Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR

ÇUKUROVA’DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI

HABERÝ SAYFA 13’TE

HABERÝ SAYFA 11’DE

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

Gümüþ üretilip iþlenen tesiste siyanürlü suyun bulunduðu barajdaki çökme ile ilgili bir riskin bulunmadýðý bildirildi. FOTOÐRAF: AA

BARAJ KONTROL ALTINDA

7 gün 24 saat takip uKü­tah­ya’da­7­Ma­yýs’ta ted­bi­ren­fa­a­li­ye­ti­dur­du­ru­lan gümüþ­iþleme­tesisi,­be­lir­le­nen­ted­bir­le­rin­tü­mü­ta­mam­la­nýn­ca­ya­ka­dar­iþ­let­me­ye­a­lýnmayacak.­Va­tan­daþ­lar­sü­rek­li­bil­gi­len­di­ri­le­cek,­ay­rý­ca 7­gün­24­sa­at­e­sa­sý­na­gö­re ta­kip­ve­iz­le­me­ya­pý­la­cak.­Ýþ­let­me­ye­al­ma­ka­ra­rý­ný­he­yet ve­re­cek.­Haberi sayfa 6’da

HÜKÜMET KURULAMIYOR

Bosna’da siyasî kriz u­ Bos­na-­Her­sek,­1995­yý­lýn­dan­­ son­ra­ki­16­yý­lýk­sü­re­i­çin­de­en­a­ðýr­si­ya­sî­kri­zi­ni son­ay­lar­da­ya­þa­ma­ya­baþ­la­dý.­Ül­ke­de­3­E­kim’de­ya­pý­lan­ge­nel­se­çim­le­rin­ar­dýn­dan­dev­let­se­vi­ye­sin­de­he­nüz­hü­kü­me­tin­ku­ru­la­ma­ma­sý,­e­ko­no­mik­ba­kým­dan zor­gün­ler­ya­þa­yan­hal­kýn so­run­la­rý­nýn­çö­zü­mü­nü­da­ha­zor­ha­le­ge­ti­ri­yor.­n7’de

TAHRÝR MEYDANINDAN

Gazze’ye yürüyüþ u­ Ar­ ap­dün­ya­sý­genç­lik­teþ­ki­lât­la­rý,­14­Ma­yýs’ta­Tah­rir Mey­da­nýndan­Gaz­ze­þe­ri­di­ne­ge­niþ­ka­tý­lým­la­bir­yü­rü­yüþ­yap­ma­yý­plan­lý­yor.­n7’de

MÜBAREK’ÝN BAKANIYDI

Eski bakana hapis cezasý u­ Mý­sýr’da­ es­ki­ Tu­rizm­ Ba­ka­ný­Zu­heyr­Gar­ra­na,­gö­re­vi­ni­su­i­is­ti­mal­et­ti­ði­ge­rek­çe­siy­le­5­yýl­ha­pis­ce­za­sý­na çarp­tý­rýl­dý.­n7’de ISSN 13017748

www.yeniasya.com.tr

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

SAYI: 14.802

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN YARGI DENETÝMÝNÝN YARGIÇLAR YÖNETÝMÝNE DÖNÜÞMESÝ, HUKUKUN YARGI ELÝYLE KEYFÎ KULLANIMI SONUCUNU DOÐURUR. TBB BAÞKANI COÞAR

SINIRLARI ÝÇÝNDE KALMALI

u­ Da­nýþ­tay'ýn­ku­ru­lu­þu­nun­143.­yýl­dö­nü­mü­tö­re­nin­de­ko­nu­þan­Tür­ki­ye Ba­ro­lar­Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Ve­dat­Ah­sen Co­þar,­“Ye­ni­a­na­ya­sa­i­le­de­mok­ra­si­mi­zin­en­ö­nem­li­ek­sik­le­rin­den­o­lan de­mok­ra­tik­ve­hu­ku­kî­meþ­ru­i­ye­te sa­hip­de­net­le­me­ve­den­ge­le­me­me­ka­niz­ma­la­rý­ve­do­la­yý­sýy­la­ger­çek­bir kuv­vet­ler­ay­rý­lý­ðý­ku­rul­ma­lý”­de­di.

u “De­net­le­me­ve­den­ge­le­me­iþ­le­mi­ni­ye­ri­ne­ge­ti­re­cek,­bi­rey­hak­ve öz­gür­lük­le­ri­ni,­in­san­hak­la­rý­ný­gü­ven­ce­al­tý­na­a­la­cak­ve­ko­ru­ya­cak­o­lan­kuv­vet­yar­gý­er­ki­dir.­Bu­er­kin­de des­po­tiz­min­bir­baþ­ka­tü­rü­ol­mak­la teh­li­ke­o­lan­'yar­gýç­lar­yö­ne­ti­mi'ne dö­nüþ­me­me­si­ve­ken­di­sý­nýr­la­rý­i­çe­ri­sin­de­kal­ma­sý­ge­re­kir.”­Haberi 4’te

Vedat Ahsen Coþar

Zeybek, partisinin birinci meselesinin orta direðin yeniden diriltilmesi olacaðýný söyledi. FOTOÐRAF: AA

DP LÝDERÝ BAYBURT’TA KONUÞTU

Zeybek: AKP’yi ABD kurdurdu uDP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek, AKP’yi­ABD’nin­kur­dur­du­ðu­nu­ve­ik­ti­da­ra ge­tir­di­ði­ni­sa­vun­du.­Ho­ca­Ah­met­Ye­se­vî­Ü­ni­ver­si­te­sinde­gö­rev­ya­par­ken­ABD­Bü­yü­kel­çi­li­ði­si­ya­sî­müs­te­þa­rý­nýn­ken­di­si­ni­zi­ya­re­te­gel­di­ði­ni­ve­“AKP­di­ye­bir­par­ti­ku­ru­lur­sa­na­sýl­o­lur?­Biz­o­nu­des­tek­le­ye­ce­ðiz,­siz de­i­çin­de­var­o­lur­mu­su­nuz?”­di­ye­sor­du­ðu­nu­anlatan­Zey­bek,­“ABD­ve­yan­daþ­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­bu­gö­rev­le­AKP­ik­ti­da­ra ge­ti­ril­di’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi sayfa 4’te

GÝZLÝ GÖRÜNTÜLER BÜYÜK ETKÝ YAPTI

12 Eylül’e iþkence soruþturmasý Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 5 No’lu Askerî Cezaevinde 12 Eylül döneminde yaþanan iþkence iddialarýyla ilgili olarak baþlattýðý soruþturma kapsamýnda, ikinci ‘’Ergenekon’’ dâvâsý sanýklarýndan eski Özel Harekât Dairesi Baþkanvekili Ýbrahim Þahin’in “þüpheli’’ sýfatýyla ifadesine baþvuracak. Sayfa 4’te ERDOÐAN: ZAMLAR ÞOFÖRLERÝ MAÐDUR ETMÝYOR

M. ALÝ ÞAHÝN: KARÞI ÇIKARAK YANLIÞ YAPMIÞIZ

Benzinde kimse kimseyi aldatmasýn

Yabancý sermaye Türkiye’ye lâzýmmýþ

uEs­ki­den­ben­zin­fi­ya­tý­ný­hü­kü­met­le­rin­be­lir­le­di­ði­ni,­ken­di­le­ri­nin­i­se­pi­ya­sa­ya­bý­rak­týk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­“Þu­an­da­kam­yon­cu­lar­þo­för­ler­ve­sa­i­re­a­kar­ya­ký­ta­þu­na bu­na­zam­gel­di­ðin­de­a­nýn­da­fi­yat­la­ra­yan­sý­tý­yor,­on­la­rýn­bu nok­ta­da­mað­dur­ol­ma­sý­di­ye­bir­þey­yok.­Kim­se­kim­se­yi­al­dat­ma­sýn’’­de­di.­Bu­arada­benzin­10­kr­ucuzladý.­Haberi 11’de

uYa­ban­cý­ser­ma­ye­ye­bir­za­man­lar­te­red­düt­le­bak­tý­ðý­ný,­an­cak­o­te­red­düdün­ne­ka­dar­yan­lýþ­ol­du­ðu­nu­za­man­la­gör­dü­ðü­nü­i­fade­e­den­TBMM­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­‘Ya­ban­cý­ser­ma­ye­ye­de­ül­ke­nin­ih­ti­ya­cý­var­dýr”­de­di.­Þa­hin,­bir­za­man­lar­ya­tý­rý­mý­na­kar­þý­çýk­tý­ðý­fir­ma­nýn­þim­di­Tür­ki­ye’de­en çok­ih­ra­cat yapan­firmalarýn­baþýnda­geldiðini­anlattý.­n4’te

MHP’de iki kaset istifasý daha uBa­zý­in­ter­net­si­te­le­rin­de­yer­a­lan­gö­rün­tü­le­ri­nin­ar­dýn­dan,­par­ti­si­nin­Ýs­tan­bul­1. Böl­ge­2.­sý­ra­dan­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­o­lan­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­Di­din­mez, hem­par­ti­de­ki­gö­re­vin­den,­hem­mil­let­ve­kil­li­ðin­den,­Ýs­tan­bul­3.­Böl­ge­4.­sý­ra­a­da­yý,­Ýs­tan­bul­es­ki­Ýl­Baþ­ka­ný­Ýh­san­Ba­rut­çu­da mil­let­ve­kil­li­ði­a­day­lý­ðýn­dan­is­ti­fa­et­ti.­n5’te

DÜNDEN ÝTÝBAREN

Gümrüklerde oy kullanma baþladý uHaberi sayfa 5’te

Libya’dan 750 bin kiþi kaçtý uBir­leþ­miþ­Mil­let­ler,­Mu­am­mer Kad­da­fi­güç­le­ri­nin­mu­ha­lif­le­re sal­dýr­ma­sýn­dan­bu­ya­na­Lib­ya’dan­yak­la­þýk­750­bin­ki­þi­nin kaç­tý­ðý­ný­bil­di­rir­ken,­Lib­ya­hal­ký­nýn­þu­an­ki­te­mel­so­run­la­rý­ný sü­ren­ça­týþ­ma­lar,­alt­ya­pý­nýn­yý­kýl­ma­sý,­pa­ra­ve­ben­zin­kýt­lý­ðý­o­la­rak­sý­ra­la­dý.­Haberi sayfa 7’de

Kaddafi yönetimine karþý kitlesel ayaklanma uHaberi sayfa 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

‘‘ Demokratlýk ve vicdan hürriyeti

‘‘

“Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.” (Hadis-i Þerif) Yani memuriyet, emirlik ise, reislik deðil, millete bir hizmetkârlýktýr. Demokratlýk, hürriyet-i vicdan, Ýslâmiyetin bu kanun-u esasîsine dayanabilir. KALBE ÝHTAR EDÝLEN ÝÇTÝMÂÎ HAYATIMIZA AÝT BÝR HAKÝKAT u­ va­tan­da­ þim­di­lik­ dört­ par­ti­ var.­ Bi­ri Halk­Par­ti­si,­bi­ri­De­mok­rat,­bi­ri­Mil­let, di­ðe­ri­Ýt­ti­had-ý­Ýs­lâm­dýr.­ Ýt­ti­had-ý­Ýs­lâm­Par­ti­si,­yüz­de­alt­mýþ,­yet­mi­þi­tam­mü­te­dey­yin­ol­mak­þar­týy­la,­þim­di­ki­si­ya­set­ba­þý­na­ge­çe­bi­lir.­Di­ni­si­ya­se­te â­let­et­me­me­ye,­bel­ki­si­ya­se­ti­di­ne­â­let­et­me­ye­ça­lý­þa­bi­lir.­Fa­kat­çok­za­man­dan­be­ri­ter­bi­ye-i­Ýs­lâ­mi­ye ze­de­len­me­siy­le­ve­þim­di­ki­si­ya­se­tin­ci­na­ye­ti­ne kar­þý­di­ni­si­ya­se­te­â­let­et­me­ye­mec­bur­o­la­ca­ðýn­dan,­þim­di­lik­o­par­ti­ba­þa­geç­me­mek­lâ­zým­dýr. Halk­Par­ti­si­i­se:­Ha­ki­ka­ten­a­cip­ve­zevk­li­bir­rüþ­vet-i­u­mu­mî­yi­ka­nun­lar­per­de­sin­de­ba­zý­me­mur­la­ra­ver­dik­le­ri­i­çin,­yir­mi­se­kiz­se­ne­lik­bü­tün­ci­nâ­ya­týy­la­baþ­ka­la­rýn­ci­nâ­yâ­tý­ve­Ýt­ti­hat­çý­la­rýn­ve­ma­son kýs­mý­nýn­sey­yi­ât­la­rý­da­o­par­ti­ye­yük­le­til­di­ði­hal­de, De­mok­rat­la­ra­bir­ci­het­te­ga­lip­hük­mün­de­dir­ler. Çün­kü­u­bu­di­ye­tin­nok­sa­ni­ye­tiy­le­e­na­ni­yet­kuv­vet bu­lur,­nem­rut­çu­luk­lar­ço­ða­lýr.­Bu­ben­lik­za­ma­nýn­da,­me­mu­ri­yet­ha­ki­kat­ta­bir­hiz­met­kâr­lýk­ol­du­ðu hal­de,­bir­hâ­ki­mi­yet,­bir­a­ða­lýk,­bir­nem­rut­çu­luk­la nef­se­ga­yet­zevk­li­bir­hâ­ki­mi­yet­mer­te­be­si­ni­bir­ký­sým­me­mur­la­ra­rüþ­vet­o­la­rak­ver­di­ði­i­çin,­bü­tün­o a­cip­ci­na­yet­ler­le­ve­ken­din­den­ol­ma­yan­ce­ri­de­le­rin neþ­ri­yâ­týy­la­be­ra­ber­ba­na­ya­pý­lan­mu­â­me­le­le­rin­den­his­set­tim­ki,­bir­ci­het­te­mâ­nen­De­mok­rat­la­ra ga­lip­ge­li­yor­lar.­Hal­bu­ki,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bir­ka­nun-u e­sa­sî­si­o­lan,­ha­dis-i­þe­rif­te “Sey­yi­dü’l-kav­mi­ha­di­mü­hüm”­(Mil­le­tin­e­fen­di­si,­on­la­ra­hiz­met­e­den­dir), ya­ni­“Me­mu­ri­yet,­e­mir­lik­i­se,­re­is­lik­de­ðil,­mil­le­te­bir­hiz­met­kâr­lýk­týr.” De­mok­rat­lýk,­hür­ri­yet-i vic­dan,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bu­ka­nun-u­e­sa­sî­si­ne­da­ya­na­bi­lir.­Çün­kü­kuv­vet­ka­nun­da­ol­maz­sa­þah­sa­ge­çer. Ýs­tib­dad,­mut­lak­key­fî­o­lur. Mil­let­Par­ti­si­i­se:­E­ðer­Ýt­ti­had-ý­Ýs­lâm­da­ki­e­sas o­lan­Ýs­lâ­mi­yet­mil­li­ye­ti­ki,­Türk­çü­lük­o­nun­i­çin­de mezc­ol­muþ­bir­mil­let­ol­sa,­o­De­mok­ra­týn­mâ­nâ­sýn­da­dýr,­din­dar­De­mok­rat­la­ra­il­ti­hak­et­me­ye mec­bur­o­lur.­Frenk­il­le­ti­tâ­bir­et­ti­ði­miz­ýrk­çý­lýk, un­sur­cu­luk­fik­riy­le­Av­ru­pa,­â­lem-i­Ýs­lâ­mý­par­ça­la­mak­i­çin­i­çi­mi­ze­bu­frenk­il­le­ti­ni­a­þý­la­mýþ.­Fa­kat bu­has­ta­lýk­ve­fi­kir,­ga­yet­zevk­li­ve­câ­zi­be­dar­bir hâ­let-i­ru­hi­ye­ver­di­ði­i­çin,­pek­çok­za­rar­la­rý­ve teh­li­ke­le­riy­le­be­ra­ber,­zevk­ha­tý­rý­i­çin­her­mil­let cüz’î-kül­lî­bu­fik­re­iþ­ti­yak­gös­te­ri­yor­lar. Þim­di­ki­ter­bi­ye-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­za’fi­ye­tiy­le­ve­ter­bi­ye-i­me­de­ni­ye­nin­ga­le­be­siy­le­ek­se­ri­yet­ka­za­na­rak­ba­þý­na­ge­çer­se,­ek­se­ri­yet­teþ­kil­et­me­yen­ve­an­cak­yüz­de­o­tu­zu­ha­ki­kî­Türk­o­lan­ve­yüz­de­yet­mi­þi­baþ­ka­un­sur­lar­dan­o­lan­lar,­hem­ha­ki­kî­Türk­le­rin,­hem­hâ­ki­mi­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­a­ley­hi­ne­cep­he al­ma­ya­mec­bur­o­la­cak­lar.­Çün­kü,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bir ka­nun-u­e­sa­sî­si­o­lan­bu­â­yet-i­ke­ri­me­“Ve­lâ­te­zi­rû vâ­zi­re­tün­viz­ra­uh­râ”dýr.­Ya­ni,­ “Bi­ri­si­nin­gü­na­hýy­la baþ­ka­sý­mu­a­ha­ze­ve­mes’ul­ol­maz.”­(En’âm­Sû­re­si, 6:164)­ Hal­bu­ki,­ýrk­çý­lýk­da­ma­rýy­la,­bir­a­da­mýn­ci­na­ye­tiy­le­mâ­sum­bir­kar­de­þi­ni,­bel­ki­de­ak­ra­ba­sý­ný, bel­ki­de­a­þi­re­ti­nin­ef­ra­dý­ný­öl­dür­mek­te­ken­di­ni hak­lý­zan­ne­der.­O­va­kit­ha­ki­kî­a­da­let­ya­pýl­ma­dý­ðý gi­bi,­þid­det­li­bir­zu­lüm­de­yol­bu­lur.­Çün­kü­“Bir mâ­su­mun­hak­ký,­yüz­câ­ni­ye­fe­da­e­dil­mez”­di­ye­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bir­ka­nun-u­e­sa­sî­si­dir.­Bu­i­se­çok­e­hem­mi­yet­li­bir­me­se­le-i­va­ta­ni­ye­dir.­Ve­hâ­ki­mi­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­ye­bü­yük­bir­teh­li­ke­dir. Mâ­dem­ha­ki­kat­bu­dur,­ey­din­dar­ve­di­ne­hür­met­kâr­De­mok­rat­lar,­siz­bu­i­ki­par­ti­nin­ga­yet­kuv­vet­li­ve­zevk­li­ve­câ­zi­be­dar­nok­ta-i­is­ti­nad­la­rý­na mu­ka­bil,­da­ha­zi­ya­de­mad­dî­ve­mâ­ne­vî­ca­zi­be­dar nok­ta-i­is­ti­nad­o­lan­ha­ka­ik-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­nok­ta-i­is­ti­nad­yap­ma­ya­mec­bur­su­nuz.­Yok­sa,­si­zin­yap­ma­dý­ðý­nýz­es­ki­den­be­ri­ci­na­yet­le­ri­na­sýl­es­ki­par­ti­ye­yük­lü­yor­lar­sa,­si­ze­de­yük­le­yip,­Halk­çý­lar­ýrk­çý­lý­ðý­el­de e­dip­tam­si­zi­mað­lûp­et­me­ye­bir­ih­ti­mal-i­ka­vî­i­le his­set­tim.­Ve­Ýs­lâ­mi­yet­na­mý­na­te­lâþ­e­di­yo­rum. Emirdað Lâhikasý, Mektub No: 318, s. 746

LÛGATÇE:

Ýttihad-ý Ýslâm: Ýslâm birliði. cinâyat: Cinayetler. sey yi ât: Kö tü lük ler, günahlar. ubudiyet: Kulluk, iba det. enaniyet: Benlik, gurur. emirlik: Ýdarecilik, yö -

neticilik. istibdad: Baský, diktatörlük. mezc: Katma, kaynaþ týrma. nokta-i istinad: Daya nak noktasý. ihtimal-i kavî: Kuvvetli ihtimal.

Hastalarý­ziyaret­ediniz.­Dua­etmelerini­isteyiniz.­Þüphesiz­hastanýn­duasý­makbul,­günahlarý­da affedilmiþtir. Câmiü's-Saðîr, No: 2730 / Hadis-i Þerif Meâli

ALÝ SARIKAYA

‘‘

ali_sarikaya@yahoo.com

Sevad-ý azam

Uzaydan bakýldýðýnda mavi bir gezegen olan Dünya, atomlar âleminden diðer canlýlar ve insanlara kadar her þeyiyle bir ibret tablosu.

S

ÝBRET D Ü N Y A SI “Göklerin ve yerin yaratýlmasýnda, gece ve gündüzün deðiþmesinde, insana faydalý þeylerle denizde akýp giden gemilerde, Allah’ýn gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, her türlü canlýyý yeryüzüne yaymasýnda, rüzgârlarý sevk etmesinde ve gökle yer arasýnda Allah’ýn emrine boyun eðmiþ bulutlarda, aklýný kullanan bir topluluk için Allah’ýn varlýk ve birliðine, kudret ve rahmetine iþaret eden nice deliller vardýr.” (Bakara Sûresi: 164)

sami_cebeci@hotmail.com

rer­ib­ret­tab­lo­su­ol­du­ðu­gi­bi,­ken­di­si­de tam­bir­ib­ret­dün­ya­sý­dýr.­40­bin­ki­lo­met­re çev­re­si­ve­12756­ki­lo­met­re­ça­pý­o­lan­dün­ya­mýz,­gü­ne­þe­or­ta­la­ma­149,5­mil­yon­ki­ç­suz­bu­cak­sýz­þu­kâ­i­na­tý­dol­du­ran lo­met­re­u­zak­lýk­ta­dýr.­E­lips­þek­lin­de­öy­le yak­la­þýk­yüz­yir­mi­beþ­mil­yar­ga­- bir­yö­rün­ge­ye­yer­leþ­ti­ril­miþ­ki,­bi­raz­da­ha lak­si­den­sa­de­ce­bi­ri­si­o­lan­ve­dört gü­ne­þe­ya­kýn­ol­say­dý­her­þey­ya­nar­ve­de­yüz­mil­yar­yýl­dý­zý­bu­lu­nan­Sa­man­yo­lu niz­ler­bu­har­la­þýp­u­çar­dý.­Da­ha­faz­la­u­zak­Ga­lak­si­si­i­çin­de­gü­ne­þe­bað­lý­bir­ge­ze­gen ta­bu­lun­say­dý,­bu­se­fer­her­þey­do­nar­ve o­lan­ve­kâ­i­na­ta­nis­pe­ten­gö­rün­me­ye­cek dün­ya­ya­þa­ma­ya­el­ve­riþ­li­ol­maz­dý.­El­bet­te de­re­ce­de­kü­çük­bir­gök­cis­mi­hük­mün­- o­na­bu­va­zi­ye­ti­ve­ren­ve­ma­te­ma­tik­sel­he­de­ki­Dün­ya’mýz;­kâ­i­na­tý­ya­ra­tan­Za­týn sap­lar­la­me­sa­fe­si­ni­tan­zim­e­den,­bü­tün ke­lâ­mý­Kur’ân-ý­Ke­rim’de­se­mâ­vât­â­le­- can­lý­la­rý­ya­ra­tan­ve­her­tür­lü­ih­ti­yaç­la­rý­ný mi­ne­denk­tu­tul­muþ.­ “Ye­di­kat­se­mâ­vât bi­len­Yü­ce­Kud­ret­sa­hi­bi­dir. ve­yer­ve­i­çin­de­ki­her­þey­Al­lah’ý­tes­bih Han­gi­a­çý­dan­ba­kýl­sa­in­sa­ný­bü­yü­le­yen e­der.”­“Se­mâ­vât­ve­ye­rin­Rab­bi.” gi­bi­ni­- ve­hay­ran­bý­ra­kan­bu­ma­vi­ge­ze­ge­ni­miz, ce­Kur’ân­â­yet­le­ri,­se­mâ­yý­bir­ke­fe­ye, ken­di­ek­se­ni­et­ra­fýn­da­ki­dö­nü­þü­nü­23­sa­dün­ya­yý­di­ðer­ke­fe­ye­ko­yu­yor. at­56­da­ki­ka­4­sa­ni­ye­de­ta­mam­lar.­Ba­tý­dan Ger­çek­ten,­Es­mâ-i­Hüs­na­nýn­ni­ha­yet­- do­ðu­ya­yap­tý­ðý­dö­nü­þüy­le­ge­ce­ve­gün­dü­siz­cil­ve­le­ri­ne­da­i­ma­ta­ze­le­nen­bir­te­cel­li­- zün­mey­da­na­gel­me­si­ne­se­bep­o­lur.­Ge­ce, gâh,­Cen­net­te­ki­son­suz­ni­met­le­re­bir­fih­- can­lý­lar­i­çin­bir­uy­ku­ve­is­ti­ra­hat,­gün­düz ris­te,­Ý­lâ­hî­e­ser­le­rin­yer­yü­zün­de­ki­fi­dan­lýk i­se­rý­zýk­el­de­et­mek­i­çin­ça­lýþ­ma­ve­si­le­si­bir­bah­çe­si,­cin­ve­in­san­la­rýn­â­hi­ret­â­lem­- dir.­Gü­neþ­et­ra­fýn­da­ki­yýl­lýk­dö­nü­þü­nü­de le­ri­ne­gi­den­a­mel­le­ri­nin­bir­lis­te­si­va­zi­fe­si­- 365­gün­5­sa­at­48­da­ki­ka­46­sa­ni­ye­de­ta­ni­gö­ren­Dün­ya;­kýs­men­sa­kin­ve­yer­yü­- mam­lar.­Bu­dö­nü­þüy­le­de­mev­sim­ler zün­de­ki­can­lý­lar­dan­mah­rum­o­lan­se­mâ­- mey­da­na­ge­lir.­E­ðer,­23,5­de­re­ce­e­ðik­lik­i­le vâ­ta­denk­o­la­cak­bir­key­fi­yet­te­gö­rü­nü­yor. dö­nü­yor­ol­ma­say­dý,­bah­si­ge­çen­mev­sim­U­zay­dan­ba­kýl­dý­ðýn­da­ma­vi­bir­ge­ze­gen ler­o­luþ­ma­ya­cak­tý.­4,5­mil­yar­lýk­bir­ya­þý­ol­o­lan­Dün­ya,­a­tom­lar­â­le­min­den­di­ðer du­ðu­tah­min­e­di­len­dün­ya­nýn,­sa­ni­ye­he­can­lý­lar­ve­in­san­la­ra­ka­dar­her­þe­yiy­le­bi­- sa­býy­la­yap­tý­ðý­ek­se­ni­ve­gü­neþ­et­ra­fýn­da­ki

U

e­vad-ý­a­zam,­ke­li­me­o­la­rak,­ “sev­ve­de” fi­i­lin­den tü­re­til­miþ­bir­ke­li­me­dir.­Ka­ra­la­mak,­bit­ki­ve­a­ðaç top­lu­lu­ðu,­bü­yük­ka­ral­tý,­ka­hir­ek­se­ri­yet,­bü­tü­nün­bü­yük­par­ça­sý­gi­bi­an­lam­la­ra­gel­mek­te­dir.­Ke­li­me i­ti­ba­riy­le­ba­kýl­dý­ðýn­da­top­lu­mun­ço­ðun­lu­ðu­nu­tem­sil et­mek­te­dir.­U­zak­tan­ba­kýl­dý­ðýn­da­bü­yük­ka­la­ba­lýk­lar fert­o­la­rak­gö­zük­mez,­ka­la­ba­lýk­la­rýn­or­tak­si­lü­e­ti­o­lan ka­ral­tý­sý­gö­zü­kür.­Fer­din­ve­fert­le­rin­tek­ba­þý­na­gö­zük­me­si­müm­kün­de­ðil­dir.­Top­lu­lu­ðun­ka­rar­tý­sý­gö­zü­ke­cek­tir.­Gö­ze­gö­rün­me­si­i­ti­ba­riy­le­ka­la­ba­lýk­la­rýn­u­zak­tan­gö­rün­tü­sü­o­nun­se­vad-ý­a­za­mý­o­la­cak­týr. Se­vad-ý­a­zam,­çe­kir­dek­ve­to­hum­dur.­Gö­rü­nüþ­i­ti­ba­riy­le­kü­çük­bi­le­ol­sa­ha­di­se­nin­ö­zü­nü­i­çin­de­ba­rýn­dýr­ma­sýn­dan­do­la­yý­o­kü­çük­de­ðil,­bü­yük­tür.­Ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le bü­yük­ol­du­ðu­i­çin­to­hum­lar­se­vad-ý­a­zam­dýr.­Kýy­met­i­ti­ba­riy­le­her­çe­kir­dek­bir­a­ðaç­týr.­O­nun­kü­çük­lü­ðü­ne­de­ðil,­mey­da­na­ge­tir­di­ði­ne­ti­ce­ye­bak­mak­ge­rek­mek­te­dir. Gö­zün­i­çin­de­ki­si­yah­lýk­gö­zün­se­vad-ý­a­za­mý­dýr.­Ken­di­si­kü­çük­ol­sa­da­gör­me­yi­o­böl­ge­sað­la­dý­ðý­i­çin­göz­be­be­ði­göz­den­da­ha­bü­yük­tür.­Se­vad-ý­a­zam­göz­be­be­ði­dir. Ku­ral­lar­ da­ böy­le­dir.­ Doð­ru­ ku­ral­lar,­ ku­ral­sýz­lý­ða ve­ya­ yan­lýþ­ i­fa­de­ e­di­len­ ku­ra­la­ gö­re,­ se­vad-ý­ a­za­mý teþ­kil­ e­der­ler.­ O­na­ u­yan­la­rýn­ az­ ol­ma­sý­ bu­ ne­ti­ce­y de­ðiþ­tir­mez.­Asr-ý­Sa­a­det­te­Pey­gam­ber­(asm)­ve­et­ra­fýn­da­ki­Sa­ha­be­ler­se­vad-ý­a­za­mý­teþ­kil­et­mek­te­dir­ler. Sa­yý­la­rý­az­o­la­bi­lir,­an­cak­bað­lan­dýk­la­rý­ha­ki­kat­ler­bü­tün­ in­san­lý­ðý­ ku­cak­la­yan­ ha­ki­kat­ler­ ol­ma­sý­ ha­se­biy­le ço­ðun­luk­tur.­ Bir­ çiz­gi­ üs­tün­de­ o­muz­ o­mu­za­ ge­len, bir­bi­ri­ne­da­ya­nan­mü­te­ca­nis­bir­top­lu­luk­tur.­Bu­mâ­nâ­da­bir­a­ra­ya­gel­miþ­dört­ki­þi­bin­yüz­on­bir­kuv­ve­tin­de­ve­kýy­me­tin­de­dir.­Se­vad-ý­a­zam­bu­dur. Pey­gam­berimiz­(asm)­ilk­çýk­tý­ðýn­da­tek­bir­ki­þi­i­di. Ge­tir­di­ði­ha­ki­kat­ler­çok­sað­lam­ve­bü­tün­in­san­lý­ðý­ku­cak­la­yan­ha­ki­kat­ler­ol­ma­sý­o­nu­se­vad-ý­a­zam­ya­pý­yor­du.­Bü­tün­pey­gam­ber­ler­bu­þe­kil­de­dir.­Ba­zý­la­rý,­ken­di­le­ri­ne­hiç­u­ya­ný­ol­ma­ma­sý­na­rað­men­tek­ba­þý­na­se­vad-ý­a­zam­ol­muþ­lar­dýr.­Çev­re­sin­de­ki­ço­ðun­lu­ðun­o­nu­ka­bul­et­me­me­si­bu­ne­ti­ce­yi­de­ðiþ­tir­mi­yor­du. Hz.­ A­li­ (ra)­ ve­ Hz.­ Ha­san’ýn­ (ra)­ tem­sil­ et­tik­le­r grup,­E­me­vi­le­re­kar­þý­bel­ki­sa­yý­o­la­rak­az­i­di,­an­cak doð­ru­ pren­sip­le­re­ da­yan­dýk­la­rý­ i­çin­ se­vad-ý­ a­za­mý tem­sil­e­di­yor­lar­dý.­ He­def­doð­ru­ol­du­ðu­gi­bi­o­he­de­fe­gi­den­se­bep­ler­ve va­sý­ta­lar­da­doð­ru­ol­ma­lý.­Yan­lýþ­va­sý­ta­lar­la­doð­ru­he­def­le­re­git­mek­müm­kün­de­ðil­dir.­Yan­lýþ­va­sý­ta­la­ra­bin­miþ ka­la­ba­lýk­lar­se­vad-ý­a­zam­o­la­maz­lar.­Ta­rih­te­bu­nun­ör­nek­le­ri­gö­rül­müþ­tür.­Or­ta­yo­lu­tem­sil­e­den­Ehl-i­Sün­net mez­hep­le­ri­E­me­vi­le­rin­baþ­lan­gý­cýn­da,­Ab­ba­si­ler­dö­ne­min­de­tâ­bi­le­ri­i­ti­ba­riy­le­az­ol­duk­la­rý­hal­de,­he­def­le­ri­ve va­sý­ta­la­rý­doð­ru­ve­i­sa­bet­li­ol­du­ðu­i­çin­se­vad-ý­a­zam­ol­muþ­lar,­za­man­i­çin­de­ne­hir­ler­ya­ta­ðý­ný­bul­muþ,­sa­yý­i­ti­ba­riy­le­de­ço­ðun­lu­ðu­teþ­kil­et­miþ­ler­dir.­Ý­mam-ý­A­zam, ya­þa­dý­ðý­dö­nem­de­hak­sýz­lý­ða­ve­zul­me­uð­ra­mýþ,­a­ma koy­du­ðu­öl­çü­ler­doð­ru­te­me­le­o­tur­du­ðu­i­çin­za­man­la in­san­lar­bu­nu­fark­e­dip­o­öl­çü­le­re­tâ­bi­ol­muþ­ve­o­nun mez­he­bi,­ehl-i­sün­net­mâ­nâ­sýn­da­ki­top­lu­lu­ðun,­se­vad-ý a­za­mýn­bü­yük­bir­kit­le­si­ni­teþ­kil­et­miþ­tir. Or­ta­yol,­u­zun­so­luk­lu­bir­yü­rü­yüþ­tür.­Gö­rü­nü­þü ya­vaþ­gi­di­yor­gi­bi­o­lur,­an­cak­u­zun­ö­mür­lü­dür.­Uç ha­re­ket­ler­ i­se,­ ço­ðun­lu­ðun­ yo­lu­ o­la­mý­yor.­ Do­la­yý­sýyla­ se­vad-ý­ a­zam­ da­ o­la­mý­yor­lar.­ Par­lak­ gö­rün­dük­le­ri­za­man­ol­sa­bi­le­de­vam­lý­o­la­mý­yor­ve­ya­ço­ðun­lu­ðu­u­zun­sü­re­pe­þin­den­sü­rük­le­ye­mi­yor. Sað­lam­te­mel­le­re­o­tur­muþ­ha­re­ket­ler­ba­zen­a­þý­rý­þe­kil­de­dýþ­la­na­bi­li­yor,­red­de­di­le­bi­li­yor­lar.­Bu­yan­lýþ­an­la­þýl­ma­la­rýn­i­lâ­cý­za­man­o­lu­yor.­Za­man­i­çe­ri­sin­de­yan­lýþ an­la­ma­lar­or­ta­dan­kal­ký­yor,­doð­ru­lar­mec­ra­sý­ný­bu­lu­yor­ve­hak­et­ti­ði­ye­ri­a­lý­yor.­Ri­sâ­le-i­Nur­ha­re­ke­ti­bu­na gü­zel­bir­ör­nek­tir.­Ý­þin­ba­þýn­dan­be­ri­yok­lu­ða­mah­kûm e­dil­me­si,­dýþ­lan­ma­sý­o­nun­hak­ka­ni­ye­ti­ni­or­ta­dan­kal­dýr­ma­dý.­Top­lu­luk­la­rýn­o­na­il­ti­ha­ký­ný­en­gel­le­ye­me­di. Se­vad-ý­a­za­mý­teþ­kil­ve­tem­sil­et­me­si­ni­or­ta­dan­kal­dý­ra­ma­dý.­Za­man­hük­mü­nü­ic­ra­et­ti,­o­nu­dýþ­la­yan­lar kim­se­siz­ka­lýr­ken­o­bir­de­niz­gi­bi­ýr­mak­la­rý­ken­di­sin­de top­la­ma­ya­de­vam­et­ti­ve­se­vad-ý­a­zam­mâ­nâ­sý­ný­i­çin­de ba­rýn­dý­ran­or­ta­bir­yol­ol­du­ðu­nu­gös­ter­di.­Ýs­lâm­dün­ya­sý­ve­in­san­lýk­o­nun­fi­kir­le­ri­ni­a­rý­yor­ve­a­ný­yor. Si­ya­sî­ ka­la­ba­lýk­lar,­ çok­ fark­lý­ se­bep­ ve­ dü­þün­ce­ler­le­bir­a­ra­ya­gel­miþ­top­lu­luk­lar­ol­du­ðu­i­çin­bu­ra­da­ki­sa­yý­çok­lu­ðu­se­vad-ý­a­zam­an­la­mý­na­gel­me­ye­bi­lir.­ Bu­ra­da­ki­ ka­la­ba­lýk­la­rýn­ se­bep­le­ri­ ve­ he­def­le­r çok­fark­lý­o­la­bi­lir.­Ho­mo­jen­bir­ya­pý­de­ðil­dir.­Çok­luk­o­la­bi­lir,­a­ma­se­vad-ý­a­zam­ol­maz­lar. E­ko­no­mik­ya­þa­yýþ­o­la­rak­ço­ðun­lu­ðun­ya­þa­dý­ðý­ha­yat stan­dart­la­rý­se­vad-ý­a­zam­ka­bul­e­di­lir.­Or­ta­yol­da­bu­dur. Bu­nun­ü­ze­rin­de­im­kân­sa­hi­bi­ve­ya­ön­der­ko­nu­mun­da o­lan­la­rýn,­top­lu­mun­ge­ne­li­ni­il­gi­len­di­ren­ha­yat­stan­dart­la­rý­na­gö­re­ya­þa­ma­sý­da­ha­uy­gun­dur.­Böy­le­ya­par­lar­sa ço­ðun­lu­ðun­tas­vi­bi­ni­ve­du­â­sý­ný­a­lýr­lar.­Top­lum­on­la­r ken­din­den­bi­ri­sa­yar­ve­i­ti­bar­e­der. Se­vad-ý­a­za­ma­tâ­bi­ol­mak,­doð­ru­he­def­le­re­doð­ru­va­sý­ta­lar­la­yü­rü­yen­top­lu­luk­la­ra­uy­mak­o­la­rak­an­la­þýl­ma­s ge­rek­mek­te­dir.­Bun­lar­bir­çiz­gi­üs­tün­de­o­muz­o­mu­za gel­miþ­mü­te­ca­nis­bir­top­lu­luk­tur.­Or­tak­pay­da­sý­o­lan çok­luk­tur.­Yan­lýþ­he­de­fe­gi­den­ler,­doð­ru­va­sý­ta­lar­kul­lan­sa­da­ço­ðun­luk­mâ­nâ­sý­ný­tem­sil­e­de­mez.­Ve­ya­doð­ru­he­de­fe­yan­lýþ­va­sý­ta­lar­la­gi­den­ler­de­ço­ðun­lu­ðu­tem­sil­e­de­mez­ler.­Bun­lar­sa­yý­i­ti­ba­riy­le­çok­bi­le­ol­sa­se­vad-ý­a­zam mâ­nâ­sý­ný­ta­þý­maz­lar.­Or­tak­pay­da­sý­bu­lun­ma­yan,­hiç­bir fi­kir­or­tak­lý­ðý­ol­ma­yan­ka­la­ba­lýk­lar­se­vad-ý­a­zam­de­ðil­dir.

dö­nü­þü­ve­bi­li­nen­e­ðik­li­ði,­a­ca­ba­han­gi­ta­bi­at­ve­te­sa­düf­le­i­zah­e­di­le­bi­lir?­Bu­ha­ri­ka dü­ze­ne­zer­re­ka­dar­bir­te­sa­düf­ka­rýþ­sa,­her þey­alt­üst­ol­ma­ya­cak­mý­dýr? Dün­ya­nýn­yü­zöl­çü­mü­510,2­mil­yon ki­lo­met­re­ka­re­dir.­Bu­nun­yüz­de­yet­mi­þi su­ve­yüz­de­o­tuz­mik­ta­rý­da­ka­ra­par­ça­sý­dýr.­Gü­ney­kut­bun­da­ki­An­tark­ti­ka­i­le bir­lik­te­ye­di­ký­t'a­ve­kü­çük­a­da­lar­dan mey­da­na­ge­len­bu­ka­ra­par­ça­la­rý­nýn­yer ka­bu­ðu­ka­lýn­lý­ðý­ký­t'a­lar­da­35­ki­lo­met­re, ok­ya­nus­lar­da­i­se,­5­i­le­8­ki­lo­met­re­ka­lýn­lý­ðýn­da­dýr.­Li­tos­fer­a­dý­ve­ri­len­bu­ka­buk­tan­son­ra­Man­to­i­le­a­ný­lan­Pi­ros­fer­baþ­lar­ki,­o­nun­da­ka­lýn­lý­ðý­2900­ki­lo­met­re ka­dar­dýr.­On­dan­son­ra­baþ­la­yan­kýs­ma da­Ba­ris­fer­de­ni­lir.­Bu­da­de­mir­ve­ni­kel ka­rý­þý­mýn­dan­mey­da­na­ge­len­çe­kir­dek­tir.­Bu­bö­lüm­de­yak­la­þýk­200­bin­de­re­ce­lik­deh­þet­li­bir­sý­cak­lýk­var­dýr.­Kü­çük­Ce­hen­nem­o­la­rak­i­sim­len­di­ri­len­yer­ka­bu­ðu­nun­al­týn­da­ki­bu­ký­sým­da,­ka­bir­a­za­bý­ný­hak­e­den­le­rin,­â­hi­re­tin­bü­yük­Ce­hen­ne­mi­ne­git­me­den­ön­ce­ru­ha­nî­a­zap­la­rý­ný­çek­ti­ði­ne­ha­dis-i­þe­rif­ler­de­i­þa­ret­e­dil­miþ­tir.­Ý­man­la­bu­ha­ya­tý­terk­e­dip­im­ti­ha­ný­ka­za­na­rak­gö­çen­mü’min­le­rin­ruh­la­rý­i­se­gök­ler­â­le­mi­ne­yük­sel­ti­lir. E­vet,­kâ­i­na­týn­kü­çük­bir­fih­ris­te­si­o­lan in­san­da,­yi­ne­kâ­i­na­týn­kal­bi­hük­mün­de­ki dün­ya­da­ve­ge­ce­i­le­gün­dü­zün­bir­bi­ri­ar­ka­sý­sý­ra­ge­li­þin­de­ve­her­bi­ri­sa­n'at­lý­ya­ra­týl­mýþ­var­lýk­lar­da,­ak­lý­ný­kul­la­nan­in­san­lar i­çin­Al­lah’ýn­var­lýk­ve­bir­li­ði­ne,­kud­ret­ve a­za­me­ti­ne­þa­hit­lik­e­den­ni­ce­de­lil­ler­ve­a­lâ­met­ler­var­dýr.­Mü­him­o­lan­on­la­ra­sa­de­ce­bak­mak­de­ðil,­ba­ka­rak­bah­si­ge­çen ha­ki­kat­le­ri­de­gö­re­bil­mek­tir.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

