Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

GENÇLER VE KENDÝNÝ “GENÇ” HÝSSEDENLER AYNI ÞÖLENDE BULUÞTU

GEL DEDÝ... GELDÝLER Bu yýl ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni, Konya’da binlerce kiþinin iþtirak ettiði bir katýlýmla gerçekleþti. uHaberi sayfa 15’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.809

www.yeniasya.com.tr

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

Ankara kriterleri devrede mi? SEÇÝM ÖNCESÝ ARTAN PROVOKASYONLAR, YÝNE HAREKETE GEÇEN DERÝN ODAKLARIN MI TEZGÂHI?

DIÞ BORÇ 123 MÝLYAR DOLAR

Özel sektörün borcu artýyor uÖzel sektörün yurt dýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcu, bu yýlýn Mart ayý sonu itibariyle bir önceki aya kýyasla yüzde 2,84 artarak 122,8 milyar dolar oldu. Bu rakam Þubat ayýnda 119,4 milyar dolar düzeyindeydi.. Haberi sayfa 11’de

KALÝTELÝ HAYAT ÝÇÝN

Yolsuzluklar sona ermeli uTürkiye Kalite Derneði (KalDer) Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Doðan, ‘’Kamu kaynaklarýnýn verimli kullanýlabilmesi, yolsuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasý ve sonunda kamu yönetimine karþý güvenin arttýrýlmasý yaþam kalitemiz için öncelikli ve önemlidir’’ dedi. Haberi sayfa 11’de

STRAUSS-KAHN CEZAEVÝNDE

IMF kuruluna DSK brifingi u­ U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu Ýc ra Ku ru lunun, IMF Baþkaný Dominique Strauss-Kahn’a yöneltilen suçlamalar hakkýnda bilgilendirildiði ve Kurulun konuyla ilgili geliþmeleri izleyeceði bildirildi. Haberi sayfa 7’de

ÞEHÝT HABERLERÝ YÝNE ARTMAYA BAÞLADI

AB KRÝTERLERÝ YERÝNE ANKARA KRÝTERLERÝ

uSeçime doðru gerginliði týrmandýrmaya yönelik provokasyonlarýn týrmanýþa geçmesi endiþeyle izleniyor. Kastamonu'da Baþbakanýn koruma konvoyuna yapýlan ve bir polisin þehit olduðu saldýrýnýn ardýndan Silopi'de iki polisin daha þehit düþmesi ve akabinde Çukurca'da bir askerin mayýna basarak þehit olduðu haberi, soru iþaretlerini arttýrdý. PKK 15 Haziran'a kadar “eylemsizlik” kararý almýþken, bazý saldýrýlarýn örgüt tarafýndan üstlenilmesi de kafalarý karýþtýrdý.

u­ Son TSK operasyonlarýnda ölü ele geçirildiði açýklanan PKK'lýlarýn “eylemsizlik” halinde iken baskýna uðradýðý iddialarýnýn aydýnlatýlmasý istenirken, terör eylemlerinin Bolu otoyolunda ve Karabük'te yol kesme þeklinde süreceðini iddia eden istihbarat uzmaný Emre Uslu'nun, bir güvenlik yetkilisinden aktardýðý “AKP'liler eþlerine verilen topuk selâmýnýn zevkinden sarhoþ olmuþ, ama Ankara kriterleri bildiðiniz gibi iþletiliyor, hem de ayný ekipçe” sözü manidar bulundu.

Kur’ân’a yaþ sýnýrý büyük utanç Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, yaz Kur’ân kurslarýndaki yaþ sýnýrlamasýyla ilgili, ‘’Yüzde 99’unun Müslüman olduðu kabul edilen bir ülkede çocuklarýnýza belli bir yaþa kadar dinî eðitim verememek büyük utançtýr’’ deðerlendirmesinde bulundu.

Sayfa 3’te

ARJANTÝN'DE 8 KÝÞÝ MAHKÛM OLDU

Ýþkenceci subaylara müebbet u­ Arjantin’de tarihe “kirli savaþ” olarak geçen, 1976-1983 askerî diktatörlük döneminde sivillere iþkence ederek öldürdüðü belirtilen 8 eski subay ömür boyu hapse mahkûm oldu. Bir yýl kadar süren dâvânýn sonunda subaylar, çoðu solcu Montoneros grubuna mensup 22 kiþinin orduya teslim olduktan sonra iþkence görerek öldürülmesinden suçlu bulunarak mahkûm edildi. Haberi sayfa 7’de

MAVÝ MARMARA RAPORUNDA

BM ile Ýsrail krizi kapýda uDýþýþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Mavi Mar mara olayýyla ilgili olarak Türkiye’nin BM Soruþturma Komisyonundan çekilmesinin söz konusu olmadýðýný, müzakerelerin sürdüðünü, ancak geçen seneki BM raporuyla çeliþkili bir tutumun ortaya çýkmasý durumunda buna tepkilerinin olumlu olmayacaðýný söyledi. Haberi sayfa 4’te

12 EYLÜLZEDE ÖÐRETMEN:

Hak yerini buldu 12 Eylül döneminde 7 yýl görevden uzaklaþtýrýlmasý nedeniyle AÝHM’e baþvurarak 20 bin euro tazminat kazanan öðretmen, “Gün geldi ve alýnan ka rar bu gün be ni buldu” dedi. Haberi sayfa 5’te ISSN 13017748

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

‘‘ Ýslâmiyet nüzul etti, tâ ki istibdat kalksýn

Allah’ýn­ lütuf­ ve­ ihsanýyla­ onlara­ verdiði­ þeyde­ cimrilik­ edenler,­ bu­ cimrilikleri­ kendileri­ için­ bir hayýrdýr­ sanmasýnlar.­ Bu­ onlar­ için­ þerdir.­ Cimrilik­ ettikleri­ þey­ Kýyamet­ gününde­ ateþten­ halka olarak­onlarýn­boyunlarýna­dolanacaktýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 180 / Âyet-i Kerime Meâli

Risâle-i Nur’da müceddidlik

‘‘

Þeriat-ý Garrâ zemine nüzûl etti; tâ ki; zeminin yüzünü temiz ve insanýn yüzünü ak etsin, þu insâniyetten siyah lekesini izâle etsin; hem de, izâle etti.

S

uâl: “Þu­ pis­ is­tib­dat­ ne­ va­kit­ten­ be­ri baþ­la­mýþ,­ge­li­yor?”­ Cevap: Ýn­san­lar­ hay­van­lýk­tan­ çý­kýp gel­di­ði­va­kit,­na­sýl­sa­bu­nu­da­be­ra­ber ge­tir­miþ­tir.­ Suâl: “De­mek­ is­tib­dat­ hay­vâ­ni­yet­ten­gel­me­dir?”­ Cevap: E­vet...­Müs­te­bit­bir­kurt,­bî­ça­re­bir­ko­yu­nu­ par­ça­ par­ça­ et­mek,­ dâ­i­mâ­ ka­vî,­ za­yý­fý­ ez­mek,­hay­van­la­rýn­bi­rin­ci­düs­tur­ve­ka­vâ­nîn-i­e­sâ­si­ye­sin­den­dir.­ Suâl: “Son­ra?”­ Cevap: Þe­ri­at-ý­ Gar­râ­ ze­mi­ne­ nü­zûl­ et­ti;­ tâ­ ki; ze­mi­nin­yü­zü­nü­te­miz­ve­in­sa­nýn­yü­zü­nü­ak­et­sin,­þu­in­sâ­ni­yet­ten­si­yah­le­ke­si­ni­i­zâ­le­et­sin;­hem de,­i­zâ­le­et­ti.­Fa­kat,­vâ­e­se­fâ­ki,­mu­hît-i­za­mâ­nî­ve me­kâ­nî­nin­te­si­riy­le,­hi­lâ­fet­sal­ta­nâ­ta­in­ký­lâp­e­dip, is­tib­dat­bir­par­ça­ha­yat­lan­dý.­Tâ­Ye­zid­za­ma­nýn­da,­bir­de­re­ce­kuv­vet­bu­la­rak,­ba­þý­ný­kal­dýr­dý­ðýn­dan,­ Ý­mam­ Hü­se­yin­ Haz­ret­le­ri­ hür­ri­yet-i­ þer’i­ye ký­lýn­cý­ný­çek­ti,­ba­þý­na­ha­vâ­le­ey­le­di.­Fa­kat,­ne­ça­re­ki,­is­tib­dâ­dýn­kuv­ve­ti­o­lan­ce­hil­ve­vah­þet,­ce­vâ­nib-i­ â­lem­de­ zey­nâb­ gi­bi­ Ye­zid’in­ is­tib­dâ­dý­na kuv­vet­ver­di.­ Suâl: “Þim­di­ki­meþ­rû­ti­yet,­is­tib­dat­ne­re­de?­On­la­rýn­ha­re­kâ­tý­ne­re­de?­Hi­lâ­fet,­sal­ta­nat­ne­re­de?­Na­sýl tat­bik­e­di­yor­sun?­Yek­di­ðe­ri­ne­mu­sâ­fa­ha­ve­te­mas et­ti­ri­yor­sun,­a­ra­la­rýn­da­karn­lar­ve­a­sýr­lar­var?”­ Cevap: Meþ­rû­ti­ye­tin­ sýr­rý,­ kuv­vet­ ka­nun­da­dýr, þa­hýs­hiç­tir.­Ýs­tib­dâ­dýn­e­sâ­sý,­kuv­vet­þa­hýs­ta­o­lur, kâ­nu­nu­ken­di­key­fi­ne­tâ­bî­e­de­bi­lir,­hak­kuv­ve­tin mað­lû­bu.­ Fa­kat,­ bu­ i­ki­ ruh­ her­ za­man­da­ bi­rer þek­le­ gi­rer,­ bi­rer­ li­bas­ gi­yer.­ Bu­ za­ma­nýn­ mo­da­sý böy­le­giy­di­ri­yor.­Zan­no­lun­ma­sýn,­is­tib­dat­ga­le­be et­t i­ð i­ za­m an­ ta­m a­m en­ hük­m ü­n ü­ ic­r â­ et­m iþ, meþ­r û­t i­y et­ mað­l ûp­ ol­d u­ð u­ va­k it­ mah­v ol­m uþ. Kel­lâ!­Kâ­i­nat­ta­gâ­lib-i­mut­lak­ha­yýr­ol­du­ðun­dan, pek­ç ok­ en­v â­ ve­ þu­u ­b ât-ý­ he­y et-i­ ic­t i­m â­i ­y e­d e meþ­rû­ti­yet­ hü­küm­fer­mâ­ ol­muþ­tur.­ Ci­dâl­ ber­de­vam,­harb­i­se­sec­câl­dir.­ Suâl: “Bâ­zý­a­dam,­‘Þe­ri­a­ta­mu­hâ­lif­tir’­di­yor?”­ Cevap: Rûh-u­ meþ­rû­ti­yet,­ þe­ri­at­tan­dýr;­ ha­ya­tý da­ on­dan­dýr.­ Fa­kat­ il­câ-i­ za­rû­ret­le­ te­fer­ru­ât­ o­la­bi­lir,­ mu­vak­ka­ten­ mu­hâ­lif­ düþ­sün.­ Hem­ de,­ her ne­ hâl­ ki,­ meþ­rû­ti­yet­ za­ma­nýn­da­ vü­cu­da­ ge­lir; Meþ­rû­ti­yet­ten­neþ’et­et­me­si­lâ­zým­gel­mez.­Hem­de,­han­gi­þey­var­dýr­ki,­her­ci­het­le­þe­ri­a­ta­mu­vâ­fýk­ol­sun;­han­gi­a­dam­var­ki,­bü­tün­ah­vâ­li­þe­ri­a­ta mu­tâ­býk­ ol­sun?­ Öy­le­ i­se­ þahs-ý­ mâ­ne­vî­ o­lan­ hü­kû­met­ da­hi­ mâ­sum­ o­la­maz;­ an­cak­ Ef­lâ­tûn-i­ Ý­lâ­hî­nin­me­dî­ne-i­fâ­zý­la-i­ha­ya­li­ye­sin­de­mâ­sum­o­la­bi­lir.­ Lâ­kin,­ meþ­rû­ti­yet­ i­le­ sû-i­ is­ti­mâ­lâ­týn­ ek­ser yol­la­rý­mün­sed­o­lur;­is­tib­dat­ta­i­se­a­çýk­týr.­ Münâzarât, s. 37, (yeni tanzim, 88-94) LÛGATÇE:

rûh-u meþ rû ti yet: Meþrûtiyet’in ruhu. ilcâ-i zarûret: Zarû retin zorlamasý. mu vak ka ten: Ge çi ci olarak. muhâlif: Ters, aykýrý, zýt. neþ’et: Doðma. mu vâ fýk: Uy gun, münasip. Ef lâ tûn-i Ý lâ hî: Sa dece aklýna dayanarak Allah’ý bulmaya çalýþan fel se fî e ko le men sup olan Eflâtun. me dî ne-i fâ zý la-i ha ya li ye: Ef lâ tun’un, felsefesinde târif ettiði, an cak ha yal de müm kün o la bi len fa zî let þehri. mün sed: Sed çe kil miþ. Engellenmiþ.

kavî: Kuvvetli. ka vâ nîn-i e sâ si ye: Temel kanunlar. Þe ri at-ý Gar râ: Par lak Þeriat. mu hît-i za mâ nî ve mekânî: Ýçinde bulunduðu yer ve zaman. cevânib-i âlem: Âle min dört bir yaný. zeynâb: Küçük su a kýn tý la rý nýn her ta raf tan ge lip top la na rak mey da na ge tir dik le ri gölcük, havuz. karn: Çað, devir. þuubât-ý heyet-i ictimâiye: Sosyal hayatýn çeþitli kesimleri. cidâl: Mücadele. ber de vam: De vam etmekte. sec câl: A kýp du ran, sürüp giden.

ki­te­ced­düd­den­his­se­si­ni­al­ma­lý­dýr.­Bu­mâ­nâ­da­her­in­san­ve­Müs­lü­man­her­za­man­tec­dî­de muh­taç­týr­ve­o­nu­a­ra­ma­lý­ve­öð­ren­me­li­dir. Ge­le­nek­de­mek­ta­as­sub­de­mek­de­ðil­dir­ve­ol­ma­ma­lý­dýr.­Ge­le­nek­sa­dâ­kat,­sa­lâ­bet­ve­geç­mi­þin­bi­ri­ki­mi­ne­ve­tec­dî­di­ne­sa­hip­çýk­mak bakicimic@hotmail.com / www.feyzinur.com ol­ma­lý­dýr.­Ge­le­nek­i­le­tec­dîd,­bir­bi­ri­nin­ra­kî­bi de­ðil­bir­bi­ri­nin­kuv­ve-i­mâ­ne­vî­ye­si­ol­ma­lý­dýr. ü­gât­ler­de­ “tec­dîd” kav­ra­mý­ye­ni­le­me,­ye­ni­len­- Bir­bi­ri­ni­des­tek­le­me­li­ve­bes­le­me­li­dir. Ba­zen­ge­le­nek­ta­as­su­ba­ka­ya­rak­tec­dîd­mâ­me,­ye­ni­ha­le­ge­tir­me­o­la­rak­bi­li­nir.­Tec­dîd ha­re­ke­ti­meþ­rû’­ve­sün­ne­tul­lah­týr.­Þe­rî­at-ý­di­- nâ­sýn­da­ki­ye­ni­li­ðe­ka­pa­lý­ha­le­ge­lir­ken,­ba­zen­de ni­ye­ve­fýt­rî­ye­nin­bir­lâ­zý­mý­ve­ge­re­ði­dir.­Mü­- ye­ni­lik­a­dý­al­týn­da­ge­le­ne­ði­top­ra­ða­göm­me­ve ced­did;­tec­dîd­e­den,­ye­ni­le­yen,­ye­ni­le­yi­ci,­ye­ni­- a­de­me­mah­kûm­et­me­hâ­li­or­ta­ya­çý­ka­bi­lir.­Biz den­þe­kil­ve­ren,­ye­ni­den­güç­len­di­ren,­kuv­vet­- bu­ya­zý­mýz­da­da­hâ­çok­Ri­sâ­le-i­Nûr’dan­tec­dîd len­di­ren­mâ­nâ­la­rýn­da­î­zâh­e­di­lir.­Ha­dîs-i­þe­ri­fe ve­mü­ced­did­me­se­le­si­ne­bak­ma­ya­ça­lý­þa­ca­ðýz. Be­di­üz­za­mân­Haz­ret­le­ri­mü­ced­did­ve­mü­gö­re­de­her­a­sýr­ba­þýn­da­ge­le­ce­ði­müj­de­le­nen di­nin­yük­sek­hiz­met­kâ­rý;­di­ne­ye­ni­bir­tarz­la ced­did­lik­hak­kýn­da­çok­ö­nem­li­a­çýk­la­ma­lar yak­la­þan,­as­rýn­þart­la­rý­na­gö­re­ve­or­ta­ya­a­tý­lan yap­mýþ­týr.­Me­se­lâ;­“Ce­nâb-ý­Hak,­ke­mâl-i­rah­ye­ni­þüp­he­ve­ta­ar­ruz­la­ra­kar­þý­di­ni­yo­rum­la­- me­tin­den,­þe­rî­at-ý­Ýs­lâ­mi­ye­nin­e­be­di­ye­ti­ne­bir yýp­kuv­vet­len­di­ren­bü­yük­â­lim­dir.­Mü­ced­did, e­ser-i­hi­mâ­yet­o­la­rak,­her­bir­fe­sâd-ý­üm­met Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­sün­ne­ti­terk­e­di­lip za­ma­nýn­da­bir­mus­lîh­ve­ya­bir­mü­ced­did­ve­bid’at­lar­ya­yý­lýn­ca­in­san­la­ra­ye­ni­den­din­le­ri­ni ya­bir­ha­lî­fe-i­zî­þan­ve­ya­bir­kutb-u­â­zam­ve­ya öð­re­ten­ve­bu­bid’a­la­rý­ber­ta­raf­et­me­ye­ça­lý­þan bir­mür­þid-i­ek­mel­ve­ya­hut­bir­nev’î­meh­dî hük­mün­de­mü­bâ­rek­zat­la­rý­gön­der­miþ,­fe­sâ­dý Ýs­lâm­â­lim­le­ri­ne­de­nir. Mü­ced­did­ler­ di­ni­ tec­dîd­ e­der­ler.­ An­cak i­zâ­le­e­dip­mil­le­ti­ýs­lâh­et­miþ,­din-i­Ah­me­dî­yi ye­ni­hü­küm­ge­tir­mez­ler­ve­di­nin­rûh-u­as­lî­- (asm)­mu­hâ­fa­za­et­miþ.­Mâ­dem­â­de­ti­öy­le­ce­si­ne­ za­rar­ ver­mez­ler.­ Sa­de­ce­ a­sýr­la­rý­na­ uy­- re­yan­e­di­yor.­Â­hir­za­mâ­nýn­en­bü­yük­fe­sâ­dý gun­ye­ni­î­zâh­tarz­la­rý­i­le­di­nin­ha­kî­kat­le­ri­ni za­ma­nýn­da,­el­bet­te­en­bü­yük­bir­müç­te­hid, iz­hâr­e­der­ler.­Ve­di­ne­te­câ­vüz­e­den­bid’a­la­rý hem­en­bü­yük­bir­mü­ced­did,­hem­hâ­kim, ref­e­der­ler­ve­di­ni,­rûh-u­as­lî­si­ne­uy­gun­tef­- hem­meh­dî,­hem­mür­þid,­hem­kutb-u­â­zam sîr­e­der­ler.­Bu­mâ­nâ­da­ha­dîs­ler­i­le­tec­dîd­va­- o­la­rak­bir­zât-ý­nû­râ­nî­yi­gön­de­re­cek­ve­o­zât zî­fe­si­nin­ya­pý­la­ca­ðý­da­bil­di­ril­miþ­tir.­Bu­na­i­- da­ehl-i­beyt-i­Ne­be­vî­den­o­la­cak­týr.”­2 Bu­i­zâh­la­rý­ya­pan­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri þâ­ret­e­den;­ “Al­lah­Te­â­lâ­bu­üm­met­i­çin­her yüz­ se­ne­nin­ ba­þýn­da­ din­le­ri­ni­ tec­dîd­ e­den ken­di­si­ni­mü­ced­did­o­la­rak­gör­mek­ten­da­ha çok­e­ser­le­ri­ni­na­za­ra­ve­ri­yor­ve­þu­a­çýk­la­ma­la­rý bir­mü­ced­did­gön­de­rir.”­­1 ha­dîs-i­þe­ri­fi­dir. Ye­ni­lik­ fýt­rî­ bir­ hâl­dir.­ Te­kem­mü­le­ gi­den ya­pý­yor:­ “Pek­çok­Nur­cu­la­rýn­had­dim­den­yüz fýt­ra­týn­ bir­ ge­re­ði­dir.­ Çün­kü­ bu­ kâ­i­nat­ta de­re­ce­zi­yâ­de­hüsn-ü­zan­la­rýy­la­ben­den­zan­net­meyl-i­te­kâ­mül­var­dýr.­Her­þey­do­ðar,­ge­li­þir, ti­ði­me­dâr-ý­if­ti­hâr­sý­fat­la­rý,­yüz­de­fa­on­la­rýn­ha­te­kâ­mül­e­der­ve­son­bu­lur.­Ýn­san­ce­se­di­her týr­la­rý­ný­ký­rýp­red­det­mi­þim.­Fa­kat­yir­mi­se­kiz­se­an­tec­dîd­hâ­lin­de­ve­hüc­re­le­ri­ye­ni­len­mek­te­- ne­si­yâ­set­çi­ler­Ri­sâ­le-i­Nûr’un­sýrf­î­mâ­nî­ve­uh­dir.­An­cak­bir­ön­ce­ki­hüc­re­nin­ye­ri­ne­ge­len re­vî­mes­le­ði­ni­þim­di­ki­me­de­nî­leþ­mek­fi­kir­le­ri­ne ye­ni­ hüc­re­ler­ di­ðer­ hüc­re­le­rin­ ne­ düþ­ma­ný­- mü­sâ­it­gör­me­dik­le­rin­den,­yir­mi­se­kiz­se­ne­dir dýr,­ ne­ de­ ra­kî­bi.­ Sa­de­ce­ o­ vü­cûd-u­ in­sa­nýn ha­pis­ler­le,­mah­ke­me­ler­le,­ta­ras­sut­lar­la,­a­sýl­sýz ha­ya­tý­nýn­de­va­mý­i­çin­ge­rek­li­ve­lü­zûm­lu­o­- is­nât­lar­la­Nur­cu­la­rý­ür­küt­mek­le­ve­be­ni­çü­rüt­lan­ha­ya­tî­ö­ne­me­sa­hip­e­mir­ber­bi­rer­ne­fer­- mek­ci­he­tiy­le­Ri­sâ­le-i­Nur’u­neþ­ret­tir­me­mek­i­dir­ler.­Kâ­i­na­týn­her­bir­cüz’ün­de­bu­mâ­nâ­da çin­em­sal­siz­bir­va­zi­ye­te­düþ­müþ­tüm.­Ya­rým üm­mî­ve­it­hâm­al­týn­da­ve­Nur­þa­kirt­le­ri­ni­bü­tec­di­di­ve­te­a­vü­nü­gör­mek­müm­kün­dür. Hem­i­lim­ma­lû­ma­ta­bî­dir.­Ýn­san­i­se­ta­al­lüm tün­bü­tün­ka­çýr­ma­mak­i­çin,­ba­na­kar­þý­med­hi, i­le­te­kem­mü­le­muh­taç­týr.­Çün­kü­va­zî­fe­si­ta­al­- þah­sým­dan­red­de­dip­med­hi­niz­Nur­la­ra­a­it­o­la­lüm­i­le­te­kem­mül­dür.­Öy­ley­se­in­san­kâ­i­nat­ta­- bi­lir.­Ve­gör­dü­ðü­nüz­me­zi­yet­ler­be­nim­de­ðil,

L

min­ci­asr-ý­Mi­lâ­dî­nin­mi­nâ­re­si­nin­te­pe­sin­de du­rup,­mu­a­sýr­la­rý­o­lan­ehl-i­Ýs­lâm­ve­in­sa­ni­ye­te­ba­ðý­rý­yor­ve­bu­as­rýn­ar­ka­sýn­da­di­zil­miþ ve­ müs­tak­bel­ sý­ra­la­rýn­da­ saf­ tut­muþ­ o­lan nesl-i­ â­tî­ i­le­ bir­ mür­þid-i­ â­zam,­ bir­ mü­ced­did-i­ek­ber­o­la­rak­ko­nu­þu­yor.”­6 Yi­ne­ge­len­þu­i­fâ­de­ler­de­“mü­ced­did­lik”­me­se­le­si­nin­net­leþ­me­si­hu­sû­sun­da­Üs­tad­Be­dî­üz­za­mân­Haz­ret­le­ri’nin­çok­mü­him­bir­a­çýk­la­ma­sý­dýr:­"Bel­ki,­Ri­sâ­le-i­Nûr­da­is­pat­e­dil­miþ­ki:­Bu­za­man­ce­ma­at­za­ma­ný­dýr.­Þahs-ý­mâ­ne­vî­hük­me­der.­Es­ki­za­man­da­da­lâ­let­bir­þa­hýs­tan­gel­di­ði­ci­het­le,­kar­þý­sý­na­bir­dâ­hi-i­hi­dâ­yet­çý­kar­dý.­Þim­di i­se­ce­ma­at­þek­lin­de­bir­þahs-ý­mâ­ne­vî­ol­ma­sýn­dan,­o­nu­kar­þý­sýn­da­an­cak­bir­þahs-ý­mâ­ne­vî mu­ka­be­le­e­de­bi­lir.­Yal­nýz­es­ki­den­be­ri­ehl-i­ha­kî­kat­ma­bey­nin­de­câ­ri­ve­üs­ta­dý­na­kar­þý­fart-ý mu­hab­bet­ten­ge­len­fev­ka’lhadd­hüsn-ü­zan­la­rý ta’dîl­et­mek­ve­ni­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ye­kar­þý­küf­rân­ve in­kâr­et­me­mek­ni­ye­tiy­le,­‘mü­ced­did­lik’­va­zî­fe­si o­la­bi­lir.­Fa­kat­be­nim­de­ðil,­Ri­sâ­le-i­Nûr’un­dur. Bel­ki,­bu­za­ma­na­ba­kan­Kur’ân’ýn­bir­cil­ve-i­ha­Müceddidler dini tecdîd kî­ka­tý­dýr.­Ri­sâ­le-i­Nûr­o­nu­tem­sîl­e­der.­Ben­ne­ci ederler. Ancak yeni hüküm o­lu­yo­rum­ki,­ken­di­me­dâ­vâ­e­de­yim.­7” Üs­tad­Be­dî­üz­za­mân­Haz­ret­le­ri’ni­1943­yý­getirmezler ve dinin rûh-u lýn­da­De­niz­li’de­ta­ný­yan­ve­1946­se­ne­sin­de­Üs­aslîsine zarar vermezler. tad’ýn­ye­ri­ne­þe­hîd­o­lan­Ha­san­Fey­zi­(ra)­E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý’nda­ki­þi­i­rin­de­ba­ký­nýz­mü­ced­did­Sadece asýrlarýna uygun lik­hak­kýn­da­ne­ler­di­yor:­“Val­lah,­e­zel­den­bu­nu yeni îzâh tarzlarý ile dinin ben­ey­le­dim­ez­ber:­/­Ri­sâ­le­i’n-Nûr­dur­val­lah­o hakîkatlerini izhâr ederler. son­mü­ced­did-i­ek­ber.­/­Yüz­ler­ce­se­ned,­hem ni­ce­yüz­ler­ce­i­þâ­ret,­/­Ey­ler­bu­mu­kad­des­ko­ca dâ­vâ­ya­þe­ha­det.­/­En­baþ­ta­ge­len­þâ­hid-i­adl lâ­hî­i­le­geç­me­si­dir.­Ben­bir­çe­kir­dek­tim,­çü­rü­- Haz­ret-i­Kur’ân,­/­Gös­ter­miþ­a­yâ­nen­o­tuz­üç düm,­git­tim.­Bü­tün­kýy­met­Kur’ân-ý­Ha­kî­min yer­de­o­bur­han.”­­ 8 Ha­san­Fey­zi­A­ða­bey­da­ha mâ­nâ­sý­ve­ha­kî­kat­li­tef­sî­ri­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nûr’a­a­it­- ne­söy­le­sin­ki?­Sa­de­ce­i­ki­se­ne­de­Üs­ta­dý­ve­Ri­tir.”­3 Sa­ný­rým­mü­ced­did­lik­me­se­le­si­bu­ra­da­çok sâ­le-i­Nûr’u­ta­ný­dý­ðý­hal­de­bu­ka­dar­sa­dâ­kat­ve net­ve­a­çýk­o­la­rak­î­zâh­e­dil­miþ­du­rum­da­dýr. ih­lâs­biz­le­ri­tit­ret­me­li­de­ðil­mi­dir? Es­ki­Fet­va­E­mi­ni­A­li­Rý­za­E­fen­di’nin­de­Be­dî­An­cak­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­ba­zý­i­ti­raz­la­rýn­ö­nü­nü­al­mak­i­çin­â­hir­zâ­man­da­bek­le­nen üz­za­mân­Haz­ret­le­ri­hak­kýn­da­ge­len­i­fâ­de­le­ri bü­yün­zât­ün­vâ­ný­nýn­Ri­sâ­le-i­Nûr­la­ra­þa­hýs­i­ti­- dik­ka­te­þâ­yân­dýr: “Be­di­üz­za­man,­þu­za­man­da, bâ­rýy­la­gir­me­me­si­i­çin­“Nur­la­ra­o­is­mi (Meh­dî din-i­Ýs­lâ­ma­en­bü­yük­hiz­met­ey­le­di­ði­ni­ve­e­ser­is­mi­ni) ver­mek­mü­nâ­sip­gö­rül­mü­yor.­Bel­ki le­ri­nin­tam­doð­ru­ol­du­ðu­nu­ve­böy­le­bir­za­‘Mü­ced­did­dir,­o­nun­piþ­da­rý­dýr’­de­ni­le­bi­lir.4”­di­- man­da,­mah­rû­mi­yet­i­çin­de,­fe­râ­gat-ý­nefs­e­dip, ye­a­çýk­la­ma­ge­tir­miþ­tir.­Çün­kü­meh­dî­ün­vâ­ný ya­ni­dün­ya­yý­terk­e­dip­böy­le­bir­e­ser­mey­da­na di­rekt­kul­la­ný­lýr­sa­ö­nem­li­i­ti­râz­lar­o­la­bi­lir­ve­“O ge­tir­mek­hiç­kim­se­ye­mü­yes­ser­ol­ma­dý­ðý­ný­ve ge­le­cek­za­týn­is­mi­ni­ver­mek,­üç­va­zî­fe­si­bir­den her­sû­ret­le­þâ­yân-ý­teb­rîk­ol­du­ðu­nu­ve­Ri­sâ­le-i ha­tý­ra­ge­li­yor­ (î­mân,­ha­yat,­þe­rî­at); yan­lýþ­o­lur. Nûr,­mü­ced­did-i­din­ol­du­ðu­nu­ve­Ce­nâb-ý Hem­hiç­bir­þe­ye­â­let­ol­ma­yan­Nur­da­ki­ih­lâs­ze­- Hak,­o­nu­mu­vaf­fak-un-bil­hayr­ey­le­sin,­â­min.”­9 Üs­tad­Be­dî­üz­za­mân­Haz­ret­le­ri’nin­si­tâ­yiþ­le de­le­nir,­a­vâm-ý­mü’mi­nîn­na­za­rýn­da­ha­kî­kat­le­rin­kuv­ve­ti­bir­de­re­ce­nok­- bah­set­ti­ði­ve­mek­tup­la­rý­nýn­ba­þý­na­gi­riþ­pa­rag­san­la­þýr.­Ya­kî­ni­yet-i­bür­hâ­- raf­la­rý­yaz­dý­ðý­Ku­le­ön­lü­Sa­rý­bý­çak­Mus­ta­fa­Hu­ni­ye­ (ke­sin­de­lil­ler)­ da­hi, lû­si’nin­bir­mek­tu­bun­da­da­þöy­le­ö­nem­li­bir­a­ka­zâ­yâ-yý­mak­bû­le­de­ki­ (ka­- çýk­la­ma­var­dýr:­ “Rû­hum­bir­mür­þid-i­ek­mel­ta­bû­l e­maz­h âr­ol­m uþ­hü­- har­rî­e­der­di.­A­ra­mak­ü­ze­re­i­ken­ba­na­il­hâm­o­küm­ler­de­ki)­ zann-ý­gâ­li­be lun­du­ki,­‘Mür­þi­di­sen­u­zak­ta­a­rý­yor­sun.­Pek­ya­(gâ­lib­ka­na­a­te) in­ký­lâp­e­der; ký­nýn­da­bu­lu­nan­Be­di­üz­za­man­var­dýr.­O­za­týn da­hâ­mu­an­nid­da­lâ­le­te­ve Ri­sâ­le-i­Nûr’u­mü­ced­did­hük­mün­de­dir.­Hem mü­te­mer­rid­zýn­dý­ka­ya­tam ak­tab­dýr,­hem­zül­kar­neyn­dir,­hem­â­hir­za­man­ga­le­be­si,­mü­te­hay­yir­ehl-i­î­- da­ge­le­cek­Ý­sâ­A­ley­his­se­lâm’ýn­ve­ki­li­dir,­ya­ni mân­da­gö­rün­me­me­ye­baþ­- müj­de­ci­si­dir’­de­nil­di.”­10 Biz­de­“Fe­him­tü­ve­sa­dak­te” di­ye­rek­mu­ka­be­lar.­Ehl-i­si­yâ­set­ev­hâ­ma­ve bir­ký­sým­ho­ca­lar­i­ti­râ­za le­e­di­yo­ruz. baþ­lar.”­5 O­nun­i­çin­de­hak­lý Dipnotlar: o­la­rak­Be­di­üz­za­man­Haz­1- Feyzü’l-Kadîr, 2: 281. ret­le­ri­bu­u­ya­rý­la­rý­yap­mak 2- Mektubat, 2004, s: 745. mec­bû­ri­ye­tin­de­kal­mýþ­týr. 3- Emirdað Lâhikasý, 2006, s: 730. Kül­li­ya­týn­de­ði­þik­yer­le­4- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 2006, s: 20. rin­de­i­se­ko­nu­vu­zû­ha­ka­5- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 2006, s: 20. vuþ­tu­ru­lu­yor­ve­Ta­rih­çe-i 6- Tarihçe-i Hayat, 2006, s: 251. Ha­y at’ta­ ge­l en­ i­f â­d e­l er 7- Sirâcü’n-Nûr-s. 2302 (N. Yayýnlarý). ko­n u­m u­z a­ ý­þ ýk­ tu­t u­y or: 8- Emirdað Lâhikasý, 2006, s: 213, 14. 9- Kastamonu Lâhikasý, 2006, s: 274. “Gü­ya­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id 10- Barla Lâhikasý, 2006, s: 233. Nur­sî,­ on­ dör­dün­cü­ asr-ý Mu­h am­m e­d î­n in­ ve­ yir­Ri­sâ­le-i­Nûr’un­dur.­O­da­Kur’ân-ý­Ha­kîm’in­bir ha­kî­ka­ti­nin­bir­tef­sî­ri­dir.­Ve­her­a­sýr­da­di­ne­ve­î­mâ­na­tam­hiz­met­e­den­mü­ced­did­ler­gel­dik­le­ri gi­bi,­bu­a­cib­ve­ko­mi­te­ci­lik­ve­þahs-ý­mâ­ne­vî-i da­lâ­le­tin­te­câ­vü­zü­za­ma­nýn­da­bir­þahs-ý­mâ­ne­vî mü­ced­did­ol­mak­lâ­zým­ge­lir.­Es­ki­za­ma­na­ben­ze­mez.­Þa­hýs­ne­ka­dar­da­ha­rî­ka­ol­sa,­þahs-ý­mâ­ne­vî­ye­kar­þý­mað­lûp­ol­mak­ka­bîl­dir.­Ri­sâ­le-i Nûr’un­o­ci­het­te­bir­nev’î­mü­ced­did­ol­ma­sý­ka­viy­yen­muh­te­mel­ol­du­ðun­dan,­o­sý­fat­lar—hâ­þâ—be­nim­had­dim­de­ðil;­bel­ki­mü­ker­rer­yaz­dý­ðým­gi­bi,­be­nim­ha­ya­tým­Ri­sâ­le-i­Nûr’a­bir­nev’î çe­kir­dek­o­la­bi­lir.­Kur’ân’ýn­fey­ziy­le,­Ce­nâb-ý Hak­kýn­ih­sâ­nýy­la­o­çe­kir­dek­ten­Ri­sâ­le-i­Nûr’un mey­ve­dâr,­kýy­met­târ­bir­a­ðaç­hük­mü­ne­i­câd-ý­Ý­-

‘‘

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 15 C. Ahir 1432 Rumî: 5 Mayýs 1427

Ýmsak 3.43 3.38 4.02 4.00 3.52 3.19 3.19 3.05 3.48 3.35 3.59

Güneþ 5.22 5.24 5.41 5.45 5.39 5.00 5.02 4.51 5.34 5.14 5.39

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.07 12.23 12.27 12.18 13.01 12.34 13.01

Ýkindi 16.29 16.44 16.48 17.04 17.00 16.11 16.17 16.11 16.53 16.21 16.50

Akþam 19.50 20.07 20.08 20.26 20.23 19.33 19.39 19.34 20.16 19.42 20.11

Yatsý 21.20 21.44 21.38 22.03 22.01 21.05 21.13 21.11 21.53 21.12 21.43

Yaþ sýnýrý büyük utanç DÝYANET-SEN GENEL BAÞKANI BAYRAKTUTAR,’’ÇOCUKLARINIZA BELLÝ BÝR YAÞA KADAR DÝNÎ EÐÝTÝM VEREMEMEK BÜYÜK UTANÇTIR’’ DEDÝ. DÝYANET-SEN Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, yaz Kur’ân kurslarýndaki yaþ sýnýrlamasýyla ilgili, ‘’Yüzde 99’unun Müslüman olduðu kabul edilen bir ülkede çocuklarýnýza belli bir yaþa kadar dinî eðitim verememek büyük utançtýr’’ deðerlendirmesinde bu lundu. Bayraktutar, yaptýðý yazýlý açýklamada, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez’in yaz Kur’ân kurslarýna devam edebilmek için ilköðretim 5. sýnýfý bitirme þartý aranmasýyla ilgili ‘’Bu yasak Anayasaya da aykýrýdýr’’ sözlerine destek verdiðini ifade etti. Yasaðýn hukuksuz olduðunu savunan Bayraktutar, ‘’Çocuklara Kur’ân-ý Kerim’i darbeci zihniyet yasaklamýþtýr. 28 Þubat ürünü yasaðý savun mak hem Ýslâm’a karþý çýkmak hem de demokratikleþmeye engel olma çabasýdýr. Çocuklarýmýzýn

önündeki engeller derhal kaldýrýlmalýdýr. Yüzde 99’unun Müslüman olduðu kabul edilen bir ülkede çocuklarýnýza belli bir yaþa kadar dinî eðitim verememek büyük utançtýr’’ ifadelerini kullandý. Yaþ sýnýrýna son verilmesi için her platformda konuyu gündeme getirdiklerini, hükümet ve muhalefet partileriyle görüþtüklerini hatýrlatan Bayraktutar, sendika olarak uygulamanýn kaldýrýlmasýný istediklerini kaydetti. Bayraktutar, dinî eðitimle ilgili kýsýtlama getiren her türlü yasal düzenlemenin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ile BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi ve diðer uluslar arasý sözleþmelere uyumu saðlanarak, din eðitimi hak ve özgürlüðünün saðlanacak þekilde yeniden düzenlenmesini talep etti. Ankara / Fatih Karagöz

Zonguldak'ta geçen yýlki maden kazasýnda vefat eden madenciler, maden kuyusunun baþýnda düzenlenen törende duâlarla anýldý. -FOTOÐRAF: CÝHAN

irtibat@yeniasya.com.tr

Topuk selâmý evlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn, millî görüþ kökenini çaðrýþtýran “Muhtýracý askerler artýk topuk selâmý veriyor” þeklindeki son provokatif söylemleri, 28 Þubat’ý tetikleyen sürecin önemli kilometre taþlarýndan biri olarak hafýzalarda yerleþen “Rektörler baþörtülülere selâm duracak” sözünün baþýmýza açtýðý dertleri hatýrlatarak, yeni endiþeleri davet edecek nitelikte. 12 Eylül’ün baþýmýza musallat ettiði baþörtüsü yasaðýnýn, mâlûm AYM kararlarýna raðmen büyük ölçüde marjinalize edilip, birkaç üniversitenin birkaç bölümüne hapsedildiði; buna karþýlýk öðrencilerin, öðretim üyelerinin, öðretmenlerin yaygýn þekilde baþörtüleriyle derse girebildikleri, diðer kamu alanlarýnda da tesettürle özgürce çalýþýlabilen bir ortamda durduk yere sarf edilen “Selâm duracaklar” lâfý birilerince bir yere yazýlmýþ ve “Kimin kime selâm duracaðýný görürsünüz” hýþmýyla fýrsat kollama pozisyonu alýnmýþtý. Maalesef o fýrsatý 28 Þubat’ta buldular ve o süreçte baþörtüsü meselesiyle ilgili olarak bildiðimiz sýkýntýlar yaþandý. O sýkýntýlara “kamusal alan” kýlýfý altýnda yenilerinin eklendiði sekiz buçuk yýllýk AKP iktidarýnda geldiðimiz yer de belli. Üniversitelerde ve giriþ sýnavlarýnda, tam sekiz sene sonra güç belâ ve nihayet yasaðýn kalktýðýndan söz ediliyorsa da, oralarda bile tam ve yaygýn bir özgürlük ortamý saðlanabilmiþ deðil. Yasak inadýnýn hâlâ sürdüðü üniversite, fakülte ve yüksek okullar ile, sýnav giriþlerinde baþörtülülere engel çýkaran görevliler hâlâ mevcut. Balýkesir Burhaniye’deki Saðlýk Meslek Lisesinde iki baþörtülü öðrencinin maruz býrakýldýðý

D

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.47 4.09 3.26 3.34 3.50 3.16 3.29 3.05 3.04 3.34 3 .59

Güneþ 5.37 5.51 5.17 5.17 5.31 5.07 5.08 4.54 4.46 5.25 5.33

Öðle 13.08 13.15 12.48 12.41 12.53 12.38 12.28 12.25 12.10 12.56 12.50

Ýkindi 17.02 17.05 16.43 16.32 16.42 16.33 16.16 16.19 16.00 16.51 16.33

Akþam 20.26 20.26 20.07 19.54 20.04 19.57 19.37 19.43 19.22 20.16 19.53

3 Yatsý 22.06 22.00 21.49 21.28 21.36 21.38 21.07 21.23 20.55 21.57 21.20

zorbalýk, devam eden zulümlerin en son örneði. Bakalým, bu zorbalýðýn hesabý sorulacak mý? Buradan Arýnç’ýn sözlerine dönecek olursak: “27 Nisan akþamý bize aba altýndan sopa gösteriyorlar. Sanýyorlar biz korkup kaçacaðýz. 28 Nisan sabahý derslerini aldýlar. Ýþ bitti, cumhurbaþkanýný seçtik. 30 Aðustos törenleri sýrasýnda Cumhurbaþkaný Gül, GATA’ya gitti. Cumhurbaþkaný 'Sayýn Cumhurbaþkaným’ diye selâmlanýr. Kürsüye geçti, ‘Sayýn cumhurbaþkaný’ dedi. Zambiya’nýn cumhurbaþkanýndan bahseder gibi. “Yurt dýþýna gitti, arkasýnda hanýmefendi var. Uçaktan iniyorlar. Sýrayla herkesin elini sýkacaklar. Bu tarafta deðerli bir komutan var. Eski oyuncaklarý aklýna geldi, köþe kapmaca oynamaya baþladý. Oradan buraya zýpladý, atladý, hopladý. Hanýmefendinin elini sýkmaktan kaçýyor. Aradan sekiz yýl geçti, herþey normalleþti. Artýk topuk selâmý veren, 'Sayýn Cumhurbaþkaným’ diye söze baþlýyor. Köþe kapmaca oynamaktan da vazgeçtiler. Þimdi hepsi sýrada. 'Hanýmefendi, saygýlar sunuyorum, hoþgeldiniz’ diyorlar...” Görüldüðü gibi, üslûptaki hafiflik baþlý baþýna bir problem. Tamam, böyle þeyler yaþandý, ama ciddî bir devlet adamý, bunlarý böyle mi anlatýr? Ýkincisi, “köþe kapmaca oynamak”tan vazgeçilip topuk selâmý verme noktasýna gelinmesi, “Herþey normalleþti” hükmü vermek için yeter mi? Bu iþler bu kadar basit mi? Askerin topuk selâmý vermesiyle, asker-sivil iliþkilerinde yaþanagelen kronik sorunlar çözülmüþ mü oluyor? Baþka hiçbir þey olmasa, yine baþörtüsüyle ilgili olarak Genelkurmay Baþkaný, Çankaya’daki resepsiyon boykotunu soran Baþbakana verdiði “Bugüne kadar olan geliþmeler, bizim alýþkanlýklarýmýz ve mâlûm konular” cevabýyla bu konudaki tavýrlarýnýn hiç deðiþmediðini ifade etmiþken, topuk selâmýyla avunmanýn anlamý var mý? Askerin Cumhurbaþkanýna topuk selâmý vermesi, yasakçýlýktaki ýsrarýný önemsiz mi kýlýyor? Acaba millî görüþ çizgisinde yer alan ve oradan gelen siyasetçilerin askerî bir terim olan “selâm durma” meselesine bu kadar önem atfediyor olmalarýndaki bilinçaltý etkenler ne olabilir? Erbakan’ýn katýldýðý parti toplantýlarýnda “Ýþte ordu iþte komutan” sloganlarý atýlmýyor muydu? Anlayýþ bu olunca, sivilleþme yorumunun topuk selâmýyla sýnýrlý kalmasý “normal” deðil mi?

