le­hak­kýn­da­so­ruþ­tur­ma­ve­ya­ko­vuþ­tur­ma­a­çý­lan

ma­hal­lî­i­da­re­or­gan­la­rý­ve­ya­bu­or­gan­la­rýn­ü­ye­le­ri­ni, Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný,­ge­çi­ci­bir­ted­bir­o­la­rak,­ke­sin­hük­me ka­dar­u­zak­laþ­tý­ra­bi­lir. Mer­ke­zî­i­da­re,­ma­hal­lî­i­da­re­ler­ü­ze­rin­de,­ma­hal­lî hiz­met­le­rin­i­da­re­nin­bü­tün­lü­ðü­il­ke­si­ne­uy­gun­þe­kil­de­yü­rü­tül­me­si,­ka­mu­gö­rev­le­rin­de­bir­li­ðin­sað­lan­ma­sý,­top­lum­ya­ra­rý­nýn­ko­run­ma­sý­ve­ma­hal­lî­ih­ti­yaç­la­rýn­ge­re­ði­gi­bi­kar­þý­lan­ma­sý­a­ma­cýy­la,­ka­nun­da­be­lir­ti­len­e­sas­ve­u­sul­ler­da­i­re­sin­de­i­da­rî­ve­sa­yet yet­ki­si­ne­sa­hip­tir. (A­na­ya­sa­Mad­de­127,­4­ve­5.­fýk­ra­lar) An­ka­ra,­‘i­da­ri­ve­sa­yet’ten­ko­lay­ko­lay­vaz­geç­mez BU­ti­pik­bir­du­rum.­Bü­tün­si­ya­si­par­ti­le­ri­miz­mu­ha­le­fet­te­de­mok­rat­ve­öz­gür­lük­çü,­ik­ti­dar­da­i­se­öz­gür­lük­le­ri­ký­sý­cý­ve­mu­ha­fa­za­kâr­o­lur­lar. Ýs­tan­bul­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan’a­sor­sa­nýz,­An­ka­ra’nýn­A­na­ya­sa­nýn­127.­mad­de­sin­den­kay­nak­la­nan­‘i­da­ri­ve­sa­yet’ yet­ki­si­an­ti­de­mok­ra­tik­bir­hü­küm­dü.­Bu­gün­Baþ­ba­kan­ Re­cep­ Tay­yip­ Er­do­ðan’a­ sor­sa­nýz,­ bu­ hü­küm­ sa­ye­sin­de­ be­le­di­ye­le­rin­ kay­nak­la­rý­nýn­ bo­þa har­can­ma­sý­nýn­ö­nü­ne­ge­çi­li­yor. Bak­sa­ný­za­Baþ­ba­ka­na­git­ti­ði­her­Gü­ney­do­ðu­þeh­rin­de,­‘Biz­bu­ra­da­be­le­di­ye­ye­þu­ka­dar­pa­ra­ver­dik,­o pa­ray­la­hiç­bir­iþ­yap­ma­mýþ­lar,­çöp­le­ri­bi­le­top­la­mý­yor­lar’­di­ye­bi­li­yor,­ço­cu­ðu­na­harç­lýk­ve­ren­bir­ve­li gi­bi­ko­nu­þa­bi­li­yor. An­ka­ra’nýn­ye­rel­yö­ne­tim­ler­ü­ze­rin­de­ki­ve­sa­ye­ti A­na­ya­sal­bir­ve­sa­yet­ve­bun­dan­vaz­ge­çil­me­den Tür­ki­ye’de­‘i­le­ri­de­mok­ra­si’­bir­ha­yal. Ýsmet Berkan / Hürriyet, 28 Mayýs 2011

Lokmayý paylaþmak DÝYANET Ýþ­le­ri­ Baþ­ka­ný­ Prof.­ Dr.­ Meh­met­ Gör­mez’in­ Tür­ki­ye­ Cum­hu­ri­ye­ti­ ta­ri­hin­de­ bir­ il­ki ger­çek­leþ­ti­re­rek­ E­rik­li­ Ba­ba­ Ce­me­vi­ni­ zi­ya­re­ti bek­len­di­ði­ gi­bi­ dün­kü­ en­ ö­nem­li­ gün­dem­ mad­de­le­rin­den­bi­ri­ni­o­luþ­tur­du.­ Gör­mez­ho­ca,­zi­ya­ret­ta­le­bi­ni­Ce­me­vi­yet­ki­li­le­ri­ne “ken­di­le­ri­ni­zi­ya­ret­et­mek­ve­lok­ma­la­rý­ný­pay­laþ­mak” a­maç­lý­o­la­rak­i­let­miþ.­Der­nek­baþ­ka­ný­Me­tin­Tar­han bu­zi­ya­ret­ta­le­bi­nin­di­li­ni­çok­“in­ce­lik­li”­ve­“o­nur­lan­dý­rý­cý”­bul­du­ðu­nu­a­çýk­la­mýþ.­Çün­kü­“Lok­ma­pay­laþ­mak”­Sün­ni­ço­ðun­lu­ðun­ya­þa­dý­ðý­Tür­ki­ye’de­A­le­vi­li­ðe yö­ne­lik­kül­tü­rel­bir­ön­yar­gý­ya­kar­þý­doð­ru­dan­ve­çok o­lum­lu­bir­mü­da­ha­le,­bir­jest­o­la­rak­al­gý­lan­mýþ. Prof.­Gör­mez,­A­le­vi­le­rin­ye­me­ði­ni­ye­me­ye­kar­þý var­o­lan­bu­kül­tü­rel­ön­yar­gý­nýn­di­ni­bir­te­me­li­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­bu­jes­tiy­le­i­lan­et­miþ­o­lu­yor,­a­ma­kuþ­ku­suz zi­ya­re­tin­et­ki­si­ve­so­nuç­la­rý­sa­de­ce­bu­nun­la­sý­nýr­lý­kal­ma­ya­cak­týr.­A­le­vi­a­çý­lý­mý­i­le­il­gi­li­ken­di­si­ne­yö­nel­ti­len so­ru­la­ra­kar­þý­lýk­bu­ko­nu­da­i­fa­de­et­ti­ði­kýr­mý­zý­çiz­gi­le­rin­her­i­ki­si­as­lýn­da­ken­di­le­ri­ne­ku­lak­ve­ril­di­ðin­de,­ta­lep­le­ri­ve­söy­le­me­le­ri­dik­kat­le­din­len­di­ðin­de­A­le­vi­le­rin­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­nun­da­kýr­mý­zý­çiz­gi­le­ri­ol­du­ðu an­la­þý­lýr.­“A­le­vi­le­rin­Ýs­lam-dý­þý­sa­yýl­ma­sý­ve­bir­a­zýn­lýk ha­li­ne­ge­ti­ril­me­le­rin­ve­ya­bu­so­nuç­la­rý­do­ðu­ra­cak yak­la­þým­lar­dan­ka­çý­nýl­ma­sý”­baþ­ka­nýn­i­fa­de­et­ti­ði­kýr­mý­zý­çiz­gi­le­ri­o­luþ­tu­ru­yor.­ Zi­ya­ret­es­na­sýn­da­gün­de­me­ge­ti­ri­len­ce­me­vi­ta­lep­le­ri­ni­de­bu­çer­çe­ve­de­kar­þý­la­dýk­la­rý­ný­i­ma­e­den­Gör­mez­ho­ca,­bu­tar­týþ­ma­ya­zi­ya­re­ti­es­na­sýn­da­do­ðal­o­la­rak­gir­me­me­ye­ça­lýþ­tý.­An­cak­kýr­mý­zý­çiz­gi­ler­o­la­rak­i­-

fa­de­et­ti­ði­has­sa­si­yet­le­rin­var­ol­du­ðu­bi­li­nen­çe­kin­ge­le­ri­nin­te­me­li­ni­o­luþ­tur­du­ðu­nu­i­fa­de­et­miþ­ol­du.­Bu­na­mu­ka­bil­A­le­vi­le­rin­ce­mev­le­ri­nin­bu­has­sa­si­yet­ler mu­va­ce­he­sin­de­ya­sal­bir­sta­tü­ye­ka­vuþ­tu­rul­ma­sý­ve ar­sa­tah­si­sin­den,­i­çin­de­ki­et­kin­lik­le­rin­ya­pýl­ma­sý­na,­su pa­ra­sýn­dan­e­lek­trik­pa­ra­sý­na­ka­dar­i­da­me­siy­le­il­gi­li her­tür­lü­so­ru­nun­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­hu­su­sun­da­e­lin­den­ge­len­her­tür­lü­yar­dý­mý­ya­pa­bi­le­ce­ði­me­sa­jý­ný da­çok­a­çýk­bi­çim­de­ver­di.­ Doð­ru­su,­ne­ti­ce­de­ne­ol­duk­la­rý­na­ve­ne­o­la­cak­la­rý­na­ sa­de­ce­ A­le­vi­ler­ ka­rar­ ve­re­bi­lir,­ Ýs­lam-dý­þý ol­mak­ is­te­se­ler­ bi­le­ hiç­ kim­se­nin­ hiç­bir­ i­ti­raz hak­ký­yok­tur.­Va­ka,­A­le­vi­le­rin­böy­le­bir­ge­nel­i­ra­de­le­ri­nin­ bu­lun­ma­ma­sý,­ ak­si­ne­ tam­ ak­si­ bir­ i­ra­de­nin­çok­da­ha­güç­lü­ol­ma­sý­dýr. Gör­mez­ho­ca­nýn­bu­zi­ya­re­ti­ne­kar­þý­lýk­E­rik­li­Ba­ba Der­ne­ði­baþ­ka­ný­Me­tin­Tar­han’ýn­da­ser­gi­le­di­ði­o­lum­lu­ta­výr­çok­þýk­bir­bu­luþ­ma­gö­rün­tü­sü­or­ta­ya­çý­kar­dý.­Bu­bu­luþ­ma­nýn­Tür­ki­ye­i­çin,­Ýs­lam­i­çin­çok­ha­yýr­lý­ge­liþ­me­le­re­ve­si­le­ol­ma­sý­ný­di­li­yo­ruz.­Doð­ru­su Tar­han’ýn­baþ­kan­lý­ðý­ný­yap­tý­ðý­ce­me­vi­nin­Os­man­lý’dan­be­ri­Tür­ki­ye­ta­ri­hin­de­çok­ö­zel­bir­ta­ri­hi­ol­du­ðu­nu­da­ha­týr­lat­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­Kur­tu­luþ­sa­va­þý­na o­lan­ak­tif­kat­ký­sý­da­bi­li­nen­Ce­me­vi­nin­A­le­vi­lik­le­il­gi­li so­run­la­rýn­çö­zü­mün­de­ki­ya­pý­cý­tav­rý­nýn­da­al­tý­ný­çiz­mek­ge­re­ki­yor.­ Prof.­Gör­mez’in­da­ha­ön­ce­de­Kürt­so­ru­nu­na­da­ir söy­le­dik­le­ri­ni­ha­týr­la­dý­ðý­mýz­da­Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me,­in­san­hak­la­rý­ve­öz­gür­lük­le­rin­ge­liþ­ti­ril­me­si sü­re­cin­de­yük­len­di­ði­ö­zel­ve­ya­pý­cý­ro­lüy­le­ye­ni­bir

çiz­gi­o­luþ­tur­du­ðu­nu­söy­le­ye­bi­li­riz.­Ýl­mi­bi­ri­ki­mi,­mük­te­se­ba­tý­ve­yak­la­þým­tar­zýy­la­Gör­mez­ho­can­gün­dem­de­ki­bir­çok­tar­týþ­ma­ya­da­ir­di­nin­ra­hat­la­tý­cý­po­tan­si­ye­li­ni­ha­re­ke­te­ge­çi­re­bi­lir.­Di­ni­in­san­la­rýn­ken­di­hak­la­rýn­dan­fe­ra­gat­et­tik­le­ri­bir­a­da­let­siz­uz­laþ­ma­la­rýn meþ­ru­laþ­tý­rý­cý­ i­de­o­lo­ji­si­ o­la­rak­ gör­mü­yor.­ Ak­si­ne bir­leþ­ti­ri­ci­ bir­ rol­ oy­na­ya­cak­sa­ ön­ce­lik­le­ a­da­let öl­çü­süy­le­ha­týr­lan­ma­sý­ge­re­ken­bir­il­ke­ler­ve­de­ðer­ler­bü­tü­nü­o­la­rak­an­lý­yor.­O­yüz­den­Kürt­me­se­le­sin­de­ sarf­ et­ti­ði­ “kar­deþ­lik­ e­de­bi­ya­týy­la­ Kürt so­ru­nu­ çö­zül­mez”­ þek­lin­de­ki­ söz­le­ri­ Ýs­lam’ýn­ a­da­let­ve­ba­rýþ­den­ge­si­ni­kur­du­ðu­te­mel­yak­la­þý­mý çok­ i­yi­ yan­sý­tý­yor.­ Ki,­ bu­ den­ge­ muh­te­mel­ bir top­lum­ ba­rý­þý­ i­çin­ di­nin­ oy­na­ya­ca­ðý­ ro­lün­ a­sýl for­mü­lü­nü­de­i­çe­ri­yor.­Her­di­lin­Al­lah’ýn­a­yet­le­rin­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu,­do­la­yý­sýy­la­bir­di­li­(bu­ra­da Kürt­çe­yi)­in­kâr­et­me­nin­Al­lah’ýn­bir­a­ye­ti­ni­in­kâr et­mek­ de­mek­ ol­du­ðu­nu­ o­ ko­nuþ­ma­sýn­da­ ha­týr­lat­mýþ­tý­Gör­mez­ho­ca.­ O­na­gö­re­“bir­ta­kým­so­run­lar­ve­ön­yar­gý­lar­‘kar­deþ­lik­nu­tuk­la­rý’­at­mak­ye­ri­ne­‘kar­deþ­lik­hu­ku­ku’­ön­pla­na­çý­ka­rý­la­rak­çö­zü­le­bi­lir.” Ne­der­si­niz?­Hu­kuk­ve­a­da­le­ti­ön­çý­ka­ran­bu­yak­la­þým­mý­da­ha­bir­leþ­ti­ri­ci­yok­sa­di­nin­bi­ri­le­ri­nin­hak­la­rýn­dan­vaz­geç­me­si­i­çin­bir­meþ­ru­laþ­týr­ma­i­de­o­lo­ji­si­o­la­rak­kul­la­nýl­ma­sý­mý? Gör­mez­ho­ca­yý­bu­yak­la­þým­la­rýn­dan­do­la­yý­teb­rik et­me­li­yiz,­a­ma­ga­li­ba­o­nu­her­se­fe­rin­de­iz­bý­ra­kan­öz­gün­ha­re­ket­le­riy­le­iz­le­me­ye­de­vam­e­de­ce­ðiz. Yasin Aktay, Yeni Þafak, 28 Mayýs 2011


Y

MAKALE a­k a­z a;­ sun’î,­ ya­p ay­ bir­ uy­k u­d ur.­ Bu du­rum­da­tam­bir­“te­cer­rüd”­(sýy­rýl­ma) ge­ç er­l i.­ Yâ­n i,­ du­y u­l ar­ yo­l uy­l a­ ge­l en ses,­ ý­þýk,­ do­kun­ma­ gi­bi­ u­ya­rý­lar­dan­ sýy­rý­lýp, zih­nî­ da­ðý­nýk­lýk­ ön­le­nir.­ Kas­lar­ gev­þer,­ dýþ u­ya­rý­lar­la­ ir­ti­bat­ ke­si­lir,­ zi­hin­ bo­þal­tý­la­rak bir­ nok­t a­y a­ o­d ak­l a­n ýp­ sa­b it­l e­n ir.­ Bu­ du­rum­da­ þu­ûr/bi­linç­ a­çýk,­ id­rak,­ dik­kat­ ye­te­ne­ði­ kay­bol­maz.­ Rü­ya­da­ki­ hâ­lin,­ þu­ûr­ u­ya­nýk­ken­mey­da­na­gel­me­si­o­lan­ya­ka­za;­ak­len müm­kün­o­la­bil­di­ði­ne­gö­re­a­ca­ba­na­sýl­ger­çek­le­þir?­ Ön­ce­lik­le­mad­de­i­le­gayb­(me­ta­fi­zik)­a­ra­sýn­da­ki­a­þa­ma­la­rý­ký­sa­ca­ak­ta­ra­lým: *­Ber­zah­ (ka­bir­per­de­si), dün­yay­la­â­hi­ret­a­ra­sýn­da­bir­köp­rü;­mi­sâl­(gö­rün­tü),­cis­mâ­nî­â­lem­le,­rû­hâ­nî­â­lem­a­ra­sýn­da­bir­köp­rü;­ba­har, kýþ­la­yaz­a­ra­sýn­da­ay­rý­bir­köp­rü­ol­du­ðu­gi­bi; uy­ku­da­ya­ka­za­â­le­miy­le­mi­sâl­â­le­mi­a­ra­sýn­da bir­köp­rü­dür.1 Ya­ka­za­i­le,­uy­ku­ya/rü­ya­ya­gir­me­den,­bu­köp­rü­le­re­ir­ti­ba­ta­ge­çi­le­bi­lir.­ *­Ya­ka­za­da­rü­ya­gö­rül­mez.­Çün­kü,­ya­ka­za uy­ku­de­ðil­dir.­Çün­kü,­zi­hin;­his­se­der,­dýþ­tan ge­len­me­saj­la­rý­a­lýr;­ce­vap­ve­rir;­gö­rür­ (gö­zün gör­dü­ðü­gi­bi­a­yan­be­yan);­ko­nu­þur,­mu­ha­ke­me­e­der.­Ta­hay­yül­ka­bi­li­ye­ti­de­fev­ka­lâ­de­ar­tar.­Uy­ku­da,­be­yin­her­ne­ka­dar­ça­lý­þý­yor­sa­da, bu­na­ben­zer­fa­a­li­yet­ler­yü­rüt­mez.­ *­Ya­ka­za­hâ­lin­de­du­yar­lý­lýk,­ha­re­ket­li­lik­hâ­li gi­der;­zih­nî­te­sir­le­ri­a­za­lýr.­Me­le­kût/me­ta­fi­zik â­le­mi­nin­yü­ce­rûh­la­rýn­dan­tel­kin­al­ma­ya,­u­ya­-

Y

0505 284 32 40

Üzerimize düþenleri yerine getirmedikçe or­da­ol­sa­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri­mi­ze sa­hip­çýk­ma­dýk­ça,­uð­run­da­ba­zý be­del­le­ri­ö­de­me­ye­ha­zýr­ol­ma­dýk­ça,­çek­mek­te­ol­du­ðu­muz­sý­kýn­tý­la­rýn­ar­dý­ar­ka­sý­ke­sil­mez.­Yü­ce­Al­lah’ýn­do­ðu­þu­muz­la­bir­lik­te­ha­li­fe-i­arz­ol­ma­mý­zýn ge­re­ði­o­la­rak­bi­ze­bah­þet­ti­ði­ba­zý­hak­la­rý­mý­zý­ko­ru­mak­ta­ge­rek­li­so­rum­lu­luk­la­rý­mý­zý­i­ti­na­i­le­ye­ri­ne­ge­tir­me­di­ði­miz müd­det­çe­öz­le­di­ði­miz­hu­zur­ve­hür­ri­yet­or­ta­mý­nýn­gel­me­si­ni­bek­le­mek­her­ hal­de­ha­yal­o­lur.­Hak­la­rý­mý­zý­sa­vun­ma yo­lun­da,­hür­ri­yet­le­ri­mi­zi­ko­ru­ma­uð­run­da,­hu­ku­ku­mu­zu­mu­ha­fa­za­i­çin­ba­zý teh­li­ke­le­ri,­ba­zý­risk­le­ri­gö­ze­al­ma­dý­ðý­mýz­sü­re­ce­sý­kýn­tý­ve­ka­os­la­rýn­son­bul­ma­sý­ný­bek­le­mek­tu­haf­o­lur,­a­bes­o­lur... Key­fî­lik­le­re,­zor­ba­lýk­la­ra,­da­yat­ma­la­ra kar­þý­dik­dur­ma­dýk­ça,­mer­da­ne­bir­ta­výr ser­gi­len­me­dik­çe,­zor­ba­la­ra,­dik­ta­tör­le­re, dar­be­ci­le­re­ma­ni­ol­mak,­on­la­rý­hi­za­ya ge­tir­mek­müm­kün­de­ðil. “Ne­me­lâ­zým­baþ­ka­sý­dü­þün­sün”, “Ba­na­do­kun­ma­yan­yý­lan­bin­ya­þa­sýn” an­la­yý­þý­nýn­ta­biî­bir­so­nu­cu­dur­key­fi­lik­le­rin,­zor­ba­lýk­la­rýn­neþv-ü­ne­ma­bul­ma­sý.­ “Ek­mek­siz­ya­þa­rým,­hür­ri­yet­siz ya­þa­ya­mam”­ an­la­yý­þý­ný­an­la­ya­ma­ma­nýn ve­ya­ku­lak­ar­dý­et­me­nin­bir­be­de­li­dir her­­hal­de­müs­te­bit­le­rin,­des­pot­la­rýn­ba­þý­mýz­dan­ek­sik­ol­ma­ma­la­rý. “Hak­kýn ha­tý­rý­â­lî­dir,­hiçbir­ha­tý­ra­fe­da­e­dil­mez” ha­ki­ka­tin­de­ki­de­rin­ger­çe­ði­gö­re­me­di­ði­mi­zin­bir­kar­þý­lý­ðý­dýr­her­­hal­de­ha­bi­re müþ­te­kî­ol­du­ðu­muz­hal­ler.­Bu­du­yar­sýz­lýk­la­rý­mý­zýn,­bu­ne­me­lâ­zým­cý­lý­ðý­mý­zýn­ta­biî­bir­so­nu­cu­dur­ki­her­de­fa­sýn­da dar­be­ci­dik­ta­tör­le­rin,­zor­ba­ce­be­rut­la­rýn­iþ­tah­la­rý­ka­bar­dý,­hat­ta­in­saf­eh­li­ba­zý­in­san­la­rý­da­hi­müs­te­bit­ha­le­ge­tir­di. Dö­nüp­ar­ka­mý­za­bak­tý­ðý­mýz­da­bel­li a­ra­lýk­lar­la­mil­le­te­re­vâ­gö­rü­len­ka­nun ve­in­san­lýk­dý­þý­uy­gu­la­ma­lar­kar­þý­sýn­da­ki­du­ru­þu­mu­zun­pek­de­iç­a­çý­cý­ol­ma­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz.­He­men­hiç­a­ra­ver­me­den,­ba­zen­a­çýk­tan,­ba­zen­de­ör­tü­lü bir­bi­çim­de­þu­ül­ke­de­uy­gu­la­nan­key­fî­lik­le­re,­da­yat­ma­la­ra­kar­þý­ser­gi­le­nen­ta­výr­ve­man­za­ra­la­rýn,­cay­dý­rý­cý­ol­ma­nýn ö­te­sin­de,­bu­gi­bi­uy­gu­la­ma­la­rýn­i­çin­de o­lan­la­ra­ce­sa­ret­ver­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz. Dar­be­teh­li­ke­si­nin­ar­týk­kal­ma­dý­ðý bir­za­man­da­çe­kin­me­den,­kork­ma­dan dar­be­le­rin­kö­tü­lük­le­ri­ni,­za­rar­la­rý­ný­di­le­ge­tir­mek­el­bet­te­ko­lay.­Þim­di­ol­du­ðu gi­bi,­dar­be­le­rin­güm­bür­gel­di­ði­ve­bu sa­ye­de­in­san­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri­nin­as­ký­ya­a­lýn­dý­ðý,­her­tür­lü­key­fî­li­ðin­ve­ka­nun­suz­lu­ðun­hü­küm­fer­ma­ol­du­ðu­dö­nem­ler­de­çe­kin­me­den,­kork­ma­dan­or­ta­ya­çý­kýp­her­tür­lü­teh­li­ke­ve­risk­le­ri gö­ze­a­la­rak­dar­be­le­re­kar­þý­mert­ve mer­da­ne­du­ruþ­lar­i­çin­de­bu­lun­mak­týr de­mok­rat­ol­mak,­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri sa­vun­mak...­Yok­sa­teh­li­ke­ve­za­rar­ge­lir te­veh­hü­mü­i­le­key­fî­lik­le­re­ve­ka­nun­suz­luk­la­ra­kar­þý­ses­siz­kal­mak,­zor­ba­la­ra­ve­da­yat­ma­cý­la­ra­kar­þý­ka­yýt­sýz­lý­ðý­ve sus­kun­lu­ðu­ter­cih­et­mek­hak­sýz­lý­ða­ve zul­me­ra­zý­ol­mak­mâ­nâ­sý­na­ge­lir­ki­bu­nun­ve­ba­li­bü­yük­tür. A­cý­bir­ger­çek­tir­ki,­geç­miþ­ten­bu gü­ne­ya­pý­lan­hak­sýz­lýk­la­ra,­in­san­lýk­dý­þý uy­gu­la­ma­la­ra­kar­þý­bek­le­ni­len,­ar­zu­la­nan­du­ruþ­lar­ser­gi­len­me­di.­En­a­zýn­dan ya­pý­lan­hu­kuk­suz­luk­la­ra,­key­fî­lik­le­re se­yir­ci­ka­lýn­dý,­sus­kun­lar­ter­cih­e­dil­di. Hat­ta­za­man­za­man­yap­týk­la­rý­tas­dik e­dil­di,­te­yid­e­dil­di.­Ka­nun­suz­ic­ra­at­la­rý­na­o­nay­ve­ril­di...­Yýl­lar­dýr­mil­let­o­la­rak be­lâ­sý­ný­çek­ti­ði­miz­a­na­ya­sa­la­rý­na­“e­vet” de­nil­di.­Mer­da­ne­bir­du­ruþ­ser­gi­le­mek­ten­ö­te­ye­kon­jonk­tür­le­re­gö­re,­za­ma­nýn­þart­la­rý­na­gö­re­ta­výr­la­ra­gi­ril­di. Ge­len­le­rin­key­fi­i­çin­geç­miþ­le­re­sün­ger­ler­çe­kil­di.­Dar­be­ci­le­rin­tel­kin­ve þan­taj­la­rý­na­bo­yun­e­ðil­di;­yýl­lar­ca­des­tek­ver­dik­le­ri­si­ya­si­ler­den­bir­gün­de vaz­ge­çil­di.­Sin­si­yön­len­dir­me­ve­tav­si­ye­ler­le­ne­i­dü­ðü­be­lir­siz­par­ti­le­re­des­tek­ve­ri­le­rek­bu­gün­le­re­ge­lin­di. Þim­di­ar­týk­dar­be­ler­yok.­A­ma­dar­be­le­rin­ge­tir­di­ði­sý­kýn­tý­ve­prob­lem­ler­ha­len­de­vam­e­di­yor.­Ha­len­ya­þa­mak­ta­ol­du­ðu­muz­sý­kýn­tý­lar­kar­þý­sýn­da­ki­yak­la­þým­ve­tu­tum­lar­da­ma­a­le­sef­bir­de­ði­þik­lik­yok­gi­bi.­Geç­miþ­te­ki­du­yar­sýz­lýk­lar ve­ka­yýt­sýz­lýk­lar­ol­du­ðu­gi­bi­de­vam­e­di­yor.­Bir­ço­ðu­nun­ak­lý­gö­zü­An­ka­ra’da. “El­bet­te­bir­gün­hü­kü­met­hal­le­der... On­la­rýn­bir­bil­dik­le­ri­var...­On­lar­hal­le­de­mi­yor­lar­sa,­de­mek­ki­ol­ma­sý­müm­kün­de­ðil­ki­hal­le­de­mi­yor­lar...”­an­la­yý­þý ve­ça­re­siz­li­ði­de­vam­e­dip­gi­di­yor. Dün­den­bu­gü­ne­ya­þa­nan­sý­kýn­tý­lar kar­þý­sýn­da­mil­let­o­la­rak­i­yi­bir­im­ti­han ve­re­me­di­ði­miz­or­ta­da.­ Al­lah­so­nu­mu­zu­ha­yýr­lý­kýl­sýn­in­þâ­al­lah.