3

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 C. Ahir 1432 Rumî: 28 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.52 3.48 4.11 4.10 4.02 3.28 3.29 3.15 3.59 3.44 4.08

Güneþ 5.28 5.31 5.47 5.52 5.46 5.06 5.09 4.58 5.41 5.19 5.45

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.07 12.23 12.27 12.18 13.01 12.34 13.01

Ýkindi 16.28 16.43 16.47 17.02 16.58 16.10 16.15 16.09 16.52 16.20 16.48

Akþam 19.44 20.01 20.03 20.20 20.16 19.27 19.32 19.27 20.10 19.36 20.05

Yatsý 21.12 21.35 21.30 21.53 21.51 20.56 21.03 21.01 21.43 21.04 21.34

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 3.58 4.18 3.37 3.44 4.00 3.28 3.37 3.16 3.13 3.45 4 .07

Güneþ 5.44 5.57 5.24 5.23 5.37 5.14 5.14 5.01 4.52 5.32 5.39

Öðle 13.08 13.15 12.48 12.41 12.53 12.38 12.28 12.25 12.10 12.56 12.50

Ýkindi 17.00 17.03 16.41 16.30 16.41 16.31 16.15 16.17 15.58 16.49 16.33

Akþam 20.19 20.20 20.00 19.47 19.57 19.50 19.31 19.36 19.15 20.09 19.48

Yatsý 21.55 21.50 21.38 21.18 21.27 21.27 20.59 21.12 20.46 21.46 21.12

ÖÐRETMENLÝK baþvurularý baþlýyor Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Muharrem Balcý FOTOÐRAF:

Güvenli internet koruyacak n TÜRKÝYE Ye­þi­lay­Ce­mi­ye­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Mu­har­rem­Bal­cý,­gü­ven­li­in­ter­net­hiz­me­ti­ne­i­liþ­kin dü­zen­le­me­nin­ço­cuk­la­rý­ve­genç­le­ri­cin­sel­lik,­þid­det­ve­o­lum­suz­ör­nek­o­luþ­tu­ra­bi­le­cek­dav­ra­nýþ­la­ra­kar­þý­ko­ru­ya­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­Yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­ Bil­gi­Tek­no­lo­ji­le­ri­ve­Ý­le­ti­þim­Ku­ru­mu (BTK)­ ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­ ‘’Ýn­ter­ne­tin­Gü­ven­li Kul­la­ný­mý­na­Ý­liþ­kin­U­sul­ve­E­sas­lar’’ýn­22­A­ðus­tos 2011­ta­ri­hin­den­ge­çer­li­o­la­ca­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Bal­cý, ye­ni­sis­te­me­gö­re­in­ter­ne­te­BTK­ta­ra­fýn­dan­be­lir­le­nen­4­fil­tre­ti­pin­den­bi­ri­se­çi­le­rek­gi­ri­le­bi­le­ce­ði­ni,­fil­tre­yi­aþ­ma­nýn­ya­da­aþ­ma­ya­ça­lýþ­ma­nýn­suç sa­yý­la­ca­ðý­ný­an­lat­tý.­Bal­cý,­a­çýk­la­ma­sýn­da­þu­gö­rüþ­le­re­yer­ver­di:­“Fil­tre­uy­gu­la­ma­sý­nýn­in­ter­net­tek­no­lo­ji­le­ri­ne­en­teg­ras­yon­sü­re­cin­de­a­lý­na­cak­ve­a­lýn­mak­ta­o­lan­bü­yük­ya­ra­la­rýn­ön­len­me­si­ne­kat­ký sað­la­ya­ca­ðý­ný­u­mu­yo­ruz.­Ço­cuk­la­rý­ve­genç­le­ri cin­sel­lik,­þid­det­ve­o­lum­suz­ör­nek­o­luþ­tu­ra­bi­le­cek dav­ra­nýþ­la­ra­kar­þý­ko­ru­mak­ta­a­i­le­le­re­de­des­tek sað­la­ya­cak­bu­dü­zen­le­me,­tek­no­lo­ji­nin­mu­az­zam bir­ge­liþ­me­kay­det­ti­ði­böy­le­bir­yüz­yýl­da­in­ter­net gü­ven­li­ði­nin­sað­lan­ma­sý­na­da­kat­ký­su­na­cak­týr. Ya­þa­dý­ðý­mýz­yüz­yýl­da­mey­da­na­ge­len­ge­liþ­me­le­ri ya­sak­la­yý­cý­bir­tu­tum­la­kar­þý­la­ma­nýn­et­ki­li­bir­çö­züm­yo­lu­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­her­fýr­sat­ta­be­lir­ti­yo­ruz. Hem­ça­ðýn­ge­ri­si­ne­düþ­me­mek­hem­de­bu­ge­liþ­me­ler­den­top­lum­ve­bi­rey­sað­lý­ðý­ný­ko­ru­ma­mýz ge­rek­mek­te­dir.’’­­Ýstanbul / aa

Hafýz Ahmet Naina’dan unutulmaz Kur’ân ziyafeti n KONYA Ba­har­E­ði­tim­Kül­tür­Yar­dým­laþ­ma­ve Da­ya­nýþ­ma­Der­ne­ði­ta­ra­fýn­dan­ger­çek­leþ­ti­ri­len ‘Kur’ân-ý­Ke­rim­Zi­ya­fe­ti’ prog­ra­mýna­katýlan,­dün­ya­ca­ün­lü­Mý­sýr­lý­Ha­fýz­Ah­met­Na­i­na­va­tan­daþ­la­rý göz­yaþ­la­rý­na­boð­du.­Mev­la­na­Kül­tür­Mer­ke­zi’nde ger­çek­leþ­ti­ri­len­or­ga­ni­zas­yo­na­yüz­ler­ce­va­tan­daþ ka­týl­dý.­Prog­ram­da­ko­nu­þan­Ba­har­Der­ne­ði­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Ca­nan­E­ken,­Kur’ân-ý­Ke­rim’in mut­la­ka­o­kun­ma­sý­ve­an­la­þýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Bu­a­maç­la­ya­pý­lan­hiz­met­le­rin­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­E­ken,­der­nek­o­la­rak­bu­tür­faaliyet­le­rin­de­vam­e­de­ce­ði­ni­bil­dir­di.­­Konya / cihan

1 HAZÝRAN'DA YAPILACAK 30 BÝN ÖÐRETMEN ATAMASI ÝÇÝN BAÞVURULAR, 12 MAYIS PERÞEMBE GÜNÜ BAÞLIYOR. MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý,­Öð­ret­men­le­rin­A­ta­ma­ve­Yer­De­ðiþ­tir­me­Yö­net­me­li­ði­hü­küm­l e­r i­ çer­ç e­v e­s in­d e,­ 2009­ ve­ 2010 KPSSP10­so­nuç­la­rý­na­gö­re­ilk­a­ta­ma,­hiz­met­sü­re­si­ne­gö­re­a­çýk­tan­a­ta­ma,­ku­rum­lar a­ra­sý­ye­ni­den­a­ta­ma,­a­çýk­tan­ilk­a­ta­ma,­ku­rum­lar­a­ra­sý­ilk­a­ta­ma,­ku­rum­i­çi­ilk­a­ta­ma i­le­mil­lî­spor­cu­la­rýn­Be­den­E­ði­ti­mi­a­la­ný­na sý­nav­sýz­a­ta­ma­çe­þit­le­ri­ne­gö­re­top­lam­30 bin­kad­ro­a­ta­ma­sý­ya­pa­cak.­A­ta­ma­i­çin baþ­vu­ru­lar­12-26­Ma­yýs­2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­a­lý­na­cak.­A­ta­ma­i­çin­ge­rek­li­bil­gi­le­rin yer­al­dý­ðý­‘’Öð­ret­men­lik­Ý­çin­Baþ­vu­ru­ve­A­ta­ma­Ký­la­vu­zu’’­ Ba­kan­lý­ðýn­‘’http://per­so­nel.meb.gov.tr’’­ad­re­sin­de­ya­yým­lan­dý.­­­­­­­ Öð­ret­men­lik­i­çin­baþ­vu­ru­da­bu­lu­na­cak­lar,­baþ­vu­ru­la­rý­ný­be­lir­ti­len­sü­re­i­çin­de her­han­gi­bir­bil­gi­sa­yar­dan­‘’http://per­so­-

Mezarlýklarý motorize ekipler koruyacak KAYSERÝ Büyükþehir Belediyesi’ne ait me zar lýk lar da gü venlik hizmetlerini daha kaliteli ve hýzlý yapabilmek amacýyla ATV’li güvenlik ekibi oluþturuldu. Özellikle mezarlýk ziyaretlerinin yoðun olduðu özel günlerde asayiþ ile ilgili yaþanan sorun la ra da ha hýz lý müdahale edebilmek ve mezarlýklarda güvenliði en üst düzeyde saðlayabilmek için 2 adet ATV motosiklet alýnarak mo torize güvenlik ekibi ku rul du. Ýlk o la rak þehir mezarlýðýnda oluþturulan ATV’li güvenlik ekiplerinin zamanla diðer mezarlýklarda da yaygýnlaþtýrýlmasý planlanýyor. Ayrýca güvenlikten sorumlu personele, Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan ö zel e ði tim ve ril di. Kayseri / cihan

nel.meb.gov.tr’’­in­ter­net­ad­re­sin­de­ki­E­lekt­ro­nik­Baþ­vu­ru­For­mu’nu­kul­la­na­rak­ya­pa­cak.­Baþ­vu­ru­nun­ge­çer­li­lik­ka­za­na­bil­me­si i­çin­bil­gi­sa­yar­a­ra­cý­lý­ðýy­la­dol­du­ru­la­cak for­mun­ ‘’Baþ­vu­ru­O­nay­Bü­ro­la­rý’’nda­o­nay­la­týl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Baþ­vu­ru­O­nay­Bü­ro­la­rý­i­se­il­ve­il­çe­mil­lî­e­ði­tim­mü­dür­lük­le­rin­de­o­luþ­tu­ru­la­cak. ‘’Tüm­a­ta­ma’’­ çe­þit­le­ri­ne­gö­re­baþ­vu­ru­ya­pa­cak­la­rýn,­ ‘’sað­lýk, ad­li­si­cil,­as­ker­lik­du­rum­la­rý’’­ i­le­ ‘’A­çýk­tan A­ta­ma­ve­A­çýk­tan­Ýlk­A­ta­ma’’­çe­þi­di­ne­gö­re­baþ­vu­ru­ya­pa­cak­la­rýn,­ ‘’Sos­yal­Gü­ven­lik Ku­ru­mun­dan­(Dev­re­di­len­E­mek­li­San­dý­ðý, SSK­ve­Bað-Kur)­e­mek­li­ol­ma­dý­ðý­na­i­liþ­kin ki­þi­sel­du­rum­la­rý’’­E­lek­tro­nik­Baþ­vu­ru­For­mu’nda­be­yan­e­di­le­cek.­­­­­­­­ Ba­kan­lý­ða­ bað­lý­ res­mî­ e­ði­tim­ ku­rum­la­rýn­da­ha­len­söz­leþ­me­li­öð­ret­men­o­la­-

rak­ gö­r ev­ ya­p an­l ar­ da,­ ge­r ek­l i­ þart­l a­r ý ta­þý­ma­la­rý­ kay­dýy­la­ ‘’ilk­ a­ta­ma’’ kap­sa­mýn­da­kad­ro­lu­öð­ret­men­lik­i­çin­baþ­vu­ru­d a­ bu­l u­n a­b i­l e­c ek.­ Kad­r o­l u­ öð­r et­men­li­ðe­ a­ta­na­ma­yan­la­rýn­ bu­lun­duk­la­rý e­ði­tim­ ku­ru­mun­da­ki­ gö­rev­le­ri­ ve­ söz­leþ­me­le­ri­ de­vam­ e­de­cek.­ Öð­ret­men­lik i­çin­ baþ­vu­ru­da­ bu­lu­na­cak­lar,­ E­lek­tro­nik­ Baþ­vu­ru­ For­mu’na­ yan­sý­tý­la­cak­ o­lan­e­ði­tim­ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­dan­en­faz­la 25­e­ði­tim­ku­ru­mu­nu­ter­cih­e­de­bi­le­cek. Ter­cih­ler,­ a­ta­ma­ ya­pý­la­cak­ e­ði­tim­ ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­dan­ay­ný­il­den­ve­ya­fark­lý il­ler­den­ is­te­ni­len­ ön­ce­lik­te­ se­çi­le­bi­le­cek.­A­ta­ma­iþ­le­mi,­1­Ha­zi­ran­2011­ta­ri­hin­de­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek,­a­ta­nan­lar­i­se­1 Ey­lül­ 2011­ ta­ri­hin­den­ i­ti­ba­ren­ gö­re­ve baþ­la­ya­bi­le­cek.­­Ankara / aa

irtibat@yeniasya.com.tr

Tuzak üstüne tuzak mý? ül­tür­ ve­ Tu­rizm­ Ba­ka­ný­ Er­tuð­rul­ Gü­nay, a­day­ gös­te­ri­ldiði­ ve­ se­çim­ kam­pan­ya­sýný sürdürdü­ðü­ Ýz­mir’de­ki­ be­le­di­ye­ bas­kýn­la­rýn­dan­ra­hat­sýz­lý­ðý­ný­her­fýr­sat­ta­di­le­ge­ti­ri­yor. “Se­çim­ ön­ce­si­ tu­zak­ üs­tü­ne­ tu­zak­ ku­ru­lu­yor” di­yen­ Gü­nay,­ söz­ ko­nu­su­ be­le­di­ye­ bas­kýn­la­rý­ný da,­ Il­gaz’da­ Baþ­ba­ka­nýn­ ko­ru­ma­ kon­vo­yu­na­ ya­pý­lan­te­rör­sal­dý­rý­sý­ný­da,­Yük­se­ko­va­ve­Di­yar­ba­kýr’da­ki­o­lay­la­rý­da­bu­bað­lam­da­yo­rum­lu­yor. Ha­di,­ te­rör­ sal­dý­rý­la­rý­ný,­ ta­bi­at­la­rý­ ge­re­ði­ bu kap­sa­ma­ da­hil­ e­de­lim.­ A­ma­ yol­suz­luk­ id­di­a­la­rý ge­rek­çe­gös­te­ri­le­rek­sav­cý­lý­ðýn­ta­li­ma­tý­ve­po­li­sin ha­re­ke­te­ geç­me­siy­le­ ger­çek­leþ­ti­ri­len­ be­le­di­ye bas­kýn­la­rý­na­da­“tu­zak”­de­me­nin­man­tý­ðý­ne? Sav­cý­ve­po­lis­dev­le­tin­ya­sal­gö­rev­li­si­­de­ðil­mi? Dev­let,­ ye­ni­ dö­nem­de­ ken­di­si­ni­ i­da­re­ e­de­cek kad­ro­la­rýn­ halk­ ta­ra­fýn­dan­ be­lir­le­ne­ce­ði­ bir­ se­çim­ön­ce­sin­de,­Gü­nay’ýn­sö­zü­nü­et­ti­ði­tarz­da— üs­te­lik­böy­le­gös­te­re­gös­te­re—tu­zak­ku­rar­mý? Gü­n ay,­ söz­ ko­n u­s u­ CHP’li­ be­l e­d i­y e­l er­ i­ç in bas­kýn­ ve­ a­ra­ma­ ta­li­ma­tý­ ve­ren­ sav­cý­yý­ ve­ o­nun ka­ra­rý­ný­ uy­gu­la­yan—sta­tü­ o­la­rak­ Ý­çiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­nýn­ em­rin­de­ki—po­lis­le­ri,­ bah­set­ti­ði­ “tu­zak” se­nar­yo­su­i­çin­de­na­sýl­bir­çer­çe­ve­ye­o­tur­tu­yor? “Bu­ o­pe­ras­yon­lar­ ne­den­ da­ha­ ön­ce­ gün­de­me gel­me­di­de,­þim­di,­tam­se­çim­a­re­fe­sin­de­düð­me­ye­ba­sýl­dý?”­su­a­liy­le­kim­le­re­me­saj­yol­lu­yor? Gü­nay,­ bu­ bas­kýn­la­rýn­ Ýz­mir­ seç­me­nin­de­ ak­sü­la­mel­ya­pýp,­“i­na­dý­na­tep­ki”­oy­la­rý­nýn­týr­man­ma­sý­na­yol­a­ça­ca­ðýn­dan­en­di­þe­e­di­yor­ol­ma­lý. Pe­ki,­ter­si­de­ge­çer­li­o­la­maz­mý?­Yol­suz­luk­id­di­a­la­rý,­CHP’nin­12­Ha­zi­ran’da­Ýz­mir’den­a­la­ca­ðý oy­la­rý­dü­þü­re­rek­AKP’nin­i­þi­ne­yaramaz­mý? Gü­nay’ýn,­kay­gý­sý­ný­di­le­ge­ti­rir­ken,­baþ­ka­dâ­vâ­lar­da­“Yar­gý­nýn­ta­sar­ru­fu­dur”­di­ye­i­fa­de­e­di­le­ge­len­ ik­ti­dar­ yak­la­þý­mýn­dan­ ay­rý­la­rak,­ sav­cý­la­rý­ se­çim­de­ CHP’ye­ eks­tra­ prim­ yap­týr­ma­yý­ a­maç­la­yan­bir­tu­za­ðýn­i­çin­de­ol­mak­la­it­ham­e­den­i­ma­lý be­yan­lar­da­bu­lun­ma­sý­da­hayli­ga­rip­de­ðil­mi? E­ðer­ kast­ et­ti­ði­ tu­zak­lar­da­ yar­gý­ or­ga­ný­nýn­ da bir­ þe­kil­de­ dah­li­ var­sa,­ o­ za­man,­ ge­çen­ yýl­ki­ 12 Ey­lül­ re­fe­ran­du­mu­ ön­ce­sin­de­ söz­ ve­ri­len­ “Üs­tün­le­rin­ hu­ku­ku­ de­ðil,­ hu­ku­kun­ üs­tün­lü­ðü”­ ta­ah­hüt­le­ri,­pa­ke­tin­yüz­de­58­e­vet­o­yu­i­le­ka­bul­e­dil­me­si­ne­ve­ar­dýn­dan­HYSK’da­ger­çek­le­þen­de­ði­þ ik­l ik­l e­r e­ rað­m en­ hâ­l â­ ha­y a­t a­ geç­m e­m iþ­ ve yar­gý­yý­bu­tür­id­di­a­ve­spe­kü­las­yon­la­rýn­ko­nu­su ol­mak­tan­çý­ka­ra­cak­de­rin,­kök­lü­ve­kap­sam­lý­bir yar­gý­re­for­mu­hâ­lâ­ya­pýl­ma­yý­bek­li­yor­de­mek­tir. Ay­rý­ca,­yol­suz­luk­ek­sen­li­be­le­di­ye­bas­kýn­la­rýy­la­te­rör­sal­dý­rý­la­rý­ay­ný­ke­fe­ye­ko­nu­la­bi­lir­mi? Bir­di­ðer­ö­nem­li­nok­ta,­Gü­nay’ýn­tu­zak­o­la­rak ni­te­le­di­ði­ bas­kýn­la­rýn­ ya­sal­ dev­let­ or­gan­la­rýn­ca ger­çek­leþ­ti­ril­me­siyle,­ Baþ­ba­ka­nýn­ Ým­ra­lý­ i­le­ gö­rüþ­me­ ko­nu­sun­da­ i­fa­de­ et­ti­ði,­ “Dev­let­ is­te­di­ði ki­þiy­le­gö­rü­þür,­dev­le­tin­ba­þý­da­ik­ti­dar­dýr”­sö­zü a­ra­sýn­da­ki­ bað­lan­tý.­ E­ðer­ dev­le­tin­ ba­þý­ ik­ti­dar­sa, Gü­nay­yet­ki­li­ve­gö­rev­li­dev­let­or­gan­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ ya­pý­lan­ bu­ bas­kýn­la­rý,­ do­la­ylý­ olarak­ ik­ti­da­rýn­ ic­ra­ et­ti­ði­ni­ söy­le­miþ,­ ya­kýn­dý­ðý­ tu­za­ðý­ men­su­bu­ol­du­ðu­ik­ti­da­ra­mal­et­miþ­ol­mu­yor­mu? Ne­re­den­ba­ký­lýr­sa­ba­kýl­sýn,­tu­haf­bir­yo­rum. Bir­di­ðer­tu­haf­lýk,­“Dev­le­tin­ba­þý­ik­ti­dar­dýr”­di­yen­ Baþ­ba­ka­nýn­ en­ ya­ký­nýn­da­ki­ i­sim­ler­den­ bi­ri­nin,­ken­di­si­nin­de­a­day­ol­du­ðu­se­çim­le­re­bir­haf­ta ka­lýn­ca­ya­ ka­dar­ pro­vo­ka­tif­ ey­lem­ ve­ sal­dý­rý­la­rýn de­vam­e­de­ce­ði­“ön­gö­rü”sün­de­bu­lunmuþ­ol­ma­sý. Ne­den­ öy­le­ ol­sun?­ Bu­ tür­ ey­lem­le­re­ mey­dan ver­me­yip­en­gel­ol­mak­su­re­tiy­le­se­çi­min­hu­zur­ve gü­ven­or­ta­mý­i­çerisin­de­ya­pýl­ma­sý­ný­sað­la­mak­hü­kü­me­tin­en­ö­nem­li­gö­rev­le­rin­den­bi­ri­de­ðil­mi? Kas­ta­mo­nu­ sal­dý­rý­sýy­la­ il­gi­li­ is­tih­ba­ra­týn­ çok ön­ce­den­ yet­ki­li­ bi­rim­le­re­ u­laþ­tý­ðý­ bil­gi­si­ med­ya­da­ da­ yer­ al­dý­ðý­ hal­de,­ ön­ce­ki­ ben­zer­le­rin­de­ ol­du­ðu­gi­bi­yi­ne­ga­fil­av­la­nýl­ma­sý­nýn­i­za­hý­var­mý? Yok­sa­ Baþ­ba­ka­nýn­ “Dev­le­tin­ ba­þý­ ik­ti­dar­dýr” sö­zü,­se­çim­ler­den­üç­ay­ön­ce­“ba­ðým­sýz”­i­sim­le­re­dev­re­di­len­üç­ba­kan­lýk­i­çin­ge­çer­li­de­ðil­mi?­ Me­se­lâ­ Ýz­mir’de­ki­ be­le­di­ye­ bas­kýn­la­rý­nýn­ ta­li­ma­tý­ný­ ve­ren­ sav­cý­lar­ ve­ ge­re­ði­ni­ ye­ri­ne­ ge­ti­ren po­lis­ler,­A­da­let­ve­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­la­rý­ba­ðým­sýz­ol­du­ðu­i­çin­mi­“da­ha­ra­hat”­ha­re­ket­e­di­yor­lar? Ýk­ti­da­rýn­sö­zü­o­ra­lar­da­ar­týk­geç­mi­yor­mu?

K

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

HABER

Zeybek: AKP’yi ABD kurdurdu cakir@yeniasya.com.tr

Seyirci kalma! eþ gün sürecek olan (9-13 Mayýs 2011) u luslar arasý bir toplantýda az geliþmiþ ülkele rin dert le ri tar tý þý lý yor. Ýs tan bul Lüt fi Kýrdar Kongre Merkezi’ndeki toplantýya elliye yakýn ülkeden yüzlerce lider, devlet adamý ve iþ dünyasýnýn önde gelen isimleri katýlýyor. 4’üncüsü düzenlenen “BM En Az Geliþmiþ Ülkeler (EAGÜ) Konferansý” ayný zamanda “en geliþmiþ ülkeler”in dünyanýn dertlerine, komþu ülkelere bakýþýný da ortaya koyacak. Toplantýnýn ilk günü konuþan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 1971 yýlýnda 25 en az geliþmiþ ülke varken bugün bu rakamýn 48’e çýktýðýný hatýrlatmýþ ve “Bu durum bu þekilde devam edemez ve sürdürülemez. Günde 1 dolardan daha az gelirle yaþayan 1 milyardan fazla kiþi varken, uluslar arasý toplumun geri kalaný bu kiþilerin acýlarýna göz lerini kapatamaz, bunlarý ihmal edemez. Bu çok alarm verici bir durumdur. Sadece ahlâkî açýdan deðil, ayný zamanda siyasî açýdan da alarm verici bir durumdur. Önümüzdeki 10 yýl içinde bu ül kelerin sayýsý azaltýlmazsa, buralarda yaþayan insanlarýn hayat standardý yükseltilmezse, dünya siyasî ve güvenlik açýlarýndan ve baþka alanlarda çok büyük tehlike ile karþý karþýya kalacak demektir” demiþ. (AA, 9 Mayýs 2011) Tam da bu konular tartýþýlýrken, “En geliþmiþ zengin ülkeler koalisyonu” tarafýndan az geliþmiþliðe, fakirliðe ve kaosa mahkûm edilen ülkelerle ilgili bir haber duyuldu. Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan bilgiler ýþýðýnda Ýngiliz yardým kuruluþu Oxfam tarafýndan hazýrlanan bir raporda ‘sivil’lerin 2010 yýlýnda ölüm, kaçýrma, yerlerinden zorla sürülmesi gibi çok pahalý bedeller ödediði ifade edilmiþ. Raporda, 2010’da binlerce sivilin öldürüldüðü, milyonlarca insanýn da yerlerinden zorla göç ettirildiði de kaydedilmiþ. Dünya genelinde 2010 yýlýnda en fazla sivil can kaybýnýn Irak’ta olduðu hatýrlatýlan raporda, Irak’ý Pakistan, Afganistan ve Somali takip ediyormuþ. Rapordaki bilgilere göre Irak’ta 4 bin, Pakistan’ta 3 bin 500, Afganistan’ta 2 bin 700 ve Somali’de ise 2 bin “sivil kayýp” hadisesi yaþanmýþ. Oxfam uzmanlarý, çatýþmalarýn yaþandýðý ülkelerin gerçek rakamlarý gizlediklerini de hatýrlatmýþ. “Dünyanýn en geliþmiþ ülkeleri” bir araya gelip “Az geliþmiþ ülkeler”in dertlerine çare arýyorlar, ama bu gayretler pek de inandýrýcý olmuyor. Çünkü bir yandan bu toplantýlar yapýlýrken, öte yandan da gizli ya da açýk “iþgal”ler sürüyor. Irak’a bakalým. Güya “demokrasi” götürmek için Irak’ý iþgal eden “koalisyon güçleri” aradan yýllar geçtiði halde hâlâ bu ülkeyi terk etmedi. Ya Afganistan’da yaþananlar? Son olarak terörün kaynaðý olduðu ilân edilen Usame bin Ladin de ortadan kaldýrýldýðýna göre, Amerika niçin bu bölgeden çekilmeyi erteliyor? ABD’nin eski Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney’in bu konudaki açýklamalarý aslýnda bir itiraf. Cheney, ABD’nin Pakistan’la güçlü iliþkilerini sürdürmesi gerektiði ve El Kaide’nin lideri Usame bin Ladin’in ölümünü Afganistan’dan “hýzla çekilmek” için gerekçe olarak kullanmamasý gerektiðini söylemiþ. Cheney, gerekçe olarak da “dünyanýn o bölgesinde menfaatleri bulunduðunu” söylemiþ. Peki, Amerika’nýn hasis menfaatleri için bir ülke ya da ülkeler iþgal edilebilir mi? Bu, ‘zengin ülke’lerin doðuþtan kazandýklarý bir hak mýdýr? Amerika ve ona destek olan “zengin ülke”ler, inandýrýcýlýklarýný tamamen kaybetmeden iþgallere son vermeli ve kendi kabuklarýna çekilmeli. Aksi halde “Fakir ülkeleri kalkýndýrmak istiyoruz” sözleri havada kalmaya mahkûmdur.

B

14 üniversiteye “resmen” rektör atandý CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül’ün, 14 üniversiteye rektör atamasýna iliþkin kararlar Resmî Gazete’de yayýmlandý. Cumhurbaþkaný Gül’ün, Anayasanýn 130’uncu ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarýnca, YÖK’ün teklif ettiði adaylar arasýndan atadýðý rektörler ve üniversiteleri þöyle: ‘’Adýyaman Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Sebati Kudret Saylam, Aksaray Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Mustafa Acar, Amasya Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Metin Orbay, Bozok Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Tamer Uçar, Düzce Üniversitesi Rektörlüðüne yeniden Prof. Dr. Funda Sivrikaya Þerifoðlu, Hitit Ü niversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Reha Metin Al kan, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Seyit Aydýn, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Mustafa Saatçi, Namýk Kemal Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Osman Þimþek, Ordu Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç, Rize Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Arif Yýlmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Hasan Ýbicioðlu, Uþak Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Sait Çelik.’’ Ankara / aa

“BÝZÝM TOPLUM AÇLIÐA DOÐRU SÜRÜKLENÝYOR’’

DP LÝDERÝ ZEYBEK, AKP'YÝ ABD'NÝN KURDURDUÐUNU VE ÝKTÝDARA GETÝRDÝÐÝNÝ SAVUNDU. DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, ‘’ABD’nin ve onun arkasýndaki, dünyayý sömürmek ve dünyayý yok etmek isteyen global kapital gücün, yani büyük þirketlerin kurdurduðu bir partiden bu ülkeye hayýr gelir mi’’ dedi. Partisince Bayburt’ta, Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenen miting alanýna, Bayburt Atlý Spor Kulübü cirit takýmýna ait at üstünde halký selâmlayarak gelen Zeybek, parti otobüsünden halka hitap etti. ‘’Þimdi size Demokrat Parti Genel Baþkaný olarak tarihî bir sýrrý açýklýyorum’’ diyen Zeybek, þöyle devam etti: ‘’Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi kurucusu ve baþkaný olarak görevimin baþýndayken, ABD büyükelçiliði siyasî müsteþarý beni ziyarete gel-

Partisince Bayburt'ta, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen miting alanýna, Bayburt Atlý Spor Kulübü cirit takýmýna ait at üstünde halký selâmlayarak gelen Zeybek, parti otobüsünden halka hitap etti.

mek istediðini söyledi. Yanýnda heyetle geldi. Bana üniversiteyle ilgili sorular sordu, cevaplar verdim, ama asýl geliþ sebepleri baþkaymýþ. O zaman AKP diye bir hükümet yoktu, 57. koalisyon hükümeti vardý. ‘AKP diye bir parti kurulursa nasýl olur’ dedi. ‘Ýyi olmaz’ dedim. ‘Biz onu destekleyeceðiz, siz de içinde var olur musunuz?’ diye sordu. ABD’nin ve onun siyasî müsteþarýnýn kuracaðý bir parti olacak ve sizin hemþehriniz Namýk Kemal Zeybek de böyle

bir partide yer alacak. Siz bunu kabul edebilir misiniz? ABD’nin ve onun arkasýndaki, dünyayý sömürmek ve dünyayý yok etmek isteyen global kapital gücün, yani büyük þirketlerin kurdurduðu bir partiden bu ülkeye hayýr gelir mi? Ben bu sýrrý açýklamak için çok düþündüm. ABD ve yandaþlarý tarafýndan verilen bu görevle AKP iktidara getirildi. Artýk bunu açýklasýnlar ve verilen görevin ne olduðunu herkese duyursunlar.’’

Yargý denetimi despotizme dönüþmesin TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI COÞAR: YARGI ERKÝ, DESPOTÝZMÝN BÝR BAÞKA TÜRÜ OLMAKLA TEHLÝKE OLAN ‘YARGIÇLAR YÖNETÝMÝ’NE DÖNÜÞMEMESÝ VE KENDÝ SINIRLARI ÝÇERÝSÝNDE KALMASI GEREKÝR. TÜRKÝYE Barolar Birliði Baþkaný Vedat Ahsen Coþar, yargý erkinin despotizmin bir baþka türü olmakla tehlike olan “yargýçlar yönetimi”ne dönüþmemesi ve kendi sýnýrlarý içerisinde kalmasý gerektiðini söyledi. Coþar, Danýþtayýn kuruluþunun 143. yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen ‘’Danýþtay ve Ýdari Yargý Günü’’ndeki konuþmasýnda siyaset felsefecilerinden Thomas Hobbes, Jean Jacques Rouseau ve John Locke’un dü þün ce le rin den ör nekler verdi, siyasetin insanlara iyi bir hayat, güvenli bir gelecek saðlamak, toplumun yaþam kalitesini yükseltmek ve saðlýklý iþleyen bir hukuk, adalet ve yargý düzeni kurmak suretiyle hem hukuki güvenliði hem de adalet hizmetinin hýzlý, adil ve tarafsýz bir biçimde iþlemesini saðlamak amacýný taþýdýðýný bildirdi. Hem hukukî güvenliðin hem de adalet hizmetinin hýzlý, adil ve ta-

Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Vedat Ahsen Coþar

rafsýz biçimde iþlemesini saðlamak için birbirleriyle ‘’uzlaþmaz bir iliþki’’ içindeymiþ gibi görünen hukuk ve iktidar iliþkisinin doðru tanýmlanmasý gerektiðini belirten Coþar, ‘’Hukuksuz iktidar, iktidarsýz hukuk olmaz. Aksine düþünce iktidar araçlarýnýn keyfi ve meþru olmayan biçim de kullanýlmasýdýr ki bu da kötü yönetim demektir. Ýktidarýn kötü, hukukun iyi veya iktidarýn iyi, hukukun kötü olduðunu ileri sürmek soyut olmasýnýn yaný sýra anlamsýzdýr da’’ diye konuþtu. Coþar, iyinin ve kö tü nün be lir lenmesinde iktidar ve hukuk araç larýnýn kullanýmýnýn ö nem li ol du ðu nu da söyledi. ‘’Kuvvetler ayrýlýðý’’ ilkesinin modern anayasacýlýðýn temelini oluþturduðunu ifade eden Coþar, bu ilke kapsamýnda yasama, yürütme ve yargý kurumlarýnýn hiçbirinin diðerinin üzerinde olmadýðýný vurguladý. Coþar,

þunlarý söyledi: ‘’Bizim anayasal sistemimizde olduðu gibi kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin özgün biçiminin deðil de onun yumuþatýlmýþ, sulandýrýlmýþ biçimi olan ‘kuvvetlerin iþ birliði’ ilkesinin iþlevsel kýlýndýðý ülkelerde yasama çoðunluðunu elinde bulunduran yürütme erkinin yasama organýna da hük met ti ði dü þü nül dü ðün de mevcut kuvvetler içinde denetleme ve dengeleme iþlemini yerine getirecek, bu baðlamda birey hak ve özgürlüklerini, insan haklarýný güvence altýna alacak ve koruyacak olan kuvvet yargý erkidir. Kuþkusuz bu erkin de despotizmin bir baþka türü olmakla tehlike olan ‘yargýçlar yönetimi’ne dönüþmemesi ve kendi sýnýrlarý içerisinde kalmasý gerekir. Aksine düþünce ve uygulama hukukun yargý erkiyle keyfi kullanýmý olur ki bu da kötü yargý demektir. Dileðimiz yeni yapýlacak anayasa ile ülkemiz demokrasisinin en önemli eksiklerinden olan demokratik ve hukuki meþruiyete sahip denetleme ve dengeleme mekanizmalarýnýn ve dolayýsýyla gerçek bir kuvvetler ayrýlýðýnýn kurulmasýdýr.’’ Ankara / aa

12 Eylül’e iþkence soruþturmasý DÝYARBAKIR CUMHURÝYET BAÞSAVCILIÐI, ÝÞKENCE ÝDDÝALARIYLA ÝLGÝLÝ OLARAK ÝKÝNCÝ ‘’ERGENEKON’’ DÂVÂSI SANIKLARINDAN ESKÝ ÖZEL HAREKÂT DAÝRESÝ BAÞKANVEKÝLÝ ÝBRAHÝM ÞAHÝN’ÝN ‘’ÞÜPHELÝ’’ SIFATIYLA ÝFADESÝNE BAÞVURACAK. DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, 5 No’lu Askerî Cezaevinde 12 Eylül döneminde yaþanan iþkence iddialarýyla ilgili olarak ikinci ‘’Ergenekon’’ davasý sanýklarýndan eski Özel Harekât Dairesi Baþkanvekili Ýbrahim Þahin’in ‘’þüpheli’’ sýfatýyla ifadesine baþvuracaðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn Diyarbakýr 5 No’lu Askerî Cezaevinde 1980-1984 yýllarýnda tutuklu kalan ve iþkence gördüklerini ileri süren vatandaþlarýn suç duyurusu üzerine baþlattýðý soruþturma devam ediyor. Soruþturma kapsamýnda, iþkence gördüklerini ileri süren maðdurlarýn ifadelerinden yola çýkan savcýlýk, o dönemdeki bazý görevlilerin isimlerini belirleyerek ‘’þüpheli’’ sýfatýyla hak -

larýnda iþlem baþlattý. Diyarbakýr Cezaevinde iþkence gördüðünü anlatan bir maðdurun, ‘’Bana Ýbrahim Þahin iþkence yaptý’’ demesi üzerine de harekete geçen savcýlýk, Þahin’in o dönemde nerede görev yaptýðýný belirlemek üzere Emniyet Genel Müdürlüðüne yazý yazdý. Emniyet Genel Müdürlüðünden gelen yazýda, Þahin’in söz konusu tarihlerde Diyarbakýr’da görev yapmadýðý, ancak bölgedeki farklý illerde bulunduðu belirtildi. Savcýlýk, Þahin’in görev yaptýðý ilden ‘’geçici görev’’ ile Diyarbakýr’a gönderilmiþ olabileceði ihtimali üzerine Emniyet Genel Müdürlüðüne yeniden yazý yazdý. Yazýda, Þahin’in söz konusu tarihlerde görev yaptýðý yerlerin detaylý bilgisi istendi.

ÝÞKENCE ÝDDÝASI ÞAHÝN’E SORULACAK ÝÞKENCE iddialarýyla ilgili soruþturmayý yürüten Cumhuriyet savcýsý, söz konusu iddialar üzerine Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna yazý yazarak, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen ikinci ‘’Ergenekon’’ dâvâsýnýn sanýklarýndan eski Özel Harekât Dairesi Baþkanvekili Ýbrahim Þahin’in ‘’þüpheli’’ sýfa týyla talimatla ifadesinin alýnmasýný istedi.