30 maden þehidi, duâlarla anýldý ZONGULDAK'IN Kilimli Beldesinde, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Yeni Servis Kuyusu eksi 540 kodunda meydana gelen grizu patlamasýnda, geçen yýl vefat eden 30 madenci duâlarla anýldý. 17 Mayýs 2010 yýlýnda meydana gelen ve ülkeyi yasa boðan olayýn meydana geldiði yeni servis kuyusu önünde bir tören düzenlendi. Siyasî parti temsilcileri ve milletvekili adaylarý ile TTK Genel Müdürü Burhan Ýnan, Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ ve maden iþçilerinin katýldýðý anma töreninde, hüzün hakim oldu. Törende bir konuþma yapan GMÝS Genel Baþkaný Eyüp Alabaþ, 2004 yýlýndan itibaren karþý çýkmalarýna raðmen maden ocaklarýnda taþeron iþçi çalýþtýrýlmasý uygulamasýna baþ-

landýðýný hatýrlatarak, “Yeraltý madenciliðinde taþeron uygulamasý hem kuruma hem bizlere hem ülkemize telâfisi olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Bu kazada hem kurumumuz zarar görmüþ hem de 30 cana mal olmuþtur. Biz bunu bir iþ cinayeti olarak kabul edip böyle iþ cinayetlerinde ölmek istemediðimizi buradan bir kez daha haykýrýyoruz. Ýþ, belki bir gün sonra o lur, ama kaybedilen bir caný geri getirmek mümkün deðil. Bu vesileyle 1 yýl önce Karadon Maden Ocaðý eksi 540 kodunda vefat eden iþçileri rahmetle anýyor, ailelerine baþsaðlýðý diliyorum” deiye konuþtu. Daha sonra kuyu aðzýnda kazasýz bir iþ ha ya tý i çin kur ban ke sil di, ar dýn dan Kur’ân-ý Kerim okunup yeraltýnda vefat eden 30 maden þehidi için duâ edildi.

Þehitlerin hatýra defteri kitap olacak n SÝVAS'TA þehitlerin özel eþyalarýnýn sergilendiði ve Türkiye’de ilk olma özelliðini taþýyan Þehitler Müzesi’ni bugüne kadar 10 binin üzerinde kiþi gezdi. Ziyaretçilerin duygularýný kaleme aldýðý hatýra defterinden alýnan seçme yazýlarýn yer alacaðý bir kitap bastýrýlacaðý belirtildi. Sivas Þehit Aileleri ve Gazileri Derneði hizmet binasý içine, 2004 yýlýnda kurulan ve Sivaslý þehitlerin eþyalarýnýn sergilendiði müze Türkiye’ye örnek oldu. Sivas / cihan

MADENCÝLER HÜZÜNLÜ GRÝZUDAN hafif yaralanarak kurtulan Ceyhun Girgin isimli iþçi, “Allah’tan rahmet, ailelerine sa býrlar diliyorum. Þu an ne sorarsa nýz sorun, öyle kötü duygular içindeyim ki daha fazla konuþamayacaðým.” derken, diðer iþçiler þunlarý belirtti: “Biz bunlardan ders çýkardýk. Kurum adýna kötü oldu. Çok üzgünüz. Geçen sene 30 arkadaþýmýz þehit oldu bu ocakta. Çok acý bir olay, Allah bir daha ya þatmasýn.” Zonguldak / cihan

Ýzmir'de bulunan Özel Gediz Üniversitesi, Avustralya'dan gelen Anzaklarý misafir etti. FOTOÐRAF: CÝHAN

Gediz Üniversitesi Anzaklarý misafir etti n ÝZMÝR'DE bulunan Özel Gediz Üniversitesi, Avustral ya’dan gelen Anzaklarý misafir etti. Çanakkale savaþlarýnda ölen atalarýný anmaya gelen heyet, üniversitenin Seyrek’teki kampüsünü gezdi. Perth þehri milletvekilleri Janine Freeman ve Bill Johnston, Victoria Eyaletinin Emniyet Müdür Yardýmcýsý Kieran James Walshe, Melbourne Emniyet Þefi John Joseph Blayney ve ülkenin önde gelen iþ adamlarýndan Michael Melville Kirwan’ýn da yer aldýðý Avustralya heyetini, Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik aðýrladý. Çevik’ten bilgi alan ve burada öðrenim gören yabancý öðrencilerle tanýþan Anzaklar, ilk defa ziyaret ettikleri Ýzmir’in ve Gediz Üniversitesi’nin kendilerini çok etkilediðini söyledi. Ýzmir / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

HABER

BM ÝLE ÝSRAÝL KRÝZÝ KAPIDA cakir@yeniasya.com.tr

Müstehcen afiþe ‘dur’ de! a­va­la­rýn­ý­sýn­ma­sýy­la­bir­lik­te­a­çýk-sa­çýk­lý­ðýn i­yi­ce­ teþ­vik­ e­dil­di­ði­ne­ þa­hit­ o­lu­yo­ruz.­ Ge­rek­ ga­ze­te­ ve­ der­gi­ler,­ ge­rek­se­ TV­ ve­ ‘sa­nal­ â­lem’­ baþ­tan­ a­þa­ðý­ müs­teh­cen­ fo­toð­raf­lar­la kir­le­ti­li­yor.­ Da­ha­ ön­ce­ de­ çe­þit­li­ ve­si­le­ler­le­ i­fa­de et­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­gi­bi,­so­kak­lar­da­ki­a­fiþ­ler,­du­var­lar­da­ki­ rek­lâm­ pa­no­la­rý­ da­ ba­ký­la­cak­ cins­ten de­ðil.­ Ma­a­le­sef­ pek­ çok­ fir­ma,­ müs­teh­cen­lik nok­ta­sýn­da­bir­bi­riy­le­ya­rý­þý­yor. Ne­ya­zýk­ki­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­bu­ko­nu­la­rý­ ken­di­le­ri­ne­ ‘dert’­ e­din­mi­yor,­ ka­pý­mý­za­ ve­ kal­bi­mi­ze­ da­ya­nan­ ‘ger­çek­ teh­li­ke’nin­ far­ký­na­ var­mý­yor­lar.­On­lar­in­san­la­rýn­‘dün­ya­ha­ya­tý’ný­da­ha da­ma­mur­et­mek­i­çin­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­zan­ne­der­ken, kalp­le­rin­‘bý­çak­lan­dý­ðý’ný­gör­mü­yor­lar. Ge­çen­gün­ler­de­baþ­ta­Ýs­tan­bul­ol­mak­ü­ze­re­bü­yük­þe­hir­le­rin­cad­de­ve­so­kak­la­rý­böy­le­bir­ ‘müs­teh­cen­a­fiþ­ve­pa­no’­ sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­dý.­Tür­ki­ye­pi­ya­sa­sý­na­ye­ni­gi­ren­bir­fir­ma,­ha­va­la­rýn­ý­sýn­ma­sý­ný fýr­sat­bi­le­rek­‘de­niz­ký­ya­fet­le­ri’nin­rek­lâ­mý­ný­yap­ma­ya­baþ­la­dý.­A­ma­bu­rek­lâm­lar­‘ü­rün’ler­den­zi­ya­de,­‘ar­tist’le­rin­rek­lâ­mý­gi­biy­di.­Ne­ka­dar­‘as­rî’­ol­sa da­bu­rek­lâm­pa­no­la­rýn­dan­ra­hat­sýz­ol­ma­ya­cak­‘in­saf­lý­bir­ki­þi’­bul­mak­zor­du.­Ni­te­kim,­ga­ze­te­mi­zi­de a­ra­yan­ba­zý­o­ku­yu­cu­lar,­so­kak­la­rý­‘kir­le­ten’­bu­a­fiþ­le­re­tep­ki­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di­ler.­Biz­de­tep­ki­le­rin­de hak­lý­ol­duk­la­rý­ný,­a­ma­bu­nu­‘yet­ki­li­ler’e­u­laþ­týr­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­ha­týr­lat­týk.­El­bet­te­bu­nun­la­kal­ma­dýk,­va­tan­da­þýn­i­ti­ra­zý­na­say­fa­la­rý­mý­zý­a­ça­rak­yan­lý­þa­biz­de­i­ti­raz­et­tik.­Ne­ti­ce­de­müs­teh­cen­a­fiþ­le­re kar­þý­di­le­ge­ti­ri­len­tep­ki­ler­ye­ri­ni­bul­du­ve­Ýs­tan­bul Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­‘be­yaz­ma­sa­yet­ki­li­le­ri’­i­ti­raz sa­hip­le­ri­ne­‘a­fiþ’le­rin­kal­dý­rýl­ma­ya­baþ­lan­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­A­ra­dan­bir­i­ki­gün­ge­çin­ce,­il­gi­li­fir­ma­da­bir a­çýk­la­ma­ya­pa­rak­‘tep­ki­top­la­yan’­müs­teh­cen­fo­toð­raf­la­rý­kal­dýr­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti­ler.­Ýl­gi­li­ha­ber­den­öð­ren­di­ði­mi­ze­gö­re,­ba­zý­a­fiþ­le­re­‘bo­ya­i­le­sal­dý­rý’­dü­zen­len­miþ!­A­fiþ­le­ri­as­tý­ran­fir­ma­nýn­(H&M) Tür­ki­ye­Ý­le­ti­þim­Mü­dü­rü,­“Bu­kam­pan­ya­nýn­yer al­dý­ðý­di­ðer­ül­ke­ler­de­po­zi­tif­ge­ri­dö­nüþ­ler­a­lýr­ken ül­ke­miz­de­ya­þa­nan­re­ak­si­yon­lar­ü­zü­cü­ol­muþ­tur. Fa­kat­ül­ke­miz­de­de­bu­kam­pan­ya­yý­be­ðe­nen­mo­da­se­ver­ler­ol­du­ðu­na­i­na­ný­yo­ruz”­de­miþ.­Ay­ný­fir­ma­yet­ki­li­si,­“Gör­sel­le­rin­bo­yan­ma­sý­ve­rek­lâm­fir­ma­sý­na­ge­len­e­leþ­ti­ri­ler­ne­de­niy­le,­hal­ký­ve­yet­ki­li ma­kam­la­rý­kýr­ma­mak­a­dý­na­ki­ra­la­ma­ya­pan­fir­ma i­le­bir­lik­te­rek­lâm­pa­no­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­na­ka­rar ver­dik”­de­de­miþ.­(Hür­ri­yet,­17­Ma­yýs­2011) Bu­ ha­di­se­ bir­ de­fa­ da­ha­ gös­ter­miþ­tir­ ki,­ hak­lý ve­ ka­rar­lý­ i­ti­raz­lar­la­ ne­ti­ce­ a­lý­nýr.­ Bu­ a­fiþ­le­ri­ gö­ren­ler­ “Ba­na­ do­kun­ma­yan­ yý­lan­ bin­ yýl­ ya­þa­sýn” de­se­ ya­ da­ i­ti­raz­la­rý­ný­ il­gi­li­ mer­ci­le­re­ u­laþ­týr­ma­dan­ “Ah,­ ne­ kö­tü,­ ne­ kö­tü!”­ de­yip­ dur­say­dý­ o müs­teh­cen­ a­fiþ­ler,­ pa­no­lar­ kal­dý­rý­lýr­ mýy­dý?­ O hal­de­her­ko­nu­da­hak­lý­i­ti­raz­la­rý­mý­zý­hu­kuk­çer­çe­ve­sin­de,­ ce­sa­ret­le­ di­le­ ge­tir­me­miz­ ge­re­kir.­ Ki, ne­ti­ce­a­lýn­sýn,­yan­lýþ­lar­sü­rüp­git­me­sin... Ta­biî­ ki­ bir­ fir­ma­nýn­ müs­teh­cen­ a­fiþ­le­ri­nin tep­ki­ler­ ü­ze­ri­ne­ kal­dý­rýl­ma­sýy­la­ me­se­le­ hal­lol­muþ,­teh­li­ke­geç­miþ­de­ðil­dir.­Ben­zer­þe­kil­de­on­lar­ca­bel­ki­de­yüz­ler­ce­a­fiþ­ve­pa­no­var.­Ta­ma­mý­na­uy­gun­li­san­la­i­ti­raz­et­mek­lâ­zým­ve­et­me­li­yiz. Muh­te­me­len­ ö­nü­müz­de­ki­ gün­ler­de­ ve­ ay­lar­da da­ ben­zer­ ‘müs­teh­cen­li­ði­ yay­ma­ kam­pan­ya­la­rý’ a­çý­la­cak­týr.­On­la­ra­da­i­ti­raz­et­me­li,­her­da­im­‘u­ya­nýk’­ ol­ma­lý­yýz.­ Ge­rek­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re­ e­den­ler ve­ge­rek­se­ül­ke­miz­de­ti­ca­ret­ya­pan­fir­ma­lar­bil­me­li­ki;­mil­le­ti­miz­a­çýk­sa­çýk­lý­ða,­müs­teh­cen­rek­lâm­ve­a­fiþ­le­re­i­ti­raz­e­di­yor.­Fir­ma­la­rýn­‘tep­ki’le­ri dik­ka­te­al­ma­ma­sý­müm­kün­de­ðil.­Çün­kü­ne­ti­ce­de­ba­þa­rý­lý­ol­mak­ya­da­if­lâs­et­mek­var... Keþ­ke­ben­zer­tep­ki­ler­müs­teh­cen­ya­yýn­ya­pan ga­ze­te,­der­gi,­te­le­viz­yon­ve­‘sa­nal­â­lem’­va­sý­ta­la­rý­na­kar­þý­da­gös­te­ril­se!

H

ÖSYM, sýnav hizmetleri uzmaný alýyor nÖLÇME, Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi­Baþ­kan­lý­ðý (ÖSYM), 12­söz­leþ­me­li­sý­nav­hiz­met­le­ri­uz­ma­ný­a­la­cak.­ÖSYM’nin­ga­ze­te­ler­de­yer­a­lan­du­yu­ru­su­na­gö­re, Dev­let­Me­mur­la­rý­Ka­nu­nu­kap­sa­mýn­da­söz­leþ­me­li per­so­nel­o­la­rak­ça­lýþ­tý­rý­la­cak­sý­nav­hiz­me­ti­uz­man­la­rýn­dan­i­ki­si­bil­gi­sa­yar­bö­lü­mü­me­zu­nu­prog­ram­cý­lar, bi­ri­de­ölç­me,­de­ðer­len­dir­me­ve­ya­prog­ram­ge­liþ­tir­me uz­ma­nýn­dan­o­lu­þa­cak.­ÖSYM,­i­ki­ma­te­ma­tik,­i­ki­bi­yo­lo­ji,­bi­rer­Türk­çe,­Al­man­ca,­A­rap­ça­ve­ya­Fars­ça­a­lan­la­rýn­da­uz­man­a­lýr­ken,­sý­nav­uz­man­la­rýn­dan­i­ki­si­de hu­kuk­a­la­nýn­da­is­tih­dam­e­di­le­cek.­KPSS’de­en­az­70 pu­an­a­lan­a­day­la­rýn­27­Ma­yýs­2011­ta­ri­hi­ne­ka­dar­baþ­vu­ra­bi­le­ce­ði­sý­nav­hiz­met­le­ri­uz­man­lý­ðý­na­i­liþ­kin­mü­la­kat,­ÖSYM’nin­da­ha­son­ra­be­lir­le­ye­ce­ði­bir­ta­rih­te ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Baþ­vu­ru­su­ka­bul­e­di­len­a­day­la­ra mü­la­kat­ta­ri­hi,­sa­a­ti­ve­ye­ri­www.osym.gov.tr­say­fa­sýn­da­31­Ma­yýs­2011­ta­ri­hin­de­du­yu­ru­la­cak.­Bu­a­ra­da­Ba­yýn­dýr­lýk­ve­Ýs­kân­Ba­kan­lý­ðý­Ta­pu­ve­Ka­das­tro­Ge­nel Mü­dür­lü­ðü,­mer­kez­ve­taþ­ra­teþ­ki­la­týn­da­gö­rev­len­di­ril­mek­ü­ze­re,­ KPSS­(B)­ gru­bu­pu­an­sý­ra­la­ma­sý­e­sas­a­lýn­mak­su­re­tiy­le­ba­þa­rý­sý­ra­sý­ve­sý­nav­so­nu­cu­na­gö­re top­lam­227­söz­leþ­me­li­per­so­nel­a­la­cak.­­Ankara / aa

DIÞÝÞLERÝ Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­Ma­vi­Mar­ma­ra­o­la­yýy­la­il­gi­li­o­la­rak­Tür­ki­ye’nin­BM­So­ruþ­tur­ma­ Pa­ne­li’nden­ çe­kil­me­si­nin­ söz­ ko­nu­su­ ol­ma­dý­ðý­ný,­ mü­za­ke­re­le­rin­ sür­dü­ðü­nü,­ an­cak­ ge­çen­ se­ne­ki­ BM­ ra­po­ru­na­ çe­liþ­ki­li­ bir­ tu­tu­mun or­ta­ya­ çýk­ma­sý­ du­ru­mun­da­ bu­na­ tep­ki­le­ri­nin­ o­lum­lu­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­ye­rek,­“BM’de­bu­ko­nu­da­ þu­ an­da­ o­luþ­muþ­ bir­ norm­ var.­ Bi­ri­le­ri­ bu nor­mu­by-pass­e­de­rek,­o­la­yý­Tür­ki­ye­i­le­Ýs­ra­il­a­ra­sýn­da­ bir­ kriz­miþ­ ve­ i­ki­ ta­ra­fý­ bir­bi­ri­ne­ yak­laþ­týr­mak­ ge­re­ki­yor­muþ­ gi­bi­ bir­ üs­lûp­la­ yak­la­þýr­sa bu­norm­ze­de­len­miþ­o­lur”­de­di.­ Se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dür­dü­ðü­Kon­ya’da­A Ha­ber’den­Ah­met­Gör­mez’in­ko­nu­ðu­o­lan­Da­vu­toð­lu,­ge­rek­iç­ge­rek­se­dýþ­po­li­ti­ka­ya­i­liþ­kin­ö­nem­li a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lun­du.­Da­vu­toð­lu,­Tür­ki­ye’nin BM­So­ruþ­tur­ma­Pa­ne­li’nden­çe­ki­le­bi­le­ce­ði­yö­nün­-

de­ki­ha­ber­le­rin­ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­böy­le­bir­þe­yin­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­ye­rek,­bu­nun BM’nin­ilk­ra­po­ru­ol­ma­dý­ðý­ný,­BM­Ýn­san­Hak­la­rý Ko­mis­yo­nu’nun­ge­çen­se­ne­ya­yým­la­dý­ðý­ra­por­la “Ýs­ra­il’in­uy­gu­la­dý­ðý­am­bar­go­nun­il­le­gal­ol­du­ðu,­in­san­la­rý­öl­dür­me­si­nin­u­lus­la­ra­ra­sý­suç­ni­te­li­ði­ta­þý­dý­ðý,­Ýs­ra­il­li­le­rin­ya­ka­la­dý­ðý­in­san­la­ra­kö­tü­mu­a­me­le­yap­tý­ðý,­u­lus­la­r­a­ra­sý­hu­ku­ku­çið­ne­di­ði”­yö­nün­de gö­rüþ­bil­dir­di­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Ba­kan­Da­vu­toð­lu,­bu ra­po­run­son­ra­da­BM­Ge­nel­Ku­ru­lu’na­gi­re­rek çýk­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti:­“BM’de,­bu ko­nu­da­þu­an­da­o­luþ­muþ­bir­norm­var.­Bi­ri­le­ri­bu nor­mu­by-pass­e­de­rek,­o­la­ya­Tür­ki­ye­i­le­Ýs­ra­il­a­ra­sýn­da­bir­kriz­miþ­ve­i­ki­ta­ra­fý­bir­bi­ri­ne­yak­laþ­týr­mak­ge­re­ki­yor­muþ­gi­bi­bir­üs­lup­la­yak­la­þýr­sa­bu norm­ze­de­len­miþ­o­lur.­BM­ken­di­siy­le­çe­liþ­ki­li­du­ru­ma­dü­þer.­Biz­bu­nu­ka­bul­et­me­yiz.” Ankara / aa

ARABULUCUYA ÝHTÝYACIMIZ YOK DIÞÝÞLERÝ Bakaný Davutoðlu, Ýsrail’in raporunu sürekli geciktirerek Eylüle kadar ertelediðini hatýrlatarak, Komisyon toplantýlarýnýn devam ettiðini, müzakerelerin sürdüðünü bildirdi. “BM Genel sekreteri Ban Ki-mun’a da söyledim, bu doðasý gereði Türkiye ile Ýsrail’i uzlaþtýrma komisyonu deðil, adaletin ortaya çýkmasý ve tanýmlama yapýlmasýdýr. 9 sivil neden öldürüldü? Uluslar arasý sularda kim sivilleri öldürme cüreti gösterebilir? Biz bunun tanýmlanmasýný istiyoruz. Yoksa Ýsrail ile aramýzda bir arabulucuya ihtiyacýmýz yok.” Komisyondan çekilip çekilinmeyeceðinin yeniden sorulmasý üzerine Davutoðlu, þöyle konuþtu: “Hayýr, müzakereler sürüyor. Þu anda çalýþmalarýn detayý ile ilgili bilgi veremem, ama ilginçtir bunlarýn bu þekilde tam bu olaylar öncesinde basýna sýzdýrýlmasý da dikkat çekici. Bizim Komisyon’dan çýkacaðýmýz, bu tamamýyla doðruyu yansýtan birþey deðil, böyle yansýtýlmasý da ilgi çekicidir. Sanki BM, Ýsrail tutumuna yakýn bir tavýr sergiliyor, söz konusu deðil. BM, bu tutumu geçen sene ortaya koymuþ zaten.” Davutoðlu, BM’nin geçen seneki yapýsal raporuna çeliþkili bir tutum çýkartýlmasý durumunda ise buna tepkilerinin “olumlu olmayacaðýný ve gerekli tepkiyi göstereceklerini” kaydetti.

DEMOKRAT PARTÝ GENEL BAÞKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK:

Herkes istediði gibi yaþayacak DP LÝDERÝ ZEYBEK, “BÝZ TARÝKATLARA UYGULANAN YASAÐI KALDIRACAÐIZ. ÝSTEYEN ÝSTEDÝÐÝ GÝBÝ YAÞAYACAK. DP DÖNEMÝNDE ÜLKEMÝZ DÜNYANIN EN ÇAÐDAÞ ÜLKESÝ OLACAK” DEDÝ. DEMOKRAT Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­ta­ri­kat­la­ra­uy­gu­la­nan­ya­sa­ðý­kal­dý­ra­cak­la­rý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­ “Ýs­te­yen­ is­te­di­ði­ gi­bi­ ya­þa­ya­cak.­ DP­ dö­ne­min­de­ ül­ke­miz­ dün­ya­nýn­en­çað­daþ­ül­ke­si­o­la­cak"­de­di.­DP Li­de­ri­ Zey­bek,­ se­çim­ kam­pan­ya­sý­na, Ýs­tan­bul­ il­çe­le­ri­ni­ ge­ze­rek­ de­vam­ e­di­yor.­Ýs­tan­bul’un­A­na­do­lu­ve­Av­ru­pa­ ya­ka­sýn­da­ki­ bütün­ DP­ il­çe­le­ri­ni zi­ya­ret­ e­de­rek,­ par­ti­li­ler­le­ soh­bet­ e­den­ Zey­bek,­ 9.­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ De­mi­rel’in,­ bir­ ko­nuþ­ma­sýn­da­ Prof.­ Dr Meh­met­Ha­be­ral’ý­öv­dü­­ðü­nü­i­fa­de­e­de­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti:

DEMÝREL DP’YÝ DESTEKLÝYOR “Ha­be­ral’ý­ö­ven­ya­zý­ben­de yaz­d ým.­ Meh­m et­ Ha­b e­r al, ev­vel­ki­ se­çim­de­ bi­zim­ Ri­ze a­d a­y ý­m ýz­d ý.­ Ha­b e­r al,­ de­-

ðer­li­ bir­ in­san­dýr­ ve­ çok­ de­ðer­li­ bir dok­tor­dur.­Ka­ra­ci­ðer­na­kil­ko­nu­sun­da­‘Ha­be­ral­yön­te­mi’­di­ye­bir­yön­tem ge­liþ­tir­miþ­tir.­Ken­di­si­ne­de­söy­le­dim. Sa­yýn­ De­mi­rel’in­ o­nun­la­ il­gi­li­ gü­zel söz­ler­ söy­le­me­si­ ta­biî­ bir­ þey­dir.­ O, o­nun­ si­ya­sî­ ki­þi­li­ði­ne­ de­ðil.­ De­mi­rel, Ha­be­ral’ý­ öv­dü­ ya,­ ‘De­mi­rel­ CHP’yi des­tek­li­yor’­ de­ni­li­yor.­ De­mi­rel,­ ken­di­si­nin­kur­du­ðu,­ge­nel­baþ­ka­ný­ol­du­ðu,­ ken­d i­s i­n i­ Baþ­b a­k an­ ve­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ ya­pan­ bir­ par­ti­ var­ken, baþ­ka­bir­par­ti­yi­des­tek­le­mez,­o­þe­ref­l i­ bir­ in­s an­d ýr.­ Meh­met­ Ha­b e­r al’ý­ in­san­ o­l a­r ak­ öv­mek­ baþ­k a­ bir þey­dir,­ CHP’yi des­tek­le­mek­ i­se­ bam­b aþ­k a bir­þey­dir.” Ýstanbul / Yeni Asya

OYUNUZU DOÐRU YERE KULLANIN ZEYBEK, tarikatlara uygulanan yasaðý kaldýracaklarýný ifade ederek, “Ýsteyen istediði gibi yaþayacak. DP döneminde ülkemiz dünyanýn en çaðdaþ ülkesi olacak. Þimdi hepimiz þunu söyleyeceðiz sakýn oyunu ziyan etme. Oyunu doðru yere kullan. Oy pusulasýnýn birinci sýrasýndaki, ampulü kýr at ve ‘Kýratýn’ altýna mührü bas. O gün vicdan rahatlýðý ile evine git. Ýþimiz zor deðil, kolay. Þu günler çok önemli günler, gümüþ, altýn günler bitti, platin günler baþladý. Netice, bugünlerde alýnacak. Kendimizi hatýrlatabildiðimiz ölçüde halkýmýzla kaynaþacaðýz ve iktidara geleceðiz. Baraj lâflarýný býrakýn, biz barajlar kralýnýn partisiyiz” diye konuþtu.

Darbe çaðrýþtýran isimler kullanýlmasýn DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­Sen­di­ka­sý­(DES) Ge­nel­Baþ­ka­ný Gür­kan­Av­cý,­dar­be­yap­mýþ­ve­dar­be­le­re­bu­laþ­mýþ­bütün ki­þi­le­rin­i­sim­le­ri­nin­o­kul­lar­dan,­ü­ni­ver­si­te­ve­fa­kül­te­ler­den,­ma­hal­le­ve­so­kak­lar­dan­si­lin­me­si­ni­is­te­di. Ad­nan­Men­de­res­Ü­ni­ver­si­te­si­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen “Türk­Ta­ri­hin­de­Ad­nan­Men­de­res”­ ad­lý­sem­poz­yum­da ko­nu­þan­DES­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Av­cý,­bir­ta­raf­tan­ço­cuk­la­ra de­mok­ra­si­nin­er­dem­le­ri­an­la­tý­lýr­ken­di­ðer­yan­dan­de­mok­ra­si­yi­ke­sin­ti­ye­uð­ra­tan,­dar­be­ler­le­a­ný­lan,­gö­zal­tý­la­rý,­iþ­ken­ce­le­ri,­fiþ­le­me­le­ri­ger­çek­leþ­ti­ren­le­rin­i­sim­le­rin­o­kul­la­ra­ve­cad­de­le­re­ve­ril­di­ði­ni,­bu­nun­bir­“ko­me­di”­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­27­Ma­yýs­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­cum­hu­ri­yet­ta­ri­hin­de­dar­be­yap­mýþ­ve­dar­be­le­re­bu­laþ­mýþ­bütün ki­þi­le­rin­ve­dar­be­le­ri­çað­rýþ­tý­ran­bütün­i­sim­le­rin­o­kul, yük­se­ko­kul,­park­ve­cad­de­le­re­ve­ril­miþ­i­sim­le­ri­nin­der­hal kal­dý­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­de­den­Gür­kan­Av­cý,­“Sem­bo­lik­te­ol­sa­de­mok­ra­si­mi­ze­ya­pa­ca­ðý­kat­ký­lar­dan­do­la­yý­bu du­ru­mu­ö­nem­si­yo­ruz”­de­di.­­Ankara / Fatih Karagöz

MENDERES DEMOKRASÝ ÞEHÝDÝ AVCI, Adnan Menderes’in demokrasi þehidi olduðunu, Türkiye’nin kalkýnma, modernleþme, demokratikleþme sürecine çok önemli katkýlarý olduðunu ve milletin kalbinde taht kurduðunu söyledi. Gürkan Avcý þöyle konuþtu: “Merhum Menderes, ‘Daha fazla demokrasi, daha fazla insan haklarý ve daha fazla özgürlük, sivil, þeffaf ve katýlýmcý bir Anayasa ve Yeniden Büyük Türkiye’ dediði için þehit edilmiþtir. Bu gün bunlarý demeye yine ihtiyaç bulunmaktadýr. Merhum Menderes’in idamýyla demokrasi, yargýlanmasýyla ise hukuk katledilmiþtir. Merhum Baþbakanýmýz Adnan Menderes’in aziz hatýrasý önünde saygý ile eðiliyor, caný pahasýna verdiði demokrasi mücadelesini hayýrla anýyoruz. Türkiye bugün de en acýmasýz bir þekilde kendini gösteren cuntacý anlayýþlarla hesaplaþmak zorundadýr. Bütün darbecilerin yargýlanmasýný ve kýnanmasýný istiyoruz. Ancak bu þekilde demokrasi mücadelesinin ruhunu anlamýþ ve Merhum Menderes’e olan tarihî borcumuzu ödemiþ oluruz.”

Helikopterde terörizmi konuþtular nBAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­ABD’nin­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si­Fran­cis­J.­Ric­ci­ar­do­ne’yi­ka­bul­et­ti.­Ye­ni­ma­hal­le’de­ki­he­li­kop­ter­a­la­ný­He­li­port’ta­ba­sý­na­ka­pa­lý ger­çek­le­þen­gö­rüþ­me,­yak­la­þýk­50­da­ki­ka­sür­dü.­Ric­ci­ar­do­ne,­gö­rüþ­me­si­nin­ar­dýn­dan­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­i­le­ga­yet­gü­zel­bir gö­rüþ­a­lýþ­­ ve­ri­þin­de­bu­lun­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­Gö­rüþ­me ta­le­bi­nin­ken­di­le­rin­den­gel­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ric­ci­ar­do­ne,­bu­fýr­sat­i­çin­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’a­te­þek­kür­et­ti. Tür­ki­ye’nin­ABD­i­çin­çok­ö­nem­li­bir­müt­te­fik­ol­ma­sý do­la­yý­sýy­la,­da­i­ma­Tür­ki­ye’nin­ba­ký­þý­ný­an­la­mak­is­te­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Ric­ci­ar­do­ne,­li­der­le­rin­gö­rüþ­me­le­ri­ni­i­ler­let­mek­du­ru­mun­da­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­“Gö­rüþ­me­de PKK­i­le­mü­ca­de­le­nin­mi­yok­sa­Or­ta­do­ðu’da­ki­ge­liþ­me­le­rin­mi­ö­ne­çýk­tý­ðý­ný”­so­ran­ga­ze­te­ci­ye­Ric­ci­ar­do­ne,­ge­nel­o­la­rak­ru­tin­gün­dem­de­ki­ko­nu­la­rý­ve­ö­zel­lik­le­bü­tün­böl­ge­sel­ko­nu­la­rý­e­le­al­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­“Te­rö­rizm­ta­biî­ki­bu­böl­ge­nin­bir­prob­le­mi­dir.­Bu­çer­çe­ve­de gö­rüþ­tük”­de­di.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’a­ABD­Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma’dan­ö­zel­me­saj­i­le­tip­i­let­me­di­ði­ne­i­liþ­kin o­la­rak­Ric­ci­ar­do­ne,­gö­rüþ­le­ri­ni­Er­do­ðan’a­i­let­ti­ði­ni,­Er­do­ðan’ýn­gö­rüþ­le­ri­ni­de­Was­hing­ton’a­i­le­te­ce­ði­ni­söy­le­di.­Er­do­ðan­i­le­gö­rüþ­me­le­rin­de,­O­ba­ma’nýn,­ül­ke­si­nin Or­ta­do­ðu­po­li­ti­ka­sý­i­le­il­gi­li­yap­ma­yý­plan­la­dý­ðý­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­ya­i­liþ­kin­de­tay­la­rýn­pay­la­þý­lýp­pay­la­þýl­ma­dý­ðý­nýn­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Ric­ci­ar­do­ne,­“Tür­ki­ye’nin,­ö­zel­lik­le­Baþ­ba­ka­nýn­böl­ge­de­ki­gi­ri­þim­le­ri­bi­zim­i­çin­her za­man­çok­ö­nem­li,­çok­bü­yük­bir­dik­kat­le­ta­kip­e­di­yo­ruz.­O­nun­i­çin­gel­dim”­de­di.­­Ankara / aa

KCK dâvâsýnda Kürtçe savunmaya izin yok nESKÝÞEHÝR’DEKÝ KCK­o­pe­ras­yo­nu­kap­sa­mýn­da­hak­la­rýn­da­dâ­vâ­a­çý­lan­7’si­tu­tuk­lu­92­sa­ný­ðýn­yar­gý­lan­ma­sý­na­baþ­lan­dý.­An­ka­ra­12.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki du­ruþ­ma­ya­tu­tuk­lu­sa­nýk­lar­dan­5’i­i­le­tu­tuk­suz­sa­nýk­lar­dan­ba­zý­la­rý­ve­a­vu­kat­la­rý­ka­týl­dý.­Du­ruþ­ma­da,­sa­nýk­lar­dan­5’i­sa­vun­ma­la­rý­ný­Kürt­çe­yap­mak­is­te­di.­Sa­nýk Þa­kir­Ça­yýn,­a­na­dil­de­e­ði­tim­ta­lep­et­ti­ði­i­çin­yar­gý­lan­dý­ðý­ný­sa­vu­na­rak,­‘’Bu­ne­den­le­a­na­di­lim­o­lan­Kürt­çe­de sa­vun­ma­yap­mak­is­ti­yo­rum.­Da­ha­ön­ce­sa­vun­ma­la­rý­mý­Türk­çe­yap­mýþ­tým.­Ýd­di­a­na­me­yi­gör­dük­ten­son­ra sa­vun­ma­mý­Kürt­çe­yap­ma­ya­ka­rar­ver­dim’’­de­di.­Sa­nýk Nu­dem­Yal­çýn­da­14­ay­dýr­tu­tuk­lu­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, ‘’Kürt­ol­du­ðum­ve­Kürt­di­li­ni­kul­lan­dý­ðým­i­çin­yar­gý­la­ný­yo­rum.­Bu­ne­den­le­Kürt­çe­sa­vun­ma­yap­mak­is­ti­yo­rum’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Cum­hu­ri­yet­sav­cý­sý,­sa­nýk­la­rýn Türk­çe­ve­Kürt­çe­bil­dik­le­ri­ni­kay­de­de­rek,­Kürt­çe­sa­vun­ma­yap­ma­ta­le­bi­nin­do­ðal­ve­doð­ru­dan­yar­gý­la­ma­ya­uy­gun­ol­ma­ya­ca­ðý­ge­rek­çe­siy­le­red­di­ne­ka­rar­ve­ril­me­si­ni­ta­lep­et­ti.­Sa­nýk­a­vu­kat­la­rýn­dan­Sel­çuk­Ko­za­ðaç­lý­i­se­sa­nýk­la­rýn­ken­di­le­ri­ni­en­i­yi­þe­kil­de­i­fa­de­e­de­bi­le­ce­ði­ne­i­nan­dýk­la­rý­i­çin­a­na­dil­le­ri­o­lan­Kürt­çe­i­le­sa­vun­ma yap­mak­is­te­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Ko­za­ðaç­lý,­‘’Sa­nýk­la­rýn­ne de­re­ce­de­Kürt­çe­bil­dik­le­ri­nin­mah­ke­me­ce­tak­dir­e­di­le­me­ye­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz’’­de­di.­Mah­ke­me­he­ye­ti,­ba­zý sa­nýk­la­rýn­Kürt­çe­sa­vun­ma­yap­ma­ta­lep­le­ri­ni­red­det­ti. Ö­te­yan­dan,­An­ka­ra­A­da­let­Sa­ra­yý­nýn­ö­nün­de­top­la­nan­bir­grup,­da­va­yý­pro­tes­to­et­ti.­­Ankara / aa

STK’lar ahlâkî çözülmeyi görüþecek nKONYA Si­vil­Top­lum­Ku­ru­luþ­la­rý­(STK) ta­ra­fýn­dan bu­yýl­8’in­ci­si­dü­zen­le­nen­ ‘’U­fuk­Tu­ru­Top­lan­tý­la­rý’’na 69­il­den­yak­la­þýk­100­tem­sil­ci­nin­ka­tý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di. Kon­ya­STK­Ýc­ra­He­ye­ti­Baþ­ka­ný­Sa­mi­Sor­gun,­Kon­ya Ga­ze­te­ci­ler­Ce­mi­ye­tin­de­dü­zen­len­di­ði­top­lan­tý­da,­Kon­ya­Si­vil­Top­lum­Ku­ru­luþ­la­rý­nýn,­ül­ke­in­sa­ný­nýn­ge­le­ce­ði i­çin­top­lum­sal­söz­cü­lü­ðe­de­vam­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ta­ban­da­ya­þa­nan­zor­luk,­fa­kir­lik­ve­ça­re­siz­lik­ler­le,­yar­dým­laþ­ma­ve­da­ya­nýþ­ma­kül­tü­rü­i­çin­de­çö­züm­ü­ret­me­yi­ken­di­le­ri­ne­gö­rev­e­din­dik­le­ri­ni­an­la­tan­Sor­gun,­‘’A­ma­cý­mýz, ha­yýr­la­rýn­ger­çek­leþ­me­sin­de­ön­cü,­þer­bil­di­ði­miz­hu­sus­lar­da­i­se­bir­u­ya­rý­cý­ve­fren­ol­ma­gay­re­ti­dir’’­de­di.­Bu­gü­ne­ka­dar­ki­U­fuk­Tu­ru­Top­lan­tý­la­rý’nda­kül­tür­ve­bi­lim dün­ya­sý­nýn­ý­þý­ðýn­da,­u­fuk­la­rý­ný­ge­niþ­let­me­ye,­zen­gin­leþ­tir­me­ye­ve­ge­le­ce­ðe­ý­þýk­tut­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den Sor­gun,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Her­yýl­u­lu­sal­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý baz­da­dü­zen­le­di­ði­miz­top­lan­tý­la­rýn­8’in­ci­si­bu­yýl­18-22 Ma­yýs­ta­A­lan­ya­Be­ra­O­tel’de­ya­pa­ca­ðýz.­Top­lan­tý­nýn­bu yýl­ki­a­na­ko­nu­su,­‘De­ðer­le­rin­Dö­nü­þü­mü­ve­Ah­la­ki­Çö­zül­me’dir.­De­ðer­mer­kez­li­ir­de­le­ne­cek­ko­nu­lar;­a­ka­de­mis­yen­ler,­dü­þün­ce­a­dam­la­rý,­ül­ke­ge­ne­lin­den­ka­tý­lan STK­tem­sil­ci­le­rin­den­o­lu­þan­ko­nuþ­ma­cý­lar­ve­ko­nuk­lar­la­e­ni­ne­bo­yu­na­tar­tý­þý­la­cak­týr.­Top­lan­tý­ya,­69­il­den­yak­la­þýk­100­STK­tem­sil­ci­si­ka­tý­la­cak.’’­­Konya / aa


Y

HABER

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

HABERLER

Ankara’nýn NATO kýrýlmasý… cevher@yeniasya.com.tr

ilindiði gibi Danimarka Baþbakaný An ders Fogh Ras mus sen’in Ni san 2009’da açýkladýðý NATO Genel Sekreterliði adaylýðýna Ankara itiraz etmiþ; Baþbakan Erdoðan açýkça karþý çýkmýþtý. G-20 Zirvesi için gittiði Ýngiltere’de, Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliði adaylýðýna olumsuz baktýðýný tekrarlayan Erdoðan, ö zel lik le Da ni mar ka mer kez li Roj tv’nin yayýnlarýný sürdürdüðüne dikkat çekmiþ; “Dört yýl ön ce ben Sa yýn Ras mus sen’den böyle bir ricada bulundum. Belgeleriyle ortaya koyup ‘bunu durdurun’ dememize raðmen bunu durduramamýþtýr veya durdurmamýþtýr. Dört yýldýr hiçbir netice alamadýk. Bu nasýl barýþý korumak olacak, nasýl barýþý güvence altýna almak olacak!” diye konuþmuþtu. Rasmussen’in Danimarka Baþkaný olarak Peygamberimiz (asm) aleyhindeki karikatürleri “düþünce ve basýn özgürlüðü” olarak yorumlamasýna da tepki gösteren Erdoðan, Rasmussen’e olumsuz baktýðýný” belirtmiþti.

