Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Fani dünyanýn bâkî adamý olmak Nurcular, Demokratlara bir nokta-i istinaddýr

‘‘

Mânen eski Ýttihad-ý Muhammedîden (asm) olan yüz binler Nurcularla, eski zaman gibi farmason ve Ýttihatçýlarýn mason kýsmýna karþý ittifaklarý gibi; þimdi de aynen Ýttihad-ý Ýslâmdan olan Nurcular, Demokratlara bir nokta-i istinaddýr.

[E­hem­mi­yet­li­ bir­ ha­ki­kat­ ve­ De­mok­rat­lar­la Ü­ni­ver­si­te­Nur­cu­la­rý­nýn­bir­hasb-i­hâ­li­dir.] im­di­mil­le­tin­ar­zu­suy­la­þe­â­ir-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­ser­bes­ti­ye­ti­ne­ve­si­le­o­lan­De­mok­rat­lar,­hem­mev­ki­le­ri­ni­mu­ha­fa­za, hem­va­tan­ve­mil­le­ti­ni­mem­nun­et­mek çâ­re-i­ye­gâ­ne­si,­it­ti­had-ý­Ýs­lâm­ce­re­ya­ný­ný­ken­di­ne­nok­ta-i­is­ti­nad­yap­mak­týr. Es­ki­za­man­da­Ýn­gi­liz,­Fran­sýz,­A­me­ri­ka­si­ya­set­le­ri­ve­men­fa­at­le­ri­bu­na­mu­a­rýz­ol­mak­la­mâ­ni­o­lur­du­lar.­Þim­di­men­fa­at­le­ri­ve­si­ya­set­le­ri­bu­na mu­a­rýz­de­ðil,­bel­ki­muh­taç­týr­lar.­Çün­kü­ko­mü­nist­lik,­ma­son­luk,­zýn­dýk­lýk,­din­siz­lik,­doð­ru­dan doð­ru­ya­a­nar­þist­li­ði­in­taç­e­di­yor.­Ve­bu­deh­þet­li tah­rip­e­di­ci­le­re­kar­þý­an­cak­ve­an­cak­ha­ki­kat-ý Kur’â­ni­ye­et­ra­fýn­da­it­ti­had-ý­Ýs­lâm­da­ya­na­bi­lir. Ve­be­þe­ri­bu­teh­li­ke­den­kur­tar­ma­ya­ve­si­le­ol­du­ðu­gi­bi,­bu­va­ta­ný­is­ti­lâ-yý­e­câ­nib­den­ve­bu­mil­le­ti­a­nar­þi­lik­ten­kur­ta­ra­cak­yal­nýz­o­dur.­Ve­bu­ha­ki­ka­te­bi­na­en,­De­mok­rat­lar­bü­tün­kuv­vet­le­riy­le bu­ha­ki­ka­te­is­ti­nad­e­dip­ko­mü­nist­ve­ma­son­luk ce­re­ya­ný­na­kar­þý­va­zi­yet­al­ma­la­rý­za­ru­rî­dir. Bir­e­zan-ý­Mu­ham­me­dî­nin­(asm)­ser­bes­ti­ye­tiy­le­ken­di­kuv­vet­le­rin­den­yir­mi­de­fa­zi­ya­de­kuv­vet ka­zan­dý­lar.­Mil­le­ti­ken­di­le­ri­ne­ý­sýn­dýr­dý­lar,­min­net­tar­et­ti­ler.­Hem­mâ­nen­es­ki­Ýt­ti­had-ý­Mu­ham­me­dî­den­(asm)­o­lan­yüz­bin­ler­Nur­cu­lar­la,­es­ki za­man­gi­bi­far­ma­son­ve­Ýt­ti­hat­çý­la­rýn­ma­son­kýs­mý­na­kar­þý­it­ti­fak­la­rý­gi­bi,­þim­di­de­ay­nen­Ýt­ti­had-ý Ýs­lâm­dan­o­lan­Nur­cu­lar­bü­yük­bir­ye­kün­teþ­kil­e­der.­De­mok­rat­la­ra­bir­nok­ta-i­is­ti­nad­dýr.­Fa­kat De­mok­ra­ta­kar­þý­es­ki­par­ti­nin­müf­rit­ve­ma­son ve­ya­ko­mü­nist­mâ­nâ­sý­ný­ta­þý­yan­kýs­mý,­i­ki­müt­hiþ dar­be­yi­De­mok­rat­la­ra­vur­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor­lar. Es­ki­den­na­sýl­Ah­rar­lar­i­ki­de­fa­ba­þa­geç­ti­ði­hal­de,­az­bir­za­man­da­on­la­rý­de­vir­di­ler.­On­la­rýn müt­te­fi­ki­o­lan­Ýt­ti­had-ý­Mu­ham­me­dî­(asm)­ef­ra­dý­nýn­çok­la­rý­ný­as­tý­lar.­Ve­“Ah­rar”­de­ni­len­De­mok­rat­la­rý­ken­di­le­rin­den­da­ha­din­siz­gös­ter­me­ye ça­lýþ­tý­lar.­Ay­nen­öy­le­de,­þim­di­bir­kýs­mý­din­dar­lýk per­de­si­ne­gi­rip­De­mok­rat­la­rý­din­a­ley­hi­ne­sevk et­mek­ve­ya­ken­di­le­ri­gi­bi­tah­ri­ba­ta­sevk­et­mek is­te­dik­le­ri­kat’i­yen­te­bey­yün­e­di­yor.­Hat­tâ­u­le­mâ­nýn­res­mî­bir­kýs­mý­ný­ken­di­le­ri­ne­a­lýp­De­mok­rat­la­ra­kar­þý­sevk­et­mek­ve­De­mok­ra­týn­ta­ra­fýn­da, on­la­ra­mu­ka­bil­ge­le­cek­Nur­cu­la­rý­ez­mek,­tâ Nur­cu­lar­va­sý­ta­sýy­la­u­le­mâ,­De­mok­ra­ta­il­ti­ca­et­me­sin­ler.­Çün­kü­Nur­cu­lar­han­gi­ta­ra­fa­mey­let­se­ler­u­le­mâ­da­hi­ta­raf­tar­o­lur.­Çün­kü­on­lar­dan da­ha­kuv­vet­li­bir­ce­re­yan­yok­ki,­o­na­gir­sin­ler. Ýþ­te­ma­dem­ha­ki­kat­bu­dur,­yir­mi­beþ­se­ne­den be­ri­ehl-i­il­mi,­ehl-i­ta­ri­ka­tý­e­zen,­ya­ken­di­le­ri­ne dal­ka­vuk­lu­ða­mec­bur­e­den­es­ki­par­ti­nin­müf­rit ve­ma­son­ve­ko­mü­nist­kýs­mý­bu­nok­ta­dan­is­ti­fa­de­e­dip­De­mok­rat­la­rý­de­vir­me­mek­i­çin,­De­mok­rat­lar­mec­bur­dur­lar­ki­hem­Nur­cu­la­rý,­hem­u­le­mâ­yý,­hem­mil­le­ti­mem­nun­ve­min­net­tar­et­mek, hem­A­me­ri­ka­ve­müt­te­fik­le­ri­nin­yar­dým­la­rý­ný kay­bet­me­mek­i­çin­bü­tün­kuv­vet­le­riy­le­e­zan­me­se­le­si­gi­bi­þe­â­ir-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­ih­yâ­i­çin­müm­kün ol­duk­ça­ta­mi­re­ça­lýþ­ma­la­rý­lâ­zým­ve­el­zem­dir. Ma­at­te­es­süf,­ ba­zý­ müf­rit­ ve­ ma­son­ ve­ ko­mü­nist­ler,­ De­mok­rat­ a­ley­hin­de­ ol­du­ðu­ hal­de ken­di­ni­ De­mok­rat­ gös­te­ri­yor­lar­ ki,­ De­mok­rat­la­rý­ tah­ri­ba­ta­ sevk­ et­sin­ ve­ din­ a­ley­hin­de gös­ter­sin,­on­la­rý­de­vir­sin. Nur Talebeleri ve Nurcu Üniversite gençliði nâmýna Sadýk, Sungur, Ziya Emirdað Lâhikasý, Mektub No: 239, s. 526 LÜGATÇE:

nokta-i istinad: Dayanak noktasý. ittihad-ý Ýslâm: Ýslâm birliði. istilâ-yý ecânib: Yabancýlarýn istilâsý. Ýt ti had-ý Mu ham me dî: Sü heyl Pa þa, Mehmed Sadýk, Ferik Rýza Paþa, Derviþ Vah deti ve arkadaþlarý tara fýndan 5 Nisan 1909 ta rihinde Ýstanbul'da ku rulan cemiyetin adý. Ýttihatçýlar: Osmanlý

Devleti’nde Ýkinci Meþrû tiyet’in ilânýna önayak o lan ve 1908-1918 yýllarý a rasýnda—kýsa kesintilerle— devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batý dillerinde daha çok Jön Türkler olarak adlandýrýlýr. farmason: 1- Mason. 2- Masonluk cemiyeti. 3mec. Dinsiz, imansýz, kâfir. Ahrar: Hürriyetçiler. Hürriyet taraftarlarý. 1908’de Ýstanbul’da kurulan hürriyetçi bir parti.

yyasar@yeniasya.com.tr

S

a­de­ce­be­þer­ak­lý­nýn­ü­rü­nü­o­lan,­i­çin­de­Hak­ve­ha­ki­kat­bu­lun­ma­yan sis­tem­ler­yý­kýl­ma­ya­mah­kûm­dur. Bun­la­rýn­in­san­lý­ða­hu­zur­ve­mut­lu­luk­ge­tir­me­si­müm­kün­de­ðil­dir. Ýn­sa­ný,­‘e­ko­no­mik­hay­van’­o­la­rak­gö­ren­ve­ta­ma­men­dün­ya o­dak­lý,­zevk­ve­a­cý­gi­bi­kav­ram­lar­la­ta­ným­la­ma­ya­ ça­lý­þan­ bu­ sis­tem­ler­de­ in­san­ da­ha­ da mut­suz­ve­hu­zur­suz­ol­mak­ta­dýr. Ha­li­fe-i­ arz­ ma­ka­mýn­da­ o­lan­ in­san,­ kâ­i­na­týn­ih­ti­lâl­ci­si­ko­nu­mu­na­gel­miþ­ve­bü­tün mah­l û­k at­ sis­t e­m i­n i­ de­ ken­d i­ men­f a­a t­l e­r i uð­ru­na­boz­ma­ya­baþ­la­mýþ­týr. Sa­de­ce­ce­se­di­ve­be­de­ni­dü­þü­nen­ne­fis­pe­rest­in­san­la­rýn­hak­pe­rest­ol­ma­la­rý­im­kân­sýz­dýr.­Be­den­ve­ne­fis­dün­ya­sýn­da­dö­nüp­du­ran bir­ in­sa­nýn­ ruh­ ve­ kalp­ dün­ya­sý­nýn­ â­dâb­ ve er­kâ­ný­na­ri­a­yet­et­me­si­müm­kün­de­ðil­dir. Gün­geç­tik­çe­bo­zu­lan­e­ko­no­mik,­bi­yo­lo­jik,­e­ko­lo­jik­den­ge­ler­le­be­ra­ber­u­yuþ­tu­ru­cu,­iç­ki,­ka­dýn­ve­ben­ze­ri­bü­tün­kö­tü­a­lýþ­kan­lýk­la­rýn­gir­dap­la­rý­na,­ka­ra­de­lik­le­ri­ne­ka­pý­lan­on­ca­in­san­ve top­lu­mun­ne­re­dey­se­bü­tün­kat­man­la­rýn­da­gö­rü­len­ah­lâ­kî­çö­kün­tü­in­san­lý­ðýn­teh­li­ke­li­gi­di­þin­den­ve­bel­ki­de­ký­ya­met­ten­ha­ber­ver­mek­te­dir. Prob­lem,­in­sa­nýn­sa­de­ce­mad­dî,­bi­yo­lo­jik, be­den­sel,­ne­fis,­dün­ya­yö­nü­ne­ba­ký­la­rak­sis­tem ge­liþ­tir­mek­tir.­Ýn­sa­ný­sa­de­ce­ak­le­den­ve­ko­nu­þan­bir­hay­van­o­la­rak­de­ðer­len­di­ren­bü­tün­fel­se­fe­ve­sis­tem­le­ri­in­sa­nýn­mâ­ne­vî­yö­nü­nü,­en­fü­sî­de­rin­li­ði­ni,­mâ­nâ­ya­a­çý­lan­pen­ce­re­le­ri­ni ih­mal­et­miþ­ler­ve­bu­nun­to­ka­tý­ný­da­da­ha­sý­kýn­tý­lý,­dep­re­sif,­ah­lâk­sýz,­mer­ha­met­siz,­a­da­let­siz­in­san­mo­del­le­riy­le­ö­de­mek­te­dir­ler.­Böy­le­lik­le­kalp­siz­bir­a­kýl,­kal­bî­ma­raz­la­rý,­kal­bî­ma­raz­lar­da­fel­se­fî­ve­ak­lî­iþ­ti­gal­le­ri­art­týr­mýþ,­in­san­ký­sýr­bir­dön­gü­nün­i­çin­de­sý­ký­þýp­kal­mýþ­týr.­ Kal­bi­has­ta­o­lan,­kal­bî­ve­ru­hî­hu­zu­ru­ya­ka­la­ya­ma­yan­ bir­ in­san,­ ce­hen­ne­mî­ bir­ hâl ya­þa­ya­cak­ve­o­nun­i­çin­cen­net­ni­met­le­ri­nin de­bir­an­la­mý­ol­ma­ya­cak­týr.­Siz­ne­ka­dar­o­na­ al­týn­dan­ ýr­mak­lar­ a­kan­ cen­net­ tas­vir­le­ri an­la­týr­sa­nýz­ an­la­týn,­ et­ra­fý­na­ kin­ ve­ nef­ret­le ba­kan­süf­lî­his­le­rin­va­di­le­rin­de­ge­zen­in­san­la­rý­bu­an­la­tým­lar­ne­ka­dar­mut­lu­e­de­cek­ve­ya­kal­bî­a­yar­la­rý­ný­ne­ka­dar­dü­zel­te­cek­tir? Hak­ din­d en­ bes­l e­n en­ ve­ in­s a­n ýn­ uh­r e­v î yö­nü­nü­dik­ka­te­a­la­rak­ge­liþ­ti­ri­len­sis­tem­ler, fýt­r at­ prog­r a­m ý­n a­ uy­g un­ e­ð i­t im­l er­ an­c ak ger­çek­ hu­zur­ ve­ mut­lu­lu­ðun­ ya­ka­la­na­ca­ðý ik­lim­ler­o­luþ­tu­ra­cak­týr. Ýn­san,­em­râz-ý­kal­bi­ye­o­lan­kin,­nef­ret,­öf­ke, ha­set,­gýy­bet­gi­bi­süf­lî­duy­gu­la­rý­ný­tör­pü­le­yip mü­ca­de­le­et­ti­ði­öl­çü­de,­kal­bî­ha­ya­tý­dü­ze­ne­gi­re­cek­ve­bu­mü­ca­de­le­ne­ti­ce­sin­de­de­a­hi­ret­te bu­duy­gu­lar­kal­bin­den­sö­kü­lüp­a­tý­la­rak­mü­kâ­fat­lan­dý­rý­la­cak­týr.­Zi­ra­kö­tü­le­rin­ye­ri,­kö­tü­va­sýf ve­duy­gu­la­rýn­mer­ke­zi­ce­hen­nem­dir.­Cen­ne­te gi­re­cek­bir­in­sa­nýn­bir­a­me­li­yat-ý­say­kal­ge­çir­me­si­bu­nun­i­çin­dir.­Ya­ni­in­san­ma­raz­la­rýy­la­uð­raþ­tý­ðý­ve­te­da­vi­et­ti­ði­öl­çü­de­cen­ne­tin­de,­dün­ya­nýn­da­ger­çek­ma­hi­ye­ti­ni­ta­ný­ya­cak­ve­da­ha cen­ne­te­git­me­den­cen­ne­tî­hal­le­ri­ya­þa­ya­cak­týr. Ý­man,­i­çin­de­bir­þe­ce­re-i­tû­bâ­çe­kir­de­ði­ni,­kü­für­de­þe­ce­re-i­zak­kum­çe­kir­de­ði­ni­ta­þýr.­Ri­sâ­le-i Nur’da­ge­çen­bu­tesbit,­çok­bü­yük­ha­ki­kat­le­rin de­çe­kir­de­ði­hük­mün­de­dir. Tû­bâ­a­ða­cý,­cen­net­te­mey­ve­ve­re­cek­bir­a­ðaç­týr.­Zak­kum­da­bir­ce­hen­nem­a­ða­cý­dýr.­Do­la­yý­sýy­la­bu­dün­ya­da­in­sa­nýn­ya­þý­yor­ol­du­ðu hâ­let,­as­lýn­da­han­gi­çe­kir­de­ði­bü­yüt­tü­ðü­nün­ve gi­di­yor­ol­du­ðu­ye­rin­ha­ber­ci­si­ni­te­li­ðin­de­dir. Cen­ne­ti­ hâ­li­ ya­þa­yan,­ cen­ne­te­ a­it­ va­sýf­lar­la va­sýf­la­nan­ han­gi­ þart­ ve­ ze­min­de­ o­lur­sa­ ol­sun,­ger­çek­hu­zu­ru­ve­mut­lu­lu­ðu­ya­ka­la­yan, nef­si­ ter­bi­ye­ e­den,­ gaf­let­ i­le­ iþ­le­di­ði­ gü­nah­lar­dan­he­men­töv­be­e­den­in­san­cen­ne­tin­çe­kir­de­ði­ni­kal­bin­de­bü­yü­tü­yor­de­mek­tir.­ Kü­für­i­se,­in­sa­ný­ka­ran­lýk­ta­bý­ra­kýr.­Ba­ký­þý, du­yu­þu,­ his­se­di­þi­ ka­ran­lýk­ ve­ ne­ga­tif­ o­lan bir­ in­san­da­ da­ ce­hen­nem­ to­hu­mu­ bü­yü­mek­te­ve­ya­þa­dý­ðý­hâl­ve­va­sýf­la­rý­da­hi­gi­di­yor­ol­du­ðu­ye­rin­ha­ber­ci­si­ni­te­li­ðin­de­dir. Ýn­sa­nýn­ “be­nim”­ de­di­ði,­ sa­hip­len­di­ði­ her þey­ as­lýn­da­ ya­ cen­ne­te­ a­it­ ya­ da­ ce­hen­ne­me a­it­tir.­ Duy­gu­la­rý,­ Ya­ra­ta­nýn­ rý­za­sý­ doð­rul­tu­sun­da­i­se,­bu­cen­ne­te­lâ­yýk­bir­hâ­lin­dün­ya­da ya­þan­ma­sý­ an­la­mý­na­ ge­lir.­Ha­ram­lar,­kö­tü­lük­ler­ah­lâk­sýz­ve­i­nanç­sýz­hal­ler­i­se,­ce­hen­ne­mî­hâl­ve­va­sýf­lar­dýr.­Ve­ri­len­ni­met­ler­Al­la­hýn rý­za­sý­doð­rul­tu­sun­da­kul­la­nýl­dý­ðýn­da,­cen­ne­tî ni­met­ler­o­lur.­Nef­si­doð­rul­tu­sun­da­kul­la­ný­lýr­sa­ni­met,­hem­o­nun­i­çin­ce­hen­ne­mî­bir­hâl, hem­ce­hen­ne­me­gi­di­þin­se­be­bi­o­la­cak­týr. Ýn­san,­han­gi­hâ­lin­te­si­rin­de­faz­la­ka­lý­yor­sa,­ yan­lýþ­ ve­ gü­nah­la­rýn­dan­ töv­be­ et­mi­yor, kal­bî­ma­raz­la­rý­ný­te­da­vi­ye­ça­lýþ­mý­yor­sa,­ya­þa­dý­ðý­her­duy­gu,­dav­ra­nýþ,­va­sýf­ve­sa­hip­ol­duk­la­rý­o­nu­ce­hen­ne­me­çe­ke­cek­tir. Dün­ya­bi­le,­ken­di­si­ne­ta­par­ca­sý­na­pe­þin­den ko­þan­la­rý­ký­ya­met­kop­tuk­tan­son­ra­ce­hen­ne­me bo­þal­ta­cak­týr.­Do­la­yý­sýy­la­her­yan­lýþ,­gü­nah,­ha­ram­as­lýn­da­ce­hen­ne­me­a­tý­lan­zin­cir­ler­hük­mün­de­dir.­Ya­ni­in­san­dün­ya­ha­ya­týn­da­ne­re­ye bað­lan­tý­lar­kur­muþ­sa,­a­hi­ret­te­o­men­zi­lin­se­ki­-

ne­si­o­la­cak­týr. Le­ma­ât’ta­þöy­le­bir­tes­bit­var­dýr:­ “Kâ­mi­lîn in­san­la­rýn­zevk-i­ma­â­lî­si­ni­hoþ­nut­e­den­bir hâ­let,­ço­cuk­ça­bir­he­ve­se,­se­fih­çe­bir­ta­bi­at sa­hi­bi­ne­hoþ­gel­mez,­on­la­rý­eð­len­dir­mez.­Bu hik­me­te­bi­nâ­en,­bir­zevk-i­süf­lî,­se­fih,­hem Doðduðumuz gün nef­sî­ve­þeh­vâ­nî­i­çin­de­tam­bes­len­miþ,­zevk-i görünüþte dünyaya, fakat ru­hî­yi­bil­mez.”­An­la­þý­la­ca­ðý­ü­ze­re,­in­san­a­hi­ret­â­le­mi­nin­ta­lim­le­ri­ni­bu­dün­ya­da­ya­þa­mak­hakikatte ahirete bir adým ta­dýr.­Ý­ra­de­et­ti­ði­zevk­ler,­dav­ra­nýþ­lar,­his­ler,­i­atmýþ olmaktayýz. Öyleyse nanç­lar,­va­sýf­lar­ya­cen­ne­tî­ya­ce­hen­ne­mî­dir. fani dünyanýn, fani adamý Ýn­san,­dün­ya­ha­ya­týn­da­da­sý­rat­köp­rü­sün­den geç­mek­te­dir.­Öy­le­kay­gan­ze­min­ler,­öy­le­u­çu­olmak yerine bâkî âlemlerin rum­lar,­öy­le­dar­yol­lar­ü­ze­rin­de­im­ti­han­ol­mak­‘ahiret adamý’ olmaya ta­dýr­ki,­bu­im­ti­ha­ný­ný­ve­ren­bir­in­san­ah­iret­te­ki çalýþmak doðru olacaktýr. sý­rat­köp­rü­sü­nü­ra­hat­ge­çe­cek­tir.­Dün­ya­ha­ya­tý­nýn­ca­zi­be­le­ri,­ak­lý­ve­kal­bi­u­yuþ­tu­ran­eð­len­ce­le­ri,­gü­nah­la­rýn­i­çin­de­ki­men­hus­lez­zet­le­ri­a­ra­sýn­Cen­net­to­hum­la­rý­bü­yüt­me­nin­bir­gös­ter­ge­da­sý­rat-ý­müs­ta­kî­mi­ya­ka­la­yan­lar,­sý­rat­köp­rü­si­de­dün­ya­lez­zet­le­ri­nin­pe­þin­ce­koþ­ma­mak sün­den­bir­çýr­pý­da­ge­çe­cek­o­lan­lar­dýr.

