Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR

49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE

HABERÝ SAYFA 14’TE

HABERÝ SAYFA 10’DA

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden isteyinÝZ

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

www.yeniasya.com.tr

22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

SAYI: 14.813

KIBRIS’TA ACI GERÇEK

MHP’DE KASET ÞOKU YAÞANIYOR

Deniz Bölükbaþý

KUR’ÂN KURSLARINA YENÝ DÜZENLEME

uKKTC Din Ýþleri Baþkaný Doç. Dr. Talip Atalay, ergenler arasýndaki bir araþtýrmada Kuzey Kýbrýs'ta camiye hiç gitmemiþ gençlerin oranýnýn yüzde 38'i bulduðunu söyledi. Bu durumun üzücü olduðunu belirten Doç. Dr. Atalay “Camiye gidip gitmemek herkesin kendi tercihi, ancak bu bizim kültürümüzdür. Bu þekilde eðitim vermemiz gerekmektedir” açýklamasýnda bulundu.

uKKTC Din Ýþleri Baþkanlýðý olarak pek çok konuda sýkýntýlarýnýn olduðunu belirten Atalay, bu sýkýntýlarýn çözülmesi gerektiðini söyledi. Kur'ân kurslarýnýn Bakanlýkça belirlenen yerlerde yapýlacaðýný söyleyen Atalay, "Biz de yasanýn bize yüklediði sorumlulukla MEB'in belirleyeceði yerlerde pedagojik program almýþ hocalarla Kur'ân kurslarýný yürütmeyi düþünüyoruz" dedi. Haberi sayfa 5’te

Osman Çakýr

Cihan Paçacý

Ümit Þafak

Mehmet Taytak

Önce rest, sonra istifa

KKTC DÝN ÝÞLERÝ BAÞKANI ATALAY: KIBRIS’TA HÝÇ CAMÝYE GÝTMEYEN GENÇLERÝN ORANI % 38. EZANSIZ BÜYÜYEN GENÇLER VAR

Mehmet Ekici

u­ Kasetlerle sarsýlan MHP’de dün 6 istifa daha yaþandý. Genel Baþkan Yardýmcýsý Deniz Bölükbaþý, Mehmet Ekici, Osman Çakýr, Cihan Paçacý, Ümit Þafak ve Mehmet Taytak partilerinden ayrýldýklarýný açýkladý. Farklý ülkücülük isimli internet sitesinden MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’ye istifa etmesi çaðrýsýnda bulunmuþtu.

uMHP lideri Bahçeli, daha önceki kasetlerde adý geçen isimlerin adaylýktan çekilmelerini istemiþ, ancak yeni istifalarý kabul etmeyeceði ve bütün sorumluluðu üstüne aldýðý cevabýný vererek “Kimin elinde ne kaset varsa, ne bilgi varsa bunu internet aracýlýðýyla kamuoyuna duyursunlar” restini çekmiþti. Haberi sayfa 4’te

ABD’DEKÝ TÜRK EKONOMÝ PROFESÖRÜ ACEMOÐLU, TÜRKÝYE’YÝ UYARDI

Aþýrý tüketim kriz sebebi uABD’nin önde gelen üniversitesi MIT'in Ekonomi Profesörü Daron Acemoðlu, Türkiye’de carî açýðýn büyümeye devam etmesi halinde bunun negatif etkileri olacaðýný belirterek, "Birçok ülkede gördük ki, 1990’lý yýllarda Türkiye’de bu oldu, carî açýkla beraber ayný zamanda kendi kaynaklarýnýn elverdiðinden daha fazla tüketip çok büyük bir problem içine girilebiliyor. Türkiye’nin bunu önlemesi, aþýrý tüketimden uzak durmasý lâzým’’ dedi. Haberi sayfa 8’de

IMF’DE YENÝ BAÞKAN ÝÇÝN SEÇÝM SÜRECÝ BAÞLADI uHaberi sayfa 8’de

FÝLÝSTÝN KURTULUÞ TEÞKÝLÂTI:

Ýsrail seçimini yapsýn

FOTOÐRAF: AA

uFilistin Kurtuluþ Teþkilâtýnýn üst düzey yetkililerinden Yaser Abdrabbo, Ýsrail’in ABD Baþkaný Barack Obama’nýn 1967 sýnýrlarýyla ilgili kabul etmek, ya da Eylül’de BM’de Filistin Devletini tanýmak arasýnda bir seçim yapmasý gerektiðini söyledi. Haberi sayfa 7’de

GECEYÝ YÝNE SOKAKTA GEÇÝRDÝLER—

Simavlýlar 5.9 büyüklüðündeki depremin ardýndan dün geceyi de sokakta geçirdi. Gece saatlerinde ilçe sokaklarýnda evlerin büyük kýsmýnda ýþýklarýn yanmadýðý, vatandaþlarýn sokakta olduðu görüldü. Simavlýlar, çocuklarýyla birlikte ateþ yaktýlar ve üzerlerine aldýklarý battaniyeler yardýmýyla soðuktan korunmaya çalýþtý. Yemeklerini ve çaylarýný açýk alanlarda hazýrlayan, yiyen ve içen ilçe sakinleri, arabalarýnda uyumayý tercih etti. Simav’da parkta sabahlayan vatandaþlardan Hasan Çalýþkan, depremin kendilerini çok etkilediðini ve korkudan eve girmek istemediklerini söyledi. Haberi sayfa 6’da

Deprem psikolojilerini bozdu u­ Saðlýk Bakanlýðý Simav’a 20 psikolog gönderiyor. Yetkililer, hastanelerde tedavi gören depremzedelerden büyük kýsmýnýn psikolojik etkilenmeden dolayý tedavi gördüðünü, psikologlarýn bu sebeple vatandaþlara destek vermesinin uygun olacaðýnýn kararlaþtýrýldýðýný söylediler.. Haberi sayfa 6’da

Gül: Önemli bir adým uCumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Ortadoðu konuþmasýnda, 1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devletinin kurulmasý gerektiði yönündeki sözlerini “çok önemli bir adým” olarak niteledi. n7’de

Ragýp Ali Bilgen, 10 yaþýndaki oðlu Abdullah Bilgen ve Komiser pilot Murat Güçlü için Fatih Camii’nde cenaze namazý kýlýndý. FOTOÐRAF: AA

DENÝZE DÜÞEN HELÝKOPTER KAZASINDA ÖLMÜÞLERDÝ

Mersin baba-oðula aðladý uBeykoz’da, Ýstanbul Boðazý’na önceki gün düþen polis helikopterinde vefat eden Bilgi Ýþlem Þube Müdürü Ragýp Ali Bilgen ile 9 yaþýndaki oðlu Deniz Bilgen’in acý haberi Mersin’de yaþayan anne ve babasýný yasa boðdu. n5’te

Camilerde kadýnlar için özel düzenleme uHaberi sayfa 3’te

Öðretmenlere ‘lisans’ için ek fýrsat uHaberi sayfa 3’te

Misak-ý Millî’nin orijinal belgesi kayýp

RTÜK’e en çok þikâyet dizilerden geliyor

uTürkiye Cumhuriyetinin kuruluþ belgesi olarak kabul edilen Misak-ý Millî'nin (millî yemin) orijinal belgesi bulunamýyor. Belgenin; Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, TBMM, Türk Ýnkýlâp Tarihi Ensitütüsü, Genelkurmay Tarihi ve Stratejik Etüd Baþkanlýðýnda olmadýðý ortaya çýktý. n4’te

u­ Mart ayýnda RTÜK’e, Ýletiþim Merkezi, RTÜK web sitesi ve e-posta aracýlýðýyla seyircilerden toplam 5 bin 212 baþvuru yapýldý. Bunlarýn yüzde 42’sini yerli dizilerle ilgili þikâyetler oluþturdu. Yerli dizileri yüzde 13’le reklâm kuþaklarý, yüzde 8’le direnç yarýþmalarý takip etti. n15’te

Yaðmur için þükür duâsý uHaberi sayfa 16’da

Karpuzun tadý kaçtý uHaberi sayfa 8’de ISSN 13017748

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

22 MAYIS 2011 PAZAR

LÂHÝKA

‘‘ Deprem, emir ve hikmet-i Ýlâhî iledir

Kâf ir­olanlar­için­dünya­hayatý­cazip­kýlýndý.­ (Bu­yüzden)­ onlar,­iman­edenler­ile­alay­ederler. Oysa­ki, (iman­edip) inkârdan­sakýnanlar­kýyamet­gününde­onlarýn­üstündedir.­Allah­dilediðine hesapsýz­rýzýk­verir. Bakara: 212 / Âyet-i Kerime Meâli

Hatýralar denizinden katreler SELÝM GÜNDÜZALP

‘‘

bakicimic@hotmail.com

Kadîr-i Mutlak, hikmetinin muktezâsýyla, zâhir esbâbý tasarrufâtýna perde ediyor. Zelzeleyi irâde ettiði vakit, bâzan da bir mâdeni harekete emredip, ateþlendiriyor. Haydi mâdenî inkýlâbât dahi olsa, yine emir ve hikmet-i Ýlâhî ile olur; baþka olamaz.

B

eþinci Suâl: ­dil­ve­Ra­hîm,­Ka­dîr­ve Ha­kîm,­ne­den­hu­su­sî­ha­tâ­la­ra­hu­su­sî ce­za­ver­me­yip,­ko­ca­bir­un­su­ru­mu­sal­lat­e­der.­Bu­hâl­ce­mâl-i­rah­me­ti­ne­ve þü­mûl-ü­kud­re­ti­ne­na­sýl­mu­vâ­fýk­dü­þer? Elcevap: Ka­dîr-i­ Zül­ce­lâl,­ her­bir­ un­su­ra­ çok­ va­zi­fe­ler­ ver­miþ­ ve­ her­bir­ va­zi­fe­de­ çok ne­ti­ce­ler­ver­di­ri­yor.­Bir­un­su­run­bir­tek­va­zi­fe­sin­de,­ bir­tek­ ne­ti­ce­si­ çir­kin­ ve­ þer­ ve­ mu­sî­bet­ ol­sa da,­sâ­ir­gü­zel­ne­ti­ce­ler,­bu­ne­ti­ce­yi­de­gü­zel­hük­mü­ne­ ge­ti­rir.­ E­ðer,­ bu­ tek­ çir­kin­ ne­ti­ce­ vü­cu­da gel­me­mek­i­çin,­in­sa­na­kar­þý­hid­de­te­gel­miþ­o­un­sur,­o­va­zi­fe­den­men­e­dil­se;­o­va­kit­o­gü­zel­ne­ti­ce­ler­a­de­din­ce­ha­yýr­lar­terk­e­di­lir­ve­lü­zum­lu­bir hay­rý­yap­ma­mak,­þer­ol­ma­sý­hay­si­ye­tiy­le,­o­ha­yýr­lar­a­de­din­ce­þer­ler­ya­pý­lýr.­Tâ­bir­tek­þer­gel­me­sin gi­bi;­ga­yet­çir­kin­ve­hi­lâf-ý­hik­met­ve­hi­lâf-ý­ha­ki­kat­ve­ku­sur­dur.­Kud­ret­ve­hik­met­ve­ha­ki­kat­ku­sur­dan­ mü­nez­zeh­tir­ler.­ Mâ­dem­ bir­ ký­sým­ ha­tâ­lar,­ un­sur­la­rý­ ve­ ar­zý­ hid­de­te­ ge­ti­re­cek­ de­re­ce­de bir­þü­mûl­lü­is­yan­dýr­ve­çok­mah­lû­ka­týn­hu­ku­ku­na­ bir­ tah­kir­li­ te­ca­vüz­dür.­ El­bet­te­ o­ ci­nâ­ye­tin fev­ka­lâ­de­ çir­kin­li­ði­ni­ gös­ter­mek­ i­çin,­ ko­ca­ bir un­su­ra,­ kül­lî­ va­zi­fe­si­ i­çin­de­ “On­la­rý­ ter­bi­ye­ et” di­ye­ e­mir­ ve­ril­me­si­ ayn-ý­ hik­met­tir­ ve­ a­dâ­let­tir ve­maz­lum­la­ra­ayn-ý­rah­met­tir. Altýncý Suâl: Zel­ze­le,­kü­re-i­ar­zýn­i­çin­de­in­ký­lâ­bât-ý­mâ­de­ni­ye­nin­ne­ti­ce­si­ol­du­ðu­nu­ehl-i­gaf­let i­þâ­a­e­dip,­â­de­tâ­te­sa­dü­fî­ve­ta­biî­ve­mak­sad­sýz­bir hâ­di­se­ na­za­rýy­la­ ba­kar­lar.­ Bu­ hâ­di­se­nin­ mâ­ne­vî es­bâ­bý­ný­ve­ne­ti­ce­le­ri­ni­gör­mü­yor­lar;­tâ­ki­in­ti­bâ­ha­gel­sin­ler.­Bun­la­rýn­is­ti­nad­et­ti­ði­mad­de­nin­bir ha­ki­ka­ti­var­mý­dýr? Elcevap: Da­lâ­let­ten­ baþ­ka­ hiç­bir­ ha­ki­ka­ti­ yok­tur.­ Çün­kü,­ her­ se­ne­ el­li­ mil­yon­dan­ zi­yâ­de­ mü­nak­kaþ,­mun­ta­zam­göm­lek­le­ri­gi­yen­ve­de­ðiþ­ti­ren kü­re-i­ar­zýn­üs­tün­de­bin­ler­en­vâ­ýn­bir­tek­ne­vi­o­lan,­ me­se­lâ,­ si­nek­ tâ­i­fe­sin­den­ had­siz­ ef­râ­dýn­dan bir­tek­fer­din­yü­zer­â­zâ­sýn­dan­bir­tek­uz­vu­o­lan­ka­na­dý­nýn­kasd­ve­i­râ­de­ve­me­þî­et­ve­hik­met­cil­ve­si­ne­maz­ha­ri­ye­ti­ve­o­na­lâ­kayd­kal­ma­ma­sý­ve­ba­þý­boþ­bý­rak­ma­ma­sý­gös­te­ri­yor­ki,­de­ðil­had­siz­zî­þu­u­run­be­þi­ði­ve­a­na­sý­ve­mer­cîi­ve­hâ­mi­si­o­lan­ko­ca­ kü­re-i­ ar­zýn­ e­hem­mi­yet­li­ ef’âl­ ve­ ah­vâ­li,­ bel­ki hiç­bir­þe­yi,­cüz’î­ol­sun­kül­lî­ol­sun,­i­râ­de­ve­ih­ti­yâr ve­ kasd-ý­ Ý­lâ­hî­ ha­ri­cin­de­ ol­maz.­ Fa­kat,­ Ka­dîr-i Mut­lak,­hik­me­ti­nin­muk­te­zâ­sýy­la,­zâ­hir­es­bâ­bý­ta­sar­ru­fâ­tý­na­per­de­e­di­yor.­Zel­ze­le­yi­i­râ­de­et­ti­ði­va­kit,­bâ­zan­da­bir­mâ­de­ni­ha­re­ke­te­em­re­dip,­a­teþ­len­di­ri­yor.­Hay­di­mâ­de­nî­in­ký­lâ­bât­da­hi­ol­sa,­yi­ne e­mir­ve­hik­met-i­Ý­lâ­hî­i­le­o­lur;­baþ­ka­o­la­maz.­Me­se­lâ,­bir­a­dam,­bir­tü­fek­i­le­bi­ri­si­ni­vur­du.­Vu­ran a­da­ma­ hiç­ ba­kýl­ma­sa,­ yal­nýz­ fi­þek­te­ki­ ba­ru­tun­ a­teþ­ al­ma­sý­ nok­ta­sý­na­ hasr-ý­ na­zar­ e­dip,­ bî­ça­re mak­tû­lün­büs­bü­tün­hu­ku­ku­nu­zâ­yi­et­mek,­ne­de­re­ce­be­lâ­het­ve­di­vâ­ne­lik­tir;­ay­nen­öy­le­de,­Ka­dîri­ Zül­ce­lâ­lin­ mu­sah­har­ bir­ me­mu­ru,­ bel­ki­ bir­ ge­mi­si,­ bir­ tay­yâ­re­si­ o­lan­ kü­re-i­ ar­zýn­ i­çin­de­ bu­lu­nan­ve­hik­met­ve­i­râ­de­i­le­id­di­har­e­di­len­bir­bom­ba­yý,­ehl-i­gaf­let­ve­tuð­yâ­ný­u­yan­dýr­mak­i­çin,­“A­teþ­len­dir!”­di­ye­o­lan­emr-i­Rab­bâ­nî­yi­u­nut­mak­ve ta­bi­a­ta­sap­mak,­ha­ma­kà­týn­en­eþ­ne­i­dir. Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 281 LÛGATÇE:

arz: Yer, Dünya. ayn-ý hikmet ve adâlet: Hik met ve a da le tin ta kendisi. cemâl-i rahmet: Rah metinin güzelliði. muvafýk: Uygun. Kadîr-i Zülcelâl: Celâl sahibi ve herþeye gücü yeten Allah. hilâf-ý hikmet: Hikme te ters. Küre-i Arz: Dünya.

hamakàt: Ahmaklýk, anlayýþsýzlýk, budalalýk. eþne: Çirkinin en çirkini. þümûl-ü kudret: Kud retin her þeyi içine almasý. inkýlâbât-ý mâdeniye: Madenlerin deðiþmesi. iþâa: Bir haberi yayma, duyurma. esbâb: Sebepler. intibâh: Uyanýklýk. belâhet: Ahmaklýk, dü þüncesizlik.

y­n ý­ so­k ak­t a­ bü­y ü­d ü­ð ü­m üz­ ve ya­kýn­ kom­þu­muz­ o­lan­ çok­ sev­di­ðim­bir­kar­de­þim­var.­Ço­cuk­luk­ yýl­l a­r ý­m ýn­ bu­ u­n u­t ul­m az dos­tu­na­ ve­ o­nun­ ar­ka­daþ­lý­ðý­na hep­hay­ran­kal­mý­þým­dýr. Ga­yet­te­miz­ve­gü­zel­gi­yi­nir­di.­Ý­ba­det­le­ri­ne­de­ö­zen­gös­te­rir­di.­Na­maz­ko­nu­sun­da da­ilk­reh­be­rim,­sa­ný­rým­o­ol­muþ­tu.­‘Na­car’ mar­ka­sa­at,­ko­lu­na­ne­de­gü­zel­ya­ký­þýr­dý.­O za­man­i­çin­bü­yük­bir­lüks­tü­bir­sa­a­te­sa­hip ol­mak.­ Ga­yet­ mü­la­yim­ ve­ her­ da­im­ kar­þý­sýn­da­ki­ni­ dü­þü­ne­cek­ ka­dar­ da­ fe­da­kâr­dý. Að­zýn­dan­bir­tek­gün­bir­tek­kö­tü­söz­duy­ma­mý­þým­dýr.­ Ar­ka­daþ­la­rý­mýn­ i­çin­de­ ö­zel bir­ye­ri­var­dý.­Ye­di­ði­miz­iç­ti­ði­miz­ay­rý­git­mez­di.­ Ýl­ko­ku­lu,­ or­ta­o­ku­lu,­ li­se­yi­ be­ra­ber o­ku­duk.­Li­se­den­son­ra­yol­la­rý­mýz­ay­rýl­dý.­ Ka­de­rin­ga­rip­cil­ve­si,­so­nun­da­i­ki­miz­de öð­ret­men­ol­duk.­Me­zun­ol­du­ðu­muz­li­se­ye öð­ret­men­o­la­rak­dön­dü.­Ben­de­ay­ný­o­kul­da­sta­jý­mý­ta­mam­la­dým.­Ya­kýn­za­man­da­da e­m ek­l i­y e­ ay­r ýl­d ý­ bu­ dos­t um.­ Çok­ de­ð il, sey­rek­kar­þý­laþ­sak­da­he­ye­can­la­yâd­e­de­riz he­men­o­es­ki­me­yen­gün­le­ri. Ge­çen­ler­de­ yi­ne­ kar­þý­laþ­tý­ðý­mýz­da,­ bir ha­tý­ra­ nak­let­ti.­ Çok­ en­te­re­san­ bul­du­ðum bu­ha­tý­ra­yý­siz­ler­le­pay­laþ­ma­yý­dü­þün­düm. Þu­ an­da­ iþ­ye­ri­ o­la­rak­ kul­lan­dý­ðý­ da­i­re, yo­lun­he­men­kar­þý­sýn­da­ki­bir­e­ve­ba­ký­yor. Ýþ­te­o­e­vin­sa­hi­bi­o­lan­a­dam,­gün­ler­den­bir gün­ka­pý­sý­ný­ça­lý­yor: “Meh­met­A­li­Sey­han­Bey­siz­mi­si­niz?”­ “E­vet­be­nim.” “Kar­de­þim,­ ben­ Al­man­ya’da­ ya­þý­yo­rum. Kar­þý­nýz­da­ki­e­vi­de­ye­ni­sa­týn­al­dým.”­di­yor. Meh­met­A­li: “Ha­yýr­lý­ol­sun­kar­de­þim”­ A­dam: “Si­ze­bir­þey­da­ný­þa­bi­lir­mi­yim?” “Bu­yu­run.” “Bi­na­mý­ bo­ya­ta­ca­ðým­ da­ a­ca­ba­ ne­ renk ol­sun­di­ye­sor­ma­ya­gel­dim.” “An­la­ma­dým,­bu­nun­be­nim­le­ne­il­gi­si­var?”­ A­dam: “Meh­met­A­li­Bey,­be­nim­bi­nam­tam­si­zin­kar­þý­nýz­da­du­ru­yor.­Bü­tün­gün­o­na­siz ba­ka­cak­sý­nýz.­ Ýs­te­me­di­ði­niz­ bir­ ren­ge­ bo­ya­yýp­ da­ bü­tün­ gün­ i­çi­ni­zin­ ka­rar­ma­sý­ný is­t e­m em.­ Ar­z u­ et­t i­ð i­n iz­ bir­ renk­ var­s a, söy­le­yin­de­o­ren­ge­bo­ya­ta­yým.”­de­miþ.­ A­da­mýn­ bu­ in­ce­ dü­þün­ce­si­ne­ ve­ du­yar­lý dav­ra­ný­þý­na­ kar­þý­ sev­gi­li­ dos­tum­ ve­ ar­ka­da­þým­þa­þa­kal­mýþ.­Bu­ha­tý­ra­yý­on­dan­din­le­di­ðim­de,­ doð­ru­su­ ben­ de­ öy­le­ hay­ret­ler­ i­çin­de­ka­la­kal­dým.­ “Ne­gü­zel­in­san­lar­var.­Baþ­ka­la­rý­nýn­hak­ký­ný­ gö­ze­ten­ ne­ in­ce­ dü­þün­ce­li­ in­san­lar

muz­þe­ri­at,­o­ku­du­ðu­muz­þe­ri­at…­Hep­tef­sir­dir,­ha­dis­tir.”­de­di. Üs­tad:­ “Kar­d e­þ im,­ bel­k i­ faz­l a­ de­m i­þ iz,­ bel­k i nok­san­bý­rak­mý­þýz;­o­da­if­rat­ve­ya­tef­rit­o­lur.­O­nun­i­çin­bir­is­tið­far­e­de­lim.”­de­di. Üç­ de­fa­ “Es­tað­fi­rul­lah,­ es­tað­fi­rul­lah,­ es­tað­fi­rul­lah”­ ve­ “Min­ ce­mîi­ zü­nû­bi­ kav­len ve­ fi­i­len­ ve­ hâ­zý­ran­ ve­ nâ­zý­ran­ ve­ hâ­tý­ran. Lâ­hav­le­ve­lâ­kuv­ve­te­il­lâ­bil­lâ­hi’l-a­liy­yi’l­a­zîm!”­de­dik­ten­son­ra­der­se­baþ­lar­dý.­ *** Ayrý ayrý yazýlmýþ mektuplar Bir­gün­ken­di­si­ne:­ “O­ku­du­ðu­muz­Cev­þen,­Kur’ân­ve­vird­le­ri, top­tan­ üm­met-i­ Mu­ham­med’in­ (asm)­ ru­hu­na­gön­der­sek­mi­da­ha­i­yi­o­lur,­yok­sa­tek tek­i­sim­mi­zik­ret­sek­da­ha­i­yi­o­lur?”­de­dim. “Kar­de­þim,­müm­kün­se­tek­tek­is­me­gön­der­mek­lâ­zým.­Me­se­lâ­sen­gur­bet­te­sin,­bi­ri­ne­mek­tup­yaz­dýn,­o­mek­tup­ta­‘bü­tün­Van­lý hem­þeh­ri­le­ri­me­se­lâm­e­de­rim.’­de­sen­mi­da­ha­mak­bul­o­lur,­yok­sa­ta­ný­dýk­la­rý­na­ay­rý­ay­rý mek­tup­ya­za­rak­biz­zat­se­lam­gön­der­sen­mi da­ha­mak­bul­o­lur?­El­bet­te­her­mek­tu­bu­a­lan,­hem­mem­nun­o­lur,­hem­de­sa­na­bir mis­liy­le­mu­ka­be­le­e­der.”­di­ye­ce­vap­ver­di.­ *** Dünyaya çalýþmak da ibadettir Ev­de­ki­meþ­gu­li­yet­le­rim­den­do­la­yý­ba­zen Üs­tad’ýn­ hiz­me­tin­den­ ge­ri­ kal­dý­ðým­ o­lu­yor­du.­ Bu­nun­ i­çin­ ken­di­me­ ký­zý­yor­ ve­ ü­zü­l ü­y or­d um.­ O­ ka­d ar­ ki,­ bir­ gün­ ken­d i ken­di­me­ “Al­lah­ ca­ný­mý­ al­sýn­ da­ kur­tu­la­yým”­ di­ye­ bed­duâ­ et­tim.­ Üs­tad’ýn­ ya­ný­na var­dý­ðým­da,­san­ki­bu­nu­duy­muþ­gi­bi: “Hay­ro­la,­ne­ol­du?”­de­di. “Sey­da!­ Dün­ya­nýn­ iþ­le­ri­ bý­rak­mý­yor­ ki, is­te­di­ði­mi­zi­ya­pa­bi­le­lim.”­de­dim.­ “Ah­mak!­ Ca­nýn­ a­lýn­sa,­ top­ra­ðýn­ al­týn­da var.­Þü­kür­ki­var.­Þü­kür­ki­i­yi­lik­ve­gü­zel­lik “Kar­de­þim,­o­ka­dar­að­zý­nýn­ta­dý­ný­a­ra­ma.”­de­di. ne­ ya­pa­bi­lir­sin?­ Meþ­rû­ da­i­re­de­ dün­ya­ya da­ha­öl­me­miþ.­Hak­pe­rest­lik­göç­et­me­miþ, *** ça­lýþ­mak­bir­i­ba­det­tir.­Dün­ya­da­ih­lâs­la­bir ya­þý­yor.”­di­ye­dü­þün­düm. Tesbih çekmenin usûlü de­fa ‘Lâ­i­lâ­he­il­lal­lah’­de­sen,­def­ter-i­a­mâ­li­*** Bir­ gün­ ce­m a­a t­t en­ ba­z ý­l a­r ý­n ýn­ tes­b ih ne­bin­ha­se­ne­ya­zý­lýr.”­bu­yur­du.­ O­ra­dan­Ýh­san­A­ta­soy­A­ða­bey’in,­Mol­la­Ha­- çek­me­si­dik­ka­ti­ni­çe­ker. *** mit­E­kin­ci’nin­ha­ya­tý­ný­yaz­dý­ðý,­ye­ni­çý­kan­ki­Be­di­üz­za­man:­ Vahþi hayvanlarýn rýzýklarý ta­bý­na­in­ti­kal­et­tim.­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri “Tes­bih­le­ri­na­sýl­çe­ki­yor­su­nuz?”­di­ye­so­rar. Üs­tad­ye­mek­ye­di­ði­miz­za­man:­ i­le­il­gi­li­o­ra­da­ne­gü­zel­a­ný­la­rý­var­Mol­la­Ha­“Nok­san­yap­mý­yo­ruz,­a­ma­ba­zen­sa­yý­da “Ke­mik­le­ri­ni­ ve­ya­ ar­týk­la­rý­ný­ ke­na­ra­ ko­mit­E­kin­ci­A­ða­bey’in.­Bu­sa­fi­ya­ne­ha­yat­tan­ve faz­la­çek­ti­ði­miz­o­lu­yor.”­de­di­ler.­ yun,­ge­lip­gö­tür­sün­ler.”­di­yor­du.­ ilk­dö­nem­ha­tý­ra­la­rýn­dan­bir­ka­çý­ný­pay­la­þa­“Ol­maz­ kar­de­þim.­ Ha­zi­ne­nin­ a­nah­ta­rý­“E­fen­dim,­kim­gö­tü­re­cek?”­de­di­ði­miz­de: lým.­O­de­niz­den­bir­kaç­dam­la,­bi­zim­de­dün­- nýn­bir­di­þi­faz­la­ve­ya­nok­san­ol­sa,­o­a­nah­“Kurt,­til­ki.”­di­yor,­on­la­rýn­his­se­si­ni­de­a­yý­rý­ya­mý­za­düþ­sün.­Gö­nül­top­rak­la­rý­mýz­be­re­ket­- tar­ ha­zi­ne­yi­ a­çar­ mý?­ Tes­bi­hat,­ na­ma­zýn yor­du.­Vah­þi­hay­van­la­ra­bi­le­mer­ha­met­liy­di. len­sin.­Ha­ya­tý­mý­za­renk­ve­a­henk­gel­sin.­ çe­kir­dek­le­ri­ hük­mün­de­dir.­ Na­maz,­ tes­bi­*** Bu­ ha­t ý­r a­l a­r ýn­ bir­ kýs­m ý­n ý­ yýl­l ar­ ön­c e hat­ üs­tün­de­ neþ­vü­ne­mâ­ bu­lur.­ O­tuz­ üç Tartýþma yok Mol­la­ Ha­mit­ A­ða­bey’in­ oð­lun­dan­ bi­rin­ci de­fa­dan­faz­la­ve­ya­ek­sik­ol­maz.”­de­di.­ Üs­tad­bir­gün:­ el­den­din­le­mek­na­sip­ol­muþ­tu.­Bun­lar­dan *** “Ben­Van­çar­þý­sýn­da­ge­zer­ken­bi­ri­si­ba­na ba­zý­la­rý­ný­si­zin­le­pay­la­þa­lým: Lisanýmýzý yýkayalým ‘Sa­id!­Sen­bu­çar­þý­yý­pis­gös­te­ri­yor­sun.­Çýk Aðýz tadý Böy­le­ sýk­ sýk­ e­li­miz­de­ ol­ma­ya­rak­ gýy­bet git!’­de­se,­ben­i­ti­raz­et­mem.­Mu­a­ra­za­ya­mey­Bir­gün­hüc­re­miz­de­bir­çor­ba­yap­mak­i­- gi­bi­þey­ler­le­di­li­mi­zi­kir­le­te­cek­ol­sak:­ dan­ver­me­mek­i­çin­çý­ka­rým.­Hâl­bu­ki­o­nun cap­ et­ti.­ Üs­tad’la­ be­ra­ber­dik,­ baþ­ka­ kim­se “Du­run­ kar­deþ­le­rim,­ kal­bi­mi­zi,­ li­sa­ný­mý­zý be­ni­çar­þý­dan­çý­kar­ma­ya­hak­ký­yok­tur.­A­ma yok­tu.­Çor­ba­yý­yap­ma­ya­baþ­la­dýk.­ bir­yý­ka­ya­lým,­son­ra­der­se­baþ­la­ya­lým.”­der­- mü­na­ka­þa­ya­mey­dan­ver­me­mek­lâ­zým!”­de­di. “Keþ­ke­bi­raz­na­ne­ol­say­dý…”­de­dim.­ di.­Böy­le­i­ki­de­bir­is­tið­far­et­ti­rin­ce,­Üs­tad’ýn *** “Ne­o­la­cak­tý?”­de­di.­ ta­le­be­le­rin­den­Mol­la­Re­sul­da­ya­na­ma­dý: Ha­tý­ra­lar­de­ni­zin­den­za­man­za­man­ba­zý­kat­“Çor­ba­ya­ka­tar­dýk,­lez­zet­li­o­lur­du.”­de­dim. “Ne­ zýk­kým­ ye­dik­ ki­ Sey­da!­ Ko­nuþ­tu­ðu­- re­le­ri­siz­ler­le­pay­laþ­ma­yý­ar­zu­e­di­yo­ruz­in­þa­al­lah.­

BAHAR Hissediyorum baharýn güzel kokusunu, Doyasýya kokluyorum iliklerime kadar, Yeþilliðin rengârenk harika dokusunu, Temaþagâh-ý âlem tefekküre medar, Nisan bulutlarý semada gezer, Yaðmur yüklü þekilde dolaþýr, Nazenin Güneþ bu âlemi süzer, Sert, kuru sam yeli bize ulaþýr, Bir mahþer, bir haþir misali bahar, Yapraklar, otlarda parlak þebnemler, Muhteþem kâinata bak eyle nazar, Seherin deminde uykuda tembeller, Beyaz yeþil, alýn morun ayrý tonlarý, Ahenkli bir renk cümbüþüyle açýlýr, Ýbretle nazar eyle, gel bunlarý, Biri diðerini tetikler, bir bir saçýlýr. Bulut ufukla birleþmiþ dað baþýnda, Bilinmez þu tepe ova kaç yaþýnda, Mahlûkat teavünle imtizaç havasýnda, Hak celle ala takdir eylemiþ bir ömür, Her biri gayet muvazeneli muntazam, En yüce mertebede her bir, ismi azam, Harika fabrikayý kurmuþ gayet muazzam, Böyle iþler gider, bu harika nizam HASAN YEÞÝLKAYA

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

TARÝHÎ CAMÝLER KADINLARIN ÝBADET ÝHTÝYAÇLARINA CEVAP VERMÝYOR MÜFTÜ ÇAÐRICI, Ýstanbul’da 3 bin 94 cami bulunduðunu hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: ‘’Bu camilerin bir kýsmý, özellikle son dönemde yapýlanlarý kadýnlarýn ihtiyaçlarý dikkate alýnarak yapýlmýþtýr. Ancak önemli bir kýsmý, özellikle de tarihî camilerimiz ne yazýk ki kadýnlarýn ibadet ihtiyaçlarýna cevap verecek unsurlar ta þý ma mak ta dýr. Biz bu 3 bin 94 caminin kadýnla ra hizmet açýsýndan durumlarýný tesbit etmek istedik. Bu nedenle ilk defa Türkiye’de biz bir proje çalýþmasý yaptýk ve geçen Salý günü bu projeyi uygulamaya koyduk. Buna göre biri kadýn, biri erkek olmak üzere, 30 ekip oluþturduk. Bu ekipler, bu ay bitmeden Ýstanbul’daki 3 bin 94 caminin kadýnlara yönelik hizmet þartlarýný tesbit edecek.’’ Bu kapsamda hazýrladýklarý formlara göre camilerin durumlarýnýn belirlendiðini anlatan Çaðrýcý, ‘’Özellikle tarihî camilerde yeni bir þey yapamýyorsunuz, Anýtlar Yüksek Kurulu izin vermiyor. Dolayýsýyla bazý camilerimizde her þeye raðmen yeterli altyapýyý hazýrlama imkânýmýz olmayabilir. Ancak en azýndan ne ölçüde, ne yapabiliriz, bunu tesbit ediyo-

ruz. Bazý camilerimizde zaten kadýnlara yönelik tuvalet, abdest alma ve namaz kýlma yerleri düzgün ve yeterli’’ þeklinde konuþtu. Çaðrýcý, projenin ikinci aþamasýnda da camilerin mümkün olduðunca kadýnlara din hizmeti verecek þekilde yeterli hale getirilmesinin planlandýðýný dile getirerek, ‘’Biz kadýnýyla, erkeðiyle insanýmýz için nasýl doðru, düzgün, çaðdaþ konsepte uygun iþ yerleri yapýlýyorsa, nasýl þehirlerimiz sosyal donatýlarla donatýlýyorsa, sanatsal alanlar oluþturuluyorsa ve diðer ihtiyaçlar karþýlanýyorsa, dini tesis alanlarýmýzý da modern þartlarýn gerektirdiði þekilde oluþturacaðýz’’ dedi. Ýnsanlarýn camilere yakýn ilgi gösterdiðini belirten Çaðrýcý, ‘’Camilerimizi inþallah en kýsa sürede kadýnlarýn huzur içinde ibadet etmelerine uygun hale getireceðiz’’ diye konuþtu. Camilerin kadýnlara ayrýlan bölümlerinin temizlik konusunda þikâyet aldýklarýný dile getiren Çaðrýcý, mahrem olduðu için buralara cami görevlilerinin fazla girip çýkmadýðýný belirterek, bundan sonra temizlik iþlerinin rutin þekilde yürütülmesi için gerekli tedbir le ri a la cak la rý ný a çýk la dý. Bundan sonra da zaman zaman dini ilgilendiren baþka kadýn sorunlarýyla ilgili bu tür çalýþmalar yapacaklarýný ifade eden Çaðrýcý, ‘’Kadýnýn ibadet hakký, bizim sü rek li gün de mi mi zi o luþ tu ra cak’’ þeklinde konuþtu. Ýstanbul / aa

Camilerde ‘kadýnlara’

ÖZEL DÜZENLEME

22 MAYIS 2011 PAZAR

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 C. Ahir 1432 Rumî: 9 Mayýs 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.39 3.33 3.58 3.55 3.47 3.15 3.15 2.59 3.43 3.30 3.54

Güneþ 5.19 5.21 5.38 5.42 5.36 4.57 4.59 4.48 5.31 5.11 5.36

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.07 12.23 12.27 12.19 13.02 12.34 13.01

Ýkindi 16.30 16.45 16.48 17.05 17.01 16.12 16.18 16.12 16.54 16.22 16.51

Akþam 19.53 20.11 20.12 20.30 20.27 19.36 19.42 19.37 20.20 19.45 20.14

rýn huzur içinde ibadet etmelerini saðlaya cak þekilde düzenlenmesi konusunda bir kaç yýldýr bazý çalýþmalarýn yapýldýðýný kaydetti. Son yýllarda yapýlan cami projelerinin mümkün olduðu kadar modern haya týn ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde hazýrlanmasý için çalýþmalar yürüttüklerini anlatan Çaðrýcý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ‘’Ne yazýk ki camilerin projelendirilmesi aþamasýnda resmî olarak bizim bir

Öðretmenlere ‘lisans tamamlama’

için ek fýrsat MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), okul öncesi eðitim kurumlarýnda kadrolu olarak görev yapan ön lisans mezunu öðretmenlerin 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda tekrar lisans tamamlama programýna son kez alýnmasý için ek protokol imzaladý. Edinilen bilgiye göre, MEB’e baðlý resmî ve özel okul öncesi eðitim kurumlarýnda kadrolu olarak görev yapan ön lisans mezunu öðretmenlerin lisans tamamlamalarýna yönelik MEB ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüðü arasýnda ‘’Okul Öncesi Öðretmenlerinin Lisans Tamamlama Programý Protokolü’’ imzalanmýþtý. Daha sonra ise bu konuyla ilgili ek protokol imzalanarak, 2010-2011 eðitim-öðretim yýlýnda uygulamasý baþlatýlan lisans tamamlama programýna çeþitli sebeplerle baþvuru yapamayan anaokulu, ana sýnýfý ve uygulama sýnýflarýnda kadrolu olarak görev yapan Okul Öncesi ve Çocuk Geliþimi Eðitimi ön lisans mezunu öðretmenlerin 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda tekrar lisans tamamlama programýna son kez alýnmasý kararlaþtýrýldý. Ek protokole göre, bu progra ma katýlmak isteyen kadrolu ön lisans mezunu okul öncesi öðretmenlerin bulunduklarýn Ýl Millî Eðitim Müdürlükleri ile irtibata geçerek, bilgilerin Ýl Millî Eðitim Müdürlükleri aracýlýðý ile en geç 24 Haziran 2011 tarihine kadar MEB Okul Öncesi Eðitimi Genel Müdürlüðü’ne bildirilmesi gerekiyor. Konuya iliþkin þahsi baþvurular kabul edilmeyecek. Ankara / aa

yetkimiz ve müdahalemiz bulunmamaktadýr. Buna raðmen biz ilçe müftülüklerine talimat vererek bu konunun takibini is tiyoruz. Kendimiz de takip etmeye çalýþýyoruz. Bazý mimarlarýmýz, cami dernekleri yapacaklarý camilerle ilgili bizim görüþümüzü alýyor. Onlara telkin ettiðimiz bazý hususlar oluyor. Bunlarýn baþýnda camilerimizin kadýnlara da hizmet verebilecek donanýmda olmasý geliyor.’’

