Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ýnsanlýk onun (asm) ahlâkýna muhtaç... 22 Nisan’ý bekleyiniz...

“Meþveret ve þûrâ” sürdürülebilir barýþýn anahtarýdýr uProf. Dr. Doðu Ergil, Antalya’da gerçekleþtirilen “Said Nursî’ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði Ve Dünya Barýþý” panelindeki konuþmasýnda, kürsüde yer alan “Asya’nýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr” sözünün özellikle dikkatini çektiðini söyledi. Nejat Eren’in yazýsý sayfa 2’de

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y

Ýlâvemizi bayinizden isteyiniz.

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

SAYI: 14.777

PATRÝK BARTHOLOMEOS:

Din gerginliðin sebebi deðildir u­ Fe­ner­Rum­Pat­ri­ði­Bart­ho­lo­me­os,­di­nin,­þu­an­da­ki­so­run­la­rýn­kay­na­ðý­ve­dün­ya­da­gi­de­rek­ar­tan­ger­gin­lik­le­rin­bi­rin­cil­se­be­bi­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­“Biz­ler,­di­nî­fark­lý­lýk­la­rýn in­san­lar­a­ra­sýn­da­ki­ça­týþ­ma­la­ra­yol­aç­tý­ðý­na­i­nan­mý­yo­ruz­ve bu­nun­far­k­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­ruz”­de­di.­

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

Kalpler merhametle onarýlmalý MERHAMET KAYBOLUNCA ÞÝDDET GELDÝ

u “Haz­re­ti­Pey­gam­ber­ve­Mer­ha­met­E­ði­ti­mi” ko­nu­lu­et­kin­lik­te­ko­nu­þan­Meh­met­Gör­mez, or­tak­bir­in­sa­nî­de­ðer­o­la­rak­ka­bul­e­di­len­mer­ha­me­tin­þa­þýr­tý­cý­bir­hýz­la­ha­ya­týn­her­a­la­nýn­dan­çe­kil­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný,­bu­duy­gu­nun­ye­ri­ni­i­se­þid­det­ve­öf­kenin­aldýðýný­söyledi.

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ TERTÝPLEDÝÐÝ KUTLU DOÐUM HAFTASI BAÞLADI. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI MEHMET GÖRMEZ, ÝNSANLIÐIN YAÞADIÐI ÞÝDDET VE TAHRÝBATTAN KURTULABÝLMESÝ ÝÇÝN MERHAMETE ÝHTÝYACININ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ.

MUHAMMED ÝLE MUHABBET BÝR OLMUÞ

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez

u “Biz­Mu­ham­med­(asm)­i­le­mu­hab­be­ti­bir­leþ­tir­miþ,­Mu­ham­med­(asm)­i­le­mu­hab­be­ti bir­bi­rin­den­a­yýr­ma­yan­bir­kül­tü­rün,­bir­me­de­ni­ye­tin­ço­cuk­la­rý­yýz”­di­yen­Gör­mez,­kalp­le­rin­mer­ha­met­le­ye­ni­den­o­na­rýl­ma­ya­ih­ti­ya­cý­nýn­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Haberi sayfa 5’te

BÜYÜKELÇÝ LUCÝBELLO

AFFEDÝLÝR YANI YOK

Din özgürlüðü saygý görmeli u­ Va­ti­kan’ýn­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si­ Baþ­pis­ko­pos­ An­to­ni­o­ Lu­ci­bel­lo,­ ba­rý­þa,­ gü­ven­li­ðe­ ve de­mok­ra­si­ye­ gi­den­ yo­lun­ din öz­gür­lü­ðün­den­ geç­ti­ði­ni,­ yö­ne­tim­le­rin,­ hü­kü­met­le­rin­ din ve­ i­nanç­ öz­gür­lü­ðü­ne­ say­gý gös­ter­mek­zo­run­da­ol­du­ðu­nu be­l ir­t e­r ek,­ “Bu­ ol­m a­d an hiçbir­þey­ol­maz”­de­di.­

Baþörtülüye hakaret eden doktora tepki uTürk Diyanet Vakýf Sen Tor ba lý Tem sil ci si Re cep Kumrulu, özel bir týp merkezinde görevli Dr. Ö.Ö.’nün baþörtülü bir hastayý azarlamasýna tepki göstererek, hastaya dinî inançlarýndan dolayý hakaret edilmesinin af fe di lir ya ný ol ma dý ðý ný söyledi. Haberi 5’te

AB KOMÝSYONU ÜYESÝ FÜLE: KANUN ÇIKARARAK GÜVENCE ALTINA ALINAMAZ

Ýfade özgürlüðü için zihniyet deðiþimi þart u­ AB­Ko­mis­yo­nu’nun­Ge­niþ­le­me­den­So­rum­lu­ü­ye­si­Ste­fan­Fü­le,­de­mok­ra­tik­top­lum­lar­da­he­sap ve­ri­le­bi­lir­li­ðin­ve­i­yi­yö­ne­ti­min­te­mel­pa­yan­da­sý­nýn­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“Ý­fa­de­öz­gür­lü­ðü­sa­de­ce­kanun­çý­ka­ra­rak­ve­ku­rum­o­luþ­tu­ra­rak­gü­ven­ce­al­tý­na­a­lý­na­maz.­On­suz­hiç­bir­de­mok­ra­si­nin­iþ­le­me­ye­ce­ði­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü,­bü­tün top­lum­lar­ta­ra­fýn­dan­bað­ra­ba­sýl­ma­lý”­de­di.­n 4’te

Okullarda demokrasi istiyoruz

FÜLE — Ýfade özgürlüðü olmadan demokrasi iþlemez.

u­ Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn Yönetici Atama Sistemi’nin karmaþa ve maðduriyet oluþturduðunu söyleyen DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, “Mevcut yönetici atama sistemi hantallýk ve adaletsizliði beraberinde getirmektedir. Biz eðitimde demokrasi istiyoruz. Demokratik bir okul yönetimi istiyoruz” diye konuþtu. Haberi sayfa 3’te

SURÝYE’DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

Hükümet yeni, bakanlar eski u­ Su­ri­ye’de­A­dil­Se­fer­baþ­ba­kan­lý­ðýnda­ku­ru­lan­hü­kü­me­tte­ye­ni­yüz­le­rin­ya­ný­sý­ra­bir­çok­es­ki­ba­ka­n­yer­aldý..­Ye­ni­hü­kü­met­te­Sa­vun­ma, Dý­þiþ­le­ri,­Va­kýf­lar,­Pet­rol,­Su­la­ma,­Kül­tür,­Ý­le­ti­þim­gi­bi­ba­kan­lýk­lar­da ba­kan­la­rýn­kol­tuk­la­rýn­da­kal­ma­sý­dik­kat­çek­ti. Haberi 7’de

Seçim mesaisi baþlýyor uHaberi sayfa 4’te

Rusya ile vizesiz dönem uHaberi sayfa 11’de ISSN 13017748

NÝSAN KARI YOL KAPATTI uHaberi sayfa 3’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

‘‘ Peygamberimiz (asm) bütün insanlarýn hatibi

‘‘

Sath-ý arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-ý bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri.

O

N DOKUZUNCU SÖZ [Risâlet-i Ahmediyeye dâirdir] “Ben söz le rim le Mu ham med’i (a.s.m.) övmüþ, güzel göstermiþ olmadým; aksine Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan bahsetmekle sözlerimi gü zel leþ tir miþ ol dum.” (Ý mam-ý Rab ba nî, Mektubât, 1: 58.) Evet, þu Söz güzeldir. Fakat onu güzelleþtiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ý Muhammediyedir. On Dört Reþahâtý tazammun eden On Dördüncü Lem’a’nýn; Birinci Reþhasý: Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var. Birisi þu kitâb-ý kâ i nat týr ki, bir neb ze, þe hâ de ti ni on üç lem’a ile, Arabî Nur Risâlesinden On Üçüncü Dersten iþittik; birisi þu kitâb-ý kebîrin âyet-i kübrâsý olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissa lâ tü Ves se lâm dýr; bi ri de Kur’ân-ý A zî müþþandýr. Þimdi, þu ikinci bürhan-ý nâtýkî olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmý tanýmalýyýz, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanýn þahs-ý mânevîsine bak: Sath-ý arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medîne bir minber; o bürhan-ý bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imâna imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzakiri; bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir þecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâsýný, mu’cizâtlarýna istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar. Zîrâ, o Lâ ilâhe illallah der, dâvâ eder. Bütün sað ve sol, yani mâzi ve müstakbel taraflarýnda saf tutan o nurânî zâkirler, ayný kelimeyi tekrar ederek, icmâ ile mânen “Doðru dedin ve söylediðin haktýr” derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsýz imzalarla teyid edilen bir müddeâya parmak karýþtýrsýn. Ýkinci Reþha: O nurânî bürhan-ý tevhid, nasýl ki iki cenâhýn icmâ ve tevâtürüyle teyid ediliyor; öyle de, Tevrat ve Ýncil gibi kütüb-ü semâviyenin(Hâþiye) yüzler iþârâtý ve irhâsâtýn binler rumuzâtý ve hâtiflerin meþhur beþârâtý ve kâhinlerin mütevâtir þehâdâtý ve Þakk-ý Kamer gibi binler mu’cizâtýnýn delâlâtý ve Þeriatýn hakkàniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zâtýnda gayet kemâldeki ahlâk-ý hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secâyâ-i gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imânýný ve gayet itminânýný ve nihayet vüsûkunu gösteren fevkalâde takvâsý, fevkalâde ubûdiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metâneti; dâvâsýnda nihayet derecede sâdýk olduðunu güneþ gibi âþikâre gösteriyor. Hâþiye: Hüseyin-i Cisrî “Risâle-i Hamidiye”sinde yüz on dört iþârâtý o kitaplardan çýkarmýþtýr. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihât varmýþ. Sözler, 19. Söz, s. 370 LÜGATÇE:

âyet-i kübrâ: En bü yük âyet, en büyük delil. beþârât: Müjdeler. bürhan-ý nâtýkî: Konuþan delil. evsâf-ý Muhammedi ye: Hz. Mu ham med’in vasýflarý. Hâtemü’l-Enbiyâ: Pey gamberlerin sonuncusu. hâtif: Gaybdan doð ru haber veren cinler. irhâsât: Peygamberimiz (asm) üzerinde pey gamberlikten önce gö rünen harikulade haller. kâhin: Ge le cek ten haber verdiði söylenen

kiþi, falcý. kitâb-ý kebîr: Büyük kâinat kitabý. lem’a: Parýltý. muarrif: Tarif edici. reþahât: Reþhalar, sýzýntýlar. risâlet-i Ahmediye: Peygamber Efendimiz’in (a.s.m.) peygamberliði. þahs-ý mânevî: Belli bir kiþi olmayýp, bir cemaatten meydana ge len mânevî þahýs. Þakk-ý Kamer: Pey gamber Efendimizin iþaret parmaðýyla Ay’ý i kiye böldüðü mu’cize.

Allah'ým, Senin katýndan öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime yol gösteresin, iþimi derleyip toparlayasýn, daðýnýklýðýmý gideresin, benim iç dünyamý ýslâh edesin, dýþ görünüþümü yüceltesin. Câmiü's-Saðîr, No: 860 / Hadis-i Þerif Meâli

Rahmete nâil olmak ve barýþ güvercini Bediüzzaman nejatereren@saidnursi.de

u hadsiz kâinatý þen lendiren, bilmüþahede [görüldüðü gibi], rahmettir. Ve bu karanlýklý mevcudâtý ýþýklandýran, bilbedâhe [açýkça] yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyâcât içinde yuvarlanan mahlûkatý terbiye eden, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bir aðacýn bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduðu gibi, bütün kâinatý insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktýran ve muavenetine [yardýmýna] koþturan, bilbedâhe, rahmettir. Ve bu hadsiz fezayý ve boþ ve hâlî âlemi dolduran, nurlandýran ve þenlendiren, bilmüþahede, rahmettir. Ve bu fâni insaný ebede namzet eden ve ezelî ve ebedî bir Zâta muhatap ve dost yapan, bilbedâhe, rahmettir. “Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkâr (medet veren) bir hakikat-i mahbubedir [sevgili hakikattir]. ‘Bismillâhirrahmanirrahim’ de, o hakikate yapýþ ve vahþet-i mutlakadan (büyük bir vahþetten) ve hadsiz ihtiyâcâtýn elemlerinden kurtul.” (Lem’alar, 14. Lem’a) Evet, bu dehþetli asýrda Cenâb-ý Hakk’ýn insanlýða en büyük hediyesi olan Kur’ân-ý Azîmüþþan; onun teblið edicisi, Âlemlerin Efendisi (asm) ve onun manevî zincirinin son temsilcisi ve mânevî vekili o lan zât hep “rah met” di yor lar. Rahmeti temsil ediyor, ona güveniyor, onu tatbik ve tavsiye ediyorlar. Barýþ ve sulh kelimelerinin “rah met”le yoðrulan manalarýný, geçen Pazar günkü Antalya’da tertip ettiðimiz “Said Nursî’ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Gele ceði Ve Dünya Barýþý” konulu panelde bir baþka yönüyle anlama fýrsatýný buldum. “Asya’nýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr” vecizesi konuþmacýlarýn masasýnýn ön tarafýna, dinleyicilerin göreceði þekilde yerleþtirilmiþti. Bakmak ayrý, görmek ise çok çok ayrý bir þey. Çoðu insana salonlardaki böyle þeyler aksesuar gibi gelir. Fakat önde protokolde otururken, karþýsýnda duran bu vecizeyi not almýþ Prof. Dr. Doðu Ergil. Mesleðinin ve branþýnýn ehli bir insan olduðunu bir defa daha göstere rek, bu vecize üzerinde çok güzel zihin açýcý bir noktaya vurgu yaptý. Konuþma sýrasý kendisine geldiðinde iþte bu harika vecizeyi ko-

nuþmasýnýn ana temasý yaptý. Ve onun üzerine harika bir fikir destesini bizlere sundu. Prof. Dr. Doðu Ergil konuþmasýna tatlý bir üslûp ve panele konu olan Üstada saygý gösteren bir ifadeyle baþladý. Resmî görüþ ve statükonun düþman bellediði “Nurcu” ve “Nur” kelimelerine çok kýymetli ve maharetli bir ilim adamý sýfatýyla þöyle þahane bir yorum getirdi: “Bediüzzaman bir aydýnlanma, ‘nurlanma’ projesinden bahseder. Burada çok dikkatli düþünmek ve bu aydýnlanma projesini ‘çaðdaþ medeniyete eklemlemek’ lâzým. Bu kavramlarý iyi anlamak için de bu eser külliyatýný ve Bediüzzaman’ý çok iyi anlamak gerekiyor. Mevcut bir Ýlâhî nizam zaten var. Ýnananlar bunu kabulleniyorlar. Ama insanlara düþen etraflarýnda meydana gelen ‘tabiat olaylarýný’ da bu Ýlâhî nizam ve inançla izah, þerh ve tefsir etmektir.

‘‘

Barýþ ve sulh kelimelerinin “rahmet”le yoðrulan mânâlarýný, Antalya’da tertip ettiðimiz “Said Nursî’ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði Ve Dünya Barýþý” konulu panelde bir baþka yönüyle anlama fýrsatýný buldum. Bütün tabiat olaylarý da ‘Ýlâhî nizamýn’ bir parçasýdýr. Bu konuyu da çok iyi yorumlamak ve sentez etmek zorundayýz. “‘Nur’ kelimesi bir aydýnlanma projesi olarak muhataplarýna, yani bize diyor ki: ‘Aklýnýzý kullanýn!’ Bu tesbite kulak vermek lâzým. Bediüzzaman Said Nursî; Batýnýn hem kültüründen hem teknolojisinden faydalanýlabileceðini ifade eder. Ama bunu ‘temeli’ ihmal etmeden yapmayý tavsiye eder. Yenilikleri alýrken gövdeye dokunmanýza rýza göstermez. Gövdeye bunlarýn uygun bir þekilde aþýlanýp, kaynaklanabileceðinden bahseder.” Evet deðerli ilim adamý Prof. Dr. Doðu Ergil, konuþmasýnýn ana temasýnda sözü yukarýda bahsettiðimiz vecizeye getirdi. Bu vecizedeki derin

ve geniþ anlamý referans göstererek konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Ben aslýnda baþka bir konudan baþ la ya cak tým, a ma o tu rur ken karþýmdaki þu söz çok dikkatimi çekti. ‘Asya’nýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr!’ Bu ne kadar mânâlý bir fikir ve vurgudur biliyor musunuz? Burada müthiþ bir anlam ve vurgu var. Gelin bunu bir örnekle açýklamaya çalýþalým: “‘Türkiye 1970’lerde büyümeye baþladý’ denildi. Piyasalarda ve toplumda bir hareketlilik, geliþme, re fah baþladý. Ekonomik alan baþta olmak üzere topyekûn bir büyümeden, refahtan bahsedildi. Þimdilerde de farklý bir büyüme ve refah se viyesinden bahsediliyor. Ama toplumumuzda yürek yakan gerilimler ve düþmanlýklar bitmiyor, maalesef artýyor. Böyle olunca toplumumuzda hâlâ bir uzlaþma ve barýþý maalesef yakalayamadýk. Esaslarýný öðrenip tatbik etmezsek de, ne biz ne de insanlýk barýþý yakalayamayýz. Büyüme ve refah, barýþsýz ve hoþgörüsüz olamaz. Sürdürülebilir büyüme ancak toplumdaki tesis edilmiþ sürdürülebilir bir barýþ, kaynaþma, muhabbet ve kardeþ likle mümkündür. Düþmanlýklarý sona erdirecek ancak uzlaþma ve anlaþmadýr. ‘Barýþ’ kelimesini de çok iyi anlamak gerekiyor. ‘Barýþ’ iki savaþ arasýndaki sessizlik deðildir. Barýþ yýðýnak yapmak da deðildir. Barýþ konusunu Bediüzzaman Said Nursî, tam anlamýyla vermiþ ve kendisine muhatap olan müsbet, menfî herkesle de en güzel þekilde tatbikatýný yapýp temellerini tesis etmiþtir. Bu konuda olaðanüstü yoðunlaþmýþtýr ve prensibini koymuþtur. ‘Peki, Bediüzzaman Said Nursî’nin topluma sürdürülebilir barýþ önerisi olarak getirdiði nedir?’ derseniz; ‘Meþveret ve þûrâdýr’ derim. Ýþte bu önümüzde gördüðünüz ifadesidir. Yani: ‘Asya’nýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr!’ Evet, meþveret ve þûrâ toplumdaki sürdürüle bilir barýþýn anahtarýdýr. Çünkü Bediüzzaman’da ‘kâfirlik’ anlayýþý deðil, ‘farklý inanç’ anlayýþý vardýr. Barýþ demek, farklý inanç, düþünce ve etnik gruplarýn kavgasýz bir þekilde yaþamasýdýr. Bu da ancak ‘meþveret’le, ‘þûrâ’yla olur. Yani ‘Asya’nýn bahtýnýn miftahý meþveret ve þûrâdýr!’ söylemini hayata tatbik edebildiðimiz derecede geliþme, büyüme, refah ve demokrasiyi elde eder ve yaþarýz.” E vet, rah me tin te cel li si o lan þef kat ve merhameti; inancýn neticesi olan vicdan ve insafý yakalamadan insanlýðýn dertleri tükenmez, devam eder. Küçülmez, büyür! Prof. Dr. Doðu Ergil, farklý bir sima ve farklý görüþü olan bir deðerli ilim adamý. Ama bu milletin ve insanlýðýn müzmin dertlerine yoðunlaþýp çare arayan, ilim adýna hakperest profile sahip bir ilim adamý. Bu gözle en sade ifadelerden çok derin mânâlar çýkarabilmesi oldukça ilginç ve takdire deðer. Burada çok daha önemli olan baþka bir konu ise: Risâle-i Nur’daki hakikatlerin–kim olursa olsun—ne kadar yüksek bir ilme sa hip olduðunu gösteren önemli bir delil. Prof. Dr. Doðu Ergil hakkýnda dikkatimi çeken baþka bir konu ise: Hocanýn iki sene önce Ýstanbul Panelimizde dinlediðim zaman, “Said Nursî” ismine bile çok seyrek atýflarda bulunmuþ olmasýydý. Konuþmasýnda Üstada az atýfta bulunmuþ ve fazla yer vermemiþti. Ýki hafta önce Haliç Panelinde dinlediðim Prof. Dr. Doðu Ergil ise: “Said Nur sî” i fa de si ni da ha sýk lýk la kul lan ma yý tercih ettiðini müþahede etmiþtim. Burada, Antalya’daki panelimizde ise ýsrarla: “Bediüz za man” i fa de le ri ni sýk lýk la kul lan ma sý dikkatimi çekti. Bunu, Risâle-i Nur’a vakýf olmaya baþlamasý, Üstadý daha yakýndan ta ný ma sý, bu dâ vâ ya ve bu cemaate olan takdir ve samimiyetine baðlýyorum. Bu sefer deðerli ilim adamý hocamýzý daha samimî ve içten gördüm. Ýnþâallah yanýlmýyorumdur. Kendisinden ülkemiz, insanlýk ve cihanþümul dâvâ adýna daha nice güzel yorum ve izahlar duymak ümit ve temennisiyle...

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 C. Evvel 1432 Rumî: 2 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

DES’ten okullarda demokrasi isteði DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI, “BÝZ EÐÝTÝMDE DEMOKRASÝ ÝSTÝYORUZ. DEMOKRATÝK BÝR OKUL YÖNETÝMÝ ÝSTÝYORUZ” DEDÝ. karþýlýklý yönetiþime ve özgür iradeye saygýlý bir sistemi amaçlamasý gerektiðini kaydedetti. Avcý þunlarý söyledi: “Yönetici atama MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý’nýn Yönetici Ata- sistemi katýlýmcý, adaletli ve saðlýklý olmama Sisteminin karmaþa ve maðduriyet o- dýkça bilimsel, demokratik ve verimli bir luþ tur du ðu nu, o lu þan hak sýz lýk lar eðitim verilemez ve demokratik bir topdolayýsýyla öðretmenlerin moral ve moti- lumda oluþturulamaz. Geleceðe saðlam vasyonlarýnýn düþtüðünü söyleyen De - ve güvenli yürümenin imkâný da olamaz. mokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ge- Kasým 2010 tarihinde yapýlan 18. Millî Enel Baþkaný Gürkan Avcý, “Mevcut yöne- ðitim Þûrâsýnda da ýsrarla demokratik bir tici atama sistemi hantallýðý ve adaletsizli- eðitim yönetimi teklifinde bulunduk. Faði beraberinde getirmektedir. Biz eðitim- kat Kabul edilmedi. de demokrasi istiyoruz. Demokratik bir Biz DES olarak baþta Okul yöneticiokul yönetimi istiyoruz” dedi. likleri olmak üzere MEB Yönetici AtaDES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, baþta ma sistemindeki kayýrmacý, subjektif ve okullarda olmak üzere bütün eðitim ku- antidemokratik uygulamalarýn eðitim rumlarýnda görevde yükselme, terfi ve çalýþanlarý nezdinde oluþturduðu maðyönetici atama sisteminin demokratik ol- duriyet, haksýzlýk ve demoralizasyonun masý gerektiðini, öðretmeniyle, öðrenci- son bulmasýný istiyoruz. Adil, demokrasiyle ve velisiyle bütün eðitim bileþenleri tik bir yönetici atama ve terfi sistemini; ve çevreyle iliþkili, barýþýk, bilimsel ve de- Demokratik Okul Yönetimi Sistemi’ni mokratik deðerlere sahip, hür düþünceye, öneriyoruz.”

FATÝH KARAGÖZ ANKARA

BÝLGÝSAYAR BÝLMEYEN OKUL MÜDÜRLERÝ VAR ÝDEAL okul yöneticisini yalnýzca yazýlý sýnavla tesbit etmenin mümkün olmadýðýný ifade eden Avcý þöyle devam etti: “Bilgisayar dahi kullanmasýný bilmeyen, gençlerin psikolojik geliþim evrelerinden, iç dünyalarýndan, pedagojiden bihaber, statükocu, siyasî pazarlamacý, okulu ticarethane, öðrencileri müþteri, öðretmenleri tahsildar gibi gören tüccar okul yöneticisi fotoðrafýnýn artýk deðiþmesi gerektiðini, yeniliðe açýk, kendini geliþtiren, vizyon sahibi, eðitim lideri, öðrencilerin ve velilerin hamisi, öðretmenlerin örnek aldýðý okul yöneticilerinin iþ baþýna getirilmesinin artýk þart olduðunu düþünüyoruz. Geleceðimizi imar ettiðimiz okullarýmýza geliþi güzel idareci atama lüksümüz olamaz. Oluþturulacak okul Yönetim Kurulu’nun üyeleri arasýna öðrenci ve veli temsilcilerinin de alýnmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu sistemle öðrenciler, veliler, öðretmenler ve okulda çalýþan diðer görevliler okulu sahiplenecek. Hesap verilebilirliðin, ekip çalýþmasýnýn ve okulun performansýnýn geliþiminin saðlýklý bir mekanizmaya kavuþacaðýný düþünüyoruz. Okullarýmýzý atanan deðil seçilen idareciler yönetmelidir.”

Nisan karý yollarý kapattý

DOÐU Anadolu Bölgesi’nde zaman zaman etkili olan kar yaðýþý ve tipi dolayýsýyla 56 köy yolunda ulaþým saðlanamýyor. Meteo roloji Bölge Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basýnç merkezinin etkisi altýnda olan bölgede, gece en düþük hava sýcaklýðý eksi 4 dereceyle Erzurum’da ölçüldü. Hava sýcaklýklarý, Ardahan’da eksi 2, Kars’ta eksi 1, Aðrý’da 0, Iðdýr’da 5 ve Erzincan’da 6 derece oldu. Kar yaðýþý veya tipi dolayýsýyla Erzurum’da 39, Bingöl’de 14 ve Muþ’ta 3 olmak üzere toplam 56 köy yolu ulaþýma kapandý. Köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþmalar sürüyor. Yetkililer, sýcaklýklardaki artýþ dolayýsýyla Erzurum’un yüksek kesimlerinde oluþabilecek çýð ihtimaline karþý vatandaþlarý uyardý. Erzurum / aa

Ýmsak 4.30 4.32 4.49 4.53 4.46 4.08 4.10 3.58 4.42 4.22 4.47

Güneþ 5.57 6.03 6.16 6.24 6.18 5.36 5.40 5.30 6.13 5.49 6.15

Öðle 12.46 12.56 13.04 13.16 13.11 12.26 12.30 12.22 13.05 12.38 13.05

Ýkindi 16.24 16.36 16.43 16.56 16.51 16.05 16.10 16.02 16.45 16.16 16.44

Akþam 19.22 19.36 19.41 19.55 19.51 19.04 19.09 19.02 19.45 19.14 19.42

Yatsý 20.41 20.59 21.00 21.18 21.15 20.24 20.30 20.26 21.08 20.33 21.03

irtibat@yeniasya.com.tr

Baþörtülü aday, sivil irade, TSK... day listeleri açýklanýnca, hayli zamandýr tartýþýlan “baþörtülü aday” konusu da vuzuha kavuþtu. Çoktandýr bu meselede en yetkili aðýzlarýndan “Henüz zamaný gelmedi” mesajlarý veren AKP'nin listelerinde sadece bir baþörtülü aday var. O da Antalya’da ve listenin sondan ikinci sýrasýnda. Yani seçilmesi mümkün olmayan bir yerde. Dahasý, hazýrlanan afiþlerde bu adayýn baþörtülü resmi kullanýlýrken, parti il örgütünce daðýtýlan broþürdeki fotoðrafýnda ise baþý açýk. Gerçek olan hangisi? Anlaþýlan, AKP de bu konuda MHP formülüne dümen kýrýyor. Hatýrlanacaðý gibi, Merve Kavakçý’nýn seçildiði halde sokulmadýðý Mecliste, yine Antalya’dan, baþýndaki örtüyle oy alýp seçilen ve hemen ardýndan baþýný açarak yemin töre nine katýlan bir MHP’li milletvekili vardý. Baþörtüsü meselesindeki “çözüm” formülünü bu þekilde ortaya koymuþ olan MHP, ayný tavrý 12 Haziran seçimi öncesinde de devam ettiriyor. Bunun yeni bir örneði, Uþak ikinci sýra adayýnýn, Bahçeli tarafýndan yöneltilen “Seçildiðinizde baþýnýzý açmayý kabul eder misiniz?” sualine olumlu cevap vermiþ olmasý (Milliyet, 13.4.11). Baþörtüsünü, “dinin emrettiði tesettürü tamamlayýcý bir unsur” olmaktan çýkararak, giriþte vestiyere býrakýlan bir “aksesuar” konumuna indirgeyen bu “çözüm”e kimsenin ihtiyacý yok. MHP de, AKP de alsýnlar, baþlarýna çalsýnlar. “Baþörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasý açanlarýn ve sekiz buçuk yýllýk AKP iktidarýnda da devam eden acýmasýz yasaðýn maðdurlarýnýn, söz konusu partilerce sergilenen bu gayri samimî tavra verecekleri bir karþýlýk olmalý, deðil mi? Hele Erdoðan’ýn Strasbourg’daki “one minu-

A

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.44 4.59 4.24 4.25 4.39 4.14 4.16 4.01 3.54 4.31 4 .42

Güneþ 6.18 6.28 5.58 5.54 6.07 5.48 5.43 5.35 5.23 6.06 6.07

Öðle 13.11 13.18 12.52 12.45 12.57 12.42 12.32 12.28 12.14 13.00 12.53

Ýkindi 16.52 16.58 16.33 16.25 16.36 16.23 16.10 16.09 15.53 16.41 16.30

Akþam 19.52 19.57 19.34 19.24 19.34 19.23 19.08 19.10 18.52 19.42 19.27

3 Yatsý 21.18 21.18 21.00 20.45 20.55 20.50 20.28 20.35 20.13 21.08 20.44

te”lerinden birine de muhatap olduktan sonra! Orada ne diyor Baþbakan: “Baþörtüsünü parlamentoya girmek için pazarlýk konusu yapmak da, bu yüzden seçimi boykot etmek de yanlýþ.” Ama bu tepkilerin dayanaklarý çürük. Bir defa o kampanya, sekiz buçuk yýl önce bazý AKP önde gelenlerinin meydanlarda “Çözmek namus borcumuzdur” deyip, sonradan “Caným, o kadar da büyük bir sorun deðil, ancak yüzde bir buçuðun meselesi, çözümü için de söz vermemiþtik zaten” diye çark ettikleri, ama yakýcý bir þekilde devam eden baþörtüsü yasaðý probleminin aþýlmasýna belki katkýsý olur ümidiyle yapýlan bir çalýþma. Pazarlýk için deðil. Ve seçimi boykotla AKP’ye oy vermemek farklý þeyler. AKP’ye oy verilmeyince seçim boykot mu edilmiþ oluyor? ***

“Öz gitti, Ergenekon bitti” mi? Özel yetkili Ergenekon savcýsý iken, bu yetkileri alýnarak “düz’ baþsavcý vekilliðine getirilen Zekeriya Öz’ün görev deðiþikliðini, “terfî yoluyla kýzak” þeklinde deðerlendirenler olmuþtu. Buna karþý, “Öz gitti, Ergenekon bitti diye birþey söz konusu deðil” gibi açýklamalar yapýldý. Bilâhare, tartýþmalarýn odaðýndaki isim olarak, görevini devrederken yaptýðý konuþmada “Ben tek baþýma birþey yapmadým. Askerî makamlarýn da emeði var, merkez komutanlýðýnýn da. Askerler de kanunlara saygý duyarak bu iþlerin yapýl masýna müsaade ettiler” diyen Öz’ün, özel konuþmalarýnda “Ordu da, hükümet de benden rahatsýzdý” dediði öne sürüldü (Taraf, 13.4.11). Ama Öz bu iddiayý gazeteye ayný gün gönderdiði ve ertesi gün yayýnlanan açýklamasý ile yalanladý. Konumu gereði öyle de yapmasý icap ediyordu. Þimdi önemli olan, sürecin bundan sonra nasýl yürüyeceði. Bakalým, “Her yiðidin bir yoðurt yeme tarzý var” (Milliyet, 12.4.11) diyerek iþbaþý yapan özel yetkili Savcý Cihan Cansýz baþta olmak üzere, görev ve yetkilerin devredildiði yeni ekibin döneminde gidiþat nasýl þekillenecek? ***

Bu ne sivil irade, bu ne açýklama... Peki, Erdoðan’ýn Strasbourg’da “Sivil iradenin yönetimi altýnda” dediði TSK’nýn Balyoz açýklamasýný “yanlýþ” olarak nitelemesini nasýl yorumlamalý? ABD Büyükelçisinin diline düþen “Bu ne perhiz, bu ne lahana turþusu” sözü uyar mý?!

Yük treni çarptý, ölen yok KÜTAHYA’DA hemzemin geçitte yük treninin çarptýðý otomobilin sürücüsü yaralandý. Alýnan bilgiye göre, 77375 sefer sayýlý yük treni, Bölcek Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte Nuri Demir idaresindeki 34 FP 6536 plâkalý otomobile çarptý. Tren, otomobili yaklaþýk 20 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayda yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldýrýlan sürücünün hayatî tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Kütahya / aa

Balýkçý aðýna takýlan tarih MARMARA Denizi’nde ava çýkan balýkçýlarýn aðlarýna, irili ufaklý 16 parçadan oluþan küp ve amforalar takýldý. Balýkçýlarýn, antik çaðlara ait eserleri ne yapacaklarýný bilemediði için Deniz Canlýlarý Müzesi kurucusu Balýkçý Kenan Balcý’ya gittiði bildirildi. Açýklamada, denizden çýkan eserlerin, Beylikdüzü’ndeki Türkiye Deniz Canlýlarý Müzesi’nde sergileneceði ve Ýstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerince de inceleneceði ifade edildi. Ýstanbul / aa

Evleri ziyaret edip kitap okuyorlar

Hastaneden kaçan tutuklu yakalandý

KÜTAHYA’NIN Simav ilçesine baðlý dað köylerinden Daðardý’nda görev yapan iki öðretmen, vatandaþlara kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için ‘’Çay ve Kitap Ýyi Gider’’ kampanyasý baþlattý. Projeyi öðretmen arkadaþý Sevgi Yurdakul ile yürüten Þevket Altýntop, yaptýðý açýklamada, okuma yazma oranýnýn çok düþük olduðu ilçe merkezine 45 kilometre uzaklýktaki Daðardý Ýlköðretim Okulunda görev yaptýklarýný bildirdi. Köy halkýna okuma alýþkanlýðý kazandýrmak amacýyla ‘’Çay ve Kitap Ýyi Gider’’ adýný verdikleri bir kampanya baþlattýklarýný belirten Altýntop, mesai saatleri dýþýnda kalan zamanlarýnýn bir bölümünde vatandaþlarý evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi. Ev sakinleriyle sohbet edip çay içerek kitap okuduklarýný anlatan Altýntop, köyün tamamýna okuma alýþkanlýðý kazandýrýncaya kadar kampanyayý sürdüreceklerini kaydetti. Kütahya / aa

MALTEPE’DEKÝ Süreyyapaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde tedavi gördüðü sýrada firar eden tutuklu yakalandý. Alýnan bilgiye göre, 2 gün önce, Süreyyapaþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesinde tüberküloz tedavisi gördüðü sýrada yataðýnýn bulunduðu 2. kattan çarþaflarý birbirine baðlayarak ip yaptýktan sonra inerek kaçan Harun Günbatmaz’ýn (39), Habibler’de iþ makinesi yedek parçalarý üreten bir firmada boya ustasý olarak iþe baþladýðý ve ayný iþ yerinde kaldýðý bilgisine ulaþan Sultangazi Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliðine baðlý ekipler, söz konusu yere operasyon düzenledi. Polise kendisini farklý bir kimlikle tanýtan Günbatmaz, yapýlan incelemenin ardýndan gerçek kimliðinin öðrenilmesiyle gözaltýna alýndý. Günbatmaz’ýn, yapýlan iþlemlerin ardýndan Silivri Cezaevinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildiði bildirildi. Ýstanbul / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

HABER

Kaldýðý yerden devam MESLEÐE GERÝ DÖNEN ESKÝ VAN CUMHURÝYET SAVCISI SARIKAYA, ‘’GÖREVÝME TEKRAR DÖNERSEM HAKÝMLÝK VEYA SAVCILIK FARK ETMEZ, KALDIÐIM YERDEN DEVAM EDECEÐÝM’’ DEDÝ. cakir@yeniasya.com.tr

Mutluluk hareketi a­man­za­man­tek­rar­la­dý­ðý­mýz­bir­ger­çek­var: Tür­ki­ye’de­ya­þa­yan­lar­o­la­rak­bel­ki­ba­ba­la­rý­mýz­dan­da­ha­zen­gi­niz,­a­ma­on­lar­dan­da­ha mut­lu­ol­du­ðu­mu­zu­söy­le­mek­ko­lay­de­ðil.­ Mo­da­ tâ­bi­riy­le­ bü­tün­ bir­ mil­let­ o­la­rak­ ‘zen­gin ol­ma’ya­teþ­vik­e­dil­dik,­a­ma­ay­ný­teþ­vik­‘mut­lu­luk’ i­çin­ ya­pýl­ma­dý.­ Da­ha­ doð­ru­su,­ ‘zen­gin’­ o­lun­ca mut­lu­o­la­ca­ðý­mýz­dik­te­e­dil­di­ve­her­yo­lu­de­ne­ye­rek­ zen­gin­li­ðe,­ do­la­yý­sý­ i­le­ mut­lu­lu­ða­ u­laþ­ma­ya ça­lýþ­týk.­Ne­ti­ce­de­bir­öl­çü­de­‘zen­gin’­ol­duy­sak­da, ‘mut­lu’­ ol­ma­yý­ ba­þa­ra­ma­dýk.­ Med­ya­ya­ yan­sý­yan ci­na­yet­ha­ber­le­ri­ni­gö­rün­ce,­“Biz­mut­lu­ve­hu­zur­lu­bir­top­lu­muz”­de­mek­müm­kün­mü? Te­mel­de­ki­prob­lem,­mut­lu­lu­ðu­ve­hu­zu­ru­yan­lýþ­ yer­de­ a­ra­ma­mýz­dan­ kay­nak­la­ný­yor.­ Ýn­san­lýk­ â­le­mi­Ýs­lâ­ma­tes­lim­ol­muþ­ol­sa,­prob­lem­ler­git­gi­de a­za­la­cak­ ve­ u­la­þýl­mak­ is­te­nen­ mak­sa­da­ u­la­þýl­mýþ o­la­cak.­ Ki­mi­le­ri­ bu­ tes­bi­ti­ de­ bir­ ‘slo­gan’­ o­la­rak de­ðer­len­di­re­bi­lir,­a­ma­ha­ki­kat­böy­le.­Bu­nok­ta­da­ki ka­ba­hat­ da­ yi­ne­ Ýs­lâ­ma­ tes­lim­ o­lan­lar­da.­ Çün­kü ha­ki­kat,­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ gi­bi­ ‘kavl-i­ ley­yin/­ gü­zel ve­ik­na­e­di­ci­bir­li­san­la’­in­san­la­ra­an­la­tý­la­ma­mýþ. Ýn­gil­te­re’de­ baþ­la­tý­lan­ ye­ni­ bir­ kam­pan­ya­ bu ko­n u­ya­ dik­ka­ti­mi­zin­ çe­kil­me­s i­n e­ ve­s i­l e­ ol­d u. “Mut­lu­luk­ i­çin­ ku­cak­la­þý­yor­lar”­ baþ­lýk­lý­ ha­ber­de þu­bil­gi­ler­yer­al­mýþ:­“Lon­dra­so­kak­la­rýn­da­yü­rür­ken­ta­ný­ma­dý­ðý­nýz­bi­ri­si­ge­lip­si­ze­sa­rý­lý­ve­rir­se­þa­þýr­ma­yýn.­Ül­ke­de­‘Mut­lu­luk­Ha­re­ke­ti’­baþ­la­dý.­Ký­sa­sü­re­de­bin­ler­ce­ü­ye­si­o­lan­ha­re­ket,­ma­ter­ya­list dün­ya­dan­bý­kan­la­ra­sev­gi­do­lu­bir­ev­re­nin­ka­pý­la­rý­ný­ aç­tý­ðý­ný­ id­di­a­ e­di­yor.­ Ýn­gil­te­re’de­ baþ­la­yan ‘Ac­ti­on­for­Hap­pi­ness’­(Mut­lu­luk­Ha­re­ke­ti),­ka­tý­lým­cý­la­rý­na­kar­þý­lýk­sýz­sev­me­yi,­so­kak­ta­gör­dük­le­ri­ in­san­la­ra­ sa­rýl­ma­yý­ ve­ pay­laþ­ma­yý­ ö­ðüt­lü­yor. Son­za­man­lar­da­Lon­dra’da­sý­ký­þýk­tra­fik­te­kor­na­ya­ ba­san­ o­to­büs­ þo­fö­rü­ne­ sa­rý­lýp­ sa­kin­leþ­me­si­ni sað­la­yan­lar­da­var,­bir­kö­þe­de­mut­suz­bir­i­fa­dey­le o­tu­ran­la­rýn­ma­sa­sý­na­o­tu­rup­der­di­ni­so­ran­lar­da. Þehir­ha­ya­tý­nýn­se­bep­ol­du­ðu­‘mut­suz­luk­ve­i­zo­las­yon’u­aþ­mak­i­çin­o­luþ­tu­ru­lan­pro­je­nin­slo­ga­ný ‘mut­lu­luk­ver,­mut­lu­ol’. “Lon­dra­ E­ko­no­mi­ Ü­ni­ver­si­te­si’nden­ Prof.­ Ric­hard­La­yard­ön­der­li­ðin­de­ge­li­þen­ha­re­ket,­mut­lu­lu­ðun­her­za­man­pa­ray­la­il­gi­li­ol­ma­dý­ðý­ný­gös­ter­mek­ i­çin­ baþ­la­týl­mýþ.­ La­yard,­ ‘Yap­tý­ðý­mýz­ a­raþ­týr­ma­lar­da­ pa­ra­nýn­ mut­lu­luk­ sað­la­ma­da­ki­ ro­lü­nün sa­ný­lan­dan­az­ol­du­ðu­nu­ gör­dük.­Ýn­san­lar­mut­lu­lu­ðun­kay­na­ðý­nýn­gü­ven­ve­sev­gi­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor.­Biz­de­in­san­la­rýn­bir­bir­le­ri­ni­mut­lu­et­me­si­ni­ is­ti­yo­ruz.­ Bu­ yüz­den­ bu­ ha­re­ke­ti­ baþ­lat­týk. Ge­ri­ dö­nüþ­ler­ um­du­ðu­muz­dan­ da­ i­yi­ ol­du’­ di­yor.”­(Ra­di­kal,­15­Ni­san­2011) Ýn­gil­te­re’de­ or­ta­ya­ çý­kan­ bu­ ha­re­ket,­ ‘a­kýl­ i­çin yol­ bir’­ ol­du­ðu­nu­ tek­ra­ren­ gös­ter­miþ­ ol­mu­yor mu? Ne­ di­yor­ ha­re­ke­ti­ baþ­la­tan­lar:­ Ma­ter­ya­list dün­ya­dan­bý­kan­lar­var,­kar­þý­lýk­sýz­sev­me­yi­öð­ren, mut­lu­luk­ ver,­ mut­lu­ ol,­ pa­ra­nýn­ mut­lu­luk­ sað­la­ma­da­ki­ro­lü­sa­ný­lan­dan­da­ha­az,­mut­lu­lu­ðun­kay­na­ðý­gü­ven­ve­sev­gi­de­dir... Pe­ki,­bu­tes­bit­ler­bi­zin­i­çin­ya­ban­cý­mý?­Ta­ma­mý­ve­da­ha­ge­niþ­‘kay­nak’­doð­ru­Ýs­lâm­da­ve­Ýs­lâ­mi­ye­te­lâ­yýk­doð­ru­luk­ta­de­ðil­mi? Sa­de­ce­bir­Ha­dis-i­Þe­ri­fi­ha­týr­la­ma­mýz­bi­le­‘kay­na­ðý’­gör­me­miz­de­bi­ze­yar­dým­cý­o­lur.­Ne­bu­yur­muþ­Kâ­i­na­týn­E­fen­di­si­Pey­gam­be­ri­miz:­“Ben­si­ze, ye­ri­ne­ge­tir­di­ði­niz­de­bir­bi­ri­ni­zi­se­ve­ce­ði­niz­bir­þe­yi­ gös­t e­r e­y im­ mi?­ A­r a­n ýz­d a­ se­l â­m ý­ ya­y ý­n ýz.” (Müs­lim,­î­man:­93) Ba­sit­ gi­bi­ gö­rü­nen­ “Se­lâ­mý­ ya­yý­nýz!”­ tav­si­ye­si, Ýn­gil­te­re’de­ 1400­ yýl­ son­ra­ baþ­la­tý­lan­ ha­re­ket­ten çok­da­ha­et­ki­li,­çok­da­ha­o­ri­ji­nal­de­ðil­mi? O­hal­de­hem­se­lâ­mý­ya­ya­lým,­hem­de­in­san­lý­ðýn hu­zur­ ve­ mut­lu­lu­ðu­nun­ kay­na­ðý­nýn­ Ýs­lâ­mi­yet­te ol­du­ðu­nu­bi­le­lim.­El­bet­te­ge­re­ði­ni­de­ya­pa­lým!