Z

yasemin@yeniasya.com.tr

Þef­kat,­mer­ha­met,­hür­met,­yar­dým­laþ­ma­ve gü­ven….­ Bu­duy­gu­lar­in­sa­ný­in­san­ya­pan,­þah­sî,­a­i­le­vî, top­lum­sal­ha­ya­týn­da­hu­zu­ru­sað­la­yan­te­mel­ler hük­mün­de.­Þef­ka­ti­den­ge­li­kul­la­na­bil­mek­ya­ni a­þý­rý­þef­kat­le­yan­ma­mak­ve­þef­kat­siz­lik­le­baþ­ka­la­rý­ný­yak­ma­mak­an­cak­i­man­la­müm­kün…

ÞEFKATÝ YANSITAN ÂLEMLER… Þef­kat­ve­mer­ha­me­tin­can­lý­lar­â­le­min­de­ki­ö­ne­mi­tar­tý­þýl­maz.­Bir­an­ne­kuþ,­yav­ru­su­i­çin­ö­lü­mü­gö­ze­a­la­bil­mek­te.­Bir­ka­rýn­ca,­ko­lo­ni­si­nin se­lâ­me­ti­i­çin­ken­di­ni­fe­da­e­de­bil­mek­te,­ev­lâ­dý­nýn­e­zil­me­me­si­i­çin­bir­an­ne­göz­gö­re­gö­re­ö­lü­me­a­tý­la­bil­mek­te… Þef­kat­can­sýz­o­la­rak­ni­te­len­dir­di­ði­miz­â­lem­ler­de­bi­le­et­ki­li.­Bi­lim­ve­tek­no­lo­ji­nin­ge­liþ­me­si i­le­bu­nu­gör­mek­ar­týk­müm­kün. Ha­týr­la­ya­cak­sý­nýz,­geç­miþ­yýl­lar­da­bir­Ja­pon bi­lim­a­da­mý­nýn­med­ya­da­da­sýk­ça­yer­a­lan­de­ne­yi­var­dý.­Han­gi­dil­den­o­lur­sa­ol­sun,­þef­kat, mer­ha­met,­te­þek­kür­duy­gu­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­gü­zel­ke­li­me­le­rin­fý­sýl­dan­dý­ðý­su­zer­re­le­ri­çi­çek­le­ri an­dý­ran­çok­hoþ­þe­kil­ler­de­mik­ros­kop­la­tesbit­e­dil­miþ­ti.­Bu­na­kar­þý­lýk,­nef­ret,­öf­ke­duy­gu­la­rý­ný yan­sý­tan­ke­li­me­le­rin­fý­sýl­dan­dý­ðý­su­zer­re­le­riy­se ne­re­dey­se­kor­kunç­di­ye­bi­le­ce­ði­miz­þe­kil­ler­le mik­ros­kop­ta­gö­rün­tü­len­miþ­ti.­ (Dr.­Ma­sa­ru­E­mo­to’nun­‘’Su­yun­Ver­di­ði­Me­saj­lar’’­i­sim­li­i­ki ki­ta­bý­bütün­dün­ya­da­il­giy­le­kar­þý­lan­dý.)

ÞEFKATÝN HALLERÝ M e r ­h a ­m e t , þef­kat,­di­ðer­gam­lýk­ye­ni­ta­bi­riy­le­em­pa­ti­bir­bi­ri­ni­ta­mam­la­yan duy­gu­lar.­Bi­lim­sel­a­raþ­týr­ma­lar­bu­duy­gu­la­rýn­be­yin­de­mut­lu­luk­la­il­gi­li­a­lan­la­rý ha­re­ke­te­ge­çir­di­ði­ni­ve­in­san­lar­i­çin­en i­yi­“sa­kin­leþ­ti­ri­ci”­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­çý­kar­mýþ.­ A­raþ­týr­ma­la­rýn­bir­di­ðer­ne­ti­ce­si­de, þef­ka­tin­ruh­sað­lý­ðý­ya­nýn­da­be­den sað­lý­ðý­na­da­cid­dî­fay­da­lar­sað­la­ma­sý­dýr.­An­ne­ba­ba­la­rý­ný­“þef­kat­li”­ve­“þef­kat­siz”­o­la­rak­ta­ným­la­yan­de­nek­ler­i­ki gru­ba­ay­rý­lýp­35­yýl­lýk­sü­reç­te­in­ce­len­dik­le­rin­de­þef­kat­li­bir­a­i­le­de­ye­ti­þen­ler­de kalp,­þe­ker,­tan­si­yon­gi­bi­ra­hat­sýz­lýk­la­ra­da­ha az­rast­lan­dý­ðý­tes­bit­e­dil­miþ­tir.­ Þef­ka­tin,­ mer­ha­me­tin­ yü­ze­ yan­sý­mýþ­ hâ­li o­lan­ te­bes­sü­mün­ da­hi­ be­yin­de­ki­ kim­ya­sal re­ak­si­yon­la­rýn­ te­tik­len­me­si­ni­ sað­la­dý­ðý­ i­çin in­sa­nýn­mut­lu­ol­ma­sý­na­yar­dým­et­ti­ði­de­bir di­ðer­ bi­lim­sel­ ger­çek­tir.­ (Kay­nak:­ Prof.­ Dr. Nev­zat­Tar­han,­Duy­gu­la­rýn­Di­li) Gö­rü­nen­o­ki,­ken­di­mi­ze­ve­çev­re­mi­ze­ya­pa­bi­le­ce­ði­miz­en­bü­yük­i­yi­lik­tir­þef­kat­ve­mer­ha­met­gös­ter­mek.­Zi­ra­can­lý­can­sýz­bütün­var­lýk­â­le­mi­nin­yü­zü­in­sa­na­dö­nük­tür,­in­san­la­il­gi­li­dir.­

DENGELÝ ÞEFKATLER ÝÇÝN ÖNCELÝKLE ÝMAN… Þef­kat­duy­gu­su­nu­a­þý­rý­uç­lar­dan­a­za­de,­den­ge­li­kul­la­na­bil­mek,­an­cak­â­lem­le­rin­Rab­bi­ne­i­man­la­müm­kün­dür. A­þý­rý­þef­kat­ne­ti­ce­sin­de­ay­rý­lýk­lar,­mu­sî­bet­ler­acz­ve­fakr­den­do­la­yý­kalp­te­yan­gýn­iz­le­ri­bý­ra­kýr.­Sev­dik­le­ri­nin­ar­dýn­dan­ça­re­siz ba­ka­kal­mak­a­cý­dýr!­ Þef­kat­ten­mah­ru­mi­yet­i­se­fi­ra­vun­meþ­rep­in­-

fersadoglu@yeniasya.com.tr

Yakaza hâli nýk­lýk­hâ­li­ne­nis­bet­le­da­ha­çok­mü­sa­it­o­lu­nur. *­Þu­û­rî­ve­i­râ­dî­o­la­rak­el­de­e­di­len­bu­or­tam­da­zi­hin­dý­þar­dan­ge­le­cek­tel­kin­le­re­kar­þý­sa­ha­sý­ný­da­ral­týr;­de­rû­nî­tel­kin­ler­ü­ze­rin­de­yo­ðun­la­þýr.­Mu­ha­ke­me­ve­e­leþ­ti­ri­le­re­i­râ­dî­o­la­rak­ket­vu­rur.­Rü­ya­nýn­ha­fif­bö­lü­müy­le­ya­ka­za­ya,­ya­ka­za­hâ­liy­le­de­mi­sâl­â­le­mi­ne­geç­mek; o­hal­de­de­bir­ký­sým­zat­la­rýn­ruh­la­rýy­la­gö­rüþ­mek;­fi­kir­a­lýþ­­ ve­ri­þin­de­bu­lun­mak­müm­kün­dür.­Çün­kü,­te­cer­rüd,­sýy­rýl­ma­hâ­lin­de­rûh be­den­i­liþ­ki­si­gev­þer.­Bu­ra­da­ser­best­ta­hay­yül, fi­kir­çað­rý­þý­mý­ve­þu­ûr­dý­þý­hâ­tý­ra­lar­mey­da­na ge­lir.­Rû­hen,­çok­ký­sa­za­man­da­çok­iþ­ler­ya­pý­la­bi­lir;­u­zak­me­sa­fe­le­re­gi­dip­ge­li­ne­bi­lir.­Rü­ya­da­öl­müþ­in­san­la­rýn­ruh­la­rýy­la­gö­rüþ­mek

29 MAYIS 2011 PAZAR

müm­k ün­ol­d u­ð u­gi­b i,­ya­k a­z a­ha­l in­d e­de müm­kün­dür.­Çün­kü,­ir­ti­ba­tý­yi­ne­rûh,­duy­gu­lar­ku­ru­yor. *­Rû­hî­ge­ri­lim­dü­þü­rü­le­rek;­dik­kat­sü­rek­li o­la­rak­bir­nok­ta­ya­yo­ðun­laþ­tý­rý­la­rak­a­þý­rý­kor­ku,­he­ye­can,­sý­kýn­tý­ve­hay­re­tin­yük­sek­ol­du­ðu dev­re­ler­de­de­ya­ka­za­ya­ge­çi­le­bi­lir.­Ki,­rü­ya, ya­ka­za­dan­da­ha­de­rin­bir­uy­ku­hâ­li­ol­du­ðu­na ve­rü­ya­da­bir­çok­iþ­ya­pýp,­pek­çok­zât­i­le­gö­rü­þüp,­u­zak­me­kân­la­ra­git­ti­ði­mi­ze­gö­re;­bi­raz da­ha­u­ya­nýk­hal­de­ki­ya­ka­za­da­ni­çin­ay­ný­þey­le­ri­i­râ­dî­o­la­rak­ya­pa­ma­ya­lým?­Ki­mi­za­man, “Ben­bu­du­ru­mu,­hâ­li,­man­za­ra­yý­ay­nen­gör­düm,­ya­þa­dým!”­de­di­ði­miz­þey;­ya­“ya­ka­za”­i­le mi­sâl­â­le­mi­ne,­ya­da­ha­ön­ce­ya­þa­dýk­la­rý­mý­zýn top­lan­dý­ðý,­res­me­dil­di­ði,­ar­þiv­len­di­ði­mi­sâl bo­yu­tu­na­geç­mek­ve­ya­da­ha­ön­ce­rü­ya­mýz­da gör­dü­ðü­mü­zü­ya­þa­mak­týr.­De­mek,­ya­ka­za­hâ­li­ni,­gayr-i­ih­ti­ya­rý­o­la­rak­da­ya­þa­ya­bi­li­riz.­An­cak,­kâ­i­na­týn­Rab­bi,­ter­bi­ye­e­di­ci­si­nin­koy­du­ðu­kev­nî/a­de­tul­lah,­ta­bi­at­ka­nun­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­ri­yâ­zet,­te­fek­kür,­zi­kir,­ne­fis­ter­bi­ye­siy­le duy­gu­yo­ðun­lu­ðu­ya­þa­ya­rak­rû­hî­te­kâ­mül­ne­ti­ce­sin­de­fi­zik,­mülk­ve­ya­gayb/me­ta­fi­zik­â­lem­le­ri­ne­ ya­ka­za­ten­(u­ya­nýk­ken) gi­ri­le­bi­lir, sa­kin­le­riy­le­ha­ber­le­þi­le­bi­lir,­bir­ta­kým­hal­ler ya­þa­na­bi­lir,­ha­di­se­ler­gö­rü­le­bi­lir.­ Dipnot: 1- Mesnevi-î Nûriye, s. 190-191.

ÞEFKAT DUYGUSU ÜZERÝNE san­tip­le­ri­ni­or­ta­ya­çý­ka­rýr. Dün­ya­mi­sa­fir­ha­ne­sin­den­ge­lip­ge­çen­yol­cu­lar­o­la­rak­bi­ze­a­it­zan­net­ti­ði­miz­her­þe­yin­as­lýn­da­“e­ma­net”­ol­du­ðu­nu­fark­et­me­miz­ka­li­te­li­bir ha­ya­týn­ol­maz­sa­ol­maz­la­rý­dýr.­­

ÝHLÂSLI ÞEFKATLER… Et­ra­fý­mý­za­göz­gez­di­rip­de­te­fek­kür­et­ti­ði­miz­de­çok­has­sas­bir­þef­kat­le­de­rin­den­de­ri­ne­ter­bi­ye­e­dil­di­ði­mi­zi­fark­e­de­riz.­ San­ki­dün­ya­bi­ze­bir­be­þik­tir,­ay­lam­ba­mýz, gü­neþ­so­ba­mýz­dýr,­yer­yü­zü­e­vi­miz­dir­de­bir­be­bek­gi­bi­ih­ti­mam­la­mu­a­me­le­gö­rü­rüz.­ El­siz­bir­kurt­çuk­la­dün­ya­nýn­en­gü­zel­i­pek

ku­maþ­la­rý­do­ku­nur­bi­ze.­ Ze­hir­li­bir­ið­ne­ye­sa­hip­o­lan­si­nek­dün­ya­nýn en­gü­zel­tat­lý­sý­ný­su­nar.­ Ka­ra­top­rak,­dört­mev­sim,­on­i­ki­ay­ren­gâ­renk­çi­çek­ler­ve­mey­ve­ler­le­bir­zi­ya­fet­sof­ra­sý­gi­bi­ha­zýr­la­nýr­ö­nü­mü­ze…­ “Ça­lý­þýp,­ di­di­nip,­ ka­za­ný­yo­rum”­ de­yip­ de bütün­ yap­tý­ðý­mýz­ as­lýn­da­ za­ten­ bi­zim­ i­çin ha­zýr­la­nan­ bütün­ bu­ su­num­la­rý­ ken­di­mi­ze ve­sev­dik­le­ri­mi­ze­“ser­vis”­yap­mak­tan­i­ba­ret­tir.­Yok­tan­var­e­den­O’dur.­Bi­zim­va­zi­fe­miz sa­de­ce­gay­ret­ve­fa­a­li­yet­tir.­ Dün­ya­ya­ge­lir­ken­fýt­ra­tý­mý­za­yer­leþ­ti­ril­miþ þef­kat­duy­gu­suy­la­se­ve­riz­an­ne­mi­zi,­ba­ba­mý­zý, e­þi­mi­zi,­ço­cuk­la­rý­mý­zý,­kom­þu­la­rý­mý­zý,­ar­ka­daþ­la­rý­mý­zý,­so­kak­ta­ki­ke­di­yi,­bah­çe­de­ki­a­ða­cýn­ü­ze­rin­de­þa­ký­yan­ku­þu… Ý­çi­mi­ze­yer­leþ­ti­ri­len­þef­kat­le­fark­e­de­riz,­ni­ha­yet­siz­þef­kat­li­ve­mer­ha­met­li­o­lan­Za­týn­zer­re­den­gü­neþ­le­re­va­rýn­ca­ya­ka­dar­â­lem­le­ri­ku­cak­la­yan­gö­rün­me­yen­bi­lin­me­yen­e­li­ni… Ve­du­â­e­de­riz­o­na­bütün­kal­bi­miz­le… “Ey­bü­tün­ya­kýn­lar­dan­da­ha­ya­kýn Ey­bü­tün­se­vi­len­ler­den­da­ha­sev­gi­li Ey­bü­tün­bü­yük­ler­den­da­ha­bü­yük Ey­bü­tün­iz­zet­sa­hip­le­rin­den­da­ha­a­ziz Ey­bü­tün­kuv­vet­li­ler­den­da­ha­ka­vî Ey­bü­tün­zen­gin­ler­den­da­ha­zen­gin Ey­bü­tün­cö­mert­ler­den­da­ha­cö­mert Ey­bü­tün­þef­kat­li­ler­den­da­ha­þef­kat­li Ey­ bü­tün­ mer­ha­met­li­ler­den­ da­ha mer­ha­met­li Ey­bü­tün­yü­ce­ler­den­da­ha­yü­ce Sen­bü­tün­ku­sur­ve­nok­san­sý­fat­lar­dan­mü­nez­zeh­sin.­Sen­den­baþ­ka i­lâh­yok­ki,­bi­ze­im­dad­et­sin.­E­man ver­bi­ze,­e­man­di­li­yo­ruz.­Bi­zi­Ce­hen­nem­den­kur­tar.”

9

ailecaysaati@gmail.com

Gençliðin baharýnda G­ ru­muz­lu­ o­ku­yu­cu­muz:­ “Genç­lik­te­ki ha­ram­ ve­ gü­nah­ ke­yif­le­ri­nin­ ü­ze­ri­miz­d e­ ne­ gi­b i­ tah­r i­b ât­l a­r ý­ var­d ýr? Tav­si­ye­le­ri­niz­ne­ler­dir?” m­rün­ ba­ha­rý­ o­la­rak­ gö­rü­len­ genç­lik, Kur’ân­na­za­rýn­da,­e­ðer­î­mân­ve­if­fet­i­çin­de­ ge­çer­se,­ uh­re­vî­ ha­ya­týn­ sa­ba­hý hük­mün­de­dir.­Ýf­fet­ve­is­ti­kâ­met­i­çin­de­geç­me­di­ði­tak­dir­de­i­se,­genç­lik­çok­ký­sa­dýr.­Bir fýr­tý­na­ka­dar­ça­buk,­hýz­lý­ve­he­ye­can­la­a­kar, e­ser,­ge­çer.­ Genç­l ik­ ha­y a­t ý­n ýn­ ça­b uk­ gi­d e­c e­ð in­d en as­lâ­ þüp­he­ e­dil­me­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni;­ yaz’ýn gü­ze­ve­ký­þa­yer­ver­me­si­ve­gün­dü­zün­ak­þa­ma­ ve­ ge­c e­y e­ dö­n üþ­m e­s i­ ke­s in­l i­ð in­d e, genç­li­ðin­ de­ ye­ri­ni­ ih­ti­yar­lý­ða­ ve­ ö­lü­me­ bý­ra­ka­ca­ðý­ný­ be­yan­ e­den­ Be­dî­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri;­fâ­nî­ve­ge­çi­ci­genç­li­ðin­is­ti­ka­met­dâ­i­re­sin­de­ if­fet­le­ hay­ra­ sevk­ e­dil­me­si­ ha­lin­de o­ genç­lik­le­ e­be­dî­ bir­ genç­lik­ ka­zan­ma­nýn müm­kün­ o­la­ca­ðý­ný,­ bü­tün­ se­mâ­vî­ ki­tap­la­rýn­ ve­ bü­tün­ pey­gam­ber­le­rin­ bu­nu­ müj­de et­tik­le­ri­ni­kay­de­der.­ Üs­tad­ Sa­îd­ Nur­sî­ Haz­ret­le­ri­ne­ gö­re,­ gü­zel­ genç­lik­ nî­me­ti­ gayr-i­ meþ­rû­ se­fâ­het­ ve ha­ram­ke­yif­ler­i­çin­sarf­e­dil­di­ði­tak­dir­de;­i­ki­si­ uh­re­vî,­ al­tý­sý­ da­ dün­ye­vî-–he­men—ol­mak­ü­ze­re­se­kiz­ci­het­le­kay­be­dil­miþ­o­lur: Uh­re­vî­ka­yýp­lar­þun­lar­dýr: 1-­ ­hi­ret­ mes’û­li­ye­ti.­ Ha­ram­ genç­lik­ ke­yif­le­ri,­töv­be­e­dil­me­di­ði­tak­dir­de,­Mah­þer­de ve­ Mah­ke­me-i­ Küb­râ’da­ ge­ri­ye­ dö­nüþ­süz piþ­man­lýk­la­ra­sebep­o­lur.­ 2-­Ka­bir­a­za­bý­di­ðer­bir­uh­re­vî­ka­yýp­týr. Dün­ye­vî­ka­yýp­lar­i­se­þun­lar­dýr: 1-­ Ha­r am­ lez­z e­t in­ i­ç in­d e­ bu­l u­n an;­ bu lez­ze­tin­ bit­me­sin­den­ ge­len­ “te­es­süf”­ a­cý­sý ve­ so­na­ er­me­sin­den­ do­ðan­ “hü­zün”­ be­lâ­sý, yü­re­ði­mi­zi­ de­rin­den­ ya­kar.­ Çün­kü­ lez­ze­tin he­lâl­ol­ma­sý­na­dik­kat­e­di­lir­se,­bu­dik­kat­ve du­yar­lý­lýk­ mâ­ne­vî­ þü­kür­ hük­mü­ne­ ge­çer; gö­rü­nüþ­te­bit­se­de,­ha­zî­ne-i­Ý­lâ­hî’de­de­va­mý var­dýr!­Þük­re­di­len­her­nî­met,­bir­Cen­net­nî­me­ti­dir.­ Fa­kat­ þü­kür­süz­ ve­ ha­ram­ lez­zet­ler,—gö­rün­dü­ðü­ka­dar­ol­du­ðun­dan—ça­buk bi­ter.­ Bi­tiþ­ e­le­mi­ i­se,­ lez­ze­tin­ ver­di­ði­ ke­yif­ten­da­ha­a­cý­dýr.­Ýn­sa­ný­mad­dî-mâ­ne­vî­yý­kar. 2-­ Ha­r am­ lez­z et;­ kul­ hak­k ý­n ý­ ih­l â­l e­ ve baþ­ka­sý­nýn­ hak­ký­ný­ çið­ne­me­ye­ da­ya­ný­yor­ i­se,­ a­dâ­let-i­ Ý­lâ­hi­ye­nin­ bu­na­ kar­þý­lýk­ ver­di­ði dün­ye­vî­ be­del–-uh­re­vî­ taz­mi­nâ­tý­ hâ­riç—, ay­rý­bir­ce­zâ­tak­di­ri­o­la­rak­en­bek­len­me­dik za­man­da­ka­pý­mý­zý­ça­lar.­Bu­ra­da,­“E­den,­bu­lur!”­ku­ra­lý­iþ­ler;­bu­da­bi­zi­mah­ve­der.­He­lâl lez­zet­ler­ i­se,­ ken­di­ hak­kýn­ ve­ a­lýn­ te­rin­ ol­du­ðun­dan,­böy­le­bir­a­cý­son­dan­mu­af­týr. 3-­Ha­ram­lez­ze­tin­i­çin­de­“kýs­kanç­lýk”­e­le­mi­var­dýr.­Ta­þýn­maz,­çe­kil­mez,­da­ya­nýl­maz; ço­ðu­ za­man­ va­him­ o­lay­la­ra­ da­ sebep­ o­lur. He­lâl­ lez­zet­ler­ i­se,­ “hak”­ e­sa­sý­ ü­ze­ri­ne­ ku­rul­du­ðun­dan,­ö­zün­de­bu­e­le­me­yol­ve­re­cek bir­boþ­luk­ve­tat­min­siz­lik­bu­lun­maz.­­ 4-­Ha­ram­lez­ze­tin­i­çin­de­“ay­rý­lýk”­e­le­mi var­dýr.­Her­dün­ye­vî­ke­yif­ve­lez­zet­te­var­o­lan “ay­rý­lýk­ve­fi­rak”­a­cý­sý;­lez­ze­ti­ve­key­fi­sý­fý­ra­in­di­re­cek­bo­yut­ta­in­san­ru­hun­da­tah­ri­bât­ya­par.­He­lâl­lez­zet­ler­de­i­se,­Cen­net­te­tek­rar­ka­vuþ­ma­ger­çek­le­þe­ce­ði­i­çin;­dün­ya­i­ti­ba­riy­le ay­rý­lýk­ol­sa­da,­e­be­dî­ay­rý­lýk­yok­tur. 5-­ Ha­ram­ lez­ze­tin­ ta­bî­a­týn­da­ mu­ka­be­le gör­me­mek,­ kar­þý­lýk­ bul­ma­mak­ ve­ iç­ten­ se­vil­me­mek­ e­le­mi­ var­dýr.­ He­lâl­ lez­zet­ler­ i­se; ö­zün­de­hak­ih­lâ­li­ol­ma­dý­ðýn­dan­ve­kar­þý­lýk­lý ne­zâ­ket­ve­say­gý­yý­e­sas­al­dý­ðýn­dan,­bu­e­lem­den­mu­af­týr.­­­ 6-­ Ha­ram­ lez­zet­ler,­ in­san­ ru­hu­ ü­ze­rin­de tah­rip­kâr­dýr.­Rû­hu­boþ­lu­ða­a­tar,­kal­bi­að­la­týr, vic­dâ­ný­ sýz­la­týr,­ hâ­fý­za­mý­zý­ za­a­fi­ye­te­ uð­ra­týr, duy­gu­la­rý­ yýp­ra­týr,­ in­sa­ný­ bu­nal­týr.­ He­lâl­ lez­zet­ler­i­se,­Al­lah’ýn­ver­di­ði­bir­iz­ne­ve­mü­sa­a­de­ye­ da­yan­dý­ðýn­dan;­ bün­ye­sin­de­ böy­le­ rû­hî tah­rip­le­re­yol­a­çan­un­sur­lar­ta­þý­maz.­ Bü­tün­ bu­ e­lem­ler,­ a­cý­lar­ ve­ â­rý­za­lar;­ ha­ram­ke­yif­ler­den­ge­len­cüz’î­lez­zet­le­ri­ze­hir­li bir­ bal­ hük­mü­ne­ in­dir­mek­te­dir.­ Oy­sa­ bü­tün­ha­ram­lez­zet­le­rin­mu­â­di­li,­he­lâl­dâ­i­re­de mev­cut­tur.­ He­lâl­ dâ­i­re­si­ ge­niþ­tir;­ key­fe­ kâ­fî ge­lir.­ Ha­ra­ma­ gir­me­ye­ hiç­ lü­zum­ yok­tur. Al­lah’ýn­e­mir­le­ri­i­se­az­dýr.1

