Page 1

uKURAKLIK ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI

uTARÝHÎKÝMLÝÐÝNE KAVUÞACAK

ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ

SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK

nHaberi sayfa 6’da

BEKLEYÝNÝZ...

22 NÝSAN’I

SiyahMaviKýrmýzýSarý

nHaberi sayfa 16’da

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

15 NÝSAN 2011 CUMA / 75 Kr

SAYI: 14.776

www.yeniasya.com.tr

AB’YE REST KÝME YARAR?

Eþit oylardan farklý sonuçlar u12 Haziran seçiminde milletvekillerinin almalarý gereken oy oranlarý illere göre yüzde 400’e varan oranlarda farklýlýklar gösteriyor. Seçilmek için Ýstanbul’da 103 bin oy gerekirken, bazý illerde 20-30 bin oy almak yeterli oluyor. Haberi sayfa 4’te

TÜRKÝYE GELÝR EÞÝTSÝZLÝÐÝNDE ÝLK 3ARASINDA

Ýstihdamda sonuncuyuz

ERDOÐAN’IN STRASBOURG MESAJLARININ, ÝÇERÝDE STATÜKOYA, AVRUPA’DA DA TÜRKÝYE KARÞITLARINA KOZ VERECEÐÝ BELÝRTÝLÝYOR.

uOECD'nin ‘’Bir Bakýþta Toplum’’ raporuna göre, 2009 yýlý istihdam oranýnýn ortalama yüzde 66,1 olduðu OECD’de Türkiye yüzde 44,3 ile en düþük orana sahip. Ayrýca Þili ve Meksika ile birlikte, gelir eþitsizliðin en yüksek olduðu ülkeler arasýndayýz. n11’de

AB'DEN VAZ MI GEÇÝLÝYOR? u Baþbakan Erdoðan'ýn Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde verdiði ve bazý basýn organlarýnca “ikinci one minute” þeklinde yansýtýlan mesajlar, “Hükümet AB'ye tamamen sýrtýný mý çeviriyor?” yorumlarýna yol açarken, bu tavrýn Avrupa'daki Türkiye karþýtlarýnýn eline yeni kozlar vermesinden endiþe ediliyor.

u Türkiye'nin AB hedefinden uzaklaþmasýnýn, tetikte bekleyen içerideki statükoyu da güçlendireceðine dikkat çekilirken, silâhlý kuvvetlerin sivil iradeye tâbi olduðunu savunan Erdoðan'ýn TSK adýna yapýlan Balyoz açýklamasý için “Yanlýþ. Temennîm böyle yorumlarýn kendi sitesinde yapýlmamasý” sözü çeliþki olarak deðerlendiriliyor.

LÝBYA'DA MUHALÝFLER ENDÝÞELÝ

FOTOÐRAF: AA

SÝVÝL ÝRADE HAKÝMSE BU NE?

Lodos, barakayý yola savurdu Bursa’nýn merkez Yýldýrým ilçesinde saatteki hýzý 54 kilometreye ulaþan lodos yaklaþýk 1 ton aðýrlýðýndaki barakayý yerinden sökerek yolun ortasýna uçurdu. Öte yandan Ýstanbul Deniz Otobüsleri A.Þ., Bandýrma baðlantýlý bir dýþ hat seferini hava muhalefeti sebebiyle iptal etti. Haberi sayfa 6’da

DOÇ. DR. OKÇU: VÝZE UYGULAMASI HUKUK DIÞI

Katliam uyarýsý

Vizesiz Avrupa, hakkýmýz uIsparta Süleyman Demirel Üniversitesi AB Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Okçu, bazý AB ülkelerinin Türk vatandaþlarýndan vize istemesinin hukuk dýþý olduðunu söyleyerek, “Vizesiz AB kazanýlmýþ bir haktýr. Gerekirse bu konuda tazminat dâvâlarý açýlabilir. AB, Türkiye’yi tekrar ‘vize almasý gerekmeyen ülkeler’ listesine dahil etmelidir” dedi. Haberi sayfa 5’te

uLibyalý muhaliflerin sözcüsü, Muammer Kaddafi’ye baðlý güçlerin Misrata kentinde katliam yapabileceði uyarýsýnda bulundu. Sözçü, Kaddafi yanlýlarýnýn þehirdeki en iþlek caddeyi topçu ateþine tuttuðunu söyledi. Haberi 7’de

ÝNGÝLTERE TEDBÝR ALIYOR

1 MAYIS ÝÞÇÝ BAYRAMINDA

Porno sitelere yasak

1 milyon iþçi Taksim’e

uÝngiliz basýnýnda yer alan habere göre, Ýngiliz hükümeti kýsa bir süre içerisinde BT, Virgin Media ve TalkTalk gibi ülkenin ön de ge len in ter net ser vis saðlayýcýlarýyla görüþmeler yaparak üzerlerinde büyük bir baský oluþturmak suretiyle tüm porno sitelerine giriþlerin engellenmesini planlýyor. Haberi sayfa 16’da

u­ DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 1 Mayýs Ýþçi Bayramýnda bir milyon emekçinin Taksim’de olmasýný hedeflediklerini söyledi. Görgün, 1 Mayýs Ýþçi Bayramýný Taksim Meydanýnda ortak kutlayacak olan Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB, siyasî partiler, demokratik kitle örgütleri ve platformlar adýna Taksim Gezi Parkýnda yaptýðý açýklamada, 1 Mayýs kutlamalarýnýn hazýrlýklarýný sürdürdüklerini ifade etti. Haberi sayfa 4’te

ESKADER’den Özdabak’a ödül uÝb ra him Öz da bak, ESKADER tarafýndan 2010 yýlýnýn en iyi karikatüristi seçildi. Özdabak ödülünü yarýn alacak. n10’da ISSN 13017748

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

15 NÝSAN 2011 CUMA

LÂHÝKA

Bütün kuvvetimle siyaseti dine âlet ve tâbi yapmaya çalýþtým la­it­ham­e­der.­Yir­mi­se­kiz­se­ne­de­em­sal­siz­i­ha­net­ler,­iþ­ken­ce­ler,­a­zap­lar­ve­ril­di­ði­hal­de,­mah­ke­me­le­rin­tah­ki­ka­týy­la,­yüz­bin­ler­fe­da­kâr­dost­la­rý­var­ken,­al­tý­vi­lâ­ye­tin­ve­al­tý­mah­ke­me­nin­tah­ki­ka­týy­la­bir­vu­ku­at­ta­le­be­sin­de­bu­lun­ma­yan­bir­a­dam­â­sâ­yi­þe,­ya va­ta­na,­si­ya­se­te­za­ra­rý­var­di­yen,­el­bet­te­yer­den­gö­ðe­ka­dar­hak­sýz­dýr.­ Zan­net­me­sin­ler­ki,­ben­bu­za­li­mâ­ne­it­ham­la­ra­kar­þý­ken­di­mi­mes’u­li­yet­ten­ve­ya­mah­kû­mi­yet­ten­kur­tar­mak­i­çin­dir.­Si­zi­te­min­e­di­yo­rum­ki, be­ni­tam­bi­len­dost­la­rým­da­tas­dik­e­di­yor­lar­ki,­bu­yir­mi­se­kiz­se­ne­de,­ö­lüm­ha­yat­tan­zi­ya­de­ba­na­fay­da­lý­ve ka­bir­on­de­fa­ba­na ha­pis­ten­zi­ya­de Bütün hayatýmý ve beni dâr-ý­ra­hat­ve­ha­pis­on­de­fa­bu­çe­þit tanýyanlarý iþhad ediyorum me­ ser­bes­ti­yet­ten­da­ha­is­ti­ra­ha­ti­me­fay­da­ki, deðil dini siyasete âlet, lý­ol­du­ðu­nu­kat’i­yen­ka­na­a­tim­var.­E­ðer­ba­zý­dost­la­rým­mah­zun­ol­ma­say­dý, belki siyasî olduðum ben­da­i­mî­ha­pis­te­ka­la­cak­tým.­ zamanda dahi, E­ðer­þer’an­in­ti­har­ca­iz­ol­say­dý,­el­bütün kuvvetimle bet­te­Ru­sun­Baþ­ku­man­da­ný­nýn­ve Ýs­tan­bul’u­iþ­gal­e­den­Ý­ti­lâf­çý­la­rýn­Baþ­siyasetleri dine âlet ve ku­man­dan­la­rý­nýn­ken­di­i­dam­et­mek tâbi yapmaya çalýþtým. va­zi­yet­le­ri­ne­ve­di­van-ý­ri­ya­set­te­el­li meb’u­sun­hu­zu­run­da­ilk­Re­i­si­cum­hl-i­ vu­kuf­ ra­po­ru­na­ ha­fif hu­run­þid­det­li­hid­de­ti­ne­kar­þý­te­zel­bir­i­ti­raz­tar­zýn­da­ha­ki­kat-ý lü­le­te­nez­zül­et­me­yen­bir­a­dam,­el­bet­te­pek­çok­de­fa­bir­â­di­jan­dar­ma hâ­li­be­yan­et­mek­tir “Di­nî­his­si­ya­tý­si­ya­se­te­â­let ve­gar­di­ya­nýn­ve­â­di­bir­me­mu­run e­di­yo­rum”­di­ye­it­ham­la­rý­na tah­kir­kâ­râ­ne­i­ha­net­le­ri­ve­if­ti­ra­la­rý ve­ta­zip­le­ri­ve­a­ðýr­tâ­ciz­le­ri­ni­gö­ren kar­þý­de­riz: Bü­tün­ha­ya­tý­mý­ve­be­ni­ta­ný­yan­la­rý a­da­ma,­el­bet­te­ö­lüm­yüz­de­fa­ha­yat­iþ­had­e­di­yo­rum­ki,­de­ðil­di­ni­si­ya­se­te tan­da­ha­zi­ya­de­o­na­hoþ­ge­lir.­ Ma­dem­Reh­be­ri­ba­ha­ne­e­dip,­böy­le â­let,­bel­ki­si­ya­sî­ol­du­ðum­za­man­da da­hi,­bü­tün­kuv­ve­tim­le­si­ya­set­le­ri­di­- hiç­ha­tý­ra­ve­ha­ya­le­gel­me­yen­bir­ev­ne­â­let­ve­tâ­bi­yap­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­mý, ham­la­it­ham­e­di­li­yo­rum.­Ben­ve­kar­bü­tün­ta­rih-i­ha­ya­tým­ve­dost­la­rým­þe­- deþ­le­rim­Reh­be­rin­ha­ki­ka­tiy­le,­hem­i­ha­det­et­tik­le­ri­gi­bi,­Hür­ri­ye­tin­ba­þýn­- ma­ný­mý­zý,­hem­ah­lâ­ký­mý­zý­teh­li­ke­den da,­þe­ri­at­is­te­yen­le­ri­as­týk­la­rý­bir­za­- kur­tar­dý­ðý­mýz­i­çin­de­riz­ki:­ Reh­ber­on­beþ­se­ne­ev­vel­te­lif­e­dil­man­da,­Ha­re­ket­Or­du­su­nun­deh­þet­li di­van-ý­harb-i­ör­fî­sin­de,­ay­ný­gün­de miþ,­üç­de­fa­tab­i­le­bin­ler­nüs­ha­sý­ve­el on­beþ­a­dam­a­sýl­dý­ðý­bir­za­man­da,­Di­- ya­zý­sýy­la­on­bin­ler­nüs­ha­sý­bu­va­tan­da van-ý­Harb-i­Ör­fî­re­i­si­ve­â­zâ­la­rý­de­di­- iþ­ti­yak­la­o­kun­mak­su­re­tin­de­in­ti­þar­et­ler­ki:­“Sen­mür­te­ci­sin,­þe­ri­at­is­te­miþ­- ti­ði­hal­de,­yüz­bin­a­dam­o­ku­yu­cu­hiç kim­se­den­mu­va­fýk,­mu­ha­lif,­din­dar, sin”­söz­le­ri­ne­mu­ka­bil­de­miþ:­ “Þe­ri­a­týn­bir­tek­me­se­le­si­ne­ru­hu­mu din­siz­den­hiç­bi­ri­si­de­me­miþ,­“On­dan fe­da­et­me­ye­ha­zý­rým.­E­ðer­Meþ­rû­ti­yet za­rar­gör­dük”­ve­ya­“Va­tan­ve­mil­le­te bir­fýr­ka­nýn­is­tib­da­dýn­dan­i­ba­ret­ve­hi­- za­ra­rý­var”­i­þit­me­dik.­Öy­le­bir­za­rar­ol­lâf-ý­þe­ri­at­ha­re­ket­i­se,­bü­tün­dün­ya­þa­- say­dý,­bu­e­hem­mi­yet­li­bir­me­se­le­ol­du­hid­ol­sun­ki­ben­mür­te­ci­yim”­di­yen­bir ðu­i­çin­in­ti­þar­e­de­cek­ti.­Hal­bu­ki­bun­a­dam,­i­da­ma­beþ­pa­ra­e­hem­mi­yet­ver­- dan­yüz­bi­ne­ya­kýn­þa­hit­gös­te­ri­riz­ki, me­yen­ve­dün­ya­sý­ný,­her­þe­yi­ni­þe­ri­a­ta “Biz­on­dan­i­ma­ný­mý­zý­kur­tar­dýk,­se­ci­fe­da­e­den,­hiç­müm­kün­mü­dür­ki,­di­- ye-i­mil­li­ye­mi­zi­o­nun­la­dü­zelt­tik,­is­ti­ni,­þe­ri­a­tý­bir­þe­ye­ve­bir­si­ya­se­te­â­let fa­de­et­tik”­di­ye­yüz­bin­þa­hit­bu­dâ­vâ­yap­sýn.­Bu­na­ih­ti­mal­ve­ren­so­fes­ta­î­o­la­- mý­za­lü­zum­ol­sa­gös­te­re­ce­ðiz.­ A­ca­ba­bir­a­da­mýn­on­ha­se­ne­si­ol­maz.­Hem­bir­mâ­su­mun­ha­tý­rý,­bu­va­tan­da­on­za­lim­gad­dar­la­ra­si­ya­set­yo­- sa,­bir­kü­çük­yan­lýþ­na­za­ra­a­lýn­ma­dý­luy­la­i­liþ­mek­bü­yük­bir­ha­tâ­bi­len,­on ðý­hal­de,­böy­le­yüz­bin­ha­se­ne­ve­fay­za­lim­ci­na­yet­kâr­ve­ken­di­ne­iþ­ken­ce da­sa­hi­bi­bir­e­se­rin­veh­mî,­a­sýl­sýz­bir e­den­le­re­kar­þý­mu­ka­be­le­et­me­yen, ku­sur­te­veh­hü­müy­le­me­dâr-ý­mes’u­hat­tâ­bed­du­â­da­et­me­yen­bir­a­dam­ve li­yet­o­la­bi­lir­mi?­Hiç,­dün­ya­da­ha­yatâ­sâ­yi­þe­i­liþ­me­mek­ha­ya­tý­na­bir­düs­tur ý­iç­ti­mâ­i­ye­ye­te­mas­e­den­hiç­bir­ka­ya­pan­bir­a­da­mý,­di­ni­si­ya­se­te­ve­do­la­- nun­böy­le­bir­hâ­le­suç­di­ye­bi­lir­mi?­ Emirdað Lâhikasý, yý­sýy­la­a­sa­yi­þe­do­ku­nur­mâ­nâ­sýn­da­it­Mektub No: 308, s. 695 ham­et­mek,­el­bet­te­deh­þet­li­bir­ga­raz­-

‘‘ E

sami_cebeci@hotmail.com

“Þimdi bak Allah’ýn rahmet eserlerine Yeryüzü ölümünün ardýndan nasýl diriltiyor? Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her þeye hakkýyla kâdirdir.” (Rum Sûresi: 50) b­ret­ler­ dün­ya­sý­ o­lan­ ya­þa­dý­ðý­mýz­ þu­ â­lem,­ her­ þe­yi ve­ her­ ci­he­tiy­le­ bi­zi­ Yü­ce Ya­ra­tý­cý’ya­ gö­tü­rü­yor.­ Her var­lýk,­a­tom­lar­dan­yýl­dýz­la­ra­ ve­ hüc­re­ler­den­ ga­lak­si­le­re­ ka­dar­ sa­yý­sýz­ de­lil­ ve þa­hit­ler­den­ o­lu­þan­ mâ­ne­vî­ bir­ pen­ce­re o­la­rak­bi­ze­Rab­bi­mi­zi­gös­te­ri­yor. Me­â­li­ni­ver­di­ði­miz­Rum­Sû­re­si­50.­â­yet,­bi­zi­et­ra­fý­mý­zý­in­ce­le­me­ye­ve­ib­ret­al­ma­ya­dâ­vet­e­di­yor.­Za­ten,­ye­di­yüz­sek­sen kü­sur­â­yet,­hep­te­fek­kür­â­yet­le­ri­dir.­On­lar­la­Ce­nâb-ý­Hak­biz­le­ri­dü­þün­me­ye,­ib­re­te,­i­man­ve­i­ba­det­et­me­ye­sevk­e­der.­Ya­þa­dý­ðý­â­le­me­an­lam­sýz­göz­ler­le­ba­kan­ve bü­tün­öm­rü­nü­o­tarz­da­ya­þa­yan,­ib­ret­ve hik­met­ten­na­sip­siz­ve­i­nanç­sýz­in­san­lar, þek­len­in­san­o­la­rak­gö­rün­sün­ler­de,­ha­ki­kat­te­â­yet­le­rin­ta­ri­fiy­le­hay­van­gi­bi­dir­ler, hat­ta­on­lar­dan­da­ha­a­þa­ðý­o­lan­var­lýk­lar­dýr. Ký­þýn­kar­ke­fe­ni­ni­gi­ye­rek­bir­ö­lü­gi­bi o­lan­yer­yü­zü,­cem­re­ler­ha­va­ya,­su­ya­ve top­ra­ða­dü­þüp,­su­yü­rü­me­za­ma­ný­gel­di­ðin­de,­bit­ki­ler­ve­a­ðaç­lar­can­lan­ma­ya baþ­lar.­Kýþ­ta­a­ðaç­la­rýn­göv­de­ve­dal­la­rýn­da­su­bu­lun­maz.­Bu­da,­Al­lah’ýn­koy­du­ðu­â­lem­de­ki­ka­nun­la­rýn­ge­re­ði­dir.­Þa­yet su­bu­lun­say­dý,­don­du­ru­cu­so­ðuk­lar­da­a­ða­cýn­i­çin­de­ki­su­do­na­rak­gen­le­þe­cek­ve a­ðaç­lar­ça­týr­ça­týr­par­ça­la­na­cak­tý.­Her­þe­yi­plan­la­yan­Yü­ce­Kud­ret,­kýþ­gir­me­den a­ðaç­la­rýn­su­la­rý­ný­çe­ki­yor­ve­sa­de­ce­top­ra­ðýn­de­rin­lik­le­rin­de­ki­kök­ler­de­su­bu­lun­du­ru­yor.­Tam­bir­ib­ret­tab­lo­su… Su­a­ký­cý­ö­zel­li­ðe­sa­hip­bir­sý­vý­dýr.­Ne­re­ye

Ý

ÖLÜLER DÝRÝLÝYOR me­yil­bu­lur­sa­o­ra­ya­a­kar.­Bel­li­bir­ba­sýnç­ol­ma­dan­su­yu­ka­rý­la­ra­çýk­maz.­O­nun­i­çin pom­pa­lar­la­þe­hir­þe­be­ke­su­la­rý­en­yük­sek­a­part­man­la­ra­ka­dar­çý­ka­rý­lýr.­Pe­ki,­yer­çe­ki­mi­ne­i­nat­a­ðaç­la­rýn­te­pe­le­ri­ne­ka­dar­su­na­sýl­yük­se­lir?­E­lek­trik­le­ça­lý­þan­pom­pa­da yok.­Ýþ­te,­a­ðaç­lar­da­bu­lu­nan­o­dun­ve­soy­muk­bo­ru­la­rý­bu­ra­da­bir­a­san­sör­gi­bi­iþ­gö­rü­nü­yor.­Yer­den­al­dý­ðý­su­yu­a­ða­cýn­her­ta­ra­fý­na­sevk­e­di­yor­ve­gü­neþ­e­ner­ji­siy­le­o­lu­þan­fo­to­sen­tez­o­la­yýy­la­kök­le­re­ka­dar­a­ða­cýn bes­len­me­sin­de­bu­bo­ru­lar­va­zi­fe­gö­rü­yor. Sis­tem­öy­le­ku­rul­muþ.­Bu­ha­ri­ka­o­la­yý­gör­me­ye­nin­ya­ak­lý­yok,­ya­da­kal­bi­bo­zuk.­Bu muh­te­þem­sa­na­ta­han­gi­te­sa­düf­ka­rý­þa­bi­lir? Or­man­la­rýn­dün­ya­nýn­ak­ci­ðer­le­ri­ol­du­ðu söy­le­nir.­Bu­doð­ru­dur.­Çün­kü­a­ðaç­lar­ve sâ­ir­bit­ki­ler­ha­va­da­ki­kar­bon­di­ok­si­ti­a­lýr. Ken­di­ne­be­sin­ya­par,­at­mos­fe­re­i­se­ok­si­jen sa­lar.­Böy­le­ce­in­sa­noð­lu­nun­çe­þit­li­þe­kil­ler­de­kir­let­ti­ði­ha­va­te­miz­len­miþ­o­lur.­Biz­de­o te­miz­ha­va­dan­a­la­bil­di­ði­ne­is­ti­fa­de­e­de­riz. Or­man­yan­gýn­la­rý­i­çin­“Ak­ci­ðer­le­ri­miz­ya­ný­yor”­tâ­bi­ri­bu­ra­dan­gel­mek­te­dir. Þu­ku­ru­lu­dü­zen­den­böy­le­si­ne­is­ti­fa­de­e­den­in­san­lýk,­na­sýl­o­dü­ze­ni­ku­ran­dan­gaf­let e­der,­an­la­mak­müm­kün­de­ðil! E­vet,­yer­yü­zü­nü­ba­har­mev­si­mi­gel­di­ðin­de­ö­lü­mü­nün­ar­dýn­dan­di­ril­ten­ve­ký­þýn­be­yaz­say­fa­sý­ný­yem­ye­þil­ba­har­say­fa­sýy­la­teb­dil­e­den­ve­ö­lü­le­ri­di­ril­ten­Kud­ret,­ký­ya­met son­ra­sýn­da­bü­tün­öl­müþ­in­san­la­rý­da­di­ril­te­cek­ve­her­ke­sin­ya­þa­dý­ðý­ha­ya­týn­he­sa­bý­ný gö­re­rek,­ki­mi­si­ni­mü­kâ­fat­men­zil­le­ri­ne,­ki­mi­si­ni­de­mü­câ­zât­ha­pis­ha­ne­le­ri­ne­gön­de­re­cek­tir.­Gön­der­di­ði­se­mâ­vî­fer­man­lar­da bu­nun­böy­le­o­la­ca­ðý­ha­ber­ve­ren­Ce­nâb-ý Hak,­Kur’ân-ý­Ke­rim­de­da­ha­de­tay­lý­o­la­rak i­ki­bin­den­faz­la­â­yet­le­ay­ný­ha­ki­ka­ti­is­pat­e­di­yor.­Hem­teh­dit­e­di­yor,­hem­de­müj­de­li­yor.­Ak­lý­ba­þýn­da­o­lan­in­san,­ha­ya­tý­ný­el­bet­te­bu­na­gö­re­tan­zim­e­der­ve­et­me­li­dir.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

15 NÝSAN 2011 CUMA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 12 C. Evvel 1432 Rumî: 2 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.32 4.34 4.51 4.54 4.48 4.10 4.12 4.00 4.44 4.24 4.49

Güneþ 5.59 6.05 6.17 6.25 6.20 5.38 5.41 5.31 6.15 5.50 6.17

Öðle 12.46 12.56 13.05 13.16 13.11 12.26 12.30 12.22 13.05 12.38 13.05

Ýkindi 16.24 16.36 16.42 16.55 16.51 16.05 16.09 16.02 16.45 16.16 16.43

Akþam 19.21 19.35 19.40 19.54 19.50 19.03 19.08 19.01 19.44 19.13 19.41

Yatsý 20.40 20.58 20.59 21.17 21.14 20.23 20.29 20.24 21.07 20.32 21.01

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.46 5.01 4.25 4.27 4.41 4.16 4.18 4.03 3.56 4.33 4 .44

Güneþ 6.19 6.30 5.59 5.56 6.09 5.49 5.44 5.36 5.25 6.07 6.08

Öðle 13.11 13.19 12.52 12.45 12.57 12.42 12.32 12.29 12.14 13.00 12.53

Ýkindi 16.52 16.58 16.33 16.24 16.36 16.23 16.10 16.09 15.53 16.41 16.30

Akþam 19.51 19.56 19.33 19.23 19.34 19.22 19.08 19.09 18.51 19.41 19.27

3 Yatsý 21.17 21.17 20.59 20.44 20.54 20.48 20.27 20.34 20.12 21.07 20.43

Ýlkokul mezunlarý ehliyet alamayacak ÝLKOKUL MEZUNLARININ EHLÝYET ALMA SÜRESÝ UZATILMAZSA 4 TEMMUZ’DA SONA ERÝYOR. ÝLKOKUL mezunlarýnýn­ehliyet­alma­süreleri­4 Temmuz­2011­tarihinde­sona­eriyor.­Süre uzatýlmaz­ ise­ bu­ tarihten­ sonra­ ilkokul mezunlarýnýn­ ehliyet­ baþvurularý­ kabul edilmeyecek.­Karayollarý­Trafik Kanunu’nda­ 2006­ yýlýnda yapýlan­deðiþiklikle­ilkokul mezunlarýnýn­sürücü­belgesi almalarýna­5­yýl­süre­tanýnmýþtý.­Yunus­Emre­Sürücü Kursu­Müdürü­Kenan­Selim Argan,­bu­sürenin­4­Temmuz

2011­tarihinde­sona­ereceði­uyarýsýnda­bulundu.­Bu­tarihten­sonra­ilkokul­mezunlarýnýn sürücü­kurslarýna­müracaatlarýn­kabul­edilemeyeceðini­ifade­eden­Argan,­“Bu­uygulamada sürücülerin­her­ne­kadar­eðitim­seviyelerinin yükseltilmesi­düþünülmekte­ise­de­Avrupa ülkelerinin­hiçbirinde­mezuniyet

þartý­aranmamakta,­okuryazar­olanlar­sürücü okullarýna­müracaat­edebilmektedir”­dedi. Ýlkokul­mezunlarýna­sürücü­belgesi­alma hakkýnýn­engellenmesine­yönelik­uygulamayý yanlýþ­ bulduðunu­ ifade­ den­ Argan,­ bunun kendilerini­ üzdüðüne söyledi.­ Argan,

“Sýnavlar­zaten­merkezi­sistemle­Türkiye’nin her­yerinde­tek­oturumda­gerçekleþtirilmektedir.­ Eðer­ okur­ yazar­ olan­ vatandaþýmýz, uygulanan­ bu­ test­ sýnavýný­ baþarabiliyorsa sürücü­ belgesini­ alabilmelidir.­ Önemli­ olan sýnav­sisteminde­istismar­edilecek­bir­boþluk býrakýlmamasýdýr­ ki­ bu­ zaten­ mümkün­ de deðildir.”­diyerek,­ilkokul­mezunlarýnýn­maðdur­ olmamalarý­ için­ kayýtlarýný­ son aylara­ býrakmamalarý­ çaðrýsýnda bulundu.­­Ordu / cihan

irtibat@yeniasya.com.tr

Merhamet seferberliði i­ya­net’in­bu­yýl­ki­Kut­lu­Do­ðum­et­kin­lik­le­rin­de­ a­na­ te­ma­yý­ “mer­ha­met”­ o­la­rak be­lir­le­me­si­çok­i­sa­bet­li­ve­an­lam­lý. Çün­kü­ mer­ha­met­ ve­ þef­kat­ vur­gu­la­rý­nýn­ en çok­ses­len­di­ril­me­si,­o­nun­da­ ö­te­sin­de­iç­sel­leþ­ti­ri­lip­ha­ya­týn­her­a­la­ný­na­yan­sý­týl­ma­sý­ge­re­ken son­de­re­ce­kri­tik­ve­zor­bir­sü­reç­ten­ge­çi­yo­ruz. Se­be­bi,­a­i­le­den­baþ­la­yýp­o­ku­la,­so­ka­ða,­iþ­yer­le­ri­ne­u­za­nan­or­tam­lar­da­þid­de­tin­her­ge­çen­gün týr­ma­na­rak­­çok­va­him­bo­yut­la­ra­u­la­þý­yor­ol­ma­sý. Gün­geç­mi­yor­ki,­þid­det,­da­yak,­kav­ga­ve­ci­na­yet­kur­ba­ný­ço­cuk­la­rýn,­genç­kýz­la­rýn,­ka­dýn­la­rýn ve­er­kek­le­rin­a­cý­ha­ber­le­ri­med­ya­da­yer­al­ma­sýn. Ý­þin­ga­ri­bi,­bu­tra­jik­o­lay­la­rý­pro­vo­ka­tif­gö­rün­tü­ler,­a­cýk­lý­söz­ler,­do­ku­nak­lý­su­num­lar­ve­et­ki­le­yi­ci­mü­zik­ler­le­du­yu­ran­te­le­viz­yon­ka­nal­la­rý,­ya­yýn­la­dýk­la­rý­di­zi­ve­film­ler­de­ki­“ak­si­yon”­sah­ne­le­riy­le­top­lu­ma­bo­yu­na­“þid­det”­pom­pa­lý­yor­lar. Ek­ran­lar­ vur­du­lu-kýr­dý­lý,­ kav­ga­lý-dö­vüþ­lü,­ si­lâh­lý,­ ö­lüm­lü,­ ci­na­yet­li,­ maf­ya­lý,­ sa­vaþ­lý­ film­ ve di­zi­ler­den­ge­çil­me­di­ði­i­çin,­bil­has­sa­ço­cuk­lar­ve genç­ler­ür­kü­tü­cü­bir­“þid­det­tel­kin­ve­pro­pa­gan­da­sý”na­ma­ruz­ka­lý­yor­lar.­Son­ra­da­bu­nun­te­za­hür­le­ri­ni­dav­ra­nýþ­la­rýy­la­gös­ter­me­ye­baþ­lý­yor­lar. Maf­ya­ di­zi­si­ “kah­ra­man”la­rý­na­ ö­ze­nip­ on­la­rý tak­lit­e­den,­ek­ran­da­gör­dü­ðü­ci­na­yet­sah­ne­le­ri­ni ger­çek­ha­yat­ta­da­uy­gu­la­ma­ya­kal­kan,­çok­sý­ra­dan­ se­bep­ler­le­ so­pa­lý-bý­çak­lý­ kav­ga­la­ra­ tu­tu­þan ço­cuk­la­rýn­kur­du­ðu­so­kak­çe­te­le­ri­dur­duk­yer­de tü­re­mi­yor;­sis­te­ma­tik­bir­þe­kil­de­teþ­vik­e­di­li­yor. Kur­ba­ný­ kü­çü­cük­ ço­cuk­lar­ ve­ gen­ce­cik­ kýz­lar o­lan­tüy­ler­ür­per­ti­ci­vah­þi­ci­na­yet­le­re­ne­de­me­li? Ke­za­za­val­lý­hay­van­la­ra,­çi­çek­le­re,­çev­re­ye,,, Ge­nel­ ya­yýn­ an­la­yýþ­la­rý­ i­le­ þid­de­ti­ kö­rük­le­yen med­ya­or­gan­la­rý­nýn­ha­ber­ci­lik­üs­lû­bu­bi­le­þid­det do­lu.­Ö­zel­lik­le­ge­ri­lim­li­ve­tar­týþ­ma­lý­ko­nu­lar­da kul­la­ný­lan­þid­det­di­li,­ma­kul­de­ve­sað­du­yu­çiz­gi­sin­de­ uz­laþ­ma­ im­kâ­ný­ný­ i­yi­ce­ za­yýf­la­týr­ken,­ an­laþ­maz­lýk­la­rý­ça­týþ­ma­ya­dö­nüþ­tür­me­is­ti­da­dýn­da. Ki,­te­rör­fit­ne­si­nin­bir­tür­lü­sön­dü­rü­le­me­yip, tam­ ter­si­ne­ az­gýn­la­þa­rak­ de­va­mýn­da,­ is­tib­dad-ý mut­la­kýn­ü­ret­ti­ði­þef­kat­ve­mer­ha­met­ten­yok­sun po­li­ti­ka­lar­ ve­ bun­la­rýn­ res­mî­ i­de­o­lo­ji­ cen­de­re­sin­de­ki­e­ði­tim­ve­med­ya­ka­nal­la­rýy­la­pro­pa­gan­da­sý­da­son­de­re­ce­ö­nem­li­bir­et­ki­ve­pa­ya­sa­hip. O­nun­i­çin,­ev­ve­lâ­bu­kay­na­ðý­ku­rut­mak,­þid­det­ü­re­ten­müs­te­bit­i­de­o­lo­jik­zih­ni­ye­tin­ye­ri­ne, ah­lâ­kî­de­ðer­ler­le­do­na­týl­mýþ­bir­de­mok­ra­si­kül­tü­rü­nü­ ha­kim­ kýl­mak­ ge­re­ki­yor.­ Ve­ ya­ný­ sý­ra, yo­ðun­bir­þef­kat­ve­mer­ha­met­“bom­bar­dý­ma­ný.” “Ha­yat-ý­ iç­ti­ma­i­ye­yi­ i­da­re­ e­den­ en­ mü­him­ e­sas­ o­lan­ hür­met­ ve­ mer­ha­met­ ga­yet­ sar­sýl­mýþ” di­yen­ve­bu­du­ru­mun­“ba­zý­yer­ler­de­bi­ça­re­ih­ti­yar­lar,­pe­der­ve­va­li­de­ler­hak­kýn­da­deh­þet­li­ne­ti­ce­ler­ ver­di­ði­ne”­ dik­kat­le­ri­ çe­ken­ Be­di­üz­za­man (Kas­ta­mo­nu­Lâ­hi­ka­sý,­s.­206),­“Bu­mil­let­ve­va­ta­nýn­ ha­yat-ý­ iç­ti­ma­i­ye­si­ ve­ si­ya­si­ye­si­ a­nar­þi­lik­ten kur­tul­mak­ ve­ bü­yük­ teh­li­ke­ler­den­ ha­lâs­ ol­mak i­çin­lâ­zým­ve­za­ru­rî­dir”­de­di­ði­beþ­e­sas­tan­bi­ri­ni de­mer­ha­met­o­la­rak­i­fa­de­e­di­yor­(a.g.e,­s.­347). Ve­ bu­ e­sas­la­rý­ te­min­ i­le­ a­sa­yi­þin­ te­mel­ ta­þý­ný tes­bit­e­den­Ri­sa­le-i­Nur’un,­gir­di­ði­her­yer­de­bu nok­ta­lar­da­ki­tah­ri­ba­tý­ta­mir­et­ti­ði­ni­vur­gu­lu­yor. Ri­sa­le-i­ Nur­ ders­le­riy­le­ ye­ti­þen­ ve­ sa­yý­sý­ on mil­yon­la­ra­e­ri­þen­ne­sil­le­rin,­tah­ki­kî­i­ma­na­da­ya­lý­yük­sek­ah­lâ­kî­has­let­ler­le­de­te­ma­yüz­et­me­le­ri, bu­nun­ya­þa­nan­ha­yat­ta­ki­mü­þah­has­te­za­hü­rü. Ev­vel­ce­ gö­zü­nü­ bi­le­ kýrp­ma­dan­ bir­çok­ ca­na ký­yan­a­zý­lý­ka­til­le­rin,­tu­tul­duk­la­rý­ha­pis­ha­ne­ler­de Nur­ ta­le­be­le­ri­ ve­ Ri­sa­le-i­ Nur­ ders­le­riy­le­ ta­nýþ­týk­tan­ son­ra­ tah­ta­ ku­ru­la­rý­ný­ öl­dür­mek­ten­ da­hi çe­ki­nen­bir­has­sa­si­ye­te­sa­hip­ha­le­gel­me­le­ri­de. Do­la­yý­sýy­la,­ hak­ ye­ri­ne­ kuv­ve­ti,­ fa­zi­let­ ye­ri­ne men­fa­a­ti,­ it­ti­had­ ve­ da­ya­nýþ­ma­ ye­ri­ne­ mü­ca­de­le­yi­e­sas­a­lan­ma­ter­ya­list­fel­se­fe­nin­ü­ret­ti­ði­þid­det,­ka­os­ve­a­nar­þi­ye­kar­þý­hak­ký,­ah­lâk­ve­fa­zi­le­ti,­þef­kat,­mer­ha­met­ve­mu­hab­be­ti,­vel­hâ­sýl­Ya­ra­tý­cý­nýn­ fýt­ra­tý­mý­za­ koy­du­ðu­ bü­tün­ in­sa­nî­ de­ðer­le­ri­ teþ­vik­ e­de­cek­ top­ye­kûn­ bir­ se­fer­ber­lik baþ­la­týl­ma­lý­ve­bu­is­ti­ka­met­te­ki­ça­lýþ­ma­lar­da­Ri­sa­le-i­Nur’dan­da­â­za­mî­þe­kil­de­is­ti­fa­de­e­dil­me­li. Di­ya­net’in­bu­se­ne­ki­Kut­lu­Do­ðum­la­baþ­lat­tý­ðý mer­ha­met­se­fer­ber­li­ði­de­bu­na­ve­si­le­ký­lýn­ma­lý.

