Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Haydi gençler, Konya’ya Risale-i Nur Enstitüsünün organize ettiði Risale-i Nur Gençlik Þöleni Pazar günü Konya Mevlânâ Kültür Merkezinde gerçekleþtirilecek. 3’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.804

www.yeniasya.com.tr

13 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr

KIÞLA OKULDAN ELÝNÝ ÇEKSÝN BM RAPORU

Üretilen gýdanýn üçte biri israf oluyor

LÝSELERDEKÝ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNE VE BU DERSLE BAÐLANTILI ETKÝNLÝKLERE SON VERÝLMELÝ. Þehit olan polis memuru Gökmen Þimþek için Diyarbakýr Havaalanýnda cenaze töreni düzenlendi. Þimþek’in cenazesi daha sonra uçakla Edirne'ye gönderildi. FOTOÐRAF: AA

YARALI POLÝSLERDEN ÝKÝNCÝSÝ DE ÞEHÝT OLDU

uBM, tüketim için üretilen gýdanýn üçte birinin çöpe gittiðini bildirdi. BM’nin raporuna göre, dünyada her yýl 1 milyar tondan fazla gýda israf ediliyor. n7’de

Silopi’de iki polis þehit uÞýrnak’ýn Silopi ilçesinde teröristlerce açýlan ateþ sonucu aðýr yaralanan polis memuru Gökmen Þimþek de þehit oldu. Saldýrýda yaralanan diðer polis memuru Muharrem Ünlü de Silopi Devlet Hastanesinde hayatýný kaybetmiþti. Þehit polis Þimþek’in bir buçuk ay önce göreve baþladýðý ve hafta sonu düðün hazýrlýðý içinde olduðu bildirildi. Haberi sayfa 5’te

BURSASPOR’A

BÝNLERCE ÖÐRENCÝ GÖSTERÝ YAPTI

Halep’te büyük eylem 5 maç ceza, 3-0 hükmen yenik uFutbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Bursa’da stad dýþýndaki olaylar sebebiyle Bursaspor’u 3-0 hükmen yenik sayarken, 5 maç saha cezasý verdi. nSpor’da

Millî Güvenlik dersleri kapsamýndaki kýþla ziyaretlerine götürülen lise öðrencilerinin silâhlarla çektirdikleri fotoðraflar dikkat çekiyor.

ÝHL'LÝ KIZLARIN BAÞLARI AÇTIRILIYOR

MÝLÝTARÝST ÝDEOLOJÝNÝN OKULDA ÝÞÝ NE?

uLise öðrencilerinin Millî Güvenlik dersine giren subaylar eþliðinde okullardan alýnýp askerî otobüslerle kýþlalara götürülmesi eleþtirilirken, ÝHL'li kýz öðrencilerin baþlarýnýn açtýrýlmasý ayrý bir sýkýntý oluþturuyor ve uygulamaya son verilmesi isteniyor.

u­ Özgür Eðitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Coþkun: “Gerek ders kitaplarýyla, gerekse andýmýz, nöbetçi öðrenci ve tören yürüyüþleri gibi uygulamalarla çocuklara aþýlanan militarist ideoloji ve askerî ritüeller okul ortamýndan uzaklaþtýrýlmalý.” Sayfa 4’te

DP iktidarlarýnýn yaptýðý herþeyi sattýlar DP LÝDERÝ NAMIK KEMAL ZEYBEK SÝMAV VE GEDÝZ’DE KONUÞTU. Haberi sayfa 4’te DARP EDÝLEN BAÞÖRTÜLÜNÜN BABASI:

Provokatörlere fýrsat vermeyiz

u­ Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’te binlerce öðrenci gösteri yaparken, güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti. Görgü tanýklarý, öðrencilerin Humus, Dera ve Banyas gibi diðer kentlerdeki askerî ablukanýn kaldýrýlmasýný talep ettiklerini bildirdi. Öte yandan, önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 18 kiþinin öldüðü kaydedildi. Haberi sayfa 7’de

Suriye için gözler Türkiye’de uABD’deki bazý uzmanlara göre, Türkiye’nin Ortadoðu’da liderliði ve rolü açýsýndan Suriye önemli bir test olacak ve Türkiye, yakýn iliþkileri sebebiyle Suriye’de yaþanan geliþmeler karþýsýnda önemli bir rol oynayabilecek. n7’de

Eþ katili kocaya müebbet hapis uAnkara 1. Aðýr Ceza Mahkemesi, Ayþe Paþalý’nýn katil zanlýsý olarak hakkýnda dâvâ açýlan boþandýðý eþi Ýstikbal Yetkin’i, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrdý.n5’te

YGS iptaline red kararý uHaberi sayfa 5’te ISSN 13017748

uBalýkesir Ýl Millî Eðitim Müdürü Ýlhan Aslan, bir lise öðrencisinin, öðretmeni hakkýnda, ‘’türbanýný zorla alýp baþýný duvara vurduðu’’ iddiasýyla polise baþvurmasý olayýyla ilgili olarak 2 müfettiþ görevlendirildiðini bildirdi. Aslan, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, ‘’Bu öðretmenimiz daha önce de benzer olaylarý sýkça yaþayan birisi. Bu olaylardan dolayý uyarý ve kýnama cezalarý bulunuyor’’ dedi. Öðrencinin babasý ise olayý ‘’seçim provokasyonu’’ olarak deðerlendirirken, ‘’Biz bunlara kanmayacaðýz, bu insanlara fýrsat vermeyeceðiz’’ diye konuþtu.Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

13 MAYIS 2011 CUMA

LÂHÝKA

‘‘ Ýktisat etmeyen, zillete düþmeye namzettir

Ý

Câmiü's-Saðîr, No: 2940 / Hadis-i Þerif Meâli

Bahar okulu açýldý!

‘‘

Evet, iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliðe ve sefalete düþmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalýdýr. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüþvet alýnýyor.

Hayrý söyleyiniz ki kazançlý çýkasýnýz. Kötü söz söylemekten de sakýnýnýz ki, selâmette kalasýnýz.

LÛGATÇE:

medar-ý hüsn-ü ma iþet: Gü zel ge çim se bebi. musýrrâne: Israrla. câ-yý dikkat: Dikkat edilecek nokta. arz-ý hâcet: Ýhtiyacýný arz etme. nâs tan is tið nâ: Ýn sanlarýn minneti altýna girmekten kaçýnmak.

mukaddesât-ý diniye: Dinî mukaddesler, deðerler. hâ cât-ý za ru ri ye: Zarurî ihtiyaçlar. iktisar: Kýsma, kýsa tutma. ihtisar: Kýsaltma, özet len me, lü zum suz kýsýmlarý çýkarma. sarahat: Açýklýk.

bu eserleriyle ne anlatmak istediðini feh me de lim. “Lâ i lâ he il lal lah” di ye NuraN TüTüNcüoðlu hay ký ra lým. Çün kü ye di kat gök i le yer, içlerinde var olan kimseler onu ýþ mevsiminin, beyaz örtüsünü, tesbih eder. “Hiçbir þey yoktur ki, otopraktan daðlardan aðaçlardan nu övüp onu tesbih etmesin.” yavaþ yavaþ çekmeye baþladýðý; Rabbimiz, bu kâinatýn sebeb-i vücuardýndan o güzelim diriliþin, müjde- du nu an la tan bir reh ber, bir del lâl nin habercileri, yani aðaç, dal, budak, göndermiþ. Kur’ân’a kulak verelim. Ve pos ta cý la rýn, del lâl la rýn ü zer le rin de “Sen olmasaydýn kâinatý yaratmazdým” görünen filizlerin, tomurcuklarýn, o dediði o zâtý hâliyle, tavrýyla, yaþadýklaSa me dâ nî mek tup la rýn gö rün me ye rýyla, sözleriyle yaþamaya çalýþalým. baþladýðý þu mevsimde, gözümüze so- Çünkü Rabbim bizden istediði ahlâký o ka soka “Bana bakýn, size taa uzaktan zatta dercetmiþ. haber getirdim” diyen postacý aðaçlaEðer Allah’ý seviyorsak Sevgili Habira; “Neler getirdin, nereden getirdin, bine (asm) benzemeliyiz. Eðer benzekimden bu mektuplar?” diye sorma- miyorsak, onu ve Allah’ý sevmiyoruz mýz gerekirken, dallarda takýlýp kal- demektir. Kendimizi kandýrmayalým. mak, yani habercilerde takýlýp kalmak Onun sünnetine ne kadar uyarsak güne derece akýllýlýktýr bilinmez. nümüzdeki bütün sosyal, ruhî, bedenî O kadar çok þeyler anlatýr ki dal - hastalýklardan uzak ve mutlu bir toplar, meyve ve sebzeler, güneþ, hava, lum olarak yaþarýz. Rabbimizi bize tarif su... Saymakla bitiremeyeceðimiz nimetler bizlere ne çok þey söylerler. Son suz Gü zel lik Sa hi bi’nden son suzluðu anlatýr ve ne kadar aciz ol du ðu mu zu biz le re hay ký rýr ca sý na “Bi ze ba kýn, ha ber le ri biz le gön de O Samedânî ren Rabbinizi tanýyýn” derler. Sonsuz acz ve fakr içerisinde yuvar - mektuplarýn görünmeye lanan bîçare insan, bunlarý görmezse, baþladýðý þu mevsimde göndereni bilmezse ne kadar zalim ve nankördür. Mânâ-yý harfiyle bakmayýp aðaçlar, çiçekler, mânâ-yý ismiyle “Ne güzel” deyip ge- böcekler, ne kadar aciz çerse Rabbini incitmiþ olur. olduðumuzu bizlere  yet-i ke ri me de “Ba kýn Al lah’ýn rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümü- haykýrýrcasýna “Bize nün ardýndan nasýl da diriltiyor; siz- bakýn, haberleri bizle le ri de öy le di ril te cek tir” de ni li yor. gönderen Rabbinizi Gözümüzü ve gönül gözümüzü açýp, bu güzellikleri temâþâ edip tefekkür tanýyýn” derler. ederek, tek tek mektuplarý okuyarak Rab bi mi zin es mâ-i hüs nâ sý ný o ku mak, beynimize, aklýmýza, ruhumuza, eden kâinat kitabýný, Kur’ân-ý Kerim’i kal bi mi ze ka zý mak lâ zým. A hi re tin ve bunlarýn tarif edicileri olan Peytarlasý olan þu âlemi ne kadar çok o- gamber Efendimizi (asm) tanýtmak ikursak, o kadar emanetimizi süsleriz. çin daha ne bekliyoruz ki? Kýþ okulu Bâkî olan Rabbimizi ne kadar çok ta- kapandý, bahar okulu açýldý. Kâinatý tanýr sak, öy le mu â me le gö re ce ðiz. nýtan rehberimiz, öðretmenimiz, sayfa Mek tup la rýn þa þa a sýn da dal lar da ki sayfa, satýr satýr bizlere öðreten ilk öðgüzelliklerle kendimizden geçmeye- retmenimiz Resûlullah (asm) ve onlalim. Çünkü onlar bizlere birer haber- rýn varisleri olan müceddidlerden Beci dir ler. Bu dal la rý gör dü ðü müz de diüzzaman’dan ve onun 130 parçadan haber göndereni hatýrlayalým. meydana gelmiþ eseri Risâle-i Nur’dan Ey daðlarýn tepesine týrmanan, deniz- öðrenmeye ne dersiniz? lerin dibine inen insan! Ne zaman aklýKimiz? Neyiz? Nereden geldik? Nenýn zirvesine týrmanacak ve ne zaman reye gidiyoruz? Ne için geldik? Öðgönlünün derinliklerine ineceksin? renmek için bahar sayfasýný bize taBize bizden yakýn, bizim istek ve nýt tý ran ha þir bah çe si ne gi rer gi bi arzularýmýzý bizden daha iyi bilen, u- Nurlara dalalým ve postacý dallarda azanan ellerimizi boþ çevirmeyen çok çan çiçekler, meyveler, lâleler, güller þefkatli, muhabbetli Rabbi eserleriy- ve papatyalarý, hepsini öðrenelim. le görmemek, bilmemek, merak etÝnsan ve Müslüman olduðumuz imemek, bize gönderdiði mektupla - çin sonsuz þükürler olsun Rabbimize. rýyla, Kendini tanýttýrmak için kâinat Hazret-i Muhammed (asm) gibi bir sarayýný baþtan aþaðýya süsleyen bu Peygamberin ümmetiyiz. Sonsuz þüZâtý tanýmamak nankörlük deðil de kürler. Ve onun vârisi olan Risâle-i nedir? Çevirelim gözlerimizi, kalbi- Nur gibi bir esere sahip olduðumuz imizi, aklýmýzý; tanýyalým bu sarayýn çin Rabbime sonsuz þükürler. Ve zerbunca nimetleri önümüze seren Sa- reler adedince teþekkürler, elhamdühi bi ni. Me rak duy gu mu zu, O nun lillah, sübhanallah, Allahu ekber ve bizden ne istediðine ve niye bu ka- Lâilâheillallah… dar ilgilendiðine yoðunlaþtýralým. Ve

K

‘‘

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

13 MAYIS 2011 CUMA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 C. Ahir 1432 Rumî: 30 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.49 3.45 4.08 4.07 3.59 3.26 3.26 3.12 3.56 3.41 4.05

Güneþ 5.26 5.29 5.45 5.50 5.44 5.04 5.07 4.56 5.39 5.18 5.43

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.07 12.23 12.27 12.18 13.01 12.34 13.01

Ýkindi 16.28 16.43 16.47 17.02 16.59 16.10 16.16 16.09 16.52 16.20 16.49

Akþam 19.46 20.03 20.04 20.22 20.18 19.28 19.34 19.29 20.12 19.38 20.07

Yatsý 21.14 21.37 21.32 21.56 21.54 20.59 21.06 21.03 21.46 21.06 21.37

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.55 4.16 3.34 3.41 3.57 3.24 3.35 3.12 3.10 3.41 4 .04

Güneþ 5.42 5.56 5.22 5.21 5.35 5.12 5.12 4.59 4.50 5.30 5.37

Öðle 13.07 13.15 12.48 12.41 12.53 12.38 12.28 12.25 12.10 12.56 12.49

Ýkindi 17.00 17.04 16.42 16.31 16.41 16.31 16.15 16.17 15.59 16.50 16.33

Akþam 20.21 20.22 20.03 19.49 19.59 19.52 19.32 19.38 19.17 20.11 19.49

3 Yatsý 21.58 21.53 21.41 21.21 21.29 21.30 21.01 21.15 20.48 21.49 21.14

beklentiye hükümetin verdiði cevap, “Seçimden sonra” oldu. Bu durumda, hiç deðilse kampanyalarýn ana temasýnýn yeni anayasa olmasý gerekir ve beklenirken, þimdiye kadar o da olmadý. Liderler arasýnda karþýlýklý polemik ve atýþmalar þeklinde devam eden gergin ve öfkeli konuþmalarda yeni anayasa üzerine ifade edilmiþ seviyeli fikir beyanlarýnýn esamesi bile okunmuyor. Seçim beyannamelerinde de konuyla ilgili olairtibat@yeniasya.com.tr rak diþe dokunur birþey bulmak mümkün deðil. Buna karþýlýk, seçim sürecinin þu âna kadarki kesitinden hatýrda kalanlar birkaç konuyla sýnýrlý. Bunlardan biri, Erdoðan’la Kýlýçdaroðlu arasýndaki “Allah” polemiði. Bir taraftan mütedeyeçime bir ay kaldý. Siyasî partiler ve baðýmyin kitlelerin partisine soðuk bakýþýný izale etmek sýz bloklar seçim beyannamelerini açýklaiçin yoðun çaba sarf eden CHP liderinin, bu gayyýp adaylarýný tanýttýlar ve kampanyalarýný baþlattýlar. Meydan mitingleri sürüyor. TV’ler - retleri boþa çýkarma riski çok yüksek özensiz söylemleri AKP liderine de iyi bir malzeme oldu. deki reklâm kampanyalarý da devam ediyor. Erdoðan’ýn “Allah kuruþu” lâfýný hatýrlatmaya Daha önce de ifade ettiðimiz gibi, bu seçim da yalý misilleme giriþimi ise fazla etkili olmadý. yarýþý yine “haksýz rekabet”e dayalý olarak cereAma sonuç olarak bu polemiðin AKP’ye de ek yan ediyor. Meclisteki üç parti cömert hazine yardýmlarýyla kasalarýný doldurmuþ olmanýn ver- bir getiri saðlamasý pek muhtemel görünmüyor. Ýz býrakan bir diðer konu, ÖSYM odaklý olarak diði “rahatlýk”la kampanyalarýný sürdürürken, didevam eden sýnav tartýþmalarý. Bunlar özellikle ðer 12 parti kendi imkânlarýyla yarýþýyor. Keza baðýmsýzlar da ayný þekilde. genç seçmenlerin yapacaðý tercihlerde AKP için Bu durum, medyadaki yayýnlara da yansýyor. olumsuz sonuçlar doðurabilir mi, göreceðiz. Haber, yorum ve anketler esas itibarýyla ve aðýrBir týrmanýp bir yatýþan BDP eksenli gerilimler lýklý olarak üç parti ekseninde þekillenirken, ba- zinciri de özel bir kategori oluþtururken, bir baþraj yüzünden parti olarak deðil de yine baðýmsýz ka geliþme, MHP’yi sarsan kaset skandallarý. a day lar la se çi me gi re cek o lan BDP i se “nev-i Þimdilik göründüðü kadarýyla Bahçeli’nin ya þahsýna münhasýr” niteliði ile odaðýnda yer alýp, kýn çevresini hedef alan ve sonuca da ulaþan bu provokatif söylem ve eylemleriyle de tetiklediði kaset operasyonlarýnda MHP’yi baraj altýnda býgerilimler sayesinde bu tablodaki yerini alýyor. raktýrýp, 22 Temmuz öncesindeki gibi yine iki 2007 seçiminden çýkan bu dörtlü yapý, aradan partili bir Meclis oluþturulmasý mý amaçlanýyor? geçen dört yýl içinde Türkiye’nin hangi derdine Bir kez daha baðýmsýz adaylarla parlamentoya derman olabildi; doðrusu çok iyi tahlil edilmesi girmesi muhtemel olan BDP’nin genel dengeleri ve enine boyuna sorgulanmasý gereken bir konu. etkilemesine izin verilmeyecek þekilde varlýðýna Bu dört yýlda ne yeni anayasa projesi sonuçyeþil ýþýk yakýlýrken, temel yapýnýn yeniden AKPlandýrýlabildi, ne de iktidarýn “millî birlik ve kardeþlik projesi” diye adlandýrdýðý “açýlým” paketi... CHP denkleminde dizayný mý öngörülmekte? Erdoðan’ýn evvelce iki partiye dayalý bir sisteAB reformlarýnda da yeni bir adým atýlmadý. Geçen yýl halkýn yüzde 58 evet oyu ile kabul e- me vurgu yapan sözler söylediðini hatýrlýyoruz. Vaktiyle Özal da benzer ifadeler kullanmýþ; iki dilen mini paketle idare etmek zorunda kaldýk. ve ya iki buçuk partinin kalacaðýndan söz etmiþ Bu evet oylarýnýn çoðu da “Yetmez, ama...” düve bu iki partiden birini ANAP olarak düþünþüncesiyle ve paketin, topyekûn bir anayasa remüþtü. Ve þimdi ANAP’ýn yerinde yeller esiyor. formunun önünü açmasý beklentisiyle verildi. Peki, ANAP’la yapýlamayan AKP ile baþarýlaAma referandumdan hemen sonra gündeme getirilen ve anamuhalefetin de sahip çýktýðý bu bilir mi? En iyi müfessir olan zaman gösterecek.

30 gün kala

S Risale-i Nur Gençlik Þöleninin ilki geçtiðimiz yýl Ankara'da gerçekleþtirilmiþ, gençlerin ve kendisini genç hissedenlerin büyük ilgisine mazhar olmuþtu.

Haydi “gençler” Konya’ya RÝSALE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜNÜN ÖNCÜLÜÐÜNDE DÜZENLENEN RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ PAZAR GÜNÜ KONYA-MEVLÂNÂ KÜLTÜR MERKEZÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL KONYA Pazar günü büyük bir coþkuya sahne olacak. Risâle-i Nur Enstitüsü ve Genç Yaklaþým Dergisinin birlikte organize ettiði Risâle-i Nur Gençlik Þöleni, bu yýl da bütün gençleri ve kendini genç hissedenleri bir araya getirecek… Þeb-i Arus törenlerinin yapýldýðý olan Mevlânâ Kültür Merkezi’nde düzenlenecek þölene Türkiye’nin dört bir yanýndan yüzlerce insanýn katýlmasý bekleniyor. Bu yýl ikincisi tertip edilen program hakkýnda bilgi veren Risâle-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Þener Boztaþ þölende asýl amacýn, Risâle-i Nur’a gönül veren gençleri bir araya getirmek, ortak hedefler etrafýnda kenetlenmelerini temin edecek siner-

jiyi ortaya çýkarmak ve gençlerin dâvâlarýna olan inançlarýný, sadakatlerini saðlamlaþtýrmak olduðunu söyledi. Þölen’de verilecek ödüllerden de bahseden Boztaþ þöyle konuþtu: Þölen kapsamýnda düzenlenen çeþitli sanat ve edebiyat dallarýnda düzenlediðimiz yarýþmalarla yetenekli kardeþlerimizi keþfetmek, teþvik etmek istiyoruz. Biliyoruz ki Risâle-i Nur’un mesajlarýný bir filmle, bir karikatürle, bir fotoðraf karesiyle, bir tiyatro oyunuyla geniþ kitlelere ulaþtýrmak hem daha kolay, hem de daha etkili olacaktýr. O nedenle uluslar arasý kabul gören baþarýlý sanatkârlara þiddetle ihtiyaç vardýr. Eðer onlarýn ortaya çýkmasýna bir nebze de olsa katkýmýz olursa kendimizi bahtiyar addedeceðiz. Yine þölen kapsamýnda düzenlediðimiz Risâle-i Nur bilgi yarýþmalarýyla, Risâle-i Nur’un daha doðru, daha iyi ve daha kalýcý bir

biçimde anlaþýlmasýný hedefliyoruz. Bu vesileyle bütün Külliyat’ýn soru bankasýný hazýrlamak için yola çýkmýþ bulunuyoruz.”

Þölen için neden Konya tercih edildi? Risâle-i Nur Gençlik þöleninin ilki geçen yýl Ankara’da yapýlmýþtý. Þener Boztaþ bu sene neden Konya’yý tercih ettiklerini þöyle anlattý: “Amacýmýz bu heyecaný her sene baþka bir ilimize taþýmak. Konya’nýn pek çok avantajý var elbette. Bir kere Hz. Mevlânâ’nýn iklimiyle bizim amaçlarýmýz örtüþüyor, en büyük etken bu. Ayrýca hem ulaþým açýsýndan, hem de salon imkânlarý açýsýndan avantajlý bir konumu var. Doðrusu þu ana kadar ki geliþmeler de tercihin isabetli olduðunu gösteriyor. Yeri gelmiþken hem Konya’da büyük bir özveriyle programý sahiplenen aðabey ve kardeþlerimize hem de Konya Büyükþehir Belediyesine þükranlarýmýzý sunuyoruz.”

Programda neler olacak? PROGRAM, Enstitü adýna Gençlik Kurulundan bir üyenin açýþ konuþmasýyla baþlayacak. Ardýndan, gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, bir tebrik konuþmasý yapacak. En heyecanlý bölümlerden biri ise yarýþmalarýnýn sonuçlarýnýn açýklandýðý bölüm olacak. Yarýþmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. 23-24 Nisan tarihlerinde ikincisi düzenlenen Risâle-i Nur Gençlik Kongresi’nin deklarasyonlarý kamuoyuyla paylaþýlacak. Bunlarýn dýþýnda þiir dinletisi, konser, skeçler, sinevizyon gösterileri, sergiler olacak. Amerika’dan gelen genç misafirler, duygu ve düþüncelerini salondakilerle paylaþacak. Program boyunca yapýlacak çekiliþlerle 50 misafire çeþitli hediyeler verilecek. Fuaye alanlarýnda da çeþitli sürprizler ziyaretçileri bekliyor.

Þölen, radyo ve tv'lerden canlý olarak yayýnlanacak RÝSÂLE-Ý Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Boztaþ, þölen öncesinde düzenlenecek program hakkýnda bilgi verdi. Buna göre Konya’ya gelen misafirlere saat 10’dan itibaren geleneksel Konya düðün pilavý ikram edilecek ve Mehter Takýmý mini bir konser verecek. Programýn yapýlacaðý salonun Mevlânâ Hazretlerinin türbesine çok yakýn olduðunu ifade eden Boztaþ, katýlýmcýlarýn program öncesi türbeyi ve müzeyi ziyaret etme imkânlarýnýn olduðunu da sözlerine ekledi. Risâle-i Nur Gençlik Þöleni’nin tamamý Kon TV, Konya TV ve Bizim Radyodan canlý olarak yayýnlanacak.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

13 MAYIS 2011 CUMA

cakir@yeniasya.com.tr

Öðretmenini þikâyet eden öðrenci! er­han­gi­bir­ga­ze­te­de,­“öð­ret­me­ni­ni­þi­kâ­yet e­den­öð­ren­ci”den­bah­se­den­bir­ha­ber­gör­dü­ðü­nüz­de­ak­lý­ný­za­ne­ge­lir?­Ha­be­rin­o­þe­kil­de­su­nul­ma­sý;­öð­ren­ci­nin­öð­ret­me­ni­ni­hak­sýz ye­re­þi­kâ­yet­et­ti­ði,­ve­fa­sýz­bir­öð­ren­ci­ol­du­ðu­ih­ti­ma­li­ni­ak­la­ge­tir­mez­mi?­Ba­lý­ke­sir’de­ki­bir­öð­ren­ci i­le­bir­öð­ret­men­a­ra­sýn­da­ge­çen­ha­di­se,­bir­ga­ze­te­nin­in­ter­net­si­te­sin­de­þu­baþ­lýk­la­yer­al­dý:­“Tür­ban­lý­li­se­öð­ren­ci­si­öð­ret­me­ni­ni­þi­kâ­yet­et­ti.” (www.mil­li­yet.com.tr,­12­Ma­yýs­2011) Pe­ki,­ha­be­rin­ay­rýn­tý­sýn­da­ne­var­dý?­Ýl­gi­li­ha­ber­ ‘týk’lan­dý­ðýn­da­ kar­þý­mý­za­ þu­ ‘ö­zet’­ çý­ký­yor: “Öð­ren­ci­den­ po­li­se­ þi­kâ­yet:­ Öð­ret­me­nim­ tür­ba­ný­mý­al­dý.­Ba­lý­ke­sir’in­Bur­ha­ni­ye­il­çe­sin­de­A­ta­türk­Sað­lýk­Mes­lek­Li­se­si­öð­ren­ci­si,­öð­ret­me­ni­nin­ ‘Tür­ba­ný­ný­ zor­la­ a­lýp­ ba­þý­ný­ du­va­ra­ vur­du­ðu’­id­di­a­sýy­la­po­li­se­baþ­vur­du.” Öð­ret­men­ve­öð­ren­ci­a­ra­sýn­da­ya­þan­dý­ðý­id­di­a e­di­len­ böy­le­ bir­ ha­di­se,­ bu­ þe­kil­de­ mi­ ak­ta­rý­lýr? Bu­nun­ ter­si­ni­ dü­þü­ne­lim­ ve­ öð­ren­ci­nin­ ‘ba­þör­tü­lü­ ol­ma­dý­ðý­ný’­ ve­ i­lâ­ve­ o­la­rak­ da­ öð­ren­ci­ye mü­da­ha­le­ e­den,­ ‘ba­þý­ný­ du­va­ra­ vu­ran’­ öð­ret­me­nin­de­“din­der­si­öð­ret­me­ni”­ol­du­ðu­nu­ak­la­ge­ti­re­lim.­ Ma­lûm­ med­ya,­ ha­be­ri­ na­sýl­ ak­ta­rýr­dý? “Öð­ret­me­ni­ni­ þi­kâ­yet­ e­den­ öð­ren­ci”­ mi­ der­di, yok­sa­“Din­der­si­öð­ret­me­ni,­ (me­se­lâ)­ ba­þý­ný­ört­me­yen­öð­ren­ci­si­nin­saç­la­rý­ný­çek­ti,­ba­þý­ný­du­va­ra­vur­du,­þid­det­uy­gu­la­dý”­de­mez­miy­di? Üs­te­lik­bu­ha­di­se­de­‘yet­ki­li­ler’­yap­týk­la­rý­a­çýk­la­ma­da­“Bu­öð­ret­me­ni­miz­da­ha­ön­ce­de­ben­zer­o­lay­la­rý­sýk­ça­ya­þa­yan­bi­ri­si.­Bu­o­lay­lar­dan­do­la­yý­u­ya­rý­ve­ký­na­ma­ce­za­la­rý­bu­lu­nu­yor.­Ken­di­si­de­fa­lar­ca­bu­ko­nu­lar­da­u­ya­rýl­ma­sý­na­rað­men­i­þin­san­ki­bir­pro­vo­kas­yon­o­luþ­tur­mak­su­re­tiy­le­böy­le­bir o­la­ya­ka­rýþ­mýþ.­Mü­fet­tiþ­le­ri­miz­ge­rek­li­so­ruþ­tur­ma­yý­ya­pa­cak­lar”­de­miþ.­(A­A,­11­Ma­yýs­2011) Ya­ni­ ha­di­se­nin­ ba­sit­ bir­ ‘id­di­a’dan­ i­ba­ret­ ol­ma­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor.­Yi­ne­‘yet­ki­li­ler’in­i­fa­de­le­ri­ne gö­re­ ben­zer­ o­lay­lar­ da­ha­ ön­ce­ de­ ya­þan­mýþ. Ta­biî­ki­bu­nok­ta­da­þu­so­ru­ak­la­ge­li­yor: “Ma­dem­ böy­le­ prob­lem­li­ ve­ hak­sýz­ ye­re­ öð­ren­ci­ye mü­da­ha­le­ e­den­ bir­ öð­ret­men­ var,­ na­sýl­ ol­muþ da­þim­di­ye­ka­dar­o­gö­rev­de­ka­la­bil­miþ?” Suç­la­nan­öð­ret­men,­em­ni­yet­çý­ký­þýn­da­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“Ben­sa­de­ce­tür­ban­la­o­ku­la­gi­re­me­ye­cek­le­ri­ni­söy­le­dim”­de­miþ.­En­baþ­ta­o­kul­la­rý­mýz­da­böy­le­bir­ya­sak­ol­ma­ma­sý­lâ­zým.­Fi­i­lî o­la­rak­ya­sak­var,­a­ma­bu­nun­de­net­le­me­gö­re­vi her­hal­de­öð­ret­men­de­ol­ma­ma­lý. Öð­ren­ci­ve­öð­ret­men­ler­le­il­gi­li­ha­ber­ler­de­ço­ðun­luk­la­“öð­ren­ci­den­ya­na”­ta­výr­a­lan­med­ya,­i­þin i­çin­de­ba­þör­tü­sü­o­lun­ca­he­men­“ya­sak­tan­ya­na” ta­výr­al­mýþ.­Med­ya­bu­yan­lý­þý­ný­de­vam­et­tir­di­ði­sü­re­ce­ha­ki­kat­le­rin­or­ta­ya­çýk­ma­sý­müm­kün­ol­maz. Ba­lý­ke­sir’in­ Bur­ha­ni­ye­ il­çe­sin­de­ ya­þa­nan­ bu ha­di­se,­ka­nun­suz­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­nýn­se­bep­ol­du­ðu­ ‘kriz’le­ri­ bir­ de­fa­ da­ha­ ha­týr­lat­mýþ­ ol­du. Med­ya­nýn­yap­tý­ðý­ya­yýn­la­rýn­da­te­si­riy­le­ba­zý­öð­ret­men­ler,­iþ­le­ri­ol­ma­dý­ðý­hal­de­“ya­sak­de­net­çi­si” gi­bi­ha­re­ket­e­di­yor­lar.­Ne­ti­ce­de­de­böy­le­in­saf­sýz ve­iz’an­sýz­ha­di­se­le­re­im­za­a­týl­mýþ­o­lu­yor.­“Ya­sak de­net­çi­si”­ hak­kýn­da­ mü­fet­tiþ­ler­ dev­re­ye­ gir­di­ði­ne­gö­re­ne­ti­ce­yi­bek­le­mek­lâ­zým.­ “Ba­þör­tü­sü­ya­sak­çý­lý­ðý”nýn­Tür­ki­ye’yi­ne­re­le­re sü­rük­le­di­ði­nin­far­kýn­da­mý­yýz?­O­kul­lar­da­bun­ca prob­lem,­kav­ga,­kar­ga­þa­var­ken,­bir­“öð­ret­men”i­miz­öð­ren­ci­le­rin­ba­þör­tü­süy­le­meþ­gul.­“Böy­le­þey ya­pan­ol­maz”­di­ye­mi­yo­ruz,­çün­kü­ba­þör­tü­lü­bir öð­ren­ci­nin­ba­þý­ný­aç­mak­i­çin­u­za­nan­“me­mur­el­le­ri”­hâ­lâ­ha­fý­za­lar­da­ki­ta­ze­li­ði­ni­ko­ru­yor.