Ö

DU Ey­ Ha­mi-i­ Ra­him!­ Öm­rün­ gaf­le­tin­den, genç­li­ðin­tu­za­ðýn­dan,­yaþ­lý­lý­ðýn­ça­re­siz­li­ðin­den,­ha­ya­týn­a­ðýr­yü­kün­den­se­nin­rah­me­ti­ne­ sý­ðý­ný­yo­rum!­ Genç­li­ðim­de­ he­lâl­ da­i­ren­den,­ yaþ­lý­lý­ðým­da­ rý­za­ da­i­ren­den,­ i­ki­ ci­han­da­ lü­t uf­ da­i ­r en­d en­ a­y ýr­m a!­ Genç­l i­ð i­m i­z i cen­net­ genç­li­ði­ne­ mu­kad­di­me­ kýl!­ Genç­le­ri­mi­zi­ha­ram­lar­dan­ko­ru!­Â­min! Dipnot: 1- Þuâlar, s. 186; Asâ-yý Mûsâ, s. 22; Sözler, s. 33.


10

29 MAYIS 2011 PAZAR

Y

KÜLTÜR SANAT

Peygamber müjdesinin gerçekleþtiði gün 29 Mayýs sal­bel­de­yi­so­nu­na­ka­dar­sa­vu­na­ca­ðým.­E­fen­di­ne­söy­le, çe­kip­git­sin.­Ken­di­si­ni­ve­or­du­su­nu­a­te­þe­at­ma­sýn.” Mah­mut­Pa­þa: “Biz­a­te­þi­se­ven­bir­mil­le­tiz.”­ Red­ce­va­bý­ü­ze­ri­ne­6­Ni­san­1453­ta­ri­hin­de­Ýs­tan­bul ku­þat­ma­sý­na­baþ­lan­dý.­Os­man­lý­or­du­su­þehri­ka­ra­dan­ve de­niz­den­ku­þat­ma­al­tý­na­al­dý.­Os­man­lý­or­du­su­sur­lar­da ge­dik­ler­aç­týk­ça­Bi­zans­lý­lar­sur­la­rý­ye­ni­li­yor,­Türk­le­rin þeh­re­gi­ri­þi­ne­i­zin­ver­mi­yor­du.­Os­man­lý­do­nan­ma­sý­nýn da­Bi­zans’a­yar­dý­ma­ge­len­Ce­ne­viz­ve­Ve­ne­dik­ge­mi­le­ri­ne­en­gel­o­la­ma­ma­sý­sa­va­þýn­sey­ri­ni­de­ðiþ­tir­me­ye­baþ­la­dý. Ha­liç­i­le­Ka­ra­köy­a­ra­sý­na­çe­ki­len­zin­cir­den­ö­tü­rü­Os­man­lý­do­nan­ma­sý­nýn­Ha­liç’e­gi­re­me­me­si­sa­va­þýn­sey­ri­ni Os­man­lý­a­ley­hi­ne­çe­vi­ri­yor­du.­I­I.­Meh­med,­do­nan­ma­nýn­ka­ra­dan­yü­rü­tü­lüp­Ha­liç’e­in­di­ri­le­bi­le­ceði­ni­be­lirt­ti. Bir­çok­ve­zir­ve­pa­þa­bu­du­ru­ma­tep­ki­gös­ter­di.­Sul­tan­I­I. Meh­med,­gö­rüþ­le­re­tep­ki­gös­te­re­rek:­“Biz­Pey­gam­ber müj­de­si­ni­ger­çek­leþ­tir­me­ye­gel­dik.­Biz­Sul­tan­Mu­rad Han­oð­lu­Meh­med­Han’ýz.­Al­lah’ýn­iz­ni­ve­yar­dý­mý­i­le im­kân­sý­zý­müm­kün­ya­pa­rýz.­Dav­ra­nýn,­a­me­le­bu­lun,­us­ta­bu­lun!­Dol­ma­bah­çe’den­Be­yoð­lu­sýrt­la­rý­na­doð­ru­ge­niþ­bir­yol­a­çýn.­Yol­bo­yun­ca­ký­zak­la­rý­dö­þe­yin.­Ce­ne­viz­li­ler’den­yað­a­lýp­ký­zak­la­rý­yað­la­yýn.­Am­ma­çok­giz­li­tu­tun.­Bi­zans­bu­du­ru­mu­fark­et­me­me­li”­de­di.

MUSTAFA GÖKMEN mgokmen@yeniasya.com.tr

v­ru­pa­kay­nak­la­rýn­da­Kons­tan­ti­no­po­lis’in dü­þü­þü­o­la­rak­ge­çen,­Ýs­tan­bul’un­fet­hi­29 Ma­yýs­1453­gü­nün­de­ger­çek­leþ­miþ­tir.­Dün­ya ta­ri­hi,­sa­yý­sý­ný­bi­le­me­di­ði­miz­ka­dar­fe­tih,­iþ­gal­ve­is­ti­lâ­i­le­do­lu­dur.­Fa­kat­Do­ðu­Ro­ma Ým­pa­ra­tor­lu­ðu’nun­baþ­þehri­Kons­tan­ti­no­po­lis’in,­Fa­tih Sul­tan­Meh­med­ko­mu­ta­sýn­da­ki­Os­man­lý­Or­du­su­ta­ra­fýn­dan­a­lýn­ma­sý­bun­lar­dan­çok­ay­rý­bir­ye­re­ko­nu­lur­hep. Ý­ki­ký­t'a­ü­ze­rin­de­ki­bu­muh­te­þem­þeh­rin­a­dý­fe­tih­ten­son­ra­Ýs­lam­bol­za­man­i­çin­de­de­Ýs­tan­bul’a­dö­nüþ­müþ­tür.­Ýs­tan­bul’un­fet­hi­i­le­1058­yýl­lýk­Do­ðu­Ro­ma­Ým­pa­ra­tor­lu­ðu so­na­er­miþ,­Or­ta­Çað­ka­pa­nýp­Ye­ni­Çað­sü­re­ci­baþ­la­mýþ­týr.­Ýþ­te­fe­tih­bu­yö­nüy­le­çok,­a­ma­çok­fark­lý­bir­fe­tih­tir. As­lýn­da­bu­fet­hi­bu­ka­dar­ö­nem­li­ký­lan­un­sur;­bir­ça­ðýn ka­pan­ma­sý,­bir­ça­ðýn­a­çýl­ma­sýn­dan­zi­ya­de,­Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­miz­Haz­re­ti­Mu­ham­med’in­(asm)­is­tik­ba­le­a­it bir­mu­'ci­ze­si­nin­bir­müj­de­si­nin­ger­çek­leþ­me­si­dir. Ri­va­yet­o­dur­ki,­Mek­ke­li­müþ­rik­ler­Me­di­ne’yi­ku­þat­ma­ya­ha­zýr­lan­dý­ðý­sý­ra­da­Pey­gam­be­ri­miz­Haz­re­ti­Mu­ham­med­(asm)­As­ha­b-ý­Ki­ra­mý­top­la­yýp­a­lý­na­cak­ted­bir­le­ri­on­lar­la­is­ti­þa­re­et­ti.­Sa­ha­be­le­rin­ço­ðun­lu­ðu­Me­di­ne dý­þýn­da­bir­yer­de­müþ­rik­le­rin­kar­þý­la­nýp­harp­e­dil­me­si yö­nün­de­fi­kir­be­yan­et­ti.­Sel­ma­ni­Fa­ri­si­a­dýn­da­ki­sa­ha­bi E­fen­di­mize,­“Ya­Re­sul­lul­lah­biz­Ý­ran’da­düþ­man­la­rý­mý­za kar­þý­þe­hir­le­ri­mi­zin­et­ra­fý­na­hen­dek­ler­ka­za­rak­þeh­ri­mi­zi sa­vu­nur­duk.­Me­di­ne’yi­de­bu­þe­kil­de­sa­vu­na­bi­liriz”­þek­lin­de­fik­ri­ni­söy­le­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Me­di­ne­et­ra­fýn­da hen­dek­ka­zýl­ma­sý­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý.­Ýþ­te­bu­hen­dek­kaz­ma sý­ra­sýn­da­bü­yük­çe­bir­ka­ya­par­ça­sý­na­rast­la­yan­As­hab-ý Ki­ram­e­fen­di­le­ri­miz­du­ru­mu­Pey­gam­be­ri­mi­ze­(asm)­bil­dir­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­dev­rin­a­let­ve­e­da­vat­la­rýy­la­ka­ya­yý par­ça­la­yan­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­ka­ya­dan­ilk­par­ça­kop­tu­ðu­za­man “Ba­na­Þam’ýn­a­nah­ta­rý­ve­ril­di.”­ Ý­kin­ci­par­ça ko­pun­ca “Ba­na­Ku­düs’ün­a­nah­ta­rý­ve­ril­di”­Ü­çün­çü­par­ça ko­pun­ca­da,­ “Ba­na­Kons­tan­ti­no­po­lis’in­a­nah­ta­rý­ve­ril­di” bu­yur­muþ­lar­dý.­Sa­ha­be­le­rin­hay­re­ti­ü­ze­ri­ne,­ “Kons­tan­ti­no­po­lis­el­bet­bir­gün­fet­ho­lu­na­cak­týr.­O­nu­fet­he­den­ko­mu­tan­ne­gü­zel­ko­mu­tan­o­nu­fet­he­den­as­ker­ne­gü­zel as­ker­dir”­ bu­yur­muþ­tur.­Dik­kat­e­di­lir­se­Mi­lâ­dî­627­yý­lýn­da­ki­Hen­dek­Sa­va­þý­ön­ce­si­Müs­lü­man­la­rýn­en­dar­da,­ya­rý aç­ya­rý­tok­bir­va­zi­yet­te­ö­lüm­ka­lým­mü­ca­de­le­si­nin­ve­ril­di­ði­bu­hen­dek­kaz­ma­es­na­sýn­da­ve­ri­len­bu­müj­de­li­ha­ber­826­yýl,­ya­ni­8­a­sýr­son­ra­ger­çek­leþ­miþ­tir.­

A

Fetih hep bir idealdi Kons­tan­ti­no­po­lis’in­fet­hi­Müs­lü­man­lar­ta­ra­fýn­dan hep­bir­i­d­e­al,­u­la­þýl­ma­sý­ge­re­ken­bir­he­def­ol­muþ­tur.­Ýlk o­la­rak­Hz.­Mu­ham­med’i­(asm)­Hic­ret­dö­ne­min­de­e­vin­de­mi­sa­fir­e­den­sa­ha­be­E­yüb­El-En­sa­ri’nin­de­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­Ýs­lâm­or­du­la­rý­ta­ra­fýn­dan­668-669­yýl­la­rýn­da ku­þa­týl­mýþ­týr.­Da­ha­son­ra­bir­çok­fark­lý­ku­þat­ma­ya­sah­ne o­lan­Ýs­tan­bul,­1204­yý­lýn­da­Haç­lý­lar­ta­ra­fýn­dan­ku­þa­týl­mýþ­ve­1261­yý­lý­na­dek­La­tin­Ým­pa­ra­tor­lu­ðu­hi­ma­ye­sin­de­kal­mýþ­týr.­Þeh­rin­15.­yüz­yýl­da­Os­man­lý­top­rak­la­rý­nýn or­ta­sýn­da­kal­ma­sý,­i­ki­ký­t'a­yý­bir­leþ­tir­me­si­ve­ol­duk­ça­ge­liþ­miþ­bir­þe­hir­ol­ma­sý­böl­ge­nin­Os­man­lý’nýn­e­li­ne­geç­me­si­ve­baþ­þehir­ol­ma­sý­ih­ti­ya­cý­ný­do­ður­du.­Os­man­lý dev­le­ti­A­na­do­lu’da­Bur­sa’yý­Trak­ya’da­i­se­E­dir­ne’yi­baþ­þehir­o­la­rak­kul­la­ný­yor­du.­Kons­tan­ti­no­po­lis,­Os­man­lý­lar ta­ra­fýn­dan­ilk­o­la­rak­Yýl­dý­rým­Ba­ye­zid­dö­ne­min­de­ku­þa­týl­mýþ­týr.­1390­yý­lýn­da­ya­pý­lan­ku­þat­ma­ba­þa­rý­sýz­ol­muþ, An­ka­ra­Sa­va­þý’na­dek­þe­hir­a­ra­lýk­lar­la­ab­lu­ka­al­týn­da­tu­tul­muþ­tur.­I­I.­Meh­med’in­(Fa­tih)­tah­ta­geç­ti­ði­dö­nem­de,­A­na­do­lu’da­An­ka­ra­Sa­va­þý­i­le­da­ðý­lan­si­ya­sî­bir­lik­to­par­lan­mýþ,­Ru­me­li’de­fe­tih­ça­lýþ­ma­la­rý­ye­ni­den­baþ­la­mýþ­tý.­I­I.­Meh­med’in­a­ma­cý­Os­man­lý­Dev­le­ti’ni­dün­ya ça­pýn­da­güç­lü­bir­ko­nu­ma­ge­tir­mek­ti.­Bu­si­ya­sî­yol­da­ö­nün­de­ki­ilk­en­gel­Do­ðu­Ro­ma­Ým­pa­ra­tor­lu­ðu­ve­Ýs­tan­bul’un­Os­man­lý­la­rýn­e­lin­de­ol­ma­yý­þýy­dý.­Ay­rý­ca­Ýs­tan­bul, böl­ge­nin­en­bü­yük­ti­ca­ret­ve­kül­tür­mer­ke­zi­ko­nu­mun­day­dý.­Or­to­doks­Ki­li­se­si’nin­mer­ke­zi­nin­de­Ýs­tan­bul’da ol­ma­sý,­Ýs­tan­bul’un­po­li­tik­ve­di­nî­ö­ne­mi­ni­art­týr­mak­tay­dý.­I­I.­Meh­med’in­he­de­fi­Ýs­tan­bul’u­fet­he­de­rek­o­ra­ya­ba­rý­þý,­hoþ­gö­rü­yü­ge­ti­rip­bü­yük­bir­Ýs­lâm­þeh­ri­yap­mak­tý.

Fetih öncesi hazýrlýklar I­I.­Meh­med,­Kons­tan­ti­no­po­lis’in­fethi­i­çin­ön­ce­lik­le de­niz­yar­dý­mý­nýn­ke­sil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þün­mek­tey­di. Bu­ge­rek­çe­i­le­bü­yük­de­de­si­Yýl­dý­rým­Ba­ye­zid’in­yap­týr­mýþ­ol­du­ðu­A­na­do­lu­Hi­sa­rý’nýn­kar­þý­sýn­da­Ru­me­li­Hi­sa­rý’ný­yap­týr­dý.­Bu­hi­sar,­Tu­na­Neh­ri­i­le­Ka­ra­de­niz’den­ge­le­cek­yar­dý­mý­ön­le­me­nin­ya­nýn­da,­Os­man­lý­Do­nan­ma­sý i­çin­bir­üs­ko­nu­mu­üst­le­ne­cek­ti.­Ýs­tan­bul’u­ku­þa­ta­cak or­du­nun­ar­ka­sý­ný­ko­ru­mak­a­ma­cý­i­le­Av­ru­pa’da­bir­çok stra­te­jik­nok­ta­ya­bir­lik­ler­gön­de­ril­di.­Mo­ra­Ya­rý­ma­da­sý ku­þa­týl­dý.­Ýs­tan­bul’un­yük­sek­ve­ka­lýn­sur­la­rý­ný­yýk­mak­a­ma­cý­i­le­E­dir­ne’de,­dev­rin­ö­nem­li­mü­hen­dis­le­ri­Mus­lu­hid­din,­Sa­ru­ca­Sek­ban­i­le­Os­man­lý­lar’a­sý­ðý­nan­Ma­car Ur­ban’a­top­lar­dök­tü­rül­dü.­I­I.­Meh­med’in­ta­sar­la­mýþ­ol­-

Gemiler Haliç’e indirildi

du­ðu­a­þýrt­ma­gül­le­le­ri,­gü­nü­müz­is­mi­i­le­ha­van­top­la­rý ya­pýl­dý.­Þa­hi­a­dý­ve­ri­len­bu­top­la­rý­E­dir­ne’de­es­ki­Bi­zans e­si­ri­o­lan­Ma­car­a­sýl­lý­Ur­ban­ve­di­ðer­Os­man­lý­top­dö­küm­cü­le­ri­i­cat­et­ti.­Ün­lü­ta­rih­çi­Jo­seph­von­Ham­merPurg­stall’a­gö­re­Ur­ban,­to­pu­yap­ma­ko­nu­sun­da­þu­söz­le­ri­söy­le­miþ­tir:­“Kons­tan­ti­niy­ye­ve­hat­ta­Ba­bil­sur­la­rý­ný hak­i­le­yek­san­e­debi­le­cek­top­i­mal­e­de­bi­li­rim.­Ben­sa­na­tým­dan­e­mi­nim,­fa­kat­to­pun­ne­ka­dar­me­sa­fe­ye­gi­de­ce­ði­ni­ev­vel­den­tah­min­e­de­mem.”

Bizans’a savaþ ilâný Sa­vaþ­i­çin­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­ta­mam­la­yan­I­I.­Meh­med, 1452­yý­lýn­da­Bi­zans­Ým­pa­ra­tor­lu­ðu’na­sa­vaþ­i­lân­et­ti.­28 Ha­zi­ran­1452’de­Ru­me­li­Hi­sa­rý’ndan­50.000­ki­þi­lik­or­du ha­re­ket­et­ti.­Ýs­tan­bul­Sur­la­rý­kar­þý­sýn­da­ça­dýr­lar­ku­rul­du. 31­A­ðus­tos’a­ka­dar­or­du­Ýs­tan­bul’da­kal­dý.­An­cak­31­A­ðus­tos’ta­E­dir­ne’ye­dön­dü.­1452­yý­lý­nýn­son­la­rý­na­doð­ru, Dî­vân-ý­Hü­mâ­yûn’u­top­la­yan­I­I.­Meh­med,­dev­let­bü­yük­le­riy­le­Ýs­tan­bul­ku­þat­ma­sý­ný­gö­rüþ­tü.­Ak­þem­sed­din’in­de­ka­týl­dý­ðý­top­lan­tý­da­ilk­sö­zü­Ve­zir-î­A­zam­Çan­dar­lý­Ha­lil­Pa­þa­al­dý.­E­ðer­fe­tih­ger­çek­le­þir­se,­Haç­lý­se­fe­ri o­lu­þa­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­An­cak­Za­ða­nos­Pa­þa,­Þa­ha­bed­din Pa­þa,­Ak­þem­ded­din­ve­ço­ðu­ve­zir­Çan­dar­lý­Ha­lil­Pa­þa’nýn­gö­rü­þü­ne­ka­týl­ma­dý.­So­nuç­o­la­rak­da­Ýs­tan­bul’un fe­tih­mak­sa­dýy­la­ku­þat­ma­sý­ka­ra­rý­a­lýn­dý.