D

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

15 NÝSAN 2011 CUMA

HABER

DÝSK: Taksim’de 1 milyon kiþi toplayacaðýz cakir@yeniasya.com.tr

Bir bakýþta gerçekler a­kam­la­rýn­ ‘doð­ru’­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ ka­dar, ‘doð­ru­yo­rum­lan­ma­la­rý’­da­ö­nem­li­dir.­A­kýl o­yun­la­rýy­la­ ra­kam­la­ra­ yan­lýþ­ þey­ler­ söy­let­mek­de­müm­kün.­Bu­se­bep­le­‘is­ta­tis­tik’­il­mi­ba­zý­la­rýn­ca­‘Ra­kam­la­ra­ya­lan­lar­söy­le­te­bil­me­me­to­du’ o­la­rak­da­ta­rif­e­di­lir. Tür­ki­ye’nin­kro­nik­hâ­le­ge­len­prob­lem­le­rin­den bi­ri­de,­her­ke­sin­bil­di­ði­gi­bi­iþ­siz­lik­ve­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­a­da­let­siz­lik­tir.­Bil­has­sa­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki a­da­let­siz­lik,­ce­mi­ye­ti­iç­ten­i­çe­çü­rü­tü­yor.­Bir­yan­da ‘zor’­ge­çi­nen­mil­yon­lar,­ö­te­yan­da­da­“bir­e­li­kre­di kar­týn­da,­bir­e­li­mil­le­tin­ce­bin­de”­o­lan­lar­var.­ Ge­çen­gün,­e­pey­dir­gö­rü­þe­me­di­ðim­bir­as­ker­ar­ka­da­þým­la­kar­þý­laþ­tým­ve­an­lat­týk­la­rý­ný­din­le­yin­ce­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­a­da­let­siz­li­ðin­tah­min­ler­den­da­ha faz­la­art­tý­ðý­na­ka­na­at­ge­tir­dim.­Ar­ka­da­þým,­çok­ra­hat­ol­ma­sa­da­ço­cu­ðu­nu­ö­zel­o­kul­da­o­ku­tu­yor­muþ. Ha­liy­le­‘ve­li’­top­lan­tý­la­rýn­da­ya­da­baþ­ka­ve­si­le­ler­le ço­cuk­la­rý­nýn­ar­ka­daþ­la­rý­nýn­‘ve­li’le­riy­le­de­ta­nýþ­ma im­kâ­ný­o­lu­yor­muþ.­Bir­‘ve­li­ar­ka­daþ’ý­de­miþ­ki:­“Bi­zim­yan­da­i­re­sa­tý­lý­yor.­O­da­i­re­yi­sa­na­sa­týn­a­la­lým. Ne­de­ol­sa­ço­cuk­la­rý­mýz­da­ay­ný­sý­nýf­ta­o­ku­yor,­da­ha i­yi­ar­ka­daþ­lýk­e­der­ler.”­Son­ra­da­i­lâ­ve­et­miþ:­“Da­i­re­i­çin­900­bin­do­lar­is­ti­yor­lar,­a­ma­ben­ko­nuþ­tum;­875 bin­do­la­ra­i­ne­cek­ler.”­Ar­ka­da­þým­di­yor­ki,­“Mil­yon do­lar­lýk­ev­den,­san­ki­100­TL’ye­a­yak­ka­bý­a­la­cak­mýþ gi­bi­bah­se­di­li­yor.­Bu­ka­dar­pa­ra,­‘ma­aþ­la­ça­lý­þa­rak’ ka­za­ný­la­bi­lir­mi?­Ben­‘ve­li­ar­ka­daþ­la­rým’la­ir­ti­bat­ta böy­le­sý­kýn­tý­çek­ti­ði­me­gö­re,­ço­cu­ðum­da­ben­zer­sý­kýn­tý­la­rý­çe­ke­bi­lir.­Bu­du­rum­da­ço­cu­ðu­mu­baþ­ka­bir o­ku­la­yaz­dýr­ma­yý­bi­le­dü­þü­nü­yo­rum.” E­ko­no­mik­Ýþ­bir­li­ði­ve­Kal­kýn­ma­Teþ­ki­lâ­tý­(O­ECD) ye­ni­bir­ra­por­a­çýk­la­mýþ.­‘’Bir­Ba­kýþ­ta­Top­lum’’­ra­po­ru­na­gö­re,­2009­yý­lý­baz­a­lýn­dý­ðýn­da­is­tih­dam­o­ra­ný­nýn­or­ta­la­ma­yüz­de­66,1­ol­du­ðu­O­ECD’de­Tür­ki­ye, yüz­de­44,3­i­le­en­dü­þük­is­tih­dam­o­ra­ný­na­sa­hip­ül­ke o­la­rak­gö­rü­lü­yor.­Tür­ki­ye,­is­tih­dam­o­ra­nýn­da­ken­di­ne­yüz­de­55,4­i­le­en­ya­kýn­ül­ke­o­lan­Ma­ca­ris­tan’ýn 11,1­al­týn­da­bu­lu­nu­yor.­Ýs­tih­dam­o­ra­nýn­da­en­yük­sek­o­ran­i­se­yüz­de­79,2­i­le­Ýs­viç­re’ye­a­it. Ra­po­ra­ gö­re,­ O­ECD­ böl­ge­sin­de­ or­ta­la­ma­ yok­sul­nü­fus­o­ra­ný­yüz­de­11,1­i­ken,­Tür­ki­ye’de­bu­o­ran­yüz­de­17­ol­muþ.­ Türk­le­rin­yüz­de­49’u­da­mev­cut­ge­lir­le­riy­le­ge­çin­me­nin­ ‘’zor’’­ ya­ da­ ‘’çok­ zor’’­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de et­miþ.­ En­ yük­sek­ ge­lir­ e­þit­siz­li­ði­ne­ sa­hip­ ül­ke­ler Þi­li,­ Mek­si­ka­ ve­ Tür­ki­ye­ o­la­rak­ sý­ra­lan­mýþ.­ Ay­ný ra­por­da,­Tür­ki­ye’de­2008­yý­lýn­da­be­bek­ö­lü­mü­o­ra­ný­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­nýn­üç­ka­týn­dan­faz­la­çý­kar­ken,­ ‘’di­ðer­le­ri­ne­ gü­ven­ duy­gu­su’’nun­ çok­ za­yýf ol­du­ðu­da­or­ta­ya­çýk­miþ.­(A­A,­14­Ni­san­2011) Ra­kam­la­rýn­or­ta­ya­koy­du­ðu­tab­lo­ya­i­ti­raz­e­den­ler­de­o­la­bi­lir,­a­ma­ha­ki­kat­de­böy­le­de­ðil­mi?­Ýþ­siz­lik,­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­a­da­let­siz­lik­ve­“di­ðer­le­ri­ne gü­ven­duy­gu­su’’nun­çok­za­yýf­ol­du­ðu­nun­or­ta­ya çýk­ma­sý­ger­çek­te­a­larm­zil­le­ri­nin­çal­ma­sý­ný­ge­rek­tir­mez­mi?­Ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­a­da­let­siz­lik­ve­‘gü­ven­duy­gu­su­nun­yok­ol­ma­sý’­bel­ki­de­iþ­siz­lik­ten da­ha­ya­ra­la­yý­cý,­da­ha­sar­sý­cý­dýr.­Ma­a­le­sef,­“Ba­ba­na bi­le­gü­ven­me”­di­yen­le­rin­söz­le­ri­al­kýþ­al­mý­yor­mu? Bir­ce­mi­yet­te­‘gü­ven’­kal­maz­sa,­o­top­lum­da­‘gü­ven­lik’­ka­lýr­mý?­Bir­ce­mi­yet­te­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­cid­dî a­da­let­siz­lik­ler­o­lur­ve­bu­te­da­vi­e­dil­mez­se­‘fa­kir’in ‘zen­gin’e­is­yan­et­me­me­si­müm­kün­o­lur­mu?­Bir­top­lum­da­“Ba­ba­na­bi­le­gü­ven­me”­di­yen­ler­ters­len­mez ve­“He­lâl­sa­na,­çok­doð­ru­söy­le­din”­de­ni­lir­se,­o­top­lum­da­“a­i­le­bað­la­rý”­sað­lam­ka­la­bi­lir­mi? Bir­an­i­çin­bü­tün­bu­ra­kam­ve­a­raþ­týr­ma­la­rýn­yan­lýþ­ol­du­ðu­nu­ka­bul­e­de­lim.­Gö­nül­hu­zu­ruy­la­“Ýþ­ler yo­lun­da,­hiçbir­sý­kýn­tý­mýz­yok”­di­ye­bi­lir­mi­yiz? “Bir­ Ba­kýþ­ta­ Top­lum” ra­po­ru,­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re e­den­le­ri­u­yan­dýr­ma­lý.­U­ya­na­lým­ve­a­da­let­siz­lik­le­re­son­ve­re­lim...

DÝSK Ge­nel­Sek­re­te­ri­Tay­fun­Gör­gün,­1­Ma­yýs Ýþ­çi­Bay­ra­mý’nda­bir­mil­yon­e­mek­çi­nin­Tak­sim’de­ol­ma­sý­ný­he­def­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Gör­gün,­1­Ma­yýs­Ýþ­çi­Bay­ra­mý­ný­Tak­sim­Mey­da­ný’nda­or­tak­kut­la­ya­cak­o­lan­Türk-Ýþ,­Hak-Ýþ, Me­mur-Sen,­Ka­mu-Sen,­KESK,­TMMOB, TTB,­TEB,­si­ya­sî­par­ti­ler,­de­mok­ra­tik­kit­le­ör­güt­le­ri­ve­plat­form­lar­a­dý­na­Tak­sim­Ge­zi­Par­ký’nda­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­1­Ma­yýs­kut­la­ma­la­rý­nýn­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­sür­dür­dük­le­ri­ni­i­fa­de­e­de­rek,

‘’1­Ma­yýs’ýn­an­lam­ve­ö­ne­mi­ne­uy­gun ne,­ta­þe­ron­laþ­ma­ya,­a­da­let­duy­gu­su­bir­bi­çim­de­bay­ram­ha­va­sýn­da nun­da­ha­faz­la­ren­ci­de­e­dil­me­si­ne, geç­me­si,­tüm­hal­kýn­ço­lu­ðuy­la, sen­di­kal­hak­ih­lal­le­ri­ne,­dü­þün­ce ço­cu­ðuy­la­ka­tý­la­ca­ðý­bir­kap­ve­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü­ne­yö­ne­lik­gi­sam­da­ger­çek­leþ­me­si­i­çin­ça­ba­ri­þim­le­re,­tabiî­çev­re­nin­kat­le­dil­lý­yo­ruz’’­de­di.­Bu­i­ra­de­ve­gö­rüþ me­si­ne­ve­Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ bir­li­ðiy­le,­e­me­ðin­ka­za­nýl­mýþ­hak­Sý­na­vý’nda­ya­pýl­dý­ðý­gi­bi­genç­le­rin la­rý­na­yö­ne­lik­sal­dý­rý­la­ra,­iþ­siz­li­ðin ge­le­ce­ði­nin­de­þif­re­len­me­si­ne­kar­þý, u­laþ­tý­ðý­kit­le­sel­bo­yut­la­ra,­yok­sul­lu­ða, e­mek,­ba­rýþ,­öz­gür­lük­ve­de­mok­ra­si­i­ku­ral­sýz,­gü­ven­ce­siz,­es­nek­ça­lýþ­ma­bi­çim­le­ri­- çin­1­Ma­yýs’ta­a­lan­lar­da­o­la­cak­la­rý­ný­be­lir­ten

R

ABD Büyükelçiliði: Baþörtüsüz fotoðraf zorunlu deðil nABD’NÝN An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­li­ði,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn,­“Geç­ti­ði­miz­gün­ler­de­ký­zým­vi­ze­i­çin baþ­vur­du­ðun­da­fo­toð­ra­fý­ný­be­ðen­me­yip­vi­ze­ver­mek­is­te­me­miþ­ler.”­i­fa­de­le­ri­nin­ar­dýn­dan­bir­a­çýk­la­ma­yap­tý.Ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­“ABD­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’nýn,­vi­ze baþ­vu­ru­su­sa­hip­le­ri­ni­ba­þör­tü­le­ri­ni­çý­kar­ma­ya­zor­la­ma­dý­ðý­ný­a­çýk­lý­ða­ka­vuþ­tur­ma­ya­bü­yük­ö­nem­at­fe­di­yo­ruz. Fa­kat,­Ba­kan­lý­ðýn,­vi­ze­de­ki­fo­toð­raf­lar­la­il­gi­li­çok­a­çýk ku­ral­la­rý­var­dýr.­Vi­ze­fo­toð­raf­la­rýn­da­baþ­vu­ru­sa­hi­bi­nin yü­zü­ta­ma­men­gö­rü­lü­yor­ol­ma­lý.­Bu,­baþ­vu­ru­sa­hi­bi­nin ba­þör­tü­sü­nü­çý­kar­ma­sý­ný­ge­rek­tir­mez.­Vi­ze­baþ­vu­ru­sü­re­ciy­le­il­gi­li­tüm­ku­ral­lar­da­ha­ön­ce­ki­a­çýk­la­ma­la­rý­mýz­da an­la­týl­mýþ­tý”­de­nil­di.­A­çýk­la­ma­da,­vi­ze­ka­yýt­la­rý­nýn­giz­li ol­du­ðu­ve­ki­þi­sel­va­k'a­lar­la­il­gi­li­a­çýk­la­ma­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý da­be­lir­til­di.­A­me­ri­kan­Bü­yü­kel­çi­li­ði,­“Tüm­Türk­zi­ya­ret­çi­le­rin­ABD’ye­ge­li­þi­ni­mem­nu­ni­yet­le­kar­þý­lý­yo­ruz. Ö­zel­lik­le­de­müm­taz­þah­si­yet­le­rin­a­i­le­ü­ye­le­ri­nin­zi­ya­ret­le­ri­ni.­Ül­ke­mi­zi­zi­ya­ret­e­den­le­re­hoþ­ve­ve­rim­li­se­ya­hat­ler­di­li­yo­ruz”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý. Ankara / cihan

Gör­gün,­1­Ma­yýs­kut­la­ma­la­rýn­da­ör­güt­lü­güç­le­rin­ka­tý­lý­mý­nýn­ya­ný­sý­ra,­iþ­siz­ler,­e­mek­li­ler, dar­ge­lir­li­ler,­top­lum­sal­dýþ­lan­mýþ­lar,­genç­ler­ve ka­dýn­la­rýn­en­ge­niþ­ka­tý­lý­mý­nýn­sað­lan­ma­sý­i­çin ça­lýþ­týk­la­rý­ný­be­lirt­ti.­Gör­gün,­‘’Bir­mil­yon­e­mek­çi­nin­1­Ma­yýs’ta­ak­sim’de­ol­ma­sý­ný­he­def­le­dik.­1­Ma­yýs’ta­baþ­ta­Tak­sim­ol­mak­ü­ze­re Tür­ki­ye’nin­her­ya­nýn­da­1­Ma­yýs’ýn­kit­le­sel­o­la­rak­kut­lan­ma­sý­i­çin­ge­re­ken­tüm­ça­ba­yý­gös­te­re­ce­ðiz’’­de­di.­­Ýstanbul / aa

Tutuklu asker eþleri yine eylem yaptý nBALYOZ, Er­ge­ne­kon­ve­Poy­raz­köy­dâ­vâ­la­rý­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­la­nan­mu­vaz­zaf­ve­e­mek­li­as­ker­le­rin­a­i­le­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ku­ru­lan ‘Var­di­ya­Biz­de­Plat­for­mu’­ad­li­ye­ö­nün­de­ey­lem­yap­tý.­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­si­ö­nü­ne­ge­len­yak­la­þýk­30­ki­þi­lik­grup­al­kýþ­lar­la tu­tuk­la­ma­la­rý­pro­tes­to­et­ti.­A­ra­la­rýn­da­e­mek­li­Or­ge­ne­ral­Çe­tin­Do­ðan’ýn­e­þi­Nil­gün Do­ðan’ýn­da­bu­lun­du­ðu­grup­5­da­ki­ka­sü­re­sin­ce­al­kýþ­tut­tu.­Grup,­her­haf­ta­Per­þem­be gü­nü­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­si’nde­top­la­na­cak­la­rý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­ Ýstanbul / cihan

Ýlköðretim okulunda býçaklý kavga: 1 yaralý

12 Haziran genel seçimlerinde milletvekillerinin almalarý gereken oy oranlarý illere göre yüzde 400'e varan oranlarda farklýlýklar gösteriyor.

OYLAR EÞÝT DEÐÝL GENEL SEÇÝMLERDE ÝSTANBUL'DA BÝR ADAYIN VEKÝL OLABÝLMESÝ ÝÇÝN 103 BÝN SEÇMENÝN OYUNU ALMASI GEREKÝRKEN, TUNCELÝ'DE 27 BÝN SEÇMENÝN OYUNU ALAN KÝÞÝ MÝLLETVEKÝLÝ OLABÝLECEK. 12 HAZÝRAN ge­nel­se­çim­le­rin­de­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­­al­ma­la­rý ge­re­ken­oy­o­ran­la­rý­il­le­re­gö­re, yüz­d e­400’e­va­r an­o­r an­l ar­d a fark­lý­lýk­lar­gös­te­ri­yor.­Se­çim­ler­de­her­par­ti­nin­e­þit­ol­ma­sý­i­çin bir­þe­hir­de,­yurt­ge­ne­li­ba­ra­jý­ve il­ba­ra­jý­ný­a­þan­par­ti­le­rin­ba­raj sý­ný­rý­na­ka­dar­o­lan­oy­la­rý­de­ðer­len­dir­me­ye­ka­týl­mý­yor.­Ba­ra­jý­a­þan­par­ti­ler­den­en­faz­la­o­ya­sa­hip­o­lan­par­ti­nin­ilk­sý­ra­da­ki mil­let­ve­ki­li­ne­ilk­mil­let­ve­kil­li­ði ve­ri­li­yor.­Ý­kin­ci­mil­let­ve­ki­li­i­se or­ta­la­ma­nýn­ü­ze­rin­de­oy­a­lan par­ti­ye­ve­ri­li­yor.­Bu­na­gö­re­il­i­çin­be­lir­le­nen­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­sý, oy­o­ran­la­rý­da­ðý­tý­la­rak­ve­ri­li­yor. 2007­mil­let­ve­ki­li­se­çim­le­rin­de Tür­ki­ye­or­ta­la­ma­sýn­da­78­bin oy­a­lan­bir­a­day­mil­let­ve­ki­li­ol­muþ­ken,­nü­fu­su­çok­az­o­lan­Þýr­nak,­Hak­kâ­ri,­Bay­burt­gi­bi­il­ler­de­20­bi­nin­ü­ze­rin­de­oy­a­lan­a­day­lar­Mec­lis’e­gir­miþ­ti.­12­Ey­lül 2010­re­fe­ran­du­mu­na­gö­re­ba­zý il­ler­in­ce­len­di­ðin­de­il­ginç­bir

tab­lo­or­ta­ya­çý­ký­yor.­8­mil­yon 829­bin­393­seç­me­nin­bu­lun­du­ðu­Ýs­tan­bul’da­bir­a­da­yýn­ve­kil o­la­bil­me­si­i­çin­103­bin­seç­me­nin­o­yu­nu­al­ma­sý­ge­re­ki­yor.­3 mil­yon­237­bin­446­seç­me­nin bu­lun­du­ðu­An­ka­ra’da­da­bir­a­day­en­az­104­bin­oy­al­mak­zo­run­da.­A­da­na’da­1­mil­yon­350 bin­817­seç­men­oy­kul­lan­mýþ­tý. Þehirde­bir­a­da­yýn­mil­let­ve­ki­li ol­ma­sý­i­çin­96­bin­den­faz­la­oy al­ma­sý­þart.­AKP­ve­BDP’nin des­tek­le­di­ði­a­day­la­rýn­ký­ya­sý­ya ya­rýþ­tý­ðý­Di­yar­ba­kýr’dan­i­se­11 mil­let­ve­ki­li­se­çi­le­cek.­801­bin 778­ seç­m e­n in­ bu­l un­d u­ð u þehirde­72­bi­nin­ü­ze­rin­de­oy­a­lan­a­day­Mec­lis’in­yo­lu­nu­tu­ta­cak.­2­mil­let­ve­ki­li­se­çi­le­cek­o­lan Tun­ce­li­de­i­se­55­bin­404­seç­men­bu­lu­nu­yor.­Bu­ra­da­27­bin oy­a­la­bi­len­a­day­mil­let­ve­ki­li­o­la­cak.­119­bin­775­seç­me­nin­bu­lun­du­ðu­Hak­kâ­ri’de­i­se­a­day­la­rýn­se­çi­le­bil­mek­i­çin­40­bin­oy al­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Malatya / cihan

ERGENEKON, SANIKLARININ ADAYLIKLARINA ÝTÝRAZ SÝYASÎ partilerin milletvekili aday listelerini açýklamasýnýn ardýndan bazý dâvâlar kapsamýnda yargýlanan kiþilerin aday listelerinde yer almasý protesto edildi. Adalet Platformu tarafýndan 10 ilde seçim kuruluna itiraz dilekçesi verilerek, Ergenekon, Balyoz, KCK ve Devrimci Karargâh dâvâlarý kapsamýnda sanýk durumunda bulunanlarýn adaylýklarýnýn redde dilmesi istendi. Adalet Platformu Baþkaný Adem Çevik tarafýndan Ýstanbul Ýl Seçim Kurulu’na Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Sinan Aygün, Engin Alan, Tuncay Özkan, Çetin Doðan, Hanefi Avcý, Doðu Perinçek, Atilla Uður ve KCK dâvâsý sanýklarýnýn milletvekili adaylýklarýna itiraz dilekçesi verildi. Ýstanbul’un yaný sýra Ýzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakýr, Þýrnak, Mardin, Van, Zonguldak ve Urfa’da da seçim kurullarýna itiraz dilekçeleri verdiklerini belirten Çevik, kendi kanaatlerine göre Anayasa’nýn 83. maddesi gereði dokunulmazlýk kapsamý dýþýnda býrakýlan hallerden birinin gerçekleþmesi durumunda milletvekili seçilen kiþinin meclis kararýna gerek kalmaksýzýn tutuklama kararýnýn meclise bildirilmesinin yeterli olduðunu düþündüklerini anlattý. Sirkeci’deki Ýstanbul Ýl Seçim Kurulu’na yaptýðý itiraz baþvurusunun ardýndan basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Çevik, Meclisi devri dýþý býrakarak darbecilere sahip çýkarak milletvekilliðine aday olunamayacaðýný söyledi. Yüksek Seçim Kurulu’na çaðrýda bulunan Çevik, darbecilerin aklanmadan adaylýk baþvurularýný kabul etmemesi gerektiðini belirtti. Çevik, diðer illerde de gerekli baþvurularý yaptýklarýný belirtti. Ýstanbul / cihan

Yargý sürecini hýzlandýran kanun resmîleþti “YARGIYI hýz­lan­dýr­mak’’­a­ma­cýy­la­ba­zý­ka­nun­lar­da­de­ði­þik­lik­ön­gö­ren­6217­sa­yý­lý­Ka­nun,­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.a­nu­na­gö­re,­ba­ka­ya­sa­yýl­ma­ma­þart­la­rý­ge­niþ­le­ti­li­yor. Ba­ka­ya­su­çu,­ilk­kez­ba­ka­ya­ka­lan­yü­küm­lü­ler­yö­nün­den ka­ba­ha­te­dö­nüþ­tü­rü­le­rek,­i­da­rî­pa­ra­ce­za­sý­yap­tý­rý­mý­na bað­la­ný­yor.­Bu­su­çu­iþ­le­yen­ler­hak­kýn­da­250­TL­i­le­3­bin TL­a­ra­sýn­da­de­ði­þen­pa­ra­ce­za­la­rý­na­hük­me­di­le­cek.­Bu­su­çu­ye­ni­den­iþ­le­yen­ler­i­le­bu­ey­lem­le­ri­se­fer­ber­lik­ve­sa­vaþ ha­lin­de­iþ­le­yen­ler­hak­kýn­da­ey­lem­ni­te­li­ði­ne­gö­re­al­tý­ay­dan üç­yý­la­ka­dar­de­ði­þen­sü­re­TUTUKLULARA ler­de­ha­pis­ce­za­sý­uy­gu­la­na­cak.­Ýc­ra­ve­Ýf­lâs­Ka­nu­nu’nda DA CENAZEYE de­ði­þik­lik­ya­pý­la­rak,­na­fa­ka KATILMA ÝZNÝ borç­la­rý­ha­riç,­a­la­cak­mik­ta­rý,­en­yük­sek­as­ga­ri­üc­ret­tu­Hükümlülerin ana, bata­rý­nýn­al­týn­da­ka­lan­ta­kip­ba, eþ, kardeþ ve çocuk celer­de,­di­sip­lin­ve­taz­yik­hap­si nazesine katýlmasýna iliþuy­gu­lan­ma­ya­cak.­Yurt­dý­þý­kin mad de ye ni den dü na­pa­sa­port­suz­çý­kan­ya­da zenleniyor. Buna göre, hü - Tür­ki­ye’ye­pa­sa­port­suz­gi­kümlü, mahkûm olduðu ren­va­tan­daþ­lar­i­le­ya­ban­cý­cezaevinin bulunduðu yerla­ra­ha­pis­ce­za­sý­ve­ril­me­ye­leþim biriminin dýþýnda da cek,­bin­li­ra­dan­3­bin­li­ra­ya cenaze törenlerine katýlaka­dar­i­da­rî­pa­ra­ce­za­sý­uy­gu­bilecek. Ýzin süresi de yenila­na­cak.­ Or­man­ Ka­nu­den belirleniyor, hükümlü, nu’nda­ya­pý­lan­de­ði­þik­le­or­yol süresi hariç 2 gün izin man­lar­dan­a­ðaç­ke­sen­le­re kullanabilecek. ve­ri­len­ha­pis­ce­za­sý­kal­ka­cak, ye­ri­ne­pa­ra­ce­za­sý­ve­ri­le­cek.­Bir­çok­baþ­vu­ru­harç­ko­nu­su ya­pý­la­rak,­yar­gý­la­ma­yý­u­zat­ma­ya­yö­ne­lik­ya­pý­lan­baþ­vu­ru­lar ön­le­ne­rek­yar­gý­da­ki­iþ­yü­kü­nün­a­zal­týl­ma­sý­a­maç­la­ný­yor. Da­nýþ­tay­Baþ­kan­lýk­Ku­ru­lu­nun­ver­di­ði­ka­rar­la­ra­i­ti­raz­yo­lu ge­ti­ri­li­yor.­Da­nýþ­ta­yýn­gö­rev­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­rir­ken­ge­li­þen tek­no­lo­ji­den­ya­rar­la­na­bil­me­si­i­çin­ ‘’Bil­gi­Ýþ­lem­Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ðü’’ ku­ru­la­cak.­Bu­nun­i­çin­Da­nýþ­ta­ya­91,­Yar­gý­tay­da­i­se­136­per­so­nel­kad­ro­su­ih­das­e­di­le­cek.­­Ankara / aa

nADANA’DA il­köð­re­tim­o­ku­lu­öð­ren­ci­si,­o­kul­bah­çe­sin­de­ar­ka­da­þý­ta­ra­fýn­dan­bý­çak­la a­ðýr­ya­ra­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­O­va­Ma­hal­le­si’nde,­bir­il­köð­re­tim­o­ku­lu­nun­8.­sý­nýf öð­ren­ci­si­F.Þ.­(14),­ay­ný­o­kul­da­o­ku­yan­ar­ka­da­þý­H.B’yi­(14),­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen bir­sebep­le­o­ku­lun­bah­çe­sin­de­bý­çak­la­3­ye­rin­den­ya­ra­la­dý.­Ya­ra­lý­öð­ren­ci,­kal­dý­rýl­dý­ðý ö­zel­bir­sað­lýk­ku­ru­lu­þun­da­ki­ilk­te­da­vi­si­nin ar­dýn­dan,­am­bu­lans­la­A­da­na­Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne­sevk­e­dil­di.­Zan­lý­F.Þ­i­se­o­lay­dan­son­ra­kaç­tý­ðý­e­vin­de­po­lis­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ya­ka­lan­dý.­Po­lis­o­lay­da­kul­la­ný­lan­bý­ça­ðý­da­ay­ný­e­vin­bah­çe­sin­de­bul­du.­O­lay­la il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­sü­rü­yor.­Adana / aa

Tutuklularýn eðitim harcamasý devletten nCEZAEVLERÝNDE mad­dî­du­ru­mu­ye­ter­li ol­ma­yýp­e­ði­tim­le­ri­ne­de­vam­e­den­tu­tuk­lu ve­hü­küm­lü­le­rin­ka­yýt,­harç­ve­sý­nav­üc­ret­le­ri­Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­ce­kar­þý­la­na­cak.­A­da­let Ba­kan­lý­ðýn­dan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da, Dev­let­Ba­ka­ný­Ha­ya­ti­Ya­zý­cý­i­le­A­da­let­Ba­ka­ný­Ah­met­Kah­ra­man­a­ra­sýn­da­ih­ti­yaç­sa­hi­bi­tu­tuk­lu­ve­hü­küm­lü­le­rin­e­ði­tim­gi­der­le­ri­nin­kar­þý­lan­ma­sý­i­çin­pro­to­kol­im­za­lan­dý­ðý­be­lir­til­di.­Pro­to­kol­den,­a­çýk­il­köð­re­tim o­ku­lu­na­de­vam­e­den­2­bin­51,­a­çý­köð­re­tim li­se­si­ne­de­vam­e­den­3­bin­689,­a­çý­köð­re­tim fa­kül­te­si­ne­de­vam­e­den­704­ki­þi­nin­ya­rar­la­na­ca­ðý­kay­de­dil­di.­Ce­za­in­faz­ku­rum­la­rýn­da­2000-2009­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­42­bin­den faz­la­ki­þi­nin­çe­þit­li­de­re­ce­ler­de­ki­sý­nav­lar­da ba­þa­rý­gös­ter­di­ði,­194­bin­500­ki­þi­nin­de­iþ ve­mes­le­kî­e­ði­tim­kurs­la­rý­ný­ta­mam­la­dý­ðý vur­gu­la­nan­a­çýk­la­ma­da,­e­ði­tim­le­tu­tuk­lu­ve hü­küm­lü­le­rin­tek­rar­suç­iþ­le­me­le­ri­nin­ö­nü­ne­ge­çe­bi­le­ce­ði­ve­top­lu­ma­ka­zan­dý­rý­la­ca­ðý­i­fa­de­e­dil­di.­ Ankara / aa

Toz, gýda maddesi çýktý nDENÝZLÝ’DE ön­ce­ki­gün­sa­bah­sa­at­le­rin­de PTT­Baþ­mü­dür­lü­ðü­Da­ðý­tým­Bö­lü­mü’nde, zarf­i­çer­sin­de­bu­lu­nan­ve­þar­bon­sa­ný­lan­to­zun­gý­da­mad­de­si­ol­du­ðu­or­ta­ya­çýk­tý.­De­niz­li Ýl­Sað­lýk­Mü­dür­lü­ðü­söz­ko­nu­su­mad­de­nin An­ka­ra­Re­fik­Say­dam­Hýf­zýs­sýh­ha­Ens­ti­tü­sü La­bo­ra­tuv­a­rý’na­in­ce­len­di­ði­ni­bil­dir­di.­La­bo­ra­tuv­ar­da­ya­pý­lan­tet­ki­ke­gö­re­zarf­i­çer­sin­de­ki­toz­mad­de­nin,­þar­bon­teh­dit­le­ri­i­çer­me­di­ði­gý­da­kay­nak­lý­bir­toz­mad­de­ol­du­ðu­nun an­la­þýl­dý­ðý­a­çýk­lan­dý.­­Denizli / cihan

‘Dur’ ihtarýna uymadý polise çarptý

YARGI-SEN hakkýndaki kapatma dâvâsý baþladý Yar gýç lar ve Sav cý lar Sen di ka sý (YARGI-SEN) hakkýnda, Ankara Valiliði tarafýndan açýlan kapatma dâvâsýnýn görülmesine baþlandý. Ankara 15. Ýþ Mahkemesindeki duruþmaya, davacý Ankara Valiliðinin avukatý ile YARGI-SEN Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu’nun da arasýnda bulunduðu sendikanýn yönetim kurulu üyeleri katýldý. YARSAV Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Barosu Baþkaný Metin Feyzioðlu ve baronun yöneticileri, Eskiþehir, Balýkesir ve Aydýn barolarýnýn temsilcileri, bazý sendikacýlar ve bir grup avukat da YARGI-SEN’e destek amacýyla duruþmayý izledi. Duruþmada, YARGI-SEN’in, davaya karþý cevaplarý-

nýn yer aldýðý dilekçenin dosyaya sunulduðu ve Ankara Valiliðine teblið edildiði açýklandý. Valilik avukatý, YARGI-SEN’in cevaplarýna karþý beyanda bulunmak ve delil bildirmek için süre istedi. Eminaðaoðlu ise dâvâ dilekçesinde bütün delillerin sunulduðunu ifade ederek, ‘’Hukuka aykýrýlýðýn delili olmasa gerek. Bizim bildireceðimiz delil yok, delil talebimiz de yok. Anayasanýn açýk hükmü var. Dosya içeriði karar vermeye yeterli. Karar verilsin’’ dedi. Hakim Ali Þahin, valilik avukatýna, beyanda bulunmalarý ve delillerini bildirmeleri için 15 gün kesin süre vererek, eksiklerin giderilmesi için duruþmayý erteledi. Ankara / aa

nKONYA mer­kez­Sel­çuk­lu­Ýl­çe­si­Ab­dü­le­zel Pa­þa­Cad­de­si’nde­uy­gu­la­ma­ya­pan­po­lis­e­kip­le­ri,­i­çin­de­ki­ler­den­þüp­he­len­dik­le­ri­bir­o­to­mo­bi­li­dur­dur­mak­is­te­di.­Ýh­ta­ra­uy­ma­yan o­to­mo­bil­sü­rü­cü­sü,­ya­ya­o­la­rak­gö­rev­ya­pan Kon­ya­Tra­fik­De­net­le­me­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü’nde­gö­rev­li­po­lis­me­mu­ru­A­bi­din­Em­rah Bay­gýn’a­çar­pa­rak­kaç­tý.­Bay­gýn,­am­bu­lans­la Kon­ya­Nu­mu­ne­Has­ta­ne­si’ne­kal­dý­rýl­dý. Sað­lýk­du­ru­mu­i­yi­o­lan­Bay­gýn,­yak­la­þýk­bir sa­at­göz­lem­al­týn­da­tu­tul­duk­tan­son­ra­ta­bur­cu­e­dil­di.­Po­lis­plâ­ka­sý­be­lir­le­nen­a­ra­cý­ve sü­rü­cü­sü­nü­a­rý­yor.­­Konya / aa

ODTÜ’lü öðrencilere 10 yýl hapis istendi nANKARA Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­Or­ta­do­ðu­Tek­nik­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­(OD­TÜ),­çe­þit­li­ü­ni­ver­si­te­ler­den­öð­ren­ci­le­rin­pro­tes­to gös­te­ri­si­sý­ra­sýn­da­çý­kan­o­lay­lar­la­il­gi­li­o­la­rak,­117­ki­þi­hak­kýn­da,­‘’Ma­la­za­rar­ver­dik­le­ri’’­ve­‘’Ý­zin­siz­top­lan­tý­ve­gös­te­ri­yü­rü­yü­þü­nün­da­ðý­týl­ma­sý­sý­ra­sýn­da­ka­mu­gö­rev­li­si­ne­di­ren­dik­le­ri’’­id­di­a­sýy­la­1­yýl­9­ay­dan­10 yýl­6­a­ya­ka­dar­ha­pis­le­ce­za­lan­dý­rýl­ma­la­rý­is­te­miy­le­dâ­vâ­aç­tý.­Ankara / aa


Y

HABER

15 NÝSAN 2011 CUMA

5

Son “Strasbourg savunmasý” tin­ de­mok­ra­tik­leþ­me­siy­le­ doð­ru­dan­ i­lin­ti­si þü­rül­me­si­ne­gel­di­ðin­de­“Tür­ki­ye­ha­zýr­de­ðil” o­lan­“se­çim­ba­ra­jý”nýn­dü­þü­rül­me­si­i­çin­“de­- de­yip­ge­çiþ­ti­ri­yor! Sor­mak­lâ­zým;­son­i­ki­ge­nel­se­çim­de­ol­du­ðu­gi­mok­ra­siy­le­i­lin­ti­li­de­ðil”­de­me­si… bi­yüz­de­34-47oy­la­Mec­lis’in­yüz­de­65-70’i­ni­dol­cevher@yeniasya.com.tr du­ran­bir­a­da­let­siz­li­ði,­baþ­ka­la­rý­nýn­oy­la­rý­ü­ze­rin­“SEÇÝM BARAJI”NIN aþ­ba­kan’ýn­Stras­bo­urg’da­ Av­ru­pa­Kon­de­o­tur­ma­yý­Er­do­ðan­ve­par­ti­si­na­sýl­i­çi­ne­sin­dir­“DEMOKRASÝYLE ÝLÝNTÝSÝ YOK”MUÞ! se­yi­Par­la­men­ter­Mec­li­si’nde­(AKPM) Ger­çek­ten,­AB’nin­her­fýr­sat­ta­i­kaz­et­ti­ði­i­- mek­te?­Bu­nun­tem­sil­de­a­dâ­let­le­il­gi­si­var­mý? ö­zel­lik­le­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si,­ba­sýn le­ri­ de­mok­ra­tik­ stan­dart­la­ra­ gö­re­ dü­zen­len­Sa­hi­ka­mu­o­yu­ve­Mec­lis’te­ýs­rar­la­ö­ne­ri­len ve­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü­i­le­yar­gý­nýn­ba­ðým­- me­si­ni­ e­sas­ a­lan,­ yar­gý­ tes­ci­lin­de­ki­ par­ti­le­rin ve­AB­u­yum­ya­sa­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lýp­bü­tün sýz­lý­ðý­hak­kýn­da­ki­söz­le­ri­il­ginç…­ ka­yýt­lý­ ü­ye­le­ri­nin­ hâ­kim­ ne­zâ­re­tin­de­ ön­se­- dün­ya­da­de­mok­ra­tik­te­â­mül­ha­li­ne­ge­len­bir ­de­ta­“i­kin­ci­o­ne­mi­nu­te”­pro­pa­gan­da­sý­na çim­le­ o­luþ­tu­ru­lan­ lis­te­le­rin­ ter­cih­ im­kâ­nýy­la u­sû­lü­hal­ka­sor­ma­nýn­ge­re­ði­ne­den­du­yul­mak­dö­n üþ­t ü­r ü­l en­ ko­n uþ­m a­s ýn­d a,­ bil­h as­s a seç­me­ne­su­nul­du­ðu­de­mok­ra­tik­sis­te­min­teþ­- ta?­Ya­da­“hal­ka­so­ru­la­cak”­i­diy­se,­on­ca­ta­le­be AB’nin­Ko­pen­hag­kri­ter­le­rin­de­þart­koþ­tu­ðu, ki­li­nin,­ “se­çim­ ba­ra­jý”nýn­ de­mok­ra­tik­ tem­si­li rað­men­ni­çin­son­re­fe­ran­dum­da­hal­ka­so­rul­2005’ten­ bu­ ya­na­ Tür­ki­ye­ Ý­ler­le­me­ Ra­por­la­- sað­la­ya­cak­ mâ­kul­ dü­ze­ye­ çe­kil­me­si­nin­ “de­- ma­dý?­Do­kuz­yýl­lýk­AKP­ik­ti­da­rýn­da­Mec­lis’te rýn­da­ bil­di­ri­len­ ve­ Tür­ki­ye’nin­ Ka­tý­lým­ Or­- mok­ra­siy­le­i­lin­ti­si­yok­sa”­ne­i­le­i­lin­ti­si­var? tek­mad­de­lik­de­ði­þik­lik­ne­den­ya­pýl­ma­dý? tak­lý­ðý­Bel­ge­sin­de­söz­ver­di­ði­yüz­de­10­se­çim An­c ak­ en­ çar­p ý­c ý­s ý,­ Baþ­b a­k an’ýn­ “se­ç im Ka­ra­rý­ ve­re­cek­ o­lan­ el­bet­te­ halk­týr.­ Lâ­kin ba­ra­jý­na­da­ir­tep­ki­si­þa­þýrt­tý. nut­ku”­ e­dâ­sýn­da­ Av­ru­pa­lý­ par­la­men­ter­le­re, Er­do­ðan’ýn,­seç­men­i­ra­de­si­nin­ya­rý­sý­ný­Mec­“Bu­va­a­di­ne­den­hâ­lâ­ye­ri­ne­ge­tir­me­di­niz?” “se­çim­ ba­ra­jý­nýn­ dü­þü­rül­me­si­ni­ si­ze­ so­ra­cak lis­dý­þýn­da­bý­rak­tý­ran­ve­de­mok­ra­tik­ol­ma­dý­ðý su­a­li­ne,­Er­do­ðan’ýn­“Yüz­de­10­ba­ra­jý­ný­ko­yan de­ði­liz”­çý­ký­þý… tes­cil­le­nen­dar­be­dö­ne­min­den­kal­ma­bu­ga­be­nim­par­tim­de­ðil,­biz­de­yüz­de­10­ba­ra­jýy­la Oy­sa­An­ka­ra,­AB’ye­baþ­vur­muþ;­si­ya­sî­par­ti­- ra­be­ti­ sa­vun­ma­sý,­ “Hal­ký­mýz­ ‘in­di­rin’­ der­se gel­dik”­mu­ka­be­ley­le,­12­Ey­lül­dar­be­si­ü­rü­nü­bu ler­ve­se­çim­sis­te­mi­nin­AB­norm­la­rý­na­ka­vuþ­- in­di­ri­riz,­‘böy­le­de­vam­e­din’­der­se­böy­le­de­an­ti­de­mok­ra­tik­ba­ri­ye­ri­de­vam­et­tir­me­ye­ge­- tu­rul­ma­sý­da­hil,­de­mok­ra­si,­hu­kuk,­in­san­hak­- vam­e­de­riz”­ce­va­bý,­ol­duk­ça­sa­kil­ka­çý­yor. rek­çe­gös­ter­me­si,­tam­bir­skan­dal. la­rý,­ öz­gür­lük­le­re­ da­ir­ re­form­la­rý­ ta­ah­hüd­ et­Dün­y a­n ýn­ hiç­b ir­ de­m ok­r a­t ik­ ül­k e­s in­d e miþ.­Kýrk­yý­lý­aþ­kýn­dýr­pe­þi­ne­düþ­tü­ðü­AB’ye­ü­AB’YE BAHANE MÝ? rast­lan­ma­yan­bu­uy­gu­la­ma­yý­“is­tik­rar­ve­gü­- ye­lik­mü­zâ­ke­re­le­ri­ni­yü­rü­tü­yor… Er­do­ðan,­ yüz­de­ 10­ ba­ra­jý­ i­çin­ AKPM’ye ven­ i­çin­ de­vam­ et­tir­dik­le­ri­ni”­ söy­le­me­si­ i­se, Ne­var­ki­bu­na­kar­þý,­“i­le­ri­de­mok­ra­si”den “Si­ze­ so­ra­cak­ de­ði­liz!”­ di­yor.­ Pe­ki,­ ma­dem ay­rý­bir­ga­ra­bet. dem­vu­ran­Baþ­ba­kan,­sý­ra­de­mok­ra­tik­tem­si­- “so­ra­cak­de­ðil”,­AKP’nin­2005’te­ki­Ce­za­Ka­Bir­di­ðer­çar­pý­cý­hu­sus,­Er­do­ðan’ýn­si­ya­se­- lin­ö­nün­de­ta­koz­o­lan­“se­çim­ba­ra­jý”nýn­dü­- nu­nu­de­ði­þik­li­ðin­de­ne­den­uy­du?­Tür­ki­ye’de

