Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BÜYÜK DEÐÝÞÝKLÝKLER OLUYOR

HUZURU SARSIYOR

ÞEHÝRLEÞME ÝKLÝMÝ VURUYOR

AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝME TV ENGELÝ

uHaberi sayfa 6’da

uHaberi sayfa 12’de

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

6 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr

SAYI: 14.797

www.yeniasya.com.tr

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE UNICEF’ÝN “TÜRKÝYE’DE ÇOCUKLARIN DURUMU” RAPORU: TOPLUMDAKÝ HIZLI DEÐÝÞÝM, ÇOCUKLARI YENÝ TEHLÝKELERLE KARÞI KARÞIYA GETÝRÝYOR

Þehit polis memuru Recep Þahin için ilk tören Kastamonu Emniyet Müdürlüðünde düzenlendi. Þehit polisin eþi Gülay Þahin tabuta sarýlýrken gözyaþlarýný tutamadý. FOTOÐRAF: AA

BAÞBAKANLIK KONVOYUNDA SALDIRIYA UÐRAYAN

Þehit polis dualarla uKastamonu-Çankýrý karayolunda Baþbakanlýk konvoyuna eskortluk eden polis otosuna saldýrýda þehit olan polis memuru Recep Þahin’in cenazesi memleketi Samsun’un Havza ilçesinde ikindiden sonra dualarla topraða verildi. Bir çocuk babasý olan þehit polisin eþi Gülay Þahin, ‘’Kurþun atanlarýn elleri kýrýlsýn’’ dedi. n4’te

ALMANYA'DAKÝ SOSYAL DEMOKRAT PARTÝ’DEN

FOTOÐRAF: AA

Filistin ittifakýna destek KÝÞÝSEL TÜKETÝM, STATÜ KAYNAÐI HALÝNE GELÝYOR

DEÐERLER SORGULANIYOR VE EROZYONA UÐRUYOR

u “Hýzlý kentleþmeyle birlikte iç göçler tüm þoklarý ve belirsizlikleriyle sürerken, ekonomik modernleþme ve liberalleþme devam ediyor, geçim imkânlarý kýrýlganlaþýyor ve mekânlar kalabalýklaþýyor. Aile ve komþuluk baðlarý zayýflarken, yeni topluluklar ortaya çýkýyor. Toplumun tüm kesimlerinde kiþisel istekler kabartýlýyor, kiþisel tüketim toplumsal statünün baþlýca kaynaðý haline geliyor.”

u “Deðer sistemleri sorgulanýp erozyona uðruyor veya hoþgörüsüz biçimlere bürünerek yeniden üretiliyor. Kuþaklar arasý çatýþmalar hýzlanýyor. Hayat giderek daha rekabetçi özellikler kazanýyor, yeni suç ve sömürü biçimleri ortaya çýkýyor. Bunlar tüm bölgelerde görülürken, nüfusu hýzla artan Güneydoðu'da sosyal ve siyasal gerilimler, þiddet ve terörizmle daha da keskinleþiyor.” Haberi sayfa 3’te

TÜDEF GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ÇETÝN: AKP LÝTRESÝ 1.55 TL OLAN BENZÝNÝ 9 YILDA 4.30 TL’YE ÇIKARDI

En pahalý benzinde sorumlu hükümet uTÜDEF Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Çetin, Türkiye’de dünyanýn en pahalý akaryakýtýnýn satýldýðýnýn bir gerçek, hükümetin bu pahalýlýkta hiçbir etkisinin olmadýðý iddiasýnýn ise kocaman bir yalan olduðunu kaydetti. uBir litre benzinin 2 lira 55 kuruþunun vergi olduðunu ifade e den Çe tin, AKP hükümetinin 2002 yýlýnda iktidar olduðunda koalisyon hükümetinden benzinin litresini 1 lira 55 kuruþtan alýp, 4 lira 30 kuruþa çýkardýðýný sözlerine ekledi. Haberi sayfa 11’de

Babacan topu bayilere attý

uDevlet Bakaný Ali Babacan, benzin zammýyla ilgili, ‘’Þu anda daðýtýcýlar ile bayilerin kârýný toplayýp baktýðýmýzda Avrupa’nýn çok üzerinde bir kâr haddi görüyoruz’’ diyerek topu bayilere attý. n11’de

uAlman SPD Federal Meclis Grubu dýþ politika sözcüsü Rolf Mützenich, Hamas ve El Fetih arasýnda varýlan anlaþmayý memnuniyetle karþýladýklarýný belirterek, Filistin toplumu içindeki bölünmüþlüðün ortadan kaldýrýlmasýnýn Ýsrail ile yürütülecek baþarýlý bir barýþ süreci için önemli þartlardan biri olduðunu söyledi. n7’de

AB ESKÝ TEMSÝLCÝSÝ SOLANA:

300 KÝÞÝ DAHATUTUKLANDI

AB ile Türkiye birlikte çalýþmalý

Suriye’de yeni gözaltýlar

uNATO Eski Genel Sekreteri ve AB Eski Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Dr. Javier Solana “Dünya zorlu bir süreçten geçiyor, bu süreçte AB’nin Türkiye ile birlikte çalýþmasýna ihtiyaç var” dedi. n5’te

uÝnsan haklarý eylemcileri, güvenlik güçleri ve Suriye ordusunun tutuklama kampanyasýnda Þam’ýn banliyölerinden Sak ba’da dün sa bah 300’den fazla kiþinin gözaltýna alýndýðýný bildirdi. n7’de

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ VE ÝLETÝÞÝM KURUMU BAÞKANI ACARER:

40 milyon kiþi nasýl izlenebilir? uBilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu Baþkaný Tayfun Acarer, Türkiye’de 40 milyon internet kullanýcýsý bulunduðunu belirterek, ‘’Bunlarý veri tabanýnda izlemek gibi bir görevimiz yok. Böyle bir veri tabanýný, trafiði nasýl kontrol edebiliriz?’’ açýklamasýný yaptý. n4’te

ÖDEYEMEYÝNCE TOPRAÐINA EL KONULUYOR

Çiftçi kredi bataðýnda uTZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçiler aldýklarý kredileri geri ödeyemedikleri için özel bankalar tarafýndan topraklarýna haciz yoluyla el konduðunu söyledi. Bayraktar, “Bu bankalarýn bir kýsmý yabancý” dedi. Haberi sayfa 11’de SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

6 NÝSAN 2011 CUMA

LÂHÝKA

lâ­mi­ye­yi­hak­kýy­la­kâ­i­nat­ü­ze­rin­de­te­mev­vüc­sâz e­de­cek­o­lan­nesl-i­ce­did­gel­sin! Sual: Es­ki­ler­biz­den­â­lâ­ve­ya­bi­zim­gi­bi.­Ge­len­ler­biz­den­da­ha­fe­na­ge­le­cek­ler.­ Cevap: Ey­Türk­ler­ve­Kürt­ler!­A­ca­ba­þim­di­bir mi­ting­yap­sam,­si­zin­bin­se­ne­ev­vel­ki­ec­da­dý­ný­zý ve­i­ki­a­sýr­son­ra­ki­ev­lât­la­rý­ný­zý­þu­gü­rül­tü­hâ­ne­o­lan­asr-ý­hâ­zýr­mec­li­si­ne­dâ­vet­et­sem;­a­ca­ba­sað ta­raf­ta­saf­tu­tan­es­ki­ec­da­dý­nýz­de­me­ye­cek­ler­mi:­ “Hey­mi­ras­ye­di­ya­ra­maz­ço­cuk­lar! Ne­ti­ce-i­ha­ya­tý­mýz­siz­mi­si­niz?­Hey­hât!­Bi­zi­a­kim­bir­ký­yas et­ti­niz,­bi­zi­ký­sýr­bý­rak­tý­nýz.”­ Hem­de­sol­ta­ra­fýn­da­du­ran­ve­þeh­ris­tân-ý­is­u­za­ma­nýn­me­me­sin­den­bi­zim­le­süt­em­me­yen­ve göz­le­ri­ar­ka­da­mâ­zi­ye­ba­kan­ve­ta­sav­vu­rat­la­rý tik­bâl­den­ge­len­ev­lât­la­rý­nýz,­sað­da­ki­ec­dat­la­rý­ný­zý ken­di­le­ri­gi­bi­ha­kî­kat­siz­ve­ay­rýl­mýþ­o­lan­bu­ço­- tas­dik­e­de­rek­de­me­ye­cek­ler­mi­ki:­ “Ey­tem­bel­pe­der­ler!­ Siz­mi­si­niz­ha­ya­tý­mý­zýn suð­râ­ ve­ küb­râ­sý?­ Siz­ mi­si­niz­ þu­ þan­lý­ ec­da­dý­mýz­la­bi­zi­rapt­e­den­ra­bý­ta­mý­zýn­hadd-i­ev­sa­tý? Hey­hât!­ Ne­ ka­dar­ ha­ki­kat­siz­ ve­ ka­rýþ­tý­rý­cý­ ve mü­þa­ða­be­li­bir­ký­yas­ol­du­nuz!”­(Ha­þi­ye-2) Ýþ­te,­ey­be­de­vî­gö­çer­ler­ve­ey­in­ký­lâp­sof­ta­la­rý!(Ha­þi­ye-3) Þehristân-ý istikbâlden gelen Man­za­ra-i­ha­yal­ (Ha­þi­ye-4)­üs­tün­de­gör­dü­nüz­ki,­þu­bü­yük­mi­ting­te­i­ki­ta­raf­da­si­zi­pro­tes­to­et­ti­ler.­ evlâtlarýnýz, saðdaki ecdatlarýnýzý

Ýstikbal þehrindeki evlâtlarýmýz

‘‘

tasdik ederek demeyecekler mi ki: “Ey tembel pederler! Siz misiniz hayatýmýzýn suðrâ ve kübrâsý? Siz misiniz þu þanlý ecdadýmýzla bizi rapt eden rabýtamýzýn hadd-i evsatý?”

HAÞÝYELER: Haþiye-1: Ýstikbalde telif edilecek Risâle-i Nur Külliyatýný hiss-i kablelvuku ile haber veriyor. Haþiye-2: Fenn-i mantýðýn tâbiratý. O zaman ilm-i mantýk dersini alan talebeleri o mecliste bulunmasýndan öyle söylemiþ. Haþiye-3: Sonradan ilâve edilmiþtir. Haþiye-4: Hayal dahi bir sinematograftýr.

cuk­lar,­var­sýn­lar­þu­ki­ta­býn(Ha­þi­ye-1) ha­kâ­i­ký­ný­ha­yal­te­veh­hüm­et­sin­ler.­Zi­ra­ben­bi­li­yo­rum­ki,­þu­ki­ta­býn­me­sâ­i­li­ha­ki­kat­o­la­rak­siz­de­ta­hak­kuk­e­de­cek­tir. Ey­mu­ha­tap­la­rým! Ben­çok­ba­ðý­rý­yo­rum.­Zî­râ­asr-ý­sâ­lis-i­aþ­rýn (ya­ni­on­ü­çün­cü­as­rýn)­ mi­na­re­si­nin­ba­þýn­da­dur­mu­þum;­sû­re­ten me­de­nî­ve­din­de­lâ­kayt­ve­fik­ren­mâ­zi­nin­en­de­rin­de­re­le­rin­de­o­lan­la­rý­câ­mi­e­dâ­vet­e­di­yo­rum. Ýþ­te,­ey­i­ki­ha­ya­týn­rû­hu­hük­mün­de­o­lan­Ýs­lâ­mi­ye­ti­bý­ra­kan­i­ki­a­yak­lý­me­zar-ý­mü­te­har­rik bed­baht­lar!­Ge­len­nes­lin­ka­pý­sýn­da­dur­ma­yý­nýz. Me­zar­si­zi­bek­li­yor,­çe­ki­li­niz.­Tâ­ki,­ha­kî­kat-i­Ýs­-

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 261

LÛGATÇE: þehristan-ý istikbal: Geleceðin þehirleri. suðrâ: Daha küçük. kübrâ: Daha büyük. rapt etmek: Baðlamak. rabýta: Bað. hadd-i evsat: Ortadaki çizgi, sýnýr. tasavvurât: Düþünce-

ler, tasarlamalar. hiss-i kablelvuku: Bir hadiseyi, meydana gelmeden önce hissetmek. me zar-ý mü te har rik: Hareket eden mezar. temevvücsâz: Dalgalandýran. nesl-i cedid: Yeni nesil.

‘‘

Þöyle­de:­“Allah'ým­ben­zayýfým,­bana­kuvvet­ver.­Ben­zelilim,­beni­aziz kýl.­Ben­fakirim,­beni­rýzýklandýr.”

Câmiü's-Saðîr, No: 2925 / Hadis-i Þerif Meâli

Güzel ve hikmetli sözlerden bir demet

S

öz­le­rin­ en­ gü­ze­li­ mu­hak­kak­ ki,­ Al­lah Ke­lâ­mý­dýr.­ Son­ra­ da­ o­nu­ tef­sir­ e­den ve­ ha­ya­tý­nýn­ her­ ka­re­sin­de­ ve­ her­ â­nýn­da­o­nun­la­ya­þa­yan,­â­lem­le­rin­e­fen­di­s i,­ dürr-ü­ yek­t a­s ý­ Hz.­ Mu­h am­med’in­(asm)­söz­le­ri,­ha­dis­le­ri­dir. nejateren@saidnursi.de “Em­r o­l un­d u­ð u­ gi­b i­ dos­d oð­r u­ ol!” zi­kir­de­ o­lan­ Ko­ca­ Sul­tan­dan­ her­ke­se, (Hud­ Sû­r e­s i:­ 32)­ Ý­l â­h i­ em­r i­ ve­ i­k a­z ý kar­þý­sýn­da­ e­ri­ye­rek,­ “Hud­ Sû­re­si­ be­ni ih­ti­yar­lat­tý!” di­yen,­ ýn­ký­ya­dý,­ tes­li­mi, ne­za­ke­ti,­ber­rak­lý­ðý,­sa­da­ka­ti­tem­sil­e­den­en­bü­yük­bir­kul­ve­ne­bi­ler­ne­bi­si­nin­o­muh­te­þem­ha­ya­tý! Sözlerin en güzeli As­rýn­ mih­ve­ri­nin­ þaþ­tý­ðý,­ in­san­lý­ðýn þaþ­kýn­lýk­tan­â­de­ta­cin­net­ge­çir­di­ði­bir muhakkak ki, Allah dö­nem­de;­ ya­lan,­ hi­le­ ve­ kan­dýr­ma­nýn Kelâmýdýr. Sonra da onu kol­gez­di­ði­bir­za­man­da­“Gü­ve­ni­lir­ol­tefsir eden ve hayatýnýn her mak­zen­gin­lik­tir”­(Ca­mi­üs­sa­ðir:­1667) bu­yu­ran­ Rah­me­tin­ ve­si­le­si­ Þan­lý­ Ne­karesinde onunla yaþayan, bi­nin­ (asm)­ bu­ i­kaz­ ve­ ih­ta­rý­na­ ku­lak âlemlerin efendisi, dürr-i ve­re­bil­mek... yektasý Hz. Muhammed’in *** Ve­o­nun­kud­sî­zin­ci­ri­nin­ve­ki­li,­san­(asm) sözleri, hadisleridir. cak­ta­rý,­ a­sýr­la­ra­ bað­rý­ný­ a­çýp,­ el­le­ri­ni se­ma­ya­kal­dý­ra­rak­de­vam­lý­te­fek­kür­ve

‘‘

her­ an,­ her­ hal­de­ reh­ber­ o­la­bi­le­cek il­hâ­mî­in­ci­ler: “A­rý­su­i­çer­bal­a­ký­týr,­yý­lan­su­i­çer ze­hir­dö­ker.”­(Mü­nâ­za­rât,­s.­121) “A­teþ­ba­zen­su­dan­zi­ya­de­te­miz­lik ya­p ar.”­ (Sik­k e-i­ Tas­d ik-i­ Gay­b î,­ s. 143,­Se­ki­zin­ci­Lem’a) “Ba­zen­ a­da­vet­ þid­det­li­ mu­hab­bet­ten­ge­lir.”­(Mü­nâ­za­rât,­s.­111) “Bir­bi­riy­le­bo­ðu­þan­lar,­müs­bet­ha­re­k et­ e­d e­m ez­l er.”­ (Mek­t u­b at,­ 22. Mek­tub,­s.­259,­Be­þin­ci­Ve­cih) “Bü­yük­a­dam­her­þey­de­bü­yük­ol­mak­lâ­zým­gel­mez.­Her­kes­ken­di­sa­na­týn­da­bü­yük­tür.”­(Mu­ha­ke­mat,­s.­101) “Din-i­hak,­sa­a­de­tin­fih­ris­te­si­dir.­Ý­man­ bir­ hüsn-ü­ mü­nez­zeh­ ve­ mü­cer­re­de­dir.”­(Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye,­Züh­re,­9.­No­ta,­s.­140) “E­vet,­ lâ­fýz­pe­rest­lik­ bir­ has­ta­lýk­týr, fa­kat­bi­lin­mez­ki­has­ta­lýk­týr.”­(Mu­ha­ke­mat,­s.­88) “Ýh­ti­lâf­tan­ ba­zen­ is­ti­fa­de­ o­lu­nur.” (Mü­nâ­za­rât,­s.­35) “Ý­ma­na­ gel­ ki­ e­lem­den­ e­mîn­ o­la­sýn.­ Ka­de­re­ tes­lim­ ol­ ki:­ se­lâ­met­te ka­la­sýn.” (M.­Nu­ri­ye,­s.­96) “Mâ­lâ­yâ­ni­ i­le­ iþ­ti­gal,­ mak­sa­dý­ ge­ri bý­ra­ký­yor.”­(Mes­ne­vî-i­Nu­ri­ye,­s.­197) “Mu­v a­z e­n e­s iz­ ve­ mi­z an­s ýz­ o­l an çok­ al­da­nýr,­ al­da­týr.“­ (Mu­ha­ke­mat,­s. 53) “Ve­ en­ bü­y ük­ mü­k â­f at­ i­s e,­ af­ i­l e mü­câ­zât­ et­me­mek­tir.”­ (Lem’a­lar,­ s. 39,­Ye­din­ci­Lem’a) “Ya­lan­ ya­la­na­ mu­kad­de­me­ o­lur.” (Mu­ha­ke­mat,­s.­30) *** Ve­ in­san­lý­ðýn­ ze­kâ­ tar­la­sý,­ mü­te­fek­kir,­mü­te­fen­nin,­mü­nev­ver­zi­hin­ler­den­ çý­kan­ ib­ret­li­ ders­ler,­ i­kaz­lar, tes­bit­ler: Ýþ­te­ ya­lan­cý­ hak­kýn­da­ki­ ib­ret­li­ bir tesbit:­ “Ya­lan­cý­nýn­ ce­za­sý,­ kim­se­nin ken­di­si­ne­i­nan­ma­yý­þý­de­ðil­ken­di­si­nin kim­se­ye­i­nan­ma­yý­þý­dýr.”­(B.­Shaw) Ba­þa­rý­nýn­ sa­de­ ve­ öz­lü­ bir­ ta­ri­fi: “Ba­þa­rý­yo­lun­so­nu­de­ðil,­yol­cu­lu­ðun ken­di­si­dir.” Yaþ­lý­la­rý­ te­sel­li­ e­den­ ve­ tec­rü­be­yi ö­nem­se­yen­gü­zel­gö­rüþ:­ “Yaþ­lan­mak bir­da­ða­týr­man­mak­gi­bi­dir.­Çýk­týk­ça yor­gun­lu­ðu­nuz­ar­tar,­ne­fe­si­niz­da­ra­lýr,­ a­m a­ gö­r üþ­ a­ç ý­n ýz­ ge­n iþ­l er.”­ (I. Berg­man) Ger­çek­ kay­býn­ ad­re­si­ni­ gös­te­ren bir­ i­fa­de:­ “Kay­bet­ti­ði­niz­de­ al­dý­ðý­nýz der­si­de­kay­bet­me­yin.” Sa­hip­ ol­du­ðu­muz­ ni­ce­ ni­met­le­rin kýy­me­ti­nin­ far­kýn­da­ o­la­ma­yý­þýn­ bir fer­ya­dý:­ “A­yak­ka­bý­la­rým­ ol­ma­dý­ðý­ i­çin­ü­zü­lür­düm,­ta­ki­so­kak­ta­a­yak­la­rý ol­ma­yan­a­da­mý­gö­re­ne­ka­dar.”­ Ken­di­ni­bi­le­bil­me­nin­ver­di­ði­mut­lu­lu­ðu­yan­sý­tan­bir­ger­çek:­“Ben­bi­le­me­di­ði­mi­ bil­di­ðim­ i­çin­ di­ðer­ in­san­-

lar­dan­a­kýl­lý­yým.” Bü­y ük­ hül­y a­l a­r a­ da­l an­l a­r a,­ kü­ç ük ba­sa­mak­la­rýn­ne­ka­dar­bü­yük­ol­du­ðu­nu­ ha­týr­la­tan­ bir­ ders:­ “Bin­ler­ce­ ki­lo­met­re­lik­ bir­ yol­cu­luk­ bi­le,­ tek­ bir­ a­dým­la­baþ­la­mak­zo­run­da­dýr.”­ Doð­r u­l u­ð un­ ver­d i­ð i­ mut­l u­l uk­ ve tat­min­li­ði­an­la­tan­bir­öz­lü­i­fa­de:­ “Da­i­ma­ doð­ru­ söy­le­yin­ ki,­ söy­le­dik­le­ri­ni­z ha­týr­la­mak­zo­run­da­kal­ma­yýn.” Gök­ kub­be­de,­ hoþ­ bir­ se­da­ bý­ra­ka­bil­me­nin­yo­lu:­ “Doð­du­ðun­za­man­sen að­lar­ken,­ her­kes­ se­vinç­le­ gü­lü­þü­yor­du.­Öy­le­bir­ö­mür­ge­çir­ki,­her­kes­að­la­sýn­ öl­dü­ðün­de,­ sen­ mut­lu­luk­la­ gü­lüm­se.” Sað­l am­ dü­þ ün­m ek,­ et­k i­l i­ ko­n uþ­mak,­ mak­sa­dý­ tes­bit­ et­mek,­ ken­di­ni kon­trol­ et­mek,­ ne­ ko­nuþ­tu­ðu­nu­ bil­mek,­ mu­h a­t a­b ý­ ö­n em­s e­m ek,­ i­y i­ bir din­le­yi­ci­ o­la­bil­mek,­ id­ra­ki­mi­zi­ ge­liþ­tir­mek,­ ko­nu­la­rý­ kav­ra­ya­bil­mek­ i­çin lâ­zým­ o­lan­ pren­sip­ler­ ve­ reh­ber­ gö­rüþ­ler:­ “Dü­þün­dü­ðü­nüz,­söy­le­mek­is­te­d i­ð i­n iz,­ söy­l e­d i­ð i­n i­z i­ san­d ý­ð ý­n ýz, söy­le­di­ði­niz,­kar­þý­nýz­da­ki­nin­duy­mak is­te­di­ði,­ duy­du­ðu,­ an­la­mak­ is­te­di­ði, an­la­dý­ðý­ný­ san­dý­ðý,­ an­la­dý­ðý...­ a­ra­sýn­da­fark­lar­var­dýr.­Do­la­yý­sýy­la­in­san­la­rýn­ bir­bi­ri­ni­ yan­lýþ­ an­la­ma­sý­ i­çin­ en az­do­kuz­ih­ti­mal­var.” Ha­ki­kî­ dost­lu­ðun­ ib­ret­li­ bir­ i­fa­de­si: “Ger­çek­bir­ar­ka­daþ,­i­ki­göv­de­de­ya­þa­yan­tek­bir­ruh­tur.” Hak­ ve­ se­bat­ ü­ze­rin­de­ ol­ma­nýn­ de­ðe­r i­ ve­ ka­z an­c ý­ hak­k ýn­d a­ bir­ tes­b it: “Hak­sýz­lý­ða­ sa­pýp­ bü­tün­ in­san­lar­ se­ni ta­kip­ e­de­ce­ði­ne,­ a­da­let­le­ ha­re­ket­ e­dip tek­ba­þý­na­kal­da­ha­i­yi.” Ha­ya­týn­fark­lý­bir­ta­ri­fi:­ “Ha­yat­bir­bi­sik­le­te­bin­mek­gi­bi­dir.­Pe­da­lý­çe­vir­me­ye de­vam­et­ti­ði­niz­sü­re­ce­düþ­mez­si­niz.”­ Na­zar­et­me­nin­ve­ba­ký­þýn­bir­baþ­ka i­fa­de­si:­ “Her­þe­yin­bir­gü­zel­li­ði­var­dýr, her­kes­gö­re­me­se­de.” Dil­ve­a­kýl­bað­lan­tý­sý­ve­kul­la­ný­mý­na ký­la­vuz­luk­ e­den­ bir­ ders-i­ ib­ret:­ “Ý­ki þey­ak­lýn­ek­sik­li­ði­ni­gös­te­rir:­ Ko­nu­þu­la­cak­ yer­de­ sus­mak,­ su­su­la­cak­ yer­de ko­nuþ­mak.” Ka­rar­la­rý­ve­ka­rar­lý­ðý­an­la­tan­bir­tes­bit:­“Ka­rar­lar,­yý­lan­ba­lý­ðý­na­ben­zer.­Ko­lay­ca­ya­ka­la­nýr,­a­ma­tu­tul­ma­sý­zor­dur.” Ka­fa­ ya­pý­la­rý­ ve­ ma­ha­ret­le­ri­ne­ ör­nek:­ “Kü­çük­ka­fa­lar­in­san­la­rý,­or­ta­ka­fa­l ar­ o­l ay­l a­r ý,­ bü­y ük­ ka­f a­l ar­ fi­k ir­l e­r i ko­nu­þur.­Biz­han­gi­si­yiz­a­ca­ba?” Ne­za­ke­tin­ ib­ret­li­ fa­tu­ra­sý:­ “Ne­za­ket hiç­ten­ge­lir;­fa­kat­her­þe­yi­sa­týn­a­lýr.” His­ dün­y a­s ý­n ý­ kon­t rol­ et­m e­ yo­l u: “Se­vinç­li­ a­nýn­da­ kim­se­ye­ va­at­te­ bu­lun­ma.­ Öf­ke­li­ a­nýn­da­ kim­se­ye­ ce­vap ver­me.” Yan­lýþ­ve­doð­ru­a­ra­sýn­da­ki­ký­sa­bað­lan­tý:­“Sil­gi­niz­ka­le­mi­niz­den­ön­ce­bi­ti­yor­sa­yan­lý­þý­nýz­çok­de­mek­tir.” Sa­mi­mi­yet­ ve­ has­bî­li­ðin­ bir­ baþ­ka ta­ri­fi:­“Söz­kalp­ten­çý­kar­sa­kal­be­ka­dar gi­der,­dil­den­çý­kar­sa­ku­la­ðý­a­þa­maz.” Ha­y a­t ýn­ i­k i­ bo­y u­t u­n a­ ba­k ýþ­ a­ç ý­s ý: “Ha­yat­ge­ri­ye­ba­ka­rak­an­la­þý­lýr,­i­le­ri­ye ba­ka­rak­ya­þa­nýr.” Ýs­raf­ta­ki­ if­ra­týn­ ta­ný­mý:­ “Za­ma­ný­ ve söz­le­ri­ dik­kat­siz­ce­ kul­lan­ma,­ i­ki­si­ de ge­ri­a­lý­na­maz.” Ha­ya­tý­ ve­ ger­çek­ dost­lu­ðu­ an­la­tan bir­ i­fa­de: “Ha­ya­týn­ en­ gü­zel­ a­ný­ her þey­den­vaz­geç­ti­ði­niz­za­man­si­zi­ha­ya­ta­ bað­la­yan­ bi­ri­ ol­du­ðu­nu­ dü­þün­dü­ðü­nüz­an­dýr.”­ Ýz­bý­ra­kýp­fay­da­lý­o­la­bil­mek­i­çin­bir pren­s ip:­ “Gel­d i­ð in­za­m an­boþ­l uk­l a­r ý dol­du­ran­de­ðil,­git­ti­ðin­za­man­ye­ri­dol­du­ru­la­ma­yan­ol.” Ger­çek­kah­ra­man­lý­ðý,­iz­ze­ti,­in­san­lý­ðý­va­kar­ve­cid­di­ye­ti­he­def­le­yip­gü­zel­li­ði­gös­te­ren­de­rin­bir­ha­ki­kat:­“Ýn­san­la­ra­ kar­þý­ ne­ zor­ba­lý­ða­ baþ­vu­run,­ ne de­ e­zi­lip­ bü­zü­lün.­ En­ et­ki­li­ yol,­ hem güç­lü­hem­vic­dan­lý­ol­mak­týr.” Bu­ ha­ki­kat­le­rin­ tat­bi­ka­tý­ný­ ilk­ ön­ce ken­di­nef­si­miz­de­bi­za­ti­hî­ya­þa­yýp­i­yi­bir

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

Küreselleþme çocuklarý vurdu UNICEF’ÝN TÜRKÝYE’DE ÇOCUKLAR RAPORUNA GÖRE, KÜRESEL GÜÇLERÝN ETKÝSÝYLE YOKSULLUÐA MARUZ KALAN ÇOCUK ORANI YÜKSELÝYOR. UNICEF’ÝN ‘’Türkiye’de Çocuklarýn Durumu’’ raporuna göre, Türkiye’de çocuklar toplumu dönüþtüren demografik, ekonomik, siyasal ve küresel güçlerin etkisiyle bir yandan daha fazla fýrsattan yararlanabilirken, diðer yandan da giderek kýrýlganlaþýyor. UNICEF’in Türkiye’deki çocuklarýn esenlik durumunu ortaya koymak, BM Ço cuk Haklarýna dair Sözleþmede tanýnan haklardan ne ölçüde yararlanabildiklerini analiz etmek ve gelecekte çocuklarýn esenliðini arttýracak politika ve uygulamalarýn belirlenmesine katkýda bulunmak amacýyla hazýrlanan Türkiye’de Çocuklarýn Durumu özet raporunu yayýmladý. 2008-2009 yýllarýnda küresel krizin ülke ekonomisini de etkilediði, millî hasýla ve refah artýþýnda bir kesintiye sebep olduðu ve iþsizlik sorununu ön plana çýkardýðý belirtildi. Raporda, nüfusun altýda birinin, kýrsal nüfusun ise üçte birinin ülke ölçeðinde belirlenen yoksulluk sýnýrýnýn altýnda bulunduðu, yoksulluðun, düzensiz iþlerde çalýþma ve düþük eðitim

düzeyiyle yakýndan iliþkili olduðu kaydedildi. Yoksulluðun, büyütmekte olan çocuklar için özellikle zararlý olabildiði, yoksulluk yüzünden kötü beslenme ve hastalýk durumlarýnýn ortaya çýkabildiði, eðitimin yarýda kesilebildiði ve çocuklarýn þiddetin, sömürünün ve ihmalin bütün biçimlerine maruz kalabildiðine dikkat çekilen raporda, þu sonuçlara yer verildi: ‘’Yoksul çocuklarýn ileride yoksul yetiþkinler olma olasýlýðý yüksektir. Yok sulluða maruz çocuk oraný, ayný durumdaki yetiþkinlerin oranýndan daha yüksektir. 15 yaþýndan küçük çocuklarýn neredeyse dörtte biri ulusal yoksulluk sýnýrý altýndadýr. Kýrsal kesimde ise bu oran beþte ikinin üzerindedir. Düþük gelir gruplarýnda büyük aile genellikle yaygýndýr ve bu ailelerdeki çocuklar, kimi bölgeler söz konusu olduðunda, yoksulluða özellikle açýk durumdadýr.” Türkiye’nin küresel standartlara göre mutlak yoksulluðun sýnýrlý kaldýðý bir ülke olduðu belirtilen raporda, ancak Asya ve Avrupa’daki bir çok ülke ile karþýlaþtýrýldýðýnda eþitsizliklerin ileri boyutlarda olduðu ifade edildi. Ankara / aa

ISSN 13017748

6 MAYIS 2011 CUMA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 C. Ahir 1432 Rumî: 23 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 3.59 3.56 4.18 4.18 4.10 3.36 3.37 3.23 4.07 3.51 4.15

Güneþ 5.33 5.37 5.52 5.57 5.51 5.11 5.14 5.03 5.46 5.24 5.50

Öðle 12.42 12.52 13.01 13.12 13.08 12.23 12.27 12.19 13.02 12.34 13.02

Ýkindi 16.27 16.41 16.46 17.01 16.57 16.09 16.14 16.08 16.50 16.19 16.48

Akþam 19.40 19.56 19.58 20.15 20.11 19.22 19.28 19.22 20.05 19.32 20.00

Yatsý 21.05 21.27 21.24 21.46 21.44 20.49 20.57 20.53 21.36 20.58 21.28

lerek, dosyanýn özel yetkili savcýlýða devredildiði haberi çýktý. Bakalým, iþin sonu nereye varacak? Evren’in ifadesi alýnacak mý ve öyle bir durumda “Ýntihar ederim” diyen Evren ne yapacak? Ve bakalým, Arjantin, Þili, Ýspanya gibi darbelerle askerî diktatörlüklerden çok çekmiþ olan ülkelerde, 90 yaþýný geçmiþ olmalarýna bakýlmadan adaletin önüne çýkarýlýp, darbe dönemlerinde yaptýklarý zulümlerden dolayý mahkûm edilen eski generallere dair haberleri sýk sýk okuirtibat@yeniasya.com.tr duðumuz bir süreçte, Türkiye de hukuk ve demokrasi adýna ayný dirayeti gösterebilecek mi? Böyle bir hesaplaþma, sadece otuz yýl önceki bir darbenin hayattaki önde gelen sorumlularýný sanýk sandalyesine oturtmak açýsýndan deðil, ayný zamanda ve çok daha önemlisi, TSK komuta kademesinde varlýðýný hâlâ koruduðu, son eçen yýlki 12 Eylül referandumunun en Balyoz duruþmalarýndaki diyaloglarda bir kez önemli konularýndan biri, iktidar tara- daha görülen darbe zihniyetini tamamen etkisiz fýndan seslendirilen “12 Eylül darbesin- kýlabilmek için de kaçýnýlmaz bir zorunluluk. den hesap sorulmasýnýn yolu açýlacak” taahhü Sanýklardan, MGK’nýn asker kökenli son gedü ve bu eksende yoðunlaþan tartýþmalardý. nel sekreteri, e. Org. Þükrü Sarýýþýk, savcýnýn Referandum yapýldý, paket yüzde 58 oyla ka- “Sanýk dâvâ konusu plan seminerinde ve sabul edildi, ardýndan 12 Eylül darbecilerinin yar- vunmasýnda ‘12 Eylül’de etraf sütliman oldu’ gýlanmasý için savcýlýklara birçok suç duyurusu diyor. Niçin tehditleri hukuk sýnýrlarý içinde yapýldý ve bunlar, ard arda verilen görevsizlik engellemiyorsunuz da 12 Eylül tarzýnda istikararlarýyla Ankara’daki savcýlara havale edildi. yorsunuz?” sualine verdiði cevapta, bölücü ve Gelinen noktada, Ankara merkezli olarak de- irticaî faaliyetlere karþý önlem alýnmasý gerekvam eden soruþturmanýn, darbe öncesi süreçte- tiði yönündeki klasik söylemleri tekrarlarken, ki 1 Mayýs ve Maraþ katliamý gibi hadiseleri de darbeyi haklý gören ve öyle göstermeye çalýþan kapsayacak þekilde geniþletileceði ve öncelikle sözleriyle, bilinçaltýna iþlemiþ darbeci zihniye de 12 Eylül darbesinin bir numaralý ismi olan tin yeni bir örneðini daha ortaya koymuþ: Kenan Evren’in ifadesinin alýnacaðý belirtiliyor. “Herkes görevini yapsa ne gerek var ihtilâle?” Ama o aþamada bir görevsizlik kararý daha veriGenerale göre, 11 Eylül’e kadar her gün oluk

Darbeci zihniyetle hesaplaþmak

G

HASTANEDE

DÖNER SERMAYE ÝSYANI

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Týp Fakültesi Hastanesinde, yaklaþýk 70 araþtýrma görevlisinin döner sermaye paylarýnýn kesildiði iddia edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Hemþirelik Yüksek Okulunda görev yapan yaklaþýk 70 araþtýrma görevlisinin aylýk 1000-1300 lira arasýnda deðiþen döner sermaye paylarýnýn 1 Nisan’dan itibaren kesildiði belirtildi. DEÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzge Günal, yaptýðý açýklamada, DEÜ Döner Sermaye Ýþletmesinin kuruluþundan bu yana Saðlýk Bilimleri

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.07 4.26 3.46 3.51 4.07 3.36 3.44 3.24 3.21 3.53 4 .13

Güneþ 5.50 6.03 5.30 5.29 5.42 5.20 5.19 5.07 4.58 5.38 5.44

Öðle 13.08 13.15 12.49 12.42 12.54 12.38 12.29 12.25 12.10 12.57 12.50

Ýkindi 16.58 17.02 16.39 16.29 16.40 16.29 16.14 16.15 15.57 16.48 16.32

Akþam 20.14 20.15 19.55 19.43 19.53 19.45 19.26 19.31 19.11 20.03 19.44

3 Yatsý 21.48 21.44 21.30 21.12 21.20 21.20 20.52 21.05 20.39 21.38 21.06

oluk akan kanýn 12 Eylül günü býçak gibi kesilmesinin sebebi, darbe öncesinde kimse üzerine düþen görevi yapmazken, 12 Eylül’ün herkesi hizaya getirerek bu duruma son vermiþ olmasý. Ama bu izah, “Asker anarþi ve terörü bitirsin” diye Türkiye’nin büyük bir kýsmýnda sýkýyönetim ilân edildiði, ama garip bir þekilde, sýkýyönetimle idare edilen yerlerde terör olaylarýnýn daha da azdýðý yönündeki tesbitlere bir açýklama getiremiyor. Ve Sarýýþýk’ýn, darbe öncesinde “görevini yapmamak”la suçladýðý kadrolarýn en baþýna sýkýyönetim komutanlarýný yerleþtiriyor. Yani, sivil hükümetin iktidarýnda, Meclisin kararýyla görevlendirilen komutanlar, o zaman yapmadýklarý görevlerini, darbeyle ülke yönetimi TSK’ya geçtikten sonra yapar hale geliyorlar! Komutanlar baþta olmak üzere herkes görevini neden demokrasi içinde, sivil iradeye baðlý olarak yapmasýn da, illâ darbe beklensin? Ýþte bu çeliþkinin hesabýnýn verilmesi lâzým. Ýlâveten, Hilmi Özkök baþta olmak üzere eski Genelkurmay Baþkanlarýnýn özel konuþmalarýnda “Darbelerle sorunlarýn çözülmediði, þimdiye kadarki tecrübelerle sabit” gibi ifadelerle dile getirdikleri belirtilen itiraf niteliðindeki tesbitin, Genelkurmay adýna resmen yapýlacak kurumsal açýklamalarla kayda geçirilmesi lâzým. Aksi takdirde, bir taraftan “Artýk darbe devri geçti, iç ve dýþ þartlar darbe yapmaya imkân vermiyor” denilirken, diðer taraftan her fýrsatta topluma ve siyasete müdahale geleneðini sürdürme çeliþkisine son vermek mümkün olmaz.