H

HABER

Saldýrgan öðretmen “sabýkalý” çýktý BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRENCÝNÝN BAÞINI DUVARA VURAN ÖÐRETMENÝN, DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLARI SIKÇA YAÞADIÐI, HAKINDA UYARI VE KINAMA CEZALARI BULUNDUÐU BELÝRTÝLDÝ. BALIKESÝR Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­Ýl­han­As­lan,­bir­li­se­öð­ren­ci­si­nin,­öð­ret­me­ni­hak­kýn­da,­ ‘’Tür­ba­ný­ný­zor­la­a­lýp ba­þý­ný­du­va­ra­vur­du­ðu’’­ id­di­a­sýy­la­po­li­se­baþ­vur­ma­sý­o­la­yýy­la­il­gi­li­2­mü­fet­tiþ­gö­rev­len­di­ril­di­ði­ni­bil­dir­di. As­lan,­Bur­ha­ni­ye­il­çe­sin­de­ki­A­ta­türk­Sað­lýk­Mes­lek­Li­se­si­öð­ren­ci­si­F. Ç’nin,­öð­ret­me­ni­B.­H,­hak­kýn­da­ki­þi­kâ­ye­tiy­le­il­gi­li­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­‘’Bu öð­ret­me­ni­miz­da­ha­ön­ce­de­ben­zer­o­lay­la­rý­sýk­ça­ya­þa­yan­bi­ri­si.­Bu­o­lay­lar­dan­do­la­yý­u­ya­rý­ve­ký­na­ma­ce­za­la­rý bu­lu­nu­yor.­Ken­di­si­de­fa­lar­ca­bu­ko­nu­lar­da­u­ya­rýl­ma­sý­na­rað­men­i­þin­san­ki bir­pro­vo­kas­yon­o­luþ­tur­mak­su­re­tiy­le böy­le­bir­o­la­ya­ka­rýþ­mýþ.­Mü­fet­tiþ­le­ri­miz­ge­rek­li­so­ruþ­tur­ma­yý­ya­pa­cak­lar’’ de­di.­As­lan,­o­lay­dan­bü­yük­ü­zün­tü duy­duk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­‘’O­lay­ca­mi­a­mýz­da­hiç­hoþ­kar­þý­lan­ma­dý’’­i­fa­de­si­ni kul­la­nan­As­lan,­‘’Biz­e­ði­tim­ci­ler­ge­le­ce­ði­mi­zin­te­mi­na­tý­o­lan­genç­le­ri­mi­zi e­ðit­mek­le­gö­rev­li­yiz.­Öð­ren­ci­le­ri­mi­zin ha­ta­sý­o­la­bi­lir.­Ha­ta­la­rý­var­sa ko­nu­þa­rak­hal­let­me­li­-

yiz.­Þid­det­le­hiç­bir­ye­re­va­rý­la­ma­ya­ca­ðý­ný­baþ­ta­biz­e­ði­tim­ci­le­rin­bil­me­si­ge­re­kir.­Bu­ko­nu­da­i­da­ri­o­la­rak­ne­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ki­yor­sa­bu­nu­ya­pa­ca­ðýz.­O­la­yý­tüm­bo­yut­la­rýy­la­so­ruþ­tur­ma­sý­i­çin­2 mü­fet­tiþ­gö­rev­len­dir­dik’’­de­di.

HUKUKÎ YOLLARDAN HAKKIMIZI ARAYACAÐIZ Ö­te­yan­dan,­F.­Ç.’nin­Ba­lý­ke­sir’de­i­ka­met­e­den­ba­ba­sý­Ha­san­Ç.­(40),­o­la­-

yý­‘’se­çim­pro­vo­kas­yo­nu’’­o­la­rak­de­ðer­len­dir­di.­‘’Biz­bun­la­ra­kan­ma­ya­ca­ðýz,­bu­in­san­la­ra­fýr­sat­ve­re­me­ye­ce­ðiz’’ di­yen­Ha­san­Ç.,­hak­ký­ný­hu­ku­kî­yol­lar­dan­a­ra­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Bir­kar­go fir­ma­sýn­da­iþ­çi­o­la­rak­ça­lý­þan­ba­ba Ha­san­Ç.,­ký­zý­nýn­o­lay­dan­son­ra­Bur­ha­ni­ye­Dev­let­Has­ta­ne­sin­den­‘’ka­fa trav­ma­sý’’­teþ­hi­si­i­le­1­gün­lük­ra­por­al­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ha­san­Ç.,­‘’Ký­zým­be­ni, o­lay­dan­30-40­da­ki­ka­son­ra­te­le­fon­dan­a­ra­dý.­Að­lý­yor­du.­Tam­o­la­rak­ne de­di­ði­ni­an­la­ma­dým.­Ya­rým­sa­at­son­ra tek­rar­be­ni­a­ra­dý.­Ka­ra­kol­da­ol­du­ðu­nu ve­i­fa­de­ver­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­O­kul­da­ki bir­öð­ret­me­ni­nin­de­ken­di­si­ne­yar­dým­cý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di­ba­na.­Çok­ü­zül­dük.­Bir­öð­ret­me­ne­ya­kýþ­ma­yan­bir ha­re­ket.­Ol­ma­ma­sý­ge­re­kir­di.­Ne­di­ye­ce­ði­mi­bi­le­mi­yo­rum’’­di­ye­ko­nuþ­tu.

BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRENCÝLERÝN YAZILI KÂÐITLARINI YIRTMIÞ Ýl­çe­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­ne­gi­den­F. Ç.,­bir­ar­ka­da­þýy­la­o­kul­ko­ri­do­run­da­kar­þý­laþ­týk­la­rý­öð­ret­men­le­ri B.­H.’nin­‘’O­ku­la­tür­ban­la­gi­re­mez­si­niz’’­di­ye­rek­ba­þör­tü­sü­nü­al­dýk­tan­son­ra­ba­þý­ný­du­va­ra­vur­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek­þi­kâ­yet­te­bu­lun­muþ­tu.­Bu­a­ra­da,­öð­ren­ci­le­rin­i­ki­ay­ön­ce­öð­ret­men­B.­H.­hak­kýn­da ba­þör­tü­lü­ol­duk­la­rý­i­çin ya­zý­lý­ka­ðýt­la­rý­ný­yýrt­tý­ðý id­di­a­sýy­la­Mil­lî­E­ði­tim Ýl­çe­Mü­dür­lü­ðü­ne­þi­kâ­yet­te­bu­lun­duk­la­rý,­bu­nun­ü­ze­ri­ne,­B.­H’nin ‘’Bir­ma­aþ­kes­me,­u­yar­ma­ve­ký­na­ma­ce­za­sý­al­dý­ðý’’­kay­de­dil­di.­ Balýkesir / aa

Öðrencinin kýþlada iþi ne? MÝLLÎ Gü­ven­lik­Bil­gi­si­ders­le­ri­kap­sa­mýn­da­her­yýl­Ma­yýs­a­yýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­kýþ­la­zi­ya­ret­le­ri­ne­öð­ren­ci­ler­ta­þý­nýr­ken,­öð­ren­ci­le­rin­si­lâh­lar­la­çek­tir­dik­le­ri­fo­toð­raf­lar­dik­kat­çe­ki­yor. Tüm­li­se­ler­de­10.­sý­nýf­öð­ren­ci­le­ri­ne “Or­tak­Ge­nel­Kül­tür­Der­si”­a­dýy­la­ve­ri­len Mil­lî­Gü­ven­lik­Bil­gi­si­kap­sa­mýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­bir­uy­gu­la­ma­dik­kat­le­ri­ye­ni­den bu­der­se­çe­vir­di.­Plat­form­Ha­ber’e­gö­re her­yýl­ge­nel­lik­le­Ni­san­ve­Ma­yýs­a­yýn­da ya­pý­lan­uy­gu­la­ma­i­le­li­se­öð­ren­ci­le­ri,­Mil­lî Gü­ven­lik­Bil­gi­si­der­si­ne­gi­ren­su­bay­lar­eþ­li­ðin­de­o­kul­lar­dan­a­lý­na­rak­as­ke­ri­o­to­büs­ler­le­il­de­ki­kýþ­la­la­ra­gö­tü­rü­lü­yor.­Kýþ­la­ge­zi­le­rin­de­er­kek­öð­ren­ci­le­rin­ö­zel­lik­le­pi­ya­de­tü­fek­le­riy­le­ya­da­poz­ver­di­ði­göz­lem­le­nir­ken,­Ý­mam-Ha­tip­Li­se­le­ri’nde­i­se­ge­zi­ye­gö­tü­rü­len­kýz­öð­ren­ci­le­rin­baþ­la­rý­nýn aç­tý­rýl­ma­sý­sý­kýn­tý­o­luþ­tu­ru­yor.­1926­yý­lýn­dan­be­ri­çe­þit­li­i­sim­ler­al­týn­da­öð­re­ti­len Mil­lî­Gü­ven­lik­Bil­gi­si,­mev­cut­öð­re­tim prog­ram­la­rýn­da­“zo­run­lu­seç­me­li”­ders­o­la­rak­yer­a­lý­yor.­Son­Mil­lî­E­ði­tim­Þû­râ­sý’nda­der­sin­kal­dý­rýl­ma­sý­tek­li­fi­ka­bul­e­dil­-

me­miþ,­su­bay­la­rýn­ye­ri­ne­öð­ret­men­le­rin der­si­ver­me­si­ka­rar­laþ­tý­rýl­mýþ­tý.­Öz­gür­E­ði­tim-Sen­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Ü­ye­si­U­fuk Coþ­kun,­ko­nuy­la­il­gi­li­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, hem­kýþ­la­la­ra­ya­pý­lan­ge­zi­le­rin­hem­de Mil­lî­E­ði­tim­Sis­te­mi’nde­ki­di­ðer­uy­gu­la­ma­la­rýn­öð­ren­ci­ler­de­kur­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý zih­ni­ye­ti­e­leþ­ti­re­rek­þun­la­rý­i­fa­de­et­ti: “Tür­ki­ye’de­ki­mev­cut­e­ði­tim­sis­te­mi­nin mi­li­ta­rist­bir­ya­pý­da­iþ­lev­gör­dü­ðü­bi­li­nen bir­ger­çek­tir.­Ha­la­li­se­ler­de­mu­vaz­zaf­su­bay­la­rýn­gir­di­ði­mil­lî­gü­ven­lik­ders­le­ri­nin yö­net­me­li­ði­nin­a­maç­la­rýn­da­ge­çen­þu mad­de­dik­kat­çe­ki­ci­dir;­c)­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri­ta­nýt­mak,­genç­le­ri­or­du’ya­iç­ten­ge­len sev­gi­ve­öz­lem­le­bað­la­mak,­on­la­rý­Si­lâh­lý Kuv­vet­ler­le­ya­pý­lan­a­na­sa­vun­ma­nýn­te­mel­bil­gi­le­ri­ü­ze­rin­de­fik­ren­ha­zýr­la­mak böy­le­ce­Türk­genç­li­ði­ni­her­an­or­du­ve­si­vil­sa­vun­ma­nýn­ak­tif­or­gan­la­rýn­da­gö­rev a­la­bi­le­cek­bir­dü­ze­ye­ge­tir­mek,­bir­lik­ve be­ra­ber­lik­ru­hu­nu­ya­rat­mak­ve­va­tan­se­ver­bir­genç­lik­ye­tiþ­tir­mek­tir.­ Mi­li­ta­rizm­si­vil­a­la­ný­da­ral­tan,­ö­te­ki­leþ­ti­ri­ci,­as­ker­li­ðe­ve­or­du­ya­da­ir­bütün

de­ðer­le­ri­kut­sa­yan­bir­i­de­o­lo­ji­dir.­Ve­bu i­de­o­lo­ji­yýl­lar­dýr­ge­rek­ders­ki­tap­la­rý­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ge­rek­se­an­dý­mýz,­nö­bet­çi­öð­ren­ci­ve­tö­ren­yü­rü­yüþ­le­ri­gi­bi­uy­gu­la­ma­lar­la­ço­cuk­la­ra­a­þý­lan­mak­ta­dýr.­Ço­cuk­la­ra­hâ­lâ­o­kul­lar­da­san­ki­sý­ný­rý­ko­ru­yan­bir as­ker­gi­bi­nö­bet­tut­tu­rul­mak­ta­dýr.­Her gün­ra­hat,­ha­zýr­ol­ko­mut­la­rýy­la­on­la­ra ‘an­dý­mýz’­söy­let­ti­ril­mek­te­dir.­Böy­le­o­lun­ca­da­o­kul­lar­dan­‘in­san’­ye­ri­ne­uy­sal, i­ta­at­kâr,­va­ta­ný­i­çin­öl­me­yi/öl­dür­me­yi gö­ze­a­lan­in­san­lar­ye­ti­þe­cek­tir.­Öð­ren­ci­le­re­sü­rek­li­o­la­rak­be­lir­li­bir­i­de­o­lo­ji­yi­ya da­bir­kit­le­yi,­ku­ru­mu­üs­tün­gör­me­le­ri da­ya­tý­lýr­sa­e­ðer;­di­ðer­ýrk,­renk,­dil­ve­i­nanç­la­ra­kar­þý­bir­ön­yar­gý­nýn­o­luþ­ma­sý­na­o­la­nak­sað­lan­mýþ­o­lu­nur.­Bu­ba­kým­dan­genç­le­rin­si­lâh­lar­la­ta­nýþ­tý­rýl­ma­sý­ve as­ker­le­re­ö­zen­di­ril­me­si­çok­yan­lýþ­týr.­O­nun­i­çin­as­ke­rî­ri­tü­el­le­rin­ve­yö­net­me­lik­le­rin­mut­la­ka­o­kul­or­ta­mýn­dan­u­zak­laþ­tý­rýl­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.­E­ði­tim­le­or­du­nun­yan­ya­na­te­lâf­fu­zu­bi­le­sa­kýn­ca­lý­dýr.­Ev­ren­sel­pe­da­go­jik­de­ðer­ler­le­de­u­yuþ­ma­mak­ta­dýr.”­­Ýstanbul

Er­do­ðan’ý­tar­týþ­ma­ya­dâ­vet e­de­rek,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Çýk kar­þý­ma­tar­tý­þa­lým,­is­te­di­ðin ko­nu­da­tar­tý­þa­lým.­Sen­is­ter­sen­ö­nü­ne­A­me­ri­kan­va­tan­da­þý­o­lan­da­nýþ­man­la­rý­nýn yaz­dý­ðý­ya­zý­yý­ca­ma­ba­ka­rak o­ku,­ben­de­ca­ným­dan­ve yü­re­ðim­den­o­ku­ya­rak­tar­tý­þa­lým­di­yo­rum.­Mey­dan­o­ku­yo­rum,­çý­kýn­kar­þý­ma­di­yo­rum.­E­nin­de­so­nun­da­çý­ka­cak­sýn.”­Zey­bek­da­ha­son­ra­par­ti­si­nin­Kü­tah­ya­mil­let­ve­ki­li­a­day­la­rý­Hü­se­yin­Tüy­süz,­Hü­se­yin­Zen­gin,­Ser­vet Bil­g in,­Ah­m et­Ço­b an­ve Mü­nev­ver­Gür­soy­Az­mi­oð­lu’nu­ta­ný­ta­rak,­des­tek­is­te­di. Simav-Gediz / Yeni Asya

ZEYBEK: FAÝZ BORÇLARINI SÝLECECEÐÝZ DP Lideri Zeybek, Simav’da Cumhuriyet Meydaný’nda düzenlenen mitingde yaptýðý konuþmasýna ise “Bismillah” diyerek baþladý. Ýktidarýn, ABD menþeli yabancý alýþveriþ mer kezlerine imkân hazýrlamak için esnafý yok ettiðini öne süren Zeybek, iktidara gelirlerse geçmiþte yaptýklarý gibi yeni den esnafa ucuz deðil, faizsiz kredi vereceklerini ve bütün faiz borçlarýný sileceklerini belirtti. Zeybek, Kütahya’daki siyanür tehlikesi ile ilgili olarak da ‘’Yeter bu faizcilerin milletin kanýný emdiði, defolsunlar gitsinler. Bankalarýmýzý geri alacaðýz ve esnafýmýzý dirilteceðiz. Yeniden milli sermayeye destek vereceðiz. DP iktidarlarýnýn yaptýðý her þeyi bunlar sattý. Bakýnýz þimdi þu yaþadýðýmýz tehlikeye. En yakýn örnek. Yandaþlara satýlan gümüþten ötürü ve sadece kâr düþünen, halkýn karþý karþýya kalacaðý tehlikeyi düþünmeyen, kan emiciler yüzünden bakýnýz sadece Kütahya’mýz deðil, bütün çevre tehlike altýndadýr.’’

Utandýran esaret: Yoksulluk ür­ki­ye,­bu­gün­ler­de­ö­nem­li­bir­kon­fe­ran­sa­ev­sa­hip­li­ði­ya­pý­yor.­10­yýl­da­bir­dü­zen­le­nen­ ‘En­Az Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler­Kon­fe­ran­sý’na­bu­yýl­BM’ye­ü­ye 192­ül­ke­den,­dev­let­ve­hü­kü­met­baþ­kan­la­rý,­ba­kan­lar, par­la­men­ter­ler,­ö­zel­sek­tör­tem­sil­ci­le­ri,­a­ka­de­mis­yen­ler­i­le­si­vil­top­lum­ör­gü­tü­tem­sil­ci­le­rin­den­o­lu­þan, yak­la­þýk­10­bin­ki­þi­ka­tý­lý­yor. Be­di­üz­za­man’ýn­ge­ri­le­me­se­bep­le­ri­a­ra­sýn­da­say­dý­ðý bü­yük­düþ­man­yok­sul­luk,­in­san­lýk­ta­ri­hi­nin­te­mel ger­çek­le­rin­den­bi­ri­dir.­An­cak­bu­ger­çe­ðin­son­bir­kaç yüz­yýl­dýr­Ýs­lâm­ül­ke­le­rin­de­te­za­hür­et­me­si,­yok­sul­lu­ðun­bir­kaç­yüz­yýl­dýr­Ýs­lâm­ül­ke­le­ri­nin­be­li­ni­bü­ken­en bü­yük­et­ken­ler­den­bi­ri­ol­ma­sý­ir­de­len­me­si­ge­re­ken bir­hu­sus­tur.­“Kom­þu­su­aç­ken­tok­ya­tan­biz­den­de­ðil­dir” ha­di­si­nin­mu­ha­ta­bý­Müs­lü­man­ül­ke­le­rin,­bu kon­fe­rans­ta­da­ö­ne­çýk­tý­ðý­gi­bi,­en­az­ge­liþ­miþ­ül­ke­le­rin­ço­ðun­lu­ðu­nu­o­luþ­tur­ma­sý­her­yö­nüy­le­a­cý­ve­ri­ci bir­du­rum­dur.­ Ta­ri­hî­ör­nek­ler­den­yo­la­çý­ka­rak­yok­sul­lu­ðun­Ýs­lâm â­le­mi­nin­ka­de­ri­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­mek­ge­re­kir.­Ýs­lâm top­lum­la­rý­ný­iç­ten­i­çe­ke­mi­ren,­bi­zi­ü­mit­siz­lik­çu­kur­la­rýn­da­bo­ðan­ve­bu­nu­de­ðiþ­me­yen­ka­de­ri­miz­miþ­gi­bi ka­bul­len­me­ye­zor­la­yan­yok­sul­lu­ða­kar­þý­en­e­sas­lý­i­ti­raz­lar­dan­bi­ri­þüp­he­siz­ki­Be­di­üz­za­man’dan­gel­miþ­tir. Be­di­üz­za­man’ýn­mad­de­ten­te­rak­ki­yi­za­ma­nýn­ö­nem­li farz­la­rýn­dan­bi­ri­o­la­rak­Müs­lü­man­la­rýn­omu­zu­na yük­le­me­si­ve­bu­nun­i­yi­an­la­þýl­ma­sý,­bi­zi­sar­ma­la­yan yok­sul­luk­zin­cir­le­ri­nin­ký­rý­la­bil­me­si­a­çý­sýn­dan­ö­nem­li­dir.­Be­di­üz­za­man’ýn,­kal­kýn­ma­nýn­ad­re­si­ni­þa­þý­ra­rak ru­hu­nu­se­kü­ler­ah­lâ­kýn­cez­be­di­ci­li­ði­ne­tes­lim­e­den­ler i­çin­söy­le­di­ði­“Di­ni­rüþ­vet­ver­di­ler,­dün­ya­yý­da­ka­za­na­ma­dý­lar” tesbi­ti­ni­a­cý­þe­kil­de­tec­rü­be­e­den­Ýs­lâm­â­le­mi, bu­u­tanç­cen­de­re­sin­den­na­sýl­çý­ka­ca­ðý­nýn­i­puç­la­rý­ný Be­di­üz­za­man’ýn­i­þa­ret­et­ti­ði­tec­rü­be­ler­de­bu­la­bi­lir.­­ Kon­fe­rans­ta­ö­ne­çý­kan­not­la­ra­gö­re,­en­fa­kir­ler­lis­te­si­ne­gi­ren­ül­ke­ler­de­her­dört­ki­þi­den­i­ki­si­gün­lük­i­ki do­la­rýn­al­týn­da­bir­ge­lir­le­hayatý­ný­sür­dür­me­ye­ça­lý­þý­yor.­Yi­ne­dik­kat­çe­ki­ci­not­lar­dan­bi­ri,­dün­ya­nýn­yüz­de on­i­ki­si­nin­her­ge­ce­aç­yat­tý­ðý­dýr.­Ýn­san­lýk­ta­ri­hi­nin­en u­tanç­ve­ri­ci­bu­ve­ri­le­ri­nin­or­ta­ya­çýk­ma­sýn­da,­þüp­he­siz­ki­Ýs­lâm­ah­lâ­ký­ný­pra­tik­ha­ya­ta­ak­tar­ma­da­prob­lem­ler­ya­þa­yan­Ýs­lâm­dün­ya­sý­nýn­bü­yük­pa­yý­var­dýr. Tu­nus,­Mý­sýr,­Lib­ya,­Su­ri­ye­li­der­le­ri­nin­halk­la­rýn­dan ka­çýr­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý­mil­yar­lar­ca­do­lar­lýk­ser­vet­le­ri­ni dü­þü­nün­ce­me­se­le­nin­dü­ðüm­nok­ta­la­rýn­dan­bi­ri­çö­zü­lü­yor.­Yok­sul­lu­ðun­is­tib­da­dý­al­týn­da­kýv­ra­nan­ül­ke­ler,­is­tib­da­dýn­do­ður­du­ðu­fa­kir­li­ðin,­e­zil­miþ­li­ðin­pen­çe­sin­de­kýv­ra­ný­yor­lar.­Yüz­yýl­lar­dýr­hem­iç­ten,­hem­de dýþ­tan­ku­þa­týl­mýþ,­si­ya­sî­ve­ru­hî­o­la­rak­sö­mür­ge­leþ­ti­ril­miþ­bu­ül­ke­le­rin­za­val­lý­in­san­la­rý­hür­ri­yet­a­lan­la­rý­ný ge­niþ­le­te­bil­dik­le­ri­öl­çü­de­zen­gin­le­þe­cek­ler­dir.­Bu nok­ta­da,­Be­di­üz­za­man’ýn­hür­ri­ye­ti­kal­kýn­ma­nýn­te­mel­a­nah­tar­la­rýn­dan­bi­ri­o­la­rak­vur­gu­la­ma­sý­da­ha­da ö­nem­ka­za­ný­yor­Bu­bað­lam­da,­Ýs­lâm­ül­ke­le­rin­de­ki son­a­yak­lan­ma­lar,­yal­nýz­ca­hür­ri­yet­me­þa­le­si­nin­her yer­de­yan­ma­sý­ný­sað­la­ma­ya­cak,­fa­kir­lik­pran­ga­la­rý­nýn da­ký­rýl­ma­sý­an­la­mý­na­ge­le­cek­tir.­ Kon­fe­rans­çer­çe­ve­sin­de­dü­zen­le­nen­En­te­lek­tü­el­ler­Fo­ru­mu’nda­ki­A­ka­de­mik­Kon­sey’in­ya­yýn­la­dý­ðý “Ýs­tan­bul­Dek­la­ras­yo­nu’’nda,­yer­a­lan­“As­lýn­da­bu ül­ke­ler­en­az­ge­liþ­miþ­ül­ke­ler­de­ðil,­en­çok­sö­mü­rül­müþ­ül­ke­ler­dir”­tes­bi­ti­as­lýn­da­prob­le­min­ö­zü­nü­te­mel­o­la­rak­tes­bit­et­mek­te­dir.­Sö­mür­me­yi­bir­ha­yat tar­zý­ha­li­ne­ge­tir­miþ,­in­san­ca­ya­þa­ma­yý­yal­nýz­ca­ken­di­top­lum­la­rý­na­bah­þe­dil­miþ­bir­hak­o­la­rak­gö­ren, “fel­se­fe-i­ta­bi­i­ye­nin­zul­me­tiy­le,­me­de­ni­ye­tin­sey­yi­â­tý­ný­me­hâ­sin­zan­ne­de­rek­be­þe­ri­se­fâ­he­te­ve­da­lâ­le­te sevk­e­den­bo­zul­muþ­ i­kin­ci­Av­ru­pa”ya­i­ti­ra­zýn­yi­ne ken­di­i­çin­den­gel­me­si­in­san­lýk­ve­dün­ya­ba­rý­þý­i­çin se­vin­di­ri­ci­bir­ge­liþ­me­dir.­Þöy­le­ki;­O­ECD, Kal­kýn­ma Yar­dým­la­rý­Ko­mi­te­si­(DAC) ü­ye­si­ül­ke­ler­ta­ra­fýn­dan dün­ya­ge­ne­lin­de­fa­kir­ül­ke­le­re­ya­pý­lan­yar­dým­da­Ýs­veç’in­ilk­sý­ra­yý­al­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Dün­ya­nýn­en­cö­mert,­en­yar­dým­se­ver­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­ilk­be­þi­o­luþ­tu­ran­Ýs­veç,­Nor­veç,­Lük­sem­burg,­Da­ni­mar­ka,­Hol­lan­da­gi­bi­ül­ke­ler;­bir­yan­dan­mer­ha­met,­þef­kat,­te­sa­nüd,­it­ti­hat­il­ke­le­ri­ni­yer­ler­de­sü­rün­dü­ren­Ýs­lâm ül­ke­le­ri­ne­þid­det­li­bir­to­kat­a­tý­yor;­di­ðer­yan­dan­da bo­zul­muþ­Av­ru­pa’nýn­tah­ri­ba­tý­ný­ta­mi­re­ça­lý­þý­yor. O­ECD’ye­gö­re­dün­ya­nýn­en­cim­ri­ül­ke­le­ri­nin­Ja­pon­ya­ve­Gü­ney­Ko­re­ol­ma­sý­i­se,­i­lâ­hî­a­da­let­nok­ta­sýn­da biz­le­ri­de­rin­bir­dü­þün­me­ye­sevk­e­di­yor.­

T

Yunan iþgali ile ilgili açýklama bekliyoruz

Sen camdan bak, ben candan DEMOKRAT Par­ti­(DP)­Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Na­mýk­ Ke­mal Zey­bek,­Ge­diz­ve­Si­mav’da Baþ­b a­k an­ Re­c ep­ Tay­y ip Er­do­ðan’ý­ tar­týþ­ma­ya­ ça­ðý­ra­rak,­“Sen­o­­da­nýþ­man­la­rý­nýn­yaz­dý­ðý­ya­zý­yý­ca­ma­ba­ka­rak­ o­ku,­ ben­ de­ ca­ným­dan­ve­yü­re­ðim­den­o­ku­ya­rak­tar­tý­þa­lým”­de­di. Mil­let­ve­ki­li­a­day­la­rý­nýn­ta­ný­tý­mý­i­çin­Kü­tah­ya’nýn­Ge­diz­il­çe­si­ne­ge­len­Zey­bek,­Ýl Baþ­kan­lý­ðý’nýn­dü­zen­le­di­ði ka­pa­lý­sa­lon­top­lan­tý­sýn­da ko­nuþ­tu.­Zey­bek,­AKP’nin, dö­ne­min­ABD­Baþ­ka­ný­Ge­or­ge­Bush’un­is­te­ði­doð­rul­tu­sun­da­ku­rul­du­ðu­nu­sa­vun­du.­Zey­bek,­Baþ­ba­kan

ahmetdursun81@hotmail.com

DP Lideri Zeybek, Simav'da düzenlenen mitingde partililere seslendi. FOTOÐRAF: AA

DEMOKRAT Par­ti­(DP) Ýs­tan­bul­1.­Böl­ge­Mil­let­ve­ki­li­A­da­yý­E­mek­li­Kur­may­Al­bay­Ü­mit­Ya­lýn,­Tür­ki­ye’ye­a­it­o­lan­Bu­la­maç­ve­E­þek­A­da­sý’nýn­Yu­na­nis­tan­ta­ra­fýn­dan­iþ­gal­e­dil­me­si­ko­nu­sun­da­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’dan­ve­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Prof.­Dr.­Ah­met­Da­vu­toð­lu’nu­a­çýk­la­ma­ya­dâ­vet­ett­ti.­DP­Ýs­tan­bul­Ýl­Baþ­kan­lý­ðý’nda­bir­top­lan­tý­dü­zen­le­yen­Ü­mit­Ya­lýn,­DP­Ge­nel Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek’in­ko­nuy­la­il­gi­li­a­raþ­týr­ma ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­di­ði­ni­ve­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­so­nu­cun­da an­laþ­ma­la­ra­gö­re,­Bu­la­maç­ve­E­þek­A­da­sý’nýn­Tür­ki­ye’ye a­it­ol­du­ðu­nun­or­ta­ya­kon­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Yap­tý­ðý­su­num­la­a­da­lar­hak­kýn­da­bil­gi­ve­ren­Ya­lýn,­2004’ten­son­ra bu­a­da­la­rý­Yu­na­nis­tan­lý­la­rýn­iþ­gal­et­ti­ði­ni­ve­in­san­yer­leþ­tir­di­ði­ni­an­lat­tý.­472­yýl­lýk­Türk­a­da­la­rý­nýn­Yu­nan­lý­lar­ta­ra­fýn­dan­iþ­gal­e­di­li­þi­ne­AKP­hü­kü­me­ti­nin­göz­yum­du­ðu­nu­sa­vu­nan­Ya­lýn,­bu­ko­nu­da­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan’dan­ve­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Prof.­Dr.­Ah­met­Da­vu­toð­lu’nu­a­çýk­la­ma­ya­dâ­vet­ett­ti.­­Ýstanbul / Ümit Kýzýltepe


HABER

Y

13 MAYIS 2011 CUMA

5

Sistemin azizliðiyle haksýzlýk… cevher@yeniasya.com.tr

e­çi­me­ bir­ ay­ ka­la,­ si­ya­sî­ po­le­mik­ler or­ta­sýn­da­ bir­ yý­ðýn­ se­nar­yo­ ve­ söy­len­ti­do­la­þý­yor.­ Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu’nun­(YSK) “BDP’li ba­ðým­sýz­lar”ýn­ a­day­lýk­la­rý­ný­ ip­tal­ e­den­ ka­ra­rý­ný­ tep­ki­ler­ ü­ze­ri­ne­ ge­ri­ al­ma­sý­nýn­ ar­dýn­dan,­þim­di­de­MHP’li­a­day­la­ra­da­ir­“ka­set­skan­dal­la­rý”yla­bu­par­ti­nin­de­ba­raj­al­tý­n a­ i­t i­l ip,­ Par­l a­m en­t o’nun­ AKP­ i­l e CHP’nin­ ol­du­ðu­ “i­ki­li­ ya­pý”ya­ ka­vuþ­tu­rul­ma­s ý­ ve­ bu­n a­ BDP­ gru­b u­n un­ ek­l en­m e­s i plâ­ný­nýn­gü­dül­dü­ðü­be­lir­ti­li­yor.­ Baþ­ba­kan’ýn­ ve­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ söz­cü­le­ri­nin­ se­çim­ ön­ce­si­ ye­ni­den­ “mil­li­yet­çi­ söy­lem­ler”e­ sa­rýl­ma­sý­nýn,­ þim­di­ye­ ka­dar­ “an­la­yýþ”la­ kar­þý­la­nan­ BDP’li­le­rin­ tah­rik­kâr ey­lem­ve­söz­le­ri­nin­a­nýn­da­en­a­ðýr­cüm­le­ler­le­ ce­vap­lan­dý­rýl­ma­sý­nýn­ ar­dýn­da­ki­ a­ma­cýn­bu­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ki­li­yor.­ An­cak­en­vâ­hi­mi,­bu­he­sap­la­se­çim­son­ra­sý AKP-CHP­ve­BDP’li­ler­den­o­lu­þa­cak­Mec­lis’le týp­ký­2002’de­ol­du­ðu­gi­bi­seç­me­nin­ö­nem­li