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.42 4.04 3.20 3.29 3.46 3.11 3.24 2.59 2.59 3.28 3 .55

Güneþ 5.34 5.48 5.14 5.14 5.28 5.04 5.05 4.51 4.43 5.21 5.31

Öðle 13.08 13.15 12.49 12.42 12.54 12.38 12.28 12.25 12.10 12.57 12.50

Ýkindi 17.03 17.05 16.44 16.33 16.43 16.34 16.17 16.20 16.01 16.52 16.34

Akþam 20.29 20.30 20.11 19.57 20.07 20.01 19.40 19.47 19.25 20.20 19.56

Yatsý 22.12 22.05 21.54 21.33 21.40 21.44 21.12 21.29 21.00 22.03 21.24

niyet ve kastýyla, görüþülen konuda en doðru karara varabilmek amacýyla yapýlmasý gerekiyor. Bunun için, müzakere edilen husustaki ana çerçeveyi belirleyen ölçü ve prensiplerin esas alýndýðý bir zeminde, her fikrin doðru bilgilere dayalý olarak özgürce—uygun, yapýcý bir üslûpla—ifade edilip saygý gördüðü, herkesin ifade edilen fikirlere önyargýlardan uzak bir þekilde odaklanýp onlardan en doðru ve saðlýklý sonuçlarý çýkarmaya çalýþtýðý bir katýlým ortamý saðlanmalý. irtibat@yeniasya.com.tr Hak namýna da olsa, Üstadýn “istibdad-ý ilmî” olarak ifade edip, ihtilâflarýn kaynaðý olarak gösterdiði dayatmacý tavýrlara meydan verilmemeli. Böylesi tavýrlar olursa da, onlara karþý hürriyetutbe-i Þamiye’nin meþveret ve þûrânýn ö- i þer’iyenin gereði olan medenî cesaret ve dirayet ne mi ni vur gu la yan son bö lü mün de çok gösterilerek, fikirler yine dile getirilmeli. Þahsî fikirlere uymasa da, meþveret neticesinde dikkate deðer þu cümleler yer alýyor: “Nurun Yirmi Birinci Lem’a-i Ýhlâs’ýnda izah e- alýnan karara hep birlikte sahip çýkýlmalý ve geredildiði gibi, haklý þûrâ ihlâs ve tesanüdü (dayanýþ- ðini yerine getirmek için çaba sarf edilmeli. Eðer istiþare sisteminin çeþitli sebeplerle düzmayý) netice verdiðinden, üç elif yüz on bir olduðu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakikî ile, üç adam yüz a- gün iþlemediði ve bu yüzden meþveretlerden saðdam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamýn, lýklý sonuçlar çýkmadýðý düþünülüyorsa, þûrâ mühakikî ihlâs ve tesanüd ve meþveretin sýrrý ile bin essesesini yýpratýp kardeþlik hukukuna zarar vereadam kadar iþ gördüklerini çok vukuat-ý tarihiye cek yýkýcý ve tahripkâr eleþtirilerde bulunmak ye(tarihî olaylar) bize haber veriyor.” (Eski Said Dö- rine, var olduðu söylenen sebeplerin izalesi için yapýcý katkýlarda bulunmaya çalýþýlmalý. nemi Eserleri, Hutbe-i Þamiye, s. 355) Meselâ, deðiþik sebep ve gerekçelerle köþeye Bu cümlelerde iç içe mânâlarý ifade edecek þekilde kullanýlan anahtar kelime ve kavramlarý ih- çekilip de, bizzat katýlmadýðý istiþarelerden çýkan kararlarý eleþtirmek gibi yanlýþlara düþülmemeli. lâs, tesanüd ve meþveret olarak özetleyebiliriz. Her halükârda, meþveret kararlarýna saygýlý oBunlar birbirini tamamlayýp güçlendiren üç temel prensip. Hakikî bir tesanüd ve dayanýþma, sa- lunup, onu yýpratacak tenkitlerden kaçýnýlmalý. Aslýnda meþveretler, “haklý þûrâ” ifadesindeki dece Allah rýzasý için bir araya gelen ve birbirlerini Allah için sevip, yine Allah yolundaki hizmet- mânâlarýn hakký verilerek yapýlabilse, ortada niza ler için omuz omuza veren insanlar arasýnda tesis ve tartýþma konusu olabilecek fikir ayrýlýklarý ve edilebilir. Bunlarýn dýþýnda baþka hesaplarýn araya ihtilâflar da kalmaz, meþrep ve mizaç uyuþmazlýgirdiði iliþkilerde gerçek bir dayanýþma olmaz; ge- ðýndan kaynaklanan sürtüþmeler de biter. Eðer meþveretlere raðmen bu çeþit sýkýntýlar çici birliktelikler, bazan basit ve sýradan sebeplerdevam ediyorsa, o zaman haklý þûrânýn gereklerile, kýsa zamanda daðýlma riski taþýr. Ve samimî bir tesanüdün baþarýlmasý, mensup- nin tam olarak yerine getirilip getirilmediðinin de yine meþveret zemininde irdelenmesi gerekir. larýnýn iç dünyalarýndaki ihlâsý güçlendirir. Uhud savaþý ve maðlûbiyeti sonrasýnda nâzil oBöyle ihlâsa dayalý bir tesanüd ve dayanýþmayý koruyup geliþtirerek sürdürebilmenin yolu ise, lan âyette Peygamberimize verilen “Allah’tan bir “haklý þûrâ” olarak ifade edilen prensibi hakkýyla rahmet sebebiyledir ki, sen Ashabýna yumuþak davrandýn. Eðer kötü huylu ve katý yürekli olsayyaþayýp hayata intikal ettirebilmekten geçiyor. Niye düz bir ifadeyle “meþveret, þûrâ, istiþare” dýn, onlar etrafýndan daðýlýrlardý. Artýk onlarý afdemek yerine “haklý þûrâ” tabiri tercih ediliyor? fet, onlar için Allah’a istiðfar et ve onlarla iþ husuBurada da çok önemli incelik ve nüanslar var. sunda istiþare et” (Âl-i Ýmran: 154) mesajlarýndan Bir defa istiþarelerin münhasýran hakký bulma bizim de alacaðýmýz çok dersler var.

Haklý þûrâ

H

CAMÝLERDE KADINLARIN HUZUR ÝÇÝNDE ÝBADET ETMELERÝNÝ SAÐLAYACAK ÞEKÝLDE BAZI ÇALIÞMALARIN YAPILDIÐINI KAYDEDEN ÝSTANBUL MÜFTÜSÜ ÇAÐRICI, ÝSTANBUL'DAKÝ CAMÝLERÝN KADINLARIN ÝBADET EDEBÝLMESÝNE UYGUN HALE GETÝRÝLECEÐÝNÝ BÝLDÝRDÝ. ÝSTANBUL Müftüsü Mustafa Çaðrýcý, baþlattýklarý bir çalýþmayla þehirdeki camilerin kadýnlarýn ibadet edebilmesine uygun hale getirileceðini bildirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Çaðrýcý, günümüzde sosyal þartlar dolayýsýyla kadýnlarýn birçoðunun zamanlarýnýn büyük bir kýsmýný evlerinin dýþýnda geçirdiðini söyledi. Çaðrýcý, insanlarýn baþka haklarý gibi ibadet etme haklarý da olduðunu belirterek, camilerin kadýnla -

Yatsý 21.25 21.50 21.43 22.08 22.06 21.10 21.18 21.16 21.58 21.17 21.48

3

Kaldýrýmý yol yapan sürücü yayalarý ezdi

Kaldýrýma çýkarak öndeki minibüsü geçmek istedi. CÝHAN

ATAÞEHÝR'DE önündeki yolcu minibüsünü geçmek için kaldýrýmý yol olarak kullanan bir sürücü yayalarý ezdi. Olay sýrasýnda durakta bekleyen biri kadýn 4 kiþi aðýr yaralandý. Olay dün sabah 09.00 sýralarýnda Mevlânâ Mahallesi Dudullu-Bostancý yolu üzerindeki Necip Fazýl Otobüs Duraðý’nda meydana geldi. 34 VYJ 88 plâkalý minibüsüyle seyir halinde olan M. O. iddiaya göre, önünde duran N. E.’nin kullandýðý 34 M 3219 plâkalý minibüsü geçmek istedi. Yolcu minibüsünün saðýndan geçerek kaldýrýma çýkan M. O. önüne çýkan yayalarýn arasýna daldý. Ýþlerine gitmek için kaldýrýmda otobüs bekleyen yayalar, bir anda üzerilerine gelen minibüsü görünce can havliyle saða sola kaçmaya çalýþtý. Görgü þahitlerinin iddialarýna göre oldukça sür'atli olduðu belirtilen minibüs, kaçamayan 4 kiþiye çarptý. Çarpmanýn etkisiyle 2 kiþi kaldýrýma düþerken, 2 kiþi de sürüklenerek aðýr yaralandý. Yaralýlarýn yardýmýna çevredeki sürücüler koþarken, vatandaþlarýn haber vermesi üzerine olay yerine çok sayýda ambulans gönderildi. Yaralýlar ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet, Göztepe Eðitim ve Araþtýrma ile Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerine kaldýrýldý. Aðýr yaralanan ve acil serviste tedavisi süren 4 kiþinin hayati tehlikeyi atlatamadýklarý belirtildi. Soruþturma baþlatan polis, kazaya sebep olduðu iddia edilen M. O’yu ve N. E’yi gözaltýna aldý. Ýstanbul / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

22 MAYIS 2011 PAZAR

HABER

Misak-ý Millî’nin orjinal belgesi kayýp cakir@yeniasya.com.tr

Sözler tutulsun, barýþ gelsin ilistin ile Ýsrail arasýnda devam eden kavga, yýllar öncesine dayanýyor. Hayýr, ‘devam eden kavga’ demek haksýzlýk olur; doðrusu, “Ýsrail’in Filistin’i iþgali ve bunu ýsrarla sürdürmesi”dir. Adým adým devam eden iþgal o noktaya gelmiþ ki, Filistinliler ‘esir’ hayatý yaþýyor. Ýsrail ise bütün dünyanýn itirazýna raðmen ‘dediðim dedik, her þartta ben haklýyým’ tavrýný sürdürüyor. “Bütün dünyanýn itirazýna raðmen” diyoruz, ama dünya gerçekten itiraz ediyor mu? “Söz”lere bakýldýðýnda itiraz ediyor, ama iþ bu sözlerin uygulamasýna geldiðinde iþlerin rengi deðiþiyor. Burada temel soru, “Ýsrail’i kimin savunduðu”dur. Fiilî olarak “dünyanýn jandarmasý” olan Amerika, Ýsrail’i o kadar sa vunup koruyor ki, ikisinin ayrý devletler olduðu noktasýnda þüpheye düþülüyor. Ýs ra il’in “Ma vi Mar ma ra” ge mi si ne yap tý ðý baskýný düþünün. Dünyanýn kabul ettiði bütün ‘kural’larý çiðneyip silahsýz bir gemiye baskýn düzenliyor, yetmiyor insanlara kurþun yaðdýrýp öldürüyor, herkesi tutuklayýp ‘esir’ alýyor. Sonun da da “özür” dilemekten bile uzak duruyor. Bu kadar pervasýz, bu kadar dünyayý tanýmayan, baþýna buyruk baþka bir devlet var mý? Tabiî ki her ‘ikbal’in bir de ‘zeval’i vardýr. Yanlýþýn, haksýzlýðýn ve adaletsizliðin sonsuza kadar sürmesi mümkün deðil. Hele hele ‘küfür’ devam etse bile, zulmün devam etmesi hiç bir þekilde mümkün deðil. Ýþte, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn açýklamasýný biraz da bu pencereden görmek lazým. ABD Baþkaný Obama, Ortadoðu’daki geliþmelere yönelik “en kapsamlý” konuþmasýný yaparken Ýsrail’i cidden rahatsýz eden tesbitlerde bulunmuþ. Bu konuþmadan sonra söylenebilecek tek þey, bu sözlerin kâðýt üstünde kalmamasý ve uygulama safhasýna konulmasýdýr. Obama, Ýsrail-Filistin problemini sona erdiren ve tüm iddialarý çözüme kavuþturan kalýcý barýþ için çaba göstermenin, hiç olmadýðý kadar bü yük aciliyet taþýdýðýný belirterek, Ýsrail ve Filistin sýnýrlarýnýn, karþýlýklý mutabakata varýlan takaslarla 1967 sýnýrlarýný temel almasý gerektiðini söylemiþ. (AA, 19 Mayýs 2011) Elbette bu tesbitler Ýsrail yöneticilerinin beklediði tesbitler deðildi. Bu sözleri hangi dünya lideri söylemiþ olsa Ýsrail rahatsýz olurdu, ama sözün sahibi ABD Baþkaný olunca Ýsrail bir anlamda çileden çýktý. Hemen tepki gösterdiler, ama dünya nezdinde taraftar bulmalarý mümkün deðil. Hür dünyanýn, Obama’nýn sözlerine destek vermesi ve bu sözlerin hayata geçmesi için çalýþmasý lazým. Keþke, diðer dünya liderleri de Obama gibi bu konuda doðru tesbitlerde bulunsa, ayný temennileri dile getirse. Ýnanýn o zaman Ýsrail, yýllardan beri sürdürdüðü keyfî politikalarýna son vermek mecburiyetinde kalýr. Ýstediðinden dolayý deðil, mecburiyetten... Unutulmasýn ki, Filistin’deki iþgalin sona ermesi sadece Filistin için deðil, bütün bir Ortadoðu, Ýslâm dünyasý ve belki de dünya barýþý için þarttýr. Amerika baþta olmak üzere batýlý ülkeler ‘terör’ü gerçekten sona erdirmek istiyorlarsa, Filistin ve benzeri yerlerdeki zulmü, haksýzlýðý ve adaletsiziðe engel olsunlar. Filistin’de iþgalin sona ermesi, rüzgâr ekmeye son vermek anlamýna gelir. Rüzgâr ekilmezse ‘fýrtýna’ da çýkmaz. ABD Baþkaný Obama’nýn Filistin konusundaki çýkýþýndan geri adým atýlmaz ve gereði için de ciddî olarak çalýþýlýrsa ufukta ‘barýþ’ görünüyor demektir. Barýþ gelirse de, Filistinli çocuklarýn çýðlýðý ve duasý sonucu gelmiþ olacak...

F

Edirne 26 kaçak yakalandý EDÝRNE'NÝN Enez ilçesinde yasadýþý yollardan sýnýrý geçmek isteyen 26 yabancý uyruklu yakalandý. Kaçaklara organizatörlük yaptýðý iddia edilen 1 kiþi de gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Enez Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler, Büyükevren köyünde Ö.K’nýn kullandýðý 34 ZG 0443 plakalý kamyoneti, þüphe üzerine durdurdu. Araçta yapýlan kontrolde yasadýþý yollardan sýnýrý geçmek isteyen Myanmar ve Pakistan uyruklu 26 kiþi yakalandý. Sürücü Ö.K’nýn gözaltýna alýndýðý olayda kaçaklarý taþýyan kamyonete de el konuldu. Yakalanan kaçaklar sýnýr dýþý edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüðü Pasaport ve Ya bancýlar Þubesine götürüldü. Edirne / aa

AÇILIÞA DÂVET 22 Mayýs 2011 Pazar günü saat 11:00-15:00 arasý Kastamonu'daki hizmet mahallimizin açýlýþýna bekleriz.

Ýrtibat: Ýbrahim Vapur Tel: (0532) 696 27 33 0(366) 214 92 97 - 0(366) 214 79 71

TÜRKÝYE Cumhuriyeti’nin kuruluþ belgesi olarak kabul edilen Misak-ý Millî (Milli Yemin) orijinal belgesi bulunamýyor. Millî Yemin belgesinin Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, TBMM, Türk Ýnkýlâp Tarihi Ensitütüsü, Genelkurmay Tarihi ve Stratajik Etüt Baþkanlýðý’nda olmadýðý ortaya çýktý. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Baþkaný ve AKP Ankara Milletvekili Ah met Ýyimaya, 15 yýldan beri peþine düþtüðü Misak-ý Millî (Milli Yemin) belgesinin devlet arþivlerinde olmadýðýný ortaya çýkardý. Ýyimaya “Siya set Kurumu’nun Ortak Günahý Yasama Reformu” adýyla kaleme aldýðý kitabýnda, Misak-ý Millî belgesinin devlet arþivlerinde olmadýðýný belgele-

ri ile ortaya koydu. Ýyimaya, avukatlýk döneminde Ankara Barosu olarak Türkiye Cumhuriye ti’nin kuruluþ belgeleri ile ilgili bir çalýþma yaparken tüm kamu kurum ve kuruluþlarýndan Misak-ý Millî’nin orijinal metnini talep ettiklerini ancak hiçbir kurumun belgeyi bulup kendilerine veremediðini söyledi. TBMM Adalet Komisyo nu Baþkaný Ýyimaya þu deðerlendirmede bulundu: “Ben bu belgeyi daha milletvekili seçilmeden önce aramaya baþladým. 15 yýldan beri peþindeyim ama bulamadým. Milletvekili olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý, Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü ve Genelkur may Baþkanlýðý’na resmi yazý ile baþvurarak Misak-ý Millî’nin ýslak imzalý orijinal metnine ulaþ-

maya çalýþtým. Normalde bu belgenin TBMM arþivinde bulunmasý gerekiyor. Olmasý, bulunma sý ge re ken yer TBMM ar þi vi. An cak TBMM’de darbeler sebebiyle büyük kesintiler yaþanmýþ ve saðlýklý bir arþiv oluþturulamamýþ. Ya bu belge bir þahýs tarafýndan alýnýp yerine konmadý veya yok edildi.” Ýyimaya’nýn ‘Siyaset Kurumunun Ortak Günahý Yasama Reformu’ isimli kitabýnda, “Meclis arþivinde aslý bulunmayan Misak-ý Millî belgesinin Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü’nde, Türk Ýnkýlâp Tarihi Enstütüsü’nde, Genelkurmay Tarih ve Stratejik Etüt Baþkanlýðý’nda bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr” deniliyor. Ahmet Ýyima ya, belgenin Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Magna

Carta’sý olduðunu anlatýrken, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluþturan bir belgenin korunamamýþ olmasýnýn büyük bir ayýp olduðunu söyledi. Ýyimaya, “Bu belge Türkiye Cumhuriye ti’nin coðrafi sýnýrlarýný belirlemesi bakýmýndan Magna Carta’dan farký yok. Üstelik bu belge tüm dünyaya ilan edilmiþ bir belgedir. Ulus devletine geçiþin en önemli belgesidir. Eðer yok edilmemiþ ise bu belgenin mutlaka devletin arþivlerinde yerini almasý gerekir.” ifadelerini kullandý. Misak-ý Millî’nin 12 Eylül 1980 Darbesi’ni gerçekleþtiren Kenan Evren ve arkadaþlarý tarafýndan kâðýt üretiminde kullanýlmak üzere SEKA’ya devredilen siyasi parti evraklarý içinde yok edilmiþ olabilece ði belirtiliyor. Ankara / cihan

BÖLÜKBAÞI: MHP’YE ZARAR VERMEMEK ÝÇÝN ÝSTÝFA ETTÝM MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Deniz Bölükbaþý’nýn da istfasýyla sayý 6’ya ulaþtý. Bölükbaþý, konuyla ilgili açýklamasýnda, MHP’nin siyasi varlýðýna kastetDeniz meyi amaçlayan bir internet sitesinde þahsýný da hedef alan iddialarýn yeralBölükbaþý dýðýný bildirdi. Deniz Bölükbaþý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: ‘’Bu iftira ve tehditlerle ilgili olarak adli makamlar soruþturma baþlatmýþtýr. 12 Haziran 2011 seçimlerine gidilen süreçte bu tezgah ve sahte suçlamalar vesilesiyle MHP’ye zarar verecek tartýþmalara hiçbir þekilde yer býrakmamak düþüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerimden ve milletvekili adaylýðýndan istifa etmiþ bulunuyorum. Bu çirkin siyasi tezgahýn arkasýndaki yurtiçi ve yurtdýþý karanlýk yüzler sürmekte olan adli soruþturmada ortaya çýkacaktýr. Türkiye’nin millet ve devlet olarak karþý karþýya bulunduðu beka sorunlarýnýn ve ihanet kuþatmasýnýn giderek aðýrlaþtýðý bugünkü nazik dönemde Türk milletinin yegane gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisidir. Türk Milletinin 12 Haziran’da bu hain suikastý boþa çýkaracaðýna ve Türkiye’nin milli birliðinin temel harcý ve teminatý olan Milliyetçi Harekete sahip çýkacaðýna eminim.’’

Mehmet Ekinci

Cihan Paçacý

Metin Çobanoðlu

Osman Çakýr

Recai Yýldýrým

BAHÇELÝ: DEVLET YOK, ÝYÝ KÝ MÝLLET VAR KASET skandalýnýn ardýndan yaþanan ikinci istifa dalgasýný deðerlendiren MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, istifalarý kendisinin istemediðini söyledi. Bahçeli’nin istifalarla ilgili ilk yorumu þöyle oldu: “Arkadaþlar gereðini yaptý. Bu insanlarýn þahsiyetleri ile uðraþmak doðru deðil. Devlet yok iyi ki millet var, ona gidiyorum. Ýstifa edenler partiyi rahatlatmayý amaçlýyor olabilirler.”

Bülent Didinmez

Ýhsan Barutçu

Ümit Þafak

Mehmet Taytak

MHP’DE ÝSTÝFA DALGASI MHP'YÝ SARSAN KASET SKANDALINDA ÝKÝNCÝ BÝR ÝSTÝFA DALGASI YAÞANDI. MHP'NÝN 6 YÖNETÝCÝSÝ DAHA PARTÝDEKÝ GÖREVLERÝNDEN VE MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLIKLARINDAN ÝSTÝFA ETTÝKLERÝNÝ AÇIKLADI. MHP’YÝ sarsan kaset skandalýnda ikinci bir istifa dalgasý yaþandý. Kaset iddialarýna adý karýþan MHP Genel Baþkan yardýmcýlarý Deniz Bölükbaþý, Mehmet Ekici, Osman Çakýr, Ümit Þafak, Genel Sekreter Cihan Paçacý ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Taytak partideki görevlerinden ve milletvekili adaylýklarýndan istifa ettiklerini açýkladý. 6 kiþinin istifasýyla MHP’de kaset skandalý yüzünden istifa edenlerin sayýsý 10 oldu. 10 Mayýs’ta da Teþkilattan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Didinmez, Milletvekili adayý Ýhsan Barutçu, Recai Yýldýrým ve Metin Çobanoðlu da Bahçeli’nin isteðiyle partiden, görevlerinden ve milletvekili adaylýðýndan istifa etmiþlerdi. “Farklýülkücülük” adlý site MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’ye 18 Mayýs’a kadar süre vermiþ, istifa etmediði takdirde yeni kasetlerin yayýnlanacaðýný duyurmuþ-

tu. Site ayrýca, aralarýnda Osman Çakýr’ýn da bulunduðu 6 ismin kasetleri olduðunu belirtmiþ ve istifa etmezlerse yayýnlama tehdidinde bulunmuþtu. MHP Lideri Bahçeli 2 gün önce tehditlerle ilgili açýklamalarda bulunmuþ, “‘Tüm sorumluluðu üzerime alýyorum. Kimse istifa etmeyecek’’ demiþti. Kaset skandalýnda ikinci istifa dalgasý dün yaþandý. “MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ekici’ye ait görüntülerin dün yayýnlamasý ve sýradaki ismin Osman Çakýr olduðu” duyurulmasýnýn ardýndan MHP’deki istifalar peþ peþe gelmeye baþladý. Ýlk istifa MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Çakýr’dan geldi. Çakýr, yaptýðý yazýlý açýklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlýðý, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerinden ve parti üyeliðinden, Samsun Milletvekili Adaylýðýndan istifa ettim” ifadelerini kullandý.

Þiddet, acýdan baþka hiçbir þey vermedi AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þiddetin, terörün acýdan, yoksulluktan, gözyaþýndan baþka hiçbir þey getirmediðini belirtti. Erdoðan, partisince Hakkari Valiliði önünde düzenlenen mitingde vatandaþlara seslendi. Konuþmasýna, ‘’Serhat þehri, medeniyet þehri, alimler þehri, seyitler þehri Hakkari’yi, Hakkarili kardeþlerimi selamlýyorum’’ diyerek baþlayan Erdoðan, Hakkarili Ebul Berekat Hazretlerinin ‘’Muhabbetin esasý üç þeydedir: Vefa, edeb, mürüvvet’’ dediðini hatýrlatarak, ‘’Bizim aramýzda birbirimize karþý vefa var, bizim aramýzda birbirimize karþý hamdolsun edep var, bizim aramýzda, birbirimize karþý mürüvvet var, kavuþma var. Biz birbirimize muhabbetle baðlýyýz. Allah muhabbetimizi daim etsin, hiç ama hiç eksiltmesin’’ dedi. Þiddetin, terörün acýdan, yoksulluktan, gözyaþýndan baþka hiçbir þey getirmediðini kaydeden Baþbakan Erdoðan þunlarý söyledi: “780 bin kilometrekareyle bu vatan bizim, bu vatanýn üzerinde ameliyat yaptýrtmayýz, bu vatan bizim. 74 milyonu, kim ameliyat derdine düþüyorsa avucunu yalasýn, kusura bakmasýn. Ýsminde barýþ olan, demokrasi olan BDP, CHP ile kol kola girerek bütün ilkelerini çiðniyor, kendi kendisiyle çeliþiyor, kendi kendisini inkâr ediyor. Ben artýk Hakkarili gençlerin gerçeði görmesini istiyorum. Ben artýk, Hakkarili kardeþimin, bu þiddet politikalarýný sorgulamasýný istiyorum. Hakkarili analarýn artýk evlatlarýna sahip çýkmasýný, evlatlarýný daðdan geri çaðýrmasýný istiyorum.’’ Hakkari / aa

MEHMET EKÝCÝ: SAVAÞIM ÞÝMDÝ BAÞLADI Ýkinci istifa MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ekici’den geldi. Ekici, açýklamasýnda, ‘’Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlýðý, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerinden ve Parti üyeliðinden, Yozgat Milletvekili Adaylýðýndan istifa ediyorum. Milletimden özür diliyorum. Savaþým þimdi baþladý’’ dedi. Üçüncü istifa eden ise MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacý oldu. Paçacý, ‘’Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliði, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerinden ve Parti üyeliðinden, Ankara Milletvekili adaylýðýndan istifa ediyorum’’ açýklamasýnda bulundu. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ümit Þafak ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Taytak partideki görevlerinden ve milletvekili adaylýklarýndan istifa etti.

DP Lideri Zeybek, depremzelelerin yanýnda DEMOKRAT Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Türkiye’de zaman zaman küçük, zaman zaman büyük depremlerin meydana geldiðini belirterek, ‘’Ama burada önemli olan yetkililerin olaya zamanýnda el koymasýdýr’’ dedi. Simav’a gelen Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, partililerle birlikte deprem maðdurlarýnýn bulunduðu ça dýr ken ti gez di. Ça dýr kentte vatandaþlara geçmiþ olsun dileðinde bulunan Zeybek, bazý vatandaþlarla sohbet etti. Zeybek, deprem maðduru Nilüfer Atlýer’e ihti yaçlarýnýn karþýlanýp karþýlanmadýðýný sordu. Atlýer, þu anda ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný, gýda ve barýnma sorunlarýnýn olmadýðýný söyledi. Nilüfer adlý 5 yaþýndaki kýz çocuðuna yakýn ilgi gösteren Zeybek, depremde korkup korkmadýðýný sordu, kýz çocuðu da deprem sýrasýnda uyuduðunu söyledi. Basýn mensuplarýna a-

çýklama yapan Zeybek, bütün millete geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Ancak bölge halkýnýn depremin acýsýný ve dehþetini yaþadýðýný belirten Zeybek, Türkiye’de zaman zaman küçük, zaman zaman büyük depremler yaþandýðýný ifade etti. Zeybek, ‘’Ama burada önemli olan yetkililerin olaya zamanýnda el koymasýdýr. Simav belediye baþkanýmýz çok kýsa sürede yardýma yetiþmiþ, gereken leri yapmýþtýr’’ dedi. Dep rem de be le di ye nin yaný sýra Kýzýlay’ýn da çok hýzlý hareket ettiðini anlatan Zeybek, vatandaþlara çadýr ve yiyecek tahsis edildiðini, Kýzýlay’ýn dünya çapýnda gurur duyulan bir kurum olduðunu bildirdi. Simav Belediye Baþkaný Kasým Karahan, Namýk Kemal Zeybek’e ‘’En acý günümüzde yanýmýzda olduðunuz, acýmýzý paylaþtýðýnýz için en derin þükranlarýmýzý sunarým’’ dedi. Simav / aa

BAYKAL: AMAÇLARI ANAYASA'YI TEK BAÞLARINA YAPMAK KASET görüntülerinin yayýnlamasýnýn ardýndan CHP Genel Baþkanlýðý görevini býrakmak zorunda kalan Deniz Baykal, MHP’deki kaset skandalýný deðerlendirdi. “Halk kasede önem vermez” diyen Baykal, iktirarý suçlayarak, “Bu iþ hükümetin iþi” dedi. Baykal, “Bu MHP’yi bitirme komplosudur. Amaçlarý Anayasa’yý tek baþlarýna yapmak” ifadesini de kullandý.

TÝB, ÝNCELEME BAÞLATTI Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý (TÝB), MHP’li bir milletvekili adayýna ait görüntülerin internet sitelerinde yayýnlandýðý ihbarý üzerine inceleme baþlattý. Ankara / aa

AYM raportör yardýmcýsý alacak ANAYASA Mahkemesi, 45 raportör yardýmcýsý alacak. ‘’Anayasa Mahkemesi Raportör Yardýmcýsý Adaylýðý Giriþ Sýnav Yönetmeliði’’ Resmi Gazete’de yayýmlandý. Yönetmelik, Anayasa Mahkemesi raportör yardýmcýsý adaylýðýna giriþ sýnavý ile raportör yardýmcýsý adaylarýnýn atanmalarýna iliþkin usul ve esaslarý düzenliyor. Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý, 45 Raportör Yardýmcýsý alýmý için ilaný da Mahkeme’nin internet sitesinde yayýmladý. Giriþ sýnavýna katýlmak isteyen aday adaylarý, Giriþ Sýnavý Baþvuru Formu’nu Mahkeme’nin ‘’http://www.anayasa.gov.tr’’ internet sitesinden temin edebilecekler. Giriþ sýnavýna baþvurular 15 Aðustos 2011 ile 16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak. Adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren giriþ belgesini 24 Ekim 2011 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin ‘’http://ais.osym.gov.tr’’ internet adresinden kimlik numarasý ve aday þifresini girerek edinebilecekler. Adaylar þifrelerini, baþvuru merkezlerine (Ortaöðretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarý) þahsen baþvurarak ücreti karþýlýðý alabilecekler.45 Raportör Yardýmcýsý alýmý için ilaný da Mahkeme’nin inter net sitesinde yayýnladý. Yazýlý sýnav Ankara’da 30 Ekim 2011 Pazar günü 09.30’da ÖSYM tarafýndan test yöntemi ile yapýlacak. Ankara / aa


Y

HABER

22 MAYIS 2011 PAZAR

5

“TÜRKÝYE RAPORU” (2):

Sosyal adalet dengesizliði ve yolsuzluk… cevher@yeniasya.com.tr

­ CD­ra­po­ru”nda­yal­nýz­Tür­ki­E ye’nin­e­ko­no­mi­si­nin­ký­rýl­gan­lý­ðý de­ðil,­son­yýl­lar­da­de­rin­le­þen­sos­yal­a­da­let­te­ki­den­ge­siz­li­ðe­ve­ma­lî­si­ci­lin­bo­zuk­lu­ðu­na­da­dik­kat­çe­kil­mek­te.­ Bi­lin­di­ði­gi­bi­da­ha­ön­ce­TÜ­ÝK’in­ “2008 Ge­lir­ve­Ya­þam­Ko­þul­la­rý­A­raþ­týr­ma­sý”nda, vâ­him­yok­sul­luk­o­ra­nýy­la­bir­lik­te,­ge­lir­da­ðý­lý­mý­u­çu­ru­mu­nun­da­ha­da­de­rin­leþ­ti­ði­i­ti­raf­e­dil­miþ­ti.­ Bu­na­gö­re,­“fa­kir­den­a­lýp­zen­gi­ne­trans­fer­et­me”­sis­te­min­de,­bir­zen­gi­nin­ka­zan­cý­nýn­8-9­fa­ki­rin­ka­zan­cý­na­denk­gel­di­ði­be­lir­len­miþ;­zen­gi­nin­da­ha­zen­gin­ol­ma­sý­na kar­þý,­sa­yý­la­rý­on­mil­yon­la­rý­a­þan­yok­sul kit­le­le­rin­da­ha­da­yok­sul­laþ­tý­ðý­yi­ne­dev­le­tin­res­mî­ra­kam­la­rýy­la­bel­ge­len­miþ­ti. Ge­lir­da­ðý­lý­mý­e­þit­siz­li­ðin­de­den­ge­nin­yok­sul­lar­a­ley­hin­de­git­tik­çe­bo­zul­du­ðu,­yok­sul­lu­ðun­hal­kýn­yüz­de­88’i­nin­bir­haf­ta­lýk­ta­til büt­çe­si­ni­kar­þý­la­ya­ma­dý­ðýy­la­a­çýk­lan­mýþ­tý.­ Bu­na­bað­lý­o­la­rak,­yüz­de­20’lik­en­yük­sek­ge­lir­gru­bu­nun­top­lam­ge­lir­den­al­dý­ðý pay­yüz­de­46.7­o­lur­ken,­en­dü­þük­ge­lir­li­le­rin­pay­nis­be­ti­nin­yüz­de­5.8’de­kal­dý­ðý;­en yok­sul­i­le­en­zen­gin­a­ra­sýn­da­ki­ge­lir­far­ký­nýn­bir­ön­ce­ki­yýl­da­ol­du­ðu­gi­bi­8.1­kat­art­tý­ðý­he­sap­lan­mýþ­tý.­Or­ta­sý­ný­fýn­e­ri­yip­ge­niþ

“O

yol­suz­luk­tan­sý­nýf­ta­kal­dý­ðý,­“i­ler­le­me­ra­por­la­rý”nda­Tür­ki­ye’de­son­beþ­yýl­dýr­“yol­suz­luk­la­rýn­ka­mu­da­ve­pek­çok­a­lan­da­yay­gýn­laþ­tý­ðý”­u­ya­rý­sý­tek­rar­lan­mýþ­tý. A­çýk­bir­bi­çim­de,­yol­suz­luk­lar­la­mü­câ­de­le Dünya Þeffaflýk Örgütü’nün i­çin­“Tür­ki­ye’nin­so­ruþ­tur­ma,­id­di­a­nâ­me­ler, “Küresel Yolsuzluk Raporu”nda, yar­gý­la­ma­ve­mah­kû­mi­yet­ler­le­tes­cil­e­di­len Türkiye’nin yolsuzlukta ma­lî­si­ci­li­ni­de­net­le­me­si­ve­dü­zelt­me­si­ge­rek­ti­ði”­vur­gu­lan­mýþ­tý… “HAYAT KALÝTESÝ dünyada savaþýn, iþgalin, “O­ECD­Ra­po­ru”nda­ki­“yol­suz­luk­en­dek­ENDEKSÝ”NDE 83. kaosun, iç çatýþmanýn, si”nde,­O­ECD­böl­ge­sin­de­Tür­ki­ye’nin­Yu­Yi­ne­“O­ECD­ra­po­ru”nda,­Tür­ki­ye’nin na­nis­tan’ýn­ar­ka­sýn­da­69­i­le­11.­üst­sý­ra­lar­da BM’nin­“hayat­ka­li­te­si­en­dek­si”nde­83.­sý­ra­- istikrasýzlýðýn en fazla yaþandýðý yer­al­ma­sý,­bu­ger­çe­ðin­tes­bi­ti… da­dü­þük­“hayat­ka­li­te­si”ne­ve­ri­len­çar­pý­cý ülkeler kategorisinde olduðu, En­vâ­hi­mi,­de­rin­le­þen­sos­yal­a­dâ­let­siz­lik, ör­nek­ler,­ik­ti­dar­par­ti­si­nin­mi­ting­mey­dan­mâ­ne­vî­ter­bi­ye­ve­e­ði­ti­min­ek­sik­li­ðiy­le­ah­lâ­kî la­rýn­da­ki­ö­vün­me­le­ri­nin­ak­si­ne,­Tür­ki­ye’nin 180 ülke sýralamasýnda 61. ger­çe­ði­ni­gös­ter­mek­te.­ sýrada bulunduðu tesbiti, “OECD a­þýn­ma­te­tik­le­ne­rek­top­lu­mu­de­je­ne­re­et­miþ.­ Ku­mar,­sa­nal­ku­mar,­kö­tü­mad­de­ba­Me­se­lâ,­Tür­ki­ye’de­73.6­o­lan­or­ta­la­ma­ha­- raporu”yla te’yid edilmekte. ðým­lý­ðý­nýn­ço­cuk­lar­da­ve­genç­ler­de­yay­yat­sü­re­si­O­ECD­öl­çe­ði­nin­en­al­týn­da.­2008 gýn­laþ­ma­sý,­þans­ve­ta­lih­o­yun­la­rý­nýn­teh­li­yý­lý­i­ti­ba­riy­le­bin­de­17­o­lan­be­bek­ö­lüm­le­ri, bin­de­4.6­o­lan­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­nýn­üç­ka­- ma­sýy­la­ge­lir­se­vi­ye­si­ve­ya­þam­ka­li­te­si­nin­ký­- ke­li­bir­bi­çim­de­art­ma­sý,­u­yuþ­tu­ru­cu­kul­la­ný­mý­ya­þý­nýn­il­ko­kul­se­vi­ye­si­ne­ka­dar­düþ­týn­dan­faz­la,­O­ECD­ül­ke­le­rin­de­en­yük­sek rýk­no­tun­da­ki­ger­çek­le­ri­bil­dir­mek­te… çýk­mak­ta.­Ça­lý­þan­23­mil­yo­nun­yüz­de­60’ý Ke­za­Dün­ya­Þef­faf­lýk­Ör­gü­tü’nün­ “Kü­re­- me­si,­iç­ki­tü­ke­ti­mi­nin­yüz­de­113­art­ma­sý mes­lek­siz,­on­mil­yo­nu­da­ka­yýt­dý­þý. sel­Yol­suz­luk­Ra­po­ru”nda,­Tür­ki­ye’nin­yol­- ve­ha­pis­ha­ne­le­rin­að­zý­na­ka­dar­do­la­rak­tu­Ay­rý­ca­O­ECD’de­ço­cuk­ba­þý­na­yýl­lýk­e­ði­- suz­luk­ta­dün­ya­da­sa­va­þýn,­iþ­ga­lin,­ka­o­sun,­iç tuk­lu­ve­hü­küm­lü­sa­yý­sý­nýn­son­se­kiz­bu­tim­har­ca­ma­sý­8­bin­70­do­lar­i­ken,­Tür­ki­- ça­týþ­ma­nýn,­is­tik­ra­sýz­lý­ðýn­en­faz­la­ya­þan­dý­ðý çuk­yýl­da­60­bin­den­123­bin­900’a­çýk­ma­sý, ye’nin­ 2007’de­ zo­run­lu­ e­ði­tim­ i­çin­ ço­cuk ül­ke­ler­ka­te­go­ri­sin­de­ol­du­ðu,­180­ül­ke­sý­ra­- a­çý­ða­çý­kan­gös­ter­ge­le­ri…­ Hü­l â­s a­ge­l ir­da­ð ý­l ý­m ý­den­g e­s iz­l i­ð iy­l e ba­þý­na­yýl­lýk­e­ði­tim­har­ca­ma­sý­bin­246­do­- la­ma­sýn­da­61.­sý­ra­da­bu­lun­du­ðu­tes­bi­ti,­“O­yok­sul­lu­ðun­kat­kat­kat­lan­dý­ðý,­sos­yal­a­dâ­lar­d a­ kal­m ak­t a.­ “Gü­v en­ duy­g u­s u”­ O­- ECD­ra­po­ru”yla­te’yid­e­dil­mek­te.­ le­tin­bo­zul­ma­sýy­la­se­fâ­le­tin­se­fâ­het­ge­tir­di­ECD’de­yüz­de­59­ol­ma­sý­na­mu­ka­bil,­Tür­ði,­yol­suz­luk­e­ko­no­mi­si­nin­az­dý­ðý,­u­lus­la­r ki­ye­yüz­de­13­o­lan­Þi­li’yi­yüz­de­24­i­le­alt­- “YOLSUZLUK”TA a­ra­sý­ra­por­la­rýn­ve­dev­le­tin­res­mî­a­raþ­týr­tan­i­kin­ci­tâ­kip­et­mek­te… ÜST SIRALARDA… Ve­bü­tün­bu­ra­kam­lar,­“O­ECD­ra­po­Bu­a­ra­da­AB­öl­çüm­le­ri­ne­gö­re­Tür­ki­- ma­la­rýn­ra­kam­la­rýy­la­mey­dan­da… ru”nda­Tür­ki­ye’nin­ki­þi­ba­þý­na­ge­lir­de­58.­ol­- ye’nin­“yol­suz­luk­bi­lân­ço­su”nda­An­ka­ra’nýn “Ha­yal”­de­ðil,­ha­ya­týn­“ger­çe­ði”­o­la­rak… kit­le­ler­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­fa­kir­le­þir­ken,­do­lar­mil­yar­der­le­ri­sa­yý­sý­4’ten­38’e­çýk­mýþ­tý. Ký­sa­ca­sý,­Tür­ki­ye’de­son­yýl­lar­da­“kri­zi fýr­sa­ta­çe­vi­rip”­da­ha­da­zen­gin­le­þen­a­zýn­lý­ða­mu­ka­bil,­fa­kir­da­ha­da­fa­kir­leþ­mek­te, ga­rip-­gu­râ­ba­sa­yý­sý­art­tý­ðý­“O­ECD­ra­po­ru”yla­or­ta­ya­ko­nul­mak­ta…