MAÐDURLAR DÝLEKÇE VERÝYOR Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, 5 No’lu Askerî Cezaevinde kalan 310 kiþinin o dönem yaþadýklarý kötü muamelenin faillerinin yakalanmasý için 11 Ekim 2010 tarihinde yaptýðý suç duyurusu üzerine baþlattýðý soruþturma kapsamýnda þimdiye kadar yaklaþýk 450 kiþinin daha suç duyuru sunda bulunduðu bildirildi. Diyarbakýr / aa

ZEYBEK, partisinin birinci meselesinin orta direðin yeniden diriltilmesi olacaðýný vurgulayarak, þunlarý söyledi: ‘’Orta direk demek, çiftçi, tarým üreticisi, her þeyin temelinde o var. Bizim toplum açlýða doðru sürükleniyor. Bu iktidarda tarým çökertilmiþtir. Ürün artýk para etmiyor, hayvancýlýk yok oldu. Anguslar getiriliyor, angutlar angus getiriyor. Angut bir kuþtur ki avcýsýna doðru koþar, diðer kuþlar kaçarlar. Þimdi bu angutlar da avcýlarýna doðru koþuyorlar, avcýlarý ne derse onu yapýyorlar. Ne yapýyorlar? Tarýmý yok ediyorlar, esnafý yok ediyorlar, KOBÝ’leri yok ediyorlar, millî ekonomi yok ediliyor.’’ Partisinin Bayburt milletvekili adayý Nafiz Kahraman’ý tanýtan ve adayýna destek isteyen Zeybek, kendisine hediye edilen Bayburt ehramýndan yapýlmýþ kravatý takarak miting alanýndan ayrýldý. Daha sonra partisinin il baþkanlýðýnda partililerle görüþen Zeybek, Kitre Köyüne geçerek akrabalarýný ziyaret etti. Bayburt / aa

HABERLER

Ýyi ruhlu anayasaya ihtiyaç var nPROF. Dr. Hasan Nuri Yaþar, 1982 Anayasasý’nýn kötü ruhlu bir anayasa olduðunu belirterek, “Bizim iyi ruhlu bir anayasaya ihtiyacýmýz var” dedi. Esenler Belediyesi tarafýndan düzenlenen “Esenler Buluþmalarý”nýn konuðu olan Prof. Dr. Hasan Nuri Yaþar, “Nasýl bir anayasa?” baþlýðý adý altýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye’nin siyasî tarihine ýþýk tutarak, 1924 Anayasasý’ndan 1982 Anayasasý’na kadar gelinen yasal süreci anlattý. Son dönemlerde sýkça gündeme gelen anayasa tasarýlarýna dikkat çeken Prof. Dr. Yaþar, “Ortada deðiþik anayasa tasarýlarý yok. Tek bir anayasa tasarýsý var. Ortada dolaþan anayasa tasarýlarýnýn yazýcý ekibi ayný. Farklý anayasa tasarýlarý varmýþ gibi seçme imkâný sunuyorlar” dedi. “1924 Anayasasý hariç geriye kalan anayasalar, bir tür evlilik dýþý çocuk gibi” diyen Prof. Dr. Yaþar, bugüne kadar toplumun hiçbir kesiminin anayasalarla kendini özdeþleþtiremediðini kaydetti. Yaþar, 1961 ve 1982 Anayasalarý da dâhil olmak üzere hemen hemen bütün anayasalarýn toplum tarafýndan benimsenmediðini söyledi. Prof. Dr. Hasan Nuri Yaþar, demokratik bir yeni anayasa için, temel hak ve özgürlükler ile kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin ayrýntýlý olarak düzenlenmesi gerektiðini belirterek, yeni anayasada TSK’ya, Danýþtay’a, Yargýtay’a ve Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK)’na yer olmamasý gerektiðini belirtti. “Her anayasanýn ruhu vardýr” diyen Yaþar, bazý gazetecileri de eleþtirerek, ruhsuz anayasa olamayacaðýný söyledi. 1982 Anayasasý’nýn kötü ruhlu bir anayasa olduðunu ifade eden Prof. Dr. Yaþar, “Bizim iyi ruhlu bir anayasaya ihtiyacýmýz var” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

Þahin: Yabancý sermaye lâzýmmýþ nTBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, ‘’Yabancý sermayeye bir zamanlar tereddütle bakan bir kardeþiniz olarak söylü yorum, o tereddütün ne kadar yanlýþ olduðunu zamanla gördüm’’ dedi. Þahin, Þirinevler Mahallesi’ndeki partisinin seçim bürosunun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye’de 2002’den itibaren istikrarýn olduðunu, ülkenin dünyadaki itibarýnýn da arttýðýný söyledi. Ýnsanlarýn Türkiye’ye bakýþý nýn deðiþtiðini, yatýrým yapmayý düþünmeyenlerin yatýrýmý gündemine aldýklarýný anlatan Þahin, þöyle devam etti: ‘’Yabancý sermayeye de ülkenin ihtiyacý vardýr, yabancý ser mayeyi de çekeceksiniz. Sizinle bir anýmý paylaþmak istiyorum. 1996’da parlamentoya ilk defa Ýstanbul milletvekili olarak girdim. Bir koalisyon hükümeti kurulmuþtu. Ýzmit’te bir otomobil fabrikasýnýn temeli atýlacaktý. ‘Koskoca araziyi niye yabancýlara veriyorsunuz’ diye ben ve içinde bulunduðumuz parti yatýrýma karþý çýktýk. Þimdi daha sonradan anlýyorum ki, siyaset bir tecrübe iþidir. Þu anda Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmalarýnýn baþýnda o fabrika gelmektedir. Dünyaya oradan otomobil satýyoruz. Evet patenti farklý olabilir, ama orada çalýþan Türk iþçisi ve mühendisidir. Yabancý sermayeye bir zamanlar tereddütle bakan bir kardeþiniz olarak söylüyorum, o tereddütün ne kadar yanlýþ olduðunu zamanla gördüm.’’ Karabük / aa

Siyasî aktörler soðukkanlý olsun nTARIM ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, “Bölgedeki siyasî aktörleri serinkanlý düþünmeye, soðukkanlý davranmaya, seçimin barýþ huzur içinde geçmesine katký sunmaya dâvet ediyoruz” dedi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr’a gelen Eker, yaptýðý açýklamada, seçimlerin demokrasinin þöleni olduðunu belirterek, seçim demokrasinin bir unsuru olarak görülüyorsa barýþ içinde gerçekleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Huzur ve güvenin saðlanmasý gerektiðini, herkesin farklý düþüncelere sahip olduðunu, hiç kimsenin baþkasý gibi düþünmek zorunda olmadýðýný, herkesin düþünce ve oy kullanma hakkýna riayet edilmesi gerektiðini anlatan Eker, bunun aksinin terörizm ve þiddet olduðunu söyledi. Eker, terörizm ve þiddete karþý olduklarýný, huzur ve güven içerisinde bir seçim yapýlmasýný istediklerini belirterek, þöyle dedi: ‘’Kimse kimseye þiddet uygulamasýn, seçim bürosuna molotofkokteyli atmasýn, arabasýný yakmasýn. Çünkü bu seçimde Diyarbakýr’da bunlarý yaþýyoruz. Bölgedeki siyasî aktörleri serinkanlý düþünmeye, soðukkanlý davranmaya, seçimin barýþ, huzur içinde geçmesine katký sunmaya dâvet ediyoruz. Güneydoðu baþta olmak üzere tüm Türkiye’deki Türk ve Kürt kardeþlerimizin beklentisi yeni demokratik ve sivil anayasadýr. Güneydoðu Anadolu Bölgesi’ndeki toplumsal deðiþimi görmek lâzým. Bölgede kentleþme ile birlikte bir modernleþme süreci yaþanýyor. Toplum çok deðiþti. Bugün o modernleþme sürecinde artýk birey var.’’ Diyarbakýr / aa


Y

HABER

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Bediüzzaman’ýn naaþýnýn nakli… (2) kul, mezar naklini özetle þöyle nakleder: “Dilekçeyi imzaladýktan sonra, bizi havaalanýna götürecek vasýtaya bindirdiler. Ýlkin Diyarbakýr’a, sonra ayrý bir uçakla ikindi vakti Urfa’ya indik. Beni önce askerî cevher@yeniasya.com.tr vasýtayla askerî bir binaya, akþamdan sonra bir jiple bir yüzbaþý ve erler refakatinde ediüzzaman’ýn mezarýnýn naklinde Halilürrahman Dergâhýna götürdüler. Ca“yakýný” olarak hazýr bulundurulan minin avlusunda iki tane tabut vardý. Bazý Kon ya Ý mam Ha tip O ku lu mes lek askerler dolaþýyordu. Yanýma bir doktor dersleri öðretmeni kardeþi Abdülmecid geldi. ‘Fazla merak edip üzülmeyin; Üstadý Ünlükul’un deðiþik vesilelerle gün, saat, i- Anadolu’ya naklediyoruz, onun için sizi sim ve yer verdiði beyanlarýyla görevli as- buraya getirdiler’ dedi. Doktorun bu sözleker, subay ve pilotlarýn ifadeleri ve resmî ri üzerine aðlýyordum... “Doktor askerlere: ‘Bu tabutu açýp Üstadý belgeler birbirini te’yid eder. Ünlükul, 1960’ýn Temmuz ayýnýn baþla- öbür tabuta alacaðýz” diyor. Fakat erler çekirýnda, Konya’da Mevlânâ Türbesi civarýn- niyor ve korkuyorlardý. ‘Biz yapamayýz, çardaki evine öðleyin birinci þube þefinin ge- pýlýrýz’ dediler. Fakat doktor, ‘Kardeþlerim biz lip “Sizi Vali Bey çaðýrýyor” dediðini, vilâ- emir kuluyuz, ne yapalým mecburuz’ dedi. yete gittiklerinde Cemal Tural ile döne- Hep beraber tabutu açtýk. Elimi Seyda’nýn min Ýkinci Ordu Komutaný ve geçici Kon- kefenine sürünce sanki yeni vefat etmiþ gibi ya Valisi Refik Tulga’nýn kendisine, “Aða- bir hal vardý. Doktor kefenin aðzýný açtý; yübeyinizin kabrini Þark ahâlisi ve güney sý- züne baktým, âdeta tebessüm ediyordu… “Yi ne hep be ra ber ku cak la dýk o þan lý nýrýmýzdan kaçak gelip ziyaret edenler var, nâzik bir zamandayýz; sizin de iþtirakiniz i- mazlûm Üstadý; askerlerin getirdiði çok ale kabrini Ýç Anadolu’ya nakledeceðiz; þu ðýr ve büyük tabuta yerleþtirdik. Tabutun kâðýdý lütfen imzalayýn” diye aðzýndan ya- etrafýndaki boþluðu otlar ile doldurdular. Bütün iþler bittikten sonra, bir askerî cemzýlmýþ bir dilekçe uzattýklarýný aktarýr. seye bindik. Caddelerde hep süngülü askerler geziyordu. Doðru uçaðýn yanýna vardýk. TABUT, URFA’DAN Ýlk uçak tabutu almadý. Ýkinci bir uçak gelAFYON’A GETÝRÝLDÝ… Dilekçeyi okuduðunu ve “Benim böyle di, tabutu bunun içine uzattýk. Ben de yanýbir isteðim yok; ne olur hiç olmazsa kab- na oturdum. Ýçimi hüzün, gözlerimi yaþ rinde rahat etsin” ricasýna karþý, “Ýmzala- kaplamýþtý. Az sonra Afyon’a indik. Sonra maya mecbursun, bizi zor durumda býrak- oradan da bir ambulans ile Isparta’ya doðru ma!” tehdidini anlatan Abdülmecid Ünlü- hareket ettik. Önümüzde ve arkamýzda as-

Bakýrköy’de 12 araç kundaklandý n BAKÝRKÖY’DE park halindeki 12 araç, henüz kimliði belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce kundaklandý. Sakýzaðacý Mahallesi Asmalý Sakýz Sokak üzerinde park halinde bulunan 12 otomobil, gece saatlerinde kimliði henüz belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce üzerlerine benzin dökülerek yakýldý. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangýn dolayýsýyla araçlarda büyük çapta maddî hasar oluþtu. Bölgede ki güvenlik kamera görüntülerini incele meye alan güvenlik güçleri, kundaklama olaylarýna karýþan þüphelilerin yakalanmasý amacýyla baþlattý. Ýstanbul / aa

kerî vasýtalar bize refakat ediyordu. Önceden hazýrlanmýþ mezara Üstadý defnettik. Bana, istersem o günü Isparta’da geçirebileceðimi söylediler. Ben de hemen Konya’ya dönmek istediðimi bildirdim. Askerî bir araba ile beni Konya’ya getirip býraktýlar.” (Belgelerle Bediüzzaman’ýn Kabir Olayý, Nec med din Þa hi ner, 92-94; Be di üz za man’ýn Kabri Hâlâ Gizli mi Kalacak, Eþref Edip, Bugün, 22 Aralýk 1967)

ISPARTA CÝVARINDAKÝ KABRÝSTANA TEVDÝ EDÝLDÝ… Daha sonra Bediüzzaman’ýn naaþýnýn bulunduðu tabutu Afyon’a götüren C 47 askerî uçaðýný kullanan pilot-astsubay Ahmed Kýrlay, emekli pilot-astsubay Ali Demirel’e anlatýr. Urfa’dan tam iki saat onbeþ dakika sonra Afyon’a indiklerini, havaalanýnda Afyon va-

FOTOÐRAF: AA

B

‘‘

Bütün bilgiler, Said Nursî’nin naaþýnýn—tabutunun— Urfa’dan alýnýp Afyon askerî havaalanýna getirildiði ve Isparta yakýnlarýnda bir mezarlýða tevdi edildiði gerçeðini doðrular…

lisi ve Isparta valisi ile subaylarýn olduðunu, tabutu uçaktan alýp askerî bir ambulansa yerleþtirdiklerini ve askerî bir vasýta ile kardeþi ile beraber Dinar-Baladýz üzerinden Isparta istikametine naaþýn götürülüp hazýrlanan kabrine konulduðunu belirtir. Keza Bediüzzaman’ýn tabutunu taþýyan uçaðýn telsizci ikinci pilotu Kadir Özkartal da, baþ pilot Kýrlay’la ayný bilgileri verir. Uçakta “katiyen telsiz irtibatý yapmamalarý” emrini aldýklarýný ilâve eder. Yine o sýrada Afyon ili Hava Er Eðitim Taburunda askerlik yapan havacý er Beþir Kýlýç ve Isparta 58. Tümen karargâhýnda asker Ahmed Çam ile ambulans þoförü Kayserili Nuri de Said Nursî’nin tabutunu bir binbaþýnýn emrinde 7-8 çavuþla birlikte uçaktan aldýklarýný ve akþam vakti Isparta civarýnda bir mezara tevdi ettiklerini söylerler. (a.g.e., 105-10) Isparta’dan Afyon Havaalanýna hareket ettiklerini, bazý resmî sýfatlý adamlarla yüksek rütbeli komutanlarýn olduðunu, vazifeli on bir asker olarak tabutu alýp Isparta’nýn ýþýklarýnýn göründüðü þehir yakýnlarýndaki uzun çam ve selvi aðaçlarýnýn bulunduðu bir kabristana götürüp kazdýklarý kabre indirdiklerini, bölgenin yüzlerce askerle muhasara altýna alýndýðýný, kabristandan Dav raz Daðýndaki Er Eðitim Tugayýna gelmelerinin ancak on-onbeþ dakika sürdüðünü ifade eder. (a.g.e., 109-114) Bütün bu bilgiler, Said Nursî’nin naaþýnýn— tabutunun—Urfa’dan alýnýp Afyon askerî havaalanýna getirildiði ve Isparta yakýnlarýnda bir mezarlýða tevdi edildiði gerçeðini doðrular…

“Ucube”nin sökümü 20 Mayýs’a yetiþtirilecek n BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan’ýn “ucube” olarak nitelendirdiði Kars’taki “Ýnsanlýk Anýtý”ný yerinden sökme çalýþmasý devam ediyor. Anýtýn sökülmesi çalýþmalarýnda 15. güne girildi. Aradan geçen zaman içerisinde anýttan 5 parça söküldü. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 20 Mayýs’ta Kars’ta miting yapacak. Anýtý sökme iþlemlerinin bu mitinge kadar bitirilmesi planlanýyor. Yargý, kültür varlýklarý bölgesine izinsiz yapýldýðý gerekçesiyle anýtýn yýkýlmasýna karar vermiþti. Belediye Meclisi de ayný yönde karar alýnca anýtýn yýkýlmasý için ihale sürecine girilmiþti. 23 Nisan’da ihale iþlemi tamamlanan anýtýn yýkýmýna 25 Nisan günü baþlanmýþtý. Kars / cihan

Meclis’e yeni bina n MECLÝSTE yeni halkla iliþkiler binasýnýn te meli, yarýn TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þa hin’in katýlacaðý törenle atýlacak. Meclis kam püsünde milletvekillerinin çalýþma ofisi soru nu, yeni halkla iliþkiler binasýnýn devreye gir mesiyle çözülecek. Yeni bina, TBMM yerleþkesinin batý yönünde planlanýrken, yeni bir kapý açýlarak Dikmen caddesi ile iliþkilendiri lecek. Milletvekillerine, komisyonlara ve siya si partilere daha geniþ çalýþma alaný kazandý racak olan yeni bina, eski personel binasýnýn yerine inþa edilecek. Taþýnma çalýþmasý ta mamlanarak yýkýmý gerçekleþtirilen binanýn hafriyat iþlemleri Þubat ayýnda tamamlandý. Yeni halkla iliþkiler binasýnýn iki yýlda tamamlanmasý hedefleniyor. Ankara / aa

HABERLER

Beyoðlu ve Þiþli ilçelerindeki operasyonda 36 kiþi gözaltýna alýndý.

Ýstanbul’da DHKP/C operasyonu: 36 gözaltý n ÝSTANBUL’UN Beyoðlu ve Þiþli ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi olduklarý iddiasýyla aralarýnda müzik grubu ‘’Grup Yo rum’’un 3 üyesinin de bulunduðu 36 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinden alýnan izinle Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince Þiþli Mahmut Þevket Paþa Mahallesi Mektep Sokak ile Beyoðlu Piyalepaþa Mahallesi Piyalepaþa Caddesi’ndeki 3 dernek ve kültür merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonun yapýldýðý sýrada içerde bulunanlar, polise direnerek çeþitli sloganlar attý. Bina kapýlarýnýn açýlmamasý üzerine önce camlarý kýrarak içeriye göz yaþartýcý gaz atan polis, ardýndan da ‘’koçbaþý’’ olarak bilinen aletle kapýlarý kýrarak içeri girdi. Operasyonda, 34 kiþi gözaltýna alýndý. Ayrýca önceden belirlenen 2 evde de 2 kiþi yakalandý. ‘’DHKP/C terör örgütü üyesi olmak’’la suçlanan bu kiþiler arasýnda müzik grubu ‘’Grup Yorum’’un 3 üyesinin de bulunduðu öðrenildi. Polis, operasyon düzenlediði 4 adreste bulduðu bazý doküman ve belgelere el koydu. Ayrýca, bir derneðin bina giriþinde asýlý olan kýrmýzý bez parçasý da polis tarafýndan indirildi. Ýstanbul / aa

Gümrükte gözaltý sayýsý 66’ya çýktý n ÝSTANBUL’UN da aralarýnda bulunduðu 5 ilde düzenlenen rüþvet ve yolsuzluk operasyonunda, a ralarýnda gümrük çalýþaný ve yöneticileri ile firma yetkililerinin de olduðu gözaltý sayýsý 66’ya çýktý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul Malî Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, gümrüklerdeki rüþvet ve yolsuzluk iddialarýyla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda, Ýstanbul’un da aralarýnda bulunduðu 5 ilde gümrük müdürlüklerine yönelik eþ zamanlý operasyon düzenledi. Operasyonlarda, ‘’rüþvet’’, ‘’yolsuzluk’’ ve ‘’hayalî ihracat’’ iddiasýyla gözaltýna alýnan gümrük çalýþaný ve yöneticileri ile firma yetkilileri nin de aralarýnda bulunduðu 4’ü kadýn 66 kiþi, Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðüne ait araçlar ile Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürülerek saðlýk kontrolünden geçirildi. Ýstanbul / aa

Büyükçekmece'de fabrika yangýný n BÜYÜKÇEKMECE’DE araç yaðlarý üzeri ne üretim yapan fabrikada çýkan yangýn güçlükle kontrol altýna alýnýrken, fabrikada büyük çapta maddî hasar oluþtu. Alýnan bilgiye göre, Hadýmköy Akçaburgaz mevkiinde araç yaðlarý üzerine üretim yapan 3 katlý fabrikada çýkan yangýna Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcýlar, Baþak þehir, Arnavutköy ve Bakýrköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoðun uðraþlarý sonucunda kontrol altýna alýnarak söndürülen yangýn dolayýsýyla fabrikada büyük çapta maddî hasar oluþtu. Yangýnýn çýkýþ sebebini belirlemeye yönelik çalýþmalarýn sürdüðü ve yangýnda herhangi bir yaralanmanýn olmadýðý bildirildi. Ýstanbul / aa

5

MHP’de iki “kaset” istifasý daha OY KULLANILACAK GÜMRÜK KAPILARI—

Vatandaþlar Gürbulak, Sarp, Kapýkule, Habur, Ýpsala, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dereköy Karayolu gümrük kapýlarý; Þakirpaþa, Esenboða, Antalya, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Atatürk, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Erkilet, Dalaman, Bodrum-Milas-Güllük, Samsun, Trabzon Hava Limaný gümrük kapýlarý; Kuþadasý, Çeþme Deniz Limaný gümrük kapýlarýnda 24 saat oy kullanabilecek. Taþucu Deniz Limanýnda oy kullanma iþlemi ise 10.00 ile 02.00 saatleri arasýnda yapýlacak.

Gümrükte ilk oy YURTDIÞI SEÇMEN KÜTÜÐÜ'NE KAYITLI 2 MÝLYON 568 BÝN 977 SEÇMEN, 25 GÜMRÜK KAPISINDA KURULAN SANDIKLARDA OY VERMEYE BAÞLADI. 12 HAZÝRAN Milletvekili Genel Seçimi için gümrük kapýlarýnda oy kullanma iþlemi baþladý. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediði seçim takvimine göre, Yurtdýþý Seçmen Kütüðü’ne kayýtlý 2 milyon 568 bin 977 seçmen, 25 gümrük kapýsýnda kurulan sandýklarda oy vermeye baþladý. Seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dýþýnda herhangi bir kimlik belgesi kabul edilmeyecek. Gümrük kapýlarýnda Yurtdýþý Seçmen Kütüðüne kayýtlý olan vatandaþlar oy kullanabilecek. Seçmenler kütüðe kayýtlý olup olmadýklarýný YSK’nýn ‘’www.ysk.gov.tr’’ internet adresinin Yurtdýþý Seçmen Sorgulama bölümünden kontrol edebilecek. Oy kullanýlabilmesi için pasaportlarda ülkeye ‘’giriþ’’ veya ülkeden ‘’çýkýþ’’ yapýldýðýný gösteren damgalarýn bulunmasý gerekecek. Oy verme iþ lemi tamamlandýktan sonra Sandýk Kurulu Baþkaný pa saportun ilgili yerine ‘’Oy kullanmýþtýr’’ damgasý vuracak.

DEREKÖY’DE ÝLK OYU GURBETÇÝ YARAMIÞ KULLANDI Dereköy Sýnýr Kapýsý’na konulan 1 sandýkta da saat 08.00’de oy verme iþlemi baþladý. Ýlk oyu, 30 yýldýr Almanya’nýn Gütersloh þehrinde iþçi olarak çalýþan Kemal Yaramýþ kullandý. Yaramýþ, ülkenin geleceði için oy kul lanmanýn bir vatandaþlýk görevi olduðunu söyledi. Kýrklareli Ýl Seçim Kurulu Müdürü Ýbrahim Özkök de Dereköy Sýnýr Kapýsý’nda açtýklarý sandýkta 24 saat kesintisiz oy kullanýlabileceðini belirtti. Ankara / aa

45 YIL SONRA ÝLK OYUNU ÝPSALA’DA KULLANDI ÝPSALA Sýnýr Kapýsý’na konulan 1 sandýkta oy kullanma iþlemi baþladý. Ýpsala Sýnýr Kapýsý’nda ilk oyu 45 yýl sonra oy kullanmanýn mutluluðunu yaþadýklarý ifade eden Vatansever ailesi kullandý. Liber ve Mazlum Vatansever, Belçika’dan Ýstanbul’a geldiklerini belirterek, ‘’Biz aslýnda Kosovalýyýz. Ancak uzun zaman önce Türk vatandaþý olduk. Her Türkiye vatandaþý gibi oy kullanmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Ülkemiz için hayýrlý olsun’’ dedi. Ýpsala Sýnýr Kapýsý’nda oy kullanma iþlemi için gerekli düzenleme yapýldýðý ve personel görevlendirildiði kaydedildi.

UMREDEN GELDÝ OYUNU KULLANDI EÞÝ Fildes Yanýk ile birlikte umreden gelen ve Atatürk Havalimaný’nda sandýklar açýlýr açýlmaz ilk oy verenler arasýnda yer alan Adil Yanýk da Almanya’da yaþadýklarýný belirterek, ‘’Hayýrlý olsun. Hayýrlý bir görevi yerine getirdik. Karý koca umreye gittik, Türkiye’ye geliþimizde oy kullanmak da nasip oldu. Memlekete ve millete hayýrlar getirsin’’ dedi. Atatürk Havalimaný Dýþ Hatlar Terminali gidiþ katýna kurulan sandýklarda oyunu kullanan Muharrem Aslan da 31 yýldýr yaþadýðý Almanya’da kendisine ait bir þirketi bulunduðunu belirterek, ‘’Hayatýmda ilk kez oy kullanýyorum. Sandýklar bugün açýlmasa yine kullanamazdým. Hayýrlý olmasýný diliyorum’’ diye konuþtu. Atatürk Havalimaný ve diðer sýnýr kapýlarýnda, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlardan yurtdýþý seçmen kütüðünde kayýtlý olup, Türk pasaportunu ibraz edenler giriþ ve çýkýþ yaparken oylarýný kullanabilecek.

n MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Didinmez ile Ýstanbul eski Ýl Baþkaný Ýhsan Barutçu istifa etti. Edinilen bilgiye göre, bazý internet sitelerinde yer alan görüntülerinin ardýndan, partisinin Ýstanbul 1. Bölge 2. sýradan milletvekili adayý olan Didinmez, hem partideki görevinden hem de milletvekilliði adaylýðýndan, Ýstanbul 3. Bölge 4. sýra adayý Ýhsan Barutçu da milletvekilliði adaylýðýndan istifa etti. Kaset iddialarýna iliþkin, MHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Recai Yýldýrým ile Metin Çobanoðlu da 27 Nisanda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatý üzerine hem görevlerinden hem de milletvekili adaylýðýndan istifa etmiþti. Ankara / aa

LYS’ye ek baþvuru süresi bugün bitiyor n LÝSANS Yerleþtirme Sýnavlarý’na (LYS) ek baþvuru süresi bugün sona erecek. Sýnavý düzenleyen Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), daha önce 29 Nisan-6 Mayýs 2011 olarak belirlenen LYS baþvuru süresini 11 Mayýs Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar uzatmýþtý. Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý’nda (YGS) en az bir puan türünden 180 puan barajýný aþan üniversite adaylarý LYS’ye baþvurabilecek. LYS puan türleri ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylarýn, YGS’ye ek olarak LYS’lerden tercih edecekleri yükseköðretim programlarý için gerekli olanlara da girmeleri gerekiyor. LYS için ayrý bir kýlavuz bulunmuyor. 2011 Öð renci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzu LYS’ler de dahil, ÖSYS ile ilgili tüm ilke ve kurallarý kapsýyor. Adaylarýn baþvurmadan önce bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011’de toplam beþ oturumda düzenlenecek. LYS, YGS’den farklý olarak yalnýz 81 il merkezi ve Lefkoþa’da yapýlacak. Ankara / aa


6

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

YURT HABER

HABERLER

Emniyet amiri, aldýðý darbeyle yaralandý nERZURUM’UN Ka­ra­ya­zý­ il­çe­sin­de­ çý­kan­ kav­ga­yý­ a­yýrt et­mek­is­te­yen­il­çe­em­ni­yet­a­mi­ri,­ka­fa­sý­na­al­dý­ðý­dar­bey­le­ya­ra­lan­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Ka­ra­ya­zý­il­çe­mer­ke­zin­de­he­nüz­kim­lik­le­ri­tes­bit­e­di­le­me­yen­i­ki­kom­þu­a­ra­sýn­da­tar­týþ­ma­çýk­tý.­Çý­kan­tar­týþ­ma­nýn­kav­ga­ya­dö­nüþ­me­si­ü­ze­ri­ne­i­ki­kom­þu­nun­a­i­le­fert­le­ri­bir­bir­le­ri­ni­darp et­me­ye­ baþ­la­dý.­ Bu­nun­ ü­ze­ri­ne­ çý­kan­ kav­ga­yý­ ön­le­mek ü­ze­re­ e­kip­ler­le­ bir­lik­te­ o­lay­ ye­ri­ne­ gi­den­ Ýl­çe­ Em­ni­yet A­mi­ri­Baþ­ko­mi­ser­A­li­Ka­ra­taþ,­i­ki­a­i­le­nin­men­sup­la­rýy­la ko­nuþ­tu­ðu­ sý­ra­da,­ ka­pý­ ar­ka­sýn­da­ e­lin­de­ ke­ser­ bu­lu­nan ak­lî­den­ge­si­bo­zuk­bir­ki­þi­nin­sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­dý.­Ka­fa­sý­na­al­dý­ðý­dar­bey­le­ya­ra­la­nan­Ka­ra­taþ,­Böl­ge­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­ Has­ta­ne­si’nde­ te­da­vi­ al­tý­na­ a­lýn­dý.­ Ka­ra­taþ’ýn sað­lýk­du­ru­mu­nun­i­yi­ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­­Erzurum /­a­a

Facebook’ta dolandýrýldý nESKÝÞEHÝR’DE bir­ka­dýn,­sos­yal­pay­la­þým­si­te­sin­de­ta­nýþ­tý­ðý­ve ev­len­me­ye­ka­rar­ver­di­ði­ki­þi­ta­ra­fýn­dan­120­bin­li­ra do­lan­dý­rýl­dý­ðý­id­di­a­sýy­la­po­li­se­baþ­vur­du.A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­po­li­se­baþ­vu­ran­ku­a­för­Ne­ri­man­D.­(45),­sos­yal­pay­la­þým­si­te­si­Fa­ce­bo­ok’ta­ta­nýþ­tý­ðý­ve­ken­di­si­ni­dok­tor­o­la­rak ta­ný­tan­þüp­he­li­M.­E.­(38)­i­le­ev­len­me­ye­ka­rar­ver­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.­Ne­ri­man­D,­bu­sü­re­de­M.­E’nin­borç­pa­ra­is­te­me­si ü­ze­ri­ne­he­sa­bý­na­de­ði­þik­za­man­lar­da­120­bin­li­ra­ya­týr­dý­ðý­ný,­o­na­u­la­þa­ma­yýn­ca­do­lan­dý­rýl­dý­ðý­ný­an­la­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­O­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­baþ­la­týl­dý.­­Eskiþehir / aa

Bozyazý ve Tekeli’de konferans veren Ýslâm Yaþar, Bediüzzaman’ýn þahsiyetinin ve maneviyatýnýn oluþmasýnda ailesinin büyük rol oynadýðýna dikkat çekti. FOTOÐRAFLAR: MEHMED KAPLAN, HÜSEYÝN KÜÇÜKOÐLU, FEYZULLAH ADIYAMAN

Bozyazý ve Tekeli’de Bediüzzaman rüzgârý MERSÝN’ÝN ÝKÝ GÜZÝDE BELDESÝ BOZYAZI VE TEKELÝ’DE DÜZENLENEN SAÝD NURSÎ’YÝ ANMA PROGRAMINDA, “ÝSLÂM TOPLUMLARININ GELECEÐÝ VE DÜNYA BARIÞI” KONUÞULDU. þet­li­za­man­lar­da,­ken­di­si­nin­Al­lah’ý­ta­ný­ma­sý­nýn,­Pey­gam­ber­sev­gi­si­ni­ha­ya­ta­yer­leþ­tir­me­si­nin­ne­ti­ce­si­ol­du­ðu­nu­nak­le­den­Ya­þar­“Ýþ­te­Sa­id­Nur­sî­bu­nun­i­çin­a­ný­lý­yor.­Al­lah­ve­Pey­gam­ber­sev­gi­si­ni­te­mel­yap­tý­ðý,­Pey­gam­be­rî­bir­ha­yat­tar­zý­ný­mo­del­ka­bul­et­ti­ði­i­çin­in­san­lar­ta­ra­fýn­dan­a­ný­lý­yor­ve­be­nim­se­ni­yor”­de­di.

ZÜBEYÝR ERGENEKON BOZYAZI/TEKELÝ-MERSÝN

Kazada yaralanan evli çift hastaneye kaldýrýldý. FOTOÐRAF: AA

Otomobil, çarptýðý aðaçta asýlý kaldý nKONYA’DA mi­sa­fir­lik­ten­dö­nen­ye­ni­ev­li­çif­tin­bu­lun­du­ðu o­to­mo­bil,­çarp­tý­ðý­a­ðaç­ta­a­sý­lý­kal­dý.­A­raç­ta­ki­i­ki­ki­þi,­it­fa­i­ye­ve­sað­lýk­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­kur­ta­rýl­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Rem­zi­Da­dak­(25)­i­da­re­sin­de­ki­42­LZ­324­plâ­ka­lý­o­to­mo­bil,­mer­kez­Ka­ra­tay­il­çe­si­Fe­tih­Cad­de­si’nde sü­rü­cü­nün­di­rek­si­yon­ha­ki­mi­ye­ti­ni­kay­bet­me­si­so­nu­cu kal­dý­rým­da­ki­a­ða­ca­çarp­tý.­Çarp­ma­nýn­þid­de­tiy­le­o­to­mo­bil­a­ðaç­ta­a­sý­lý­kal­dý.A­raç­i­çin­de­sý­ký­þan­Cen­net­Da­dak (24),­çev­re­de­ki­le­rin­de­yar­dý­mýy­la­çý­kar­tý­la­rak­am­bu­lans­la­Kon­ya­Me­ram­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Sü­rü­cü­Rem­zi­Da­dak­i­se­vinç­yar­dý­mýy­la­in­di­ri­len a­raç­tan­it­fa­i­ye­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­çý­ka­rý­la­rak,­e­þi­nin­kal­dý­rýl­dý­ðý­has­ta­ne­ye­gö­tü­rül­dü.­Ya­ra­lý­la­rýn­ha­ya­tî­teh­li­ke­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­bil­di­ril­di.­Konya / aa

Ýstanbul trafiðinde 3 milyon araç var nÝSTANBUL’DAKÝ Ka­ra­yo­lu­Gü­ven­li­ði­ve­Tra­fik­Haf­ta­sý kut­la­ma­ faaliyet­le­ri­ kap­sa­mýn­da,­ Tak­sim­ Cum­hu­ri­yet A­ný­týn­da­ tö­ren­ dü­zen­len­di.­Ýs­tan­bul­Va­li­Yar­dým­cý­sý­A­li Ba­koð­lu’nun­Ýs­tan­bul­Va­li­li­ði­çe­len­gi­ni­Tak­sim­Cum­hu­ri­yet A­ný­tý­na­bý­rak­ma­sýy­la­baþ­la­yan­tö­ren­de,­say­gý­du­ru­þun­da­bu­lu­nul­du­ve­po­lis­ban­do­su­eþ­li­ðin­de­Ýs­tik­lâl­Mar­þý­o­kun­du. Ba­koð­lu­ve­be­ra­be­rin­de­ki­ler,­da­ha­son­ra­faaliyet­ler­kap­sa­mýn­da­Tak­sim­Mey­da­ný’nda­bu­lu­nan­‘’Ço­cuk­Tra­fik­E­ði­tim O­to­bü­sü’’nü­ge­ze­rek­yet­ki­li­ler­den­bil­gi­al­dý.­Ba­koð­lu,­yak­la­þýk­15­mil­yon­ki­þi­nin­ya­þa­dý­ðý­Ýs­tan­bul’da­3­mil­yo­na­ya­kýn­a­ra­cýn­tra­fik­te­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ba­koð­lu,­‘’Po­li­si­mi­zin­bü­yük öz­ve­ri­ve­ça­lýþ­ma­la­rý­na­rað­men­ma­a­le­sef­tra­fik­dü­zen­le­me­sin­de­ba­zý­ek­sik­lik­le­ri­miz­bu­lun­mak­ta­dýr’’­de­di.­Va­tan­daþ­la­rýn­ö­zel­a­raç­la­rý­ný­ter­cih­et­me­si­nin­tra­fik­yo­ðun­lu­ðu­nu­art­týr­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ba­koð­lu,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Top­lu­ta­þý­ma a­raç­la­rý­na,­ö­zel­lik­le­de­niz­u­la­þý­mý­na­da­ha­faz­la­ö­nem­ver­me­miz­ge­re­ki­yor.­Bu­a­ra­da­son­yýl­lar­da­top­lu­ta­þý­ma­a­raç­la­rý­na be­le­di­ye­le­ri­miz­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­ö­ne­mi­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz. Ö­zel­lik­le­met­ro­büs­ve­met­ro­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­Ýs­tan­bul’da­tra­fi­ði­a­zal­ta­ca­ðý­na­i­na­ný­yo­ruz.­Yýl­lýk­yak­la­þýk­200­can­kay­bý­na, on­bin­ler­ce­ya­ra­lan­ma­la­ra­ve­mil­yon­lar­ca­TL’lik­mad­dî­ha­sar­lý­ka­za­ya­sebep­o­lan­or­ta­mýn­gi­de­ril­me­si­bü­yük­he­de­fi­miz­dir.­Bu­doð­rul­tu­da,­ge­rek­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­müz­ge­rek­se be­le­di­ye­le­ri­miz­le­iþ­bir­li­ði­ya­pa­rak­ka­za­la­rý­en­a­za­in­dir­me­yi­a­maç­lý­yo­ruz.’’­Ba­koð­lu,­ka­za­la­rýn­sü­rü­cü­ya­da­yol­ha­ta­la­rý dolayýsýyla­mey­da­na­gel­di­ði­ni­an­la­ta­rak,­in­san­la­rýn­kü­çük yaþ­tan­i­ti­ba­ren­bi­linç­len­di­ril­me­siy­le,­ka­za­sa­yý­sý­nýn­en­a­za­in­di­ri­le­bi­le­ce­ði­ne­i­nan­dý­ðý­ný­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­Ýstanbul / aa

Peru parasýyla dolandýrýcýlýk nANTALYA’DA de­ðe­ri­dü­þük­Pe­ru­pa­ra­sý­ný­va­tan­daþ­la­ra ‘’av­ro’’­ di­ye­ve­re­rek­do­lan­dý­rý­cý­lýk­yap­tý­ðý­ö­ne­sü­rü­len bir­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­son­gün­ler­de­155­Po­lis­Ým­dat­Hat­tý’na­ge­len­çok­sa­yý­da­ih­ba­rý­de­ðer­len­di­ren­Yan­ke­si­ci­lik­ve­Do­lan­dý­rý­cý­lýk­Bü­ro­A­mir­li­ði­e­kip­le­ri,­de­ðe­ri­dü­þük­Pe­ru­pa­ra­sý­ný­ ‘’av­ro’’­ gi­bi­gös­te­rip­do­lan­dý­rý­cý­lýk­yap­tý­ðý­ö­ne­sü­rü­len­F.­A’yý­(29)­bir iþ­ye­rin­de­ su­çüs­tü­ ya­ka­la­dý.­ Zan­lý­nýn­ ken­di­si­ni­ yurt­dý­þýn­da­ya­þý­yor­gi­bi­ta­ný­ta­rak,­de­ðe­ri­dü­þük­Pe­ru­pa­ra­sý­ný, ö­zel­lik­le­yaþ­lý­es­na­fa­Av­ru­pa­Bir­li­ði’nin­ye­ni­pa­ra­sý­di­ye ta­nýt­tý­ðý­ve­de­ðe­rin­den­faz­la­þe­kil­de­Türk­li­ra­sý­na­çe­vir­di­ði­id­di­a­e­dil­di.­Zan­lý­nýn­bu­þe­kil­de­3­ki­þi­yi­2­bin­500­li­ra­do­lan­dýr­dý­ðý­ö­ne­sü­rül­dü.­Po­lis­e­kip­le­ri­þi­kâ­yet­çi­sa­yý­sý­nýn­ ar­ta­bi­le­ce­ði­ni­ be­lir­te­rek,­ de­ðe­ri­ dü­þük­ Pe­ru­ pa­ra­sý ko­nu­sun­da­es­na­fý­u­yar­dý.­­Antalya / aa

GEÇTÝÐÝMÝZ gün­ler­de­Mer­sin’in­i­ki­gü­zi­de­bel­de­si­Boz­ya­zý’da­ve­Te­ke­li’de­Sa­id­Nur­sî’yi­an­ma­prog­ra­mý­dü­zen­len­di.­ “Sa­id­Nur­sî’ye­gö­re­ Ýs­lâm­ Top­lum­la­rý­nýn­ ge­le­ce­ði­ ve­ Dün­ya ba­rý­þý­ko­nu­lu”­prog­ra­ma,­Boz­ya­zý­lý­lar­ve­Te­ke­li­ler­el­i­lân­la­rý­i­le­ve­yer­le­þim­ye­ri­nin­de­ði­þik­böl­ge­le­rin­de­yer­a­lan­bil­bo­ard­la­ra­a­sý­lan i­lân­lar­i­le­dâ­vet­e­dil­di­ler. Prog­ram­söz­le­rin­en­gü­ze­li­Ku­r'ân-ý­Ke­rim­i­le baþ­la­dý.­Su­nu­cu­lu­ðu­nu­Ab­dül­ke­rim­Çöm­çe’nin,­a­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­sý­ný­Sü­ley­man­U­çar’ýn yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­dan­son­ra­Ri­sâ­le-i­Nur­Ens­ti­tü­sü­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­ “As­ya­nýn­Bah­tý­nýn Mif­ta­hý” ko­nu­lu­vi­de­o­ça­lýþ­ma­sý­il­gi­i­le­iz­len­di.­4. Sý­ný­fa­gi­den­Ha­san­Hü­se­yin’in­Üs­ta­da­ken­di­si­nin­yaz­dý­ðý­þi­i­ri­o­ku­ma­sýy­la­renk­le­nen­prog­ram­dan­son­ra­kür­sü­ye­Ýs­lâm­Ya­þar­dâ­vet­e­dil­di. Sa­yýn­Ya­þar,­ko­nuþ­ma­sý­na­ba­har­da­ki­di­ri­liþ­i­le baþ­la­dý.­Fark­lý­ba­har­tab­lo­la­rý­na­na­zar­la­ra­su­nan Ya­þar­“Ýn­san­da­mey­ve­ye­dur­ma­dan­çi­çek­çi­çek aç­ma­lý­dýr.­Et­ra­fý­na­gü­zel­ko­ku­lar­saç­ma­lý­dýr.­Bu çi­çek­ler­de­ma­ne­vî­ba­har­lar­da­a­çar”­de­di. Be­di­üz­za­man’ýn­þah­si­ye­ti­nin­ve­ma­ne­vi­ya­tý­nýn­o­luþ­ma­sýn­da­a­i­le­si­nin­bü­yük­rol­oy­na­dý­ðý­na­ dik­kat­ çe­ken­ Ya­þar,­ “Mad­dî­ o­la­rak hiç­bir­ kon­for­ bu­lun­ma­yan­ o­ ev­de­ o­ de­re­ce bir­ ma­ne­vî­ kon­for­ or­ta­mý­ te­sis­ e­dil­miþ­ ki, Kü­çük­Sa­id­Pey­gam­be­ri­(asm)­rü­ya­sýn­da­gö­re­bi­li­yor­ve­Ab­dül­ka­di­ri­Gey­la­ni­Haz­ret­le­ri­nin­ken­di­si­ne­‘kay­bo­lan­ce­viz­le­ri­ni­Fa­ti­ha­o­ku­ma­ kar­þý­lý­ðý­ bul­dur­ma­sý­ný’­ tek­lif­ e­de­bi­le­cek­ka­dar­ya­kýn­his­se­de­bi­li­yor”­de­di. Gü­nü­müz­de­ki­ço­cuk­la­rýn­te­le­viz­yo­na,­bil­gi­sa­ya­ra­ve­in­ter­ne­te­tes­lim­e­dil­di­ði­ni­an­la­tan­Ya­þar “Ýn­sa­nýn­ye­tiþ­ti­ði­a­i­le­or­ta­mý­çok­ö­nem­li­dir” di­ye­rek­Be­di­üz­za­man’ýn­an­ne­ve ba­ba­sý­nýn­bu­ko­nu­da­ki­du­yar­lý­lý­ðý­na­dik­kat çek­ti.­Be­di­üz­za­man’ýn­an­ne­ve­ba­ba­sý­nýn­tak­va­la­rý­na­de­ði­nen­Ya­þar,­an­ne­si­nin­Kü­çük­Sa­i­d'i­hiç­bir­za­man­ab­dest­siz­em­zir­me­di­ði­ni na­za­ra­sun­du­ve­de­va­mýn­da­þun­la­rý­di­le­ge­tir­di:­“An­ne­nin­ruh­ha­li­em­zir­di­ði­süt­va­sý­ta­sý i­le­ço­çu­ða­in­ti­kal­e­der.­An­ne­hü­zün­lü­i­se em­zi­ri­len­ço­çuk­üz­gün­o­lur.­An­ne­hýr­çýn­i­se çocuk­hýr­çýn­la­þýr.­Ab­dest­a­la­rak­ma­ne­vî­yön­den­fe­rah­la­mýþ­bir­an­ne­nin­em­zir­di­ði­ço­cuk i­se­ma­nen­ve­ma­ne­vi­yat­o­la­rak­ra­hat­lar.”