S

YGS’nin iptali talebine red ANKARA 7.­Ý­da­re­Mah­ke­me­si,­YGS’de­ki­þif­re id­di­a­la­rý­ü­ze­ri­ne­sý­na­výn­yü­rüt­me­si­nin­dur­du­rul­ma­sý­ta­le­bi­ni­red­det­ti.­YGS’de­ki­þif­re id­di­a­la­rý­ü­ze­ri­ne­sý­na­výn­ip­ta­li­ta­le­biy­le­Kon­ya­lý­bir­öð­ren­ci­a­dý­na­An­ka­ra­7.­Ý­da­re­Mah­ke­me­sin­de­da­va­a­çan­a­vu­kat­Ah­met­Gü­rol Það­ban,­sý­na­výn­ip­ta­li­ve­yü­rüt­me­si­nin­dur­du­rul­ma­sý­ný­is­te­miþ­ti.­Da­vay­la­il­gi­li­ilk­in­ce­le­me­si­ni­ya­pan­An­ka­ra­7.­Ý­da­re­Mah­ke­me­si, yü­rüt­me­nin­dur­du­rul­ma­sý­ta­le­bi­ni­red­det­ti. An­ka­ra­7.­Ý­da­re­Mah­ke­me­si­dün­bir­a­ra­ka­rar­ve­re­rek,­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­dan­yü­rüt­tük­le­ri­so­ruþ­tur­may­la­il­gi­li­ev­ra­ký­ve­var­sa­bi­lir­ki­þi­ra­po­ru­nu­ta­lep­et­miþ­ti. Mah­ke­me­yet­ki­li­le­rin­den­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re, dün­kü­a­ra­ka­rar­la­il­gi­li­is­te­nen­bel­ge­le­rin­gel­di­ði,­he­ye­tin­bu­bel­ge­le­ri­de­ðer­len­dir­di­ði­be­lir­til­di.­Mah­ke­me­Baþ­ka­ný­ve­i­ki­ü­ye­nin­ka­tý­lý­mýy­la­ya­pý­lan­de­ðer­len­dir­me­so­nu­cu­yü­rüt­me­nin­dur­du­rul­ma­sý­ta­le­bi­ni­red­de­dil­di­ði öð­re­nil­di.­He­yet,­Ý­da­ri­Yar­gý­la­ma­U­su­lü­Ka­nu­nu’nun­27.­mad­de­si­nin­2.­fýk­ra­sýn­da­ki­‘’Ý­da­ri­mah­ke­me­ler,­i­da­ri­iþ­le­min­uy­gu­lan­ma­sý ha­lin­de­te­la­fi­si­güç­ve­ya­im­kan­sýz­za­rar­la­rýn doð­ma­sý­ve­i­da­ri­iþ­le­min­a­çýk­ça­hu­ku­ka­ay­ký­rý ol­ma­sý­þart­la­rý­nýn­bir­lik­te­ger­çek­leþ­me­si­du­ru­mun­da­ge­rek­çe­gös­te­re­rek­yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sý­na­ka­rar­ve­re­bi­lir­ler’’­hük­mün­de­ki­þart­lar­o­luþ­ma­dý­ðýn­dan,­yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sý­ta­le­bi­nin­red­de­dil­di­ði­bil­di­ril­di. Da­va­lý­Það­ban’ýn,­7­gün­i­çin­de­ka­ra­ra­i­ti­raz hak­ký­bu­lu­nu­yor.­Ý­ti­ra­zý,­An­ka­ra­Böl­ge­Ý­da­re Mah­ke­me­si­ka­ra­ra­bað­la­ya­cak.­Ankara / aa

bir­kýs­mý­nýn­Mec­lis­dý­þýn­da­kal­ma­sýy­la,­de­mok­ra­tik­si­ya­se­tin­da­ha­baþ­tan­ya­ra­al­ma­sý… Bu­na­se­bep,­AB­i­ler­le­me­ra­por­la­rýn­da­i­le­til­me­si­ne­rað­men­baþ­ta­ik­ti­dar­par­ti­si­ol­mak­ ü­ze­re­ Mec­lis’te­ki­ par­ti­le­rin­ sýrf­ “iþ­le­ri­ne­ ya­rý­yor”­ di­ye­ gü­nü­bir­lik­ si­ya­sî­ rant mü­lâ­ha­za­la­rýy­la­ yüz­de­ 10­ se­çim­ ba­ra­jý­nýn ol­du­ðu,­ hâ­kim­ ne­zâ­re­tin­de­ ön­se­çi­min­ ve seç­men­ter­ci­hi­nin­ol­ma­dý­ðý,­si­ya­sî­par­ti­le­rin­ ge­n el­ mer­k ez­l e­r i­n in­ ve­ “li­d er­ sul­t a­sý”nýn­hü­küm­sür­dü­ðü­“se­çim­sis­te­mi.” DYP’NÝN 66 MÝLLETVEKÝLÝNÝ VERMEDÝLER! Hiç­bir­de­mok­ra­tik­ül­ke­de­ben­ze­ri­ne­rast­lan­ma­yan­12­Ey­lül­dar­be­sin­den­kal­ma­mu­al­lel “se­çim­sis­te­mi”,­dün­den­bu­gü­ne­de­mok­ra­tik tem­sil­de­a­da­le­te­bü­yük­dar­be­vur­du,­vu­ru­yor.­­ Me­se­lâ­2007­ge­nel­se­çim­le­rin­de,­sa­de­ce DP­i­le­SP’nin­yüz­de­10’a­ya­kýn­o­yu­tem­sil dý­þý­ kal­dý.­ DP’nin­ bir­ mil­yon­ 892­ bin­ 732 o­yu­ i­le­ SP’nin­ 812­ bin­ 433­ o­yu,­ göz­ gö­re gö­re­he­bâ­e­dil­di. Ke­z a­ AKP’nin­ yüz­d e­ 34­ i­l e­ Mec­l is’in yüz­de­65’i­ni,­CHP’nin­ge­ri­yüz­de­21­i­le­ge­ri­ka­lan­yüz­de­35’i­ni­dol­dur­du­ðu­3­Ka­sým 2002­se­çim­le­rin­de,­seç­me­nin­yüz­de­48’i­ne ya­ký­ný­Mec­lis’te­tem­sil­e­di­le­me­di.­ DYP­ yüz­de­ 9.7­ i­le­ sa­de­ce­ 67­ bin­ oy­ ek­-

sik­le­se­çim­ba­ra­jý­al­týn­da­kal­dý;­mil­yon­lar­ca­ seç­me­nin­ i­râ­de­si­ bo­þa­ git­ti.­ An­cak­ bu­ra­da­ bir­ o­yun­ da­ha­ oy­nan­dý.­ Se­çi­me­ gir­me­ye­ hak­ ka­zan­ma­dý­ðý­ hal­de,­ ev­ve­la­ HA­DEP­o­lan,­da­ha­son­ra­DTP­ve­BDP’nin­ye­ri­ne­ ku­ru­lan­ DE­HAP,­ ön­ce­ hak­sýz­ ve­ ka­nun­suz­þe­kil­de­se­çi­me­so­kul­du.­ Ar­dýn­dan­bu­par­ti­nin­Tür­ki­ye’nin­ya­rý­sý­il­ler­de­teþ­ki­lât­lan­ma­dý­ðý­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nin­ka­ra­rýy­la­or­ta­ya­çýk­ma­sý­na­ve­al­dý­ðý­oy­la­rýn­ge­çer­siz­sa­yýl­ma­sý­na­rað­men,­YSK,­mah­ke­me­ka­ra­rý­nýn­ge­re­ði­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­di.­ Oy­sa­YSK’nýn­yük­sek­yar­gý­ka­ra­rýy­la­oy­la­rý­ yok­ sa­yý­lan­ DE­HAP’ý­ se­çim­ so­nuç­la­rý he­sap­la­ma­sýn­dan­ çý­kar­ma­sý­ ve­ mil­let­ve­ki­li da­ðý­lý­mý­ný­ye­ni­den­yap­ma­sý­ge­re­kir­di.­Bu­na­gö­re­za­ten­az­bir­oy­la­ -67­bin- Tür­ki­ye ba­ra­jý­na­ta­ký­lan­DYP­ra­hat­bir­þe­kil­de­ba­ra­jý­ a­þýp­ 66­ mil­let­ve­ki­li­ni­ hak­ et­miþ­ken, ka­pa­lý­ ka­pý­lar­ ar­ka­sýn­da­ ya­pý­lan­ pa­zar­lýk­lar­la­YSK­re’sen­bu­hak­ký­i­â­de­et­me­di… HAKSIZLIKTAN HAYIR GELMEZ Zi­ra­DYP’ye­ve­ri­le­cek­66­mil­let­ve­ki­li­nin 40’tan­faz­la­sý­AKP’den,­20’nin­üs­tün­de­de CHP’den­dü­þü­rü­le­cek­ti.­O­dö­nem­de,­baþ­ka­la­rý­nýn­oy­la­rý­ü­ze­ri­ne­o­tu­ran­Mec­lis’te­ki i­ki­par­ti­nin­mil­let­ve­kil­le­ri­a­zal­ma­sýn­ve­ö­zel­lik­le­de­AKP­za­rar­gör­me­sin­di­ye,­YSK

hu­ku­ka­ve­ya­sa­ya­ay­ký­rý­bir­þe­kil­de­göz­gö­re­gö­re­bu­hak­sýz­lý­ðý­sür­dür­dü.­ Oy­sa­yar­gý­ka­ra­rý­na­gö­re­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken,­ YSK’nin­ D(Y)P’nin­ 66­ mil­let­ve­ki­li­ni ve­rip,­o­dö­nem­de­ü­çün­cü­bir­den­ge­par­ti­si o­la­rak­ Mec­lis’te­ tem­sil­ e­dil­me­si­ni­ sað­la­ma­sý,­tem­sil­de­a­da­le­ti­fe­da­et­me­me­siy­di… Se­ç im­l er­d en­ üç­ ay­ son­r a­ AKP­ Ge­n el Baþ­ka­ný­ Er­do­ðan’ýn­ ön­ce­ mil­let­ve­ki­li­ ve pe­þin­den­ Baþ­ba­kan­ ol­ma­sý­ i­çin,­ A­na­ya­sa ve­ya­sa­la­rý­a­ci­len­de­ðiþ­ti­ren­AKP­i­le­CHP, ne­ga­rip­ki­DYP’nin­hak­ký­ný­e­sir­ge­di­ler.­Si­irt­ se­çim­le­ri­ni­ ip­tal­ e­dip­ a­ka­bin­de­ Er­do­ðan’ýn­ se­çil­me­si­ni­ sað­la­yan­ YSK,­ hak­kýn gas­bý­na­göz­yum­du.­ Ý­þin­il­gin­ci­da­ha­son­ra,­si­ya­sî­par­ti­ler­ve se­çim­ ka­nu­nu­nun­ de­ðiþ­ti­ril­me­si,­ en­ a­zýn­dan­ yüz­de­ 10­ ba­ra­jý­nýn­ a­þa­ðý­ya­ çe­kil­me­si ta­lep­le­ri­ni,­ Er­do­ðan,­ “Tür­ki­ye­ ha­zýr­ de­ðil” di­ye­ge­ri­çe­vir­di…­ Bu­man­týk­la,­“BDP’li­ba­ðým­sýz­lar”ýn­son YSK­ ka­ra­rý­ ü­ze­ri­ne­ ta­raf­tar­la­rý­ný­ so­ka­ða dö­k ü­l üp­ or­t a­l ý­ð ý­ a­t e­þ e­ ver­m e­l e­r i,­ te­r ör teh­di­din­de­ve­þan­ta­jýn­da­bu­lun­ma­la­rý­ü­ze­ri­ne,­ ka­ra­rý­ný­ ge­ri­ al­dý­ran­ YSK’nýn­ ge­ri­ a­dým­ at­ma­sý­ i­çin,­ D(Y)P’li­le­rin­ de­ so­ka­ða dö­kül­me­si­mi­ge­rek­liy­di…­ Sa­hi­Tür­ki­ye­bu­hak­sýz­ve­hu­kuk­suz­se­çim­sis­te­mi­ni­da­ha­ne­ka­dar­sür­dü­re­cek?

Kur'ân-ý Kerim'de ilmi hakikatler araþtýrýlýyor “KUR’ÂN ve­Ýl­mi­Ha­ki­kat­ler”­ baþ­lýk­lý­sem­poz­yu­mun­i­kin­ci­si,­14­Ma­yýs’ta­Ýs­tan­bul’da ya­pý­la­cak.­Fý­rat­Kül­tür­Mer­ke­zi’de­dü­zen­le­ne­cek­sem­poz­yum­da,­Kur’ân-ý­Ke­rim’de­ki il­mi­ha­ki­kat­le­ri­or­ta­ya­ko­yan,­bi­lim­sel­teb­lið­ler­su­nu­la­cak.­Fa­tih­Ü­ni­ver­si­te­si­Ý­la­hi­yat Fa­kül­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Dr.­Er­gün­Ça­pan, Ye­ni­Ü­mit,­Sý­zýn­tý­ve­Hi­ra­Der­gi­si’nin­or­ga­ni­ze­et­ti­ði­U­lus­la­ra­ra­sý­Sem­poz­yum­hak­kýn­da­ba­sý­na­bil­gi­ver­di.­Sem­poz­yum­da­14 bil­di­ri­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ça­pan,­týp,­bi­yo­lo­ji,­kim­ya­gi­bi­sa­ha­lar­da­uz­man­o­lan­bi­lim a­dam­la­rý­nýn­Kur’ân-ý­Ke­rim’de­ki­bil­gi­le­ri­a­raþ­tý­ra­rak,­in­san­la­ra­þi­fa­o­la­cak­ye­ni­yön­tem­ler­or­ta­ya­koy­duk­la­rý­ný­kay­det­ti.­ Ça­pan,­ sem­poz­yu­mun­ he­def­le­rin­ i­le il­gi­li;­-Kur’ân-ý­Ke­rîm’in­her­hu­sus­ta­ol­du­ðu­gi­bi­i­lim­ve­tek­nik­sa­ha­sýn­da­ki­ge­-

liþ­me­ler­de­ de­ reh­ber­lik­ e­dip­ u­fuk­ gös­ter­di­ði­ni­ do­la­yý­sýy­la­ Kur’ân’ýn­ hem­ din hem­de­i­lim­sa­ha­sýn­da­reh­ber­ol­du­ðu­nu­ -Kur’ân’ýn­ il­mî­ ve­ tek­no­lo­jik­ ge­liþ­me ve­bu­luþ­la­ra­­e­hem­mi­yet­ve­kýy­met­de­re­ce­le­ri­ne­gö­re­i­þa­ret­ve­re­miz­ler­de­bu­lun­du­ðu­nu,­hat­ta­u­la­þa­bi­le­cek­le­ri­u­fuk­la­rý­gös­te­re­rek­teþ­vik­et­ti­ði­ni, -­Ýl­mi­ha­ki­kat­le­re­i­þa­ret­e­den­â­yet­le­rin çok­zen­gin­ma­na­kat­man­la­rý­na­sa­hip­ol­du­ðu­nu,­her­de­vir­in­sa­ný­nýn­u­laþ­tý­ðý­i­lim­ve tek­no­lo­ji­se­vi­ye­si­ne­gö­re­on­dan­bir­ma­na an­la­dý­ðý­ný,­bu­i­ti­bar­la­bu­tür­a­yet­le­ri­i­fa­de­nin­en­gin­lik­ve­es­nek­li­ði­ni­na­za­ra­a­la­rak­an­la­mý­ný­da­ralt­ma­dan­e­le­al­ma­nýn­lü­zu­mu­nu, -Ýl­mî­ ge­liþ­me­le­ri­ Kur’ân’a­ uy­gun­lu­ðu öl­çü­sün­de­e­le­al­mak,­her­za­man­yan­lýþ­lan­ma­ih­ti­ma­li­o­lan­te­o­ri­le­ri­sa­bit­ha­ki­-

kat­ler­gi­bi­ka­bul­e­de­rek­Ke­lâm-ý­E­ze­lî’yi o­na­ i­ma­le­ et­me­mek­ ol­du­ðu­nu­ or­ta­ya koy­mak­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di. Sem­poz­yum­da­ e­le­ a­lý­na­cak­ ko­nu­lar­dan­ba­zý­baþ­lýk­lar­þöy­le: “Zey­tin­Ya­ðýn­da­ki­ Mu­ci­ze­lik”­ “Kâ­i­na­týn­ Ge­niþ­le­me­si ve­Big-Bang”,­“Kâ­i­na­týn­Ya­ra­tý­lý­þý­Ý­le­Ýl­gi­li­ Bi­lim­sel­ Ger­çek­ler”“Ba­lýn­ Þi­fa­ Ol­ma­sý”,­ “Ço­cu­ðum­ Ý­ki­ Yýl­ Em­zi­ril­me­si”, “Tat­lý-Tuz­lu­Su­A­ra­sýn­da­Per­de­nin­Ol­ma­sý”,­ “Hay­van­lar­da­ Sü­tün­ o­lu­þu­mu”, “Çe­kir­de­ðin­ Fiz­yo­lo­ji­si­nin­ o­lu­þu­mu”­ 7 o­tu­rum­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­sem­poz­yu­mun­ din­l e­y i­c i­l e­r i­ de­ Tür­k i­y e’nin­ ve dün­ya­nýn­çe­þit­li­yer­le­rin­den­ge­len­bi­lim a­d am­l a­r ý­ ve­ ka­n a­a t­ ön­d er­l e­r i­ o­l a­c ak. Sem­poz­yu­ma­ gi­riþ­ler­ dâ­ve­ti­ye­ i­le­ o­la­cak.­­Ýstanbul / Elif Nur Kurtoðlu

2 polis memuru þehit

Eþ katiline müebbet hapis AYÞE Pa­þa­lý’nýn­ka­til­zan­lý­sý­o­la­rak­hak­kýn­da dâ­vâ­a­çý­lan­bo­þan­dý­ðý­e­þi­Ýs­tik­bal­Yet­kin,­‘’kas­ten­öl­dür­mek’’­su­çun­dan,­a­ðýr­laþ­tý­rýl­mýþ­mü­eb­bet­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dý.­An­ka­ra­1.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki­ka­rar­du­ruþ­ma­sýn­da,­E­sas­hak­kýn­da­ki­sa­vun­ma­sý­so­ru­lan­sa­nýk Yet­kin,­‘’Ben­e­þi­mi­çok­se­vi­yo­rum.­Piþ­ma­ným’’­de­di.­Du­ruþ­ma­sa­lo­nun­da­bu­lu­nan­Bur­cu­ve­Bu­se­gül­Yet­kin­ba­ba­la­rý­na­tep­ki­gös­te­re­rek,­‘’Da­ha­hâ­lâ­bi­zi­teh­dit­e­di­yor.­Piþ­man­sa bi­zi­na­sýl­teh­dit­e­di­yor?’’­di­ye­ba­ðýr­dý.­Bu­se­gül Yet­kin,­bu­sý­ra­da­ký­sa­sü­re­li­bir­bay­gýn­lýk­ge­çir­di.­Yet­kin’in,­Türk­Ce­za­Ka­nu­nu’nun­82/1. mad­de­si­nin­(a)­ben­di­u­ya­rýn­ca,­‘’kas­ten­öl­dür­me­su­çu­nu­ta­sar­la­ya­rak­iþ­le­di­ði­ne’’­ka­rar­ve­ren­Mah­ke­me­he­ye­ti,­sa­ný­ðý­a­ðýr­laþ­tý­rýl­mýþ mü­eb­bet­ha­pis­ce­za­sýy­la­ce­za­lan­dýr­dý.­Mah­ke­me­he­ye­ti,­Yet­kin­hak­kýn­da­tak­di­ri­in­di­rim sebep­le­ri­ni­uy­gu­la­ma­dý.­Mah­ke­me­nin­ka­ra­rý­ný­a­çýk­la­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­sa­lon­da­iz­le­yi­ci­o­la­rak­bu­lu­nan­lar­ka­ra­rý­al­kýþ­la­dý.­­Ankara / aa

Demir’in evraký yetiþmedi AN KA RA Cum­h u­r i­y et­Baþ­s av­c ý­l ý­ð ý’nýn ÖSYM­Baþ­ka­ný­A­li­De­mir­hak­kýn­da­ki­so­ruþ­tur­ma­iz­ni­bel­ge­si­nin,­ha­zýr­lan­ma­dý­ðý­i­çin dün­YÖK’e­gön­de­ri­le­me­di.A­lý­nan­bil­gi­ye gö­re,­YÖK­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can’ýn­ta­le­bi­ü­ze­ri­ne­ev­ra­ký­el­den­al­mak­i­çin An­ka­ra­ad­li­ye­si­ne­gi­den­hu­kuk­mü­þa­vi­ri­ne ev­ra­kýn­ha­zýr­lan­ma­dý­ðý­bil­gi­si­ve­ril­di.­Baþ­sav­cý­lýk­yet­ki­li­le­ri­nin,­ev­ra­kýn­me­sai­bi­ti­mi­ne ka­dar­ha­zýr­ol­ma­ya­ca­ðý­ve­bu­se­bep­le­YÖK’e i­le­ti­le­me­ye­ce­ði­ni­i­let­tik­le­ri­öð­re­nil­di.­Ö­te yan­dan,­YÖK­Ge­nel­Ku­ru­lu’nun­ko­nu­ya­i­liþ­kin­ev­rak­ge­lir­gel­mez­de­ðer­len­dir­me­ya­pa­rak,­iz­le­ne­cek­yol­hak­kýn­da­top­lan­tý­ya­pa­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Bu­a­ra­da,­ÖSYM­Baþ­ka­ný­Prof. Dr.­A­li­De­mir,­YÖK­Ge­nel­Ku­ru­lu­top­lan­tý­sý­na­ka­týl­dý.­­­De­mir,­YGS­sü­re­ciy­le­il­gi­li­Ku­rul­ü­ye­le­ri­ne­bil­gi­ak­ta­ra­rak,­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­te­i­kin­ci­a­þa­ma­sý­na­vý­o­lan­Li­sans­Yer­leþ­tir­me­Sý­na­vý’na­i­liþ­kin­na­sýl­bir­pro­jek­si­yon be­lir­le­ne­ce­ði­ne­da­ir­bil­gi­ver­di.­ Ankara / aa

Gökmen Þimþek

Terörist saldýrý sonucu þehit olan polis memurlarý Gökmen Þimþek ve Muharrem Ünlü için havaalanýnda tören düzenlendi. FOTOÐRAF: AA

Muharrem Ünlü

ÞIRNAK’IN Si­lo­pi­ il­çe­sin­de­ em­ni­yet­mü­dür­lü­ðü­ö­nün­de­ki­po­lis­nok­ta­sý­na­te­rör­ör­gü­tü­PKK­men­sup­la­rýn­ca­ a­çý­lan­ a­teþ­ so­nu­cu­ ya­ra­la­nan 2­ po­lis­ me­mu­ru­ þe­hit­ ol­du.­ Si­lo­pi Em­ni­yet­ mü­dür­lü­ðü­ ö­nün­de­ki­ po­lis­ nok­ta­sý­na­ te­rö­rist­ler­ce­ a­çý­lan­ a­teþ­ so­nu­cu­ ya­ra­la­na­rak­ Di­yar­ba­kýr Dic­l e­ Ü­n i­v er­s i­t e­s i­ Týp­ Fa­k ül­t e­s i Has­ta­ne­si’ne­ kal­dý­rý­lan­ po­lis­ me­mu­ru­ Gök­men­ Þim­þek,­ mü­da­ha­le­le­re­ rað­men­ kur­ta­rý­la­ma­dý.­ Sal­dý­rý­da­ ya­ra­la­nan­ di­ðer­ po­lis­ me­mu­ru Mu­har­rem­ Ün­lü­ de­ Si­lo­pi­ Dev­let Has­ta­ne­si’nde­vefat­et­ti.­Þe­hit­po­lis me­mur­la­rý­Þim­þek­ve­Ün­lü­i­çin­Di­yar­ba­kýr­Ha­va­a­la­nýn­da­ce­na­ze­tö­re­ni­dü­zen­len­di.­Öz­geç­miþ­le­ri­n­o­kun­ma­sý­ ve­ du­a­ e­dil­me­si­nin­ ar­dýn­dan þe­h it­ po­l is­l e­r in­ ce­n a­z e­l e­r i­ u­ç ak­l a mem­le­ket­le­ri­ne­ gön­de­ril­di.­ Ý­çiþ­le­ri Ba­ka­ný­ Os­man­ Gü­neþ­ i­se­ ‘’Ko­nuy­la il­gi­li­ çok­ yön­lü­ o­pe­ras­yon­lar­ sür­dü­rü­lü­yor.­ U­mu­yo­rum­ ki­ ký­sa­ sü­re­de­bu­nu­ya­pan­ha­in­el­le­re­u­la­þa­ca­ðýz.­ Ge­re­ken­ler­ ya­pý­la­cak,­ te­ti­ði çe­ken­ler­Türk­a­da­le­ti­ne­tes­lim­e­di­le­cek’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Silopi /­a­a

ÖÐRETMENLÝÐÝ BIRAKIP POLÝSLÝÐÝ SEÇTÝ

HAFTA SONU DÜÐÜN YAPACAKTI Þe­hit­po­lis­me­mu­ru­Gök­men­Þim­þek’in,­E­dir­ne’de­ki­ 1.­ Mu­rat­ Ma­hal­le­si­ Ha­þim­ Ýþ­can Cad­de­si­17.­So­kak’ta­ki­Sý­nýr­kent­Si­te­si’nde­o­tu­ran­ba­ba­e­vin­de­göz­ya­þý­ve­a­cý­ha­kim.­Ko­nuþ­ma­ ve­ duy­ma­ ö­zür­lü­ o­lan­ an­ne­si­ Hül­ya, ba­ba­sý­ Mus­ta­fa­ i­le­ kar­de­þi­ Gök­han­ Þim­þek (20),­Gök­men­Þim­þek’in­þe­hit­ha­be­ri­ni­al­dýk­tan­son­ra­ya­sa­bü­rün­dü.­Þe­hit­ha­be­ri­ni­a­la­rak Gök­men­ Þim­þek’in­ a­i­le­si­nin­ e­vi­ne­ ge­len­ ni­þan­lý­sý­E­ce­Yal­çýn­baþ­ve­ya­kýn­la­rý­da­si­nir­kri­zi­ ge­çir­di.­ Sað­lýk­ e­kip­le­ri,­ dü­ðün­ i­çin­ E­dir­ne’ye­ ge­len­ ya­kýn­la­rý­ i­le­ bü­yük­ ü­zün­tü­ ya­þa­yan­a­i­le­ye­mü­da­ha­le­et­ti.­Þe­hit­po­li­sin­kar­de­þi Gök­han­ Þim­þek,­ ga­ze­te­ci­le­re­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ a­ða­be­yi­nin­ bir­ yýl­ ast­su­bay­ o­la­rak­ gö­rev­ yap­týk­tan­ son­ra­ po­lis­ sý­nav­la­rý­na­ gir­di­ði­ni,­ sý­na­vý­ ka­zan­dýk­tan­ son­ra,­ 6­ ay­lýk­ e­ði­tim­den­son­ra­ta­yi­ni­nin­Þýr­nak’a­çýk­tý­ðý­ný­söy­le­di. A­ða­be­yi­ i­le­ ön­ce­ki­ gün­ ak­þam­ ko­nuþ­tu­ðu­nu an­la­tan­ Þim­þek,­ ‘’A­ða­be­yim­ 2­ ay­lýk­ po­lis­ti.­ 2 gün­son­ra­dü­ðü­nü­var­dý.­Tey­zem­le­ko­nuþ­muþ o­na­(dü­ðü­nü­me­ge­li­yo­rum)­de­miþ.­Ya­rýn (bu­gün) ký­na­sý­var­dý.­Bu­ra­da­gör­dü­ðü­nüz­her­kes dü­ðü­nü­ne­ gel­miþ­ti,­ ce­na­ze­si­ne­ de­ðil.­ Da­ha son­ra­da­ben­ko­nuþ­tum.­Ben­den­da­vul­lu­zur­na­lý­ dü­ðün­ is­te­di.­ Da­ve­ti­ye­le­ri­ da­ðý­tý­yor­duk. A­cý­ha­ber­gel­di­yý­kýl­dýk.­He­pi­miz­þok­ta­yýz.’’

Þehit polis memuru Muhar rem Ünlü’nün (29), Çorum’un Mecitözü ilçesindeki baba evinde hüzün yaþanýyor. Mecitözü’nün Kozören Köyünde yaþayan þehit polis memuru Muharrem Ünlü’nün babasý Abdullah Ünlü (60), haberi almasýnýn ardýndan fenalaþtýðý için saðlýk ekipleri tarafýndan kontrol altýnda tutuldu. Annesi Serpil Ünlü’yü 5 yýl önce gýrtlak kanserinden ölen þehit polisin, Balýkesir Üniversitesi Eðitim Fakültesi mezunu olduðu, dershanelerde öðretmenlik yaptýðý ve 3 yýl önce polisliðe baþladýðý öðrenildi. 2010 yýlýnýn Aðustos ayýnda Si lopi’de göreve baþlayan Ünlü’nün, son olarak kýz kardeþinin düðünü için göreve gitmeden önce köyüne geldiði belirtildi. Ünlü çiftinin 5 çocuðundan biri olan þehit polisin bekar olduðu, Salý günü amcasýný arayarak sohbet ettiði ve nöbete gideceðini söylediði ifade edildi.

mkara@yeniasya.com.tr

Kaset siyaseti i­ya­se­tin­nab­zý­se­çim­mey­dan­la­rýn­da­a­tý­yor.­Se­çim­le­re­bir­ay­kal­mýþ­ken,­si­ya­set­te­ki­ üs­lûp­ da­ i­yi­ce­ çir­kin­leþ­ti.­ Li­der­ler ar­týk­son­koz­la­rý­ný­pay­la­þýr­ken,­mil­le­tin­kar­þý­sýn­da­ bir­bir­le­ri­ne­ söy­le­me­dik­le­ri­ni­ bý­rak­mý­yor.­Din,­mez­hep,­a­i­le,­ö­zel­ha­yat,­na­mus­din­le­me­den­si­ya­se­tin­çir­kin­yü­zü­nü­ser­gi­li­yor­lar. Tek­n o­l o­j i­n in­ ge­l iþ­m e­s i­ si­y a­s e­t in­ ya­p ý­l ýþ þek­li­ni­de­de­ðiþ­tir­di.­Se­çim­kam­pan­ya­la­rý­nýn baþ­la­ma­sý­i­le­bir­lik­te­MHP’nin­i­ki­yö­ne­ti­ci­si­nin­ka­set­le­ri­nin­çýk­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­i­ki­si­de hem­ a­day­lýk­tan­ hem­ de­ par­ti­ yö­ne­ti­ci­lik­le­rin­den­is­ti­fa­et­miþ­ler­di.­Ýlk­ka­set­ler­çýk­tý­ðýn­da­8­ka­set­da­ha­ol­du­ðu­söy­len­miþ­ti.­Geç­ti­ði­miz­haf­ta­so­nu­da­yi­ne­MHP’nin­i­ki­yö­ne­ti­ci­si­nin­ ka­set­le­ri­ çý­kýn­ca­ si­ya­set­ ar­týk­ “ka­set­ler”­ü­ze­rin­den­ya­pýl­ma­ya­baþ­lan­dý.­Bu­i­ki­yö­ne­ti­ci­de­“be­nim­ö­zel­ha­ya­tým,­sa­de­ce­a­i­le­me kar­þ ý­ so­r um­l u­y um”­ de­s e­l er­ de,­ er­t e­s i­ gün mil­let­ve­ki­li­a­day­lý­ðýn­dan­çe­kil­me­ka­ra­rý­al­dý. Bu­da,­par­ti­yö­ne­ti­mi­nin­se­çim­ön­ce­si­par­ti­yi­ da­ha­ faz­la­ yýp­rat­ma­mak­ a­dý­na­ bu­ i­sim­le­ri is­ti­fa­ya­zor­la­dý­ðý­ný­gös­ter­di. CHP­ Ge­n el­ Baþ­k a­n ý­ Ke­m al­ Ký­l ýç­d a­r oð­lu’nun,­AKP’li­ba­kan­la­rýn­ve­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de­ ben­ze­ri­ ka­set­le­ri­nin­ ol­du­ðu­nu­ id­di­a­ e­de­rek­“kar­þý­a­tak”­yap­ma­ya­ça­lýþ­ma­sý,­ö­nü­müz­d e­k i­ bir­ ay­l ýk­ sü­r e­d e,­ si­y a­s et­ç i­l e­r in yap­týk­la­rý­ ve­ ya­pa­cak­la­rý­ i­le­ de­ðil­ de,­ “çir­kin”­yol­lar­la­mil­le­tin­o­yu­na­ta­lip­o­la­cak­la­rý­nýn­i­þa­ret­le­ri­ni­ve­ri­yor. Par­ti­sin­de­ki­ka­set­skan­dal­la­rý­ný­ik­ti­da­ra­ve baþ­ka­ke­sim­le­re­fa­tu­ra­et­me­ye­ça­lý­þan­MHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li’nin­zor­gün­ler ge­çir­di­ði­ mu­hak­kak.­ Mi­ting­le­rin­de­ yük­sek per­de­den­par­ti­de­böy­le­þey­le­re­i­zin­ver­me­ye­ce­ði­ni­söy­ler­ken,­yi­ne­yük­sek­ses­to­nuy­la­Er­do­ðan’a,­ “A­þa­ðý­lýk­ rönt­gen­ci­le­ri­ de­þif­re­ et, yok­sa­ gök­ kub­be­yi­ ba­þý­na­ yý­ka­rýz!”­ di­ye­rek üs­lû­bu­nu­sert­leþ­ti­ri­yor­du. Ken­di­si­de­bir­baþ­ka­bir­ka­set­skan­da­lý­ne­ti­ce­sin­de­ gö­re­ve­ ge­len­ Ký­lýç­da­roð­lu­ da­ “ka­set­ler”­ ü­ze­rin­den­ si­ya­set­ ya­pý­yor.­ “Re­cep­ Bey’in ye­ni­me­ra­ký­bel­al­tý­ka­set­iz­le­mek,­o­nu­kul­lan­mak,­ in­san­da­ ah­lâk­ o­lur!”­ di­ye­rek­ o­ da­ ka­set ü­ze­rin­den­si­ya­set­yap­ma­yý­ter­cih­e­di­yor. Ý­ki­ li­de­rin­ de­ suç­la­dý­ðý­ Er­do­ðan­ i­se­ yi­ne ka­set­ü­ze­rin­den­i­ki­ge­nel­baþ­ka­na­da­pek­de si­ya­sî­ ne­za­ke­te­ sýð­ma­yan­ üs­lûp­la­ ce­vap­ ver­me­yi­ter­cih­e­di­yor.­MHP’de­ki­ka­set­skan­dal­la­rý­ný­par­ti­nin­“iç­çe­kiþ­me­si”­o­la­rak­gö­rü­yor. Ve­ ga­ze­te­le­ri­ re­fe­rans­ gös­te­re­rek,­ “Ga­ze­te­ler­den­ de­ o­ku­yo­ruz.­ Söy­lü­yor­lar,­ ‘Þu­ ka­dar da­ha­ka­set­var’­di­ye’’­i­fa­de­le­ri­ni­kul­la­ný­yor. *** Bu­a­þa­ma­da­se­çim­ler­de­ki­min­ne­ka­dar­oy a­la­ca­ðý,­par­la­men­to­ya­han­gi­par­ti­nin­gi­re­ce­ði­ö­ne­mi­ni­de­kay­be­di­yor.­Zi­ra­si­ya­set­te­ki­bu ah­lâ­kî­çö­kün­tü­her­þe­yin­ü­ze­ri­ne­çýk­tý.­Mil­le­tin­i­ra­de­si­ye­ri­ne­baþ­ka­yol­la­ra­te­ves­sül­e­dil­me­si,­ ah­lâ­kî­ ol­ma­yan­ yol­lar­dan­ suç­la­ma­lar ye­ni­ o­lu­þa­cak­ Mec­lis’i­ de,­ de­mok­ra­si­yi­ de tar­tý­þý­lýr­ha­le­ge­ti­ri­yor. Za­ten­ se­çim­ ka­nu­nu­ i­le­ mil­let­ i­ra­de­si­nin tam­ o­la­rak­ Mec­lis’e­ yan­sý­ma­ma­sýn­dan­ kay­nak­l a­n an­ sý­k ýn­t ý­l ar­ de­v am­ e­d er­k en­ bir­ de böy­le­bir­“yan­sý­ma”­ya­ra­ha­li­ne­ge­le­cek­tir. Mil­let­ar­týk,­a­ðýz­da­la­þý­is­te­mi­yor.­So­run­la­rý­na­ça­re­o­la­cak­söz­ler­bek­li­yor.­Kir­li­dil,­kir­li­si­ya­set,­ ah­lâk­sýz­ si­ya­set­çi,­ mil­lî­ ve­ ma­ne­vî­ duy­gu­la­rý­a­yak­lar­al­tý­na­a­lan­mil­let­ve­ki­li­is­te­mi­yor. Li­der­ler­se­çim­mey­dan­la­rýn­da­bu­tür­þey­le­re,­mey­da­nýn­he­ye­ca­ný­i­le­mil­let­ten­al­kýþ­a­lýn­dý­ðý­ný­ gö­rüp,­ da­ha­ da­ üs­lup­suz­ söz­ler­ söy­le­me­ye baþ­la­sa­lar­da,­bu­al­kýþ­la­ra­da­al­dan­ma­mak­lâ­zým.­Zi­ra­mil­let­bu­tür­söz­ler­den­hoþ­lan­ma­dýk­la­rý­ný­de­ði­þik­þe­kil­ler­de­i­fa­de­e­di­yor­lar.­ *** Di­ðer­ yan­dan­ bu­ tür­ “çir­kin­ pro­pa­gan­da” yön­tem­le­riy­le­oy­dev­þir­me­ya­pý­la­ca­ðý­na­du­rup dü­þün­me­le­ri­ ge­rek­mez­ mi?­ Mil­le­tin­ bun­ca bü­yük­ me­se­le­le­ri­ var­ken,­ ne­den­ kal­kýp­ böy­le u­cuz­ yol­lar­la­ si­ya­set­ ya­pý­yor­ di­ye…­ Si­ya­se­tin ah­lâk­lý­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­hiç­mi­dik­ka­te­al­maz­lar.­ Si­ya­set­çi­le­rin­ “ak­lý­mý­zý­ ba­þý­mý­za­ dev­þi­re­lim”­di­ye­ce­ði­gün­ler­ne­za­man­ge­le­cek? Ö­te­yan­dan­hal­ký­mý­zýn­ar­týk­bu­tarz-ý­si­ya­se­te­prim­ver­me­me­si­de­ha­ya­tî­ö­nem­arz e­di­yor.­Bu­tür­çir­kin­lik­le­ri­al­kýþ­la­yan,­ka­set si­ya­se­ti­ne­prim­ve­ren,­üs­lûp­suz­lu­ðu­ve­çir­kin­li­ði­ oy­la­rýy­la­ bes­le­yen­ler­ de­ bu­ du­rum­dan­me­sul­dür.­ Ar­týk­va­tan­da­þýn­hak­ký­ný­a­ra­ma­sý­ve­he­sap sor­ma­sý­ ge­rek­mek­te­dir.­ E­ðer­ du­ru­mun­dan mem­nun­de­ðil­se,­mut­la­ka­se­si­ni­yük­selt­me­si, de­mok­ra­tik­çer­çe­ve­ler­i­çin­de­hak­ký­ný­so­nu­na ka­dar­a­ra­ma­sý­lâ­zým­dýr.­Yok,­e­ðer­du­ru­mun­dan­ mem­nun­ i­se,­ pek­ ta­biî­ ki­ bu­ dü­zen­ de­vam­e­de­cek­ve­çar­pýk­lýk­lar­sü­rüp­gi­de­cek­tir.­ Ýþ­te­ “Na­sýl­sa­nýz,­ öy­le­ i­da­re­ o­lu­nur­su­nuz” þek­lin­de­ki­ Ne­be­vî­ düs­tur­ da,­ tam­ o­la­rak­ bu du­ru­ma­i­þa­ret­et­mek­te­dir.­

S


6

13 MAYIS 2011 CUMA

Y

YURT HABER

HABERLER

Öðretmenlik baþvurularý baþladý ÖÐRETMENLÝK BAÞVURULARI DÜN BAÞLADI. 30 BÝN ÖÐRETMEN ATAMASI ÝÇÝN BAÞVURULAR MEB’ÝN ÝNTERNET SÝTESÝNDEN YAPILACAK. EN FAZLA ATAMA SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ VE ÝNGÝLÝZCEDEN OLACAK.