Enstitüsü ile Týp Fakültesi Hastanesinin bir bütün olarak yönetmelikte yer aldýðýný ancak geçen ay yapýlan düzenlemeyle Saðlýk Bilimleri Enstitüsü kadrosunda bulunan araþtýrma görevlileri ve idarî personelin döner sermayesinin kesildiðini söyledi. Prof. Dr. Günal, ‘’Saðlýk Bilimleri Enstitüsü öðretim üyeleri ve görevlileri döner sermaye almaya devam ederken, araþtýrma görevlilerinin paylarýnýn kesilmesini anlamak mümkün deðil. Bu uygulamayla hocalar saðlýk çalýþaný sayýlmýþ, ama iþin önemli kýsmýnda payý bulunan araþtýrma görevlileri saðlýk çalýþaný sayýlmamýþtýr’’ dedi. Ýzmir / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

6 MAYIS 2011 CUMA

HABER

Reel faizler düþecek, düþmeli cakir@yeniasya.com.tr

Bütün neticeleri ile bitsin bu yasak a­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ka­lý­cý­o­la­rak­so­na­er­di­ri­le­me­di­ði­i­çin­prob­lem­ler­de­bir­tür­lü­so­na­er­mi­yor.­Ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­le­ri­ni­he­def­a­lan ‘ka­nun­suz­ya­sak’­ço­ðu­ü­ni­ver­si­te­de­so­na­er­di,­a­ma hâ­lâ­ba­þör­tü­sü­ne­ya­sak­uy­gu­la­yan­fa­kül­te­ve­bö­lüm­ler­var.­Hiç­kim­se;­“Bir­i­ki­fa­kül­te­ya­da­bö­lüm­de­uy­gu­la­nan­ya­sa­ðý­da­gör­mez­den­ge­li­ve­rin, ne­o­lur­ki?”­di­ye­mez.­Çün­kü­‘hak’kýn­kü­çü­ðü­ne­ya da­bü­yü­ðü­ne­ba­kýl­maz.­Hak­hak­týr,­“Ü­ni­ver­si­te­ler­de ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­so­na­er­di”­di­ye­bil­mek­i­çin­hiçbir fa­kül­te­ya­da­bö­lüm­de­uy­gu­lan­ma­ma­sý,­bir­tek­öð­ren­ci­nin­da­hi­mað­dur­e­dil­me­me­si­ge­re­kir. Son­haf­ta­lar­da­ya­pý­lan­ba­zý­im­ti­han­lar­da­da­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­uy­gu­la­yan­‘yö­ne­ti­ci’ler­ol­muþ.­Ga­rip­lik­þu­ra­da­ki,­i­ki­kom­þu­il­ya­da­il­çe­de­ya­pý­lan im­ti­ha­nýn­bi­rin­de­‘ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý’­uy­gu­la­nýr­ken bi­rin­de­uy­gu­lan­ma­ya­bi­li­yor.­30­Ni­san­2011­ta­ri­hin­de­ya­pý­lan “Dev­let­Pa­ra­sýz­Ya­tý­lý­lýk­ve­Burs­lu­luk Sý­na­vý”nda­ba­zý­o­kul­lar­da­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­uy­gu­lan­mýþ.­Ya­sa­ðý­uy­gu­la­yan­‘e­ði­tim­ci­ler’­gü­ya­yö­net­me­lik­le­re­sý­ðý­ný­yor­muþ.­E­ðer­yü­rür­lük­te­böy­le­bir yö­net­me­lik­var­sa,­a­ci­len­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ge­re­kir. Çün­kü­böy­le­bir­yö­net­me­li­ðin­2011­yý­lýn­da­da­hi yü­rür­lük­te­ka­la­bil­miþ­ol­ma­sý­yan­lýþ­týr. Çe­liþ­ki­nin­bi­ri­de, ‘din­e­ði­ti­mi­ver­mek­i­çin’ a­çý­lan­o­kul­lar­da­o­ku­yan­öð­ren­ci­le­re­de­ba­þör­tü­sü ya­sa­ðý­uy­gu­la­ma­ya­kalk­mak­týr.­Geç­miþ­te­bu­nun en­çar­pý­cý­ör­ne­ði­ni­Mar­ma­ra­Ü.,­Ý­la­hi­yat­Fa­kül­te­si’nde­ ba­þör­tü­sü­ ya­sa­ðý­ uy­gu­lan­dý­ðýn­da­ gör­müþ­tük.­ Dü­þü­nün,­ i­la­hi­yat­ fa­kül­te­sin­de­ o­ku­yan ve­ o­ku­du­ðu­ ‘ders’ler­de­ ba­þý­ný­ ört­me­si­ ge­rek­ti­ði öð­re­ti­len­ ve­ ne­ti­ce­de­ i­nan­cý­ ge­re­ði­ ba­þý­ný­ ör­ten bir­ öð­ren­ci­ye,­ o­kul­ ka­pý­sýn­da­ du­rup­ “Ba­þý­ný­ aç, o­ku­la­öy­le­gir.­Ak­si­hal­de­se­ni­o­ku­la­al­mam”­de­ni­li­yor­du.­Böy­le­bir­uy­gu­la­ma­ya­çe­liþ­ki­mi,­tra­je­di­mi­de­mek­lâ­zým­dýr,­siz­ka­rar­ve­rin... Ay­ný­þe­kil­de­i­mam­ha­tip­li­se­sin­de­o­ku­yan­bir­ba­þör­tü­lü­öð­ren­ci­ye,­“O­ku­la­ba­þý­ný­ör­te­rek­gir­me”­ya da­“Sý­na­va­ba­þý­ný­ör­te­rek­gir­me”­de­mek­ve­bu­nu­sa­vun­mak­da­de­rin­bir­çe­liþ­ki­dir.­Ýþ­te,­“Dev­let­Pa­ra­sýz Ya­tý­lý­lýk­ve­Burs­lu­luk­Sý­na­vý”na­gi­ren­Ba­kýr­köy­Ý­mam Ha­tip­Li­se­si­öð­ren­ci­le­ri­im­ti­han­gü­nü­bu­çe­liþ­ki­i­le kar­þý­kar­þý­ya­kal­mýþ­lar.­Ým­ti­ha­na­gir­dik­le­ri­o­ku­lun ‘yö­ne­ti­ci’le­ri,­ba­þör­tü­lü­ÝHL­öð­ren­ci­le­ri­ne­“Zor­luk­çý­kar­ma­dan­ya­ba­þý­ný­zý­a­çýn,­ya­da­sa­lo­nu­terk­e­din,­sý­na­va­gir­me­yin”­de­miþ­ler.­Ta­bii­öð­ren­ci­le­rin­ço­ðun­lu­ðu­ba­þör­tü­le­ri­ni­aç­mak­ye­ri­ne­sý­na­va­gir­me­miþ. Ya­þa­nan­bu­çe­liþ­ki­yi­i­zah­et­mek­müm­kün­mü?­Dev­le­tin­aç­tý­ðý­i­mam­ha­tip­li­se­le­rin­de­o­ku­yan­bir­öð­ren­ci­o­ku­lu­na­ba­þör­tü­lü­o­la­rak­gi­re­bi­le­cek,­a­ma­ya­nýn­da­ki­o­kul­da­ya­pý­lan­im­ti­ha­na­gi­re­me­ye­cek!­Ni­ye?­Ý­mam­ha­tip­li­se­si­i­le­ti­ca­ret­li­se­si­ya­da­baþ­ka­bir­li­se­nin­‘ka­mu­sal­a­lan’­ol­ma­sý­ba­ký­mýn­dan­ne­far­ký­var? “A­ra­da­fark­yok,­o­hal­de­i­mam­ha­tip­li­se­sin­de­de­ba­þör­tü­sü­ya­sak­ol­sun”­de­ni­le­mez.­Ak­si­ne­hiçbir­o­kul­da­ba­þör­tü­sü­sa­ya­ðý­ol­ma­ma­lý.­Bu me­se­le­ler­ bu­gün­ i­çin­ ye­te­rin­ce­ gün­de­me­ gel­mi­yor­o­la­bi­lir,­a­ma­ö­nü­müz­de­ki­yýl­la­rýn­gün­de­mi­bu­gi­bi­ko­nu­lar­dýr. Ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­so­na­er­miþ­ol­sa­Tür­ki­ye’nin ‘bü­tün­ me­se­le­le­ri’­ bit­miþ,­ ‘düz­lü­ðe’­ çýk­mýþ­ mý o­la­ca­ðýz?­ El­bet­te­ ha­yýr.­ “Bü­tün­ me­se­le­ler”­ bit­miþ­ol­ma­ya­cak­bel­ki,­a­ma­bu­ya­sak­so­na­er­me­den­“hiçbir­me­se­le”­bit­miþ­ol­ma­ya­cak.­Ka­nun­suz­ya­sak­bü­tün­so­nuç­la­rýy­la­bir­lik­te­so­na­e­re­cek­ ki,­ di­ðer­ prop­lem­le­ri­ de­ tar­tý­þa­bi­le­lim,­ on­lar­dan­ da­ kur­tu­la­lým.­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re­ e­den­ler, ka­nun­suz­ ya­sa­ðý­ hem­ de­ her­ ka­de­me­de­ so­na er­d ir­m ek­ i­ç in­ ne­ ge­r e­k i­y or­s a­ yap­m ak­ du­r u­mun­da­dýr­lar.­Ak­si­hal­de­sý­kýn­tý­lar­sü­rüp­gi­der...

B

Metrolar, yarýn teslim edilecek nANKARA’DA ya­pý­mý­de­vam­e­den­met­ro­in­þa­at­la­rý, ya­rýn­dü­zen­le­ne­cek­tö­ren­le­U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðý­na tes­lim­e­di­le­cek.­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­sin­den­ya­pý­lan ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan ya­pý­mý­na­baþ­la­nan­Sin­can-Ba­tý­kent,­Tan­do­ðan-Ke­çi­ö­ren­ve­Ký­zý­lay-Çay­yo­lu­ (1­ve­2) met­ro­hat­la­rý­i­le tüm­hat­la­rýn­e­lek­tro-me­ka­nik­iþ­le­ri­4­ay­rý­pro­to­kol­le U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðý­na­dev­re­dil­di­ði­nin­ha­týr­lat­tý.­De­vir­tes­lim­tö­re­ni­nin­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný­Ha­bib­So­luk’un­ka­tý­lý­mýy­la­ya­rýn­sa­at­10.30’da­OD­TÜ­met­ro du­ra­ðýn­da­ya­pý­la­ca­ðý­kay­de­dil­di. Ankara / aa

BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET DOÐU AKDENÝZ ÝLLERÝ BÖLGE TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISI (ADANA)

Bölge toplantýmýz Mersin/Bozyazý'da 08 Mayýs 2011 Pazar günü saat 09:00'da gerçekleþtirilecektir. Temsilcilerimizin katýlýmýný rica ederiz. Tarih: 08 Mayýs 2011 Saat: 09:00 Yer: Bozyazý / Mersin Ýrtibat: (0505) 920 78 04

BAÞBAKAN Er­do­ðan,­“Re­el­fa­iz­ler­dü­þe­cek,­düþ­me­li.­Mer­kez­Ban­ka­sý’na­mü­da­ha­le­yet­kim­yok. A­ra­zi­de­Mer­kez­Ban­ka­sý­yok,­ben­va­rým.­Hal­kýn kar­þý­sýn­da­ben­va­rým.­Bi­ri­si­fa­iz­den­mu­ta­zar­rýr ol­du­ðu­za­man­gi­dip­Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­yet­ki­li­le­ri­ni­bul­mu­yor,­be­ni­bu­lu­yor”­de­di.­Baþ­ba­kan Er­do­ðan,­Tür­ki­ye­Gi­yim­Sa­na­yi­ci­le­ri­Der­ne­ði’nce Ha­liç­Kon­gre­Mer­ke­zi’nde­dü­zen­le­nen­4.­Ýs­tan­bul­Mo­da­Ha­zýr­Gi­yim­kon­fe­ran­sý’nýn­a­çý­lý­þýn­da ko­nuþ­tu.­Enf­las­yo­nun­Tür­ki­ye’de­3­ha­ne­li­ra­kam­la­rý­gör­dü­ðü­nü,­a­ma­bu­gün­kü­nok­ta­la­ra­gel­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Er­do­ðan,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’A­ma­ hâ­lâ­ bir­ þey­le­ri­ ka­bul­le­ne­mi­yor­lar. Ha­la­enf­las­yon­i­le­fa­i­zi­ters­o­ran­tý­lý­o­la­rak­gör­me­gay­re­ti­i­çin­de­o­lan­lar­var.­Se­bep­ne­ti­ce­i­liþ­ki­si­ni­ gör­mek­ is­te­me­yen­ler­ var.­ ‘Fa­i­zi­ yük­sel­tir­se­niz­enf­las­yon­dü­þer’­Ha­yýr,­tam­ak­si­ne fa­iz­ i­le­ enf­las­yon­ doð­ru­ o­ran­tý­lý­dýr.­ E­ðer­ bu­gün­re­el­fa­iz­A­me­ri­ka­ve­Ja­pon­ya’da­0,25,­Ýs­ra­-

il’de­ 2,3­ i­s e ben­de­ni­ye­7,­8, ERDOÐAN, artýk iþverenlerden kayýt dýþý konusunda daha fazla hassasiyet beklediðini, eðer Tür9­ ol­sun?­ Biz­ de kiye güçlenirse daha fazla vergi toplamanýn gayreti içine girmeyeceklerini belirterek, ‘’Dikkat e dü­þü­re­ce­ðiz.­ Dü­din, oranlarý düþürerek süreci devam ettiriyoruz ama þunu biliniz ki kesin söyleyemiyorum, ama þe­cek,­düþ­me­li.­Be­tahmini söylüyorum, bugün hala Türkiye’de yüzde 40-45 kayýt dýþý var’’ dedi. Tekstil sektönim­ Mer­kez­ Ban­ka­sý­na­ mü­ründe bugün 2 milyon civarýnda çalýþanýn bulunduðunu, bunlarýn sadece 350-400 bininin kada­ha­le­ et­me­ yet­kim­ yok.­ A­ma yýt içinde çalýþtýðýný anlatan Erdoðan, ‘’Bunun farkýndayýz, biliyoruz, ama katlanýyoruz. Kayýt a­ra­zi­de­ Mer­kez­ Ban­ka­sý­ yok,­ ben dýþý çalýþanlarý ne kadar kayýt altýna alýrsak inanýn sorunlarý o kadar hýzlý çözeriz, ancak þartva­rým.­Hal­kýn­kar­þý­sýn­da­ben­va­rým. lar ne olursa olsun sektör geri gitmiyor, ileri gidiyor’’ dedi. Bi­ri­si­ fa­iz­den­ mu­ta­zar­rýr­ (za­rar­ gör­müþ) ol­du­ðu­za­man­gi­dip­Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­yet­ki­li­le­ri­ni­bul­mu­yor,­be­ni­bu­lu­yor.­ Ha­ka­ret­ i­se­ ba­na­ ha­ka­ret­ e­di­yor, BAÞBAKAN Erdoðan, CHP’nin aile sigortasý projesini eleþtirerek, “Herkese on­la­ra­ ha­ka­ret­ et­mi­yor.­ Ben­ de­ dü­þün­600 lira daðýtacaksýn ve her þey gayet yolunda gidecek. acaba kim çalýþýr? ce­le­ri­mi­siz­ler­le­pay­la­þý­yo­rum.­‘Ýþ­dün­ya­Böyle bir þey var mý? Ýþte tembelliðe iten veyahut balýk tutmayý deðil de balýk sý­nýn­i­çin­de­siz­si­niz,­ban­ka­ya­kre­di­i­çin­gi­daðýtmayý öneren mantýk. Biz bu mantýkla hiçbir zaman iç içe olamayýz. Biz baden­siz­si­niz.­Ye­ri­gel­di­ði­za­man­kre­di­ver­me­lýk tutmayý öðreteceðiz. Bu olmazsa istediðiniz fabrikayý açýn, istediðiniz yatýrýme­ nok­ta­sýn­da­ da­ ne­ çi­le­ler­ çe­kil­di­ði­ kü­re­sel mý yapýn çalýþacak eleman bulamazsýnýz. Biz yoksullarý finanse etme üzerine fi­nans­kri­zi­dö­ne­min­de­gör­dük.’’ Ýstanbul / aa deðil, yoksulluðu azaltma üzerine bir strateji uyguluyoruz’’ diye konuþtu.

“KAYIT DIÞINA KATLANIYORUZ”

“AÝLE SÝGORTASI TEMBELLÝÐE ÝTER”

Hafriyattan Marmara’da ada yapýlacak

Þehit polis duâlarla

nULAÞTIRMA Ba­ka­ný­Meh­met­Ha­bib­So­luk,­‘’Ka­nal­Ýs­tan­bul­Pro­je­si’’nden­çý­kan­haf­ri­ya­týn­bir­kýs­mýy­la­Mar­ma­ra De­ni­zin­de­ya­pay­bir­a­da­o­luþ­tu­ru­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­So­luk, An­ka­ra-Kon­ya­Yük­sek­Hýz­lý­Tren­(YHT) hat­týn­da­de­ne­me sü­rüþ­le­ri­ya­pan­Pi­ri­Re­is­test­tre­nin­de,­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý. Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­ký­sa­sü­re­ön­ce­ta­nýt­tý­ðý ‘’Çýl­gýn­Pro­je­Ka­nal­Ýs­tan­bul’’un­U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðýn­ca­ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­ce­ði­ni­be­lir­ten­So­luk,­pro­je­nin­Ýs­tan­bul’a­bü­yük bir­ra­hat­lýk­ka­zan­dý­ra­ca­ðý­ný,­Bo­ðaz’ýn­her­i­ki­ya­nýn­da­ki­yer­le­þim­yer­le­ri­nin­gü­ven­li­ði­ne­kat­ký­sað­la­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ka­nal’dan­çý­ka­cak­mal­ze­mey­le­Mar­ma­ra’nýn­i­çe­ri­si­ne­bü­yük bir­a­da­ku­ru­la­ca­ðý­ný,­bir­ký­sým­haf­ri­ya­týn­da­Ka­ra­de­niz’de ö­zel­lik­le­kö­mür­o­cak­la­rý­nýn­hoy­rat­gö­rü­nüþ­le­ri­nin­yok­e­dil­me­si,­ye­þil­len­di­ril­me­si,­çev­re­nin­dü­zen­len­me­si­i­çin­kul­la­ný­la­ca­ðý­ný­bil­di­ren­So­luk,­‘’Pro­je’den­çý­kan­haf­ri­ya­týn­bir kýs­mý,­ya­pýl­ma­sý­plan­la­nan­ha­va­a­la­ný­nýn­alt­dol­gu­la­rýn­da kul­la­ný­la­cak,­bir­kýs­mýy­la­da­Mar­ma­ra­De­ni­zin­de­ya­pay bir­a­da­o­luþ­tu­ru­la­cak.­Bu­a­da­nýn­me­si­re­a­maç­lý­kul­la­nýl­ma­sý­dü­þü­nü­lü­yor.­Ý­ki­ay­rý­dol­gu­ye­ri­o­luþ­tu­rul­ma­sý­nýn­a­ma­cý­da­bu­nun­nak­li­ye­ma­li­ye­ti­nin­a­zal­týl­ma­sý­i­çin­dir.­Bu u­zun­luk­ta­bir­ka­nal­dan­çý­kan­mal­ze­me­yi­en­ya­kýn­ký­sým­da­ki­de­ni­ze­na­kil­e­de­rek­mas­ra­fý­a­zal­ta­ca­ðýz.­Ýs­tan­bul’da­en az­60­mil­yon­yýl­lýk­yol­cu­ka­pa­si­te­li­bir­ha­va­li­ma­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.­Bu­te­si­sin­80-100­mil­yon­ka­pa­si­te­de­pro­je­len­di­ril­me­si­i­çin­e­tüt­ya­pý­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­ Ankara / aa

BAÞBAKANLIK KONVOYUNA YAPILAN SALDIRIDA ÞEHÝT OLAN POLÝS MEMURU ÝÇÝN DÜZENLENEN TÖRENDE DUÂ VE GÖZYAÞI VARDI.

Memur, grev ve siyaset hakký istiyor

Þehit polisin eþi Gülay Þahin ''Baþým dik, aðlamadým, aðlamayacaðým. Onlarý sevindirmeyeceðim, kurþun atanlarýn elleri kýrýlsýn'' dedi. FOTOÐRAF: AA

KASTAMONU-Çan­ký­rý­Ka­ra­yo­lun­da­Baþ­ba­kan­lýk­Kon­vo­yu­na­es­kort­luk­e­den­po­lis­o­to­su­na­sal­dý­rý­da­þe­hit­o­lan­po­lis­me­mu­ru­Re­cep­Þa­hin­i­çin­Kas­ta­mo­nu­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü’nde­tö­ren­dü­zen­len­di.­Þe­hit­po­lis­Þa­hin’in­Türk­Bay­ra­ðý­na sa­rý­lý­ta­bu­tu,­po­lis­man­ga­sý­ta­ra­fýn­dan­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­ö­nü­ne ge­ti­ril­di.­Bu­ra­da­bir­da­ki­ka­lýk­say­gý du­ru­þu­nun­ar­dýn­dan­Re­cep­Þa­hin’in­öz­geç­mi­þi­o­kun­du.­­Da­ha son­ra­Kas­ta­mo­nu­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Sa­mi­Us­lu­bir­ko­nuþ­ma­yap­tý. Us­lu’nun,­ko­nuþ­ma­sý­sý­ra­sýn­da göz­yaþ­la­rý­ný­tu­ta­ma­dý­ðý­gö­rül­dü.­ Ba­kan­ Gü­neþ’in­ ko­nuþ­ma­sý­nýn ar­d ýn­d an­ Kas­t a­m o­n u­ Müf­t ü­s ü Dur­sun­ A­li­ Þe­ker,­ þe­hit­ po­lis­ Þa­hin­ i­çin­ du­a­ o­ku­du.­ Du­a­nýn­ ar­dýn­dan­ þe­hit­ po­li­sin­ Türk­ Bay­ra­ðý­na­ sa­rý­lý­ ta­bu­tu,­ po­lis­ man­ga­sý

ta­ra­fýn­dan­a­lý­na­rak,­ce­na­ze­a­ra­cý­na­ko­nul­du.­Þe­hit­po­li­sin­ce­na­ze­si top­ra­ða­ve­ril­mek­ü­ze­re­mem­le­ke­ti­Sam­sun’un­Hav­za­il­çe­si­ne­gön­de­ril­di.­ Bu­ a­ra­da­ Ý­çiþ­le­ri­ Ba­ka­ný Os­man­ Gü­neþ,­ þe­hit­ po­li­sin­ e­þi Gü­lay­Þa­hin­ve­ço­cu­ðu­Bu­rak­Þa­hin­ i­le­ ya­kýn­dan­ il­gi­len­di.­ Bu­ es­na­da­Gü­lay­Þa­hin,­‘’Ba­þým­dik,­að­la­ma­dým,­ að­la­ma­ya­ca­ðým.­ On­la­rý se­vin­dir­me­ye­ce­ðim,­kur­þun­a­tan­la­rýn­el­le­ri­ký­rýl­sýn’’­de­di. Tö­re­ne­Ba­kan­Gü­neþ’in­ya­ný­sý­ra­mil­let­ve­kil­le­ri,­Kas­ta­mo­nu­Va­li­si­ Er­do­ðan­ Bek­taþ,­ þe­hit­ po­li­sin me­sai­ar­ka­daþ­la­rý,­su­bay­lar,­il­bü­rok­rat­la­rý­ ve­ çok­ sa­yý­da­ va­tan­daþ ka­týl­dý.­ El­le­rin­de­Türk­Bay­ra­ðý­ta­þý­yan bir­grup,­‘’Þe­hit­ler­öl­mez,­va­tan­bö­lün­mez’’­ ve ‘’kah­rol­sun­PKK’’­ slo­gan­la­rý­at­tý.­­Kastamonu / aa

YARALI POLÝSÝN DURUMU ÝYÝ YILDIRIM Beyazýt Üniversitesi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Murat Bozkurt, yaptýðý açýklamada, yaralý polis memuru, 31 yaþýndaki Metin Kuþ’un önceki gün akþam saatlerinde 112 ambulansýyla Kastamonu’dan hastanelerine sevk edildiðini söyledi. Kuþ’a Ankara’ya gelmeden önce ilk müdahalenin ve tetkiklerin yapýldýðýný belirten Bozkurt, ‘’Buraya geldiðinde genel durumu iyi ve bilinci açýktý. Kafada saçlý deride patlamaya baðlý yabancý cisimler vardý. Ýlk bakýmý yapýldýktan sonra kontrol altýna alýndý’’’ dedi. Yaralý polis memurunun saðlýk durumunun gayet iyi olduðunu vurgulayan Bozkurt, ‘’Küçük bir operasyonla kafasýnda saçlý derideki yabancý ci sim ler çý kar tý la cak’’ di ye ko nuþ tu. Kuþ’un eþiyle telefonla görüþtüðünü belirten Bozkurt, yakýn akrabalarýnýn yaralýyý zi yaret ettiðini ancak þimdi tedbiren ziyaret yasaðý konulduðunu sözlerine ekledi.

40 milyon kiþi nasýl izlenebilir? BÝLGÝ Tek­no­lo­ji­le­ri­ve­Ý­le­ti­þim­Ku­ru­mu­(BTK) Baþ­ka­ný Tay­fun­A­ca­rer,­Tür­ki­ye’de­9,5­mil­yo­na­ya­kýn­in­ter­net­a­bo­ne­si,­40­mil­yon­in­ter­net­kul­la­ný­cý­sý­bu­lun­du­ðu­nu­­be­lir­te­rek,­‘’Bun­la­rý­ve­ri­ta­ba­nýn­da­iz­le­mek­gi­bi­bir­gö­re­vi­miz­yok.­Böy­le­bir­ve­ri­ta­ba­ný­ný,­tra­fi­ði­na­sýl­kon­trol­e­de­bi­li­riz?’’­de­di.­A­ca­rer,­BTK­Te­le­ko­mü­ni­kas­yon­Ý­le­ti­þim Baþ­kan­lý­ðý­Ýn­ter­net­Da­i­re­Baþ­ka­ný­Os­man­Ni­hat­Þen­i­le Ku­ru­mun­mer­kez­bi­na­sýn­da­ba­sýn­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­di. Gü­ven­li­Ýn­ter­net­uy­gu­la­ma­sý­ko­nu­sun­da­ba­sýn­ya­yýn­or­gan­la­rýn­da­yer­a­lan­e­leþ­ti­ri­le­ri­an­la­mak­ta­güç­lük­çek­ti­ði­ni i­fa­de­e­den­A­ca­rer,­bu­hiz­me­tin­tü­ke­ti­ci­le­hi­ne­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­‘’Bu­ra­da­ki­ko­nu­her­han­gi­bir­ký­sýt­la­ma,­fil­tre­le­me de­ðil­dir’’­di­yen­A­ca­rer,­is­te­yen­a­bo­ne­le­rin­bu­hiz­met­ten ya­rar­la­na­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­A­ca­rer,­Gü­ven­li­Ýn­ter­net­Hiz­me­ti­i­çin­ser­vis­sað­la­yý­cý­la­ra­22­A­ðus­tos’a­ka­dar­sü­re­ta­nýn­dý­ðý­ný­ha­týr­la­ta­rak,­ye­ni­a­bo­ne­le­rin­de­bu­hiz­met­ten ya­rar­lan­mak­is­te­me­me­le­ri­ha­lin­de­‘’Stan­dart’’­pro­fil­de yer­a­la­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­Baþ­ka­bir­ga­ze­te­ci­nin­‘’Fil­tre­le­me za­ten­kul­la­ný­lý­yor?­Ne­den­bu­sis­tem­dev­re­ye­ko­nu­lu­yor?’’­so­ru­su­ü­ze­ri­ne­A­ca­rer,­‘’Fil­tre­le­me­çok­i­yi­ça­lýþ­ma­dý.­Bi­ze­ge­len­þi­kâ­yet­ler­fil­tre­le­me­nin­ça­lýþ­ma­dý­ðý­yö­nün­de’’­de­di.­A­ca­rer,­‘’Stan­dart­a­bo­ne­le­rin­o­la­ðan­þüp­he­li ha­li­ne­ge­le­ce­ði­ve­BTK­bün­ye­sin­de­ki­ve­ri­ta­ba­nýn­da­iz­le­ne­ce­ði’’­yö­nün­de­ki­gö­rü­þü­de­ðer­len­di­rir­ken,­‘’BTK’da böy­le­bir­ve­ri­ta­ba­ný­yok.­Tür­ki­ye’de­9,5­mil­yo­na­ya­kýn in­ter­net­a­bo­ne­si,­40­mil­yon­in­ter­net­kul­la­ný­cý­sý­var.­Bi­zim­bun­la­rý­ve­ri­ta­ba­nýn­da­iz­le­mek­gi­bi­bir­gö­re­vi­miz yok.­Bu­i­þi­na­sýl­ya­pa­rýz?­Böy­le­bir­ve­ri­ta­ba­ný­ný,­tra­fi­ði na­sýl­kon­trol­e­de­bi­li­riz?’’­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­­Ankara / aa

3 gün sürecek toplantýda 47 ülkeden gelen koordinatörler, demokrasinin, eðitim kurumlarýndan baþlayarak nasýl öðretilebileceði konusunu tartýþacak.

Okullarda ‘demokrasi eðitimi’ dersi zorunlu 10 pi­lot­il­de­20­o­kul­da­o­ku­tu­lan­‘’va­tan­daþ­lýk­ve­de­mok­ra­si e­ði­ti­mi’’­der­si­nin,­2011-2012­e­ði­tim-öð­re­tim­yý­lýn­dan­i­ti­ba­ren­bütün­ül­ke­de­zo­run­lu­o­la­rak­o­ku­tu­la­ca­ðý­ný­bil­di­ril­di. Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­Ta­lim­ve­Ter­bi­ye­Ku­ru­lu­Baþ­kan­lý­ðý De­mok­ra­tik­Va­tan­daþ­lýk­ve­Ýn­san­Hak­la­rý­E­ði­ti­mi­Pro­je­si 18.­Ül­ke­Ko­or­di­na­tör­ler­Top­lan­tý­sý,­An­tal­ya­Mil­lî­E­ði­tim Mü­dür­lü­ðü­nün­ev­sa­hip­li­ðin­de­baþ­la­dý.­Ta­lim­Ter­bi­ye­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Mer­dan­Tu­fan,­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­2010-2011­e­ði­tim-öð­re­tim­yý­lýn­dan­i­ti­ba­ren­il­köð­re­tim o­kul­la­rý­nýn­son­sý­nýf­la­rý­na­‘’va­tan­daþ­lýk­ve­de­mok­ra­si­e­ði­ti­mi’’­der­si­nin­ko­nul­du­ðu­nu­ha­týr­la­ta­rak,­‘’Bu­ders­þu­an­da 10­pi­lot­il­de,­20­o­kul­da­o­ku­tul­mak­ta­o­lup­2011-2012­e­ði­tim-öð­re­tim­yý­lýn­dan­i­ti­ba­ren­tüm­ül­ke­de­zo­run­lu­o­la­cak­týr.­Ý­le­ri­ki­yýl­lar­da­da­ay­ný­ders,­or­ta­öð­re­tim­dü­ze­yin­de­uy­gu­la­ma­ya­ko­nu­la­cak­týr’’­bil­gi­si­ni­ver­di. Antalya / aa

n DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­Sen­di­ka­sý­(DES)­Ge­nel­Baþ­ka­ný Gür­kan­Av­cý,­“Me­mur­la­ra­grev­ve­si­ya­se­te­ka­týl­ma­hak­ký­nýn­si­ya­si­par­ti­le­rin­se­çim­be­yan­na­me­le­rin­de­geç­me­si­ni­is­ti­yor­ve­gö­re­ve­ça­ðý­rý­yo­ruz”­de­di.­Av­cý,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, me­mur­la­ra­grev­ve­si­ya­set­hak­ký­nýn­ve­ril­me­si­i­çin­ge­nel se­çim­le­ri­ön­ce­sin­de­si­ya­si­par­ti­ler­nez­din­de­ça­lýþ­ma­lar­yü­rüt­tük­le­ri­ni­söy­le­di.­Ko­nuy­la­il­gi­li­ta­lep­le­ri­ni­i­çe­ren­mek­tup­la­rý­ge­nel­se­çim­le­re­gi­ren­si­ya­si­par­ti­le­rin­ge­nel­baþ­kan­la­rý­na­gön­der­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Av­cý,­“Ça­lýþ­ma­ha­ya­týy­la­il­gi­li­ya­pý­lan­dü­zen­le­me­le­ri­ö­nem­si­yo­ruz.­Gre­vin,­Top­lu Söz­leþ­me­hak­ký­ný­ta­mam­la­yan­a­na­un­sur­lar­dan­bi­ri­si­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yo­ruz.­Bu­nun­i­çin­grev­hak­ký­mý­zý­is­ti­yo­ruz. Bu­gün­ki­mi­sen­di­ka­la­rý­nýn­si­ya­si­par­ti­le­rin­ar­ka­bah­çe­si­o­la­rak­al­gý­lan­ma­sý­nýn­al­týn­da­ya­tan­te­mel­ne­den­me­mur­la­ra­si­ya­set­hak­ký­nýn­ve­ril­me­miþ­ol­ma­sý­dýr.­Si­ya­set­ya­pa­ma­yan­me­mur­lar­sen­di­ka­ça­tý­sý­al­týn­da­si­ya­set­ya­pý­yor.­Sen­di­ka­cý­göm­le­ði­gi­ye­rek­bað­lý­ol­du­ðu­i­de­o­lo­jik­mer­ke­ze­hiz­met­e­di­yor.­Bu­ta­kiy­ye­ye­son­ver­mek­ve­her­þe­yi­þef­faf­laþ­týr­mak­a­dý­na­ka­mu­iþ­çi­le­ri­ne­ve­ri­len­si­ya­set­hak­ký­nýn­ay­ný­sý­ný­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­ne­de­ver­mek­ge­re­ki­yor”­de­di.­Me­mur­la­rýn­si­ya­se­te­gir­me­siy­le­ül­ke­si­ya­se­ti­ne­bir­se­vi­ye­ve ka­li­te­ge­le­ce­ði­ni­sa­vu­nan­Gür­kan­Av­cý,­“Me­mu­ra­si­ya­set ser­best­li­ði­ve­ril­me­siy­le­il­ge­nel­mec­lis,­be­le­di­ye­mec­lis­le­ri ve­si­ya­si­par­ti­le­rin­mer­kez­ve­taþ­ra­teþ­ki­lat­la­rý­yal­nýz­ca­es­na­fýn,­tüc­ca­rýn,­iþ­çi­nin,­ma­na­výn,­ka­sa­býn­ve­ter­zi­nin­et­ki a­la­nýn­dan­kur­tu­la­cak­týr.­Kal­dý­ki­tüm­AB­ül­ke­le­rin­de­me­mur­la­ra­ve­ri­len­bu­hak­kýn­ül­ke­miz­de­de­bi­ran­ön­ce­ve­ril­me­si­ge­rek­mek­te­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ankara / Ahmet Terzi

Organize suçta, Türkiye kilit ülke nAB po­lis­teþ­ki­lâ­tý­E­u­ro­pol’ün­2011­yý­lý­Or­ga­ni­ze­Suç Teh­dit­De­ðer­len­dir­me­ra­po­ru­na­gö­re­u­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­ti ve­in­san­ka­çak­çý­lý­ðýn­da­Tür­ki­ye­ki­lit­rol­oy­nu­yor.­AB’ye­en faz­la­e­ro­i­nin­Af­ga­nis­tan’dan,­Tür­ki­ye­ve­Bal­kan­ül­ke­le­ri yo­luy­la­gel­di­ði­be­lir­ti­len­ra­por­da,­arz­yol­la­rý­ný­çe­þit­len­dir­me­ye­ça­lý­þan­grup­la­rýn­son­yýl­lar­da­Tür­ki­ye’ye­uð­ra­ma­dan “Ka­ra­de­niz­ro­ta­sý”­a­dý­al­týn­da­Ý­ran,­A­zer­bay­can,­Gür­cis­tan,­Uk­ray­na­ve­Ro­man­ya­ya­da­Bal­týk­ül­ke­le­ri­ü­ze­rin­den u­yuþ­tu­ru­cu­sev­ki­ne­a­ðýr­lýk­ver­di­ði­kay­de­dil­di.­E­u­ro­pol’e gö­re­Ba­tý­Af­ri­ka­lý­u­yuþ­tu­ru­cu­þe­be­ke­le­ri­i­se­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak Ýs­tan­bul­ü­ze­rin­den­ha­va­yo­luy­la­Ýs­kan­di­nav­ül­ke­le­ri­ni­he­def­a­lý­yor.­Or­ga­ni­ze­Suç­Teh­dit­De­ðer­len­dir­me­ra­po­run­da,­“Türk­ve­Ar­na­vut­ça­ko­nu­þan­çe­te­le­rin,­AB­i­çi­ne­ve­dý­þý­na­e­ro­in­ti­ca­re­tin­de­en­faz­la­gö­ze­çar­pan­suç­gru­bu­ol­ma­yý­sür­dür­dü­ðü,­Türk­suç­ör­güt­le­ri­nin­Ba­tý­Bal­kan­ül­ke­le­rin­de­e­ro­in­de­po­la­rý­o­luþ­tur­du­ðu­ve­bu­ra­lar­da­da­ðý­tým­i­çin­ye­rel­grup­la­rý­kul­lan­dý­ðý”­kay­de­dil­di.­Ra­po­ra­gö­re­e­ro­in ka­çak­çý­lý­ðý­ya­pan­Türk­grup­lar­el­le­rin­de­ki­ma­lý­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­Hol­lan­da­ve­Bel­çi­ka’da­ü­re­ti­len­sen­te­tik­hap­lar­la­ta­kas­e­de­rek, bun­la­rý­da­ðý­týl­mak­ü­ze­re­Tür­ki­ye’ye­gön­de­ri­yor.­E­u­ro­pol’a­gö­re­son­dö­nem­de­e­ro­in­ti­ca­re­tin­de­et­kin­li­ði­ni­ar­týr­ma­ya­ça­lý­þan­Pa­kis­tan­lý­grup­lar­i­se­Türk­çe­te­le­ri­ni bay­pas­e­de­rek­Ýs­pan­ya­ü­ze­rin­den­Av­ru­pa’ya­e­ro­in­so­kar­ken,­“Türk­suç­ör­güt­le­ri­nin­Fas’ta­ak­tif­ha­le­gel­dik­le­ri­ne da­ir­i­þa­ret­le­rin,­ge­le­cek­te­e­ro­in­ti­ca­re­tin­de­bu­ro­ta­nýn­da­ha bü­yük­rol­oy­na­ya­bi­le­ce­ði­ne”­i­þa­ret­e­di­yor.­E­u­ro­pol­ra­po­run­da,­Av­ru­pa’ya­ya­sa­dý­þý­göç­te­Tür­ki­ye’nin­“a­na­bað­lan­tý nok­ta­sý”­ol­du­ðu­ve­in­san­ka­çak­çý­la­rý­nýn­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak Türk-Yu­nan­sý­ný­rý­na­yo­ðun­laþ­tý­ðý­be­lir­til­di. Brüksel / aa