‘‘

ya­ni­nef­si­ri­ya­ze­te­a­lýþ­týr­mak­hâ­li­dir.­Bü­yük zat­la­rýn­ha­yat­la­rý­na­bak­tý­ðý­mýz­da­çok­sý­kýn­tý­lý ve­dün­ya­lez­zet­le­rin­den­u­zak­bir­ha­yat­ya­þa­dýk­la­rý­gö­rül­müþ­tür.­El­le­ri­nin­ter­siy­le­dün­ya­ya­da­ir þey­le­ri­i­ten,­a­hi­ret­yur­dun­da­a­sýl­la­rý­na,­men­ba­la­rý­na­ta­lip­o­lan­bü­yük­ruh­lar,­gö­rü­nüþ­te­sý­kýn­tý­lar­i­çin­de­de­ol­sa­lar,­as­lýn­da­gö­nül­le­ri­gül­ve gü­lis­tan­ol­muþ­tur.­Bu­bü­yük­ler­kal­ben­dün­ya­yý terk­e­de­rek,­a­hi­ret­le­ri­ni­ka­zan­mýþ­lar­dýr. Hâ­sý­lý,­Haz­ret-i­A­li’nin­(ra)­de­di­ði­gi­bi,­“Ý­yi­ bi­lin­ ki,­ dün­ya­ ge­çip­ git­mek­te,­ a­hi­ret­ i­se yö­ne­lip­gel­mek­te­dir.­Her­i­ki­si­nin­de­a­dam­la­rý­ var­dýr.­ Siz­ler­ a­hi­ret­ a­da­mý­ o­lun,­ dün­ya a­da­mý­ol­ma­yýn.­Zi­ra­bu­gün­a­mel­var,­he­sap yok;­ya­rýn­he­sap­var­a­mel­yok.” Za­ten­ doð­du­ðu­muz­ gün­ gö­rü­nüþ­te­ dün­ya­ya,­fa­kat­ha­ki­kat­te­a­hi­re­te­bir­a­dým­at­mýþ ol­mak­ta­yýz.­ Öy­ley­se­ fa­ni­ dün­ya­nýn,­ fa­ni­ a­da­mý­ol­mak­ye­ri­ne­bâ­kî­â­lem­le­rin­a­hi­ret­a­da­mý­ol­ma­ya­ça­lýþ­mak­doð­ru­o­la­cak­týr.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

Üst aramaya eðitimci tepkisi EÐÝTÝM-ÝÞ SENDÝKASI GENEL BAÞKAN VEKÝLÝ AKÇA: ’’MERKEZÝ SINAVLARDA GÖZETMENLÝK YAPAN EÐÝTÝMCÝLERÝN ÜSTÜNÜN ARANMASINA VE ÝTHAL ÖÐRETMEN PROJESÝNE KARÞI ÝMZA KAMPANYASI BAÞLATTIK’’ DEDÝ. EÐÝTÝM-ÝÞ Sendikasý Genel Baþkan Vekili ve Genel Sekreteri Levent Akça, ‘’Merkezi sýnavlarda gözet menlik yapan eðitimcilerin üstünün aranmasýna ve ithal öðretmen projesine karþý’’ imza kampanyasý baþ lattýklarýný bildirdi. Akça, yazýlý açýklamasýnda, merkezi sýnavlarda gözetmen olarak görev alan eðitimcilerin üstlerinin, ‘’þüpheli muamelesiyle didik didik’’ arandýðýný savundu. Ayný eðitimcilerin daha sonra sýnavýn güvenliðinden sorumlu tutulduðunu ifade eden Akça, ‘’Ýnsan onuruna yakýþmayan, eðitimcilerimizi potansiyel suçlu olarak gören bu anlayýþ deðiþene kadar, eðitimcilerimizin kendilerine yönelik bu muamele karþýsýnda tepkilerini, sýnavlarda gözetmenlik görevi alma yarak göstermeleri konusunda destekleyeceðiz’’ ifadesini kullandý.

Türkiye’de 170 bin öðretmen açýðý ve atanmayý bekleyen 350 bin öðretmen adayý bulunduðunu belirten Akça, þunlarý kaydetti: ‘’Öðretmenler mevsimlik iþçi gibi çalýþtýrýlýrken, Millî Eðitim Bakanlýðý 40 bin yabancý öðretmen istihdam edeceðini açýklamýþtýr. Kendi akademik kadrolarýmýzýn yetiþtirdiði öðretmenleri görmezden gelip, baþarýyý ve çözümü öðretmen ithal etmekte aramak, ülkemiz için kabul edilemez bir durumdur. Merkezi sý navlarda gözetmenlik yapan eðitimcilere üst aramasý uygulamasýna ve ithal öðretmen projesine karþý imza kampanyasý düzenliyoruz. Bu imza kampanyasýnýn sonunda, eðitimcilerimize yönelik onur kýrýcý üst arama yönetmeliðinin iptali için Danýþtayda dâvâ açýlacaktýr.’’ Ankara / aa

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 C. Evvel 1432

ISSN 13017748

Rumî: 27 Mart 1427

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.42 4.45 5.01 5.05 4.59 4.20 4.23 4.11 4.55 4.34 4.59

Güneþ 6.07 6.14 6.26 6.34 6.29 5.47 5.50 5.41 6.24 5.59 6.25

Öðle 12.48 12.57 13.06 13.17 13.13 12.28 12.32 12.24 13.07 12.39 13.07

Ýkindi 16.23 16.34 16.41 16.54 16.49 16.03 16.08 16.00 16.43 16.14 16.42

Akþam 19.16 19.29 19.34 19.48 19.44 18.57 19.02 18.55 19.38 19.08 19.36

Yatsý 20.34 20.50 20.52 21.09 21.06 20.16 20.22 20.17 20.59 20.26 20.54

Ortaöðretime “sosyal” açýlým KADIN ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, ortaöðretime sosyal sorumluluk çerçevesinde yeni bir bakýþ açýsý getirecek bir proje üzerinde çalýþýyor. Kavaf’ýn projesiyle, lisedeki gençler öðrenim hayatlarý boyunca bulunduklarý 4 duvar arasýndan çýkarak, sosyal hayatla içiçe olabilme imkâ ný bulacaklar. Buna göre, ortaöðretimdeki gençler, eðitim dönemlerinde 100 saat boyunca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklarla, 50’þer saat engelli ve yaþlýlarla zaman geçirecek. 50 saat koruma ve bakým altýndaki kendilerinden küçük çocuklara ders çalýþtýrmakla yükümlü ola cak gençler, ayrýca 50 saat de kasiyerlik, paspasçýlýk gibi hizmet sektörlerinde çalýþacak. Gençlere sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaþlarda kazandýrýlmasýnýn amaçlandýðý projede, böylece öðrenim hayatýna devam eden çocuklar, hem koruma ve bakým altýndaki çocuklara okullarýna devam etmeleri konusunda örnek olacak, hem de yeni dünyalar görerek sosyal hizmetlerin önemini anlayacak. Kavaf, gençlerin sunacaklarý hizmetlerin puana tabi tutulmasýný planlýyor. Bakan Kavaf, buradan alýnacak puanýn da üniversiteye giriþte yapýlan sýnav sonucuna eklenmesi konusunda çalýþýyor. Po lat Renaissance Otel’de düzenlenen Burç Koleji 8. Ýletiþim Ödülleri töreninde konuþan Bakan Kavaf, iletiþim çaðýnda medya kuruluþlarý ve özellikle televizyonun, güçlü söylemi ve etki alanýnýn geniþliðiyle sosyal olaylar üzerinde nüfuzunu giderek artýrdýðýný söyledi. Ankara / aa

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.57 5.11 4.37 4.37 4.51 4.27 4.28 4.15 4.06 4.45 4 .53

Güneþ 6.29 6.38 6.09 6.05 6.18 5.59 5.53 5.46 5.33 6.17 6.16

Öðle 13.13 13.20 12.54 12.47 12.59 12.44 12.34 12.30 12.15 13.02 12.55

Ýkindi 16.50 16.56 16.31 16.23 16.34 16.20 16.09 16.07 15.51 16.39 16.29

Akþam 19.45 19.50 19.26 19.17 19.28 19.16 19.02 19.02 18.45 19.34 19.22

3 Yatsý 21.09 21.10 20.50 20.37 20.47 20.40 20.20 20.26 20.05 20.59 20.37

milletvekili olmak için görevinden istifa eden AB eski Genel Sekreteri Volkan Bozkýr’ý seçilecek yer den aday listelerine koyarlarsa, bu “kararlýlýk”larýný iyice perçinlemiþ olurlar, deðil mi? ***

Atatürkçülüðün yeni kriteri

irtibat@yeniasya.com.tr

AB, Kemalizm, TL... ürkiye’nin AB üyeliði yolundaki en önemli engelin Kemalizm olduðunu, militarist zihniyet ve yapý ile AB sürecinin ilerleyemeyeceðini defaatle ifade etmiþ olan Avrupa Parlamentosu üyesi, Ýngiliz parlamenter Andrew Duff, son olarak ayný çizgideki eleþtirilerini bu defa Erdoðan üzerinden dile getirmiþ. 31.3.11 tarihli gazetelerdeki haberlere göre, “ikinci Atatürk” benzetmesi yaptýðý AKP lideri için “Her ne kadar Kemalist olmasa da Türk devletini ateþli savunuyor. Önceliklerinde Kýbrýs, AB üyeliðinden daha ileri sýrada” demiþ Duff. Sadece Kýbrýs mý? Gelinen noktaya bakýlýrsa, baþka ne varsa hepsi AB hedefinin önüne geçmiþ ve AB üyeliðine giriþ tarihimiz, Dýþiþleri Bakanýnýn ifadesiyle 2023’e ertelenmiþ vaziyette. ***

T

“En Atatürkçü parti biziz” modundaki ýsrarýný kararlý bir þekilde sürdüren Devlet Bakaný Faruk Özak, konuyla ilgili son beyanýnda þöyle demiþ: “Evinizde altý sýfýrlý eski paralardan varsa bir onu çýkarýn, bir de yeni paraya bakýn. Birinde Atatürk çok sinirli, diðerinde güler yüzlü. Çünkü gerçek Atatürkçülük ve çaðdaþlýk, Türk parasýnýn deðeri ni korumaktýr...” (Sözcü, 4.4.11) Bu son derece “veciz, orijinal, anlamlý, çarpýcý” sözlerin yorumunu okurlarýmýza býrakýyoruz. ***

“Öte âlemden ilâhî nutuk” Prof. Dr. Cemil Koçak’ýn yazdýðýna göre, bir ara tutuklanan ve o esnada Bakýrköy’de tedavi gören yazar Neclâ Çarpan’ýn 1973-76 arasýnda üç baský yapan “Öte Âlemden Atatürk Sesleniyor: Ýlâhî Nutuk” kitabý, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan satýn alýnarak okullara daðýtýlmýþ (Star, 3.4.11). ***

Baþörtülü doktor görevden alýndý mý?

30 Mart tarihli bazý gazetelerde “Bolu’da türbanlý doktor görevden alýndý” diye bir haber vardý. Sonrasýndaki geliþmeleri, okuyucumuz Nev Baðýþ: Türkiye’nin AB’ye ihtiyacý azaldý zat Karaaðaç’ýn gönderdiði mesajdan öðrenelim: “Bolu Ýzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroðlu AB’den sorumlu Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ’ýn ifadeleri ise, 2023’ün Ünitesinde görev yapan Dr. Zeliha Asiltürk’ün dahi þüpheli olduðunu düþündürüyor. Daha baþörtülü olduðu için görevden alýndýðý haberleönceki bir beyanýnda AB üyeliðini A planý ola- rini yalanlayan Ýl Saðlýk Müdürü Dursun Koç, rak niteleyip, “Biz B planýna geçtik” diyen Ba- hastane yönetiminin Asiltürk’ten savunma isteðýþ, en son yaptýðý bir konuþmada “AB’nin Tür- diðini ifade ederek, ‘Dr. Asiltürk yýllýk izne ayrýlkiye’ye ihtiyacý artarken, Türkiye’nin AB’ye ih- dý. Görevden alýnmasý söz konusu deðil’ dedi. “Oysa ilk gün gazetelerde ‘’Klinik yaparken baþtiyacý azalýyor” buyurmak suretiyle yeni bir iþaret daha vermiþ. Hükümetinin zaten gönülsüz hekim baskýn yaptý ve sýradaki hastalar baþka dokolduðu AB hedefini tümüyle boþlama niyetinin tora yönlendirildi’ þeklinde haberler çýkmýþ, veriiþaretini... len demeçlerde doktorun zorunlu izne ayrýldýðýný “Büyük önder Atatürk’ün baþlattýðý modern- söyleyip, ‘Ýzin dönüþü artýk bizimle çalýþmayacak’ leþme, çaðdaþlaþma ve Batý medeniyetinin par- demiþlerdi. Þimdi böyle deðiþtirdiler.” çasý olma adýmlarýný son dokuz yýlda Sayýn BaþSonradan yapýlan manevranýn nasýl bir sonuca bakanýmýz büyük bir kararlýlýkla sürdürdü” (Sa- baðlanacaðýný, doktorun görevden alýnýp alýnmabah, 4.4.11) nutuklarý atmaya devam ederek... dýðýný, nasýl bir savunma yapacaðýný ve hakkýnda Geçen yýl Haziran’da “Türkiye için AB rüyasý ne karar verileceðini, “izin süresi” dolduðunda bitmiþtir” deyip, geçen ay da iktidar partisinden herhalde hep birlikte öðreniriz. Hayýrlýsý.

KURALLARA UYMAYAN YAYA VE SÜRÜCÜLERÝ DURDURARAK ÝKAZDA BULUNDULAR

Çocuk trafik polisleri, denetim yaptý AN KA RA Bü yük þe hir Be le di ye si Ço cuk Meclisi üyeleri, trafik polisleri eþliðinde, baþkentin en yoðun trafiðinin yaþandýðý Kýzýlay’da denetlemelerde bulundu, kurallara uymayan yayalarý ve sürücüleri durdurarak uyardý. Ankara Büyükþehir Belediyesi Haber Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, An kara Büyükþehir Belediyesi ile Ankara Ýl Emniyet Müdürlüðünün ortaklaþa yürüttüðü proje kapsamýnda daha önce Emniyet Müdürlüðünde eðitim alan 9-13 yaþ arasý Çocuk Meclisi ü yesi 13 çocuk, trafik polisleriyle birlikte araç ve yaya trafiði kontrollerine katýldý. Trafik polislerinin durdurduðu bir otomobil sürücüsünün ehliyet ve ruhsatýný inceleyen Çocuk Meclisi Baþkaný Umut Bayraktar (12), sürücüye neden emniyet kemeri takmadýðýný sordu. Sürücünün, ‘’acil bir iþi olduðu için aceleyle kemerini takmayý unuttuðunu’’ söylemesi üzerine Bayraktar sürücüyü, ‘’Acil iþler nedeniyle bile olsa kurallara uymamak, büyük kazalara neden olabilir. Lütfen emniyet kemerinizi takýnýz’’ diye uyardý. Açýklamada görüþlerine yer verilen Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü Komiser Yardýmcýsý Yasemin Çiçek, geleceðin sürücüleri olan çocuklara trafik eðitimini erken yaþlarda vermeye çalýþtýklarýný ifade e -

derek, ‘’Kontrolleri gerçek bir trafik polisi gibi yaptýlar. Öncelikle çocuklarýmýzý, gençlerimizi trafik konusunda bilinçlendiriyoruz. Yaptýðýmýz denetimlerde, çocuklarýn uyardýðý yaya ve sürücülerin utandýklarýný ve kurallara daha çok uymaya çalýþtýklarýný gözlemliyoruz’’ dedi. Ankara / Ahmet Terzi

Emniyet Müdürlüðünde eðitim alan 9-13 yaþ arasý Çocuk Meclisi üyesi 13 çocuk, trafik polisleriyle birlikte araç ve yaya trafiði kontrollerine katýldý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

HABER

2 bin 859 saatte 548 kanun cakir@yeniasya.com.tr

Yanlýþ artý yanlýþ n­ka­ra’da­ki­bir­has­ta­ha­ne­den­Bo­lu­Kö­roð­lu Dev­let­Has­ta­ne­si’ne­ta­yin­e­di­len­ba­þör­tü­lü bir­ha­ným­dok­tor,­gö­re­vi­ne­baþ­la­dýk­tan­15 gün­son­ra­“Da­hi­li­ye­po­lik­li­ni­ðin­de­tür­ban­lý,­ba­þör­tü­lü­o­la­rak­has­ta­la­rý­ný­mu­a­ye­ne­et­ti­ði­i­çin”­has­ta­ha­ne­yö­ne­ti­mi­ta­ra­fýn­dan­ön­ce­u­ya­rýl­mýþ,­ba­þör­tü­sü­tak­ma­ya­de­vam­et­ti­ði­i­çin­de­ne­ti­ce­de­gö­re­vin­den­a­lýn­mýþ. DHA­kay­nak­lý­bu­ha­ber­ (www.cnnturk.com/2011/tur­ki­ye/03/29/tur­ban­li.dok­tor.go­rev­den.a­lin­di/611524.0/in­dex.html)­29 Mart’ta­du­yul­du.­Du­yul­du­ve­cid­dî­bir­tep­ki­gör­me­den u­nu­tul­du­ya­da­u­nut­tu­rul­ma­ya­ça­lý­þýl­dý.­Son­ra­sýn­da,­bu ha­ber­ya­lan­lan­dý­ve­ba­þör­tü­lü­dok­tor­dan­‘sa­vun­ma­sý’­is­ten­di­ði,­yýl­lýk­iz­ne­ay­rý­lan­dok­to­run­gö­rev­den a­lýn­ma­sý­nýn­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý­ðý­söy­len­miþ.­ Ba­þör­tü­lü­dok­to­run­gö­re­vi­ne­son­ve­ril­me­miþ­ol­sa­bi­le,­bir­‘mü­da­ha­le’­ol­du­ðu­bel­li.­Yok­sa­ye­ni­ta­yin­e­di­len­ve­ça­lýþ­ma­ya­baþ­la­yan­bir­he­kim­ni­çin yýl­lýk­iz­ne­ay­rýl­sýn?­Bu­ha­be­rin­du­yul­ma­sýn­dan son­ra­cid­dî­an­lam­da­tep­ki­ve­ril­me­miþ­ol­ma­sýn­da he­pi­mi­zin­so­rum­lu­lu­ðu­var­dýr.­Dü­þü­nün,­2011­yý­lýn­da­bir­he­kim,­sýrf­ba­þý­ör­tü­lü­o­la­rak­gö­re­vi­ni­ya­pý­yor­di­ye­so­ruþ­tur­ma­ya­ta­bi­tu­tu­lu­yor­ve­‘yýl­lýk­iz­ne­ay­rýl­mak’­du­ru­mun­da­ka­lý­yor.­Bu­yan­lý­þý­ka­bul et­mek­müm­kün­mü?­Ýn­san­ve­i­nanç­hak­ký­i­çin gay­ret­gös­te­ren­bü­tün­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­bu yan­lý­þa­i­ti­raz­et­me­li­ve­tek­ra­rý­na­en­gel­ol­ma­lý­dýr. Ba­þör­tü­sü­tak­tý­ðý­i­çin­en­gel­le­nen­ha­ným­dok­to­run­ba­þý­na­ge­len­le­re­i­ti­raz­e­den­ler­den­M.­Þev­ket Ey­gi,­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­re­þu­nu­sor­muþ: “Su­çu­ney­miþ?..­Rüþ­vet­mi­al­mýþ?..­Yol­suz­luk­mu­yap­mýþ?..­Va­zi­fe­si­ni­ih­mal­mi­et­miþ?..­Ý­ha­le­le­re­fe­sat mý­ka­rýþ­týr­mýþ?..­Ha­yýr­hiç­bir­su­çu­yok…­Ý­þi­ni­çok gü­zel­ya­pý­yor­muþ,­has­ta­la­rý­na­çok­i­yi­ba­ký­yor­muþ…­Sa­de­ce­bir­tek­ci­na­ye­ti,­çok­bü­yük­bir­su­çu, af­fe­dil­mez­bir­ka­ba­ha­ti­var­mýþ…­O­da­ba­þý­na­e­þarp­tak­ma­sýy­mýþ…(...)­Ve­fa­sýz­mý­di­ye­yim,­ve­fa­la­rý ye­ter­siz­mi­di­ye­yim,­on­mil­yon­lar­ca­Müs­lü­man, ba­þý­ör­tü­lü­ol­du­ðu­i­çin­a­tý­lan,­ko­vu­lan,­i­kin­ci­sý­nýf va­tan­daþ­mu­a­me­le­si­gö­ren­bu­dok­tor­ha­ným­la­il­gi­li­pro­tes­to­yap­ma­ya­cak,­o­nun­hak­la­rý­ný­sa­vun­ma­ya­cak­lar­dýr.­Se­çim­ler­den­ön­ce­‘ba­þör­tü­sü­ne­hür­ri­yet’­di­ye­kü­çük­dil­le­ri­gö­rü­nün­ce­ye­ka­dar­a­ðýz­la­rý­ný­a­çýp­a­vaz­a­vaz­ba­ðý­ran­la­ra­se­lâm­ol­sun!.. “Böy­le­bir­re­za­let­Ýn­gil­te­re’de­o­lur­muy­du?­Ýs­veç ve­Nor­veç’te­o­lur­muy­du?..­Ka­na­da’da,­ABD’de­o­lur­muy­du?..­Ha­yýr­hiç­bi­rin­de­ol­maz­dý,­ba­þör­tü­lü Müs­lü­man­dok­tor­va­zi­fe­si­ni­yap­ma­ya­de­vam­e­der­di.­(...)­Zer­re­ka­dar­vic­da­ný­o­lan­Müs­lü­ma­nýn, ba­þör­tü­lü­ol­du­ðu­i­çin­has­ta­ha­ne­den­ko­vu­lan­ha­ným­dok­to­ra­des­tek­ver­me­si,­o­nun­in­san­lýk­hak­la­rý­ný­ko­ru­ma­sý­ge­re­kir. “Ba­ha­ne­le­ri­þu:­Dev­let­has­ta­ne­le­rin­de­ka­dýn­per­so­nel­ba­þý­ný­ör­te­mez­miþ.­Tü­zük­ler,­ta­li­mat­nâ­me­ler,­ni­zam­lar­böy­ley­miþ…­Res­mî­i­de­o­lo­ji­böy­le­is­ti­yor­muþ…­Gü­lünç­gü­lünç­gü­lünç…­Bin­ke­re,­mil­yon­ ke­r e­ gü­l ünç!..”­ (http://www.mil­l i­g a­z e­te.com.tr/ma­ka­le/ba­sor­tu­lu-dr-ze­li­ha-a­sil­turk196662.htm)­(6­Ni­san­2011) Ba­þör­tü­lü­ol­du­ðu­i­çin­mað­dur­e­di­len,­zul­me­uð­ra­yan­bu­ha­ným­dok­to­run­hak­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­i­çin­bir­ko­mi­te­ku­rul­ma­sý­ný­da­tav­si­ye­e­den­Ey­gi hak­sýz­mý?­El­bet­te­bir­mað­dur­i­çin­de­ðil,­bü­tün mað­dur­lar­i­çin­bu­nun­ya­pýl­ma­sý­lâ­zým. Yüz­de­yüz­yan­lýþ­lar­da­ýs­rar­e­den­ler­a­ca­ba­ne­za­man­in­sa­fa­ge­le­cek?