B

Seçim bürolarýný polis koruyacak ADANA’DA, AKP, CHP ve MHP’ye ait se çim bü ro la rýn da gü ven li ðin ar tý rýl masý için sabit polis ekiplerinin görev yapmaya baþladýðý bildirildi. Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, yaptýðý açýklamada, Türkiye genelinde se çimle ilgili çeþitli güvenlik tedbirleri alýndýðýný hatýrlattý. Bu tedbirler kapsa mýnda Adana’da seçim bürolarýna sabit polis ekipleri görevlendirdiklerini bildiren Kes mez, ‘’Se çim bü ro la rýy la il gi li tedbirler zaten vardý. Biz bunu arttýrdýk. Amacýmýz seçim sürecinin güven içinde geçmesi. Gerilim ve provokasyonlarýn olmamasý’’ dedi. Seçim büro larýnýn bulunduðu mahallelerde görevli ekiplerin çalýþma þekli hakkýnda da bilgi veren Kesmez, ekiplerin bölgelerinde bir olay olmadýðý sürece seçim bürosu önünde bekleyeceðini, akþam saatlerinde de buralarda sabit polislerin bulunacaðýný ifade etti. Kesmez, ekiplerin AKP, CHP ve MHP’ye ait seçim bürolarýnda görevlendirildiðini, baðýmsýz adaylarýn ise herhangi bir talebi olmadýðýný sözlerine ekledi. Adana / aa

(Ünsal Turan – Aynur Tattersall / Kopenhag-Londra / DHA, Milliyet, 3.4.2009) NATO çevrelerinde “þok etkisi” yapan bu “çýkýþ”tan sonra Baþbakan, halka yönelik söylemlerde de bilhassa Rasmussen’in “hakaretâmiz karikatürler”i onayladýðýna dair ifâdelerinden “özür dilemesi” gerektiði ileri sürerek resmen reddetmiþti… RASMUSSEN’Ý SEÇTÝRDÝ, AMA… Aslýnda NATO genel sekreteri arayýþlarýnda, genelde müttefikler arasýnda tam uzlaþma olmadan aday isimlerine resmiyet kazandýrýlmamasý teâmülüne karþý, Rasmussen’in adaylýðý “tüm müttefiklerin onayýnýn alýndýðý” oldu-bittisiyle ön plana çýkarýlmýþtý… Bu arada Cumhurbaþkaný Gül’ün Erdoðan’dan farklý olarak “Rasmussen’in seçilmesi” için kulis yaptýðý ve Obama’nýn doðrudan devreye girip Erdoðan’la görüþtüðü medyada yer almýþ; sonuçta Ankara bazý “þartlar”a baðlý olarak, kararlarýn oybirliðiyle alýndýðý NATO’da “vetosu”nu kaldýrýp Rasmussen’in seçilmesini saðlamýþtý… Buna göre, Rasmussen mâlum “karikatürler”i uygun gören sözlerinden dolayý Ýslâm dünyasýndan özür dileyecek, Roj tv ka pa tý la cak ve yar dým cý lý ðý na bir Türk diplomatý atayacaktý. Ne var ki öncelikle “karikatür krizi”yle il-

‘‘

Türkiye’nin seçtirdiði NATO Genel Sekreteri Rasmussen, verdiði sözleri yerine getirmiþ deðil. Evvela küstah karikatürlerden dolayý hâlâ en ufak bir özür dilemedi...

gili sözlerinden özür dilemediði halde Obama’nýn tavassutu ve taahhüdüne Ankara’nýn onayýyla seçilen Rasmussen, daha sonra Ankara’nýn koþtuðu “þartlar”ý yerine getirmedi. Ardýndan Türkiye’ye geliþinde de Rasmussen, “özür” beklentisini boþa çýkardý; Erdoðan’la katýldýðý AKP Ýl Baþkanlýðý iftarýnda yine “özür” dilemeyip genel ifâdelerle geçiþtirdi. Bu a ra da O ba ma’nýn is te ðiy le Tür ki ye’den Afganistan’a ek askerî birlik talep etti. Amerikan iþgali altýnda bulunan Müslüman Afganistan’da daha önce dokuz yüz kiþilik askerî birliði NATO uhdesine veren

Ankara, NATO þemsiyesinde yeni birlik gönderdi. Türkiye, “terörle mücadele” perdesinde ABD’nin Orta Asya ve Hazar Havzasýndaki bölgedeki egemenlik emellerine, enerji kaynaklarý ve hatlarýný elde etme projelerine tam destek verip, ecnebi iþgalcilerin küresel çýkarlarý hesâbýna “cephe ülkesi” ve “savaþ ortaðý” haline getirildi… ONCA DESTEÐE RAÐMEN… Bu süreçte Türkiye’nin Rasmussen’in baþýnda bulunduðu NATO’ya “jestleri” ve desteði bununla da bitmedi. ABD’nin “Füze Kalkaný”nýn Türkiye topraklarýnda konuþlanmasýný onayladý. Keza yine Rasmussen’in çaðrýsýyla Türkiye NATO paravanýnda yine Müslüman bir ülke olan Libya’ya müdahaleye katýldý. NATO’nun Libya’daki askerî operasyonunda resmen görev aldý. Ýzmir NATO hava harekâtýnýn merkez üssü yapýldý. Bu da yetmedi, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliði kapatýldý. Neticede, Türkiye’nin seçtirdiði NATO Genel Sekreteri Rasmussen, verdiði sözleri yerine getirmiþ deðil. Evvela Peygamberimizi (asm) hedef alan küstah karikatürlerden dolayý hâlâ en ufak bir özür dilemediði gibi Roj tv yayýnlarýna devam etti, ediyor… Ýþte Ankara’nýn NATO kýrýlmasý…

AB, TÜRKÝYE’DEN VAZGEÇEMEZ EMEKLÝ BÜYÜKELÇÝ ÖZÜLKER, AB’NÝN TÜRKÝYE’DEN VAZGEÇEMEYECEÐÝNÝ, AMA KENDÝ YANINDA BÝREBÝR EÞÝT OLARAK GÖRME HUSUSUNDA ÞÝMDÝLÝK ÇOK CÝDDÎ SIKINTISI OLDUÐUNU SÖYLEDÝ.

Silopi’deki saldýrýya inceleme ÝÇÝÞLERÝ Bakanlýðý, Þýrnak’ýn Silopi ilçesinde terör saldýrýsý sonucu 2 polis memurunun þehit olmasýyla ilgili inceleme baþlattý. Alýnan bilgiye göre, Ýçiþle ri Ba kan lý ðý, Si lo pi’de te rör sal dý rý sý sonucu 2 polis memurunun þehit olmasýný incelemek üzere 2 polis baþmüfettiþi görevlendirdi. Bu arada, Silopi Ýlçesi Em ni yet Mü dü rü Se lim Kan, 2 po lis me mu ru nun þe hit e dil di ði sal dý rý dan sonra Þýrnak Emniyet Müdürlüðü Trafik Tescil Müdürlüðü görevine atandý. Ý dil Em ni yet Mü dü rü Mu rat E ser türk’ün ise Silopi Emniyet Müdürü olarak atandýðý bildirildi. Ankara / aa

Danýþtay’a 3 yeni üye DANIÞTAYIN boþ bulunan 3 üyeliðine yapýlan seçime iliþkin karar Resmî Gazete’de yayýmlandý. Hakimler ve Savcý lar Yüksek Kurulu kararýna göre, Adana Bölge Ýdare Mahkemesi Üyesi Osman Çýrak, Kayseri Ýdare Mahkemesi Baþ ka ný Ra ma zan E rol ve Da nýþ tay Tetkik Hakimi Hamza Eyidemir Danýþtay üyeliðine seçildi. Ankara / aa

Þenocak, "Veliler, çocuklarýný 5 yaþýndan itibaren bale, dans, müzik gibi kurslara yasaksýz ve çekinmeden götürürken, baþka veli çocuðunu Kur'ân kursuna niçin getiremez?" diye sordu.

Bu inat, bu çifte standart niye? DÝN-Bir-Sen Genel Baþkaný Lüfti Þenocak, birçok velinin çocuðunu 5 yaþýndan itibaren bale, dans, müzik gibi kurslara yasaksýz ve çekinmeden götürdüðünü belirterek, ‘’Baþka veli çocuðu nu Kur’ân kursuna niçin getiremez? Bu inat, bu çifte standart neden? Devlet bunu dayatamaz. Dayatýrsa Anayasaya aykýrý davranmýþ olur’’ dedi. Þenocak, yaptýðý yazýlý açýklamada, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez’in yaz Kur’ân kurslarýna devam edebilmek için ilköðretim 5. sýnýfý bitirme þartý aranmasýyla ilgili ‘’Bu yasak Anayasaya aykýrýdýr’’ sözleriyle milletin hissiyatýna tercüman olduðunu belirtti. Din eðitiminin temel bir hak ol du ðu nu i fa de e den Þe no cak, Kur’ân eðitimine yaþ sýnýrlamasý getirilmesinin, Anayasa’nýn 24. maddesiyle Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’ne ‘’açýkça aykýrý olduðunu’’ kaydetti. Toplumdaki sosyal tahribatý, din eðitimine getirilen yasaklamalarýn arttýrdýðýný belirten Þenocak, ‘’Yeni kuþaklarýn yeterli derecede din eðitimi almamalarý toplumdaki suç iþleme oranlarý nýn artmasýnda etkili olmuþtur’’ diye konuþtu. Birçok velinin çocuðunu 5 yaþýndan itibaren bale, dans, müzik gibi kurslara yasaksýz ve çekinmeden götürdüðünü belirten Þenocak, ‘’Baþka veli çocuðunu Kur’ân kursuna niçin getiremez? Bu inat, bu çifte standart neden? Devlet bunu dayatamaz. Dayatýrsa Anayasaya aykýrý davranmýþ olur’’ ifadelerini kullandý. Þenocak, ilköðretim dördüncü sýnýfa geçen öðrencilerin yaz Kur’ân kurs la rýn da ka yýt lý ol ma sý nýn sað lan ma sý ný, Kur’ân kurslarýnýn kurum dýþý müfettiþlerce denetlenmemesini, sözleþmeli görev yapan yaz Kur’ân kursu öðreticilerine de ek ders ücreti verilmesini, kurs açmak için gerekli olan 15 öðrenci sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasýný istedi. Ankara / aa

Hak yerini buldu

11 aracý ateþe verdiler ÝSTANBUL’UN Bakýrköy ilçesinde park halinde duran 11 araç kundaklandý. Yeþilköy Eski Havaalaný Caddesi Erguvan Sokak’ta park halinde bulunan 11 otomobil, gece saatlerinde kimliði henüz belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce üzer le ri ne ben zin dö kül dük ten son ra molotofkokteyli atýlarak yakýldý. Yanan otomobillerde meydana gelen patlama sesleriyle uyanan vatandaþlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangýn söndürme tüpleriyle araçlara müdahale etmeye çalýþan vatandaþlar, bunda baþarýlý olamadý. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangýn, araçlarda büyük çapta maddî hasara sebep oldu. Olay yerini güvenlik çemberine alarak çalýþma baþlatan polis, kundaklamayý gerçekleþtiren kiþi ya da kiþileri yakalamaya çalýþýyor. Ýstanbul / aa

5

Emekli Büyükelçi Özülker, AB'nin Türkiye'den vazgeçemeyeceðini, ama Türkiye'yi bir yük olarak görmediði bir noktaya geldikten sonra yanýna almak istediðini kaydetti.

EMEKLÝ Büyükelçi Uluç Özülker, “AB Türkiye’den vazgeçemez; ama kendi yanýnda birebir eþit olarak görme hususunda þimdilik çok ciddî sýkýntýsý var” dedi. Ýktisadî Kalkýnma Vakfý dergisine konuþan emekli Büyükelçi Özülker, Türkiye’nin gerçekten AB’yi istiyor mu yoksa istemiyor mu? konusunda tam emin olmadýðýný söyledi. Özülker, þunlarý kaydetti: “AB Türkiye gibi büyük bir ülkeyi tam hazýr olmadan üye olarak gerçekten ister mi, istemez mi, ona da net cevap veremiyorum. Bence AB, Türkiye’den vazgeçemez; ama kendi yanýnda birebir eþit olarak görme hususunda þimdilik çok ciddi sýkýntýsý var. Yaþanmakta olan küresel ekonomik kriz sonrasýnda AB’nin de ciddi bir deðiþime uðrayacaðýný düþünüyorum. Her halükârda, özellikle son geniþlemelerden sonra ortaya çýkan uyumsuzluktan giderecek çareler üretmeden ileri gitmesi mümkün görünmüyor. Bu da temelde yeni bir yapýlanma demek. Türkiye’nin bunu görmeden ýsrarcý olmasýna gerek olmadýðý görüþündeyim. Bu arada Fransa ve Almanya’da siyasi gidiþat da deðiþebilir. Bugüne kadarki sabrýn biraz daha sürdürülmesinde yarar var.”

“ÝLÝÞKÝLER HEP ÝLERÝ GÝTTÝ” Uluç Özülker, Türkiye’nin tarih boyunca yaþadýðý her gecikmenin, yeni kriterlerle karþýlaþýp, iþinin zorlaþmasýna sebep ol duðunu söyledi. Bunun doðru olmadýðýný ama iliþkilerin de hiç gerilemediðini belirten Özülker,”Belki düz çizgi izlemedi, ama hep ileri gitti” diye konuþtu. Avrupa’nýn Türkiye’den vazgeçemeyeceðini ama Türkiye’yi bir yük olarak görmediði bir noktaya geldikten sonra yanýna almak istediðini kaydeden Özülker, “Buna bir de mevcut ekonomik krizi eklemek lâzým. Krizde AB üye ülkelerinin çoðu temelden sarsýldý. Fakirleþtiler. 2004 yýlýnda Birliðe üye olan 10 ülke ve sonrasýnda Bulgaristan ve Romanya’nýn genelde hâlâ sorun yaratan üyeliklerini de unutmamak gerekir” dedi. “AB TARAFLI YAKLAÞIMINI GÖZDEN GEÇÝRMELÝ” Özülker, bütün bunlara bakýldýðý zaman AB’nin Türkiye’yi hemen kabul etmeye hazýr olmasýnýn zaten mümkün olmadýðýný ifade ederek, þöyle devam etti: “Bu koþullarda Türkiye de bir beklenti içine giremez. Üstelik AB atýlým gösteren, bu iþi çabuklaþtýracak bir ni-

teliðe sahip imajý da çizmiyor. Onun için süreci, belirli bir zamana yayarak gitmek daha doðru olacaktýr. Esasen mevcut gidiþat da bu yönde. Ama iki hususta çok dikkatli olunmasýna da ihtiyaç var. Birincisi, Kýbrýs konusunda AB’nin tek taraflý haksýz yaklaþýmýný mutlaka gözden geçirmesi lâzým, Aksi takdirde müzakere süreci kendiliðinden sona yaklaþmýþ durumda, ikincisi, her iki tarafta da kamuoylarýna biraz þevk vermek gerekli. Bir bütün olarak AB Türkiye’yi ret mi ediyor? Hayýr.” “LÝMANLARIN AÇILMASI SÝYASÎ SORUN” Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, limanlarýn açýlmasýnýn aslýnda siyasî bir sorun olduðunu belirterek, “Salt teknik ve huku ki deðildir, ihtilâfýn nedeni, temelde, Türkiye’nin limanlarý açmasýnýn Gümrük Birliði kapsamýnda gerekli olup olmadýðýndan deðil, ki bence gereklidir; karþýlýklý olarak yapýlan taahhütlerin yerine getirilip getirilmemesinden kaynaklanýyor. Yani, siyasî bir uzlaþmazlýkta düðümlenip kalmýþ durumdayýz” dedi. Özülker, sonuç olarak, zamanýn en iyi çözüm olduðunu dile getirdi.” Ýstanbul / Ahmet Turan Söyler

Trabzon’daki Hrant Dink dâvâsýna red TRABZON 1. Aðýr Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak ‘’görevi ihmal ettiði’’ iddiasýyla yargýlanan dönemin Ýl Jandarma Komutaný Albay Ali Öz hakkýndaki dâvâyý, sanýða ayný ola ya iliþkin baþka bir dâvâ açýldýðý ve bir ki -

þinin ayný olaya iliþkin iki kez yargýlanamayacaðý gerekçesiyle reddetti. Trabzon 1. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmaya, tutuksuz sanýk Albay Ali Öz katýlmadý. Duruþmada, Öz’ün avukatý Ali Sürmen ile Dink ailesi avukatlarý Ergin Cinmen, Ýsmail Cem Halavut ve Hakan Bakýrcýoðlu

hazýr bulundu. Mahkeme heyeti, Öz hakkýnda Dink’in öldürülmesi olayýyla ilgili Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinde dâvâ açýldýðýný belirterek, ayný fiil dolayýsýyla bir kiþinin iki kez yargýlanmasý mümkün olmadýðýndan kendi mahkemelerindeki dâvânýn reddine karar verdi. Trabzon / aa

12 Eylül döneminde 7 yýl görevden uzaklaþtýrýlmasý dolayýsýyla Avrupa Ýnsan Haklarý Mahke mesine (AÝHM) baþvurarak 20 bin avro tazminat kazanan öðretmen, Bartýn Ýnönü Ýlköðretim Okulunda görevini sürdürüyor. Kahramanmaraþ’ta ilköðretim okulu görevini sürdürdüðü sýrada 12 Ey lül dö ne min de a týl dý ðý mes le ði ne 1989’da dönmesinin ardýndan 7 yýllýk maaþ ve özlük haklarý konusunda yaþadýðý maðduriyet dolayýsýyla AÝHM’e baþvuran Osman Erden (51), 2001’den itibaren Bartýn’da görev yapýyor. AÝHM’in 20 bin avro ödenmesine hükmettiði öðretmen Erden, görev yaptýðý Bartýn Ýnönü Ýlköðretim Okulundaki ders arasýnda öðretmen arka daþlarýyla çay içtiði kahvehanede sorularý üzerine, gazetecilere konuyla ilgili açýklama yapmayacaðýný söyledi. Bütün bilgilerin Ýstanbul’daki avukatýnda olduðunu ifade eden Erden, kendisinin davayla ilgili söyleyeceklerinin olmadýðýný belirterek, ‘’Gerekli açýklamalarý avukatým yapacaktýr. Ben uzun yýllardýr hukuk mücadelemi sürdürdüm. Gün geldi ve alýnan karar bugün beni buldu’’ dedi. Erden, daha sonra okuluna döndü. Bartýn / aa

Baro baþkanlarý: Operasyonlar kaygý verici ÞIRNAK’IN Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili olarak 14 ilin baro baþkaný adýna yapýlan or tak a çýk la ma da, ‘’Nor mal za man da bu tarzda yapýlmayan operasyonlarýn seçim arefesinde olaðan dýþý uygulanmasý kaygý vericidir’’ denildi. Diyarbakýr Baro Baþkanlýðýnda, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde yer alan 14 ilin barosu adýna hazýrlanan basýn açýklamasýný Diyarbakýr Baro Baþkaný Mehmet Emin Aktar okudu. ‘’Kürt meselesinin asayiþ ve güvenlik meselesi olmadýðý, sorunun öncelikle kimlik sorunu olduðu, bundan ötürü siyasal, kültürel, sosyal birçok unsuru içinde barýndýrdýðýnýn görülmesi gerektiði’’ belirtilen açýklamada, ‘’Normal zamanda bu tarzda yapýlmayan operasyonlarýn seçim arefesinde olaðan dýþý uygulanmasý kaygý vericidir. Bölgemizde ve ülke genelinde tansiyonun düþürülmesi, operasyonlarýn ve þiddetin durmasý için itidal çaðrýsýnda bulunuyoruz’’ denildi. Bu arada, Þýrnak’ýn Uludere ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen Hakkâri nüfusuna kayýtlý terörist Adem Aþkan’ýn Hakkâri’deki cenazesinin ardýndan izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti. Diyarbakýr / aa


6

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

YURT HABER

HABERLER

Araçta bulunan aslan, hayvanat bahçesinde TRAFÝK kon­tro­lün­de­ bir­ kam­yo­ne­tin­ ka­sa­sýn­da­ bu­lu­nan­ as­lan,­ Ýl­ Çev­re­ ve­ Or­man­ Mü­dür­lü­ðü­ e­kip­le­rin­ce­Bur­sa­Hay­va­nat­Bah­çe­si­ne­tes­lim­e­dil­di.­A­lý­nan bil­gi­ye­ gö­re,­ Ý­ne­göl-Bo­zü­yük­ ka­ra­yo­lu­nun­ 52.­ ki­lo­met­re­sin­de­tra­fik­kon­tro­lü­ya­pan­Böl­ge­Tra­fik­Þu­be­si­e­kip­le­rin­ce­dur­du­ru­lan­Fer­hat­Koç’un­(27)­kul­lan­dý­ðý­ 41­ EY­ 314­ plâ­ka­lý­ kam­yo­ne­tin­ ka­pa­lý­ ka­sa­sýn­da bu­lu­nan­2­ya­þýn­da­ki­as­lan,­dün­ge­ce­geç­sa­at­ler­de­Ýl Çev­re­ve­Or­man­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­rin­ce­Bur­sa­Hay­va­nat­ Bah­çe­si­ne­ gö­tü­rül­dü.­ Yav­ru­ as­lan,­ bu­ra­da­ di­ðer­as­lan­lar­‘’Ah­met,­Zu­la,­Pa­þa,­Mus­ti­ve­Hü­da­ver­di’’nin­ bu­lun­du­ðu­ a­lan­da,­ ay­rý­ bir­ ka­fe­se­ ko­nul­du. Hay­va­nat­bah­çe­si­yet­ki­li­le­ri,­Ýl­Çev­re­ve­Or­man­Mü­dür­lü­ðü­nün­ve­re­ce­ði­ka­ra­ra­ka­dar­yav­ru­as­la­nýn­bu­ra­da­tu­tu­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ýl­Çev­re­ve­Or­man­Mü­dür Ve­ki­li­Ta­lat­Müf­tü­oð­lu,­ko­ru­ma­al­týn­da­tu­tu­lan­hay­van­la­rýn­ i­zin­ bel­ge­le­ri­ ol­ma­dan­ na­kil­le­ri­nin­ ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­Bu­yüz­den­as­la­na­el­ko­nul­du­ðu­nu,­ Fer­hat­ K.­ ve­ Ay­han­ K.­ hak­kýn­da­ da­ ya­sal­ iþ­lem baþ­la­týl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Müf­tü­oð­lu,­‘’Ar­ka­daþ­la­rý­mýz o­lay­la­ il­gi­li­ in­ce­le­me­le­ri­ni­ sür­dü­rü­yor­lar.­ As­la­nýn nak­li­i­çin­i­zin­bel­ge­si­var­sa­sa­hip­le­ri­ne­tes­lim­e­de­ce­ðiz.­ Yok­sa­ as­la­ný­ re­ha­bi­li­te­ e­dil­me­si­ a­ma­cýy­la­ Ka­ra­ca­bey’de­ki­ba­rý­na­ða­a­la­ca­ðýz.­Son­ra­sýn­da­da­her­han­gi bir­hay­va­nat­bah­çe­si­ne­ve­re­ce­ðiz’’­de­di.­­Bursa / aa

Derepazarý’na Kültür Merkezi yapýlacak RÝZE’DE ha­yýr­se­ver­ i­þa­da­mý­ Tur­gut­ Ký­ran­ ta­ra­fýn­dan­De­re­pa­za­rý­il­çe­sin­de­yap­tý­rý­la­cak­o­lan­A­na­o­ku­lu­ ve­ Kül­tür­ Mer­ke­zi’nin­ pro­to­kol­ im­za­ tö­re­ni­ ya­pýl­dý.­Ri­ze­Va­li­li­ði­top­lan­tý­sa­lo­nun­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ tö­re­ne­ Va­li­ Sey­ful­lah­ Ha­cý­müf­tü­oð­lu,­ De­re­pa­za­rý­ Kay­ma­ka­mý­ A­li­ Ýk­ram­ Tu­na,­ De­re­pa­za­rý­ Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­ve­ki­li­Ö­mer­Ka­ra­ha­san­ve­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðü’nden­Mus­ta­fa­Ka­len­der­ka­týl­dý.­Ým­za­ tö­re­nin­den­ ön­ce­ bir­ ko­nuþ­ma­ ya­pan­ Va­li­ Ha­cý­müf­tü­oð­lu,­i­þ­a­da­mý­na­te­þek­kür­et­ti.­Ha­yýr­se­ver­Ý­þ­a­da­mý­ Tur­gut­ Ký­ran­ i­se,­ “Ya­pý­la­cak­ o­lan­ te­sis­ler­den ‘Gü­nay­Ký­ran’­is­min­de­ya­pý­la­cak­A­na­o­ku­lu­nun­20112012­ E­ði­tim-Öð­re­tim­ yý­lý­ baþ­lan­gý­cý­na­ ka­dar­ ha­zýr ha­le­ ge­ti­ril­me­si­ni­ a­maç­lý­yo­ruz.­ Mem­le­ke­ti­me­ ve­fa bor­cu­mu­ö­de­mek­i­çin­ba­na­bu­fýr­sa­tý­ve­ren­baþ­ta­Ri­ze­Va­li­si­ne­ve­di­ðer­yet­ki­li­le­re­te­þek­kür­e­di­yo­rum”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Da­ha­son­ra­Ri­ze­Va­li­li­ði­ve­Ý­þ­a­da­mý­Tur­gut­ Ký­ran­ a­ra­sýn­da­ il­de­ ya­pý­la­cak­ o­lan­ hiz­met­le­rin ya­pý­mý­ko­nu­sun­da­pro­to­kol­im­za­lan­dý.­Rize / cihan

Amik Ovasý’nýn deðeri arttý VERÝMLÝ TOPRAKLARI VE UYGUN ÝKLÝM ÞARTLARI ÝLE YILDA ÝKÝ KEZ HASAT YAPILABÝLEN AMÝK OVASI’NDA ARAZÝ FÝYATLARINI REKOR DÜZEYDE ARTTIRDI. OVA GELECEKTE TARIM ÜSSÜ OLACAK.

VERÝMLÝ ta­rým­ a­ra­zi­le­ri­nin­ yer­ al­dý­ðý­ ve bir­den­faz­la­ü­rü­nün­e­ki­mi­nin­ya­pý­la­bil­di­ði A­mik­ O­va­sý’nda­ a­ra­zi­ fi­yat­la­rý­nýn­ yö­re­de ya­pý­lan­ba­raj­in­þa­at­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­re­kor dü­zey­de­ art­tý­ðý­ bil­di­ril­di.­ An­tak­ya­ Zi­ra­at O­da­sý­ Baþ­ka­ný­ Ab­dul­hay­ De­niz­li,­ yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­ 270­ bin­ 760­ hek­tar­lýk­ A­mik O­va­sý’nda­ a­ra­zi­ sa­týn­ al­ma­ya­ yö­ne­lik­ ta­lep­le­rin­art­tý­ðý­ný­söy­le­di. Pa­m uk­t an­ buð­d a­y a,­ mý­s ýr­d an­ ay­ç i­ç e­ði­ne­ka­dar­de­ði­þik­ü­rün­de­sen­le­ri­nin­ye­tiþ­ti­ril­di­ði­ve­rim­li­o­va­nýn,­su­la­ma­ve­taþ­kýn­ ön­l e­m e­ a­m aç­l ý­ Su­r i­y e­ i­l e­ or­t ak­l a­þ a ya­p ý­l an­ Dost­l uk­ Ba­r a­j ý­ i­l e­ Rey­h an­l ý­ ve Bü­y ük­ Ka­r a­ç ay­ ba­r aj­ in­þ a­a t­l a­r ý­n ýn­ de­vam­et­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­De­niz­li,­bun­la­rýn ta­m am­l an­m a­s ýy­l a­ o­v a­n ýn­ ‘’can­ su­y u­n a’’

ka­v u­þ a­c a­ð ý­n ý­ ve­ ü­r e­t i­c i­n in­ ya­þ a­d ý­ð ý­ su sý­kýn­tý­sý­nýn­so­na­e­re­ce­ði­ni­kay­det­ti. Ba­raj­la­rýn­ ta­mam­lan­ma­sýy­la­ ta­rý­ma­ da­ya­lý­ sa­na­yi­nin­ ge­li­þe­ce­ði­ni­ mey­ve­ci­lik­ ve seb­ze­ci­li­ðin­ de­ ö­nem­ ka­zan­ma­ya­ baþ­la­ya­ca­ðý­ný­ vur­gu­la­yan­ De­niz­li,­ su­la­ma­ a­maç­lý ba­raj­la­rýn­ o­va­da­ a­ra­zi­ fi­yat­la­rý­ný­ re­kor­ se­vi­ye­de­ ar­ttýr­dý­ðý­ný­ bil­dir­di.­ De­niz­li,­ þöy­le de­vam­ et­ti:­ ‘’A­mik­ O­va­sý­ al­týn­ de­ðe­rin­de der­sek­yan­lýþ­söy­le­miþ­ol­ma­yýz.­Bir­yýl­ön­ce­si­ne­ka­dar­su­sý­kýn­tý­sý­ne­de­niy­le­ço­ðu­ü­re­ti­ci­nin­boþ­bý­rak­tý­ðý­top­rak­la­ra­bu­gün­ta­lep­ art­tý.­ Hiz­me­te­ a­çý­la­cak­ ba­raj­lar­ sa­ye­sin­de­ bu­ra­dan­ a­de­ta­ ü­rün­ fýþ­ký­ra­cak.­ O­va bi­re­üç­ve­rir­ha­le­ge­le­cek.­Bu­du­rum­da­ta­rým­ a­ra­zi­le­ri­nin­ kýy­me­ti­ni­ art­týr­dý.­ Ge­çen yý­la­ka­dar­tar­la­la­rýn­de­ka­rý­bin­i­le­4­bin­li­ra

a­ra­sýn­da­de­ði­þir­ken,­son­gün­ler­de­tar­la­la­rýn de­kar­ fi­ya­tý­ 25­ bin­ li­ra­ya­ ka­dar­ çýk­tý.­ Borç yü­kü­al­týn­da­ki­ba­zý­çift­çi­ler­mec­bu­ren­de­de ya­di­gâ­rý­ top­ra­ðý­ný­ sa­tý­yor.­ son­ bir­ yýl­da­ o­va­mýz­da­yak­la­þýk­6­bin­de­kar­a­ra­zi­sa­týl­dý.’’ Ba­raj­la­rýn­ya­ný­sý­ra­A­mik­O­va­sý’nda­bu­lu­nan­ ha­va­a­la­ný­ i­le­ ya­tý­rým­ pro­je­le­ri­ a­ra­sýn­da­ bu­lu­nan­ 25­ bin­ ki­þi­ ka­pa­si­te­li­ spor komp­lek­si­ ve­ 750­ ya­tak­lý­ sað­lýk­ kam­pü­sü ve­ö­zel­te­þeb­büs­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­la­cak­o­tel­le­rin­ de­ fi­yat­la­rýn­ kat­lan­ma­sýn­da­ bü­yük rol­oy­na­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­De­niz­li,­bir­sü­re son­ra­ o­va­da­ ta­rým­ ya­pa­cak­ a­la­nýn­ kal­ma­ma­sýn­dan­kork­tuk­la­rý­ný­söy­le­di. A­ra­zi­fi­yat­la­rý­nýn­da­ha­da­art­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­ be­lir­ten­ De­niz­li,­ çift­çi­le­ri­ top­rak­la­rý­ný­sat­ma­ma­la­rý­yö­nün­de­u­yar­dýk­la­rý­-

Önceki gün su tutulmaya baþlanan Atasu Barajý'nýn Trabzon'un 50 yýllýk su ihtiyacýný karþýlayacaðý ifade ediliyor.

Atasu Barajý, hizmete girdi TRABZON Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Or­han­ Fev­zi­ Güm­rük­çü­oð­lu,­Trab­zon’un­50­yýl­lýk­su­ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­la­ya­cak­ o­lan­ ve­ ö­nü­müz­de­ki­ yýl­ ta­mam­lan­ma­sý plan­la­nan­ A­ta­su­ Ba­ra­jý’nýn­ bu­gün­den­ i­ti­ba­ren hiz­me­te­gir­di­ði­ni­bil­dir­di.­Güm­rük­çü­oð­lu­yap­tý­ðý ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Trab­zon­i­le­çev­re­be­le­di­ye­le­rin 50­ yýl­lýk­ su­ ih­ti­ya­cý­ný­ kar­þý­la­ya­cak­ A­ta­su­ Ba­ra­jý’nýn­hiz­me­te­gir­me­sin­den­do­la­yý­mut­lu­luk­duy­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­Trab­zon­lu­la­rýn­bu­gün­den i­ti­ba­ren­A­ta­su­Ba­raj­su­yun­dan­i­çe­ce­ði­ni­be­lirt­ti. Nor­mal­prog­ram­da­2012­yý­lý­so­nun­da­ta­mam­lan­ma­sý­plan­la­nan­A­ta­su­Ba­ra­jý’nýn­bir­yýl­er­ken­bi­-

ti­ril­me­si­i­çin­2009’un­i­kin­ci­al­tý­a­yýn­da­20­mil­yon TL­ek­ö­de­nek­çý­kar­dýk­la­rý­na­i­þa­ret­e­den­Güm­rük­çü­oð­lu,­a­çýk­la­ma­sýn­da,­þun­la­rý­­kay­det­ti:­"Ba­raj­i­çin 2010’da­kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­büt­çe­ye­35­mil­yon­TL ö­de­nek­ko­nul­ma­sý­ný­sað­la­dýk.­28­A­ra­lýk­2010­ta­ri­hin­de­su­tut­ma­ya­baþ­la­yan­A­ta­su­Ba­ra­jý’nda­do­lu­luk­o­ra­ný­nýn­yüz­de­100’e­u­la­þýn­ca­da­ha­ön­ce­Ha­zi­ran­a­yýn­da­fa­a­li­ye­te­gir­me­si­ni­plan­la­dý­ðý­mýz­ba­ra­jý bu­gün­i­ti­ba­riy­le­hiz­me­te­su­nu­yo­ruz.’’­Güm­rük­çü­oð­lu,­ba­ra­jýn­bi­ti­ril­me­sin­de­ver­dik­le­ri­des­tek­ler­den ö­tü­rü­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­ba­kan­lar ve­mil­let­ve­kil­le­ri­ne­te­þek­kür­et­ti.­­Trabzon / aa

Tünelleri güneþ enerjisi aydýnlatacak KAYSERÝ’DE il­köð­re­tim­ öð­ren­ci­le­ri­nin­ tü­nel­le­rin gü­neþ­ e­ner­ji­siy­le­ ay­dýn­la­týl­ma­sý­ný­ ön­gö­ren­ pro­je­si, Gür­cis­tan’da­dü­zen­le­nen­pro­je­o­lim­pi­ya­týn­da­dün­ya bi­rin­ci­li­ði­ ka­zan­dý.­ Ö­zel­ Ýs­tik­bal­ Ýl­köð­re­tim­ O­ku­lu öð­ren­ci­le­ri­Meh­met­A­hi­ve­Ö­mer­Ý­çöz’ün­ha­zýr­la­dý­ðý­‘’Yo­ðun­laþ­tý­rýl­mýþ­ý­þýk­de­met­le­ri­i­le­tü­nel­le­rin­ay­dýn­la­týl­ma­sý’’­pro­je­si,­Gür­cis­tan’da­dü­zen­le­nen­5.­U­lus­la­ra­ra­sý­Genç­Mu­cit­ler­Pro­je­O­lim­pi­ya­tý’nda­fi­zik da­lýn­da­ dün­ya­ bi­rin­ci­si­ ol­du.­ Gür­cis­tan’ýn­ baþ­ken­ti Tif­lis’te­13-15­Ma­yýs’ta­bil­gi­sa­yar,­fi­zik,­kim­ya,­bi­yo­lo­ji,­ma­te­ma­tik­ve­e­ko­lo­ji­a­la­nýn­da­dü­zen­le­nen­ve­36 ül­ke­den­ bi­nin­ ü­ze­rin­de­ pro­je­nin­ ka­týl­dý­ðý­ ya­rýþ­ma­nýn­fi­na­lin­de­275­pro­je­ya­rýþ­tý.­Pro­je­nin­ko­or­di­na­tör öð­ret­me­ni­Ma­ruf­Bü­te,­tü­nel,­ma­den­o­ca­ðý­ve­ya­taþ o­cak­la­rý­nýn­ e­lek­trik­ e­ner­ji­siy­le­ ay­dýn­la­týl­dý­ðý­ný­ ve bu­nun­ çok­ ma­li­yet­li­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ be­lir­te­rek,­ ha­zýr­la­dýk­la­rý­pro­jey­le­tü­nel­ve­o­cak­la­rýn­gü­neþ­e­ner­ji­si­nin­ fi­ber­ op­tik­ kab­lo­lar­ ka­na­lýy­la­ ta­þý­na­rak­ ay­dýn­la­týl­ma­sý­ný­sað­la­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Öð­ren­ci­ler­Meh­met A­hi­ve­Ö­mer­Ý­çöz­de,­gör­dük­le­ri­tü­nel­ler­de­ay­dýn­lat­ma­ i­çin­ 24­ sa­at­ e­lek­trik­ e­ner­ji­si­ kul­la­n ýl­d ý­ð ý­n ý gör­d ük­l e­r i­n i­ ve­ bu­ is­r a­f ý­ ön­l e­m ek­ i­ç in­ böy­l e­ bir pro­je­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di­ler.­Kayseri/aa

HAVAALANI OVAYI DEÐERLENDÝRDÝ An­tak­ya­ Ti­ca­ret­ ve­ Sa­na­yi­ O­da­sý­ (AT­SO)­ Baþ­ka­ný­Hik­met­Çin­çin­de­ha­va­a­la­ný­nýn­ a­çýl­ma­sýy­la­ A­mik­ O­va­sý’nýn­ kýy­me­ti­nin­da­ha­da­art­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Ký­sa­sü­re­ön­ce­ a­çý­lan­ ye­ni­ ter­mi­nal­ bi­na­sýy­la­ ha­va­a­la­ný­n ýn­ u­l us­l a­r ­ a­r a­s ý­ u­ç uþ­l a­r a­ uy­g un­ ha­l e gel­di­ði­ni,­ay­rý­ca­bu­ra­nýn­kar­go­ta­þý­ma­cý­lý­ðý­ i­ç in­d e­ kul­l a­n ý­l a­b i­l e­c e­ð i­n i­ i­f a­d e­ e­d en Çin­çin,­ ya­pý­lan­ ya­tý­rým­lar­ dolayýsýyla­ ve­rim­li­ ta­rým­ a­ra­zi­le­ri­nin­ fi­yat­la­rý­nýn­ bun­dan­ son­ra­ da­ art­ma­ya­ de­vam­ e­de­ce­ði­ni söz­le­ri­ne­ek­le­di.­­Antakya / aa

Validen maðdur ailelere destek sözü

Mazýdaðý'nda 25 kiþi gözaltýna alýndý MARDÝN’ÝN Ma­zý­da­ðý­il­çe­si­ne­bað­lý­Ye­þil­köy­Kö­yün­de,­dün­i­ki­a­i­le­a­ra­sýn­da­çý­kan­ve­2­ki­þi­nin­ö­lü­mü­ne 10­ ki­þi­nin­ de­ ya­ra­lan­ma­sý­na­ sebep­ o­lan­ si­lâh­lý­ kav­gay­la­il­gi­li­o­la­rak­25­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­Mar­din­Va­li­si­Tur­han­Ay­vaz­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Ma­zý­da­ðý­il­çe­si­ne­bað­lý­Ye­þil­köy­Kö­yün­de­A­kak­ve­Tunç­a­i­le­le­ri­ a­ra­sýn­da­ çý­kan­ si­lâh­lý­ kav­ga­nýn­ ar­dýn­dan­ her­han­gi­bir­ü­zü­cü­o­la­ya­mey­dan­ver­me­mek­i­çin­ge­rek­li ted­bir­le­rin­ a­lýn­dý­ðý­ný­ bil­dir­di.­ Ön­ce­ki­ gün­kü­ kav­ga­da,­Tunç­a­i­le­sin­den­2­ki­þi­nin­o­lay­son­ra­sý­has­ta­ne­ye sevk­e­di­lir­ken­öl­dü­ðü,­ay­ný­a­i­le­den­a­ðýr­ya­ra­la­nan­bir ki­þi­nin­i­se­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý­ðý­bil­di­ri­len­a­çýk­la­ma­da, þöy­le­ de­nil­di:­ ‘’A­kak­ a­i­le­sin­den­ ya­ra­la­nan­ 2­ ki­þi­nin te­da­vi­le­ri­ne­de­vam­e­dil­mek­te­dir.­Di­ðer­ha­fif­ya­ra­lý­lar i­se­te­da­vi­le­rin­den­son­ra­has­ta­ne­den­ta­bur­cu­e­dil­miþ­ler­dir.­O­lay­son­ra­sý­Ma­zý­da­ðý­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca­baþ­la­tý­lan­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­top­lam­25 ki­þi­ gö­zal­tý­na­ a­lýn­mýþ­ o­lup­ ad­lî­ so­ruþ­tur­ma­la­rý­ de­vam­et­mek­te­dir.­O­lay­gü­nü­ak­þa­mý­A­kak­a­i­le­si­men­sup­la­rý­nýn­ köy­den­ ay­rýl­mak­ is­te­me­le­ri­ ü­ze­ri­ne­ ge­rek­li­ gü­ven­lik­ tedbirle­ri­ a­lý­na­rak­ 17­ a­i­le­den­ top­lam 77­ ki­þ i­n in­ gü­v en­l i­ bir­ þe­k il­d e­ köy­d en­ ay­r ýl­m a­l a­r ý sað­lan­mýþ­ve­gü­ven­li­bir­böl­ge­ye­yer­leþ­ti­ril­miþ­ler­dir. Bu­a­i­le­le­rin­gü­ven­li­bir­or­tam­da­hayatý­nýn­de­va­mý­ný sað­la­mak­ i­çin­ ge­rek­li­ tedbir­ler­ a­lýn­mýþ­týr.’’­ Ye­þil­köy Kö­yün­de­A­kak­ve­Tunç­a­i­le­le­ri­a­ra­sýn­da,­bi­ri­ken­yað­mur­ su­y u­n un­ tah­l i­y e­s i­ ve­ o­k ul­ du­v a­r ý­n ýn­ yý­k ý­m ý dolayýsýyla­çý­kan­tar­týþ­ma­nýn­ar­dýn­dan­ya­þa­nan­si­lâh­lý kav­ga­da­2­ki­þi­öl­müþ,­10­ki­þi­ya­ra­lan­mýþ­tý.­­Mardin /­a­a

ný,­an­cak­zor­du­rum­da­o­lan­la­rýn­ca­zip­tek­lif­ler­kar­þý­sýn­da­di­re­ne­me­di­ði­ni­kay­det­ti.