Y

HABERLER

“Hrant Dink”in adý parka verildi AKDENÝZ Belediyesince þehir merkezinde bakýmdan geçirilen bir parka, Hrant Dink’in adý verildi. Belediye Baþkaný Fazýl Türk, yaptýðý yazýlý açýklamada, uðradýðý silâhlý saldýrý sonucu ölen gazeteci Hrant Dink’in adýnýn verildiði parkýn yarýn düzenlenecek törenle hizmete açýlacaðýný belirtti. Dink’in, özgürlük, barýþ ve kardeþliðin sembolü haline geldiðini ifade eden Türk, þunlarý kaydetti: ‘’Ülkemizde bir deðiþim yaþanýyor. Bu deðiþim, Hrant Dink gibi özgürlükler konusunda sembol olmuþ isimler etrafýnda þekilleniyor. Biz de yenilediðimiz bir parka Dink’in adýný vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Dink’in anýsýný yaþatacak ve düþüncelerinin gelecek nesillere aktarýlmasýna katký sunacak bu parkýn, tüm insanlýða barýþ, özgürlük ve kardeþlik getirecek bir mihenk taþý olmasýný diliyorum.’’ Mersin / aa

Öðretmeni darp eden 2 zanlý tutuklandý ERZURUM’UN Pasinler ilçesinde kadýn öðretmenin okul çýkýþý darbedilmesiyle ilgili gözaltýna alýnan 2 zanlý tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Asayiþ Þube ekipleri tarafýndan oluþturulan özel ekip tarafýndan yakalanan zanlýlar K.N. (24) ve Ü.A. (24), Pasinler Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karþýna çýktý. Mahkemede üzerine atýlan suçlarýn bazýlarýný kabul eden ve piþman olduklarýný ifade eden iki zanlý, ‘’Adam öldürmeye teþebbüs’’, ‘’Cinsel saldýrý’’ ve ‘’Kiþi hürriyetinden yoksun býrakma ve yaðma’’ suçlarýndan tutuklandý. Zanlýlar mahkemenin ardýndan Erzurum’daki cezaevine gönderildi. Erzurum / aa

HABER

6 MAYIS 2011 CUMA

Bartholomeos’a suikast dâvâsý Ergenekon’la birleþti FENER Rum Patriði Bartholomeos’a yönelik suikaste hazýrlandýðý öne sürülen Ýsmet Reçber’in 15 yýla kadar hapis cezasý talebiyle yargýlandýðý dâvâ, dâvâlar arasýnda fiili ve hukuki irtibat bulunduðu gerekçesiyle Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen ‘’Ergenekon’’ dâvâsýyla birleþtirildi. Ýstanbul 9. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmaya katýlmayan tutuksuz sanýk Ýsmet Reçber’i, avukatý Melike Arslan Özcanan temsil etti. Mahkeme Heyeti Baþkaný Nurettin Ak, geçen celsede alýnan karar gereði, bu dava dosyasý ile ‘’Ergenekon’’ dâvâsýnýn birleþtirilmesi talebiyle yazý yazýlarak muvafakati sorulan Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinin, dosyalarýn birleþtirilmesi yönünde muvafakat verdiðini tutanaða yazdýrdý. Bunun üzerine söz alan sanýk Reçber’in avukatý Melike Aslan Özcanan, dosyalarýn birleþtirilmemesini talep etti. Muvafakatla ilgili görüþü sorulan Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Selim Berna Altay ise 2 dâvâ arasýnda hukukî ve fiilî irtibat bulunduðunu belirterek, dosyalarýn birleþtirilmesi yönünde karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu dâvâ dosyasý ile Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen ‘’Ergenekon’’ ana dâvâsý arasýnda hukukî ve fiilî irtibat bulunduðunu, dosyanýn ‘’Ergenekon’’ dâvâsýyla birleþtirilmesinde hukukî yarar olduðunu belirterek, her 2 dâvânýn birleþtirilmesine ve bu dâvânýn ‘’Ergenekon’’ dâvâ dosyasý üzerinden yürütülmesine karar verdi. Ýstanbul / aa

mkara@yeniasya.com.tr

Seçim meydanlarý ve samimiyet Cumhuriyetin en çýlgýn projesi GAP DEMOKRAT Parti (DP) Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Avukat Ayþegül Dalkýr Kahveci, GAP projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük, en çýlgýn projesi olduðunu söyledi. Seçim çalýþmalarýna destek olmak için Güneydoðu gezisini sürdüren Kahveci, Adýyaman il binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek gündeme dair açýklamalarda bulundu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn çýl gýn projesini deðerlendiren Kah ve ci, GAP pro je si nin Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olduðunu belirte-

“GEÇMÝÞE DEÐÝL, GELECEÐE BAKMAK ÝSTEDÝK”

BURSA’NIN merkez Yýldýrým ilçesinde ayný aileden 4 kiþinin vefat ettiði olayda sobadan sýzan dumandan etkilenen 7 yaþýndaki Zeynep Çoban da hastanede öldü. Alýnan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Ova Sokak’ta meydana gelen olayýn ardýndan ablasý Nurcan Çoban’la (9) birlikte Þevket Yýlmaz Devlet Hastanesine kaldýrýlan Zeynep Çoban (7) müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Nurcan Çoban’ýn tedavisinin sürdürüldüðü bildirildi. Zeynep Çoban’ýn cenazesinin Bingöl’ün Solhan ilçesine gönderileceði öðrenildi. Ulus Mahallesi Ova Sokak’ta oturan Çoban ailesinden Mehmet ve Mahbube Çoban çifti ile çocuklarý Gülfer ve Recep Çoban dumandan etkilenerek ölmüþtü. 4 kiþinin cenazeleri önceki gün Solhan’a gönderilmiþti. Bursa / aa Javier Solana: “Dünya zorlu bir süreçten geçiyor, bu süreçte de Avrupa Birliði’nin Türkiye ile birlikte çalýþmasýna ihtiyaç var.”

BÝLECÝK’TE askerî aracýn devrilmesi sonucu 4 asker yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Yaþar Cintemir yönetimindeki Söðüt Jandarma Eðitim Ulaþtýrma Tabur Komutanlýðýna ait askeri minibüs, Bilecik-Eskiþehir karayolunun 1. kilometresindeki Akasya Altý mevkiinde devrildi. Kazada yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan askerler Yaþar Cintemir (24) , Vedat Babat (21), Behlül Abacýoðlu (21) ve Ersin Yanýk’ýn (24) hayatî tehlikelerinin bulunmadýðý bildirildi. Bilecik 2. Jandarma Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral Þafak Karakoç, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastanedeki askerleri ziyaret ederek durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Bilecik / aa

LYS’ye baþvuruda son gün YÜK SE KÖÐ RE TÝ ME Ge çiþ Sý na vý’nda (YGS) en az bir puan türünden 180 puan barajýný aþan üniversite adayýnýn katýlacaðý üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn ikinci aþamasý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý’na (LYS) baþvurular bugün sona erecek. LYS puan türleri ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylarýn, YGS’ye ek olarak LYS’lerden tercih edecekleri yükseköðretim programlarý için gerekli olanlara da girmeleri gerekiyor. LYS için ayrý bir kýlavuz bulunmuyor. 2011 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzu LYS’ler de dahil, ÖSYS ile ilgili tüm il ke ve kurallarý kapsýyor. Adaylarýn baþvuru yapmadan önce bu kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. LYS’ye katýlma hakký kazanan adaylar, beþ ayrý kategoride yapýlacak LYS’den hangilerine gireceklerine karar verdikten sonra LYS ücretini Ziraat Banka sý, Vakýflar Bankasý, Halk Bankasý, Akbank ve Garanti Bankasý þubelerine yatýrabilecek. Adaylar, katýlacaklarý her bir LYS için 20 TL ödeyecek. Adaylar, sýnav ücretini ödedikten sonra baþvurularýný bireysel olarak internet ten veya baþvuru merkezi olarak belirlenen okul müdürlüklerinden yapabilecek. Ýnternet konusunda deneyimli olmayan adaylarýn, baþvurularýný baþvuru merkezlerinden yapmalarý öneriliyor. Baþvuru merkezinden yapýlacak baþvuru iþlemleri için 2 TL hiz met ücreti ödenecek. Ankara / aa

rek, þöyle konuþtu: “Çýldýrýlmýþ bir proje. Bence Cumhuriyet ta ri hi nin en bü yük pro je si GAP projesidir. Bu projede bizim dönemimizde hazýrlanmýþtýr. GAP’ýn içinde eðitim var, kadýn haklarý var, sanayi ve enerji sektörü var. Çýlgýn proje oluþturulacaðýna GAP projesi sürdürülsün. GAP projesi göçü önleyecek, istihdamý arttýracak. Batýdan doðuya göç saðlayacak. Yani tersine göç baþlayacak.” dedi.Konuþmasýna “DP iktidarýnda kadýnlara konut edindirme yardýmý yapacaðýz.” Adýyaman / Yeni Asya

AB ile Türkiye birlikte çalýþmalý

Bursa’da ölü sayýsý 5’e yükseldi

Bilecik’te askerî araç devrildi: 4 yaralý

5

AB es ki Or tak Dýþ Po li ti ka ve Gü ven lik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, dünyanýn zorlu bir süreçten geçtiðini, bu süreçte de Avrupa Birliði’nin Türkiye ile birlikte çalýþmasýna ihtiyaç olduðunu kaydetti. Sabancý Üniversitesinin, Brookings Enstitüsü ile birlikte düzenlediði Sakýp Sabancý konferans serisinin yedincisi, bu yýl Washington’da yapýldý. Konfarensta, AB eski Or tak Dýþ Po li ti ka ve Gü ven lik Yük sek Temsilcisi Javier Solana, Türkiye’nin AB üyeliðinin kendisinin bir arzusu olduðunu söyledi. Türkiye ile Avrupa’nýn siyasi ve ekonomik olarak birbirine ihtiyacýný olduðunu ifade eden Solana, AB’nin Türkiye’yi içine almasýyla birçok stratejik avantajlara sa-

Arazide bulduðu cisim patlayýnca öldü VAN’IN Erciþ ilçesinde arazide bulduðu cismi tüpte ýsýtmaya çalýþan çocuk, cismin patlamasý sonucu hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, ilçe merkezine 22 kilometre uzaklýktaki Akçage dik köyünde çobanlýk yapan Murat Polat (16), arazide bulduðu cismi evine götürerek, tüpte ýsýtmaya çalýþtý. Cismin ýsýnmasýyla meydana gelen patlamada, Polat hayatýný kaybetti. Olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Erciþ Devlet Has tanesi morguna kaldýrýlan Polat’ýn cenazesi, otopsi için Van Adli Týp Kurumuna gönderildi. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniþ çaplý soruþ turma baþlattý. Erciþ / a a

hip olacaðýný belirtti. Solana, “Dünya zorlu bir süreçten geçiyor, bu süreçte de Avrupa Birliði’nin Türkiye ile birlikte çalýþmasýna ihtiyaç var” diye konuþtu. Türkiye’nin Kýbrýs konusunda yapmasý gereken herþeyi yaptýðýný vurgulayan Solana, Güney Kýbrýs Rum yönetiminin AB’ye üye olduðunu hatýrlatarak, Türkiye’nin AB ile müzakerelerinin sürebilmesi açýsýndan “bu konudaki problemi çözmek için ayrýca çaba gös termek gerektiðini” kaydetti. Solana, Türkiye’nin limanlarýný Rumlara açmasýna yönelik AB içinden gelen taleplere iþaret ederek, “Bunu yapmanýn trajedi olacaðýný sanmýyorum. Zor bir konu, ama dramatik bir problem deðil. Birileri ilk adýmý atmalý” diye konuþtu.

Türkiye’nin “sýfýr sorun” politikasýyla AB ve ABD iliþkilerine devam ederken bölgesinde daha faz la rol üst len me ye ça lýþ masýnýn çok önemli olduðunu kaydeden Solana, seçimlerden sonra yeni anayasanýn yazýlmasýný ise “Türkiye için önemli bir an” olarak nitelendirdi. Solana, Türkiye’deki anayasanýn deðiþtirilmesi konusu hatýrlatýralarak, Ýspanya’daki anayasa hazýrlama süreci örneðinde görülen Franco döneminde yaþananlarýn “u nu tul ma sý” stra te ji si nin Türkiye’de de uygulanmasý mý gerektiði yönündeki soru üzerine, ken di ül ke sin de a na ya sa yý hazýrlamanýn zor olduðunu, ancak bunun konsensus ile gerçekleþtirildiðini söyledi. Bu anayasanýn yýllardýr deðiþmediðini ve iyi biçimde iþlediðini belirten Solana, þöyle devam etti: “Çok önemli bir þey yaptýk. Yeni bir sayfa açmak için Franco zamanýnda ne olan herþeye yönelik ge nel af çý kar dýk. Bu þu an da uygulanabilir deðil, çünkü siz o durumda deðilsiniz. Ama bizim için çok önemliydi. Hepimiz i çin büyük bir fedakarlýktý. Ölen ailelerimiz vardý, tarihin bu sayfasýný kapattýk. Çünkü geçmiþe deðil, geleceðe bakmak istiyor duk.” Washington / aa

El yapýmý bomba çocuðun elinde patladý DÝYARBAKÝR Valisi Mustafa Toprak, izinsiz göste rilerde önceki gün akþam bir çocuðun elindeki bombayý atmaya çalýþýrken parmaðýnýn koptuðunu bildirdi. Vali Toprak, Yeniþehir Kaymakamlýðýnca düzenlenen ‘’Geleneksel Surdibi Teknoloji ve Görsel Sanatlar Sergisi’nin açýlýþýnda gazetecilere yaptýðý açýklamada, ‘’Dün (önceki gün) akþam müessif bir olay oldu. Bir çocuðumuz parmaðý tam elindeki bombayý atmaya çalýþýrken koptu’’ dedi. Sur ilçesindeki Balýkçýlarbaþý semtinde önceki gün akþam bir grubun yine molotofkokteyli, el yapýmý bomba ve havai fiþeklerle bir takým yerlere zarar verme anlayýþýyla sokaklara çýktýðýný ifade eden Toprak, þöyle konuþtu: ‘’O çerçevede bir göstericinin, bir gencin elinde bulunan el yapýmý bir patlayýcýnýn patlamasý sonrasýnda hepimiz üzüldük. Olmamasý gereken bir þey. Çocuklarýn elinde, hiç kimsenin elinde olmamasý gerekiyor. Patlamanýn ardýndan da kaçýp gitmiþler. Sonra biz hastaneye kopan parçayý ulaþtýrdýk. Çocuk da bir saat sonra hastaneye intikal etti. Þimdi tedavisi yapýlýyor. Önemli olan bunlarýn olmamasý.’’ Tunceli’nin Ovacýk ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4’ünün Diyarbakýr’daki defninden sonra dün çýkan izinsiz gösterilerde, biri býçakla, 5’i de atýlan molotofkokteyli, taþ ve havai fiþeklerle olmak üzere toplam 6 polis memuru çeþitli yerlerinden yaralanmýþtý. Diyarbakýr / aa

eçimlere 36 gün kalmýþken enteresan bir seçim dönemi yaþanýyor. “Sonucu belli” havasý verilen seçimlere gidilirken bu kadar az bir zaman kala yüzde 25-30 kararsýz bir seçmenin olmasý, milletin hâlâ bir alternatif aradýðýný gösteriyor. Bütün bu anket sonuçlarýna raðmen, medya üç parti dýþýnda diðer 12 partiye sayfalarýnda ve ekranlarýnda yer vermiyor. Týpký, partilere yapýlan seçim yardýmýnda yapýldýðý gibi, bu konuda da ekranlar ve gazete sütunlarý bu partilere kapatýlarak baþka bir haksýzlýk daha sergileniyor. Bu da haksýz bir rekabe te yol a çý yor. Bu du rum dan geç ti ði miz günlerde toplantýlarýný izlediðimiz DP, SP ve HAS Parti genel baþkanlarý da þikâyetçi. Seçim mitingleri devam ederken de, parti liderlerinin birbirleri hakkýnda söyledikleri aðýr sözler, hakaretler yine medyada bolca yayýnlanýyor ve böylece “sonucu belli havasý”na destek verilmiþ oluyor. Bu liderler yapacaklarýndan çok karþýsýndakine yüklenerek son yýllardaki üslûpsuz tartýþmalarýna daha üslupsuz sözlerle devam ediyorlar. Yani, seçim kampanyasý sanki bir danýþýklý dövüþ havasýnda geçiyor ya da bu görüntü birilerinin iþine geldiði için bunu sürdürüyorlar. “AKP yüzde 50’yi zorlar mý, CHP yüzde 25’i geçer mi, MHP yüzde 12-13 oy alýr mý, ya da baraj altýnda kalýr mý?” Yazarlar programlanmýþ gibi mütemadiyen bunlarý tartýþýyorlar. *** Burada þunu da not etmek lâzým... Geçtiðimiz seçimde alýnan oyla, parlamentoya giren milletvekili sayýsý arasýnda büyük fark vardý. Ancak illere düþen milletvekili sayýsý deðiþtiði için geçmiþ seçimler gibi olmayacaktýr. Bundan dolayý Baþbakan Erdoðan, bu seçimde yüzde 45-50 oy aralýðýnda oy alabileceklerini tahmin ederken, milletvekili sayýlarýnýn 315-335 aralýðýnda olabileceðini söylemiþti. Bu da demek oluyor ki, AKP yüzde 50’ler de oy alsa dahi anayasayý deðiþtirecek bir çoðunluk saðlamayacaktýr. Belki de bu yüzden yeni anayasa deðiþiklikleri kýsýk ve sessiz bir þekilde dillendiriliyor. Baþbakan meydanlarda bu konuyu pek gündeme ge tir mez ken yar dým cý sý Bü lent A rýnç, “devlet odaklý deðil, insan odaklý anayasa hazýrlayýp referandumla halkýn onayýna sunacaklarýný” söylüyor. “Herkesin görüþünü alacaðýz… Hiç acele etmeyeceðiz. Hiç acelemiz yok. Belki 1 ya da 2 sene çalýþacaðýz. Ama herkesin ‘benim anayasam’ diyebileceði bir anayasa hazýrlayacaðýz” derken de týpký 9 senedir olduðu gibi acilen bir anayasa ihtiyacýnýn olmasýna raðmen acele etmeyeceklerini söylüyor. Oysa kampanya baþlarken, bu seçimin ana vaadinin yeni ve sivil bir anayasa olacaðý söylenmiþti. Ýktidar partisi bu vaadini pek dillendirmezken, seçim kampanyasýný Ýstanbul’da yapýlacak kanal üzerine, yani “çýlgýn projesi”ne endekslemiþ durumda. Muhalefet i se, iþ siz le re ya pý la cak yar dým lar ve as ga rî ücrete yapýlacak zamlarý ön plana alarak bir seçim kampanyasý yürütüyor. *** Bütün bu tartýþmalar yapýlýrken, unutulan þeyler ise haklar, özgürlükler ve hürriyetler… Bu hayatî konular pek gündeme getirilmiyor. Getirilse bile çözümü noktasýnda deðil, âfâkî sözlerle dillendiriliyor. Oysa baþörtüsü yasaðý hâlâ devam ediyor. Daha geçtiðimiz hafta yapýlan Devlet Bursluluk Sýnavýna baþörtülüler alýnmadý. Hem de keyfî olarak ve hiçbir kanuna dayandýrýlma dan… Öðrenciler önce sýnava alýnmadý. Ýlçe Millî Eðitim Müdürünün devreye girmesiyle bu öðrenciler sýnava alýndý, ama tam bir saat sonra… Bir saat sonra bu öðrencilerin hem halet-i ruhiyelerinin bozulmuþ olmasý, hem de diðer öðrencilerden daha az zamanlarý olduðu için kazanma þanslarýnýn olmamasý hiç dikkate alýnmadý. Kimse de bu konuda bir inceleme baþlatmadý… Bu olay bile tek baþýna seçim meydanlarýndaki samimiyetin ölçüsünü göstermesi açýsýndan bir örnek oldu. Baþta da dediðimiz gibi bu seçim döneminde partiler garip seçim kampanyalarý yürütüyor. Bakalým 12 Haziran’da milletin tercihleri bu denli gariplikleri nasýl deðerlendirecek? *** NOT: Bu arada seçim çalýþmasý çerçevesin de Baþbakan Erdoðan’ýn Kastamonu mitinginin ardýndan Çankýrý yönüne gelen konvoyun önünde giden polis aracýna ateþ açýlmasý sonucunda vefat eden polis memuruna Cenâb-ý Hak’tan rahmet diliyor, ailesine taziye lerimizi iletiyor, yaralý polis memuruna da acil þifalar temenni ediyoruz.

S


6

6 MAYIS 2011 CUMA

Y

YURT HABER

Þehirleþme iklimi vuruyor 86 yaþýnda Kur’ân öðrenip gençlere örnek oluyor BURDUR Yassýgüme Kur’ân Kursu’nun en yaþlý öðrencisi Fatma Önel (86), öðrenme azmi ile gençlere örnek oluyor. Yassýgüme Köyünde ikamet eden Önel’in her gün erkenden Kur’ân kursuna geldiðini bildiren, Kur’ân kursu öðreticisi Ümmü Gülsüm Çakmak, “86 yaþýndaki Fatma Önel, her gün kursa erken saatlerde gelerek ön sýraya oturuyor. Çok azimli olan öðrencimiz, verilen bilgileri almak için çok çalýþýyor” dedi. Bu yaþýna kadar birkaç duâ dýþýnda hiç bir þey bilmediðini bildiren Fatma Önel, “Gençliðimden bu yana Kur’ân-ý Kerim’i hep merak ediyor ve okumayý çok istiyordum. Ancak geçim derdi, iþ-güç, derken Kur’ân-ý Kerim’i öðrenme azmimi hep ertelemek zorunda kaldým. Yüce Rabbim’e þükürler olsun, Kur’ân-ý Kerim’le tanýþmak bu yaþta nasip oldu. Gençlerin, yüce kitabýmýzý öðrenmek için benim gibi yaþlanmayý beklememelerini tavsiye ediyorum.” þeklinde konuþtu. Burdur / cihan

TMMOB METEOROLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI GENEL BAÞKANI TAÞÇI, SON 50 YIL ÝÇERÝSÝNDE AÞIRI ÞEHÝRLEÞME ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNÝ TETÝKLEDÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Adem Taþçý, özellikle son 50 yýl içinde aþýrý derecede artýþ gösteren þehirleþmenin, bir yandan insanlarýn hayat standartlarýný ve diðer canlýlarýn tabiî alanlarýný, diðer yandan da arazi yapýsýný deðiþtirerek belirgin bir iklim deðiþikliðine sebep olduðunu söyledi. Taþçý, yaptýðý açýklamada, iklimin, belirli bir yerde sýklýkla gözlenen hava þartlarýnýn bir genellemesi olduðunu belirterek, ‘’Ülkemiz açýsýndan ele aldýðýmýz zaman bir çok araþtýrmacý tarafýndan yaðýþlarýn azalmasý ve düzensizleþmesi, sýcaklýðýn ve kuraklýðýn artmasý, su kalitesinin ve su kaynaklarýnýn azalmasý, ormanlar ve hayvanlarýn doðal yaþam alanlarýnýn daraltýlmasý, tahrip edil-

mesi iklim deðiþikliði sebeplerinin baþýnda gelmektedir’’ dedi. Diðer yandan yanlýþ sulama, tarýmsal faali yet, orman ve su kaynaklarýnýn yanlýþ kullanýmýnýn yüzeysel akýþýn artmasýna ve yeraltý su kaynaklarýnýn azalmasýna sebep olduðunu ifade eden Taþçý, ‘’Bu durum iklim deðiþikliði nin nedenlerinden biridir. Dünyada özellikle son 40-50 yýldan bu yana iklimin daha önceki yýllara oranla sýcaklýk artýþlarý þeklinde aþýrý derecede deðiþtiði bir çok bilim çevrelerince bilinmektedir’’ diye konuþtu. Taþçý, þehirleþ menin, günlük hayatýn tamamýný kapsayan bir kavram olduðunu anlatarak, þöyle devam etti: ‘’Þehirleþme bir yerleþim merkezinin þehir olma süreci veya bir ülkede insanlarýn yo-

ðunlaþma ve çaðdaþlaþma çabalarýdýr. Þehirleþme önemlidir, çünkü gelecek 15-20 yýl içinde dünya nüfusunun yaklaþýk 4’de 3’ünün þehirlerde yaþamaya baþlamasý beklenmekte dir. Bu rakam daha þimdiden Avrupa ülkele rinde yüzde 80’nin üzerindedir.’’ Özellikle son 50 yýl içinde aþýrý derecede artýþ gösteren þehirleþmenin bir yandan insanlarýn hayat standartlarýný, diðer canlýlarýn tabiî hayat alanlarýný deðiþtirirken diðer yandan da arazi yapýsýný deðiþtirerek belirgin bir iklim farklýlaþmasýna sebep olduðuna dikkati çeken Taþçý, bir þehir oluþtuðunda kendi þehir iklimini meydana getirdiðini ve bu þehrin iklimi çevre iklimi ile çeþitli yollarla etkileþime girdiðini söyledi.

Þebeke suyuna ham petrol karýþtý

Askerî araç devrildi: 4 asker yaralandý BÝLECÝK’TE askeri aracýn devrilmesi sonucu 4 asker yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Yaþar Cintemir yönetimindeki Söðüt Jandarma Eðitim Ulaþtýrma Tabur Komutanlýðýna ait askerî minibüs, Bilecik-Eskiþehir karayolunun 1. kilometresindeki Akasya Altý mevkiinde devrildi. Kazada yaralanan ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnan askerler Yaþar Cintemir (24), Vedat Babat (21), Behlül Abacýoðlu (21) ve Ersin Yanýk’ýn (24) hayatî tehlikelerinin bulunmadýðý bildirildi. Bilecik 2. Jandarma Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral Þafak Karakoç, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastanedeki askerleri ziyaret ederek durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Bilecik / aa

AÇIKLAMA Yeni Asya Gazetesi’nin 04.05.2011 tarihli nüshasýnda Cevat Çakýr’ýn “Çevreci Bakýþ” adlý köþesinde, “Kaht azabý ve sarý altýn” baþlýðý altýndaki yazýsýnda “TMO Genel Müdürü Erkan Kalaycýoðlu da ekmekte israfýn maliyeti yýllýk 900 milyon TL’yi bulduðuna dikkat çekmiþ” þeklinde ifadesi yer almaktadýr. TMO Genel Müdürü Mesut Köse’nin hiçbir yazýlý ve görsel medya organýnda bu þekilde bir beyanatý söz konusu olmadýðý gibi, gazetenize de herhangi bir açýklamasý olmamýþtýr. Sebahattin Karabað Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Þube Müdür V.

ADIYAMAN’DA þebeke suyuna ham petrol karýþtý. Alýnan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Adýyaman Bölge Müdürlüðünün Türmüz yolundaki ‘’Adýyaman-1’’ lokasyonunun altýnda bulunan Kýrkgöz Ýçme Suyu Ýsale Hattý’na ham petrol sýzdý. TPAO tarafýndan açýlan atýk tahliye çukurunun hemen içinde bulunan boru hattýnýn spiralle kesilmesi sonucu ham petrol baþta olmak üzere toprak ve yað atýklarý da suya karýþtý. Kýrkgöz isale hattýndan gelen içme suyundan içen vatandaþlar, suyun petrol kokmasý ve renginin farklý olduðunu fark etmesi üzerine konuyu yetkililere bildirdi. Hatta incelemede bulunan belediye yetkilileri, TPAO’ya ait ‘Adýyaman-1’ lokasyonuTPAO tarafýndan açýlan atýk tahliye çukurunun henun altýnda bulunan madbit alanýnda boru men içinde bulunan boru hattýnýn spiralle kesilmesi hattýnýn kesildiðini ve buradan ham petrol sýsonucu ham petrol baþta olmak üzere toprak ve yað atýklarý da suya karýþtý. FOTOÐRAF: AA zýntýsý olduðunu fark etti. Bunun üzerine TPAO, Ýl Saðlýk Müdürlüterek, þehir þebeke suyuna ham petrol kaðü ve polise bilgi verildi. Belediye ekipleri surýþtýðýný, ikinci çevre yolunun üst mahalyu keserek kirlenen suyu depodan tahliye etlelerinin bundan etkilendiðini söyledi. Someye baþladý. Belediye hoparlöründen kodan, polisin konuyu araþtýrdýðýný ifade etnuyla ilgili anonslar yapýlarak, vatandaþlardan ti. Belediye Baþkaný Necip Büyükaslan ise suyu içmemeleri ve borulardaki sularýn bit- me baþlatýrken, Saðlýk Müdürlüðü yetkili - herhangi bir sorun çýkmadan bu meselemesi için musluklarýný açýk býrakmalarý isten- leri sudan örnekler aldý. Vali Ramazan So- nin en çabuk þekilde halledileceðini söyle di. Polis ve diðer yetkililer olay yerinde incele- dan, durumun çok üzücü olduðunu belir- di. Adýyaman / aa

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk. Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

yeniasya Medya Grup

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek

seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

nKeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : 0 536 351 87 14 n Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit

(0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

nYalova Merkezde 3000m2

sera bahçe 0532 615 29 16 n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m2 25.000 TL Yarý Peþin Yarýsý vadeli arsa 0537 609 66 57 0212 597 80 71 n Yalova 'da göl manzaralý 850m2 triplex villa

0226 243 28 85 n Arnavutköy 'de

Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m2 tamamý 22.000 Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0212 597 99 21 0532 552 5973 n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman 0532 323 94 27 0282 653 66 67 - 0282 651 66 40 www.gurmanarsaofisi.com Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75.000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el

ÇÖZÜM TEKLÝFLERÝ TAÞÇI, meteoroloji mühendisleri olarak konu ile ilgili ilk ve temel tekliflerinin þehirleþme çalýþmalarýnda iklimin olumlu yönlerini olumsuz þartlara karþý kullanabilmeyi öðrenmek olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: ’’Bunun için yapýlaþma planlamalarýnda gün ve güneþ ýþýðýndan maksimum yararlanan ve iyi bir yalýtým ile daha az enerji tüketen konutlar üretilmelidir. Rüzgâr analizlerine uygun olarak tüm emisyon kaynaklarýndan oluþabilecek kirliliði drene edecek þekilde yapýlaþmanýn saðlanmasý, gerek görsel olarak gerekse yaðýþýn yer altý su kaynaklarýný beslemesine imkân saðlamak için mevcut yeþil alanlarýn geniþletilmesi ve korunmasý oldukça önem arz etmektedir. Tüm bunlarla birlikte her þeyden önce akarsu yataklarýnda kesinlikle yapýlaþma yasaklarýna uyulmasý gerekmektedir.’’ Trabzon / aa

Süleyman Azmanoðlu duâ bekliyor BABADAN, aileden nurun ilk kahramanlarýndan Rize/Çayeli’nden manifaturacý Yaþar abimizin büyük oðludur. Beyin kanamasý geçirdi. Bu Çarþamba sabah felç oldu. Solu tutmaz oldu. Kartal Araþtýrma Hastanesinde 3 gün yattý. Kanama durmayýnca 5 saatlik zor bir ameliyata alýndý. Abiler ve kardeþler bol bol þifa duâsýnda bulundu. Þu anda Kadýköy Göztepe Medikal Park’ta yoðun bakýmda, uykudan uyandý, gözlerini Rabbimin Þafi ismi hürmetine açtý. Ama bir müddet daha yoðun serviste kalacak. Normal servise çýkýnca ziyaretçi kabulune baþlanacak. Þu anda gazetemiz okuyucusu abilerden duâ talebinde bulunuyoruz. Hergün günde 1-3 derse beraber katýldýðýmýz dünyanýn fani olduðunu anlamýþ ruhu ki bu kadar ihlâslý ve gayretli idi. Davasýna ve kardeþlerine müfritane hizmetine koþtururken inþallah yine þifasýna kavuþur kaldýðý yerden daha fedakârane müfritane irtibat ve ihlâsla dâvâmýza nurlara hizmete hep beraber koþmak üzere dualarýnýzý bekliyoruz. Hasan Tahsin Keni 0535-3967222

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

NAKLÝYAT

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80 n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 217 29 30 0216 482 93 23 0532 590 16 03 n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL 0212 502 22 26

ZAYÝ n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Erman Çelebi/Ankara


Y

Pakistan’dan ‘baskýn’ uyarýsý n ÝSLAMABAD, herhangi bir ülkenin bir daha topraklarýnda baskýn yapmaya kalkmasý durumunda Pakistan ordusunun karþýlýk vereceði uyarýsýnda bulundu. Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Salman Beþir, “bu tür bir talihsizlik ya da yanlýþ hesabýn kötü sonuçlanacaðýný hissettiklerini” belirterek, “Pakistan’ýn kendi savunmasýný saðlayacak yeterli gücü olduðundan þüphe edilmesin” dedi. ABD’nin, El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüðü baskýnýndan Ýslamabad’ýn önceden haberi olmamýþtý. Ýslamabad / aa

DÜNYA TUNUS DA MEMNUN TUNUS, Filistinli gruplar arasýndaki birlik anlaþmasýndan memnun olduðunu bildirdi. Tunus Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, anlaþmanýn, baþþehri Kudüs olan baðýmsýz bir devletin kurulmasý konusunda Filistin halkýnýn yasal haklarýna kavuþma çabalarýný güçlendirdiði belirtildi. An laþmanýn seçimlerin düzenlenmesi ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasý yolunda atýlan önemli bir adým olduðunun kaydedildiði açýklamada, uluslar arasý topluma Ortadoðu’ya adil, küresel ve daimî barýþýn getirilmesi için Filistinlilerin çabalarýný destekleme çaðrýsýnda da bulunuldu. Tunus / aa

6 MAYIS 2011 CUMA

OBAMA, NETANYAHU’YU 20 MAYIS’TA KABUL EDECEK ABD Baþkaný Barack Obama 20 Mayýs’ta Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek. Beyaz Saray’dan yapýlan açýklamada, Obama ve Netanyahu’nun 20 Mayýs’taki görüþmede ABD ile Ýsrail’i ilgilendiren konularýn bütününü görüþecekleri belirtildi. Rakip Filistin gruplarý El Fetih ile Hamas’ýn Kahire’de dört yýldýr aralarýnda süren mücadele ve þiddete son veren anlaþmaya imza atmalarýna sert bir þekilde karþý çýkan Netanyahu, Filistin uzlaþýsýný barýþa “büyük bir darbe” olarak görüyor. Washington / aa

Ýngilizler sandýða gitti n ÝNGÝLTERE’DE dün hem seçim sisteminin deðiþtirilmesine iliþkin referandum, hem de bazý bölgelerde yerel seçim yapýldý. Ülkede 36 yýl aradan sonra ilk kez yapýlan referandumla halka, mevcut seçim sistemi yerine “Alternatif Oy” (AV) seçim sistemine geçilip geçilmemesi gerektiði soruluyor. Oy verme iþlemi, yerel saatle 07.00’de (TSÝ 09.00) baþladý. Ýngiliz vatandaþlarý ve ülkede oy verme hakký bulunanlar yerel saatle 22.00’ye (TSÝ 00.00) kadar oy kullandý. Oylarýn sayýmýna ise bugün baþlanacak ve sonuçlar bugün belli olacak. Londra / aa

Ýki yýl sonra ceset parçalarý n RÝO-PARÝS seferini yaparken 2009 yýlýnda Atlantik üzerinde düþen Air France uçaðýnda hayatýný kaybeden kurbanlardan birine ait ilk ceset kalýntýsý uzun çalýþmalarýn ardýndan denizden çýkartýldý. Deniz altýnda 3 bin 900 metrede bulunan ceset kalýntýsýnýn, hala koltuða baðlý olduðu tespit edildi. Uzmanlar, DNA testi yardýmýyla cesedin kimliðini tespit edebilmeyi umut ediyor. Araþtýrmacýlar, çýkarýlan ka ra ku tu nun, 1 Ha zi ran 2009’da meydana gelen kazanýn nedeninin anlaþýlmasýna yardým edeceðini ümit ediyorlar. Kazada, biri Türk, 228 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Paris / aa

Fransa’da Ermeni iddialarýyla ilgili karar verildi n FRANSA Senatosu, 1915 yýlý olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarýný reddedenlere ceza öngören yasa teklifini reddetti. Bunun bir yasa olarak çýka rýlmasýna karþý olduðunu söy leyen Adalet Bakaný Michel Mercier, hükümet olarak bu konuda bir genelge yayýnla mak is te dik le ri ni be lirt ti. Fransýz Senatosu’nda gerçek leþtirilen oylamada yasa teklifinin reddedilmesini öngören önergeye 196 “evet” oyu veril di. 74 “hayýr” oyu alan önerge için 20 senato üyesi ise “çe kimser” oy kullandý. Yaklaþýk 3 saat süren tartýþmalarýn ar dýndan yasa teklifi oylanma dan Se na to gün de min den düþmüþ oldu. Paris / cihan

hibrahimcan@windowslive.com

Beþþar Esad nereye koþuyor? on da söy le ye ce ði mi zi baþ ta söy le ye rek baþlayalým: Beþþar Esad yolun sonuna gel di. “Kimliði belirsiz” ama aslý belli güvenlik güçlerince öldürülen her sivil, dökülen her bir masum kaný, barýþçý bir geçiþi güçleþtiriyor. Olaylarýn baþlamasýndan bu yana beþ yüz sivil öldürüldü. Suriye’yi izleyen uzmanlar þaþkýn. Bir taraftan reform yapmayý vadeden, olaðanüstü hali kaldýran, halkýn ekonomik durumunu düzeltmeye yönelik tedbirler alacaðýný ilân eden bir Esad, öbür yandan helikopterlerle cami basan, göstericilerin üzerine hedef gözetmeksizin rastgele ateþ açtýran bir Esad var. Bir de Türkiye ile iliþkilerinde son derece uyumlu, ýlýmlý ve Baþbakan ve Dýþiþleri Bakanýnýn tekliflerini dikkatle dinleyip haklý bulan bir Beþþar Esad var. Bizim hükümet yetkililerimiz bu görüþmeler sonrasýnda, ‘Bu kez tamam. Esad durumun ciddiyetini kavradý. Tavsiyelerimizi dinleyecek’ di ye beklerken, hiçbir þey yapmayan yalnýzca göstericileri ezmeye çalýþan, muhaliflerin evlerine orduyu salan bir Suriye lideri ile karþýlaþýyorlar. Daha dün hem de Þam’ýn banliyösü Þakba’ya giren yüzlerce askerden oluþan birlikler evleri basýp mu halifleri topladýlar. Hem de gece yarýsý önce bütün iletiþimi keserek operasyon yaptýlar. Gören de bir terör yuvasýna baskýn yapýldýðýný sanýr! Halbuki Esad’ýn bu süreçte Türkiye’nin desteðine çok ihtiyacý var. Eðer bu kaostan onurlu bir çýkýþla kurtulmak istiyorsa, bunda en önemli unsur ülkemiz olacaktýr. Buna raðmen Beþþar Esad, sanki görünmez güçler tarafýndan felç edilmiþ, hiçbir olumlu adým atamaz hale getirilmiþ gibi davranýyor. Artýk Libya benzeri bir BM Güvenlik Konseyi kararý ve müdahale ihtimalinden söz edilmeye baþlanýldý. Amerika’nýn Suriye’yi henüz terörist devlet listesinden çýkarmamýþ olmasý ve yaptýrým uyguluyor olmasý, bu konuyu BM Güvenlik Kon seyine götürmesini kolaylaþtýracak gibi görünüyor. Umarýz böyle bir geliþme olmaz. Çünkü hiçbir olumlu katkýsý olmayacaðý gibi bölgeyi daha da karýþtýracak böyle bir müdahaleden en çok zarar görecek ülkelerden birisi Türkiye olacaktýr. Peki Esad ne yapmak istiyor? Kaddafi örneðinde de gördüðümüz gibi, uzun yýllar boyu ülkenin tek lideri olarak yaþamýþ diktatörlerin, iktidardan ayrýlma fikrini hazmetmeleri pek mümkün olmuyor. Etrafýný çeviren dal kavuklarýn da durumu kontrol altýna alýnabilir, çözümlenebilir, dýþ mihraklarýn iþi bir tezgâh olarak sunmasý, liderlerin durumu kavramasýný güçleþtiriyor. Durumu çok acý þekilde kavradýklarýnda ise, iþ iþten geçmiþ, bir çok masum vefat etmiþ ve deðiþim devrime dönüþmüþ oluyor. Görünen o ki; Suriye’de de her geçen gün bu kaçýnýlmaz sona yaklaþýlýyor. Dýþiþlerinde hesaplarýn bu beklentiye uygun olarak þekillendirildiðini düþünüyoruz. Ancak halen ‘kardeþ’ olarak görülen bir lidere karþý tavýr konulmasý çok kolay olmasa gerek. Bu arada Suriye’deki bu durumun dolaylý bir olumsuz sonucunu da dikkate vermek istiyoruz. Terör örgütü PKK’nýn tasfiyesi sürecinde, Suriye, silâhsýzlandýrma, Suriyeli militanlarýn ülkeye yerleþtirilmesi ve Türkiye’ye dönemeyecek militanlarý kabul etme noktasýnda önemli bir rol üstlenecekti. Þimdiki durum bunu imkânsýz kýlýyor. Böylece tasfiye planý da –gerçi Habur yol kazasýndan sonra rafa kaldýrýlmýþ gibi görünüyor- bozulmuþ oldu. Bu arada Suriye’den yaþanabilecek mülteci akýný ile birlikte, teröristlerin de ülkemize sýzmasý tehlikesini de yabana atmamak gerekiyor. Kýsacasý; Suriye’de atýlan her kurþun, geçen her dakika, Beþþar Esad için kaçýnýlmaz sonu yaklaþtý rýyor. Ancak Suriye’de ateþ yalnýzca düþtüðü yeri yakmakla kalmayacak. Bizi de etkileyecek gibi görünüyor. Umarýz yanýlýrýz ve Esad bir an önce aklý salime kavuþur.