A

Aðustos dýþýnda da atama yapýlacak MÝLLî E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý,­ge­rek­li­gö­rü­len­hal­ler­de­kad­ro im­kân­la­rý­ve­ih­ti­yaç­çer­çe­ve­sin­de­a­ðus­tos­a­yý­dý­þýn­da­da öð­ret­men­a­ta­ma­sý­ya­pa­bi­le­cek.­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý Öð­ret­men­le­ri­nin­A­ta­ma­ve­Yer­De­ðiþ­tir­me­Yö­net­me­li­ðin­de­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Yö­net­me­lik,­Res­mî Ga­ze­te’de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­Bu­na­gö­re,­öð­ret­men­a­ta­ma­la­rý­nýn­yýl­da­bir­de­fa­A­ðus­tos­a­yýn­da­ya­pýl­ma­sý­na­i­liþ­kin­dü­zen­le­me­de­de­ði­þik­li­ðe­gi­dil­di.­Bun­dan son­ra­öð­ret­men­lik­kad­ro­la­rý­na­a­ta­ma­lar­her­yýl­A­ðus­tos a­yýn­da­ya­pý­la­cak.­An­cak­ba­kan­lýk­ça­ge­rek­li­gö­rü­len­hal­ler­de­kad­ro­im­kân­la­rý­ve­ih­ti­yaç­çer­çe­ve­sin­de­A­ðus­tos­a­yý­dý­þýn­da­da­a­ta­ma­ger­çek­leþ­ti­ri­le­bi­le­cek.­­Ankara / aa

KONFERANSA DÂVET Konu : Demokratik Eðitimde Hak ve Fýrsat Eþitliði

Konuþmacý : Hakan Yalman Tarih : 9 Nisan 2011 Cumartesi Saat : 17:00 Yer : Kocadede Mah. Fatih Cad. No: 108 Giriþ kat (Dernek Merkezi) Fatih / Ýstanbul

Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði (Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr)

TBMM, 23.­Dö­ne­mi­548­dü­zen­le­me­yi­ya­sa­laþ­tý­ra­rak­bi­tir­di.­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu,­bu­dö­nem­de 491­bir­le­þim,­2­bin­81­o­tu­rum­da,­yak­la­þýk­2­bin­859 sa­at­ça­lý­þýr­ken,­bu­ça­lýþ­ma­lar­da­137­bin­865­say­fa tu­ta­nak­tu­tul­du.­Mec­lis­bu­dö­nem­548­dü­zen­le­me­yi­ya­sa­laþ­týr­dý.­Çý­ka­rý­lan­ya­sa­la­rýn­343’ü­u­lus­lar a­ra­sý­an­laþ­ma­la­rýn­o­nay­lan­ma­sý­ný­i­çe­ri­yor.­Çý­ka­rý­lan­ya­sa­la­rýn­mad­de­sa­yý­sý­i­se­7­bin­841­ol­du.­Hü­kü­met,­23.­Dö­nem­de­ (4­A­ðus­tos­2007’den­i­ti­ba­ren) Mec­li­se­783­ka­nun­ta­sa­rý­sý­sevk­et­ti.­Bun­la­rýn 513’ü­ya­sa­laþ­tý.­783­ta­sa­rý­dan­201’i­22.­Dö­nem’den ye­ni­le­nir­ken,­550’si­Hü­kü­met­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­na­rak­gön­de­ril­di,­29’u­bir­ön­ce­ki­dö­nem­den,­3’ü­i­se­23.­Dö­nem­i­çin­de­Cum­hur­baþ­ka­ný­ta­ra­fýn­dan

ge­ri­gön­de­ri­len­ler­den­o­luþ­tu.­ Mil­let­ve­kil­le­ri,­ha­zýr­la­dýk­la­rý­898­ka­nun­tek­li­fi­ni Mec­lis­Baþ­kan­lý­ðý­na­sun­du.­Ýh­ti­sas­ve­a­raþ­týr­ma­ko­mis­yon­la­rý­da­bu­dö­nem­yo­ðun­þe­kil­de­ça­lýþ­tý.­Ko­mis­yon­la­rýn­3­bin­85­sa­at­4­da­ki­ka­ça­lýþ­ma­sýn­da top­lam­54­bin­201­say­fa­tu­ta­nak­tu­tul­du.­23.­Dö­nem­de­ö­nem­li­dü­zen­le­me­ler­ya­sa­laþ­tý.­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­nin­ya­ný­sý­ra,­yak­la­þýk­3­bin­mad­de­li­Türk Ti­ca­ret­ve­Borç­lar­ya­sa­la­rý,­Hü­kü­me­te­KHK­çý­kar­ma­yet­ki­si­ve­ren­dü­zen­le­me,­Yar­gý­tay­ve­Da­nýþ­tay­da­ye­ni­da­i­re­ler­ku­rul­ma­sý,­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­nin ya­pý­sý­ný­de­ðiþ­ti­ren­dü­zen­le­me,­tam­gün­ya­sa­sý,­ka­mu­a­la­cak­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­na­i­liþ­kin dü­zen­le­me­i­çe­ren­Tor­ba,­bun­lar­a­ra­sýn­da­yer­al­dý.­

14 ARAÞTIRMA KOMÝSYONU KURULDU 23. Dönemde, yasama çalýþmalarýnýn yaný sýra denetim konularýna da yer verildi. Milletvekilleri, çeþitli konularýn araþtýrýlmasý için bin 101 araþtýrma önergesi verdi. Bu önergelerin 134’ü birleþtirilerek 14 Araþtýrma Komisyonu kuruldu. Çalýþmalarýný tamamlayan Meclis Araþtýrma Komisyonlarýnýn raporlarý, Genel Kurulda görüþüldü. Ancak, dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ýn dinlenmesiyle ilgili Araþtýrma Komisyonunun raporu görüþülemedi. Milletvekillerince sorulan 19 bin 135 yazýlý sorunun 9 bin 304’ü, 2 bin 355 sözlü sorunun ise bin 705’i ilgili bakanlarca cevaplandý. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapýlan milletvekili seçimlerinde bazý illerde DSP’liler CHP listesinden aday gösterildi. Anayasa Mahkemesince kapatýlan DTP’li adaylarýn yaný sýra BBP Genel Baþkanlýðýndan ayrýlan Muhsin Yazýcýoðlu ile Mesut Yýlmaz da baðýmsýz aday oldu. Seçim sonuçlarýna göre TBMM’deki sandalye daðýlýmý AKP 341, CHP 112, MHP 70, baðýmsýzlar 26 þeklindeydi ve 1 sandalye de boþ bulunuyordu. 23. Dönemde, 10 sandalye boþaldý. Ankara / aa

Gazetecilerin tutuklanmasý yargýnýn sorumluluðunda

Demokrat Eðitimciler Sendikasý Gürkan Avcý, yeni anayasanýn "güvenlik temelli" yerine "adalet ve hak temelli" bir anayasa olmasý gerektiðini dile getirdi.

Seçim gündemi yeni anayasa olmalý DES GENEL BAÞKANI AVCI, 12 HAZÝRAN GENEL SEÇÝMLERÝNDE, ÝÞLENECEK ANA TEMANIN YENÝ ANAYASA OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI. dev­let­de­ðil,­ön­ce­in­san”­di­yen bir­ an­la­yýþ­la, top­lum­sal­ba­rý­þý ve­bi­re­yin­öz­gür­lük­le­ri­ni­gü­ven­ce­ye­a­lan,­u­lu­sal­ve­u­lus­la­r a­ra­sý­ge­liþ­me­ler kar­þý­sýn­da,­hýz­lý Gürkan Avcý DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­Sen­di­ka­sý­(DES) ve­et­kin­ka­rar Ge­nel­Baþ­ka­ný­Gür­kan­Av­cý,­“12­Ha­zi­ran a­la­bi­len­bir­dev­let­ya­pý­lan­ma­sý­ný­a­maç­la­Ge­nel­Se­çim­le­rin­de,­iþ­le­ne­cek­a­na­te­ma ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Av­cý,­þun­la­rý­kay­bel­li­ki­ye­ni­a­na­ya­sa­o­la­cak­ki,­ol­ma­lý­dýr­da” det­ti:­ de­di.­ “Biz,­e­þit­lik­çi,­öz­gür­lük­çü,­ço­ðul­cu,­de­DES­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Av­cý­yap­tý­ðý­a­çýk­la­- mok­ra­tik­ve­si­vil­bir­a­na­ya­sa­is­ti­yo­ruz.­An­ma­da,­ge­nel­se­çim­ler­de­se­çim­star­tý­ný­ve­- cak­bu­nun­ilk­ko­þu­lu­öz­gür­bir­tar­týþ­ma­or­ren­par­ti­le­rin,­ye­ni­a­na­ya­sa­i­le­il­gi­li­söy­lem, ta­mý­dýr.­Mev­cut­a­na­ya­sa­bas­ký­cý,­dar­be­ci tas­lak­ve­ö­ne­ri­le­ri­nin­ye­ter­siz,­ek­sik­ya­hut bir­dev­let­an­la­yý­þýy­la­o­luþ­tu­rul­du.­Ye­ni­a­na­hiç­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Av­cý,­ye­ni­a­na­ya­sa­- ya­sa,­dev­le­ti­hal­ký­na­hiz­met­i­çin­ta­ným­la­nýn­top­lu­mun­ta­rih­sel­de­rin­li­ðin­den­bes­le­- yan,­va­tan­daþ­la­rý­ný­dev­le­tin­þer­rin­den­ko­ru­nen­ve­top­lum­sal­a­na­ya­sal­kül­tü­rü­dik­ka­te yan­bir­yak­la­þým­la­ha­zýr­lan­ma­lý­dýr.­Fark­lý a­lan­bir­yak­la­þým­la­“sað­lam­kök­lü”­ol­ma­sý din,­dil,­mez­hep­ve­kül­tür­le­re­da­ha­çok­öz­ge­rek­ti­ði­ni­ve­top­lu­mun­i­çin­de­bu­lun­du­ðu gür­lük­ve­hak­ve­re­cek,­Tür­ki­ye’yi­öz­gür­lük­ye­ni­len­me­ve­de­ði­þim­dö­ne­mi­ni­sü­rek­li­lik le­rin­ve­de­mok­ra­si­nin­mer­ke­zi,­in­san­hak­i­çin­de­dö­nüþ­tü­re­bi­le­cek,­bü­tün­ye­ni­de­ðer­- la­rý­nýn­en­mu­a­sýr­ül­ke­si­ha­li­ne­ge­ti­re­cek­bir le­ri­nin­ve­an­la­yýþ­la­rý­nýn­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­- an­la­yýþ­la­ha­zýr­lan­ma­lý­dýr.”­ ya­bi­le­cek­bir­kav­ra­yýþ­ta­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni be­lirt­ti.­ “BAÞÖRTÜSÜ ÝLE EÐÝTÝM

FATÝH KARAGÖZ ANKARA

“YENÝ ANAYASA, VATANDAÞI DEVLETÝN ÞERRÝNDEN KORUSUN” Gür­kan­Av­cý,­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­“ön­ce

en­gel­le­ri­kal­dý­ran,­dü­þün­ce­ve­ör­güt­len­me öz­gür­lü­ðü­nü­ge­niþ­le­ten­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­Av­cý,­“Ba­þör­tü­sü­i­le e­ði­tim­a­lý­na­bil­me­li­dir.­Biz,­dev­let­me­mur­la­rý­na­si­ya­sî­par­ti­ve­der­nek­le­re­ü­ye­ol­ma­ve dü­þün­ce­le­ri­ni­i­fa­de­e­de­bil­me­hak­ký­ve­ril­me­si­ni,­me­mur­la­ra­da­grev­hak­ký­ta­nýn­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Ye­ni­a­na­ya­sa­da­ka­dýn­hak­la­rý, en­gel­li­hak­la­rý,­yaþ­lý­hak­la­rý,­ço­cuk­hak­la­rý­i­yi­leþ­ti­ril­me­li­dir.­YÖK­ve­RTÜK­kal­dý­rýl­ma­lý­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­“gü­ven­lik­te­mel­li”­ye­ri­ne­“a­da­let­ve­hak­te­mel­li”­bir­a­na­ya­sa­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­de­di­le­ge­ti­ren­Av­cý,­a­da­let­ve hu­ku­kun­ol­ma­dý­ðý­bir­ül­ke­de­gü­ven­lik­ten söz­e­di­le­me­ye­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­­

“ZORUNLU ASKERLÝK KALDIRILSIN”

DES­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Gür­kan­Av­cý,­þöy­le de­vem­et­ti: “Her­meþ­ru­fik­rin­ve­si­ya­sî­gö­rü­þün­par­la­men­to­da­tem­si­li­i­çin­se­çim­ba­raj­la­rý­ný­kal­dý­ran,­do­ku­nul­maz­lýk­la­rý­kal­dý­ran,­dev­le­ti­þef­faf­laþ­tý­ran,­si­ya­se­ti­hal­ka­ta­ma­men­a­çan,­zo­run­lu­as­ker­li­ði­kal­dý­rýp pro­fes­yo­nel­or­du­yu­ön­gö­ren,­as­ker­lik­ku­ru­mu­nu­de­mok­ra­tik­leþ­ti­ren,­yok­sul­lu­ðu, yol­suz­lu­ðu­ve­hak­sýz­lý­ðý­or­ta­dan­kal­dý­ran, ül­ke­de­ki­ge­lir­da­ðý­lý­mý­a­da­le­ti­ni­te­sis­e­ALINABÝLMELÝ” den,­yok­su­lun,­ye­ti­min,­ök­sü­zün,­güç­sü­E­ði­tim­di­li­ve­res­mî­dil­o­la­rak­Türk­çe­yi zün­ya­ni­de­za­van­taj­lý­grup­la­rýn­ha­mi­si­o­ön­gö­ren­fa­kat­di­ðer­ye­rel­dil­le­rin­ka­mu­sal lan,­ger­çek­an­lam­da­vic­dan,­te­þeb­büs,­i­fa­a­lan­da­öz­gür­ce­kul­la­nýl­ma­sý­nýn­ö­nün­de­ki de­ve­dü­þün­ce­öz­gür­lü­ðü­nün­hak­o­la­rak

Müdürünü öldürdü, teslim oldu SGK Muð­la­Ýl­Mü­dü­rü­Na­ci­Þa­hin,­ay­ný­ku­rum­da­ça­lýþ­tý­ðý­be­lir­ti­len­bir­ki­þi­nin­si­lâh­lý sal­dý­rý­sý­so­nu­cu­vefat­et­ti.­Sal­dýr­gan,­bir­sü­re ça­lý­þan­la­rý­re­hin­al­dýk­tan­son­ra­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­du.­ A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­sa­at­09.30­sý­ra­la­rýn­da bi­na­nýn­2.­ka­týn­da­ki­top­lan­tý­sa­lo­nun­da,­Ýz­mir,­Ma­ni­sa,­Ba­lý­ke­sir,­U­þak,­De­niz­li­ve­Ay­dýn­SGK­il­mü­dür­le­ri­nin­ka­týl­dý­ðý­“SGK­Ýl Mü­dür­le­ri­Ay­lýk­Ko­or­di­nas­yon­Top­lan­tý­sý”nda­bu­lu­nan­Þa­hin’e­ay­ný­ku­rum­da­þef­o­la­rak­ça­lýþ­tý­ðý­be­lir­ti­len­H.­S.­si­lâh­la­a­teþ­aç­tý. Þa­hin,­sal­dý­rý­so­nu­cu­vefat­et­ti.­A­ra­la­rýn­da­il mü­dür­le­ri­nin­de­bu­lun­du­ðu­ba­zý­ku­rum ça­lý­þan­la­rý­ný­re­hin­a­lan­zan­lý,­bi­na­nýn­pen­-

ce­re­si­ne­çýk­tý.­H.­S,­bi­na­ö­nün­de­bek­le­yen ba­sýn­men­sup­la­rý­na­ve­va­tan­daþ­la­ra,­‘’Na­mu­sum­la­ça­lýþ­tým,­ça­lýþ­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ðim’’­di­ye­ba­ðý­ra­rak­i­çe­ri­gir­di.­H.­S,­bu ko­nuþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­yak­la­þýk­15­da­ki­ka­son­ra­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­du. Bu­a­ra­da,­H.­S’nin­re­hin­al­dý­ðý­5­il­mü­dü­rün­den­2’si­nin­þüp­he­li­nin­dal­gýn­lý­ðýn­dan ya­rar­la­na­rak­dý­þa­rý­ya­çýk­ma­yý­ba­þar­dý­ðý,­i­çe­ri­de­ka­lan­ve­zan­lý­nýn­tes­lim­ol­ma­sýn­dan­son­ra­kur­ta­rý­lan­3­re­hi­ne­nin­i­se­sað­lýk­du­rum­la­rý­nýn­i­yi­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­H. S,­kur­þun­ge­çir­mez­ye­lek­giy­di­ri­le­rek­Ö­zel­Ha­re­ket­Tim­le­ri­eþ­li­ðin­de­il­mü­dür­lü­ðü­bi­na­sýn­dan­çý­ka­rý­la­rak­Muð­la­Em­ni­yet

Mü­dür­lü­ðü­ne­gö­tü­rül­dü.­Bu­sý­ra­da­bi­na ö­nün­de­top­la­nan­çok­sa­yý­da­va­tan­daþ,­H. S’nin­bu­lun­du­ðu­a­ra­cýn­ö­nü­nü­kes­mek is­te­di.­Zan­lý­H.­S’nin­bir­sü­re­ön­ce­SGK Baþ­kan­lý­ðý­mer­kez­di­sip­lin­ku­ru­lun­ca­“ký­na­ma”­ce­za­sý­al­dý­ðý­öð­re­nil­di. O­la­ya­þahit­o­lan­Ba­lý­ke­sir­SGK­Ýl­Mü­dü­rü­Cem­Dinç,­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“Þüp­he­li­bir­an­da­i­çe­ri­gir­di.­‘Ne ha­ber­Na­ci’­di­ye­rek­si­lâh­la­ba­þý­na­bir­el­a­teþ et­ti.­Pa­nik­le­dý­þa­rý­çýk­ma­ya­ça­lýþ­týk.­Kor­kunç­bir­o­lay­dý”­de­di.­ Bu­a­ra­da­kur­ta­rý­lan­SGK­il­mü­dür­le­ri,­i­fa­de­le­ri­a­lýn­mak­ü­ze­re­Muð­la­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­ne­gö­tü­rül­dü.­­Muðla / aa

DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý Bü­lent­A­rýnç,­ga­ze­te­ci­le­rin­tu­tuk­lan­ma­sýy­la­il­gi­li­o­la­rak­“Biz­bu­ko­nu­yu­ta­ma­men yar­gý­nýn­so­rum­lu­lu­ðu­al­týn­da­gö­rü­yo­ruz. Bu­nu­ko­nu­þur­ken­‘E­vet­ü­zül­dük’­di­yo­ruz, a­ma­‘Yar­gý­nýn­i­þi­ne­ka­rýþ­ma­da­bi­zim­im­kâ­ný­mýz­yok’­di­yo­ruz”­de­di.­A­rýnç,­Was­hing­ton’da­ki­te­mas­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­Tür­ki­ye’nin Was­hing­ton­Bü­yü­kel­çi­li­ðin­de­ba­sýn­men­sup­la­rý­nýn­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­Arýnç,­ga­ze­te­ci­le­rin­tu­tuk­lan­ma­sýy­la­il­gi­li­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­A­na­ya­sa­ya­gö­re­e­ge­men­li­ði­mil­let­a­dý­na­ya­sa­ma,­yü­rüt­me­ve­yar­gý­or­ga­ný­nýn kul­lan­dý­ðý­ný­ha­týr­la­tarak,­þun­la­rý­söy­le­di: “Bu­gü­ne­ka­dar­þi­kâ­yet­ne­i­di:­Yü­rüt­me­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­et­me­sin,­ya­sa­ma­yar­gý­ya mü­da­ha­le­et­me­sin.­A­na­ya­sa­da­öy­le­bir mad­de­var­ki­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ka­rar­la­rý­ya­sa­ma­da­hil­bü­tün­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­bað­lar­di­yor.­Mah­ke­me­nin­ka­ra­rý­na­her­kes­u­ya­cak.­Þim­di­bu­o­lay­la­il­gi­li­o­la­rak­he­pi­mi­zin­‘Yar­gý­ya­ne­o­lu­yor?’­de­me­hak­ký­mýz­var,­a­ma­bun­dan­baþ­ka­bir­hak­ký­mýz yok.­E­ðer­bu­o­lay­la­il­gi­li­hü­kü­me­te­ad­de­di­le­cek­bir­þey­var­sa,­lüt­fen­o­nu­söy­le­yin,­bu­ra­da­bil­mi­yor­sam,­o­ra­da­öð­re­ne­yim,­a­ma biz­bu­ko­nu­yu­ta­ma­men­yar­gý­nýn­so­rum­lu­lu­ðu­al­týn­da­gö­rü­yo­ruz.­Doð­ru­ka­rar­ve­re­cek­tir,­yan­lýþ­ka­rar­ve­re­cek­tir,­geç­mu­ha­ke­me­ya­pa­cak­týr,­er­ken­mu­ha­ke­me­ya­pa­cak­týr,­a­ma­bun­lar­bi­zim­e­li­miz­de­de­ðil. Bu­nu­ko­nu­þur­ken­‘E­vet­ü­zül­dük’­di­yo­ruz, a­ma­‘Yar­gý­nýn­i­þi­ne­ka­rýþ­ma­da­bi­zim­im­kâ­ný­mýz­yok’­di­yo­ruz,­‘ne­ti­ce­yi­bek­le­ye­lim’­di­yo­ruz.­Þu­nu­bir­a­vu­kat­o­la­rak­ben­ar­zu­e­de­rim:­Tu­tuk­la­ma­lar­is­tis­na­i­dir,­ser­best­ol­mak­ku­ral­dýr.”­­Washington / aa

Þener ve Þýk'ýn tutukluluk haline devam ÝSTANBUL 14.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­nö­bet­çi­ha­kim­li­ði,­ga­ze­te­ci­ler­Ah­met­Þýk­ve Ne­dim­Þe­ner’in­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu ‘’Er­ge­ne­kon’’­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­la­nan­6­ki­þi­nin­bu­du­rum­la­rý­nýn­de­va­mý­na­ka­rar­ver­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­CMK’da­ki­il­gi­li­hü­küm­ge­re­ðin­ce­Ýs­tan­bul­14.­A­ðýr Ce­za­Mah­ke­me­si­nö­bet­çi­ha­kim­li­ði­‘’Er­ge­ne­kon’’­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­la­nan ga­ze­te­ci­ler­Ah­met­Þýk­ve­Ne­dim­Þe­ner’in­de a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­6­ki­þi­nin­tu­tuk­lu­luk du­rum­la­rý­ný­in­ce­le­me­ye­al­dý.­Bu­ki­þi­le­rin­tu­tuk­lu­lu­ðu­na­i­liþ­kin­gö­rü­þü­so­ru­lan­Ýs­tan­bul Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý,­tu­tuk­lu­lu­ðun­de­va­mý yö­nün­de­gö­rüþ­bil­dir­di.­Sav­cý­nýn­gö­rü­þü­ne kar­þý­bir­di­lek­çe­ve­ren­Þe­ner’in­a­vu­ka­tý­Nur­can­Bay­rak­tar,­mü­vek­ki­li­nin­tah­li­ye­si­ne­ka­rar ve­ril­me­si­ni­is­te­di.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­in­ce­le­me­si­ni ta­mam­la­yan­Ýs­tan­bul­14.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­nö­bet­çi­ha­kim­li­ði,­a­vu­kat­Bay­rak­tar’ýn ta­le­bi­nin­red­di­ne,­6­ki­þi­nin­tu­tuk­lu­luk­hal­le­ri­nin­de­va­mý­na­ka­rar­ver­di.­­Ýstanbul / aa