Bozyazý ilçesinde yaðan dolu seralara zarar verdi.

Ýki bin dönüm serayý dolu vurdu

MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­nýn­(MEB)­1­Ha­zi­ran’da ya­pa­ca­ðý­30­bin­öð­ret­men­a­ta­ma­sý­i­çin­baþ­vu­ru­lar,­dün­baþ­la­dý.­MEB,­Öð­ret­men­le­rin­A­ta­ma­ve­Yer­De­ðiþ­tir­me­Yö­net­me­li­ði­hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de­2009­ve­2010­KPSSP10­so­nuç­la­rý­na­gö­re­ilk­a­ta­ma,­hiz­met­sü­re­si­ne­gö­re­a­çýk­tan­a­ta­ma,­ku­rum­lar­a­ra­sý­ye­ni­den­a­ta­ma,­a­çýk­tan­ilk­a­ta­ma,­ku­rum­lar­a­ra­sý­ilk­a­ta­ma,­ku­rum­i­çi­ilk­a­ta­ma­i­le­mil­li­spor­cu­la­rýn­Be­den­E­ði­ti­mi­a­la­ný­na­sý­nav­sýz­a­ta­ma­çe­þit­le­ri­ne­gö­re top­lam­30­bin­kad­ro­a­ta­ma­sý­ya­pa­cak. A­ta­ma­i­çin­baþ­vu­ru­lar­26­Ma­yýs­2011­ta­ri­hi­ne­ka­dar­de­vam­e­de­cek.­A­ta­ma­i­çin­ge­rek­li bil­gi­le­rin­yer­al­dý­ðý­‘’Öð­ret­men­lik­Ý­çin­Baþ­vu­ru

ve­A­ta­ma­Ký­la­vu­zu’’ Ba­kan­lý­ðýn­‘’http://per­so­nel.meb.gov.tr’’­ad­re­sin­de­ya­yým­lan­dý.­Öð­ret­men­lik­i­çin­baþ­vu­ru­da­bu­lu­na­cak­lar,­baþ­vu­ru­la­rý­ný­be­lir­ti­len­sü­re­i­çin­de­her­han­gi­bir­bil­gi­sa­yar­dan­‘’http://per­so­nel.meb.gov.tr’’­in­ter­net ad­re­sin­de­ki­E­lek­tro­nik­Baþ­vu­ru­For­mu’nu kul­la­na­rak­ya­pa­cak.­Baþ­vu­ru­nun­ge­çer­li­lik­ka­za­na­bil­me­si­i­çin­bil­gi­sa­yar­a­ra­cý­lý­ðýy­la­dol­du­ru­la­cak­for­mun­‘’Baþ­vu­ru­O­nay­Bü­ro­la­rý’’nda o­nay­la­týl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Baþ­vu­ru­O­nay­Bü­ro­la­rý­i­se­il­ve­il­çe­mil­lî­e­ði­tim­mü­dür­lük­le­rin­de o­luþ­tu­ru­la­cak.­Ba­kan­lý­ða­bað­lý­res­mî­e­ði­tim ku­rum­la­rýn­da­ha­len­söz­leþ­me­li­öð­ret­men­o­la­rak­gö­rev­ya­pan­lar­da­ge­rek­li­þart­la­rý­ta­þý­ma­la­-

rý­kay­dýy­la­‘’ilk­a­ta­ma’’­kap­sa­mýn­da­kad­ro­lu öð­ret­men­lik­i­çin­baþ­vu­ru­da­bu­lu­na­bi­le­cek. Kad­ro­lu­öð­ret­men­li­ðe­a­ta­na­ma­yan­la­rýn­bu­lun­duk­la­rý­e­ði­tim­ku­ru­mun­da­ki­gö­rev­le­ri­ve söz­leþ­me­le­ri­de­vam­e­de­cek.­Öð­ret­men­lik­i­çin baþ­vu­ru­da­bu­lu­na­cak­lar,­E­lek­tro­nik­Baþ­vu­ru For­mu’na­yan­sý­tý­la­cak­o­lan­e­ði­tim­ku­rum­la­rý a­ra­sýn­dan­en­faz­la­25­e­ði­tim­ku­ru­mu­nu­ter­cih e­de­bi­le­cek.­Ter­cih­ler,­a­ta­ma­ya­pý­la­cak­e­ði­tim ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­dan­ay­ný­il­den­ve­ya­fark­lý­il­ler­den­is­te­ni­len­ön­ce­lik­te­se­çi­le­bi­le­cek.­A­ta­ma iþ­le­mi,­1­Ha­zi­ran­2011­ta­ri­hin­de­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek,­a­ta­nan­lar­i­se­1­Ey­lül­2011­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren­gö­re­ve­baþ­la­ya­bi­le­cek.­­Ankara / aa

n MERSÝN’ÝN Boz­ya­zý­il­çe­sin­de­þid­det­li­do­lu­dolayýsýyla e­ki­li­a­ra­zi­ler­de­za­rar­mey­da­na­gel­di.­Boz­ya­zý­Ýl­çe­Ta­rým Mü­dü­rü­Sa­vaþ­Çe­lik,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­ya­ðýþ son­ra­sý­tek­nik­e­le­man­la­rýn­in­ce­le­me­baþ­lat­tý­ðý­ný­be­lirt­ti. Ýlk­in­ce­le­me­de,­yak­la­þýk­2­bin­dö­nüm­se­ra­a­la­nýn­da yüz­de­35­i­le­65­a­ra­sýn­da­za­rar­o­luþ­tu­ðu­nun­be­lir­len­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Çe­lik,­ha­sar­tes­bit­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­en­ký­sa za­man­da­so­nuç­lan­dý­rý­la­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­Mersin / aa

Bolu Daðýnda sis n BOLU Da­ðý­Düz­ce­ke­si­min­de­ya­þa­nan­yo­ðun­sis,­u­la­þým­da­ak­sa­ma­la­ra­sebep­o­lu­yor.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­D100­ka­ra­yo­lu­Bo­lu­Da­ðý­Düz­ce­ke­si­min­de,­ge­ce­sa­at­le­rin­den­bu­ya­na­de­vam­e­den­sa­ða­nak­la­bir­lik­te,­sa­bah sa­at­le­rin­de­sis­de­et­ki­li­ol­du.­Ö­zel­lik­le­Kay­naþ­lý,­Ba­ka­cak,­Ka­ran­lýk­de­re­mev­ki­le­rin­de­gö­rüþ­me­sa­fe­si­yer­yer 20­met­re­ye­ka­dar­düþ­tü.­Tra­fik­e­kip­le­ri­sü­rü­cü­le­ri,­si­sin yo­ðun­ol­du­ðu­böl­ge­ler­de­a­þý­rý­hýz­ve­ya­kýn­ta­kip­ko­nu­la­rýn­da­dik­kat­li­ol­ma­la­rý­yö­nün­de­u­ya­rý­yor. Düzce / aa

MUÞ’TA, pan­car­top­la­ma­ya­gi­den­kam­yo­nun­dev­ril­me­si­so­nu­cu­mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­sýn­da­3’ü­a­ðýr 22­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­mer­ke­ze­bað­lý Kýrk­köy­bel­de­sin­den­Þe­no­va­Kö­yü­ne­pan­car­top­la­ma­ya­gi­den­Yu­nus­Gü­ler­yö­ne­ti­min­de­ki­49­AS­960­plâ­ka­lý kam­yon,­ön­las­ti­ði­nin­pat­la­ma­sý­so­nu­cu­Er­zu­rum-Muþ ka­ra­yo­lu­nun­Þe­no­va­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­dev­ril­di.­Ka­za­da­kam­yo­net­te­bu­lu­nan­a­ra­la­rýn­da­ka­dýn­ve­ço­cuk­la­rýn yer­al­dý­ðý­Meh­met,­Nec­mi­ye,­Zeh­ra,­Yu­suf­ve­Ü­mit Ba­ca­ro,­Zeh­ra,­Zen­nu­re,­Çi­men,­Ar­zu­ve­O­nur­Gü­nel, Son­gül,­Ka­der­ve­Ýs­ma­il­Boz­kurt,­Zey­nep­ve­Meh­met Te­mi­zel,­Es­ra,­Ba­har­ve­Ha­kim­Öz­men,­Mer­yem,­He­di­ye­ve­Sa­vaþ­Gü­ler­i­le­sü­rü­cü­Yu­nus­Gü­ler­ya­ra­lan­dý. Muþ­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rý­lan­ya­ra­lý­lar­dan­3’nün du­rum­la­rý­nýn­a­ðýr­ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­­Muþ / aa Erzincan'da bir yolcu otobüsü TIRla çarpýþtý. Kazada 2'si aðýr 46 kiþi yaralandý. Yaralýlar çevredeki hastanelerde tedavi altýna alýndý. FOTOÐRAF: AA

Feci kaza: 2’si aðýr 46 kiþi yaralý ERZÝNCAN’DA TIR­i­le­yol­cu­o­to­bü­sü­nün çar­pýþ­ma­sý­so­nu­cu­2’si­a­ðýr­46­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ýz­mir’den­Er­zin­can is­ti­ka­me­ti­ne­ge­len­Se­ba­hat­tin­Ko­ca­türk yö­ne­ti­min­de­ki­34­GL­0898­plâ­ka­lý­yol­cu­o­to­bü­sü,­Er­zin­can-Si­vas­ka­ra­yo­lu­nun­73. ki­lo­met­re­sin­de­ki­Re­fa­hi­ye­il­çe­si­Kö­roð­lu De­re­si­mev­kiin­de­Ke­mal­Ü­nal’ýn­kul­lan­dý­ðý­76­AR­963­plâ­ka­lý­TIR­i­le­çar­pýþ­tý.­Ka­za­-

da­sü­rü­cü­ler­Ko­ca­türk­ve­Ü­nal­i­le­bir­lik­te top­lam­46­ya­ra­lý,­o­lay­ye­ri­ne­ge­len­çok­sa­yý­da­am­bu­lans­la­Re­fa­hi­ye­Dok­tor­Fah­ret­tin­U­ður­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Ya­ra­lý­lar­bu­ra­da­ya­pý­lan­mü­da­ha­le­nin­ar­dýn­dan­Er­zin­can’da­ki­has­ta­ne­le­re­sevk­e­dil­di. Bu­a­ra­da­o­lay­ye­ri­ne­ge­len­112­ve­po­lis­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­sý­kýþ­tý­ðý­a­raç­lar­dan­çý­ka­rý­lan­sü­rü­cü­ler­Ko­ca­türk­i­le­Ü­nal’ýn­sað­lýk

du­rum­la­rý­nýn­a­ðýr­ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­Ka­za­nýn,­TIR­þo­fö­rü­nün­ge­ce­baþ­la­yan­ya­ðýþ dolayýsýyla­yo­la­dü­þen­bü­yük­bir­ka­ya­par­ça­sýn­dan­kaç­mak­is­ter­ken­mey­da­na­gel­di­ði bil­di­ril­di.­Ka­za­nýn­ar­dýn­dan­yol­ça­lýþ­ma­sýn­da­gö­rev­li­ö­zel­bir­fir­ma­nýn­iþ­ma­ki­ne­le­ri, söz­ko­nu­su­mev­ki­de­ki­ka­ya­par­ça­la­rý­ný yol­dan­kal­dý­rýr­ken,­bir­sü­re­li­ði­ne­ka­pa­nan yol­tek­rar­u­la­þý­ma­a­çýl­dý.­­Erzincan / aa

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk. Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

ATAMA, 94 branþta yapýlacak. En çok atama yapýlacak branþlar arasýnda sýrasýyla sýnýf öðretmenliði, okul öncesi öðretmenliði ve Ýngilizce geliyor. Yetkililer, bazý branþlarda ‘’sýfýr’’ taban puan belirlenmesinin sebebini, o branþta mezun olan sayýsý ile sýnava baþvuran sayýsýnýn az olmasýndan kaynaklandýðýný belirtti. Bu branþlara baþvuran öðretmen adaylarý, KPSS’den aldýklarý puanlarýn yüksekliðine göre sýralanýp, belirlenen kontenjan dahilinde atanacak.

Tarlaya giden 25 iþçi yaralandý

Pegasus’tan Haziran fýrsatý n PEGASUS Ha­va­yol­la­rý,­13-16­Ma­yýs­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­bi­let­a­lan­yol­cu­la­rý­ný,­23­Ma­yýs’tan­Ha­zi­ran­a­yý so­nu­na­ka­dar­iç­hat­lar­da,­be­lir­li­nok­ta­la­ra­29.99 TL’ye­u­çu­ra­cak.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­Pe­ga­sus­Ha­va­yol­la­rý’ndan­13-16­Ma­yýs­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­‘’www.flypgs.com’’­in­ter­net­si­te­sin­den­bi­let­a­la­cak 28­bin­800­yol­cu,­23­Ma­yýs’tan­Ha­zi­ran­a­yý­so­nu­na ka­dar­Ýs­tan­bul­Sa­bi­ha­Gök­çen­Ha­va­li­ma­ný’ndan­A­da­na,­An­ka­ra,­An­tal­ya,­Bod­rum,­Ga­zi­an­tep,­Ha­tay, Ýz­mir,­Kay­se­ri,­Kon­ya,­Sam­sun­ve­Si­vas’a­kar­þý­lýk­lý­o­la­rak,­Ýz­mir’den­An­ka­ra­ve­Ýs­tan­bul­A­ta­türk­Ha­va­li­ma­ný’na­kar­þý­lýk­lý­o­la­rak,­An­ka­ra’dan­Bod­rum’a­kar­þý­lýk­lý,­A­da­na’dan­An­tal­ya­ve­Ýz­mir’e­kar­þý­lýk­lý,­Ha­tay­ve Kay­se­ri’den­Ýz­mir’e­tek­yön­29,99­TL’ye­u­ça­bi­le­cek. Kam­pan­ya­de­tay­la­rý­na­ve­bi­let­le­re­‘’www.flypgs.com’’ in­ter­net­si­te­sin­den­u­la­þý­la­bi­le­cek.­Ýstanbul / aa

94 BRANÞTA ATAMA YAPILACAK

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým ele maný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71

n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira,

1000 TL depozit (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE

n 400 TL Taksitle

Tamamý 39.300 TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde %82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi:0362 428 07 65 Gsm: 0532 494 85 00 www.alangayrimenkul.com.tr n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2

(0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

n Ýzmir Yenifoça'da sahil arsasý 275 m2 17.500 TL 0535 359 39 60 n Bursa Yeniþehirde 9400 m2 tarla 19,500 TL 0537 435 74 85 n Bursa Yeniþehirin köyünde köyünde bahçeler arasýnda dönümü 1.500 TL n Bilecik Merkeze baðlý köyde muhtelif ebatlarda arsalar 0535 359 39 60 n Arnavutköy'de Sahibinden TOKÝ Karþýsýnda camiiye okula yakýn Caddeye cepheli 670 m2 135,000 TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 80 81 0537 609 66 57 n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0212 597 99 21 0532 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman 0532 323 94 27 0282 653 66 67 - 0282 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06

KAYSERÝ’DE mey­da­na­ge­len­tra­fik­ka­za­sýn­da­2­ki­þi­vefat et­ti.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Ýb­ra­him­Piþ­kin’in­(53)­kul­lan­dý­ðý­66­KH­714­plâ­ka­lý­ha­fif­ti­ca­rî­a­raç,­Kay­se­ri-An­ka­ra ka­ra­yo­lu­nun­45.­ki­lo­met­re­sin­de,­kar­þý­yön­den­gel­mek­te o­lan­Mus­ta­fa­Son­gur’un­kul­lan­dý­ðý­TGD-426­Ku­zey Kýb­rýs­Türk­Cum­hu­ri­ye­ti­plâ­ka­lý­týr­la­çar­pýþ­tý.­Ka­za­da, sü­rü­cü­ler­den­Ýb­ra­him­Piþ­kin­i­le­ya­nýn­da­bu­lu­nan­A­kif Sez­gin­(43)­o­lay­ye­rin­de­öl­dü.­Ce­na­ze­ler,­Ýn­ce­su­Dev­let Has­ta­ne­si­mor­gu­na­kal­dý­rýl­dý.­­Kayseri / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 n KAYSERÝYE 18 km

Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA SATILIK ARSA

Ticarî araç TIRla çarpýþtý: 2 ölü

n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nAcele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane 0539 260 53 08/Fatih

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ

n Hacettepe Ünv. ait Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Osman AYDIN


Y

DÜNYA

Filistin’de intifada sesleri Ýsrail’in hukuksuz ve zorba bir devlet olduðunu ispatlar niteliktedir. Daha da ötesi, zaten Ýsrail’in zorbalýðý ve diktatörlüðü ve bir bakýma devlet terörü uyguluyor olduðu Gazze ve benzeri örneklerde bütün dünyanýn gözleri önünde cereyan eden vakýalardýr. yavuz@yeniasya.com.tr Þimdilerde bütün Orta Doðu’yu saran ve erkesin malûmudur, Arap ülkelerinde - dalga dalga yayýlan özgürlük ve baðýmsýzlýk seski ve bilhassa Orta Doðu coðrafyasýn- leri neden Filistin halký adýna ve Ýsrail Devleti adaki halk isyaný ve kalkýþmalar o ülke- leyhine dillendirilmiyor? Ýsrail Devleti diðer bülerdeki diktatör ve baskýcý rejimlere bir tepki tün Arap devletlerden daha ötede bir korku ve olarak doðup, geliþti. Bir çok ülkede de olaylar dikta imparatorluðu kurmuþ olmasýna raðmen, diktatörlerin devrilmesi yahut ciddî mânâda neden hiçbir Batýlý devlet bu yönetime karþý sarsýlmasý ile neticelenmeye devam ediyor. Bu herhangi bir çaðrýda bulunmuyor? Daha da ilbaskýcý rejimler ve diktatörler sebebiyle de ginci, Mübarek’e, Kaddafi’ye ve hatta Esad’a, dünya kamuoyu ve bahusus Batý devletleri bu “istifa et”, “reform yap”, “koltuðunu býrak”, “halhalk hareketlerine ve isyanlara destek veriyor kýn sesine kulak ver” gibi çaðrýlarda bulunan ve hatta o ülkelerin liderlerine koltuðunu terk AKP hükümetinin lideri Recep Tayyip Erdoet, istifa et baskýlarý yapýyorlar. ðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu tarafýndan Buraya kadar her þey güzel ve olumlu gö- da Ýsrail yönetimine herhangi bir çaðrýda bulurünüyor. Ancak bütün bu hengâmda dik- nulmamaktadýr. Buna anlam vermesi oldukça katlerden kaçan bir hususu hatýrlatmakta güç görünse de aslýnda durum ortadadýr. Hafayda görüyorum. týrlarsanýz AKP hükümeti önceleri Mübarek’e, Orta Doðu coðrafyasýnda hemen hemen Kaddafi’ye ve Esad’a da ses çýkarmamýþ, ancak bütün ülkelerin kukla diktatörler ve baskýcý re- vakta ki ABD bu ülkelerin aleyhine geçince, jimlerle yönetildiðini biliyoruz. Bunlardan bir hemen istifa çaðrýlarýnda bulunmuþlardý. tanesi ve bizim nazarýmýzda en þiddetlisi ise Þimdi sormak lâzým… Filistin halký ezilmiÝsrail yönetimidir. Ýsrail uzun yýllardan beridir yor mu? Onlar deðil midir yýllarca zulüm götam bir faþist, zorba ve dikta yönetimi sergile - ren, evlerinden çýkartýlan ve ambargoya mamektedir. Üstelik Ýsrail Devleti bir iþgalci dev- ruz býrakýlan? Topraklarýndan zorla çýkarýlan lettir ve hali hazýrda iþgalini ve hukuksuz yayýl - ve sonra her gün kafalarýna misket bombalarý macýlýðýný devam ettiren bir devlettir. Bizzat yaðdýrýlan bu masum halk deðil miydi? Bizzat bu ülkede yaptýðým gözlemler ve dahasý ba- gözlerimle Ýsrail zulmünü gördüm ben. Oraðýmsýz uluslar arasý kuruluþlarýn raporlarý hep da yýllarca Mescid-i Aksa’da namaz dahi kýl-

H

BM: Geliþmiþ ülkeler israfa son vermeli BM, tüketim için üretilen gýdanýn üçte birinin çöpe gittiðini bildirdi. BM Gýda ve Tarým Örgütü’nün Ýsveç Gýda ve Bi yoteknoloji Enstitüsüne yaptýrdýðý araþtýrmaya göre, dünyada her yýl 1 milyar tondan fazla gýda çöpe gidiyor. Araþtýrmanýn sonunda yayýmlanan raporda, geliþmekte olan ülkelere, bu miktarda gýda kaybýný önlemek için üretim ve daðýtým aðýný geliþtirmesi tavsiyesinde bulunulurken, geliþmiþ ülkelerden israfa son vermesi istendi. ‘’Küresel Gýda Kaybý ve Gýda Atýðý’’ adý altýnda hazýrlanan raporda, zengin ülkelerin 222 milyon ton olan atýk miktarýnýn Sahra Altý Afrika bölgesinin yýllýk gýda üretimiyle ayný olduðuna dikkat çekildi. Araþtýrma, en çok çöpe giden ürünlerin meyve ve sebze olduðunu da ortaya koydu. Araþtýrmada gýda kaybý ve gýda atýðý farklý baþlýklar olarak ele alýndý. Kayýp, üretim, iþleme ve daðýtým aþamasýnda meydana gelirken, atýk perakendeciler ve tüketicilerin yenebilir gýdalarý çöpe attýðý miktar olarak sýnýflandýrýldý. Az geliþmiþ ülkelerde gýda kaybýnýn en çok olduðu, dolayýsýyla teknoloji ve alt yapýnýn geliþtirilmesi gerektiði belirtildi. Atýðýn ise geliþmiþ ülkelerin en büyük meselesi olduðu kaydedildi. Gýda kaybý ve atýðýnýn ayný zamanda su, toprak, enerji ve iþ israfýna yol açtýðý, sera gazý salýmýný artýrdýðý da vurgulandý. Ankara / aa

CIA, Ladin’in fotoðraflarýný vekillere gösteriyor AMERÝKAN Merkezi Haberalma Teþkilâtý (CIA), Amerikan komandolarý tarafýndan Pakistan’da öldürülen Usame bin Ladin’in cesedinin fotoðraflarýný vekillere göstermeye baþladý. Bin Ladin’in cesedine ait 15 fotoðrafa baktýðýný CNN televizyon kanalýna açýklayan Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü James Inhofe, El Kaide liderinin ölümünden hemen sonra çekilen fo toðraflarýn çok korkunç olduðunu söyleyerek, “Mermilerden biri kula ðýndan girmiþ ve göz çukurundan çýkmýþ ya da gözden girmiþ ve patlamýþ” dedi. Inhofe, Bin Ladin’in baþýnýn parçalanmýþ olduðunu ifade etti. Ölünün kimliðinden hiç þüphesi olmadýðýný söyleyen Senatör Inhofe, “Kesinlikle o, hiç þüphe yok. Fotoðraflarý gördüm. O’ydu, Usame bin Ladin” dedi. ABD Baþkaný Barack Obama, þiddeti kýþkýr tabileceði, El Kaide tarafýndan propaganda amaçlý kullanýlabileceði gerekçesiyle fotoðraflarýn kamuoyuna açýl masýný yasaklamýþtý. Washington / aa

13 MAYIS 2011 CUMA

‘‘

Aslýnda sadece bu tenakuzlar bile, Orta Doðu’da sahneye koyulan tiyatroyu ve sözde muktedir liderler gibi görünen ancak iktidarlarý sadece kendilerine biçilen bazý sahte rolle ri oynamaktan ibaret olan devlet adamlarýný gün yüzüne çýkarmaktadýr. Þimdi denilebilir ki, madem bu kadar zulüm var ve destek isteniyor, o halde Filistin halký neden isyan etmiyor ve ayaklanmýyor? Bu elbette makul bir soru. Ancak bir halk düþünün ki, yýllarca her þeyleri ellerinden alýnmýþ. Özgürlükleri, hayat haklarý, gýda, barýnma, saðlýk, eðitim ve bilumum haklarý gasp edilmiþ. Vatanlarý ve topraklarý gasp edilmiþ… masýna izin verilmeyen Müslümanlarla soh- Böylesi zulüm görmüþ bir halkýn kendine gebet ettim. Her bir Filistinlinin ailesinden en lip, isyana kalkmasý çok da kolay olmuyor. Ziaz bir tanesi ya Ýsrail devletince dövülmüþ ya ra en baþta cesaretleri ellerinden alýnmýþ ve tutuklanmýþ ya iþkence görmüþ yahut türlü yalnýz býrakýlmýþ bir halktan bahsediyoruz. baský ve zulümlere maruz býrakýlmýþtý. O za Ama þimdilerde Filistin’den yeni intifada manlar tam 15 yýldýr (þimdi 20 yýla yakýn ol- sesleri yükseliyor. 15 Mayýs günü, yani Filistindu) Mescid-i Aksa’ya giremeyen Kudüslüler lilerce Nakbe yani “büyük felâket” günü olarak var. Kudüs’te evlenen Müslümanlar yeni bir adlandýrýlan ve tarihte Ýsrail’in kuruluþundan ev bile alamýyor, aileler iç içe yaþýyorlar. Hatta bir gün sonrasýna denk gelen bu günde bir ismevcut evlerine ekstra kat bile yapmalarýna i- yan ve intifada hazýrlýðý yapýlýyor. Arap dünyazin verilmiyor. Bu ve buna benzer bir çok sýný saran özgürlük ve baðýmsýzlýk dalgasýnda hak Ýsrail yönetimi tarafýndan yasaklanmýþ, sýra Filistinlilerde görünüyor… Cesaret ve te kýsýtlanmýþ... Gazze’nin, Batý Þeria’nýn dram- vekkülleri ölçüsünde ve Allah’ýn izni ve inaye larýný ise anlatmaya gerek yok. Zaten anlat - tiyle baþarýya ulaþacaklardýr. Ancak hem ikimaya kalksak da kelimeler yetmeyecektir. yüzlü Batýlý devlet adamlarý hem de diðer bazý Bunlarýn birçoðu zaten kamuoyunun gözleri kukla iktidarlar bakalým diðer dikta rejimlere önünde cereyan eden hadiselerdir. ve onlarýn diktatörlerine gösterdikleri tepki ve Bütün bu zulümlere raðmen neden Ýsrail baskýyý, Ýsrail’e karþý da gösterebilecekler mi? Devleti’ne karþý bir reform çaðrýsý veya bir u- Bu da onlarýn imtihaný olacak… yarý yapýlmamaktadýr? Cevabýný ise hep beraber göreceðiz!

Þimdilerde Filistin’den yeni intifada sesleri yükseliyor. 15 Mayýs günü, yani Filistinlilerce Nakbe yani “büyük felâket” günü olarak adlandýrýlan ve tarihte Ýsrail’in kuruluþundan bir gün sonrasýna denk gelen bu günde bir isyan ve intifada hazýrlýðý yapýlýyor.

“TÜRKÝYE, SURÝYE REJÝMÝNÝ SERT ÞEKÝLDE KINAMALI” GERMAN Marshall Fund uzmaný Ian Lesser da, Suriye’de kýsa vadede kaotik bir durum oluþmasýný beklediðini söyledi. Libya’da görüldüðü gibi herhangi bir askerî müdahalenin Suriye’ye yapýlacaðýný sanmadýðýný belirten Lesser, ABD ve Avrupa’nýn Suriye rejiminin kendi halkýna karþý güç kullanmasýný kýnadýðýný hatýrlatarak, ABD’nin þu aþamada zaten Suriye’ye yönelik önemli yaptýrýmlarý bulunduðunu ve iki ülke arasýnda pek bir diyaloðun olmadýðýný kaydetti. Lesser, bu noktada ABD’nin yapabileceði çok fazla bir þey olmadýðýný savunarak, Türkiye’nin Suriye rejimini halkýna yönelik þiddeti dolayýsýyla çok daha sert þekilde kýnamasý gerektiðini ifade etti. Suriye’deki olaylarýn sonuçlarýnýn Türkiye açýsýndan çok ciddî riskler taþýdýðýnýn farkýnda olduðunu belirten Lesser, “Türkiye, Suriye’nin kaosa gittiði tabloyu görmek istemeyecektir. Çünkü bu, Türkiye’nin çýkarlarý ve güvenliðini tehlikeye atar. Suriye’deki karýþýklýk, rejim istemese bile PKK’nýn kendini orada tekrar ortaya çýkarmasýna yarayabilir” dedi.

Suriye için gözler Türkiye’de ABD’DEKÝ UZMANLARA GÖRE TÜRKÝYE, YAKIN ÝLÝÞKÝLERÝ DOLAYISIYLA SURÝYE’DE YAÞANAN GELÝÞMELER KARÞISINDA ÖNEMLÝ BÝR ROL OYNAYABÝLECEK. ABD’DEKÝ bazý uzmanlara göre, Türkiye’nin Ortadoðu’da liderliði ve rolü açýsýndan Suriye önemli bir test olacak ve Türkiye, yakýn i liþkileri dolayýsýyla Suriye’de yaþanan geliþmeler karþýsýnda önemli bir rol oynayabilecek. Suriye’de gösteriler ve yönetimin göstericilere karþý þiddet kullanýmý devam ederken, ABD’de Amerikan yönetiminin bu þiddet kullanýmýna verdiði karþýlýðýn ne kadar etkili olduðu sorgulanýyor. ABD Baþkaný Barack Obama, Suriye’de göstericilerin öldürüme si ni ve þid det kul la ný mý ný “mümkün olan en üst düzeyde” kýnadýðýný belirtse de, henüz kameralar karþýsýnda Suriye hakkýnda açýklamada bulunmadý. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ise Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad’a reform yapmasý çaðrýsýnda bulundu. Washington yönetimi nin Esad’a, gösterilerin yaþandýðý diðer Ortadoðu ülkeleri liderleri ne yaptýðý gibi, “iktidardan inme çaðrýsýnda bulunmamasý” gözlerden kaçmýyor. ABD’nin Suriye’ye karþý temkinli davranmasý eleþtirilere sebep oluyor. Bazý yorumcular, bunu yönetimin “zayýf politi ka sý” o la rak gö rür ken, ba zý la rý ABD yö ne ti mi nin Su ri ye’de ki durumun Libya’dan farklý olduðunu ve Suriye’de ani iktidar deðiþikliðinin daha büyük karýþýklýklarý beraberinde getirebileceði ni gözlemlediðini belirtiyor.