Fetih öncesi Bizans’ýn durumu Bi­zans’ta­cid­dî­si­ya­sî­ka­rý­þýk­lýk­lar­var­dý.­Bi­zans­Ým­pa­ra­to­ru­XI.­Kons­tan­tin­Pa­la­i­o­lo­gos,­V.­Ni­ko­la’ya­i­ki­bü­yük­Hý­ris­ti­yan­mez­he­bi­ni­(Or­to­doks­luk­ve­Ka­to­lik) bir­leþ­tir­mek­i­çin­baþ­vur­du.­Kons­tan­ti­no­po­lis’in­nü­fu­su­da­hýz­la a­za­lý­yor­du.­1450­yý­lýn­da­70-80­bin­a­ra­sýn­da­ol­du­ðu­tah­min e­di­len­nü­fus­ku­þat­ma­dan­ön­ce­36­bi­ne­ka­dar­düþ­tü.­V.­Ni­ko­la­i­se­as­len­Rum­o­lan­ve­es­ki­den­Rus­ya­Baþ­pis­ko­pos’u o­lan­Po­lon­ya­Kar­di­na­li­Ý­zi­dor­a­dýn­da­ki­za­tý­gön­der­di.­Ý­zi­dor,­A­ya­sof­ya’da­Ka­to­lik­u­sû­lü­ne­uy­gun­bir­a­yin­dü­zen­le­di.­Ýs­tan­bul­hal­ký­nýn­bir­kýs­mý­i­se­bu­du­ru­mu­ka­bul­le­ne­mi­yor­du.­Hat­ta,­Bi­zans’ýn­kral­na­i­bi­o­lan­za­týn,­“Kons­tan­ti­no­po­lis’te­Lâ­tin­ser­pu­þu­gör­mek­ten­se­Türk­sa­rý­ðý­gör­me­yi

Panorama 1453 Müzesi ziyaret saatleri : Müze hergün 09:00 - 18:30 saatleri ziyaretçilere açýk. Müze ücreti: Sivil 5 TL, öðrenci 3 TL, yabancý ziyaretçi 10 TL 10 kiþiyi geçen gruplar için: Öðrenci 2 TL, sivil 4 TL Adres : Topkapý Kültür Parký Merkez Efendi Mahallesi Topkapý - Zeytinburnu Telefon : 0 (212) 415 14 53

ter­cih­e­de­rim!”­de­di­ði,­bu­sö­zün­La­tin­le­rin­zul­mün­den­bý­kan­hal­kýn­his­si­ya­tý­na­ter­cü­man­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­lir.­Os­man­lý­dev­le­ti­i­se­bu­dö­nem­de­el­de­et­ti­ði­top­rak­lar­da­a­da­le­tiy­le­gö­nül­le­ri­fet­he­di­yor­du.­Bi­zans­Ým­pa­ra­to­ru­XI. Kons­tan­tin,­bir­þe­hir­dev­le­ti­ne­dö­nen­ül­ke­si­ni­sa­vu­na­bil­mek­i­çin­de­ði­þik­it­ti­fak­lar­ku­rup­sa­vun­ma­i­çin­ha­zýr­lýk­lar ya­pý­yor­du.­Bu­nun­i­çin­Ha­liç’in­að­zý­ka­lýn­zin­cir­ler­le­ka­pa­týl­dý.­Ka­le­ler­güç­len­di­ril­di.­Top­la­mýn­da­i­se­20­bin­as­ker­Bi­zans’ý­ko­ru­yor­du.­Gý­da­du­ru­mu­i­se­ge­nel­lik­le­Mo­ra­Des­pot­lu­ðu­ve­Sa­kýz­A­da­sý’ndan­kar­þý­la­ný­yor­du.­Bi­zans,­ay­rý­ca Ýs­tan­bul­Sur­la­rý’na­ve­Ga­la­ta’dan­Sa­ray­bur­nu’na­çe­ki­len zin­cir­le­re­çok­gü­ve­ni­yor­du.

60 mandanýn çektiði dev toplar Sul­tan­I­I.­Meh­med,­Þu­bat­1453’de,­dö­kü­len­i­ri­top­la­rýn Ýs­tan­bul­ön­le­ri­ne­gö­tü­rül­me­si­ni­em­ret­ti.­60­man­da­nýn­çek­ti­ði­to­pun­i­ki­ta­ra­fýn­da­i­ki­yü­zer­as­ker­yü­rü­yor;­kay­ma­ma­sý i­çin­ça­ba­sarf­e­di­li­yor­du.­Ni­san­a­yý­na­ge­lin­di­ðin­de­I­I.­Meh­med,­e­ya­let­ve­san­cak­la­ra­or­du­ya­ka­týl­ma­la­rý­i­çin­ha­ber gön­der­di.­5­Ni­san­1453’de­Os­man­lý­Or­du­su,­I­I.­Meh­med’in­ko­mu­ta­sýn­da­Ýs­tan­bul’a­ha­re­ket­et­ti.­As­ker­sa­yý­sý 100­i­le­140­bin­a­ra­sýn­da­de­ði­þi­yor­du.­Ay­rý­ca,­ö­nem­li­ho­ca­lar­dan­Ak­þem­sed­din,­Ak­bý­yýk­ve­Mol­la­Gü­ra­ni­de­or­du­da bu­lu­nu­yor­du.­6­Ni­san­1453’de­10­bin­si­pa­hi­Mal­te­pe­ci­va­rý­ný­tut­tu.­I­I.­Meh­med­de­A­na­do­lu­ve­Ha­liç’i­tut­muþ­tu.­Za­ða­nos­Pa­þa­da­Be­yoð­lu’nu­fet­het­ti,­Ga­la­ta­ü­ze­ri­ne­yü­rü­dü. Ay­ný­gün­pa­di­þah,­Mah­mut­Pa­þa’yý­el­çi­o­la­rak­im­pa­ra­to­ra gön­der­di.­A­ma­ba­rýþ­tek­li­fi­ka­bul­e­dil­me­di.­

Ýmparator Osmanlý elçisi Mahmut Paþa’ya ne dedi? Mah­mut­Pa­þa:­“Pa­di­þa­hým­Mu­rad­Han­oð­lu­Meh­med Han,­þeh­ri­ka­yýt­sýz­þart­sýz­tes­lim­et­me­ni­zi­is­ter.­Þa­yet þeh­ri­tes­lim­e­der­se­niz­kim­se­nin­bur­nu­ka­na­ma­ya­cak­týr. Bü­tün­ma­i­ye­ti­niz­le­di­le­di­ði­niz­ye­re­git­mek­te­ser­best­o­la­cak­sý­nýz.­Di­ni­miz,­kar­þý­koy­ma­yan­düþ­ma­na­i­yi­mu­a­m­e­le­et­me­yi­em­re­der.” XI.­Kons­tan­tin­Pa­la­i­o­go­los:­“Be­nim­di­nim­de­Hý­ris­ti­yan­lý­ðýn­kal­bi­o­lan­bu­þeh­ri­ko­ru­ma­mý­em­re­der.­Bu­kut­-

Dol­ma­bah­çe’den­Be­yoð­lu­sýrt­la­rý­na­u­za­nan­bir­yol­ya­pýl­dý.­Ký­zak­lar­dö­þe­nip,­yað­lan­dý.­Ge­mi­le­rin­al­tý­na­ko­na­cak­a­ra­ba­lar­ha­zýr­lan­dý.­Çok­sa­yý­da­man­da­ve­ö­küz­sað­lan­dý.­Ce­ne­viz­li­ca­sus­lar­i­se­yo­ðun­ça­lýþ­ma­yý­gö­rü­yor,­a­ma­kes­ti­re­mi­yor­lar­dý.­Bu­sý­ra­da­Mol­la­Gü­ra­ni,­ya­nýn­da ta­le­be­le­riy­le­gel­di.­Mol­la­Gü­ra­ni,­fet­hin­Sul­tan­Meh­med’e­ger­çek­le­þe­ce­ði­ni­be­lir­te­rek:­“Hün­kâ­rým,­fe­tih­si­ze na­sip­o­la­cak­týr.­Sa­kýn­vaz­geç­me­yin.­Mü­rit­le­rim­le­gel­dim.­Ke­fen­le­ri­miz­boy­nu­muz­da­dýr.­Ö­le­ne­ka­dar­fe­tih yo­lun­da­yü­rü­me­ye­an­dý­mýz­var”­di­ye­fet­he­ma­ne­vî­des­tek­ver­di.­Bu­ge­liþ­me­le­r­ü­ze­ri­ne­Fa­tih­Sul­tan­Meh­med 21­Ni­san’ý­22­Ni­san’a­bað­la­yan­ge­ce­72­par­ça­ka­dýr­ga­nýn ka­ra­dan­yü­rü­tü­le­rek­Ha­liç’e­in­di­ril­me­si­em­ri­ni­ver­di.­Bir ge­ce­i­çe­ri­sin­de­do­nan­ma­Ha­liç’e­in­di­ril­di.­22­Ni­san’da do­nan­ma­Ha­liç’ten­a­te­þe­baþ­la­dý.­Bi­zans­Baþ­ku­man­da­ný o­lan­Gi­us­ti­ni­a­ni­i­se,­do­nan­ma­nýn­Ha­liç’e­in­di­ril­me­si­ne i­na­na­mý­yor­du.­Ay­rý­ca,­bu­sý­ra­da­Ýs­tan­bul’a­pa­di­þa­hýn em­ri­i­le­Za­ða­nos­Pa­þa­ta­ra­fýn­dan­köp­rü­ya­pýl­dý.

“Peygamber müjdesi peþindeyiz” Sul­tan­I­I.­Meh­med’e­Bi­zans­Ým­pa­ra­to­ru­ta­ra­fýn­dan­el­çi­ler­gön­de­ril­di.­Ým­pa­ra­tor­tek­lif­te­bu­lu­na­rak:­“­Ku­þat­ma kal­dý­rý­lýr­sa­pa­di­þa­hýn­is­te­di­ði­ka­dar­ver­gi­ver­me­ye­ha­zý­rým.­Kons­tan­ti­no­po­lis­Sur­la­rý’na­ka­dar­o­lan­bü­tün­top­rak­lar­da­ken­di­le­ri­nin­ol­sun.­Ay­rý­ca­þeh­rin­gü­ven­li­ðin­den­so­rum­lu,­pa­di­þah­ta­ra­fýn­dan­ta­yi­ni­ne­ha­zý­rým”­de­di. An­cak­Sul­tan­bu­tek­li­fi­ka­bul­et­me­ye­rek:­“E­fen­di­ni­ze söy­le­yin,­di­ren­me­yi­bý­ra­kýp­þeh­ri­tes­lim­et­sin.­Bu­nu­ya­par­sa Mo­ra’nýn­ha­ki­mi­ye­ti­ni­ken­di­si­ne­ih­san­e­de­ce­ðiz.­Ra­zý­ol­maz­sa­þeh­re­zor­la­gi­re­ce­ðiz!­Biz­Sul­tan­Mu­rad­Han­oð­lu Meh­med­Han­o­la­rak­Pey­gam­ber­müj­de­si­pe­þin­de­yiz.” Ku­þat­ma­nýn­u­za­ma­sý­ü­ze­ri­ne­a­tý­ný­de­ni­ze­sü­ren­Sul­tan­ Meh­med’in­ “Ya­ Ýs­tan­bul­ be­ni­ a­lýr,­ ya­ ben­ Ýs­tan­bul’u” di­ye­rek­ ka­rar­lý­lý­ðý­ný­ or­ta­ya­ koy­muþ­tur.­ Ne­ti­ce-i ke­lâm­ Os­man­lý­ as­ker­le­ri­nin­ kah­ra­man­ca­ mü­ca­de­le­si, â­lim­le­rin­þeyh­le­rin­duâ­la­rý,­Fa­tih­gi­bi­genç­ve­di­na­mik da­hi­ bir­ ko­mu­ta­nýn­ gay­ret­le­ri­ tek­no­lo­jik­ üs­tün­lük­le bir­le­þin­ce­ 29­ Ma­yýs­ 1953­ sa­ba­hý­ Os­man­lý­ or­du­la­rý­ yý­kýlan­Ýs­tan­bul­sur­la­rý­ný­a­þa­rak­Ýs­tan­bul’a­gir­miþ­tir.­Fa­tih­Bi­zans­hal­ký­na­i­yi­dav­ran­mýþ­her­tür­lü­i­nanç­ve­can em­ni­yet­le­ri­nin­ dev­let­ ga­ran­ti­si­ al­týn­da­ ol­du­ðu­nu­ i­lân et­miþ­tir.­Þeh­rin­en­bü­yük­ki­li­se­si­o­lan­A­ya­sof­ya­fet­hin sem­bo­lü­o­la­rak­ca­mi­ye­çev­ril­miþ,­di­ðer­ma­bet­le­re­do­ku­nul­ma­mýþ­týr.­ Böy­le­ce­ ye­ni­ bir­ çað­ ka­pa­nýr­ken­ yeni bir­çað­a­çýl­mýþ,­Ýs­tan­bul,­Os­man­lý­Dev­le­ti­'nin­1922­yý­lý­na­ka­dar­ke­sin­ti­siz­baþ­þehri­ol­muþ­tur.

Fethi yaþatan müze Panorama 1453 BUGÜN 558 yýl geriye gidip zaman tünelinden Ýstanbul‘un fethinin baþladýðý 29 Mayýs sabahýný yaþamak isteyenlere Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan ve Topkapý Þehir Parký ‘nda 2008 ‘de hizmete giren Panorama 1453 adý ile ziyarete açýk bulunan tarih müzesini ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Ziyaretçi platformunu yatay ve dikey yönde 360 derece bütün çevresini kuþatacak, 3 bin metrekareye yayýlan, üzerinde 10 binden fazla figürün bulunduðu üç boyutlu devasa küresel resim, Ýstanbul‘un fethinde 29 Mayýs sabahýnýn bir anýný canlandýrýyor. Türkiye ‘de bir ilk olan Panorama 1453 dünyadaki 30 kadar panoramik müzeden farklý olarak, bütün yönlerde kesintiye uðramayan çerçevesiz bir resim olma özelliði ile dünyanýn ilk tam panoramik müzesi. Fatih ‘in savaþý bizzat yönettiði, toplarýn çok yoðun olarak kullanýldýðý Topkapý surlarýnýn önündeki sahnede, yýkýlmýþ surlardan toplara ve barut fýçýlarýna, þehre giren Osmanlý askerlerinden onlara karþý koymaya çalýþan Bizans askerlerine, geri plandaki çadýrlardan Marmara‘da demirleyen Osmanlý gemilerine, taþýnan yaralýlardan atýnýn üzerinde savaþý yöneten Fatih Sultan Mehmed‘e kadar savaþ, bütün gerçekliði ve detayý ile etkili bir þekilde resmedilmiþ. Resim öylesine detaylý ki figürlerin sayýsý, gerçek insan boyutundan baþlanmak ve tam detaylý olmak þartýyla yaklaþýk 10 bin civarýnda. Müzeye giren ziyaretçi kendisini savaþýn tam ortasýnda buluyor. Oradaki duyguyu anlat deseniz anlatýlmaz sadece yaþanýr. Müzede gerçekleþtirilen ses sistemi sayesinde resimde mehterin olduðu yerden mehter marþlarý, toplarýn olduðu yerden top sesleri, at kiþnemeleri, çýðlýklar, tekbirler, yani resimdeki sahnenin sesi de duyuluyor. Fethi yaþamak isteyen bu müzeyi mutlaka ziyaret etmeli.


Y

PAZAROLA

Benim iktidarýmda her genç iþ sahibi olacak. Ýmam Hatip Mezunlarý hariç. Onlar gitsinler Arabistan’da filan yaþasýnlar. Ya EROL OKUTUCU da ölünce bizi gömsünler. Ben Hýdýr; www.erolokutucu.com Bizim buralarda daha fazla özgürlük daha fazla hak zevzeklikleri yapýlmaktadýr. Tövbe deyiniz ey aþiret mensuplarým! Sizi bir çarparým, döner bir daha çarparým! Bizim iktidarýmýzda Angora’da (Patagonya baþ(Bana kýsaca uçan yalan hacýyatmazoðlu diyebiþehri) belli bir elitin dýþýnda kimseye hak, hukuk ve lirsiniz) hatta guguk verilmeyecektir. Sevgili aþiretlilerim en Patagonya Muz Cumhuriyetinin yegâne aþiret reisiyim. Bizim buralarda þu sýra- bu tür þeyler sizi bozar. Onlar geliþmiþ Avrupalýlarýn yiyeceði nanelar seçim var. Türkiye’de de seçim varmýþ. Neyse… Ýyi olan lerdir. (Nane= þifalý ot. Kýþýn soðuk algýnlýðýna kazansýn. Ýktidar olursam neler yapacaðýmý aþaðý- iyi gelir) ya sýralýyorum. (Hiç mümkün deðil ya…) Ben Hýdýr; Kazandýðým takdirde bu vaatlerimi yapmazsam Benim muz cumhuriyetimde es kaza 411, bugözüme sokunuz lütfen. çuk el kaosa kalkarsa, o elleri kýrarým. Ben hýdýr; Benim cumhuriyetimde öyle temsilciymiþ, deBenim iktidarýmda dul ve yetim rahat bir nefes mokrasiymiþ olmaz. Ýstenen bir þey varsa ben baalacak. Çünkü benim halkým astým ilâçlarýyla nekarým, iþime gelirse tamam, ama gelmezse o kalfes alýyor. (Hep bu iktidarýn yüzünden.) kan elleri patagonya mahkemelerinde indirmesini Onlara yeni bir kurum kuracaðým. Yeni kurumun adý SSK olacak. Açýlýmý; Sosyal Sýkýntýlar de bilirim. Üstelik bunu yaparken karýncanýn belini bile inKülfetleri. cit mediðimi sanýrým! Ýþte o nefes açan ilâçlarý buradan daðýtacaðým. Ben Hýdýr; Kesinlikle bu kurumu batýrmam, gelen insanlarý Çiftçilerime mazotu bedava daðýtacaðým. En sýraya sokmam söz konusu olmayacaktýr. Aha yazýyorum iþte. Ben Hýdýr; son Cem Uzan (Türkiye Cumhuriyetinde seçimBenim iktidarýmda emekliler rahat bir nefes ala- lere giren bir adammýþ. Þimdi Paris’te) bedava cak. Gerçi duyduklarýma göre benim emekli taife- mazot daðýtacaktý. si artýk eskisi gibi susamlý simit yemiyormuþ. O kazanamayacaðýný bildiði için öyle vaat etti. O iþ mazide kalmýþmýþ. Yemezler! Onlara bu Ben kesin kazanacaðým için vaat ediyorum. kez susamsýz simit vaat ediyorum. Ben Hýdýr; Ben Hýdýr; Ey Patagonyanýn % 60 protein eksikliðinin Gençler rahat bir nefes alacak. Baþörtülüler düþünme yetisine sirayet etmiþ, ilâveten de uhariç tabi. Onlarýn aldýðý her nefes (halen daha nefes nutan halkým; Biliyorum ki siz nasýl olsa bu boþ vaatleri yiyoralmayý baþaran varsa!) burunlarýndan fitil fitil sunuz. (Þaka þaka valla yapcem!) getirilecektir. Yiyiniz ey halkým… Ben Hýdýr;

Köþeden

Ben Hýdýr

B

kasimfersadoglu53@hotmail.com

Bir deyim güme gitti

B

ir zamanlar Ýstanbul’un asayiþini ve çarþý pazarýn kontrolünü yeniçeriler yaparmýþ. Bu iþle vazifeli olan Yeniçeriler, amirleri ile topluca gezer-

29 MAYIS 2011 PAZAR

Oylar çið köfte partisine öþe baþlarýnda dandik çiðköftecileri görünce ‘’yazýk’’ deyip aklýma hep çiðköftenin kralý Kemal Akay gelir. Maharet, ustalýk, tevazu, ihlâs vb. maþallah ne ararsanýz var kendisinde. Bu saydýðým özellikleri iyice çiðköfteye karýþtýrýp mükemmel bir karýþým çýkarýyor ortaya. Her gittiði ile isotunu alýr öylece gidermiþ. Yani o kadar baðýmlý… Yakýnda çiðköfte diye bir parti kuracak olsa milletvekili olmayý isterim aslýnda. Barajý geçmemek ne kelime.. Bu yazýyý Kemal Abiye ithaf ederekten, edindiðim kýt bilgilerimle çiðköftenin yapýlýþýný anlatacam. Beyefendiler ve hanýmefendiler kalemi elinize alýp not almaya bakýnýz. Çiðköfte, merak edenler için uzun uzun anlatýlmasý caizdir. Merak etmeyenler okumayý burada kesebilir. Çið köfte bir Urfa yemeðidir ve içinde kimyon, zeytinyaðý, limon, limon kabuðu vs. vs. bulunmaz. Baharat olarak sadece ve sadece Urfa biberi (isot), karabiber, biraz tarçýn yeterli. Topu topu hepsi bu kadar. Ne kadar çok baharat o kadar lezzet diye düþünenler fena halde yanýlabilirler çünkü bunun bütün lezzeti biberindedir. Ev yapýmý güzel isot kullanýlmadýkça o þey çiðköfte olamaz. Ýsot sayesinde zaten çið köftenin rengi kýrmýzýmsý deðil de koyu olur. Miktar olarak da öyle bir kaþýk falan konulmaz neredeyse bulgura yakýn miktarda kullanýlmalý dýr. Ýsot diðer pul biberler gibi zehir acýsý deðildir. Hafif tatlýmsý bir acýsý var ve gerçekten çok lezzetli ve rahatsýz etmeyen bir acýdýr. (Tabi Urfalýlara göre.) Çiðköfte eti, asla kýyma olarak kullanýlmaz; yaðsýz, sinirsiz dana eti kuþbaþý olarak alýnýr ve evde hamur kývamýna gelinceye kadar azýcýk tuz eklenerek çekilir. Eskiden taþta dövülürdü tabi o ayrý. Sarýmsak bazen koyulur, ama gerçek çið köfte

K

ler, yolsuz hareketleri olanlarý toplayýp götürürlermiþ. Toplanýp götürülenler, ceza yerine sevk edilirken Yeniçeriler de hep bir aðýzdan ‘’Hop.. güm‘’ diye baðýrýrlamýþ. Bu þekilde giderlerken önlerine çýkan ve hiç suçu olmayan kimseleri de topladýklarý suçlularýn arasýna katýverirlermiþ. Yani kurunun yanýnda yaþýn yanmasý gibi. Ýþte Yeniçerilerin suçlularla giderken önlerine çýkan suçsuzlarý da suçlular kalabalýðýna itirazlara bakmadan karýþtýrmalarýna etraftan; "Güme gitti’’ derlermiþ, Üstüne üslük, ’güme’ gidenler de kendilerinin suçsuzluðu ortaya çýktýðýnda bile bir miktar para vererek kendilerini kurtarabilirlermiþ.

cetinkaska@hotmail.com

sarýmsaksýzdýr aslýnda. Domates salçasý bitmesine yakýn çok az katýlýr. Biber salçasý konulmaz. Kuru soðan çok ince doðranmalý ve köfte yenilir-

ken kazma sapý gibi aðza gelmemelidir. Çið köftenin salçasý hariç bütün malzemesi köfte leðenine konulur ve en baþta et, baharatlar ve soðan, çok az su alýnarak tepsinin kenarýnda karýþtýrýldýktan sonra, yavaþ yavaþ bulgur alýnýr. Hamur yoðurur gibi yoðrulmaz elbette. Özel bir tekniði

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomotiv Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) 655 88 59 Dahili: 404-405 ademalp@yeniasya.com.tr

yeniasya Medya Grup

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir

Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE

nSatýlýk Triplex 350m2 kapalý alan 500m2 müstakil bahçe,deniz manzaralý. Beylikdüzü,Kavaklý,Ýstanbul 0532-2366370

vardýr ve mümkün olduðu kadar hýzlý yapýlmalý dýr. Çünkü bulgur þiþmemelidir. Bir süre su katýlmadan yoðrulur ve daha sonra azar azar su katýlaraktan devam edilir. Ýsteðe göre buzla da yoðrulabilir daha güzel olur hatta. Bitmesine yakýn salçasý da alýnýr. Olup, olmadýðýný anlamak için öyle tavana fa lan atýlmaz, insan gibi tadýna bakýlýr, bulgur yumuþamýþsa olmuþtur, ama tecrübeli eller zaten buna gerek kalmadan anlar. Yaklaþýk 20 dk. falan yoðrulur en fazla. Kývama geldikten sonra artýk su ile yumuþatýlabilir. Zeytinyaðýný iþe bulaþtýrmadan maydanoz ve yeþil soðandan oluþan, üzerine azýcýk tarçýn serpilmiþ yeþillikte dökülüp karýþtýrýlýr. Servis ederken öyle dilim dilim yapýlmaz çünkü hem racona terstir hem de köfte çabucak kurur. Hâlbuki kurumadan ve bulgurlarý þiþmeden hemen tüketilmelidir. Top gibi par çalar kiþi sayýsýna göre alýnýp tabaklara konulur ve parmaklar açýlarak hafifçe üzerine bastýrmak suretiyle þekil verilir. Ýþte hepsi bu kadar. Oh be ne zormuþ ya. Þaka þaka ne zoru, ben bile yapabilirim. (Yapmasýna yaparým, ama kimse yemez mevzu orda.) Dýþarýda satýlan çið köfte taklitleri zaten saatlerce beklediði için bir þeye benzemez. En iyisi bir ustasý tarafýndan evde yapýlmýþ olanýdýr. O yüzden çið köfte sevenler kendilerine en kýsa zamanda bu iþi iyi bilen bir Urfalý arkadaþ edinmelidir. Bir de bilinenin aksine çið köfteyi evlerde genelde kadýnlar yapar. Güç deðil teknik ister. Tarifle ve oradan buradan toplama malzemeyle yapýlmasý imkânsýzdýr. Bir bilenden izlenerek ve defalarca deneyerek öðrenilebilir ancak. Ýsot yoksa za ten hiç yapýlmamalýdýr. Oyuna gelmeyelim, limonla zeytinyaðýyla, kimyonla falan eziyet etmeyelim güzelim yemeðe, hakkýný verelim.