B

Kadýný ve çocuklarý koruyan kanun istediler n BAZI si­ya­si­par­ti­ve­ka­dýn­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri,­‘’ka­dý­na­ve­ço­cuk­la­ra­yö­ne­lik­þid­de­ti ve­te­ca­vü­zü’’­pro­tes­to­et­ti.­El­le­rin­de­‘’Te­ca­vü­ze­mü­eb­bet­ha­pis­is­ti­yo­ruz’’,­‘’Mec­lis’te­ko­nu­þa­cak­ka­dýn­is­ti­yo­ruz’’,­‘’Ka­dýn­ve­ço­cuk sal­dý­rý­la­rý­ný­kim­ön­le­ye­cek?’’,­‘’Yur­du­muz­A­na­do­lu,­Mec­li­si­miz­Ba­ba­do­lu’’,­‘’Þid­det­de­ðil ka­dýn­kat­li­â­mý’’,­‘’Ta­ci­ze­kar­þý­sus­ma­dýk,­sus­ma­ya­ca­ðýz’’­dö­viz­le­riy­le­TBMM­Çan­ka­ya­ka­pý­sýn­da­top­la­nan­ka­dýn­lar,­Mec­lis’in­ka­dý­ný­ve ço­cuk­la­rý­ko­ru­yan­ya­sa­yý­bir­an­ön­ce­çý­kar­ma­sý­ný­is­te­di­ler.­Ba­zý­la­rý­nýn­ken­di­ni­bi­lek­le­rin­den­zin­cir­le­di­ði­ey­lem­de,­ka­dýn­lar­‘’Bu­ço­cuk­la­rýn­ha­ya­tý­nýn­yan­ma­sý­na,­ce­hen­ne­mi ya­þa­ma­la­rý­na­göz­yu­mu­yo­ruz.­Bu­ço­cuk­lar ya­ný­yor­lar’’­di­ye­rek­o­yun­cak­be­bek­yak­tý.­Ar­dýn­dan­Mec­lis’e­yü­rü­mek­is­te­yen­ka­dýn­la­ra po­lis­ba­ri­kat­ku­ra­rak­en­gel­ol­du.­­Ankara / aa

Milletvekillerine ödenen maaþ emeðin karþýlýðý n ANAYASA Mah­ke­me­si,­22­Tem­muz 2007­ge­nel­se­çi­mi­ön­ce­si­ve­kil­le­re­3­ay­lýk dö­nem­i­çin­pe­þin­ö­de­nen­ma­a­þýn,­e­me­ðin kar­þý­lýk­sýz­bý­ra­kýl­ma­ma­sý­ný­a­maç­la­yan­A­na­ya­sa’nýn­55.­Mad­de­si­ne­ay­ký­rý­bu­lun­ma­dý­ðý­na­ka­rar­ver­di.­A­vu­kat­Se­dat­Vu­ral,­22 Tem­muz­2007­ge­nel­se­çi­min­de­ye­ni­le­ne­cek­Mec­lis­ü­ye­le­ri­ne­15­Tem­muz­2007­ta­ri­hin­de­üç­ay­lýk­dö­nem­i­çin­pe­þin­ö­de­nek ve­yol­luk­ö­den­me­si­ne­i­liþ­kin­iþ­le­min­ip­ta­li is­te­miy­le­dâ­vâ­aç­tý.­An­ka­ra­16.­Ý­da­re­Mah­ke­me­si,­dâ­vâ­yý­eh­li­yet­yö­nün­den­red­det­ti. Ka­ra­rýn­tem­yiz­e­dil­me­si­ü­ze­ri­ne­dos­ya­yý in­ce­le­yen­Da­nýþ­tay­11.­Da­i­re­si­i­se­An­ka­ra 16.­Ý­da­re­Mah­ke­me­si’nin­ka­ra­rý­ný­boz­du. Da­i­re,­iþ­le­min­da­ya­na­ðý­3671­sa­yý­lý­ka­nu­nun­6.­mad­de­si­nin­­3.­cüm­le­sin­de­yer­a­lan “ve­çe­þit­li­se­bep­ler­le­ge­nel­se­çi­min­ye­ni­len­me­si”­i­ba­re­si­nin­ip­ta­li­ve­yü­rür­lü­ðü­nün dur­du­rul­ma­sý­i­çin­oy­bir­li­ðiy­le­A­na­ya­sa Mah­ke­me­si’ne­baþ­vur­du.­Ýp­tal­is­te­mi­ni­oy çok­lu­ðuy­la­red­de­den­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si,­22­Tem­muz­2007­ge­nel­se­çi­mi­ön­ce­si ve­kil­le­re­3­ay­lýk­dö­nem­i­çin­pe­þin­ö­de­nen ma­a­þýn,­e­me­ðin­kar­þý­lýk­sýz­bý­ra­kýl­ma­ma­sý­ný­a­maç­la­yan­A­na­ya­sa’nýn­55.­Mad­de­si­ne ay­ký­rý­bu­lun­ma­dý­ðý­na­ka­rar­ver­di.­Mah­ke­me­nin­da­va­nýn­red­di­ne­i­liþ­kin­ka­ra­rý,­Res­mi­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­­Ankara / cihan

PKK, saldýrtmak için uyuþturucu baðýmlýlarýný kullanýyor n ÝZMÝR’DE te­rör­ör­gü­tü­PKK­a­dý­na­ey­lem ya­pa­rak­po­li­se­mo­lo­tof­kok­tey­li­ve­ha­va­i­fi­þek­le­sal­dýr­dý­ðý­id­di­a­e­di­len­be­þi­ço­cuk­6­ki­þi ya­ka­lan­dý.­Zan­lý­lar­dan­22­ya­þýn­da­ki­N.K.’nin, u­yuþ­tu­ru­cu­mad­de­kul­lan­ma­su­çun­dan­po­lis­te­al­tý­ta­ne­kay­dý­bu­lun­du­ðu­öð­re­nil­di.­Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­te­rör­ör­gü­tü­nün­po­li­se­mo­lo­tof­ve­ha­va­­ fi­þek at­ma­gi­bi­ey­lem­ler­de­u­yuþ­tu­ru­cu­mad­de­ba­ðým­lý­la­rý­ný­kul­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­E­kip­ler,­Me­ne­men­il­çe­sin­de­bö­lü­cü­te­rör­ör­gü­tü­a­dý­na kor­san­gös­te­ri­le­re­ka­týl­dýk­la­rý,­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­mo­lo­tof­kok­tey­li­ve­ha­vai­fi­þek­le­sal­dýr­dýk­la­rý­id­di­a­sýy­la­N.K.­(22),­A.Ö.­(16),­M.Ö. (16),­V.E.­(16),­S.D.­(15)­ve­M.Y.’yi­(14)­gö­zal­tý­na­al­dý.­Ey­lem­ha­zýr­lý­ðýn­day­ken­ya­ka­la­nan zan­lý­la­rýn­ü­zer­le­rin­de­ya­pý­lan­a­ra­ma­lar­da­i­se çok­sa­yý­da­pat­la­yý­cý­mad­de­e­le­ge­çi­ril­di.­Ya­þý 18’den­kü­çük­o­lan­zan­lý­lar,­Ço­cuk­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri­ne­tes­lim­e­dil­di.­Bu­ra­da­iþ­lem­le­ri­ta­mam­la­na­rak­ad­li­ye­ye­sevk­e­di­len­ler­den­M.Ö.­ve­V.E.­tu­tuk­lan­dý.­Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü’nden­ad­li­ye­ye­sevk­e­di­len­N.K.’nin­se­sav­cý­lýk­ta­ki­sor­gu­su­nun­de­vam­et­ti­ði­be­lir­til­di.­­Ýzmir / cihan

“zi­na­nýn­â­i­le­ya­pý­sý­na­ve­ah­lâ­ka­uy­ma­dý­ðý­ve mut­la­ka­ ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði”­ be­ya­ný­nýn­a­ka­bin­de­git­ti­ði­Brük­sel’de­AB­mer­ci­le­ri­ne,­zi­na­nýn­â­i­le­ya­pý­sý­ný­ve­top­lu­mu­tah­rip­e­den­bir­fe­lâ­ket­ol­du­ðu­nu­i­zah­ve­ik­na­e­de­ce­ði­ne,­par­ti­gru­bu­na­“zi­na­ya­ce­za­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­ve­suç­ol­mak­tan­çý­ka­rýl­ma­sý”­tâ­li­ma­tý­ný ver­di;­ne­den? Er­do­ðan’ýn­da­ha­çok­tar­tý­þý­la­cak­son­“Stras­bo­urg­sa­vun­ma­sý”,­hü­kû­me­ti­nin­A­ÝHM’e­gön­der­di­ði­ba­þör­tü­sü­nü­“si­ya­sî­sim­ge,­la­ik­li­ðe­ay­ký­rý­ ve­ ger­gin­lik­ se­be­bi”­ sa­yýp­ ya­sa­dý­þý­ ya­sa­ðý “ya­sal/uy­gun”­bu­la­rak­her­ke­si­þa­þýr­tan­“hü­kü­met­sa­vun­ma­sý”­gi­bi­çar­pýk… Ve­ya­ A­ÝHM’in­ hak­lý­ bu­lup­ be­ra­at­ ka­ra­rý ver­di­ði­ Ye­ni­ As­ya­ im­ti­yaz­ sa­hi­bi­ Meh­met Kut­lu­lar­i­le­ya­zar­la­rý­nýn­“Ý­lâ­hî­i­kaz”a­da­ir­i­fâ­de­ve­ya­zý­la­rýn­dan­yar­gý­la­nýp­ce­zâ­lan­dý­rýl­ma­sý­ný­ o­nay­la­yan­ ve­ sa­vu­nan­ “Stras­bo­urg­ sa­vun­ma­la­rý”­ben­ze­ri­çe­liþ­ki­li… Son­r a­ Er­d o­ð an’ýn­ Av­r u­p a­ A­s amb­l e­s i’ni AB’ye­öf­key­le­sert­çý­kýp­rest­çe­kip­mey­dan­o­ku­ma­a­re­na­sý­na­dö­nüþ­tür­me­si­nin­se­be­bi­ne­dir?­ AKP’nin­ “us­ta­lýk­ dö­ne­mi”nde­ Tür­ki­ye, AB­ ra­yýn­dan­ çý­ka­rý­lýp­ I­rak­ ve­ Af­ga­nis­tan­ iþ­ga­lin­de,­Lib­ya­sal­dý­rý­sýn­da­a­çýk­des­tek­ver­di­ði­“ABD-Ýn­gil­te­re­kü­re­sel­çý­kar­ek­se­ni”ne­mi kay­dý­rý­lý­yor?­Bu­na­ba­ha­ne­mi­a­ra­ný­yor?

Vizesiz AB kazanýlmýþ hak BAZI AB ÜLKELERÝNÝN VÝZE ÝSTEMESÝNÝN HUKUK DIÞI OLDUÐUNU VURGULAYAN DOÇ. DR. OKÇU, 'VÝZESÝZ AB'NÝN KAZANILMIÞ BÝR HAK OLDUÐUNU, GEREKÝRSE TAZMÝNAT DÂVÂSI AÇILABÝLECEÐÝNÝ BELÝRTTÝ. ISPARTA Sü­ley­man­De­mi­rel­Ü­ni­ver­si­te­si­ (SDÜ) AB­ Mer­kez­ Mü­dü­rü­ Doç.­ Dr.­ Mu­rat­ Ok­çu,­ ba­zý AB­ ül­ke­le­ri­nin­ Türk­ va­tan­daþ­la­rýn­dan­vi­ze­is­te­me­si­nin­hu­kuk­dý­þý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Ok­çu,­ ‘Vi­ze­siz­AB’nin­ka­za­nýl­mýþ­bir­hak­o­lu­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ ge­re­kir­se­ bu­ ko­nu­d a­ taz­m i­n at­ dâ­v â­l a­r ý­ a­ç ýl­m a­s ý çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Ok­çu,­“Av­ru­pa­ Bir­li­ði­ Tür­ki­ye’yi­ tek­rar­ ‘vi­ze al­ma­sý­ ge­rek­me­yen­ ül­ke­ler’­ lis­te­si­n e­ dâ­h il­ et­m e­l i­d ir”­ de­d i.­ AB Mer­kez­ Mü­dü­rü­ Doç.­ Dr.­ Ok­çu, Tür­ki­ye’nin­ ti­ca­re­ti­ni­ ge­liþ­tir­mek a­ma­cýy­la­ö­zel­lik­le­ya­kýn­kom­þu­la­rýy­la­ vi­ze­le­ri­ kal­dýr­ma­ya­ ça­lý­þýr­ken,­Al­man­ya­ve­Ýn­gil­te­re­gi­bi­ba­zý­ ül­ke­le­rin­ Türk­ va­tan­daþ­la­rý­na uy­gu­la­nan­vi­ze­le­ri­kal­dýr­ma­mak­ta ýs­rar­ et­ti­ði­ni­ söy­le­di.­ Ti­ca­re­ti­nin ya­rý­sýn­dan­faz­la­sý­ný­Av­ru­pa­i­le­ya­pan­ Tür­ki­ye­ a­çý­sýn­dan­ bu­ du­ru­mun­cid­dî­pa­ra­ve­za­man­ka­yýp­la­rý­ an­la­mý­na­ gel­di­ði­ni­ i­fa­de­ e­den Ok­çu,­“Ve­ri­le­re­gö­re­va­tan­daþ­la­rý­mýz­dan­ her­ yýl­ yak­la­þýk­ o­la­rak­ 60 mil­yon­ E­u­ro­ vi­ze­ pa­ra­sý­ a­lý­ný­yor. Vi­zey­le­ bir­lik­te­ di­ðer­ üc­ret­ler­ de ek­len­di­ðin­de­ka­yýp­1,2­mil­yar­E­u­ro’yu­ bu­l u­y or.­ Fa­k at­ e­s as­ dar­b e Tür­ki­ye’nin­hiz­met­sek­tö­rü­ne­vu­ru­lu­yor.­Bu­yol­la­Tür­ki­ye’nin­hiz­met­ sek­tö­rün­de­ dün­ya­ sý­ra­la­ma­sýn­da­ yu­ka­rý­ çýk­ma­sý­nýn­ ö­nü­ ke­sil­me­ye­ça­lý­þý­lý­yor”­de­di.

Doç. Dr. Murat Okçu, AB ülkelerinin Türk vatandaþlardan vize istemesinin hukuk dýþý olduðunu söyledi.

TAZMÝNAT DÂVÂSI AÇILMALI MURAT Okçu, vize almaksýzýn AB üyesi ülkelere seyahat etmenin sanki bir pazarlýk ve müzakere konu su gibi görülmesinin yanlýþ olduðunu vurgulayarak ‘Vizesiz Avrupa’nýn aslýnda kazanýlmýþ bir hak olduðuna dikkat çekti. Okçu, bu durumu þu þekilde açýkladý: “Ankara Antlaþmasý ile 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüðe giren ‘Katma Protokol’ünde, ‘Taraflar aralarýnda yerleþme hakký ve hizmetle rin serbest icrasýna yeni kýsýtlamalar koymaktan sakýnýrlar’ ifadesi bulunmaktadýr. Madde yanlýþ anlamaya mahal vermeyecek kadar açýk, somut ve hiçbir koþula baðlý olmaksý-

zýn geçerli bir hukuki düzenlemedir. Madde, AB’ye üye herhangi bir ülkenin ulusal hukukunda bu konuda geriye dönük bir kötüleþtirme yapýldýðýnda devreye girerek böylesi bir iþlemin o ülke tarafýndan yapýl mamasý için hukukî bir set oluþturmaktadýr.” Okçu, 1973’te kazanýlan bu hakkýn hiçbir AB üyesi ülke tarafýndan yok sayýlamayacaðýný, hiçbir üye ülkenin de bu mahkeme kararýna karþý bir kararý kendi ülkesinde çýkaramayacaðýný anlattý. Okçu, bu yüzden AB üyesi ülkelere karþý tazminat davasý açýlmasý gerektiðini dile getirdi. Isparta / cihan

AB katýlým süreci çaðdaþlaþma projesi DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci­E­ge­men­Ba­ðýþ, Av­ru­pa­Bir­li­ði­(AB)­ka­tý­lým­sü­re­ci­nin,­Cum­hu­ri­yet’in­i­la­nýn­dan­son­ra­ki­en­ö­nem­li­çað­daþ­laþ­ma pro­je­si­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Ba­ðýþ,­Tür­ki­ye’nin­Av­ru­pa­Top­lu­lu­ðu’na­tam­ü­ye­lik­baþ­vu­ru­su­nu­yap­ma­sý­nýn­yýl­dö­nü­mü­do­la­yý­sýy­la­ya­yým­la­dý­ðý­me­saj­da,­14­Ni­san’ýn,­Tür­ki­ye’nin­AB­yol­cu­lu­ðun­da­ki­ta­ri­hi­a­dým­la­rýn­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­“AB ka­tý­lým­sü­re­ci­nin,­Cum­hu­ri­yet’in­i­la­nýn­dan­son­ra­ki­en­ö­nem­li­çað­daþ­laþ­ma­pro­je­si”­ol­du­ðu­nu kay­de­den­Ba­ðýþ,­“Türk­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­nin­en­ö­nem­li­li­der­le­rin­den­Tur­gut­Ö­zal­da­in­sa­ný­mer­-

ke­ze­ko­yan­si­ya­set­an­la­yý­þýy­la­sa­de­ce­Tür­ki­ye’de­ki­ge­le­nek­sel­dev­let­çi­zih­ni­ye­tin­göz­den­ge­çi­ril­me­si­ni­sað­la­ma­mýþ,­ay­ný­za­man­da­1987­yý­lýn­da Av­ru­pa­Top­lu­lu­ðu’na­tam­ü­ye­lik­baþ­vu­ru­mu­zu ya­pa­rak­bu­pro­je­ye­ye­ni­den­can­ver­miþ­tir”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Ö­zal’ýn­o­dö­nem­de­mü­za­ke­re­ler­de kar­þý­la­þý­la­cak­güç­lük­le­ri­ön­gö­re­rek,­bu­yo­lu­“u­zun­in­ce­bir­yo­la”­ben­zet­ti­ði­ni­ha­týr­la­tan­Ba­ðýþ, þun­la­rý­kay­det­ti:­“Vak­tiy­le­Ö­zal­kar­þý­sýn­da­saf­tu­tup,­bu­gün­ler­de­o­na­mu­hab­bet­bes­le­me­ye­baþ­la­yan­la­rýn,­AB­sü­re­ci­mi­ze­de­ay­ný­des­te­ði­sa­mi­mi­yet­le­ve­re­cek­le­ri­ni­ü­mit­e­di­yo­rum.”­Ankara/aa

Avrupa Konseyi, inceleme için temsilci gönderecek Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, basýn özgürlüðünün Türkiye’deki durumunu incelemek üzere bir temsilci göndermeye karar verdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn önceki gün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’nda yaptýðý dâveti kabul ettiklerini belirten Jagland, “En kýsa zaman da ö zel bir tem sil ci gön de re ce ðim. Bu temsilci, Türkiye’deki durumu deðerlendirebilme miz i çin ba na ra por su na cak. Bu dâ vet, Türkiye’deki basýn özgürlüðü tartýþmalarýnda ileri bir adým atmak için yapýcý bir yaklaþým” ifadelerini kullandý. Strasbourg / cihan

Basýn Kartý Komisyonu toplanacak BA SIN Kar­t ý­ Ko­m is­y o­nu’nun­18-19­Ni­s an’da An­ka­ra’da­top­la­na­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Ba­sýn­Ya­yýn­ve­En­for­mas­yon­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’nden­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re­ko­mis­yon, ilk­de­fa­ba­sýn­kar­tý­a­la­cak­lar,­ad­la­rý­na­sü­rek­li­ni­te­lik­te­ba­sýn­kar­tý­dü­zen­len­me­si­ni­ta­lep­e­den­ler­i­le­Ba­sýn Kar­tý­Yö­net­me­li­ðin­de­23 E­kim­2010­ta­ri­hin­de­ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­le,­sü­re­si­i­çin­de­ve­bir­de­fa­ya­mah­sus baþ­vu­ru­la­rý­ka­bul­e­di­len­ve Þu­bat­a­yýn­da­ilk­de­ðer­len­dir­me­si­ya­pý­lan,­yak­la­þýk 700­il­ko­kul­ve­or­ta­o­kul me­zun­la­rý­nýn­ba­sýn­kar­tý mü­ra­ca­at­la­rý­nýn­ni­haî­ka­ra­rý­ný­ver­mek­ü­ze­re­18-19 Ni­san­2011­ta­rih­le­rin­de An­k a­r a’da­ top­l a­n a­c a­ð ý kay­de­dil­di.­Top­lan­tý,­Ba­sýn-Ya­yýn­ve­En­for­mas­yon Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­Top­lan­tý­Sa­lo­nun­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­­Ankara /­a­a

Listelerin dili ür­ki­ye­se­çi­me­a­dým­a­dým­yak­la­þý­yor.­A­day­ lis­te­le­ri­nin­ a­çýk­lan­ma­sýn­dan­ son­ra ar­týk­ si­ya­se­tin­ nab­zý­ mey­dan­lar­da­ a­ta­cak.­YSK­24­par­ti­nin­se­çim­le­re­ka­tý­la­ca­ðý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý,­ an­cak­ a­day­ lis­te­le­ri­nin­ ve­ril­di­ði gün­6­par­ti­se­çim­le­re­gir­me­me­ka­ra­rý­al­dý.­Þu an­da­ 18­ par­ti­ se­çim­le­re­ ka­tý­la­cak.­ YSK­ ge­çi­ci lis­te­le­ri­ Pa­zar­te­si,­ ke­sin­ lis­te­le­ri­ de­ 28­ Ni­san’da­a­çýk­la­ya­cak.­Bu­ta­ri­he­ka­dar­it­ti­fak­ya­pa­cak­par­ti­ler­o­lur­sa­YSK’ya­bil­di­re­bi­le­cek­ler. Lis­te­le­rin­ a­çýk­lan­dý­ðý­ Pa­zar­te­si­ gü­nün­den bu­ ya­na­ lis­te­ye­ gi­re­me­yen­ler­ ve­ya­ ye­ri­ni­ be­ðen­me­yen­ler­ tar­týþ­ma­ya­ ve­ e­leþ­tir­me­ye­ de­vam­e­di­yor.­Lis­te­le­re­bak­tý­ðý­mýz­da­gö­ze­çar­pan­la­ra­bir­göz­gez­dir­mek­te­fay­da­var.­Çün­kü,­ lis­te­le­rin­ se­çim­ ne­ti­ce­le­ri­ne­ na­sýl­ yan­sý­ya­ca­ðý­nýn­i­puç­la­rý­bu­ra­lar­da­sak­lý. *** Lis­te­le­re­ba­kýl­dý­ðýn­da­ilk­gö­ze­çar­pan,­AKP’den 167,­CHP’den­64,­MHP’den­27,­BDP’den­9­mil­let­ve­ki­li­ol­mak­ü­ze­re­tam­266­mil­let­ve­ki­li­bu­dö­nem­lis­te­le­re­gir­me­di,­ya­ni­çi­zik­ye­di.­ AKP­lis­te­le­ri­ne­i­ki­ba­kan­gi­re­me­di.­Ki­mi­le­ri­bu­lis­te­le­ri­“bü­yük­de­ði­þik­lik”­o­la­rak­gö­rür­ken,­ ki­mi­le­ri­ “tas­fi­ye”­ o­la­rak­ de­ðer­len­dir­di. AKP’de­ lis­te­ dý­þý­ ka­lan­ ve­kil­le­rin­ ço­ðu­nun Gü­n ey­d o­ð u­ il­l e­r i­ i­l e­ re­f e­r an­d um­d a­ ba­þ a­r ý sað­la­ya­ma­yan­ i­ler­den­ ol­ma­sý­ dik­kat­ çe­ker­ken,­ “mil­lî­ gö­rüþ­çü”­ pek­ çok­ is­min­ lis­te­le­re gir­me­me­si­de­Er­do­ðan’ýn­“us­ta­lýk”­dö­ne­min­de­k i­ po­l i­t i­k a­l a­r ý­n ý­ e­l e­ ve­r i­y or.­ Er­d o­ð an’ýn “par­ti­mi­zin­ ge­le­ce­ði­ i­çin”­ di­ye­rek­ ne­re­dey­se gru­bu­nun­ ya­rý­sý­ný­ lis­te­le­re­ al­ma­ma­sý­nýn­ þif­re­le­ri­ne­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­ se­çi­mi,­ a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ði­ ve­ baþ­kan­lýk­ sis­te­mi­ne­yö­ne­lik­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­ler­de­var. AKP’de­ lis­te­le­re­ gi­re­me­yen­le­rin­ ses­le­ri­ni faz­la­ca­yük­selt­me­dik­le­ri­dik­kat­çe­ker­ken,­ (sa­de­ce­bir­mil­let­ve­ki­li­is­ti­fa­e­dip,­ba­ðým­sýz­a­day ol­du) se­çim­de­bu­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­par­ti­i­çin ça­lý­þýp­ça­lýþ­ma­ya­cak­la­rý­da­me­rak­ko­nu­su.­ CHP’ye­ ba­k ýl­d ý­ð ýn­d a­ i­s e,­ Bay­k al­c ý­ ya­ da “Ön­der­ Sav”cý­ ve­kil­le­rin­ çi­zik­ ye­me­si­ dik­kat çe­ki­yor.­ “Ye­ni­ CHP”yi­ o­luþ­tur­ma­ya­ ça­lý­þan Ký­lýç­da­roð­lu’nun­ “sol”un­ ö­nem­li­ i­sim­le­ri­ni lis­te­le­re­al­ma­ma­sý­gün­ler­dir­e­leþ­ti­ri­li­yor.­Lis­te­le­re­ gi­re­me­yen­ ve­kil­le­rin­ CHP’yi­ “sos­ye­te par­ti­si­ol­mak­la­suç­la­dý­ðý­ve­“çor­ba­lis­te­ya­pýl­dý­ðý”­ e­leþ­ti­ri­le­ri­ ö­nü­müz­de­ki­ gün­ler­de­ de­ e­pey­tar­tý­þý­la­cak­gi­bi­gö­rü­nü­yor.­Ya­ni,­a­day­la­rýn­a­çýk­lan­ma­sýn­dan­son­ra­gö­rü­nür­de­en­bü­yük­ka­rý­þýk­lýk­CHP’de­ya­þa­ný­yor.­ Lis­te­ler­de­dik­kat­çe­ken­bir­baþ­ka­nok­ta­da AKP,­ CHP­ ve­ MHP’nin­ “AP-DYP"­ çizgisinden­ö­nem­li­i­sim­le­ri­lis­te­le­ri­ne­al­ma­la­rý­ol­du. (Bu­nun­ se­bep­le­ri­ni­ Ge­nel­ Ya­yýn­ Mü­dü­rü­müz­ Kâ­zým­ Gü­leç­yüz­ geç­ti­ði­miz­ gün­ de­tay­la­rýy­la­ yaz­dý.) Lis­te­ler­de­ es­ki­ si­ya­set­çi­le­rin ço­cuk­la­rý­na­ yer­ ve­ri­lir­ken,­ Al­pars­lan­ Tür­keþ’in­i­ki­oð­lu­nun­fark­lý­par­ti­ler­den­a­day­ya­pýl­ma­sý­da­bir­baþ­ka­dik­kat­çe­ken­ko­nu­ol­du. *** As­lýn­da­en­dik­kat­çe­ken­du­rum­i­se­lis­te­le­ri yi­ne­ge­nel­baþ­kan­la­rýn­o­luþ­tur­ma­sý­ol­du.­Ge­nel­baþ­kan­la­rýn­bir-i­ki­gün­bo­yun­ca­yar­dým­cý­la­rý­dâ­hil­kim­se­le­ri­yan­la­rý­na­al­ma­ma­la­rý­da de­mok­ra­si­mi­zin­ gel­di­ði­ nok­ta­yý­ gös­ter­me­si a­çý­sýn­dan­ dik­kat­ çe­ki­ci.­ Bu­ du­rum­da­ mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ ge­nel­ baþ­kan­la­rý­nýn­ sö­zün­den çýk­ma­ya­ca­ðý­da­a­þi­kâr.­ Pe­ki­ sor­mak­ lâ­zým,­ böy­le­si­ bir­ du­rum­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin­hür­ol­ma­sý­bek­le­ne­bi­lir­mi? Pek­ta­biî­ki­bu­çok­zor…­Zi­ra­bu­du­rum­da bir­ mil­let­ve­ki­li­nin­ se­çil­mek­ i­çin­ en­ baþ­ta­ ge­nel­baþ­ka­na­ya­ran­ma­sý­ve­ta­bi­ri­ca­iz­se­gö­zü­ne­ gir­me­si­ ge­re­ki­yor.­ Hal­bu­ki,­ mil­let­ve­kil­le­ri par­ti­le­ri­ne­ ya­hut­ ge­nel­ baþ­kan­la­rý­na­ de­ðil, mil­le­te­kar­þý­so­rum­lu­ol­ma­lý­dýr.­E­ðer­tam­ter­si­ bir­ du­rum­ o­lur­ da,­ mil­le­te­ de­ðil,­ par­ti­ yö­ne­ti­ci­le­ri­ne­ya­hut­ge­nel­baþ­ka­na­kar­þý­so­rum­lu­luk­ his­se­der­se,­ o­ za­man­ mil­le­tin­ ve­ki­li­ de­ðil,­ge­nel­baþ­ka­ný­nýn­ve­ki­li­ko­nu­mu­na­dü­þer. Bu­da­hem­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­za­týn­da,­hem­de Mec­lis’in­ þah­sî­ mâ­ne­vî­sin­de­ de­rin­ ya­ra­lar­ a­çan­bir­han­di­kap­týr.­Zi­ra­bu­du­rum,­mil­let­ve­kil­le­ri­ni­ ve­ do­la­yý­sýy­la­ Mec­lis’in­ tâ­ ken­di­si­ni de­hür­ol­mak­tan­çý­ka­ra­cak­týr.­Ve­kil­ler­hür­i­ra­de­le­riy­le­ ha­re­ket­ et­mez­se,­ hal­kýn­ i­ra­de­si tam­ o­l a­r ak­ ma­k es­ bu­l a­m az.­ E­ð er­ mil­l e­t in Mec­li­sin­de­ mil­le­tin­ hür­ i­ra­de­si­ ma­kes­ bu­la­maz­sa­da,­o­Mec­li­sin­ça­tý­sýn­da­ya­zý­lan “Ha­ki­mi­yet­ka­yýt­sýz­þart­sýz­mil­le­tin­dir” sö­zü­ne­ya­zýk­ki­bo­þa­çý­kar­ve­söz­den­i­ba­ret­ka­lýr.­ Ýþ­te­a­day­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dýk­tan­son­ra­e­sa­sýn­da­her­ke­sin­ka­fa­sý­ný­kur­ca­la­ma­sý­ge­re­ken­e­sas so­ru­bu­dur.­Zi­ra­Mec­lis’e­han­gi­i­sim­le­rin­gi­rip gi­re­me­di­ðin­den­ zi­ya­de,­ e­sas­ me­se­le­miz­ Mec­lis’e­gi­ren­i­sim­le­rin­hür­i­ra­de­le­ri­i­le­ha­re­ket­e­dip­ e­de­me­dik­le­ri­ ve­ mil­le­tin­ ger­çek­ i­ra­de­si­ni Mec­lis’e­yan­sý­týp­yan­sý­ta­ma­dýk­la­rý­ol­ma­lý­dýr.­ En­ baþ­ta­ yö­ne­ti­ci­ ko­nu­mun­da­ o­lan­lar­ ve mil­le­tin­a­dý­na­i­da­re­hak­ký­ný­e­lin­de­bu­lun­du­ran­lar­bu­prob­le­me­ka­fa­yor­ma­lý.­Ak­si­hal­de se­çim­ler­ de,­ Mec­lis­ de,­ de­mok­ra­si­ de­ lâf­tan i­ba­ret­kal­ma­ya­mah­kûm­dur…

T


6

15 NÝSAN 2011 CUMA

Y

YURT HABER Dersane sýnavlarý herkese ücretsiz n DERSHANELERE kayýtlý olmayan öðrenciler de dershanelerin düzey belirleme ve deneme sýnavlarýna ücretsiz katýlabilecekler. Millî Eðitim Bakanlýðý (MEB) Özel Dershaneler Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yeni düzenlemeye göre, dershaneye kayýtlý öðrenciler ile dershaneye kayýtlý olmayýp dü zey belirleme ve deneme sýnavlarýna katý lan öðrencilerden sýnav için ücret alýnmayacak. Öðretime baþlamadan önce, dershaneye kaydolacak öðrencilerin bilgi seviyelerini tesbit etmek amacýyla düzey belirleme sýnavý yapýlabilecek. Program süresince öðretmenler kurulunca belirlenen tarihlerde ikiden az olmamak üzere deneme sýnavý yapýlabilecek. Ankara / aa

Yaðmurlar, kuraklýk endiþesini ortadan kaldýrdý.

Nisan yaðmurlarý çiftçiyi sevindirdi GAZÝANTEP Ziraat Odasý Baþkaný Zihni Kepkep, Nisan yaðmurlarýnýn çiftçinin kuraklýk endiþesini ortadan kaldýrdýðýný söyledi. Kepkep, Nisan ayýnda gerçekleþen yaðýþýn Gaziantep ve bölge illerinde hububat ve bakliyat rekoltesini olumlu etkileyeceðini belirtti. Þubat ve Mart aylarýnda yeterli yaðýþ olmamasý dolayýsýyla bölgedeki çiftçilerin kuraklýk endiþesine kapýldýðýný vurgulayan Kepkep, ‘’Geçtiðimiz günlerde gerçekleþen yaðýþlar bu bölgemizdeki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Nisan yaðmurlarý çiftçinin kuraklýk endiþesini bitirdi’’ dedi. Kepkep, Nisan yaðmurlarýnýn verimlilik artýþý yanýnda ürün kalitesini dolayýsýyla da pazar fiyatýný da arttýracaðýný bildirdi. Nisan yaðmurlarýnýn kimi yörelerde bitkisel ürün ekili alanlara zarar da verdiðini ifa de e den Kep kep, þun la rý anlattý: ‘’Zarar çok sýnýrlý düzey de kal dý. Ga zi an tep ve bölge illerinde yaðýþ nedeniyGaziantep Ziraat Odasý le dikkate alýnmaya deðer bir Baþkaný Zihni Kepkep zarar söz konusu deðil. Yaðmur yanýnda dolu yaðýþýnýn bahçelerde neden olduðu zarar da çok az düzeyde. Bitkisel üretim açýsýndan önümüzdeki bir haftalýk dönem çok önemli. Bölgemizde, özellikle yüksek kesimlerde kar yaðýþý nedeniyle hava sýcaklýklarý önemli ölçüde düþtü. Bir haftalýk sürede, poyraz dolayýsýyla gerek meyve aðaçlarý gerekse de hububat, bakliyat ekili alanlar soðuk nedeni ile zarar görebilir. Bunun dýþýnda þu anda tarýmsal üretim açýsýndan bir sýkýntý yaþamýyoruz.’’ Kepkep, Nisan yaðmurlarýyla yeraltý su kaynaklarýnýn zenginleþmesi yanýnda meralarda ot verimini de arttýracaðýný sözlerine ekledi. Gaziantep / aa

Ýlköðretim öðrencisi kalp krizinden öldü n RÝZE’DE, 10 yaþýndaki ilköðretim okulu öðrencisi futbol antrenmaný yaparken kalp krizi geçirerek öldü. Çamlýhemþin ilçesindeki bir halý sahada düzenlenmesi planlanan okullar arasý futbol turnuvasýnda, Topluca Köyü Ýlköðretim Okulu Futbol Takýmý ile karþýlaþacak olan Dikkaya Köyü Ýlköðretim Okulu futbol takýmý oyuncusu 4. sýnýf Öðrencisi Adem Kus (10), turnuvaya hazýrlýk için antrenman yaparken fenalaþtý. Öðretmenleri tarafýndan Çamlýhemþin Saðlýk Merkezine götürülen Kus, buradaki ilk müdahalenin ardýndan ambulansla Kaçkar Bölge Hastanesine sevk edildi. Adem Kus, buradaki müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Kus’un kalp krizinden öldüðü belirtildi. Rize / aa

Kurt saldýrýsý sonrasý Kezban Kartalmýþ aðýr yaralanýrken, köyde karantina uygulamasý baþlatýldý. FOTOÐRAF: AA

Kurdun saldýrdýðý köy karantinada SÝMAV’DA KURDUN SALDIRDIÐI YAÞLI KADINLARDAN BÝRÝNÝN ÖLÜMÜ, DÝÐERÝNÝN YARALANMASIYLA SONUÇLANAN OLAYIN ARDINDAN KÖY KARANTÝNAYA ALINDI. KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde, saldýrdýðý 2 yaþlý kadýndan birinin ölümü, diðerinin aðýr yaralanmasýna yol açan kurdun kuduz olmasý ihtimaline karþý olayýn meydana geldiði köy karantinaya alýndý. Ýlçe Tarým Müdürü Ali Ceylan, Çulhalar Köyünde karantina tedbiri alýnarak ikinci emre kadar hayvan giriþ ve çýkýþlarýnýn yasaklandýðýný bildirdi. Kurdun, kadýnlarýn yaný sýra 5 büyükbaþ hayvan ve 2 çoban köpeðine saldýrdýðýný tesbit ettiklerini anlatan Ceylan, kuduz olup olmadýðýnýn öðrenilmesi için yakalanmasý veya olayýn üzerinden belli bir sürenin geçmesi gerekti-

ðini söyledi. Köy muhtarý Metin Özkan ise kurdun saldýrýsý sonucu çeþitli yerlerinden yaralanan 5 büyükbaþ hayvan ve 2 çoban köpeðinin, çevresine kireç dökülen alanda tu tulduðunu ve buraya kimsenin yaklaþtýrýlmadýðýný kaydetti. Özkan, kurdun saldýrýsý sonu cu aðýr yaralanan ve Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldýrýlan Kezban Kartal mýþ’ýn (79) hayatî tehlikesinin devam ettiðini dile getirdi. Belediye hoparlörleri aracýlýðýyla anonslar yapýlarak vatandaþlarýn bölgede dikkatli olmalarý ve dýþarýda yalnýz gezmemeleri konusunda uyarýldýðý, kurdun yakalanmasý i -

Mamak Çöplüðü 15 bin fidanla yeþerdi

Lodos, barakayý yola savurdu

n ÝL Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Ankara Büyükþehir Belediyesinin ortak çalýþmasýyla Mamak çöplüðü ve çevresi 15 bin fidanla yeþillendirildi. Ankara Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, yýllardýr vahþi çöp depolama alaný olarak kullanýlan Mamak çöplüðü aðaçlandýrmayla yeni bir çehreye büründü. Söz konusu alanýn vahþi çöp depolamasý yapýldýðý dönemde görüntü kirliliði oluþturmasýnýn yanýnda, yaydýðý metan gazý dolayýsýyla atmosferi de kirlettiðini belirten yetkililer, kurulan modern tesislerle bu metan gazýn dan elektrik üretildiðini, yapýlan aðaçlandýrmanýn ardýndan bölgenin görsel olarak da ihya edildiðini dile getirdi. Ankara / aa

BURSA'NIN merkez Yýldýrým ilçesinde saatteki hýzý 54 kilometreye ulaþan lodosun yaklaþýk 1 ton aðýrlýðýndaki barakayý yerinden sökerek uçurmasý MOBESE kameralarý tarafýndan görüntülendi. Olay yerine yaklaþýk 20 metre mesafede bulunan MOBESE kameralarýna yansýyan görüntüde, Bursa-Ankara yakýn çevre yolu Millet Mahallesi trafik lambalarý yakýnýnda faaliyet gösteren bir oto galeriye ait arsada bulunan yaklaþýk 1 ton aðýrlýðýndaki sacdan yapýlý barakanýn, lodos dolayýsýyla yerinden çýkarak savrulduðu net olarak görülüyor. Görüntüde ayrýca savrulan barakanýn bölgedeki elektrik tellerine zarar verdikten sonra yol kenarýnda yürüyen Þeref Bayram (50) ile yoldan geçen Hüseyin Yýlmaz yönetimindeki 16 LC 395 plâkalý minibüse çarpmasý da yer alýyor.

