Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

22 NÝSAN’I BEKLEYÝNÝZ...

YALOVA’DA NURLU COÞKU

ÝSTANBUL’DA LÂLE ZAMANI

Mehmet Çalýþkan’ýn haberi sayfa 15’te

Haberi sayfa 3’te

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE / 75 Kr

SAYI: 14.775

www.yeniasya.com.tr

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý ÝKT GENEL SEKRETERÝ ÝHSANOÐLU: ORTADOÐU BARIÞ SÜRECÝ BAÞTA OLMAK ÜZERE, ÝSLÂM DÜNYASINDAKÝ PROBLEMLERÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN ABD MÜSLÜMANLARLA ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMALI. HASSASÝYET GÖSTERMELÝ

OBAMA ÝLE GÖRÜÞTÜ u Be­yaz­Sa­ray'da­O­ba­ma­i­le­de­gö­rü­þen Ýh­sa­noð­lu,­bu­nun,­ÝKT­Ge­nel­Sek­re­te­ri­i­le bir­ABD­Baþ­ka­ný­a­ra­sýn­da­Be­yaz­Sa­ray'da ya­pý­lan­ilk­gö­rüþ­me­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ýh­sa­noð­lu­“Bu­ko­nuþ­madan­son­ra,­O­ba­ma'nýn­da­söy­le­di­ði­gi­bi­ÝKT-ABD­i­liþ­ki­leri ye­ni­iv­me­ka­za­na­cak”­dedi.­Haberi 7’de

Þifre için ‘sehiv’ itirafý uÖlç­me,­ Seç­me­ ve­ Yer­leþ­tir­me­ Mer­ke­z i­ Baþ­k a­n ý­ Prof.­ Dr.­ A­l i­ De­m ir, YGS’de­ þif­re­ id­di­a­la­rýy­la­ il­gi­li­ ya­þa­nan­tar­týþ­ma­lar­ü­ze­ri­ne,­sý­na­va­gi­ren öð­ren­ci­le­rin­e­-pos­ta­ad­res­le­ri­ne­mek­tup­ gön­d er­d i.­ De­m ir,­ mek­t u­b un­d a, her­ so­ru­ i­çin­ rast­ge­le­ ve­ril­me­si­ ge­re­ken­ de­ðer­le­rin,­ seh­ven­ sý­ra­lý­ o­la­rak ve­ril­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Haberi sayfa 5’te

KALP KRÝZÝ GEÇÝRDÝ

Libya’da durum kontrolden çýktý— Çin devlet televizyonu CCTV’ye özel açýklamada bulunan Rusya Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev, “Libya’da durum kontrolden çýktý, kimse kontrolü saðlayamýyor” dedi. Öte yandan, Libya’da muhaliflerin oluþturduðu Ulusal Konseyi ‘’Kaddafi kuvvetleri 10 bin kiþiyi öldürdü, 30 bin kiþiyi yaraladý, 20 bin kiþi de kayýp’’ iddiasýnda bulundu. Haberi sayfa 7’de

ÇATIÞMALAR ÞÝDDETLENÝYOR

ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI CLÝNTON:

Deðiþim seraba Yemen’deki iç kavga büyüyor dönüþmesin u­ ABD­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Hil­lary­Clin­ton,­A­rap­dün­ya­sýn­da­ki­deðiþimin,­da­ha­faz­la­de­mok­ra­si­ve­e­ko­no­mik­fýr­sat­ta­lep­le­ri­nin­li­der­ler­ce­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de,­sa­de­ce­“çöl­de­ki­bir­se­rap”­o­la­rak­ha­týr­la­na­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du. Haberi sayfa 7’de

uYe­men’in­gü­ne­yin­de­ki­A­den’de,­as­ker­le­rin­pro­tes­to­cu­la­rýn­ü­ze­ri­ne­a­teþ­a­çý­ma­sý­so­nu­cu­2­gös­te­ri­ci­öl­dü,­3’ü­ya­ra­lan­dý.­­Baþ­kent­Sa­na’nýn­ku­ze­yin­de­po­lis­ve­as­ker­a­ra­sýn­da­çý­kan­ça­týþ­ma­lar­da da­bir­su­bay­i­le­dört­po­lis­öl­dü. Haberi sayfa 7’de

Mübarek ve oðullarý gözaltýnda uMý­sýr­Baþ­sav­cý­sý,­dev­rik­Cum­hur­baþ­ka­ný Hüs­nü­Mü­ba­rek’le­o­ðul­la­rý­nýn,­hü­kü­met kar­þý­tý­gös­te­ri­ler­de­þid­det­uy­gu­lan­ma­sý­ve yolsuzluk­ko­nu­la­rýn­da­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­çer­çe­ve­sin­de­15­gün­sü­rey­le­gö­zal­týn­da­tu­tu­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Bu­arada,­ön­ce­ki ak­þam­sor­gu­la­ma­es­na­sýn­da­“kalp­kri­zi” ge­çi­ren­Mü­ba­rek,­hasta­ne­ye­kal­dý­rý­la­rak yo­ðun­ba­ký­ma­a­lýn­dý. Haberi sayfa 7’de

“Tutukluluklar uzamamalý” uAv­ru­pa­Ko­mis­yo­nu­Par­la­men­ter­Mec­li­si­Ge­nel­Ku­ru­lunda­ko­nu­þan Baþ­ba­kan­­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­‘’U­zun­sü­re­li­tu­tuk­lu­luk­no­kta­sýn­da ra­hat­sýz­lý­ðý­mýz­var­dýr.­­Bun­lar­ne­ka­dar­sü­r'at­le­ne­ti­ce­len­di­ri­lir­se­biz­ler de­o­ka­dar­mut­lu­o­lu­ruz,­mem­nun­o­lu­ruz’’­de­di.­Haberi sayfa 4’te

Baþörtülü gazeteci baðýmsýz aday u­ Sa­rý­ba­sýn­kart­lý­ol­du­ðu­hal­de­Mec­li­se­a­lýn­ma­yan­ba­þör­tü­lü­ga­ze­te­ci­ Ay­nur­ Bay­ram,­ se­çim­le­re­ ba­ðým­sýz­ a­day­ o­la­rak­ ka­tý­la­cak. Bay­ram­“Ba­þör­tü­lü­ka­dýn­la­rý­mýz­bu­gü­ne­ka­dar­si­ya­se­ti­sýrt­la­rýn­da ta­þý­mýþ,­a­ma­hak­et­tik­le­ri­ye­ri­ma­a­le­sef­a­la­ma­mýþ­týr”­de­di. n4’te ISSN 13017748

u Ýs­lâm­Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­lâ­tý­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Prof.­Dr.­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­Was­hing­ton'da­top­la­nan ABD-Ýs­lâm­Dün­ya­sý Fo­ru­mun­da­yap­tý­ðý­ ko­n uþ­m a­d a, ABD­yö­ne­ti­mi­nin­Ýs­lâm­dün­ya­sý­i­le­i­liþ­ki­le­ri­ni­ge­liþ­ti­rip­di­ya­lo­gu­art­týr­ma­sý,­­Müs­lü­man­la­rýn­so­run­ve­kay­gý­la­rý­na­has­sa­si­yet gös­ter­me­si­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.

ÖSYM'DEN ADAYLARA MEKTUP

Hapisteki gazeteciler için heyet geliyor

Aday baþvuru ücreti için dâvâ açýldý

Seçimde oy kullanma saatleri belli oldu

uHaberi sayfa 4’te

uHaberi sayfa 5’te

uHaberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

LÂHÝKA

‘‘

Allah'ýn­ rýzasýný­ arayan­ kimse;­ hiç,­ Allah'ýn­ huzurundan­ þiddetli­ bir­ gazapla­ dönüp­ de varacaðý­yer­Cehennem­olan­kimse­gibi­olur­mu?­Ne­kötü­bir­dönüþ­yeridir­o! Âl-i Ýmran Sûresi: 162 / Âyet-i Kerime Meâli

Amerika, Kur’ân’ýn hakikatlerine sarýlmalý

‘‘

Amerika’nýn Din-i Hakký arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniþ kýt'alarý ve büyük hükümetleri, Kur’ân-ý Mu’cizü’lBeyâný arayacaklar ve hakikatlerini anladýktan sonra bütün ruh u canlarýyla sarýlacaklar.

E

v­ve­lâ:­Ley­le-i­Ka­dir­de­kal­be­ge­len­pek ge­niþ­ve­u­zun­bir­ha­ki­ka­te,­pek­ký­sa­ca bir­i­þa­ret­e­de­ce­ðiz.­ Þöy­le­ki:­ Nev-i­be­þer,­bu­son­Harb-i U­mu­mi­nin­e­þedd-i­zu­lüm­ve­e­þedd-i­is­tib­dâ­dý­i­le­ve­mer­ha­met­siz­tah­ri­bâ­tý­i­le;­ve­bir­tek düþ­ma­nýn­yü­zün­den­yü­zer­mâ­su­mu­pe­ri­þan­et­me­siy­le;­ve­mað­lûp­la­rýn­deh­þet­li­me’yu­si­yet­le­riy­le; ve­gà­lip­le­rin­deh­þet­li­te­lâþ­ve­hâ­ki­mi­yet­le­ri­ni­mu­hâ­fa­za­ve­bü­yük­tah­ri­bât­la­rý­ný­tâ­mir­e­de­me­me­le­rin­den­ge­len­deh­þet­li­vic­dan­a­zab­la­rýy­la;­ve­dün­ya ha­ya­tý­nýn­bü­tün­bü­tün­fâ­nî­ve­mu­vak­kat­ol­ma­sý ve­me­de­ni­yet­fan­tâ­zi­ye­le­ri­nin­al­da­tý­cý­ve­u­yu­tu­cu ol­du­ðu­u­mu­ma­gö­rün­me­siy­le;­ve­fýt­rat-ý­be­þe­ri­ye­de­ki­yük­sek­is­ti­dâ­dâ­týn­ve­ma­hi­yet-i­in­sa­ni­ye­si­nin u­mu­mî­bir­sû­ret­te­deh­þet­li­ya­ra­lan­ma­sýy­la;­ve­gaf­let­ve­da­lâ­le­tin,­sert­ve­sa­ðýr­o­lan­ta­bi­a­týn, Kur’ân’ýn­el­mas­ký­lý­cý­al­týn­da­par­ça­lan­ma­sýy­la;­ve gaf­let­ve­da­lâ­le­tin­en­bo­ðu­cu,­al­da­tý­cý,­en­ge­niþ per­de­si­o­lan­si­yâ­set-i­rûy-i­ze­mi­nin­pek­çir­kin, pek­gad­da­râ­ne­ha­ki­ki­sû­re­ti­gö­rün­me­siy­le;­el­bet­te ve­el­bet­te,­hiç­þüp­he­yok­ki,­Þi­mâl­de,­Garb­da,­A­me­ri­ka’da­e­mâ­re­le­ri­gö­rün­dü­ðü­ne­bi­nâ­en,­nev-î be­þe­rin­mâ­þuk-u­me­câ­zî­si­o­lan­ha­yat-ý­dün­ye­vi­ye böy­le­çir­kin­ve­ge­çi­ci­ol­ma­sýn­dan,­fýt­rat-ý­be­þe­rin ha­ki­kî­sev­di­ði,­a­ra­dý­ðý­ha­yat-ý­bâ­ki­ye­yi­bü­tün­kuv­ve­tiy­le­a­ra­ya­cak;­ve­el­bet­te,­hiç­þüp­he­yok­ki,­bin üç­yüz­alt­mýþ­se­ne­de,­her­a­sýr­da­üç­yüz­el­li­mil­yon þâ­kir­di­bu­lu­nan;­ve­her­hük­mü­ne­ve­dâ­vâ­sý­na mil­yon­lar­ehl-i­ha­ki­kat­tas­dik­i­le­im­za­ba­san;­ve her­da­ki­ka­da­mil­yon­lar­hâ­fýz­la­rýn­kal­bin­de­kud­si­yet­i­le­bu­lu­nup,­li­sân­la­rýy­la­be­þe­re­ders­ve­ren;­ve hiç­bir­ki­tap­ta­em­sâ­li­bu­lun­ma­yan­bir­tarz­da,­be­þer­i­çin­ha­yat-ý­bâ­ki­ye­yi­ve­sa­a­det-i­e­be­di­ye­yi müj­de­ve­ren;­ve­bü­tün­be­þe­rin­ya­ra­la­rý­ný­te­dâ­vi­e­den­Kur’ân-ý­Mû’ci­zü’l-Be­yâ­nýn­þid­det­li,­kuv­vet­li ve­tek­rar­lý­bin­ler­â­yâ­týy­la,­bel­ki­sa­rî­han­ve­i­þa­re­ten,­on­bin­ler­de­fa­dâ­vâ­e­dip­ha­ber­ve­ren;­ve­sar­sýl­maz­ka­tî­de­lil­ler­le,­þüp­he­ge­tir­mez­had­siz­hüc­cet­le­riy­le,­ha­yat-ý­bâ­ki­ye­yi­ka­ti­yet­le­müj­de­ve­sa­a­det-i­e­be­di­ye­yi­ders­ver­me­si,­el­bet­te­nev-i­be­þer bü­tün­bü­tün­ak­lý­ný­kay­bet­mez­se,­mad­dî­ve­ya­mâ­ne­vî­bir­ký­yâ­met­baþ­la­rý­na­kop­maz­sa,­Ýs­veç,­Nor­veç,­Fin­lan­di­ya­ve­Ýn­gil­te­re’nin­Kur’ân’ý­ka­bul­et­me­ye­ça­lý­þan­meþ­hur­ha­tip­le­ri­ve­A­me­ri­ka’nýn Din-i­Hak­ký­a­ra­yan­e­hem­mi­yet­li­ce­mi­ye­ti­gi­bi, rûy-i­ze­mi­nin­ge­niþ­ký­ta­la­rý­ve­bü­yük­hü­kü­met­le­ri,­Kur’ân-ý­Mû’ci­zü’l-Be­yâ­ný­a­ra­ya­cak­lar­ve­ha­ki­kat­le­ri­ni­an­la­dýk­tan­son­ra­bü­tün­ruh­u­can­la­rýy­la sa­rý­la­cak­lar.­Çün­kü,­bu­ha­ki­kat­nok­ta­sýn­da,­ka­ti­yen­Kur’ân’ýn­mis­li­yok­tur­ve­o­la­maz;­ve­hiç­bir þey­bu­mû’ci­ze-i­ek­be­rin­ye­ri­ni­tu­ta­maz.­ Sâ­ni­yen:­Mâ­dem­Ri­sâ­le-i­Nur,­bu­mu’ci­ze-i küb­râ­nýn­e­lin­de,­bir­el­mas­ký­lýnç­hük­mün­de­hiz­me­ti­ni­gös­ter­miþ;­ve­mu­an­nid­düþ­man­la­rý­ný­tes­li­me­mec­bur­et­miþ;­hem­kal­bi,­hem­ru­hu,­hem­his­si­yâ­tý­tam­ten­vir­e­de­cek­ve­i­lâç­la­rý­ný­ve­re­cek­bir tarz­da,­ha­zî­ne-i­Kur’â­ni­ye­nin­del­lâl­lý­ðý­ný­ya­pan­ve on­dan­baþ­ka­me­ha­zý­ve­mer­cîi­ol­ma­yan­ve­bir mû’ci­ze-i­mâ­ne­vi­ye­si­bu­lu­nan­Ri­sâ­le-i­Nur,­o­va­zi­fe­yi­tam­ya­pý­yor.­Ve­a­ley­hin­de­ki­deh­þet­li­pro­pa­gan­da­la­ra­ve­ga­yet­mu­an­nid­zýn­dýk­la­ra­tam­ga­le­be çal­mýþ­ve­da­lâ­le­tin­en­sert­kuv­vet­li­ka­le­si­o­lan­ta­bi­a­tý,­Ta­bi­at­Ri­sâ­le­si­i­le­par­ça­par­ça­et­miþ­ve­gaf­le­tin en­ka­lýn­ve­bo­ðu­cu­ve­ge­niþ­da­i­re-i­â­fâ­kýn­da­ve fen­nin­en­ge­niþ­per­de­le­rin­de,­A­sâ-yý­Mû­sâ’da­ki Mey­ve­nin­Al­týn­cý­Me­se­le­si­ve­Bi­rin­ci,­Ý­kin­ci,­Ü­çün­cü,­Se­ki­zin­ci­Hüc­cet­le­riy­le­ga­yet­par­lak­bir tarz­da­gaf­le­ti­da­ðý­týp,­nur-u­tev­hi­di­gös­ter­miþ.­ El­bet­te,­bi­ze­lâ­zým­ve­mil­le­te­el­zem­dir­ki:­Þim­di res­men­i­zin­ve­ri­len­din­ted­ri­sâ­tý­i­çin,­hu­su­sî­ders­hâ­ne­ler­a­çýl­ma­ya­i­zin­ve­ril­me­si­ne­bi­nâ­en,­Nur­þâ­kird­le­ri,­müm­kün­ol­du­ðu­ka­dar,­her­yer­de­kü­çü­cük­bi­rer­ders­hâ­ne-i­Nu­ri­ye­aç­mak­lâ­zým­dýr.­Ger­çi,­her­kes­ken­di­ken­di­ne­bir­de­re­ce­is­ti­fa­de­e­der; fa­kat­her­kes­her­bir­me­se­le­si­ni­tam­an­la­maz.­Ý­mân ha­ki­kat­le­ri­nin­i­za­hý­ol­du­ðu­i­çin,­hem­i­lim,­hem Mâ­ri­fe­tul­lah,­hem­hu­zur,­hem­i­bâ­det­tir.­Es­ki med­re­se­ler­de­beþ­on­se­ne­ye­mu­ka­bil,­Ýn­þâ­al­lah Nur­med­re­se­le­ri­beþ­on­haf­ta­da­ay­ný­ne­ti­ce­yi­te­min­e­de­cek;­ve­yir­mi­se­ne­dir­e­di­yor.­ Hem­hü­kü­met,­bu­mil­let­ve­va­ta­nýn­ha­yat-ý dün­ye­vi­ye­si­ne­ve­si­yâ­si­ye­si­ne­ve­uh­re­vi­ye­si­ne­pek­çok­fay­da­sý­bu­lu­nan­bu­Kur’ân­le­me­ât­la­rý­na­ve Kur’ân­del­lâ­lý­o­lan­Ri­sâ­le-i­Nur’a,­de­ðil­i­liþ­mek,­bel­ki­ta­ma­mýy­la­ter­viç­ve­neþ­ri­ne­ça­lýþ­ma­la­rý­el­zem­dir ki,­ge­çen­deh­þet­li­gü­nah­la­ra­kef­fâ­ret­ve­ge­le­cek­þid­det­li­be­lâ­la­ra­ve­a­nar­þî­li­ðe­kar­þý­bir­set­o­la­bil­sin.­ Sözler, s. 250

Ýnsanlýk sana borçlu! hocazade68@hotmail.com

Sen­gelince,­insanlar,­insan­yerine­kondu Sen­gelince­ins­ü­cann,­saâdete­gark­oldu Gelmeseydin­Resûlullah,­insan-hayvan­fark­yoktu Deðer­geldi­deðerinle,­þu­çölleþmiþ­âleme Aksi­hâlde­âdemoðlu­boðulurdu­mâteme Panayýrda­meta­idi,­kadýn-erkek­beraber Ýstikbal­etti­seni,­gökyüzündeki­kamer Dað,­taþ,­çakýl,­aðaç­zikrettiler­serâser Sanemler­sukut­etti,­sen­dünyaya­gelince Mecusînin­nârý­söndü,­senin­nurun­inince Sen­geldin,­yüzler­güleç;­yürekler­de,­hür Sen­gelince­dize­geldi,­cezirede­tüm­küfür­ Ýnsanlýk­bekliyordu­seni,­yelken­gibi­sineni Her­canlýya­yetecek,­þâd­edecek­sevgini Asýrlarca­öteden,­bekledi­durdu,­beþer

Seni­ezelden­yazmýþtý,­“Nebî”­olarak,­kader Peygamberi­gelince,­canda­ne­gezer,­keder? Yaratan­yaratmýþ­seni,­sana,­“Habîbim!”­demiþ­ Hüsn-i­ahlâk­ziynetiyle­ne­güzel­de­bezemiþ Sen­geldin,­son­buldu,­sensizlik Sen­geldin,­bozuldu­sessizlik Sen­geldin,­her­zerrede­sedâ­verdi­kâinat Sen­geldin,­deðer­kazandý­hayat Ýnsanlýk­Sana­borçlu,­her­hâl­üzre,­yâ­Resûl! Gömülürdü­kýz­çocuðu,­o­gün­öyleydi­usul Deniyyat,­meziyetti;­kavim­ahlâktan­yoksul­ Sana­borçlu­beþeriyet,­mihnet­yüklü,­yâ­Resûl! Kadýnlara­deðer­geldi;­namuslardan­is­silindi­­ Bilinmezdi­yoksa­o­gün,­kime­ait,­kimindi? Kimi­alýnýr,­kimi­satýlýr;­hiçbiri­hür­deðildi

Ýzzetini,­iffetini­kazandýrdýn­yâ­Resûl! Seraba­dalmýþ­gözler,­gönüller­ise,­emvât Anlamadý­bazýlarý,­anlamadýlar;­heyhât! Nurun­ile­yok­olunca­âlemdeki­zulümât Cahiliye­canlarýna­Ýslâm’la­geldi­hayat Kolay­mý­seni­yazmak,­tasavvur­etmek­seni? Üç­beþ­nâkýs­satýrlarla,­çizebilmek­resmini Sonsuz­þükür­Rabbime­ki,­sertâc­ettim­ismini Kalemim­kýsýr,­yüreðim­hasîr,­gönlüm­müteessir;­ Tasvirinden­âciz­kaldým,­yazamadým­Resûlullah! Her­nerede­olsalar­da,­duyarsýn­Sen­selâmlarý Sana­haber­verir­Cibril,­selâm­eden­insanlarý Makamýnda­haberdarsýn,­seyredersin­olanlarý Sana­binler­kere­selâm,­binler­kere­salât­olsun­ Ümmetinden­sayar­mýsýn,­bu­caný,­yâ­Resûlallah?

Kavl-i leyyin ve­ya­ol­ma­yan­fi­il­ve­fi­kir­hep­te­o­ri­de­ka­lýr.­Ger­çek­ha­ya­týn­at­mos­fe­ri­ni­ne­fes­le­me­yen­ha­yal­ler­ze­va­le­mah­kûm­dur. Kavl-i­ley­yin,­e­ði­tim­ve­öð­re­tim­de de­ fev­ka­lâ­de­ mü­es­sir­dir.­ Ay­ný­ za­mehmet0cetin@gmail.com man­da­ev­lâd­ter­bi­ye­sin­de­ha­ya­tî­de­re­ce­de­lâ­zým­bir­ha­re­ket­tar­zý­nýn­ör­“Ri­sâ­le-i­Nur’un­mes­le­ði,­ne­zi­hâ­ne ne­ði­dir.­Es­na­fýn­tez­gâh­ta­ki­ma­lý­sat­ve­na­zi­kâ­ne­ve­kavl-i­ley­yin­dir.” ma­sý­ i­çin­ müþ­te­ri­si­ni­ ik­na­ et­me­sin­Bediüzzaman, 23. Lem’a, s. 420 den,­ kür­sü­de­ki­ ha­ti­bin­ din­le­yi­ci­le­ri et­k i­l e­m e­s i­n e­ va­r ýn­c a­y a­ ka­d ar­ çok i­sâ­le-i­Nur’dan­öð­re­ni­yo­ruz­ki,­Nur et­ki­li­bir­dav­ra­nýþ­bi­çi­mi­dir. Be­þe­rî­mi­zaç­o­la­rak­a­sa­bî­bir­ya­pý­ya Ta­le­be­si­nin­te­mel­ö­zel­lik­le­rin­den­bi­ri­si sa­ h ip­o­lan­Hz.­Mu­sa’yý­(as),­Rab­bi­miz, de “kavl-i­ley­yin” i­miþ.­Kavl-ý­ley­yin, Fir’a­ v u­n a­teb­l ið­i­ç in­gön­d e­r i­r ­k en yu­mu­þak­lýk­la,­tat­lý­lýk­la,­e­fen­di­ce­ve­ya ha­ný­me­fen­di­ce,­­gü­zel­lik­le­dav­ra­na­rak “kavl-i­ley­yin”i­ýs­rar­la­ten­bih­e­der.­Mi­za­cý­mý­za­mü­na­sip ik­na­et­mek,­sev­dir­mek düþ­m e­s e­ da­h i, an­lam­la­rý­ný­ta­þýr. kavl-ý­ley­yi­nin­yi­ne Bu­ö­zel­lik­e­sa­sen­her de­tâ­b i­ol­m a­m ýz Müs­lü­ma­nýn­ i­ma­ný­nýn ge­re­ken­bir­i­fa­de ge­r e­ð i­d ir.­ Zi­r a­ Ýs­l âm, tar­z ý­ ol­d u­ð u­ bu tes­lim­ ol­ma­yý­ ge­rek­tir­- Ýslâm, teslim olmayý hâ­di­se­den­an­la­þý­lý­di­ð i­ gi­b i­ se­l îm­ ol­m a­y ý gerektirdiði gibi selîm yor. da­ ge­r ek­l i­ ký­l ar.­ Ay­n ý Y u ­m u ­þ a k ­l ý k za­man­da­ kar­þý­mýz­da­ki­- olmayý da gerekli cen­ne­tin­ dâ­vet­çi­si le­ri­de­se­lâ­met­te­bý­rak­- kýlar. Ayný zamanda ol­du­ðu­ gi­bi,­ sert­ma­yý,­ fe­rah­lat­ma­yý­ da karþýmýzdakileri de lik­ de­ ce­hen­ne­me ge­rek­li­kýl­maz­mý? selâmette býrakmayý, i­t i­c i­ bir­ ha­r e­k et Müs­lü­man­e­l in­den, tar­z ý­d ýr.­ Rab­b i­di­lin­den­e­min­o­lu­nan ferahlatmayý... miz,­ Kur’ân’ýn­da ki­þi­dir.­E­li­i­le­za­rar­ver­ce­hen­nem­den­ zi­me­yip­fay­da­lý­ol­du­ðu­gi­ya­d e­ cen­n et­t en bi,­di­li­i­le­de­fay­da­lý­o­la­rak­baþ­ka­la­rý­na­hilm­de,­yu­mu­þak­lýk­ta bah­set­mek­te­dir.­ Ri­sâ­le-i­ Nur’da,­ al­tý em­sâl­o­lan­dýr.­Bu­nu­a­de­ta­ha­ya­tý­nýn bin­sa­hi­fe­lik­cen­net­ko­kan­ra­yi­ha­sý­na ta­výr­ve­e­sa­sý­ka­bul­e­de­rek­ha­ya­tý­ný­is­- mu­ka­bil­ce­hen­nem­le­il­gi­li­sa­hi­fe­le­rin çok­ da­ha­ sý­nýr­lý­ ol­du­ðu­nu­ gö­rür­sü­ti­ka­met­len­dir­me­li­dir. E­fen­di­mi­zin­ (asm)­ “Ko­lay­laþ­tý­rý­- nüz. Kal­bi­miz­tat­lý­tat­lý­a­tar­ken­di­li­miz nýz­ güç­leþ­tir­me­yi­niz,­ müj­de­le­yi­niz nef­ret­ et­tir­me­yi­niz” tâ­li­mâ­týy­la­ ko­- ni­ye­ tat­lý­ söy­le­me­sin?­ Ö­pü­len­ el­lerlay­l aþ­t ýr­m ak­ ve­ müj­d e­l e­m ek­ gi­b i ya­nak­lar­ yu­mu­þak­ i­ken;­ ba­kan­ göz­müs­bet­ ha­re­ket­le­ri­nin­ al­týn­da­ki­ ha­- ler,­ ko­nu­þan­ dil­ler­ ni­çin­ yu­mu­þak ki­kat­ u­huv­vet­tir.­ Za­ten­ bi­zim­ va­zi­- ol­m a­s ýn?­ Sert­ kar­t o­p u­n u­ de­ð il­ de fe­miz­ müs­bet­ ha­re­ket­ et­mek­ de­ðil yu­m u­þ ak­ ka­r ý­ se­v en­ ço­c uk­l a­r ý­m ýz mi­dir?­ O­ hal­de­ buy­run­ bu­ ko­nu­yu hiç­de­hak­sýz­de­ðil­ler­ya­ni. Al­lah,­ in­sa­ný­ ya­ra­týr­ken­ sert­ o­lan ha­yat­düs­tu­ru­o­la­rak­uy­gu­la­ma­ya. ke­ mik­le­ri­ yu­mu­þak­ et­ler­le­ ör­te­rek Uy­gu­la­mak­di­yo­rum,­zi­râ­tat­bi­ki­ya­pýl­ma­yan­fi­il­ve­fi­kir­ler­öl­me­ye­mah­- fýt­rî­bir­nu­mu­ne­or­ta­ya­koy­muþ­tur. kûm­dur.­Ya­pýl­ma­sý­müm­kün­o­la­ma­yan

R

‘‘

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 11 C. Evvel 1432 Rumî: 1 Nisan 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.34 4.36 4.53 4.56 4.50 4.12 4.14 4.02 4.45 4.25 4.51

Güneþ 6.00 6.06 6.19 6.27 6.21 5.39 5.42 5.33 6.16 5.52 6.18

Öðle 12.46 12.56 13.05 13.16 13.11 12.27 12.31 12.22 13.05 12.38 13.05

Ýkindi 16.24 16.35 16.42 16.55 16.51 16.05 16.09 16.02 16.45 16.15 16.43

Akþam 19.20 19.34 19.39 19.53 19.49 19.02 19.07 19.00 19.43 19.12 19.40

Yatsý 20.39 20.57 20.57 21.16 21.13 20.22 20.28 20.23 21.06 20.31 21.00

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.48 5.03 4.27 4.28 4.43 4.17 4.19 4.05 3.57 4.35 4 .46

Güneþ 6.21 6.31 6.01 5.57 6.10 5.51 5.46 5.38 5.26 6.09 6.09

Öðle 13.12 13.19 12.52 12.46 12.58 12.42 12.32 12.29 12.14 13.00 12.54

Ýkindi 16.51 16.57 16.32 16.24 16.36 16.22 16.10 16.09 15.52 16.40 16.30

Akþam 19.50 19.55 19.32 19.22 19.33 19.21 19.07 19.07 18.50 19.40 19.26

3 Yatsý 21.15 21.16 20.57 20.43 20.53 20.47 20.26 20.32 20.11 21.05 20.42

Sorunlar eðitimle aþýlacak AÝLELERE; SORUMLU TÜKETÝCÝLÝKTEN GÝRÝÞÝMCÝLÝÐE, HUKUKÝ HÝZMETLERDEN EÞ SEÇÝMÝNE KADAR PEK ÇOK ALANDA EÐÝTÝMLER VERÝLECEK. AÝLE ve­Sos­yal­A­raþ­týr­ma­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­(A­SA­GEM), a­i­le­le­rin­ih­ti­yaç duy­duk­la­rý­a­lan­la­rý­be­lir­le­ye­rek­o­luþ­tu­ru­lan­ ‘’A­i­le­E­ði­ti­mi­Prog­ram­la­rý’’na­baþ­lý­yor.­3­yýl­sü­ren­ti­tiz­ça­lýþ­ma­lar­so­nu­cu­o­luþ­tu­ru­lan­prog­ram­da,­a­i­le­le­re­kre­di­kar­tý­kul­la­ný­mýn­dan­gi­ri­þim­ci­li­ðe,­hu­kuk­sal ko­nu­lar­dan­eþ­se­çi­mi­ne­ka­dar­a­i­le­le­rin ih­ti­yaç­duy­duk­la­rý­ya­da­so­run­ya­þa­dýk­la­rý­pek­çok­a­lan­da­e­ði­tim­ler­ve­ri­le­cek. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­e­ði­tim­ci­le­rin­e­ði­ti­miy­le­baþ­la­ya­cak­prog­ram­la­rý­na­ilk­e­tap­ta An­ka­ra,­Ýs­tan­bul,­Ýz­mir,­Sam­sun,­Er­zu­rum ve­Þan­lý­ur­fa’da­start­ve­ri­le­cek.­Ha­ya­týn­i­çin­de­a­i­le­le­rin­ve­a­i­le­bi­rey­le­ri­nin­ya­þa­dý­ðý ya­da­kar­þý­la­þa­bi­le­ce­ði­her­tür­lü­so­ru­na­ce­vap­ve­ril­me­si­a­maç­la­nan­prog­ram­lar,­çað­daþ­bir­bi­re­yin­ka­zan­ma­sý­ge­re­ken­te­mel yet­kin­lik­le­ri­i­çe­ri­yor.­E­ði­tim­ve­Ý­le­ti­þim, Hu­kuk,­Ýk­ti­sat,­Med­ya­ve­Sað­lýk­baþ­lýk­la­rý al­týn­da­top­la­nan­e­ði­tim­ler­de,­bes­len­me, ilk­yar­dým,­a­i­le­i­çi­i­le­ti­þim,­gi­ri­þim­ci­lik,­o­kula­i­le­i­liþ­ki­si,­hu­kuk­o­kur­ya­zar­lý­ðý,­ö­zel­ha­ya­týn­giz­li­li­ði­gi­bi­da­ha­tek­nik­ko­nu­la­rýn­ya­ný sý­ra­eþ­se­çi­mi,­ço­cuk­la­rýn­ye­tiþ­ti­ril­me­sin­de­ki­gün­cel­so­run­lar,­ak­ra­ba­la­rýn­a­i­le­ye­et­ki­le­ri,­büt­çe­le­me,­ta­sar­ruf,­a­lýþ­­ ve­riþ,­kre­di kar­tý­kul­la­ný­mý­gi­bi­gün­lük­ha­yat­ta­a­i­le­le­rin sýk­ça­kar­þý­laþ­týk­la­rý­so­run­lar­da­e­le­a­lý­na­cak. ‘’Da­ha­mut­lu­a­i­le­ler­i­çin’’ slo­ga­nýy­la­baþ­la­tý­la­cak­prog­ram­da,­a­i­le­le­rin­ö­zel­lik­le­ri­ne gö­re­fark­lý­e­ði­tim­grup­la­rý­o­luþ­tu­ru­la­cak. Ev­li­lik­ha­zýr­lý­ðý­ya­pan­genç­le­rin­de­ya­rar­la­na­bi­le­ce­ði­prog­ram­lar­da,­ev­li­ve­ço­cuk­lu, ev­li­ve­ço­cuk­suz,­ev­li­ve­ço­cuk­la­rý­ev­den ay­rýl­mýþ,­tek­e­be­veyn­li­a­i­le­ler­le­ye­tiþ­kin­be­kâr­lar,­e­be­veyn­lik­o­dak­lý­ve­çift­i­liþ­ki­si­o­dak­lý­e­ði­tim­pa­ket­le­ri­bu­lu­nu­yor.

800 BÝN EÐÝTÝMCÝ YETÝÞTÝRÝLECEK Ko­nuy­la­il­gi­li­ka­mu­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý,­ge­liþ­miþ­ve­et­kin­ça­lý­þan­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri,­dev­let­ve­ya­va­kýf­ü­ni­ver­si­te­le­ri­baþ­ta ol­mak­ü­ze­re­çe­þit­li­e­ði­tim­ku­rum­la­rý,­ye­rel ve­ya­u­lu­sal­dü­zey­de­ça­lý­þan­med­ya­or­gan­la­rý,­sos­yal­­so­rum­lu­luk­çer­çe­ve­sin­de­ha­re­ket­e­den­ti­ca­rî­iþ­let­me­ler,­ye­rel­yar­dým­ku­-

Önemli olan

ru­luþ­la­rý­ve­ben­ze­ri­ku­rum­lar­dan­bin­800 e­ði­tim­ci­nin­ye­tiþ­ti­ri­le­ce­ði­prog­ram­da,­e­ði­tim­le­rin­faaliyet­le­ri­ni­art­týr­mak­i­çin­sý­nýf­ya da­ders­lik­or­tam­la­rýn­dan­çý­ký­la­rak­al­ter­na­tif­me­kân­lar­da­da­e­ði­tim­ler­ve­ril­me­si­plan­la­ný­yor.­A­i­le­le­rin­hu­zur­ve­re­fa­hý­nýn­ge­liþ­ti­ril­me­si­ve­ha­yat­ka­li­te­si­nin­art­tý­rýl­ma­sý­a­ma­cýy­la­o­luþ­tu­ru­lan­prog­ram­la,­genç,­yaþ­lý, ka­dýn,­er­kek­bütün­ye­tiþ­kin­le­rin­e­ði­tim­le­re ka­týl­ma­sý­he­def­le­ni­yor.­E­ði­tim­ler­i­çin­ders ki­tap­la­rý­nýn­da­o­luþ­tu­ru­la­ca­ðý­prog­ra­ma, in­ter­net­ten­de­u­la­þý­la­bi­li­ne­cek.­www.a­ep.gov.tr­in­ter­net­ad­re­sin­de­ta­ný­tým­la­rý­ya­pý­lan­prog­ram­i­çin­ya­yým­la­na­cak­ki­tap­lar, e­ði­tim­ler­baþ­la­dýk­tan­son­ra­söz­ko­nu­su­in­ter­net­si­te­sin­den­de­in­di­ri­le­bi­le­cek.­

a­id­ Nur­sî,­ de­mok­ra­tik­leþ­me­ sü­re­ci­mi­zin ilk­dar­be­si­o­la­rak­ni­te­le­ne­bi­le­cek­o­lan­31 Mart­olayý­son­ra­sýn­da­ortaya­çýkan­tab­lo­yu­ve­bu­nun­ah­rar­si­ya­set­çi­ler­ü­ze­rin­de­ki­tah­rip­kâr­et­ki­le­ri­ni­þu­i­fa­de­ler­le­di­le­ge­ti­ri­yor: “­li­him­met­ o­lan­lar­ o­ ha­di­se­de­ sü­kût­ et­ti­ler. Ga­raz­kâr­ ce­ri­de­ler,­ ha­ki­kî­ hür­ri­ye­tin­ sa­dâ­sý­ný sus­tur­du­lar.­Meþ­ru­ti­yet­pek­az­a­dam­la­rýn­üs­tü­ne­ mün­ha­sýr­ kal­dý.­ Fe­da­kâr­la­rý­ da­ da­ðýl­dý­lar.” (Es­ki­Sa­id­Dö­ne­mi­E­ser­le­ri,­Mü­nâ­za­rât,­s.­257) Son­ra­ki­sü­reç­te­ger­çek­le­þen­her­mü­da­ha­le­nin ar­dýn­dan­bu­du­rum­tek­rar­lan­dý.­Cum­hu­ri­yet­a­dý­al­týn­da­ku­ru­lan­ve­Be­di­üz­za­man’ýn­“is­tib­dadý­mut­lak”­o­la­rak­i­sim­len­dir­di­ði­tek­par­ti­dik­ta­sý­nýn­27­se­ne­lik­ik­ti­da­rýn­da­hür­si­ya­se­tin­e­sa­me­si bi­le­o­kun­ma­dý,­çün­kü­bu­na­mü­sa­a­de­e­dil­me­di. Da­ha­sý,­o­dö­nem­de­Kur­tu­luþ­Sa­va­þý­nýn­za­fer­le so­nuç­lan­ma­sýn­da­bü­yük­e­mek­ve­gay­re­ti­geç­miþ ku­man­dan­la­rýn­da­hi­ço­ðu­bas­ký­al­týn­da­tu­tul­du. Son­ki­tap­bas­kýn­la­rý­ve­si­le­siy­le­ha­týr­la­nýp­gün­de­me­ ge­len,­ Kâ­zým­ Ka­ra­be­kir’in­ Nu­tuk’ta­ki­ tek yan­lý­an­la­tým­la­ra­ce­vap­ni­te­li­ðin­de­ki­ha­tý­ra­ki­ta­bý­nýn­ü­ze­ri­ne­o­de­vir­de­na­sýl­gi­dil­di­ði­nin­hi­kâ­ye­si,­bu­yo­ðun­bas­ký­la­rýn­ti­pik­ör­nek­le­rin­den­bi­ri. Ah­ra­rýn­bu­bas­ký­la­rý­püs­kür­te­rek­35­se­ne­son­ra­di­ri­lip­güç­lü­bir­ham­ley­le­ik­ti­da­ra­gel­di­ði­ta­rih­1950.­O­za­ma­na­ka­dar­si­ya­set­le­il­gi­len­me­yen Sa­id­Nur­sî’nin,­si­ya­se­ti­din­siz­li­ðe­â­let­et­mek­is­te­yen­le­re­kar­þý,­ay­ný­si­ya­se­ti­di­ne­a­let,­hiz­met­kâr ve­dost­yap­ma­im­kâ­ný­nýn­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­gö­rüp bu­yön­de­i­þa­ret­ler­ver­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ta­rih­de... 14­Ma­yýs­se­çim­le­riy­le­baþ­la­yan­sü­reç­te­de­mok­rat­la­ra­is­ti­ka­met­ve­ri­ci­tav­si­ye­ve­tel­kin­ler­le­yük­lü birçok­mek­tup­ya­zan­Bediüzzaman,­“Kur’ân,­Ýs­lâ­mi­yet,­va­tan­ve­mil­let­men­fa­a­ti­i­çin”­on­la­rý­ik­ti­dar­da­ mu­ha­fa­za­ ge­re­ði­ni­ her­ fýr­sat­ta­ vur­gu­la­yýp,­ö­zel­lik­le­DP’yi­de­vir­mek­i­çin­pu­su­da­bek­le­yen­Halk­çý-ýrk­çý­it­ti­fa­ký­teh­li­ke­si­ne­dik­kat­çek­ti. Son­ra­ki­ sü­reç­te­ ya­pý­lan­ 27­ Ma­yýs­ dar­be­siy­le ma­a­le­sef­Sa­id­Nur­sî’nin­ön­gö­rü­le­ri­doð­ru­lan­dý. A­ma­beþ­yýl­lýk­bir­fa­sý­la­nýn­ar­dýn­dan,­de­mok­rat­lar­ tek­rar­ to­par­la­na­rak,­ 1965­ se­çi­min­de­ AP ça­tý­sý­ al­týn­da­ yi­ne­ ik­ti­da­ra­ gel­di­ler.­ Bir­ son­ra­ki se­çim­de­de­ik­ti­dar­la­rý­ný­de­vam­et­tir­di­ler,­an­cak 12­Mart­1971’de­ki­muh­tý­ra­bu­sü­re­ce­son­ver­di. Ar­dýn­dan­ de­mok­rat­la­ra­ oy­ ve­ren­ kit­le­yi­ par­ça­la­ma­ plan­la­rý­ yü­rür­lü­ðe­ ko­nul­du.­ He­de­fin, DP-AP­mâ­nâ­sýn­da­ki­bir­par­ti­nin­tek­ba­þý­na­ik­ti­da­rý­ný­en­gel­le­mek­ol­du­ðu­nu­a­çýk­ça­i­fa­de­e­den­ler de­ol­du.­ (Bu­ko­nu­da­bir­jan­dar­ma­tüm­ge­ne­ra­li­nin,­ 12­ Mart’tan­ he­men­ son­ra,­ bi­lâ­ha­re­ de­ði­þik il­ler­de­va­li­lik­de­yap­mýþ­o­lan­Ýl­han­Söz­gen’le,­Se­rik’te­ kay­ma­kam­ i­ken­ yap­tý­ðý­ il­ginç­ di­ya­log­ i­çin bkz:­“Post­mo­dern­Dar­be”­ki­ta­bý­mýz,­s.­287-8) Ger­çek­ten­ de­ ge­ne­ra­lin­ sö­zü­nü­ et­ti­ði­ plan­lar yü­rür­lü­ðe­ko­nul­du,­AP­ta­ba­ný­nýn­bir­kýs­mý­fark­lý par­ti­le­re­ yön­len­di­ril­di,­ ül­ke­ ko­a­lis­yon­lar­ dö­ne­mi­ne­gir­di,­a­ma­1979­a­ra­se­çi­min­de­oy­lar­tek­rar AP’ye­yö­nel­di.­E­ðer­12­Ey­lül­dar­be­si­ya­pýl­ma­yýp da,­ er­ken­ se­çi­me­ fýr­sat­ ve­ril­miþ­ ol­say­dý,­ biz­zat dar­be­ci­le­rin­ik­ra­rýy­la,­AP­yi­ne­ik­ti­da­ra­ge­le­cek­ti. Ýk­ti­dar­da­ki­ AP­ a­zýn­lýk­ hü­kü­me­ti­ni­ de­vi­re­rek Mec­li­si­ve­bü­tün­par­ti­le­ri­ka­pa­tan­12­Ey­lül­son­ra­sý,­AP­ta­ba­ný­na­A­NAP­mon­te­e­dil­mek­is­ten­di. A­ma­AP­kad­ro­la­rý­nýn­kur­du­ðu­DYP,­se­kiz­yýl­lýk­zor­lu­bir­mü­ca­de­le­den­son­ra­1991­se­çi­min­de i­pi­ gö­ðüs­le­ye­rek,­ ko­a­lis­yon­la­ da­ ol­sa­ ik­ti­da­rý­ A­NAP’tan­dev­ral­dý.­Ne­var­ki,­ar­ka­sý­ný­ge­ti­re­me­di. 1990’la­rýn­or­ta­la­rýn­dan­i­ti­ba­ren­RP’nin­yük­se­li­þi,­28­Þu­bat­mü­da­ha­le­si­nin­ge­rek­çe­si­ya­pýl­dý.­En fazla­DYP’yi­hýr­pa­la­yan­bu­“post­mo­dern”­mü­da­ha­l e­n in­ baþ­l at­t ý­ð ý­ sü­r eç­ de­ 2002­ se­ç i­m in­d e AKP’nin­ö­nü­nü­aç­tý.­Ge­li­nen­nok­ta,­“De­mok­rat­lýk­pek­az­a­dam­la­rýn­üs­tü­ne­kal­dý,­fe­da­kâr­la­rý­da da­ðýl­dý”­di­ye­bi­le­ce­ði­miz­bir­tab­lo­yu­gös­te­ri­yor. 12­ Ha­zi­ran­ se­çi­mi­ne­ ka­tý­la­cak­ a­day­la­rýn­ lis­te­le­ri­ne­bak­tý­ðý­mýz­da,­geç­miþ­te­AP-DYP­saf­la­rýn­da yer­al­mýþ­ba­zý­ön­de­ge­len­i­sim­le­rin­AKP,­CHP­ve MHP­gi­bi­par­ti­le­re­da­ðýl­dý­ðý­ný­gör­me­miz,­bu­da­ðý­nýk­lý­ðýn­dü­þün­dü­rü­cü­te­za­hür­le­rin­den­bi­ri. Bu­na­ve­her­þe­ye­rað­men,­ye­rin­de­sa­bit­ka­la­rak misyonu­ devam­ ettirme­ i­ra­de­si­nin­ ko­run­ma­sý, böy­le­bir­tab­lo­da­çok­da­ha­de­ðer­li­ve­an­lam­lý...