Kritik dosyalar yeni savcýlara ÖZEL yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­ve­kil­li­ði­ne­a­ta­nan­Fik­ret­Se­çen’in­yü­rüt­tü­ðü­‘’Ha­be­ral’ýn­mah­ke­me­den­sak­la­nan sað­lýk­ra­po­ru’’­i­le­‘’Göl­cük­Do­nan­ma­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­e­le­ge­çi­ri­len­bel­ge­le­re’’­i­liþ­kin so­ruþ­tur­ma­lar­da­ye­ni­sav­cý­lar­gö­rev­len­di­ril­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­a­ta­nan­Tu­ran­Ço­lak­ka­dý’nýn­ye­ri­ne­ö­zel­yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­ve­ki­li­o­la­rak­gö­rev­len­di­ri­len Fik­ret­Se­çen’in­yü­rüt­tü­ðü­‘’Prof.­Dr.­Meh­met­Ha­be­ral’ýn­sað­lýk­ra­po­ru­nun­mah­ke­me­den­sak­lan­ma­sý’’na­i­liþ­kin­so­ruþ­tur­ma­yý, ö­zel­yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý Meh­met­Berk­sür­dü­re­cek.­Berk,­da­ha­ön­ce bir­sü­re­‘’Bal­yoz­Pla­ný’’­so­ruþ­tur­ma­sý­ný­yü­rüt­müþ­tü.­‘’Göl­cük­Do­na­na­ma­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­e­le­ge­çi­ri­len­bel­ge­le­re’’­i­liþ­kin­a­çý­lan i­ki­so­ruþ­tur­ma­dan­Fik­ret­Se­çen’in­e­lin­de­bu­lu­nan­dos­ya,­ö­zel­yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet Sav­cý­sý­Hü­se­yin­A­yar’a,­Baþ­sav­cý­ve­kil­li­ði­ne­a­ta­nan­Er­can­Þa­fak’ýn­e­lin­de­ki­dos­ya­i­se­ö­zel yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Hü­se­yin Ak­soy’a­ve­ril­di.­­Ýstanbul / aa


Y

HABER

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

5

“Ýsrail dost-Ýran/Suriye düþman” ye kadar ödenen paranýn geri alýnmasýnýn ve ü retim tamamlandýðýnda F-35’leri satýn almanýn mümkün olmayacaðý endiþesini izhar etmiþti. Kýsacasý Türkiye’nin ABD’den satýn alacaðý F35’ler Genelkurmay’ýn deðil, Pentagon’un tâlicevher@yeniasya.com.tr matlarýyla ABD’den habersiz uçamayacaktý! Bu açýklamanýn yapýldýðý sýrada, Türkiye topiyasette parti genel merkezlerinde yo- lam bedeli 260 milyar dolar olan F-35 Ortak Salðunlaþan aday adaylarýnýn liste yarýþlarý dýrý Uçaðý (Joint Strike Fighter) projesine 175 ve seçim ittifaký tartýþmalarý hayhuyunda, milyon dolarlýk katký yapmayý kararlaþtýrmýþ ve son “sýnav þifre skandalý”nda olduðu gibi içte ve bu paranýn bir kýsmý ödenmiþti. Proje bitimindýþta kamuoyunun gündeminden kaçan ö- deyse tanesi 60 milyon dolar olan uçaklardan en nemli olaylar oluyor. az 150 adet satýn alýnacaðý teminatý verilmiþti… Bunlardan biri de F-16’lar gibi ABD’den alý nacak F-35 savaþ uçaklarýnýn yazýlým kodlarý“ÝSRAÝL DOST- ÝRAN/SURÝYE DÜÞMAN!” nýn da Türkiye’ye verilmemesi üzerine sipariþBu ifþaatýn üzerinden yaklaþýk dört yýl geçti; lerinin askýya alýnmasý… ve AKP hükûmetinin onca para verilip satýn aAslýnda F-35 saldýrý uçaklarýnýn yazýlým kod- lacaðý bu jetlerin kontrolünün Türkiye’ye geçlarýnýn Pentagon tarafýndan gizli tutulacaðý ve mesi için hiçbir geliþme saðlanamadýðý, geçtiðiTür ki ye’ye ve ril me ye ce ði da ha Ha zi ran miz ay Baþbakan Erdoðan baþkanlýðýnda Sa 2006’de açýklanmýþtý. vunma Sanayii Ýcra Komitesi (SSÝK) toplantýMilli Savunma Bakaný Vecdi Gönül, Mec- sýnda yeniden ortaya çýktý. lis’te özellikle uçaðýn silâh sistemleri üzerindeki 16 milyar dolarlýk F-35 projesinin ele atüm kontrolün ABD’ye býrakýlmýþ olmasýnýn lýndýðý SSÝK’nda, Türkiye’nin 100 adet alciddî bir güvenlik sorunu olduðunu kabul et- mayý planladýðý F-35 savaþ uçaðý sipariþini miþ; projeden vazgeçilmesi durumunda þimdi- ertelemesinin perde arkasý aralandýðýnda,

S

Dinî duygular siyasete alet edilmesin n DÝYANET-SEN Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ýn imamlarla ilgili sözleri konusunda, tarih, kültür ve din þuuruyla perçinlenen birlikteliði bozacak söylemlerden herkes uzak durmasýný gerektiðini vurguladý. Bayraktutar, yaptýðý yazýlý açýklamada, Demirtaþ’ýn ‘’Halkýmýz, terörle mücadele amacýyla gönderilen Fethullahçý, devletçi, ýrkçý imamlarýn arkasýnda saf tutmasýn’’ þeklindeki sözlerinin milleti ve teþkilatý derinden üzdüðünü belirtti. ‘’Bu milletin binlerce yýl devam eden kardeþliði ve beraberliði asla bozulmayacaktýr’’ diyen Bayraktutar, camilerin sivil toplumun ayrýlmaz, vazgeçilmez bir parçasý, simgesi olduðunu vurguladý. Bayraktutar, þunlarý kaydetti: ‘’Ýmam, bütün din görevlilerinin ortak adýdýr. Ümmetin kavgasýnda o hakemdir. Cehenneme odun deðil, cennete kamil insan hazýrlayandýr. Günah listesi tutan deðil, günahlarýn yunup yýkanmasýnda rehberdir. Sarýðý gibi gönlü de ak insandýr. Tarih, kültür ve din þuuruyla perçinlenen birlikteliðimizi bozacak söylemlerden herkes uzak durmalýdýr. Yüce dinimizin birleþtirici, bütünleþtirici özellikleri ortadayken ayrýlýkçý, kavgacý düþünceleri, güzel dinimizi alet ederek ayrýmcýlýða dönüþtürmeye çalýþmak kimsenin haddi deðildir.’’ Bayraktutar, Diyanet çalýþanlarýnýn hedef gösterilmesinin de kabul edilemeyeceðini belirtti. Ankara / Fatih Karagöz

Baþörtülü aday yoksa oy da yok n ‘’BAÞÖRTÜLÜ Milletvekili Ýstiyoruz Ýnisiyatifi’’ üyesi bir grup kadýn, Meclis önünde eylem yaptý. TBMM Dikmen Kapýsý önünde toplanan kadýnlar, ellerinde taleplerini içeren dövizler taþýdý. Grup adýna konuþan Nesrin Semiz, tüm siyasi partilere 12 Haziran seçimlerinde seçilebilir sýralardan baþörtülü adaylar göstermeleri çaðrýsýnda bulundu. Semiz, ‘’Çoðulcu, katýlýmcý demokrasinin gereði olarak parlamento halkýn tümünü yansýtmalý. Kadýnlarýn az olduðu bir parlamento eksiktir. Baþörtülü kadýnlar yoksa millî irade meclise girmiþ olamaz. Þu haliyle siyaset hayatýmýz ve demokrasimiz yarým. Çünkü toplumun yarýsýný oluþturan kadýn karar mekanizmalarýnda yok’’ dedi. Ülkeyi parlak geleceðe taþýmak isteyen kadýnlarýn sesine kulak verilmesi gerektiðini belirten Semiz, ‘’Baþörtülü aday yoksa oy da yok’’ diye konuþtu. Polisin geniþ güvenlik önlemi aldýðý eylem olaysýz sona erdi. Ankara / aa

1 Mayýs'ta Taksim'de ortak kutlama n SENDÝKALAR ve meslek örgütleri 1 Mayýs Birlik, Mücadele, Dayanýþma Günü’nü Taksim’de ortak kutlama kararý aldý. Türk-Ýþ’ten yapýlan açýklamada, Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, DÝSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TÜED, TÜRMOB genel baþkan ve yöneticilerinin dün TürkÝþ genel merkezinde bir araya geldiði hatýrlatýldý. Toplantýda, 1 Mayýs Birlik, Mücadele, Dayanýþma Günü’nün 2011 yýlý kutlamalarýna iliþkin deðerlendirmeler yapýl dýðý belirtildi. Toplantýda alýnan kararlara da ver verilen açýklamada, katýlýmcý kuru luþlarýn, bu yýl 1 Mayýs kutlamalarýnýn ortak yapýlmasý yönünde görüþ ve irade birliði içinde olduklarý ifade edildi. Açýklamada, kutlama çalýþmalarýnýn kuruluþ temsilcilerinden oluþan bir ‘’Kutlama Komitesi’’ tara fýndan yapýlacaðý ve bu komitenin 1 Ma yýs’ýn uluslar arasý geleneklere uygun bir þekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrýntýyý belirleyeceði ve ilgili kararlarý alacaðý belirtildi. Ankara / aa

Hava Kuvvetleri’nin bütün manevralarýný denetleyip engelleyebileceðine dikkat çekmekteler. Ýsrail gibi ABD’nin müttefiki üçüncü bir ülkeyle savaþta, uçaklarýmýzý kullanamaz hale getirebileceðine, savaþýlan ülkenin jetlerinden ateþlenen füzelerin savaþ uçaklarýmýz tarafýndan ‘düþman unsur’ olarak algýlanmayabileceðine dikkat çekmekteler. Bundandýr ki ABD’nin F-35 jetlerine ait uçuþ kodlarýný vermediði ortaya çýkmasý üzerine, Türkiye’nin 100 adet almayý planladýðý F-35 savaþ uçaðý sipariþini ertelediði; Genelkurmay Baþkaný’nýn F-35’lerin kodlarýnýn verilmemesi ile ilgili “Böyle bir þey kabul edilemez” tepkisi sonrasý sipariþin askýya alýndýðý belirtilmekte. Þu hale bakýn, “stratejik müttefik-model NEDEN ACABA? Esasen, 80’li yýllarda ABD’den satýn alýnan ortak” ABD, Türkiye’ye sattýðý savaþ uçaklarýF-16’lar da dahil, ABD’den alýnan savaþ u - nýn yazýlýmýný dahi paylaþmýyor; buna karþýlýk çaklarýnýn hiçbirinin uçuþ ve silâh sistemle- Libya’da ABD’ye “koruyucu ülke” oluyor! Baþbakan’ýn “NATO’nun Libya’da ne iþi rin kaynak kodlarý Türkiye’ye verilmiþ deðil. Uzmanlar, üzerinden bunca zaman geçtiði var?” çý ký þýn dan son ra “O ba ma’nýn is te halde Türkiye F-16’larýn “millî yazýlým” yüklen- ði”yle “NATO Libya’da operasyon yapmalý” mesine dair kontrol teknolojisi henüz geliþtirilme çarkýyla AKP hükûmeti, Türkiye’yi hava safhasýnda, F-35’lerin son derece geliþkin uydu harekâtýnýn merkezi yapýyor! baðlantýlý kontrol sistemleriyle ABD’nin Türk Neden acaba? 10 yýlda tamamlanacak ve üç bin uçaðýn üretileceði projeyle, Türk Hava Kuvvetleri’nin bünyesindeki F-16’larýn yerini alacak süpersonik, çok fonksiyonlu ve beþinci je nerasyon casus-saldýrý uçaklarý F-35’ler’in tamamen ABD’nin güdümünde olacak. “Kapalý kutu” olarak tasarlandýðýndan üzerinde deðiþiklik yapmanýn mümkün olmayan bu sistemle kodlanmýþ bu savaþ uçaklarýn bütün “dost-düþman” tanýmlarý Amerikan Genelkurmayýnca tanýmlanacak; Pentagon’un istemediði hedeflere yöneltilemeyecek. Meselâ Ortado ðu’daki bir çatýþmada, Pentagon’un “tehdit algýlamalarý”na göre bu uçaklar Ýsrail’i “dost”, Ýran’ý ve Suriye’yi “düþman” algýlayacak…

Önümüzdeki üç yýl kritik TÜRKÝYE Genç Ýþadamlarý Derneði (TÜ GÝAD) Ankara Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Barýþ Aydýn, önümüzdeki üç yýlýn kritik olduðunu belirterek, üç yýl boyunca siyasi gündemin sýcak kalacaðýný kaydetti. Aydýn, yaptýðý yazýlý açýklamada, önümüz de ki üç yýl da, ön ce ge nel se çim ler, daha sonra Cumhurbaþkanlýðý ve yerel idare seçimleriyle Türkiye’yi sürekli sýcak kalacak bir siyasî gündemin beklediðine dikkati çekerek, genç iþ adamlarý olarak Tür ki ye’de ki is tik ra rýn de vam et me si ni beklediklerini ifade etti. Ýçinde bulunulan dönemin en önemli unsurlarýndan birinin de ça ða ve hu ku ka uy gun, her ke se e þit

Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneði Ankara Þube Yönetim Kurulu Baþkaný Barýþ Aydýn.

me sa fe de yak la þan, en ö nem li si de halk la bütünleþen görüþ ve öneriler ýþýðýnda bir a nayasa hazýrlama giriþimi olduðunu belirten Aydýn, þöyle devam etti: ‘’Geniþ katmanlarýn görüþ ve önerileri ýþýðýnda sivil toplum kuruluþlarý baþta olmak üzere toplumun her kesiminin bu sürece katký saðlamasý gereklidir. Amaç, tüm vatandaþlarýn üzerinde uzlaþacaðý bir Anayasa ortaya çýkarmak, ülkemizi da ha güçlü, varlýklý ve mutlu bir geleceðe taþýmaktýr. Toplumsal ideallerin sözcülüðünü yapan TÜGÝAD olarak biz de ülkenin kalkýnmasý ve halkýn mutluluðu için atýlan her doðru adýma koþulsuz destek vermeyi sürdüreceðiz.’’ Ankara / aa

Baþörtülü öðrenci TÜPRAÞ’a sokulmadý ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ ÖÐRENCÝSÝ ÖDEV ÝÇÝN GÝTTÝKLERÝ TÜPRAÞ TESÝSLERÝNE BAÞÖRTÜSÜNDEN DOLAYI ÝÇERÝ ALINMADI. SAKARYA Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü son sýnýf öðrencisi Ahsen Akbulut, ödev için arkadaþlarý ile randevu alarak gittikleri TÜPRAÞ tesislerine baþörtüsünden dolayý içeri alýnmadý. TÜPRAÞ, öðrencinin güvenlik gerekçesi ile kuruma alýnmadýðýný iddia etti. SAÜ Mühendislik Fakültesi Meta lurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hatem Akbulut’un kýzý olan Ahsen Akbulut, eðitim gezisi için gittiði TÜPRAÞ’a baþörtüsünden dolayý alýnmadý. Akbulut, bir ödev kapsamýnda araþtýrma yapmak için TÜPRAÞ’a gittiklerini söyledi. Gezi öncesinde mail yoluyla randevu aldýklarýný ve taleplerinin kabul edildiðini kaydeden Akbulut, “Ödevimiz için gittik. Giriþte problem yaþadým. Baþörtüsü ile içeri kabul edemeye cek le ri ni söy le di ler. Üç ar ka daþ la beraber gitmiþtik. Onlarýn baþý açýk olduðu için her hangi bir problem olmadý. Ama giriþte güvenlik gerekçesiyle kapalý bayanlarý kabul etmediklerini söylediler. Baþýmý açarsam girebileceðimi söylediler. Tabi böyle bir þey yapmayacaðým için geri döndüm” dedi. Yaþadýðý olayýn kendisini çok üzdüðünü anlatan Akbulut, “Bir þeylerin aþýldýðýný düþünüp tekrar tekrar ayný þeyleri yaþamak hoþ bir þey deðil. Evden çýkarken aklýma gelmiþti. Acaba olabilir mi? diye. Ama oluyormuþ. O turup kaderimize razý olalým istemiyorum. Cumhurbaþkanlýðý’na, Baþba kanlýða mail atýp durumu bildirece ðiz” diye konuþtu. Genç kýzýn babasý Prof. Dr. Hatem Akbulut ise kýzýnýn bir sanayi tesisinde böyle bir þey yaþayacaðýnýn aklýna bile gelmediðini belirtiyor. Eðitimin kutsal bir hak olduðunu anlatan Akbulut, e ðitimin sadece okullarda verilmediðini

SAÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hatem Akbulut'un kýzý Ahsen Akbulut, eðitim gezisi için gittiði TÜPRAÞ'a baþörtüsünden dolayý alýnmadý.FOTOÐRAF: CÝHAN

kýzýnýn oraya eðitim almak amacýyla gittiðini dile getirdi. Olay sonrasý tesisin insan kaynaklarý müdürü ile görüþtüðünü ifade eden Akbulut, “Bana kurumun devlette olduðu dönemde de böyle bir anlayýþýn olduðunu söylediler. Baþörtülülerin içeri alýnmadýðýný, çalýþtýrýlmadýðýný, ayný geleneði kendi lerinin de takip ettiðini ve birazda gü venlik nedeniyle baþörtülüleri içeri almadýklarýný ifade ettiler. Doðrusu bunu da çok fazla anlayamadým. Bu ülkenin baþörtülülerine ne denmek iste niyor?” diye konuþtu. Akbulut, konuyu Cum hur baþ kan lý ðý, Baþ ba kan lýk, TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu ve sivil toplum kuruluþlarý ile paylaþacaklarýný bildirdi. Sakarya / cihan

“GEREKÇE GÜVENLÝK” TÜPRAÞ Kurumsal Ýletiþim yetkilileri ise öðrencinin içeri alýnmamasýnýn tamamen güvenlik amaçlý olduðunu savundu. Bütün topluluk þirketlerinde böyle bir uygulamanýn olduðunu ifade eden yetkililer þunlarý söyledi: “Rafineri sahasýna aldýðýmýz tüm kiþilerde iþ güvenliði ve teknik emniyet gereði baþörtüsü gibi saða sola takýlabilecek kýyafetlerle içeri kimseyi sokamýyoruz. Tamamen güvenlik amacýyla. Öðrenci bu nedenle içeri alýnmamýþtýr. Rafineri sahasý içerisinde cep telefonuyla konuþmamaktan tutun yakalarýn açýk dolaþýlmamasýna kadar bir takým kurallarýmýz vardýr. Her hangi bir ekipmana takýlma olasýlýðý söz konusudur. Son derece titiz uygulanan emniyet ve çevre kurallarýmýz var.”

mkara@yeniasya.com.tr

“Þifre”li tartýþmalar eçtiðimiz hafta sonu yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý’ndaki (YGS) “þifre” iddia larý ÖSYM Baþkaný ve iktidar tarafýndan yalanlanýrken muhalefet iþin peþini býrakmýyor. Meclis görüþmeleri sýrasýnda iktidar suçlanýrken, ilginç tartýþmalar yaþanýyor. Bu tartýþmalar yapýlýrken sýnava giren yaklaþýk 1 milyon 700 bin öðrencinin halet-i ruhiyesi gözden kaçýrýlýyor. MHP’nin konuyla ilgili Meclis’e verdiði araþtýrma önergesinin görüþmeleri sýrasýnda da “þifre ile kopya” konusunda ilginç tartýþmalar yaþandý. AKP Muðla Milletvekili Yüksel Özden’in “Gelin, üniversite öðrencileri üzerinden, üniversite adaylarýnýn hayalleri, beklentileri üzerinden oyun oynamayý býrakalým” sözü üzerine baþlayan tartýþma uzun süre devam ederken, vekillerin partilerinin duruþuna göre konuþmalar yaþandý. Mustafa Özyürek (CHP-Ýstanbul) - Bir sýnavý bile baþaramýyorsunuz, bir de övünerek anlatýyorsunuz! Ne oyunu ya, ne oyunu! Muharrem Ýnce (CHP-Yalova) - Öðrencilere verilen kitapçýkta bir þey var mý, onu koy ortaya. Öðrencinin kitapçýðýnda var mý? Yüksel Özden - Peki, neyin üzerinden yapýyorsunuz? Üzerinde söz söyleyecek baþka bir þey bulamadýðýnýz için cevap anahtarý üzerinden fýrtýna koparmaya çalýþýyorsunuz. Mehmet Þan dýr (MHP-Mer sin) - Biz çýkarmadýk basýn çýkardý, basýn. Yüksel Özden - Oysa çocuklarýmýzý ilgilendiren tarafýnda bugüne kadar ilân edilen kitapçýkla ilgili hiçbir þey yok. Fat ma Nur Serter (CHP-Ýstan bul) - Olmaz tabii, yargý sizin elinizde, ÖSYM sizin elinizde. Muharrem Ýnce - Þifre var mý, þifre? Þifre var mý, onu bir açýklasana güzel kardeþim. Yüksel Özden - Þifre deðil, ortalýkta þifre yok. Daha sonra kürsüye gelen Nur Serter’in konuþ ma sýn da “ba þör tü sü” tar týþ ma sý ya þan dý. ÖSYM Baþkaný Ali Demir “þifre ile kopya” iddialarýna reddetmesine reddetti, ama tartýþmalar seçim meydanlarýna da sýçrayacaða benziyor. Ancak burada akýldan çýkarýlmamasý gereken konu, þu anda ikinci sýnava hazýrlanan öðrencilerin morallerinin bozulmasý ve bu tartýþmalarýn artýk yargýya býrakýlmasý… *** ‘BEN UYUYAYIM SEN ÇALIÞ’ CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, seçim için kendisinin 16 saat çalýþtýðýný söylerken, teþkilâtýna da, “Ben 16 saat çalýþýyorum, siz de bu kadar çalýþýn” demesi beklenir. Ama Kýlýçdaroðlu, teþkilâtýna “Ben 16 çalýþýyorum, siz 24 saat çalýþýn” demiþ. Yani, kendisi 8 saat uyurken, teþkilâtýndan hiç uyumamasýný istiyor. Oysa liderin teþkilâttan fazla çalýþmasý doðru olan deðil midir? Ben uyuyayým siz çalýþýn. Oh ne âlâ memleket! *** “A EÞÝTTÝR C” MÝDÝR? MHP Genel Baþkaný Bahçeli’nin matematik bilimiyle arasýndaki iliþkiyi bilmeyen kalmadý. Zaman zaman yaptýðý ince hesaplar matematikçileri bile hayrete düþürmüþtü. Bunlardan birkaçýný hatýrlatalým. Partisinin kuruluþ yýldönümüne rastlayan tarihi dikkate alarak hesap yapan Bahçeli, daha sonra da her bir partiliden 24 oy isterken de bir baþka hesap yapmýþtý. Daha bu hesaplamalara akýl sýr erdirilemezken Bahçeli, Manisa’nýn plâkasýndan yola çýkarak yine bir hesap-kitap iþine girmiþti. Þu anda ABD’de olan “Fethullah Gülen’in faaliyetlerini askýya almasý” ile ilgili sözleri dolayýsýyla sert þekilde eleþtirilen Bahçeli buna yine matematik ilmini (!) kullanarak cevap verdi. “Söylediklerimizi teyit eden bir olayla karþýlaþýyorsa düþünmesi lazým. Yani A, B ise B de C ise, o zaman A eþittir C’dir. Biz bir polemiðin içerisine girmek istemiyoruz. Cevap versin diye bir beklentimiz de yok” dedi. Kafamýz karýþtý, þimdi çýk iþin içinden. Aslýnda KPSS veya LGS’de böyle mantýk sorularý sorulursa, belki Bahçeli’nin ne demek istediðini kamuoyu daha iyi anlamaya baþlar… Sahi, “A eþittir C” midir? *** ÖZÜR DÝLEDÝ, AMA… Siyasetteki üslûpsuz konuþmalar devam ediyor, siyasette seviye düþtükçe düþüyor. Erdoðan’ýn Kemal Kýlýçdaroðlu’na aile sigortasý için kaynaðý nereden bulacaðýný sormasýný eleþtiren Baykal, “Geliyorlar bizim Genel Baþkana, ‘Kaynaðý nereden bulacaksýn?’ diye soruyorlar. Ulan senin haram yediðin paralarý kesecek, onlarýn tümünü milletin ihtiyacýna ayýracak” demiþti. Bunun üzerine Erdoðan, partisinin son grup toplantýsýnda “Þimdi bakýyorsunuz, kendisine menfaat devþirmek için bana ‘ulan’ falan deme haddini kendinde buluyor. Ben senin seviyene inip cevap vermem” dedi demesine ama peþinden de “Adaylýðý garantiye almaya çalýþýyor galiba...” demekten geri durmadý. Ama ne gariptir ki, Erdoðan’ýnda bu neviden kelimelerle halka hitaplarý unutulmuþ deðil… Ayný saatlerde ajanslarda Baykal’ýn “ulan” sözünden dolayý özür dilediði haberi geldi. Yalnýz Bay kal, Erdoðan’dan deðil, kamuoyundan yani milletten özür dilemiþti. Erdoðan aday tesbiti konusundaki yoðunluðundan cevap vermedi ama ileride cevap vereceðine kesin gözüyle bakmak lâzým.