S

Libya: Yardým talebimiz yok n LÝBYA’NIN Ankara Büyükelçiliði, Dýþiþleri Bakanlýðýndan maddi yardým talep edildiðine iliþkin haberlerin doðru olmadýðýný belirtti. Büyükelçilik yetkilileri, böyle bir talebin olmadýðýný ve ileride de olmayacaðýný ifade ederek, bu yöndeki haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný vurguladýlar. Öte yandan Dýþiþleri Bakanlýðý’na da Büyükelçilik tarafýndan söz konusu talebe iliþkin herhangi bir notanýn verilmediði öðrenildi. Bazý basýn organlarýnda, Libya’nýn Ankara Büyükelçiliði’nin, çalýþanlarýn maaþlarýný ödeyemediði ve büyükelçilik masraflarýný karþýlayamadýðý için Dýþiþleri Bakanlýðý’na baþvurarak 3 milyon TL maddi destek istediði ileri sürülmüþtü. Ankara / aa

7

YAHUDÝLER ELEÞTÝRDÝ— Almanya Yahudiler Merkez Konseyi, Hamas ile El Fetih arasýnda varýlan anlaþmayý Ortadoðu barýþ sürecini tehlikeye sokacaðý gerekçesi ile eleþtirdi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Baþkaný Dieter Graumann, Deutschlandfunk radyosuna yaptýðý açýklamada, Ýsrail’in mevcudiyetini her þart altýnda inkâr eden Hamas gibi bir örgütün ciddî bir müzakere muhatabý olarak kabul edilemeyeceðini belirterek, “Bu, barýþ için bir ortak olamaz” dedi. Graumann, Berlin’de bulunan Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas’ýn kendileri ile görüþmek istediðini, ancak bunun Hamas ile varýlan anlaþmaya yasallýk kazandýrýlmasý anlamýna geleceði için bu isteði reddettiklerini sözlerine ekledi.

Filistin’deki ittifaka Almanya’dan destek EL FETÝH ÝLE HAMAS'IN UZLAÞIP FÝLÝSTÝN TOPLUMUNDAKÝ BÖLÜNMÜÞLÜÐÜ ORTADAN KALDIRMASI, DÜNYA GENELÝNDE MEMNUNÝYETLE KARÞILANDI. ALMAN Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Mec lis Grubu dýþ politika sözcüsü Rolf Mützenich, Hamas ile El Fetih arasýnda varýlan anlaþmayý memnuniyet ile karþýladýklarýný belirterek, Filistin toplumu içindeki bölünmüþlüðün ortadan kaldýrýlmasýnýn Ýsrail ile yürütülecek baþarýlý bir barýþ süreci için önemli þartlardan biri olduðunu söyledi. Mützenich, Alman Haber Ajansý’na (DPA) yaptýðý açýklamada, Hamas’ýn, þiddetten vazgeçeceðini açýkladýðýný, bunun doðru yönde atýlmýþ bir adým olduðunu kaydetti. Alman hükümetinin, Hamas ve El Fetih arasýnda varýlan anlaþmaya sýcak bakmamasýný da eleþtiren Mützenich, bu tutumun Abbas’ýn Ýsrail ile yapacaðý görüþmeleri zorlaþtýracaðýný savundu. Berlin / aa

ÝSRAÝL, VEKÝLLERÝ GÖZALTINA ALDI ÝSRAÝL, Batý Þeria’da ikinci Hamas milletvekilini gözal týna aldý. Filistin basýnýna göre, Ýsrail askerleri, Batý Þeria’daki Filistin þehirlerinden El Halil’de, Hamas milletvekili Ýssa Hari El-Cabari’yi evinden alarak götürdü. Daha önce de Hamaslý milletvekillerinden Ali Salim Romanin, Eriha’daki evinde gözaltýna alýnmýþtý. El-Ca bari, en son Ýsrail cezaevinde 14 aylýk tutukluluðunun ardýndan 2010 yýlýnýn Mart ayý sonunda serbest býrakýlmýþtý. El-Cabari, Ýsrailli asker Gilad Þalit’in 2006 yýlý Haziranýnda Gazze’ye kaçýrýlmasýndan sonra tutuklanan Hamaslý üst düzey siyasetçiler ve liderler arasýnda da yer almýþ; o dönemde yaklaþýk 2 yýl cezaevinde tutulmuþtu. Filistin Parlamentosu Baþkaný Aziz Duveyk, gözaltýlarý eleþtirerek, bunun Filistin halkýnýn tek bir hükümet altýnda birlik olmasýna karþý Ýsrail’in tepkisinden kaynaklandýðýný söyledi. Dveyk, “Ýsrail, Filistinliler arasýndaki bölünme politikasýnýn baþarýsýzlýða uðrama sý nedeniyle çok öfkeli” dedi. Tel Aviv / aa

Gazze’ye ikinci gemi ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze’ye hareket edecek ikinci ‘‘Özgürlük Filosu’’ öncesinde 1000 tonluk yardým gemisini Gazze’ye gönderecek. Gemi’de gýda, inþaat malzemesi, tekstil ürünleri ve ilâç bulunacak. Gemi ‘‘Özgürlük Filosu’’na saldýrý düzenlenen tarih olan 31 Mayýsta yola çýkacak. 1000 tonluk yardým gemisi Mýsýr’ýn Ariþ limanýna yanaþacak. Yardým malzemeleri buradan kamyon ve týrlarla, Mýsýr’da yaþanan halk devriminin ardýndan açýlan, Refah sýnýr kapýsýndan Gazze’ye sokulacak. Gazze’de halen büyük bir insanlýk dramý yaþanýyor. Refah sýnýr kapýsýnýn insanî geçiþlere açýlmasýna raðmen, giren yardýmlar Gazze halkýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya yetmiyor. 2008’deki Ýsrail saldýrýlarýnda hasar gören yaklaþýk 20 bin bina halen onarýlabilmiþ deðil. Bu binalar içerisinde okullar, evler, iþyerleri, hastaneler ve hatta bakanlýk binalarý bile bulunuyor. ÝHH tarafýndan Gazze’ye gönderilen yeni yardým gemisindeki inþaat malzemeleri öncelikli olarak bu binalarýn onarýmý için kullanýlacak. Ýstanbul / Yeni Asya

Suriye’de yeni gözaltýlar SURÝYE’NÝN baþþehri Þam yakýnla rýndaki Sakba’da 300’den fazla kiþi nin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Ýnsan haklarý eylemcileri, güvenlik güçleri ve Suriye ordusunun tutuklama kampanyasýnda Þam’ýn banliyöle rinden Sakba’da dün sabah 300’den fazla kiþinin gözaltýna alýndýðýný be lirttiler. Bu arada, Suriyeli General Riad Haddad, ordu birliklerinin 25 Nisan’dan beri kuþatma altýnda tut tuklarý Dera þehrinden çekilmeye baþlayacaklarýný bildirdi. General Haddad, bunun aþamalý olacaðýný ve þehirde normal hayata dönüleceðini söyledi. Lefkoþa-Dera / aa

SURÝYE’NÝN GELECEÐÝ SURÝYELÝLERÝN ELÝNDE

Ülke genelinde gösteriler de, gözaltýlar da devam ediyor.

ABD’NÝN Þam Büyükelçisi Robert Ford, Suriye’nin geleceðine iliþkin kararlarýn Suriyeliler tarafýndan alýnabileceðini söyledi. Champress internet sitesinde yayýmlanan habere göre ABD’nin Þam Büyükelçisi Ford, “Suriye’nin geleceðine iliþkin kararlar Amerikalýlar veya Türklerin deðil, Suriyelilerin elindedir” dedi. “Türkiye’nin Suriye’deki çýkarlarýna” vurgu yapan Ford, “Suriye’nin bu süreçten çýkmasýný temenni ettiðini, askerî çözüm yerine diyalog sürecinin krizin sonlandýrýlmasý için uygun olduðunu” söyledi. Þam / aa

1. Dünya Savaþýnýn son askeri öldü n 1. DÜNYA Savaþý’nda savaþan son asker Ýngiliz Claud Choules’in Avustralya’da 110 yaþýnda öldüðü bildirildi. Avustralya yayýn kuruluþu Australian Broadcasting Corporation’in bildirdiðine göre, Claude Choules batýdaki Perth þehrinde öldü. Choules, 1. Dünya Savaþý’nda seferber edilmiþ yaklaþýk 70 milyon askerden hayatta kalan son kiþiydi. Amerikalý Franck Buckles da Þubatta ABD’de 110 yaþýnda ölmüþtü. Sydney / aa


8

6 MAYIS 2011 CUMA

Y

MEDYA POLÝTÝK

Ýþin henüz baþýndayýz s.bulut@saidnursi.de

Ýsevî diyara bahar erken geldi a­üs­sý­la­ya­ya­ka­la­nan­lar,­hiç­bir­za­man­gur­be­te­a­lý­þa­ma­ya­cak­lar­dýr.­Sý­la­has­ta­lý­ðý­ný­çok­fark­lý­bo­yut ve­de­ði­þik­mâ­nâ­lar­da­his­se­den­le­ri­de­yu­ka­rý­da­ki hük­me­da­hil­e­de­bi­li­riz. O­tu­zu­aþ­kýn­ba­ha­rý­Av­ru­pa'nýn­ku­ze­yi­ne­ya­kýn­bir­böl­ge­sin­de­ya­þa­mýþ­bi­ri­nin­bütün­bu­ba­har­la­rý,­çok­ça­sev­di­ði di­ya­rýn­ba­ha­rýy­la­kar­þý­laþ­týr­ma­sýn­her­­hal­de­nor­mal­kar­þý­la­þýr­sý­nýz.­Ýs­tan­bul­i­le­Köln­mev­sim­le­ri­hep­pa­ra­lel­ya­þý­yor­lar­dý­bu­ba­ha­ra­ka­dar.­Bir­kaç­gün­er­ken­ve­ya­geç,­on­lar­i­çin­fark­et­mez­di.­Tür­ki­ye­i­çin­Ýs­tan­bul'un­kýy­me­ti­i­le Al­man­ya­i­çin­Köln'ün­kýy­me­ti­nin­te­na­sü­bü­ne­mev­sim­ler hep­dik­kat­e­der­ler­di!­Bu­se­ne­ya­þa­dý­ðým­þaþ­kýn­lý­ðý­si­ze ha­yâ­len­ya­þat­mak­müm­kün­ol­ma­ya­bi­lir,­fa­kat­il­gi­siz­de kal­ma­ya­ca­ðý­ný­zý­u­mu­yo­rum.­Köln'e­u­çu­þum­dan­bir­kaç sa­at­ön­ce,­son­o­la­rak­Ýs­tan­bul'a­Çam­lý­ca'dan­bak­ma­im­kâ­ným­ol­du.­Ü­þü­ten­gü­neþ­li­rüz­gâr­dan­a­çýl­mak­ta­mü­te­red­dit­lâ­le­le­ri­gö­ren­ler,­so­ðu­ðun­de­re­ce­si­ni­an­lar­lar­dý. Çe­kin­gen­lâ­le­le­re­ba­kan­a­ðaç­lar­da­to­mur­cuk­ve­çi­çek­ler­le­ye­ti­ni­yor­ve­yap­rak­la­rý­ný­aç­mý­yor­lar­dý.­Ber­rak­ve­gü­neþ­li­Ýs­tan­bul­ha­va­sý­ü­þü­tü­yor­du.­Ley­lak­lar­to­mur­cuk­la­nýr­ken­ki­raz­lar­çi­çek­le­riy­le­ve­e­rik­ler­he­nüz­kü­çü­cük­yap­rak­la­rýy­la­ye­ti­ni­yor­lar­dý.­Er­gu­van­lar­he­nüz­u­yan­mýþ­lar­dý. Dut­lar­da,­ce­viz­ve­me­þe­ler­de­he­nüz­cid­dî­bir­ha­re­ket­len­me­gö­zük­mü­yor­du.­Gü­neþ­li­ha­va­lar­da­yü­zü­mü­zü­kýr­baç­la­yan­rüz­gâ­rý­he­sa­ba­kat­ma­yan­lar,­so­lu­ðu­ya­tak­ta­a­lý­yor­lar­dý­Ýs­tan­bul'da… Köln'e­yol­cu­lu­ðu­muz­ge­ce­ye­doð­ru­ger­çek­leþ­miþ­ti. Ha­va­a­la­nýn­da­ba­þý­mý­zý­ok­þa­yan­ý­lýk­yað­mur­dam­la­la­rý, far­ký­an­la­ma­ya­yet­me­miþ­ti.­Sa­ba­hýn­er­ke­nin­de­o­da­nýn per­de­le­ri­ni­çek­ti­ðim­de­gay­ri­ih­ti­ya­rî­bir­ni­da­se­si­çý­kar­mý­þým.­Ba­har­bu­ra­da­san­ki­ya­za­mey­let­miþ­ti.­A­ðaç­la­rýn yap­rak­la­rý­ta­mam­lan­mýþ,­bah­çe­de­ki­ley­lak­lar­en­ca­zi­be­dar­ve­ih­ti­þam­lý­za­man­la­rý­ný­ya­þý­yor­lar­dý.­Her­ba­har­da Köln'de­ya­þa­dý­ðý­mýz­muh­te­þem­sec'a­ko­ro­su­çok­tan baþ­la­mýþ­ol­ma­lýy­dý.­“U­sûl­i­lâ­hî­le­ri­nin”­rit­mi­yü­sel­dik­çe yük­sel­miþ­gö­rü­nü­yor­du.­ Kýþ­tan­züm­rü­dî­ye­þil­lik­le­ri­ni­giy­miþ­ve­çi­çek­li­süs­le­ri­ni­ ta­kýn­mýþ­ ba­ha­ra­ a­ni­den­ ge­çen­le­rin­ se­vinç­ ve þaþ­kýn­lý­ðý­ný­ bi­len­ler,­ Ýs­tan­bul­ i­le­ Köln­ ba­har­la­rý­nýn far­ký­ný­i­yi­his­se­der­ler. Bu­coð­raf­ya­nýn­as­lýn­da­so­ðuk­ol­du­ðu­nu­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz.­Ren­del­ta­sýn­da­ki­sý­ca­ðý­ya­þa­yan­Köln,­ik­lim­o­la­rak­Ýs­tan­bul'u­bir­kaç­a­dým­ar­ka­dan­ta­kip­et­se­de­ge­nel­lik­le­bu­di­yar­la­ra­ba­har,­biz­den­son­ra­ge­lir­di.­Bu­se­ne­nin­ba­ha­rý­nýn­mu­'ci­ze­vî­fe­rec­le­ri­çað­rýþ­týr­dý­ðý­ný­söy­le­yen­ler­var.­Kü­çü­cük­bah­çe­sin­de­bir­sa­nat­kâr­tav­rýy­la ça­lý­þan­e­mek­li­Al­man­la­bu­þaþ­kýn­lý­ðý­mý­pay­la­þýr­ken­bir baþ­ka­a­cip­müj­de­i­le­kar­þý­laþ­tým.­Son­o­tuz­se­ne­nin­en gü­zel­ve­er­ken­gel­miþ­ba­ha­rý­ný­ya­þý­yor­muþ­Al­man­ya. Ni­san’ýn­yir­mi­sin­de­lâ­le­ye­a­lýþ­mýþ­Köln,­bu­ba­har­da­gül­ler­le­kar­þý­laþ­tý.­Hem­de­Mu­ham­me­dî­kýr­mý­zý­gül­ler­le… A­hir­za­man­Pey­gam­be­ri­nin­(asm)­ha­ber­ver­di­ði­a­hir­za­ma­nýn­deh­þet­li­ce­re­yan­la­rý­ný­de­tay­lý­ol­ma­sa­da­de­þif­re­ye baþ­la­yan­Ý­se­vî­â­le­me­hu­su­sî­bir­ik­ram­o­la­rak­da­de­ðer­len­di­ri­le­bi­lir­þu­gü­zel­ba­har.­So­ðuk­ký­t'a­nýn­so­ðuk­in­san­la­rý­nýn­ço­ðu­bu­giz­li­fe­recden­ha­ber­dar­ol­ma­sa­lar da,­u­ya­nýk­Ý­se­vî­ler­ve­Müs­lü­man­lar,­bu­ba­ha­rýn­me­sa­jý­ný­dik­kat­li­ce­an­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar­Al­man­ya'da. Ý­se­vî­le­rin­di­ya­rý­ný­gül-gü­lis­ta­na­çe­vi­ren­bu­ba­har­da, Me­sih'in­de­ne­fe­si­et­ki­li­ol­muþ­o­la­bi­lir.­Sev­dik­le­ri­nin­a­ra­sý­na­dö­nen­Me­sih'in,­coð­raf­ya­sýn­dan­“tah­ri­bat­çý­la­rý de­þif­re­i­le­ko­va­la­ma­ya”­baþ­la­dý­ðý­na­da­ir­bi­ze­u­la­þan­ha­ber­ler­de,­bu­ba­ha­rýn­müj­de­ci­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor. Ýs­tan­bul'u­ü­þü­ten­gü­neþ­ol­ma­ma­lý.­Se­ma­sýn­da­ki­sem­li­ha­va­yý­te­miz­le­yen­rüz­gâr­lar­da.­Deh­þet­li­düþ­man­la­ra kar­þý­ma­nev­ra­ha­lin­de­ki­bu­lut­la­rý­da.­Ýs­tan­bul'u­ü­þü­ten, lâ­le­le­ri­ni­mü­te­red­dit­ve­yap­rak­la­rý­ný­çe­kin­gen­hal­le­re so­kan­baþ­ka­þey­ler­ol­ma­lý.­Dost­ký­lý­ðý­na­bü­rün­müþ;­a­zý­lý if­fet,­i­man­ve­in­sa­ni­yet­düþ­man­la­rý­ný­Ýs­tan­bul­lu­la­rýn­ek­se­ri­si­fark­et­me­se­ler­de,­Ýs­tan­bul­ta­ri­hî­þahs-ý­ma­ne­vî­siy­le­ bu­ ka­ran­lýk­ ruh­lu­la­rý­ çok­tan­ tes­bit­ et­miþ­ ol­ma­lý. Hz.­ Ha­lid'e,­ A­ziz­ Mah­mud'a,­ Yah­ya­ E­fen­di­'ye,­ Süm­bül­E­fen­di­'ye,­Kaþ­ga­rî’ye­ve­sur­di­bin­de­med­fun­Sa­ha­bi­le­re­ vâ­ris,­ ta­kip­çi­ ve­ nö­bet­tar­ ol­duk­la­rý­ný­ id­di­a­ e­den­ler,­o­Ýs­lâm­ký­lýk­la­rý­na­bü­rün­müþ,­her­ke­se­rüþ­vet da­ðý­tan­ve­ef­kâr-ý­am­me­yi­mak­sa­dý­na­yü­rü­ten­le­rin­is­te­dik­le­ri­ gi­bi­ “cid­dî­ cid­dî­ dün­ya­yý­ ya­þa­ma­ya”­ mý­ ko­yul­du­lar?­ Çok­tan­dýr­ zi­kir,­ ev­rad,­ te­fek­kür,­ ir­þad­ ve teb­lið­le­ri­terk­et­tik­le­rin­den­do­la­yý­kalp­le­rin­de­mut­la­ka­ bir­ boþ­luk­ ha­sýl­ ol­muþ­tur.­On­lar­da­bu­boþ­lu­ðu dün­ya­sev­gi­siy­le­dol­dur­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Nö­bet­tar­lar­a­lýþ­­ ve­riþ­ve­eð­len­ce­ye­da­ðý­lýn­ca,­Ýs­tan­bul­is­ter­is­te­mez tit­re­ye­cek­tir.­Kor­ku­sun­dan­ü­þü­ye­cek­tir.­Ýs­tan­bul'un­ba­ha­rý­da­ge­ci­ke­cek­tir. Bel­ki­Ýs­tan­bul'u­se­ven­le­rin­du­â­sý­da­þu­ba­ha­rý­ge­cik­tir­miþ­o­la­bi­lir.­A­hir­za­man­deh­þe­ti­nin­ce­mi­yet­leþ­tir­di­ði “if­fet­siz­lik­ve­müs­teh­cen­lik”­be­lâ­sý­na­kar­þýn,­ha­va­la­rýn so­ðuk­ve­hat­ta­yað­mur­lu­geç­me­si­ne­du­â­e­den­o­ka­dar Ýs­tan­bul­hay­ra­ný­var­ki…­Doð­ru­su­se­ven­le­riy­le­nef­ret e­den­le­ri­nin­be­ra­ber­ce­e­tek­le­rin­den­tu­tup­çe­kiþ­tir­dik­le­ri­Ýs­tan­bul­ba­ha­rý­bu­se­ne­e­pey­ce­ge­cik­ti.­Ýs­tan­bul'u,­o­nu­in­þa­e­den­de­ðer­le­ri­ve­bu­þeh­rin­is­tik­ba­li­ni­dü­þü­nen­le­rin­bel­ki­de­yap­ma­la­rý­ge­re­ken­þey­ler­o­la­cak.­Se­fih­Ro­ma­i­le­Ýn­sa­ni­yet­per­ver­Os­man­lý­nýn­çar­pýþ­ma mey­da­ný­na­dö­nüþ­müþ­Ýs­tan­bul'da­ki­din­dar­la­rý­mý­zýn dün­ye­vî­leþ­me­be­lâ­sý­na­gi­rif­tar­ol­ma­la­rý­Ýs­tan­bul'u­ü­þüt­tü­ðü­gi­bi­bi­zi­de­ür­kü­tü­yor.­Ýn­san­lýk­Ýs­tan­bul'da­vah­þe­te­ga­lip­gel­me­dik­çe­Köln'de­ki­Ý­se­vî­ba­þa­rý­lar­mu­vak­kat o­lur.­Zi­ra­Ýn­sa­ni­ye­tin­Av­ru­pa'da­ki­de­tay­la­rý­ný­be­lir­le­ye­cek,­mut­lu­luk­sý­nýr­la­rý­ný­çi­ze­cek­ve­vah­þe­tin­bütün­ka­pý­la­rý­ný­ka­pa­ta­cak­a­tak,­yi­ne­Ýs­tan­bul'da­ki­ga­li­bi­yet­þar­tý­na­bað­la­ný­yor.­Ýs­tan­bul­ba­ha­rý­Köln­ba­ha­rý­ný­çok­da ar­ka­dan­ta­kip­et­me­me­li.

D

ASKERÝ o­lan­dan­a­rýn­ma,­de­mok­ra­tik­dü­ze­nin te­si­si­i­çin­dün­ya­da­kul­la­ný­lan­ta­bir­ma­lum,­“de­mi­li­ta­ri­zas­yon”.­ As­ke­rî­ve­sa­ye­tin­de­rin­ta­rih­sel­kök­le­rin­den mi­dir­bi­lin­mez­a­ma­biz­de­bu­na­kar­þý­lýk­ge­len bir­ke­li­me­yok­tur.­ Türk­si­ya­si­sis­te­mi­nin­21.­yüz­yý­lýn­ilk­çey­re­ðin­de­ya­þa­dý­ðý­en­bü­yük­de­ne­yim,­“de­mi­li­ta­ri­zas­yon”dur.­­Tür­ki­ye,­bu­ev­re­yi­ya­da­sü­re­ci, ken­di­u­su­lün­ce­ge­çi­ri­yor.­ Sert,­ça­týþ­ma­lý­bir­u­sul­bu.­ Bu­nun­ne­de­ni­i­se­as­ke­rî­ve­sa­ye­tin­de­rin­li­ði­ve bu­de­rin­li­ðin­de­mok­ra­tik­dö­nem­ler­de­da­hi­sis­te­mi­a­la­bil­di­ði­ne­ku­þat­ma­sý.­ Ço­ðu­ül­ke­de­“de­mi­li­ta­ri­zas­yon”,­dar­be­gi­ri­þim­le­ri­ya­da­cun­ta­lar­son­ra­sý­baþ­la­mýþ­týr.­Yu­na­nis­tan,­Ýs­pan­ya,­Por­te­kiz­ve­Ar­jan­tin,­cun­ta­son­ra­sý­na­da­ir­bil­dik­ö­nem­li­ör­nek­ler.­Rus­ya’da­ya­þa­nan­sü­reç­i­se­Yelt­sin’in­tank­ü­ze­ri­ne­çýk­ma­sýy­la,­ya­ni­bir­dar­be­gi­ri­þi­mi­son­ra­sý­hýz­lan­mýþ­tý.­ Bu­du­rum,­bu­ül­ke­ler­de­bir­ba­ký­ma­as­ke­rî­dö­nem­ve­son­ra­sý­a­ra­sý­na­bý­çak­la­a­çý­lan­sert­ya­rýk gi­bi­bir­hat­çek­miþ,­hu­ku­ki­yap­tý­rým­la­rý,­sor­gu­la­-

ma­la­rý­ko­lay­laþ­týr­mýþ­týr.­ Þüp­he­yok,­bu­sü­reç­ler,­ö­zel­lik­le­zih­ni­yet­ler­a­çý­sýn­dan,­ör­ne­ðin­dar­be­ci­as­ke­rin­ye­ri­ni­“le­ga­list”­as­ke­re­bý­rak­ma­sý­i­çin­on­lar­ca­yýl­ge­rek­tir­miþ­tir.­Yi­ne­de­bu­ör­nek­ler­de­as­ke­rî­di­renç­le­rin, i­niþ­çý­kýþ­la­rýn­da­ha­sý­nýr­lý­ol­du­ðu­söy­le­ne­bi­lir. Tür­ki­ye’nin­du­ru­mu­da­ha­fark­lý­ve­da­ha­zor...­

‘‘

Þimdi sinemanýn diliyle sadece Üstad’ýn hayatýný deðil, yakýn tarihi sorguluyoruz.

Biz,­“de­mi­li­ta­ri­zas­yon”­ham­le­si­ni­her­han­gi­bir ko­puþ­ya­þa­ma­dan­ya­pý­yo­ruz.­Bu­ham­le­yi­sis­te­min­i­çin­den,­sis­te­min­hu­ku­ki­ve­meþ­ru­im­kân­la­rýy­la,­sü­rek­li­lik­i­çin­de­ger­çek­leþ­tir­me­ye­ko­yul­duk.­Do­la­yý­sýy­la­ge­liþ­me­ler­tür­lü­ku­tup­laþ­ma­la­ra,­sert­ça­týþ­ma­la­ra,­as­ke­rî­çý­kýþ­ve­di­renç­le­re­yol aç­tý,­a­çý­yor.­

Tür­ki­ye’de­de­mi­li­ta­ri­zas­yon­sü­re­ci­nin­hem sü­rek­li­li­ði­hem­de­ça­týþ­ma­yý­ku­þa­tan­üç­a­ya­ðý bu­lu­nu­yor.­ Ýl­ki,­si­ya­si­ik­ti­da­rýn­ya­sa­ma­gü­cüy­le­ya­sal mev­zu­at­ta­te­miz­lik­yap­ma­sý,­as­ke­rî­ve­sa­ye­te­ze­min­ha­zýr­la­yan­un­sur­la­rý­dev­re­dý­þý­bý­rak­ma­gi­ri­þi­mi­dir.­ Ý­kin­ci­a­yak,­dü­ne­ve­bu­gü­ne­a­it­dar­be­gi­ri­þim­le­riy­le­il­gi­li­bir­yar­gý­sü­re­ci­dir.­ Ü­çün­cü­sü,­top­lum­sal­a­yak­týr.­ At­tý­ðý­her­si­ya­sal­a­dý­mýn­meþ­ru­i­ye­ti­ni­top­lum­da­a­ra­yan­as­ke­rî­o­to­ri­te­nin­si­ya­si­ro­lü,­bu­gün­top­lum­ta­ra­fýn­dan­gay­ri­meþ­ru­i­lan­e­dil­me­li ve­e­leþ­ti­riy­le­kar­þý­lan­ma­lý­dýr. Bu­ko­nu­lar­da­yol­a­lý­yo­ruz. Pe­ki­hep­si­bu­mu­dur? Her­de­mi­li­ta­ri­zas­yon­da­i­ki­he­def­var­dýr­ve­ol­ma­lý­dýr.­ Ýlk­he­def,­a­rýn­ma­dýr... Ý­kin­ci­he­def­i­se­ku­rum­sal­laþ­ma...­ A­rýn­ma­dan­ka­sýt,­as­ke­re­si­ya­si­ka­rar­sü­reç­le­ri i­çin­de­ya­da­a­sa­yiþ­a­la­ný­i­çin­de­yer­ve­ren­tüm un­sur­la­rýn­dev­re­dý­þý­bý­ra­kýl­ma­sý,­as­ke­rin­sis­tem

ü­ze­rin­de­ki­de­ne­ti­mi­ne­son­ve­ril­me­si­dir.­­Ku­rum­sal­laþ­ma­dan­ka­sýt­i­se­sis­te­min­as­ker­ü­ze­rin­de­il­ke­le­re­bað­lý,­key­fî­ol­ma­yan­ve­sü­rek­li­bir­de­ne­tim­ku­ra­bil­me­si­dir.­ Tür­ki­ye,­a­rýn­ma­ko­nu­sun­da­yol­a­lýr­ken,­hiç­bir­þe­kil­de­i­kin­ci­yö­nü,­ku­rum­sal­laþ­mýþ­de­ne­ti­mi­ih­mal­et­me­me­li­dir.­ Ör­nek­ve­re­lim.­ Ma­lum,­2003­yý­lýn­da­ya­pý­lan­ya­sal­de­ði­þik­lik­ler­as­ke­rî­mal­ve­har­ca­ma­la­rýn­Sa­yýþ­tay­ta­ra­fýn­dan­de­ne­ti­mi­ni­ön­gö­rü­yor­du.­An­cak­bu­de­ne­tim­an­cak­Mec­lis’in­ta­le­bi­ü­ze­ri­ne­ya­pý­la­cak­tý­ve u­su­lü­bir­yö­net­me­li­ðe­bað­lýy­dý.­Kes­tir­me­den söy­le­ne­cek­o­lur­sa,­yö­net­me­lik­çýk­ma­dan­de­ne­tim­baþ­la­ma­ya­cak­tý­ve­ni­te­kim­he­nüz­baþ­la­ma­dý,­a­ra­dan­6­yýl­geç­me­si­ne­rað­men...­ Ku­rum­sal­laþ­ma­ek­sik­li­ði,­böy­le­bir­boþ­luk­bý­ra­kýr­ar­dýn­da...­ Ge­rek­a­na­ya­sa,­ge­rek­ya­sa­lar,­ge­rek­uy­gu­la­ma­lar­dü­ze­yin­de­çok­u­zun­bir­yo­lu­muz­var... Ý­þin­he­nüz­ba­þýn­da­yýz...­ Ali Bayramoðlu / Yeni Þafak, 5.5.2011

Dünyanýn sayýlý tüketim toplumu BATI ka­pi­ta­list­med­ya­sý­bi­le­Tür­ki­ye’nin­gir­di­ði çýl­gýn­tü­ke­tim­sar­ma­lý­na­il­gi­siz­ka­la­ma­dý. New­York­Ti­mes­Ga­ze­te­si’nde­ya­yýn­la­nan bir­ma­ka­le­de­“kay­gý­sýz­ca­har­ca­yan,­sa­vur­gan Türk­ler”­ko­nu­e­dil­miþ­ti! Ka­pi­ta­liz­min­ü­re­tim­ev­re­si­ne­ye­ti­þe­me­yip geç­ka­lan­a­ma­kü­re­sel­leþ­me­ye­sü­rat­le­“tü­ke­te­rek”­da­hil­o­lan­Tür­ki­ye’nin­New­York­Ti­mes ta­ra­fýn­dan­e­leþ­ti­ril­me­si­ta­bii­ki­hay­li­i­ro­nik­ti. Kit­le­sel­tü­ke­tim­top­lu­mu­nun­öz­va­ta­nýn­dan ge­len­ma­ka­le­de,­Tür­ki­ye’den­dün­ya­nýn­sa­yý­lý borç­yi­yen,­ag­re­sif­tü­ke­ti­ci­ül­ke­si­gi­bi­söz­e­dil­miþ­ti... Ma­ka­le­de­sýrf­150­bin­do­lar­lýk­lüks­mar­ka­a­ra­ba­la­rý­al­mak­i­çin­4­ay­sý­ra­bek­le­me­ye­ra­zý bor­sa­cý­lar­dan,­SMS’le­kre­di­pa­zar­la­yan­ban­ka­lar­dan,­Ýs­tan­bul’da­100­dö­nüm­lük­a­ra­zi­le­re­bi­çi­len­du­dak­u­çuk­la­ta­cak­800­mil­yon­do­lar­lýk meb­lað­lar­dan­ve­tü­ke­tim­cen­ne­ti­ne­dö­nü­þen ül­ke­de­kre­di­ye­u­laþ­ma­nýn­o­la­ða­nüs­tü­ko­lay­lý­ðýn­dan­bah­se­di­li­yor­du. Tü­ke­ti­ci­ve­ih­ti­yaç­kre­di­le­ri­nin­bi­ze­tek­bir SMS­u­zak­lý­ðýn­da­ol­du­ðu­doð­ruy­du.

Ve­cep­te­le­fo­nu­na­ge­len­SMS’ler­bi­ze­“en­ya­kýn­ATM’ye­var­ma­nýz­ye­ter­li­‘ge­rek­li’­na­kit­si­zi bek­li­yor”­di­yor­du... Bu­nun­biz­de­far­kýn­day­dýk­ço­luk­ço­cuk­he­pi­mi­zin­te­le­fon­la­rý­na­em­ti­a­pi­ya­sa­la­rýn­da­yük­-

‘‘

Ücretler yerinden kýpýrdamazken tüketim ideolojisiyle çepeçevre sarýlmýþ toplumun har vurup harman savurduðu kredilerle “iç tüketimi” kýþkýrtarak “büyüyen” bir ülkeyiz.

se­len­so­ya­mý,­pa­muk­ka­ðý­dý­mý­al­mak­is­ter­si­niz­yok­sa­ban­ka­ma­tik­ten­tam­12­ay­va­de­li­þu ka­dar­bin­TL’mi­çe­ker­si­niz­di­ye­a­kýl­çe­li­ci­me­saj­lar­ge­li­yor­du.