‘‘

mkara@yeniasya.com.tr

Kamalak’ýn rüyasý… e­çim­le­re­üç­haf­ta­kal­mýþ­ken,­med­ya­hâ­lâ­ba­zý­par­ti­le­ri­gör­me­mez­lik­ten­ge­li­yor.­ U­lus­la­ra­ra­sý­Ba­sýn Der­ne­ði­(UBD) üç­haf­ta­dýr­med­ya­da­pek­yer­ve­ril­me­yen­par­ti­ge­nel­baþ­kan­la­rý­i­le­“Li­der­ler­Ba­sýn­la­Bu­lu­þu­yor”­kah­val­tý­lý­prog­ram­la­rýn­da­med­ya­i­le­par­ti­li­der­le­ri­ni­bu­luþ­tu­ru­yor.­HAS­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man Kur­tul­muþ,­BBP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Yal­çýn­Top­çu­i­le­ba­sý­ný bu­luþ­tu­ran­der­nek,­bu­haf­ta­da­SP’nin­Ge­nel­Baþ­ka­ný Mus­ta­fa­Ka­ma­lak’la­böy­le­bir­prog­ram­dü­zen­le­di. Prog­ram­da­par­ti­si­ni­di­ðer­par­ti­ler­den­a­yý­ran­po­li­ti­ka­la­rý­an­lat­týk­tan­son­ra­bir­ga­ze­te­ci­nin­“Er­ba­kan ho­ca­yý­ö­lü­mü­nün­ar­dýn­dan­rü­ya­nýz­da­gö­rü­yor­mu­su­nuz?”­þek­lin­de­ki­so­ru­su­na­ce­vap­ver­di.­Er­ba­kan’ý ve­fa­týn­dan­son­ra­i­ki­kez­rü­ya­da­gör­dü­ðü­nü­ak­ta­rýr­ken,­“Teþ­ki­lât­la­rý­so­ru­yor­du,­‘Fa­lan­ye­re­git­ti­niz­mi?’ di­ye­so­ru­yor­du.­Rü­ya­da­ba­zý­teþ­ki­lât­gö­rev­li­le­ri­nin zor­du­rum­da­kal­dý­ðý­ný­gör­düm.­Ho­ca­mýz­‘git­ti­niz mi?’­di­ye­so­ru­yor­du,­ba­zý­la­rý­zor­du­rum­da­kal­dý.­Bel­li­ki­on­lar­gö­rev­yer­le­ri­ne­git­me­yen­ler­di”­der­ken,­þu­nu­da­ek­le­me­yi­u­nut­ma­dý:­“Rü­ya­nýn­ma­hi­ye­ti­çö­zül­müþ­de­ðil­dir.­Ýn­san­uy­ku­day­ken­ci­ha­ný­do­la­þa­bi­li­yor. Geç­miþ­le­ri­ni­zin­rü­ya­ný­za­gir­di­ði­o­lu­yor­dur...” Ka­ma­lak,­par­ti­nin­ba­þý­na­i­le­ri­de­Er­ba­kan’ýn­oð­lu­Fa­tih­Er­ba­kan’ýn­ge­çip­geç­me­ye­ce­ði­so­ru­su­na­i­se­Mev­lâ­nâ’nýn,­“Geç­miþ­za­man­geç­miþ­tir­ge­ti­re­mez­sin,­ge­le­cek­i­se­meç­hul­dür­bi­le­mez­sin,­dem­bu­dem­dir”­di­ze­le­riy­le­il­ginç­bir­ce­vap­ve­rir­ken,­“Þu­an­i­ti­ba­riy­le­ge­mi­yi ben­yö­ne­ti­yo­rum”­sö­zü­nü­ek­le­me­yi­ih­mal­et­me­di. «««

S

ÝDDÝA…

Cenevre’de Kýbrýs için üçlü randevu n BM Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun’un KKTC­Cum­hur­baþ­ka­ný­Der­viþ­E­roð­lu­ve Kýb­rýs­Rum­yö­ne­ti­mi­li­de­ri­Di­mit­ris­Hris­tof­yas­i­le­bir­a­ra­ya­ge­le­ce­ði­üç­lü­gö­rüþ­me­nin­7­Tem­muz’da­Ce­nev­re’de­ya­pý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di.­BM­Söz­cü­lü­ðün­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban’ýn­7 Tem­muz’da­Ce­nev­re’de­i­ki­li­der­le­or­tak gö­rüþ­me­dü­zen­le­ye­ce­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­Ge­nel­Sek­re­te­rin­i­ki­li­de­re,­Kýb­rýs’ta­en­ký­sa­za­man­da­i­ki­ta­ra­fýn­da­ka­bul e­de­bi­le­ce­ði,­ka­lý­cý­bir­an­laþ­ma­ya­u­la­þa­bil­me­le­ri­i­çin­mü­za­ke­re­ler­de­ki­i­ler­le­me­yi hýz­lan­dýr­ma­la­rý­ge­re­ði­ni­vur­gu­la­dý­ðý­kay­de­dil­di.­Ge­nel­Sek­re­te­rin­i­ki­li­der­den,­ya­pý­la­cak­bu­gö­rüþ­me­den­ve­o­za­ma­na­ka­dar­ki­za­man­dan­fay­da­lan­ma­la­rý­ný­ve­a­ma­ca­u­laþ­ma­yö­nün­de­bir­lik­te­ve­so­mut þe­kil­de­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­bek­le­di­ði­de­bil­di­ril­di.­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban,­E­roð­lu­ve­Hris­tof­yas­i­le­ilk­kez­New­York’ta­18­Ka­sým 2010’da,­i­kin­ci­de­fa­da­Ce­nev­re’de­26­O­cak­2011’de­üç­lü­gö­rüþ­me­de­bir­a­ra­ya gel­miþ­ti.­Birleþmiþ Milletler / aa

Kýbrýs’ta acý gerçek KIBRISLI TÜRK GENÇLERÝNÝN YÜZDE 38'DEN FAZLASININ HAYATLARINDA CAMÝYE BÝR KEZ BÝLE GÝTMEDÝÐÝ ORTAYA ÇIKTI. KKTC Din­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­Ta­lip­A­ta­lay,­Kýb­rýs­lý­Türk­genç­le­rin­yüz­de­38’den faz­la­sý­nýn­ha­yat­la­rýn­da­ca­mi­ye­bir­kez­bi­le git­me­di­ði­ni­söy­le­di.­Ko­nuy­la­il­gi­li­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­so­nuç­la­rý­ný­a­çýk­la­yan­A­ta­lay, Rum­genç­ler­a­ra­sýn­da­ki­li­se­ye­hiç­git­me­miþ­o­lan­la­rýn­o­ra­ný­nýn­i­se­yüz­de­1’de­kal­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­A­ta­lay,­“Ca­mi­ye­gidip­git­me­mek­her­ke­sin­ken­di­e­lin­de­an­cak­bu bi­zim­kül­tü­rü­müz­dür.­Bu­þe­kil­de­e­ði­tim ver­me­miz­ge­rek­mek­te­dir”­­de­di. KKTC­Din­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­Ta­lip­A­ta­lay,­Din­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’nda­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­Kur’ân­e­ði­ti­mi­ne­de­de­ðin­di.­KKTC­ya­sa­la­rý­na­gö­re

baþ­kan­lý­ðýn­din­e­ði­ti­mi­ver­mek­le­so­rum­lu ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­tan­A­ta­lay,­“Din­e­ði­ti­mi­nin­ya­ný­sý­ra­hiç­bir­ko­nu­da­in­san­la­ra­da­yat­ma­ya­pýl­ma­ma­lý­dýr.­Fa­kat­din­e­ði­ti­mi al­mak­is­te­yen­in­san­la­ra­fýr­sat­su­nul­ma­lý­dýr”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý. Kýb­rýs­Türk­top­lu­mu­nun­“di­ni­ko­nu­la­rýn­da­ve­ö­zel­lik­le­me­zar­lar­ve­ö­lü­ler­ko­nu­sun­da”­çok­du­yar­lý­ol­du­ðu­nu­an­la­tan A­ta­lay,­bu­nun­la­bir­lik­te­ce­na­ze­na­ma­zý­ný kýl­ma­yý­bil­me­yen­bir­çok­ki­þi­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Yaz­ay­la­rýn­da­Kur’ân­e­ði­ti­mi­nin Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­da­hi­lin­de­be­lir­le­nen­yer­ler­de­ya­pý­la­ca­ðý­ný­söy­le­yen­A­ta­lay, “Biz­de­ya­sa­nýn­bi­ze­yük­le­di­ði­so­rum­lu­-

luk­la­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý’nýn­be­lir­le­ye­ce­ði­yer­ler­de­pe­da­go­jik­prog­ram­al­mýþ ho­ca­lar­la­Kur’ân­kurs­la­rý­ný­yü­rüt­me­yi­dü­þü­nü­yo­ruz.­Bu­prog­ra­mýn­te­o­rik­kýs­mý­o­kul­lar­da­ve­ri­le­cek.­Uy­gu­la­ma­kýs­mý­i­se­ca­mi­ler­de­ya­pý­la­cak­týr”­de­di. KKTC’de­ki­ca­mi­le­rin­son­dö­nem­ler­de ar­týþ­gös­ter­di­ði­söy­len­ti­le­ri­ni­de­ðer­len­di­ren­A­ta­lay,­“KKTC’de­192­ca­mi­var­dýr. Bu­ca­mi­le­rin­30-40­ta­ne­si­ne­ya­ký­ný­(as­len) ki­li­se­dir.­Bel­ki­u­zun­va­de­de­bi­le­bu­ca­mi­le­ri­biz­den­a­la­cak­lar­dýr.­Bu­ca­mi­le­rin­ya­pýl­dý­ðý­sý­ra­da­T.C.­Yar­dým­He­ye­ti­yok­tu. Bu­ca­mi­le­ri­Kýb­rýs­Türk­hal­ký­yap­mýþ­týr” di­ye­ko­nuþ­tu.­­Lefkoþa / cihan

Balyoz’da 2 subay daha tutuklandý n “BALYOZ Pla­ný”­da­va­sý­kap­sa­mýn­da­e­mek­li­Al­bay­Ha­kan­Bü­yük’ün­Es­ki­þe­hir’de­ki­e­vin­de­ya­pý­lan­a­ra­ma­da­e­le­ge­çi­ri­len­bel­ge­le­re­i­liþ­kin­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma kap­sa­mýn­da­mah­ke­me­ye­sevk­e­di­len­Ha­va Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­gö­rev­li­i­ki­su­bay­tu­tuk­lan­dý.­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­sin­de,­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­Ö­zel­Yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Hü­se­yin­A­yar­ta­ra­fýn­dan­sor­gu­lan­dýk­tan­son­ra­Ýs­tan­bul­Nö­bet­çi­12.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­ne sevk­e­di­len­Ha­kim­Al­bay­Bü­lent­Gün­cal­i­le­Kur­may­Al­bay­Meh­met­Er­kork­maz’ýn sor­gu­su­ta­mam­lan­dý.­Mah­ke­me,­i­ki­mu­vaz­zaf­su­ba­yýn­tu­tuk­lan­ma­sý­na­ka­rar­ver­di.­Bu­ki­þi­ler­le­bir­lik­te­ad­li­ye­ye­çý­ka­rý­lan­bir ha­kim­al­bay,­sav­cý­lýk­sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­ser­best­bý­ra­kýl­mýþ­tý.­ Ýstanbul / aa

EÞEK VE BULAMAÇ ADALARINDAN HABERÝNÝZ VAR MI?

FOTOÐRAFLAR: AA

Mahalle kavgasý: 1 ölü, 41 yaralý n MERSÝN’DE bir­ma­hal­le­de­va­tan­daþ­lar a­ra­sýn­da­çý­kan­kav­ga­da­bir­ki­þi­öl­dü,­a­ra­la­rýn­da­po­lis­le­rin­ve­1­ga­ze­te­ci­nin­de­bu­lun­du­ðu­41­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­Kav­ga­da­10­ev­ya­kýl­dý,­2­o­to­mo­bil­de­a­te­þe­ve­ril­di.­A­lý­nan bil­gi­ye­gö­re,­Çi­lek­Ma­hal­le­si’nde­‘’Co­no’’ a­þi­re­ti­ne­men­sup­ki­þi­ler­le­va­tan­daþ­lar­a­ra­sýn­da­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­bir­se­bep­le tar­týþ­ma­çýk­tý.­Ký­sa­sü­re­de­kav­ga­ya­dö­nü­þen­ve­pom­pa­lý­av­tü­fe­ði­nin­kul­la­nýl­dý­ðý tar­týþ­ma­sý­ra­sýn­da­grup­ta­ki­ler­bir­bir­le­ri­ne taþ­ve­so­pa­lar­la­sal­dýr­dý.­Kav­ga­sý­ra­sýn­da bir­ki­þi­öl­dü, 7­po­lis­me­mu­ru­ve­bir­ga­ze­te­ci­nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­41­ki­þi ya­ra­lan­dý.­Ýl­Sað­lýk­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­ri, ya­ra­lý­la­rýn­112­A­cil­Ser­vis­e­kip­le­ri­ve­ö­zel a­raç­lar­la­kal­dý­rýl­dýk­la­rý­has­ta­ne­ler­de­te­da­vi­le­ri­nin­sür­dü­ðü­nü­kay­det­ti.­Ö­te­yan­dan,­va­tan­daþ­lar,­a­þi­ret­men­su­bu­ki­þi­le­rin u­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­ti­ve­fu­huþ­gi­bi­ya­sa­dý­þý o­lay­lar­se­be­biy­le­ma­hal­le­nin­hu­zu­ru­nu ka­çýr­dýk­la­rý­ný,­kav­ga­nýn­da­bu­yüz­den­çýk­tý­ðý­ný­id­di­a­et­ti.­Mersin / aa

Ön­ce,­“Mil­let­ve­ki­li­o­la­rak­son­se­çi­mim…” Son­ra­“Bi­rin­ci­par­ti­o­la­maz­sak­gö­re­vi­bý­ra­ký­rým…” En­son­o­la­rak­da,­“Tek­ba­þý­mý­za­ik­ti­dar­o­la­maz­sak­gö­re­vi­bý­ra­ký­rým...”­de­di.­Bun­lar­tah­min­e­de­ce­ði­niz­gi­bi­AKP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­id­di­a­lý­söz­le­ri… Ba­ka­lým­i­þi­ne­re­ye­ka­dar­gö­tü­re­cek. Bir­de­2023­viz­yo­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Ken­di­si­o­ta­rih­te­ge­nel­baþ­kan­ol­ma­ya­ca­ðý­na­gö­re,­ne­re­ler­de­ol­ma­yý­plân­lý­yor­a­ca­ba? «««

HELÝKOPTER ENKAZI DENÝZDEN ÇIKARILDI—

Beykoz’un Anadolu Kavaðý açýklarýnda önceki gün denize düþen polis helikopterinin enkazý, sudan çýkartýldý. Havanýn kararmasý üzerine önceki gün 19.30 sýralarýnda çalýþmalara ara veren Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü, Sahil Güvenlik Komutanlýðý ve Deniz Polisi ekipleri, dün 07.30’dan itibaren helikopterin enkazýný sudan çýkartmak amacýyla yeniden çalýþmaya baþladý. Yürütülen çalýþmalar sonucu sudan çýkartýlan helikopter enkazý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine ait bir motora yükledi. Üzeri brandayla örtülen helikopter, Balat’taki Deniz Polisi Amirliðine götürüldü. Ýstanbul / aa

Þehitler için duâ ve göz yaþý BEYKOZ a­çýk­la­rýn­da­dün­de­ni­ze dü­þen­po­lis­he­li­kop­te­rin­de­vefat e­den­Ýs­tan­bul­Bil­gi­Ýþ­lem­Þu­be Mü­dü­rü­Ra­gýp­A­li­Bil­gen,­10­ya­þýn­da­ki­oð­lu­Ab­dul­lah­Bil­gen­ve Ko­mi­ser­pi­lot­Mu­rat­Güç­lü­i­çin Fa­tih­Ca­mi­i’nde­ce­na­ze­na­ma­zý ký­lýn­dý.­Ca­mi­de­öð­le­na­ma­zý­nýn ar­dýn­dan­ký­lý­nan­ce­na­ze­na­ma­zý­na Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci E­ge­men­Ba­ðýþ,­AKP­Ge­nel­Baþ­kan Yar­d ým­c ý­s ý­Ab­d ül­k a­d ir­Ak­s u, MHP­Mil­let­ve­ki­li­Mu­rat­Ba­þes­gi­oð­lu,­Ýs­tan­bul­Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni Mut­lu,­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Hü­se­yin Çap­kýn,­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ka­dir­Top­baþ­i­le­Ra­gýp­A­li Bil­gen’in­e­þi­Ay­þe­Bil­gen,­ba­ba­sý

Meh­met­A­li­Bil­gen,­an­ne­si­Ay­þe Bil­gen,­Mu­rat­Güç­lü’nün­ba­ba­sý Hü­se­yin­Güç­lü,­an­ne­si­Yur­da­gül Güç­lü­i­le­29­Ma­yýs’ta­ev­le­ne­ce­ði ni­þan­lý­sý­Ru­mey­sa­Te­ke­li­oð­lu,­ya­kýn­la­rý­ve­çok­sa­yý­da­po­lis­mes­lek­ta­þý­ka­týl­dý.­Ce­na­ze­tö­re­nin­den ön­ce­ta­zi­ye­le­ri­ka­bul­e­den­Mu­rat Güç­lü’nün­ni­þan­lý­sý­Te­ke­li­oð­lu, Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Hü­se­yin­Çap­kýn’a­‘’Ye­ni­he­li­kop­ter­ler­a­lýn­sýn. Baþ­ka­Mu­rat­lar­öl­me­sin.­Siz­den bu­nu­is­ti­yo­rum’’­de­di. Na­ma­zýn­ar­dýn­dan­ce­na­ze­ler, Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­nün Va­tan­Cad­de­si’nde­ki­yer­leþ­ke­si­ne gö­tü­rü­le­rek­tö­ren­dü­zen­len­di. Ýstanbul-Mersin / aa-cihan

MERSÝN BABA VE OÐLUNA AÐLADI POLÝS helikopterinde 10 yaþýndaki oðlu Abdullah Bilgen birlikte þehit olan Ýstanbul Bilgi Ýþlem Þube Müdürü Ragýp Ali Bilgen’in acý haberi Mersin’de yaþayan anne ve babasýný yasa boðdu. Bilgen’in Mersin’in Toroslar ilçe sinde yaþayan babasý Mehmet Ali Bilgen (75) ve annesi Ayþe Bilgen’e (69) polis memurlarý 112 ekipleri nezaretinde haber verdi. Kazada torunun ve oðlunu kaybeden Bilgen ailesi acýlý haber sonrasý fenalýk geçirdi. Bunun üzerine 112 ekipleri tarafýndan kalp rahatsýzlýðý bulunan babaya ve anneye müdahale edildi. Anne ve baba müþahade altýnda tutulmak üzere Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Hastaneye gelen acýlý anne Ayþe Bilgen gözyaþlarýný tutamadý. ‘Kuzum’ diye aðlayan anne “Haber benim içimi yaktý” diye aðýt yaktý. Oðlu ile en son bir hafta önce konuþtuðunu belirten acýlý anne, “Oðlum halimi hatýrýmý sorar hep iþte olduðunu söylerdi” dedi.

De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­bir­sü­re­dir­bir­id­di­a­yý­or­ta­ya­a­ta­rak,­hü­kü­met­ten ce­vap­bek­li­yor.­Çok­cid­dî­o­lan­bu­id­di­a­ya­þim­di­ye­ka­dar­hü­kü­met­ka­na­dýn­dan­bir­ce­vap­gel­me­di… Ýd­di­a­þu:­Yu­nan­lý­lar,­Di­dim­ya­ký­nýn­da­ki­E­þek­ve­Bu­la­maç­a­da­la­rý­ný­iþ­gal­et­miþ­ler.­Zey­bek,­“Bu­i­ki­a­da­mýz, 2004’ten­baþ­la­ya­rak­Yu­nan­lý­lar­ta­ra­fýn­dan­ya­vaþ­ya­vaþ iþ­gal­e­dil­di.­AKP­ik­ti­da­rý­nýn­bun­dan­ha­be­ri­ol­du.­A­ma bý­ra­kýn­Bu­la­maç’ý,­bý­ra­kýn­E­þek­A­da­sý’ný,­on­lar­Kýb­rýs’tan­bi­le­vaz­geç­miþ­ler­di.­Di­dim’de,­bur­nu­mu­zun­di­bin­de­gö­rü­nen­bu­i­ki­a­da,­þu­an­da­Yu­nan­lý­la­rýn­iþ­ga­li al­týn­da”­di­ye­rek­bu­na­bir­çok­kez­dik­kat­çek­ti. Hat­ta­bi­raz­da­ha­i­le­ri­gi­dip,­Yu­nan­lý­lar’ýn­E­þek­A­da­sý’na­bir­ki­li­se­yap­týk­la­rý­ný­ve­ya­ný­na­da­bir­Yu­nan­bay­ra­ðý­as­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Tür­ki­ye’den­tep­ki­gel­me­yin­ce de­Yu­nan­lý­bir­ta­kým­in­san­la­rýn­o­ra­ya­yer­leþ­ti­ði­ni­söy­le­di.­Bu­na­rað­men­kim­se­den­ses­çýk­ma­dý. DP’li­ler­bak­tý­lar­ki,­bu­va­him­du­rum­kim­se­nin­dik­ka­ti­ni­çek­mi­yor.­Bir­he­yet­le­o­ra­ya­git­me­ye­ka­rar­ver­di­ler. Ýs­tan­bul­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­ve­il­çe­baþ­ka­ný­bir­tek­ne­ye­at­la­yýp­a­da­ya­git­mek­is­te­di­ler.­An­cak­gör­dük­le­ri­kar­þý­sýn­da­þaþ­ký­na­dön­dü­ler.­Dö­nün­ce­de­ga­ze­te­ci­le­rin­kar­þýsý­na­ge­çip­o­la­yý­þöy­le­an­lat­tý­lar.­“E­þek­A­da­sý­li­ma­ný­na­var­dýk­tan­son­ra­Yu­nan­sa­hil­gü­ven­lik­ko­mu­tan­lý­ðý­na­bað­lý bir­as­ker­pa­sa­port­is­te­di.­Ma­a­le­sef­ben­bir­TC­va­tan­da­þý­o­la­rak­ken­di­top­rak­la­rý­ma­pa­sa­port­i­le­gir­dim.­Li­man­da­sa­de­ce­çay­iç­me­mi­ze­i­zin­ver­di­ler.­Gez­me­mi­ze i­zin­ver­me­di­ler.­Yu­nan­ve­AB­bay­rak­la­rý­i­le­do­na­tý­lan E­þek­A­da­sý’nda­on­lar­ca­yat­ve­o­tel­var.­A­da­yý­res­men tu­riz­me­aç­mýþ­lar­pa­ra­ka­za­ný­yor­lar.­Ay­rý­la­rak­Bu­la­maç A­da­sý’na­geç­tik.­Bu­la­maç­A­da­sý­ta­ma­men­bir­as­ke­rî­üs ha­li­ne­gel­miþ­du­rum­da.­As­ke­rî­bir­lik,­ki­li­se­ve­a­raç­lar var.­Du­var­ve­top­ra­ða­Yu­nan­bay­ra­ðý­çi­zil­miþ.­O­a­da­ya çýk­ma­mý­za­da­i­zin­ve­ril­me­di.­Biz­de­böl­ge­de­ger­gin­li­ðin týr­man­ma­ma­sý­i­çin­ge­ri­dön­dük…” Ve­DP­Ýs­tan­bul­1.­Böl­ge­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­Ü­mit­Ya­lým­bu­o­lay­kar­þý­sýn­da­son­nok­ta­yý­þu­þe­kil­de­koy­du. “Yu­nan­as­ker­le­ri­nin­top­rak­la­rý­mý­zý­iþ­gal­et­me­si­ha­yal­di AKP­sa­ye­sin­de­ger­çek­ol­du.­Ken­di­a­da­mý­za­pa­sa­port i­le­gir­dik…”­Tan­su­Çil­ler’in­Kar­dak’ta­gös­ter­di­ði­ka­rar­lý­lý­ðý­ný­ve­þim­di­ki­“kom­þu­lar­la­sý­fýr­so­ru­nu”­po­li­ti­ka­sý­ný il­gi­li­le­rin­dik­ka­ti­ne­su­nu­yo­ruz. «««

SÝYASETÇÝ SÝNÝRLENÝRSE… Si­ya­set­te­ki­dü­zey­siz­üs­lû­bun­ku­tup­laþ­ma­la­ra­sebep ol­du­ðu­nu­ar­týk­bi­li­yo­ruz.­Si­ya­set­te­ki­bu­üs­lûp,­si­ya­set­çi­le­rin­de­si­nir­le­ri­ni­bo­zu­yor­an­la­þý­lan. Sað­lýk­Ba­ka­ný­Re­cep­Ak­dað,­Bat­man’da­ki­in­ce­le­me­le­ri­sý­ra­sýn­da­Böl­ge­Dev­let­Has­ta­ne­si’nde­en­gel­li­Nu­rul­lah­Meh­me­toð­lu’nun,­“As­ga­rî­üc­ret­le­ça­lý­þý­yo­ruz. Ko­þul­la­rý­mý­zýn­dü­zel­til­me­si­ni­is­ti­yo­ruz”­de­me­si­ne­si­nir­le­ne­rek,­“Göz­le­rin­gör­me­di­ði­hal­de­sa­na­iþ­ver­mi­þiz. Da­ha­ne­ya­pa­lým”­di­ye­çý­kýþ­mýþ­tý. Son­ra­ge­len­tep­ki­ler­ü­ze­ri­ne­Ak­dað,­Meh­me­toð­lu’nu­a­ra­ya­rak,­“Yor­gun­luk­ne­de­niy­le­böy­le­bir­þey yap­tý­ðý­mýn­far­kýn­da­yým”­di­ye­rek­ö­zür­di­le­miþ.­Meh­me­toð­lu­da­öz­rü­bü­tün­en­gel­li­ler­a­dý­na­ka­bul­et­ti­ði­ni söy­le­miþ­ti.­Ö­zür­di­le­mek­bir­er­dem­dir…­An­cak­bu­o­la­yý­du­yun­ca­bir­a­ta­sö­zü­ak­lý­mý­za­gel­di.­“Öf­key­le­kal­kan,­za­rar­la­o­tu­rur”­di­ye…­ Nu­rul­lah­Meh­me­toð­lu­Ba­ka­na­te­le­fon­da­bir­de­“O söz­le­ri­ko­lay­ko­lay­u­nut­ma­ya­ca­ðým”­da­de­miþ.­Ba­kan da,­“Göz­le­rin­den­ö­pe­rim…”­di­ye­kar­þý­lýk­ver­miþ… Bu­o­lay­si­ya­set­çi­le­rin­ça­buk­si­nir­len­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­de­gü­zel­bir­ör­nek­ol­du.


6

22 MAYIS 2011 PAZAR

ÝLKNUR MARAÞ

Zikreden yaprak misali ü­tah­ya’da­ fark­lý­ bö­lüm­ler­de­ o­ku­yan,­ fark­lý­ þe­hir­ler­den­ge­len­ve­ay­ný­ “Med­re­se­tüz­Zeh­ra”da ka­lan­al­tý­öð­ren­ci­yiz.­Her­ak­þam­ol­du­ðu­gi­bi­19 Ma­yýs­ ak­þa­mý­ da­ na­ma­zý­mý­zý,­ tes­bi­ha­tý­mý­zý­ ve­ Ri­sâ­le der­si­mi­zi­yap­týk.­Her­kes­o­da­sý­na­çe­kil­di­ve­Cu­ma­ge­ce­si­ol­du­ðun­dan­Ya­sin-i­Þe­rif­o­ku­du.­Bi­tir­dik­ten­son­ra­ sa­at­ 23.15­ ci­va­rýn­da­ bir­den­ bir­ sar­sýn­tý­ his­set­tim. Dep­rem­o­lu­yor­du...­Yer­ve­yer­yü­zün­de­ki­her­þey­tit­re­ye­rek­a­de­ta­zik­re­di­yor­du. Dep­rem­a­ný­ný­ya­þar­ken­tu­haf­duy­gu­lar­his­set­tim. Do­l a­bým,­ ya­ta­ðým­ sal­lan­dý­ ve­ i­k in­c i­s in­d e­ ka­p ým hýz­la­sar­sýl­dý.­Ka­pý­ya­ba­kar­ken­Ri­sâ­le-i­Nur’da­bah­si­ ge­çen,­ rüz­gâr­dan­ sal­la­nan­ yap­rak­lar­ mi­sa­li­ sal­lan­dý­ðý­mý­zý­ his­set­tim.­ Rabb’im­ yi­ne­ kud­re­ti­ni­ gös­ter­di­ ve­ bi­zi­ bir­ sa­lýn­cak­ gi­bi­ sal­la­dý.­ Da­ha­ son­ra bü­tün­ vü­cu­du­mun­ da­ tit­re­di­ði­ni­ his­set­tim.­ O­ bü­yük­lük­kar­þý­sýn­da­na­sýl­o­lur­da­be­nim­a­ciz,­za­yýf­vü­cu­dum­ tit­re­mez­ ki?­ Kor­kuy­la­ ka­rý­þýk­ bir­ he­ye­can var­dý­i­çim­de­ve­di­lim­den­dö­kü­len ‘Al­la­hü­ek­ber,­La i­la­he­il­lal­lah’ söz­le­ri.­An­nem,­ba­bam­ve­kar­deþ­le­rim o­ an­ hiç­bi­ri­ ak­lým­dan­ geç­me­di.­ Du­dak­la­rým­da­ dö­kü­len­sa­de­ce­O’nun­is­miy­di...­ Ben­bu­duy­gu­la­rý­ya­þar­ken­a­part­man­da­ki­ve­so­kak­ta­ki­ses­le­ri­du­yup­ca­ma­yak­laþ­tým.­Dý­þa­rý­ya­bak­tý­ðým­da­ Kü­t ah­y a’da­ fark­l ý­ bir­ ge­c e­ var­d ý.­ Ak­þ am­ sa­a t 19’dan­ son­ra­ so­kak­ta­ kim­se­yi­ bu­la­maz­ken­ bu­ ge­ce her­kes­ so­kak­tay­dý.­ Bir­ te­lâþ,­ bir­ ko­þuþ­tur­ma­ i­çin­de kalp­ler­de­ki­ kor­ku­ hem­ hal­ di­li­ne,­ hem­ de­ yüz­le­ri­ne yan­sý­mýþ­ hal­dey­di.­ Te­le­fon­lar­la­ gö­rüþ­me­ ya­pan­ ba­yan­lar,­er­kek­ler...­Bel­li­ki­ak­ra­ba­lar­me­rak­et­miþ­a­ra­yýp­so­ru­yor­lar.­O­gü­ne­ka­dar­hiç­gö­rüþ­me­di­ði­miz­ak­ra­ba­lar­ bi­le­ a­ra­yýp­ so­ru­yor­ ve­ u­fa­cýk­ bir­ sar­sýn­tý­ bi­zi bir­a­ra­ya­ge­ti­ri­yor.­A­de­ta­ka­de­rin­te­cel­li­si­ve­sevk-i­Ý­lâ­hiy­le­zo­ra­ki­sý­la-i­ra­him… Dep­rem­le­sal­la­nýp­a­de­ta­zik­re­den­çev­re­de­ki­her­þey ve­ bu­ he­ye­can­ ve­ te­lâþ­ i­çin­de­ gayr-i­ ih­ti­ya­ri­ a­ðýz­lar­dan­dö­kü­len­cüm­le­ler: “Bu­dep­rem­bir­u­ya­rýy­dý!­A­ca­ba­ne­yap­týk­da­Rabb’i­miz­bi­zi­u­yar­dý?”­Rabb’im­hem ken­di­ni­ ha­týr­la­tý­yor­ hem­ de­ dü­þün­dü­rü­yor.­ Dep­re­min­ de­vam­ e­de­ce­ði­ni­ dü­þü­nüp­ ev­ham­la­nan,­ sa­ba­ha kar­þý­da­ha­bü­yük­dep­rem­o­la­ca­ðý­ný­ve­bu­ge­ce­na­sýl u­yu­ya­ca­ðý­ný­ dü­þü­nen­ ki­þi­ler...­ O’nun­ havl­ ve­ kuv­ve­ti ol­maz­sa­bir­yap­rak­bi­le­ký­mýl­da­maz.­Ve­son­söz:­Ýn­na lil­la­hi­ve­in­na­i­ley­hi­ra­ci­un,­sý­ðý­ný­la­cak­en­son­ve­en se­lâ­met­li­li­man­O’nun­is­ti­nat­gâ­hý...

K

Y

YURT HABER

Simavlýlar sokakta sabahladý SÝMAV’DAKÝ DEPREM’ÝN ARDINDAN ÝLÇE SAKÝNLERÝ GECEYÝ, YAKTIKLARI ATEÞLERÝN BAÞINDA PARKTA, BANKLARDA, AÇIK ALANLARDA GEÇÝRDÝ. KÜTAHYA'NIN Si­mav­il­çe­sin­de­19­Ma­yýs­ge­ce­si 23.15’te­mey­da­na­ge­len­5.9­bü­yük­lü­ðün­de­ki dep­re­min­ar­dýn­dan­va­tan­daþ­lar­dün­ge­ce­yi­de so­kak­ta­ge­çir­di.­Ge­ce­sa­at­le­rin­de­il­çe­so­kak­la­rýn­da­ev­le­rin­bü­yük­kýs­mýn­da­ý­þýk­la­rýn­yan­ma­dý­ðý,­va­tan­daþ­la­rýn­so­kak­ta­ol­du­ðu­gö­rül­dü.­Si­mav­lý­lar,­ço­cuk­la­rýy­la­bir­lik­te­a­teþ­yak­tý­lar­ve­ü­zer­le­ri­ne­al­dýk­la­rý­bat­ta­ni­ye­ler­yar­dý­mýy­la­so­ðuk­tan­ko­run­ma­ya­ça­lýþ­tý.­Ye­mek­le­ri­ni­ve­çay­la­rý­ný­a­çýk­a­lan­lar­da­ha­zýr­la­yan,­yi­yen­ve­i­çen­il­çe­sa­kin­le­ri,­a­ra­ba­la­rýn­da­u­yu­ma­yý­ter­cih­et­ti. Si­mav’da­park­ta­sa­bah­la­yan­va­tan­daþ­lar­dan Ha­san­Ça­lýþ­kan,­dep­re­min­ken­di­le­ri­ni­çok­et­ki­le­di­ði­ni­ve­kor­ku­dan­e­ve­gir­mek­is­te­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.­Ça­lýþ­kan,­il­çe­sa­kin­le­ri­nin­mad­dî­za­ra­rý­nýn­bü­yük­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Si­mav’ýn­a­fet böl­ge­si­i­lân­e­dil­me­si­lâ­zým.­Ev­ve­iþ­yer­le­ri­za­rar gö­ren­va­tan­daþ­la­rýn­mad­dî­ka­yýp­la­rý­ný­ken­di­le­ri­nin­kar­þý­laþ­ma­sý­zor.­Bu­ne­den­le­dev­le­tin­des­tek­ol­ma­sý­ge­re­kir’’­de­di.­ Ha­san­ Ça­lýþ­kan’ýn­ e­þi­ Me­lek­ Ça­lýþ­kan­ da dep­rem­ sý­ra­sýn­da­ ya­þa­dýk­la­rý­ kor­ku­yu­ an­la­ta­cak­ ke­li­me­ bu­la­ma­dý­ðý­ný,­ çok­ þid­det­li­ sar­sýn­tý ya­þa­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Ev­le­ri­nin­be­þin­ci­kat­ta­ol­du­ðu­nu,­ bir­ a­ra­ bal­kon­dan­ at­la­ma­yý­ dü­þün­dük­l e­r i­n i­ i­f a­d e­ e­d en­ Me­l ek­ Ça­l ýþ­k an, dep­re­min­ ar­dýn­dan­ ken­di­le­ri­ni­ ev­le­rin­den­ dý­þa­rý­ya­ at­týk­la­rý­ný,­ e­ve­ gir­me­ye­kork­tuk­la­rý­i­çin­so­kak­ta­­sa­bah­la­dýk­la­rý­ný­an­lat­tý. Mu­kad­der­Bal­ta­da­dep­rem­den­son­ra­e­ve­gi­re­me­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’So­kak­ta bu­lu­nan­kam­yo­ne­ti­mi­zin­ka­pa­lý­ka­sa­sý­na­ya­tak,­yi­ye­cek­ve­pik­nik­tü­pü­koy­duk.­Ye­me­ði­mi­zi kam­yo­ne­tin­ka­sa­sýn­da­ya­pý­yo­ruz,­ça­yý­mý­zý­bu­ra­da­ha­zýr­la­yýp­i­çi­yo­ruz.­Kam­yo­ne­tin­ka­sa­sý­kü­çük ol­du­ðu­i­çin­ya­tak­lar­sa­de­ce­ço­cuk­la­rý­mý­za­ye­ti­yor.­On­la­rý­kam­yo­net­te ya­tý­rýp,­biz­de­park­ta­a­teþ­ba­þýn­da­ý­sý­nýp u­yu­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz.’’