BALÝKESÝR Va­li­si­Yýl­maz­Ars­lan,­Sa­vaþ­te­pe­il­çe­sin­de­ge­çen­haf­ta­sa­ða­nak­yað­mur­so­nu­cu­he­ye­lan­ya­þa­nan­ve­i­ki­e­vin­kul­la­ný­la­maz­ha­le gel­di­ði­Sa­rý­Sü­ley­man­lar­Kö­yün­de­in­ce­le­me­yap­tý.­Mað­dur­a­i­le­ler­le gö­rü­þen­Ars­lan,­geç­miþ­ol­sun­di­lek­le­ri­ni­i­le­tip­des­tek­sö­zü­ver­di.­Ba­zý a­çý­lýþ­ve­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­mak­ü­ze­re­Sa­vaþ­te­pe’ye­gi­den­Va­li­Ars­lan,­he­ye­lan­mað­du­ru­ev­sa­hip­le­ri­Bay­ram­As­lan,­Fey­zul­lah­As­lan­ve Muh­tar­Hü­da­yi­Tav­þan’la­da­gö­rüþ­tü,­ay­rý­ca­yet­ki­li­ler­den­bil­gi­al­dý.­Ýl­gi­li­da­i­re­a­mir­le­ri­nin­de­ka­týl­dý­ðý­in­ce­le­me­de­Ars­lan,­kul­la­ný­la­maz­ha­le­ge­len­i­ki­bi­na­nýn,­teh­li­ke­o­luþ­tur­ma­ma­sý­i­çin­bir­an­ön­ce­yý­kýl­ma­sý ta­li­ma­tý­ver­di.­Ha­fif­ha­sar­gö­ren­di­ðer­ev­le­ri­de­in­ce­le­yen­Va­li­Ars­lan, dý­þa­rý­da­ka­lan­la­ra­ye­ni­ev­ya­pýl­ma­sý­i­çin­kö­yün­üst­ta­ra­fýn­da­ki­a­ra­zi­nin­ka­das­tro­iþ­lem­le­ri­nin­de­ta­mam­lan­ma­sý­ný­söy­le­di.­He­ye­lan­böl­ge­si­nin­ ze­min­ e­tü­dü­nün­ ya­pýl­ma­sý­ný­ is­te­yen­ Va­li­ Yýl­maz­ Ars­lan, “Ze­min­e­tü­dü­ve­dre­naj­ça­lýþ­ma­la­rý­bir­an­ön­ce­bi­ti­ri­le­cek.­He­ye­lan­da­kul­la­nýl­maz­ha­le­ge­len­ev­ler­der­hal­yý­ký­la­cak.­Ha­zi­ne’ye­a­it­7­bin 500­met­re­ka­re­lik­a­ra­zi­nin­tah­si­siy­le­il­gi­li­iþ­lem­le­ri­a­ci­len­ta­mam­la­ya­rak,­ye­ni­ev­le­ri­yaz­se­zo­nu­na­ye­tiþ­ti­re­ce­ðiz”­de­di.­­Balýkesir / cihan

Ýhtiyaç sahipleri yerinde tesbit ediliyor KAYSERÝ Ko­ca­si­nan­Ýl­çe­Kay­ma­ka­mý­Mus­ta­fa­Hot­man,­be­lir­le­di­ði prog­ram­çer­çe­ve­sin­de­il­çe­sý­nýr­la­rýn­da­bu­lu­nan­bü­tün­ma­hal­le­ve köy­le­ri­zi­ya­ret­et­ti.­Ýh­ti­yaç­sa­hi­bi­va­tan­daþ­la­rýn­so­run­la­rý­ný­ye­rin­de gö­ren­Kay­ma­kam­Hot­man,­Kay­ma­kam­Mus­ta­fa­Hot­man,­zi­ya­ret çer­çe­ve­sin­de­Fev­zi­oð­lu­ma­hal­le­sin­de­bu­lu­nan­Mus­ta­fa­G.­i­sim­li­va­tan­da­þýn­e­vi­ne­git­ti.­Zi­ya­re­tin­de­þah­sýn­mad­dî­sý­kýn­tý­la­rý­ný­be­lir­le­di. Kay­ma­kam,­biz­zat­ye­rin­de­tesbit­et­ti­ði­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­i­çin­ça­lýþ­ma­baþ­la­týr­ken,­a­i­le­nin­kýþ­ay­la­rýn­da­ki­en­bü­yük­so­run­lar­dan­bi­ri­si­o­lan­e­vin­ça­tý­sý­3­bin­li­ra­har­ca­ma­i­le­yap­týr­dý.­A­i­le­ye­nak­dî­ve­ay­nî­o­la­rak­yar­dým­da­bu­lu­nul­du.­Mus­ta­fa­G.­ya­pý­lan­ça­tý­sa­ye­sin­de­ký­þýn­ya­þa­dýk­la­rý­sý­kýn­tý­dan­kur­tul­duk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­“Bun­dan­zi­ya­de­Kay­ma­kam­be­yin­ka­pý­mý­zý­çal­ma­sý,­e­vi­mi­zi­zi­ya­ret­et­me­si,­dev­le­ti­mi­zin ar­ka­mýz­da­ol­du­ðu­nu­bil­mek­i­çi­mi­zi­da­ha­faz­la­ý­sýt­mýþ­týr”­di­ye­rek­te­þek­kür­le­ri­ni­i­let­ti­ler.­Kay­ma­kam­Mus­ta­fa­Hot­man,­ku­rum­la­rý­na­ge­le­me­yen,­ ge­lip­ de­ ye­te­rin­ce­ yar­dým­ a­la­ma­yan­ va­tan­daþ­la­rý­ ye­rin­de tesbit­et­mek­ve­on­la­rýn­du­rum­la­rý­ný­biz­zat­gö­re­rek­sý­kýn­tý­la­rý­ný­bi­raz­da­ol­sa­gi­de­re­bil­mek­i­çin­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­kay­det­ti.­­Kayseri / cihan

Çizgi karakterleri duvarlarda yaþatýyor METROBÜS YOLUNDA KAZA

-Avcýlar’da metrobüs yoluna girerek burada otobüsle çarpýþan otomobilin sürücüsü vefat etti. E-5 Karayolu Topkapý istikametinden Beylikdüzü yönünde ilerleyen Levent Ünal (24) yönetimindeki 34 BJ 6722 plâkalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarýndaki bariyerlere çarptý. Bariyerleri parçalayan otomobil, daha sonra ÝETT Kampý Metrobüs duraðýndan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan otobüse çarptý. Kaza sonucu otomobilde sýkýþan Ünal, itfaiye ekipleri tarafýndan dýþarý çýkartýldý. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, Ünal’ýn vefat ettiðini belirledi. Ünal’ýn cesedi, olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Avcýlar Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Meydana gelen kazada hafif yaralanan otobüs sürücüsü Yavuz Aygün’ün ilk tedavisi, olay yerine gelen saðlýk ekipleri tarafýndan yapýldý. Aygün, daha sonra Bakýrköy Dr. Sadi Konuk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Aygün, hastaneye kaldýrýlmadan önce gazetecilerin sorularýný cevaplandýrýrken, ‘’Durakta yolcu almak için durduðum sýrada ne olduðunu anlamadan karþý yönden gelen otomobil çarptý’’ dedi. Kaza dolayýsýyla E-5 Karayolu’nda trafik tek þeritte saðlanýrken, metrobüs seferleri ise kontrollü olarak saðlandý. Trafik ve metrobüs seferleri, araçlarýn çekilmesinin ardýndan normale döndü. Ýstanbul / aa

KOZAN Að­lý­bo­ðaz­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­gör­sel­sa­nat­lar­öð­ret­me­ni­So­ner Ö­ner,­o­kul­du­var­la­rý­na­öð­ren­ci­ler­ta­ra­fýn­dan­se­vi­len­çiz­gi­ka­rak­ter­le­ri çi­zi­yor.­Að­lý­bo­ðaz­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­Gör­sel­Sa­nat­lar­Öð­ret­me­ni­So­ner Ö­ner­öð­ren­ci­ler­ta­ra­fýn­dan­ol­duk­ça­se­vi­len­ve­ken­di­si­nin­de­yap­mak­tan­bü­yük­bir­haz­duy­du­ðu­çiz­gi­ka­rak­ter­le­ri­plas­tik­bo­ya­ve­fýr­ça­yön­te­mi­i­le­o­kul­ko­ri­dor­la­rý­ve­bah­çe­du­var­la­rý­na­çi­ze­rek­öð­ren­ci­le­rin hoþ­va­kit­ge­çir­me­le­ri­ni­sað­lý­yor.­Ö­ner;­“Dört­yýl­dýr­gör­sel­sa­nat­lar­öð­ret­men­li­ði­ya­pý­yo­rum.­Çiz­gi­ka­rak­ter­le­ri­çiz­mek­be­nim­en­bü­yük­he­ves­le­rim­den­bir­ta­ne­si­dir.­Öð­ren­ci­le­ri­miz­de­kü­çük­yaþ­lar­da­o­lun­ca ve­bu­ka­rak­ter­le­re­yo­ðun­il­gi­gös­te­rin­ce­biz­ler­bu­ka­rak­ter­le­ri­o­kul­bi­na­sý­ve­bah­çe­du­var­la­rýn­da­ya­þa­ta­lým­is­te­dik.­Bu­ra­da­ki­a­ma­cý­mýz­öð­ren­ci­le­ri­mi­zin­te­nef­füs­ler­de­hoþ­va­kit­ge­çir­me­le­ri­ni­sað­la­mak­ve­on­la­ra­o­ku­lu­sev­dir­mek­tir”­de­di.­O­kul­Mü­dü­rü­Ra­ma­zan­Çe­lik;­“Öð­ret­me­ni­mi­ze­bu­ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­do­la­yý­te­þek­kür­e­di­yo­ruz.­Ken­di­si­çiz­miþ­ol­du­ðu­ka­rak­ter­ler­le­hem­o­ku­lu­mu­zu­hem de­öð­ren­ci­le­ri­mi­zi þen­len­di­ri­yor­ve­on­la­ra­o­ku­lu­sev­di­ri­yor”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Adana / aa


Y

DÜNYA

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

7

Ýþkenceci subaylara müebbet ARJANTÝN, DÝKTATÖRLÜK DÖNEMÝNDE SÝVÝLLERÝ ÝÞKENCE EDEREK ÖLDÜREN 8 ESKÝ SUBAYI ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKÛM ETTÝ. KARAR, KURBANLARIN YAKINLARI TARAFINDAN MEMNUNÝYETLE KARÞILANDI.

ARJANTÝN’DE tarihe “kirli savaþ” olarak geçen, 1976-1983 askerî diktatörlük döneminde sivillere iþkence ederek öldürdüðü belirtilen 8 eski subay ömür boyu hapse mahkûm oldu. Bir yýl kadar süren dâvânýn sonunda subaylar, çoðu solcu Montoneros grubuna mensup 22 kiþinin orduya teslim olduktan sonra iþkence görerek öldürülmesinden suçlu bulunarak mahkûm oldu. Söz konusu 22 kiþi arasýnda tecavüze uðrayan bazý kadýnlar olduðu da belirtildi. Kararýn okunmasýnýn ardýndan kurbanlarýn mahkemenin dýþýnda bekleyen yakýnlarý hükmü alkýþlayarak kutladý. Arjantin’de kirli savaþ döneminde 30 bin dolayýnda sivil kaçýrýlmýþ, iþkence görmüþ ve öldürülmüþtü. Ankara / aa

SOYKIRIM YAPMAKTAN SUÇLANAN ESKÝ GENELKURMAY BAÞKANINA 30 YIL HAPÝS RUANDA’DAKÝ savaþ suçlarýna bakmak için oluþturulan Uluslararasý Cezasý Mahkemesi, Ruanda eski Genelkurmay Baþkaný Augustin Bizimungu’yu soykýrým yapmaktan suçlu buldu. Tanzanya’nýn kuzeyindeki Aursha þehrinde, 1994 yýlýnda Ruanda’da yapýlan soykýrýma karýþmak suçuyla yargýlanan Bizimungu suçlu bulunarak 30 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Mahkemeden yapýlan açýklamada, Bizimungu’nun, 1994 yýlýnýn Nisan ve Haziran aylarý arasýnda 800 bin Tutsi ile ýlýmlý Hutunun öldürülmesi sýrasýnda soykýrýmda bulunmak ve insanlýða karþý suç iþlemekten suçlu bulunduðu gerekçesiyle 30 yýl hapis cezasýna çarptýrýldýðý belirtildi. Darrüsselam / aa

Libya petrol bakaný Tunus’a iltica etti n LÝBYA Petrol Bakaný Þükrü Ganem’in Tunus’a kaçtýðý bildirildi. Sýnýr bölgesinde görev yapan ve adýnýn açýklanmasýný istemeyen Tunuslu bir güvenlik yetkilisi, Libya Petrol Bakaný ve ülkenin ulusal petrol þirketinin baþkaný Ganem’in Tunus’a iltica ettiðini söyledi. Yetkili, Ganem’in Tunus’a karayoluyla girdiðini sözleri ne ekledi. Son olayla Petrol Bakaný Ganem, NA TO’nun operasyon düzenlediði Libya’da Muammer Kaddafi ile muhalifler arasýndaki çatýþ malar sýrasýnda ülkeden iltica eden üst düzey Libyalý yetkililerden oldu. Tunus / aa

UAEK, Japonya’ya heyet gönderecek IMF Baþkan Vekili ile IMF Hukuk Müþaviri, yaþanan geliþmeler konusunda IMF sözcüsünü bilgilendirdi.

IMF’e Kahn brifingi ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) ÝCRA KURULU'NUN, IMF BAÞKANI DOMINIQUE STRAUSS-KAHN'A YÖNELTÝLEN SUÇLAMALAR HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRÝLDÝÐÝ VE KURUL'UN KONUYLA ÝLGÝLÝ GELÝÞMELERÝ ÝZLEYECEÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. IMF Sözcüsü Caroline Atkinson, yaptýðý yazýlý açýklamada, “Ýcra Kurulu’nun, düzenlediði gayri resmi oturumda, IMF Baþkaný Strauss-Kahn ile alakalý geliþmeler konusunda IMF Baþkan Vekili John Lipsky ve IMF Hukuk Müþaviri Sean Hagan tarafýndan sözlü olarak bilgilendirildiðini” belirtti. Açýklamasýnda, “Kurul, New York’a özel ziyareti sýrasýnda IMF Baþkaný’na yöneltilen suçlamalar hakkýnda bilgilendirildi” ifadesini kullanan Atkinson, IMF ve Ýcra Kurulu’nun konuyla ilgili geliþmeleri izlemeye devam edeceðini kaydetti. Atkinson, IMF binasýnýn dýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada da, toplantýda herhangi bir karar alýnmadýðýný söyledi. IMF’nin 24 üyeli Ýcra Kurulu’nun Strauss-Kahn’ý görevden alma yetkisi bulunuyor, ancak kurul kaynaklarý, Reu-

ters’a yaptýklarý açýklamada, hala seçenekleri deðerlendirdiklerini ve IMF Baþkaný hakkýndaki suçlamalarý incelediklerini belirtti. Kaynaklar, Ýcra Kurulu’nda temsil edilen bazý ülkelerin temsilcilerinden, Strauss-Kahn’ýn geleceðiyle ilgili hýzlý bir karar alýnmasý yönünde talepler geldiðini, ancak bazýlarýnýn ise, IMF Baþkaný hakkýnda erken bir yargýda bulunulmamasý gerektiði görüþünü ortaya koyduklarýný ifade etti. Gazetecilere açýklamasýnda, IMF Baþkan Vekili Lipsky’nin daha önce IMF personeline hitap ettiðini bildiren Atkinson, “Lipsky, IMF’nin iþlerine kesintisiz devam ettiðini ve bunu mümkün kýlacak hususun ise, personelin deneyimi ve iþine baðlýlýðý ile üye ülkelerle birlikte çalýþma yeteneðimizin olduðunu vurguladý” diye konuþtu. Washington / aa

n BM’YE baðlý Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), 11 Mart’taki þiddetli deprem ve tsunaminin bir nükleer santralinde hasara yol açtýðý Japonya’ya durum tesbitinde bulunmak üzere gelecek hafta bir heyet gönderiyor. UAEK tarafýndan yapýlan açýklamada, Japonya’daki nükleer krizin deðerlendirilmesi için 24 Mayýs-2 Haziran arasýnda yapýlacak ziyarete 10 ülkeden yaklaþýk 20 uzmanýn katýlacaðý bildirildi. Açýklamada, hasara uðrayan Fukuþima nükleer santraliyle ilgili güvenlik konularýna iliþkin ön deðerlendirme yapacak heyetin raporunu, UAEK’nun Viyana’da 2024 Haziran’da düzenlenecek bakanlar konferansýna sunacaðý kaydedildi. Viyana / aa

Pakistan’da ölü sayýsý 98 oldu n PAKÝSTAN’IN kuzeybatýsýndaki Çarþadda’da polis eðitim merkezine beþ gün önce düzenlenen iki ayrý intihar saldýrýsýnda ölenlerin sayýsý 98’e yükseldi. Peþaver Polis Müdürü Liyakat Ali Han, 81 kiþinin olay yerinde can verdiði saldýrýda ölenlerin sayýsýnýn 98’e çýktýðýný, yaralý 140 kiþiden 43’ünün hastahaneler de tedavi altýnda olduðunu söyledi. Saldýrý, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in Amerikan ko mandolarýnca Abodabad þehrinde öldürülmesine karþýlýk Pakistan Taliban Örgütü (TTP) tarafýndan düzenlenmiþti. Ýslamabad / aa

Sýrp lider Dodik, AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Ashton'un sözlerini hatýrlattý.

Tepkiler sonrasý, Sýrplar referandumu erteledi BOSNALI Sýrp lider Milorad Dodik, ‘’devlet seviyesindeki mahkeme ve savcýlýðýn otonom yapýlara devredilmesini öngören’’ referandum kararýný, ‘’diyaloða þans verdikleri için ertelediklerini’’ söyledi. Dodik, Avrupa’nýn sorunlu olan konularýn çözülmesinde arabuluculuk teklif etmesinin ardýndan, AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un geçen hafta Banya Luka ziyaretinde referanduma gerek olmadýðýný açýkladýðýný hatýrlattý. Referandumdan vazgeçmediklerini, ancak açýk olan sorunlarýn çözülmesine diyalogla ulaþýlmasýna imkân verdiklerini ifade eden Dodik, Haziran ayýnda, devlet seviyesindeki mahkeme ve

savcýlýkla ilgili görüþmeler için AB Komisyonu’nun geniþlemeden so rum lu ü ye si Ste fan Fü le’nin Bosna Hersek’i ziyaret etmesinin beklendiðini kaydetti. Dodik, ‘’Diyaloða þans verdiðimiz için referandumu erteledik. Aradýðýmýz çözümler Avrupai standartlara uygun olduðu için uzlaþmaya varýlacaðýna inanýyorum. Bu yüzden referandum þu anda gerekli deðildir, fakat referandum her milletin hakkýdýr. Sýrp Cumhuriyeti’nde bu haktan kimse vazgeçmemiþtir’’ dedi. Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti Halklar Meclisi’nde alýnan referandum kararýna, baþta AB olmak üzere uluslar arasý toplumdan tepkiler gelmiþti. Saraybosna / aa

Filistinli öðrenciler ve sanatçýlar, çizdikleri resimlerle Nakba'yý anlatýyor.

Filistin’de seçimler 22 Ekim’de FÝLÝSTÝNLÝ ÖÐRENCÝLER NAKBA’YI GAZZE DUVARLARINA ÇÝZÝYOR FÝLÝSTÝNLÝ öðrenciler ve sanatçýlar, topraklarýndan ayrýlýþlarýný ve Ýsrail’in kuruluþ yýldönümünde andýklarý Nakba (Büyük Felâket) günü faaliyetlerini Gazze duvarlarýna çizdikleri resimlerle sürdürüyor. Sanatçýlar ve öðrenciler çizdikleri resimlerle Nakba’yý anlatmaya çalýþýrken bir öðrenci, Filistin halkýna bu resimle, “anavatana dönüþün kaçýnýlmaz olduðu inancýna sýkýca tutunmalarý” mesajýný yolladýðýný söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bir baþka öðrenci de Filistin halký için ünlü Hanzala karakterini resmettiðini belirterek, Hanzala’nýn özgürlüðün sembolü olduðunu, bu resimde de vatana dönüþün anahtarýný elinde tuttuðunu anlattý. Ünlü karikatür sanatçýsý ve adý Filistin dâvâsýyla özdeþleþmiþ Naci Salim El Ali’nin tiplemesi olan Filistinli kýz çocuðu Hanzala’nýn elinde tuttuðu anahtarýn, Ýsrail askerleri tarafýndan sürüldükleri topraklarýna ve evlerine dönmek isteyen dedeler, atalar için simge olduðunu belirten öðrenci, vatana duyduðu hasretini dile getirmek için resme “Annemin ekmeðini özlüyorum” cümlesini yazdýðýný ifade etti. Filistinliler, iþgalin ardýndan Filistin topraklarýnda Ýsrail devletinin ilan edildiði 15 Mayýs 1948’i “Nakba” yani “büyük felaket günü” olarak tanýmlýyor. Gazze / aa

FÝLÝSTÝN’DE, El Fetih ile Hamas arasýnda varýlan uzlaþma anlaþmasýndan sonra yerel seçimlerin 22 Ekim 2011’de yapýlacaðý bildirildi. Batý Þeria’daki Selam Feyyad hükümeti, daha önce 9 Temmuz’da ve sadece Batý Þeria’da yapýlmasý öngörülen yerel seçimle ilgili kararýný iptal etti. Hükümetin yerel seçim tarihini deðiþtirmesinde, El Fetih ile Hamas arasýnda imzalanan anlaþmada seçimlerin bütün Filistin topraklarýnda ayný gün yapýlmasý yolundaki karar dikkate alýndý. Filistin Yüksek Seçim Kurulu, Gazze Þeridi’nde yerel seçimle ilgili teknik çalýþmalarýn 9 Temmuz’a yetiþmeyeceðini belirterek, hükümete seçim tarihinin deðiþtirilmesi tavsiyesinde bulunmuþtu. Tel Aviv / aa


8

Y

MEDYA POLÝTÝK

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Vesayet rejiminin restorasyonu durmazsuna@yahoo.com * durmaz36@hotmail.com

Filistin’in iþgalden kurtarýlmasý rüya deðil! r­ta­do­ðu­da­ki­ prob­lem­le­rin­ a­na­ kay­na­ðý­ o­lan­ Si­yo­nist Ýs­ra­il,­ 14­ Ma­yýs­ gü­nü­nü­ Ýs­ra­il­ dev­le­ti­nin­ ku­ru­luþ (14.5.1948)­ yýl­dö­nü­mü­ o­la­rak­ kut­lu­yor.­ Ýs­ra­il­ iþ­ga­li ne­ti­ce­sin­de­ top­rak­la­rý­ný­ ter­k­ et­me­ zo­run­da­ bý­ra­ký­lan­ Fi­lis­tin­li­ler­i­se,­15­Ma­yýs­gü­nü­nü­63­yýl­dýr­“Yevm­en­Nak­ba”­(Fe­lâ­ket­gü­nü) di­ye­a­ný­yor­lar.­Di­as­po­ra­da­ki­ (sür­gün­de­ki)­ Fi­lis­tin­li­ler,­ bu­lun­duk­la­rý­ ül­ke­ler­de­ dü­zen­le­dik­le­ri­ çe­þit­li­ fa­a­li­yet­ler­le­ a­ta­la­rý­nýn­ yur­du­na­ bað­lý­ ol­duk­la­rý­ný­ ve­ “va­ta­na­ dö­nüþ”­ hak­kýn­dan­ as­la­ vaz­geç­me­ye­cek­le­ri­ni­ i­lân­ e­de­rek­ Fi­lis­tin­li­Þa­ir­Tev­fik­Zi­yad’ýn­di­liy­le­va­ta­na­ses­le­ni­yor­lar:­“Kork­ma­sen!­Ça­lý­nan­top­ra­ðý­mýn­her­bir­par­se­li­nin­ra­ka­mý­ný,­kö­yü­mün­ sý­nýr­la­rý­ný,­ yý­ký­lan­ ev­le­ri,­ di­bin­den­ sö­kü­len­ a­ðaç­la­rý, yok­e­di­len­kýr­çi­çek­le­ri­ni,­u­nu­ta­ma­dý­ðým­Kefr­Ka­sým­Kö­yü­nü,­ a­cý­sý­ be­ni­ ya­kan­ De­ir­ Ya­sin’i­ her­ da­im­ ha­týr­la­mak­ i­çin me­zar­taþ­la­rý­na,­ka­ya­la­ra­ka­zý­ya­ca­ðým.­Gü­ne­þin­ba­na­an­lat­týk­la­rý­ný,­Ay’ýn­fý­sýl­da­yýp­ha­ber­ver­dik­le­ri­ni,­gi­dip­â­þýk­la­rý­gö­çen­ ku­yu­la­ra­ an­la­ta­ca­ðým­ ki­ u­nut­ma­ya­yým...­ Ha­pis­ha­ne­le­rin,­ iþ­ken­ce­ yap­ma­da­ uz­man­la­þan­la­rýn,­ a­yak­la­rý­ma­ vu­ru­lan pran­ga­la­rýn­ ve­ bi­lek­le­ri­mi­ sý­kan­ ke­lep­çe­le­rin­ i­sim­le­ri­ni;­ ka­fam­dan­a­þa­ðý­dö­kü­len­kü­für­le­ri,­a­cý­la­rý­mýn­en­in­ce­te­fer­ru­a­tý­ný,­ ba­þý­mý­za­ ge­len­ fe­lâ­ke­ti­ (en-Nek­ba), A’dan­ Z’ye­ ka­dar hep­ka­zý­ya­ca­ðým...­Ka­zý­ya­ca­ðým­ki­u­nut­ma­ya­yým...”­1 Bu­yýl­ki­ “Yevm­en­Nak­ba” an­ma­fa­a­li­yet­le­ri­þi­ir­ve­ti­yat­ro gös­te­ri­le­riy­le­sý­nýr­lý­kal­ma­yýp­sa­lon­la­rýn­dý­þý­na­taþ­tý.­A­rap­a­yak­lan­ma­la­rýn­dan­ ce­sa­ret­ a­lan­ di­as­po­ra­da­ki­ Fi­lis­tin­li­ler, Lüb­nan­lý­ kar­deþ­le­riy­le­ el­ e­le­ ve­rip­ Gü­ney­ Lüb­nan’ýn­ Ýs­ra­il­le sý­nýr­ o­lan­ “Ma­ron­ er-Ra’s”­ Kö­yü­ne­ gi­dip­ Ýs­ra­il­ iþ­ga­li­ni­ pro­tes­to­et­ti­ler.­Si­lâh­sýz­si­vil­bir­pro­tes­to­o­lan­bu­gi­ri­þi­me,­Ýs­ra­il as­ker­le­ri­nin­a­teþ­aç­ma­sý­so­nu­cun­da­10­gen­ci­“va­ta­na­dö­nüþ” az­mi­uð­run­da­­þe­hit­ver­di­ler.­Su­ri­ye’de­i­se,­Su­ri­ye­li­kar­deþ­le­riy­le­e­le­le­ve­rip­40­yýl­dýr­Ýs­ra­il­iþ­ga­li­al­týn­da­o­lan­Go­lan­Te­pe­le­rin­de­ki­ “Mec­del­eþ-Þems”­ Kö­yü­top­rak­la­rý­na­ilk­a­dý­mý­a­týp sec­de­et­ti­ler­ve­bu­ra­da­da­4­þe­hit­ver­di­ler.­ 16.5.2011­ Kuds­ el-A­ra­bi­ ga­ze­te­sin­de­ki­ “A­teþ­ Hat­tý” baþ­lýk­lý­ ya­zý­sýn­da,­ A­rap­ dik­ta­tör­ re­jim­le­ri­ni­ “Di­na­zor­ re­jim­ler ve­ya­ Ýs­ra­il’in­ kýz­kar­deþ­le­ri” o­la­rak­ va­sýf­lan­dý­ran­ Mý­sýr­lý­ ya­zar­Ab­dul­ha­lim­Kan­dil;­22­A­rap­baþ­þehrin­de­22­Ýs­ra­il­ol­du­ðu­nu,­dik­ta­re­jim­le­ri­yý­kýl­dýk­ça,­A­rap­halk­la­rý­nýn,­ken­di­le­ri­ne­giy­di­ri­len­â­ciz­lik­el­bi­se­le­ri­ni­yýr­ta­cak­la­rý­ný,­el­le­ri­ni­bað­la­yan­zin­cir­le­ri­ve­a­ðýz­la­rý­na­vu­ru­lan­ki­lit­le­ri­ký­ra­cak­la­rý­ný­ve so­nun­da­ Ýs­ra­il­le­ yüz­le­cek­le­ri­ni­ söy­lü­yor.­ Kan­dil’e­ gö­re,­ Si­yo­nist­Ýs­ra­il­i­le­A­rap­halk­la­rý­nýn­kar­þý­kar­þý­ya­gel­me­si­ (mu­vâ­ce­he)­ga­yet­ta­bi­î­dir.­Çün­kü,­sa­hip­ol­duk­la­rý­gü­cün­far­ký­na­va­ra­rak­gas­pe­dil­miþ­sa­ray­la­ra­yü­rü­yüp­dik­ta­tör­le­ri­de­vi­ren­A­rap­halk­la­rý,­Fi­lis­tin’in­kur­tu­lu­þu­nu­da­ha­yal­ve­ya­rü­ya ol­mak­tan­çý­ka­rýp,­ger­çek­leþ­ti­ri­le­bi­le­cek­o­lan­bir­he­def­yap­ma­ya­ ka­dir­dir­ler.­ E­vet,­ “Kül­lü­ â­tin­ ka­rîb­ sýr­rýn­ca”­ Al­lah’ýn mü­'min­le­re­ver­di­ði­za­fer­va­a­di­ger­çek­le­þe­cek­ve­Fi­lis­tin­li­ler mut­la­ka­va­tan­la­rý­na­ge­ri­dö­ne­cek­ler­dir.­ An­cak,­Al­lah’ýn­za­fer­va­a­di­­þart­lý­dýr.­Ce­nâb-ý­Hak­Mu­ham­med­Sû­re­si­7.­â­yet­te­þöy­le­bu­yu­ru­yor:­“Ey­i­man­e­den­ler!­E­ðer siz­Al­lah’a­yar­dým­e­der­se­niz (em­ri­ni­tu­tar,­di­ni­ni­uy­gu­lar­sa­nýz) Al­lah­da­si­ze­yar­dým­e­der.”­Bu­na­gö­re,­Al­lah’ýn­yar­dý­mý­Al­lah’ýn­i­pi­ne­sa­rý­lýp­o­nun­yo­lun­da­git­ti­ði­miz­za­man­ge­le­cek­tir. Fi­lis­tin’in­hür­ri­ye­ti­ne­ka­vuþ­ma­sý­si­ya­sî­ay­rý­lý­ða­dü­þen­Fi­lis­tin­li­le­rin­bir­li­ðin­de­ya­tý­yor.­Bir­ta­raf­ta­Gaz­ze,­di­ðer­ta­raf­ta­Ra­mal­lah­o­la­rak­düþ­ma­nýn­ek­me­ði­ne­yað­sü­ren­Ha­mas­ve­Fe­tih,­5 yý­la­ya­kýn­dýr­üm­me­ti­de­rin­den­ya­ra­la­yan­bö­lün­müþ­lü­ðe­so­na ve­rip­ba­rýþ­tý­lar.­Kar­deþ­ler­a­ra­sýn­da­ki­ba­rýþ­an­laþ­ma­sý­nýn­ö­ne­mi­ne­de­ði­nen­Gaz­ze­hü­kü­me­ti­nin­Baþ­ba­ka­ný­Ýs­ma­il­Ha­niy­ye, “Fe­tih­le­yap­tý­ðý­mýz­ba­rýþ­it­ti­fa­ký­nýn­ti­tiz­lik­le­yü­rü­tül­me­si­ni boy­nu­mu­zun­bor­cu­o­la­rak­al­gý­lý­yo­ruz”­di­ye­rek­za­fer­yo­lun­da vah­de­te­çok­muh­taç­ol­duk­la­rý­na­i­þa­ret­et­miþ­ol­du.

O

AKP bir­sü­re­dir­ge­ri­pla­na­it­ti­ði,­ge­le­nek­sel kim­li­ði­nin­ö­nem­li­par­ça­sý­mil­li­yet­çi­li­ði,­bu se­çim­ler­de­ö­ne­çý­kar­tý­yor.­AKP’nin­bu­ter­ci­hi­ne­de­niy­le­se­çim­ler,­mil­li­yet­çi­lik­ya­rý­þý ha­li­ne­ge­li­yor.­Se­çim­mey­dan­la­rýn­da­fark­lý bay­rak­lar­dal­ga­lan­dý­ran­par­ti­ler,­ay­ný­ze­mi­ne­ba­sýp­ay­ný­di­li­kul­la­na­rak,­ne­ka­dar­mil­li­yet­çi­ol­duk­la­rý­ný­an­lat­ma­gay­re­ti­i­çin­de. AKP,­a­day­pro­fi­lin­den­o­luþ­tur­du­ðu­ar­gü­man­la­ra,­hat­ta­Kars’ta­ki­in­san­lýk­a­ný­tý­nýn yý­ký­mý­ve­yý­kým­i­çin­se­çi­len­ta­ri­he­ (24­Ni­san) ka­dar­pek­çok­a­lan­da­yap­týk­la­rýy­la,­ya­rýþ­ta­bir­hay­li­id­di­a­lý­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­AKP’nin­bu­a­lan­da­ki­id­di­a­sý­ye­ni­de­ðil. AKP­mil­li­yet­çi­lik­ya­rý­þýn­da­kim­se­den­ge­ri kal­ma­ya­ca­ðý­ný­bir­kaç­yýl­ön­ce­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­að­zýn­dan þöy­le­du­yur­muþ­tu:­“Ba­zý­la­rý­çý­ký­yor­bi­zim­le bay­rak­ko­nu­sun­da­ya­rý­þa­gi­ri­yor.­Bi­zim­le bay­rak­ko­nu­sun­da­kim­se­ya­rý­þa­gir­me­sin. Bu­ko­nu­da­kim­se­bi­zim­le­a­þýk­at­ma­ya kalk­ma­sýn.­Biz,­bay­ra­ðý­þe­hi­din­son­ör­tü­sü o­la­rak­gö­ren­bir­an­la­yý­þýn­men­sup­la­rý­yýz. ‘Bay­rak­la­rý­bay­rak­ya­pan­üs­tün­de­ki­kan­dýr, top­rak,­e­ðer­uð­run­da­ö­len­var­sa­va­tan­dýr’ di­yen­an­la­yý­þýn­men­sup­la­rý­yýz.­Bu­ko­nu­da bi­zim­le­a­þýk­at­ma­ya­kalk­ma­sýn­lar”­ (16­Ni­san­2006,­AKP­Yoz­gat­Ýl­Kon­gre­Ko­nuþ­ma­sý). O­za­man­lar­çok­dik­kat­çek­me­yen, bü­yük­öl­çü­de­bi­le­rek­gör­mez­den­ge­li­nen bu­hu­sus,­se­çim­si­ya­se­ti­nin­a­na­ak­sý­ha­li­ne dö­nü­þün­ce,­bir­an­da­da­ha­faz­la­sö­ze­ko­nu e­di­lir­ol­du.­AKP’nin­kim­li­ði­nin­ö­nem­li­bir par­ça­sý­o­lan­mil­li­yet­çi­li­ði­ni­ö­ne­çý­kart­ma­sý, MHP’de­“ta­pu­lu­a­ra­zi­me­ge­ce­kon­du­yap­týrt­mam”­tep­ki­siy­le­kar­þý­lan­dý.­Mil­li­yet­çi­li­ði mal­ze­me­ya­pýp,­AKP­kar­þý­tý­cep­he­kur­mak is­te­yen­çev­re­ler­de­“el­le­rin­den­o­yun­ca­ðý­a­lýn­mýþ­ço­cuk”­tav­rýy­la­çe­þit­li­ge­rek­çe­ler­i­le­ri sü­rüp­AKP’nin­ger­çek­an­lam­da­mil­li­yet­çi o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­ka­nýt­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar. “Re­fe­ran­dum­da­ku­ru­lan­bir­lik­te­li­ði­da­ha­i­le­ri­ta­þý­ma”,­AKP­i­le­bir­lik­te­“ta­rih­sel­de­ði­þim­blo­ðu”­kur­ma­bek­len­ti­si­i­çin­de­o­lan­la­-

ma­lar­yap­ma­sý,­“iç­düþ­man”­kar­tý­na­oy­na­ma­sý­rast­lan­tý­de­ðil,­ve­sa­yet­re­ji­miy­le­bü­tün­leþ­me­ça­ba­sý­nýn,­yay­gýn­res­mi­i­fa­dey­le söy­le­ne­cek­o­lur­sa­“dev­let­te­de­vam­lý­lý­ðýn” bir­ge­re­ði.­Re­ji­min­es­ki­ve­ye­ni­muk­te­dir­le­SÝVÝLLÝÐÝN GEREÐÝ YOK ri­nin­zih­ni­yet­ve­uy­gu­la­ma­bir­li­ði­ni­or­ta­ya Her­üç­ke­si­min­de­ðer­len­dir­me­le­rin­de ko­yan­çar­pý­cý­bir­ör­nek­de­Ah­met­Þýk’ýn de,­bu­çý­ký­þýn­oy­des­te­ði­ni­ar­týr­ma­ham­le­si ba­þý­na­ge­len­ler.­Yaz­dý­ðý­bir­ki­tap­yü­zün­den ol­du­ðu­fik­ri­yay­gýn.­Bek­len­ti­le­ri­de­o­nun­la Ah­met­Þýk’a­ya­þa­tý­lan­lar,­ve­sa­yet­re­ji­mi­nin sý­nýr­lý­kal­ma­sý­yö­nün­de.­Öy­kü­yü­mil­li­yet­çi­- bi­li­nen­bü­tün­ö­zel­lik­le­riy­le­sür­dü­ðü­nü­gös­li­ðe­yas­la­na­rak­oy­la­rý­ar­týr­ma­ça­ba­sý­o­la­rak te­rir­ken­ne­ik­ti­dar­sa­hip­le­ri­ne­de­on­lar­la o­ku­mak­doð­ru,­an­cak­bu­nun­la­sý­nýr­lý­ol­- ay­ný­di­li­ko­nu­þan­lar­top­lu­mu­ik­na­e­de­bil­di. ma­dý­ðý­ný­da­bil­mek­ge­rek.­Çün­kü,­mil­li­yet­- Bu­nok­ta­da­ve­sa­yet­re­ji­mi­nin­es­ki­muk­te­çi­li­ðe­yý­ðý­nak­yap­mak,­ve­sa­yet­re­ji­mi­ni­tas­- dir­le­ri­nin­sýk­lýk­la­yap­tý­ðý­gi­bi,­mil­li­yet­çi­li­ðin fi­ye­et­mek­ye­ri­ne,­o­da­ðý­ný­de­ðiþ­tir­me­si­ya­- i­pi­ne­sa­rýl­dý­lar.­Ah­met­Þýk’ýn­mu­ha­lif­ga­ze­se­ti­nin­do­ðal­so­nu­cu.­ Ve­sa­ye­tin­el­de­ðiþ­tir­me­ham­le­si­12­Ey­lül re­fe­ran­du­muy­la­bü­yük­öl­çü­de­ba­þa­rýl­dý. “Giz­li­A­na­ya­sa­yý”­viz­yon­bel­ge­si­o­la­rak­ka­bul­e­den,­yüz­de­10­ba­ra­jý­ný­sa­vu­nan,­YÖK i­le­ça­lýþ­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ði­ni­a­çýk­la­yan AKP seçimlere, vaadleriyle AKP’nin,­si­vil­ve­de­mok­rat­ro­lü­oy­na­ma­sý­- uygulamalarý arasýndaki na­ge­rek­kal­ma­dý.­Ar­týk­dev­let­par­ti­si­kim­li­ðiy­le­ge­le­nek­sel­dev­let­et­me­bi­çim­le­ri­ne makasýn açýldýðý, demokrasi sa­dýk­bir­çiz­gi­iz­li­yor.­Bu­çiz­gi­is­ter­is­te­mez, ve deðiþim kavramlarýný ve­sa­yet­re­ji­mi­nin­i­de­o­lo­jik­ve­kül­tü­rel­dol­- tüketmiþ, vesayet rejimi ile gu­mal­ze­me­si­o­lan­mil­li­yet­çi­li­ði­de­sa­hip­len­me­yi­ge­ti­ri­yor.­Çün­kü­ve­sa­yet­re­ji­min­de büyük oranda bütünleþmiþ de­mok­ra­si­siz­li­ðin,­si­ya­set­siz­li­ðin­yol­aç­tý­ðý bir parti olarak giriyor. ký­rýl­ma­la­rýn­te­la­fi­e­dil­me­sin­de,­an­ti­de­mok­ra­tik­yön­tem­le­rin­çö­züm­di­ye­be­nim­se­til­- te­ci­kim­li­ði­ve­yaz­dý­ðý­ki­tap­ne­de­niy­le­ce­za­me­sin­de,­mil­li­yet­çi­lik­ten­da­ha­ya­ra­yýþ­lý­bir e­vin­de­yat­ma­dý­ðý­ko­nu­sun­da­top­lu­mu­i­mal­ze­me­o­la­maz.­Bu­nun­i­çin,­ve­sa­yet­re­ji­- nan­dý­ra­ma­yan­lar,­o­nu­“va­tan­ha­i­ni”,­“bö­lü­mi­nin­es­ki­sa­hip­le­ri­nin,­Kürt­so­ru­nun­da cü”,­“ko­mü­nist”­di­ye­yaf­ta­la­ya­rak­ik­na­güç­yýl­lar­ca­sak­lam­baç­oy­nar­ken­e­be­len­me­mek le­ri­ni­ar­týr­ma­ya­ça­lýþ­tý.­Ah­met­Þýk­ö­ze­lin­de i­çin­mil­li­yet­çi­li­ði­na­sýl­kul­lan­dýk­la­rý­ný­ha­týr­- ak­la­ve­vic­da­na­sýð­ma­yan,­hu­kuk­dý­þý­uy­gu­la­mak­ye­ter­li.­Ýn­kâ­ra­da­ya­lý­bas­ký­ve­þid­det la­ma­la­rýn­be­nim­se­til­me­si­i­çin­ger­çek­leþ­ti­ri­po­li­ti­ka­la­rý­na­top­lum­sal­meþ­ru­i­yet,­mil­li­- len­se­fer­ber­lik,­o­da­ðýn­da­ki­ler­de­ðiþ­se­bi­le yet­çi­lik­ten­te­min­e­di­li­yor­du.­An­ti­de­mok­ra­- ve­sa­yet­re­ji­mi­nin­mil­li­yet­çi­lik­ten­vaz­ge­çe­tik­uy­gu­la­ma­la­rýn­ma­kul­ve­ka­bul­e­di­le­bi­lir me­di­ði­nin­ö­nem­li­bir­ka­ný­tý.­ ha­le­ge­ti­ril­me­sin­de­“bö­lü­cü”,­“va­tan­ha­i­ni” gi­bi­mil­li­yet­çi­lik­ten­tü­re­til­miþ­bel­li­baþ­lý­ar­- DEMÝREL'ÝN GERÝSÝNDE gü­man­lar­kul­la­ný­lý­yor­du.­Tay­yip­Er­do­AKP,­mil­li­yet­çi­li­ði­ni­bas­kýn­ha­le­ge­ti­re­ðan’ýn­ay­ný­söz­cük­ler­le­be­zen­miþ­ko­nuþ­- rek­sür­dür­dü­ðü­se­çim­kam­pan­ya­sýy­la­ye­ni

rýn­bir­kýs­mýn­da­i­se,­tam­bir­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý ha­kim.­AKP’nin­de­ði­þi­min­sý­nýr­la­rý­na­ge­lip gel­me­di­ði,­de­ði­þim­di­na­mi­ði­ta­þý­yýp­ta­þý­ma­dý­ðý­tar­tý­þý­lý­yor.­