Tür­ki­ye’yi­sý­ca­cýk­kre­di­de­ni­zi­boy­dan­bo­ya kap­lar­ken,­NYT’nin­bu­sa­vur­gan­lý­ða­i­ti­raz­yük­sel­tip­“aç­göz­lü­Türk­ler­borç­al­ma­ya­ve­har­ca­ma­ya­de­vam­e­di­yor­lar”­i­fa­de­si­ka­mu­o­yun­da “bu­ne­küs­tah­lýk”­di­ye­kýz­gýn­lýk­la­kar­þý­lan­mýþ­tý... A­ma­ger­çek­ti­ki­ta­sar­ru­fa­de­ðil­tü­ke­ti­me­teþ­vik­e­di­le­rek­ge­li­ri­nin­mis­liy­le­borç­la­nan­hak­lý­mýz­düy­na­nýn­en­çok­har­ca­yan­ül­ke­le­rin­den bi­riy­di... Ve­ma­ka­le­tü­ke­ti­ci­kre­di­le­rin­de­ki­ar­tý­þýn­bu yýl­GSYH’nin­yüz­de­8’i­ne­va­ra­ca­ðý­ke­ha­ne­tiy­le bi­ti­yor­du. Üc­ret­ler­ye­rin­den­ký­pýr­da­maz­ken­tü­ke­tim­i­de­o­lo­ji­siy­le­çe­pe­çev­re­sa­rýl­mýþ­top­lu­mun­har vu­rup­har­man­sa­vur­du­ðu­kre­di­ler­le­“iç­tü­ke­ti­mi”­kýþ­kýr­ta­rak­“bü­yü­yen”­bir­ül­key­dik. NYT’ye­kýz­mak­bir­ya­na,­tü­ke­ti­ci­pa­za­rý­mý­zýn­de­rin­li­ði­üç­ay­lýk­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðýn­dan­da gö­re­bi­lir­dik.­Ta­ri­hi­bir­re­kor­ký­rýl­mýþ­tý.­O­cak­Mart­2011­dö­ne­min­de­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­yüz­de 96­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak­24­mil­yar­595­mil­yon­do­la­ra­yük­sel­miþ­ti. Sa­de­ce­mart­a­yý­nýn­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­10­mil­ya­-

TAZÝYE Antalya temsilcimiz

Müþerref Aksoy'un eltisi, Hasan Aksoy'un yengesi ve Mümin Aksoy'un eþi

Ayþe Aksoy'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Antalya Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Seyfettin Yýldýz kardeþimizin dayýsý

KONFERANSA DÂVET Konu: Mutlu Aile Modeli Konuþmacý: Sebahattin Yaþar (Eðitimci Yazar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 14:00 Yer: Manisa Öðretmenevi Konferans Salonu

Mustafa Yýldýz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý

ra­yak­laþ­mýþ­tý­hal­bu­ki­2008’de­bir­yýl­lýk­ti­ca­ret a­çý­ðý­mýz­top­la­mý­63­mil­yar­do­lar­dý. Ya­ni­“it­hal­tü­ke­ti­me­da­ya­lý­bü­yü­me­mo­de­li­miz”­al­mýþ­ba­þý­ný­gi­di­yor­du. Ve­yur­du­mu­za­a­kan­sý­cak­pa­ra­ne­de­niy­le art­ma­yan­dö­viz­ku­ruy­la­u­cuz­it­hal­mal­lar­ül­ke­yi­dol­du­ru­yor­du. Ay­rý­ca­ta­ma­mý­na­ya­ký­ný­yüz­de­70­o­ra­nýn­da it­hal­gir­diy­le­ü­re­ti­len­sa­na­yi­ü­rün­le­ri­ne­da­ya­nan­ih­ra­ca­tý­mý­zýn­art­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­it­ha­la­týn art­ma­sý­ve­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­nýn­da­bü­yü­me­si­de­mek­ti. Di­ðer­ta­raf­tan­yi­ne­güç­lü­dýþ­kay­nak­a­ký­mý­nýn­fi­nans­sis­te­min­de­ya­rat­tý­ðý­kre­di­bol­lu­ðu­a­nýn­da­pa­zar­la­na­rak­tü­ke­tim­þah­la­ný­yor­du. So­nuç­o­la­rak­de­ðer­li­TL­ha­liy­le­u­cuz­dö­viz, a­man­gi­ri­þi­ak­sa­ma­sýn,­kaç­ma­sýn­de­di­ði­miz­sý­cak­pa­ra­nýn­kur­du­ðu­bü­yü­yen­e­ko­no­mi­miz bi­zi­tü­ke­tim­le­“kü­çük­A­me­ri­ka,”­a­ðýr­e­mek­sö­mü­rü­süy­le­“kü­çük­Çin”­ya­pý­ver­miþ­ti... Üs­te­lik­her­bir­te­pe­den­þi­þi­ri­len­ko­nut­ba­lon­la­rý­gök­yü­zü­ne­yük­se­li­yor­du... Nihal Kemaloðlu/ Akþam, 5.5.2011

T. C. SULTANBEYLÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/50 Esas. KARAR NO: 2011/211 Sultanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/03/2011 tarih 2011/50 Esas esas, 2011/211 karar sayýlý kararý ile, Sinop ili, Saraydüzü Ýlçesi, Akbelen, Cilt No: 96, Hane No: 36 BSN: 37, T.C. NO: 21812619358'de nüfusa kayýtlý Yýlmaz ve Pamuk'dan olma Kadýköy 05/07/1992 doðumlu davacý KERZÝBAN TABAKOÐLU'NUN, KERZÝBAN olan isminin ÝPTALÝ ile nüfusa ECRÝN olarak yazýlmasýna, karar verilmiþ olup ilan olunur. 19/04/2011 www.bik.gov.tr B: 30548

T. C. KARÞIYAKA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/1277 KARAR NO : 2011/360 Davalý : 1- SONGÜL YILMAZ Davacý : 2- MUSTAFA YILMAZ Mahkememizden verilen 06/04/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Davanýn kabulü ile ANKARA Ýli, BEYPAZARI Ýlçesi, ÜREÐÝL Köyü/mah. Cilt 76, hane 1 BSN: 50'de nüfusa kayýtlý, ALÝ ve HANÝFE'den olma, BEYPAZARI 13/12/1962 doðumlu davacý MUSTAFA YILMAZ ile ayný hanede BSN: 126'da nüfusa kayýtlý FEVZÝ ve FADIMA'dan olma SAÝMBEYLÝ 02/06/1976 doðumlu davalý SONGÜL YILMAZ'ýn T.M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Ortak çocuk 2007 doðumlu Özge'nin velayetinin davalý anneye verilmesine, 3- Taraflarýn ayný þehirde yaþamalarý halinde her ayýn 1. ve 3. hafta sonlarý Pazar ve dini bayramlarýn 2 günü saat 10:00-18:00 saatleri arasý, ayrý þehirde yaþamalarý halinde 1 Temmuz saat 10:00'dan 30 Temmuz saat 18:00 saatleri arasý davacý babanýn ortak çocuðu yanýna aldýrtmak sureti ile þahsi münasebet tesisine, 4- Ortak çocuk Özge için dava tarihinden baþlamak üzere aylýk 200 TL tedbir nafakasýnýn davacýdan alýnarak, davalýya verilmesine, hüküm kesinleþtikten sonra iþtirak nafakasý olarak devamýna, 5- Davacý kendisini vekil ile temsil ettirdiðinden 1.100,00 TL maktu avukatlýk ücretinin davalýdan alýnarak hazineye gelir kaydýna, 6- Davacý tarafýndan yapýlan 363,80 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak, davacýya verilmesine, Dair verilen karar Yargýtay yolu açýk olmak üzere davalý SONGÜL YILMAZa ilanen tebliði ile ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararý temyiz etmediði takdirde ilamýn kesinleþtirileceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28-29-31. Maddeleri gereðince ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 03/05/2011 www.bik.gov.tr B: 30653

KONFERANSA DÂVET Konu: Aile Ýçi Ýletiþim Konuþmacý: Sebahattin Yaþar (Eðitimci Yazar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:30 Yer: Murat Reis Camii Konferans Salonu Hatay/ÝZMÝR Not: Kitap satýþýmýz ve kermesimiz vardýr. Giriþ ücretsizdir. Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Ýrtibat Tel: (0506) 492 06 33 Orginazasyon: Yeni Asya Ýzmir Temsilciliði

Plastik Boru Hammadde Otomasyon Sistemi Makine ve Ekipman Alýmý için ihale ilaný Düzgünler Mak. San. ve Tic. Ltd. Þti. MEVLANA Kalkýnma Ajansý TR52-10-ÝKTÝSADÝ01 ÝKTÝSADÝ KALKINMA MALÝ DESTEK Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 3 no'lu Sok. No: 12 Selçuklu KONYA'da Plastik Boru Hammadde Otomasyon Sistemi için bir mal alýmý (U Tipi Helezon, Tüp Helezon, Elevatör, Silo, Bunker) Ýhalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale Dosyasý Konya 3. Organize San. Bölgesi 3 nolu Sok. No: 12 Selçuklu KONYA adresinden veya http://www.duzgunlermak.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26.05.2011 - 09:00 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; http://www.duzgunlermak.com.tr ve http://www.mevka.org.tr adreslerinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, 26.05.2011 tarihinde, saat 10:00'da ve Konya 3. Organize San. Bölgesi 3 nolu Sok. No: 12 Selçuklu/KONYA adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. www.bik.gov.tr B: 30645


Y

MAKALE

6 MAYIS 2011 CUMA

9

Bin Ladin öldü mü, öldürüldü mü, öldürüldüðü ilân mý edildi?

fersadoglu@yeniasya.com.tr

BD’de­ki­ Dün­ya­ Ti­ca­ret­ Mer­ke­zi­ o­lan Ý­kiz­Ku­le­ler’in,­U­sa­me­bin­La­din­ta­ra­fýn­dan­ yer­le­ bir­ e­dil­di­ði­ dün­ya­ya­ i­lân e­dil­miþ­ti. Oy­sa­her­kes­bi­lir­ki,­Af­ga­nis­tan’ýn­dað­la­rýn­da­ ya­þa­yan­ U­sa­me,­ on­lar­ca­ se­ne­ son­ra­sý­ný pla­yan­la­yan,­prag­ram­la­yan,­dün­ya­yý­bir­að­gi­bi­ sa­ran­ CI­A­ gi­bi­ bir­ dýþ­ is­tih­ba­rat,­ FBI­ gi­bi sað­lam­bir­iç­is­tih­ba­ra­ta,­704­mil­yar­do­lar­as­-

A

ke­rî­ büt­çe­ye,­ tek­ni­ðe,­ tek­no­lo­ji­ye­ sa­hip­ o­lan ABD’nin­ ku­le­le­ri­ni­ im­ha­ e­de­mez­di.­ Hem­ de sa­de­ce­i­ki­u­çak­la­ku­le­ler­yer­le­bir­e­di­le­mez­di. Da­ha­baþ­ka­bom­ba­yý­ðý­nak­la­rý­lâ­zým! E­vet,­ Ko­mü­nizm­ yý­kýl­mýþ­tý­ ve­ düþ­man­ be­lir­len­miþ­ti:­U­sa­me,­el-Ka­i­de. Bü­tün­ABD’li­ler­ve­Av­ru­pa­lý­lar­kor­ku­tul­du; ABD­bay­ra­ðý­ve­ön­cü­lü­ðü­et­ra­fýn­da­ke­net­leþ­ti. Af­ga­nis­tan­ ve­ I­rak­ (do­la­yý­sýy­la­ Or­ta­do­ðu) res­men,­ Pa­kis­tan­ gayr-i­ res­mî­ o­la­rak­ iþ­gal­ e­dil­di...­Ne­ti­ce­ma­lûm… Þim­di­ U­sa­me­ bin­ La­din­ öl­dü­rül­dü!­ Öl­dü­rül­dü­mü,­yok­sa­öl­dü­rül­dü­ðü­i­lân­mý­e­dil­di? Çün­kü­böy­le­bir­ö­cü­ye,­bir­kor­ku­lu­ða­ih­ti­ya­cý­var­dý­‘Ý­kin­ci­Ba­tý’nýn… Za­ma­ný­mý­zýn­si­ya­se­ti­fev­ka­lâ­de­gi­rift­ve­dý­þa­ba­ðým­lý­dýr.­Da­ha­ya­lýn­bir­ta­bir­le,­dec­ca­liz­min­gü­dü­mün­de.

Ý­dâ­rî­me­ka­niz­ma­lar­i­le­e­ði­tim­mü­es­se­se­le­ri, ma­a­le­sef­ din­siz­ fel­se­fî­ a­kým,­ ce­re­yan,­ sis­tem ve­ i­de­o­lo­ji­le­rin­ e­lin­de.­ Da­ha­ doð­ru­su­ dec­ca­liz­min­e­lin­de.­Ke­za,­i­lim,­tek­no­lo­ji­ve­kit­le­i­le­ti­þim­ve­ha­ber­leþ­me­va­sý­ta­la­rý­da...­Do­la­yý­sýy­la hem­ferd,­hem­a­i­le,­hem­de­ka­mu­o­yu­na­is­te­dik­le­ri­ si­ya­sî­ yö­nü­ ve­re­bi­li­yor­lar.­ Oy­sa­ Müs­lü­man­lar­Kur’ân’ýn,­Sün­net’in,­i­ma­nýn­ce­re­ya­nýn­da­ol­ma­lý… Ne­ ya­zýk­ ki,­ son­ bir­kaç­ yüz­ yýl­da­ ka­de­me ka­de­me­Ýs­lâ­mî­kül­tü­rü­müz,­e­ði­tim­ve­ter­bi­ye­miz­ze­de­len­miþ,­za­yýf­la­mýþ.­E­ði­tim­sis­te­mi­ve ka­nun­lar,­ hat­ta­ dev­let­ ya­pý­lan­ma­sý­ ve­ ti­câ­rî ha­ya­tý­mýz­ bi­le,­ Ba­tý­ kül­tü­rü­ne­ gö­re­ ya­pý­lan­mýþ.­ Si­ya­se­ti­miz­ bu­ ve­ ben­ze­ri­ se­bep­ler­den do­la­yý­dý­þa­ba­ðým­lý.­Do­la­yý­sýy­la: “Biz­ mü­te­har­rik-i­ biz­zat­ de­ði­liz,­ bil­va­sý­ta mü­te­har­ri­kiz.­Av­ru­pa­üf­lü­yor,­biz­bu­ra­da­oy­-

nu­yo­ruz.­O­ten­vim­i­le­ (u­yu­ta­rak) tel­kin­e­der, biz­ ken­di­miz­den­ ha­yal­ e­dip,­ a­sam­mâ­ne­ (sa­ðýr­ca­sý­na)­tah­ri­bi­miz­de­e­ser-i­tel­ki­ni­ic­râ­e­de­riz­ (tel­kin­ e­di­len­le­ri­ ye­ri­ne­ ge­ti­ri­riz).”­ (Sü­nû­hat,­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat,­s.­64) Bu­ teþ­hi­se­ gö­re,­ U­sa­me,­ bu­ plan­la­rýn­ bir par­ça­sýy­dý.­Ya­ni­bir­kur­gu,­bir­ö­cüy­dü.­O­nun iþ­le­ri­ni­hal­let­ti­ler.­Son­ra­yýl­lar­ca­o­nun­kor­ku­suy­la­kit­le­le­ri­ið­diþ­i­le­ma­ni­pu­le­et­ti­ler. Kim­bi­lir,­ U­sa­me­ bin­ La­din­ da­ha­ ön­ce­ öl­müþ­ ve­ya­ öl­dü­rül­müþ­tü.­ A­ma,­ a­çýk­lan­ma­dý. Zi­ra,­ o­ kor­ku­luk­ i­le­ Af­ga­nis­tan­ ve­ Pa­kis­tan’a yer­leþ­ti­ler­i­yi­ce. Þim­di­ iþ­le­ri­ni­ bi­tir­di­ler­ ve­ U­sa­me’nin­ ö­lü­mü­nü­i­lân­et­ti­ler. “De­ni­ze­a­týl­ma­sýn­dan!”­da­an­la­þýl­mý­yor­mu? Bu­ ne­ al­dat­ma­ca,­ o­ya­la­ma­ca-bo­ya­la­ma­ca­dýr…

Saldýrýlarýn mânâ ve mesajý haliluslu1951@hotmail.com

Güzel hizmetler ý­nýr­ta­ný­ma­yan­gü­zel­hiz­met­ler­her­ze­min­de­de­vam­et­mek­te­dir.­Eþ­ref-i­mah­lû­kat­ve­mu­ha­tab-ý­Ý­lâ­hî­o­lan­in­sa­nýn, bu­sýr­rýn­ve­va­zi­fe­nin­ik­ti­za­et­ti­ði­i­man ve­sev­gi­i­le­baþ­ka­la­rý­ný­ku­cak­la­ma­sý­ný­ve­ken­di­siy­le­bir­lik­te­bir­çok­la­rý­nýn­kur­tul­ma­sý­i­çin­ce­ve­lan,­fe­ve­ran­ve­de­ve­ran­et­me­si­nin­bir­nu­mu­ne­si­ni,­geç­ti­ði­miz­haf­ta­A­mik­O­va­sý’nda,­Be­len­Ge­çi­di’nde,­Ak­de­niz’in­uç­kör­fez­le­rin­de,­Ýs­ken­de­run’da­ve­An­tak­ya’da­mü­þa­he­de­et­tim­ve­müþ­te­re­ken­ay­ný­ha­va­yý­te­nef­füs­ve­te­fey­yüz­et­tik. Zi­ya­re­ti­mi­zin­ilk­du­rak­ye­ri­Ýs­ken­de­run­i­di. Ýs­ken­de­run­Ye­ni­As­ya­Vak­fý’nda­ka­la­ba­lýk­gü­zi­de­bir­can­dos­tu­top­lu­lu­ðu­na,­Kut­lu­Do­ðum Haf­ta­sý­mü­na­se­be­tiy­le­E­fen­di­mi­zin­(asm)­me­saj­la­rý­ný,­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý’ndan­tak­di­me ça­lýþ­týk.­Sa­ba­hýn­da­muh­te­rem­Bay­rak­ta­roð­lu ve­Fa­ruk­Bey­le­rin­kap­tan­lý­ðýn­da­ken­di­mi­zi­An­tak­ya’da­bul­duk.­Ýlk­ön­ce­ha­ným­lar­gru­bu­na yö­ne­lik­o­la­rak,­ders­ha­ne­le­rin­de­ “O­ku­ma­nýn­ö­ne­mi­ve­â­lem-i­Ýs­lâm“­ ko­nu­la­rý­ü­ze­rin­de­dur­duk­ve­su­al­le­ri­ne­ce­vap­lar­ver­dik.­Ak­þa­mýn­da i­se­yi­ne­Kut­lu­Do­ðum­Haf­ta­sý­mü­na­se­be­tiy­le Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­ma­ne­vî­þah­si­ye­tin­den­söz­e­de­rek,­dün­ya­ya­teþ­rif­le­ri­nin­in­san­lýk­â­le­mi­ve­biz­ler­i­çin­de­ðe­ri­bi­çil­me­yen­bir yük­sek­lik­te­ol­du­ðu­nu­sa­týr­lar­dan­gös­ter­me­ye ça­lýþ­týk.­Baþ­ta­Nu­red­din­Çað­lar­Bey­ol­mak­ü­ze­re­bü­tün­ehl-i­hiz­me­te­bin­ler­te­þek­kür­ler. Sa­ba­hýn­da­Dr.­Tay­yip­baþ­kan­lý­ðýn­da­Ýs­ken­de­run’a­ av­det­ et­tik.­ Fa­kat­ bu­ se­fer­ çok­ fark­lý. Bu­se­fer­ki­prog­ram­da,­bir­çok­din­ve­me­de­ni­ye­tin­kök­le­ri­nin­var­ol­du­ðu,­il­hak­ve­hü­vi­ye­ti­ni­ka­za­nan,­nü­fu­su­190­bi­ni­bu­lan­Ýs­ken­de­run­mer­ke­zin­de,­bü­tün­böl­ge­ye­hi­tap­e­de­cek bir­ hü­vi­yet­te­ o­lan­ Ye­ni­ As­ya­ Ki­ta­be­vi’nin­ ve tem­sil­ci­li­ði­nin­ a­çý­lý­þý­ var­ i­di.­ Çev­re­den­ ka­tý­lým­çok­renk­liy­di.­Ýl­çe­kay­ma­ka­mý­can­dos­tu­muz­A­li­Ýh­san­Su­Be­yin,­STK­tem­sil­ci­le­ri­nin ve­si­ya­si­le­rin­ka­týl­ma­la­rý­se­vin­di­ri­ciy­di.­ Tem­sil­ci­miz­ve­mü­te­þeb­bis­a­vu­kat­E­rol­Sa­rý Be­yin­gay­ret­le­riy­le­ha­ya­ta­ge­çen­bu­hiz­met­bi­ri­mi­her­ci­het­le­tak­di­re­þa­yan.­Bi­zim­de­dâ­vet­li ol­du­ðu­muz­bu­a­çý­lýþ­ta,­a­çýk­ha­va­da­dâ­vet­li­le­re ve­çev­re­den­sey­re­den­le­re­hi­tap­et­tik.­Ö­ze­tin­de de­dik­ki:­“Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat’ýn­ga­ye­si­va­tan sat­hý­ný­bir­mek­tep­ha­li­ne­ge­tir­mek­tir.­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat’ýn­kay­na­ðý­Ri­sâ­le-i­Nur’dur.­Ri­sâ­le-i Nur­da­Kur’ân-ý­Ha­kim’e­bað­lý­dýr.­Tem­sil­ci­li­ði­mi­zin,­E­fen­di­mi­zin­(asm)­kut­lu­do­ðu­mun­da­ve Hz.­Be­di­üz­za­man’ýn­ve­fa­tý­nýn­51’in­ci­se­ne-i dev­ri­ye­sin­de­a­çýl­ma­sý­hay­ra­a­lâ­met­tir.” Tür­ki­ye’nin­nü­fu­su­nun­üç­te­bi­ri­o­ku­yor. Tak­ri­ben­20­mil­yon­gen­ci­mi­ze­mad­dî­ve­ma­ne­vî­u­laþ­mak­mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz.­Be­di­üz­za­man’ýn “Vic­da­nýn­zi­ya­sý­ (ý­þý­ðý)­ u­lum-i­di­ni­ye (din­i­lim­le­ri),­ak­lýn­nu­ru­fü­nun-u­me­de­ni­ye­ (me­de­ni­yet fen­le­ri)”­tes­bi­ti­nin,­bu­e­ser­ler­le­genç­le­re­çok­ci­het­ve­yol­lar­la­in­ti­ka­li­lâ­zým­dýr.­Ay­rý­ca­ül­ke­mi­zin­be­ka­sý,­va­ta­ný­mý­zýn­bir­li­ði­bu­e­ser­le­rin­saç­tý­ðý­sev­gi,­kar­deþ­lik­ve­ça­ðý­ya­ka­la­mak­ha­ki­ka­tiy­le o­la­cak­týr.­7­mil­yar­lýk­dün­ya­a­i­le­si­nin­ve­200 dev­le­tin­bek­le­di­ði,­hu­zur-u­da­i­mî­dir.­Bun­la­rý­di­le­ge­ti­ren­ve­her­ke­si­mi­ku­cak­la­yan­e­ser­ler­dir. Tür­ki­ye’de­gün­lük,­haf­ta­lýk,­ay­lýk­1.500­ci­va­rýn­da­ga­ze­te­çýk­mak­ta­dýr.­270­ci­va­rýn­da­TV­ve bin­kü­sur­rad­yo­var­dý.­A­ca­ba­bu­ya­zý­lý-gör­sel ba­sýn,­va­ta­nýn­ve­mil­le­tin­ge­le­ce­ði­o­lan­bu genç­le­re­is­te­ni­le­ni­ve­re­bil­miþ­mi­dir?­90­bin der­nek,­10­bi­ni­aþ­kýn­va­kýf­bu­nun­ne­re­sin­de­ler?­Tür­ki­ye’nin­45­bi­ni­aþ­kýn­mez­ra­ve­köy­le­ri­ne­gi­dil­miþ­mi­dir?­73­mil­yon­luk­Tür­ki­ye’nin ne­re­sin­de­yiz?­Bu­i­ti­bar­la­Ye­ni­As­ya­ki­ta­be­vi gi­bi­nur­lu­ü­ni­te­ler,­neþ­ri­yat­ba­býn­da­çok­ö­nem­li­dir.­Ve­söz­le­ri­mi­müj­de­ler­le­nok­ta­la­dým. Ka­vak­lý­Kö­yü­nün­muh­ta­rý­Sn.­Se­dat­Ba­kýr Be­yin­him­me­tiy­le­dü­zen­le­nen,­yük­sek­ra­kým­lý ve­ta­ma­men­a­ðaç­lar­la­kap­lý­pik­nik­a­la­ný­na, muh­te­rem­Av.­E­rol­Bey­ve­ar­ka­daþ­la­rý,­bü­tün dâ­vet­li­le­ri­in­ti­kal­et­tir­di­ler.­Muh­te­rem­Ab­dul­lah­Ý­nan­lar,­muh­te­rem­Meh­met­Pe­ker­ler­ve muh­te­rem­Mus­ta­fa­Güz­men­ler,­muh­te­rem Ha­san­Ho­ca­lar,­muh­te­rem­Bes­ta­mi­Bey­le­re ka­dar­her­kes­o­ra­day­dý.­Yi­ne­o­ra­da­ne­fes­al­dýr­ma­dan­ve­u­mu­mî­pik­nik­ik­ram­la­rýn­dan­son­ra mik­ro­fo­nu­e­li­mi­ze­ver­di­ler.­40­da­ki­ka­yý­bu­lan hi­ta­be­miz­de­de,­“Dün­ya­ba­rý­þý,­â­lem-i­Ýs­lâm­ve Tür­ki­ye”­ü­ze­ri­ne­ha­ki­kat­le­ri­di­le­ge­tir­dik. E­me­ði­ge­çen­bü­tün­An­tak­ya­lý­ve­Ýs­ken­de­run­lu­gö­nül­dost­la­rý­na­ve­kýy­met­li­genç­kar­deþ­le­ri­me­ bin­ler­ te­þek­kür.­ Bu­ gü­zel­ hiz­met­ler,­ha­yýr­lý­ve­mü­ba­rek­ol­sun.

S

latif@yeniasya.com.tr

a­zi­ran'ýn­ 12'sin­de­ ya­pý­la­cak­ ge­nel­ se­çim­l er­ ön­c e­si­ ya­þa­nan­ sür­priz­ ge­l iþ­me­l er­ zin­c i­r i­n e­ ye­n i­ bir­ hal­k a­ da­h a ek­len­di.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan'ýn­mi­ting­kon­vo­yun­da­gö­rev­li­po­lis­es­kor­tu­na­Ýl­gaz­Da­ðý e­tek­le­rin­de­si­lâh­lý­sal­dý­rý­da­bu­lu­nul­du. Bu­kan­lý­sal­dý­rý­yý­he­nüz­üst­le­nen­ol­ma­dý.­ A­m a,­ sal­d ý­r ý­n ýn­ üst­l en­m e­s i­ bi­l e,­ bu men­fur­ ha­di­se­nin­ iç­yü­zü­nü­ ay­dýn­lat­ma­ya yet­mez. Sal­dý­rý­yý­ ya­pan­lar,­ en­ faz­la­ i­ha­le­nin­ ta­þe­ro­nu­o­la­bi­lir­ler. Ö­n em­l i­ o­l an,­ sal­d ý­r ý­ plâ­n ý­n ý­ kim­l e­r in yap­tý­ðý­ ve­ ni­haî­ mak­sat­la­rý­nýn­ ne­ ol­du­ðu­nun­ bi­l in­m e­s i­d ir.­ Bu­ ko­n u­d a,­ þim­d i­l ik tah­min­ler­ya­pý­lý­yor. Sal­d ý­r ý­n ýn­ fa­i l­l e­r i­ i­l e­ az­m et­t i­r i­c i­l e­r i­n in bu­lun­ma­sý,­el­bet­te­ki­il­gi­li­dev­let­bi­rim­le­ri­nin­va­zi­fe­si. Bu­ va­z i­f e,­ as­l a­ ih­m a­l e­ gel­m ez.­ Zi­r a, ben­z er­ sal­d ý­r ý­l a­r ýn­ o­l a­c a­ð ý­ yö­n ün­d e­ de cid­dî­u­ya­rý­lar­var. *­*­* Kuv­vet­li­tah­min­ve­ka­na­a­te­gö­re,­Kas­ta­-

H

mo­nu'da­ki­ sal­dý­rý­ bir­ göz­da­ðý­ ni­te­li­ðin­de o­lup­ þu­ me­sa­jý­ yan­sý­tý­yor:­ ­ "Sa­yýn­ Baþ­ba­kan!­A­ya­ðý­ný­denk­al!­Hiç­um­ma­dý­ðýn,­hiç tah­min­et­me­di­ðin­yer­de­se­ni­bi­le­vur­du­ra­bi­li­riz.­Zan­net­me­ki,­te­rör­teh­li­ke­si­sa­de­ce Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­Böl­ge­le­rin­de­var.­Ýþ­te bak,­ te­rör­ ve­ a­nar­þi­ye­ hiç­ bu­laþ­ma­mýþ,­ bu yön­d e­ hiç­ sâ­b ý­k a­s ý­ ol­m a­y an­ Kas­t a­m o­n u ta­raf­la­rýn­da­bi­le­te­rör­esti­re­bi­li­yo­ruz.­Me­sa­jý­mý­zý­dik­kat­al­maz­san,­ken­di­gü­ven­li­ðin gi­bi­se­çim­bi­le­risk­al­tý­na­gi­rer." Al­lah'tan­ki,­te­rö­rist­sal­dý­rý­la­rýn­halk­ta­ba­ný­yok.­Mut­lak­ek­se­ri­yet,­fa­il­le­re­de,­az­met­ti­ri­ci­le­re­de­lâ­net­yað­dý­rý­yor. Ta­bi­î,­bun­la­ra­lâ­net­yet­mez.­Ay­rý­ca,­ted­bir­li­ ve­ mu­te­yak­kýz­ dav­ra­nýl­ma­lý.­ Bu­ tür sal­dý­rý­la­rýn­ iç­ ve­ dýþ­ bað­lan­tý­la­rý­ mut­la­ka tes­bit­e­di­le­rek­ha­di­se­nin­ay­dýn­la­týl­ma­sý­ci­-

Ilgaz Daðý’ndan geçen virajlý otoyolda polis eskortuna yapýlan menfur saldýrýdan bir görüntü.

TARÝHTE BUGÜN

6 Mayýs 1938

Siroz teþhisinin ilân edilmesi C

umhurreisi M. Kemal'in beden saðlýðý 1937 yýlýnda bozulmaya baþlamýþtý. Hastalýðýnýn ne olduðu ise, ilk baþlarda bilinmiyordu. 22 Ocak 1938 günü M. Kemal'i muayene eden Dr. Nihat Reþat Belger, karaciðerden þüphelendi ve yaptýðý tetkiklerden sonra siroz teþhisini koydu. Ardýndan, 6 Mart 1938 günü bu kez beþ doktor Çankaya Köþkü'nde gelip bir konsültasyon yaptýlar ve onlar da siroz hastalýðý teþ hisinde birleþtiler. Ne var ki, Türk hekimlerine yine de tam itimad edilmedi ve o dönemde Baþbakan olan Celâl Bayar'ýn tav siyesiyle Fransa'dan uzman bir doktorun dâvet edilmesi cihetine gidildi. Türkiye'ye (toplam üç kez) davet edilen Paris Týp Fakültesi hekimlerinden Prof. Dr. Noel Fissenger, yaptýðý muayeneden sonra

he­ti­ne­gi­dil­me­li. Þa­yet,­yap­týk­la­rý­yan­la­rý­na­kâr­ka­lýr­sa,­iþ­tah­la­rý­ka­ba­ra­cak­ve­mü­ker­rer­sal­dý­rý­lar­i­çin­ye­ni­plân­lar­ya­pý­la­cak. Tür­k i­y e'de­ ik­t i­d a­r ýn­ el­ de­ð iþ­t ir­m e­s i, mut­la­ka­se­çim­ler­le­ta­hak­kuk­et­me­li.­Ne­ti­ce­ ne­ o­lur­sa­ ol­sun,­ san­dýk­tan­ çý­ka­na­ her­kes­say­gý­duy­ma­lý. Mem­le­ket­ i­da­re­si,­ de­mok­ra­tik­ ni­zam­ i­çin­de­ka­lý­na­rak­iþ­ler­lik­ka­zan­ma­lý. Baþ­ka­ tür­lü­ da­yat­ma­lar,­ hür­ri­yet­ ve­ de­mok­ra­si­düþ­man­lý­ðý­he­sa­bý­na­ge­çer. De­m ok­r a­t ik­ er­d em­ þu­n u­ ge­r ek­t i­r ir­ ki: Si­zin­ si­ya­se­ten­ ra­kip­ o­la­rak­ gör­dü­ðü­nüz, hat­ta­ yüz­ sek­sen­ de­re­ce­ zýt­ ve­ en­ bü­yük mu­a­rýz­di­ye­bel­le­di­ði­niz­bir­li­de­re­ve­ya­o­nun­ par­ti­si­ne­ yö­ne­lik­ o­la­rak­ þid­de­te­ baþ­vu­r ul­d u­ð un­d a­ ve­y a­ on­l a­r a­ her­h an­g i­ bir sal­dý­rý­da­bu­lu­nul­du­ðun­da,­siz­bu­nu­biz­zat ken­d i­n i­z e­ ya­p ýl­m ýþ­ bir­ mu­a ­m e­l e­ o­l a­r ak gö­rüp­þid­det­le­kar­þý­gel­me­niz­i­cap­e­der. A­le­nen­ ya­pý­lan­ bir­ kan­lý­ sal­dý­rý­ya­ rað­men,­tu­tup­or­ta­dan­ko­nuþ­mak,­ya­hut­te­kel­lüf­lü­te­vil­ci­he­ti­ne­git­mek,­ki­þi­nin­hu­kuk­ve­de­mok­ra­si­ye­o­lan­bað­lý­lýk­ta­cid­di­yet­ ve­ sa­mi­mi­yet­ten­ u­zak­ ol­du­ðu­nu­ gös­te­rir. El­ha­sýl:­ Kim­den­ ge­lir­se­ gel­sin­ ve­ ki­me kar­þý­ ya­pý­lýr­sa­ ya­pýl­sýn,­ her­ tür­lü­ yak­ma, yýk­ma­ ve­ sal­dý­rý­ ey­le­mi­ni­ pe­þi­nen­ tel'in­ e­der­k en,­ ay­n ý­ þe­k il­d e,­ hür­ ve­ de­m ok­r a­t ik ze­min­de­ ya­pý­lan­ si­ya­set­ ya­rý­þýn­da­ bü­tün par­ti­le­re­ba­þa­rý­lar­di­li­yo­ruz.

o da aynen diðer doktorlarýn teþhis ve tedâvi yöntemleriyle paralellik arz eden bir rapor sundu. (*) Bütün doktorlarý ortak tavsiyesi þuydu: Alkol ve si garayý mutlak þekilde býrakmalý, ayrýca perhiz yapmalý. (M. Kemal ise, bu tavsiyeleri pek kaale almadý; alkol almaya ve sigara içmeye devam etti.) Ne var ki, aylardýr devam eden rahatsýzlýk durumu halktan ve dünya kamuoyundan gizleniyordu. Fransýz doktorunun Ankara'ya gelmesi ise, hadiseyi gizlemesini adeta imkânsýz hale getirmiþti. Öyle ki, yabancý gazete ve dergilerde, M. Kemal'in çok aðýr ol duðu ve yakýnda öleceði yazýlýyor, hatta yerine kimin geçeceði üzerinde bile spekülasyonlar yapýlýyordu. Bu geliþmeler karþýsýnda, gerçeðin açýklanmasý kaçý nýlmaz olmuþtu. 6 Mayýs 1938 günü, ilk kez

GÜN GÜN TARÝH

yapýlan bir resmî açýklamay la, M. Kemal'in karaciðerinden rahatsýz olduðu ve kendisine siroz teþhisinin konulduðu ilân edildi. Buna raðmen, 19 Mayýs'ta yapýlan kutlamalara katýldý. Ayrýca, son seyahat olarak Adana'ya kadar gidip geldi. 26 Mayýs'ta ise, Ankara'dan ayrýlarak Ýstanbul'a geldi ve 1 Haziran'dan itibaren Savarona yatýnda kalmaya baþladý. Hastalýðýnýn ölümcül olduðunu anladý ve 5 Eylül'de meþhûr vasiyetnâmesini yazdý. Bugünlerden itibaren karaciðerin su toplamaya baþlamasý üzerine, ara ara karnýndan su boþaltma yöntemi uygulandý. 7 Eylül–7 Kasým tarihleri arasýnda, en az 6 litre, en çok 11 litre olmak üzere, karnýndan birkaç kez su alýnmasý cihetine gidildi ....................... (*) Can Dündar; Sarý Zeybek, s, 63–67

'Zina isnadý' tehlikesi De­ði­þik­ par­ti­le­re­ men­sup­ ba­zý­ po­li­ti­ka­cý­lar­la­ il­gi­li­ ol­du­ðu­ id­di­a­ e­di­len­ "skan­dal gö­r ün­t ü­l er"­ ve­ bu­ gö­r ün­t ü­l e­r e­ is­t i­n a­d en ya­pý­l an­ yo­r um­l ar,­ spe­kü­l as­y on­l ar,­ sa­t aþ­ma­lar,­ lâf­ so­kuþ­tur­ma­la­rý,­ he­le­ he­le­ a­ðýz da­laþ­la­rý­na­va­ran­dü­el­lo­lar,­ne­ya­zýk­ki­"si­ya­set­sa­na­tý"ný­a­ya­ða­dü­þü­rü­yor. Ay­ný­ min­vâl­ ü­ze­re­ ko­nu­þan­ ve­ bil­has­sa mey­dan­lar­da­ nu­tuk­ a­tan­ li­der­le­rin­ ra­kip­le­ri­ne­ "zi­na­ is­na­dý"nda­ bu­lun­ma­sý,­ ya­hut böy­l e­ bir­ gü­n a­h ýn­ iþ­l en­d i­ð i­n i­ i­m â­ yol­l u da­hi­ ol­sa­ dil­len­dir­me­ye­ ça­lýþ­ma­sý,­ doð­ru­su­ son­ de­re­ce­ yan­lýþ­ ve­ bir­ o­ ka­dar­ da­ ü­zü­cü­bir­du­rum. Zi­ra,­di­ni­miz­bu­tarz­da­bir­if­þa­at­hak­ký­ný­kim­se­ye­ver­mi­yor. Zi­na­ is­na­dý­na­ çok­ a­ðýr­ mü­ey­yi­de­ler­ ge­ti­ren­ Ýs­lâ­mi­yet,­ dört­ gör­gü­ þa­hi­din­ hiç­bir þüp­h e­y e­ ma­h al­ bý­r ak­m a­y a­c ak­ de­r e­c e­d e þa­hit­li­ðini­ þart­ ko­þar.­ Üs­te­lik,­ da­ha­ baþ­ka þart­lar­da­var. Bü­tün­ bun­la­rý­ bir­ ta­ra­fa­ bý­ra­kýp­ sa­de­ce ka­set­ler­de­ki­ gö­rün­tü­le­re­ da­ya­na­rak­ in­san­la­rý­zan­ve­töh­met­al­týn­da­bý­rak­mak,­di­nen ca­iz­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­in­san­te­mel­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri­a­çý­sýn­dan­da­doð­ru­de­ðil. Hem­u­nu­tul­ma­sýn­ki,­bu­gün­kü­tek­no­lo­ji­i­le­hiç­ol­ma­ya­cak­bir­gö­rün­tü­yü­da­hi­sa­hih­miþ­ gi­bi­ uy­dur­mak­ müm­kün­ ha­le­ gel­miþ­du­rum­da.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