T. C. ÝSTANBUL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas no: 2011/59 Karar no: 2011/66 Davacý Bedri Yýldýz vekili tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan Ýsim Tashihi davasýnda: Mahkememizce yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý 06.04.2011 tarihli karar ile Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ile; Elazýð, Maden, Çitliköy 18 cilt, 20 hanede 41 BSN'de kayýtlý 35218344448 TC kimlik nolu, Veysi ve Fethiye oðlu, Maden 01.01.1975 doðum tarihli davacý Bedri Yýldýz'ýn BEDRÝ olan isminin COÞKUN olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olup, iþ bu karar ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 34525

T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/1756 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins miktar ve deðeri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmasý 02/06/2011 günü saat 09:30 - 09:40 arasýnda KÖÞK OTOPARKI, GÜNAY SOK. NO: 4 KÂÐITHANE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde satýþlarýn 07/06/2011 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, ihaleye katýlacaklarýn muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat alýnacaðý, masraf verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 19.000.00 TL 1 52 AU 946 PLAKALI 2005 MODEL FORD TOURNEO CONNECT MARKA MAVÝ RENKTE. MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. Ý.Ý.K M.114/1,114/3 www.bik.gov.tr B: 34483

T. C. KARÞIYAKA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/1283 Esas. KARAR NO : 2011/495 Davalý : SVITLANA LOMANCHUK PINARBAÞ Mahkememizden verilen 04/05/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Davanýn KABULÜ ile RÝZE Ýli, PAZAR/RÝZE Ýlçesi, SÝVRÝKALE KÖYÜ, Cilt 49, hane 20, BSN: 33'te nüfusa kayýtlý TURHAN ve MERYEM'den olma PAZAR 18/07/1981 doðumlu davacý SERDAR PINARBAÞ ile UKRAYNA UYRUKLU, VOLODÝMÝR ile LÝDÝYA'dan olma 22/08/1974 JÝTOMÝR doðumlu davalý SVITLANA LOMANCHUK (PlNARBAÞ)'ýn T.M.K. 166/1 Maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, Dair verilen karar Yargýtay yolu açýk olmak üzere davalý Svitlana Lomanchuk Pýnar baþ'a ilanen tebliði ile ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararý temyiz etmediði takdirde ilamýn kesinleþtirileceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28, 29, 31. Maddeleri gereðince ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 13/05/2011 www.bik.gov.tr B: 34631

T. C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/89 Davacý HAKKI ARIK tarafýndan davalý NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ aleyhine açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnda dahili davalýlar MUHÝTTÝN GÝRGEÇ, AHMET ÝSTER ve AHMET KEKE'ye dava dilekçesi ve duruþma günü teblið edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup; adý geçen dahili davalýlarýn Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruþma salonunda 31/05/2011 günü saat 09:00'da bizzat hazýr bulunmasý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde HUMK 213 ve 377. maddeleri gereðince yargýlamaya yokluðunda devam edileceði ve karar verileceði, dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere, (ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren (15) gün sonra 7201 sayýlý yasanýn 29 ve 31. maddeleri gereðince) ilanen teblið olunur. 19/10/2010 www.bik.gov.tr B: 74419

Kelimelerle ifade etmek mümkün deðil Si mav’da 35 yýl dýr Fa tih Mahallesi Muhtarlýðý görevinde bulunan Tevfik Gültekin (85) de depremi kelime ler le i fa de et me si nin mümkün olmadýðýný söyledi. Depremde evlerin ‘’harman gibi sallandýðýný’’ dile getiren Gültekin, ‘’Ben bu yaþýma geldim, böyle deprem gör me dim. Ken di mi hemen dýþarý attým, canýmý kurtardým’’ dedi. Deprem korkusu dolayýsýyla evine gi re me di ði ni, 85 ya þýn da olmasýna raðmen arabasýn da yattýðýný belirten Gültekin, sadece namaz kýlmak için evine girdiðini, bunun dýþýnda sürekli sokakta ol duðunu söyledi. FOTOÐRAFLAR: AA

Çadýrkentte ilk gece

­

Kü­tah­ya’nýn­ Si­mav­ il­çe­sin­de­ki­ dep­re­min ar­dýn­dan­ ge­ce­yi­ ça­dýr­kent­te­ ge­çi­ren­ va­tan­daþ­la­ra­sa­bah,­çor­ba­ve­kah­val­tý­lýk­da­ðý­tý­lýr­ken,­ Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý­nýn­ dep­rem­den­ et­ki­le­nen­ler­ i­çin­ il­çe­ye­ 20­ psi­ko­log­ gön­de­re­ce­ði­öð­re­nil­di.­Si­mav’da­ki­dep­rem­de­ev­le­ri­za­rar­gö­ren­va­tan­daþ­lar,­ça­dýr­kent­te­ya­þam­la­rý­ný­sür­dü­rü­yor.­Va­tan­daþ­lar,­da­ðý­tý­lan­ya­tak,­bat­ta­ni­ye­ve­tü­ke­tim­mal­ze­me­le­riy­le­ ça­dýr­kent­te­ki­ ilk­ ge­ce­le­ri­ni­ ge­çir­di­ler. Dep­rem­ze­de­le­re­ sa­bah­ çor­ba­ ve­ kah­val­tý­lýk da­ð ý­t ýl­d ý.­ Va­t an­d aþ­l ar,­ ve­r i­l en­ hiz­m et­t en mem­nun­­ol­duk­la­rý­ný,­an­cak­tu­va­let­ih­ti­ya­cý­ný

kar­þý­la­mak­ko­nu­sun­da­sý­kýn­tý­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di­ler.­Ça­dýr­kent­te­ka­lan­dep­rem­ze­de­va­tan­daþ­lar­dan­e­mek­li­öð­ret­men­Ze­kai­At­lý­er,­çok­þid­det­li­bir­dep­rem­ya­þa­dýk­la­rý­ný,­ev­le­rin­de­ki­bütün­eþ­ya­la­rýn­za­rar­gör­dü­ðü­nü­ve kul­la­nýl­ma­ya­cak­ ha­le­ gel­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Si­mav’da­ 2­ yýl­ ön­ce­ mey­da­na­ ge­len­ dep­rem­de de­hem­e­vi,­hem­iþ­ye­ri­nin­za­rar­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­ e­den­ At­lý­er,­ ‘’Bu­ dep­rem­de­ da­ha­ bü­yük za­rar­mey­da­na­gel­di.­Dev­le­tin­des­tek­ol­ma­sý­ný is­ti­yo­r uz.­ 18­ ya­þýn­da­ki­ oð­l um­ Se­zer,­ i­kin­c i kat­ta­ki­e­vi­mi­zin­bal­ko­nun­dan­at­la­dý,­i­ki­ba­ca­ðý­bir­den­ký­rýl­dý’’­de­di.­­Simav / aa

T.C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/678 Davacý Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafýndan davalý NAZLICAN KARAHAN aleyhine açýlan evlat edindirilme iþlemlerinde anne rýzasýnýn aranmamasý davasýnýn ara kararý gereðince; Davalý Nazlýcan Karahan 1994 doðumlu olup henüz reþit olmadýðýndan kendisini velisi olan babasý Hasan KARAHAN temsil ettiðinden davalýnýn velisi babasý HASAN KARAHAN'a davetiye teblið edilemediðinden ve tüm araþtýrmalara raðmen hiç adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davacý Kurum, vekili iddiasýnda davalý Nazlýcan Karahan'ýn 5 kiþinin tecavüzüne uðrayýp hamile kaldýðýný ve 15.02.2009 günü Sezer Karahan'ý dünyaya getirdiðini, Ýzmir 3. Çocuk Mahakemesi tarafýndan çocuðun koruma altýna alýnmasýna karar verildiðini, doðumunun gerçekleþtiðini öðrendiklerini, anne ile yapýlan görüþmeler neticesinde doðan bebeðe bakma konusunda rýzasýnýn olmadýðýný evlatlýk vermek istediðini öðrendiklerini belirterek küçüðün evlat edindirme hizmetlerinden yararlandýrýlmasý amacýyla davalý anne hakkýnda anne rýzasýnýn aranmamasýna karar verilmesini talep etmekle davalý velisi ve babasý olan Seyfettin ve Samiye oðlu, 05.01.1970 doðumlu, TokatNiksar-Eryaba Köyüne kayýtlý Hasan Karahan'ýn 01/07/2011 günü 10:00'da duruþmada hazýr bulunmasý, aksi taktirde yokluðunda yargýlama yapýlarak karar verileceði hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 13/05/2011 www.bik.gov.tr B: 34540

T. C. MERKEZ/KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/103 TLMT. Örnek: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 01/06/2011 günü saat 11:00 - 11:10'da Cefa Otoparký Ýnterteks Arkasý Ýzmit'te yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 06/06/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14/05/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 20.000.00 1 Adet 41 NZ 738 Plakalý, 2007 Model, FORD Marka, gümüþ grisi 4x2 ranger, ön sað ezik, Ruhsatý yok, (ÝÝK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 34410

KIRKLARELÝ ÝLÝ PINARHÝSAR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 1. Ýlçemiz Dere Mahalle Salih Bilinmez Caddesi 30 L IV b Pafta, 182 Ada, 1 Parsel'de Belediyemize ait Otel vasýflý 2-3 ve 4. katlardan mevcut daha önce Otel olarak kiraya verilen ve baðýmsýz 3 kattan ibaret her katý 333 m2 den ibaret toplam 999 m2 Tapu Kaydýnda Niteliði Otel olarak görünen Ýþyeri 2886 Sayýlý D.Ý.K.nun 45. maddesine göre Açýk Teklif Usulü Arttýrma suretiyle satýlacaktýr. 2. Satýþ ihalesi 02/06/2011 Perþembe günü saat 14:30'da Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. Talipli çýkmadýðý takdirde 16/06/2011 Perþembe günü saat 14:30'da yeniden ihale edilecektir. 3. Dükkânýn satýþa esas muhammen bedeli 975.000 TL olup 3065 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4/r bendine göre K.D.V. den istisnadýr. 4. Satýþý yapýlacak Dükkânýn Geçici teminatý 29.250 TL'dir 5. Satýþ ihalesine katýlabilmek için kanuni ikametgâh getirmiþ olmak, gerekli nitelik ve yeterliði haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. 6. Satýþ Ýhalesine iþtirak edeceklerin geçici teminatlarýný 02/06/2011 Perþembe günü saat 14:00'a kadar belediyemiz veznesine yatýrmalarý gereklidir. 7. Dükkânýn satýþý ile ilgili þartname mesai saatleri dahilinde Pýnarhisar Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünde görülebilir ve 250 TL karþýlýðýnda ayný adresten temin edilebilir. 8. Ýhaleye iþtirak edeceklerin ihale þartnamesini satýn almalarý zorunludur. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 33785

Kýzýlay, çadýrkentte barýnan depremzedelere aþevlerinde sýcak yemek daðýtýmýna baþladý.

Depremin bölgeye tesiri incelenecek TÜRK Mü­h en­d is­ve­Mi­m ar­O­d a­l a­r ý Bir­li­ði­(TMMOB) Je­o­lo­ji­Mü­hen­dis­le­ri O­da­sý,­Si­mav’da­mey­da­na­ge­len­dep­re­min­böl­ge­sel­et­ki­le­ri­ne­yö­ne­lik­tek­nik bir­he­ye­tin­in­ce­le­me­ya­pa­rak­ra­por­ha­zýr­la­ya­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­O­da­dan­ya­pý­lan ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­19­Ma­yýs’ta­mer­kez üs­sü­Kü­tah­ya’nýn­Si­mav­Ýl­çe­si­nin­yak­la­þýk­13­ki­lo­met­re­Ku­zey­ba­tý­sýn­da­or­ta bü­yük­lük­te­bir­dep­rem­mey­da­na­gel­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­bü­yük­lü­ðü,­Kan­dil­li ta­ra­fýn­dan­5,9,­A­me­ri­ka­Je­o­lo­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Ku­ru­mu­ta­ra­fýn­dan­6,0­ve­A­FAD/Dep­rem­Da­i­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­-

fýn­dan­da­5,7­o­la­rak­bil­di­ri­len­dep­rem­den­son­ra­çok­sa­yý­da­art­çý­dep­rem­kay­de­dil­di­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da­ay­rý­ca, Si­mav­dep­re­mi­nin­böl­ge­de­mey­da­na ge­tir­di­ði­ha­sar­lar­la­bu­dep­re­min­E­ti Gü­müþ­A.Þ’nin­Kü­tah­ya­gü­müþ­ma­de­ni­iþ­let­me­sin­de­ki­a­týk­de­po­la­ma­ba­ra­jý­na­muhtemel­et­ki­le­ri­nin­O­da­Baþ­ka­ný, O­da­i­kin­ci­baþ­ka­ný,­O­da­Bi­lim­sel­Tek­nik­Ku­rul­Baþ­ka­ný­ve­Bi­lim­sel­Tek­nik Ku­ru­lu­sek­re­te­rin­den­o­lu­þan­bir­tek­nik he­yet­ta­ra­fýn­dan­ye­rin­de­in­ce­le­ne­rek, ha­zýr­la­na­cak­ra­po­run­ka­mu­o­yuy­la­pay­la­þý­la­ca­ðý­i­fa­de­e­dil­di.­­Ankara / aa

Mahþeri yaþadýk ATLIER’ÝN e­þi­ Ni­lü­fer­ At­lý­er i­se­ dep­re­min­ ken­di­le­ri­ni­ çok et­ki­le­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Dep­rem a­ný­ san­ki­ mah­þe­ri­ ya­þa­dýk,­ çok kö­tüy­dü.­Ev­de­mad­dî­de­ðe­ri­o­lan­ hiç­bir­ þey­ kal­ma­dý.­ Dev­let­ten­mad­dî­ha­sar­la­rý­mý­zýn­kar­þý­lan­ma­sý­ný­ bek­li­yo­ruz.­ Biz­le­re yar­dým­cý­ ol­ma­la­rý­ný­ is­ti­yo­ruz’’ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Ça­dýr­kent­te­ ka­lan­ va­tan­daþ­lar­dan­ Mev­lüt­ A­car,­e­vin­de­bü­yük­ha­sar­mey­da­na­gel­di­ði­ni,­dep­rem­ge­ce­si­þok ya­þa­dýk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Dev­let­ten yar­dým­bek­le­dik­le­ri­ni­kay­de­den A­car,­2­yýl­ön­ce­ki­dep­rem­de­de ev­le­rin­ha­sar­gör­dü­ðü­nü,­an­cak her­han­gi­bir­yar­dým­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­id­di­a­et­ti. Na­zif­Üs­tün­de­dep­re­min­ar­dýn­dan­yet­ki­li­le­rin­gös­ter­di­ði­il­gi­den­mem­nun­ol­duk­la­rý­ný,­an­cak­ev­ve­iþ­yer­le­rin­de­ki­za­ra­rýn gi­de­ril­me­si­ i­çin­ dev­let­ des­te­ði­nin­sür­me­si­ni­is­te­di.

20 psikolog gönderilecek Öte yandan, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ilçeye 20 psikolog gönderileceði, depremden etkilenen vatandaþlara psikolojik destek verileceði öðrenildi. Yetkililer, hastanede tedavi gören depremzedelerden büyük kýsmýnýn psikolojik etkilenmeden dolayý tedavi gördüðünü, psikologlarýn bu sebeple vatandaþlara destek vermesinin uygun olacaðýnýn kararlaþtýrýldýðýný bildirdi. Simav / aa


Y

DÜNYA

22 MAYIS 2011 PAZAR

Kuveyt, BM Ýnsan Haklarý Konseyinde

ÝSRAÝL: 1967 ÖNCESÝ SINIRLARA ÇEKÝLMEK ZOR

n KUVEYT, BM Ýnsan Haklarý Konseyine seçildi. Þimdiye kadar 47 üyesi bulunan Konseye seçilen Kuveyt, aralarýnda Hindistan, Endonezya ve Ýtalya’nýn yer aldýðý 15 yeni üye ülkeden biri oldu. Suriye’nin hedeflediði yere Kuveyt’in seçilmesine çeþitli insan haklarý örgütlerinden tepki geldi. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü adýna konuþan Peggy Hicks, ‘’Kuveyt’in insan haklarý konusundaki bilançosu kuþkusuz Suriye’ninkinden iyi, ama bu hakikaten çitayý çok aþaðýya yerleþtirmektir’’ dedi. Diðer gruplardan da benzer tepkiler geldi. Uluslar arasý toplum tarafýndan ülkedeki demokrasi yanlýsý gösterileri þiddet kullanarak bastýrmakla suçlanan Suriye, geçen hafta adaylýktan vazgeç miþti. Ýnsan Haklarý Konseyi 2006’da kurulmuþ, bir süre protesto ettikten sonra ABD de 2009’da Konseye katýlmaya karar vermiþti. New York / aa

ÝSRAÝL Baþbakaný Binyamin Netanyahu, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn 1967 öncesi sýnýrlarýna çekilmeleri teklifini reddetti. Netanyahu, barýþ için bazý tavizler verebileceklerini fakat Altý Gün Savaþlarý’yla iþgal ettikleri topraklarýn tamamýný geri vermelerinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Netanyahu, bu açýklamalarý Obama ile görüþmesi sýrasýnda Oval Ofis’te yaptý. Baþkan Obama, perþembe günü yaptýðý konuþmada Filistin sorunun çözümünde Ýsrail’in 1967’de belirlenen sýnýrlarýna geri dönmesi gerektiðini belirtmiþti. Washington’daki görüþmede bu görüþünü yineleyen O-

bama’ya Netanyahu, ‘‘Filistinlilerin bazý gerçekleri kabul etmesi gerek’’ diyerek Batý Þeria’daki Yahudi yerleþim yerlerinden çekilmelerinin mümkün olmayacaðýný ileri sürdü. Ýki saat süren görüþmenin ardýndan Netanyahu ayrýca, Ýsrail’in 1967’deki Arap-Ýsrail savaþý sonrasýnda belirlenen sýnýrlarýna dönmesi durumunda sýnýr güvenliðini saðlayamayacaðýný iddia etti. New York Times gazetesinin Tel Aviv mahreçli haberinde ise 40 yýldan uzun süredir Ýsrail devletinin iþgal altýnda tuttuðu topraklarda bölgenin nüfus yapýsýný deðiþtirmeye çalýþtýðý ifade edildi. Washington / cihan

NATO’ya yakýt taþýyan tankerde patlama: 16 ölü n PAKÝSTAN’IN kuzeydoðusunda, Afganistan’daki NATO güçlerine akaryakýt taþýyan bir tankerdeki patlama ve yangýn sonucu en az 16 kiþi öldü. Pakistanlý yerel yetkililerin verdiði bilgilere göre, dün gece bir tankerde patlama sonrasý yangýn çýktý. Yangýn kontrol altýna alýndýktan sonra, sabah saatlerinde çevredeki halk, sýzan akaryakýtý toplamaya çalýþýrken yangýn yeniden baþladý. Ölenlerin, akaryakýtý almaya çalý þanlar olduðu kaydedildi. Polis yetkililerine göre, ilk patlamaya bir bomba yol aç tý. Ye rel yet ki li ler den Ab dül Nabi Han, bu olayýn yaný sýra, Torkham böl ge sin de dü zen le nen bom bardýman sonucu 14 NATO tankerine hasar verildiðini söyledi, ancak ayrýntý vermedi. Afganistan’daki NATO güçlerinin ihtiyaçlarý için Pakistan’dan bu ülkeye çok sayýda araçla taþýmacýlýk yapýlýyor. Peþaver / aa

ABD’den Ýranlý öðrencilere 2 yýl vize n ABD yönetimi, ülkeye giriþi uygun görülen Ýranlý öðrencilerin vize sürelerini 2 yýla çýkardý. Ýranlý öðrencilere ABD’de 2 yýla kadar vize verilmesi kararý ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton tarafýndan Ýngilizce ve Farsça yazýlan YouTube mesajýyla duyuruldu. Ý ranlý öðrenciler ile akademik ya da meslekî deðiþim programlarýna kaydolan Ýran vatandaþlarý önceden sadece 3 aya kadar ülkede kalmalarýna imkân veren, tek bir giriþ vizesi alabiliyordu. Yeni kararla Ýranlý öðrenciler artýk ABD’ye giriþ yaptýktan sonra, birkaç kez giriþ çýkýþ yapabilecek ve 2 yýla kadar ülkede kalabilecek. Washington / aa

BM, nükleer krizle ilgili çalýþma baþlattý n BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Japonya’da þiddetli deprem ve tsunaminin aðýr hasara sebep olduðu nükleer santralin yol açtýðý krizle ilgili çalýþma baþlattý. Çalýþma çerçevesinde çeþitli örgütler, nükleer güvenliðin, çevre, saðlýk ve gýda güvenliði dahil etkileri üzerine rapor hazýrlayacaklar. Uluslara rasý Atom Enerjisi Kurumu, Dünya Saðlýk Örgütü, BM Kalkýnma Programý, Gýda ve Tarým Örgütü ile Dünya Mete oroloji Örgütü’nün hazýrladýðý rapor, nükleer güvenlik konusunda 22 Eylül’de New York’ta düzenlenecek üst düzey toplantýya sunulacak. Japonya’nýn Fukuþima Daiçi nükleer santrali, 11 Mart taki þiddetli deprem ve tsunamide aðýr hasar görmüþtü. New York / aa

HABERLER

Suriye’de kan durmuyor n SURÝYE’NÝN çeþitli þehirlerinde bugün gerçekleþtirilen yönetim karþýtý protestolara güvenlik güçlerin müdahalesi sert oldu. Güvenlik güçlerinin protesto culara yönelik açtýklarý ateþ sonucu ölenlerin sayýsýnýn 34’e yükseldiði belirtildi. Suriye’de yönetim kar þýtý protestolar bütün þiddetiyle devam ederken bu gün Cuma namazý çýkýþý bir çok þehirde protesto gösterileri düzenlendi. Humus, Banyas, Hama ve Ýdlib þehirlerinde gerçekleþtirilen protestolarda özgürlük talebinde bulunan eylemciler yönetim karþýtý sloganlar attý. Humus’ta biri çocuk olmak üzere 12 kiþi, Ýdlib þehrine baðlý Maarratil Numan beldesinde ise 15 kiþinin öldüðü ifade edildi. Protestolarda Hama, Lazkiye, Derezzor, Sanameyn gibi þehirlerin de aralarýnda bulunduðu þehirlerde olmak üzere Suriye’de 34 kiþinin öldüðü belirtildi. Amman / cihan

7 yaralý Suriyeli Hatay’a geldi

Somalili 14 korsan ABD’de yargý önünde n SOMALÝ yakýnlarýndaki yat seyahati sýrasýnda rehin alýndýktan sonra öldürü len 4 A me ri ka lý i le il gi li o la rak ABD’ye getirilen 14 korsanýn, mahkemeye çýkarýlan ilk 3’ü, suçunu itiraf etti. Rehinelerin, ABD güçlerinin kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda öldürüldüðü bu olayla ilgili olarak 13 Somalili ve bir Yemenli yakalanarak ABD’ye getirildi. Virginia’daki Norfolk’ta mahkemeye çýkarýlan ilk 3 sanýk Mahmut Salad Ali, Mahmut Hirs Ýsa Ali ve Ali Abdi Muhammed, rehinelerin öldürüldüðü yatta bulunduklarýný ancak Amerikalýlarý, liderlerinin öldürdüðünü söyledi. Bir kaç ay önce meydana gelen olayda, Umman’ýn bir kaç yüz kilometre güneyinde yatla seyrederken rehin alýnan 2 Amerikalý çift Jean ve Scott Adam ile, Bob Riggle ve Phyllis Macay, bir kaç gün sonra Amerikan özel kuvvetlerinin kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda korsanlarca öldürülmüþtü. Washington / aa

7

ORTADOÐU DÖRTLÜSÜ'NDEN OBAMA'NIN FÝKÝRÝNE DESTEK— Ortadoðu Dörtlüsü, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Ýsrail ile Filistin arasýndaki barýþa iliþkin fikirlerini desteklediðini açýkladý. AB, ABD, Rusya ve BM’nin oluþturduðu Ortadoðu Dörtlüsünden yapýlan yazýlý açýklamada, ‘’Toprak ve güvenliði temel alarak ilerlemek, bir barýþ anlaþmasý için uygun bir dayanaktýr’’ denildi. Açýklamada, Ýsrail ile Filistin’in doðrudan görüþmelere yeniden baþlamalarý çaðrýsý da yapýldý. Obama, dün ilk kez 1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devleti kurulmasýndan yana olduðunu söylemiþti. New York / aa

FKÖ: Ýsrail, seçimini yapsýn FKÖ ÜST DÜZEY YETKÝLÝLERÝNDEN YASER ABDRABBO, ÝSRAÝL’ÝN ABD BAÞKANI BARACK OBAMA’NIN 1967 SINIRLARIYLA ÝLGÝLÝ ÞARTINI KABUL ETMEK YA DA EYLÜLDE BM’DE FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝ TANIMAK ARASINDA BÝR SEÇÝM YAPMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. FÝLÝSTÝN Kurtuluþ Örgütü’nün (FKÖ) üst düzey yetkililerinden Yaser Abdrabbo, Ýsrail’in ABD Baþkaný Barack Obama’nýn 1967 sýnýrlarýyla ilgili kabul etmek ya da Eylülde BM’de Filistin Devletini tanýmak arasýnda bir seçim yapmasý gerektiðini söyledi. Ab drab bo, O ba ma’nýn dün kü ko nuþ ma sý na ilk resmî tepki sayýlan açýklamasýnda, ‘’FKÖ Obama’nýn 1967 sý nýr la rý hak kýn da ki il ke le ri ni mem nu ni yet le kar þý la maktadýr. Ýsrail eðer Oba ma’nýn ilkelerini kabul ederse, doðrudan müzakerelere en kýsa zamanda baþlama ya ha zý rýz. Ýs ra il O ba ma’nýn il ke le riy le Ey lül de BM’de Filistin Devletini tanýmak arasýnda seçim yapmak durumundadýr’’ ifadesini kullandý. ABD’yi ziyaret eden Netanyahu ise, 1967 sýnýrlarýnýn kabul edilemez olduðunu söylemiþti. Öte yandan, Filistin Devlet Baþkaný Mah -

mud Abbas ABD Baþkaný Barack Obama’dan 1967 sýnýrlarýný kabul etmesi için Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’ya baský yapma çaðrýsýnda bulundu. Abbas’ýn sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, AFP’ye yaptýðý açýklamada, ‘’Netanyahu’nun tavrý Obama’nýn inisiyatifinin, uluslar arasý meþruiyetin ve uluslar arasý hukukun resmen reddidir. Baþkan Obama’dan ve (AB, ABD, BM ve Rusya’nýn oluþturduðu) Ortadoðu Dörtlüsü’nden 1967 sýnýrlarýný kabul etmesi için Netanyahu’ya baský yapma sýný istiyoruz’’ ifadesini kullandý. ABD’yi ziyaret eden ve Obama ile görüþen Netanyahu, 1967 sýnýrlarýný reddetmiþti. Nebil Ebu Rudeyna, Abbas’ýn ayrýca Netanyahu’nun ‘’Hamas ile barýþ arasýnda seçim yapma’’ uyarýsýný da kýnadýðýný belirtti. Sözcü, Netanyahu’nun bu uyarýsýný ‘’kabul edilemez bir müdahale’’ olarak nitelendirdiklerini kaydetti. Ramallah / aa

HAMAS: NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI SAÇMALIK HAMAS hareketi, Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’nun 1967 sýnýrlarýyla ilgili açýklamalarýnýn müzakerelerin saçmalýðýný kanýtladýðýný bildirdi. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Gazze’de yaptýðý açýklamada, ‘’Netanyahu’nun iþgal edilen topraklardan çekilme olmayacaðýný ilân et mesi müzakerelerin saçmalýðýný ve iþgal ile uzlaþma serabýnýn arkasýndan koþmanýn yararsýzlýðýný kanýtlýyor’’ dedi. Ebu Zuhri, ‘’Ýsrail’in bu küstahlýðý karþýsýnda haklarýmýzýn korunmasý ve direniþ temelinde bir Filistin ve Arap stratejinin benimsenmesi çaðrýsýnda bulunuyoruz. Biz, Hamas olarak, Filistin topraðýnýn hiçbir karýþýnda iþgalin meþruiyetini tanýmayacaðýmýzý bu açýklamalara cevaben teyit ederiz’’ dedi. Gazze / aa

Gül’den Hamas’a ‘Ýsrail'i taný’ telkini CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Ortadoðu konuþmasýnda, 1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devletinin kurulmasý gerektiði yönündeki sözlerini “çok önemli bir adým” olarak niteledi. Gül, ABD’nin saygýn gazetelerinden Wall Street Journal’a verdiði mülakatta, “Hamas’a, Ýsrail’in varolma hakkýný tanýmasý için tavsiyede bulunduðu nu” da kay det ti. Ga ze te de Marc Champion imzasýyla yayýmlanan habere göre, Cumhurbaþkaný Gül, mülâkatta, “Obama’nýn, halk ayaklanmalarýna sahne olan Mýsýr ve Tunus’a yönelik yardým ve borç silinmesi yönünde verdiði sözlerden memnuniyet duyduðunu” belirtirken, bununla birlikte, “Ortadoðu için çok daha büyük ölçekli bir ‘Marshall Planý’na ihti yaç duyulduðunu” söyledi. “Bu tür bir yardým fonunun Dünya Bankasý tarafýndan idare edilmesi ve Batý’daki geleneksel donörlerin yanýnda, bölgedeki ülkelerin de katkýlarýný almasý gerektiðini” ifade eden Gül, “fonun öncelikle Tunus ve Mýsýr’a, daha sonra da a-

çýkça demokrasiyi tercih eden Ortado ðu’daki diðer ülkelere açýk hale getirilmesi gerektiðini” kaydetti. Gül, Obama’nýn 1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devletinin kurulmasý gerektiði þeklindeki sözleriyle ilgili olarak, “1967 sýnýrlarýna referans yapýlmýþ olduðu gerçeði, baþlý baþýna çok önemli bir adým” dedi. “Ýsrail’in, güvenliðini ilk sýraya koymada haklý olduðunu” belirten Gül, “ancak Ýsrail’in, bunu etkin þekilde yapmasý için, Arap dünyasýndaki demokratik ayaklanmalarýn anlamýný, yani, yeni seçilmiþ hükümetlerin ‘onur kýrýcý’ Ýsrail politika la rý na hoþ gö rü göstermelerine, seçmen le ri ta ra fýn dan artýk izin verilmeyece ði ni an la ma sý nýn gerektiðini” söyledi. Cumhurbaþkaný Gül, “Ýsrail, taktiksel konulara o-

daklanmamalý. Stratejik tarafa bakmalý. Bu korkudan kurtulmalý” ifadesini kullandý. Obama’nýn, konuþmasýnda Ýsrail’in, Hamas’ý kastederek, kendisinin varolma hakkýný tanýmayan bir tarafla müzakere et mesinin beklenemeyeceðini söylerken “haklý bir noktaya deðindiðini” belirten Gül, “Hamas’a bu konuda baský yapmaya istekli olup olmadýðýnýn” sorulmasý üzerine, “Onlara zaten tavsiyede bulundum” dedi. Hamas lideri Halid Meþal ile 2006 yýlýnda Ankara’yý ziyareti sýrasýnda yaptýðý görüþmede, Me þal’e, Ýsrail’in varolma hakkýnýn tanýnmasý konusunda “rasyonel olmalýsýnýz” dediðini anlatan Gül, “Hamas’ýn, 1967 öncesi sýnýrlarýnda Ýsrail’i tanýmayý zaten içsel olarak özümsediðini, ancak bunun Ýsrail’in Filistin devletini tanýmasýyla ayný anda olmasýný istediðini” kay det ti. Washington /a a

n HATAY Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Suriye’den gece 11 kiþinin geldiðini, bunlarýn 7’sinin yaralý olduðunu söyledi. Lekesiz, bir faaliyet sýrasýnda gazetecilerin Suriye’deki olaylarýn ardýndan Yayladaðý sýnýrýndan yapýlan giriþlerle ilgili sorusu üzerine, Suriyelilerin gelen konusunda hükümetin tamamen insanî gerekçelerle bir yaklaþým sergilediðini belirtti. Daha önce Suriye’den gelenleri Yayladaðý ilçesinde bulunan çadýr þehre yerleþtirdiklerini hatýrlatan Lekesiz, önceki gün 11 kiþinin geldiðini, bunlarýn 7’si nin yaralý olduðunu bildirdi. Yaralýlardan birinin baþýndan vurulduðunu, durumunun aðýr olduðunu vurgulayan Lekesiz, bir kiþinin de gözünden vurulduðunu, ancak hayatî tehlikesinin bulunmadýðýný belirtti. Yaralýlarýn tedavilerinin Antakya Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) A raþtýrma Hastanesinde devam ettiðini ifade eden Lekesiz, benzer talepler geldiðinde insanî gerekçelerle yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Lekesiz, bekleyen Suriyelinin bulunmadýðýný söyledi. Hatay / aa

Rumsfeld: Obama, doðru kararý verdi n ABD’DE en son eski Baþkan George W.Bush döneminde Savunma Bakaný olarak görev yapan Donald Rumsfeld, eðer þimdiki þartlar yýllar önce oluþsaydý Bush yönetiminin de terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesinde, ABD Baþkaný Barack Obama ile ayný stratejiyi izleyeceðini söyledi. Rumsfeld, Amerikan haber ajansý The Associated Press’e yaptýðý açýklamada, Obama’nýn, Amerikan özel birliði Navy SEALS’i El Kaide liderinin Pakistan’da saklandýðý eve göndererek doðru karar ver diðini belirtti. Ancak Obama yönetiminin, Bin La din’in öldürülmesinde ne kadar krediyi hak ettiðine dair bir yorumda bulunmayan Rumsfeld, þunlarý kaydetti: “Obama yönetimi döneminde meyvesini verdi. Þundan hiç þüphem yok ki, eðer Baþkan Bush da Bin Ladin’in yeri konusunda bilgi sahibi olsaydý, ayný þeyi yapardý”. Rumsfeld, Bin Ladin’in saklandýðý yerin ortaya çýkarýlmasýný saðlayan, El Kaide hakkýndaki enformasyonun çoðunun, Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilâtý’nýn (CIA), “waterboarding” denilen yöntem de dahil olmak üzere, “geliþtirilmiþ sorgulama tekniklerini” kullanmasýnýn ardýndan, üç tutukludan geldiðini belirtti. Washington / aa

Clinton ile Nalbandyan bölgesel konularý görüþtü n ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Washington’da Ermenistan Dýþiþleri Bakaný Edvard Nalbandyan ile görüþtü. Bakanlýk Sözcüsü Mark Toner, günlük basýn brifinginde, yapýlan görüþmenin içeriðine dair bir soru üzerine, görüþmenin samimî bir hava da geçtiðini ve ikili ve bölgesel konularýn gözden geçirildiðini belirtti. Toner, görüþmede Yukarý Karabað’daki durum ve Türkiye ile Ermenistan arasýndaki normalleþme süreci konularýnýn da konuþulduðunu bildirdi. Toner, Clinton-Nalbandyan görüþmesinde, Minsk Grubu’nun Yukarý Karabað meselesiyle ilgili yürüttüðü barýþ süreci, insan haklarý ve demokrasi inþasý ile Türkiye-Ermenistan iliþkilerinin normalleþmesi konularý dahil olmak üzere, bir dizi konunun ele alýndýðýný kaydetti. Washington / aa

Amerikan askerinin ruh saðlýðý bozuluyor n ABD silâhlý kuvvetlerinin yayýmladýðý bir araþtýrma, Afganistan’daki çatýþmalarýn yoðunluðunun Amerikan askerlerinin ruh saðlýný kötü etkilediðini ortaya koyuyor. 2010 yazýnda, Afganistan’da bulunmuþ yaklaþýk 911 asker ve 335 deniz piyadesi ile yapýlan araþtýrmaya göre, Afganistan’daki çatýþmalarýn yoðunluðu Amerikan askerlerinin moralini bozuyor ve bu askerlerde post travmatik stres bozukluðuna yol açýyor. Post travmatik stres, trafik ve uçak kazalarý, deprem, sel gibi tabiî afetler, aðýr dayak, iþkence altýnda kalmak, tecavüze maruz kalmak, terörist elinde rehin tutulmak, çok olumsuz þartlarda toplama kampýnda kalmak, savaþta uzun süre siperde ya da bombardýman altýnda kalmak gibi herkes için aðýr stres sayýlacak durumlarda ortaya çýkan bir bozukluk. Afganistan ve Irak’ta, çatýþmalarýn çok yoðun yaþandýðýna iþaret eden araþtýrma, Amerikan askerlerinin sadece yüzde 46’sýnýn moralinin “orta, iyi veya çok iyi olduðunu” kaydeden araþtýrma, genelde, Afganistan’da veya Irak’ta cephedeki Amerikan askerinin moralinin bozuk olduðunu belirtiyor. Washington / aa


Y

MAKALE

22 MAYIS 2011 PAZAR

9

‘Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ý nazar olmamalý’

fersadoglu@yeniasya.com.tr

man­ hiz­me­tin­de­ de,­ iç­ti­mâî­ ha­yat­ta­ da, si­ya­set­te­ de­ “ke­mi­ye­te,­ sa­yý­ya,­ çok­lu­ða, mad­dî­ gü­ce”­ de­ðil,­ “key­fi­ye­te,­ sa­mi­mi­ye­te,­ih­lâ­sa”­bak­mak­ge­re­kir.­Ýþ­te­bin­ler­ce­ta­ri­hî­ör­nek­le­rin­den­bi­ri­si: 1243­Kö­se­dað­Boz­gu­nu­i­le­Sel­çuk­lu­Dev­le­ti yý­ký­lýr.­Müs­lü­man­lar­da­ðýl­mýþ,­bir­çok­bey­lik­le­re ay­rýl­mýþ­týr.­En­bü­yük­ve­en­güç­lü­le­ri­Ka­ra­ma­no­ðul­la­rý­i­le­Ger­mi­ya­no­ðul­la­rý’dýr.­Sel­çuk­lu­mi­ra­sý­na­bun­lar­dan­bi­ri­si­nin­ko­na­ca­ðý­bek­le­nir.­Çün­kü

Ý

za­hi­rî­güç­ve­sa­yý­çok­lu­ðu­bu­nu­ge­rek­ti­ri­yor­du. Ne­var­ki,­mu­vaf­fa­ki­yet­ve­so­nuç­al­mak,­ço­ðu ke­re­sa­nýl­dý­ðý­gi­bi­“sa­yý­çok­lu­ðu”­ve­“mad­dî­kuv­ve­te”­gö­re­de­ðil;­ih­lâs­ve­sa­mi­mi­ye­te­bað­lýy­dý.­Ýþ­te­bu­sýr­ra­bi­nâ­nen­bir­uç­bey­li­ði­ve­en­kü­çük­le­ri,­a­ma,­en­ih­lâs­lý­la­rý­Os­ma­no­ðul­la­rý­bay­ra­ðý düþ­tü­ðü­yer­den­kal­dý­rýp­dal­ga­lan­dýr­dý­a­sýr­lar­ca... *** Bu­ha­ki­ka­ti,­20.­Lem’a­o­lan­Ýh­lâs­Ri­sâ­le­sin’de­na­za­ra­ve­ren­Be­di­üz­za­man,­ü­mit,­aþk, þevk­ve­ren­ve­ih­lâ­sý­ka­zan­dý­ran­þu­de­ðer­len­dir­me­yi­ya­par:­ “Ce­nâb-ý­ Hakk’ýn­ rý­za­sý­ ih­lâs­ i­le­ ka­za­ný­lýr; kes­ret-i­ et­bâ’­ [tâ­bi­ o­lan­la­rýn­ çok­lu­ðu] i­le­ ve faz­la­ mu­vaf­fa­ki­yet­le­ de­ðil­dir.­ Çün­kü­ on­lar, va­zi­fe-i­ Ý­lâ­hi­ye­ye­ a­it­ ol­du­ðu­ i­çin,­ is­te­nil­mez, bel­ki­ba­zen­ve­ri­lir.­E­vet,­ba­zen­bir­tek­ke­li­me se­beb-i­ne­cat­ [kur­tu­luþ­se­be­bi]­ ve­me­dar-ý­rý­-

za [Al­lah’ýn­ rý­za­sý­na­ ve­si­le]­ o­lur.­ Ke­mi­ye­tin [sa­yý­ çok­lu­ðu­nun]­ e­hem­mi­ye­ti­ o­ ka­dar­ me­dar-ý­na­zar­ol­ma­ma­lý.­Çün­kü­ba­zen­bir­tek­a­da­mýn­ir­þa­dý,­bin­a­da­mýn­ir­þa­dý­ka­dar­rý­za-yý Ý­lâ­hî­ye­ me­dar­ o­lur.­ (...)­ Ba­zý­ pey­gam­ber­ler gel­miþ­ler­ki,­mah­dut­bir­kaç­ki­þi­den­baþ­ka­it­ti­bâ­e­den­ler­ol­ma­dý­ðý­hal­de,­yi­ne­o­pey­gam­ber­lik­va­zi­fe-i­kud­si­ye­si­nin­had­siz­üc­re­ti­ni­al­mýþ­lar.­ De­mek­ hü­ner,­ kes­ret-i­ et­bâ’­ i­le­ de­ðil­dir. Bel­ki­hü­ner,­rý­zâ-i­Ý­lâ­hî­yi­ka­zan­mak­la­dýr.”­1 Os­man­lý,­i­ma­nýn­dan­ve­ih­lâ­sýn­dan­al­dý­ðý­güç­le i­lim­ve­tek­no­lo­ji­ye­bi­ne­rek­1683­yý­lý­na­dek,­gür bir­sa­dây­la­“Al­lah,­Al­lah”­di­ye­rek­ah­lâk­ve­a­da­le­ti, “i’la-i­ke­li­me­tul­lah”ý­a­na­ga­ye­ya­pa­rak­yay­mýþ­ve Vi­ya­na­(Av­ru­pa) ka­pý­la­rý­na­ka­dar­da­yan­mýþ­tý.­ Hay­fa­ki,­son­ra­ki­dö­nem­ler­de­ge­ri­le­me­ve çö­küþ­dev­ri­baþ­gös­ter­di. Zâ­hi­re­ba­kýl­dý­ðýn­da­bu­nun­se­be­bi­tek­nik­ve

as­ke­rîy­di.­Fa­kat,­me­se­le­nin­psi­ko-sos­yal­de­rin­li­ði­ne­i­nil­di­ðin­de­a­sýl­sâ­i­kýn;­hiç­þüp­he­siz­i­man­ve­ah­lâk­za­a­fýy­la­ih­lâ­sý­yi­tir­mek­ol­du­ðu far­k­e­di­lir.­Zi­ra,­i­man,­hem­nur,­ý­þýk,­ay­dýn­lýk, hem­de­kuv­vet­ti.­Ý­man,­ay­ný­za­man­da­“ma­ri­fe­tul­lah”ý­(Al­lah’ý­bü­tün­i­sim­ve­sý­fat­la­rýy­la­bil­me­yi)­ ge­rek­ti­rir.­Fen­da­hil­her­bir­i­lim,­Al­lah’ýn­bir­is­mi­ne­da­ya­nýr.­Þâ­fî­is­mi­nin­te­za­hür­le­ri­ni­kâ­i­nat­ta­o­ku­yan,­týp­ta;­Mu­kad­dir­is­mi­ni te­cel­li­le­ri­ni­o­ku­yan­i­se­ma­te­ma­tik,­as­tro­no­mi ve­sâ­ir­i­lim­ler­de­te­rak­kî­e­der.­Ta­rih­ay­ný­za­man­da­bu­na­da­þa­hit­de­ðil­mi?­Müs­lü­man­lar din­le­ri­ne­sa­rýl­dýk­la­rý­za­man­yük­sel­di­ler.­Din­le­rin­den­u­zak­laþ­týk­la­rý­nis­pet­te­de­ge­ri­le­yip­herc ü­merc­i­le­mu­sî­bet­le­re­gi­rif­tar­ol­du­lar! Dipnot: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, YAN, s. 156.