S

SORUNSUZ DÜNYA YOK AÝLE ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürü Ayþen Gürcan, toplumsal huzurun ve yapýnýn en büyük koruyucusu ve besleyicisinin aile olduðunu belirtti. Ailede yaþanan sorunlarýn topluma, toplumda yaþanan sorunlarýn da aileye yansýdýðýný dile getiren Gürcan, ‘’Sorunsuz bir dünya ve sorunsuz bir aile yok. Önemli olan aile fertlerinin yaþadýklarý sorunlarý nasýl ve hangi yöntemle çözebileceðini bilmesi. Böylece saðlýklý aile iliþkileri kurulabiliyor. Bugün aile içindeki sorunlara baktýðýmýzda bir çoðunun çözülebilir olduðunu görüyoruz. Ancak aile fertleri sorunlarýný nasýl çözeceðini bilmediði için boþanmalara, þiddete kadar varan yeni sorunlar oluþuyor. Bizde bu nedenle, sorun odaklý bir program oluþturmaya karar verdik’’ diye konuþtu. Gürcan, eðitimlere talepte bulunan her yetiþkinin katýlabileceðini kaydetti. Gürcan, þöyle konuþtu: ‘’Amacýmýz, ailelerin sorunlarýna çözüm üretebilecek, hap bilgi ler sunabilecek bir program yapmaktý. Derdimiz, ailelerin saðlýðýný, huzurunu, ka litesini, refahýný arttýrmak.’’ Ankara / aa

irtibat@yeniasya.com.tr

Ýstanbul’da lâle zamaný ÝSTANBUL,­bir­dev­re­a­dý­ný­ve­ren,­do­ðu­kül­tür­ve mi­to­lo­ji­le­rin­de­öz­gün­bir­ye­re­sa­hip­o­lan­lâ­ley­le­ye­ni­den­bu­lu­þu­yor.­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­sin­den­ve­ri­len­bil­gi­ye­gö­re,­bu­yýl­al­týn­cý­sý­dü­zen­le­nen ‘’U­lus­la­ra­ra­sý­Ýs­tan­bul­Lâ­le­Fes­ti­va­li’’­ sü­re­sin­ce, park­lar­da,­mey­dan­lar­da,­bah­çe­ler­de,­pen­ce­re­ön­le­rin­de­ki­sak­sý­lar­da­lâ­le­ler­a­ça­cak.­Þehrin­dört­bir­ya­ný­fes­ti­val­do­la­yý­sýy­la,­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan­ren­gâ­renk­lâ­le­ler­le­do­na­týl­dý.­Bu­kap­sam­da­Gül­ha­ne­Par­ký’na­15­fark­lý­tür­de­250­bin,­E­mir­gan­Ko­ru­su’na­112­fark­lý­tür­de­1­mil­yon­720 bin,­Yýl­dýz­Ko­ru­su’na­23­fark­lý­tür­de­490­bin,­So­-

ðan­lý­Bit­ki­ler­Par­ký’na­62­fark­lý­tür­de­546­bin,­Bey­koz­Ko­ru­su’na­25­fark­lý­tür­de­641­bin,­Göz­te­pe­Gül Bah­çe­si’ne­7­fark­lý­tür­de­115­bin,­Bü­yük­Çam­lý­ca’ya­18­fark­lý­tür­de­111­bin,­Kü­çük­Çam­lý­ca’ya 14­fark­lý­tür­de­115­bin,­Fet­hi­pa­þa­Ko­ru­su’na­20 fark­lý­tür­de­174­bin,­Hý­div­Çu­buk­lu­Ko­ru­su’na 16­fark­lý­tür­de­202­bin­a­det­ol­mak­ü­ze­re­top­lam 4­mil­yon­364­bin­a­det­la­le­di­kil­di.­Lâ­le­ler­1­mil­yon 488­bin­TL’ye­mal­ol­du.­2004-2010­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da þehrin­dört­bir­ya­ný­na­45­mil­yon­475­bin­a­det­lâ­le di­kil­di­ve­bu­lâ­le­le­rin­te­mi­ni­i­çin­4.4­mil­yon­TL har­ca­ma­ya­pýl­dý.­­Ýstanbul / aa

Hastanede okuma yazma öðrendiler

Haliç’e düþen otodan bir ceset çýkarýldý

EGE Böl­ge­si’nin­en­bü­yük­ço­cuk­has­ta­ne­si­o­lan Ýz­mir­Dr.­Beh­çet­Uz­Ço­cuk­Has­ta­ne­si’nde­ki­has­ta­la­rýn­re­fa­kat­çi­an­ne­le­ri­ne­o­ku­ma­yaz­ma­öð­re­ti­li­yor.­‘’Has­ta­ne­O­ku­lu’’ pro­je­si­kap­sa­mýn­da­has­ta­ne bün­ye­sin­de­hiz­met­ve­ren­il­köð­re­tim­o­ku­lun­da, bir­yan­dan­ya­ta­rak­te­da­vi­gö­ren­il­köð­re­tim­ça­ðýn­da­ki­ço­cuk­la­rýn­ders­ler­den­ge­ri­kal­ma­ma­la­rý­ve­yýl kay­bý­ya­þa­ma­ma­la­rý­sað­la­nýr­ken,­bir­yan­dan­da ha­ya­ta­ge­çi­ri­len­ye­ni­bir­pro­je­i­le­ço­cuk­la­ra­re­fa­kat e­den­an­ne­le­re­o­ku­ma­yaz­ma­bel­ge­si­ve­ri­li­yor.­Dr. Beh­çet­Uz­Ço­cuk­Has­ta­ne­si­Ýl­köð­re­tim­Mü­dü­rü Ne­zih­Ya­þar­Bor,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Mil­lî­E­ðÝ­tim Ba­kan­lý­ðý­nýn­yü­rüt­tü­ðü­ ‘’A­na-Kýz­O­kul­da­yýz’’ kam­pan­ya­sý­i­le­has­ta­ne­de­ya­tan­ço­cuk­la­rýn­re­fa­kat­çi­le­ri­ne­yö­ne­lik­ta­ra­ma­yap­týk­la­rý­ný­an­lat­tý.­Bel­ge­si­ol­ma­yan­an­ne­ler­den­sý­na­vý­ge­çen­le­re­Halk­E­ði­tim­Mer­ke­zi­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­lan­mýþ­bel­ge­le­ri­ni ver­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Bor,­bil­me­yen­le­re­de­o­ku­ma yaz­ma­öð­ret­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­­Ýzmir / aa

GEMÝ ge­çi­þi­dolayýsýyla­tra­fi­ðe­ka­pa­tý­lan­A­ta­türk (Un­ka­pa­ný) Köp­rü­sü’nden­geç­mek­is­ter­ken­de­ni­ze­dü­þen­o­to­mo­bi­le­u­la­þan­a­ra­ma­e­kip­le­ri,­bir ki­þi­nin­ce­se­di­ni­çý­kar­dý.­Ge­mi­ge­çi­þi­dolayýsýyla ön­ce­ki­gün­or­ta­kýs­mý­a­çý­la­rak,­a­raç­tra­fi­ði­ne­ka­pa­tý­lan­A­ta­türk­Köp­rü­sü’nde­Top­ka­pý­is­ti­ka­me­ti­ne­git­mek­te­o­lan­34­BD­5493­plâ­ka­lý­o­to­mo­bi­lin,­sü­rü­cü­nün,­po­lis­e­kip­le­ri­nin­i­ka­zý­ve köp­rü­gi­ri­þin­de­ki­ba­ri­yer­le­re­rað­men,­ýs­rar­la yo­lu­na­de­vam­et­mek­is­te­me­si­ü­ze­ri­ne­de­ni­ze düþ­me­si­nin­ar­dýn­dan­baþ­la­tý­lan­ça­lýþ­ma­lar­da, a­ra­ma­e­kip­le­ri­o­to­mo­bi­le­u­laþ­tý.­De­niz­Li­ma­ný Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­Su­al­tý­Grup­A­mir­li­ði­dal­gýç e­kip­le­ri,­o­lay­da­ö­len­bir­ki­þi­nin ce­se­di­ni­çý­kar­dý.­Çý­ka­rý­lan­ce­se­din,­a­ra­cý­kul­lan­dý­ðý­bil­di­ri­len Ok­tay­Ye­tik’e­(30)­a­it­ol­du­ðu­nun­sa­nýl­dý­ðý­öð­re­nil­di.­E­kip­ler,­a­raç­ta­baþ­ka­bir­ki­þi­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­o­to­mo­bi­lin­çý­ka­rýl­ma­sý­­­ko­nu­sun­da­ki­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dü­rü­yor.­­Ýstanbul / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

HABER

Demirel: Kimin seçime gireceði benim iþim deðil cakir@yeniasya.com.tr

‘Düðünümüz var dostlar!’ ek­ çok­ ko­nu­da­ bi­rin­ci­li­ði­miz­ ol­du­ðu­ gi­bi, se­vinç­ ve­ hu­zur­ ve­si­le­le­ri­ni­ ken­di­mi­ze­ sý­kýn­tý­ ve­ hu­zur­suz­luk­ ve­si­le­si­ yap­mak­ta­ da bi­rin­ci­yiz.­Me­se­lâ,­dü­ðün­le­ri­miz...­Ge­çen­gün,­oð­lu­nu­ ev­len­dir­me­ye­ ka­rar­ ve­ren­ bir­ ah­ba­bý­mý­zýn ‘dert’le­ri­ni­din­le­yin­ce,­bu­ko­nu­da­ya­þa­nan­sý­kýn­tý­la­rý­ha­týr­lat­mak­ar­zu­su­doð­du. Nor­mal­de­ ev­len­mek,­ ev­len­dir­mek;­ se­vinç­ ve hu­zur­ ge­ti­ren­ iþ­ler­dir.­ Pe­ki,­ ne­ ya­pý­yo­ruz­ da­ se­vinç­li­ gün­le­ri­miz­ ü­zün­tü­ kay­na­ðý­ hâ­li­ne­ ge­li­yor? ‘Dert’le­ri­ni­ din­le­mek­ du­ru­mun­da­ kal­dý­ðý­mýz­ ah­bâ­bý­mýz­ ni­þan­ ve­ dü­ðün­ ha­zýr­lýk­la­rýy­la­ il­gi­li­ öy­le þey­ler­an­lat­tý­lar­ki,­‘de­sin­ler’­i­çin­ya­pý­lan­is­raf­la­rýn ‘ba­raj’ý­çok­tan­aþ­tý­ðý­ný­söy­le­mek­müm­kün. Tür­ki­ye’de­ya­þa­yan­mil­yon­la­rýn­ge­nel­an­la­mýy­la ge­çim­ sý­kýn­tý­sý­ çek­ti­ði­ bel­li.­ Zar­ zor­ ge­çi­nen­ ve ha­ya­tý­nýn­ son­la­rý­na­ doð­ru­ an­cak­ ev­ sa­hi­bi­ o­la­bi­len­ an­ne-ba­ba­la­rý­ dü­þü­nün.­ Tam­ “E­mek­li­ ol­duk, ra­hat­la­dýk”­ di­ye­ dü­þün­dük­le­ri­ dö­nem­de,­ var­sa, ço­luk­ ço­cu­ðun­ ev­li­lik­ ha­zýr­lýk­la­rý­ baþ­lý­yor.­ Hâ­liy­le o­gü­ne­ka­dar­o­ku­yan­ve­öð­ren­ci­o­lan­ço­cuk­la­rýn e­lin­de­ a­vu­cun­da­ mad­dî­ im­kân­ o­la­rak­ her­ han­gi bir­var­lý­ðýn­ol­ma­sý­ko­lay­de­ðil.­Bir­i­þe­gir­mek­bi­le me­se­le,­ a­ma­ iþ­ bul­du­ðu­ ka­bul­ e­dil­se­ bi­le­ dü­ðün mas­ra­fý­ný­ kar­þý­la­ya­bi­le­cek­ mik­tar­da­ bi­ri­kim­le­ri­nin­ol­ma­sý­da­müm­kün­de­ðil.­O­za­man­ya­ev­li­li­ði er­te­le­me­ ya­ da­ bir­ an­lam­da­ ge­le­cek­le­ri­ni­ i­po­tek al­tý­na­a­la­rak,­yük­sek­mik­tar­da­bor­ca­gir­mek­su­re­tiy­le­dü­ðün­yap­mak­du­ru­mun­da­ka­lý­yor­lar. Bah­se­ ko­nu­ o­lan­ ah­ba­bý­mýz,­ ço­cu­ðu­nun­ dü­ðü­n ü­n ü­ ya­p a­b il­m ek­ i­ç in­ e­l in­d e­ a­v u­c un­d a­ ne var­sa­har­ca­mýþ­ve­yýl­lar­ön­ce­zor­þart­lar­da­al­tý­ðý kü­çük­ bir­ ‘ar­sa’sý­ný­ da­ göz­den­ çý­kar­mýþ.­ “E­ðer ar­s a­m ý­ uy­g un­ fi­y a­t a­ sa­t a­b i­l ir­s em,­ dü­ð ü­n ü­m ü bor­ca­ gir­me­den­ ya­pa­bi­li­rim.­ Sa­ta­maz­sam­ mec­bu­ren­ bir­ kaç­ yýl­ sü­re­cek­ tak­sit­le­re­ gö­ðüs­ ge­re­ce­ðiz”­di­ye­ko­nu­þu­yor. Dert­ya­nan­ah­ba­bý­mý­zýn­sa­ta­bi­le­ce­ði­bir­‘ar­sa’sý var,­ ya­ ol­ma­yan­lar?­ Ha­dis-i­ þe­rif­le­rin­ tav­si­ye­siy­le “ko­lay­laþ­tý­rýl­ma­sý­ ge­re­ken”­ ev­li­lik­le­rin­ bu­ de­re­ce zor­laþ­tý­rýl­ma­sý,­bir­an­lam­da­im­kân­sýz­hâ­le­ge­ti­ril­me­si,­ se­bep­ o­lan­lar­ i­çin­ bü­yük­ ve­bâl­dir.­ Her­kes gi­bi­ bi­zim­ de­ ta­ný­dý­ðý­mýz­ genç­ler­ var­ ve­ ev­li­lik yaþ­la­rý­na­ gel­dik­le­ri­ hal­de­ sýrf­ mad­dî­ im­kân­sýz­lýk se­be­biy­le­ ev­len­me­ye­ te­þeb­büs­ da­hi­ e­de­mi­yor­lar. El­bet­te­ ev­len­me­ye­ ni­yet­ e­de­ne­ Al­lah,­ um­ma­dý­ðý yar­dý­mý­ gön­de­rir;­ a­ma­ bu­ hu­sus­ta­ da­ ka­na­at­ler ma­a­le­sef­ sar­sýl­mýþ.­ Ýn­sa­noð­lu,­ bu­ nok­ta­da­ ‘gör­me­di­ði­ne­i­nan­ma­ma’­yan­lý­þý­na­sü­rük­le­ni­yor.­He­pi­mi­zi­et­ki­le­yen­‘â­hir­za­man­an­la­yý­þý’­se­be­biy­le­ta­lip­li­le­re­“Ý­yi­ah­lâk­lý­mý?”­so­ru­sun­dan­ön­ce­“E­vi,­a­ra­ba­sý,­ dip­lo­ma­sý­ ve­ çok­ pa­ra­ ge­ti­ren­ bir­ i­þi­ var mý?”­di­ye­so­ru­yo­ruz. “Dün­ya­ eh­li”­ di­ye­ ka­bul­ e­di­len­ in­san­lar­ ney­se de,­“hiz­met­eh­li”­o­lan­la­rýn­da­“öl­çü”yü­de­ðiþ­tir­miþ ol­ma­sý­ne­ka­dar­bü­yük­bir­teh­li­ke­dir!­Þah­sen,­ken­di­mi­ay­rý­tut­ma­dan­u­yan­ma­mýz­ve­ken­di­mi­ze­gel­me­miz­ ge­rek­ti­ði­ni,­ bu­nun­ i­çin­ de­ Rab­bi­miz­den yar­dým­ is­te­mek­ ge­rek­ti­ði­ni­ dü­þü­nü­yo­rum.­ Ni­çin Kâ­i­na­týn­ E­fen­di­si­ Pey­gam­be­ri­mi­zin­ (asm)­ bu­ hu­sus­ta­ki­tav­si­ye­le­ri­ni­ku­lak­ar­dý­e­di­yo­ruz?­Ni­çin­o­nun­ uy­gu­la­ma­la­rý­ný­ ken­di­miz­ i­çin­ ye­ter­li­ bul­mu­yo­ruz?­Ni­çin­bu­ger­çek­le­ri­ön­ce­ken­di­mi­ze,­son­ra da­ bü­tün­ in­san­la­ra­ an­lat­mý­yo­ruz?­ Ha­cý­la­rý­mýz, ho­ca­la­rý­mýz,­ ay­dýn­la­rý­mýz,­ si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý­mýz­vel­hâ­sýl,­ce­mi­ye­te­yön­ver­me­ye­a­day­her­kes ni­çin­ bu­ hu­su­su­ gün­dem­le­ri­ne­ al­maz,­ al­ma­yýz? Ni­çin­ ev­li­lik­le­ri­ ko­lay­laþ­týr­ma­yý­ de­ne­mek­ ye­ri­ne, genç­le­ri­‘du­var’a­týr­man­ma­ya­zor­la­rýz? Bu­ hu­sus­ta­ çok­ bü­yük­ ka­ba­ha­ti­miz­ var,­ Al­lah bi­zi­af­fet­sin­in­þâ­al­lah!

P

Sandýklar, doðuda 16.00’da, batýda 17.00’de kapanacak nYÜKSEK Se­çim­Ku­ru­lu­(YSK)­mil­let­ve­ki­li­ge­nel­se­çi­min­de­oy­kul­lan­ma­sa­at­le­ri­ni­be­lir­le­di.­YSK’nýn­24. Dö­nem­Mil­let­ve­ki­li­Ge­nel­Se­çi­min­de­oy­kul­lan­ma­sa­at­le­ri­ne­i­liþ­kin­oy­bir­li­ði­i­le­a­lý­nan­ka­ra­rý­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Ka­rar­ön­ce­si­ku­rul­ta­ra­fýn­dan­Bo­ða­zi­çi­Ü­ni­ver­si­te­si­Kan­dil­li­Ra­sat­ha­ne­si­ve­Dep­rem­A­raþ­týr­ma­Ens­ti­tü­sü­Mü­dür­lü­ðün­den­12­Ha­zi­ran­2011­Pa­zar­gü­nü­i­çin­il­ler­a­ra­sýn­da­ki­gü­ne­þin­do­ðuþ­ve­ba­týþ­sa­at­le­rin­de­ki­fark­lý­lýk­lar­hak­kýn­da­bil­gi­a­lýn­dý.­Ýn­ce­le­me­nin­ar­dýn­dan­oy­ver­me­sü­re­si­nin­baþ­lan­gýç­ve­bi­tiþ­sa­at­le­ri­il­gi­li­mev­zu­at­çer­çe­ve­sin­de­fark­lý­o­la­rak­dü­zen­len­di.­A­lý­nan­ka­rar­kap­sa­mýn­da­Mil­let­ve­ki­li­Ge­nel­Se­çi­min­de­A­dý­ya­man,­Að­rý,­Art­vin,­Bin­göl,­Bit­lis,­Di­yar­ba­kýr,­E­la­zýð,­Er­zin­can,­Er­zu­rum,­Ga­zi­an­tep,­Gi­re­sun, Gü­müþ­ha­ne,­Hak­ka­ri,­Kars,­Ma­lat­ya,­Kah­ra­man­ma­raþ, Mar­din,­Muþ,­Or­du,­Ri­ze,­Si­irt,­Si­vas,­Trab­zon,­Tun­ce­li,­Þan­lý­ur­fa,­Van,­Bay­burt,­Bat­man,­Þýr­nak,­Ar­da­han, Ið­dýr­ve­Ki­lis’te­07.00-16.00­sa­at­le­rin­de­oy­ve­ri­le­cek. Bun­la­rýn­dý­þýn­da­ki­þe­hir­ler­de­i­se­oy­kul­lan­ma­sa­at­le­ri 08.00-17.00­o­la­rak­be­lir­len­di. Ankara / aa

DOKUZUNCU Cum­hur­baþ­ka­ný­ Sü­ley­man­ De­mi­rel, CHP’nin,­a­day­lis­te­le­ri­ne­i­liþ­kin­ken­di­sin­den­gö­rüþ al­dý­ðý­ id­di­a­la­rýy­la­ il­gi­li,­ ‘’Kim­se­nin­ ben­den­ bil­gi­ al­ma­sý­na­ ih­ti­ya­cý­ yok­tur.­ Ki­min­ se­çi­me­ gi­re­ce­ði­ be­nim­i­þim­de­ðil­dir’’­de­di. De­mi­rel,­Mar­ma­ra­Gru­bu­Vak­fý­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­‘’14.­Av­ras­ya­E­ko­no­mi­Zir­ve­si’’­sý­ra­sýn­da­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­De­mi­rel,­CHP’nin,­se­çim lis­te­le­ri­ne­i­liþ­kin­ken­di­sin­den­gö­rüþ­al­dý­ðý­id­di­a­la­rý­nýn ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­‘’Be­nim­du­ru­mum,­her­tür­lü­laf ba­na­i­za­fe­e­dil­me­si­ne­mü­sa­it­tir.­Her­i­þin­sa­hi­bi­var.­O i­þin­sa­hi­bi­o­i­þi­ya­pý­yor.­Kim­se­nin­ben­den­bil­gi­al­ma­sý­na­ih­ti­ya­cý­yok­tur.­Ça­lý­þan­la­rý­ra­hat­bý­rak­sýn­lar­ve­ki­min­se­çi­me­gi­re­ce­ði­be­nim­i­þim­de­ðil­dir.­Bu­ra­sý­hür bir­ül­ke­i­se­ki­min­se­çi­me­gi­re­ce­ði­ne­ne­den­bu­ka­dar has­sa­si­yet­gös­te­ri­li­yor­ki....­Kim­is­ter­se­se­çi­me­gi­rer. E­ðer­bir­va­tan­da­þýn­se­çi­me­gir­me­si­ya­dýr­ga­ný­yor­sa bu­nu­ya­dýr­ga­yan­lar­as­lýn­da­ken­di­hak­la­rý­ný,­ken­di­öz­gür­lük­le­ri­ni­de­ya­dýr­gý­yor­lar.­Se­çi­me­gir­mek­ser­best­tir,­kim­is­ter­se­gi­rer’’­de­di.­­Ýstanbul / aa

“BEN KAMPANYAYA ÇIKARSAM ÇÝN'DEN, HÝNT'TEN DUYULUR” BÝR gazetecinin, ‘’Sizin CHP’ye öneride bulunduðunuz söyleniyor’’ demesi üzerine Demirel, ‘’Her laf doðru mu caným? Bir sürü insan karnýndan konuþuyor. Her laf doðru mu? Seçime kim girerse girer, kim girerse baþarý dilerim. Ben bu ülkede 15 tane seçime girdim. Çoðunu da kazandým. Seçimin ne olduðunu bilirim’’ diye konuþtu. Süleyman Demirel, Mehmet Haberal’ý ziyaret edeceðine iliþkin haberler olduðu hatýrlatýlarak, ‘’Gündeminizde böyle bir ziyaret var mý?’’ sorusuna ‘’Hayýr, yok’’ yanýtýný verdi. Demirel, Haberal’ýn Zonguldak’taki kampanyalarýna destek vereceði iddialarýna iliþkin de ‘’Çok karnýndan konuþmuþlar. Ben kampanyaya çýkarsam Çin’den, Hint’ten duyulur, Zonguldak bana yetmez’’ dedi. Seçim sürecini nasýl deðerlendirdiðine iliþkin soruyu yanýtlayan Demirel, her þeyin normal düzen içerisinde gittiðini ifade ederek, ‘’Sevinilecek bir þey yani... Bizim milletimiz seçimi sever. 18 parti seçime giriyor. En azýndan 10 bin kiþi seçim için müracaat edebiliyor. Bunlar güzel þeyler. Beni sevindiren þeyler bunlar...’’ þeklinde konuþtu.

Yýllardýr hak ve özgürlük ihlâllerine karþý kalemiyle mücadele veren Gazeteci Aynur Bayram, çevresinden gelen yoðun talepleri deðerlendirdi ve müracaatýn son gününde Ankara 2. Bölge’den baðýmsýz milletvekili adayý oldu.

Baþörtülü gazeteci baðýmsýz aday oldu SARI BASIN KARTLI OLDUÐU HALDE MECLÝS’E ALINMAYAN BAÞÖRTÜLÜ GAZETECÝ, SEÇÝMLERE BAÐIMSIZ ADAY OLARAK KATILACAK. YAVUZ ÇALIÞKAN ANKARA

AYNUR Bay­ram…­Yýl­lar­dýr­e­lin­de­fo­toð­raf­ma­ki­ne­si­ve­ka­yýt­ci­ha­zý­i­le­ha­ber­pe­þin­de­koþ­tu.­­Yýl­lar­son­ra­“Sa­rý­Ba­sýn Kar­tý”­al­ma­ya­hak­ka­zan­dý.­Mec­lis’e­gö­rev­yap­mak­i­çin­git­ti­ðin­de,­“Ma­a­le­sef, ba­þör­tü­lü­o­la­rak­bu­ra­da­gö­rev­ya­pa­maz­sý­nýz”­ce­va­býy­la­kar­þý­laþ­tý.­Yýl­lar­dýr hak­ve­öz­gür­lük­ih­lal­le­ri­ne­kar­þý­ka­le­miy­le­mü­ca­de­le­ve­ren­Ga­ze­te­ci­Ay­nur Bay­ram,­çev­re­sin­den­ge­len­yo­ðun­ta­lep­le­ri­de­ðer­len­dir­di­ve­mü­ra­ca­a­týn­son­gü­nün­de­An­ka­ra­2.­Böl­ge’den­ba­ðým­sýz mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­ol­du. Mü­ra­ca­a­tý­nýn­ar­dýn­dan­Ye­ni­As­ya­Ga­ze­te­si’ne­ko­nu­þan­Ay­nur­Bay­ram,­“Bü­tün ay­rým­cý­lýk­lar­gi­bi­ba­þör­tü­sü­ay­rým­cý­lý­ðý­da bir­in­san­lýk­su­çu­dur.­­Ba­þör­tü­lü­ka­dýn­la­rý­mýz­bu­gü­ne­ka­dar­ta­bi­ri­ca­iz­se­si­ya­se­ti sýrt­la­rýn­da­ta­þý­mýþ­a­ma­hak­et­tik­le­ri­ye­ri

ma­a­le­sef­a­la­ma­mýþ­týr”­de­di.

“BU BÝR HUKUK MÜCADELESÝ” Tav­rý­nýn­AKP,­MHP,­CHP­ve­ya­bir baþ­ka­par­ti­ye­tep­ki­o­la­rak­ni­te­len­di­ril­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Bay­ram,­þöy­le de­vam­et­ti:­“Her­par­ti­nin­ken­di­ne­gö­re bir­stra­te­ji­si­var­dýr.­Ben,­her­tür­lü­ay­rým­cý­lý­ða­kar­þý­bir­ga­ze­te­ci­o­la­rak,­ba­þör­tü­sü ay­rým­cý­lý­ðýy­la­da­mes­lek­ya­þan­tým­bo­yun­ca­mü­ca­de­le­et­tim.­Her­mü­ca­de­le­hu­kuk çer­çe­ve­sin­de­ve­ril­me­li.­Ve­iþ­te­ben­de­þu an­da­ta­ma­men­hu­kuk­ku­ral­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­bir­gi­ri­þim­de­bu­lun­muþ­o­lu­yo­rum.”

“BÜYÜK DESTEK VAR” A­day­lý­ðý­nýn­ du­yul­du­ðu­ an­dan­ i­ti­ba­ren­çok­sa­yý­da­va­tan­da­þýn­a­ra­ya­rak­ken­di­s i­n e­ des­t ek­ va­a ­d in­d e­ bu­l un­d u­ð u­n u be­lir­ten­Bay­ram,­“Ýd­di­a­lý­yým.­Ýd­di­a­lý­ol­ma­sam­ böy­le­ bir­ yo­la­ çýk­maz­dým.­ Ý­na­nýn­ be­nim­ gi­bi­ ge­li­ri­ ya­þa­mý­ný­ sür­dür­me­ye­zor­be­la­ye­ten­bir­ça­lý­þan­i­çin­çok bü­yük­en­gel­le­ri­a­þa­rak­gel­dim”­de­di.

AYNUR BAYRAM KÝMDÝR? 27.06.1980 Bursa Osmangazi doðumlu. Gazeteciliðe 2007 yýlýnda Dost TV’de program yapýmcýsý olarak baþladý. ÝL gazetesinde muhabir olarak çalýþýyor, haberevet.com’da köþe yazýlarý yayýnlanýyor. Bir yandan çalýþan bir yandan öðrenimini sürdüren Aynur Bayram, ortaokul ve liseyi dýþarýdan bitirdi. Niðde Üniversitesi Radyo Televizyon Programcýlýðý bölümünden mezun oldu. Ve þu anda 2. Üniversite’ye devam ediyor. Gerek öðrenim ge rek meslek hayatýnda “baþörtüsü yasaðýna” muhatap oldu. Baðýmsýz aday olmaya da, Meclis’te mesleðini icra etmesi engellendiðinde karar verdi.”

Tutukluluk süreleri uzun AVRUPA Ko­mis­yo­nu­Par­la­men­ter­Mec­li­si Ge­nel­Ku­ru­lu’nda­ko­nu­þan­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­‘’U­zun­sü­re­li­tu­tuk­lu­luk­no­ta­sýn­da­ra­hat­sýz­lý­ðý­mýz­var­dýr.­­Bun­lar­ne­ka­dar­sü­rat­le­ne­ti­ce­len­di­ri­lir­se­biz­ler de­o­ka­dar­mut­lu­o­lu­ruz,­mem­nun­o­lu­ruz’’­de­di.­AKPM­Ge­nel­Ku­ru­lu’na­hi­tap e­den­Er­do­ðan,­da­ha­son­ra­so­ru­la­rý­ce­vap­la­dý.­“Er­ge­ne­kon”­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­la­nan­ga­ze­te­ci­Ah­met­Þýk’ýn­ki­tap tas­la­ðý­nýn­yar­gý­ka­ra­rýy­la­top­la­týl­ma­sý­na­i­liþ­kin­so­ru­ü­ze­ri­ne­Er­do­ðan,­ön­yar­gý­lar­dan a­rýn­dý­rýl­mýþ­bir­ya­pý­nýn­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­“Bu­ki­tap­la­rý­top­la­tan­ben de­ði­lim”­di­yen­Er­do­ðan,­þöy­le­de­vam­et­ti:

“Bu­tu­tuk­la­nan­med­ya­men­sup­la­rý­nýn­bel­ge,­bil­gi­de­di­ði­miz­o­lay­var­ya...­Bel­ge­ve bil­gi­ler,­ar­dýn­dan­ne­yin­gel­di­ði­ni­gös­te­ri­yor­Yar­gý,­yü­rüt­me­ye­‘þu­ra­da­þöy­le­bir­ha­zýr­lýk­var,­o­ha­zýr­lý­ðýn­ü­ze­ri­ne­git’­di­yor.­O ha­zýr­lý­ðýn­ü­ze­ri­ne­gi­dil­di­ðin­de­or­ta­ya­bu çý­ký­yor.­Bu­yü­rüt­me­nin­yap­tý­ðý­bir­ey­lem de­ðil.­Yar­gý­nýn­al­dý­ðý­bir­ka­rar­dýr.­Bu­ra­da þu­nu­söy­le­mek­zo­run­da­yým,­i­þi­mi­ze­gel­di­ði­miz­de­ba­ðým­sýz­yar­gý­dan­söz­e­di­yo­ruz. Ba­ðým­sýz­yar­gý­yý­her­yer­de­sa­vu­nu­yo­ruz, a­ma­Tür­ki­ye’ye­ge­lin­ce,­Tür­ki­ye’de­ba­ðým­sýz­yar­gý­is­te­mi­yor­su­nuz.­Ya,­yü­rüt­me­ye­ba­ðým­lý­bir­yar­gý­is­ti­yor­su­nuz.­Ku­su­ra bak­ma­yýn,­yü­rüt­me­ye­ba­ðým­lý­bir­yar­gý

yok,­Ba­ðým­sýz­bir­yar­gý­var,­ba­ðým­sýz­yar­gý da­gö­re­vi­ni­ye­ri­ne­ge­ti­ri­yor.” Er­do­ðan,­tu­tuk­lu­luk­sü­re­le­ri­ne­i­liþ­kin so­ru­yu­ce­vap­lar­ken­de­“Tu­tuk­lu­luk­sü­re­cin­de­de­da­ha­de­ði­þik­bel­ge­le­rin,­bil­gi­le­rin or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný,­biz­ta­bi­yar­gý­nýn­za­man za­man­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­lar­da­du­yu­yo­ruz, yi­ne­med­ya­ya­yan­sý­yan­bil­gi­le­ri­al­mak­su­re­tiy­le­öð­re­ni­yo­ruz.­Te­men­ni­e­de­riz­ki­bu tür­þey­ler­çýk­ma­sýn,­bun­lar­da­ne­ti­ce­len­sin.­An­cak­þu­nu­söy­le­ye­bi­li­rim,­u­zun­sü­re­li­tu­tuk­lu­luk­nok­ta­sýn­da­da­ra­hat­sýz­lý­ðý­mýz var.­Bun­la­rý­ne­ka­dar­sü­rat­le­ne­ti­ce­len­di­rir­ler­se,­biz­ler­de­o­ka­dar­mut­lu,­mem­nun o­lu­ruz”­de­di.­Strasbourg / aa

Gazeteciler için heyet geliyor nAVRUPA Kon­se­yi­Ýn­san­Hak­la­rý­Tem­sil­ci­si­Tho­mas­Ham­mar­berg,­med­ya­öz­gür­lü­ðü­ko­nu­sun­da­ki ge­liþ­me­le­ri­in­ce­le­mek­ü­ze­re­Tür­ki­ye’ye­gi­de­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Ko­nu­i­le­il­gi­li­ba­sý­nýn­so­ru­la­rý­ný­ya­nýt­la­yan Ham­mar­berg,­Ýz­mir’de­dü­zen­le­ne­cek­Av­ru­pa­Kon­se­yi­A­da­let­Ba­kan­la­rý­Top­lan­tý­sýn­ar­dýn­dan­Ýs­tan­bul’a­gi­de­rek,­med­ya­öz­gür­lü­ðü­i­le­il­gi­li­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­mak­ve­müm­kün­o­lur­sa­tu­tuk­lu­ga­ze­te­ci­ler­le­gö­rüþ­mek­is­te­di­ði­ni­kay­det­ti.­Ham­mar­berg,­ya­pa­ca­ðý­in­ce­le­me­ler­den­son­ra­gö­rüþ­le­ri­ni­bir­ra­por ha­lin­de­ka­mu­o­yu­na­a­çýk­la­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Av­ru­pa Kon­se­yi­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Thorb­jorn­Jag­land’ýn­da ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­ko­nu­sun­da­Tür­ki­ye’ye­bir­he­yet gön­de­ri­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­ma­sý­nýn­ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne Ham­mar­berg,­Ge­nel­Sek­re­te­rin­gön­de­re­ce­ði­he­ye­tin­ya­pa­ca­ðý­zi­ya­ret­le,­ken­di­zi­ya­re­ti­nin­fark­lý­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý­ve­ken­di­si­nin­bu­he­ye­tin­ra­po­run­dan­ay­rý­o­la­rak­ba­ðým­sýz­bir­ra­por­ka­le­me­a­la­ca­ðý­ný söz­le­ri­ne­ek­le­di.­Strasbourg / aa

Kurtulmuþ: AKP adayýnýn söyledikleri kabul edilemez nHAS Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ, AKP­An­tal­ya­13.­sý­ra­a­da­yý­Gül­de­ren­Gül­te­kin’in ‘’Mec­li­se­gi­rer­se­tür­ba­ný­ný­çý­ka­ra­ca­ðý­ný’’­a­çýk­la­dý­ðý­ný ha­týr­la­ta­rak,­‘’(Ben­de­Nes­rin­Ü­nal­la­þa­ca­ðým) di­yor. Bu­ka­bul­e­di­le­mez’’­de­di.­Nu­man­Kur­tul­muþ,­par­ti ge­nel­mer­ke­zin­de­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da, mil­let­ve­ki­li­a­day­lis­te­le­ri­nin­tes­lim­e­dil­me­si­nin­ar­dýn­dan­Tür­ki­ye’nin­se­çim­sü­re­ci­ne­gir­di­ði­ni,­bu­sü­re­cin­ba­rýþ­ve­e­sen­lik­i­çe­ri­sin­de­geç­me­si­ni­di­le­di­ði­ni be­lirt­ti.­Med­ya­da­yer­a­la­nýn­ak­si­ne­81­il­de­550­a­day i­le­se­çi­me­gir­dik­le­ri­ni­an­la­tan­Kur­tul­muþ,­ka­dýn, genç­ve­en­gel­li­le­re­lis­te­ler­de­yer­ver­dik­le­ri­ni,­ka­dýn a­day­lar­dan­33’ü­nün­i­se­ba­þör­tü­lü­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di. AKP­An­tal­ya­13.­sý­ra­a­da­yý­Gül­de­ren­Gül­te­kin’in ko­nuþ­ma­sý­ný­da­e­leþ­ti­ren­Kur­tul­muþ,­Gül­te­kin’in ‘’Mec­li­se­gi­rer­se­tür­ba­ný­ný­çý­ka­ra­ca­ðý­ný’’­­a­çýk­la­dý­ðý­ný ha­týr­la­ta­rak,­‘’(Ben­de­Nes­rin­Ü­nal­la­þa­ca­ðým)­ di­yor. Bu­ka­bul­­e­di­le­mez’’­de­di.­Kur­tul­muþ,­1999­se­çim­le­rin­de­MHP­An­tal­ya­mil­let­ve­ki­li­Nes­rin­Ü­nal’ýn­ba­þör­tü­sü­nü­çý­ka­ra­rak­Mec­li­se­gir­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­o dö­ne­min­28­Þu­bat’ýn­a­ðýr­bas­ký­sý­ol­ma­sý­na­rað­men, bu­gün­böy­le­bir­du­rum­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­‘’21.­yüz­yýl­Tür­ki­ye’sin­de­bu­na­psi­ko­lo­ji­nin­di­lin­de­öð­re­nil­miþ­ça­re­siz­lik­der­ler.­Siz­in­san­la­ra­ken­di­ha­yat­tarz­la­rý­do­la­yý­sýy­la­ça­re­siz­lik­le­ri­ni­be­nim­se­tip­öð­ret­me­ye­cek­si­niz,­ha­yat­tarz­la­rý­nýn­ö­nün­de­ki­en­gel­le­ri­a­þa­rak­Tür­ki­ye’yi­de­mok­ra­tik­leþ­ti­re­cek­si­niz.­Bu­nun­i­çin­8­yýl­dýr­ik­ti­dar­sý­nýz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ankara / aa

Dâvâlar birleþtirilecek nÝSTANBUL 12.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si,­Ha­ne­fi­Av­cý’nýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­22­sa­nýk­lý­da­va­nýn di­ðer­‘’Dev­rim­ci­Ka­rar­gah­Ör­gü­tü’’­da­va­sýy­la­bir­leþ­ti­ril­me­si­ne­ka­rar­ver­di.­Ýs­tan­bul­12.­A­ðýr­Ce­za Mah­ke­me­si­He­yet­Baþ­ka­ný­Ve­dat­Yýl­ma­zab­dur­rah­ma­noð­lu’nun,­da­va­dos­ya­sý­nýn­Ýs­tan­bul­9.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki­da­va­i­le­bir­leþ­tir­me­si­ne­i­liþ­kin ka­ra­rý­ný­o­ku­ma­ya­baþ­la­ma­sý­ü­ze­ri­ne­sa­nýk­a­vu­kat­la­rýn­dan­Ba­hat­tin­Öz­de­mir,­cüb­be­si­ni­he­ye­tin­bu­lun­du­ðu­kür­sü­nün­ö­nü­ne­a­ta­rak,­‘’Ben­si­zin­ka­ra­rý­ný­zý­din­le­mi­yo­rum’’­de­di.­Mah­ke­me­Baþ­ka­ný­nýn­ka­ra­rý­o­ku­ma­ya­de­vam­et­me­si­ü­ze­ri­ne,­bu­kez­di­ðer sa­nýk­a­vu­kat­la­rý­da­‘’Si­zin­ka­ra­rý­ný­zý­din­le­mi­yo­ruz’’ di­ye­rek­mü­da­ha­le­et­ti.­Baþ­kan­Yýl­ma­zab­dur­rah­ma­noð­lu’nun,­a­vu­kat­la­rýn­tep­ki­le­ri­ni­tu­ta­na­ða­ge­çir­di­ði­sý­ra­da­sa­nýk­a­vu­kat­la­rý­nýn­ço­ðu­dý­þa­rý­ya­çýk­tý.­Bu sý­ra­da­sa­nýk­la­rýn­bü­yük­bö­lü­mü­de­a­ya­ða­kal­ka­rak, ‘’Ya­þa­sýn­dev­rim­ve­sos­ya­lizm’’,­‘’Hüc­re­ler­bi­zi­yýl­dý­ra­maz’’­ve­‘’Ýn­san­lýk­o­nu­ru­iþ­ken­ce­yi­ye­ne­cek’’­þek­lin­de­slo­gan­at­ma­ya­baþ­la­dý.­Jan­dar­ma­nýn­mü­da­ha­le­et­ti­ði­sa­nýk­lar­i­le­jan­dar­ma­a­ra­sýn­dan­ar­be­de­ya­þan­dý.­BDP­Mil­let­ve­ki­li­A­kýn­Bir­dal­da­mah­ke­me he­ye­ti­ne­yö­ne­lik­o­la­rak­‘’Ne­dir­bu­re­za­let?’’­di­ye­ba­ðýr­dý.­Ar­be­de­se­be­biy­le­Baþ­kan­Yýl­ma­zab­dur­rah­ma­noð­lu,­ka­ra­rý­o­ku­mak­tan­vaz­geç­ti.­Da­va­dos­ya­sý­nýn­Ýs­tan­bul­9.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki­‘’Dev­rim­ci­Ka­rar­gah­Ör­gü­tü’’­da­va­sýy­la­bir­leþ­ti­ril­me­si­ne i­liþ­kin­ka­ra­rýn­yer­al­dý­ðý­tu­ta­nak­du­ruþ­ma­sa­lo­nun­da­bu­lu­nan­a­vu­kat­la­ra­ve­ril­di. Ýstanbul / aa

“En deðerli oy” Tunceli’de nTÜRKÝYE E­ko­no­mi­ Po­li­ti­ka­la­rý­ A­raþ­týr­ma­ Vak­fý (TE­PAV),­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu­nun­(YSK) se­çim böl­ge­le­ri­nin­ çý­ka­ra­ca­ðý­ mil­let­ve­ki­li­ sa­yý­la­rý­na­ i­liþ­kin­ dü­zen­le­me­si­nin,­ a­da­le­ti­ sað­la­ma­ ba­ký­mýn­dan ye­rin­de,­fa­kat­ye­ter­siz­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di.­TE­PAV, An­ka­ra­Ü­ni­ver­si­te­si­Si­ya­sal­Bil­gi­ler­Fa­kül­te­si­Öð­re­tim­ Gö­rev­li­le­ri­ Dr.­ Türk­men­ Gök­sel­ ve­ Dr. Yet­kin­ Çý­nar’a­ yap­týr­dý­ðý­ ‘’YSK­ Ta­ra­fýn­dan­ Ya­pý­lan­Dü­zen­le­me­le­rin­A­da­let­ve­San­dal­ye­Da­ðý­lý­mý Ü­ze­rin­de­ki­ Et­ki­le­ri­ ve­ Ö­ne­ri­ler’’­ baþ­lýk­lý­ a­raþ­týr­ma­sý­nýn­so­nuç­la­rý­ný­ya­zý­lý­o­la­rak­du­yur­du.­Öð­re­tim­gö­rev­li­le­ri­nin­TE­PAV’a­sun­du­ðu­po­li­ti­ka­no­tun­da­‘’Bir­oy­de­ðe­ri’’­a­çý­sýn­dan­Tür­ki­ye’de­se­çim böl­ge­le­rin­de­ cid­di­ bir­ e­þit­siz­lik­ ol­du­ðu­ be­lir­til­di. ‘’Her­ se­çim­ böl­ge­sin­de­ i­ki­ mil­let­ve­ki­li’’­ ka­ra­rý­nýn A­n a­y a­s a­ Mah­k e­m e­s in­c e­ ‘’e­þ it­l i­ð i­ sað­l a­m a­d ý­ðý/boz­du­ðu’’­ ge­rek­çe­siy­le­ ip­tal­ e­dil­me­si­ ü­ze­ri­ne, YSK’nýn­26­Þu­bat­2011­ta­ri­hin­de­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­ný­ ye­ni­den­ he­sap­la­dý­ðý­ ha­týr­la­tý­lan­ ra­por­da, ‘’Tun­ce­li’de­bir­o­yun­de­ðe­ri,­Ýz­mir­1­nu­ma­ra­lý­se­çim­ böl­ge­si­ ve­ya­ Ba­lý­ke­sir­ se­çim­ böl­ge­si­ne­ gö­re 3,5­ kat­ faz­la­dýr’’­ gö­rü­þü­ne­ yer­ ve­ril­di.­ TE­PAV, YSK’nýn­ yap­tý­ðý­ ye­ni­ dü­zen­le­me­nin­ o­la­sý­ bir­ se­nar­yo­ya­gö­re­mec­lis­te­ki­san­dal­ye­da­ðý­lý­mý­na­et­ki­si­nin­ de­ he­sap­lan­dý­ðý­ný­ bil­dir­di.­ Ö­zel­ bir­ a­raþ­týr­ma­þir­ke­ti­nin­Þu­bat­2011­ta­ri­hin­de­yap­tý­ðý­an­ke­tin­­so­nuç­la­rý­ný­kul­la­nan­TE­PAV,­‘’YSK’nýn­a­da­le­ti­ sað­la­ma­ ba­ký­mýn­dan­ yap­tý­ðý­ söz­ ko­nu­su­ de­ði­þik­li­ðin­ ye­rin­de,­ fa­kat­ ye­ter­siz’’­ ol­du­ðu­ so­nu­cu­na u­la­þýl­dý­ðý­ný­du­yur­du.­Ankara / aa