Z

Kürtçe seçmeli ders n MUÞ Al­pars­lan­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­(MÞÜ)­ Kürt­çe der­si­ne­seç­me­li­o­la­rak­baþ­lan­dý.­Fen­E­de­bi­yat­Fa­kül­te­si­kon­fe­rans­sa­lo­nun­da­baþ­la­tý­lan­ilk­der­se­200­öð­ren­ci­i­le­MÞÜ­Rek­tö­rü­Prof.­Dr.­Ni­hat­Ý­nanç,­rek­tör yar­dým­cý­la­rý­Prof.­Dr.­Os­man­Öz­can,­Prof.­Dr.­Ek­rem A­ta­lan,­a­ka­de­mis­yen­ler­ka­týl­dý.­Rek­tör­Ý­nanç,­ders­çý­ký­þýn­da­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Fen­E­de­bi­yat Fa­kül­te­si­bün­ye­sin­de­4­yýl­lýk­li­sans­prog­ra­mý­o­la­rak ku­ru­lan­Kürt­Di­li­ve­E­de­bi­ya­tý­Bö­lü­mü’nün­Tür­ki­ye’de­bir­ilk­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Bö­lü­mün­ku­rul­ma­sýn­da­yo­ðun­ça­lýþ­ma­lar­yap­týk­la­rý­ný,­dün­i­se­seç­me­li­o­la­rak­ilk­Kürt­çe­der­si­nin­ve­ril­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ý­nanç,­e­ði­tim­öð­re­ti­min­2.­ya­rý­yý­lýn­da­Kürt­çe­der­si­nin­seç­me­li­o­la­rak­böy­le­ce­baþ­la­dý­ðý­ný­be­lir­tti.­Ý­nanç,­þöy­le de­vam­et­ti:­‘’Bu­der­si­a­çar­ken­kon­ten­ja­ný­80­ki­þi­i­le­sý­nýr­la­mýþ­týk.­Yal­nýz­der­si­seç­me­li­o­la­rak­ter­cih­e­den 300­ci­va­rýn­da­öð­ren­ci­miz­ol­du.­Yo­ðun­ta­lep­ol­du­ðu­i­çin­öð­ren­ci­le­ri­mi­zin­bek­len­ti­le­ri­ne­ce­vap­ver­mek­a­ma­cý­i­le­fi­zik­sel­me­ka­ný­mý­zý­de­ðiþ­ti­rip­kon­fe­rans­sa­lo­nu­mu­zu­ders­lik­o­la­rak­kul­lan­ma­ya­baþ­la­dýk.­300­ki­þi­nin­de­seç­me­li­ders­kay­dý­ný­yap­týk.­Bu­dö­nem­i­ti­ba­riy­le­Kürt­çe,­seç­me­li­ders­o­la­rak­baþ­la­dý.­Muþ / aa

HAKÝMLER ve­ Sav­cý­lar­ Yük­sek­ Ku­ru­lu­(HSYK)­ta­ra­fýn­dan­2006­yý­lýn­da mes­lek­ten­ih­raç­e­di­len,­Þem­din­li­o­lay­la­rýy­la­ il­gi­li­ id­di­a­na­me­yi­ ha­zýr­la­yan­ es­k i­ Van­ Cum­h u­r i­y et­ Sav­c ý­s ý Fer­hat­Sa­rý­ka­ya,­ih­raç­ka­ra­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­ bü­yük­ bir­ se­vinç­le­ öð­ren­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Gö­re­vi­me­tek­rar­dö­ner­sem­ha­kim­lik­ve­ya­sav­cý­lýk fark­ et­mez,­ kal­dý­ðým­ yer­den­ de­vam e­de­ce­ðim’’­de­di. Sa­rý­ka­ya,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ Ha­kim­l er­ve­Sav­c ý­l ar­Yük­s ek­Ku­r u­lu’nun­(HSYK)­ hak­kýn­da­ki­ih­raç­ka­ra­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­na­i­liþ­kin­ka­ra­rý­ný te­le­viz­yon­dan­öð­ren­di­ði­ni­ve­a­i­le­i­çe­ri­sin­de­bü­yük­bir­se­vinç­ya­þan­dý­ðý­ný söy­le­di.­Ýh­raç­ka­ra­rý­nýn­ar­dýn­dan­sü­rek­li­o­la­rak­‘’hak­sýz­lý­ða­uð­ra­dý­ðý­ný­dü­þün­dü­ðü­nü’’­i­fa­de­e­den­Sa­rý­ka­ya, ‘’Hiç­bir­za­man­u­mu­du­mu­zu­kes­me­dik,­u­mut­la­bek­le­dik.­Hak,­a­da­let­ye­ri­ni­bul­du.­Gö­re­vi­me­i­a­de­e­di­lir­sem,

yur­du­mu­zun­her­kö­þe­sin­de­se­ve­se­ve e­ner­jim­le­ça­lý­þa­ca­ðým’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Es­ki­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Sa­rý­ka­ya, hal­koy­la­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­HSYK’nýn ya­pý­sý­nýn­de­ðiþ­me­siy­le­‘’hiç­bir­za­man kay­bol­ma­yan­u­mut­la­rý­nýn­da­ha­da güç­len­di­ði­ni’’­be­lirt­ti.­Sa­rý­ka­ya,­‘’Hak­sýz­lý­ða­uð­ra­yan­bir­in­san,­hak­ký­nýn­en ni­ha­ye­tin­de­i­a­de­e­di­le­ce­ði­ni,­hak­kýn ye­ri­ni­bu­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nür.­Ya­pý­sý­de­ði­þen­HSYK­i­le­ye­ni­bir­yol­a­çýl­mýþ­tý, hak­ye­ri­ni­bul­du.­Gö­re­vi­me­tek­rar dö­ner­sem­ha­kim­lik­ve­ya­sav­cý­lýk­fark et­mez,­kal­dý­ðým­yer­den­de­vam­e­de­ce­ðim’’­de­di. HSYK,­ Þem­din­li­ o­lay­la­rýy­la­ il­gi­li id­di­a­na­me­yi­ ha­zýr­la­yan­ dö­ne­min Van­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Fer­hat­Sa­rý­ka­ya’yý­ 20­ Ni­san­ 2006­ ta­ri­hin­de Ha­kim­ler­ ve­ Sav­cý­lar­ Ka­nu­nu’nun 69.­ mad­de­si­nin­ son­ fýk­ra­sý­na­ gö­re 1’e­kar­þý­6­ü­ye­nin­o­yuy­la­mes­lek­ten ih­raç­et­miþ­ti.­­Ankara / aa

HSYK, SAVCILARA ÝTÝBARLARINI ÝADE ETMÝÞTÝ HSYK Genel Kurulu, önceki gün meslekten ihraç edilen hakim ve savcýlarla, özel yetkileri kaldýrýlan hakim ve savcýlarýn durumunu görüþmüþtü. Kurul, eski Van Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya ve Eski Diyarbakýr Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcýsý Hüseyin Altýn hakkýndaki meslekten ihraç kararýný kaldýrmýþtý. HSYK, ayrýca eski Erzincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner’in gözaltýna alýnmasý üzerine Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu’nun (CMK) 250. maddesi kapsamýndaki yetkileri kaldýrýlan Erzurum Baþsavcývekili Tarýk Gür, cumhuriyet savcýlarý Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazýcý ve Osman Þanal’ýn da özel yetkilerinin iadesine karar vermiþti.

ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝMÝ ÞART AB KOMÝSYONU YETKÝLÝSÝ FÜLE, "ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ; SADECE YASA ÇIKARARAK VE KURUM OLUÞTURARAK GÜVENCE ALTINA ALINAMAZ BÜTÜN TOPLUMLAR TARAFINDAN BAÐRA BASILMALI" DEDÝ. AB Ko­m is­y o­n u­n un­ ge­n iþ­l e­m e­ ve kom­þu­luk­ po­li­ti­ka­sýn­dan­ so­rum­lu­ ü­ye­si­ Ste­fan­ Fü­le,­ i­fa­de­ öz­gür­lü­ðü­nün top­lum­sal­mu­ta­ba­kat­la­sað­la­na­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Fü­le,­AB­Ko­mis­yo­nu­nun ev­ sa­hip­li­ðin­de,­ a­day­ ve­ po­tan­si­yel­ a­day­ ül­ke­ler­de­ i­fa­de­ ve­ ba­sýn­ öz­gür­lü­ðü­nün­ tar­tý­þý­la­ca­ðý­ 6­ Ma­yýs’ta­ki­ “Ser­best­çe­ Ko­nuþ!”­ kon­fe­ran­sý­ ön­ce­sin­de Tür­ki­ye­ ve­ Ba­tý­ Bal­kan­ ül­ke­le­rin­den ga­ze­te­ci­le­ri­ ka­bul­ et­ti.­ De­mok­ra­tik top­lum­lar­da­he­sap­ve­ri­le­bi­lir­li­ðin­ve­i­yi­yö­ne­ti­min­te­mel­pa­yan­da­sý­nýn­i­fa­de öz­gür­lü­ðü­ol­du­ðu­nu­be­lir­tti.

Fü­le,­AB’nin­ü­ye­li­ðe­ta­lep­e­den ül­ke­ler­den­ bu­ te­mel­ de­mok­ra­tik pren­si­bi­uy­gu­la­ya­rak­ka­mu­o­yun­da­ fark­l ý­ ve­ ço­ð ul­c u­ tar­t ýþ­m a­y ý müm­kün­ kýl­ma­la­rý­ný­ bek­le­di­ði­ni di­l e­ ge­t ir­d i.­ Fü­l e,­ ga­z e­t e­c i­l er­l e gö­rüþ­me­si­nin­ar­dýn­dan­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ “Ý­fa­de­ öz­gür­lü­ðü­ sa­de­ce­ya­sa­çý­ka­ra­rak­ve­ku­rum­o­luþ­tu­ra­rak­ gü­ven­ce­ al­tý­na­ a­lý­na­maz.­On­suz­hiç­bir­de­mok­ra­si­nin iþ­l e­m e­y e­c e­ð i­ i­f a­d e­ öz­g ür­l ü­ð ü, bü­tün­top­lum­lar­ta­ra­fýn­dan­bað­ra­ba­sýl­ma­lý”­de­di. Brüksel / aa

Partilerin seçim mesaisi baþlýyor

Memura sicil raporu kaldýrýldý

MÝLLETVEKÝLÝ Ge­nel­Se­çim­le­ri’ne­ký­sa­bir­sü­re­ka­lýr­ken, si­ya­sî­par­ti­le­rin­se­çim­me­sa­i­si­de­baþ­lý­yor. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­se­çim­le­re­2­ay­dan­az­bir­sü­re­ka­lýr­ken,­par­ti­ler­de­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­na­hýz­ver­di. 22­Ni­san’da­se­çim­bil­dir­ge­si­ni­a­çýk­la­ya­cak­o­lan­CHP’de, se­çim­ge­zi­le­ri­i­se­24­Ni­san’da­Sam­sun’dan­baþ­la­ya­cak.­81 i­li­ve­ba­zý­bü­yük­il­çe­le­ri­gez­me­yi­plan­la­yan­CHP­Ge­nel Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn,­11 Ha­zi­ran­gü­nü­Ýz­mir’de­son­bul­ma­sý­bek­le­ni­yor.­MHP­i­se se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­na­19­Ni­san’da­dü­zen­le­ye­ce­ði­a­day­ta­ný­tým­top­lan­tý­sý­i­le­baþ­la­ya­cak.­MHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let Bah­çe­li,­19­Ni­san’da­An­ka­ra’da­A­na­do­lu­Gös­te­ri­Mer­ke­zi’nde­il­yö­ne­ti­ci­le­ri­ve­mil­let­ve­ki­li­a­day­la­rý­ný­ka­mu­o­yu­na ta­ný­ta­cak.­Ta­ný­tým­la­se­çim­star­tý­ný­ve­re­cek­o­lan­Bah­çe­li, son­ra­ki­gün­ler­de­il­zi­ya­ret­le­ri­ger­çek­leþ­ti­re­cek. Nec­met­tin­Er­ba­kan’ýn­ve­fa­týn­dan­son­ra­Sa­a­det­Par­ti­si Ge­nel­Baþ­kan­lý­ðý’na­se­çi­len­Mus­ta­fa­Ka­ma­lak­da­ilk­ge­zi­yi An­tal­ya’ya­ger­çek­leþ­ti­ri­yor.­3­gün­de­6­il­bir­den­do­laþ­ma­yý plan­la­yan­Ka­ma­lak,­An­tal­ya’nýn­ar­dýn­dan­Cu­mar­te­si­gü­nü i­se­Kon­ya’da­o­la­cak.­Ka­ma­lak,­17­Ni­san­Pa­zar­gü­nü­i­se­4­i­le bir­den­gi­de­cek.­HAS­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ­i­se­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­na,­17­Ni­san­Pa­zar­gü­nü­A­na­do­lu Gös­te­ri­Mer­ke­zi’nde­dü­zen­le­ne­cek­a­day­ta­ný­tý­mý­i­le­baþ­la­ya­cak.­Kur­tul­muþ­da­ha­son­ra­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu­Böl­ge­si­ni­ge­ze­rek,­va­tan­daþ­lar­dan­oy­is­te­ye­cek. DSP­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ha­san­Er­çe­le­bi­i­se­Pa­zar­gü­nü­se­çim­bil­dir­ge­le­ri­ni Par­ti­Mec­li­si’ne­(PM)­ su­na­cak­la­rý­ný­ar­dýn­dan­da­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­na­baþ­la­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di. Bü­yük­Bir­lik­Par­ti­si­(BBP)­i­se­24­Ni­san­Pa­zar­gü­nü­dü­zen­le­ye­ce­ði­faaliyet­le­a­day­la­rý­ný­ta­ný­ta­cak,­ar­dýn­da­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­na­baþ­la­ya­cak.­­Ankara / aa

“TORBA ka­nun’’­o­la­rak­bi­li­nen­ka­nun­kap­sa­mýn­da, a­na­lýk­iz­ni,­süt­iz­ni,­kad­ro­la­rýn­tah­sis,­da­ðý­lým­ve­kul­la­ný­mýn­da­dik­kat­e­di­le­cek­hu­sus­lar,­öz­lük­dos­ya­sý­tu­tul­ma­sý­na­i­liþ­kin­u­sul­le­ri­be­lir­le­yen­teb­lið,­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Teb­li­ðe­gö­re,­söz­ko­nu­su­ka­nun kap­sa­mýn­da,­er­ken­do­ðum­ya­pan­me­mur,­do­ðum­dan­ön­ce­kul­la­na­ma­dý­ðý­iz­ni­do­ðum­son­ra­sý­na­ta­þý­ya­bi­le­cek.­Do­ðum­ya­pan­me­mur­a­na­lýk­iz­ni­sü­re­si­nin bi­ti­min­den,­e­þi­do­ðum­ya­pan­me­mur­i­se­do­ðum­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren­24­a­ya­ka­dar­ay­lýk­sýz­i­zin­kul­la­na­bi­le­cek.­Do­ðum­ya­pan­me­mur,­a­na­lýk­iz­ni­sü­re­si­nin­bi­ti­min­den­i­ti­ba­ren­ilk­6­ay­da­gün­de­3­sa­at,­i­kin­ci­6­ay­da i­se­1,5­sa­at­süt­iz­ni­kul­la­na­cak.­Teb­lið­de,­2011­yý­lýn­dan­baþ­la­mak­ü­ze­re­dev­let­me­mur­la­rý­i­çin­si­cil­ra­po­ru­dol­du­rul­ma­ya­ca­ðý­da­be­lir­til­di.­Ka­mu­ya­per­so­nel a­lým­la­rýn­da,­genç­iþ­gü­cü­nün­ka­mu­yö­ne­ti­mi­ne­ka­zan­dý­rýl­ma­sý­ba­ký­mýn­dan,­Ka­mu­Gö­rev­le­ri­ne­Ýlk­De­fa A­ta­na­cak­lar­Ý­çin­Ya­pý­la­cak­Sý­nav­lar­Hak­kýn­da­Ge­nel Yö­net­me­lik’te­be­lir­ti­len­u­sul­ve­e­sas­lar­çer­çe­ve­sin­de per­so­nel­a­lý­mý­na­ön­ce­lik­ve­ri­le­cek.­A­ta­ma­lar­da,­büt­çe­ka­nun­la­rý­ge­re­ðin­ce­Dev­let­Per­so­nel­Baþ­kan­lý­ðý’ndan­a­lýn­ma­sý­ge­rek­li­o­lan­i­zin­ler­a­lýn­mak­sý­zýn­i­lâ­na­çý­kýl­ma­ya­cak,­ki­þi­le­re­hak­doð­ma­sý­na­yol­a­ça­bi­le­cek­sý­nav,­mü­la­kat,­ku­ra,­gi­bi­uy­gu­la­ma­lar­ya­pýl­ma­ya­cak.­Her­me­mur­i­çin­tu­tu­la­cak­öz­lük­dos­ya­la­rý­nýn i­ti­na­i­le­doð­ru­ve­ta­raf­sýz.­bir­þe­kil­de­tu­tul­ma­sýn­dan per­so­nel­bi­rim­le­ri­so­rum­lu­o­la­cak.­Öz­lük­dos­ya­la­rýn­da,­mal­be­yan­na­me­le­ri­i­le­sen­di­ka­ü­ye­li­ði­ne­i­liþ­kin bel­ge­ler­de­gös­te­ri­le­cek.­Ki­þi­nin­rý­za­sý­ol­mak­sý­zýn­öz­lük­dos­ya­sýn­da­ki­bil­gi­ler­ve­ka­yýt­lar,­e­sas­a­lý­na­rak­ki­þi hak­kýn­da­ya­yýn­da­bu­lu­nu­la­ma­ya­cak.­­Ankara / aa

ahmetdursun81@hotmail.com

Milletin kalbi ve yeni meclis e­di­üz­za­man’ýn­ þahs-ý­ ma­ne­vi­nin­ mü­ces­sem­ha­li­o­la­rak­gör­dü­ðü,­­‘ehl-i­hal­ve­akd’ o­la­rak­ ni­te­le­di­ði­ mec­li­se­ yük­le­di­ði­ an­lam­lar­dan­ bi­ri­ de­ ‘kalb-i­ mil­let’tir.­ Bu­ ba­kýþ­ a­çý­sý­na gö­re,­ mil­le­tin­ kal­bin­de­ ya­þat­tý­ðý­ de­ðer­le­rin­ ve mad­dî-ma­ne­vî­his­le­ri­nin­tem­sil­ci­si­ol­ma­sý­bek­le­nen­ mec­lis,­ mil­le­tin­ ya­ka­lan­dý­ðý­ has­ta­lýk­la­rýn­ da te­da­vi­ mer­kez­le­rin­den­ bi­ri­dir.­ Mec­li­se­ bu­ göz­le ba­kýþ,­ Türk­ par­la­men­ter­ sis­te­mi­nin­ te­mel­ an­la­yýþ­la­rýn­dan­bi­ri­o­la­ma­mýþ­týr­ne­ya­zýk­ki.­Ýlk­mec­lis­te­yer­yer­te­za­hür­e­den­mil­le­te­hiz­met­ma­ka­mý­al­gý­sý,­i­de­o­lo­jik­bas­ký­lar­ve­Be­di­üz­za­man’ýn­i­þa­ret­et­ti­ði­fer­di­yet­çi­lik­gi­bi­has­ta­lýk­lar­dolayýsýyla­dü­mû­ra­uð­ra­mýþ­týr. Ýl­mi­ye,­ or­du,­ es­naf,­ tüc­car,­ þa­ir­ ve­ ya­zar­ gi­bi fark­lý­ke­sim­le­re­a­it;­va­tan­per­ver,­din­dar,­sa­dýk­o­la­rak­ ni­te­len­di­ri­le­bi­le­cek­ çok­ çeþ­ni­li­ mil­let­ve­ki­li pro­fi­li­ne­sa­hip­ilk­mec­lis,­ha­ki­ka­ten­mil­le­tin­kal­bi­nin­ at­tý­ðý­ yer­dir.­ Me­se­lâ,­ ­kif’in­ Ýs­lâm’ýn­ son yur­du­nu­ tem­sil­ e­den­ son­ ka­le­ o­la­rak­ gör­dü­ðü Bi­rin­ci­Mec­lis’le­il­gi­li­ge­le­cek­bek­len­ti­si,­Ýs­lâm’ýn ge­le­ce­ði­i­le­eþ­de­ðer­dir.­O­nu­ha­yal­le­ri­ne,­Ley­la’sý­na­ ka­vuþ­tu­ra­cak,­ Ýs­lâm­ bir­li­ði­ni­ sað­la­ya­cak­ o­lan bu­mec­lis­tir.­Þe­a­ir-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­ih­ya,­Ýs­lâm­â­le­mi­ni­a­ya­ða­kal­dýr­ma,­Müs­lü­man­la­rýn­e­be­dî­mis­yo­nu­nu­üst­len­me­va­zi­fe­si­de­bu­mec­li­se­a­it­tir.­ Be­di­üz­za­man’ýn­Bi­rin­ci­Mec­lis’e­ses­le­ni­þi­de­bu çer­çe­ve­de­dir.­ “Þu­ in­ký­lâb-ý­ a­zi­min­ te­mel­ taþ­la­rý sað­lam­ge­rek” ses­le­ni­þi,­mec­li­se­ta­ri­hi­mis­yo­nu­nu ve­so­rum­lu­lu­ðu­nu­ha­týr­lat­mak­la­kal­maz,­o­na­yön ve­rir.­ Be­di­üz­za­man­ gi­bi­ i­sim­le­rin­ Bi­rin­ci­ Mec­lis’ten­ bek­len­ti­le­ri­ni­ kar­þý­la­ya­cak­ a­dým­la­rýn­ na­sýl ke­sin­ti­ye­uð­ra­týl­dý­ðý,­bü­yük­ü­mit­ler­le­ku­ru­lan­Bi­rin­ci­Mec­lis’in­tas­fi­ye­sü­re­cin­de­a­çýk­ça­bel­li­dir. So­ðuk­kýþ­gün­le­rin­de­gi­ye­cek­pal­to­su­ol­ma­dý­ðý i­çin­ar­ka­da­þý­Ha­san­Bas­ri’nin­pal­to­su­i­le­dý­þa­rý­çý­kan­Bur­dur­Mil­let­ve­ki­li­Meh­met­Â­kif,­mil­le­tin ma­lý­o­la­rak­gör­dü­ðü­Ýs­tik­lâl­Mar­þý­i­çin­ko­nu­lan pa­ra­ö­dü­lü­nü­al­ma­ya­cak­ka­dar­dâ­vâ­sý­na­i­nan­mýþ bir­mil­let­ve­ki­liy­di.­Zen­gin­ol­mak,­mad­dî­güç­ve ma­kam­el­de­et­mek­dü­þün­ce­si­bu­sa­mi­mi­yet­a­bi­de­si­in­san­la­rýn­ki­ta­býn­da­yok­tur.­Be­di­üz­za­man’ýn ken­di­si­ne­tek­lif­e­di­len­on­ca­ser­vet­ve­ma­ka­mý­red­det­me­si,­mil­le­te­hiz­me­tin­Hakk’a­hiz­met­le­eþ­de­ðer gö­ren­bir­an­la­yý­þýn­zi­hin­ler­de­ve­kalp­ler­de­hâ­kim ol­ma­sýn­dan­dýr.­Bu­gün­bu­an­la­yý­þýn­her­yö­nüy­le bo­zul­ma­sý,­mec­li­sin­tem­sil­et­ti­ði­þahs-ý­ma­ne­vî­ve mis­yon­a­dý­na­son­de­re­ce­ü­zü­cü­ve­kay­gý­ve­ri­ci­dir.­ 1924’ten­i­ti­ba­ren­Türk­si­ya­se­tin­de­hâ­kim­ol­ma­ya­baþ­la­yan­li­der­lik­sul­ta­sý,­tek­par­ti­dö­nem­le­rin­den­son­ra­da­terk­e­di­le­bil­miþ­de­ðil­dir.­Mec­lis­ler,­li­der­le­rin­hâ­kim­ol­du­ðu­dün­ya­gö­rü­þü­et­ra­fýn­da­þe­kil­len­mek­te,­ha­ki­kî­þû­râ­sis­te­mi­o­luþ­tu­ru­la­ma­dý­ðý i­çin­de­bek­len­ti­ler­ko­lay­ca­kar­þý­la­na­ma­mak­ta­dýr. Bin­yýl­lýk­þan­lý­bir­ma­zi­ye­sa­hip­o­lan­mil­le­tin­kal­bi­ni,­li­der­le­rin­dar­kalp­le­ri­ne­sý­ðýþ­týr­ma­ya­ça­lýþ­mak bir­çok­prob­le­mi­be­ra­be­rin­de­ge­tir­miþ­tir.­ Bu­gün­de­ye­ni­bir­mec­li­sin­o­lu­þum­a­þa­ma­sýn­da­yýz.­Li­der­ler,­ye­ni­mec­lis­i­çin­lis­te­le­ri­ni­ha­zýr­la­dý­lar.­A­day­a­day­la­rý­mil­let­ve­ki­li­lis­te­le­ri­ne­gi­re­bil­mek­ i­çin­ ö­nem­li­ o­ran­da­ pa­ra­lar­ har­ca­dý­lar. Mil­le­te­ hiz­met­ aþ­kýy­la!­ gi­ri­þi­len­ ya­rýþ­ta­ ki­mi­le­ri lis­te­dý­þý­kal­dý.­Li­der­le­rin­i­ki­du­da­ðý­a­ra­sý­na­sý­ký­þan­mil­let­ve­kil­li­ði­rü­ya­sý­ki­mi­le­ri­i­çin­çok­ça­buk bit­ti.­Bir­çok­il­de­ki­te­ma­yül­le­rin,­halk­oy­la­ma­la­rý­nýn­dik­ka­te­a­lýn­ma­ma­sý,­mec­li­sin­yet­kin­li­ði­nin­li­der­le­rin­ et­ki­ ve­ yet­kin­li­ði­ i­le­ doð­ru­dan­ o­ran­tý­lý ol­du­ðu­nu­bir­kez­da­ha­göz­ler­ö­nü­ne­ser­di. Son­ dö­nem­ler­de,­ ký­sa­ za­man­da­ zen­gin­ o­lan, ma­kam­mev­ki­el­de­e­den,­ser­vet­le­ri­ne­ser­vet­ka­tan­ bazý­ mil­let­ve­kil­le­ri­ni­ dü­þü­nün­ce,­ biz­de­ki mil­let­ve­ki­li­ ol­ma­ ya­rý­þý­nýn­ ve­ hiz­met­ aþ­ký­nýn an­la­mý­da­ha­i­yi­an­la­þý­lý­yor.­Ne­re­den­ne­re­ye?­Ýlk mec­li­sin­i­de­a­liz­mi­ne,­sa­mi­mi­yet­ve­va­tan­se­ver­li­ði­ne­ u­la­þa­ma­yan,­ þah­sî­ men­fa­at­le­ri­ni­ mil­le­tin kal­bi­ hük­mün­de­ o­lan­ yer­le­ri­ de­ a­let­ et­mek­ten çe­kin­me­yen­ bir­ an­la­yý­þýn­ bü­yük­ iþ­ler­ ba­þar­ma­sý müm­kün­mü­dür?­Bu­an­la­yý­þýn­mil­le­tin­kal­bi­nin at­t ý­ð ý­ ye­n i­ bir­ a­n a­y a­s a­y ý­ o­l uþ­t ur­m a­s ý,­ bü­y ük me­se­le­le­ri­ çö­ze­bil­me­si­ bek­le­ne­bi­lir­ mi?­ Hep be­ra­ber­gö­re­ce­ðiz.­Kül­li­â­tin­ka­rîb.­

B

249 baðýmsýz aday yarýþacak n12 HAZÝRANDA ya­pý­la­cak­mil­let­ve­ki­li­se­çi­mi­i­çin 249­ba­ðým­sýz­a­day­baþ­vu­ru­yap­tý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re, se­çi­me­ba­ðým­sýz­a­day­o­la­rak­ka­týl­mak­is­te­yen­ler,­11 Ni­san­gü­nü­sa­at­17.00’ye­ka­dar­mil­let­ve­ki­li­se­çil­mek is­te­dik­le­ri­çev­re­nin­il­se­çim­ku­ru­lu­na,­ya­sal­þart­ve­ni­te­lik­le­ri­ta­þý­dýk­la­rý­ný­be­lir­ten­bir­di­lek­çe­i­le­baþ­vu­ru­la­rý­ný­yap­tý­lar.­Ba­ðým­sýz­a­day­lar­2839­sa­yý­lý­Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi­Ka­nu­nu’nda­ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­ge­re­ði­bu­yýl­en yük­sek­de­re­ce­de­ki­dev­let­me­mu­ru­na­ma­lî­hak­lar­kap­sa­mýn­da­ya­pýl­mak­ta­o­lan­her­tür­lü­ö­de­me­le­rin­bir­ay­lýk­brüt­tu­ta­rý­o­lan­7­bin­734­li­ra­yý­ya­týr­dý.­YSK,­22 Tem­muz­2007’de­ya­pý­lan­se­çi­me­ba­ðým­sýz­ka­tý­la­cak a­day­la­rýn­446­YTL­36­YKr­ya­týr­ma­sý­na­ka­rar­ver­miþ ve­2002’de­ki­se­çim­de­726­ba­ðým­sýz­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý ya­rýþ­mýþ­tý.­Ba­ðým­sýz­a­day­lýk­i­çin­ya­tý­rý­lan­üc­re­tin­446 li­ra­dan,­7­bin­734­li­ra­ya­çý­ka­rýl­ma­sý­ne­de­niy­le­bu­yýl­ki ba­ðým­sýz­a­day­baþ­vu­ru­la­rý­249’a­in­di.­­Ankara / aa


Y

HABER

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

5

Ankara neden AB’ye soðuk? cevher@yeniasya.com.tr

ür­ki­ye’nin­de­ku­ru­cu­ü­ye­si­ol­du­ðu­Av­ru­pa­Par­la­men­ter­Mec­li­si’nde,­Baþ­ba­kan’ýn 12­Ey­lül­dar­be­si­ü­rü­nü­“yüz­de­10­se­çim ba­ra­jý”nýn­“de­mok­ra­siy­le­il­gi­si­nin­ol­ma­dý­ðý”­id­di­a­sý­ga­râ­be­tiy­le­kal­mý­yor. Bir­ yan­dan­ “de­mok­ra­tik­leþ­me­de­ ta­ri­hî­ re­form­la­rý­ ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri”ni­ söy­ler­ken,­ di­ðer­ta­raf­tan­AB­mü­zâ­ke­re­sü­re­cin­de­36­baþ­lýk­tan­ sâ­de­ce­ bi­ri­nin­ a­çý­lýp­ ka­pan­ma­sý,­ AKP ik­ti­da­rý­nýn­ AB­ pro­je­si­ne­ ne­ den­li­ “Fran­sýz kal­dý­ðý”ný­or­ta­ya­ko­yu­yor… Baþbakanýn,­Mec­lis’te,­a­çý­lýþ­lar­da,­mi­ting­ler­de, par­ti­top­lan­tý­la­rýn­da­ol­du­ðu­gi­bi­ö­nü­ne­ko­nu­lan “cam”dan­o­ku­du­ðu­me­tni­o­ku­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan, AB’den­so­rum­lu­baþ­mü­za­ke­re­ci­Ba­ka­n­i­le­dip­lo­mat­la­rca,­muh­te­mel­su­al­le­re­kar­þý­ön­ce­den­bil­gi­len­di­ril­se­de,­ö­zel­lik­le­so­ru-ce­vap­fas­lýn­da­ir­ti­ca­len­söy­le­dik­le­ri,­en­a­teþ­li­“yan­daþ­med­ya”nýn­da­hi­sa­vu­na­ma­dý­ðý­vâ­him­ký­rýl­ma­lar­la­mu­al­lel.­Yer­li-ya­ban­cý­ra­por­la­rýn­ak­si­ne,­dö­nem­le­rin­de­ta­ri­hî re­form­la­rý­ger­çek­leþ­tir­di­ði­ni­kay­de­den­Er­do­ðan,

T

“Hü­kû­me­ti­miz,­ya­sak­lar,­yol­suz­luk­ve­yok­sul­luk­la­mü­ca­de­le­yi­ken­di­si­ne­il­ke­e­din­miþ­tir,­se­kiz bu­çuk­yýl­bo­yun­ca­hak­ve­öz­gür­lük­ler­en­ge­niþ an­lam­da­güç­len­di­ril­miþ­tir”­cüm­le­si­nin­al­tý­nýn dolu­olmadýðý,­ilk­ba­kýþ­ta­an­la­þý­lý­yor…­ Zi­ra,­O­ECD’nin­29­ül­ke­yi­kap­sa­yan­a­raþ­týr­ma­sý­na­gö­re­Tür­ki­ye,­yol­suz­luk­ta­en­kö­tü­11. ül­ke.­“Le­ga­tum­Ins­ti­tu­te”nin­“2010­Re­fah­Lis­te­si”nde­yok­sul­luk­ta­110­ül­ke­a­ra­sýn­da­80.­sý­ra­da.­Ya­sak­lar­i­se­de­vam­e­di­yor… ÇELÝÞKÝLÝ YAKINMALAR… Er­do­ðan,­“ba­sýn­ve­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü­ü­ze­rin­de bas­ký,­ký­sýt­la­ma­ve­ya­sak­la­ma­yý”­ka­bul­et­mi­yor; lâ­kin—26­de­ðil—57­ga­ze­te­ci­nin­dü­þün­ce­le­rin­den­do­la­yý­ce­za­e­vi­ne­ko­nul­du­ðu,­Ye­ni­As­ya­ya­zar­la­rý­na,­sýrf­dep­re­min­mâ­ne­vî­bo­yu­tu­nu­i­nanç­la­rý­ve­fi­kir­le­ri­ý­þý­ðýn­da­i­zâh­e­den­ya­zý­la­rýn­dan­yar­gý­la­nýp­ha­pis­ce­za­sý­ve­ril­di­ði­sü­reç­te açýk­bir­çe­liþ­ki­yi­su­yü­zü­ne­çý­ka­rý­yor… Er­do­ðan’ýn­“Tür­ki­ye’de­her­kes,­öz­gür­ce,­ser­best­çe­e­leþ­ti­ril­mek­te;­an­laþ­maz­lýk­lar­i­se­ta­ma­men­hu­kuk­çer­çe­ve­sin­de­e­le­a­lýn­mak­ta­dýr”­söz­le­ri­nin­ge­çer­li­li­ði­bir­ya­na;­hü­kû­me­tin­ba­þý­o­la­rak­“ba­zý­tu­tuk­la­ma­ve­gö­zal­tý­la­rýn,­Av­ru­pa’da ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­ne­mü­da­ha­le­o­la­rak­al­gý­lan­ma­sý”ndan­ya­kýn­ma­sý,­bir­di­ðer­te­nâ­kuz­o­lu­yor.