HALEP’TE BÜYÜK GÖSTERÝLER “ESAD REJÝMÝ SADECE TÜRKÝYE VE ÝRAN’A GÜVENÝYOR” Geliþmeler, Suriye ile yakýn iliþkilere sahip olan Türkiye’nin de olaylara yönelik tutumu ve Ortadoðu’daki liderliði hakkýnda bazý tartýþmalarý beraberinde getirdi. Uzmanlara göre, yakýn iliþkileri dolayýsýyla Suriye konusunda Türkiye önemli bir rol oynayabilir ve Türkiye’nin Ortadoðu’daki rolü ve konumu açýsýndan da Suriye önemli bir test olacak. Düþünce kuruluþu Carnegie Endowment for International Peace uzmanlarýndan Henri Barkey, Suri ye’de yaþanan “vahþet” karþýsýnda “Türkiye’nin sessiz kalmasýnýn say gýnlýðýna zarar vereceðini ve bundan dolayý gelecekte fatura öde yebileceðini” söyledi. Barkey, aslýnda Türkiye’nin perde arkasýndan Suriye konusunda çaba gös terdiðini ifade ederek, Esad ve Su ri ye re ji minin halen sadece Türkiye ve Ýran’a güvendiðine dikkati çekti. Washington / aa

SURÝYE’NÝN ikinci büyük þehri Halep’te binlerce öðrencinin gösteri yaptýðý, güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale ettiði bildirildi. Görgü þahitleri ve insan haklarý eylemcileri, öðrencilerin Humus, Dera ve Banyas gibi diðer þehirlerdeki askerî ablukanýn kaldýrýlmasýný talep ettiklerini belirtti. Suriye’de önceki gün ülke genelindeki gösterilerde ise 18 kiþinin öldüðü kaydedildi. Suriye’de Devlet Baþkaný Beþþar Esad’a karþý Mart ayýndan bu yana gösteriler yapýlýyor. Gösterilerin baþlamasýndan bu yana yüzlerce göstericinin öldürüldüðü, binlercesinin gözaltýna alýndýðý ifade ediliyor. Suriye hükümeti ise “silâhlý terör çeteleri”ne müdahale ettiðini belirtiyor. Ankara / aa

“SURÝYE ÖNEMLÝ BÝR TEST OLACAK” TÜRKÝYE’NÝN Suriye’deki olaylara yaklaþýmýna iliþkin yazý kaleme alan ABD’deki Brandeis Üniversitesi Crown Ortadoðu Araþtýrmalarý Merkezi uzmaný Joshua Walker da Türkiye’nin Tunus ve Mýsýr’daki halk hareketlerinin arkasýnda durmasý ve iktidarlarý yönetimden çekilmeye çaðýrmasýyla, Ortadoðu halklarý üzerinde oluþturduðu “ilham verici ülke” imajýný, Libya’daki duruþuyla “sarsýntýya uðrattýðýný” savundu. Walker, Suriye’de devam e den gösterilerle birlikte Ankara’nýn bölgesel rolünün oluþturulacaðý veya kýrýlacaðý yerin de Þam olduðunu ifade etti. Walker, Türkiye’nin Ortadoðu’daki yeni evrilen dinamizmindeki rolü açýsýndan Suriye’nin son derece önemli bir test olacaðý yorumunda bulundu.

7

hibrahimcan@windowslive.com

Bosna Hersek’te kriz aðýrlaþýrken ölgemizdeki bunca gürültü patýrtý arasýnda, Bosna-Hersek’te olup bitenler arada kaynayýp gidiyor. Bosna’da geçen yýl 3 Ekimde yapýlan seçimlerden bu yana henüz devlet düzeyinde bir hükümet kurulamadý. Özellikle Bosnalý Sýrplarýn uzlaþmaz tutumlarý, bütün çözüm giriþimlerinin önünü kesiyor. 1995 yýlýnda imzalanan Dayton Antlaþmasýna göre; ülke iki otonom yapýdan oluþuyor: Bosnalý Sýrplarýn kurduðu Sýrp Cumhuriyeti ve Boþnaklarla Hýrvatlarýn kurduðu Bosna Hersek Federasyonu. Sýrplar ülkenin yüzde 49’unu kontrol e der ken, Boþ nak ve Hýr vat lar yüz de 51’i nin kontrolünü elinde bulunduruyor. Son seçimlerden sonra devlet düzeyinde bir koalisyon hükümeti kurulmasý bekleniyordu. Ancak maalesef bu gerçekleþtirilemedi. Sýrplarýn kendi bölgelerinde bir hükümeti var. Boþnak ve Hýrvatlar ise hükümetlerini yeni kurabildiler. Devlet düzeyinde hükümet kurmanýn önünde iki engel birden var. Birincisi Sýrplarýn uzlaþmak bir yana, bir referandum yaparak, ortak kurumlardan Mahkeme ve Savcýlarýn yetkisini, ayný zamanda Dayton’a iliþkin olarak yüksek temsilcinin eski kararlarýný tanýmayacaklarýný ilan etmeleri oldu. Sýrplarýn baþýndan beri bu anlaþmadan hoþnut olmadýðý biliniyor. Ancak iþlerin bu noktaya getirilmesi, sorunu hýzla çözümsüzlüðe sürüklüyor. Halbuki Dayton Antlaþmasýna göre atanan yüksek temsilci ulusal meselelerde son sözün sahibi. Ýkinci engel ise; Hýrvatlarýn da Sýrplar gibi özerk bir yönetim kurmak istemeleri. Federasyon hükümetinde yer almayan iki Hýrvat Partisi öncülüðünde 19 Nisanda Mostar’da yapýlan Hýrvat Millî Kongresi’nde bu yöndeki beklenti dile getirildi. Oluþturulan komisyonlarla Hýrvat nüfusun çoðunlukta olduðu belediyelerin ortak hareket etmeleri saðlanarak otonom bir yapýya gidiþin baþlatýlmasý amaçlanýyor. Halbuki birleþik Bosna-Hersek, Avrupa Birliði ve NATO üyeliðinin yolunu açacak. Böylece Bosna, Avrupa’nýn ortasýnda AB’den dýþlanmýþ olarak kalmayacak. Bu siyasî gerginliðin en önemli sonucu ise; üç etnik toplum arasýndaki iliþkilerin kötüleþmesi ve sonrasýnda—henüz unutulmayan yaralarýn da etkisiyle—ciddî olaylarýn ortaya çýkabilme ihtimali. Bu krizin çözülmesi Sýrbistan ve Rusya hariç herkesin beklentisi. Rusya özellikle kendi iç sorunlarýný çözen bir Bosna-Hersek’in NATO üyesi olma ihtimalini göz önüne alarak, bunun gerçekleþmesini istemiyor. Sýrbistan ise Bosnalý Sýrplarýn kendileriyle birleþme hayalinin imkânsýz olduðunu bilse de, bu hayalin önünü kesmek istemiyor. Peki þimdi ne olacak? Yüksek temsilci Valentin Ýnzko, konuyu BM Genel Sekreteri Banki Mun’a aktararak, özellikle Sýrplarýn referandum kararýnýn askýya alýnmasýný istediðini belirtiyor. Ayrýca icra yetkisine sahip sivil ve askeri bir uluslar arasý varlýðýn gerekliliðini uluslar arasý topluma her fýrsatta duyuruyor. Ancak uluslar arasý toplumun bu konuda hýzla harekete geçmesi beklenmiyor. Bu durumda Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu’nun bölgedeki etkinliðini kullanarak, bir an önce devlet düzeyinde hükümetin kurulmasý ve Sýrplarla Hýrvatlarýn bölünme anlamýna gelecek taleplerinden vazgeçmesi için çaba göstermesi önemli bir adým olacaktýr.

B

Bosnalý Sýrplardan yeni bir gerilim n BOSNA Sýrp Cumhuriyeti hükümet binasýnýn önünden Bosna-Hersek devlet bayraðý kaldýrýldý. ‘’Devlet seviyesindeki mahkeme ve savcýlýklarýn yetkilerini otonom yapýlara devretmeyi öngören’’ referandum kararýyla ülkeyi gerilim içine sokan Bosnalý Sýrplar, bu defa özerk yapýnýn ‘’baþkenti’’ olan Banya Luka’daki hükümet binasý önünden Bosna-Hersek devlet bayraðýný kaldýrdý. Hükümet binasý önünde, sadece Bosna Sýrp Cumhuriyeti’nin ‘’mavi, beyaz ve kýrmýzý’’ renkler den oluþan bayraðý kaldý. Bosna Hersek Federasyonu haber ajansý Fena, devlet bayraðýnýn olmasý gerektiði yerde Bosna Sýrp Cumhuriyeti’nin ve AB’nin bayraðýnýn bulunduðunu bildirdi. Bosna Sýrp Cumhuriyeti yetkililerinden, bayraðýn kaldýrýlmasýnýn gerekçesiyle ilgili bir açýklama yapýlmadý. Saraybosna / aa


8

Y

MEDYA POLÝTÝK

13 MAYIS 2011 CUMA

AB konusunda ne yapacaðýz? s.bulut@saidnursi.de

Neoliberallerin euro ile savaþý… on zamanlarda neoliberal olduklarýný gizlemeyen ekonomi prof.larý Avrupa medyasýnda sessizce görünmeye baþladýlar. Sözü epeyce dolaþ týrsalar da, AB’nin içine düþtüðü ekonomik kaostan ancak euroyu býrakarak kurtulabileceðini ihsas etmeye çalýþýyorlar. Maalesef sermayenin dümen suyundaki medya da bu fikri yavaþ yavaþ iþlemeye baþladý. Avrupa'daki çalýþma enstitülerinin plânlarýný takip edenler, bu meselenin zuhuratla gündeme gelmediðini iyi bilirler. AB’ye içerden ve dýþardan yapýlan hücumlarýn asýl maksadýnýn, þeffaflaþmaya baþlayan ekonomiyi tekrar karanlýk dehlizlere çekmek olduðunu evvelâ unutmamamýz gerekiyor. Bu çerçevede çeyrek asýr geriye giderek Avrupa ekonomisinin yakýn tarihini dikkatlice tetkik edip günümüz þartlarýyla mukayesemiz, euro düþmanlýðýnýn maksadýný daha da netleþtirebilir. Geleceklerini sermayenin hakimiyetinde, insanî deðerlerin çökmesinde, barýþýn hem ferdî ve hem de kýtalar arasý boyutlarda bitmesinde arayan neoliberallerin, yakýn zamanda Rusya ve Doðu Avrupa ekonomilerinde yaptýklarý tahribatý daha önce Yeni Asya yazmýþtý. Neoliberallerin eski doðu ve yeni AB üyelerini iþgallerine geçmeden önce Ýsveç'in euroya yönelmeye niyet ettiði dönemdeki cinayeti bir kez daha hatýrlatmak isteriz. Sevilen Dýþiþleri Bakaný Anna Maria Lind'in öldürülmesinden kamuoyunda Ýsrail'in sorumlu tutulduðunu da hatýrlarsýnýz. Lind'i ödürenler euro referandumunu AB'nin aleyhine neticelendirmiþlerdi. Bu arada, ekonomide karanlýk ve izbe bir adaya dönüþmüþ Ýsviçre üzerindeki AB operasyonlarý da, neoliberallerin euroya hücumlarýný arttýrdý diyebiliriz. Euronun para ve ekonomiyi þeffaf bir düzene sokma fikrinden doðduðunu biliyoruz. AB içinde olduklarý halde AB þûrâsýnýn kararlarýna katýlmak istemeyen ve þeffaflýðý reddeden baþta Ýngiltere olmak üzere bazý ülkelerin de gizlice euroya savaþ açtýklarýný da.

S

EURONUN ZAYIFLATILMASI Ekonomiden anlayan bazý Avrupalý siyasetçilerin, AB'nin geniþlemekte acele davrandýðý þeklindeki iddialarý doðru mudur? Hatta bir kesim teorisyenler, ABD ve Ýngiltere'deki bazý güçlerin teþvikiyle henüz komünizmden çýkmýþ ve demokratik yapýsýný kuramamýþ devletlerin AB bünyesine alýnmasýn, AB'ye bir suikast olarak deðerlendiriyorlar. 11 Eylül’ü planlayan neocon ve neoliberaller, süreci AB'nin aleyhinde iþletince, bünye yeni üyeleri taþýmakta büyük sý kýntýlar çekmeye baþladý. Ýþin ilginç tarafý, yeni üyeler için AB kasasýndan çýkan paralarý, oralardaki piyasalarý kontrollerine alan neoliberaller kasalara girmeden ele geçirdiler. Faturayý da bölgedeki siyasetçilere ve halka kestiler. Yani yüz milyarlarca dolarýn ortadan kaybolduðunu düþündüðünüzde, euronun neden zayýfladýðýný az çok anlarsýnýz. Neoliberallerle global bankalarý birlikte zikretmek gerekiyor. Budapeþte'de yüz milyonlarca dolar harcayarak “Ekonomi Ön Tahmin Merkezini” kuran George Soros ve asýl patronu Rotschild'lerin bu hareketin merkezinde olduklarýný hesaba katarsanýz, AB bankalarýnýn da durumunu anlayabilirsiniz. Henüz mahiyeti tamamen yazýlmamýþ olan “Amerika'daki kriz”i bahane ederek ipleri ele geçiren bankalar, ekonomiden hem sokaðý ve hem de devleti yönetmeye baþladýlar. AB hukukunu da arkalarýna alarak ödenemeyecek meblâðda kredi daðýtan bankalarýn; baþta Yunanistan, Ýtalya, Portekiz ve Ýspanya'da sebep olduklarý dalgalanmayý görüyoruz. Üye ülkelerine yüksek borçlar verip, o ülkelerdeki tüketim canavarýný serbest býrakarak krize yuvarlayanlarýn hedefi hem euroyu ve hem de AB'yi parçalamak deðil miydi? Ýngiltere'de neoliberallerin fonlarýný idare ederken bir gecede Türkiye'nin ekonomi direksiyonuna oturtulan M. Þimþek'in de bu çerçevede katkýlarýný gözardý etmemek lâzým. Euroya karþý millî geçinen AKP'nin akýntýyý eurodan dolara geçirdiðini, yüksek tuttuðu faizlerle eski patronlarýna yardýmcý olmaya devam ettiðini ve neoliberallere ait bankalarla dünyaya caka attýðýný da bilvesile söylemek zorundayýz. Takip ettiði ekonomi politikasýnýn da, Açýk Toplumun Kemal Derviþ'ine ait olduðunu unutmamamýz gerekiyor. Bütün þu olumsuzluklara raðmen, bir barýþ ve medeniyet projesi olan AB çökmeyeceði gibi, bu birliðin parasý da parçalanmayacaktýr, diyoruz. Euronun parçalanmasý, Avrupa'nýn yakýn geçmiþinde yaþadýðý dehþetin geri dönmesi olur ki, bu geliþmeye aklý ba þýnda hiçbir Avrupalý taraftar olmaz, kanaatindeyiz. Eðer medeniyet insanî deðerlerle yükselecekse, çatýþmalar yerini barýþa býrakmak zorunda ise, hürriyetler insanî boyutlarda yükselecekse; dünyanýn karanlýk, kaos ve çatýþma bölgeleri AB'yi örnek alacaklardýr. Kapitali ele geçiren dünün bolþevikleri; haris ve ihtilâlci yapýlarýyla en çok kendi felâketlerini hazýr lýyorlar þu politikalarýyla. Onlar da dünyanýn çok küçüldüðünü, deþifre edildiklerini ve insanlýðýn nefret ve öfkesini üzerlerine çektiklerini bilmek zorundalar. Hem Avrupa'da ve hem de Türkiye'de; Bolþevik Sovyetler'de olduðu gibi ekmeðe muhtaç hale getirilen kitlelerin uyanarak harekete geçiþini, devletleri aile þirketi mantýðýyla idareye kalkýþan idareciler de dur duramayacaklardýr.

9 MAYIS Avrupa’da, AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de Avrupa Günü olarak kutlandý ve her yerde, Türkiye dahil, sönük geçti.Avrupa’da da sönük geçti zira özellikle son büyük kriz sonrasý AB ülkelerinde de, hatta bizzat AB Komisyonu içinde büyük sorunlar var, Maastricht uluslararasý sözleþmesi delik deþik olmuþ durumda, bütçe açýklarý, kamu borçlarý sözleþmenin öngördüðü eþiklerin çok üzerinde, rekabet hukuku tamamen ihlal edilmiþ bulunuyor, AB ile doðrudan ilgili olmasa bile Schengen sallanýyor, sýnýrlarda tekrar kontroller gündemde, vs. Görüntü bugün için çok parlak deðil ama iki-üç sene içinde de tekrar eski çerçevenin içine girilebilmesi için büyük, yoðun çalýþmalar yapýlýyor; unutmayalým, AB sürecinden çýkmanýn, AB’den vazgeçmenin maliyeti sorunlarýna raðmen süreci sürdürmeye oranla çok ama çok daha yüksek ve tam da bu nedenden Avrupa Birliði entegrasyon sürecinin sorunlarýný bir biçimde çözüp yola kaldýklarý yerden devam edecekleri kesin gibi. Meseleye zaten biraz daha yukarýdan bakmaya gayret ettiðinizde, Avrupa Birliði sürecinin tarihin en önemli insani, ekonomik, siyasi, hukuki bütünleþme çabasý olduðunu görüyorsunuz, biliyorsunuz ve Avrupa ülkelerinin bu entegrasyon sürecini berhava etmeyeceklerini düþünüyorsunuz. Avrupa’nýn içinde bulunduðu kriz ortamýn dan sadece 2008-2009 bunalýmý da tek baþýna sorumlu deðil; Avrupa’nýn lokomotif ülkelerinde bir biçimde iktidara gelebilmiþ liderler de yetersizlikleriyle, çapsýzlýklarýyla sürecin olumsuz gidiþatýnýn bir ölçüde sorumlularý. TÜRKÝYE-AB ÝLÝÞKÝLERÝNDE KONTROL DEÐÝÞKENLERÝMÝZ Tüm bu gerçekler birer veri olarak önümüzde ama bizim esas ilgilenmemiz gereken ko-

nular da “kontrol deðiþkenlerimiz” olarak nitelendirebileceðimiz konular; Sarkozy ya da Merkel’in iktidarda kalýp kalamayacaklarý, muhtemelen gidecekler, bizim kontrol deðiþkenlerimiz deðil ama Türkiye-AB iliþkilerinde bizim de kontrol deðiþkenlerimiz var ve bu kontrol deðiþkenlerimizi bu süreçte çok iyi yönlendirmeli ve kullanmalýyýz. AB süreci Türkiye için sanýldýðýndan çok daha önemli; sürecin demokratikleþmeye, büyümeye nasýl ivme kazandýrdýðý 2003-2007 sene-

luk milli gelir düzeyinden vazgeçmek deðil, on iki senede ortaya çýkacak büyük cari açýðýn finansman kaynaklarýný düþünmek, planlamaktýr; AB süreci de iþte tam bu noktada devreye girmekte, 2006 senesinde olduðu gibi dýþ finansman ihtiyacýnýn garantisi olmaktadýr. AB süreci, sevimli bir benzetmeyle, dýþ finansman çevrelerine Türkiye’nin savcýlýktan aldýðý bir temiz kâðýdý gibi görünmektedir. Türkiye dýþ finans piyasalarýna daha temiz bir kâðýt gösterebildiði ölçüde cari açýðýný daha kolay finanse edebilecek ve böylece yüksek büyüme süreci cari açýk duvarýna çarpmayacaktýr. AB süreci bu anlamda, sadece temel hak ve özgürlüklerin, temel insan haklarýnýn garantisi deðil, ayný zamanda sürdürülebilir bir büyüme sürecinin de kriteri haline gelmektedir. Türkiye’nin AB perspektifi Yukarýda belirtmeye gayret ettiðim gibi siyasal ve iktisadî istikrarýn, Türkiye’nin AB tam üyelik sürecinde kontrol yani demokratik bir hukuk deðiþkenlerimiz ve kontrol edemeyeceðimiz devleti çerçevesinde büyümedeðiþkenler vardýr; Fransa Cumhurbaþkanlýðý nin sürdürülebilirliði içindir. ne kadar kontrol edemeyeceðimiz bir deðiþken ise, AB Komisyonu’na sunabileceðimiz öneriler de o kadar kontrol edebileceðimiz delerinde yapýlanlar ve sonuçlarýyla ortada. ðiþkenler içindedir. Sayýn Baþbakan Erdoðan’ýn açýkladýðý gibi Bu çerçevede AB Komisyonu’na sunabile2023 senesinde Türkiye ekonomisinin iki tril- ceðimiz üç öneriyi bu küçük “yorum” yazýsýnyonluk bir milli gelir düzeyine ulaþmasý bekle- da gündeme getirmek istiyorum; sunacaðým niyor; bu önemli hedefe ulaþabilmek için ise öneriler doðal olarak bir yurttaþýn, konuyla il Türkiye ekonomisinin her sene yüzde altý do- gili bir öðretim üyesinin önerileridir. layýnda ortalama bir büyüme oranýný yakala Gelinen aþamada AB karar süreçlerinde masý gerekiyor. Oysa, Türkiye ekonomisinin Avrupa elitleri kadar Avrupa halklarý da devyüzde altý dolayýnda büyümesinin senede en a- reye girmiþ bulunmaktadýr; bu çerçevede Avzýndan elli milyar dolayýnda bir cari açýk da ü- rupa halklarýnýn Türkiye’ye yönelik bazý tedirrettiði bilinen teknik ve kaçýnýlmaz bir gerçek; ginliklerini anlayýþla karþýlamak, popüler tabibu cari açýðý on iki senelik bir perspektife uzat- riyle empati yapmak ve bu tedirginlikleri izale týðýnýzda 2023 senesi için düþünülen ve iyi ki edebilecek öneriler üretmek zorundayýz. de düþünülen iki trilyonluk milli gelir seviyesiAvrupa halklarý ve dolayýsýyla siyasileri üç nin yedi yüz milyar dolayýnda bir cari açýk ya- noktada Türkiye’nin tam üyeliðine itiraz etni dýþ finansman ihtiyacý doðuracaðýný da gör- mektedirler; bu itirazlar birer bahane niteli meli, bilmeliyiz. Yapýlmasý gereken iki trilyon- ðinde de olabilir ama önemli olan söz konusu

‘‘

Þaibeli, ama yorumsuz týlsaydý... Bugün, inanýn huzurunuz daha fazla olurdu. Bu insanlar öldü, öldürüldü... Hakikatleri de onlarla birlikte acele acele gömüldü. Lakin, huzur bulmayan her ölünün iki eli, hep yakamýzda kalýr... Derin huzursuzluðumuz biraz da bundandýr! « Fakat yorum yok! Çünkü ilginç deðil haber. Çünkü, intihar denen bir albay ölümünün bile onca kuþkuyla bugüne kadar aydýnlatýlmamýþ olmasý kanýmýzý dondurmuyor. Binlerce askerine þehit diye aðlayan bir ülkede, hakikat arayýþý ve talebi neden bu kadar güçsüz kalabiliyor! O zaman... Filanca birlikte “kazayla öldürülen”, “Türkiye vaBinlerce askerine þehit diye aðlayan tan daþý, Türk askeri” bir Ermeni çocuðun da ne ö bir ülkede, hakikat arayýþý ve talebi nemi olacak? neden bu kadar güçsüz kalabiliyor! Filanca garnizonda kafasýna sýkýp minicik çocuklarýný arkada býrakmýþ bir astsubayýn hakký kimin umurunda olacak? Þaibe çok, lakin yorum yok! Oðlunun ýsrarý, artýk intihara hiç inanmasý, suç « duyurusu ve 4 saatlik ifadesi üzerine, Albay Çillioðlu Bir millet hakikaten uyanýp siyasetçisiyle, medyaDosyasý Özel Savcýlýk tarafýndan (yeniden) açýldý. Fakat, nasýl bir þey ise, saatler boyu bu haberi sýyla, savcýsýyla, elbet generaliyle, askeriyle merak etseydi... kimse umursamamýþtý. Yahu, “Terör ve Kürt meselesi”nde farklý bakýþ aÖyle ya... Burada bir Albay’ýn oðlu, þurada bir gazetecinin çýlarý olan bir askeri ekip, generali ve albaylarýyla kýzý, orada bir savcýnýn eþi, her köþede 13, 14 yaþýnda birlikte, adeta “seri cinayet” gibi peþ peþe “þaibeli öçocuklarýn, genç evlatlarýn yaþlý analarý, babalarý “þa- lümler”le ortadan kaldýrýlmýþsa, nedir ulan bu hikâibeli ölümler” peþindeydi ve biz ötekiler, bunlarý pek ye, diye... Belki o günden bugüne, daðlarda sayýsýz ve sýrasýz umursamadan 2011 ‘i de yarýlamýþtýk. ölümlere boca edilmiþ binlerce genç de hayatta kaLakin konuþtuðumuz meseleler... Cumhuriyet, demokrasi, barýþ, adalet, hukuk, lýrdý. On binlerce ana, baba kâbussuz... Milyonlarca hahakkaniyet, kardeþlik... Yahut daha sert tabirlerle terör, terörle mücadele, ne biraz huzurlu kalýrdý! « bölünme, kin, nefret, düþmanlýk... Hepsi o insanla“Hayatta kalan”, iyi bilirsiniz, “Survivor” demek... rýn hakikat ve adalet arayýþlarýna dairdi. Survivor’a çýlgýnca düþkün olup on binlerce çocu « General Bitlis, Albay Çillioðlu, Albay Özden’in ðun hayatta kalma þartlarýna dair meraksýz bulunmak da hayatýn acý bir cilvesi olmalý! “þaibeli ölümler”inin, Herkes lâyýk olduðuyla “survive” ediyor belki de! binlerce þüphenin peþine çoktan düþülebilmiþ olÞaibeler bataklýðýnda! saydý... Umur Talu / Habertürk, 11.5.2011 Onca pusu, tuzak, suikast, katliam, infaz aydýnlaBAKTIM, internet üstünden þu habere saatler boyu tek bir yorum yapmamýþtý okuyanlar ve tabii oku mak bile istemeyenler. Haberin baþlýðý, “Albay’ýn þaibeli intiharý”. 1994’te, Tunceli’de Albay Kazým Çillioðlu’nun intihar ettiði açýklanmýþ, dosyasý kapatýlmýþtý. Oysa o dönem, Jandarma Genel Komutaný Eþref Bitlis’in “þaibeli kaza”da ölümü, Bitlis ekibinde yer almýþ Albay Özden gibi subaylarýn ya “þaibeli terör ateþi”yle yahut intiharla yok oluþu... Elbette çok sayýda “þaibeli infaz” ve “þaibeli kayýp”la çok özel bir dönemdi. «

‘‘

ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐDÝR

bahaneleri de ortadan kaldýrmak olmalýdýr. Söz konusu itirazlar üç noktada toplanmaktadýr: Bütçe transferleri, iþgücünün serbest daðýlýmý ve karar mekanizmalarý. Birinci önerim Türkiye’nin tam üyelik durumunda AB bütçesinden alacaðý kaynaklara bir tavaný bizzat kendisinin önermesidir; unutmayalým ki AB bütçesi küçük bir bütçedir, 2011 AB bütçesi (yaklaþýk 300 milyar TL) 2011 Türkiye merkezi bütçesinden (312 milyar TL) daha küçük bir bütçedir ve Türkiye’nin gelinen aþamada AB bütçesinden alacaðý paraya büyük ihtiyacý kalmamýþtýr. Ýkinci önerim, iþgücünün serbest dolaþýmý konusunda AB merkezlerine AB halklarýný ve iþsizlerini rahatlatacak bir derogasyon süresinin yine bizzat bizim tarafýmýzdan önerilmesidir; bu süre yirmi sene dolayýnda olabilir zira Türkiye AB’ye iþsizlik ihraç etmek için girmek istememektedir ve istememelidir. Üçüncü önerim daha zor bir öneridir ve karar mekanizmalarýna iliþkindir; yarýn üye ola cak Türkiye’nin AB karar süreçlerinde hemen, örneðin Fransa’dan daha yetkili hale gelmesi Avrupa’yý rahatsýz etmektedir ve bu ko nuda da belirli bir empati kurmak zorundayýz; karar mekanizmalarýnda Türkiye’nin de mografik aðýrlýðýnýn zaman içinde tedricen artacaðý bir modeli üretmek ve sunmak bizim görevimiz olabilir. Bu mesele hukuki boyutlarý olacak bir meseledir, bunun da gündeme getirilmesini yine bizzat biz öner meliyiz kanýsýndayým. Özetle, Türkiye AB’ye bütçeden para almak, iþsizlik ihraç etmek ya da karar mekanizmalarýna hakim olmak için girmemelidir; Türkiye’nin AB perspektifi siyasal ve iktisadi istikrarýn yani demokratik bir hukuk devleti çerçevesinde büyümenin sürdürülebilirliði içindir. Eser Karakaþ / Zaman, 12.5.2011

Ýkili iktidar ve ikili anayasa BÜYÜK büyük hedefler var önümüzde, yeni anayasa yapmak bu hedeflerin baþýnda geliyor. Yeni anayasanýn nasýl bir anayasa olmasý gerektiðini elbette konuþacaðýz, konuþuyoruz da ama kanýmca esas meselemiz eski anayasadan nasýl kurtulacaðýmýz meselesidir, zira 12 Eylül Anayasasý’nýn da koruyucusu olan bir baþka anayasa daha var, gizli anayasa bu. Bunu halka anlatmak durumundayýz. “Devlet biziz” diyenlerin yani aslî iktidar sahiplerinin anayasasýdýr bu. “Devlet biziz”, “Devlet bizim” diyenler Cumhuriyet’in kuruluþundan günümüze demokrasilerde egemenliðin aslî sahibi olan halkýn üstünde hegemonya kurmuþ olan asker ve yüksek bürokrasi sýnýfýdýr. Tek parti dönemi boyunca, Mete Tunçay’ýn bana çok açýklayýcý gelen tanýmýyla siyaset deðil “idare” vardý. Çok partili döneme girildikten sonra bu durum ne kadar deðiþmiþtir tartýþýlýr ve tartýþtýðýmýzda budur. Þu söylenebilir sanýrým; çok partili dönemle birlikte siyaset (seçil miþler yani siyasi partiler, parlamento, hükümetler vs.) ve idare (asker-sivil devlet bürokrasisi) olmak üzere ikili bir iktidar yapýsý ortaya çýktý. Ýkincisi birincisi üstünde, vesayet dediðimiz bir hegemonya tesis etti. Bu hegemoni üç yolla tesis edildi: Birincisi zor yolu yani askerî darbeler, müdahaleler; ikincisi ideolojik araçlarla saðlanan rýza yolu (devlet kültü) ve ü çüncüsü ilk ikisine çift taraflý sebep-sonuç iliþkisiyle baðlý olan kurumsal yapýlar. Kurumsal yapýlar ise anayasalar tarafýndan düzenlendi, teþkil edildi (teþkilatý esasiye) ve koruma altýna alýndý. Bana göre daha önemlisi ikili iktidar yapýsýnýn ikili bir anayasa sis te mi do ður muþ ol ma sý dýr.

Buna ikili yargý sistemini de eklemek gerek. 27 Mayýs Aanayasasý’nýn içine ikinci anayasa, bir kurum olarak yerleþtirildi. Milli Güvenlik Kurulu. Daha sonra yasal dayanaðýný görünen anayasadan yani 12 Eylül Ana yasasý’ndan alan “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi -Kýrmýzý Kitap (MGSB)” ikinci anayasa oldu. MGSB, TBMM’nin dahi bilgisi içinde olmayan, onun tarafýndan onaylanmamýþ, halkýn da bilmediði gizli belgedir. Bu belge, iþte Kürt meselemiz gibi önümüzde duran, çözüm bekleyen en acil sorunlar için adý üstünde devletin kýrmýzý çizgilerini belirleyen belgedir (iradedir). Özetle ikili iktidar, ikili anayasa ve ikili yargý sistemi... Dünkü Taraf'ta Lale Kemal’in yukarýda deðindiðim ikili yapýyý Sa yýþtay Yasasý örneðinde gösteren önemli bir yazýsý vardý. Sayýþtay Yasasý çok eleþtirildi, ayrýntýya gerek yok, zaten Lale Kemal yazýsýnda bunlarý aktarýyor. “Bazý kurumlar, eski ve derin Türkiye refleksini korumayý sürdürmüþler ve bu duruma ne iktidar ne de muhalefet ses çýkartmýþ’’ dedikten sonra Sayýþtay’ýn “verimli, etkin ve tutumlu” harcama yapýp yapmadýklarýný denetleyemeyeceði ayrýcalýk tanýnan kurumlarý saymýþ: Dýþiþleri Bakanlýðý, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliði, Milli Ýstihbarat Teþkilatý, Milli Savunma Bakanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý hedef ve gösterge saptamakla yükümlü deðiller. Emniyet teþkilatý bu sayýlan kurumlarýn dýþýnda tutulmuþ, o incelemeye tabi! Bizler de oturmuþ, Kürt sorunu niye çözülemiyor diye soruyoruz... Nabi Yaðcý Taraf, 11.5.2011

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý soyadý ve unvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnamaler bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý VUK'nun 103-106. Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþbu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 32265

ESAS NO: 2011/161 Esas. KARAR NO: 2011/1112 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Kavacýk mah/köy, 40 Cilt, 2 Hane no'da nüfusa kayýtlý, Murat ve Fatma'dan olma, 09/08/1937 doðumlu, AYÞE KURU TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine TMK 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý, Ali ve Ayþe'den olma, 01/01/1963 doðumlu, HÜSEYÝN KURU VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 32355


Y

MAKALE

13 MAYIS 2011 CUMA

9

Zamanýn sahibine kulak vermeli zaman çaðýmýzýn müceddididir. Dolayýsýyla, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimâî ve siyasî ölçülerini belirleme vazifesi de onundur. Bu ölçülerin ortaya konduðu Risâle-i Nur’un siyasî meslek ve meþrebini vurgularken nazara vermemiz gereken ilk fersadoglu@yeniasya.com.tr husus ise þudur: Bu zamanda imana, Ýslâma, Kur’ân’a hizÖnce þu gerçeði teslim edelim: met, “siyaset, iktidar, güç” yoluyla deðil, “iNemruda karþý mücadele stratejisini Hz. Ýb- man” yoluyla yapýlabilir. rahim (as), Firavuna karþý Hz. Musa (as) geliþZira, Kur’ân ve hadîslerde haber verilen, inti re bilir. Günümüzde zuhur e den “dec ca - sanlýðýn en dehþetli olayý ve âhirzamanda ortaya lizm”e karþý mücadele stratejisini de, Hz. Pey- çýkan, her tarafý kasýp kavuran “deccalizm, süfgamber’in (asm) ahirzamandaki vârisi olan, yanizm, zýndýka ve ifsat komiteleri”nin fitne ve çaðýmýzýn müceddidi belirleyebilir. tahribatlarý siyasetle deðil, ancak imân ve Kur’ân Önceki yazýlarýmýzda izah ettik ki, Bediüz- nurlarýyla tamir edilebilir, onlara karþý ancak bu

yolla mukabele edilebilir.1 Deccalizm; pek çok yýkýcý felsefî akýmlarýn birleþmesinden hâsýl olan dehþetli bir dinsizlik, imansýzlýk, ahlâksýzlýk cereyanýdýr. Ve bu cereyan, icraatýný, fen ve sosyal ilimlerle, eðitim yoluyla, devletin gücüyle ve silâh zoruyla yürütmektedir. Güç, kitle iletiþim vasýtalarý ve müesseseler onun elindedir. Dolayýsýyla siyaseti de o kurgulamakta, toplumu da o yönlendirmekte dir. Þu hal de, dec ca liz me kar þý, si ya se tin hangi malzeme ve doneleriyle mukabele edilebilir? Siyasetin hangi prensipleri, onu etkisizleþtirilebilir? Öyle ise, müceddidî siyaset stratejisini benimseyip vaktimizi, enerjimizi, gücümüzü, pa-

ramýzý, imkânlarýmýzý iman hakikatlerini anla maya, müzakereye, mütalâaya, yaþamaya, uygulamaya, anlatmaya, tebliðe ayýrmalýyýz. Zira, 40 yýllýk “siyasal Ýslâm” tecrübesi gösterdi ki, siyasete yapýlan bütün yatýrýmlar, sonuçsuz kaldý ve baþarýsýzlýðýn duvarýna tosladý! Ne yazýk ki, bu anlaþýldýðý halde, ifsat, dinsizlik ve ahlâksýzlýk komiteleri, dessas ehl-i dünyanýn ajanlarý ve propagandacýlarý, “siyasal Ýslâmýn” çýkýþ yolu olmadýðýný/olmayacaðýný anlayan milyonlarca pýrýl pýrýl insaný aldatarak yine ‘iktidar nimeti’ sayesinde siyaset labirentlerine soktu… Enerjilerini, imkânlarýný heba ediyor… Dipnot: 1- Tarihçe-i Hayat, s. 131.