Y

HABER

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

Baþörtülü aday samimiyetsizliði yordum, yani baþým açýktý. Meclis’te de partimin ve milletimin selâmeti neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazýrým” diye konuþtu! CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu’nun Meccevher@yeniasya.com.tr lis’te baþýný açmasýný örnek gösterdiði MHP KP’nin tek “baþörtülü” adayý, baþýný eski milletvekili Nesrin Ünal’a “saygý duyan” açacakmýþ! AKP’li “baþörtülü” adayý, belli ki seçilirse yeni Partilerin listeleri üzerinde çeþitli bir “Nesrin Ünal vak'asý”ný yaþatacak… yorumlar yapýlmakta. Bunlarýn baþýn1999’da Nesrin Ünal’dan “seçilirse bada “baþörtülü aday” tartýþmalarý gelmekte… þörtüsünü çýkaracaðý” sözü aldýðýný belirten Gerçi “türbanlý aday yoksa oy da yok” MHP Genel Baþkaný Bahçeli’nin, partisinin kam panyasýna mu kabil, MHP’den son ra Uþak 2. sýrasýndaki baþörtülü adayý Filiz iktidar partisi AKP’nin baþörtülü aday gös- Yüksel’e “Seçildiðinizde baþýnýzý açmayý katermeyeceði daha evvel açýklanmýþtý. bul eder misiniz?” diye sorup “Anayasal süBaþbakan Erdoðan’ýn “seçimlerde toplu- recin gereðini yaparým” sözünü aldýðý için mun her kesimine hitap edecek liste” taah- listeye almasý da dikkat çekici. hüdüne karþý, kamuoyundaki “baþörtülü aBaþörtüsü yasaðýný kaldýrmayan AKP ile day” ta lep le ri ne, AKP yö ne ti ci le ri yi ne çarþaflý hanýmlara rozet takan CHP’yi ba“gerginliklere sebebiyet vermemek” adýna þörtüsü yasaðýnýn kalkmasý konusunda saaday listelerinde baþörtülü aday olmayaca- mimi olmadýðýný kaydeden, iktidar ve anaðý bildirmiþlerdi. Ancak buna raðmen, 78 muhalefet partisini “baþörtüsü sorununu kadýn adayý arasýnda Gülderen Gültekin’in fýrsatý ganimet gören bir anlayýþla pazarlýk tek “baþörtülü aday” olduðu ortaya çýktý… malzemesi yapmak”la suçlayan MHP GeNe var ki aday adayý afiþlerinde baþörtülü nel Baþ ka ný, a da yý nýn ba þý ný aç týr mak la fotoðrafýný kullanýp adaylýk baþvurusunu baþý “baþörtüsü samimiyeti”ni ortaya koyuyor! açýk yapan Gülderen Haným da, seçildiðinde Çarpýcý olan, 14 vekilin seçildiði AntalMeclis’te baþýný açacaðýný öncelikle deklâre ya’da liste sonuna -13. sýraya- atýlan AKP’li etti. “Ýstifa etmeden önce öðretmendim, dev- “baþörtülü” adayýn, —seçilmeyeceðini bile lette çalýþma þartlarý neyse onu yerine getiri- bile—sanki bir suçmuþçasýna peþinen “ba-

A

Ýran sýnýrýnda bir ölüm daha AKARYAKIT kaçakçýlýðý için Van’ýn Özalp ilçesinden Ýran sýnýrýna geçtikleri ileri sürülen iki kiþiden biri açýlan ateþ sonucu öldü, diðeri yaralandý. Ýlçenin Aþaðý Koçkýran Köyünde yaþayan ve akaryakýt kaçakçýlýðý yaptýklarý ileri sürülen Eyüp Talayman (55) ile Adil Parlakel (51) gece saatlerinde sýnýrýn karþý tarafýna geçti. Bu sýrada açýlan ateþte, Talayman, olay yerinde hayatýný kaybetti, Parlakel ise yaralandý. Yaralý Parlakel, köy muhtarý Kasým Kutpýnar’ý cep telefonu ile arayarak yardým istedi. Köydeki vatan daþlar tarafýndan Özalp Devlet Hastanesine kaldýrýlan Parlakel, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Van Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine gönderildi. Özalp / aa

þýný açacaðýný” söylemesi. Bu durum, AKP’yi kuran “yenilikçiler”in FP’de “Merve Kavakçý krizi”yle baþlayan ve baþtan beri yasadýþý yasaðý “yasal” görerek baþörtüsünden ve baþörtülü adaylardan kaçan kýrýlgan tavrýn devamýYine 2002 seçimlerindeki Kahramanmaraþ mitinginde Baþbakan Yardým cýsý Arýnç’ýn “Baþörtüsü meselesini çözmek bizim nâmus borcumuzdur” sözüne karþý, Baþbakan Erdoðan’ýn “Baþörtüsü konusunda hiçbir yerde, kimseye söz vermedim. Vaat etmediklerimizi, vaat edilmiþ gibi gösteren, provoke edenler var” ifadelerini te’yid etmekte. (Vakit, 28.12.2004; Vatan, 5.4.2005) Keza Meclis Baþkaný Þahin’in Baþbakan Yardýmcýsý iken, “Türkiye’de baþörtüsünü sorun sayanlarýn sayýsý yüzde bir buçuktur. Bu konu öncelikli olarak gündemimizde yoktur, olmasý siyaseten de yanlýþtýr” cümlesinde düðümlenmekte. (Milliyet, 24.5.2006) Üniversitelerde baþörtüsü yasaðýný baþlatan YÖK kurucu baþkaný Ýhsan Doðramacý’ya “2007 Meclis onur ödülü” verilmesini teklif eden dönemin Dýþiþleri Bakaný Gül’ün eþi Hayrünnisa Hanýmýn, sýrf baþörtülü olduðu için üniversiteye alýnmamasýna karþý Þubat 2003’te “Benim bu dâvâyý geri çekmem bütün kadýnlara hakaret olur” teminatýna raðmen, bir yýl sonra AÝHM’deki ba-

þörtüsü þikâyetini geri çekmesine benze mekte. (Zaman, 17.2.2007; Vakit, 3.3. 2004) Dahasý AKP hükûmetinin “Leyla Þahin dâvâsý”nda AÝHM’e gönderdiði savunmada, devletin din iþleriyle yetkili anayasal kurumu Diya net’in fetva kararlarýyla “dinî bir vecîbe ve tesettürün bir parçasý” nitelediði baþörtüsünü, “siyasî simge”, “gerginlik sebebi” ve “laikliðe aykýrý” tanýmlayýp, yasadýþý yasaðý “yasal ve mevzuata uygun” görüp onaylamasýnýn tekrarý olmakta… Ve “baþörtülü kadýnlarýn Meclis’e girmesi” kampanyasýnda yer alan, “Baþörtülü aday yoksa baðýmsýz aday olurum” restini çeken, baþörtülü aday gösterilmeyerek kadýnlarýn yüzde 65’inin temsil edilmemesi vahim yanlýþýnýn hâlâ devam ettiðini, sorunun çözümünü AKP’de gördüðü için partide kurucular arasýnda yer aldýðýný, lâkin beklentisinin boþa çýktýðýný belirten Fatma Bostan Ünsal’ýn, “Hukukî engel yoktu, hep ‘zamaný deðildir’ dendi” tepkisi, gerçeði bir defa daha açýða çýkarmakta. Gerçek þu ki, dokuz yýldýr baþörtüsü yasaðýný kaldýrmayýp yasadýþý yasaða sýðýnan AKP’nin kurucusunun tesbitiyle, “AKP’de baþörtüsünün sâdece adý var.” Halka karþý siyasî rant ve seçim propagandasýnda kullanýyor, sonrasýnda ise erteleyip öteliyor…

ÖSYM: Þifre sehven verildi YGS’YE GÝREN ÖÐRENCÝLERE MEKTUP GÖNDEREN ÖSYM BAÞKANI DEMÝR, HER SORU ÝÇÝN RASTGELE VERÝLMESÝ GEREKEN DEÐERLERÝN, SEHVEN SIRALI OLARAK VERÝLDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ.

Denizli’de sarý toz paniði n DENÝZLÝ PTT Ýl Müdürlüðünde, Almanya’dan geldiði öðrenilen zarfta bulunan sarý toz madde þüpheli bulunarak, incelemeye alýndý. Alýnan bilgiye göre, PTT Ýl Müdürlüðünde, Almanya’dan gelen zarftan þüphelenen görevliler durumu polise bildirdi. Denizli Emniyet Müdürlüðü ekiplerinin yaptýðý ilk incelemede tozun niteliði anlaþýlamadý. Daha sonra PTT’ye gelen Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ekipleri sarý tozu fýrçalarla toplayarak bir naylon bir torbanýn içerisine aldý. Afet ve Acil Durum Müdürlüðü görevlisi Ümit Þýracý, gazetecilere yaptýðý açýklamada, toz maddenin ne olduðuyla ilgili bir þey söylemenin yanlýþ olacaðýný, toplanan tozun Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkililerine teslim edileceðini bildirdi. PTT’nin kargo bölümünde bulunanlarýn saðlýk testinden geçirileceði öðrenildi. Denizli / aa

Deniz Feneri e.V. soruþturmasý beklenecek n DENÝZ Feneri Derneðinin, ‘’Almanya’daki Deniz Feneri e.V. ile ilgili iddialarý kullanarak’’, dernek tüzel kiþiliðine saldýrýda bulunulduðu iddiasýyla CHP ve partinin eski genel baþkaný Deniz Baykal aleyhine açtýðý 1 milyon liralýk manevî tazminat davasýnýn görülmesine Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme, önceki celse, dâvâcý Deniz Feneri Derneði yöneticileri hakkýnda, dâvâya konu açýklamalarla ilgili soruþturma yürütülüp yürütülmediðinin Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan sorul masýna karar vermiþti. Duruþmada, Baþsavcýlýðýn buna verdiði cevapta, soruþturma dosyasýna iliþkin kýsýtlýlýk kararý sebebiyle mahkemeye ayrýntýlý cevap verilemeyeceðini bildirdiði açýklandý. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, Almanya’daki Deniz Feneri E.v. baðlantýlý soruþturmasýnýn beklenilmesine karar verdi. Ankara / aa

Mahkemeden Ertosun’a red n HSYK üyesi Ali Suat Ertosun’un ‘’Ali Suat Ertosun’un yeri HSYK koltuðu deðil, sanýk sandalyesidir’’ baþlýklý yazýyla kiþilik haklarý na saldýrýldýðý gerekçesiyle Çaðdaþ Hukukçular Derneði Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan Tanay ile yazýyý yayýmlayan Bianet sitesinin koordinatörü ve baðýmsýz milletvekili adayý Ertuðrul Kürkçü aleyhine açtýðý 15 bin liralýk manevi tazminat dâvâsý reddedildi. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruþmada, Ertosun’un avukatý Rabia Balkanlý, önceki beyanlarýný tekrarladýðýný ifade ederek, tazminata hükmedilmesini istedi. Ta nay ve Kürkçü’nün avukatlarý ise yazýnýn kiþilik haklarýný ihlâl eder nitelik taþýmadýðýný kaydederek, dâvânýn reddedilmesi gerekti ðini ifade ettiler. Yargýlamanýn bittiðini açýklayan Yargýç Ömer Kýzýlkaya, dâvânýn reddine karar verdiðini bildirdi. Ankara / aa

5

HABERLER

ABD Elçisi: Bu ne perhiz, ne lahana turþusu n ABD’NÝN Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, yine tartýþýlacak bir açýklamalarda bulundu. Diplomasi Muhabirleri Derneði (DMD) üyeleriyle kahvaltýda bir araya gelen Büyükelçi Ricciardone, Türkiye’de basýn özgürlüðü konusunda sarf ettiði sözlerden hükümet çevresinden gelen tepkiler sonucu geri adým attýðýna iliþkin yorumlarýn hatýrlatýlmasý üzerine, sözlerinde herhangi bir geri adým ya da kayma olmadýðýný kaydetti. Ricciardone, ABD Büyükelçisi olarak her açýklamasýnýn ardýndan acaba bir deðiþim ya da kayma var mý diye yorumlar yapýldýðýný belirterek, “Ýlkelerimiz söz konusu olduðunda geri adým atma ya da kayma yok. Biz basýn özgürlüðü de dahil olmak üzere ifade özgürlüðünü þartsýz destekliyoruz. Yabancý bir diplomatýn iþi de bulunduðu ülkede ne olup bittiðini anlamaya çalýþmaktýr. Bu nedenle sizin gibi medyadan ya da her kesimden birçok insanla görüþüyoruz, herkesle konuþuyoruz. Çünkü ülkeyi anlamak istiyoruz. Biz dostuz. Dostlar da birbirini anlamaya çalýþýr. Bazen dýþardan bazý çeliþkiler görebilirsiniz. Geçen hafta mükemmel bir deyim öðrendim: (Bu ne perhiz, ne lahana turþusu). Bu deyimi çok sevdim.” Ankara / aa

Adaylýk ücreti AÝHM’e taþýndý n KADIN Partisi Giriþimi Kurucu Baþkaný Yazgan, baðýmsýz adaylardan adaylýk için istenen 7 bin 734 TL’nin, anayasal eþitlik ve seçilme hakkýnýn ihlâli ol duðunu öne sürerek “AÝHM’e baþvurduk” dedi. Kadýn Partisi Giriþimi Kurucu Baþkaný Benal Yazgan, Kadýn Partisi Giriþimi’nin Kadýköy Hasanpaþa’daki merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), baðýmsýz adaylar için talep ettiði ücreti her vatandaþýn ödeyemeyeceðini savundu. Yazgan, YSK’nýn bu kararla her Türk vatandaþýnýn en temel hakký olan seçilme hakkýný kullanmasýný örtülü bir biçimde engellediðini savunarak, bu durumu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesine götürdüklerini söyledi. Yazgan, baðýmsýz adaylardan 7 Bin 734 TL para talep edilmesinin anayasal eþitlik ve seçilme hakkýna aykýrý bir karar olduðunu söyledi. Avukat Türkan Yýlmaz da dilekçenin 6 Nisanda AHÝM’e gönderildiðini ifade ederek, ‘’Türkiye’de mevcut yasanýn antidemokratik olduðunu ve ayrýmcýlýk teþkil ettiðini belirterek baþvurabileceðimiz bir mahkeme, yasal düzenleme mevcut deðil. Bu nedenle AHÝM’E baþvurduk’’ dedi. Bu arada, Hatay’da, genel seçimlere baðýmsýz aday olarak girmek isteyen gazeteci Nihat Taþkýn, 7 bin 734 TL olan baþvuru ücretini yüksek bularak, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ettiðini bildirdi. Ýstanbul / aa

Güneþ: Güvenli seçim için çalýþýyoruz ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, YGS'de þifre iddialarýyla ilgili yaþanan tartýþmalar üzerine sýnava giren öðrencilerin e-posta adreslerine mektup gönderdi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, YGS’de þifre iddialarýyla ilgili yaþanan tartýþmalar üzerine sýnava giren öðrencilerin e-posta adreslerine mektup gönderdi. De mir, adaylara gönderdiði mektupta, her so ru için rastgele verilmesi gereken deðerlerin, sehven sýralý olarak verildiðini bildirdi. Prof. Dr. Ali Demir, YGS’ye giren adaylarýn e-posta adreslerine gönderdiði mektupta, “Çok deðerli öðrenciler, 27 Mart 2011 günü hayatýnýza sadece bilgilerinizle yön vermenizi saðlayacak bir sýnav organize ettik” ifadelerini kullandý. ÖSYM’nin hak ve adalet ölçülerinde modern çaðýn imkanlarýný kullanarak bir sýnav hazýrladýðýný, yürüttüðünü ve deðerlendirmelerini tamamladý ðýný belirten Demir, þunlarý kaydetti: “Tüm bu süreçte sizleri rahatsýz edecek hiçbir oluþum söz konusu deðildir. Son günlerde sizlerin heyecan ve duyarlýlýðýnýzý harekete geçirmek üzere oluþturulan senaryolarýn hiçbir dayanaðý yoktur. En kýsa zamanda sonuçlar açýklanacak ve sizler hem sýnav sonuçlarýnýzý öðrenebilecek hem de cevap kâðýtlarýnýzý ve kendinize ait cevap anahtarýnýzý internet sitemizden görebileceksiniz. Tam bir güven ve sükunet içinde Haziran ayýnda yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýna hazýrlanmanýzý ve

hiçbir yönlendirmeye izin vermeden sadece bilginizle hayatýnýzý þekillendirme gayreti içinde olmanýzý tavsiye ediyoruz. Þunu da bilmenizi isteriz ki sizlerin heyecan ve duyarlýlýðýnýz üzerinden kamuoyunu karamsarlýða yöneltmek isteyenler hakkýnda gerekli yasal iþlemler yapýlmaktadýr.”

“CEVAPLAR SEHVEN SIRALI VERÝLDÝ” Bütün adaylara verilen soru kitapçýklarýnda sorunun doðru cevap seçeneði rastgele biçimde deðiþtirilirken, diðer seçeneklerin yerlerinin de rastgele deðiþtirilmesi gerektiðini vurgulayan Demir, þöyle devam etti: “Ancak, geliþtirilen yazýlým çalýþtýrýldýðýnda her soru için rastgele verilmesi gereken deðerler, sehven sýralý olarak verildiðinden oluþturulan soru kitapçýklarýnda bazý sorularda en büyük deðerli seçeneðin hemen saðýndaki seçeneðin, doðru cevap olmasý durumu ortaya çýkmýþtýr. Bütün sýnav evraký gibi soru kitapçýklarýnýn da hazýrlanmasý ‘kapalý dönem’ olarak ifade edilen ve tüm dünyadan izole bir ortamda hazýrlandýðýndan bu diziliþin ÖSYM çalýþanlarý dahil dýþarýdan herhangi biri tarafýndan bilinmesi imkânsýzdýr. Bugüne kadar incelenen çok sayýda soru

kitapçýðýndan bu diziliþi fark ederek cevap seçeneðine yönelen tek bir adaya bile rastlanmamýþtýr. Sýnavda adaylar tarafýndan kullanýlan soru kitapçýklarýnýn incelenmesi devam etmektedir. Ayrýca tüm adaylarýn ham puanlarý üzerinde yapýlan istatistiksel deðerlendirmeler sonucunda normal dýþý hiçbir durum görülmemiþtir.”

“NORMAL DIÞI BÝR DURUM YOK” Mektupta, Ýstanbul-Eyüp bölgesinde kýz öðrencilerin sýnava girdiði okullar konusuna da deðinen Demir, bu durumun söz konusu bölgede sýnava girme talebini karþýlayacak yeterli kapasite olmadýðýndan ve bölgeye yerleþimde kýz öðrencilere öncelik verilmesi nedeniyle ortaya çýkmýþ bir sonuç olduðunu belirtti. Demir, ÖSYM’nin bu yolla sýnavda hiçbir adaya üstünlük saðlamasýnýn as la söz konusu olmadýðýný kaydetti. YGS sýnavý sonuçlarýna iliþkin olarak da Demir, “Bugüne kadar yapýlan cevap kâðýdý okumalarýnýn sonuçlarý geçtiðimiz yýl yapýlan YGS sonuçlarýyla mukayese edildiðinde normal dýþý bir durumun olmadýðý ve sýnavýn adil ve doðru yapýldýðý gerçeðini ortaya koymaktadýr” dedi. Ankara / aa

Gazze’ye yeni filo seçimlerden sonra ÝNSAN Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Sözcüsü Salih Bilici, Gazze’ye gidecek kafilenin Haziran ayý sonunda yola çýkmasýný planladýklarýný söyledi. Bilici, yaptýðý açýklamada, daha önce filonun 31 Mayýs’ta yola çýkacaðý na iliþkin düþünceleri olduðunu belirterek, “Filo, genel seçimlerden sonra, Haziran ayýnýn sonuna doðru yola çýkacak” dedi. Avrupa’daki aktivistlerle

görüþme içinde olduklarýný ifade eden Bilici, onlarýn da Haziran sonuna kadar hazýr olacaklarýný ve birlikte hare kete geçeceklerini söyledi. Kafilede in sa ni yar dým gö nül lü le ri, ga ze te ci ler, aydýnlar ve sanatçýlarýn bulunacaðýný kaydeden Bilici, gemilerle yine inþaat malzemesi, gýda, ilâç, oyun parký, prefabrik evler gibi insanî yardým malzemelerinin götürüleceðini anlattý.

Bilici, kafilenin hareket planýyla ilgili olarak þu ana kadar Dýþiþleri Bakanlýðý ya da diðer devlet birimleriyle herhangi bir görüþmeleri olmadýðýný belirterek, sivil bir hareket olduklarýný vurguladý. Polemiklere sebep olmamak için seçimlerden sonra yola çýkmayý daha doðru bulduklarýný ifade eden Bilici, 31 Mayýs’ta ise anma faaliyetleri düzenleyeceklerini söyledi. Ankara / aa

n ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Osman Güneþ, ‘’Yapmaya çalýþtýðýmýz, vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içerisinde demokratik haklarýný kullanabilecekleri ortamý saðlamaktýr’’ dedi. Güneþ, Batman Valiliðinde düzenlenen Seçim Güvenliði Bölge Toplantýsý öncesi yaptýðý konuþmada, seçim günü alýnacak güvenlik tedbirlerin belirlenmesi için il il dolaþarak deðerlendirme yaptýklarýný söyledi. Benzer toplantýlarý daha önce 8 ilin katýlýmýyla Adana’da, 5 ilin katýlýmýyla da önceki gün Van’da gerçekleþtirildiklerini hatýrlatan Güneþ, þöyle dedi: ‘’Yarýn (bugün) Diyarbakýr’da o lacaðýz. Çevre illerimizin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma bölge komutanlarý ile bir deðerlendirme toplantýsý yapacaðýz. Jandarma Genel komutanlýðý ve Emniyet Genel Müdürlüðü görevlileri ile beraber bu toplantýlarý gerçekleþtiriyoruz. Burada yapmaya çalýþtýðýmýz þey, vatandaþlarýmýzýn huzur ve güven içerisinde demokratik haklarýný kullanabilecekleri ortamý saðlamaktýr. Gerekli güvenlik önlemlerini almaktýr. Bunlarý ele alýyoruz.’’ Batman / aa

Bilirkiþi, köpeði de sorumlu tuttu n ANKARA’DA 2 polis memurun vefat ettiði trafik kazasýnda bilirkiþi, sürücüyü “1. dereceden”, yola a niden çýkan köpeði ise “2. dereceden kusurlu” buldu. Eskiþehir yolunda polis memurlarý Bülent Onay ve Hilmi Özdemir’in ölümüne ve bazý kiþilerin yaralanmasýna iliþkin olarak, þoför Onur Han (27) hakkýnda, ‘’Bilinçli taksirle birden fazla kiþinin ölümüne ve birden fazla kiþinin yaralanmasýna sebebiyet verdiði’’ gerekçesiyle Ankara 3. Aðýr Ceza Mahkemesinde dâvâ açýlmýþtý. Mahkeme, dâvâ kapsamýnda, Karayollarý Genel Müdürlüðü Trafik Þubesi Müdürlüðünde görev yapan 3 kiþilik bilirkiþi heyetinden kusur oranýna iliþkin rapor aldý. Raporda, Han’ýn olay öncesinde, izin verilen azamî hýz sýnýrý olan 70 kilometrenin çok üzerinde bir hýzla seyrettiði, güvenli araç sürmesini açýkça bozacak düzeyde alkollü oldu ðu, Han ile bazý þahitlerin ifadelerinde belirttikleri köpeðin de kazanýn oluþumunda etkisinin bulunduðu ifade edildi. Raporda, Han’ýn, kanun hükümlerine aykýrý, dikkatsiz ve tedbirsiz davranýþlarý dolayýsýyla olayda 1. derecede kusurlu olduðu, yola aniden çýkan köpeðin ise kazanýn oluþumunda ikinci derecede etkili bulunduðu görüþüne varýldýðý bildirildi. Mahkeme, talep üzerine yeniden bilirkiþi raporu alýnmasýný ve sanýk Onur Han’ýn tutukluluðunun devamýný kararlaþtýrarak, duruþmayý erteledi. Ankara / aa


6

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

HABERLER

Y

YURT HABER

Arazilere reform geliyor TARIM REFORMU EDÝRNE BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ, TRAKYA’DA 45 BÝN HEKTAR TARIM ARAZÝSÝNDE TOPLULAÞTIRMA GERÇEKLEÞTÝRDÝ. TRAKYA’DA 45­bin­hek­tar­ta­rým­a­ra­zi­si­nin­top­lu­laþ­tý­rýl­ma­sý­nýn­ ger­çek­leþ­ti­ril­di­ði­ bil­di­ril­di.­ Ta­rým­Re­for­mu­E­dir­ne­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­rin­den­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­ta­rým­a­ra­zi­le­ri­ni­top­lu­laþ­týr­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­kap­sa­mýn­da­Trak­ya­böl­ge­sin­de­45­bin­hek­tar­ta­rým­a­ra­zi­sin­de­top­lu­laþ­týr­ma­ ger­çek­leþ­ti­ril­di.­ E­dir­ne’de­ 35­ bin­ 97­ hek­tar, Kýrk­la­re­li’nde­ 5­ bin­ 671­ hek­tar,­ Te­kir­dað’da­ 4

bin­232­hek­tar­top­lu­laþ­týr­ma­ya­pýl­dý­ðý­ný­ve­ha­len E­dir­ne’ye­ bað­lý­ Ke­þan’da­ 15,­ Ýp­sa­la’da­ 7­ ve­ E­nez’de­ 2­ yer­le­þim­ bi­ri­min­de­ ta­rým­ a­lan­la­rý­nýn top­lu­laþ­týr­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­sür­dü­rül­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­yet­ki­li­ler,­bu­yýl­Me­riç­il­çe­si­nin­24­yer­le­þim­ye­rin­de­ça­lýþ­ma­ya­pý­la­ca­ðý­ný,­E­dir­ne’de­ge­le­cek­ yýl­ i­se­ 40­ bin­ hek­tar­ a­la­nýn­ top­lu­laþ­týr­ma­sý pro­je­si­nin­ger­çek­leþ­ti­re­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Edirne / aa

SINIR KAVGALARI ORTADAN KALKIYOR ARAZÝLERÝN kiþilerin tasarrufuna en iyi þekilde sunabilmek için çalýþtýklarýný anla tan kurum yetkilileri, þunlarý söyledi: ’’Arazilerin toplulaþtýrýlmasýyla insan gücü, zaman kaybý önleniyor, giderler azalýyor. Bununla birlikte gelirlerde ayný oranda artýyor. Bilimsel araþtýrmalara göre, toplulaþtýrma vatandaþa yüzde 30-40 artý katký saðlýyor. Ayrýca komþular arasýndaki sýnýr ihtilâflarý ve miras dâvâlarý da böylece ortadan kalkmýþ oluyor. Toplulaþtýrma yapýlan araziye yol ve su götürülüyor.’’

Ovit Daðý’nda çýð tehlikesi sürüyor

Kayýsý üreticileri aðaçlarý dondan korumak için ateþ yaktý.

Kayýsý üreticileri zorlu bir gece geçirdi n MALATYA’DA kar­ya­ðý­þý­nýn­ar­dýn­dan­ya­þa­nan­don dolayýsýyla­ka­yý­sý­ü­re­ti­ci­le­ri­zor­lu­bir­ge­ce­ge­çir­di. Þehirde­bu­lu­nan­ka­yý­sý­bah­çe­le­rin­de­a­teþ­ya­kan­çift­çi­ler­za­ra­rý­en­a­za­in­di­re­bil­mek­i­çin­ça­ba­la­dý.­Ba­zý­çift­çi­ler­a­raç­las­ti­ði­ya­ka­rak­bah­çe­le­rin­de­ki­ha­va­sý­cak­lý­ðý­ný­art­týr­ma­ya­ça­lý­þýr­ken­Ay­dýn­A­rý­sal,­i­sim­li­ka­yý­sý ü­re­ti­ci­si­pa­muk­ya­ka­rak­zor­lu­ge­ce­yi­at­lat­ma­ya­ça­lýþ­tý.­Bah­çe­nin­dört­bir­ta­ra­fý­na­bý­ra­ký­lan­pa­muk­bal­ya­la­rýn­dan­yük­se­len­a­lev­ler­çift­çi­nin­u­mu­du­ol­du.­Ma­lat­ya’da­teks­til­i­þi­de­ya­pan­A­rý­sal,­fab­ri­ka­sýn­dan­ge­tir­di­ði­pa­muk­la­rý­yak­tý­ðý­ný­an­lat­tý.­ Malatya / aa

Soðuk havada zehir soludular n ADIYAMAN’IN Bes­ni­il­çe­sin­de,­so­ba­dan­sý­zan­kar­bon­mo­nok­sit­ga­zýn­dan­ze­hir­le­nen­1­ço­cuk­öl­dü,­7­ki­þi has­ta­ne­de­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­il­çe­ye­bað­lý­Kut­lu­ca­Kö­yün­de,­an­ne­Dev­let­Ký­lýnç­(30) ve­ço­cuk­la­rý­Me­sut­(10),­Fur­kan­(7)­ve­Küb­ra­Ký­lýnç (2)­i­le­ev­de­mi­sa­fir­o­la­rak­bu­lu­nan­ya­kýn­la­rý­Sel­vi­Ký­lýnç,­Þe­fi­ka­Av­þar,­Be­si­me­ve­Ce­lal­Ye­tiþ­gin,­kö­mür­so­ba­sýn­dan­sý­zan­kar­bon­mo­nok­sit­ga­zýn­dan­ze­hir­len­di. Bes­ni­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rý­lan­8­ki­þi­den­Fur­kan Ký­lýnç,­ya­pý­lan­bütün­mü­da­ha­le­le­re­rað­men­kur­ta­rý­la­ma­dý.­Di­ðer­ki­þi­le­rin­sað­lýk­du­rum­la­rý­nýn­i­yi­ol­du­ðu öð­re­nil­di.­Ö­te­yan­dan­Es­ki­þe­hir’de­kö­mür­so­ba­sýn­dan sý­zan­kar­bon­mo­nok­sit­ga­zýn­dan­ze­hir­le­nen­4­ki­þi­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­E­sen­te­pe­Ma­hal­le­si­Ak­kurt­So­kak’ta­ya­þa­yan­A­li­Boz­kurt­(50),­e­þi­Nur­han­(46),­ço­cuk­la­rý­Di­lek­(22)­i­le­Me­lek­Boz­kurt­(20), ra­hat­sýz­lan­dý.­Boz­kurt­a­i­le­si,­ya­kýn­la­rý­nýn­ha­ber­ver­di­ði 112­A­cil­Ser­vis­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­Yu­nu­sem­re­Dev­let Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Te­da­vi­al­tý­na­a­lý­nan­ve­kö­mür so­ba­sýn­dan­sý­zan­kar­bon­mo­nok­sit­ga­zýn­dan­ze­hir­len­di­ði­be­lir­le­nen­ay­ný­a­i­le­den­4­ki­þi­nin­ha­ya­tî­teh­li­ke­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­bil­di­ril­di.­­Besni - Eskiþehir / aa

Erzurum’da eðitime kar engeli Erzurum’da þehir merkezindeki ilköðretim okullarý ile liselerde eðitim ve öðretime 1 gün ara verildi. Ýl Kriz Merkezi’nden yapýlan açýklamaya göre, yoðun kar yaðýþý ve tipi yüzünden Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilköðretim okullarý ile liseler, 13 Nisan Çarþamba günü tatil edildi. Erzurum’da etkili olan kar yaðýþý ve tipi dolayýsýyla yolda mahsur kalan bir otobüs, karla mücadele ekiplerince kurtarýldý. Edinilen bilgiye göre, þehir merkezinden Narman ilçesine yolcu taþýyan ve henüz plâkasý belirlenemeyen Narman Ýlçe

Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, içerisindeki yaklaþýk 50 yolcu ile birlikte Erzurum-Pasinler karayolunun Ilýcasu mevkiinde kar yaðýþý ve tipi dolayýsýyla yolda mahsur kaldý. Yolcular, Narman Belediyesi’ne ait karla mücadele ekiplerince yolun ulaþýma açýlmasýnýn ardýndan kurtarýldý. Bu arada Ilýcasu Köyü sakinlerinin yolda mahsur kalan yolculara ikramda bulunduðu öðrenildi. Yoðun kar yaðýþý dolayýsýyla Rize’nin Ýkizdere ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eðitime dün ara verildiði bildirildi. Erzurum / aa

Y se ri i lân lar Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: 0542 240 03 42

ELEMAN Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0212 474 63 49 bizimtur@bizimradyo.fm

y Medya Grup

Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0212 655 88 59 nWeb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. 0535 278 52 18 saidaydin@yeniasya.com.tr nElektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça 0545 771 76 23 Bahçelievler/Ýstanbul nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,

Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

nKeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : 0 536 351 87 14 n Sahibinden Denizli'de

Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý

5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Kartal' da Sahibinden 135m2 daireler 0532 771 22 50 0216 306 99 92 www.oguzhanmuhendislik.com n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79

SATILIK ARSA

n Arnavutköy Nakkaþ

Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m2 15.000 TL 1000m2 30.000 TL

1000m2 40.000 TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m2 Arsa Tamamý 35.000'e vade yapýlýr. 0532 600 66 05 0212 597 99 21 n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir. 1000 m2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73 n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr. 385.000 TL 0537 231 67 61 n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m2 18.000 TL 2956 m2 16.000 TL 2327 m2 13.000 TL 1860 m2 12.000 TL 715 m2 9.000 TL 0216 700 22 43 0532 400 82 85 n Arnavutköy Nakaþ ma hallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m2 15.000 TL 1000 m2 30.000 TL 1000 m2 40.000 TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla

RÝZE-Er­zu­rum­ka­ra­yo­lu­nun­Ý­kiz­de­re-Ýs­pir­a­ra­sýn­da­ka­lan 2600­ra­kým­lý­O­vit­Da­ðý­yo­lu ge­ce­li­gün­düz­lü­tra­fi­ðe­ka­pa­týl­dý.­Ön­ce­ki­ak­þam­çýð­dolayýsýyla­mah­sur­ka­lan­top­lam­26­ki­þi­yi­kur­ta­rýl­dý.­Ri­ze­Va­li­si­Sey­ful­lah­Ha­cý­müf­tü­oð­lu,­"Ha­va þart­la­rý­nýn­i­yi­leþ­me­si­nin­ar­dýn­dan­bu­ka­ra­rý­mý­zý­ye­ni­den­göz­den­ge­çi­re­ce­ðiz’’­de­di.­Va­li­Ha­cý­m üf­t ü­o ð­l u,­Ri­z e-Er­z u­r um ka­ra­yo­lu­nun­Ý­kiz­de­re-Ýs­pir­a­ra­sýn­da­ka­lan­2600­ra­kým­lý­O­vit­Da­ðý’nda,­ge­ce­ya­pý­lan­yol aç­m a­ça­l ýþ­m a­s ý­sý­r a­s ýn­d a,­iþ ma­ki­ne­le­ri­nin­ö­nü­ne­ye­ni­bir çýð­düþ­me­si­so­nu­cu­ký­sa­bir­sü­re­mah­sur­ka­lan­5­ki­þi­nin,­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­so­nu­cu­kur­ta­rýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ha­cý­müf­tü­oð­lu, Ha­cý­müf­tü­oð­lu,­yo­lun­þu­an­i­ti­ba­riy­le­u­la­þý­ma­ta­ma­men­ka­pa­lý­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­ya­rak, ‘’Çý­ðýn­di­ðer­ta­ra­fýn­da­2­kam­yon,­bir­o­to­mo­bil­i­le­bir­de­mi­di­büs­bu­lu­nu­yor.­Ye­ni­den­çýð gel­me­ih­ti­ma­li­o­la­bi­lir.­Þu­an­i­çin­yo­lu­aç­ma­ça­lýþ­ma­sý­ya­pýl­mý­y or.­ Ça­l ýþ­m a­ i­ç in­ uy­g un þart­la­rý­bek­le­ye­ce­ðiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Rize / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol çok

temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n2003 model Transit connect 160,000 km 12.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km 14.000 tl kapalý kasa 0532 365 06 37 /Ankara

ÇEÞÝTLÝ nAteþ oto LPG' de ÞOK Kam panya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: 0212 549 75 21 Topkapý Þube: 0212 482 95 90 0532 492 51 59 nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ

n 100. yýl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Çelik n 34 TJY 69 Plakalý ticari taksimin belediye ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Gani Iþýk


Y

DÜNYA

ABD, MÜSLÜMANLARLA DÝYALOÐU ARTTIRMALI ÝKT GENEL SEKRETERÝ EKMELEDDÝN ÝHSANOÐLU, ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI CLÝNTON'IN ÞAHSÎ ÇABALARININ, ABD ÝLE MÜSLÜMAN DÜNYASI ARASINDAKÝ DÝYALOÐUN FARKLI DÜZEYLERE ÝLERLETÝLMESÝNDE KENDÝLERÝNE CESARET VERDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. ÝS LÂM Kon­f e­r an­s ý­ Teþ­k i­l â­t ý (ÝKT)­ Ge­nel­ Sek­re­te­ri­ Ek­me­led­d in­ Ýh­sa­noð­lu,­ Was­hing­ton’da­ki­ ABD-Ýs­lâm­ Dün­ya­sý Fo­ru­mu­ çer­çe­ve­sin­de­ dü­zen­le­nen­ bir­ ak­þam­ ye­me­ðin­de, ka­týl­dý­ðý­ ABD-Ýs­lâm­ Dün­ya­sý Fo­r u­m u’nda­ O­b a­m a­ i­l e­ gö­rüþ­me­si­nin­ilk­de­fa­ÝKT­Ge­nel Sek­re­te­ri­ i­le­ bir­ ABD­ Baþ­ka­ný a­ra­sýn­da­ Be­yaz­ Sa­ray’da­ ya­pý­lan­ gö­rüþ­me­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Ýh­s a­n oð­l u,­ ABD­ Dý­þ iþ­l e­r i Ba­ka­ný­ Clin­ton’ýn­ þah­sî­ ça­ba­la­r ý­n ýn,­ ABD­ i­l e­ Müs­l ü­m an dün­ya­sý­ a­ra­sýn­da­ki­ di­ya­lo­ðun fark­lý­dü­zey­le­re­i­ler­le­til­me­sin­de­ken­di­le­ri­ne­ce­sa­ret­ver­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­gö­rüþ­me­le­rin­de­O­ba­ma’nýn­ÝKT’nin ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ya­kýn­dan­ta­kip­et­ti­ði­ni­ve­tak­dir­et­ti­ði­ni­söy­le­di­ði­ni­de­kay­det­ti.­­ ÝKT­ Ge­nel­ Sek­re­te­ri­ Ýh­sa­noð­lu,­ak­þam­ye­me­ðin­de­ki­ko­-

nuþ­ma­sýn­da­ ÝKT’nin­ ça­lýþ­ma­la­rý­ve­fa­a­li­yet­le­ri­hak­kýn­da­bil­gi­ler­ de­ ver­di.­ ÝKT­ o­la­rak­ 10 mil­y ar­ do­l ar­l ýk­ yok­s ul­l uk­l a mü­ca­de­le­fo­nu­o­luþ­tur­duk­la­rý­ný­ an­la­tan­ Ýh­sa­noð­lu,­ ABD­ i­le sað­lýk,­bi­lim,­tek­no­lo­ji­ve­di­ðer sek­tör­ler­de­ or­tak­lýk­lar­ ge­liþ­tir­dik­l e­r i­n i­ be­l irt­t i.­ Af­r i­k a’nýn kal­kýn­ma­sý­ i­çin­ ö­zel­ bir­ prog­ram­ be­nim­se­dik­le­ri­ni,­ Müs­lü­man­ dün­ya­sýn­da­ bi­lim,­ tek­no­lo­ji­ ve­ i­no­vas­yon­ sek­tör­le­ri­nin ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­ dö­nük­ bü­yük pro­je­ler­ baþ­lat­týk­la­rý­ný­ kay­de­den­Ýh­sa­noð­lu,­ka­dýn­la­rýn­top­lum­ i­çin­de­ki­ rol­le­ri­ni­ güç­len­dir­mek­ a­ma­cýy­la­ bir­ mer­kez kur­duk­la­rý­ný­söy­le­di. Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­ABD Dý­þ iþ­l e­r i­ Ba­k a­n ý­ Clin­t on’ýn þah­s i­ ça­b a­l a­r ý­n ýn,­ ABD­ i­l e Müs­lü­man­ dün­ya­sý­ a­ra­sýn­da­ki di­ya­lo­ðun­fark­lý­dü­zey­le­re­i­ler­le­til­me­sin­de­ ken­di­le­ri­ne­ ce­sa­ret­ver­di­ði­ni­de­i­fa­de­et­ti.

DEÐÝÞÝM SERABA DÖNÜÞMESÝN

Ýhsanoðlu, Clinton’ýn ABD ile Müslüman dünyasý arasýndaki diyaloðun farklý düzeylere ilerletilmesinde kendilerine cesaret verdiðini ifade etti.

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Arap dünyasýndaki devrimlerin, daha fazla demokrasi ve ekonomik fýrsat taleplerinin liderlerce yerine getirilmemesi halinde, sadece “çöldeki bir serap” olarak hatýrlanabileceði uyarýsýnda bulundu. Washington’daki ABD-Ýslam Dünyasý Forumu çerçevesinde Andrew W. Mellon Odi toryumu’nda düzenlenen akþam yemeðinde konuþan Clinton, Ortadoðu ve Kuzey Afrika’daki halk hareketlerinin, bölgede temel deðiþim için yýllardýr ilk gerçek fýrsatý oluþturduðunu söyledi. Clinton, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: “Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki halklar ve liderler, bölgenin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarýna çözüm getirmede yeni ve daha kapsayýcý bir yaklaþýmý takip edecek mi? Son haftalar daki ilerlemeyi saðlamlaþtýrarak, insan haysiyeti ve fýrsatlar yolundaki uzun süredir varolan arzularý ele alacak mý? Ya da, bu forumda bir yýl, 5 yýl veya 10 yýl sonra tekrar buluþtuðumuzda, reform umutlarýnýn söndüðünü görüp, bu aný çöldeki bir serap olarak mý hatýrlayacaðýz?” Bölgedeki deðiþim umutlarýnýn hayata geçirilmesi yolunda önemli mesafe alýndýðýný ifade eden Hillary Clinton, “sadece liderleri deðiþtirmenin, bölgedeki gençleri tatmin etmeyeceðini” de belirtti.

Fransa’da ‘burka’ avý son sür'at FRANSA’DA geç­ti­ði­miz­Pa­zar­te­si­gü­nü uy­gu­la­ma­ya­ko­nan­bur­ka­ya­sa­ðý­gün­dem­de­ki­sý­cak­lý­ðý­ný­ko­rur­ken,­ya­sa­ðýn­ilk­mað­dur­la­rý­da­med­ya­ya­yan­sý­dý.­Fran­sa’nýn Or­le­ans­þeh­rin­de­e­vin­den­a­lýþ­­ve­riþ­yap­mak­i­çin­çý­kan­ka­dýn,­ka­ra­çar­þaf­giy­di­ði ge­rek­çe­siy­le­po­lis­ta­ra­fýn­dan­ce­za­ya­çarp­tý­rýl­dý.­E­vin­den­çýk­tý­ðý­es­na­da­po­lis­ler­ta­ra­fýn­dan­dur­du­ru­lup­u­ya­rý­lan­genç­ka­dýn, ya­sa­ðý­bil­di­ði­ni­fa­kat­öz­gür­ce­i­nan­dý­ðý­ör­tü­yü­ta­þý­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Di­ðer­bir­bur­ka mað­du­ri­ye­ti­baþ­þehir­Pa­ris’in­Sa­int­De­nis böl­ge­sin­de­ya­þan­dý.­Bir­iþ­i­çin­be­le­di­ye­de bu­lu­nan­ka­dý­na­be­le­di­ye­ça­lý­þan­la­rý­ör­tü­sün­den­do­la­yý­ce­vap­ver­me­yi­red­det­ti.­Be­le­di­ye­çý­ký­þýn­da­po­lis­ler­ta­ra­fýn­dan­u­ya­rý­lan­27­ya­þýn­da­ki­ka­dýn­150­e­u­ro­pa­ra­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dý.­Fran­sa’da­Pa­zar­te­sin­den i­ti­ba­ren­uy­gu­la­ma­ya­ko­nan­bur­ka­ya­sa­ðý­na­kar­þý­çý­kan­lar­a­ra­sýn­dan­sem­bol­o­lan Ken­za­Dri­der­is­min­de­ki­ka­dýn­da­ya­sa­ðýn ilk­gü­nü­tren­ga­rýn­da­ken­di­si­ni­dur­du­ran po­lis­le­re,­ya­sa­ða­ve­ö­de­ne­cek­her­tür­lü­ce­za­ya­rað­men­giy­di­ði­bur­ka’dan­vaz­geç­me­ye­ce­ði­ni­söy­le­ye­rek­150­e­u­ro­pa­ra­ce­za­sý­na­ra­zý­ol­muþ­tu.­Fran­sa’da­ha­len­2­bin­ci­va­rýn­da­bur­ka­ta­kan­ka­dýn­ol­du­ðu­tah­min e­di­li­yor.­Po­lis­kay­nak­la­rý­ya­sa­ðýn­baþ­la­dý­ðý Pa­zar­te­si­gü­nün­den­be­ri­7­ka­dý­na­so­kak­ta bur­ka­tak­týk­la­rýn­dan­do­la­yý­pa­ra­ce­za­sý­ke­sil­di­ði­ni­bil­dir­di. Paris / cihan

Yemen’de olaylar sürüyor YEMEN’ÝN baþ­þehri­Sa­na’nýn­ku­ze­yin­de po­lis­ve­as­ker­a­ra­sýn­da­çý­kan­ça­týþ­ma­lar­da­bir­su­bay­i­le­dört­po­lis­öl­dü.­As­ke­ri kay­nak­lar,­po­lis­le­rin­ön­ce­ki­ge­ce­o­to­ma­tik­si­lâh­ve­tank­sa­var­ro­ke­tiy­le­Sa­na’nýn 170­ki­lo­met­re­ku­ze­yin­de­ki­Um­ran’da or­du­ya­a­it­kon­trol­nok­ta­sý­na­sal­dýr­dýk­la­rý­ný­be­lirt­ti­ler.­Kon­trol­nok­ta­sý­nýn,­ko­mu­ta­ný­21­Mart’ta­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li Ab­dul­lah­Sa­lih­kar­þý­tý­ha­re­ke­te­ka­tý­lan ve­ay­ný­za­man­da­ku­zey­do­ðu­böl­ge­ko­mu­ta­ný­o­lan­Ge­ne­ral­A­li­Muh­sin­El­Ah­mar’ýn­bi­rin­ci­zýrh­lý­tü­me­ni­ne­bað­lý­as­ker­le­rin­de­ne­ti­min­de­ol­du­ðu­kay­de­dil­di. Bu­a­ra­da­A­den’de­dün­as­ker­le­rin­gös­te­ri­ci­le­rin­ü­ze­ri­ne­a­teþ­aç­ma­sý­­so­nu­cu­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­2’ye­yük­sel­di.­Ö­te­yan­dan, Ye­men’in­gü­ne­yin­de­ki­A­den’de,­dün­sa­bah­as­ker­le­rin­pro­tes­to­cu­la­rýn­ü­ze­ri­ne a­teþ­a­çýl­ma­sý­so­nu­cu­i­se­2­gös­te­ri­ci­öl­dü, 3’ü­de­ya­ra­lan­dý. Sana / aa

Medvedev, Libya’da yaþanan mevcut karmaþanýn sorumlularýnýn dýþarýda olmadýðýný, hatta bu operasyonda yer alan taraflar olmadýðýný söyledi. FOTOÐRAF: AA

Medvedev: Libya’da durum kontrolden çýktý RUSYA Dev­let­Baþ­ka­ný­Dmit­ri Med­ve­dev,­Lib­ya’da­du­ru­mun kon­trol­den­çýk­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Çin dev­let­te­le­viz­yo­nu­CCTV’ye­ö­zel­a­çýk­la­ma­da­bu­lu­nan­Rus­ya li­de­ri,­“Lib­ya’da­du­rum­kon­trol­den­çýk­tý,­kim­se­kon­tro­lü­sað­la­ya­mý­yor”­e­leþ­ti­ri­si­ge­tir­di.­Lib­ya li­de­ri­Mu­am­mer­Kad­da­fi’nin ül­ke­de­du­ru­mu­kon­trol­et­mek i­çin­yap­tý­ðý­bir­çok­gi­ri­þi­min­suç o­la­rak­al­gý­la­na­bi­le­ce­ði­ni­ve­ül­ke­yi­si­vil­sa­va­þa­sü­rük­le­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Med­ve­dev,­“NA­TO da­du­ru­mu­kon­trol­et­mi­yor.