Ger­çi­Baþ­ba­kan­Tür­ki­ye’de­ya­zar­ve­dü­þü­nür­le­rin­dü­þün­ce­ve­ya­zý­la­rýn­dan­do­la­yý­ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­ný,­ “dar­be­le­re­ ça­nak­ tu­tup­ teþ­vik et­mek”le­a­çýk­lý­yor.­An­cak­ce­za­a­lan­ga­ze­te­ci­le­rin­ kaç­ta­ ka­çý­nýn­ “dar­be­le­re­ ça­nak­ tu­tup teþ­vik­et­ti­ði­ni”­a­çýk­la­mý­yor.­Bu­du­rum­da,­hu­kuk­ta­“kaç­ma”­ve­“de­lil­ka­rart­ma”ya­kar­þý­bir “ge­çi­ci­ted­bir”­o­lan­“tu­tuk­lu­luk­ha­li”nin­a­dâ­le­ti­ ze­de­le­yen­ u­zun­luk­ta­ ol­ma­sý­na,­ hü­kû­me­tin­hiç­bir­ön­lem­al­ma­dý­ðý­a­çý­ða­çý­ký­yor.­ Ger­çek­ten­yar­gý,­sor­gu­la­ma­ve­yar­gý­la­ma­la­rý si­ya­set­çi­le­rin­çý­kar­dý­ðý­ya­sa­lar­la­yap­týk­la­rý­na­gö­re,­­her­fýr­sat­ta­“de­mok­ra­tik­leþ­me­ve­re­form­lar”la­ö­vü­nen­AKP­si­ya­sî­ik­ti­da­rý,­Ce­za­Mu­hâ­ke­me­le­ri­Ka­nu­nun­da­gö­zal­tý­la­rýn­yýl­lar­ca­sür­me­si­ni­en­gel­le­yen­ya­sa­la­rý­ne­den­çý­kar­ma­dý?­ Sa­hi­bir­ne­vî­ka­pa­tý­lan­DGM’le­rin­iþ­le­vi­ni gö­ren­“ö­zel­yet­ki­li­mah­ke­me­ler”­ör­ne­ði­ne­han­gi­de­mok­ra­tik­ül­ke­de­rast­la­nýr?­Baþ­ba­kan­da “tu­tuk­lu­luk­sü­re­si”nin­u­za­ma­sýn­dan­þi­kâ­yet­çiy­se,­en­ba­si­ti­bu­hu­sus­­ye­di­ay­ön­ce­ki­“re­fe­ran­dum­pa­ke­ti”ne­ne­den­koy­ma­dý?

den­ bil­gi­len­di­ril­se­ de,­ Er­do­ðan’ýn­ da­ha­ ya­yýn­lan­ma­mýþ­bir­ki­ta­ba­da­ir­ça­lýþ­ma­yý­“bom­ba­ ha­z ýr­l ý­ð ý”na­ ben­z e­t ip,­ “bom­b a­ yap­m ak suç,­ bom­ba­ mal­ze­me­si­ de­ suç”­ ta­ným­la­ma­sýy­la­ nor­mal­ gör­me­si,­ pe­þi­nen­ bir­ “suç­ mal­ze­me­siy­miþ”­ gi­bi­ da­ha­ ba­sýl­ma­dan­ ba­sýl­ma­sý­ný,­ ya­za­rý­nýn­ tu­tuk­lan­ma­sý­ný­ sa­vun­ma­sý, ga­râ­be­tin­ö­te­sin­de­tam­bir­fe­ca­at! Bir­di­ðer­çar­pýk­lýk,­Baþ­ba­kan’ýn­baþ­ta­Fran­sa ol­mak­ü­ze­re­çe­þit­li­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­“mi­na­re”­ve­“bur­ka”­ü­ze­rin­den­Ýs­lâm­düþ­man­lý­ðý­ný tah­ri­ki­ni­ge­nel­i­fâ­de­ler­le­â­de­ta­te­ðet­geç­me­si. Av­ru­pa­lý­par­la­men­ter­le­re­yük­le­nen­Er­do­ðan, “Fran­sa’da­da­in­san­hak­la­rý­ih­lâl­le­ri­var,­ben­ko­nu­þu­yor­ve­e­leþ­ti­ri­yor­mu­yum?”­di­yor.­Oy­sa­Er­do­ðan’ýn­en­ev­vel­mâ­lûm­Av­ru­pa’nýn­bü­tün­Müs­lü­man­la­rý­“te­rö­rist”­it­ha­mýy­la­suç­la­ma­sý­ve­dýþ­la­ma­sý­na­ka­rar­lý­lýk­la­kar­þý­lýk­ver­me­si­ge­re­ki­yor­du.­ Ö­zet­le;­Er­do­ðan’ýn­Stras­bu­org’da­AB’yi­top­ye­kûn­to­pa­tu­ta­rak­yan­lýþ­yer­den­suç­la­yýp­sal­dýr­ma­sý,­AKP­ik­ti­da­rýn­da­An­ka­ra’nýn­AB­i­le­i­liþ­ki­le­ri­so­ðut­ma­ya­bý­rak­tý­ðý;­iç­te­ve­AB’de­Tür­ki­ye­kar­þýt­la­rý­nýn­gir­me­si­ne­e­li­ne­koz­lar­ver­mek­te.­As­ký­ya­a­lý­nan­AB­pro­je­sin­den­cay­ma­tem­AB’DEN CAYMA TEMRÝNLERÝ! Bun­lar­bir­ta­ra­fa,­her­ne­ka­dar­Tür­ki­ye’nin rin­le­ri­ni­yap­tý­ðý­ka­na­a­ti­ni­kuv­vet­len­dir­mek­te… Pe­ki,­ An­ka­ra­ ne­den­ AB’ye­ so­ðuk?­ “Mak­AB’den­ so­rum­lu­ baþ­mü­za­ke­re­ci­ Ba­ka­ný­ i­le dip­lo­mat­lar,­ muh­te­mel­ su­al­le­re­ kar­þý­ ön­ce­- sat,”­bu­so­ru­nun­ce­va­býn­da…

Baþörtülüye hakaret eden doktora tepki n TÜRK Di­ya­net­Va­kýf­Sen­Tor­ba­lý­Tem­sil­ci­si­Re­cep­Kum­ru­lu,­ba­þör­tü­lü­bir­has­ta­yý a­zar­la­yan­he­ki­me­tep­ki­gös­ter­di.­Kum­ru­lu, Ö­zel­Tor­ba­lý­Týp­Mer­ke­zi’nde­gö­rev­li­Dr. Ö.­Ö.’nün,­E­lif­Öz­kan’a­di­nî­i­nanç­la­rýn­dan do­la­yý­ha­ka­ret­et­me­si­nin­af­fe­di­lir­ya­ný­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Kum­ru­lu,­dü­zen­le­di­ði ba­sýn­top­la­tý­sýn­da,­“Hi­pok­rat­ye­mi­ni­e­den bir­he­ki­min,­bu­ta­lih­siz­i­fa­de­yi­kul­lan­ma­sý ka­bul­e­di­le­mez.­Du­yan­la­rý­hay­ret­ler­i­çin­de bý­ra­kan­bu­i­fa­de­nin­sa­hi­bi,­bu­çað­da­hâ­lâ bu­an­la­yý­þýn­var­ol­du­ðu­nu­gös­ter­mek­te­dir. Hi­pok­rat­ye­mi­ni­ne­bað­lý­kal­ma­yan­söz­ko­nu­su­he­ki­min,­yan­lýþ­üs­lup­ve­ha­ka­re­tin­den,­kut­sal­de­ðer­ler­ü­ze­rin­den­kin­ve­ga­rez­le­dav­ra­na­rak­hal­ký­fit­ne­ve­tah­rik­et­me­sin­den­do­la­yý­ö­zür­di­le­me­si­yet­mez.­Ö­zel Tor­ba­lý­Týp­Mer­ke­zi,­der­hal­bu­dok­to­run gö­re­vi­ne­son­ver­me­li­dir.­Ba­þör­tü­sü­si­ya­si bir­sim­ge­de­ðil­dir,­Tür­ki­ye­ger­çe­ði­dir.­Her­kes­de­bu­nu­böy­le­bil­me­li­dir”­de­di.­­Ýzmir / aa

Taksim’de 1 Mayýs kutlamasýna yeþil ýþýk n ÝSTANBUL Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni­Mut­lu, 1­Ma­yýs­kut­la­ma­la­rýy­la­il­gi­li­o­la­rak,­‘’Her­han­gi­bir­sý­kýn­tý­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­de­ðer­len­di­ri­yor­sak­Ýs­tan­bul’da,­Tak­sim­Mey­da­ný’nda 1­Ma­yýs­kut­la­ma­la­rý­nýn­ya­pýl­ma­sýn­da­el­bet­te­ki­iz­ni­miz­o­la­cak’’­de­di.­Va­li­Mut­lu, E­mir­gan­Ko­ro­su’nda­dü­zen­le­nen­‘’6.­U­lus­la­ra­ra­sý­La­le­Fes­ti­va­li’’nin­a­çý­lýþ­tö­re­nin­de­1 Ma­yýs’ýn­Tak­sim’de­kut­lan­ma­sý­i­le­il­gi­li­bir so­ru­ü­ze­ri­ne­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Böy­le­bir­þe­yi çok­er­ken­söy­le­mek­is­te­mi­yo­rum.­An­cak gön­lü­müz­den­ge­çe­ni­i­fa­de­e­di­yo­rum.­Yal­nýz­gön­lü­müz­den­ge­çe­nin,­Ýs­tan­bul­lu­la­rýn gü­ven­li­ði,­Tak­sim­Mey­da­ný’nýn­gü­ven­li­ði, o­mey­da­na­ge­le­cek­le­rin­gü­ven­li­ðiy­le­de çok­i­lin­ti­li­ol­du­ðu­nu­da­i­fa­de­et­mek­is­ti­yo­rum.­Do­la­yý­sýy­la,­gü­ven­lik,­sa­de­ce­bi­zim em­ni­ye­ti­mi­zin­de­ðil,­bu­na­iþ­ti­rak­e­de­cek her­ke­sin­or­tak­ça­lýþ­ma­sýy­la,­ça­ba­sýy­la­mey­da­na­ge­ti­ri­le­cek­tir.­Bu­ra­ya­ka­tý­la­cak­o­lan sen­di­ka­la­rý­mýz­la­da­ko­nu­yu­de­tay­lý­de­ðer­len­di­re­ce­ðiz.­Ge­le­cek­o­lan­tüm­is­tih­ba­ri bil­gi­le­ri­de­de­tay­lý­de­ðer­len­di­re­ce­ðiz.­Her­han­gi­bir­sý­kýn­tý­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­de­ðer­len­di­ri­yor­sak­Ýs­tan­bul’da,­Tak­sim­Mey­da­ný’nda 1­Ma­yýs­kut­la­ma­la­rý­nýn­ya­pýl­ma­sýn­da­el­bet­te­ki­iz­ni­miz­o­la­cak.’’­­Ýstanbul / aa

SBS baþvurusu için ek süre n MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­(MEB),­Se­vi­ye Be­lir­le­me­Sý­na­vý­(SBS)­i­le­Po­lis­Ko­le­ji­Sý­na­vý’na­za­ma­nýn­da­baþ­vu­ra­ma­yan­a­day­lar­i­çin­ek­baþ­vu­ru­sü­re­si­ta­ný­dý.­MEB’den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­E­ði­tim­Tek­no­lo­ji­le­ri­Ge­nel­ Mü­d ür­l ü­ð ü­ ta­r a­f ýn­d an­ ya­p ý­l a­c ak SBS’nin­8.­sý­nýf­lar­i­çin­4­Ha­zi­ran­2011­ve­7. sý­nýf­lar­i­çin­5­Ha­zi­ran­2011­ta­rih­le­rin­de ger­çek­leþ­ti­ri­le­ce­ði­ha­týr­la­týl­dý.­SBS­i­çin­baþ­vu­ru­la­rýn­7­Mart­2011­ta­ri­hin­de­baþ­la­dý­ðý, 25­Mart­2011­ta­ri­hin­de­i­se­so­na­er­di­ði­nin be­lir­til­di­ði­a­çýk­la­ma­da,­‘’Ba­zý­öð­ren­ci­le­ri­mi­zin­baþ­vu­ru­la­rý­ný­ya­pa­ma­dýk­la­rý­A­LO­E­ÐÝ­TÝM­hat­tý­a­ra­cý­lý­ðý­i­le­ve­ya­biz­zat­Ba­kan­lý­ðý­mý­za­ge­le­rek­i­le­til­mek­te­ve­ek­baþ­vu­ru sü­re­si­ta­lep­e­dil­mek­te­dir’’­de­nil­di.­A­çýk­la­ma­da,­þun­lar­kay­de­dil­di:­‘’Ba­kan­lý­ðý­mýz­ta­ra­fýn­dan,­öð­ren­ci­mi­zin­ge­le­ce­ði­a­çý­sýn­dan ö­nem­li­o­lan­böy­le­bir­ta­le­bin­kar­þý­lan­ma­sý a­ma­cýy­la,­sý­nav­baþ­vu­ru­la­rý­ný­ya­pa­ma­yan öð­ren­ci­le­ri­mi­zin­baþ­vu­ru­iþ­lem­le­ri­nin­ya­pý­la­bil­me­si­i­çin­18–22­Ni­san­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­SBS­ve­Po­lis­Ko­le­ji­Sý­na­vý­i­çin­ek baþ­vu­ru­sü­re­si­ta­ný­mýþ­týr.­Sý­nav­ön­ce­si­iþ­lem­ler­se­be­biy­le­18–22­Ni­san­2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ya­pý­la­cak­baþ­vu­ru­lar­dan­son­ra,­her­han­gi­bir­baþ­vu­ru­im­ka­ný­ve­ril­me­si söz­ko­nu­su­o­la­ma­ya­cak­týr.’’­­Ankara / aa

Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Baþbakan Erdoðan, CHP lideri Kýlýçdaroðlu, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Devlet Bakanlarý Mehmet Aydýn ve Faruk Çelik, eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da aralarýnda bulunduðu protokol üyelerine kýrmýzý gül verdi.

Görmez: Yürekler, merhametle onarýlmalý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ: KUTLU DOÐUM, YÜREKLERÝN, ÜLKENÝN, ÝSLÂM ÂLEMÝNÝN VE BÜTÜN ÝNSANLIÐIN MERHAMETLE ONARILMASINA VESÝLE OLSUN. DÝYANET Ýþ­l e­r i­ Baþ­k a­n ý­ Meh­m et Gör­mez,­ ‘’Kut­lu­ Do­ðum’un­ yü­rek­le­rin,­ül­ke­nin,­Ýs­lâm­â­le­mi­nin­ve­bü­tün in­san­lý­ðýn­ mer­ha­met­le­ o­na­rýl­ma­sý­na ve­si­le­ol­ma­sý­ný’’­di­le­di. Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðýn­ca­Kut­lu Do­ðum­Haf­ta­sý­do­la­yý­sýy­la­Si­nan­Er­dem Spor­Sa­lo­nu’nda­dü­zen­le­nen­ ‘’Haz­re­ti Pey­gam­ber­ve­Mer­ha­met­E­ði­ti­mi’’­ ko­nu­lu­faaliyet­te­ko­nu­þan­Gör­mez,­‘’Kut­lu Do­ðum’un­yü­rek­le­rin,­ül­ke­nin,­Ýs­lam­a­le­mi­nin­ve­bü­tün­in­san­lý­ðýn­mer­ha­met­le­o­na­rýl­ma­sý­na­ve­si­le­ol­ma­sý­ný’’­di­le­di. Gör­mez,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­nýn çey­rek­a­sýr­ön­ce­‘’Hz.­Mu­ham­med’i (asm)­an­mak­tan­an­la­ma­ya’’­þi­a­rýy­la­baþ­lat­tý­ðý­Kut­lu Do­ðum­Haf­ta­sý­ge­le­ne­ði­nin­mil­le­tin­gön­lün­de­ve­kal­bin­de­var o­lan­pey­gam­ber­sev­gi­si­ni­ha­re­ke­te­ge­çir­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­bu­ge­le­ne­ðin­sa­de­ce Tür­ki­ye’de­de­ðil,­bü­tün­gö­nül­coð­raf­ya­sýn­da­bir­kar­deþ­lik­þö­le­ni­ne,­bir­ma­ne­vî ye­ni­len­me­haf­ta­sý­na­dö­nüþ­tü­ðü­nü­söy­le­di.­‘’Biz­Mu­ham­med­(asm)­i­le­mu­hab­be­ti­bir­leþ­tir­miþ,­Mu­ham­med­(asm) i­le­mu­hab­be­ti­as­la­bir­bi­rin­den­a­yýr­ma­yan­bir­kül­tü­rün,­bir­me­de­ni­ye­tin­ço­cuk­la­rý­yýz’’­di­yen­Gör­mez,­bu­yýl­haf­ta­nýn­ ‘’Haz­re­ti­Pey­gam­ber­ve­Mer­ha­met E­ði­ti­mi’’­ te­ma­sýy­la­kut­la­na­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­Gör­mez,­ta­rih­bo­yun­ca­or­tak­bir in­sa­nî­de­ðer­o­la­rak­ka­bul­e­di­len­mer­ha­-

me­tin­þa­þýr­tý­cý­bir­hýz­la­ha­ya­týn­her­a­la­nýn­dan­çe­kil­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný,­in­san­la en­de­rin­an­la­mý­na­ka­vu­þan­bu­kýy­met­li duy­gu­dan­bo­þa­lan­ye­ri­þid­det,­öf­ke­ve zor­ba­lýk­gi­bi­in­sa­noð­lu­nun­or­tak­ak­lý ta­ra­fýn­dan­as­la­tas­vip­e­dil­me­yen­o­lum­suz­duy­gu­la­rýn­dol­dur­du­ðu­nu­gör­me­nin­ü­zü­cü­ol­du­ðu­ka­dar­dü­þün­dü­rü­cü bir­du­rum­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Meh­met­Gör­mez,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Top­lum­la­rý­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­i­liþ­ki­le­ri de­rin­den­et­ki­le­yen­kü­re­sel­çap­lý­þid­det o­lay­la­rý­bir­ya­na­þid­det,­bi­rey­le­rin­gün­lük­ha­yat­ta­en­çok­baþ­vur­duk­la­rý­i­le­ti­þim­bi­çim­le­rin­den­bi­ri­ha­li­ne­gel­di.­Þid­det­gi­de­rek­nor­mal­leþ­mek­te­ve­ha­ya­tý­mýz­da­ka­lý­cý­ha­le­gel­mek­te­dir.­Son­za­man­lar­da­ço­cuk­la­ra­ve­ka­dýn­la­ra­yö­ne­lik­hun­har­ca­iþ­le­nen­ci­na­yet­le­rin­top­lum­sal­di­na­mik­le­ri­miz­le­te­zat­arz­e­de­cek­þe­kil­de­ar­týþ­gös­ter­me­si,­ga­ze­te­le­rin ü­çün­cü­say­fa­ha­ber­le­ri­nin­bi­rin­ci­say­fa­ya­ta­þýn­ma­sý­so­nu­cu­nu­do­ður­du.­Top­lum­lar­bu­gün­þid­de­tin­aç­tý­ðý­ya­ra­la­ra mer­hem­a­rý­yor.­Ý­na­ný­yo­rum­ki­yü­rek­ler­de­ki­bu­hid­det ve­þid­det­an­cak­mer­ha­met­ik­si­ri­i­le­o­na­rý­la­bi­lir.­Bu­gün­sal­dýr­gan­lý­ðýn­ in­san­ do­ða­sýn­dan­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ söy­le­ye­rek­ nor­mal­leþ­tir­mek­ye­ri­ne­ko­nu­yu­top­lum­sal­di­na­mik­ler­çer­çe­ve­sin­de­ve­bü­tün­cül­bir­ba­kýþ­a­çý­sýy­la an­la­mak­zo­run­da­yýz.’’­­Ýstanbul / aa

3. SAYFALAR BÝR HAFTALIÐINA MERHAMET SAYFALARI OLSUN DÝYANET Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met­Gör­mez,­Kut­lu­Do­ðum­Haf­ta­sý­kap­sa­mýn­da Ko­ca­te­pe­Ca­mii­Kon­fe­rans­Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen­ ‘’Haz­re­ti­Pey­gam­ber­ve Mer­ha­met­E­ði­ti­mi’’ ko­nu­lu­sem­poz­yum­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­an­ne­le­re ses­le­ne­rek,­ço­cuk­la­rýn­bil­gi­sa­yar­da­oy­na­dýk­la­rý­o­yun­la­ra­dik­kat­et­me­le­ri­ni­is­te­di.­O­yun­lar­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ço­cuk­la­ra­þid­de­tin­öð­re­til­di­ði­ne­dik­ka­ti­çe­ken­Gör­mez,­so­kak­ta,­si­ne­ma­lar­da­ve­yay­gýn­e­-

ði­tim­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ço­cuk­la­ra­þid­det­bu­laþ­tý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Ba­sýn­ya­yýn­ku­ru­luþ­la­rý­na­da­biz­zat­ken­di­im­za­sýy­la­mek­tup gön­de­ril­di­ði­ni­be­lir­ten­Gör­mez,­ken­di­le­rin­den­Kut­lu­Do­ðum­Haf­ta­sý’nda mer­ha­met­ko­nu­su­na­ö­nem­ver­me­le­ri­ni is­te­dik­le­ri­ni­an­lat­tý.­Gör­mez,­‘’Tüm­ba­sýn­ya­yýn­ku­ru­luþ­la­rýn­dan,­tem­sil­ci­le­rin­den­bir­ri­cam­var.­Ga­ze­te­le­ri­nin­3.­say­fa­la­rý­ný­bir­haf­ta­lý­ðý­na­mer­ha­met­say­fa­la­rý­na­dö­nüþ­tür­sün­ler­lüt­fen’’­de­di.

ERDOÐAN: NEREDE YANLIÞ YAPTIK? BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, yaptýðý konuþmada, Peygamber’in doðumunun sevincinin idrak edildiði Kutlu Doðum Haftasý’nýn, ülkeye, millete ve bütün insanlýða hayýrlar getirmesini di ledi. Erdoðan, þunlarý kaydetti: ‘’Bu geniþ coðrafyada yaþayan her bir insanýn, þu soruyu kendisine çok güçlü ve çok samimi bir þekilde sormasýný, bunun cevabýný en samimî þekilde aramasýný, araþtýrmasýný gönülden arzu ediyorum: Nerede yanlýþ yaptýk ve yapýyoruz? Neden bu haldeyiz? Hangi hata, hangi eksiklik bizim coðrafyamýzý, bizim medeniyetimizi buralara getirdi? Bu coðrafya neden kanla, gözyaþýyla, acýyla anýlan bir coðrafyaya dönüþtü? Neden her köþeden feryat yükseliyor? Evet, neden uzunca bir süredir farklý ülkelerde kardeþ kardeþi, ayný kýbleye dönenler birbirlerini katlediyor? Bu sorularýn cevaplarý, zor cevaplar deðildir aslýnda. Bu sorularýn cevaplarý uzaklarda deðildir, kalýn kitaplarýn derinliklerinde, karmaþýk kimyasal denklemlerin içinde deðildir kardeþlerim. Bu sorularýn cevaplarý baþkasýnda da deðil, bizzat bizdedir, kendimizdedir, nefsimizdedir. Her zaman ve her zeminde, merhamet elimizi ateþin düþtüðü tüm coðrafyalara uzatmaya devam edeceðiz. Merhamet çadýrýmýzý, zulmün düþtüðü her yere kurmaya devam edeceðiz. Biz, merhametin çaðrýsýna kulak týkayanlardan olamayýz.”

KILIÇDAROÐLU: PEYGAMBER AHLÂKINA ÝHTÝYAÇ VAR CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise ‘’her türlü þiddet ve terörün kol gezdiði, insan haklarýnýn karga tulumba yerlerde süründüðü, ayaklarýnýn altýna cennetin verildiði kadýnlarýn, annelerin acýmasýzca þiddet gördüðü, insanî ve dinî deðer lerin yozlaþtýðý ve sýrf menfaat aracý haline getirildiði çaðýmýzda Hz. Muhammed’in (asm) o güzel ahlâkýna daha çok ihtiyaç olduðunu’’ söyledi. Kýlýçdaroðlu, ‘’HZ. Muhammed (asm) kul hakkýndan sakýndýrýrdý, kul hakký yiyenlerin iflâh olmayacaðýný, Allah’ýn (cc) bile kul hakkýna karýþmayacaðýný buyurdu. Haksýz kazanç ve servet edinmenin, yalan söylemenin, emanete ihanet etmenin Ýslâm’la baðdaþmayacaðýný bildirdi’’ diye konuþtu.

mkara@yeniasya.com.tr

Milletin yeni Meclis’ten beklentileri e­çim­le­re­ i­ki­ ay­dan­ da­ha­ az­ bir­ za­man­ kal­mýþ­ken,­ par­ti­ler­ se­çim­ be­yan­na­me­le­ri­ni­ ya­ni­ va­at­le­ri­ni­ o­luþ­tur­ma­da­so­na­gel­di­ler.­U­çuk-ka­çýk­va­at­le­rin­de­o­la­bi­le­ce­ði­bek­le­nir­ken,­mil­le­tin­se­çim­den­ son­ra­ çö­zül­me­si­ni­ bek­le­di­ði­ a­cil so­run­lar­bu­lu­nu­yor. Ön­ce­lik­le­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­or­ta­ya­çý­kan­ve­bir­çok­hak­sýz­lý­ðý­ve­zul­mü­be­ra­be­rin­de­ ge­ti­ren­ de­ði­þik­lik­le­rin­ bir­ an­ ön­ce yü­rür­lük­ten­ kal­dý­rýl­ma­sý­ ge­re­ki­yor.­ Ön­ce­lik­le­de­post-mo­dern­dar­be­sü­re­cin­de­et­ki­li­ o­lan­la­rýn­ he­sap­ ver­me­si­nin­ sað­lan­ma­sý þart.­Bu­nun­la­be­ra­ber­de,­bu­sü­reç­te­ya­pý­lan­ pek­ çok­ hak­sýz­lý­ðýn­ te­lâ­fi­si­ ge­re­ki­yor. Ýlk­ön­ce­bu­sü­reç­te­din­dar­ol­du­ðu­i­çin­or­du­dan­ a­tý­lan­lar­la,­ ba­þör­tü­lü­ ol­du­ðu­ i­çin me­mu­ri­yet­ten­a­tý­lan­la­ra­ön­ce­i­a­de-i­i­ti­ba­rýn,­son­ra­sýn­da­hak­ka­yýp­la­rý­nýn­ge­ri­ve­ril­me­si­bü­yük­ö­nem­arz­e­di­yor. *** Bu­gün­kü­ hü­kü­met­ 2002­ yý­lýn­da­ ik­ti­dar ol­du­ðun­da­ bun­la­rý­ ya­pa­ca­ðý­ný­ va­at­ et­miþ, an­cak­a­ra­dan­ge­çen­yak­la­þýk­9­yýl­lýk­sü­re­de­ ma­a­le­sef­ bir­ço­ðu­ ya­ gün­de­me­ ge­ti­ril­me­miþ­ya­da­hal­le­dil­me­miþ­tir. Son­dört­yýl­lýk­sü­re­de­ne­le­rin­ya­pýl­dý­ðý­or­ta­da.­Ne­le­rin­ya­pýl­ma­dý­ðý,­ye­ni­dö­nem­de­ne­le­rin ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­i­se­ö­nü­müz­de­du­ru­yor. Se­çim­ mey­dan­la­rýn­da­ ne­le­ri­ yap­týk­la­rý tek­tek­an­la­tý­la­cak,­a­ma­ne­ler­ya­pýl­ma­dý­ðý­na­te­mas­e­dil­me­ye­ce­ði­ke­sin.­Bel­ki,­tek­rar ik­ti­da­ra­ ge­lin­di­ði­ tak­dir­de­ ne­ler­ ya­pa­cak­la­rý­ bað­la­mýn­da­ “bal­kon­ ko­nuþ­ma­sý”nda di­le­ ge­ti­ri­len­ler­ tek­rar­ va­at­ o­la­rak­ sý­ra­la­na­rak­ mil­let­ten­ oy­ is­te­ne­cek­tir.­ Bun­la­rýn ba­þýn­da­ Se­çim­ Ka­nu­nu­ ve­ Si­ya­sî­ Par­ti­ler Ka­nu­nu­ ge­li­yor.­ De­mok­ra­tik­ ol­ma­yan­ bu ka­nun­la­rýn­ ar­týk­ ö­nü­müz­de­ki­ dö­nem­de de­ðiþ­ti­ril­me­si,­mil­le­tin­i­ra­de­si­nin­tam­o­la­rak­ Mec­lis’e­ yan­sý­ma­sý­ ge­re­ki­yor.­ Mil­let bu­nun­ ta­kip­çi­si­ ol­ma­lý.­ Mil­let­ve­kil­le­ri­nin týp­ký­ bu­ dö­nem­de­ ol­du­ðu­ gi­bi­ ge­nel­ baþ­kan­la­rýn­i­ki­du­da­ðý­a­ra­sýn­dan­de­ðil,­ön­se­çim­le­ya­ni­par­ti­ü­ye­le­ri­nin­se­çi­mi­i­le­san­dýk­t an­ gel­m e­s i­ ge­r e­k i­y or.­ Böy­l e­ o­l ur­s a mil­let­ve­ki­li­da­ha­güç­lü­o­la­cak,­ge­rek­ti­ðin­de­ ge­nel­ baþ­ka­ný­ yan­lýþ­ yap­tý­ðýn­da­ i­ti­raz ve­i­kaz­e­de­bi­le­cek­ko­nu­ma­ge­le­cek­tir. Mil­le­tin­ bek­le­di­ði­ bir­ di­ðer­ ko­nu­ da­ si­vil,­ öz­gür­lük­çü,­ ye­ni­ bir­ a­na­ya­sa­dýr.­ 2007 se­çim­le­ri­ ön­ce­si­ bi­lim­ ku­ru­lu­na­ ha­zýr­la­tý­lan­si­vil­a­na­ya­sa,­se­çi­min­he­men­ar­dýn­dan tar­tý­þýl­mýþ­ an­cak­ son­ra­sýn­da­ ra­fa­ kal­dý­rýl­mýþ­tý.­ A­ka­bin­de­ sa­de­ce­ 26­ mad­de­lik­ ye­ni bir­ya­ma­mil­le­tin­oy­la­rý­na­su­nul­muþ­tu.­Bu se­çi­min­ en­ bü­yük­ va­a­di­nin­ ye­ni­ a­na­ya­sa o­la­ca­ðý­ gö­rü­nü­yor.­ An­cak­ da­ha­ þim­di­den ta­ma­mý­na­do­ku­nul­ma­ya­ca­ðý­or­ta­ya­çýk­tý. Bir­ di­ðer­ ko­nu­ i­se,­ Tür­ki­ye’nin­ Av­ru­pa Bir­li­ði­se­rü­ve­ni.­ Tür­ki­ye’nin­AB’ye­mü­ra­ca­a­tý­nýn­ü­ze­rin­den­42­yýl­geç­me­si­ne­rað­men,­he­nüz­bir­i­ler­le­me­gö­zük­mü­yor.­AB­ko­nu­su­bir­ba­ka­na­ ha­va­le­ e­di­lir­ken,­ mü­za­ke­re­ ta­ri­hi­ a­lýn­ma­s ý­n ýn­ ar­d ýn­d an­ 2014’te­ Tür­k i­y e’nin AB’ye­ gi­re­ce­ði­ söy­len­miþ­ti.­ Þim­di­ bu­ he­def­ten­vaz­ge­çil­di,­he­def­o­la­rak­2023­ko­yul­du.­Bir­me­de­ni­yet­pro­je­si­o­lan­AB­pro­je­si­nin­ hiç­ va­kit­ kay­bet­me­den­ hýz­lan­dý­rýl­ma­sý da­mil­le­ti­mi­zin­bek­len­ti­si­dir. *** 28­ Þu­bat­ sü­re­ci­nin­ mil­le­ti­mi­ze­ he­di­ye­si (!)­o­lan­Kur’ân­kurs­la­rýn­da­yaþ­me­se­le­si­de hâ­lâ­ çö­zül­me­yi­ bek­li­yor.­ Se­çim­le­rin­ he­men­ ar­dýn­dan­ o­kul­lar­ ta­til­ o­la­cak,­ ta­til­de 12­ya­þý­ný­dol­dur­ma­yan­ço­cuk­lar­ca­mi­le­rin bün­ye­sin­de­ki­yaz­Kur’ân­kurs­la­rý­nýn­ka­pý­la­rýn­dan­ge­ri­dö­ne­cek.­He­men­hal­le­di­le­bi­le­cek­bu­ko­nu­bi­le­14­se­ne­dir­bir­tür­lü­çö­zü­le­me­di.­Di­ya­net’ten­so­rum­lu­Ba­kan­ge­çen­ dö­nem­ bu­ me­se­le­nin­ hal­le­di­le­ce­ði­ni ve­ ha­zýr­lýk­la­rýn­ ya­pýl­dý­ðý­ný­ be­lirt­me­si­ne rað­men­o­nun­da­ra­fa­kalk­tý­ðý­an­la­þý­lý­yor. Ba­þ ör­t ü­s ü­ ko­n u­s u­ i­s e­ ü­n i­v er­s i­t e­l er­d e çö­zül­müþ­gi­bi­gö­zük­se­de,­ba­zý­ü­ni­ver­si­te­ler­de­hâ­lâ­kam­püs­i­çi­ne­da­hi­ba­þör­tü­lü­le­rin­ a­lýn­ma­dý­ðý­ or­ta­da.­ Ka­mu­da­ ba­þör­tü­sü ya­sa­ðý­ i­se­ hiç­bir­ ka­nu­na­ da­yan­ma­ma­sý­na rað­men­de­vam­e­di­yor. Hü­k ü­m e­t in­ “de­m ok­r a­t ik­ a­ç ý­l ým” di­y e or­ta­ya­ at­tý­ðý­ bir­çok­ a­çý­lý­mýn­ a­ký­be­ti­ da­hi bel­li­ de­ðil.­ Hiç­bi­ri­nin­ ne­ti­ce­si­ or­ta­ya­ çýk­ma­dý.­Bü­yük­bü­yük­söz­ler­le­baþ­la­tý­lan­a­çý­lým­la­rýn­ bu­ dö­nem­de­ Tür­ki­ye’nin­ da­ha de­mok­ra­tik­leþ­me­si­ ve­ öz­gür­lük­le­rin­ a­la­bil­di­ði­ne­ ge­niþ­le­me­si­ doð­rul­tu­sun­da­ de­vam­et­ti­ril­me­si­ge­re­ki­yor. Ar­týk,­ “Þim­di­ za­ma­ný­ de­ðil”,­ “kon­jonk­tür­uy­gun­de­ðil” gi­bi­ba­ha­ne­ler­sý­ra­lan­ma­dan­bü­tün­bu­so­run­la­rý­çö­ze­bi­le­cek­bir­ik­ti­dar­ge­re­ki­yor.­

S


6

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Y

YURT HABER

Sakal-ý Þerif’e yoðun ilgi

Anadolu’da Kutlu Doðum coþkusu

Gaziantep’te, Bosna Hersek Parký’nda kurulan çadýrda ziyarete açýlan Sakal-ý Þerif yoðun ilgi gördü. Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Þehitkamil Belediyesi tarafýndan Karþýyaka semtindeki tarihî Merkez Camisi’nde, yatsý namazýnýn ardýndan Mevlid-i Þerif okutuldu. Mevlid-i Þerif sýra sýnda caminin yanýndaki Bosna Hersek Parký’nda Þehitkamil Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüðü tarafýndan kurulan çadýra Sakal-ý Þerif getirildi. Sakal-ý Þerif, ilk olarak kadýnlarýn ziyaretine açýldý. Mevlitin ar dýndan camiden çýkan vatandaþlar da Sakal-ý Þerif’i görmek için parka akýn etti. Vatandaþlar, Sakal-ý Þerif’i görmek için uzun kuyruklar oluþturdu. Gaziantep / aa

DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ BU YIL “MERHAMET EÐÝTÝMÝ’’ TEMASIYLA ORGANÝZE ETTÝÐÝ KUTLU DOÐUM HAFTASI BÜTÜN YURTTA ÇEÞÝTLÝ FAALÝYETLERLE KUTLANIYOR. SÝÝRT’TE Gü­res­Cad­de­si’nde­a­çý­lan­Kut­lu Do­ðum­Ça­dý­rý’nda­Kut­sal­E­ma­net­ler­re­sim­le­ri­ser­gi­len­di,­si­ne­viz­yon­gös­te­ri­mi­ya­pýl­dý. Ser­gi­i­ki­gün­bo­yun­ca­a­çýk­o­la­cak.­Ça­dý­rýn­a­çý­lý­þýn­da­ko­nu­þan­Va­li­Ve­ki­li­Or­han­Bur­han, “Bu­haf­ta­nýn­kut­la­ma­la­rýn­dan­a­maç­in­san­lý­ða

i­ki­ci­han­sa­a­de­ti­ni­gös­te­ren­Yü­ce­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ör­nek­þah­si­ye­ti­ni,­yük­sek­ah­lâ­ký­ný­ve­ha­yat­bah­þe­den­me­saj­la­rý­ný­da­ha­i­yi an­la­mak,­o­nu­da­ha­çok­sev­mek­tir.­Haf­ta­bo­yun­ca­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­faaliyet­ler­de­he­def, Hz.­Pey­gam­be­ri­(asm)­da­ha­i­yi­an­la­mak,­ta­-

Siirt'te kurulan Kutlu Doðum Çadýrý'nda Kutsal Emanetlerin fotoðraflarýndan oluþan sergi açýldý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Merhamet vurgusuna ihtiyaç var Iðdýr’da Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle ‘’Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi’’ paneli düzenledi. Iðdýr Müftülüðü tarafýndan Ýl Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra Merkez Camii imam hatibi Selim Seyyar’ýn okuduðu Kur’ân-ý Kerim ile devam eden programda izleyicilere Türk tasavvuf musikîsi dinletisi sunuldu. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Iðdýr Ýl Müftüsü Cüneyt Kulaz, bugün modern dünyada merhametin þaþýrtýcý bir ivmeyle hayatýn her alanýndan, hatta dünyadan çekilmeye baþladýðýný belirterek, ‘’Âlemlere rahmet olarak gönderildiði bizzat Allah tarafýndan bildirilen Hz. Muhammed’in (asm) tebliðinde yer alan merhamet vurgusunun yeniden okunmaya ihtiyaç olduðunu’’ söyledi. Daha sonra Iðdýr Ýl Müftüsü Cüneyt Kulaz’ýn yönettiði, Iðdýr Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Necmettin Þeker ve Doç. Dr. Mehmet Ünal’ýn konuþmacý olarak katýldýðý ‘’Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi’’ adýyla bir panel düzenlendi. Panel öncesi kýsa bir konuþma yapan Iðdýr Valisi Amir Çiçek, herkesin, Hz. Peygamber’i (asm) daha iyi tanýmasý gerektiðini vurguladý. Programda bütün katýlýmcýlara da gül daðýtýldý. Iðdýr / aa

nýt­mak­ve­top­lum­da­pey­gam­ber­sev­gi­si­ni­yay­mak,­Hz.­Pey­gam­be­rin­(asm) ör­nek­ya­þa­yý­þý­ný­ve­ö­zel­lik­le­þef­kat­ve mer­ha­me­ti­ni­an­lat­mak,­ki­þi­ve­top­lum­da mer­ha­met­duy­gu­su­nu­güç­len­dir­mek,­þef­ka­tin­duy­gu­dün­ya­sýn­dan­ey­lem­bo­yu­tu­na ge­çi­re­bil­me­nin­yol­la­rý­ný­ko­nuþ­mak,­Hz­Pey­gam­be­rin­(asm)­i­zin­de­fi­i­lî­bir­mer­ha­met­se­fer­ber­li­ði­baþ­lat­mak­týr”­de­di.­Si­irt­Ýl­Müf­tü­sü Fa­ruk­Ar­vas­da­haf­ta­bo­yun­ca­ya­pý­la­cak faaliyet­ler­hak­kýn­da­ge­nel­bil­gi­ver­di.­Ar­vas “Biz­et­kin­lik­le­ri­miz­le­Hz.­Mu­ham­med’i­(asm) an­la­ta­ma­yýz,­biz­an­cak­on­dan­bah­se­de­rek­et­kin­lik­le­ri­mi­zi­þe­ref­len­di­re­bi­li­riz.­Al­lah­ve­pey­gam­ber­sev­gi­si­bi­zi­bir­leþ­ti­rir­kay­naþ­tý­rýr.­Bu sev­gi­yi­ yay­ma­ya­ ça­lý­þa­ca­ðýz”­ de­di. Ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­ser­gi­nin­a­çý­l ý­þ ý­ Va­l i­ Ve­k i­l i­ Bur­h an,­ Rek­t ör Prof.­Dr.­Re­cep­Zi­ya­da­no­ðul­la­rý­ve­A­ðýr­ Ce­za­ Re­i­si­ Yýl­dý­rým­ Þa­fak­ ta­ra­fýn­dan ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Ser­gi­yi­ge­zen­le­re­bir­ki­tap­ve Hz.­Pey­gam­ber’in­(asm)­ö­ðüt­le­ri­ni­i­çe­ren­ya­yýn­lar­la­bir­gül­lo­ku­mu­nun­bu­lun­du­ðu­po­þet ar­ma­ðan­e­dil­di.­­Siirt / cihan

Modern dünya O’nun (asm) dersine muhtaç

DÂVETLÝLERE, KAPIDA GÜL SUYU VE LOKUM

HERKES PEYGAMBERÝMÝZÝN MERHAMETÝNÝ ANLAMALI

MARDÝN’ÝN Mid­yat­il­çe­sin­de­ki­ Mid­yat­Gi­ri­þim­ci­Ba­yan­lar­Der­ne­ði­(MÝ­GÝ­DER),­Kut­lu­Do­ðum­Haf­ta­sý­faaliyeti­dü­zen­le­di.­Prog­ra­ma­va­tan­daþ­lar­bü­yük il­gi­gös­ter­di.­ÝMKB­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­kon­fe­rans­sa­lo­nun­da­dü­zen­le­nen­prog­ra­ma,­Mid­yat­Be­le­di­ye­Baþ­kan­yar­dým­cý­sý­M.­Tev­fik­Bay­sal,­e­þi­Mü­zey­yen Bay­sal,­i­le­çok­sa­yý­da­dâ­vet­li­ka­týl­dý.­Ha­fýz­mol­la­Sü­ley­man­Kur­þun,­o­nur­ko­nu­ðu­o­la­rak­bu­lun­du.­Dâ­vet­li­le­ri­ka­pý­da­gül­su­yu­ve­lo­kum­ik­ram­e­de­rek­kar­þý­la­yan­der­nek­ü­ye­le­ri,­ge­len­va­tan­daþ­la­ra­renk­li­kâ­ðýt­la­ra­yaz­dýk­la­rý­Ha­dis-i Þe­rif­ler­he­di­ye­et­ti.­Ay­rý­ca­dâ­vet­li­le­re­Türk­çe­a­çýk­la­ma­lý­Kur’ân-ý­Ke­rim­he­di­ye­e­dil­di.­Prog­ram,­Mu­rat­Kap­la­noð­lu’nun­Kur’ân-ý­Ke­rim­o­ku­ma­sýy­la­baþ­la­dý.­Ha­fýz­mol­la­Sü­ley­man­Kur­þun;­kâ­i­na­týn­e­fen­di­si­Hz.­Mu­ham­med’in­(asm) ha­ya­tý­ve­ah­lâ­ký­hak­kýn­da­bil­gi­ver­di.­Bir­bi­rin­den­gü­zel­i­lâ­hi­le­rin­o­kun­ma­sýy­la de­vam­e­den­prog­ram­da­va­tan­daþ­la­rýn­duy­gu­lan­dý­ðý­göz­len­di.­Yak­la­þýk­2­sa­at sü­ren­prog­ra­mýn­su­nu­cu­lu­ðu­nu­Ab­dul­ka­dir­Al­tan­yap­tý.­Mardin / aa