GSM: 0505 284 32 40

Havalecilik marazý a­va­le­ci­li­ði­se­ven­bir­hu­yu­muz­var.­Ne hik­met­se,­ken­di­ö­zel­iþ­le­ri­mi­zi­da­hi­bir baþ­ka­sý­nýn­yap­ma­sý­bek­len­ti­si­ne­hep­gi­re­riz.­Nef­si­mi­zin­ho­þu­na­git­ti­ði­i­çin,­i­þi­mi­ze gel­di­ði­i­çin,­biz­zat­doð­ru­dan­bi­zi­il­gi­len­di­ren, yap­mak­la­mü­kel­lef­ol­du­ðu­muz­bir­çok­i­þi­mi­zi ço­ðu­za­man­baþ­ka­la­rý­na­ha­va­le­e­dip,­ke­na­ra çe­kil­mek­þek­lin­de­bir­a­lýþ­kan­lý­ðý­mýz­var. Zo­run­lu­luk­la­rý­mý­zý­gör­mez­lik­ten­gel­mek, mü­kel­le­fi­yet­le­ri­miz­den­kaç­mak­gi­bi­huy­la­rý­mýz­var...­Zah­met­le­re,­me­þak­kat­le­re­kat­lan­ma­yý­gö­ze­al­ma­ya;­risk­le­ri,­teh­li­ke­le­ri­gö­ðüs­le­me­ye­da­ir­kor­ku­la­rý­mýz­var...­“Ba­na­ne,­baþ­ka­la­rý dü­þün­sün,­baþ­ka­la­rý­yap­sýn,­baþ­ka­la­rý­dü­zelt­sin”­gi­bi­ne­me­lâ­zým­cý­yön­le­ri­miz­var... Hal­buki­ “Hep­ bi­ri­le­ri­ dü­zelt­sin,­ bi­ri­le­ri yap­sýn,­baþ­ka­la­rý­yap­sýn,­baþ­ka­la­rý­ta­mir­et­sin...”­ gi­bi­ ha­va­le­ci­ bir­ an­la­yýþ,­ ehl-i­ di­nin ka­bul­le­ne­ce­ði,­ be­nim­se­ye­ce­ði­ bir­ dav­ra­nýþ bi­çi­mi­o­la­maz,­ol­ma­ma­lý. Biz­zat­ye­ri­ne­ge­tir­mek­le­yü­küm­lü­ol­du­ðu­muz­va­zi­fe­le­ri­mi­zi­baþ­ka­la­rý­na­ha­va­le­et­me­nin man­tý­ðý­o­lur­mu?­Kul­luk­va­zi­fe­ve­ve­ci­be­le­ri­mi­zi­bi­ri­le­ri­ne­yük­le­me­nin­bir­i­zah­ta­ra­fý­o­lur mu?­Al­lah’a­kar­þý­yap­mak­la­yü­küm­lü­ol­du­ðu­muz­mü­kel­le­fi­yet­le­ri­mi­zi­han­gi­an­la­yýþ­la,­han­gi se­bep­le­baþ­ka­la­rý­na­ha­va­le­e­de­bi­li­riz? Ha­bi­re­her­þey­den­þi­kâ­yet­çi­o­lu­yo­ruz...­De­vam­e­de­ge­len­sý­kýn­tý­ve­prob­lem­ler­den­müþ­te­kî­o­lup,­dert­yan­ma­yý­çö­züm­zan­ne­di­yo­ruz­ço­ðu­za­man...­Ço­cu­ðu­mu­zun­na­maz­kýl­ma­yý­þý­nýn,­si­ga­ra­i­çip­in­ter­net­ba­ðým­lý­sý­ol­ma­sý­nýn­so­rum­lu­la­rý­ný­hep­baþ­ka­yer­ler­de­a­ra­rýz.­A­i­le­vî ba­zý­prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­ça­re­ve­çö­züm­le­ri­ni­de­baþ­ka­yer­ler­de­a­rar,­a­de­ta­bir­si­hir­li­e­lin ge­lip­bi­ze­yar­dým­cý­ol­ma­sý­ný­bek­le­riz. Ço­ðu­za­man­e­hem­mi­yet­siz­ve­kü­çük­gi­bi gö­rü­nen,­as­lýn­da­ken­di­a­çý­mýz­dan­i­ki­dün­ya­mý­zý­a­lâ­ka­dar­e­den,­ye­ri­ne­ge­tir­mek­le­mü­kel­lef­ol­du­ðu­muz­bü­yük­va­zi­fe­le­ri­ve­so­rum­lu­luk­la­rý­mý­zý­gör­mez­den­ge­li­riz.­A­ma­bi­zi­he­men­hiç­a­lâ­ka­dar­et­me­yen­a­fa­kî­me­se­le­le­re­o ka­dar­ka­fa­yo­rar,­o­de­re­ce­me­rak­la­sa­rý­lý­rýz ki...­Bu­du­ru­mun­bir­ne­v'î­a­kýl­sýz­lýk,­bir­çe­þit di­va­ne­lik­ol­du­ðu­nun­far­ký­na­da­hi­va­ra­ma­yýz. Söz­ko­nu­su­ha­va­le­ci­lik­o­lun­ca,­ül­fet­ve­gaf­let sâ­i­kiy­le­ça­re­ve­çö­zü­mü­hep­baþ­ka­mec­ra­lar­da, baþ­ka­yer­ler­de­a­ra­ma­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­mýz,­bi­zi­ço­ðu­za­man­ol­ma­ya­cak­a­lan­la­ra­sevk­e­der. Ýn­san­la­rýn­bu­ha­va­le­ci­lik­ma­ra­zýn­dan­is­ti­fa­de et­me­yi­fýr­sat­bi­len­ba­zý­o­dak­lar,­ba­zý­ki­þi­ve­ku­rum­lar,­ça­re­nin­ken­di­le­rin­de­ol­du­ðu­nun­rek­lâm­la­rý­ný­ya­pa­rak,­in­san­la­rý­ko­lay­ca­kan­dýr­ma be­ce­ri­si­ni­gös­te­rir­ler.­Prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­ye­gâ­ne­çö­züm­ye­ri­nin,­her­tür­lü­dert­ve­ma­ra­zýn te­da­vi­mer­ke­zi­nin­si­ya­set­ku­ru­mu­ol­du­ðu­na­bir çok­in­san­i­na­nýr.­Da­ha­doð­ru­su­si­ya­sî­ler,­al­da­tý­cý ve­cez­be­di­ci­rek­lâm­ve­pro­pa­gan­da­lar­la­mil­le­ti bu­nok­ta­da­i­nan­dýr­ma­ma­ha­re­ti­ni­gös­te­rir­ler. Ý­çi­boþ­cez­be­di­ci­nu­tuk­lar­la,­ak­la­ha­ya­le­gel­me­yen­söz­ve­va­ad­ler­le,­mü­ba­lâ­ða­lý­plan­ve pro­je­ler­le­dert­ve­sý­kýn­tý­lar­dan­bu­na­lan­seç­me­nin­o­na­yý­ný­al­ma­sý­ný­çok­i­yi­be­ce­rir­si­ya­si­ler. Her­tür­lü­sý­kýn­tý­ve­prob­lem­le­rin­son­bu­la­ca­ðý­ný,­her­tür­lü­söz­ve­va­at­le­rin­ye­ri­ne­ge­ti­ri­le­ce­ði­ni,­ül­ke­nin­a­de­ta­süt­li­man­o­la­ca­ðý­ný­u­ma­rak,­des­tek­ver­di­ði­par­ti­nin­iþ­ba­þý­yap­ma­sý­nýn ü­ze­rin­den­yýl­lar­geç­ti­ði­hal­de,­he­men­hiçbir­þe­yin­de­ðiþ­me­di­ði­ni,­dert­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­ar­ta­rak de­vam­et­ti­ði­ni­gö­ren­in­san­lar­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý­na gir­se­ler­de­ya­pa­cak­la­rý­pek­bir­þey­yok­tur­ar­týk. Hal­bu­ki­prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­çö­zü­mü nok­ta­sýn­da­ken­di­miz­den­baþ­la­sak,­biz­zat­so­rum­lu­ol­du­ðu­muz­prob­lem­le­rin­çö­zü­mü­i­çin e­li­mi­zin­ye­tiþ­ti­ði,­gü­cü­mü­zün­yet­ti­ði­ka­dar bir­gay­re­tin­i­çi­ne­gir­sek...­Ba­zý­zor­luk­la­rý,­ba­zý zah­met­ve­me­þak­kat­la­rý­gö­ze­a­la­bil­sek...­Çö­züm­nok­ta­sýn­da­ha­va­le­ci­lik­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­mý­zý terk­e­de­bil­sek...­Baþ­ta­si­ya­set­ku­ru­mu­ol­mak ü­ze­re­her­ke­se­kar­þý­“hüsn-ü­zan;­a­dem-i­i­ti­mat”­pren­si­bi­çer­çe­ve­sin­de­ha­re­ket­e­de­bil­sek...­Dar­da­i­re­di­ye­ad­lan­dý­rý­lan,­uh­re­vî­ha­ya­tý­mý­zý­il­gi­len­di­ren­so­rum­lu­luk­la­rý­mý­zý­ ye­ri­ne ge­ti­re­bil­sek...­Ge­niþ­da­i­re­gi­bi­gö­rü­nen,­fa­kat hiç­de­bi­zi­a­lâ­ka­dar­et­me­yen­a­fa­kî,­lü­zum­suz ve­za­rar­lý­me­se­le­le­re­bak­ma­sak...­Da­ha­doð­ru,­da­ha­i­sa­bet­li­o­lur­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.

H

Aile ve evlilik üzerine yasemin@yeniasya.com.tr

on­ya­ Si­vil­ Top­lum­ Ku­ru­luþ­la­rý­nýn se­ki­zin­ci­si­ni­dü­zen­le­di­ði­ “U­fuk­Tu­ru­ Top­lan­tý­la­rý”nýn­ bu­ se­ne­ki­ a­na ko­nu­su:­ ‘De­ðer­le­rin­Dö­nü­þü­mü­ve­Ah­lâ­kî­çö­zül­me’ ü­ze­ri­ney­di.­ De­ðer­ler,­ De­ðer­le­rin­ O­luþ­ma­sý­ ve­ Dö­nü­þü­mün­de­ A­i­le­nin­ Ro­lü,­ Ça­lýþ­ma­ Ha­ya­týn­da­De­ðer­le­rin­Ye­ri,­Si­ya­set­ve­De­ðer­Ý­liþ­ki­si,­Med­ya,­Hu­kuk,­A­i­le­ko­nu­la­rýn­da­o­tu­rum­lar­ya­pýl­dý.­­ A­i­le­ko­nu­lu­o­tu­rum­da­Doç.­Dr.­Ab­dul­ke­rim­ Ba­ha­dýr,­ Dr.­ Se­min­ Gü­ler­ ve­ Reh­ber­Psi­ko­lo­jik­Da­nýþ­man­Di­lek­Ze­ki­ye­Ka­þýk’ýn­ev­li­lik­ü­ze­ri­ne­su­num­la­rý­ný­din­le­dik.­ Bu­haf­ta­lýk­ya­zý­mý­zýn­baþ­lý­ðý­on­la­rýn­‘A­i­le’­ü­ze­ri­ne­su­num­la­rý­nýn­a­na­ko­nu­su­nu­o­luþ­tu­ru­yor.­

K

þid­de­tin­ sý­ra­dan­laþ­ma­sý,­ ö­zel­ ha­ya­týn­ teþ­hi­ri,­pa­ga­nist­kül­tü­rün­yay­gýn­laþ­ma­sý,­lüks ha­ya­týn­ ö­zen­di­ril­me­si­ ay­ný­ ev­de,­ ay­ný­ ka­ne­pe­de­ o­tu­ran­ bir­bi­ri­ne­ ya­ban­cý­ fert­le­ri or­ta­ya­çý­kar­mýþ­tý.­ Bu­ yüz­den­ si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý­ yo­ðun­ bir­ þe­kil­de­ ça­lýþ­ma­lý,­ kit­le­ i­le­ti­þim­ a­raç­la­rý­ de­net­len­me­li,­ a­i­le­de­ boþ­ va­kit­le­rin de­ðer­len­dir­me­si­ ü­ze­ri­ne­ cid­dî­ ça­lýþ­ma­lar ya­pýl­ma­lýy­dý.

GENÇLER, EVLÝLÝKTEN KORKUYOR Dr.­Se­min­Gü­ler,­Kon­ya­A­i­le­Des­tek­E­ði­tim­ Mer­ke­zin­de­ hal­ka­ a­çýk­ üc­ret­siz­ da­nýþ­man­lýk­ ça­lýþ­ma­la­rý­ yap­mak­ta.­ Baþ­lý­ðý­mýz­da­ki­ tes­bit­ o­na­ a­it.­ Da­nýþ­man­lýk­ hiz­me­ti­ al­ma­ya­ ge­len­ çift­le­re­ ‘Ne­den­ ev­le­ni­yor­sun?’­ di­ye­ sor­duk­la­rýn­da­ ‘Ev­li­lik­ ya­þým gel­di’­di­yor­lar­dý.­‘Ne­den­Ay­þe?’­ya­da­‘Ne­den­ A­li?’­ so­ru­su­na­ ver­dik­le­ri­ ‘Çün­kü­ çok gü­zel,­çün­kü­çok­ya­ký­þýk­lý’­þek­lin­de­ce­vap­lar­sa,­genç­le­rin­ev­li­lik­kri­ter­le­ri­hak­kýn­da­ki­dü­ze­yin­gös­ter­ge­siy­di.­ Ev­de­a­i­le­bü­yük­le­ri­nin­de­söz­sa­hi­bi­ol­du­ðu­‘ge­niþ­a­i­le’­mo­de­lin­den­‘çe­kir­dek­a­i­le’ye­ ge­çiþ,­ prob­lem­le­ri­ bü­yüt­müþ­tü.­ Yol MODERNÝZM AÝLEYÝ PARÇALIYOR gös­te­re­cek­ bir­ a­i­le­ bü­yü­ðü­nün­ ek­sik­li­ði, Kon­ya­ Sel­çuk­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Ý­la­hi­yat­ Fa­- genç­le­ri­ al­ter­na­tif­ çö­züm­ler­ ko­nu­sun­da kül­te­si’nde­Öð­re­tim­Ü­ye­si­o­la­rak­va­zi­fe­si­ni ça­re­siz­bý­rak­mak­tay­dý.­Genç­le­ri­miz­prob­sür­dü­ren­ Ba­ha­dýr,­ ay­ný­ za­man­da­ Genç­le­ri lem­le­ri­ne­çö­züm­bul­ma­da­ha­zýr­lýk­sýz­lar­dý. Ev­len­dir­me­ve­Me­hir­Vak­fý­Ge­nel­Sek­re­te­- Bul­duk­la­rý­tek­çö­züm­bo­þan­ma­i­di.­ ri.­Ev­le­ne­cek­genç­le­re­mad­dî­des­tek­ya­nýn­Ýþ­te­ bu­ nok­ta­da­ A­i­le­ Da­nýþ­man­lýk­ Hiz­da­ev­li­li­ðe­ha­zýr­lýk­e­ði­tim­le­ri­de­ve­ri­yor­lar. met­le­ri­ö­nem­ka­za­ný­yor­du.­ Doð­ru­su­ böy­le­ bir­ vak­fýn­ var­lý­ðýn­dan­ ha­ber­dar­ol­mak­bi­le­mut­lu­luk­ve­ri­ciy­di! LÜTFEN BEYLER, EÞLERÝNÝZE Doç.­Dr.­Ab­dül­ke­rim­Ba­ha­dýr,­mo­dern­DEÐER VERÝN! leþ­me­nin­en­faz­la­et­ki­yi­a­i­le­ku­ru­mu­ü­ze­Reh­ber­Psi­ko­lo­jik­Da­nýþ­man­Di­lek­Ze­ki­rin­de­ ya­pa­rak,­ bo­þan­ma­la­rý­ art­týr­dý­ðý­ný­ i­- ye­ Ka­þýk­ i­se­ a­i­le­de­ bi­rey­sel­lik­ ü­ze­rin­de fa­de­et­ti.­Se­kü­ler­ha­yat,­hoþ­gö­rü­ek­sik­li­ði, dur­du.­ Baþ­lýk­ta­ki­ i­fa­de­ o­nun­ sa­lon­da­ki

GÜN GÜN TARÝH

bey­le­re­tav­si­ye­siy­di. A­i­le,­de­ðer­ü­re­ti­min­de­ve­de­ðer­le­rin­ye­ni­ ne­sil­le­re­ ak­ta­rý­mýn­da­ en­ et­kin­ ku­rum­lar­dan­bi­riy­di.­Bu­nun­la­bir­lik­te­gü­nü­müz­de­bü­yük­prob­lem­ler­ya­þý­yor­du.­ Es­ki­den­ ses­siz­ sa­kin­ ka­dýn­lar­ mak­bul­ken,­ þim­di­ler­de­ er­kek­ler­ ka­dý­nýn­ ko­nuþ­kan,­ha­re­ket­li­ol­ma­sý­ný­is­ti­yor­du.­Ýn­ter­net ar­ka­daþ­lýk­la­rý­nýn­ yay­gýn­laþ­ma­sý­nýn­ sebep­le­rin­den­bi­ri­de­buy­du.­­ Ar­týk­ de­ðer­ler­ de­ðiþ­miþ­ti.­ Cen­ne­ti­ bi­le ar­týk­dün­ya­da­ya­þa­mak­is­ti­yor­du­ço­ðu­in­san.­ Ya­lan­cý­ cen­net­ hük­mün­de­ ha­yat­lar ya­þa­ný­yor­du.­­ Ka­dýn­da­ duy­gu­sal­ ze­kâ­ ön­ plan­day­dý. Bu­na­ kar­þýn­ er­kek­ler­ ço­ðu­ za­man­ ka­dý­na de­ðer­li­ ol­du­ðu­nu­ his­set­tir­mi­yor­du.­ Er­ke­ðin­ ka­dý­na­ ver­di­ði­ de­ðer­ öl­çü­sün­de­ ka­dýn da­ ço­cuk­la­rý­na­ kýy­met­ ve­re­cek­ti.­ “Ba­ba­la­rýn­ço­cuk­la­rý­na­ve­re­cek­le­ri­en­gü­zel­he­di­ye an­ne­le­ri­ni­sev­mek­tir”­sö­zü­bo­þu­na­de­ðil­di.­ Ken­di­ni­de­ðer­siz­his­se­den­ka­dýn­çö­züm ü­re­te­mi­yor­du.­De­vam­lý­þi­kâ­yet­et­me­si­nin, stre­si­nin,­git­tik­çe­do­zu­ar­tan­dep­res­yo­nu­nun­sebebi­de­buy­du.­ Böy­le­bir­or­tam­da­ye­ti­þen­ço­cu­ðun­i­ler­le­yen yýl­lar­da­ev­li­lik­ten­kork­ma­sý­ga­yet­nor­mal­di.­ Oy­sa­ki­eþ­ler­bir­bi­ri­nin­ha­ya­tý­ný­ko­lay­laþ­týr­ma­ya­ni­yet­len­se­ler­ev­de­ve­rim­li­bir­ze­min­o­lu­þur­du.­Al­lah­da­mad­dî­ma­ne­vî­be­re­ke­ti­ni­bu­be­ra­ber­li­ðin­ü­ze­ri­ne­gön­de­rir­di.­ *** Uz­man­la­rýn­su­num­la­rý­bü­yük­bir­dik­kat­le­iz­len­di.­Bi­ti­min­de­so­ru­lar­ce­vap­lan­dý.­ Du­â­la­rý­mýz­ ev­li­lik­le­rin­ ‘e­be­dî­ ha­yat­ ar­ka­daþ­lý­ðý’­ni­ye­tiy­le­baþ­la­yýp­son­su­za­ka­dar de­vam­et­me­si­ü­ze­ri­ne.­ Bu­tür­or­ga­ni­zas­yon­la­rýn­ar­ta­rak­de­vam et­me­si­te­men­ni­siy­le…

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ailecaysaati@gmail.com

Evlilik hazýrlýklarý .Þ.­ ru­muz­lu­ o­ku­yu­cu­muz:­ “Evlilik ha zýr lý ðýn da, söz, tat lý, ni þan ve düðüne kadar geçen sürede Kur’ân ve sünnet ýþýðýnda nasýl davranýlmalýdýr? Helâl dairesinde nasýl hareket edilir? Ölçü ne olmalýdýr?” Ev­li­lik­ ha­zýr­lýk­la­rýn­dan­ ol­mak­ ü­ze­re­ söz kes­mek,­tat­lý­ye­mek,­ni­þan­tak­mak­ve­bun­lar­dan­da­ha­ö­nem­li­si­ev­li­lik­ha­zýr­lý­ðý­ya­pan i­ki­â­i­le­nin­bir­bir­le­ri­ne­sev­gi­ve­me­de­nî­i­liþ­ki­ler­ba­ký­mýn­dan­ya­kýn­laþ­ma­sý,­te­mel­de­ge­le­nek­le­ri­mi­zin­or­ga­ni­ze­et­ti­ði,­i­çi­ni­dol­dur­du­ðu,­ dî­ni­mi­zin­ de­ ge­nel­lik­le­ mu­bah­ gör­dü­ðü­ dav­ra­nýþ­lar­dan­dýr.­ Bu­ tür­ top­lum­sal dav­ra­nýþ­lar­da,­ iç­le­rin­de­ ha­ram­ un­sur­lar bu­lun­ma­dýk­ça­dî­nen­sa­kýn­ca­gö­rül­mez­ler.­ Fa­k at­ tö­r en­l er­d e­ ve­ mut­l u­l uk­ pay­l a­þým­la­rýn­da­ þu­ hu­sus­la­ra­ dik­kat­ e­dil­me­li­dir: 1-­ Ýç­ki­ ta­lep­le­ri­ni­ kar­þý­la­mak­tan,­ na­zik­ bir­ üs­lûp­ kul­la­na­rak­ ka­çýn­ma­lý­dýr.­ 2Tö­ren­ler­de­ ve­ eð­len­ce­ler­de­ a­þý­rý­lý­ða­ kaç­ma­ma­ya­ö­zen­gös­ter­me­li­dir.­3-­Ýk­ram­ve sa­ir­ har­ca­ma­lar­da­ is­raf­tan­ ka­çýn­ma­lý­dýr. 4-­ Ka­dýn­ er­kek­ kar­ma­ bir­ eð­len­ce­ dü­ze­nin­den­ ka­çýn­ma­lý­dýr.­ 5-­ Müm­kün­se­ ka­dýn­la­rýn­ ken­di­ a­ra­la­rýn­da,­ er­kek­le­rin­ de ken­di­ a­ra­la­rýn­da­ eð­le­ne­bi­le­cek­le­ri­ ze­min ha­zýr­la­na­bi­lir.­ 6-­ Söz­lü­ler­ ve­ya­ ni­þan­lý­lar a­ra­sý­ i­liþ­ki­de­ doð­ru­luk,­ dü­rüst­lük,­ sa­mi­mi­yet,­ne­zâ­ket,­if­fet­ve­ha­yâ­e­sas­a­lýn­ma­lý,­ah­lâ­kî­öl­çü­le­rin­dý­þý­na­çý­kýl­ma­ma­lý,­ha­ram-he­lâl­sý­ný­rý­gö­ze­til­me­li­dir.­ Dü­ðün­ yap­ma­dýk­ça­ söz­lü­müz­ ve­ya­ ni­þan­lý­mýz­þim­di­lik­bi­zim­nâ­mah­re­mi­miz­dir. O­na­ne­e­þi­miz­gi­bi­ya­kýn­du­ra­bi­li­riz,­ne­de ya­ban­cý­mýz­ gi­bi­ u­zak­ du­ra­bi­li­riz!­ Du­ru­þu­mu­zu­tak­vâ­mýz­la­a­yar­la­ma­lý­yýz!­Bu­dö­nem­de­en­bü­yük­ma­ha­ret­ve­im­ti­han­bu­dur!­ -O­na­sev­gi­ve­say­gý­bes­le­ye­ce­ðiz.­Çün­kü o­ bi­zim­ müs­tak­bel­ e­þi­miz­dir,­ müs­tak­bel ni­kâh­lý­mýz­dýr,­ e­vi­mi­zin­ müs­tak­bel­ di­re­ði­dir.­ Fa­kat­ bu­ sev­gi­mi­zi­ ve­ say­gý­mý­zý,­ ha­ram­ dav­ra­nýþ­lar­ i­çin­ ma­ze­ret­ say­ma­ya­ca­ðýz.­ Ha­ram­ dav­ra­nýþ­la­rý­ mu­bah­ ve­ meþ­rû say­ma­mýz­ doð­ru­ ol­maz.­ Ýf­fe­ti­miz­ ve­ nâ­mû­su­muz­ her­ za­man­ sü­sü­müz­dür,­ ziy­ne­ti­miz­dir,­gü­zel­li­ði­miz­dir,­ba­þý­mý­zýn­tâ­cý­dýr!­­­ Söz­lü­mü­ze­ve­ya­ni­þan­lý­mý­za­kar­þý­sev­gi­mi­zi­ ve­ say­gý­mý­zý­ gös­te­ren­ baþ­lý­ca­ î­mân­lý, iz­zet­li­ ve­ o­nur­lu­ dav­ra­nýþ­la­rý­mý­zý­ þöy­le­ sý­ra­la­ya­bi­li­riz: 1-­ Söz­lü­müz­le­ ve­ya­ ni­þan­lý­mýz­la­ o­lan­ i­liþ­ki­le­ri­miz­de­ ha­ram-he­lâl­ sý­ný­rý­ný­ gö­zet­mek,­bu­na­o­nu­da­ik­nâ­et­mek.­ 2-­ Söz­lü­müz­le­ ve­ya­ ni­þan­lý­mýz­la­ gö­rüþ­me­le­ri­miz­de­ ü­çün­cü­ bir­ þah­sýn­ ol­ma­sý­ný is­te­mek­ve­bu­nu­sað­la­mak. 3-­ Söz­lü­mü­ze­ ve­ya­ ni­þan­lý­mý­za­ ver­di­ði­miz­sö­zü­tut­mak,­ 4-­Söz­lü­mü­ze­ve­ya­ni­þan­lý­mý­za­ve­fâ­sýz­lýk yap­ma­mak,­o­nu­al­dat­ma­mak. 5-­ Söz­lü­mü­ze­ ve­ya­ ni­þan­lý­mý­za­ dü­rüst ve­na­zik­dav­ran­ma­lý­yýz.­ 6-­ Muh­te­mel­ an­laþ­maz­lýk­la­rý­ bü­yüt­me­den­ve­baþ­ka­ki­þi­le­re­ta­þý­ma­dan­sað­du­yu­lu ha­re­ket­e­de­rek­çöz­me­li­yiz.­ 7-­Söz­lü­mü­zün­ve­ya­ni­þan­lý­mý­zýn­ku­sur­la­rý­ný­e­leþ­ti­ri­ko­nu­su­yap­mak­tan­ka­çýn­ma­lý­yýz.­O­nu­ha­tâ­sýz­gör­me­me­li,­ha­tâ­la­rý­ný­af­fe­di­ci­ol­ma­lý­yýz.­ 8-­Söz­lü­mü­zü­ve­ya­ni­þan­lý­mý­zý­ol­du­ðu­gi­bi ka­bul­et­me­li­yiz.­Ve­o­nu­ol­du­ðu­gi­bi­sev­me­li­yiz. 9-­Söz­len­me­nin­ve­ya­ni­þan­lan­ma­nýn­bir ev­li­lik­ va­a­din­den­ i­ba­ret­ ol­du­ðu­nu,­ bir­ ni­kâh­ak­di­ol­ma­dý­ðý­ný­u­nut­ma­ma­lý­yýz.­­ U­nut­ma­ya­lým­ ki,­ söz­len­me­ ve­ya­ ni­þan­lan­ma,­ Ýs­lâm­ hu­ku­kun­da­ ta­raf­la­ra­ bir­ ev­len­me­ mec­bû­ri­ye­ti­ ge­tir­mez.­ Ev­li­lik­ bir­li­ði­ni­ sür­dü­re­me­ye­cek­le­ri­ni­ an­la­yan­ söz­lü­ler­ve­ya­ni­þan­lý­lar,­sö­zü­ve­ya­ni­þa­ný­boz­ma yet­ki­si­ne­ ve­ hak­ký­na­ sa­hip­tir­ler.­ Söz­ ve­ya ni­þan­bo­zul­du­ðun­da,­ve­ri­len­he­di­ye­ler­kar­þý­lýk­lý­ o­la­rak­ ge­ri­ ve­ri­lir.­ Kýz­ ta­ra­fý­ al­dý­ðý meh­ri­i­â­de­e­der. Söz­lü­lük­ ve­ya­ ni­þan­lý­lýk,­ kýz­ ve­ er­ke­ðe, ev­li­li­ðin­ he­lâl­ kýl­dý­ðý­ be­râ­ber­ ya­þa­ma­ hak ve­sa­lâ­hi­ye­ti­ni­de­ver­mez.­Bu­dö­nem­de­ne ka­dar­kar­þý­lýk­lý­sev­gi,­gü­ven­ve­i­yi­ni­yet­o­lur­sa­ ol­sun;­ kýz­ ve­ er­ke­ðin,­ mah­re­mi­yet ba­ký­mýn­dan­ bir­bir­le­ri­ne­ –ne­re­dey­se-­ i­ki ya­ban­cý­gi­bi­ol­duk­la­rý­ve­mah­re­mi­yet­sý­ný­rý­na­dik­kat­et­me­le­ri,­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­sev­gi­le­ri­ni,­ tut­ku­la­rý­ný­ ve­ aþk­la­rý­ný­ mah­re­mi­yet­per­de­si­ar­ka­sýn­dan­ya­þa­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­de­u­nu­tul­ma­ma­lý­dýr.­

A

DU Ey­Ha­mid-i­Þe­kur!­Ý­man­ve­þü­kür­eh­li­ne, ço­cuk­la­rý­na­ve­nesl-i­â­ti­si­ne­ha­yýr­lý­ka­pý­lar aç!­Þer­li­ka­pý­lar­dan­u­zak­ey­le!­Ha­yýr­lý­ya­zý­lar­ yaz!­ Þer­l i­ ya­z ý­l ar­l a­ im­t i­h an­ ey­l e­m e! Mut­lu­luk­la­rý­ný­ sa­a­de­te­ çe­vir;­ þe­ka­ve­te­ çe­vir­me!­Sa­a­det­le­ri­ni­þük­re­teb­dil­ey­le;­küf­re tah­vil­ ey­le­me!­ Az­ þü­kür­le­ri­ni­ çok­ say;­ on­lar­dan­ra­zý­ol!­On­la­ra­lüt­fey­le!­Â­min!­


10

22 MAYIS 2011 PAZAR

Papatyalar Papatyalar gördüm düþümde, Her biri bir yýldýz gibi o eþsiz güzellerin, Yeþil halýnýn üstüne mavi çadýrdan düþmüþ. Ýlmik, ilmik ördüðü; güz yüzlü meleklerin. ««« Sinmiþti yapraðýna cennetin kokularý, Hurilerin elinden su içmiþ çiçeklerin. Melekler kadar saf ve temiz olurmuþ Meyilli nazarlarý, tutulan dileklerin... ««« Bir hayalmiþ gördüðüm, heyulâma iþleyen, Yüzleþince anladým, zýddýyla gerçeklerin. Bir masal perisinin nur cemali doldurmuþ, Yýkýk gönül köþkünü, kalender meþreplerin.

49 bin 500 kiþiye bir kütüphane, 122 kiþiye bir kahvehane düþüyor TÜRKÝYE’DE KÝTAP OKUMA ORANLARI, AFRÝKA ÜLKELERÝNDEN DE AÞAÐIDA. JAPONYA’DA YILDA ORTALAMA 4 MÝLYAR KÝTAP BASILIRKEN BU RAKAM TÜRKÝYE’DE 23 MÝLYON. "TÜRKÝYE Okuyor Ben de Okuyorum” kampanyasýnýn Yürütme Kurulu Koordinatörü Aziz Demir, Türkiye’de 49 bin 500 kiþiye bir kütüphane, 122 kiþiye ise bir kahvehanenin düþtüðünü belirtti. TOBO kampanyasýnýn Ýlçe Yürütme Kurulu Koordinatörlüðünüde yapan Ýlçe Millî Eðitim Þube Müdürü Aziz Demir, Türkiye’deki kitap okuma oranlarýnýn Afrika ülkelerinden de aþaðý olduðuna dikkat çekti. Bazý yabancý ülkelerle Türkiye arasýndaki kitap-gazete okuma oranlarýný istatistiki bilgilerle karþýlaþtýran Demir, gazete okuma oranlarýnda Japonya’nýn yüzde 62’lerde, Alman ya’nýn yüzde 48’lerde, Türkiye’nin ise sadece yüzde 5’lerde olduðunu belirtti.

MEHMET ÝPÇÝOÐLU

Suya yazýlan hikâye ESTETÝK hafýzamýzýn silinmez imzasý ve medeniyetimizin harika sanatlarýndan biri olan Ebru Sanatý’nýn en ünlü isimlerinden Fuat Baþar’ýn ebru sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluþuyor. Ulusal ve uluslar arasý dört yüz sergiye imza atan ünlü ebru sanatçýsýnýn 33 çalýþmasý düzenlenecek olan sergide yer alýyor. Sergi, 20 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açýk olacak. Kültür Sanat Servisi

BÝR KÝTAP

Sarayda Harem PROF. Dr. Ahmet Akgündüz’ün kaleminden çýkan ve Hayat Yayýnlarý tarafýndan basýlan “Sarayda Harem” kitabýnda Tarih boyunca kadýn meselesine insanlýðýn yaklaþýmý ve Ýslâm Hukuku’nda kadýnýn statüsü; Ýslâm’da ve Osmanlý’da harem ve cariye kavramlarý gibi ve Ýslâm Hukuk’unda bunlarýn hukukî statüleri gibi konular ele alýnýyor.