Bu­nun­çok­a­çýk­ge­rek­çe­si­var. Ge­niþ­çap­lý­bir­o­pe­ras­yon­ko­nu­sun­da­yet­ki­li­de­ðil...­Ýs­yan­cý­lar da­du­ru­mu­kon­trol­e­de­mi­yor. On­la­rýn­ye­ter­li­gü­cü,­fon­la­rý­ve fýr­sat­la­rý­yok”­de­di.­Lib­ya’da­ya­þa­nan­mev­cut­kar­ma­þa­nýn­so­rum­lu­la­rý­nýn­dý­þa­rý­da­ol­ma­dý­ðý­ný,­hat­ta­bu­o­pe­ras­yon­da­yer­a­lan­ta­raf­lar­ol­ma­dý­ðý­ný­kay­de­den­Med­ve­dev,­“Bu­bir­iç­ça­týþ­ma­nýn­yan­sý­ma­sý.­Bu­ça­týþ­ma­ve si­vil­sa­vaþ­mev­cut­re­jim­ta­ra­fýn­dan­o­luþ­tu­rul­muþ­tur”­tes­bi­tin­de bu­lun­du.­­Moskova / cihan

LÝBYA TEMAS GRUBU DOHA'DA LONDRA’DA yapýlan Uluslararasý Libya Konferansý’nda oluþturulmasýna karar verilen Libya Temas Grubu, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun da katýlýmýyla Katar’ýn baþþehri dün Doha’da toplandý. Temas grubunun Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague ve Katar Veliaht Prensi Þeyh Tamim Bin Hamad El Tani’nin eþbaþkanlýðýnda Doha Ritz Carlton’da düzenlenen bu ilk toplantýsýnda, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, ABD, bazý Avrupa ve Ortadoðu ülkeleri dýþiþleri bakanlarý ve bakanlýk temsilcilerinin yaný sýra Libya Geçici Ulusal Konseyi’nden temsilciler de yer alýyor. Libya Temas Grubu ile Libya halkýnýn geçiþ sürecini saðlýklý bir þekilde yürütülebilmesine yardým edilmesi ve uluslar arasý toplumun Libya’ya iliþkin düzenli istiþarelerde bulunmasý amaçlanýyor. Doha / aa

Mübarek ve oðullarý gözaltýnda MISIR Baþ­s av­c ý­s ý,­ dev­r ik Cum­h ur­b aþ­k a­n ý­ Hüs­n ü Mü­b a­r ek’in­ de,­ yol­s uz­l uk ve­hü­kü­met­kar­þý­tý­gös­te­ri­ler­d e­ þid­d et­ uy­g u­l an­m a­s ý ko­nu­la­rýn­da­ yü­rü­tü­len­ so­ruþ­tur­ma­ çer­çe­ve­sin­de­ 15 gün­ sü­rey­le­ gö­zal­týn­da­ tu­tu­la­ca­ðý­ný­söy­le­di. Mý­sýr­ dev­let­ te­le­viz­yo­nu, ön­ce­ki­ ak­þam­ dev­rik­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Hüs­nü­ Mü­ba­rek’in­ (82),­ sor­g u­l a­n ýr­k en “kalp­kri­zi”­ge­çir­me­si­ü­ze­ri­ne­ has­ta­ne­ye­ kal­dý­rýl­dý­ðý­ný ve­ yo­ðun­ ba­kým­da­ ol­du­ðu­nu­du­yur­muþ­tu.­­Kahire / aa

OÐULLARI DA KAHÝRE’DEKÝ CEZAEVÝNE GETÝRÝLDÝ— Mýsýr’da halk isyanýyla koltuðunu terk eden eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in oðullarý, baþþehir Kahire’deki bir cezaevine getirildi. Güvenlik yetkilileri, Þarm El Þeyh’te gözaltýna alýnarak sorgulanan Alaa ve Cemal Mübarek’in, sabah saatlerinde Kahire’nin güneyindeki Tora Cezaevi’ne naklediklerini aktardý. Mýsýr dev let televizyonu, Alaa ve Cemal Mübarek’in, yolsuzluk ve hükümet karþýtý gösteriler sýrasýnda uygulanan þiddetle ilgili soruþturmalar çerçevesinde sorgulandýðýný bildirmiþti.

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

7

hibrahimcan@windowslive.com

Ayaklanmalarýn gündeminde Ýsrail niye yok? r­ta­do­ðu­ül­ke­le­rin­de­ki­halk­ha­re­ket­le­rin­de­dik­kat­çe­ki­ci­bir­þe­kil­de­gün­de­me­pek gel­me­yen­bir­un­sur­var: Ýs­ra­il.­Su­ri­ye­yö­ne­ti­mi­nin­Su­ri­ye’de­ki­o­lay­la­rý­tez­gâh­la­dý­ðý,­kýþ­kýrt­tý­ðý­ id­di­a­la­rý­ dý­þýn­da,­ ne­ Mý­sýr,­ ne­ de­ Bah­reyn­ ve­ Ye­m en’de­ Ýs­r a­i l­l e­ il­g i­l i­ hiç­b ir­ ko­n u gün­de­me­gel­mi­yor.­ Hal­bu­ki,­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­rin­de­hal­ký­yön­len­di­ren­ en­ ö­nem­li­ un­sur­lar­dan­ bi­ri­si­ Ýs­ra­il­ düþ­man­lý­ðý­dýr.­ Pe­ki,­ bu­na­ rað­men­ Ýs­ra­il­ me­se­le­si—hem­ de bu­gün­ler­de­Gaz­ze’ye­yö­ne­lik­sal­dý­rý­la­rý­da­var­ken—ne­den­gün­de­me­gel­mi­yor? Böl­ge­yi­i­yi­bi­len­A­me­ri­ka­lý­uz­man­lar­dan­Ge­or­ge Fri­ed­man­bu­nu,­ha­re­ket­le­ri­or­ga­ni­ze­e­den­le­rin,­ik­ti­da­ra­ge­le­bil­mek­ve­ik­ti­dar­da­ka­la­bil­mek­i­çin­A­me­ri­kan­des­te­ði­ne­ih­ti­yaç­duy­ma­la­rýy­la­a­çýk­lý­yor. Bir­baþ­ka­sebebi­i­se­bu­ha­re­ket­le­rin­as­lýn­da­a­sýl­Ýs­ra­il­düþ­man­lý­ðý­i­le­ha­re­ke­te­ge­çi­ri­le­bi­le­cek­halk­ha­re­ket­le­ri­ol­ma­yýp­yal­nýz­ca­genç­ve­e­ði­tim­li­le­rin­o­luþ­tur­du­ðu­ha­re­ket­ler­ol­du­ðu,­bu­grup­la­rýn­i­se­u­zun­va­de­de­A­me­ri­kan­ve­Av­ru­pa­lý­des­te­ði­nin­ö­ne­mi­ni­i­yi­kav­ra­ma­la­rý­o­la­rak­be­lir­li­yor.­Meselâ;­Mý­sýr’da­ki­ge­çi­ci­yö­ne­tim­sý­ný­rý­aç­ma­ko­nu­sun­da­Mü­ba­rek­yö­ne­ti­min­den­fark­lý­dav­ran­mý­yor. Ý­þin­il­ginç­ya­ný­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­rin­de­bu­tür halk­ha­re­ket­le­ri­baþ­la­mýþ­ve­her­yer­kay­nar­ken, Fi­lis­tin­top­rak­la­rýn­da­ö­nem­li­bir­dal­ga­lan­ma­ol­ma­ma­sý.­El­Fe­tih­ve­Ha­mas’a­kar­þý­her­han­gi­bir ha­re­ket­gö­rül­me­di­ði­gi­bi,­bu­i­ki­ör­gü­tün­de­or­tam­dan­is­ti­fa­de­e­dip­hal­ký­Ýs­ra­il­a­ley­hi­ne­bü­yük gös­te­ri­le­re­yö­nelt­me­me­si­de­dik­kat­çe­ki­yor.­Hal­bu­ki,­ye­ni­bir­in­ti­fa­da­ha­re­ke­ti­nin­bir­çok­A­rap ül­ke­sin­den­da­ha­çok­halk­des­te­ði­gör­me­si­müm­kün.­Bun­da­da­ge­rek­Fi­lis­tin­Yö­ne­ti­mi­ge­rek­se Ha­mas’ýn­tak­tik­he­sap­la­rý­nýn­pa­yý­var­gö­rü­nü­yor. Bir­kaç­ gün­ ön­ce­ BM­ Or­ta­do­ðu­ Ba­rýþ­ Sü­re­ci Ö­zel­ Ko­or­di­na­tör­lü­ðü­ ta­ra­fýn­dan­ ha­zýr­la­nan bir­ra­por­da­Fi­lis­tin’in­ba­ðým­sýz­dev­let­ol­mak­i­çin­uy­ma­sý­ge­re­ken­al­tý­kri­te­rin­ta­ma­mý­na­uy­du­ðu­ be­lir­ti­li­yor.­ Bu­ kri­ter­ler;­ yö­ne­tim,­ hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­ve­in­san­hak­la­rý,­ge­çim­kay­nak­la­rý­ ve­ ü­re­tim­ sek­tör­le­ri­nin­ var­lý­ðý,­ e­ði­tim­ ve kül­tür,­sos­yal­ko­ru­ma,­alt­ya­pý­ve­su. Za­ten­ Fi­lis­tin­ yö­ne­ti­mi­ de­ Ýs­ra­il’le­ mü­za­ke­re­le­rin­ta­ma­men­ke­sil­me­si­ha­lin­de­ba­ðým­sýz­dev­le­tin­ku­rul­ma­sý­he­de­fi­ni­ta­þý­yor.­An­cak­bu­ra­da­en ö­nem­li­ so­run­ Fi­lis­tin’in­ i­ki­ye­ bö­lün­müþ­ ol­ma­sý. El­Fe­tih­i­le­Ha­mas’ýn­mut­la­ka­bir­leþ­me­si­ve­bir­lik­te­ ha­re­ket­ et­me­si­ ge­re­ki­yor.­ Ö­bür­ yan­dan böy­le­ bir­ du­rum,­ fi­i­li­ du­ru­mun­ ke­sin­leþ­me­si­ ve Ýs­ra­il’in­ iþ­ga­li­ al­týn­da­ki­ top­rak­la­rýn­ ö­zel­lik­le­ de Do­ðu­Ku­düs’ün­fi­i­len­Ýs­ra­il’e­ter­ki­an­la­mý­na­ge­le­bi­lir.­Her­ne­ka­dar­Fi­lis­tin­li­ler­ba­ðým­sýz­dev­le­tin­Ba­tý­Þe­ri­a,­Gaz­ze­ve­Do­ðu­Ku­düs’ü­i­çe­re­ce­ði­ni­söy­lü­yor­sa­da,­Do­ðu­Ku­düs’ün­da­hil­e­dil­me­si­ne­Ýs­ra­il’in­pek­im­kân­ve­re­ce­ði­ni­san­mý­yo­ruz.­ Ay­rý­ca­Ýs­ra­il,­Fi­lis­tin’in­ba­ðým­sýz­bir­dev­let­ol­ma­sý­ný­is­te­mi­yor.­Baþ­ba­kan­Ne­tan­ya­hu­böy­le­lik­le Fi­lis­tin­li­le­rin­u­lus­lar­a­ra­sý­plat­for­ma­yö­ne­lip­ba­rýþ mü­za­ke­re­le­rin­den­ka­çý­na­ca­ðý­ný­id­di­a­e­di­yor.­Ö­bür­ta­raf­tan­sert­tav­rýy­la­an­ti­pa­ti­top­la­yan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Li­e­ber­man,­tu­va­let­tey­ken­ka­týl­dý­ðý­bir rad­yo­can­lý­ya­yý­nýn­da­“Ha­mas’la­a­teþ­ke­se­va­rýl­ma­sý­nýn­çok­bü­yük­bir­ha­ta­o­la­ca­ðý­ný”­söy­lü­yor.­ Bu­ du­rum­da­ Ýs­ra­il­ ve­ do­lay­sýy­la­ A­me­ri­ka’nýn kar­þý­ çý­ka­ca­ðý,­ çev­re­sin­de­ki­ A­rap­ dev­let­le­ri­nin de­ des­te­ði­ni­ ye­te­rin­ce­ a­la­ma­mýþ­ bir­ ba­ðým­sýz Fi­lis­tin­ dev­le­ti­nin­ ku­rul­ma­sý­ hay­li­ güç­ gö­rü­nü­yor.­ Bu­nun­ o­la­bil­me­si­ i­çin­ ön­ce­lik­le­ i­ki­ baþ­lý­lý­ðýn­so­na­er­di­ril­me­si,­son­ra­da­en­a­zýn­dan­A­rap ül­ke­le­rin­de­da­ha­ý­lým­lý­ha­le­ge­len­mev­cut­yö­ne­tim­le­rin­ya­da­on­la­rýn­ye­ri­ne­ge­le­cek­ye­ni­yö­ne­tim­le­rin­tam­des­te­ði­nin­a­lýn­ma­sý­ge­re­ki­yor. Ak­si­hal­de­Ýs­ra­il’in­Gaz­ze­ab­lu­ka­sýn­dan­vaz­geç­me­si­ ve­ Fi­lis­tin’in­ ken­di­ ba­þý­na­ ya­þa­ya­bi­le­cek­bir­dev­let­ol­ma­sý­nýn­sað­lan­ma­sý­zor.­Di­ðer ül­ke­le­rin­ kar­ga­þa­la­rý­ a­ra­sýn­da­ Fi­lis­tin’in­ u­nu­tul­ma­ma­sý­ný­di­li­yo­ruz.

O

Suriye’de yeni hükümet n SURÝYE’DE ye­ni­hü­kü­met­te­yer­a­la­cak­i­sim­le­rin­bu­gün­a­çýk­lan­ma­sý­bek­le­ni­yor.­Su­ri­ye­ba­sý­nýn­da­ki­ha­ber­ler­de,­hü­kü­me­ti­kur­mak­la­gö­rev­len­di­ri­len­ve­bir­sü­re­dir­ül­ke­de­ki­fark­lý­ke­sim­ler­le­te­mas­lar­da­bu­lu­nan­A­dil Se­fer’in­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ta­mam­la­mak­ü­ze­re­ol­du­ðu­kay­de­dil­di.­Ha­ber­ler­de,­ye­ni­ka­bi­ne­nin­te­mel­gün­dem mad­de­le­ri­nin­re­form­ça­lýþ­ma­la­rý,­ik­ti­sa­dî­ve­sos­yal­iþ­ler, yol­suz­luk­la­mü­ca­de­le­ve­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­nýn­ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­­Þam / aa


8

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

mikailyaprak@gmail.com

Demokrat bir diplomat a­rip­dün­ya­mýz­a­ca­ip­çal­kan­tý­lar­ge­çi­ri­yor. De­mok­ra­si­san­cý­la­rý,­hür­ri­yet­na­ra­la­rý­dün­ya­yý­kýv­ran­dý­rý­yor.­ Hak­ve­hak­ka­ni­yet,­a­da­let­ve­hür­ri­yet­ta­lep­le­ri ta­ban­dan­ta­va­na­doð­ru­kay­ný­yor.­Kay­na­yan­ka­zan­la­rýn­ü­ze­rin­de­ku­ru­lu­dü­zen­ler­ve­bu­dü­zen­le­rin­ku­ru­cu­la­rý,­ya­tak­la­rýn­da­ra­hat­u­yu­ya­mý­yor­lar.­Ken­di­le­ri­ni,­her­an­bu­ka­zan­la­rýn­i­çi­ne­dü­þe­cek­gi­bi­his­se­di­yor­lar.­Ta­van­da­ki­ler­te­dir­gin,­yö­ne­ten­ler­þaþ­kýn! Fran­sýz­Ýh­ti­lâl-i­Ke­bî­ri,­dün­ya­ih­ti­lâl-i­ke­bi­ri­ne­dö­nü­þür­se­þa­þýl­ma­sýn.­O­ih­ti­lâ­lin­ü­ze­rin­den tam­ 222­ se­ne­ geç­ti.­ O­muz­ o­mu­za­ ver­miþ­ bu “2”ler­az­gö­rül­me­sin! Ve­in­san­lýk­ta­ri­hin­de­kaç­de­vir­geç­ti!­Ýþ­te­Yir­mi­ se­ki­zin­ci­ Mek­tub’un­ Al­týn­cý­ Ri­sâ­le­si­ o­lan Al­týn­cý­Me­se­le­sin­de­ki­o­de­vir­ler: Bi­rin­ci­si­ vah­þet­ ve­ be­de­vî­lik­ dev­ri,­ i­kin­ci­si mem­lû­ki­yet­ dev­ri,­ ü­çün­cü­sü e­sir­ dev­ri,­ dör­dün­cü­sü e­cir­ dev­ri,­ be­þin­ci­si ma­li­ki­yet­ ve­ ser­bes­ti­yet­dev­ri­dir. Dün­ya­da­ki­bu­ký­pýr­dan­ma­lar,­“mâ­li­ki­yet­ve ser­bes­ti­yet­dev­ri”nin­a­yak­ses­le­ri­dir­ki,­her­þe­ye rað­men­ku­la­ða­hoþ­ge­li­yor. *** Bi­zim­de­mok­rat­dip­lo­ma­tý­mý­za­ge­lin­ce.­Da­ha ge­çen­se­ne­bir­top­lan­tý­da­o­na­ku­lak­ver­di­ðim­de, on­da­ki­“de­mok­rat­ve­hür”­üs­lû­ba­hay­ran­lý­ðý­mý bir­ya­zýy­la­yan­sýt­mak­is­te­miþ­tim.­Lâ­kin­saf­ve­sa­mi­mî­his­si­ya­tý­mýn,­“bü­rok­ra­tik”­ve­“kri­tik”­mü­lâ­ha­za­la­rýn­a­ðý­na­ta­ký­la­bil­me­ih­ti­ma­li,­ya­da­cum­hu­ri­yet­ta­ri­hin­de­ki­res­mî­ge­le­ne­ðe­na­za­ran­na­di­rat­tan­ve­“sý­ra­dý­þý”­sa­yý­la­bi­le­cek­dip­lo­ma­si­de­ki bu­“fark­lý”­du­ru­þa­za­rar­ge­le­bi­le­ce­ði­ev­ha­mý,­ka­le­mi­me­ge­çit­ver­me­miþ­ti. Ha­ni­ev­ha­mý­mýz­da­yer­siz­sa­yýl­maz­dý.­Zi­ra­bý­ra­ký­nýz­dip­lo­ma­si­de­ki­de­mok­rat­lý­ðý;­de­mok­rat­o­lan­si­ya­set­çi­nin­bi­le,­hat­ta­is­mi­nin­ba­þýn­da­“de­mok­rat”­ya­zý­lý­par­ti­nin­bi­le­bü­yük­sý­kýn­tý­la­ra­ma­ruz­ve­ka­de­riy­le­baþ­ba­þa­bý­ra­kýl­dý­ðý­bir­dö­nem­de­yiz. A­ma­Ka­dir-i­Zül­ce­lâl­o­lan­Al­lah,­bu­ka­dir­þi­nas ku­lu­na­“yü­rü­ya­ku­lum”­de­di.­Za­man­ol­du­“dip­lo­ma­si”­dý­þý­söy­lem­le­riy­le­gün­de­mi­meþ­gul­et­ti. Bir­ ma­ka­le­yi­ o­na­ a­yýr­mak­ta­ ge­ci­ken­ bi­ze­ i­nat, gö­rün­tü­lü­ve­ya­zý­lý­med­ya­nýn­pro­jek­tör­le­ri­o­na çev­ril­di.­O­ar­týk,­ses­siz­ga­ri­ban­la­rýn­se­si,­ha­mi­siz­gö­rü­nen­le­rin­ha­mi­si­ol­muþ­tu.­Bü­yük­ka­fa­la­rýn­ dik­ka­ti­ni,­ ses­siz­ kit­le­le­rin­ mað­du­ri­yet­ a­lan­la­rý­na­çek­ti. Kol­tu­ðu­na­yas­lan­mak­tan­sa,­ül­ke­de­“ya­ban­cý” mu­a­me­le­si­ne­ma­ruz­ka­lan­lar­la­be­ra­ber­ol­ma­yý yeð­le­di.­On­la­ra­“dost­la­rým”­di­ye­hi­tap­et­ti..­Hi­tap e­der­ken,­­hem­gül­dür­dü,­hem­að­lat­tý,­hem­að­la­dý. A­ma­da­ha­çok­da­dü­þün­dür­dü..­Ve­bu­“ka­dir­þi­nas”­in­sa­nýn­kad­ri­ni­bi­len­ler­bil­di.­Ül­ke­nin­her­ta­ra­fý­na­o­nu­“dâ­vet”­ya­rý­þý­baþ­la­dý.­ Ý­kin­ci­gö­rüþ­me­miz­de,­ya­zý­i­çin­biz­zat­ken­di­sin­den­i­ca­zet­al­dým.­Mu­hab­be­ti­ni­ve­sa­mi­mi­ye­ti­ni giz­le­me­di.­“Biz­öy­le­bü­rok­ra­tik­mü­lâ­ha­za­la­rý­çok­tan­aþ­týk.­Doð­ru­bil­di­ði­miz­yol­da­ka­rar­lý­a­dým­lar­la­yü­rü­me­az­min­de­yiz.”­de­di. Son­bir­kon­fe­ran­sýn­da­ve­se­ven­le­riy­le­bu­luþ­ma­sýn­da­þöy­le­di­yor­du: “Ben­her­me­se­le­yi­her­ze­min­de­her­kes­le­tar­týþ­ma­ya­va­rým.­A­ma­dört­þe­ye;­va­ta­ný­ma,­bay­ra­ðý­ma,­ki­ta­bý­ma­ve­pey­gam­be­ri­me­söz­söy­let­mem.” Hem­gü­zel­na­si­hat­et­me­si­ni­de­pek­â­la­bi­len bir­dip­lo­mat.­“Mal­ve­bi­na­yýð­ma­sev­da­sýn­da­ol­ma­yýn.­Meþ­rû­da­i­re­de­har­ca­ma­sý­ný­bi­lin”­der­ken bir­de­kýs­sa­dan­his­se­si­var­dý.­Ha­ya­tý­ný­Müs­lü­man­ca­ve­in­san­ca­ya­þa­mýþ­bir­ba­ba,­son­ne­fe­sin­de­oð­lu­na­bir­ders­ver­mek­is­ter.­Þu­i­ki­mek­tup­tan bi­ri­ni­ben­ö­lün­ce,­di­ðe­ri­ni­de­kab­re­ko­nul­duk­tan son­ra­aç.­Ve­ba­ba­ru­hu­nu­Rah­man’a­tes­lim­e­der. Oð­lu­mek­tu­bu­a­çar.­“Va­si­ye­tim­o­dur­ki,­be­ni­ço­rap­la­rým­la­gö­mün.”­U­zat­ma­ya­lým,­fet­va­ma­ka­mý i­zin­ver­mez.­Kab­re­ko­nul­duk­tan­son­ra­a­çý­lan mek­tup­ta­i­se,­bir­cüm­le­var­dýr.­“Bak­oð­lum,­ço­rap­la­rý­mý­bi­le­be­ra­be­rim­de­gö­tü­re­mi­yo­rum.” *** De­mek­ki,­as­lo­lan­“bü­yü­kel­çi”­ol­mak­de­ðil, “bü­yük­a­dam”­ol­mak­týr. Pem­be­in­ci­li­kaf­ta­nýy­la­Ý­ran­Þa­hý’na­gön­de­ri­len el­çi­miz,­“bü­yü­kel­çi”­ün­va­ný­na­bi­le­sa­hip­de­ðil­di, a­ma­Þah’ýn­hu­zu­run­da­Ým­pa­ra­tor­lu­ðun­þe­re­fi­ni lâ­yý­kýy­la­ko­ru­ya­bil­miþ­ti.­ Top­lan­tý­ya­geç­ge­len­Fran­sýz­Kra­lý­kar­þý­sýn­da a­ya­ða­kalk­ma­yan­se­fî­ri­mi­zi­u­nut­ma­ya­lým.­Kra­lýn, “Sen­ken­di­ni­hâ­lâ­Ka­nu­nî­Sul­tan­Sü­ley­man­za­ma­nýn­da­mý­zan­ne­di­yor­sun?”­so­ru­su­na;­se­fî­ri­mi­zin,­“Hâ­þa,­o­nun­za­ma­nýn­da­ol­say­dým,­sen­bu top­lan­tý­ya­böy­le­ben­den­son­ra­ge­le­mez­din­za­ten” ce­va­bý­ný­ver­miþ­ti.­Ki­bu­nu,­bi­zim­de­mok­rat­dip­lo­ma­tý­mýz­da­bir­soh­be­tin­de­ha­týr­lat­tý. Bir­Av­ru­pa­ül­ke­sin­de­“bü­yü­kel­çi­lik”­gö­re­vi­ni; dev­le­ti­nin­ve­mil­le­ti­nin­þe­re­fi­ni­ko­ru­ya­rak­yü­rü­ten­bu­bü­yü­kel­çi­mi­zin­a­dý­ný­mý­me­rak­e­di­yor­su­nuz? N’o­lur­su­nuz,­bu­me­ra­ký­ný­zý­yen­me­ye­ve­o­na lâ­yýk­gör­dü­ðü­müz­“de­mok­rat­bir­dip­lo­mat”­ün­va­nýy­la­ye­tin­me­ye­ça­lý­þý­nýz!

G

Y

MEDYA POLÝTÝK

Soru: AK Parti’nin 2007 yýlý seçim vaadleri neydi? DÜN, Sov­yet­koz­mo­not­Yu­ri­Ga­ga­rin’in­u­zay yol­cu­lu­ðu­nun­50.­yýl­dö­nü­müy­dü…­ Ga­ga­rin,­Vos­tok­u­zay­a­ra­cýy­la­yap­tý­ðý­yol­cu­luk­ta­dün­ya­nýn­yö­rün­ge­sin­de­tam­bir­tu­ru ta­mam­la­mýþ­tý.­ Böy­le­ce­in­san­lý­ðýn­en­bü­yük­ba­þa­rý­la­rýn­dan bi­ri­ger­çek­leþ­ti… Ge­çen­50­yýl­da­beþ­yü­zü­aþ­kýn­ka­dýn­ve­er­kek­u­za­ya­yol­cu­luk­yap­tý.­ Ga­ga­rin,­dün­ya­med­ya­sý­nýn­dün­kü­te­mel ko­nu­la­rýn­dan­bi­ri­i­ken,­biz­a­day­lis­te­le­riy­le hem­hal­ol­ma­ya­de­vam­et­tik… *­*­* Stras­bo­urg’a­gi­den­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan’dan­AK­Par­ti’nin­“2011­Se­çim­Be­yan­na­me­si”ni­ha­zýr­la­dýk­la­rý­ný­duy­ma­sam, bel­ki­de­Ga­ga­rin’den­ay­rýl­ma­ya­cak­tým… A­ma­“se­çim­be­yan­na­me­si”­la­fý­ný­du­yun­ca, “bi­linç­li­bir­seç­men”­o­la­rak­2007­Se­çim­Be­yan­na­me­si’ne­ge­ri­dön­düm… He­men­baþ­lan­gýç­ta­da­þa­þýr­tý­cý­sür­priz­ler­le kar­þý­laþ­tým…­ *­*­* 2007­Yý­lý­Se­çim­Be­yan­na­me­si’nin­he­men ba­þýn­da­yi­ne­“ye­ni­bir­a­na­ya­sa”­va­a­di­kar­þý­la­dý be­ni… AK­Par­ti­biz­le­re­o­dö­nem­“par­la­men­ter­sis­tem”­ü­ze­rin­den­de­mok­ra­si­va­at­e­di­yor,­“baþ­kan­lýk­re­ji­mi­nin”­e­sa­me­si­bi­le­o­kun­mu­yor: “Ha­zýr­la­na­cak­ye­ni­a­na­ya­sa,­ký­sa,­öz­ve­a­çýk ol­ma­lý;­ya­sa­ma,­yü­rüt­me­ve­yar­gý­erk­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­ler­par­la­men­ter­sis­tem­e­sas­a­lý­na­-

rak­a­çýk,­net­ve­an­la­þý­la­bi­lir­bir­þe­kil­de­be­lir­len­me­li;­bu­çer­çe­ve­de­Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn ko­nu­mu­ve­yet­ki­le­ri­ye­ni­den­ta­ným­lan­ma­lý; tem­si­li­de­mok­ra­si­den­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si­ye ge­çiþ­sað­lan­ma­lý­dýr.­Ye­ni­A­na­ya­sa­en­ge­niþ top­lum­sal­uz­laþ­may­la­ha­zýr­lan­ma­lý­dýr.” *­*­* Be­yan­na­me’nin­15.­say­fa­sýn­da­da­“si­ya­se­tin ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý”­baþ­lý­ðý­na­rast­la­dým. Son­za­man­lar­da,­o­tuz­yýl­dýr­do­ku­nul­ma­dan­ko­ru­nan­12­Ey­lül­re­ji­mi­nin­“si­ya­set­ku­ru­-

‘‘

2007 Yýlý Seçim Beyannamesinin hemen baþýnda yine “yeni bir anayasa” vaadi karþýladý beni…

mu”nu­faz­la­ca­e­leþ­ti­rip­dur­du­ðum­i­çin­bi­raz da­ha­me­rak­lan­dým… “Si­ya­sal­ya­þa­mýn­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­i­çin A­na­ya­sa’dan­baþ­la­ya­rak­ih­ti­yaç­du­yu­lan­bü­tün­ya­sa­lar­da­ge­rek­li­dü­zen­le­me­ler­ya­pý­la­cak­týr”­sö­zü­var­dý­a­ma­Si­ya­sal­Par­ti­ler­Ya­sa­sý­da, Se­çim­Ya­sa­sý­da­ay­nen­ko­run­du… “Par­ti­i­çi­de­mok­ra­si”­sö­zü­ve­ril­di­ði­ni­de gör­düm.

Pa­rag­raf­þöy­ley­di: “Si­ya­si­par­ti­le­rin­he­sap­la­rý­ve­a­day­la­rýn­har­ca­ma­la­rý­na­þef­faf­lýk­ve­de­net­le­ne­bi­lir­lik­ge­ti­ril­me­si­ i­çin­ Par­ti­ Gru­bu­muz­ ta­ra­fýn­dan TBMM’ye­ve­ri­len­Ka­nun­Tek­li­fi­ya­sa­laþ­tý­rý­la­cak­týr.­Par­ti­Gru­bu­muz­ta­ra­fýn­dan­TBMM’ye tek­lif­e­di­len­ve­Mec­li­sin­gün­de­min­de­bu­lu­nan ‘Si­ya­si­E­tik­ve­Mal­Be­ya­ný’­i­le­il­gi­li­dü­zen­le­me ya­sa­laþ­tý­rý­la­cak­týr. Par­ti­le­rin­iç­ya­pý­la­rý­nýn­de­mok­ra­tik­leþ­me­si ve­ü­ye­lik­hu­ku­ku­nun­ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­ö­nem ve­re­cek­tir. Bü­tün­seç­men­le­rin­si­ya­sal­ya­þa­ma­et­kin ka­tý­lý­mý­ve­seç­men­se­çi­len­i­liþ­ki­si­nin­güç­len­di­ril­me­si­sað­la­na­cak­týr. Si­ya­se­tin­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­yo­luy­la, A­da­let­ve­Kal­kýn­ma­Par­ti­si­ik­ti­da­rý­nýn­si­ya­se­te­ve­si­ya­set­çi­ye­ka­zan­dýr­dý­ðý­gü­ven­ve­i­ti­bar pe­kiþ­ti­ri­le­cek­tir.” *­*­* Si­ya­se­tin­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­yo­luy­la… Ý­ti­bar­ve­gü­ve­nin­pe­kiþ­ti­ril­me­si… Ha­ni­ne­re­de?­Bi­linç­li­bir­seç­men­o­la­rak­bi­raz­bu­rul­dum… *­*­* AK­Par­ti’nin­Se­çim­Be­yan­na­me­si’ne­a­ra ver­dim,­Yu­ri­Ga­ga­rin’e­ge­ri­dön­düm… U­nut­ma­dan­söy­le­ye­yim,­u­za­yý­fet­he­den as­tro­not­Ga­ga­rin,­1968­yý­lýn­da­bir­u­çak­ka­za­sýn­da­öl­müþ­tü… Ka­de­rin­ga­rip­cil­ve­si­ne­bak…­ Mehmet Altan / Star, 13.4.2011

Algýlarýn deðiþme zamaný çok­an­lam­lý­de­ðil­dir.­Þim­di­ge­le­lim­ge­rek­çe­de yer­a­lan­ve­Da­nýþ­tay’ýn­il­gi­li­da­i­re­ü­ye­le­rin­de de­e­ge­men­ol­du­ðu­gö­rü­nen­mev­cut­yer­le­þik ve­e­ge­men­al­gý­ya.­Da­nýþ­tay­ka­ra­rýn­da­yer­a­lan ‘Türk­dev­le­ti­ve­mil­le­ti­nin­fer­di­ol­ma­o­nu­ru ve­haz­zý­ný­ya­þat­ma­ya­yö­ne­lik’­ol­du­ðu­i­le­ri­sü­rü­len­‘An­dý­mýz’da­yer­a­lan­“Ne­mut­lu­Tür­küm­di­ye­ne”­ve­“Var­lý­ðým­Türk­var­lý­ðý­na­ar­ma­ðan­ol­sun”­i­fa­de­le­ri­o­nur­ve­haz­zý­ya­þat­ma­ya­mý­yok­sa­ken­di­ne­ve­kim­li­ði­ne­say­gý­nýn a­zal­ma­sý­na­ve­mut­suz­lu­ða­mý­ne­den­o­lur?­ Bu­so­ru­nun­ya­ný­tý­ko­nu­sun­da­ký­yas,­ne­fis, vic­dan,­a­da­let­ve­mer­ha­met­duy­gu­la­rý­na­baþ­vur­mak­ge­re­kir.­Ör­ne­ðin­Bul­ga­ris­tan’da,­her sa­bah­kör­pe­cik­Türk­ço­cuk­la­rý­na­“Ne­mut­lu Bul­ga­rým­di­ye­ne”­ve­“Var­lý­ðým­Bul­gar­var­lý­ðý­na kur­ban­ol­sun”­an­dý­em­po­ze­e­di­lir­se­bu­‘Türk’ vic­da­ný­ný­ra­hat­sýz­et­mez­mi?­Ký­yas,­vic­dan­ve Yeni anayasa a­da­let­çif­te­stan­dart­lý­ol­ma­yý­ba­ðýþ­lar­mý?­ A­na­ya­sa­tar­týþ­ma­la­rý­nýn­ya­þan­dý­ðý,­he­men Türk­u­lu­su,­600­yýl­lýk­Os­man­lý­en­ka­zý­ü­ze­tüm­ki­þi,­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rýn­ye­ni­bir­a­na­- ri­ne­ku­rul­du.­Os­man­lý­lar­o­gün­ler­de­Türk­le­ri ya­sa­nýn­ge­rek­li­li­ði­ne­i­þa­ret­et­ti­ði­bu­gün­ler­de, ta­ným­lar­ken­‘et­rak-i­bi­id­rak’­ta­bi­ri­ni­kul­la­ný­bu­kü­çük­gi­bi­gö­rü­nen­ge­liþ­me­göz­den­kaç­- yor­lar­dý.­Bu­al­gý,­yüz­yýl­dan­faz­la­bir­za­man mýþ­o­la­bi­lir.­Da­nýþ­tay’ýn­‘ret’­ka­ra­rý­nýn­ar­dýn­- ön­ce­sin­den­be­ri­yer­le­þik­o­lan­bir­Os­man­lý­al­dan,­an­la­þý­lan­o­ki­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý gý­sýy­dý.­Þim­di­bu­al­gý­ya­i­ti­bar­e­den­‘Os­man­Mah­ke­me­si’nin­yo­lu­da­a­çýl­mýþ­gö­rün­mek­te­- lý’nýn­de­va­mý’­hiç­bir­‘Türk’­va­tan­da­þý­yok­tur. dir.­­Ge­li­nen­nok­ta­da,­a­na­ya­sa­nýn­top­lu­mun Ya­ný­sý­ra,­bu­gün­‘Türk­ol­ma­dýk­la­rý’­hal­de,­bu ge­rek­sin­me­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­de­ðiþ­me­ge­re­- al­gý­da­o­lan­bir­tek­va­tan­da­þa­bi­le­rast­lan­maz.­ ði­nin­ne­ka­dar­ya­ký­cý­bir­ge­rek­sin­me­ol­du­ðu gö­rül­mek­te­dir.­El­bet­te­ki­Da­nýþ­tay’ýn­ka­ra­rý Ýnkâr ve ret mev­cut­a­na­ya­sa­i­le­çe­li­þe­mez­di.­A­na­ya­sa­ve Türk­dev­le­ti­Türk­le­rin­ya­ný­sý­ra­Os­man­ya­sa­lar­dan­ben­zer­i­fa­de­ve­ta­bir­le­rin­çý­ka­rýl­- lý’da­yer­al­mýþ­o­lan­u­lus­lar­ve­a­zýn­lýk­la­rýn­‘bir ma­sý­du­ru­mun­da­an­cak­Da­nýþ­tay­ar­týk­ben­- a­ra­ya­ge­ti­ril­me­si­i­le’­o­luþ­tu.­Os­man­lý­ço­ðul­zer­ge­rek­çe­ler­i­le­ri­sü­re­me­ye­cek­ve­bel­ki­de cuy­du.­Türk­dev­le­ti­i­se­‘ço­ðul’­et­ni­se­ler­den­o­‘ye­rin­de’­ka­rar­lar­ve­re­bi­le­cek­tir.­Bu­ne­den­le luþ­tu­ðu­hal­de­‘tek­çi­li­ði’­ve­‘Türk­çü­lü­ðü’­seç­ti. bu­gün­Da­nýþ­tay’ý­çe­þit­li­i­fa­de­ler­le­suç­la­mak Bu­gün­var­o­lan­bir­çok­so­ru­nun­te­me­lin­de­bu ‘in­kâr­cý’­ve­‘ret’çi­man­týk­yat­mak­ta­dýr.­ Ge­ri­de­ka­lan­sü­re­i­çin­de,­“Tür­ki­ye­Türk­le­rin­dir”­ve­“Her­kes­Türk­tür”­an­la­yý­þý­e­ge­men bir­al­gý­o­la­rak­top­lu­ma­em­po­ze­e­dil­di.­Bu­‘ret ve­in­kâr’­al­gý­sý­nýn­ü­ze­rin­den­de­yüz­yý­la­ya­kýn bir­za­man­geç­ti.­Ge­li­nen­nok­ta­da­Tür­ki­ye’de ya­þa­yan­her­ke­sin­‘Türk’­ol­ma­dý­ðý­ger­çe­ði­i­le yüz­leþ­me­sü­re­ci­ne­gi­ril­di.­A­ma­o­es­ki­al­gý­hâ­lâ de­ðiþ­me­di.­Tür­ki­ye’de­ya­þa­yan­ve­‘Türk­ol­ma­yan’­halk­la­rýn,­var­lý­ðý,­a­i­di­yet­le­ri,­u­lu­sal kim­lik­le­ri­ve­hak­la­rý­a­na­ya­sal­gü­ven­ce­al­tý­na­a­lý­na­ma­dý.­On­lar­i­çin­de­öz­gür­ve­de­mok­ra­tik­bir­ya­þam­or­ta­mý­sað­la­na­ma­dý. Oy­sa­ki­top­lum,­ar­týk­bu­es­ki­al­gý­lar­dan kur­tul­mak­is­te­di­ði­nin­i­þa­ret­le­ri­ni­ve­ri­yor. Bu­de­ði­þim­is­tem­le­ri­ni­gör­me­mek,­top­lum­sal­ge­li­þim­ve­de­ði­þim­sin­yal­le­ri­ni­gör­mez­den­gel­mek­‘i­le­ri­de­mok­ra­si’nin­ku­rul­ma­sý­ný­na­sýl­müm­kün­ký­lar?­Ön­ce­al­gý­la­rýn­ve gi­de­rek­de­bu­na­uy­gun­a­na­ya­sa­söz­leþ­me­si­nin­de­ðiþ­me­si­ka­çý­nýl­maz­de­ðil­mi­dir?­ Ya­sa­lar­u­yul­mak­i­çin­dir.­E­ðer­ya­sa­la­ra­top­lu­mun­bir­bö­lü­mü­uy­ma­yýp­‘i­ta­at­siz­lik’­e­di­yor­sa­de­mek­ki­ül­ke­de­cid­di­so­run­lar­var. Çün­kü­es­ki­al­gý­lar­dan­kur­tul­ma­dan,­bu­so­run­lar­dan­kur­tul­mak­o­la­nak­lý­de­ðil­dir.­Bu­ne­den­le­tüm­top­lum­ke­sim­le­ri­nin­ve­halk­la­rýn ken­di­i­fa­de­le­ri­ni­bu­la­bi­le­ce­ði­ye­ni­bir­va­tan­daþ­lýk­söz­leþ­me­si­ne­ge­rek­var­dýr.­ Ço­cuk­la­rýn­ o­nu­ru­ ve­ haz­zý­ an­cak­ böy­le sað­la­na­bi­lir.­ Latif Epözdemir / Radikal, 13.4.2011

DEÐÝÞÝM, ki­þi­le­rin,­ku­rum­la­rýn,­top­lu­mun­ve re­ji­min­e­ge­men­al­gý­la­rý­nýn­de­ðiþ­me­si­i­le müm­kün­o­la­bi­lir.­De­ði­þim­ve­ye­ni­len­me­top­lum­sal­ge­rek­sin­me­le­rin­kar­þý­lan­ma­sý­i­çin­ge­rek­li­dir.­Es­ki­e­ge­men­al­gý­la­rýn­de­ðiþ­me­si,­top­Bulgaristan’da Türk çocuklum­sal­ya­þa­mýn­ye­ni­den­þe­kil­len­me­si­ba­ký­larýna, ‘Varlýðým Bulgar mýn­dan­ö­nem­li­bir­ev­re­dir.­ Es­ki­e­ge­men­al­gý­lar­za­man­la­ge­rek­siz­ve varlýðýna armaðan olsun’ an­lam­sýz­bir­du­ru­ma­ge­le­bi­lir,­top­lum­sal­de­andý söyletilse, bu ‘Türk’ vin­me­bu­es­ki­al­gý­lar­dan­ya­ni­en­gel­ler­den vicdanýný rahatsýz etmez mi? kur­tu­la­ma­dan­ger­çek­le­þe­mez.­Bu­ne­den­le­es­ki­al­gý­lar­ye­ni­o­lu­þum­la­rýn­ve­top­lum­sal­de­ði­‘düþ’­o­lur­du.­Sa­yýn­De­mir­taþ’ýn­De­la­lý­ve­Tür­þi­min­ö­nün­de­ki­en­ö­nem­li­en­gel­ler­dir.­ ki­ye’de­mil­yon­lar­ca­‘Türk­ol­ma­yan’­ço­cu­ðun bu­ne­den­le­‘an­dý­mýz’ý­her­sa­bah­din­le­me­si­ve Danýþtay’dan döndü Maz­lum-Der’in­baþ­lat­tý­ðý,­da­ha­son­ra­la­rý o­ku­ma­sý­bir­‘ma­kûs­ta­lih’­o­la­rak­de­vam­e­de­da­baþ­ta­BDP­ol­mak­ü­ze­re,­çe­þit­li­si­vil­top­- cek­an­la­þý­lan.­

‘‘

lum­ku­rum­la­rý­nýn­da­des­tek­le­di­ði­kam­pan­ya­nýn­ar­dýn­dan,­Maz­lum-Der’in­‘An­dý­mýz’ýn­‘ýrk­çý­ve­a­yý­rým­cý­i­fa­de­ler­i­çer­di­ði’­ge­rek­çe­si­i­le­me­ri­yet­ten­kal­dý­rýl­ma­sý­baþ­vu­ru­su,­Da­nýþ­tay’dan­ge­ri­gel­di.­ Da­nýþ­tay,­ge­ri­çe­vir­me­ge­rek­çe­sin­de;­o­bil­dik­i­fa­de­le­re­yer­ver­di:­“Türk­ke­li­me­si­bir­ýr­kýn­de­ðil,­…………..­tüm­va­tan­daþ­la­rýn­bir­a­ra­ya­ge­le­rek­o­luþ­tur­du­ðu­mil­le­tin­or­tak­a­dý­dýr”­de­di.­Ýl­gi­li­Da­nýþ­tay­da­i­re­si­oy­bir­li­ði­i­le­al­dý­ðý­ka­ra­rýn­de­va­mýn­da­i­se:­“Öð­ren­ci­an­dý,­ye­ni­ne­sil­le­re­Türk­Dev­le­ti­ve­mil­le­ti­nin­fer­di­ol­ma­o­nu­ru­ve­haz­zý­ný­ya­þat­ma­ya­yö­ne­lik­a­na­ya­sa­ve­ya­sa­lar­da­bu­lu­nan­i­fa­de­ler­den­o­lu­þu­yor”­ge­rek­çe­si­ni­ö­ne­sür­dü.­ Kuþ­ku­suz­ki­Da­nýþ­tay­bir­a­na­ya­sal­ku­rum­dur.­Bir­üst­uz­laþ­týr­ma­ku­ru­mu­dur.­Da­nýþ­tay’ýn­a­na­ya­sa­nýn­il­gi­li­ya­sa­la­rý­na­rað­men­ak­si­ne­bir­ka­rar­ver­me­si­ni­bek­le­mek­an­cak­bir