ANTALYA Va­li­si­Dr.­Ah­met­Al­tý­par­mak,­Hz.­Mu­ham­med’in­(asm)­mer­ha­me­ti­nin­mi­ras­ol­du­ðu­nu­ve­her­ke­sin­bu­nu­an­la­ma­sý­nýn­za­ru­rî­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Kut­lu­Do­ðum­Haf­ta­sý­dolayýsýyla­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­pan­Va­li­Al­tý­par­mak,­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’in­(asm)­rah­met,­sev­gi,­hoþ­gö­rü­ve­a­da­let­gi­bi er­dem­li­de­ðer­le­ri­ki­þi­li­ðin­de­top­lan­dý­ðý­ný­ha­týr­lat­tý.­E­fen­di­miz’in­(asm)­in­san­la­rýn­yol­dan­çýk­tý­ðý,­i­yi­i­le­kö­tü­yü­a­yýrt­e­de­mez­du­ru­ma­gel­di­ði­bir­dö­nem­de,­â­lem­le­re­rah­met­o­la­rak­gön­de­ril­di­ði­ni­be­lir­ten­Al­tý­par­mak,­Hz. Pey­gam­ber’in­(asm)­ha­ya­tý­bo­yun­ca­in­san­la­rý­doð­ru­lu­ða,­i­yi­li­ðe­yar­dým­laþ­ma­ya­teþ­vik­et­ti­ði­ni­ha­týr­la­ttý.­Al­tý­par­mak­þu­i­fa­de­le­ri­kul­lan­dý:­“Ýs­lâm’ýn ev­ren­sel,­çað­lar­üs­tü­me­sa­jý­ný­ta­þý­yan­Yü­ce­Ki­ta­bý­mýz­Kur’ân-ý­Ke­rim, O’nun­a­ra­cý­lý­ðýy­la­in­san­lý­ða­teb­lið­e­dil­miþ­tir.­Bu­se­bep­le­gü­nü­müz­in­sa­ný­nýn,­Hz.­Pey­gam­ber’in­(asm),­mer­ha­me­te­da­ir­in­san­lý­ða­sun­muþ­ol­du­ðu zen­gin­mi­ras­tan­ya­rar­lan­ma­sý­bü­yük­bir­za­ru­ret­tir."­­Antalya / cihan

Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Hazreti Peygamber’in (asm) merhamet ve hoþgörü anlayýþýndan ve uygulamalarýndan herkesin, özellikle de modern dünyanýn alacaðý dersler ve ibretler olduðunu hep vurguladýklarýný söyledi. Ýzmir’de Kutlu Doðum Haftasý’nýn açýlýþ töreni Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu’nda yapýldý. Kestane Pazarý Kur’ân Kursu öðreticisi Hamza Yüzgeç, Kur’ân-ý Kerim okudu. Vali Kýraç, törende yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: ‘’Hayatýyla, uygulamalarýyla öðreti ve mesajlarýyla her bakýmdan ideal bir insan modeli olan sevgi ve muhabbet sembolü Peygamberimiz de insanlar için merhamet ve hoþgörü numunesi olarak bilinmektedir. Hazreti Peygamber’in (asm) merhamet ve hoþgörü anlayýþýndan ve uygulamalarýndan hepimizin, özellikle de modern dünyanýn alacaðý dersler ve ibretler olduðunu hep vurguluyoruz.’’ Ýzmir Müftü Vekili Ýlyas Öztürk ise, ‘’Bireyselleþen hatta bencilleþen günümüz insanýnýn buna ne kadar ihtiyacý var. Baþkanlýðýmýz bu konuyu seçmekle isabetli karar almýþ’’ dedi. Ýzmir / aa

Göle’de 24 farklý coþkulu kutlama yapýlacak Ardahan’ýn Göle ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý’nda 24 farklý program yapýlacak. Ýlçedeki kutlamalar kapsamýnda düzenlenen konferansa yoðun ilgi gösteren çok sayýda dâvetli ayakta kaldý. Göle’de Kutlu Doðum Haftasý faaliyetleri baþladý. Ýlçe yatýlý bölge okulu konferans salonunda yapýlan açýlýþ programý Kur’ân-ý Kerim tilâvetiyle baþladý. Programda konuþan Ýlçe Müftüsü Yavuz Yýldýz, salona sýðmayan konuklara gösterdikleri yoðun ilgiden dolayý teþekkür etti. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Nasrullah Hacýmüftüoðlu tarafýndan ‘Hz. Peygamber (asm) ve Merhamet’ bir konferans verdi. Prof. Dr. Hacýmüftüoðlu, Hz. Peygamber’in (asm) katýldýðý 28 savaþta düþmanlarýna bile merhamet ettiðine deðindi. Hz. Muhammed’in (asm) hayatýna bakýldýðýnda O’nun merhametin simgesi olduðunun görüleceðini kaydetti. Pogramýn sonunda konuklara okulun yemekhanesinde etli pilav ikram edildi. Ardahan / cihan

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

y Medya Grup

IÞIK ÇEYÝZ PERDE BOL ÇEÞÝT UZUN VADE UYGUN FÝYAT GÜVENLÝ ALIÞ VERÝÞ' in ADRESÝ Dumlupýnar Cad. No: 36/A Cebeci / ANKARA Tel: 312 363 28 25

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nElektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça 0545 771 76 23 Bahçelievler/Ýstanbul nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,

Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

nKeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : 0 536 351 87 14 n Sahibinden Denizli'de

Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý

5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Kartal' da Sahibinden 135m2 daireler 0532 771 22 50 0216 306 99 92 www.oguzhanmuhendislik.com n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

n Arnavutköy Nakkaþ

Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m2 15.000 TL 1000m2 30.000 TL

1000m2 40.000 TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m2 Arsa Tamamý 35.000'e vade yapýlýr. 0532 552 59 73 0212 597 99 21 n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir. 1000 m2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73 n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr. 385.000 TL 0537 231 67 61 n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m2 18.000 TL 2956 m2 16.000 TL 2327 m2 13.000 TL 1860 m2 12.000 TL 715 m2 9.000 TL 0216 700 22 43 0532 400 82 85 n Arnavutköy Nakaþ ma hallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m2 15.000 TL 1000 m2 30.000 TL 1000 m2 40.000 TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol çok

temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ

nAteþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: 0212 549 75 21 Topkapý Þube: 0212 482 95 90 0532 492 51 59 nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ

n 34 TJK 77 nolu ticari taksimin 815951816000 nolu fiþ koçanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Akkuþ n Baþbakanlýða ait kimlik cüddanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rahim Eriþti n Erciyes Ünv. ait Geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Sinan Akdoðan


Y

DÜNYA

Libya’nýn Kaddafi ile geleceði yok

ESAD, TUTUKLULARI SERBEST BIRAKACAK

n ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma,­Fran­sa Cum­hur­baþ­ka­ný­Ni­co­las­Sar­kozy­ve­Ýn­gil­te­re­Baþ­ba­ka­ný­Da­vid­Ca­me­ron,­4­ga­ze­te­i­çin­yaz­dýk­la­rý­kö­þe­ya­zý­sýn­da,­“Lib­ya’nýn Mu­am­mer­Kad­da­fi­i­le­ge­le­ce­ði­ol­ma­dý­ðý­ný” sa­vun­du.­“Lib­ya­i­çin­Kad­da­fi­i­le­bir­ge­le­cek dü­þün­mek­im­kan­sýz­bir­þey”­þek­lin­de­i­fa­de kul­la­nan­3­li­der,­NA­TO’da­ki­müt­te­fik­güç­le­rin­ni­hai­he­de­fi­nin­ar­týk­Lib­ya­li­de­ri­Mu­am­mer­Kad­da­fi’yi­ik­ti­dar­dan­düþ­me­si­ni sað­la­mak­ol­du­ðu­nu­yaz­dý.­Üç­li­der­ya­zý­da, “As­ke­ri­o­pe­ras­yon­la­rýn­a­ma­cý­Kad­da­fi’nin git­me­si­ni­ça­buk­laþ­týr­mak,­Kad­da­fi’yi­güç kul­la­na­rak­u­zak­laþ­týr­mak­de­ðil.­Ken­di­hal­ký­ný­kat­let­me­ye­kal­kan­bir­a­da­mýn­ül­ke­nin ge­le­ce­ðin­de­bir­rol­oy­na­ma­sý­dü­þü­nü­le­mez”­i­fa­de­le­rine­yer­ver­di.­Paris / aa

SURÝYE’DE ‘’devlet ve millet güvenliðine kastedenler’’ dýþýnda kalan bütün tutuklular serbest býrakýlacak. Devlet Baþkaný Beþþar Esad, ülkede son haftalarda meydana gelen olaylara karýþtýðý gerekçesiyle gözaltýna alýnan veya tutuklananlara iliþkin bir kararnameyi onayladý. Kararnameye göre, olaylar sýrasýnda ‘’devleti, güvenlik güçlerini ve milletin güvenliðini hedef alan eylemlere karýþmýþ olanlar hariç gözaltýnda veya tutuklu bulunan herkes’’ serbest býrakýlacak. Kararnameye iliþkin haberlerde, serbest býrakýlacaklarýn sayýsý belirtilmedi. Olaylarýn yaþandýðý kentlerden gelen heyetler, halkýn taleplerini Esad’a iletmiþti. Talepler arasýnda, ülkede yaþanan olaylar sýrasýnda gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý da yer alýyor. Þam / aa

n GAZZE’DE Se­le­fi­grup­lar­dan­bi­ri­ta­ra­fýn­dan­ka­çý­rý­lan­ve­ce­se­di­ge­ce­sa­at­ler­de­bu­lu­nan­Ý­tal­yan­ak­ti­vis­tin­bo­ðu­la­rak­öl­dü­rül­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Ha­mas­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­bir­söz­cü­sü­AFP’ye­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ ce­se­di­ Gaz­ze’nin­ bir­ so­ka­ðýn­da­ bu­lu­nan­ Ý­tal­yan’ýn­bo­ðu­la­rak­öl­dü­rül­dü­ðü­nü­tes­pit­et­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Söz­cü,­o­la­ya­ka­rý­þan­i­ki­ki­þi­nin­ya­ka­lan­dý­ðý­ný,­ gü­ven­lik­ güç­le­ri­nin­ di­ðer­le­ri­ni­ de­ a­ra­dý­ðý­ný söz­le­ri­ne­ek­le­di.­Gaz­ze’de­“Vik­tor”­a­dýy­la­a­ný­lan­36 ya­þýn­da­ki­Ý­tal­yan­ak­ti­vist­ve­ga­ze­te­ci­Vit­to­ri­o­Ar­ri­go­ni’yi­ka­çý­ran­grup,­ya­yým­la­dý­ðý­bir­vi­de­oy­la­ka­çýr­dýk­la­rý­Ý­tal­yan­kar­þý­lý­ðýn­da,­Ha­mas­hü­kü­me­ti­ta­ra­fýn­dan­tu­tuk­la­nan­li­der­ve­ü­ye­le­ri­nin­30­sa­at­i­çin­de ser­best­ bý­ra­kýl­ma­sý­ný­ ta­lep­ et­miþ­ti.­ Ay­ný­ za­man­da ya­zar­ o­lan­ Ar­ri­go­ni,­ Fi­lis­tin­ yan­lý­sý­ In­ter­na­ti­o­nal So­li­da­rity­Mo­u­ve­ment­(ISM)­ad­lý­ba­rýþ­ha­re­ke­ti­nin ü­ye­siy­di.­ Ha­mas,­ Ý­tal­yan­ ak­ti­vis­tin­ öl­dü­rül­me­si­ne sert­tep­ki­gös­ter­di.­Ha­mas­sözcüleri,­“Fi­lis­tin­dos­tu Ar­ri­go­ni’yi­ öl­dü­ren­ler­ Ýs­ra­il­ a­jan­la­rý­dýr.­ Gaz­ze’de Se­le­fi­ o­la­rak­ ad­lan­dý­rý­lan­ böy­le­ bir­ ör­gü­tü­ ilk­ kez du­yu­yo­ruz”dedi.­Gazze / aa

Salih’e istifa et çaðrýsý

n SUUDÝ A­ra­bis­tan­Bah­reyn’de­mey­da­na ge­len­o­lay­lar­ne­de­ni­i­le­2­ay­ön­ce­ka­pat­tý­ðý Bah­reyn­ka­zýk­lý­yo­lu­nu­ye­ni­den­tra­fi­ðe­aç­tý. Ta­til­gün­le­ri­ve­haf­ta­son­la­rýn­da­yo­ðun­o­lan Su­u­di­A­ra­bis­tan’la­Bah­reyn’i­bir­bi­ri­ne­bað­la­yan­ka­zýk­lý­yo­lun,­bu­gün­ön­ce­den­her­han­gi­bir­bil­di­rim­ya­pýl­ma­dan­a­çýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­Nor­mal­za­man­lar­da­çok­yo­ðun­o­lan ka­zýk­lý­yol­da­ki­tra­fi­ðin,­­bu­gün­i­ti­ba­rýy­la­faz­la­ol­ma­dý­ðý­kay­de­dil­di.­­Cidde / aa

Mübarek suçlu bulunursa asýlabilir n MISIR’IN dev­rik­Dev­let­Baþ­ka­ný­Hüs­nü Mü­ba­rek’in­suç­lu­bu­lun­ma­sý­ha­lin­de­a­sý­la­bi­le­ce­ði­bil­di­ril­di.­Mý­sýr­ba­sý­nýn­da­ki­ha­ber­ler­de,­Mü­ba­rek­ve­o­ðul­la­rý­Ce­mal­i­le­A­la­a’nýn­yol­suz­luk­ve­hü­kü­met­kar­þý­tý­gös­te­ri­ler­sý­ra­sýn­da­uy­gu­la­nan­þid­det­le­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­lar­çer­çe­ve­sin­de­sor­gu­lan­dý­ðý­ha­týr­la­tý­la­rak,­Ka­hi­re­Tem­yiz­Mah­ke­me­si­Baþ­ka­ný Ze­ke­ri­ya­Þa­laþ’ýn,­‘’gös­te­ri­ci­le­rin­ö­lü­mü­ne ne­den­ol­mak­tan­suç­lu­bu­lun­ma­sý­ha­lin­de Mü­ba­rek’in­i­dam­e­di­le­bi­le­ce­ði­ni’’­söy­le­di­ði be­lir­til­di.­Ha­ber­de,­Mü­ba­rek’in­ön­ce­den plan­la­ya­rak­re­jim­kar­þý­tý­gös­te­ri­ci­le­re­a­teþ­a­çýl­ma­sý­em­ri­ni­ver­di­ði­nin­ka­nýt­lan­ma­sý­ha­lin­de­bu­nun­ce­za­sý­nýn­i­dam­ol­du­ðu,­ön­ce­den­ta­sar­la­ma­du­ru­mu­nun­ol­ma­ma­sý­ha­lin­de­de­ce­za­nýn­ö­mür­bo­yu­ha­pis­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­So­ruþ­tur­ma­nýn­en­az­6­ay­sür­me­si­bek­le­ni­yor.­­Kahire / aa

Eski Hýrvat generale 24 yýl hapis cezasý n HOLLANDA’NIN La­hey­ken­tin­de­es­ki Yu­gos­lav­ya­i­çin­ku­ru­lan­Sa­vaþ­Suç­la­rý Mah­ke­me­si,­es­ki­Hýr­vat­Ge­ne­ra­li­An­te Go­to­vi­na’yý­sa­vaþ­su­çu­ve­in­san­lý­ða­kar­þý suç­iþ­le­mek­ten­suç­lu­bu­la­rak,­24­yýl­ha­pis ce­za­sý­na­çarp­týr­dý.­Hýr­va­tis­tan’da­Sýrp­la­rýn kon­tro­lün­de­ki­Kra­yi­na­böl­ge­sin­de­bu­lu­nan­Sýrp­la­rýn­öl­dü­rül­me­si­ve­böl­ge­den­sü­rül­me­si­kam­pan­ya­sý­ný­yö­net­mek­ten­suç­lu bu­lu­nan­Go­to­vi­na’nýn­(55)­yar­gý­lan­ma­sý­na­3­yýl­ön­ce­baþ­lan­mýþ­tý.­Hýr­vat­gü­ven­lik güç­le­ri­nin­iþ­gal­al­týn­da­ki­böl­ge­le­ri­Sýrp mi­lis­le­rin­den­ge­ri­al­dý­ðý­“Fýr­tý­na­O­pe­ras­yo­nu”­sý­ra­sýn­da­Go­to­vi­na’nýn­ko­mu­ta­sýn­da­ki­as­ker­le­rin­en­az­150­Sýr­pý­öl­dür­dü­ðü, bin­ler­ce­Sýr­pý­da­Hýr­vat­la­rýn­e­lin­de­ki­Kra­yi­na­böl­ge­sin­den­sür­dü­ðü­be­lir­til­di.­Go­to­vi­na,­2005­yý­lýn­da­Ýs­pan­ya’nýn­Ka­nar­ya­A­da­la­rý’nda­ya­ka­lan­mýþ­tý.­Lahey / aa

HABERLER

Ýtalyan aktivist, Gazze’de öldürüldü

n LÝBYA’DA, Mu­am­mer­Kad­da­fi­güç­le­ri­nin­Ec­de­bi­ye’de­ki­mu­ha­lif­le­re­u­zak­tan­a­teþ aç­týk­la­rý­ve­1­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­be­lir­til­di.­Mu­ha­lif­ler­den­Man­sur­Ra­þid,­Kad­da­fi­güç­le­ri­nin­ken­tin­ba­tý­ke­si­min­de­1­ki­lo­met­re­u­zak­lýk­tan­ma­ki­na­lý­tü­fek­ler­le­a­teþ­aç­týk­la­rý­ný,­1­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü,­2­ki­þi­nin­de­ya­ra­lan­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ö­te­yan­dan­Lib­ya’da Kad­da­fi­güç­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ku­þat­ma­al­tý­na a­lý­nan­Mis­ra­ta­ken­ti­ne­dün­dü­zen­le­nen ro­ket­sal­dý­rý­sýn­da­8­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Mis­ra­ta­sa­kin­le­ri­El­Ce­zi­re­te­le­viz­yo­nu­na­yap­týk­la­rý­a­çýk­la­ma­da,­ken­te­120­ro­ke­tin­düþ­tü­ðü­nü­be­lirt­ti. Ecdebiye / aa

Suudi Arabistan Bahreyn'in yolunu açtý

7

Filistin dostu Ýtalyan aktivist Viktor adýyla anýlýyordu.

Kaddafi güçleri Ecdebiye’ye saldýrdý

n YEMEN’DE din­a­lim­le­ri­ve­a­þi­ret­li­der­le­ri, Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih’in­he­men is­ti­fa­et­me­si­ni­is­te­di.­Baþ­kent­Sa­na’da­dün ge­ce­or­tak­a­çýk­la­ma­ya­pan­din­a­lim­le­ri­ve­a­þi­ret­li­der­le­ri,­genç­le­rin­dev­rim­ta­lep­le­ri­ne des­tek­ve­re­cek­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­Sa­lih’e­a­ci­len is­ti­fa­et­me­si­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­A­çýk­la­ma­da,­pro­tes­to­cu­la­rýn­ba­rýþ­çý­ta­lep­le­ri­nin­kar­þý­lan­ma­sý,­Sa­lih’in­ya­ný­sý­ra­dev­le­tin­as­ke­ri ve­gü­ven­lik­ay­gýt­la­rýn­da­ki­tüm­ak­ra­ba­la­rý­nýn­gö­rev­le­rin­den­ay­rýl­ma­la­rý­is­ten­di.­Sa­lih ise,­ül­ke­de­is­tik­ra­rýn­ko­run­ma­sý­i­çin­gö­rev­den­der­hal­ay­rýl­ma­sý­ný­is­te­yen­mu­ha­le­fe­te di­ya­lo­ða­ka­týl­ma­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Sa­lih, baþ­kent­Sa­na’da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­“Mu­ha­le­fe­te­vic­dan­mu­ha­se­be­si­yap­ma­sý,­di­ya­lo­ða­ka­týl­ma­sý­ve­ül­ke­nin­is­tik­ra­rýy­la­gü­ven­li­ði­i­çin­bir­an­laþ­ma­ya­var­ma­sý­çað­rý­sýn­da bu­lu­nu­yo­ruz”­de­di.­Dubai-Sana / aa

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Ýsrail’den Kudüs’e 900 yeni inþaatý izni

GÖSTERÝLER SÜRÜYOR-

Suriye’nin Deir Ez Zor ve Dera kentleri ile Tartus’a baðlý Banyas ilçesinde gösteriler yapýldýðý bildirildi. El Cezire’nin yerel aþiret üyelerine dayandýrdýðý haberinde, “hürriyet talebi ile yapýlan gösterilere” Banyas’ta bin 500 kiþinin katýldýðý kaydedildi. Deir Ez Zor kentindeki gösterilerde, “demokrasi talebinin” öne çýktýðý belirtilirken, Dera kentinde binlerce kiþinin sokaða dökülerek gösteri yaptýðý öne sürüldü. Þam / aa

MAHKÛMLARA ÝÞKENCE ÝDDÝASI ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ,’’SURÝYE’DE GÜVENLÝK SERVÝSLERÝ MAHKÛMLARA ÝÞKENCE EDÝYOR’’ ÝDDÝASINI GÜNDEME GETÝRDÝ. ÝNSAN Hak­la­rý­Ýz­le­me­Ör­gü­tü­(HRW) Su­ri­ye’de­bir­ay­ka­dar­ön­ce­baþ­la­yan­pro­tes­to ha­re­ke­ti­sý­ra­sýn­da­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­mah­kum­la­ra­Su­ri­ye­gü­ven­lik­bi­rim­le­ri­i­le­giz­li­ser­vi­si­nin­iþ­ken­ce­yap­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­Mer­ke­zi­New­York’ta­bu­lu­nan­HRW’den­ya­pý­lan­ya­zý­lý a­çýk­la­ma­da,­gös­te­ri­le­re­ka­tý­lan­ya­da­des­tek­ve­ren­a­vu­kat­lar,­in­san­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­la­rý­ve­ga­ze­te­ci­le­rin­de­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­be­lir­til­di. A­çýk­la­ma­da,­ bu­ suç­la­ma­la­rýn,­ Þam,­ De­ra,­ Du­ma,­ El Tal,­ Ban­y as­ gi­b i­ kent­l er­d e gö­zal­tý­na­ a­lý­nan­ i­ki­si­ ka­dýn ü­çü­ço­cuk­19­ki­þi­nin­i­fa­de­le­rin­den­ yo­la­ çý­ký­la­rak­ yö­nel­-

til­di­ði­ be­lir­ti­lir­ken,­ De­ra’da ser­b est­ bý­r a­k ý­l an­ ki­þ i­l e­r in be­den­le­rin­de­ iþ­ken­ce­ iz­le­ri­nin­ gö­rül­dü­ðü­ bir­ vi­de­o­nun da­iz­len­di­ði­i­fa­de­­e­dil­di.­Ör­gü­tün­ a­çýk­la­ma­sýn­da­ ‘’Gös­te­ri­ler­de­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­lar­dan­ i­ki­si­ ha­riç­ di­ðer­le­ri­ is­tih­b a­r at­ ser­v i­l i­ ü­y e­l e­r i­n in ken­di­le­ri­ni­ döv­dü­ðü­nü,­ dö­vü­len­ in­san­la­rýn­ çýð­lýk­la­rý­ný duy­duk­la­rý­ný­ söy­le­di’’­ de­nil­di.­HRW,­Su­ri­ye­Dev­let­Baþ­ka­ný­ Beþ­þar­ E­sad’a­ da­ çað­rý­da­bu­lu­na­rak,­is­tih­ba­rat­ser­vis­l e­r i­n i­ u­y ar­m a­s ý­ ve­ key­f i gö­zal­tý­ ve­ iþ­ken­ce­ler­le­ il­gi­si bu­lu­nan­la­rýn­ he­sap­ ver­me­le­r i­n i­ is­t e­m e­s i­ ge­r ek­t i­ð i­n i be­lirt­ti.­New York / aa

MÜSLÜMAN KARDEÞLER, YASASI YENÝDEN DÜZENLENSÝN SURÝYE Devlet Baþkaný Beþþar Esad tarafýndan kabul edilen Humus ve Duma heyetlerinin, Müslüman Kardeþler ile ilgili yasanýn yeniden düzenlenmesini talep ettikleri bildirildi. El Vatan gazetesinde yayýmlanan habere göre Esad, önceki gün Humus kentinden ve Þam kýrsalýnda bulunan Duma’dan gelen heyetleri kabul etti. Çiftçi, esnaf, avukat ve orta ölçekli sanayicilerden oluþan heyetler, Esad’a Humus ve Þam halkýnýn taleplerini aktardý. Heyetlerin, “OHAL yasasýnýn kaldýrýlmasý, halk ile yönetim arasýndaki iletiþimi saðlayan mekanizmanýn güçlendirilmesi ve barýþçýl amaçlý gösterilere izin verilmesi” gibi talepleri dile getirdikleri kaydedildi. Görüþmede, “Müslüman Kardeþler örgütüne üye olunmasýna iliþkin 49. maddenin yeniden düzenlenmesi” yönündeki talebin de Esad’a sunulmasý dikkat çekti. Suriye’de uygulanan yasa, “Müslüman Kar deþler örgütüne üye olanlarýn idam cezasýyla yargýlanmalarýný” öngörüyor. Ülkede, Müslüman Kardeþler örgütünün adý ve örgüte iliþkin talepler resmi olarak ve açýkça ilk kez heyetlerin Esad ile yaptýklarý görüþmede gündeme getirildi. Þam / aa

Hükümet yeni, bakanlar eski

Ordu kýþlaya çekilsin

SURÝYE’DE A­dil­ Se­fer­ Baþ­ba­kan­lý­ðý’nda­ ku­ru­lan­ A­dil Se­fer­hü­kü­me­tin­de­ye­ni­yüz­le­rin­ya­ný­sý­ra­bir­çok­es­ki ba­ka­nýn­ kol­tuk­la­rý­ný­ ko­ru­du­ðu­ göz­le­ni­yor.­ Ye­ni­ hü­kü­met­te­Sa­vun­ma,­Dý­þiþ­le­ri,­Va­kýf­lar,­Pet­rol,­Su­la­ma, Kül­tür,­Ý­le­ti­þim­gi­bi­ba­kan­lýk­lar­da­ba­kan­la­rýn­kol­tuk­la­rý­ný­ko­ru­duk­la­rý­dik­kat­çe­ki­yor.­Dün­Dev­let­Baþ­ka­ný Beþ­þar­E­sad’ný­o­na­yý­ný­a­lan­A­dil­Se­fer­Baþ­ba­kan­lý­ðýn­da­ki­ ye­ni­ hü­kü­me­ti­ zor­lu­ ve­ yo­ðun­ bir­ ça­lýþ­ma­ tem­po­su­bek­li­yor.­Ö­zel­lik­le­hal­kýn­ta­lep­le­ri­ne­yö­ne­lik­yö­ne­ti­min­a­çýk­la­dý­ðý­re­form­pa­ke­ti­nin­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­nin­ye­ni­hü­kü­me­tin­ilk­ic­ra­at­la­rýn­dan­ol­ma­sý­bek­le­ni­yor.­ Ye­ni­ hü­kü­met­ re­form­ pa­ke­tin­de­ 48­ yýl­lýk­ o­la­ða­nüs­tü­ha­lin­kal­dý­rýl­ma­sý,­si­ya­si­par­ti­ler­ve­ba­sýn­ka­nu­nu­gi­bi­ö­nem­li­baþ­lýk­la­rýn­ya­ný­sý­ra­yol­suz­luk­la­mü­ca­de­le­ye­ni­hü­kü­me­tin­en­ö­nem­li­gün­de­mi­ni­o­luþ­tu­ra­cak.­Su­ri­ye­hal­ký­nýn,­ye­ni­hü­kü­me­ti­na­sýl­kar­þý­la­ya­ca­ðý­i­se­me­rak­la­bek­le­ni­yor.­Þam / cihan

SURÝYE Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­e­di­len De­ra’lý­ he­ye­tin,­ bir­ sü­re­dir­ ül­ke­de­ de­vam­ o­lay­lar­ ne­de­niy­le De­ra­ken­ti­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ba­zý­kent­ve­il­çe­le­re­sev­ke­di­len­or­du­bir­lik­le­ri­nin­ge­ri­çe­kil­me­si­ni­ta­lep­et­tik­le­ri­bil­di­ril­di.­Cham­press­in­ter­net­si­te­si­nin­ha­be­rin­de,­E­sad­ta­ra­fýn­dan ka­bul­e­di­len­he­ye­tin,­pro­tes­to­cu­la­rýn­ve­ye­rel­hal­kýn­ta­lep­le­ri­ni­E­sad’a­ak­tar­dýk­la­rý­kay­de­dil­di.­Bu­ta­lep­ler­a­ra­sýn­da­o­la­ða­nüs­tü­ha­lin­kal­dý­rýl­ma­sý,­si­ya­sî­öz­gür­lük,­ba­sýn­öz­gür­lü­ðü, yol­suz­luk­la­et­kin­mü­ca­de­le­ve­son­o­lay­lar­ne­de­niy­le­De­ra’ya ve­ ba­zý­ kent­le­re­ sev­ke­di­len­ or­du­ bir­lik­le­ri­nin­ çe­kil­me­si­ ta­lep­le­ri­ yer­ a­lý­yor.­ Gö­rüþ­me­nin­ ar­dýn­dan­ he­yet­te­ yer­ a­lan De­ra’lý­mil­let­ve­ki­li­Na­sip­El­Ha­ri­ri,­ba­zý­te­le­viz­yon­ka­nal­la­rý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“De­ra’da­ki­or­du­bir­li­ði­nin­ge­ri­çe­ki­le­ce­ði­ni”­ söy­le­di.­ El­ Ha­ri­ri,­ “gö­rüþ­me­nin­ ve­rim­li­ geç­ti­ði­ni, E­sad’ýn­ De­ra­lý­la­rýn­ ta­lep­le­ri­ni­ hak­lý­ bul­du­ðu­nu­ ve­ kent­te mey­da­na­ge­len­o­lay­lar­da­so­rum­lu­lu­ðu­o­lan­la­rýn­ce­za­lan­dý­rý­la­ca­ðý­ný­söy­le­di­ði­ni”­be­lirt­ti.­Þam / aa

n ÝSRAÝL iþ­gal­güç­le­ri­gü­ney­Ku­düs’ün­Gi­lo­yer­le­þi­min­de­900­ko­nut­luk­ye­ni­Ya­hu­di­yer­le­þim­bi­ri­mi in­þa­ ka­ra­rý­ný­ o­nay­la­dý.­ Ku­düs­ Be­le­di­ye­si­ Plan­la­ma Ko­mis­yo­nu­dün,­Ba­tý­Þe­ri­a’da­Do­ðu­Ku­düs’ün­Gi­lo yer­le­þi­min­de­900­ko­nu­tun­ya­pý­mý­na­i­liþ­kin­ilk­o­na­yý­ ver­di.­ Ku­düs­ be­le­di­ye­ plan­la­ma­ ko­mis­yo­nu­nun ka­ra­rý­nýn,­ Ýs­ra­il­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Þi­mon­ Pe­res’in Was­hing­ton’a­ ya­pa­ca­ðý­ zi­ya­ret­ sý­ra­sýn­da­ ye­ni­ bir ger­gin­li­ðe­ yol­ aç­ma­sý­ bek­le­ni­yor.­ Ka­rar­ u­ya­rýn­ca Ya­hu­di­le­rin­ya­þa­dý­ðý­Gi­lo­böl­ge­si­ne­900­da­i­re­in­þa­sý­nýn­ya­pýl­ma­sý­plan­la­ný­yor.­Si­yo­nist­iþ­gal­yö­ne­ti­mi Ku­düs­ çev­re­si­ni­ ta­ma­mýy­la­ Ya­hu­di­leþ­tir­mek­ ve böl­ge­de­ki­nü­fus­ya­pý­sý­ný­Si­yo­nist­le­rin­le­hi­ne­çe­vir­mek­i­çin­yo­ðun­ça­ba­har­cý­yor.­­Dýþ Haberler Servisi

Bosnalý Sýrplara referandum tepkisi n AVRUPA Bir­li­ði­ (AB), Bos­na­ Her­sek’i­ o­luþ­tu­ran i­ki­o­to­nom­ya­pý­dan­bi­ri­o­lan­Bos­na­Sýrp­Cum­hu­ri­ye­ti’nin­ fe­de­ral­ mah­ke­me­ ve­ sav­cý­lýk­ yet­ki­le­ri­nin böl­ge­le­re­dev­re­dil­me­si­i­çin­re­fe­ran­dum­dü­zen­le­me ka­ra­rý­al­ma­sý­na­tep­ki­gös­ter­di.­AB­Dý­þiþ­le­ri­Yük­sek Tem­sil­ci­si­ Cat­he­ri­ne­ Ash­ton­ yap­tý­ðý­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­da,­ “Bos­na­ Her­sek’te­ki­ mev­cut­ du­rum­dan­ çok en­di­þe­li­yim.­ Sýrp­ Cum­hu­ri­ye­ti­ Mec­li­si­ bu­ tür­ tek yan­lý­a­dým­lar­ül­ke­yi­i­le­ri­gö­tü­re­cek­çö­züm­ler­ge­tir­mez”­ de­di.­ Bos­na­ Sýrp­ Mec­li­sinde­ fe­de­ral­ mah­ke­me­ ve­ sav­cý­lý­ðýn­ tek­ yan­lý­ o­la­rak­ lað­ve­dil­me­si­ i­çin ön­ce­ki­ gün­ ya­pý­lan­ oy­la­ma­da­ 2­ ret­ ve­ 7­ çe­kim­ser o­ya­kar­þý­66­ka­bul­o­yu­kul­la­nýl­mýþ­tý.­­Brüksel / aa

Ýzzetbegoviç: Referandum istikrarsýzlýða yol açar n BOSNA Her­sek­Üç­lü­Dev­let­Baþ­kan­lý­ðý­Kon­se­yi’nin­Boþ­nak­Ü­ye­si­Ba­kir­Ýz­zet­be­go­viç,­Bos­na­Sýrp Cum­hu­ri­ye­ti’nin­fe­de­ral­mah­ke­me­ve­sav­cý­lýk­yet­ki­le­ri­nin­böl­ge­le­re­dev­re­dil­me­si­i­çin­re­fe­ran­dum­dü­zen­le­me­ka­ra­rýy­la­il­gi­li­‘’Bos­na-Her­sek’te­hiç­bir­ko­nu­re­fe­ran­dum­lar­la­çö­zül­me­me­li,­çün­kü­bu­yön­tem­is­tik­rar­sýz­lý­ða­yol­aç­mak­ta­dýr’’­de­di.­Ba­kir­Ýz­zet­be­go­viç,­Bos­na­Sýrp­Cum­hu­ri­ye­ti’nin­Halk­Mec­li­si’nde­Sýrp­li­der­Mi­lo­rad­Do­dik’in­ö­ne­ri­si­ü­ze­ri­ne al­ýnan­re­fe­ran­dum­ka­ra­rý­ný­eleþtirdi.­Ýz­zet­be­go­viç, dev­let­se­vi­ye­sin­de­ki­mah­ke­me­ve­sav­cý­lýk­la­il­gi­li­ka­nu­nun­geç­miþ­yýl­lar­da­dev­let­par­la­men­to­sun­ca­o­nay­lan­dý­ðý­ný­ve­bu­sü­re­ce­Sýrp­tem­sil­ci­le­rin­de­des­tek­ver­di­ði­ne­dik­ka­ti­çek­ti.­Saraybosna / aa

TAZÝYE Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden merhum Hamid Kuralkan'ýn kardeþi, Kuralkan Holding'in kurucusu, iþ adamý ve sanayici

Mehmet Kuralkan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Y


8

MEDYA POLÝTÝK

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Acil reform GENELKURMAY Baþ­kan­lý­ðý’nýn­Mil­li Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý’na­bað­lan­ma­sý­ko­nu­su­buz­do­la­býn­da­bek­le­yen­ye­me­ðe ben­zi­yor. Za­man­za­man­ma­sa­ya­ko­nu­yor­bi­ti­ril­me­di­ði­i­çin­tek­rar­do­la­ba­kal­dý­rý­lý­yor. Ko­nu­Baþ­ba­kan’ýn­“TSK’nýn­Bal­yoz a­çýk­la­ma­sý­yan­lýþ­ol­du”­söz­le­ri­ne­de­niy­le­tek­rar­ö­nü­müz­de.­Di­le­riz­bu­kez­so­nuç­lan­dý­rý­lýr. 12­Ha­zi­ran­se­çi­mi­fýr­sat­týr. AKP­ ve­ CHP­ se­çim­ bil­dir­ge­le­ri­ne bu­ ta­ah­hü­dü­ koy­mak­ su­re­tiy­le­ yý­lan hi­kâ­ye­si­ni­ bi­ti­re­bi­lir­ler.­ Ýk­lim­ bu­na mü­sa­it­tir.­ AKP­ mil­let­ve­ki­li­ Ha­lûk­ Öz­dal­ga dün­ bir­ Si­lâh­lý­ Kuv­vet­ler­ Re­for­mu çer­çe­ve­sin­de­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­ Mil­li­ Sa­vun­ma­ Ba­kan­lý­ðý’na bað­lan­ma­sý­ný­ö­ner­di. Bu­de­ði­þik­lik,­or­du­nun­si­vil­hü­kü­met­le­rin­de­ne­ti­mi­al­týn­da­ol­du­ðu­nu gös­te­ren­mo­ral­ö­ne­mi­da­ha­a­ðýr­ba­san bir­ted­bir­dir. Ge­nel­kur­may­bu­gün­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný’na­bað­lý­de­ðil­de­ba­þý­na­buy­ruk­bir ya­pý­mý?­ De­ðil..­Ni­te­kim­Baþ­ba­kan­Stras­bo­-

urg’da­TSK’nýn­“yan­lýþ”ý­ný­söy­ler­ken­þu doð­ru­yu­da­tes­lim­et­ti. “Or­du­si­vil­i­ra­de­nin­yö­ne­ti­mi­al­týn­da­dýr.­Si­vil­i­ra­de­ne­yön­de­a­dým­a­tý­yor­sa­on­lar­da­u­yu­yor­lar”­de­di. Tes­pit­doð­ru­a­ma­þe­kil­þar­tý­ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ði­i­çin­fark­lý­gö­rü­nü­yor.­ Çün­kü­hiç­bir­de­mok­ra­si­de­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný’nýn ö­nün­de­ol­mu­yor.­Ya­ni­me­se­le­ar­týk­sa­de­ce­“þe­kil­yan­lý­þý”­ni­te­li­ði­ne­in­miþ­tir­ve dü­zel­til­me­si­za­ma­ný­gel­miþ­tir. Tür­ki­ye’de­as­ke­ri­ve­sa­yet­kal­ma­dý­ðý hal­de­ku­run­tu­su­hâ­lâ­ya­þý­yor.­Hi­ye­rar­þi dü­zel­ti­le­rek­bu­ha­ya­let­kal­dý­rý­la­bi­lir. O­lum­lu­sin­yal­ler­ve­ren­CHP’nin­re­form­ça­lýþ­ma­sý­na­ka­týl­ma­sý,­re­jim­i­çin za­af­ya­rat­ma­ya­cak­bir­çö­zü­mün­ger­çek­le­þe­ce­ði­ne­hal­kýn­gü­ven­duy­ma­sý­ný ko­lay­laþ­tý­rýr. Sa­vun­ma­ba­ka­ný­nýn­ö­nün­de­yü­rü­yen­bir­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­es­ki­den bi­ze­öz­gü­bir­güç­ve­ö­nem­gös­ter­ge­si­i­di.­Ar­týk­ter­si... Or­du­yu­da,­de­mok­ra­si­mi­zi­de­i­kin­ci sý­nýf­gös­te­ri­yor! Güngör Mengi, Vatan, 15 Nisan 2011

Yanlýþ kürsü yanlýþ üslup BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn ön­ce­ki­gün­ça­týþ­ma­cý­bir­üs­lup­i­çin­de Av­ru­pa’ya­mey­dan­o­ku­du­ðu­me­kâ­nýn Türk­de­mok­ra­si­si­i­çin­çok­de­ðer­li­bir ye­ri­var. 12­Ey­lül­dar­be­sin­den­son­ra­Tür­ki­ye’de­ki­as­ke­ri­re­ji­min­Ba­tý­dün­ya­sýn­da en­a­ðýr­e­leþ­ti­ri­le­re­uð­ra­dý­ðý­fo­rum,­Er­do­ðan’ýn­ön­ce­ki­gün­kür­sü­sü­ne­çýk­tý­ðý­Stras­bo­urg’da­ki­Av­ru­pa­Kon­se­yi Par­la­men­ter­ler­Mec­li­si­i­di­(AKPM). O­dö­nem­de­ki­in­san­hak­larý­ih­lal­le­ri ve­de­mok­ra­si­ye­ge­çiþ­sü­re­ci­bu­ku­rum­ta­ra­fýn­dan­ya­kýn­gö­ze­tim­al­týn­da tu­tul­muþ,­AKPM­al­dý­ðý­ka­rar­lar­la­de­mok­ra­si­ye­bir­an­ön­ce­dö­nül­me­si­i­çin kuv­vet­li­bir­bas­ký­uy­gu­la­mýþ­tý­Mil­li Gü­ven­lik­Kon­se­yi­ü­ze­rin­de.­De­mok­ra­si­ye­dö­nü­þün­da­ha­faz­la­za­ma­na­ya­yýl­ma­dan­ger­çek­leþ­me­sin­de­en­çok pa­yý­o­lan­Ba­tý­ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­da Stras­bo­urg’da­top­la­nan­bu­par­la­men­to­nun­ba­þat­bir­ye­ri­var­dýr. Bir­ baþ­ka­ de­yiþ­le,­ bu­ mec­lis­ Türk de­mok­ra­si­si­ ü­ze­rin­de­ ma­ne­vi­ hak­ka sa­hi­ptir.­ Men­sup­larý­nýn,­ Tür­ki­ye’de yan­lýþ­ gör­dük­le­ri­ bir­ þey­ var­sa­ Ba­tý dün­y a­s ýn­d a­ bu­n u­ a­ç ýk­ç a­ söy­l e­m e hak­ký­na­ en­ çok­ sa­hip­ ol­duk­larý­ ku­rum­bu­ra­sý­dýr. Do­l a­y ý­s ýy­l a­ Baþ­b a­k an’ýn­ ön­c e­k i gün­kü­ üs­lu­bu­ a­çý­sýn­dan­ çok­ yan­lýþ bir­ me­kân­dý­ Av­ru­pa­ Kon­se­yi­ Par­la­men­to­su. KONSEY NE ZAMAN KIYMETE BÝNER?