G


6

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

HABERLER

Y

YURT HABER

SOÐUKLAR GERÝ GELÝYOR METEOROLOJÝYE GÖRE PAZAR GÜNÜ HAVA SICAKLIKLARI KUZEYBATI KESÝMLERDEN BAÞLAMAK ÜZERE ÜLKE GENELÝNDE HÝSSEDÝLÝR ÞEKÝLDE 5 ÝLA 7 DERECE AZALACAK.

100 yaþýndaki Adile Akkýlýç'a polisler sahip çýktý.

Ceyhan’da 100 yaþýndaki nineye polis sahip çýktý n ADANA’NIN Cey­han­il­çe­sin­de,­100­ya­þýn­da­ki­yar­dý­ma­muh­taç­ka­dý­na­em­ni­yet­per­so­ne­li­sa­hip­çýk­tý. Ýl­çe­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Top­lum­Des­tek­li­Po­lis­lik Bü­ro­A­mir­li­ði­e­kip­le­ri,­E­sen­te­pe­Ma­hal­le­si’nde­i­ka­met­e­den­A­di­le­Ak­ký­lýç’ýn­yar­dý­ma­muh­taç­ol­du­ðu­nu be­lir­le­di.­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­ri,­il­çe­de­500 po­lis­me­mu­ru­nun­gö­rev­yap­tý­ðý­ný,­baþ­lat­týk­la­rý­kam­pan­ya­i­le­a­ra­la­rýn­da­pa­ra­top­la­dýk­la­rý­ný,­set­üs­tü­o­cak,­tüp,­ma­sa,­san­dal­ye,­kar­yo­la,­ya­tak­ve­yor­gan­al­dýk­la­rý­ný,­ay­rý­ca­500­li­ra­lýk­gý­da­mal­ze­me­si­te­min­et­tik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Po­lis­ler,­mal­ze­me­le­ri,­A­di­le­Ak­ký­lýç’ýn­ya­þa­dý­ðý­ge­ce­kon­du­ya­gö­tü­re­rek­tes­lim­et­ti.­Po­lis­le­re­te­þek­kür­e­den­yaþ­lý­ka­dýn,­‘’Bir­oð­lum­var,­a­ma ken­di­si­ne­re­de,­ne­iþ­ya­pý­yor­bil­mi­yo­rum.­To­run­la­rý­mý­da­gö­re­mi­yo­rum.­Yýl­lar­ön­ce­be­ni­bý­ra­kýp­git­ti. Hiç­a­ra­ma­dý,­sor­ma­dý.­100­ya­þýn­da­yým­ve­yar­dý­ma muh­taç­kal­dým.­Yýl­lar­ca­kom­þu­la­rý­mýn­ver­dik­le­ri­ye­mek­ler­le­kar­ný­mý­do­yur­dum.­Ý­yi­ki­siz­var­sý­nýz’’­di­ye ko­nuþ­tu.­Yet­ki­li­ler,­e­kip­le­rin­Ak­ký­lýç’ý­sýk­sýk­zi­ya­ret e­de­ce­ði­ni,­ih­ti­yaç­la­rý­nýn­kar­þý­la­na­ca­ðý­ný,­dev­le­tin­yar­dým­imkân­la­rýn­dan­ya­rar­lan­ma­sý­i­çin­de­ge­re­ken­iþ­lem­le­rin­ya­pý­la­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­ Ceyhan / aa

PAZAR gü­nün­den­i­ti­ba­ren­ha­va­sý­cak­lýk­la­rý­ ku­zey­ba­tý­ ke­sim­ler­den­ baþ­la­mak­ ü­ze­re ül­ke­ge­ne­lin­de­his­se­di­lir­þe­kil­de­5­i­la­7­de­re­ce­ a­za­la­cak.­ So­ðuk­ ve­ ya­ðýþ­lý­ ha­va­nýn haf­ta­ or­ta­sý­na­ ka­dar­ ül­ke­ ge­ne­lin­de­ et­ki­li ol­ma­sý­bek­le­ni­yor. Dev­let­Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­yurt­ge­ne­li,­dün öð­le­sa­at­le­rin­den­son­ra­Ka­ra­de­niz­ü­ze­rin­den ge­len­ya­ðýþ­lý­ha­va­nýn­et­ki­si­ne­gir­di.­Ya­ðýþ­la­rýn yur­dun­ku­zey­ve­do­ðu­ke­sim­le­rin­de­et­ki­li­ol­ma­sý­bek­le­ni­yor.­Ya­ðýþ­lý­ha­va­ya­rað­men,­ha­va sý­cak­lýk­la­rý­bu­gün­ku­zey­ke­sim­ler­de­4­i­la­6,­iç ve­ba­tý­böl­ge­ler­de­2­i­la­4­de­re­ce­ar­ta­cak. Bu­gün­ i­se­ (Cu­mar­te­si) ak­þam­ sa­at­le­rin­den­ i­ti­ba­ren­ ül­ke,­ Ka­ra­de­niz­ ve­ Bal­kan­lar Havalarýn soðumasýyla birlikte Nisan yaðmurlarýnda da artýþ meydana gelmesi bekleniyor. ü­ze­rin­den­ ge­len­ ye­ni­ bir­ so­ðuk­ ve­ ya­ðýþ­lý ha­va­nýn­et­ki­si­ne­gi­re­cek.­ Pa­zar­gü­nü­i­se­ha­va­sý­cak­lýk­la­rý­ku­zey­ba­tý Mar­ma­ra’nýn­ba­tý­sý­ve­Ku­zey­E­ge­ký­yý­la­- Ka­ra­de­niz,­Ýç­ve­Do­ðu­A­na­do­lu’nun­ku­ze­rý­ dý­þýn­da­ bütün­ yurt­ta­ ya­ðýþ­ ek­le­ni­yor. yin­de­2­i­la­4­de­re­ce­a­za­la­cak,­di­ðer­yer­ler­- ke­sim­ler­den­baþ­la­mak­ü­ze­re­ül­ke­ge­ne­lin­de his­se­di­lir­de­re­ce­de,­5­i­la­7­de­re­ce­a­za­la­cak. Ha­va­ sý­cak­lý­ðý­ sa­bah­ sa­at­le­rin­den­ i­ti­ba­ren de­ö­nem­li­bir­de­ði­þik­lik­ol­ma­ya­cak.

Bursa, Balkan Medya Forumuna hazýrlanýyor

Beykozlu Pazarcýlar, Belediyedeki toplantýda bir araya geldi.

Pazarcýlar, ‘halk günü’nden rahatsýz n BEYKOZ’DA fa­a­li­yet­gös­te­ren­pa­zar­cý­lar­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Yü­cel­Çe­lik­bi­lek­ev­sa­hip­li­ðin­de­dü­zen­le­nen­top­lan­tý­ya­ka­týl­arak­sorunlarýný­yetkilileri­iletti. Top­lan­tý­ya­ka­tý­lan­pa­zar­cý­en­sa­fý,­mar­ket­le­rin­"halk gü­nü"­uy­gu­la­ma­la­rýn­dan­ra­hat­sýz­ol­duk­la­rý­ný­di­le ge­tir­di.­Top­lan­tý­da­ko­nu­þan­Bey­koz­lu­Pa­zar­cý­lar Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Meh­met­De­mir,­mar­ket­le­rin­kam­pan­ya­la­ra­yö­ne­lik­uy­gu­la­ma­la­rýn­dan­ra­hat­sýz­ol­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­De­mir,­“Pa­za­rýn­ku­rul­du­ðu­gün, mar­ket­ler­de­halk­gü­nü­ya­pa­rak­hak­sýz­re­ka­bet­ya­pý­yor­lar”­di­ye­­ þi­kâ­yet­te­bu­lun­du.­Pa­zar­cý­la­rýn­tek tek­ta­lep­le­ri­ni­ve­þi­kâ­yet­le­ri­ni­din­le­yen­Baþ­kan­Çe­lik­bi­lek,­il­çe­ye­ka­zan­dý­rý­la­cak­ka­pa­lý­pa­zar­pro­je­si hak­kýn­da­bil­gi­ve­re­rek,­“Mar­ket­ler­i­le­il­gi­li­þi­kâ­yet­le­ri­de­ðer­len­di­re­ce­ðiz.­Sa­de­ce­pa­zar­de­ðil­di­ðer­a­lan­lar­da­da­hak­sýz­re­ka­be­te­kar­þý­yýz.­Ü­rün­le­rin­fi­yat­la­rý­ný­ma­kul­tut­ma­nýz­lâ­zým.­Öl­çü­ye,­va­tan­da­þa dav­ra­nýþ­ta­ve­çev­re­te­miz­li­ði­ne­dik­kat­e­din.­E­ðer so­kak­la­rý­te­miz­bý­ra­kýr­sa­nýz,­iþ­ga­li­ye­ve­tah­ta­pa­ra­ný­zý­biz­kar­þý­la­ya­ca­ðýz”­de­di.­ Ýstanbul / Yeni Asya

Medya Grup yöneticilerimizi Malatya Konaðý'nda aðýrlayan Baðcýlar Belediye Baþkaný Çaðýrýcý'ya, Genel Müdürümüz Taþcý tarafýndan karikatür albümü hediye edildi.

Yeni Asya ekibi kayýsý bahçesinde ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

Barajda toprak kaymasý: 1ölü e­ki­bi­ni­Ma­lat­ya­kül­tü­rü­nü­tem­sil­e­den­ko­nak­ta­mi­sa­fir­et­ti.­Lok­man­Ça­ðý­rý­cý,­Bað­cý­lar’da hal­kýn­fay­da­lan­ma­sý­ve­ço­cuk­la­rýn­mey­ve­le­ri da­lýn­da­gör­me­li­i­çin­ü­züm,­ka­yý­sý,­el­ma,­fýn­dýk bah­çe­le­ri­o­luþ­tur­duk­la­rý­ný­be­lir­te­rek­bu­ra­la­ra ö­zel­lik­le­pik­nik­ma­sa­sý­koy­dur­ma­dý­ðý­ný,­in­san­-

la­rýn­çi­men­le­re­ba­sa­rak­nos­tal­ji­ya­þa­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­ Su­num­eþ­li­ðin­de­ger­çek­le­þen­prog­ram­da, pro­je­ler­ve­he­def­ler­an­la­týl­dý.­Da­ha­son­ra­da he­nüz­fa­a­li­ye­te­ge­çen­A­i­le­ve­Sa­nat­Kül­tür Mer­ke­zi­de­Ye­ni­As­ya­e­ki­bi­ne­gez­di­ril­di.­

ÝTTÝHADI- ÝSLÂM KONULU PANELÝMÝZE BÜTÜN BAYAN OKUYUCULARIMIZ DÂVETLÝDÝR.

Tunceli’de evlenme yaþý çok yüksek

TARÝH : 9 NÝSAN CUMARTESÝ 2011 SAAT : 14:00 YER : MURATREÝS CAMÝÝ KÜLTÜR MERKEZÝ HATAY-ÝZMÝR ORGANÝZASYON : ÝZMÝR YENÝ ASYA HANIM OKUYUCULARI KONU : ÝTTÝHAD- ÝSLÂM AÇILIÞ KONUÞMASI : NURBANU ÞEN (EÐÝTÝMCÝ) PANELÝSTLER : GÜLTEN OK - NÝHAL DUMAN-GÜLNÝHAL DENÝZ - HATÝCE AKKAYA - ELÝF GÖÇMENLER - AYÞE BULUT TÝYATRO VE SÝKEÇLER: ÝZMÝR YENÝ ASYA TÝYATRO EKÝBÝ NOT : KERMESÝMÝZ VARDIR.

TÜRKÝYE ÝSTATÝSTÝK KURUMUNA GÖRE EN YÜKSEK EVLENME YAÞI, TUNCELÝ'DE GÖRÜLÜYOR.

Program Kur'ân-ý Kerim Açýþ Konuþmasý Þiirler Skeçler Koro Slayt TARÝH : 10 Nisan 2011 Pazar SAAT : 14:00 YER : Necip Fazýl Kültür Merkezi Bahçelievler Belediye Baþkanlýðýnýn altý. Yeni Sahne Þirinevler Mah. Barbaros Cad. No: 9 ORGANÝZASYON : Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik komisyonu ÝRTÝBAT : 0(212) 532 75 73

nBURSA, 01-03­Ma­yýs­2011 ta­r ih­l e­r in­d e­dü­z en­l e­n e­c ek Bal­kan­Ül­ke­le­ri­Med­ya­Fo­ru­mu­na­ev­sa­hip­li­ði­ya­pa­cak. Bur­s a,­ A­t a­t ürk­ Kül­t ür­ ve Kongre­Mer­ke­zi’nde­ya­pý­la­cak Fo­rum­la­il­gi­li­or­ga­ni­zas­yon ça­lýþ­ma­la­rý­çok­ön­ce­den­baþ­la­týl­dý.­Fo­rum,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent Arýnç’ýn­hi­ma­ye­le­rin­de­Baþ­ba­kan­lýk­Ba­sýn-Ya­yýn­ve­En­for­mas­yon­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü i­le­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Stra­te­jik A­r aþ­t ýr­m a­l ar­Mer­k e­z i­Baþ­kan­lý­ðý­ve­Bur­sa­Va­li­li­ði­miz ta­ra­fýn­dan­or­tak­la­þa­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Fo­ru­ma­Bal­kan ül­k e­l e­r in­d en­ka­m u­ve­ö­z el med­ya­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­üst­yö­ne­ti­ci­le­ri­ve­tem­sil­ci­le­ri­i­le­si­ya­set­çi,­a­ka­de­mis­yen­ve­ba­sýn mes­lek­ku­ru­luþ­la­rý­tem­sil­ci­le­ri ka­tý­la­cak.­Fo­rum­kap­sa­mýn­da 11­Bal­kan­ül­ke­si­nin­ka­tý­lý­mýy­la,­02­ Ma­y ýs­ 2011­ Pa­z ar­t e­s i gü­n ü­ A­t a­t ürk­ Kül­t ür­ ve Kon­gre­ Mer­ke­zi’nde­ (Me­ri­nos­Par­ký-BUR­SA)­“Ül­ke­Ta­ný­tým­ Þen­li­ði”­ dü­zen­le­ne­cek. Bursa / Hüseyin Hiçdurmaz

BAÐCILAR Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Lok­man­Ça­ðý­rý­cý,­Ye­ni­As­ya­Med­ya­Grup­Ge­nel­Mü­dü­rü Re­cep­Taþ­cý­ve­bi­rim­so­rum­lu­la­rý­ný­kah­val­tý­da­a­ðýr­la­dý.­Lok­man­Ça­ðý­rý­cý’nýn­ev­sa­hip­li­ðin­de­ki­prog­ra­ma,­Bað­cý­lar­be­le­di­ye­baþ­kan yar­dým­cý­la­rý­da­eþ­lik­et­ti.­ Ye­ni­As­ya­bi­na­sý­nýn­Bað­cý­lar­sý­nýr­la­rý­i­çin­de bu­lun­ma­sýn­dan­mem­nu­ni­yet­duy­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Baþ­kan­Ça­ðý­rý­cý,­kom­þu­luk­i­liþ­ki­le­ri­nin­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­Bað­cý­lar’da fark­lý­kül­tür­le­rin­tem­si­li­i­çin­ko­nak­ve­bah­çe­ler in­þa­et­tik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Ça­ðý­rý­cý,­Ye­ni­As­ya

PANELE DÂVET

KUTLU DOÐUM HAFTASINA DÂVET

So­ðuk­ve­ya­ðýþ­lý­ha­va­nýn­haf­ta­or­ta­sý­na­ka­dar ül­ke­ge­ne­lin­de­et­ki­li­ol­ma­sý­bek­le­ni­yor. Ya­ðýþ­lar­ ge­nel­lik­le­ yað­mur­ ve­ sa­ða­nak, bu­ ak­þam­ sa­at­le­rin­den­ i­ti­ba­ren­ Ba­tý­ Ka­ra­de­niz’in­ iç­ ke­sim­le­ri­nin­ yük­sek­le­ri­ i­le­ ge­ce ve­ ya­rýn­ sa­bah­ sa­at­le­rin­de­ Or­ta­ ve­ Do­ðu Ka­ra­de­niz’in­iç­ke­sim­le­ri­i­le­Do­ðu­A­na­do­lu’nun­ ku­ze­yin­de­ kar­la­ ka­rý­þýk­ yað­mur­ ve kar­þek­lin­de­o­la­cak. Kar­la­ ka­rý­þýk­ yað­mur­ ve­ kar­ þek­lin­de­ki ya­ðýþ­la­rýn,­ Pa­zar­ gü­nü­ ha­va­ sý­cak­lýk­la­rý­nýn his­se­di­lir­de­re­ce­de­a­zal­ma­sýy­la­bir­lik­te,­Ka­ra­de­niz’in­ iç­ ke­sim­le­ri­ i­le­ Do­ðu­ A­na­do­lu’nun­ ku­zey­ ve­ do­ðu­sun­da,­ Pa­zar­te­si­ ve Sa­lý­ gü­nü­ iç­ ve­ do­ðu­ böl­ge­ler­de­ gö­rül­me­si bek­le­ni­yor.­ Ha­va­ sý­cak­lýk­la­rý­nýn­ a­zal­ma­sý ve­ kar­la­ ka­rý­þýk­ yað­mur­ ve­ kar­ þek­lin­de­ki ya­ðýþ­la­rýn­sebep­o­la­bi­le­ce­ði­u­la­þým­da­ak­sa­ma­lar,­gri­bal­en­fek­si­yon­gi­bi­o­lum­suz­luk­la­ra­ kar­þý­ il­gi­li­le­rin­ ve­ va­tan­daþ­la­rýn­ dik­kat­li ve­ted­bir­li­ol­ma­sý­ge­re­ki­yor. Ankara / aa