BÝR FIKRA

Konuþan balýklar TEMEL, bir gün balýk lokantasýna girer. Balýk ýsmarlar. Gelen balýðýn bayat olduðunu anlar. Garsona, ’’Balýk taze midur?’’ diye sorar. ‘’Tabiî, bugün çýktý..’’ Temel balýða dikkatle bakar, bir þeyler söyler, sonra dinler gibi yapar. Garson: ’’Ne yapýyorsun? ‘’ ‘’Balýk ile konuþuyorum!’’

n Küçükköy

Yenimahalle'de 3.Kat 100 m2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var. 0537 712 39 91 n Bursa Orhangazi'de 11.000 m2 Zeytin Bahçesi 115.000 TL-0537 231 67 61 n 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dub-

Ýki yüzlüler

‘’Sen onun dilinden anlar mýsýn?’’ ‘’Anlamaz olur miyum?’’ ‘’Peki, ne konuþtunuz?’’ ‘’Ona dedum ki, üç gün önce papuçlarýmý denize düþürdüm; onlarý gördün mi?’’ ‘’O sana ne dedi?’’ ‘’Ben ne bileyim, denizden çýkalý bir haftayý geçti; dedi!’’

Y se ri i lân lar ELEMAN

11

leks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

n Arnavutköy'de Sahibinden TOKÝ karþýsýnda camiye, okula yakýn Caddeye cepheli 700m2 32.000TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 80 71 0537 609 66 57 n Orhangazi'de Kelepir 5000m2 Þeftali Bahçesi 0532 416 29 37 n Orhangazi Sanayide kelepir 26.000 m2 arazi 0532 615 29 16 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk (0532) 365 06 37 0 (312) 229 55 55

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de

MEHMET Âkif merhum, iki yüzlü insanlara çok kýzardý. Bir gün bir arkadaþýna þöyle dedi: ’’Ýki yüzlüleri artýk sever hâle geldim. Çünkü yaþadýkça yirmi yüzlü insanlar görmeye baþladým.’

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0(212) 556 13 37 (0532) 522 75 80 n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) 217 29 30 0(216) 482 93 23 (0532) 590 16 03

ZAYÝ

nNüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Esra Özen n20.05.2011 tarihinde kaþemi kaybettim. Hükümsüzdür. Samir Hasanov nNüfus Cüzdanýmý Ve Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Veysel Yýldýrým nNüfus Cüzdanlarýmýzý Kaybettik. Hükümsüzdür. Sevde Yýldýrým,Saliha Yýldýrým,Sümeyye Yýldýrým


12

29 MAYIS 2011 PAZAR

Y

Ý­LAN

YENÝ ASYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE ARAÞTIRMA VAKFI 31.12.2010 TARÝHLÝ AYRINTILI BÝLANÇOSU (TL)

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Kenan Ünal'ýn annesi

Fatma Ünal

'ýn vefatýný teessürle öðrendik.

Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Þevket Günder (marangoz)'in ablasý

Habibe Özcan

'ýn vefatýný teessürle

öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Fatih-Eyüp Yeni Asya Okuyucularý T. C. BELEDÝYE BAÞKANLIÐI GÜMÜÞLÜK GÜMÜÞLÜK BELEDÝYE BAÞKANLIÐINA ÝLK DEFA ATANACAK ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI Gümüþlük Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin ilgili hükümleri çerçevesinde aþaðýda belirtilen kadrolara 17/06/2011 tarihinde saat 10:00'da yapýlacak sözlü sýnav ile Ýtfaiye Eri alýmý yapýlacaktýr. SINIFI UNVANI DERECESÝ ADEDÝ CÝNSÝYETÝ EÐÝTÝM DURUMU TABAN PUAN G.Ý.H Ýtfaiye Eri 9 1 E/K 2 Yýllýk Yüksek KPSSP93(65) Okul Mezunu G.Ý.H Ýtfaiye Eri 9 1 E/K Fakülte veyaYüksek KPSSP3 (65) Okul Mezunu BAÞVURU ÞARTLARI 1) Türk vatandaþý olmak, 2) Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile 30 (otuz) yaþýný doldurmamýþ olmak, 3) Askerlikle iliþkisi bulunmamak, 4) Kamu haklarýndan mahrum olmamak, 5) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1,67 m, kadýnlarda en az 1,60 m boyunda olma ve boyun 1 m'den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak, 6) Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, 7) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi korkusu olmamak kaydýyla Ýtfaiye Teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uymak, 8) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel ve özel þartlara uymak, 9) Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavýna girmiþ ve sýnavdan (KPSSP3 ve KPSSP93) 65 ve üzeri puan almýþ olmak, BAÞVURU SÜRESÝ Baþvurular 01/06/2011 günü saat 08:00'da baþlayýp 03/06/2011 günü saat 17:00'da sona erecek ve Gümüþlük Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKEN BELGELER 1) KPSS 2010 Sýnav Sonuç Belgesi, 2) T.C. Kimlik Numaralý nüfus cüzdaný fotokopisi, 3) Son altý ay içerisinde çekilmiþ 3 (üç) adet fotoðraf, 4) Diplomanýn veya mezuniyet belgesinin örneði, 5) Sabýka kaydýnýn olmadýðýna dair beyan, 6) Bir saðlýk merkezinden alýnacak boy kilo tespit tutanaðý, 7) Görevini devamlý yapmaya engel bir durum olmadýðýna dair yazýlý beyan, 8) Aday baþvuru formu (Yazý Ýþleri Müdürlüðünden temin edilecektir) SINAV YERÝ ve ZAMANI KPSS baþarý puanýna göre en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere boþ kadro sayýsýnýn 3 (üç) katý kadar aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlan adaylarýn listesi belediyemizin internet sayfasýndan (www.gumusluk.bel.tr) yayýnlanacaktýr. Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 16/06/2011 tarihinde 13:00 ile 17:00 saatleri arasýnda Gümüþlük Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. Sýnava katýlamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktýr. Sýnava girmeye hak kazanan adaylar için Gümüþlük Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý Salonunda 17/06/2011 Cuma günü saat 10:00'da sözlü sýnav yapýlacaktýr. SINAV KONUSU 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, 2) Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý, 3) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 4) Mahalli Ýdareler ve ilgili temel mevzuatlar, 5) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. Maddesinin 5. bendi gereðince dayanýklýlýk testi dâhil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirilme DEÐERLENDÝRME Sözlü sýnav deðerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapýlacak olup deðerlendirme sonucunda 70 ve üzerinde puan alamayan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. En yüksek baþarý notunu alan adaydan baþlamak üzere lisans ve ön lisans mezunlarý arasýndan birer asil ve birer yedek aday belirlenecektir. Asil ve yedek adaylara ait liste www. gumusluk.bel.tr adresinden yayýnlanacak ve adaylarýn adreslerine yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlabilmesi için belirtilen süre içerisinde gerekli belgelerin Belediyemiz Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylarýn atamasý yapýlmayacaktýr. Atamasý yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylardan atama yapýlacaktýr. Süresi içerisinde yapýlmayan müracaatlar geçersiz sayýlacaktýr. Ýlanen duyurulur! www.bik.gov.tr B: 36141

ÝSTANBUL BÜYÜK ÞEHÝR BELEDÝYESÝ ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TARÝFE ÝLANI 12.5.2010 Tarih 4 Sayýlý ÝSKÝ Genel Kurul Kararý ile kabul edilen; Daha önce orman köyü statüsünde iken belde olup 5216 sayýlý kanunla mahalle statüsüne dönüþen Çatalca Ýlçesi Binkýlýç Atatürk, Binkýlýç Fatih, Çiftlikköy ve Karacaköy, Arna vutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuþlu, mahallelerinin meclisimizin 11/5/2010 tarihli ÝSKÝ Genel Kurulu 1 numaralý kararý kapsamýna alýnmasý, ÝBB sýnýrlarý içerisindeki köyler, 5216 sayýlý kanunla mahalle statüsüne dönüþen köyler ve daha önce orman köyü statüsünde iken belde olup 5216 sayýlý kanunla mahalle statüsüne dönüþen Çatalca Ýlçesi Binkýlýç Atatürk, Binkýlýç Fatih, Çiftlikköy ve Karacaköy, Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuþlu, mahallelerinin köy yerleþik alanlarýnda kurulu iþyerlerinden köy hayatýnýn idamesi için gerekli olan bakkal, kahvehane, marangoz, terzi, lokanta, kasap, berber, manav, fýrýn, vb. ölçekteki iþyerleri için köy iþ yeri tarife grubunun tanýmlanmasý ve bu tarife grubu birim fiyatýnýn 1,95 TL/m3 olarak belirlenmesi ve iþbu kararýn 01/06/2011 tarihinden itibaren yürürlüðe girmesi, yukarýda belirtilen köy iþyeri tarife grubundan yararlanmak için iþyeri sahiplerinin bu durumlarýný baðlý bulunduklarý muhtarlýktan belgelemeleri, Kabul edilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 35978

MANÝSA ÝLÝ, TURGUTLU ÝLÇESÝ, URGANLI BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI 21 .Ekim.2006 tarih ve 26326 Sayýlý resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15.md.ile bu yönetmeliðin 11.04.2007 tarihinde yapýlan deðiþikliklere ve 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasý þartlarýný taþýmak koþulu ile Belediyemizde boþ bulunan ve aþaðýda Unvan, derece, sýnýfý ve sayýsý belirtilen Ýtfaiye Eri kadrolarýna 657 Sayýlý Devlet Memurlarý kanununa tabi olarak çalýþtýrýlmak üzere personel alýnacaktýr. ADEDÝ SINIFI KADRO KADRO CÝNSÝYET ÖÐRENÝM DURUMU ÜNVANI DERECESÝ 3 G.Ý.H. ÝtfaiyeEri 13 E/K Orta Öðretim (Lise ve dengi okul) Mezunu olmak. ADAYLARIN BAÞVURU ÞARTLARI: a) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48.maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen þartlarý taþýmak. b) Ýtfaiye sýnavýnýn yapýlacaðý tarih olan 10.06.2011 tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, c) Saðlýk açýsýndan kapalý mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn, çalýþma þartlarýna uygun olmak. d) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerde en az 1.67 metre boyunda, Kadýnlarda en az 1.60 metre, boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+, -) 10 kg dan fâzla fark olmamak. e) 2010 yýlý (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) sýnavýna girmiþ KPSSP93 (lise ve dengi okul mezunu olmak) puan türünden 100 tam puan üzerinden en az 55 ve üzeri puan almýþ olmak. SINAVA BAÞVURU: Baþvuru süresi 08.06.2011 Çarþamba günü saat 08.00 dan, mesai bitiminde (17:00) sona erecektir. Baþvurular; Urganlý Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Telefon, posta ve e-mail yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. SINAV YERÝ VE ZAMANI; Sýnav Urganlý Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý olup Turgutlu/MANÝSA adresinde; 10.06.2011 Cuma günü saat: 10:00'da sözlü ve uygulamalý sýnav olarak yapýlacaktýr. Dayanýklýlýk sýnavý yine ayný gün saat: 14:00'da Belediyemiz futbol sahasýnda yapýlacaktýr. Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylar dayanýklýlýk testi için yanlarýnda eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLEN BELGELER; 1-) Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði kurumdan temin edilecek.) Ýþ talep formu aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý bir þekilde Tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir. 2-) KPSS Sonuç Belgesi. 3-) Nüfus cüzdaný fotokopisi (T.C.Kimlik No'lu) 4-) Son altý ay içinde çekilmiþ 2 Adet vesikalýk fotoðraf (1 adedi Baþvuru Formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 5-) Öðrenim durumlarýný gösterir belge. 6-) Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, itfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak. 7-) Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ veya tecilli olmak. SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ: KPSS Baþarý puanýna göre en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere, boþ kadro sayýsýnýn üç katý kadar aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlan adaylarýn listesi Belediyemiz (www.bilgi@urganli.bel.tr) internet sitesinde yayýnlanacak ve Sýnava giriþ belgeleri Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. SINAV KONULARI: a) Türkiye Cumhuriyet Anayasasý, b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat, e) Dayanýklýlýk testi. DEÐERLENDÝRME Baþvuranlar arasýndan, en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere, ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek, Sözlü sýnava çaðrýlacaktýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almýþ olmak gerekir. Baþarý notu, sözlü mülakat sýnavýnda alýnan nottur. Sýnavý kazananlar, Belediye ilan tahtasý ile ve yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlanlardan, göreve baþlamayanlarýn yerine, yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. Sýnav Komisyonu; sýnav sonunda, personel alýmý için ilana çýktýðý kadrolarda, baþarý puanlarýný düþük bulduðu veya yeterli bulmadýðý takdirde sýnav duyurusunda ilan edilenlerin bir kýsmýný ya da hiç birini, alýp almama hakkýna sahiptir. Baþvuru iþlemleri sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr. Ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin, atamalarý yapýlmýþ olsa dahi, atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. ÝLAN OLUNUR. 20/05/2011 ADRES: Urganlý Belediye Baþkanlýðý Ýstiklal Mahallesi Kavak Sk. No: 3 45420-URGANLI - TURGUTLU / MANÝSA TELEFON : (0236) 345 10 01 FAKS : (0236) 345 10 28 www.bik.gov.tr B: 36122

T. C. TORBALI 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Esas No: 2010/410 Davacý Nermin Açay tarafýndan davalý Hilmi Açay aleyhine açýlan boþanma davasý nedeniyle; Davalý Ahmet ve Sevim'den olma 14.07.1962 D.lu HÝLMÝ AÇAY tebligata yarar açýk adresi tespit edilemediði ve Mernis adreside bulunamadýðýndan, davalýya dava dilekçesi ile duruþma gününün tebliði mümkün olmadýðýndan 15/09/2011 günü saat 09.20'de yapýlacak olan duruþmaya gelmeleri veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, davaya karþý diyeceklerini ve delillerini bildirmesi, aksi takdirde yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý ve yokluðunda karar verileceði hususu dava dilekçesi ve duruþma günü tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 17/05/2011 www.bik.gov.tr B: 36145

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Abdurrezzak Baybara'nýn hanýmý, kardeþlerimiz Hýdýr, Muharrem, Abdülkadir, Abdulkerim ve Said Baybara'nýn annesi salihatý nisvandan

Methiye Baybara

'nýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Haznedar Yeni Asya Okuyucularý MENDERES ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2011/116 DAVALI : HÜSEYÝN ÖZAY Davacý Saadet Özay tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir dave tiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 29/06/2011 günü saat: 10:45'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 36165

T. C. BEYOÐLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DOSYA NO: 2010/25072 ESAS. TAÞINIR MALLARIN AÇIK ARTTIRMA YOLU SATIÞ ÝLANI Bir borçtan dolayý rehinli bulunan, aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 17/06/2011 tarihinde saat 10:00-10:10 arasýnda aracýn baðlý bulundu ðu Sütlüce Mah. Bade Sok. No: 19/A Emir Yeddieminlik otoparkýnda yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22/06/2011 tarihinde ayný yer ve saatte 2. arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþ týrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 KDV'nin alýcýya ait olacaðý, birikmiþ vergilerin satýþ bedelinden ödeneceði, satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Aracýn Takdir Edilen Deðeri Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 80.000,00 TL 1 34 BB 749 plaka 2009 model AUDI A6 2.0 TDI MULTITRONIK, siyah renkli, 74.170 km'de BRE185394 motor nolu, VAUZZZ4F49N001066 þase nolu, anahtar ve ruhsat var, ön cam çatlak, ön ve arka tanponlarda çizikler mevcut, muhtelif çizikler mevcut, stepne mevcut. (ÝÝK.M.114/1,114/3) *Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 36072

ÝZMÝR 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/775 KARAR NO: 2011/357 DAVALI: 1-MEHMET CEMÝL ÖZSÝN Davacý MALÝYE HAZÝNESÝ vekili tarafýndan davalýlar Lütfiye Kocabaþ ve diðerleri aleyhine mahkememizde açýlan Tapu Ýptali Ve Tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; 1- Davacý tarafýn açtýðý tapu iptali ve tescil davasýnýn kýsmen kabulüne, dava konusu Buca, Kýrýklar köyü, 976 parsel sayýlý taþýnmazýn 25.10.2010 tarihli bilirkiþi heyet raporuna ekli krokide büyük B harfi ile iþaretli 236.60 m2.lik bölüme iliþkin tapu kaydýnýn iptaline, bu bölümün son parsel numarasý verilerek davacý Hazine adýna tesciline, fazla talebin reddine, hüküm özetinin masraf davacý tarafça karþýlandýðýnda, Tapu Sicil Müdürlüðüne bildirilmesine, 2- 492 Sayýlý Harçlar Kanunu uyarýnca alýnmasý gerekli 118.80 TL nispi ilam harcýnýn davalýlardan alýnarak hazineye irad kaydýna, 3- Davacý tarafça iþbu dava nedeniyle yapýlan toplam 793.00 TL harç ve yargýlama giderinden davada kazanma ve kaybetme oraný nazara alýnarak takdiren 500.34 TL.sinin davalýlardan alýnýp, davacýya verilmesine, bakiye yargýlama giderinin davacý üzerinde býrakýlmasýna, 4- Davacý vekili yararýna karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesi uyarýnca hesap ve takdir olunan 550.00 TL maktu ücreti vekâletin davalýlardan alýnarak davacýya verilmesine iliþkin, davacý vekilinin yüzüne karþý, davalý ve dahili davalýlarýn yokluðunda ve tebliðden itibaren 8 gün içinde yargýtay yolu açýk olmak üzere karar verilmiþ olup daha önce ilanen tebligat yapýlan Mehmet Cemil Özsin'e teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 17/05/2011 www.bik.gov.tr B: 36151


DÝZÝ

29 MAYIS 2011 PAZAR

13

Hürriyetin imânla, meþrûtiyetin Kur'ân hakikatlarýyla baðlantýsý var SAÝD NURSÎ, SÝYASÎ, SOSYAL, HATTA ÝLMÎ HAYAT ÝTÝBARÝYLE, HEM ÖNCELÝÐÝ, HEM DE EN BÜYÜK DEÐERÝ "HÜRRÝYET"E VERÝYOR. HÜRRÝYETTEN SONRA, SIRASIYLA MEÞRÛTÝYET VE CUMHURÝYETÝ SAVUNAN BEDÝÜZZAMAN, ÝNSANLARIN, BÝLHASSA MÜSLÜMANLARIN BU ULVÎ NÝMETLERE DEÐER VERÝP SAHÝP ÇIKMASINI ÝSTER.

6

ba­ka­la­rý)­ al­týn­da­ yat­mýþ­ken­ u­yan­dý­rý­yor­sun. Sen­ ol­ma­sa­ i­din,­ ben­ u­mum­ mil­let,­ zin­dan–ý e­sa­ret­te­ka­la­cak­týk.­Se­ni­ömr–ü­e­be­dî­i­le­teb­þir­e­di­yo­rum­(müj­de­li­yo­rum.) "Ey­maz­lûm­ih­vân–ý­va­tan!­Gi­de­lim­da­hil­o­la­lým!­Bi­rin­ci­ka­pý­sý,­þe­ri­at­da­i­re­sin­de­it­ti­had–ý ku­lûb;­i­kin­ci­si,­mu­hab­bet–i­mil­li­ye;­ü­çün­cü­sü, ma­a­rif;­ dör­dün­cü­sü,­ sa’y–i­ in­sa­nî;­ be­þin­ci­si, terk–i­se­fa­het­tir. "Sa­kýn­ey­ih­van–ý­va­tan!­Se­fa­het­ler­le­ve­din­de la­u­ba­li­lik­ler­le­(hür­ri­ye­ti)­tek­rar­öl­dür­me­yi­niz. "Ey­ eb­nâ–yý­ va­tan!­ Hür­ri­ye­ti­ sû–i­ tef­sir­ et­me­yi­niz;­ tâ­ e­li­miz­den­ kaç­ma­sýn­ ve­ mü­te­af­fin o­lan­es­ki­e­sa­re­ti­baþ­ka­kap­ta­bi­ze­i­çir­mek­le­bi­zi­boð­ma­sýn." (Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî,­s.­73)

bu­na­mu­ka­bil­hür­ri­yet­ve­meþ­rû­ti­yet­sis­te­mi­ne­i­se­bü­tün­ruh­û­câ­nýy­la­ta­raf­tar­ve­mü­da­fa­a­cý­ol­du­ðu­nu,­ne­re­dey­se­duy­ma­yan­kal­ma­dý. Üs­te­lik,­bu­u­ður­da­her­tür­lü­be­de­li­ö­de­me­ye de­ha­zýr­o­lu­ðu­her­ha­lin­den­an­la­þý­lý­yor­du. Ni­te­kim,­öy­le­ol­du.­Tý­mar­ha­ne­ye­gön­de­ril­di, mah­ke­me­ye­ çý­ka­rýl­dý,­ ha­pis­ha­ne­ye­ sevk­ e­dil­di. An­cak,­o­yi­ne­de­yýl­ma­dý;­i­nan­dý­ðý­ný­söy­le­me­ye, bil­dik­le­ri­ni­yaz­ma­ya­de­vam­et­ti. Bil­has­sa­Nu­tuk,­Mü­nâ­za­rât,­Hut­be–i­Þâ­mi­ye­ ve­ Di­vân–ý­ Harb–i­ Ör­fî­ i­sim­li­ e­ser­le­rin­de, bu­ me­yan­da­ki­ hiz­met­le­ri­ne,­ ka­na­at­ ve­ be­ya­nat­la­rý­na­da­ir­pek­çok­mev­zu–ba­his­var. Ýþ­te,­bun­lar­dan­bir­kaç­mi­sâl...­