Eskiþehir Hapishanesinden görünenler hâlâ yaþanýyor Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­Es­ki­þe­hir­Ha­pis­ha­ne­si­nin­pen­ce­re­sin­den­gör­dü­ðü­ve­ken­di­si­ni­de­rin­dü­þün­ce­le­re­i­ten­hal­le­rin­bu­gün 23­Ni­san,­19­Ma­yýs,­vb.­gi­bi­kut­la­ma­lar­va­sý­ta­sý­i­le­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­de­ði­þik­ký­ya­fet­ler­giy­di­ri­lip­hal­kýn­hu­zu­ru­na­çýk­ma­la­rý­i­le­de­vam­et­ti­ði­ni­be­lir­ten­Ya­þar,­þer­o­dak­la­rý­nýn­fa­a­li­yet­le­ri­ne­de­vam­et­tik­le­ri­ni­ak­tar­dý.

“Ayasofya açýlmalý!” Ýslâm Yaþar programdan sonra kitaplarýný imzaladý ve okuyucularý ile kýsaca sohbet etti.

Kelebekler yanmasýn Üs­ta­dýn­ha­ya­týn­dan­ke­sit­ler­su­nan­Ya­þar, dik­ka­ti­ni­çe­ken­ö­nem­li­­bir­ha­tý­ra­yý­þöy­le­nak­let­ti:­“Be­di­üz­za­man­kü­çük­yaþ­lar­da­i­ken­i­da­re lam­ba­sý­nýn­et­ra­fýn­da­ý­þý­ða­a­þýk­do­la­þýp­ar­dýn­dan ý­þý­ða­de­yip­ve­fat­e­den­ke­le­bek­le­ri­gö­rür.­Bun­dan­kal­bi­mah­zun­o­lur­ve­ba­ba­sý­na­‘bu­ý­þý­ðýn et­ra­fý­na­bir­per­de­ge­re­lim,­böy­le­ce­ke­le­bek­ler­ý­þýk­tan­is­ti­fa­de­et­sin­ler­a­ma­yan­ma­sýn­lar’ der.­Ba­ba­sý­Kü­çük­Sa­id’in­bu­bü­yük­ve­ma­-

su­ma­ne­ is­te­ði­ni­ dik­ka­te­ a­lýr­ ve­ Kü­çük­ Sa­id’in­ is­te­ði­ni­ ye­ri­ne­ ge­ti­rir.­ Sa­id’in­ kal­bin­de yer­le­þen­ bu­ þef­kat­ i­le­ri­ki­ ha­ya­týn­da­ Ri­sâ­le-i Nur­la­rý­ yaz­mak­la,­ ce­hen­nem­ i­le­ in­san­la­rýn a­ra­sý­na­bir­per­de­ör­me­si­ni­ne­ti­ce­ve­rir.”

“Bediüzzaman, Peygamberimizin takipçisi olduðu için anýlýyor” Be­di­üz­za­ma­nýn­bir­çok­yer­de­a­nýl­ma­sý­nýn, her­ke­sin­dün­ye­vî­ar­zu­lar­pe­þi­ne­düþ­tü­ðü­deh­-

A­ya­sof­ya’nýn­a­çý­lý­þý­nýn­ “fecr-i­sa­dý­ðýn” ve nur­lu­gün­le­rin­baþ­lan­gý­cý­o­la­ca­ðý­ný­be­lir­ten Ya­þar,­Be­di­üz­za­man’ýn­a­hir­öm­rü­ne­ka­dar­bu is­te­ðin­de­ka­rar­lý­ol­du­ðu­nu­ak­tar­dý.­Ve­“Fet­hin sem­bo­lü­o­la­rak­ca­mi­ye­çev­ri­len­A­ya­sof­ya,­a­sýl mak­sa­dý­na­uy­gun­þe­kil­de­kul­la­nýl­ma­lý­dýr.­A­ya­sof­ya’nýn­i­ba­de­te­a­çýl­ma­sý­Ýs­lâm’ýn­gü­zel gün­le­ri­nin­ha­ber­ci­si­dir”­de­di. Ýl­gi­ve­me­rak­i­le­ta­kip­e­den­prog­ram­dan­son­ra,­Ya­þar­ki­tap­la­rý­ný­im­za­la­dý­ve­o­ku­yu­cu­la­rý­i­le ký­sa­ca­soh­bet­et­ti.­Prog­ram­da­Er­dem­li­Ye­ni As­ya­Bü­ro­su­ki­tap­ser­gi­si­aç­tý.

Geleneksel Tekeli pikniði

Tekeli Yeni Asya temsilciliðinin geleneksel hale getirdiði pikniðe Ýslâm Yaþar da katýldý.

YENÝ ASYA Böl­ge­ Tem­sil­ci­ler­ top­lan­tý­sý­nýn­ da­ ay­ný­ gü­ne gel­me­si­se­ven­le­ri­bu­luþ­tur­du.­Boz­ya­zý’da­a­çý­lan­hiz­met­mer­ke­zi­teb­rik­e­di­lir­ken,­ih­ti­yaç­la­rýn­bir­an­ön­ce­el­bir­li­ði­i­le­gi­de­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­kay­de­dil­di.­Te­ke­li­Ye­ni­As­ya­Tem­sil­ci­li­ði­nin­ ge­le­nek­sel­ ha­le­ ge­tir­di­ði­ pik­nik­ de­ Ýs­lâm­ Ya­þar’ýn­ ve mi­sa­fir­le­rin­ ka­tý­lý­mý­ i­le­ ger­çek­leþ­ti­ril­di.­ Ye­þil­lik­ler­ a­ra­sýn­da ya­pý­lan­pik­nik­kay­naþ­ma­ya­vesile­ol­du.­Pik­ni­ðe­ka­tý­lan­lar,­bu gü­zel­pik­ni­ði­ter­tip­e­dip­dost­la­rý­bir­a­ra­ya­ge­ti­ren­ter­tip­he­ye­ti­ne­ te­þek­kür­le­ri­ni­ sun­du­lar.­ Ay­rý­ca­ pik­ni­ðe­ ra­hat­sýz­lý­ðý sebebi­i­le­ka­tý­la­ma­yan­muh­te­rem­A­rif­Kýr­i­çin­de­duâ­ta­lep e­dil­di.­Çev­re­il­ve­il­çe­ler­den­ge­len­le­rin­ka­tý­lý­mý­i­le­ger­çek­le­þen­prog­ra­ma­mer­hum­Zü­be­yir­Gün­dü­zalp’in­kar­de­þi­Hay­dar­Gün­dü­zalp’te­iþ­ti­rak­et­ti.­Ka­tý­lým­cý­lar­“Boz­ya­zý­ve­Te­ke­li”­bel­de­le­rin­de­ki­hiz­met­gay­re­tin­den­duy­duk­la­rý­mem­nu­ni­ye­ti­di­le­ge­tir­di­ler­ve­hiz­met­le­ri­nin­de­va­mý­i­çin­du­â­et­ti­ler.

Kütahya’daki siyanür barajý kontrol altýnda KÜTAHYA VALÝSÝ KENAN ÇÝFTÇÝ, SÝYANÜR BARAJINDAKÝ ÇÖKME ÝLE ÝLGÝLÝ HERHANGÝ BÝR RÝSKÝN BULUNMADIÐINI SÖYLEDÝ. KÜTAHYA Va­li­si­Ke­nan­Çift­çi,­gü­müþ­ü­re­ti­lip iþ­le­nen­te­sis­te­ki­si­ya­nür­lü­su­yun­bu­lun­du­ðu ba­raj­da­ki­çök­me­ye­i­liþ­kin,­‘’Þu­an­i­ti­ba­riy­le hal­ký­mý­zý,­böl­ge­yi­te­dir­gin­e­de­cek­her­han­gi bir­risk­yok­tur,­o­la­yý­ta­ma­men­kon­trol­al­tý­na al­dýk’’­de­di.­Va­li­lik­te­ba­sýn­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­yen­Çift­çi,­7­Ma­yýs­ta­E­ti­Gü­müþ­A.Þ’ye­­a­it­si­ya­nür­lü­a­týk­su­bu­lu­nan­ba­raj­da­ki­ha­vuz­la­rýn a­ra­sýn­da­ki­bir­set­te­ya­rýl­ma­mey­da­na­gel­di­ði­ni ha­týr­la­ta­rak,­o­la­yýn­ar­dýn­dan­top­lan­tý­lar­ya­pýl­dý­ðý­ný­ve­her­tür­lü­ted­bi­rin­a­lýn­dý­ðý­ný­söy­le­di. Çev­re­ve­Or­man­Ba­ka­ný­Vey­sel­E­roð­lu­baþ­kan­lý­ðýn­da­ön­ce­ki­gün­i­kin­ci­top­lan­tý­nýn­ger­çek­leþ­ti­ril­di­ði­ni­hatýrla­tan­Çift­çi,­a­lý­nan­ve­a­lýn­ma­sý­plan­la­nan­tedbirle­rin­gö­rü­þül­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­Va­li­Çift­çi,­o­lay­gü­nü­re­gü­la­tör­den­sis­te­me­su­gi­ri­þi­ke­si­le­rek­fab­ri­ka­nýn­ü­re­ti­mi­nin­dur­du­rul­du­ðu­nu,­a­týk­de­po­la­ma te­si­si­nin­to­pog­ra­fik­o­la­rak­en­alt­ko­tun­da­yer

a­lan­1­nu­ma­ra­lý­ha­vu­za­a­it­se­tin­güç­len­di­ril­me­si­ne­baþ­lan­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­söz­le­ri­ne þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Ý­kin­ci­ve­ü­çün­cü­ha­vuz­a­ra­sýn­da­ki­set­ya­rý­lýn­ca­ha­vuz­la­rýn­ü­ze­rin­de çok­­ha­fif­si­ya­nür­bi­ri­kin­ti­le­ri­ol­du.­OD­TÜ he­ye­ti­nin­ra­po­ru­na­gö­re­en­alt­ve­en­­üst­te­ki set­ler­de­güç­len­dir­me­baþ­la­dý.­5­nu­ma­ra­lý­ta­mam­lan­ma­mýþ­ha­vuz­var­dý.­Bu­ra­ya­da­je­o­mem­bran­se­ril­me­si­ve­kil­dö­þen­me­si­ne­baþ­lan­dý.­Bu­ça­lýþ­ma­10­gün­de­bi­ti­ri­le­cek­ve­ba­raj­da­ki­faz­la­su­bu­ra­ya­tah­li­ye­e­di­le­cek. Bir­yan­dan­bu­ça­lýþ­ma­la­rý­ya­par­ken,­di­ðer yan­dan­çev­re­de­ki­bütün­su­nu­mu­ne­le­ri­ni­al­dýr­dýk.­Dün­bu­nu­mu­ne­le­rin­ra­po­ru­Bur­sa­Ýl Halk­Sað­lý­ðý­­La­bo­ra­tu­va­rýn­dan­bi­ze­gön­de­ril­di.­Ýn­sa­nî­Tü­ke­tim­A­maç­lý­Su­lar­Hak­kýn­da­ki Yö­net­me­lik­u­ya­rýn­ca­her­han­gi­bir­so­run­ol­ma­dý­ðý­be­yan­e­dil­di.­Þu­an­i­ti­ba­riy­le­hal­ký­mý­zý, böl­ge­yi­te­dir­gin­e­de­cek­her­han­gi­bir­risk­yok­-

tur,­o­la­yý­ta­ma­men­kon­trol­al­tý­na­al­dýk.’’ Uz­man­lar­dan­o­lu­þan­ta­kip­ve­iz­le­me­he­ye­ti­nin­24­sa­at­du­ru­mu­kon­trol­et­ti­ði­ni,­bu­nun de­ne­ti­mi­i­çin­ay­rý­ca­Va­li­Yar­dým­cý­sý­Cen­giz Ho­ro­zoð­lu­baþ­kan­lý­ðýn­da­bir­he­yet­o­luþ­tu­rul­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ke­nan­Çift­çi,­bü­tün­he­sap­la­ma­la­rýn­ya­pýl­dý­ðý­ný­ve­ek­ted­bir­le­rin­ha­zýr­va­zi­yet­te­bek­le­til­di­ði­ni­söy­le­di.­Va­li­Çift­çi,­bir­ga­ze­te­ci­nin,­‘’Þid­det­li­yað­mur­yað­ma­sý du­ru­mun­da­ ne­ ya­pýl­ma­sý­nýn­ plan­lan­dý­ðý­ný’’ sor­ma­sý­ ü­ze­ri­ne,­ ‘’Ba­ra­jýn­ et­ra­fýn­da­ bü­yük yað­mur­hen­dek­le­ri­var.­Et­raf­tan­ge­len­su­lar bu­yað­mur­hen­dek­le­ri­va­sý­ta­sýy­la­ba­raj­dý­þý­na­ gi­di­yor.­ Þu­ an­ i­ti­ba­riy­le­ ta­þý­na­cak­ yað­mur­ su­la­rý­nýn­ ba­ra­ja­ gir­me­si­ müm­kün­ de­ðil.­Üst­ten­ya­ðan­yað­mur­ta­bi­ki­ba­ra­ja­gi­ri­yor.­Bu­nun­da­ön­le­mi­a­lýn­dý.­Yað­mur­su­la­rý 3.5­mil­yon­met­re­küp­lük­5­nu­ma­ra­lý­ha­vu­za ve­ri­le­cek’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­

KÖYLÜLER BÝLGÝLENDÝRÝLDÝ TEDBÝRLERÝN eþ zamanlý yürütüldüðünü dile getiren Çiftçi, önceki akþam çevredeki Aliköy beldesi ve Köprüören, Kýzýlcakaya, Gümüþ köylerine giderek vatandaþlara yapýlan ve yapýlacak çalýþmalarý anlattýðýný, köylülerin gerçekleþtirilen çalýþmalarý görüp kendilerine teþekkür ettiðini sözlerine ekledi. Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu baþkanlýðýnda il yöneticileri ve uzmanlarýn katýlýmýyla yapýlan toplantýnýn tutanaðý da basýn mensuplarýna daðýtýldý. Barajlarýndan dýþarýya herhangi bir atýk suyun ve atýðýn taþmadýðý, insan ve çevre saðlýðý açýsýndan bir risk ol madýðýnýn tesbit edildiði ifade edilen tuta nakta, 7 Mayýs’a tedbiren faaliyeti durdurulan tesisin, belirlenen tedbirlerin tamamý tamamlanýncaya kadar iþletmeye alýnmamasýna karar verildiði bildirildi. Kütahya / aa


Y

DÜNYA

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

7

Bosna’da aðýr siyasî kriz BOSNA-HERSEK’TE, 1995 YILINDA ÝMZALANAN DAYTON BARIÞ ANLAÞMASI’NDAN BU YANA “EN AÐIR KRÝZ” YAÞANIYOR.

Bosna'daki savaþta binlerce Boþnak, etnik soykýrýma maruz kalmýþtý. Çok sayýda masum Bosnalý toplama kamplarýnda zülme uðrayýp ölmüþtü.

KAMPLARDA ÖLENLER ANILDI BOSNA’DAKÝ savaþ sýrasýnda (1992-1995) Priyedor kentindeki Omarska Toplama Kampý’nda ölen yaklaþýk 700 sivil Boþnak, törenle anýldý. Omarska Toplama Kampý’nda vefat edenler anýsýna düzenlenen törene, Bosna Hersek Üçlü Devlet Baþkanlýðý Konseyi’nin Boþnak Üyesi Bakir Ýzzetbegoviç, Hýrvat Üye Jelyko Komþiç, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliði Müsteþarý Emre Zeki Karagöl, Toplama Kamplarýnda Bulunanlar Derneði Baþkaný Murat Tahiroviç ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Bakir Ýzzetbegoviç, yaptýðý konuþmada, tarihin tekerrür etmemesi için Omarska ve benzer yerlerde yaþananlarýn hiçbir zaman unutulmamasý gerektiðini ifade etti. Ýzzetbe goviç, din, dil ve ýrkýna bakmaksýzýn hiçbir masum insanýn Omarska Toplama Kampý’nda yaþananlarý yaþamasýný istemediklerini ve buna bir daha müsaade etmeyeceklerini vurguladý. Saraybosna / aa

BOSNA-HERSEK’TE “dev­let­se­vi­ye­sin­de­ki mah­ke­me­ve­sav­cý­lýk­la­rýn­yet­ki­le­ri­ni­o­to­nom­ya­pý­la­ra­dev­ret­me­yi”­ön­gö­ren­Sýrp­la­rýn­al­dý­ðý re­fe­ran­dum­ka­ra­rý­i­le­Hýr­vat­la­rýn­ü­çün­cü­en­ti­te­ (ö­zerk­ya­pý) ta­lep­le­ri,­ül­ke­ye­zor­gün­ler ya­þa­tý­yor.­Bos­na-Her­sek,­1995 yý­l ýn­d a­si­l ah­l a­r ý­sus­t u­r an Day­ton­Ba­rýþ­Ant­laþ­ma­sý’ndan­son­ra­ki­16­yý­lýk sü­re­i­çin­de­en­a­ðýr­si­ya­si kri­zi­ni­son­ay­lar­da­ya­þa­ma­ya­baþ­la­dý.­Ül­ke­de­3­E­kim’de­ya­pý­lan­ge­nel­se­çim­le­rin­ar­dýn­dan­dev­let se­vi­ye­sin­de­he­nüz­hü­kü­me­tin­ku­ru­la­ma­ma­sý,­e­ko­no­mik ba­kým­dan­zor­gün­ler­ya­þa­yan­hal­kýn so­run­la­rý­nýn­çö­zü­mü­nü­da­ha­zor­ha­le ge­ti­ri­yor.­Ýþ­siz­li­ðin­yüz­de­42’ler­de­ol­du­ðu­ül­ke­de,­bir­yan­dan­Bos­na­lý­Sýrp­la­rýn­al­dý­ðý­“re­fe­ran­dum”­ka­ra­rý,­di­ðer­yan­dan­mil­li­yet­çi­Hýr­vat­la­rýn­“ü­çün­cü­en­ti­te”­(o­to­nom­ya­pý)­ta­lep­le­ri,­sa­va­þýn­ar­dýn­dan­güç­lük­le­te­sis­e­di­len­ül­ke­de­ki­iç­ba­rý­þý­teh­dit­e­di­yor.­Bos­na-Her­sek’te­u­zun yýl­lar­dýr­ya­þa­yan­si­ya­si­a­na­list­Or­han­Türk­me­noð­lu, yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Sýrp­li­de­ri­Mi­lo­rad­Do­dik’in­tek­li­fiy­le­13­Ni­san’da­Sýrp­Cum­hu­ri­ye­ti’nin­Halk­lar­Mec­li­si’nde­al­dý­ðý­re­fe­ran­dum­ka­ra­rý­nýn,­u­fuk­ta­ku­rul­ma­sý bek­le­nen­dev­let­dü­ze­yin­de­ki­hü­kü­me­ti­“en­a­zýn­dan þim­di­lik”­ta­ma­men­aç­ma­za­sok­tu­ðu­nu­söy­le­di.­Bu­a­ra­da­ül­ke­de­ki­son­ge­liþ­me­ler­ü­ze­rin­de­Bos­na-Her­sek­Üç­lü­Dev­let­Baþ­kan­lý­ðý­Kon­se­yi’nin­Boþ­nak­Ü­ye­si­Ba­kir­Ýz­ze­teb­go­viç,­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun­ve­BM Gü­ven­lik­Kon­se­yi­Baþ­ka­ný­Ge­rard­A­ra­ud’a­mek­tup gön­der­di.­Mek­tu­bun­da­ül­ke­sin­de­ki­kri­ze­dik­ka­ti­çe­ken Ýz­zet­be­go­viç,­Bos­na-Her­sek’in­þu­an­da­u­lus­la­ra­ra­sý­top­lu­mun­yar­dý­mý­na­ih­ti­yaç­duy­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ýz­zet­be­go­viç,­Bos­na-Her­sek’in­AB­i­le­bü­tün­leþ­me­sü­re­cin­de­ki yo­lu­na­dön­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Saraybosna / aa

Ýsrail'in acýmasýz ablukasý altýndaki Gazze'deki binlerce çocuk, zorlu hayat þartlarýnda çalýþýp ailelerinin geçimine katký saðlamaya çalýþýyor.

Tahrir’den Gazze’ye büyük yürüyüþ ARAP GENÇLERÝ, “MÝLYONLARIN GAZZE’YE YÜRÜYÜÞÜ”SLOGANIYLA TAHRÝR MEYDANI’NDAN 14 MAYIS'TA GAZZE’YE KADAR YÜRÜMEYÝ PLANLIYOR. ARAP dün­ya­sý­genç­lik­ör­güt­le­ri­nin, 14­Ma­yýs’ta­Tah­rir­Mey­da­ný’nýn­dan­Gaz­ze­þe­ri­di­ne­ge­niþ­ka­tý­lým­lý bir­yü­rü­yüþ­yap­ma­yý­plan­la­dýk­la­rý bil­di­ril­di.­Mý­sýr’da­ya­yým­la­nan­ba­ðým­sýz­El­Mas­ri­El­Yovm­ga­ze­te­si­nin­ha­be­ri­ne­gö­re,­ba­zý­u­lus­la­r­a­ra­sý­ey­lem­ci­grup­la­rýn­da­des­tek­le­di­ði yü­rü­yüþ­“Mil­yon­la­rýn­Gaz­ze­yü­rü­yü­þü”­slo­ga­ný­al­týn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­A­rap­dün­ya­sý­ta­ra­fýn­dan­‘bü­yük­fe­la­ket’­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­Ýs­ra­il’in­ku­ru­luþ­gü­nü­o­lan­14­Ma­yýs’ta­Ka­hi­re’de­ki­Tah­rir­Mey­da­ný’ndan­baþ­la­ya­cak­yü­rü­yüþ­Gaz­ze de­dü­zen­le­ne­cek­mi­ting­i­le­son­bu­la­cak.­Ýs­ra­il’in­63.­ku­ru­luþ­yýl­dö­nü­mü­ne­denk­ge­len­yü­rü­yü­þün­Mý­sýr a­ya­ðý­ný­ko­or­di­ne­e­den­Ki­fa­ye (ye­-

Mýsýr’da eski bakana hapis n MISIR’DA es­ki­Tu­rizm­Ba­ka­ný Zu­heyr­Gar­ra­na,­gö­re­vi­ni­su­i­is­ti­mal et­ti­ði­ge­rek­çe­siy­le­5­yýl­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dý.­Ad­lî­kay­nak­lar,­mah­ke­me­nin,­Gar­ra­na’yý­tu­rizm­li­sans­la­rý­ný­ya­sa­dý­þý­o­la­rak­da­ðýt­mak­tan suç­lu­bul­du­ðu­nu­ve­5­yýl­ce­za­ve­re­rek­hap­se­gön­der­di­ði­ni­söy­le­di.­Gar­ra­na,­11­Þu­bat’ta­Mý­sýr­Dev­let­Baþ­ka­ný­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­halk­a­yak­lan­ma­sý­so­nu­cun­da­dev­ril­me­si­nin ar­dýn­dan­so­ruþ­tur­ma­ya­uð­ra­yan­es­ki­yet­ki­li­ler­den­bi­riy­di.­­Kahire / aa

Çatýþmanýn “beyni” yakalandý

Libya'da Kaddafi güçleri ile muhalifler arasýnda çýkan çatýþmalardan bugüne kadar 750 bin Libya vatandaþý kaçtý.

BM: Libya’dan 750 bin kiþi kaçtý BÝRLEÞMÝÞ Mil­let­ler,­Mu­am­mer­Kad­da­fi güç­le­ri­nin­mu­ha­lif­le­re­sal­dýr­ma­sýn­dan­bu ya­na­Lib­ya’dan­yak­la­þýk­750­bin­ki­þi­nin kaç­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri’nin in­sa­ni­iþ­ler­den­so­rum­lu­yar­dým­cý­sý­Va­le­ri­e A­mos,­Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nde­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ça­týþ­ma­lar,­alt­ya­pý­nýn­yý­kýl­ma­sý­i­le pa­ra­ve­ben­zin­kýt­lý­ðý­nýn­Lib­ya­hal­ký­nýn­te­mel­so­ru­nu­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. Ça­týþ­ma­lar­da­ve­ül­ke­de­ki­bas­ký­da­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­ný­ver­me­yen­A­mos,­tah­min­le­re gö­re­ül­ke­den­746­bin­ki­þi­nin­kaç­tý­ðý­ný,­5 bin­ki­þi­nin­de­Mý­sýr,­Tu­nus­ve­Ni­jer­sý­ný­rýn­da­bek­le­di­ði­ni,­ay­rý­ca­58­bin­ki­þi­nin­de ül­ke­nin­do­ðu­böl­ge­le­rin­de­çe­þit­li­te­sis­le­re sý­ðýn­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Ül­ke­de­kýt­lý­ðý­çe­ki­len­mal­ze­me­le­rin­ge­le­cek­ay­lar­da­ö­zel­lik­le yok­sul­ve­muh­taç­in­san­la­rý­et­ki­le­ye­ce­ði­ni kay­de­den­A­mos,­bom­bar­dý­man­ve­ça­týþ­ma­la­rýn­sür­dü­ðü­Mis­ra­ta­ken­tin­de­ba­zý in­san­la­rýn­gý­da,­su­ve­bi­rin­ci­ön­ce­lik­li­di­ðer­ü­rün­le­re­u­la­þý­mý­bu­lun­ma­dý­ðý­ný,­týb­bi te­sis­le­rin gý­da­ ve­ ka­li­fi­ye­ per­so­ne­le­ ih­ti­ya­cý­bu­lun­du­ðu­na­i­þa­ret­et­ti.­­Va­le­ri­e­A­mos,­ 300­ bin­ nü­fus­lu­ Mis­ra­ta’dan­ 13 bin­den­faz­la­ki­þi­nin­kaç­tý­ðý­ný,­150­i­la­300 ya­ban­cý­nýn­ da­ tah­li­ye­ bek­le­di­ði­ni­ söy­le­ye­rek,­in­sa­ni­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­da­1 ma­yýs­ta­ yað­ma­lan­ma­la­rý­ü­ze­ri­ne­Trab­lus’u­ter­ket­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­New York / aa

KADDAFÝ YÖNETÝMÝNE KARÞI, KÝTLESEL AYAKLANMA ÝDDÝASI LÝBYA lideri Muammer Kaddafi yönetimine karþý, baþkent Trablus’un dýþ mahallelerinde kitlesel bir ayaklanma baþladýðý, protestocularýn kent merkezine doðru yürüyüþe geçmeye hazýrlandýðý ileri sürüldü. Libya’da muhaliflerin gazetesi “Brnieq”in internet sitesinde yer alan ve baðýmsýz kaynaklarca henüz teyit edilmeyen habere göre güvenlik güçle ri mensuplarýnýn saf deðiþtirmesi sonucunda hafif silahlar edinen muhalifler, ayaklanmada baþý çekiyor. Haberde anlatýmlarýna yer verilen bir görgü tanýðý, “Trablus’un dýþ mahallelerinde, Muammer Kaddafi yönetimine karþý geniþ kapsamlý bir ayaklanma sürüyor” dedi. Tunus / aa

KADDAFÝ ÖLDÜ MÜ? 9 GÜNDÜR görülemeyen Kaddafi, oðlunun öldürüldüðü sal dýrýda öldüðü iddia edildi. Libya lideri Muammer Kaddafi’nin Trablus’taki sarayýna 30 Nisan’da düzenlenen saldýrýda kü çük oðlu Seyfülarap ile 3 torunu öldürülmüþtü. Kaddafi’nin de ayný saldýrýda aðýr þekilde yaralandýðý, öldüðü öne sürüldü. Ýddia Ýtalyan La Stampa gazetesi tarafýndan ortaya atýldý. Saldýrýnýn ertesi gününde Seyfülarap ve torunlarý için cenaze töreni yapýlmýþ bu törene Kaddafi’nin diðer oðullarý Seyfülis lam Kaddafi ve Muhammed Kaddafi katýlmýþtý. Baba Kaddafi ise oðlu ve torunlarýný son yolculuðuna uðurlamamýþtý. Kaddafi NATO saldýrýsý gerçekleþtiði günden beri hiç ortalar da görünmedi. NATO uçaklarý, 30 Nisan gecesi Kaddafi’nin Trablus’taki sarayý güdümlü JDAM füzeleriyle vurmuþtu.

n MI SIR’IN baþ­þ ehri­Ka­h i­r e’de Hris­ti­yan­lar­i­le­Müs­lü­man­lar­a­ra­sýn­da­çý­kan­þid­det­ey­lem­le­ri­nin “bey­ni”nin­ya­ka­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di. Yet­ki­li­le­rin­a­çýk­la­ma­sýn­da,­“Ý­çiþ­le­ri ba­kan­lý­ðý­nýn,­Ým­ba­ba’da­Müs­lü­man­lar­la­Hris­ti­yan­lar­a­ra­sýn­da­çý­kan þid­det­ey­lem­le­ri­nin­bey­ni­nin­gö­zal­tý­na­al­dý­ðý”­be­lir­til­di.­Bu­ki­þi­nin­kim­li­ði­a­çýk­lan­ma­dý.­O­lay­lar­la­il­gi­li­dört ki­þi­nin­da­ha­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý,­böy­le­ce­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­la­rýn­sa­yý­sý­nýn 205’e­u­laþ­tý­ðý­be­lir­til­di.­Cu­mar­te­si gü­nü­Gi­za­Va­li­li­ði’ne­bað­lý­Ým­ba­ba sem­tin­de­Se­le­fi­ler­i­le­Hris­ti­yan­lar­a­ra­sýn­da­çý­kan­ça­týþ­ma­lar­da­12­ki­þi öl­müþ,­240’dan­faz­la­ki­þi­ya­ra­lan­mýþ­tý.­O­lay­lar­sý­ra­sýn­da­Mer­yem­A­na­Ki­li­se­si­i­le­çev­re­de­ki­ba­zý­ev­ler­i­le iþ­yer­le­ri­ya­kýl­mýþ­tý.­­Kahire / aa

Salih, Kral’dan destek istedi n YEMEN Cum­hur­baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih,­ül­ke­sin­de­de­vam­e­den halk­a­yak­lan­ma­la­rý­ve­si­ya­sî­kriz­ler­le­mü­ca­de­le­sin­de­Su­u­di­A­ra­bis­tan Kra­lý­Ab­dul­lah’tan­yar­dým­ve­des­te­ði­nin­de­va­mý­ný­is­te­di.­Ye­men res­mi­a­jan­sý­Se­ba’nýn­ha­be­ri­ne­gö­re Sa­lih,­yar­dým­cý­sý­A­li­Mü­ca­vir­i­le Kral­Ab­dul­lah’a­mek­tup­gön­der­di. Mek­tu­bun­da,­Su­u­di­A­ra­bis­tan’ýn bü­yük­ve­say­gýn­li­der­lik­ro­lü­nün Ye­men’in­kal­kýn­ma­sý,­gü­ven­li­ði­ve böl­ge­de­ki­si­ya­sî­ik­ti­da­rý­ný­tek­rar ka­zan­ma­sý­i­çin­de­vam­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Sa­lih,­kri­zin­a­þýl­ma­sý­i­çin­ Kör­fez­Ýþ­bir­li­ði­Kon­se­yi (KÝK)­ va­sý­ta­sýy­la­Su­u­di­A­ra­bis­tan’ýn gös­ter­di­ði­ça­ba­lar­dan­da­mem­nun ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­­Sana / aa

ter)­ Ha­re­ke­ti,­Fi­lis­tin­li­‘He­pi­miz Di­re­ni­þiz’­Genç­lik­Ha­re­ke­ti­i­le­çe­þit­li­fut­bol­ta­raf­tar­der­nek­le­ri­nin ay­ný­gün­Ka­hi­re’de­ki­Ýs­ra­il­Bü­yü­kel­çi­li­ði­ö­nün­de­de­bir­gös­te­ri­yap­ma­yý­plan­la­dýk­la­rý­kay­de­dil­di. Tah­rir­Mey­da­ný’ndan­baþ­la­ya­cak yü­rü­yü­þün­ar­dýn­dan­o­to­büs­ler­le Sü­veyþ­þehri­ne­gi­de­cek­o­lan­ak­ti­vist­le­rin­bu­ra­da­baþ­ka­grup­lar­i­le bir­le­þe­rek­ak­þam­sa­at­le­rin­de­sý­nýr­dan­yü­rü­ye­rek­Gaz­ze­þe­ri­di­ne­geç­me­yi­plan­la­dýk­la­rý­be­lir­til­di.­Ey­lem­ci­le­rin­lo­jis­tik­im­kân­sýz­lýk­la­rý­so­run o­la­rak­gör­me­dik­le­ri­i­fa­de­e­di­lir­ken, Mý­sýr­lý­genç­lik­grup­la­rý­nýn­yü­rü­yü­þü­Ýs­ra­il­i­le­il­gi­li­ta­lep­le­ri­ni­di­le­ge­tir­mek­i­çin­bir­fýr­sat­o­la­rak­gör­dük­le­ri­vur­gu­lan­dý.­­Kahire / aa

GAZZE’NÝN YÜKÜ KÜÇÜK OMUZLARDA YOKSULLUÐUN kol gezdiði, kuþatma altýndaki Gazze Þeridi’nde zorlu hayat þartlarý küçük yaþtaki çocuklarý ailelerinin geçimini temin etmek için sokaklarda ve atölyelerde çalýþmaya zorluyor. Ýþsizliðin yüzde 80’lerin üstüne çýktýðý bölgede, kâh babalarý öldüðü için, kâh gelir kaynaklarýný kaybettikleri için geçim derdine düþen çocuklar, çoðu zaman öðrenimlerini bile býrakmaya zorlanýyor. Çocuklarýn yüksek derecede fiziki ve psikolojik dayanýklýlýk isteyen, yaþlarýna uygun olmayan iþlerde çalýþtýðýný belirten uzmanlar, bu durumun genelde bütün toplum ve özellikle çocuklar üzerinde yansýmalarý olmasýnýn kaçýnýlmaz olduðuna iþaret ediyor. Sosyal ve ekonomik þartlarýn zorlamasýyla 14 yaþýn altýndaki çocuklarýn çalýþtýrýlmasý Gazze Þeridi’nde sýkça rastlanan bir hal alýrken, Filistin’deki Merkezi Ýstatistik Bürosundan yapýlan açýklamada, Filistin sýnýrlarýnda nüfusun yüzde 3,1’lik bir kesimini oluþturan 40 bin 139 çocuðun çeþitli iþlerde çalýþtýðý belirtildi. Gazze / aa

Ölü sayýsý 800’ü geçti, Esma Esad Londra’ya gitti SURÝYE Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad’ýn­da­nýþ­ma­ný­Bu­sey­na­Þa­ban, New­York­Ti­mes’a­ver­di­ði­de­meç­te, hü­kü­me­tin­gös­te­ri­ci­le­re­kar­þý­bü­yük a­van­taj­el­de­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Su­ri­ye­li yet­ki­li,­hü­kü­me­tin­u­lus­la­r­a­ra­sý­ký­na­ma­ve­yap­tý­rým­lar­la­kar­þý­laþ­ma­ya­ha­zýr­ol­du­ðu­nu­da­kay­det­ti.­Su­ri­ye’de hü­kü­met­güç­le­ri­gös­te­ri­ci­le­re­kar­þý sert­tedbir­ler­a­lý­yor.­A­yak­lan­ma­nýn baþ­la­ma­sýn­dan­bu­ya­na­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn­800’ü­geç­ti­ði,­yüz­ler­ce­ki­þi­nin de­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­bil­di­ri­li­yor.­Ýn­gi­-

liz­Da­ily­Ma­il­ga­ze­te­si­nin­Lon­dra’da­ki­A­rap­dip­lo­mat­la­ra­da­yan­dýr­dý­ðý ha­be­ri­ne­gö­re,­Re­jim­kar­þý­tý­pro­tes­to gös­te­ri­le­ri­nin­kan­la­bas­tý­rýl­ma­ya­ça­lý­þýl­dý­ðý­Su­ri­ye’de­Dev­let­Baþ­ka­ný­Be­þar E­sad’ýn­e­þi­Es­ma­E­sad’ýn­ço­cuk­la­rý­i­le bir­lik­te­ül­ke­yi­terk­e­de­rek­Lon­dra’ya git­ti.­Es­ma­E­sad’ýn­ Lon­dra’da­ ya­ da Ho­me­Co­un­ti­es’de­lüks­bir­ev­de­üç ço­cu­ðuy­la­ bir­lik­te­ ol­du­ðu­ söy­le­ni­yor.­35­ya­þýn­da­ki­3­ço­cuk­an­ne­si­Es­ma­E­sad,­Su­ri­ye­li­kar­di­yo­log­bir­ba­ba­i­le­dip­lo­mat­bir­an­ne­nin­ký­zý.