Bir tonluk baraka, araçlar için tehlike oluþturdu.

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

y Medya Grup

çin köy halký ve avcýlarýn katýlýmýyla geniþ kapsamlý sürek avý yapýlmasýnýn planlandýðý öðrenildi. Simav ilçe merkezine 50 kilometre uzaklýktaki Çulhalar Köyünün Dereboyu mevkiinde önceki akþam hayvanlarýný otlatan Kezban Kartalmýþ ve komþusu Þerife Erkip’e kurt saldýrmýþ, Erkip baþý, göðsü, bacaklarý ve boynuna aldýðý darbeler sonucu olay yerinde ölmüþtü. Elindeki deðnekle kurda karþýlýk vermeye çalýþan ve uzun süren boðuþmanýn ardýndan aðýr yaralanan Kartalmýþ, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi altýna alýnmýþtý. Kütahya / aa

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nElektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça 0545 771 76 23 Bahçelievler/Ýstanbul nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,

Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

nKeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : 0 536 351 87 14 n Sahibinden Denizli'de

Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý

5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Kartal' da Sahibinden 135m2 daireler 0532 771 22 50 0216 306 99 92 www.oguzhanmuhendislik.com n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

n Arnavutköy Nakkaþ

Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m2 15.000 TL 1000m2 30.000 TL

1000m2 40.000 TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m2 Arsa Tamamý 35.000'e vade yapýlýr. 0532 552 59 73 0212 597 99 21 n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir. 1000 m2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73 n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr. 385.000 TL 0537 231 67 61 n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m2 18.000 TL 2956 m2 16.000 TL 2327 m2 13.000 TL 1860 m2 12.000 TL 715 m2 9.000 TL 0216 700 22 43 0532 400 82 85 n Arnavutköy Nakaþ ma hallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m2 15.000 TL 1000 m2 30.000 TL 1000 m2 40.000 TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla

ÝDO’DAN SEFER ÝPTALÝ ÝSTANBUL Deniz Otobüsleri A.Þ (ÝDO) Bandýrma baðlantýlý bir dýþ hat seferini hava muhalefeti sebebiyle iptal etti. ÝDO’dan alýnan bilgiye göre, saat 07.30’daki Bandýrma/YenikapýBostancý deniz otobüsü seferi, hava muhalefeti (Karayel) dolayýsýyla yapýlamadý. Bursa / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol çok

temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nAteþ oto LPG' de ÞOK Kam panya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: 0212 549 75 21 Topkapý Þube: 0212 482 95 90 0532 492 51 59 nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ n Ehliyetimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Mahir Cici / Ýzmir n Nüfus Cüzdanýmý ve Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ergin Kabakçý n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Reyhan Avcý


Y

DÜNYA

CLINTON, KADDAFÝ’NÝN SALDIRILARINI KINADI

LÝBYA’DAKÝ REJÝMDEN KATAR’A SUÇLAMA

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Libya’da Kaddafi rejiminin ‘’vahþi saldýrýlarýný’’ kýnadý. Clinton, Albay Muammer Kaddafi’ye baðlý kuvvetlerin Misrata’daki yerleþim bölgelerine havan toplu saldýrýlar düzenlediðini ve þehrin elektriðini kestiðini belirttiði açýklamasýnda, ayrýca keskin niþancýlarýn da týbbî yardým arayan sivillere ateþ açtýðýný ifade etti. Kaddafi’ye baðlý kuvvetlerin gýda depolarýný da yýktýðýný kaydeden Clinton, ‘’Son günlerde Kaddafi kuvvetlerinin yeni mezalimleriyle ilgili alarm verici bilgiler almaktayýz’’ diye konuþtu. Clinton, ‘’Kaddafi rejiminin halka karþý vahþi ve süregelen saldýrýlarýný kýnadýklarýný’’ da kaydetti. Washington / aa

LÝBYA’DAKÝ rejim, Katar’ý Bingazi’deki muhaliflere Fransýz yapýmý Milan tipi tanksavar temin etmekle suçladý. Libya Dýþiþleri Bakan yardýmcýsý Halid Kaaim, ayrýca Þiî Hizbullah’ý da ülkenin batýsýndaki Misrata’daki muhaliflerle birlikte çarpýþmakla suçladý. 20 kadar Katarlý uzmanýn muhalifleri eðitmek için Bingazi’de bulunduðunu da belirten Bakan yardýmcýsý, Libyalý yetkililerin yakýnda Katar’ýn temin ettiði füze ve silâhlarla ilgili ayrýntýlý bilgiye ulaþacaðýný da kaydetti. Katar ve Fransa, Libya’ya yönelik askeri müdahaleyi yürüten uluslar arasý koalisyonda yer alýyor. Trablus / aa

MUHALÝFLER: MÝSRATA’DA KATLÝÂM YAÞANABÝLÝR

Kaddafi yandaþlarýnýn, Misrata'daki Trablus caddesini topçu ateþine tuttuðu þehirde yakýnda bir katliâm yaþanabileceði kaydedildi.

ÇATIÞMALARIN DEVAM ETTÝÐÝ LÝBYA'DA DURUM HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GÝDÝYOR. MUHALÝFLER, KADDAFÝ'YE BAÐLI GÜÇLERÝN MÝSRATA'DA BÜYÜK BÝR KATLÝÂM YAPABÝLECEÐÝ UYARISINDA BULUNDU. LÝBYALI mu­ha­lif­ler,­ NA­TO’nun­ Mis­ra­ta­ þeh­ri­ne yö­ne­lik­ ha­va­ sal­dý­rý­la­rý­ný­ yo­ðun­laþ­týr­ma­ma­sý­ ha­lin­de,­ Mu­am­mer­ Kad­da­fi’ye­ bað­lý­ güç­le­rin­ Mis­ra­ta­þeh­rin­de­kat­li­am­ya­pa­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.­ Mu­ha­lif­le­rin­ a­dý­nýn­ Ab­dül­se­lam­ ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­söz­cü­sü,­NA­TO’nun­güç­lü­bi­çim­de mü­da­ha­le­et­me­me­si­du­ru­mun­da,­Mis­ra­ta’da­ya­kýn­da­ bir­ kat­li­am­ mey­da­na­ ge­le­ce­ði­ni­ söy­le­di. Ab­dül­se­lam,­Kad­da­fi­yan­daþ­la­rý­nýn­ha­len­Mis­ra­ta’da­ki­ en­ iþ­lek­ cad­de­si­ Trab­lus­ cad­de­si­ni­ top­çu a­te­þi­ne­tut­tu­ðu­nu­da­i­fa­de­et­ti.­Cezayir / aa

ALMANYA VE FRANSA, FARKLI YÖNTEMLER ÝZLEMEK ÝSTÝYOR ALMANYA ve Fransa, Libya konusunda farklý yöntemler izlemek istiyor. Almanya Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle ve Fransa Dýþiþleri Bakaný Alain Juppe, Berlin’de düzenlenen NATO dýþiþleri bakanlarý gayrýresmî toplantýsý öncesinde bir araya geldi. Westerwelle ve Juppe, görüþmenin ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, Libya’da özgürlük ve demokrasinin saðlanmasýný istediklerini, ancak buna ulaþýlmasýnda farklý yöntemleri savunduklarýný söyledi. Libya’da bir çözümün askerî deðil, siyasî alanda

olabileceðini ifade eden bakanlar, bu ülkede ne olabileceðine, ancak Libya halkýnýn karar verebileceðini, kendilerininse sadece süreci destekleyebileceðini kaydetti. Muammer Kaddafi’nin görevinden ayrýlmasý ve ateþkese uymasý gerektiðini de dile getiren Westerwelle ve Juppe ayrýca, Mýsýr ve Tunus’ta insanlarýn özgürlüklerini ve demokrasiyi yaþayabilmesi, Avrupa’ya yönelik bir mülteci akýnýnýn önlenmesi için AB’nin bu ülkelerdeki ekonomik kalkýnmayý teþvik etmesi gereðine vurgu yaptý. Berlin / aa

Salih, iki hafta içinde býraksýn n YEMEN mu­ha­le­fe­ti,­ül­ke­de­ik­ti­da­rýn­dev­ri­ko­nu­sun­da­Su­u­di­A­ra­bis­tan’ýn­a­ra­bu­lu­cu­lu­ðun­da­ya­pýl­ma­sý­teklif­edi­len­gö­rüþ­me­le­ri­red­de­de­rek,­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih’in­ik­ti­da­rý­i­ki­haf­ta­i­çin­de­bý­rak­ma­sý­ný­is­te­di.­Ön­de­ge­len­mu­ha­le­fet­li­der­le­rin­den Mu­ham­med­El­Mü­te­ve­kil,­ö­ne­ri­yi­ka­bul­et­me­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih’in­gö­re­vi­bý­rak­ma­sý­i­çin­i­ki­haf­ta­sü­re­ver­di.­El­Mü­te­ve­kil, Sa­lih’in­ik­ti­da­rý­bý­rak­ma­sý­sü­re­ci­nin­hýz­lan­dý­rýl­ma­sý­nýn ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­yi­ne­le­ye­rek,­Ri­yad’da­ki­gö­rüþ­me­le­re ka­týl­ma­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­­Sana / aa

Mübarek, 19 Nisanda mahkemeye çýkacak n MISIR’IN 11­Þu­bat’ta­gö­re­vi­ni­bý­ra­kan­Cum­hur­baþ­ka­ný­Hüs­nü­Mü­ba­rek­ve­o­ðul­la­rý­nýn­19­Ni­san’da mah­ke­me­ye­çý­ka­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Ha­a­retz’in­ha­be­ri­ne gö­re,­Mý­sýr­dev­let­te­le­viz­yo­nu,­Mü­ba­rek­ve­o­ðul­la­rý­nýn­yol­suz­luk­ve­gö­re­vi­ni­kö­tü­ye­kul­lan­ma­gi­bi­suç­la­ma­lar­la­il­gi­li­o­la­rak­ge­le­cek­haf­ta­baþ­þehir­Ka­hi­re’de­ki­mah­ke­me­ye­çý­ka­ca­ðý­ný­du­yur­du.­Sav­cý­lý­ðýn, yö­ne­tim­kar­þý­tý­pro­tes­to­cu­la­ra­a­teþ­a­çýl­ma­sý­em­ri ver­mek­le­de­suç­la­dý­ðý­Mü­ba­rek’in­15­gün­gö­zal­týn­da­tu­tu­la­ca­ðý,­o­ðul­la­rý­A­la­a­ve­Ce­mal’in­de­gö­zal­tý­na a­lýn­dý­ðý­a­çýk­lan­mýþ­tý.­­Ankara / aa

Bin Ali hakkýnda 18 dâvâ dosyasý n TUNUS’UN dev­rik­Dev­let­Baþ­ka­ný­Zey­ne­la­bi­din bin­A­li­hak­kýn­da­18­da­va­dos­ya­sý­nýn­ha­zýr­lan­dý­ðý bil­di­ril­di.­Res­mî­TAP­ha­ber­a­jan­sý,­A­da­let­Ba­ka­ný­E­lez­her­Ka­ra­vi­Þeb­bi’nin­dev­let­te­le­viz­yo­nu­na­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­la­ra­da­ya­na­rak­ver­di­ði­ha­ber­de,­bu­dâ­vâ dos­ya­la­rý­a­ra­sýn­da­“ka­sýt­lý­a­dam­öl­dür­mek”,­“u­yuþ­tu­ru­cu­ka­çak­çý­lý­ðý”,­“u­yuþ­tu­ru­cu­kul­lan­mak”­ve “dev­le­te­kar­þý­komp­lo­kur­mak”­suç­la­ma­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­nu­du­yur­du.­Ha­ber­de,­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­nýn Bin­A­li,­a­i­le­si­ve­be­yin­ta­ký­mý­hak­kýn­da­top­lam­44 da­va­dos­ya­sý­ha­zýr­la­dý­ðý­be­lir­til­di.­­Tunus / aa

Ülkede þiddetli artçýlar devam ederken, Fukuþima Daiçi Nükleer Santrali çevresinde ceset aramalarýna baþlandý.

JAPONYA DURULMUYOR JAPONYA’NIN ku­zey­do­ðu­sun­da,­6,1­bü­yük­lü­ðün­de­ dep­rem­ mey­da­na­ gel­di.­ A­me­ri­kan­Je­o­fi­zik­Ens­ti­tü­sü’nden­(USGS) ya­pý­lan­ a­çýk­la­ma­da,­ de­ni­zin­ 11,2­ ki­lo­met­re­ al­týn­da­ mey­da­na­ ge­len,­ can­ ve mal­ kay­b ý­n a­ yol­ aç­m a­y an­ dep­r e­m in mer­kez­üs­sü­nün,­Ja­pon­ya­ta­ký­ma­da­la­rý­ný­o­luþ­tu­ran­Hons­hu’da­yer­a­lan­Mo­ri­o­ka’nýn­190­ki­lo­met­re­do­ðu­sun­da­ol­du­ðu be­lir­til­di.­ Dep­re­min­ ar­dýn­dan­ tsu­na­mi a­lar­mý­ ve­ril­me­di.­ Bu­ son­ dep­re­min­ de 11­ Mart­ta­ mey­da­na­ ge­len­ 9­ bü­yük­lü­ðün­de­ki­dep­re­min­art­çý­sý­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­yet­ki­li­ler,­bu­gü­ne­dek­5­bü­yük­lü­ðü­n ün­ ü­z e­r in­d e­ 400­ art­ç ý­ dep­r e­m in mey­da­na­gel­di­ði­ni­kay­det­ti.­­Tokyo / aa

FUKUÞÝMA ÇEVRESÝNDE CESET ARANIYOR JAPONYA’DA polis 11 Mart’ta meydana gelen 9 büyüklüðündeki depremin ardýndan arýzalanan Fukuþima Daiçi nükleer santralinin çevresinde ceset arýyor. Beyaz koruyucu giysiler giyen yüzlerce polis, 11 Mart’tan bu yana ilk kez, radyasyon yayan Fukuþima nükleer santralinin dýþýndaki 10 kilometre yarýçaplý alanda yýkýntýlarýn arasýnda cesetleri aramaya baþladý. Polis, radyasyon seviyesinin azalmasýnýn santral civarýnda arama çalýþmalarýna imkân saðladýðýný söylerken, polislerin koruyucu elbiselerinin yýrtýlmamasý için büyük dikkatle çalýþtýklarý kaydediliyor. Polis yetkilileri, bölgede 1000 civarýnda kayýp olduðu bildirilen kiþilerin cesedinin bulunduðunu tahmin ettiklerini ifade etti. Japonya’nýn kuzeydoðusundaki büyük depremin ardýndan yapýlan çalýþmalarda þimdiye kadar 13 bin 400 kiþinin cesedi bulunurken, 14 bin 800’den fazla kiþinin ise kayýp olduðu belirtiliyor. Bu arada Fukuþima santralinin içinde ise iþçiler tsunami sonrasý soðutma sistemleri devre dýþý kalan reaktörlerdeki durumun istikrara kavuþmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor.

15 NÝSAN 2011 CUMA

7

hibrahimcan@windowslive.com

Afrika’dan bir modern sömürgecilik öyküsü Bu­gün­si­ze­bir­öy­kü­an­la­ta­ca­ðým. Yak­la­þýk­ 7­ mil­yon­ nü­fus­lu­ Af­ri­ka­ ül­ke­si­ To­go,­I­I.­Dün­ya­Sa­va­þý­son­ra­sýn­da­Fran­sýz­la­rýn­hi­ma­ye­sin­de­ bir­ ül­ke­ ol­du.­ Ül­ke­nin­ bütün­ kay­nak­la­rý­ da­ Fran­sa’ya­ a­ký­yor­du.­ 1960­ yý­lýn­da­ ül­ke­ye­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­ ka­zan­dý­ran­ Sylva­nus­ Oly­mpi­o,­as­lan­pa­yý­Fran­sa’ya­ve­ri­len­fos­fa­týn­ar­týk A­me­ri­ka­da­hil­di­ðer­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­ne­de­sa­týl­ma­sý­ný­ ka­rar­laþ­týr­dý.­ Ay­rý­ca­ Oly­mpi­o­ Fran­sýz Fran­ký­ kul­lan­mak­tan­ da­ vaz­geç­me­ ka­ra­rý­ al­dý. Tam­ bu­ ka­ra­rýn­ uy­gu­lan­ma­sýn­dan­ bir­kaç­ gün ön­ce­Oly­mpi­o­bir­su­i­kast­la­öl­dü­rül­dü.­ Ni­jer,­1961­yý­lýn­da­Fran­sa­i­le­yap­tý­ðý­sa­vun­ma an­laþ­ma­sýy­la­u­ran­yum­da­hil­stra­te­jik­ham­mad­de­le­rin­mün­ha­sý­ran­Fran­sa’ya­sa­týl­ma­sý­nýn­yo­lu­nu aç­mýþ­tý.­An­laþ­ma­nýn­al­týn­da­im­za­sý­o­lan­ül­ke­nin ba­ðým­sýz­lýk­dö­ne­mi­nin­ilk­cum­hur­baþ­ka­ný­Ha­ma­ni­Di­o­ri,­1970’li­yýl­la­ra­ge­lin­di­ðin­de­bu­du­ru­mu de­ðiþ­tir­mek­ve­di­ðer­Ba­tý­lý­ül­ke­ler­le­de­ti­ca­ret­yap­mak­is­te­di.­Ay­rý­ca­Ni­jer’de­ki­Fran­sýz­as­ke­rî­üs­sü­nü de­ka­pat­ma­yý­gün­de­mi­ne­al­dý.­1974­yý­lýn­da­bir­ih­ti­lâl­le­dev­ril­di­ve­hap­se­a­týl­dý.­ Kon­go’nun­1968­yý­lýn­da­ik­ti­da­ra­ge­len­li­de­ri Ma­ri­en­Ngu­a­bi,­Fran­sa­i­le­ya­pý­lan­on­yýl­lýk­pet­rol an­laþ­ma­sý­ný­ye­ni­le­mek­is­te­mi­yor­du.­1977­yý­lýn­da Pa­ris’te­an­laþ­ma­nýn­ye­ni­len­me­si­i­çin­gö­rüþ­me­le­rin baþ­la­ma­sý­na­bir­kaç­sa­at­ka­la­su­i­kas­te­uð­ra­dý­ve­öl­dü.­Söz­leþ­me­mi?­On­yýl­lý­ðý­na­he­men­ye­ni­len­di. Es­ki­Cum­hur­baþ­ka­ný­Mit­te­rand­“Af­ri­ka’da­De Ga­ul’ün­baþ­lat­tý­ðý­fa­a­li­yet­le­rin­per­so­ne­li­nin­de­ðiþ­ti­ði­ni­an­cak­me­tod­la­rý­nýn­ay­ný­kal­dý­ðý­ný­söy­lü­yor”.­ Ýþ­te­yu­ka­rý­da­ki­ö­zet­lis­te­ye­en­son­ek­le­nen­Fil­di­þi­Sa­hil­le­ri­Dev­let­Baþ­ka­ný­Gbag­bo­da­ay­ný­me­tod­la­rýn­kur­ba­ný. Gbag­bo­ ön­ce­si­ dö­nem­ler­de­ ya­pý­lan­ ti­ca­ret an­laþ­ma­la­rý­ Fil­di­þi­ Sa­hil­le­ri­nin­ tabiî­ kay­nak­la­rý­nýn­ pi­ya­sa­ fi­yat­la­rýn­dan­ dün­ya­ pi­ya­sa­sý­na­ sun­ma­sý­ný­en­gel­li­yor­du.­Meselâ­ül­ke­ü­ret­ti­ði­ka­ka­o­dan­ kah­ve­ ü­re­tim­ sa­ta­mý­yor­du.­ Ka­ka­o­ ham­mad­de­ ha­lin­de­ ün­lü­ bir­ Fran­sýz­ þir­ke­ti­ne­ ve­ril­mek­ zo­run­day­dý.­ Hem­ de­ yok­ pa­ha­sý­na.­ Di­ðer tabiî­kay­nak­lar­i­çin­de­du­rum­pek­fark­lý­de­ðil­di. Ýþ­te­Gbag­bo­se­kiz­yýl­ön­ce­“Ye­ter­ar­týk.­Bun­dan son­ra­ül­ke­min­kay­nak­la­rý­ný­ve­hal­ký­ný­yok­pa­ha­sý­na­ Fran­sa’ya­ sat­ma­ya­ca­ðým”­ de­di.­ O­ yýl­ Ku­zey­de­is­yan­lar­baþ­la­dý.­Yal­nýz­ca­ka­ka­o­de­ðil,­ra­fi­ne­e­dil­me­ye­bi­le­ge­rek­du­yul­ma­yan­“tat­lý­pet­rol”­de­ni­len­pet­ro­lün­en­ge­niþ­ya­tak­la­rý­da­ül­ke­nin­ ba­tý­sýn­da­ yer­ a­lý­yor.­ Ýþ­te­ Fran­sa­ Gbag­bo’ya an­laþ­ma­la­rý­ ye­ni­le­me­si­ i­çin­ yap­tý­ðý­ bas­ký­lar­dan so­nuç­a­la­ma­yýn­ca­bu­yo­la­baþ­vur­du.­Yok­sul­is­yan­cý­lar­en­mo­dern­ve­en­pa­ha­lý­si­lâh­lar­la­i­ler­le­me­ye­baþ­la­dý.­BM­gö­ze­ti­min­de­a­teþ­kes­i­lân­e­dil­di.­ A­teþ­kes­ es­na­sýn­da­ BM’nin­ zýrh­lý­ a­raç­la­rýy­la is­yan­cý­lar­Ku­zey­den­gü­ne­ye­ta­þýn­dý. Se­çim­ler­de­ö­ne­çý­kar­dýk­la­rý­Qu­at­ta­ra­i­le­bu­ko­nu­da­ön­ce­den­an­laþ­ma­ya­pýl­dý.­Bu­yüz­den­Fran­sa, Gbag­bo’nun­oy­la­rýn­ye­ni­den­sa­yýl­ma­sý­ný­ka­bul­et­me­si­ne­rað­men,­BM­ký­lý­fý­al­týn­da­ül­ke­ye­doð­ru­dan mü­da­ha­le­et­ti­ve­Gbag­bo’yu­a­la­þa­ðý­et­ti. Ye­ni­yö­ne­ti­min­ik­ti­da­ra­gel­me­sin­den­he­men son­ra­ilk­ya­pa­ca­ðý­iþ­ver­di­ði­sö­zü­res­mi­ye­te­dök­mek ve­Fran­sa­i­le­ti­ca­rî­an­laþ­ma­la­rý­ye­ni­le­mek­o­la­cak.­ Pe­ki­ül­ke­ye­ba­rýþ,­hu­zur­ve­is­tik­rar­ge­le­cek­mi? Ma­a­le­sef­ha­yýr.­Ar­týk­in­san­lar­u­yan­dý.­Fran­sýz­la­rýn­bu­o­yu­nu­nu­gö­ren­bin­ler­ce­es­ki­re­jim­ta­raf­ta­rý ça­týþ­ma­yý­sür­dü­re­cek.­U­ma­rýz­ya­ný­lý­rýz,­a­ma­ge­len ha­ber­ler­bu­nu­gös­te­ri­yor.­Fran­sa’nýn­u­mu­run­da mý?­El­bet­te­ha­yýr.­ Ký­sa­ca­sý;­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­Sar­kozy’yi­kas­de­de­rek­“ha­ra­mi”lik­i­ma­sýn­da­bu­lun­du­ðun­da­hak­sýz de­ðil­di.­Ma­a­le­sef­sö­mür­ge­ci­lik­mo­dern­u­sûl­ler­le sü­rü­yor­Af­ri­ka’da.­O­lan­yi­ne­ma­sum­la­ra­o­lu­yor.­

Minsk saldýrýsýnda bir itiraf daha BELARUS’UN baþþehri­ Minsk’te­ met­ro­ya­ dü­zen­le­nen­sal­dý­rý­nýn­ar­dýn­dan­1­ki­þi­da­ha­su­çu­nu­ i­ti­raf­ et­ti.­ Be­la­rus­ gü­ven­lik­ bi­ri­mi­ Baþ­ka­ný Va­dim­ Za­it­sev,­ 20’li­ yaþ­lar­da­ bir­ ki­þi­nin­ da­ha gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­ný­ve­bu­ki­þi­nin­Pa­zar­te­si­gü­nü­ dü­zen­le­nen,­ 12­ ki­þi­nin­ öl­dü­ðü,­ 200­ ki­þi­nin ya­ra­lan­dý­ðý­ met­ro­ sal­dý­rý­sý­na­ ka­rýþ­tý­ðý­ný­ i­ti­raf et­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Za­it­sev,­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­ki­þi­nin kim­li­ði­ni­a­çýk­la­ma­dý,­an­cak­psi­ko­lo­jik­du­ru­mu­nun­bo­zuk­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Minsk / aa


8

Y

MEDYA POLÝTÝK

15 NÝSAN 2011 CUMA

Dünyaya Fransýz kalmak s.bulut@saidnursi.de

Manipülasyon ve hile üzerine ediüzzaman Hazretlerinin zamanýmýzý ve içindeki hadiseleri tasvir ve tahlili o kadar doðru, veciz ve muhteþem ki... “Lisan-ý siyasette lâfýz, mânânýn zýddýdýr. Adalet külâhýný zulüm baþýna geçirmiþ. Hamiyet libasýný hýyanet ucuzca giymiþ. Cihad ve gazaya baðy (terör) ismi takýlmýþ. Esaret-i hayvanî, istibdad-ý þeytanîye hürriyet namý verilmiþ” diye devam ederken zamanýmýzda yaþanan sosyal felâketleri baþka tarzda ifade etmek imkân harici gibi geliyor bize... Siyasetin çirkin üslûp ve tiksindirici tarzýnýn günümüzdeki iktidarla ortaya çýktýðýný iddia etmek elbette zulüm olur. Fakat milletin ahlâkî deðer ve gelenekleri ile gerçeðine ters bir üslûbun, dindarlýðý siyaset vitrinlerinde var güçleriyle ortaya sürenlerce benimsenmesi, ýztýrabýmýzý arttýrýyor. Siyaset dilinde söylenenin tam tersini düþünmeye alýþýk olmadýðýmýzdan, düz mantýðýmýzla beyabanlarda periþan oluyoruz. Ülkemizin yeniden sembolik bir seçime hazýrlandýðý þu mevsimde, bir taraftan “Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletindir” derken diðer taraftan milletle dalga geçen siyasetçilerin beyanlarýný duydukça, yanýltmacada uzmanlaþan kadrolarýn bu noktadaki “performans”larýný takibe çalýþýyoruz. Yakýn geçmiþteki ihtilâlcilerin uyduruk kanunlarýna dokunmayýp iktidarlarýný onlarla devam ettirdikleri halde darbe karþýtý görünen kadrolarýn sebep olduklarý aktüel tablolar milletin haysiyet, þeref ve izzetini kýracak boyutlara ulaþýnca, yazmadan edemiyoruz. Milletin hakimiyetini üç-beþ parti diktatörüne peþkeþ çeken ihtilâlcilerin hazýrladýðý seçim kanunlarýna sekiz buçuk seneden beri dokunmayan iktidar partisi, global ortaklarýyla müþterek menfaatleri uðruna yüzlerce kanunu Meclisten geçirirken, milletin ve demokrasinin menfaatine olacak köklü reformlarda nedense sürekli ipe un seriyor. Bildiðimiz üzere iktidar partisinden milletvekili seçilmek üzere 6000’e yakýn kiþi müracaat etmiþ. Milyonlarca lirayý partinin kasasýna aktaran bu kiþiler Ankara’da kampa girmiþler. Bazýlarý Genel Baþkanýn yakýn çevresine ulaþabilmiþ ise de, çoðu liderin ancak çaycýsýna, þoförüne, korumasýna veya üç göbek uzaktaki hýsýmýna ulaþabilmiþ. Müracaatlarý üç-beþ kiþiyle beraber masaya yatýrdýðýný ifade eden Baþbakan ise, bu 6000’in içinden 550 kiþilik þanslý grubu seçtiðini iftiharla söylüyor. Gazetelerin satýr aralarýnda, üstleri çizilenlerin neden Baþbakanýn gözüne giremediklerinin hikmetleri anlatýlýyor. AB kapýsýndaki demokratik Türkiye’de yaþanan bu durumu hiçbir Avrupalýya anlatamazsýnýz. Ýzaha kalkýþsanýz sizi Kaddafi, Mübarek ve Bin Ali ile ayný kefeye yerleþtirir ki, o da baþka bir mahcubiyet ve zillete sebep olabilir.

B

MANÝPÜLASYON, HÝLE VE ALDATMA... Prosedürü baþtan sona kadar milleti yok sayarak tanzim edilmiþ müracaat ve liste iþlemlerinin býrakýnýz hukuk ve demokrasi normlarýný, temel insanî deðerlere zýt olduðunu her insan anlayabilir. Zillete sebep ve haysiyet kýrýcý bu usûle aday adaylarýmýzýn neden itiraz etmedikleri hatýra gelebilir. Seçkinlerimizin yandaþ veya neoliberallerin fonlarýyla beslenen medyatör korkusuyla maalesef milletin hak hürriyet ve haysiyetine odaklanmayýþlarý buna sebep gösterilebilir. Milletin þahs-ý manevisine ait bir izzeti üç-beþ kiþinin ayaklarý altýnda çiðnetmenin yürek sýzýsýný, insaniyeti tatmýþ aday adaylarýmýz hayatlarýnýn sonuna kadar yaþayacaklardýr kanaatindeyiz. Diyebiliriz ki, iktidar partisinin baþkaný baþýndan beri kendisini bir ticaret þirketinin CEO’su olarak gördü. Kriterleri, performans deðerleri ve aday adaylarý deðerlendirme biçimi, CEO’larýn þirkete eleman kazanmasý tarzýnda oldu. Birçok vatanperver ve demokratý üzdüðü gibi bizi de rencide eden en önemli husus milleti temsil edeceklerin bir veya birkaç kiþi tarafýndan tesbitidir. Ayrýca, gerçekdýþýlýk, rüþvet, kayýrma istibdat, ehliyetsizlik ve adaletsizliðin hükümferma olduðu yüzde 10 barajlý bir seçim sisteminden vatana ve millete fayda beklemek ya samimiyetsizlik veya ahmaklýkla açýklanabilir. Ama manipülasyonla, aldatmayla ve milletin hukukunu çiðneyerek “vekil” olanlarý bu dönemde çok farklý ateþlerin beklediðini söylemek kehanet olmaz kanaatindeyiz. Hele bir de dindar kimlikle sahneye çýkýp menfaat üzerine siyaset yapýyorsa...

KÖKLÜ reform sürecini tamamlayamadýðýmýz ve zihniyet devrimi yapamadýðýmýz için AB tam üyeliðine hâlâ “Fransýzýz”… *** Ama “Fransýz kalmak” jargonunun þahýný, üstelik de tüm dünyayý þaþýrtarak, dün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’na hitap eden Baþbakan Erdoðan’ýn Avrupalý vekillerin sorularýný yanýtlarken verdiði cevaplar sýrasýnda yaþadýk… Erdoðan, Türkiye’deki dini özgürlükler konusunda soru yönelten bir vekil için, “zannederim arkadaþ Fransýz. Ama Türkiye’ye de Fransýz” dedi. Erdoðan, oturumda bir diðer parlamenterin sorusuna da “halk isterse seçim barajýný düþürürüz, size soracak deðiliz” diye yanýt verdi… O saatten sonra bu konuþmaya benim açýmdan “Fransýz kalmak” mümkün deðildi, yurt içinden ve dýþýndan aramalarýn ardý arkasý kesilmedi… Genel bir þaþkýnlýk hâkimdi… *** Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan deneyimli bir siyasetçi, üstelik de çok uzun zamandýr Baþbakanlýk yapýyor, dolayýsýyla nerede nasýl konuþulmasýný da bilen bir kiþi… Doðal olarak Avrupa Konseyi parlamenterleriyle, daha da doðrusu aslýnda hiç kimseyle de bu üslupla konuþulmayacaðýný herkes gibi Baþbakan da biliyor… Peki, neden aþýrý milliyetçi, hýrçýn ve özensiz bir üslubu seçiyor? *** BBC’nin de sorduðu bu soruyu ben

‘‘

Avrupa’ya Türk kalmak AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde, son zamanlarda iyice çýðrýndan çýkan ve Avrupalýlarý da öfkelendiren Sarkozy’yi savunmak için söz alýp, Erdoðan’a “inanç özgürlükleriyle” ilgili soru soran Fransýz parlamentere, baþbakanýn “siz Türkiye’ye Fransýz kalmýþsýnýz” demesi birçok insanýn çok hoþuna gitti. Doðrusu ben onlardan deðilim. Sadece o sözleri deðil bütün konuþmasý benim için hayal kýrýklýðý oldu. Erdoðan’dan daha üst düzeyde, daha etkileyici, daha aðýrbaþlý, daha kapsamlý, “demokrasi” açýsýndan daha ikna edici bir performans beklerdim. Ama bana sorarsanýz, Fransýz temsilciye “siz Türkiye’ye Fransýz kalmýþsýnýz” diyen baþbakanýn asýl kendisi Avrupa’ya Türk kaldý. Bence konuþmanýn bütün kurgusu hatalýydý. Erdoðan konuþmasýný neredeyse tümüyle “siz-biz” çekiþmesi üstüne kurmuþtu, halbuki bir Türk’ün baþkanlýk ettiði, içinde Türk temsilcilerin de bulunduðu, “Avrupalý” bir heyete, o heyetin bir “parçasý” olarak hitap ediyordu. Demokrasi konusunda “ortak deðerlerin” kabul edildiði bir zeminde, bu ortaklýða deðil de “farklýlýða” vurgu yapmak, Avrupa’nýn demokratik deðerlerinden farklýlaþmak anlamýna geliyordu. Peki niye böyle farklýlaþýyordu Türkiye’nin baþbakaný? Avrupa’nýn “demokratik” standartlarý mý yanlýþtý yoksa o standartlara uyum saðlayamayan Türkiye mi? “Niye kitap toplatýyorsunuz” diyen Avrupalýlar, bunu Türkiye’ye ya da Erdoðan’a kýzdýklarý için mi soruyorlardý yoksa onlarýn demokrasi anlayýþýnda kitap toplatmaya yer olmadýðý için mi? “Kitap toplatmaya” karþý çýkan bir anlayýþla” didiþip”, kitap toplatmayý haklý göstermeye çalýþan bir konuþma yaptýðýnýzda, bu, sizi mi yoksa sizi eleþtirenleri mi daha “demokrat” bir zemine yerleþtirir? Bu noktada Avrupalýlardan farklýlaþmak çok mu övünülecek bir durum olur? Erdoðan, “yargý baðýmsýzdýr” dedi ken-

KUTLU DOÐUM’A DÂVET PROGRAM: lKur'ân-ý Kerim lAçýþ Konuþmasý lÞiirler lSkeçler l Koro l Slayt TARÝH : 17 Nisan 2011 Pazar SAAT: 14.00 YER : Altunizâde Kültür Merkezi (Capitol'ün arkasý) ÜSKÜDAR / ÝSTANBUL ORGANÝZASYON: Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik Komisyonu ÝRTÝBAT: 0(216) 474 43 05

Fransa’da aþýrý saðcý oylar, burada da MHP tabaný sizin ilk hedefiniz haline gelince, sizin siyasetinizi, hedeflediðiniz kitlenin geleneksel partisi yönetmeye baþlýyor… Fransa’da “Le Penleþiyor”, Türkiye’de de “MHPlileþiyorsunuz”… TabiiX daha vahimi, iç siyaset avcýlýðý bu kadar öne çýkýnca da dünyaya Fransýzlaþýyorsunuz… Nitekim Baþbakan Erdoðan’ýn Sarkozy’i suçladýðý “Çingeneler” konusunda Fransýz Devlet Baþkaný ile AB Komisyon Baþkaný Barossa gýrtlak gýrtlaða geldi, az kaldý yumruklaþacaklardý… Çünkü Sarkozy, AB kriterlerine iyice Fransýzlaþmýþtý… Siyasetin kayganlýðýna *** Benin sorum baþka yerde… Fransýz kalýp da dünyaya Siyasal iktidar için, seçmen oyu için, tanýþ olan bir iklime sahip siyaset ve siyasetçi bu kadar esneyebiliolabilseydik, AB’ye çoktan yor ise, onun esas kimliði nedir? tam üye olmuþtuk. Neye göre oy vereceðiz? Siyasetin “ilke” üzerinden oyunu çoðaltmasýný beklemek çocuksu bir hayal Ýç siyaset, din, ýrk ve mezhep vurgu - midir? sundan nemalanan siyaset kurumunu Ya da siyasal gerçekçilik, siyasete, zada siyasetçiyi de ölçüsüz bir biçimde samana ve zemine göre slalom yaparak vurtuyor… bakmak mýdýr? *** *** Nitekim Erdoðan’ýn doðrudan aðýr bir (...) þekilde hedeflediði bir diðer isim olan Ulus devlet algýlarýnda hapis kalmýþ oSarkozy de ayný iç siyaset hesaplarýný yalarak siyaset yaparak, küreselleþmeyi yapýyor… kalamak çok zor… O nedenle Türkiye’ye soðuk, Çinge Keþke siyasetin kayganlýðýna Fransýz nelere düþman… kalýp da dünyaya tanýþ olan bir iklime Sürekli yükselen aþýrý saðýn oylarý Sarsahip olabilseydik… kozy’nin geçerli saydýðý tek pusulasý… Zaten o zaman AB’ye çoktan tam üye *** olmuþtuk bile… Ama bir sorun var… Mehmet Altan / Star, 14.4.2011 “seçim sürecine” iþaret ederek cevap vermeye çabaladým… Þu an için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn tek hedefi, gönlünde yatanlarý hayata geçirebilmek için seçimden büyük bir baþarýyla çýkmak… Bunun için de MHP oylarýna göz dikmiþ vaziyette… Nitekim Kars’taki “Ýnsanlýk Anýtý”ný da hepimizi þaþýrtan bir üslupla hedef almasýnýn temelinde MHP oylarý ve Ýç Anadolu seçmeni vardý. Yoksa Iðdýr’daki “Süngü Anýtý”na da muhalif olmasý gerekir…

disine “kitap toplatmayý” soranlara, Avrupalýlar iþi uzatmadýlar ama herhalde akýllarýndan þu soru da geçmiþtir: “Baðýmsýz yargýnýn uyguladýðý yasalarý sizin çoðunlukta olduðunuz parlamento yapmýyor mu?” Erdoðan, “yüzde on barajý” konusunda da doyurucu bir cevap veremedi. Yetmiþ milyonluk bir ülkede “yüzde on” dediðinizde milyonlarca insandan söz ediyorsunuz, “siyasi istikrar” adýna milyonlarýn iradesinin parlamentoya yansýmasýna engel olmak, “ileri demokrasiye” pek de uygun düþmüyor, bunu savunmak çok da demokratik gözükmüyor. Bu konularda Avrupalýlarla “didiþmek” Türkiye’yi de, Erdoðan’ý da “demokrat” yapmaz, olsa olsa “siz bize karýþamazsýnýz, biz bu ölçüleri kabul etmiyoruz” anlamýna gelir. Buradan da “Türkiye’nin özel þartlarýna” varýrýz. Biz, bu tavra yabancý deðiliz, bu mazereti daha önce “ordu ve ulusalcýlar” kullanýyordu, þimdi “demokrasi öncülüðü” yapmak istediðini söyleyen bir baþbakan ayný mazerete sýðýnýnca, insan ülkesinin ilerlediðini deðil, ayný yerde patinaj yaptýðýný düþünüyor. Mazeret hep ayný, mazereti kullanan deðiþiyor yalnýzca. Bu da doðrusu bana iç acýtýcý gözükü yor. Erdoðan’ýn, bu konuþmasýndaki sertliðini Davos’taki sertliðine benzetenler de oldu. Davos’ta Erdoðan, Gazze’de yapýlan bir haksýzlýða, çocuklarýn vahþice öldürülmesine karþý çýkýyordu, haklý bir zemindeydi ve Avrupa’nýn büyük çoðunluðundan da destek bulmuþtu. Strasbourg’da kavga ettiði ise “demokratik” deðerler. Arada nasýl bir benzerlik kurulabileceðini doðrusu ben pek anlayamadým. Baþbakan, üyesi, ortaðý olduðumuz bir kurumda, o kurumun deðerlerini baþtan kabul ederek konuþmaya baþlayýp sonra da “siz karýþamazsýnýz, size sormayacaðýz” diyerek o deðerlerden ayrýldýðýnda, böyle davrandýðý için Türkiye’deki milliyetçiler-

den ve ulusalcýlardan alkýþ alabilir, alacaktýr da. Ama Avrupa’yý “yabancý” olarak gördüðünüzde, onun “demokratik standartlarýný” reddettiðinizde, bu, “Çankaya’ya baþörtülü fýrst lady çýkamaz” diyenlerle, “367 kararýný alanlarla”, seçilmiþ hükümetlere muhtýra verenlerle, Avrupa’nýn demokra tik deðerlerinden nefret edenlerle ayný cepheye sürükler sizi. Ýktidarýna Avrupa’ya ve demokrasiye doðru yürüyerek baþlayan Erdoðan’ýn þimdi katýlmak istediði “cephe” bu mu? Ahmet Altan / Taraf, 14.4.2011