Tesanüd imtihaný Ýç Anadolu’dan arayan haným okuyucumuza: Bi­zim­net­ve­be­lir­gin­öl­çü­le­ri­miz­var: 1-­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­ Nur­ hiz­me­ti­ yap­mak­la meþ­gul­ler­ve­sa­de­ce­bu­a­lan­da­gö­rev­li­ler.­On­lar­ to­puz­ tut­mu­yor­lar!­ Üs­tad­la­rý­nýn­ i­fa­de­siy­le on­lar­ “Ý­ki­ e­li­miz­ var;­ e­ðer­ yüz­ e­li­miz­ de­ ol­sa, an­cak­nu­ra­kâ­fi­ge­lir”­ 1 di­yor­lar!­Çün­kü­on­la­rýn­mah­þer­de­ki­a­na­so­rum­lu­luk­a­lan­la­rý­bu!­ Bu­sebep­le­Nur­Ta­le­be­le­ri­Nur­hiz­me­ti­ni­en ce­be­rut­dö­nem­de­bi­le­yap­mak­tan­ge­ri­dur­ma­mýþ­lar!­Ha­pis,­ö­lüm­ve­tür­lü­ce­za­lar­on­la­rý­hiç­bir za­man­yýl­dýr­ma­mýþ!­Hiç­bir­za­man-–oy­ver­dik­le­ri­par­ti­ik­ti­da­ra­gel­se­de,­gel­me­se­de—hiç­bir hü­kü­met­ten­hiç­bir­il­ti­fat­bek­le­me­miþ­ler­ve­al­ma­mýþ­lar!­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ sa­fi­ye­ti­ni­ hiç­bir­ u­lu­fe­i­le­kir­let­me­miþ­ler!­Nur­hiz­me­ti­ni­mad­dîma­ne­vî/dün­ye­vî-uh­re­vî­ hiç­bir­ men­fa­a­te­ â­let et­me­miþ­ler!­Bu­a­çý­dan­ne­dev­le­te,­ne­de­hiç­bir güç­mer­ke­zi­ne­hiç­bir­bi­çim­de­min­net­borç­la­rý ol­ma­mýþ!­Nur­ta­ri­hi­bu­na­þa­hit­tir.­ 2-­Nur­Ta­le­be­le­ri­A­sa-yý­Mu­sa’nýn­Dör­dün­cü Me­se­le­si­ni­çok­sýk­o­kur­lar­ve­çok­i­yi­bi­lir­ler.­Bu gün­ler­de­da­ha­sýk­o­ku­ma­lý­lar.­O­ra­da­Be­di­üz­za­man,­“Ö­mür­ser­ma­ye­si­pek­az­dýr;­lü­zum­lu­iþ­ler pek­çok­tur”­2 de­dik­ten­son­ra,­il­gi­a­la­ný­mý­za­gi­ren bir­bi­ri­i­çin­de­da­i­re­ler­den­bah­se­di­yor.­Di­yor­ki: “Her­in­sa­nýn­kalb­ve­mi­de­da­i­re­sin­den­ve­ce­set ve­ha­ne­da­i­re­sin­den,­ma­hal­le­ve­þe­hir­da­i­re­sin­den­ve­va­tan­ve­mem­le­ket­da­i­re­sin­den­ve­kü­re-i arz­ve­nev-î­be­þer­da­i­re­sin­den­tut,­tâ­zî­ha­yat­ve dün­ya­da­i­re­si­ne­ka­dar,­bir­bi­ri­i­çin­de­da­i­re­ler­var. Her­bir­da­i­re­de,­her­bir­in­sa­nýn­bir­ne­vî­va­zi­fe­si bu­lu­na­bi­lir.­Fa­kat­en­kü­çük­da­i­re­de­en­bü­yük ve­e­hem­mi­yet­li­ve­da­i­mi­va­zi­fe­var.­Ve­en­bü­yük­ dâ­i­re­de­ en­ kü­çük­ ve­ mu­vak­kat­ a­ra­ sý­ra va­zi­fe­bu­lu­na­bi­lir.”­3 De­va­mýn­da­en­kü­çük­da­i­re­nin­ kalp­ ve­ mi­de­ da­i­re­si­ bu­lun­du­ðu­nu­ ve bu­ra­da­ki­va­zi­fe­nin­da­i­mî­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­di­yor.­De­vam­la­di­yor­ki:­“Fa­kat­bü­yük­da­i­re­nin ca­zi­be­dar­lý­ðý­ci­he­tiy­le­kü­çük­da­i­re­de­ki­lü­zum­lu­ ve­ e­hem­mi­yet­li­ hiz­me­ti­ bý­rak­tý­rýp­ lü­zum­suz,­ma­la­ya­ni­ve­a­fa­kî­iþ­ler­le­meþ­gul­e­der.­Ser­ma­ye-i­ ha­ya­tý­ný­ boþ­ yer­de­ im­ha­ e­der.­ O­ kýy­met­tar­öm­rü­nü­kýy­met­siz­þey­ler­de­öl­dü­rür.”­4 Ýþ­te­Nur­Ta­le­be­le­ri­bun­dan­kor­ku­yor­lar­ve­tit­ri­yor­lar!­Çün­kü­lü­zum­suz­ve­ma­la­ya­ni­iþ­le­rin­çok ol­du­ðu­bü­yük­da­i­re­çok­ca­zi­be­dar!­ Bu­nun­la­be­ra­ber­Nur­Ta­le­be­le­ri­se­çim­dö­nem­le­rin­de­bu­ca­zi­be­dar­bü­yük­da­i­re­yi­ça­buk­at­la­týr­lar.­Bu­nun­ca­zi­be­si­ne­ta­ký­lýp­bo­ðul­maz­lar. Bu­nun­ca­zi­be­si­ne­ta­ký­lýp­bir­bi­ri­ni­it­ham­et­mez­ler,­te­sa­nü­dü­sars­maz­lar.­Çün­kü­bu­hem­gü­nah­týr;­bi­lir­ler.­Hem­de­kü­çük­da­i­re­de­va­zi­fe­bü­yük ve­ken­di­le­ri­ni­bek­li­yor;­bu­nu­da­bi­lir­ler.­ 3-­Nur­Ta­le­be­le­ri­te­sa­nü­dü­mu­ha­fa­za­ya­çok ö­nem­ve­rir­ler.­Çün­kü­Be­di­üz­za­man­bu­ko­nu­ü­ze­rin­de­a­de­ta­tit­ri­yor:­“Sa­kýn,­sa­kýn,­dün­ya­ce­re­yan­la­rý,­hu­su­san­si­ya­set­ce­re­yan­la­rý­ve­bil­has­sa ha­ri­ce­ba­kan­ce­re­yan­lar­si­zi­tef­ri­ka­ya­at­ma­sýn. Kar­þý­nýz­da­it­ti­hat­et­miþ­da­lâ­let­fýr­ka­la­rý­na­kar­þý pe­ri­þan­et­me­sin!­‘El­hub­bu­fil­lah­ve’l-buð­zu­fil­lah’ (Al­lah­i­çin­sev­mek­ve­Al­lah­i­çin­buðz­et­mek) düs­tur-u­Rah­mâ­nî­ye­ri­ne­ (el-i­ya­zü­bil­lâh)­‘Elhub­bu­fi’s-si­ya­se­ti­ve’l-buð­zu­li’s-si­ya­se­ti’­(Si­ya­set­i­çin­sev­mek,­si­ya­set­i­çin­buðz­et­mek)­ düs­tur-u­þey­ta­nî­hük­me­dip,­me­lek­gi­bi­bir­ha­ki­kat kar­de­þi­ne­ a­dâ­vet­ ve­ el­han­nâs­ gi­bi­ bir­ si­ya­set ar­ka­da­þý­na­mu­hab­bet­ve­ta­raf­tar­lýk­la­zul­mü­ne rý­za­ gös­te­rip­ ci­na­ye­ti­ne­ ma­nen­ þe­rik­ ey­le­me­sin.”­ 5 Ke­za­ Be­di­üz­za­man:­ “A­ziz­ kar­deþ­le­rim! Ev­vel­ â­hir­ tav­si­ye­miz,­ te­sa­nü­dü­nü­zü­ mu­ha­fa­za;­e­nâ­ni­yet,­ben­lik,­re­ka­bet­ten­ta­haf­fuz­ve­i­ti­dal-i­dem­ve­ih­ti­yat­týr”­6 bu­yu­ru­yor.­ Bu­ çað­rý­la­ra­ ku­lak­ ver­mek­ her­ Nur­ Ta­le­be­si­nin­boy­nu­nun­bor­cu­dur!­ 4-­Nur­Ta­le­be­le­ri,­her­me­se­le­le­ri­ni­meþ­ve­ret­le hal­le­der­ler.­Ý­çin­de­bu­lun­du­ðu­muz­se­çim­dö­ne­mi i­le­il­gi­li­o­la­rak­da­söz­ko­nu­su­meþ­ve­ret­ya­pýl­mýþ ve­bir­ka­rar­ve­ril­miþ­tir: (Söz­ko­nu­su­meþ­ve­ret, geç­ti­ði­miz­16­Ni­san­2011­gü­nü­Ýs­tan­bul’da­Ye­ni As­ya­bün­ye­sin­de­hi­lâf­sýz­on­sa­at­sü­rey­le­ya­pýl­mýþ­týr.­Ben­o­ra­day­dým.­O­ra­da­A­na­do­lu’nun bütün­þe­hir­le­rin­den­tem­sil­ci­ler­var­dý.­A­çýk­ve­net söy­lü­yo­rum:­Ben­o­ra­da­Ri­sâ­le-i­Nur’un­þahs-ý ma­ne­vî­si­ni­gör­düm!­O­ra­da­ko­nu­þan­ki­þi­ler­de­ðil; ko­nu­þan­ha­ki­kat­i­di!­Siz­le­rin­tem­sil­ci­le­ri­niz­o­ra­da me­se­le­le­ri­ni­öy­le­gü­zel­mü­za­ke­re­et­ti­ler­ki,­i­na­nýn,­böy­le­bir­se­çim­ön­ce­sin­de,­mar­ji­nal­den­u­zak,­kav­ga­cý­ve­tes­li­mi­yet­çi­ol­ma­yan/­ol­gun,­se­vi­ye­li,­say­gý­lý,­iç­ten,­sa­mi­mî,­bil­gi­do­lu,­mes­le­ði­ni­ve dâ­vâ­sý­ný­bi­len,­Ri­sâ­le-i­Nur’a­va­kýf,­hak­kýn­ha­tý­rý­ný­â­lî­tu­tan­he­ye­ti­on­sa­at­din­le­yin­ce,­i­na­nýn ben,—ken­di­a­dý­ma­söy­lü­yo­rum—böy­le­bir­ce­ma­a­tin­en­kü­çük­fer­di­ol­mak­tan­o­nur­duy­dum.) Bu­du­rum­da­bi­ze­meþ­ve­re­tin­al­dý­ðý­ka­ra­ra say­gý­lý­ol­mak­ve­her­ha­lü­kâr­da­te­sa­nü­dü­mü­zü­mu­ha­fa­za­et­mek­ka­lý­yor. DU Ey­ Rabb-i­ Ra­hîm!­ Bi­zi­ bi­ze­ kar­deþ­ kýl!­ Bi­zi bi­ze­mu­a­vin­kýl!­Bi­zi­bi­ze­mu­za­hir­kýl!­Ku­sur­la­rý­mýz­ ne­de­niy­le­ gü­cü­mü­zü,­ kuv­ve­ti­mi­zi,­ kud­re­ti­mi­zi,­ bir­li­ði­mi­zi,­ dir­li­ði­mi­zi­ çý­ka­rýp­ al­ma! Te­sa­nü­dü­mü­zü­sö­küp­al­ma!­Sev­gi­mi­zi­çý­ka­rýp at­ma!­Ak­lý­mý­zý­ba­þý­mýz­dan­al­ma!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 155. 2- Asa-yý Musa, s. 20. 3Asa-yý Musa, s. 20. 4- Asa-yý Musa, s. 20. 5Kastamonu Lâhikasý, s. 88, 6- Þuâlar, s. 277.


10

6 MAYIS 2011 CUMA

Y

KÜLTÜR SANAT

nesriyat@yeniasya.com.tr

ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN rifatokyay@hotmail.com

“Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet”

Evvelâ kendimiz abir kapýsýnda olduðumuzu unutmak, ancak fani dünyaya daha kuvvetli bir nazarla bakmaktan bizi alýkoyamaz... Zararý daima kâr ediyoruz diye yazýlý paketlerle bize sunulmuþ olduðundan hemen fark etmemiz mümkün olmayan bir durumdur bu... Kabri unutmak... Ahireti unutmak... Ve Allah’ýn emirlerini unutmak... Hafazanallah... Daima diri, daima taze ve itaat ve uyulmaya hazýr olacaðýmýz bir hakikat, ölüm hakikatý elbette ki hiçbir zaman unutulmamalýdýr. Bizlerin daima çok bildiðimiz cümlelerden olan: “Bu zaman cemaat zamanýdýr.” Bizler tarafýndan ezberden çýkarýlarak hayatýn içinde kullanýlabilmelidir. Þahsî, nefsî anlayýþ ve kavrayýþlarýn önüne ve ötelerine geçerek bir olmanýn beraber olmak oduðunu anlamamýz ve hayata geçirmemiz gerekmektedir. Cemaat fikir ve anlayýþlarýna parelel deðil de aykýrý düþünceler içerisinde olmak ancak kendimizin nakýsiyetini ve zararlarýmýzý ortaya koyar. Bizim dýþýmýzda kimsenin sahip olmadýðýna sahip olduðumuzu düþünmek, hiçbir zaman beraber olduðumuz ve tadat ettiðimiz hiçbir düþüncemizin ve fikrimizin önüne geçemez. Velev ki kendimizce en doðru ve kýymetli olsa bile... Þunu da kulaðýmýzýn küpesi olarak hiçbir yerde ve zamanda düþürmememiz ve kaybetmememiz gerekiyor ki: ‘’Ferdi þahýslarýn dehasý ne kadar harika da olsalar, cemaatin þahs-ý manevisinden gelen dehasýna karþý maðlûb düþebilir...’’ Birbirimizin himmet ve duâsýna her zaman muhtaç olduðumuzu, þefkat ve merhamet ihtiyacý içinde hissedebilmeli ve unutmamalýyýz. Ders arkadaþlýðý ve hizmette hademe olmak; mürþid ve üstadlýða daima tercih edilmelidir... Nefis ve þeytanýn, dessas münafýk zalimlere raðmen... ‘’Taksim-i mesai’’ sýrrýný ve dersini hayata geçirerek daima canlý tutmalýyýz. Aksini yapmamýz CenâbHakk’ýn ihsan ve merhametiyle omuzlarýmýza yüklenmiþ olan hizmet-i Kur’âniye ve imaniyeye sýrtýmýzý dönmek olur ki böyle bir vartadan Allah’a sýðýnýrýz. Herkesi yok sayýp, her iþi omuzlayacak kuru sýký babayiðitlerden olmaktan sakýnmalýyýz. Kudsi ve gayet ehemmiyetli ve ehl-i imana menfaatli hizmetlerimize ne kadar çok eller yardýma koþsa evvela bizler memnun olmalýyýz ve Rabbimize memnuniyet duâsýnda bulunmalýyýz. Sabit olan bu hizmet-i imaniye ve Kur’âniyemiz bu fani dünyanýn umuru ve geçici siyasî aldatmacalarýyla kendi elimiz ve dilimizle sarsýlmamalýdýr... Bize düþen vazifelere Risâle-i Nurun kudsî ve manevî dairesi içerisinde olarak kanaat edip þükretmeliyiz. Muhtaç olduðumuz hakikatlerin bu zamanda hiçbir fani kazanç ve makamla deðiþilmeyeceðini iyi bilmemiz gerekiyor. Kâinatta hiçbir þeye alet ve basamak olamayacak olan hakikatlara karþý lâkaydane bir tavýr ve þekille dünyanýn fani fikirlerini ve umurunu nefis ve þeytanýn ilkaatýyla karýþtýrmak, alet etmek sadece bize deðil, Ýslâm âlemine ve insaniyete de büyük bir zarar vermek olacaktýr... Eðer kendimizi ve bu hayatýn menfaatini düþünüyorsak bütün gücümüzle ve her türlü imkânýmýzla hizmete, iman ve Kur’ân hizmetine koþmalýyýz ve ölümü de baþýmýzda bir taç gibi unutmamalýyýz... Ýnsaf ve hamiyetle mütalâa niyetiyle...

K

alûmunuz, yine bir seçim yýlýndayýz. 12 Haziran 2011 Pazar günü yapýlacak genel seçimlere “beþ hafta” gibi kýsa bir süre kaldý. Siyasî partiler, milletvekilliði aday listelerini açýklamalarýyla birlikte seçim kampanyalarýný da baþlatmýþ oldular. Yeni Asya Neþriyat olarak biz de, bu seçimlerin ülkemize hayýrlar getirmesini Cenâb-ý Haktan diliyoruz! Gerek genel, gerekse yerel seçimlerde toplum örgütlenmelerinin takýnacaðý tavýr önem kazanýr. Ve partiler, toplumu oluþturan her grup gibi cemaatleri de seçimden seçime hatýrlar! Partinin yetkili görevlileri, cemaat önde gelenlerini aleni ya da gizli ziyaret ederek gönüllerini almýþ olur. Haddizatýnda ise bu ziyaretler de, buralarda dile getirilen istek ya da kanaatler de “karþýlýklý mesaj” gibidir. “Cemaat” kelimesi, “yekûn, toplam” mânâsýndaki “cem” kelimesinden türetilen bir kelime ve “topluluk” anlamýna gelmekte. Günümüzde özellikle dinî topluluklar bu “cemaat” kelimesiyle tanýmlanmakta: “A cemaati,” “B cemaati” gibi… Ülkemizdeki en kalabalýk ve etkili cemaatlerden birisi de, “Risale-i Nur okuyanlar”dan mülhem olarak “Nurcular” olarak tabir edilen dinî topluluk. “Nurcular,” ilkin, Ýkinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü gibi en üst düzeyde bir siyasetçi ve devlet adamýnýn diline pelesenk ettiði bir kelime olarak ünlendi. Sonrasýnda ise bir cemaat adý olarak yerleþti. Risale-i Nur okuyucularýnýn bir cemaat olduðunu ilk kez dile getiren ise, “zamanýn cemaat zamaný” olduðunu vurgulayan büyük Ýslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî oldu. “Nurcular”ýn açtýðý bu yoldan ilham alarak, “þeyh” ya da “hoca” belledikleri insanlarýn isimlerine izafeten cemaatleþme yolunu ihtiyar eden baþka dinî oluþumlar da kamuoyunda görünmeye baþladýlar. Tabiî ki cemaatlerin etkinlikleri arttýkça, daha baþtan onlarýn önünü kesmek için kanunlar, vs. ihdas eden, resmî ideoloji güdümündeki devlet de sürekli ya da zamanlý tedbirler alma ya ko yul du. Bu bað lam da “ih ti lâl ü rü nü” A NAP ve AKP’nin iktidar dönemlerinde birçok cemaat dünyevîleþtirilip “siyaset” alanýna çekilerek “kontrol altýna” alýndý. Bunun tezahürlerini, konuþulmasý gerekli durumlardaki suskunluklardan ve takiyyeci davranýþlardan az çok fark edebiliyoruz! Ýþte, deðerli gazeteci-yazar Kâzým Güleçyüz, medya grubumuzun baþý “Yeni Asya” gazetesinde yayýnlanan sekiz günlük “Toplumun Sosyal Bir Gerçeði: Cemaatler” baþlýklý dizi yazýsýnda “cemaatler”in serencamýný konu aldý. Yeni Asya Neþriyat olarak biz de bu çalýþmayý ivedilikle kitap olarak neþretme kararý aldýk. Neden ivedilikle? Çünkü farkýndalar ya da deðiller, ama cemaatler, dokunsan yýkýlacak hâle gelmiþ menhus zihniyetin bir þekilde payandasý hâline getirildiler. Bu “en büyük yanlýþ”tan dönülmemesi hâlinde, gerçek demokrasiye (iman-hayat-þeriat meseli) ulaþmak için daha çok zaman beklememiz ve emek sarf etmemiz gerekecek—Yine de Allah bilir. Bu yeni kitabýmýz Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet’in mümkün mertebe birçok kimseye ulaþtýrýlmasý, özellikle bu açýdan çok önemli. Çok sayýda alýmlar için cazip iskontolar yapýlacaðý þüphesizdir. Hemen harekete geçmenin zamaný! Yeni Asya Neþriyat olarak gündemimizde ayrýca ilk defa basýlmakta olan iki eserlerimiz de var: Gölgelerin Secdesi (Hasan Gü neþ) ve Kelimelerin Dili (Süleyman Kösmene) Önümüzdeki haftalarda bu kitaplarýn tanýtýmý ile karþýnýzda olacaðýz. Bir de hatýrlatmada bulunmak istiyoruz: Önümüzdeki Pazar günü, “Anneler Günü.” Bu babda, bilhassa genç yazarlarýmýzdan Saliha Ferþadoðlu’nun “Hz. Aiþe’nin Ýzinde” kitabýný öneriyoruz! Ezvac-ý Tahirat’tan Hz. Aiþe (ra), Allah’ýn tavsifiyle “mü’minlerin anneleri”nden önde geleni. Hanýmý olmakla müþerref olduðu Peygamber Efendimizden (asm) “en çok hadis rivayet eden tek haným Sahabi” olarak bize her þeyiyle örnek bir þahsiyet. Anneler Günü’müzü en iyi, onu anlatan bir kitapla daha deðerli kýlabiliriz her hâlde. Ne dersiniz?

M

Masakazu Akagi, Türkiye’nin sualtý zenginlerini görüntülemek üzere, sualtý modeli Ayano Fukuda ile Bodrum’a geldi. FOTOÐRAF: AA

Sualtý güzelliklerimiz Japonya’da tanýtýlacak ÜNLÜ SUALTI FOTOÐRAFÇISI VE TELEVÝZYON YAPIMCISI AKAGÝ: ‘’TÜRKÝYE’NÝN ÇOK GÜZEL SUALTI GÖRÜNTÜLERÝ VE TARÝHÎ ÖZELLÝKLERÝ VAR. ÜNLÜ sualtý fotoðrafçýsý ve televizyon yapýmcýsý Masakazu Akagi, Türkiye’nin sualtý zenginlerini görüntülemek üzere, sualtý modeli Ayano Fukuda ile Bodrum’a geldi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tanýtma Genel Müdürlüðü ile Bodrum ve Karya Kültür Sanat ve Tanýtma Vakfý (BOSAV) iþbirliðinde, Türkiye denizlerindeki sualtý zenginliklerinin tanýtýmý için çekim yapmak üzere Bodrum’a gelen Masakazu Akagi, Sualtý Arkeolojisi Enstitüsü’nde basýn toplantýsý düzenlendi. Akagi toplantýda, iki hafta boyunca Bodrum’dan Alanya’ya kadar olan sahil kesiminde sualtý

çekimleri yapacaðýný söyledi. Çekimlerde yeni bir teknoloji olan 3D sistemini kullanacaðýný belirten Akagi, þöyle konuþtu: ‘’Türkiye’de yaptýðým çekimleri, Japonya’da yayýn yapan televizyonlarda 3 program halinde yayýnlayacaðým. Çekimleri 3 boyutlu olarak yapacaðým. Türkiye’de daha önce de sualtý çekimleri yapmýþtým. Türkiye’nin çok güzel sualtý görüntüleri ve tarihî özellikleri var. Avrupa’dan Türkiye’ye ge len dal gýç lar bu gü zel lik ler den memnun oluyorlar. Ancak Japonlar Bodrum’u tanýmýyor. Burada yaptýðýmýz programlarla Bodrum’u ve Tür-

kiye’yi Japonya’da tanýtacaðýz.’’ BOSAV Baþkaný Tufan Turanlý da Masakazu Akagý’nin yapacaðý sualtý çekimlerinin Türkiye’nin tanýtýmýna büyük katký saðlayacaðýný söyledi. Japon ekibin çekimlere, 6 Mayýs’ta (bugün) Bodrum Yassý Ada açýklarýnda baþlayacaðýný belirten Turanlý, ‘’Çekimler, Japonya’nýn 3D yayýn yapan televizyon kanalýnda yayýnlanacak. Bunun yanýnda dörtyüzün üstünde gazete ve dergi yazýsý çýkarmýþ olan Akagi, televizyon programlarýnýn yanýnda sualtý zenginliklerimizle ilgili birçok haber hazýrlayacak’’ dedi. Bodrum / aa

Birinci Said dönemi Sultanahmet’te canlanýyor BARLA Platformu’nun Bediüzzaman ile ilgili olarak düzenlediði sergilerden dördüncüsü, Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesinde açýlacak. Risâle-i Nur Külliyatý Müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýndan Birinci Said bölümünü ele alan sergi yarýn Sultanahmet’te açýlýyor. Barla Platformu tarafýndan düzenlenen sergi, Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesinde 15 Mayýs’a kadar açýk kalacak. Sergide Birinci Said yýllarýna ait belgeler, hatýralar ve eþyalar teþhir edilecek. Bediüzzaman’ýn Birinci Said dönemi, doðumundan ve tahsil ha yatýndan baþlamak üzere, Ýstanbul’daki faaliyetlerini ve týmarhane, tevkifhane ve Divan-ý Harp macerasýný, Van’daki ilmî faaliyetlerini, Birinci Dünya Savaþýndaki kahramanlýklarýný ve esaret hayatýný, esaret dönüþü Ýstanbul’daki Darü’lHikmet âzâlýðýný, Ýngiliz iþgaline karþý mücadelesini, Ankara’daki temaslarýný, tekrar Van’a dönüþünü ve buradan sürgüne gönderiliþini içine alýyor ve Barla’da son buluyor. Bediüzzaman’ýn Barla hayatý ve daha sonraki yýllarý, bundan evvelki senelerde düzenlenen sergilerde ele alýnmýþtý. Kültür Sanat Servisi

ÝBB Þehir Tiyatrolarý Kukla Festivali’nde ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý, 6-7-8 Mayýs 2011 tarihlerinde gerçekleþecek olan 14. Uluslararasý Ýstanbul Kukla Festivali kapsamýnda, Surname 2010 ve çocuk oyunlarý Cambazhane ve Karagöz Balýkçý’yý sahneleyecek. Kültür Sanat Servisi

Ýlk konu ‘Merkez Efendi’ydi ‘ZEYTÝNBURNU’NUN Ebedi Sakinleri’ adlý söyleþi programýnýn ilki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleþtirildi. Tarih bilincinin oluþmasý ve toplumsal hafýzamýzda kaybolan geçmiþi canlandýrmanýn amaçlandýðý programýn ilk konusu, hayatý ve kiþiliðiyle gerçek adý Musa Muslihuddin olan Merkez Efendi oldu. Moderatörlüðünü EsSKADER Baþkaný Mehmet Nuri Yardým’ýn yaptýðý söyleþinin konuðu Zeytinburnu Eski Müftüsü Ragýp Güzel idi. Güzel, Zeytinburnu içerisinde bulunan birçok tarihî mezarlýðýn olduðu ve bu mezarlýklarda yatan çok önemli þahsiyetlerin bulunduðunu belirtti. Said Temur /Ýstanbul

Akþehir’de Hýdýrellez dün kutlandý AKÞEHÝR Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediði Hýdrellez Etkinlikleri, dün saat 15.00’te Akþehir Kent Ormaný’nda yapýldý. Bu yýl sekizincisi gerçekleþtirilen Hýdrellez faaliyetleri, Nimetullah Nahçivani Türbesi civarýnda gerçekleþtirildi. Faaliyette, yapýlan gölle ikramýnýn yaný sýra; bu yýlýn bereketli, saðlýklý ve bolluk içinde geçmesi için de duâ edildi. Kültür Sanat Servisi

TEBRÝK Muhterem arkadaþýmýz Ferhat Öðmen'in oðlu

Alper Özcan Öðmen ile Zeynep Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz.

Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Necmi Deniz ve Esma Hanýmefendinin

Muhammed Ali ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, saðlýklý ve uzun ömürler dileriz.

Antalya Yeni Asya Okuyucularý

7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Her türlü eðitim ve öðretimin toplu olarak yapýldýðý yer, mektep. - Okullarda ve diðer devlet dairelerinde genel temizlik iþlerini yapan görevli. 2. Yazýlmýþ ya da basýlmýþ yapraklarýn bir araya getirilmesinden oluþan, 49 sayfadan az olmayan ve bir ko nuyu belirli bir düzen içinde sunan eser. - Ýnce kenarlý ve sivri uçlu hafif ayakkabý. 3. Merkür gezegeninin diðer adý. - Varlýklarýn, tabiattaki görünüþlerinin kalem, fýrça gibi araçlarla kâðýt, bez vb. üzerinde yapýlan biçimleri. 4. Osmanlý Türkçe'sinde ay. Selenyum elementinin simgesi. 5. Eski bir siyasî partimizin kýsaltmasý. - Çiçek tozu, polen. - Ünlü bir eðitimcimiz Hüseyin ……Iþýk. 6. Parmaklarla hareket ettirilen piyano, org vb. çalgýlarda veya yazý ve hesap makinelerinde deðiþmez bir eksen çevresinde inip kalkabilen, istenilen iþe göre düzenlenmiþ bazý mekanizmalarý çalýþtýran kaldýraç kollarýnýn, tuþ sýralarýnýn bütünü. - Bayraðýmýzýn rengi. - Bedduâ. 7. Karakter, tip. - Ýnternet Protokolün kýsasý. - Bilye oynarken en arka atacaðýný göstermek için haykýrýlan terim. 8. Kimi yörelerimizde aða. - Parlak, pamuklu kumaþ. - Yabanî hayvanlarýn içinde yaþadýðý küçük maðara. 9. Çaðdaþ Helencede (n) sesinin söyleniþi. - Osmanlý Türkçesinde göz. 10. Baþþehri Baðdat olan devlet. - Bir sonuç elde etmek, herhangi bir þey ortaya koymak için güç harcayarak yapýlan faaliyet, çalýþma. - Demir yolunda yolcu ve yük taþýmakta kullanýlan, bir veya birkaç lokomotif tarafýndan çekilen vagonlar dizisi. YUKARIDAN AÞAÐIYA—1. Bir konuyu öðrenmek için okulda, bir öðretmenin yanýnda veya yazýlý þeyler üzerinde çalýþmak, öðrenim görmek. - Ortak bir doðrudan geçen iki yarýdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakýþmasý için yaptýðý dönmenin niceliði. 2. Kuruluþ amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düþünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluþ. 3. ABD'de BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI bir eyalet. - Ýri taneli bezelye. 4. Bir çokluk eki. - Televizyonun kýsasý. 5. Çemberin çevresini hesaplarken kullanýlan sabit sayý. 6. Birinin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 düþündüklerini veya uzakta geçen bir olayý hiçbir baðlantý olmadan 1 V A Z Ý F E Þ Ý N A S A algýlama. 7. Dünyamýzýn uydusu. - Kimyasal veya fiziksel durumu 2 A T O M Ý S Ý T E R Ý S deðiþiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katý madde. 8. Öðrencilere okul dýþýnda para ile ders veren ö- 3 Z A R A R E N A H Ý Y E zel kuruluþ. 9. Çocuklarýn oyunda iþaretledikleri yer, ebenin yeri, kale. 4 Ý B A R E K A M A Z O N - Ýlân yoluyla yapýlan duyurular. 10. Eðitici hikâye veya masal. - Ýngi- 5 Y E K A N A N A R A N A lizce your'un kýsaltýlmasý. 11. Geniþliði anlamýndaki kelime. - Her- 6 E K Ý N A Þ A H Ý N A S hangi bir enerji türünü baþka bir enerjiye dönüþtürmek, belli bir güç7 T E L Ý M Ý Y Ý K Ý R U ten yararlanarak bir iþi yapmak veya etki oluþturmak için çarklar, diþ8 A K A Þ A R Ý T A L A Þ liler ve çeþitli parçalardan oluþan düzenekler bütünü. 12. Öðrencile9 H A Þ A R E N A R A M A rin kazandýrýlmasý gereken kazanýmlarýn ne kadarýnýn kazanýlýp kaza10 A Y I N Ý T A P I N A K nýlmadýðýný anlamak için yapýlan ölçme.


Y

Cinsi

ALIÞ

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

1.5306 1.6582

DÖVÝZ SATIÞ

1.5380 1.6690

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5295 1.6506

1.5403 1.6790

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.7734 0.25153

1.7848 0.25415

1.7707 0.25135

1.7875 0.25473

1.6067 5.5221

1.6140 5.5948

1.6008 5.4393

1.6201 5.6787

0.30498 0.30740 2.2747 2.2907

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.30519 0.30669 2.2763 2.2873

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28921 0.29116 0.40936 0.41010

0.28901 0.29183 0.40629 0.41318

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5271

2.5253

100 JAPON YENÝ

1.8850

1.8780

1 DANÝMARKA KRONU

2.5403

2.5441

1.8975

1.9047

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5450 ÖNCEKÝ GÜN 1,5390

DÜN 2,2930 ÖNCEKÝ GÜN 2,2870

DÜN 74,55 ÖNCEKÝ GÜN 75,95

DÜN 503,77 ÖNCEKÝ GÜN 510,03

p

p

Akaryakýtý ucuzla TÜDEF BAÞKAN YARDIMCISI ÇETÝN, "AKARYAKIT FÝYATLARININ BÝR ÇIRPIDA 58 KURUÞ UCUZLAMASI MÜMKÜNDÜR. BUNUN ÝÇÝN TEK ÞART AKP HÜKÜMETÝNÝN YARGI KARARLARINA VE VERGÝ ADALETÝNE UYMASIDIR" DEDÝ.

Babacan: Bayilerin kârlarý Avrupa’nýn üzerinde

TZOB: Çiftçi kredi bataðýnda TÜRKÝYE Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, özel bankalar tarafýndan çiftçilerin aldýklarý kredileri geri ödeyemediði için topraklarýna el konduðunu söyledi. TZOB Baþkaný Þemsi Bayraktar, Tekirdað Ziraat Odasý’ný ziyaret etti. Burada yaptýðý açýklamada özel bankalar tarafýndan çiftçilerin aldýklarý kredileri geri ödeyemediði için topraklarýna el konduðunu belirten TZOB Baþkaný Bayraktar, “Trakya’da bazý çiftçilerin aldýklarý kredileri ödeyemediði için haciz yoluyla topraklarýna el konmuþ. bu banklarýn bir kýsmý da yabancý. Tarým kredi kooperatifleri 2,5 milyar lira kredi kullandýrýyor yetmiyor. 10 milyar lira para kullanýyor yine yetmiyor. Talebimiz þudur, çiftçimizin talebine yetecek þekilde kredi kullandýrmasýný talep ediyoruz. Çiftçiye verilen kredi 20 milyar lira olmasý lazým” diye konuþtu. Süt fiyatlarýnda deðinen Bayraktar, en kýsa sürede süte müdahale kurullarýnýn oluþturulmasý gerektiðini ifade ederek, “Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda sütte destekleme arttýrýlarak, süt tozu ithalatý önlenmeli. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnca Türkiye’nin deðiþik bölgelerinde süt müdahale kurullarý oluþturulacak. Üretici destek yerine süte fiyat istiyor” dedi. Tekirdað / cihan

GELÝR ÝDARESÝ GELÝR UZMANLARI VE YARDIMCILARI DERNEÐÝ Derneðimizin genel kurulu 21.05.2011 tarihinde saat 14.00'da Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkanlýðý Konferans Salonu/Caðaloðlu adresinde, yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde 29.05.2011 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Tüm üyelerimize duyurulur.

TüketÝCÝ Dernekleri Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Çetin: Akaryakýt fiyatlarýnýn bu denli yüksek olmasýnýn yegâne nedeni hükümetin dolaylý vergiler yolu ile halký, tüketiciyi soyma politikasýdýr.