Y

KÜLTÜR SANAT

Japonya’da bir yýlda ortalama 4 milyar 200 milyon kitap basýldýðýný ifade eden Demir, “Türkiye’de bu rakam 23 milyon. Japonya’da bir yýlda kiþi baþý na düþen kitap sayýsý 25, Fransa’da 7, Türkiye’de ise bin 289. Türkiye’de bin 412 kütüphane bulunurken 570 bin kahvehane faaliyette. Ülkemizde 49 bin 500 kiþiye bir kütüphane düþerken 122 kiþiye bir kahvehane düþüyor” diye konuþtu. Kitap okuma süreleri hakkýnda da bilgi veren Demir, “Almanya’da kiþi baþýna düþen ortalama günlük okuma sü resi 23 dakikadan 18 dakikaya düþtüðü için yetkililer telâþlanmaya baþlayýp çeþitli tedbirler almýþlardýr. Ülkemizde bu

oran 15 saniye olmasýna raðmen kimse ne endiþe duyuyor, ne de tedbir alýyor” dedi. Demir, Mezitli ilçesi’nde okumayý yaygýnlaþtýrmak için Cumhurbaþkaný Abdullah Gül önderliðindeki ‘Türkiye Okuyor’ kampanyasýný ‘Türkiye okuyor, Ben de Okuyorum’ diyerek yürütüp çeþitli faaliyetler yaptýklarýný anlattý. Mezitli Kaymakamý Kamil Kýcýroðlu ise galanýn sonunda bir deðerlendirme yaparak Ýlçe Millî Eðitim Þube Müdürü Demir’in okuma istatistikleri için çizdiði kara tablonun sadece istatistiklere dayalý verilerden kaynaklandýðýný söyledi. Kýcý roðlu ülkemizde sayýsal olarak ifade edilemeyecek sözel bir okuma geleneðinin olduðunu ifade etti. Mersin / cihan

Yeni Nasreddin Hoca: Rasim Öztekin TÝYATRO ve sinema sanatçýsý Rasim Öztekin, 52. Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde Temsili Nasreddin Hoca’lýk görevini üstlenecek. Bu yýl 52.si düzenlenecek olan Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde temsili Nasreddin Hoca’lýk görevini üstlenecek isim belli oldu. Bu yýl yapýlacak þenlikte Temsili Hocalýk görevini, Sinema ve tiyatro sanatçýsý Rasim Öztekin üstlenecek. Akþehir Belediyesi tarafýndan Nasreddin Hoca’nýn hatýrasýna düzenlenen ve bu yýl 52.’si yapýlacak olan Anma ve Mizah Günleri’nde bu görevi bugüne kadar; Erol Günaydýn, Levent Kýrca, Ferhan Þensoy, Kadir Çöpdemir, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk Koray gibi birçok isim üstlenmiþti. Öztekin de, “Bu yýlýn Nasreddin Hoca’sý olarak beni seçtiðiniz için hem size, hem de Akþehir Halkýna çok teþekkür ediyorum. Daha önce konuk olarak 2 kere Akþehir’e Nasreddin Hoca Þenliði’ne gelmiþtim. Orada gördüðüm çok güzel bir þey vardý. Tüm Akþehirliler Nasreddin Hoca gibi göründü bana. Çünkü hepsinde ayný zekâ pýrýltýsý, ayný espri, ayný nüktedanlýk vardý. Akþehir’e seneler sonra tekrar geleceðim için ve Nasreddin Hoca olacaðým için çok keyif aldým, çok teþekkür ederim” diye konuþtu. Recep Bozdað / Ýstanbul

Bu yýl 52.si düzenlenecek olan Uluslararasý Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde temsili Nasreddin Hoca’lýk görevini tiyatro ve sinema sanatçýsý Rasim Öztekin üstlenecek.

Üç boyutlu resim sergisi KARAMAN Belediyesi Kültür hizmetlerine destek vermeye devam ediyor. Sanatýn deðiþik dallarýnda çaba gösterenlere yardým ve teþvikçi olan Karaman Belediyesi kabartma fotoðraf tekniði konusunda ilginç bir resim sergisi açtý. Karamanlý Sanatçý Melike Karaman’ýn çeþitli konulardaki çalýþmalarýndan oluþan tablolar Karaman Belediyesi sergi salonunda açýldý. Sergide çeþitli konularýn yaný sýra Karaman’ýn tarihî ve turistik mekânlarýnýn yaný sýra kabartmalý olarak çalýþýlmýþ üç boyutlu fotoðraflarý da yer alýyor. Karaman / cihan

Þehrin, kebap, lahmacun ve baklava gibi lezzetlerinin yanýnda kültürel varlýklarýyla da anýlmasýný isteyen Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, ünlü Antep hamamlarýnýn gelecek kuþaklara aktarýlmasý için müze projesi baþlattý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Gaziantep’in hamamlarý müzeye taþýnacak KÜLTÜR ve sanat alanýnda yaptýðý çalýþmalarla adýný duyuran Gaziantep, müzeleri ve tarihî yapýlarý ile adýndan söz ettirmek istiyor. Þehrin kebap, lahmacun ve baklava gibi lezzetlerinin yanýnda kültürel varlýklarýyla da anýlmasýný isteyen Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, ünlü Antep hamamlarýnýn gelecek kuþaklara aktarýlmasý için müze projesi baþlattý. Cam Müzesi, Savaþ Müzesi, Mutfak Müzesi gibi ilginç müzeleri yenisini ekmek isteyen Gaziantep Büyükþehir Belediyesi çalýþma baþlattý. Yeni proje çerçevesinde gündeme aldýðý Hamam Müzesi, Çocuk Müzesi, Sanayi Müzesi, Tabak Müzesi, Folklor ve Ekoloji Müzesi’ni hayata geçirmek için alt yapý çalýþmalarýnýn baþladýðýný ifade eden Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey, “Gaziantep’in kültürel deðerlerini ortaya çýkarmaya çalýþýyoruz.” dedi. Gaziantep’in bir kültür ve turizm þehri olmasý için büyük çaba gösterdiklerini belirten Güzel-

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bey, insanlarýn Gaziantep’e gelmeleri için bir sebeplerinin bulunmasý gerektiðini söyledi. Bu doðrultuda Gaziantep’teki kültürel ve tarihî yapýlarýn zaten bulunduðunu ve kendilerinin bunlarý restore ederek gün yüzüne çýkardýklarýný hatýrlatan Güzelbey, þu bilgileri verdi: “Ýnsanlar Gaziantep’e artýk sadece lahmacun, kebap ve baklava yemeye gelmez. Biz onlarýn Gaziantep’e daha çok gelmesi, daha çok para býrakmasý ve memnun ayrýlmasý için birçok etkinlikler, çalýþmalar ve projeler yapýyoruz. Bunlardan birisi de müze projeleridir. Bugün cumhuriyet tarihinin en büyük Mozaik Müzesi’ni yaptýk.” Özellikle Gaziantep’in hamamlarýnýn meþhur olduðunu ve bu doðrultuda bir hamam müzesinin olmasý gerektiðini ifade eden Güzelbey, hamamlarýn daha ileri tarihlere ve kuþaklara ulaþmasý için müzenin yapýlmasýna karar verdiklerini belirtti. Gaziantep / cihan

SOL­DAN­SA­ÐA­—­1. Kendi iç âlemine bakma, nefsini kontrol altýna alma, Allah tarafýndan sürekli denetlendiðine inanma. - Rusya'da bir nehir. 2.­Mermerde sert ve damarlý tabaka. - Kayakta dengeyi veya hýzý saðlamak, beyzbol, hokey, kriket gibi sporlarda itmek veya vurmak amacýyla kullanýlan sopa. 3.­Ölmüþ bir kimsenin devam etmekte olan manevî kuvvet ve kudreti. Lantanýn simgesi. 4.­Vergi toplamakla görevli kimse. - Dairelerde, iþ yerlerinde bazý para iþlerine bakan görevli. 5.­Arapçada incir. - Konteyner taþýmacýlýðý için özel olarak yapýlan gemi. 6.­Sahiplik, maliklik. - Eli açýk cömert kimseler. 7.­Kullandýðýmýz alfabenin yirminci harfinin adý. - Bir ko nuda direnme, ayak direme, diretme. - Kelime baþýnda kullanýlan olumsuzluk anlamý veren ek. 8.­Kekik ve mercan köþkün yapýsýnda bulunan, antimikrobiyal özelliði olan esansiyel bir yað asidi. - Varlýklarý yaratan, onlara biçim veren, onlarý þekillendiren Allah (c.c.). 9.­Artvin iline baðlý ilçelerden biri. - Kenarlarý aðaçlarla kaplý yol. 10.­Seçkinler meclisi. - Sesli olarak söylenen veya müzik aracýlýðýyla çalýnan serbest biçimli müzik parçasý. YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA­—­1.­Mertebeler, basamaklar. - Genellikle cümle sonlarýnda çeþitli anlamlarda kullanýlan ünlem. 2.­Umumî olma hali, umumilik, bir þeyin herkese ait olmasý, genellik. 3.­Bir anlaþma, sözleþme veya isteðin yerine getirilmesini saðlamak için güvence olarak ele geçirilen kimse. - Ýhlas Haber Ajansý'nýn kýsasý. 4.­Asya'da bir göl. - Turunçgillerden, 3-5 metre yüksekliðinde, kýþýn yapraklarýný dökmeBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI yen, beyaz çiçekli bir aðaç. 5.­Birine karþý duyulan öç alma isteði, garaz. - Kuzeyde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir ilimiz. 6.­Herþeyi hakkýyla bilen Al- 1 R U Y Ý Z E M Ý N Ö H A lah. - Kalýn biçilmiþ uzun tahta. 7.­Kýna 2 O L A B Ý L Ý R A K U R ma, üzüntü, nefret bildiren bir söz. 8. 3 M U K A V E M E T E R A Sonsuzluk, bakilik. - Cam kaplarýn dibinde oluþan tortu. 9.­Gümüþ balýðý. 10. 4 A H A R E M E M A T U F Mera bitkisi. - Mor hale gelen, morar- 5 N Ý L T R E Y A R Ý C A mýþ olan. 11.­Þiddetli ishal ve kusmalarla 6 O Y A K R L U T U F A T kendini gösteren, çok bulaþýcý, salgýn ve 7 V E N E D Ý K A M A R E öldürücü bir hastalýk. - Yüksek, yüce. 8 A T A S A M A N A N A S 12.­Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný 9 S A N E H Ý R T R AM A ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini 10 U S A R A Z I K Z Þ Ý N inceleyen bilim. - Bir besin maddesi.


Y

ÇEVRE

22 MAYIS 2011 PAZAR

Dünyayý tüketerek deðil, paylaþarak kurtarmalýyýz

Yeþil kitap ve yeþil camiler a­sým­a­yýn­da­ Av­ru­pa­Par­la­men­to­sun­da­(AP) “Ýs­lâm­ve­Çev­re”­ ko­nu­lu­bir­kon­fe­rans­ya­pýl­mýþ.­Kon­fe­ra­sa­ka­tý­lan­Müs­lü­man­en­te­lek­tü­el­ler,­Kur’ân’ýn­“en­ye­þil­ki­tap­lar­dan”­bi­ri­ol­du­ðun­da­it­ti­fak­et­miþ­ler.­Ko­nuþ­ma­cý­lar­dan­Ýs­lâ­mî­E­ko­lo­ji­ve Çev­re­Bi­lim­le­ri­Vak­fý­Baþ­ka­ný­Faz­lun­Ha­lid,­“Ca­mi­le­ri­miz­ön­ce­ye­þil­ol­ma­lý.­Müs­lü­man­lar­gün­de­beþ­de­fa ab­dest­a­lý­yor,­ya­ni­su­i­le­çok­iç­li-dýþ­lý­bir­me­de­ni­yet­Ýs­lâm.­Ýlk­a­dým­lar­dan­bi­ri­bu­ra­dan­baþ­la­ya­bi­lir.­Su­yun ca­mi­ler­de­ta­sar­ruf­lu­kul­la­nýl­ma­sý­gi­bi”­de­miþ.1 E­vet­na­zil­o­lan­ilk­a­yet­“O­ku”­ 2 ol­du­ðu­gi­bi,­i­kin­ci su­re­nin â­ye­ti­de­“El­bi­se­ni­te­miz­tut”­ 3 em­ri­dir.­Yi­ne,­“Ey­A­de­moð­lul­la­rý!­Her­mes­cid­de­gü­zel­ve­te­miz­el­bi­se­le­ri­ni­zi­gi­yin”­ 4 di­ye­bu­yur­mak­ta­dýr­Yü­ce Al­lah.­Mer­hum­Ýb­ra­him­Ca­nan­Ho­ca­bu­ko­nu­i­le il­gi­li­þun­la­rý­yaz­mýþ:­“A­ðaç­mef­hu­mu­nu­zi­hin­ler­de can­lý­tut­ma­ga­ye­si,­â­yet-i­ke­ri­me­nin­a­na­he­def­le­ri a­ra­sýn­da­yer­a­lýr.­A­ðaç­la­il­gi­li­â­yet­ler,­ilk­sû­re­ler­den son­sû­re­le­re­ka­dar­Kur’ân’ýn­her­ta­ra­fýn­da­mu­va­ze­ne­li­bir­þe­kil­de­ser­pil­miþ­tir.­Kur’ân-ý­Ke­rim’i­an­la­ya­rak­o­ku­yan­bir­kim­se­nin­zih­nin­de­a­ðaç­i­ma­jý­ný her­an­can­lý­tu­tar.­Böy­le­ce­a­ða­cýn­iç­ti­maî­ve­me­de­nî­ha­yat­ta­ki­e­hem­mi­ye­ti­ni­can­lý­ve­ca­zip­bir­þe­kil­de gö­rüp,­an­la­yan­mü’min­a­ðaç­di­ki­mi­ne­bü­yük­bir þevk­ve­ih­ti­yaç­du­yar.”­5 Hay­van­la­rýn­de­ðe­ri­ni­ve­i­ba­det­te­bi­rer­ar­ka­daþ­ol­du­ðu­nu­da,­þu­â­yet­ten­an­lý­yo­ruz:­ “Yer­de­yü­rü­yen hay­van­lar­ve­ka­nat­la­rýy­la­u­çan­kuþ­lar­da­an­cak­si­zin gi­bi­bi­rer­top­lu­luk­lar­dýr­ (üm­met).”­ 6 Bir­in­sa­nýn­bü­tün­mah­lu­ka­tý­i­ba­det­te­bi­rer­ar­ka­daþ­o­la­rak­al­gý­la­ma­sý­çok­ö­nem­li­ter­bi­ye­dir.­Böy­le­bir­in­san,­hay­van ve­ya­hut­a­ðaç­far­k­et­mez­hiç­bi­ri­si­ne­za­rar­ve­re­mez. Do­la­yý­sýy­la­sa­de­ce­Müs­lü­man­la­rýn­de­ðil,­bü­tün dün­ya­in­san­la­rý­nýn­bu­öð­re­ti­ye­þid­dit­le­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Çün­kü­in­san­lý­ðýn­mad­dî­ve­ma­ne­vî­kur­tu­lu­þu bu­na­bað­lý­dýr.­Yok­sa­bu­ha­ris­in­san­ken­di­“be­þi­ði”­ve “ge­mi­si”­o­lan­bu­dün­ya­yý­ba­þý­na­yý­ka­cak­týr.­Ni­te­kim Ce­nâb-ý­Al­lah,­Kur’ân-ý­Ke­rim­de­“Ýn­san­la­rýn­el­le­riy­le­iþ­le­miþ­ol­duk­la­rý­yü­zün­den­ka­ra­da­ve­de­niz­de­fe­sad­çýk­tý”­­7 di­ye­bu­yur­mak­ta­dýr.­ E­vet,­Kur’ân­ye­þil­ki­tap,­fa­kat­biz­ler­ye­te­rin­ce­ku­ral­la­rý­na­uy­ma­dý­ðý­mýz­gö­rü­lü­yor.­“Ca­mi­le­ri­miz­ön­ce­lik­le­ye­þil­ol­sun”­te­men­ni­si­ne­ge­lin­ce­ka­týl­ma­mak­müm­kün­de­ðil.­Ca­mi­le­rin­te­miz­li­ði­ko­nu­sun­da­A­ra­bis­tan’da,­Mek­ke,­Me­di­ne­a­ra­sýn­da­ki­yol­gü­zer­gâ­hýn­da ve­zi­ya­ret­ca­mi­le­ri­nin­dý­þýn­da­prob­lem­ol­du­ðu­gö­rül­mek­te­dir.­Ül­ke­miz­de­de­bir­ký­sým­ca­mi­le­ri­miz­þu yön­le­riy­le­ye­þil­lik­ö­zel­lik­le­ri­ni­kay­be­di­yor­lar.­Bi­rin­ci­si; ab­dest­yer­le­ri­nin­te­miz­li­ði­ko­nu­su.­ Ý­kin­ci­si;­ ý­sýn­ma­ko­nu­sun­da.­Ö­zel­lik­le­yaz­ay­la­rýn­da kli­ma­lar­la­ca­mi­ler­nor­ma­lin­ü­ze­rin­de­so­ðu­tu­lu­yor. Dý­þa­rý­dan­ca­mi­nin­i­çe­ri­si­ne­gi­ril­di­ði­za­man­on-on­beþ de­re­ce­dü­þük­bir­ý­sýy­la­kar­þý­la­þý­lý­yor.­Bun­dan­do­la­yý ba­zý­ca­mi­ler­de­bi­rin­ci­saf­ta­na­maz­kýl­mak­müm­kün de­ðil­dir.­Bu­ko­nu­da­ca­mi­gö­rev­li­le­ri­nin­u­ya­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­ Ü­çün­cü­sü;­dýþ­ý­þýk­lan­dýr­ma.­Bu­ko­nu­da­da­ba­zý­ca­mi­ler­de­çok­a­þý­rý­ya­gi­dil­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.­ Dör­dün­cü­sü; gü­rül­tü.­Çok­kü­çük­ba­zý­ca­mi­ler­de da­hi­iç­mik­ro­fon­kul­lan­mak­ve­yük­sek­ses­le­gü­rül­tü kir­li­li­ði­ne­se­bep­o­lun­mak­ta­dýr.­Hat­ta­ba­zý­ca­mi­ler­de na­maz­lar­da­tek­sý­ra­ol­sa­da­hi­ba­zý­i­mam­lar­a­lýþ­kan­lýk ha­li­ne­ge­tir­dik­le­ri­i­çin,­he­men­ya­ka­mik­ro­fo­nu­nu­ta­kýp­öy­le­na­maz­kýl­dý­rý­yor.­ Ýs­tan­bul­Sü­ley­ma­ni­ye’de­ba­zen­ya­rým­saf­o­lan­bir ca­mi­de­i­ma­nýn­mih­ra­ba­ký­yam­da,­rü­kû­da­ve­sec­de­de se­si­nin­du­yul­ma­sý­i­çin­üç­ta­ne­mik­ro­fon­yer­leþ­tir­di­ði­ni­gö­rün­ce­þa­þýr­mýþ­tým.­Bir­de­fa­sýn­da­Ýs­tan­bul­Ak­sa­ray’da­bir­ca­mi­de­ya­ban­cý­bir­mi­sa­fi­rim­le­dý­þa­rý­da­Cu­ma­na­ma­zý­kýl­mýþ­tým.­Dýþ­mik­ro­fon­so­nu­na­ka­dar­a­çýk­tý,­cid­dî­ra­hat­sýz­lýk­ver­di­ði­i­çin,­mi­sa­fi­rim­tep­ki­ve­re­rek­tes­bih­çek­me­den­çýk­mak­zo­run­da­kal­mýþ­tý.­Bu hal­de­þu­nu­söy­le­ye­bi­li­riz:­Din­gö­rev­li­le­ri­nin­çev­re­ko­nu­la­rýn­da­bil­gi­len­di­ril­me­le­ri­ge­re­kir.­

K

TEMA VAKFI’NIN KURUCUSU HAYRETTÝN KARACA: ‘’ESKÝSÝNÝ AT YENÝSÝNÝ AL” DÝYORLAR. ANCAK ÞU BÝLÝNMELÝDÝR KÝ, YAÞAMAK ÝÇÝN YAÞATMAK ZORUNDAYIZ. DÜNYAYI TÜKETEREK DEÐÝL, PAYLAÞARAK KURTARMALIYIZ. TÜRKÝYE E­roz­yon­la­Mü­ca­de­le,­A­ðaç­lan­dýr­ma­ve Do­ðal­Var­lýk­la­rý­Ko­ru­ma­­Vak­fý­nýn­(TE­MA) ku­ru­cu­su­Hay­ret­tin­Ka­ra­ca,­‘’(Es­ki­si­ni­at­ye­ni­si­ni­al)­ di­yor­lar.­An­cak­þu­bi­lin­me­li­dir­ki,­ya­þa­mak­i­çin­ya­þat­mak­zo­run­da­yýz.­Dün­ya­yý­tü­ke­te­rek­de­ðil,­pay­la­þa­rak­kur­tar­ma­lý­yýz’’­de­di.­ Ak­de­niz­Ü­ni­ver­si­te­si­(A­Ü) ta­ra­fýn­dan­bu­yýl­14’ün­cü­sü­dü­zen­le­nen ‘’U­lus­la­ra­ra­sý­Genç­lik­Þen­li­ði’’ kap­sa­mýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len ‘’Çev­re’’ ko­nu­lu­top­lan­tý­nýn­ko­nu­ðu­Hay­ret­tin­Ka­ra­ca­ol­du.­A­Ü­Rek­tö­rü­Prof.­Dr.­Ýs­ra­fil­Kurt­cep­he­ ve­ çev­re­ci­ genç­le­rin­ iz­le­di­ði­ kon­fe­rans­ta­ ko­nu­þan­Hay­ret­tin­Ka­ra­ca,­her­in­sa­nýn­ya­þa­mak­is­te­di­ði­ni,­ ya­þa­mak­ i­çin­ i­se­ her­ þe­yi­ ya­pa­bil­di­ði­ni, in­san­lar­ ha­riç­ bü­tün­ can­lý­la­rýn­bir­bir­le­rin­den­ya­rar­la­na­rak­ya­þa­dý­ðý­ný­be­lirt­ti. ‘’Ken­di­ken­di­mi­zin­ka­ti­li­yiz’’­di­yen­Ka­ra­ca,­‘’Gü­nü­müz­de­ih­ti­ya­cý­mý­zýn­ü­ze­rin­de­tü­ke­ti­yo­ruz.­ (Es­ki­si­ni at­ye­ni­si­ni­al) di­yor­lar.­An­cak­þu­bi­lin­me­li­dir­ki­ya­þa­mak­i­çin­ya­þat­mak­zo­run­da­yýz.­Dün­ya­yý­tü­ke­te­rek

de­ðil,­pay­la­þa­rak­kur­tar­ma­lý­yýz.­Ýh­ti­ya­cý­mýz­dan­faz­la­sý­ný­tü­ket­me­me­li­yiz.­Ye­ni­bir­pay­laþ­ma­dü­ze­ni­ne­ih­ti­yaç­var’’­de­di.­2010­yý­lýn­da­dün­ya­da­si­lâh­lan­ma­i­çin 1­tril­yon­307­mil­yar­do­lar­har­can­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ken­Ka­ra­ca,­bu­yýl­si­lah­lan­ma­i­çin­1­tril­yon­800­mil­yar­do­lar­har­ca­na­ca­ðý­ný,­bu­ka­dar­çok­si­lâ­hýn­ne­i­þe ya­ra­dý­ðý­ný­kim­se­nin­bil­me­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Dün­ya­ba­rý­þý­nýn­A­na­do­lu’da­baþ­la­ya­ca­ðý­ný­an­la­tan­Ka­ra­ca,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Tür­ki­ye’de­ca­na­var gi­bi­bir­genç­lik­ye­ti­þi­yor.­Bu­a­maç­la­mi­ni­TE­MA’yý­kur­duk.­Yav­ru­TE­MA’cý­la­rýn­do­ða­ko­nu­sun­da­ki­bil­gi­le­ri­ve­i­nanç­la­rý­çok­i­yi.­Mi­nik­ço­cuk­lar­ba­ðým­lý­de­ðil.­Ken­di­i­ra­de­le­ri­var.­Dün­ya­ba­rý­þý­nýn­te­me­li­ni­bu­gün­kü­genç­lik­a­ta­cak,­bu­gü­nün genç­le­ri­ne­gü­ve­ni­yo­rum.­Bi­linç­li,­ge­le­ce­ði­i­yi­gö­ren bir­genç­lik­ye­ti­þi­yor.­Ba­rýþ­on­lar­la­ge­le­cek.’’ Ka­ra­ca,­or­man­la­rýn­yüz­de­60’ý­nýn­ka­ðý­da­git­ti­ði­ni, kâ­ðý­da­o­lan­ta­lep­le­rin­art­ma­sý­dolayýsýyla­her­ge­çen gün­da­ha­faz­la­or­ma­nýn­yok­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.

GOLF SAHALARI VE TARIM Golf sahalarýnýn zararlarýna da deðinen Karaca, þunlarý söyledi: ‘’Dünyada yeni golf sahalarý artýk geliþmiþ ülkelerde deðil geri kalmýþ ülkelerde yapýlýyor. Dünyadaki bütün golf sahalarýnýn yýllýk tükettiði su miktarý 9 milyar 25 milyon metreküptür. Dünyadaki tüm tarým alanlarýnýn sulanmasý için de 9 milyar 25 milyon metreküp suya ihtiyaç var. Golf sahalarýnýn bir dönümü için yýlda 9 kilo ilaç kullanýlýyor. Tarým alanýnýn bir dönümü için ise 1,35 kilo ilaç kullanýlmaktadýr. Golf sahalarýnýn ne kadar çok su ve ilâç tükettiðini bu rakamlardan görebilirsiniz.’’ Hayrettin Karaca’nýn konuþmasýnýn ardýndan, Antalya Kültür Merkezi yanýnda Rektör Kurtcephe’nin de katýlýmýyla fidan dikimi yapýldý. Antalya /aa TEMA Vakfý kurucusu Hayrettin Karaca

Düden Gölü’nün kuþlarý yuvalarýna dönüyor

TÜZ Gö­lü­Hav­za­sý’nda­bu­lu­nan­ve­3­yýl­ön­ce­ta­ma­men­ku­ru­yan­Dü­den­Gö­lü’nde­tabiî­ha­yat,­son­za­man­lar­da­et­ki­li­o­lan ya­ðýþ­lar­la­bir­lik­te­tek­rar­can­lan­ma­ya­baþ­la­dý.­Ku­lu­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Ah­met­Yýl­dýz,­il­çe­ye­5­ki­lo­met­re­u­zak­lýk­ta­ki­Dü­den Gö­lü’nün,­fla­min­go­la­rýy­la­ün­lü­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Gö­lün­3­yýl ön­ce­ta­ma­men­ku­ru­ma­sýy­la­bir­lik­te,­bu­ra­da­ya­þa­dý­ðý­ya­da ko­nak­la­dý­ðý­tes­bit­e­di­len­175­kuþ­tü­rün­den­ço­ðu­nun­gö­le gel­me­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yýl­dýz,­son­dö­nem­ler­de­ar­tan­ya­ðýþ­lar­la­bir­lik­te­gö­lün­ye­ni­den­can­lan­ma­ya­­baþ­la­dý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Göl­de­ki­su­mik­ta­rý­ný­art­tý­ðý­ný­a­çýk­la­yan­Yýl­dýz,­‘’Ýl­çe­mi­ze­2011­yý­lý­nýn­sa­de­ce­Ma­yýs­a­yý­nýn­ilk­on­beþ­gü­nün­de­met­re­ka­re­ye­46,9­ki­log­ram­ya­ðýþ­düþ­tü.­Geç­ti­ði­miz­yýl­Ma­yýs­a­yýn­da­i­se­31,6­ki­log­ram­ya­ðýþ­düþ­müþ­tü’’­de­di.­Þeh­rin­ka­na­li­-

IÐDIR’IN Tuzluca­ilçesinde­bulunan­Aras­Kuþ Araþtýrma­ve­Eðitim­Merkezi’nde­son­6­yýl­içinde 20­bin­kuþ­halkalanarak­tekrar­doðaya­býrakýldý. Kafkas­Üniversitesi,­Kuzey­Doða­Derneði­ve­Iðdýr Çevre­ve­Orman­Müdürlüðü­­tarafýndan­ortaklaþa yapýlan­ve­Aras­Nehri­havzasýndaki­kuþlarý­tespit etmek­amacýyla­kurulan­Aras­Kuþ­Araþtýrma­ve Eðitim­Merkezi’nde­2006­yýlýndan­bu­yana­20­bin kuþun­ halkalandýðý­ belirtildi.­ Kuzey­ Doða Derneði’nden­halkalama­uzmaný­Biyolog­Sedat Ýnak,­bu­yýl­12­Mart’tan­itibaren­ilkbahar­göçünü takip­için­araþtýrma­merkezinde­kamp­kurduklarýný­belirterek­þu­ana­kadar­89­farklý­türden­3­bin 100­kuþun­halkalandýðýný­kaydetti.­­Iðdýr/ aa

Kýnalý keklikler tabiata býrakýldý AFYONKARAHÝSAR Þu­hut­Ký­na­lý­Kek­lik­Ü­ret­me Ýs­tas­yo­nu’nda­ü­re­ti­len­500­ký­na­lý­kek­lik,­Ka­zan’da ta­bi­a­ta­sa­lýn­dý.­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý­Do­ða Ko­ru­ma­Ve­Mil­lî­Park­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­‘’2011­yý­lý­Do­ða­ya­Kek­lik­Ve Sü­lün­Yer­leþ­tir­me­Ey­lem­Prog­ra­mý’’ çer­çe­ve­sin­de Af­yon­ka­ra­hi­sar­Þu­hut­Ký­na­lý­Kek­lik­Ü­ret­me­Ýs­tas­yo­nu’ndan­An­ka­ra­Ýl­Çev­re­ve­Or­man­Mü­dür­lü­ðü’ne ve­ri­len 500­ a­det­ ký­na­lý­ kek­lik,­ ta­biî­ ha­yat­ or­ta­mý o­lan­ An­ka­ra’nýn­ Ka­zan­ il­çe­si­ne­ bað­lý­ Dað­ya­ka Kö­yü’nde,­ ta­bi­a­ta­ bý­ra­kýl­dý.­ Kek­lik­le­rin­ ha­yat­ a­lan­la­rý­na­ sa­lýn­ma­sý­ i­çin­ dü­zen­le­nen­tö­ren­de­ko­nu­þan­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý­Müs­te­þar­Yar­dým­cý­sý­Mus­ta­fa­El­de­mir,­yan­lýþ­ta­rým­sal­i­lâç­la­ma ve­bi­linç­siz­av­cý­lýk­gi­bi­se­bep­ler­le­ nes­li­ tü­ken­mek­te­ o­lan­ kek­lik­ler­ i­çin­ bü­yük­ öz­ve­riy­le­ ça­lýþ­týk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­­Ankara / aa

KUÞLAR YUVAYA DÖNÜYOR Fla­min­go­la­rýn­ bu­ yýl­ gö­lü­ terk­ et­me­dik­le­ri­ni­ bil­di­ren Yýl­dýz,­ göl­de­ki­ su­ se­vi­ye­si­nin­ art­ma­sý­nýn­ ar­dýn­dan,­ da­ha ön­ce­göl­de­ba­rý­nan­ ‘’Dik­kuy­ruk’’­ gi­bi­nes­li­tü­ken­me­teh­li­ke­si­o­lan­da­ha­bir­çok­kuþ­tü­rü­nün­Dü­den­Gö­lü­çev­re­sin­de­ gö­rül­me­ye­ baþ­la­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Dü­den­ Gö­lü’nün­ göç dö­ne­min­de­ pek­ çok­ kuþ­ tü­rü­ i­çin­ ö­nem­li­ bir­ ba­rý­nak­ ol­du­ðu­nu­a­ným­sa­tan­Yýl­dýz,bün­ye­sin­de­yüz­ler­ce­ku­þu­bes­le­yen­Dü­den­Gö­lü’nün­ta­ný­tý­mý­nýn­ye­ter­li­bir­þe­kil­de­ya­pý­la­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­te­rek­ gö­lün­ ta­ný­tý­mý­nýn­ ya­pýl­ma­sý­ i­çin­ ge­rek­li­ ça­lýþ­ma­la­rý­ ya­pa­cak­la­rý­ný­ ve­ gö­lün­ kuþ­ göz­lem­ci­li­ði tu­riz­mi­ne­ka­zan­dý­rý­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­­Kulu / aa

Mersin balýklarý nehirle buluþtu SAKARYA’NIN Ka­ra­su­il­çe­sin­de­dü­zen­le­nen­tö­ren­le­2­bin­300­yav­ru­Mer­sin­ba­lý­ðý Sa­kar­ya­Neh­ri’ne­bý­ra­kýl­dý.­ Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­(BM)­Gý­da­ve­Ta­rým­Ör­gü­tü’nden­(FA­O)­a­lý­nan­des­tek­le­2008­yý­lýn­da­baþ­la­tý­lan­ça­lýþ­ma­lar­kap­sa­mýn­da,­A­mas­ya’da­DSÝ’ye­a­it A­mas­ya­Ye­di­kýr­Su­Ü­rün­le­ri­Ü­re­tim­Ýs­tas­yo­nu’nda­ye­tiþ­ti­ri­len­ba­lýk­lar­ne­hir­ler­le­bu­luþ­tu­rul­ma­ya­baþ­lan­dý.­2­ki­lo­yu­mur­ta­dan­ü­re­ti­len­57­bin­‘’Ka­ra­ca’’­ve­‘’Siv­riþ­ka’’­tü­rü

Mer­sin­ba­lýk­la­rýn­dan­2­bin­300’ü­nün­neh­re bý­ra­kýl­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­Tuz­la­Kö­yün­de­bir tö­ren­dü­zen­len­di. Ka­ra­su­Kay­ma­ka­mý­Mu­rat­Du­ru,­in­san­la­rýn­ya­þa­dýk­la­rý­çev­re­yi­en­i­yi­þe­kil­de­ko­ru­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Du­ru,­‘’Çev­re­yal­nýz­ca do­ða­ve­ye­þil­lik­ten­i­ba­ret­de­ðil. Su­la­rý­mý­zý da­ko­ru­ma­lý­yýz.­Bu­nun­i­çin­he­pi­miz­ça­ba har­ca­ma­lý­yýz.­ Pro­je­de­ yer­ a­lan­ her­ke­se te­þek­kür­e­di­yo­rum.­Bu­pro­je­nin­il­çe­miz­-

de­ uy­gu­lan­ma­sýn­dan­ da­ mut­lu­luk­ du­yu­yo­rum.­Mer­sin­ba­lýk­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­na ve­ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­yö­ne­lik­her­tür­lü­ça­lýþ­ma­ya­des­tek­ver­me­ye­ha­zý­rým’’­de­di.­Ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­Ka­ra­su­Kay­ma­ka­mý Du­ru,­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Meh­met­Ýs­pi­roð­lu,­ Ý­Ü­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Prof.­ Dr.­ Dev­rim Me­miþ,­ li­se­ öð­ren­ci­le­ri­ ve­ va­tan­daþ­lar Sa­kar­ya­Neh­ri’ne­yav­ru­Mer­sin­ba­lýk­la­rý­ný bý­rak­tý.­­Sakarya / aa

Dipnotlar: 1- Zaman Gazetesi, 9.11.2010. 2- Alak Sûresi,1. 3- Müddesir Sûresi, 4. 4- Araf Sûresi, 31. 5- Ýbrahim Canan, Ýslâmda Çevre Saðlýðý, 19. 6- En’am Sûresi, 38. 7- Rum Sûresi, 41.

Ekþisu Sazlýðý 24 saat gözetlenecek TÜRKÝYE’DEKÝ u­lus­la­r­a­ra­sý­ö­ne­me­sa­hip 135­su­lak­a­la­nýn­dan­bi­ri­o­lan­Ek­þi­su­Saz­lý­ðý, böl­ge­ye­ku­ru­la­cak­MO­BE­SE­ka­me­ra­la­rýy­la ve­nö­bet­tu­ta­cak­bek­çi­ler­ta­ra­fýn­dan­24­sa­at göz­lem­al­týn­da­tu­tu­la­cak.­Er­zin­can’a­11­ki­lo­met­re­u­zak­lýk­ta,­2­bin­372­hek­tar­a­la­na­sa­hip Ek­þi­su­Saz­lý­ðý­nýn­123­hek­tar­lýk­kýs­mý,­he­nüz be­lir­le­ne­me­yen­bir­ne­den­le­çý­kan­yan­gýn­da kül­ol­du.­U­lus­la­ra­ra­sý­ö­ne­me­sa­hip­saz­lýk­ta çý­kan­yan­gý­nýn­ar­dýn­dan,­ha­sar­tes­pit­ça­lýþ­ma­sý­ya­pýl­dý.­Su­lak­A­lan­la­rý­Ko­ru­ma­Ku­ru­lu da­o­la­ða­nüs­tü­top­la­na­rak,­saz­lý­ðý­nýn­ko­run­ma­sý­i­çin­ö­nem­li­ka­rar­lar­al­dý.­Ýl­çev­re­Or­man­Mü­dür­lü­ðün­ce,­a­la­nýn­24­sa­at­ko­ru­ma al­týn­da­tu­tul­ma­sý­i­çin­en­az­4­per­so­ne­lin­is­tih­dam­e­dil­me­si­ne,­böl­ge­ye­ku­le­le­rin­ya­pýl­ma­sý­na­ve­MO­BE­SE­ka­me­ra­la­rý­ný­ku­rul­ma­sý­na­ka­rar­ve­ril­di.­A­lý­nan­ka­rar­lar­doð­rul­tu­-

FOTOÐRAF: AA

6 yýlda 20 bin kuþ halkalandý

zas­yon­a­týk­la­rý­nýn­ön­ce­ki­yýl­lar­da­gö­le­dö­kül­dü­ðü­nü­hatýrla­tan­Yýl­dýz,­A­týk­Su­A­rýt­ma­Te­si­si’nin­dev­re­ye­gir­me­siy­le­bir­lik­te­gö­le­te­miz­su­ak­tý­ðý­ný­da­vur­gu­la­dý.­Bir­kaç­yýl­i­çin­de­gö­lün­es­ki­tabiî­ha­li­ni­a­la­ca­ðý­na­i­nan­dýk­la­rý­ný­an­la­tan­Yýl­dýz, þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Bu­nun­ya­nýn­da­gö­lü­bes­le­yen­tek­de­re­o­lan De­ðir­me­nö­zü­de­re­si­ü­ze­ri­ne­pan­car­su­la­mak­a­ma­cýy­la­ku­ru­lan­su­pom­pa­la­rý­na­be­le­di­ye­o­la­rak­mü­sa­a­de­et­me­dik.­Al­dý­ðý­mýz­ön­lem­ler­le­Kon­ya­Hav­za­sý’nýn­en­ö­nem­li­su­lak­a­lan­la­rýn­dan­bi­ri­o­lan­Tuz­Gö­lü­Hav­za­sý’nda­do­ðal­ya­þa­mýn­ko­run­ma­sý­na­kat­ký­da­bu­lu­nu­yo­ruz.­Ar­týk­göl­ü­ze­rin­de,­ye­ni­den bü­yük­fla­min­go­sü­rü­le­ri­ni­gör­mek­müm­kün.­Ö­zel­Çev­re Ko­ru­ma­Ku­ru­mu­ta­ra­fýn­dan­gö­lün­yo­lu­par­ke­taþ­la­dö­þen­di. Kuþ­se­ver­ler­ar­týk­gö­le­da­ha­ra­hat­u­la­þa­bi­le­cek.’’