Aday listeleri belli olduðunda AH­MET­SAN­DAL Araþtýrmacý-Yazar sandalahmet@hotmail.com

il­let­ve­kil­li­ði­ya­da­mil­le­tin­tem­sil­ci­li­ði her­ül­ke­de­ken­di­þart­la­rý­i­çe­ri­sin­de say­gýn­ve­de­ðer­li­bir­gö­rev­dir.­Bu­gö­re­vi­hak­kýy­la­ya­pan­ve­ka­mu­ya­ra­rý­i­çin­ça­lý­þan her­ve­ki­li,­her­tem­sil­ci­yi­bu­mâ­nâ­da­teb­rik­e­de­rim.­Ül­ke­miz­þart­la­rý­i­çe­ri­sin­de­de­mil­let­ve­kil­li­ði­çok­kim­se­nin­hâ­ya­li­ni­kur­du­ðu­bir­gö­rev­dir. Biz­de­de­say­gýn­ve­de­ðer­li­bir­ko­nu­ma­sa­hip­tir. Bu­gö­re­vin­bu­say­gýn­lý­ðý­ve­de­ðe­ri­ya­nýn­da, dün­ye­vî­o­la­rak­dü­þün­dü­ðü­müz­de­“tat­lý­mý­tat­lý bir­gö­rev­dir.”­Bir­lâf­var­ya:­“Ta­dýn­dan­yen­mez.”­Ay­ný­o­nun­gi­bi.­Tat­lý­gö­rev­mil­let­ve­kil­li­ði i­çin­ül­ke­miz­de­a­de­ta­bü­yük­bir­mü­ca­de­le­ya­þa­ný­yor­bu­gün­ler­de.­Ýþ­te­11­Ni­san­Pa­zar­te­si 17.00­i­ti­ba­riy­le­mil­let­ve­kil­li­ði­a­day­lis­te­le­ri­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu­na­tes­lim­e­dil­di.­He­ye­can­ar­ta­rak­de­vam­et­mek­te­dir.­He­ye­can­12­Ha­zi­ran 2011­gü­nü­ne­ka­dar­sü­re­cek.­O­gün­mil­le­ti­miz san­dýk­ba­þý­na­gi­de­cek.­Ha­yýr­lý­sý­ol­sun.­Ýn­þa­al­lah ha­yýr­lý­hiz­met­ler­ve­re­cek­ler­ka­zan­sýn. Bu­ya­zý­da­e­sas­de­mek­is­te­di­ðim­bu­de­ðil. Mil­let­ve­ki­li­a­day­lis­te­le­ri­bel­li­ol­du­ðun­da,­bir yer­ler­de­he­ye­can­ya­þa­nýr­ken,­ül­ke­miz­de­ya­da ül­ke­mi­zin­dý­þýn­da­yi­ne­bil­dik­a­cý­ve­hü­zün­ve­ren­o­lay­la­rýn­ya­þan­dý­ðý­dýr.­Bu­hü­zün­ve­a­cý­o­lay­lar­Ül­ke­mi­zin­ve­bütün­dün­ya­nýn­ka­ra­tab­lo­su­dur.­Ýþ­te­ö­nem­li­o­lan­mil­let­ve­ki­li­se­çil­mek de­ðil,­ö­nem­li­o­lan­bu­ka­ra­tab­lo­yu­be­ya­za­çe­vir­mek­tir.­Ýþ­te­bu­na­dik­kat­çek­me­yi­ö­nem­se­dim­ve­bun­dan­do­la­yý­bu­ya­zý­yý­ka­le­me­al­dým. Ül­ke­miz­de­ve­ül­ke­miz­dý­þýn­da­ka­ra­tab­lo­o­la­rak­gör­dük­le­rim­den­ö­nem­li­o­lan­la­rý­ný­a­þa­ðý­da­bir­bir­sý­ra­la­ya­ca­ðým­ve­bu­ka­ra­tab­lo­luk­o­lay­lar­dün­mil­let­ve­ki­li­a­day­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dý­ðýn­da­da­bu­ül­ke­de­ve­dün­ya’da­ma­a­le­sef­ya­þan­dý.­Bu­ka­ra­tab­lo­luk­ha­di­se­ler­dur­mak­bil­mi­yor.­A­sýl­me­se­le­mil­let­ve­ki­li­se­çil­mek­de­ðil, a­sýl­me­se­le­bu­o­lay­la­rý­dur­dur­mak­týr.­Ya­da dur­dur­mak­i­çin­can­la­baþ­la­ça­lýþ­mak­týr. Ýþ­te­de­mek­is­te­dik­le­rim­þun­lar.­Ýþ­te­dik­kat çek­mek­is­te­dik­le­rim­bun­lar. 1-­ Mil­let­ve­kil­li­ði­ lis­te­le­ri­ a­çýk­lan­dý­ðýn­da; tra­fik­ka­za­la­rý­yi­ne­yur­dun­dört­bir­ya­nýn­da can­ al­ma­ya­ de­vam­ e­di­yor­du.­ On­lar­ca­ ha­ber­den­ bi­ri­si­ mem­le­ke­tim­ Kah­ra­man­ma­raþ’tan­gel­di.­Ha­be­re­gö­re;­yol­ya­pým­ça­lýþ­ma­sý­de­vam­e­den­bir­kav­þak­ta­mey­da­na­ge­len­ka­za­da­ay­ný­a­i­le­den­üç­ki­þi­öl­dü.­Bu­yol ça­lýþ­ma­sý­nýn­bir­tür­lü­bi­ti­ri­le­me­di­ði­i­çin­ka­za­la­rýn­sýk­sýk­o­ci­var­da­mey­da­na­gel­di­ði­de ha­ber­al­tý­yo­rum­lar­da­i­fa­de­e­di­li­yor­du. 2-­Mil­let­ve­kil­li­ði­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dý­ðýn­da;­a­þý­rý ya­ðýþ­lar­yur­dun­dört­bir­ya­nýn­da­sel­le­re­ve­ö­lüm­le­re­se­bep­o­lu­yor­du.­On­lar­ca­ha­ber­den­bi­ri­si­Er­zu­rum’dan­gel­di.­A­þý­rý­ya­ðýþ­lar­Er­zu­rum’da­can­al­dý.­Ker­piç­ten­ya­pýl­ma­ve­der­me çat­ma­bir­ev­yok­sul­luk­tan­do­la­yý­o­ev­de­ya­þa­mak­zo­run­da­o­lan­ga­ri­ban­la­rýn­ü­ze­ri­ne­yý­kýl­dý. Er­zu­rum’da­tek­kat­lý­ve­ker­piç­ten­ya­pýl­mýþ­bir ev,­a­þý­rý­ya­ðýþ­dolayýsýyla­ü­ze­ri­ne­is­ti­nat­du­va­rý­nýn­yý­kýl­ma­sý­so­nu­cu­çök­tü.­Bu­o­lay­da­i­ki­ço­cu­ðu­ve­an­ne­si­bi­na­nýn­en­ka­zý­al­týn­da­can­ver­di. Ço­cuk­lar­dan­bi­ri­si­da­ha­bir­ya­þýn­day­dý. 3-­Mil­let­ve­kil­li­ði­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dý­ðýn­da;­þid­det,­sal­dý­rý,­a­dam­öl­dür­me,­a­dam­ya­ra­la­ma, hýr­sýz­lýk­ve­ben­ze­ri­ka­ra­ha­ber­ler­yur­dun dört­bir­ya­nýn­da­mey­da­na­ge­li­yor­du.­On­lar­ca­ha­ber­den­bi­ri­si­Sam­sun’dan,­bi­ri­si­de­A­da­na’dan­gel­di.­Sam­sun’dan­ge­len­ha­be­re­gö­re,­a­dam­tar­týþ­tý­ðý­e­þi­ni­51­ye­rin­den­bý­çak­la­ya­rak­öl­dür­müþ.­A­da­na’dan­ge­len­ha­be­re­gö­re­de,­iþ­siz­ko­ca­ka­rý­sý­ný­ta­ban­cay­la­öl­dür­müþ.­Bu­ha­ber­le­bir­tür­lü­bit­mek­bil­mi­yor.­ 4-­ Mil­let­ve­kil­li­ði­ lis­te­le­ri­ a­çýk­lan­dý­ðýn­da; iþ­siz­lik,­yok­sul­luk,­ça­re­siz­lik,­pa­ha­lý­lýk,­a­da­let­siz­lik,­ ge­lir­ da­ðý­lý­mýn­da­ e­þit­siz­lik,­ ya­sak­çý e­ði­tim­ve­ben­ze­ri­so­run­lar­in­sa­ný­mý­zýn­be­li­ni­ bük­me­ye­ de­vam­ e­di­yor­du.­ Bun­lar­ i­çin her­han­gi­ bir­ ha­ber­den­ ör­nek­ ver­me­ye­ ge­rek­ yok.­ Bu­ ka­ra­ tab­lo­yu­ mil­le­ti­miz­ yýl­lar­dan­be­ri­biz­zat­ya­þa­mak­ta­dýr. 5-­ Mil­let­ve­kil­li­ði­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dý­ðýn­da; ABD­Lib­ya’yý­ha­va­dan­vu­ru­yor­du.­Dün­Mil­let­ve­kil­li­ði­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dý­ðýn­da;­Ýs­ra­il­yi­ne­Fi­lis­tin­li­le­rin­ü­ze­ri­ne­bom­ba­yað­dý­rý­yor­du.­Dün Mil­let­ve­kil­li­ði­lis­te­le­ri­a­çýk­lan­dý­ðýn­da;­Af­ga­nis­tan’da,­I­rak’ta­ve­dün­ya­nýn­çe­þit­li­yer­le­rin­de ABD­ve­Ýs­ra­il’in­zul­mü­de­vam­e­di­yor­du. Bu­lis­te­yi­u­zat­mak­müm­kün.­Si­zi­i­çe­ri­de­ki­ ve­ dý­þa­rý­da­ki­ bu­ ka­ra­ tab­lo­ i­le­ faz­la­ ka­rart­mak­is­te­mem.­Dik­kat­çek­mek­is­te­di­ðim yal­nýz­ca­ þu­dur:­ Mil­let­ve­kili­ ol­mak­ ö­nem­li de­ðil,­ yu­ka­rý­da­ki­ ka­ra­ tab­lo­la­rý­ be­yaza­ çe­vir­mek­ö­nem­li­dir.­Mil­let­ve­kili­ö­nem­li­de­ðil, bu­mil­le­tin­hay­rý­na­ça­lýþ­mak­ve­mil­le­tin­a­cý­la­rý­ný­din­dir­mek,­mil­le­tin­yü­zü­nü­gül­dür­mek­ ö­nem­li­dir.­ Mil­let­ve­ki­li­ ol­mak­ ö­nem­li de­ðil­dir,­ ö­nem­li­ o­lan­ ma­sum­la­rýn­ ko­ru­yu­cu­su­ ve­ kim­se­siz­le­rin­ kim­se­si­ ol­mak­týr, ves­se­lâm.­

M


Y

MAKALE

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

9

Niyet; tevazu, tekebbür, ferah ve kederi nasýl bozar?

fersadoglu@yeniasya.com.tr

us­ta­fa­E.­Þe­ker­kar­de­þi­miz,­Mes­ne­vî-i Nu­ri­ye’de­ ge­çen,­ “Hay­rât­ ve­ ha­se­na­týn­ ha­ya­tý­ ni­yet­le­dir.­ Fe­sa­dý­ da­ ucb, ri­ya­ ve­ gös­te­riþ­le­dir.­ Ve­ fýt­rî­ o­la­rak­ vic­dan­da þu­ur­la­ biz­zat­ his­se­di­len­ vic­da­ni­ya­týn­ e­sa­sý,­ i­kin­ci­bir­þu­ur­ve­ni­yet­le­in­ký­ta­bu­lur.­Na­sýl­ki a­mel­le­rin­ ha­ya­tý­ ni­yet­le­dir.­ O­nun­ gi­bi,­ ni­yet bir­ci­het­le­fýt­rî­ah­vâ­lin­ö­lü­mü­dür.­Me­se­lâ,­te­va­zu­a­ni­yet­o­nu­if­sad­e­der;­te­keb­bü­re­ni­yet­o­nu­i­za­le­e­der;­fe­ra­ha­ni­yet­o­nu­u­çu­rur;­gam­ve

M

ke­de­re­ni­yet­o­nu­tah­fif­e­der.­Ve­ha­ke­za,­ký­yas et.”­1­i­ba­re­le­ri­nin­an­la­mý­ný­so­ru­yor.­ Be­di­üz­za­man­ilk­cüm­le­de,­ha­yýr­lý­iþ­le­rin­ve gü­zel­lik­le­rin,­se­vap­la­rýn­ni­yet­le­mey­da­na­gel­di­ði­ni,­ha­yat­lan­dý­ðý­ný­söy­lü­yor.­Ay­rý­ca,­bun­la­rýn fe­sa­dý­nýn/bo­zul­ma­sý­nýn­da­u­cub,­a­me­li­ne­gü­ven­mek,­ri­ya­ve­gös­te­riþ­le­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­di­yor. “Ve­ fýt­rî­ o­la­rak­ vic­dan­da­ þu­ur­la­ biz­zat­ his­se­di­len­ vic­da­ni­ya­týn­ e­sa­sý,­ i­kin­ci­ bir­ þu­ur­ ve ni­yet­le­in­ký­ta­bu­lur.”­Ya­ni,­ru­hu­mu­za,­fýt­ra­tý­mý­za,­ vic­da­ný­mý­za­ yer­le­þen­ has­let­ler,­ i­kin­ci fark­lý­ bir­ þu­ur­ ve­ ni­yet­le­ son­ bu­lup­ ö­lür­ler. “Na­sýl­ki­a­mel­le­rin­ha­ya­tý­ni­yet­le­dir.­O­nun­gi­bi,­ni­yet­bir­ci­het­le­fýt­rî­ah­vâ­lin­ö­lü­mü­dür.” Ya­ni,­Be­di­üz­za­man­bu­ra­da,­vic­da­nî­hü­küm­le­rin,­fýt­rî­hal­le­rin­ni­yet­le­bað­lan­tý­la­rý­ný­ve­so­nuç­la­rý­ný­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Te­va­zu,­te­keb­bür,­fe­rah­gi­bi­vic­da­nî­hal­ler­ru­hu­mu­za­yer­le­þir­ve hük­mü­nü­ic­râ­e­der.­Bun­lar­hük­mü­nü­ic­ra­et­-

me­le­ri­i­çin­ay­rý­ca­bir­ni­yet­ge­rek­tir­mez.­Þa­yet ni­yet­e­di­lir­se,­o­vic­da­nî­hü­küm,­hâl,­fýt­rî­du­rum, ger­çek­mâ­nâ­da­ru­ha­hâ­kim­ol­ma­mýþ­de­mek­tir. Bi­ri­si­te­va­zu­a­ni­yet­e­di­yor­sa,­bu­te­va­zu­u­nun bu­lun­ma­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­der.­“Ni­ye­tin­te­va­zu­u­if­sat­et­me­si”,­boz­ma­sý­bu­na­i­fa­de­e­der.­Ke­zâ,­bi­ri­si­ki­bir­li­ol­ma­ya­ni­yet­et­miþ­se,­bu­ni­yet­de­o­nun­ki­bir­li­ol­ma­dý­ðý­nýn­gös­ter­ge­si­ve­de­li­li­dir. E­vet,­ on­la­ra­ ni­yet,­ o­ sý­fat­la­rýn­ o­nun­ ruh dün­ya­sý­na­mâl­ol­ma­dý­ðý­ný,­on­dan­u­zak­ol­du­ðu­nu­gös­te­rir.­ Ya­ni,­ te­va­zu,­ te­keb­bür,­ fe­rah,­ gam,­ ke­der gi­bi­hal­ler­fýt­rî­ve­vic­da­nî­hal­ler­dir,­hü­küm­ler­dir.­ Ýn­san­ ya­pý­sý­na­ mal­ ol­muþ­ du­rum­lar­dýr. Do­la­yý­sýy­la­ vic­dâ­nî­ ve­ fýt­rî­ hü­küm­ler,­ ru­hu­mu­za­ yer­leþ­miþ,­ hü­küm­le­ri­ni­ sür­dü­rür­ler. Vic­dâ­nî­ve­fýt­rî­o­lan­bu­hal­le­re­ni­yet­e­di­lir­se, bu­ on­la­rý­ if­sat­ e­der,­ bo­zar.­ Bu­ hal­le­ri­ ör­nek­ler­le­bi­raz­da­ha­aç­ma­ya­ça­lý­þa­lým:

Uy­ku­fýt­rî­bir­hâl­dir.­Uy­ku­ya­ni­yet­et­sen­u­yu­ya­maz­sýn,­“A­man­u­yu­ya­yým,­a­man­u­yu­ya­yým”­ de­sen­ uy­kun­ ka­çar.­ De­mek­ gam,­ fe­rah gi­bi­ hâl­ler­ de­ fýt­rî­ bi­rer­ hâl­dir,­ ni­yet­ et­mek­le on­l a­r a­ sa­h ip­ o­l u­n a­m az.­ Öy­l e­ ol­s a,­ bü­t ün dert­li­ki­þi­ler­se­vin­me­ye­ni­yet­e­dip­gam­lar­dan kur­tu­la­bi­lir­ler­di.­ Að­la­mak­ da­ fýt­rî­ bir­ hâl­dir, ni­yet­le­ o­lur­sa­ yap­ma­cýk­ ve­ ya­lan­dan­ að­la­ma o­lur.­Ger­çek­ü­zün­tü­yü­gös­ter­mez. Te­va­zu,­ki­bir,­fe­rah,­gam­ve­ke­de­rin­ni­yet­le­bað­lan­tý­la­rý­ný­ve­so­nuç­la­rý­ný­da­ha­i­yi­kav­ra­ya­bil­mek­ ve­ o­lum­lu­ has­let­le­ri­ fýt­ra­tý­mý­za, vic­da­ný­mý­za­mâl­e­de­bil­mek­i­çin­ni­ye­tin­ma­hi­ye­ti­ni,­ni­ye­tin­çe­þit­le­ri­ni­ve­et­ki­le­ri­ni,­ni­ye­tin­kim­ya­sý­ný,­ni­yet-i­man­bað­lan­tý­sý­ný,­i­ba­det ve­ du­â­nýn­ ni­yet­le­ i­liþ­ki­si­ni­ son­ra­ki­ ya­zý­la­rý­mýz­da­tah­lil­et­me­ye­ça­lý­þa­lým. Dipnot: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye, s. 169.

Siyaset tabana oturmalý cihaterdog@yahoo.com

Ýslâm dünyasý ve Bediüzzaman ö­mür­ge­ci­Ba­tý­lý­Dev­let­ler,­sö­mür­dük­le­ri­dev­let­ler­den­ay­rý­lýr­ken­baþ­la­rý­na­iç­le­rin­den­bir­dik­ta­tör­bý­ra­kýp, öy­le­çe­kil­di­ler.­Bu­du­rum­da,­bir­ne­vî­sö­mür­ge­dö­ne­mi­nin­de­va­mý­ol­du.­De­ði­þen sa­de­ce­ya­ban­cý­ye­ri­ne­yer­liy­di.­Ya­ban­cý­lar ül­ke­yi­ken­di­ül­ke­le­ri­a­dý­na­sö­mü­rür­ken, yer­li­ler­ken­di­þah­sî­çý­ka­rý­ve­ya­a­i­le­men­fa­a­ti­i­çin­ül­ke­yi­sö­mü­re­cek­ti­ler.­Baþ­ta­ki­dik­ta­tör­ler­ken­di­le­ri­nin­ve­a­i­le­le­ri­nin­ser­ve­ti­ni­art­týr­dý­lar.­Va­tan­da­þýn­re­fa­hý­ný­ve­ya­e­ko­no­mik­se­vi­ye­si­ni­dü­þün­me­di­ler.­‘Hal­ka rað­men­halk­çý­lýk’­di­ye­bi­le­ce­ði­miz­bu­sö­mü­rü­dü­ze­ni­ni­sür­dür­dü­ler. 1911­yý­lýn­da,­ya­ni­yüz­yýl­ön­ce­bü­yük Ýs­lâm­â­li­mi­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî’nin, Þam­E­me­vi­ye­Ca­mi­i’nde;­dar­an­lam­da ca­mi­ce­ma­a­ti­ne,­ge­niþ­an­lam­da­i­se­Ýs­lâm â­le­mi­ne­hi­ta­ben­söy­le­di­ði­söz­ler­ve­ya­i­rad­et­ti­ði­hut­be,­bu­ger­çe­ðe­par­mak­bas­mak­ta­dýr.­Ya­ni­Ýs­lâm­dev­let­le­ri­ve­top­lum­la­rý­ö­nün­de­ki­en­bü­yük­en­gel,­bas­ký ve­zor­ba­lýk­re­jim­le­ri­dir.­Yüz­yýl­ön­ce­i­rad e­di­len­bu­hut­be,­Ýs­lâm­â­le­mi­nin­i­çin­de bu­lun­du­ðu­prob­lem­le­ri­gün­ý­þý­ðý­na­çý­kar­mak­ta­dýr.­Ýs­tib­dat­ve­ya­bas­ký­has­ta­lý­ðý­nýn­i­lâ­cý­hür­ri­yet­tir,­meþ­ve­ret­tir.­As­lýn­da­en­bü­yük­prob­lem,­Asr-ý­Sa­a­det’i i­yi­o­ku­ya­mama­mýz­dan­dýr.­Ve­ya­yüz­yýl ön­ce­söy­le­ni­len­bu­söz­le­re­ku­lak­tý­ka­mak­týr.­As­lýn­da­her­gün­e­li­miz­den­dü­þür­me­di­ði­miz­Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­nin­lo­go­sun­da­ki­söz­de,­bu­ger­çe­ðe­par­mak bas­mak­ta­dýr.­ “As­ya’nýn­bah­tý­nýn­mif­ta­hý­(a­nah­ta­rý),­meþ­ve­ret­ve­þû­râ­dýr.” As­lýn­da­ her­ tür­lü­ ve­sa­yet,­ bas­ký­ ve zor­ba­lýk­ sis­tem­le­ri;­ hür­ri­yet­ ya­nýn­da her­tür­lü­ge­li­þim,­ye­ni­lik­ve­a­çý­lým­la­ra en­g el­d ir.­ Hem­ fert­ o­l a­r ak,­ hem­ de dev­l et­ o­la­rak­tan...­ Fer­di­yet­ dö­n e­m i bit­miþ,­ce­ma­at­ve­top­lum­dö­ne­mi­baþ­la­mýþ­týr.­ Fer­din­ ka­pa­si­te­si­ sý­nýr­lý­ i­ken, ce­ma­at­ve­top­lu­mun­im­kân­la­rý­had­siz­dir.­ Bu­ yüz­den­ top­lu­mun­ top­ye­kûn ka­tý­lý­mý­ e­sas­týr.­ Bu­ da­ an­cak,­ de­mok­ra­si­ve­cum­hu­ri­yet­le­müm­kün­dür. Bu­gün,­Ýs­lâm’ýn­sos­yal­a­da­let­ve­sos­yal­ pay­la­þý­mý,­ ki­mi­ der­nek­ler­ce­ ya­pýl­ma­ya­ ça­lý­þýl­mak­ta­dýr.­ Va­tan­daþ­ bu­ra­lar­va­sý­ta­sý­i­le­bü­tün­top­lu­ma­u­la­þa­bil­mek­te,­ top­lu­mun­ ta­ma­mý­ný­ ku­cak­la­ya­bil­mek­te­dir.­ Ýs­lâm’da­ki­ ze­kât­ mü­es­se­se­si­i­yi­ça­lýþ­tý­rýl­ma­lý­dýr.­Ze­kâ­týn­ma­lý ek­sil­ten­de­ðil,­art­tý­ran,­be­re­ket­len­di­ren bir­uy­gu­la­ma­ol­du­ðu­bi­lin­ci­ve­ril­me­li­dir.­ Ýs­lâm­ top­lu­mu­ a­ra­sýn­da­ köp­rü­ ve den­ge­un­su­ru­o­lan­ze­kât­mü­es­se­se­si­ni tek­rar­ can­lan­dýr­ma­lý­yýz.­ Ya­ni­ Ýs­lâm mü­es­se­se­le­ri­ih­ya­e­dil­me­li­dir. Ha­ki­kî­mil­li­ye­ti­miz­o­lan­Ýs­lâm­mil­li­ye­ti­ne­da­ya­na­rak,­Ýs­lâm’ýn­de­ði­þik­top­lu­luk­la­rý­nýn­it­ti­ha­dý­ný,­bir­leþ­me­si­ni­sað­la­ma­lý­yýz.­Ge­le­cek­ten­Ýs­lâm­a­dý­na­ü­mit­vâr o­la­rak­yü­rü­me­li­yiz.­Ge­le­cek­kay­gý­sý­ve ge­le­ce­ðe­kar­þý­ü­mit­siz­lik,­Müs­lü­man’a ya­kýþ­ma­mak­ta­dýr.­Doð­ru­luk­tan­þaþ­ma­ma­lý­yýz.­Doð­ru­lu­ðun­in­san­la­ra­za­rar­ve­re­ce­ði­dü­þün­ce­si­de­yan­lýþ­týr.­Ý­çi­miz­de­ki düþ­man­lýk­duy­gu­su­na­düþ­man­lýk­bes­le­me­li­yiz.­Çev­re­miz­de­ki­in­san­lar­la­ve­ya Müs­lü­man­lar­la­as­ga­rî­müþ­te­rek­ler­de bir­lik­te­lik­te­sis­et­me­li­yiz.­Ma­hal­le­ler­de­ki kuv­vet­li­kom­þu­luk­i­liþ­ki­si­ni,­ge­niþ­da­i­re­de­Ýs­lâm­dev­let­le­ri­a­ra­sýn­da­te­sis­et­me­li­yiz.­Tâ­ki­top­lum­lar­da­ki­çal­kan­tý­lar­son bul­sun.­Ve­ya­top­lu­mu­ka­rýþ­týr­mak­is­te­yen­dýþ­güç­ler­e­li­ne­koz­ver­me­miþ­o­la­lým.­Ça­re,­doð­ru­Ýs­lâ­mi­yet’i­ve­Ýs­lâ­mi­ye­te lâ­yýk­doð­ru­lu­ðu­ya­þa­mak­týr.­Be­di­üz­za­man’ýn­gö­rüþ­le­ri­ne­ku­lak­ver­mek­tir...

S

latif@yeniasya.com.tr

e­nel­ se­çim­le­re­ i­ki­ ay­lýk­ bir­ sü­re­ kal­dý. Se­çi­me­ ge­rek­ par­ti­ ü­ye­si,­ ge­rek­se­ ba­ðým­sýz­ o­la­rak­ ka­tý­la­cak­ a­day­lar­ da­ bü­yük­öl­çü­de­be­lir­gin­lik­ka­zan­mýþ­du­rum­da. Se­çi­me­ 18­ par­ti­ i­le­ yüz­den­ faz­la­ ba­ðým­sýz­a­da­yýn­iþ­ti­rak­e­de­ce­ði­i­fa­de­e­di­li­yor.

G

Þu­ an­ki­ tab­lo­ya­ ba­ký­la­rak,­ yüz­de­ 10­ se­çim­ ba­ra­jý­ný­ an­cak­ üç­ par­ti­nin­ a­þa­bi­le­ce­ði yö­nün­de­tah­min­ler­yü­rü­tü­lü­yor. Bu­n a­ rað­m en,­ se­ç im­ gü­n ü­n e­ ka­d ar­ si­ya­set­te­mev­cut­den­ge­le­ri­de­ðiþ­ti­re­cek­ve­ya­ ye­n i­ denk­l em­l er­ o­l uþ­t u­r a­c ak­ ba­z ý­ ge­liþ­me­ler­de­ya­þa­na­bi­lir. Si­ya­set­sa­ha­sý,­her­an­i­çin­sür­priz­ge­liþ­me­l e­r e­ ge­b e­d ir.­ Mâ­z i­d e­ bir­ç ok­ vu­k u­a ­t ý var­dýr.­De­mek­ki,­ay­ný­þey­im­kâ­nat­da­hi­lin­de­dir. *­*­* Bu­ ya­zý­da­ ü­ze­rin­de­ dur­mak­ is­te­di­ði­miz a­sýl­me­se­le­i­se,­par­ti­ü­ye­si­a­day­lis­te­le­ri­nin

TARÝHTE BUGÜN

14 Nisan 1912

Titanikler de batar; gururlanma! B undan tam bir asýr önce dünyanýn en büyük gemisi olarak bilinen Titanic, çýk týðý ilk seferinde bir buz daðýna çarparak battý. (14 Nisan 1912) Binlerce yolcu kapasiteli en büyük geminin hem de ilk seferinde batmasý, bütün dünyada þok tesiri meydana getirdi. Bu hadise, ayrýca dünya denizcilik tarihinin unutulmaz bir fâciasý olarak kayýtlara geçti.

Maðrur Ýngilizlerin gurur âbidesiydi Titanic,, Büyük Britanya'nýn (Ýngiliz Devletler Topluluðu) bir nevî gurur âbidesi olarak inþa edildi. Dev bir gemiydi, en büyük transatlantik özelliðine sahipti. Avrupa ile Amerika arasýnda sefer yapacak olan en güvenilir yolcu gemisi diye reklâmý yapýldý. Maðrur Ýngilizler, bu gemiye "Batmaz" lâkabýný takmýþtý. Hatta, bir kýsmý o derece ileri gitmiþti ki, "Bu gemiyi Tanrý bile batýramaz" diye böbürleniyordu. Ama, Allah'ýn hikmetine bakýn görün ki, bu dev transatlantik, 2201 yolcusuyla çýktýðý dahi ilk seferine batarak, Atlas Okyanusunun karanlýk sularýna gömüldü. Buzdaðýna çarptý Çok büyük masraflarla inþa edilen Titanic için "Bu gemi asla batmaz" deniliyordu. Doðrusu, normal þartlarda batmamasý için de hemen her türlü tedbir alýnmýþ, eldeki bütün imkânlar adeta seferber edilmiþti. Bu geminin yapýmý üç yýl kadar (1909–12) sürdü. Ýnþasýnda yaklaþýk 11.500 insan çalýþtý. Uzunluðu 260, geniþliði ise 28 metre idi. Geminin aðýrlýðý ise, 66 bin ton civarýnda 3500'ün üzerinde bir yolcu kapasitesine sahipti. Yolcularýyla birlikte Ýngiltere'den ayrýlan ve New York'a (ABD) doðru yol alan gemi,

Yüz yýl önce batan Titanic, dünyanýn en büyük transatlantic gemisi olarak biliniyordu.

Kuzey Atlantik'te (Atlas Okyanusu) gece vakti bir buzdaðýna (aysberg) çarptý. Hýzýný almýþ þekilde buzdaðýna çarpan Titanic, önce ikiye ayrýldý, ardýndan okyanusun derin ve de serin sularýna gömülerek battý. Bu arada, yolcularýn bir kýsmý filikalar sayesinde kurtulmayý baþardý. 1500'den fazla kiþi ise, çaresizlik içinde boðularak kayboldu. Dehþet uyandýran bu fâcia neticesinde Ýngilizlerin gururu bir derece kýrýldý mý bilinmez; ancak, her ne olursa olsun, insanoðlu hangi seviyeye gelirse gelsin, yine de Yaradan'a karþý gurura kapýlmamalý ve kul olduðunu asla unutmamalý. Bu sýrdandýr ki, Osmanlý hükümdarlarý asýrlar boyunca söylenen þu sözü büyük bir ihtiramla dinlediler: "Gururlanma padiþahým! Senden büyük Allah var."

GÜN GÜN TARÝH

ta­ba­na­ o­tu­rup­ o­tur­ma­dý­ðý,­ do­la­yý­sýy­la­ bu­nun­ de­m ok­r a­t ik­ er­d em­l i­l i­ð e­ uy­g un­ o­l up ol­ma­dý­ðý­hu­su­su­dur. Bu­ nok­ta­yý­ da­ ya­zý­nýn­ son­la­rý­na­ bý­ra­ka­rak,­ev­ve­la­ge­nel­tab­lo­ya­bir­ba­ka­lým... Tür­ki­ye'de,­þek­len­de­ol­sa­el­bet­te­ki­de­mok­ra­si­var­dýr. Da­ha­sý,­ di­ðer­ Ýs­lâm­ ül­ke­le­ri­ne­ na­za­ran, de­mok­ra­tik­ iþ­le­yiþ­ nok­ta­sýn­da­ Tür­ki­ye­ yi­ne­en­ön­de,­en­i­le­ri­se­vi­ye­de­gö­rü­nü­yor. An­cak,­yi­ne­de­bu­nun­la­ik­ti­fa­et­mek­ol­maz. Ay­r ý­c a,­ ül­k e­m iz­d e­ za­h i­r en­ tam­ o­l a­r ak gö­rün­me­yen­ve­ma­hi­ye­ti­tam­an­la­þýl­ma­yan deh­þet­li­bir­"de­rin­is­tib­dat"­re­a­li­te­si­var­dýr ki,­böy­le­si­bir­ha­bis­er­vâ­ha­hiç­bir­Ýs­lâm­ül­ke­sin­de­rast­la­ya­maz­sý­nýz. Ö­zet­le,­di­ðer­Ýs­lâm­ül­ke­le­rin­de­ki­is­tib­dat ki­þi­yi­ ca­nýn­dan­ e­der­ken,­ biz­de­ki­ Nem­ru­dâ­ne­is­tib­dat­i­se,­ki­þiyi­i­mâ­nýn­dan­e­di­yor. Ve,­ bu­ men­hus­ is­tib­dat­ var­ i­ken,­ Tür­ki­ye'de­ ger­çek­ an­lam­da­ bir­ hür­ri­yet­ ve­ de­mok­ra­si­nin­var­lý­ðýn­dan­söz­e­di­le­mez. *­*­* Si­ya­sî­ par­ti­le­rin­ mil­let­ve­ki­li­ a­day­ lis­te­le­ri­ne­ve­bu­lis­te­le­rin­tan­zim­e­dil­me­þek­li­ne ba­k ýn­c a­ bir­ da­h a­ gör­d ük­ ki,­ biz­d e­k i­ de­mok­ra­si­ma­a­le­sef­ra­yý­na­o­tur­muþ­de­ðil. He­men­ hiç­bir­ par­ti­de­ tam­ olarak­ ön­se­çim­ ya­p ýl­m a­d ý.­ "Te­m a­y ül­ yok­l a­m a­s ý"­ a­d ý al­týn­da,­ sa­de­ce­ ve­ sa­de­ce­ "de­mok­ra­si­ o­yu­nu"­oy­nan­dý. He­men­ bü­tün­ lis­te­ler,­ par­ti­ li­der­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­son­þek­li­ni­al­mýþ­gö­rü­nü­yor. A­ca­ba,­bu­na­sýl­bir­de­mok­ra­si­an­la­yý­þý­dýr? A­day­la­rý­ ken­di­ mem­le­ket­le­rin­de,­ ken­di­si­n i­ en­ ya­k ýn­d an­ ta­n ý­y an­l a­r ýn­ i­r a­d e­s iy­l e seç­me­yen,­seç­tir­me­yen­bir­an­la­yý­þýn,­a­ca­ba de­mok­ra­tik­ er­dem­li­lik­le­ bað­da­þýr­ bir­ yö­nü o­la­bi­lir­mi? Ken­di­ i­çin­de­ bi­le­ de­mok­rat­ ol­ma­yan­ bir si­ya­sî­par­ti,­ül­ke­nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­yö­nün­de­ a­ca­ba­ ne­ öl­çü­de­ cid­dî,­ sa­mi­mi­ ve gü­ve­ni­lir­bir­per­for­mans­gös­te­re­bi­lir? Se­ç i­l e­c ek­ bü­t ün­ a­d ay­l a­r ýn­ An­k a­r a'da­k i par­ti­mer­ke­zin­de­ve­ö­zel­lik­le­de­par­ti­li­de­ri­n in­ ni­h aî­ son­ söz­ sa­h i­b i­ ol­m a­s ý­ yön­t e­miy­le­be­lir­len­me­si­nin­ö­vü­nü­le­cek­bir­ta­ra­fý­var­mý,­Al­lah­aþ­ký­na? Bu­du­rum­"A­ma­a­an­boþ­ver.­Bü­tün­par­ti­ler­ay­ný­tarz­da­ha­re­ket­e­di­yor,­hep­si­ay­ný ha­ta­yý­iþ­li­yor"­de­ni­le­cek­ka­dar­ba­sit­de­ðil. Seç­me­ni­â­de­ta­e­na­yi­ye­ri­ne­ko­yan­bu­tür yak­la­þým­la­ra­ra­zý­ol­mak­"Ten­ce­re­di­bin­ka­ra;­ se­n in­k i­ ben­d en­ ka­r a"­ de­r e­k e­s i­n e­ ra­z ý ol­mak­an­la­mý­na­gel­mez­mi? Ýþ­te,­bü­tün­bu­hu­sus­la­rý­e­sas­lý­bir­þe­kil­de dü­þün­mek­du­ru­mun­da­yýz. Hiç­ ol­m az­s a,­ bu­ nok­t a­d a­k i­ ek­s i­ð i­m i­zi–ku­su­ru­mu­zu­gö­re­bil­me­li­ve­tek­rar­la­nan ha­ta­la­rý­gö­nül­rý­za­sýy­la­ka­bul­len­me­me­li­yiz. Ak­si­ tak­dir­de,­ de­mok­ra­si­nin­ er­dem­ ve i­c ap­l a­r ý­ de­ð il,­ a­r ý­z a­ ve­ has­t a­l ýk­l a­r ý­ mey­dan­a­lýr.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Tövbeye en yakýn duruþ: Günahlarýn gizli kalmasý Mustafa Bey: “Ýþ­le­nen­bir­ha­ra­mý­an­lat­mak dî­ni­miz­ce­câ­iz­mi­dir?­Gü­nah­la­rýn­ör­tül­me­si­i­çin­ki­þi­böy­le­bir­su­çu­nu­giz­le­me­si­mi ge­re­kir?­Ya­ni­kul­ken­di­vic­da­nýn­da­mý­töv­be­ye­sa­rýl­ma­lý­dýr?­Yok­sa­ib­ret-i­â­lem­i­çin bi­lin­me­si­ni­is­te­me­si­gü­nah­mý­dýr?” Gü­nah­lar,­ku­lun­Rab­bi­i­le­i­le­ti­þi­mi­ne­sý­nýr­ko­yan­pa­ra­zit­ler­dir.­Ku­lun,­Yü­ce­Ya­ra­da­ný­i­le­gö­rüþ­me­si­nin­sað­lýk­lý­lý­ðý,­bu­pa­ra­zit­le­ri­ha­ya­týn­dan te­miz­le­me­si­i­le­ya­kýn­dan­a­lâ­ka­lý­dýr.­Bir­ya­ký­ný­nýz­la­te­le­fon­gö­rüþ­me­si­yap­tý­ðý­ný­zý­farz­e­de­lim. A­ra­ya­bir­pa­ra­zit­gir­di­ðin­de,­na­sýl­gö­rüþ­me­den bir­þey­an­la­mý­yor­su­nuz­ve­gö­rüþ­me­yi­ya­rý­da­ke­sip­ön­ce­pa­ra­zi­tin­gi­de­ril­me­si­ne­ça­lý­þý­yor­su­nuz...­Ve­ya­bir­tv­ka­na­lý­ný­iz­ler­ken­a­ra­ya­pa­ra­zit gi­rip,­gö­rün­tü­ve­ses­kay­bol­du­ðun­da,­na­sýl­ka­na­lý­iz­le­me­yi­bý­ra­kýp,­ön­ce­se­sin­ve­gö­rün­tü­nün net­li­ði­ni­sað­lý­yor­su­nuz.­Fi­zik­â­le­min­de­de­fa­lar­ca­ya­þa­dý­ðý­mýz­bu­hâ­di­se,­mâ­ne­vî­â­lem­de­Rab­bi­miz­le­o­lan­i­liþ­ki­le­ri­miz­de­da­ha­ön­ce­lik­li­o­la­rak­söz­ko­nu­su­dur.­Ma­ne­vî­â­le­min­pa­ra­zit­le­ri gü­nah­lar­dýr,­ha­ram­lar­dýr,­Al­lah’ýn­ya­sak­kýl­dý­ðý dav­ra­nýþ­lar­dýr,­di­ni­mi­zin­neh­yet­ti­ði­ha­re­ket­ler­dir,­vic­da­ný­mý­zýn­mah­kûm­et­ti­ði­suç­lar­dýr.­ Gü­nah­lar,­ha­ram­lar­ve­Al­lah’ýn­ya­sak­la­dý­ðý­dav­ra­nýþ­lar­ko­nu­sun­da­bi­ze­ilk­he­sap­so­ran­vic­da­ný­mýz­dýr.­Al­lah­nez­din­de­bi­zi­en­çe­tin­sor­gu­ya­çe­ken­ku­rum­vic­da­ný­mýz­dýr.­Vic­da­ný­mý­zýn­sor­gu­su kar­þý­sýn­da­te­mi­ze­çý­ka­bil­mek­i­se­töv­be­nin­tâ­ken­di­si­dir.­Te­mi­ze­çýk­ma­dý­ðý­mýz­sü­re­ce­vic­da­ný­mýz bi­ze­bas­ký­yap­ma­ya­ve­bi­zi­ký­na­ma­ya­de­vam­e­der.­ Ku­lun­töv­be­kâr­sa­yýl­ma­sý­i­çin­ken­di­vic­da­nýn­da, ya­ni­ken­di­ö­zün­de­ve­i­çin­de­gü­nah­la­rý­na­kar­þý­piþ­man­lý­ða­ve­töv­be­ye­sa­rýl­ma­sý­en­ö­nem­li­þart­týr­ve ye­ter­li­dir.­Gü­nah­la­rý­ný­baþ­ka­bir­ku­ru­mun­ve­ya­ki­þi­nin­ö­nün­de­sa­yýp­dök­me­ye­ge­rek­ol­ma­dý­ðý­gi­bi, böy­le­bir­dav­ra­nýþ­tev­hid­i­nan­cý­i­le­de­bað­daþ­maz. Çün­kü­Al­lah’tan­baþ­ka­hiç­kim­se­gü­nah­la­ra­töv­be­yi­ka­bul­ve­ya­red­ko­nu­sun­da­ya­da­gü­nah­la­ra­ce­zâ tak­dir­et­mek­hu­su­sun­da­yet­ki­sa­hi­bi­de­ðil­dir.­ Kul­hak­ký­ný­i­çe­ri­yor­ol­ma­dýk­ça­gü­nah­lar­þah­sî­dir­ve­kul­i­le­Rab­bi­a­ra­sýn­da­dýr.­Kul­hak­ký­ný­i­çe­ri­yor­ol­ma­sý­ha­lin­de­i­se­gü­nah,­yal­nýz­hak­ký­ze­de­le­nen­kul­i­le­hak­ka­ge­çen­þa­hýs­a­ra­sýn­da­bir­me­se­le­dir­ve­ü­çün­cü­þa­hýs­lar­a­çý­sýn­dan­yi­ne­giz­li­lik­ta­þýr. Ya­ni­gü­nah­la­rý;­1-­Kul,­2-­Al­lah,­3-­Hak­ký­çið­ne­nen­kul­dan­baþ­ka­di­ðer­þa­hýs­la­rýn­bil­me­si­ne ge­rek­yok­tur.­Gü­nah­la­rýn­ö­zün­de­“giz­li­lik”­e­sa­sý var­dýr­ve­bu­ko­run­ma­lý­dýr.­Al­lah’ýn­ “Set­tâ­ru’l-U­yûb”­is­mi­gü­nah­la­rý­giz­le­mek­is­te­mek­te­dir.­Af­yo­lu­nun­a­çýk­kal­ma­sý­i­çin­gü­nah­la­rýn­giz­li­kal­ma­sý­na­þid­det­le­ih­ti­yaç­var­dýr.­ Ýn­sa­nýn­ku­sur­ve­gü­nah­iþ­le­me­ye­ka­bi­li­yet­li­bir fýt­ra­tý­bu­lun­du­ðu­nu1 be­yan­e­den­Üs­tad­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­Set­târ­ve­Ðaf­fâr­i­sim­le­ri­nin­ku­sur­lar­ve­gü­nah­la­ra­kar­þý­bir­si­per hük­mün­de­bu­lun­du­ðu­nu;­yal­nýz­Ken­di­si­ne­sý­ðý­nýl­dý­ðýn­da­Ce­nâb-ý­Hak­kýn­gü­nah­la­rý­ört­tü­ðü­nü, giz­le­di­ði­ni­ve­ba­ðýþ­la­dý­ðý­ný­kay­de­der.2 ­dil­mah­ke­me­ler­ka­mu­yu­il­gi­len­dir­me­yen­suç ve­gü­nah­la­rýn­pe­þi­ne­düþ­mez­ler.­Gü­nah­ve­ya­suç bir­ve­ya­bir­den­faz­la­ki­þi­nin­hak­ký­ve­hu­ku­ku­i­le il­gi­li­bir­a­lan­da­iþ­len­miþ­i­se­mah­ke­me­ler­el­bet­te suç­lu­yu­yar­gý­la­mak­ve­ma­sum­la­rý­ko­ru­mak­i­çin ha­re­ke­te­ge­çer­ler.­A­da­le­tin­sað­lan­ma­sý­i­çin­bu­ge­rek­li­dir­ve­bu­ay­rý­bir­me­se­le­dir.­Ki­þi­nin­mah­ke­me­ye­kar­þý­su­çu­nu­i­ti­raf­et­me­si­bu­ba­kým­dan­bir fa­zi­let­tir­ve­bu­da­bir­ne­vî­töv­be­hük­mün­de­dir. Fa­kat­ki­þi­baþ­ka­sý­ný­il­gi­len­dir­me­yen­gü­nah­la­rý­ný giz­le­me­li,­gü­nah­la­rý­ný­yay­mak­tan­ka­çýn­ma­lý­ve­gü­nah­la­rý­na­ken­di­vic­da­nýn­da­töv­be­et­me­li­dir.­Gü­nah­la­rý­i­le­ö­vün­mek­i­se­ha­ram­ol­du­ðu­gi­bi,­ki­þi­nin ken­di­ken­di­si­ni­ib­ret-i­â­lem­ol­sun­di­ye­e­le­ver­me­si de­ca­iz­de­ðil­dir.­Bu­du­rum­töv­be­ger­çe­ði­i­le­çe­li­þir. Gü­nah­lar­giz­li­kal­ma­lý­dýr.­Bu­töv­be­ye­da­ha­ya­kýn­bir­du­ruþ­teþ­kil­e­der.­Bu­ko­nu­da­Re­sûl-i­Ek­rem E­fen­di­miz’in­(asm)­baþ­lý­ca­tav­si­ye­le­ri­þun­lar­dýr:­­ *­“Gü­na­hý­a­çýk­tan­iþ­le­mek­ten­sý­kýl­ma­yan­lar ha­riç­ bü­tün­ üm­me­tim­ ba­ðýþ­lan­mýþ­týr.­ Ge­ce­le­yin­ bir­ gü­nah­ iþ­le­yip,­ Al­lah­ da­ yap­tý­ðý­ bu gü­na­hý­ört­müþ­ken­sa­bah­le­yin­kal­kýp,­‘Ak­þam þöy­le­ þöy­le­ yap­tým’­ di­yen­ ki­þi,­ a­çýk­ça­ gü­nah iþ­le­mek­ten­ sý­kýl­ma­yan­ kim­se­ler­den­dir.­ Rab­bi ge­ce­le­yin­su­çu­nu­ört­müþ­ken,­sa­bah­le­yin­kal­kýp­Al­lah’ýn­ört­tü­ðü­bu­ör­tü­yü­kal­dý­rý­yor.”3 *­“Bir­kul­dün­ya­da­bir­ku­lun­a­yý­bý­ný­ör­ter­se,­Al­lah­da­ký­yâ­met­gü­nün­de­o­nun­a­yý­bý­ný­ör­ter.” 4 *­ “Ýn­san­la­rýn­ giz­li­ yan­la­rý­ný­ a­raþ­týr­ma­yýn. A­yýp­la­rý­ný­öð­ren­me­ye­ça­lýþ­ma­yýn.”­5 *­“Gü­nah­iþ­le­di­ðin­de­he­men­tev­be­et.­Giz­li iþ­le­di­ðin­gü­na­ha­giz­li­ce,­a­çýk­tan­iþ­le­di­ðin­gü­na­ha­da­a­çýk­tan­tev­be­et.”­6 *­“Gü­nah­giz­li­kal­dýk­ça­sa­de­ce­sa­hi­bi­ne­za­rar­ve­rir.­Or­ta­ya­çýk­tý­ðýn­da­i­se­dü­zel­til­mez­se, top­lu­ma­za­rar­ve­rir.” 7 *­“Al­lah’tan­ku­sur­la­rý­ný­zý­ört­me­si­ni­ve­si­zi kork­tuk­la­rý­nýz­dan­e­mîn­kýl­ma­sý­ný­is­te­yin.” 8 *­“Al­lah­Te­â­lâ­þöy­le­bu­yu­ru­yor:­ ‘Ben­dün­ya­da Müs­lü­man­bir­ku­lu­mun­ört­tü­ðüm­bir­ku­su­ru­nu, â­hi­ret­te­or­ta­ya­çý­ka­rýp­o­nu­re­zil­ve­rüs­vay­et­me­ye­cek­ka­dar­bü­yük­ke­rem­ve­af­sa­hi­bi­yim.’”­9 Dipnotlar: 1- Mektûbât, s. 47. 2- Lem’alar, s. 59; Mesnevî-i Nûriye, s. 113. 3- Riyâzu’s-Sâlihîn, 24; Câmiü’s-Saðîr, 3000. 4- Riyâzu’s-Sâlihîn, 240. 5- Câmiü’s-Saðîr, 1576. 6- Câmiü’s-Saðîr, 419. 7- Câmiü’s-Saðîr, 332; 8- Câmiü’s-Saðîr, 638 9- Câmiü’s-Saðîr, 2893.