Baþ­ba­kan,­ön­ce­ki­gün­bu­ra­da­bir baþ­ka­ha­ta­da­ha­yap­tý.­Av­ru­pa­Kon­se­yi­nin­AB’den­çok­fark­lý­bir­iþ­le­vi­var. Kon­sey’in­as­li­gö­re­vi,­Av­ru­pa’da­de­mok­ra­si­ve­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­de­ðer­le­ri­ni­güç­lü­kýl­mak­ve­i­le­ri­gö­tür­mek.­Bu­ha­liy­le­Av­ru­pa’nýn­vic­da­ný­ný tem­sil­e­di­yor. Av­ru­pa­Kon­se­yi’nin­bu­iþ­le­vi­ni­da­ha­et­ki­li­bir­þe­kil­de­ye­ri­ne­ge­ti­re­bil­mek­i­çin­Ber­lin­du­varý­nýn­yý­ký­lý­þýn­dan son­ra­Ve­ne­dik­Ko­mis­yo­nu­gi­bi­ye­ni or­gan­lar­da­o­luþ­tur­du. Ýl­ginç­tir­ki,­A­da­let­ve­Kal­kýn­ma Par­ti­si­hü­kü­met­le­ri,­de­mok­ra­tik­leþ­me ve­hu­kuk­a­lan­larýn­da­at­týk­la­rý­ba­zý kri­tik­a­dým­la­rýn­ka­li­te­kon­tro­lü­ko­nu­sun­da­Ve­ne­dik­Ko­mis­yo­nu­i­le­is­ti­þa­re­ye,­bu­ku­ru­mun­ve­re­ce­ði­“Av­ru­pa öl­çü­le­ri­ne­uy­gun­dur”­müh­rü­ne­hep ö­zel­bir­de­ðer­at­fet­ti,­son­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­gi­bi... Hal­ böy­l ey­k en­ Av­r u­p a­ Kon­s e­yi’nin­par­la­men­to­sun­da­se­çim­ba­ra­jýnýn­dü­þü­rül­me­si­yo­lun­da­i­fa­de­e­di­len­ bir­ bek­len­ti­ye­ ters­le­yen­ bir­ ton­la­may­la­“O­nu­si­ze­so­ra­cak­de­ði­liz...” ya­ný­tý­nýn­ ve­ril­me­si,­ kuþ­ku­suz­ bu­gü­ne­dek­sür­dü­rü­len­iþ­bir­li­ði­nin­ru­hu­na­ters­dü­þen­bir­dav­ra­nýþ­týr.­Av­ru­pa­ Kon­se­yi­ ve­ o­nun­ ku­rum­la­rý­nýn kýy­me­te­bin­me­si­i­çin­yal­nýz­ca­hü­kü­me­tin­i­þi­ne­ge­len­mü­ta­la­a­lar­mý­ver­me­le­ri­ge­re­ki­yor? Sedat Ergin, Hürriyet, 15 Nisan 2011

Oldu mu yani Sayýn Baþbakan? BAÞBAKAN Er­do­ðan’ýn­Stras­bo­urg’da ga­ze­te­ci­le­re­ver­di­ði­söy­le­þi­de,­“Ba­þör­tü­lü­a­day­yok­sa,­oy­da­yok!”­kam­pan­ya­sý i­le­il­gi­li­söy­le­dik­le­rin­den­do­la­yý­hay­ret­ler­i­çe­ri­sin­de­yim.­De­miþ­ki;­“Ba­þör­tü­sü, par­la­men­to­ya­gir­me­nin­pa­zar­lý­ðý­ol­ma­ma­lý­dýr.­Bu­kam­pan­ya­lar­ya­ký­þýk­sýz.­Ký­ný­yo­rum!” Du­yun­ca­ön­ce­i­nan­ma­dým.­ Fa­kat­son­ra­bir­sü­rü­ga­ze­te­de­a­çýk­la­ma­nýn­ger­çek­ten­de­Baþ­ba­kan­ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­mýþ­ol­du­ðu­nu­gö­rün­ce­ne­ye ya­lan­söy­le­ye­yim­ken­di­ken­di­me­bir, “Al­lah...Al­lah”­çek­tim.­Ha­týr­lar­mý­sý­nýz bil­mem.­Geç­ti­ði­miz­ka­sým­a­yý­nýn­so­nun­da­ben­ve­ba­þör­tü­lü­ar­ka­da­þým­Hi­lal­Kap­lan­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­Lüb­nan­ge­zi­si­ni­iz­le­mek­ü­ze­re­biz­zat­ken­di­le­ri­ta­ra­fýn­dan­da­vet­e­dil­miþ­tik.­Dö­nüþ­yo­lun­da­u­çak­ta­ki­soh­bet­sý­ra­sýn­da sor­muþ­tum; “Bu­dö­nem­ba­þý­ör­tü­lü­bir­ve­kil­o­la­cak­mý?”­di­ye.­O­da,­“O­la­bi­lir.­Ne­den ol­ma­sýn?”­de­miþ­ti­ve­ar­dýn­dan­da­ek­le­miþ­ti;­ “Bu­nu­sen­ve­Hi­lal­el­e­le­ve­rip­ya­pa­cak­sý­nýz!”­ Baþ­ba­kan’ýn­bu­söz­le­ri­ni­biz­þöy­le­o­ku­muþ­tuk;­“Bu­me­se­le­an­cak­top­lum­sal bir­uz­laþ­ma­i­le­çö­zü­lür.­Ba­þör­tü­lü­ve­ki­lin­ol­ma­sý­i­çin­ba­þý­a­çýk­ka­dýn­la­rýn­des­tek­ver­me­si­ge­re­ki­yor!”­ El­bet­te­ki­sa­de­ce­Baþ­ba­kan­böy­le­de­-

di­di­ye­fa­lan­de­ðil.­Yýl­lar­dýr­de­mok­ra­tik­leþ­me­nin­ö­nü­nü­tý­ka­dý­ðý,­top­lum­sal­hu­zu­ru­boz­du­ðu,­in­san­la­rýn­gi­yim­ku­þam­la­rý­ne­de­ni­i­le­ö­te­ki­mu­a­me­le­si­gör­me­si­nin­ger­çek­ten­can­sý­ký­cý­ol­du­ðu­na­ka­na­at­ge­tir­di­ðim­ve­bir­dö­nem­ken­di­min bi­le­ön­yar­gý­i­le­yak­laþ­tý­ðý­bu­ko­nu­nun ar­týk­bir­ta­bu­ol­mak­tan­çý­ka­rý­lýp,­gün­de­mi­mi­zi­ge­rek­siz­ye­re­da­ha­faz­la­iþ­gal et­me­me­si­ni­ar­zu­la­dý­ðým,­in­san­la­rýn­i­nanç­la­rý­na,­dü­þün­ce­le­ri­ne­ve­ya­þam­bi­çim­le­ri­ne­say­gý­du­yul­ma­sý­nýn­ça­ðýn­bir ge­rek­li­li­ði­ol­du­ðu­na­i­nan­dý­ðým­i­çin...­ Des­tek­ver­dim­kam­pan­ya­ya.­ Be­ni­ta­ný­yan­ta­nýr.­Bi­len­bi­lir.­ Sa­yýn­Baþ­ba­kan­Bey­rut­dö­nü­þü,­“El e­le­ve­rip­siz­çö­ze­cek­si­niz!”­de­di­ði­an­da za­ten­be­nim­i­çin­o­lay­bit­miþ­ti.­ A­ma­Hi­lal­Kap­lan,­kam­pan­ya­i­le­il­gi­li,­“Var­mý­sýn?”­çað­rý­sý­ný­yap­tý­ðý­an­da da!­Ba­kýn.­Bi­zim­o­ra­lar­da,­sö­zün­den dö­nen­ler­i­çin,­“Pi­lav­dan­dö­ne­nin­ka­þý­ðý ký­rýl­sýn!”­der­ler...­ Sa­yýn­Baþ­ba­kan­“Ba­þör­tü­lü­a­day­yok­sa,­oy­da­yok!”­kam­pan­ya­sý­ný­baþ­la­tan­la­rý,­des­tek­le­yen­le­ri­ký­na­sa­da,­biz­le­ri­bi­rer­pa­zar­la­ma­cý­gi­bi­gör­dü­ðü­nü­söy­le­se de­ben­sö­züm­den­dön­mem­ve­‘Bak­ka­þý­ðý­ný­na­sýl­kýr­dýrt­tý­u­tan­ma­dan!”­de­dirt­mem­ar­ka­daþ!­Böy­le­bi­li­ne­ya­ni... Sevilay Yükselir, Sabah, 15 Nisan 2011

Y

‘AVRUPA FIRÇALARI’ HEYECAN VERMÝYOR BAÞBAKAN Er­do­ðan’ýn­‘Av­ru­pa­fýr­ça­la­rý’­bir­ger­çe­ði de­ðiþ­tir­mi­yor: Tür­ki­ye­ye­ni­den­so­run­bi­rik­tir­me­ye­baþ­la­dý. Bu­nu­ya­zýn­bir­ke­na­ra. Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­Sar­kozy­Fran­sa’sý­na,­Av­ru­pa’ya yö­ne­lik­Stras­bo­urg’da­yap­tý­ðý­ba­zý­e­leþ­ti­ri­ler­hak­lý­da­ol­sa,­bun­la­rýn­es­ki­si­gi­bi­ses­ge­tir­me­si­zor. Faz­la­he­ye­can­da­ver­mi­yor. Çün­kü,­ Tür­ki­ye­ yi­ne­ e­vin­ i­çi­ me­se­le­siy­le­ kar­þý kar­þý­ya... Sa­yýn­Baþ­ba­kan­Av­ru­pa’ya­ne­ka­dar­fýr­ça­a­tar­sa­at­sýn, ne­ka­dar­dil­dö­ker­se­dök­sün,­ör­ne­ðin­Ne­dim­Þe­nerAh­met­Þýk­o­la­yýn­da­-ya­da­dün­baþ­la­yan­Er­tuð­rul­Ma­vi­oð­lu­i­le­Ah­met­Þýk’ýn­bir­lik­te­yaz­dýk­la­rý­Er­ge­ne­kon­ki­ta­bý­na­i­liþ­kin­da­va­ko­nu­sun­da-­i­nan­dý­rý­cý­o­la­maz. Kürt­so­ru­nu­da­fark­lý­de­ðil. Hâ­lâ­bek­li­yor­gün­de­min­ba­þýn­da. A­le­vi­so­ru­nu­da­öy­le. Ba­þör­tü­sü­so­ru­nu­da­öy­le. Din­e­ði­ti­mi­so­ru­nu­çö­zül­dü­mü? Gay­ri­müs­lim­le­ri­il­gi­len­di­ren­me­se­le­ler­gün­dem­de­ki yer­le­ri­ni­ko­ru­mu­yor­lar­mý? As­ker­so­ru­nu,­hem­ku­rum­sal­hem­zih­ni­yet­sel­a­çý­lar­dan­dü­zen­le­me­bek­le­yen­en­cid­di­me­se­le­ler­den­bi­ri... AB­i­le­i­liþ­ki­ler­di­ye­de­bir­so­run­var­ki,­bu­ko­nu­da­to­pun­sa­de­ce­kar­þý­ta­raf­ta­ol­du­ðu­nu­san­mak­ya­nýl­tý­cý­dýr. Ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­de­gün­dem­de­du­ru­yor. Yar­gý­bir­baþ­ka­so­run­lu­a­lan... Bu­gü­ne­ka­dar­ger­çek­ten­çok­i­yi­gi­den­e­ko­no­mi­de­e­ðer­ge­rek­li­ö­zen­gös­te­ril­mez­ve­se­çim­re­ha­ve­tiy­le­a­þý­rý gü­ven­ken­di­ni­bel­li­e­der­se,­bu­a­lan­da­da­ba­zý­so­run­lar ge­cik­mek­si­zin­su­yun­yü­zü­ne­vu­ra­cak­týr.

Bun­la­rý­sý­ra­lý­yo­rum. Çün­kü,­Tür­ki­ye­ye­ni­den­so­run­bi­rik­ti­ren­bir­ül­ke ha­li­ne­gel­me­ye­baþ­la­dý. Es­ki­den­böy­ley­di. 1980’le­rin­so­nuy­la­1990’la­rýn­Tür­ki­ye’si­so­run­çöz­mez,­sü­rek­li­bi­rik­ti­rir­di. Za­yýf­ve­ken­di­i­çin­de­kav­ga­lý­ko­a­lis­yon­hü­kü­met­le­ri, Tür­ki­ye’nin­ger­çek­gün­de­mi­ni­gör­mez­lik­ten­gel­me­yi

‘‘

Sorunlarýn yine birikmeye baþladýðý bir Türkiye’de, ‘Avrupa fýrçalarý’ milliyetçi dünyadan biraz daha oy getirebilir. Ama fazla heyecan vermez.

yýl­lar­yý­lý­si­ya­set­san­mýþ­tý. Bo­ða­yý­boy­nuz­la­rýn­dan­tu­ta­bi­le­cek­li­der­ler­sah­ne­de boy­gös­ter­me­miþ­ti. Ö­zel­lik­le­e­ko­no­mik­a­lan­da­yý­lan­hi­kâ­ye­si­ne­dö­nen ya­pý­sal­so­run­lar,­2001­ba­þýn­da­Tür­ki­ye’yi­bir­an­da­yok­sul­laþ­tý­ran,­al­lak­bul­lak­e­den­Þu­bat­Kri­zi’ne­yol­aç­mýþ­tý. 1990’lar­da­Gü­ney­do­ðu’da­par­la­yan­yan­gýn,­Tür­ki­ye’nin­aþ­ve­iþ­so­ru­nu­nu­de­rin­leþ­ti­rir­ken,­hu­kuk ve­ in­san­ hak­la­rý­ a­çý­sýn­dan­ Su­sur­luk­ gi­bi­ ce­hen­nem­le­ri­ya­rat­tý. Tür­ki­ye­2000’le­re­böy­le­gel­di. Git­gi­de­bi­ri­ken­so­run­lar­la...

A­ma­2000’le­re­i­yi­gir­dik. Bir­yan­dan­‘ya­pý­sal­re­form­lar’la­e­ko­no­mi­de­ki­ký­sýr dön­gü­ký­rýl­dý. Di­ðer­yan­dan,­AB’ye­u­yum­re­form­la­rý­i­le­de­mok­ra­si ve­hu­kuk­çý­ta­sý­yük­sel­di.­Bu­sa­ye­de,­ta­rih­a­lýn­dý­ve 2005’te­AB­i­le­ü­ye­lik­mü­za­ke­re­le­ri­baþ­la­dý. Böy­le­bir­sü­reç­te,­bu­ül­ke­de­bin­yýl­dýr­de­mok­ra­si­ve hu­kuk­dev­le­ti­nin­yer­li­ye­ri­ne­o­tur­ma­sý­ný­en­gel­le­yen­as­ke­ri­ve­sa­yet­ve­de­rin­dev­let­sis­te­mi­o­ra­sýn­dan­bu­ra­sýn­dan­çö­zül­me­ye­baþ­la­dý.(...) A­ma­dün­ya­dön­me­ye­de­vam­e­di­yor. Pe­dal­çe­vir­mek­zo­run­da­ik­ti­dar­lar. Al­tý­ný­çiz­di­ðim­gi­bi: So­run­lar­yi­ne­bi­rik­me­ye­baþ­la­dý! Se­çi­me­gi­den­Tür­ki­ye’de,­si­ya­si­li­der­le­rin,­ö­zel­lik­le Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­ge­li­nen­bu­nok­ta­yý­çok­i­yi­o­ku­ma­la­rý­ge­re­ki­yor.­ Çün­kü­ya­pý­la­cak­çok­iþ­var. De­mok­ra­si­çý­ta­sý­yük­sel­til­me­yi­bek­li­yor. Öz­gür­lük­ler­çý­ta­sý­da­öy­le. Ýn­san­hak­la­rý­da­fark­lý­de­ðil. E­ko­no­mi­ne­ka­dar­i­yi­git­miþ­ol­sa­da,­iþ­siz­lik­ve­yok­sul­luk­hâ­lâ­çok­bü­yük­so­run­lar... Ma­lum,­bir­se­çim­dö­ne­min­de­bir­ik­ti­dar­par­ti­si­nin li­de­ri,­“Yo­ður­dum­ka­ra!”­de­mez. Ve­so­run­la­rýn­yi­ne­bi­rik­me­ye­baþ­la­dý­ðý­bir­Tür­ki­ye’de,­‘Av­ru­pa­fýr­ça­la­rý’­mil­li­yet­çi­dün­ya­dan­bi­raz­da­ha oy­ge­ti­re­bi­lir. A­ma­faz­la­he­ye­can­ver­mez. Çün­kü­e­vin­i­çi,­Sa­yýn­Baþ­ba­kan,­ye­ni­den­dü­zel­til­me­ye­muh­taç­ha­le­gel­miþ­du­rum­da! Hasan Cemal, Milliyet, 15 Nisan 2011

Kime soracaðýz, Ankara’ya mý? DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can’ýn,­bu­gü­ne­ka­dar­hiç­sek­tir­me­di­ði­Was­hing­ton’da dü­zen­le­ne­cek­o­lan­G-20­Ba­kan­lar­Top­lan­tý­sý­i­le­IMFDün­ya­Ban­ka­sý­Ba­har­Top­lan­tý­la­rý’na­ka­týl­ma­ya­ca­ðý­ný du­yun­ca­me­rak­lan­dým...­ Me­ðer­ ne­de­ni­ “Se­çim­ Be­yan­na­me­si”­ ça­lýþ­ma­la­rýy­mýþ...­ De­mek­ ki­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ i­çin­ “Se­çim­ Be­yan­na­me­si”­ha­la­çok­ö­nem­ta­þý­yor.­Ma­dem­öy­le... 2007­yý­lý­AK­Par­ti­Se­çim­Be­yan­na­me­si’ne­ge­ri­dö­nüp­ ye­ni­den­ ba­ka­bi­li­riz...­ Ör­ne­ðin,­ þu­ an­da­ gün­dem­de­ki­Av­ru­pa­Bir­li­ði­fas­lý­na...­ ***­ Ön­ce­ki­gün­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­dün­ya­da­hiç­bir­ör­ne­ði­ol­ma­yan­yüz­de­10­se­çim­ba­ra­jý­i­çin, Av­ru­pa­Kon­se­yi­Par­la­men­ter­ler­Mec­li­si­ü­ye­si­ne­“ye­ri gel­di­ði­za­man­e­ðer­bu­ba­ra­jýn­bi­raz­dü­þü­rül­me­si­ge­re­kir­se­o­nu­da­yi­ne­hal­ký­mýz­la­mü­za­ke­re­si­ni­ya­pa­rýz,­a­ma­o­nu­si­ze­so­ra­cak­de­ði­liz”­di­yor­du...­Pe­ki,­2007­yý­lý Se­çim­Be­yan­na­me­si’nde­de­du­rum­ay­ný­mýy­dý?­ ***­ 2007­yý­lý­Se­çim­Be­yan­na­me­si’nde­AK­Par­ti:­“AB’ye tam­ü­ye­lik,­hem­hal­ký­mý­zýn­ha­yat­stan­dar­dý­nýn­yük­sel­til­me­si­hem­de­ya­kýn­çev­re­miz­de­bir­gü­ven­ve­is­tik­rar a­la­ný­nýn­o­luþ­ma­sý­i­çin­ge­rek­li­dir”­de­mek­tey­di...­Cüm­le­de­ki­“ha­yat­stan­dart­la­rý­nýn­yük­sel­til­me­si”­i­fa­de­si­par­ti ta­ra­fýn­dan­ko­yu­harf­ler­le­be­lir­gin­leþ­ti­ril­miþ­ti...­ ***­ De­vam­e­de­lim:­“Tür­ki­ye’nin­ya­kýn­böl­ge­ve­çev­re hav­za­lar­da­ki­po­li­ti­ka­ön­ce­lik­le­ri,­Tür­ki­ye’nin­AB’ye­ü­-

ye­lik­sü­re­ci­i­le­bü­tün­lük­arz­et­mek­te­dir.­AK­Par­ti,­ABTür­ki­ye­i­liþ­ki­le­ri­ni­i­ki­li­i­liþ­ki­le­rin­ya­ný­sý­ra­kü­re­sel­ve böl­ge­sel­ba­rýþ­ve­dü­zen­pers­pek­ti­fi­ni­de­i­çe­ren­stra­te­jik bir­viz­yon­çer­çe­ve­sin­de­de­ðer­len­dir­mek­te­dir.­ Bu­pers­pek­tif­ten­ba­kýl­dý­ðýn­da­­AB-Tür­ki­ye­i­liþ­ki­le­ri, kü­re­sel­ba­rý­þý­teh­dit­e­den­ge­ri­lim­le­rin­yu­mu­þa­týl­ma­sýn­da,­u­lus­la­ra­ra­sý­te­rör,­kül­tü­rel­ça­týþ­ma,­e­ner­ji­gü­ven­li­ði­gi­bi­risk­a­lan­la­rýn­da­kü­re­sel­iþ­bir­li­ði­nin­yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sýn­da­ö­nem­li­bir­mih­ver­ni­te­li­ði­ta­þý­mak­ta­dýr.”­ ***­ AB­bu­ka­dar­ö­nem­li­ve­de­ðer­li­i­se­ne­den­bu­gü­ne ka­dar­AB­ü­ye­si­o­la­ma­dýk?­AK­Par­ti’nin­2007­yý­lýn­da­ki ce­va­bý­na­dik­kat­et­me­ni­zi­is­te­rim:­“Da­ha­ön­ce­ki­dö­nem­ler­de­Tür­ki­ye­i­yi­ha­zýr­la­na­ma­dý­ðý­ve­de­mok­ra­tik stan­dart­la­rý­ný­yük­sel­te­me­di­ði­i­çin­AB’nin­ge­niþ­le­me dö­nem­le­rin­de­ö­nem­li­fýr­sat­lar­ka­çý­rýl­mýþ­týr.”­ As­lýn­da­son­dört­yýl­lýk­tüm­sü­re­ci­an­la­tý­yor...­O­za­man­lar­AK­Par­ti­si­ya­sal­ik­ti­dar­dý­a­ma­An­ka­ra’da­ki­sta­tü­ko­ya­mu­ha­lif­ti...­Bi­rin­ci­Cum­hu­ri­yet’e­kar­þý­Tür­ki­ye hal­ký­nýn­“ha­yat­stan­dart­la­rý­ný­yük­sel­te­cek”­o­lan­AB­re­form­la­rý­nýn­sa­mi­mi­ta­kip­çi­siy­di...­ ***­ De­vam­e­de­lim:­“AK­Par­ti,­AB­ka­tý­lým­sü­re­ci­ni­hem bir­en­teg­ras­yon­hem­de­Tür­ki­ye’nin­si­ya­sal,­e­ko­no­mik, sos­yal­ve­ya­sal­stan­dart­la­rý­ný­yük­sel­ten­bir­ye­ni­den­ya­pý­lan­ma­sü­re­ci­o­la­rak­de­ðer­len­dir­mek­te­dir.­AB­mük­te­se­ba­tý­ný­ta­ra­ma­ça­lýþ­ma­la­rý,­ül­ke­miz­de­pek­çok­a­lan­da­ger­çek­leþ­ti­re­ce­ði­miz­ya­pý­sal­dö­nü­þü­mün­alt­ya­pý­sý­ný­ha­zýr­la­mýþ­týr..­2007­ba­þýn­da­al­dý­ðý­mýz­ka­rar­la­fa­sýl­la­-

rýn­mü­za­ke­re­le­re­res­men­a­çý­lýp­a­çýl­ma­ma­sý­na­bak­mak­sý­zýn­pek­çok­a­lan­da­re­form­lar­hýz­la­de­vam­e­de­cek­tir.”­E­di­yor­mu,­e­di­yor­i­se­a­ca­ba­ö­nün­de­hiç­bir­en­gel­bu­lun­ma­yan­“Re­ka­bet­Dos­ya­sý”­ne­den­a­çý­la­mý­yor?­ ***­ Son­o­la­rak­þu­nu­da­o­ku­ya­lým:­“17­Ni­san­2007’de­a­çýk­la­dý­ðý­mýz­‘Tür­ki­ye’nin­AB­Mük­te­se­ba­tý­na­U­yum Prog­ra­mý’­2007-2013­yýl­la­rýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­re­form­la­rýn­de­tay­lý­bir­a­çý­lý­mý­ný,­tak­vi­mi­ni­ve­so­rum­lu ku­ru­luþ­la­rý­ný­i­çer­mek­te­dir.­188­ya­sal­dü­zen­le­me­ve 576­i­kin­cil­dü­zen­le­me­yi­kap­sa­yan­bu­do­kü­man,­AB ka­tý­lým­sü­re­ci­nin­si­ya­si­so­run­la­rýn­dan­ba­ðým­sýz­o­la­rak Tür­ki­ye’yi­en­yük­sek­stan­dart­la­ra­u­laþ­týr­ma­ko­nu­sun­da­ki­ka­rar­lý­lý­ðý­mý­zýn­so­mut­bir­gös­ter­ge­si­dir.”­2011­yý­lý­na­gel­dik...­188­ya­sal­dü­zen­le­me...­Ve­576­i­kin­cil­dü­zen­le­me­den­ne­ka­da­rý­ger­çek­leþ­ti­ril­di­a­ca­ba?­ ***­ “Da­ha­ön­ce­ki­dö­nem­ler­de­Tür­ki­ye­i­yi­ha­zýr­la­na­ma­dý­ðý­ve­de­mok­ra­tik­stan­dart­la­rý­ný­yük­sel­te­me­di­ði­i­çin AB’nin­ge­niþ­le­me­dö­nem­le­rin­de­ö­nem­li­fýr­sat­lar­ka­çý­rýl­mýþ­týr”­an­la­yý­þýn­dan...­Hiç­bir­ül­ke­de­ör­ne­ði­ol­ma­yan yüz­de­10­se­çim­ba­ra­jý­i­çin­“si­ze­mi­so­ra­ca­ðýz”­nok­ta­sý­na...­­An­ka­ra­mu­ha­lif­li­ðin­den,­An­ka­ra­sa­vun­ma­sý­na...­ ***­ 2007­yý­lý­Se­çim­Be­yan­na­me­si’ne­bak­týk­ça,­ne­re­den ne­re­ye­ge­lin­di­ði­ni­gör­dük­çe...­ A­li­Ba­ba­can­keþ­ke­G-20­Ba­kan­lar­Top­lan­tý­sý’na­git­sey­di­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum... Mehmet Altan, / Star, 15 Nisan 2011

Hak talebi ne zamandan beri ‘pazarlýk’ oldu? BAÞÖRTÜLÜ a­day­yok­sa­oy­da­yok,­kam­pan­ya­sý­AK Par­ti,­CHP,­MHP­ve­BDP­gi­bi­ha­li­ha­zýr­da­Mec­lis'te­bu­lu­nan­"a­ðýr"­top­la­rý­ha­re­ke­te­ge­çi­re­me­di­a­ma­top­lu­mun he­men­her­ke­si­min­de­yan­ký­lan­dý.­Pek­çok­ko­nu­da­çok fark­lý­fi­kir­le­ri­sa­vu­nan­ve­hat­ta­bir­bi­ri­nin­po­li­tik­du­ru­þu­nu­o­nay­la­ma­yan­bir­çok­i­sim­bu­kam­pan­ya­ya­ya­do­lay­sýz­bir­bi­çim­de­des­tek­ver­di­ya­da­kam­pan­ya­ve­si­le­siy­le or­ta­ya­çý­kan­i­ra­de­nin­an­la­mý­na­i­þa­ret­et­ti.­Bu­i­ra­de­yi doð­ru­o­ku­yan­ve­des­tek­le­yen­ya­zar,­o­kur,­ak­ti­vist,­iþ­çi, me­mur,­ev­ha­ný­mý,­din­dar,­ag­nos­tik,­sol­cu,­li­be­ral,­par­ti­li­par­ti­siz­her­ke­se­te­þek­kü­rü­bir­borç­bi­li­yo­rum. En­çok­e­leþ­ti­ri­AK­Par­ti­ta­ba­nýn­dan­de­ðil,­par­ti­zan­la­rýn­dan­gel­miþ­ti.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan'ýn­kam­pan­ya­i­le­il­gi­li­gö­rüþ­le­ri­i­se­tah­min­e­di­le­bi­lir,­ön­gö­rü­le­bi­lir öl­çü­de­"ü­zü­cü"­ol­du.­Gö­rü­þü­ba­sý­na­þöy­le­yan­sý­dý: "Ba­þör­tü­lü­a­day­koy­ma­ya­na­oy­yok­man­tý­ðý­ný­ký­ný­yor,­ya­ký­þýk­sýz­ve­za­yýf­bir­man­týk­o­la­rak­gö­rü­yo­rum,­de­mok­ra­tik­bul­mu­yo­rum.­Ba­þör­tü­sü­par­la­men­to­ya­gir­me­nin­pa­zar­lýk­a­ra­cý­ol­ma­ma­lý­dýr." Ne­ga­rip­bir­dün­ya. Bu­ül­ke­de­si­ya­set­çi­ler­on­lar­ca­yýl­dýr­"Tü­yü­bit­me­miþ ye­ti­min­hak­ký"­di­ye­rek­kal­la­vi­bir­pa­zar­lýk­yü­rü­tü­yor.­A­þi­ret­ler­on­lar­ca­yýl­dýr­par­ti­li­der­le­riy­le­Mec­lis'e­ken­di tem­sil­ci­le­ri­nin­"a­tan­ma­la­rý"­ko­nu­sun­da­ma­sa­ya­o­tu­ru­yor.­On­lar­ca­yýl­dýr­bu­ül­ke­de­in­san­la­rýn­a­þý,­i­þi,­hat­ta­fýn­dý­ðý­fýs­tý­ðý­bi­le­pa­zar­lýk­ko­nu­su­o­lu­yor;­sý­ra­bir­yok­sun­lu­ðun,­bir­en­gel­len­miþ­li­ðin,­bir­e­þit­siz­li­ðin­gi­de­ril­me­si­ta­le­bi­ne­ge­lin­ce,­sý­ra­ba­þör­tü­lü­ka­dý­nýn­mil­le­ti­ni­tem­sil­et­me­hak­ký­na­ge­lin­ce,­"pa­zar­lýk",­"ya­ký­þýk­sýz­lýk"­söz­cük­le­ri

ha­va­da­u­çu­þu­yor. Ne­ga­rip­bir­dün­ya. Çok­de­ðil­se­kiz­yýl­ön­ce­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­ve­par­ti­si­nin­baþ­lat­tý­ðý­ha­re­ket­"di­ni­si­ya­se­te­a­let et­mek­le"­it­ham­e­di­li­yor­du. Þim­di­Baþ­ba­kan'ýn­ken­di­si,­"Ba­þör­tü­sü­Mec­lis'e­gir­me­nin­pa­zar­lýk­a­ra­cý­ol­ma­ma­lý"­di­yor.­Ke­li­me­ler­i­ti­nay­la­se­çil­miþ­a­ma­an­lam­ay­ný.­Bu­i­ki­it­ham­a­ra­sýn­da hiç­fark­yok!­Bu­nok­ta­da­plat­form­a­dý­na­de­ðil,­ken­di­a­dý­ma­bir­kaç­ke­lam­et­mek­is­ti­yo­rum. BAÞBAKAN'A AÇIK MEKTUP Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ným,­siz­de­bi­li­yor­su­nuz­ki,­hiç­bir­cid­di ya­sal­re­fe­ran­sý­bu­lun­ma­yan­ba­þör­tü­sü­ya­sak­la­rý­me­se­le­sin­de­a­nah­tar­söz­cük­"mað­du­ri­yet"tir. Ha­týr­la­yýn,­siz­de­bir­za­man­lar­"mað­dur"­i­di­niz.­Er­ge­ne­kon'dan­çý­kan­çýl­gýn­Türk­le­ri­bi­le­mi­yo­ruz.­A­ma­siz­i­nanç­la­rý­ne­de­niy­le­bas­tý­rýl­mýþ,­yok­sa­yýl­mýþ,­i­ti­lip­ka­kýl­mýþ­in­san­la­rýn­ça­re­siz­li­ði­nin­çýð­lý­ðýn­dan­çýk­tý­nýz.­Bu­çýð­lýk­o­ka­dar­yük­sek­ti­ki,­ül­ke­nin­med­ya­sý,­bü­rok­ra­si­si,­as­ke­ri,­sa­na­yi­ci­si­e­liy­le­o­luþ­tu­rul­muþ­bir­ta­kým­kir­li­uz­laþ­ma­la­rý­bi­le­de­lip­geç­ti.­Halk­bu­mað­du­ri­yet­kar­þý­sýn­da vic­da­ný­nýn­se­si­ni­din­le­ye­rek,­tav­rý­ný­si­ze­þans­ver­mek­ten, fýr­sat­ver­mek­ten­ya­na­kul­lan­dý;­a­ley­hi­ni­ze­o­lan­kum­pas­la­rý­san­dý­ða­göm­dü.­O­hal­kýn­a­ra­sýn­da­biz­de­var­dýk.­Bu­gün­"Ba­þör­tü­lü­a­day­yok­sa­oy­da­yok"­di­yen­in­san­lar­dan, on­la­rýn­eþ­le­rin­den,­an­ne­le­rin­den,­ba­ba­la­rýn­dan,­da­ha­sý sis­te­min­o­to­ri­ter­yo­rum­ve­bas­ký­a­raç­la­rý­ta­ra­fýn­dan­yýl­dý­rýl­mýþ­bir­ço­ðun­luk­tan­o­lu­þu­yor­du­o­halk. Ba­þör­tü­süy­le­il­gi­li­so­run­lu­du­ru­mu­aþ­mak­is­te­di­ði­niz

i­çin­par­ti­niz­ne­re­dey­se­ka­pa­tý­lý­yor­du.­Bu­nun­far­kýn­da­yýz,­bu­nu­tak­dir­e­di­yo­ruz­ve­fa­kat­ge­çen­za­man­zar­fýn­da par­ti­niz­de­ve­þah­sý­nýz­da­te­mer­küz­e­den­güç­de­gö­zü­müz­den­kaç­mý­yor.­Öy­le­ki,­o­gü­cün­kul­la­nýl­ma­bi­çi­mi he­men­her­an­ye­ni­ku­tup­laþ­ma­la­ra­ne­den­o­lu­yor.­Gü­cü­nü­zü­kul­lan­ma­bi­çi­mi­ni­zin­ya­rat­tý­ðý­top­lum­sal­ku­tup­laþ­ma,­en­çok­bi­zim­ca­ný­mý­zý­ya­ký­yor­ol­ma­sý­na­rað­men,­ik­ti­da­rý­ný­zýn­"gü­nah­ke­çi­si"­ro­lü­nü­üst­len­mek­bi­zim­ka­çý­nýl­maz­sos­yo­lo­jik­ger­çe­ði­miz­ha­li­ne­gel­me­si­ne rað­men,­ba­þör­tü­lü­ka­dýn­la­rýn­e­þit­va­tan­daþ­mu­a­me­le­si gör­me­si­ni­sað­la­ya­cak­sü­reç­bir­ar­pa­bo­yu­i­ler­le­mi­yor. Ü­ni­ver­si­te­ler­de­fi­i­li­du­rum­ya­ra­týl­dý,­hiç­yok­tan­i­yi.­A­ma­ku­su­ra­bak­ma­yýn,­e­þi­ba­þör­tü­lü­o­lan­er­kek­le­rin­ö­nün­de­ki­kad­ro­en­gel­le­ri­nin­kalk­ma­sý­ný,­ba­þör­tü­lü­ka­dýn­la­rýn­ö­nün­de­ki­en­gel­le­rin­kalk­ma­sý­o­la­rak­gö­re­mi­yo­ruz.­Ba­þör­tü­lü­ka­dýn­la­rýn­me­se­le­si,­seç­me­ve­se­çil­me­hak­ký­na­sa­hip­o­la­ma­mak­da­hil,­o­ku­mak,­ça­lýþ­mak,­ti­yat­ro­iz­le­mek(!),­e­me­ði­ve­do­na­ný­mý­i­zin­ver­di­ði­hal­de­ha­ya­týn­her­a­la­nýn­da­en­gel­le­re­tos­la­mak­týr. Bu­en­gel­le­ri­aþ­ma­yo­lun­da­bir­ha­zýr­lý­ðý­nýz­var­sa­da hiç­bir­þe­kil­de­i­zi­ne­rast­la­ya­mý­yo­ruz. Mev­cut­du­ru­mu­sür­dü­re­rek­bi­zi­ze­hir­le­yen­me­ka­niz­ma­nýn­pan­ze­hi­ri­mi­o­la­cak­sý­nýz,­yok­sa­par­ça­sý­mý? Bu­nu­bi­le­mi­yo­rum.­A­ma­hiç­de­ðil­se­bi­zi,­"ba­þör­tü­sü mað­du­ri­ye­ti­ni­Mec­lis­ta­le­bi­ne­a­let­et­mek­le"­it­ham­et­me­yin.­Bu,­dün­si­zi­"di­ni­si­ya­se­te­a­let­et­mek"le­suç­la­yýp boð­mak­is­te­yen­le­rin­kul­lan­dý­ðý­di­lin­ay­ný­sý. A­yýp­o­lu­yor.­Ve­ge­re­ðin­den­faz­la­in­ci­ti­ci... Nihal Bengisu Karaca, / Habertürk, 15 Nisan 2011


Y

MAKALE

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Niyetin çeþitleri ve etkileri

fersadoglu@yeniasya.com.tr

i­ye­ti,­o­lum­lu-o­lum­suz­ve­ya­i­yi-kö­tü­di­ye­i­ki­ye­a­yý­ra­bi­li­riz.­O­lum­lu­ni­yet­gü­zel; o­lum­suz­ni­yet­ler­de­ben­cil­ce­bek­len­ti­ler i­çi­ne­gi­ril­me­si­ne­se­bep­o­lur.­Ec­da­dý­mýz­bu­nu, “Ni­yet­ha­yýr,­a­ký­bet­ha­yýr”­ve­ya­“Ni­yet­ha­yýr,­a­ký­bet­se­lâ­met”­tar­zýn­da­ve­ci­ze­leþ­tir­miþ­ler­dir. Ha­lis­ni­yet­po­zi­tif­e­ner­ji,­kö­tü­ni­yet­i­se­ne­-