Has­ta­lý­ðýn­teþ­his­ve­te­dâ­vi­si­hak­kýn­da Hür­ri­ye­te­mef­tun­bir­meþ­rû­ti­yet­yýl­dý­zý Hür­ri­ye­te­ol­dum­o­la­sý­"â­þýk",­Meþ­rû­ti­yet'in­en te­sir­li­mü­da­fiî­ve­fa­kat­is­tib­da­dýn­i­se­en­þid­det­li mu­ha­li­fi­ o­lan­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri,­ Bit­lis'ten­Ýs­tan­bul'a­1907­yý­lý­son­la­rýn­da­va­sýl­ol­du. Ýs­tan­bul'a­ gel­me­siy­le­ bir­lik­te,­ Der­sa­a­det'in â­fâ­kýn­da­â­de­ta­bir­gü­neþ­gi­bi­doð­du.­Ki­mi­yer­de­ bir­ þim­þek­ gi­bi­ çak­tý;­ ki­mi­ yer­de­ i­se­ gök gür­le­me­si­gi­bi­ses–sa­dâ­ver­di. Me­se­lâ,­ Ýs­tan­bul'a­ ge­lir­ gel­mez,­ yer­leþ­ti­ði Fa­tih­Þe­ker­ci­Han­da­ki­ça­lýþ­ma­o­fi­si­nin­ser­lev­hâ­sý­na­þu­çar­pý­cý­i­bâ­re­yi­yaz­dýr­dý:­ "Bu­ra­da­her müþ­kül­hal­le­di­lir,­her­su­â­le­ce­vap­ve­ri­lir;­fa­kat su­âl­so­rul­maz." Ta­rih­te­ i­kin­ci­ bir­ mi­sâ­li­ne­ he­nüz­ rast­la­nýl­ma­yan­böy­le­si­ne­ha­ri­ku­lâ­de­bir­du­ruþ­ve­or­ta­lý­ðý­bir­den­e­lek­trik­len­di­ren­böy­le­si­ne­ce­su­râ­ne bir­çý­kýþ,­e­sa­sýn­da­pek­ya­kýn­da­baþ­la­ya­cak­o­lan ye­ni­ve­bam­baþ­ka­bir­dö­ne­min­ha­ber­ci­si­ma­hi­ye­tin­de­bir­"i­þa­ret­fi­þe­ði"­i­di. E­vet,­ "Bu­ra­da­ her­ müþ­kül­ hal­le­di­lir..."­ di­ye baþ­la­yan­i­fa­de­ve­i­ba­re­nin­tah­týn­da­ya­tan­mâ­nâ­ ve­ ma­hi­yet,­ þüp­he­siz­ ki­ sa­ný­lan­ ve­ya­ tah­min­e­di­len­den­çok­da­ha­bü­yük­ve­i­le­ri­de­re­ce­de­bo­yut­lar­ta­þý­yor.­Me­se­lâ: 1)­ Bu,­ bü­tün­ i­lim­ ve­ fi­kir­ dün­ya­sý­na­ kar­þý ga­yet­a­çýk­ve­tam­ce­su­ra­ne­bir­"mey­dan­o­ku­ma"­ha­li­dir. 2)­Bu,­ay­ný­za­man­da­"Ba­kýn,­bun­dan­böy­le­ya­þa­na­cak­her­ha­di­se­de,­muh­te­mel­her­tür­lü­ge­liþ­me­kar­þý­sýn­da,­ar­týk­ben­de­söz­ve­i­ni­si­ya­tif­sa­hi­bi­yim;­bu­nu­her­kes­duy­sun,­bil­sin"­de­mek­tir. 3)­Bu­iz­zet­li­du­ruþ,­ay­ný­za­man­da­hür­ri­ye­ti­ne,­fik­rî­ser­bes­ti­ye­ti­ne­o­lan­düþ­kün­lü­ðün­bir­i­fa­de­si­dir.­Da­ha­sý,­bu­"Ben­hiç­bir­bas­ký­yý­ka­bul et­mem;­ is­tib­da­dýn­ e­se­ri­ o­lan­ ka­yýt­la­rýn­ al­tý­na gir­mem"­de­mek­tir. 4)­"Kim­ne­is­ter­se­sor­sun"­þek­lin­de­ki­ta­výr­ve du­ruþ­i­se,­ay­ný­za­man­da­"Ey­mað­rur­en­te­lek­tü­el!­Bi­lin­ki,­her­þey­Ýs­tan­bul'dan­i­ba­ret­de­ðil­dir. Þark'ta­ki­med­re­se­eh­li­ni­ u­nut­ma­yýn,­on­la­rý­sa­kýn­ha­kü­çük­gör­me­ye­ça­lýþ­ma­yýn"­de­mek­tir. 5)­Genç­Sa­id'in,­bü­tün­mek­tep­ve­med­re­se­eh­li­nin­dik­ka­ti­ni­çe­ken,­hat­ta­on­la­rýn­ço­ðu­nu­cid­dî mâ­nâ­da­ür­kü­tüp­göz­le­ri­ni­kor­ku­tan­bu­ef­sâ­ne­vî çý­ký­þýn­"hik­met­ci­he­ti"yle­is­tik­bâ­le­yö­ne­lik­bir­me­sa­jý­da­ (yi­ne­Üs­tad'ýn­i­fa­de­siy­le)­ þu­dur:­"Ce­nâb–ý Hakk'a­yüz­bin­þü­kür­ol­sun.­Yet­miþ–sek­sen­se­ne­lik­ha­ya­tý­mýn­son­la­rýn­da­o­nun­hik­me­ti­ni­ih­san–ý Ý­lâ­hi­ye­i­le­bir­de­re­ce­bil­dik­ki:­...­Ri­sâ­le–i­Nur­en zi­ya­de­u­le­mâ­nýn­da­mar­la­rý­na­do­kun­dur­du­ðu­hal­de,­ho­ca­la­rýn­Nur­la­ra­kar­þý­ten­kit­kâ­râ­ne­e­ser­ler ya­za­ma­dýk­la­rý­nýn­se­be­bi,­o­za­man­da­Sa­id’in­u­le­mâ­nýn­su­al­le­ri­ne­kar­þý­doð­ru­ce­vap­ver­me­si,­u­le­ma­nýn­ce­sa­re­ti­ni­kýr­mýþ­ki,­hiç­bir­yer­de­kýs­kanç ho­ca­lar­dan,­hem­meþ­rep­çe­Sa­id’e­çok­mu­ha­lif­ol­duk­la­rý­hal­de­Nur­Ri­sâ­le­le­ri­ne­kar­þý­mu­ka­bil­çýk­ma­ma­la­rý,­bu­ha­lin­bir­hik­me­ti­ol­du­ðu­na­ka­na­a­tim­gel­miþ.­Yok­sa,­böy­le­a­cip­bir­za­man­da­ehl–i med­re­se­nin­i­ti­ra­zý­baþ­la­say­dý,­din­siz­lik­ta­raf­tar­la­rý o­lan­giz­li­düþ­man­la­rý­mýz­hem­Nur­la­rý,­hem­u­le­mâ­yý­çü­rüt­mek­i­çin­e­hem­mi­yet­li­bir­ve­si­le­ya­pa­cak­lar­dý."­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­312) E­vet,­ge­rek­o­za­man­lar,­ge­rek­se­da­ha­son­ra­la­rý­ Üs­tad­ Be­di­üz­za­man'a­ mu­ha­lif­ o­lan,­ hat­ta þid­det­li­ düþ­man­lýk­ e­den­ler­ ol­muþ­tur.­ An­cak, bun­la­rýn­hiç­bi­ri­mey­da­na­çý­kýp­da­il­mî­ci­het­te mu­a­ra­za,­ ya­hut­ bir­ e­ser­le­ mu­ka­be­le­ et­me­ ce­sa­re­ti­ni­gös­te­re­me­miþ­tir. Bu­ fa­sýl­dan­ son­ra,­ þim­di­ tek­rar­ sa­de­de­ dö­nü­yo­ruz...

"Ev­vel­ (1908'den­ev­vel) Þark'ta­fe­na­lý­ðýn­se­be­bi,­ Þark'ýn­ uz­vu­ has­ta­lan­mýþ­ zan­ne­di­yor­dum.­Vak­tâ­ki,­has­ta­o­lan­Ýs­tan­bul’u­gör­düm, nab­zý­ný­tut­tum,­teþ­rih­et­tim (a­çýp­bak­tým);­an­la­dým­ki,­kal­bin­de­ki­has­ta­lýk­týr,­her­ta­ra­fa­si­ra­yet­ e­der.­ Te­dâ­vi­si­ne­ ça­lýþ­tým;­ bir­ di­vâ­ne­lik­le tal­tif­e­dil­dim."­(Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî,­s.­87) *** Yi­ne­Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî'de­ki­"Devr–i­is­tib­dad­da­ tý­mar­ha­ne­den­ son­ra­ tevkif­ha­ne­de­ i­ken Zab­ti­ye­Nâ­zý­rý­Þe­fik­Pa­þa­i­le­mu­ha­ve­re"­baþ­lýk­lý bö­lüm­den­ bir­ i­fa­de:­ "Si­ga­ra­ kâ­ðý­dý­ ka­dar­ in­ce ve­ ni­zâm­ nâ­mýy­le­ bir­ per­de­yi,­ bu­ ka­dar­ fe­ve­rân–ý­ ef­kâr­ ve­ his­si­yâ­ta­ kar­þý­ her­ke­sin­ üs­tü­ne ört­müþ­sü­nüz.­ Her­kes,­ al­týn­da,­ si­zin­ taz­yî­ka­tý­nýz­la­mey­yit–i­mü­te­har­rik­gi­bi­in­li­yor.­Ben­a­ce­mî­i­dim,­al­tý­na­gir­me­dim,­üs­tü­ne­düþ­tüm." Gö­rül­dü­ðü­gi­bi,­de­li­mu­a­me­le­si­ni­gör­me­ye, di­va­ne­lik­le­dam­ga­la­nýp­tý­mar­ha­ne­ye­gön­de­ril­me­ye,­hat­ta­iþ­ken­ce­li­ha­pis­ha­ne­de­ö­mür­tü­ket­me­ye­bi­le­ra­zý­o­lan­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî, hür­ri­ye­ti­ni­fe­dâ­et­me­ye­ve­bas­ký­cý­re­jim­le­mü­ca­de­le­et­mek­ten­ge­ri­dur­ma­ya­as­la­ra­zý­o­la­mý­yor. Hat­ta­öy­le­ki,­Sul­tan­I­I.­Ab­dül­ha­mid'in­þah­sý­ný­yük­sek­mev­ki­de­gö­rüp­ (bir­ne­vî­ve­li­de­re­ce­sin­de)­ o­nu­ tah­kir­ ve­ tez­yi­fe­ te­nez­zül­ et­me­di­ði hal­de,­o­nun­"ha­fif­is­tib­dat"­a­ya­rýn­da­ki­si­ya­se­ti­ni de­i­çi­ne­a­lan­bü­tün­dik­ta­yö­ne­tim­le­ri­hak­kýn­da "Her­ ne­re­de­ rast­lar­sam­ sil­le­ vu­ra­ca­ðým"­ di­ye­cek­ka­dar­kat'î­ko­nu­þu­yor:­"Meþ­rû,­ha­ki­kî­meþ­rû­ti­ye­tin­mü­sem­mâ­sý­na­ahd­û­pey­mân­et­ti­ðim­den,­ is­tib­dat­ ne­ þe­kil­de­ o­lur­sa­ ol­sun,­ meþ­rû­ti­yet­li­bâ­sý­giy­sin­ve­is­mi­ni­tak­sýn,­rast­gel­sem­sil­le­vu­ra­ca­ðým."­(Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî,­s.­40) E­vet,­Sa­id­Nur­sî,­bü­tün­ha­ya­týn­da­ve­bü­tün kuv­ve­tiy­le­da­i­ma­hür­ri­yet,­meþ­rû­ti­yet­ve­a­dâ­let–i­ tam­me­ le­hin­de;­ zu­lüm,­ te­gal­lüb,­ ta­hak­küm­ ve­ is­t ib­d a­d ýn­ i­s e­ a­l ey­h in­d e­ ol­m uþ­t ur. (Lem'â­lar,­s.­174) Ýþ­te,­bu­se­bep­le­ba­þý­na­gel­me­yen­kal­ma­mýþ, en­a­ðýr­be­del­le­ri­ö­de­me­ye­mâ­ruz­bý­ra­kýl­mýþ­týr.

Ö­zet­le: 1)­Ak­la­hu­sû­met­e­dil­di­ði­ve­hür­ri­ye­tin­di­vâ­ne­l ik­l e­ yâd­ o­l u­n ur­d u­ "za­y ýf­ is­t ib­d at"­ re­j i­m i (Mut­la­ký­yet)­o­na­tý­mar­ha­ne­yi­mek­tep­ey­le­di... 2)­ Ha­ya­ta­ a­dâ­vet­ e­dil­di­ði­ ve­ î­ti­dâ­lin,­ is­ti­ka­me­t in­ ir­t i­c a­ i­l e­ ka­r ýþ­t ý­r ýl­d ý­ð ý­ de­v ir­d e­ (Ýt­t i­hat–Te­rak­ki­hü­kü­me­ti),­bu­kez­"þid­det­li­is­tib­dat"­o­na­ha­pis­ha­ne­yi­mek­tep­ey­le­di... 3)­Son­o­la­rak,­din­ve­mu­kad­de­sa­týn­te­mel­den tah­ri­be­ça­lý­þýl­dý­ðý­"Tek­par­ti­re­ji­mi"nde­i­se,­"mut­lak­is­tib­dat"­o­na­ha­ya­tý­ze­hir,­zin­dan­ey­le­di. An­cak,­bü­tün­bu­70–80­yýl­lýk­çi­le­ve­iþ­ken­ce­li­ ha­ya­ta­ rað­men,­ Sa­id­ Nur­sî,­ ha­ya­tý­nýn­ so­nu­na­ka­dar­yi­ne­hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­si­nin­te­si­si­ i­çin­ ça­lýþ­mak­tan­ as­la­ ge­ri­ dur­ma­dý.­ (Ta­rih­çe–i­Ha­yat,­s.­567)

Hür­ri­yet,­meþ­rû­ti­yet,­ cum­hu­ri­yet­sý­ra­la­ma­sý

Sa­id­Nur­sî,­si­ya­sî,­sos­yal,­hat­ta­il­mî­ha­yat­i­ti­ba­riy­le,­ hem­ ön­ce­li­ði,­ hem­ de­ en­ bü­yük­ de­ðe­ri­ "hür­ri­yet"e­ ve­ri­yor.­ Ne­ ken­di­si­ne,­ ne­ de baþ­ka­sý­na­za­ra­rý­do­kun­ma­yan­hür­ri­ye­te... Öy­le­ ki,­ bu­ meþ­rû­ hür­ri­ye­ti­ "kâ­mil­ i­man"a bað­lý­yor­ve­"Ý­man­ne­ka­dar­mü­kem­mel­o­lur­sa, o­ de­re­ce­ hür­ri­yet­ par­lar"­ di­ye­rek,­ Asr–ý­ Sa­â­de­ti­ör­nek­gös­te­ri­yor.­(Mü­nâ­za­rât,­s.­59) Öy­le­ya,­Al­lah'a­hak­kýy­la­kul­o­lan­ki­þi,­hak­kýy­la­da­hür­o­lur;­ku­la­kul­luk­et­me­ye,­in­san­la­ra­bo­yun­eð­me­ye­as­la­te­nez­zül­et­mez. Hür­ri­yet­ol­ma­dan­as­la E­vet,­en­ö­nem­li­ve­ön­ce­lik­li­o­lan­þey,­hür­ri­Gö­rü­nür­de,­ mem­le­ke­tin­ e­ði­tim/ma­a­rif­ me­- yet­tir.­ Hür­ri­ye­tin­ ol­ma­dý­ðý­ yer­de,­ meþ­rû­ti­ye­se­le­si­ i­çin­ hü­kü­met­ mer­ke­zi­ Ýs­tan­bul'a­ ge­len tin­ya­hut­cum­hu­ri­ye­tin­ne­kýy­me­ti­o­la­bi­lir­ki... Sa­id­Nur­sî'nin,­"Her­müþ­kül­hal­le­di­lir;­kim­ne (Söz­de­cum­hu­ri­yet­le­i­da­re­e­di­len­1950­ön­ce­si is­ter­se­sor­sun"­tar­zýn­da­ki­çý­ký­þý­a­çýk­ça­gös­te­ri­- Tür­ki­ye'si­ni,­ Sad­dam'ýn­ I­rak'ý­ný,­ Kad­da­fi'nin yor­ ki,­ o­nun­ bu­ ge­li­þi­ sa­de­ce­ bir­ tek­ "mek­- Lib­ya'sý­ný­ve­ya­ba­ba–o­ðul­E­sad'ýn­Su­ri­ye'si­ni­a­tep–med­re­se"­me­se­le­siy­le­sý­nýr­lý­de­ðil­dir. lýn­ve­bun­la­rý­Cum­hu­ri­ye­tin­ol­ma­dý­ðý­ba­zý­hür, Ni­te­kim,­ çok­ ký­sa­ bir­ sü­re­ son­ra­ an­la­þýl­dý­ ki, de­mok­rat­Av­ru­pa­ül­ke­le­riy­le­ký­yas­la­yýn­me­se­lâ.) genç­ Sa­id'in­ çok­ cid­dî­ ve­ ay­ný­ za­man­da­ bü­yük *** risk­ta­þý­yan­da­ha­baþ­ka­dü­þün­ce­ve­ta­lep­le­ri­var. Hür­ri­yet­ten­ son­ra,­ sý­ra­sýy­la­ meþ­rû­ti­yet­ ve Me­se­lâ,­bir–i­ki­ay­lýk­sü­re­zar­fýn­da,­o­nun­is­- cum­hu­ri­ye­ti­ sa­vu­nan­ Be­di­üz­za­man,­ in­san­la­tib­da­dýn­ her­ tür­lü­sü­ne­ ve­ hü­küm­fer­mâ­ o­lan rýn,­bil­has­sa­Müs­lü­man­la­rýn­bu­ul­vî­ni­met­le­re mo­nar­þik­ mut­la­ký­yet­ re­ji­mi­ne­ þid­det­le­ kar­þý, de­ðer­ve­rip­sa­hip­çýk­ma­sý­ný­is­ter.­Tâ­ki,­el­den

Bediüzzaman Said Nursî. Ýstanbul'a gelir gelmez, bir Ýslâm âlimi olarak hürriyet ve meþrûtiyete tam mânâsýyla sahip çýktýðýný ve bu konuda inisiyatif kullandýðýný görmekteyiz.

E­vet,­bu­ve­ben­ze­ri­hi­tap­lar,­Meþ­rû­ti­yet­dö­ne­mi­nin­ilk­hür­ri­yet­nut­ku­ol­ma­ö­zel­li­ði­ni­ta­þý­dý­ðý­ gi­bi,­ Üs­tad­ Be­di­üz­za­man­ da,­ bu­ dö­ne­min­ilk­"Hür­ri­yet­ha­ti­bi"­ol­ma­vas­fý­ný­ta­þý­yor. Do­la­yý­sýy­la,­o,­ya­þa­dý­ðý­za­ma­nýn­Be­diî­ol­du­ðu­gi­bi,­bi­ze­gö­re­bi­hak­kýn­"Meþ­rû­ti­yet'in­Be­di­üz­za­man’ý"dýr. *** Bu­bö­lü­mü­yu­ka­rý­da­ki­"hür­ri­yet,­meþ­rû­ti­yet, cum­hu­ri­yet"­ sý­ra­la­ma­sý­na­ uy­gun­ þe­kil­de,­ yi­ne Üs­tad­Be­di­üz­za­man'ýn­bir­kaç­ve­ci­ze­siy­le­nok­ta­la­ya­lým. "Ben­ ek­mek­siz­ ya­þa­rým,­ hür­ri­yet­siz­ ya­þa­ya­mam." "Hür­ri­yet,­ Al­lah'ýn­ bir­ he­di­ye­si­dir;­ i­mâ­nýn bir­hu­sû­si­ye­ti­dir." "Ýn­sa­na­ kar­þý­ hür­ri­yet,­ Al­lah’a­ kar­þý­ u­bû­di­ye­ti­in­taç­e­der." "Meþ­r û­t i­y et,­ ha­k i­k î­ a­d â­l et­ ve­ meþ­v e­r et–i þer'i­ye’den­ i­ba­ret­tir.­ Hüsn–ü­ te­lâk­ki­ e­di­niz. Mu­ha­fa­za­sý­na­ça­lý­þý­nýz.­Zi­ra,­dün­ye­vî­sa­a­de­ti­miz­meþ­rû­ti­yet­te­dir." "Ýs­t ib­d ad–ý­ mut­l a­k a­ cum­h u­r i­y et­ nâ­m ý­n ý ver­mek­le,­...hâ­ki­mi­yet–i­Ýs­lâ­mi­ye­ye­ve­mil­le­te ve­va­ta­na­ec­ne­bi­he­sa­bý­na­dar­be­vu­ru­yor­lar.” "Cum­hu­ri­yet­ ki,­ a­dâ­let­ ve­ meþ­ve­ret­ ve­ kà­nun­da­ in­hi­sar–ý­ kuv­vet­ten­ i­ba­ret­tir.­ Kuv­vet kà­nun­da­ol­ma­lý." "Din­dar­ bir­ cum­hu­ri­yet­çi­ ol­du­ðu­mu,­ ta­rih­çe–i­ha­ya­tým­is­pat­e­der."

Divân–ý Harb–i Örfi'de, kurulan daraðaçlarý gölgesinde, yine hürriyet ve meþrûtiyet hakikatini savundu.

git­me­sin­ve­baþ­ka­mak­sat­la­ra­â­let­e­dil­me­sin­ler.­ Ýþ­te,­Tem­muz­1908'de­i­lân­e­di­len­Hür­ri­yet­ve Meþ­rû­ti­yet'e­de­bu­i­nanç­ve­þu­ur­la­sa­hip­çý­kan Üs­tad­Be­di­üz­za­man,­sý­ca­ðý­sý­ca­ðý­na­mey­dan­la­ra­çý­kýp­nu­tuk­a­tan,­i­ni­si­ya­ti­fi­e­le­a­la­rak­kit­le­le­ri ay­dýn­lat­ma­ya­ ça­lý­þan,­ kud­sî­ kay­nak­la­rý­ de­lil gös­te­re­rek­ ga­ze­te­ ve­ mec­mu­a­lar­da­ ma­ka­le­ler neþ­re­den­ i­lim­ ca­mi­a­sý­nýn­ ve­ med­re­se­ eh­li­nin en­par­lak­si­mâ­sý­o­la­rak­çý­ký­yor­kar­þý­mý­za. Þu­ i­fa­de­ ken­di­si­ne­ a­it:­ "A­ya­sof­ya'da,­ Ba­ye­zid'de,­Fa­tih'te,­Sü­ley­ma­ni­ye'de­u­mum­u­le­ma­ve ta­le­be­ye­ hi­ta­ben­ mü­te­ad­dit­ nu­tuk­lar­la­ þe­ri­a­týn ve­mü­sem­mâ–yý­meþ­rû­ti­ye­tin­mü­na­se­bet–i­ha­ki­ki­ye­si­ni­ i­zah­ ve­ teþ­rih­ et­tim.­ Ve­ mü­te­hak­ki­ma­ne­ is­tib­da­dýn­ þe­ri­at­la­ bir­ mü­na­se­be­ti­ ol­ma­dý­ðý­ný­be­yan­et­tim." (Di­vân–ý­Harb–i­Ör­fî,­s.­22) Ca­mi­ler­de,­med­re­se­ler­de­â­lim­le­re­ve­ta­le­be­le­re­bu­þe­kil­de­hi­tap­e­den­Be­di­üz­za­man,­Meþ­rû­ti­yet'in­ i­lâ­nýn­dan­ he­men­ son­ra­ Ýs­tan­bul­ A­ya­s of­y a­ Mey­d a­n ýn­d a,­ a­k a­b in­d e­ de­ Se­l â­n ik Hür­ri­yet­ Mey­da­nýn­da­ hal­ka­ hi­ta­ben,­ ay­rý­ca "Hür­ri­yet­nut­ku"nu­i­rad­et­ti. Ýþ­te­o­hi­ta­be­den­ba­zý­pa­saj­lar: "Ey­ hür­ri­yet–i­ þer'î!­ Öy­le­ müt­hiþ­ ve­ fa­kat gü­zel­ve­müj­de­li­bir­sa­dâ­i­le­ba­ðý­rý­yor­sun.­Be­nim­gi­bi­bir­Þark­lý­yý­ta­ba­kât–ý­gaf­let­(gaf­let­ta­-

Münâzarât isimli eserinde, "Dað ve sahrayý medrese ederek" kitlelere yine meþrûtiyeti ders verdi.