TÜKETÝCÝ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Çetin, AKP hükümetinin yargý kararlarýna ve vergi adaletine uymasý halinde akaryakýt fiyatlarýnýn bir çýrpýda 58 kuruþ ucuzlamasýnýn mümkün olduðunu söyledi. Akaryakýt ürünlerine yeni yapýlan zamla birlikte 1 litre 95 oktan benzin’in 4 Lira 30 kuruþa çýktýðýný hatýrlatan Çetin, ‘’Daha önce beyan ettiðimiz gibi seçimlere kadar kalan sürede bir litre benzinin 4 lira 50 kuruþ olacaðý öngörülmektedir’’ dedi. Akaryakýt fiyatlarýnýn bu denli yüksek olmasýnýn yegane nedeninin hükümetin dolaylý vergiler yolu ile halký, tüketiciyi soyma politikasý olduðunu belirten Çetin, bugün 4 lira 30 kuruþa satýlan bir litre benzinin rafineri çýkýþ fiyatýnýn 1 lira 25 kuruþ olduðunu bildirdi. Bunun 1 lira 89 kuruþunun ÖTV, 66 kuruþunun KDV’den oluþtuðunu belirten Çetin, bayi ve daðýtýcý karýnýn 50 kuruþ, nakliye bedelinin 10 kuruþ olduðunu bildirdi. Çetin þunlarý kaydetti: ‘’Bir litre benzinin 2 lira 55 kuruþu vergidir ve gerek Maliye Bakaný gerekse de diðer yetkililer dünyada eþi benzeri olmayan yüksek vergilerin aþaðý çekilmesini düþünmediklerini ifade etmiþlerdir. Hesap ortadadýr dünyanýn en yüksek akaryakýtýnýn ülkemiz tüketicisinin kullanmasýnýn tek suçlusu AKP hükümetidir. AKP

hükümeti 2002 yýlýnda iktidar olduðunda koalisyon hükümetinde benzinin litresini 1 lira 55 kuruþtan aldý, 4 lira 30 kuruþa çýkarttý. Bu gerçeðe raðmen fiyat artýþlarýnda hükümetin suçu yoktur demek yalan söylemektir. Euro olarak Türkiye’de 1 litre benzin 1,91 euro, Yunanistan’da 1,58 euro, Danimarka’da 1,50 euro, Almanya, Ýngiltere, Fransa’da 1,40 euro, Bulgaristan’da 1, 09 euro, Çin, ABD, Rusya’da 1 euro’nun çok altýndadýr. Akaryakýt fiyatlarýnýn bir çýrpýda 58 kuruþ ucuzlamasý mümkündür. Bunun için tek þart AKP hükümetinin yargý kararlarýna ve vergi adaletine uymasýdýr. Bilindiði gibi TÜDEF’in akaryakýtta sabit ÖTV tutarýný 20 kuruþ artýran 2099/15200 sayýlý BKK iptali için açtýðý davada Danýþtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu artýþý haksýz bularak kararýn yürütmesini durdurdu. Hukuka saygýsý olan her iktidar gibi AKP hükümeti de yargý kararýna uysa benzinin litrede 24 kuruþ ucuzlamasý mümkündür. Dünyada demokrasi ile idare edilen ve edilmeyen hiçbir ülkede vergiden vergi almak gibi bir vergi politikasý yoktur. Türkiye’deki bu ‘ucube’ uygulamaya son verilmesi halinde yani ÖTV’den bir de KDV almaktan vazgeçse akaryakýt litrede 34 kuruþ daha ucuzlayacaktýr.’’ Çetin, tüketicilerin sandýkta hesap soracaðýný iddia etti. Ankara/aa

LPG, SÜRÜCÜLER IÇIN HEP ALTERNATIF BENZÝN fiyatlarýnýn yüksekliðinden þikayet eden sürücülerin, LPG’ye olan ilgisi hep sürüyor. Elit Mühendislik LPG Dönüþüm Sistemleri firmasý sahibi makine mühendisi Kemal Gürses, benzin ve LPG fiyatlarý arasýnda fiyat farký bulunduðunu, bunun da sürücüleri daha ucuz olan LPG’ye ve dolayýsýyla kendilerine yönlendirdiðini söyledi. Müþteri portföylerinde, aðýrlýklý olarak daha önce LPG kullananlarýn yer aldýðýný dile getiren Gürses, benzin fiyatlarýnda zaman zaman yaþanan artýþlarýn iþlerini artýrdýðýna iþaret ederek, þöyle konuþtu: ‘’Ancak biz zamlanan fiyatlardan ziyade, fiyatlar arasýndaki farka bakýyoruz, bizim için fark önemli. Benzin ve LPG fiyatlarý arasýndaki fark bizim iþlerimizi daha fazla etkiliyor. Farkýn açýk ara olmasý bize avantaj saðlýyor. Ancak akaryakýt fiyatlarýnýn artmasý, hem otomotiv sektörünü hemde LPG sektörünü etkileyecektir. Çünkü mevcut fiyatlara bakýldýðýnda LPG’li bile araç kullanmak biraz düþündürür hale geldi. Eskiden LPG’li araç kullanmak hiç düþündüren bir þey deðildi, ‘nasýl olsa az yakýyor gezelim’ diyorduk. Ancak fiyatlara bakýldýðýnda 1-2 yýl önceki benzin fiyatlarýna LPG alýr duruma geldik.’’ Çanakkale/aa

Konuþmacý: Ýslâm Yaþar Yer: Bozyazý Belediye Düðün Salonu Tarih: 6 Mayýs 2011 Cuma Saat: 20:00 Doðu Akdeniz Bölge Temsilcileri Toplantýsý Yer: Bozyazý Tarih: 8 Mayýs 2011 Pazar Saat: 09:00 Konuþmacý: Ýslâm Yaþar Yer: Tekeli Belediye Düðün Salonu Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:00 Geleneksel Piknik Yer: Tekeli Tarih: 8 Mayýs 2011 Pazar Organizasyon: Yeni Asya Bozyazý ve Tekeli Temsilciliði Ýrtibat Tekeli : 0535 272 93 53 Bozyazý: 0530 347 23 20

Birlikteliðimizi evlilikle noktalayacaðýmýz bu mutlu günümüzde aramýzda olmanýz bizi onurlandýracaktýr.

Balaban ve Temiz Aileleri Nikâh: 07 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 14:00 Osmanlý Parký Nikâh Salonu Alibeyköy Mah. Sevinç Cad. No: 2 Alibeyköy-Eyüp/ÝSTANBUL. Düðün: 07 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 19:00 Düzce Park Düðün Salonu Hükümet Konaðý karþýsý þehir meydaný-Düzce

T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/504 Es. Davacýlar tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnýn Mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; Yozgat ili, Boðazlýyan ilçesi, Eðlence mah/köy, cilt no: 25, hane no: 47, BSN: 26'da nüfusa kayýtlý Refik ile Zeytun oðlu 05/08/1980 Ankara doðumlu 42545023106 TC kimlik numaralý Abdulkadir Ýbiþ'in nüfusta kayýtlý olan Ýbiþ soyadýnýn DOÐAN olarak TASHÝHÝNE, karar verilmiþtir. M.K. 26. maddesi gereðince ilan olunur. 21/04/2011 www.bik.gov.tr B: 30429

EÐÝTÝM ETKÝNLÝKLERÝ DERNEÐÝ Derneðimizin feshini görüþmek üzere 21.05.2011 tarihinde saat 14.00'da Günal Yaprak Sok. No: 14/1 Bulgurlu/ÜSKÜDAR adresinde, yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde 28.05.2011 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.

DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, benzin zammýyla ilgili, ‘’Þu anda daðýtýcýlar ile bayilerin kârýný toplayýp baktýðýmýzda Avrupa’nýn çok ü ze rin de bir kâr haddi görüyoruz’’ dedi. Kanal A te le viz yo nun da ka týl dý ðý programda sorularý cevaplayan Babacan, benzine neden sürekli zam geldiði sorusu üzerine, Ortadoðu ve Kuzey Afrika’da yaþanan geliþmelerden sonra petrol fiyatlarýnýn tüm dünyada yükseldiðini ifade ederek, ‘’Son dö nem de ben zin fi ya tý motorin fiyatý artmayan bir ülke gösteremezsiniz’’ diye konuþtu. Akaryakýtta verginin oransal olmadýðýný söyleyen ‘’Biz akaryakýtta litre baþýna sabit bir vergi alýyoruz. Bu sabit vergiyi 2009’un sonunda ayarlamýþtýk, o vergi hiç deðiþmedi. Kuruþ olarak litrede sabit devam ediyor. Bu yýlýn sonuna kadar da orada herhangi bir deðiþiklik yap ma ya ca ðý mý zý i lan et tik’’ deðerlendirmesinde bulundu. Babacan, daðýtýcýlarýn kar marjýnýn arttýðýný gözlemlediðini, son 1-1.5 yýlda litre baþýna ettikleri kârýn aþaðý yukarý kuruþ olarak ikiye katladýðýný söyledi. Bunun dünya ortalamasýnýn ü zerinde olup olmadýðý yönünde ki bir so ru ya da Ba ba can, ‘’Avrupa’nýn da, dünyanýn da üzerinde. Þu anda daðýtýcýlar ile bayilerin kârýný toplayýp baktýðýmýzda Avrupa’nýn çok üzerinde bir kâr haddi görüyoruz’’ cevabýný verdi. Ankara/aa

Açlýk ve yoksulluk rakamlarýnda düþüþ

DÜÐÜNÜMÜZE DAVET Barbaros & Öznur

KONFERANSA DÂVET

11

p

MÜSÝAD 21. yaþýný kutladý MÜSTAKÝL Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD), 21. yaþýný, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun katýldýðý bir toplantý ile kutladý. Vali Mutlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, ülkede; sanayisi, üretimi, refahý güçlü olarak mutluluk içinde yaþamayý istediklerini, bunun yolunun da üretimden geçtiðini belirtti. Mutlu, ‘’Sizler ülkenin gerçek gücüsünüz, çünkü üreticisiniz. Üretenlerimize, iþ dünyamýza yürekten þükranlarýmýzý ifade ediyorum’’ dedi. MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan da konuþmasýnda, Kastamonu’da polis otosuna saldýrýyý lanetlediðini belirtti. Vardan, ‘’Huzur ve istikrarýmýzýn bozulmasýna yönelik olarak cereyan eden bu olaylarý kökünden lanetliyorum’’ dedi. Konuþmasýnda, MÜSÝAD’ýn sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Vardan, bu haftanýn trafik haftasý olduðunu hatýrlatarak, MÜSÝAD Otomotiv Sektör Kurulunun ‘’Ulusal Karayolu Güvenliði Eylem Planý Önerisi’’ konulu sektör raporu hazýrladýðýný söyledi. Toplantýda, 21. yýl pastasý kesildi. MÜSÝAD Otomotiv Sektör Kurulunun hazýrladýðý Otomotiv Sektör Raporunda, trafik kazalarýný azaltma yolunda ‘’Ulusal Karayolu Güvenliði Eylem Planý Önerisi’’ getirildi. Planýn 2011-2014’ün stratejik hedefleri, kaza sayýsýný azaltmak, kazalarýn þiddetini azaltmak, kazalarda ölenlerin sayýsýný yüzde 40 azaltmak olarak sýralanýyor. Eylem planýnýn uygulama alanlarý içinde, okullarýn çevresinde hýz sýnýrlarýnýn sýký bir þekilde uygulanmasý, deneyimli sürücü kursu öðretmenlerinin, sýnav görevlilerinin, EGM/Jandarma memurlarý ve KGM/yerel makamlarýn uzmanlarýnýn liselerde trafik ve güvenlik dersleri vermesinin saðlanmasý, bütün ülke için tek tip olan sürücü sýnavý için yeni standartlaþtýrýlmýþ teorik ve pratik sýnavlar oluþturulmasý ve uygulanmasý, aðýr taþýt kullanacak kiþiler için eðitim ve sýnav süresinin uzatýlmasý gibi öneriler bulunuyor. Ýstanbul/aa

3 MAYIS 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

6 MAYIS 2011 CUMA

p

HABERLER

EKONOMÝ

Et fiyatlarý, besiciliði destekleme projeleri ve hayvan ithalatý sonucu geçen yýlki seviyeye geriledi.

Et fiyatlarý geriledi ÜLKE genelinde artan et fiyatlarýnýn besiciliði destekleme projeleri ve hayvan ithalatý sonucu geçen yýl ki seviyeye gerilediði bildirildi. Eskiþehir Lokantacýlar Odasý Baþkaný Abdullah Karakuþ, canlý hayvan ve ‘’karkas et’’ ithalatýnýn yanýnda besiciliðe verilen ciddi destek gibi tedbirlerin Türkiye’de et fiyatlarýnýn normal seviyelere düþmesini ve kýrmýzý et piyasasýnda fiyatlarýn normal seviyelere gelmesini saðladýðýný kaydetti. Et fiyatlarýnýn yakýn zaman önce 35 liraya kadar çýktýðýný ifade eden Karakuþ, þunlarý bildirdi: ‘’Asgari ücretle çalýþan bir kiþi evine et alamaz hale gelmiþti. Vatandaþ 250 gram et alýyordu. Þimdi etin kilosu 20 lira, neredeyse yarý yarýya. Hal böyle olunca et satýþlarýnda adeta patlama oldu. Karkas et fiyatý 20-25 lira arasýnda satýlýrken þimdi 14 liraya kadar düþtü. Kýyma fiyatý 25 liraya kadar çýkmýþtý, þu an 15-18 lira arasýnda satýlýyor. Kuþbaþý et de 35 liradan 2024 liraya geriledi.’’ Sakatat fiyatlarýnda artýþ yaþandýðýný kaydeden Karakuþ, “Ciðerin kilosu, et fiyatýný geçti, 20

BELEDÝYE ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi Nisan ayýnda açlýk sýnýrýnýn 897,65 TL gerilediðini açýkladý. Bem-Bir-Sen AR-GE Birimi, 2011 yýlý Nisan ayý Asgari Gýda Harcamasý ve Asgari Geçim Haddi rakamlarýný açýklandý.Sendika’dan yapýlan açýklamada, Mart ayýnda kýsmi yükseliþe geçen rakamlar Nisan ayý ile birlikte düþüþ yaþadýðýný belirtilerken, Mart ayýna oranla açlýk rakamlarýnda 12,7, yoksulluk rakamlarýnda ise 134 liralýk bir düþüþ yaþandýðý ifade edildi. Mart ayýnda 4 kiþilik bir ailenin tüketmesi gereken zorunlu gýda harcamasý yani açlýk sýnýrý 910,71 lira olarak hesaplanýrken, Nisan ayýnda açlýk rakamlarýnda 12,7’lik bir düþüþ gerçekleþti ve 897,65 TL olarak kayýtlara geçti. Yine 4 kiþilik bir ailenin asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar yani yoksulluk sýnýrý Mart ayýnda 2.634,41 TL olarak gerçekleþirken, yoksullaþma Mart ayýnda 134 TL’lik bir gerileme kaydederek 2. 500,41 TL olarak gerçekleþti. Ankara / Recep Gören


12

Y

MAKALE

6 MAYIS 2011 ÇARÞAMBA

Bilgisayar ve tv, ailede birlikte zaman geçirme sürelerini azalttý KAYSERÝ MELÝKÞAH ÜNÝVERSÝTESÝ PSÝKOLOJÝ BÖLÜM BAÞKANI YRD. DOÇ. DR. HÜSEYÝN DOÐAN, ÖZELLÝKLE TELEFON, TELEVÝZYON, FACEBOOK VE MSN GÝBÝ ÝLETÝÞÝM ARAÇLARININ YAYGINLAÞMASIYLA EÞLERÝN VE ÇOCUKLARIN BÝRBÝRLERÝ ÝLE GEÇÝRDÝKLERÝ NÝTELÝKLÝ ZAMANIN AZALDIÐINI SÖYLEDÝ. KAYSERÝ Me­lik­þah­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Psi­ko­lo­ji­ Bö­lüm Baþ­ka­ný­Yrd.­Doç.­Dr.­Hü­se­yin­Do­ðan,­tek­no­lo­ji­nin­ ge­liþ­me­si­ i­le­ bir­lik­te,­ ö­zel­lik­le­ te­le­fon,­ te­le­viz­yon,­fa­ce­bo­ok­ve­msn­gi­bi­i­le­ti­þim­a­raç­la­rý­nýn yay­gýn­laþ­ma­sýy­la­ eþ­le­rin­ ve­ ço­cuk­la­rýn­ bir­bir­le­ri i­le­ge­çir­dik­le­ri­ni­te­lik­li­za­ma­nýn­a­zal­dý­ðý­ný­söy­le­di.­ Do­ðan,­ bu­nun­ a­i­le­ i­çi­ hu­zu­ru­nu­ kö­kün­den sars­tý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­ Me­lik­þah­Ü­ni­ver­si­te­si­Psi­ko­lo­ji­Bö­lüm­Baþ­ka­ný­Yrd.­Doç.­Dr.­Hü­se­yin­Do­ðan,­Kay­se­ri­gi­bi­bir il­de­bi­le­ge­çen­yýl­4­bin­500’e­ya­kýn­bo­þan­ma­dâ­vâ­sý­nýn­ a­çýl­dý­ðý­ný,­ ge­nel­ o­la­rak­ bir­ bo­þan­ma­ dâ­vâ­sý­nýn­6­ay­i­le­1­yýl­sür­dü­ðü­dü­þü­nül­dü­ðün­de­bu sü­reç­te­ pro­fes­yo­nel­ ki­þi­le­rin­ bu­ a­i­le­le­re­ ve­ ço­cuk­la­rý­na­ yar­dým­cý­ o­la­bi­le­cek­le­ri­ni­ be­lirt­ti.­ Do­ðan,­Av­ru­pa­ve­A­me­ri­ka’da­bo­þan­ma­dâ­vâ­sý­i­çin baþ­vu­ran­ çift­le­rin­ ön­ce­lik­le­ en­ az­ 7–8­ se­ans­lýk bir­ a­i­le­ da­nýþ­man­lý­ðý­ yar­dý­mý­ al­ma­la­rý­ i­çin­ pro­fes­yo­nel­ ki­þi­le­re­ yön­len­di­ril­dik­ten­ son­ra­ bo­þan­ma­sü­re­ci­nin­iþ­le­til­di­ði­ni­be­lirt­ti.­ Hem­ev­li­lik­ön­ce­si,­hem­ev­li­lik­sü­re­ci­hem­de­bo­þan­ma­sü­re­cin­de­mut­la­ka­a­i­le­e­ði­ti­mi­ve­da­nýþ­man­lýk hiz­met­le­ri­nin­sür­dü­rül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­an­lat­tý.­Yrd. Doç.­Dr.­Hü­se­yin­Do­ðan,­dev­le­tin­bu­a­lan­da­cid­dî­po­li­ti­ka­lar­ge­liþ­tir­mez­se­i­ler­de­top­lum­sal­tram­va­la­rýn­da­ha­da­ar­ta­bi­le­ce­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Kayseri / cihan

TEKNO LO JÝ AiL E HU ZU RU NU BOZ DU

ESTETÝK ve­ Plastik­ Cerrahi­ Uzmaný­ Op.­ Dr.­ Eser Aydoðdu,­ ilginç­ estetik­ ameliyat­ grubu­ olan­ hastalarý hakkýnda­bilgi­verirken,­son­zamanlarda­artan­bir­þekilde­ ameliyat­ olan­ ve­ kendisine­ ilginç­ gelen­ grubun; ikiz­hastalarýna­yaptýðý­estetik­iþlemler­olduðunu­söyledi.­ Dr.­ Aydoðdu,­ özellikle­ tek­ yumurta­ ikizlerinde zamana­ baðlý­ geliþen­ deðiþiklikler­ kiþileri­ estetik ameliyata­ yöneltmekte­ olduðunu­ ifade­ ederek,­ saç ekimiyle­ilgili­bir­örnek­verdi:­“Ýkiz­erkek­kardeþlerden bir­ tanesinin­ saçý­ dökülmüþtü­ ve­ diðerinde­ dökülme olmamýþtý.­ Ve­ ikiz­ kardeþinin­ saçýyla­ ayný­ görüntüde olmasý­ için­ talepte­ bulundu­ ve­ saç­ ekimi­ gerçekleþtirdik”­diye­konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

BÝREYSELLEÞMENÝN ve teknolojinin özellikle telefon, televizyon ve facebook, msn gibi iletiþim araçlarýnýn yaygýnlaþmasý ile eþlerin ve çocuklarýn birbirleri ile geçirdikleri nitelikli zamanýn azaldýðýný, bunlarýn ise aile içi huzuru kökünden sarstýðýný dile getirdi. Doðan, þu bilgileri verdi: “Karý-koca boþanýrken sadece yaþadýklarý evi terk etmiyorlar. O evi birbirlerinin ve çocuklarýnýn baþýna yýkarak bir enkaz haline getirerek terk ediyorlar. Her evliliði kurtarmanýn bir yolu vardýr. Yeter ki insanlar bunu sýrf ‘denedik olmadý’ demek için deðil, gerçekten alanýnda uzman kiþilerden yardým alarak bunu denesinler. Farkýný mutlaka göreceklerdir.” Hüseyin Doðan, en kötü ailenin boþanmýþ aileden daha iyi olacaðýný ancak bazen boþanmalarýn da kaçýnýlmaz olduðu durumlarýn olabileceðini bu durumda ise bireylerin bundan sonraki hayatlarýný nasýl sürdürebilecekleri ve çocuklarýna en az zararý verecek þekilde nasýl boþanabilecekleri konusunda yardým almalarý gerektiðini söyledi.

Hamilelik 'gingivitisi’ne dikkat etmek gerekiyor

Diyetlerin meydana getirdiði enerji kaybýný unutmayýn KIÞIN a­lý­nan­ faz­la­ ki­lo­lar­dan­ kur­tul­mak­ i­çin ya­pý­lan­kon­trol­süz­di­yet­ler,­ki­þi­nin­e­ner­ji­si­ni­a­zal­tý­yor.­ Yor­gun­luk­ his­si,­ hal­siz­lik­ gi­bi­ sý­kýn­tý­lar­la­ or­ta­ya­ çý­kan­ e­ner­ji­ kay­bý­ i­çin­ uz­man­lar, mey­ve­su­yu­tü­ke­til­me­si­ni­ö­ne­ri­yor. Yaz­ ay­la­rý­nýn­ gel­me­siy­le­ baþ­la­nan­ di­yet­ler, e­ðer­dik­kat­e­dil­mez­se­gün­lük­ha­ya­tý­zor­laþ­tý­ra­bi­li­yor.­ Mut­la­ka­ bir­ uz­ma­na­ da­ný­þý­la­rak­ ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­za­yýf­la­ma­di­yet­le­rin­de­en­ö­nem­li prob­lem­ler­den­ bi­ri­ de­ ya­þa­nan­ e­ner­ji­ kay­bý. Vü­cu­da­e­ner­ji­ve­ren­þe­ker,­kar­bon­hid­rat,­pro­-

te­in­gi­bi­be­sin­mad­de­le­ri­nin­sý­nýr­lý­tü­ke­ti­mi­in­san­la­rý­ ya­vaþ­la­ta­rak,­ hal­siz­lik­ ve­ yor­gun­lu­ða sebep­ o­lu­yor.­ Ko­nuy­la­ il­gi­li­ ö­nem­li­ u­ya­rý­lar­da bu­lu­nan­ Er­ci­yes­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Sað­lýk­ Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­Bes­len­me­ve­Di­ye­te­tik­Bö­lüm­Baþ­ka­ný­ Prof.­ Dr.­ Ne­ri­man­ Ý­nanç,­ bi­linç­siz­ ya­pý­lan di­yet­le­rin­ bir­çok­ sað­lýk­ prob­le­mi­ni­ de­ be­ra­be­rin­de­ge­ti­re­ce­ði­ne­dik­kat­çe­ke­rek,­ki­lo­ver­mek is­te­yen­ki­þi­le­rin,­vü­cu­dun­ya­þa­dý­ðý­sý­vý­kay­bý­na ve­bu­nun­mey­da­na­ge­ti­re­bi­le­ce­ði­ha­sar­la­ra­ye­te­rin­ce­dik­kat­et­me­dik­le­ri­ni­vur­gu­lu­yor.­

MEYVE SULARI TOKLUK HÝSSÝNÝ ARTTIRIYOR DÝYET programlarýnýn vücuttaki metabolizma artýklarýnýn atýlabilmesi için yeterli miktarda sývý saðlamasý gerektiðine dikkat çeken Prof. Dr. Ýnanç, “Özellikle zayýflama diyetlerinde vücudun fazla sývý kaybettiði ilk haftalarda diyete eklenen meyve sularý sývý dengesini korumak için oldukça iyi bir seçenektir. Meyve sularý vücuda kaybettiði sývýyý geri kazandýrdýðý gibi, hücrelerin yaþamsal faaliyetlerini ve vücut fonksiyonlarýnýn yerine getirilmesine katký saðlamaktadýr. Diyet tedavisinde yemek öncesi ve yemekle beraber alýnan sývýlar mide dolgunluðunu ve dolayýsýyla tokluk hissini de arttýrýr” diyor.

Çocuklarda orta kulak iltihabý baharla birlikte artýyor NASIL ANLAÞILIR? “Çocuk sürekli kulaklarýný çekiþtiriyor ve kaþýyorsa; huzursuzluðu varsa, bunlarýn yanýnda iþtah azalmasý ve uykusunda düzensizlik gözleniyorsa, iþitme güçlüðü, kulak akýntýsý ve ateþi varsa, orta kulak iltihabýndan þüphelenilmesi gerekir. Ýltihabýn uzun süre kalmasý durumunda çocuklarda denge bozukluklarý, sýk sýk düþme, sakarlýk, yürümede ve konuþmada gecikme ortaya çýkabilir. Enfeksiyonun iç kulaða yapacaðý etkilerle, baþ dönmesi ve kulak çýnlamasý da oluþabilir.”

Piller çöpe gitmesin ZAMBAK Ya­yýn­Gru­bu­i­le­Ta­þý­na­bi­lir Pil­Ü­re­ti­ci­le­ri­ve­Ýt­ha­lat­çý­la­rý­Der­ne­ði ta­ra­fýn­dan,­ a­týk­ pil­ top­la­ma­ kam­pan­ya­sý­ dü­zen­len­di.­ Yaz­ bo­yun­ca­ de­vam e­de­cek­ kam­pan­ya,­ Zam­bak­ yaz­ ta­ti­li ki­tap­ set­le­rin­de­ du­yu­ru­la­cak­ ve­ öð­ren­ci­le­re­a­týk­pil­top­la­ma­ku­tu­la­rý­ve­ri­le­cek.­ ‘Do­ða­nýn­pi­li­bit­me­sin’­ slo­ga­nýy­la­ baþ­la­tý­lan­ kam­pan­ya­ bo­yun­ca, ço­cuk­la­ra­çev­re­du­yar­lý­lý­ðý­ka­zan­dý­rýl­ma­s ý­ he­d ef­l e­n i­y or.­ Zam­b ak­ Ya­y ýn Gu­ru­bu­ Ku­rum­sal­ Ý­le­ti­þim­ Mü­dü­rü Se­l a­h at­t in­ ÖZ­Þ EN,­ do­l an­ ku­t u­l ar top­lan­dýk­tan­son­ra­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de 600­ ba­yi­si­ bu­lu­nan­ Zam­bak­ ba­yi­le­ri­ne­ve­ya­www.tap.org.tr­ad­re­sin­de­bu­lu­nan­top­la­ma­mer­ke­zi­le­ri­ne­u­laþ­tý­ra­bi­le­cek.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Çörekotu yaðý þifa vesilesi Anaokuluna ve kreþe giden, anne ve babasý sigara içen ve bu nedenle pasif içici durumunda olan çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarý daha fazla görülür.

ORTA ku­lak­ il­ti­ha­bý,­ ö­zel­lik­le­ ço­cuk­luk ça­ðýn­da­ en­ sýk­ rast­la­nan­ üst­ so­lu­num yo­lu­ en­fek­si­yon­la­rýn­dan­ bi­ri.­ Ýs­ta­tis­tik­ler,­üç­ya­þý­na­ka­dar­o­lan­ço­cuk­la­rýn­üç­te i­ki­si­nin­en­az­bir­kez­or­ta­ku­lak­il­ti­ha­bý ge­çir­di­ði­ni­ gös­te­ri­yor.­ Ö­zel­lik­le­ ba­har ay­la­rýn­da­ar­tan­or­ta­ku­lak­il­ti­ha­bý,­te­da­vi­e­dil­me­di­ði­ve­u­zun­sür­dü­ðü­tak­dir­de i­þit­me­ ka­yýp­la­rý­na­ va­ran­ cid­dî­ so­nuç­lar do­ðu­ra­bi­li­yor.­ A­na­do­lu­ Sað­lýk­ Mer­ke­zi Ku­lak­ Bu­run­ Bo­ðaz­ Uz­ma­ný­ Prof.­ Dr.

Ser­taç­Ye­ti­þer,­e­ðer­bir­ço­cuk,­ilk­al­tý­ay­da­or­ta­ku­lak­il­ti­ha­bý­ge­çir­diy­se,­a­i­le­nin son­ra­ki­dö­nem­ler­de­da­ha­dik­kat­li­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­lü­yor.­Prof.­Dr.­Ye­ti­þer þöy­le­de­vam­e­di­yor:­“Ço­cuk­lar­da­ki­ös­ta­ki­bo­ru­su­nun­ký­sa­ol­ma­sý­ve­i­yi­ça­lýþ­ma­ma­sý­ne­de­niy­le­ge­niz­de­ki­mik­rop­lar­or­ta­ ku­la­ða­ da­ha­ ko­lay­ u­la­þýr.­ Ay­rý­ca­ ço­cuk­la­rýn­ ya­ta­rak­ bes­len­me­le­ri­ ba­zý­ gý­da mad­de­le­ri­nin­ or­ta­ ku­la­ða­ u­laþ­ma­sý­ný ko­lay­laþ­tý­rýr­ ve­ il­ti­ha­ba­ ne­den­ o­lur.­ Bir

di­ðer­et­ken­i­se­üst­so­lu­num­yo­lu­en­fek­si­yon­la­rý,­gý­da­ve­ba­har­a­ler­ji­le­ri.”­­ “Bi­lin­me­si­ge­re­ken­en­ö­nem­li­ko­nu­lar­dan­bi­ri­de­or­ta­ku­lak­il­ti­ha­bý­nýn­sa­de­ce­ilk­al­tý­a­yýn­de­ðil,­da­ha­i­le­ri­ki­yaþ­la­rýn­da­prob­le­mi­ol­du­ðu.­Ay­rý­ca­a­na­o­ku­lu­na­ ve­ kre­þe­ gi­den,­ an­ne­ ve­ ba­ba­sý si­ga­ra­i­çen­ve­bu­ne­den­le­pa­sif­i­çi­ci­du­ru­mun­da­ o­lan­ ço­cuk­lar­da­ or­ta­ ku­lak en­f ek­s i­y on­l a­r ý­ da­h a­ faz­l a­ gö­r ü­l ür.” Hüseyin Hiçdurmaz / Bursa

Ýkizler, en çok saç ektiriyor

AL MAN YA’DA týp­ a­l a­n ýn­d a­k i­ ça­l ýþ­ma­la­rýy­la­ Al­man­ya­ Kül­tür­ Ba­kan­lý­ðý ta­ra­fýn­dan­ “Ba­þa­rý­lý­ Göç­men­ler” ka­te­go­ri­sin­de­ ö­dül­len­di­ri­len­ Türk­ pro­fe­s ör­ Ýs­m a­i l­ Öz­k an­l ý,­ Yu­k a­r ý­ Mý­s ýr böl­g e­s in­d e­ ye­t i­þ en­ “Ni­g el­l a­ Sa­t i­v a” cin­si­ çö­re­ko­tu­ ya­ðý­nýn­ baþ­ta­ kan­ser ve­tü­mör­te­da­vi­si­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok has­t a­l ýk­t a­ doð­r u­d an­ te­d a­v i­ a­m aç­l ý kul­la­nýl­dý­ðý­ný­ a­çýk­la­dý.­ Öz­kan­lý,­ Tür­ki­ye,­Su­ri­ye,­Çin,­Hin­dis­tan­gi­bi­ül­ke­ler­de­ye­ti­þen­di­ðer­çö­re­ko­tu­çe­þit­le­ri­nin­ te­da­vi­ et­ki­si­ ol­ma­dý­ðý­ný­ vur­gu­la­dý.­Ko­nuy­la­il­gi­li­ge­niþ­bil­gi­www.ak­sar­k oz­m e­t ik.com­ in­t er­n et­ ad­r e­s in­den­a­lý­na­bi­lir.­­Ýstanbul / Yeni Asya

EÐER ha­mi­ley­se­niz­ya­da­bir­ha­mi­le­lik­plan­lý­yor­sa­nýz, diþ­ ve­ diþ­ et­le­ri­ni­ze­ ö­zel­lik­le­ dik­kat­ et­me­niz­ ge­re­kir. Diþ­He­ki­mi­Can­sýn­Öz­gür­ha­mi­le­li­ðe­bað­lý­o­la­rak­de­ði­þen­hor­mon­se­vi­ye­le­ri­nin­diþ­e­ti­so­run­la­rý­ný­doð­ru­dan et­ki­le­di­ði­ni­be­lir­ti­yor­ve­ha­mi­le­lik­gin­gi­vi­ti­si’nden­ko­run­ma­nýz­i­çin­ö­ne­ri­ler­de­bu­lu­nu­yor.­Diþ­He­ki­mi­Öz­gür,­þun­la­rý­söy­lü­yor:­“Ha­mi­le­lik­dö­ne­min­de­hor­mon­lar­da­ o­lan­ yo­ðun­ de­ði­þik­lik­ sa­nýl­dý­ðý­ gi­bi­ a­ðýz­da­ ye­ni çü­rük­le­re­se­bep­ol­ma­mak­ta­dýr.­A­ðýz­or­ta­mý­ha­mi­le­lik dö­ne­min­de­o­lu­þan­de­ði­þik­lik­ler­i­le­da­ha­çok­pe­ri­o­don­tal­ya­ni­di­þe­ti­kay­nak­lý­prob­lem­le­re­yat­kýn­ol­mak­ta­dýr. Ha­mi­le­lik­ dö­ne­min­de­ di­þe­ti­ il­ti­ha­bý­nýn­ baþ­lan­gýç­ dü­ze­yi­ o­lan­ gin­gi­vi­tis­ o­la­rak­ bi­li­nen­ du­ru­mun­ o­luþ­ma­sý çok­da­ha­ko­lay­dýr.­Bu­du­ru­ma­Diþ­He­kim­le­ri­a­ra­sýn­da ‘Ha­mi­le­lik­Gin­gi­vi­ti­si’i­de­nir.­Do­la­yý­sýy­la­ha­mi­le­lik­dö­ne­min­de­ diþ­le­ri­mi­zi­ að­zý­mýz­da­ tu­tan­ en­ ö­nem­li­ ya­pý­lar­dan­bi­ri­o­lan­diþ­e­ti­ni­bu­na­bað­lý­o­la­rak­ta­alt­ya­pý­da ke­mik­dü­ze­yi­ni­et­ki­le­me­mek­i­çin­dü­zen­li­a­ðýz­ba­ký­mý yap­mak­ha­ya­tî­bir­du­rum­ha­li­ne­gel­mek­te­dir.”

Bahar yorgunluðu tükenmiþlik sendromunu tetikliyor ‘’BAHAR yor­gun­lu­ðu’’­ a­dýy­la­bi­li­nen­mev­sim­sel­ve­ge­çi­ci­ dep­res­yon­ fark­ e­di­lip­ ge­rek­li­ ön­lem­ler­ a­lýn­ma­dý­ðý tak­dir­de,­ a­ðýr­ ra­hat­sýz­lýk­la­ra­ ne­den­ o­la­bi­len­ ‘’tü­ken­miþ­lik­sen­dro­mu’’nu­te­tik­li­yor.­Ýk­lim­de­ði­þik­li­ði­ne­bað­lý­ o­la­rak­ in­san­la­rýn­ duy­gu­ du­rum­la­rýn­da­ de­ði­þik­lik­ler o­la­bi­le­ce­ði­ni­bu­za­man­lar­da­ba­har­yor­gun­lu­ðu­o­la­rak da­bi­li­nen­ge­çi­ci,­mev­sim­sel­dep­res­yon­la­ra­rast­lan­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ba­yýn­dýr­Has­ta­ne­si­Sö­ðü­tö­zü­Ýç­Has­ta­lýk­la­rý Uzm.­ Dr.­ Ser­taç­ Yýl­dý­rým­ mev­sim­sel­ dep­res­yon­la­rýn, hal­siz­lik,­bit­kin­lik­ve­çö­kün­tü­his­si­ver­di­ði­ni­vur­gu­la­dý. Yýl­dý­rým,­yo­ðun­ça­lýþ­ma­tem­po­su,­e­ko­no­mik­kriz,­ha­va kir­li­li­ði­ gi­bi­ dýþ­tan­ ge­len­ ne­den­le­re­ bað­lý­ u­zun­ sü­re­li stre­se­ ma­ruz­ ka­lýn­ma­sý­ du­ru­mun­da,­ ki­þi­nin­ ‘’tü­ken­miþ­lik­ sen­dro­mu’’ ya­þa­ya­bi­le­ce­ði­ni­ be­lir­te­rek­ ‘’Ba­har dep­res­yon­la­rý­a­ni­den­ge­lir.­Ki­þi,­i­yiy­ken­bir­den­kö­tü­o­lur,­a­ma­tü­ken­miþ­lik­sen­dro­mu,­ba­har­la­bir­lik­te­te­tik­le­nir.­Ki­þi,­mev­sim­sel­ge­çi­þe­ka­dar­zo­ra­ki­i­da­re­e­di­yor­dur.­Ba­har­la­bir­lik­te­du­ru­mu­da­ha­da­a­ðýr­la­þýr.­Bu­du­rum­da­ba­har­yor­gun­lu­ðu­i­le­tü­ken­miþ­lik­sen­dro­mu­nu bir­bi­ri­ne­ka­rýþ­týr­ma­mak­ge­re­kir”­de­di. Yýl­dý­rým,­ tü­ken­miþ­lik­ sen­dro­mu­nun­ ha­fi­fe­ a­lýn­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­e­de­rek,­te­da­vi­uy­gu­lan­ma­ma­sý­du­ru­mun­da,­pa­nik­a­tak,­ob­se­sif­kom­pul­sif­bo­zuk­luk,­ hu­zur­suz­luk,­ ger­gin­lik,­ iþ­ ye­rin­de­ per­for­mans­dü­þü­þü,­a­i­le­i­çi­ve­top­lum­sal­i­liþ­ki­ler­de­bo­zul­ma­lar­i­le­psi­ko­so­ma­tik­ra­hat­sýz­lýk­lar­o­lan­ref­lü,­mi­de ül­se­ri,­vü­cut­ta­dö­kün­tü­ler­ve­sin­di­rim­sis­te­mi­prob­lem­le­ri­nin­or­ta­ya­çý­ka­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­ Ba­har­ yor­gun­lu­ðu­ be­lir­ti­le­ri­nin­ u­zun­ sür­me­si­ ve ki­þi­nin­ gün­lük­ ak­ti­vi­te­le­ri­ni­ yap­ma­sý­na­ en­gel­ ol­ma­sý du­ru­mun­da­ bu­na­ se­bep­ o­la­bi­le­cek­ di­ðer­ sebep­le­rin (kan­sýz­lýk,­en­fek­si­yon­lar,­ti­ro­id­has­ta­lýk­la­rý,­fib­ro­mi­yal­ji,­kro­nik­yor­gun­luk­sen­dro­mu,­ba­ðý­þýk­lýk­sis­te­mi has­ta­lýk­la­rý,­psi­ko­lo­jik­has­ta­lýk­lar­ve­ge­re­kir­se­tü­mö­ral­has­ta­lýk­lar) a­raþ­tý­rýl­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.­Yýl­dý­rým, bu­a­raþ­týr­ma­i­le­ba­har­yor­gun­lu­ðu­bul­gu­la­rý­ný­tak­lit e­den,­ an­cak­ alt­ta­ ya­tan­ baþ­ka­ bir­ has­ta­lý­ðýn­ er­ken teþhisinin­müm­kün­o­la­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.