10

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

ÖÐRENCÝLER “KARAGÖZ” ÝLE ÝSTANBUL’U TANIYACAK

alioktay1996@yahoo.com alioktay@alioktay.net

Bahar çiçek çiçek gelince güzel… ü­zi­ði­mi­zin­ zir­ve­si­ De­de­ E­fen­di­ iþ­te­ þöy­le baþ­lý­yor­du­ Hi­caz­ þar­ký­sý­na:­ ‘’Ba­ha­rýn­ za­ma­ný­gel­di­a­ca­ným/­Yav­ru­cey­lan­gel­gi­de­lim.’’­Ha­ki­ka­ten­ba­ha­rýn­gel­di­ði­nin­i­þa­ret­le­ri­ar­týk­i­yi­ce­ken­di­ni­bel­li­e­der­ol­muþ.­Geç­ti­ði­miz­haf­ta­lar­da­Nev­ruz­kut­la­ma­la­rý­i­le­ba­ha­ra­“mer­ha­ba” de­me­nin­ se­vinç­ gös­te­ri­le­ri­ var­dý­ pek­ çok­ yer­de. Di­ler­se­niz­ biz­ de­ mü­zi­ði­miz­de­ki­ þar­ký­la­ra­ ký­sa­ca bir­ göz­ a­ta­lým,­ ba­ka­lým­ kim­ler­ ba­har­ i­çin­ ne­ler söy­le­miþ,­ ne­ bes­te­ler­ yap­mýþ...­ Fah­ri­ Ko­puz’un Hi­caz­ bes­te­sin­de­ Sü­ley­man­ Na­zif,­ ‘’Sen­ ol­maz­san‘’­ di­yor­du­ ‘’Ba­har­ ol­sa­ çe­men­zar­ ol­sa­ â­lem han­de­dar­ ol­sa/­ Sen­ ol­maz­san­ ha­ya­lim­de­ ze­min að­lar­ se­ma­ að­lar.’’­ Ze­kai­ Tun­ca‘nýn­ kür­di­li­hi­caz­kâr­bes­te­sin­de­Meh­met­Er­bu­lan­i­se­ ‘’Ba­har­çi­çek çi­çek­ ge­lin­ce­ gü­zel/­ Ha­yat­ se­vi­lin­ce­ se­vin­ce­ gü­zel‘’ di­ze­le­ri­ i­le­ bir­ ba­har­ gü­zel­le­me­si­ ya­pý­yor­du. Te­o­man­Al­pay­i­se­ba­har­ne­þe­si­ni­Ni­ha­vend­þar­ký­sýn­da­‘’Ba­har­gel­di­gül­a­çýl­dý­/­Ru­hu­ma­ne­þe­sa­çýl­dý‘’ der­ken­Dra­ma­lý­Ha­san­Gü­ler­de­ay­ný­his­le­ri­ni­ ben­zer­ þe­kil­de­ ‘’Ba­ha­rýn­ gül­le­ri­ aç­tý­ /­ Et­ra­fa ne­þe­ saç­tý‘’ þek­lin­de­ Rast­ ma­ka­mýn­da­ i­fa­de­ e­di­yor­du.­Mü­zi­ði­mi­zin­bir­baþ­ka­zir­ve­is­mi­Ha­cý­A­rif­Bey­de­ba­har­da­ev­de­du­rul­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni dü­þü­nen­ler­den: ‘’Ba­har­ ol­du­ be­ðim­ ev­de­ du­rul­maz/­ Bu­ mev­sim­de­ çe­men­zâ­re­ do­yul­maz.’’ Ba­har,­ E­min­ On­gan’ýn­ se­gâh­ þar­ký­sýn­da­ ve­ Hil­mi Soy­kut’un­ di­ze­le­rin­de­ ken­di­ni­ þöy­le­ gös­ter­miþ: ‘’Ba­ha­rý­ ok­þu­yor­ el­le­rim/­ Mel­tem­ler­de­ bur­cu bur­cu­ sev­gi­ /­ Su­lar­da­ hül­ya­lar­ bon­cuk­ bon­cuk­ / Mer­can­ gi­bi.’’­ Ba­ha­rýn­ ge­li­þi­ne­ en­ çok­ se­vi­nen me­ðer­ sa­de­ce­ biz­ler­ de­ðil­mi­þiz.­ A­li­ Ga­lip­ Al­nar bül­bül­le­rin­ ba­har­ sev­gi­si­ni­ ba­kýn­ na­sýl­ an­lat­mýþ þar­ký­da:­ ‘’Ba­har­ ge­lir­ gon­ca­ a­çar­ /­ Bül­bül­ ö­ter nað­me­sa­çar­/­Gül­bül­bü­le­bül­bül­gü­le­/­Hay­ran o­lur­ gön­lüm­ a­çar.’’ Pe­ki­ ‘Yi­ne­ ba­har­ ol­du­ coþ­tu yü­re­ðim,­a­kar­boz­bu­la­nýk­sel­li­de­re­ler‘­ di­yen­A­þýk­Er­zu­rum­lu­Em­rah­mi­sa­li,­kuþ­la­rýn­cý­výl­tý­la­rý­ný, su­yun­þý­rýl­tý­sý­ný,­yem­ye­þil­a­ðaç­la­rýn­hý­þýr­tý­sý­ný­du­yup­da­coþ­ma­mak­müm­kün­mü?­

M

Y

KÜLTÜR SANAT

Sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda hazýrlanan ‘’Karagöz Ýstanbul’u Gezdiriyor’’ oyunu, Ýstanbul’da 39 ilçede 77 ayrý merkezde sergilenecek.­ GELENEKSEL kuk­la­ ti­yat­ro­su­nun­ en­ ö­nem­li ka­rak­ter­le­rin­den­ bi­ri­ o­lan­ Ka­ra­göz,­ öð­ren­ci­le­re­Ýs­tan­bul’u­ta­ný­ta­cak.­Ýs­tan­bul­Mil­lî­E­ði­tim Mü­dür­lü­ðü­ve­Zam­bak­Ya­yýn­la­rý­A.Þ,­Kay­nak Kül­tür­Mer­ke­zi’nde­dü­zen­le­nen­tö­ren­le­ ‘’Ka­ra­göz­Ýs­tan­bul’u­Gez­di­ri­yor’’­o­yu­nu­nun­pro­to­ko­lü­nü­im­za­la­dý.­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­Mu­am­mer Yýl­dýz,­pro­jey­le­ge­le­nek­sel­kuk­la­ti­yat­ro­su­nu­e­ði­tim­a­ra­cý­o­la­rak­kul­la­na­rak,­ço­cuk­lar­da­far­kýn­da­lýk­o­luþ­tur­ma­yý­ve­Ýs­tan­bul’u­ta­nýt­ma­yý­a­maç­la­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­nýn­de­ðer­ler­e­ði­ti­mi­ve­Ýs­tan­bul­der­si­ni­ö­nem­se­di­ði­ni­an­la­tan­Yýl­dýz,­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­uy­gu­la­nan­de­ðer­ler e­ði­ti­min­de,­kül­tü­rel­kod­la­rýn­ço­cuk­la­ra­ve­ril­di­ði­ni­be­lirt­ti.­‘’Ka­ra­göz­Ýs­tan­bul’u­Gez­di­ri­yor’’ pro­je­si­kap­sa­mýn­da,­ço­cuk­la­ra­e­ði­ti­mi,­Türk­top­lu­mu­nun­ mey­da­na­ ge­tir­di­ði­ Ka­ra­göz­ tip­le­me­siy­le­ ver­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­ Yýl­dýz,­ ça­lýþ­ma­d a­ e­m e­ð i­ ge­ç en­ her­k e­s e­ te­þ ek­k ür­ et­t i. Zam­bak­ Ya­yýn­la­rý­ Ge­nel­ Mü­dü­rü­ Bay­ram

AYRAÇ AYLIK kitap ve eleþtiri dergisi Ayraç, yazarlar ve okurlarý ele aldýðý Nisan sayýsýnda, “Yazarlarý yaþatan da, okurdur: Sadece okuyup kiþisel dünyalarýnýn bir parçasý haline getirenler deðil, ‘militan okur’ diyebileceðimiz þekliyle kitaplarý gelecek nesillere taþýyanlar”dýr, diyor.

Ýstanbul Millî Eðitim Müdürlüðü ve Zambak Yayýnlarý A.Þ, Kaynak Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ‘’Karagöz Ýstanbul’u Gezdiriyor’’ oyununun protokolünü imzaladý.

Mu­rat,­sos­yal­so­rum­lu­luk­pro­je­si­kap­sa­mýn­da ha­zýr­la­dýk­la­rý­ ‘’Ka­ra­göz­ Ýs­tan­bul’u­ Gez­di­ri­yor’’­o­yu­nu,­Ýs­tan­bul’da­39­il­çe­de­77­ay­rý­mer­kez­de­ser­gi­le­ye­cek­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.

Mu­rat,­o­kul­ön­ce­si,­1,­2­ve­3.­sý­nýf­la­rý­kap­sa­ya­cak­ þe­kil­de­ en­ az­ 30­ bin­ öð­ren­ci­ye­ u­laþ­ma­yý­ plan­la­dýk­la­rý­ný­ kay­det­ti.­ Ko­nuþ­ma­la­rýn ar­dýn­dan,­pro­to­kol­im­za­lan­dý.­­Ýstanbul / aa

Özcan Ergiydiren Sâmiha Ayverdi’yi anlatacak YÜKSEK mi­mar­ve­ya­zar­Öz­can­Er­giy­di­ren­ES­KA­DER’in­dü­zen­le­di­ði­“Bâ­bý­â­li­Soh­bet­le­ri”nde,­ya­ký­nýn­da bu­lun­du­ðu­mü­te­fek­kir­ya­zar­Sâ­mi­ha­Ay­ver­di­i­le­a­lâ­ka­lý­hâ­tý­ra­la­rý­ný­an­la­ta­cak.­Top­lan­tý,­bu­ak­þam­Ti­maþ­ Ki­tap­ Kah­ve’de­ sa­at­ 18.00’de­ baþ­la­ya­cak.­ Ýlk genç­lik­ yýl­la­rýn­dan­ i­ti­ba­ren­ Sâ­mi­ha­ Ay­ver­di’nin çev­re­sin­de­ bu­lu­nan,­ ya­za­rýn­ e­ser­le­ri­ni­ o­ku­yan­ ve ken­di­sin­den­is­ti­fa­de­e­den­Öz­can­Er­giy­di­ren,­ya­þa­dýk­la­rý­ný­ ve­ hâ­tý­ra­la­rý­ný­ an­la­ta­cak.­ Sâ­mi­ha­ Ay­ver­-

di’nin­ya­ný­sý­ra­a­ða­be­yi­Ek­rem­Hak­ký­Ay­ver­di­ve­Ýl­han­Ay­ver­di’yi­de­ya­kýn­dan­ta­ný­ma­fýr­sa­tý­bu­lan­Er­giy­di­ren,­ Ay­ver­di­ A­i­le­si­ çev­re­sin­de­ þahit­ ol­du­ðu ça­lýþ­ma­la­rý­ ve­ hiz­met­le­ri­ di­le­ ge­ti­re­cek.­ Er­giy­di­ren’in­ hâ­tý­ra­la­rýn­dan­ o­lu­þan­ “O­ ve­ Ha­ya­li­ Ci­han De­ðer­ –­ Sâ­mi­ha­ Ay­ver­di’den­ Hâ­tý­ra­lar”­ i­sim­li­ ya­yým­lan­mýþ­ i­ki­ e­se­ri­ i­le­ der­gi­ ve­ ga­ze­te­ler­de­ neþ­re­dil­miþ­pek­çok­ma­ka­le­si­bu­lu­nu­yor.­Bil­gi­i­çin­Tel:­0 (212)­511­23­23­-­24­­Said Temur / Ýstanbul

“Anafen Sanat Günleri”nde final coþkusu

*

Bir Þarký (tefekküre dair)

YILDIZLI SEMALAR Güf­te:­Fa­ik­A­li­O­ZAN­SOY Bes­te:­Sa­di­HOÞ­SES Ma­kam: Kür­di­li­hi­caz­kar Yýl­dýz­lý­se­ma­lar­da­ki­haþ­met­ne­gü­zel­þey Meh­ta­ba­da­lýp­yar­i­le­soh­bet­ne­gü­zel­þey Dün­ya­mý­zýn­üs­tü­de­bü­tün­ruh­lar­u­yur­ken Dün­ya­da­se­nin­a­þý­kýn­ol­mak­ne­sa­a­det Bir­bit­me­ye­cek­aþk-ý­mu­hab­bet­ne­gü­zel­þey Yýl­dýz­la­rýn­al­týn­da­i­ba­det­ne­gü­zel­þey.­ *

Geçmiþ Zaman Olur ki... Re­fik­Fer­san­an­la­tý­yor... 1908­ se­ne­si­ ilk­ba­ha­rý­nýn­ meh­tap­lý­ ve­ sa­kin­ bir ge­ce­sin­de­ Göz­te­pe’de­ki­ fer­yâd­ e­den­ bül­bü­lün nað­me­le­riy­le­ mest­ o­lan­ Tan­bû­ri­ Ce­mil­ Bey­ ke­men­çe­ye­sa­rý­la­rak­bir­tak­si­me­baþ­lar.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­mest­o­lan­bül­bül­su­sar,­al­çak­bir­da­la­ko­na­rak­ her­ tak­si­min­ so­nun­da­ can­hý­raþ­ fer­yad­lar­ e­der,­ ye­ni­den­ nað­me­le­rin­ baþ­la­ma­sý­ný­ ni­yaz­ e­der. Bu­man­za­ra­kar­þý­sýn­da­hem­Re­fik­Fer­san,­hem­de Tan­bû­ri­ Ce­mil­ Bey­ að­la­mak­ta­dýr.­ Re­fik­ Fer­san’a ho­ca­sý­Le­on­Han­cý­yan­da­mu­sî­ki­fas­lý­baþ­la­yýn­ca ta­van­dan­ sar­kan,­ mu­sî­ki­ bi­tin­ce­ ta­va­na­ tek­rar yük­se­len­bir­ö­rüm­cek­ten­bah­se­der.­Bu­o­la­yýn­biz­zat­þa­hi­di­de­Le­on­Han­cý­yan­E­fen­di­dir.

Nurdan Damlalar ‘’Gel,­ bu­gün­ Nev­ruz-u­ Sul­ta­nî­dir.(Ha­þi­ye) Bir­ te­bed­dü­lât­o­la­cak,­a­cîb­iþ­ler­çý­ka­cak.­Þu­ba­ha­rýn­þu gü­zel­gü­nün­de,­þu­gü­zel­çi­çek­li­o­lan­þu­ye­þil­sah­râ­ya­gi­dip­bir­sey­ran­e­de­riz. Haþiye: ...­Nev­ruz­gü­nü­ba­har­mev­si­mi­ne­i­þa­ret­tir;­çi­çek­li,­ye­þil­sah­râ­i­se­ba­har­mev­si­min­de­ki rûy-i­ze­min­dir.­De­ði­þen­per­de­ler,­man­za­ra­lar­i­se fasl-ý­ ba­ha­rýn­ ib­ti­dâ­sýn­dan­ ya­zýn­ in­ti­hâ­sý­na­ ka­dar,­ Sâ­ni-i­ Ka­dîr-i­ Zül­ce­lâ­lin,­ Fâ­týr-ý­ Ha­kîm-i Zül­ce­mâ­lin­ ke­mâl-i­ in­ti­zam­ i­le­ de­ðiþ­tir­di­ði­ ve ke­mâl-i­rah­met­i­le­ta­ze­len­dir­di­ði­ve­bir­bi­ri­ar­ka­sýn­da­gön­der­di­ði­mev­cu­dât-ý­ba­ha­ri­ye­ta­ba­kâ­tý­na ve­mas­nu­ât-ý­say­fi­ye­tâ­i­fe­le­ri­ne­ve­er­zak-ý­hay­va­ni­ye­ve­in­sa­ni­ye­ye­me­dâr­o­lan­mat’u­mâ­ta­i­þa­ret­tir.‘’­­Söz­ler,­10.­Söz,­10.­Su­ret

DERGÝLERDEN

ANAFEN E­ði­tim­ku­rum­la­rý­ge­le­ce­ðin­sa­nat­çý­la­rý­nýn­keþ­fe­dil­me­si­ve­teþ­vik­e­dil­me­si­a­dý­na­Tür­ki­ye­ge­ne­li­bütün­res­mî­ve­ö­zel­o­kul­lar­a­ra­sýn­da bu­se­ne­7.­si­nin­dü­zen­len­di­ði­“A­na­fen­Sa­nat­Gün­le­ri”­ö­dül­le­ri­ma­sal, þi­ir,­re­sim,­tak­dim,­fo­toð­raf,­Türk­halk­mü­zi­ði­ens­trü­man,­Türk­halk mü­zi­ði­ses,­Türk­sa­nat­mü­zi­ði­ens­trü­man,­Türk­sa­nat­mü­zi­ði­ses dal­la­rýn­da­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­9­ka­te­go­ri­de­Ýs­tan­bul­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim Mü­dü­rü­Dr.­Mu­am­mer­Yýl­dýz­ve­sa­nat­dün­ya­sý­nýn­seç­kin­i­sim­le­ri­ve a­ka­de­mis­yen­le­rin­ka­tý­lým­la­rýy­la­sa­hip­le­ri­ni­bul­du.­A­na­fen­Sa­nat

Gün­le­ri­faaliyeti­ne­bu­se­ne­Tür­ki­ye­ge­ne­li­40­il­den­top­lam­700­o­ku­lun­ka­týl­dý.­Ön­e­le­me­le­ri­nin­26­Mart­2011­ta­ri­hin­de­ya­pý­lan­ “A­na­fen Sa­nat­Gün­le­ri”nin­fi­nal­ya­rýþ­ma­sý­i­se­ge­çtiðimiz­Cu­mar­te­si­gü­nü­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Fi­nal­ya­rýþ­ma­sýn­da­ka­te­go­ri­de­üs­tün­ba­þa­rý­gös­te­re­rek bi­rin­ci­o­lan­öð­ren­ci­le­re­al­týn­ma­dal­ya,­no­te­bo­ok­ve­he­di­ye­pa­ke­ti;­i­kin­ci­o­lan­öð­ren­ci­le­re­gü­müþ­ma­dal­ya,­di­gi­tal­fo­toð­raf­ma­ki­na­sý­ve he­di­ye­pa­ke­ti;­ü­çün­cü­o­lan­öð­ren­ci­le­re­bronz­ma­dal­ya,­mp4­ve­ha­di­ye­pa­ke­ti­ve­ril­di.­­Kültür Sanat Servisi

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SÝYER-Ý NEBÝ MART/Nisan 2011 Kutlu Doðum konusu ile 9. sayýsýna ulaþan Siyer-i Nebi dergisi, bu sayýda Hz. Peygamber’in (asm) vasýflarýný etraflýca incelemiþ. Prof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan “Rahmet Oluþu”nu, Abdullah Yýldýz “Ahde Vefâsý”ný, Erol Demiryürek “Sevgi ve Þefkati”ni anlatmýþ.

Kadýn Gözüyle Hayattan Kareler’de sonuçlandý ANADOLU Ha­yat­E­mek­li­lik­ta­ra­fýn­dan­be­þin­ci­si­dü­zen­le­nen­ve­bu­yýl da­bü­yük­il­giy­le­kar­þý­la­nan­ Ka­dýn Gö­züy­le­Ha­yat­tan­Ka­re­ler­ fo­toð­raf ya­rýþ­ma­sý­so­nuç­lan­dý.­Ya­rýþ­ma­ya­6 bin­454­fo­toð­raf­ka­týl­dý.­Ya­rýþ­ma­da bi­rin­ci­lik­ö­dü­lü­ne­ “Ka­dý­nýn­Öz­gür­lük­Ça­ba­sý”­ad­lý­fo­toð­ra­fý­i­le­E­ce­Po­len­Er­ci­yas,­i­kin­ci­lik­ö­dü­lü­ne­ “A­po­caly­pto”­ad­lý­fo­toð­ra­fý­i­le­Ay­þe­Hay­ta,­ü­çün­cü­lük­ö­dü­lü­ne­i­se­ “Ý­sim­siz” ad­lý­fo­toð­ra­fý­i­le­Eb­ru­Çý­nar­lâ­yýk gö­rül­dü.­6­bin­454­fo­toð­raf,­A­rel­Ü­ni­ver­si­te­si­Gü­zel­Sa­nat­lar­Fa­kül­te­si De­ka­ný­Prof.­Gü­ler­ Er­tan,­ Fo­toð­raf­ Sa­nat­çý­la­rý­ A­ra­mis­ Ka­lay,­ La­le­per­ Ay­tek,­ Ti­mur­taþ­ O­nan­ ve A­na­do­lu­Ha­yat­E­mek­li­lik­Ý­le­ti­þim Mü­þa­vi­ri­ Ni­han­ Gü­ney’den­ o­lu­þan­ jü­ri­ ta­ra­fýn­dan­ de­ðer­len­di­ril­di.­Jü­ri­ü­ye­le­ri­zor­lu­bir­de­ðer­len­dir­me­sü­re­ci­nin­ar­dýn­dan­ilk­ü­çü ve­ ser­gi­len­me­ye­ de­ðer­ bu­lu­nan 41­e­se­ri­be­lir­le­di.­Fo­toð­raf­lar­5­Ma­yýs’tan­i­ti­ba­ren­Te­pe­Na­u­ti­lus’ta­ser­gi­le­ne­cek.­­Recep Bozdað / Ýstanbul

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Bir­ye­re­çý­kar­ken­ve­ya­bir­yer­den­i­ner­ken­ba­sý­lan­ve­art­ar­da­ge­len,­bir­bi­ri­ne­be­lir­li­a­ra­lýk­la­rý­o­lan­düz­yü­zey­ler­den­her­bi­ri.­-­Ser­best­bý­rak­ma.­2.­Re­zil­ler.­-­Mer­sin­de­bir­a­kar­su.­3.­Mik­ros­kop­ta­in­ce­le­ne­cek­mad­de­le­rin­ü­ze­ri­ne­ko­nul­du­ðu­dar,­u­zun­cam­par­ça­sý.­-­Ya­nar­dað­la­rýn­püs­kür­me­sý­ra­sýn­da­yer­yü­zü­ne­çý­kar­dýk­la­rý,­dün­ya­nýn­de­rin­lik­le­rin­den­ge­len­kýz­gýn,­e­ri­miþ­mad­de­ler,­püs­kür­tü.­-­A­rap­ça­da­bir.­4.­Si­irt­i­li­ne­bað­lý il­çe­ler­den­bi­ri.­-­Ge­nel­lik­le­in­ce­pa­muk­ip­li­ðin­den­do­kun­muþ,­ten­ü­ze­ri­ne­gi­yi­len­iç­ça­ma­þý­rý.­5.­Hay­kýr­ma,­ba­ðýr­ma.­-­Bir­kim­se­nin­ah­lâ­ký,­ka­rak­te­ri,­ki­þi­li­ði,­dav­ra­ný­þý.­6.­Bü­yük­pa­di­þah­ça­dý­rý.­-­Fas'ýn­pla­ka­i­þa­re­ti.­-Tok­yo'nun­es­ki­a­dý.­7.­Kay­be­den.­8.­A­teþ.­-­Ha­va­da­be­yaz­ve­ha­fif­bil­lur­lar­bi­çi­min­de­do­na­rak­ya­ðan­su­bu­ha­rý.­Kur’ân­harf­le­rin­den­bir­harf.­9.­Sü­rek­li.­-­Ýs­tan­bul­Men­kul­Kýy­met­ler­Bor­sa­sý­nýn­ký­sa­ya­zý­lý­þý.­10.­Kaz­Da­ðý­nýn mi­to­lo­jik­a­dý.­-­Ye­mek­ye­mek­ten­kork­ma. YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Ýð­ne­ol­mak­tan­kork­ma.­2.­Að­rý­­Da­ðý­'nýn­es­ki­a­dý.­-­Kur’ân­al­fa­be­sin­de on­be­þin­ci­harf.­3.­Ja­pon­de­re­be­yi­nin­hiz­me­tin­de­ki­sa­vaþ­çý.­-­(Tersi)­Bir­renk.­4.­Ni­ce­lik,­ni­te­lik,­güç,­sü­re, BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI sa­yý­ba­ký­mýn­dan­ek­sik.­-­Ger­çek.­5.­ Se­lin­sü­rük­le­yip ge­tir­di­ði­çok­kü­çük­ta­ne­li­ça­mur­laþ­mýþ­kum­ve­top­1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rak­ka­rý­þý­mý.­-­Tan­ta­lýn­sim­ge­si.­6.­Ka­rý­þýk­renk­li,­çok 1 P Ý Y A L E S P A N Ý K renk­li,­ a­la­ca.­ -­ Bir­ iþ­te­ e­mir­ ver­me­ yet­ki­si­ bu­lu­nan kim­se.­7.­Ve­fa'nýn­ses­siz­le­ri.­-­100­m²­de­ðe­rin­de­yü­- 2 O T O M A N E O S A K A zey­öl­çü­bi­ri­mi.­-­Bir­be­sin­mad­de­si.­8.­Bir­iþ­te­baþ­ta 3 L Ý L A M Ý S T Ý F A R ge­len­ (kim­se­ve­ya­þey).­-­No­ta­da­du­rak­la­ma­za­ma­ný 4 E D A K A S A A T A M A ve­bu­nu­gös­te­ren­i­þa­re­tin­a­dý.­9.­ A­çýk,­or­ta­da,­mey­- 5 M A K O S E N Ý A K E B dan­da,­her­ke­sin­i­çin­de­ya­pý­lan.­-­Ken­di­ken­di­ni­ye­tiþ­- 6 Ý L E L E E A Y N A M A tir­miþ,­tabiî­bir­plas­tik­sa­nat­ye­te­ne­ði­ne­sa­hip­sa­nat­7 K Ý M A T Ý Z A E A O T çý­lar­ta­ra­fýn­dan­oluþturu­lan­re­sim­sa­na­tý.­10.­Ge­rek­8 A P A N O F A Þ U Ý L A ti­ðin­de­ kul­la­nýl­mak­ i­çin­ sak­la­nan­ ta­hýl.­ -­ Top­rak 9 H A K A N A R A K E T K Mah­sül­le­ri­O­fi­si­nin­ký­sa­sý.­11.­Tem­bel­lik.­-­Ka­ba’nýn 10 A K Ý K A F Ý L Ý K A A ses­siz­le­ri.­12.­Ö­lüm­kor­ku­su.


Y

EKONOMÝ

1 AVUSTRALYA DOLARI

ahmetarican34@gmail.com.

1.5184 1.5920

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5100 1.5744

1.5207 1.6016

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

1.6733 1.6841 0.23926 0.24175 1.5785 5.4162

1.5856 5.4875

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

1.5727 5.3350

DÜN 1,5150 ÖNCEKÝ GÜN 1,5180

DÜN 2,1950 ÖNCEKÝ GÜN 2,1930

DÜN 71,25 ÖNCEKÝ GÜN 71,30

DÜN 467,94 ÖNCEKÝ GÜN 478,29

p

1.5916 5.5698

1 EURO

0.29252 0.29484 2.1819 2.1972

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27668 0.27855 0.27649 0.27919 0.40416 0.40489 0.40113 0.40793

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.4575

2.4558

100 JAPON YENÝ

1.7901

2.4703

2.4740

1 NORVEÇ KRONU

1.8020

SERBEST PÝYASA

1.6708 1.6866 0.23909 0.24231

0.29272 0.29416 2.1834 2.1939

1 DANÝMARKA KRONU

Ýsteðe baðlýlar prim borçlarý af kapsamýnda

1.5111 1.5817

DÖVÝZ SATIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

p

1 ABD DOLARI

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

11

p

12 NÝSAN 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

1.7835

1.8088

Demokrasi geliþtikçe büyüyoruz

0 Kasým 2011 yýlý ve önceki aylara iliþkin isteðe baðlý sigorta prim borcu olanlar, 6111 sayýlý torba yasadan yararlanarak isteðe baðlý sigorta prim borçlarýný ödeyebilirler. Bilindiði üzere, 5510 sayýlý kanunun 52'nci maddesi 3'üncü fýkrasýna göre, ait olduðu aydan itibaren en geç 12 ay içinde primi ödenmeyen süreler isteðe baðlý sigortalýlýk süresinden sayýlmamaktadýr. Bu sebeple, isteðe baðlý sigortalýlýktan dolayý 30 Kasým 2010 yýlý ve önceki aylara ait borçlarý olanlar af kanunu kapsamýnda borçlarýný ödeyebilirler. Ayrýca, 506 sayýlý Kanunun isteðe baðlý sigortalýlýk hükümlerinin düzenlendiði 85'inci maddesi 5510 sayýlý Kanunun 106'ncý maddesi ile 1.10.2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldýrýldýðýndan dolayý isteðe baðlý sigortaya prim ödeyen sigortalýlar, 4/b sigortalýsý sayýlmýþlardýr. Bu kapsamdaki sigortalýlarýn 01.10.2008-30.11.2010 devresindeki isteðe baðlý sigorta prim borçlarý 6111 sayýlý yasa kapsamýnda ödenebilecektir. Mülga 506 sayýlý kanunun mülga 85'inci maddesine göre isteðe baðlý sigortaya prim ödeyenlerin 01.10.2008 tarihinden önceki süreleri 4/a sigortalýlýk statüsüne sayýldýðýndan bu durumda olan sigortalýlarýn; 01.05.2003-30.09.2008 devresinde isteðe baðlý sigortalýlýðý devam edenlerden, sigortalýlýðý 01.05.2003 tarihinden sonra sona erenlerin 30.09.2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet süreleri 6111 sayýlý kanun kapsamýnda ödenebilecektir. 6111 sayýlý Kanunun 32'nci maddesi ile 5510 sayýlý Kanunun 51'inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan “(b) bendi” ibaresi “(a) bendi” þeklinde deðiþtirilmiþ olduðundan, yurt dýþýna (sözleþmesiz ülkelere) iþverenlerce çalýþtýrýlmak üzere götürülen Türk iþçilerinden isteðe baðlý sigortaya müracaat edenlerin 01.10.2008 tarihinden sonraki süreleri 4/a sigortalýlýðý sayýldýðýndan, bu durumdaki sigortalýlarýn 01.10.2008-30.11.2010 devresinde 12 aylýk süre içinde ödenme imkâný ortadan kalkmýþ süreler dýþýndaki isteðe baðlý sigortalýlýk süreleri 6111 sayýlý Kanuna göre yapýlandýrýlabilecektir.

3

47 yaþ ve 5450 prim ödeme günüyle emekli olursunuz SORU: 1972 doðumluyum. 15.10.1990 tarihinde Emekli Sandýðýna tabi, ilk defa sigortalý olarak çalýþmaya baþladým. 1990–1993 yýllarý arasýnda toplamda 1 yýl 5 ay sigortalýlýðým bulunmaktadýr. Daha sonra 1996–2003 yýllarý arasýnda yine, toplamda 2585 gün SSK’ya tabi olarak çalýþtým. Son olarak 1994 ve 2004 yýllarýnda doðmuþ olan iki çocuðumdan biri için doðum borçlanmasý yaptým. (Sadece bir çocuk için borçlanacaðýmý söylediler.) Þu an bir iþte çalýþmamaktayým. Bu durum göz önüne alýndýðýnda hangi þartlarda ve kaç yaþýnda emekli olabileceðim hususunda açýklamalarýnýzý bekliyorum? (Fatma BOZ)

ÝTO BAÞKANI MURAT YALÇINTAÞ, SON 10 YILDA BÜYÜK ORANDA BÜYÜMENÝN EN ÖNEMLÝ SEBEBÝNÝN REFORM VE DEMOKRATÝK STANDARTLARIN YÜKSELTÝLMESÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. RECEP BOZDAÐ ÝSTANBUL

Otomotiv'de eylem planý açýklanýyor

ÝSTANBUL Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Murat Yalçýntaþ, ‘’Türkiye son 10 yýlda bu kadar büyük oranda büyüyebildiyse, bunun en önemli sebebi reform ve demokratik standartlarýn yükseltilmesi’’ dedi. Marmara Grubu Vakfý tarafýndan Ýstanbul WOW Otel Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘’14. Avrasya Ekonomi Zirvesi’’ baþladý. Zirvenin açýlýþýnda konuþan Yalçýntaþ, zirvede sadece görüþ ve fikir alýþ veriþi yapýlmadýðýný, ayný zamanda hep birlikte vizyon oluþturduklarýný söyledi. Son yýllarda dünyanýn ciddî deðiþim ve dönüþüm geçirdiðini, böyle çalkantýlý zamanlarda tehdit ve fýrsatlarýn bir arada bulunduðunu dile getiren Yalçýntaþ, bölgelerinde söz sahibi insan larýn bir araya gelerek birbirlerini dinlemelerinin, fikir alýþ veriþlerinde bulunmalarýnýn, ortak bir vizyon ve strateji oluþturulmasýnýn sadece bölge için deðil, bütün dünya için önemli olduðunu kaydetti. Yalçýntaþ, Kuzey Afrika ve Ortadoðu ülkelerinde arka arkaya ortaya çýkan toplumsal hareketlerin bütün dünyaya ve geliþmekte olan ülkelerin halklarý ve yöneticilerine önemli mesajlar verdiðini vurgulayarak, ‘’Bu mesajlarý doðru þekilde okumamaz ve analiz etmemiz, çýkan sonuçlarý da doðru þekilde

n SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve 2011-2014 Eylem Planý’ný bugün Ýstanbul’da açýklayacak. Belgede, Ar-Ge altyapýsýný iyileþtirmek, þirketlerin tasarým, üretim, markalaþma beceri ve kapasitelerini arttýrmak, otomotiv sektöründe iç ve dýþ pazarlarý geliþtirmek, hukukî ve idari düzenlemeleri iyileþtirmek, fizikî altyapýyý geliþtirmek þeklinde tesbit edilen beþ hedef yeri alýyor. Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi’nin genel amacýný ve hedefleri gerçekleþ tirmek için Türk Otomotiv Sektörünün güçlü ve zayýf yönleri ile sahip olduðu fýrsatlar, karþý karþýya kaldýðý tehditler göz önünde bulundurularak hazýrlanan hedeflere yönelik 27 eylem belirlendi. Ýstanbul / cihan

Marmara Grubu Vakfý'nýn düzenlediði '14. Avrasya Ekonomi Zirvesi" WOW Otel'de gerçekleþtiriliyor.

uygulayabilmemiz gerektiðine inanýyorum. Bir toplumun geliþmesi, kalkýnmasý, refahýn tabana yayýlmasý, bireylerin kaliteli hayat sürdürebilmeleri, demokrasi ve özgürlüklerin geliþmiþ olmasýndan, teminat altýna alýnmýþ olmasýndan geçer’’ dedi. Yalçýntaþ, þunlarý kaydetti. ‘’Türkiye olarak son 10 yýlda köklü bir deðiþimden geçtik. Önemli yapýsal reformlar yaptýk, ekonomik reformlar gerçekleþtirdik. Demokratik standartlarý kayda deðer yükselten reformlar gerçekleþtirdik. Þimdi de yeni anayasa üzerinde tartýþmalar

ÖZGÜRLÜK VE HAKLAR EKONOMÝK GELÝÞME OLMADAN OLMAZ MARMARA Grubu Vakfý Baþkaný Akkan Suver de, zirveye 48 ülkenin katýldýðýný ve BM’nin dörtte birinin bugün burada temsil edildiðini belirtti. Bölgede demokrasi, özgürlük ve insan haklarýnýn yerleþmesinin, ekonomik geliþme olmadan olamayacaðýný ifade eden Suver, bölge ülkelerinin petrol ve doðalgaz açýsýndan zengin olmasýna karþýn su kaynaklarý açýsýndan fakir olduðunu, bu fakirliðe gelir daðýlýmýndaki bozukluðun da eklenmesiyle Ortadoðu ve Afrika’daki olaylarýn baþladýðýný söyledi. Suver, ‘’Geliþme, kalkýnma, insan haklarýna saygý, þeffaflýk saðlanmadýkça, bu olaylarýn buralarda sürmesi kaçýnýlmazdýr’’ dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul

Marmara Grubu Vakfý Baþkaný Akkan Suver

EBBÖ ödülleri MÜSÝAD Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kýymetli, fedakâr, vefakâr, hizmette ileri aðabeyimiz

Ömer Faruk Topçu ile Gülcan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadetleri dileriz.

Hasan Karacan, Cihan Cambaz, Arafat Deniz

TAZÝYE Gençlik Kurulu sekreterimiz sevgili kardeþimiz Yunus Emre Orhan' ýn babaannesi

Feride Orhan

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz.

Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tanýl Küçük te, tarihi Ýpek Yolu’nun canlandýrýlmasý gerektiðini söyledi. Küçük, “Barýþ, demokrasi, istikrar ve refahý yakalamýþ bir Avrasya hepimizin geleceðinin teminatýdýr ve böyle bir gelecek için hep birlikte çalýþmamýz gerekmektedir’’dedi. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Baþkaný Mehmet Büyükekþi de, Türkiye’nin 2023 yýlýnda 500 milyar dolar ihracat yapmasýný amaçladýklarýný ve bunun için çalýþtýklarýný anlattý. Türkiye Küçük ve Orta ölçekli iþletmeler, Serbest Meslek Mensuplarý ve Yöneticiler Vakfý (TÖSYÖV) Baþkaný Yalçýn Sönmez ise ekonomik büyümenin ve kalkýnmanýn temeli olarak KOBÝ’leri gördüklerini, demokrasinin de asýl dayanaðý olduklarýný anlattý.

Ýþ-Kur’dan 10 bin kiþiye iþ müjdesi

CEVAP: 47 yaþýný tamamladýðýnýzda ve 5450 prim ödeme gün sayýsýna sahip olduðunuzda SSK (4/a sigortalýlýk statüsü) þartlarýnda emekli olabilirsiniz. En erken üstte belirttiðimiz SSK þartlarýnda emekli olabilirsiniz.

TEBRÝK

devam ediyor. Türkiye son yýllarda ortalama yüzde 7 büyüme yakaladý. 2010 yýlýnda yüz de 8,9 büyüme oraný ile dünyanýn en hýzlý büyüyen ülkeleri arasýna girdik. Türkiye son 10 yýlda bu kadar büyük oranda büyüyebil diyse, bunun en önemli sebebi reform ve demokratik standartlarýn yükseltilmesi. Eðer zenginleþmek, kalkýnmak, refah seviyesini yükseltmek, toplumun huzur içinde yaþamasýný istiyorsak, o toplumun sesine kulak vermemiz, bütün bireylerinin önünü fert fert açmamýz lâzým.’’