Suriye’de tanklar bazý köylere girdi Suriye’de tanklarýn desteklediði birliklerin ülkenin güneyinde bulunan Dera ya kýnlarýndaki bazý köylere girdiði bildirildi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen bir insan haklarý savunucusu, askerlerin Ýnhil, Dael, Casim, Sanameyn ve Nava’ya girmesiyle þiddetli silâh sesleri duyduðunu belirtti. Ölen ya da yaralanan olup olmadýðý ise henüz bilinmiyor. Bölge sakinleri ve insan haklarý eylemcilerine göre son haftalarda askerler, gösterilerin çýkýþ noktasý Dera’da 11 gündüz operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 80’den fazla kiþi öldü. Beyrut / aa

AB, Suriye’ye silâh ambargosu koydu AB, pro­tes­to­la­rýn­þid­det­le­bas­tý­rýl­dý­ðý Su­ri­ye’ye­si­lâh­am­bar­go­su­koy­du.­AB ay­rý­ca,­Su­ri­ye­li­yet­ki­li­ve­re­jim­le­i­liþ­ki­li 13­ki­þi­nin­AB­ü­ye­si­27­ül­ke­ye­se­ya­hat et­me­si­ni­ya­sak­la­dý­ve­mal­var­lýk­la­rý­ný don­dur­du.­Bir­lik,­13­ki­þi­nin­si­vil­le­re­uy­gu­la­nan­bas­ký­dan­so­rum­lu­gö­rül­dük­le­ri­ni­bil­dir­di.­AB­tem­sil­ci­le­ri­Cu­ma­gü­nü Su­ri­ye­li­yet­ki­li­le­re­vi­ze­uy­gu­lan­ma­sý­ve mal­var­lýk­la­rý­nýn­don­du­rul­ma­sý­ný­ö­ner­miþ­ti,­an­cak­tav­si­ye­nin­bü­tün­ü­ye­ül­ke hü­kü­met­le­ri­ta­ra­fýn­dan­o­nay­lan­ma­sý

ge­rek­ti­ði­i­çin­ka­ra­rýn­bu­gün­a­lý­na­bil­di­ði be­lir­ti­li­yor.­Yap­tý­rým­uy­gu­la­na­cak­yet­ki­li­le­rin­ad­la­rý­nýn­ya­rýn­AB’nin­res­mî­der­gi­s in­d e­ ya­y ým­l a­n a­c a­ð ý­ kay­d e­d il­d i. AB’den­bir­yet­ki­li,­ge­çen­haf­ta­ya­pý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­yap­tý­rým­uy­gu­la­na­cak­Su­ri­ye­li­yet­ki­li­ler­a­ra­sýn­da­Dev­let­Baþ­ka­ný Beþ­þar­E­sad’ýn­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­söy­le­miþ­ti.­Av­ru­pa­Bir­li­ði’nin­yap­tý­rým­uy­gu­la­ma­ya­ka­rar­ver­di­ði­13­Su­ri­ye­li­a­ra­sýn­da, Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad’ýn­kar­de­þi­nin­de­bu­lun­du­ðu­bil­di­ril­di.­Brüksel / aa


8

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

mikailyaprak@gmail.com

Harice bakarken maksat ve “nokta-i nazar” önemlidir e­men­i­fa­de­et­mek­ge­re­kir­ki,­bu­ra­da­ki “ha­riç”ten­mak­sat,­Ri­sâ­le-i­Nur’da­ta­ri­fi­ni­bu­lan­mes­lek­ve­meþ­re­be­ve­hiz­met­ mo­de­li­ne­ na­za­ran­ “ha­ri­cî”­ sa­yý­lan­ me­se­le­ler­dir.­Hiç­bir­dah­li­miz­ol­ma­dan,­i­ni­si­ya­ti­fi­miz­ha­ri­cin­de­ge­li­þen­ha­di­se­ler­dir. He­le­ ki­ bun­lar,­ hü­cu­mu­na­ her­ an­ ma­ruz kal­d ý­ð ý­m ýz­ ha­r i­c î­ ce­r e­y an­l ar­ i­s e,­ bun­l a­r a kar­þý­ da­i­ma­ bu­ sa­da-i­ Üs­ta­dýn­ ku­la­ðý­mýz­da çýn­la­ma­sý­lâ­zým: “Sa­kýn,­ sa­kýn,­ dün­ya­ ce­re­yan­la­rý,­ hu­su­san si­ya­set­ ce­re­yan­la­rý­ ve­ bil­has­sa­ ha­ri­ce­ ba­kan ce­re­yan­lar­si­zi­tef­ri­ka­ya­at­ma­sýn.” Bu­ çok­ ö­nem­li­ i­ka­zý­ ya­pan­ Üs­tad,­ sa­de­ce u­yar­mak­la­ kal­ma­mýþ,­ tef­ri­ka­ya­ düþ­me­me­nin yo­lu­nu­ da­ gös­ter­miþ­tir.­ Hiz­met­ er­ba­bý­ný­ þa­þýrt­ma­yan,­ dos­doð­ru­ he­de­fi­ne­ ki­lit­le­yen­ þaþ­maz­öl­çü­ler­ve­el­mas­pren­sip­ler­vaz­et­miþ­tir.­ Hem­yaz­dýk­la­rýy­la,­hem­de­du­ru­þuy­la­â­de­ta­þöy­le­de­miþ­tir: “Be­nim­bu­me­se­le­ye­ba­ký­þým­ve­uy­gu­la­mam­ böy­le­dir,­ siz­ de­ öy­le­ ba­kýn­ ve­ böy­le ya­pýn!” Üs­tad,­ a­hi­ret­ he­sa­bý­na­ dün­ya­ya­ ve­ hiz­met he­sa­bý­na­si­ya­se­te­bak­tý­ðý­za­man­bi­le;­hiz­me­tin­ö­nü­nü­a­ça­cak,­hiz­met­er­ba­bý­ný­ra­hat­la­ta­cak,­dâ­vâ­yý­si­ya­set­üs­tü­tu­ta­cak­öl­çü­ler­be­yan et­miþ­tir.­O­na­gö­re,­her­za­man,­a­ma­bil­has­sa bu­ za­man­da­ þer­le­ri­ def­ et­mek,­ men­fa­at­le­ri celb­et­mek­ten­ön­ce­ge­lir.­A­mel-i­sa­lih,­tak­va ve­i­ba­det­sa­ha­sýn­da­ki­bu­þer­le­ri­def­et­me­nin yo­lu­nu­gös­te­ren­Üs­tad;­iç­ti­maî­ve­si­ya­sî­gi­di­þat­ta­da,­sa­li­men­yol­al­ma­yý­en­gel­le­yen­þer­le­rin­def­e­dil­me­si­ne­ön­ce­lik­ver­miþ­tir. ««« Der­se­ i­yi­ ça­lý­þý­lýr­sa,­ gö­rü­lür­ ki;­ “Ýt­ti­had-ý Ýs­lâm”­ mâ­nâ­sý­ný­ fi­i­len­ de­ruh­te­ et­me­ye­ me­mur­ký­lý­nan­Nur­Ta­le­be­le­ri,­ve­ri­len­ders­le­re gö­re­si­ya­se­te­ba­kýþ­la­rý­ný­ay­nen­ko­ru­mak­du­ru­mun­da­dýr­lar.. Bu­hu­sus­ta­ki­fark­lý­ba­kýþ­lar,­fark­lý­yö­ne­liþ­ler,­ fark­lý­ mak­sat­lar­ ve­ fark­lý­ “nok­ta-i­ na­zar”lar;­Nu­run­be­yan­la­rý­ný­bað­la­ma­dý­ðý­gi­bi, bu­el­mas­ha­ki­kat­ler,­ge­lip­ge­çi­ci­o­lu­þum­la­ra da­ i­ti­bar­ et­mez,­ yüz­ ver­mez.­ Has­bel­be­þer ge­çi­ci­ rüz­gâr­lar­dan­ et­ki­le­nip­ yön­ ve­ ad­res de­ðiþ­ti­ren­le­ri­de­ký­na­maz,­it­ham­et­mez.­ Zi­ra­Nur­þef­kat­li­dir.­Nu­run­na­za­rý;­si­ya­se­tin­ kay­gan­ ze­mi­nin­de­ki­ kay­ma­la­rý,­ or­ta­ma ve­ ha­v a­y a­ en­d eks­l i­ yö­n e­l iþ­l e­r i,­ þa­h ýs­l a­r ýn þah­sî­ ta­sar­ruf­la­rý­ o­la­rak­ gö­rür,­ þa­hýs­la­rý­ da za­ma­na­ha­va­le­e­der.­Zi­ra­“Za­man­bir­bü­yük mü­fes­sir­dir,­ kay­dý­ný­ iz­har­ et­se,­ i­ti­raz­ o­lun­maz.”­Hem­þa­hýs­la­rýn­na­za­rý,­Nu­run­na­za­rý­na­na­za­ran­çok­ký­sa­ve­sö­nük­ka­lýr.­ ««« Ta­viz­siz­ du­ruþ­la­rýn­dan­ do­la­yý­ hü­cu­ma­ ve hak­sýz­ it­ham­la­ra­ ma­ruz­ ka­lan­lar­ i­se,­ ü­mit­siz­li­ðe­düþ­mez­ler,­þevk­ve­a­zim­le­ri­ni­kay­bet­mez­ler.­ Al­dýk­la­rý­ ders­ler­den­ güç­ ve­ kuv­vet a­la­rak,­ay­ný­is­ti­ka­met­te­yol­al­ma­ya­de­vam­e­der­ler.­ Va­zi­fe­le­ri­ni­ ya­pýp,­ va­zi­fe-i­ Ý­lâ­hi­ye­ye ka­rýþ­maz­lar.­ Tre­n in­ ray­ üs­t ün­d e­ git­m e­s i­ gi­b i;­ i­m an hiz­me­ti­nin­de,­tes­bit­e­di­len­iç­ti­maî­öl­çü­ler­le ken­di­ ra­yýn­da­ gi­de­bi­le­ce­ði­ne,­ ak­si­ tak­dir­de gi­di­þat­la­rýn­a­le­ti­ol­mak­tan­kur­tu­la­ma­ya­ca­ðý­na­ i­na­nýr­lar.­ Si­ya­sî­ en­tri­ka­lar­la,­ ba­raj­ ve­ oy o­ran­la­rýy­la­da­meþ­gul­ol­maz­lar.­An­cak­meþ­rû­ ze­min­ler­de,­ neþ­ri­yat­ yo­luy­la­ hak­ ve­ hu­ku­ku,­ ha­ki­kî­ de­mok­rat­lý­ðý­ sa­vu­nur­lar,­ güç ve­im­kân­la­rý­nis­be­tin­de­hak­sýz­lýk­la­rýn­ber­ta­raf­e­dil­me­si­ne­ça­lý­þýr­lar.­ Yar­dým­ ve­ des­tek­le­ri­ni­ men­fa­a­te­ da­yan­dýr­maz­lar.­Gü­ce­ve­ik­ti­da­ra­en­deks­le­mez­ler. Yar­dým­cý­ ve­ dost­ ol­duk­la­rý­ hür­ri­yet­per­ver, a­da­let­per­ver­ve­de­mok­rat­o­lu­þum­lar­dar­be­ye­ma­ruz­kal­dýk­la­rý­za­man,­on­lar­da­mut­la­ka­bun­dan­na­sip­le­ri­ni­a­lýr­lar.­ Za­ten­fark­lý­yö­ne­liþ­ler­de,­da­ha­çok­dar­be­ler­son­ra­sýn­da­mey­da­na­ge­lir.­ Dýþ­güç­ler­de,­mey­da­na­ge­len­bu­boþ­lu­ðu ve­loþ­lu­ðu­i­yi­de­ðer­len­di­rir­ler.­Ken­di­men­fa­at­le­ri­ is­ti­ka­me­tin­de­ is­te­dik­le­ri­ gi­bi­ kul­la­nýr­lar.­Zi­ra­tor­ba­dan­çý­kan­bir­kur’a­ve­bi­ri­le­ri­ne­ gü­len­ bir­ þan­sýn­ de­va­mý,­ dev­re­de­ o­lan güç­le­rin­des­te­ði­ne­bað­lý­dýr. ««« Se­çim­mey­dan­la­rýn­da,­ço­ðu­ev­vel­ce­ve­ri­lip de­tu­tul­ma­yan,­a­ma­ye­niy­miþ­gi­bi­ses­len­di­ri­len­bir­çok­va­ad­u­çu­þur­ken,­bun­la­rýn­Nur­Ta­le­be­le­ri­a­çý­sýn­dan­bir­kýy­met-i­har­bi­ye­si­yok­tur.­ Bu­na­ mu­ka­bil,­ on­la­rýn­ de­mok­rat­lar­dan bek­le­dik­le­ri­i­se­þu­mad­de­ler­den­i­ba­ret­tir: l Es­ki­tah­ri­ba­tý­ta­mi­re­ça­lýþ­mak,­ l Hür­ri­yet­per­ver­ol­mak,­­­ l A­ya­sof­ya’yý­i­ba­de­te­aç­mak...

H

Y

MEDYA POLÝTÝK

Anayasa inþa süreci ve Güney Afrika örneði GÜNEY Af­ri­ka­ta­ri­hi,­u­yuþ­maz­lýk­ve­ge­ri­lim­ler­le­do­lu,­her­ke­si­min­fark­lý­a­çýk­la­ma­lar­la­o­ku­du­ðu­bir­di­zi­ö­nem­li­o­lay­lar­zin­ci­ri­dir.­MS­100’den­ön­ce­Af­ri­ka’nýn­mer­ke­zin­den­göç­e­den­ler­den­son­ra­1488’de­Por­te­kiz­li­ler,­1652’de­Hol­lan­da­lý­lar,­ar­dýn­dan Fran­sýz­lar,­Al­man­lar­ve­da­ha­son­ra­Kho­ik­ho­i,­Av­ru­pa­lý­ve­As­ya­lý­lar­dan­o­lu­þan­a­part­he­id­ter­mi­no­lo­ji­si­ne­gö­re­co­lo­u­re­des (renk­li­ler)­o­la­rak­ka­te­go­ri­ze­e­di­len­3,2­mil­yon­in­san.­Yi­ne­kö­ken­le­ri­Hol­lan­da’ya­u­za­nan­3­mil­yon­ka­dar­Af­ri­ka­an.­Af­ri­ka­an çift­çi­le­ri­nin­göç­et­me­si­so­nu­cu­Zu­lu­lar­i­le a­ra­la­rýn­da­baþ­la­yan­ça­týþ­ma­bir­lik­te­Ýn­gi­liz­le­re­kar­þý­mü­ca­de­le­ye­dö­nü­þü­yor.­1910’da Ýn­gi­liz­ko­lo­ni­si­o­lan­Gü­ney­Af­ri­ka’da­a­na­ya­sa­i­le­po­li­tik­güç­be­yaz­la­rýn­e­li­ne­ge­çi­yor, 1948’de­i­se­U­lu­sal­Par­ti’nin­ik­ti­da­ra­gel­me­siy­le­ýrk­çý­a­part­he­id­re­ji­mi­res­mî­le­þi­yor. 1960’la­rýn­ba­þýn­da­Af­ri­ka­U­lu­sal­Kon­gre­si Baþ­ka­ný­Man­de­la­ve­di­ðer­li­der­ler­tu­tuk­la­ný­yor.­Ya­sak­lar­1990’la­rýn­ba­þýn­da­kal­ký­yor ve­Man­de­la­ser­best­ka­lý­yor.­ 1994­yý­lýn­da­ya­pý­lan­se­çim­ler­den­son­ra 1995­O­cak­a­yýn­da­baþ­la­tý­lan­a­na­ya­sa­in­þa sü­re­ci­(...)­so­nun­da­22­Ka­sým­1995’te­ilk­a­na­ya­sa­tas­la­ðý­nýn­ya­yýn­lan­ma­sýn­dan­son­ra i­kin­ci­a­þa­ma­ya­ge­çil­miþ­tir.­Ý­kin­ci­sü­reç­te mü­za­ke­re­ler­ön­ce­lik­li­o­la­rak­tar­týþ­ma­ya­ra­tan­ve­çok­se­çe­nek­li­e­le­a­lý­nan­mad­de­ler­ü­ze­ri­ne­yo­ðun­laþ­mýþ­týr.­Hal­kýn­ka­tý­lý­mý­ný ko­lay­laþ­týr­mak­ve­tas­la­ðýn­i­çe­ri­ði­ni­an­la­þý­la­bi­lir­kýl­mak­i­çin­“Siz­ve­Ye­ni­A­na­ya­sa­nýn Ýn­þa­sý”­baþ­lýk­lý­bir­ki­tap­çýk­da­ðý­týl­mýþ,­e­ði­ti­ci pos­ter­ler­ha­zýr­lan­mýþ,­a­na­ya­sal­di­ya­log­bül­te­ni­ço­ðal­týl­mýþ­ve­“A­na­ya­sa­lar­ve­De­mok­ra­si”­baþ­lýk­lý­bro­þür­ler­da­ðý­týl­mýþ­týr.­Sü­re­cin so­nu­na­doð­ru­ö­lüm­ce­za­sý,­mül­ki­yet,­res­mi dil­ler,­yar­gýç­a­ta­ma­la­rý,­nis­pî­tem­sil­gi­bi­ba­zý­te­mel­mad­de­ler­ü­ze­rin­de­ke­sin­bir­ka­rar ve­ril­me­miþ­ol­ma­sý­na­rað­men­ge­nel­bir­uz­laþ­ma­ya­va­rý­la­rak­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­met­ni,­8 Ma­yýs­1996­ta­ri­hin­de­Ku­ru­cu­Mec­lis­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­e­dil­miþ­tir.­An­cak­sü­reç­bu­ra­da­bit­me­miþ,­ka­bul­e­di­len­me­tin­o­na­ya­su­nul­mak­ü­ze­re­ A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’ne (AYM)­gön­de­ril­miþ­tir.­AYM,­te­mel­hak­ve öz­gür­lük­le­rin­ba­zý­nok­ta­lar­da­AYM’nin de­ne­ti­min­den­çýk­tý­ðý,­om­buds­ma­nýn­ye­te­rin­ce­ba­ðým­sýz­ol­ma­dý­ðý­ve­ye­rel­yö­ne­tim­le­rin­ye­ter­li­yet­ki­le­re­ve­fi­nans­ma­na­sa­hip ol­ma­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­met­ni­Ku­ru­cu­Mec­lis’e­ge­ri­gön­der­miþ­tir.­AYM’nin­o­nay­sü­re­cin­de­da­hi,­di­lek­çe­su­nul­ma­sý­na­im­kân ve­ril­miþ,­rek­lam­la­ra­“Hak­la­rý­ný­zýn­Gü­ven­ce­si­A­na­ya­sa”­ve­“Bü­tün­Bir­U­lus­Ý­çin­Tek

Bir­Ya­sa:­A­na­ya­sa”­gi­bi­slo­gan­lar­la­de­vam e­dil­miþ,­e­ði­tim­a­maç­lý­top­lan­tý­lar­dü­zen­len­miþ.­A­na­ya­sa­met­ni,­i­kin­ci­kez­o­na­ya su­nul­du­ðun­da­ye­ni­me­tin­AYM’ce­ka­bul e­dil­miþ­ve­10­A­ra­lýk’ta­Cum­hur­baþ­ka­ný Man­de­la­ta­ra­fýn­dan­im­za­lan­mýþ­týr.­ A­na­ya­sa­nýn­4­Þu­bat­1997’de­yü­rür­lü­ðe gir­me­sin­den­son­ra­a­na­ya­sa­yý­an­lat­ma,­be­nim­set­me­ve­uy­gu­la­ma­sü­re­ci­baþ­la­mýþ­týr. On­bir­res­mî­dil­de­7­mil­yon­kop­ya­ba­sý­lan a­na­ya­sa­nýn­dört­mil­yo­nu­o­kul­la­ra­gön­de­ril­miþ,­i­ki­mil­yo­nu­pos­ta­ne­bü­ro­la­rýn­da hal­ka­su­nul­muþ,­beþ­yüz­bi­ni­po­lis­teþ­ki­la­tý ve­or­du­i­çin­de­da­ðý­týl­mýþ,­beþ­yüz­bi­ni­i­se si­vil­top­lum­ku­rum­la­rý­na­u­laþ­tý­rýl­mýþ­týr.­O­kul­la­ra­ve­kü­tüp­ha­ne­le­re­in­san­hak­la­rý­çiz­gi-ro­ma­ný­da­ðý­týl­mýþ,­gör­me­en­gel­li­ler­i­çin ö­zel­ka­set­sü­rüm­le­ri­ha­zýr­lan­mýþ­týr.­ Hal­ka­e­ri­þim­o­ra­ný­yüz­de­73’le­ri­bul­muþ­tur.­Sü­re­ce­ka­tý­lan­ta­raf­lar­dan­her­bi­ri

‘‘

Güney Afrika Anayasasýnýn yapým süreci, halkýn katýlýmýnýn üst seviyede olduðu en önemli yasama süreci olarak gösterilmektedir.

en­zor­an­lar­da­bi­le­müm­kün­ol­du­ðu­ka­dar­mü­za­ke­re­ci­bir­tu­tum­ser­gi­le­miþ­tir. Mü­za­ke­re,­de­mok­ra­si­ve­te­mel­hak­ve­öz­gür­lük­ler­dý­þýn­da­ka­lan­ko­nu­lar­da­ka­tý­lan her­bir­ta­ra­fýn­za­man­za­man­ö­dün­ler­ver­me­si­an­la­mýn­da­ce­re­yan­et­miþ­tir.­Sü­reç­te da­nýþ­ma,­ka­tý­lým,­mü­za­ke­re,­uz­laþ­ma­ö­nem­li­ol­muþ­tur.­A­na­ya­sa,­top­lum­sal­ba­rý­þý­sað­la­ya­cak­bir­pro­je­o­la­rak­e­le­a­lýn­mýþ­týr.­Bu­sü­re­ci­yö­ne­ten­ler­in­ti­kam­duy­gu­sun­dan­a­na­ya­sa­i­le­kur­tul­duk­la­rý­ný­be­lir­ti­yor­lar.­Gü­ney­Af­ri­ka­A­na­ya­sa­sý’nýn­ya­pým sü­re­ci,­hal­kýn­ka­tý­lý­mý­nýn­üst­se­vi­ye­de­ol­du­ðu­en­ö­nem­li­ya­sa­ma­sü­re­ci­o­la­rak­gös­te­ril­mek­te­dir.­Mü­za­ke­re­le­rin­so­nuç­lan­ma­sý­i­çin­ke­sin­bir­sü­re­ta­yin­e­dil­miþ­ol­ma­sý­da­ki­lit­le­ni­len­nok­ta­lar­da­tar­týþ­ma­la­rýn­u­za­ma­sý­ný­en­gel­le­yip,­uz­laþ­ma­yý­teþ­vik et­miþ­tir.­Ýn­san­la­rýn­ken­di­ge­le­cek­le­ri­ü­ze­ri­ne­a­lý­na­cak­ka­rar­lar­da­söy­le­dik­le­ri­nin dik­ka­te­a­lýn­ma­sý­on­la­rý­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­kul­lan­ma­da­ve­ko­ru­ma­da­da­ha­is­tek­li

kýl­mýþ­týr.­Bu­ba­kým­dan­Gü­ney­Af­ri­ka’nýn a­na­ya­sa­in­þa­sü­re­ci­ö­nem­li­bir­ör­nek­tir.­

GÜNEY AFRÝKA'NIN YÖNETÝM ÞEKLÝ Ya­sa­ma­or­ga­ný,­400­ü­ye­den­o­lu­þan­U­lu­sal­Mec­lis­ve­90­ü­ye­den­o­lu­þan­Böl­ge­ler­(E­ya­let­ler)­U­lu­sal­Kon­se­yi’nden­(Se­na­to)­o­lu­þur.­Baþ­kan­U­lu­sal­Mec­lis’in­ken­di­ü­ye­le­ri a­ra­sýn­dan­se­çi­lir.­Ý­ki­dö­nem­den­faz­la­gö­rev ya­pa­maz.­Dev­let­baþ­ka­ný­ka­bi­ne­nin­di­ðer ü­ye­le­riy­le­bir­lik­te­yü­rüt­me­er­ki­ni­kul­la­nýr. Yüz­de­20’den­faz­la­oy­a­lan­par­ti­ye­de­baþ­kan­yar­dým­cý­lý­ðý­ve­ri­lir­ve­bu­par­ti­den­ka­bi­ne­ye­ba­kan­se­çi­lir.­Yük­sek­yar­gý­or­ga­ný­o­la­rak­AYM­ve­Tem­yiz­Mah­ke­me­si­gö­rev yap­mak­ta,­ay­rý­ca­Hâ­kim­ler­Ku­ru­lu­bu­lun­mak­ta­dýr.­Gü­ney­Af­ri­ka’nýn­üç­baþ­ken­ti bu­lun­mak­ta­dýr.­Ya­sa­ma­baþ­ken­ti­Ca­pe Town,­yü­rüt­me­baþ­ken­ti­Pre­to­ri­a,­yar­gý baþ­ken­ti­Blo­em­fon­te­in.­Gü­ney­Af­ri­ka’da­o­to­no­mi­kul­la­nan­9­böl­ge­sel­ (e­ya­let)­ yö­ne­tim­bu­lu­nu­yor.­Her­böl­ge­nin­ya­sa­ma­ve yü­rüt­me­or­ga­ný­var.­Böl­ge­le­rin­yet­ki­le­rin­de sü­rek­li­ge­niþ­le­me­ler­o­lu­yor.­Ta­rým,­e­ði­tim, sað­lýk,­ko­nut,­u­la­þým,­po­lis,­spor,­tu­rizm, çev­re,­ge­le­nek­sel­li­der­le­rin­rol­le­ri­nin­be­lir­len­me­si­böl­ge­le­rin­yet­ki­a­la­nýn­da­bu­lu­nu­yor.­Böl­ge­le­rin­be­le­di­ye­kur­ma­yet­ki­le­ri­de bu­lu­nu­yor.­Gü­ney­Af­ri­ka­po­li­si­taþ­ra­da böl­ge­ler­dü­ze­yin­de­ör­güt­len­miþ­du­rum­da.­ A­na­ya­sa­nýn­‘Baþ­lan­gýç­Met­ni’­i­se­þöy­le­dir:­“Biz,­Gü­ney­Af­ri­ka­hal­ký,­geç­mi­þi­miz­de­ki­a­da­let­siz­lik­le­rin­bi­lin­cin­de­o­la­rak;­va­ta­ný­mýz­da­a­da­let­ve­öz­gür­lük­i­çin­mü­ca­de­le­e­den­le­ri­say­gýy­la­a­na­rak;­ül­ke­mi­zi­ku­ran­ve ge­liþ­tir­mek­i­çin­ça­lý­þan­la­ra­say­gý­gös­te­re­rek ve­Gü­ney­Af­ri­ka’nýn,­o­ra­da­ya­þa­yan­hal­ký­na a­it­ol­du­ðu­na,­ [o­nun]­ çe­þit­li­lik­i­çin­de­ki­bir­li­ði­ne­i­nan­dýk.­Böy­le­lik­le­biz,­öz­gür­ce­se­çil­miþ­tem­sil­ci­le­ri­miz­va­sý­ta­sýy­la,­bu­a­na­ya­sa­yý cum­hu­ri­ye­tin­te­mel­ka­nu­nu­o­la­rak­ka­bul et­mek­le,­geç­mi­þin­ay­rý­lýk­la­rý­ný­ýs­lah­et­mek ve­de­mok­ra­tik­de­ðer­ler,­sos­yal­a­da­let­ve­te­mel­in­san­hak­la­rý­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lu­bir­top­lum o­luþ­tur­duk;­Hü­kü­me­tin­hal­kýn­i­ra­de­siy­le­o­luþ­tu­ðu­ve­her­va­tan­da­þýn­ka­nun­ta­ra­fýn­dan e­þit­o­la­rak­ko­run­du­ðu­de­mok­ra­tik­ve­a­çýk bir­top­lu­mun­te­mel­le­ri­ni­at­týk;­Tüm­va­tan­daþ­la­rýn­ya­þam­ka­li­te­si­ni­ge­liþ­ti­re­rek­her­bi­re­yin­po­tan­si­ye­li­nin­or­ta­ya­çý­kar­ma­sý­ný­sað­la­dýk­ve­mil­let­ler­a­i­le­si­i­çe­ri­sin­de­e­ge­men­bir dev­let­o­la­rak­hak­et­ti­ði­ye­ri­a­la­bil­me­si­i­çin bir­le­þik­ve­de­mok­ra­tik­bir­Gü­ney­Af­ri­ka kur­duk.­Tan­rý­Gü­ney­Af­ri­ka’yý­ko­ru­sun.” Ümit Kardaþ, Zaman, 10.5.2011

Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung / Avusturya

Bediüzzaman’ý rahat býraksak olmaz mý? BEDÝÜZZAMAN Sa­id-i­ Nur­sî’nin­ Þan­lý­ur­f a’da­k i­ “Ha­l i­l ür­r ah­m an­ Ca­m i­i ”nin av­lu­sun­da­ki­ kab­ri­ 27­ Ma­yýs­ cun­ta­cý­la­rý­nýn­ta­li­ma­týy­la­a­çýl­mýþ,­na­a­þý­bir­as­ke­ri­u­çak­la­bi­lin­me­yen­bir­ye­re­gö­tü­rü­le­rek­top­ra­ða­ve­ril­miþ­ti. Na­a­þýn­ kab­rin­den­ çý­ka­rýl­ma­sýn­dan baþ­k a­ bir­ yer­d e­ top­r a­ð a­ ve­r il­m e­s i­n e ka­d ar­ bü­t ün­ a­þ a­m a­l ar­d a­ mer­h u­m un kar­de­þi­Ab­dül­me­cid­Ün­lü­kul­ha­zýr­bu­lun­du­rul­muþ­tu. Mer­hum­Ün­lü­kul’un­þa­hit­li­ði­do­la­yý­sýy­la bu­ko­nu­da­þek­ve­þüp­he­bu­lun­mu­yor. Do­la­yý­sýy­la­baþ­ka­hiç­bir­bel­ge­ve­ev­ra­kýn­kýy­me­ti­har­bi­ye­si­yok.

Çün­kü­res­mi­ya­da­gay­rý­res­mî­ol­sun bel­ge­ler­ve­ev­rak­lar­ger­çe­ðe­te­ka­bül­et­me­ye­bi­lir­ler. Ta­le­be­le­ri­Mer­hu­mun­ka­bi­ri­ni­dik­kat­le gö­ze­tim­al­týn­da­tut­tu­lar­hep. Vel­ha­sýl,­Be­di­üz­za­man’ýn­na­a­þý­nýn­ön­ce­den­ya­da­da­ha­son­ra­dan­de­ni­ze­a­týl­dý­ðý id­di­a­sý­bir­spe­kü­las­yon­dan­i­ba­ret. (...) Va­si­ye­tin­de­þun­la­rý­tem­bih­le­miþ­ti­ta­le­be­le­ri­ne:­“Be­nim­kab­ri­mi­gâ­yet­giz­li­bir yer­de­bir­i­ki­ta­le­bem­den­baþ­ka­kim­se­bil­me­mek­lâ­zým­ge­li­yor.­Bu­nu­va­siy­yet­e­di­yo­rum.­Çün­ki,­dün­ya­da­be­ni­þöh­ret­ten men­e­den­bir­ha­ki­kat­el­bet­te­ve­fa­tým­dan

son­ra­da,­o­ha­ki­kat­o­su­ret­le­be­ni­mec­bur e­di­yor..” Mer­hum,­kab­ri­nin­bir­is­ti­nad­gâh­ha­li­n e­ gel­m e­s i­n i­ is­t e­m e­d i­ð i­n i­ bil­h as­s a vur­gu­la­mýþ­tý­va­si­ye­tin­de. Ke­z a­ ay­n ý­ va­s i­y et­t e­ “Hem­ þark­t a, hem­ garp­ta,­ hem­ kim­ o­lur­sa­ ol­sun­ o­ku­duk­la­rý­Fa­ti­ha­er­vâ­ha­gi­der”­de­miþ­ti. Be­di­üz­za­man’ýn­kab­riy­le­il­gi­li­bir­a­raþ­týr­ma­mý­bu­va­si­yet­yü­zün­den­ya­rý­da­bý­rak­mýþ­tým.­ Bu­ve­si­ley­le­kab­ri­her­ne­re­dey­se­Be­di­üz­za­man’ýn­ru­hu­na­Fa­ti­ha gön­der­me­yi­ih­mal­et­me­ye­lim.­

Abdullah Muradoðlu, Yeni Þafak, 10.5.2011

osmanzengin@yeniasya.com.tr

Usame öldü, ABD þimdi ne yapacak? a­yýs­a­yý­nýn­2.­gü­nü­sa­ba­hýn­da­al­dý­ðý­mýz­bir­“son­da­ki­ka”­ha­be­ri­ne­gö­re,­ U­sa­me­ bin­ La­din’in­ öl­dü­rül­dü­ðü­ ve­y a­ öl­d ü­ð ü­ bil­d i­r i­l i­y or­d u.­ Ha­n i ABD’nin­a­da­mý­U­sa­me’nin.­ ABD,­ yýl­lar­ca­ has­mý­ o­lan­ SSCB’nin­ ko­mü­niz­mi­ yay­ma­ teh­li­ke­si­ne­ kar­þý,­ dün­ya­da ken­di­sin­den­çok­ça­söz­et­ti­re­bi­lip,­her­ta­raf­ta­ ra­h at­ç a­ at­ oy­n a­t a­b il­m e­s i­ i­ç in,­ yýl­l ar­c a has­sas­ o­lan­ bü­tün­ dün­ya­ dev­let­le­ri­ni­ “Ko­mü­nizm­teh­li­ke­si­var­ha­a,­si­ze­de­ge­le­bi­lir!“ di­y e­r ek­ ö­c ü­ gi­b i­ kor­k u­t up,­ is­t e­d i­ð i­ her mem­l e­k et­t e,­ is­t e­d i­ð i­ i­þ i­ yap­m ýþ­t ýr.­ NA­TO’yu­ da­ ken­di­ne­ pa­yan­da­ ya­pa­rak­ baþ­ta Tür­ki­ye­ol­mak­ü­ze­re,­bir­çok­dev­let­te­ABD üst­le­ri­ vs.­ þek­lin­de,­ kü­çük­ bi­rer­ ABD­ ko­lo­ni­si­kur­muþ­tur. 80’le­rin­ so­nun­da­ SSCB’nin­ yý­kýl­ma­sýn­dan son­ra,­ ko­mü­nizm­ teh­li­ke­si­ or­ta­dan­ kal­kýn­ca,­ ABD­ dün­ya­da­ tek­ güç­ o­la­rak­ kal­mýþ­týr. Min­der­de­ tek­ ba­þý­na­ gü­reþ­ ol­ma­ya­ca­ðý­na gö­re­ ve­ ken­di­sin­den­ bah­set­ti­rip,­ yi­ne­ dün­ya­da­ is­te­di­ði­ gi­bi­ ha­re­ket­ e­de­bil­mek­ i­çin, ye­ni­ bir­ ra­kip­ lâ­zým­dý.­ Ýþ­te­ o­nu­ da­ he­men keþ­fe­dip­ bul­muþ­tu.­ 11­ Ey­lül­ ha­di­se­sin­den son­ra­ ken­di­si­ne­ düþ­ma­ný­ bu­lup­ or­ta­ya­ at­mýþ­tý.­Hiç­a­lâ­ka­sý­ol­ma­ma­sý­na­rað­men­“Ýs­lâ­mî­ te­rör” di­ye­ bir­ þey­ i­cad­ e­dip,­ bu­nun­ bir þa­hýs­la­ bað­lan­tý­sý­ný­ da­ sað­la­yýp­ mü­ces­sem hâ­le­ge­tir­miþ­ve­U­sa­me­bin­La­din­is­min­de­ki a­da­mý­ný­or­ta­ya­sür­müþ­tü.­As­lýn­da­ABD’de­ki­bu­iþ­le­rin­ve­dün­ya­da­yap­tý­ðý­bü­tün­kö­tü iþ­le­rin­per­de­ge­ri­sin­de­ki­el­Ya­hu­di­ler­dir. Ýþ­te­bu­U­sa­me­sa­ye­sin­de­ABD,­bü­tün­dün­ya­da­ is­te­di­ði­ gi­bi­ ha­re­ket­ et­miþ­tir.­ Ö­zel­lik­le de­ bir­ çok­ Ýs­lâm­ mem­le­ke­ti­ne­ yer­le­þe­rek, Müs­lü­man­la­rý­pe­ri­þan­e­de­rek,­on­la­ra­kan­að­lat­mýþ­týr.­ He­le­ he­le,­ Sad­dam­ gi­bi­ pi­yon­la­rý sa­ye­sin­de­ I­rak’ta­ yap­tý­ðý­ i­se,­ u­nu­tu­la­cak­ bir þey­de­ðil­dir.­Sad­dam­ba­ha­ne­siy­le­ok­ya­nus­lar ö­te­sin­den­ ge­lip­ I­rak’ý­ iþ­gal­ e­den­ ve­ Tür­ki­ye’ye­kom­þu­o­lan­ABD’nin­o­ra­da­yap­tý­ðý­her tür­lü­ þen’î­ ic­ra­a­týn­ (mal,­ can­ ve­ na­mus­la­rýn yer­le­bir­e­dil­me­si) so­nun­da­o­ra­da­öy­le­bir­i­da­re­te­sis­et­tir­miþ­tir­ki,­tam­bir­Ya­hu­di­po­li­ti­ka­sý...­ Mil­le­tin­ ço­ðu­ Sün­nî­ A­rap­ o­lan­ I­rak’ta,­dev­let­i­da­re­si­ni,­her­za­man­ça­týþ­ma­ya ha­zýr­ hal­de­ bý­rak­mýþ­týr.­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ný Sün­n î,­ fa­k at­ ýrk­ o­l a­r ak­ a­z ýn­l ýk­t a­ o­l an­ bir Kürt’ten­ya­par­ken,­baþ­ba­kan­lý­ða­da­A­rap­fa­kat­Þiî­bi­ri­ni­ge­ti­re­rek,­ken­di­si­ne­her­za­man bað­lý­bir­du­rum­mey­da­na­ge­tir­miþ­tir. Dün­y a­ hâ­k i­m i­y e­t i­n i­ þey­t a­n î­ bir­ þe­k il­d e de­vam­ et­ti­ren­ ABD’de­ki­ giz­li­ lo­bi­le­ri­nin­ e­sas­mak­sa­dý­i­se,­dün­ya­pet­rol­le­ri­nin­mer­ke­zi­du­ru­mun­da­ki­yer­le­ri­ya­iþ­gal­et­mek,­ya­da o­ra­da­ki­ken­di­si­ne­mu­tî­i­da­re­ci­le­rin­sa­ye­sin­de­ kon­tro­lü­ e­lin­de­ tu­ta­rak,­ hem­ pet­rol­le­ri kul­la­nýp,­ hem­ de­ o­ sa­ye­de­ pet­rol­ ve­ do­lar pi­ya­sa­sý­ný­ is­te­di­ði­ gi­bi­ i­da­re­ et­mek­tir.­ Sad­dam’ý­ yýl­lar­ca­ kul­la­nýp,­ ne­ti­ce­de­ i­þi­ ol­gun­laþ­tý­rýn­ca,­bir­li­mon­gi­bi­sý­kýp­or­ta­dan­kal­dý­ra­rak­I­rak’ý­pe­ri­þan­e­den­ABD,­þim­di­de­ay­ný­o­yu­nu­Lib­ya­ve­Su­ri­ye­gi­bi­di­ðer­Müs­lü­man­mem­le­ket­ler­de­oy­na­ma­ya­ça­lý­þý­yor. Çe­þit­li­ba­ha­ne­ler­le­Müs­lü­man­mem­le­ket­le­ri­ni­ iþ­gal­ e­den­ ABD,­ U­sa­me­ ba­ha­ne­siy­le yýl­lar­dýr,­ Af­ga­nis­tan­ ve­ Pa­kis­tan’a­ yer­le­þe­rek,­ bu­ra­da­ki­ Müs­lü­man­la­ra­ kan­ kus­tu­ru­yor­du.­ U­sa­me’nin­ i­þi­ni­ bi­ti­rin­ce,­ ba­ka­lým bun­dan­son­ra­ABD­ne­ya­pa­cak?­Ne­tür­ba­ha­ne­ler­le­ yi­ne­ Müs­lü­man­la­rý­ in­let­me­ye­ de­vam­e­de­cek? Fa­kat­bi­zim­di­le­ði­miz;­Ce­nâb-ý­Hak’kýn,­bü­tün­Müs­lü­man­la­rý­her­tür­lü­fit­ne­ve­þer­den mu­ha­fa­za­et­me­si­dir.­Baþ­ta­bu­lu­nan­i­da­re­ci­le­re de­fe­ra­set­ve­re­rek­Müs­lü­man­la­rýn­pe­ri­þan­ol­ma­sý­na­mü­sa­a­de­et­me­me­si­dir­in­þâ­al­lah!

M


Y

MAKALE

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

9

Risâle-i Nur ne kazandýrýyor? fersadoglu@yeniasya.com.tr

i­sâ­le-i­Nur,­ken­di­sa­dýk­ve­se­bat­kâr­ þa­kirt­le­ri­ne­ ka­zan­dýr­dý­ðý­ çok bü­yük­ kâr­ ve­ ka­zanç­ ve­ pek­ çok kýy­met­tar­ ne­ti­ce­ye­ mu­ka­bil­ fi­yat­ o­la­rak,­ o þa­kirt­ler­den­tam­ve­ha­lis­bir­sa­da­kat­ve­da­i­mi­ve­sar­sýl­maz­bir­se­bat­is­ter.”­1 Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ bi­ze­ ne­ler­ ka­zan­dýr­dý­ðý­ný ö­zet­ler­sek: *­ Ý­man­ e­sas­la­rý­ný­ is­pat­ ve­ i­zah­ e­der.­ On beþ­se­ne­de­ka­za­ný­lan­il­mi,­on­beþ­gün­de­ka­-

“R

zan­dý­ra­bi­lir.­Ý­mân­ve­Ýs­lâm­þart­la­rý­ný,­ha­ki­kat­l e­r i­n i­ ke­s in­ de­l il­l er­l e­ is­p at­ e­d e­r ek­ bi­z i þüp­he­ve­ves­ve­se­ler­den­a­rýn­dý­rýr.­Ruh,­duy­gu­(kalb,­zi­hin) ve­be­den­ya­pý­mý­zýn­i­mân­ve Ýs­lâm­ þart­la­rý­na­ gö­re­ di­zayn­ e­dil­di­ði­ni;­ ra­hat,­ hu­zûr­ ve­ ger­çek­ mut­lu­lu­ðun­ bun­la­ra bað­lý­ ol­du­ðu­nu­ i­ki­ ke­re­ i­ki­ dört­ e­der­ de­re­ce­sin­de­ke­sin­bel­ge­ler­le­is­pat­e­der. *­Ýs­lâm­þart­la­rý­ný­is­pat­ve­i­zah­e­der. *­ Ýs­lâm­ ah­lâ­ký­ný,­ ha­ki­kat­le­ri­ni­ i­zah­ ve­ is­pat­e­der. *­Ý­man,­Ýs­lâm­i­lim­le­ri­ni­tec­did­e­der. *­Kur’ân­di­li­ni­öð­re­tir. *­ Ýn­sa­ný­ psi­ko-bi­yo-fiz­yo­lo­jik­ ve­ ma­ne­vî a­çý­dan­tah­lil­e­der.­Psi­ko­lo­ji,­sos­yo­lo­ji,­pe­da­go­ji­da­hil­bü­tün­Ýs­lâ­mî­ve­sos­yal­i­lim­le­ri­e­le a­lýr.­ Me­se­le­le­ri­ Ehl-i­ Sün­net­ çer­çe­ve­sin­de, he­pi­mi­zin­an­la­ya­ca­ðý­ve­kav­ra­ya­ca­ðý­tarz­da i­zâh­et­ti­ði­gi­bi,­i­bâ­det­le­rin­hik­met­ve­gü­zel­-

lik­le­ri­ni,­mad­dî-mâ­ne­vî­fay­da­la­rý­ný,­ferd,­â­i­le­ ve­ top­lum­ ha­ya­týn­da­ki­ fonk­si­yon­la­rý­ný; psi­ko-sos­yo­lo­jik­ tarz­da­ i­zâh­ ve­ is­pat­ e­der. Hü­lâ­sa,­Kur’ân­ve­Sün­net’in­bin­ler­ce­sýr­rý­ný aç­mak­ta,­ týl­sý­mý­ný­ çöz­mek­te,­ nük­te­le­ri­ni­ i­zâh­et­mek­te­dir.­ *­Da­lâ­let/sa­pýt­mýþ­lýk­ce­ha­let­ten­gel­se,­i­zâ­le­si­ ko­lay­dýr.­ Fa­kat,­ da­lâ­let­ fen­den­ ve­ i­lim­den­ gel­se,­ i­zâ­le­si­ müþ­kül­dür.­ Ri­sâ­le-i­ Nur, þu­ za­man­da,­ da­lâ­let­ zýn­dý­ka­sý­ný­ da­ðý­tan, 2 on­la­rýn­ aç­tý­ðý­ ya­ra­la­rý­ te­dâ­vi­ e­den­ ke­lâ­mî bir­tir­yak/i­lâç­hük­mün­de­dir.­­­­ Fel­se­fe­ci­le­rin­ ve­ ta­bi­at­pe­rest­le­rin,­ ta­bi­at­la in­kâr­et­ti­ði­Al­lah’ý,­ta­bi­at­i­le­is­pat­ve­i­zah­e­di­yor!­ Þüp­he­ ve­ ves­ve­se­le­ri­ yok­ e­di­yor.­ En muð­lak,­en­ka­pa­lý,­en­çet­re­fil­li­fel­se­fî,­ta­sav­vu­fî­ve­Ke­lâ­mî­me­se­le­le­ri­i­zah­i­le­a­çýk­lý­yor.­ Zi­ra,­ Ri­sâ­le-i­ Nur,­ yal­nýz­ cüz’î/ba­sit­ bir tah­ri­bâ­tý,­ kü­çük­ bir­ e­vi­ tâ­mir­ et­mi­yor.­ Bü­-

tün­ in­san­lý­ðý­ il­gi­len­di­ren­ ge­nel­ bir­ tah­ri­bâ­tý ve­Ýs­lâ­mi­ye­ti­i­çi­ne­a­lan­dað­lar­bü­yük­lü­ðün­de­ taþ­la­rý­ bu­lu­nan­ bir­ ka­le­yi­ tâ­mir­ e­di­yor. Yal­nýz­ö­zel­bir­kal­bi­ve­has­bir­vic­dâ­ný­dü­zelt­me­ye­ ça­lýþ­mý­yor.­ Bin­ se­ne­den­ be­ri­ bi­rik­ti­ri­len­bo­zu­cu­fel­se­fî­a­kým­ve­ce­re­yan­lar­la­deh­þet­li­ya­ra­la­nan­in­san­lý­ða­a­it­ge­nel­bir kal­bi­ve­dü­þün­ce­le­ri­ta­mir­e­di­yor.­Her­ke­sin ve­ ö­zel­lik­le­ i­nanç­lý­ halk­ ta­ba­ka­sý­nýn­ da­ya­nak­nok­ta­sý­o­lan­Ýs­lâ­mî­e­sas­la­rýn,­dü­þün­ce­le­r in,­ hü­k üm­ ve­ i­b â­d et­l e­r in­ ký­r ýl­m a­s ýy­l a, bo­zul­ma­ya­ yüz­ tu­tan­ ge­nel­ vic­dâ­nýn­ ge­niþ ya­ra­la­rý­ný­ Kur’ân’ýn­ mu’ci­ze­le­riy­le­ ve­ î­mâ­nýn­i­lâç­la­rýy­la­te­dâ­vi­et­me­ye­ça­lý­þý­yor.­3 Dipnotlar: 1- Kastamonu Lâhikasý, s. 88/163. 2- Mektûbât, s. 26-27. 3- Sözler, s. 709.