N

vehbihorasanli@ttmail.com

Boþ zamanlarýnda ne yaparsýn? ðer­bu­so­ru­ya­“Ki­tap­o­ku­yo­rum”­di­ye­bir­ce­vap­ve­ri­yor­sa­nýz,­bi­lin­ki­as­lýn­da­ bir­ sý­kýn­tý­ var­ de­mek­tir.­ Zi­ra ki­tap­o­ku­mak­cid­dî­bir­iþ­tir­ve­ha­ya­tý­mý­zýn be­lir­li­ bir­ sa­a­ti­ni­ o­ku­ma­ya­ a­yý­ra­mý­yor­ ol­mak­ger­çek­ten­ö­nem­li­bir­prob­lem­dir. “Pe­ki,­boþ­za­man­la­rý­mýz­da­ne­ya­pa­lým?” di­ye­so­ra­cak­o­lur­sa­nýz,­ve­ri­le­cek­en­i­yi­ce­vap;­ din­len­mek,­ gez­mek,­ dost­lar­ mec­li­sin­de­bu­lun­mak­gi­bi­þey­ler­o­la­bi­lir. “Ý­yi­hoþ­da­ben­iþ­le­ri­min­yo­ðun­lu­ðun­dan­ki­tap­o­ku­ma­ya­za­man­bu­la­mý­yo­rum­ki”­di­yor­sa­nýz,­bi­lin­ki­bu­da­du­ru­mu­nu­zun­ne­ka­dar va­him­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­mek­te­dir.­Fe­lâ­ke­tin­e­þi­ðin­de­si­niz,­der­hal­te­nef­füs­et­mek­ve­a­yak­la­rý­nýz­üs­tün­de­doð­rul­mak­za­ma­ný­nýz­gel­miþ­tir! Ne­ya­pýp­e­din,­ö­zel­lik­le­si­ze­ö­zü­nü­zü­ha­týr­la­tan­de­ðer­li­bir­ki­tap­bu­lup­o­ku­yun.­Za­ten­iþ­le­ri­miz­de­ba­þa­rý­ya­u­laþ­mak­i­çin­da­hi­ki­tap­o­ku­mak­zo­run­da­yýz.­Yok­sa­ken­di­mi­zi­ge­liþ­ti­re­mez,­iþ­sa­ha­sýn­da­da­e­ri­yip­gi­de­riz.­Pe­ki,­yo­ðun iþ­ve­me­sai­es­na­sýn­da­bu­nu­na­sýl­ba­þa­ra­ca­ðýz? A­lýþ­kan­lýk­e­di­ne­rek­ve­ki­tap­o­ku­ma­yý­zevk hâ­li­ne­ge­ti­re­rek.­Meþ­hur­bir­fut­bol­yö­ne­ti­ci­sin­den,­Fa­tih­Te­rim’den­ör­nek­ver­mek­is­ti­yo­rum.­Bir­dö­nem­Ga­la­ta­sa­ray’ý­ve­Türk­Mil­lî Ta­ký­mý­ný­ba­þa­rý­dan­ba­þa­rý­ya­koþ­tu­ran­Te­rim, fut­bol­cu­la­rý­ný,­yap­týk­la­rý­iþ­ten­zevk­al­ma­ya teþ­vik­et­ti­ði­ni­söy­le­miþ­ti.­Fut­bol­cu­la­rý­na­di­yor­du­ki;­“Ga­lip­gel­mek­ve­ya­mað­lûp­ol­mak ö­nem­li­de­ðil­dir.­Ö­nem­li­o­lan­yap­tý­ðý­nýz­iþ­ten zevk­al­mak­týr.­Ba­kýn,­si­zin­bu­lun­du­ðu­nuz­se­vi­ye­ye­gel­mek­i­çin­mil­yon­lar­ca­in­san­can­a­tý­yor.­Siz­bir­þe­kil­de­bu­nok­ta­ya­gel­miþ­si­niz.­Ý­þin­ta­dý­ný­çý­ka­rýn,­i­þi­ni­zi­se­ve­rek­ya­pýn…” Ýþ­te­ay­nen­Te­rim’in­de­di­ði­gi­bi­ki­tap­o­ku­mak­tan­zevk­al­ma­nýn­yo­lu­nu­bul­ma­lý­yýz. Bu­nun­da­en­ko­lay­yo­lu­be­ðen­di­ði­miz,­ho­þu­mu­za­gi­den­ko­nu­lar­la­il­gi­li­ki­tap­lar­bul­mak,­bun­la­rý­gü­nü­mü­zün­be­lir­li­sa­at­le­rin­de o­ku­mak­týr.­E­ðer­za­man­bu­la­mazsak,­din­len­me­ve­uy­ku­za­man­la­rý­mýz­dan­ta­viz­ve­re­rek hiç­ol­maz­sa­10­da­ki­ka­bir­ki­tap­o­ku­mak­zo­run­da­ol­du­ðu­mu­zu­u­nut­ma­ma­lý­yýz. Rab­bi­mi­zin­ bi­ze­ bil­dir­di­ði­ ilk­ e­mir­ “O­ku!”­em­ri­dir.­Al­lah’ýn­em­ri­ge­re­ðin­ce­na­sýl i­ba­det­le­ri­mi­zi­ya­pý­yo­ruz,­ay­nen­bu­nun­gi­bi ö­zel­lik­le­bi­ze­ö­zü­mü­zü­ve­Rab­bi­mi­zi­bil­di­ren­ ki­tap­ o­ku­ma­lý­ ve­ te­fek­kür­ et­me­li­yiz. Ak­si­hal­de­â­hir­za­ma­nýn­deh­þet­li­has­ta­lýk­la­rýn­dan­kur­tul­ma­im­kâ­ný­yok­tur. Ki­tap­o­kur­ken­en­baþ­ta­Kur’ân­tef­sir­le­ri­ne­ ve­ Be­di­üz­za­man’ýn­ neþ­ret­ti­ði­ Ri­sâ­le-i Nur­Kül­li­ya­tý­na­mü­ra­ca­at­et­me­li­yiz.­Bu­e­ser­ler,­ o­ri­ji­nal­ bir­ üs­lûp­ i­le­ ya­zýl­mýþ­ o­lup gü­nü­mü­zün­ has­ta­lýk­la­rý­na­ kar­þý­ en­ i­yi­ de­va­dýr.­Bu­e­ser­le­ri­o­ku­yan­in­san­lar­i­man­la­rý­ný­zi­ya­de­leþ­ti­rip­ma­ter­ya­lizm­ve­din­siz­lik a­te­þi­ne­düþ­mek­ten­kur­tul­mak­ta­dýr­lar.­­­­ Zü­be­yir­Gün­dü­zalp,­gün­de­en­az­20­say­fa Ri­sâ­le­o­ku­ma­yan­bir­ki­þi­nin­di­ne­hiz­met­e­de­me­ye­ce­ði­ni­söy­le­miþ­tir.­Ken­di­si­ne­“A­ða­bey­ne ya­pa­yým?­Ri­sâ­le­le­ri­o­ku­yo­rum,­a­ma­bir­þey­an­la­ya­mý­yo­rum,­ne­tav­si­ye­e­der­si­niz?”­so­ru­su­na “Kar­de­þim!­An­la­ma­san­da­o­ku.­Ri­sâ­le-i­Nur yal­nýz­ak­la­hi­tap­et­mi­yor.­Ak­lýn­ya­nýn­da­kalp, ruh­ve­sâ­ir­bü­tün­lâ­ti­fe­ler­his­se­si­ni­a­lýr.­Sen­o­ku; o­lâ­ti­fe­le­rin­gý­da­sý­ný­a­lýr”­di­ye­ce­vap­ver­miþ­tir. O­ku­ma­a­lýþ­kan­lý­ðý­ný­ka­zan­mak­çok­ö­nem­li­dir.­Fa­tih­Te­rim’in­fut­bol­cu­la­rý­ný­mo­ti­ve­et­ti­ði­gi­bi,­o­ku­ma­dan­zevk­al­ma­nýn­ça­re­le­ri­ni­bul­ma­lý­yýz.­Baþ­ta­ken­di­miz­ol­mak­ü­ze­re­bü­tün­ya­kýn­la­rý­mý­za­Rab­bi­mi­zin­ilk em­ri­o­lan­o­ku­ma­yý­sev­dir­me­ye­ça­lýþ­ma­lý­yýz. Ýþ­te­o­ku­ma­zev­ki­ni­ka­zan­dý­ra­ca­ðý­ný­dü­þün­dü­ðüm­bir­ki­tap:­ Mü­te­va­zý­ça­lýþ­ma­mýz­ “Al­tý Ay­da­Al­tý­Ký­ta” is­miy­le­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat­ta­ra­fýn­dan­ya­yýn­lan­dý.­Ev­li­ya­Çe­le­bi’nin­se­ya­hat­na­me­si­gi­bi­gü­zel­bir­üs­lûp­la­ve­in­sa­ný­yor­ma­ya­cak­þe­kil­de­dü­zen­len­di.­Bir­çýr­pý­da­ve­ke­yif­le o­ku­na­bi­le­cek­bir­e­ser­or­ta­ya­çýk­tý.­Fi­ya­tý­da­çok u­cuz,­bir­si­ga­ra­pa­ra­sý­na­sa­tý­lý­yor.­Dün­ya­yý­ge­zip­gör­mek,­hoþ­ça­bir­va­kit­ge­çir­mek­i­çin­siz­le­ri bek­li­yor.­E­ðer­o­ku­yup­da­be­ðen­mez­se­niz­her tür­lü­gýy­be­ti­ve­tah­ki­ri­ser­best­çe­ya­pa­bi­lir­si­niz. Hak­ký­mý­he­lâl­e­di­yo­rum.­Fa­kat­in­ter­net­ad­re­si­ne­ya­zar­sa­nýz­da­ha­çok­mem­nun­o­lu­rum.­ Ý­y i­ o­k u­m a­l ar­ di­l er,­ e­ð er­ ki­t a­b ým­d an mem­nun­ ka­lýr­sa­nýz­ du­â­la­rý­ný­zý­ bek­le­rim, ves­se­lâm…

E

ga­tif­e­ner­ji­sa­çar.­Ni­ye­tin­müs­bet­ol­ma­sý,­bir i­þe­ve­ya­bek­len­ti­ye­gi­re­nin­ak­lý­nýn­ve­vic­da­nýn­yet­ti­ði­ka­dar­di­ðer­gâm­ol­ma­sý­ný­sað­lar.­ Gi­riþ­ti­ði­miz­iþ­le­ri­miz­de­ni­yet­le­ri­mi­zin­ke­sin­li­ði,­ bü­yük­lü­ðü,­ ýs­rar­ sa­yý­sý,­ sa­mi­mi­ye­ti, iç­ten­li­ði­ öl­çü­sün­de­ so­nuç­lar­ a­lý­rýz.­ Ru­hî­ ve zih­nî­ bir­ dal­ga­bo­yu­ o­lan­ ni­ye­tin­ tit­re­þim­le­ri hem­ et­ki,­ hem­ de­ tep­ki­ ve­rir.­ Do­la­yý­sýy­la­ iç ve­dýþ­dün­ya­mý­za­te­sir­e­der­ler. Can­sýz­mad­de­le­rin,­ga­yet­in­ce­ve­a­ký­cý­mad­de­ö­te­si­ý­þýn­lar­dan­o­lu­þan­bir­e­ner­ji­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­ve­bu­nu­et­raf­la­rý­na­yay­dýk­la­rý,­fi­zi­kî bir­ku­ral­o­la­rak­bi­lin­mek­te­dir.­Du­yu,­duy­gu, his­ve­lâ­ti­fe­le­ri­mi­zin­de­fark­lý­vol­taj­lar­da­e­ner­ji ü­re­tip­yay­dý­ðý­ný­bir­ço­ðu­muz­bi­li­riz.­ Dü­þün­ce­ye­da­ya­lý­te­sir­le­rin­ve­ni­yet­le­ri­mi­zin de­bir­tit­re­þi­mi­ve­yay­dýk­la­rý­e­ner­ji­le­ri­ol­ma­lý­dýr.

Bey­ni­miz­de,­vü­cu­du­mu­zun­san­tra­lý­ve­yö­ne­ti­ci­si­ko­nu­mun­da­ki­kal­bi­miz­le­bir­lik­te­bu­te­sir­le­ri­al­ma,­nak­let­me­ve­yay­ma­gü­cü­ne­sa­hip­tir.­ Be­di­üz­za­man’ýn­ tes­bi­tiy­le,­ ev­li­ya­lý­ðýn,­ sa­mi­mi­ye­tin­ve­sâ­ir­duy­gu­la­rýn­ke­râ­me­ti­ (o­la­ða­nüs­tü,­ ha­ri­ka­ hâ­li) ol­du­ðu­ gi­bi,­ ha­lis­ bir ni­ye­tin­da­hi­ke­râ­me­ti­var­dýr.­Ya­ni,­o­la­ða­nüs­tü­so­nuç­la­rý­var­dýr.­Gü­zel­sö­zün,­o­lum­lu­ba­ký­þýn,­ sev­gi­nin;­ can­lý­la­rý­ o­lum­lu­ et­ki­le­di­ði, ne­ga­tif­tel­kin­ve­çir­kin­söz­le­rin­i­se­o­lum­suz et­ki­yap­tý­ðý­il­mî­bir­tes­bit­tir. Ýn­san­la­ra,­hay­van­la­ra­ve­ya­di­ðer­var­lýk­la­ra­po­zi­tif­ve­ne­ga­tif­ol­mak­ü­ze­re­i­ki­tür­lü­ni­yet­le­yak­la­þý­rýz.­I­þýk­dal­ga­la­rý,­sa­ni­ye­de­300­bin­ki­lo­met­re sü­r'at­le­gi­der.­Ni­yet­le­ri­miz­le­de­e­ner­ji­ya­ya­rýz. O­lum­lu­ve­ya­o­lum­suz,­ni­yet­dal­ga­la­rý­gi­der, mu­ha­tap­la­rý­mý­zý­et­ki­ler.­Ýn­san­lar,­hay­van­lar­ve

MU­RAT­CE­MÝL çi­çek­ler,­bu­yak­la­þým­tar­zý­mý­zý­al­gý­lar­lar.­ O­lum­lu­ni­yet­mu­ha­ta­bý­mý­za­po­zi­tif­e­ner­ji, o­lum­suz­ni­yet­i­se­ne­ga­tif­e­ner­ji­ak­ta­rýr.­Da­i­ma­o­lum­lu­ni­yet­bes­ler,­ni­ye­ti­mi­zi­boz­maz­sak­ þim­þek­le­ri­ ü­ze­ri­mi­ze­ çek­mez;­ duy­gu­ ve dü­þün­ce­ye­ yö­ne­lik,­ his­sî­ sal­dýr­gan­lýk­la­rý­ da bir­de­re­ce­ye­ka­dar­ön­le­miþ­o­lu­ruz. Ni­yet­i­çin­“kim­ya­ve­ma­ya”­ta­bir­le­ri­kul­la­ný­lýr.­De­rin­le­me­si­ne­a­raþ­týr­ma­ya­ih­ti­yaç­kal­ma­dan­dik­kat­et­ti­ði­miz­de­ni­yet­le­ri­miz­le­var­lýk­la­rý­ et­ki­le­yip,­ o­lay­la­rý­ re­ak­si­yo­na­ uð­ra­týp de­ðiþ­tir­di­ði­mi­zi­ fark­ e­de­riz.­ Ki,­ ni­yet­ i­le­ e­ner­ji­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­ve­et­ki­le­þim­çe­þit­li­de­ney­ler­le­or­ta­ya­kon­muþ­tur. Bir­son­ra­ki­ya­zý­mýz­da,­bu­de­ney­ler­den­de ör­nek­ler­ve­re­rek,­ni­ye­tin­kim­ya­sý­ný­an­la­ma­ya­ça­lý­þa­lým.

Þevkin ve iradenin önündeki engeller K â­i­nat­i­çin­de­ne­re­ye­ba­kýl­sa,­bir­ni­zam ve­ bir­ hik­met­ gö­rül­mek­te­dir.­ Çi­çe­ðe ba­kýl­dý­ðýn­da­ sey­ret­mek­ ve­ te­fek­kür et­mek­ i­çin­ ya­ra­týl­dý­ðý­ný,­ mey­ve­ye­ ba­kýl­dý­ðýn­da­ ye­mek­ i­çin­ ya­ra­týl­dý­ðý­ný,­ hay­va­nâ­ta ba­kýl­dý­ðýn­da­tür­lü­tür­lü­ga­ye­i­çin­ya­ra­týl­dý­ðý­ný­ an­lý­yo­ruz.­ Ýn­sa­na­ ba­kýl­dý­ðýn­da­ da­ i­lim öð­ren­mek,­ te­fek­kür­ et­mek,­ u­bu­di­yet­ ve þük­ret­mek­i­çin­ya­ra­týl­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor. Her­þey­de­bir­te­ced­düd,­ye­ni­len­me­ve­ke­mâ­le­doð­ru­bir­a­dým,­a­þi­kâr­bir­þe­kil­de­ken­di­ni­gös­te­ri­yor.­Ýn­san­e­li­ka­rýþ­ma­dý­ðý­sü­re­ce bu­fýt­rat­ka­nu­nu­na­mah­lû­ka­týn­hep­si­im­ti­sâl e­dip,­ni­zam­ve­in­ti­za­ma­uy­mak­ta­dýr.­Bu fýt­rî­ka­nu­nu­bo­zan, tah­rip­e­den­ve­ya­u­yum­sað­la­ma­yan­tek mah­lûk­in­san­dýr. Ýþ­te­ in­san,­ bu­ fýt­rî sey­r e­ a­y ak­ uy­d ur­maz,­ kâ­i ­n a­t ýn­ her ye­rin­de­mey­da­na­ge­len­ te­ced­düd­ ve­ ye­ni­l en­m e­l e­r e,­ de­ð i­þim­le­re­ ma­ri­fet­ a­dý­na­ iþ­ti­rak­ et­mez­ i­se, ya­vaþ­ ya­vaþ­ þev­ki­ni, he­ye­ca­ný­ný,­ him­met ve­ gay­re­ti­ni­ kay­bet­me­ye­baþ­la­ya­cak­týr. Bu­ yüz­d en­ in­s an bil­gi­ve­ma­ri­fet­pla­nýn­da­sü­rek­li­ye­ni­len­me­yol­la­rý­ný­a­raþ­týr­ma­lý,­ka­pa­si­te­art­tý­rý­mý­na­git­me­li­ve­bu­hu­sus­ta­ýs­rar­lý­ol­ma­lý­dýr. Ak­si­hal­de,­pör­sü­me­ye,­þev­ki­ni­kay­be­dip­a­maç­ve­i­de­al­yok­lu­ðu­na­dü­þüp,­an­lam­sýz­lýk­ve sý­kýn­tý­has­ta­lýk­la­rý­na­ya­ka­la­nýp,­ha­ya­tý­ný­ne­ga­tif­leþ­ti­re­cek­ve­ü­mi­di­ni­kay­bet­miþ­o­la­rak­ya­þa­ya­cak­týr.­Böy­le­bir­hal­de­i­se,­in­san­ya­ken­di­ni­ge­ri­çe­kip­i­çi­ne­ka­pa­na­cak­ya­da­o­za­ma­na ka­dar­i­nan­dý­ðý­ve­sa­vun­du­ðu­fi­kir­ve­de­ðer­le­re­kar­þý­ten­kit­has­ta­lý­ðý­na­tu­tu­la­cak­týr. Ö­zel­lik­le­i­man,­Kur’ân­hiz­me­tin­de­þev­ki­ni kay­be­den­ler­ya­kö­þe­le­ri­ne­çe­ki­lip­hâ­ne­pe­rest, ne­fis­pe­rest,­mey­lür­ra­hat,­tem­bel­lik­ve­ten­per­ver­lik­has­ta­lý­ðý­na­dü­þer­ler­ya­da­hiz­met­te­ki­ar­ka­daþ­la­rý­ný,­ca­mi­a­sý­ný,­dâ­vâ­sý­ný,­te­sa­nü­dü bo­za­cak­þe­kil­de­in­saf­sýz­ca­ten­kit­e­der­ler.­ Ýn­sa­nýn­ ma­ne­vî­ ha­ya­tý­ a­dý­na­ hep­ can­lý kal­ma­sý,­þevk­ve­gay­re­ti­ni­yi­tir­me­me­si­el­bet­te­ ki­þi­nin­ i­ra­de­si­ne­ bað­lý­dýr.­ Ýn­san,­ e­ðer­ nef­siy­le­ baþ­ ba­þa­ ka­lýr­sa,­ i­ra­de­si­nin hak­ký­ný­ ver­mez,­ gay­ret­ ve­ ça­ba­ gös­ter­mez­se,­ bu­ se­fer­ hiç­ ol­ma­ya­cak­ meþ­gu­li­yet­ler­ve­ma­la­ya­ni­yat­lar­ha­ya­tý­na­gi­rer. Böy­le­ki­þi­ler,­“Bi­zim­bil­di­ði­miz­þey­ler,­öð­ren­me­me­ge­rek­yok”­di­ye­rek­ül­fet­ve­ün­si­yet­has­ta­lý­ðý­na­ya­ka­la­nýp­gev­þek­li­ðe­ve­tem­bel­li­ðe­dü­þe­bi­lir­ler­ve­hat­ta­i­ba­det­yap­sa­lar bi­le­vic­dan­la­rýn­da­his­se­de­rek­ya­pa­maz­lar. E­vet,­in­sa­nýn­hiz­met­ler­de,­i­ba­det­ler­de gay­ret­ve­þev­ki­nin­hiç­bit­me­me­si,­ki­þi­nin­i­ra­de­siy­le­doð­ru­dan­a­lâ­ka­lý­dýr.­Ý­ba­det­ler­i­ra­de­i­le­ya­pý­lýr­ken,­i­ba­det­le­rin­de­i­ra­de­yi­kuv­-

sað­la­ya­cak­ tek­ þey­ i­se,­ rý­za-i­ Ý­lâ­hi­yi­ e­sas al­mak­týr.­ An­cak­ ih­lâ­sýn­ ol­du­ðu­ i­yi­ ni­yet­ler­ve­du­â­lar­i­le­in­san­i­ra­de­si­ni­kuv­vet­len­di­rip­him­met­ser­gi­le­ye­cek­tir. Rah­met,­ zah­met­te­dir.­ Zah­met­siz­ rah­me­ te­ u­laþ­mak­ müm­kün­ de­ðil­dir.­ Ýþ­te­ bu yyasar@yeniasya.com.tr ha­ki­ka­ti­düs­tur­yap­mak,­rý­za-i­Ý­lâ­hî­yi­e­sas al­mak,­ bü­yük­ zat­la­rýn­ ha­yat­la­rý­ný­ bil­mek ve­ o­ku­mak,­ i­ra­de­nin­ ve­ þev­kin­ ö­nün­de­ki en­ bü­y ük­ en­g el­l er­d en­ bi­r i­ o­l an­ ra­h a­t a düþ­kün­lük­has­ta­lý­ðý­ný­yok­e­de­cek­tir. Him­met,­þevk,­a­zim­ve­i­ra­de­nin­ö­nün­de­ki­bir­di­ðer­en­gel­i­se,­þöh­ret­pe­rest­lik­has­ta­lý­ð ý,­ ya­n i­ ma­k am ve­ mev­ki­ sev­gi­si­dir.­ Hýsr-ý­ þöh­ret, ken­di­i­çin­de­ze­hir­li­bir­bal­i­ken,­ay­ný za­m an­d a­ in­s a­n ý bað­l an­d ý­ð ý­ ka­d ar ko­pa­ran­ ve­ ha­yat­tan­ u­san­dý­ran­ bir has­ta­lýk­týr.­ Çün­kü bu­tür­in­san­lar­öv­gü­l er­l e,­ tak­d ir­ ve al­kýþ­lar­la­ bes­le­nir­ler.­ Bu­ ol­m a­d ý­ð ý ve­ya­ bu­la­ma­dýk­la­rý tak­dir­de,­ ken­di­le­ri­ni­ ta­ma­men­ çe­kip,­ bir­ kö­þe­ye­ â­týl bir­va­zi­ye­te­a­tar­lar. Haz­ret-i­ Ö­mer (ra),­“Al­lah­bi­zi­di­ni i­le­þe­ref­len­dir­di”­de­miþ­tir.­Ý­man,­Kur’ân hiz­me­tin­de­ki­ki­þi­ler­de­þevk­ve­gay­ret­le­ri­ni­yi­tir­mek­ü­ze­rey­ken­ve­ya­ma­kam­sev­gi­si,­na­zar-ý âm­me­de­mev­ki­sa­hi­bi­ol­mak­gi­bi­has­ta­lýk­la­ra tu­tul­duk­la­rý­an­da,­Haz­ret-i­Ö­mer­(ra)­gi­bi,­i­man­ni­me­ti­nin­far­kýn­da­ol­duk­ça,­ger­çek­an­lam­da­þe­ref­li­ve­iz­zet­li­o­lu­na­ca­ðý­ný­dü­þün­me­Her þeyde bir yenilenme le­ri­ge­re­kir.­Baþ­ka­þey­ler­de­þan­ve­þe­ref­a­ra­ve kemâle doðru bir mak,­an­cak­bir­kaç­dal­ka­vuk­in­sa­ný­mem­nun adým, aþikâr bir þekilde e­de­cek­tir.­Oy­sa­ger­çek­iz­zet­ve­þe­ref­i­man­da­dýr­ve­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni­ya­þa­mak­ta­dýr.­ gözüküyor. Ýnsan eli Bü­yük­zat­la­ra­ba­kýl­dý­ðýn­da­hubb-u­cah karýþmadýðý sürece bu has­ta­lý­ðýn­dan­yý­lan­dan,­ak­rep­ten­ka­çar­gi­bi kaç­týk­la­rý­gö­rül­müþ­tür.­Zi­ra­bu­has­ta­lýk­in­fýtrat kanununa mahlûkatýn sa­ný­do­nuk­laþ­tý­ran,­i­ra­de­siz­leþ­ti­ren,­ki­þi­lik­siz hepsi imtisâl edip, nizam ve­ri­ya­kâr­bir­ya­pý­ya­so­kan­bir­has­ta­lýk­týr.­ ve intizama uymaktadýr. Ger­çek­bü­yük­lük­te­va­zu­ve­mah­vi­yet­te­dir. Be­ di­üz­za­man,­Mü­nâ­za­rât­ad­lý­e­se­rin­de­bu­Bu fýtrî kanunu bozan nun­la­il­gi­li­bir­tes­bit­te­bu­lu­nur.­Bu­ha­ya­týn­i­veya uyum saðlamayan çe­ri­sin­de,­her­ke­sin­gö­rül­me­si­i­çin­pen­ce­re­le­ri­var­dýr.­Bü­yük­in­san,­gö­rül­mek­i­çin­te­va­zu tek mahlûk ise, insandýr. i­le­e­ði­lir,­kü­çü­lür;­kü­çük­in­san­i­se,­te­keb­bür vet­len­di­ren­ö­zel­li­ði­var­dýr.­Bu­yüz­den­i­ra­de­- i­le­di­ki­lir­ve­bü­yük­gö­rün­me­ye­ça­lý­þýr.­Pey­yi­ký­ra­cak­en­gel­le­ri­ve­i­ra­de­yi­kuv­vet­len­di­re­- gam­ber­E­fen­di­miz­de­(asm),­bir­ha­dis-i­þe­ri­cek­hu­sus­la­rý­bil­mek­ge­re­ke­cek­tir. fin­de,­“Al­lah,­te­va­zu­ve­mah­vi­yet­i­çin­de­o­Ý­ra­de­nin­ ö­nün­de­ki­ en­ ö­nem­li­ en­gel­ler­- lan­la­rý,­yük­selt­tik­çe­yük­sel­tir.­Kib­re­gi­rip­ça­den­bi­ri­si,­Be­di­üz­za­man’ýn­tes­bi­ti­i­le,­ “U­- lým­sa­ta­ný­da­ye­rin­di­bi­ne­ba­tý­rýr”­de­miþ­tir. mum­me­þak­ka­tin­a­na­sý­ve­u­mum­re­za­le­Ni­te­kim­ i­man,­ Kur’ân­ hiz­met­le­rin­de­ i­tin­ yu­va­sý­ o­lan­ mey­lür­ra­hat­týr.” Her­ in­- ra­de­mi­zin­ hak­ký­ný­ ve­re­me­yi­þi­miz­ ve­ ar­san,­ dü­þe­bi­l e­c e­ð i­ bu­ his­s î­ boþ­lu­ða­ kar­þý ka­sýn­dan­da­þevk­ve­gay­re­ti­mi­zi­kay­be­dip, ka­r ar­lý­ dur­mak­ ve­ u­ya­nýk­ ol­mak­ du­ru­- ü­mit­siz­li­ðe­ düþ­me­mi­zin­ el­bet­te­ pek­ çok mun­da­dýr.­ Bu­ ka­rar­lý­lý­ðý­ ve­ u­ya­nýk­lý­lý­ðý se­be­bi­ var­dýr.­ Bu­ haf­ta­ki­ ya­zý­mýz­da­ bun­-

‘‘

GÜN GÜN TARÝH

9

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

muradcemil-cankardes@hotmail.com

Ýki kalbin vuslatý küçük bir cennettir (Ö­mer­Fa­ruk­A­ða­bey­ve­Gül­can­Ha­ný­me­fen­di­nin­ce­mil-i­iz­di­vaç­la­rý­na­teb­ri­ken…) “’Ýn­sa­nýn,­hu­su­san­Müs­lü­ma­nýn­ta­has­sün­gâ­hý­ve­kü­çük­bir­dün­ya­sý­ve­bir­ne­vî­cen­ne­ti­a­i­le­ha­ya­tý­dýr..’’1 E­vet,­a­hi­re­tin­mez­ra­a­sý­hük­mün­de­o­lan dün­ya­nýn­cen­ne­te­ba­kan­çok­ve­cih­le­ri­var­dýr. Bu­na­bir­mi­sâl­dir­ve­gü­zel­dir­i­ki­kal­bin­im­ti­za­cý,­vus­la­tý,­cen­ne­tî­bir­lik­te­lik­le­ri.­Da­ha­bu dün­ya­da­Al­lah’ýn­e­be­dî­rah­me­tin­den­neþ’et e­den­cen­ne­tin­ta­dýl­ma­sý­na­ve­si­le­o­lan­iz­di­vaç ha­ki­kî­ve­da­i­mî­lez­zet­le­rin,­sa­a­det­le­rin­ka­pý­sý­dýr.­Rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­eþ­le­re­bü­yük­bir­rah­me­ti­dir­ki,­bir­bir­le­ri­ni­e­be­dî­sev­me­ye,­mu­hab­bet­le­ri­ni,­aþk­la­rý­ný­ve­þevk­le­ri­ni­pay­laþ­ma­ya­doð­ru­yü­rü­müþ­ler.­Ýn­sa­nýn­çok­ih­ti­yaç­la­rý­nýn­ya­nýn­da­ay­rý­bir­ye­ri­var­dýr­kal­bi­ne­mu­ka­bil­bir­kalp­ih­ti­ya­cý­nýn.­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­’’Ýn­sa­nýn­en­faz­la­ih­ti­ya­cý­ný­tat­min­e­den­kal­bi­ne mu­ka­bil­bir­kal­bin­bu­lun­ma­sý­dýr­ki,­her­i­ki ta­raf­sev­gi­le­ri­ni,­aþk­la­rý­ný­ve­þevk­le­ri­ni­mü­ba­de­le­et­sin­ler­ve­le­zâ­iz­de­bir­bi­ri­ne­or­tak,­gam ve­ke­der­li­þey­ler­de­de­yek­di­ðe­ri­ne­mu­a­vin­ve yar­dým­cý­ol­sun­lar..’’­2­­bu­yu­ru­yor. Ta­biî­kalp­le­rin­be­ra­ber­li­ði­ne­a­tý­lan­a­dým­lar­ if­fet­ ve­ is­ti­ka­met­ da­i­re­sin­de­ ol­ma­lý­dýr. Eþ­ se­çi­min­de­ i­ki­ ta­ra­fýn­ da­ di­ya­net­ nok­ta­sýn­da­ki­ ter­cih­le­ri­ en­ gü­zel­ ter­cih­tir.­ Ger­çek­çi­ol­mak­ge­rek­li­dir;­i­man­i­le­a­çý­lan,­ça­lý­nan­ka­pý­la­rýn­ni­ha­ye­tin­de­da­i­mî­mut­lu­luk­lar­ ge­lir.­ Bu­ an­la­yýþ­la­ be­ra­ber­lik­ler­ be­ka­ya u­çu­rul­ma­lý;­ fa­ni,­ an­lýk­ mut­lu­luk­lar­ terk­ e­dil­me­li.­ Kal­bi­ se­lim,­ ak­lý­ hüþ­yar­ o­lan,­ re­fi­ka­sý­na­o­lan­sev­gi­si­ni­beþ­on­se­ne­lik­fa­ni­ve za­hi­rî­gü­zel­li­ði­ne­bi­na­et­mez.­E­bed­ta­ra­fýn­da­ da­ bu­ be­ra­ber­li­ðin­ o­la­ca­ðý­nýn­ sü­ru­ruy­la ya­þa­ma­lý,­ fi­rak­la­rýn­ u­za­ðýn­da,­ ha­ki­kî­ vus­la­týn­ya­nýn­da,­ha­ki­kî­mu­hab­bet­bü­rü­müþ­an­la­rý­ný­bâ­kî­leþ­tir­me­yo­lun­da­git­me­li.­Re­fi­ka-i ha­ya­tý­nýn­ Al­lah’ýn­ bir­ ni­me­ti­ ol­du­ðu­nu­ ve bu­re­fi­ka­lý­ðýn­e­be­dî­o­la­rak­de­vam­e­de­ce­ði­ni dü­þün­mek­eþ­le­rin­sa­a­det­for­mül­le­ri­dir. Al­lah­i­çin­bir­le­þen­kalp­le­rin­i­man­da­i­re­sin­de­ Cen­ne­tî­ ko­ku­la­rý­ tat­ma­la­rý,­ bu­ dün­ya­da Al­lah’ýn­on­la­ra­na­sip­ey­le­miþ­ol­du­ðu­mut­lu­luk­kay­na­ðý­dýr.­Eþ­ler­a­ra­sýn­da,­bir­bir­le­ri­ni­se­vin­dir­mek,­ el­le­ri­ tut­mak,­ sev­gi­yi­ söz­le­ i­fa­de et­mek,­ bir­lik­te­ du­â­lar­da­ bu­lun­mak,­ te­va­zu söz­le­riy­le­ya­þa­mak­ha­ki­kî­sa­a­de­te­gi­den­yol­lar­dýr.­“E­vet”le­hu­zur­li­ma­ný­na­de­mir­at­mak, dil­ler­den­ çý­kan­ “e­vet”le­ baþ­la­yan­ be­ra­ber­lik­te­ki­ çok­ ha­yýr­la­rý­ gö­rüp,­ o­ nur­ ve­ hu­zur­la tat­min­ol­mak­ger­çek­ten­Ý­lâ­hî­bir­sev­gi­dir… Al­lah’ýn­ eþ­le­re­ rah­me­tin­den­ na­sip­ et­miþ ol­du­ðu­be­ra­ber­lik­le­rin­id­ra­kin­de­ol­ma­lý,­þü­kür­i­le,­hamd­i­le,­se­na­i­le­Al­lah’a­mü­na­cat­ta bu­lun­ma­lý­dýr. Yu­v a­n ýn­ mut­l u­l uk­l a­ de­v a­m ý,­ i­m an­ ve Kur’ân­yo­lun­dan­ay­rýl­ma­mak­tan­ge­çer. Ka­dý­nýn,­ço­cu­ðu­nu­þef­kat­le­bü­yü­tüp­bes­le­me­si,­ter­bi­ye-i­Mu­ham­me­dî­da­i­re­sin­de­ter­bi­ye­et­me­si,­if­fet­ve­is­ti­ka­me­ti­ni­ko­ru­ma­sý,­ko­ca­sý­na­meþ­rû­da­i­re­de­i­ta­at­et­me­si­ve­Al­lah’a kar­þý­u­bu­di­yet­ten,­i­ba­det­ten­ge­ri­dur­ma­ma­sý; er­ke­ðin­de­a­i­le­ha­ne­si­ne­te­va­zu­ve­sev­gi­ka­na­dý­ný­ger­me­si,­he­lâ­lin­den­giy­di­rip­i­çir­me­si, ço­cuk­la­rý­na­ve­ha­ný­mý­na­i­ba­det­le­ri­ve­gü­zel ah­lâk­la­rýy­la­ör­nek­o­la­bil­me­si­ön­ce­lik­li­dir. Her­han­gi­ bir­ se­bep­le­ eþ­ler­den­ bi­ri,­ has­bel­be­þer,­ken­din­den­bek­le­nen­dav­ra­ný­þý­gös­te­re­me­ye­bi­lir.­Bu­gi­bi­an­lar­kýr­gýn­lýk­la­rý­de­ðil­kýy­met­le­ri­do­ður­ma­lý.­“Ýn­san­gâh­o­lur­da­ðý­ kal­dý­rýr,­ gâh­ o­lur­ da­rý­yý­ kal­dý­ra­maz” de­miþ­ler.­ Gö­nül­ hâ­li­dir­ bu.­ “Ke­sin­lik­le­ o­la­maz”­ de­mek­ de­ ol­maz.­ O­lur­ ki­ ol­du,­ kar­þý­lýk­lý­an­la­yýþ­ve­hoþ­gö­rü­bek­le­ni­lir.­Tat­sýz­lýk­lar­ kavl-i­ ley­yin­ i­le­ ör­tül­me­li,­ an­la­rýn­ gü­ze­le ba­kan­ta­raf­la­rýy­la­mut­lu­o­lu­na­bil­me­li­dir. “Hem­Ri­sâ­le-i­Nur’un­bir­cüz’ün­de­de­nil­miþ­ki: “Bah­ti­yar­dýr­o­a­dam­ki,­re­fi­ka-i­e­be­di­ye­si­ni­ kay­bet­me­mek­ i­çin­ sâ­li­ha­ zev­ce­si­ni­ tak­lit e­der,­o­da­sa­lih­o­lur… “Hem­bah­ti­yar­dýr­o­ka­dýn­ki,­ko­ca­sý­ný­mü­te­dey­yin­gö­rür,­e­be­dî­dos­tu­nu­ve­ar­ka­da­þý­ný kay­bet­me­mek­i­çin­o­da­tam­mü­te­dey­yin­o­lur,­ sa­a­de­ti­ dün­ye­vi­ye­si­ i­çin­de­ sa­a­det-i­ uh­re­vi­ye­si­ni­ka­za­nýr.­(...) “Ve­a­i­le­ha­ya­tý­nýn­ha­ya­tý­ve­sa­a­de­ti­i­se­sa­mi­mi­ve­cid­dî­ve­fe­da­kâ­ra­ne­hür­met­ve­ha­ki­ki­ ve­ þef­kat­li­ ve­ fe­da­kâ­ra­ne­ mer­ha­met­ i­le o­la­bi­lir..”­3 Kur’ân-ý­ Ke­ri­min­ bir­ â­ye­tin­de­ de­ ’’E­ðer dün­y a­ ha­y a­t ý­n ý­ ve­ ziy­n e­t i­n i­ is­t i­y or­s a­n ýz, hay­di­ge­lin­si­zi­do­na­ta­yým­ve­gü­zel­lik­le­bý­ra­kýp­sa­lý­ve­re­yim..­Yok­e­ðer­Al­lah­ve­Ra­su­lü­nü ve­a­hi­ret­yur­du­nu­is­ti­yor­sa­nýz,­ha­be­ri­niz­ol­sun­ ki­ Al­lah­ i­çi­niz­den­ gü­zel­lik­ ya­pan­la­ra pek­bü­yük­bir­e­cir­ha­zýr­la­mýþ­týr..’­4 Ha­ya­týn­be­ra­ber­li­ði­ne­a­dým­at­mýþ­o­lan­Ö­mer­Fa­ruk­A­ða­bey­ve­Gül­can­Ha­ný­me­fen­di­nin­bir­ö­mür­bo­yu­i­man­do­lu­an­lar­ya­þa­ma­la­rý,­bir­lik­te­lik­le­ri­nin­nur­ve­hu­zur­i­çin­de­yü­rü­me­si,­e­be­dî­â­lem­de­de­da­i­mi­ye­ti­du­â­sý­i­le…. Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 261. 2- Ýþaratü’l-Ý’câz syf. 264. 3- Lem’alar. 4- Ahzab Sûresi, s. 28-29.


10

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Y

KÜLTÜR SANAT

Cizre’de nurlu bir pencere Genç Yaklaþým Dergisi Cizre Temsilciliðinin düzenlediði, “Pozitif Pencere” konulu konferansta konuþan eðitimci-yazar Sabahattin Yaþar, “Ýnsan âlemdeki her þeyi bakýþ açýsýna göre algýlar. Hayatý da bu bakýþ açýlarý ile görür” diyerek nurlu bir pencere açtý. MAHMUT BÝLGE CÝZRE

GENÇLER HAYATA ÜMÝTLE BAKMALI

GENÇ Yaklaþým Dergisi Cizre Temsilciliðinin düzenlemiþ olduðu, “Pozitif Pencere” konulu konferansta konuþan eðitimci-yazar Sabahattin Yaþar, “Ýnsan âlemdeki her þeyi bakýþ açýsýna göre algýlar. Hayatý da bu bakýþ açýlarý ile görür” dedi. Yaþar, Üstad Hazretlerinin herkesçe sevilen: ‘Güzel gören güzel düþünür. Güzel düþünen de hayatýndan lezzet alýr.’ Vecizesi her þeyi anlatmaktadýr. Kâinata tefekkür penceresiyle baktýðýmýz anda bütün perdeler kalkýp asýl hikmetleri gözlerimizin önüne serilir. Gözlerimizin önüne serilen o hilkat manzaralarýný iþte o zaman okumaya baþlarýz” diye konuþtu. Konferansa gençlerin yoðun ilgi göstermesi dikkat çekti. Programý tertipleyen Genç Yaklaþým temsilciliði, güzel dileklerini “Gençlerin sýnav stresinden azda olsa uzaklaþtýrmayý bir sonraki sýnava daha çok motive olmalarýný saðlamak için bu semineri çok arzuladýklarýný Eðitimci-Yazar Sabahattin Yaþar’ýn konferansý üç bölüm olarak gerçekleþti. Konferans sonunda gençlerle hatýra fotoðrafý çektiren Yaþar, kitaplarýný da imzalayýp okuyucularýyla sohbet etti.