Evlât ve emvalin fitne olmasý haliluslu1951@hotmail.com

Gölbaþý'nda nurlu gece eceler çok, fakat bu geceler bambaþka geceler. Çok geceler neleri yutar ve nice girdaplara müptelâ eder. Kýyas yapmak insan için müstesna bir ilim cetvelidir. Vur dum duymazlar ve ülfet içinde yaþayanlar kýyastan ve mantýktan uzaktýrlar. Böylelikle bakýþ açýlarý çok farklýdýr. Bizim kedinin bakýþýyla, bülbülün bakýþý, sesleri gibi ayrýdýr. Bu itibarla canýmýz, cananýmýz, her þeyimiz, Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm Efendimizin gecesi ve bakýþý bambaþka. Onun kutlu doðum gecelerinde, ona gönderdiðimiz salâtü selâm gibi huþu ve heyecan bulur ve buluruz. Onsuz her gece ve gündüz karanlýk. Ankara Gölbaþýlý kardeþlerimiz geçen yýl gibi bu yýl da Yeni Asya vakýf ve temsilciliði adý altýnda deruhte ettikleri “Kutlu doðum” gecelerine bizleri çaðýrmýþlardý. Konumuz “Asr-ý Saadetten günümüze aile hayatý, kadýn haklarý ve Hz. Peygamber (asm)” idi. Gölbaþý Mehmet Âkif Kültür Merkezinin ýþýðý az yanan salonunda Efendimizin (asm) tasarrufuyla gönülleri aydýnlatmak için gönül tellerine vurduk. Muhterem kardeþim, yazarýmýz Sami Cebeci Beyin açýþ konuþmasý yaptýðý gecede Dost TV yorumcusu kardeþimiz Seyfeddin Bulut Bey de Efendimizden (asm) müjdeler baþlýklý bir hitabede bulundu. Böyle bir geceye çevreden, bilhassa eðitim camiasýndan çok katýlým vardý. Ankara’nýn muhtelif ilçelerinden gelen misafir can dostlarýmýz vardý. Bizleri yalnýz býrakmadýlar. Uzaklardan buralara kadar gelen ve himmet gösteren zevatý görünce kendimi Avrupa’da hissederim. Çünkü oralarda ayný akþam 200-300 km’lik sohbet mekânýna gidip, dinleyip, geri dönenler var. Hayraným bu hallerine... Hz. Allah da onlara nusretler veriyor… Muhterem Mesut Nurver kardeþimin takdimciliðini yaptýðý, bir çok kardeþimizin þiir, ilâhî ve vecizeler okuduðu gecede, bizler de mezkûr konferansýmýzý kýsa zaman dilimine sýðdýrarak verdik. Konferansýmýzýn satýr baþlarý þöyle idi: Peygamberimiz (asm) haftalara nasýl sýðsýn ve diðer haftalarla kýyaslar... Enbiya Sûresi 107. âyet... “Levlake levlâk” hadisi... Cahiliye ve vahþet devrinde kadýnlar, kýzlar... Kadýnlar günü, Anneler günü, sevgililer günü ve “Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr” hadis-i þerifi... Ýlk insan haklarýnýn kurucusu ve koruyucusu. ‘Bir erkek hanýmýný döverse kýyamette ben onun dâvâcýsýyým’ (hadis-i þerif) ‘Hanýmýzý dövmeyiniz, o sizin köleniz deðildir.’ (hadis-i þerif) ve kýyaslar... Ýngiltere’den Prens Charles’in Londra’daki beyaný... Alman Prof. Naoman’ýn beyaný... Nisa Sûresi 176. âyet. 49. Sûre 13. âyet.. 8 Mart 622 Veda Hutbesi ve insanlýk âlemi... Peygamberimizin (asm) imam ve hatip oluþu.. Kur’ân’ýn âyetlerini lisanen okurken, hâl ve etvâr ile âleme neþretmek... 1948’de Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi ve dünya haritasýnda Ýslâmýn inkiþafý. Çeþitli belgeler ve kadýnlarla ilgili rakamlar ve kýyaslar. Aile içi þiddet ve Türkiye’de yýlda bini aþkýn kadýn ve kýz ölümü. Çýkýþ yollarýnda Bediüzaman’ýn tesbitleri... Merhamet muhabbet hakikatýnýn ailede kýyaslarý ve 7 milyarlýk dünya ailesinin aile problemleri ve Efendimizin (asm) irþad ifadeleri. Enes’den (ra) rivayetle; “Hz. Peygamber (asm) bir din kardeþini üç gün görmediðinde onu sorar, bir yere gitmiþse, kendisi için duâ eder, evde ise ziyaret eder, hasta ise hâlini hatýrýný sorardý.”1 Bu harika ifadenin ve sosyal hayata damga vuran bu hadis-i þerifin neresinde olduðumuzun tefekkürle ri ve sorularýyla baþ baþa kaldýk. Acaba diyaloglarýn ve müfritane irtibatlarýn ve daha geniþ mânâda halkla iliþkilerin ve uluslar arasý iliþkilerin neresindeyiz? Evet hâl-i âlem bunun en büyük þahidi. Her müslim nefsinde ve vicdanýnda bunu tartmalýdýr. Gölbaþýnda böyle geceleri ihya eden ve emeði geçenlerden baþta muhterem Mehmed Alkan ve muhterem Sami ve Adem Beylere ve fedakâr genç kardeþlerime ve iþtirak eden bütün can dostlarýna binler tebrik ve teþekkürler.

G

Dipnot: 1- Camiü’s-Saðir, 5: 152, Hadis No: 6760.

ur’ân-ý Kerim’de 63 yerde geçen fitne kelimesi; bir mânâsýyla “altýn ve gümüþün saflýðýný anlamak için ateþte eritmek” anlamýna gelir. Kuyumcu, aldýðý deðiþik ayardaki hurda altýnlarý eriterek takoz yapar. Bu takozu, altýn olmayan madenlerden ayrýþýmý denilen ifraz iþleminde yüksek dereceli ateþte defalarca yakýlýr, asitlerden geçirilir, uzun süren çökertme ve elektroliz iþlemlerinin ardýndan saf altýn elde edilir. Deðiþik yapýdaki madenlerin ifrazý ateþ ile olabildiði gibi, farklý fýtrattaki insanlarýn imtihaný da ateþle yani fitne ile mümkündür. Fitne, âyetlerde fazlasýyla geçmekte olup deðiþik mânâlarda kullanýlmakta. Bu kullanýmlarýn bilinen en meþhuru; “..bilin ki emval ve evlad sizin için fitne…” âyetidir. Mütalâamýzda bu âyette konu edilen fitneden anladýklarýmýzý paylaþmak istedik. Ancak bu âyeti ve âyetin içinden buraya aldýðýmýz kadarýný deðerlendirmek eksik olur; zira âyet hem kendisi bir bütün, hem de bir önceki âyetle doðrudan alâkalýdýr. O halde her iki âyeti beraber ele almak gerekecektir. “Ey îmân edenler! Allah’a ve Resûl(üne) ihânet etmeyin! Hem siz bile bile emanetlerinize de hâinlik etmeyin! Ve bilin ki, mallarýnýz ve çocuklarýnýz (sizin için) ancak birer imtihandýr, büyük mükâfât ise ancak Allah katýndadýr.” 1 Ýbn Abbas’ta âyetin inzal sebebi þöyle anlatýlýr: “Bu âyet, Ebu Lübabe hakkýnda nazil olmuþtur. Resûl-i Ekrem (asm) Müslümanla ra kar þý pek çok hâ in lik te bu lu nan Be nî Kureyza Yahudilerini Hendek muharebesinin ardýndan muhasara altýna aldý. Muhasarada sýkýþan Yahudiler ise istiþarede bulunmak maksadýyla sahabi Ebu Lübabe’yi isterler. Kurnaz Yahudiler Ebu Lübâbe’nin çoluk çocuðunun Kureyzaoðullarýnýn içinde olduðunu bilerek kendi sýkýþýk durumlarýndan kur tu la bil me ih ti ma li ni he sap la ya rak E bu Lübabe’ye sorarlar: “Ey Ebu Lübabe ne dersin, teslim olalým mý?” Ebu Lübabe, öldürülebileceklerine hüküm verileceðine ve boðazýna iþaret ederek: “Bu, intihar etmek demektir” demiþtir. “Ebu Lübabe der ki: ‘Vallahi onlarýn yurdundan daha ayaklarým ayrýlmamýþtý ki bu hareketimle, Allah’a ve Resûlüne hainlik etmiþ olduðumu anladým. Çok piþman oldum…’ 2 Hatasýný anlayan Ebu Lübabe ise tevbesi kabul edilinceye kadar kendini mescidin direðe baðlatmýþtýr. Nihayet hakkýnda âyet gelir ve affedilir. 3 Âyetin konusunun içerisinde evlât var. Ebu Lübabe’nin evlât ve ailesi. Bunlar Ebu Lübabe’nin ihanete düþmesine, fitnesine vesile oldular. O gün Ebu Lübabe hatasýný anladý, tevbesini yaptý, Rabbi ise âyetiyle affetti ve Efendisinin (asm) yanýnda hizmetine koþtu, yerini yurdunu terk, emvâlini hibe ederek, vakfederek… Dün bu fitne ile Ebu Lübabe muhatap idi,

K

kalarýna sebebiz. Mal-mülk ve çoluk-çocuk dar dairenin imtihaný olurken, akraba ve çevredeki her þey ise geniþ dairedeki imtihan vesilesidir. Þefkat bunlar arasýndaki çimentodur, baðlayýcý bað dýr. Þefkatýn olmamasý ifsada vesile olur. Ýfmehmet0cetin@gmail.com saddan fitne zuhur eder. Fitneden ise ihanet do ðar. 6 Ý ha ne tin ol ma ma sý i çin, e ma ne te bugünün Lübabeleri de muhatap. Hemen ya- hassaten dikkat göstemek gerekir. Böylece nýmýzdaki fitne vesilesi olan mal mülk ve çoluk fitne hasýl olmaz. Fitne olmayýnca ifsad olçocuk—Allah muhafaza—her an ayaðýmýzýn mayacak. Ýfsadýn olmamasý ise þefkatin fazlakaymasýna sebep olabilmekte. Hadiseye sadece sýyla zuhur ve tatbik edilmesi ile mümkünayak kaymasý noktasýndan bakmak eksik olur. dür. Mü’min mü’minin kardeþi olduðunu iFitnenin veya musîbetin, insanýn hidayete er- manýn mevcudiyeti ile idrak edip, takva ile mesine sebep olmasý noktasýndan bakýldýðýnda ziyadeleþtirecek. Bunlar hep imtihan olan hayra vesile olduðu da görülmekte. hayatýn fitne ateþinin mühim mevzularýdýr. “Allah’ým, fitnelerden sana sýðýnýrým” diyen Hz. Osman’ýn (ra) þehadeti sonrasýnda fitne; birisine Hz. Ömer'in (ra), “Rabbinin sana mal kargaþa, anarþi mânâsýnda kullanýlmaya baþlave evlât vermesini istemiyor musun?” ifadesi mýþ. Evvelinde fitne sadece âyette zikredilen mânâda kullanýlmakta idi. 7 Her iki âyeti beraber deðerlendirildiðinde þunlarý da ifade etmek lâzým: Cenâb-ý Hak kullarýna güzel rýzýklar verdiðini âyetinde belirtir. Verilenlerin hiçbirisi bizim deðildir, imtihana vesile olmasý hususunda sadece emanettir. O halde verilen emanete hiyanet etmemek gereFitne, âyetlerde fazlasýyla kir. 8 Size, sizi imtihan etmek için verilen mal geçmekte olup deðiþik mülk ve çoluk çocuk birer emanettir. Eðer bunlarla olan imtihaný kazanýp, fitne ateþine mânâlarda kullanýlmakta. sabýr ve itaatle mukabele ederseniz, o zaman Bu kullanýmlarýn bilinen bunun mükâfatý þüphesiz ki Allah katýndadýr.9 en meþhuru; “..bilin ki Zaten devam eden ayette de bu fitneden kurtulma yollarý zikredilir. 10 emval ve evlât sizin için Fitneye sebep noktasýndan baktýðýmýz zafitne…” âyetidir. man müsebbibi aramak, sebep olaný bulmak gerekir. Sebebin sadece sebep olabilirliðini görebildikten sonra sebebin sahibi olan yani Mübizi derin derin düþündürür.4 Mal ve evlât is- sebbibü’l-Esbâb olan, hakikî sebep olan Altemekle neyi istediðimizi düþünmek gerekir. lah’ýn bütün bu fitneyi, belâyý, musîbeti yani Ýstemek mi hayýrlý, istememek mi hayýrlý? imtihaný niçin verdiðini iyi okumak lâzým. Bu Derin derin düþünmek ümitsizliðe deðil, zor sualler niçin sorulmuþ? Belâ neye sebep oldikkatli ve ümitli olmaya sevketmeli. Zira dün- malý imiþ? Belâ vesilesi ile belâ veren bulundu ya saadetinin vesilesi evlât ve emvaldir. Bu saa- ise o belâ þer olur mu? detin evveli bazan sýký bir imtihanla, fitne ateþi Bunu Bediüzzaman’ýn dilindeki güzel ifadesi ile piþmekle baþlar. Cüruflarýn ifrazý ile hasla- ile okuyalým: þarak adeta yirmi dört ayar altýn konumuna “Býrak bîçare feryâdý, belâdan; gel tevekkül kýl. getiren fitne, netice itibarý ile hayra vesile olZîrâ feryad belâ ender, hatâ ender belâdýr; bil. maktadýr. “Sizin þer bildiðiniz þeylerde hayýr, Belâ vereni buldunsa, atâ ender, safâ ender hayýr bildiðiniz þeylerde þer vardýr.” 5 âyeti mu- belâdýr, bil.” 11 cibince biz neticeyi ve vakýanýn arka yüzünü bilemeyiz. Evet, “Birþey ya bizzat güzeldir veya Dipnotlar: netice itibarý ile güzeldir.” 1- Enfâl: 27, 28 Kulun bir imtihaný veya Kur’ânî ifadesi ile 2- M. Asým Köksal, Ýslâm Tarihi, c.5, sh. 338. fitnesi, evlâd ve emvâl iledir. Kalbin zikrullah3- Age., Þaban Döðen, Peygamber Yýldýzlarý, tan, aklýn marifetullahtan uzaklaþýp dünya ile sh. 387 ve alâkalý âyet Tevbe: 102. meþgul olmasýna sebep olabilirler. Bunlar çok 4- TDV, Ýslâm Ans. C. 13, sh. 156. deðiþik þekilde mümkün olmakta. Varlýðý ile ve 5- Bakara: 256. yokluðu ile; azlýðý ve çokluðu ile; hayýrlý olmasý 6- Ýþârâtü’l-Ý’câz, sh. 169. ile veya asi olmasý ile; bütünüyle insanlýk hem 7- TDV, Ýslâm Ans. C. 13, sh. 157. ferdi hem içtimâî, herkes imtihan içerisinde. 8- Fahreddin-i Razi, Tefsir-i Kebir, c. 11, sh. 295. Evlât ve eþ bizim için fitneye (imtihana) vesile 9- Fahreddin Razi, Tefsîr-i Kebir, c. 11,sh. 295. olurken, biz de onlar hakkýnda imtihana vesile 10- Enfâl: 29. ve sebep olmaktayýz. Baþkalarý bize, biz de baþ11- Sözler.

‘‘

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Güç kaybettiren hastalýklar Yusuf Bey: “Be­dî­üz­za­man’a­gö­re­Müs­lü­man’ýn­gü­cü­nü­ça­lan­has­ta­lýk­lar­ne­ler­dir?”­­ edîüzzaman’ýn en farklý yanlarýndan birisi, ümit ile dinamizmi kucaklaþtýrmýþ olmasýdýr. Bedîüzzaman Saîd Nursî, Ýs lâmiyetin ve Kur’ân’ýn istikbâlde söz sahibi olmaya hakký bulunduðunu ve dünyanýn bunu bir ortak payda olarak kabul etmeye doðru gittiðini bundan bir asýr önce, herkesin ümit siz lik gir da býn da bo ðul du ðu gün ler de görmüþ ve bunu, “Ýstikbal yalnýz ve yalnýz Ýslâmiyetin olacak!” 1 sözleriyle müjdelemiþ, sebeplerini de açýklamýþtýr. Ancak bunun için, Müslüman’a vazgeçilmez iþler ve vazifeler düþmektedir. Bedîüzzaman’a göre tembellik bir zindandýr ve Müslümanlar aslâ atâlete ve tembelliðe düþmemelidirler. Çünkü sürekli bir faaliyet ve hareket olan hayatýn fýtratý ve yaratýlýþ tarzý tembelliðe aslâ izin vermez. Hayat sýrf bir faaliyet ve hareketten ibârettir. Bu faaliyetin ve hareketin bineði ise, þevk ve dinamizmdir. Müs lü ma nýn him me ti þev ke bi nip ha yat meydanýna çýktýðý vakit, önce karþýsýna en þiddetli düþmaný olan ümitsizlik çýkar. Ümitsizlik korkunç bir düþmandýr ve Müslümanýn belini kýrar. Oysa Cenâb-ý Allah Kur’ân’da, “Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz!” 2 buyurmaktadýr. Ümitsizlik düþmanýna karþý Allah’ýn rahmetine itimat, en keskin kýlýcýmýz olmalý ve aslâ yeise kapýlmamalýyýz! Müslümanýn hakka hizmetinin önünü kesen bir diðer hastalýðýn da “üstünlük meyli” olduðunu beyan eden Üstad Saîd Nursî, bu meylin haksýz yere çirkin bir çekiþmeyi netice verdiðini, himmetin ve gayretin baþýna vurup atýndan düþürttüðünü kaydeder. Oysa Kur’ân’ýn emrine göre Müslüman “Allah için” 3 yaþamalýdýr. Allah için yaþayan kimselerde, birbirine karþý üstünlük meyline aslâ yer yoktur. 4 Bedîüzzaman’a göre bizi atâlet zindanýna düþürebilecek bir diðer sebep de, acelecilik ve sabýrsýzlýktýr. Sabýr, zincirleme sebepler olarak nitelenebilen basamaklardýr. Basamaklar tek tek çýkýlmalý; atlanmamalýdýr. Hýrs mahrum olmaya sebeptir. Sabýr ise her sýkýntýnýn ve zorluðun anahtarýdýr. Ýbâdet, itaat ve hayýrlý iþler üzerindeki sabýr, kiþiyi mahbûbiyet makâmýna kadar çýkarýr. Yani zorluklarda hizmetini terk etmeyen, çalýþmasýný ihmal etme yen ve sabreden Müslüman, “Allah sabredenleri sever.” 5 ve “Sabredin ve sabýrda yarýþýn” 6 âyetlerinin iþâretiyle muvaffakiyete ve Allah’ýn rýzâsýna en yakýn konumda bulunmaktadýr. Müslümanýn çalýþma þevkini kýrabilecek bir diðer hastalýk da, baþkasýnýn tembelliðini kendisine mazeret kabul etmesi ve bunu, görenekle kendisinin de tembelliðine bir yeter sebep telâkki etmesidir. Oysa Cenâb-ý Hak, “Tevekkül etmek isteyenler, yalnýz Allah’a tevekkül etsinler!” 7 buyurmaktadýr. Yalnýz Allah’a güvenen, baþkasýnýn tembelliði ile deðil, kendi yapmasý gerekenlerle meþgul olur. Bedîüzzaman’a göre, bundan sonra Müslümanýn karþýsýna gaddar bir düþman çýkar; Müslümanýn himmet ve gayretinin elinden tutar, oturtur. Bu düþman, iþi birbirine býrakmak ve havâle etmekten baþkasý deðildir. Bunun temelinde ise, acziyet ve kendine güvensizlik vardýr. Oysa Cenâb-ý Allah, “Siz hidâyette oldukça, dalâlette olanlar size zarar veremez!” 8 buyurmaktadýr. Rahat yaþama meylinin de Müslümanýn ça lýþma þevkini kýran bir diðer neden olduðunu beyan eden Saîd Nursî, rahatýna düþkün olmanýn bütün meþakkat ve sýkýntýlarýn anasý olduðunu ve bütün rezâletin yuvasý bulunduðunu kaydeder. Oysa sýkýntýda ve meþakkatte büyük bir rahat vardýr. Çünkü fýtratý heyecanlý olan insanýn rahatý, yalnýz çalýþmak ve mücâdele etmektedir. Cenâb-ý Hakk’ýn, “Ýnsan ancak çalýþtýðýna eriþir” 9 âyeti unutulmamalýdýr. Asrýn bütün vahametini bizzat görmesine ve yaþamasýna raðmen, istikbâle ait ümidini ve di na miz mi ni as lâ kay bet me yen Üs tad Hazretleri, “Acele ettim, kýþta geldim. Sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz.” 10 diyerek, geleceðin bahar çiçekleriyle bezenmiþ olduðunu müjdeler. Yalnýz bunun için, yukarýda bir bölümünü özetlemeye çalýþtýðýmýz çalýþma ve hizmet prensiplerinin ihmal edilmemesini de önemle ister.

B

Dipnotlar: 1- Hutbe-i Þâmiye, s. 18. 2- Zümer Sûresi, 39/53. 3- Bakara Sûresi, 2/156. 4- Münâzarât, s. 85. 5- Âl-i Ýmrân, 3/146. 6- Âl-i Ýmrân, 3/200. 7- Ýbrâhim Sûresi, 14/12. 8- Mâide Sûresi, 5/105. 9- Necm Sûresi, 53/39. 10- Münâzarât, s. 55.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

10

13 MAYIS 2011 CUMA

Y

KÜLTÜR SANAT

Türkçe yeteri kadar güzel bilinmiyor

rifatokyay@hotmail.com

Yarým saat tesirli... izim kendi dünyamýzda ki ayinedarlýðý mýzýn, kudsî iman hizmetindeki performansýmýzýn; Kur’ân tefsirleri olan Risâle-i Nurlarý okumamýza baðlý olduðunu unutmamamýzda yattýðýný çok iyi bilmeliyiz... Biraz erken ve damardan gibi cümlede olsa esahtan ve esastan anlatmak istediðimiz konu bu: Kendimiz tarafýndan bir iman ve Kur’ân hazinesi olan Risâle-i Nurlarýn dikkatlice ve müdakkikane okunmasýdýr... Kimse kusura bakmasýn, ama bir sohbette bulunmak veya kýrk sene haftada bir gün derslere iþtirak etmek, derse iþtirak edenlerin yenilerinin haricinde ‘’Çay sohbeti hatýrasý fotoðrafýný’’ geçemez... Eðer ki derslerde okunan bahislerin evimizde yerlerini bularak kendi baþýmýza mütalâasýnda bu lunabilsek o baþka!.. Bunun faydasýnýn ve lezzetinin tarifi olamaz þekildedir diyebiliriz. Elimizdeki hazinenin kýymetini bilememek gibi büyük bir kayýp olamaz. Hayat durmayýp, akar giderken ondan dünya ve ahiret azýðý faydalý birþeyleri alýkoyabilmek bizim için en büyük kazanç olacaktýr. Madem her hafta önemli bir zaman birimi kudsi, manevî, faideli dersler için hayatýmýzda ayýrabiliyor, bu zaman birimini dolu dolu geçirebilmek ve neticelerini hayýrlý bir fayda ile süsleyebilmek bizim özel gayretlerimizden olabilmelidir Tekrar tekrar kendimize þunu ihsas ederek mühim bir ders almalýyýz: Ancak kendi nefis ve þeytanýmýza karþý bizzat okuyabildiðimiz iman hakikatlarýnýn kudsî, manevî tesirlerine mazhar olabiliriz. Yarým dakikadan, yarým saate kadar tesirli olacak sohbetlere kanaat etmememiz gerekiyor ki, kendimizi aldatmamýþ olalým. Kimse kimsenin takipçisi ve kontrolörü olmamakla beraber özellikle okumak ve anlamaya çalýþmak için okumak konularýnda birbirimize aþk, ümit, þevkle yardýmcý olmamýzda elzemdir. Hayatýmýzýn ve öbür hayatýmýzýn gayesi ve kurtuluþu imanî, itikadî Kur’ân tefsirlerini tesirli bir þekilde kendimize okunmasý olduðu þuurunu muhakkak elde edebilmeliyiz. Cenâb-ý Hak hepimizin bu yolda ve bu gayretlerde yardýmcýmýz olsun inþaallah...

B

Kenan Iþýk: Aslýmýza giderek yabancýlaþýyoruz

ÞAÝR-YAZAR YAVUZ BÜLENT BAKÝLER, “TÜRKÇE” KONULU BÝR KONFERANSTA YAPTIÐI KONUÞMADA, TÜRKÝYE’DE EN BÜYÜK AYIBIN TÜRKÇENÝN YETERÝ KADAR GÜZEL BÝLÝNMEMESÝ VE KONUÞULMAMASI OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. ÞAÝR-Yazar Yavuz Bülent Bakiler, ‘’Türkiye’de Türkçe konusunda gerçekten büyük sýkýntýlar içerisindeyiz’’ dedi. Bakiler, 734. Türk Dil Bayramý faaliyetleri kapsamýnda Piri Reis Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘’Türkçe’’ konulu konferansta yaptýðý konuþmada, Türkiye’de en büyük ayýbýn Türkçenin yeteri kadar güzel bilinmemesi ve konuþulmamasý olduðunu belirtti. Türkiye’nin batýdan geri duruþ sebebinin baþýnda ise dilde ve Türkçe’de meydana gelen kýrýklýklar olduðunu ifade eden Bakiler, þunlarý kaydetti: ‘’Gerçekten Türkiye’de Türkçe’miz bir çýkmaz içerisinde mi, Türkçe’mizin bir takým sýkýntýlarý mý var? Yoksa bunlarý ben mi büyüterek söylüyorum diye düþünenler olabilir. Ama benim uzun yýllardan beri yaptýðým çalýþmalarýn bana saðlamýþ olduðu kanaatlerdir. Türkiye’de Türkçe konusunda gerçekten büyük sýkýntýlar içerisindeyiz. ‘Nasýl’ diye soranlara cevap vermek istiyorum. Bizim ana dilimiz Türkçedir. Bizim evlerimizde çocuklarýmýzla 7 yýl Türkçe konuþuruz. 8 yýl da ilköðretim de Türkçe dersi görürüz. 3 yýl da lisede derslerimiz Türkçedir, Türkçe okuruz. 18 yýl Türkçe eðitimden geçen çocuklarýmýz yüksek tahsil için üniversite kapýlarýna dayandýklarýnda, sýralara oturduklarýnda onlara yeni baþtan Türkçe dersi veririz. Biliyor musunuz? Bu bizim üzerimize

Gençlerin kitap okumamasýndan da yakýnan Bakiler, üniversitelerden mezun olan öðrencilerin yüzde 38’inin kitap okumadýðýný ifade etti.

bir atom bombasýnýn düþtüðüne iþarettir. Tam 18 yýl Türkçe eðitimden geçen çocuklarýmýz üniversite sýnavlarýna geldikten sonra Türkçeyi çeþitli özellikleri ve güzelliklerini bilmelidirler. Hocalarýnýn ders kitaplarýný rahatlýkla anlayabilmelidirler. Maalesef büyük kahýr ve üzüntüyle söylüyorum. Çocuklarýmýz böyle güzellik ve özellikten mahrum olduklarý için onlara yeni baþtan Türkçe dersi veriyoruz.’’

kumadýðýný ifade etti. Dünyanýn dört bir tarafýnda insanlarýn kelimelerle düþündüðünü, kitap okunduðunda kelime dünyasýnýn geliþebileceðini belirten Bakiler, kitap okuma sayesinde kendisini bugüne kadar çok geliþtirdiðini söyledi. Bunlarý övünme duygusu içerisinde söylemediðini anlatan Bakiler, ‘’Genç arkadaþlarýma baþýmdan geçenleri anlatarak onlara da yeni bir ufuk çizgisi gösterebilir miyim düþüncesiyle anlatýyorum. Üniversitedeki arkadaþlarým benim yaptýklarýmý yaptýklarý takdirde ayný baþarýya ulaþacaklardýr’’ diye ko nuþtu. Karaman / aa

ÝNSANLAR KELÝMELERLE DÜÞÜNÜR Gençlerin kitap okumamasýndan da yakýnan Bakiler, üniversitelerden mezun olan öðrencilerin yüzde 38’inin kitap o-

Tuzla Kaymakamlýðý, Tuzla Belediyesi ve Tuzla Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve 6 gün sürecek olan faaliyet günleri çerçevesinde 30 farklý faaliyetle Tuzlalýlarla buluþacak. Faaliyetler arasýnda futbol tenisi, kano yarýþlarý, yelken, yat ve bot þov gibi birbirinden heyecanlý gösteriler de yer alacak.