DÝZÝ

6 MAYIS 2011 CUMA

RÝSÂLE-Ý NUR TERÖRÜN YAYILMASINI ÖNLEMÝÞTÝR RÝSÂLE-Ý NUR'UN VARLIÐI, TERÖRÜN ÖNÜNDEKÝ EN BÜYÜK ENGELDÝR. RÝSÂLE-Ý NUR'LA HAYATINI ÞEKÝLLENDÝRMÝÞ PEK ÇOK ÝNSAN, 'EÐER NURLARLA TANIÞMASAYDIK, BUGÜN AYNI YANLIÞIN ÝÇÝNE BÝZ DE SÜRÜKLENÝRDÝK' DEMÝÞTÝR. le-i Nur ’ la in san la rýn i man la rý tah ki ki o lu yor. hisseden insanlar þaþkýnlaþacaklardýr. Bediüzzaman, bölgedeki meydana gelen hadi- Tahkiki olan iman sahibi insanlar da, ‘Mü’minler selerin sebeplerini teþhis ederken, “cehalet, zaru- kardeþtirler’ düsturunu ve ‘Kendin için ne istiyorret ve ihtilâf” dediði hastalýklarýn tedavisi için san, mü’min kardeþin için de ayný þeyi istemelisin’ “marifet, san’at ve ittifak” olarak formülüze etmiþ esasýný hayatýna rehber ettiklerinden, sorumlu bir ve bunu da aþama aþama projelendirmiþ ve uygu- insan örneði olmuþ olmaktadýrlar. Hatta pek çok lama için devlete teklif sunmuþtur. Risâle-i Nur eserleriyle hayatýný þekillendirmiþ inHatta bu konularda Bediüzzaman eserler vere- san, ‘Eðer biz Nurlarla tanýþmasaydýk, bu gün ayný rek, insanlarýn zihinlerindeki meselelere çözüm yanlýþýn içine biz de sürüklenirdik’ demektedirler. getirirken, Münâzarât’ý; idarecileri uyarmak için Zaten Nur medreselerinde yaþayan, eðitim göise, Divan-ý Harb-i Örfi isimli eserleri yazmýþtýr. ren farklý farklý renkte, ýrkta, dilde, memlekette Bu eserler bugün de tazeliðini korurken, prob- insanlar ayný öðrenci evlerini paylaþmakta ve ilem de çözüme kavuþmuþ bulunmamaktadýr. man kardeþliðinin nasýl bir hassasiyet taþýdýðýný fiAma bu çözüm tekliflerine karþý, dönemin ida- ilen göstermektedirler. recileri, güneydoðu ve doðu þehirlerinin daðlarýDoðu ve Güneydoðu’da din hakim cereyan olduðu na, taþlarýna, adeta insanlarý tahrik anlamý içeren için, burada problemlerin çözümüne yönelik bir acümleler yazmýþ ve insanlarda devlete karþý tavýr dým atmak isteyenin kesinlikle bu cereyaný dikkate almanýn yolunu açmýþtýr. “Ne mutlu Türküm di- almak zarureti ortadadýr. Nitekim bu iman kardeþliMUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ yene.”, “Bir Türk dünyaya bedeldir.” gibi sözlerle ðidir ki, insanlar arasýnda duygu baðý oluþturmakta halk tahrik edilmiþtir. ve hatta evlilikler kurularak, akrabalýk iliþkileri kan m.ozturkozturkcu@hotmail.com Þimdilerdeki bazý hükümet açýklamalarý ise, sa- baðýna da dönüþmüþ bulunmaktadýr. de ce söy lem de yer al mak ta dýr. Bu söy lem de ki ediüzzaman'ýn ortaya koyduðu etkin teþ- doðrularýn hayata geçmesi zarureti kendini gös- DÝN ÝLÝMLERÝ ÝLE FEN hisler karþýsýnda, bu teþhise kulak verme- termektedir. ÝLÝMLERÝNÝN BÝRLÝKTE OKUTULACAÐI Netice itibariyle diyebiliriz ki, zamanýnda Bediüz- OKULLAR AÇILMALIDIR mek tam bir ihanet manzarasýdýr. Akla gelen þu ki, zamanýn idarecileri çok da zaman’ýn Kur’ânî teþhislerine kulak verilseydi bugün Bediüzzaman, Doðu ve Güneydoðu ile sadece bu nasihatlere kulak verecek ve yöredeki prob- Türkiye’nin baþýný aðrýtan, Doðu ve Güneydoðu’daki manevî dinamikleri harekete geçirmek noktasýnda lemlerin giderilmesini isteyen, arzu eden bir yapý- problemler ve terör hadiseleri olmazdý. ilgilenmemiþtir. Ayný zamanda, Doðu’daki probda olmadýklarý,—özellikle de bugünlere kadar gelemlerin aþýlabilmesi için insanlardaki cehaletin gi len uzantýlarý düþünüldüðünde—apaçýk anlaþýlý - Bu hadiseler baðlamýnda Nur Talebeleri- derilmesi gereðinden hareketle, Medresetü’z-Zehnin tutum ve davranýþlarý nasýldýr? Nasýl ra namýyla bir üniversite teþekkülünü tasarlamýþ ve yor. Demek ki iyi niyetli idareciler olsaydý, bölgenin bakýyorlar? Bu olaylara çözüm olarak nele- hatta gider-gelir, öðrenci durumu, dil durumu gibi içinden gelen ve buradaki yapýyý çok iyi tahlil e- ri, nasýl düþünüyorlar? Bu konularda neler detaylarý bile düþünerek adým atmýþtýr. söylemek istersiniz? den bir âlimin reçetesine kulak verilirdi. Zamanýnda Sultan Reþat’tan destek gören proBediüzzaman, ayný konunun hemen devamýnjenin hayata geçebilmesi için zamanýn þartlarý ve Nur Talebelerinin Doðu ve Güneydoðu’daki yaþanan olaylar buna müsaade etmemiþtir. Ancak da, “Þarký ayaða kaldýracak dindir” diyerek, bura daki önemli unsura dikkatleri çekmiþ ve þöyle bir varlýðý, terörün önündeki en büyük engeldir. Risâ- sonrasýndaki geliþmeler bu adýmý çok daha gerekteþhis koymuþtur: “Enbiyanýn ekseri Þarkta ve hüli kýlarken, ülke yöneticilerinden bu âlim düþünükemanýn aðlebi Garbda gelmesi Kader-i Ezelinin rün pro je si ne il gi gös te ren ol ma dý ðý gi bi, o nu bir rem zi dir ki, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve memleket memleket sürmüþler ve adeta düþünkalbdir; akýl ve felsefe deðildir. Madem Þarký intimenin cezasýný çektirmiþlerdir. baha getirdiniz. Fýtratýna muvafýk bir cereyan veO zaman günümüzde ortaya çýkan durumda iriniz. Yoksa sa’yiniz ya hebaen-mensurâ gider vese, ya üniversiteleri çift kanatlý birer eðitim yuvaya sathî kalýr.” larýna çevirmek ya da böyle eðitim yapan kurumGelin görün ki, bu teþhisler görmezden gelinlar açmak þýkký kaybolmuþ deðildir. miþ, hatta yönetimin baþýndakiler tarafýndan dýþNitekim eðitim sistemi insandaki bu manevî dinalanmýþ, tamamen aksi bir adým atýlarak dinsiz pomiði, vicdaný, kalbi besleyemediði için, evet belki inlitikalar uygulamaya konulmuþtur. Ýþte o gün busanlar pozitif bilimler okuyorlar, diplomalar alýyorgündür yaþanan olaylar bu zehirlenmenin sonuçlar, ama kendilerini de, yakýnlarýný da ayakta tutacak larýdýr. manevî dinamiklerden yoksun yetiþiyorlar. Bu problemlerden devlet ve toplum ya da birey Bu da çok ciddî bir kayýptýr. bazýnda kurtulmanýn yolu, konulmuþ saðlýklý teþYani içinde duygu olmayan, moral olmayan, hise geri dönülmekten baþka yoktur. Yani Kur’ân maneviyat olmayan, ahlâk olmayan, inanç olkaynaklý bir yaklaþým, artýk gelinen noktada çýkýþ mayan bir eðitimin ruhu olmayan bir noktasý olarak kendini göstermektedir. Yoksa sýceset gibi deðerlendirilmesi kaçý kýntýlar yaþanmaya devam edecektir. nýlmazdýr. Bir de yöreye gönderilen idarecilerin dinden uMa ne vî e ði ti mi de zak bir yaþantý ve davranýþ içerisinde olmasý, kigözetilmiþ gençlerin þinin içinde bulunduðu makama olan itibarý ta eðitim süreçlerinin mamen bitirmektedir. Böylece devlet otoritesi de vam lý lý ðý nýn kendini zulümle göstermeye baþlamaktadýr ki, sað lan ma sý ve bu da devlet yapýlanmasýna hiç de uygun ol onlarý yanlýþ amayan bir yaklaþým tarzýdýr. dým la ra kar þý Devletin þefkatli yaklaþýmýnýn olmadýðý yerSebahattin yapýcý bir þekilde, hem bu içinde þefkat olmayan, baský ve Yaþar de e ðit mek zulüm olan davranýþlar kullanýlabilecek hem çok önemli bir —DEVAM EDECEK— de kendisini dýþlanmýþlýk duygusu içinde

-3-

B

BÝR ÞEFKAT DEVLETÝNE ÝHTÝYAÇ VAR Bu atmosferde devlet yönetimine ve yöre insanýna neler düþtüðünü düþünüyorsunuz açýklar mýsýnýz? Devletin halk nezdinde, itibar kazanmasý adalet devleti, þefkat devleti olmasýna baðlýdýr. Bu da devletin, vatandaþlarýnýn hepsine eþit mesafede ve muamelede olmasýna, yani hukukî normlarýn iþleyiþinde bir eksikliðin olmamasýyla ilgilidir. Devletin þefkat devleti olabilmesi, suçlu ile suçsuzu birbirinden ayýrt edebilmesi demektir. Devletin þefkat elini göremeyen küskün insanlar, birçok huzursuzluðun sebebi olmuþtur. Elbette ki huzursuzluklarýn tek sebebi bu deðilse de, bu problem önemi inkâr edilemez bir gerçektir. Bir bütün halinde geçmiþte yaþanan hadiselere bakýldýðýnda devletin yaþanan hadiselere karþý þefkat ve adaletle yaklaþýp, suçluyu suçsuzdan ayýrarak, sadece suçluyu cezalandýrmasý, günahý olmayanlara þefkatle yaklaþmasý gerekir. Fakat acý ki bu hep de böyle olmadý. Konuyu, “Bediüzzaman ve Þark Düþünceleri” isimli eserimizden takip edelim: “Meselâ, Þeyh Said Hadisesinden sonra 4 Mart 1925’de çýkarýlan Takrir-i Sü kûn Kanunu ile Þarkýn tamamý cezalandýrýlmýþ, göçe zorlanmýþ, muhalifler sindirilmiþ, hatta Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý kapatýlarak mensuplarýnýn bir kýsmý cezalandýrýlmýþtýr. Benzer uygulamalar bütün isyanlardan sonra da görülmüþtür. ‘Tedip Harekâtý’ sýrasýnda bir çok defa suçlunun yanýnda, suçsuzun da cezalandýrýldýðý bir gerçektir.” Durum böyle olunca, elbette devlete olan bakýþta problemler oluþmaya baþlamaktadýr. Günümüzde bölgede yaþanan olaðanüstü hal görüntüsü içeren uygulamalar bölge halký tarafýndan da garip karþýlanmaktadýr. Konuyu Bediüzzaman’ýn veciz cümlesiyle tamamlayalým: “Bir masumun hakký, yüz cani için feda edilmez; onlarýn yüzünden ona zulmedilmez. Þimdiki vaziyet yüz masumu bir kaç cani için zararlara sokar. Meselâ hatalý bir adama müteallik, biçare ihtiyar valide ve pederi ve masum çoluk çocuklarý ezmek, periþan etmek, tarafgirane adavet etmek, þefkatin esasýna zýttýr.” (Emirdað Lâhikasý.) Doðrusu devlet yönetimine düþen çok önemli sorumluluklar bulunmaktadýr. Özellikle bu güne kadar bölgede yaþanan devlet adýna olumsuzluklar, yanlýþlar, hak ve hukuk ihlâlleri için yöre halkýndan ve bu tür bir muameleye maruz kalanlardan özür dilenmelidir. Evinden, barkýndan, köyünden, þehrinden ayrýlmak zorunda kalan insanlardan özür dilenmelidir. Ve tabiî bu vatandaþlarýmýzdan sadece özür dilemekle kalmayýp, göç ettikleri þehirlerdeki takiplerini yaparak, onlarýn nasýl geçindiklerini, ne gibi bir hayat tarzýnýn içine düþtüklerini sosyal devlet anlayýþýyla bilmek ve ona uygun da adým atmak durumundadýr. Yoksa yine dikkate alýnmamýþ ayný insanlarla bu kez büyükþehirlerde uðraþmak zorunda kalýnmaktadýr. Devletten gelecek, geçmiþe dönük adýmlarýn izalesiyle birlikte, bir de hâl-i hazýrda yaþanan hayattaki aksaklýklarýn neler olduðunun tesbiti; eðitim, saðlýk, güvenlik gibi tedbirlerin tam olarak alýnýp, vatandaþýn tam bir güvenliðinin saðlanmasý ve devletin maddî ve manevî varlýðýnýn tam tesisi þarttýr. Elbette ekonomik durum belki iþin en can alýcý noktasýdýr. Özellikle de eðitim ortamlarýna gidememiþ, çalýþma imkânlarý da olmayan gençlerin durumlarýna acilen çözümler bulunmalýdýr. Zaten pek çok rahatsýzlýk, imkânsýzlýklardan, meþguliyetsizlikten ve sorumluluk geliþtirememekten kaynaklanýyor. Devlet, özellikle yöredeki yer altý ve yerüstü kaynaklarýný harekete geçirerek, yöredeki vatandaþýn buralarda istihdamýný saðlamak durumundadýr.

13


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

SPOR

6 MAYIS 2011 CUMA

Y

ALONSO: ÝSTANBUL PARK PÝSTÝ KAPATILIRSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM bu Ýstanbul'da son yýl ise üzülürüm. Ýstanbul Park'ý tüm pilotlar seviyor, yeni sezonda takvimden çýkarýlýrsa çok üzülürüz. Ýstanbul Park, dünyanýn en iyi pistlerinden birisi. Burada insanlar bize çok sýcak davranýyor. Ayrýca tesislerde çok güzel. Türkiye Grand Prix'sini seviyoruz. Umarým takvimden çýkmaz.'' Türkiye'de çok hayraný olduðunu bildiðini ifade eden Ýspanyol pilot, ''Türkiye'de Formula hayranlarý çok. Havalimanýna geldiðim anda bunu hissediyorum. Her yerde çok iyi bir atmosfer oluyor'' dedi.

‘‘

Ýstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü Formula 1 heyecaný yaþanacak. Ferrari'nin Ýspanyol pilotu Fernando Alonso, "Ýstanbul Park'ý tüm pilotlar seviyor, eðer takvimden çýkarýlýrsa buna çok üzülürüz. Burasý dünyanýn en iyi pistlerinden biri" dedi.

ÝSTANBUL'DA 8. VÝRAJ EN ZORLUSU Ýstanbul Park pistinin ünlü 8. virajýna de ðinen Alonso, ''8 numaralý viraj bence tüm takvimin en zorlusu. Korkmuyorum ama çok zorlu bir viraj''dedi. Bu viraja 4 saniyede girip çýktýklarýný anlatan Alonso, ''Bu virajda 4G kuvvete maruz kalýyoruz. Lastik ler saðdan zorlanýyor. 4 saniye boyunca lastiklere büyük bir güç biniyor. Araçlarýmýzda bu viraj için de dü zenlemeler yapýyoruz'' diye konuþtu. Alonso, daha önce Formula 1 kariyeri boyunca Fer-

FORMULA 1 takýmlarýndan Scuderia Ferrari'nin Ýspanyol pilotu Fernando Alonso, Ýstanbul Park pistinin dünyanýn en iyilerinden biri olduðunu, yeni sezonda takvimden çýkmasý halinde büyük üzüntü duyacaklarýný söyledi. Alonso, Shell Formula 1 Proje Müdürü Ian Albiston ile birlikte Pendik'teki Divan Asia Otel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, hafta sonunda yapýlacak yarýþýn Ýstanbul'daki son Grand Prix olabileceðinin belirtilmesi üzerine, þunlarý söyledi: ''Bu son yýl mý olur, açýkçasý bilmiyorum. Bu konuda haberler okudum ama dedikodu gibi geliyor. Nihai kararý yöneticiler verecek. Eðer

tý. Emre takým arkadaþýna doðru uzaktan sert çýkarak sesini yükseltirken, sarý-lacivertli futbolcuyu takým arkadaþý Uður sakinleþtirmeye çalýþtý. Teknik direktör Aykut Kocaman da uzaktan futbolculara seslenerek uyarýda bulundu. Ýki futbolcu tartýþmanýn ardýndan kýsa bir süre sonra saha içinde ve antrenman sonunda yan yana gelerek barýþtý ve aralarýndaki gerginliðe son verdi. Öte yandan sakatlýðý nedeniyle bir süredir takýmdan ayrý olan Niang, takýmla çalýþmalara baþladý.

EKSÝKLERÝMÝZÝN FARKINDAYIZ Ýlk 3 yarýþta geride kaldýklarýný ve bekledikleri düzeye ulaþamadýklarýný anlatan Ýspanyol sürücü, Ýstanbul'da bazý yeni parçalar deneyeceklerinisöyledi. ''Eksiklerimizin farkýndayýz'' diyen Alonso, ''Önümüzdeki takýmlarý yakalayacaðýmýzý düþünüyoruz. Þampiyonluðu hedefliyoruz. Aracýn en güçlü yönü, yeni kurallarla uyumu. Yeni Ferrari, rekabet açýsýndan üstün. Bundan sonra daha iyi yarýþlar çýkaracaðýmýzý düþünüyorum'' diye konuþtu. Red Bull ve Vodafone McLaren Mercedes'in þu an için kendilerinin önünde olduðunu belirten Alonso, ''Ýyi hazýrlanmýþlar. Ýlk 3 yarýþta iyi iþ çýkardýlar. Biz de sezona istediðimiz mü kem mel lik te ha zýr la na ma dýk. Nedenlerini biliyoruz ve düzeltmek için çok sýký çalýþýyoruz'' dedi.

G.Saray'da sertlik

Emre-Yobo gerginliði SÜ PER Lig'de 8 Ma yýs Pa zar gü nü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karþýlaþacak lider Fenerbahçe, hazýrlýklarýný tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetAiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenmanda sarý-lacivertliler pas çalýþmalarýnýn ardýndan çift kale maç oynadý. Sakatlýklarý bulunan Dia, Semih ve Güiza antrenmana katýlmadý. Çift kale maçta pas anlaþmazlýðý nedeniyle tartýþma yaþayan Emre ve Yobo, daha sonra barýþ-

rari'den ayrýlmayacaðýný söylediðinin hatýrlatýlmasý ve hala ayný görüþte olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine, ''Evet, kesinlikle ayný görüþteyim. Ferrari'den daha iyisi yok. Motor sporlarýnda bir numara. En iyi ekip için çalýþýyorum, inanýlmaz mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Tüm kariyerim boyunca Ferrari'de yarýþmak istiyorum'' ifadesini kullandý.

Emre Belözoðlu dünkü antrenmanda çok hýrslý göründü.

GALATASARAY 9 Mayýs Pazartesi günü Kasýmpaþa ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Sarýkýrmýzýlý futbolcularýn oldukça hýrslý olduklarýnýn gözlendiði çalýþmada yaþanan sertlikler de gözden kaçmadý. Özellikle genç futbolcu Cem Sultan ile Servet arasýnda yaþanan gerginlik, çalýþmaya damgasýný vurdu. Çift kale maçta sert bir þekilde ikili mücadeleye giren oyuncularýn pozisyonu, Servet'in yerde kalmasýyla sonuçlanýrken, daha sonra genç oyuncu, Servet'in sert müdahaleleriyle iki kez yerde kaldý. Antrenör Tugay Kerimoðlu'nun Cem Sultan'a, ''Sakin ol'' diyerek ortamý yatýþtýrmaya çalýþtýðý duyulurken, çalýþma sonunda da Servet'in iþaret parmaðýný kaldýrarak genç oyuncuya bir þeyler söylediði görüldü.

Bayern Münih Hamit'i býrakmak istemiyor n ALMAN Birinci Ligi (Bundesliga) takýmlarýndan Bayern Münih'te forma giyen milli oyuncu Hamit Altýntop için Ýngiltere ve Ýspanya'dan cazip tekliflerin olduðu bildirildi. Alman spor dergisi Kicker, Bayern Münih ile bu sezon sonunda sözleþmesi sona erecek olan Hamit ile yapýlacak ilk görüþmelerin ertelendiðini belirterek, "Hamit için Ýngiltere'den ve Ýspanya'dan cazip teklifler var" þeklinde haber verdi. Bayern Münih'te gelecek sezon teknik direktörlük görevine getirilecek olan Hamit Altýntop Jupp Heynckes'in Hamit'i tanýdýðý ve deðer verdiði ifade edilen haberde, Heynckes'in, Hamit'i takýmýn eski teknik direktörü Louis van Gaal gibi kanatlarda deðil, orta sahanýn merkezinde oynatmak istediði kaydedildi. Kulüp ile bu sezon sonunda sözleþmesi sona erecek olan Alman milli futbolcu Miroslav Klose için de kulüp yöneticilerinin, sözleþmesini yenileme konusunda henüz bir karar vermediði belirtilen haberde, Klose'nin yapýlan ilk görüþmede sözleþmesinin 2 yýl uzatýlmasýný istediði bildirildi.

HABERLER

Ýstanbul Off-Road zorlu mücadelelere sahne oldu.

Ýstanbul Off-Road þampiyonasý yapýldI

n 3 AYAKTAN oluþan 2011 ÝSOFF OffRoad Kupasý’nýn ilk ayaðý, Ýstanbul OffRoad Kulübü tarafýndan Kemerburgaz OffRoad Parkurunda organize edildi. 19 ekibin start aldýðý yarýþ için eðlenceli ve zorlu iki ayrý off-road parkuru hazýrlandý. Ekipler 5 etap üzerinden koþulan yarýþta ardý ardýna her etabý ikiþer tur geçerek finiþe geldiler. Bu yarýþta, geçilmesi gereken farklý engelleri belirleyen kapýlar, yarýþý hýzlandýrmak ve geçiþleri daha seçenekli kýlmak için çok geniþ hazýrlanmýþtý. Yarýþýn Genel Klasman birincisi Ýnci Akü Off-Road Team adýna yarýþan Ahmet Týnkýr – Rafet Yýlmaz oldu.

Gazze Þeridi'nin ilk maratonu koþuldu

n GAZZE Þeridi'nde ilk kez BM Filistinl Mültecilere Yardým Kuruluþu (UNRWA) tarafýndan düzenlenen maratonu 31 yaþýndaki Filistinl atlet Nadir El Masri kazandý. Maratonu 2 saat, 42 dakika, 47 saniyede tamamlayan El Masri, "Bugün çok mutluyum çünkü Gazze'nin ilk maratonu koþuldu" dedi. Seneye Londra'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarýna katýlmak isteyen El Masri 2008 Pekin olimpiyatlarýnda 5 bin metre koþmuþtu. Beyt Hanun'dan baþlayan, Cebelye, Beyt Lahiya ve Elvaha'dan geçerek Refah'da sona eren koþunun startýna yaklaþýk 1500 Filistinli katýldý Ýçlerinden sadece dokuzu 42 kilometrelik maratona kayýt yaptýrdý. UNRWA çalýþaný bir Avustralyalý ve bir Fransýz da maratonu tamamlayanlar arasýnda yer aldý.

SÜPER LÝG'DE 32. HAFTA HAKEMLERÝ

Bugün: 20.00 Eskiþehirspor-Kayserispor: M.Ýlker Coþkun 7 Mayýs Cumartesi: 15.00 Ýstanbul B.B.-MP Antalyaspor: Hakan Ceylan 20.00 Gaziantepspor-Manisaspor: Bünyamin Gezer 20.00 Bursaspor-Beþiktaþ: Süleyman Abay 8 Mayýs Pazar: 16.00 Gençlerbirliði-Konyaspor: Mete Kalkavan 20.00 Bucaspor-Trabzonspor: Yunus Yýldýrým 20.00 Sivasspor-Ankaragücü: M.Kamil Abitoðlu 20.00 Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yýldýrým 9 Mayýs Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Kasýmpaþa: Hüseyin Sabancý

BEKO Basketbol Ligi bu hafta tamamlanýyor

n BEKO Basketbol Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasý bugün yapýlacak 3 maçla start alacak. Ligde playoff'lar öncesi normal sezon bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker daha önce liderliði garantilerken, OYAK Renault ve Bornova Belediyesi ise lige veda etmiþti.

30. HAFTA PROGRAMI

Bugün: 17.00 Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker (Atatürk) 17.00 Mersin B.B.-Beþiktaþ Cola Turka (Edip Buran) 19.00 Efes Pilsen-;Olin Edirne (Sinan Erdem) 7 Mayýs Cumartesi: 15.00 Banvit-OYAK Renault (Banvit Kara Ali Acar) 15.00 TOFAÞ-Erdemir (Bursa Atatürk) 15.00 Galatasaray Cafe Crown-Antalya B.B(Abdi Ýpekçi) 17.00 Pýnar Karþýyaka-MP Trabzonspor (Karþýyaka) 8 Mayýs Pazar: 17.00 Aliaða Petkim-Bornova Belediyesi (Enka)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

6 MAYIS 2011 CUMA

SPOR

15

ÇÝPLÝ BÝLET DÖNEMÝ FUTBOLDA GELECEK SEZON UYGULAMAYA KONULACAK ELEKTRONÝK BÝLET SÝSTEMÝNDE BÝLET ALAN KÝÞÝLERÝN BÝLGÝLERÝ KAYIT ALTINA ALINACAK. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk tan So rum lu Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Yunus Egemenoðlu, gelecek sezon uygulamaya konulacak elektronik bilet sisteminde biletlerin çipli olacaðýný ve alanýn bilgilerinin yer alacaðýný söyledi. Egemenoðlu, “Sporda þiddet yasasý" kanunu hakkýnda Bursaspor kulübünde bilgilendirme toplantýsý yaptý. Taraftar Dernek baþkanlarý, emniyet mensuplarý, kulüp personeli ve yönetim kurulunun katýldýðý toplantý yaklaþýk 2 buçuk saat sürdü. Gelecek sezon

uygulamaya konulacak olan elektronik bilet sistemi hakkýnda bilgi veren Egemenoðlu, þöyle devam etti: “Merkezi sistemde elektronik bilet alan kiþilerin bilgileri kayýt altýna alýnacak. Sistemde, bilet kime satýldý, vatandaþlýk numarasý ne, stada kaç polis girdi, protokole kim girdi hepsi bilinecek. Statlarý bir ülke olarak düþünün, bu kartlar da oraya giriþ için pasaport gibi olacak. Kart maliyeti de düþünüldüðü gibi büyük bir miktar tutmayacak. Maçlara giren kaç seyirci olduðunu kulüpler de, ma-

li ye de, biz de bi le mi yo ruz. Bu sis tem le beraber bunu da çözeceðiz. Hangi yaþta kaç in san ge li yor, ma ça kaç da ki ka ka la geliyor hepsini kontrol altýna alacaðýz. Bu kart bir kez alýnacak. Sezonda insanlar 17 kez bilet alacaðýna, bir kart alacak ve 5 sene geçerli olacak. Bu kartýn da maliyeti 5 lirayý geçmeyecek. Elektronik bilet, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig için geçerli olacak. Dolayýsýyla maliyet 36 statta o la cak. Bu stat lar da e lek tro nik bi let, turnike ve kamera sistemleri bulunacak.”

Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Bursaspor'u ziyaret ederek, teknik direktör Ertuðrul Saðlam ve futbolcularla görüþtü.

ATALAY: BURSA SPOR ÞEHRÝ OLDU BASIN Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, ''Bursa'ya baktýðýnýzda spor þehrine geldiðinizi anlýyorsunuz'' dedi.Atalay, Bursaspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Yazýcý'yý,Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ziyaret etti. Atalay, geçen yýl þampiyon olan Bursaspor'u hep üst sýralarda görmek istediklerini söyledi.Bursaspor'un tesisleþme ve altyapý anlamýnda

çok önemli mesafeler kat ettiðini dile getiren Atalay, ''Bursa'ya baktýðýnýzda spor þehrine geldiðinizi anlýyorsunuz. Bursaspor geçen yýlýn þampiyonu. Bundan sonra her sezon þampiyonluðun en yakýn adaylarýndan olacaðýna ben þahsen kesin olarak bakmaktayým. Ýleriki sezonlar için Bursaspor'a baþarýlarýný artýrarak devam etmesini diliyorum'' diye konuþtu.

Türk atletler Düsseldorf Maratonu'nda koþacak

Dünyanýn en yüksek 3. daðýnda bir Türk TANINMIÞ DAÐCI TUNÇ FINDIK KANCHENJUNGA'DA ZÝRVE ÝÇÝN TIRMANIÞA GEÇÝYOR. DÜNYANIN en yüksek daðý olarak bilinen Everest’e iki kez ve farklý rotadan çýkan ilk Türk daðcý olma ününe sahip olan Tunç Fýndýk, Türk Bayraðýný dünyanýn en yüksek daðý olan Kanchenjunga Daðý’na çýkartmaya hazýrlanýyor. 8586 metrelik yüksekliði ile Everest ve K2’den sonra yeryüzündeki en yüksek 3. dað olan Kanchenjunga, Asya’daki Himalaya Daðlarý’nýn Nepal-Hindistan sýnýrýnda yer alýyor. Teknik zorluklar ve genel tehlikeler nedeniyle çok az kiþinin zirvesine ulaþabildiði Kanchenjunga’ya þimdiye kadar 250 kiþi týrmanýrken, týrmanma esnasýnda 40 kiþi de hayatýný kaybetmiþ.

The North Face ‘in desteklediði Tunç Fýndýk, dünyanýn en yüksek zirvesi olan Everest ile karþýlaþtýrýldýðýnda Kanchenjunga týrmanýþýnýn Everest ile kýyas kabul edilmeyecek derecede zor olduðunu belirtiyor. Kampýn durumuna yönelik son detaylarý da paylaþan Fýndýk; buzullar, buzul çatlaklarý, derin kar, aþýrý soðuk, sert rüzgar ile oksijen ve hava basýncý azlýðýnýn ciddi anlamda týrmanýþý engellediðinden söz ediyor. 10 Mayýs 2011 tarihi itibariyle zirve týrmanýþý için harekete geçecek olan daðcýmýz Tunç Fýndýk, dünyanýn en zorlu ve en yüksek 3. daðý olan Kanchenjunga týrmanýþýný tamamlayarak zirveye çýkan ilk Türk olacak.

n TÜRK atletler, Almanya'nýn Düsseldorf þehrinde, 8 Mayýs'ta yapýlacak maratona katýlacak. Türk sporcularýnýn amacý, 2012 Londra Olimpiyat Oyunla rý'na ma ra ton da lýn da katýlabilmek için erkek ve bayanlarda belirlenen (A) barajýný geçebilmek. Barajlarýn,erkeklerde 2.15.20, bayanlarda ise 2.37.00 olduðu bildirildi.Düsseldorf Maratonu'nda tespit edilen 6 er kek ve 3 ba yan Türk atlet koþacak. Atletizm Federasyonu Baþkaný Meh met Ter zi'nin baþ kanlýðýný yaptýðý kafilede, federasyon maraton sorumlusu Mithat Þahin ve antrenörler Asým Çetin, Ertan Hatipoðlu, Satýlmýþ Atmaca'nýn yaný sýra þu sporcular bulunuyor: Bekir Karayel, Erkan Kuþ, Ercan Muslu, Sabri Kara, Selahattin Selçuk, Murat Ertaþ, Bahar Doðan, Ümmü Kiraz ve Nilay Esen.

Kerim Abdül Cabbar

Efsane basketbolcu 9 Mayýs'ta Ýstanbul'da n BASKETBOL efsanesi ve ödüllü yazar Kerim AbdülCabbar, hayatýndaki baþarýlar için örnek aldýðý ve basketbol tutkusunu pekiþtirmekte önemli rol oynamýþ Harlem Renaissance takýmýnýn hikayesini “On The Shoulders of Giants” belgeselinde bir araya getirdi. Se naryosunu kendisinin yazdýðý belgeselde, Kerim ile jaz müziðinin Harlem’in ruhu, basketbolun ise kalp atýþý olduðu bir döneme yolculuk etme ve hayatta ismi duyulmamýþ en muhteþem takýmýný tanýma fýrsatý sunulacak. Kerim Abdül Cabbar, Ýstanbul'da 9 Mayýs Pazarte si günü belgesel gösterimi sonrasýnda gazetecilerin so rularýný cevaplayacak.

Voleybolda play-off serisi baþlýyor nAROMA Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde 20102011 sezonu þampiyonunu belirleyecek olan Fenerbahçe Acýbadem ile Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom arasýndaki play-off final serisinin ilk maç bugün Burhan Felek Salonu'nda saat 19.45'te baþlayacak.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 6 MAYIS 2011 CUMA

Ýstanbul'un simgelerinden biri olan ve halk arasýnda "Ortaköy Camii" adýyla bilinen "Büyük Mecidiye Camii" 13 Mayýs Cuma günü Cuma namazýndan sonra restorasyona alýnacak. Restorasyon 15 ay sürecek.

, Ortaköy Camiini restore ediyor KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI, TOPLUMA OLAN SORUMLULUÐU VE VAR OLAN DEÐERLERE SAHÝP ÇIKMAK VE YAÞATMAK ADINA ORTAKÖY CAMÝÝNÝN RESTORASYONUNU GERÇEKLEÞTÝRÝYOR. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL

TARÝHÎ ve kültürel mirasa sahip çýkma çalýþmalarý kapsamýnda 2005 yýlýndan bu yana tarihî eserlerin restorasyon çalýþmalarýna destek veren Kuveyt Türk; Ýstanbul Azarkapý Saliha Sultan Sebili ve Çeþmesi ve Bursa Kozahan Þadýrvanýndan sonra Ortaköy Camiinin restorasyon çalýþmalarýný üstleniyor. Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan restorasyon kapsamýna alýnan ve halk arasýnda Ortaköy Camii olarak tanýnan Büyük Mecidiye Camii’nin restorasyonunun 3 milyon TL’ye mal olmasý öngörülüyor. Çalýþmalarýna Mayýs ayýnda baþlanmasý ve 1.5 yýl sürmesi planlanan restorasyon projesinin tanýtýmýyla ilgili olarak düzenlenen basýn toplantýsýna, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Vakýflar Genel Müdürlüðü Ýstanbul 1. Bölge Müdürü Ýbrahim Özekinci ile restorasyon süresince projenin danýþmanlýðýný üstlenecek olan ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalý Öðre-

tim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ersen katýldý. Toplantýda söz alan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan; topluma ve sosyal paydaþlara karþý þirketlerin ciddî sorumluluklarýnýn olduðunun altýný çizerek bugün için bu sorumluluðun kurumsal sosyal sorumluluk olarak adlandýrýldýðýný ifade etti. Uyan sözlerinin devamýnda; “Tarihî ve kültürel mirasýmýzýn yaþatýlmasý ve bu sayede gelecek nesillere “Deðerleri” yaþatýlmýþ bir ortam býrakmak Kuveyt Türk olarak sosyal sorumluluk projelerindeki önceliðimiz. Bu misyonla Ortaköy’ün simgesi haline gelen Ortaköy Mecidiye Camiinin restore ederek tarihin bize emanet býraktýðý bu kültürel mirasa sahip çýkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Kuveyt Türk’ün 2005 yýlýnda itibaren farklý kurumsal sosyal sorumluluk projelerine de deðinen Uyan, “Kuveyt Türk Katýlým Bankasý ana ortaklarýndan Vakýflar Genel Müdürlüðü mülkiyetinde bulunan Ortaköy Camiinin aslýna uygun olarak restore ettirmenin yaný sýra bu tip projeleri sadece bütçeden ibaret bir sponsorluk olarak görmeyip çalýþanlarýmýz ve müþterilerimizle birlikte yaþayarak içselleþtiriyoruz” dedi.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, restorasyon projesinin tanýtýmý için basýn toplantýsý düzenledi.

BAÞKA RESTORASYON PROJELERÝ DE VAR RESTORASYON çalýþmalarýyla ilgili olarak söz alan Vakýflar Genel Müdürlüðü Ýstanbul 1. Bölge Müdürü Ýbrahim Özekinci ise; Kuveyt Türk’ün bu projeye desteðinin Türk kültürel tarihi açýsýndan önemini vurgulayarak; Ýstanbul genelinde tarihî ve kültürel miraslarýn restorasyonuna son dönemde hýz verdiklerini kaydetti. Restorasyon projeleri ile Ýstanbul’un önemli tarihî eserlerinin korunmasýna ve yaþatýlmasýna yönelik çalýþmalarýna devam edeceklerini belirten Özekinci; önümüzdeki dönemde Vakýflar mülkiyetinde olan çok çeþitli tarihî eserin de restorasyon projesinin baþlatýlacaðýný sözlerine ekledi. Yaklaþýk 15 ay sürecek restorasyon çalýþmalarý süresince proje danýþmanlýðýný üstlenecek olan Prof. Dr. Ahmet Ersen ise, tarihî eserlerin aslýna uygun olarak restore edilmesinin çok önemli olduðunu vurgularken, bilimsel danýþma kurulunun da bu tür projelerde tarihî yapýnýn bozulmasýna ve yenilenirken aslýný kaybetmesinin önüne geçecek hassasiyetin gösterilmesini denetleyeceðini vurguladý.

ORTAKÖY CAMÝÝ TARÝHÇESÝ BÜYÜK Mecidiye Camii, Sultan Abdülmecit tarafýndan Garabet Balyan ve oð lu Ni ko gos Bal yan’a 1853 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr. Neo Barok tarzda bir camiidir. Cami; yapýnýn denize kaymasýndan ötürü 1960’lý yýllarda kapsamlý bir onarým görmüþtür o narým sürecinde 64 fore kazýk ve 80 ton beton enjekte edilerek zemin takviyesi yapýlmýþtýr. 1984 yýlýnda çýkan yangýnda hasar gören yapý tekrar yenilenerek günümüzdeki görünümüne kavuþmuþtur. Restorasyon çalýþmasý sürecinde cephe kýsmýný meydana getiren taþlar deðiþtirilmiþtir. Cami diðer bütün selâtin camilerinde olduðu gibi harim ve hünkâr bölümü olmak üzere iki kýsýmdan oluþur. Mina reler kuzey cephesinde, hünkâr dairesinden yükselir. Ýnce bir iþçiliðin ürünü olan caminin geniþ ve yük sek pen ce re ler Bo ðaz’ýn deðiþken ýþýklarýný caminin içine taþýyacak biçim de dü zen len miþ tir. Mihrap mozaik ve mermerden, minber ise somaki kaplý mermerden yapýlmýþtýr ve ince bir iþçiliðin ürünüdür.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

06 Mayıs 2011  

Yeni Asya'nın 6 Mayıs 2011 baskısı

Advertisement