TÜRKÝYE’DE en­yük­sek­ev­len­me­ya­þý,­Tun­ce­li’de­gö­rü­lü­yor.­ Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­nun­(TÜ­ÝK) 2010 yý­lý­nýn­4.­çey­re­ði­ne­ (E­kimKa­sým-A­ra­lýk)­ i­liþ­kin­a­çýk­la­dý­ðý­ve­ri­le­re­gö­re,­söz­ko­nu­su­dö­nem­de­ül­ke­ge­ne­lin­de­or­ta­la­ma­ilk­ev­len­me ça­ðý­ka­dýn­lar­i­çin­23,1,­er­kek­ler­i­çin­26,4­o­la­rak­he­sap­lan­dý.­Tun­ce­li’de­ev­len­me­ya­þý­ül­ke­or­ta­la­ma­sý­nýn ol­duk­ça­ü­ze­ri­ne­çýk­tý­ve ka­dýn­lar­da­26,2,­er­kek­ler­de de­28,5’yi­bul­du.­Er­kek­ler­de­or­ta­la­ma­ya­þýn­yük­sek ol­du­ðu­di­ðer­il­le­rin­ba­þýn­da­Ri­ze,­Art­vin,­Ya­lo­va­gel­di.­Ka­dýn­lar­da­i­se­sý­ra­la­ma­da­Tun­ce­li’nin­ar­dýn­dan Es­ki­þe­hir,­Trab­zon,­Ýs­tan­bul,­An­ka­ra,­An­tal­ya,­Ri­ze, Ýz­mir,­E­la­zýð­ö­ne­çýk­tý.­Ýs­tan­bul’da­or­ta­la­ma­ilk­ev­len­m e­ ya­þ ý,­ ka­d ýn­l ar­d a 24,2,­er­kek­ler­de­27,4­ol­du. Baþ­kent­An­ka­ra’da­ka­dýn­lar­i­çin­or­ta­la­ma­ilk­ev­len­-

me­ya­þý­24,2,­er­kek­ler­i­çin 27,1,­Ýz­mir’de­de­ka­dýn­lar i­çin­24,­er­kek­ler­i­çin­27,3 o­la­rak­be­lir­len­di.­Ýlk­ev­len­me­ya­þý­nýn­en­dü­þük­kal­dý­ðý­böl­ge,­Or­ta­A­na­do­lu­ol­du.­Or­ta­A­na­do­lu­Böl­ge­sin­de­ka­dýn­lar­i­çin­or­ta­la­ma­ilk­ev­len­me­ya­þý­21,6, er­kek­ler­i­çin­25,3­þek­lin­de he­sap­lan­dý.­TÜ­ÝK,­2010’a i­liþ­kin­yýl­lýk­ve­ri­yi,­dört­dö­nem­sel­ve­ri­nin­MER­NÝS’e gö­re­gün­cel­le­me­si­ni­yap­týk­tan­son­ra,­Ha­zi­ran­or­ta­sýn­da­a­çýk­la­ya­cak.­Ýl­le­rin ge­nel­du­ru­mu­nu­de­ðer­len­dir­mek­a­çý­sýn­dan­2009­yý­lý ve­ri­si­ne­ba­kýl­dý­ðýn­da­da­sý­ra­la­ma­da­be­lir­gin­de­ði­þik­lik göz­len­me­di.­Ül­ke­ge­ne­lin­de­ka­dýn­lar­i­çin­or­ta­la­ma ilk­ev­len­me­ça­ðý,­ka­dýn­lar­da­23,­er­kek­ler­de­26,3­ol­du. Tun­ce­li,­2009­yý­lýn­da­da­er­kek­ler­de­28,3,­ka­dýn­lar­da 25,3­or­ta­la­ma­ilk­ev­len­me ya­þýy­la­yi­ne­ilk­sý­ra­da­yer al­dý.­ Ankara / aa

nKAHRAMANMARAÞ’IN E­ki­nö­zü­il­çe­sin­de­ya­pý­mý­sür­dü­rü­len­Kan­dil­Hid­ro­e­lek­trik­Sant­ral­Ba­ra­jý­in­þa­a­týn­da­ya­þa­nan top­rak­kay­ma­sý­so­nu­cun­da,­bir iþ­çi­öl­dü.­E­di­ni­len­bil­gi­le­re­gö­re, E­ki­nö­zü­il­çe­si­ne­bað­lý­Kan­dil Kö­yün­de­Cey­han­Neh­ri­ü­ze­rin­de­ya­pý­mý­de­vam­e­den­ba­raj in­þa­a­tý­sý­ra­sýn­da­top­rak­kay­ma­sý ya­þan­dý.­Tü­nel­iþ­çi­si­o­la­rak­ça­lýþ­tý­ðý­be­lir­ti­len­Meh­met­De­mir (40),­tü­nel­de­ba­ca­ça­lýþ­ma­sý yap­tý­ðý­sý­ra­da­mey­da­na­ge­len top­rak­kay­ma­sý­so­nu­cun­da,­ba­ca­nýn­i­çi­ne­dü­þen­top­rak­ve­ka­ya­par­ça­la­rý­nýn­al­týn­da­ka­la­rak o­lay­ye­rin­de­öl­dü.­Böl­ge­ye­jan­dar­ma­ve­kur­t ar­m a­ e­k ip­l e­r i sevk­ e­di­lir­ken,­ top­rak­ al­týn­da­ ka­lan­ ce­se­din­ çý­ka­rýl­ma­sý i­çin­ ça­lýþ­ma­ baþ­la­týl­dý­ðý­ öð­re­nil­di.­­Kahramanmaraþ / aa

Öðrenci servisi devrildi: 10 yaralý

Sincan’da rengârenk lâleler açtý Sincan’ýn simgesi olan ve Sincan Belediyesi tarafýndan Kasým ayýnda ilçe genelindeki park, sokak, bulvar ve refüjlere dikilen 350 bin lâle soðaný açarak ilçeyi çiçek bahçesine çevirdi. Sincan’da lale kültürünün yaþatýlmasý, Lale’nin sosyal ve kültürel boyutunun yaný sýra, ekonomik boyutundan da istifade edilebilmesi, vatandaþlarýn Lâle üreticiliðine teþvik edilebilmesi amacýyla düzenlenen Uluslararasý Lale Günlerinin yaný sýra Bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte ilçe görsel olarak da rengârenk lâlelerle bezenmeye baþladý. Ýlçemizde lale kültürünü yaþatmak ve onu gelecek kuþaklara aktarmak için çalýþýyoruz diyen Sincan Belediye Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Tuna; cadde ve sokaklara dikilen lâlelerin þehir estetiði açýsýndan güzel bir görünüm olduðunu ifade etti. Sincan Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Uluslararasý Lâle Günleri ise bu yýl 22-24 Nisan 2011 tarihleri arasýnda yurtdýþýndan gelen konuklarýn da katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Ankara / Ahmet Terzi

nAYDIN’IN Ye­ni­pa­zar­il­çe­sin­de­öð­ren­ci­le­ri­ta­þý­yan­mi­ni­büs dev­ril­me­si­so­nu­cu­ilk­be­lir­le­me­le­re­gö­re­10­ki­þi­ya­ra­lan­dý. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ek­rem Ka­ra­dað­yö­ne­ti­min­de­ki­plâ­ka­sý­he­n üz­tes­b it­e­d i­l e­m e­y en ser­vis­mi­ni­bü­sü,­Çav­dar­Kö­yü ya­kýn­la­rýn­da­sü­rü­cü­sü­nün­di­rek­si­yon­ha­ki­mi­ye­ti­ni­kay­bet­me­si­so­nu­cu­dev­ril­di.­Ka­za­da ya­ra­la­nan­ mi­ni­büs­ þo­fö­rü­ i­le a­raç­ta­ bu­lu­nan­ 9­ ki­þi,­ Na­zil­li ve­ Ay­d ýn’da­k i­ has­t a­n e­l e­r e kal­dý­rý­la­rak­ te­da­vi­ al­tý­na­ a­lýn­dý­lar.­ Ya­ra­lý­la­rýn­ ba­zý­la­rý­nýn­du­ru­mu­nun­a­ðýr­ol­du­ðu öð­re­nil­di. Aydýn / aa


Y

DÜNYA

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Tiran’da ilahiyat üniversitesi açýldý

HABERLER

n ARNAVUTLUK’UN ilk ilahiyat üniversitesi açýldý. Üniversitenin açýlýþ törenine katýlan Baþbakan Sali Beriþa, ‘’Bu üniversitenin açýlýþý, Arnavutluk’ta Ýslâm dinî tarihinde önemli bir geliþmedir. Ü ni ver si te nin a çýl ma sý, ö zel lik le Arnavutluk’ta eðitim alanýnda da önemli bir geliþmedir’’ dedi. Beriþa, üni versitenin kuruluþunda büyük çaba sarf eden Arnavutluk Müslüman Topluluðu Baþkaný Haci Selim Muça’ya ve Arnavutluk Müslüman Topluluðu’na destek veren SEMA kuruluþuna teþekkür etti. Arnavutluk’un 3 dine sahip bir ulus olduðunu belirten Beriþa, ‘’Arnavutluk’ta dinler arasý büyük uyumluluk vardýr. Dinler arasýnda hoþgörü, küçük ulusumuzun Batý uygarlýðýna gönderdiði en güzel mesajdýr’’ ifadelerini kullandý. Baþkent Tiran’ýn yakýnlarýndaki Sauk bölgesinde inþa edilen üniversitede 52 öðretim üyesi ders verecek. Tiran / aa

4 gazeteciden hâlâ haber yok

Tunus’ta sokakta namaz yasaðý n TUNUS’TA sokaklarda namaz kýlmak yasaklandý. Tunus Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, camiler dýþýnda namaz kýlmanýn ‘’Tunus toplumuna yabancý’’ olduðu belirtildi ve bu tür durumlara bundan böyle izin verilmeyeceði kaydedildi. Açýklamada, kanunlara uyulmasýnýn gerekliliði de vurgulandý. Bakanlýðýn, namaz kýlanlarýn yollarý kapatmasýndan kaynaklanan trafik sýkýþýklýðý, halkýn hareket kabiliyetinin sýnýrlanmasý, esnafýn çýkarlarýnýn zarar görmesi gibi konularýnda sayýsýz þikayet baþvurusu yapýlmasýnýn ardýndan böyle bir karar aldýðý belirtiliyor.

Filistinli silâhlý gruplarýn Ýsrail'deki bir otobüse düzenlediði saldýrýnýn ardýndan baþlayan Ýsrail saldýrýlarýnda 40'tan fazla Gazzeli'nin yaralandýðý öðrenildi.

ÝSRAÝL TEK TARAFLI

BOMBALIYOR FÝLÝSTÝNLÝ SÝLÂHLI GRUPLARIN ATEÞKES ÝLÂN ETMESÝNE RAÐMEN ÝSRAÝL ORDUSU, GAZZE’DEKÝ BOMBARDIMANLARA DEVAM EDÝYOR. HAMAS’IN askerî kanadý Ýzzeddin El Kassam Tugaylarý’nýn Ýsrail’de bir okul otobüsüne düzenlediði saldýrýda iki kiþinin yaralanmasý nýn ardýndan, Ýsrail uçak ve tanklarýnýn önceki gün baþlattýðý bombardýmanlar, Filistinli gruplarýn ateþkes ilân etmelerine raðmen gece boyunca ve dün sabah da devam etti. Ýsrail bombardýmanýnda dün sabah, iki Filistinli ölürken, 3 kiþi de yaralandý. Gazze’deki kaynaklar, sabaha karþý 03.00 sýralarýnda bir seri bombardýman sonucunda Han Yunus’un doðusundaki Kuza’a bölgesinde ölenlerin ikisinin de Kassam Tugaylarý üyesi olduðunu belirttiler. Son saldýrý ile birlikte, önceki günden bu yana Gazze’de ölenlerin Filistinlilerin sayýsý 7’ye ulaþtý. Ýsrail ordu radyosu ise Ýsrail uçaklarýnýn önceki gün ve dün Gazze Þeridi’ndeki 12 hedefe saldýrý düzenlediðini duyurdu.

Tunus / aa

Japonya yine sarsýldý 4 ölü, 100’den fazla yaralý n JAPONYA’NIN kuzeydoðusunu önceki akþam vuran 7,4 büyüklüðündeki depremin, 4 kiþinin ölümüne, 100’den fazla kiþinin de yaralanmasýna yol açtýðý bildirildi. Amerikan Jeofizik Enstitüsü, denizin 49 kilometre altýnda meydana gelen depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu’nda, Miyagi þehrinde bulunan Sendai’nin 66 kilometre doðusunda olduðu açýkladý. Yetkililer son depremin, 11 Martta, 27 binden fazla kiþinin ölmesine veya kaybolmasýna yol a çan 9 þid de tin de ki dep re min art çý depremi olduðunu belirtti. Devlet tele vizyonu NHK de, yaklaþýk 140 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Tokyo / aa

40’DAN FAZLA YARALI VAR

Kosova’ya kadýn cumhurbaþkaný n KOSOVA Meclisi, Tuðgeneral rütbeli eski Emniyet Müdür Yardýmcýsý Atifete Yahyaga’yý cumhurbaþkaný olarak seçti. Aleyhine oy kullanýlmayan 35 yaþýndaki kadýn aday Yahyaga, 80 oyla seçildi. Seçimin ardýndan yemin eden Yahyaga, ‘’Demokratik ve çok etnikli birlik ve beraberlik içinde Arupa Birliði yolunda ilerleyecek bir Kosova için çaba harcayacaðým” dedi. Kosova’nýn lider partileri PDK, LDK ve AKR’nin ortak adayý olan Atifete Yahyaga, 17 Þubat 2008’de baðýmsýzlýðýný ilân eden Kosova’nýn üçüncü Cumhurbaþkaný seçildi. Yahyaga, yaptýðý teþekkür konuþmasýnda, birlik ve beraberlik içinde AB yolunda ilerleyecek bir Kosova için çalýþacaðýný söyledi. Piriþtine / aa

Ýsrail Ordusu, abluka altýnda tuttuðu Gazze'ye havadan ve karadan saldýrýlarýný sürdürüyor.

AB: Sivillere kýyýlmasýn AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Ýsrail ve Hamas arasýnda þiddetin týrmanýþa geçmesinden derin endiþe duyduðunu bildirdi. Ashton yaptýðý yazýlý açýklamada, Gazze Þeridi’nden dün Ýsrail’e roket ve havan saldýrýsý düzen lenmesini þiddetle kýnayarak, sivilleri hedef alan bu eylemin derhal durdurulmasýný istedi. Ashton, Gazze’deki sivil kayýplardan üzüntü duyduðunu belirterek, Ýsrail’den teenni göstermesini talep etti. AB Dýþiþleri Yüksek Temsilcisi Ashton, “Her yerde ve her þartta sivillere kýyýlmamalýdýr” diyen Ashton, þiddetin derhal durdurulmasýnýn sükuneti ve Gazze Þeridi’nde kalýcý ateþkesi saðlayabileceðini ifade etti. Almanya’da bulunan Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu, Ýsrail’in Gazze Þeridi’ne gerekli þekilde davranacaðýný belirtmiþ; Filistin Yönetimi Devlet Baþkaný Mahmud Abbas da Mýsýr’dan yaptýðý açýklamada, Batýlý ülkelere Ýsrail’in Gazze saldýrýlarýný durdurmalarý için çaðrýda bulunmuþtu. Brüksel / aa

TEBRÝK Muhterem aðabeyimiz

Bilal ve eþi Mehtap Yükselten'in

Lemânur ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ömürler dileriz.

FLORYA GENÇLÝK GRUBU

Ýsrail uçak ve tanklarýnýn akþama doðru Gazze Þeridi’ne yönelttiði bombardýmanlarýn ardýndan, Gazze’deki silâhlý gruplar, ateþkes konusunda anlaþmaya vardý. Ýsrail’e saldýrýlarý durdurma kararý alan gruplarýn a teþ kes uy gu la ma sý nýn, ön ce ki gün sa at 23.00 itibarýyla uygulamaya konulduðu bildirildi. Ýsrail’in Gazze Þeridi boyunca düzenlediði havadan ve karadan bombardýmanlarda 40’ýn üzerinde Gazzeli’nin yaralandýðý belirtildi. Gazze kaynaklarýndan verilen bilgiye göre, Ýsrail uçaklarýnýn Gazze Þeridi’nin güneyindeki Refah’ta tünel alanlarýný bombaladý. Ýsrail tanklarýnýn Gazze’nin Ýsrail sýnýrýna çok yakýn mahallelerinden Secaiye’nin doðusuna açtýklarý ateþte, bir evde 50 yaþýnda bir Filistinli ölmüþ; biri çocuk 4 kiþi yaralanmýþtý. Tanklarýn Deyr El Balah ile El Bureyc mülteci kamplarý arasýnda kalan, bölgenin orta kesimlerini de bombaladýðý ve burada aralarýnda çocuk yaþtakiler ve saðlýk görevlileri de dahil 18 kiþinin yaralandýðý ifade edildi. Bölgenin kuzeyindeki Cebaliye’deki bombalamalar sýrasýnda yaralananlar arasýnda bir basýn mensubunun da bulunduðu bildirildi. Ýsrail uçaklarý, bölgede, Ýsrail’in güneyine yapýlan saldýrýlardan sorumlu tutulan Hamas’ýn bazý askeri eðitim alanlarý ile Hamas’a ait karakollarý da bombaladý. Bombardýmanlarýn ardýndan Gazze’de toplanan Filistinli gruplar, Ýsrail’e ateþi durdurma kararý aldýlar. Tel Aviv / aa

Irak, iþgalcileri görmek istemiyor I RAK hü kü me ti, A me ri kan kuv vet le ri nin 2011’den sonra Irak’ta kalmasýný þiddetle reddettiðini açýkladý. Irak Devlet Bakaný ve hükümet sözcüsü Ali El Debbað, yaptýðý açýklamada, Amerikan kuvvetlerinin 2011’den sonra ülkede kalmasýnýn hem ülkede hem de bölgede sorunlara se bep olacaðýný, bu yüzden Amerikan kuvvetlerinin Irak topraklarýnda kalmasýný kesinlikle istemediklerini dile getirdi. Debbað, “ABD Savunma Bakaný Robert Gates önceki gün Irak’a yaptýðý resmi ziya ret çerçevesinde Baþbakan Nuri El Maliki ile görüþtü. Maliki, Gates’e Irak hükümeti olarak Irak topraklarýnda Amerikan ve yabancý kuvvetleri görmek istemediklerini, bunun Iraklýlar için uygun olmadýðýný ve ülke içinde ve bölgede sorunlara yol açtýðýný söyledi. Maliki, "Amerika, kendi iradesini Irak’a zorla kabul ettiremez. Amerikan kuvvetleri, kendilerini misafir eden ülkeyle anlaþmadan o ülkenin topraklarýnda kalamaz” dedi. Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin 2011’in Aralýk ayýnýn sonuna kadar tamamen çekilmesi öngörülüyor. Anlaþma gereði savaþçý Amerikan kuvvetleri Haziran 2009’da Irak’taki tüm þehir ve kasabalardan çekilmiþ, Irak’taki Amerikan askeri sayýsý 150 binden 50 bine inmiþti. Baðdat / aa

BM, FÝLDÝÞÝ KIYISI’NDA YARDIM KORÝDORU ÝSTEDÝ BM, Fildiþi Kýyýsý’nda þiddetten kaçan binlerce kiþiye ulaþabilmek için yardým koridorlarýnýn açýlmasýný istedi. BM’ye baðlý Dünya Gýda Programý’ndan (DGP) yapýlan açýklamada, DGP ve diðer yardým kuruluþlarýnýn Fildiþi Kýyýsý’nda insani yardým koridorlarýnýn açýlmasý çaðrýsýnda bulunduðu belirtildi. DGP, batýdaki Duekoue’de yaþayanlara 6 günlük gýda yardýmýnýn yapýldýðýný belirterek, doðudaki Danane bölgesinde yaklaþýk 30 bin, kuzeydeki Bouake, Bouna ve Korhogo ile ülkenin orta kesimlerindeki Tiebissou bölgelerindeki yaklaþýk 20 bin kiþiye gelecek hafta yardým yapmayý planladýðýný duyurdu.BM, Fildiþi Kýyýsý’nýn batýsýnda 100’den fazla cesedin bulunduðunu bildirdi. Fildiþi Kýyýsý’nýn seçilmiþ devlet baþkaný Alassane Uattara, eski devlet baþkaný Laurent Gbagbo’nun konutunun etrafýnýn sarýldýðýný söyledi. Uattara, Uattara “AB’den, Abidjan ve San Pedro limanlarýyla bazý kamu kurumlarýna yönelik yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasýný istedim” dedi. Cenevre / aa

7

n LÝBYA’DA, Muammer Kaddafi’ye baðlý asker ler ta ra fýn dan haf ta ba þý gö zal tý na a lý nan bi ri Güney Afrikalý, biri Ýspanyol, 2’si Amerikalý 4 ga ze te ci den hâ lâ ha ber a lý na ma dý ðý bil di ril di. Ba ðým sýz ga ze te ci Ja mes Fo ley, Ýs pan yol fo to mu ha bir Ma nu Bra bo ve Gü ney Af ri ka lý fo to mu ha bir An ton Ham merl’in Sa lý gü nü Bre ga petrol limanýnýn yakýnlarýnda içinde bulunduklarý arabadan askerler tarafýndan alýnýp götürüldüklerini belirtti. Libyalý muhalifler, 4 gazeteciyi Kaddafi’nin askerleri tarafýndan götürülürken, gördüklerini ifade etti. Washington / aa

Kaddafi güçleri ilerliyor n LÝBYA devlet televizyonu, Muammer Kaddafi güçlerinin Ecdebiye þehrine girdiðini iddia etti. TV haberinde, askerlerin çöl arazisinde ilerleyiþlerine, muhalif askerleri tutuklamalarýna, tanklarýný ele geçirmelerine ait görüntülere yer verildi. Reuters’ýn görüþtüðü Ecdebiye’den iki görgü tanýðý ise Kaddafi güçlerinin þehre girdiðine dair herhangi bir hareketliliðe rastlamadýklarýný söyledi. Ecdebiye, ülkenin doðusunda, muhaliflerin merkezi Bingazi yakýnlarýnda bulunuyor. Öte yandan Libya’da Muammer Kaddafi’ye baðlý askerlerin Misrata þehrinin doðusunda ilerleyerek, muhaliflerle sokak çatýþmasýna girdikleri bildirildi. Bingazi / aa

Trablus'u elinde bulunduran Kaddafi, direniyor.