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KARAR ESAS NO: 2011/89 Esas. KARAR NO: 2011/112 1- DAVAClNIN DAVASININ KABULÜ ile, Malatya Ýli, Pütürge Ýlçesi, Korucak, Cilt: 45, Hane: 20, BSN: 190'da nüfusa kayýtlý Ramazan ve Sevim'den olma Bakýrköy 10/01/1990 doðumlu ÝMHAN KAÇMAZER'in nüfusta "ÝMHAN" olan adýnýn "ÜMRAN" olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE. www.bik.gov.tr B: 25147

SERMAYE PÝYASASI KURULU YATIRIM DANIÞMANLIÐI YETKÝ BELGESÝ Numarasý: PYÞ. YD. 16/333 Tarihi: 05/04/2011 Sermaye Piyasasý Kurulu'nca, ING Portföy Yönetimi A.Þ.'nin "Yatýrým Danýþmanlýðý" faaliyetinde bulunmasý uygun görülmüþtür. Bu belge 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 31'inci maddesi uyarýnca verilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 25154

osmanzengin@yeniasya.com.tr

Siz Mimar Sinan mýsýnýz? art ayý boyunca, Þam seferi de dahil, meskûn mahallimizden uzaktaydýk. O ara, oynak gündem de boyuna deðiþiyordu. Zaten normalde de takip etmek zor ya... Gazetemizi de, þöyle bir göz gezdirmenin dýþýnda doðru dürüst okuyamýyorduk. Bursa’ya dönünce birikmiþ gazeteleri okuyordum. Kâzým Güleçyüz’ün, “8,5 yýl, çýraklýk ve kalfalýkla geçmiþ” yazýsýnýn baþlýðýný görünce anla dým, ama yazýyý da okudum, doðruymuþ tahminim. Baþbakan, kendi durumlarýný anlatmýþ Mimar Sinan’a teþbîhen. Hani Koca Sinan’ýn “Þehzadebaþý Camii çýraklýk, Süleymaniye kalfalýk, Selimiye de ustalýk eserimdir” dediði gibi, o da 8,5 yýllýk iktidarlarýný böyle vasýflandýrmýþ. Ben bu sözleri 2007 seçiminden önce de duymuþtum. O günlerde Bursa’dan Yalova’ya yaptýðým bir otobüs seyahatinde, yan yana oturduðumuz bir zatla konuþurken, bize anlattýklarýný hatýrladým. Ýstanbul Aksaray’da esnaf olduðunu ve Erdoðan’ýn da arkadaþý olduðunu söylemiþti. “Bir gün iþyerime geldi, üst kata çýkýp konuþtuk. Durumlarýn iyi olmadýðýný söylediðimde ba na: ‘Biz bu hükümette staj yaptýk. Bundan sonra iþleri öðrendik’ dedi” mânâsýnda bir þeyler söylemiþti. O zamanlar biz de bunu “Hükümet ve devlet idaresi staj yeri mi?” diye düþünmüþtük. Daha sonra da gündemi geçince pek üstünde durmadýk… Þu son günlerdeki beyânâtý duyunca da, aklýmýza bu geldi ve hatýrlamýþ olduk. Gerçekten de, 28 Þubat’a bir tepki olarak doðan AKP’nin böyle birden patlama yapacaðýný ne onlar tahmin ediyordu, ne de baþkalarý. Ama oldu bir defa. Onlar ne kadar da böyle bir þeyi tahmin etmiyor ve hazýr deðil, tecrübeleri yoksa da, iktidara gelmiþlerdi bir kere. Tabiî gömlek biraz cafcaflý geldiðinden, daha önce onlara hiç meyletmeyenler de “Bu gömlek baþka gömlek” diye meyledip onlara oy verince böyle oldu. Halbuki o zaman, anayasayý dahi deðiþtirecek þekilde bir oy almýþlardý, ama maalesef deðerlendiremediler. Hele de, 28 Þubat’ýn millete yaptýðý zulümlerin düzeltilmesi için oy verenleri de þaþkýnlýða uðratacak bir þekilde, maalesef icraat yapamadýlar. 28 Þubat’ýn en büyük zulümlerinden; Ýmam-Hatip, Kur’ân kursu ve baþörtüsü meselelerine kayda deðer bir çözüm getiremediler maalesef. AB gibi, ellerini çok rahatlatacak bir fýrsatý da iyi deðerlendiremediler. Yani, çýraklýk ve kalfalýkla geçen bir 8,5 seneden sonra, tekrar iktidara gelirlerse, acaba Selimiye gibi bir âbide eser dikebilecekler mi bakalým?

M

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas: No: 2011/55 Karar No: 2011/189 ORDU Ýli, ÜNYE ilçesi, ÝNKUR KS AKPINAR mah./köyü, Cilt: 128, Hane: 5'te nüfusa kayýtlý bulunan Hasan ve Hatice kýzý, Ünye 03/04/1990 doðumlu, 30593267498 T.C kimlik nolu Merhaba Koç'un "MERHABA" olan adýnýn "MÝHRÝBAN" olarak DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. 11/04/2011 www.bik.gov.tr B: 25254

T. C. ÜSKÜDAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/444 Mahkememizce verilen 09/03/2011 gün ve 2010/444 Esas, 2011/66 Karar sayýlý kararla, Þükrü ve Halimi'den olma Mardin 08.01.1981 doðumlu Müjde Arslan'ýn nüfustaki ön adýna Müjde'den önce gelmek üzere MÝZGÝN adýnýn ilavesi ile adýnýn MÝZGÝN MÜJDE ola rak DÜZELTÝLMESÝNE karar verildi. Ýlan olunur. 23.03.2011 www.bik.gov.tr B: 25156


Y

MAKALE

15 NÝSAN 2011 CUMA

9

Niyetin mahiyeti, fiil ve duygularýmýza etkisi haliluslu1951@hotmail.com

Hollanda’dan müsbet esintiler ol­l an­d a’ya,­ Av­r u­p a’ya­ ve­s â­i r ül­ke­le­re­ý­þýk­tu­tan­ve­is­tik­bal­de ye­n i­ ge­l iþ­m e­l er­l e,­ çok­ ge­n iþ mâ­nâ­da,­ hem­ Müs­lü­man­ genç­le­re hem­ de­ Av­ru­pa­ genç­le­ri­ne,­ muh­taç ol­duk­la­rý­ il­mî­ gý­da­la­rý­ ver­dik­le­ri­ne mü­þa­hid­ ol­du­ðu­muz­ ve­ ve­re­ce­ði­ne de­ ü­mit­vâr­ ol­du­ðu­muz­ ve­ rek­tör­lü­ðü­nü­Prof.­Dr.­Ah­met­Ak­gün­düz­be­yin­yap­tý­ðý­Rot­ter­dam­Ýs­lâm­Ü­ni­ver­si­te­si,­tak­ri­ben­10­yýl­dan­be­ri­de­ruh­te et­ti­ði­sos­yal­faaliyet­le­ri­nin,­bu­yýl­bir ye­ni­si­ni,­ geç­ti­ði­miz­ haf­ta­ yap­tý­lar. Böy­le­ bir­ faaliyete­ ve­ bir­ Be­di­üz­za­man­Haf­ta­sý’na­dâ­vet­li­i­dik. Bu­ yýl­ ka­tý­lan­ ko­nuþ­ma­cý­la­rýn­ her bi­r i­ ay­r ý­ bir­ dal­ ve­ ko­n u­ ü­z e­r in­d e dur­du­lar.­ Ý­lâ­hi­yat­çý­ Meh­met­ Fa­tih Çýt­lak­ Be­yin,­ U­lu­sal­ TV’ler­de­ yap­tý­ðý bir­çok­prog­ra­mý­ný­zevk­le­ve­dik­kat­le et­mi­þim­dir.­ Bu­ra­da­ki­ prog­ram­da­ ya­kî­nen­gör­me­nin­ve­din­le­me­nin­sü­ru­ru­nu­ bul­duk.­ Kon­fe­ran­sý,­ biz­ler­ gi­bi bir­ gö­nül­ soh­be­ti­ ve­ ta­sav­vu­fî­ bir­ â­henk­ i­ç in­d e­ geç­t i­ ve­ “E­f en­d i­m i­z e (asm)­Mu­hab­bet”­ko­nu­su­nun­ö­ze­tin­de:­“Al­lah­biz­le­ri­mu­hab­be­tiy­le­ya­rat­mýþ­týr.­Hil­ka­tin­en­son­mey­ve­si­in­san. Hil­kat­te­ de­ en­ mü­kem­mel­ in­san­dýr. En­ mü­kem­mel­ in­san­ da,­ E­fen­di­miz (asm).­ Ýn­san­ o­nu­ se­ver­se­ o­nun­ i­zin­den­ gi­der.­ Al­lah­ sev­gi­si,­ E­fen­di­mi­zi (asm)­sev­mek­ten­ge­çi­yor”­de­di. Çok­yo­ðun­ça­lýþ­ma­la­rý­i­çin­de,­böy­le­bir­haf­ta­nýn­or­ga­ni­ze­si­nin­dý­þýn­da, faaliyete­ko­nuþ­ma­la­rý­i­le­ka­tý­lan­Rot­ter­dam­ Ýs­lâm­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Rek­tö­rü, kar­de­þim­Prof.­Dr.­Ah­met­Ak­gün­düz Os­man­lý­ a­raþ­týr­ma­la­rý­ ve­ Ýs­lâm­ Hu­ku­ku­ mu­ka­ye­se­si­ ya­pa­rak­ “Os­man­lý’da­ ha­rem” ko­nu­sun­da­ bir­ kon­fe­rans­ ver­di­ler­ ve­ a­ka­bin­de­ su­al­le­ri­ de ce­vap­lan­dýr­dý­lar.­ Ko­nuþ­ma­sý­na­ Hz. Be­di­üz­za­man’ýn­ “E­dip­ler­ e­dep­li­ ol­ma­lý”­ sö­zü­nü­ ak­ta­ra­rak­ baþ­la­ya­rak, bu­i­sim­de­yaz­dý­ðý­ki­ta­bý­ný­bir­mâ­nâ­da­ ö­zet­le­di.­ Bu­ sa­ha­da­ki­ ih­ti­sa­sý­ný tek­rar­di­le­ge­tir­di.­Ken­di­le­ri­nin­de­i­fa­de­et­tik­le­ri­gi­bi;­ma­a­le­sef­biz­Müs­lü­man­lar­Os­man­lý’nýn­ha­rem­ha­ya­tý­ný­da­ger­çek­mâ­nâ­da­bil­mi­yo­ruz.­Ha­zin­ ki­ ha­zin.­ O­nun­ i­çin­ her­ ka­fa­dan çat­lak­ bir­ ses­ ve­ya­ e­sef­le­ gör­dü­ðü­müz­bir­TV­bel­ge­se­li­çý­ký­yor. Doç.­Dr.­Öz­can­Hý­dýr­Bey­de­prog­ra­mýn­de­va­mýn­da­ “Av­ru­pa’da­Ýs­lâm ve­Müs­lü­man­la­rýn­ge­le­ce­ði”­ ko­nu­su ü­ze­rin­de,­ge­nel­bir­ta­ri­hî­pers­pek­tif sun­duk­tan­son­ra­Av­ru­pa’nýn­Ýs­lâ­ma ba­ký­þý­hak­kýn­da­çý­kýþ­yol­la­rý­ü­ze­rin­de dur­du.­“Bi­zim­yap­ma­mýz­ge­re­ken­sa­de­ce­a­kýl­la­ra­de­ðil,­gö­nül­le­re­hi­tap­et­me­miz­ge­re­kir.­Pey­gam­be­ri­miz­(asm) bu­yol­dan­bütün­in­san­lý­ða­hi­tab­et­miþ­t ir.­Biz­Müs­l ü­m an­l ar­it­t i­f a­k a muh­ta­cýz­ve­doð­ru­Ýs­lâ­mi­ye­ti­ya­þa­ma­mýz­ge­re­kir.­Av­ru­pa’da­bu­nok­ta­dan çok­im­kân­lar­su­nu­lu­yor.­Ýn­san­me­rak e­di­yor:­Ne­re­den­gel­dik,­ne­re­de­yiz,­ne­re­ye­gi­di­yo­ruz?­Bu­so­ru­la­ra­muk­nî­ce­vab­la­rý­kâl­ve­hâ­li­miz­le­sun­ma­mýz­ge­re­kir”­de­di.­ A­raþ­týr­ma­cý-ya­zar­Nur­dan­Dam­la kar­de­þi­min,­Tür­ki­ye’nin­bir­çok­men­zi­lin­de­de­ver­di­ði­“Ör­nek­bir­an­ne:­Hz. Ha­ti­ce­(r.an­ha)”­ baþ­lýk­lý­kon­fe­ran­sý­na i­se,­ço­ðun­luk­la­ha­ným­lar­mu­ha­tap­ol­du.­Hz.­Ha­ti­ce­(r.an­ha)­an­ne­mi­zin­de­ðe­ri­ni­an­lat­ma­ya,­ha­ki­ka­ten­sa­lon­lar yet­mi­yor.­Her­ha­ným­mut­la­ka­ör­nek al­ma­lý­ve­o­ku­ma­lý.­Ma­a­le­sef­bir­çok ha­ným,­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­ha­ným­la­rý­ný­ve­ya­þan­tý­la­rý­ný­bi­le­mi­yor­lar. Biz­ler­de­ta­lep­ü­ze­ri­ne­ “Be­di­üz­za­man’dan­ça­ðý­mý­za­müj­de­ler” baþ­lýk­lý kon­fe­ran­sý­mý­zý­ver­dik.­Ö­zet­le;­dün­ya gün­de­mi­ni­teþ­kil­e­den­ve­bü­tün­ef­kâ­rý meþ­gul­e­den­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­dü­nü,­bu­gü­nü­ve­ya­rý­ný­i­le­a­lâ­ka­lý­Hz.­Be­di­üz­za­man’ýn­tam­100­yýl­ön­ce­Þam­E­me­vi­ye­Ca­mi­i’nde­i­rad­bu­yur­du­ðu­ha­ri­ka hut­be­si­nin­te­cel­li­le­ri­ni­ve­tesbit­le­ri­ni baþ­ta­di­le­ge­ti­re­rek,­sý­ra­sý­i­le­Av­ru­pa, A­me­ri­ka­ve­As­ya­ký­t'a­la­rý­ü­ze­rin­de­ki ar­dý­ar­dý­na­in­þi­rah­bu­lan­za­fer­ni­te­li­ðin­de­ki­Ýs­lâ­mî­fü­tu­hat­la­rý­bel­ge­ler­le, ra­kam­lar­la­di­le­ge­tir­dik.­Sa­lon­da­ve Hol­lan­da’da­bu­lu­nan­kah­ra­man­kar­deþ­le­ri­min­ne­ka­dar­bü­yük­bir­va­zi­fe­yi o­muz­la­rýn­da­ta­þý­dýk­la­rý­ný­ha­dis-i­þe­rif­ler­le­tek­rar­ha­týr­lat­tým.­Muh­te­rem kar­de­þim,­Rek­tör­Prof.­Dr.­Ah­met­Ak­gün­düz’e­ve­muh­te­rem­Nus­ret­Çe­lenk­ve­kar­deþ­le­ri­ne­ve­e­me­ði­ge­çen her­can­dos­tu­na­bin­ler­te­þek­kür.­Hol­lan­da’yý­da­ha­gü­zel­gün­ler­bek­li­yor, Av­ru­pa’yý­da­ha­gü­zel­gün­ler­bek­li­yor.

H

ro­lü­o­lan­ni­ye­ti­miz;­iç­â­le­mi­miz­de­ic­ra­et­ti­ði fonk­si­yon­la­dý­þa­po­zi­tif-ne­ga­tif­ve­ya­ke­sin-ka­rar­sýz­o­la­rak­yan­sý­ya­bi­lir.­Ni­yet­le­ri­miz­dü­þün­ce­ve­fi­il­le­ri­mi­zi­for­mat­la­dý­ðýn­dan­o­nu­o­lum­lu­kul­la­na­maz­sak­fik­ri­miz­ve­ha­re­ket­le­ri­miz­çe­li­þir.­Ni­ye­ti­miz­dü­þün­ce­le­ri­mi­zi,­dü­þün­ce­le­ri­miz­dav­ra­nýþ­la­rý­mý­zý,­on­lar­da­ha­ya­tý­mý­zý­et­ki­ler­ler.­ Ni­yet,­her­ne­ka­dar­þu­ur/bi­linç­ve­i­ra­de­miz dý­þýn­da­ bu­lu­nan­ pek­ çok­ yan­sý­ma­lar­dan­ bi­ri i­se­de;­ru­hu­mu­za­ve­zih­ni­mi­ze­ko­mut­ve­ren, duy­gu­la­rý­mý­zý­mo­ti­ve­e­den­bir­prog­ram­gi­bi­fersadoglu@yeniasya.com.tr dir.­ Ý­yi­lik,­ yar­dým,­ ha­yýr-ha­se­nât­ gi­bi­ ve­ya çir­kin,­ kö­tü­ bü­tün­ dav­ra­nýþ­ ve­ fi­il­le­ri­mi­zin i­yet,­“he­de­fin­dü­þün­ce­pla­nýn­da­o­luþ­ma­sý­- ha­ya­tý,­ ru­hu­ ni­yet­tir.­ Bit­ki­le­rin­ to­hu­mu,­ ka­dýr”­þek­lin­de­ta­rif­e­di­lir.­Bir­dü­þün­ce­yi­uy­- vu­nun­kal­bin­de­ki­çe­kir­de­ði­on­la­rýn­ni­ye­ti­gi­gu­la­ma­ya­ge­çir­mek,­bir­fa­a­li­ye­ti­ve­i­þi­yap­- bi­dir.­ Bi­zim­ ni­yet­le­ri­miz­ de­ çe­kir­dek­ler­ gi­bi mak­i­çin­zih­ni­miz­de­hâ­sýl­o­lan­yö­nel­me,­me­yil kalp­ve­bey­ni­mi­zin­tar­la­sýn­da­süm­bül­le­nir­ler. ve­ka­rar­di­ye­de­an­la­ya­bi­li­riz. Di­mað­ ve­ kal­bi­mi­ze­ ar­zu,­ is­tek,­ du­â­la­rý­Kalp­ten­bes­le­nen,­zih­nî­bir­fa­a­li­yet­o­lan­ni­yet­- mýz­la­ol­du­ðu­gi­bi­ni­yet­le­ri­miz­le­de­“o­lum­lule­ri­mi­zin­ruh,­duy­gu,­dü­þün­ce­ve­ar­zu­la­rý­mýz­ü­- o­lum­suz”­ mâ­nâ­lar­ yük­le­riz.­ Far­ký­na­ var­ma­ze­rin­de­bir­ik­sir,­bir­ma­ya­gi­bi­et­ki­si­var­dýr.­Psi­ko- sak­bi­le (þu­u­ral­tý­di­ye­de­i­fa­de­e­di­le­bi­lir) bey­bi­yo-fiz­yo­lo­jik­ya­pý­mýz­ü­ze­rin­de­de­ö­nem­li­bir ni­mi­ze­ver­di­ði­miz­e­mir­ler,­iþ­ler,­ni­yet­le­ri­miz

N

is­ti­ka­me­tin­de­ þe­kil­le­nir.­ Çün­kü­ ni­yet,­ bir ma­ya,­ bir­ ik­sir­ ve­ kim­ya­dýr.­ Dü­þün­ce­le­ri­mi­zi re­ak­si­yo­na­so­kar,­ha­di­se­le­ri­de­ðiþ­ti­rir.­ He­pi­mi­zin­bu­â­lem­de­ö­zel­bir­dün­ya­sý­var­ve o­nu­is­tek,­dü­þün­ce­ve­ni­yet­le­ri­miz­le­þe­kil­len­di­ri­riz.­Týp­ký,­e­vi­mi­zi­is­te­di­ði­miz­ren­ge­bo­ya­ma­mýz, de­ko­ras­yo­nu­nu­a­yar­la­ma­mýz­gi­bi.­Dü­þün­ce­le­ri­mi­zi­ni­yet­le­ri­miz;­ni­yet­le­ri­mi­zi­de­bil­gi­bi­ri­ki­mi, duy­gu,­þu­ur­ve­i­nanç­la­rý­mýz­yön­len­di­rir.­ Ýþ­le­ri­miz,­fa­a­li­yet­ve­dav­ra­nýþ­la­rý­mýz­ni­yet­le­ri­mi­ze­gö­re­þe­kil­le­nir.­Ya­ni,­ni­yet­le­ri­mi­zin­so­nuç­la­rý­da­sem­pa­ti­ve­ya­an­ti­pa­ti­pren­si­bi­ne­gö­re­leh­te ve­ya­a­leyh­te­o­lu­þur.­“A­mel­ler/iþ­ler­ni­yet­le­re­gö­re­dir.­Ki­þi­i­çin­an­cak­ni­ye­ti­nin­kar­þý­lý­ðý­var­dýr”­­1­ha­di­si­bu­nu­i­fa­de­e­der.­Ne­ye­ni­yet­e­der­sek;­kar­þý­mýz­da­o­nu­bu­lu­ruz.­Kül­tü­rü­müz­de­bu,­“Der­vi­þin fik­ri­ne­i­se,­zik­ri­de­o­dur” ve­ya­“Ni­ye­tin­ne­i­se­kýs­me­tin­o­dur” tar­zýn­da­for­mü­le­e­dil­miþ­tir. Ni­yet ko­nu­su­na­ya­rýn­da­de­vam­e­de­lim­in­þâ­al­lah. Dipnot: 1- Buhârî, Ýman: 41; Müslim, Ýmâre: 155.

Bahar ortasýnda kýþ fýrtýnasý gün­dü­ze­ çe­vir­di.­ Ar­dýn­dan,­ gök­ten­ toz­ ve ça­mur­yað­ma­ya­baþ­la­dý.

Ce­nâb–ý­Hak,­biz­le­ri­"u­mu­mun­ha­ta­sý"na te­ret­tüp­ e­den­ u­mu­mî­ be­lâ­ ve­ mu­si­bet­le­rin Ý­K Ý:­ Yur­d un­ bir­k aç­ böl­g e­s in­d e,­ do­l u­ ve da­ha­be­te­rin­den­mu­ha­fa­za­ey­le­sin­di­ye­rek, þid­det­li­ ya­ðýþ­lar­ ne­ti­ce­sin­de­ sel­ fe­lâ­ket­le­ri mev­zu­ya­de­vam­e­de­lim. ya­þan­dý.­De­re­ler­taþ­tý,­köp­rü­ler­yý­kýl­dý.­Yol­Nur'un­say­fa­la­rýn­dan... lar­ ha­ra­be­ye­ dön­dü.­ Ge­niþ­ ta­rým­ a­ra­zi­le­ri E­v et,­ i­n a­n ý­y o­r uz­ ki,­ â­l em­d e­ te­s a­d üf (hat­t a­ ba­z ý­ mez­r a­l ar)­ su­lar­ al­týn­da­ kal­dý. yok.­Her­þey­gi­ bi­mev­sim­ler­de­Ý­lâ­hî­i­ra­Se­l e­ ka­p ý­l an­ va­t an­d aþ­l ar­ ol­d u.­ Ö­z el­l ik­l e de­i­ l e­dö­ n ü­ y or,­o­ lu­yor,­bi­ti­yor,­baþ­ka­la­þý­An­tal­ya,­ Muþ­ ve­ Bat­man­ (Sa­son)­ ta­raf­la­latif@yeniasya.com.tr yor,­ve­ s a­ i r ­ e... rýn­da­can­ve­mal­kay­bý­mey­da­na­gel­di. Mev­s im­l e­r in­ ken­d i­l e­r i­n e­ a­i t­ bir­ i­r a­d e ev­sim­ler­ mi­ þa­þýr­dý,­ yok­sa­ in­san­lar ÜÇ:­ Ba­har­ or­ta­sýn­da­ þid­det­li­ kýþ­ fýr­tý­na­sý ka­b i­l i­y et­l e­r i­ bu­l un­m u­y or.­ Her­ þey­ e­m ir mý?­ Bu­ su­â­lin­ ce­va­bý­ný­ bi­raz­ te­hir ya­þan­dý.­ Yur­dun­ ö­nem­li­ bir­ bö­lü­mü­ ye­ni­- tah­týn­da­ha­re­ket­e­di­yor. e­de­rek,­ þu­ son­ bir­ haf­ta­ i­çin­de­ ül­den­be­yaz­la­ra­bü­rün­dü.­Yer­yer­don­du­ru­cu Ýn­san­la­ra­ i­se,­ Ý­lâ­hî­ tak­dir­le­ bir­ "cüz'î­ i­ra­ke­miz­de­ya­þa­nan­ha­di­se­le­rin­fo­toð­raf­ka­re­so­ðuk­la­ra­sah­ne­ol­du.­Çi­çek­a­çan­mey­ve­a­- de"­ ve­ril­miþ;­ o­na­ gö­re­ de­ her­ hal­ ve­ ha­re­le­ri­ne­þöy­le­bir­na­zar­gez­di­re­lim... ðaç­la­rý­kar­al­týn­da­kal­dý.­Yol­la­ra­çý­kan­a­raç­- ket­le­rin­den­me­sul­tu­tul­muþ. Sos­ye­te­nin­az­gýn­ke­si­mi,­ký­lýk–ký­ya­fet­az­lar­mah­sur­kal­dý.­Ri­ze–Er­zu­rum­a­ra­sýn­da­ki Ýn­san­la­rýn­hal­ve­ha­re­ket­le­ri­nin­i­se,­ye­re, gýn­lý­ðýn­da­tam­da­ba­har–yaz­se­zo­nu­nu­aç­O­vit­Da­ðýn­da­ki­ka­ra­yo­lu­na­çýð­düþ­tü.­Kur­- gö­ðe,­ hat­ta­ de­niz­le­rin­ de­rin­lik­le­ri­ne­ ka­dar ma­ya­ ha­zýr­lan­mýþ­tý­ ki,­ ha­va­la­rýn­ sey­ri­ hiç ta­rýl­ma­yý­ bek­le­yen­ a­raç­lar­ ve­ yol­cu­lar,­ dað u­za­yýp­gi­den­bir­te­sir­ka­bi­li­ye­ti­ne­sa­hip­ol­u­mul­ma­dýk­þe­kil­de­de­ðiþ­me­ye­baþ­la­dý. ba­þýn­da­sa­at­ler­ce­mah­sur­kal­dý. du­ðu­ve­bu­â­lem­ler­de­ce­re­yan­e­den­he­men Muhtemelen,­ perde­ altýnda­ daha­ baþka geliþmeler­de­oldu­ki,­arz­û­se­mâ­yine­hid­- DÖRT:­Me­te­o­ro­lo­ji­nin­ ö­nü­müz­de­ki­ üç­ gü­- her­ha­di­se­nin­be­þe­rin­hal­ve­dav­ra­nýþ­la­rýy­la de­te­ ge­lip­ kar­þý­mý­za­ Ý­lâ­hî­ i­kaz­ lev­ha­la­rý­ný nün­ ha­va­ ra­po­ru­na­ bak­tým:­ Yurt­ ge­ne­li­ i­çin bir­ bað­lan­tý­sý­nýn­ bu­lun­du­ðu,­ i­nan­dý­ðý­mýz kud­sî­kay­nak­lar­da­a­çýk­ça­i­fa­de­e­dil­miþ­tir. yi­ne­þid­det­li­ya­ðýþ,­sel­ve­fýr­tý­na­u­ya­rý­sý­var. çý­kar­ma­ya­baþ­la­dý. Ýþ­t e,­ ar­z î­ ve­ se­m a­v î­ ci­h et­t en­ ba­þ ý­m ý­z a Ýþ­te,­ son­ bir­ haf­ta­ zar­fýn­da­ arz­ ve­ se­mâ Bü­tün­bun­lar­te­sa­dü­fî­iþ­ler­o­la­maz.­Mey­- ge­len­ u­mu­mî­ be­lâ­ ve­ mu­si­bet­le­rin—fi­zi­kî say­fa­la­rýn­da­gö­rü­nen­þid­det­li­i­kaz­lev­ha­la­da­na­ ge­len­ her­ ha­di­se­nin,­ ba­þý­mý­za­ ge­len i­zâh­la­rý­ bir­ ya­na—bu­ mâ­nâ­da­ki­ bað­lan­tý­rýn­dan­bir­kaç­nü­mu­ne. her­mu­si­be­tin,­hik­met­li­bir­me­saj­ol­du­ðu­na la­rý­na­ bir­kaç­ mi­sâl:­ (YAN,­ ar­ka­sý­ lû­gat­çe­li BÝR:­ Mar­din,­ Si­irt­ ve­ Bit­lis­ se­mâ­la­rý­ ký­zý­la ve­i­kaz­yük­lü­bir­ders–i­ib­ret­ma­hi­ye­ti­ta­þý­- bas­ký­lar) bo­y an­d ý.­ Ke­s if­l e­þ en­ toz­ bu­l ut­l a­r ý­ ge­c e­y i dý­ðý­na­i­na­ný­yo­ruz. *­"Çok­zâ­hi­rî­mu­si­bet­ler­var­ki,­Ý­lâ­hî­bi­rer ih­tar,­ bi­rer­ i­kaz­dýr.­ Ve­ bir­ kýs­mý­ kef­fâ­re­tü’z–zü­nub­dur."­(Lem'a­lar,­s.­18) *­"Kur’ân­â­ye­tin­de,­ 'Ce­hen­nem­ehl–i­küf­re­öy­le­hid­det­e­der­ki,­par­ça­lan­mak­de­re­ce­si­ne­ge­lir' (Mülk:­8)­mâ­nâ­sýn­da­ol­du­ðu­tar­zýn­da,­teþ­bih­sû­re­tin­de,­Nur­la­ra­hü­cum­ha­ta­sýy­la­ ze­min­ hid­det­ e­der­ ve­ ha­va­ að­lar­ ve kýþ­ký­zar.­Ya­ni,­emr–i­Ý­lâ­hî­i­le­o­mah­lûk­lar va­zi­fe­le­ri­i­çin­de­kuv­vet­ve­kud­ret–i­Rab­bâ­ni­ye­nin­ te­cel­lî­si­ne­ maz­har­ o­lup­ ga­zab–ý­ Ý­lâ­hî­yi­gös­te­rir­ler.­Be­þe­ri­i­kaz­i­çin­tit­rer,­að­lar­de­mek­tir."­(Þu­â­lar,­s.­366) *­ "Çok­ tec­rü­be­le­rim­le,­ u­mu­mî­ bir­ ha­ta­Bu hafta içinde, Kuzey illerinde çýð, güney illerinde ise sel felâketi yaþandý. nýn­ ne­ti­ce­sin­de­ ha­va­ i­le­ ze­min,­ zel­ze­le­ ve fýr­tý­na­i­le­ga­zab–ý­Ý­lâ­hî­yi­ha­ber­ver­mek­ne­vin­den­ hid­det­ e­di­yor­lar­ gi­bi­ â­de­te­ mu­ha­lif 15 Nisan 2011 bir­ va­zi­yet­ gös­ter­di­ler.­ Ben­ de­ bun­dan­ bir mâ­ne­vî­fýr­tý­na­ya­a­lâ­met­his­set­tim.­Kal­bi­me gel­di­ ki:­ 'A­ca­ba­ yi­ne­ Ýs­lâ­mi­yet­ ve­ ha­ka­ik–i i­m a­n i­y e­ za­r a­r ý­n a­ bir­ ha­t â–yý­ u­m u­m î­ mi mey­da­na­gel­di?'"­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­s.­310) tan, böyle tecrübeli kaptan ün bu köþede yer alan "Ti - gemim karaya oturdu. *­ "A­sýl­ mu­si­bet­ ve­ mu­zýr­ mu­si­bet,­ di­ne deyip duruyordum. tanikler de batar; gururÝki defa ikaz etmeme raðge­len­ mu­si­bet­tir.­ Mu­si­bet–i­ di­ni­ye­den­ her Al sana usta kaptaný! Ýþte men, vardiyada bulunan 2. lanma!" baþlýklý yazýyla baðva­kit­ der­gâh–ý­ Ý­lâ­hi­ye­ye­ il­ti­ca­ e­dip­ fer­yad bak, gemisini karaya oturttu. lantýlý olarak elime geçen taze kaptan iskele tarafýna dönet­mek­ge­rek­tir."­(Lem'a­lar,­s.­18) Aynen bunun gibi, bu dün memiþti. Biz ise kýyýya yakýn bir mesajý, bugün sizlerle de *­*­* yada gurur ve kibirin ne deremesafede seyrediyorduk. paylaþmak istedim. Ri­sâ­le–i­Nur­lar­da­yer­ve­ha­va­ha­re­ket­le­ce kötü bir þey olduðunu bir Böylelikle, 20 yýla yakla ri­ne­çok­e­hem­mi­yet­ve­ri­le­rek,­bu­na­zi­ya­de­kez daha anlamýþ oldum. þan "günün tarihi" köþesinsiy­le­dik­kat­na­zar­la­rý­çe­kil­me­ye­ça­lý­þý­lý­yor. Gerçi kitabýmda "Ýyi kaptan de þimdiye kadar yer almýþ Sa­de­ce­bü­yük­çap­lý­o­lan­lar­de­ðil,­et­raf­ta yoktur, þanslý kaptan vardýr; en taze haberi de okumuþ ya­ þ a­n an­ en­ kü­ç ük,­ en­ ba­s it­ ha­r e­k et­l e­r in zira insanýn baþýna her þey geolacaksýnýz. da­ hi­mâ­ni­dar­ders­ler,­me­saj­lar­ta­þý­dý­ðý­i­fa­lebilir" diye not düþmüþtüm. Efendim, aþaðýda okuyade­e­ di­li­yor. Nitekim, aynen öyle oldu. caðýnýz mesaj Hindistan'dan Öy­ le­ ki,­ bir­ bar­da­ðýn­ â­ni­den­ çat­la­ma­sý, Gayr–ý ciddi bir 2. kaptan yügeldi. Mesajýn sahibi, gazeya­ h ut­ bir­ ku­þun­ ha­re­ket­le­ri­ dik­ka­te­ a­lý­ný­zünden önce karaya oturduk; temizin de yazarlarýndan oyor.­Me­ se­lâ,­o­mi­nik­can­lý­nýn­pen­ce­re­ö­nü­sonra da gemimiz battý. lan aziz dâvâ arkadaþýmýz ne­ gel­ m e­si,­ i­çe­ri­ gir­me­si,­ bir­ nok­ta­da­ dur­Gemimiz bir hafta süreyle Vehbi (Kara) Horasanlý. ma­ s ý,­söz­din­ ler­gi­bi­dav­ran­ma­sý­ve­za­man­kurtarma timinin kontrolü Kendisi Bahriye'den ela­ m a­i­ t i­ b a­ r iy­ l e­u­çup­git­me­si­gi­bi­ta­výr­la­rýn­altýndaydý. Ama, çok aðýr mekli olup gemi kaptanlýðý dan­ ders­ l er­ çý­ ka­rý­lý­yor,­ ba­sit­ gi­bi­ gö­rü­nen davrandýlar ve 4 Nisan günü yapmaktadýr. bu­ha­ r e­ k et­ l e­ r i­boþ­ve­te­ sa­dü­fî­iþ­ler­ol­ma­dý­þiddetli fýrtýna sonucunda Dünyanýn bir ucunda interE mek li Bah ri ye li ve ge mi kap ta ný ðý­cid­ d i­ y et­ l e­an­ l a­ t ý­ l ý­ y or. gemi karaya oturduðu yernet üzerinden okuduðu dünVehbi Kara'nýn "Altý Ayda Altý Kýta" Lo­kal­çer­çe­ve­de­ki­hal­ve­ha­re­ket­ler­böy­den hareket ederek sürüklenkü yazýmýz üzerine, yakýn zaisimli kitabýnýn kapaðý. le­s i­n e­ ma­n i­d ar­ gö­r ü­n ür­k en,­ a­c a­b a­ ge­n iþ di ve kýrýlarak battý. manda baþýndan geçen ben da­i­re­de­ya­þa­nan­ve­bin­ler­ce,­hat­ta­mil­yon­Þükürler olsun, personeli zer bir hadiseyi bize yorumlu lar­ca­ in­sa­nýn­ ha­ya­tý­ný­ et­ki­le­yen­ ar­zî­ ve­ se­batmadan birkaç gün önce Yemekte iken, bu üzücü ohaber olarak bildiriyor. ma­vî­ ha­re­ket­le­rin–hâ­þâ–ga­ye­siz,­ mâ­nâ­sýz, filikalarýmýz ile tahliye ettim lay oldu. 2. kaptana "Niçin Kendisine büyük geçmiþ dönmedin?" dediðimde "Dön- ve en son olarak gemiyi ken- me­saj­sýz­ol­du­ðu­söy­le­ne­bi­lir­mi? olsun diyerek, mesajýný ay Ri­sâ­le–i­Nur'un­be­lâ­la­rý­def­e­den­bir­mâ­düm, ama yeteri kadar döne- dim terk ettim. nen aktarýyoruz. Ýnsanýn kaptaný olduðu ge- ne­v î­ sa­d a­k a­ hük­m ü­n e­ geç­t i­ð i­n i­ söy­l e­y en memiþim" cevabýný aldým. "Latif Aðabey, Titanik'le ilÜs­tad­Be­di­üz­za­man,­ay­rý­ca­þöy­le­bir­müj­de Her ne ise, insanýn kaderinde minin batmasý kötü bir dugili bugünkü yazýnýz gibi bir ne varsa ondan kaçma imkâný rum. Resimleri gördüm, içim ve­ri­yor­ve­"Ri­sâ­le–i­Nur­giz­le­nir,­fa­kat­sön­olay, benim de baþýma geldi. mez" di­yor.­(28.­Lem'â­nýn­ba­þý) bir tuhaf oldu. yok. Demek ki, bu musibeti Aynen Titanik gibi benim Bu­Nur,­bi­le­rek­ya­hut­bil­me­ye­rek­sön­dü­Ama dedim ya, kaderde ne yaþayacaktýk. Rabbim daha gemim de battý. varsa o olur. Rabbim beterinbüyük belâlardan korusun. Allah'a þükür, personelime rül­me­ye,­ per­de­len­me­ye,­ ya­hut­ ta­ti­le­ uð­ra­den bizleri muhafaza etsin di- týl­ma­ya­ça­lý­þýl­dý­ðý­za­man­lar­da­i­se,­­ya­kýn­da Mâlumunuz, yeni kitabým zarar gelmeden sâhil–i selâçýkmýþtý. "Kaptanýn Seyir Def- yor, iþlerinizde kolaylýklar dile- bek­le­yen­be­lâ­ve­mu­si­bet­ler­bir­bir­te­za­hür mete çýktýk. Hadise þudur: 29 Mart 2011 teri: Altý Ayda Altý Kýta" isimli yerek duâlarýnýzý bekliyorum." et­me­ye­ baþ­la­mýþ­týr.­ Bu­nun­ mi­sâl­le­ri­ pek­Vehbi Horasanlý bu kitapta, þöyle usta kapgünü Hindistan'ýn güneyinde çok­tur.­A­man­dik­kat­ve­te­yak­kuz!