Be­di­üz­za­man: "De­mok­rat­lýk,­meþ­rû­ti­yet­mâ­nâ­sýn­da"dýr Za­man­za­man­þu­tarz­bir­su­âl­i­le­kar­þý­laþ­mak­ta­yýz:­ "Bü­tün­kuv­ve­tiy­le­meþ­rû­ti­ye­te­sa­hip­çý­kan Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­a­ca­ba­de­mok­ra­si­den­de söz­et­miþ­mi­dir?­Ba­zý­la­rý­Hz.­Üs­tad'ýn­de­mok­ra­si­den­hiç­söz­et­me­di­ði,­bu­i­ki­mef­hu­mu­ay­rý­te­-

lâk­ki­et­ti­ði,­do­la­yý­sýy­la­biz­le­rin­de­meþ­rû­ti­ye­te­ol­du­ðu­ka­dar­de­mok­ra­si­ye­sa­hip­çýk­ma­mý­zýn­ge­rek­me­di­ði­ni­söy­lü­yor.­Bu­doð­ru­mu­dur?"­ Bu­na­ce­va­bý­mýz­þu­dur: Üs­tad­Be­di­üz­za­man,­e­ser­le­rin­de­hiç­"öz­gür­lük"­lâ­fý­ný­da­kul­lan­ma­mýþ.­A­ma­bu­du­rum,­o­nun­ay­ný­mâ­nâ­yý­ku­þa­tan­"hür­ri­yet"ten­söz­et­me­di­ði­ni­ gös­ter­mez.­ De­mek­ ki,­ lâ­fýz­dan­ zi­ya­de­mâ­nâ­ya­ba­kýl­ma­lý. Gü­nü­müz­de,­hür­ri­ye­tin­ye­ri­ne­öz­gür­lük­gi­bi,­ meþ­rû­ti­ye­tin­ ye­ri­ne­ de­ de­mok­ra­si­ tâ­bi­ri­ni kul­la­nan­lar­pek­çok­tur. Kal­dý­ki,­Ri­sâ­le–i­Nur'da­ay­nen­"hür­ri­yet­ve meþ­rû­ti­yet"­gi­bi­"hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­si"­tâ­bir­le­ri­de­yan­ya­na­zik­re­di­li­yor. Da­ha­sý,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî'nin­"hür­ri­yet­ ve­ de­mok­ra­si"nin­ te­si­si­ne­ bü­tün­ mil­let­le be­r a­b er­ ça­l ýþ­t ý­ð ý­ ve­ bu­ me­y an­d a­ ha­s ýl­ o­l an mu­vaf­fa­ki­yet­ten­do­la­yý­da­mem­nun­ol­du­ðu­a­çýk­ça­i­fa­de­e­di­li­yor.­ Ben­zer­ mâ­nâ­da­ki­ tak­dir­kâ­râ­ne­ i­fa­de­ler­ Ri­sâ­le–i­ Nur'da­ki­ muh­te­lif­ ba­his­ler­de­ de­ zik­re­dil­mek­le­ be­ra­ber,­ ay­rý­ca­ biz­zat­ Be­di­üz­za­man Haz­ret­le­ri­nin­ de­ meþ­rû­ti­ye­ti­ "de­mok­rat"­ ve "de­mok­rat­lýk"­ tâ­bir­le­riy­le­ yâd­ e­dip­ tef­sir­ bu­yur­duk­la­rý­ný­gör­mek­te­yiz.­ Ýþ­te,­ bu­ nok­ta­yý­ is­pat­ e­den­ pek­çok­ de­lil­den bir­ka­çý. 1)­Üs­t ad­ Be­d i­ü z­z a­m an'ýn­ yi­n e­ Di­v ân–ý Harb–i­ Ör­fî­ i­sim­li­ e­se­ri­nin­ son­la­rýn­da­ yer­ a­lan­ve­"Ey­me­bû­sân!"­ni­dâ­sýy­la­baþ­la­yan­bir­hi­ta­be­si­var.­ Vak­tiy­le­ Vol­kan­ ga­ze­te­sin­de­ (Mart­ 1909) "Ya­þa­sýn­ þe­ri­at–ý­ gar­râ" baþ­lý­ðýy­la­ neþ­ro­lan­ ve 1950'li­yýl­lar­da­ "Ya­þa­sýn­Kur'ân'ýn­kà­nun–u­e­sâ­si­le­ri" baþ­lý­ðýy­la­son­þek­li­ni­a­lan­bu­ma­ka­le­de,­ ye­ni­ ye­ni­ te­þek­kül­ et­me­ye­ baþ­la­yan­ de­mok­ra­tik­cum­hu­ri­ye­tin­meþ­rû­ti­yet­mâ­nâ­sýn­da ol­d u­ð u­ ay­n en­ þu­ söz­l er­l e­ na­z a­r a­ ve­r i­l i­y or: "Cum­hu­ri­yet­ ve­ de­mok­rat­ mâ­nâ­sýn­da­ki­ meþ­rû­ti­yet­ ve­ Kâ­nun–u­ E­sa­sî­ de­ni­len­ a­dâ­let­ ve meþ­ve­ret­ve­kà­nun­da­cem–i­kuv­vet...." Kay­nak:­Bu­ký­sým,­a­dý­ge­çen­e­se­rin­Söz­ler­Ya­yý­ne­vi­ i­le­ En­var­ Neþ­ri­yat­ (2000,­ s.­ 80)­ bas­ký­la­rýn­da­ ol­du­ðu­ gi­bi­ Ye­ni­ As­ya­ Neþ­ri­yat­ (1995,­ s. 69) nüs­ha­la­rýn­da­da­ay­nen­yer­a­lý­yor.­ 2)­He­men­ bü­tün­ ya­yý­nev­le­ri­nin­ bas­mýþ­ ol­duk­la­rý­ "E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý"­ i­sim­li­e­se­rin­son­la­rýn­da­ "Kal­be­ih­tar­e­di­len­iç­ti­maî­ha­ya­tý­mý­za­a­it bir­ha­ki­kat"­baþ­lý­ðýy­la­yer­a­lan­Üs­tad­Be­di­üz­za­man'ýn­ o­ meþ­hûr­ mek­tu­bun­da,­ "de­mok­rat­lýk" þek­lin­de­ te­lâf­fuz­ e­di­len­ de­mok­ra­si,­ "Ýs­lâ­mi­ye­tin­ bir­ kà­nun–u­ e­sâ­si­si"­ i­le­ ir­ti­bat­lan­dý­rý­la­rak þu­ ha­ki­kat­li­ söz­ler­le­ na­za­ra­ ve­ri­li­yor:­ "Ýs­lâ­mi­ye­tin­ bir­ kà­nun–u­ e­sa­sî­si­ o­lan,­ ha­dis–i­ þe­rif­te (Sey­yi­dü'l–kav­mi,­hâ­di­mu­hum) ya­ni­'Me­mu­ri­yet,­ e­mir­lik­ i­se,­ re­is­lik­ de­ðil,­ mil­le­te­ bir­ hiz­met­kâr­lýk­týr.'­ De­mok­rat­lýk,­ hür­ri­yet–i­ vic­dan, Ýs­lâ­mi­ye­tin­bu­kà­nun–u­e­sa­sî­si­ne­da­ya­na­bi­lir."­ Kay­nak:­A­ge,­s.­386;­Ye­ni­As­ya­N.,­1994.­ 3)­1952’de­Ýs­tan­bul’da­gö­rü­len­Genç­lik­Reh­be­ri­mah­ke­me­si­ne,­ehl–i­vu­ku­fa­ce­va­ben­ve­ri­len­i­ti­raz­na­me­den­ký­sa­cýk­bir­bö­lüm:­ "Ey­a­dâ­let–i­ ha­ki­ki­ye­nin­ mü­mes­sil­le­ri­ sý­fa­týy­la­ hu­kuk–u­u­mu­mi­ye­yi­ve­hay­si­yet–i­mil­li­ye­yi­mu­ha­fa­za­ e­den­ hâ­kim­ler!­ Genç­lik­ Reh­be­ri’nin ...a­da­let–i­ka­nun­ve­hür­ri­yet–i­fi­kir­ve­vic­dan düs­t u­r uy­l a­ mah­k û­m i­y e­t i­ ve­ mu­h a­k e­m e­s i müm­kün­ de­ðil­dir.­ Hür­ri­yet–i­ fi­kir­ ve­ hür­ri­yet–i­ vic­d an­ düs­t u­r u­n u­ en­ ge­n iþ­ mâ­n â­s ýy­l a tat­bik­ e­den­ cum­hu­ri­yet­ i­da­re­si­nin­ de­mok­ra­si kà­nun­la­rýy­la­as­la­ka­bil–i­te­lif­de­ðil­dir."­ Kay­nak:­E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­365.­ 4)­ "Ta­rih­çe–i­Ha­yat"­ i­sim­li­ e­se­rin­ 633.­ say­fa­sýn­da­ yer­ a­lan­ Ý­sa­ Ab­dül­ka­dir'in­ ya­zý­sýn­dan ký­sa­bir­bö­lüm:­"...Nur­Ta­le­be­le­riy­le­Nur­Ri­sâ­le­le­ri­ ve­ on­la­rýn­ bu­ bü­yük­ hiz­met–i­ Kur’â­ni­ye­le­ri­De­mok­rat­hü­kû­me­ti­nin­bir­bü­yük­ha­se­ne­si­dir­ ki,­ mü­bâ­rek­ â­lem–i­ Ýs­lâm­da­ki­ ha­re­ket–i­ Ýs­l â­m i­y e­ bu­ hü­k û­m et–i­ de­m ok­r a­s i­y i tak­dir­ve­tah­sin­le­kar­þý­lý­yor."­ 5)­Yi­ne­ "Ta­rih­çe–i­ Ha­yat" i­sim­li­ e­se­rin­ 567. say­fa­sýn­da­yer­a­lan­A­vu­kat­Mih­ri­He­lav'ýn­mah­ke­me­de­ki­mü­da­fa­a­sýn­dan­hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­si­i­le­il­gi­li­bö­lüm­de­ay­nen­þu­i­fa­de­le­ri­o­ku­mak­ta­yýz:­"Fil­ha­kî­ka,­mü­vek­ki­lim­ (Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî),­bü­tün­mil­let­le­be­ra­ber­is­tib­dâ­da­kar­þý mü­câ­de­le­et­miþ,­hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­si­nin­te­si­si­ne­ça­lýþ­mýþ­ve­bu­hu­sus­ta­hu­sû­le­ge­len­mu­vaf­fa­ki­yet­ten­do­la­yý­da­mem­nun­ol­muþ­tur."­ Ne­ti­ce:­Üs­tad­ Be­di­üz­za­man'ýn­ hür­ri­yet­ ve meþ­rû­ti­yet­ gi­bi,­ cum­hu­ri­yet­ ve­ de­mok­ra­si­ye de­hak­ve­ha­ki­kat­nâ­mý­na­sa­hip­çýk­tý­ðý­na­da­ir, yu­ka­rý­da­ sý­ra­la­dý­ðý­mýz­ de­lil­ ve­ is­pat­ lis­te­si­ni da­ha­da­u­zat­mak­müm­kün.­Ü­mit­e­de­riz­ki,­bu muh­kem­ de­lil­ler,­ ak­si­ id­di­a­lar­da­ bu­lu­nan­la­rý ya­ik­na­ya,­ya­da­il­zâm­et­me­ye­kâ­fi­gel­sin. –De­vam­e­de­cek–


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

29 MAYIS 2011 PAZAR

Y

SPOR

Cavcav bu iþi biliyor GENÇLERBÝRLÝÐÝ'NÝN ''EN ÝYÝ MÜÞTERÝLERÝ'' FENERBAHÇE VE BEÞÝKTAÞ..

Santos: Güzel iþler yapýyorum FENERBAHÇE'NÝN BREZÝLYALI FUTBOLCUSU ANDRE SANTOS, ''BARCELONA'NIN BENÝ ÝSTEDÝÐÝ ÞEKLÝNDE HABERLER ÇIKIYORSA, DEMEK KÝ BAZI GÜZEL ÞEYLER YAPIYORUM'' DEDÝ. FENERBAHÇE'NÝN Brezilyalý futbolcusu Andre Santos, Ýspanya'nýn ünlü kulübü Barcelona'nýn kendisini istediði yolundaki haberlerin, güzel þeyler yaptýðý için çýktýðýný söyledi. Brezilyalý futbolcu, Barcelona'nýn kendisini izlettirdiði ve transfer etmek istediði þeklindeki haberlerin doðru olup olmadýðýný bilmediðini belirtti. ''Ama haberler çýkýyorsa demek ki ben bazý güzel þeyler gösteriyorum ki ondan dolayý çýkýyordur. Oldukça mutlu oluyorum'' diyen Andre Santos, ''Benim yapmam gereken çalýþmak ve bu çalýþmanýn karþýlýðýnda bu iþin, bu tip meyvelerini almak. Hedefim kontratýmýn sonuna kadar burada devam etmek ve Fenerbahçe'nin baþarýlarýnda pay sahibi olmak. Lig bitti, þampiyon olduk ve hedefimi Brezilya Milli Takýmý ile oynayacaðýmýz Copa America'ya çevirdim'' ifadelerini kullandý. GOL ATMAM ÖNEMLÝ DEÐÝL Savunmada görev almasýna raðmen, attýðý kritik gollerle þampiyonlukta pay sahibi olan Andre Santos, kendisinin gol atmasýnýn önemli olmadýðýný kaydetti. Bu sezon bütünleþip, eksiklerini tamamlayarak þampiyonluða ulaþtýklarýný anlatan Brezilyalý futbolcu, þöyle devam etti: ''Benim gol atmam veya baþka bir oyuncunun gol atmasý önemli deðil, önemli olan þampiyon olmamýzdý. Biz bir bütün olduk, baðlarýmýzý birleþtirdik, eksiklerimizi tamamladýk, bunu sahaya yansýttýk. Bunun sonucunda da þampiyon olduk. Elbette gol attýðým için mutluyum, fakat takým arkadaþlarým olmasa benim bu golleri atmam imkansýzdý. Ben, bunu bir takým bütünlüðü olarak adlandýrmak istiyorum.'' Andre Santos, ikinci yarýda 17 maçta 16 galibiyet aldýklarýný, bu rakamlarýn her þeyi açýkladýðýný ifade etti.

MUSTAFA Pektemek'in bonservisini Beþiktaþ'a Orhan Þam'ýn bonservisini ise Fenerbahçe'ye satan kulüp baþkaný Ýlhan Cavcav yönetimindeki Gençlerbirliði, futbol piyasasýnýn kazanan aktörlerinden olmaya devam ediyor. Son olarak altyapýsýnda yetiþen Orhan Þam'ýn bonservisini 3 milyon 500 bin avro bedelle Fener bahçe'ye veren Gençlerbirliði, 750 bin lira maliyetle Sakaryaspor'dan transfer ettiði Mustafa Pektemek'in bonservisini ise 4 milyon avro bonservis bedeli karþýlýðýnda Beþiktaþ'a satarak, ekonomik an-

lamda Türkiye liglerinin en iyi durumdaki kulüplerden biri olma unvanýný korudu. Ucuz maliyetlerle kýrmýzý siyahlý kulübün kadrosuna kattýðý futbolcularý, yüksek bonservis bedelleriyle baþka takýmlara satmasýyla ''haklý'' bir üne sahip olan Gençlerbirliði'nin kulübü baþkaný Ýlhan Cavcav, Mustafa Pektemek ve Orhan Þam'da olduðu gibi geçmiþte de birçok baþarýlý taransferi gerçekleþtirerek, kulübün maddi anlamda bugünlere gelmesinde önemli katký saðladý. Geçmiþ dönemlerde Tarýk Daþgün'ü Fenerbah-

çe'ye vererek elde ettiði bonservis bedeliyle kýrmýzý siyahlýlarýn Ankara Beþtepe'deki tesislerini yaptýran tecrübeli baþkan, Kamerunlu Geremi'yi de 5 milyon dolar bonservis bedeliyle Ýspanya'nýn ünlü takýmý Real Madrid'e satarak spor kamuoyunun taktirini kazanmýþtý. Kýrmýzý siyahlý kulüpte 33 yýldýr baþkanlýk yapan Ýlhan Cavcav, ayrýca Ganalý Draman'ý 3 milyon avro bonservis bedeli karþýlýðýnda Rusya'nýn Lokomotiv Moskova takýmýna göndererek, kulübün kasasýný doldurmaya devam etmiþti.

HABERLER

Süper Lig'e son bileti bugün kim alacak? n BANK Asya 1.Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çýkacak 3. ve son takýmýn belli olacaðý play-off final maçý bugün Ankara'da oynanacak.Orduspor ile Gaziantep Büyükþehir Belediyespor arasýnda yapýlacak Ankara 19 Mayýs Stadý'ndaki karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak. Fýrat Aydýnus'un yöneteceði karþýlaþma TRT 1'den naklen yayýnlanacak. Finalde mücadele edecek 2 takýmdan Orduspor yarý finalde Çaykur Rizespor'u, 4-0 yendiði maçýn rövanþýnda 33 berabere kalarak eledi. Diðer finalist Gaziantep Büyükþehir Belediyespor ise TKÝ Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda ilk maçý 2-1 kazanýrken, rövanþ maçýnda 1-0 yenilmesine raðmen finale yükselmeyi baþardý.

Ankaragücü'nden onkoloji hastanesine oda desteði n ANKARAGÜCÜ teknik ekibi ve futbolcularýnýn desteðiyle Demetevler Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde kulüp adýna iki yataklý hasta odasý yaptýrýldý. Ankaragücü teknik ekibi ve futbolcularý geçtiðimiz aylarda hastaneyi ziyaret ederek lösemili çocuklara moral ziyaretinde bulunmuþtu. Sarý-lacivertli ekip, ziyaret sonrasý hastane yönetimine verdikleri sözü yerine getirerek, yaptýrdýklarý hasta ve hemþire odalarýyla hastaneye destek verdi. Yapýmý tamamlanan odalarýn açýlýþýný ise teknik direktör Mesut Bakkal ve Saray Spor Tesisleri Müdürü Suat Gül birlikte yaptý. Bakkal ve Gül, hastanede görev yapan doktor ve hemþirelerle hatýra fotoðrafý da çektirdi.

Teniste 3D keyfi yaþanacak

2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika karþýlaþacak (A) Milli Takýmý'nýn Hollanda kampý devam ediyor. FOTOÐRAF: A.A

Hiddink millîlere "hýzlý hücum" taktiði çalýþtýrýyor 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika karþýlaþacak (A) Milli Takýmý'nýn Hollanda kampý sürüyor. Tegelen kasabasýndaki Sportpark Bakenbos'da teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde gerçekleþtirilen kampýn ikinci antrenmanýnda ''Ay Yýldýzlýlar'', hýzlý hücum çalýþmalarý yaptý. Antrenmanýn baþýndaki 30 dakikalýk bölüm gazetecilere açýk tutulurken, milliler bu bölümde ýsýnma ve pas çalýþmalarýnýn ardýndan 3'erli gruplar halinde paslaþarak kaleye gittiler. Çalýþma daha sonra kanatlardan orta ve þut çalýþmasýna döndü.

Sakatlýklarý nedeniyle otelde takýmdan ayrý program uygulanan Hamit Altýntop ve Gökhan Gönül dün de takým çalýþmasýna katýlmadý. Millilerin antrenmaný taraftarlara da açýk tutulurken, çalýþmayý Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener ve milli takýmlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Levent Kýzýl da takip etti. Milliler antrenman sahasýna gelmeden önce sahanýn yumuþatýlmasý için saha sulandý. Yetkililer antrenman baþlamasýna raðmen sulama sistemini kapatamayýnca, millerin pas çalýþmalarý süresince yaklaþýk 10 dakika sulama devam etti.

F.Bahçe Ülker 4. defa þampiyon olacak mý? BEKO Basketbol Ligi play-off yarý final serisi 2. maçýnda Efes Pilsen'i 87-82 yenerek adýný finale yazdýran Fenerbahçe Ülker, rakibini bekli yor. Fe ner bah çe Ül ker Þu be Di rek tö rü Nedim Karakaþ, yaptýðý açýklamada, takým olarak önemli bir seriyi geride bý rak týk la rý ný ak ta rýr ken, ''Hedefimiz þampiyonluk ve artýk finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Ge rek Ga la ta sa ray Ca fe Crown, gerekse Banvit, ortaya koyduklarý mücadeleyle finale yakýþtýklarýný ispatladý. Hangisi gelirse gelsin fark etmez. Hedef, þampiyonluk kupasýný müzemize götürmek'' dedi. Karakaþ, 3-0'la biten Efes Oðuz Savaþ Pilsen serisiyle ilgili söylenecek çok þey olmadýðýný ancak maç kaybetmeden finale yükseldikleri için mutlu olduklarýný belirterek, dün oynadýklarý maçýn kalite olarak ilk karþýlaþmanýn gölgesinde kaldýðýný düþündüðünü vurguladý. ÜST ÜSTE 5 SEZONDUR FÝNALDE OYNUYOR Beko Basketbol Ligi play-off finaline yükselen Fenerbahçe Ülker, üst üste 5. sezon bu performansý sergilemiþ oldu. Ülkerspor'la birleþtiði 2006-07 sezonuna kadar sadece 1 lig þampiyonluðu bulunan sarý-lacivertli ekip, bu sezondan itibaren ligde 5 sezonda da finalde yer almayý baþarýrken, geride kalan 4 sezonun 3'ünde þampiyonluða ulaþan taraf oldu. Fenerbahçe Ülker, son 4 sezonda 3 kez Efes Pilsen'le, 1 kez de Türk Telekom'la finalde karþý karþýya gelmiþti.

n TÜRKÝYE'DE ilk kez te nis maç la rý 3D yayýnlanacak, final heyacaný 3D yaþanacak. Sporseverlerin her sene büyük bir he ye can la beklediði; Roland Garros Grand Slam çeyrek final müsabakalarý 31 Mayýs – 5 Haziran tarihleri arasýnda Digiturk 372 numaralý kanalda 3D olarak yayýnlanacak. Dünyanýn en prestijli tenis turnuvalarýndan biri olan, yýlýn ikinci Grand Slam’i Roland Garros Paris’ te gerçekleþiyor. Dünyanýn en iyi tenisçileri her yýl Paris’in Bois de Boulgne þehrinde kýrmýzý kortlarda buluþuyor ve ‘’ Co upe de Mousquetaiers’’ için kýyasýya mücadele veriyor.

M1 Olimpiyat Oyunlarý bugün Konya'da yapýlýyor nM1 Merkez ve Meydan Merter Alýþveriþ Merkezleri, Adana, Konya, Gaziantep, Kartal ve Merter'in en dinamik sporcularýný M1 Olimpiyat Oyunlarý'nda buluþturuyor. M1 Olimpiyat Oyunlarý kapsamýnda, sokak basketbolu, plaj voleybolu, mini futbol gibi profesyonellik gerektiren branþlarýn yanýnda bu yýl yeni eklenen bocce, dart ve oryantiring gibi farklý branþlarla da kimsenin spor heyecanýna seyirci kalmamasý hedefleniyor. Bu birbirinden dinamik spor etkinliklerinin yanýsýra minik eðlenceli yarýþmalar da düzenleniyor ve böylece 7'den 70'e tüm aile bireyleri oynuyor ve sürpriz hediyeler kazanýyor. Konya'da bugün düzenlenecek M1 Olimpiyat Oyunlarý'na yoðun katýlým bekleniyor.

Trabzon'da “Herkes Ýçin Futbol Günü” etkinliði nTÜRKÝYE'DE toplam 20 merkezde gerçekleþtirilen ''Herkes için Futbol Günü'' kapsamýnda Trabzon'da da etkinlikler düzenlendi. Trabzon, Rize, Ordu, Gümüþhane, Artvin ve Giresun'dan 270 sporcu, Trabzonspor Kamp Eðitim Merkezindeki etkinliklere katýlarak futbol oynadý. Futbol Federasyonu Bölge Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, UEFA tarafýndan Avrupa'daki profesyonel dýþý futbol faaliyetlerinin kutlanmasý için seçilen ''Grassroots Günü''nün Türkiye'de ''Herkes Ýçin Futbol Günü'' olarak 20 merkezde kutlandýðýný ve Trabzon bölgesine baðlý iller olarak da bu etkinlikleri gerçekleþtirdiklerini be lirtti. 10-12 yaþ gruplarýnda oluþturulan takýmlarýn etkinliðe katýldýðýný belirten Albayrak, ''Çocuklar, çok iyi vakit geçirdi. Futbol oynayarak eðlendi. Amacýmýz çocuklarýn birbirleriyle kaynaþmalarý ve sosyalleþmeleri'' dedi.

Türk veteran takýmý Fransa'da þampiyon oldu n ESKÝ basketbolcu ya da basketbol ile ilgilenen kiþilerden kurulu Türk veteranlar takýmý Basketbol Akademi Spor Kulubü (BASK), Fransa’daki St. Etienne Turnuvasý’ndan zaferle çýkarak þampiyon oldu. 20.’si düzenlenen þampiyonaya ilk kez katýlan Citroën’in sponsor olduðu BASK veteranlarý büyük bir baþarýya imza atarak þampiyonluða ulaþtý. Ýlk maçta A merika’ya yenildikten sonra karþý laþtýklarý Ýtalyan takýmýný ve iki Fransýz temsilcisini yenen, yarý fi nalde de Belçikalý veteranlarý maðlup eden BASK veteranlarý; finalde karþýlaþtýklarý son iki yýlýn þampiyonu Fransýz Fores takýmýný 4439’luk skorla yenerek birinci oldu.

Þampiyon BASK veteran takýmýnda; eski basketbolcu ve antrenör Altar Tunçkol, eski milli hakem Ufuk Akyüz, FIBA ve ULEB teknik gözlemcisi Buluç Yalçýn, eski Efes Pilsenli ve lig komiseri Barýþ Karayol, eski Beþiktaþ, ÝTÜ ve Darüþþafakalý basketbolcu, Darüþþafaka Kulüp Müdürü Ahmet Eran, eski Fenerbahçe ve Oyak Renaultlu Barýþ Akyurt, iþ adamý Cihat Sedef, Bilgi Üniversitesi Genel Sekreteri Çaðrý Bacýoðlu, Darüþþafaka eski basketbol þube sorumlusu Aytekin Yýldýrýcý, TBF Disiplin Kurulu Üyesi, eski basketbolcu Ýbrahim Koç, Basketbol Akademisi Spor Kulübü sahibi ve antrenörü Burak Güner forma giyiyor.