OYAK’laþmak

Dipnot: 1: http://www.yeniasya.com.tr/2008/11/16/yazarlar/sdurmaz.htm

Paresh Nath, The Khaleej Times / Birleþik Arap Emirlikleri

Deðiþmeyen tek alan JANDARMA Er­Coþ­kun­Çal­lý­he­nüz­6­ay­lýk­as­ker­di. Geç­ti­ði­miz­haf­ta­Hak­kâ­ri­Çu­kur­ca’ya­bað­lý­Ü­züm­lü böl­ge­sin­de­ma­yý­na­ba­sa­rak­ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti.­Pi­ya­de­Er­Ra­ma­zan­Er­dem­i­se­geç­ti­ði­miz­yýl­Hak­kâ­ri’nin­Þem­din­li­il­çe­sin­de­þe­hit­düþ­tü­ðün­de­sa­de­ce 20­ya­þýn­day­dý­ve­3.5­ay­lýk­as­ker­di.­O­za­man­ba­ba­sý yet­ki­li­le­re­þöy­le­hay­ký­rý­yor­du:­“3,­3.5­ay­lýk­as­ke­rin ne­i­þi­var­dað­da?­Bu­ço­cuk­si­lah­tut­ma­sý­ný­da­bil­mez.­Ne­di­ye­lim,­va­tan­sa­ðol­sun”. Te­rör­þe­hit­le­ri­mi­zin­%­90’den­faz­la­sý­Coþ­kun ve­Ra­ma­zan­i­le­ay­ný­du­rum­da.­Dün­ya­nýn­en­teh­li­ke­li­ka­ra­kol­la­rý­ný­a­ma­tör­ler­ko­ru­yor,­en­teh­li­ke­li o­pe­ras­yon­la­rý­yi­ne­on­lar­ger­çek­leþ­ti­ri­yor­(!)­Siz­ler ra­hat­ya­ta­ðý­nýz­da­u­yu­yun­di­ye­Dað­lý­ca’dan­Ak­tü­tün’e­ka­dar­en­teh­li­ke­li­mýn­tý­ka­lar­da­bir­kaç­ay­lýk as­ker­ler­nö­bet­tu­tu­yor.­Hal­böy­le­o­lun­ca­ka­yýp­lar ol­ma­sý­ge­re­ken­den­bir­hay­li­faz­la­o­lu­yor.­Ka­ra­kol­lar­da­‘ça­ký­lý­sa­vun­ma’­ya­pan,­a­ra­zi­de­on­lar­ca ki­lo­luk­a­ðýr­yük­ler­le­do­laþ­mak­zo­run­da­ka­lan,­tek tek­de­ðil,­kon­voy­ha­lin­de­‘o­pe­ras­yon­la­ra’­çý­kan­‘a­ce­mi­ler’le­bu­iþ­bu­ka­dar­o­lu­yor.­ Bi­li­yo­rum­sa­yýn­ge­ne­ral­le­ri­miz­yi­ne­ba­na­ký­za­cak­lar.­Bel­ki­de­bu­ga­ri­bi­yi­ne­‘va­tan­ha­i­ni’­i­lan­e­der­ler.­Çün­kü­geç­miþ­te­böy­le­ol­muþ­tu.­2007­yý­lýn­da­“ter­ziy­le­ber­ber­le­te­rör­le­mü­ca­de­le­ol­maz”­de­di­ðim­de­dö­ne­min­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­ve­Ka­ra Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­tüm­ba­sý­ný­bir­ko­man­do­o­ku­lun­da­top­la­yýp­“as­ke­ri­mi­zi­i­yi­ye­tiþ­ti­ri­yo­ruz”­a­çýk­la­ma­la­rý­yap­mýþ,­be­nim­söz­le­ri­mi­de­a­de­ta­linç­et­miþ­ler­di.­O­ra­da­ay­rý­ca­as­ke­rin­pro­fes­yo­nel­le­þe­ce­ði de­va­at­e­dil­di.­Fa­kat­ne­iþ­se­ö­len­ler­hâ­lâ­si­lah­da­hi

‘‘

dö­ne­min­stra­te­jik­yö­ne­li­mi­ni­de­or­ta­ya­ko­yu­yor.­AKP­Ge­nel­Baþ­ka­ný’nýn­se­çim­mi­ting­le­rin­de­Türk­ve­Sün­ni­kim­li­ðe­ses­len­di­ði­ko­nuþ­ma­lar,­pro­pa­gan­da­fa­a­li­ye­ti­nin ö­te­sin­de­ve­sa­yet­re­ji­miy­le­bü­tün­leþ­me­ça­ba­sý­o­la­rak­gö­rül­me­li.­Muþ­mi­tin­gin­de “Kürt­so­ru­nu­yok­tur”­ (30­Ni­san­2011) a­çýk­la­ma­sý­ya­pan­Baþ­ba­kan,­bü­tün­leþ­me­sü­re­cin­de­iz­le­ne­cek­si­ya­sal­çiz­gi­yi,­1991’de De­mi­rel’in­“Kürt­re­a­li­te­si­ni­ta­ný­yo­ruz”­a­çýk­la­ma­sý­nýn­ön­ce­si­ne­çek­miþ­ol­du.­Bu­a­çýk­la­ma­ya­o­to­ri­ter­ve­bas­ký­cý­po­li­ti­ka­la­rýn eþ­lik­e­de­ce­ði­ni,­so­run­la­rýn­çö­zü­mün­de­an­ti­de­mok­ra­tik­yön­tem­le­rin­ter­cih­e­di­le­ce­ði­ni­söy­le­mek­i­çin­ka­hin­ol­ma­ya­ge­rek­yok. Ni­te­kim­KCK­da­va­la­rý,­ye­ni­den­ar­tan­as­ke­ri­o­pe­ras­yon­lar,­BDP’li­le­ri­se­çi­me­sok­ma­mak­i­çin­ya­pýl­mýþ­YSK­ham­le­si,­De­mok­ra­tik­Çö­züm­Ça­dýr­la­rý’na­mü­da­ha­le­ler, AKP’nin­mil­li­yet­çi­si­ya­se­ti­ne­han­gi­yön­tem­le­rin­eþ­lik­e­de­ce­ði­nin­en­a­çýk­i­fa­de­si­o­la­rak­göz­ö­nün­de.­ AKP­se­çim­le­re,­va­at­le­riy­le­uy­gu­la­ma­la­rý a­ra­sýn­da­ki­ma­ka­sýn­a­çýl­dý­ðý,­de­mok­ra­si­ve de­ði­þim­kav­ram­la­rý­ný­tü­ket­miþ,­ve­sa­yet­re­ji­mi­i­le­bü­yük­o­ran­da­bü­tün­leþ­miþ­bir­par­ti o­la­rak­gi­ri­yor.­San­dýk­tan,­ve­sa­yet­re­ji­miy­le bü­tün­leþ­me­sü­re­ci­ni­ta­mam­la­ya­cak,­re­ji­min­res­to­ras­yo­nu­i­çin­ih­ti­yaç­duy­du­ðu­a­dým­la­rý­a­ta­bi­le­cek­bir­güç­le­çýk­ma­der­din­de.­Mil­li­yet­çi­li­ðe­ya­pý­lan­yý­ðý­nak,­þo­ven­dil, fark­lý­lýk­la­rý­yok­sa­yan­söy­lem,­bu­kur­gu­nun bir­ge­re­ði­o­la­rak­kar­þý­mý­za­çý­ký­yor.­AKP’nin bek­len­ti­si­ne­uy­gun­bir­so­nuç­or­ta­ya­çýk­ma­sý­du­ru­mun­da,­ye­ni­a­na­ya­sa­da­da­hil­ol­mak ü­ze­re,­her­þey­ve­sa­yet­re­ji­mi­nin­res­to­ras­yon­sü­re­ci­nin­par­ça­sý­o­la­rak­þe­kil­le­ne­cek. Ter­si­ne­bir­bek­len­ti­i­çin­de­ol­mak,­ya­ni­mil­li­yet­çi­AKP’nin­de­mok­ra­si­le­hi­ne­a­dým­lar a­ta­ca­ðý­ný,­de­mok­ra­tik­bir­a­na­ya­sa­ya­pa­ca­ðý­ný­bek­le­mek,­çat­lak­zur­na­dan­doð­ru­ses çýk­ma­sý­ný­bek­le­mek­ka­dar­a­bes. Zafer Aydýn Radikal Ýki, 15.5.2011

tut­ma­sý­ný­ye­te­rin­ce­bil­me­yen­bir­kaç­ay­lýk­as­ker­ler.­ ««« Bin­ ke­re,­ on­bin­ ke­re­ söy­le­dik,­ ge­liþ­miþ­ dün­ya­da­ yok­ böy­le­ bir­ ör­nek.­ Ak­lý­ ba­þýn­da­ hiç­bir ül­ke­a­ce­mi­ler­le­te­rö­rist­a­vý­na­çýk­maz.­Bu­bir­in­ti­har­dýr!­ Þe­hit­lik­ ma­ka­mý­ be­ce­rik­siz­lik­le­ri­mi­zi ör­ten­bir­ör­tü­ol­ma­ma­lý­dýr. Sa­yýn­Bü­lent­A­rýnç­di­yor­ki­“28­Ni­san­sa­ba­hý ders­le­ri­ni­al­dý­lar...­Ar­týk­to­puk­se­la­mý­ve­ri­yor­lar”. Sa­yýn­A­rýnç’ý­be­ðe­ni­rim,­fa­kat­hiç­ku­su­ra­bak­ma­sýn,

‘‘

Ne demokratik rejimin güven altýna alýnmasýnda, ne de teröristle mücadelenin baþarýlý olmasýnda göstermelik topuk selâmlarý birþey ifade etmiyor.

ne­de­mok­ra­tik­re­ji­min­gü­ven­al­tý­na­a­lýn­ma­sýn­da, ne­de­te­rö­rist­le­mü­ca­de­le­nin­ba­þa­rý­lý­ol­ma­sýn­da gös­ter­me­lik­to­puk­se­lam­la­rý­bir­þey­i­fa­de­et­mi­yor. 2002’den­bu­ya­na­te­rö­rist­le­si­lah­lý­mü­ca­de­le­stra­te­ji­sin­de­zer­re­de­ði­þik­lik­ol­ma­dý.­De­mi­rel,­Yýl­maz­ya da­Çil­ler­dö­ne­min­de­ney­se­ay­nen­o­þe­kil­de­de­vam e­di­li­yor.­Yi­ne­Jan­dar­ma­Ka­ra­Kuv­vet­le­ri’nin­em­rin­de,­yi­ne­on­bin­ler­ce­as­ker­yü­rü­yüþ­dü­ze­nin­de­bir­kaç te­rö­ris­tin­pe­þin­de,­yi­ne­te­rö­rist­ma­yýn­la­rý­‘uy­du­ruk

de­dek­tör­ler­le­a­ra­ný­yor,­yi­ne­sý­nýr­lar­de­lik­de­þik­ve yi­ne­bir­kaç­ay­lýk­as­ker­le­ri­miz,­Meh­met­le­ri­miz,­ço­ðu­kez­ge­rek­siz­bir­þe­kil­de­þe­hit­dü­þü­yor...­ Pe­ki,­ne­yap­ma­lý?­Ýlk­ön­ce­tüm­a­ma­tör­le­ri­te­rör sa­ha­sýn­dan­çý­kar­mak­ge­re­kir.­Çün­kü­a­ma­tör­ler­te­rö­rist­le­mü­ca­de­le­ye­kat­ký­dan­çok­za­rar­ve­ri­yor­lar. Bun­la­rýn­ye­ri­ni­bir­an­ön­ce­pro­fes­yo­nel­as­ker­ler­al­ma­lý­dýr.­Ý­kin­ci­o­la­rak­as­ke­ri­yurt­i­çin­de­bu­ka­dar çok­kul­la­nýr­sa­nýz­çöz­dü­ðü­nüz­so­run­dan­da­ha­bü­yü­ðü­nü­ba­þý­ný­za­sa­rar­sý­nýz.­He­le­he­le­bi­zim­ki­gi­bi ‘es­ki­ne­sil­or­du­lar’ýn­te­rö­rizm­gi­bi­ye­ni­teh­dit­ler­i­le et­ki­li­bir­þe­kil­de­mü­ca­de­le­e­de­bil­me­si­ne­re­dey­se­o­la­nak­sýz­dýr.­Bu­ne­den­le­hem­or­du­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­lý­dýr,­hem­de­te­rö­rist­le­mü­ca­de­le­de­‘ö­zel­lik­li tim­ler’e­ge­çil­me­li­dir.­Ge­re­kir­se­te­rö­rist­le­mü­ca­de­le i­çin­as­ker­den,­po­lis­ten­o­lu­þan­ve­ya­bun­lar­dan­ba­ðým­sýz­mü­ca­de­le­gu­rup­la­rý­o­luþ­tu­rul­ma­lý­dýr.­Üç, mev­cut­si­lah­ve­teç­hi­zat­i­le­te­rö­rist­le­mü­ca­de­le müm­kün­de­ðil­dir.­Bu­ra­da­so­run­pa­ra­dan­çok­sa­vun­ma­tek­no­lo­ji­si­ne­dö­nük­zih­ni­yet­te­dir.­Bu­ra­ya mü­da­ha­le­e­dil­me­di­ði­sü­re­ce­sa­de­ce­te­rö­rist­le­mü­ca­de­le­de­de­ðil,­tüm­sa­vun­ma­da­han­tal­lýk­ve­ve­rim­siz­lik­de­vam­e­de­cek­tir.­ Ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­le­rin­lis­te­si­u­zun.­De­tay­la­rý­ný ger­çek­ten­me­rak­e­den­var­i­se­ge­liþ­miþ­dün­ya­dan bir­kaç­ör­ne­ði­in­ce­le­me­le­ri­ye­ter­li.­Fa­kat­tüm­bun­lar­dan­çok­da­ha­ö­nem­li­si­te­rö­rist­le­si­lah­lý­mü­ca­de­le­nin­ba­þý­na­si­vil­i­ra­de­nin­geç­me­si­ko­nu­su­dur.­Ge­or­ges­Cle­men­ce­a­u’nun­de­di­ði­gi­bi­“sa­vaþ­ge­ne­ral­le­re­bý­ra­ký­la­ma­ya­cak­ka­dar­cid­di­bir­iþ­tir”.­ Sedat Laçiner, Star, 17.5.2011

“TÜRKÝYE, o­to­mo­tiv­de­14­yýl­son­ra­ilk dev­ ya­tý­rý­ma­ çok­ ya­kýn...­ Ja­pon­ Nis­san’ýn­ Tür­ki­ye’de­ bü­yü­me­si­ i­çin­ ya­tý­rým­ yap­ma­sý­nýn­ ka­çý­nýl­maz­ ol­du­ðu­nu a­çýk­la­yan­ Re­na­ult-Nis­san­ Dün­ya­ Baþ­ka­ný­ve­CE­O’su­Car­los­Ghosn,­5­Tem­muz’da­ düð­me­ye­ bas­mak­ i­çin­ Tür­ki­ye’ye­ ge­li­yor...­ Ghosn,­ Bur­sa­ ve­ Ýs­tan­bul’da­ te­mas­lar­da­ bu­lun­duk­tan­ son­ra Ýs­ken­de­run’a­ gi­dip­ O­yak­ Gru­bu’nun Nis­san­ ya­tý­rý­mý­ i­çin­ ö­ner­di­ði­ a­ra­zi­le­ri in­ce­le­ye­cek...”­ “O­YAK­ Gru­bu”­ vur­gu­sun­da­ bir­ es ver­dim...­ ««« Dün,­O­YAK­i­le­il­gi­li­tek­ha­ber­muh­te­mel­Nis­san­ya­tý­rý­mý­de­ðil­di...­ O­“di­ðer”­ha­ber­de­de­þun­lar­ya­zý­lýy­dý:­ “ER­D E­M ÝR’i­ 2005’te­k i­ ö­z el­l eþ­t ir­mey­le­ sa­týn­ a­lan­ O­YAK’ýn,­ bü­yük­ bir im­ti­yaz­sað­la­dý­ðý­be­lir­len­di.­Ka­mu­ku­ru­lu­þuy­ken­ ER­DE­MÝR’in­ kul­lan­dý­ðý Ha­zi­ne’ye­ a­it­ yüz­ bin­ler­ce­ met­re­ka­re­lik­ a­ra­zi­yi­ e­le­ ge­çi­ren­ O­YAK,­ Ma­li­ye’nin­iþ­gal­taz­mi­na­tý­is­te­me­si­ü­ze­ri­ne mah­ke­me­ye­ git­ti.­ An­cak­ bek­le­me­di­ði bir­ ka­rar­la­ kar­þý­laþ­tý:­ A­ra­zi­le­rin­ tah­sis a­m a­c ý­ or­t a­d an­ kalk­m ýþ­t ýr.­ Be­d el­s iz kul­la­ný­mý­hu­kuk­suz­dur.­ Or­d u­ Yar­d ým­l aþ­m a­ Ku­r u­m u’nun (O­YAK),­ 2005’te­ ö­zel­leþ­tir­me­ yo­luy­la dev­ral­dý­ðý­E­reð­li­De­mir-Çe­lik­Fab­ri­ka­la­rý­ AÞ’nin­ (ER­DE­MÝR)­ yüz­ bin­ler­ce met­re­ka­re­lik­ Ha­zi­ne­ a­ra­zi­si­ni­ dev­let ku­r u­l u­þ uy­m uþ­ gi­b i­ ki­r a­ ö­d e­m e­d en kul­lan­dý­ðý­or­ta­ya­çýk­tý.”­ ««« Ne­Ja­pon­Nis­san­ya­tý­rým­la­rý...­ Ne­be­da­va­dan­kul­la­nýl­dý­ðý­id­di­a­e­di­len­ka­mu­a­ra­zi­le­ri...­Be­ni­a­sýl­O­YAK­i­le­sý­ra­dan­la­þan­ref­leks­þa­þýr­tý­yor...­ O­YAK­ne?­ O­ku­ya­lým:­“O­YAK­Hol­ding,­27­Ma­yýs­dar­be­sin­den­son­ra­1­Mart­1961­ta­rih­ ve­ 205­ sa­yý­lý­ Ka­nun­ i­le­ ku­rul­muþ, ö­zel­ hu­kuk­ hü­küm­le­ri­ne­ bað­lý,­ TSK men­sup­la­rý­nýn­yar­dým­laþ­ma­ve­e­mek­li­lik­ fo­nu­dur.­ O­YAK’ýn­ yö­ne­ti­min­de si­vil­ dev­let­ me­mur­la­rýy­la­ bir­lik­te­ mu­vaz­zaf­ as­ker­ler­ de­ var­dýr.­ Tem­sil­ci­ler Mec­li­si­yö­ne­ti­min­de­i­se­hiz­met­ve­ren dört­ge­ne­ral­bu­lu­nur.­ 1961­ A­na­ya­sa­sý’nýn­ ön­gör­dü­ðü­ sos­yal­ gü­ven­lik­ sis­te­mi­ i­çin­de,­ ü­ye­le­ri­ne a­na­sos­yal­gü­ven­lik­ku­rum­la­rýn­dan­(E­mek­li­ San­dý­ðý,­ SSK)­ ay­rý­ gü­ven­ce­ler sað­la­mak­ta­dýr.­ Ay­rý­ca­dev­let,­O­YAK­Hol­ding’i­ku­rum­l ar­ ver­g i­s in­d en­ mu­a f­ tu­t a­r ak

KÝT’le­re­ ta­ný­ma­dý­ðý­ bir­ hak­ký­ ta­ný­mýþ­t ýr.­ Bu­n u­ dev­l e­t in­ O­Y AK’a­ bir kat­ký­sý­ o­la­rak­ gö­ren­ ba­zý­ ki­þi­ler­ bu du­ru­mun­pi­ya­sa­da­ay­ný­i­þi­ya­pan­þir­ket­ler­a­çý­sýn­dan­ser­best­re­ka­be­ti­boz­du­ðu­nu­id­di­a­e­der­ler.­ Mer­ke­zi­An­ka­ra’da­bu­lu­nan­O­YAK Hol­ding’in­fi­nans,­sa­na­yi­ve­hiz­met­dal­la­rýn­da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­28­iþ­ti­ra­ki­ve­bun­lar­al­týn­da­60­þir­ke­ti­bu­lun­mak­ta­dýr.”­ ««« Pe­ki,­bu­de­mok­ra­si­ler­de­do­ðal­mý?­ O­nu­ da­ Ne­þe­ Dü­zel’in­ Me­bu­se­ Te­kay­i­le­yap­tý­ðý­rö­por­taj­dan­iz­le­ye­lim:­ “Dev­let­biz­de­öy­le­bir­ta­bu­ki...­ Dev­le­tin­ ve­ or­du­nun­ in­san­la­rýn­ ta­hay­yül­le­rin­de­ki­ ye­ri­nin­ böy­le­ ol­ma­sý­nýn­nes­nel­ne­den­le­ri­var­ta­bi­i.­Top­rak­la­rýn­ya­rý­sý­dev­le­te­a­it.­ Tür­ki­ye’de­en­bü­yük­iþ­ve­ren,­en­bü­yük­ban­ka­cý­dev­let.­Or­du­da­böy­le.­

‘‘

Dünyada eþi menendi olmayan “ordu holdingi” öyle bir benimseniyor ki, adeta garipsemek garipseniyor...

Çok­ öz­gür­lük­çü­ bul­du­ðu­muz­ 1961 A­na­ya­sa­sý’yla­hem­or­du­nun­e­ko­no­mik a­ya­ðý­O­YAK­ge­ti­ril­di,­hem­de­si­ya­si­a­ya­ðý­MGK­ge­ti­ril­di.­O­YAK,­bü­tün­sek­tör­ler­de­ki­ or­tak­lýk­la­rý­ ve­ þir­ket­le­riy­le Tür­ki­ye’nin­ e­ko­no­mik­ dev­le­ri­ a­ra­sýn­da.­ Dün­ya­da­ bir­ Gu­a­te­ma­la­ or­du­su­nun,­ bir­ de­ Türk­ or­du­su­nun­ ban­ka­sý var.­ Biz­de­ or­du­nun­ e­ko­no­mik­ ça­tý­sý çok­güç­lü.­ Hiç­tar­tý­þýl­ma­dan­ge­çen­bir­büt­çe­si, giz­li­fon­la­rý­var.”­ ««« Tür­ki­ye­de­mok­ra­tik­ref­leks­le­ri­ni­bir tür­lü­ka­za­na­mý­yor...­Dün­ya­da­e­þi­me­nen­di­ ol­ma­yan­ “Or­du­ hol­din­gi”ni­ öy­le bir­ be­nim­si­yo­ruz­ ki­ a­de­ta­ ga­rip­se­mek ga­rip­se­ni­yor...­ Doð­ru­su­dün­ak­lým­ta­kýl­dý:­“Ý­le­ri­de­mok­ra­si­de”­O­YAK­ne­o­la­cak?­ “Ye­ni­ a­na­ya­sa”dan­ çok­ söz­ e­di­li­yor a­ma­O­YAK’dan­hiç­bah­se­dil­me­di­ði­gi­bi,­çok­nor­mal­kar­þý­la­ný­yor­da...­ U­ma­rým­her­kes­O­YAK’laþ­ma­mýþ­dýr... Mehmet Altan Star, 17.5.2011


Y

MAKALE

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

9

Kur’ân’ýn elmas hakikatleri ve siyasî propaganda rin­ ol­du­ðu­ gi­bi­ an­la­týl­ma­sý,­ söz­ ka­la­ba­lý­ðý­na­gi­dil­me­me­si,­ 1 doð­ru­lu­ðun­top­lum­sal­ve si­ya­sal­ ha­yat­ta­ öl­dü­rül­me­me­si,­ 2 his­si­ya­týn de­ð il,­ fik­r in­ e­s as­ a­l ýn­m a­s ý­n a­ ge­r ek­t i­ð i­n e dik­kat­çe­ker.­3 fersadoglu@yeniasya.com.tr Ak­si­pro­pa­gan­da­ya­i­se,­zâ­lim­cer­be­ze­nin gayr-i­meþ­rû­ço­cu­ðu,­ 4 ve­þey­ta­nýn­iþ­let­ti­ði ar­ti­le­rin,­ grup­la­rýn­ ve­ya­ se­çil­mek­ is­- fi­il­na­za­rýy­la­ba­kar. te­yen­le­rin­ prog­ram­la­rý­ný­ a­çýk­la­ma­la­Be­di­üz­za­man’ýn,­ ü­ze­rin­de­ dur­du­ðu­ i­kin­rý,­ ta­nýt­ma­la­rý,­ ya­pa­cak­la­rý­ hiz­met­le­ri ci­ö­nem­li­nok­ta­i­se,­gad­dar­si­ya­set­ve­zâ­lim an­lat­ma­la­rý­ ve­ tat­bik­ e­de­cek­le­ri­ po­li­ti­ka­la­rý pro­pa­gan­da­nýn,­ a­ra­la­rýn­da­ had­siz­ bir­ me­hal­ka­ sun­ma­ fa­a­li­yet­le­ri­ pro­pa­gan­da­ kap­- sa­fe­ bu­lu­nan­ “ya­lan”­ ve­ “sýdk”ý­ (doð­ru­lu­ðu sa­mý­na­gi­rer. /­ dü­r üst­l ü­ð ü)­ bir­b i­r i­n e­ ka­r ýþ­t ýr­m a­s ý­d ýr. 5 A­ca­ba­ “men­fa­at­ ü­ze­ri­ne­ dö­nen­ ca­na­var Bu­gün­kü­ si­ya­set­te­ câ­rî­ o­lan­ pro­pa­gan­da, si­ya­se­tin”­ pro­pa­gan­da­sý­na­sýl­dýr?­Boþ­va­at­- ya­l a­n a­ faz­l a­ re­v aç­ ve­r i­y or­ ve­ ya­l an­c ý­l ý­ð ý ler,­ ye­ri­ne­ ge­ti­ril­me­ye­cek­ söz­ler,­ ya­lan­lar doð­ru­lu­ða­ter­cih­et­ti­ri­yor.­6 ü­ze­ri­ne­mi­bi­na­e­dil­miþ?­ Ü­çün­cü­sü­de,­par­ti­ler­baþ­ka­la­rý­ný­kö­tü­le­Be­di­üz­za­man,­ pro­pa­gan­da­da,­ ger­çek­le­- ye­rek­ken­di­le­ri­ne­kuv­vet­ver­me­ye­ça­lýþ­ma­-

P

ma­l ý­d ýr.7 Her­k es,­ fi­k ir­l e­r i­n i,­ prog­ra­mý­nýn gü­zel­lik­le­ri­ni­ka­mu­o­yu­nun­dik­ka­ti­ne­müs­bet­ pro­pa­gan­da­ i­le­ sun­ma­lý­dýr.­ Baþ­ka­la­rý­nýn­ yan­lýþ­ ve­ ek­sik­lik­le­ri­ ü­ze­rin­den­ si­ya­set yap­mak­za­ten­bir­za­af­be­lir­ti­si­de­ðil­mi­dir?­ Dör­d ün­c ü­s ü:­ Mü’min­ bir­ si­y a­s et­ç i­n in ve­y a­ pro­p a­g an­d is­t in­ ta­þ ý­m a­s ý­ ge­r e­k en­ ö­nem­li­va­sýf­lar­dan­bi­ri­si­de,­Kur’ân’ýn­el­mas gi­bi­ ha­ki­kat­la­rý­ný,­ si­ya­set­ pro­pa­gan­da­sýy­la cam­ par­ça­la­rý­ kýy­me­ti­ne­ 8 in­dir­me­me­si­dir. Si­y a­s et­ç i­l er­ de,­ va­t an­d aþ­l ar­ da­ “ter­b i­y e­s i bo­z u­l an­ bu­g ün­k ü­ gad­d ar­ si­y a­s e­t in­ zâ­l im pro­pa­gan­da­sý­na”­ka­pý­la­bi­lir­ler.­Þu­ke­sin­lik­le­ bi­lin­me­li:­ Hiç­bir­ boz­gun­cu­ “Ben­ müf­si­dim”­de­mez,­da­i­ma­sû­ret-i­hak­tan­gö­rü­nür yâ­hut­bâ­tý­lý­hak­sû­re­tin­de­gös­te­rir.­Öy­le­i­se,­ söy­le­nen­le­rin­ mi­hen­ge­ vu­rul­ma­dan­ a­lýn­ma­ma­sý­ge­re­kir.­Çün­kü,­çok­si­lik­söz,­ti­-

ca­ret­te­ge­zi­yor...­Söy­le­nen­her­sö­zün­kal­be gir­me­si­ne­yol­ve­ril­me­me­li­dir.­9 Çün­kü­pro­pa­gan­da,­ bir­ ta­kým­ güç­le­rin,­ ferd­ ve­ya­ kit­le­nin­psi­ko­lo­ji­si­ü­ze­rin­de­ka­ran­lýk­mak­sat­lar­la,­ bâ­zý­ men­fa­at­ler­ el­de­ et­mek­ i­çin­ yap­tý­ðý­ça­lýþ­ma­lar­þek­li­ni­al­mýþ­týr.­Dev­let­ler­ta­ra­fýn­dan­bir­si­lâh­o­la­rak­kul­la­nýl­mak­ta­dýr. Dipnotlar: 1- Sünûhat, s. 17. 2- Tarihçe-i Hayatý, s. 79. 3- Muhâkemât, s. 77. 4- Tulûat, Ýçtimâî Reçeteler- 1: s. 20. 5- Hutbe-i Þâmiye, s. 51. 6- Sözler, s. 446-452. 7- Hutbe-i Þâmiye, 104. 8- Mektûbât, s. 53 9- Münâzarât, s. 49.

Bir olmak... Ama nasýl? rasityucel-19@hotmail.com

Maiþet belâsý

AYÞE NUR

Be­lâ­lar­üst­üs­te­gel­miþ­ti. Ki­mi­bu­na­“Bo­ðaz­sa­vaþ­la­rý”­de­di, Ki­mi­i­se;­“ge­çim­kay­gý­sý”­de­di. Ö­zel­lik­le­gü­nü­müz­de… Ö­nem­li­bir­aç­ma­zý­mýz­dýr. Ýç­iþ­le­ri,­dýþ­iþ­le­ri... Ço­cuk­la­rýn­ge­le­ce­ði, Hat­ta­to­run­la­rýn­ge­le­ce­ði... Bu­ iþ­le­re­ in­sa­nýn­ gay­ret­le­ri­ ba­zen­ yet­mi­yor. “Dert­ bir­ de­ðil,­ el­van­ el­van” tür­kü­le­ri çal­dý­rý­yor. Has­sa­si­ye­ti­o­lan­in­san­lar­bu­ba­di­re­ler­i­çin­de­çýr­pý­nýp­du­ru­yor. Bir­ ma­li­ye­ ba­ka­nýn­dan­ zi­ya­de­ e­ko­no­mist­o­lu­yo­ruz. Bir­ba­ba,­bir­an­ne,­hat­ta­bir­de­de­bu­iþ­le­rin­uz­ma­ný­o­la­bi­li­yor. Es­ki­ler­der­ler­di: “Vi­ran­o­la­sý­ev­de­ev­lâd-ý­i­yal­var." A­ma­ha­yat­bu… Ya­þa­ma­nýn­þart­la­rý­ol­duk­ça­a­ðýr­laþ­tý. Za­man­de­ðiþ­ti. Ar­týk­ “Bir­ lok­ma,­ bir­ hýr­ka”­ dev­ri­ ge­ri­ler­de­kal­dý. Ýh­ti­yaç­la­rýn­sý­ný­rý­ge­niþ­le­di. Hat­ta­ ih­ti­yaç­lar­ ar­zu­lar­ i­le­ ya­rý­þýr­ hâ­le gel­di. Es­ki­den­ tar­la­dan­ çý­kar­dý­ðý­ný­ yi­yen,­ do­ku­du­ðu­nu­gi­yen­ler­den­i­dik. Þim­di­öy­le­de­ðil. Her­þe­yin­ye­ni­si­ni,­her­þe­yin­i­yi­si­ni­is­ti­yo­ruz. Sa­hi,­ siz­ hiç­ ya­ma­lý­ el­bi­se­ i­le­ ge­zen­le­ri gör­dü­nüz­mü? On­lar­geç­miþ­te­kal­dý. Ge­çim­der­di­baþ­dert­le­ri­miz­ol­du. Ça­lýþ­mak­ve­he­lâl­ka­zanç­lar­i­le­bu­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zý­kar­þý­la­ya­maz­ol­duk. Kre­di­ hal­le­ri­ ehl-i­ i­man­da­ bi­le­ o­la­ðan ha­le­gel­di. Has­sa­si­yet­ler­a­zal­dý. On­ mil­yon­dan­ faz­la­ in­san­ borç­ ba­ta­ðýn­da. Bu­ a­r a­d a­ ma­n e­v î­ ha­y at­t a­ ký­r ýl­m a­l ar mey­da­na­ge­li­yor. Be­re­ket­kal­ký­yor. Ru­hî­dün­ya­mýz­da­ký­ya­met­ler­ko­pu­yor. Ha­mi­yet,­fe­da­kâr­lýk,­cö­mert­lik­gi­bi­has­let­ler­de­rin­ya­ra­lar­a­lý­yor. Sof­ra­la­rý­mý­zý­ sa­de­ce­ ken­di­ mi­de­miz­ i­le pay­laþ­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz. Þe­hir­ ha­ya­tý­nýn­ ge­tir­di­ði­ tir­ya­ki­lik­ler­ i­le bir­çok­sof­ra­lo­kan­ta­ve­ya­ka­fe­ler­de­ge­çi­yor. Ha­ya­týn­hal­le­ri­böy­le­e­fen­dim. Ýþ­te­bu­ma­i­þet­sa­vaþ­la­rýn­da­kim­ler­ga­lip ge­le­bi­li­yor? Ýk­t i­s at­ ve­ ka­n a­a ­t i­ ken­d i­n e­ ha­y at­ tar­z ý ka­bul­e­den­ler­ka­za­ný­yor­lar.

“Bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ðe­muh­taç­ol­du­ðu­muz þu­gün­ler­de...” Kli­þe­leþ­miþ­bu­söz­ler­le­bü­yü­dük­de­sek­ya­lan­ol­maz­her­­ hal­de.­Ö­zel­lik­le­son­a­sýr­da­ki fark­lý­se­bep­ler—ki­bu­se­bep­le­rin­a­na­te­ma­sý­ný o­luþ­tu­ran­fit­ne,­ni­fak,­kin,­mil­li­yet­çi­lik­gi­bi un­sur­lar—ö­zü­nü­kay­bet­miþ,­sa­de­ce­söz­de ka­lan­“bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ðe­muh­taç­lýk”­va­zi­ye­ti­nin­en­be­lir­gin­mü­seb­bip­le­rin­den. Ýn­sa­noð­lu­nu­in­san­ya­pan­en­ö­nem­li­ci­hâ­zâ­tý­a­kýl,­i­lim,­vic­dan,­mer­ha­met,­þef­kat,­hoþ­gö­rü,­a­da­let,­af­fet­me­o­la­rak­sý­ra­la­ya­bi­li­riz. “Her­þey­zýd­dýy­la­bi­li­nir” ka­i­de­sin­ce­bu­â­lî has­let­le­ri­or­ta­ya­çý­ka­ran­ve­in­san­da­im­ti­han sýr­rý­ge­re­ðin­ce­fýt­ra­tý­na­derc­e­dil­miþ­o­lan­nefs i­se;­ben­lik,­men­fa­at,­kýs­kanç­lýk,­ha­set­gi­bi­süf­lî duy­gu­la­rý­ne­ti­ce­ver­mek­te­ve­top­lum­lar­da mak­ro­dü­zey­de­kav­mi­yet­çi­lik,­mil­li­yet­çi­lik, hýrs,­a­da­vet­o­la­rak­or­ta­ya­çý­kýp,­vi­rüs­gi­bi­ya­yýl­mak­ta­dýr. Bu­du­rum­dün­ya­nýn­ne­re­si­ne­gi­der­se­niz gi­din,­bel­li­de­ðer­le­ri­ (i­nanç,­ah­lâk,­a­da­let)­ ö­züm­se­me­miþ­top­lum­lar­da­er­ve­ya­geç­has­ta­lýk­lý­bir­þe­kil­de­or­ta­ya­çý­kar. Ve­ bi­zim­ ül­ke­miz...­ Ve­ Tür­ki­ye’miz... Ve­ ký­t'a­lar­da­ hü­küm­ sür­müþ;­ a­da­le­tiy­le, din­ ve­ vic­dan­ hür­ri­ye­tiy­le­ on­lar­ca­ mil­le­ti bir­ a­ra­da­ ke­mal-i­ mer­ha­met­ ve­ a­da­let­le i­da­re­et­miþ­600­yýl­lýk­bir­mi­ra­sýn,­Ýs­lâ­mýn bay­rak­tar­lý­ðý­ný­ yap­mýþ­ bir­ ec­da­dýn­ vâ­ri­si mil­le­ti­miz.. Ne­o­lu­yor­bi­ze?­M.­Â­kif’in­mýs­ra­la­rýn­da ken­di­ne­öz­gü­tar­zýy­la­teþ­his­et­ti­ði­fert­ler­biz mi­yiz­yok­sa?­ “Ci­han­alt­üst­o­lur­ken­sey­re­bak­týn­öy­le dur­dun­ya, Bu­gün­bir­ser­se­ri­sin,­der­be­der­sin­ken­di yur­dun­da!” Nas­rul­lah­Ca­mi­i’nde­ver­di­ði­va­a­za­ku­lak ve­re­lim: “Ey­ce­ma­at-ý­müs­li­min!­Mil­let­ler­top­la,­tü­fek­le,­zýrh­i­le­or­du­lar­la,­tay­ya­re­ler­le­yý­kýl­mý­yor,­yý­kýl­maz.­Mil­let­ler­an­cak­a­ra­la­rýn­da­ki­ra­bý­ta­lar­çö­zü­le­rek,­her­kes­ken­di­ba­þý­nýn­der­di­ne­he­va­sý­na­düþ­tü­ðü­za­man­yý­ký­lýr.­Tef­ri­ka yü­zün­den­a­ra­la­rýn­da­hâ­dis­o­lan­ [or­ta­ya­çý­kan]­fit­ne­ler,­fe­sat­lar,­ni­fak­lar,­þi­kak­lar­yü­zün­den­is­tik­lâl­le­ri­ne­ve­da­et­tik­le­ri­ni­gö­rü­yo­ruz.” Ne­de­ðiþ­ti­o­gün­den­bu­gü­ne? Sað-sol­di­ye­rek­bu­mil­let­bir­bi­ri­ne­kýr­dý­rýl­dý. A­le­vî-Sün­nî­ni­fa­ðýy­la­nef­ret­ler­kus­tu­rul­du. Ýr­ti­ca-la­ik­lik­gü­nün­de­ðiþ­mez­me­nü­sü­ol­du. Hâl­böy­le­i­ken­ge­lin­a­sýr­lar­ön­ce­si­ne­bir yol­cu­luk­ya­pa­lým:

VECÝZE Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanýndaki imtihanda, talim ve talimat olan ubudiyetten bir paydostur. Hem öteki âleme gitmiþ yüzde doksan dokuz ahbap ve akrabasýna kavuþmak için bir vesiledir. Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, 25. Lem'a

Me­di­ne’de­bir­öð­le­den­son­ra...­E­fen­di­miz’in­(asm)­var­lý­ðýn­da­Sa­ha­be­ler­bir­bir­le­ri­i­çin­ken­di­le­ri­ni,­ne­fis­le­ri­ni,­mal­la­rý­ný­fe­da­et­mek­te.­Ýh­lâs­ve­u­huv­vet­mü­ces­sem­bir­ha­le bü­rün­müþ. En­sar­dan­bir­kaç­genç­sa­mi­mî-hoþ­bir­soh­be­tin­i­çin­de.­Lâ­kin­bu­du­rum­“ba­zý­la­rý”nýn hiç­ho­þu­na­git­mi­yor.­Ö­zel­lik­le­ih­ti­yar­bir­Ya­hu­di­nin...­Ýs­ra­i­lo­ðul­la­rýn­dan­bir­gen­ci­En­sa­rýn ya­ný­na­gön­de­rir­ken­þöy­le­bir­tem­bih­te­bu­lu­nur: “Bu­genç­ler­Evs­ve­Haz­rec­ka­bi­le­le­rin­den­ler...­Es­ki­an­laþ­maz­lýk­la­rý­ný­u­sû­lün­ce­an­lat, ha­di­ba­ka­lým..”

yok­mu­ar­týk?­Gün­cel­bir­ör­nek­le: E­vet­bu­ül­ke­de­bir­za­man­Kürt­in­sa­ný­na kar­þý­dil­le­ri­ni,­kül­tür­le­ri­ni,­þah­si­yet­le­ri­ni­e­zen, sý­fýr­la­yan­bir­an­la­yýþ­ve­bu­nun­ge­tir­di­ði­hak­sýz­lýk­lar,­a­da­let­siz­lik­ler­vu­ku­bul­muþ­tur,­lâ­kin bu­yan­lýþ­lýk­la­rý­gi­der­me­ye­yö­ne­lik­ö­nem­li­a­dým­la­rýn­a­týl­dý­ðý­ný­da­kim­se­in­kâr­e­de­mez. An­la­yýþ­lar­de­ðiþ­ti­bir­ke­re...­Dün­ya­de­ðiþ­ti... Ar­týk­zu­lüm­le­â­bâd­o­lu­na­ma­ya­ca­ðý­bir­kez da­ha­an­la­þýl­dý.­Biz­le­re­dü­þen;­bir­Al­lah’a,­bir pey­gam­be­re,­bir­Ki­ta­ba­i­na­nan,­ay­ný­kýb­le­ye yö­ne­lip­sec­de­ye­baþ­ko­yan,­ay­ný­va­tan­da­ay­ný ha­va­yý­te­nef­füs­e­den­kar­deþ­le­ri­miz­le­“bir”­o­lup­“ay­rý­lýk­çý”­o­dak­la­ra­fýr­sat­ver­me­mek­tir.