ZEYTÝNBURNU Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bejan Matur’un konuðu olan Kenan Iþýk söyleþiye þiirleriyle renk kattý. “Þiir hayatým 16 yaþýmda bitti” diyen Kenan Iþýk, þiir yazmanýn zor olduðunu anladýðý gençlik yýllarýnda þiir yazmayý býraktýðýný, ama þiir okumaktan asla vazgeçemediðini söyledi. Iþýk konuþmasýnda, doðduðu ve büyüdüðü Malatya’da büyük bir yoksulluk içinde yaþadýðýný ifade ederek þunlarý söyledi: “Çocukluk yýllarým büyük bir fakirlik içerisinde geçti. Ýçimde bir yerde san'at hep vardý ve bu bir þekilde ortaya çýktý. Artýk sahnedeydim. San'at hayatýmýn artýk her aþamasýna yerleþmiþti. Zaman içerisinde san'atýn birçok noktada kendi gerçekliðine yabancý düþmesi ve bunun sonucu ortaya çýkan kimlik bunalýmlarý beni hep rahatsýz etti. San'atýn yalnýzca Batý kaynaklý olduðu yönünde yanlýþ bir algý oluþtu. Oysa san'at bu topraklarda yaþayan onlarca uygarlýðýn birikimiyle ortaya çýkmýþtýr. Bizler ise, kapitalist sistemin bize dayattýklarý altýnda eziliyor ve kendi aslýmýza giderek yabancýlaþýyoruz.” Kültür Sanat Servisi

GEÇMÝÞ OLSUN Tekeli temsilcimiz

Arif Kýr

'ýn

önemli bir rahatsýzlýk geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Bozyazý ve Tekeli Yeni Asya Okuyucularý

Tuzla’da kültürel faaliyetler baþlýyor BU yýl üçüncüsü düzenlenen “Tuzla Kültür Sanat Spor ve Bilim Günleri”, 16 Ma yýs Pazartesi günü Tuzla Lisesi önünden harekete edecek olan kortej yürüyüþü ile baþlayacak. Tuzla Ýmam Hatip Lisesi Mehter Takýmý eþliðinde yürüyüþe ge çe cek o lan a çý lýþ kor te ji ne Tuz la Protokolü, okullar, üniversite topluluk-

larý ve sivil toplum örgütleri katýlacak. Tuzla Kaymakamlýðý, Tuzla Belediyesi ve Tuzla Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ve 6 gün sürecek olan faaliyet günleri çerçevesinde 30 farklý faaliyetle Tuzlalýlarla buluþacak. Faaliyetler aðýrlýklý olarak Tuzla sahilindeki tören alanýnda gerçekleþe-

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

cek. Tiyatrolar, konserler, yerel standlar, bilim–proje, kültür sanat sergileri, gösteriler ve spor müsabakalarý ile dolu dolu geçecek faaliyetler arasýnda streetball, futbol tenisi, kano yarýþlarý, yelken, yat ve bot þov gibi birbirinden heyecanlý gösteriler de yer alacak. Said Temur / Ýstanbul

nesriyat@yeniasya.com.tr

ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN

“Duru Dilli Hak Aþýðý Yunus Emre” er hafta siz okuyucularýmýzla birlikte olmanýn heyecanýný duyuyoruz. Bu köþede sizlere hitap etmek; yaptýklarýmýz ve yapacaklarýmýz ile ilgili bilgi alýþ veriþinde bulunmak, cidden büyük bir zevk. Hatýrlarsýnýz, bu köþemizdeki 1 Nisan 2011 tarihli yazýmýzda, eski “Biyografiler” serimizdeki Selâhaddin Yaþar kitaplarýný yenilediðimizi duyurmuþtuk. O serideki, muhterem yazarýmýza ait kitaplardan dördünü yeniden yayýnlama kararý almýþtýk ki, o kitaplar (ansiklopedik sýrayla) “Fuzulî,” “Ýbrahim Hakký,” “Mimar Sinan” ve “Yunus Emre” idiler. Bunlardan ilk yayýnlanan, “San'atý ile Dünyayý Büyüleyen Mimar Sinan” olmuþtu. Yayýnladýðýmýz ikinci kitap ise “Duru Dilli Hak Aþýðý Yunus Emre.” Müsaadenizle önce “Yunus Emre” isimli kitabýn kapak yazýsýný arz edelim. Þöyle ki: “Günümüzde insanlar, Yunus’un manevî þahsiyetinin rehberliðine her zamankinden daha çok muhtaçtýr. Tefekkürünün derinliði, sevgi ve þefkatinin geniþli ði sebebiyle insanlýða mâl olan Yunus Emre, yalnýz Müslümanlar tarafýndan deðil, bütün insanlýk âlemince samimî bir duyguyla sevilmiþtir. Ýþte, Yunus Em re’nin asýrlarý eskitip çaðlarý aþarak bize kadar gelen þahsiyeti ve manevî çehresini bu kitapta bulacaksýnýz.” 13. ve 14. yüzyýllarýn orta zamanlarýnda (1240-1321) Anadolu’da yaþamýþ olan Hak âþýðý Yunus Emre’nin “hayatý-san'atý-eserleri”nin konu alýndýðý kitap, numarasýz 10 bölümden meydana geliyor. Bu “bölüm”ler þunlar: “Hayatý”, “Þahsiyeti”, “Tefekkürü”, “San'at Anlayýþý”, “Üslûbu”, “Dünya Görüþü”, “Eserleri (Yunus Emre Divaný / Risaletü’n-Nushiyye / Destan-ý Akl / Destan-ý Kanaat),” “Tesirleri”, “Yunus Ýçin Anlatýlanlar, Yazýlanlar ([Nihad] Sami Banarlý ve Samiha Ayverdi’den örnekler)” ve “Yunus Ýçin Söylenen Yunus’ca Þiirler (Arif Nihat Asya, Halit Fahri Ozansoy, Necip Fazýl Kýsakürek, Halide Nusret Zorlutuna, Dr. Cahit Öney ve Rýza Tevfik’ten örnekler)…” Yunus Emre’nin þiirleri “Eserleri” bölümünde verilmesine raðmen, yine de “bölüm” sonlarýna Yunus Emre’nin þiirlerinin orijinal (eski Türkçe) biçimlerine yer verilerek kitabýn zenginleþmesi saðlanmýþ. Kitabýn müellifi olan Muhterem Selâhaddin Yaþar, hem bir “Türk Dili ve Edebiyatý” öðretmeni, hem de usta bir yazar olarak, âdeta bütün maharetini ortaya koymuþ. Yunus’u kendi þiirleriyle anlatmýþ ve yorumlamýþ... Böylece, okuyucular, muhterem “hoca”mýzýn kaleminden, Yunus Emre’nin Yaradan (cc) ve varlýk sevgisini öðrenmiþ oluyor. “Yunus Emre” isimli kitap 13,5 x 21 cm ebadýnda ve 192 sayfa. Þimdi de “örnek” kabilinden Yunus Emre’nin bir þiirini aktaralým: “Iþkýn aldý benden beni / Bana Seni gerek Seni / Ben yanaram dün ü güni / Bana Seni gerek Seni. “Ne varlýða sevinürem / Ne yokluða yirünürem / Iþkýn ile avýnuram / Bana Seni gerek Seni. “Iþkun âþýklar öldürür / Iþk denizine taldurur / Tecelliyile doldurur / Bana Seni gerek Seni. “Iþkun þarabýndan içem / Mecnûn olup taða düþem / Sensin dün ü gün endiþem / Bana Seni gerek Seni. “Sûfîlere sohbet gerek / Ahîlere ahret gerek / Mecnunlara Leylî gerek / Bana Seni gerek Seni. “Yunus’durur benüm adým / Gün geldükçe artar odum / Ýki cihanda maksûdum / Bana Seni gerek Seni.” (s. 164-165) Kýsacasý, “büyük insan”larýn hayatlarýný öðrenmek isteyenler için ideal bir kitap. Görüþ ve düþüncelerinizi istirham ediyor ve hayýrlý bir hafta diliyoruz!

H

SOL­DAN­SA­ÐA—­1.­Tanzimattan sonra Osmanlý devletinde ve 1932'den bu yana Türkiye Cumhuriyetinde en yüksek askerlik aþamasý. - Ýnsan gözünün algýladýðý ýþýk þiddeti. 2.­Kimyasal yöntemlerle ayrýþtýrýlamayan veya bileþim yoluyla elde edilemeyen madde. - Duyurulmuþ mahkeme kararý. 3.­Esas lelimesinde ikinci hece. - Hatýrlama nidasý. - Bildik, tanýdýk. 4.­Kulluk yapma, Allah'ýn emir ve yasaklarýna uymada titizlik gösterme. - Azerî aðzýnda ben. 5. Parlak kýrmýzý renkte, billurlaþmýþ, saydam bir alüminyum oksidi olan deðerli bir taþ. - Uzaklýk belirtir bir nida. - Baþlýca, esaslý, temel. 6.­Ýþaret, alâmet. - Tabaný daire biçiminde olan bir koninin bir düzlemle ara kesiti. 7.­Kanun yapmak. - Su kýyýlarýndaki böcekleri yiyerek yaþayan yaban ördeði. 8.­Muðla'nýn bir ilçesi. - Ýspanya'da bir terör örgütü. 9.­Eski, sözlü geleneði koruyan öykülere verilen ad. - Deniz veya göl sularý ile çevrilmiþ küçük kara parçasý, cezire. 10.­Üniversitelerde öðretim elemanýnýn yönetimi altýnda öðrencilerin yaptýklarý araþtýrmalarla ilgili rapor hazýrlama, tartýþma biçiminde yürütülen grup çalýþmasý. - Olgunlaþmamýþ meyve.

YU­KA­RI­DAN­ A­ÞA­ÐI­YA—­ 1.­ Sorumluluk. 2.­ ABD'de bir eyalet. - Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. 3.­Kendisi ile birlikte kitap da gönderilen peygamber. - Kur'ânda âyetlerden oluþan bölüm. 4.­Merhem, krem. - Yazý yazma vasýtasý. 5.­Din yolunda canýný veren kimse. - Akdeniz dolaylarýnda yaygýn BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI olan, bodur aðaç ve çalýlardan oluþan bitki örtüsü. 6.­ Bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargýlama güçlerinin nasýl kullanýlacaðýný gösteren, yurttaþla- 1 V E L A D E T Ö H A T A rýn kamu haklarýný bildiren temel yasa, kanunu esasi. - Ge- 2 Ý H A N E T E P A L A S niþlik. 7.­Litrenin kýsasý. - Patatese benzeyen bir çeþit man- 3 L E V A Y Ý M A M E V Ý tar. 8.­Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. - Derinin gö- 4 A D A N A K A R A T E M zeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, yapýþ5 Y Ý N E L E M E K U S Ý kan, renksiz, tuzlu sývý. 9.­ Prizden elektrik akýmý almaya 6 E Y E M A T Ý L A M E L yarayan araç. - Manisa'nýn bir ilçesi. 10.­Âlime yakýþýr tarzT E C Ý M O Ç E T E L E da olan. - Bedduâ. 11.­Ýçine nane konulan kab. - Rusça’da 7 evet. 12.­Ýslâm dinini kabul etme. - Allah'ýn varlýðý, birliði, 8 A T A R A Ý A L O R A N 9 B A Þ Ý N Ý K M S A N A peygamberlik ve ahiret olmak üzere Ýslâmiyetin ana ilkele10 Ý T Ý N A M A T AM A N rini konu edinen bilim.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


Y

EKONOMÝ

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

ALIÞ

1.5667 1.6986

DÖVÝZ SATIÞ

1.5743 1.7097

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5656 1.6908

1.5767 1.7200

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.7770 1.7884 0.25022 0.25282 1.6440 5.6482

1.6514 5.7226

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.7743 1.7911 0.25004 0.25340

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

1.6379 5.5635

DÜN 1,5850 ÖNCEKÝ GÜN 1,5595

DÜN 2,2440 ÖNCEKÝ GÜN 2,2375

DÜN 75,70 ÖNCEKÝ GÜN 75,90

DÜN 510,38 ÖNCEKÝ GÜN 513,00

p

p

1.6577 5.8084

0.30193 0.30433 2.2513 2.2672

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30214 0.30363 2.2529 2.2638

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28840 0.29035 0.28820 0.41902 0.41978 0.41588

0.29102 0.42293

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5754

2.5736

100 JAPON YENÝ

1.9334

1.9536

1 DANÝMARKA KRONU

2.5889

2.5928

1.9462

SERBEST PÝYASA

p

Cinsi

Cinsi

11

p

11 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

13 MAYIS 2011 CUMA

1.9262

TOKÝ’ye Gana’dan dâvet GANA Su Kaynaklarý, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný Ablan S. K. Bagbin, Toplu Konut Ýdaresi’ni (TOKÝ) ülkesinde konut yapýmýna dâvet etti. TOKÝ Baþkaný Vekili Ahmet Haluk Karabel’i ziyaret eden Bagbin, ‘’Gana’da çok iyi bir konut piyasasý, konut için çok yoðun bir talep olduðunu, çok yüksek fiyatlara konut alabilecek Ganalýlar bulunduðunu’’ belirtti. TOKÝ’den yapýlan açýklamaya göre, Gana Su Kaynaklarý, Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný Ablan S. K. Bagbinar, önceki gün beraberindeki heyet ile Karabel’i ziyaret etti, ayrýca TOKÝ’nin bazý projelerini gezerek bilgi aldý. Açýklamaya göre, ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada, TOKÝ projelerinden çok etkilendiðini belirten Bagbin, özellikle idarenin hem çok yoksul insanlara hem de gelir düzeyi yüksek insanlara da konut yapmasýnýn çok anlamlý olduðunu ifade etti. TOKÝ’yi ve Türk inþaat sektörünü ülkesine dâvet eden Bagbin, açýklamaya göre þöyle konuþtu: ‘’Gana’da çok iyi bir konut piyasasý, konut için çok yoðun bir talep var. Çok yüksek fiyatlara konut alabilecek Ganalýlar var. Sizi ve özel sektörünüzü Gana’ya dâvet ediyoruz. Deneyimlerinizi bizimle paylaþmanýzý istiyorum.’’ Ankara / aa

Kazakistan dýþ ticarette dolar kullanmaktan vazgeçiyor KAZAKÝSTAN Merkez Bankasý Baþkaný Grigoriy Marchenko, yakýn bir gelecekte Kazakistan’ýn, dýþ ticarette dolar kullanmayý býrakýp, ulusal para birimini kullanacaðýný söyledi. Kazakistan Merkez Bankasý Baþkaný Grigoriy Marchenko, düzenlediði basýn toplantýsýndan sonra gazetecilerle sohbet ederken, Rusya ve Çin gibi ülkelerin merkez bankasý baþkanlarý ile görüþmeler yaptýklarýný, yakýn bir gelecekte dýþ ticarette dolar kullanmaktan vazgeçeceklerini söyledi. Dolar yerine ulusal para birimini kullanmak istediklerini anlatan Marchenko, ‘’Özellikle komþularýmýzla ticaretimizde dolar kullanýmýnýn bir an önce bitirilmesini istiyoruz’’ dedi. Astana / aa

Korkutan devlet istemiyoruz MÜSÝAD BAÞKANI VARDAN, VERGÝ MÜKELLEFÝ ÝLE VERGÝ ÝDARELERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, KORKAN MÜKELLEF ÝLE KORKUTAN DEVLET ÝSTEMÝYORUZ ÝFADESÝNÝ KULLANDI. MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Ge nel Baþ ka ný Ömer Cihad Vardan, ‘’Korkan deðil gönüllü mükellef, korkutan deðil sevecen devlet yapýsý oluþsun istiyoruz’’ dedi. Vardan, MÜSÝAD’ýn düzenledi ði ‘’Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrma Yasasýnýn Getirdiði Fýrsatlar’’ konulu Perþembe Toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, yapýlandýrma ile çift taraflý bir kazanýmýn söz konusu ol du ðu nu, dev le tin a la cak la rý ný tahsil etme imkâný bulurken, mükelleflerin de borçlarýný yeniden yapýlandýrarak ödeme imkâný elde ettiðini hatýrlattý. Vardan, ‘’Vergi sisteminin reformlar yoluyla yapýlandýrýlmasý sýrasýnda belki de en fazla ihmal edilen unsur vergi ödemekle mükellef olan bireylerin en önemli aktör olduðudur. Vergilendirme konusunda uyulmasý gereken uluslar arasý kurallar ve standartlar var olmakla birlikte, her ülkenin vergi sisteminin, toplumsal, politik ve hukukî yapýlardan etkilendiði de bir gerçektir. Dolayýsýyla vergi sisteminin sadece finansman gerekliliði açýsýndan görülerek insan unsurunu dýþlamasý, verginin geniþ kitlelere yayýlmasýný engellemektedir’’ þek-

VERGÝ TABANA YAYILMALI VE ADÝL OLMALI

lin de ko nuþ tu. Ver gi dü zen le me le ri ya pý lýr ken dik kat e dil me si ge re ken konulara da deðinen Vardan, yerli ve yabancý yatýrýmcýlarýn çekilebilmesi için yerel ve/veya bölgesel vergi avantajlarý saðlanmasýnýn büyük önem ta-

þýdýðýný, yatýrýmcýnýn ülke içinde kalma sý ný sað la ya cak, Tür ki ye’ye ye ni yatýrýmlarý çekecek, vergi gelirlerini azaltmadan, vergiyi tabana yayacak adil bir sistem üzerinde çalýþmalarýn arttýrýlmasý gerektiðini vurguladý.

BÜRO, EÐÝTÝM, GÜZEL SANATLAR, TÝCARET ve KOOPERATÝF ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI (ÖZ BÜRO ÝÞ) 1. OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI

Sendikamýzýn 1. Olaðan Genel Kurulu aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere 2829 MAYIS 2011 tarihinde saat 10:00'da Öz Orman-Ýþ Sendikasý Genel Merkezi Toplantý Salonu 'Cevizlidere Cad 1239. Sok No: 6 Balgat/ANKARA' adresinde toplanacaktýr. Birinci toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 4-5 HAZÝRAN 2011 tarihinde yine ayný yer ve saatte ayný gündemle yapýlacaktýr. 2821 sayýlý Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüðümüzün ilgili maddeleri gereðince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur. BÜRO, EÐÝTÝM, GÜZEL SANATLAR, TÝCARET ve KOOPERATÝF ÝÞÇÝLERÝ SENDÝKASI (ÖZ BÜRO ÝÞ) GENEL YÖNETÝM KURULU

ÝSFALT uzmanlýðý GAP illerinde TÜRK asfalt endüstrisinin lider kuruluþu ÝSFALT, Ortadoðu’nun en önemli bilgi ve teknolojisi ihracatçýsý olma hedefi doðrultusunda çalýþmalarýný hýzlandýrdý. ÝSFALT, Universiade 2011 Kýþ Oyunlarýna ev sahipliði yapan Erzurum’dan sonra Türkiye’nin en büyük bölgesel kalkýnma projesinin sürdürüldüðü GAP illerini kapsayan bir teknik eðitim semineri düzenledi. Asfalt üretimi, kaliteli ve konforlu yollar için ekonomik çözüm önerilerinin paylaþýldýðý, Þanlýurfa’da gerçekleþtirilen seminerlerle yol yapýmýndaki artan maliyetlerde tasarruf elde edilmesi amaçlanýyor. Asfalt üretim teknikleri ve kaliteli asfalt uygulamalarý konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluþu Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi iþtiraki Ýstanbul Asfalt Fabrikalarý (ÝSFALT), bu alandaki bilgi ve tecrübelerini GAP Bölgesi ile paylaþtý. ÝSFALT’ýn uzman eðitmen kadrosunca verilen eðitim, GAP Bölgesi’nde yer alan 9 ilin belediyeleri, o illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri, karayollarýnýn bölgedeki birimleri ile özel sektörün teknik elemanlarýna yönelik düzenlendi.

Milyoner sayýsý artýyor AKBANK Özel Bankacýlýktan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Fikret Önder, Türkiye’deki milyoner sayýsýnýn bir yýlda 5 bin artarak 55 bine ulaþtýðýný tahmin ettiklerini söyledi. Önder, bir faaliyete katýlmak için geldiði Adana’da, yap týðý açýklamada, Türkiye’deki milyoner sayýsýnýn bir yýlda bir miktar arttýðýný söyledi. Bankalar Birliði’nin istatistiklerine göre, Türkiye’de 1 milyon liradan fazla mevduatý olan 36 bin mudinin bulunduðunu belirten Önder, þöyle konuþtu: ‘’Tabiî herkesin sadece mevduatý olmasý gerekmez. Hisse senedi portföyü olanlar var, faiz kullanmayan zenginler var, yurt dýþýnda varlýðý olanlar var. Bunlarý tahmini olarak hesaplýyoruz. Bir yýl önce bu sayý 50 bindi. Geçen sürede Türkiye’deki milyoner sayýsýnýn 5 bin artarak 55 bine ulaþtýðýný tahmin ediyoruz. Bu tahminler yapýlýrken, bazý yabancý kurumlarýn yaptýklarý öngörüler göz önüne alýnýyor.’’ Adana / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Tekeli temsilcimiz

Arif Kýr

'ýn önemli bir rahatsýzlýk geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Silifke Yeni Asya Okuyucularý

ÖMER Cihad Vardan, bütün sistem ile ilgili diðer tekliflerini ise þöyle sýraladý: ‘’Mevcut sistemin, rekabet ortamýna ve ulaþýlmasý hedeflenen geliþmiþ ülkelerin sistemlerine uygun olarak iyileþtirilmesi, geliþtirilmesi’, ‘Yerli ve yabancý yatýrýmlarýn çekilebilmesi için yerel ve/veya bölgesel vergi avantajlarýnýn saðlanmasý’, ‘Mükellef ile idare arasýndaki iliþkilerinin hem uygulamada, hem de beyinlerde yeni bir düzeye oturtulmasý’, ‘Ýnsanlarýn bu kutsal görevi gönül rýzasýyla ifa edebilecekleri bir ortamýn oluþturulmasý’, ‘Hakkaniyet ölçüsünün tüm insanlarda herhangi bir þüphe býrakmayacak þekilde yerleþmesi’, ‘Türkiye’de çalýþýp, kazanan herkesin, bu hakkaniyete uygun þekilde vergilerini muntazaman ödemesi ve ödemesi gerektiðini artýk bilmesi gerektiði’ baþlýklarý bizce çok iyi deðerlendirilmelidir.’’ Vergi mükellefi ile vergi idareleri arasýndaki iliþkinin düzeyi, þekli ve yapýsýnýn devamlý gözden geçirilmesi ve zamana baðlý olarak geliþtirilmesi gerektiðini vurgulayan Vardan, ‘’Maksat; insanlarda korku uyandýrmak deðil, vergisini gönül rahatlýðýyla veren bir topluluk oluþturmak olmalýdýr’’ dedi. Söz konusu iliþkinin düne göre bugün oldukça geliþmiþ ve iyileþtirilmiþ olduðunu gördüklerini ve bunu takdirle karþýladýklarýný ifade eden Vardan, bugün hâlâ mükellefin güven, vergi idaresinin de sadakat aradýðýnýn görüldüðünü, bu baðlamda vergi dairesi ve mükellef iliþkisinin kalitesini artýrmaya yönelik olarak þeffaflýk, sürdürülebilirlik, istikrar ve hesap verebilirlik gibi artýk objektif kriterlere ve çaðdaþ normlara göre bir iliþki modeli geliþtirilmesi gerektiðini düþündüklerini söyledi. Vardan, ‘’Sonuçta korkan deðil gönüllü mükellef, korkutan deðil sevecen devlet yapýsý oluþsun istiyoruz’’ görüþünü dile getirdi. Toplantýya konuþmacý olarak katýlan Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkaný Mehmet Koç, yeniden yapýlandýrma hakkýnda bilgi verdi. Koç, idarenin 6111 sayýlý Torba Kanun’dan yararlanmayanlarý inceleyeceði yolundaki tartýþmanýn doðru olmadýðýný bildirdi. Ýstanbul / aa

GÜNDEM

Petrol fiyatlarýnda sert düþüþ Petrol fiyatlarý bir haftadan kýsa bir süre içinde ikinci kez sert bir þekilde düþtü. Brent ve ABD ham petrolü önceki gün yüzde 4’ün üzerinde, 5 dolardan fazla deðer kaybetti. Brent petrolü önceki gün 111 dolar 95 sente kadar gerilerken, ABD ham petrolü dün sabah 97 dolar 77 sente kadar indi. Petrol fiyatlarýnýn, sert düþüþe raðmen, geçen hafta Perþembe günü gördükleri iki buçuk ayýn en düþük düzeylerine kadar gerilememesi dikkat çekti. Petrol fiyatlarýndaki dünkü düþüþü, ABD’de benzin stoklarýnýn 12 hafta içinde ilk kez artmasý tetikledi. ABD’de benzin talebinin en çok arttýðý yaz mevsimi öncesinde stoklarýn artmasý, petrol fiyatlarýnýn benzin liderliðinde gerilemesine yol açtý. Diðer yandan, Çin’de önceki gün açýklanan verilerin ekonomide yavaþlamaya iþaret etmesi, petrol fiyatlarýný düþüren bir diðer etken oldu. Ýstanbul / aa

Elektrikli araç Adana caddelerinde RENAULT’NUN elektrikli aracý Fluence Z.E’in satýþa sunulmadan önce Adana’da test sürüþü gerçekleþtirildi. Renault Mais tarafýndan ön seri üreti mi ba þa rýy la ger çek leþ ti rilen elektrik motorlu otomobilin tanýtýmý Adana Valiliði bahçesin de ya pýl dý. Re na ult Ma is Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Ay bar, tanýtým sýrasýnda Adana

Va li si Ýl han A týþ i le A da na Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Zihni Aldýrmaz’a araç hakkýnda bilgi verdi. Vali Atýþ, Aldýrmaz ve Aybar, daha sonra elektrikli araçla Adana caddelerinde test sürüþü gerçekleþtirdiler. Aybar, daha sonra yaptýðý açýklamada, bu araçlarýn özellikle petrole baðýmlýlýðý azalttýðýný, zehirli gaz salý-

ný mý yap ma ma sý ne de niy le çevreci olduðunu söyledi. Elektrikli araçta liderliði hedeflediklerini belirten Aybar, Rena ult’un 4 fark lý a raç ti pi ni 2011 ve 2012 yýllarýnda seri üretime baþlatacak dünyadaki öncü marka olduðunu bildir di.Aybar, Fluence Z.E'nin seri üretimine Eylül'de baþlayacaklarýný da kaydetti. Adana/aa

1- Yoklama ve Açýlýþ 2- Divan Teþekkülü 3- Ýstiklal Marþý 4- Genel Baþkanýnýn konuþmasý, 5- Misafirlerin konuþmasý, 6- Sendikamýzýn Hak Ýþ Konfederasyonuna üyeliðinin müzakere ve kararlaþtýrýlmasý, 7- Komisyonlarýn seçimi, a) Tüzük tadil komisyonu b) Hesap tetkik ve tahmini bütçe komisyonu c) Kararlar komisyonu 7- Genel Yönetim Kuruluna verilmesi gereken yetkilerin karara baðlanmasý, a) Yeni Þube açma b) Gerekli taþýnmaz mallarýn satýn alýnmasý, Ýpotek tesisi, c) Nakit gelirin % 5' ini aþmamak kaydýyla sosyal harcama yapmak, d) Uluslar arasý iþçi kuruluþlarýna üye olunmasý 8- Komisyon raporlarýnýn görüþülmesi ve karara baðlanmasý, 9- Zorunlu organlarýn seçimi (Yönetim, Denetim, Disiplin asil ve yedek üyelikleri ile kabul edilmesi halinde Konfederasyon delegeliði) 10- Dilek ve Temenniler, 11- Kapanýþ,

TEÞEKKÜR Aðabeyim

Süleyman Azmanoðlu'nun beyin kanamasý geçirmesi sonucu hastahaneye kaldýrýlmasý ve akabinde beyin ameliyatý olmasý vesilesiyle duâlarýný bizden esirgemeyen, bizzat hastahaneye gelerek, telefonla ya da gazetemiz vasýtasýyla geçmiþ olsun temennisinde bulunan, her daim duâ eden bütün kardeþlerimize teþekkür ediyoruz. Aðabeyim Süleyman Azmanoðlu'nun tedavisi inþallah bundan sonra evinde devam edecek. Bu vesile ile bütün aðabey ve kardeþlerimizden duâlarýna devam etmelerini talep ediyorum.

Azmanoðlu ailesi adýna Said Azmanoðlu Ertuð Reklam San. ve Tic. A.Þ. Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile KOCAELÝ'de ERTUÐ REKLAM MAKÝNE TEÇHÝZAT ALIMI KAPASÝTE ARTIRMA PROJESÝ için bir mal alýmý ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhale kapsamýnda almayý planladýðýmýz makine: 1 Adet CNC Lazer Kesim Makinesi Ýhaleye katýlým koþullarý, katýlýmcýlarda aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyasý Dilovasý O.S.B. 3. Kýsým D-3005 Sokak No: 9 Gebze - KOCAELÝ / TÜRKÝYE adresinden bedeli mukabili temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 02/06/2011 ve 11:00'dýr. Gerekli ek bilgi ve açýklamalar www.marka.org.tr ve www.ertug.com.tr de yayýnlanacaktýr. Teklifler, 02/06/2011 tarihinde, saat 11:00'da Dilovasý O.S.B. 3. Kýsým D-3005 Sokak No: 9 Gebze www.bik.gov.tr B: 32142 KOCAELÝ / TÜRKÝYE adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr.

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/920 KARAR NO: 2011/175 Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.3.2011 günlü 2010/920 E. 2011/175 K. sayýlý ilamý ile Sabit ile Bedriye'den olma 1963 d.lu CELALETTÝN BÝLMÝÞ nüfustaki M. CELALETTÝN olan adý MEHMET CELALETTÝN olarak düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 01.04.2011 www.bik.gov.tr B: 32350

T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2011/47 Davacýlar Mehmet Akif Kahrýman, Nedim Kahrýman, Fatih Kahrýman, Büþra Kahrýman, Melek Kahrýman, Sümeyye Kahrýman, Fatma Kahrýman'ýn nüfusta Kahrýman olan soyadlarýnýn KAHRAMAN olarak, ayrýca davacý Nedim Kahrýman'ýn nüfusta Nedim olan isminin MURAT NEDÝM olarak düzeltilmesine 31/03/2011 tarihinde karar verildiði ilan olunur. 18/04/2011 www.bik.gov.tr B: 32377


AÝLE - SAÐLIK Obez kadýnlar hamilelikte kilolarýndan kurtulabilir YAPILAN bir araþtýrmada, aþýrý þiþman kadýnlarýn hamilelik döneminde saðlýklý diyet ve hayat biçimi deðiþiklikleriyle kilolarýnýn bir kýsmýný verebileceði belirtildi. Obstetrics & Gynecology dergisinde yayýmlanan araþtýrmada, en azýndan obez kadýnlarýn bazýlarýnýn hamilelik döneminde kendilerine ve bebeklerine zarar vermeden kilolarýný atabilecekleri kaydedilerek, obez kadýnlarýn hamileliklerinde kilo kaybetmelerinin, sezaryen ameliyatýna ihtiyaç duyma riskini düþürmesinin de muhtemel olduðu vurgulandý. Ýsveç’deki Linkoping Üniversitesinden Dr. Marie Blomberg ve ekibinin yaptýðý yeni araþtýrmada, týbbî kayýtlar incelenerek, 1993-2008 yýllarýnda 46 binden fazla obez hamile kadýnýn doðum yaptýðý belirlendi. Blomberg çalýþmasýnda kadýnlarý 3 obezite kategorisine ayýrdý. Sýnýf 1 obezitede vücut kitle endeksi 30-35 arasýndaki kadýnlar, sýnýf 2 kategorisinde vücut kitle endeksi 35-40 arasýndaki kadýnlar, sýnýf 3 kategorisinde ise vücut kitle endeksi 40 ve üzerindeki kadýnlar yer aldý. Blomberg’in son iki kategorisine giren kadýnlarýn Amerikan Ýlâç Enstitüsünün tavsiyesinden daha az kilo aldýðý, hatta bazýlarýnýn kilo verdiði, büyük bebek doðurma ya da tavsiye edilen oranda kilo alan benzerlerine göre sezaryen ameliyatý geçirme ihtiyacýnýn daha az olduðu ortaya çýktý. Araþtýrmacýlar bulgularýna raðmen, kadýnlarý hamilelik döneminde kilo verdiren diyetlere baþlamamalarý konusunda uyararak, saðlýklý diyetler ve hayat biçimi deðiþiklikleriyle ilgili olarak doktorlarýyla konuþmalarýný önerdi. Amerikan Ýlâç Enstitüsü, obez kadýnlarýn hamileliklerinde 5-9 kilogram almalarý gerektiðini bildiriyor. Enstitü, normal kilolu kadýnlarýn ise 11,5-16 kilogram almalarýný tavsiye ediyor. Bazý bilim adamlarý ise Enstitüyü, tavsiyelerinde farklý seviyelerdeki obeziteyi göz önüne almadýðý için eleþtiriyor. Vücut kitle endeksi, vücut aðýrlýðýnýn boy u zun lu ðu nun ka re si ne bö lün me si i le elde ediliyor. 30 ve üzeri derecelerine göre obez olarak kabul ediliyor. Ankara / aa

13 MAYIS 2011 CUMA

Çocuklarda alerjik riniti ihmal etmeyin DR. YUSUF ZÝYA GÜLER, "ALERJÝK RÝNÝTLER ÖZELLÝKLE ÇOCUKLARDA DÝÞ ÇÜRÜMELERÝNE YOL AÇABÝLÝR, KULAKLARI ALERJÝDEN ETKÝLENEBÝLÝR, ÝÞÝTME KAYIPLARI GÖRÜLEBÝLÝR, GÖZALTLARINDA KOYU RENK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ GELÝÞEBÝLÝR VE BU RENK DEÐÝÞÝKLÝÐÝ TEDAVÝ EDÝLMEZSE KALICI HAL ALABÝLÝR" DEDÝ. ALERJÝK rinitli çocuklar burun týkanýk lý ðý dolayýsýyla a ðýz so lu nu mu yapmakta bu da ileri dönemde çene geliþim bozukluklarýna yol açabilmektedir. Çocuklarda alerjik rinitlerin ihmal edilmemesi gerektiðini belirten Bayýndýr Hastanesi Kavaklýdere Kulak Burun Boðaz Bölümü doktorlarýndan Dr. Yusuf Ziya Güler, “Alerjik rinitler özellikle çocuklarda diþ çürümelerine yol açabilir, kulaklarý alerjiden etkilenebilir, iþitme kayýplarý görülebilir, gözaltlarýnda koyu renk deðiþikliði geliþebilir ve bu renk deðiþikliði tedavi edilmezse kalýcý hal alabilir” dedi. Alerjinin, vücuda giren yabancý maddelere karþý gösterilen aþýrý duyarlýlýk hali olup, bu aþýrý duyarlýlýðýn burun ve sinüsleri döþeyen mukozada gerçekleþmesiyle ortaya çýkan tablo alerjik rinit olarak tanýmlanmaktadýr. Dr. Güler, “Alerjenler ev tozlarý, küf mantarlarý, kedi, köpek tüyü kümes hayvanlarý tüyü, polenler, hamamböceði ve gýdalar olabilir” dedi.