Þamiye” isimli eseri üzerinde duruldu. Yaþar, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Emevi Camii'nde boþuna bu hutbeyi vermediðini, yüzyýl önceden bu çaða seslendiðini ve yüzyýl önceden gelen sesin halen taze olduðunu Üstadýn sesine kulak verilmesi ÜSTADIN SESÝNE gerektiðini, dile getirdi. Sebahattin Yaþar KULAK VERÝLMELÝ Üç bölüm þeklinde gerçekleþen Þam’da katýldýðý masa çalýþmasýndan söz ekonferansýn birinci bölümünde Be - derek “Kýyamet sevgisizlikle kopacaktýr” so diüzzaman Hazretlerinin “Hutbe-i nucuna vardýklarýný da ifade etti.

ve bu arzu isteði yerine getiren M. Nur Gökçe ve Sabahattin Yaþar’a teþekkür ederiz. Allah onlardan razý olsun” þeklinde ifade ettiler.

Ermeni fotoðrafçýlarýn gözünden Ýstanbul ÝSTANBUL’UN 150 yýllýk geçmiþine þahitlik eden Ermeni fotoðrafçýlarýn eserleri, ‘’Kez Gý Sirem Ýstanbul/Seni Seviyorum Ýstanbul’’ adlý sergide bir araya geldi. Beyoðlu’ndaki Balýk Pazarý Üç Horan Ermeni Kilisesi Naregyan Salonu’nda açýlan ve Engin Özendes’in küratörlüðünü üstlendiði sergide, 100’ü aþkýn fotoðraf yer alýyor. Sergi, tarihsel süreçte üç farklý dönemi temel alarak Ermeni fotoðrafçýlarýn gözünden deðiþen Ýstanbul’u yansýtýyor. Sergide, fotoðrafýn ilk yýllarýný, stüdyolarý ile bu döneme damgasýný vuran Abdullah Biraderler, Pascal Sebah (Se bah&Joaillier), Mihran Ýranyan, Aþil Samancý (Ateliers Apollon) ve Boðos Tarkulyan (Photographie Phebus) temsil ediyor. Ara Güler, 1950’lerden itibaren bu sanatýn uluslar arasý arenadaki en önemli temsilcilerinden biri olarak sergide aðýrlýklý yer tutuyor ve baþlý baþýna ir ekol sýfatýyla bugüne köprü kuruyor. Günümüz kuþaðý bölümünde ise deðiþik türlerde fotoðraf çalýþmalarýný Türkiye’de, Avrupa’nýn çeþitli ülkelerinde, ABD ve Kanada’da sürdüren, Türkiye doðumlu fotoðraf sanatçýlarý Ani Çelik Arevyan, Garbis Özatay, Garo Miloþyan, Manuel Çýtak, Sarkis Baharoðlu, Silva Bingaz, Vasgen Deðirmentaþ ve Yaþar Saraçoðlu yer alýyor. Sergi, 8 Mayýs’a kadar açýk kalacak. Kültür Sanat Servisi

IRCICA’dan “Yedi Tepe Ýstanbul’ resim sergisi ÝSLÂM Tarih, Sanat ve Kültür Araþtýrma Merkezi (IRCICA), Ýsmail Þentürk’ün eserlerinden oluþan “Yedi Tepe Ýstanbul” resim sergisine ev sahipliði yapýyor. Sergi, 19 Nisan 2011, Salý günü saat 18.00’de Yýldýz Sarayý-Çit Kasrý’nda gerçekleþtirilecek resepsiyonla ziyarete açýlacak ve 26 Nisan 2011 tarihine kadar gezilebilecek. IR CICA, 1980’den bugüne kadar 234 farklý sergi düzen ledi. Bu sergilerden 166 tanesi IRCICA’nýn kullanýmý na tahsis edilmiþ olan Yýldýz Sarayý-Çit Kasrý’nda düzenlenirken 63 tanesi Afganistan, Birleþik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Gine, Katar, Kuveyt, Malezya, Mýsýr, Pakistan, Senegal, Sudan, Suriye, Suu di Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün, Ye men olmak üzere Ýslâm Konferansý Teþkilâtý üyesi ülkelerde, 5 tanesi ise Almanya, Amerika, Fransa, Ýngiltere ve Japonya’da gerçekleþtirildi. Said Temur / Ýstanbul

Saba hat tin Ya þar, kon fe ran sýn i kin ci bölümde, gençleri direkt muhatap alarak, gençlere, inanan bir gencin üstün olduðunu unutmamasý ve kendine daima güvenmesi gerektiðini ifade etti. Konuþmasýnýn devamýnda: “Bir þeyi isterken sabýrlý olunmasýný, elimizden geleni yaptýktan sonra sonucu Allah’a býrakmamýz lâzým yani tevekkül etmemiz lâzým. Onun bize, hakkýmýzda verdiði sonuca da razý ol-

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mamýz lâzým” dedi. Yaþar, “Özellikle gençlik zor imtihanlarýn yaþýdýr. Buna en güzel örnek Peygamberlerin gençliðidir. 30’lu yaþlarda çektiði sýkýntýlar þahittir. Peygamberlerin çoðu gençlikte engellerle karþýlaþmýþtýr, fakat sabýr ile çalýþýp bu engelleri aþmýþlardýr” di ye rek; Hz. Yu suf’tan (as), Hz. Ýb ra him’den (as), Peygamberimizden (asm) ve diðer Peygamberlerden örnekler verdi.

PROGRAMIN son bölümü ise soru-cevap þeklinde geçti. Cizre’ye geldiði için gençlere defalarca teþekkür eden Sebahattin Yaþar, üniversite sýnavýna çalýþan gençlerden derslerine çok çalýþmalarýný baþarýlý olmalarýný istedi. Yaþar sözlerini þöyle tamamladý: “Gençler, ha yata daha ümitle bakýlmasý lâzým gelmektedir. Çünkü imanlý insan ümitli olur. Onun için ‘Allah’tan ümit kesilmez.’ sözü darb-ý misal olmuþtur. Üstad Hazretleri dikkat ederseniz ümitsizliði Hutbe-i Þamiye’de saydýðý altý manevî hastalýðýn baþýnda saymaktadýr. Onun için ümidimiz her zaman diri olmalýdýr.” Programýn sonunda bu sene Hutbe-i Þamiye’nin yüzüncü yýlý olmasý hasebiyle Hutbe-i Þamiye kitabý daðýtýldý. Risâle-i Nur Enstitüsü ve ICBA’nýn katkýlarýyla ücretsiz olarak Hutbe-i Þamiye’nin daðýtýlmasý sonrasýnda Yaþar, kitaplarýný imzaladý. Program sonrasýnda gerçekleþtirilen Cizre turu ise gönülllerde ayrý bir tat býraktý.

SOL­DAN­SA­ÐA—1. Kendini çok büyük gören kimse. - (Tersi) Notada durak iþareti. 2.­Ýstanbul'da bir semt. - Bir görev, bir iþ için kendini ileri süren veya baþkalarý tarafýndan ileri sürülen kimse. 3.­Uygun ve yararlý olmayan, bir iþe yaramayan. - Düðünde geline verilen armaðanlarý toplayýp, göz önüne yayan kadýn. 4.­Vak'a, hadise. - Eski bir Türk kaðaný. 5.­Fransýzca formlarda isim yerine yazýlan kelime. - Son, netice. 6.­Geniþlik. - Köpek ve sýðýrlara yedirilmek için un ve kepekle hazýrlanan yiyecek. - Daire biçiminde yýðýlmýþ ekin demetleri. 7.­Görünüþe göre, görünen mânâlarýnda kelime. - Eskiden kullanýlan bir hububat ölçeði. 8. Tamir iþleri, onarýmlar. - Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. 9. Kobaygillerden, bilimsel araþtýrmalarda kullanýlan bir deney hayvaný. - Zambakgillerden, yapraklarý uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi. 10. Gelenek, görenek. - Yasalarla sahip olunan haklarýn herkes tarafýndan kullanýlmasýnýn saðlanmasý.

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1. Yumurta sarýsý, zeytinyaðý ve limonla yapýlan bir çeþit koyu, soðuk yiyecek. (Tersi) Yumurtanýn içindeki bir renk. 2. Aðýrlýk ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiþ yasal ölçü modeli. - Bin kilogramlýk aðýrlýk birimi. 3. Havanýn bulutlu, sisli, kapalý olmasý hali. - Kimi mahalli aðýzlarda sabahýn söyleniþi. 4. 1944'den sonra Karaköy ile Kadýköy, Adalar, Yalova arasýnda vapur çalýþtýran þirket. - Güç, etki veya beceri bakýmýnBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI dan alýþýlmýþýn üzerinde olan. 5.­Mikroskopta incelenecek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maddelerin üzerine konulduðu dar, uzun cam parçasý. Bucak, bölge. 6.­Gerçekleþme imkâný bulunan, olur, müm- 1 M A K Ý N Ý S T A S A T kün, kabil. 7.­Güldürmek için söylenilmiþ söz ya da yazýlmýþ 2 A S A K Ý R E A K A L A yazý. - Adem köprüsü. 8.­Ýlâhî rahmetten mahrum olmuþ. 3 H A K Ý K A T T Ý H M N 9.­Sodyumu simgeleyen harfler. - Seçkinler meclisi. - Gam 4 Ý L A H E N A Z N B A K dizisinde “sol” ile “si” arasýndaki ses. 10.­Bir atomun parça Y E L A L A L Ý V AN E lanmasýndan doðan elektriklenmiþ taneciklerin yörüngele- 5 6 E T A K A M Ý R A L T R rinden oluþan ýþýk topluluðu. - Dinimizce yasak olan; geleceði öðrenmek, þans ve kýsmeti anlamak amacýyla oyun kâðý- 7 T Ý K Ý J A M A Ý K A F dý, kahve telvesi, el ayasý vb.ne bakarak anlam çýkarma. 11. 8 O S A S A K A S Z A R A Yerinden oynamayan, yerini deðiþtirmeyen. - Yayvan, ge- 9 K Ý R Ý B A T Ý Ý N A M niþçe sepet. 12.­Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, otur- 10 A M A N O S T F Ý O S Ý maya yarayan nesne. - Kýskançlýk, çekemezlik.


EKONOMÝ

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

n MERKEZ Ban­ka­sý­Baþ­kan­lý­ðý­na­Er­dem­Baþ­çý’nýn a­tan­ma­sý­na­i­liþ­kin­ka­rar,­Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü sa­yý­sýn­da­ya­yým­lan­dý.­Dur­muþ­Yýl­maz’ýn­gö­rev­sü­re­si­nin­ so­na­ er­me­siy­le­ 18­ Ni­san­ 2011­ ta­ri­hin­de bo­þa­la­cak­o­lan­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­yet­Mer­kez­Ban­ka­sý­ Baþ­kan­lý­ðý­na­ (gu­ver­nör­lü­ðü­ne)­ Er­dem­ Baþ­çý’nýn­a­tan­ma­sý­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý.­Ankara / aa

1.5146 1.5887

DÖVÝZ SATIÞ

1.5219 1.5991

ALIÞ

1.5135 1.5814

EFEKTÝF SATIÞ

1.5242 1.6087

ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

DÖVÝZ SATIÞ

1.6922 0.24086

1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI

1.5728 5.4307

1 KUVEYT DÝNARI

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.7031 1.6897 0.24337 0.24069 1.5799 5.5022

1.5670 5.3492

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

1.5859 5.5847

DÜN 1,5170 ÖNCEKÝ GÜN 1,5230

DÜN 2,1910 ÖNCEKÝ GÜN 2,1960

DÜN 72,20 ÖNCEKÝ GÜN 71,50

DÜN 484,24 ÖNCEKÝ GÜN 479,62

p

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27744 0.27931 0.27725 0.40509 0.40582 0.40205

0.27995 0.40886

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.4722

100 JAPON YENÝ

1.8163

1.8353

2.4851

2.4705

2.4888

1.8284

1.8096

SERBEST PÝYASA

1.7057 0.24393

0.29319 0.29463 0.29298 0.29531 2.1871 2.1976 2.1856 2.2009

1 DANÝMARKA KRONU

Merkez’in yeni baþkaný Baþçý

ALIÞ

Cinsi

p

Cinsi

14 NÝSAN 2011

Ýþsizlik korkusu TÜRKÝYE KAMU-SEN’ÝN ARAÞTIRMASINA GÖRE, SÖZLEÞMELÝ PERSONELÝN YÜZDE 63’Ü YÜKSEK MAAÞ VE KARÝYER YERÝNE ÝÞ GARANTÝSÝ ÝSTÝYOR. YÜZDE 42’SÝ HER GÜN ÝÞÝNÝ KAYBETME ENDÝÞESÝ TAÞIYOR.

Özel sektörün borcu 119 milyar dolar

Altýn fiyatlarý yeni rekor kýrdý

n ÖZEL sek­tö­rün­yurt­dý­þýn­dan­sað­la­dý­ðý­u­zun­va­de­li kre­di­bor­cu,­bu­yý­lýn­Þu­bat­a­yý­so­nu­i­ti­ba­rýy­la­bir­ön­ce­ki a­ya­ký­yas­la­yüz­de­0,5­ar­ta­rak,­119,1­mil­yar­do­lar­ol­du. Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­is­ta­tis­tik­le­ri­ne­gö­re,­ban­ka­lar­ha­riç ö­zel­sek­tö­rün­yurt­dý­þýn­dan­sað­la­dý­ðý­ký­sa­va­de­li­kre­di borç­la­rý­i­se­Þu­bat­so­nun­da­2,5­mil­yar­do­lar­ol­du.­U­zun va­de­li­kre­di­bor­cu­nun­a­la­cak­lý­ül­ke­le­re­gö­re­da­ðý­lý­mý­na ba­kýl­dý­ðýn­da,­119,1­mil­yar­lýk­bor­cun­85,2­mil­yar­do­la­rý­nýn­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­ne,­133,8­mil­yon­do­la­rý­nýn­Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ne,­16,9­mil­yar­do­la­rý­nýn­ABD’ye,­16,8­mil­yar do­la­rý­nýn­As­ya­ül­ke­le­ri­ne­ve­70,8­mil­yon­do­la­rý­nýn­da ok­ya­nus­ya­ve­ku­tup­böl­ge­le­ri­ne­ol­du­ðu­gö­rü­lü­yor.­Ö­zel­sek­tö­rün­Av­ru­pa’dan­sað­la­dý­ðý­u­zun­va­de­li­kre­di bor­cu­i­çin­de­en­bü­yük­ký­sým­23­mil­yar­do­lar­la­Ýn­gil­te­re’den­a­lý­nan­borç­lar­dan­o­lu­þu­yor.­­Ankara / aa

U LUS LA RA RA SI pi­y a­s a­d a­ al­t ý­n ýn on­su­fi­ya­tý,­gör­dü­ðü­1.479,60­do­lar­la ye­ni­bir­re­kor­kýr­dý.­Bun­dan­ön­ce­11 Ni­san­ Pa­zar­te­si­ gü­nü­ 1.476,56­ do­lar­la­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ pi­ya­sa­lar­da­ re­kor se­vi­ye­yi­ gö­ren­ al­týn,­ dün­ sa­bah­ a­çý­lýþ­ta­ da­ 1.479,60­ do­lar­la­ re­ko­ru­nu ye­ni­le­di.­Sa­bah­sa­at­le­rin­den­i­ti­ba­ren al­tý­nýn­ ons­ fi­ya­tý­ 1.472,55-1.479,60 ban­dýn­da­ ha­re­ket­ et­ti.­ U­lus­la­r­ a­ra­sý pi­ya­sa­da­ al­tý­nýn­ on­su­ sa­at­ 10.15­ i­ti­ba­riy­le­ 1.477,08­ do­lar­ se­vi­ye­sin­den iþ­lem­gör­dü.­­Ýstanbul /­a­a

Ham çelik üretimi arttý

Sözleþmeli personelin yüzde 63'ü yüksek maaþ ve kariyer yerine iþ garantisi isterken, yüzde 79,2'si yoksulluk sýnýrýnýn altýnda kaldýðýný beyan etti.

n TÜRKÝYE’NÝN ham­çe­lik­ü­re­ti­mi­yý­lýn­ilk­çey­re­ðin­de yüz­de­31­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak­7,9­mil­yon­to­na­u­laþ­tý.­Tür­ki­ye­De­mir­Çe­lik­Ü­re­ti­ci­le­ri­Der­ne­ðin­den­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­ham­çe­lik­ü­re­ti­mi­Mart­a­yýn­da,­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­24,9­ar­ta­rak­2­mil­yon­744­bin­ton o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­Tür­ki­ye,­yý­lýn­ilk­çey­re­ðin­de­i­se­ham çe­lik­ü­re­ti­mi­ni­yüz­de­31­o­ra­nýn­da­ar­tý­ra­rak­7­mil­yon 935­bin­to­na­yük­selt­ti.­Mart­a­yýn­da,­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­ký­yas­la,­e­lek­trik­ark­o­cak­lý­te­sis­le­rin­ü­re­ti­mi­yüz­de 36,7,­yük­sek­fý­rýn­lar­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ham­çe­lik­ü­re­ti­mi­i­se­yüz­de­1,1­o­ra­nýn­da­art­tý.­Yet­ki­li­ler,­2010­yý­lý­nýn ilk­çey­re­ðin­de­ki­kes­kin­ge­ri­le­me­nin­yol­aç­tý­ðý­baz­et­ki­sin­den­kay­nak­la­nan­2011­yý­lý­nýn­ilk­çey­re­ðin­de­ki­yük­sek­o­ran­lý­ü­re­tim­ar­tý­þý­nýn,­ö­nü­müz­de­ki­ay­lar­da­ya­vaþ­la­ma­e­ði­li­mi­ni­sür­dü­re­rek,­yüz­de­15­ci­va­rýn­da is­tik­ra­ra­ka­vuþ­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­kay­det­ti.­­Ankara / aa

TÜR KÝYE Ka­m u-Sen’in­ a­r aþ­t ýr­m a­s ý­n a gö­re,­ söz­leþ­me­li­ per­so­ne­lin­ 63,3’ü­ yük­sek­ ma­aþ­ ve­ i­yi­ bir­ ka­ri­yer­ ye­ri­ne­ iþ­ gü­ven­ce­si­is­ti­yor,­yüz­de­42’si­i­se­her­gün­iþ­ten­çý­ka­rýl­ma­kor­ku­suy­la­ya­þý­yor.­Tür­ki­ye­ Ka­m u-Sen­ A­r aþ­t ýr­m a­ Ge­l iþ­t ir­m e Mer­ke­zi,­ ye­di­ coð­ra­fi­ böl­ge­den­ top­lam bin­838­söz­leþ­me­li­ka­mu­ça­lý­þa­ný­ü­ze­rin­de­an­ket­ça­lýþ­ma­sý­ger­çek­leþ­tir­di.­Tür­ki­ye­ Ka­mu-Sen’den­ ya­pý­lan­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­da,­ an­ket­ten­ u­la­þý­lan­ so­nuç­la­ra­ gö­re, söz­leþ­me­li­ per­so­ne­lin­ yüz­de­ 53’ü­ ça­lýþ­mak­ i­çin­ ya­þa­dý­ðý­ þeh­ri­ terk­ et­mek­ zo­run­da­ kal­mýþ.­ Er­kek­ler,­ ka­dýn­la­ra­ o­ran­la da­ha­ faz­la­ ça­lýþ­mak­ i­çin­ ya­þa­dý­ðý­ þe­hir­den­ay­rý­lý­yor.­Söz­leþ­me­li­per­so­ne­lin­yüz­de­ 63,3’ü­ yük­sek­ ma­aþ­ ve­ i­yi­ bir­ ka­ri­yer ye­ri­ne­iþ­gü­ven­ce­si­is­ti­yor.­Ka­dýn­lar­da­ha çok­ iþ­ gü­ven­ce­si­ is­ter­ken,­ er­kek­ler­ da­ha

Ortadoðu’daki olaylar TIRlarý ‘park’ ettirdi n ULUSLARARASI Nak­li­ye­ci­ler­Der­ne­ði­(UND) Baþ­ka­ný­Ru­hi­En­gin­Öz­men,­Ku­zey­Af­ri­ka­ve­Or­ta­do­ðu’da­ki­son­o­lay­la­rýn,­ga­raj­ve­TIR­park­la­rýn­da­bek­le­yen­a­raç­sa­yý­sý­ný­art­týr­dý­ðý­ný,­pa­za­rýn­yüz­de­10­da­ral­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Türk­fir­ma­la­rý­nýn­son­yýl­lar­da­Do­ðu­ül­ke­le­ri­ve­Or­ta­do­ðu’da­ti­ca­ret­hac­mi­nin­art­tý­ðý­ný­an­cak Or­ta­Do­ðu­ve­Ku­zey­Af­ri­ka’da­ya­þa­nan­son­ge­liþ­me­le­rin­sek­tö­rü­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­ni­be­lir­ten­Öz­men,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ku­zey­Af­ri­ka­ve­Or­ta­do­ðu’da­ki­o­lay­lar, ga­raj­la­rý­mýz­da­ki­ve­TIR­park­la­rý­mýz­da­ki­a­raç­sa­yý­sý­ný ar­ttýr­dý.­Lib­ya’da­ki­ha­di­se­ler­den­en­çok­za­rar­gö­ren ül­ke­Tür­ki­ye­ol­du.­Mý­sýr’da­ki­o­lay­lar­da­Türk­nak­li­ye­ci­si­ni­o­lum­suz­et­ki­le­di.­O­lay­lar,­Or­ta­do­ðu’nun­en bü­yük­te­da­rik­çi­si­ko­nu­mun­da­o­lan­Türk­nak­li­ye­ci­si­ni­faz­la­sýy­la­et­ki­le­miþ­tir.­Bu­o­lay­lar­ne­de­niy­le­pa­zar­da yüz­de­10­da­ral­ma­ya­þan­dý.­Yi­ne­son­dö­nem­de­kon­jonk­tür­ge­re­ði­Av­ru­pa­i­le­dýþ­ti­ca­ret­hac­mi­nin­da­ral­ma­sý­da­sek­tö­rü­o­lum­suz­et­ki­le­di.’’­­Konya / aa

Demir Ýpek Yolu projesinde ‘harita aksaklýðý’ n GEÇEN yýl­baþ­ba­kan­lar­dü­ze­yin­de­im­za­la­nan­söz­leþ­mey­le­Tür­ki­ye’de­E­dir­ne’den­Kars’a­hýz­lý­tren hat­la­rý­nýn­in­þa­sý­i­çin­dev­let­kre­di­si­sað­la­ma­sö­zü­ve­ren­Çin,­ke­sin­pro­je­le­ri­ha­zýr­la­ma­a­þa­ma­sýn­da­‘’ha­ri­ta­ak­sak­lý­ðý’’­ya­þa­dý.­TCDD­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­nün, ‘’De­mir­Ý­pek­Yo­lu’’­ke­sin­pro­je­le­ri­nin­ha­zýr­lan­ma­sýn­da­kul­la­ný­la­cak­ha­ri­ta­la­rýn­Çin’e­gön­de­ril­me­si­i­çin­i­zin­is­te­di­ði­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý,­ha­ri­ta­la­rýn yurt­dý­þý­na­çý­ký­þý­i­çin­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­ka­ra­rý­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­Çin­De­mir­yo­lu­Ba­kan­lý­ðý­da­sü­reç­bu ne­den­le­u­za­yýn­ca­ça­lýþ­ma­la­rýn­ta­mam­lan­ma­sý­i­çin Tür­ki­ye’ye­e­kip­gön­der­di.­De­mir­Ý­pek­Yo­lu­Pro­je­si i­çin­ilk­kaz­ma­nýn­ge­le­cek­yýl­vu­rul­ma­sý­plan­la­ný­yor. Tür­ki­ye’de­de­mir­yol­la­rý­na­20-30­mil­yar­do­lar­lýk­Çin dev­let­kre­di­si­sað­la­ma­sý­bek­le­niyor.­Ankara/aa

KUTLU DOÐUM'A DÂVET PROGRAM: Kur'ân-ý Kerim Açýþ Konuþmasý Þiirler Skeçler Koro Slayt TARÝH : 17 Nisan 2011 Pazar SAAT: 14.00 YER : Altunizâde Kültür Merkezi (Capitol'ün arkasý) ÜSKÜDAR / ÝSTANBUL ORGANÝZASYON: Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik Komisyonu

ÝRTÝBAT: 0(216) 474 43 05

11

p

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

p

Y

yük­sek­ma­aþ­da­ta­lep­e­di­yor.­A­raþ­týr­ma­ya ka­tý­lan­söz­leþ­me­li­per­so­ne­lin­yüz­de­20,8’i, al­dýk­la­rý­ ma­aþ­la­ zo­run­lu­ har­ca­ma­la­rý­ný kar­þý­la­ya­bi­lir­ken,­yüz­de­79,2’si­i­se­yok­sul­luk­sý­ný­rý­nýn­al­týn­da­kal­dý­ðý­ný­be­yan­et­ti.­ An­ket­te­yer­a­lan­söz­leþ­me­li­le­rin­yüz­de­42’si,­her­gün­iþ­ten­çý­ka­rýl­ma­kor­ku­suy­la­ ya­þý­yor.­ Ý­þi­ni­ kay­bet­me­ kor­ku­su, ka­dýn­lar­da­ yüz­de­ 45,7­ i­le­ yüz­de­ 40,5­ o­lan­er­kek­le­re­o­ran­la­da­ha­yük­sek.­Er­kek­ler­ço­cuk­la­rý­na­i­yi­bir­ge­le­cek­ha­zýr­la­ya­ma­ma­ve­e­ko­no­mik­o­la­rak­ge­çi­ne­me­me kay­gý­sý­ný­ka­dýn­la­ra­o­ran­la­da­ha­faz­la­ya­þý­yor.­ Söz­leþ­me­li­ per­so­ne­lin­ i­þi­ni­ kay­bet­me­nin­dý­þýn­da­ki­en­bü­yük­kor­ku­su­i­se­ bas­ký,­ da­yat­ma,­ sür­gün­ ve­ so­ruþ­tur­ma­la­ra­ ma­ruz­ kal­mak.­ A­raþ­týr­ma­ya­ gö­re,­ her­ beþ­ söz­l eþ­m e­l i­ ça­l ý­þ an­d an­ bi­r i sür­gün­ve­bas­ký­kor­ku­su­i­le­ça­lý­þý­yor.­

‘’SÖZLEÞMELÝ PERSONEL KADROYA GEÇÝRÝLMELÝ’’ Tür­k i­y e­ Ka­m u-Sen­ Baþ­k a­n ý­ Ýs­m a­i l Kon­cuk,­ söz­leþ­me­li­ per­so­nel­ uy­gu­la­ma­sý­nýn­ö­zel­lik­le­son­yýl­lar­da­yo­ðun­luk­ka­zan­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ke­rek,­ka­mu­da­iþ­gü­ven­ce­si­nin,­ söz­leþ­me­li­ is­tih­dam­ yo­luy­la yok­e­dil­mek­is­ten­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Kon­cuk, ‘’Ka­mu­da­ 4/B’li­ ve­ 4/C’li­ is­tih­da­mý­nýn yüz­de­84,5’i­son­10­yýl­da­ger­çek­leþ­ti­ril­di. Hü­kü­met,­ söz­leþ­me­li­ is­tih­da­mý­ný,­ me­mur­ is­t ih­d a­m ý­n ýn­ ye­r i­n e­ kul­l a­n ý­y or. Söz­leþ­me­li­ ça­lý­þan­la­rý­mýz,­ ge­le­ce­ðin­den u­mut­suz­ve­mut­suz.­Bir­çok­ça­lý­þan­a­i­le­sin­den­ay­rý­þe­hir­le­re­gön­de­ri­li­yor’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Kon­cuk,­söz­leþ­me­li­per­so­ne­lin­ta­ma­mý­nýn­kad­ro­ya­ge­çi­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­sa­vun­du.­­Ankara / aa

OCAK’TA ÝÞSÝZLÝK YÜZDE 12 OLDU

ÝÞSÝZLERÝN PROFÝLÝ

ÝÞ­SÝz­LÝK­o­ra­ný­O­cak­a­yýn­da­yüz­de­11.9 ol­du.­Ýþ­siz­sa­yý­sý­547­bin­ki­þi­a­za­la­rak­3­mil­yon­44­bin­ki­þi­ye­düþ­tü.­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­iþ­siz­lik­o­ra­ný­O­cak a­yýn­da­bir­ön­ce­ki­yý­la­gö­re­2.6­pu­an­lýk­a­za­lýþ­la­yüz­de­11.9­ol­du.­Kent­sel­yer­ler­de­iþ­siz­lik­o­ra­ný­2.7­pu­an­lýk­a­za­lýþ­la­yüz­de­13.8, kýr­sal­yer­ler­de­i­se­2.2­pu­an­lýk­a­za­lýþ­la­yüz­de 8.1­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de iþ­siz­sa­yý­sý­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re 547­bin­ki­þi­a­za­la­rak­3­mil­yon­44­bin­ki­þi­ye düþ­tü.­Mev­cut­iþ­siz­le­rin­yüz­de­12.1’i­ni (369­bin­ki­þi)­ bu­dö­nem­de­iþ­ten­ay­rý­lan­lar o­luþ­tur­du.­O­cak­dö­ne­min­de­is­tih­dam­e­di­len­le­rin­sa­yý­sý,­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne gö­re­1­mil­yon­299­bin­ki­þi­ar­ta­rak,­22­mil­-

• Ýþsizler sýklýkla (yüzde 30.5) eþ-dost vasýtasýyla iþ arýyor. • Ýþsizlerin yüzde 89.1’i (2 milyon 712 bin kiþi) daha önce bir iþte çalýþmýþ. • Daha önce bir iþte çalýþmýþ olan iþsizlerin yüzde 46.4’ü hizmetler, yüzde 21.5’i sanayi, yüzde 19.9’u inþaat, yüzde 9’u tarým sektöründe çalýþmýþ, yüzde 3.2’si ise 8 yýldan önce iþinden ayrýlmýþ. • Ýþsizlerin; yüzde 33.6’sýný çalýþtýðý iþ geçici olup iþi sona erenler, yüzde 15.1’ini iþten çýkarýlanlar, yüzde 15.8’ini kendi isteðiyle iþten ayrýlanlar, yüzde 7.3’ünü iþyerini kapatan/iflâs edenler, yüzde 8.6’sýný ev iþleriyle meþgul olanlar, yüzde 10’unu öðrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.6’sýný ise diðer nedenler oluþturuyor. Ankara/aa

yon­461­bin­ki­þi­ye­yük­sel­di.­Bu­dö­nem­de, ta­rým­sek­tö­rün­de­ça­lý­þan­sa­yý­sý­362­bin­ki­þi,­ta­rým­dý­þý­sek­tör­ler­de­ça­lý­þan­sa­yý­sý­937 bin­ki­þi­art­tý.­O­cak­dö­ne­min­de­is­tih­dam e­di­len­le­rin­yüz­de­24’ü­ta­rým,­yüz­de­20.7’si sa­na­yi,­yüz­de­5.8’i­in­þa­at,­yüz­de­49.4’ü­i­se hiz­met­ler­sek­tö­rün­de­yer­al­dý.­O­cak’ta Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­iþ­gü­cü­ne­ka­týl­ma­o­ra­ný,­bir­ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re 0.6­pu­an­lýk­ar­týþ­la­yüz­de­48.1­o­la­rak­be­lir­len­di.­Ka­yýt­dý­þý­iþ­siz­lik­o­ra­ný­1.4­pu­an­lýk­a­za­lýþ­la­yüz­de­40.9­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti. Genç­nü­fus­ta­iþ­siz­lik­o­ra­ný,­bir­ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­3,9­pu­an­lýk­a­za­lýþ­la,­yüz­de­22’ye­ge­ri­le­di.­Bir­baþ­ka­de­yiþ­le,­yak­la­þýk­her­5­genç­ten­bi­ri­iþ­siz.

Bütçe, Mart’ta 6.1 milyar lira açýk verdi BÜTÇE a­çý­ðý­Mart­a­yýn­da­yüz­de 2.8­ar­ta­rak­6.1­mil­yar­li­ra­o­lur­ken, O­cak-Mart­dö­ne­min­de­büt­çe­a­çý­ðý­yüz­de­63,6­a­za­la­rak,­4,1­mil­yar li­ra­ya­in­di.­‘’Mak­ro­e­ko­no­mik­Ge­liþ­me­ler­ve­2011­Ýlk­Çey­rek­Büt­çe Ger­çek­leþ­me­le­ri’’­ko­nu­lu­ba­sýn top­lan­tý­sý­dü­zen­le­yen­Ma­li­ye­Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek,­Mart­a­yýn­da­büt­çe­a­çý­ðý­nýn­ge­çen­yý­lýn­ay­ný a­yý­na­gö­re­yüz­de­2.8­ar­ta­rak­6.1 mil­yar­li­ra­ol­du­ðu­nu,­enf­las­yo­nun yüz­de­4­ol­du­ðu­bu­dö­nem­de,­a­çýk­ta­re­el­dü­zey­de­ar­týþ­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Mart­a­yýn­da­büt­çe­ge­lir­le­ri­nin­yüz­de­18.2­ar­týþ­la­20.7, ver­gi­ge­li­ri­nin­yüz­de­14,7­ar­týþ­la 16,6,­büt­çe­gi­der­le­ri­nin­i­se­yüz­de 14.3­ar­týþ­la­26.8­mil­yar­li­ra­ya­yük­sel­di­ði­ni­kay­de­den­Þim­þek,­O­cakMart­dö­ne­min­de­büt­çe­a­çý­ðý­nýn yüz­de­63.6­a­za­la­rak­11.3­mil­yar­li­ra­dan­4.1­mil­yar­li­ra­ya­in­di­ði­ni, bu­dö­nem­de­büt­çe­ge­lir­le­ri­nin

yüz­de­20.5­ar­ta­rak­68.7,­ver­gi­ge­li­ri­nin­yüz­de­19.9­ar­ta­rak­57.5­mil­yar­li­ra­ya,­fa­iz­ha­riç­büt­çe­gi­der­le­ri­nin­i­se­yüz­de­10.3­ar­ta­rak­58.9 mil­yar­li­ra­ya­yük­sel­di­ði­ni­kay­det­ti.­Ge­çen­yýl­Mart­a­yýn­da­1,6­mil­yar­li­ra­o­lan­fa­iz­dý­þý­a­çý­ðýn,­bu yý­lýn­ay­ný­dö­ne­min­de­yak­la­þýk­2,1 mil­yar­li­ra­ol­du­ðu­nu­kay­de­den Þim­þek,­2010­yý­lý­nýn­ilk­üç­a­yýn­da 3,7­mil­yar­li­ra­o­lan­fa­iz­dý­þý­faz­la­nýn­da­bu­se­ne­2,7­kat­ar­ta­rak­9,8 mil­yar­li­ra­ya­çýk­tý­ðý­ný­bil­dir­di. Bun­dan­son­ra­ki­dö­nem­de­pa­ra po­li­ti­ka­sý­na­mut­la­ka­da­ha­güç­lü des­tek­ver­me­le­ri­nin­ge­rek­ti­ði­ni, bu­nun­i­çin­de­ge­re­kir­se­ye­ni­ma­li­ye­po­li­ti­ka­sý­ted­bir­le­ri­ni­a­çýk­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­ Þim­þek,­ an­cak­ bu­ po­li­ti­ka­la­rýn­ ge­lir art­tý­rý­cý­ de­ðil,­ ta­ma­men­ mak­ro e­ko­no­mi­de­ is­tik­ra­rý­ sað­la­ya­cak ve­ ca­ri­ a­çý­ðý­ a­zal­ta­cak­ ted­bir­ler o­la­ca­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­­Ankara / aa

Rusya ile vizesiz dönem baþlýyor TÜRKÝYE’YE vi­ze­ uy­gu­la­ma­yan­ ül­ke­ler­ a­ra­sý­na­ Rus­ya­ da­ ek­le­ne­cek. ABD­ ve­ AB­ ül­ke­le­ri­ne­ vi­ze­ uy­gu­la­yan­Rus­ya,­Türk­ler­i­çin­bu­gün­den­i­ti­ba­ren­vi­ze­siz­dö­nem­baþ­la­ta­cak.­12 Ma­yýs­2010’da­An­ka­ra’da­im­za­la­nan Rus­y a­ Fe­d e­r as­y o­n u­ i­l e­ Tür­k i­y e Cum­hu­ri­ye­ti­ va­tan­daþ­la­rý­nýn­ kar­þý­lýk­lý­se­ya­hat­le­ri­ne­i­liþ­kin­u­sûl­le­re­da­ir­an­laþ­ma,­16­Ni­san­Cu­mar­te­si­gü­nün­den­ i­ti­ba­ren­ yü­rür­lü­ðe­ gi­re­cek. Ý­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­ki­vi­ze­siz­dö­ne­min, ge­rek­ ti­ca­re­te,­ ge­rek­ mü­te­ah­hit­lik hiz­m et­l e­r i­n e,­ ge­r ek­s e­ tu­r iz­m e­ o­lum­lu­yan­sý­ma­la­rý­bek­le­ni­yor.­Rus­ya ve­Tür­ki­ye’nin­ge­çen­yýl­26,2­mil­yar do­lar­ o­la­rak­ ger­çek­le­þen­ dýþ­ ti­ca­ret hac­mi­nin,­vi­ze­le­rin­kal­dý­rýl­ma­sýy­la­1 yýl­i­çin­de­40­mil­yar­do­la­ra­u­la­þa­ca­ðý tah­min­e­di­li­yor.­Uy­gu­la­may­la­bu­yýl Tür­ki­ye’ye­ge­len­Rus­tu­rist­sa­yý­sý­nýn da­ 3­ mil­yon­dan­ 4­ mil­yo­na,­ Tür­ki­ye’den­ Rus­ya’ya­ gi­de­cek­ Türk­le­rin sa­yý­sý­nýn­ i­se­ 300­ bin­den­ 500­ bi­ne çýk­ma­sý­ bek­le­ni­yor.­ An­laþ­ma­ u­ya­rýn­ca­ her­ i­ki­ ül­ke­ va­tan­daþ­la­rý­ 90 gün­i­çin­de­30­gü­nü­geç­me­yen­se­ya­hat­le­rin­de­ vi­ze­ uy­gu­la­ma­sý­na­ ta­bi ol­m a­y a­c ak.­ Tür­k i­y e­ Ýh­r a­c at­ç ý­l ar Mec­li­si­(TÝM) Baþ­ka­ný­Meh­met­Bü­yü­kek­þi,­Rus­ya­i­le­a­tý­lan­bu­ta­ri­hî­a­dý­mýn­AB­ül­ke­le­ri­i­çin­de­ör­nek­ol­ma­sý­ný­ di­ler­ken,­ AB­ ül­ke­le­ri­nin­ de Tür­ki­ye’ye­ uy­gu­la­dýk­la­rý­ vi­ze­ uy­gu­la­ma­sý­ný­ kal­dýr­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ söy­le­di.­ Ö­te­ yan­dan,­ Rus­ya­ i­le­ vi­ze­siz dö­n e­m e­ ge­ç il­m e­s i­n in­ ar­d ýn­d an Tür­ki­ye’ye­ vi­ze­ uy­gu­la­ma­yan­ ül­ke­le­rin­sa­yý­sý­58’e­u­laþ­tý.­Ö­zerk­böl­ge­ler­le­be­ra­ber­Tür­ki­ye’ye­vi­ze­uy­gu­la­ma­yan­ül­ke­sa­yý­sý­i­se­64­o­la­rak­be­lir­ti­li­yor.­­Ankara /­a­a

Moody’s Ýrlanda’nýn notunu yine düþürdü Narenciyenin kabuðu daha deðerli TÜRKÝYE’NÝN na­ren­ci­ye­ü­re­tim­mer­ke­zi­o­lan­Çu­ku­ro­va­yö­re­sin­de­na­ren­ci­ye­ü­re­ti­ci­le­ri­ne­ü­rün­le­ri­nin­ka­bu­ðu­da­ek­ge­lir­kay­na­ðý­o­luþ­tu­ru­yor.­Li­mo­nun­30­ku­ruþ­tan­a­lý­na­bil­di­ði­þu­gün­ler­de, 5­ki­log­ram­ü­rün­den­el­de­e­di­le­bi­len­1­ki­log­ram­li­mon­ka­bu­ðu­i­se 4­li­ra­dan­sa­tý­lý­yor.­Tür­ki­ye’de­ki­li­mon­ih­ti­ya­cý­nýn­yüz­de­65’i­nin kar­þý­lan­dý­ðý­Mer­sin’in­Er­dem­li­il­çe­si­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­Çu­ku­ro­va­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­A­da­na,­Mer­sin­ve­Ha­tay­yö­re­si,­na­ren­ci­ye ü­re­ti­min­de­Tür­ki­ye’nin­ö­nem­li­mer­ke­zi­ko­nu­mun­da.­An­cak çe­þit­li­sebep­ler­den­do­la­yý­ü­rün­le­ri­ni­sa­ta­ma­yan­ü­re­ti­ci­le­re,­ye­ni bir­ge­lir­ka­pý­sý­o­luþ­tu.­Bah­çe­de­ki­li­mo­nun­30­ku­ruþ­tan­bi­le­a­lý­cý bul­mak­ta­sý­kýn­tý­çe­kil­di­ði­þu­gün­ler­de,­ü­re­ti­ci­ler­li­mon­ve­por­ta­ka­lýn­ka­buk­la­rý­ný­sa­ta­rak­ge­lir­el­de­e­di­yor.­El­de­ka­lan­ü­rün­le­ri soy­duk­tan­son­ra­göl­ge­de­ku­ru­tul­ma­sýy­la­sa­tý­þa­ha­zýr­ha­le­ge­ti­ri­len­ka­buk­lar,­baþ­ta­Fran­sa­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok­AB­ü­ye­si­ül­ke­den a­lý­cý­bu­lu­yor.­Por­ta­kal­ka­bu­ðu­i­se­2,5­li­ra­dan­sa­tý­lý­yor.­Mersin/aa