Kaddafi’nin devrilme ihtimali çok düþük n ABD Afrika Komutanlýðýný idare eden general Carter Ham, ABD Senatosuna yaptýðý açýklamada, Libya’da Kaddafi rejimine karþý mücadele eden muhaliflerin Muammer Kaddafi’yi devirmelerinin “çok düþük bir ihtimal” olduðunun altýný çizdi. Muhaliflerin iyi örgütlenmediðini ve Kaddafi’nin hâlâ baþþehir Trablus’u elinde bulundurduðunu belirten Ham, 19 Martta Kaddafi güçlerinin mevzilerine karþý düzenlenen uluslar arasý bombardýmanlarýn “büyük ölçüde” rejimin sivilleri vurma kapasitesini düþürdüðünü söyledi. Ham, siviller bulunduðu için Trablus’un 214 kilometre doðusunda yer alan ülkenin 3. büyük kenti Misrata’nýn bombalanmadýðýný ve þu an Kaddafi güçlerinin ablukasý altýnda bulunduðunu belirtti. ABD silâhlý kuvvetlerinin, Libya’ya karþý giriþilen uluslar arasý operasyondan savaþ uçaklarýný ve Tomahawk füzelerini geri çektiðini hatýrlatan Ham, NATO’nun emrinde AC-130 tipi aðýr silahlarla donatýlmýþ isabet gücü yüksek taarruz uçaklarý bulunduðunu ve gerekirse NATO’nun bunlarý kullanabileceðini söyledi. Gene ral Ham ayrýca, bir ABD askeri kara harekâtýnýn bölgede þiddetli tepkilere sebep olabileceði konusunda da uyarýda bulundu. Ham yaptýðý açýklamada, “Kiþisel kanatým þu ki, þu an böyle bir operasyon için þu anki durum ve zaman elveriþli deðil” diye konuþtu. Ham ayrýca, “bazi Arap ülkelerinin muhaliflere silâh göndermeye baþladýðý” yönünde bilgiler aldýðýný da sözlerine ekledi. Washington / aa

NATO: Sivilleri habersiz vurduk n NATO’DAN bir yetkili, Libya’nýn Brega þehri yakýnlarýnda muhaliflerin kullandýðý bir tankýn dün bombalanmasý ve 5 kiþinin ölmesiyle ilgili olarak, muhaliflerin tank kullandýðýný bilmediklerini açýkladý. NATO’nun Libya operasyonu komutan yardýmcýsý Tuðamiral Russell Harding, düzenlediði basýn toplantýsýnda, dünkü olaya kadar “Libyalý muhaliflerin tank kullandýðýndan habersiz olduklarýný” söyledi. Harding, Brega ve Ecdebiye arasýndaki durumun çok deðiþken olduðunu, muhaliflerin her an ilerleyip geri çekilebildiklerini, böyle bir ortamda NATO pilotlarýnýn Kaddafi güçleri ile muhalifler arasýnda ayrým yapmasýnýn zorlaþtýðýný belirtti. Tuðamiral Harding, NATO’nun, sivillerin korunmasýný hedeflediðini vurguladý. Brüksel / aa

Müfettiþler, Libya’da ihlâlleri soruþturacak n BM insan haklarý müfettiþleri, Muammer Kaddafi’ye baðlý güçlerle muhaliflerin ihlallerini soruþturmak üzere bu ay Libya’ya gideceklerini bildirdiler. Amerikalý savaþ suçlarý uzmaný Cherif Bassiouni’nin baþkanlýðýndaki üç kiþilik baðýmsýz soruþturma komisyonunun gezi programý tam olarak açýklanmadý, ancak Mýsýr ve Tunus’a da uðrayacaklarý kaydedildi. Bassiouni Cenevre’de yaptýðý basýn toplantýsýnda, “Libya’ya gidiyoruz, hem doðusuna hem de batýsýna” derken, yapýlacak soruþturmanýn adil, baðýmsýz ve tarafsýz olmasý gerektiðini, kendi lerinin de bunu yapmaya çalýþacaðýný söyledi. Cenevre’den Pazar günü ayrýlacak ekibin ay sonunda geri döneceði belirtildi. Cenevre / aa


8

6 Nisan Muhtýrasý ÝÞTE olacaðý budur: Liberaller “muhtýra mevsimi geldi” diye dalgalarýný geçiyorlar... Öyle ya, mart nisan aylarý, gevþer kurmay yaylarý... Biz de tercüme etmeyi öðrendik: “Tutukluluk halinin devamýný anlamakta güçlük çekiyoruz” demek, “arkadaþlarýmýzý hemen serbest býrakýn” demektir. Oysa kýrk yýl önce genç ve toyduk, 12 Mart 1971 günü ordu muhtýra verip “Anayasa’nýn öngördüðü reformlarýn Atatürkçü bir görüþle tahakkuk ettirilmesini” istediðinde, ordunun gerçekten birtakým Atatürk reformlarý istediðini sanmýþtýk... Hani sanki uygulanmamýþ birkaç reform kalmýþtý da Atatürk döneminden, þapkanýn yanýsýra palto pardesü falan, Genelkurmay onlarýn eksikliðini duyuyordu, sýkýntý buydu!... Yok caným, biz üniversite öðrencisi olarak yutmamýþtýk tabii de, basýnýn solcu geçinen nice nice büyük dýngýlý yutmuþ, övgüler düzmeye koyulmuþtu... Birkaç ay sonra kendilerini kodeste buluverince Hanya’yý Konya’yý anladýlar ama tuhaftýr, kýrk yýldýr anlamamýþ gibi davranýrlar, gene darbe isterler. Bunlarýn içinde bazý sarhoþ tiyatro sanatçýlarý da vardýr. Bir de “ordu þimdiye kadar hep solu ezdi, bir kerecik de saðý ezse ne olur” diyen zavallýlar. Evet efendim, Genelkurmay þimdi de, yayýnladýðý bir “þeyle” darbe sanýklarýnýn

salýverilmelerini istiyor. Gene bir internet sitesi þeyi bu... Artýk “fen ilerledi”, Ankara Radyoevi’ne albayla sarý zarf içinde mektup gönderip haber spikerinin tepesine dikmiyorlar. Peki o “þey” nedir? Bir muhtýra mýdýr? Yoksa, Aydýn Doðan’ýn ve Zafer Mut lu’nun bazý askerlerinin “kedidir kedi” gibilerden geçiþtirmeye çalýþtýklarý üzere, basit bir “sitem” midir? Öyle ya da böyle, bu bir “yargýya müdahale” örneðidir. Hani caným, Ýlker Baþbuð’un düzenlediði bir basýn toplantýsýnda “savcý þunlarý þunlarý araþtýrmasýn, bunlarý bunlarý araþtýrsýn” demiþ olduðu gibi! O basýn toplantýsýna katýlan hiçbir arslan parçasý arkadaþýmýz aðzýný açýp da “paþam, bu yaptýðýnýz sivil yargýya müdahale deðil midir” diye soramamýþtý hani!... Basýn postalcýlarý, bu muhtýraya ya da siteme “empati” göstermemizi istemiþler. Gösterelim. Hatta, kendilerine yardýmcý olalým, “tüyo” verelim. Paþam... Bu muhtýra kimseyi kesmez. Yetersizdir. AKP’ye seçimde birkaç puan daha “yazdýrmak” isterseniz daha esaslý bir muhtýra veriniz.(...) Engin Ardýç, Sabah, 8 Nisan 2011

Yine TSK TSK ile ilgili olarak yazdýðým son yazýya “Huylu Huyundan Vazgeçmez!” baþlýðýný atmýþdým. Anlýyorum ki bu konudaki her yazýma ayný baþlýðý atabilirim. Yanlýþ anlaþýlmamak için tekrâren: Ben Türk Ordusu’nun “yýpranmasý” için deðil tam tersine adam gibi modern bir orduya dönüþebilmesi uðruna didiniyorum. Onun için her yazýmdan sonra birtakým emekli subaylarý “dâvâcý” olarak üzerime salmakla kimse beni bu tavrýmdan vazgeçiremez. “Ýlgililer”e duyurulur! Ýkinci vurgulamak istediðim husus, benim, bütün subaylarýmýzý deðil aklý fikri darbede, cuntada, maddî çýkarýnda ve terfîde olan Yeniçeri kalýntýlarýný hedef aldýðýmdýr. Eðer ordumuz ve Donanmamýzdaki þerefli subaylarýmýz olmasa bugün biz deðil Ergenekon, Balyoz, Heron vs. gibi ucu hýyânet-i vataniyyeye kadar uzanma ihtimâli bulunan rezilliklerle uðraþmak, çýplak canýmýzý kurtarmak için debeleniyor olurduk. Yâni elmalarla atkestânelerini ayný sepete koymayalým! Gelelim asýl mevzua: GK evvelki gün internet sitesinde bir tehdid mesajý yayýnladý. “Yargý sürecine müdâhale anlamýna gelebilecek davranýþlardan özellikle kaçýnan Türk Silahlý Kuvvetleri...” diye söze girip yargý sürecine müdâhale ederek suç iþledi! Garib tesâdüf tam onlarýn bu tehdid mesajýný koyduklarý gün deðiþik gazetelerde deðiþik sütun yazarlarý da TSK’nýn artýk bu iþlerden elini çekip Libya gibi sýrf kendi alanlarýný ilgilendiren iþlere yönelmekden ne kadar mutluluk duyduðunu sevinçle tesbît ediyorlardý. Ama dediðim gibi huylu huyundan

Y

MEDYA POLÝTÝK

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

vazgeçmiyor iþte! Vazgeçmeyince de bizlere (...) mütemâdiyen ayný hususlarý tekrâr etmekden baþka çâre kalmýyor tabii. Onun için mecbûren bir daha: TSK’da 365 general ve amiralle bir “kumandan enflasyonu” vardýr! Buna karþýlýk her teðmen olan aþaðý yukarý mutlakâ albaylýða kadar yükselebildiðinden takým ve bölük kumandaný sýkýntýsý yaþanmaktadýr. 250.000 kiþilik Alman ordusundaki toplam general ve amiral sayýsý 29’dur. Þimdi mevcûdu 160.000’e indirince daha da azalacakdýr. General ve amirallerimizdeki bu darbe ve cunta merâký ideolojik bir tornadan geçmiþlik kadar iþsizlikden de kaynaklanmakdadýr. O bakýmdan en aþaðý beþ yýllýk bir süre için terfîlerin her seviyede durdurulup normal hiyerarþik piramidin yeniden tesîsi elzemdir. GK baþkanlarýnýn her demokratik ülkede olduðu gibi savunma bakanlarý “emrine” verilmesi hâkezâ! Ayrýca özellikle general ve amirallerle zevcelerine tanýnmýþ bulunan ve “Majestelerinin Ordusu”nda dahî eþine rastlanmayan ayrýcalýklar derhâl kaldýrýlmalý ve garson ve uþak olarak çalýþtýrýlan yaklaþýk 180.000 Mehmedcik sür’atle aslî görevlerine döndürülmeli, zâten genel askerlik mecbûriyeti çaðdýþý bir uygulama olduðundan hýzla profesyonel TSK’ya geçilmelidir. Ek olarak OYAK gibi askerlikle hiç alâkasý bulunmayan “bol akçalý” iþler askeriyenin uhdesinden alýnmalý ve en önemlisi eðitim sistemi 21. yy.’ýn ihtiyaçlarýna cevab verecek niteliðe getirilmelidir. Bakalým ölmeden bu meseleyi daha kaç yüz kere yazmak zorunda kalacaðým! Yaðmur Atsýz, Star, 8 Nisan 2011

Askerler ‘Yeni Türkiye’ lâfýný tekzip etti GENELKURMAY’IN hem Anayasa’nýn 138. maddesini, hem de Türk Ceza Kanunu’nun 288. maddesini açýkça ihlal edip, Balyoz Davasý ile ilgili muhtýrayý dayamasýnýn bir gün öncesinde, Endonezya’ya giderken gazeteciler Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’e soruyorlar: “Türkiye için 27 Nisan benzeri olaylarýn geride kaldýðýný söyleyebilir miyiz?” Gül de cevap veriyor: “Hiç tereddüt yok. Onlar eski Türkiye’de idi, geçmiþte kaldý. Þimdi yeni Türkiye var. O (e muhtýra) veya ona benzer hiçbir þeyin tekrarlanacaðýna ihtimal vermem.” Türkiye’de siyaset kurumu ve uzantýlarýnýn að zýn da çið ne me yi çok sev dik le ri bir “Ye ni Türkiye” lafý var... “Yeni Türkiye”… Neresi yeni? Örneðin, Türkiye’yi “yenilediði” söylenen “siyaset kurumu” yeni mi? Siyasi Partiler Kanunu 12 Eylül’den… Seçim Yasasý 12 Eylül’den… “Halk iradesini” temsil eden Millet Meclisi’nin çalýþma biçimini belirleyen Meclis Ýç Tüzüðü 12 Eylül’den… Bir de buna hiçbir ülke de eþi menendi olmayan yüzde 10’luk seçim barajýný koyun…

Bu tablodan “yeni” çýkar mý, otuz yýldýr cuntacýlarýn oluþturduðu siyasal yapý ile sorunu olmayanlarýn “deðiþimi” ne kadar köklü, ilkeli ve sistemli olabilir? Zaten olsa, askerler mahkemeyi etki altýnda býrakan bildiri yayýnlayamazlar, yayýnlarlarsa da yargý ve

‘‘

AB’nin demokratikleþme reçetelerini yýrtýp atýnca, olacaðý, askeri vesayetin her defasýnda hortlamasýdýr…

idare anýnda harekete geçer… Burada ikisi de olmuyor… “Yeni Türkiye” ve “ileri demokrasi” bu mu? (...) Referandum sonrasý 29 Ekim Resepsiyonu’na gitmeyi reddeden askerlerden baþlayarak, AB u-

Nur topu gibi bir muhtýramýz oldu! Tatmin oldunuz mu? ASLINDA “yargýya muhtýra” desek daha doðru olur... TSK’nýn yayýnladýðý metni gördünüz mü? Önce paylaþayým... Genelkurmay resmi internet sitesinden denildi ki: 1. 5-7 Mart 2003 tarihinde 1'inci Ordu Komutanlýðýnda yapýlan bir plan semineri ve bu seminerle iliþkilendirilmeye çalýþýlan ve bir darbe planý olduðu iddia edilen planla ilgili olarak baþlatýlan kovuþturma iþlemi devam etmektedir. 2. Halen tutuklu bulunan 163 askeri personelin, tutuksuz yargýlanmak üzere yaptýklarý müracaat 5 Nisan 2011 tarihinde itiraz mahkemesi tarafýndan ikinci kez reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamýna karar verilmiþtir. 3. Devam eden yargý sürecine müdahale anlamýna gelebilecek davranýþlardan özellikle kaçýnan Türk Silahlý Kuvvetleri, yargýlamayý etkilemeyecek þekilde, çeþitli defalar açýklamalar yaparak, ilgili makamlarý bilgilendirerek, yapýlan seminerin ne olduðunu, nasýl yapýldýðýný, neleri kapsadýðýný ve kimlerin hangi emirlerle katýldýðýný tereddüde yer býrakmayacak þekilde izah etmiþtir. Benzer hususlar, savcýlýk makamlarýnca görevlendirilen bilirkiþi raporlarýnda da açýk bir þekilde yer almaktadýr. 4. Hal böyle iken, Türk Silahlý Kuvvetleri’nin görevli ve emekli 163 personelinin tutukluluk halinin devamýný anlamakta güçlük çekilmektedir. 5. Bu nedenle, dün verilen tutukluluk halinin devamýna iliþkin kararý kamuoyunun bilgisi için olduðu gibi yayýnlýyoruz. Sonrasýnda da kararý yayýnlamýþlar...

Siyasi partilerden çýt çýkmadý... Sivil toplum örgütlerinden çýt çýkmadý... Merak ediyorum kimden çýt çýkacak diye... YGS þifre skandalýndaki açýklamadan pek çabuk “tatmin” olan Cumhurbaþkaný Gül, Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Bakan Nimet Çubukçu, Bakan Ali Babacan ve Meclis Baþkaný Mehmet Ali Þahin, örneðin bu açýklamadan da mý tatmin oldular? Yani onlara YGS’de olduðu gibi ne söylendi, ne açýklama yapýldý ki seslerini çýkarmýyorlar? Peki ya deðiþimin lideri olarak lanse edilen CHP Genel Baþkaný Kemal Ký lýç da roð lu? O nu da mý tat min et ti TSK’nýn bu açýklamasý? Ergenekon sürecinde duruþunu önemsediðim lider MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli de mi “tatminkâr”lardan? Yoksa ben mi öküz altýnda buzaðý arýyorum, bir türlü tatmin olamýyorum? Ne dersiniz?(...) TSK’nýn sitesinden ve yargýyý hedef alan açýklamasýný ise ben yargýya bir tür muhtýra olarak nitelendiriyorum. Sadece “olan biteni anlamakta güçlük çekme durumu” için yazýlma hali de beni tatmin etmiyor... “Kim ses çýkaracak?” diye merakla bekliyorum. Bekleyiþim sürüyor. Ara sýra þüpheye düþüp herkesin tatmin konusunu belirlediði þu günlerde hem mahallesiz, hem de tatminsiz olmanýn aðýr yükünü taþýyorum. Ýþim zor, çok zor! Balçiçek Ýlter / Haber Türk, 8 Nisan 2011

Neden www.tsk.gov.tr deðil? BU yazýyý kaleme aldýðým saatlerde daha henüz aklýmda bu sýfatý uygun göreceðim kimse yok. Ama bir-iki gün içinde olacaðýna eminim. (...) Balyoz davasý sanýklarýnýn mahkemeye tahliyeleri için yaptýklarý baþvuru 5 Nisan Salý günü itiraz mahkemesi tarafýndan bir kez daha reddedildi. Mahkemenin bu red kararýndan bir gün sonra ise Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn www.tsk.tr sitesine, 6 Nisan tarihinde saat 15.20’de BA-05/11 no’lu bir basýn açýklamasý kondu ve mahkemenin verdiði bu red kararý Genelkurmay’ýn resmi site sinden eleþtirildi. Öncelikle Genelkurmay’ýn resmi sitesinin adresinin neden www.tsk.gov.tr olmadýðýný bir kez daha sorgulayalým, askerin kendini devletin (gov) dýþýnda ayrýcalýklý bir yere konumlandýrdýðý gerçeðini bir kez daha görelim ve esas önemli konumuza dönelim.

Genelkurmay, bir bürokratik birim olarak, her türlü hukuk ilkesini, özellikle usulle ilgili ilkeleri hiçe sayarak görülmekte olan bir davaya iliþkin görüþlerini, hayretlerini (!) belirtmiþ, bir davaya açýktan müdahale etmiþtir. Bakalým, Ergenekon sürecinde usul de usul diye, bir ölçüde de haklý olarak tutturan malum zevat bu durumda da usul aþklarýný ve bilgilerini ayný þiddetle dile getirecekler midir? (...) Ancak, meselenin bir de baþka tarafý var. Genelkurmay’ýn yürümekte olan bir davaya yöne lik açýklama yapabildiði ve bu açýklama karþýsýnda Cumhurbaþkanlýðý’nýn, Baþbakanlýðýn, Milli Savunma Bakanlýðý’nýn, Adalet Bakanlýðý’nýn, sivil ve askeri savcýlarýn harekete geç(e)mediði bir devlete de devlet demek kolay deðildir. Eser Karakaþ, Star, 8 Nisan 2011

Goldstone, ikinci Gazze vahþetine yeþil ýþýk yaktý ÝSRAÝL geçen hafta, Yargýç Richard Goldstone’un tutumundaki deðiþimi kutluyordu. Goldstone Washington Post’ta yayýnlanan makalesinde, Dökme Kurþun Operasyonu ile ilgili raporunu yazarken bugün bildiklerini bilseydi, raporun farklý olacaðýný yaz dý. Richard Goldstone’un Washington Post’a yazdýðý þaþýrtýcý ve açýklanmamýþ makale, burada bir bayrama, uzun süredir benzerine rastlamadýðýmýz bir Goldstone partisine yol açtý. Gerçekte Ýsrail Halkla Ý liþkiler konusunda bir zafer kazandý ve bunun için tebrikler sýralanmýþ durumda. Fakat sorular her zamanki aðýrlýklarýný koruyorlar ve Goldstone’un ma kalesi bunlara yanýt olmadý; keþke tüm korku ve þüp heleri silmiþ olsaydý. Üç kýzý Gazze’deki evlerinde öldürülen Filistinli doktor Dr. Ýzzeddin Ebu El-îþh, kýsa süre önce, üç ký zýnýn öldürüldüðünü uydurduðu kýsa bir roman yazdý! Al-Samoni ailesinden 29 ölü, þimdi Karayipler’de tatil yapýyorlar. Beyaz fosfor sadece, bir savaþ filmin de kullanýlan piroteknik gösterisiydi. Beyaz bayrak sallayanlarýn vurulmasý týpký, kadýn ve çocuklar dahil öldürülen yüzlerce sivil hakkýndaki raporlar gibi, çöl de bir seraptý. “Dökme Kurþun” tekrar, bir Yahudi

bayramý olan Hanuka’da çocuklarýn söylediði bir þarkýnýn bir cümlesi haline geldi. Ýlk Goldstone’u takdir edenler, þimdi de etmeli; a ma ona yine de sormalýlar: Ne oldu? O zaman tam olarak bugün bildiðiniz neyi bilmiyordunuz? Bugün Ýsrail’i eleþtirmenin, direnemeyeceðiniz bir baský ve karalama kampanyasýna yol açacaðýný biliyor musu nuz, sizi “kendinden nefret eden Yahudi”? Bunu ön ceden biliyor olabilirdiniz. Fikrinizin deðiþmesine sebep olan yargýç Mary McGowan Davis’in iki raporu muydu? Eðer öyleyse, onlarý dikkatle okumalýsýnýz. Yaklaþýk bir ay önce yayýnlanan ve bir sebeple Ýsrail’de hiç bahsi geçmeyen ikinci raporunda, New Yorklu yargýç; Ýsrail’in Dökme Kurþun Operasyonu’nu tasarlayan, planlayan, yöneten ve denetleyen kiþilere yönelik bir soruþturma baþlattýðýna dair bir belirti olmadýðýný yazdý. Peki soruþturduðunuz davalarýn arkasýnda hangi politika nýn yattýðýný nasýl biliyorsunuz? Ve raporunuzdan sonra, Ýsrail Savunma Kuvvetleri’nin soruþturmalarý ýþýðýnda, sizi ele geçiren bu heves de nedir? Ýsrail Savunma Kuvvetleri’nin baþka bir kurum gibi kendi kendini soruþturabileceðine inanýyorsanýz,

gerçekten de söylediðiniz gibi, bilhassa yeminli bir Ýsrail aþýðý olmalýsýnýz. Hiçbir sorumluluðun kabul edilmediði ve neredeyse hiçbir duruþmanýn yapýlmadýðý, sadece soruþturma olsun diye yapýlmýþ soruþturmalar sizi tatmin ettiyse, kör bir Siyon aþýðý olmalýsýnýz. Cinayetten yargýlanan sadece bir asker var. Fakat iþkenceleri ve artýk genç olmayan Goldstone’un kararsýzlýðýný bir kenara býrakalým. Ayný zamanda insan haklarý organizasyonlarýnýn raporlarýný da bir kenara býrakalým. Ýsrail Savunma Kuvvetleri’nin kendi bulgularýyla yetinelim. Askeri Ýstihbarat’a göre Operasyon’da, 709’u terörist, 162’si silahlý olup olmadýðý bilinmeyen kiþi, 295’i görgü tanýðý, 80’i 16 yaþýn altýnda ve 46’sý kadýn ol mak üzere, 1166 Filistinli öldürüldü. Diðer tüm bulgular daha ciddi bir tablo ortaya koyuyor fakat biz Ýsrail Savunma Kuvvetleri’ne inanalým. Düzinelerce kadýn ve çocuk dahil, yaklaþýk 300 sivili öldürmek, ulusal bir vicdan muhasebesi için bir sebep deðil mi? Hepsi yanlýþlýkla mý öldürüldü? Eðer öyleyse, 300 farklý hata cezayý gerektirmiyor mu? Dünyanýn en ahlaklý ordusunun tavrý bu mu? Eðer deðilse, sorumluluðu kim üstleniyor?