Amerikalý dostlarla yollardayýz rasityucel-19@hotmail.com

Küçük þeyler ASLINDA hep­ kü­çük­ þey­ler­ i­le meþ­gul­o­lu­ruz. Her­ bi­ri­mi­zin­ kü­çük­ ve­ bü­yük þey­le­ri­var­dýr. Ha­ya­týn­a­ký­þý­böy­le... Her­ in­san­ ken­di­ dün­ya­sý­ný­ ya­þý­yor. Ki­mi­að­lý­yor,­ki­mi­gü­lü­yor... Bir­kýs­sa­an­lat­mak­is­te­rim. Bi­lir­si­niz,­Kâ­be’de­ya­pý­lan­duâ­lar­çok­ö­nem­li­dir. Ha­cý­lar­dan­ bi­ri­ ken­di­ ef­kâ­rý­na gö­re­ve­ken­di­kü­çük­ih­ti­yaç­la­rý­i­çin­bi­raz­ses­li­o­la­rak­du­â­e­di­yor­muþ.­ He­m en­ ya­n ýn­d a­k i­ zen­g in ha­cý­ bu­nu­ du­yun­ca­ mo­ra­li­ bo­zul­muþ­ve­ya­nýn­da­ki­ha­cý­ya: “Se­nin­ ne­ ka­dar­ mâ­lî­ sý­kýn­týn var?”­de­miþ. Ha­cý­ih­ti­ya­cý­ný­söy­le­miþ. Bu­nun­ ü­ze­ri­ne­ zen­gin­ ha­cý­ çý­ka­rýp­ne­ka­dar­ih­ti­ya­cý­var­sa­ver­miþ­ve­de­miþ: “Ce­nâb-ý­ Hak’tan­ böy­le­ kü­çük þey­ler­ is­te­me.­ O­nun­ ha­zi­ne­si­ bü­yük,­ih­ti­yaç­la­rý­ný­ge­niþ­tut”­de­miþ. Fa­kir­ ha­cý­ da­ du­â­sý­nýn­ â­nî­ ve nak­dî­ o­la­rak­ ka­bu­lü­ i­çin­ þü­kür sec­de­si­ne­ka­pan­mýþ. Ha­yat­böy­le­e­fen­dim. Ýn­san­ hiç­ þüp­he­siz­ bir­ yö­nüy­le çok­za­lim­ve­nan­kör­dür. Bu­nu­ â­yet-i­ ke­ri­me­ler­ ve­ ha­dis-i­þe­rif­ler­a­çýk­ça­i­fa­de­e­di­yor. Dün­y a­y ý­ ver­s e­n iz,­ iþ­t a­h ý­ bit­mez. Ba­zen­ bi­zi­ kü­çük­ zan­net­t i­ð i­miz­þey­ler­yü­cel­tir. Ba­zen­de­o­kü­çük­þey­ler­ha­ya­tý­mý­zý­alt­üst­e­der. Der­ken,­bu­hal­ler­bir­ö­mür­bo­yu­de­vam­e­der. Bir­ pi­re­ i­çin­ yor­gan­ ya­kan­la­rý mý­a­rar­sýn? Bir­ kö­t ü­ ar­z u­s u­ i­ç in­ ken­d i­n i he­der­ e­den­ za­val­lý­la­rý­ mý­ so­rar­sýn? Bir­ top­lu­lu­ðun­ hu­ku­ku­nu­ yer­le bir­ e­den­ boz­gun­cu­yu­ mu­ me­rak e­der­sin? Bir­i­nat­uð­ru­na­yýl­lar­ca­bir­bi­ri­ne­küs­in­san­la­rý­mý­a­rar­sýn? Ken­d i­ bil­d i­ð i,­ as­l ýn­d a­ yan­l ýþ bil­di­ði­ þey­ler­de­ ýs­rar­ e­den­le­ri­ mi so­rar­sýn? Ýþ­te­ in­san­ böy­le­ çýk­maz­ ve­ aç­maz­lar­i­le­ha­ya­tý­ný­de­vam­et­ti­rir. Ba­zý­la­rý­nýn­ “a­va­nak­lýk”­ ve­ “e­na­yi­lik”­zan­net­ti­ði­þey­ler,­as­lýn­da ha­ya­týn­ta­ken­di­si­o­la­bi­lir. Za­man­de­ðiþ­miþ­tir. A­sýr­baþ­ka­laþ­mýþ­týr. Dün­ya,­ in­sa­ný­ ol­duk­ça­ meþ­gul et­me­ye­baþ­la­mýþ­týr. A­ma­ bu­ hal­ler­ in­sa­nýn­ ger­çek ar­zu­ve­is­tek­le­ri­ni­ve­be­ka­ya­kar­þý­duy­gu­la­rý­ný­yok­e­de­me­miþ­tir. Çün­kü­in­san­ay­ný­in­san­dýr. Sa­de­ce­ þart­lar­ de­ðiþ­miþ­ fa­kat “þey­ler”­hep­de­vam­e­de­gel­miþ­tir. Sa­k ýn­ þu­ “kü­ç ük“­ zan­n et­t i­ð i­miz­ ba­zý­ þey­le­ri­ ih­mal­ et­me­ye­lim. Zi­ra­ her­ bü­yük­ þey­ kü­çük­le­rin bi­ri­ki­mi­i­le­ço­ða­lýr.

e­ð er­l i­ dost­l ar;­ yep­y e­n i­ mi­s a­f ir­l er­l e, yep­ye­ni­si­ma­lar­la­siz­le­rin­sý­cak­si­ne­le­rin­de­yiz.­ 7­Ma­yýs­Cu­mar­te­si­Ýs­tan­bul’dan­baþ­la­yan­yol­cu­lu­ðu­muz­22­Ma­yýs­Pa­zar­gü­nü­yi­ne­Ýs­tan­bul’da so­na­e­re­cek­in­þâ­al­lah. Yap­tý­ðý­mýz­prog­ram­ge­re­ði­on­beþ­gün­de­va­ta­ný­mý­zýn­ba­tý­ve­or­ta­böl­ge­le­ri­ni­i­çi­ne­a­lan­on­beþ nok­ta­ya­uð­ra­ya­rak,­A­me­ri­ka’dan­ge­len­çok­de­ðer­li­Müs­lü­man­kar­deþ­le­ri­miz­le­siz­ler­le­bir­lik­te­yiz­ve­bir­lik­te­o­la­ca­ðýz. Ýz­mit,­Bur­sa­prog­ram­la­rý­ný­ta­mam­la­dýk.­He­def nok­ta­mýz­da,­dâ­vet­li­ol­du­ðu­muz­Es­ki­þe­hir,­Af­yon, Is­par­ta,­An­tal­ya,­Kon­ya,­An­ka­ra,­Düz­ce­ve­son nok­ta­o­la­rak­yi­ne­Ýs­tan­bul­var.­Son­ra­sýn­da­mi­sa­fir­le­ri­mi­zi­ül­ke­le­ri­ne­u­ður­la­ya­ca­ðýz. Bu­ ge­zi­de­ki­ a­maç­la­rý­mýz;­ Tür­ki­ye­ i­le­ Ba­tý dün­ya­sý­ ve­ ö­zel­lik­le­ A­me­ri­ka­ a­ra­sýn­da­ki­ her yön­lü­ hiz­met­ a­ký­þý­ný­ sað­lýk­lý­ o­la­rak­ te­min­ et­mek­tir.­Tür­ki­ye’de­hiz­met­ler­a­çý­sýn­dan­ne­tür bir­ya­pý­lan­ma­var­sa,­o­nu­o­ül­ke­ler­de­de­ic­ra­a­ta­ge­çir­mek­tir.­Bu­nok­ta­dan­bu­tür­fa­a­li­yet­ve gay­ret­ler­ çok­ ö­nem­li­dir.­ Bun­dan­ do­la­yý,­ en baþ­ta­ Ye­ni­ As­ya­ mis­yo­nu­ doð­rul­tu­sun­da­ki hiz­met­le­ri­mi­zin­or­ga­ni­ze­ve­ge­liþ­me­si­i­çin­her tür­lü­ fe­da­kâr­lý­ðý,­ des­te­ði,­ gay­re­ti­ gös­te­ren­ ve bu­ tu­ru­ dü­zen­le­yen­ Prof.­ Dr.­ Sü­ley­man­ Kur­ter­ A­ða­be­yi­mi­ze­ çok­ te­þek­kür­ e­di­yo­ruz.­ O­nun­la­ bir­lik­te­ A­me­ri­ka’da­ çok­ meþ­hur­ o­lan Prof.­Dr.­Ke­vin­Bar­rett,­Sü­ley­man­Kur­ter­A­ða­be­yin­oð­lu­Ým­ran­Kur­ter,­A­me­ri­ka­Ye­ni­As­ya A­raþ­týr­ma­Ve­Ya­yýn­Mer­ke­zi’nin­yö­ne­tim­ku­ru­lu­ ü­ye­si­ Ýb­ra­him­ Ab­dul­lah,­ A­me­ri­ka­lý­ va­kýf a­da­yý­mýz­ Ya­kup­ He­rod’dan­ o­lu­þan­ beþ­ ki­þi­lik he­yet­le,­ ön­ce­den­ plan­la­yýp­ or­ga­ni­ze­ et­ti­ði­miz gü­zer­gâh­ü­ze­rin­de­ki­her­hiz­met­mer­ke­zi­mi­ze uð­ra­ya­rak,­dost­la­rý­mýz­la­bir­lik­te­hiz­met­le­ri­mi­zin­du­ru­mu­nu­ve­na­sýl­da­ha­gü­zel­ha­le­ge­ti­re­bi­le­ce­ði­mi­zi­mü­za­ke­re­e­di­yo­ruz. A­me­ri­ka’dan­ge­len­mi­sa­fir­le­ri­mi­zin­in­ti­ba­la­rý,­u­mu­la­nýn­da­çok­ü­ze­rin­de.­Bi­ze­ge­lin­ce...­Ý­çin­de­bu­lun­du­ðu­muz­ni­met­le­rin­kad­ri­ni­ve

D

nejatereren@saidnursi.de

kýy­me­ti­ni­bil­me­me­nin­ve­id­rak­e­de­me­me­nin çok­deh­þet­li­a­ðýr­lý­ðý­ný­his­se­di­yo­ruz.­Ya­ni­bü­yük bir­se­vin­ci­ve­bü­yük­bir­ü­zün­tü­yü­bir­lik­te­ya­þa­dý­ðý­mý­i­ti­raf­e­der­sem,­lüt­fen­ba­na­kýz­ma­yý­nýz­ve yan­lýþ­an­la­ma­yý­nýz!­“Ül­fet”­de­nen,­ha­ki­kat­la­rýn ü­ze­ri­ni­ka­lýn­bir­per­de­i­le­ör­ten­gaf­le­ti,­u­nut­kan­lý­ðý­ve­nan­kör­lü­ðü­ö­ne­çý­ka­ran­ve­as­lý­nis­yan­dan,­u­nut­kan­lýk­tan­a­lý­nan­“in­san”­ol­ma­nýn hâ­li­ni­da­ha­fark­lý­an­la­ma­nýn­þaþ­kýn­lý­ðýn­da­yým. Pa­zar­ gü­nü­ ak­þa­mý­ Ýz­mit’te­ki­ dost­lar­la­ be­ra­ber­Çam­lýk­Vak­fý’nda­can­lý,­ka­la­ba­lýk­ve­çok dik­kat­li­bir­top­lu­lu­ða­hi­tap­et­tik.­So­ru­lar,­mü­za­ke­re­ler,­bil­gi­len­dir­me­ler­hep­si­gü­zel­di.­Pe­ki ne­ti­ce­si­ na­sýl­dý?­ O­nu­ er­te­si­ gün­ sa­bah­ öð­re­nek­ is­te­dim.­ Sa­bah­ kah­val­tý­sýn­da­ Prof.­ Dr. Ke­vin­ Bar­rett’a:­ “Dün­ ak­þam­ki­ in­ti­ba­ý­nýz­ na­sýl­dý?”­di­ye­sor­dum. Ce­vap­ay­nen­þöy­ley­di:­ “Ben­A­me­ri­ka’da­ve dün­ya­nýn­ çe­þit­li­ yer­le­rin­de­ bir­çok­ kon­fe­rans ve­ top­lan­tý­da­ bu­lun­dum.­ Fa­kat­ dün­ ak­þam­ki ka­dar­sý­cak,­sa­mi­mî,­has­bî­ve­mu­hab­bet­do­lu yüz­l e­r in­ ol­d u­ð u­ bir­ or­t am­ ve­ top­lan­tý­ hiç gör­me­dim­ ve­ bu­lun­ma­dým.­ Her­ þey­ o­la­ða­nüs­tüy­dü­ve­mü­kem­mel­di.” Bu­so­ru­ve­a­lý­nan­ce­va­býn­i­þin­ö­ze­ti­ol­du­ðu ka­na­a­tin­de­yim.­ A­me­ri­ka­ gi­bi­ dün­ya­nýn­ sü­per­ gü­cün­de­ki in­san­la­rýn­vah­þî­ka­pi­ta­liz­min­kýs­ka­cýn­da­ki­a­kýl­ al­maz­ sý­kýn­tý­la­rý­ný,­ o­ra­da­ki­ Müs­lü­man­la­rýn­ da­ si­yo­niz­min­ in­saf­sýz­ bas­ký­sýn­dan­ kay­nak­la­nan­ i­na­nýl­maz­ a­ðýr­ prob­lem­le­ri­ni­ ve ma­n e­v î­ boþ­l u­ð u­n u­ bi­r in­c i­ a­ð ýz­d an,­ bü­t ün çýp­lak­lý­ðýy­la­öð­re­ni­yo­ruz.­

GÜN GÜN TARÝH

Bu­deh­þet­li­du­rum­biz­le­re­bir­de­fa­da­ha­a­ðýr so­rum­lu­lu­ðu­mu­zu­ ha­týr­la­týp­ çok­ bü­yük­ bir ve­bal­ yük­lü­yor.­ Al­lah’a­ o­lan­ kul­lu­ðu­mu­zu, Kur’ân’ýn­ me­saj­la­rý­nýn­ e­zel­den­ ge­lip,­ e­be­de git­ti­ði­ne­ve­in­san­lý­ðýn­ye­gâ­ne­ça­re­si­ve­i­lâ­cý­ol­du­ðu­na­ da­ir­ tesbit­le­ri­mi­zi,­ sün­ne­ti­ tat­bik­ et­me­de­gös­te­re­ce­ði­miz­tam­dik­kat­ve­ih­ti­ma­mý­mý­zý,­dâ­vâ­mý­za­o­lan­sa­da­ka­ti­mi­zi,­ce­ma­a­ti­mi­ze­ o­lan­ say­gý­ ve­ bað­lý­lý­ðý­mý­zý,­ meþ­ve­re­te­ uy­ma­ya­ o­lan­ has­sa­si­yet­ ve­ mu­ha­ke­me­mi­zi­ bir de­fa­da­ha­cid­dî­mâ­nâ­da­sor­gu­la­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum. Sek­sen­yý­lý­aþ­kýn­bir­za­man­di­li­min­de;­Al­lah’ýn ih­san­ve­hik­me­tiy­le,­Üs­ta­dý­mý­zýn­ve­saff-ý­ev­vel­a­ða­bey­le­ri­mi­zin­üs­tün­gay­re­ti­ve­ih­ti­ma­mýy­la,­ve­fat­et­miþ­ve­ya­þa­yan­bun­ca­de­ðer­li­hiz­met­e­ri­nin yýl­la­ra­ya­yýl­mýþ­me­sa­i­siy­le­mey­da­na­gel­miþ­o­lan bu­de­ðer­li­ “þahs-ý­ma­ne­vi”ye­tam­sa­hip­çýk­mak, hak­ký­ný­ver­mek­ve­ge­re­ði­ni­yap­mak­zo­run­da­ol­du­ðu­mu­zu­dü­þü­nü­yo­rum. Mi­sa­fir­le­ri­mi­zin­ a­ðýz­la­rýn­dan­ çý­kan,­ sa­mi­mi­yet­le­rin­de­þüp­he­et­me­di­ðim:­“Her­þey­ha­ri­ka!­Ýn­san­lar,­sis­tem...­Hiz­met­mer­kez­le­ri­ve ye­mek­le­ri­niz”­i­fa­de­le­ri­bel­ki­bi­ze­a­bar­tý­lý­ge­le­bi­lir.­A­ma­bu­ta­ri­hî­sü­re­ci­ve­bu­gü­zel­hiz­met­le­ri­ te­o­rik­ o­la­rak­ ku­lak­tan­ duy­muþ­ in­san­la­rýn,­ ok­ya­nus­ ö­te­sin­den­ ge­lip­ bu­ra­da, ye­rin­de,­ ilk­ o­la­rak­ gö­re­rek,­ ya­þa­ya­rak,­ so­ra­rak­ mu­ha­tap­ o­lup­ öð­ren­me­le­ri­ kar­þý­sýn­da­ki hay­ret­ ve­ öv­gü­ i­fa­de­le­ri­nin­ de­ hak­ký­ný­ ver­mek­ge­re­ki­yor­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.­Da­ha­ge­zi tu­ru­mu­zun­ ü­çün­cü­ du­ra­ðýn­da­yýz­ ve­ be­li­ren in­ti­ba­lar­grup­o­la­rak­he­pi­mi­zi­çok­et­ki­le­miþ du­rum­da.­ Bar­la,­ Is­par­ta,­ An­tal­ya’dan­ son­ra do­ruk­nok­ta­sý­na­u­la­þa­cak­o­lan­ “Ri­sâ­le-i­Nur I­I.­ Genç­lik­ Kon­gre­si­ ve­ Þö­le­ni”yle­ Kon­ya’da zir­ve­ye­u­la­þa­ca­ðý­na­i­nan­dý­ðým­bu­se­rü­ven­de or­ta­ya­çý­kan­kal­bî,­ru­hî,­his­sî,­ak­lî­ve­man­tý­kî ne­ti­ce­le­ri­ni­ za­man­ i­çe­ri­sin­de­ siz­ler­le­ bu­ sü­tun­lar­da­in­þa­al­lah­pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum. Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­he­pi­mi­zi­hak­ve­is­ti­ka­met­ten a­yýr­ma­ma­sý­di­lek­ve­te­men­ni­siy­le...

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Cemaat namazýný tamamlama Ab­dül­ka­dir­E­ken:­ “Öð­le­na­ma­zý­nýn­son­re­kâ­tý­na­ye­ti­þen­kim­se­na­ma­zý­ný­na­sýl­ta­mam­lar.­De­tay­lý­bir­þe­kil­de­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?”­­ e­ma­at­le­na­maz­da­i­ma­ma­son­ra­dan­ye­ti­þen­ve­na­ma­zýn­bir­ve­ya­bir­kaç­rek’â­ti­ni­i­mam­la­kýl­ma­yan bi­ri­si,­kýl­ma­dý­ðý­kaç­rek’ât­var­sa­hep­si­ni,­i­mam­se­lâm­ver­dik­ten­son­ra­sý­ra­i­le­ve­tek­tek­ka­zâ­ya­par.­Ka­zâ yap­mak­tan­kas­tý­mýz,­ký­lýn­ma­yan­rek’ât­ler­de­ne­var­sa, ar­týr­mak­sý­zýn­ve­ek­silt­mek­si­zin­ken­di­si­nin­de­o­ku­ya­rak na­ma­zý­ný­ta­mam­la­ma­sý­dýr.­Ya­ni­i­ma­mýn­ses­li­ce­ve­ya giz­li­ce­o­ku­du­ðu­Fâ­ti­hâ­ve­zamm-ý­sû­re­yi­ken­di­si­ses­siz­ce­o­kur.­Ve­na­ma­zý­ný­ta­mam­lar.­Böy­le­ce­ce­ma­at­le­na­ma­zýn­kül­lî­mer­te­be­de­se­va­bý­na­in­þa­al­lah­na­il­o­lur.­Ni­te­kim­ce­ma­at­le­na­maz­da­bir­hac­se­va­bý­nýn­kül­lî­mâ­nâ­sý mev­cut­tur.­1 Bu­nu­ka­çýr­ma­mak­lâ­zým­dýr. Ý­ma­ma­herhan­gi­bir­rek’â­tin­en­geç­rü­kû­un­da-–i­mam­rü­kû­dan­doð­rul­ma­dan—ye­ti­þen­kim­se­o­rek’â­ti­i­mam­la­bir­lik­te­kýl­mýþ­sa­yý­lýr.­Ý­mam­se­lâm­ve­rin­ce­ye­ka­dar­i­ma­ma­u­yar.­Ý­mam­se­lâm­ve­rin­ce,­ken­di­si­se­lâm ver­mez,­a­ya­ða­kal­kar­ve­kýl­ma­dý­ðý­rek’ât­le­ri­sý­ra­i­le­ký­lar.­ Bu­nu­ sa­bah­ na­ma­zýn­dan­ baþ­la­ya­rak­ mi­sal­ler­le a­çýk­la­ya­lým: *­Sa­bah­na­ma­zý­nýn­far­zý­nýn­i­kin­ci­rek’â­tin­de­i­ma­ma­ u­yan­ bir­ kim­se,­ i­mam­la­ be­râ­ber­ son­ o­tu­ruþ­ta yal­nýz­ “Et-Ta­hýy­yâ­tü”­ du­â­sý­ný­ o­kur,­ bek­ler.­ Ý­mam se­lâm­ve­rin­ce­ken­di­si­a­ya­ða­kal­kar­ve­kýl­ma­mýþ­ol­du­ð u­ bi­r in­c i­ rek’â­t i­ ký­l ar.­ Bu­ du­r um­d a­ bi­r in­c i rek’ât­te­ ne­ o­ku­ma­sý­ ge­re­ki­yor­ i­diy­se­ o­kur.­ Çün­kü kýl­dý­ðý­ bu­ rek’ât­ ka­zâ­dýr.­ Ya­ni­ “Süb­hâ­ne­ke”yi­ o­kur, ar­dýn­dan­“E­û­zü­ve­Bes­me­le” çe­ker,­ar­dýn­dan­Fâ­ti­hâ Sû­re­si­ni­ve­zamm-ý­sû­re­yi­o­kur.­Rü­kû­ve­sec­de­ler­le bir­lik­te­son­o­tu­ru­þu­nu­ya­par,­ “et-Ta­hýy­yâ­tü’yü,­Sa­lâ­vat­la­rý­ve­Rab­be­nâ”­duâ­la­rý­ný­o­kur­ve­se­lâm­ve­rir.­ *­Ak­þam­na­ma­zý­nýn­son­rek’â­tin­de­i­ma­ma­u­yan­bir kim­se;­“Süb­hâ­ne­ke”yi­o­kur­ve­o­rek’â­ti­i­mam­la­bir­lik­te ký­lar­ve­te­þeh­hü­de­o­tu­rur.­Ý­mam­se­lâm­ve­rin­ce­kal­kar ve­kýl­ma­dý­ðý­ilk­i­ki­rek’â­ti­sý­ra­i­le­ký­lar.­Kýl­dý­ðý­bu­i­ki rek’ât­ka­zâ­ol­du­ðun­dan;­her­rek’ât­te­ne­o­ku­ma­sý­ge­re­ki­yor­sa­o­kur.­Me­se­lâ­bi­rin­ci­rek’ât­te­o­ku­ma­sý­ge­re­ken Süb­hâ­ne­ke’yi,­E­û­zü­ve­Bes­me­le’yi,­Fâ­ti­hâ­Sû­re­si­ni­ve zamm-ý­sû­re­yi­o­kur,­rü­kû­ve­sec­de­ya­par,­ilk­o­tu­ru­þu­nu ya­par.­Bu­o­nun­ilk­o­tu­ru­þu­ol­du­ðun­dan­sa­de­ce­“et-Ta­hýy­yâ­tü”yü­o­kur­ve­i­kin­ci­rek’â­te­kal­kar.­Bu­ra­da­Bes­me­le­çe­ker,­Fâ­ti­hâ­Sû­re­si­ni­ve­zamm-ý­sû­re­yi­o­kur.­Ar­dýn­dan­rü­kû­ve­sec­de­ya­par,­son­o­tu­ru­þu­nu­ya­par.­Son­o­tu­ruþ­ta­o­ku­ma­sý­ge­re­ken­ “et-Ta­hýy­yâ­tü’yü,­Sa­lâ­vat­la­rý ve­Rab­be­nâ”­du­â­la­rý­ný­o­kur­ve­se­lâm­ve­rir.­­ *­Dört­rek’ât­li­na­ma­zýn­i­kin­ci­rek’â­tin­de­i­ma­ma­u­yan kim­se,­i­mam­se­lâm­ver­dik­ten­son­ra­kal­kar­ve­kýl­ma­dý­ðý bi­rin­ci­rek’â­tin­ka­zâ­sý­ný­ya­par.­Bu­es­na­da­bi­rin­ci­rek’ât­te ne­o­ku­ma­sý­ge­re­ki­yor­i­diy­se­hep­si­ni­sý­ra­i­le­o­kur. *­Dört­rek’ât­li­bir­na­ma­zýn­ü­çün­cü­rek’â­tin­de­i­ma­ma­ u­yan­ bir­ kim­se,­ son­ i­ki­ rek’â­ti­ i­mam­la­ kýl­mýþ­ ol­mak­ta­dýr.­ Te­þeh­hüt­ten­ son­ra­ i­mam­ se­lâm ve­rin­ce­kal­kar­ve­sý­ra­i­le­ilk­i­ki­rek’â­tin­ka­zâ­sý­ný­a­ra­da­o­tur­mak­sý­zýn­peþ­pe­þe­ya­par.­Bu­es­na­da­o­ku­ma­sý­ge­re­ken­du­â­ve­sû­re­le­ri­o­kur.­­ *­Dört­rek’ât­li­bir­na­ma­zýn­ (me­se­lâ­sor­du­ðu­nuz­gi­bi öð­le­na­ma­zý­nýn) dör­dün­cü­rek’â­tin­de­i­ma­ma­u­yan­bir kim­se­i­mam­se­lâm­ve­rin­ce­kal­kar,­bi­rin­ci­rek’â­ti,­o­ku­ma­sý­ge­re­ken­du­â­ve­sû­re­le­ri­o­ku­ya­rak­ký­lar,­rü­kû­ve sec­de­yi­ya­par­ve­son­ra­o­tu­rur.­Bu­o­nun­ilk­o­tu­ru­þu­dur ve­bu­o­tu­ruþ­ta­yal­nýz­“et-Ta­hýy­yâ­tü”yü­o­kur.­Ar­dýn­dan he­men­kal­kar,­i­kin­ci­ve­ü­çün­cü­rek’ât­le­ri­peþ­pe­þe,­a­ra­da­o­tu­ruþ­yap­mak­sý­zýn­ký­lar.­Bu­rek’ât­ler­de­o­ku­ma­sý­ge­re­ken­du­â­ve­sû­re­le­ri­o­kur.­ Rek’ât­le­rin­sý­ra­nu­ma­ra­la­rý­ný­ken­di­si­ye­ni­den­ko­yar­ve­te­þeh­hü­de­bu­na­gö­re­o­tu­rur.­Me­se­lâ,­i­mam­la kýl­dý­ðý­ son­ rek’â­ti­ ken­di­si-–o­ rek’ât­te­ ye­tiþ­ti­ðin­den—bi­rin­ci­ rek’ât­ o­la­rak­ sa­yar;­ i­mam­dan­ son­ra ken­di­si,­ ken­di­si­ne­ gö­re­ i­kin­ci­ rek’â­ti­ ký­lýn­ca­ te­þeh­hü­de­o­tu­rur.­Ý­mam­la­bir­lik­te­zo­run­lu­o­la­rak­te­þeh­hü­de­o­tur­muþ­ol­ma­sý­ný­na­za­ra­al­maz.­­ *­Bay­ram­na­ma­zý­nýn­bi­rin­ci­rek’â­ti­nin­rü­kû­un­da­i­ma­ma­ye­ti­þen­kim­se,­rü­kû­da­i­ma­ma­ka­vu­þa­ca­ðý­ný­tah­min­e­der­se,­hem­if­ti­tah­tek­bî­ri­ni,­hem­de­Bay­ram­tek­bir­le­ri­ni­a­yak­ta­o­la­rak­a­lýr­ve­son­ra­rü­kû­a­va­rýr.­Ý­ma­ma rü­kû­da­ye­ti­þe­me­ye­ce­ðin­den­kor­kar­sa­if­ti­tah­tek­bi­rin­den­son­ra­rü­kû­a­va­rýr,­Bay­ram­tek­bir­le­ri­ni­el­le­ri­ni­kal­dýr­mak­sý­zýn­rü­kû­da­a­lýr.­ *­Bay­ram­na­ma­zý­nýn­i­kin­ci­rek’â­tin­de­i­ma­ma­ye­ti­þen­ kim­se,­ i­mam­ se­lâm­ ver­dik­ten­ son­ra­ kal­kar, bi­rin­ci­ rek’â­ti­ zi­yâ­de­ tek­bîr­le­ri­ i­le­ bir­lik­te­ ký­ra­at­li o­la­rak,­ ya­ni­ o­ku­ma­sý­ ge­re­ken­ Fâ­ti­ha­ ve­ zamm-ý sû­re­yi­o­ku­ya­rak­ka­zâ­e­der. *­Ce­nâ­ze­na­ma­zý­baþ­la­dýk­tan­son­ra­ge­lip­i­ma­ma­u­yan­kim­se,­he­men­tek­bir­a­lýr.­Nok­san­ka­lan­tek­bir­le­ri­ni de­du­â­o­ku­mak­sý­zýn­peþ­pe­þe­a­lýr.­E­ðer­dör­dün­cü­tek­bir­den­son­ra­i­ma­ma­uy­muþ­sa,­i­mam­se­lâm­ver­dik­ten son­ra­di­ðer­üç­tek­bi­ri­ken­di­si­ka­zâ­e­der.­ *­Te­ra­vih­na­ma­zý­ký­lý­nýr­ken­ce­ma­a­te­ye­ti­þen­kim­se, ön­ce­Yat­sý­na­ma­zý­nýn­far­zý­ný­ken­di­si­ký­lar.­Da­ha­son­ra te­ra­vih­na­ma­zý­i­çin­i­ma­ma­u­yar. Ce­ma­at­ten­son­ra­ki­ka­zâ­rek’ât­le­ri­ni­ký­lan­kim­se, bu­ rek’ât­ler­de­ ar­týk­ baþ­ka­sý­na­ uy­maz.­ Baþ­ka­sý­ da ken­di­si­ne­uy­maz.­ Ce­ma­a­te­son­ra­dan­ye­ti­þen­kim­se,­i­mam­a­çýk­tan o­ku­ma­ya­baþ­la­mýþ­sa­Süb­hâ­ne­ke’yi­o­ku­maz,­i­ma­mý din­ler.­Süb­hâ­ne­ke’yi­i­ma­mýn­ký­ra­a­ti­nin­â­yet­a­ra­la­rýn­da­ i­mam­ o­ku­ma­ yap­maz­ken­ o­kur.­ Ý­mam­ giz­li o­ku­yor­sa­Süb­hâ­ne­ke’yi­o­kur.

C

DU Al­lah’ým!­Na­maz­la­rý­mý­zý­ka­bul­bu­yur!­Ha­tâ­la­rý­mýz­dan­ve­ya­nýl­ma­la­rý­mýz­dan­do­la­yý­bi­zi­sor­gu­ya­çek­me! Kalp­le­ri­mi­zi­i­man­ve­Kur’ân­nû­ruy­la­nûr­lan­dýr!­Bi­zi­Sa­na­muh­taç­ol­ma­þu­u­ruy­la­zen­gin­leþ­tir!­Sa­na­ih­ti­yaç duy­ma­ma­yok­sul­lu­ðu­na­dü­þür­me!­Bi­zi­yal­nýz­Sa­na­te­vek­kül­ve­sec­de­e­den­ler­den­ey­le!­Bi­zi­nef­si­mi­zin­e­li­ne bý­rak­ma!­Â­mîn! Dipnot: 1- Sözler, s. 183.


10

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Y

KÜLTÜR SANAT

Ýshakpaþa Sarayý’na büyük restorasyon sliha87@hotmail.com

AÐRI DOÐUBAYAZIT’TAKÝ ÝSHAKPAÞA SARAYI’NIN BÜYÜK ÇAPLI RESTORASYON ÇALIÞMALARINA ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE BAÞLANACAÐI VE ÝKÝ YIL ÝÇERÝSÝNDE TAMAMLANACAÐI BÝLDÝRÝLDÝ.

Hatýra yüklü sandýklar üneþ selâma durmuþ, hafiften alaycýlýkla göz kýrparken biz annemle çoktan temizliðe giriþmiþtik. Temizlik imandandýr sözünün eri ana kýz, çokça erkek kardeþimin kuvvetinden de yardým alarak evi ayaklandýrdýk, her bir yeri okyanus havasý taþýdýðý iddia edilen çamaþýr sularýna, deterjan kokularýna bürüdük. Sýra annemin yadigâr ahþap sandýðýna gelince gözlerim fal taþý gibi açýldý. Nihayetinde küçük gibi gözüken sandýðýn içinde itinayla, özene bezene bembeyaz bohçalara sarýlmýþ onlarca parça vardý. Bu þaþýlasý düzen, mükemmel nizam zihnimin ve ruhumun bugünlerdeki daðýnýklýðýný ve savrukluðunu derinden derine sarsýverdi o lâhzada. Annem tek tek açarken bohçalarý, ellerimizle okþarken en nadide etamin seccadeleri, kýþ gecelerinde iþlenmiþ oyalarý, hayata bir ilmek atarcasýna örülmüþ lifleri, çoraplarý, patikleri bana hayýflanmak düþtü. Garip ve bir o kadar ürkütücü bir gerçek çýktý ortaya ve anneme onu hüzünle fýsýldadým. “Benim çocuklarým bir hatýradan yoksun kalacaklar, ellerine aldýklarý eþyalar annelerinden bir iz taþýyor olmayacak. Ne acý.” Acý verici olan; benim, ne dantel örmeyi bilmem ne de bir kumaþa harikalar iþleyebilmemdi. Düpedüz hayatýn bir virgülünü, noktasýný kaçýrýyordum iþte. Her þeyin hazýrý var bahanesinin arkasýna sýðýnýrken, annemin her yaz elime tutuþturduðu týðý, þiþi yahut iðneyi bir kenara fýrlatýp gençlik hezeyanlarýna kapýlýp gidiyordum öylece. Hele burun kývýrmalar, yüz çevirmeler, afralar tafralar yok mu? Büyükler ne çok uðraþacak sýkýntý, dert buluyor kendilerine, diye söylenmeler. El emeði göz nuru her biri birer san'at abidesi olan eserleri küçümsemeler. Gençken, insan pek çok þeyin kýymetine, mânâsýna akýl erdiremiyor. Hayatýn içine biraz daha karýþtýkça, yaþ kemale erdikçe, ömrünün sadece bahardan ve yazdan ibaret olmadýðýný anladýkça, yargýlamaksýzýn inceleyince, ardýnda yatan sebepleri kavradýkça kabulleniyor hakikati. Bazen geç bazen tam vaktinde. * Acep bir gün makineleþen hatýralarýmýz gibi hayatýmýz ve düþüncelerimiz de düpedüz sahiciliðini yitirir mi? Hatýralar, artýk sandýklarda, zihinlerde, yüreklerde deðil de, sözlüklerde mi yer alýr; unutulan kelimelerimiz baþlýðýnýn altýnda? Peki ya sandýklar, onlarýn iþlevsel deðeri ve geleceði hakkýnda var mý bir fikriniz?

OSMANLI Ýmparatorluðu’nun Lâle Devri’nde son büyük anýt yapýsý olan Ýshakpaþa Sarayý tarihinin en kap samlý restorasyonlarýndan birine hazýrlanýyor. Ýstanbul Topkapý Sarayý’ndan sonra son devirde yapýlmýþ saraylarýn en ünlülerinden olan Ýshakpaþa Sarayý geniþ çaplý restorasyon programýna alýndý. Erzurum Rölöve ve Anýtlar Müdürü Suat Bakýr, Ýshakpaþa Sarayý’nda son

G

Can Kardeþlerden seher okumalarý ANKARA Emek Can Kardeþ Grubu, bu hafta seher okumalarý ile bir araya geldi. Sabah kahvaltýsý ile baþlayan program seherden gelen tefekkürün pencerelerini açmýþtý. Ýki haftada bir yapýlan program bu hafta sonuncusunu yaptýklarý seher okumalarý ile öðle namazýna kadar devam etmiþ, tam bir muhabbet, þevk kaynaðý olmuþtu. 7 yýldýr devam eden program 2010-2011 dönemi içinde Nur Talebelerinin hususiyetleri, Ayetül Kübra, 19. Mektup, 10. Söz, 24. Söz, 25. Söz, 21. Lema, 22. Mektup, 16. Mektup gibi konularý mütalâa edildi. Mesnevi Nursöz / Ankara

Kepez Belediyesi, mehter takýmý kuracak ANTALYA Kepez Belediyesi, tarihi mirasý yaþatmak için mehteran bölüðü kuruyor. Bölüðe, sýnavla elaman alýnacak. Kepez Belediyesi’nden yapýlan açýklamada, kökü, Orta Asya Türk devletleri ile Hunlar’a dayanan dünyanýn ilk askerî bandosu olan mehteran geleneðinin devam edeceði belirtildi. Bu amaçla kurulacak Mehteran bölüðüne sýnavla kaval, flüt, davul, zurna, sipsi gibi enstrümanlarý çalabilen ve mehter marþý okuyabilen 40 kiþi alýnacak. Mehteran bölüðüne katýlmak isteyenler, bir adet fotoðraf, nüfus cüzdaný aslý veya fotokopisi ile birlikte Kepez Belediyesi Kültür Servisi’ne müracaat edebilecek. 18 yaþýndan büyük olanlarýn katýlabileceði sýnava baþvurular 31 Mayýs 2011 tarihinde sona erecek. Seçmeler ise 4 Haziran’da yapýlacak. Antalya / cihan

yýllarýn en kapsamlý restorasyon çalýþmasýnýn baþlatýlacaðýný açýkladý. Bakanlýk tarafýndan geçen yýlýn son aylarýnda 8 milyon TL’lik ihalesi yapýlan Sarayýn restorasyonuna Mayýs ayýnýn ortalarýnda baþlanacak. Bakýr, Ýshakpaþa Sarayý’nýn zindan, harem odalarý, mahkeme salonu, mescit ve ambar odalarýnýn iki yýl içerisinde restore edileceðini söyledi. Restorasyon çalýþmalarýnda

konularýnda uzman restoratör mimarlar ile çok sayýda teknik elemanýn görev alacaðýna vurgu yapan Bakýr, “Ýshakpaþa Sarayý’nda 1988 yýlýndan bu yana restorasyon yapýlýyor. Bu son restorasyon çok büyük ve kapsamlý bir þekilde gerçekleþtirilecek. Ayrýca Ahmed-i Hani türbesinin de yine yýl içerisinde restorasyonunu gerçekleþtireceðiz” dedi. Erzurum / cihan

Asýrlýk oyuncaklar görücüye çýktý TOFAÞ Bursa Anadolu Arabalarý Müzesi, ilginç bir sergiye ev sahipliði yaptý. Merkez Yýldýrým ilçesi Umurbey Mahallesi’ndeki müzenin sanat galerisinde açýlan sergide, aralarýnda 1800’lü yýllardan kalan oyuncaklarýn da bulunduðu yaklaþýk 5 bin oyuncak yer alýyor. Müzenin alt kýsmýnda yer alan sergi salonunda, 100 yýl içerisinde baþta Rahmi Koç tarafýndan biriktirilmiþ çok sayýda oyuncak sergileniyor. Oyuncak tank, top, tüfek ve tabancalarýn gösterildiði serginin açýlýþýna katýlan TOFAÞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandýr, sosyal sorumluluk projelerinden olan oyuncak sergisi ile eðitici, öðretici, eðlenceli bir konsep ile çocuklara ve içindeki çocuðu her daim yaþatan yetiþkinlerin, hayal dünyalarýný zenginleþtirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Eski bir ipek fabrikasý iken, 2002 yýlýnda restorasyonu tamamlanarak Tofaþ Anadolu Arabalarý Müzesi’ni Umurbey Mahallesi’nde hizmete açtýklarýný kaydeden Pandýr, “31 Aralýk 2011’e kadar ziyaret edilebilecek oyuncak sergimiz ile çocuklarýn hayal dünyalarýný geniþletmeyi, tasarýmýn gücünü göstermeyi hedefledik. Fabrikamýzýn bulunduðu Bursa’ya ayrý bir ihtimam göstererek, Bursa halký için deðer oluþturan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleþtiriyoruz” dedi. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe de her çocuðun hayallerini süsleyen yaklaþýk 5 bin oyuncaðýn yer aldýðý sergide, adeta oyuncakla 200 yýllýk tarihî bir yolculuða çýkýldýðýný belirtti. Bursa / cihan

Merkez Yýldýrým ilçesi Umurbey Mahallesi’ndeki müzenin sanat galerisinde açýlan sergide, aralarýnda 1800’lü yýllardan kalan oyuncaklarýn da bulunduðu yaklaþýk 5 bin oyuncak yer alýyor. FOTOÐRAF: CÝHAN

Öðrencilerden ahþap oyuncak sergisi KAYSERÝ Özel Ýstikbal Koleji öðrencileri, ahþap oyuncak sergisi açtý. Kayseri Park Alýþ Veriþ Merkezi’ndeki serginin açýlýþýný Melikgazi Ýlçe Millî Eðitim Müdürü Mustafa Dikmen yaptý. Sergi hakkýnda bilgi veren Ýstikbal Ýlköðretim Okulu Müdürü Salim Aydýn, Japonya, Almanya, Ýngiltere ve Amerika gibi ülkelerde çocuklarýn zekâsýný geliþtirme, dikkatini toplama ve paylaþým duygularýný arttýrma adýna ahþaptan yapýlan oyuncaklarý öðretim yýlýnýn baþýnda okullarýna kazandýrdýklarýný söyledi. Aydýn, marangoza özel iþçilikle yaptýrdýklarý toplam 18 oyunun 120 öðrenci tarafýndan öðrenildiðini ve bunun katkýsýný gördüklerini belirtti. Dikmen, bu tür faaliyetlerin öðrenciler için çok yararlý olduðunu ve zekâ geliþini olumlu etkilediðini aktardý. Kayseri / cihan

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

‘Niçin AB’ye girmeliyiz?’ konulu resim sergisi AVRUPA Birliði Günü kapsamýnda, ‘Türkiye niçin AB’ye gir meli?’ konulu resim yarýþmasýna katýlan eserler sergilendi. 9 Mayýs Avrupa Birliði Günü dolayýsýyla Sivas’ta çeþitli faaliyetler düzenlendi. Bu kapsamda þehirdeki il köðretim okullarýnda eðitim gören öðrenciler arasýnda ‘Türkiye niçin AB’ye girmeli?’ konulu bir resim yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya giren eserlerden 50’si ise Buruciye Medresesi içinde sergilendi. Serginin açýlýþý için bir tören düzenlendi. Törende konuþan Vali Ali Kolat, AB’nin bir ekonomik birlik olarak kurulduðunu ancak sonradan siyasallaþarak evrensel haklarýn koruma altýna alýndýðý bir birlik haline geldiðini söyledi. Türkiye’nin sadece Avrupalý olmak için bu birlik içine girmeye çalýþmadýðýný vurgulayan Kolat, “Avrupa ülkelerinde yaþam, haberleþme, insan haklarý gibi evrensel deðerler konusunda önemli mesafeler aldý. Biz de bunlarla birlikte eðitim, gýda ve çevre standartlarýmýzý yükseltmek için bu birliðe girmek istiyoruz” dedi. Sivas / cihan

SOLDAN­SAÐA—1. Kimyasal tepkimenin olmasýný veya hýzýnýn deðiþmesini molekül yapýsýný deðiþtirmeden saðlayan, katalitik etkiye yol açan madde. - Boru sesi. 2.­Bitkinin yaprak veya köklerini vererek hastalýðý iyi etmeye çalýþmak, tedavi etmek. - Hadis-i Þerife göre dinimizin direði. 3.­Kutsal Hint destaný. - Genel alýcý kan grubu. 4.­Kalýn kaba kumaþ. - Osmanlý Devleti'nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi. 5.­Mehmet a dýnýn halk dilinde bozulmuþ biçimi. - Kâðýt dolgu maddesi. 6.­Sahip, malik. - Birden fazla müezzinin kamet okumasý. 7.­Afrika kýt'asýnda yer alan bir nehir. - Bir tür pembe elmas. 8.­Gözde leke. - Okuma yazmasý olma yan kimse. - Arýnýn kovandaki yarýklarý kapatmak için salgýladýðý siyah ve koyu sývý. 9.­Gam dizisinde “sol” ile “si” arasýndaki ses. - Rusçada evet. - Zaman'da sessizler. - Numaranýn kýsasý. 10.­Ýlâve, zeyl. - Resmî haber a jansýmýz. - Fas þehrinde yapýlmýþ olup buradan yayýlan, kýrmýzý renkte keçeden bir baþlýk. YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tümamiral ile oramiral arasýnda bulunan, kara ve hava kuvvetlerindeki korgeneralin dengi olan subay. 2.­Isparta'nýn bir ilçesi. - Elma armut kurusu. 3.­Bütün olarak, büsbütün, baþtan sona. 4.­Çeliþkili ve tutarsýz iki cümleyi birbirine baðlamaya yarayan bir söz. - Verilen bir þeyi almayarak geri çevirme, reddetme. 5.­ Nitelikleri, özü, hareketleri, davranýþlarýyla bir BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI þeyi elde etmeye hak kazanmýþ olmak. 6.­Yerine koy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ma, ikame etme. 7.­Büyük akarsu. - Güney Afrika'nýn milletler arasý trafik iþareti. 8.­Bir iþin yapýlmasý merha- 1 D E Z A V A N T A J Ý D lesinde iþin baþlamasýna vesile olma mânâsýnda deyim. 2 E B O N Ý T E Ý H A L E 9.­ Rahmetullahi Aleyhin kýsasý. - Ata binen bayan. - 3 M A R Ý Y E A B Ý L E N 10.­Bilgi, bilinen þey. 11.­Üzerinde tanýtýcý, belirtici bir 4 O B A R A S D E R E L Ý yazý, açýklama, iþaret veya resim bulunan, tahta veya 5 D Ý K E N E S T E E E Z sac parçasý, levha. - Arapçada benlik. 12.­Bir þeyin geç- 6 E L Ý M A N E L T R A E tiði veya önce bulunduðu yerde býraktýðý belirti. - Ýnsan 7 L E K A T O M A S A S A ve hayvan vücuduna açýk yaralardan giren, genellikle Ý H A N E T T M E L E K 8 toprakta, gübrede yaþayan bir basilin yol açtýðý, kaslarýn 9 K Ý L E Y A T Ý K A L Ý sürekli aðrýlý kasýlmasýyla kendini gösteren ateþli ve 10 Ý S Ý T E M Ý N E K E S tehlikeli bir hastalýk, kazýklý humma.