Ekþisu Sazlýðý, MOBESE kameralarýyla ve nöbet tutacak bekçiler tarafýndan 24 saat gözlem altýnda tutulacak.

sun­da,­saz­lýk­la­rýn­bu­lun­du­ðu­böl­ge­de­gö­zet­le­me­ku­le­le­ri­ve­ka­me­ra­sis­tem­le­ri­nin­ku­ru­la­ca­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Çev­re­ve­Or­man­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­Do­ða­ve­Mil­lî­Park­lar­Þu­be­Mü­dür­-

lü­ðün­de­gö­rev­li­mü­hen­dis­Meh­met­Fu­at Gü­ler,­‘’Bu­ted­bir­ler­a­lýn­dýk­tan­son­ra­a­lan bun­dan­son­ra­da­ha­i­yi­ko­ru­na­cak’’­a­çýk­la­ma­sýn­da­bu­lun­du.­­Erzincan / aa

11


12

22 MAYIS 2011 PAZAR

Y

PAZAROLA

BÝRAZ DA BÝZ ÖLELÝM ÇOK birleþmiþ ve az birleþmiþ milletler, dünya gýda günü dolayýsýyla toplantýlar yaptý. Açlýktan ölmek üzere, diz üstü yerde duran Afrikalý çocuðun baþýný bekleyen akbaba fotoðrafý altýnda bolca da pozlar verildi. Birkaç aylýk hazýrlýktan sonra, birkaç gün süren toplantýlarda bolca yenildi içildi. Havyarlardan arta kalanlar çöpe atýlýrken, plastik bardaklar türünde ihtiyaç naylonlarý geri dönmemek üzere gezegenimizdeki yerini aldý. Bu toplantýlara gelinirken uçaklar, trenler ve yýðýnla makam araçlarý kullanýldý. “Ozonun anasýný bir nebze daha aðlatabildiysek ne mutlu bize” bile dediler. Alýnlarýnýn akýyla ve midelerinde fazla yemekten dolayý oluþan þiþkinlikle bir faaliyeti daha baþarmýþlardý. (Aferin!) Tabiî sonuç itibariyle bu iþler para ile oluyordu. Nitekim yapýlan toplantýlar, seminerler milyonlarca dolar harcanaraktan tertiplendi. Çaprazdan baktýðýmýz zaman ise orada harcanan mesailer, yakýtlar-enerjiler ve bunun gibi birçok giderlerin maliyeti kadar fayda saðlamadýðýný görebilirsiniz. Handiyse; “Keþke siz bol yýldýzlý ve kýrmýzý halýlarda yürüyerek gösteriþli toplantýlar yapacaðýnýza ve bolca hamasi nutuklar çekeceðinize, o kadar maliyeti ve eme-

6- Söz konusu ülkelerin topraklarýný çok uluslu kan emici þirketlere haraç mezat kiralamayýn-satýn almayýn. 7- Bütün bu saydýklarýmýzý daha kolay yapabilmeniz için idarecileri satýn almayýn. 8- Satýn alamadýðýnýz idarecileri de halký ayaklandýra rak ve çeteler kurarak iç savaþ türünde karmaþalýklarla da indirmeye çalýþmayýn. Çünkü bunu yaptýðýnýz zaman oradaki insanlar birbirlerini katlediyor ve kalanlar ise daha fazla aç kalýyorlar. 9- Fazla deðil, sadece 1 yýllýðýna silâhlanmaya para harcamayýn ve bu parayla söz konusu insanlara yardým edin. Sonuç olarak bir defa da yaptýðýnýz bu fedakârlýk (aslýnda onlarýn parasý) bir daha böyle bir konuyu gündeme dahi getirmeyecektir. 10- Ve son olarak dünyanýn her þeyini dizayn eden siz geliþmiþ ülkeler; Ýnsanlarýn “din”sizleþmesi için çaba göstermeyin. Böyle yaptýðýnýz zaman her fert sadece kendini düþünecek ve hiç kimseye yardým etmeyi tercih etmeyecektir. Eðer bunlardan sadece birini uygularsanýz göreceksiniz, tantanasýný yaptýðýnýz bu utanýlasý sorun kendiliðinden düþmüþ olacaktýr. Size söz veriyorum; uygulamanýz halinde yine de sonuç alýnamazsa havyarlarý ben ýsmarlayaca-

Köþeden EROL OKUTUCU www.erolokutucu.com

ði aç insanlara gönderseydiniz daha anlamlý olurdu” diyebiliriz. (Aha da dedik) Ey Birleþmiþ Milletler; Size daha orijinal fikirler sunuyorum. (Bedava) Üstelik bunun için toplantý dahi yapmanýza gerek yok. 1- Geliþmiþ ülkeler olarak, geliþmelerine izin verilmemiþ(!) ülkelerden pençelerinizi çekin. 2- Bazý jeostratejik sebeplerden dolayý bu ülkeleri iþgal etmeyin. 3- Çýlgýnca tükettiðiniz ve halen daha aç gözünüzü doyuramadýðýnýz için gerekli olan yeraltý-üstü kaynaklarý için bu ülkelere çöreklenmeyin. 4- Bu ülkeleri ve halklarýný daha kolay ele geçirebilmek ve onlarý iliklerine kadar daha kolay sömürebilmek için, onlarý kendi kültürlerinizin küfürleri ile bombardýman etmeyin. 5- O insanlarý daha ucuz ve daha çok üretmek için bedava çalýþtýrmayýn.

Babamýn hediyeleri

Veya “Anne seni unutmadým sana hediye aldým, benim karným acýktý, bana karýþýk bir tost yap…” Þimdi bunlarýn hangisi gerçek bir hediye oluyor? Tamam, tek taþ yüzük biraz pahalý olabilir. Ýlla ki pahalý bir hediye alýnsýn demiyorum fakat. Özel bir þey olsun yani.. Betuly06@mynet.com Özel dedim de babam eve alýnmasý gereken her eþyayý özel bir güne denk getirir. BANA “Hediye almasýný bilmeyen tek insan An ne min doðum gününde bulaþýk makikim?” diye sorsanýz; ben hemen “babam” ne si al mýþtýr. Evlilik yýldönümlerinde çamaderim. þýr ma kinesini yenilemiþtir. Benim doðum Hani yazýlarýn giriþ, geliþme ve sonuç bögü nüm de ise buzdolabý alýnmýþtýr.. Hâlâ lümleri olur ya, ben direkt sonuç bölümüan la mýþ deðilim doðum günümde eve buznü yazdým her halde.. Fakat iþin doðrusu da do la bý a lýnmasýný. Hatýrlýyorum babam bu, benim babam hediye almasýný bilmez… Annemle niþanlý iken aldýðý ilk hediyeyi “Sana kocaman bir hediye alacam” dediðinsize söyleyeyim fotoðraf albümü… Biliyo- de ben onu araba ummuþtum.. Aslýnda evrum ne alâka diyeceksiniz, fakat aldýðý hedi- deki tek buzdolabý benim.. Fakat kullanma hakký herkesin.. ye bu.. Geçen annem babama, “Evleneli kaç yýl Geçen Anneler Günü idi ya.. Evde bakol du bana bir çiçek almadýn” dedi. tým bir tomar market broþürü.. “Annenize Ba ba mýn cevabý: “Yahu hatun, ben bu çien güzel hediye… Ütü”, “Annenize en güçek i þi ni anlamýyorum. Bu çiçek ne yenir ne zel hediye…. Tost makinesi…..”, “Annenize i çi lir… Ne iþe yarar anlamýyorum…” en güzel hediye….. Çamaþýr makinesi…..”.. An ne ler Günü için babamýn anneme alyazýyor.. Yani annene ütü alýyorsun ve didý ðý he di ye yi burada size söylemeyeyim.. yorsun ki; "Anne seni unutmadým hediye Fa kat ben gül aldým… aldým sen de benim elbiselerimi iyi ütüle…”

Çýrak deyip geçme Davulculuk zor meslektir. Tokmak sert, çubuk esnektir. Kararýnda vurmak gerek; Tam yerinde durmak gerek.

Çomaða talip olan kim? Herkese edilmez teslim. Harap olur davul, kasnak; Acemi ise o çýrak.

«««

«««

Uzaktan hoþ gelir sesi; Bilen bilir neyin nesi! Ýstediðin kadar baðýr; Çalan iþitirse aðýr…

Yararlanýp gümbürtüden, Halkýn malýný götüren Göz açýklar peyda olmuþ; Ortalýk kap-kaççý dolmuþ.

«««

«««

Ýtinayla seçmeliyiz, Ýnattan vazgeçmeliyiz. Yanlýþ ele geçse olmaz; Mahallede huzur kalmaz.

Vur davulcu, halký uyar! Belki birkaç kiþi duyar. Ýkazýn iþe yararsa, Lâzým deðil bahþiþ, parsa…

Sýnýfta kalan çaylak Sene 1998 idi. Dile kolay tam 5 senedir ilkokuldaydým... Dile kolaydý çünkü o yýllarda þimdiki gibi zaman bu kadar hýzlý geçmezdi... Öyle ki, o, 10 dakikalýk teneffüsler bile oynanan bir maçýn zevkini çýkaracak kadar uzun zamanlardý... 5 sene sonunda, hem benim hem de takým için en doðru yerin kalede oynamam gerektiði sonucuna vardýktan sonra bile, bu maçlarýn zevki daha da artmýþtý. Çünkü çoðu zaman kalede bir Nihat Doðan, bir Sabri Sarýoðlu gibi oynuyordum. Sene 1998 idi ve ben ilkokul 5’teydim... Bu geçen beþ senede sýnýfta kalmak þöyle dursun... Karnelerimin not haneleri her dönem peki iyi’den baþka bir þeyle dolmazdý... Bu notlarý lâf olsun diye deðil hakkettiðim için aldýðýmý bilirdim, çünkü sýnýfta bir tek benim karnem pekiyi deðil yýldýzlý pekiyi gelirdi... O sene sonundaki karne gününde de artýk 5 yýlýn verdiði büyük bir rahatlýk ve alýþkanlýkla yine bütün derslerimin yýldýzlý pekiyi geleceðini biliyordum... Öðretmenimiz (ki daha sonraki okul yýllarýmýzda onlara “hocam” diyecektik), karnelerimizi daðýttýðýnda hiçbir þey beni þaþýrtmamýþ ve karnem aynen beklediðim gibi gelmiþti... Ama yanlýþ giden bir þeyler vardý karneler daðýtýldýktan sonra... Öðretmenimiz her zamankinden farklý konuþmaya baþlamýþ ve her konuþtuðu kelime de benim canýmý acýtýr hale gelmiþti... Allah’ým ne oluyordu? Gelecekten, gelecekteki tahsilimizden, gelecekteki hayatýmýzdan, geleceðimizde oluþacak deðiþikliklerden... Allah’ým hep gelecekten bahsediyordu bu kadýn! Peki neden þimdi söylüyordu bunlarý? Ne güzel beþ sene boyunca öðretmenlerimle, arkadaþlarýmla, okulumla gül gibi geçinip gidiyordum... Bunlar benim geleceðim deðil miydi? Ýþte ayrýlýktan da söz etmeye baþladý... Ama benim geleceðimde zaten hep onlar yok muydu? Bu ayrýlýk da neyin nesiydi... Ben, oturduðum sýramda bu düþüncelere dalmýþ haldeyken, birden yanaðýmda bir öpücük hissettim... Kafamý kaldýrdým... Bütün sýnýf birbiriyle öpüþüyor, kucaklaþýyor ve aðlaþýyordu... Sýnýf vedalaþýyordu... Kalbime bir ok gelip saplandý... Baþýmý tekrar öne eðdim, dudaðýmý büktüm, ellerimi kavuþturdum... Ben ne kimseye bir tek lâf edebildim, ne bir kimseyi öpebildim, ne sarýlabildim, ne de aðlayabildim? Ýçim taþ olmuþtu sanki... Kalbim acýdýkça acýyor, battýkça batýyordu... Ne yani, teneffüslerde Kemal’in saçlarýný çekip kaçamayacak mýydým bir daha? Peki Ceylan’ýn penaltýlarýný kim kurtaracaktý artýk? Kantinin o güzelim tostlarýný nereden bulacaktým sonra? Sýnýftaki masa örtüsünü kim yýkayacaktý öðretmenimizin? Baþým öne düþmüþtü bir kere... Ne yapsam kendime gelemiyordum... Derken anons sesini duydum hoparlörlerden, tören için aþaðýda toplanacaktýk... Herkes çýktý... Kafamý kaldýrdýðýmda son olarak öðretmenimizin masasýndan çantasýný alýp koluna taktýktan sonra sýnýftan çýkýþýný gördüm... Ben çýkamamýþ sýrama çakýlý kalmýþtým... Kollarýmdan tutan iki el hatýrlýyorum... Saðýmda Þeref, solumda Halil beni çakýlý kaldýðým sýradan kaldýrmaya çalýþýyorlardý... Kafamý kaldýrdým bir Þeref’e bir de Halil’e baktým... Zaten bükülmüþ dudaklarým, kýrýlmýþ kalbim, yanmýþ ciðerim bu ana daha fazla dayanamadý... Hýçkýrýklara boðulmuþtum ve beni sýnýftan çýkarýyorlardý... Ama ben sýnýftan çýkmak istemiyordum... Ben “Sýnýfta kalmak istiyordum!” Çýkmadým; inat ettim; direndim çünkü bu son çýkýþým olacaktý sýnýftan... Tekrar sýrama yapýþtým ve hýçkýra hýçkýra aðladým, aðladým, aðladým... Ve iþte 5 senelik ilkokul hayatým boyunca ilk kez ben de “Sýnýfta kalmýþtým” hem de bütün derslerim yýldýzlý pekiyi iken, hem de hiç ummadýðým bir þekilde...

SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com

Y se ri i lân lar ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) 655 88 59

Otomativ Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) 655 88 59 Dahili: 404-405 ademalp@yeniasya.com.tr

yeniasya Medya Grup

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) 544 19 20 Gsm: (0506) 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) 374 68 07 (0505) 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir

n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: (0532) 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK DAÝRE

SATILIK ARSA

Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

n Bursa Orhangazi'de

11.000 m2 Zeytin Bahçesi 115.000 TL-0537 231 67 61 n 400 TL Taksitle Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla

n Yalova'da Köy merkezine yakýn 6.000 m2 çiftlik yeri 150.000 TL Yalova-Bursa asfaltýna cepheli her iþe uygun 3150m2 sanayi yeri

385.000TL, 0537 231 67 61 n Orhangazi Sanayide

kelepir 26.000 m2 arazi 0532 615 29 16 n Bilecik Gölpazarýnda 5000m2 5.000 TL 0534 558 02 68 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) 597 99 21 (0532) 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) 323 94 27 - 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk (0532) 365 06 37 0 (312) 229 55 55

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 18.012.000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 TL kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa (0532) 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) 334 58 94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0(212) 556 13 37 (0532) 522 75 80 n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) 217 29 30 0(216) 482 93 23 (0532) 590 16 03

ZAYÝ

n57637800 Nolu Sanayi Sicil Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. Kurban Pen Yap. Ürn. San. ve Tic. Ltd.Þti


DÝZÝ

22 MAYIS 2011 PAZAR

13

Yedi yýlda büyük mesafeler katedilmiþ n Fi­li­pin­ler’e­ bu­ an­lam­da­ ilk de­fa­mý­ka­la­ba­lýk­bir­grup­la­gi­dil­miþ­ol­du? E­vet,­öy­ley­miþ.­Fert­fert­gi­den­ler ol­muþ,­a­ma­böy­le­he­yet­di­ye­bi­le­ce­ði­miz­bir­grup­la­da­ha­ön­ce­gi­dil­me­di­ði­bi­ze­i­fa­de­e­dil­di.­A­ma­da­ha­ön­ce­gi­den­bir­kaç­ki­þi­nin­Ri­sâ­le-i­Nur hiz­me­ti­ni­ge­tir­dik­le­ri­ye­re­ba­kýn­ca da­hay­ret­e­di­le­cek­bir­man­za­ra­var or­ta­da.­ Her­yer­de­der­sa­ne­ler­var.­Biz­de ders­le­re­ka­týl­dýk.­Hiz­me­ti­baþ­la­tan ar­ka­daþ­lar­da­“Biz­ya­kýn­za­man­da bu­ça­lýþ­ma­la­rý­Fi­li­pin­li­yer­li­le­re­dev­re­de­ce­ðiz­in­þal­lah”­di­yor­lar.­Ta­biî­þu

Filipinler, Türkiye'den 10 bin kilometre uzakta bir yer, ama bu tabloyu da görünce kalben ve ruhen oradaki insanlarýn bizim çok yakýnýmýzda olduðunu düþünüyoruz.

Sosyalleþme Risâle-i Nur ile saðlanýyor KÜLTÜRLER ARASI DOSTLUK DERNEÐÝ (ICBA) BAÞKANI DR. HAKAN YALMAN: RÝSÂLE-Ý NUR, MÜSLÜMANLARIN MEDENÝLEÞMESÝNÝN ÖNEMLÝ BÝR ARACI VE TAÞIYICISI KONUMUNA GELMÝÞ. FÝLÝPÝNLER'DE BÖYLE BÝR TABLO DA GÖZLEMLEDÝK. FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

Filipinler'deki Müslüman bölgenin YÖK'ü kabul edilen kurumun baþkaný Nora Þerif Haným da Risâle-i Nur'un tanýtýlmasý için yoðun gayret sarf ediyor.

an­da­he­nüz­o­nok­ta­ya­ge­lin­miþ­de­ðil.­Me­se­lâ,­Min­da­nao­Ü­ni­ver­si­te­si­nin­bah­çe­sin­de­bir­ders­ha­ne­var.­O­ra­da­bir­ders­ya­pýl­dý.­Fa­kat­bi­zim git­miþ­ol­du­ðu­muz­dö­nem­o­ra­sý­i­çin “yaz­ta­ti­li”ydi­ve­öð­ren­ci­le­rin­bir­kýs­mý­yok­tu.­Son­ra­baþ­ka­bir­þe­hir­de­de ders­ya­pýl­dý.­He­men­her­git­ti­ði­miz yer­de­hem­Ýn­gi­liz­ce­hem­de­on­la­rýn ma­hal­li­dil­le­rin­de­Ri­sâ­le­ler­o­kun­du. Bir­de­ha­ným­lar­der­sa­ne­si­ne­git­tik. O­ra­da,­o­böl­ge­de­Hý­ris­ti­yan­mis­yo­ner­ler­de­var.­Biz­git­ti­ði­miz­za­man on­lar­da­der­se­gel­di­ler.­O­ra­da­ki­ra­-

hip,­Fran­sa’dan­gel­miþ­ve­o­ra­da­ki Hý­ris­ti­yan­la­ra­ti­ca­re­ti­öð­ret­mek­i­çin ça­lý­þý­yor­muþ.­O­soh­bet­te­ko­nuþ­tu­ve Ri­sâ­le-i­Nu­run­çok­fark­lý­bir­gü­zel­lik ol­du­ðu­nu­ve­in­san­la­rýn­bu­na­muh­taç­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. O­ra­da­ki­Fi­li­pin­li­ler­þöy­le­de­di­ler:­ Biz­bu­ra­yý­ki­ra­la­mýþ­ol­ma­say­dýk,­ra­hip­ken­di­e­vi­ni­bi­ze­ki­ra­la­ya­cak­tý.­Ay­ný­za­man­da din­siz­li­ðe­kar­þý­Müs­lü­man­Hý­ris­ti­yan­lar­it­ti­fa­ký­na­yat­kýn­bir­böl­ge.­ O­ra­hip­bun­la­rý­an­lat­týk­tan­so­na, Mu­ham­med­Rý­zal­kar­de­þi­miz­de­Ýn­gi­liz­ce­o­la­rak­20.­Lem’a­da­ki­9­e­mir ve­Hý­ris­ti­yan­lar­la­mü­na­ka­þa­se­be­bi o­lan­me­se­le­le­ri­ni­or­ta­dan­kal­dý­rý­lýp, din­siz­li­ðe­kar­þý­Müs­lü­man­la­rýn­ve Hý­ris­ti­yan­la­rýn­it­ti­fak­et­me­si­ge­rek­ti­ði­me­se­le­si­ni­o­ku­du.­Bu­me­se­le­ra­hi­bin­çok­ho­þu­na­git­ti­ve­el­le­ri­ni­kal­dý­rýp­du­â­et­ti.­“Bu­na­bü­tün­dün­ya­nýn,­hem­Müs­lü­man­la­rýn­hem­de Hý­ris­ti­yan­la­rýn­ih­ti­ya­cý­var”­de­di.­ Ýþ­ a­dam­la­rýy­la­ ya­pý­lan­ bir­ top­lan­tý­ ol­du­ ve­ o­ da­ha­ zi­ya­de­ res­mî bir­ top­lan­tý­ þek­lin­de­ ger­çek­leþ­ti. Bi­zim­ilk­o­te­li­mi­ze­gi­di­þi­miz­den­i­ti­ba­ren­Tür­ki­ye’nin­bü­yü­kel­çi­si­ve ti­ca­ret­a­te­þe­si­de­o­top­lan­tý­la­ra­ka­týl­dý.­Za­man­za­man­on­lar­la­da­ma­ne­vî­ pay­la­þým­la­rý­mýz­ ol­du.­ Ger­çek­ten­klâ­sik­bir­bü­yü­kel­çi­li­ðin­ge­tir­di­ði­ bü­rok­rat­lýk­tan­ u­zak,­ her­þe­ye­a­çýk,­o­ra­nýn­in­san­la­rý­ný­an­la­ma­ya­ ve­ ta­ný­ma­ya­ bel­ki­ bi­zim­ bu­ gi­di­þi­miz­le­bi­raz­da­ha­ze­min­bul­du. Çün­k ü­ ken­d i­ i­f a­d e­s iy­l e­ Ma­n i­l a böl­ge­sin­den­ pek­ dý­þa­rý­ çýk­ma­mýþ­lar­ da­ha­ ön­ce.­ Bi­zim­le­ be­ra­ber­ o top­lan­tý­la­ra­ ka­týl­dý­ ve­ o­ra­da­ki­ ar­ka­d aþ­l a­r ýn­ sa­m i­m i­y e­t i,­ hür­m e­t i on­la­rý­ da­ et­ki­le­di.­ En­ so­nun­da­ da he­ye­ti­mi­zi­kah­val­tý­ya­dâ­vet­et­ti­ve öy­le­ce­ u­ður­la­mýþ­ ol­du.­ Böy­le­ bir gü­zel­li­ðe­de­þa­hit­ol­duk.

—DÜNDEN DEVAM— n Ü­ni­ver­si­te­men­sup­la­rý­na­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­ri­he­di­ye­e­dil­di­ði­ni­söy­le­di­niz.­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­ri,­ne­de­ni­le­rek,­ne­ni­yet­le­ü­ni­ver­si­te­yet­ki­li­le­ri­ne­tak­dim­e­di­li­yor? a­bi­î,­di­rekt­müf­re­dat­prog­ram­la­rý­na­i­lâ­ve­e­dil­sin­di­ye­ve­ri­li­yor­bu­e­ser­ler.­Bu­an­lam­da­Tür­ki­ye’den­de­yar­dým­ta­lep­le­ri­ol­muþ­ve­ha­len­de­yardým­ta­lep­e­di­yor­lar.­A­ma ta­biî­bi­zim­a­ka­de­mik­an­lam­da­bu­na­ha­zýr­ol­ma­dý­ðý­mýz da­a­cý­bir­ger­çek.­ Bu­ bah­set­ti­ðim­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ Ens­t i­t ü­s ü­ ya­p ý­s ý­n ý Mu­ham­med­ Rý­zal­ bey­ yü­rü­tü­yor.­ Ü­ni­ver­si­te­ i­le­ de iþ­bir­li­ði­i­çe­ri­sin­de­ler.­Za­ten­bu­ens­ti­tü­nün­bi­na­sý­da No­ra­ Þe­rif’in­ e­vi­nin­ bir­ ka­týn­da­ hiz­met­ ve­ri­yor.­ Bu o­la­ya­çok­sa­hip­çý­kýl­mýþ­du­rum­da.

T

n Fi­li­pin­ler­de­Müs­lü­man­nü­fu­sun­o­ra­ný­na­sýl? Fi­li­pin­ler­ge­ne­lin­de­yüz­de­10,­a­ma­“Müs­lü­man­böl­ge” de­di­ði­miz­Ma­ra­vi’de­nü­fu­sun­yüz­de­99’u­Müs­lü­man.­ n Müs­lü­man­ö­zerk­böl­ge­sin­de­ki­bu­ge­liþ­me­le­ri,­Fi­li­pin­ler’in­ge­nel­yö­ne­ti­mi­na­sýl­kar­þý­lý­yor? Fi­li­pin­ler’e­gi­der­ken­biz­de­ba­zý­en­di­þe­ler­le­git­miþ­tik, a­ma­Fi­li­pin­ler’de­þöy­le­bir­tab­lo­gör­dük.­Ýn­san­lar­çok­ra­hat­lar.­Ya­ni­di­ðer­yer­ler­de­gör­dü­ðü­müz­ca­nýn­dan­bez­miþ­in­san­lar­o­ra­da­pek­gö­rül­mü­yor.­Me­se­lâ­biz­bu­ra­da, Sul­ta­nah­met’de­“Ta­bi­at­Ri­sâ­le­si” da­ðý­týr­ken,­Ba­tý­lý­in­san­lar,­tu­rist­ler­al­mak­tan­çe­ki­nir,­bir­þey­an­lat­mak­is­ter­se­niz ken­di­si­ni­bir­ba­ký­ma­ki­lit­ler,­din­le­mek­is­te­mez­ya­da­din­le­se­de­“Bu­na­ne­ce­vap­ve­re­yim­de­bu­nu­sus­tu­ra­yým”­di­ye­dü­þü­nür.­A­ma­Fi­li­pin­ler’de­böy­le­bir­þey­his­set­me­dik. Ýn­san­lar­teb­li­ðe­çok­a­çýk.­En­di­þe­li­ve­ger­gin­in­san­yok. Ýn­san­lar­Ýs­lâ­mi­ye­ti­çok­bil­mi­yor­lar.­A­ma­öð­ren­me­ye­a­çýk­lar.­Hiçbir­þe­kil­de­ön­yar­gý­la­rý­yok.­Bir­þey­an­lat­ma­ya ça­lýþ­tý­ðý­nýz­da­si­zi­din­li­yor­lar.­Her­kes­din­li­yor.­So­kak­ta­ki in­san­da­din­li­yor,­va­li­si­de­din­li­yor,­öð­re­tim­ü­ye­si­de­din­li­yor.­Ma­kam­ve­o­nun­ge­tir­di­ði­gu­rur,­e­na­ni­yet­yok­on­lar­da.­ “Þa­ha­ne­hür” bir­ha­va­var­in­san­la­rýn­ka­fa­sýn­da. Ger­çek­ten­an­la­mak­i­çin­din­li­yor­lar­ve­o­nun­i­çin­de­hýz­lý bir­þe­kil­de­Ýs­lâ­mi­yet­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­me­ti­ya­yý­lý­yor. Ma­lûm,­Ri­sâ­le-i­Nu­run­bir­ö­zel­li­ði­de,­kal­bi­ni­a­ça­na­ o­nun­ da­ a­çýl­ma­sý­dýr.­ Ön­yar­gý­lar­ ol­ma­dan,­ ger­çek­ten­ an­la­mak­ is­te­ye­ne­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ da­ a­çý­lý­yor. Bu­nun­ da­ fark­lý­lý­ðý­ný­ o­ra­da­ gör­dük.­ Me­se­lâ,­ dü­þü­nül­dü­ðün­de­ Ýh­san­ Ka­sým­ A­ða­be­yin­ teþ­vi­kiy­le­ 7­ yýl ön­ce­o­ra­ya­gi­den­ar­ka­daþ­lar,­çok­ö­nem­li­hiz­met­le­re ve­si­le­ ol­muþ­lar.­ Bu­ da­ bu­ ge­liþ­me­nin­ ký­sa­ za­man­da da­ha­da­me­sa­fe­a­la­ca­ðý­ný­ak­la­ge­ti­ri­yor.­ n Pe­ki,­ med­ya­ dün­ya­sýn­da­ bu­ ge­liþ­me­le­rin yan­sý­ma­sý­var­mý?­Ko­nu­i­le­il­gi­li­ha­ber­ya­da­ya­zý­lar­med­ya­da­yer­a­lý­yor­mu? Ta­bi­î,­o­ra­da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­TU­FÝF­SA,­Kur­ban­Bay­ra­mýn­da­kur­ban­ke­sip­muh­taç­la­ra­u­laþ­tý­rý­yor.­Bu­ça­lýþ­ma­lar­me­rak­ve­bü­yük­bir­ka­bul­le­iz­le­ni­yor.­Bu­ça­lýþ­ma­la­rýn­yan­sý­ma­la­rý­var.­Me­se­lâ,­ti­ca­ret­o­da­sý,­be­le­di­ye baþ­kan­la­rý­ve­di­ðer­yö­ne­ti­ci­ler­bu­ar­ka­daþ­la­ra­çok­mu­hab­bet­le­yak­la­þý­yor,­ça­lýþ­ma­la­rý­na­des­tek­ol­mak­is­ti­yor. Bun­la­rýn­yap­týk­la­rý­nýn­çok­o­lum­lu­ol­du­ðu­nu­ve­Fi­li­pin­ler’e­bü­yük­kat­ký­la­rý­ol­du­ðu­þek­lin­de­gö­rüþ­i­fa­de­e­di­yor­lar.­Bu­o­lum­lu­ha­va,­ça­lýþ­ma­ya­pan­ar­ka­daþ­la­ra­çok­müs­bet­et­ki­yap­mýþ.­Fi­li­pin­ler,­çok­faz­la­po­lis­ve­as­ker­bas­ký­-

Risâle-i Nur okunan mekânlarda, çocuklara Kur'ân-ý Kerim de öðretiliyor. Filipinler'de Risâle-i Nur hizmetini baþlatanlardan biri olan Cevdet Baybara ismindeki kardeþimiz, maalesef geçen yýl bir 'çapulcu'nun li­ði­ya­de pý­ziyaret yor,­böy­ le­bir­zat.­O­zat­þe­ hit­o­lan­kar­de­þi­mi­zin sý­ nýn­his­ se­dil­me­dþei­ðhit i­bir­yer.­Bu­da­Ri­ sâ­adýna le-i­Nur­a­ çý­syap ýn­dtýan saldýrýsý sonrasýnda edilmiþ. Þimdi onun bir türbe rýlmýþ, bir­ o türbeyi edip ruhuna fatihalar okuduk.

o­ra­nýn­mün­bit­bir­ze­min­ol­ma­sý­na­se­bep­ol­muþ.­ O­ra­da­dü­zen­le­nen­bir­“ha­fýz­lýk­me­ra­si­mi”ni­de­ta­kip et­tik.­Bi­ze­de­IC­BA­(Kül­tür­ler­A­ra­sý­Köp­rü­Der­ne­ði) a­dý­na­söz­ver­di­ler.­Di­ðer­ar­ka­daþ­lar­da­ko­nuþ­ma­lar­yap­tý. Hep­þu­di­le­ge­ti­ril­di:­Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­in­þal­lah­bü­tün dün­ya­da­ha­kim­o­la­cak.­Hem­de­Ri­sâ­le-i­Nur,­bu­ga­ye­ye u­laþ­mak­i­çin­ö­nem­li­bir­yer­tut­mak­ta­dýr. Ha­fýz­lýk­e­ði­ti­mi­a­lan­lar,­be­ra­be­rin­de­Ri­sâ­le-i­Nur­der­si de­a­lý­yor­lar­ve­ha­liy­le­da­ha­fark­lý­bir­tab­lo­or­ta­ya­çý­ký­yor. Fi­li­pin­ler’e­ilk­gi­den­ler­den­bi­ri­o­lan­hiz­met­eh­li­bir­kar­de­þi­miz,­ge­çen­se­ne­bir­ay­lýk­ev­liy­ken­bir­ça­pul­cu­nun men­fur­sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­mýþ­ve­þe­hit­ol­muþ.­O­nun­me­za­rý­ný,­tür­be­si­ni­de­zi­ya­ret­ettik.­O­mev­ki, Tür­ki­ye’den­gi­den­le­rin­ “Da­to Am­ca”­ de­dik­le­ri­böl­ge­nin­ta­nýn­mýþ­bir­si­ma­sý­na­a­it­bir böl­ge.­Biz­de­ki­þek­liy­le­ “Da­to Am­ca” o­böl­ge­nin­ “A­ða”sý ka­bul­e­di­le­bi­lir.­Da­to­Am­ca bir­ka­bi­le­nin­ba­þýn­da­ve­ka­bi­le­nin­iþ­le­ri­ni­sür­dü­re­bil­mek­i­çin­dev­let­de­o­nun­la­iþ­-

ce­na­ze­si­ne,­me­za­rý­na­sa­hip­çýk­mýþ.­Cev­det­Bay­ba­ra­is­min­de­ki­bu­þe­hit­kar­de­þi­miz­i­çin­tür­be­yap­tý­rýl­mýþ.­ Da­to­Am­ca,­Ri­sâ­le­le­ri­de­ta­ný­mýþ.­On­dan­faz­la­ha­ný­mý,­80 ci­va­rýn­da­ço­cu­ðu­var.­Dað­da,­bil­di­ði­miz­be­de­vî­bir­ha­yat­ya­þý­yor­ve­o­ra­da­ge­le­nek­ve­gö­re­nek­ler­çok­et­ki­li.­Ben­on­la­rý­gö­rün­ce,­Asr-ý­Sa­a­det’te­Hz.­Pey­gam­be­ri­mi­ze­(asm)­ge­lip­de “Ba­na­yap­mam­ge­re­ken­as­ga­rî­þey­le­ri­söy­le.­Sa­de­ce­on­la­rý yap­mak­ba­na­yet­sin.­On­la­rýn­ö­te­sin­de­hiçbir­þey­yap­mam” di­yen­sa­ha­bi­yi­ha­týr­la­dým.­Ri­sâ­le­le­re­bir­an­da­gö­nül­ba­ðý­o­luþ­muþ­bu­Da­to­Am­ca­mý­zýn.­Hiz­me­te­a­it­bir­iþ­yap­mak­ge­rek­ti­ðin­de,­a­i­le­sin­den,­ço­cuk­la­rýn­dan­bi­ri­ne­söy­le­me­si­bi­le­ye­ti­yor. Þe­hit­e­di­len­Bay­ba­ra­kar­de­þi­mi­zin­tür­be­si­ni­de­bu­Da­to­Am­ca­yap­mýþ­ve­te­miz­li­ði­ni­de­yi­ne­o­ya­pý­yo­rmuþ.­Di­yor­ki,­“Bu me­zar,­Ri­sâ­le-i­Nu­run­bu­ra­la­ra­ge­li­þi­nin­sem­bo­lü­dür.” Biz­git­ti­ði­miz­de­bi­ze­de,­“Siz­bu­ra­ya­gel­mek­le­Fi­li­pin­ler­a­çý­sýn­dan­ne­ka­dar­ö­nem­li­bir­iþ­yap­tý­ðý­ný­zýn­far­kýn­da de­ðil­si­niz.­Si­zin­bu­ge­li­þi­niz­çok­ö­nem­li.­Bi­zim­i­çin­bu­zi­ya­ret­ta­ri­hî­bir­ha­di­se­dir”­de­di.­

Dr. Hakan Yalman

Mindanao Devlet Üniversitesi kurucusu Ahmet Alanton (sol baþta) Filipinler'i ziyaret eden heyetle yakýndan ilgilendi.

Risâle-i Nur, önemli bir boþluðu doldurmuþ n Baþ­ka­zi­ya­ret­et­ti­ði­niz­yet­ki­li­ler­ol­du­mu? Ta­bi­î,­on­la­rýn­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­ko­nu­mun­da­ki­ki­þi­yi­de­zi­ya­ret­et­tik.­Min­da­nao­ve­Ma­ro­va­böl­ge­sin­de­ki­Müs­lü­man­la­rý­tem­sil­e­den bir­ya­pý­la­rý­var,­a­ma­fik­ri­alt­ya­pý­çok güç­lü­ol­ma­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor.­O­an­lam­da­da­Ri­sâ­le-i­Nur­o­ra­da­çok­ö­nem­li bir­boþ­lu­ðu­dol­du­ru­yor.­Bu­da­i­le­ri­ye dö­nük­o­la­rak­Ri­sâ­le-i­Nur’un­sü­rek­li o­la­rak­ge­liþ­me­si­ne­uy­gun­bir­ze­min ol­du­ðu­nu­ak­la­ge­ti­ri­yor.­Bu­an­lam­da da­Tür­ki­ye’nin­o­ra­da­ki­ka­deþ­le­ri­mi­ze­des­tek­ol­ma­sý,­güç­ver­me­si­ve­o­ra­nýn­o­ya­pý­sý­ný­na­za­ra­a­la­rak­bi­raz da­ha­gay­ret­et­mek­ge­rek­ti­ði­ni­or­ta­ya ko­yu­yor.­ Ya­ni­bu­ra­dan­10­bin­ki­lo­met­re­u­zak­ta­bir­yer,­a­ma­bu­tab­lo­yu­da­gö­rün­ce­kal­ben­ve­ru­hen­o­ra­da­ki­in­san­la­rýn­bi­zim­çok­ya­ký­ný­mýz­da­ol­du­ðu­nu­dü­þün­dü­rü­yor.­Do­la­yý­sýyla­o­muz ver­me­miz­ge­re­ken,­bü­tün­bu­me­sa­fe­le­rin­ber­ta­raf­e­de­cek­a­dým­lar­a­týl­ma­sý ge­re­ken­bir­me­se­le­bu.­Ki­ec­dat­bu­nu a­sýr­lar­ön­ce­yap­mýþ. n Müs­lü­man­la­rýn­ya­þa­yýþ­la­rý na­sýl?­Þu­ur­lu­bir­Müs­lü­man­lýk mý­yok­sa­kim­lik­ve­ta­rif­le­sý­nýr­lý­bir­Müs­lü­man­lýk­an­la­yýþ­la­rý mý­var? O­ra­da­ ka­bi­le­ ya­pý­sý­ ha­kim.­ Fi­li­pin­ler’e­ ilk­ gi­den­ler­den­ o­lan­ Mu­ham­med­Rý­zal,­bir­ka­bi­le­top­lan­tý­sýn­da­ Pey­gam­be­ri­miz­le­ (asm)­ a­lâ­ka­lý­bir­ders­ya­pý­yor,­se­mi­ner­ve­ri­yor.­ Se­mi­ne­rin­ son­ra­sýn­da­ o­ra­da bu­lu­nan­ bi­ri,­ Þeyh­ Ab­dul­ka­dir­ a­dýn­da­ki­ on­la­rýn­ þey­hi­ me­sa­be­sin­de­ki­bir­ki­þi­yle­bu­soh­bet­ten­bah­-

se­di­yor,­ ko­nu­yu­ ak­ta­rý­yor.­ Þeyh Ab­dul­ka­dir­ di­yor­ ki,­ “Bu­ an­lat­týk­la­rýn­ çok­ fark­lý­ bir­ þey.­ Sen­ bu­nu an­la­tan­ kim­ i­se­ o­nu­ ba­na­ ge­tir.” Mu­ham­met­ Rý­zal­ gi­di­yor­ ve­ ta­ný­þý­yor­lar.­ Þeyh­ Ab­dul­ka­dir,­ Ri­sâ­le­le­r e­ çok­ ö­n em­ ve­r i­y or­ ve­ o­n u tem­sil­ ko­nu­mun­da­ gör­dü­ðü­ Mu­ham­med­Rý­zal’ý­da­‘Sul­tan’­i­lân­e­di­yor­lar.­ Ya­ni­ Ri­sâ­le-i­ Nur’a­ bu de­re­ce­bað­la­ný­yor­lar. Me­se­lâ­biz­bun­la­rýn­ca­mi­i­ne­git­tik.­O­be­de­vi­an­la­yýþ­ha­kim.­O­la­yýn sos­yal­yö­nü­ne­ba­kýn­ca,­me­se­lâ­di­zin­bi­raz­üs­tü­ne­ka­dar­çý­kan­tu­va­let­du­var­la­rý­var­ve­in­san­lar­o­ra­lar­da­te­miz­le­ni­yor­lar.­Üst­le­ri­a­çýk...­Ýs­lâ­mî­an­lam­da­te­miz­li­ðin­çok­yer­leþ­me­di­ði­ka­bi­le­an­la­yýþ­la­rý­var.­He­nüz­Ýs­lâ­mî­me­de­ni­ye­tin­tam­o­la­rak yer­leþ­me­di­ði­bir­tab­lo­var.­A­ma­Ri­sâ­le-i­Nur’u­ta­ný­yan­lar­da­bu­he­men­fark­e­di­li­yor.­Bu­an­lam­da­da Müs­lü­man­ca­ya­þa­yý­þýn­sos­yal­ha­ya­ta­yan­sý­ma­sý­nok­ta­sýn­da­da­bel­ki Tür­ki­ye’de­çok­a­çýk­bir­þe­kil­de­his­se­dil­mi­yor,­a­ma­Fi­li­pin­ler­de­bu­nu gör­mek­müm­kün.­Ýn­san­la­rýn­sos­yal­leþ­me­si­Ri­sâ­le-i­Nur­i­le­sað­la­ný­yor.­Ya­ni­Ri­sâ­le-i­Nur,­Ýs­lâm­me­de­ni­ye­ti­ya­da­Müs­lü­man­la­rýn­me­de­ni­leþ­me­si­nin­ö­nem­li­bir­a­ra­cý­ve­ta­þý­yý­cý­sý­ko­nu­mu­na­gel­miþ.­Böy­le­bir tab­lo­da­göz­lem­le­dik­o­ra­da.­ n Ver­di­ði­niz­bil­gi­ler­i­çin­te­þek­kür­e­de­riz. A­sýl­biz­te­þek­kür­e­de­riz.­­—SON— (Fotoðraflar konusunda destek olan Hýdýr Baybara, Mehmet Polater ve Haleem Allan Baña'ya teþekkür ederiz.)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