M

TARÝHTE BUGÜN

Titanikler de batar; gururlanma! (2) D

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Müjdelenen havuz Ýstanbul’dan Sabri Akýncý: “Ýh­lâs­Ri­sâ­le­sin­de ‘Ýh­lâ­sý­ký­ran­i­kin­ci­ma­ni’­Ha­þi­ye­de­ge­çen, ‘E­vet­bah­ti­yar­o­dur­ki,­kev­ser-i­Kur’â­nî’den­sü­zü­len­tat­lý,­bü­yük­bir­ha­vu­zu ka­zan­mak­i­çin,­bir­buz­par­ça­sý­nev’in­de­ki­þah­si­ye­ti­ni­ve­e­na­ni­ye­ti­ni­o­ha­vuz­i­çi­ne­a­týp­e­ri­ten­dir.’­Bu­cüm­le­de­ge­çen­ha­vuz,­buz­par­ça­sý,­Kev­ser-i­Kur’â­nî,­þah­si­yet­ve­e­na­ni­yet­ne­de­mek­tir?­Ay­rý­ay­rý­a­çýk­lar­sa­nýz­mem­nun­o­lu­rum.”­­­ Kev­ser,­Kur’ân’da­ge­çen­â­lem-i­be­ka’da­ki­bir bü­yük­ha­vu­zun­ve­ya­neh­rin­a­dý­dýr.­Kev­ser­Sû­re­si’nde­Ce­nâb-ý­Hak,­Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­miz’e (asm)­“Þüp­he­siz­biz­sa­na­‘Kev­ser’i­ver­dik”­ 1 bu­yu­ru­yor.­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­Kev­ser’le müj­de­le­ni­yor.­Sa­ha­be­den­Ab­dul­lah­b.­Ö­mer, Ab­dul­lah­b.­Ab­bas,­Hz.­A­i­þe,­E­nes­b.­Ma­lik, Mü­ca­hid­ve­E­bu­Â­li­ye­“Kev­ser”den­mak­sa­dýn, Al­lah­Te­â­lâ­nýn,­Cen­net’te­Re­su­lul­lah’a­ver­di­ði bir­ýr­mak­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­ler­dir. Haz­ret-i­E­nes­an­la­tý­yor­ki:­ “Re­su­lul­lah­bu­yur­du­ki:­‘Ben­Cen­net’te­yü­rür­ken­ö­nü­me­bir­ne­hir çýk­tý.­O­nun­i­ki­ke­na­rý­da­in­ci­kub­be­le­rin­den­i­ba­ret­ti.­Me­le­ðe­de­dim­ki:­‘Bu­ne­dir?’­Me­lek:­‘Ýþ­te bu,­Al­la­hýn­sa­na­ver­di­ði­Kev­ser’dir’­de­di.­Son­ra me­lek­e­li­ni­neh­rin­top­ra­ðý­na­u­za­týp­on­dan­misk çý­kar­dý.­Ar­dýn­dan­ben,­Sid­re­tü’l-Mün­te­ha­ya yük­sel­til­dim.­O­ra­da­bü­yük­bir­nur­gör­düm.”­2 Di­ðer­bir­ri­va­yet­te­Haz­ret-i­E­nes­di­yor­ki: “Re­su­lul­lah’dan­(asm)­‘Kev­ser­ne­dir?’­di­ye­so­rul­du.­Re­su­lul­lah:­‘Kev­ser,­Al­lah’ýn­cen­net­te ba­na­ver­di­ði­bir­ne­hir­dir.­Top­ra­ðý­misk­tir.­O, süt­ten­da­ha­be­yaz,­bal­dan­da­ha­tat­lý­dýr.­On­dan kuþ­lar­su­iç­me­ye­ge­lir.­O­kuþ­la­rýn­bo­yun­la­rý de­ve­bo­yun­la­rý­gi­bi­dir.’­E­bu­be­kir:­‘Ey­Al­la­hýn Re­su­lü,­bun­lar­ne­hoþ­þey­ler­dir!’­de­di.­Re­su­lul­lah:­‘On­la­rý­ye­mek­da­ha­hoþ­tur.’­bu­yur­du.­3 Haz­ret-i­E­nes­bir­di­ðer­ri­va­ye­tin­de­þöy­le­an­la­tý­yor:­“Bir­gün­Re­su­lul­lah­a­ra­mýz­da­bu­lu­nur­ken­u­yuk­la­dý.­Son­ra­ba­þý­ný­gü­lüm­se­ye­rek­yu­ka­rý­kal­dýr­dý.­De­dik­ki:­‘Ey­Al­lah’ýn­Re­su­lü,­se­ni­gül­dü­ren­ne­dir?’­Re­su­lul­lah:­‘Þim­di­ba­na­bir­su­re­in­di­ril­di’­de­di.­Ve­Bes­me­le­çe­ke­rek­Kev­ser­Sû­re­si’ni­o­ku­du. Son­ra:­‘Siz­Kev­ser’in­ne­ol­du­ðu­nu­bi­li­yor­mu­su­nuz?’­de­di.­De­dik­ki:­‘Al­lah­ve­Re­su­lü,­da­ha­i­yi­bi­lir.’­Re­su­lul­lah:­‘O,­Al­lah’ýn­ba­na­va­a­det­ti­ði­bir­ne­hir­dir.­O­nun­ba­þýn­da­çok­ça­ha­yýr­lý­þey­ler­var­dýr. O,­bir­ha­vuz­dur.­Ký­ya­met­gü­nün­de­üm­me­tim on­dan­su­iç­me­ye­ge­le­cek­tir.­O­nun­su­iç­me­kap­la­rý­yýl­dýz­la­rýn­sa­yý­sý­ka­dar­dýr.­Üm­me­tim­den­ba­zý­la­rý­ya­ka­la­nýp­o­ne­hir­den­u­zak­laþ­tý­rý­la­cak­lar­dýr.­Ben di­ye­ce­ðim­ki:­‘Ey­Rab­bim,­o­be­nim­üm­me­tim­den­dir!’­Rab­bim­di­ye­cek­ki:­‘On­la­rýn­sen­den­son­ra ne­ler­yap­týk­la­rý­ný­bil­mi­yor­sun!’­4 Ha­di­sin­di­ðer­bir ri­va­ye­tin­de­ge­çen,­‘O­neh­rin­ü­ze­rin­de­ha­vuz­var­dýr.’­ 5 i­fa­de­sin­den,­ha­vu­zun­Kev­ser­neh­ri­nin­bir bö­lü­mü­ol­du­ðu­an­la­þý­lý­yor.­Ýk­ri­me­ve­Mü­ca­hid de,­Kev­ser’in­“çok­ha­yýr­lý­þey­ler”,­“Kur’ân-ý­Ke­rim” ve­“Hik­met”­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­ler­dir.­6 Yu­ka­rý­da­ki­kay­nak­lar­dan­an­la­þý­lý­yor­ki­Kev­ser-i­Kur’â­nî­bir­Cen­net­ýr­ma­ðý­na­bað­lý­bir­be­ka ha­vu­zu­dur.­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’e­(asm)­ve do­la­yý­sýy­la­üm­me­ti­ne­bir­müj­de­o­la­rak­ve­ril­miþ­tir.­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin,­ka­zan­mak i­çin­ih­lâ­sýn­þart­ol­du­ðu­nu­ýs­rar­la­vur­gu­la­dý­ðý ha­vuz,­iþ­te­bu­Kev­ser­ha­vu­zu­dur.­Da­ha­a­çýk­bir i­fa­dey­le,­Ýh­lâs­Ri­sâ­le­si­nin­ha­þi­ye­sin­de­ge­çen, “kev­ser-i­Kur’â­nî’den­sü­zü­len­tat­lý,­bü­yük­bir ha­vuz”dan­mak­sat,­Al­lah’ýn­(cc)­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’e­(asm)­ve­do­la­yý­sýy­la­üm­me­ti­ne­ver­me­yi­va­ad­et­ti­ði­ký­ya­met­gü­nün­de­ki­ve­Cen­net’te­ki­Kev­ser­ha­vu­zun­dan­baþ­ka­sý­de­ðil­dir. Ki­þi­nin­ken­di­þah­sýn­dan­ve­ken­di­ben­li­ðin­den­i­ba­ret­o­lan­þah­si­ye­ti­ve­e­na­ni­ye­ti­i­se,­Be­di­üz­za­man’ýn­ri­sâ­le­le­rin­de­“buz­par­ça­sý”­teþ­bi­hiy­le­i­fa­de­e­dil­miþ­tir.­Ha­vu­za­a­tý­lan­buz­par­ça­sý­e­ðer­e­rir­se­ha­vuz­i­le­ho­mo­jen­le­þir,­ha­vuz­dan bir­par­ça­o­lur.­E­ðer­e­ri­mez­i­se,­bir­buz­par­ça­sý gi­bi­ken­di­e­na­ni­ye­ti­i­le­ka­lýr.­Ki­þi­nin­ken­di­e­na­ni­ye­ti­nin­ki­þi­yi­kur­tar­ma­sý­i­se­çok­zor­dur!­ Ö­te­yan­dan­an­la­þý­lý­yor­ki,­Ri­sâ­le-i­Nur,­ay­ný za­man­da­bir­e­de­bi­yat­þa­he­se­ri­dir.­Ri­sâ­le-i Nur’da­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni­an­lat­mak­i­çin­e­de­bi­ya­týn­bü­tün­sa­nat­la­rý­î­caz­vâ­rî­bir­us­ta­lýk­la­kul­la­nýl­mýþ­týr.­Me­se­lâ,­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bu­ra­da­ih­lâ­sý,­te­sa­nü­dü­ve­u­huv­ve­ti­teþ­bih­sa­na­týy­la­an­la­tý­yor.­Ya­ni­Be­di­üz­za­man’a­gö­re,­ki­þi­nin­ken­di­þah­si­ye­ti,­ki­þi­li­ði­ve­ben­li­ði­bir­buz par­ça­sý­hük­mün­de­dir.­Ri­sâ­le-i­Nur’un­þahs-ý ma­ne­vi­si­ni­teþ­kil­e­den­ce­ma­at-i­nu­ra­ni­ye­i­se, Kev­ser­ha­vu­zu­na­u­laþ­tý­ra­cak­u­mu­mî­bir­cad­de-i Kur’â­nî­dir.­Be­di­üz­za­man­ha­vuz­mi­sâ­li­ni,­Kev­ser ha­vu­zun­dan­ki­na­ye­o­la­rak­tam­ye­rin­de­kul­la­ný­yor.­Ya­ni­Kev­ser­ha­vu­zu­na­u­laþ­mak­i­çin­ken­di ben­li­ðin­den­ge­çip,­bir­buz­par­ça­sý­hük­mün­de­ki ben­li­ði­ni­þahs-ý­ma­ne­vî­ha­vu­zun­da­e­rit­mek­ge­rek­li­dir.­Bu­gü­nün­þahs-ý­ma­ne­vi­ha­vu­zu,­ký­ya­met­te­ki­Kev­ser­ha­vu­zu­nun­mu­kad­di­me­si­dir. DU Ey­Hâ­di-i­Ke­rîm!­Bir­buz­par­ça­sý­o­lan­ben­li­ði­mi Kev­ser-i­Kur’â­nî’de­yok­ey­le!­Be­ni­ba­na­bý­rak­ma;­be­ni­Sen­de­tok­ey­le!­Kev­ser-i­Kur’â­nî’den­sü­zü­len­tat­lý ve­bü­yük­ha­vuz­da­e­ri­yen­le­ri,­hiz­met-i­Kur’â­nî’de mu­vaf­fak­ey­le!­Â­min!­­­­­­ Dipnotlar: 1- Kevser Sûresi: 1. 2- Tirmizi, K. Tefsir el-Kur'an, Sû re: 108, Hadis no: 3360 3- Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 3, S. 236. 4- Müslim K. es Salah, Bab: 53 Hadis No 400. 5- Müslim K. es Salah, Bab: 53. Hadis No: 400. 6Taberi Tefsiri, 9/241245.


10

15 NÝSAN 2011 CUMA

Y

KÜLTÜR SANAT

Efendimiz (asm) 1440 yaþýnda! rifatokyay@hotmail.com

Bize bakan tarih il­let­le­rin,­dev­let­le­rin­de­va­mý,­ha­ya­ti­yet­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri­hep­i­le­ri­bak­mak­la­ger­çek­leþ­mi­yor.­Ge­le­cek­ve­ge­le­ce­ðin­te­mi­na­tý­o­la­rak­gös­te­ri­len­her­ob­je­ya­lýn­o­la­rak­is­tik­ba­li­ve­þart­la­rý­ný­des­tek­le­ye­cek­þe­kil­de­an­la­tý­lý­yor. Ýs­tik­bal,­ge­le­cek­yal­nýz­ha­len­bu­lu­nu­lan­za­ma­nýn­i­fa­de­si­o­la­rak­ve­de­va­mý­o­la­rak­an­la­týl­ma­ma­lý.­Geç­miþ, ma­zi­ve­mey­da­na­ge­len­o­lay­lar,­ya­þa­nan­za­ma­nýn­ve ge­le­ce­ðin­þif­re­si,­a­nah­ta­rý­ve­ta­rif­e­di­ci­si­dir.­Bu­ba­kým­dan­üç­lü­sac­a­ya­ðý­nýn;­geç­miþ,­ya­þa­ný­lan­za­man­ve­ge­le­cek.­Hiç­bi­ri­si­u­nu­tul­ma­dan,­at­lan­ma­dan­mil­let­le­rin, dev­let­le­rin­ha­yat­la­rý­di­le­ge­ti­ri­le­bil­me­li­dir. Be­di­üz­za­man’ýn­ “Ha­ki­ki­vu­ku­a­tý­kay­de­den­ta­rih, ha­ki­ka­te­en­doð­ru­þa­hit­tir” sö­zü­ý­þý­ðýn­da­mil­let­le­rin, dev­let­le­rin­ta­ri­hi­ne­ba­kar­sak,­on­la­rýn­hem­geç­mi­þi­ni, hem­ha­li­ni,­hem­de­ge­le­ce­ði­ni­yan­lýþ­sýz,­il­ti­bas­sýz,­ya­lan­sýz­ya­za­bi­lir­sek­iþ­te­o­za­man­doð­ru­ta­ri­hi­ve­do­la­yý­sýy­la­mil­let­le­rin,­dev­let­le­rin­ha­ya­ti­yet­le­ri­ni­doð­ru­o­la­rak­ya­za­bil­miþ­ve­dil­len­di­ril­miþ­o­lu­ruz. Bir­ba­ký­ma­ta­ri­hi,­doð­ru­yu­ve­ger­çek­ta­ri­hi­si­len­ler hak­lý­dýr.­Çün­kü­ken­di­uy­du­ruk­ha­ya­li­ve­ger­çek­dý­þý ta­rih­le­ri­ni­yaz­ma­la­rý­an­cak­doð­ru­ta­ri­hi­yok­ka­bul­e­dip,­et­tir­mek­le­müm­kün­ol­muþ­tur. Ta­ri­hin­ken­di­si­ib­ret­lik­de­ðil­dir­ve­ders­ver­mez.­Ta­ri­hi­ya­þa­yan­lar,­ya­zan­lar­ve­o­ku­yan­lar­hem­ders­ve­rir­ler,­hem­ib­ret­a­lýr­lar,­hem­de­ib­ret­ve­rir­ler… Zi­hin­ler­de­ki­ doð­ru­ ve­ yan­lýþ­ fi­kir­ler,­ bil­gi­ler, ders­ler,­ e­hem­mi­yet­li­ ve­ e­hem­mi­yet­siz­ o­lay­lar zin­ci­ri­ta­rih­te­an­cak­mil­let­le­rin,­dev­let­le­rin­ha­yat­la­rýn­da­ya­þan­mýþ­sa­ta­rih­o­lur. He­men­he­men­her­ke­sin­dü­þün­me­den,­öð­ren­me­den,­o­ku­ma­dan,­sor­ma­dan,­a­raþ­týr­ma­dan­bil­di­ði, an­lat­tý­ðý­ta­rih­ta­rih­de­ðil­dir.­An­cak­de­lil­le­riy­le,­yer, za­man­ve­ya­þa­yan­ki­þi­le­riy­le­ta­rih,­ta­rih­o­lur­ve­bu ta­rih­doð­ru­o­la­rak­kay­de­di­le­bi­lir­se­ta­rih­tir­di­ye­baþ­ka­la­rý­na­ak­ta­rý­la­bi­lir,­ya­yý­la­bi­lir­ve­o­ku­na­bi­lir. Cilt­cilt­fa­lan­dev­let­le­rin,­fi­lan­mil­let­le­rin­an­la­týl­dý­ðý­ta­rih­ler­gi­bi­zi­hin­ler­de­bü­yü­yen­ve­o­kun­ma­ma þer­hi­ko­nu­lan­ta­rih­ler­yal­nýz­baþ­la­rý­na­ta­rih­il­mi­ni­i­fa­de­et­mi­yor­lar. Bir­ses­ten,­bir­harf­ten,­bir­a­ta­ma­dan,­bir­sa­tý­ra; bir­þa­hýs­tan­bir­a­i­le­ye,­bir­kav­me,­bir­mil­le­te­ka­dar ak­lý­mý­za­ge­len­her­þe­yin­bir­ta­ri­hi­var­ve­ta­rih­te­biz­le­re­bir­þey­ler­i­fa­de­et­mek­te­dir. Ö­nem­li­o­lan­bi­ze­ba­kan­yö­nüy­le­ken­di­ta­ri­hi­mi­zi, doð­ru­ve­ha­ki­kat­o­la­rak­yay­ma­mýz,­o­ku­ma­mýz­ve an­lat­ma­mýz­dýr.

M

nBÝR KÝTAP AKADEMÝK ha­ya­tý­ný­ Hz.­Pey­gam­be­rin­Teb­lið­Me­tot­la­rý ad­lý­dok­to­ra­te­zi­ü­ze­rin­den­ge­liþ­ti­ren­mer­hum­Prof.­Ýb­ra­him­Ca­nan­Ho­ca­nýn­ka­le­min­den­bir­pey­gam­ber­gü­zel­le­me­si:­ ‘A­i­le­Re­is­ i­ve­Ba­ba­O­la­rak­Hz.­Pey­gam­ber’. Gül Yur­du­ya­yýn­la­rýn­dan­çý­kan­ki­tap,­Sün­ne­ti­re­fe­rans­a­lan­me­tot­a­raþ­týr­ma­la­rý ve­yön­tem­teklif­le­riy­le ya­þan­mýþ­ve­rim­li­bir­ha­ya­týn­‘sa­da­ka-i­ca­ri­ye’si sa­yý­la­bi­le­cek­rah­met­li Ýb­ra­him­Ca­nan­Ho­ca­nýn­son­ça­lýþ­ma­sý.­Bu ça­lýþ­ma­da,­ne­söy­le­ye­ce­ði­ni­bi­len,­na­sýl­söy­le­ye­ce­ði­ko­nu­sun­da­‘o­ku­yu­cu­ya­nü­fuz­et­me’­he­de­fiy­le;­an­la­þý­lýr,­net­ve­sa­de söy­le­me­yi­ter­cih­e­den­mü­te­va­zý­bir­i­lim in­sa­ný­ko­nuþ­mak­ta… Ha­ya­tý­ný­sün­ne­te,­Pey­gam­be­rî­me­tot­la­ra­ve­el­de­et­ti­ði­ne­ti­ce­le­ri­gü­nü­mü­zün­san­cý­lý­in­sa­ný­na­ak­tar­ma­ya­a­da­yan­ve­2009’un­14­E­kim’in­de­ca­na­ný­na ka­vu­þan­Prof.­Ýb­ra­him­Ca­nan’a­rah­met­di­le­ði…

Ýbrahim Sadri’den 17 yýl sonra yeniden ÝBRAHÝM Sad­ri­yak­la­þýk­17­yýl­a­ra­dan­son­ra­“Ah­Gü­zel­Ýs­tan­bul” i­sim­li­tek­ki­þi­lik­gös­te­riy­le­se­yir­ci­kar­þý­sý­na­çýk­tý. Me­ci­di­ye­köy’de­ki­Ga­zan­fer­Öz­can­Ti­yat­ro­su’nda­ger­çek­leþ­ti­ri­len­“Ah­Gü­zel­Ýs­tan­bul” i­sim­li­gös­te­ri­nin­ga­la­sý­na­E­mel­Sa­yýn,­Mah­sun­Kýr­mý­zý­gül­ve­Fa­tih­Ký­sa­par­mak­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­pek­çok­sa­nat­ca­mi­a­sýn­dan­i­sim­ka­týl­dý. Ga­la­gös­te­ri­si­ön­ce­sin­de­ko­nu­þan­Sad­ri,­“En­son­94­yý­lýn­da­tek­ki­þi­lik­stand-up­yap­mýþ­tým.­Çok­u­zun­bir­a­ra­dan son­ra­ben­zer­bir­gös­te­riy­le­sah­ne­ye­çý­ký­yo­rum.­Te­le­viz­yon­prog­ram­la­rýn­da­da­bu­tip­kay­nak­lar­dan­bes­le­ni­yor­dum,­a­ma­sah­ne­de­ol­mak­ve­iz­le­yi­ciy­le­kar­þý­kar­þý­ya­ol­mak­fark­lý­bir­þey,­a­ma­bu­nun­bir­met­ni­yok.­Bu­bi­raz­id­di­a­lý­o­la­cak­bel­ki,­a­ma­dün­ya­da­bu­nu­ya­pa­bi­len­bir­ki­þi ol­du­ðu­na­i­nan­mý­yo­rum”­de­di.­Tür­ki­ye’de­sa­nat­dün­ya­sý­nýn­çok­kay­gan­bir­ze­mi­ne­sa­hip­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­Sad­ri,­“Bi­zi­se­ven­le­rin­nez­din­de­i­ti­ba­rý­mýz­sür­dü.­Þi­ir­le­de­vam­et­tim,­rad­yo­ve­te­le­viz­yon­prog­ram­la­rým­ol­du.­Bu gös­te­riy­le­bir­lik­te­her­­hal­de­ye­nin­den­ko­nuþ­ma­ya­baþ­lar­lar­bi­zi.”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­ Ah­Gü­zel­Ýs­tan­bul­i­sim­li­gös­te­ri­de­ne­le­rin­yer­a­la­ca­ðý­ný­i­se­Sad­ri­þu­söz­ler­le­an­lat­tý, “Her­gös­te­ri­yüz­de­65­bir­bi­rin­den­fark­lý­o­la­cak.­Ýs­tan­bul, çok­zen­gin­bir­mal­ze­me,­dün­ya­da­e­þi­ol­ma­yan­bir­þe­hir Ýs­tan­bul,­bir­ta­ra­fýn­dan­eð­len­ce­li­bir­yö­nüy­le­ba­kar­ken­bir ta­ra­fýy­la­da­ne­ka­dar­ö­nem­li­bir­þe­hir­ol­du­ðu­nun­al­tý­ný çiz­me­ye­ça­lý­þa­ca­ðýz.”­Ah­Gü­zel­Ýs­tan­bul­gös­te­ri­si­Ha­zi­ran a­yý­so­nu­na­ka­dar­her­Çar­þam­ba­gü­nü­Ga­zan­fer­Öz­can Ti­yat­ro­su’nda­iz­le­ne­bi­lir.­­Ýstanbul / cihan

l­em­le­rin­Rab­bi­o­lan­Al­lah­ilk­ön­ce­o­nun­(asm)­nu­ru­nu ya­rat­mýþ,­o­nun­nu­run­dan­da­ “ye­di­kat­yer­ve­gö­ðü” ya­ni bi­li­nen­kâ­i­na­tý­ya­rat­mýþ.­ Ýlk­in­san­o­lan­Hz.­Â­dem­ba­ba­mýz­(as),­Cen­net­tey­ken­gök­te “Ah­med”­ya­zý­sý­ný­gö­rün­ce­me­rak­la­Rab­bi­mi­ze­sor­muþ­ve­o­nun, ken­di­so­yun­dan­ge­le­cek­son­pey­gam­be­rin­is­mi­ol­du­ðu­nu­öð­ren­miþ­ti.­ E­vet,­ilk­ya­ra­tý­lan­“un­sur”­ol­sa­da,­dün­ya­ya­ge­li­þi­mi­lâ­dî tak­vim­le­571­yý­lý­na­te­ka­bül­e­den­Pey­gam­be­ri­miz­Hz.­Mu­ham­med­Mus­ta­fa­(asm),­2011­yý­lý­i­ti­ba­rýy­la­tam­1440­ya­þý­na u­laþ­mýþ­bu­lu­nu­yor. Þüp­he­siz,­Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­miz,­63­ya­þýn­day­ken­ve­fat­et­ti­ði­632­yý­lýn­dan­i­ti­ba­ren­be­de­nen­a­ra­mýz­da­de­ðil,­fa­kat­ma­nen­bi­zim­le­bir­lik­te.­Ve­in­þa­al­lah­bütün­mü’min­ve­Müs­lü­man­lar­o­la­rak­Cen­net­te­mad­de­ten­ve­ma­nen­bir­bi­ri­mi­ze­ka­vu­þup­e­be­di­yen­hep­be­ra­ber­o­la­ca­ðýz. Ma­lû­mu­nuz,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­ve­Di­ya­net­Vak­fý,­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­do­ðum­gü­nü­nü­ (20­Ni­san) i­çi­ne­a­lan­haf­ta­yý­1989­yý­lýn­dan­be­ri­“Kut­lu­Do­ðum­Haf­ta­sý”­o­la­rak­i­lân et­ti.­Bu­“haf­ta”­mü­na­se­be­tiy­le­res­mî­ya­da­gay­ri­res­mî­plat­form­lar­da­E­fen­di­mi­zin­(asm)­dün­ya­ya­teþ­rif­le­ri­kut­la­ný­yor;­o­nun­çe­þit­li­yön­le­ri­i­le­ta­ný­tý­mý­i­çin­faaliyet­ler­dü­zen­le­ni­yor.­­ Di­ya­ne­tin­2011­yý­lý­kut­la­ma­prog­ram­la­rý­ ‘’O­nun­Ha­ya­tý Kur’ân’dý’’ te­ma­sý­et­ra­fýn­da­þe­kil­le­ne­cek.

Â

üç­ki­tap­tan­mey­da­na­ge­li­yor.­Ý­kin­ci­se­ri­Ha­dis­ler­den­Seç­me­ler­i­se­ “Pey­gam­be­ri­miz­(asm),”­“A­i­le,”­“Kul­luk,”­“Ti­ca­ret,”­“Du­â,” “Dav­ra­nýþ­la­rý­mýz”­ve­“Ý­lim” baþ­lýk­lý­ye­di­ki­tap­tan­o­lu­þu­yor.­ Se­ri­i­sim­le­rin­den­de­an­la­þý­la­ca­ðý­gi­bi,­bu­ki­tap­lar­da­Pey­gam­nesriyat@yeniasya.com.tr be­ri­mi­zin­(asm)­söz­le­ri,­ya­ni­ha­dis­ler,­ko­nu­o­dak­lý­o­la­rak­tas­nif ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN e­di­le­rek­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­zýn­is­ti­fa­de­le­ri­ne­su­nul­du.­ Pey­gam­be­ri­miz­le­(asm)­il­gi­li­ki­tap­la­rý­mýz­bun­lar­la­sý­nýr­lý­de­ðil El­bet­te­sa­de­ce­bu­do­ðum­gü­nü­kut­la­ma­sý,­çe­þit­li­top­lan­tý­lar el­bet­te.­Ba­sýl­mýþ­e­ser­le­ri­miz­a­ra­sýn­da “Pey­gam­ber­Yýl­dýz­la­rý­(As­dü­zen­le­mek­ten­i­ba­ret­de­ðil.­E­fen­di­mi­zin­(asm)­ha­ya­tý­ve­ö­zel­lik­- hab-ý­Gü­zîn)”­ ve­ “Ör­nek­Ýn­san­lar­(Sa­ha­be-i­Ki­ram)”­ gi­bi­te­mel le­ri­hak­kýn­da,­yýl­dan­yý­la­gi­de­rek­ar­tan­sa­yý­da­ve­çok­çe­þit­li­ya­- e­ser­le­ri­mi­zin­ol­du­ðu­nu­da­ha­týr­la­ta­lým. yýn­lar­ya­pý­lý­yor.­Ýl­gi­li­TV­ve­rad­yo­prog­ram­la­rý­nýn­ya­ný­sý­ra­ki­tap “Ça­ðýn­tef­si­ri” öv­gü­sü­ne­maz­har­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­der­le­nen­o­ve­CD’ler,­ay­rý­ca­(der­gi­ve­ga­ze­te­ler­de) ya­zý­ve­ha­ber­ler­ya­yýn­la­- ri­ji­nal,­ya­ni­ben­ze­ri­ol­ma­yan­bir­ça­lýþ­ma­i­se,­“Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ný­yor.­Böy­le­lik­le­o­na­(asm)­o­lan­mu­hab­be­ti­miz­ta­ze­le­ni­yor­ve ya­tý’nda­Hz.­Mu­ham­med­(asm)”­ baþ­lý­ðý­ný­ta­þý­yor.­Ça­lýþ­ma­da kuv­vet­le­ni­yor.­Sün­ne­ti­ne­uy­ma­ka­rar­lý­lý­ðý­mýz­ar­tý­yor. doð­ru­dan­E­fen­di­miz­le­(asm)­il­gi­li­ri­sâ­le­le­rin­ya­nýn­da­Kül­li­yat­ta Ya­yýn­cý­lýk­ta­“ilk”le­riy­le­ma­ruf­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat­o­la­rak ge­çen­il­gi­li­ko­nu­lar­da­bir­a­ra­ya­ge­ti­ril­miþ­du­rum­da.­ biz­de,­Hz.­Pey­gam­be­re­(asm)­da­ir­e­ser­ler­neþ­ret­me­yi­sür­dü­Ye­ri­gel­miþ­ken,­bu­yý­la­mah­sus­ça­lýþ­ma­mý­zý­i­se­in­þa­al­lah rü­yo­ruz.­Ka­dim­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­da­tak­dir­e­der­ki,­kýrk­yý­lý­aþ­- haf­ta­ya­yi­ne­bu­ra­dan­siz­le­re­du­yu­ra­ca­ðý­mý­zý­be­lir­te­lim.­Þim­kýn­neþ­ri­yat­hiz­me­ti­miz­de­o­nun­la­il­gi­li­çok­sa­yý­da­ki­tap­vs. di­lik,­bu­mad­dî-ma­ne­vî­o­la­rak­“bü­yük”­e­se­ri­mi­zin­de­be­ðe­ya­yýn­la­dýk.­Ya­yýn­la­ma­ya­da­de­vam­e­de­ce­ðiz­in­þa­al­lah.­ niy­le­kar­þý­la­na­ca­ðý­ný­kay­det­mek­le­ye­ti­ni­yor­ve­de­ta­yý­ný­son­Ko­nuy­la­il­gi­li­o­la­rak­en­son­ge­çen­yýl­ (2010) çok­gü­zel­i­ki ra­ya­bý­ra­ký­yo­ruz!­ se­ri­ye­im­za­at­mýþ­bu­lu­nu­yo­ruz:­ “Kâ­i­na­týn­E­fen­di­sin­den”­ ve Bu­kut­lu­haf­ta­mü­na­se­be­tiy­le,­â­lem­le­re­rah­met­o­la­rak “Ha­dis­ler­den­Seç­me­ler.”­ gön­de­ri­len­Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­miz­Haz­re­ti­Mu­ham­med Kâ­i­na­týn­E­fen­di­sin­den­se­ri­si,­“Ha­ya­tý­mý­za­Öl­çü­ler,”­“Ha­ya­- (asm)­E­fen­di­mi­zin­þe­fa­at­le­ri­ni­di­li­yo­ruz.­ tý­mý­za­Ö­ðüt­ler”­ ve­ “Ha­ya­tý­mý­za­Pren­sip­ler”­ baþ­lý­ðý­ný­ta­þý­yan Haf­ta­ya­bu­luþ­mak­te­men­ni­siy­le...

Çizerimiz Ýbrahim Özdabak da ödül alanlar arasýnda

VE ESKADER ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNE VERÝLÝYOR Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði’nin (ESKADER) 33 dalda verilen 2010 Yýlý Kültür Sanat Ödülleri, yarýn Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. EDEBÝYAT Sa­nat­ve­Kül­tür­A­raþ­týr­ma­la­rý­Der­ne­ði’nin­(ES­KA­DER)­ 33 dal­da­ve­ri­len­2010­Yý­lý­Kül­tür­Sa­nat Ö­dül­le­ri,­ya­rýn­Fa­tih­A­li­E­mi­ri­E­fen­di­Kül­tür­Mer­ke­zi’nde­dü­zen­le­ne­cek­tö­ren­le­sa­hip­le­ri­ni­bu­la­cak.­Tö­ren­sa­at­13.00’te­baþ­la­ya­cak. ES­KA­DER­i­ki­yýl­ön­ce­baþ­lat­tý­ðý, bir­ge­le­nek­o­la­rak­sür­dü­re­ce­ði­se­ne­nin­kül­tür­sa­nat­a­dam­la­rý­i­le­ku­rum­la­rý­ný­be­lir­li­yor.­Ö­dül­ler,­27­A­ra­lýk 2010­ta­ri­hin­de­Be­ya­zýt­Dev­let­Kü­tüp­ha­ne­si’nde­a­çýk­lan­mýþ­tý.­Ken­di­le­ri­ne­ö­dül­ve­ri­len­ler­a­ra­sýn­da­A­la­at­tin­Ya­vaþ­ça,­Or­han­O­kay,­Ya­vuz Bü­lent­Bâ­ki­ler,­Me­tin­Erk­san,­Tu­ran Yaz­gan,­Meh­met­Â­kif­Ay­dýn,­Os­man­Ak­ku­þak,­A­li­Hay­dar­Hak­sal, Ze­ki­Ku­þoð­lu,­Se­mih­Ser­gen­ve Hüs­rev­Ha­te­mi­de­bu­lu­nu­yor.­Va­kýf­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü,­Ýs­tan­bul Ti­ca­ret­O­da­sý,­Pa­no­ra­ma­1453­gi­bi ku­rum­lar­da­ö­dü­lü­hak­e­den­ku­ru­luþ­lar­a­ra­sýn­da. ÜÇ SERGÝ, BÝR KONSER Ö­dül­tö­re­nin­den­ön­ce­dü­zen­le­ne­cek­o­lan­üç­ay­rý­ser­gi,­sa­nat­se­ver­ler­ta­ra­fýn­dan­ge­zi­le­bi­le­cek.­Ýlk ser­gi,­ö­dül­a­la­cak­o­lan­ki­þi­ve­ku­rum­la­rýn­e­ser­le­rin­den­o­lu­þu­yor. Mü­kâ­fa­ta­lâ­yýk­gö­rü­len­e­ser­ler,

film­ler­ve­ku­rum­la­rýn­ta­ný­tým­la­rý ya­pý­la­cak.­Ý­kin­ci­ser­gi­de­üç­yý­lý­ge­ri­de­bý­ra­kan­ES­KA­DER’in­fa­a­li­yet­le­ri zi­ya­ret­çi­le­re­su­nu­la­cak.­ES­KA­DER hak­kýn­da­ba­sýn­da­çý­kan­ya­zý­lar­ve ha­ber­ler­kü­pür­ler­i­le­fa­a­li­yet­ler­den se­çil­miþ­fo­toð­raf­lar­teþ­hir­e­di­le­cek. Ay­rý­ca,­ES­KA­DER­ta­ra­fýn­dan­2010 Yý­lý­nýn­En­Ý­yi­Ka­ri­ka­tü­ris­ti­se­çi­len Ýb­ra­him­Öz­da­bak’ýn­ “Ka­ri­ka­tür Ser­gi­si” de­gö­rü­le­bi­le­cek. Su­nu­cu­lu­ðu­nu­Mer­yem­Ay­bi­ke Si­nan­ve­Se­la­hat­tin­Ko­ca­ars­lan’ýn ya­pa­ca­ðý­prog­ram,­sa­at­13.00’da­baþ­la­ya­cak.­Ýlk­o­la­rak­Mus­ta­fa­Na­dir­Ö­nay’ýn­ha­zýr­la­dý­ðý­ta­ný­tým­fil­mi­gös­te­ri­le­cek.­Bu­film­de­ES­KA­DER’in ku­ru­luþ­a­ma­cý,­ku­ru­cu­la­rý­ve­bu­gü­ne­ka­dar­ya­pý­lan­fa­a­li­yet­ler­den­ö­zet bil­gi­ve­gö­rün­tü­ler­ak­ta­rý­la­cak.­Da­ha son­ra­ES­KA­DER­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu Baþ­ka­ný­Meh­met­Nu­ri­Yar­dým­ký­sa bir­a­çýþ­ko­nuþ­ma­sý­ya­pa­cak­ve­ar­dýn­dan­ö­dül­le­rin­da­ðý­tý­mý­na­ge­çi­le­cek.­Ö­dül­le­rin­sa­hip­le­ri­ni­bul­ma­sýn­dan­son­ra­Türk­mü­zi­ði­nin­se­vi­len sa­nat­kâ­rý­Meh­met­Ak­ça,­Meh­med ­kif­Er­soy­ve­Yah­ya­Ke­mal­Be­yat­lý’nýn­bes­te­le­nen­e­ser­le­ri­ni­ses­len­di­re­cek.­Prog­ram,­bü­tün­din­le­yi­ci­le­re ve­ri­le­cek­o­lan­ki­tap­he­di­ye­le­ri­ve­ik­ram­la­so­na­e­re­cek.­