Y

HABERLER

EKONOMÝ 9 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

1.5338 1.6477

1.5412 1.6585

1.5327 1.6401

1.5435 1.6685

1 KANADA DOLARI

0.29766 2.2198

0.29599 2.2076

0.29834 2.2231

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.29620 2.2091

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5098

2.5229

2.5080

2.5267

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.7485 0.24449

ALIÞ

1.7598 0.24703

EFEKTÝF SATIÞ

1.7459 0.24432

SERBEST PÝYASA

1.7624 0.24760

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5595 ÖNCEKÝ GÜN 1,5440

DÜN 2,2375 ÖNCEKÝ GÜN 2,2140

DÜN 75,90 ÖNCEKÝ GÜN 74,30

DÜN 513,00 ÖNCEKÝ GÜN 501,12

p

p

p

p

1.5912 5.5255

1.5984 5.5983

1.5853 5.4426

1.6045 5.6823

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27971 0.41021

0.28160 0.41095

0.27951 0.40713

0.28225 0.41403

100 JAPON YENÝ

1.8972

1.9098

1.8902

1.9171

1 KUVEYT DÝNARI

11

Baþkent ihalesi iptal oldu KARAMEHMET-KAZANCI ORTAKLIÐININ BAÞKENT GAZ'I DEVRALMASI ÝÇÝN GEREKEN SÜREDE PARAYI YATIRMAMASI SONRASINDA ÖZELLEÞTÝRME ÝDARESÝ ÝHALEYÝ ÝPTAL ETTÝ. Mart'ta üretilen kýrmýzý et, geçen yýla oranla yüzde 12,6 azaldý.

Kýrmýzý et üretimi azalýyor n TÜRKÝYE'DE Mart­a­yýn­da­50­bin­637­ton­kýr­mý­zý et­ü­re­til­di.­Ü­re­tim­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re­yüz­de­5­­art­tý, bir­ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­12,6­a­zal­dý.­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK) 2011­yý­lý­Mart­a­yý­kýr­mý­zý­et­ü­re­tim­is­ta­tis­tik­le­ri­ni­a­çýk­la­dý.­Ve­ri­le­re­gö­re, ge­çen­yý­lýn­Mart­a­yýn­da­57­bin­966­ton­o­lan­kýr­mý­zý­et ü­re­ti­mi,­bu­yýl­Mart­a­yýn­da­50­bin­637­to­na­ge­ri­le­di. Kýr­mý­zý­et­ü­re­ti­mi­nin­42­bin­951­to­nu­nu­sý­ðýr­e­ti,­167 to­nu­nu­man­da­e­ti,­6­bin­124­to­nu­nu­ko­yun­e­ti,­bin 394­to­nu­nu­ke­çi­e­ti­o­luþ­tur­du.­Sý­ðýr­e­ti­ü­re­ti­mi,­bir ön­ce­ki­a­ya­gö­re­yüz­de­7,8­ar­tar­ken,­bir­ön­ce­ki­yý­lýn ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­6­a­zal­dý.­Bu­yý­lýn­Þu­bat­a­yýn­da 39­bin­843­ton,­ge­çen­yý­lýn­Mart­a­yýn­da­45­bin­698 ton­sý­ðýr­e­ti­ü­re­til­miþ­ti.­Ko­yun­e­ti­ü­re­ti­mi­6­bin­124 ton­o­la­rak­ka­yýt­la­ra­geç­ti.­Bu­yý­lýn­Þu­bat­a­yýn­da­6­bin 929­ton,­ge­çen­yý­lýn­Mart­a­yýn­da­10­bin­64­ton­ko­yun e­ti­ü­re­til­miþ­ti.­Bu­na­gö­re­ko­yun­e­ti­ü­re­ti­mi­bir­ön­ce­ki a­ya­gö­re­yüz­de­11,6,­bir­ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re de­yüz­de­39,1­a­zal­dý.­Bu­a­ra­da,­bu­yý­lýn­Þu­bat­a­yýn­da­7 ton­o­lan­man­da­e­ti­ü­re­ti­mi­Mart­a­yýn­da­167­to­na yük­sel­di.­Ge­çen­yý­lýn­Mart­a­yýn­da­man­da­e­ti­ü­re­ti­mi 414­ton­o­la­rak­ka­yýt­la­ra­geç­miþ­ti.­­Ankara / aa

BAÞKENT Do­ðal­gaz­i­ha­le­si­ni­1.2­mil­yar­do­lar­be­del­le­ka­za­nan Çu­ku­ro­va-Ka­zan­cý­or­tak­lý­ðý­na­ö­de­me­i­çin­ta­ný­nan­ek­sü­re­de ö­de­me­ya­pýl­ma­ma­sý­son­ra­sýn­da­i­ha­le­ip­tal­e­dil­di.­Ö­zel­leþ­tir­me­Ý­da­re­si­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Baþ­kent­Gaz’ýn­yüz­de­80’i­nin sa­tý­þý­i­çin­ye­ni­den­i­ha­le­ya­pýl­ma­sý­nýn­he­def­len­di­ði­be­lir­til­di. Ntvmsc.com­ve­a­jans­la­rýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­Meh­met­E­min­Ka­ra­meh­met­i­le­Meh­met­Ka­zan­cý­ö­de­me­i­çin­bir­pro­to­kol­ü­ze­rin­de­ça­lý­þý­yor­lar­dý.­Ý­ki­or­tak­haf­ta­so­nu­geç­sa­at­le­re­ka­dar­gö­rüþ­me­ler­yap­mýþ­tý.­Ka­ra­meh­met­ve­Ka­zan­cý­pro­to­kol­ü­ze­rin­de­uz­la­þa­ma­yýn­ca­fi­nans­man­so­ru­nu­da­a­þý­la­ma­dý. ÞÝMÞEK: YENÝDEN ÝHALEYE ÇIKACAÐIZ NTV’nin­ya­yý­ný­na­ka­tý­lan­Ma­li­ye­Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek­ko­nuy­la­il­gi­li­þun­la­rý­söy­le­di:­“Bi­zim ip­tal­den­baþ­ka­se­çe­ne­ði­miz­yok.­Bu­ka­dar­u­zun bir­sü­re­ol­ma­sý­na­rað­men­bu­nu­to­par­la­ya­ma­dý­lar.­Tek­rar­i­ha­le­ye­çý­ka­ca­ðýz,­ha­zýr­lýk­lar­ta­mam. Bu­se­ne­i­çin­tek­rar­sü­re­ci­baþ­lat­mak­lâ­zým. De­vir­tes­lim­a­þa­ma­sý­na­bi­le­ge­lin­di.­Fa­kat­kar­þý ta­raf­fi­nans­ma­ný­bu­la­ma­dý­ðý­i­çin­ip­tal­e­dil­di.”

ÖÝB ÝÇÝN SORUN YOKTU ÖZELLEÞTÝRME Ýdaresi Baþkanlýðý açýsýndan bir sorun bulunmuyordu. Ýdare iki ortaklýða ait Çankaya Gaz veya MMEKA Baþkent Gaz’ýn devir için yeterli olduðunu açýklamýþtý. Ýki ortak parayý yatýrmayýnca durumunda 92.6 milyon dolarlýk teminat da yandý. Karamehmet’in Baþkent Gaz’ý almak için Çankaya Gaz’ý kurmasý sonrasýnda Kazancý ile arasýnda çatlak oluþmuþtu. Kazancý, Karamehmet’e ‘ya ihaleleri bölüþelim ya da ikimizden biri çýksýn’ teklifini dile getirmiþti. 4 Mayýs 2011 tarihinde ödenmesi gereken bedel, ortaklarýn anlaþmazlýðý sonucunda ödenememiþti. Yaklaþýk 1.2 milyon abonesi olan Baþkent Doðalgaz’ýn özelleþtirilmesi için ilk ihale 2008 yýlý Mart ayýnda yapýlmýþ ancak kazanan þirketler yükümlüðünü yerine getirememiþti.

Pamuðun maliyeti 1 lira 53 kuruþ

n MERSÝN'ÝN Tar­sus­il­çe­si,­se­ra­da­seb­ze­ve­mey­ve ye­tiþ­ti­ri­ci­li­ðiy­le­Tür­ki­ye’nin­li­der­þeh­ri­An­tal­ya’ya­ra­kip­o­lur­ken,­Av­ru­pa­sof­ra­la­rý­na­da­12­ay­ü­rün­sun­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor.­Tar­sus­Zi­ra­at­O­da­sý­Baþ­ka­ný­A­li­Er­ge­zer,­il­çe­de­80­bin­dö­nüm­a­lan­da­se­ra­cý­lýk­ya­pýl­dý­ðý­ný, bun­la­rýn­bir­kýs­mý­nýn­il­kel­ya­pý­lar­la­de­vam­et­me­si­ne kar­þýn,­bü­yük­bir­bö­lü­mü­nün­mo­dern­ha­le­ge­ti­ril­di­ði­ni­söy­le­di.­Çu­ku­ro­va­ü­re­ti­ci­si­o­la­rak­ü­re­tim­den,­ve­rim­den,­ka­li­te­den­ya­na­kor­ku­la­rý­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­an­la­tan­Er­ge­zer,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Bir­tek­kor­ku­muz­var. O­da­pa­zar­sý­kýn­tý­mýz.­Her­ya­pý­lan­se­ra,­ay­ný­za­man­da ih­ra­cat­an­la­mý­na­ge­li­yor.­Biz­pa­zar­sý­kýn­tý­mý­zý­se­ra­la­rýn­ge­liþ­me­siy­le­a­þa­ca­ðýz.­Av­ru­pa’nýn­mey­ve­ve­seb­ze baþ­ken­ti­o­la­ca­ðýz.­Ha­va­a­la­ný­mý­zýn­ya­pýl­ma­sý­biz­le­re­ü­mit­ve­ri­yor.­Ha­va­a­la­nýn­ya­pýl­ma­sýy­la­gü­nü­bir­lik­do­ma­te­si­mi­zi,­mey­ve­mi­zi­Av­ru­pa­lý’nýn­sof­ra­sý­na­ik­ram e­de­ce­ðiz.­Tü­ke­ti­ci­yi­ken­di­e­li­miz­le­bu­la­ca­ðýz.­Ar­týk dün­ya­bi­zim­ü­ret­ti­ði­mi­zi­yi­ye­cek.­Hem­pa­ra­ka­za­na­ca­ðýz,­hem­de­Av­ru­pa’yý­do­yu­ra­rak,­Tür­ki­ye’nin­a­dý­ný da­ha­i­yi­du­yu­ra­ca­ðýz.” Tarsus / aa

Yeni Zelanda depreminin maliyeti Japonya’dan fazla Türkiye'nin karpuz üretiminin yarýsýnýn karþýlandýðý Çukurova Bölgesi'nde, kumlu alanda yetiþen Tuzla karpuzunun hasadýna baþlandý.

Bir yanda iþsizlik bir yanda iþ beðenmezlik n TÜRKÝYE Ýþ­Ku­ru­mu­An­tal­ya­Mü­dür­lü­ðü’nün,­a­ra­la­rýn­da­ad­lî­ta­kip­e­le­ma­ný,­týb­bî­sek­re­ter­lik,­ka­si­yer­lik­gi­bi 8­branþ­ta­aç­tý­ðý­is­tih­dam­e­di­le­bi­lir­lik­kur­su­na­il­gi­ol­ma­dý.­An­tal­ya­Va­li­Yar­dým­cý­sý­Meh­met­Sey­man,­sek­tör­le­rin­e­le­man­ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­la­mak­ve­iþ­a­ra­yan­la­rý­va­sýf­lý­e­le­man­ha­li­ne­ge­tir­mek­ü­ze­re­Tür­ki­ye­Ýþ­Ku­ru­mu­ta­ra­fýn­dan­is­tih­dam­e­di­le­bi­lir­lik­kur­su­aç­mak­i­çin­pro­je­ge­liþ­ti­ril­di­ði­ni­an­lat­tý.­Yak­la­þýk­800­ki­þi­nin­e­ði­tim­gö­re­ce­ði 12­branþ­i­çin­i­ha­le­ye­çý­kýl­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Sey­man,­i­ha­le­de 8­fir­ma­nýn­8­dal­da­top­lam­414­ki­þi­yi­is­tih­dam­e­di­le­bi­lir ha­le­ge­tir­mek­i­çin­kurs­ver­me­i­þi­ni­al­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ka­mu­kay­nak­la­rýn­dan­fi­nan­se­e­di­len,­ge­nel­sað­lýk­si­gor­ta­sý­nýn­ö­de­ne­ce­ði­ve­ay­rý­ca­kur­si­yer­le­re­gün­lük­15­li­ra harç­lýk­ve­ri­le­ce­ði­kurs­la­ra­çok­az­sa­yý­da­baþ­vu­ru­ol­du­ðu­nu­bil­di­ren­Sey­man,­‘’Ma­a­le­sef­iþ­siz­le­ri­mes­lek­sa­hi­bi ya­pa­cak­bu­kurs­la­ra­ye­ter­li­kur­si­yer­bu­la­mý­yo­ruz’’­de­di. Va­li­li­ðe­ve­de­ði­þik­ku­rum­la­ra­çok­sa­yý­da­iþ­baþvurusu­na rað­men,­kurs­la­ra­il­gi­nin­az­ol­ma­sý­ný­an­la­ya­ma­dýk­la­rý­ný i­fa­de­e­den­Sey­man,­‘’Ýþ­ko­þul­la­rý­ný­be­ðen­me­yen­ler,­ve­ri­len­i­þi­be­ðen­me­yen­ler­var.­Bir­yan­da­iþ­siz­lik­var­bir­yan­da­iþ­be­ðen­me­mez­lik­var’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Antalya / aa

MEHMET Kazancý, Çukurova Holding’in patronu Mehmet Emin Karamehmet’le yüzde 50 ortaklýkla kurduðu MMEKA þirketiyle girdiði enerji ihalelerinde ipi göðüslemeyi baþarmýþtý. Ýkili ihalelerde 8 milyar dolarlýk teklifte bulunmuþtu. Ýstanbul’un iki yakasýnýn da elektriðini MMEKA daðýtmaya hak kazandý. Boðaziçi Elektrik ile Anadolu Yakasý Daðýtým’ýn toplam 4.7 milyar dolar bedelle MMEKA’ya devredilmesi kararlaþtýrýlmýþtý. Ýzmir’i de kapsayan Gediz Elektrik Daðýtým’ýn özelleþtirilmesi ihalesi ni de 1 milyar 920 milyon dolarlýk teklifiyle kazanmalarýna karþýn Özelleþtirme Yüksek Kurulu ikinci teklif veren Eti Gümüþ-Söðütsen Seramik Ortak Giriþim Grubu’na devredilmesine karar verdi. Türkiye’nin ikinci büyük daðýtým þirketi Baþkent Gaz ihalesini 1.2 milyar dolarlýk teklifiyle yine MMEKA kazanmýþtý.

HA­BER­LER

Avrupa’yý 12 ay doyurmaya hazýrlanýyorlar

n ULUSLARARASI Pa­ra­Fo­nu­(IMF),­Ye­ni­Ze­lan­da’da­mey­da­na­ge­len­dep­re­min­ma­li­ye­ti­nin­Ja­pon­ya’da­kin­den­ol­duk­ça­yük­sek­o­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­IMF’in Ye­ni­Ze­lan­da’ya­i­liþ­kin­yýl­lýk­de­ðer­len­dir­me­ra­po­run­da,­Ye­ni­Ze­lan­da’da­ge­çen­yýl­Ey­lül­a­yýn­da­mey­da­na ge­len­dep­re­min­Ja­pon­ya’da­mart­a­yýn­da­o­lan­dep­rem­den­da­ha­ma­li­yet­li­o­la­ca­ðý­i­fa­de­e­di­le­rek,­dep­rem­de­za­rar­gö­ren­yer­le­rin­ye­ni­den­in­þa­sý­nýn­Ye­ni­Ze­lan­da­e­ko­no­mi­si­ne­yak­la­þýk­15­mil­yar­do­la­ra­mal­o­la­ca­ðý, bu­ra­ka­mýn­2011­yý­lý­ gay­ri­sa­fi­yur­ti­çi­ha­sý­la­sý­nýn (GSYH)­yüz­de­7,5’i­ne­denk­gel­di­ði­vur­gu­lan­dý.­Ra­por­da,­GSYH’ye­gö­re­Ye­ni­Ze­lan­da’da­ki­dep­re­min­ma­li­ye­ti­nin­Ja­pon­ya,­Þi­li­ya­da­Ko­be’de­ki­gi­bi­bü­yük­dep­rem­ler­den­da­ha­yük­sek­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­kil­di.­Ye­ni Ze­lan­da’nýn­en­bü­yük­i­kin­ci­þeh­ri­Christ­church’de­ge­çen­yýl­Ey­lül­a­yýn­da­i­ki­kez­dep­rem­mey­da­na­gel­miþ, 180­ki­þi­ölmüþtü.­Ge­çen­yýl­Þu­bat­a­yýn­da­ya­þa­nan­Þi­li dep­re­min­de­524­ki­þi,­Ja­pon­ya’da­i­se­yak­la­þýk­25­bin ki­þi­ya­þa­mý­ný­yi­tir­miþ­ti.­­Washington / aa

8 MÝLYAR DOLARLIK TEKLÝF VERDÝLER

Çukurova’da ilk karpuz hasadý TÜRKÝYE'DE karpuz hasadýnýn ilk yapýldýðý merkez olan Adana ve çevresinde sezonun ilk ürünleri piyasaya çýktý. Türkiye’nin karpuz üretiminin yarýsýnýn karþýlandýðý Çukurova Bölgesi’nde, kumlu alanda yetiþen Tuzla karpuzunun hasadýna baþlandý. Adana’nýn Karataþ ilçesine baðlý Tuzla Beldesi’nde kumlu alanda yetiþen karpuzun verimi çiftçiyi üzerken fiyatlarýn beklenenin ü-

zerinde olmasý sevindirdi. Tuzla karpuzu Türkiye’de tarla karpuzu olarak ilk hasadý yapýlan ürün olma özelliðini taþýyor. Çukurova’da yýllýk 1 milyon ton karpuz üretimi ger çekleþiyor. Ziraat Mühendisi Nazým Onar, karpuzun kumlu alanda yetiþtiði için kendine has bir aromasý bulunduðunu ve turfanda çýkmasýna raðmen iyi lezzeti dolayýsýyla raðbet gördüðünü ifade etti. Bu yýl ekim a-

lanlarýnda çok az bir artýþ olduðunu kaydeden Onar, “Ýlk ürünlerde verim düþük, ama daha sonra hasadý yapýlacak tarlalarda beklen verimin olacaðýný tahmin ediyoruz.” dedi. Karpuz üretici Ýsmet Karakuþ, Türkiye’nin ilk tarla karpuzunu yetiþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek köylünün karpuzun dönümünü 3 bin liraya tüccara sattýðýný söyledi. Adana / aa

Benzinde 10 Baþbakan Erdoðan: Benzin fiyatýný piyasa belirliyor kuruþ indirim AKARYAKIT ü­rün­le­rin­den­ 95­ ok­tan­ ben­zi­nin sa­týþ­fi­ya­týn­da­ya­rýn­dan­i­ti­ba­ren­lit­re­de­9-10­ku­ruþ­in­di­ri­me­gi­dil­di.­A­kar­ya­kýt­da­ðý­tým­þir­ket­le­rin­den­ O­PET’te­ 95­ ok­tan­ kur­þun­suz­ ben­zi­nin sa­týþ­fi­ya­tý­An­ka­ra­ve­Ýz­mir’de­lit­re­de­4,31­li­ra­dan­ 4,21­ li­ra­ya,­ Ýs­tan­bul’da­ 4,32­ li­ra­dan­ 4,22 li­ra­ya,­Van’da­i­se­4,42­li­ra­dan­4,32­li­ra­ya­ge­ri­le­di.­Ýn­di­rim­son­ra­sý­kur­þun­suz­ben­zi­nin­lit­re­ fi­ya­tý­ BP­ ba­yi­le­rin­de­ An­ka­ra­ ve­ Ýs­tan­bul’da­ 4,30­ li­ra­dan­ 4,20­ li­ra­ya,­ Ýz­mir’de 4,29­li­ra­dan­4,19­li­ra­ya,­Van’da­da­4,40­li­ra­dan­4,30­li­ra­ya­düþ­tü.­PO’da­i­se­ben­zi­nin lit­re­fi­ya­tý­An­ka­ra’da­4,30­li­ra­dan­4,21­li­ra­ya,­ Ýs­tan­bul­ ve­ Ýz­mir’de­ 4,29 li­ra­dan­4,20­li­ra­ya,­Van’da 4,39­ li­ra­dan­ 4,30­ li­ra­ya ge­ri­le­di.­ 95­ ok­tan­ ben­zi­nin­lit­re­fi­ya­tý­na­en­son­3 Ma­yýs­ ta­ri­hin­de­ 8-9­ ku­ruþ­luk zam­ya­pýl­mýþ­tý.­

BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan,­ Ka­nal­ 7’de­ ya­yýn­la­nan­ ‘’Baþ­kent­ Ku­li­si Ö­zel’’­prog­ra­mý­na­ka­tý­la­rak,­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­CHP’nin kam­yon­þo­för­le­ri­nin­ben­zin fi­yat­la­rýn­dan­ ge­çi­ne­me­di­ði­þek­lin­de­ki­rek­lâ­mý­nýn­ha­týr­l a­t ýl­m a­s ý­ ü­z e­r i­n e­ Er­d o­ð an: ‘’Ben­zin­ fi­ya­tý­ný­ pi­ya­sa­ be­lir­li­yor. Es­ki­den­ hü­kü­met­ler­ be­lir­li­yor­du, biz­ bu­nu­ ta­ma­men­ pi­ya­sa­ya­ bý­rak­týk.­ Þu­ an­da­ kam­yon­cu­lar­ þo­för­ler­ve­sa­i­re­za­ten­a­kar­ya­ký­ta­þu­na bu­na­zam­gel­di­ðin­de­a­nýn­da­fi­yat­la­ra­ yan­sý­tý­yor­ on­la­rýn­ bu­ nok­ta­da mað­dur­ol­ma­sý­di­ye­bir­þey­yok. Kim­se­kim­se­yi­al­dat­ma­sýn’’ de­di.­­Ankara / aa

n ÇUKUROVA çift­çi­si­nin­ü­rün­de­se­nin­de­ilk­sý­ra­lar­da­ yer­ a­lan­ pa­muk,­ buð­day­ ve­ mý­sýr­da­ de­kar­ ve­ ki­log­ram­ ba­þý­na­ ma­li­yet­ler­ be­lir­len­di. Cey­han­Zi­ra­at­O­da­sýn­ca­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­da,­pa­mu­ðun­ ki­lo­ ma­li­ye­ti­ 1,53,­ buð­da­yýn­ 50­ ku­ruþ, mý­sý­rýn­i­se­49­ku­ruþ­o­la­rak­tes­bit­e­dil­di.­Cey­han Zi­ra­at­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Ya­vuz­Tez­can,­he­men­he­men­her­ü­rü­nün­ye­ti­þe­bil­di­ði­Çu­ku­ro­va’da­bu­e­kim­ se­zo­nun­da­ ü­rün­ de­se­ni­ni­ a­ðýr­lýk­lý­ o­la­rak pa­muk,­mý­sýr­ve­buð­da­yýn­o­luþ­tur­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Yap­týk­la­rý­ma­li­yet­tes­bi­tin­de,­hem­ü­re­ti­ci­le­re hem­ de­ ül­ke­yi­ yö­ne­ten­le­re­ me­saj­ ver­mek­ is­te­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­ma­li­yet­ler­de­ki­týr­ma­nýþ­ta,­a­kar­ya­kýt­ve­Or­ta­do­ðu’da­ki­o­lay­lar­dolayýsýyla­ar­tan­ güb­re­ fi­yat­la­rý­nýn­ et­ki­li­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di. Tez­can,­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðýn­ca­ya­pý­lan a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­mý­sýr­i­çin­ki­log­ram­ba­þý­na­4­ku­ruþ,­buð­day­i­çin­5­ku­ruþ­des­tek­le­me­pri­mi­ve­ri­le­ce­ði­ni,­pa­muk­ta­ki­des­tek­le­me­fi­ya­tý­nýn­i­se­a­çýk­lan­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Pa­muk­pri­mi­ha­sat­dö­ne­min­de­o­lu­þan­fi­yat­la­ra­gö­re­ki­lo­ba­þý­na­42­ku­ruþ­tan­faz­la­ol­ma­mak­þar­týy­la­a­çýk­la­na­cak.­Mý­sý­rýn­ka­de­ri­ni­ Top­rak­Mah­sul­le­ri­O­fi­si­nin­(TMO) ve­re­ce­ði­fi­yat­be­lir­le­ye­cek.­Buð­da­yýn­ki­lo­su­nu­i­se des­tek­le­mey­le­bir­lik­te­60­ku­ruþ­tan­a­þa­ðý­el­den­çý­ka­ra­ma­yýz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Adana / aa

Ýhracatçýlar 200 bin kiþiyi daha istihdam edecek n ÝHRACATÇI fir­ma­lar,­se­ne­so­nu­na­ka­dar­200 bin­ki­þi­yi­da­ha­is­tih­dam­et­me­yi­ön­gö­rü­yor.­Ýlk çey­rek­bek­len­ti­le­ri­bað­la­mýn­da­fir­ma­la­rýn­80-90 bin­ki­þi­ye­iþ­ve­re­bi­le­ce­ði­tah­min­e­di­li­yor.­ Tür­ki­ye­Ýh­ra­cat­çý­lar­Mec­li­si­(TÝM) Baþ­ka­ný­Meh­met Bü­yü­kek­þi,­2011’in­ilk­üç­a­yý­ný­i­çe­ren­Ýh­ra­cat­çý E­ði­lim­An­ke­ti’ni­ka­mu­o­yu­i­le­pay­laþ­tý.­Ýh­ra­cat­çý­la­rýn­ya­tý­rým­dan­is­tih­da­ma,­ye­ni­sek­tör­ler­den kâr­lý­lýk­la­rý­na­ka­dar­pek­çok­de­ðer­len­dir­me­le­ri­nin­yer­al­dý­ðý­an­ke­te­top­lam­531­fir­ma­ka­týl­dý. An­ke­ti­ce­vap­la­yan­la­ra­gö­re­se­ne­nin­ilk­çey­re­ðin­de­or­ta­la­ma­174­ki­þi­is­tih­dam­e­dil­di.­Bun­la­rýn 140’ý­ma­vi­ya­ka­lý,­30’u­be­yaz­ya­ka­lý­i­ken;­4’ü­ArGe­per­so­ne­lin­den­o­luþ­tu.­2011­O­cak-Þu­batMart­ay­la­rýn­da­is­tih­dam­e­di­len­or­ta­la­ma­ye­ni ça­lý­þan­sa­yý­sý­i­se­19­ki­þi­art­tý.­Bu­dö­nem­de­fir­ma­la­rýn­yüz­de­49’u­e­le­man­sa­yý­sý­ný­art­týr­dý;­yüz­de 3,6’sý­sa­bit­tut­tu,­yüz­de­19,4’ü­de­a­zalt­tý.­Ýh­ra­cat­çý­la­rýn­is­tih­dam­bek­len­ti­le­ri­so­ru­lan­Bü­yü­kek­þi, “U­mut­e­di­yo­ruz­se­ne­so­nu­na­ka­dar­200­bin­ki­þi is­tih­dam­e­di­le­cek.­Ýlk­çey­rek­i­çin­100­bin­ya­da 80-90­bin­ci­va­rýn­da­is­tih­dam­söz­ko­nu­su­o­la­bi­lir”­de­di.­Ga­ze­te­ci­le­rin­“Se­çi­me­gi­di­yo­ruz­ve­ih­ra­cat­çý­la­rýn­e­ko­no­mi­ye­da­ir­tah­min­le­ri­o­lum­lu. Siz­ce­taþ­lar­ye­ri­ne­o­tur­du­mu?”­so­ru­su­na­TÝM Baþ­ka­ný­Bü­yü­kek­þi,­þu­kar­þý­lý­ðý­ver­di:­“Ýh­ra­cat­çý­la­rýn­se­çim­le­il­gi­li­bir­kay­gý­sý­yok.­En­ö­nem­li­si­is­tik­rar­sýz­lýk­kay­gý­sý­yok,­her­kes­ken­di­i­þi­i­le­ilgi­le­ni­yor.­‘Se­çim­ol­sun­da­on­dan­son­ra­ka­ra­rý­mý­ve­ri­rim,­on­dan­son­ra­ya­tý­rým­ya­pa­rým­ya­da­yap­mam.’­di­ye­bir­du­rum­yok,­or­ta­da.­Si­ya­set­ten­u­zak­e­ko­no­mi­yö­ne­ti­mi­ih­ra­cat­çý­ba­ký­mýn­dan­ö­nem­li.­Es­ki­den­dün­ya­e­ko­no­mi­sin­de­ve­ül­ke­miz­de­gö­rü­len­en­u­fak­sý­kýn­tý­da­bor­sa­te­pe­tak­lak­o­lur­du.­Þu­an­da­e­ko­no­mi­ye­gü­ven­ol­du­ðu­i­çin böy­le­bir­et­ki­söz­ko­nu­su­de­ðil.”­­Ýstanbul / cihan


AÝLE - SAÐLIK

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

13

Hobi kurslarý strese iyi geliyor ÇAÐIMIZIN EN BÜYÜK RAHATSIZLIÐININ STRES OLDUÐUNU BELÝRTEN KARTAL HALK EÐÝTÝM MERKEZÝ MÜDÜRÜ SERPÝL GÜLEÇYÜZ, STRESE KARÞI EN GÜZEL TEDÂVÝNÝN EL ÝÞLERÝ ÝLE MEÞGULÝYET OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. Me­zun­ol­du­ðu­nuz­o­kul­ta­biî­ki­ö­nem­li,­a­ma­gü­nü­müz­de­ni­te­lik­li­ve­ve­rim­li­bir­e­le­man­de­ðil­se­niz­sis­tem­si­zi­he­men­dý­þa­rý­da­bý­ra­ký­yor”­de­di.­­­

ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

CAM ATÖLYELERÝ KARTAL Halk­E­ði­tim­Mer­ke­zi­Mü­dü­rü­Ser­pil­Gü­leç­yüz,­ga­ze­te­mi­ze­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da­ho­bi­kurs­la­rý­nýn­stre­se­i­yi­gel­di­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Stre­se­kar­þý­en gü­zel­te­da­vi­nin­el­iþ­le­ri­i­le­meþ­gu­li­yet­ol­du­ðu­nu söy­le­yen­Gü­leç­yüz,­e­mek­li­le­ri,­boþ­za­ma­ný­ný­de­ðer­len­dir­mek­is­te­yen­genç­le­ri­ve­bu­na­lý­ma­düþ­müþ­ki­þi­le­ri­he­def­kit­le­o­la­rak­gör­dük­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Ça­ðý­mý­zýn­en­bü­yük­ra­hat­sýz­lý­ðý­nýn­stres­ve­þid­det­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ser­pil­Gü­leç­yüz,­“Bu­ra­hat­sýz­lýk­la­rý son­gün­ler­de­çok­faz­la­ya­þý­yo­ruz.­En­bü­yük­te­da­vi el­iþ­le­riy­le­meþ­gu­li­yet­tir,­ho­bi­e­din­mek­tir.­Biz­e­mek­li­li­ði­ni­ge­tir­miþ,­bu­na­lý­ma­düþ­müþ­ki­þi­le­re­de he­def­kit­le­o­la­rak­ba­ký­yo­ruz.­On­la­rý­top­lu­ma­ya­rar­lý ha­le­ge­tir­me­ye­ça­lý­þý­yo­ruz.­Boþ­za­man­la­rý­ný­de­ðer­len­dir­me­yen­genç­le­rin­ül­ke­ye­na­sýl­za­rar­ver­di­ði­ni he­pi­miz­gö­rü­yo­ruz.­Halk­E­ði­tim­Mer­kez­le­ri,­boþ za­man­la­rý­en­i­yi­þe­kil­de­de­ðer­len­di­rip­ül­ke­ye­ya­rar­lý ha­le­ge­tir­me­yi­he­def­ler”­de­di.­­

KADIN EÐÝTÝMÝ, TOPLUMA HUZUR GETÝRÝR Ka­dý­nýn­e­ði­ti­mi­nin­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Gü­leç­yüz,­“Bir­ka­dý­nýn­e­ði­ti­mi,­an­ne­nin­e­ði­ti­mi­ni­ge­ti­rir.­Bu­nun­i­çin­an­ne­ço­cuk­e­ði­tim­kurs­la­rý­mýz

Kar­tal’daki­ö­zel­ça­lýþ­ma­lar­dan­da­bah­se­den­Ser­pil Gü­leç­yüz,­fa­a­li­yet­le­ri­ni­þöy­le­an­lat­tý:­ “Cam­a­töl­ye­si kur­duk.­Bu­ra­da­ki­in­san­lar­þid­de­te­uð­ra­mýþ,­mes­le­ði ol­ma­yan­ka­dýn­lar,­e­ði­ti­le­bi­lir­öð­ren­ci­ler­den­o­lu­þu­yor.­Ü­re­tir­ken­pa­ra­ka­za­ný­yor­lar.­Bu­a­töl­ye­e­ði­tim,­ü­re­tim,­pa­zar­la­ma­çer­çe­ve­sin­de­ça­lý­þý­yor. Ü­ret­ti­ði­niz­ka­dar­da­pa­ra­ka­zan­ma­þan­sý­na sa­hip­si­niz.­Keþ­ke­çok­sa­ta­bil­sek,­o­in­san­la­ra­da­ha­çok­ka­zan­ma­þan­sý­ve­re­bil­sek. A­töl­ye­miz­de­el­de­cam­süs­le­me, Kartal Halk Eðitim Merkezi'nde çeþitli konularda kurslar düzenleniyor. cam­üf­le­me,­ta­ký­lar,­ev­süs­le­me­le­ri­ya­pa­bi­li­yor­lar.­Me­zun­o­lan­lar var,­Halk­E­ði­tim­ler­o­la­rak­ka­dý­nýn­e­ði­ti­mi­ne­ö­nem be­lirt­ti.­Bu­na­gö­re;­bi­rin­ci­si­o­ku­ma­yaz­ma­bil­me­yen gi­ri­þim­ci­lik­e­ði­ti­mi­a­la­rak­teþ­vik ve­ri­yo­ruz.­Çün­kü­a­i­le­yi­ka­dýn­yö­ne­tir.­Ka­dý­ný­e­ðit­ti­ði­- ör­gün­e­ði­ti­me­gir­me­miþ­bi­rey­le­ri,­ký­sa­sü­re­li­mes­le­kî kre­di­siy­le­ken­di­iþ­le­ri­ni­ku­ra­bil­niz­de­a­i­le­yi,­hat­ta­ka­dý­nýn­i­le­ti­þim­de­ol­du­ðu­her­ke­si e­ði­tim­den­ge­çi­re­rek­pi­ya­sa­nýn­ih­ti­yaç­duy­du­ðu­a­lan­me­im­kâ­ný­na­sa­hip­ler.­Ka­dý­köy, e­ðit­miþ­o­lur­su­nuz.­Ü­ret­tik­çe­in­san­mut­lu­o­lur.­Ka­dý­- lar­da­ye­tiþ­tir­me­ye­yö­ne­lik­kurs­lar.­Ý­kin­ci­si­in­san­la­rýn Üs­kü­dar­ve­Kar­tal’da­bu­ça­lýþ­nýn­mut­lu­lu­ðu­a­i­le­mut­lu­lu­ðu­nu­da­ge­ti­rir.­Bu­mut­- ki­þi­sel­ge­li­þim­le­ri­ni­sað­la­ya­cak­sos­yal­ve­kül­tü­rel ma­lar­de­vam­e­di­yor.”­Cam lu­luk­si­ze­top­lum­sal­hu­zur­o­la­rak­dö­ner.­Bu­yüz­den kurs­lar.­Bir­di­ðe­ri­de­e­mek­li­ler­ve­boþ­za­man­la­rý­ný­i­yi a­t öl­y e­s in­d e­ kâr­ ga­y e­s i de­ðer­len­dir­me­ye­ça­lý­þan­genç­le­re­yö­ne­lik­kurs­lar. ka­dýn­e­ði­ti­mi­ni­ö­nem­si­yo­ruz”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­ güt­me­dik­le­ri­ni­bil­di­ren Mes­lek­e­din­dir­me­ve­ki­þi­sel­ge­li­þim­kurs­la­rý­nýn­çok Gü­leç­yüz,­ü­re­ti­ci­le­rin­e­ta­lep­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Gü­leç­yüz,­ge­li­þen­tek­no­NÝTELÝK VE VERÝMLÝLÝK mek­le­ri­ni­göz­ar­dý­et­me­Kar­tal­Halk­E­ði­tim­Mer­ke­zi­Mü­dü­rü­Gü­leç­yüz, lo­ji­ye­ce­vap­ver­me­nin­kurs­lar­la­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý. den­cam­süs­le­me­le­rin­de­5 Ýs­tan­bul­ge­ne­lin­de­60­bin­Kar­tal’da­i­se­18­bin­öð­ren­- “Dü­ne­ka­dar­el­le­ya­pý­lan­þey­ler­bu­gün­bil­gi­sa­yar­or­li­ra­dan­baþ­la­yan­fi­yat­lar ci­le­ri­nin­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek­Halk­E­ði­tim­Mer­- ta­mýn­da­ya­pý­lý­yor”­di­yen­Gü­leç­yüz,­“De­ði­þen­tek­no­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di. kez­le­ri’nde­bu­lu­nan­kurs­la­rýn­üç­a­la­na­hi­tap­et­ti­ði­ni lo­ji­i­ki­þey­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lu­yor­‘ni­te­lik’­ve­‘ve­rim­li­lik’…

Sýnav sürecinde ‘cep’leri kapatýn PSÝKOLOJÝK danýþman Dr. Fatih Kalkýnç, sýnavlara motivasyonun çok önemli olduðunu söyledi. Kalkýnç, “Sýnav sürecinde cep telefonlarýndan uzak durun” dedi. Görele Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nden gerçekleþtirilen moral ve motivasyon seminerine konuþmacý olarak katýlan Kalkýnç, sýnav öncesi stres yaþamamak için düzenli ders çalýþýlmasýný istedi. Kalkýnç, “300 puan alanla 500 puan alanýn IQ’su ayný. Hoca ayný. Bir öðrenci 350 puan alýyor, bir öðrenci 500 puan alýyor. Sizce hata hocada mý? Motivasyonda içten ve zevk almamýzý saðlayan baþarý arzusu çok önemli. Sýnav öncesinde öðrenci kendisine hedef koyarak neyi istediðini bilmesi gerekir. Konsantre olmanýzý engelleyecek cep telefonu, televizyon ve internet gibi alýþkanlýklardan uzak olmalýsýnýz” dedi. Giresun / cihan