ALERJÝK RÝNÝTLÝ ÇOCUKLARDA HUYSUZLUK DÝKKAT ÇEKÝYOR Hapþýrýk, burun akýntýsý, burun týkanýklýðý, gözlerde burunda, kulaklarda ve boðazda kaþýntý þikâyetlerine dikkat çeken Dr.Güler alerjinin türüne, yoðunluðuna, maruz kalýnma sýklýðýna göre þikâyetlerin deðiþebildiðini, ev tozu alerjisi olanlarda burun týkanýklýðýnýn, polen alerjisi olanlarda hapþýrma ve burun akýntýsýnýn daha fazla görüldüðünü vurguladý. Dr. Güler bu belirtilerin dýþýnda kuru öksürük, tat ve koku alma bozukluklarý, horlama ve uyku problemlerinin görülebildiðini belirti ve “Özelikle alerjik rinitli çocuklar huzursuzdurlar, yerlerinde duramazlar, sürekli kaþýnýr, burunlarýný ovuþtururlar” dedi. ALERJÝK RÝNÝT BAÞKA HASTALIKLARA YOL AÇABÝLÝR Alerjik riniti olan kiþilerde bazý hastalýklarýn sýk görüldüðünü, bu durumun hem alerjik reaksiyonun diðer bölgelerde de olmasýndan, hem de burun solunumunun saðlýklý olmamasýndan kaynaklandýðýný belirten Dr. Güler “Özellikle seröz otit denilen orta kulaðýn havalanma bozukluðu ve iþitme azlýðý, sýk tekrarlayan orta kulak iltihaplarý, alerjik astým, alerjik konjunktivit, deride egzema ve benzeri rahatsýzlýklar sýk lýkla görülmektedir. Alerjik rinitin tedavi altýnda olmasý, eþlik eden bu hastalýklarýn da kontrol altýnda tutulmasýný kolaylaþtýrmaktadýr” dedi. Alerjik rinit tedavisinde korunmanýn yanýnda ilâçlar, aþýlama ve cerrahi tedavinin uygulandýðýný ifade eden Dr. Güler, “Baþarýlý bir tedavi için hastalarýn alerji hakkýnda bilgili olmalarý, doktor ve yardýmcý saðlýk personeli tarafýndan eðitilmeleri, takip eden doktoruyla irtibatlarýný kesmemeleri þarttýr. Hasta bir kutu ilâç alarak iyileþmeyeceðini bilmeli, tedaviden beklentileri konusunda gerçekçi olmalýdýr” diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

Stresin belirtilerini taþýyor musunuz? Uyku ve iþtah bozukluðu da stres belirtisi

Ortodontistler Türkiye’de buluþacak DÜNYANIN en eski ve köklü ortodonti derneklerinden Avrupa Ortodonti Derneði tarafýndan düzenlenen 87. Avrupa Ortodonti Kongresi, ‘’EOS 2011’’, 19-23 Haziran tarihleri arasýnda Ýstanbul’da yapýlacak. Dünyanýn en ünlü ortodontistlerini Türkiye’de buluþturacak kongre, 3 binin üzerinde katýlýmcý ve bin 41 bildiri baþvurusuyla derneðin bugüne kadar yaptýðý kongreler arasýnda da önemli bir rekora imza atacak. Avrupa Ortodonti Derneðinin ilk Türk Baþkaný Prof. Dr. Nejat Erverdi, 19-23 Haziran tarihleri arasýnda Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi’nde yapýlacak bu kongre ile Türkiye’nin ortodonti konusunda Avrupa Birliðine gi re ce ði ni söy le di. Av ru pa Or to don ti Derneðinin baþkanlýðýnýn þimdiye kadar Ýskandinav ve Batý Avrupa ülkeleri arasýnda deðiþerek yürütüldüðünü ifade eden Prof. Dr. Erverdi, 2006 yýlýnda oy birliði ile 2011 yýlý baþkaný olarak tavsiye edildiðini ve üyelerin bu kararý onaylamasý sonucu 2011 yýlý için Avrupa Ortodonti Birliði Baþkaný olarak seçildiðini hatýrlattý. 87. Avrupa Ortodonti Kongresi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahu Acar da Avrupa Ortodonti Derneðinin, Avrupa çapýnda ortodontinin bir bilim olarak ve ayný zamanda tedavi hizmeti olarak kalitesini artýrmayý hedefleyen bir meslek örgütü olduðunun altýný çizdi. Ýstanbul / Yeni Asya

Prof. Dr. Tez can, ay rý ca þun la rý söyledi: “Organik açýklamasý olma yan ancak stresli insanlarda genellikle görülen aðýz kurumasý, üþüme, titreme, vücutta uyuþukluk, karýncalanma hissi, sebepsiz çarpýntý, baþ aðrýlarý ve baþ dönmeleri, sýk idrara çýkma, soðuk ya da sýcak basmalarý, mide bulantýsý, kusma, ishal, uyku ve iþtah bozukluðu, konuþma güçlüðü, uykuda diþ gýcýrdatma, konuþmada ciddî stres belirtileridir.” ANÝ sinirlenmeler, kolay heyecanlanma, aþýrý ya da az yemek yeme, inatlaþma, çocuksu davranýþlar, huzursuzluk, gereksiz riske girme gibi belirtiler kendimizde ya da çevremizdeki kiþilerde varsa stres belirtileri ile karþý karþýyayýz demektir. Yanlýzlýk, karamsarlýk, sinirlilik stres belirtilerinden bazýlarý olduðunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, bunlarýn dýþýnda “Saldýrganlýk ya da kayýtsýzlýk, sýkýntý, gerilim hali, neþesizleþme, durgunlaþma, çökkünlük hali, dinlenmekle geçmeyen yorgunluk, tedirginlik, korkulu rüyalar, gürültü ve sese karþý duyarlýlýk, yersiz suçluluk hissi gibi belirtiler stres belirtileridir” dedi.

Ýþsiz ve parasýz kalma strese zemin hazýrlar Prof. Tezcan, stresin ortaya çýkmasýna sebep olan baþlýca hayat o laylarý arasýnda iþsiz kalma, parasal konular, boþanma, yakýn bir akrabanýn ö lü mü, ye ni bir ye re ta þýn ma, saldýrýya uðrama, iþ þartlarýnýn aðýr olmasý günlük hayatta strese zemin hazýrlayacaðýný da ifade etti.

Korkarak uyanan çocuða nasýl davranmalý? Uykudan korkarak, aðlayarak uyanma çocuklarda sýkça karþýlaþýlan bir uyku problemi. Ayda birkaç kez ya da daha sýk görülüyorsa aileyi korkutan bir durum oluþturacaðýný belirten Prof. Dr. Burhanettin Uludað, uyku korkusunun çoðunlukla 4-12 yaþlar arasýnda ve erkeklerde daha sýk görülüyor. Uludað, ailelere þu tekliflerde bulundu: Çocuðun kendine zarar vermesini engelleyin. Süreç geçtikten sonra uykuya yeniden dalacaðý için uyandýrma gayreti içinde olmayýn. Uyandýrýlmak istense bile çocuk uyanmayacak, uyansa bile sersem ve kendinde olmayacaktýr. Okul stresi, yeni kardeþ, aþýrý okul veya sportif yorgunluðu bu durumlara sebep olabilir. Ýstanbul / Yeni Asya

Bahar, göz alerjisini tetiklemesin BAHAR aylarýnda sýk görülen göz alerjileri kâbusunuz olmasýn! Gözde kýzarýklýk, kaþýntý ve sulanma gi bi þikâyetler alerjilerin habercisi olabilir. Erken teþhis edilmediðinde ise görme kaybýna kadar uzanan ciddî sorunlara sebep olabiliyor. Uzmanlar göz alerjilerinden korunmak için tozlu ortamlardan uzak durup þapka ve gözlük takarak dý þarýya çýkýlmasýný ve göze el temasýndan mümkün olduðunca kaçýnýlmasý konusunda uyarýyor. Bahar mevsiminde havada uçuþan polen ve tozlarlarla birlikte alerjik hastalýklar da kapýmýzý çalýyor. En sýk görülen alerjiler arasýnda ise alerjik göz nezlesi geliyor. Gözde sulanma, kýzarýklýk, kaþýntý, ýþýk ve güneþe karþý aþýrý hassasiyet gibi belirtileri olan göz nezlesinin geç teþhisi ise göz kapaklarýnda düþme ve kýsýlma, korneada yaralar ve kalýcý göz bozukluklarýna sebep olabilir. Bahar mevsimi ile birlikte göz nezlesi vak'alarýnda (konjonktivit) önemli artýþ görüldüðünü belirten Dünyagöz Etiler Hastanesi’nden Opr. Dr. Serpil Parmaksýz: “Açýk havada gözlerimiz en korunmasýz or ganlarýmýzdandýr. Rüzgârda uçuþan polenler ve tozlar alerjik göz nezlele rini ortaya çýkartýr. Alerjik göz nezleleri genellikle atopik diye adlandýrýlan bünyelilerde çocukluk yaþlarýy la ortaya çýkýp yýllarca ayný mevsimlerde kendini hatýrlatýr. Alerjinin en rahatsýz edici yaný göz kaþýnmalarý olduðundan, hastalar gözlerini kaþý maya ve ovuþturmaya doyamaz. Bu kaþýmalar bazý kimselerde gözün önündeki saydam tabaka olan korneanýn yapýsýnda bozulmalara sebep olur ki bunlarýn en ciddisi ise görme kaybýna yol açan keratokonustur” dedi.

13

Ehil olmayanlara sünnet yaptýrmamalý ÖZEL Bahar Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Mustafa Ahsen, toplumda çok yaygýn kullanýlan bir iþlem olmasý dolayýsýyla ehil olmayan birçok kiþinin sünnet yaptýðýný söyledi. Ahsen, sünnetin hayatî önem taþýdýðýný belirterek, ailelerin, misafirlerine ve düðün yerinin seçimine gösterdiði titizliðin daha fazlasýný çocuklarýnýn saðlýðý ve geleceðine göstermek zorunda olduðuna dikkat çekti. Sünnetin çocuðun hayatýný etkileyebileceðinin ve cerrahi bir müdahale olduðunun unu tulmamasýný isteyen Dr. Ahsen, bu iþlemi cerrahi nosyonu bulunan uzman hekimlerin yapmasý gerektiðini kaydetti. Sünnetin bütün dünyada en çok yapýlan cerrahi iþlem olduðunu anlatan Dr. Ahsen, sünnetin tarihinin milattan önce 6 bin yýllarýnda kadar dayandýðýný dile getirdi. Eski Mýsýrlýlar, Yahudiler ve Babilliler’in sünnetli olduðunun görüldüðünü vurgulayan Op. Dr. Mustafa Ahsen, en son olarak Peygamberimizin (asm) tavsiyesi ile sünnetin kalýcýlýk kazandýðýný belirtti. SÜNNET OLMAYANLAR RÝSK ALTINDAN BUGÜN hem Peygamberimizin (asm) tavsiyesi, hem de týbbî yararlarýndan dolayý sünnet ya pýldýðýna dikkat çeken Ahsen, sünnet olmayanlarda þu hastalýklarýn görülebileceðini kaydet ti: “Sünnet derisi iltihabý, sünnet derisi darlýðý, sünnet derisinin geri kaçarak penis baþýný boðmasý ve kangren oluþmasý, idrar yolu enfeksiyonu, sünnet olmayanlarda meni, sünnet de risi altýnda birikebileceðinden kýsýrlýk oluþabilir. Sünnetsiz olanlarda penis kanseri, eþlerinde de rahim aðzý kanserleri daha sýk görülür. Sünnetsiz olanlarda bulaþýcý hastalýklar (frengi, bel soðukluðu) daha sýktýr.” Sünnetin genellikle doðumdan itibaren 20 gün içerisinde yapýldýðýný anlatan Dr. Ahsen, bu dönemin aðrý duyusunun tam geliþmemiþ olmasý, kanama olmamasý, fimozis’i önlemesi gibi avantajlarý olduðunu vurgula dý. Sünnetin ileri tarihlere ertelenmesinde de bir sakýnca olmadýðýna iþaret eden Ahsen, sünnetin ergenlikten önce yapýlmasýnýn þart olduðunu dile getirdi. 3–6 yaþlarý çocuðun psikolojik geliþim dönemi olmasýndan aciliyet arz etmiyorsa sünnetin ertelenmesini tavsiye eden Ahsen, hemen her çocuðun sünnet ile ilgili korku yaþadýðýný açýkladý. Bursa / cihan

Saç dökülmesine karþý sarýmsaklý þampuan SAÇ dökülmelerinden yakýnan larýn imdadýna sarýmsaklý þampuan yetiþiyor! Zigavus þampuan saç dökülmelerin yaný sýra saçkýran, kepek, egzema gibi bir çok cilt hastalýðýný da iyi gelebiliyor. Zigavus Kozmetik’in Genel Koordinatörü ünlü Eczacý Haluk Savaþ, “5 bin yýllýk mu'cize bitki olan sarýmsaðýn kokusunu, özel formüllerle izole ederek þampua nýmýzý ürettik. Zigavus kokusuz sarýmsaklý þampuan Saðlýk Bakanlýðý’ndan onaylý ilk ürün olma özelliði de taþýyor. Ayrýca Zigavus ec za cý ko o pe ra tif le ri ve bütün eczacýlarýn parmavizyon katýlýmý ile güvenini kazanmýþtýr” dedi. Geniþ bilgi için 0(212) 494 52 12 no’li telefon aranabilir. Bülent Tokmak / Ýstanbul


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

SPOR

13 MAYIS 2011 CUMA

Y

Bursa'ya aðýr ceza FUTBOL FEDERASYONU, STAT DIÞINDAKÝ TARAFTAR OLAYLARI NEDENÝYLE ÝPTAL EDÝLEN BURSASPOR-BEÞÝKTAÞ MAÇINDA BURSASPOR'U 3-0 HÜKMEN YENÝK SAYARKEN, EV SAHÝBÝ TAKIMA 5 MAÇ TARAFSIZ SAHADA SEYÝRCÝSÝZ OYNAMA CEZASI VERDÝ. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasýnda, stat dýþýndaki taraftar olaylarý nedeniyle iptal edilen Bursaspor-Beþiktaþ maçýnda Bursaspor'u 3-0 hükmen yenik sayarken, ev sahibi takýma 5 maç tarafsýz sahada seyircisiz oynama cezasý verdi. TFF 1. Baþkan Vekili Lütfi Arýboðan, Ýstinye'deki federasyon binasýnda yapýlan yönetim kurulunun olaðanüstü toplantýsýnýn ardýndan, iptal edilen Bursaspor-Beþiktaþ maçýyla ilgili cezalarý açýkladý. Arýboðan, Bursaspor'un 3-0 hükmen maðlubiyetine, Beþiktaþ'ýn 3-0 hükmen galibiyetine karar verildiðini belirterek, ''Ayrýca yönetim kurulumuz tedbiren bu hafta oynanacak Kasýmpaþa-Bursaspor maçýna ve ayrýca 2011-12 sezonunda Bursaspor'un deplasmanda oynayacaðý ilk 2 karþýlaþmaya Bursaspor seyircisinin alýn mamasýna karar verdi. Önümüzdeki hafta Gençlerbir-

liði ile kendi sahasýnda oynayacak Bursaspor'un bu maçý ve yeni sezonda sahasýnda yapacaðý 4 maçý da tarafsýz sahada ve seyircisiz oynanmasý karara baðlandý.'' POLÝS BURSASPOR TESÝSLERÝNDE Bursa Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi'nden bir ekip, geçtiðimiz cumartesi oynanmasý planlanan Bursaspor-Beþiktaþ maçý öncesi çýkan olaylarla ilgili olarak, iki kulüp çalýþanýnýn bilgisine baþvurmak üzere Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne gitti. Alýnan bilgiye göre, cumartesi günü çýkan olaylarla ilgili Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Cumhuriyet Savcýlýðýnýn soruþturmasý sürüyor. Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðünden bir ekip, iki kulüp çalýþanýnýn bilgisine baþvurmak üzere öðle saatlerinde Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne gitti. Tesislerde 1,5 saat kalan polis ekibi, çalýþmalarýný tamamladýktan sonra ayrýldý.

Beþiktaþlý futbolcular, Ziraat Türkiye Kupasý'ný aldýktan sonra takým halinde basýn mensuplarýna sevinç içinde poz verdi. FOTOÐRAF: A.A

Beþiktaþ'ta kupa coþkusu ZÝRAAT TÜRKÝYE KUPASI'NI MÜZESÝNE GÖTÜREN BEÞÝKTAÞ, AVRUPA BÝLETÝNÝ DE CEBÝNE KOYDU. SÝYAH-BEYAZLILAR, GELECEK SEZON UEFA AVRUPA LÝGÝ'NE PLAY-OFF TURUNDAN KATILACAK.''KARA KARTALLAR'', LÝG ÞAMPÝYONUYLA SÜPER KUPA MAÇINDA KARÞILAÞACAK. ZÝRAAT Türkiye Kupasý'ný finalde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u penaltýlarla yenerek müzesine götüren Beþiktaþ, ayný zamanda Avrupa biletini de cebine koydu. Siyah-beyazlýlar, gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek 3 takým arasýna girdi. ''Kara Kartallar'', yeni sezonda play-off aþamasýndan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Siyah-beyazlý takým, play-off turunu geçmeleri durumunda ise gruplara kalma hakkýný kazanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonda play-off aþamasýndaki maçlarýn tarihleri henüz belli olmadý. Bu turda müsabakalar bu sezon 19 ve 26 Aðustos 2010'da yapýldý. Bu bakýmdan, siyah-beyazlýlarýn, lig üçüncüsü ve dördüncüsü gibi ikinci ve üçüncü eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katýlýp, dolayýsýyla sezonu erken açma olasýlýðý bulunmuyor. Beþiktaþ, geçen sezonu ligde 4. olarak tamamladýðý için, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu maçlarýný 15 ve 22 Temmuz'da oynayýp, bu nedenle sezonu erken açmak zorunda kalmýþtý. TFF SÜPER KUPA MAÇI OYNAYACAK Beþiktaþ ayný zamanda, lig þampiyonu ile TFF Süper Kupa maçý oynamaya da hak kazandý. Ziraat Türkiye Kupasý'ný kazanan Beþiktaþ'ýn, Süper Lig þampiyonuyla karþýlaþacaðý TFF Süper Kupa maçýnýn tarihi henüz belli olmadý. Ancak kupa, genellikle yeni sezon baþlamadan önceki hafta oynanýyor. Beþiktaþ, Futbol Federasyonu tarafýndan eski ''Cumhurbaþkanlýðý Kupasý'' formatýnda son 5 sezonda düzenlenen TFF Süper Kupa'da 3 maç yaparken, 1 kez kupayý müzesine götürdü.

Mainz 05'te forma giyen sol berk Christian Fuchs 25 yaþýnda.

G.SARAY VE BEÞÝKTAÞ FUCHS'LA ÝLGÝLENÝYOR GALATASARAY ve Beþiktaþ'ýn Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Mainz 05'te forma giyen Christian Fuchs ile ilgilendiði iddia edildi. Kulübe yakýn kaynaklardan alýnan bilgiye göre Avusturya Milli Takýmý'nýn da kaptaný olan 25 yaþýndaki Fuchs'un transferi için Galatasaray'da seçimin beklendiði ve seçim sonucuna göre transfer konusunda geliþmeler olabileceði ifade edildi. Beþiktaþ'ýn ise futbolcuyla ilgilendiði ve görüþmeler için zemin yokladýðý belirtildi. Bu sezon 33 lig maçýnýn 31'inde ilk onbirde sahaya çýkan genç futbolcu Almanya'da en iyi sol bek futbolcular arasýnda gösteriliyor. Yaklaþýk 5 milyon Avro civarýnda bonservis ücreti olan Fuchs'un da Türkiye'de büyük kulüplere sýcak baktýðý öðrenildi. Fuchs'un Mainz 05 ile 2013 yýlýnýn sezon sonuna kadar sözleþmesi bulunuyor.

SÜPER LÝG'DE 33. HAFTA PROGRAMI Bugün: 20.00 MP Antalyaspor-Karabükspor: Hüseyin Sabancý 14 Mayýs Cumartesi: 16.00 Manisaspor-Bucaspor: Mustafa Öðretmenoðlu 16.00 Konyaspor-Sivasspor: Çaðatay Þahan 20.00 Gençlerbirliði-Galatasaray: Tolga Özkalfa 15 Mayýs Pazar: 16.00 Kayserispor-Gaziantepspor: Fýrat Aydýnus 16.00 Kasýmpaþa-Bursaspor: Mustafa Kamil Abitoðlu 20.00 Fenerbahçe-Ankaragücü: Cüneyt Çakýr 20.00 Trabzonspor-Ýstanbul B.B: Kuddusi Müftüoðlu 16 Mayýs Pazartesi: 20.00 Beþiktaþ-Eskiþehirspor: Özgün Yankaya

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

13 MAYIS 2011 CUMA

SPOR

Ünal Aysal bir adým önde GALATASARAY'DA YARIN YAPILACAK OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÖNCESÝ BAÞKAN ADAYLARINDAN MEDYADA EN ÇOK ÜNAL AYSAL ÝLE ÝLGÝLÝ HABERLER ÇIKTI. GALATASARAY Ku­lü­bü'nde­ 14­ Ma­yýs­ Cu­mar­te­si gü­nü­ ya­pý­la­cak­ o­la­ða­nüs­tü­ se­çim­li­ ge­nel­ ku­rul ön­ce­si­baþ­kan­a­day­la­rý­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dü­rür­ken, a­day­lar­dan­en­çok­Ü­nal­Ay­sal­hak­kýn­da­med­ya­da ha­ber­ ya­pýl­dý­ðý­ bil­di­ril­di.­ Med­ya­ ta­kip­ a­jan­sý­ In­ter­press­ ta­ra­fýn­dan­ ya­pý­lan­ a­çýk­la­ma­ya­ gö­re,­ a­jans,­mart­a­yýn­da­ya­pý­lan­ma­li­ge­nel­ku­rul­da,­sa­rýkýr­mý­zý­lý­yö­ne­ti­min­i­da­ri­yön­den­ib­ra­e­dil­me­me­si ü­ze­ri­ne­baþ­la­yan­o­la­ða­nüs­tü­ge­nel­ku­rul­sü­re­ci­ni mer­cek­al­tý­na­al­dý.­U­lu­sal,­böl­ge­sel­ve­ye­rel­i­ki­bi­ne­ ya­kýn­ ga­ze­te­ i­le­ der­gi­de­ çý­kan­ ha­ber­le­rin­ tek tek­ in­ce­len­me­si­ ne­ti­ce­sin­de,­ ya­zý­lý­ ba­sý­nýn­ spor say­fa­la­rýn­da­sa­rý-kýr­mý­zý­lý­ta­ký­mýn­o­la­ða­nüs­tü­ge­-

nel­ku­ru­lu­hak­kýn­da­þim­di­ye­ka­dar­top­lam­2­bin 236­a­det­ha­ber­ve­ya­zý­nýn­ya­yýn­lan­dý­ðý­tes­pit­e­dil­di.­ Baþ­kan­lýk­ i­çin­ is­mi­ ge­çen­ a­day­la­rýn­ yer­ al­dý­ðý ha­ber­ler­de­ i­se­ en­ çok­ Ü­nal­ Ay­sal'ýn­ a­dý­nýn­ ö­ne çýk­tý­ðý­ be­lir­len­di.­ Ga­la­ta­sa­ray'da­ ya­pý­la­cak­ o­la­ða­nüs­tü­ge­nel­ku­rul­sü­re­ci­ni­in­ce­le­yen­In­ter­press­a­raþ­týr­ma­sý­na­gö­re,­27­Mart­son­ra­sý­baþ­kan­lýk­i­çin ilk­ e­tap­ta­ 8­ is­min­ ko­nu­þul­du­ðu,­ i­ler­le­yen­ za­man i­çin­de­bu­sa­yý­nýn­3'e­in­me­siy­le­hýz­la­nan­se­çim­sü­re­cin­de,­en­çok­ha­ber­top­lam­bin­11­a­det­le­Ü­nal Ay­sal­ hak­kýn­da­ çýk­tý.­ Ý­kin­ci­ sý­ra­da­ 712­ ha­ber­le Meh­met­ Hel­va­cý­ yer­ a­lýr­ken,­ Tur­gay­ Ký­ran'ýn­ da top­lam­313­ha­ber­de­yer­al­dý­ðý­be­lir­len­di.

Ünal Aysal

Hamit Real Madrid'e imza için gün sayýyor

Yarýþlar öncesinde Sultanahmet Meydaný'nda Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir ile Ýstanbul Offshore Kulübü Baþkaný Uður Iþýk'ýn katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenlendi.

SÜRAT TEKNELERÝ YARIÞI YARIN HALÝÇ'TE BAÞLAYACAK nIÞIKLAR Dün­ya­Off­sho­re­225­Þam­pi­yo­na­sý'nýn­ilk­a­yak­ya­rý­þý­14­Ma­yýs­Cu­mar­te­si­gü­nü­Ýs­tan­bul­Haliç'te­ya­pý­la­cak.­Fa­tih­Be­le­di­ye­si­Grand­Prix'i­a­dý­al­týn­da­ya­pý­la­cak­þam­pi­yo­na­nýn ilk­a­ya­ðý­14-15­Ma­yýs­ta­rih­le­rin­de­or­ga­ni­ze­e­di­le­cek.­Þam­pi­yo­na­nýn­ilk­ya­rý­þý­na­Ý­tal­yan,­Al­man,­Ýs­pan­yol­ve­ABD'li­pi­lot­lar­da­ka­tý­la­cak­ve­12­ta­kým­24­spor­cu­ba­þa­rý­i­çin­ter­dö­ke­cek. Ýs­tan­bul'da­ki­ya­rýþ­la­rýn­ar­dýn­dan­di­ðer­a­yak­la­rýn,­21-22­Ma­yýs'ta­Sam­sun'da,­28-29­Ma­yýs'ta­A­da­na'da,­18-19­Ha­zi­ran'da Er­dek'te,­2­Tem­muz'da­E­la­zýð'da,­3­Tem­muz'da­Tun­ce­li'de, 6-7­A­ðus­tos'ta­tek­rar­Ýs­tan­bul'da,­17-18­Ey­lül'de­Ku­þa­da­sý'nda, 8-9­E­kim'de­Kah­ra­man­ma­raþ'ta,­15-16­E­kim'de­Ga­zi­an­tep'te ve­29-30­E­kim'de­de­Mer­sin'de­dü­zen­len­me­si­plan­la­ný­yor.

ÝSPANYOL spor­ ga­ze­te­si­ Mar­ca,­ Ba­yern­ Mü­nih'te­ oy­na­yan Türk­ fut­b ol­c u­ Ha­m it­ Al­t ýn­top'un­ pa­z ar­t e­s i­ gü­n ü­ Re­a l Mad­rid­ i­le­ söz­leþ­me­ im­za­la­ya­ca­ðý­ný­ id­di­a­ et­ti.­ 28­ ya­þýn­da­ki Türk­fut­bol­cu­nun,­Re­al­Mad­rid i­le­se­zon­ba­þý­na­2,4­mil­yon­av­ro­dan­4­yýl­lýk­söz­leþ­me­im­za­la­ya­c a­ð ý­ i­l e­r i­ sü­r ü­l ür­k en,­ Ha­mit'in­oy­na­dý­ðý­maç­sa­yý­sý­na­ve ta­kým­da­ol­du­ðu­sü­re­i­çin­de­ka­za­ný­lan­ku­pa­la­ra­gö­re­ma­a­þý­nýn ar­ta­ca­ðý­be­lir­til­di.­Ha­ber­de,­Ha­mit'in­ko­nuy­la­il­gi­li­hiç­bir­ba­sýn men­su­bu­na­ko­nuþ­ma­dý­ðý­ha­týr­la­tý­lýr­ken,­Ba­yern'de­ki­ta­kým­ar­ka­daþ­la­rý,­es­ki­Re­al­Mad­rid­li­ler, Rob­ben­ ve­ Ri­bery'nin­ de­ Türk fut­bol­cuy­la­il­gi­li­so­ru­la­rý­ce­vap­sýz­ bý­rak­tý­ðý­ kay­de­dil­di.­ An­cak Mar­ca,­ Rob­ben­ ve­ Ri­bery'nin "yüz­ mi­mik­le­rin­den­ Ha­mit'in Re­al­ Mad­rid'e­ ge­le­ce­ði­ni­ bel­li et­tik­le­ri­ni"­sa­vun­du.

Ýs­pan­yol­ba­sý­nýn­da­þim­di­den Ha­mit'in­Re­al­Mad­rid'te­oy­na­ya­ca­ðý­mev­ki­tar­tý­þýl­ma­ya­baþ­lan­dý. As­ve­Mar­ca,­tek­nik­di­rek­tör­Jo­se­Mo­u­rin­ho'nun­bu­se­zon­Ped­ro­Le­on'da­de­ne­yip­ba­þa­rý­sýz­ol­du­ðu­tak­ti­ði­Ha­mit'te­uy­gu­la­ya­ca­ðý­ný­yaz­dý.­Ped­ro­Le­on'un­se­zon­so­nun­da­gön­de­ri­le­ce­ði­o­nun ye­ri­ne­ge­le­cek­Ha­mit'in­i­se­or­ta sa­ha­nýn­hem­sað­hem­de­so­lun­da­gö­rev­ya­pa­ca­ðý­ba­zen­de­de­fan­sa­des­tek­ve­ren­bir­ro­lü­o­la­ca­ðý­i­fa­de­e­dil­di.­Re­al­Mad­rid'in Ha­mit'in­ar­dýn­da­baþ­ka­or­ta­sa­ha­o­yun­cu­su­trans­fer­et­me­ye­ce­ði­de­ö­ne­sü­rül­dü.­Ö­te­yan­dan, Re­a l­Mad­r id'in­ye­n i­trans­f e­r i Nu­ri­Þa­hin'in­ge­le­cek­se­zo­na tam­ha­zýr­ol­mak­i­çin­gün­de­3­sa­at­ça­lýþ­tý­ðý­be­lir­til­di.­Di­zin­den­sa­kat­lý­ðý­bu­lu­nan­Türk­fut­bol­cu­nun­2­ay­i­çin­de­ta­ma­men­i­yi­leþ­miþ­þe­kil­de­Mo­u­rin­ho'nun­kar­þý­sýn­da­o­la­ca­ðý­kay­de­dil­di.

Çalýmbay: F.Bahçe'ye karþý en iyi kadro çýkacak

nSÝVASSPOR Teknik­Direktörü­Rýza­Çalýmbay, Fenerbahçe­ile­oynayacaklarý­ligin­son­maçýnda hem­Sivasspor'a,­hem­de­kendi­þahsýna­yakýþan bir­þekilde­mücadele­edeceklerini­söyledi. Çalýmbay,­ Ankaragücü­ maçýyla­ kümede

15

kalmalarýnýn­garantilendiðini,­Sivasspor'un­son iki­seneden­büyük­dersler­çýkarmasý­gerektiðini belirterek,­''Bir­kere­Sivasspor'a­düþmemeye oynamak­yakýþmýyor.­Sivasspor'un­her­zaman hedefi­ilk­10'un­içinde­olmasý­gerekiyor''­dedi.


SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

ONLAR ÝÇÝN DE BÝR DAMLA HAYAT

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E E N Y Ü K S E K G ÜR S A D Â ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 13 MAYIS 2011 CUMA

Sokak hayvanlarý için su ve yemek istiyorlar VATANDAÞLARI, SOKAK HAYVANLARI HAKKINDA DUYARLI OLMAYA ÇAÐIRAN PROJE ÝLE ÞEHÝRLER VE SOKAKLAR GEZÝLÝYOR, "BÝR KAP SU, BÝR KAP YEMEK" ÝSTENÝYOR. DO ÐA YI ve Hay van la rý Ko ru ma Der ne ði nin (DOHAYKO) ‘’Onlar Ýçin de Bir Damla Yaþam’’ projesi kapsamýnda yola çýkan midibüs, vatandaþlarý sokak hayvanlarý konusunda duyarlý olmaya çaðýrýyor. Yapýlan anonsla sokak hayvanlarý için kapýnýn önüne bir kap su ve bir kap yemek býrakýlmasý isteniyor. DOHAYKO Akdeniz Bölge Temsilcisi Semih Ýðdigül, þehirleri dolaþa-

rak, hayvanlarýn haklarýnýn savunulmasýný istediklerini belirtti. Ýðdigül, ‘’Onlara iþkence edilmesin istiyoruz. Zaten bu hayvanlar dýþarýda. Onlarýn istedikleri 3 þey var; yemek, su ve sevgi. Ama bazý olaylara þahit oluyoruz, iþkence yapýlýyor, çok kötü davranýlýyor, taþ atýlýyor. Onlar da canlý. Bizim yaþama hakkýmýz olduðu gibi onla rýn da var’’ dedi. Gaziantep / aa

ÞEHÝRLER GEZÝLECEK ÝÐDÝGÜL, midibüsün anons sisteminde, ‘’Bizim gibi bir can taþýyorlar ve bu dünyada en az bizim kadar yaþam hakkýna sahipler. Onlar için kapýmýzýn önünde bir kap su bir kap yemek bulunduralým HAYTAP’’ sloganýnýn seslendirildiðini ifade etti. Gaziantep ziyaretlerinde okullarý dolaþarak, çocuklara hayvanlara saygýlý olma yönünde mesajlar verdiklerini dile getiren Ýðdigül, ‘’Biz Gaziantep’in ardýndan Þanlýurfa, Diyarbakýr, Batman, Bitlis, Bingöl, Muþ ve Malatya’yý ziyaret edeceðiz’’ dedi. ‘’Biz millet olarak vicdanlý merhametliyiz, ama bilgilendirme de þart’’ diyen Ýðdigül, sokak hayvanlarý için herkesin evinin önüne bir kap su ve yemek býrakmasýný istedi.

MERHAMET HABERLERÝ

Osmanlý'da da kuþlar için süslü yuvalar yapýlýyordu.

Sultangazi, merhamette Osmanlý’yý örnek alýyor SULTANGAZÝ Belediyesi, Kent Ormaný’ndaki kuþlarý yuvalarýna kavuþturdu. Halk Eði tim Merkezi’nde ahþap boyama kursu alan annelerin süslemelerini yaptýðý kuþ yuvalarý, kuþlarýn yeni yuvalarý oldu. Atalarýmýzýn dünyada baþka bir yerde görülmeyen merhameti, sadece insanlarla sý nýrlý deðildi. Osmanlý’da þefkat ve merhamet bütün hayvanlara hatta bitkilere kadar uzanmýþtý. Hayvanlarý ve bitkileri himayede Os man lý, a de ta bu hu susta kurulmuþ müesseselerin gönüllü üyesi gibiy di ler. Pa zar lar dan canlý kuþlarý kafesle riy le sa týn a lýp azat etmek bir ge le nek ha li ne gel miþti. Büyük köþk ler ve ca mi ler in þa e di lir ken kuþ lar i çin de süslü yuvalar yapýl mýþ tý. Bir çok ca mi nin du var la rýnda bulunan zarif ve san'at harikasý kuþ yuvalarý, hayrat sahiplerinin bu husustaki hassasiyetini gösteriyor. Sultangazi Belediyesi de Kent Ormaný’ndaki kuþlar için yuva hazýrlayarak, kuþlarýn tabiî ortamlarýnda yaþa ma la rý ný ko lay laþ týr dý. Kent Or ma ný na yerleþtirilen 100 adet kuþ yuvasýnýn süslemelerini ise Halk Eðitim Merkezi’nde ahþap boyama kursu alan bayanlar üstlendi. “Yuvayý diþi kuþu yapar” söz misali gibi kuþ yu valarýný boyayan anneler; kuþlara tabiî bir ortam sunmaktan oldukça memnun kaldýklarýný dile getirdiler. Ýstanbul / Yeni Asya

13 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 13 Mayıs 2011 baskısı

13 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 13 Mayıs 2011 baskısı

Advertisement