MÜSÝAD’ýn ekonomi basýný ödülleri sahiplerini buldu MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Derneði (MÜSÝAD), tarafýndan ekonomi basýnýný teþvik etmek amacýyla 2000 yýlýndan bu yana düzenlenen Eko no mi Ba sý ný Ba þa rý Ö dül le ri’nin (EBBÖ) 11.si, Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan’ýn katýldýðý bir ödül töreni ile sahiplerini buldu. MÜSÝAD Genel Merkezi’nde gerçekleþen törende 13 ödül sahiplerini bulurken, EBBÖ’nün en prestijli ödüllerinden olan MÜSÝAD Özel Ödülü bu yýl, kýsa zaman içerisinde 97 ülkeye dýþ gezi düzenleyerek Türkiye’nin dýþ ticaretinin geliþmesinde önemli bir rol oynayan Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan’a verildi. 150’ye yakýn haberin deðerlendirildiði yarýþmanýn ödül töreninde, Yýlýn Ekonomi Haberi’nde Sabah Gazetesi’nden Kerim Ülker, Yýlýn Reel Sektör Haberi’nde Radikal Gazetesi’nden Hacer Boyacýoðlu, Yýlýn Araþtýrma Habe-

ri’nde, Türkiye Gazetesi’nden Mustafa Sezer, Yýlýn Ekonomi Röportajý’nda Taraf Gazetesi’nden Neþe Düzel, Yýlýn Kulis Haberi’nde Yeni Þafak’tan Derya Coþkun, Yýlýn Ekonomi Yazarý dalýnda Zaman ve Dünya Gazetesi’nde yazan Murat Yülek, Yýlýn Ekonomi Programý’nda TRT Haber kanalýndaki ‘Eko nomi Ajandasý’ programý ile Seda Akbay, Yýlýn Ekonomi Dergisi Kobiefor, Yýlýn Ýnternet Sitesi HT Ekonomi (ekonomi.haberturk.com), EBBÖ Jüri Ödülü’nü Hürriyet Gazetesi’nden Vahap Munyar, MÜSÝAD Teþvik Ödülü’nü Ülke TV, MÜSÝAD Özel Ödü lü’nü Bloomberg HT Televizyonu aldý. Programda, jüride yer alan üyeler ile ödül törenine destekleyici olan AVEA, Ajanspress ve Creo Saat’e birer plaket takdim edildi. Ödül törenine gazetemizi temsilen Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürü Recep Taþcý ‘da katýldý. Ümit Kýzýltepe / Ýstanbul

TÜRKÝYE Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) bu yýl, iþ bulma güçlüðü çeken 10 bin kiþiyi kademeli olarak asgarî ücretle istihdam etmeye baþladý. Ýlk 4 ayda 2 bin 633 kiþi istihdam edildi. Kurum, bu kiþileri sadece çalýþtýrmakla kalmýyor ayný zamanda meslek sahibi de yapýyor. Ýþ-Kur, toplum yararýna çalýþma projelerine tahsis ettiði ödeneðin tamamýný bu yýl aðaçlandýrma ve çevre düzenlemesine ayýrdý. Geçici bir istihdam mo de li o lan, Top lum Ya ra rý na Çalýþma Programlarý (TYÇP) ile ÝÞ KUR, iþ bulma güçlüðü içerisinde olan iþsizlerin umudu oldu. TYÇP’de eðitim seviyesi düþük, meslek sahibi olmayan, hükümlü gibi bir yerde iþ bulmasý zor, özürlü olan kiþilerin tercih edilmesi yüzleri güldürüyor. Kurum bu yýl 41 milyon 640 bin TL ödenek ayýrarak 81 ilde belediye mücavir alan larý dýþýndaki alanlarda çevre düzenlemesi yapmaya baþladý. Yýl içinde top lam 10 bin kiþinin 6 ay süreyle istihdam edileceði projede bu yýlýn ilk 4 ayýnda 2 bin 633 kiþi istihdam edildi ve çe þit li il ler de 174 TYÇP uy gu lan dý. Geçici iþçiler çalýþtýrýlmakla kalmýyor ayný zamanda Çevre ve Orman Bakanlýðý ile iþbirliði ile tohumdan fide yetiþ tirmeye, aþýlamadan budamaya kadar teorik ve uygulamalý eðitim verilerek meslek sahibi yapýlýyor. Bu eðitimi alanlar fidancýlýk sektöründe kolayca iþ bulabiliyor. Sakarya / cihan

Fiyatý düþünce domates salça oldu n ANTALYA’NIN Demre ilçesinde, domates fiyatlarý düþünce üreticiler ürünlerini salça fabrikalarýna satmaya baþladý. Geçen yýl ayný dönemde toptanda kilosu 2-2,20 lira arasýnda satýlan salkým domates, Demre Toptancý Hali’nde bu yýl 50-70 kuruþ arasýnda alýcý buluyor. Yine Demre’nin önemli ürünlerinden olan kokteyl domatesi ise, geçen yýl kilosu 2,80 TL’den satýþa sunulurken, bu yýl 1,5 TL’den iþlem görüyor. Daha yeni sezonun baþýndayken domates fiyatlarýnýn bu kadar düþmesi karþý sýnda þaþýran üreticiler, ürünü salça fabrikalarýna kilosu 20-25 kuruþtan satýyor. Durumu vahim olarak nitelendiren Demre Komisyoncular Derneði Baþkaný Fahri Duran, bunun sebebini dometes üretimin heryýl artmasý, tüketimin ise azalmasýna baðladý. Antalya / aa

GAP illerinin ihracatýnda artýþ n GAP illerinin ihracatý, bu yýlýn ilk çeyreðinde (Ocak-Mart) geçen ayný dönemine göre yüzde 32 arttý. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) ihracat verilerine göre, GAP bölgesinde yer alan Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak illerinden Ocak-Mart 2011 döneminde toplam 1 milyar 516 milyon 339 bin 13 dolarlýk ihracat yapýldý. Böl ge ihracatý Ocak-Mart 2011 döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 32 arttý. Bölgenin Ocak-Mart 2010 dönemi ihracatý 1 milyar 151 milyon 581 bin 54 dolar olarak gerçekleþmiþti. Bölge ihracatýnýn yüzde 72’sini, bölgenin sanayi ve ticaret merkezi konumunda bulunan Gaziantep tek baþýna gerçekleþtirdi. Gaziantep / aa

TTK'yý zarardan kurtaracak teklif n TÜR KÝ YE Taþ kö mü rü Ku ru mu (TTK) Genel Müdürü Burhan Ýnan’ýn yeni istihdam edilecek madencilerin üretimine göre maaþ öneren projesiyle, 1 iþçinin günde çýkardýðý kömür miktarý 650 kilogramdan 1200 kilograma ulaþýrsa kurumun zarardan kurtulmasý planlanýyor. Yeni istihdam edilecek madencilere ürettikleri kömürün belli oranýnýn ücret olarak verilip verimliliðin arttýrýlmasý amaçlanýyor. Genel Müdür Ýnan, bir madencinin günde 1000 kilogram üretmesi durumunda ayda eline 1800 lira geçeceðini, ayrýca devlet ikramiyesi de ödeneceðine dikkati çekerek, "Kömürün satýþ fiyatý 150 lira olduðunda kiþi baþýna 1200 kilogram üretimde kurum zarardan kurtuluyor” dedi. Zonguldak / aa


12

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

TORBALI 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN

T. C. KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (KAMULAÞTIRMA ÝLANI)

Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili Av. Ali ÇAKIR tarafýndan davalýlar; 2011/72 E. Özen Özlokman 2011/73 E. Süleyman Baþpýnar 2011/74 E. Ýsmet Erdal 2011/75 E. Kerem Teymuri 2011/76 E. Orhan Efeoðlu 2011/77 E. Hüseyin Uyar 2011/78 E. Hüseyin Gümüþoðlu 2011/79 E. Nazike Turan, Mustafa Turan, Semra Ateþli, Hatice Altýnay, Zübeyde Altýnay. 2011/80 E. Hüseyin Gümüþoðlu, Fatma Saylýk(Yýlmaz), Ali Gümüþoðlu, Mehlika Gümüþoðlu, Mustafa Gümüþoðlu. 2011/81 E. Hüseyin Ýnce, Zeynep Ýnce. 2011/82 E. Metin Türkel 2011/83 E. Mehmet Uyar 2011/84 E. Mediha Cevheroðlu, Ahmet Haluk Cevheroðlu, Mehmet Faruk Cevheroðlu, Sait Tarýk Cevheroðlu, Nevin Hülya Yalçýnkaya, Pervin Leyla Özülker. 2011/85 E. Hüseyin Uyar 2011/86 E Ýmran Elsen 2011/87 E. Ahmet Kulaksýz, Halil Kulaksýz, Nuray Kulaksýz. 2011/88 E. Arif Can, Þaduman Can, Tansu Can. 2011/89 E. Ahmet Altýntaþ, Hatice Gürkan, Mazlume Demirel, Melek Altýntaþ, Nazile Altýntaþ, Özcan Altýntaþ. 2011/90 E. Elif Aka, Fatma Aka, Günay Aka, Mehmet Ýrfan Aka, Musa Aka, Muharrem Aka, Ayþe Aka (Tunç). 2011/91 E. Ayþe Kýrca, Ömer Kutlu, Süleyman Kutlu. 2011/92 E. Abdül Ýnce, Ayþe Ýnce, Fatma Ýnce aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnda verilen ara kararý gereðince; Dosya No: ilçesi Köyü Mevkii Ada/Parsel No Daimi Ýrtifak alaný Direk veri alaný -----2011/72 E. Torbal Türkmenköy Darýtarlasý 1115 parsel 1459,97 m2 2011/73 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1128 parsel 1078,89 m2 ---------2011/74 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1178-1179 parsel 1888,57 m2-1425,76 m2 ---------2011/75 E. Torbalý Pancar Çiftlik 2628 parsel 862,79 m2 --------------------2011/76 E. Torbalý Yoðurtçular Deðirmenyolu 85 parsel 2307,93 m2 2011/77 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1118 parsel 1367,16 m2 ----------2011/78 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1177 parsel 895,58 m2 ----------2011/79 E. Torbalý Demirci Kuyuçukuru 478 parsel 1994,88 m2 ---------------------2011/80 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1180 parsel 1465,23 m2 2011/81 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 8 parsel 785,39 m2 ----------------------2011/82 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1126 parsel 1163,19 m2 2011/83 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1117 parsel 1183,66 m2 ------------2011/84 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1123-1124 parsel 744,39 m2-634,12 m2 ------------336,62 m2 2011/85 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1183 parsel 2850,23 m2 2 2011/86 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1127 parsel 1207,86 m -------------2011/87 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 14 parsel 336,29 m2 ------------2011/88 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 5 parsel 1034,33 m2 ------------2011/89 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1113-1114 parsel 913,32 m2-1837,48 m2 ...-225 m2 2011/90 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 12 parsel 2428,35 m2 ---------144 m2 2011/91 E. Torbalý Türkmenköy Havuzpýnarý 1363 parsel 10377,88 m2 2 2011/92 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 11 parsel 85,77 m ----------no'lu taþýnmazlarýn TEÝAÞ Genel Müdürlüðü adýna 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesi uyarýnca kamulaþtýrýlmasý talep edilmiþ olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a) Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açabileceði, b) Maddi hatalara karþý adli yargýda düzeltim davasý açabileceði, c) Bu tür davalarda husumetin TEÝAÞ Genel Müdürlüðü aleyhine yöneltileceði, d) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Torbalý Þubesi'ne yatýrýlacaðý e) Davalýlarýn konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiði, f) Yukarýda adý geçen davalýlarýn 21.04.2011 tarihinde saat: 09:00'da yapýlacak duruþmaya gelmedikleri veya kendilerini bir vekil temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edileceði ve karar verileceði hususu ilan olunur. 24.03.2011 www.bik.gov.tr B: 24764

TORBALI 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili Av. Ali ÇAKIR tarafýndan davalýlar; 2011/73 E. Sümeyya Akyüz 2011/74 E. Þükriye Altunay 2011/75 E. Kemal Esen 2011/76 E. Necati Ertenü 2011/77 E. Murat Akyüz 2011/78 E. Hüseyin Çývgýn 2011/79 E. Fatma Adýgüzel, Tülay Adýgüzel(Altun), Ünal Adýgüzel, Kemal Adýgüzel 2011/80 E. Sevim Takas, Veli Tekeli, Erol Tekeli, Fatma Tekeli, Ali Tekeli, Perihan Bilir (Tekeli), Mustafa Tekeli, Filiz Tekili, Ferya Gök(Tekeli), Ayhan Tekeli, Neriman Kavak(Tekeli), Cüneyt Tekeli, Yeter Korkmaz(Tekeli). 2011/81 E. Harun Marangoz 2011/82 E. Fatma Refia Akan 2011/83 E. Derya Toprak, Ýlyas Toprak, Meryem Toprak, Rafiye Toprak, Ümit Can Toprak, Yasemin Toprak. 2011/84 E. Leman Gönültaþ 2011/85 E. Emine Yeter, Raziye Öncül. 2011/86 E. Elif Barut, Sultan Yaldýz. 2011/88 E. Ýsa Müfit Mutlu 2011/89 E. Ýsa Tecim 2011/90 E. Faruk Ateþ 2011/91 E. Dilek Can 2011/92 E. Durmuþ Altun aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda verilen ara kararý gereðince; Dosya No: Ýlçesi Köyü Mevkii Ada/Parsel No Daimi Ýrtifak alaný Direk veri alaný --------2011/73 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1120 parsel 1132,83 m2 --------2011/74 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1119 parsel 1176,52 m2 2011/75 E. Torbalý Demirci -----------720 parsel 1571,36 m2 --------63,38 m2 2011/76 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1184 parsel 2765,82 m2 2011/77 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1172 parsel 229,16 m2 --------2011/78 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1122 parsel 1311,73 m2 ---------------2011/79E. Torbal Türkmenköy Darýtarlasý 1111-1112parsel 915,41 m2-1334,16 m2 2011/80 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1125 parsel 1137,08 m2 -------2011/81 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1121 parsel 901,40 m2 --------2011/82 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1182-1176-1175- 966,81m2-1388,91m2-1034,83m2 -------1174-1173-1109parsel 558,12m2-1090.08m2-190.88 m2 --------------2011/83 E. Torbal Pancar Çiftlik 315 ada 13 parsel 2967,16 m2 --------2011/84 E. Torbalý Demirci Kuyuçukuru 477 parsel 2503,531 m2 2011/85 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1181 parsel 1138.88 m2 --------0,35 m2 2011/86 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1131 parsel 675,25 m2 2011/88 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1132 parsel 304,58 m2 --------2011/89 E. Torbalý Türkmenköy Havuzpýnarý 2609 parsel 5028,52 m2 144 m2 2 2011/90 E. Torbalý Türkmenköy Havuzpýnarý 1369 pa 3076,13 m --------2011/91 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1110 parsel 1193,45 m2 --------2011/92 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1116 parsel 1489,73 m2 --------no'lu taþýnmazlarýn TEÝAÞ Genel Müdürlüðü adýna 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesi uyarýnca kamulaþtýrýlmasý talep edilmiþ olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a) Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açabileceði, b) Maddi hatalara karþý adli yargýda düzeltim davasý açabileceði, c) Bu tür davalarda husumetin TEÝAÞ Genel Müdürlüðü aleyhine yöneltileceði, d) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Torbalý Þubesi'ne yatýrýlacaðý, e) Davalýlarýn konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiði, f) Yukarýda adý geçen davalýlarýn 21.04.2011 tarihinde saat:09:00'da yapýlacak duruþmaya gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edileceði ve karar verileceði hususu ilan olunur. 24.03.2011 www.bik.gov.tr B: 24762

T. C. ÝSTANBUL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝ : 2009/7466 E. : TÜRKÝYE HALK BANKASI A.Þ. : Av. B. Banu KOCATAÞ - Av. Aysel VARER AKÇA Halaskargazi Cd. No: 53 K: 6 Harbiye/ÝSTANBUL BORÇLU : TUFAN GÖKÇE Mehmet Ali ALTUN CAD. No: 71 / A Akdere Mamak / ANKARA BORÇ MÝKTARI : 3.085,00-TL Asýl Alacak + 487,83-TL Ýþlemiþ Faiz (01.04.2008-13.03.2009)

DOSYA NO ALACAKLI VEKÝLÝ

3.819,83 -TL Toplam alacaðýn takip tarihinden itibaren a sýl alacaða iþleyecek yýllýk % 25 ticari temerrüt faizi, faize göre kademeli olarak hesaplanacak oranýnda faizi ile birlikte, icra masraflarý ve vekâlet ücretinin borçlulardan müþtereken ve müteselsilen, tahsilde tekerrür olmamak kaydýyla tahsili emridir. BK 105 uya-

Y

Ý­LAN Esas No : 2010/739, 740, 741, 743, 747, 660, 656, 663, 662, 661, 738, 650, 645, 695, 665, 664, 653, 712, 655, 711, 742 Esas. Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen ta þýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla sa týn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2010/739 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1512 parselde davalý TÜRKAN KARACA, NURTEN ÞAÞTIM, NURTEN GÜLPINAR, AYTEN TÜRKAN, BÝROL AKAY, HAVVA TOKTAÞ adýna kayýtlý 1763 m2 alanlý taþýnmaz 2. 2010/740 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1360 parselde davalý ABDURAHMAN ÇAKAL, ÜMMÜHANÝ AKKAYA, AVNÝ ÇAKAL, MEHMET ÇAKAL adýna kayýtlý 7470 m2 alanlý taþýnmaz 3. 2010/741 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1225 parselde davalý FAHRÝ ONAT, SAMÝ ONAT, MEHMET ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ adýna kayýtlý 2206 m2 alanlý taþýnmaz 4. 2010/743 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1314 parselde davalý TÜRKAN KARACA, NURTEN ÞAÞTIM, NURTEN GÜLPINAR, AYTEN TÜRKAN, BÝROL AKAY, HAVVA TOKTAÞ adýna kayýtlý 961 m2 alanlý taþýnmaz 5. 2010/747 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1340 parselde davalý ALÝ ÞAHÝN, HATÝCE YÝÐÝT, TÜLAY YÝÐÝT, ALTAN YÝÐÝT adýna kayýtlý 5446 m2 alanlý taþýnmaz 6. 2010/660 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 751 parselde davalý ALÝ ÞAHÝN adýna kayýtlý 7658 m2 alanlý taþýnmaz 7. 2010/656 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1421 parselde davalý ÝBRAHÝM YELMER adýna kayýtlý 963 m2 alanlý taþýnmaz 8. 2010/663 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 828 parselde davalý RIFAT DOÐAN, RECEP DOÐAN adýna kayýtlý 1762 m2 alanlý taþýnmaz 9. 2010/662 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1209 parselde davalý BAHRÝYE ONAT adýna kayýtlý 6657 m2 alanlý taþýnmaz 10. 2010/661 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 871 parselde davalý ALÝ ÞAHÝN adýna kayýtlý 761 m2 alanlý taþýnmaz 11. 2010/738 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 765 parselde davalý DAYRÝYE AKYÜREK, FÝTNAT ÖZER adýna kayýtlý 4467 m2 alanlý taþýnmaz 12. 2010/650 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1326 parselde davalý BAHRÝYE ONAT adýna kayýtlý 1602 m2 alanlý taþýnmaz 13. 2010/645 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 768 parselde davalý MEHMET AKÝF BAÞOÐLU adýna kayýtlý 5920 m2 alanlý taþýnmaz 14. 2010/695 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1239 parselde davalý ÞÜKRÜ YÝÐÝT, FÝKRÝ YÝÐÝT, FÝKRÝYE AÞUT(YÝÐÝT), ÝSMET YÝÐÝT adýna kayýtlý 2366 m2 alanlý taþýnmaz 15. 2010/665 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 895 parselde davalý ALÝ YAVAÞ adýna kayýtlý 1001 m2 alanlý taþýnmaz 16. 2010/664 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1264 parselde davalý RIFAT DOÐAN, RECEP DOÐAN adýna kayýtlý 5560 m2 alanlý taþýnmaz 17. 2010/653 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 766 parselde davalý SELAMÝ ATICI adýna kayýtlý 2433 m2 alanlý taþýnmaz 18. 2010/712 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1385 parselde davalý FAÝK UÐURLU adýna kayýtlý 3564 m2 alanlý taþýnmaz 19. 2010/655 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü, 1457 parselde davalý ÝBRAHÝM YELMER adýna kayýtlý 281 m2 alanlý taþýnmaz 20. 2010/711 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz Köyü,1513 parselde davalý ÝSMET DENÝZ adýna kayýtlý 535 m2 alanlý taþýnmaz 21. 2010/742 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra Ýlçesi Kocakaymaz. Köyü, 1359 parselde davalý GÜLTEKÝN GENÇ adýna kayýtlý 8936 m2 alanlý taþýnmaz Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine ) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak dava larda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn da va açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve ta þýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 25016

TEBRÝK Hayatýn beraberliðine ve saadetine adým atmýþ olan

Ömer Faruk ve Gülcan Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz.

Çubuk Yeni Asya Okuyucularý

TEBRÝK Hayatýn beraberliðine ve saadetine adým atmýþ olan

Ömer Faruk Aðabey ve Gülcan Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz.

Ýhsan Çalýþkanoðlu, Ömer Dinler, Enes Uyar T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/59 Esas. KARAR NO: 2011/307 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Erzurum ili, Aþkale ilçesi, Yeni Mahalle mah/köy nüfusuna kayýtlý Veli oðlu, 1925 doðumlu HÜSEYÝN TANIÞMAN hacir altýna alýnarak, kendisine kýzý 1974 doðumlu ARÝFE TANIÞMAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 25026

T. C. KADIKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/436 KARAR NO: 2010/464 Davacý Hýdýr Yavuzak tarafýndan Nüfus müdürlüðü aleyhine Mahkememizde açýlan Ad deðiþtirme davasý sonunda: Mahkememizin 22.12.2010 tarih, 2010/464 karar sayýlý ilamý ile "HIDIR" olan adýnýn "ARDA" olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur. 14.01.2011 www.bik.gov.tr B: 24956

T. C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2010/537 Esas. 01/03/2011 Davacý, Veysi TURGUT vekili Av. Yusuf Þanlý tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Mirasçýlýk Belgesi Ýstemi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda Erzurum Ýli Yakutiye Ýlçesi Muratpaþa Mahallesi C: 50, H: 163'de nüfusa kayýtlý olarak bulunduðu sýrada 22/04/1976 yýlýnda dul olarak ölen Battal ve Binnaz'dan olma 1890 d.lu Fatma TUTAL'ýn Mahkememizce yapýlan araþtýrmalar sonucunda, mirasçýsý bulunmadýðýndan Medeni Kanun 594. maddesi gereðince Miras býrakanýn mirasçýlýk sýfatlarýný mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davasý açma hakký saklý kalmak üzere mirasýn Medeni kanun 501. maddesi gereðince Devlete geçeceði hususu ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 24616

ERZÝNCAN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN T.C. ÝSTANBUL 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT KAMBÝYO SENETLERÝ ÜZERÝNDE HACÝZ YOLU ÝLE YAPILACAK TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝ DOSYA NO : 2009/2 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE HALK BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : Av. B. Banu KOCATAÞ - Av. Aysel VARER AKÇA Halaskargazi Cd. No: 53 K: 6 Harbiye/ÝSTANBUL BORÇLU : 1- AKÝF DENÝZCÝ Altýnkum Mah. Burcukent Sitesi Akçay- Ayvalýk- Balýkesir 2- AYSEL DENÝZCÝ Altýnkum Mah. Burcukent Sitesi Akçay- Ayvalýk- Balýkesir BORÇ MÝKTARI : Fazlaya iliþkin talep haklarýmýz saklý kalmak kaydýyla; 74.500,00-TL (*)Asýl Alacak 7.109,14 - TL Ýþlemiþ Faiz(30.08.08-02.01.09 arasý iþ. %27 or.da res. faizi) 223,50 -TL %3 Komisyon 100,00 -TL Protesto masrafý + 160,00-TL ÝHV Ücreti 82.092,64- TL Banka alacaðýnýn asýl alacaða takip tarihinden itibaren iþleyecek % 27 oranýnda reeskont faizi (takip tarihinden sonra reeskont faiz oraný arttýðý taktirde artan oranda hesaplanmasý) icra giderleri ve vekâlet ücreti ile birlikte tahsili talebidir. (*) Akif Denizci 11091 nolu senet sebebiyle toplam alacaðýn 46.733,05-TLlik kýsmýndan ve 42.500,00-TL anaparanýn faiz ve ferilerinden, (**) Aysel Denizci 11092 nolu senet sebebiyle toplam alacaðýn 35.199,59-TLlik kýsmýndan ve 32.000-TL anaparanýn faiz ve ferilerinden takip þartlarý ile sorumludur. Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 10 nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrinin gazetede yayýmý müteakip 25 gün içerisinde yukarýda yazýlý alacaðýn dosyamýza ödenmesi, takip müstenidi senedin Kambiyo vasfýnda olmadýðý veya senet altýndaki imzanýn size (borçluya) ait olmadýðý yahut alacaðýn itfa veya ihmal edildiði ya da zamanaþýmýna uðradýðý, yahut Ýcra Müdürlüðümüzün yetkisine olan itirazýnýzý 20 gün içinde Ýcra Tetkik Mercii Hakimliðine itiraz bu hususta istihsal edilecek kararýn Ýcra Müdürlüðümüze ibraz edilmesi, senet altýndaki imzanýn haksýz yere inkâr edilmesi (borçlu tarafýndan) halinde takip konusu alacaðýn % 10 nispetinde para cezasýna mah kûm edileceðiniz, borç ödenmez ve belirtilen süre içerisinde itirazýn kabul edildiðine dair karar ibraz edilmediði taktirde cebri icraya devam edileceði, borç ödenmediði taktirde 25 gün içinde mal beyanýnda bulunulmasý (borçlu tarafýndan) veya hakikate aykýrý beyanda bulunulmasý halinde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz teblið ve ihtar olunur. www.bik.gov.tr B: 24931

rýnca faizi aþan zarar ve faiz oranlarýnda meydana gelebilecek artýþa iliþkin haklarýmýz saklýdýr. B.K 84/1 uyarýnca kýsmi ödemelerin öncelikle faiz, masraf ve diðer fer'ilere mahsup edilmesi taleplidir. Fazlaya iliþkin haklarýmýz ve deðiþen faiz oranlarý ile ilgili talep ve dava haklarýmýz saklýdýr. Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren 22 gün içerisinde ödemezseniz (Teminat vermezseniz) Borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa, 22 gün içerisinde açýkça bildirmeniz, borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içerisinde ayný müddet içerisinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz aksi takdirde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihbar olunur. www.bik.gov.tr B: 24930

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1513 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 01/03/2011 tarih, 2010/1513 E., 2011/243 K. sayýlý karar ile Ahmet ve Nuriye'den olma, 01/07/1929 d.lu, SAÝME GÖNENÇ'in TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET AL TINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine kýzý Nazif kýzý, 1960 d.lu, DÝLHAN SÜER vasi olarak tayin edilmiþtir. 03/03/2011 www.bik.gov.tr B: 24853

ESAS NO: 2010/1421 Davacý KASIM ÝLGEÇ tarafýndan davalý Hýdýr Kýlýç aleyhine açýlan meni müdahale davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince; Davalý Hýdýr Kýlýç'ýn tüm araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilemediðinden ve kendisine dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliðine karar verildiðinden, dava konusu Er zincan ili, Merkez Ýlçesi, Cumhuriyet mahallesi, Arslanlý mevkii, 886 ada, 250 parsel nolu taþýnmaz üzerinde meni müdahale davasýna iliþkin dava dilekçesi özeti davalý Hýdýr Kýlýç'a teblið mahiyetinde olup duruþmanýn atýlý bulunduðu 28.04.2011 günü saat 10.05'de duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yargýlamaya yokluðunda devam edilerek karar verileceði ilanen teblið olunur. 28.04.2011 www.bik.gov.tr B: 24615

ÜNYE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/838 Esas. KARAR NO: 2011/79 Davacý SERPÝL KARAKURT tarafýndan mahkememizde açýlan Nüfusta Ýsim Tashihi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ÝLE Buna göre; Artvin ili, Hopa ilçesi, Sugören cilt 30, hane 114, BSN 105'de nüfusa kayýtlý Hüsamittin ve Nuriye kýzý, Gölbeyli 25/04/1964 doðumlu 21274357720 TC kimlik numaralý Serpil KARAKURT'un nüfus kayýtlarýnda "Serpil" yazan ismine Nisan isminin eklenerek isminin "SERPÝL NÝSAN" olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olup teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 15/03/2011 www.bik.gov.tr B: 20129

T. C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN SAYI: 2010/1128 E. Davacý Bilgi Çaðlayan tarafýndan davalý Sýtký Çaðlayan aleyhine açýlan boþanma davasýnýn ara kararý gereðince; Davalý Sýtký Çaðlayan'a davetiye teblið edilemediðinden ve zabýta tahkikatýna raðmen adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davacý, davalýyla 2004 yýlýnda evlendiklerini, iki çocuklarýnýn olduðunu, davalýyý bulamadýklarýný, evi ve çocuk larý ihmal ettiðini belirterek þiddetli geçimsizlik nedeniyle boþanmalarýna, müþterek çocuklarýn velayetlerinin kendisine verilmesini, kendi için 300 TL tedbir-yoksulluk ile çocuklar için ayrý ayrý 300'er TL tedbir-iþtirak nafakasý istediðini,ayrýca 10.000 TL maddi ile 10.000 TL manevi ödencenin davalýdan tahsiline karar verilmesini istemiþ olmakla, davalýnýn 15/06/2011 günü saat 11:15'de duruþ mada hazýr bulunmasý, aksi taktirde yokluðunda yargýla ma yapýlarak karar verileceði hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 08/04/2011 www.bik.gov.tr B: 24416


EÐÝTÝM

Yeni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE egitim@yeniasya.com.tr

Deðerler eðitimi kendini okutturur en­di­de­ðer­le­ri­mi­zi­ya­þa­dý­ðý­mýz ha­ya­týn­de­ðe­ri­ha­li­ne­ge­ti­ren­bir an­la­yýþ­bi­zi­çev­re­miz­de­de­ðer­li bir­ha­le­ge­ti­rir. E­ði­tim­de­en­bü­yük­ga­ye­de­ðer­ler­e­ði­ti­mi­ne­kar­þý­du­yar­lý­ol­mak­týr­de­ðer­le­ri­miz:­‘Doð­ru­luk,­öz­gür­lük,­e­dep,­ha­ya, sev­gi,­if­fet’­vs..­bi­rer­ý­þýk­gi­bi­çev­re­mi­zi ay­dýn­la­ta­cak­po­zi­tif­e­ner­ji­sa­ça­cak­týr­a­ta­la­rý­mýz ‘gü­zel­huy­lu­o­la­nýn­can­ve­rir­ler­sö­zü­ne­kö­tü huy­lu­o­la­nýn­kim­se­bak­maz­yü­zü­ne’­bo­þu­na­de­me­miþ­ler­bu­ken­di­viz­yo­nu­muz­da­ki­ki­þi­li­ði­mi­zin­fo­toð­ra­fý­dýr.­­ Bu­nun­ilk­a­dý­mý­ken­di­miz­de­baþ­la­ma­lý­i­nan­dý­ðý­mýz­de­ðer­le­rin­söy­lem­ve­ey­lem­be­ra­ber­li­ði­ni­ger­çek­leþ­tir­mek­ol­ma­lý­ki­he­de­fi­mi­ze­va­ra­bi­le­lim.­ Ý­nan­dý­ðý­mýz­de­ðer­le­ri­viz­yo­nu­mu­za­ta­þý­yýp­on­la­rý­ya­pa­rak­ya­þa­ya­rak­gös­ter­di­ði­miz tak­dir­de­çev­re­miz­de­mo­del­o­luþ­tur­muþ­o­lu­ruz­ör­nek­bir­ki­þi­lik­da­i­ma­il­gi­ve­sev­gi­o­da­ðý o­la­ca­ðý­be­di­hi­dir. Bu­nun­i­puç­la­rý­E­fen­di­mi­zin­(asm)­bi­rer­üs­vei­ha­se­ne­o­lan­ör­nek­ha­ya­týn­da­gö­re­rek­be­nim­se­mek­bi­ri­cik­ga­ye­miz­ol­ma­lý:­ "Siz­den­bi­ri­si­bir­iþ ya­pa­cak­sa­o­nu­en­gü­zel­þe­kil­de­yap­sýn" Peygamberimizin­(a.s.m.)­ta­li­ma­tý bi­zi­de­ðer­le­ri­mi­zin­gü­zel­lik­le­riy­le­be­ze­nip­bu­nu ken­di­ha­ya­tý­mýz­da­ser­gi­le­me­mi­zi­ö­ðüt­le­mek­te­dir­ken­di­viz­yo­nu­mu­za ta­þý­dý­ðý­mýz­ha­ya­tý­an­lam­lan­dý­ran­ de­ðer yar­gý­la­rý­ay­ný­za­man­da­e­ði­ti­min­bir­re­a­li­te­-

K Millî Eðitim op­lum­la­rýn­en­ti­pik­ö­zel­li­ði­mil­lî­kül­tür­le­ri­dir. Mil­lî­ kül­tü­rü­ ya­þa­týp­ ge­liþ­ti­re­cek­ tarz­ i­se­ ger­çek­bir­mil­lî­e­ði­tim­le­müm­kün­dür.­Bü­tün­mil­lî­de­ðer­le­rin­ne­sil­den­ne­si­le­ak­ta­rýl­ma­sý,­top­lum­bi­rey­le­ri­nin­de­ði­þen­ha­yat­þart­la­rý­na­gö­re­ye­tiþ­ti­ril­me­si,­mil­lî­e­ði­ti­min­baþ­lý­ca­he­def­le­rin­den­dir.­Top­lum­la­rýn­var­lýk­la­rý­ný­sür­dü­re­bil­me­le­ri­ve­i­ler­le­me­si­i­çin ken­di­ mil­lî­ kül­tür­le­ri­ne­ da­ya­nan,­ bir­ e­ði­tim­ po­li­ti­ka­sý­ta­kip­et­me­le­ri­þart­týr.­­ Bu­nun­i­çin­uy­gu­la­na­cak­e­ði­tim­prog­ram­la­rý­nýn­ül­ke­þart­la­rý­na,­mil­le­tin­mad­dî­ve­ma­ne­vî­de­ðer­le­ri­ne uy­gun­ol­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.­Bu­böy­le­ol­ma­dý­ðý­sü­re­ce,­ya­pý­la­cak­bü­tün­ça­lýþ­ma­lar­bo­þa­gi­de­cek­tir.­Ay­rý­ca,­bir­çok­prob­lem­le­ri­de­be­ra­be­rin­de­ge­ti­re­cek­tir. Ö­zel­lik­le­ül­ke­miz,­bu­nun­a­çýk­ve­çar­pý­cý­ör­nek­le­riy­le do­lu­dur.­Çün­kü,­bin­yýl­dýr­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bay­rak­tar­lý­ðý­ný yap­mýþ,­bü­tün­dün­ya­ya­in­san­lýk­ve­a­da­let­der­si­ver­miþ,­bi­lim,­kül­tür­ve­me­de­ni­yet­te­ön­der­lik­et­miþ­bir mil­le­tin­to­run­la­rý­o­la­rak,­ne­ya­zýk­ki,­ec­da­dý­mý­zýn­ay­ný­dü­þün­ce­ve­de­ðer­le­ri­ni­de­vam­et­ti­re­me­mi­þiz.­Ak­si­ne­o­la­rak,­bü­tün­bi­ri­kim­le­re–ö­zel­lik­le­dî­ni­ve­ma­ne­vî de­ðer­le­re—sýrt­çev­ril­di­ði­i­çin,­git­tik­çe­ge­ri­le­miþ­ve yak­la­þýk­yüz­yýl­dýr­bir­çok­prob­lem­ler­le­kar­þý­kar­þý­ya ge­lin­miþ­tir.­Os­man­lý’nýn­son­dö­nem­le­rin­de­baþ­la­yýp, —iç­ve­dýþ­düþ­man­la­rýn­da­el­bir­li­ðiy­le—gü­nü­mü­ze ka­dar­ar­ta­rak­ge­len­ve­hâ­lâ­ül­ke­mi­zin­ba­þý­ný­að­rý­tan a­nar­þi­ve­te­rör­o­lay­la­rý­nýn­(son­za­man­lar­da­or­ta­ya­çý­kan­Er­ge­ne­kon­ve­Bal­yoz­Plan­dâ­vâ­la­rý­bun­lar­dan­sa­de­ce­bi­ri),­do­la­yý­sýy­la­bir­çok­a­lan­da­ge­ri­ka­lý­þý­mý­zýn te­me­lin­de­hep­bu­ger­çek­yat­mak­ta­dýr.­ Þe­ref­li­ta­ri­hi­miz­le­yoð­rul­muþ­o­lan­te­mel­de­ðer­le­ri­mi­zin­dý­þýn­da­ne­ka­dar­pro­je­ler­ü­retil­miþ,­ne­ka­dar ça­lýþ­ma­ya­pýl­mýþ­sa­da,­fay­da­lý­ve­ka­lý­cý­ol­ma­mýþ­týr. Ak­si­ne,­za­man­kay­bý­na­ve­mil­let­o­la­rak­de­je­ne­re­ol­ma­mý­za­yol­aç­mýþ­týr.­Çün­kü­mil­let,­bün­ye­si­ne­uy­ma­yan,­ak­si­ne­ta­ma­men­zýt­o­lan­da­yat­ma­la­rý­hiç­bir­za­man­ka­bul­len­me­miþ­tir.­Bu­nun­çar­pý­cý­ör­nek­le­rin­den bi­ri,­Cum­hu­ri­ye­tin­ilk­yýl­la­rýn­da­köy­le­re­hem­öð­ret­men,­hem­de­ta­rým­ve­sa­nat­a­lan­la­rýn­da­reh­ber­ye­tiþ­tir­mek­ga­ye­siy­le­a­çý­lan­köy­ens­ti­tü­le­ri­dir.­Gö­rü­nüþ­te ül­ke­kal­kýn­ma­sýn­da­ö­nem­li­rol­oy­na­ma­sý­dü­þü­nü­len bu­ku­ru­luþ­lar,­o­za­man­tek­par­ti­dik­ta­sýy­la­i­da­re­e­di­len­ül­ke­mi­zin­ba­þý­na­be­lâ­ol­muþ­tur.­Öy­le­ki,­ik­ti­dar par­ti­si­CHP’nin­res­mî­or­ga­ný­gi­bi­fa­a­li­yet­gös­te­ri­yor­du.­Ay­rý­ca­bu­ra­lar­da­mil­le­tin­di­ni­ve­ah­lâ­kýy­la­a­lay­e­di­li­yor,­bir­çok­ah­lâk­dý­þý­dav­ra­nýþ­lar­ser­gi­le­ni­yor, ders­ler­de­i­nanç­sýz­lýk­ve­ah­lâk­sýz­lýk­a­þý­la­ný­yor­du.­Böy­le­ce­düþ­ma­nýn­bi­le­ya­pa­ma­ya­ca­ðý­bir­þe­kil­de­mil­lî­ve ma­ne­vî­de­ðer­le­ri­mi­ze­za­rar­ve­ri­li­yor­du.­Çok­çir­kin ge­liþ­me­le­re­ön­a­yak­o­lan­bu­za­rar­lý­ku­ru­luþ­lar,­hal­ký­mý­zýn­bü­yük­tep­ki­si­ni­çe­ki­yor­du.­Mil­lî­bün­ye­mi­ze ters­dü­þen­ve­mil­lî­de­ðer­le­ri­tah­rip­e­den­bu­ku­ru­luþlar­ni­ha­yet,­çok­par­ti­li­dö­ne­me­ge­çil­di­ðin­de,­hal­ký­mý­zýn­is­tek­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­ka­pa­týl­mýþ­týr.­Bu­da­gös­te­ri­yor­ki,­mil­lî­ve­ma­ne­vî­de­ðer­le­ri­mi­ze­uy­ma­yan­bir­e­ði­tim­po­li­ti­ka­sý,­as­la­ka­lý­cý­o­la­maz.­Bü­tün­ya­þa­ný­lýp­ge­len­bu­ger­çek­ler­or­ta­da­i­ken,­yanl­ýþ­ta­kö­rü­kö­rü­ne­ýs­rar­et­mek­i­se,­ül­ke­ye­sa­de­ce­za­man­ve­kan­kay­bet­tir­mek­ten–düþ­man­la­rýn­ek­me­ði­ne­yað­sür­mek­ten— baþ­ka­bir­i­þe­ya­ra­maya­cak­týr!­ Bu­ko­nu­da­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­19­O­cak­1923’te ilk­Tür­ki­ye­Bü­yük­Mil­let­Mecli­si­ne­sun­du­ðu­10­mad­de­lik­be­yan­na­me­sin­de­þu­çar­pý­cý­a­çýk­la­ma­da­bu­lun­muþ­tur:­“En­bi­ya­nýn­ (pey­gam­ber­le­rin)­ ek­se­ri­ (ço­ðun­luðu) Þark­ta­(As­ya’da) ve­hü­ke­ma­nýn­(fi­lo­zof­la­rýn)­að­le­bi­(ço­ðun­lu­ðu)­ Garp­ta­ (Av­ru­pa’da) gel­me­si,­Ka­de­ri­E­ze­li’nin bir­rem­zidir­ (i­þa­re­ti) ki,­Þar­ký­a­ya­ða­kal­dý­ra­cak­din­ve kalp­tir,­a­kýl­ve­fel­se­fe­de­ðil­dir.­Ma­dem­Þar­ký­in­ti­ba­ha ge­tir­di­niz­(u­yan­dýr­dý­nýz),­fýt­ra­tý­na­mu­va­fýk­(ya­pý­sý­na­uy­gun) bir­ce­re­yan­ve­ri­niz.­Yok­sa,­sa’yi­niz­(ça­lýþ­ma­la­rý­nýz) ya­he­ba­en­man­su­ra­ (bo­þu­bo­þu­na) gi­der­ve­ya­sat­hî­(yü­zey­sel)­ ka­lýr.” Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî;­Ta­rih­çe-i­Ha­yat,­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat,­Ýs­tan­bul-­2004,­S:­125. Ma­a­le­sef,­bu­çok­de­ðer­li­ve­gü­nü­müz­de­hâ­lâ­ta­ze­li­ðini­ko­ru­yan­tesbit­dik­ka­te­a­lýn­ma­mýþ,­Mil­le­ti­mi­zin ge­çir­di­ði­bin­yýl­lýk­þan­lý­ta­ri­hi­ve­ö­vünç­kay­na­ðý­o­lan bü­tün­de­ðer­le­ri­yok­sa­yý­la­rak,­a­de­ta­nay­lon­bir­top­lu­luk­ye­tiþ­ti­ril­me­si­ne­ça­lý­þýl­mýþ­týr.­Bü­tün­öð­re­tim­se­vi­ye­le­ri­i­çin­ders­prog­ram­la­rý­ve­ki­tap­la­rý­bu­dü­þün­ce çer­çe­ve­sin­de­ha­zýr­lan­mýþ­týr.­Bu­na­bir­çok­ör­nek­ve­ri­le­bi­lir.­Me­se­lâ,­bir­za­man­lar­il­ko­kul­lar­da­o­ku­tu­lan­bir Türk­çe­ki­ta­býn­da;­ “Es­ki­yi­u­nut,­/Ye­ni­yo­lu­tut,/Türk­lü­ðe­u­mut,/Sen­ol­ço­cu­ðu.”­ gi­bi­i­fa­de­ler­le,­doð­ru­dan ta­ri­hi­mi­ze­ve­mil­lî­de­ðer­le­ri­mi­ze­hü­cum­e­di­li­yor­du. Bü­tün­e­ði­tim­ça­lýþ­ma­la­rý­da­bu­doð­rul­tu­da­i­di.­Her­ne ka­dar­za­man­la­ba­zý­u­fak­te­fek­rö­tuþ­lar­ya­pýl­mýþ­sa­da, ka­lý­cý­ve­tat­min­kâr­ol­ma­mýþ­týr.­Bu­nun­so­nu­cu­da böy­le­ka­os­lar­i­çin­de­çýr­pý­nan,­ne­re­ye­git­ti­ði­bel­li­ol­ma­yan­bir­mil­let­ha­li­ne­ge­ti­ril­mi­þiz.­Oy­sa­ki,­mil­let­le­ri de­ðer­li­ya­pan­ve­bö­lün­mez­bü­tün­lü­ðü­nü­sað­la­yan, mad­dî­ve­ma­ne­vî­de­ðer­le­ri­nin­o­luþ­tur­du­ðu­mil­lî­kül­tür­le­ri­nin­ko­run­ma­sý­dýr.­Bu­da­an­cak­ger­çek­mâ­nâ­da mil­lî­e­ði­tim­le­o­la­bi­lir.­Hal­buki,­ül­ke­miz­de­sek­sen­yý­lý aþ­kýn­bir­za­man­di­li­mi­i­çe­ri­sin­de,­mil­lî­e­ði­tim­a­dý­na ya­pý­lan­bü­tün­ça­lýþ­malar­so­nun­da,­bü­yük­fe­da­kâr­lýk ve­so­rum­lu­luk­is­te­yen,­mil­le­ti­mi­zin­ger­çek­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­yabi­len­e­ði­tim­tar­zý­ve­me­tot­la­rý­ge­liþ­ti­ri­le­me­miþ­tir.­Bu­nun­mey­da­na­ge­tir­di­ði­boþ­luk­so­nun­da in­sa­ný­mýz.­ya­ban­cý­i­de­o­lo­ji­le­rin­kur­ba­ný­ol­mak­ta, ken­di­öz­de­ðer­le­ri­mi­ze­ka­yýt­sýz­kal­mak­ta­dýr.­Ge­li­nen nok­ta,­ta­ri­hin­den­ve­mil­lî­kül­tü­rün­den­ko­pa­rýl­mýþ,­i­ki yüz­lü,­yal­nýz­ken­di­çý­ka­rý­ný­dü­þü­nen,­ah­lâk­ve­i­nan­cý de­je­ne­re­e­dil­miþ,­dip­lo­ma­lý­ca­hil­ler­le­do­lu­bir­top­lum ya­pý­sýy­la­kar­þý­kar­þý­ya­yýz.