Genç­Ya­hu­di,­En­sa­rýn­ya­ný­na­soh­bet­ni­ye­tiy­le­ya­na­þýr­ve­lâ­fý­þi­ir­ler­le­Evs­ve­Haz­rec’in­a­ra­sýn­da­ki­vu­ku­at­la­ra­ge­ti­rir.­Genç­ler­a­dý­üs­tün­de,­de­li­kan­lý...­Her­bi­ri­baþ­lar­men­sup­ol­du­ðu­ka­bi­le­nin­ce­sur­luk­la­rý­ný,­üs­tün­lük­le­ri­ni an­lat­ma­ya...­Duy­gu­lar­ga­le­ya­na­ge­lir.­Bi­ri­di­ðe­ri­ne: “Ýs­ter­se­niz­geç­miþ­va­ký­a­la­rý­ta­ze­le­ye­bi­li­riz!” di­ye­mey­dan­o­kur. Be­ri­ki­nin­gö­zü­ka­ra­dýr: “Siz­den­mi­kor­ka­ca­ðýz?” Si­lâh­la­nýp­Me­di­ne’nin­dý­þýn­da­bir­va­di­ye ge­lir­ler.­Ha­ber­Al­lah­Re­sû­lü’ne­(asm)­u­la­þýr. He­men­ha­re­ke­te­ge­çer­ve­i­ki­ta­ra­fa­hi­ta­ben: “Ey­Müs­lü­man­lar!­Al­lah’tan­kor­ku­nuz..­Al­lah’tan­kor­ku­nuz..­Ak­lý­ný­zý­ba­þý­ný­za­a­lýn.­Ben sað­ve­a­ra­nýz­day­ken­ca­hi­li­ye­dâ­vâ­la­rýy­la­mý­a­yak­la­ný­yor­su­nuz?­Bu­nun­a­ki­be­ti­ne­re­ye­va­rýr, dü­þün­mü­yor­mu­su­nuz?­Sa­kýn­a­ra­ný­za­ay­rý­lýkgay­rý­lýk­gir­me­si­ne­mey­dan­bý­rak­ma­yýn.” Genç­ler­piþ­man­o­lup,­göz­yaþ­la­rýy­la­bir­bir­le­ri­ne­sa­rý­lýr­lar. Bu­yol­cu­luk­tan­dö­ne­lim­gü­nü­mü­ze... A­ra­mýz­da­“ih­ti­yar”­ve­ya­“genç”­far­k­et­mez, ni­fak­o­dak­la­rý­ku­rum­sal­ve/ve­ya­fert­ba­zýn­da

Ak­si­tak­dir­de­hiç­bir­þey­el­de­e­di­le­me­ye­ce­ði gi­bi­ak­sü­la­mel­o­la­rak­ (fe­sat­o­dak­la­rý­nýn­kýþ­kýrt­ma­sý,­top­lum­dü­ze­ni­nin­bo­zul­ma­sýy­la) kalp­ler­de­kin­ve­nef­ret­to­hum­la­rý­nýn­ye­þer­me­si­ne­se­bep­o­lu­nur. Mil­let­ ba­ðý­ ne­ o­lur­sa­ ol­sun,­ ehl-i­ i­ma­nýn­ a­ra­sýn­da­ on­ca­ “bir”­ var­ken­ ve­ “biz” ol­mak­du­rur­ken­“ben”­de­me­ye­de­vam­e­di­li­yor­sa­he­sa­bý­el­bet­bir­gün­ve­ri­lir! Hâ­sý­lý;­e­ne­nah­nü­ye­teb­dil­e­di­lip;­bütün gü­cü­müz­le­ â­lem-i­ Ýs­lam­ i­çin,­ din-i­ mü­bin­ i­çin,­ rý­za-i­ Ý­lâ­hî­ i­çin­ ve­ mil­let­ i­çin­ i­lim,­sa­n'at,­fen­gi­bi­te­rak­ki­ya­ta,­ge­liþ­me­ye va­sý­ta­ a­lan­lar­da­ a­zim­le­ ça­lý­þa­rak­ u­lus­la­r a­ra­sý­ kon­jonk­tür­de­ yer­ ve­ söz­ sa­hi­bi­ ol­ma­ya­ih­lâs­la,­a­zim­le­gay­ret­tir­bi­ze­dü­þen. E­zel­ve­E­bed­Sul­ta­ný­ “Ýn­sa­na­an­cak­ça­lýþ­tý­ðý­nýn­kar­þý­lý­ðý­var­dýr”­bu­yu­rur. Biz­ne­i­çin­ça­lýþ­tý­ðý­mý­zý­sor­gu­la­ya­lým. Ne­i­çin?­Kim­i­çin?­Na­sýl­bir­üs­lûp­la,­e­dep­le­ça­lýþ­tý­ðý­mý­zý... O­ gün­ gel­di­ðin­de­ he­sa­bý­ný­ ve­re­bil­mek i­çin... “Yok­s a­ siz­ ba­þ ý­b oþ­ bý­r a­k ýl­d ý­ð ý­n ý­z ý­ mý zan­ne­der­si­niz?”

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

malikaya33@gmail.com

Hürriyet ve Allah’a ibadet ey­gam­be­ri­miz­(asm)­in­san­la­rý­Al­lah’a­abd­ol­ma­ya,­ya­ni­i­ba­de­te­da­vet­e­der­ken­ken­di­si­ni Al­lah’ýn­ab­di,­ya­ni­Al­lah’a­i­ba­det­e­den­bi­ri­o­la­rak­ta­nýt­mýþ­ve­i­ba­det­te­her­kes­ten­i­le­ri­ol­du­ðu­nu gös­ter­miþ­tir.­ “Abd”, Al­lah’a­i­man­e­den­ve­i­ma­nýn ge­re­ði­o­la­rak­O­na­i­ba­det­ve­i­ta­at­e­den­hür­bir­in­san­dýr.­Ý­ba­det­i­se­Al­lah’ýn­bir­li­ði­ne­gö­nül­den­i­na­nan,­e­mir­le­ri­ni­ka­bul­e­den­te­va­zu­i­le­top­lum­da­in­san­la­ra hiz­met­e­den­ki­þi­dir.­“U­bu­di­yet” ke­li­me­si­i­se­abd­ke­li­me­si­nin­mas­da­rý­o­lup­in­sa­nýn­sý­fa­tý­dýr.­U­bu­di­yet in­sa­na­has­týr,­i­ba­det­e­di­len­i­se­“Ý­lâh”­ol­du­ðu­i­çin­“U­lû­hi­yet” de­Al­lah’a­has­bir­sý­fat­týr.­Yü­ce­Al­lah Kur’ân-ý­Ke­rim’de­in­sa­nýn­ya­ra­tý­lýþ­a­ma­cý­ný­“Ben cin­le­ri­ve­in­san­la­rý­Ba­na­i­ba­det­et­sin­ler­di­ye­ya­rat­tým”­(Za­ri­yat,­51:­56) bu­yu­ra­rak­i­fa­de­et­miþ­tir.­ Ý­ba­det­i­se­“Al­lah’a­i­man­et­mek­ve­i­ta­at­et­mek­tir.” Ý­man­i­ba­de­tin­ba­þý­dýr.­Al­lah’a­i­man­e­den­el­bet­te­o­na­i­ta­at­e­de­cek­tir.­Ý­ta­at­i­se­e­mir­le­ri­yap­mak­ ve­ ya­sak­lar­dan­ kaç­mak,­ top­lum­da­ da­ ma­ru­fu/i­yi­li­ði­ em­re­dip­ mün­ke­ri/kö­tü­lü­ðü­ ya­sak­la­ya­rak­te­va­zu­i­çin­de­in­san­la­ra­yar­dým­cý­ol­mak­týr. Bun­dan­do­la­yý­pey­gam­ber­ler­Al­lah’a­abd­ol­mak­la­ö­vün­müþ­ler­dir.­Ni­te­kim­ “Ke­li­me-i­Þa­ha­det”te Pey­gam­be­ri­miz­ (asm)­ “Al­lah’a­ i­ba­det­ e­den­ Al­lah’ýn­ el­çi­si”­ o­la­rak­ geç­mek­te­ ve­ i­ma­nýn­ bu­ þe­kil­de­ka­bul­e­di­le­ce­ði­be­lir­til­mek­te­dir. Hz.­Ý­sa’ya­(as)­“Sen­Al­lah’ýn­oð­lu­sun”­de­dik­le­rin­de­ bu­ id­di­a­yý­ ke­sin­ bir­ dil­le­ red­det­miþ­ ve “Ben­ de­ si­zin­ gi­bi­ Al­lah’a­ i­ba­det­ e­den­ bir­ ku­lum;­an­cak­Al­lah­ba­na­ki­tap­ver­miþ­ve­be­ni­si­ze bir­ha­ber­ci­ve­ne­bi­o­la­rak­gön­der­miþ­tir”­de­miþ­tir. (Mer­yem,­19:30)­ Hz.­Da­vud­(as)­da­kral­ol­mak­la­ be­ra­ber­ “abd”­ i­di.­ Yü­ce­ Al­lah­ o­nu­ “Ne gü­zel­bir­kul/abd”­(Sad,­38:44)­di­ye­öv­mek­te­dir. Pey­gam­ber­le­rin­“abd”­ol­ma­sý­fat­la­rý­“ne­bî”­ve­“re­sul”­ol­ma­sý­fat­la­rýn­dan­da­ha­üs­tün­dür.­Bu­sebep­le Ke­li­me-i­Þa­ha­det­ve­Ke­li­me-i­Tev­hid­de­“abd”­sý­fa­tý “re­sul”­ve­“ne­bi”­sý­fa­týn­dan­ön­ce­ge­lir.­Kur’ân-ý­Ke­rim’de­de­yü­ce­Al­lah­“Al­lah­bu­Kur’â­ný­ab­di­ne­in­zal bu­yur­du”­ (Kehf,­18:1) bu­yu­ra­rak­pey­gam­be­rin­abd ol­ma­yö­nü­nü­ö­ne­çý­kar­mýþ­ve­ab­di­ye­ti­ne,­i­ba­de­ti­ne dik­kat­le­ri­çek­miþ­tir.­Pey­gam­ber­ler­son­de­re­ce­Al­lah’a­i­ta­at­et­tik­le­ri­gi­bi,­in­san­la­rý­da­zor­la­ma­ya­rak, hür­o­la­rak,­Al­lah’a­i­ba­det­et­me­ye­dâ­vet­et­mek­le­gö­rev­len­dir­miþ­tir.­“Biz­her­kav­me­‘Al­lah’a­i­ba­det­e­din ve­ta­ðu­ta­kul­luk­et­mek­ten­sa­ký­nýn’­di­ye­teb­lið­de­bu­lun­ma­la­rý­i­çin­pey­gam­ber­gön­der­dik” (Nahl,­16:­36) bu­yu­ra­rak­in­san­la­rý­hür­ri­yet­i­çin­de,­gö­nül­rý­za­sý­i­le Al­lah’a­i­ta­at­et­me­ye­ça­ðýr­ma­la­rý­ný­is­te­miþ­tir. Al­lah­in­sa­na­i­ra­de­ve­a­kýl­ve­re­rek­o­nu­hür­bý­rak­mýþ­týr.­Ýn­san­an­cak­hür­ri­yet­i­çin­de­i­ra­de­si­ni­kul­la­na­rak­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­ge­liþ­ti­re­bi­lir­ve­in­san­lý­ðý­ný­ger­çek­leþ­ti­re­bi­lir.­Ýn­sa­nýn­i­ra­de­si­ni­kul­la­na­rak­seç­me ve­se­çim­yap­ma­öz­gür­lü­ðü­yok­sa­o­in­san­hür­de­ðil, bi­ri­le­ri­nin­kö­le­si­du­ru­mun­da­dýr.­Bu­du­rum­da­in­san­lýk­fonk­si­yon­la­rý­ný­ger­çek­leþ­ti­re­mez­ve­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­ge­liþ­ti­re­mez.­Ý­ba­det­i­se,­hür­ri­yet­i­çin­de­i­ra­de­si­ni­kul­la­na­rak­Al­lah’a­i­ta­a­ti­seç­me­si­dir.­Ýn­san bu­se­çim­de­hür­de­ðil­se­o­za­man­so­rum­lu­luk­yük­le­ne­mez.­Ni­te­kim­kö­le­e­fen­di­si­ne­i­ta­at­et­mek­zo­run­da­dýr­ve­bun­dan­do­la­yý­da­ka­za­ný­mý­ken­di­si­ne de­ðil,­e­fen­di­si­ne­a­it­tir.­Pa­ra­ka­zan­sa­ken­di­si­nin­ol­maz­e­fen­di­si­nin­o­lur.­Za­rar­da­e­fen­di­si­ne­a­it­tir. Çün­kü­o­kö­rü­kö­rü­ne­i­ta­at­et­mek­le­mü­kel­lef­tir. Al­lah’a­i­ba­det­ve­i­ta­at­e­den­in­san­i­se­böy­le­de­ðil­dir. Hür­dür­ve­ken­di­i­ra­de­si­i­le­Al­lah’a­i­ta­at­et­mek­te­dir,­i­ra­de­si­ni,­ak­lý­ný,­a­za­la­rý­ný­ve­duy­gu­la­rý­ný­kul­la­na­rak­bu­i­ta­a­ti­be­nim­se­ye­rek­yap­mak­ta­dýr. Ýn­san­fýt­ra­ten­Al­lah’a­i­ta­at­ve­i­ba­det­et­me­is­ti­da­dýn­da­ya­ra­týl­mýþ­týr.­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­bu­ger­çe­ði­ “Her­do­ðan­ço­cuk­Ýs­lâm­fýt­ra­tý­ü­ze­re­do­ðar” ha­di­si­i­le­i­fa­de­et­miþ­tir.­Ýn­san­fýt­ra­tý­hür­ri­ye­te­â­þýk­týr­ve­in­sa­ný­kö­le­leþ­tir­mek­o­nun­is­ti­dat­ve­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­sön­dü­rür.­Ýn­san­fýt­ra­ten­hür­dür.­Kö­le­lik vah­þet­dev­rin­den­in­san­lý­ða­mi­ras­kal­mýþ­týr.­Ýs­lâ­mi­yet­kö­le­li­ði­kal­dýr­mak­i­çin­her­ted­bi­re­baþ­vur­muþ ve­kö­le­a­zat­et­me­yi­en­bü­yük­se­vap­lar­dan­say­mýþ ve­gü­nah­la­ra­ke­fa­ret­o­la­rak­kö­le­a­zat­e­de­rek­hür­ri­ye­ti­ne­ka­vuþ­tur­ma­yý­ö­ner­miþ­tir.­Sa­vaþ­du­ru­mun­da­e­sir­lik­ha­riç­bir­in­sa­ný­kö­le­yap­mak­çok­bü­yük gü­nah­ve­in­san­hak­ký­na­te­ca­vüz­o­la­rak­ka­bul­e­dil­miþ­tir.­Ni­te­kim­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­“Bir­in­sa­ný kuv­vet­kul­la­na­rak­zor­la­ken­di­si­ne­kö­le­ve­hiz­met­çi ya­pa­nýn­na­ma­zý­as­la­ka­bul­e­dil­mez­ve­ký­ya­met­te ben­o­nun­has­mý­o­lu­rum”­(Bu­ha­ri,­Ý­ca­re,­10) bu­yu­ra­rak­ya­sak­la­mýþ­týr.­Bu­sebep­le­Ýs­lâm’dan­son­ra sa­vaþ­lar­da­da­hi­in­san­lar­e­sir­a­lý­na­bi­lir­ler­an­cak­as­la­kö­le­leþ­ti­ri­le­mez­ler­hük­mü­ve­ril­miþ­tir. Ýn­san­hür­o­la­rak­ya­ra­týl­dý­ðý­i­çin­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­“Hiçbi­ri­niz­em­ri­niz­al­týn­da­bu­lu­nan­la­ra­ ‘ab­dim/ku­lum’­ de­me­sin.­ Çün­kü­ he­pi­miz Al­lah’ýn­ kul­la­rý­yýz”­ (E­bu­ Da­vud,­ E­deb,­ 75) bu­yur­muþ­lar­ve­ku­lum­de­me­yi­ya­sak­la­mýþ­týr.­Yi­ne “Kah­rol­sun­ ma­la,­ al­tý­na,­ gü­mü­þe­ ve­ pa­ra­ya­ kul ve­kö­le­o­lan­in­sa­na”­ bu­yu­ra­rak­dün­ya­ya­kul­ve kö­le­on­la­rý­da­yer­miþ­tir.­(Tir­mi­zi,­Zühd,­42) Ýn­sa­nýn­sý­fa­tý­u­bu­di­yet­tir;­Al­lah’tan­baþ­ka­i­ba­de­te lâ­yýk­o­lan­ol­ma­dý­ðý­i­çin­“U­lû­hi­yet”­i­se­Al­lah’a­has­bir sý­fat­týr.­Ý­ba­de­te­ve­öv­gü­ye­lâ­yýk­o­lan­an­cak­Al­lah’týr. Ýn­san­ek­sik­ve­nok­san­dýr,­a­ciz­lik­ve­za­yýf­lýk­in­sa­nýn vas­fý­dýr;­gü­nah­iþ­le­di­ði­ve­ha­ta­ya­düþ­tü­ðü­i­çin­töv­be et­mek­i­ba­de­tin­ba­þý­dýr.­Gü­nah­iþ­le­mek­in­sa­nýn­ö­zel­li­ði­ol­du­ðun­dan­Kur’ân-ý­Ke­rim­“Ey­i­man­e­den­ler!­He­pi­niz­bir­den­Al­lah’a­töv­be­e­din!”­(Nur,­24:­31) bu­yu­rur.­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­Mi'­racda­ “Ab­di­ne­vah­ye­de­ce­ði­ni­vah­yet­ti”­(Necm,­53:10) bu­yu­ra­rak­Al­lah’a en­ya­kýn­ma­ka­mý­“abd­ol­mak”la­va­sýf­lan­dýr­mýþ­týr.

P


10

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

KÜLTÜR SANAT

sliha87@hotmail.com

Kitaplýðý olmayan evler u bahar ve yaz mevsimi, yeni bir hayatýn baþlangýcýný yapmak üzere evlilik niþanesini takýnan çiftlerin çokluðuyla dolu dolu… Pek çok arkadaþýmý sürurlar eþliðinde yolculuyorum günbegün. Kimi ayný þehirde yaþamaya devam ederken kimisi uzak þehirlerde bambaþka bir dünya inþa ediyor kendine ve eþine. Çiftlerin yaþayacaðý evler de, aylar öncesinden hazýrlanmaya baþlýyor. Yepyeni eþyalar satýn alýnýyor, çeyiz bohçalarý sandýklardan çýkarýlýp gün yüzüne kavuþuyor. Perdelerden halýlara, beyaz eþyadan mutfaktaki tuzluða kadar gerekli olan ne varsa en ince ayrýntýsýna deðin temin ediliyor. Nihayetin de ortaya yaþanýlasý hoþ, güzel bir mekân çýkýyor. Lâkin hangi çiftin evine baksam, bir kitaplýk göremedim ben! Ya kimsenin aklýna kitaplýk almak gelmemiþti ya da onu koyacak yer kalmamýþtý. Üstüne üstelik salonun yahut oturma odasýnýn baþköþesine kurulmuþ LCD ekranlar, plazma televizyonlar küstah küstah el sallýyordu bana. Ki az sonra, ev sahibesine çaktýrmamaya çalýþarak her biri kapýdan usulca dýþarý itiverdi beni. Öylece bakakaldým arkalarýndan. Bütün dünyayý ayaðýmýzýn altýna getiren, yedi yirmi dört her þeyden haber veren, canýmýz sýkýldýðýnda derdimize yetiþen, aðlayan çocuðumuzu avutan televizyondan âlâ bilgi nevalesi mi var caným. Böyleydi ve buna benzerdi duyduðum söz ler. Hatta birisi daha ileri atýlýp televizyonsuz evde yetiþen çocuðun saf, cahil olacaðýný iddia etti. Öylece kalakaldým bu sözün ardýndan. Oysa televizyon son elli yýlýn keþfiyken, kitap insanlýk tarihi kadar eski ve muazzam bir geçmiþe sahiptir. Hz. Âdem’e indirilen suhuf ve müteakiben her peygamber ile gönderilen sahifeler, kitaplar insanlýðýn kutsal bilgi kaynaðýnýn kitaptan geçtiðini öðretiyor, ýsrarla belletiyordu zihnimize, ruhumuza, kalbimize. Hayatýmýzýn amacý, bütün kitaplar bir kitabý anlamak içindir, felsefesinde birleþmeliyken, ne vakit evimize bir kitaplýk koymayý dahi gereksiz bulur hale geldik? Okullarda yýllarca edebiyat derslerinde, Seneca’nýn ‘Kitapsýz hayat kör, saðýr ve dilsiz yaþamaktýr’ sözü nakledilirken, nereden bilebilirdi ki öðretmenler evlerde kitaplara hayat hakký tanýnmadýðýný? Söyleyin a dostlar, biz nerede yanlýþ yaptýk?

B

Nurdan Damla, Hz. Hatice’nin cahiliye döneminin fitnesinden Varaka bin Nevfel’in eðitimi ile kurtulduðunu, bizlerin ise ahirzaman fitnesinden Risâle-i Nur’un eðitimi kurtulabileceðimize dikkat çekti.

Eþsiz bir model, Hz. Hatice YAZAR NURDAN DAMLA, ÇORUM YENÝ ASYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN KONFERANSTA, TAHÝRE LÂKAPLI AHÝRZAMANIN HZ. MERYEM'Ý HZ. HATÝCE'YÝ ANLATTI. NURHAN KOVANCI ÇORUM

ÇORUM Yeni Asya Temsilciliði tarafýndan "Eþsiz Bir Model Hz. Hatice” konulu konferans geçen Cuma günü Turgut Özal Ýþ Merkezi konferans salonunda gerçekleþtirildi. Çorum ve civar ilçelerden gelen katýlýmcýlar ile sýcak bir atmosferde geçen konferansýn sunuculuðunu Ebru Sert yaparken, konferansý yazar Nurdan Dam la ver di. Der ya Gü leç‘in Kur’ân-ý Kerim tilâveti ile baþlayan programda Ayþe Gökçe ise açýþ konuþmasýný yaptý. Nurdan Damla “Ýnsanlýðýn en hayýrlý kadýný Hz Hatice’dir” diyerek baþladýðý konuþmasýnda, “Resulullah (asm) Hz. Hatice’nin

vefatýndan sonra gece gündüz Hz. Hatice’den bahsetmektedir. Hatta Hz. Aiþe gece gündüz neden Hz. Hatice’den bahsediyorsun deyince ‘Peygamberimiz (asm) o insanýn kalbindeki hüznü vakum gibi çeker” dediðini anlatarak, Peygamberimizin (asm) Hz. Hatice’yi bu þekilde tarif ettiðine dikkat çekti. Damla, Hz. Hatice hakkýnda genel bilgiler verirken þunlarý söyledi: “Hz. Hatice zengin bir ailenin çocuðu idi. Ailesinin hesap iþlerine bakmaktadýr. Özellikle matematik zekâsý çok kuvvetlidir. Ailesi zekâsýnýn farkýna varmýþ ve küçük yaþta o zamanýn büyük bir âlimi Varaka bin Nevfel’in eðitimine verilmiþtir. Cahiliye döneminde Hanif dinine mensup on kiþiden biri olduðu gibi, okuma yazma bilen on kiþiden biridir. Cahiliye döneminde insanlar lâ-

kaplandýrýlmaktadýr. Hz. Hatice’nin lâkabý ise Tahire’dir. Ayýbýn ayýp sayýlmadýðý dönemde çok iffetli olarak vasýflandýrýlmýþtýr. Ayrýca Tahire lâkabýnýn yanýnda âlime seyide sýfatlarýna da mensuptur.”

DEVRÝNÝN MERYEM’Ý Damla, Peygamberimiz (asm) ile Hz. Fatýma arasýnda geçen bir olayý ise þöyle aktardý: “Hz. Fatýma üç gündür açtýr. Peygamberimize (asm) ‘babacýðým üç gündür açým’ deyince Peygamberimiz ‘sen devrinin Meryem’i olmayý istemez misin?’ der. Hz. Fatýma, ‘Meryem kimdir?’ deyince, ‘o devrinin kadýný, Hz. Hatice ise son devrin kadýnýdýr.”

AHÝRZAMANIN FÝTNESÝNDEN KURTULMAK

Nurdan Damla

Nurdan Damla, ahirzaman ve cahiliye devri arasýndaki benzerlikler üzerinde de durdu. Hz. Hatice’nin cahiliye döneminin fitnesinden Varaka bin Nevfel’in eðitimi ile kurtulduðunu, bizlerin ise ahirzaman fitnesinden Risâle-i Nur’un eðitimiyle kurtulabileceðimize dikkat çekti. Konferans sonrasýnda Derya Güleç hizmete dair Zübeyir Gündüzalp’in mektubunu okudu ve Hatice Ýbbigi “sevda dedim’’ ilâhisini seslendirdi. Ayrýca, program sonunda Risâle-i Nur Bilgi Yarýþmasý’nda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Mardin, UNESCO dünya mirasý yolunda

Prof. Kurter ve Prof. Barrett Flash TV’de nFLASH TV’de “Amerika’da Ýslâm ve Amerika’nýn Ýslâm’a bakýþý” anlatýlacak. 45 yýldýr Amerika’da yaþayan Prof. Dr. Süleyman Kurter ve Amerikalý Profesör Kevin James Barrett, bu sabah saat 7.30’da Flash Tv’deki “Gerçek Gündem” programýna katýlacaklar. Flash Tv Ankara Temsilcisi Yýlmaz Tunca’nýn sorularýný cevaplayacak Prof. Kunter ve Prof. Barrett, baþta Amerika’daki Müslümanlarýn durumlarý ve karþý karþýya kaldýklarý problemler olmak üzere, yeni kýt’ada Ýslâmiyetin yayýlýþýný ve Risale-i Nur hizmetlerini anlatacaklar. Yaklaþýk bir saat sürecek programda, Amerika’dan gelen profesörler, özellikle 11 Eylül saldýrýlarýyla gündeme gelen Ýslâmýn terörle iliþkilendirilmesi, Amerikan halkýnýn ve yönetimlerinin Ýslâma ve Müslümanlara farklý bakýþlarýna dair tesbit ve deðerlendirmelerini aktaracaklar.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay’ýn talimatýyla hazýrlanan ve aralarýnda Mardin’in de bulunduðu 27 kültürel varlýk, UNESCO listesine girebilmek için yarýþacak. Listeye girecek kültürel varlýklar, 19–29 Haziran 2011 tarihleri arasýnda düzenlenecek “Dünya Mirasý Komitesi 35. Toplantýsý’nda belirlenecek. Konuyla ilgili açýklama yapan Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu, UNESCO Dünya Mirasý Geçici Listesi’nde Mardin Kültürel Peyzajý’nýn da bulunduðunu söyledi. Mardin’in artýk bir dünya þehri olma yolunda önemli adýmlar attýðýný vurgulayan Ayanoðlu, ”Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn raporuna göre, esas listeye alýnacak varlýklarýn bildirildiði, Geçici Liste’de, 2009 yýlýnda Türkiye’de 23 adet kültürel varlýk yer alýrken, bu rakam 2011 yýlýnda 27’ye ulaþtý. Bakanlýk listede yer alan kültürel miraslarýmýzýn sayýsýný arttýrmak üzere 4 adet tabiî ve kültürel varlýðýmýzý daha ‘Dünya Miras Merkezi’ne iletti. Bu listede Mardin de var. Ýnþallah Haziran ayýnda istediðimiz sonucu alýrýz” þeklinde konuþtu. 2008 yýlý sonu itibariyle, dünya genelinde toplam 878 kültürel ya da tabiî varlýðýn kayýtlý olduðu listede 679 adet kültürel/arkeolojik sit, 174 adet tabiî sit ve 25 adet de karma sit alaný bulunuyor. Mardin / cihan

SOL­DAN­ SA­ÐA—­ 1. Tarýma elveriþli olmayan verimsiz toprak. - Cennette bir makam. 2. Ýnsanlýðýn üzerine yüklenen kulluk mükellefiyeti. 3. Oyun ve eð lence parký. - Zamanýn en küçük parçasý. 4. Erbiyumu simgeleyen harfler. Rahmetullahi Aleyhin kýsasý. - Kardeþ hanýmlarýnýn birbirlerine nisbeten durumu. 5. Az, çok az. - Aklî saðlýðý bozuk olan kimse. 6. Yurt, yöre. - Bulaþtýrmak, kirletmek. 7. Alamet, niþan. - Boyun eðen, hizmete amade. 8. Bir çeþit yüksük taþý. - Toprak Mahsülleri Ofisi'nin kýsasý. 9. Amerika kýt'asýnda bir devlet. 10. Bir þeyi el ile azar azar serpelemek. - Üzerine bina yapmaya uygun arazi. YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1. Mevlevilikte mürit. - Ödünç alýnan eþya. 2. Halk arasýnda murdar ilik olarak bilinen iç organýmýz. 3. Nazým Hikmet'in kalp katýlýðý anlamýna gelen soyadý. - Sýrça, cam. 4. Sermaye, kapital. - Su geçirmeyen toprak. 5. Asker þapkasý. - Kýnama, ayýplama. - (Tersi) Ýlâve, yama. 6. Aze BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI rilerce yaygýn kullanýlan bir mü1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zik aleti. - Suriye'nin baþþehri. 7. D U V A K R K O ME D Ý 1 Küçük erkek kardeþ. - Bir nota. 8. Kuvvet Komutanlýðýnýn kýsasý. - 2 A L A M Ü N Ý T A M A L Jüpiter'in bir uydusu. 9. Müsteh - 3 R A S A T A N E K A L A cen resim ve heykel çalýþmasý. - 4 U Ý A N T Z E L O R Ý N Hüzün, keder. - Galyumu simge- 5 L A T T H T D E K E Z A leyen harfler. 10. Farsçada su. - 6 A L Ý N A Z Ý K A D E T Küçük limon. - Devir, baþlangýç A A A S A L E T E N E noktasýna geri dönme. 11. Bir 7 C E 8 C E L B B A A R K G R mülkün getirdiði gelir. - Billurlaþ9 Z A M A N I N S E S Ý A mýþ þeffaf karbon. 12. Sözlü halk edebiyatýmýzda dört mýsralýk þiir- 10 E K Z N E T S A N A N E lere verilen genel ad.


Y

EKONOMÝ

Yarým saatte ihracat yapýyoruz

Cinsi

Daðýtým özelleþtirmesinde kritik iki hafta KARAMEHMET-KAZANCI or­tak­lý­ðýn­da­ki­MME­KA­þir­ke­ti­nin­ge­rek­li­ö­de­me­yi­ya­pa­ma­ma­sý­so­nu­cu­Baþ­kent Do­ðal­Gaz­Da­ðý­tým­A.Þ’nin­ö­zel­leþ­tir­me­i­ha­le­si­nin­ip­tal e­dil­me­si,­ay­ný­gru­bun­Ýs­tan­bul’un­i­ki­ya­ka­sý­nýn­e­lek­trik da­ðý­tým­i­ha­le­le­ri­ne­yö­ne­lik­4,8­mil­yar­do­lar­lýk­fi­nans­ma­ný­bu­lup­bu­la­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­siz­li­ðe­i­ter­ken,­bü­tün ö­zel­leþ­tir­me­sü­re­ci­ni­et­ki­le­ye­cek­ko­nuy­la­il­gi­li­kri­tik­15 gü­ne­gi­ril­di.­Yet­ki­li­ler,­son­pa­ket­te­ger­çek­leþ­ti­ri­len­e­lek­trik­da­ðý­tým­i­ha­le­le­ri­ni­ka­za­nan­þir­ket­le­rin­bu­ay­so­nu­na ka­dar­ Ö­zel­leþ­tir­me­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­na­(Ö­ÝB)­ ö­de­me­le­rin­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­dik­kat­çe­ke­rek,­bu­haf­ta­i­çin­de­Ka­ra­meh­met-Ka­zan­cý­or­tak­lý­ðý­nýn­na­sýl­bir­or­tak­lýk ya­pý­sýy­la­ö­zel­leþ­tir­me­sü­re­ci­ne­de­vam­e­dip­et­me­ye­ce­ði­nin­de­bel­li­ol­ma­sý­nýn­bek­len­di­ði­ni­bil­dir­di­ler.­Ö­te­yan­dan­MME­KA­þir­ke­ti­nin­fi­nans­ma­ný­bu­la­ma­ma­sý­ha­lin­de­bun­dan­son­ra­ki­ö­zel­leþ­tir­me­sü­re­ci­nin­na­sýl­et­ki­le­ne­ce­ði­ne­yö­ne­lik­sek­tör­de­o­lu­þan­so­ru­la­rýn­ce­vap­lan­dý­rýl­ma­sý­ve­ü­re­tim­ö­zel­leþ­tir­me­si­sü­re­ci­ne­yö­ne­lik­þir­ket­le­rin­bil­gi­len­dir­me­si­ne­yö­ne­lik bir­kon­fe­rans­dü­zen­le­ne­cek.­Ö­zel­leþ­tir­me­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­des­tek­le­ri­i­le­24 Ma­yýs’ta­An­ka­ra’da­ ‘’E­ner­ji­Arz­Gü­ven­li­ði­ve­Ö­zel­leþ­tir­me­ler­A­re­na­sý’’­ ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­STE­AM ta­ra­fýn­dan or­ga­ni­ze­e­di­len­ve­tüm­gün­sü­re­cek­A­re­na’da,­Ö­ÝB­Baþ­ka­ný­Ah­met­Ak­su­ta­ra­fýn­dan­e­lek­trik­da­ðý­tým­ve­ü­re­tim ö­zel­leþ­tir­me­le­rin­de­bun­dan­son­ra­sý­sü­re­cin­na­sýl­de­vam e­di­le­ce­ði­ko­nu­sun­da­a­çýk­la­ma­lar­ya­pý­la­cak.­­Ankara / aa

Özel sektörün kredi borcu 122,8 milyar dolara yükseldi ÖZEL sek­tö­rün­yurt­dý­þýn­dan­sað­la­dý­ðý­u­zun­va­de­li­kre­di bor­cu,­bu­yý­lýn­Mart­a­yý­so­nu­i­ti­ba­riy­le­bir­ön­ce­ki­a­ya­ký­yas­la­yüz­de­2,84­ar­ta­rak­122,8­mil­yar­do­lar­ol­du.­Þu­bat so­nu­i­ti­ba­riy­le­ö­zel­sek­tö­rün­yurt­dý­þýn­dan­sað­la­dý­ðý­u­zun­va­de­li­kre­di­bor­cu­119,4­mil­yar­do­lar­dü­ze­yin­dey­di. Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­‘’Ö­zel­Sek­tö­rün­Yurt­Dý­þýn­dan­Sað­la­dý­ðý­Kre­di­Bor­cu’’ is­ta­tis­tik­le­ri­ne­gö­re,­Mart­so­nu­i­ti­ba­riy­le­ö­zel­sek­tö­rün­yurt­dý­þýn­dan­sað­la­dý­ðý­ký­sa­va­de­li kre­di­bor­cu­i­se­23­mil­yar­504­mil­yon­531­bin­62­do­lar ol­du.­Bu­nun­22­mil­yar­80­mil­yon­511­bin­297­do­la­rý­ný­fi­nan­sal­ku­ru­luþ­lar­dan­a­lý­nan­borç­lar,­1­mil­yar­424­mil­yon­19­bin­765­do­la­rý­ný­da­fi­nan­sal­ol­ma­yan­ku­ru­luþ­lar­dan­a­lý­nan­borç­lar­o­luþ­tur­du.­Söz­ko­nu­su­borç­Þu­bat­so­nu­i­ti­ba­riy­le­20­mil­yar­104­mil­yon­13­bin­782­do­lar­i­di. Ö­zel­sek­tö­rün­yurt­dý­þýn­dan­sað­la­dý­ðý­u­zun­va­de­li­kre­di bor­cu­nun­a­la­cak­lý­ül­ke­le­re­gö­re­da­ðý­lý­mý­na­ba­kýl­dý­ðýn­da, 122,8­mil­yar­do­lar­lýk­bor­cun­88,2­mil­yar­do­la­rý­nýn­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­ne,­141,2­mil­yon­do­la­rý­nýn Af­ri­ka­ül­ke­le­ri­ne, 15,5­mil­yar­do­la­rý­nýn­ABD’ye,­16,9­mil­yar­do­la­rý­nýn As­ya­ül­ke­le­ri­ne­ve­70,6­mil­yon­do­la­rý­nýn­da­Ok­ya­nus­ya­ve­ku­tup­ül­ke­le­ri­ne­ol­du­ðu­gö­rü­lü­yor.­­Ankara / aa

TAZÝYE Kýymetli kardeþlerimiz

Seyfeddin ve Hakan Gültekin'in muhterem babasý

Turgut Gültekin

'in vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým. Not: Cenazesi, Ýnebolu'da bugün kýlýnacak öðle namazýný müteakip defnedilecektir.