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ESKADER 2010 ÖDÜLLERÝ

Ýbrahim Özdabak

Alaaddin Yavaþca

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Sahiplerini bulacak olan ESKADER 2010 Kültür Sanat Ödülleri þöyle: Ansiklopedik eser: Ýstanbul’un Yüzler Serisi (Kültür A.Þ.) Araþtýrma: Kadý Sicilleri (Mehmet Âkif Aydýn) Basýn: Osman Akkuþak (Yeni Þafak gazetesindeki makaleleriyle) Belgelik Film: Hat - Bir Medeniyet Çizgisi (Yönetmen: Gökhan Ateþtürk) Biyografi: Bir Hülya Adamýnýn Romaný (Prof. Dr. Orhan Okay) Çocuk Edebiyatý: Sadettin Kaplan Çocuk Yayýncýlýðý: Nesil Çocuk Deneme: Kýrmýzý Tramvay (Muhterem Yüceyýlmaz, Bilgeoðuz Yayýnlarý) Dergi: Yedi Ýklim (Ali Haydar Haksal) Dil: Yavuz Bülent Bâkiler (Türkçe hakkýndaki çalýþmalarýyla) Düþünce: Ýbrahim Hakký ve Adam Smith Ýki Düþünce ve Ýkinci Dünya (Dr. Selma Karýþman) Ötüken Neþriyat Elektronik Yayýncýlýk: haber7.com Gezi: Ýrfan Özfatura (Türkiye gazetesindeki gezi yazýlarýyla) Hâtýra: Saatçi Musa (Röportaj: Musa Çaðýl- Asým Öz, Beyan Yayýnlarý) Hikâye: Angelika (Yýldýz Ramazanoðlu, Timaþ Yayýnlarý) Ýnceleme: Þiirin Ardýnda (Prof. Dr. Turan Karataþ, Sütun Yayýnlarý); Osmanlý Kimliði ve Aþiretler, (Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu, Babýali Kültür Yayýncýlýk) Karikatür: Ýbrahim Özdabak (Yeni Asya gazetesindeki karikatürleriyle) Klâsik Türk Sanatlarý: Osmanlý Medeniyetinde 33 Kadîm Sanat (Prof. Dr. Zeki Kuþoðlu, Kaynak Yayýnlarý) Kitap Yayýncýlýðý (özel): Ötüken Neþriyat Kitap Yayýncýlýðý (kamu): Ýstanbul Ticaret Odasý Yayýnlarý Kurum: Vakýflar Genel Müdürlüðü Müze: Panorama 1453 (Kültür A.Þ.) Müzik: Can Atillâ Radyo Programý: Hoþ Seda (Selahattin Kocaarslan, Moral FM) Roman: Tatar (Gürbüz Azak, Babýali Kültür Yayýncýlýk) Sinema: Bal (Semih Kaplanoðlu) Þiir: Yoksullarýn ve Þairlerin Kitabý (Cahit Koytak, Timaþ) Tarih: Tarihin Alacakaranlýðýnda Meþâhir-i Meçhûleden Birkaç Zat – 2 (Prof. Dr. Ali Birinci, Dergâh Yayýnlarý) Televizyon: Açýk Deniz (Sadýk Yalsýzuçanlar, Ülke TV) Temaþa Sanatý: Rauf Altýntak Tiyatro: Semih Sergen Üstün Hizmet Ödülleri: Prof. Dr. Alaaddin Yavaþça, Metin Erksan, Prof. Dr. Turan Yazgan Jüri Özel Ödülü: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Orhan Okay

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Si­ne­ma­lar­da­film­ma­ki­ne­si­ni­ça­lýþ­tý­ran­ki­þi.­-­Et­tah­ta­sý.­2.­Es­ki­dil­de­as­ker­ler.­A­me­ri­kan­pa­mu­ðu.­3.­Ger­çek,­doð­ru.­-­Mi­na’da­se­siz­ler.­4.­Yük­sek,­yü­ce.­-­As­ga­rî,­mi­nu­mum.­-­Bak­mak­tan­e­mir.­5.­Halk­a­ra­sýn­da­ro­ma­tiz­ma­að­rý­sý.­-­Art­vin'in­es­ki­a­dý.­6.­Ýs­pan­ya'da­bir­te­rör­ör­gü­tü.­Rüt­be­si­ge­ne­ral­i­le­ay­ný­o­lan­de­niz­su­ba­yý.­7.­Kü­ba'nýn­gü­ne­yin­de,­Bü­yük­An­til­ler­di­ye­ge­çen­a­da­lar­da bu­lu­nan­bir­dev­let.­8.­Ter­si­(Be­yaz).­-­Si­vas'ýn­bir­il­çe­si.­9.­Bü­yük­Ok­ya­nus'un­or­ta­ke­si­min­de,­ta­ký­ma­da­lar­dan­o­lu­þan­bir­a­da­ül­ke­si.­-­Þöh­ret,­þan.­10.­To­ros­Dað­la­rý­sis­te­mi­nin­en­gü­ne­yin­de­ki­bö­lü­mü­nü­o­luþ­tu­ran­dað­lar.­-­Bi­lin­me­yen­es­ki­ta­rih.­-­­Gam­di­zi­sin­de­la­i­le­do­a­ra­sýn­da­ki­ses.­ YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—1.­Ni­te­lik,­va­sýf,­öz,­a­sýl,­e­sas.­-­Ki­lo­am­pe­rin­ký­sa­sý.­2.­Bir­gö­re­vi­yük­len­miþ ol­ma,­o­gö­re­vin­sa­hi­bi­ol­ma.­-­Al­man­gü­mü­þü. 3.­ Ha­mam­bö­ce­ði.­-­Rad­yal­la­hu­Anh'ýn­ký­sa­ya­zý­lý­þý.­ 4. Ü­çün­cü­do­ðal­sa­yý.­-­Es­ki­dil­de­me­zar.­5.­Me­tal­bir­yü­ze­yi­ni­kel­le­kap­la­ma­i­þi.­-­De­rek­so­yat­lý­ak­ti­ris­tin is­mi.­6.­Baþ­þehri­Tah­ran­olan­ül­ke.­-­Bir­ek­sen­çev­re­sin­de­dö­ne­bi­le­cek­bi­çim­de­çap­raz­ek­lem­len­miþ,­bir­bi­BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ri­ne­ba­kan­yüz­le­ri­kes­kin­i­ki­çe­lik­la­ma­dan­o­luþ­muþ,­a­1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ra­sý­na­yer­leþ­ti­ri­len­her­han­gi­bir­þe­yi­kes­me­ye­ya­ra­yan a­raç.­7.­Gö­re­vin­ge­rek­tir­di­ði­tür­lü­hiz­met­le­rin­ba­þa­rýy­- 1 B A S A M A K P A Z A T la­yü­rü­tül­me­si­i­çin­ku­man­dan,­baþ­kan­ve­ya­da­i­re­baþ­- 2 E R A Z Ý L E A L A T A kan­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len,­o­hiz­met­le­il­gi­li­so­rum­lu­luk, 3 L A M A L A V T E H A T dü­zen­ve­il­ke­le­ri­i­çi­ne­a­lan­buy­ruk­lar.­8.­U­zak­lýk­be­lir­- 4 E R U H A S F A N Ý L A tir­bir­ni­da.­-­Ba­zý­yö­re­le­ri­miz­de­kim­yon.­-­Ak­de­niz­de 5 N A R A S A N S Ý R E T ün­lü­Fran­sýz­ha­pis­ha­ne­si.­9.­Bir­il­gi­e­ki.­-­Va­az­ve­ren 6 O T A K E MA Y N E T O kim­se.­10.­Na­zi­hü­cum­ký­ta­sý.­-­Sarp­ve­or­man­lýk­sý­ra­7 F Ý Y Ý T Ý R E N A O F dað.­11.­Avrupa'da­bir­ülke­va­tan­da­þý.­-­Sý­nýr­a­þan­bir K A R A S A T L O a­kar­su­yu­muz.­12.­Pet­rol,­ben­zin­gi­bi­a­kar­ya­kýt­ü­rün­- 8 O D A 9 B A K Ý N A E A Ý M K B le­riy­le,­sa­na­yi­i­le­il­gi­li­yað,­vb.­sý­vý­mad­de­le­ri­ta­þý­yan­ge­10 Ý D A K S Ý T O F O B Ý mi­ve­ya­kam­yon.­-­­O­ku­ma­yaz­ma­sý­ol­ma­yan­kim­se.


Y

EKONOMÝ 13 NÝSAN 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi

SORU 1: 28.05.1972­do­ðum­lu­yum.­Þu­an­da­mi­ni­büs­çü­lük­ya­pý­yo­rum­fa­kat­a­ra­bam­da­þu­an­SSK’lý ça­lý­þan­þo­för­var.­Ben­ken­dim­Bað-Kur’a­­prim­ö­dü­yo­rum.­SSK’lý­bir­iþ­bul­sam­Bað-Kur­ö­de­me­sem­o­lur­mu?­1989’da­o­kul­da­staj­yap­tým.­1991 de­bir­iþ­ye­rin­de­ça­lýþ­tým.­SSK’ya­2850­gün­prim ö­de­dim.­2003’ten­bu­ya­na­Bað-Kur­pri­mi­ö­dü­yo­rum.­Ne­za­man­e­mek­li­o­lu­rum?­­(Yal­çýn­Ça­kýr) CEVAP 1: 25.02.2011­ta­rih­li­ve­6111­sa­yý­lý­tor­ba ka­nun­çýk­ma­dan­ön­ce­ü­ze­ri­niz­de­ki­mi­ni­bü­sü dev­ret­me­den­ke­sin­lik­le­SSK’lý­o­la­maz­dý­nýz.­An­cak,­6111­sa­yý­lý­tor­ba­ya­sa­si­zin­du­ru­mu­nuz­da­o­lan­la­ra­bü­yük­bir­im­kan­ta­ný­dý.­Ya­ni,­siz­ü­ze­ri­niz­de­ki­ti­ca­rî­mi­ni­bü­sü­dev­ret­me­den­ve­ya­baþ­ka­sý­na sat­ma­dan­baþ­ka­bir­iþ­ye­rin­de­SSK’lý­o­lup­SSK þart­la­rýn­da­e­mek­li­o­la­bi­lir­si­niz.­O­kul­sta­jý­nýz­si­gor­ta­baþ­lan­gý­cý­na­sa­yýl­maz.­An­cak­1991’de­ilk gi­ri­þi­ni­zi­e­sas­a­la­cak­o­lur­sak,­52­ya­þý­ný­dol­dur­du­ðu­nuz­da­ve­5525­gün­prim­ö­de­me­gün­sa­yý­sý­na sa­hip­ol­du­ðu­nuz­da­SSK­þart­la­rýn­da­e­mek­li­o­la­bi­lir­si­niz.­E­mek­li­lik­ya­þý­ný­za­son­üç­bu­çuk­yýl­ka­la Bað-Kur’u­bý­ra­kýp­SSK’ya­prim­ö­de­yin.­Bu­þe­kil­de­en­er­ken­SSK­þart­la­rýn­da­e­mek­li­o­lur­su­nuz.­

1.5148 1.5898

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

1.6766 0.23999

1.6874 0.24249

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

EURO

ALTIN

C. ALTINI

1.5632 5.3282

DÜN 1,5230 ÖNCEKÝ GÜN 1,5150

DÜN 2,1960 ÖNCEKÝ GÜN 2,1950

DÜN 71,50 ÖNCEKÝ GÜN 71,25

DÜN 479,62 ÖNCEKÝ GÜN 467,94

p

p

p

p

0.29524 2.2004

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.29291 2.1851

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27697 0.27884 0.40320 0.40393

0.27678 0.27948 0.40018 0.40696

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.4528

2.4511

2.4693

100 JAPON YENÝ

1.7901

1.7835

2.4656

1 KUVEYT DÝNARI

1.5761 5.4805

1.8020

SERBEST PÝYASA

DOLAR

0.29312 0.29456 2.1866 2.1971

1.5690 5.4093

1.5821 5.5627

1.8088

Otomotivde AR-GE’ye aðýrlýk verilecek TÜRKÝYE O­to­mo­tiv­Sek­tö­rü­Stra­te­ji­si’nin­ge­nel­a­ma­cý­ný­ve­he­def­le­ri­ger­çek­leþ­tir­mek­ü­ze­re,­sek­tö­rün­güç­lü­ve­za­yýf­yön­le­ri­i­le­sa­hip­ol­du­ðu­fýr­sat­lar,­kar­þý­kar­þý­ya­kal­dý­ðý­teh­dit­ler göz­ö­nün­de­bu­lun­du­ru­la­rak­ha­zýr­la­nan­he­def­le­re­yö­ne­lik­27­a­det­ey­lem­be­lir­len­di. ‘’Tür­ki­ye­ O­to­mo­tiv­ Sek­tö­rü­ Stra­te­ji­ Bel­ge­si­ve­Ey­lem­Pla­ný’’nýn­a­çýk­lan­dý­ðý­top­lan­tý,­ Sa­na­yi­ ve­ Ti­ca­ret­ Ba­ka­ný­ Ni­hat­ Er­gün, ka­mu­ ve­ ö­zel­ sek­tör­ tem­sil­ci­le­ri­nin­ ka­tý­lý­mýy­la­Pe­ra­Pa­las­O­te­li’nde­baþ­la­dý. Top­lan­tý­da­Ba­kan­Er­gün’ün­ya­ný­sý­ra,­OY­-

DER­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ H.­ Þük­rü­ I­lý­sal,­ ODD­ Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ Mus­ta­fa Bay­rak­tar,­TAY­SAD­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Ce­lal­Ka­ya­ve­OSD­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Kud­ret­Ö­nen­bir­ko­nuþ­ma­ya­pa­cak. Tür­ki­ye­ o­to­mo­tiv­ sek­tö­rü­nün­ ye­ni­ stra­te­ji­si­nin­dün­ya,­AB­ve­Tür­ki­ye’de­ki­ge­liþ­me­le­rin­ a­na­liz­le­ri­ne­ da­ya­nan­ ka­tý­lým­cý­ bir­ yak­la­þým­la­ ha­zýr­lan­dý­ðý,­ ha­zýr­lýk­ sü­re­ci­nin­ tüm­ a­þa­ma­la­rýn­da­ka­mu­ve­ö­zel­sek­tör­tem­sil­ci­le­ri­nin­ gö­rüþ­le­ri­ne­ baþ­vu­rul­du­ðu,­ bu­ stra­te­ji­nin­il­gi­li­ku­rum­la­rýn­u­yum­lu­ça­lýþ­ma­sýy­la­ha­-

ya­ta­ge­çi­ril­me­si­nin­sað­la­na­ca­ðý­i­fa­de­e­dil­di. ‘’Böl­ge­de­Ü­re­tim­Mer­ke­zi­ve­AR-GE­Üs­sü­ Ol­m ak’’ viz­y o­n u­ çer­ç e­v e­s in­d e­ 20112014­ yýl­la­rý­ný­ kap­sa­yan­ Tür­ki­ye­ O­to­mo­tiv Sek­tö­rü­ Stra­te­ji­si’nin­ ge­nel­ a­ma­cý­nýn;­ o­to­mo­tiv­ sek­tö­rü­nün­ sür­dü­rü­le­bi­lir­ kü­re­sel re­ka­bet­ gü­cü­nü­ art­týr­mak­ ve­ i­le­ri­ tek­no­lo­ji kul­la­ný­mý­nýn­ a­ðýr­lýk­lý­ ol­du­ðu­ kat­ma­ de­ðe­ri yük­sek­ bir­ ya­pý­ya­ dö­nü­þü­mü­nü­ sað­la­mak o­la­rak­be­lir­len­di­ði­kay­de­dil­di. Bu­viz­yo­na­ve­ge­nel­a­ma­ca­yö­ne­lik­o­la­rak; ‘’AR-GE­alt­ya­pý­sý­ný­i­yi­leþ­tir­mek’’, ‘’þir­ket­le­rin­ta­-

‘’Çok zor’’ geçiniyoruz OECD BÖLGESÝNDE ORTALAMA YOKSUL NÜFUS ORANI YÜZDE 11,1 ÝKEN, TÜRKÝYE'DE BU ORAN YÜZDE 17 OLDU. TÜRKLERÝN YÜZDE 49'U MEVCUT GELÝRLERÝYLE GEÇÝNMENÝN ''ZOR'' YA DA ''ÇOK ZOR'' OLDUÐU ÝFADE EDÝLÝRKEN, EN YÜKSEK GELÝR EÞÝTSÝZLÝÐÝNE SAHÝP ÜLKELER ÞÝLÝ, MEKSÝKA VE TÜRKÝYE OLARAK SIRALANDI.

Emekli olabilenler kendi isteðiyle iþten ayrýlýrsa kýdem tazminatý alýrlar SORU 2: 06.05.1969­do­ðum­lu­yum.­15.01.1988­si­gor­ta­gi­riþ­li­yim.­7000­gün­­ça­lýþ­ma­sü­re­mi­dol­dur­dum.­25­yýl­ça­lýþ­ma­sü­re­mi­2013­yý­lý­o­cak­a­yýn­da dol­du­ru­yo­rum.­Þu­an­ça­lýþ­tý­ðým­iþ­ye­ri­ne­01.01.1996 ta­ri­hin­de­gir­dim.­Ha­len­ça­lý­þý­yo­rum.­Ya­sal­o­la­rak 15­yýl­si­gor­ta­lý­ça­lýþ­ma­sü­re­si­ni­dol­du­ran­la­rýn­iþ­ve­re­ne­baþ­vu­ra­rak­15­yýl­lýk­ký­dem­taz­mi­na­tý­ný­a­la­bi­le­ce­ði­ni­duy­dum.­Bu­doð­ru­mu­dur?­­(A­li­Ü­VE­YÝK) CEVAP 2: 1475­sa­yý­lý­es­ki­Ýþ­Ka­nu­nu’nun­ha­len yü­rür­lük­te­o­lan­14.­mad­de­si­ne­gö­re,­e­mek­li­lik­i­çin­si­gor­ta­lý­lýk­sü­re­si­ve­prim­ö­de­me­gün­sa­yý­sý­ný­ta­mam­la­yan­lar­ken­di­is­tek­le­ri­i­le­iþ­ten­ay­rý­lýr­lar­sa,­ký­dem­taz­mi­na­tý­na­hak­ka­za­nýr­lar.­E­mek­li­lik­i­çin­ge­re­ken­yaþ­dý­þýn­da­ki­þart­la­rý­ta­mam­la­ya­rak­ ken­di­ is­te­ði­niz­le­ iþ­ten­ ay­rýl­dý­ðý­nýz­da­ ký­dem­taz­mi­na­tý­a­la­bil­me­niz­i­çin­bu­du­ru­mu­ya­ni yaþ­þar­tý­dý­þýn­da­e­mek­li­o­la­bi­le­ce­ði­ni­zi­SGK’dan a­la­ca­ðý­nýz­bir­ya­zý­i­le­bel­ge­le­me­niz­ge­rek­li­dir.­ So­ru­la­rý­nýz­ i­çin­ e-pos­ta:­ sos­yal­gu­ven­lik@ye­ni­as­ya.com.tr­,­ah­me­ta­ri­can34@gma­il.com

ZZTK Baþkanlýðýna Metin Ölken seçildi n ZEYTÝN ve­Zey­tin­ya­ðý­Ta­ný­tým­Ko­mi­te­si­(ZZTK) Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­kan­lý­ðý­na­Me­tin­Öl­ken­se­çil­di. E­ÝB’den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­ Dýþ­Ti­ca­ret Müs­te­þar­lý­ðý­nýn­(DTM),­Ta­ný­tým­Grup­la­rý­i­le­il­gi­li 13­O­cak­2011­ta­rih­li­Teb­lið’de­yap­tý­ðý­de­ði­þik­lik son­ra­sýn­da­Ta­ný­tým­Grup­la­rýn­da­Yö­ne­tim­Ku­rul­la­rý ih­ra­cat­çý­lar­dan­o­lu­þur­ken,­DTM­de­ne­tim­gö­re­vi­ni üst­len­di.­Ye­ni­Teb­lið­de­ði­þik­li­ði­son­ra­sýn­da­ye­ni­den þe­kil­le­nen­Zey­tin­ve­Zey­tin­ya­ðý­Ta­ný­tým­Ko­mi­te­si Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­ilk­top­lan­tý­sý­ný­E­ge­Ýh­ra­cat­çý­Bir­lik­le­rin­de­ger­çek­leþ­tir­di.­Top­lan­tý­da­ge­çen­dö­nem ZZTK­Eþ­baþ­ka­ný­o­la­rak­gö­rev­ya­pan­Me­tin­Öl­ken Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­kan­lý­ðý­na­se­çi­lir­ken,­Da­vut­Er, Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­ol­du.­M.­Kad­ri Gün­deþ,­Ha­kan­Öz­dol­gun­ve­Em­re­Uy­gun­i­se­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Ü­ye­si­o­la­rak­gö­rev­ya­pa­cak.­Ýzmir / aa

OECD’nin ‘’Bir Bakýþta Toplum’’ raporunda, 2009 yýlý baz alýndýðýnda istihdam oranýnýn ortalama yüzde 66,1 olduðu OECD’de Türkiye’nin, yüzde 44,3 ile en düþük istihdam oranýna sahip olduðu görülüyor.

EKONOMÝK Ýþ­bir­li­ði­ve­Kal­kýn­ma­Teþ­ki­lâ­tý­na­(O­ECD) gö­re,­Tür­ki­ye,­O­ECD­ül­ke­le­ri­ a­ra­sýn­da­ en­ dü­þük­ is­tih­dam­ o­ra­ný­na sa­hip­ül­ke­ko­nu­mun­da­bu­lu­nu­yor. O­ECD’nin­ ‘’Bir­Ba­kýþ­ta­Top­lum’’­ ra­po­run­da,­2009­yý­lý­baz­a­lýn­dý­ðýn­da­is­tih­dam o­ra­ný­nýn­or­ta­la­ma­yüz­de­66,1­ol­du­ðu­O­ECD’de­Tür­ki­ye’nin,­yüz­de­44,3­i­le­en­dü­þük­is­tih­dam­o­ra­ný­na­sa­hip­ol­du­ðu­gö­rü­lü­yor.­Tür­ki­ye,­is­tih­dam­o­ra­nýn­da­ken­di­ne yüz­de­55,4­i­le­en­ya­kýn­ül­ke­o­lan­Ma­ca­ris­tan’ýn­11,1­al­týn­da­bu­lu­nu­yor.­Ýs­tih­dam­o­ra­nýn­da­en­yük­sek­o­ran­i­se­yüz­de­79,2­i­le Ýs­viç­re’ye­a­it.­Tür­ki­ye,­2009­yý­lýn­da­yüz­de 14,3­iþ­siz­lik­o­ra­ný­i­le­O­ECD­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­i­kin­ci­sý­ra­da­yer­a­lýr­ken,­Ýs­pan­ya­yüz­de 18,1­iþ­siz­lik­o­ra­nýy­la­ba­þý­çek­ti.­En­dü­þük iþ­siz­lik­o­ra­ný­na­sa­hip­ül­ke­ler­i­se­yüz­de­3,2 i­le­Nor­veç,­yüz­de­3,8­i­le­Gü­ney­Ko­re­ve yüz­de­3,9­i­le­Hol­lan­da­o­la­rak­be­lir­len­di. Ra­po­ra­gö­re,­O­ECD­böl­ge­sin­de­or­ta­la­ma

yok­sul­nü­fus­o­ra­ný­yüz­de­11,1­i­ken,­Tür­ki­ye’de­bu­o­ran­yüz­de­17­ol­du.­Tür­ki­ye’ye­o­ran o­la­rak­en­ya­kýn­ül­ke­yüz­de­17,3­i­le­ABD­o­lur­ken,­bu­a­lan­da­yüz­de­21­i­le­Mek­si­ka­ilk­sý­ra­da yer­al­dý.­Yok­sul­luk­o­ra­ný­en­dü­þük­ül­ke­ler­i­se yüz­de­5,4­i­le­Çek­Cum­hu­ri­ye­ti,­yüz­de­6,1­i­le Da­ni­mar­ka­ve­yüz­de­6,4­i­le­Ma­ca­ris­tan­ol­du. Türk­le­rin­yüz­de­49’u­mev­cut­ge­lir­le­riy­le ge­çin­me­nin­‘’zor’’­ya­da­‘’çok­zor’’­ol­du­ðu­nu i­fa­de­et­ti­ler.­Mev­cut­ge­lir­le­riy­le­ge­çin­me­nin zor­ya­da­çok­zor­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nen­ler­de­ilk sý­ra­da­yüz­de­73­i­le­Ma­ca­ris­tan­bu­lu­nur­ken, bu­ül­ke­yi­yüz­de­63­i­le­Yu­na­nis­tan­ta­kip­et­ti. Tür­ki­ye­i­se­Yu­na­nis­tan’dan­son­ra­gel­di.­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­nýn­yüz­de­24­ol­du­ðu­bu­a­lan­da­en­dü­þük­o­ran­i­se­yüz­de­6­i­le­Nor­veç ve­Da­ni­mar­ka,­yüz­de­7­i­le­Ýs­veç’e­a­it­ol­du. En­yük­sek­ge­lir­e­þit­siz­li­ði­ne­sa­hip­ül­ke­ler Þi­li,­Mek­si­ka­ve­Tür­ki­ye­o­la­rak­sý­ra­lan­dý. Ge­lir­e­þit­siz­li­ði­nin­öl­çü­mün­de­kul­la­ný­lan Gi­ni­Kat­sa­yý­sý’na­gö­re,­Þi­li’de­kat­sa­yý­0,50,

Mek­si­ka’da­0,48­ve­Tür­ki­ye’de­0,41­o­la­rak he­sap­e­dil­di.­Gi­ni­kat­sa­yý­sý­nýn­or­ta­la­ma 0,31­ol­du­ðu­O­ECD­böl­ge­sin­de­ge­lir­e­þit­siz­li­ði­nin­en­dü­þük­ol­du­ðu­ül­ke­le­rin­i­se­0,24­i­le Slo­ven­ya,­0,25­i­le­Slo­vak­ya­Cum­hu­ri­ye­ti­ve Da­ni­mar­ka­ol­du­ðu­gö­rül­dü.­Gi­ni­kat­sa­yý­sý­nýn­bü­yük­ol­ma­sý­ge­lir­da­ðý­lý­mý­nýn­bo­zuk, kü­çük­ol­ma­sý­ge­lir­da­ðý­lý­mý­nýn­bo­zu­lu­yor. Ra­por­da,­ Tür­ki­ye’nin­ 2007­ yý­lýn­da­ zo­run­lu­e­ði­tim­de­her­yýl­ço­cuk­ba­þý­na­e­ði­tim har­ca­ma­sý­ 1246­ do­lar­ ol­du­ðu­ i­fa­de­ e­dil­di. Tür­ki­ye’nin­ ar­dýn­dan­ Mek­si­ka­ 2­ bin­ 339 do­lar­ve­Þi­li­2­bin­682­do­lar­har­ca­ma­yap­tý. Zo­run­lu­e­ði­tim­de­her­yýl­ço­cuk­ba­þý­na­e­ði­tim­har­ca­ma­sýn­da­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­8­bin 70­do­lar­o­lur­ken,­Lük­sem­burg­16­bin­632 do­lar­la­ e­ði­tim­ har­ca­ma­sýn­da­ ba­þý­ çek­ti. Lük­sem­burg’dan­ son­ra­ e­ði­ti­me­ en­ faz­la har­ca­ma­ya­pan­ül­ke­11­bin­688­do­lar­la­Ýs­viç­re­ve­11­bin­403­do­lar­la­Slo­vak­ya­Cum­hu­ri­ye­ti­ol­du.­­Ankara / Mardin / aa

Kayseri Þeker'e 450 milyon lira kredi n KAYSERÝ Þe­ker­Fab­ri­ka­sý­i­le­4­ban­ka­nýn­o­luþ­tur­du­ðu­kon­sor­si­yum­a­ra­sýn­da­450­mil­yon­li­ra­lýk­kre­di­ an­laþ­ma­sý­ im­za­lan­dý.­ Kay­se­ri­ Þe­ker­ Fab­ri­ka­sý Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Hü­se­yin­A­kay,­im­za­tö­re­nin­de­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­çift­çi­nin­ra­hat­ve­sý­kýn­tý­sýz­bir­e­kim­dö­ne­mi­ge­çi­re­bil­me­si­i­çin­bü­yük­ça­ba sar­fet­tik­le­ri­ni­ söy­le­di.­ Þir­ke­tin­ i­çin­de­ bu­lun­du­ðu ma­li­ so­run­la­rý­ aþ­mak­ ve­ çift­çi­nin­ ra­hat­ bir­ e­kim dö­ne­mi­ge­çi­re­bil­me­si­ni­sað­la­mak­i­çin­ge­rek­li­o­lan ma­lî­des­te­ði,­bu­kre­di­söz­leþ­me­si­i­le­al­mýþ­o­la­cak­la­rý­ný­ i­fa­de­ e­den­ A­kay,­ ‘’Þir­ke­ti­mi­zin­ ih­ti­ya­cý­ o­lan 450­mil­yon­li­ra­lýk­ma­lî­des­tek­i­çin­kre­di­söz­leþ­me­si­ni­im­za­la­dýk’’­dedi.­­Kayseri / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mustafa Küçük'ün annesi

Þerife Küçük'ün vefat

ettiðini öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyelerimizi sunarýz.

Antalya Yeni Asya Okuyucularý

11

1.6741 1.6899 0.23982 0.24305

1 KANADA DOLARI

1 DANÝMARKA KRONU

1.5075 1.5795

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5171 1.5993

1 AVUSTRALYA DOLARI

Ticari dolmuþunuzu satmadan SSK’lý olabilirsiniz

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

1.5064 1.5722

1 ABD DOLARI

ahmetarican34@gmail.com.

ALIÞ

Cinsi

15 NÝSAN 2011 CUMA

Babacan, ÝMF toplantýlarýna katýlmýyor DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can,­prog­ra­mýn­da­ki­de­ði­þik­lik­ne­de­niy­le,­Was­hing­ton’da­dü­zen­le­ne­cek­o­lan­G-20­Ba­kan­lar­Top­lan­tý­sý­i­le­ IMF-Dün­ya­ Ban­ka­sý­ Ba­har­ Top­lan­tý­l a­r ý­n a­ ka­t ýl­m a­y a­c ak.­ Baþ­b a­k an­ Yar­dým­c ý­s ý­ A­l i­ Ba­b a­c an’ýn­ ma­k a­m ýn­d an ya­pý­lan­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­da,­ G-20­ Top­lan­t ý­s ý­ i­l e­ IMF-Dün­y a­ Ban­k a­s ý­ Ba­h ar Top­lan­tý­la­rýn­da­Türk­he­ye­ti­ne,­Ha­zi­ne Müs­te­þa­rý­Ýb­ra­him­H.­Ça­nak­cý’nýn­baþ­kan­lýk­e­de­ce­ði­bil­di­ril­di.­­Ýstanbul / aa

sa­rým,­ü­re­tim,­mar­ka­laþ­ma­be­ce­ri­ve­ka­pa­si­te­le­ri­ni­art­týr­mak’’,­‘’o­to­mo­tiv­sek­tö­rün­de­iç­ve­dýþ pa­zar­la­rý­ge­liþ­tir­mek’’,­‘’hu­ku­kî­ve­i­da­rî­dü­zen­le­me­le­ri­i­yi­leþ­tir­mek’’­ ve ‘’fi­zi­ki­alt­ya­pý­yý­ge­liþ­tir­mek’’­þek­lin­de­5­he­def­tes­bit­e­dil­di­ði­bil­di­ril­di. Tür­ki­ye­O­to­mo­tiv­Sek­tö­rü­Stra­te­ji­si’nin­ge­nel­a­ma­cý­ný­ve­he­def­le­ri­ger­çek­leþ­tir­mek­ü­ze­re,­Türk­o­to­mo­tiv­sek­tö­rü­nün­güç­lü­ve­za­yýf yön­le­ri­i­le­sa­hip­ol­du­ðu­fýr­sat­lar,­kar­þý­kar­þý­ya kal­dý­ðý­teh­dit­ler­göz­ö­nün­de­bu­lun­du­ru­la­rak ha­zýr­la­nan­he­def­le­re­yö­ne­lik­top­lam­27­a­det ey­lem­be­lir­len­di­ði­kay­de­dil­di.­­Ýstanbul / aa

SGK, kesintisiz hizmet verecek SOS YAL Gü­v en­l ik­ Ku­r u­m u­ (SGK) An­ka­ra­Ýl­Mü­dür­lü­ðü,­il­mer­ke­zi­ve­il­çe­ler­de­ki­sos­yal­gü­ven­lik­mer­kez­le­ri­ni ya­pý­lan­dýr­ma­kap­sa­mýn­da­haf­ta­son­la­rý­da­a­çýk­tu­ta­cak.­Va­tan­daþ­lar­bu­sa­ye­de­iþ­lem­le­ri­ni­ra­hat­lýk­la­yap­tý­ra­bi­le­cek.­ Borç­ ya­pý­lan­dýr­ma­ iþ­lem­le­ri­ de­vam­ e­der­ken­ SGK­ An­ka­ra­ Ýl­ Mü­dür­lü­ðü,­Bað-Kur­si­gor­ta­lý­la­rý­nýn­ve­iþ­ve­ren­le­rin­ ya­pý­lan­dýr­ma­ iþ­lem­le­ri­ni­ ra­hat­ yap­týr­ma­sý­ i­çin­ çö­züm­ ü­ret­me­ye de­vam­ e­di­yor.­ Ya­pý­lan­dýr­ma­ i­çin­ 14 ay­rý­sos­yal­gü­ven­lik­mer­ke­zin­den­hiz­met­ ve­r en­ An­k a­r a­ Ýl­ Mü­d ür­l ü­ð ü,­ il mer­ke­zi­ve­il­çe­ler­de­ki­bu­mer­kez­le­ri­ni ya­pý­lan­dýr­ma­ so­na­ e­re­ne­ ka­dar­ a­çýk tu­ta­cak.­ Mer­kez­le­rin­ haf­ta­ son­la­rý­ da a­çýk­kal­ma­sýy­la­va­tan­daþ­lar­iþ­lem­le­ri­ni ra­hat­lýk­la­ kuy­ruk­ bek­le­me­den­ hal­le­de­bi­le­cek.­ Ko­nuy­la­ il­gi­li­ a­çýk­la­ma­ ya­pan­ SGK­ An­ka­ra­ Ýl­ Mü­dü­rü­ A­li­ Pek­ten,­ mer­kez­le­rin­ haf­ta­ son­la­rý­ da­ ça­lýþ­ma­sýy­la­ya­pý­lan­dýr­ma­ya­o­lan­il­gi­nin ar­ta­ca­ðý­ný­ söy­le­di.­ Þu­ a­na­ ka­dar­ bin­ler­c e­ va­t an­d a­þ ýn­ ya­p ý­l an­d ýr­m a­ i­ç in mer­kez­le­re­ baþ­vur­du­ðu­nu­ a­çýk­la­yan A­li­ Pek­ten,­ “Bi­lin­di­ði­ gi­bi­ ya­pý­lan­dýr­ma­n ýn­ son­ baþ­v u­r u­ ta­r i­h i­ 2­ Ma­y ýs. Va­tan­daþ­la­rý­mýz­ ya­pý­lan­dýr­ma­ya­ yo­ðun­il­gi­gös­ter­di.­Ba­zý­va­tan­daþ­la­rý­mýz i­se­haf­ta­i­çi­ça­lýþ­týk­la­rý­i­çin­ya­pý­lan­dýr­ma­ya­baþ­vu­ra­mý­yor.­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­mi­zin­en­bü­yük­borç­ya­pý­lan­dýr­ma­sýn­dan­ a­za­mî­ sa­yý­da­ ki­þi­nin­ ya­rar­lan­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Bu­a­maç­la­il­mer­ke­zi ve­ il­ç e­l e­r i­m iz­d e­k i­ sos­y al­ gü­v en­l ik mer­kez­le­ri­miz­ haf­ta­ so­nu­ da­ ça­lý­þa­cak.­ Bu­ a­ra­da­ Ye­ni­þe­hir­ Sos­yal­ Gü­ven­lik­ Mer­ke­zi­mi­zi­ va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn ra­hat­or­tam­da­hiz­met­al­ma­sý­i­çin­Ne­ca­ti­bey­ Cad­de­si­ ü­ze­rin­de­ki­ es­ki­ BaðKur­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ bi­na­sý­na­ ta­þý­dýk.­Va­tan­daþ­la­rý­mýz­Ye­ni­þe­hir­Sos­yal Gü­ven­lik­Mer­ke­zi­i­le­a­la­ka­lý­iþ­lem­le­ri­ni­ ar­týk­ bu­ ad­re­si­miz­de­ yap­tý­ra­bi­le­cek”­de­di.­­Ahmet Terzi / Ankara

Sabancý, çimentoda büyüyecek SA BAN CI Hol­d ing­ Çi­m en­t o­ Gru­b u Baþ­k a­n ý­ Meh­m et­ Göç­m en,­ Sa­b an­c ý Çi­m en­t o­ Gru­b u’nun­ Tür­k i­y e’de­ en güç­lü­ bi­lân­ço­la­ra­ sa­hip­ çi­men­to­ gru­bu­ ol­d u­ð u­n u­ be­l ir­t e­r ek,­ Tür­k i­y e­ ve yurt­ dý­þýn­da­ fab­ri­ka­ al­ma­ ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­ þe­kil­len­mek­ ü­ze­re­ ol­du­ðu­nu­ bil­dir­d i.­ Göç­m en,­ dü­z en­l e­n en­ soh­b et top­lan­tý­sýn­da­ çi­men­to­ sek­tö­rü­ ve­ Sa­ba­c ý­ Gru­b u’nun­ çi­m en­t o­ þir­k et­l e­r i hak­kýn­da­bil­gi­ver­di.­Dün­ya­da,­yýl­da­3 mil­y ar­ ton­ çi­m en­t o­ ü­r e­t il­d i­ð i­n i,­ çi­men­to­nun­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ ti­ca­re­ti­nin­ i­se 170-200­mil­yon­ton­a­ra­lý­ðýn­da­ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Göç­men,­ do­la­yý­sýy­la­ çi­men­to­nun­ çok­ lo­kal­ bir­ iþ­ ol­du­ðu­nu, tüm­ ül­ke­le­rin­ ken­di­ne­ yet­ti­ði­ni­ an­lat­tý. Dün­ya­nýn­ bü­yük­ çi­men­to­ o­yun­cu­la­rý­nýn­ bir­ço­ðu­nun­ yük­sek­ o­ran­da­ borç­lan­dýk­la­rý­ný­ ve­ að­la­rý­ný­ tek­rar­ göz­den ge­çi­rip­ba­zý­fab­ri­ka­la­rý­ný­sat­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­an­la­tan­Göç­men,­‘’U­lus­la­r­a­ra­sý­ ya­tý­rým­ or­ta­mýn­da­ bi­zim­ gi­bi­ bi­lan­ço­su­güç­lü­þir­ket­le­re­ya­tý­rým­ya­pa­bil­me þan­sý­ do­ðu­yor.­ Dün­ya­nýn­ kö­tü­ ol­du­ðu bir­dö­nem­de­kuv­vet­li­na­kit­a­ký­mý­na­sa­hip­þir­ket­ol­ma­nýn­sað­la­dý­ðý­bir­a­van­ta­ja­sa­hi­biz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / aa


AÝLE - SAÐLIK

15 NÝSAN 2011 CUMA

13

Anaokullarý. hangi özellikleri için seçilir? S&Q MART YÖNETÝM KURULU BAÞKANI CEMAL SÝLAN, "EBEVEYNLER ÜZERÝNDE YAPILAN ARAÞTIRMALARDA ANAOKULU SEÇÝMÝNDE ARANILAN EN ÖNEMLÝ ÖZELLÝÐÝN "SICAK, SAMÝMÎ VE GÜVENLÝ ORTAM" OLDUÐU TESBÝT EDÝLDÝ" DEDÝ. EROL DOYURAN ÝSTANBUL

Kalp damar hastalýklarý kaynaklý ölümler, beslenmede yapýlan olumlu deðiþiklikler ve alýnacak basit tedbirlerele týbbî müdahaleye gerek kalmadan azaltýlabilir.

Kalp damar hastalýklarýna karþý basit tedbirler BÜTÜN dünyadaki ölüm sebepleri arasýnda ilk sýrada yer alan kalp damar hastalýklarýna, alýnacak basit tedbirlerle dur demek mümkün. Bu sayede ameliyat ya da ilaçlý tedavi gibi herhangi bir týbbî müdahaleye ihtiyaç duymadan saðlýklý bir þekilde hayatýnýzý sürdürebilirsiniz. Kars Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Fahri Sevinç, Kalp Haftasý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, “Kalp damar hastalýklarý, saðlýklý beslenme ve yaþam tarzý deðiþikliðiyle önlenebilen veya oluþtuktan sonra týbbî beslenme tedavisi sayesinde iyileþtirilebilen bir saðlýk sorunudur. Önlenebilir bir hastalýk olmasý sebebiyle halkýn bilinçlendirilmesi ve önlemler konusunda farkýndalýðýn arttýrýlmasý hayati önem taþýmaktadýr” dedi. Koruyucu saðlýk hizmetlerinin tedavi hizmetlerinden daha kolay, etkili ve ucuz olduðunu kaydeden Sevinç, beslenmede yaðlý yiyecekleri ve doymuþ yaðlarý azaltmak, bunun yerine doymamýþ yaðlarý seçmek, daha fazla meyve ve sebze tüketmek, tuz tüketimini azaltmak ve sigaradan uzak durmak suretiyle kalp hastalýklarýndan korunmanýn saðlanabileceðini bildirdi.