ULUSLAR a­ra­sý­ kre­di­ de­re­ce­len­dir­me­ ku­ru­lu­þu­ Mo­ody’s,­ Ýr­lan­da’nýn kre­d i­ no­t u­n u­ dü­þ ür­d ü.­ Mo­o dy’s yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Ýr­lan­da’nýn­kre­di no­tu­nu­ ‘’Ba­a1’’den­ ‘’Ba­a3’’e­ in­dir­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ Ku­ru­luþ,­ Ýr­lan­da’nýn kre­di­ no­tu­ gö­rü­nü­mü­nü­ i­se­ ‘’ne­ga­tif’’te­ bý­rak­tý.­ Mo­ody’s,­ Ýr­lan­da’nýn kre­di­ no­tu­nun,­ ül­ke­ e­ko­no­mi­si­nin bu­yýl­çok­faz­la­bü­yü­me­si­nin­müm­kün­ ol­ma­dý­ðý­nýn­ gö­rül­me­si­ ve­ bü­yü­me­yi­teþ­vik­i­çin­ö­zel­kre­di­ih­ti­ya­cý dolayýsýyla­ dü­þü­rül­dü­ðü­nü­ bil­dir­di. Ýr­lan­da’da,­Av­ru­pa’nýn­en­kö­tü­ban­ka­cý­lýk­ kri­zi­nin­ Ýr­lan­da­lý­ ver­gi­ mü­kel­lef­le­ri­ne­ 100­ mil­yar­ av­ro­ya­ mal o­la­bi­le­ce­ði­be­lir­ti­li­yor. Dublin/aa


AÝLE - SAÐLIK

BAKIRKÖY Prof.­ Dr.­ Maz­har­ Os­man Ruh­ Sað­lý­ðý­ ve­ Si­nir­ Has­ta­lýk­la­rý­ E.A. Has­ta­ne­si­ (BRSHH), Nö­ro­lo­ji­ Uz­ma­ný Dr.­ Ya­vuz­ Al­tun­kay­nak,­ top­lu­mun­ ön­de­ge­len­ya­kýn­ma­la­rýn­dan­bi­ri­nin­de­baþ að­rý­la­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­ Al­tun­kay­nak,­“Baþ­að­rý­la­rý,­bi­rey­sel,­top­lum­sal,­e­ko­no­mik,­bir­çok­so­ru­na­ne­den­o­lur­lar.­Bu­yön­den­ta­nýn­ma­la­rý­ve­te­da­vi­le­ri ö­nem­li­dir”­de­di.­Ýn­san­la­rýn­%­60-70­ka­da­rý­nýn­ha­yat­la­rý­nýn­her­han­gi­bir­dö­ne­min­de baþ­að­rý­la­rý­i­le­kar­þý­laþ­tý­ðý­ný­be­lir­ten­Al­tun­kay­nak,­“Her­han­gi­bir­þi­kâ­yet­le­dok­to­ra baþ­vu­ran­has­ta­la­rýn­he­men­he­men­ya­rý­sýn­da­baþ­að­rý­sý­var­dýr,­an­cak­bun­la­rýn­sa­de­ce­%­10­ka­da­rýn­da­baþ­að­rý­sý­en­ö­nem­li prob­lem­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ 2004­yý­lýn­da­‘U­lus­la­ra­ra­sý­Ba­það­rý­sý­Bir­li­ði’nin­(ÝHS)­baþ­að­rý­la­rý­ný­14­baþ­lýk­al­týn­da­top­la­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Al­tun­kay­nak,­baþ að­rý­la­rý­ný­þöy­le­sý­nýf­lan­dýr­dý:­Mig­ren,­ge­ri­lim­ti­pi­baþ­að­rý­sý­(ten­si­on­he­a­dac­he),­kü­me­baþ­að­rý­sý­ (clus­ter­baþ­að­rý­sý,­hor­ton nev­ral­ji­si,­his­ta­mi­nik­baþ­að­rý­sý),­si­nüs­baþ að­rý­sý,­post­trav­ma­tik­baþ­að­rý­sý,­Ka­fa­i­çi ba­sýnç­ar­tý­þý­na­bað­lý­baþ­að­rý­sý­ve­kom­bi­ne­du­rum­lar.­Bu­sý­nýf­lan­dýr­ma­nýn­çok ka­ba­bir­sý­nýf­lan­dýr­ma­ol­du­ðu­nu­da­ha­týr­la­tan­Dr.­Al­tun­kay­nak,­bu­tab­lo­nun­dý­þýn­da­bir­çok­baþ­að­rý­sý­sen­dro­mu­nun­ol­du­ðu­nu­da­di­le­ge­tir­di.­

TÜRKÝYE’NÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANIM SIKLIÐI RAPOR ALTINA ALINDI. ARAÞTIRMAYA GÖRE, KATILIMCILARIN YÜZDE 25’Ý EVLERÝNDE ‘’ÝLERÝDE GEREKLÝ OLUR’’ DÝYE ANTÝBÝYOTÝK BULUNDURUYOR. sýh­ha­Ens­ti­tü­sü­Baþ­kan­lý­ðý­i­me­Ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si­ Týp­ Fa­kül­te­si­ Halk­ Sað­lý­ðý­ AD Öð­re­tim­Ü­ye­si­Doç.­Dr.­Mus­ta­fa­Ýl­han’ýn ko­or­di­na­tör­lü­ðün­de­ ya­pý­lan­ ‘’Top­lum­da An­ti­bi­yo­tik­Kul­la­ný­mý­Sýk­lý­ðý­ve­He­kim­le­rin­An­ti­bi­yo­tik­Re­çe­te­si­Yaz­ma­Du­rum­la­rý­ Ý­le­ Ý­liþ­ki­li­ Et­men­le­rin­ Be­lir­len­me­si­ A­raþ­týr­ma­sý’’­ya­pýl­dý. GÜ­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Ýl­han,­Tür­ki­ye’de­ve dün­ya­da­ en­ ö­nem­li­ halk­ sað­lý­ðý­ so­run­la­rýn­dan­bi­ri­nin­uy­gun­ol­ma­yan­du­rum­lar­da­an­ti­bi­yo­tik­kul­la­ný­mý­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­ bu­nun­ hem­ cid­dî­ sað­lýk­ so­run­la­rý­na yol­aç­tý­ðý­ný,­hem­de­bü­yük­e­ko­no­mik­kay­ba­sebep­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. An­ti­bi­yo­tik­le­rin­top­lum­da­sýk­kul­la­ný­lan­i­lâç­lar­a­ra­sýn­da­ilk­sý­ra­lar­da­yer­al­dý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Ýl­han,­en­fek­si­yon­et­ken­le­ri­i­le­mü­ca­de­le­de­kul­la­ným­dý­þýn­da­ge­rek­siz­ du­rum­lar­da­ re­çe­te­ e­dil­di­ðin­de­ ya da­va­tan­daþ­la­rýn­ken­di­le­ri­nin­te­min­e­de­rek­ kul­lan­ma­la­rý­ ha­lin­de­ an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­þý­di­renç­o­luþ­tu­ðu­nu,­di­renç­li­kö­ken­ler­le­ge­li­þen­en­fek­si­yon­la­rýn­da­te­da­vi­si­nin­ güç­leþ­ti­ði­ni,­ Dün­ya­ Sað­lýk­ Ör­gü­tü­-

nün de­ an­t i­bi­yo­tik­ di­ren­ci­n in­ ar­t ýk­ kü­r e­s el bir­ teh­d it­ o­l uþ­t ur­d u­ð u ge­r ek­ç e­s iy­l e,­ bu­ yýl­ ‘’7­ Ni­s an Dün­ya­Sað­lýk­Gü­nü’’nde,­ ‘’An­ti­bi­yo­tik­Di­ren­ci­ni’’ a­na­te­ma­o­la­rak­be­lir­le­di­ði­ni­söy­le­di. Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý’nýn­a­kýl­cý­i­lâç­kul­la­ný­mý­ ko­nu­sun­da­ ge­liþ­tir­di­ði­ stra­te­ji­ler­ i­le bu­so­ru­nun­kon­trol­al­tý­na­a­lýn­ma­ya­ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­den­ Ýl­han,­ ‘’Top­lum­da An­ti­bi­yo­tik­Kul­la­ný­mý­Sýk­lý­ðý­ve­He­kim­le­r in­ An­t i­b i­y o­t ik­ Re­çe­te­si­ Yaz­ma­ Du­rum­la­rý­Ý­le­Ý­liþ­ki­li­Et­men­le­rin­Be­lir­len­me­si A­raþ­týr­ma­sý’’­ i­le­ ko­nu­nun­ Tür­ki­ye­ dü­ze­yin­de­ ge­rek­ top­lum­ ge­rek­ he­kim­ler­ yö­nün­den­de­ðer­len­di­ril­di­ði­ni­ve­mev­cut­du­ru­mun­or­ta­ya­kon­du­ðu­nu­ak­tar­dý.

13

Baþ aðrýlarý, ‘baþ aðrýtýyor’

Antibiyotik mi, ecza dolabýna at, gerekli olur! TÜRKÝYE’NÝN an­ti­bi­yo­tik­kul­la­ným­sýk­lý­ðý­ ra­por­ al­tý­na­ a­lýn­dý.­ Bir­kaç­ yýl­da­ bir tek­rar­la­na­cak­ a­raþ­týr­ma­ i­le­ ge­rek­siz­ an­ti­bi­yo­tik­ kul­la­ný­mýn­da­ a­zal­ma­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­be­lir­le­ne­cek. Çar­pý­cý­ so­nuç­la­rýn­ a­lýn­dý­ðý­ a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­ka­tý­lým­cý­la­rýn­dör­te­bi­ri­ev­le­rin­de­ ‘’i­le­ri­de­ ge­rek­li­ o­lur’’­ di­ye­ an­ti­bi­yo­tik bu­lun­du­ru­yor­ ve­ yüz­de­ 17’si­ dok­tor­dan an­ti­bi­yo­tik­yaz­ma­sý­ný­ta­lep­e­di­yor.­Ka­tý­lým­c ý­l a­r ýn­ yüz­d e­ 26’sý­ dok­t or­ tav­s i­y e­s i ol­ma­dan­an­ti­bi­yo­tik­kul­la­ný­yor. Dok­tor­ tav­si­ye­si­ ol­ma­dan­ an­ti­bi­yo­tik kul­la­nan­la­rýn­yüz­de­14’ü­dok­to­ra­git­me­ye­ vak­ti­ ol­ma­dý­ðý­ný,­ yüz­de­ 9’u­ mu­a­ye­ne ve­tet­kik­üc­re­ti­ver­mek­is­te­me­di­ði­ni­be­lir­tir­ken;­ yüz­de­ 55’i­ da­ha­ ön­ce­ki­ ben­zer du­rum­da­ dok­to­run­ ver­miþ­ ol­du­ðu­ an­ti­bi­yo­ti­ði­tü­ke­ti­yor. He­kim­ler­i­se­yüz­de­78­o­ra­nýn­da­mu­a­ye­ne­ et­ti­ði­niz­ her­ has­ta­ya­ re­çe­te­ ‘’yaz­ma­dý­ðý­ný’’,­yüz­de­98­o­ra­nýn­da­da­mu­a­ye­ne­et­ti­ði­her­has­ta­ya­an­ti­bi­yo­tik­‘’yaz­ma­dý­ðý­ný’’­be­lir­ti­yor. Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý­ Re­fik­ Say­dam­ Hýf­zýs­-

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

EVDE ‘ÝLERÝDE GEREKLÝ OLUR’ DÝYE ANTÝBÝYOTÝK DEPOLANMASI ARAÞTIRMAYA katýlanlarýn yüzde 48’i son bir yýlda kendi kendine ilâç kullandýðýný, yüzde 38’i ise son bir ayda kendi kendine ilâç kullandýðýný ifade ediyor. Son bir yýl içinde herhangi bir ilâç kullandýðýný belirtenlerin yüzde 84’ü aðrý kesici kullandýðý bilgisini veriyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 25’i evlerinde ‘’ileride gerekli olur’’ diye antibiyotik bulundurduðunu, yüzde 17’si doktordan antibiyotik yazmasýný talep ettiðini, yüzde 6’sý çevredekilere antibiyotik tavsiyesinde bulunduðunu, yüzde 26’sý kendi kendine doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullandýðýný, yüzde 57’si son bir yýl içinde antibiyotik kullandýðýný, yüzde 24’ü ise son bir ay içerisinde antibiyotik kullandýðýný belirtiyor. Doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullananlarýn yüzde 14’ü ‘’doktora gitmeye vakti olmadýðýný’’ söylüyor. Ýncelenenlerin yüzde 51’i soðuk algýnlýðý, yüzde 36’sý boðaz aðrýsý, yüzde 18’i öksürük, yüzde 14’ü idrar yolu þikâyetleri, yüzde 11’i grip, yüzde 9’u ateþ, yüzde 7’si baþ aðrýsý, yüzde 4’ü nezle sebebi ile kendi kendine antibiyotik kullandýðýný belirtiyor.

DOKTORDAN ANTÝBÝYOTÝK YAZILMASI TALEBÝ ÝNCELENENLERÝN evde bulundurduklarý antibiyotikleri temin etme yollarý ile ilgili olarak da katýlýmcýlarýn yüzde 58’i doktora gittiði zaman antibiyotik yazmasýný istediðini, yüzde 21’i daha önceki tedaviden kalan ilâçlar, yüzde 6’sý eczacýya danýþarak aldýklarý ilâçlar olduðunu ifade ediyor.

Demir eksikliði beyin geliþimini etkiliyor ÇOCUK Sað­lý­ðý­ve­Has­ta­lýk­la­rý­Uz­ma­ný­Prof.­Dr.­Hi­lal Mo­can,­be­bek­le­rin­sað­lýk­lý fi­zik­sel­ve­zi­hin­sel­ge­li­þim­le­ri­i­çin,­ilk­bir­yýl­doð­ru­ve de­mir­den­zen­gin­bes­len­me­si­nin­ö­ne­mi­ne­dik­kat çe­ki­yor.­Dr.­Mo­can,­"Tür­ki­ye’de­5­yaþ­al­tý­her­2­ço­cuk­tan­bi­rin­de­de­mir­ek­sik­li­ði­gö­rü­lür.­En­sýk­gö­rü­len­yaþ­gru­bu­­i­se­6­i­le­36­ay a­ra­sý­ço­cuk­lar­dýr.­De­mir ek­sik­li­ði­süt­ço­cu­ðun­da men­tal­ve­mo­tor­ge­li­þi­mi ya­vaþ­la­ta­rak­ço­cuk­la­rýn­en­tel­ek­tü­el­ge­li­þi­mi­nin­bo­zul­ma­sý­na­ne­den­ol­mak­ta­dýr. Ýlk­6­ay­be­be­ðe­ve­ri­le­bi­le­cek­en­de­ðer­li­be­si­nin­sa­de­ce­an­ne­sü­tü­dür.­Pi­rinç u­nu­gi­bi­i­nek­sü­tü­i­le­ha­zýr­la­nan­ya­da­ki­lo­a­lý­mý­dý­þýn­da­be­be­ðe­fay­da­sý­yok­tur.” Ýstanbul / Yeni Asya

Prof. Dr. Hüsnü Güzel

Þiþmanlýðýn sonu gözde ‘sarý nokta’ ÇAÐIN has­ta­lý­ðý­o­be­zi­te,­göz­has­ta­lýk­la­rý­na dâ­ve­ti­ye­çý­ka­rý­yor.­A­þý­rý­þiþ­man­lýk,­yüz­de 95­o­ra­nýn­da­gör­me­kay­bý­na­sebep­o­lan­ve i­le­ri­yaþ­has­ta­lý­ðý­o­la­rak­bi­li­nen­‘sa­rý­nok­ta’ya­sebep­o­lu­yor.­Bütün­dün­ya­da­gi­de­rek ar­tan­o­be­zi­te­so­ru­nu,­göz­has­ta­lýk­la­rý­na­da dâ­ve­ti­ye­çý­ka­rý­yor.­Uz­man­lar,­in­san­la­rý­kör et­me­den­ka­ran­lý­ða­sü­rük­le­yen­ve­da­ha­çok i­le­ri­yaþ­has­ta­lý­ðý­o­la­rak­bi­li­nen­‘sa­rý­nok­ta’nýn­ne­den­le­rin­den­bi­ri­o­la­rak­o­be­zi­te­yi gös­te­ri­yor.­Dün­ya­göz­Has­ta­ne­ler­Gru­bu’ndan­Prof.­Dr.­Hüs­nü­Gü­zel,­gör­me­mi­zin­yüz­de­90’ý­nýn­mey­da­na­gel­di­ði­sa­rý nok­ta­ta­ba­ka­sý­nýn­iþ­le­vi­nin­bo­zul­ma­sý­i­le o­lu­þan­ve­halk­a­ra­sýn­da­50­yaþ­son­ra­sý­has­ta­lý­ðý­o­la­rak­bi­li­nen­Sa­rý­Nok­ta’nýn­(ma­ku­la­de­je­na­ras­yo­nu) gö­rül­me­o­ra­ný­nýn­son yýl­lar­da­art­tý­ðý­ný,­bu­nun­sebep­le­rin­den­bi­ri­nin­de­o­be­zi­te­so­ru­nu­nun­art­ma­sý­ol­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý.­Prof.­Dr.­Gü­zel,­sa­rý­nok­ta has­ta­lý­ðý­nýn­te­da­vi­e­dil­me­di­ði­tak­dir­de gör­me­o­ra­ný­nýn­yüz­de­95­o­ra­nýn­da­a­zal­dý­ðý­ný,­has­ta­nýn­ki­tap-ga­ze­te­o­ku­ya­maz,­te­le­viz­yon­sey­re­de­mez­ve­a­ra­ba­kul­la­na­maz hat­ta­tek­ba­þý­na­dý­þa­rý­çý­ka­maz­ha­le­ge­le­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­­Ýstanbul / Yeni Asya


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

"El Clasico" bugün

Provokasyon olabilir uyarýsý

Real Madrid mi, Barcelona mý? ÝSPANYA 1. Futbol Ligi'nde bugün Bernabeu Stadýnda saat 23.00'de oynanacak ve "El Cla si co" (Kla sik) olarak adlan dý rý lan Re al MadridBarcelona maçý öncesinde Ýtalyan ba sý ný na a çýk la ma ya pan Re al Mad rid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, ''Real Madrid'in 23 yýl hiçbir kupa kazanma dan geçireceðini düþünemem'' dedi. Ýtalyan Corriere dello Sport'a konuþan Ronaldo, Real Madrid'in dünyanýn en büyük kulüplerinden biri olduðunu savunarak, ''Geçen sezon hiçbir þey kazanmadýk, ama bu yýl ve gelecek yýl birkaç hedefi tutturmamýz gerek. Mükemmel futbolculara ve mükemmel bir teknik direktöre sahibiz'' þeklinde konuþtu. Barcelona ile 18 gün içinde 4 kez karþýlaþacak olmalarýyla ilgili ''Kaygýlý deðil, heyecanlýyým'' diyen Ronaldo, ''Herþeyi kazanma ya da kaybetme zamaný'' diye ekledi.

Sofuoðlu eski model motosikletle yarýþacak nMOTO2 yarýþmalarýnda 2011 model motosikletle istediði performansý elde edemeyen milli motosikletçi Kenan Sofuoðlu, sezonun kalan yarýþmalarýný 2010 model motosikletiyle sürdürme kararý aldý. Moto GP'nin bir alt dalý olan Moto2'de sezonun iki yarýþýný da geride býrakan, ancak istediði sonuçlarý alamayan Kenan Sofuoðlu, þu an yarýþmalarda kullandýðý 2011 model motosikletin þasenin çok sert olduðunu ve bunun kendisini olumsuz etkilediðini söyledi. Daha önceki yarýþmalarda yumuþak þaseye sahip motosikletlerle yarýþtýðýný dile getiren Sofuoðlu, ''2011 model motosiklette bazý hatalar tespit ettik. Ýstediðimiz sonuçlarý alamadýk'' dedi.

TRABZONSPOR TARAFTARLARI DERNEÐÝ BAÞKANI BEKÝR KODALAK, PAZAR GÜNKÜ TRABZONSPO-BURSASPOR MAÇINDA TARAFTARLARIN TAHRÝKLERE KAPILMADAN KARÞILAÞMAYI ÝZLEMELERÝNÝ ÝSTEDÝ.

Gözler F.Bahçe'de LÝGDE BUGÜN SAHASINDA GAZÝANTEPSPOR'U AÐIRLAYACAK SARI-LACÝVERTLÝLER, GÜÇLÜ RAKÝBÝNÝ YENEREK HAFTAYI 3 PUANLA KAPATMAYI HEDEFLÝYOR. SÜPER Lig'de 66 puanla lider olan Trabzonspor'un ardýndan 64 puanla 2. sýrada bulunan Fenerbahçe, bugün ligin güçlü ekiplerinden Gaziantepspor ile yapacaðý maçta, zirve yarýþýnda puan yitirmek istemiyor. Ligde sahasýnda yaptýðý son maçta Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarý-lacivertliler, taraftarýnýn önünde Gazianteapspor'u yenip, 3 puan almayý hedefliyor. Fenerbahçe'de Galatasaray maçýnda sakatlanan ve Bursaspor ile Eskiþehirspor maçlarýnda forma giyemeyen Selçuk Þahin, hafta içi takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Selçuk'un yarýn takýmda yer almasý bekleniyor. Selçuk gibi hafta içinde takýmla çalýþmalara baþlayan Issiar Di-

a'nýn da kadroda yer alabileceði belirtiliyor.Fenerbahçe'de Gaziantepspor maçý öncesi 3 futbolcu sarý kart cezasý sýnýrýnda bulunuyor. Sarý-lacivertlilerde 3'er sarý kartlarý bulunan Mamadou Niang, Caner Erkin ve Cristian Baroni, bugünkü maçta da sarý kart görürlerse kart cezalýsý olacak ve 30. haftada takýmlarýnýn deplasmanda Bucaspor ile yapacaðý maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin beklenen ilk 11'i þöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Lugano, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Stoch, Alex, Niang.Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Voleybolda Dörtlü Final mücadelesi baþlýyor n VOLEYBOLDA, Teledünya Bayanlar Türkiye Kupasý Dörtlü Final mücadelesi bugün Ýzmir'de oynanacak 2 karþýlaþmayla baþlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karþýlaþmalarda Eczacýbaþý VitrA, Ýller Bankasý, Nilüfer Belediye ve Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom mücadele edecek. Ýlk karþýlaþma bugün saat 12.00'de Ýller Bankasý ile Nilüfer Belediye, ikinci müsabaka ise saat 17.00'de Eczacýbaþý VitrA ile Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom arasýnda oynanacak. Bu maç la rýn ga lip le ri pa zar gü nü sa at 20.00'de finalde karþýlaþacak ve kupa sahibini bulacak. Kaybedenler ise saat 17.30'da üçüncülük mücadelesi yapacak. NTV Spor kanalýndan naklen yayýnlanacak maçlarýn günlük biletleri öðrenci 5, tam 10 liradan satýlmaya devam ediliyor.

EKRANDA BUGÜN 17.00 Eczacýbaþý-Vakýfbank Sigorta (NTV Spor) 19.15 Man. City-Manchester United (NTV Spor) 21:45 Milan - Sampdoria, Parma - Inter (TV8) 23.00 Real Madrid-Barcelona (NTV Spor)

SÜPER LÝG'DE BUGÜN 14.00 Ankaragücü - Bucaspor: Cüneyt Çakýr 16.00 Karabükspor - Ýstanbul B.B: Hüseyin Sabancý 19.00 Fenerbahçe - Gaziantepspor: Hüseyin Göçek

BEKO BASKETBOL LÝGÝNDE BUGÜN 13.00 Pýnar Karþýyaka-Beþiktaþ C.Turka (Karþýyaka) 15.00 G.Saray C.Crown-OYAK Renault (Abdi Ýpekçi) 15.00 Mersin B.B-Aliaða Petkim (Edip Buran) 16.00 MPTrabzonspor-Antalya B.B (19 Mayýs) 17.00 Efes Pilsen-Bornova Belediyesi (Sinan Erdem) 17.00 Türk Telekom-Banvit (Ankara Atatürk) 17.30 Erdemir-Olin Edirne (Erdemir)

Y

SPOR

Akgün Otel'deki toplantýya Karate Federasyonu Baþkaný Esat Delihasan, Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, antrenör ve sporcular katýldý.

Karatede zorlu sýnav 24. ULUSLARARASI BOÐAZÝÇÝ KARATE TURNUVASI BUGÜN BAÞLIYOR. ceðini kaydeden Delihasan, ''Turnuvaya Ýtalya, AVRUPA Þampiyonasý'na hazýrlanan Karate Fransa, Azerbaycan gibi karatede söz sahibi ülMilli Takýmý son provayý bugün baþlayacak keler de katýlacak. Japonya da katýlacaktý, hatta 24. Uluslararasý Boðaziçi Karate Turnuvabirlikte bir hazýrlýk kampý planlamýþtýk. Ancak sý'nda yapacak. Ýstanbul Büyükçekmece Gayaþadýklarý deprem ve tsunami nedeniyle gelezanfer Bilge Spor Salonu'nda 14 ülkeden 230 mediler. Türkiye Karate Federasyonu olarak sporcunun katýlýmýyla düzenlenecek turnuva ROL DOYURAN onlarýn yanlarýndayýz'' diye konuþtu. Delihaöncesinde, Akgün Otel'de basýn toplantýsý Eerol@ye niasya.com.tr san, 22-23 ve 24 Nisan'da Baðcýlar Olimpik gerçekleþtirildi. Gençlik ve Spor Ýstanbul Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, çeyrek asra yaklaþan geçmi- Spor Salonu'nda 23 Nisan Dünya Çocuklarý Karate þiyle Uluslararasý Boðaziçi Karate Turnuvasý'nýn Ýstan- Turnuvasý, 21-22 Nisan'da Konya'da 1. Uluslararasý bul'da düzenlenen en önemli organizasyonlardan birisi Çocuk Spor Oyunlarý çerçevesinde 6 ülkeden minikolduðunu belirtti. Karate Federasyonu Baþkaný Esat lerin katýlýmýyla karate müsabakalarý düzenleyecekleDelihasan ise turnuvanýn, 8-10 Mayýs'ta Ýsviçre'nin Zü- rini bildirdi. Delihasan ayrýca, 24 Nisan'da Çanakkale rih kentinde düzenlenecek Avrupa Þampiyonasý önce- Sa va þý a ný sý na Ça nak ka le A na far ta lar Spor Sa lo sinde son hazýrlýk niteliðinde olduðunu belirtti. Türki- nu'nda Yeni Zelanda Milli Takýmý ile dostluk karþýye'nin turnuvada 30'u bayan, 65 sporcuyla temsil edile- laþmasý yapacaklarýný bildirdi.

TRABZONSPOR Taraftarlarý Derneði Baþkaný Bekir Kodalak, haf ta so nu oy na na cak Trabzonspor-Bursaspor ma çýnda taraftarlarýn tahriklere kapýlmadan takýmlarýný des teklemelerini istedi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir grup taraftar ile basýn toplantýsý düzenleyen Kodalak, bordo-mavili takýmýn þampiyonluk yolunda pazar günü çok önemli Bursaspor sýnavýna çýkacaðýný belirterek, ''Futbolcu kardeþlerimizin görevi formasýný terinin son damlasýna kadar ýslatmak, biz taraftarlarýn görevi de takýmýmýzý 90 dakika boyunca desteklemektir. Taraftarlarýmýzdan bu maçta susmadan futbolcu kardeþlerimizi desteklemelerini istiyoruz'' dedi. Pazar günkü maçta provokasyonlarýn meydana

gelebileceði duyumunu aldýk larýný vurgulayan Kodalak, þöyle devam etti: ''Bursaspor maçýna Trabzon dýþýndan çok sayýda taraftar gelecek. Bu taraftarlar arasýna karýþabilecek baþka takým taraftarlarý olabilir. Bu kiþiler Bursaspor taraf tarlarýný tahrik edici hareketlerde bulunabilir. Bu tür davranýþlara asla müsaade etmeyelim. Herkes yanýndakinden sorumlu olmalýdýr. Rakibimizi hýrslandýracak hareket ve davranýþlardan kaçýnalým. Bursaspor'un kaybedeceði çok fazla bir þey yok. Bizim için durum farklý. 6 hafta sonra 27 yýllýk özlem bitebilir. Onun için taraftarlarýmýz hem çok dikkatli olmalý hem de 90 dakika boyunca takýmý desteklemelidirler. Ýçimizdeki Fenerbahçelile re fýrsat vermeyelim.''

Mehmet Helvacý adaylýðýný açýkladý GA LA TA SA RAY Ku lü bü'nün eski ikinci baþkaný Meh met Hel va cý, 14 Ma yýs'ta yapýlacak olaðanüstü seçim genel kurulunda kulüp baþkanlýðýna aday olduðu nu a çýk la dý. Meh met Helvacý, yaptýðý yazýlý açýk lamayla adaylýðýný resmen duyurdu. Uzun bir süredir Galatasaray'ýn içine girdiði sýkýntýlý süreçten bir an önce çýkmasý için tek çözüm yolunun olaðanüstü bir se çim ya pýl ma sý ol du ðu nu vurgulayan Helvacý, adaylýðý ný vur gu la ya rak, þun la rý kaydetti: ''Mevcut yönetimi bu kararý vermeye davet ettim. Nitekim bu ihtiyaç ve çözüm, 27 Mart tarihli toplantýda Galatasaray'ýn gerçek karar merci genel kurulumuz tarafýndan da teyit edilmiþ ve mali genel kurul son ra sýn da ya þa nan sü reç sonucunda yönetim kurulu 13 Nisan 2011 tarihinde seçim tak vi mi ni a çýk la ya rak seçim sürecini resmen baþlat mýþ týr. Se çim sü re ci nin baþlamasý ile birlikte, uzun süredir karþý karþýya kaldýðým ancak gerek hukuk adamý kimliðim, gerekse Galatasaray etiðine ve tüzüðüne olan baðlýlýðým dolayýsýyla cevap veremediðim 'Aday

Mehmet Helvacý G.Saray baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý.

mýsýnýz?' sorusunu cevaplama imkanýna kavuþmuþ bulunmaktayým. Son 7 yýldýr yönetim kurulunun içinde görev almýþ, son 3 yýldýr 2. baþkanlýk yapmýþ, kulübümü zün so run la rý ný ve çö züm yollarýný çok iyi bilen biri olarak camiamýzýn des teði ve Divan Kurulu'na ye ter li sa yý da tes lim e dil miþ olan dilekçeler sonucu baþkanlýða önerilmiþ biri olarak Galatasaray Spor Kulübü baþkanlýðýna aday olduðumu kamuoyuna ilan etmekten memnuniyet ve onur duyuyorum.'' Mehmet Helvacý, konuyla ilgili geniþ a çýk la ma yý 19 Ni san Sa lý günü saat 14.00'de Ýstanbul Hilton Oteli'nde düzenleye ceði basýn toplantýsýyla yapacaðýný bildirdi.

Bursaspor sanal korsanlarla mücadele baþlattý BURSASPOR Kulübü, kulüp, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular adýna açýlan izinsiz internet siteleriyle ilgili hukuki iþlem baþlattý.Kulüpten yapýlan açýklamada, teknolojinin geliþmesiyle birlikte, kulübün izni, bilgisi ve muvafakati olmaksýzýn bazý sosyal paylaþým sitelerinde sayfalar açýldýðý, editö rünün müdahil olabileceði, ancak olmadýðý küfürlü, tasvip edilmeyen yayýnlarýn yer aldýðý bildirildi. Sayfalara karþý hukuk yolunun yanýnda þikayet ve idari yollarla mücadelenin devam ettiði belirtilen açýklamada, bu mücadelenin kulübün yayýn kuruluþu ve profesyonel ekiplerin katkýsýyla bundan sonra çok daha düzenli ve hýzlý olacaðý belirtildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER Bir mesajla 34 bin lira dolandýrdýlar

Manavgat Müftüsü Halil Taþ, hastane ziyaretinde 14 Nisan'da doðan bebeðe Kutlu Doðum altýný taktý.. FOTOÐRAF: CÝHAN

KUTLU DOÐUM GÜNÜ DOÐAN BEBEÐE ALTIN ANTALYA Manavgat Müftülüðü, Kutlu Doðum Haftasý’nda dünyaya gelen ilk bebeðe altýn taktý. Kutlu Doðum Haftasý faaliyetleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydaný’nda bin 440 adet gül daðýtan Ýlçe Müftüsü Halil Taþ, Manavgat Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Mehmet Kuru ve hastane personeli ni de ziyaret ederek gül takdim etti. Müftü Halil Taþ, vaize eþi Fedan Taþ ile yaptýðý hastane ziyare-

tinde 14 Nisan’da dünyaya gelen bebeðe Kutlu Doðum altýný takarak hayýr ömür sürmesi dileðinde bulundu. Müftü Taþ, Yasemin-Mesut Atilay çiftinin saat önceki gün 15.00’de dünyaya gelen kýz çocuðunun sað kulaðýna ezan, sol kulaðýna ise kamet okudu. Taþ, Yasemin-Mesut Atilay çiftinin isteðiyle kýz çocuklarýna Ayþe ismini vererek hayýrlý bir ömür sürmesi için duâ etti. Manavgat / cihan

n ANTALYA’NIN Aksu ilçesinde cep telefonuna gelen ‘10 bin lira ödül kazandýnýz’ yazýlý mesaja cevap veren vatandaþ 34 bin 20 lira dolandýrýldý. Antalya’nýn Aksu ilçesinde çiftçilik yapan Ali Ýhsan Çoban’ýn (32) cep telefonuna ‘Kola firmasýndan hediye 10 bin lira kazandýnýz. Bizi arayýn’ yazýlý kýsa mesaj geldi. Çoban, mesajdaki ödülü alabilme si için verilen telefon numarasýný aradý. Aradýðý numarada kendisini firma yetkili olarak tanýtan kiþi Çoban’dan, telefonunu kapatmadan verdiði numaralara kontör yüklemesini istedi. Numaralara kontör yükletmek için PTT þubesi ne giden Çoban, verilen numaralara toplam 34 bin 20 liralýk konuþma süresi yükledi. Parayý ödemeyen Çoban, gözaltýna alýnarak emniyete götürüldü. Parayý yakýnlarý aracýlýðýyla ödeyen Çoban, savcýlýk talimatýyla serbest kaldý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. Antalya / cihan

Dünyanýn en yaþlý erkeði öldü

16 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Dijital geliþmede sýnýfta kaldýk DÜNYA EKONOMÝK FORUMU'NUN AÇIKLADIÐI 'DÝJÝTAL GELÝÞMÝÞLÝK' RAPORUNA GÖRE TÜRKÝYE, DÝJÝTAL KAPASÝTE VE EKONOMÝ AÇISINDAN GELÝÞSE DE 5 YILDA 19 SIRA BÝRDEN GERÝLEDÝ. DÜNYA Ekonomik Forumu, (WEF) ‘dijital geliþmiþlik’ raporunu açýkladý. Rapora göre Türkiye, dijital kapasite ve ekonomi açýsýndan geliþse de diðer ülkelerdeki geliþmenin gerisinde kaldý. 2006’da 52. sýrada olan Türkiye 2010’da 71. sýraya geriledi. Ntvmsnbc.com’un haberine göre rapor, bu alanda bütün ülkeleri inceleyen ve en detaylý bilgileri içeren dosya olarak kabul ediliyor. WEF’in 20102011 raporunda biliþim teknolojilerini (BT) en iyi kullanma konusunda Ýskandinav ve Asya ülkelerinin baþý çektiði görünüyor. Rapora göre dijital ekonomiler arasýnda en rekabetçi olan iki ülke sýrasýyla Ýsveç ve Singapur; bu iki ülkeyi ise Finlandiya, Ýsviçre ve ABD takip etmekte. Raporda dijital olarak rekabetçi bir ekonomiye sahip olmanýn ve bili-

n ABD’NÝN Montana e yaletinde bir hastanede tedavi gören dünyanýn en yaþ lý er ke ði Wal ter Breuning, 114 yaþýnda öldü. Montana eyaletinde ki bir hastanede tabiî sebeplerden öldüðü belirtilen Breuning'in, açýklanmayan bir hastalýk yüzün den ay ba þýn dan be ri hastanede olduðu bildirildi. Breuning’in dünya nýn en yaþlý insaný ve kadýný Besse Cooper’dan 26 gün küçük olduðu kaydedildi. Montana / aa

þim teknolojilerini efektif kullanmanýn, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda çok daha sürdürülebilir bir dünyanýn en önemli yapý taþlarýndan biri olduðunun altý çiziliyor. WEF’in özellikle üzerinde durduðu bir baþka konu da BT’nin, gelecek 10 yýl içerisinde uluslar arasý toplumun modernizasyonu ve yenilik anlamýnda geliþmesindeki yadsýnamaz gücü. Raporun üzücü tarafýysa, Türkiye’nin dijital kapasite açýsýndan 3,8 endeks puaný ile kendine 71’inci sýrada yer bulabilmiþ olmasý. Bundan daha da üzücü olan, biliþim teknolojilerini geliþtirme konusundaki hýzýn düþüklüðü. Zira rapora göre Türkiye 52’nci sýrada yer bulduðu 2006’dan bu yana sürekli bir gerileme gösterip, 2010’da 71. sýrada yer aldý.

Böbreðinden 285 tane taþ çýktý

Prens bile olsa rezervasyon þart n ÝNGÝLTERE tahtýnýn ikinci varisi olan Prens William belki ileride Ýngiltere Kralý olacak ama bu istediði yerde yemek yemesine imkân saðlamýyor. William ve bir grup arkadaþýnýn Pazar gecesi Galler bölgesinde bir lokantada yemek yemek istedikleri ancak 20 kiþilik yer ayýrtmadýklarý için geri çevrildikleri öðrenildi. William’ýn birliðinden Iain “Spike” William’ýn, “Planýmýz orada yemek yemekti, ancak bize istediðimiz sayýda yerleri olmadýðýný söylediler” dedi. Bölgenin iþ adamlarýndan Jonathan Campbell, Prens’in alýnmamasýný ise normal karþýlýyor ve kendisinin de rezervasyonsuz alýnmadýðýný ifade edip, bunun gayet adil olduðunu belirtti.

15

61 yaþýndaki Mehmet Karaman’ýn böbreðinden, 285 tane taþ çýkarýldý.

YAKLAÞIK 20 yýldýr böbrek aðrýsý çeken hastanýn böbreðinden, 285 tane taþ çýkarýldý. Çanakkale Devlet Hastanesi’nde yapýlan ve 2,5 saat süren kapalý yöntem ameliyatta doktorlar, taþlarý 1 santimetrelik delikten çýkarmayý baþardý. Ameliyattan hemen sonra aðrýlarýndan kurtulmuþ þekilde ayaða kalkan 61 yaþýndaki Mehmet Karaman’ýn böbreðinden çýkan taþlar, doktorlarý da hayrete düþürüdü. Opr. Dr. Ýlker Çomez, 17 yýllýk meslek hayatýnda ilk defa böyle bir duruma þahit olduðunu belirterek, “Hastamýzýn sol tarafýndan, kapalý yöntemle 285 adet taþ çýkardýk. Sadece bir gün geçmesine raðmen evine gidecek durumda olan hastamýzýn böbrekleri, normal bir kiþininkine göre farklý olduðu için çok sayýda taþ barýndýrýyor. Bu sonuç, bilimsel açýdan özellik taþýyor. Hastamýzýn sað tarafýnda da en az bu kadar taþ olduðunu tahmin ediyoruz. Bu da iki böbreðinden toplam 600 taþ çýkmasý demektir ve bir rekordur“ dedi. Çanakkale / cihan

Yetimlerin hayali gerçek oluyor n DÝYARBAKIR’DA ilköðretim okullarýnda eðitim gören 852 yetim ve öksüz çocuðun hayali, Yeniþehir Kaymakamlýðý’nýn yürüttüðü ‘’Bir Dilek, Bir Hayal, Bir Gerçek’’ projesiyle gerçeðe dönüþüyor. Çocuklardan 251’i bilgisayar, 128’i bisiklet, 3’ü eþofman, 29’u ayakkabý, 2’si çanta, 24’ü oyuncak, 24’ü forma isterken, lösemi hastasý bir çocuk ise araba þeklindeki yatak hayalinin gerçeklemesini diledi. Okulda öðretmeni tarafýndan ‘’övülmeyi’’, paraþütten at lamayý, cep telefonu, maymun yav ru su, o yun cak tren, ranza, okul servisi, evine televizyon isteyen miniklerin yaný sýra, iki çocuk Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðünü görme hayali nin gerçekleþmesini istedi. 31 çocuk eðitimini sürdür mek için burs talebinde bu lundu. Diyarbakýr / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 Nisan 2011  

Yeni Asya'nın 16 Nisan 2011 baskısı