T

ÇANAKKALE GEÇÝLMEZ

gi­en­lem­ve­boy­lam­da­ol­du­ðu­nu­id­rak­et­sin, var­lýk­â­le­min­de­ki­ko­nu­mu­nu­Hak­ka­týn­da­ki deðe­ri­ni­id­rak­e­de­bil­sin­yi­ne­E­fen­di­mi­zin (a.s.m)­‘’ken­di­ni­bi­len­Rab­bi­ni­bi­lir’’­i­fa­de­si­yol ha­ri­ta­mý­zý­be­lir­li­yor­den­ge­li­tu­tar­lý­bir­ge­li­þi­min a­na­ek­se­ni­bu­sü­re­ci­i­yi­o­ku­mak­týr.­Bu­e­ði­tim­de­de­ðer­lik­ka­za­nan­lar­sað­lam­ki­þi­lik­sa­hi­bi­bi­rey­ler­o­lur­ken­ek­sen­kay­ma­sý­ol­du­ðu­takdir­de si­pe­da­go­jik­for­mas­yo­nun­ge­re­ði­ol­du­ðu­nu­u­- bü­tün­ha­ya­tý­et­ki­le­yen­so­nuç­lar­or­ta­ya­çý­kar.­ nut­ma­ma­lý­yýz.­ Fýt­ra­týn­bün­ye­mi­ze­kod­la­dý­ðý­in­sa­nî­de­ðer­ler Ça­lýþ­ma­nok­ta­sýn­da­dü­þü­ne­ce­ði­miz­ilk­ko­nu, an­cak­böy­le­ce­a­çý­ða­çý­kar­‘’Ý­man­in­sa­ný­in­san yü­re­ði­mi­zi­ye­te­ne­ði­miz­le­bu­luþ­tur­mak­bil­gi­mi­zi e­der,­belk­i­de­in­sa­ný­sul­tan­e­der..’’­ki­þi­lik­ha­sev­giy­le­yor­mak,­kül­tü­rü­mü­zü­pra­tik­le­zen­gin­- ri­ta­mý­zýn­o­luþ­ma­sýn­da­nu­ra­nî­bir­pers­pek­tif leþ­tir­mek­be­denî­de­ðer­le­ri­mi­zi­ruhî­di­na­mik­ler­le or­ta­ya­ko­ya­rak­ha­ki­ka­te­ay­na­o­lur­çü­rü­yen pe­kiþ­tir­mek­su­re­tiy­le­ken­di­kim­li­ði­mi­zi­or­ta­ya tah­ta­nýn­çi­vi­ye­i­hi­ti­ya­cý­yok,­kök­le­ri­ku­ru­tul­çý­kar­ma­lý­yýz.­ muþ­bir­a­ða­cýn­i­lâç­la­ma­ya­de­ðil­ye­ni­fi­liz­ler Ken­di­sin­den­ha­ber­siz­o­lan­bir­bi­rey­ko­nu­- ver­me­si­i­çin­ha­ya­ta­ih­ti­ya­cý­var.­Bu­sü­re­ci­aþ­mu­nu­be­lir­le­mek­i­çin­ken­di­si­ni­o­ku­ma­lý­ve tý­ðý­i­çin­de­iþ­iþ­ten­çok­tan­geç­miþ­tir.­ ta­ný­ma­lý­Mev­lâ­nâ'nýn­"Ýn­san­o­kun­ma­sý­ge­re­Sað­lam­ka­li­te­li­bir­e­ði­tim­an­la­yý­þý­fýt­rî­o­lan ken­bir­ki­tap­gi­bi­dir,"­say­fa­say­fa­o­ku­ya­rak bir­ze­mi­ne­o­tur­tu­lur­sa­e­ði­tim­de­ki­za­fi­yet­le­ri ken­di­si­ni­ta­ný­ma­sý­lâ­zým.­Bu­e­ði­tim­sü­re­ci­ne or­ta­dan­kal­dý­rýr.­Sað­lam­e­sas­la­ra­bað­lar,­mo­ken­di­ni­kat­mak­ha­di­se­si­dir­Kur’ân'ýn­ilk­â­ye­ti­ ral­de­ðer­le­rin­ha­yat­i­çin­i­fa­de­et­ti­ði­an­lam­a­de ‘’ik­ra’’­o­ku­ol­ma­sý­bu­du­ru­mu­fýt­ra­týn­ge­re­- ða­cýn­kö­kü­me­sabe­sin­de­dir.­ ði­ol­du­ðu­nu­bi­ze­ders­ve­ri­yor­ Öð­ren­me­yen­ler­yok­tur­öð­ren­me­ye­ih­ti­yaç Ça­ðý­mý­zýn­Mev­lâ­nâ'­sý­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­- duy­ma­yan­lar­o­nu­is­te­me­yen­ler­var­dýr.­ le­ri­de­‘’Ey­ken­di­ni­in­san­bi­len­in­san,­ken­di­ni Bü­tün­e­ði­tim­fa­a­li­yet­le­ri­sev­gi,­il­gi­ve­bil­gi o­ku’’­di­ye­rek­ko­nu­nun­an­la­mý­ný ‘’ta­lim,­tat­bik­ve­teb­lið’’­öð­ren­me­ya­þa­ma­ve or­ta­ya­ko­yu­yor­in­san­o­ku­- gös­ter­me­e­sa­sý­na­da­ya­nýr­sev­me­yen­il­gi­duy­ya­cak­ki­ken­di­si­ni­bil­sin ma­yan­bu­sü­reç­te­hep­ka­duk­kal­ma­ya­mah­ta­ný­sýn­ya­ra­tý­lýþ­ha­ri­kûm­dur.­ Bu­ du­rum­ ba­þa­rý­yý ta­sýn­da­han­a­þa­ðý­ya­çek­ti­ði­gi­bi­sü­re­ci­ de­ ters­ et­ki­ler.­ A­ký­la­ e­ner­j i,­ fik­r e­ is­t i­k a­m et, doð­r u­ me­t o­d o­l o­j i­ i­l e he­de­fi­ 12'den­ vu­ra­bi­li­riz. Ez­ber­ci­de­ðil,­dü­þün­dü­rü­cü,­çö­züm­le­yi­ci­bir dü­þün­ce­sis­te­mi­ne­o­dak­la­na­rak­çað­daþ­for­mat­ta­e­ði­tim­fa­a­li­yet­le­ri­ni kor­di­ne­et­me­li­yiz.­ Bil­gi­i­le­yoð­ru­lup­o­nu­yo­rum­la­ya­rak­ye­ni sen­tez­le­re­var­ma­lý.­Pra­tik­çö­züm­le­me­me­to­du­nu­uy­gu­la­ma­lý­yýz.­Ýn­sa­na­ya­ra­þan­dav­ra­nýþ­bi­çi­mi­bu­dur. Ýn­san­ya­ra­tý­lý­þý­i­le­ya­ra­tý­lý­þý­çö­zen­þif­re­ler­i­le do­na­týl­mýþ­ha­ri­ka­do­na­ným­la­ra­sa­hip­tir.­Ýn­sa­nî de­ðer­le­ri­ö­züm­se­miþ­kalp­ve­ruh­ek­sen­li­e­ði­tim an­la­yý­þý­e­ge­men­ol­du­ðu­za­man­ha­ki­kî­in­san­de­ðer­ler­ken­di­li­ðin­den­or­ta­ya­çý­kar.­­­

Okumak yüzleþmektir ESENLER Be­le­di­ye­si’nin­dü­zen­le­di­ði­E­sen­ler­ Bu­luþ­ma­la­rý’nýn­ ge­çen­ haf­ta­ki­ ko­nu­ðu ya­zar-e­leþ­tir­men­Ö­mer­Le­ke­siz,­ “Ni­çin­o­ku­ma­lý,­na­sýl­o­ku­ma­lý,­ne­o­ku­ma­lý?” a­dý­al­týn­da­ver­di­ði­se­mi­ner­de­ki­tap­o­ku­ma­yý­ge­niþ­bir­pers­pek­tif­i­le­de­ðer­len­di­re­rek­doð­ru­bi­li­nen­yan­lýþ­la­rý­an­lat­tý.­ E­s en­l er­ Be­l e­d i­y e­s i­ Kon­f e­r ans­ Sa­l o­nu’nda­ger­çek­le­þen­bu­luþ­ma­da,­top­lum­o­la­rak­çok­az­ki­tap­o­ku­yan­bir­mil­let­ol­du­ðu­mu­za­ dik­kat­ çe­ken­ Le­ke­siz,­ “Hem­ iç, hem­ de­ dýþ­ dün­ya­mý­zý­ ay­dýn­lat­ma­nýn­ en te­mel­yo­lu­nun­ki­tap­o­ku­mak­tan­geç­ti­ði­ni” söy­le­di.­ Se­ma­vî­ki­tap­lar­i­le­ro­man,­hi­kâ­ye­ve­þi­ir Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleþen buluþmada, toplum olarak çok az kitap okuyan bir ki­tap­la­rý­gi­bi­e­de­bi­tür­de­ki­ki­tap­lar­a­ra­sýn­millet olduðumuza dikkat çeken Lekesiz, “Hem iç, hem de dýþ dünyamýzý aydýnlatmanýn en temel yolunun kitap okumaktan geçtiðini” söyledi. da­ki­fark­la­rý­an­la­tan­Le­ke­siz,­“O­ku­mak­bir tür­ yüz­leþ­mek­tir.­ Geç­miþ­le,­ or­ta­ya­ ko­nu­dü­þün­me­nin­ve­ye­ni­bil­gi­ü­ret­me­nin­so­nu Düþünceden muaf olmayýn! lan­lar­la­ yüz­le­þi­riz.­ O­ku­mak,­ bi­zi­ kâ­i­nat­ i­“O­ku­mak,­bi­ze­ve­ril­miþ­bir­bil­gi­nin­bil­gi­si­ni yok”­di­ye­ko­nuþ­tu. çin­de­ çok­ di­na­mik­ ve­ zin­de­ tu­tar.­ Ay­rý­ca keþ­fet­mek­ve­bir­dü­þün­ce­ü­ze­ri­ne­dü­þün­mek­bu­gü­ne­ka­dar­u­za­nan­sü­re­ci­ye­ni­den­o­ku­Kitapta altý çizilecek satýrlar olmalý tir”­di­yen­Le­ke­siz,­“Ýn­san­la­rýn­dü­þü­nül­müþ­o­mak­ve­yo­rum­la­mak­an­la­mý­ný­ta­þýr.”­de­di.­ Her­ki­tap­o­kun­maz­di­yen­Le­ke­siz,­“Ki­tap lan­bir­þey­ü­ze­ri­ne­ki­ta­ba­yö­nel­dik­le­ri­ni”­be­lirt­ti.­Her­ke­sin­ken­di­si­ne­gö­re­bir­o­ku­ma­tar­- o­ku­mak­i­çin­i­yi­bir­se­çim­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­zý­nýn­ol­du­ðu­nu­kay­de­- ni”­söy­le­di.­Ki­tap­o­kur­ken­mut­la­ka­al­tý­çi­zi­le­den­Le­ke­siz,­“Pro­fes­yo­- cek­sa­týr­lar­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­yen­Le­ke­siz,­“Ki­ta­bý nel­o­ku­ma­i­le­ge­nel­o­ku­- çiz­mek­ten­sa­kýn­ma­yýn.­Bir­ki­tap­ta­ki­cüm­le­le­ma­tarz­la­rý­ný­an­la­ta­rak rin­al­tý­nýn­çi­zil­me­si­bil­gi­nin­tas­nif­e­dil­me­si­dir. ge­nel­o­ku­ma­tar­zý­ný­be­- Bir­ki­ta­bý,­ö­nem­li­o­lan­cüm­le­le­rin­al­tý­ný­çi­ze­nim­se­yen­kim­se­le­rin­o­- rek­o­ku­yun.­Al­tý­ný­çiz­di­ði­niz­sa­týr­lar­dan­bir Sadýk­la­rýn ­u­yu­þuk­l ku­ma­yý­bir­zo­run­lu­luk­o­- seç­me­ha­zýr­la­ya­rak­si­ze­öz­gü­o­lan­def­ter­le­re u­ðun­dan Zýn­dýk­la ­ ­rýn­a­týl­ga la­rak­gör­me­yip,­bir­in­sa­- on­la­rý­ya­zýn­ve­za­man­za­man­a­çýp­on­la­rý­o­ku­n­lý­ðýn­dan Al­la­ha­sý­ ðý­ný­rým nýn­an­lat­týk­la­rý­ný­be­nim­- yun.”­de­di.­­Ko­nuþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­din­le­yi­se­di­ði­ni­ya­ni­dü­þün­ce­den ci­ler­den­ge­len­so­ru­la­rý­da­ce­vap­lan­dý­ran Ý­yi­le­rin­t Hz. Ö me em­bel­il­ð r mu­af­ol­duk­la­rý­ný”­söy­le­- Le­ke­siz,­bir­din­le­yi­ci­nin,­“Bir­ki­ta­býn­az­ve­(r .a i­ ) kö­t Ha­ki­mi­y e­ti­ni­sað­l ü­le­rin di.­Le­ke­siz,­ “Gü­nü­mü­- ya­çok­bas­ký­yap­ma­sý­o­ki­ta­býn­de­ðer­li­ol­du­ar zün­ mo­dern­ top­lum­la­- ðu­an­la­mý­na­mý­ge­li­yor?­so­ru­su­na,­“Ha­yýr, Hz. Mev lâ nâ (r.a) rý­dü­þün­ce­den­mu­af­ol­- bir­ki­tap­i­yiy­se­za­ten­i­yi­dir.­Bir­bas­ký­ya­pan mak­ teh­l i­k e­s iy­l e­ yüz ki­tap­da­de­ðer­li­o­la­bi­lir­yüz­bas­ký­ya­pan yü­ze­ kal­mýþ­týr.­ Oy­sa­ki da…”­þek­lin­de­ce­vap­la­dý.­

AKILLI

MÝZAH

TAHTA

DERLEYEN: Ýsmail Hakký Avcý

Fil nasýl avlanýr? Matematikçiler: Fil­av­la­mak­i­çin­Af­ri­ka’ya­gi­der­ler.­Fil­ol­ma­yan­her­þe­yi­kü­me­den­çý­ka­rýr­lar.­Ka­lan­þey­ler­den­bi­ri­ni­ya­ka­lar­lar.­Tec­rü­be­li­ma­te­ma­tik­çi­ler,­çý­kar­ma­iþ­le­mi­ne­geç­me­den ev­vel,­kü­me­de­en­az­bir­fil­bu­lun­du­ðu­nu­is­pat­la­ma­ya­ça­lý­þýr­lar.­Ma­te­ma­tik­pro­fe­sör­le­ri,­en­az­bir­fil­bu­lun­du­ðu­nu­is­pat­lar­lar.­ Son­ra­ fil­ ya­ka­la­ma­ va­zi­fe­si­ni­ ta­le­be­le­ri­ne­ me­zu­ni­yet

te­zi­o­la­rak­ve­rir­ler! Fizikçiler: Fil­le­ri,­ka­lý­cý­ol­ma­yan­W­–­Z­par­ti­kül­le­ri­o­la­rak de­ðer­len­di­rir­ler.­Bir­ser­vet­har­ca­ya­rak­ge­liþ­tir­dik­le­ri­kâ­fi­bü­yük­lük­te­ki­bir­par­ti­kül­hýz­lan­dý­rý­cý­da,­ger­ge­dan­ve­su­ay­gý­rý­ný çar­pýþ­tý­ra­rak­bir­fil­el­de­et­me­ye­ça­lýþ­ýr­lar! Bilgisayarcýlar: Fil­av­la­mak­i­çin­A­al­go­rit­ma­sý­ný­kul­la­nýr­lar: 1.­Af­ri­ka’ya­git.­2.­Ü­mit­Bur­nu’ndan­baþ­la.­3.­Sý­ray­la­ku­ze­ye doð­ru­ça­lýþ.­Ký­ta­yý­bir­de­do­ðu­dan­ba­tý­ya­geç.­4.­Her­ters­dö­nüþ­te,­a)­Gö­rü­nen­bü­tün­hay­van­la­rý­ya­ka­la.­b)­Ya­ka­la­nan­her hay­va­ný,­bi­li­nen­fil­i­le­ký­yas­la.­c)Bir­e­þit­lik­bul­du­ðun­da­dur.

13

Ufuklar dumanlý bakýn bu hale Bir mahþeri yaþýyor Çanakkale Güneþ bile medet verir hilâle Kana boyanmýþ topraðý, taþý Mehmed'in narasý titretir arþý Aslan vatanýnda çakal ürüdü Dört yoldan Çanakkale'ye yürüdü Kan kokusu her tarafý bürüdü Cepheye koþuyor eli silâh tutan Tek bir yürek, tek bir bilek olmuþ vatan Namluda fiþekler beyninde çakar Napalm bombalarý daðlarý yakar Ýngiliz'i, Fransýz'ý kim takar Mehmetçik aþk ile þahadete uçar Bozulmuþ düþman durmadan kaçar Yoklukla savaþýyor bu yiðitler Denizler dize gelir daðlar titrer Bu vataný çiðnetir mi þehitler Dereler oluk oluk kanla dolacak Çanakkale küffara mezar olacak Kýnalý kuzular harpte koç gibi Þefkat abidesi erdem sahibi Düþman bile unutmaz bu yiðidi Her biri bir cihana bedel bir güldür Bu topraðý vatan yapan gönüldür Bu savaþ zalimi utanç savaþý Alev alev tutuþmuþ topraðý, taþý Bir deðil ki yedi düvele karþý Bizimledir Allah ile peygamber Destanlar ile yazýlmýþtýr bu zafer Cenk Mehmed'ime bayram düðündür Yemiyeli kim bilir kaç öðündür Günler kýsa, geceler çok uzundur Ölüm bu gün ucuz, yaþamak zordur Siperler tutuþmuþ ateþten kordur Tarihin alnýnda bir niþan gibi Gelibolu sýrtlarýnda þan gibi Arzdan arþa nurla ulaþan gibi Milletleri millet yapan yiðittir Bu topraðý vatan yapan þehittir Allah mü'minleri koyar mý darda? Nusret ya denizde, ya da rüzgârda Mu'cize görünür bugün ard arda Bu cihanda bin yaþa, Çanakkale Þehitlerin yýldýz olduðu hilâle Albayraða dönmüþ topraðýn rengi Yýldýzlarýn yere dönmüþ ahengi Kim kaybeder bu savaþý bu cengi Bayrak inmez, ezan dinmez vatanda Tek bilek tutanda, tek yürek atanda Namaz kýlar iken baþta komutan En bedbaht neferdir bunu unutan Sen bin yaþa bu cihanda ey vatan Haþra dek dinmeyecek bu ezanlar Biçilir doðransa yiðit kýzanlar Nusret seninledir, ey Marmara Baðrýný açma bugün aðyara Sende kapanýr mý bu derin yara Barbaros'un torunlarýna bu yakýþacak Sana zaferler yaraþýr zaferler ancak Ey bu vatan sensin, derdimin dermaný Bu aþk düþmanýna ölüm fermaný Ey denizin suyu, daðýn dumaný Mehmet, Hak'tan gayrý yolu bilmez Cihan bellesin ki minareler eðilmez Karný açtýr pantolonu yamalý Kimi Bingöllü, Karslý, Manisalý Kimisi evlidir, kimi niþanlý Kaç gündür payýna düþen somunu Kendi aç yatar düþmana verir onu Dillerde tekbir var, Allahuekber Bu sevdayla tutuþmuþ bütün yürekler Boþa gider mi bu ihlâslý yürekler? Kimi þehit olur, göklerde uçar Kimisi toprakta, çiçekler açar Kanla yazdýk vatan haritasýný Tenimizle sildik palalarýn pasýný Kimse tutmasýn bu balalarýn yasýný Bedir'in ruhu var semalarýn da Uhud'un haþmeti var simalarýnda. AÞIK ÝHVANÎ

Tecrübeli bilgisayar uzmanlarý: A­al­go­rit­ma­sý­nýn­du­ra­ca­ðýn­dan­e­min­ol­mak­i­çin,­Ka­hi­re’ye­bir­fil­yer­leþ­ti­rir­ler.­As­semb­ler­prog­ram­cý­la­rý,­A­al­go­rit­ma­sý­ný­el­le­ri­ve­diz­le­ri­nin­üs­tün­de ça­lýþ­týr­ma­yý­ter­cih­e­der­ler. Mühendisler: Af­ri­ka’ya­gi­der­ler,­rast­ge­le­gri­hay­van­lar­top­lar­lar.­Bir­fil­den­%­15­nok­san,­%­15­faz­la­a­ðýr­lý­ða­sa­hip­bü­tün hay­van­la­rýn­fil­ol­du­ðu­na­ka­na­at­ge­ti­rir­ler.­ Siyasetçiler: Fil­av­la­maz­lar.­Fa­kat­se­nin­av­la­dý­ðýn­fil­le­ri­ken­di­le­ri­ne­oy­top­la­mak­i­çin­baþ­ka­seç­men­le­re­da­ðý­týr­lar.­­(Fay­da­lý Bil­gi­ler­An­to­lo­ji­si­2’den­)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

REAL MADRÝD NURÝ'YÝ TRANSFER EDECEK MÝ? ALMAN Bild­ga­ze­te­si­nin­in­ter­net­say­fa­sý, Re­al­Mad­rid'in,­Al­man­Bi­rin­ci­Li­gi­(Bun­des­li­ga)­ta­kým­la­rýn­dan­Bo­rus­si­a­Dort­mund'da­for­ma­gi­yen­mil­li­fut­bol­cu­Nu­ri Þa­hin'e­trans­fer­tek­li­fi­gö­tür­dü­ðü­nü­yaz­dý.­Ga­ze­te­nin­ha­be­rin­de,­Türk­o­yun­cu­nun­Bo­rus­si­a­Dort­mund'da­2013­yý­lý­na ka­dar­söz­leþ­me­si­bu­lun­du­ðu,­an­cak­söz­leþ­me­sin­de­6­mil­yon­av­ro­tek­lif­ve­ril­me­si du­ru­mun­da­bu­yaz­trans­fer­o­la­bi­le­ce­ði yö­nün­de­bir­mad­de­nin­yer­al­dý­ðý­be­lir­ti­le­rek,­''Þa­hin,­Re­al­Mad­rid'den­tek­lif­al­dý''­i­fa­de­si­kul­la­nýl­dý.­Nu­ri­i­çin­ve­ri­le­cek­söz­ko­nu­su­trans­fer­üc­re­ti­nin­ko­mik­bir­ra­kam­o­la­ca­ðý­ve­ye­te­nek­li­fut­bol­cu­nun­de­ðe­ri­nin­çok­faz­la­ol­du­ðu­be­lir­ti­len­ha­ber­de,­trans­fer­markt.de­in­ter­net­si­te­sin­de Nu­ri'nin­de­ðe­ri­nin­17,5­mil­yon­av­ro­o­la­rak­tah­min­e­dil­di­ði­ni­bil­di­ril­di. MOURÝNHO NURÝ ÞAHÝN'Ý ÝSTEDÝ Ha­ber­de,­Al­man­mil­li­o­yun­cu­Me­sut Ö­zil'in­de­Re­al­Mad­rid'de­oy­na­dý­ðý­ha­týr­la­tý­la­rak,­Me­sut­i­le­Nu­ri'nin­de­çok­ya­kýn

kay­de­dil­di.­Ha­ber­de,­Bo­rus­si­a­Dort­mund'un­þim­di­ye­ka­dar­Nu­ri'nin­söz­leþ­me­si­ni­u­zat­ma­ko­nu­sun­da­ba­þa­rý­sýz­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­kil­di.Nu­ri­Þa­hin­i­se,­Re­al Alman Bild gazetesi, Real Mad­rid'e­gi­dip­git­me­ye­ce­ði­yö­nün­de­ki Madrid'in Borussia Dortbir­so­ru­ya­kar­þý­lýk­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, mund'da forma giyen Nuri son­za­man­lar­da­is­mi­nin­bir­çok­ku­lüp­i­le Þahin'e transfer teklifi gö bað­lan­tý­lý­ha­le­ge­ti­ril­di­ði­nin­ken­di­si­i­çin bir­sýr­ol­ma­dý­ðý­ný,­an­cak­Bo­rus­si­a­Dort­türdüðünü yazdý. Kulübü, mund­i­le­tü­müy­le­þam­pi­yon­lu­ða­kon­Nuri Þahin'i 6 milyon san­tre­ol­mak­is­te­di­ði­ni,­baþ­ka­þey­le­rin avro'ya serbest býrakacak. ken­di­si­ni­il­gi­len­dir­me­di­ði­ni­be­lirt­ti.­ GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU ar­ka­daþ­ol­duk­la­rý,­i­ki­o­yun­cu­nun­me­na­Nu­ri'nin,­Al­man­ya'yý­bü­yü­le­yen­ta­ký­jer­li­ði­ni,­Me­sut'un­bir­yýl­ön­ce­Wer­der mýn­kal­bi­ol­du­ðu,­Dort­mund­ya­ký­nýn­da­ki Bre­men'den­Re­al­Mad­rid'e­trans­fer­ol­ma­- Lü­dens­che­id­ken­tin­de­doð­du­ðu,­2001­yý­sý­ný­sað­la­yan­Re­za­Fa­ze­li'nin­yap­tý­ðý­be­lir­- lýn­dan­be­ri­sa­rý-si­yah­lý­ta­kým­da­oy­na­dý­ðý til­di.­Re­al­Mad­rid'in­tek­nik­di­rek­tö­rü­Jo­se ve­16­ya­þýn­da­Bun­des­li­ga'da­gol­a­tan­en Mo­u­rin­ho'nun­da­Nu­ri'yi­is­te­di­ði­i­fa­de­e­- genç­fut­bol­cu­ol­du­ðu­be­lir­ti­len­ha­ber­de, di­len­ha­ber­de,­genç­o­yun­cu­nun­Bo­rus­si­a Nu­ri'nin­Dort­mund'dan­ay­rýl­ma­sý­du­ru­Dort­mund'da­yak­la­þýk­2­mil­yon­av­ro­ka­- mun­da­ta­ký­ma­FC­Nürn­berg'de­oy­na­yan za­na­ca­ðý,­Re­al­Mad­rid'de­i­se­bu­ra­ka­mýn Ýl­kay­Gün­do­ðan'ýn­ge­le­bi­le­ce­ði,­sa­rý-si­ya­lý i­ki­ka­tý­o­lan­4­mil­yon­av­ro­ka­za­na­bi­le­ce­ði e­ki­bin­Ýl­kay'a­tek­lif­gö­tür­dü­ðü­kay­de­dil­di.

nsokur@gmail.com

Seyircisiz oynama cezasýna son verilmeli

‘‘

internet sitesi transfermarkt.de Türk futbolcu Nuri' Þahin'in deðerinin 17,5 milyon avro olarak tahmin edildiðini bildirildi.

TRABZONSPOR'UN 14 GOLLE EN GOLCÜ OYUNCUSU OLAN BURAK YILMAZ, "20 YAÞIMDA ELLE ATTIÐIM GOLDEN SONRA ÝNSANLARIN BANA BAKIÞ AÇISI DEÐÝÞTÝ" DEDÝ.

Bu sezon 48 gol atan Messi Barcelona'da tarihe geçti n BARCELONA'NIN Arjantinli­yýldýzý­23­yaþýndaki­Lionel Messi,­Þampiyonlar­Ligi­çeyrek­final­rövanþ­maçýnda Shakhtar­Donetsk'e­karþý­attýðý­golle­bu­sezon­bordo-mavili formayla­attýðý­toplam­gol­sayýsý­48'e­çýkartarak,­bir­sezonda en­fazla­gol­atan­futbolcu­olarak­þimdiden­kulüp­tarihine geçti.­Sezon­henüz­bitmemiþ­olmasýna­raðmen­rekoru kýran­Messi,­1996-1997­sezonunda­Brezilyalý­Ronaldo'ya­ait olan­toplam­47­gollük­rekoru­geçmeyi­baþardý.­Messi,­ligde oynadýðý­28­maçta­29­gol,­Þampiyonlar­Ligi'nde­10­maçta­9 gol,­Kral­Kupasý'nda­6­maçta­7­gol,­Ýspanya­Süper Kupasý'nda­2­maçta­3­gol­attý.­Geçen­sezon­47­gol­ve­10­gol asisti­istatistiðiyle­oynayan­Messi,­bu­sezon­þimdiye­kadar oynanan­maçlarda­Barcelona'da­48­gol­atýp,­23­gol­asisti veya­gol­pozisyonuna­katký­verdi.

Fenerbahçe'den yalanlama: Ersan Gülüm'le ilgilenmedik n FENERBAHÇE Kulübü,­ Beþiktaþ'ta­ kiralýk­ olarak forma­ giyen­ Adanasporlu­ futbolcu­ Ersan­ Adem Gülüm'ün­ sarý-lacivertli­ takýma­ transfer­ haberlerini bir­kez­daha­yalanladý.­Sarý-lacivertli­kulüpten­yapýlan açýklamada,­ dünkü­ bir­ gazetede­ bu­ yönde­ yer­ alan haberin­gerçeði­yansýtmadýðý­belirterek,­özetle­''Daha önce­ de­ belirttiðimiz­ üzere,­ bahsi­ geçen­ oyuncuyla ilgili­ herhangi­ bir­ transfer­ çalýþmamýz­ olmamýþtýr, transfer­ politikamýz­ gereði­ herhangi­ bir­ çalýþmamýz da­olmayacaktýr''­ifadelerine­yer­verildi.

TRABZONSPOR'UN 14­gol­le­en­gol­cü­o­yun­cu­su­o­lan­Bu­rak­Yýl­maz,­Trab­zons­por'da­þam­pi­yon­luk­gör­mek­is­te­di­ði­ni,­son­ra­sýn­da­Av­ru­pa'ya­git­me­is­te­ði­nin­ol­du­ðu­nu,­bu­nun ger­çek­le­þe­me­me­si­ha­lin­de­i­se­fut­bol­ha­ya­tý­ný­Trab­zons­por'da­ta­mam­la­mak­is­te­di­ði­ni­söy­le­di.­Bu­rak­Yýl­maz, Trab­zons­por­Der­gi­si'nin­Ni­san­a­yý­sa­yý­sýn­da­yer­a­lan­rö­por­ta­jýn­da,­Trab­zons­por'da­hem­de­ði­þim­hem­de­ge­li­þim gös­ter­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­''Bu­de­ði­þim­ve­ge­li­þi­mi­mi­ta­mam­la­mak,­bu­ra­da­bir­þam­pi­yon­luk­gör­mek­is­ti­yo­rum.­Son­ra­sýn­da­i­se­gi­de­bi­lir­sem­Av­ru­pa'ya­git­mek­a­ma­cýn­da­yým.­A­ma­e­ðer­Av­ru­pa'ya­gi­de­mez­sem,­fut­bol­ha­ya­tý­mý Trab­zons­por'da­ta­mam­la­mak­is­ti­yo­rum''­de­di. Trab­zons­por'a­gel­dik­ten­son­ra­ha­ya­tý­nýn­de­ðiþ­ti­ði­ni­an­la­tan­Bu­rak­Yýl­maz,­þöy­le­de­vam­et­ti: ÞENOL GÜNEÞ BANA GÜVENDÝ ''Bun­da­en­bü­yük­et­ken­ho­cam,­yar­dým­cý­la­rý­ve ta­kým­ar­ka­daþ­la­rým­ol­du.­Bu­ra­da­mü­kem­mel­bir­or­tam­var.­Her­kes­bir­bi­ri­ne­ya­kýn­yaþ­lar­da.­Her­kes­çok­ye­te­nek­li­o­yun­cu.­Trab­zons­por­bir­bi­rin­den­fark­lý­ö­zel­lik­le­ri­o­lan­çok­ka­li­te­li­o­yun­cu­la­ra­sa­hip­ve­ben­de­per­for­man­sý­mý­sü­rek­li­üst­se­vi­ye­de­tut­mak­zo­run­da­yým. Þeh­ri­ve­in­san­la­rý­çok­se­vi­yo­rum.­A­ma­so­nuç­ta en­ö­nem­li­si­Þe­nol­Gü­neþ­fak­tö­rü.­Al­lah­on­dan ra­zý­ol­sun.­Be­nim­Trab­zons­por'da­kö­tü­oy­na­dý­ðým­maç­la­ar­ol­ma­dý­mý?­Ol­du,­a­ma­o­be­ni baþ­ka­yer­ler­de­ki­gi­bi­si­lip,­bir­ke­na­ra­at­ma­dý.­Ba­zen­ký­za­rak,­ba­zen­ba­ðý­ra­rak,­ba­zen çok­sert­ko­nu­þa­rak­a­ma­her­za­man­ar­kam­da­du­ra­rak­be­ni­ka­zan­ma­ya­ça­lýþ­tý.­Ben­çok­sert­ko­nuþ­tu­ðu­za­man­lar­da­bi­le­o­nun­be­ni­sev­di­ði­ni­ve­ka­zan­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný his­se­di­yor­dum.''

ut­bol­Fe­de­ras­yo­nu­"se­yir­ci­siz"­oy­na­ma­ce­za­sý­na­ar­týk­son­ver­me­li.­Bir­stat­ta­o­lay­çý­ka­ran­bir­ve­ya­bir­kaç­ki­þi­yi­ce­za­lan­dýr­mak ye­ri­ne,­ko­lay­cý­lý­ða­ka­çýp­"se­yir­ci­siz"­ce­za­sý­ný­uy­gu­la­mak­ hiç­ hak­ka­ni­yet­li­ de­ðil.­ Bu­ra­dan­ þu­ so­nuç­çý­ký­yor:­"Se­yir­ci­siz­ce­za­sý";­sta­da­e­fen­di­gi­bi ge­len,­hiç­bir­taþ­kýn­lýk­yap­ma­yan­on­ca­in­sa­ný,­o­lay­ çý­ka­ran­ bir­ kaç­ in­san­la­ eþ­ de­ðer­ tut­mak­ ve ce­za­lan­dýr­mak­týr.­ As­lýn­da­ top­tan­ ce­za­lan­dýr­ma man­tý­ðý,­ fut­bo­lu­muz­da­ki­ þid­de­tin­ sür­me­si­nin en­ ö­nem­li­ se­be­bi­dir.­ 50­ bin­ ki­þi­nin­ i­çin­den­ bir ki­þi­sa­ha­ya­bir­þi­þe­at­tý­di­ye­bü­tün­se­yir­ci­ce­za­lan­dý­rý­lýr­mý?­Böy­le­bir­a­da­let­an­la­yý­þý­han­gi­in­sa­fa­ sý­ðar.­ Kal­dý­ ki;­ "Bir­ ki­þi­nin­ ha­ta­sýn­dan­ bir baþ­ka­sý­me­sul­ol­maz"­di­yor­yü­ce­di­ni­miz. Þu­nu­sor­mak­la­zým­yet­ki­li­le­re:­Ne­den­stat­i­çin­de­ ve­ dý­þýn­da­ o­lay­ çý­ka­ran­lar­ bi­za­ti­hi­ ce­za­lan­dý­rýl­mý­yor?­ Bun­lar­ tes­pit­ e­di­le­mi­yor­ mu? Ka­la­ba­lýk­ a­ra­sýn­dan­ ya­pý­lan­ fev­ri­ bir­ ey­le­min sa­hi­bi­ni­ gü­nü­müz­ tek­no­lo­ji­siy­le­ bul­mak­ çok mu­zor?­Ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le­bir­ki­þi­yü­zün­den­on bin­le­rin­ ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­ il­kel­li­ði,­ bir­ þe­kil­de son­lan­dý­rýl­ma­lý. Þam­pi­yon­luk­ya­rý­þýn­da­F.Bah­çe'ye­kös­tek­o­la­ma­yan­ G.Sa­ray,­ Trab­zons­por'a­ da­ çel­me­ ta­ka­ma­dý.­ Ma­çýn­ ge­ne­lin­de­ ra­ki­bi­nin­ ge­ri­sin­de­ kal­ma­yan,­ za­man­ za­man­ i­yi­ iþ­ler­ ya­pan­ G.Sa­ray'lý o­yun­cu­lar,­ bu­ ma­çý­ da­ kay­bet­mek­ten­ kur­tu­la­ma­dý­lar.­G.Sa­ray'da­pas­ve­re­ce­ði­yer­de­ça­lým­a­tan­ ve­ya­ ça­lým­ a­ta­ca­ðý­ yar­da­ þut­ çe­ken­ fut­bol ko­or­di­nas­yo­nu­ek­sik­li­ði­o­lan­o­yun­cu­lar­var.­Bu den­ge­siz­lik­o­yu­nu­ve­sko­ru­di­rek­et­ki­li­yor.­Bun­lar­ma­çýn­kü­çük­þif­re­le­ri.­Ý­yi­ta­kým­la­rýn­mut­la­ka bu­þif­re­le­ri­ni­çö­ze­cek­o­yun­cuk­la­rý­var.­ Li­gin­ bi­ti­mi­ne­ 6­ haf­ta­ var.­ G.Sa­ray­ 15.­ mað­lu­bi­ye­ti­ni­ al­dý.­ Muh­te­me­len­ da­ha­ da­ mað­lu­bi­yet­ler­a­la­cak­týr.­Bu­a­ðýr­tab­lo­nun­tram­va­sý­da­a­ðýr­o­la­cak­týr.­Ye­ni­yö­ne­ti­mi­bu­ne­den­le­çok­ö­nem­li­iþ­ler­bek­li­yor.­Çok­çok­i­yi­plân­la­ma­ya­pýp hiç­ bir­ þe­kil­de­ yan­lýþ­ a­dým­ at­ma­ma­lý­lar.­ G.Sa­ray'ý­bu­zor­du­rum­dan­a­kil­a­dam­la­rýn­or­tak­ak­lý sa­hi­li­se­la­me­te­çý­ka­ra­bi­lir.

F

BURAK 20 YAÞINDA YAPTIÐI HATAYI BUGÜN BÝLE ÇEKÝYOR Þampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nýn deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendiði karþýlaþmada tek gol Messi'den geldi.

Y

SPOR

ELLE GOL ATTIM, ÖZER DÝLEMELÝYDÝM Bu­rak,­''Ken­di­ni­ye­re­a­tý­yor''­suç­la­ma­sý­nýn­kay­na­ðý­Be­þik­taþ'ta­oy­nar­ken­Kon­yas­por'a­el­le­at­tý­ðýn­gol­le­baþ­la­dý.­Son­ra­sýn­da­ha­ke­mi­kan­dýr­mak­i­çin­ken­di­si­ni­bi­le­rek­ye­re­a­tan­o­yun­cu­lar­sý­ný­fýn­da­de­ðer­len­di­ril­me­ye­baþ­lan­dýn.­Bu­ko­nu­da ne­ler­söy­ler­sin''­bi­çi­min­de­ki­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne,­''Ben­de­ba­zen­a­i­lem­ve­ar­ka­daþ­la­rým­la­ko­nuþ­tu­ðum­za­man­bu­nu­söy­lü­yo­rum.­Kon­yas­por­ma­çýn­da­to­pu­e­lim­le­kon­trol­e­dip­go­lü­at­týk­tan­son­ra­en­bü­yük­ha­tam,­yap­tý­ðým­yan­lý­þý­bi­le­bi­le­Kon­yas­por­ta­raf­ta­rýn­dan,­hat­ta­tüm­fut­bol­ca­mi­a­sýn­dan­ö­zür­di­le­me­mem­dir.­A­ma­gol­den­son­ra­ha­ke­me­gi­dip­'Ho­cam­go­lü­el­le­at­tým'­de­me­mi­bek­le­mek­ne­ka­dar­ger­çek­çi­o­lur­du­bi­le­mi­yo­rum.­Çün­kü­o­za­man­20­ya­þýn­day­dým­ve­bü­yük­bir­ca­mi­a­ya­ye­ni­ge­lip,­ilk­go­lü­mü­at­mýþ­tým.­A­ma­son­ra­sýn­da­bu­ha­ta­dan­do­la­yý­ö­zür di­le­ye­bi­lir­dim.­Ýþ­te­bu­ha­ta­dan­son­ra­in­san­la­rýn ba­na­ba­ký­þý­çok­de­ðiþ­ti''­ce­va­bý­ný­ver­di. BURNUM KIRILDI, OYNADIM Gol­kral­lý­ðý­he­de­fi­nin­ol­ma­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Bu­rak­Yýl­maz,­''A­çýk­ça­sý­böy­le­bir­he­de­fim­yok.­Çün­kü di­rekt­sant­rfor­oy­na­yan­bir­o­yun­cu­de­ði­lim''­di­ye­ko­nuþ­tu. Be­þik­taþ­ma­çýn­da­bur­nu­ký­rýl­ma­sý­na­kar­þýn­son­da­ki­ka­ya­ka­dar­mü­ca­de­le­e­de­rek­ga­li­bi­yet­go­lü­nü­a­tan Bu­rak­Yýl­maz,­''Si­vok­i­le gir­di­ðim­i­ki­li­mü­ca­de­le­de al­dý­ðým­dar­be­son­ra­sý­ya­ný­ma­ge­len­dok­to­ra­bur­nu­mun­ký­rýl­dý­ðý­ný­söy­le­dim.­An­cak­ma­çý­bý­ra­ka­maz­dým.­Að­rý­ve­a­cý­var­dý­a­ma­Be­þik­taþ­ma­çý­bi­zim i­çin­çok­ö­nem­liy­di,­ký­rýl­ma­ma­çýy­dý.­Mut­lak­ka­zan­ma­mýz­ge­re­ki­yor­du,­son­da­ki­ka­lar­da­Al­lah­ba­na­na­sip­et­ti­gol­at­ma­yý''­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.

SÜPER LÝGÝ 29. HAFTA PROGRAMI 15 Nisan Cuma: 20.00 Beþiktaþ-Gençlerbirliði: Ýlker Meral 16 Nisan Cumartesi: 14.00 Ankaragücü-Bucaspor: Cüneyt Çakýr 16.00 Karabükspor-Ýstanbul B.B: Hüseyin Sabancý 19.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek 17 Nisan Pazar: 14.00 Sivasspor-Kasýmpaþa: Özgür Yankaya 15.00 Kayserispor-Konyaspor: Süleyman Abay 17.00 MP Antalyaspor-Eskiþehirspor: Deniz Çoban 19.00 Trabzonspor-Bursaspor: Fýrat Aydýnus 18 Nisan Pazartesi: 20.00 Manisaspor-Galatasaray: Barýþ Þimþek

BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI 16 Nisan Cumartesi: 14.00 Boluspor-Çaykur Rizespor: Tolga Özkalfa 17 Nisan Pazar: 14.00 Tavþanlý Linyitspor-Orduspor: M. Kamil Abitoðlu 14.00 Adanaspor-Güngören Belediye: Abdullah Yýlmaz 14.00 Diyarbakýrspor-Denizlispor: Mürvet Sezer 14.00 Mersin Ýdmanyurdu-Altay: Bünyamin Gezer 14.00 Kartalspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yýldýrým 17.00 Samsunspor-Kayseri Erciyesspor: Halis Özkahya 18 Nisan Pazartesi: 20.00 Karþýyaka-Giresunspor: Aytekin Durmaz

Futbolda 30. sýraya çýktýk n ULUSLARARASI Fut­bol Fe­de­ras­yon­la­rý­­Bir­li­ði'nin (FI­FA)­dün­ya­sý­ra­la­ma­sýn­da­Tür­k i­y e,­2­ba­s a­m ak yük­se­le­rek­30.­sý­ra­da­­yer al­dý.­FI­FA'nýn­in­ter­net­say­fa­sýn­da­ya­yým­la­nan­lis­te­de Tür­ki­ye,­795­pu­an­la­30.­sý­ra­ya­yük­se­lir­ken,­Ýs­pan­ya 1857­pu­an­la­lis­te­nin­zir­ve­sin­de­ki­ye­ri­ni­ko­ru­du.

Beþiktaþ-Adidas anlaþmasý bugün n BEÞÝKTAÞ Fut­bol­Ta­ký­mý'nýn­ye­ni­se­zon­da­gi­ye­ce­ði­for­ma­lar­yi­ne­a­di­das im­za­lý­o­la­cak.­Be­þik­taþ­Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­Yýl­dý­rým­De­mi­rö­ren'in­de­ka­tý­la­ca­ðý top­lan­tý­bu­gün­BJK­Nev­zat De­mir­Te­sis­le­ri'nde­sa­at 13.00'te­baþ­la­ya­cak.­Tö­ren­de­ye­ni­spon­sor­luk­söz­leþ­me­si­ne­im­za­a­tý­la­cak.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

PANEL

14 NÝSAN 2011 PERÞEMBE

15

YALOVA’DA NURLU COÞKU BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ’NÝN ANILDIÐI YALOVA’DAKÝ KONFERANSTA, ÝSLÂM ÂLEMÝNÝN ALTI HASTALIÐI, ÇARELERÝ VE ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM ÜZERÝNDE DURULDU. PROF. DR. AHMET BATTAL:

ZAMANIN EN MÜHÝM FARZ VAZÝFESÝ: ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM KONUÞMACI Prof. Dr. Ahmet Battal ise, Bediüzzaman Hazretlerinin dünya görüþünü akademik bir þekilde izah etti. Bediüzzaman Said Nursî’nin “Bu zamanýn en mühim farz vazifesi ittihad-ý Ýslâmdýr” ifadesini geniþ bir þekilde açýklayan Prof. Dr. Battal, inanan insanlarla ittihad etmemiz gerektiði üzerinde durdu. Neden ‘ittifak’ deðil de, ‘ittihad’ edilmesi gerektiðini örneklendiren Prof. Dr. Battal, “Batýdan; fen ve teknoloji ile birlikte, idari sisteminin de (Ýslâma uygun olan)” alýnabileceðini

vurguladý ve onlara da vahyin diðer versiyonu olan Kur’ân metodunu ihraç etmemiz gerektiðinin altýný çizdi. “Bu zamanda cihadýn, silâhla deðil, kalpleri fethetmekle olduðunu” belirten Prof. Dr. Battal, inanan insanlarýn birbirlerine düþman olamayacaðýný, ancak birbirinin yardýmcýsý olabileceðini ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Battal, konuþmasýnýn ardýndan izleyicilerin sorularýný cevaplandýrdý. Konferansýn sonunda Yeni Asya Gazetesi okuyucularý tarafýndan hediye kitaplar daðýtýldý. Halkýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþen ve ilgi ile takip edilen programda, siyasetçi, bürokrat ve iþ adamlarý da salondaki yerlerini aldý.

MEHMET ÇALIÞKAN YALOVA BEDÝÜZZAMAN Sa­id­Nur­sî’nin­ve­fa­tý­nýn­51. yýl­dö­nü­mü­mü­na­se­be­tiy­le,­Ya­lo­va’da­ “Sa­id Nur­sî’ye­Gö­re­Ýs­lâm­Top­lum­la­rý­nýn­Ge­le­ce­ði ve­Dün­ya­Ba­rý­þý”­ko­nu­lu­kon­fe­rans­dü­zen­len­di.­ Si­ya­set­çi­ve­iþ­a­dam­la­rý­nýn­da­ka­týl­dý­ðý­kon­fe­rans,­Kur’ân-ý­Ke­rim­ti­lâ­ve­ti­i­le­baþ­la­dý.­Ar­dýn­dan,­ “As­ya’nýn­Bah­tý­nýn­Mif­ta­hý” ad­lý­bir su­num­ya­pýl­dý.­Yak­la­þýk­on­da­ki­ka­sü­ren­si­ne­viz­yon­gös­te­ri­si­iz­le­yi­ci­ler­den­bü­yük­il­gi­gör­dü.­Ge­ce­de­a­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­sý­ný­yap­mak­i­çin­i­se ga­ze­te­miz­im­ti­yaz­sa­hi­bi­Meh­met­Kut­lu­lar kür­sü­ye­gel­di.­Ko­nuþ­ma­sýn­da­Hut­be-i­Þa­mi­ye’den­ör­nek­ler­su­nan­Kut­lu­lar,­Ýs­lâm­â­le­mi­nin­al­tý­has­ta­lý­ðý­ný­þu­þe­kil­de­sý­ra­la­dý;­“Bi­rin­ci­si, ye’sin,­ü­mit­siz­li­ðin­i­çi­miz­de­ha­yat­bu­lup­di­ril­me­si.­Ý­kin­ci­si,­sýd­kýn­ha­yat-ý­iç­ti­ma­i­ye-i­si­ya­si­ye­de­öl­me­si.­Ü­çün­cü­sü,­a­da­ve­te­mu­hab­bet. Dör­dün­cü­sü,­ehl-i­i­ma­ný­bir­bi­ri­ne­bað­la­yan nu­ra­nî­ra­bý­ta­la­rý­bil­me­mek.­Be­þin­ci­si,­çe­þit­çe­þit­sa­rî­has­ta­lýk­lar­gi­bi­in­ti­þar­e­den­is­tib­dad. Al­týn­cý­sý,­men­fa­at-ý­þah­si­ye­si­ne­him­me­ti­has­ret­mek.”­Bu­al­tý­has­ta­lý­ðýn­ça­re­si­ni­i­se,­Be­di­üz­za­man’ýn­Kur’ân­dan­biz­le­re­sun­du­ðu­nu­be­lir­-

Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular konuþmasýnda Ýslâm âleminin altý hastalýðý ve çârelerinden bahsetti.

ten­Kut­lu­lar,­“Bi­rin­ci­si,­ye’i­se­kar­þý­lýk,­ “El-e­mel”. Ya­ni­rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­den­kuv­vet­li­ü­mit bes­le­mek­tir”­de­di.­Kut­lu­lar’ýn­bu­ko­nu­yu­i­zah e­der­ken­yap­tý­ðý­“Ýs­tik­bal­yal­nýz­ve­yal­nýz­Ýs­lâ­mi­yet’in­o­la­cak”­vur­gu­su­ka­tý­lým­cý­lar­dan­bü­yük­al­kýþ­al­dý.­“Ý­kin­ci­o­la­rak­sýdk,­ya­ni­doð­ru­luk,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­üs­sü’l­e­sa­sý­dýr.­Ni­fak­ve­mü­na­fýk­lýk,­mu­zýr­bir­ya­lan­cý­lýk­týr.­Ü­çün­cü­sü,­mu­hab­be­te­ (sev­gi­ye)­ en­lâ­yýk­þey­mu­hab­bet­tir­ve

hu­sû­me­te­ (düþ­man­lý­ða)­ en­lâ­yýk­sý­fat­hu­su­met­tir”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­la­nan­Kut­lu­lar,­bir­lik çað­rý­sý­ya­pa­rak­ko­nuþ­ma­sý­ný­þu­söz­ler­le­ta­mam­la­dý:­“Çün­kü­bir­a­da­mýn­kýy­me­ti,­him­me­ti­nis­be­tin­de­dir.­Ki­min­him­me­ti­mil­le­ti­i­se, o­kim­se­tek­ba­þýy­la­kü­çük­bir­mil­let­tir.­Müs­lü­man­la­rýn­ha­yat-ý­iç­ti­ma­i­ye-i­Ýs­lâ­mi­ye­de­ki­sa­a­det­le­ri­nin­a­nah­ta­rý,­meþ­ve­ret-i­þer’iy­ye­dir.­Ýs­tib­dad­(bas­ký)­in­san­lýk­i­çin­sý­kýn­tý­ka­yna­ðý­dýr.”

Gecenin sonunda, gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular ile konferansý düzenleyen Yeni Asya Okuyucularý hatýra fotoðrafý çektirdi.

YOÐUN KATILIM OLDU YALOVA'DAKÝ Bediüzzaman'ýn anýldýðý konferans, günler öncesinden bilboardlar, afiþler ve el ilânlarý ile þehrin dört bir yanýnda halka duyurul muþtu. Esnaflar ve bürokratlarýn da dâvet edilme siy le prog ra ma yo ðun bir katýlým gerçek leþti. Mahalli gazeteler de gösterdikleri ilgiyle, faaliyetin duyurulmasýnda önemli katký saðladý. Halkýn yaný sýra siyasetçi ve iþ adamlarýnýn da geceye katýlmalarý sonucunda program dolu bir sa lon da coþ ku i çin de gerçekleþtirildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 Nisan 2011  

Yeni Asya'nın 14 Nisan 2011 baskısı