Ýbrahim Vapur Kastamonu Yeni Asya Temsilcisi

Kýymetli kardeþlerimiz Seyfeddin ve Hakan Gültekin'in muhterem babasý

Turgut Gültekin

'in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

EFEKTÝF SATIÞ

1.7834 0.24751

1.7949 0.25009

1.7807 1.797 0.24734 0.25067

1.6308 5.6942

1.6382 5.7692

1.6248 5.6088

0.30049 2.2406

0.30288 2.2564

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30070 0.30218 2.2422 2.2530

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28462 0.28654 0.42442 0.42519

0.28442 0.28720 0.42124 0.42838

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5691

2.5673

2.5864

100 JAPON YENÝ

1.9597

1.9524

2.5825

1 KUVEYT DÝNARI

1.9727

1.6444 5.8557

1.9802

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5870 ÖNCEKÝ GÜN 1,5915

DÜN 2,2490 ÖNCEKÝ GÜN 2,2468

DÜN 76,15 ÖNCEKÝ GÜN 76,36

DÜN 513,35 ÖNCEKÝ GÜN 513,00

p

p

Memurlar iþportacý oldu DES'ÝN HAZIRLADIÐI RAPORA GÖRE, ÝÞPORTACILIK VE SEYYAR SATICILIK, GEÇÝM SIKINTISI ÇEKEN MEMURLARIN EKONOMÝK SORUNLARINA ÇARE BULMADA BAÞVURDUKLARI EN ÖNCELÝKLÝ VE EN YAYGIN MESLEK OLDU. RECEP GÖREN ANKARA

ça­re­bul­ma­da­baþ­vur­duk­la­rý­en­ön­ce­lik­li­ve en­yay­gýn­mes­lek­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ka­mu­nun­ zo­run­lu­ ve­ vaz­ge­çil­mez­ hiz­met­le­ri­ni ký­sýt­lý­ üc­ret­ ve­ sos­yal­ hak­lar­la­ ye­ri­ne­ ge­tir­DE MOK RAT E­ð i­t im­c i­l er­ Sen­d i­k a­s ý­ (DES) me­ye­ça­lý­þan­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­nin­cid­dî­e­ko­Stra­te­jik­ A­raþ­týr­ma­lar­ Mer­ke­zi­ (DE­SAM) no­mik­ sý­kýn­tý­lar­ al­týn­da­ gö­rev­ yap­týk­la­rý­ný Ge­nel­ Sos­yal­ Ýþ­ler­ Sek­re­te­ri­ Ay­nur­ Kap­lan, söy­le­yen­Kap­lan,­“Baþ­ta­ki­ra­lar­ol­mak­ü­ze­re Me­mur­So­run­la­rý­ný­Ýz­le­me­Ko­mis­yo­nu­Baþ­- ge­çim­ sý­kýn­tý­sý­nýn­ da­ha­ þid­det­li­ bo­yut­lar­da ka­ný­ o­la­rak­ ha­zýr­la­dýk­la­rý­ ra­po­ra­ gö­re;­ Ýþ­- ya­þan­dý­ðý­ bü­yük­ þe­hir­ler­de­ me­mur­lar­ ya­por­ta­cý­lýk­ ve­ sey­yar­ sa­tý­cý­lýk,­ ge­çim­ sý­kýn­tý­sý þam­ mü­ca­de­le­si­ne­ fark­lý­ çö­züm­ yol­la­rý­ bu­çe­ken­ me­mur­la­rýn­ e­ko­no­mik­ so­run­la­rý­na la­rak­de­vam­e­di­yor”­de­di.­Ka­mu­gö­rev­li­le­ri­-

nin­en­po­pü­ler­ek­i­þi­nin­iþ­por­ta­cý­lýk­ol­du­ðu­nu­ söy­le­yen­ Ay­nur­ Kap­lan,­ “Baþ­ta­ öð­ret­men­ler­ol­mak­ü­ze­re,­i­mam­lar,­KÝT’ler­de­ça­lý­þan­me­mur­lar­ve­bir­çok­ka­mu­ça­lý­þa­ný­nýn, ya­sal­ en­gel­ler­ bu­lun­ma­dý­ðý­ i­çin­ i­þi­ni­ uy­gun cad­de,­so­kak­ve­ya­pa­zar­lar­da­­ken­di­si­ku­ra­bi­li­yor.­ Ýþ­por­ta­cý­lýk­ ve­ sey­yar­ sa­tý­cý­lýk­ faz­la bir­ ser­ma­ye­ ve­ kül­fet­ de­ ge­rek­tir­mi­yor.­ Ki­ra­sý,­ e­lek­trik,­ su,­ gi­bi­ gi­der­ler­ ol­ma­dý­ðý­ gi­bi ver­gi­de­ve­ril­mi­yor.­Ý­þi­ni­zin­pat­ro­nu­siz­ol­du­ðu­nuz­i­çin­me­sa­i­yi­de­ken­di­niz­be­lir­li­yor­-

su­nuz.­Bu­a­van­taj­lar,­gi­de­rek­iþ­por­ta­ya­o­lan ta­le­bi­ar­tý­rý­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ýþ­por­ta­cý­lýk­ve sey­yar­sa­tý­cý­lýk­sek­tö­rü­nün,­gi­de­rek­þe­hir­e­ko­no­mik­ha­ya­tý­i­çin­de­ye­ri­ni­güç­len­dir­di­ði­ni­bil­di­ren­ra­po­ra­gö­re,­bu­sek­tö­rün­ü­ret­ti­ði mal­ve­hiz­met­le­re­o­lan­ta­le­bin­de­bun­da­ö­nem­li­rol­oy­nu­yor.­Kap­lan,­dü­þük­ge­lir­li­ge­niþ­ kit­le­ler­ ol­duk­ça,­ iþ­por­ta­cý­lý­ða­ o­lan­ ta­le­bin­de­vam­e­de­ce­ði­ni­ve­bu­ta­le­bin­yo­ðun­lu­ðu­ sek­tö­rün­ ön­le­ne­mez­ yük­sek­li­ði­ni­ mey­da­na­ge­ti­re­ce­ði­ni­de­söy­le­di.

Ýþsizlik, yüzde 11’in altýna düþecek ÇALIÞMA ve­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­ka­ný­Ö­mer­Din­çer,­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­na­i­liþ­kin­‘’Þu­bat­a­yýn­da­yüz­de­11,5­ol­du­ðu­na­gö­re­muh­te­me­len­Ma­yýs­a­yýn­dan­i­ti­ba­ren­iþ­siz­lik­o­ran­la­rýn­da­çok­da­ha­faz­la düþ­me­o­la­cak.­Yýl­lýk­or­ta­la­ma­yý­de­ðer­len­dir­me­ye­al­dý­ðý­mýz­da­be­nim­tah­mi­nim­yüz­de­11’in­al­tý­na­dü­þe­ce­ðiz’’ de­di.­Din­çer,­Ri­xos­O­tel’de­ki­Ý­kin­ci­U­lus­la­ra­ra­sý­Sos­yal­Gü­ven­lik­Sem­poz­yu­mu­na­ ge­li­þin­de­ga­ze­te­ci­le­rin,­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­na­i­liþ­kin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý. Ýþ­siz­lik­o­ran­la­rý­nýn­sü­rek­li­düþ­me­si­nin­çok­se­vin­di­ri­ci­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Din­çer,­‘’Þu­bat­a­yýn­da­yüz­de­11,5 ol­du­ðu­na­gö­re­muh­te­me­len­Ma­yýs­a­yýn­dan­i­ti­ba­ren­iþ­siz­lik­o­ran­la­rýn­da çok­da­ha­faz­la­düþ­me­o­la­cak.­Yýl­lýk­or­ta­la­ma­yý­de­ðer­len­dir­me­ye­al­dý­ðý­mýz­da be­nim­tah­mi­nim­yüz­de­11’in­al­tý­na dü­þe­ce­ðiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Mev­sim­sel­lik­ten­a­rýn­dý­rýl­mýþ­iþ­siz­li­ðe­ba­kýl­dý­ðýn­da­yüz­de­10,6­ci­va­rýn­da­bir­o­ran­bu­lun­du­ðu­na­i­þa­ret­e­den Din­çer,­bu­o­ra­nýn­yýl­so­nu­i­ti­ba­riy­le­yüz­de­10,5­ve­ya­bi­raz da­ha­al­týn­da­ger­çek­leþ­me­si­ni­bek­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti. Din­çer,­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rýn­da­ki­ge­ri­le­me­nin­e­ko­no­mik­bü­yü­me­den­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­­Ankara / aa

ÝÞKUR, KAPI KAPI DOLAÞIP ÝÞ BULDU ÝÞKUR, özel sektör iþyerlerini sistematik bir þekilde ziyaret ederek, iþe yerleþtirdiði insan sayýsýný önemli oranda arttýrdý. Kurum, bir süre önce il müdürlüklerinin yapmýþ olduðu iþveren ziyaretlerine yönelik olarak ilk defa merkezden danýþmanlýk-rehberlik yapmaya baþladý ve izleme sistemi kurdu. Ziyaretlere iliþkin rehber hazýrlanarak il müdürlüklerinin hazýrlayacaklarý eylem planlarý doðrultusunda, iþyerlerinin belirli bir sistem ile ziyaret edilmesi saðlandý. Kurum, yeni misyon ve vizyonu doðrultusunda 2010 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren daha etkin ve verimli iþveren ziyaretleri için önceden eylem planlarý yapmaya ve belirli bir program çerçevesinde çalýþmaya baþladý. Bu kapsamda, bütün ÝÞKUR birimleri, hizmet alanlarýndaki iþyerlerini 6’þar aylýk eylem planlarý doðrultusunda ziyaret edip, iþgücü talebi almanýn yanýnda, mesleki eðitim ihtiyaçlarýný tesbit etmeye, ÝÞKUR hizmetleri ve iþveren yükümlülükleri konusunda bilgi aktarmaya çalýþýyor. ÝÞKUR tarafýndan bu þekilde ziyaret edilen özel sektör iþyeri sayýsý 2010’da 42 bin 25 olarak gerçekleþti. Öte yandan, hizmetlerdeki bu iyileþme ile ÝÞKUR, özel sektör iþ yerlerinde geçen yýl 159 bin 50 iþsize iþ buldu. Ankara / aa

ÇALIÞANLARIN ÜZERÝNDE FAZLA YÜK VAR BÝR araþtýrmaya göre Türkiye’de, çalýþanlarýn yarýsýndan fazlasý görevi dýþýndaki iþleri de yapýyor. Secretcv.com’un 1 Nisan-9 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþen ‘’Ýþ Tanýmý’’ konulu araþtýrmasýna göre Türkiye’de, çalýþanlarýn yarýsýndan fazlasý görevi dýþýndaki iþleri de yapýyor. ‘’Þu andaki pozisyonunuzda iþ tanýmýnýzý biliyor musunuz?’’ sorusuna cevap aranýlan araþtýrmaya katýlan 44 bine yakýn kiþinin yüzde 53’ü iþleri olmayan birçok görevi de üstlenmek zorunda olduklarýný, yüzde 10’u ise iþ tanýmlarýnýn zaman içinde çok deðiþtiðini ve artýk bilmediklerini söyledi. Araþtýrmaya katýlanlarýn sadece yüzde 16’sý iþ tanýmlarýnýn dýþýna çýkmadýklarýný söylerken, yüzde 19’u iþ tanýmlarýnýn yapýlmadý ðýný ve yüzde 2’si ise iþ tanýmlarýný hatýrlamadýklarýný belirtti. Araþtýrmanýn bilgi notunda, ‘’Bu da ülkemizde, þirket yöneticilerinin çok daha fazla talepkar davrandýðýný gösteriyor. Þirketler iþ yaþamýnda, pozisyon fark etmeksizin çalýþanlarýnýn birkaç iþi birden yürütmesini istiyor. Çalýþanlarýn üstüne daha fazla yük binmesine neden olan bu durum, yýllardýr süren kurumsallaþma çabalarýna raðmen iþ tanýmýnýn þirketlerde bir türlü oturtulamadýðýný gösteriyor’’ deðerlendirmesine yer verildi. Ýstanbul / aa

Buðday ekonomileri, politikalarý etkileyecek emtiaya dönüþtü KONYA Ti­ca­ret­Bor­sa­sý­(KTB) Baþ­ka­ný­Mu­ham­met­U­ður­Ka­le­li,­‘’Buð­day­ül­ke­le­rin­e­ko­no­mi­le­ri­ni,­ po­li­ti­ka­la­rý­ný­ et­ki­le­ye­cek­ ka­dar­ de­ðer­li­ bir em­ti­a­ya­ dö­nüþ­müþ­tür.­ ya­kýn­ coð­raf­ya­mýz­da­ ya­þa­nan­halk­ha­re­ket­le­rin­de­de­ar­tan­gý­da­fi­yat­la­rý­nýn­ et­ki­si­ göz­ ar­dý­ e­di­le­mez’’­ de­di.­ Ka­le­li,­ ar­tan dün­ya­ nü­fu­su­nun,­ de­ði­þen­ bes­len­me­ a­lýþ­kan­lýk­la­rý,­dün­ya­ü­re­ti­mi­ve­böl­ge­ler­a­ra­sýn­da­ar­tan­ti­ca­ret­ i­le­ buð­da­yýn­ dün­ya­ e­ko­no­mi­sin­de­ ö­nem­li bir­ ak­tör­ ha­li­ne­ gel­di­ði­ni­ be­lirt­ti.­ ‘’Ön­ce­le­ri­ pet­rol­ve­al­týn­ya­tý­rým­cý­la­rýn­he­de­fi­i­ken­gü­nü­müz­de­buð­day­da­ya­tý­rým­cý­la­rýn­il­gi­si­ni­çek­me­ye­baþ­la­mýþ­týr.­ Bu­nun­la­ bir­lik­te­ ya­kýn­ coð­raf­ya­mýz­da ya­þa­nan­ halk­ ha­re­ket­le­rin­de­ de­ ar­tan­ gý­da­ fi­yat­-

la­rý­nýn­ et­ki­si­ göz­ ar­dý­ e­di­le­mez’’­ i­fa­de­le­ri­ne­ yer ve­ren­ Ka­le­li,­ þun­la­rý­ kay­det­ti:­ ‘’Buð­day­ ül­ke­le­rin e­ko­no­mi­le­ri­ni,­ po­li­ti­ka­la­rý­ný­ et­ki­le­ye­cek­ ka­dar de­ðer­li­bir­em­ti­a­ya­dö­nüþ­müþ­tür.­Buð­day­po­li­tik ve­ e­ko­no­mik­ a­çý­dan­ Tür­ki­ye­ i­çin­ de­ ö­nem­li­ ü­rün­dür.”­Tür­ki­ye’nin­ku­rak­yýl­lar­ha­ri­cin­de­ken­di­ne­ ye­te­cek­ buð­da­yý­ ü­ret­ti­ði­ne­ dik­ka­ti­ çe­ken Ka­le­li,­bu­ü­re­ti­me­rað­men­it­hal­e­di­len­buð­da­yýn tek­ se­be­bi­nin­ ka­li­te­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Ka­li­te­li buð­day­ ü­re­ti­mi­ i­çin­ ‘Buð­day­ Ye­tiþ­ti­ri­ci­li­ðin­de Ka­li­te’­i­sim­li­bir­pro­je­yü­rüt­tük­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ren Ka­le­li,­­“Bor­sa­mý­za­ge­len­ka­li­te­buð­day­mik­ta­rý­ný yüz­de­ 10’lar­dan­ 5­ yýl­da­ yüz­de­ 50’le­re­ çý­kar­ma­yý he­def­li­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Konya / aa

KalDer Baþkaný Doðan, 12. Kamu Kalite Sempozyumu'nun açýlýþýnda konuþtu.

Kaliteli hayat için yolsuzluklar bitmeli

TAZÝYE

GENEL KURUL ÝLANI

Muhterem kardeþlerimiz Hakan ve Seyfettin Gültekin'in babasý, muhterem aðabeyimiz,

TAZÝYE

Y

EFEKTÝF SATIÞ

ALIÞ

1 KANADA DOLARI

1 AVUSTRALYA DOLARI

1.5946 1.6834

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5970 1.6935

1 DANÝMARKA KRONU

1.5869 1.6725

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

1.5858 1.6648

1 ABD DOLARI

GÜMRÜK Müs­te­þar­lý­ðýn­ca­kul­la­ný­lan­ve­güm­rük­iþ­lem­le­ri­nin­e­lek­tro­nik­or­tam­da­yü­rü­tül­me­si­ni­sað­la­yan Bil­gi­sa­yar­lý­Güm­rük­Et­kin­lik­le­ri­(BÝL­GE)­ Sis­te­mi­sa­ye­sin­de ge­çen­yýl­ya­pý­lan­2­mil­yon­513­bin­ih­ra­cat­iþ­le­mi­nin­yüz­de­70’i­ilk­ya­rým­sa­at­te­ta­mam­lan­dý.­Ýn­san­sýz­ve­ka­ðýt­sýz bir­or­tam­da­güm­rük­iþ­lem­le­ri­ni­sür­dür­me­yi­he­def­le­yen Güm­rük­Müs­te­þar­lý­ðý,­it­ha­lat­ve­ih­ra­cat­ta­güm­rük­kon­trol­le­ri­ni­et­kin­ve­sü­rat­li­bir­þe­kil­de­ta­mam­la­ma­ya­baþ­la­dý.­­Güm­rük­Müs­te­þar­lý­ðý’ndan­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­ge­çen­yýl­2­mil­yon­513­bin­362­a­det­ih­ra­cat­be­yan­na­me­si iþ­lem­gör­dü.­Bu­be­yan­na­me­le­rin­yüz­de­70,09’u­nu­o­luþ­tu­ran­1­mil­yon­761­bin­640’ý­nýn­iþ­le­mi,­güm­rük­le­re­baþ­vu­ru­nun­ya­pýl­dý­ðý­an­dan­i­ti­ba­ren­ilk­ya­rým­sa­at­i­çin­de so­nuç­lan­dý­rýl­dý­ve­ih­raç­e­di­le­cek­eþ­ya­ül­ke­yi­terk­e­de­bi­le­cek­du­ru­ma­ge­ti­ril­di.­Ýh­ra­cat­be­yan­na­me­le­ri­nin­yüz­de 90’ý­nýn (2­mil­yon­260­bin) iþ­le­mi­i­se­ilk­4­sa­at­te,­yüz­de 95’i­nin (2­mil­yon­378­bin) iþ­le­mi­i­se­ilk­24­sa­at­te­ta­mam­lan­dý.­Ýt­ha­lat­iþ­lem­le­ri,­ih­ra­cat­iþ­lem­le­ri­ne­gö­re­da­ha­faz­la­za­man­a­lý­yor.­Bu­iþ­lem­le­ri­nin­ilk­ya­rým­sa­at­te­ger­çek­leþ­ti­ril­me­o­ra­ný­i­se­yüz­de­10’da­kal­dý.­­Ankara / aa

ALIÞ

Cinsi

p

16 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

11

p

HA­BER­LER

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Turgut Gültekin in '

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

Öz Gýda-Ýþ Sendikasý Ýstanbul 1 No'lu Þubesi 8. Olaðan Genel Kurulu 19 Haziran 2011 Pazar günü Saat 09.00'da Molla Gürani Cad. No: 4 Fýndýkzade/ÝSTANBUL adresinde GRAND ANKA HOTEL Konferans Salonunda aþaðýdaki gündemle toplanacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý ayný adreste, ayný gündemi görüþmek üzere 26 Haziran 2011 Pazar günü ayný saatte toplanacaktýr. Ana Tüzüðümüz gereði ilan olunur. ÖZ GIDA-ÝÞ SENDÝKASI ÝSTANBUL 1 NOLU ÞUBE YÖNETÝM KURULU Gündem: 1- Yoklama ve Açýlýþ 2- Divan Kurulunun Oluþumu 3- Ýstiklâl Marþý'nýn Okunmasý 4- Yönetim Kurulu Adýna Konuþma 5- Genel Baþkanýn Konuþmasý 6- Misafirlerin Konuþmasý 7- Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi 8- Yönetim Faaliyetlerinin Kabul Edilmesi 9- Seçimler 10- Dilek ve Temenniler 11- Kapanýþ

TÜRKÝYE Ka­li­te­ Der­ne­ði­ (Kal­Der) Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ Ham­di Do­ðan,­ ‘’ka­mu­ kay­nak­la­rý­nýn­ ve­rim­li­ kul­la­ný­la­bil­me­si,­ yol­suz­luk­la­rýn­ or­ta­dan­ kal­dý­rýl­ma­sý­ ve­ so­nun­da­ka­mu­yö­ne­ti­mi­ne­kar­þý­gü­ve­nin art­tý­rýl­ma­sý­ ya­þam­ ka­li­te­miz­ i­çin ön­ce­lik­li­ ve­ ö­nem­li­dir’’­ de­di.­ Kal­Der­ ta­ra­fýn­dan­ Tür­ki­ye­ O­da­lar­ ve Bor­sa­lar­ Bir­li­ði­ne­ (TOBB)­ a­it­ Ý­kiz Ku­le­ler’de­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ 12.­ Ka­mu­ ka­li­te­ Sem­poz­yu­mun­ a­çý­lý­þý­na ko­n u­þ an­ Ham­d i­ Do­ð an,­ Tür­k i­ye’nin­ her­ böl­ge­sin­de­ ve­ her­ sek­tör­de­hayat­ka­li­te­si­nin­i­yi­leþ­ti­ril­me­sin­de,­ top­lu­mun­ her­ ke­si­mi­nin­ ve ki­þi­nin­ so­rum­lu­lu­ðu­ bu­lun­du­ðu­nu söy­le­di.­ Bu­nun­ ne­ yal­nýz­ca­ ka­mu­nun,­ ne­ ö­zel­ sek­tö­rün­ ne­ de­ si­vil top­lu­mun­tek­ba­þý­na­üst­le­ne­bi­le­ce­-

ði­bir­so­rum­lu­luk­ol­ma­dý­ðý­na­i­þa­ret e­den­Do­ðan,­u­lu­sal­bir­ka­li­te­po­li­ti­ka­sý­be­lir­le­mek­i­çin­ko­nu­yu­e­ði­tim­den,­sað­lý­ða,­e­ko­no­mi­den­si­ya­si­po­li­ti­ka­la­ra,­ö­zel­sek­tö­re­yö­ne­lik­dü­zen­le­me­ler­den,­sos­yal­yak­la­þým­la­rýn ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­ka­dar­ge­niþ­bir­a­la­na­ko­num­lan­dýr­mak­ve­bun­la­rý­bir viz­yon­ta­ný­mýn­da­stra­te­ji­ler­le­i­liþ­ki­len­dir­mek­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­Bu ne­den­le­bu­tün­sek­tör­le­ri­dü­zen­le­yi­ci­ve­yön­ve­ri­ci­ku­rum­o­lan­ka­mu yö­ne­ti­mi­ne­ bü­yük­ rol­ ve­ li­der­lik düþ­t ü­ð ü­n ü­ i­þ a­r et­ e­d en­ Do­ð an, ‘’Ka­mu­ kay­nak­la­rý­nýn­ ve­rim­li­ kul­la­ný­la­bil­me­si,­ yol­suz­luk­la­rýn­ or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ve­so­nun­da­ka­mu yö­ne­ti­mi­ne­ kar­þý­ gü­ve­nin­ ar­ttý­rýl­ma­sý­ya­þam­ka­li­te­miz­i­çin­ön­ce­lik­li­ve­ö­nem­li­dir’’­de­di. Ankara /­a­a


12

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

Ý­LAN

Y se ri i lân lar ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59

Otomativ Sektöründe

Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0212 655 88 59 Dahili: 404-405 ademalp@yeniasya.com.tr

yeniasya Medya Grup

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0212 422 22 23 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor.

T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/62 Es. Davacýlar tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnýn Mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; Sivas ili, Divriði ilçesi, Yalnýzsöðüt köyü, cilt no: 128, hane no: 32, BSN: 91'de nüfusa kayýtlý Ýhsan ile Elif oðlu 13/07/1981 Divriði doðumlu 67135112220 TC kimlik numaralý Temmus Þahbaz'ýn nüfusta kayýtlý olan Temmus isminin TEMMUZ olarak TASHÝHÝNE, karar verilmiþtir. M.K. 26. maddesi gereðince ilan olunur. 21/04/2011 www.bik.gov.tr B: 33231

T. C. EMET SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/122 Davacý Ali Tosun tarafýndan davalý Ekrem Özcan aleyhine mahkememize açýlan Mülkiyeti Muhafazanýn Kaldýrýlmasý davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Davalý Ekrem Özcan'ýn tüm araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilemediðinden, adý geçen davalýnýn duruþma günü olan 30/05/2011 günü saat 10:20'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 33203

ÝSKENDERUN 1. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas No Karar No Davacý Davalý Dava

: 2009/309 : 2010/1079 : Celal Polatçý ve ark. Vekili Av. Hasan Kýrat : Leyla Kevkep - Adresiniz meçhul : Ýzale-i þuyu Davacý Celal Polatçý ve ark. Adýna vekili tarafýndan aleyhinize açýlan ortaklýðýn giderilmesi davasýnýn yapýlan açýk duruþmalarý sonucunda 15/12/2010 tarihinde Davanýn kabulü ile Ýskenderun Kýþla köyü 43 ve 142 parsel sayýlý taþýnmazlardaki ortaklýðýn açýk artýrma sureti ile satýlarak giderilmesine ve satýþ bedelinin taraflara tapu kaydýndaki hisseleri ve veraset ilamýndaki paylar oranýnda ödenmesine karar verilmiþ olmakla iþ bu kararýn ilanýndan itibaren 8 gün içerisinde yasal yollara baþvurulmadýðý takdirde mahkememiz kararýnýn kesinleþeceði ilan olunur. 05/05/2011 www.bik.gov.tr B: 33204

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/322 Esas. 06/05/2011 Mahkememizin 20/04/2011 Tarih, 2011/322 Esas, 2011/642 Karar sayýlý kararý ile Sinop Ýli, Ayancýk Ýlçesi, Hacýoðlu Köyü nüfusuna kayýtlý Mustafa ve Rukiye Ýnci'den olma, Kadýköy 1992 doðumlu SÝBEL ULUSOY'un kýsýtlandýðý ve kendisinin Annesi RUKÝYE ÝNCÝ TAÞÇI' nýn velayeti altýna konulmasýna dair karar verildiði, ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 33404

0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý

1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n 400 TL Taksitle

Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde %82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: 0532 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA n Ýzmir Yenifoça'da sahil 2

arsasý 275 m 17.500 TL 0535 359 39 60 n Bursa Yeniþehirde 9400 m2 tarla 19,500 TL 0537 435 74 85 n Bursa Yeniþehirin köyünde köyünde bahçeler arasýnda dönümü 1.500 TL n Bilecik Merkeze baðlý köyde muhtelif ebatlarda arsalar 0535 359 39 60 n Arnavutköy'de Sahibinden TOKÝ Karþýsýnda camiiye okula yakýn Caddeye cepheli 670 m2 135,000 TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 80 81 0537 609 66 57 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0212 597 99 21 0532 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman 0532 323 94 27 0282 653 66 67 - 0282 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda

Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637

T. C. SAKARYA 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA No: 2010/183 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 08/06/2011 günü saat. 13:30-13:40 arasýnda yediemin Ýslamoðlu Otopark Zirai Aletler Sanayi Sitesi 1273 sok. n: 23 SAKARYA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 13/06/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý; þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirmeye paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/05/2011 Taktir Edilen Deðeri Adedi Önemii özellikleri 35.000 TL 1 26 DA 229 PLAKA SAYILI 2004 MODEL BEYAZ RENKLÝ BMC PROFESYONEL MARKA KAMYON, LASTÝKLERÝ ÇOK ESKÝ, AÐAÇ KASA RUHSATTA TANKER YAZILI RUHSATI YOK. ANAHTARI VARDIR. Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. NOT: BU ÝLAN TEBLÝÐ EDÝLEMEYEN ÝLGÝLÝLERE ( BORÇLU DAHÝL) TEBLÝÐE KAÝM OLMAK ÜZERE ÝLANDIR. www.bik.gov.tr B: 33297

Esas No: 2010/1574 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 02/05/2011 tarih, 2010/1574 Esas ve 2011/582 Karar sayýlý karar ile Ýstanbul Ýli, Kadýköy Ýlçesi, Merdivenköy Mah. Cilt No: 17, Hane No: 1230, Birey Sýra No: 2'de nüfusa kayýtlý, Aziz ve Azime'den olma, Ýmranlý -1940 doðumlu, 22079162526 T.C. Kimlik No lu FATMA TUNÇ'un TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine 22064163026 T.C. Kimlik Numaralý oðlu AZÝZ TUNÇ vasi tayin edilmiþtir. 02/05/2011 www.bik.gov.tr B: 33402

ESAS NO: 2011/11 Davacý Afra Timurboða vekili Av. Ýbrahim Demirkol tarafýndan açýlan Gaiplik davasýnýn yapýlan açýk duruþmasý sýrasýnda verilen arar karar gereðince, Þanlýurfa ili, Akçakale ilçesi, Güneren mah/köyü, cilt no: 120, hane no: 164'de nüfusa kayýtlý bulunan Ali ve Hacer'den olma Muðayre 05/10/1968 doðumlu T.C 16946846510 Kimlik numaralý AFRA TÝMURBOÐA'nýn gaip olduðu iddia edilmiþ olmakla, anýlan þahsý tanýyan veya hakkýnda bilgi sahibi olanlarýn 6 ay içinde yukarýda numarasý yazýlý mahkememiz dosyasýna bilgi verilmesi ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 17795

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/1124 Esas. 13/05/2011 Mahkememizin 28/04/2011 Tarih, 2010/1124 Esas, 2011/737 Karar sayýlý kararý ile Mersin Ýli, Silifke Ýlçesi, Keþlitürkmenli Köyü nüfusuna kayýtlý Ýsmet ve Ayþe'den olma 1967 doðumlu METÝN YILMAZ'ýn kýsýtlandýðý ve kendisine SAÝM YILMAZ'ýn VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 33438

3122295555

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane 0539 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80 n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0212 217 29 30 0216 482 93 23 0532 590 16 03

ZAYÝ

n34 TJC 19 Plakalý Ticari Taksimin A-037795A-037796-A-037797A-037798-A037799A037800 Nolu Fiþ Sayfalarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Rýza Aþkýn

T. C. PAMUKOVA/SAKARYA ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2008/245 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 15/06/2011 Çarþamba günü saat 14:00-14:10'da Kiraz Garajý-Cumhuriyet Mahallesi Fatih Cad No: 58 Pamukova/Sakarya adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 20/06/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði ;adreste tebligat yapýlamamasý ve adresleri bilinmeyenler ile zuhulen unutulanlar için de iþbu satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olacaðý, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03/05/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 18.000,00 TL 1 34 NGC 47 Plakalý Isuzu marka, 2006 model kamyonet. Motor no: DJ3099 Þasi no: MPATFR54H6H513315 Tipi: TFR 54 HDL D-MAX 4X2, Gri (gümüþ) renk, üzerinde açýk kasa var, muhtelif yerlerde çizikler ve kýrýklar mevcut, dizel vasýta, silindir hacmi 2499 (ÝÝKm.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 33298

T. C. SAMSUN KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/3 Esas. 01/04/2011 Dosya Esas No: 2011/3 Davacý Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan davalýlar Mustafa TATOÐLU, Makbule TATOÐLU, Osman Bahri TATOÐLU, Mehmet Þevket TATOÐLU, Mahmut ÞÝMÞEK, Mehmet YILDIRIM ve Mehmet Rüþtü AYLA aleyhine açýlan Meni Müdahele ve kal davasýnda, dava konusu 124 ada 8 ila 13, 127 ada 10 ila 12 vs. sayýlý taþýnmazlarýn bulunduðu Kaþyayla köyünde kadastro tespiti yapýlmakla, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görevsizlik kararý verilerek Mahkememize gönderilen davada yapýlan yargýlama sonucunda davanýn kýsmen kabulüne karar verilmiþ olup, hüküm Orman Ýdaresince Yargýtay'ca bozulmasý istemli olarak temyiz edilmiþtir. Tespit maliklerinden MUSTAFA TATOÐLU, MAKBULE TATOÐLU, OSMAN BAHRÝ TATOÐLU , MEHMET NÝYAZÝ TATOÐLU, MAHMUT ÞEVKET TATOÐLU, MAHMUT ÞÝMÞEK, MEHMET YILDIRIM'a tüm aramalara raðmen dava dilekçesi ile duruþma günü, karar ve Yargýtay kararý ilamý teblið edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmekle; Adý geçen davalýlarýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 06/07/2011 günü saat 09:00'da Mahkememizde hazýr bulunmasý ya da bir vekil ile kendilerini temsil ettirmesi, aksi halde yargýlamanýn yokluklarýnda yapýlýp karar verileceði hususu dava dilekçesi ve duruþma günü tebliðine kaim olmak üzere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 33354

T. C. SÝVRÝHÝSAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

Sayý: 2010/804 Esas. 16/05/2011 Gaziosmanpaþa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2011 tarih, 2010/804 esas, 2011/63 sayýlý karar ile Malatya ili, Kale ilçesi, Sarýot, C: 132, H: 15, Bsn: 71'de nüfusa kayýtlý Latif ile Zeynep'den olma 05/12/2008 doðumlu Ýrem Nur Karakaþ'ýn Ýrem Nur olan isminden Ýrem isminin terkini ile Beyza adýnýn eklenerek Beyza Nur olarak tashihine ve tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 33389

T. C. ÜMRANÝYE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/1498 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 20/05/2011 saat 10:00-10:05 arasýnda ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL BARAJYOLU OTOPARKI ESENÞEHÝR BARAJYOLU CAD. NO: 33/1 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 25/05/2011 günü ayný yer ve saratler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20' si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 20.000,00 1 adet 34 UB 1899 PLAKALI 2003 MODEL HONDA CIVIC 4 KAPI, GÜMÜÞ RENKLÝ ARAÇTA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT, MUHTELÝF HAFÝF EZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 32557

T. C. HINIS KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ SAYI: 2006/104 Esas. Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine itiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince; Dahili davalý Erzurum ili, Hýnýs ilçesi, Yaylakonak köyü nüfusuna kayýtlý Þahzade ve Þariban'dan olma, 01/01/1952 doðumlu ve Hýnýs ilçesi, Yaylakonak köyünde ikamet eden Nazif'e BÜYÜKTEPE' nin tüm aramalara raðmen adresinin tespit edilemediði, adresi tespit edilemeyen davalý Nazife BÜYÜKTEPE'nin tebligat yerine geçmek üzere duruþmanýn atýlý bulunduðu 20/06/2011 günü saat 09:00'da Erzurum ili, Hýnýs ilçesi Kadastro Mahkemesinde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve dava hakkýndaki cevaplarýný bildirmesi aksi halde yargýlamaya yokluðunda devam edilerek karar verileceði hususu ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 02/05/2011 www.bik.gov.tr B: 33321


AÝLE - SAÐLIK

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

KOAH hastalýðýnda artýþ korkutuyor Seminerde organ baðýþýnýn psikolojik boyutlarý da anlatýldý.

Kartallýlara organ baðýþý konusu anlatýldý OR GAN ba­ð ý­þ ý­ ko­n u­s un­d a­ yurt­ ge­n e­l in­d e du­yar­lý­lý­ðý­art­týr­ma­ya­yö­ne­lik­ça­lýþ­ma­lar­yü­rü­t en­ Me­d i­c al­ Park­ Or­g an­ Nak­l i­ Mer­k e­z i dok­tor­la­rý,­Kar­tal­Be­le­di­ye­si’nin­dü­zen­le­di­ði “Or­gan­Nak­li­ve­Ba­ðý­þý” se­mi­ne­rin­de­Kar­tal­lý­lar­la­ bu­luþ­tu.­ Me­di­cal­ Park­ Göz­te­pe­ Has­ta­ne­si­ Or­gan­ Nak­li­ Mer­ke­zi­ Ko­or­di­na­tö­rü Dr.­ Sü­l ey­m an­ Ti­l if,­ Me­d i­c al­ Park­ Or­g an Nak­li­Mer­ke­zi­Ý­da­rî­Ko­or­di­na­tö­rü­Ba­nu­O­nat­ ve­ Göz­t e­p e­ Me­d i­c al­ Park­ Has­t a­n e Komp­l ek­s i’nden­ Uz­m an­ Psi­k o­l og­ Ze­r en Ok­çu­oð­lu’nun­ka­týl­dý­ðý­se­mi­ner­de­or­gan­ba­ðý­þý­nýn­ ö­ne­mi­ ve­ psi­ko­lo­jik­ bo­yut­la­rý­ e­le­ a­lýn­dý.­Dr.­Sü­ley­man­Ti­lif,­Tür­ki­ye’de­70­bin has­t a­n ýn­ böb­r ek­ bu­l a­m a­d ý­ð ý­ i­ç in­ di­y a­l i­z e bað­lý­bir­hayat­sür­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Bu­nun­en ö­nem­li­ sebebi­nin­ ba­ðýþ­ az­lý­ðý­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Ti­lif­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­ “Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý ve­ri­le­ri­ne­gö­re­ge­çen­yýl­ül­ke­miz­de­3­bin­10 na­kil­ ya­pý­la­bil­di.­ Bun­la­rýn­ 3’te­ 2’si­ böb­rek nak­li.­Av­ru­pa­Bir­li­ði’nin­or­ta­la­ma­sý­i­se­yýl­da 7­ bin­ na­k il.­ Biz­d e­ ye­t e­r in­c e­ or­g an­ nak­l i mer­k e­z i­ ve­ cer­r a­h ý­ bu­l un­m a­s ý­n a­ rað­m en ma­a­le­sef­ ye­te­rin­ce­ na­kil­ ya­pýl­mý­yor.­ Bu­nun en­ö­nem­li­ne­de­ni­be­yin­ö­lü­mün­de­tes­bit­ye­ter­siz­li­ði.­Yýl­da­4­bin­ci­va­rýn­da­be­yin­ö­lü­mü ger­çek­le­þi­yor;­ an­cak­ bu­ ko­nu­da­ ge­çen­ yý­lý baz­ al­dý­ðý­mýz­da­ bun­la­rýn­ sa­de­ce­ 952’si­ za­ma­nýn­da­tes­bit­e­di­le­bil­di­ve­298’i­ba­ðý­þa­dö­ne­bil­di”­de­di.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Ofiste de saðlýklý beslenilir DÝYETÝSYEN Gi­zem­Tu­tar,­yo­ðun­ko­þuþ­tur­ma­i­çin­de­ki­þe­hir­in­sa­ný­na­o­fis­te­de­uy­gu­la­na­bi­le­cek­ba­sit­teklifler­le­sað­lýk­lý­bes­len­me­nin,­ ve­r i­l en­ ki­l o­y u­ ko­r u­m a­n ýn­ ve­ sað­l ýk­l ý kal­ma­nýn­i­puç­la­rý­ný­ve­ri­yor.­Sað­lýk­lý­bir­gü­nün­ i­yi­ bir­ sa­bah­ kah­val­tý­sýy­la­ baþ­la­dý­ðý­ný be­lir­ten­Tu­tar,­po­ða­ça­ye­me­nin­kah­val­tý­et­mek­ ol­ma­dý­ðý­na­ ve­ aç­lý­ðý­ ge­çiþ­tir­mek­ i­çin ye­nen­ si­mi­din­ de­ týp­ký­ bir­ ham­bur­ger­ gi­bi fast­fo­od­ sa­yýl­dý­ðý­na­ dik­kat­ çe­ki­yor.­ Hayatý­mý­z ýn­ ve­ bes­l en­m e­ a­l ýþ­k an­l ý­ð ý­m ý­z ýn­ týp­k ý sat­ranç­ o­yu­nu­ gi­bi­ bir­ stra­te­ji­ sa­n'a­tý­ ol­du­ðu­n u­ söy­l e­y en­ Tu­t ar,­ hem­ ki­l o­ ver­m ek, hem­de­sað­lýk­lý­bes­len­me­yi­bir­hayat­bi­çi­mi ha­li­ne­ge­tir­mek­is­te­yen­ler­i­çin­yo­ðun­ça­lýþ­ma­or­ta­mýn­da­uy­gu­la­na­bi­le­cek­ba­sit­i­puç­la­rý­ ve­ri­yor.­ Tu­tar,­ i­puç­la­rý­ný­ þöy­le­ a­çýk­lý­yor: “Yay­gýn­ dü­þün­ce­nin­ ak­si­ne­ sað­lýk­lý­ bes­len­me­nin­hiç­de­zor­ve­pa­ha­lý­de­ðil.­O­fis­in­sa­ný ön­ce­lik­le­ su­ tü­ke­ti­mi­ne­ dik­kat­ et­me­li.­ Yo­ðun­ çay­ kah­ve­ tü­ke­ti­mi­nin­ de­ et­ki­siy­le­ ih­mal­e­di­le­bi­len­su­tü­ke­ti­mi­nin­gün­de­en­az­1 lit­re­ ol­ma­sý­ ge­re­kir.­ Gün­ i­çe­ri­sin­de­ hal­siz­lik,­ uy­ku­ ha­li­ ve­ ve­rim­siz­lik­ gi­bi­ so­run­lar­la kar­þý­la­þýl­ma­ma­sý­ i­çin­ mut­la­ka­ a­ra­ ö­ðün­ler ye­nil­me­li.­ Yol­da­ yü­rür­ken­ ý­sý­rý­lan­ si­mi­din ve­ya­i­kin­di­ka­ça­ma­ðý­o­la­rak­ye­nen­çi­ko­la­ta­nýn­a­ra­ö­ðün­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lir­ten­di­ye­tis­yen a­ra­ ö­ðün­ o­la­rak,­ ha­fif­ ve­ kan­ þe­ke­ri­ni­ den­ge­de­tu­ta­cak­ta­ze­ya­da­ku­ru­mey­ve­ler,­süt ü­r ün­l e­r i,­ kü­ç ük­ sand­v iç­l er­ ve­y a­ pi­y a­s a­d a bu­lu­nan­ di­yet­ bis­kü­vi­si­ ve­ kra­ker­ler­ ter­cih e­di­le­bi­lir.”­­ Ýstanbul / Mücahit Çakýr

13

Medýpol Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Naci Karacaoðlan

ÞU ANDA EN SIK ÖLÜME SEBEP OLAN HASTALIKLAR ARASINDA 6’NCI SIRA DA OLAN KRONÝK OBSTRÜKTÝF AKCÝÐER HASTALIÐININ (KOAH) 2015-2020 YILLARI ARASINDA 3’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELECEÐÝ TAHMÝN EDÝLÝYOR ERKEN TEÞHÝS Ýleri evrelerde hastalýðý kontrol altýna almanýn güç olduðunu vurgulayan Selvi, açýklamasýný þöyle sürdürdü:‘’Ayrýca son dönemde hastanýn da sabrý tükenmiþ, dayanma gücü azalmýþtýr. Bu þikâyetlerin önemsenmemesi nedeniyle özellikle ülkemizde yeni taný konmuþ hastalarýn büyük çoðunluðu ileri evrelerdeki hastalardýr. Hastalýk ilerledikçe hastanýn günlük aktiviteleri, çabuk tükenme, bitkinlik, nefes darlýðý ve uykusuzluk nede niyle giderek kýsýtlanýr, sonunda oksijene ve yataða baðýmlý, bakýma muhtaç hale gelir. Üstelik hasta giderek artan sýklýkta acil servise baþvurmak zorunda kalýr ve hayatî tehli kesi olduðundan hastaneye yatýrýlarak tedavi edilmesi gerekir. Bu olaylar, hastanýn ve yakýnlarýnýn sosyal yaþamlarýný son derece olumsuz yönde etkiler. KOAH hastalýðýnda tedavinin püf noktasý, hastalýðýn erken teþhisi, sigaranýn býrakýlmasý, hava kirliliði ve kötü çalýþma koþullarý gibi çevresel etkenlerden uzaklaþmak ve bir göðüs hastalýklarý uzmanýnýn kontrolü ve takibinde olmaktýr.’’