22 MAYIS 2011 PAZAR

Son 90 dakika EFE KIRMIZI efekirmizi@gmail.com

u­ ak­þam­ 21:45'de­ Sü­per­ Li­gin­ i­pi­ni ki­m in­ gö­ð üs­l e­y e­c e­ð i­n i­ gö­r e­c e­ð iz. Þam­pi­yon­ o­lan­ ta­kým­ bü­yük­ se­vinç ya­þa­ya­cak.­ Son­ 90­ da­ki­ka­ya­ gi­ri­lir­ken­ Fe­ner­bah­çe,­ Trab­zons­por'a­ o­ran­la­ a­van­taj­lý gö­rü­nü­yor.­ Si­vas­ dep­las­ma­nýn­da­ ka­zan­ma­la­rý­ ha­lin­de­ Ka­ra­bük'ten­ ge­le­cek­ ha­be­ri bek­le­me­le­ri­ne­ ge­rek­ kal­ma­ya­cak.­ An­cak muhtemel­bir­pu­an­kay­býn­da­ku­lak­lar­Ka­ra­bük'te­o­la­cak.­ Fe­ner­bah­çe'ye­gö­nül­ve­ren­le­ri­þüp­he­siz son­haf­ta­sen­dro­mu­en­di­þe­len­di­ri­yor.­Ön­ce­De­niz­li­dep­las­ma­nýn­da­ar­dýn­dan­geç­ti­ði­miz­ se­zon­ Ka­dý­köy'de­ Trab­zons­por­ be­ra­ber­lik­le­riy­le­ son­ haf­ta­da­ ka­çý­rý­lan­ i­ki þam­pi­yon­luk­ bu­ en­di­þe­yi­ hak­lý­ gös­te­ri­yor. An­cak­ Fe­ner­bah­çe­ se­zo­nun­ 2.­ ya­rý­sýn­da gös­ter­di­ði­ çý­kýþ­ ve­ sa­ha­ya­ yan­sýt­tý­ðý­ fut­bol i­le­bu­de­fa­mut­lu­so­na­u­la­þa­ca­ða­ben­zi­yor. Trab­zons­por­cep­he­si­ne­bak­tý­ðý­mýz­da­i­se­ 1996­ yý­lýn­da­ Fe­ner­bah­çe'ye­ kap­tý­rý­lan þam­pi­yon­lu­ðun­ rö­van­þý­ný­ al­mak­ i­çin­ u­mut­lu­lar.­Ra­kip­le­ri­nin­son­haf­ta­pu­an­kay­be­de­ce­ði­ni­ dü­þü­nü­yor­lar.­ Fa­kat­ bu­nun­ i­çin­ ön­ce­lik­le­ li­gin­ sür­priz­ ta­ký­mý­ Ka­ra­bük'ü­ dep­l as­m an­d a­ ye­n e­r ek,­ Si­v as'tan “müj­de­li”­ha­ber­bek­le­me­le­ri­ge­re­ki­yor.­Þe­nol­Gü­neþ­li­gin­ilk­17­haf­ta­lýk­pe­ri­yo­dun­da­ki­ kol­lek­tif­ fut­bo­lu­ son­ 17­ haf­ta­da­ ta­ký­mý­nýn­ sa­ha­ya­ yan­sýt­ma­sýn­da­ ba­þa­rý­lý­ o­la­ma­sa­da­þam­pi­yon­luk­ya­rý­þý­ný­son­haf­ta­ya ka­dar­ ta­þý­ma­sý­ný­ bil­di.­ Ka­zan­ma­sý­ ha­lin­de þam­pi­yon­ o­la­ma­sa­ da­hi­ Trab­zons­por'un bir­se­zon­da­en­çok­top­la­dý­ðý­82­pu­a­na­u­la­þa­cak­ve­ken­di­re­ko­ru­nu­tek­rar­la­ya­cak. Her­i­ki­ta­kým­dan­han­gi­si­þam­pi­yon­o­lur­sa ol­sun­spor­se­ver­le­rin­vic­da­nýn­da­bu­nu­so­nu­na­ka­dar­ha­ket­tik­le­ri­ni­söy­le­ye­bi­li­riz.­Trab­zons­por­li­gin­ilk­ya­rý­sýn­da,­Fe­ner­bah­çe­i­se­li­gin­i­kin­ci­ya­rý­sýn­da­oy­na­dýk­la­rý­fut­bol­i­le her­ke­sin­tak­di­ri­ni­ve­al­ký­þý­ný­al­mýþ­bu­lu­nu­yor.­Ý­kin­ci­sý­ra­da­ka­lan­da­bu­ak­þam­ken­di ta­raf­tar­la­rý­nýn­gön­lün­de­þam­pi­yon­luk­ya­þa­ya­cak.­Fe­ner­bah­çe'li­ler­Bu­rak'ý,­Sel­çuk'u,­U­mut'u­al­kýþ­la­dýk­la­rý­gi­bi,­Trab­zon'lu­lar­­da­A­lex'i,­Em­re'yi,­Gök­han'ý­al­kýþ­la­ya­cak­lar. Her­ i­ki­ ta­ký­ma­ bi­ze­ son­ haf­ta­ya­ ka­dar ya­þat­týk­la­rý­he­ye­can­lar­i­çin­te­þek­kür­et­me­li­yiz.­Av­ru­pa'nýn­en­ö­nem­li­lig­le­rin­de­per­de­ çok­tan­ ka­pan­mýþ­ken,­ ül­ke­miz­de­ son ma­ça­ bu­ ka­dar­ yük­sek­ dü­zey­de­ he­ye­can­la gi­ril­me­sini­Türk­fut­bo­lu­a­dý­na­o­lum­lu­bu­lu­yo­rum.­ Bu­ ak­þam­ kim­ þam­pi­yon­ o­lur­sa ol­sun­ biz­ þun­dan­ e­mi­niz: Þam­pi­yon­lu­ðu so­nu­na­ka­dar­ha­ket­ti­ler.­Teb­rik­ler.

B

Y

SPOR ALEX, 2. KEZ GOL KRALI

TRABZON’DA 27 YILLIK HASRET

SON hafta öncesi 27 golü bulunan Fenerbahçe kaptaný Alex de Souza, Sivasspor maçýnýn ardýndan 2. kez krallýk tacýný takacak. Son haftada kart cezasý dolayýsýyla forma giyemeyecek Trabzonsporlu Burak’ýn (19) 8 gol önünde zirvede bulunan Brezilyalý futbolcuyu, takým arkadaþý Niang 15 golle takip ediyor. Alex, 2006-2007 sezonunda da gol kralý olmuþtu.

LÝGDE averajla ikinci sýrada yer alan Trabzonspor, son haftaya dezavantajlý girse de 27 yýllýk þampiyonluk özlemine son vermek istiyor. En son Ahmet Suat Özyacýzý ile 1983-84 sezonunda þampiyonluðu elde eden bordo-mavililer, Fenerbahçe’nin Sivasspor deplasmanýnda puan kaybetmesi halinde þampiyonluk hasretine son verme þansý yakalayacak.

Her iki takým da gösterdiði müthiþ performansla þampiyonluðu hakediyor. Ancak sadece bir tanesi kupayý müzesine götürecek. FOTOÐRAFLAR: AA

DÜÐÜM ÇÖZÜLÜYOR ÞAMPÝYONLUK YARIÞINDA SON HAFTAYA AYNI PUANLA GÝREN FENERBAHÇE ÝLE TRABZONSPOR’UN BUGÜN YAPACAKLARI MAÇLARDA ALACAKLARI SONUÇLAR, 2010-2011 SEZONUNUN ÞAMPÝYONUNU BELÝRLEYECEK. SPOR To­to­Sü­per­Lig’de­þam­pi­yon­luk­dü­ðü­mü,­ya­rý­þý­haf­ta­lar­dýr­ba­þa baþ­gö­tü­ren­Fe­ner­bah­çe­i­le­Trab­zons­por’un­li­gin­son­haf­ta­sýn­da­a­la­cak­la­rý­so­nuç­lar­la­çö­zü­le­cek.­Ý­ki­e­kip de­dep­las­man­da­ki­mü­ca­de­le­ler­de þam­pi­yon­luk­ya­rý­þýn­da­son­koz­la­rý­ný oy­na­ya­cak.­Fe­ner­bah­çe,­dep­las­man­da­Si­vass­por’un­ko­nu­ðu­o­lur­ken, Trab­zons­por­yi­ne­dep­las­man­da Kar­de­mir­Ka­ra­büks­por­i­le­kar­þý­kar­þý­ya­ge­le­cek.­Fe­ner­bah­çe’nin­Trab­zons­por’a­i­ki­li­a­ve­raj­da­üs­tün­lü­ðü bu­lu­nu­yor.­Li­gin­2.­haf­ta­sýn­da­Trab­zon’da­oy­na­nan­ma­çý­bor­do-ma­vi­li e­kip­3-2­ka­za­nýr­ken,­i­kin­ci­ya­rý­da­19. haf­ta­da­ki­mü­ca­de­le­de­sa­rý-la­ci­vert­li e­kip­Trab­zons­por’a­kar­þý­2-0’lýk­ga­li­bi­yet­al­dý.­Ý­ki­e­ki­bin­de­son­haf­ta

maç­la­rý­ný­ka­yýp­sýz­geç­me­si­du­ru­mun­da­i­ki­li­a­ve­raj­da­üs­tün­lü­ðü­bu­lu­nan­Fe­ner­bah­çe,­þam­pi­yon­lu­ða­u­la­þa­cak.­Fe­ner­bah­çe’nin­Si­vass­por dep­las­ma­nýn­da­her­tür­lü­pu­an­kay­býn­da­Trab­zons­por’a,­Kar­de­mir­Ka­ra­büks­por­ö­nün­de­a­la­ca­ðý­ga­li­bi­yet þam­pi­yon­lu­ðu­ge­ti­re­cek.­Ý­ki­e­ki­bin ta­raf­tar­la­rý­nýn­göz­le­ri­ta­kým­la­rý­nýn maç­la­rýn­da,­ku­lak­lar­i­se­ra­kip­le­rin mü­ca­de­le­le­rin­de­o­la­cak.

SÜPER LÝG'DE BUGÜN 15:00 Eskiþehir - Kasýmpaþa Tolga Özkalfa 20:00 Sivas - Fenerbahçe Fýrat Aydýnus 20:00 K. Karabük - Trabzon Yunus Yýldýrým

FENER FÝNALLERDE STRES YAÞIYOR SEZONUN son hafta maçýnda Sivasspor karþýsýnda þampiyonluk mücadelesi verecek sarý-lacivertliler, son 10 yýlda çýktýðý final maçlarýnda büyük kayýplar yaþadý. Son maçlarda stres yaþayan sarý-lacivertli ekip, 2000-2001 sezonundan bu yana 2 Süper Lig, 5 de Türkiye Kupasý þampiyonluðunu son maçlarda kaybetti. Ligde 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarýnda þampiyonluklarý son maçlarda aldýðý beraberliklerle kaçýran Fenerbahçe, 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarýnda kupa finallerinde kaybetti.

TRABZON PUAN REKORU KIRABÝLÝR TRABZONSPOR, Kardemir Karabükspor’u yenmesi halinde, lig tarihinde topladýðý en fazla puan rekorunu yineleyecek. 1995-96 sezonunda ligi 82 puan ile tamamlayan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor’u da yenmesi halinde ayný puana ulaþacak ve 37 sezondur mücadele ettiði ligdeki en fazla puan toplama baþarýsýný bir kez daha göstermiþ olacak. Bordo-mavili takýmýn baþýnda bulunan teknik direktör Þenol Güneþ ile 1995-96 sezonunda 82 puan elde etmesine karþýn 84 puanla Fenerbahçe’nin bir basamak arkasýnda ligi ikinci sýrada bitirerek þampiyonluðu rakibine kaptýrmýþtý.

Real Madrid'e transfer olan Nuri'ye Valencia formasý giyen Mehmet Topal'dan da övgüler geldi.

Nuri, Guti gibi oynar ÝSPANYA’NIN Va­len­ci­a­ ta­ký­mýn­da­ ilk­ se­zo­nu­nu ge­çi­ren­Türk­fut­bol­cu­Meh­met­To­pal,­AS­ga­ze­te­si­ne­ver­di­ði­de­meç­te­Re­al­Mad­rid’e­trans­fer­o­lan­Türk­fut­bol­cu­lar­Nu­ri­Þa­hin­ve­Ha­mit­Al­týn­top’u­ de­ðer­len­dir­di.­ Meh­met­ To­pal,­ Ha­mit’in Re­al­Mad­rid’e­trans­fe­ri­ne­çok­þa­þýr­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­ To­pal,­ “Ha­mit'in­ en­ bü­yük­ ö­zel­li­ði­ çok­ di­sip­-

lin­li­ol­ma­sý.­A­zim­li­ve­her­za­man­ta­kým­i­çin­oy­na­yan­ bir­ fut­bol­cu”­ de­di.­ To­pal,­ Nu­ri’yi­ ta­ným­lar­ken­“Mü­kem­mel­bir­sol­a­ya­ða­sa­hip.­Çok­tek­nik.­ Du­ran­ top­lar­da­ bir­ teh­li­ke.­ Ta­ký­mý­ i­çin­ bir si­lâh.­A­kýl­lý”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­la­nan­Meh­met­To­pal, Nu­ri’nin­sti­li­nin­þu­an­da­Be­þik­taþ’ta­oy­na­yan­Ýs­pan­yol­Gu­ti’ye­ben­ze­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.

Yeni sezon 7 Aðustos’ta

Ünder: Terim’e ben de sevindim

SPOR To­to­Sü­per­Lig’de­2010-2011­se­zo­nu­bu­gün ya­pý­la­cak­maç­lar­la­ta­mam­la­na­cak.­Lig­þam­pi­yo­nu ye­ni­se­zon­da­U­E­FA­Þam­pi­yon­lar­Li­gi’ne­doð­ru­dan­ka­tý­la­cak.­Li­gi­i­kin­ci­bi­ti­re­cek­e­ki­bin­i­se­‘’Dev­ler­Li­gi’’ne­gi­re­bil­me­si­i­çin­3.­ön­e­le­me­ve­play-off tur­la­rý­ný­geç­me­si­ge­re­ke­cek.­Ye­ni­se­zon­da­U­E­FA Av­ru­pa­Li­gi’nde­Tür­ki­ye’yi­Be­þik­taþ,­Bur­sas­por­ve Ga­zi­an­teps­por­tem­sil­e­de­cek.­Ku­pa­þam­pi­yo­nu Be­þik­taþ,­or­ga­ni­zas­yo­na­play-off­tu­run­dan,­li­gi­3. sý­ra­da­bi­ti­re­cek­e­kip­3.­ön­e­le­me­tu­run­dan,­lig­4.’sü i­se­2.­ön­e­le­me­tu­run­dan­ka­tý­la­cak.­Li­gin­son­3­sý­ra­sýn­da­ki­Ka­sým­pa­þa,­Kon­yas­por­ve­Bu­cas­por’un i­se­kü­me­düþ­me­le­ri­da­ha­ön­ce­ke­sin­leþ­miþ­ti.­Ligde ye­ni­se­zon­7­A­ðus­tos’ta­baþ­la­ya­cak.

GALATASARAY Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Bü­lent­Ün­der,­ta­ký­mýn­ba­þý­na­Fa­tih­Te­rim’in­ge­ti­ril­me­si­ne­ken­di­si­nin­de­se­vin­di­ði­ni­söy­le­di.­Ün­der, ken­di­si­gö­rev­dey­ken­Fa­tih­Te­rim­i­le­an­la­þýl­dý­ðý­nýn­a­çýk­lan­ma­sý­ný­de­ðer­len­dir­me­si­is­te­nil­di­ðin­de,­‘’Bu­ba­zen­o­la­bi­lir.­O­nun­yo­ru­mu­ba­na­a­it de­ðil’’­di­yen­Ün­der,­‘’Fa­tih­Te­rim’in­Ga­la­ta­sa­ray’a­gel­me­si­be­ni­de­se­vin­dir­di.­Ga­la­ta­sa­ray­ve mil­lî­ta­kým­da­al­dý­ðý­ba­þa­rý­la­rýy­la­her­ye­ri­hak­e­den­bir­mes­lek­ta­þý­mýz,­‘hoþ­gel­din’­di­yo­ruz,­ha­yýr­lý­ol­sun’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Ga­la­ta­sa­ray’da ba­þa­rý­lý­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Ün­der,­8­haf­ta­lýk sü­reç­i­çin­de­ken­di­a­dý­na­ta­ký­ma­bir­þey­ler­ver­di­ði­ni­dü­þün­dü­ðü­nü­söy­le­di.­

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

AÝLE - SAÐLIK

22 MAYIS 2011 PAZAR

15

Þikâyetler en çok dizi ve reklâmlara YE NÝ KANUN SONRASI RTÜK’E GE LEN ÞÝKÂ YET LER GENEL OLARAK AZALIRKEN, DÝZÝ VE REKLÂMLAR YÝNE TEPKÝ ÇEKÝYOR.

Bebeklere klâsik müzikle tedâvi Slovakya’da bir hastane, tedavi için geçici olarak annelerinden ayrýlmak zorunda kalan yeni doðan bebeklerin rahatlamasý için klâsik müziði bir yöntem olarak kullanýyor. Kosice-Saca hastanesinin doðum servisinde bebeklere, küçücük baþlarýna takýlan devasa büyüklükte gelen sýradan kulaklýklarla, Mozart ya da Vivaldi dinletiliyor. Klinik þefi Dr Blavka Viragova, servisi gezerken yaptýðý açýklamada, müziðin, anne sesi yerine geçme iþlevi gördüðünü ve bebeðin düzenli nefes almasýna yardým ettiðini ve düzgün kalp atýþýný saðladýðýný belirterek, müzik tedavisini baþarýlý bulduðunu söyledi. Kosice / aa

Trabzon Valisi Kýzýlcýk, Aile Haftasý dolayýsýyla mesaj yayýnladý.

Aile, toplumun temelidir TRABZON Va­li­si­Dr.­Re­cep­Ký­zýl­cýk,­a­i­le­nin,­de­rin­ve ku­þa­tý­cý­bir­ku­rum­o­la­rak­top­lum­ha­ya­tý­nýn­te­me­li­ni o­luþ­tur­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Re­cep­Ký­zýl­cýk,­A­i­le­Gü­nü­ve A­il­e­ Haf­ta­sý­ dolayýsýyla­ ya­yým­la­dý­ðý­ me­saj­da,­ a­i­le­nin ki­þiy­le­top­lum­a­ra­sýn­da­ki­ba­ðý­ku­ran­ve­top­lum­ha­ya­tý­nýn­te­me­li­ni­o­luþ­tu­ran­sos­yal­bir­ku­rum­ol­du­ðu­nu i­fa­de­et­ti.­Va­li­Ký­zýl­cýk,­“Bu­an­lam­da­a­i­le­her­yaþ­ta­ki bi­rey­ i­çin­ vaz­ge­çil­mez­ bir­ ü­ni­te­dir.­ Bi­zim­ kül­tü­rü­müz­de­ a­i­le,­ de­rin­ ve­ ku­þa­tý­cý­ bir­ ku­rum­ o­la­rak­ top­lum­ ha­ya­tý­nýn­ te­me­li­ni­ o­luþ­tur­mak­ta­dýr.­ Sos­yal­ bir var­lýk­ o­lan­ in­san­ i­çin­ top­lum­sal­ ha­yat­ ne­ ka­dar­ ö­nem­li­ve­ge­rek­li­i­se;­bir­top­lum­i­çin­de­o­top­lu­mun çe­kir­de­ði­ni­o­luþ­tu­ran­a­i­le­ku­ru­mu­o­ka­dar­ha­ya­tî­bir ö­ne­me­sa­hip­tir.­Bu­an­lam­da­a­i­le­yi­güç­len­dir­me­ko­nu­sun­da­a­tý­la­cak­her­a­dým­da­bü­yük­bir­ö­ne­me­sa­hip­tir.­Zi­ra­güç­lü­a­i­le­ya­pý­sý­i­le­güç­lü­top­lum­i­liþ­ki­si bir­bi­riy­le­ doð­ru­ o­ran­tý­lý­dýr.­ Bu­ ne­den­le­ a­i­le­nin­ sos­yal­a­çý­dan­des­tek­len­me­si­ve­güç­len­di­ril­me­si­e­sa­sýn­da­ top­lu­mun­ des­tek­len­me­si­ top­lum­sal­ do­ku­nun güç­len­di­ril­me­si­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Trabzon / cihan

DSÖ, cep ile kanser iliþkisini araþtýracak DÜN YA Sað­l ýk­ Ör­g ü­t ü­ (DSÖ) , cep­ te­le­fon­la­rý­ i­le­ di­ðer­ kab­lo­suz ci­h az­l a­r ýn­ yay­d ý­ð ý­ rad­y as­y o­n un kan­se­re­ yol­ a­çýp­ aç­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­le­mek­i­çin­bu­ay­i­çin­de­bir­uz­man­l ar­ top­l an­t ý­s ý­ ya­p ý­l a­c a­ð ý­n ý bil­d ir­d i.­ DSÖ’nün­ U­l us­l a­r a­r a­s ý Kan­ser­ A­raþ­týr­ma­ A­jan­sý’nda­ ya­pý­la­cak­ top­lan­tý­da,­ e­lek­tro­man­ye­tik­rad­yas­yo­nun,­kan­se­ro­jen­o­la­rak­ta­ným­la­nýp­ta­ným­la­na­ma­ya­ca­ðý­na­ka­rar­ver­mek­ü­ze­re,­sað­lýk ü­ze­rin­de­ki­ et­ki­le­ri­ i­le­ il­gi­li­ da­ha ön­ce­ ya­pý­lan­ ça­lýþ­ma­la­rýn­ de­ðer­len­di­ri­le­ce­ði­ kay­de­dil­di.­ Kan­ser a­raþ­týr­ma­ a­jan­sý­nýn­ söz­cü­sü­ Ni­co­l as­ Ga­u ­d in,­ Fran­s a’nýn­ Lyon þeh­r in­d e­ ya­p ý­l a­c ak­ top­l an­t ý­n ýn so­nun­da­31­Ma­yýs’ta­bi­lim­a­dam­la­rý­nýn­bir­ka­rar­ver­me­si­nin­bek­len­di­ði­ni­be­lirt­ti.­A­jans,­1970’den bu­ ya­na­ kan­se­re­ yol­ a­çan­ a­ra­la­rýn­da­ X­ ý­þýn­la­rý,­ in­san­ pa­pil­lom vi­rüs­ ve­ as­bes­te­ i­liþ­kin­ 100’ü­ aþ­kýn­dos­ya­ya­yýn­la­dý.­Cenevre / aa

Mart ayýnda RTÜK'e gelen izleyici þikâyetleri bir önceki aya göre yüzde 36.7 oranýnda azalýrken, reklâmlara iliþkin þikâyetler yaklaþýk iki kat arttý.

6112 sa­yý­lý­Rad­yo­ve­Te­le­viz­yon­la­rýn­Ku­ru­luþ­ve­Ya­yýn­Hiz­met­le­ri­hak­kýn­da­ka­nu­nun yü­rür­lü­ðe­ gir­di­ði­ Mart­ a­yýn­da­ Üst­ Ku­ru­la ge­len­iz­le­yi­ci­þi­kâ­yet­le­ri­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re yüz­de­36.7­o­ra­nýn­da­a­zal­dý.­ Rad­yo­ve­Te­le­viz­yon­ Üst­ Ku­ru­lu­ (RTÜK) Baþ­ka­ný­ Prof. Dr.­ Da­vut­ Dur­sun,­ Mart­ a­yýn­dan­ bu­ ya­na ge­len­þi­kâ­yet­so­nuç­la­rý­na­ba­kýl­dý­ðýn­da,­bel­li a­lan­lar­da­cid­dî­dü­þüþ­göz­lem­le­di­ði­ni­söy­le­di.­Top­lam­þi­kâ­yet­ler­de­yüz­de­36.7­o­ra­nýn­da­ bir­ a­zal­ma­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Dur­sun, ‘’Ye­ni­ya­sa­i­le­bir­lik­te­ya­yýn­cý­ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn­ya­yýn­ih­lâl­le­ri­ko­nu­sun­da­da­ha­has­sa­si­yet­le­ ha­re­ket­ et­tik­le­ri­ni­ var­ sa­yý­yo­rum,­ o ne­den­le­ ken­di­le­ri­ne­ te­þek­kür­ e­di­yo­rum’’ de­d i.­ Rek­l âm­l a­ il­g i­l i­ þi­k â­y et­l e­r in­ yüz­d e 7’den­ yüz­d e­ 13’e­ yük­s el­d i­ð i­n i­ kay­d e­d en Dur­sun,­‘’Rek­lâm­la­ra­i­liþ­kin­dü­zen­le­me­he­nüz­ya­pýl­ma­dý­ðý­i­çin­bir­kar­ma­þa­var.­Þi­kâ­yet­ler­bu­yön­de.­Ý­kin­cil­dü­zen­le­me­ler­ya­pýl­dýk­tan­son­ra­bu­ko­nu­da­ki­þi­kâ­yet­le­rin­a­zal­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.

ÞÝKÂYETLERÝN YÜZDE 42’SÝ DÝZÝLERLE ÝLGÝLÝ Þu­bat­a­yýn­da­Üst­Ku­ru­la­top­lam­8­bin 361­þi­kâ­yet­ge­lir­ken,­bu­sa­yý­Mart­ta­5­bin 212’ye­düþ­tü.­Mart­a­yýn­da­RTÜK’e,­444­1 178­RTÜK­Ý­le­ti­þim­Mer­ke­zi,­RTÜK­web­si­te­si­ve­e-pos­ta­a­ra­cý­lý­ðýy­la­iz­le­yi­ci­ler­den­top­lam­5­bin­212­baþ­vu­ru­ya­pýl­dý.­Bun­la­rýn­yüz­de­42’si­ni­yer­li­di­zi­ler­le­il­gi­li­bil­di­rim­ler­o­luþ­tur­du.­Yer­li­di­zi­le­ri­yüz­de­13’le­rek­lâm­ku­þak­la­rý,­yüz­de­8’le­di­renç­ya­rýþ­ma­la­rý,­yüz­de 6­i­le­ku­þak­prog­ram­la­rý­ve­yüz­de­6­i­le­ha­ber bül­ten­le­ri­iz­le­di.­En­çok­þi­kâ­yet­e­di­len­di­zi 715­bil­di­rim­le­ (yüz­de­33) ‘’Muh­te­þem­Yüz­yýl’’ o­lur­ken,­bu­di­zi­yi­225­bil­di­rim­le­ (yüz­de 10) ‘’Güz­Gül­le­ri’’­ve­128­bil­di­rim­le­(yüz­de­6) ‘’Beh­zat­Ç.­Bir­An­ka­ra­Po­li­si­ye­si’’ ad­lý­ya­pým­lar­ta­kip­et­ti.­Di­zi­ler­le­il­gi­li­þi­kâ­yet­ler­de­en çok­yüz­de­83­i­le­‘’Ba­ðým­lý­lýk­(Al­kol,­si­ga­ra­gi­bi­mad­de­kul­la­ný­mý)’’, yüz­de­74­i­le­ ‘’Mil­lî­ve Ma­ne­vî­De­ðer­le­re­Ay­ký­rý­lýk’’,­yüz­de­69­i­le ‘’Top­lu­mu­Ya­nýlt­ma’’­kri­te­ri­ne­a­týf­ya­pýl­dý.’’

REKLÂM KUÞAKLARINA ÝLÝÞKÝN ÞÝKÂYETLER YAKLAÞIK ÝKÝ KAT ARTTI YENÝ RTÜK yasasýnýn yürürlüðe girdiði Mart ayýnda toplam þikâyetler yüzde 36.7 oranýnda azaldý. Buna karþýn reklâmlara iliþkin þikâyetler bir önceki aya göre yaklaþýk iki kat arttý. Þubat ayýnda reklâm kuþaklarýyla ilgili yüzde 7 þikâyet gelirken, Mart ayýnda bu oran yüzde 13’e yükseldi. Reklâmlara iliþkin kaydedilen 652 bildirim arasýnda, yüzde 9 ile ‘’Reklâmlarda ses artýþý’’ ilk sýrada yer aldý. Bunu yüzde 8 ile ‘’118’li hat’’ reklâmlarý izledi. Cinsel-bitkisel ürün reklâmlarý ise yüzde 5 oranýnda þikâyet aldý. Bazý temizlik ürünlerinin reklâmlarý ile Saðlýk Bakanlýðýnca sigarayý býraktýrma amacýyla uygulanan kampanya kapsamýnda yayýnlanan ‘’ALO 171’’ reklâmý þikâyet edilen reklâmlar arasýna girdi. Ankara / aa

Ýþitme engelliler derdini anlatamýyor MANAVGAT Ý­þit­me­En­gel­li­ler­Spor­Ku­lü­bü­ü­ye­le­ri,­ Av­ru­pa­Kon­se­yi­Par­la­men­ter­Mec­li­si (AKPM)­Baþ­ka­ný­Mev­lüt­Ça­vu­þoð­lu­i­le­bir­a­ra­ya­gel­di.­Ma­nav­gat­Ý­þit­me­En­gel­li­ler­Spor­Ku­lü­bü­i­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­Gud­di­si­Ay­dýn,­i­þit­me en­gel­li­le­rin­çek­ti­ði­sý­kýn­tý­lar­la­il­gi­li­AKPM­Baþ­ka­ný­ný­bil­gi­len­dir­di.­Ý­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­Gud­di­si­Ay­dýn,­der­nek­le­ri­ne­58­i­þit­me­en­gel­li­nin­ü­ye­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ý­þit­me­en­gel­li­le­rin­sos­yal

ha­yat­ta­en­faz­la­sý­kýn­tý­yý­has­ta­ne­ler­de­mu­a­ye­ne o­lur­ken­ya­þa­dý­ðý­ný­an­la­tan­Ay­dýn,­en­gel­li­nin­sý­kýn­tý­sý­ný­dok­to­ra­i­þa­ret­di­li­öð­ret­men­siz­an­lat­ma­sý­nýn­zor­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Ma­nav­gat’ta i­þit­me­en­gel­li­i­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­nin­sa­de­ce ken­di­si­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Ay­dýn,­ö­zel­sek­tör­de­ça­lýþ­tý­ðý­i­çin­i­þit­me­en­gel­li­le­ri­nin­so­run­la­rý­ný çöz­me­de­ço­ðu­za­man­ye­ter­siz­kal­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ay­dýn,­“Ý­þit­me­en­gel­li­ler­en­faz­la­sað­lýk

hiz­met­le­ri­ni­al­ma­da­sý­kýn­tý­çe­ki­yor.­Ra­hat­sýz­lý­ðý­ný­dok­to­ra­an­lat­ma­da­zor­la­ný­yor.­Dok­tor­da has­ta­ü­ze­rin­de­teþ­his­koy­ma­da­zor­luk­çe­ki­yor. Ý­þit­me­en­gel­li­nin­i­þa­ret­di­li­ol­ma­dan­der­di­ni an­lat­ma­sý­çok­zor.­Ý­kin­ci­en­bü­yük­sý­kýn­tý­sý­i­se ad­lî­mer­ci­ler­de­o­lu­yor.­Yi­ne­ay­ný­sý­kýn­tý­lar­no­ter­ve­ta­pu­iþ­lem­le­rin­de­de­ya­þa­ný­yor.­Ý­þit­me en­gel­li­i­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­sa­yý­sý­nýn­ço­ðal­týl­ma­sý­lâ­zým”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Antalya / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

I S Ýktidarý fýrsat bil I Görünüyor þimdiden sana yine iktidar. þapkadan bir tavþan; yok, baþkan çýkar. R Sihirli Anayasa, reformlar, AB filan hep dursun; G Sabretmeye alýþkýn, milletimiz âþikâr... A SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com N

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L Ý N K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E E N Y ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 22 MAYIS 2011 PAZAR

Kuzey Ege’nin incisi:

Bozcaada CAMÝSÝ, KÝLÝSESÝ, DAR SOKAKLARI VE OSMANLI ÝLE RUM MÝMARÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝNÝ TAÞIYAN BÝTÝÞÝK NÝZAMLI EVLERÝYLE BOZCAADA, KALABALIK ÞEHÝRLERDEN KAÇIP FARKLI BÝR ATMOSFERDE VAKÝT GEÇÝRMEK, DÝNLENMEK ÝSTEYENLERE, BU ÝMKÂNI SUNUYOR.

SON yýllarda adýndan sýkça söz edilen Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, camisi, kilisesi, dar sokaklarý ve Osmanlý ile Rum mimarisinin özelliklerini taþýyan bitiþik nizamlý evleriyle, kalabalýk þehirlerden kaçýp, farklý bir atmosferde vakit geçirmek, dinlenmek isteyenlere bu imkâný sunuyor. Kaymakam Ýbrahim Çenet, Türkiye’nin Kuzey Ege’deki incisinin Bozcaada olduðunu söyledi. Adanýn, doðrudan boðazýn bütün esintilerini aldýðýný, tabiî bir klimasý bulunduðunu belirten Çenet, bunlarýn uzun yaþamanýn sýrrýný beraberinde getirdiðini bildirdi. Denizin yüzeyindeki oksijenin adayla buluþmasýnýn önemli olduðuna dikkat çeken Çenet, ana karaya yakýn olmasý, yarým saatlik bir yolculukla adaya eriþilebilmenin Bozcaada’nýn cazibesini arttýrdýðýný kaydetti. Bugün kuzeyden en güneye bir hat çizildiðinde güzelim coðrafyalarýn yoðun turizm baskýsý altýnda çok ciddî betonlaþma riski ile karþý karþýya kaldýðýný vurgulayan Çenet, özellikle de yazlýk konut ve villalarýn, bulunduðu yerlerde ciddî

HABERLER

bir çevre kirliliði oluþturduðunu savundu. Ýbrahim Çenet, insanlarýn adanýn tabiî yapýsýný sürdürebilmiþ olmasýndan dolayý Bozcaada’yý tercih ettiðini ifade ederek, bunun çok önemli olduðunu söyledi.

EN ÝYÝ ADALAR ARASINDA Yabancý bir seyahat dergisinin ‘’en iyi adalar’’ anketinde Bozcaada’nýn isminin öne çýktýðýný ifade eden Çenet, bunun da ada turizmi için önemli olduðunu vurguladý. Bir þey yaparken 40 kez düþündüklerini, adanýn coðrafyasýnýn çok hassas olduðunu kaydeden Çenet, Bozcaada’nýn, kendisini geçmiþten günümüze taþýyabildiðini, ada kimliðini koruduðunu belirterek, ‘’Bir tarafta Osmanlý mimarisi, bir tarafta Rum mimarisi, bir tarafta cami minaresi, bir tarafta çan kulesi. Hatta birbirinden etkilenmiþ dar sokaklar, bitiþik nizamlý evler. Bunlarý bütünüyle ele aldýðýnýz zaman bunlar adayý hem gizemli, hem de arzu edilir kýlýyor” diye konuþtu. Çanakkale / aa

Köylüler, bereketli yaðmurlara þükür için kurban kesti.

Yaðmur için þükür duâsý n KIRIKKALE’NÝN Balýþeyh ilçesi Kulasýz beldesinde vatandaþlar, yaðmur bereketinden dolayý kurban keserek þükür duâsý etti. Belde halkýnýn yaðmurlar sonrasýnda geleneksel hale getirdikleri duâya, çevre yerleþim yerlerinden vatandaþlar da katýldý. Þükür duâsýnda kesilen kurbanlar, büyük kazanlarda piþirilerek vatandaþlara ikram edildi. Bu yýlki yaðmurlarýn ekili alanlara büyük katký saðladýðýný ifade eden vatandaþlar, ‘’Verimin bu yýl diðer yýllara göre daha bereketli olacaðý inancýndayýz. Bu berekete karþý belde halký olarak bir araya geldik ve þükür kurbaný kestik” diye konuþtu. Kýrýkkale / cihan

Kâinatýn geniþlediði bir kez daha teyit edildi

A D A R Ý B Ü L R Ü T L Ü K Ý KÝ

BOZCAADA’NIN, butik bir ada konumunda olduðunu dile getiren Çenet, insanlarýn artýk þehir hayatýnda yaþadýklarý o karmaþayý, baþ döndürücü teknolojik geliþmeyi görmek istemediðini, tabiatla baþ baþa kalabilecekleri yerleri görmek istediklerini kaydetti. Çenet, þöyle konuþtu: ‘’Hâlâ kirlenmemiþ bir deniz ve kumsal, hoþgörülü gülümseyen insanlar görmek istiyorlar. Bozcaada’nýn bu anlamda çok deðiþik konsepti var. Tarihine bakarsanýz Bozcaada aslýnda iki kültürlü bir ada. Hem Osmanlý Müslümanlarý ve Türkleri, hem de Rum asýllý Türk vatandaþlarýmýz bir arada yaþamýþlar. Bu bir arada hayat, hoþgörü kültürünü beraberinde getirmiþ. Su ile çevrilmiþ bir hayat söz konusu adada, bu da sizi birbirinize zorunlu kýlmýþ. Bununla beraber tabi bir kültür alýþ veriþi var. Ege’nin mutfaðý ve bütün güzelliklerinin, butik bir halde bu küçücük adaya sýðdýrýlmýþ minyatürünü görebilirsiniz Bozcaada’da. Adanýn tercih nedeni biraz da bu. Bozcaada’nýn içinde biraz Ýzmir vardýr, biraz Aydýn vardýr, birazcýk Çanakkale vardýr, tabiî Troya bölgesi de.’’ ‘’Bozcaada’da zamaný tutabiliyorsunuz. Ýçinde yaþadýðýnýz zamanýn içinden çýkýp kendinize de, yaþadýðýnýz yere de bakabiliyorsunuz. Bu bir anlamda zamaný durdurmaktýr’’ diyen Çenet, adayý tercih edenlerin bu konularý ön plana çýkardýðýný bildirdi.

n NASA’NIN 200 bin galaksi üzerinde 5 yýl boyunca ve kozmik zamanda 7 milyar ýþýk yýlý geriye gidilerek yapýlan gözlemler sonucunda, kâinatta karanlýk enerjinin, yer çekimi gücüne baskýn olduðu ve kâinatýn giderek artan bir hýzla geniþlemesini saðlayan düzenli ve tek vücut bir güç olduðu teyit edildi. Uzaydaki Galaxy Evolution Explorer aracý ve Avustralya’nýn Siding Spring Daðlarýnýn zirvesinde bulunan teleskopla yapýlan gözlemleri izleyen ölçümler, galaksilerin birbirinden uzaklaþtýðý bilgisini bir kez daha doðrularken, bulgular, karanlýk enerjinin varlýðýnýn, saðlanan en iyi teyidi oldu. Ankara / aa

KRM, internet sitesine kavuþtu n ALMANYA’DAKÝ büyük Ýslâmî organizasyonlarýn 2007 yýlýnýn Mart ayýnda ortaklaþa kurduðu Ýslâmî çatý kuruluþu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) kendi internet sitesine kavuþtu. KRM; DÝTÝB, Ýslâm Konseyi (Islamrat), Ýslâm Kültür Merkezleri Birliði (ÝKMB) ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nden (ZMD) oluþuyor. KRM, dört büyük kurumun eþ güdümle çalýþ malar yürütmesi ve devlet kurumlarýna muhatap olma çalýþmalarý yürütüyor. 20 Mayýs’tan itibaren KRM ile ilgili bütün önemli bilgilere www.koordinationsrat.de sitesinden ulaþýlabilecek. Köln / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

22 Mayıs 2011  
22 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 22 Mayıs 2011 baskısı

Advertisement