Kartal Halk Eðitim Merkezi Müdürü Serpil Güleçyüz

OTÝZM, SANILANDAN DAHA FAZLA YAYGIN OTÝZMÝN sýk­lý­ðý­nýn­sa­ný­lan­dan­da­ha­faz­la­ o­la­bi­le­ce­ði­ be­lir­len­di.­ Gü­ney­ Ko­re’de ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­ya­ gö­re,­ 38­ ço­cuk­tan bi­ri­ o­tizm­ be­lir­ti­le­ri­ gös­te­ri­yor.­ ABD’de i­se­100­ço­cuk­tan­bi­ri­nin­o­tizm­li­ol­du­ðu tah­min­ e­di­li­yor­du.­ A­me­ri­ka­lý,­ Ka­na­da­lý ve­Gü­ney­Ko­re­li­bi­lim­a­dam­la­rý­nýn­a­raþ­týr­ma­sý­na­7-12­ya­þýn­da­ki­yak­la­þýk­55­bin ço­cuk­ ka­týl­dý.­ A­raþ­týr­ma­ mas­raf­la­rý­nýn bir­ bö­lü­mü­nü­ kar­þý­la­yan­ “A­u­tism­ Spe­ak”­ ör­gü­tün­den­ Dr.­ Ge­ral­di­ne­ Daw­son,

so­nuç­la­rýn­ o­tiz­min­ dü­þü­nü­len­den­ da­ha sýk­ol­du­ðu­nu­gös­ter­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­da­ha­ay­rýn­tý­lý­mu­a­ye­ne­ve­ge­niþ­çap­lý­a­raþ­týr­ma­la­rýn­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­A­raþ­týr­ma­ya­im­za­a­tan­lar­dan­Dr.­Yo­ung-Þin­ Kim,­ o­tiz­min­ se­be­bi­ ve­ sýk­lý­ðý ko­nu­sun­da­ uz­man­lar­ a­ra­sýn­da­ki­ gö­rüþ ay­rý­lý­ðý­nýn;­ teþ­his­ kri­ter­le­rin­de­ki­ fark­lý­lýk­lar­ve­sen­dro­mun­gö­rül­me­sýk­lý­ðý­ko­nu­sun­da­ki­a­raþ­týr­ma­la­rýn­he­nüz­ta­mam­lan­ma­mýþ­ ol­ma­sýn­dan­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný

i­fa­de­et­ti.­Yo­ung-Þin­Kim,­bu­a­raþ­týr­ma­nýn,­ o­tizm­ ris­kin­de­ ge­ne­tik­ ve­ çev­re­sel et­ki­le­rin­ de­ðer­len­di­ril­di­ði­ di­ðer­ a­raþ­týr­ma­lar­i­çin­de­ye­ni­u­fuk­lar­aç­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­“A­me­ri­can­Jo­ur­nal­of­Psychi­atry” der­gi­sin­de­ya­yým­la­nan­a­raþ­týr­ma­da­bi­lim­a­dam­la­rý,­ a­raþ­týr­ma­nýn­ o­tiz­min­ kül­tür, ye­rel­ve­coð­ra­fî­ba­ri­yer­le­ri­a­þa­rak,­sa­de­ce Ba­tý­dün­ya­sýy­la­sý­nýr­lý­ol­ma­yan­bir­send­rom­ ol­du­ðu­nu­ doð­ru­la­dý­ðý­na­ da­ dik­ka­ti çek­ti.­­Washington / aa

6 aydan küçüklere grip aþýsý yapmayýn

Engelliye sahip çýkmak ÝNSANLIK BORCUDUR MUÐLA Va­li­si­Fa­tih­Þa­hin,­en­gel­li­le­rin­ha­ya­týn­da­ki­en­gel­le­ri­kal­dýr­mak i­çin­bü­tün­top­lu­ma­bü­yük­gö­rev­ler düþ­tü­ðü­nü­söy­le­di.­10-16­Ma­yýs­Ö­zür­lü­ler­Haf­ta­sý­do­la­yý­sýy­la­Sos­yal Hiz­met­ler­Ýl­Mü­dü­rü­Hü­se­yin­Al­pars­lan,­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Meh­met­A­li­Ka­rip­taþ,­Ö­zür­lü­ler­Der­ne­ði Baþ­ka­ný­E­mi­ne­Ça­ký­roð­lu­ve­e­ði­tim uy­gu­la­ma­la­rý­öð­ren­ci­le­ri,­Þa­hin’i ma­ka­mýn­da­zi­ya­ret­et­ti.­Sos­yal­Hiz­- Muðla Valisini makamýnda ziyaret eden engelliler, Vali Þahin'e çeþitli hediyeler verdi. FOTO: CÝHAN met­ler­Ýl­Mü­dü­rü­Al­pars­lan,­haf­ta prog­ra­mý­hak­kýn­da­bil­gi­ler­ve­re­rek,­sa­de­ce­Muð­la’da­de­ðil,­Mi­las­ve­Fet­hi­ye’de de­yo­ðun­bir­þe­kil­de­kut­la­na­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ö­zür­lü­ler­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Ça­ký­roð­lu­i­se­da­ha­ön­ce­le­ri­a­i­le­le­rin­en­gel­li­ço­cuk­la­rý­ný­top­lum­dan­sak­la­dý­ðý­na­dik­kat çe­ke­rek,­“Bu­nu­bir­u­tanç­me­se­le­si­o­la­rak­gö­rü­yor­lar­dý.­Þim­di­i­se­ge­rek­dev­le­tin ge­rek­se­STK’la­rýn­des­tek­le­riy­le­bi­raz­a­þýl­dý”­de­di.­Va­li­Þa­hin­de­E­ði­tim­Uy­gu­la­ma­ve­Ýþ­E­ði­tim­Mer­ke­zi’nin­bah­çe­si­ne,­ ‘’E­ði­ti­me­Yüz­de­100­Des­tek­Kam­pan­ya­sý’’­ kap­sa­mýn­da­yap­tý­rý­la­cak­se­kiz­ders­lik­li­ek­bi­na­ta­mam­lan­dý­ðýn­da­da­ha­da ra­hat­la­na­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Þa­hin,­en­gel­li­ço­cuk­lar­i­çin­baþ­ta­a­i­le­le­ri­ol­mak­ü­ze­re top­lu­mun­ve­dev­le­tin­el­le­rin­den­ge­le­nin­en­i­yi­sini­yap­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“On­la­ra­da­ha­ya­kýn­il­gi­gös­te­ril­me­li.­Ö­zür­le­rin­den­do­la­yý­dýþ­la­ma­ya­rak, tam­ter­si­ne­on­lar­la­ke­net­len­mek­ge­re­ki­yor.­Ha­yat­la­rýn­da­ki­en­gel­le­ri­kal­dýr­mak i­çin­baþ­ta­dev­le­te,­STK’la­ra­ve­top­lu­ma­bü­yük­gö­rev­ler­dü­þü­yor.­En­gel­li­le­re­sa­hip­çýk­mak,­bir­in­san­lýk­bor­cu­dur”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­­Muðla / cihan

BURSA Ýl Saðlýk Müdürlüðü, grip aþýsýnýn, sadece gribe yakalanma riski ve grip olduðunda ölüm riski fazla olan kiþilere tavsiye edildiðini duyurdu. Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, 6 aydan küçük çocuklara grip aþýsý yapýlmamasý istendi. Toplumdaki herkesin aþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýnýn vurgulandýðý açýklamada, “Grip aþýsý, bakým ve huzur evlerinde çalýþan yaþlýlara hastalýk taþýyabilecek olan personel ile hekim, hemþire, ebe, hasta bakýcý gibi saðlýk personeli, evinde yaþlý, kronik hastasý olanlara yapýlabilir. Ayrýca, toplum hizmeti gören ve insanlarla sýký temasý olup hastalýk bulaþtýrýcýsý olabilecek memurlar ve grip mevsimine isabet eden son 2.-3. evredeki gebelere de önerilmektedir. Grip aþýsýnýn 6 aydan küçük çocuklara yapýlmasý önerilmemektedir. 8 yaþ ve daha küçük çocuklar eðer ilk kez aþýlanýyorlarsa, tam etkinin oluþmasý için en az 1 ay ara ile 2 doz aþý uygulanmalýdýr. 6 aydan küçük çocuklara grip aþýsý uygulanmamalýdýr. Aþýlar, bozulmamasý için ka ran lýk ta ve 2-8 de re ce de dondurulmadan saklanmýþ olmalýdýr. Aþýlar satýn alýnýrken, soðuk zincirle taþýnmýþ olduðuna dikkat edilmelidir. Yoksa beklenen fayda elde edilmez” denildi. Bursa / cihan

Alerjik rinitli çocuklarýn burun týkanýklýðý dolayýsýyla aðýz solunumu yaptýðý, bunun da ileri dönemde çene geliþim bozukluðuna yol açabileceði bildirildi.

Alerjik rinit, çene geliþim bozukluðuna yol açabilir ALERJÝNÝN vü­cu­da­gi­ren­ya­ban­cý­mad­de­le­re­ kar­þý­ gös­te­ri­len­ a­þý­rý­ du­yar­lý­lýk ha­li­ol­du­ðu­nu­ve­bu­du­yar­lý­lý­ðýn­bu­run ve­ si­nüs­le­ri­ni­ dö­þe­yen­ mu­ko­za­da­ ger­çek­leþ­me­siy­le­or­ta­ya­çý­kan­ra­hat­sýz­lý­ðýn çe­ne­ ge­li­þi­mi­ni­ boz­du­ðu­ be­lir­til­di.­ Ku­lak­ Bu­run­ Bo­ðaz­ Has­ta­lýk­la­rý­ Uz­ma­ný Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Gü­ler,­a­ler­jik­ri­nit­li­ço­cuk­la­rýn­bu­run­tý­ka­nýk­lý­ðý­dolayýsýyla­a­ðýz­ so­lu­nu­mu­ yap­tý­ðý­ný,­ bu­nun­ da­ i­le­ri dö­nem­de­ çe­ne­ ge­li­þim­ bo­zuk­luk­la­rý­na yol­ a­ça­bil­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Ço­cuk­lar­da­ a­ler­jik­ ri­nit­le­rin­ ih­mal­ e­dil­me­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ be­lir­ten­ Gü­ler,­ a­ler­jik­ ri­nit­le­rin­ö­zel­lik­le­ço­cuk­lar­da­diþ­çü­rü­me­le­ri­ne­ yol­ a­ça­bi­le­ce­ði­ni,­ bu­nun­ ya­nýn­da

ku­lak­la­rýn­ a­ler­ji­den­ et­ki­le­ne­rek­ i­þit­me ka­yýp­la­rý­gö­rü­le­bi­le­ce­ði­ni,­gö­zalt­la­rýn­da ko­yu­renk­de­ði­þik­li­ði­ge­li­þe­bi­le­ce­ði­ni­ve bu­ renk­ de­ði­þik­li­ði­nin­ te­da­vi­ e­dil­me­me­si­ ha­lin­de­ ka­lý­cý­ hal­ a­la­bi­le­ce­ði­ u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.­A­ler­jen­le­rin­ev­toz­la­rý, küf­man­tar­la­rý,­ke­di,­kö­pek­tü­yü­kü­mes hay­van­la­rý­tü­yü,­po­len­ler,­ha­mam­bö­ce­ði­ve­gý­da­lar­o­la­bi­le­ce­ði­ne­dik­kat­çe­ken Gü­ler,­ hap­þý­rýk,­ bu­run­ a­kýn­tý­sý,­ bu­run tý­ka­nýk­lý­ðý,­göz­ler­de­bu­run­da,­ku­lak­lar­da­ ve­ bo­ð az­d a­ ka­þ ýn­t ý­ þi­k â­y et­l e­r iy­l e ken­di­si­ni­ gös­te­ren­ a­ler­jik­ ri­ni­tin­ a­ler­ji­nin­tü­rü­ne,­yo­ðun­lu­ðu­na,­ma­ruz­ka­lýn­ma­sýk­lý­ðý­na­gö­re­þi­kâ­yet­le­rin­de­ði­þe­bil­di­ði­ni,­ ev­ to­zu­ a­ler­ji­si­ o­lan­lar­da­ bu­run

tý­ka­nýk­lý­ðý­nýn,­ po­len­ a­ler­ji­si­ o­lan­lar­da hap­þýr­ma­ ve­ bu­run­ a­kýn­tý­sý­nýn­ da­ha faz­la­ gö­rül­dü­ðü­nü­ vur­gu­la­dý.­ Bu­ be­lir­ti­le­rin­dý­þýn­da­ku­ru­ök­sü­rük,­tat­ve­ko­ku­al­ma­bo­zuk­luk­la­rý,­hor­la­ma­ve­uy­ku prob­lem­le­ri­nin­gö­rü­le­bil­di­ði­ne­de­ði­nen Gü­ler,­ö­ze­lik­le­a­ler­jik­ri­nit­li­ço­cuk­la­rýn hu­zur­suz­ ol­duk­la­rý­ný,­ yer­le­rin­de­ du­ra­ma­dýk­la­rý­ný,­ sü­rek­li­ ka­þýn­dýk­la­rý­ný­ ve bu­run­la­rý­ný­ o­vuþ­tur­duk­la­rý­ný­ i­fa­de­ et­ti. Gü­ler,­ “Ba­þa­rý­lý­ bir­ te­da­vi­ i­çin­ has­ta­la­rýn­a­ler­ji­hak­kýn­da­bil­gi­li­ol­ma­la­rý,­dok­tor­ve­yar­dým­cý­sað­lýk­per­so­ne­li­ta­ra­fýn­dan­ e­ði­til­me­le­ri,­ ta­kip­ e­den­ dok­to­ruy­la ir­ti­bat­la­rý­ný­ kes­me­me­le­ri­ þart­týr” i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­­Kayseri / cihan


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

SPOR

Y

SÜPER LÝG'DE TOPLU SONUÇLAR

KUPA SAHÝBÝNÝ ARIYOR FUTBOLDA 49. TÜRKÝYE KUPASI FÝNALÝNDE BEÞÝKTAÞ ÝLE ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR, KAYSERÝ KADÝR HAS STADI'NDA BUGÜN KARÞI KARÞIYA GELECEK.

‘‘

GOL KRALLIÐI GOL krallýðý yarýþmasýnda ise Fenerbahçeli Alex 22 golle ilk sýradaki yerini korudu. Bucaspor'a attýðý golle 18 gole ulaþan Trabzonsporlu Burak 2. sýrada yer alýrken, bu futbolcuyu 15 golle Fenerbahçeli Niang takip etti.

HAFTANIN KARMASI

Beþiktaþ daha önce 14 defa final oynayýp, 8 defa kupayý müzesine götürürken, Büyükþehir Belediye ise ilk defa finalde mücadele edecek. F.Bahçe 13 finalden sadece 4'ünü kazanabildi.

FUTBOLDA bu sezon Ziraat Bankasý'nýn sponsorluðunda düzenlenen 49. Türkiye Kupasý, Beþiktaþ ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor takýmlarý arasýnda bugün Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Stadý'nda yapýlacak final maçýyla sahibini bulacak. Tecrübeli hakem Yunus Yýldýrým'ýn yöneteceði karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak ve TRT 1'den naklen yayýnlanacak. Futbol Federasyonu tarafýndan 1962-63 sezonundan itibaren düzenlenen Türkiye Kupasý, 1980-81 sezonu itibariyle Federasyon Kupasý adý altýnda oynanmaya baþladý. Organizasyonun adý 1992-93 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupasý olarak deðiþtirildi. Kupanýn ilk sahibi Galatasaray, son sahibi ise geçen sezon Þanlýurfa'da yapýlan finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor. KUPAYI 13 AYRI TAKIM KAZANDI Türkiye Kupasý'ný 48 yýllýk geçmiþinde þimdiye dek 13 ayrý takým müzesine götürdü. Kupada þimdiye dek Galatasaray 14, Beþiktaþ ve Trabzonspor 8'er, Fenerbahçe 4, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliði ve Kocaelispor 2'þer, Eskiþehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da 1'er kez mutlu sona ulaþtý. Türkiye Kupasý'nýn 48 yýllýk geçmiþinde daha önce 19 ayrý takým finallerde mücadele ederken, bunlardan 13'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaþadý. Finale yükselip de kupayý þimdiye dek hiç kazanamayan takýmlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin Ýdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor ve Kayseri Erciyesspor. Bunun yaný sýra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadýðý tek finalde kupayý kazanma baþarýsýný gösterdi. Öte yandan, Galatasaray, 19 kez final oynayýp 14 kez kupayý kazanýrken, 14 kez final oynayan Beþiktaþ ile 13 kez fi nalde yer alan Trabzonspor ise 8'er kez güldü. REKORLAR HALA GALATASARAY'DA Türkiye Kupasý tarihinde rekorlar, bu sezon çeyrek finalde Gaziantepspor'a elenen ve son 6 sezondur finale çýkamayan Galatasaray'ýn elinde bulunuyor. Sarý-kýrmýzýlý ekip, þimdiye dek bu kupada 19 kez final oynarken, 14 kez kupayý müzesine götürmeyi baþardý. Fenerbahçe, 13 kez final oynayýp, bunlardan sadece 4'ünde kupayý alýrken, en fazla final kaybeden takým oldu. Türkiye Kupasý'nda, Altay da 7 kez finale çýkýp, yalnýzca 2 kez kupanýn sahibi olabildi.

Eskiþehirspor-Kayserispor (1-2) Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-MP Antalyaspor ( 1 - 1 ) Gaziantepspor-Manisaspor (1-0) Bursaspor-Beþiktaþ (Ýptal edildi) Gençlerbirliði-Konyaspor (2-1) Sivasspor-Ankaragücü (1-1) Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (0-1) Bucaspor-Trabzonspor (1-2) Galatasaray-Kasýmpaþa (3-1)

Gökhan (Kayserispor), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sedat (Sivasspor), Servet (Galatasaray), Lugano (Fener bahçe), Serdar (Kayserispor), Ömer (Gençlerbirliði), Ay han (Galatasaray),Selçuk (Trabzonspor), Umut Bulut (Trabzonspor), Oktay (Gençlerbirliði).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Lugano (F.Bahçe) HAFTANIN HAKEMÝ

M. Kamil Abitoðlu (SÝVASSPOR - ANKARAGÜCÜ)

HAFTANIN TAKIMI

Kayserispor 33. HAFTANIN PROGRAMI 13 Mayýs Cuma: Medical Park Antalyaspor - Kardemir D. Ç Karabükspor. 14 Mayýs Cumartesi: Manisaspor Bucaspor, Konyaspor - Sivasspor, Gençlerbirliði - Galatasaray. 15 Mayýs Pazar: Kasýmpaþa - Bursaspor, Kayserispor - Gaziantepspor, Fenerbahçe - Ankaragücü, Trabzonspor - Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor. 16 Mayýs Pazartesi: Beþiktaþ - Eskiþehirspor.

BEÞÝKTAÞ'IN 8 KUPASI VAR: Türkiye Kupasý'nda bu sezonki finalistlerden Beþiktaþ'ýn 8 kupa þampiyonluðu bulunuyor. Siyah-beyazlýlar, kupa tarihinde daha önce 14 kez final oynayýp, 8 kez kupayý müzesine götürdü. Son 6 sezonda 4. kez finale çýkan ''Kara Kartallar'', kupayý en son 2008-09 sezonunda, Ýzmir'deki finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kazan-

dý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek. Lacivert-turunculu ekip, Türkiye Kupasý'nda bundan önce en büyük baþarýsýný geçen sezon çeyrek final oynayarak yaþamýþtý. Öte yandan Süper Lig'de sezonun ikinci yarýsýnda Olimpiyat Stadýnda oynanan karþýlaþmayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor 2-1 kazanmýþtý.

Cumhurbaþkaný Gül de finali izleyecek ZÝRAAT Türkiye Kupasý finalinde karþýlaþacak olan Beþiktaþ ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcular, sahaya yetiþtirme yurdunda kalan çocuklarla çýkacak. Ziraat Türkiye Kupasý finaline ev sahipliði yapacak Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Stadý'nda hazýrlýklar sürüyor. Stat zeminindeki çimler biçilerek, son bakýmý yapýldý. Kayseri Büyükþehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Þ Genel Koordinatörü Ali Üstünel, yaptýðý açýklamada, Kayseri'nin son dönemlerde ulusal ve uluslararasý önemli spor organizasyonlarýna ev sahipliði yaptýðýný hatýrlat-

tý. Bugün yeni bir heyecanýn yaþanacaðý organizasyon için farklý etkinlikler hazýrlandýðýný ifade eden Üstünel, ''Maçtan önce, Erciyes Üniversitesi öðrencileri dans gösterisi sunacak. Lazer ýþýk gösterisinin ardýndan futbolcular, sahaya yetiþtirme yurdunda kalan çocuklarla çýkacak. Onlarýn da bu ambiansý yaþamalarý saðlanacak. Maçtan sonra da çeþitli sürprizlerimiz olacak'' dedi. Bugün saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak'ýn da izlemesi bekleniyor.

PUAN DURUMU TAKIMLAR

O

1. FENERBAHÇE 32 2. TRABZON 32 3. BURSASPOR 31 4. GAZÝANTEP 32 5. KAYSERÝSPOR 32 6. BEÞÝKTAÞ 31 7. ESKÝÞEHÝR 32 8. ANKARAGÜCÜ 32 9. ÝSTANBUL BÞ BLD. 32 10. K. KARABÜK 32 11. GENÇLERBÝRLÝÐÝ 32 12. GALATASARAY 32 13. MANÝSASPOR 32 14. MP ANTALYA 32 15. SÝVASSPOR 32 16. BUCASPOR 32 17. KONYASPOR 32 18. KASIMPAÞA 32

G B M

A

Y

Av P

24 23 15 16 14 13 11 10 12 11 10 12 12 9 8 6 4 5

74 62 46 42 42 47 36 50 39 44 41 36 45 37 39 32 27 31

31 22 26 32 39 35 37 53 42 48 47 44 50 44 52 58 46 64

43 40 20 10 3 12 -1 -3 -3 -4 -6 -8 -5 -7 -13 -26 -19 -33

4 7 10 7 8 8 11 11 5 8 10 4 3 12 10 7 11 8

4 2 6 9 10 10 10 11 15 13 12 16 17 11 14 19 17 19

76 76 55 55 50 47 44 41 41 41 40 40 39 39 34 25 23 23

Filede F.Bahçe'nin þampiyonluk maçý n AROMA Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde 2010-2011 sezonu þampiyonunu belirleyecek olan Fener bah çe A cý ba dem i le Va kýf bank Güneþ Sigorta Türk Tele kom arasýndaki play-off final se risinin üçüncü maçý bugün yapýla cak. Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu'nda ki kar þý laþ ma sa at 19.45'te baþlayacak. Kazanýlmýþ üç maç üzerinden oynanan final serisindeki ilk maçtan 3-2, ikinci maçtan da 3-0'lýk skorlarla galip ay rý lan son 2 yý lýn þam pi yo nu Fenerbahçe Acýbadem, bugünkü karþýlaþmayý da kazanmasý halinde üst üste 3. kez þampiyonluða ulaþacak.

Genç satranççýlar Polonya'dan 7 madalya ile döndü n 7. DÜNYA Okullar Bireysel Satranç Þampiyonasý'na katýlan 23 sporcumuz, toplam 7 madalyayla yurda döndü. 29 Nisan-9 Mayýs'da Polonya'nýn Krakow kentinde düzenlenen turnuvada, bireysel dalda 2 altýn, 3 gümüþ ve 2 bronz madalya kazanan, takým halinde de ikinci olan Türk takýmýný, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri havalimanýnda çiçeklerle karþýladý. Þampiyonada U11 kategorisinde Badahýr Özen ve U15 kategorisinde Batuhan Daþtan altýn madalyanýn, U7 kategorisinde Barýþ Özenir, U13 kategorisinde Vahap Þanal, U17 kategorisinde Cankut Emiroðlu gümüþ madalyanýn, U13 kýz kategorisinde Ezgi Menzi ile U13 kategorisinde Cemil Can Marandi de bronz madalyanýn sahibi oldu.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

SPOR

Futbolda kin ve nefret

Harput: Bursa'da olaylara karýþanlar tek tek alýnýyor BURSA Valisi Þahabettin Harput, Sü per Lig de Bur sas por Be þik taþ maçý öncesinde çýkan olaylarla ilgili yaptýðý açýklamada, ''Gözaltýna alýnanlarýn sayýsýnda artýþ olmasý bekleniyor.” dedi. Gazetecilerin BursasporBeþiktaþ maçý öncesinde çýkan olaylarla ilgili gözaltýlara iliþkin sonusuna Vali Þahabettin Harput, ''Gözaltýna alýnanlarýn sayýsýnda artýþ oluyor ve olmasý da bekleniyor. Daha evvelden söylediðimiz gibi MOBESE kayýtlarý ve fotoðraflar, savcýlýða ifade veren kiþilerin ifade-

leriyle, ismi geçen kiþilerin her biri teker teker savcýnýn talimatýyla alýnmaya devam ediyor." dedi. Gözaltýlarýn süreceðinin ipucunu veren Va li Har put, söz le ri ni þöy le sürdürdü: "Nerede duracaðý, nerede biteceði, sayýnýn kaç olacaðýný þu anda söylemek mümkün deðil. Süreç devam ediyor. Olaylarda kanun hakimiyeti, özgürlüklerin esas olmasý, kanun dýþý hareketlere karþý kararlý bir duruþ sergilenmesi, her kesin üzerinde ortak olarak durmasý gereken bir husustur.''

ABDULLAH MÜMÝN

Ataþehir Belediyespor'da þampiyonluk coþkusu TÜRKÝYE Kadýnlar 1. Futbol Ligi'nde sezonu þampiyon tamamlayan Ataþehir Belediyespor, kupasýna düzenlenen törenle kavuþtu. Aðaoðlu My City Otel'de gerçekleþtirilen kupa töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baþkan Vekili Lutfi Arýboðan, TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, Ataþehir Belediye Baþkaný Battal Ýlgezdi, Ataþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Sadýk Semih Kayhan, Aðaoðlu Þirketler Grubu Baþkaný Ali Aðaoðlu, sporcular, teknik heyet ve davetliler hazýr bulundu. Takýmýn sponsoru olan Aðaoðlu Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Aðaoðlu, kulübe desteklerini sürdüreceklerini ve Avrupa'da baþarý beklediklerini aktardý. Konuþmalarýn ardýndan kürsüye davet edilen Ataþehir Belediyespor takýmý sporcularýna ve teknik heyetine, madalyalarý ve þampiyonluk kupasý takdim edildi.

zun zamandýr yoðun koþuþturmalarým ve çalýþmalarým sebebi ile bir türlü spor sahifesine yazýlar yazamadým ,fakat sporun tümü takip ediyorum.Çok söylenecek sözlerimiz var,yýllar önce yazdýklarýmýzda hayata geçiyor fakat çok geç kalýndý ve önünü polis kuvvetleri ve jandarma bile alamýyor. Çünkü eksik ve “ zýd-ý maksuduna” gidiyor. Yaný yanlýþ hesap Baðdat’tan döner. Son Bursa olayý hem bardaðý taþýrdý ve hem de bizleri doðruladý. TFF var fakat istenilen manada deðil. Kendileri meselenin zarfýyla yani dýþ kabuðu ile uðraþýyorlar, menfaatler, hatýr iþleri, hakem dümenleri, þikeler, teþvik primleri, hatýr maçlarýna yanlýþ kadrolarýn çýk ma la rý, hak sýz sa rý ve kýr mý zý kartlar, uydurulan penaltýlar. Bunlarla iþ yürümez.Ceza yasalarý getirdiler hani nerde? Keþke getirdikleri yasalar hayata geçer, fakat çok eksik, yani zevahiri ve günü ve iktidarý kurtarmak gibi. Köklü ve çakýþ yollarý deðil. Baþtaki zevat bazý ku lüplere þirin görünüyor, bazýlarýnýn da dibini kezzap döküyor. Bunlar her gün özellikle spor gazetelerinde ve TV yorumlarýnda görülmektedir. Belden aþaðý belden yukarý sallýyorlar. Nerde spor ahlaký? TFF'nun hazýrladýðý Þiddet Yasasý bugünkü iktidarýn hakim olduðu TBMM'den yasa olarak çýkardýlar.Bu yasanýn 24 maddesi der ki “ e) 17. maddenin 2. fikrasinda belirtildigi þekilde kendi seyircileri tarafýndan herhangi bir bölgenin emniyet ve güvenliðini, hakemlerin, futbolcularýn, idareci ve görevlilerin veya müsabakayý izleyen diðer kiþilerin can güvenliðini zedeleyecek derecede, sahalarýn içinde veya dýþýnda, ciddi olaylar çýkarýldýðýnda ve TFF tarafýndan kanaat getirilen

U Süper Ligde BursasporBeþiktaþ maçý öncesinde çýkan olaylarla ilgili çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý.

Nuri: Real Madrid'e HAYIR DENÝLEMEZ Kupa törenine Futbol Federasyonu Baþkan Vekili Lutfi Arýboðan (saðda) ile Aðaoðlu Þirketler Grubu Baþkaný Ali Aðaoðlu da katýldý.

15

REAL Madrid'in gelecek sezon için ilk transferi olan Türk futbolcu Nuri Þahin, ''Real Madrid'te oynamak bir düþ, hedef deðil. Hedef kazanmak'' dedi. Ýspanyol spor gazetesi Marca'da yayýmlanan demecinde Nuri, Real Madrid'te oynamaya hazýr olduðunu belirterek, ''16 yaþýnda Borussia formasýný giydim ve 50 bin kiþinin önünde oynadým. Birçok baskýya boyun eðmedim ve hýzlý bir þekilde olgunlaþtým. Madrid gibi bir kulübe sýçramaya hazýrým. Bir arzumu gerçekleþtirdim ama þimdi yeni bir hedef var. Kazanmak'' þeklinde konuþtu. Birçok transfer teklifi aldýðýný ancak Real Madrid'ten teklif gelince çok kolay ''evet'' dediðini anlatan Nuri, ''Çünkü dünyanýn en büyük kulübü. Eðer seni Madrid ararsa gidersin. Bu para meselesi deðil, önemli olan sadece Real Madrid. Tarihi ve sportif projeleriyle dünyanýn en büyük kulübü. Madrid'e hayýr denilemez'' görüþünü savundu. Futbolcu olarak özelliklerinden konuþmaktan hoþlanmadýðýný, profesyonel, çalýþkan ve takýma faydalý olmaya çalýþan biri olduðunu söyleyen Nuri, ''Çok çalýþýp, Madrid'e yardým etmeye ge-

liyorum'' ifadesini kullandý. Teknik direktör Jose Mourinho için ''Dünyanýn en iyilerinden biri'' diyen Türk futbolcu, sözlerine þöyle devam etti: ''Dünyada onun emri altýnda çalýþmak istemeyen bir futbolcu olacaðýný sanmýyorum. Benim için bir ayrýcalýk olacak. Çalýþtýrdýðý tüm takýmlarý daha iyi duruma getirdi. Onunla çalýþmak benim için onur olacak. Bir an önce onun talimatlarýný yerine getirmeyi arzuluyorum.''Bu arada, Real Madrid'in diðer bir Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil ile 3-4 günde bir telefonla konuþtuklarýný kaydeden Nuri, ''Mükemmel bir sezon geçirdi. Ýnþallah ben de takýma iyi bir þekilde girerim. Mesut benden bir yaþ da ha bü yük ve o nun tecrübesi bana yardýmcý olacak týr'' de di. Öte yandan Ýspanyol basýný, Nuri'den sonra Real Madrid'in diðer transferinin de Türk futbolcu Hamit Altýntop olacaðý iddialarýný bugün bir kez daha öne çýkardý. Hamit'in bu cumartesi günü Bayern Münih taraftarlarýna veda edeceði ve gelecek hafta Real Madridli olacaðý iddia edildi.

takýmlarýn da 17. maddenin 2. fýkrasýndaki uygulama bahis konusu olan veya olmayan hallerde dahi, se zon so nu na ka dar ya pa cak la rý müsabakalarý iptal etmeye ve devam eden sezonda da bir alt lige indirilmelerine veya en alt ligde bulunanlar için de lig dýþý býrakýlmalarýna TFF tarafýndan karar verilebilir. Þimdi göreceðiz bakalým yeni çýkardýklarý yasanýn bu maddesine uyacaklar mý ? Yoksa yine devreye giren baþta siyasilerle ve baþka güçlerle, yasayý kendilerince ihlal edip pa çav ra ya mý dö nüþ tü re cek ler. Geçtiðimiz yýlda Diyarbakýr spor baþkaný bugünkü TFF baþkanýný Sn. Baþbakan Erdoðan’ýn spor adamlarý toplantýsýnda yüzüne karþý bunlarý dile getirdi, fakat olan Diyarbakýrspora oldu. Bursa’ya ceza bile verilmedi. Soruyoruz acaba Bursa’nýn bir kesim seyircisinin dokunmazlýðý mý var? Çýkýþ olarak deriz ki: Sporla ilgili bütün birimlerin baþtan aþaðýya ma nevi süzgeçten geçmeleri ve sporun bütün dallarýna iman ahlakýnýn ve vatan sevgisinin ve kardeþlik sýrlarý mutlaka ama mutlaka anlatýlmalý ve alkol ve uyuþturucu ile her zeminde uðraþýlmalý ve þiddetle takibe alýnmalýdýr ve hukuk düzeyinde yargýlanmalýdýr. Bu kiþiler her kimse sahalardan ve görevlerinden ve sportif görevlerinden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Dünyaya maskara olmanýn bir anlamý ve manasý da yoktur ve Türki ye’ye hakarettir. Muhterem Bursa Valisi Þahabettin Harput’un sözlerine katýlýyorum, ”Bir avuç çapulcuya teslim olamayýz”. Düþünüyorum bu olaylarda poliseye güçler olmasaydý, Bursa'nýn meydanlarý neye dönecekti? Bursa emniyetini ve maçý iptal eden federasyonu gönülden kutluyorum. Bununla bitmiyor, kin ve nefretin gönüllerden akýllardan çýkmasý için müþ te rek ça lýþ ma mýz el zem ve mülzemdir.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

I S Sýnav-zedeler I Kaç sýnavý berbat ettin; bâri kimseye söyleme! onca gencin böyle yerle bir eyleme. R Ümidini Merteksan'la, köteksan'la, affedilmez bu hatânla G ÖSYM, ÖSYM, baþkanýn baþýný yeme! A SEYFEDDÝN YAÐMUR isirgan60@hotmail.com N

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ B I Ý Ç ÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 11 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Trafik bilinci oluþturulmalý ÝNSAN FAKTÖRÜNÜN ÇOK ETKÝLÝ OLDUÐU KAZALAR, TRAFÝK BÝLÝNCÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ ÝLE ÖNLENEBÝLÝR. HER yýl Türkiye’de trafik kazalarý dolayýsýyla ile 5 bin kiþinin öldüðü ve 11 bin 500 kiþinin yaralandýðýný söyleyen Yard. Doç. Dr. Mehmet Koyuncu, trafik bilinci geliþtirilmediði sürece kazalarýn önlenemeyeceðini söyledi. Ýzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü öðrencileri ile biraraya gelen Ege Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.

HABERLER

Mehmet Koyuncu, “Dünyada ve Türkiye’de Trafik Psikolojisi” baþlýklý bir sunum gerçekleþtirdi. Konu üzerine Avrupa’da 1920’lerden bu yana çalýþma yapýldýðýný belirten Koyuncu, “Türkiye’de Trafik Psikolojisi üzerine çalýþmalar 2000’li yýllarda baþladý. Emniyet kemerinin takýlmasý zo runluluðu bile 1992’de getirildi” dedi. Tek-

noloji ile geliþen arabalar ve kalitesi her gün artan yollarýn, insan faktörü iyileþtirilmeyeceði sürece kazalara engel olamayacaðýný vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Koyuncu, yorgunluk, uyku hali, monotonluk, yolu doðru okuyamama ve trafik kurallarýnýn içselleþtirilmemesinin kazalarda en önemli sebepler olduðunu ifade etti. Ýzmir / cihan

“BU ANLAYIÞ AVRUPA’DA YOK” TÜRKÝYE’DE kaza yapan sürücü sayýsýnýn, toplam sürücü sayýsýnýn sadece yüzde 4’üne denk geldiði bilgisini aktaran Koyuncu, “(72 saat araç kullanýrým, yorulmam. Yavaþ gidince konsantrem bozuluyor. Þehir içinde zaten yavaþ gidiliyor, emniyet kemeri takmýyorum o yüzden) þeklindeki trafik kurallarýný farklý yorumlayan anlayýþ Avrupa’da yok, ama Türkiye’de var” dedi.

Bahar yaðmurlarýyla gelen bereket, yüzleri güldürdü.

Köylüler þükür duâsýna çýktý n YOZGAT’IN Yerköy ilçesine baðlý Çakýrhacýlý Köyü sakinleri, her yýl geleneksel hale getirdikleri þükür duâsýnýn bu yýl üçüncüsünü gerçekleþtirdi. Köy harman alanýnda düzenlenen þükür duâsýna çevre köy sakinleri de katýldý. Öðle namazýnýn ardýndan, yapýlan þükür duâsý sonrasý katýlýmcýlara etli pilav, ayran ve tatlý ikram edildi. Çakýrhacýlý Köyü Muhtarý Mustafa Man dýracý, buðday alanlarý için yaðýþlarýn yeterli olduðunu ve hasat dönemine kadar yaðmur yaðmasa da hasat edilebileceðini vurguladý. Mandýracý, “Bu yýl hububat açýsýndan yeteri kadar yaðmur yaðdý. Bu durumdan memnun olan köylümüz, þükür duâsýna çýkýlmasýný talep etti. Biz de bu talebi kabul ederek köylülerin katkýlarýyla üç büyükbaþ hayvan kestik ve etli pilav yaparak þükür duâsý düzenledik’’ dedi. Yozgat / cihan

Kimse Yok Mu’dan yaþlý çifte sýcak yuva n KÝMSE Yok Mu Derneði Bursa Þubesi gönüllüleri, evi oturulamayacak durumda olan yaþlý çifti sýcak yuvaya kavuþturdu. Bursa Merkez Hacivat Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi Ýsrafil Avcý (67) ve eþi Gülhaným Avcý (62), derneðe yardým baþvurusunda bulundu. Harekete geçen Kimse Yok Mu Derneði gönüllüleri, çiftin mahallesi ve evinde inceleme yaptý. Geliri olmadýðý için kötü þartlarda yaþamak zorunda kaldýðý tesbit edilen yaþlý çiftin, sürekli hastalýklarla mücadele ettiði tesbit edildi. Harekete geçen gönüllüler ilk olarak evin tadilatýnýn yaptý. Tadilat için gerekli malzemeler hayýrseverlerden tedarik edildi, tadilat ve boya iþlerinde gönüllüler bizzat çalýþtý. Tadilatý tamamlanan evin mutfak dolabý, çekyat, perde, halý, sehpa, yere minofle ile ev eþyalarý hayýrseverlerin katkýlarý ile tamamlandý. Yýpranmýþ ev, penceresinden boya ve badanasýna kadar elden geçirilerek yaþanabilir bir mekân haline getirildi. Büyük mutluluk yaþayan yaþlý çift, “Kimse Yok Mu Derneði’nden ve yardýmseverlerden Allah razý olsun. Duâlarýmýz hep sizinle” þeklinde konuþtu. Bursa / cihan

Microsoft, Skype’yi satýn almaya hazýrlanýyor n ABD’LÝ yazýlým þirketi Microsoft, internet üzerinden sesli ve görüntülü görüþme servisi saðlayan Skype’yi 8,5 milyar dolara satýn almaya hazýrlanýyor. Wall Street Journal’da yer alan habere göre, en fazla 8,5 milyar dolar deðerinde olacak anlaþma, Microsoft’un en büyük satýn almasý unvanýný alacak. Fiyata, Skype’nin 686 milyon dolarlýk uzun vadeli borçlarýnýn da dahil olacaðý belirtiliyor. Lüksemburg merkezli Skype, Niklas Zennstrom ve Janus Friis tarafýndan 2003 yýlýnda kuruldu. Dünya genelinde 663 milyon kullanýcýsý bulunan Skype’i, internet açýk arttýrma sitesi eBay, 2006 yýlýnda 2,6 milyar dolara satýn almýþ, sonrasýnda 2009 yýlýnda yüzde 70’ini 2 milyar dolara yeniden satmýþtý. Þirket, geçen Aðustosta hisse ihracýnda bulunmayý planladýðýný açýklamýþtý. New York / aa

Türkiye’deki kiliseler The New York Times’da n THE New York Times, Türkiye’de yürütülen kazýlarda ortaya çýkarýlan ve Hýristiyanlýk tarihi için büyük önem taþýyan kiliselere geniþ yer ayýrdý. 1851 yýlýndan bu yana Amerika’da yayýmlanan ve internet sitesi her ay 30 milyon kiþi tarafýndan ziyaret edilen The New York Times’da Susanne Güsten’in “Türkiye Hýristiyanlýk Mirasýný Geliþtiriyor” baþlýðý ile kaleme aldýðý yazýda Manisa Alaþehir, Denizli Laodikya ve Ýznik Nicaea’da ortaya çýkarýlan kiliseler üzerinde duruluyor. Ankara / cihan

Bulanýk’ta tamamlanan Kur’ân kursu törenle açýldý n MUÞ’UN Bulanýk ilçesinde temeli 2007 yýlýnda atýlan Fatih Kur’ân Kursu ve öðrenci yurdu düzenlenen törenle açýldý. Kaymakam Ferit Görükmez, Kur’ân kursunun Bulanýk’ta yaþayan gençlerin millî ve manevî deðerlerine katký saðlayacaðýný söyledi. Ýyi bir nesil yetiþtirmek için toplumun her kesimine büyük görevler düþtüðünü vurgulayan Görükmez, “Ýlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn bu gibi iþlerde öncü olmalarý oldukça güzel bir davranýþtýr. Kur’ân kursumuzun ve öðrenci yurdumuzun hayýrlara vesile olmasýný diliyorum” diye konuþtu. Muþ / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

11 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 11 Mayıs 2011 baskısı