MEDÝCAL Park­Bah­çe­li­ev­ler­Has­ta­ne­si­Gö­ðüs Has­ta­lýk­la­rý­Uz­ma­ný­Dr.­Ah­met­Sel­vi,­ Kro­nik Obs­trük­tif­ Ak­ci­ðer­ Has­ta­lý­ðý­nýn­ (KO­AH) þu an­da­en­sýk­ö­lü­me­sebep­o­lan­has­ta­lýk­lar­a­ra­sýn­da­ 6’ncý­ sý­ra­da­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ bu has­ta­lý­ðýn­ 2015-2020­ yýl­la­rý­ a­ra­sýn­da­ 3’ün­cü sý­ra­ya­yük­sel­me­si­nin­bek­len­di­ði­ni­bil­dir­di. Sel­vi,­ ün­lü­ o­yun­cu­ Def­ne­ Joy­ Fos­ter’ýn­ ö­lü­müy­le­gün­de­me­ge­len­KO­AH’ýn,­‘’en­teh­li­ke­li,­ö­lü­me­se­be­bi­yet­ve­ren­has­ta­lýk­lar’’ sý­ra­la­ma­sýn­da­ki­yük­se­li­þiy­le,­in­san­sað­lý­ðý­ný­teh­dit­et­me­yi­sür­dür­dü­ðü­nü­be­lirt­ti. Dün­y a­ Sað­l ýk­ Ör­g ü­t ü­n ün­ (DSÖ) dün­y a ge­n e­l in­d e­ ya­y ým­l a­d ý­ð ý­ bil­d i­r i­l er­l e­ KO­A H hak­kýn­da­ top­lu­mu­ u­yar­ma­ya­ de­vam­ et­ti­ði kay­de­den­Sel­vi,­‘’DSÖ’nün­a­çýk­la­dý­ðý­ve­ri­le­re

gö­r e,­ 2005­ yý­l ýn­d a­ dün­y a­ ge­n e­l in­d e­ KO­AH’tan­3­mil­yon­ki­þi­ya­þa­mý­ný­kay­bet­ti.­2004 yý­lýn­da­dün­ya­ge­ne­lin­de­KO­AH’lý­has­ta­sa­yý­sý­ 64­ mil­yon­ken­ bu­ sa­yý­ her­ ge­çen­ yýl­ da­ha da­ar­tý­yor.­Ay­rý­ca,­KO­AH­has­ta­la­rý­nýn­yüz­de 90’a­ya­ký­ný­az­ge­liþ­miþ­ve­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­ler­den­ge­li­yor’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý. Sel­vi,­a­çýk­la­ma­sýn­da­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Has­ta­lýk­ kro­nik­tir­ ve­ te­da­vi­ye­ rað­men­ i­ler­le­yi­ci bir­ka­rak­te­ri­var­dýr.­Baþ­ka­bir­ö­nem­li­ko­nu­i­se has­ta­lý­ðýn­ sa­de­ce­ ak­ci­ðer­le­ri­ et­ki­le­mek­le­ kal­ma­yýp­ bit­kin­lik,­ yor­gun­luk,­ duy­gu­ bo­zuk­luk­la­rý,­uy­ku­bo­zuk­luk­la­rý,­men­tal­prob­lem­ler,­iþ gü­cü­kay­bý­ve­sos­yal­ya­þam­da­ö­nem­li­ký­sýt­la­ma­la­ra­ne­den­ol­ma­sý­dýr.­Has­ta­lýk­baþ­lan­gýç­ta sa­b ah­l a­r ý­ ök­s ü­r ük,­ bal­g am­ ve­ tü­k ür­m e­ i­l e

baþ­lar.­Bu­ök­sü­rük,­bal­gam­ve­tü­kür­me,­has­ta­yý­kýs­men­ra­hat­la­týr.­Ý­ler­le­yen­yýl­lar­da­bu­þi­kâ­yet­le­re­ ne­fes­ dar­lý­ðý­ ve­ gö­ðüs­te­ hý­rýl­tý­ his­si ek­le­nir.­ Ne­fes­ dar­lý­ðý­ ö­zel­lik­le­ eg­zer­siz­le­ bir­lik­te­his­se­di­lir.­Has­ta­e­for­sarf­e­der­ken­ça­buk tü­ke­nir,­ ne­fe­si­ni­ ye­ti­re­me­di­ðin­den­ þi­kâ­yet­ e­der.­Þi­kâ­yet­le­rin­þid­det­len­di­ði­ay­lar­ca­sü­re­bi­len­a­lev­len­me­dö­nem­le­ri­ge­li­þir.’’ Bu­nun­ bir­ has­ta­lýk­ ol­du­ðu­nun­ ço­ðun­luk­la fark­ e­di­le­me­di­ði­ni,­ týb­bî­ yar­dý­mýn­ ge­nel­lik­le a­ran­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­ten­ Sel­vi,­ ‘’He­kim­ o­la­rak pra­tik­te­ gör­dü­ðü­müz­ týb­bî­ yar­dý­mýn,­ an­cak a­lev­len­me­ dö­nem­le­ri­ çok­ þid­det­len­di­ðin­de, bi­rey­ne­fes­a­la­maz­ha­le­gel­di­ðin­de­a­ran­dý­ðý­dýr­ ki,­ bu­ dö­nem­de­ has­ta­lýk­ çok­tan­ i­le­ri­ ev­re­le­re­u­laþ­mýþ­o­lur’’­de­di.­­Ýstanbul / aa

‘Anneler Öðrensin, Çocuklarýmýz Doðru Beslensin’ projesi sürüyor BUR SA Ýl­ Sað­l ýk­ Mü­d ür­l ü­ð ü­ ta­r a­f ýn­d an ha­ya­ta­ ge­çi­ri­len­ ‘An­ne­ler­ Öð­ren­sin,­ Ço­cuk­la­rý­mýz­ Doð­ru­ Bes­len­sin’ pro­je­si­ sü­rü­yor.­ Pro­je­ kap­sa­mýn­da,­ mer­kez­ Yýl­dý­rým il­çe­sin­de­ ya­þa­yan­ 0-6­ yaþ­ a­ra­sý­ ço­cu­ðu o­lan­ an­ne­le­re­ yö­ne­lik­ e­ði­tim­ ve­ril­di. A­i­le­ He­ki­mi­ Dr.­ Ce­li­le­ Yer­li­yurt­ ve Hem­þi­re­Di­lek­Tur­han­Yer­gin­ta­ra­fýn­dan­Va­kýf­A­i­le­Sað­lý­ðý­Mer­ke­zi’nde­ve­ri­len­e­ði­tim­de­an­ne­le­re,­ ço­cuk­la­rý­ bes­le­me­de­ ya­-

pý­lan­ yan­lýþ­lýk­lar­ an­la­týl­dý.­ Va­kýf­ A­i­le­ Sað­lý­ðý­Mer­ke­zi’nde,­0-6­ay,­6­ay-2­yaþ­ve­2-6 yaþ­grup­la­rý­ný­i­çe­re­cek­þe­kil­de­3­ay­rý­ka­te­go­ri­de,­10­ki­þi­lik­grup­la­ra­in­te­rak­tif­e­ði­tim tek­ni­ði­ve­an­ne­ler­le­söy­le­þi­tar­zýn­da­ya­pý­lý­yor.­E­ði­tim­le­re­ka­tý­lan­an­ne­le­re,­e­ði­tim­den son­ra­ spon­sor­ fir­ma­lar­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ süt­ ve bul­gur­da­ðý­tý­lý­yor.­Bes­len­me­e­ði­tim­le­ri­Yýl­dý­rým­ böl­ge­sin­de­ki­ a­i­le­ sað­lý­ðý­ mer­kez­le­rin­de­ yýl­ bo­yun­ca­ de­vam­ e­de­cek.­­Bursa / cihan

Çocuklarda da horlamak uyku apnesinin ilk iþareti olabilir AP NE ke­l i­m e­s i­ Yu­n an­c a­d a­ “so­l uk­s uz­ kal­mak” an­la­mý­na­ge­lir.­Çok­þid­det­li­hor­la­mak, so­lu­num­ güç­lü­ðü­ i­le­ u­yan­mak,­ ge­ce­ ter­le­mek,­a­ðýz­ku­ru­lu­ðu­ve­bo­ðaz­að­rý­sý­ya­þa­mak, sa­bah­la­rý­baþ­að­rý­la­rý­i­le­bir­lik­te­yor­gun­kalk­mak,­ gün­düz­le­ri­ u­yuk­la­mak,­ uy­ku­da­ so­lu­num­ du­r ak­l a­m a­l a­r ý­n ýn­ (Uy­k u­ Ap­n e­s i­n in) be­lir­ti­le­ri­dir.­ Ço­cuk­lar­da­ gö­rü­len­ uy­ku­ ap­ne­si­ ko­nu­sun­da­ Ço­cuk­ Sað­lý­ðý­ Has­ta­lýk­la­rý ve­ Ço­cuk­ A­ler­ji­si­ Uz­ma­ný­ Prof.­ Dr.­ Yon­ca Nu­hoð­lu­an­ne­ba­ba­la­rý­u­ya­rý­yor. Prof.­Dr.­Yon­ca­Nu­hoð­lu,­gü­nü­müz­de­her 100­ ço­cuk­tan­ 10’u­nun­ ge­ce­ hor­la­dý­ðý­na­ ve

her­100­ço­cuk­tan­i­ki­si­nin­uy­ku­ap­ne­si­ol­du­ðu­na­dik­kat­çek­ti.­Nu­hoð­lu;­ço­cuk­lar­da­hor­la­ma­nýn­ilk­i­þa­re­ti­nin­bu­run­tý­ka­nýk­lý­ðý­ol­du­ðu­nu,­ bur­nu­ tý­ka­lý­ o­lan­ ço­cuk­la­rýn­ a­ðýz­dan ne­fes­ al­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­ný,­ a­ðýz­dan­ ne­fes­ al­ma so­nu­cu­tit­re­þen­üst­so­lu­num­yo­lu­dolayýsýyla hor­la­ma­o­luþ­tu­ðu­nu­be­lirt­ti.­ Ço­cuk­lar­da­gö­rü­len­uy­ku­ap­ne­si­ni­ilk­an­ne ba­ba­la­rýn­fark­et­ti­ði­ni­be­lir­ten­Nu­hoð­lu,­þöy­le de­vam­et­ti:­“Uy­ku­sun­da­hu­zur­suz­o­lan,­hor­la­yan,­iç­çe­ken­ço­cu­ðun­za­man­za­man­ne­fes al­ma­ya­a­ra­ve­rir.­20­sa­ni­ye­den­baþ­la­yýp­40-60 sa­ni­ye­ye­ u­za­ya­bi­len­ bu­ ne­fes­ al­ma­ma­ sü­reç­-

le­ri­nin­ar­dýn­dan­vü­cu­dun­ok­si­jen­siz­ka­lýr.­Bu du­rum­da­be­yin­ha­fif­çe­u­ya­nýk­lýk­ha­li­ne­ge­çer, vü­cu­da­ne­fes­al­ma­sý­i­çin­a­larm­ve­rir­ve­ço­cuk de­rin­bir­ne­fes­a­lýr.­Bu­sü­reç­ler­ge­ce­bo­yun­ca yüz­ler­ce­kez­tek­rar­la­nýr.­ Bu­run­ tý­ka­nýk­lý­ðý­na bað­lý­ o­la­rak­ ço­cu­ðun­ uy­ku­ ka­li­te­si­ bo­zar. Uy­ku­su­nu­ a­la­ma­dý­ðý­ i­çin­ gün­düz­ uy­ku­lu­ ve yor­gun­o­lan­ço­cuk­lar,­gün­i­çin­de­ders­le­ri­ne kon­san­tre­ o­la­maz.­ Bu­ se­bep­ten­ do­la­yý­ ders ba­þa­rý­sý­ dü­þer.­ Et­ra­fý­na­ kar­þý­ dav­ra­nýþ­ bo­zuk­lu­ðu­ ser­gi­le­yen­ ay­ný­ za­man­da­ hi­pe­rak­tif o­lan­ço­cuk­lar,­bir­çok­kez­hi­pe­rak­ti­vi­te­dik­kat ek­sik­li­ði­bo­zuk­lu­ðu­teþ­hi­siy­le­te­da­vi­e­di­lir.”

Saç ekimi doðru yapýlýrsa baþarý oraný yüksektir MEDÝPOL Has­ta­ne­si­Es­te­tik, Plas­tik­ve­Re­kons­trük­tif­Cer­ra­hi Uz­ma­ný­Prof.­Dr.­Na­ci­Ka­ra­ca­oð­lan,­“Doð­ru­ya­pýl­dý­ðý­tak­dir­de saç­e­ki­mi­nin­ba­þa­rý­o­ra­ný­çok yük­sek­tir.­Do­ðal­bir­gö­rü­nüm­i­çin­saç­la­rýn­kel­o­lan­böl­ge­le­re, doð­ru­me­sa­fe­de,­doð­ru­a­çýy­la­ve doð­ru­yo­ðun­luk­ta­e­kil­me­si­çok ö­nem­ta­þý­mak­ta­dýr”­de­di.­Me­di­pol­Has­ta­ne­si­Es­te­tik,­Plas­tik­ve Re­kons­trük­tif­Cer­ra­hi­Uz­ma­ný Prof.­Dr.­Na­ci­Ka­ra­ca­oð­lan,­gü­nü­müz­de­er­kek­le­rin­ço­ðun­lu­ðu­nun­saç­dö­kül­me­si­so­ru­nuy­la kar­þý­kar­þý­ya­kal­dý­ðý­ný­söy­le­di. Saç­kay­bý­nýn­ge­ne­tik­ka­lý­tý­ma bað­lý­o­la­rak,­yaþ­lan­may­la­be­ra­ber,­trav­ma­tik­ya­ra­lan­ma­lar son­ra­sý­ve­ya­çe­þit­li­týb­bî­ra­hat­sýz­lýk­la­rý­ta­ki­ben­o­luþ­tu­ðu­nu­be­lir­ten­Kar­aca­oð­lan,­“Ne­den­ne o­lur­sa­ol­sun­vü­cut­ta­ye­ter­li­saç kö­kü­o­lan­tüm­has­ta­la­ra­ba­þa­rýy­la­saç­e­ki­mi­ya­pý­la­bi­lir”­de­di. Saç­kay­bý­nýn­sa­de­ce­er­kek­le­re öz­gü­ol­ma­dý­ðý­ný­da­ha­týr­la­tan Ka­ra­ca­oð­lan­þöy­le­de­vam­et­ti: “Uy­gu­la­ma­da­ge­nel­lik­le­en­se­den a­lý­nan­saç­kök­le­ri­he­def­len­miþ saç­sýz­böl­ge­ye­e­kil­mek­te­dir.­Saç e­ki­mi­bu­ko­nu­da­i­yi­bir­e­ði­tim al­mýþ­de­ne­yim­li­Plas­tik­Cer­rah baþ­kan­lý­ðýn­da­bir­e­kip­ta­ra­fýn­da do­na­ným­lý­has­ta­ne­or­ta­mýn­da ger­çek­leþ­ti­ril­me­si­en­i­yi­so­nuç­la­rýn­a­lýn­ma­sýn­da­çok­ö­nem­li­dir.”­­Said Temur / Ýstanbul

Esenler’de otizm ve çölyak semineri ESENLER Be­le­di­ye­si-Ýs­tan­bul Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­(ÝBB) AB Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mis­yo­nu­iþ­bir­li­ðin­de “O­tizm­ve­Çöl­yak” has­ta­lýk­la­rý­ko­nu­sun­da­bil­gi­len­dir­me se­mi­ne­ri­dü­zen­len­di.­Se­mi­ner­de;­üc­ret­siz­Çöl­yak­has­ta­lý­ðý­ta­ra­ma­sý­ya­pýl­dý.­E­sen­ler­Be­le­di­ye­si­Kon­fe­rans­Sa­lo­nu’nda­dü­zen­le­nen­se­mi­ne­re;­çok­sa­yý­da o­tizm­has­ta­sý­ço­cuk­i­le­an­neba­ba­la­rý­ve­il­çe­de­en­gel­li­le­re yö­ne­lik­hiz­met­ve­ren­der­nek­le­rin­tem­sil­ci­le­ri­ka­týl­dý.­Se­mi­ner­de­ko­nu­þan­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­Mec­lis­Ü­ye­si­ve AB­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mis­yon­Baþ­ka­ný­Ay­la­Ser­pil­Bað­rý­a­çýk,­2011 yý­lý­nýn­ “Av­ru­pa­Gö­nül­lü­lük­Yý­lý”­ ol­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­ö­zel­lik­le en­g el­l i­va­t an­d aþ­l a­r a­yö­n e­l ik hiz­met­le­re­a­ðýr­lýk­ver­dik­le­ri­ni söy­le­di.­Se­mi­ner­de­ko­nu­þan To­hum­O­tizm­Vak­fý’ndan­Uz­man­Psi­ko­log­Ay­ça­Tun­çer­i­se; o­tizm­has­ta­lý­ðý­nýn­sebep­le­ri­ve be­lir­ti­le­ri­hak­kýn­da­bil­gi­ler­ve­re­rek,­o­tizm’in­do­ðuþ­tan­ge­len bir­has­ta­lýk­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. O­tizm’in­hayatýn­ilk­üç­yý­lýn­da or­ta­ya­çý­kan­nö­ro­lo­jik­bir­bo­zuk­l uk­ ol­d u­ð u­n u­ söy­l e­y en Tun­çer,­a­i­le­nin­ve­sos­yal­çev­re­nin­O­tizm­has­ta­lý­ðýn­da­çok­ö­nem­li­bir­rol­oy­na­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Tun­çer,­top­lu­mun­o­tizm­li bi­rey­le­ri­da­ha­i­yi­an­la­ma­sý­ve ka­mu­o­yun­da­far­kýn­da­lýk­o­luþ­tu­rul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­de­dik­kat çek­ti.­­Ýstanbul / Yeni Asya


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

SPOR

Y

TRABZON'DAN SÝVAS'A TEPKÝ TRABZONSPOR GENEL SEKRETERÝ HASAN YENER, SÝVASSPOR'UN F.BAHÇE'YE 8 BÝN BÝLET AYIRMASINI ELEÞTÝRDÝ. YENER, "SEYÝRCÝ KONTENJANININ ARTTIRILMASI F.BAHÇE'YE CÝDDÝ BÝR AVANTAJ SAÐLAR. FEDERASYONDAN BU KONUDA TEDBÝR ALINMASINI ÝSTEDÝK" DEDÝ.

SÝVASSPOR KASASINI DOLDURACAK ÞAMPÝYONUN belirleneceði Fenerbahçe maçý için bilet fiyatlarýný kale arkasý tribünü için 50, maraton tribünü için 250 ve VÝP tribünü için 400 lira olarak belirleyen Sivasspor yönetimi, bilet satýþýndan elde edeceði hasýlatla kasasýný dolduracak. Bu sezon maçlarda genellikle biletleri 5, 10, 15 liradan satýþa sunan Sivasspor yönetimi, ''4 Büyüklerden'' Galatasa ray, Beþiktaþ ve Trabzonspor ile yaptýðý

maçlarda da bilet fiyatlarýný daha düþük seviyede tutmuþtu. Bu arada Pazar günkü karþýlaþmaya, az sayýda Sivassporlu taraftarýn gelmesi, stadyumun büyük bir bölümünün Fenerbahçe taraftarýyla dolmasý bekleniyor. Fenerbahçeli taraftarlarýn, kendilerine ayrýlan tribünlerinin yaný sýra, Sivassporlu taraftarlara ayrýlan maraton ve VÝP tribünlerinden de bilet alacaðý ileri sürülüyor.

TRABZONSPOR Kulübü, Sivasspor'un Fenerbahçe taraftarý için yüzde 5'lik seyirci kontenjanýnýn arttýrýlmasýnýn doðru olmadýðýný bildirdi. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, yaptýðý açýklamada, ligin son haftasýna girilirken henüz þampiyonun kesinleþmediðini belirtti. Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn da þampiyonluðu belirleyecek bir maç olduðunu ifade eden Yener, þunlarý söyledi: ''Misafir takýma ayrýlmasý gereken seyirci kapasitesinin arttýrýlmasý Fenerbahçe'ye ciddi bir avantaj saðlar. Bu maçta Fenerbahçe'nin alacaðý bir

beraberlik, Trabzonspor'un þampiyon olmasýný doðurur. Bu tarz bir maçta yüzde 5'i lik kon ten ja nýn art tý rýl ma sý doð ru bir davranýþ olmaz diye düþünüyoruz. Futbol Federasyonu'ndan bu konuda tedbir almasýný istedik. Buna bir önlem almasýný istiyoruz. Eðer Fenerbahçe þampiyonluðu garantilemiþ olsaydý, o zaman kapasite arttýrabilirdi. Ama þu aþamada böyle bir þey doðru deðil.'' 16 bin kiþilik kapasiteli 4 Eylül Stadý'nýn yüzde 5'lik bölümü 800 kiþiye denk gelirken, Sivasspor 8 bin civarýnda bileti konuk takým taraftarýna ayýrmýþtý.

Hipertansiyon Günü'nde maç oynadýlar

KUYRUKLAR UZADI: Pazar günü oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe karþýlaþmasýnýn biletlerinin salý günü satýþa sunulacaðýnýn duyurulmasýnýn ardýndan çok sayýda taraftar, gece saatlerinden itibaren Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanýndaki Sivasspor giþesi önünde toplandý. FOTOÐRAF: CÝHAN

BÝLET TELAÞI BAÞLADI SÜPER LÝGDE ÞAMPÝYONUN BELÝRLENECEÐÝ SÝVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ BÝLETLERÝNE ÖZELLÝKLE FENERBAHÇELÝ TARAFTARLAR GECEDEN KUYRUÐA GÝREREK YOÐUN ÝLGÝ GÖSTERDÝ SÜPER Lig’in son haftasýndan þampiyonluðun güçlü adaylarýndan Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk olacak. Bu karþýlaþma öncesi kentte hareketli anlar yaþanýyor. Trabzonspor ile ayný puana sahip olan ancak ikili averajla lider konumunda bulunan Fenerbahçe’nin taraftarlarý karþýlaþmayý tiribünden izleyebilmek için büyük çaba harcýyor. Bu sabah saat 09.30’da biletlerin satýþa sunulacaðýný duyan sarý

lacivertli ve ev sahisi Sivassporlu taraftarlar gece saatlerinden itibaren bilet satýþ giþesi önünde kuyruk oluþturdu. Bilet kuyruðu, giþenin açýlmasýyla birlikte Kongre ve Etnografya Müzesi yanýna kadar uzadý. Bir an önce bilet almak isteyen taraftarlar zaman zaman izdiham yaþanmasýna neden oldu. Gergin anlarýn yaþandýðý bilet satýþý polis gözetiminde ancak baþlatýlabildi. Bilet giþesinin açýlmasýný bekleyen

bazý taraftarlar, tavla oynarken bazýlarý da yere serdikleri kilimler üzerinde yatarak vakit geçirdi. Þehir dýþýndan gelen ve toplu bilet almak isteyen kiþilere karþý kulüp yönetimi ve emniyet güçleri tedbir alarak; bir kiþiye 2’den fazla bilet satýþý yapýlmadý. Þampiyonluk düðümünü çözecek karþýlaþmanýn biletleri kale arkasý tribünü 50, maraton tribünü 250 ve VÝP tribünü 400 liradan satýlýyor

Porto mu, Braga mý?

UEFA Kupasý kimin olacak?

TÜRK Kardiyoloji Derneði (TKD) Hipertansiyon Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr. Sýddýk Ülgen, eriþkin insanlarýn üçte iki sinde hipertansiyon hastalýðý bulunduðunu belirterek, ''Hipertansiyon, tedavi sayesinde yarý yarýya indirilebilir'' dedi. TKD, ''Dünya Hipertansiyon Günü'' etkinlikleri kapsamýnda hastalýðýn önemini belirtmek ve önlem almak için Ýnönü Stadý'nda futbolcu ve kardiyologlarý futbol maçýnda buluþturdu. Konuþmalarýn ardýndan Türk futbolunun önemli isimleri ve genç sporcular ile kardiyologlar hipertansiyona dikkati çekmek için futbol maçý oynadý. Sistolik (büyük tansiyon) takýmý oyuncularýnýn hapsinin 12, diyalostik (küçük tansiyon) takýmýnýn oyuncularýnýn ise 8 numaralý formalar giydikleri maçý, Türk futbolunun önemli hakemlerinden Mustafa Çulcu yönetti. Beþiktaþ'ýn eski futbolcularýndan Yasin Sülün'ün de yer aldýðý maçta, kardiyologlar ve genç futbolcular karþý karþýya geldi. Normal süresi 7-7 biten maçý, penaltý atýþlarýyla Sistolik Takýmý ''12-8'' kazandý. Erol Doyuran / Ýstanbul

nsokur@gmail.com

Ünal Aysal'ýn icraatý merakla bekleniyor nal Aysal G.Saray tarihinin rekor oy oranýyla seçilen ilk baþkaný oldu. Üyelerin bu tercihi, G.Saray'da bir deðiþim ve yeni bir atýlýmýn baþlangýcýnýn isteði oldu. Mehmet Helvacý, baþkanýný arkadan vuran imajýyla seçime girdi. Sonuç ayný zamanda Mehmet Helvacý'nýn þahsýnda, birlikte olduðu Adnan Polat'ýn cezalandýrýlmasý diye de okunabilir.Turgay Kýran'ýn daha önceki seçimde baþarýsýz olduðu düþünülürse, seçimin öncesinde favorinin Ünal Aysal olduðu rahatlýkla söylenebilirdi. Yeni yönetimin G.Saray'a hayýrlý olmasýný diliyoruz. Daha önce yazdýðýmýz gibi seçimden sonra yönetimin yapacaðý iþler çok çok önemli. Aysal, seçim sonunda tek þey vaad ediyorum "baþarý, baþarý, baþarý" dedi. Bu vaadi gerçekleþtirmek için bende "dikkat, dikkat, dikkat" diyorum. Yeni yönetim eðer atacaðý adýmlarda yeni bir hatalar zinciri meydana getirirse, G.Saray'ý bugünkünden çok daha sýkýntýlý günlerle karþýlaþabilir. Evvel emirde G.Saray'da bozulmuþ olan "takýmdaþlýk" olgusu yeniden tesis edilmeli. Bunun yeri olan Florya öncelikle ihya edilmeli. G.Saray kulübünde müsabakalarý kazanma mizanseninin yeri olan Florya ahengi yakalayamazsa, baþarýnýn yakalanacaðý koca bir hayaldir. Florya'nýn her santimetre karesini ve ruhunu çok iyi bilen bir teknik adam olan tek adam, Fatih Terim'dir. Nasýl ki; merhum Özhan Baþkan zamanýnda Terim'in gönderilmesi nasýl büyük bir hata olduysa, bugün Terim'in yerine bir baþkasýnýn Florya'ya getirilmesi ondan daha büyük bir hata olur. Gerçi Özhan Baþkanýn o zaman Fatih Terim'i getirme zamaný hatalýydý. Çünkü Lucescu takýmý þampiyon yapmýþtý ve baþarýlý gidiyordu. Belki bir sezon daha bekleyebilirdi. Ama "gönüllerin teknik adamýný takýmýn baþýna getireceðim" sözünün arkasýnda durmak için bu icraatý yapmýþtý. Burada þuna dikkat çekmek istiyorum. Terim'in G.Saray'a ikinci geliþinin zamanlamasý yukarýda belirttiðim nedenle yanlýþtý. Ama þimdi durum çok farklý. G.Saray'ýn bugün Terim'in bilgi, tecrübe, motivasyon, otorite, psikologluðuna her zamankinden çok daha fazla ihtiyacý var. Bozulmuþ olan takým ruhunun, kaybedilen kazanma özgüveninin tesisini hangi teknik adam saðlýklý temel üzerine oturtabilir? Buna Ünal Aysal yönetiminin çok iyi karar vermesi lazým. Ayrýca alt yapýnýn baþýnda olduðu süre içinde, G.Saray'a pek çok yetenekli oyuncu kazandýrýlan Ali Yavaþ'ýn, yeniden eski görevine döndürülmesi Florya'nýn eski havasýna kavuþmada ayrý bir katký saðlayacaktýr. Taraftarlar Aysal yönetiminin ilk icraatlarýný marakla bekliyorlar.

Ü

n UEFA Avrupa Ligi Kupasý, sahibini yarýn oynanacak final maçýyla bulacak. Portekiz'in Porto ve Braga takýmlarý, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için Ýrlanda'nýn Dublin kentinde karþý karþýya gelecek. Dublin Arena'da TSÝ 21.45'te baþlayacak olan karþýlaþmayý Ýspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek. Carballo'nun yardýmcýlýklarýný ayný ülkeden Roberto Alonso Fernandez ve Jesus Calvo Guadamuro yapacak.Karþýlaþma Star TV'den naklen yayýnlanacak.

Fener'li gençlere Köþk'ten davet n CUMHURBAÞKANLIÐINI N "81 Ýlden 81 Yýldýz" projesi kapsamýnda, sporda ve eðitimde baþarýlý gençlerin desteklendiði "2011 Yýldýzlarý" tanýtým resepsiyonuna, Fe nerbahçe Kulübü kürekçilerinden Ogeday Giriþken ve Onat Kazaklý Çankaya da davet edildi. Giriþken ve Ka zaklý, 18 Mayýs Çarþamba günü Çankaya Köþkü'nde verilecek resepsiyona katýlacak. Köþk'ün resepsiyonuna davet edilen kürekçiler, genç iki tek kategorisinde Gençler Dünya Þampiyonasý ve Gençler Olimpiyatlarýnda final çekerek Türkiye'ye önemli baþarýlar kazandýr mýþlardý. Halen Milli Takým'da bulunan sporcular, bu yýl yapýlacak 23 Yaþ Altý Dünya Þampiyonasý'nda Türkiye'yi temsil edecek.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

ABD’li Nur talebesi Ýmran Kurter (saðda) kýsa bir konuþma yaptý.

FOTOÐRAFLAR: UMUT YAVUZ, ERHAN AKKAYA, MÜCAHÝT ÇAKIR, SELAHATTÝN VATANSEVER

Sunucu Münir Þahin Aðaryýlmaz

PANEL

18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

15

ÞÖLENDE GENÇLÝK KONGRESÝ DEKLARASYONLARI DA SUNULDU

Þölen, gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular'ýn da kura çektiði ödüllü çekiliþlerle renklendi.

Emre Karabenek Hatýralarý canlandýran skeç, alkýþlarla izlendi.

Ýbrahim Özdabak karikatür albümünü imzaladý.

Türkiye'nin dört bir yanýndan Konya'ya akýn eden yaklaþýk 5 bin kiþi Þeb'i arus törenlerinin yapýldýðý Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni'ni ilgiyli izlediler.

GENÇLER VE KENDÝNÝ "GENÇ" HÝSSEDENLER AYNI ÞÖLENDE BULUÞTU

GEL DEDÝ... GELDÝLER Mehmet Kutlular, Cebeci ve Uslu kitaplarýný imzaladýlar.

BU YIL ÝKÝNCÝSÝ DÜZENLENEN RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ, KONYA'DA YAKLAÞIK 5 BÝN KÝÞÝNÝN ÝÞTÝRAK ETTÝÐÝ BÝR KATILIMLA GERÇEKLEÞTÝ. PROGRAMDA, ÞÖLEN KAPSAMINDA YAPILAN YARIÞMALARIN ÖDÜLLERÝ DE VERÝLDÝ. ELÝF NUR KURTOÐLU KONYA

Ali Vapurlu ve Sebahattin Yaþar okurlarýyla sohbet ettiler.

Ekmen, Peygamberimizin Hayatý çizgi romanýný çocuklara imzaladý.

Ýlahi korosu Þölen'e gelenlerin kulaklarýnýn pasýný sildi.

Program öncesi Mehteran mini bir konser icra etti.

Buðra Hepkanar

TÜRKÝYE'NÝN her bölgesinden yaklaþýk 5000 kiþinin katýldýðý þölene, katýlýmcýlar Cumartesi günü gelmeye baþladýlar. Konyalý Yeni Asya okuyucularý 86 Sivil Toplum Kuruluþunun desteðiyle cumartesi günü 1000 kiþiyi misafir etti. Konya Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir Akyürek, þölen için þehre gelen misafirlerle bizzat ilgilendi. Konya Büyükþehir Belediyesi, þölene büyük destek verdi. Münir Þahin Aðaryýlmaz ve Yasin Yapalak’ýn sunuculuðunu üstlendiði þölende Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu Üyesi, Boðaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliði öðrencisi Ýbrahim Erdoðan bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Açýlýþ konuþmasý yapan bir diðer isim de Amerikalý Nur talebesi Ýmran Kurter’di. Kurter, “Amerika büyük devletlerden biri ama manen çökmüþ de bir ulus… Amerikan ailelerinin birçok manevî problemi var. Genç insanlar inançlarýna, gündelik hayatlarýna yönelik problemler yaþýyorlar. Fakat çözüm elimizde. Bir yanýmýzda Kur'ân sünnet diðer yanýmýzda Risale-i Nur bizlere çözüm sunuyor.” diye konuþtu. Amerika’da neler yaptýklarýný anlatan Kurter, Ýngilizce Risale-i Nur metinlerini Amerikan aksanýna ve Ýspanyolcaya çevirdiklerini bunun öncelikli iþleri olduðu nu söyledi. Amerikalýlarýn her sene hatýrý sayýlýr bir artýþla Ýslâm’a kucak açtýklarýný ifade eden Kurter, yaptýklarý sohbetlere gelenlerin çoðunun yerli Amerikalýlar olduðunu belirterek sözlerine þöyle devam etti: “Bizler Amerika’da sizlerin kardeþleriyiz bizlere dualarýnýzý eksik etmeyin. Risale-i Nur'un mesajýný dünyaya duyurmak için aþk ve þevkle çalýþýyoruz. Belki birkaç yýl içinde Risale-i nur konferanslarýný, þölenlerini Amerika’da yapmak için hepinizi oraya davet edeceðim.” Gazetemizin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular da yaptýðý tebrik konuþmasýnda gençleri, topluma huzur iklimlerini sunacak iman ve güzel ahlâkla bezenmeleri ve müspet ilimler alanýnda en iyi þekilde yetiþmeleri için þartlar hazýrladýklarýný kaydederken gençlerin ortaya koyduðu çalýþmalarý Bediüzzaman’ýn müjdelediði baharýn gelmesi olarak nitelendirdi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Yunus Emre Orhan “Afyon’un Zindanlarý” isimli þiiri seslendirdi. Þölende Musab Oran ve Mehmet Sarý’nýn oynadýðý skeç, güldürürken düþündürdü. Risale-i Nur Gençlik Þöleni’nde bir de 22-23 Nisan tarihlerinde Ankara (erkekler masasý) ve Ýstanbul’da (hanýmlar masasý) düzenlenen Gençlik Kongresinin deklarasyonlarý sunuldu. Ele aldýklarý konuyu, Risale-i Nur perspektifiyle inceleyen gençler, sorunlara muhtemel çözümleri ve güncel tartýþmalarý bu sonuç metinleriyle dile getirdiler. Þölene gelen davetlilere giriþte üstünde numara yazýlý ayraçlar daðýtýldý, program esnasýnda yapýlan çekiliþle 50 þanslý kiþi; cep telefonu, saat, gümüþ çerçeve, Ýbrahim Özdabak karikatür albümü, dergi ve gazete aboneliði, gibi ödüller kazandý. Þölen öncesi fuaye alanýnda Mehmet Kutlular, Sami Cebeci, Halil Uslu, Hayrettin Ekmen, Ýbrahim Özdabak, Ali Vapurlu ve Sebahattin Yaþar kitaplarýný imzaladý.

Þölen’de ödülleri verilen yarýþma sonuçlarý:

Ortaöðretim seviyesindeki öðrencilerin katýldýðý bilgi yarýþmasýnda birinci Nesibe Ersoylu (Mersin), ikinci Nurcihan Can (Ýzmir) üçüncü ise Zeynep Kavþut (Batman) oldu.

Üniversite düzeyindeki bilgi yarýþmasýnda ise birinci Emel Karabaþ (Isparta), ikinci Enes Uyar (Ankara), üçüncü de Þükran Þahan (Kayseri) oldu. Bilgi yarýþmasýnda dereceye girenlere Notebook, para ödülü ve IPod Nano hediye edildi.

Ali Ulvi Öç

Ahmet Said Bulut

Þefik Celil Çelik

Kýsa Film yarýþmasýnda Ali Osman Çýnar birinciliði alýrken, Ýsmail Mutlu ikinci, Havva Nur Gölbaþý ise üçüncü oldu.

Karikatür yarýþmasýnda dereceye girenler þöyle: birinci Hasan Sarýaltýn, ikinci Burak Orbay, üçüncü Esma Aþan.

Aziz Yýlmaz

Gürsel Egemen Ergin’in birinci olduðu fotoðraf yarýþmasýnda da ikincilik ödülünü Berk Þahin üçüncülüðü ise Ahmet Nohut aldý. Tiyatro senaryosu eserlerinden hiçbiri derece alamazken Abdulkadir Özülkü bu kategoride mansiyon ödülü aldý.

Ömer Dinler

Akabe Bilgisayar, Duha Yayýnlarý ve Arden Saat'in sponsor olduðu þölende, Yeni Asya Neþriyat sergisi de açýldý. Akif Göçer

Þölen öncesi, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen misafirlere meþhur Konya düðün pilavý ikram edildi. Ömer Said Güler

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 18 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Servetini vakfetti SUUDLU ÝÞADAMI, SERVETÝNÝN BÝR BÖLÜMÜNÜ EVLATLARINA DAÐITTI, KALAN MALINI VAKFETTÝ. KENDÝSÝNE BÝR KURUÞ DAHÝ BIRAKMADI! SUNA DURMAZ KUVEYT

AMERÝKAN Forbes Dergisinin dünyanýn en zenginleri arasýnda gösterdiði 84 yaþýndaki Suudlu iþadamý Süleyman er-Racihi evlatlarý ve eþlerine “Ýslam Miras Hukuku” uzmanlarýnýn huzurunda hibe usulü 6.67 milyar dolar daðýttýktan sonra, malýnýn geri kalanýný vakfetti. Þarkulavsat gazetesinin haberine göre, malýný vakfetmesi münasebetiyle basýna açýklamada bulunan El-Racihi Bankasý’nýn sahibi Süleyman er-Racihi “Mirasçýlarýn mahkemelerde birbilerine düþtüklerini ve aile problemlerinin ana sebebinin mal olduðunu gördüm. Bu yüzden malýmý vakfetme kararý aldým. Bu kararý almak için acele etmedim; nefsimle baþbaþa kalýp, uzun uzun teemmülatta bulundum. Miras hukuku ulemasý ve uzmanlara danýþtým. Sonunda, topladýðým bu malýn baþkalarýna gideceðine, bu mülkün asýl sahibi olan Allah’a gitmesine kanaat getirdim. Malým, evlatlarýmýn da rýzasý alýnarak ulema ve noter huzurunda hibe usulüne göre bölündü. Vakýftan yeme-içme ve baþkalarýna daðýttýðým hibe masraflarýnýn dýþýnda bir kuruþ dahi almayacaðým. Kýyafetlerim de ölünceye kadar bana yeter...” diye konuþtu.

Ý ER B HA T ME A RH E M

Süleyman Racihi, gençlere hayatýn her alanýnda iktisatlý olmalarýný tavsiye etti.

“ÇOK ÇALIÞIN, ÝKTÝSAT EDÝN” SÜLEYMAN Racihi’nin malýyla kurulacak olan vakýf, insanî, dinî ve eðitim alanlarýnda hizmet görecek. Vakfýn yýllýk gelirinin yüzde 50'si daðýtýlacak, diðer yarýsýyla yatýrým yapýlacak. Ýlkokulu bitirmeden iþ hayatýna atýlan Süleyman er-Racihi gençlere nasihattta da bulunmayý ihmal etmedi. Ayda 1 Riyal maaþlý bir iþçi olarak baþladýðý iþ hayatýndaki baþarýsýný, israftan kaçýnmasýna ve hayatýn her alanýnda iktisatlý olmasýna, iþinde çok dikkatli olmasýna baðladý. 84 yaþýnda olmasýna raðmen, günde 14-15 saat çalýþan Süleyman er-Racihi, çok çalýþma ve iktisatýn insana huzur ve saðlýk saðladýðýný söyledi.

Hollanda’da Risâle-i Nur Sempozyumu

Matematik müzikle daha kolay

HOL LAN DA’NIN baþ þeh ri Amsterdam ve parlamento baþþehri Lahey’de Tefsiri Risâle-i Nur’a göre ‘Ýslâm’da Birlik Nasýl Olmalý’ konulu sempozyum dü zen le ne cek. 28-29 Mayýs tarihlerinde düzenlenecek sempozyumun organizatörlerinden Rýza Deniz, “Kon fe ran sý mýz i le il gi li ge rek Türklerden gerekse Hollan dalýlardan oldukça müsbet reaksiyonlar aldýk” dedi. Çalýþmalarýn Rotterdam Ýslâm Üniversitesi tarafýndan sürdürüldüðünü kaydeden Deniz, “Biz ayný zamanda Üsta dý mýz Be di üz za man Sa id

ABD’DE KÝ bi lim in san la rý, matematik ve fen bilimlerini öðrenmede müziðin beyin faaliyetlerine olumlu yönde etki yaptýðýný belirledi. Atlanta þehrinde yer alan Ge or gi a Tek no lo ji Ens ti tü sü (GT) Müzik Zekâsý Laboratuvarý’ndaki araþtýrmacýlar, matematik ve fen öðrenimi sý ra sýn da ki uy gun mü zik des te ði nin be yin de ‘ya pý cý kývýlcýmlar’ oluþturduðunu bildirdi. Laboratuvarýn Hint asýllý direktörü müzik profesörü Parag Chordia, problemleri çözme sürecinin nörolojik kökenlerini araþtýr-

Organizatör Rýza Deniz

Nursî’nin eserlerinden olan Uhuvvet Risâlesi’ni Hollanda caya çevirmiþtik” bilgisini verdi. Rýza Deniz, diðer risâlelerin Hollandacaya çevrilme çalýþmalarýnýn da sürdüðünü kaydetti. Rotterdam / cihan

dýklarýný belirterek, müziðin bu nok ta da a nah tar par ça olduðunu söyledi. Chordia, “Ýyi bir mühendis olabilmek ve iþinizde son derece yenilikçi ürünler ortaya koyup bi li min ö te si ne u za na bil mek için yapýcý olmanýz gerekir. Müzik, bu konuda sadece bir oyalama aracý ya da ders dýþý bir kavram deðil, aslýnda zihin ve hayat için temel bir öge” dedi. Chordia, kullanýlmasý gereken müzik çeþidinin, öðrenim gören kiþilerin yaþ gruplarýna göre farklýlýklar gösterdiðini kaydetti. Ýstanbul / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

18 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 18 Mayıs 2011 baskısı