KALBÝNÝZÝ, BESLENMENÝZE DÝKKAT EDEREK KORUYUN! Kalp damar hastalýðýnýn neden olduðu ölümlerin beslenmede yapýlan olumlu deðiþikliklerle azalma eðilimi gösterdiðine dikkat çeken Sevinç, beslenme konusunda þu tavsiyelerde bulundu: n Kalp saðlýðýný korumada da birinci önceliði beslenmemiz oluþturuyor. Beslenmemizde yaðý azaltmak, kolesterole ve tuza dikkat etmek bu anlamda büyük önem taþýyor. n Balýða haftada 2 kez sofrada yer vermelisiniz. n Et yerine deniz ürünlerini tercih etmek sayesinde yað alýmýný ciddî oranda azaltabilirsiniz. n Süt ve süt ürünlerinin az yaðlý ya da yaðsýz olanlarýný tercih etmek önemli bir nokta. n Meyve ve sebze, kalp saðlýðýný koruma noktasýnda da karþýmýza çýkýyor. n Yemeklerde margarin, tereyaðý, kuyruk yaðý, iç yaðý gibi doymuþ yaðlar yerine, zeytinyaðý, ayçiçeði, soya ve kanola yaðý tercih etmek çok daha faydalý olacaktýr. n Kuru baklagillere aðýrlýk vermek, tam tahýllarý ve ürünlerini tercih etmek önemli.

Omega-3 bebek önemli BESLENME uzmaný Sergül Hacýbebekoðlu, beyinin yüzde 60’ýnýn yað olduðunu ve bunun da hayat için çok önem taþýdýðýný söyledi. Beyinin ihtiyaç duyduðu bu yaðlarýn DHA ve EPA besin öðelerini içeren doymamýþ yað olan Omega-3 olduðuna dikkat çeken Hacýbebekoðlu, “Omega-3 yað asitleri beyin, kalp damar saðlýðý, vücuttaki bütün organlar ve dokular üzerinde önemli etkiler göstermektedir” dedi. Oxford Üniversitesi’nde yapýlan bir araþtýrmada öðrenme ve dikkat güçlüðü çeken bir grup çocuða her gün Omega-3 verildiðini ve birkaç hafta sonra çocuklarda çok olumlu geliþmeler gözlemlenmeye baþlandýðýný aktaran Hacýbebekoðlu, 3 ay sonra

Omega-3 sayesinde çocuklarda unutma, dikkat ve okumada çok büyük geliþmeler olduðunun ispatlandýðýný bildirdi. Omega-3 alýmýnda baðýþýklýk sisteminin güçlendiðini ve kötü kolesterolün düþük seviyelerde olduðunu belirten Hacýbebekoðlu, gebelik ve emzirme döneminde yeterli miktarda alýnan Omega-3’ün bebeðin uyku düzenini saðladýðýný ve görme duyusunu geliþtirdiðini vurguladý. Hacýbebekoðlu, þu bilgileri aktardý: “Bebeðin beyin geliþimi 1 yaþýna kadar yüzde 80 tamamlanýr. Annenin gebelik ve emzirme döneminde de Omega-3 alýmýna devam etmesinin bebeðin beyin geliþimini desteklediði ispatlanmýþtýr. ” Gaziantep / cihan

TAZÝYE

TEBRÝK

Baþiskele okuyucularýmýzdan

Kader Önbaþ'ýn babasý, Ýrfan Önbaþ'ýn kayýnpederi

Necati Yahþi

'nin

vefatýný teessürle öðrendik. Mehuma Cenab-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi, sevenleri ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý

Kardeþlerimiz,

Kenan Kaya ile Reyhan Sarý Hanýmefendinin ve

Ömer Faruk ile Gülcan Hanýmefendinin Ýzdivaçlarýný tebrik eder, Ýki cihan saadeti dileriz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

SÝGARADAN UZAK DURUN! TÜTÜN ve tütün ürünlerinin kalp hastalýðý için en önemli risk faktörlerinden biri olduðunu belirten Sevinç, sigaradaki kimyasallarýn, atar damar daralmasýna yol açtýðýný ve bunun da kalp krizini tetiklediðini hatýrlattý. Günlük 30 dakika orta þiddette yürüyüþ, yüzme, hafif koþu gibi egzersizlerin kalp saðlýðýný korumada önemli olduðunu vurgulayan Sevinç, “Egzersiz yapmak sizleri kalp hastalýklarý ve kalp krizinden korur” þeklinde konuþtu. Kars / cihan

kul öncesi eðitim kurumlarýný "genel güvenlik, hizmet kalitesi, gýda güvenliði ve hijyen" bakýmýndan denetleyen Safe Care programý, çocuklarýn en az evdeki titizlikle bakýlmasýný ve eðitim almasýný saðlýyor Kalite, çevre, iþ saðlýðý ve güvenliði ile gýda güvenliði alanlarýnda denetim, eðitim ve sertifikasyon çalýþmalarý yürüten, Türkiye'nin önde gelen "Baðýmsýz Tarafsýz Denetim ve Gözetim Kuruluþu" S&Q MART, Safe Care programý ile kreþ, yuva ve anaokullarýnda çocuklar için tehlike meydanagetiren riskleri en aza indirgeyerek güvenilir ortamlarýn devamlýlýðýný saðlýyor. Safe Care'in tanýtýmýnda konuþan S&Q MART Yönetim Kurulu Baþkaný Cemal Silan, "Ebeveynler üzerinde yapýlan araþtýrmalarda anaokulu seçiminde aranýlan en önemli özelliðin "sýcak, samimî ve güvenli ortam" olduðu tesbit edildi. "Güvenli olmak" risklerin belirlenmesi ve yönetilebilmesiyle doðru orantýlý bir süreçten geçiyor. Güvenliði sürekli kýlmak için sis-

O

temsel bir yaklaþým uygulamak gerekiyor. Safe Care programý sayesinde okul öncesi eðitim kurumlarýnýn yangýn güvenliðinden acil durum yönetimine, mutfak hijyeninden personel eðitimine kadar çok geniþ bir çerçevede sürekli denetimlerini gerçekleþtiriyoruz. Bu açýdan oluþabilecek riskleri bir sistem içerisinde kont rol ederek çocuklar için güvenli anaokulu anlayýþýný geliþtiriyoruz" dedi. Kreþ, yuva ve anaokullarýnýn yönetim, organizasyon, yerleþim düzeni, eðitim odalarý, mutfak, oyun alanlarý ve servis hizmetleri gibi çocuklarýn kaliteli ve güvenli bir ortamda eðitim almasýný etkileyen bütün faaliyetlerin denetlenerek risklerin ortadan kaldýrýlmasýný saðlayan Safe Care programý ile okullar en az bir yýl düzenli olarak izleniyor. Safe Care Proje Müdürü Murat Erkol ise, Ýstanbul'da 600'e yakýn anaokulu bulunduðunu, bir anaokulu denetim maliyetinin bir öðrencinin yýllýk hizmet maliyetine denk geldiðini söyledi. Anakokullarýnda en çok görülen vak'alarýn düþme ile meydana gelen yaralanmalar olduðunu belirten Erkol, bu okullarda çocuklara sunulan yemeklerin büyük bir bölümünde hijCemal Silan yen þartlarýna uyulmadýðýný tesbit ettiklerini kaydetti.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

15 NÝSAN 2011 CUMA

Y

SPOR

‘El Clasico Günleri’ baþlýyor FUTBOL DÜNYASI NEFESÝNÝ TUTTU. REAL MADRÝD ÝLE BARCELONA 18 GÜN ÝÇÝNDE 4 DEFA KARÞILAÞACAK. LÝGDEKÝ 5-0'IN RÖVANÞI YARIN AKÞAM BERNABEU STADINDA OYNANACAK.

Barcelona'nýn yýldýzý Messi bu sezon formunun zirvesinde.

Demirören: Guti Beþiktaþ'ta kalacak nBEÞÝKTAÞ Baþkaný Yýldýrým Demirören, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile görüþmesi konusunda, ''Kendisiyle toplantým iþle ilgili deðildi. Beþiktaþ ile ilgili görüþmeler yaptýk. Kendisi dünyanýn en iyi 3 hocasýndan biri. Bana göre en iyisi. Beþiktaþ ve oyuncularýyla ilgili 2 görüþme yaptýk. Muhakkak ondan aldýðýmýz güzel bilgileri hem hocamýzla, hem yönetici arkadaþlarla paylaþarak deðerlendireceðiz. Mourinho deðerli önerilerde bulundu''dedi. Ýspanyol futbolcu Guti'nin gidip gitmeyeceði sorusu üzerine Yýldýrým Demirören, ''Guti cuma günü yöneticimiz Cengiz Zülfikaroðlu aracýlýðýyla mesaj iletti. Çýkýp basýn toplantýsý yapalým diye. Ben veya yönetici arkadaþlarýmýz Guti'nin gitmeyeceðini söylediðimizde inanmýyorsunuz. Guti söyleyince mi inanacaksýnýz'' dedi.

FUTBOL dünyasýnýn merakla beklediði ''El Clasico'' olarak adlandýrýlan Real Madrid-Barcelona maçlarý bu yýl, lig, Kral Kupasý finali ve Þampiyonlar Ligi yarý finalinde takýmlarýn birbirleriyle eþleþmelerinden dolayý 18 gün içinde 4 kez oynanacak. Son 3 yýldýr Barcelona'yý yenemeyen Real Madrid, bu sezonun ilk maçýnda deplasmanda 5-0 yenildiði rakibinden rövanþý almak ve þampiyonluk yarýþýndaki 8 puanlýk farký indirmek için yarýn akþam Santiago Bernabeu Stadý'nda taraftarýnýn karþýsýna çýkacak. Real Madrid'in Portekizli yýldýz futboclusu Cristiano Ronaldo, yaptýðý açýkla mada ''Barça, baþka bir dünyadan deðil, bizim gibi dünyanýn en iyileri. En az hata yapan kazanacak'' diyerek, Katalan takýmýnýn yenilmez olmadýðýný savundu. ''Lig ve Kral Kupasý finali tamamen birbirinden farklý maçlar'' diyen Ronaldo, 5-0'lýk ilk maç hatýrlatýlýnca ''Futbolda herþey olabilir. Son gülen iyi güler ve umarým bu Real Madrid olur'' cevabýný verdi. Xabi Alonso da, ''Uzun zaman geçti. Biz artýk daha iyi oynuyoruz. Ýþlerin yolunda gitmesi için en iyi formül adým adým ilerlemektir. Þimdi ilk olarak cumartesi günkü maça en iyi þekilde hazýrlanmak istiyoruz'' dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da, Barça'nýn ''Alkýþlanacak bir takým'' olduðunu belirterek, ''Barcelona, iyi oynadýðý zaman layýðýyla kazanýyor ve iyi oynamadýðýnda da kazanýyor. Alkýþlanacak bir takým olmasýna raðmen herþey olabilir'' görüþünü savundu. Gerek Chelsea gerekse Ýnter'deyken Barcelona'ya karþý hep bir futbolcusunun oyundan atýldýðýna iþaret eden Mourinho, ''Bu kez de ayný þey olabilir. O yüzden futbolcularýma 10 kiþi oynamasýný da öðretmek zorundayým'' deðerlendirmesinde bulundu. Bu arada, Barcelona'nýn genç yýldýzý Gerard Pique de, Katalan basýnýna verdiði demeçte ''Bu zamana kadar hiç olmamýþ bir 18 gün olacak. Bizim gibi sokaktaki halkta bu heyecaný yaþayacak. Maç maç ilerlemek lazým. Zor olacak ama 3 kupayý da kazanmak için mücadele etmeliyiz'' ifadelerini kullandý. Öte yandan, 20 Nisan çarþamba günü Valencia'daki 50 bin kiþilik Mestalla Stadý'nda oynanacak Kral Kupasý finali için tüm hazýrlýklar yapýldý. Barcelona ve Real Madrid arasýnda oynanacak finali izlemek için 200 medya kuruluþundan toplam 850 gazeteci akredite olurken, toplam 1200 polisin görevlendirildiði bildirildi. Real Madrid'de bütün gözler Ronaldo'da olacak.

Gökhan'ý Zico yýldýz yaptý F.BAHÇE'NÝN MÝLLÝ FUTBOLCUSU GÖKHAN GÖNÜL'ÜN ESKÝ HOCASI ÖNDER ÖZER, "ARTHUR ZÝCO GÖKHAN'A FORMA FIRSATI VERDÝ VE ONUN TÜRKÝYE'DE YILDIZ OLMASINI SAÐLADI" DEDÝ.

Chelsea'nin baþýna Hiddink düþünülüyor n ÝNGÝLÝZ basýný, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in menajerliðe Guus Hiddink'i getirmek istediðini iddia etti. Geçen yýl lig þampiyonluðu ve Federasyon Kupasýný kazanan Carlo Ancelotti ile bu sezon umduðunu bulamayan Chelsea'de, kulübün sahibi Roman Abramovich'in Ýtalyan teknik adamýn yerine Türk Milli Takýmýný çalýþtýran Guus Hiddink'i takýmýn baþýna getirmeyi düþündüðü ileri sürülüyor. Basýnda yer alan haberlerde, þampiyonluk yarýþýnda havlu atan ve Þampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'a elenen ''Maviler''de, menajer Ancelotti ile sezon sonunda yollarýn ayrýlacaðý yorumlarý yapýlýyor. Hiddink'in menajeri Van Nieuwenhuizen, Daily Telegraph gazetesine verdiði demeçte, Hollandalý teknik adamýn kariyerinde hiçbir sözleþmesini feshetmediðini ve Abramovich'in de bu duruma saygý duyduðunu söyledi.

Gökhan Gönül'ün Avrupa'ya transferi gündemde.

AVRUPA transfer pazarýnda adý sýkça geçmeye baþlayan Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye kazandýran isimlerin baþýnda gelen Önder Özer, milli futbolcunun Atletico Madrid için çok fazla bir futbolcu olduðunu, bonservis bedelini de karþýlayamacaklarýný söyledi. Gökhan Gönül'ün eski teknik direktörü Önder Özer Radyospor'a yaptýðý açýklamada yýldýz futbolcuyla ilgili çok özel bilgiler verdi. Önder Özer, "Gökhan Gönül sadece Türkiye'de deðil dünyanýn en iyi liglerinde oynayabilecek bir isim. Özellikle Ýtalyan ligi çok zor bir lig; Gökhan Gönül futbolculuk özelliðiyle italya'da hatta Real Madrid'de çok rahat oynayabilir" dedi. Gökhan Gönül'ün son günlerde Arda Turan'la birlikte Atletico Madrid'le de anýlmasýna deðinen Özer, "Gökhan, Atletico Madrid için çok fazla bir oyuncu. Zaten Gökhan'ýn bonservis bedelini Atletico Madrid karþýlayamaz. Arda için uygun olabilir ama Gökhan Gönül için daha büyük düþünmek gerekir" diye konuþtu.

Tecrübeli teknik adam konuþmasýnda yýldýz futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi döneminde çok sert eleþtiriler altýðýný da hatýrlatarak, "Biz Gökhan Gönül’ü Fenerbahçe'ye getirdiðimizde çok tepki almýþtýk. Gökhan’ý Fenerbahçe'ye yakýþtýramadýlar; çelimsiz dediler, boyu kýsa dediler. Ama Zico Gökhan Gönül’e inandý ve ona forma þansý verdi. Gökhan için Zico’nun desteði çok önemliydi. Ondan sonra da Gökhan Gönül yýldýzlaþtý" þeklinde konuþtu. ''Gökhan'ýn her han gi bir ya ban cý ta ký ma git me si mümkün deðil. Çünkü Gökhan eþi ve ailesiyle Türkiye'de çok mutlu. Bu düzenini bozmak istemeyecektir. Ayrýca Fe ner bah çe'nin Gök han’ý gön der me yi istediðini düþünmüyorum. Gökhan Gönül için þu anda söylenen bonservis bedeli çok düþük. Çünkü Gökhan orta sahada da çok etkili olabilecek bir oyuncu. Gökhan henüz orta sahada hiç oynamadý, mevkisinde oynadýðý zaman asýl gücünü göreceksiniz."

BEÞÝKTAÞ EVÝNDE G.BÝRLÝÐÝ'NÝ KONUK EDÝYOR SÜPER Lig'de bugün Gençlerbirliði ile karþý karþýya gelecek Beþiktaþ, rakibini yenerek, galibiyet serisi yakalamayý hedefliyor. Teknik direktör Bernd Schuster'in ardýndan Tayfur Havutçu'nun göreve gelmesiyle çýkýþ yakalayan ve ligde son olarak Kasýmpaþa'yý 1-0 yenen siyah-beyazlý ekip, yarýn konuk edeceði Gençlerbirliði'ni de maðlup ederek hem üst sýralara týrman-

mayý, hem de galibiyet serisi yakalamayý amaçlýyor. Beþiktaþ ile Gençlerbirliði arasýndaki mücadele bugün saat 20.00'de Fiyapý Ýnönü Stadý'nda yapýlacak. Karþýlaþmayý hakem Ýlker Meral yönetecek. Siyah-beyazlý ekipte Almeida'nýn yaný sýra, yaptýðý asistlerle hücumda takýmýna büyük katký yapan Portekizli yýldýz Ricardo Quaresma ise bugünkü maçta

forma giyemeyecek. Kasýmpaþa karþýlaþmasýnda Almeida'ya golü attýran Qua res ma sa kat lý ðý ne de niy le he nüz ta kýmla birlikte çalýþmalara baþlamazken, ku lüp dok to ru Dev rim Ur gun, bu o yuncunun Ziraat Türkiye Kupasý'nda yarý finalde Gaziantepspor ile oynanacak rövanþ maçý düþünülerek, bugün dinlendirileceðini söyledi.

erol@yeniasya.com.tr

Boðaz Köprüsü'nde bisikletli tanýtým 7. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu 24 Nisan1 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Yenilenen Ýstanbul Parkuru ile 24 Nisan Pazar günü Sultanahmet Meydaný'ndan baþlayacak mücadele, 176 bisikletçinin Boðaziçi Köprüsü'nü geçiþi ardýndan Baðdat Caddesi Sahil yolu güzergahýnda tamamlayacaklarý 8 tur ile en üst seviyeye týrmanacak. Baðdat Caddesi'nde görkemli finiþin yapýlacaðý Ýstanbul etabý ile "TUR 2011" start almýþ olacak. Toplam mesafesi 1387 km olan ve Avrupa'dan Asya'ya "Kýtalar Arasý Ýlk Etaplý Bisiklet Turu" olarak düþünülen ve ilk defa kýtalarý birbirine baðlayacak olan Türkiye Turu her yýl farklý turistik bölgelerin güzergaha dahil edildiði dinamik yapýsýyla 2011 yýlýnda da yeniliklere imza atýlacak. Turgutreis ve Pamukkale etaplarý ardýndan bu yýl Tur rotasýna dahil edilen Tekirova, Manavgat ve Side beldelerinin tarihi ve doðal güzellikleri TV yayýnlarýnda bisikletçilerin mücadelesine eþlik ederken, sporculara ve ekranlarý baþýnda izleyicilere farklý heyecanlar sunacak. 47.Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu 2008 yýlýndan bu yana olduðu gibi 4. yýlýnda da TRT ve Eurosport kanallarýnda canlý yayýnlanacak. 24 Nisan-1 Mayýs 2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Türkiye Turu 123 ülkede HD formatýnda izleyicileriyle buluþacak. TRT, canlý ve banttan goruntuler ile nefes kesen mücadeleyi ve perde arkasý görüntüleri ekranlara taþýyacak. Ayrýca, 9 ülkenin önemli bisiklet dergi editörleri ve 2 büyük ajans Reuters ve Belga da turu takip ederek, hergün dünyadaki 400 medya kuruluþuna Tur haberlerini geçecek. Bisiklet Federasyonu Baþkaný Emin Müftüoðlu, 22 ülkeden 176 bisikletçinin rekor katýlýmýyla gerçekleþecek turun hatasýz bir organizasyonla tamamlanmasý için bütün hazýrlýklarýn tamamlandýðýný ifade etti.

4

Tanjevic ile birlikte ailesi de Türk vatandaþlýðýný elde etti.

Tancevic artýk Türk n BASKETBOL Erkek Milli Takýmlar Teknik Koordinatörü Bogdan Tanjevic'in Türk vatandaþlýðý baþvurusu kabul edildi. Basketbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, geçtiðimiz yýl Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Þampiyonasý'nda (A) Milli Takým'ýn baþýnda ikincilik yaþayan Bogdan Tanjevic'in, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayýyla resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðýný elde ettiði bildirildi. Demeçlerinde defalarca Türk vatandaþlýðýna geçmenin kendisi için büyük bir gurur olacaðýný ifade eden Tanjevic'in vatandaþlýk baþvurusu için Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak'ýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a öneride bulunduðu, Baþbakan Erdoðan'ýn da onayý ile vatandaþlýk iþlemlerinin baþlatýldýðý belirtildi.

UEFA ve FIFA Kadir Has'ta buluþuyor n KADÝRHas Üniversite si Spor Hukuku, Yönetimi ve Ý le ti þim Ser ti fi ka Programý, UEFA ve FIFA'nýn önemli isimlerini bir araya getirecek. Kadir Has Ü ni ver si te si Spor Hukuku Araþtýrma Merkezi ve Ülker iþbirliðiyle düzenlenen programýn 16 Nisan Cumartesi günkü konuklarýnýn, FIFA O yun cu Sta tü le ri Departmaný Baþkaný Omar On ga ro ve U E FA Tahkim Kurulu Baþkaný Michel Wuilleret olacaðý bil di ril di. On ga ro ve Wuilleret'in, Türkiye'de de futbol gündemini sýkça meþ gul e den u yuþ mazlýklarla ilgili FIFA ve UEFA'nýn yaklaþýmlarýný anlatacaðý belirtildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SPOR

15

Holigana anýnda ceza ‘‘

HAKEME KÜFREDEN KOBE 100 BÝN DOLAR CEZA ALDI ABD Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takýmlarýndan Los Angeles Lakers'ýn yýldýz oyuncusu Kobe Bryant'a San Antonio maçýnda hakeme küfrettiði gerekçesiyle 100 bin dolar ceza verildi. NBA yönetimi, Lakers'ýn önceki gün 102-93 kazandýðý maçta kendisine teknik faul çalan hakeme küfreden Bryant'a 100 bin dolar ceza verildiðini açýkladý. NBA Baþkaný David Stern, hakemleri rencide eden bir küfür ettiði belirtilen Bryant'ýn, ''sözlerinin kabul edilemez olduðunu ve bu söz le re mü sa ma ha gös te ri le me ye ce ði ni'' i fa de et ti. Bryant da yaptýðý açýklamada, sýcak bir anda sinirle bu sözleri sarfettiðini belirterek, ''Bu sözler eþcinsel topluluklara karþý duygularýmý yansýtmýyor ve herhangi birisini incitmek amacýyla söylenmemiþtir'' dedi. NBA'DE NORMAL SEZON SONA ERDÝ Öte yandan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon sona erdi. Normal sezonda Doðu Konferansýnýn lideri Chicago Bulls, Batý Konferansýnýn lideri San Antonio Spurs oldu. Play off mücadeleleri 16 nisan cumartesi günü baþlayacak. Normal sezonun ardýndan play-off eþleþmeleri þöyle oluþtu: Doðu Konferansý: Chica go Bulls-In di a na Pa cers, Mi a mi He at-Phi la delp hi a 76'er, Bos ton Cel tics-New York Knicks, Orlando Magic-Atlanta Hawks. Batý Konferansý: San An tonio Spurs-Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers-New Orleans Hornets, Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets.

15 NÝSAN 2011 CUMA

Kobe Bryant, "Sýcak bir anda sinirle bu sözleri sarfettim" diyerek kendini savundu.

SPORDA Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesini Dair Kanun, Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Kanun, elektronik bilet uygulamasýndan, þike ve teþvik pri mi ne a ðýr ce za ya ka dar bir çok maddeyi içeriyor. Kanuna göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarýnda saðlýk ve güvenliðe kadar ilgili spor federasyonlarý ve uluslararasý spor federasyonlarýnca belirlenen ön lem le ri al mak la yükümlü olacak. Çocuklar ve engellilerin müsabakalarý izleyebilmeleri için yer tahsis edilecek. Seyircilerin oturma yerleri numaralandýrýlacak, kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alýnamayacak. ''Elektronik biletle'' maça girilebilecek. Bu amaçla elektronik kart oluþturulacak. Elektronik kartta, kiþinin adý, soyadý, kimlik numarasý ve fotoðrafý olacak. Seyircinin, izlemek istediði maçýn bileti bu karta yüklenecek. Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.

bilgilerinin kulüpler adýna reklam ve pazarlamasýnda ilgili federasyonlar yetkili olacak. Federasyonlar bu yetkilerini kýsmen veya tamamen üçüncü kiþilere devredebilecek. Merkezi Sporda Þiddet ve bilet pazarlamadan elde edilecek gelirler kulüplere ait olacak, bu gelirler, kamu kuruluþDüzensizliðin Önlemesine larýna ait alacaklar hariç, haczedilemeyecek. Dair Kanun Resmi Gazete'de Spor alanlarýnda; güvenliðin saðlanmasý ve bu yayýmlanarak yürürlüðe girdi. düzenlemelere aykýrý davrananlarýn tespiti aBugünden itibaren tribünlermacýyla gerekli teknik donanýmlar kurulacak. Basketbol, voleybol ve hentbol dallarý elektroden hakaret eden taraftarlara nik kart kapsamý dýþýnda olacak. þikâyet þartý aranmaksýzýn Spor kulüpleri, genel kollukla birlikte adli para cezasý verilecek. görev yapmak üzere, yetecek sayýdaki özel güvenlik görevlisini, seyirci ve sporcularýn Bilet organizasyonu ve seyircilerin spor a- sahadan ayrýlacaðý zamana kadar müsabalanlarýna giriþ ve çýkýþlarýna iliþkin denetim kanýn yapýlacaðý yerde bulunduracak ve yetkisi federasyonlara ait olacak. Federasyon- spor a la nýnýn iç gü ven li ðini sað la yacak. lar bu amaçla merkezi kontrol sistemi oluþtu- Maç günü görevde olmayan kolluk görevracak. Elektronik kart için alýnan kiþisel bilgi- lileri, günlük harcýrahýn iki katý kadar ödeler federasyon bünyesindeki bir merkezi veri nekle maçlarda görevlendirilebilecek. Bu tabanýnda tutulacak. Veri tabaný Maliye ve Ý- harcýrah, günlük 50-60 lira arasýnda deðiçiþleri bakanlýklarýnýn eriþimine açýk olacak. þecek. Özel güvenlik görevlileri ateþli silah Elektronik kart ve biletlerin satýþ ve daðýtýmý- taþýyamayacak. Spor kulüpleri, yönetim na iliþkin yerel uygulamalar kulüpler tarafýn- kurulu üyeleri arasýndan bir veya birkaç dan, sistem üzerinden merkezi satýþlar ise il- kiþiyi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcigili federasyonlarca yapýlacak. Elektronik kart si olarak belirleyecek.

Özarý yoðun bakýmdan çýktý nBEYÝN kanamasý teþhisiyle 28 gün önce hastaneye kaldýrýlan (A) Milli Futbol Takýmý'nýn ve Galatasaray'ýn eski teknik direktörü, futbolcusu, spor yazarý Coþkun Özarý'nýn (80), yoðun bakýmdan çýktýðý bildirildi. Coþkun Özarý'nýn oðlu Murat Özarý, yaptýðý açýklamada, Amerikan Hastanesi'nde tedavisine devam edilen babasýnýn yoðun bakým kliniðinden çýkarýldýðýný ifade etti. Murat Özarý, babasý Coþkun Özarý'nýn yakýnlarýyla görüþmeye baþladýðýný belirterek, ''Çok þükür yoðun bakýmdan çýktý. Tedavisine devam edilecek. Þu an konuþmakta zorluk çekiyor ama bilinci açýk ve her þey yolunda'' dedi.

Golfte Ustalar Turnuvasý nTÜRKÝYE Golf Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Ustalar (Masters) Turnuvasý 16 Nisan Cumartesi günü Ýstanbul'da yapýlacak.Silivri'deki Klasis Golf&Country Club'ta gerçekleþtirilecek turnuvada yaklaþýk 70 golfçü, erkeklerde üç, bayanlarda da iki kategoride mücadeleedecek. Turnuvanýn gross þampiyonu olan isim Türkiye'nin en usta golfçüsüne verilen ''Yeþil Ceket''in bir yýl boyunca sahibi olacak.

“Hakký Baba” yarýn anýlýyor nBEÞÝKTAÞ Kulübü'nün efsane isimlerinden Hakký Yeten, yarýn mezarý baþýnda anýlacak. Beþiktaþ Kulübü'nden yapýlan açýklamada, kulübe futbolcu, teknik direktör ve baþkan olarak hizmet eden Hakký Yeten'in cumartesi günü saat 11.00'de Zincirlikuyu Mezarlýðý'ndaki kabri baþýnda anýlacaðý bildirildi. Yapýlan açýklamada, ''Ömrünü Beþiktaþ'a adamýþ, kulübümüze hem futbolcu, hem teknik direktör, hem de baþkan olarak maddi manevi birçok katký saðlamýþ, nesiller boyu Beþiktaþlý olmanýn ne demek olduðunu ondan öðrendiðimiz Baba Hakký Yeten'i ölümünün 22. yýlýnda saygýyla, sevgiyle, minnetle anýyoruz'' ifadesine yer verildi. Tören için ayný gün saat 10.30'da Akaretler'deki kulüp binasýnýn önünden servis kaldýrýlacaðý bildirildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y Müstehcen 15 NÝSAN 2011 CUMA

SÝTELER

yasaklanmalý YEÞÝLAY GENEL BAÞKANI MUHARREM BALCI, ÝNGÝLTERE’NÝN MÜSTEHCEN MUHTEVALI SÝTELERÝ YASAKLAMAYA HAZIRLANDIÐINI, BU ÇALIÞMANIN DÝÐER ÜLKELER TARAFINDAN DA ÖRNEK ALINMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TÜRKÝYE Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Muharrem Balcý, yazýlý açýklamasýnda, ‘’Ýnternet teknolojisi; sosyal, ticari, hukukî pek çok alanda hýzla geliþme göstermekte ve bu geliþmelerle birlikte her geçen gün kullanýcý sayýsý artmaktadýr. Saðladýðý pek çok yenilik ile hayatýmýzý kolaylaþtýrsa da dikkatli ve bilinçli kullanýlmadýðýnda toplumsal veya bireysel hayatta telafisi güç zararlara da sebep olabilmektedir’’ dedi. Balcý, Ýngiliz hükümetinin, küçük yaþtaki internet kullanýcýlarýný sanal âlemdeki zararlý muhtevalardan korumak için büyük bir plan yaptýðýný duyurdu. Ýnternetteki zararlý muhtevalardan çocuklarýn korunmasý için sadece aileler ve yazýlým geliþtiricilerin, sivil toplum örgütlerinin uðraþmasýnýn yeterli olmadýðýný ifade eden Balcý, ‘’Devletin köklü yasal düzenlemeler yapmak zorunda olduðu gerçeði, Ýngiltere örneði ile bir kez daha gün yüzüne çýktý’’ diye konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

ZARARLI SÝTELER DENETLENECEK BALCI, Ýngiltere’de bu konuda yapýlan çalýþmalarý þöyle sýraladý: ‘’Kýsa bir süre içerisinde BT, Virgin Media ve TalkTalk gibi Ýngiltere’nin önde gelen internet servis saðlayýcýlarýyla Ýngiliz Hükümeti görüþmeler yapacak. Hükümet, önde gelen bu servis saðlayýcýlarý üzerinde büyük bir baský oluþturarak bütün porno sitelerine giriþi engellemeyi planlýyor. Çocuklarý ve gençlerin geliþimine olumsuz etki eden internetteki zararlý muhtevalarýn bir an evvel denetlenmesi için köklü deðiþiklikler yapmaya hazýrlanan Ýngiliz hükümetinin çalýþmalarýnýn, bu alanda diðer devletlerin de yapmasý gereken deðiþiklikler için baþlangýç teþkil edeceðini ümit ediyoruz.’’

Saraybosna, yeniden ilim þehri olacak OSMANLI ve eski Yugoslavya döneminde “eðitim ve bilim kenti” olan Bosna-Hersek’in baþþehri Saraybosna’nýn, 1992-1995 yýllarýndaki savaþla kaybettiði bu özelliðine yeniden kavuþmasý için proje hazýrlandý. Baþta Türkiye olmak üzere, Ortadoðu, Orta Asya ve AB üyesi ülkelerden her yýl 20 bin öðrenci-

nin Saraybosna’da öðrenim görmesi hedefleniyor. Ülkede Ýngilizce öðretim veren 2 Türk üniversitesi ile Amerikan Üniversitesi, Uluslararasý Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve þehrin en köklü devlet üniversitesi olan Saraybosna Üniversitesi de projeye destek veriyor. Saraybosna / aa

Ölü doðumlar azaltýlamýyor n DÜNYADA her yýl 2 milyondan fazla bebeðin ölü doðduðu bildiril di. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), Bill ve Melinda Gates Vakfý ile Save the Children’ýn da aralarýnda olduðu örgütler tarafýndan yapýlan ve týp dergisi Lancet’in inter net sitesinde yayýmlanan araþtýrmada, ölü doðumlarýn büyük çoðunluðunun geliþmekte olan ülkelerde meydana geldiði vurgula narak, bununla birlikte uzmanlarýn bütün beklentilerine raðmen Ýngiltere, Fransa ve ABD gibi geliþmiþ ülkelerde de ölü doðum oranýnýn düþürülemediði kayde dildi. Londra / aa

Deniz korsanlýðý artýþta n DÜNYA genelinde deniz korsanlýðýnýn yýlýn ilk çey re ðin de ön ce ki yýllara oranla rekor seviyede arttýðý bildirildi. Merkezi Kuala-Lum pur’da bulunan Uluslararasý Denizcilik Bürosundan yapýlan açýklamada, Somalili korsanlarýn daha þiddet yanlýsý ve saldýrgan olduðu yýlýn ilk çeyreðinde dünya ge ne lin de 142 sal dý rý düzenlendiði belirtildi. Saldýrýlarýn 97’sinin Somali açýklarýnda yapýldýðý, bu rakamýn geçen yýl 35 olduðu kaydedildi. Korsanlarýn Ocak-Mart döneminde 18 gemi ve 344 kiþilik mürettebatý kaçýrdýðý bildirildi. Kuala

Orkideler yok olmasýn AKDENÝZ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Os man Karagüzel, salep ve don durmanýn hammaddesi olarak da kullanýlan orkide türlerinin tarým alanlarýnýn geniþlemesi, bilinçsiz söküm ve turizm faaliyetleri gibi sebeplerle yok olmaya baþladýðýný, bazý nadir orkide türlerinin ise ancak mezarlýklarda hayat alaný bulabildiðini bildirdi. Prof. Dr. Karagüzel, dünyada yaklaþýk 800 orkide cinsi, bu cinslerin altýnda da 20 bin bitki türü olduðunu söyledi. Orkidelerin kutup kuþaðý haricinde, dünyanýn hemen her tarafýnda yetiþtiðini ifade eden Karagüzel, tabiî ortamlarý bozulmadýðý sürece kolayca çoðalabildiðini anlattý. Türkiye’de de 170 tür ve alt tür düzeyinde orkide belirlendiðini kaydeden Karagüzel, ‘’Yalnýz bu sayý bile orkide açýsýndan Türkiye’nin ne kadar zengin olduðunu gösteriyor. Bu kadar çok tür olmasý orkideleri bizim canýmýzýn istediði gibi kullanacaðýmýz anlamýna geliyor’’ dedi. Prof. Dr. Osman Karagüzel, Osmanlý Devleti’nin geçmiþte orkide yumrularýný yurt dýþýna ihraç ettiðini, 1970’li yýllarda Türkiye’nin u luslar arasý anlaþmalarýndan kaynaklanan sorumluluklarý

gereði ihracatý yasakladýðýný kaydetti. Ýç tüketim için sökümlerin halen devam ettiðine dikkati çeken Karagüzel, ‘’2010 yýlý kaynaðýna göre her yýl A na do lu’nun çe þit li yerlerinde 120 milyon yum ru sö kü lü yor.

Top la nan bu yum ru lar dan yýlda ortalama 600 ton salep to zu ü re til diði belirtiliyor. Türkiye’nin hemen her coðrafyasýnda, dünyanýn baþka yerlerinde olmayan endemik türler de bulunuyor ancak yoðun þekilde sökülmeler, bu türleri ciddî þekilde risk altýna soktu’’ diye konuþtu. Antalya / aa

“ÝLGÝNÇ BÝR BÝTKÝ’’ PROF. Dr. Karagüzel, nesli tükenme riskiyle karþý karþýya olan orkide türlerini kültür þartlarýnda yetiþtirmek üzere hem yurt içinde, hem de yurt dýþýnda pek çok çalýþma yapýldýðýný, ancak orkidelerin bazý ‘’ilginç’’ özellikleri sebebiyle bu çalýþmadan henüz olumlu cevap alýnamadýðýný kaydetti. Orkidelerin tabiî ortamlarýnda çok kolay çoðaldýklarýna dikkati çeken Karagüzel, ‘’Orkide to hum la rý, diðer bitkile rin to humlarýndan farklýlýk gösterir. Diðer bitkilerin tohumlarý çimlenirken ihtiyaç duyduklarý besin maddelerini kendi bünyelerinden saðlarken, orkidelerin tohum larýnda bu besin maddesini sað lama yapýsý yoktur. Yani orkideler doðal ortamda, diðer mikro canlýlar ve mantarlarla yaþam iþbirliði yaparak besinlerini saðlarlar. Dolayýsýyla bu iþbirliðini kültür koþullarýnda elde etmek neredeyse imkânsýzdýr’’ diye konuþtu. Bir orkidenin salep tozu yapýlabilecek yetiþkinliðe eriþmesinin ise en az üç yý lý bulduðuna deðinen Prof. Dr. Karagüzel, orkide çiçeklerinin bilinçsizce koparýlmasýnýn en büyük sorunu teþkil ettiðini sözlerine ekledi.

Lumpur / aa

Üç kilometrelik tren, demir cevheri taþýyor n MORÝTANYA’DA 3 kilometre uzunluðuyla dünyanýn en uzun treni, demir cevheri taþýyor. Zu vey rat þeh rin den yüklenen tonlarca de mir madeni, 700 kilometrelik yolun ardýndan Nadibu’ya boþaltýlýyor. Ýþlemden geçirilen cevher, dýþ pazara ihraç ediliyor. Toplam 12 saat süren yolculukta, maceraperest turistler cevher vagonlarýnýn üzerinde Sahra’nýn tadýný çýkarý yor. Novakþot / cihan

NASA’dan Türk öðrencilere ödül NASA, “Jet Propulsion Laboratory”nin dünya çapýnda bütün orta öðretim öðrencileri için düzenlediði “Cassini Scientist For a Day” isimli makale yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmaya Türkiye’den yalnýzca Eyüboðlu Eðitim Kurumlarý 9. ve 10.sýnýf öðrencileri katýldý. Eyüboðlu Eðitim Kurumu öðrencilerinden Emre Orhan, Mavi Deniz Koçak, Özgün Karataþ, Anýl Can ve Ekrem Sungur’un makaleleri ilk 10 makale içine girdi ve öðrenciler NASA Eðitim Programý Baþkaný Robert Mitchell tarafýndan gönderilecek sertifikalarý almaya hak kazandý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 Nisan 2011  
15 Nisan 2011  

Yeni Asya'nın 15 Nisan 2011 baskısı

Advertisement