Fransa'nýn St.Etienne þehrinde yaþayan Türk seyircinin desteðiyle þampiyonluðu kutlayan Türk veteranlar, þampiyonluðu büyük bir coþku ile kutladý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

AÝLE - SAÐLIK

Hýzlý yürüyüþ prostat kanserini frenliyor se­ri­teþ­hi­si­ko­nan­er­kek­le­rin­haf­ta­da en­az­üç­sa­at­ha­re­ket­li­yü­rü­yüþ­yap­ma­sý­nýn­kan­se­rin­i­ler­le­me­si­ni­ve­ya­yýl­ma­sý­ný­ya­rý­ya­in­dir­di­ði­ni­gös­ter­di. Kan­ser­A­raþ­týr­ma­la­rý­Der­gi­si’nin­ya­vaþ­ yü­rü­me­nin­ ay­ný­ et­ki­yi­ sað­la­ma­ya­ca­ðý­ko­nu­sun­da­u­yar­dý­ðý­na­dik­kat çe­ke­rek­uz­man­la­rýn­“An­cak­bul­gu­lar dik­kat­le­yo­rum­lan­ma­lý­dýr.­Çün­kü­en çok­ yü­rü­yen­ er­kek­ler­ ay­ný­ za­man­da da­ha­ genç,­ za­yýf­ ve­ si­ga­ra­ iç­me­yen ki­þi­ler­dir.­Bu­da­gö­rü­len­fark­lý­lýk­lar­-

15

Ýlk astým ihtisas hastanesi Burhaniye’de kurulacak BALIKESÝR'ÝN Bur­ha­ni­ye­il­çe­si­ne­bað­lý­Tay­li­e­li­Kö­yün­de,­Tür­ki­ye’nin­tek­as­tým­ih­ti­sas­has­ta­ne­si­ku­ru­la­cak.­Bün­ye­sin­de­as­tým­kür­mer­ke­zi­ve­kalp­kli­ni­ði­nin­de­bu­lu­na­ca­ðý­has­ta­ne­nin, 2,5­se­ne­i­çin­de­ta­mam­lan­ma­sý­he­def­le­ni­yor.­E­min­Ltd.­Þti.­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­la­cak­400­ya­tak­lý­has­ta­ne,­Alp­Dað­la­rý’ndan­son­ra dün­ya­nýn­en­yo­ðun­ok­si­jen­o­ra­ný­na­sa­hip­Tay­lý­e­li­ve­ci­va­rýn­da, Dün­ya­Sað­lýk­Ör­gü­tü­(WHO) ve­ri­le­ri­ne­gö­re­dün­ya­da­ki­300 mil­yon­as­tým­lý­ya­u­mut­o­la­cak.­Tuz­ma­ða­ra­sý,­lo­kan­ta,­o­yun­sa­lon­la­rý,­su­o­yun­la­rý,­ya­rý­o­lim­pik­ha­vuz,­ka­fe­ter­ya­ve­ter­mal­su im­kâ­ný­da­bu­lu­na­ca­ðý­ný­be­lir­ten­da­nýþ­man­Dr.­Re­cep­Na­bi Du­man,­“Ok­si­je­nin­en­bol­ol­du­ðu­Ýs­viç­re­Alp­le­ri’nde­ki­Da­vos þeh­rin­de­ki­bir­çok­has­ta­ne­nin­bün­ye­sin­de,­as­tým­ve­gö­ðüs­has­ta­lýk­la­rý­kli­nik­le­ri­mev­cut­tur.­Kaz­dað­la­rý,­dün­ya­da­i­kin­ci­yük­sek­ok­si­jen­o­ra­ný­na­sa­hip­yö­re­dir.­Son­za­man­lar­da­ki­tes­bit­ler­le­Ed­re­mit­Kör­fe­zi’nde­ki­bu­ok­si­je­nin,­ö­zel­lik­le­Þa­hin­De­re­si­kan­yo­nun­dan­do­ða­rak­rüz­gâr­la­rýn­et­ki­siy­le­ve­de­niz­den i­yot­tak­vi­ye­si,­zey­tin­a­ðaç­la­rýn­dan­E­vi­ta­mi­ni­a­ro­ma­sý­a­la­rak Tay­li­e­li­ü­ze­rin­den­Mad­ran­Dað­la­rý’na­git­ti­ði,­bu­sir­kü­las­yo­nun­ö­zel­lik­le­poy­raz­ve­im­bat­la­de­vam­lý­ol­du­ðu­göz­lem­len­miþ­tir”­de­di.­Kalp­has­ta­lýk­la­rý­ko­nu­sun­da­i­se­Al­man­uz­man­la­rýn­re­fa­ka­tin­de­gün­de­en­az­12­a­det­an­jü-ba­lon­ve stent­o­pe­ras­yo­nu­ya­pý­la­bi­le­cek­bir­kli­ni­ðe­sa­hip­o­la­cak­týr” þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Balýkkesir / cihan

ARAÞTIRMALAR, PROSTAT KANSERÝ TEÞHÝSÝ KONAN ERKEKLERÝN HAFTADA EN AZ ÜÇ SAAT HAREKETLÝ YÜRÜYÜÞ YAPMASININ PROSTAT KANSERÝNÝN ÝLERLEMESÝNÝ VE YAYILMASINI YARIYA ÝNDÝRDÝÐÝNÝ ÝLERÝ SÜRÜYOR. “HIZLI yü­rü­yüþ”ün­ pros­tat­ kan­se­ri te­d a­v i­s i­n e­ i­y i­ gel­d i­ð i­ be­l ir­t i­l i­y or. Pros­tat­kan­se­ri­teþ­hi­si­ko­nan­er­kek­le­rin,­has­ta­lý­ðýn­i­ler­le­me­si­ni­ve­ya­yýl­ma­sý­ný­ ya­rý­ya­ in­dir­mek­ i­çin­ haf­ta­da en­az­üç­sa­at­ha­re­ket­li­yü­rü­yüþ­yap­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ or­ta­ya­ çýk­tý.­ BBC’ye gö­re,­ ABD­ San­ Fran­cis­co­ Ca­li­for­ni­a Ü­ni­ver­si­te­si’nde­yü­rü­tü­len,­60’lý­yaþ­la­rýn­da­ pros­tat­ kan­se­ri­ he­nüz­ ya­yýl­ma­ya­ baþ­la­ma­mýþ­ bin­ 455­ er­ke­ðin ka­týl­dý­ðý­ bir­ a­raþ­týr­ma,­ pros­tat­ kan­-

29 MAYIS 2011 PAZAR

dan­ba­zý­la­rý­ný­a­çýk­la­ya­bi­lir”­de­di­ði­ne dik­kat­ çe­kil­di.­ Pros­tat­ Kan­se­ri­ Der­ne­ði­ a­raþ­týr­ma­ yö­ne­ti­mi­nin­ baþ­ka­ný Dr.­He­len­Rip­pon’ýn­i­se­so­nuç­lar­dan e­min­ ol­mak­ i­çin­ a­raþ­týr­ma­nýn­ tek­rar­lan­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ be­lirt­ti­ði­ ve pros­tat­kan­se­ri­teþ­hi­si­ko­nan­er­kek­le­re­hayat­tarz­la­rýn­da­fi­zik­sel­ak­ti­vi­te­ye­yer­ver­me­le­ri­ni­tav­si­ye­et­tik­le­ri­ni­ bu­nu­ ba­þar­ma­nýn­ en­ ko­lay­ yo­lu­nun­ da­ yü­rü­mek­ ol­du­ðu­ kay­de­dil­di. Ankara / aa

Zayýflamak için biberin acýsýna katlanýyorlar HERKESÝN yi­ye­me­ye­ce­ði­ka­dar a­cý­ol­ma­sýy­la­dik­ka­ti­çe­ken­Sa­man­dað­bi­be­ri­ne,­me­ta­bo­liz­ma­yý­hýz­lan­dý­ra­rak­za­yýf­lat­tý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­ki­lo­ver­mek­is­te­yen­le­rin­il­gi­si­nin­her­ge­çen­gün­art­tý­ðý­bil­di­ril­di.­Sa­man­dað­Zi­ra­at O­da­sý­Baþ­ka­ný­Se­lim­Ka­ma­cý, son­gün­ler­de­an­ti­bi­yo­tik­ö­zel­li­ði­nin­ya­ný­sý­ra­za­yýf­la­tý­cý­yö­nü ol­du­ðu­na­i­na­ný­lan­Sa­man­dað bi­ber­le­ri­ne­il­gi­nin­i­na­nýl­maz­de­re­ce­de­art­tý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ta­nýn­mýþ­ki­þi­le­rin­te­le­viz­yon­ve­ga­ze­te­ler­de­Sa­man­dað­bi­be­ri­ni­yi­ye­rek

za­yýf­la­dý­ðý­ný­a­çýk­la­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­il­çe­nin­a­dý­ný­bir­an­da­bi­ber­le­a­ný­lýr­ha­le gel­di­ði­ni­vur­gu­la­yan­Ka­ma­cý,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Sa­man­dað’da­ye­ti­þen­bi­be­ri baþ­ka­kent­ler­de­ya­þa­yan­la­rýn­ye­me­si­bi­raz­zor.­Çün­kü­i­na­nýl­maz­a­cý.­Bu­yö­re­de­ki­in­san­lar­i­çin­bu­nu­tü­ket­mek­çok zor­de­ðil.­Her­ö­ðün­sof­ra­la­rýn­da­bu­bi­be­ri­gör­mek­müm­kün.­An­cak,­bu­ka­dar a­cý­ol­ma­sý­nýn­ya­ný­sý­ra­za­yýf­la­mak­is­te­yen­ler­ta­ra­fýn­dan­bü­yük­il­gi­gö­ren­bi­be­ri­mi­zin­ü­nü­bir­an­da­Tür­ki­ye’ye­ya­yýl­dý.­Ar­týk­ül­ke­nin­dört­bir ya­nýn­dan­her­gün­yüz­ler­ce­si­pa­riþ­a­lý­yo­ruz.’’­Hatay/aa

ABD'de yapýlan bir araþtýrmada, haftada 3 saat hareketli yürüyüþ yapan prostat kanseri teþhisi konan hastalarda kanserin ilerlemesinin yavaþladýðý tesbit edilirken, yavaþ yürümenin ayný etkiyi saðlamayacaðýna dikkat çekildi.

Özellikle 65 yaþýndan sonra erkeklerin yüzde 70'inde horlama sorun oluyor.

Eriþkenlerin yüzde 75’i horluyor ERÝÞKÝNLERÝN yüz­de­50’sin­de­za­man­za­man,­yüz­de­25’in­de­i­se sü­rek­li­gö­rü­len­hor­la­ma,­ö­zel­lik­le­65­ya­þýn­dan­son­ra­er­kek­le­rin yüz­de­70’in­de,­ka­dýn­la­rýn­i­se­yüz­de­56’sýn­da­so­run­o­la­rak­ken­di­ni gös­te­ri­yor.­Gü­nün­yor­gun­lu­ðu­nu­at­mak,­fi­zik­sel­ve­zi­hin­sel­din­len­me­i­çin­ya­ta­ða­gir­di­ði­niz­de,­e­þi­ni­zin­hor­la­ma­sý­yü­zün­den­ge­ce­yi­kâ­bus­lar­i­çin­de­mi­ge­çi­ri­yor­su­nuz,­yok­sa­hor­la­ya­rak­baþ­ka­la­rý­nýn­hu­zu­ru­nu­mu­ka­çý­rý­yor­su­nuz?­E­riþ­kin­le­rin­yüz­de­50’sin­de­za­man­za­man,­yüz­de­25’in­de­i­se­sü­rek­li­gö­rü­len­hor­la­ma,­ö­zel­lik­le 65­ya­þýn­dan­son­ra­er­kek­le­rin­yüz­de­70’in­de,­ka­dýn­la­rýn­i­se­yüz­de 56’sýn­da­so­run­o­la­rak­ken­di­ni­gös­te­ri­yor.­Uy­ku­sý­ra­sýn­da­yu­mu­þak da­mak,­dil­ve­bo­ðaz­kas­la­rý­nýn­gev­þe­me­si­nin­i­le­ri­bo­yut­la­ra­u­la­þa­bi­le­ce­ði­ni­be­lir­ten­uz­man­lar,­bu­du­rum­da­ne­ga­tif­ba­sýn­cýn­so­lu­num­yo­lu­nu­ka­pa­ta­bi­le­ce­ði­ve­has­ta­nýn­ne­fe­si­nin­du­ra­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lu­nu­yor.­Uz­man­lar,­bu­so­ru­nun­çö­zül­me­si­i­çin­ön­ce­lik­le­ki­lo­kon­tro­lü­nün­sað­lan­ma­sý,­ya­tak­ta­sýrt­üs­tü­ya­týl­ma­ma­sý, çö­züm­el­de­e­di­le­me­me­si­ha­lin­de­i­se­di­ðer­te­da­vi­se­çe­nek­le­ri­ne baþ­vu­rul­ma­sý­ve­so­ru­nun­gi­de­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor.­

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L Ý N K I L Â BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y BÝR DAHA ASLA! Nilüfer Gürsoy Naskali

29 MAYIS 2011 PAZAR

Ayhan Ogan

"DARBELERE KARÞI 70 MÝLYON ADIM KOALÝSYONU"NUN DÂVETÝ ÜZERÝNE YASSIADA'YA GÝDEN KALABALIK BÝR GRUP, BÜTÜN DARBE VE DARBE TEÞEBBÜSLERÝNE KARÞI ÝTÝRAZ SESLERÝNÝ YÜKSELTTÝLER: "DARBECÝLER MÝLLETTEN ÖZÜR DÝLESÝN!" ve­ öð­ren­ci­ler­ yer­ al­dý.­ Bi­lin­di­ði­ ü­ze­re,­ 27­ Ma­yýs dar­be­siy­le­ dev­ri­len­ De­mok­rat­ Par­ti­ ik­ti­da­rý­na men­sup­ mil­let­ve­kil­le­ri,­ Yas­sý­a­da’da­ ku­ru­lan­ ve sa­nýk­la­ra;­“Si­zi­bu­ra­ya­tý­kan­güç­böy­le­is­ti­yor”­di­yen­bir­mah­ke­me­ce­yar­gý­lan­mýþ­tý.­ ASKERÎ dar­be­le­rin­ Tür­ki­ye’yi­ ge­ri­ gö­tür­dü­ðü­ne Met­ruk­ hal­de­ki­ Yas­sý­a­da’ya­ çý­kan­ zi­ya­ret­çi­ler, i­na­nan­ fark­lý­ dün­ya­ gö­rüþ­le­ri­ne­ sa­hip­ yüz­ler­ce yar­gý­lan­ma­nýn­ ya­pýl­dý­ðý­ sa­lon­da­ bir­ a­ra­ya­ gel­di. ki­þi,­27­Ma­yýs­1960­dar­be­si­nin­51.­yýl­dö­nü­mün­“Bir­da­ha­as­la!­Er­ge­ne­kon­51­yýl­ön­ce­ney­se­þim­de­ tep­ki­le­ri­ni­ di­le­ ge­tir­mek­ i­çin­ Yas­sý­a­da’da­ bu­di­de­o”­slo­ga­nýy­la­dü­zen­le­nen­faaliyette,­27­Ma­luþ­tu.­ Ka­ba­taþ­ ve­ Ka­dý­köy’den­ kal­kan­ tek­ne­ler­le yýs’a­ þa­hit­lik­ ya­pan­lar­ ve­ ya­kýn­la­rý­ da­ bi­rer­ ko­a­da­ya­gi­den­ler­a­ra­sýn­da,­dar­be­mað­dur­la­rý­nýn­ya­nuþ­ma­ yap­tý.­ Ad­nan­ Men­de­res­ ve­ ar­ka­daþ­la­rý­na kýn­la­rý,­ si­ya­set­çi,­ ay­dýn,­ ga­ze­te­ci­ler,­ ken­di­le­ri­ni i­dam­ ka­ra­rý­ ve­ri­len­ spor­ sa­lo­nu­nun­ du­va­rý­na ‘de­mok­rat’­o­la­rak­ta­rif­e­den­çok­sa­yý­da­va­tan­daþ

FARUK ÇAKIR ÝSTANBUL

gra­fi­ti­i­le­“Yas­sý­a­da­de­mok­ra­si­mü­ze­si­ol­sun”­ya­zý­sý­ da­ ya­zýl­dý.­ Ba­zý­ ko­nuþ­ma­cý­lar,­ Yas­sý­a­da’nýn “De­mok­ra­si­ mü­ze­si”­ de­ðil,­ ib­ret­ al­mak­ i­çin­ “U­tanç­mü­ze­si”­ya­pýl­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti.­Ko­nuþ­ma­cý­lar,­1960­dar­be­si­i­le­dar­be­le­rin­meþ­rû­laþ­tý­rýl­ma­ya ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­ha­týr­la­týr­ken,­Ýs­tan­bul­Ba­ðým­sýz­Mil­let­ve­ki­li­U­fuk­U­ras,­a­da­nýn­de­mok­ra­si­mü­ze­si­ol­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni,­an­cak­bu­nun­bir­pro­je­ha­lin­de­ kal­mýþ­ ol­ma­sý­nýn­ u­tanç­ ve­ri­ci­ bir­ du­rum­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ U­ras,­ “Ben­ dar­be­ler­ kar­þý­sýn­da ‘Bir­da­ha­as­la!’­de­mi­yo­rum,­‘Her­za­man­as­la!’­di­yo­rum”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­

Süleyman Soylu

Cahit Ýleri

Ulvi Alacakaptan

Ferhat Kentel

Ufuk Uras

Yassýada'da hukuk ve adalet katledildi Av.­Ne­ca­ti­Cey­lan­da,­Yas­sý­a­da’da­hu­ku­kun­kat­le­di­ðil­di­ði­ne­dik­kat­çek­ti.­“Bu­ra­da­a­le­nen­zu­lüm­var­dý”­di­yen­Cey­lan,­ay­ný­ha­ta­la­rýn­tek­rar­lan­ma­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti.­Hu­kuk­fa­kül­te­si­öð­ren­ci­siy­ken­Yas­sý­a­da’da­ki­mah­ke­me­le­re­ka­týl­ma­im­kâ­ný­bu­lan­es­ki­mil­let­ve­kil­le­rin­den Ra­sim­Ci­nis­li­de,­“Bu­sa­lon­da­ci­na­yet­ler­iþ­len­di.­Bu­gün gi­bi­ha­týr­lý­yo­rum.­Men­de­res’e,­Zor­lu’ya­ve­di­ðer­De­mok­rat­Par­ti­men­sup­la­rý­na­her­tür­lü­hak­sýz­lýk­ya­pýl­dý. Din­le­yi­ci­ler­ce­a­ley­hin­de­slo­gan­lar­a­týl­dý.­Bir­mah­ke­me sa­lo­nun­da­bun­lar­o­la­bi­lir­mi?­O­la­maz,­a­ma­dar­be­hu­ku­ku­bu­na­i­zin­ver­di.­Rah­met­li­Men­de­res­ve­Fa­tin Rüþ­tü­Zor­lu’nun­sa­vun­ma­la­rý­ný­bu­gün­gi­bi­ha­týr­lý­yo­rum.­On­la­ra­çok­hak­sýz­lýk­ya­pýl­dý.­A­ma­on­lar­mil­le­ti­mi­zin­du­â­sý­ný­al­dý”­di­ye ko­nuþ­tu.­Ci­nis­li,­Yas­sý­a­da­mah­ke­me­si­ne­ka­týl­dý­ðý­gün­ler­de­ken­di­si­ne ve­ri­len­ “Yas­sý­a­da­Bro­þü­rü” nü­de­ga­z e­t e­c i­l e­r e gös­ter­di.­Bro­þür­de,­dar­be­n in­‘ge­r ek­ç e­l e­r i’­ve hu­k uk­ç u­l a­r ýn­ ver­d i­ð i ‘fet­va’ya­yer­ve­ril­miþ... De­mok­rat­Par­ti­dö­Rasim Cinisli nemi­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­la­rýn­dan­Tev­fik­Ý­le­ri’nin­oð­lu­Ca­hit­Ý­le­ri­de,­ba­ba­sý­nýn­ha­pis­ha­ne­hüc­re­sin­de­al­dý­ðý­‘not’lar­dan­bir­bö­lüm­o­ku­du.­Tev­fik­Ý­le­ri­bu­not­lar­da,­çok­sý­kýn­tý­çek­tik­le­ri­ni­ve­her­da­im­Al­lah’a­þük­ret­tik­le­ri­ni­an­la­tý­yor.­Tev­fik­Ý­le­ri’nin hüc­re­de­tut­tu­ðu­not­lar o­k u­n ur­k en­ sa­l on­d a duy­gu­lu­an­lar­ya­þan­dý ve­ba­z ý­din­l e­y i­c i­l e­r in göz­yaþ­l a­r ý­ný­tu­t a­ma­dýk­l a­r ý­gö­r ül­d ü.­Top­lan­tý­da­Ce­vat­Öz­ka­ya, Sa­cit­Ka­ya­su,­Ul­vi­A­la­Cevat Özkaya ca­k ap­l an,­Mu­r at­Yýl­maz,­Fer­hat­Ken­tel­ve­Ay­han­O­gan­da­bi­rer­ko­nuþ­ma yap­tý­lar.­A­da­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­ka­tý­lým­cý­lar­tek­ne­ler­le­Ýs­tan­bul’a­ge­ri­dön­dü.

Yassýada'ya gidenler iskelede serilen hasýrlar üzerinde namaz kýldý.

Mete Tunçay

Osman Can

Necati Ceylan

DEMOKRAT Par­ti­ (DP) es­ki­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný Sü­ley­man­Soy­lu­i­se­Tür­ki­ye’de­dar­be­trav­ma­sý­nýn­ kal­dý­rýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ söy­le­di.­ Soy­lu, “TSK­ne­ye­a­let­e­dil­di­ði­ni­gö­rüp­mil­le­ti­miz­den ö­zür­di­le­me­li.­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­bu­sa­lon­da­ya­pý­lan­lar­do­layý­sýy­la­ö­zür­di­le­me­li.­Dar­be­ye­ ‘fet­va’­ ve­ren­ Ýs­tan­bul­ Ü­ni­ver­si­te­si­nin­ bu­gün­kü­yö­ne­ti­ci­le­ri­de­bu­mil­let­ten­ö­zür­di­le­me­li.­ Dar­be­le­rin­ bay­ram­ gi­bi­ kut­lan­ma­sý­ný sað­la­yan­ CHP­ de­ bir­ ö­ze­leþ­ti­ri ya­pýp­ yi­ne­ mil­le­ti­miz­den­ ö­zür di­le­me­li”­di­ye­ko­nuþ­tu. Ta­rih­çi­Prof.­Dr.­Me­te­Tun­çay­ da­ ko­nuþ­ma­sýn­da­ de­mok­ra­s i­ vur­g u­s u­ yap­t ý.­ Tun­ç ay, “Genç­ Si­vil­ler’in­ baþ­lat­tý­ðý­ ve da­ha­ da­ ge­nel­le­nen­ bir­ ha­re­ke­tin­ bir­ da­ha­ dar­be­ ol­ma­sýn di­ye­bu­i­þi­a­det­ha­li­ne­ge­ti­rip bu­a­da­ya­zi­ya­re­ti­gü­zel­bir­o­lay.­Bu­a­da­da­de­mok­ra­si­kül­tü­rü­ ge­liþ­ti­ri­le­bi­lir­se­ ge­le­cek i­çin­gü­zel­bir­þey­o­lur”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý. Ce­lal­Ba­yar’ýn­to­ru­nu­E­mi­ne­Gür­soy­Nas­ka­li’de­a­da­ya ge­len­ler­a­ra­sýn­day­dý.­Nas­ka­li ko­nuþ­ma­sýn­da,­“A­ra­dan­51 yýl­geç­miþ­ol­sa­da­i­çim­de­bir a­cý­var.­27­Ma­yýs­dar­be­si­ni meþ­rû­kýl­mak­i­çin­bir­kur­ma­ca­mah­ke­me­dü­zen­len­di ve­bir­yýl­bu­ra­da­ic­ra­e­dil­di. Ta­biî­ki­ka­rar­la­rý­ön­ce­den bel­liy­di.­E­ðer­bu­nu­yap­ma­sa­lar­dý­dar­be­ge­rek­çe­siz­kal­mýþ­o­la­cak­tý.­Bu­gün­gel­di­ði­miz­nok­ta­da­top­lum­o­la­rak­ve­sa­ye­tin­kar­þý­sýn­da­yýz­ve­bu tip­ko­nu­la­rý­ar­týk­ra­hat­lýk­la­ko­nu­þa­bi­li­yo­ruz” de­di.­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­es­ki­ra­por­tö­rü­Doç. Dr.­Os­man­Can­da,­“Bu­ra­sý­cüp­pe­gi­yi­le­rek­te­rör­ü­re­ti­len­bir­yer­ol­muþ­tur.­Bu­ra­da­bir­sis­tem­ü­re­til­di­ve­bu­sis­tem­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor. 1980’ler­de­yi­ne­bu­sis­tem­re­vi­ze­e­dil­di.­Ü­re­ti­len­bu­zih­ni­yet,­ha­ya­tý­mý­zý­ze­hir­li­yor.­Ü­re­ti­len bu­sis­te­me­i­ti­raz­et­me­li­yiz­ve­e­di­yo­ruz.­Sis­te­me­de­ðil­de­‘zih­ni­yet’e­i­ti­raz­e­der­sek­de­ði­þen bir­þey­ol­maz”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­

Hukuk öðrencisi iken Yassýada mahkemesini takip eden Rasim Cinisli, 'belge'leri gazetecilerle paylaþtý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

29 Mayıs 2011  
29 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 29 Mayıs 2011 baskısı

Advertisement