Dökme Kurþun Operasyonu bir savaþ deðildi. Saldýrý bu kadar orantýsýzken, iki taraf arasýndaki güç farký; çýplak ayakla Kassam fýrlatanlar ve bilimkurgu ordusu arasýndaki fark hiçbir þeyi haklý çýkarmaz. Aralarýna teröristlerin saklandýðý kalabalýk ve çaresiz bir sivil topluluða yapýlmýþ acýmasýz bir saldýrýydý. Ýsrail Savunma Kuvvetleri’nin sivilleri kasten öldürmediðine, diðer ordularda olduðu gibi cinayet iþleyen askerlerimiz olmadýðýna inanabiliriz. Fakat Ýsrail Savunma Kuvvetleri, onlarýn öldürülmesini engellemek için yeterince þey yapmadý. Gerçek þu ki öldürüldüler; pek çoðu öldürüldü. Sýfýr zayiat doktrinimizin bir bedeli var. Goldstone yine kazandý. Ýlk olarak Ýsrail Savunma Kuvvetleri’ni kendisini sorgulamaya ve yeni bir ahlak kodu ortaya koymaya zorladý; þimdi farkýnda olmadan, 2. Dökme Kurþun Operasyonu için yeþil ýþýk yakmýþ oldu. Onu rahat býrakýn. Biz onun deðil, Ýsrail’in imajýndan bahsediyoruz. Biz Ýsrailliler yaþanandan memnun muyuz? Dökme Kuþun Operasyonu’ndan gerçekten gurur duyuyor muyuz? Gideon Levy, Star, 8 Nisan 2011

yum yasalarý çerçevesinde çýkarýldýðý söylenmesine raðmen askeri teçhizatýn yerinde denetlenmesine imkân tanýmayan Sayýþtay Yasasý’ný, Omsbudman Yasasý’ný, gene dünkü yazýmda anýmsattýðým askeri yargýya ait anayasal deðiþikliði hayata geçirecek olan uyum yasasýnýn ertelenmesini de birlikte deðerlendirince, “Yeni Türkiye” ve “ileri demokrasi” laflarýný garipsiyorum… Askerler de garipsiyor ki muhtýralarla tekzip etmekten çekinmiyorlar… Çýrpýnýp dursak da siyaset bildiðini okuyor… AB’nin demokratikleþme reçetelerini yýrtýp atýnca, olacaðý, askeri vesayetin her defasýnda hortlamasýdýr… Önceki gün olan da bu… Çok olumlu adýmlar atýlsa da bu köklü ve sistematik bir demokratik düzen deðiþimine dönüþmeyince, “eski vesayet” her daim kapýda hazýr bekler… Turgut Özal döneminden 28 Þubat’a, 27 Nisan’a böyle gerilemedik mi? Ýnsanýn avaz avaza baðýrasý geliyor: “Gerçekleri görmüyor musunuz?” Mehmet Altan, Star, 8 Nisan 2011

Ezik muhtýra nGenelkurmay Baþkanlýðý, tarihinin “en yumuþak”, “en alttan alan” ve “en ezik” bildirisini yayýnladý dün. n Bildiride yer alan “Aman yanlýþ anlaþýlmasýn, yargýya müdahale etmiyoruz ama bu kadar da haksýzlýk olmaz ki caným” tarzý yaklaþýmý þöyle de okuyabiliriz: “Ne müdahale, ne tehdit... Bu yalnýzca sitem”. nBu bildirinin yayýnlanmasýyla birlikte “Iþýk Koþaner farklý bir genelkurmay baþkaný. Kendisinden öncekiler gibi bildiri yayýnlamýyor” tezi bir anda çöktü. nBu bildiriyle birlikte Türk Silahlý Kuvvetlerinin “bildiri” yayýnlama geleneðinden asla vazgeçmeyeceði bir kez daha anlaþýldý. . nÞu da anlaþýldý: Türk Silahlý Kuvvetleri açýsýndan, yayýnlanan “bildiri”nin bir iþe yarayýp yaramayacaðýnýn herhangi bir kýymeti yok... nAma son “bildiri” ile her þeye raðmen umut veren bir geliþme de yaþandý: Toplumun hiçbir kesimi “bildiri"ye alkýþ tutmadý, destek çýkmadý... Hatta tartýþmaya bile deðer bulmadý. nEn iflah olmaz hükümet karþýtlarý bile “Bu bildiri, seçim öncesi AK Parti’ye nefis bir maðduriyet pasý veriyor” dediler. nAcý gerçek þu: Demokrasilerde elinde silah olan gücün sitemi bile, bir tür “müdahale” anlamýna gelir. n Çözüm basit: Genelkurmay Baþkanlýðý, hangi koþulda olursa olsun, kendisin de “bildiri” yayýnlama hakký bulunmadýðýný anlamalý ve bunu içselleþtirmeli. Ahmet Hakan, Hürriyet, 8 Nisan 2011

Sorumlular ve iktidar AKPYÝ gerçekten eleþtirmek isteyen bi ri ona þu sorularý sorar. Neden Milli Güvenlik Kurulu’nu kaldýrmadýn, neden Ertosun’u yýllarca önemli görevlerde tuttun? Hâlâ iktidarýnda muhtýra verilebilen bir hükümet olduðu için MGK’yý kaldýrmadý ve Ertosun’u görevde tuttu, bu yüzden de gerçek iktidar olamadý, tam olmak için a dým atarken de siyasi hesaplar yüzünden gerileyip yeniden orduya yer açtý. Bu ülkenin hükümetleri, ülkeyi yönetmekten deðil “yönetememekten” suçlular. Ýþbirlikçilikten suçlular. “Görüntüdeki” bir iktidarýn nimetleri için “görünmez bir iktidarýn” sultasýna girmeyi kabullendikleri için suçlular. “Bu ülkede askerî vesayet bitti” diyenler, Balyoz muhtýrasýný bir okuyun, sonra da gidip on bir yýl önceki katliamýn sorumlusu olarak kimlerin yargýlandýðýna bakýn. Ve, “gerçek iktidar olduklarýna” inanmaya baþlayan AKP’liler... Siz, “hayata dönüþün” sorumlularýný, Rahip Santoro’yu, Hrant Dink’i, Zirve Katliamý’nýn kurbanlarýný öldürtenleri ortaya çýkartýp yargýlatmadan, bu ülkede demokrasinin ve hukukun gereklerini uygulamadan “gerçek iktidar” falan olamazsýnýz. “Oldum” diye babalanarak ortada dolaþýr, muhtýrayý da yersiniz.

Ahmet Altan, Taraf, 8 Nisan 2011


Y

MAKALE

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

9

Kitap ve okumanýn önemi fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Cüz’i ihtiyarinin tasarrufu Serdar Akabey: “26. Söz’de cüz-i ihtiyâ rînin üssü’l-esâsý olan meyelânýn veya meyelândaki tasarrufun emr-i itibarî, yani farazî olduðu ve vücud-u haricîsi olmadýðý için kula verildiði, aksi takdirde kula verilemeyeceði ifade ediliyor. Bu ne demektir? Bu bölümü biraz açar mýsýnýz?” Bedîüzzaman Hazretleri Kader Risâlesi’nde, kader ile cüz’-i ihtiyârînin, bir kulun irâdî fiillerinde nasýl birleþtikleri sorusuna yedi vecihle cevap verir. Bu vecihlerden altýncýsýnda, îtikâdî mezheplerin cüz’î irâdeye bakýþýný ele alýr. Buna göre, cüz’î irâdenin özü “meyelân”dan ibârettir. Yani cüz’î irâde, fiillerimiz öncesinde bilincimizde meydana gelen bir ön meyildir. Biz bir þeye meylederiz, bizim meylimizin hemen akabinde, yani bizim niyet ve yöneliþimizden hemen sonra Cenâb-ý Hak yöneldiðimiz fiili yaratýr. Ancak meyil ve yöneliþ bize ait olduðundan sorumluluk da bize aittir; Yaratýcý sorumlu deðildir. Bu konuda Ehl-i Sünnet akaidinde ihtilâf yoktur. Fakat Mâtüridî’ler ve Eþ’ârî’ler kulun yöneliþinin özünde yatan “meyelân”ýn, yani ön meylin statüsünü ve kime ait olduðunu tartýþmýþlardýr. Mâtüridî’lere göre meyelân îtibârî bir emirdir, yani farazî bir varsayýmdan ibârettir; kula verilebilir. Fakat bu meyelân Eþ’ârî’lere göre farazî deðil, mevcuttur. Dolayýsýyla kula ait deðildir. Bu meyelâný yaratan Cenâb-ý Hak’týr. Bu durumda Eþ’ârî mezhebine göre bu meyelandaki “tasarruf” farazîdir ve kula aittir. Bedîüzzaman Hazretleri burada her iki mezhebi birleþtirir. Ona göre ister meyelân olsun, ister meyelândaki tasarruf olsun; her ikisi de nisbî bir emirdir, yani farazî bir semboldür, yani varsayýlan bir hattýr; hakîkî bir vücudu yoktur. Yani bu meyelân veya bu meyelândaki tasarruf bir varsayýmdan ibârettir. Varsayým ise, gerçekte mevcut olmadýðý için, tam bir illet istemez. Dolayýsýyla küllî irâde, yani Cenâb-ý Hakk’ýn irâdesi kulun ihtiyârýný ve irâdesini ortadan kaldýrmaz. Burada yeri gelmiþken ifade edelim: Vic dan, kalp, ruh, sýr ve sâir duygularýn vücudu hâricîsi vardýr. Bunlar kula ait deðil, bizzat taraf-ý Ýlâhiye aittirler. Yani bunlar yaratýlmýþ birer mevcutturlar. Öyleyse, o farazî emir olan meyelân veya meyelândaki tasarruf, nasýl bir hareket yapar ki, hemen arkasýndan dilediði þey Ýlâhî kudret tarafýndan yaratýlýr ve sorumluluk kula ait olur? Saîd Nursî Hazretlerine göre, meyelân denilen bu emr-i itibârî bir rüçhâniyet kazansa, yani herhangi bir þey içimizde binlerce tercihler içinden bir tercih olarak doðsa ve diðer tercihlere nazaran üstünlük kazansa, onu fiiliyâta geçirebiliriz. O anda onu terk edebilir veya yapabiliriz. Ýþte tercih ettiðimiz þey kötü bir fiilse, yani meylettiðimiz ve yöneldiðimiz þey çirkin bir iþ ise, Kur’ân o anda insana diyor ki: “Yapma! Þerdir! Haramdýr!” Mu’tezile’nin dediði gibi eðer kul fiillerinin yaratýcýsý olsaydý ve îcada iktidarý bulunsaydý, o vakit ihtiyârý ve irâdesi ortadan kalkardý. Çünkü bir þey vâcip olmazsa vücuda gelmez. Yani tam bir illet olmalý ki, bir þey vücuda gelebilsin. Tam illet ise, illet ile elde edilen þeyi zorunlu ve vâcip olarak gerektiriyor. Bu defa da beþerin ihtiyâr ve irâdesi kalmýyor. Oysa irâdemiz her saniye baþý defalarca tercihler yapýyor ve hepsinde de baðýmsýz hareket ediyor. Öyleyse irâdemiz, yaptýðý tercihlerden ve tasarrufta bulunduðu meyillerden sorumludur. Burada Bedîüzzaman: “Madem katli yaratan Cenâb-ý Hak’týr; niçin bana kâtil denilir?” sorusunu sorar ve cevaplar: Sarf Ýlmi kâidesince ism-i fâil, nisbî bir emir olan masdardan doðmaktadýr. Yani kâtil ismi, “katl” mastarýndan doðmaktadýr. Halbuki katli yaratmak hâsýl-ý bilmasdardýr, yani yaratma fiili görünüþte mastara terettüp etmektedir, fakat masdardan kaynaklanmamaktadýr. Yani katl ayrýdýr, katli yaratmak ayrýdýr. Öyleyse kâtil ayrýdýr, Hâlýk ayrýdýr. Katlin, yani ölümün Cenâb-ý Hakk’ýn yarattýðý bir mahlûk olmasý, kâtili sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü masdar, yani katl iþi, yani öldürme fiili bizim kisbimizdir. Yani katli biz yaparýz. Kâtil unvânýný da biz alýrýz. Bu durumda biz içimizdeki öldürme meylini iptal etmemekten, bunu yürürlüðe koy maktan ve bir ölüme sebep olmaktan dolayý sorumluyuz. Bizim tetiði sýkmamýza baðlý o larak, Cenâb-ý Hakk’ýn ölümü yaratmýþ ol masý bizi sorumluluktan kurtarmaz. Öldür me isteði ile harekete geçen ve öldürme fiilini iþleyen bizden baþkasý deðildir. O halde kâtil de bizden baþkasý deðildir.1 DUÂ Ey Fâtýr-ý Hakîm! Meyillerimi, meyelanlarý mý, meyelândaki tasarruflarýmý, cüz’-i ihtiyarý mý emirlerine râm eyle! Ruhumu, sýrrýmý, nef simi, aklýmý, kalbimi Zat-ý Akdesine kul eyle! Göz açýp kapayýncaya kadar dahi olsa nefsimi aklýma hükümran eyleme! Âmin! Dipnot: 1- Sözler, s. 431.

mfutkan@yahoo.com

ur’ân’da, iniþ sýrasýna göre ilk âyet “Ýkra (Oku)!”dur. “Yaratan Rabbinin adýyla oku. O Rabbin ki, insaný bir kan pýhtýsýndan yarattý. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak Sûresi: 1-3) Evet, genelde insanoðlu, özelde Müslümanlar, aldýðý bu ilk emirle olgunluk merdiveninin basamaklarýndan okuya okuya çýkmalýdýr ve çýkmaya mecburdur. Okumak her ilerlemenin, geliþmenin, terakkînin baþlangýcý ve idame ettiricisidir. Üstad Said Nursî, bir zaman, okumaya vakitleri olmadýðýný söyleyen Ispartalý köylülere “Siz Risâle-i Nur’u her gün okuyunuz. Vaktiniz müsaade ettiði ölçüde mu-

K

hakkak okuyunuz. Bir sayfa, üç sayfa, beþ sayfa... Okumaya hiç vaktiniz olmasa bile, hiç olmazsa bir risâleyi elinize alýnýz ve þöyle bir açýp baktýktan sonra yerine koyunuz” demiþtir. Üstadýn bu tavsiyesine baktýðýmýzda, okumanýn üzerinde ne kadar önemle durduðu görülmektedir. Peki, nasýl okumalýdýr? Bunu da rahmetli Zübeyir Aðabeyin þu sözünden anlayabiliriz: “Okumak, okumak, okumak. Dem ve da marlarýmýza karýþana kadar okumak.” Ve ayný zamanda yine rahmetli Hasan Feyzi Aðabeyin þu beytine dikkat etmeliyiz: “Güzel oku, her zerrede coþkun bir mânâ var. Dert ehline bu mânâda canlar sunan eda var.” Üstad Bediüzzaman “..Ýnsan ise, dünyaya geliþinde her þeyi öðrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarýna cahil. (...) Belki, âhir-i ömrüne kadar öðrenmeye muhtaç. (...) Demek ki, insanýn vazife-i fitriyesi taallümle (ilim öðrenmekle) tekemmüldür.” buyurmaktadýr. Taallümün, yani ilim tahsil etmenin en yaygýn ve kolay yolu da okumaktýr. Hâsýlý, gerçekten insan(!) olabilmek için okumak, çok okumak gerekmektedir. Yine Zübeyir Gündüzalp: “Þimdi oku, kabirde okuyamazsýn.”, “Her þey, her mesele okumakla halledilir. Zirâ eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor” demektedir. “Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku! Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.” (Sözler: 730) Görüldüðü gibi, Müslümanlar olarak, özellikle de Risâle-i Nur Talebeleri olarak

çok okumalýyýz. Kimi insanlar kitap satýn alýr, okur; kimisi de kütüphanelerden kitap temin ederek oku maya çalýþýr. Geçtiðimiz hafta “Kütüphaneler Haftasý” idi malûm. Kütüphane deyince, aþaðýdaki bilgileri de paylaþmak isterim sizinle: Ülkelerin halk kütüphanelerindeki kitap sayýsý: Ýngiltere’de 131 milyon (Nüfusu 60 milyon). Fransa’da 89 milyon (Nüfusu 58 milyon). Yunanistan’da 9 milyon (Nüfusu 10 milyon). Ýspanya’da 32 milyon (Nüfusu 39 milyon). Ýtalya’da 41 milyon (Nüfusu 57 milyon). Finlandiya’da 36 milyon (Nüfusu 5 milyon). Avusturya’da 9 milyon (Nüfusu 8 milyon). Bizde ise, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý 1.432 halk kütüphanesinde 13 milyon kitap bulunuyor. Bu rakam Ulus la ra ra sý Kü tüp ha ne ci ler Bir lik le ri ve Enstitüleri Federasyonu’nun (IFLA) belirlediði standartlarýn çok altýnda. IFLA’ya göre Türkiye’nin nüfusu göz önüne alýndý ðýnda, bu rakamýn 100 milyon civarýnda olmasý gerekiyor. Dünya standardýna göre kiþi baþýna 1,5 kitap düþüyor.

gitmiyor maalesef. Zaten bu durum ülkemizde yayýnlanan basýlý medya organlarýnýn baský sayýlarýna baktýðýmýzda da kendini göstermektedir. Japonya’da tek bir gazetenin günlük tirajý 10–12 milyonlarda iken bizde basýlan gaze te le rin tamamýnýn ti ra jý 4-5 mil yo nu (promosyonlarla) ancak bulmaktadýr. Bir de yayýnlanan ilmî makale kýyaslamasýný yapmaya kalkarsak, þöyle bir durum ortaya çýkmaktadýr: ABD’de (210 milyon nüfus) 224.000. Almanya’da (85 milyon nüfus) 26.000. Japonya’da (120 milyon nüfus) 23.000. Türki ye’de (75 milyon nüfus) 5.000. Örnek verdiðimiz listeden de görüldüðü gibi ilmî makale sayýsýnda da sýnýfta kalmýþýz ne yazýk ki. Ülkemizdeki üniversitelerde, görevi ilmî konularda geliþme saðlamak olan öðretim üyeleri, bu görevlerinden daha çok siyasetle ve ya baþörtüsüyle uðraþýyorlar, uðraþtýrýlýyorlar. Ýþte bu durum da ülkemizin kalkýnmýþlýk seviyesini gözler önüne çok açýk bir biçimde seriyor.

Ülkemiz maalesef kiþi baþýna düþen kitap sayýsý bakýmýndan çok çok gerilerdedir. Bu da bizlerin kitaba, dolayýsýyla okumaya verdiðimiz önemi açýkça gösteriyor. Batý ülkelerinde kütüphanelerin bir ma-

Bu durum sýrf bizim ülkemize has bir du rum da de ðil. He men he men bü tün Türkî Cumhuriyetlerde ve Ýslâm ülkelerinde de ayný durumu gözleyebilirsiniz. O halde ne yapmalýyýz? Yapýlacak iþlerin baþýnda okumak gelmek tedir. Okumak, ama nasýl ve neyi okumak? Her fert kendi mesleði ile ilgili çeþitli dökümanlarý okumak mecburiyetindedir zaten. Mesleðinden ayrý olarak elbette ufkunu geniþletecek, kültürünü arttýracak çeþitli dergi, gazete, kitap vs. de okuyabilir. Bunlarý okurken mutlaka seçici yapmalý. Özümüze, inançlarýmýza uymayan yayýnlardan uzak durmalýdýr. Genel prensip hem aklýný, hem de vicdanýný-kalbini tatmin edecek bir þekilde okuma faaliyetinde bulunmalýdýr. Yine ayný baðlamda okumanýn nasýl olmasý gerektiðini gönül þâiri Yunus Emre þöyle belirtmiþ: Ýlim ilim bilmektir. Ýlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktýr. Evet büyük Yunus’un dediði gibi, ilim yolunda ilerlemek için okumak ve kendini tanýmak için, yani yaratýlýþ vazifesini öðrenmek için okumak gerekmektedir. Bu baðlamda, elbette Risâle-i Nur Külliyatý olmazsa olmaz baþucu kitabýmýz olacaktýr. Çünkü bütün ilimlerin esasý ve özü olan “marifetullah” (Allah tanýmak) ilmini, okuyucusuna lâyýkýyla kazandýrmaktadýr.

‘‘

Ýlim yolunda ilerlemek ve kendini tanýmak için okumak gerekmektedir. Bu baðlamda, elbette Risâle-i Nur Külliyatý olmazsa olmaz baþucu kitabýmýzdýr. Çünkü bütün ilimlerin esasý olan “marifetullah” ilmini, okuyucusuna lâyýkýyla kazandýrmaktadýr.

halle bakkalý gibi iþlediðini gördükten sonra bizdeki kütüphanelerin hâline bakýp da acýmak geliyor içimden. Yerleþim bölgelerimizdeki kütüphaneler öðrencilerin ödev yaptýðý bir yerden öteye geçememektedir. Gerçi artýk internet devrinde istediðiniz her ülkenin kütüphanesine istediðiniz anda girme imkânýnýz var. Fa kat biz de in ter net, genç ler a ra sýn da “chat” yapýlan veya bir oyun âletinden ileri

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fersadoglu@yeniasya.com.tr

Cemaat hakikati izmet nedir?” sorusunun cevabýndan sonra, cemaate de bakýþýmýzý ortaya koymak zarûret kesbetti. Cemaat nedir, cemaatle olmak ve cema at içinde hizmet etmek zorunda mýyýz? “Allah’ýn dinine ve Kur’ân’a hep birlikte sým sýký sarýlýn; ayrýlýða düþüp daðýlmayýn. Bir de Allah’ýn üzerinizdeki ni me ti ni ha týr la yýn ki, siz bir bi ri ni ze düþman iken, O kalblerinizin arasýný uzlaþtýrýp ýsýndýrdý da siz O'nun nimetiyle kardeþler oluverdiniz...” 1 “Allah’ýn ipine sým sýký sarýlýn. Daðýlýp ayrýlmayýn” âyetindeki “ip”, Peygamber Efendimizin (asm) dilinde “cemaat” olarak vasýflandýrýlmýþ ve “Cemaate sarýlýn” emrini vermiþtir. Bu mefhumun tarihî geliþimi boyunca geniþ mânâ ve tatbikatlarý vardýr. Cemaat, ayný görüþ, ayný düþünce ve ayný ideallerle birlikte, ayný meþrep ve metodu taþýyan ferdlerden teþekkül eden nûrânî bir halkadýr. Cemaat, “Ey insanlar! Biz sizi bir er kekle bir diþiden yarattýk; sonra da birbirinizi tanýyýp kaynaþasýnýz ve aranýzdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere, kabilelere ayýrdýk” 2 âyetinin yansý masýdýr. “Cemaatteki her ferdin, bir cesedin organý gibi” olduðuna dikkat çeken Peygamberimiz (asm) “Allah’ýn ipine hepiniz sýmsýký yapýþýn” 3 âyetindeki “Allah’ýn ipi” tâbirini “cemaat” olarak ifade etmiþ ve “Cemaate sarýlýn” emrini vermiþtir.4 Yine, daha önce semâvî kitap verilenlerin ayrýlýða düþüp parçalandýklarýný, kendi ümmetinden de tefrikaya düþecekler olacaðýný; “Cemaate sarýlanlarýn dýþýndakilerin ateþte olacaklarýný” haber vererek; cemaatleþmenin önemini vurgular.5 Keza, “Size cemaat hâlinde bulunmaný zý tav si ye e der; ay rý lýp da ðýl mak tan þiddetle kaçýnmanýzý isterim. Zîrâ, þeytan, yalnýz baþýna yaþayan insana yakýn olup beraber bulunan iki kiþiden daha uzaktýr. Kim Cennetin tâ ortasýnda yaþamayý isterse toplu halde bulunmaya baksýn; Allah’ýn yardým ve inâyeti Cemaatle beraberdir”; “Müslüman Cemaatinden bir karýþ da olsa ayrýlan kimse, boynundaki Ýslâm baðýný çözmüþtür.” 6 Bediüzzaman yukarýda naklettiðimiz âyet ve hadis-i þerifleri yorumlar. Bir bö lümünü dikkatlerinize sunuyoruz: * Bu zaman, ehl-i hakîkat için, þahsiyet ve enaniyet zamaný deðil, zaman, cemaat zamanýdýr. Cemaatten çýkan bir þahs-ý mânevî hükmeder ve dayanabilir.7 * Ferdî þahýslarýn dehasý ne kadar harika da olsalar, cemaatin, sahs-ý manevîsinden gelen dehasýna karþý maðlûp düþebilir. * Za man, þa hýs za ma ný de ðil, þahs-ý manevî zamanýdýr. Risâle-i Nur’da þahýs yok, þahs-ý manevî var. Ben bir hiçim; Risâle-i Nur, Kur’ân’ýn malýdýr. Kur’ân’dan süzülmüþtür. Þeref ve güzellik, Kur’ân’ýn dýr. Þahsýmla Risâle-i Nur iltibas edilmiþ; meziyet Risâle-i Nur’a aittir. * Yalnýz þu kadar var ki, þiddetli ihtiyacýma binâen, Cenâb-ý Hak, Kur’ân-ý Hakîm’den bana ilâç ve tiryaklarý ihsan etti. Ben de kaleme aldým. Her nasýlsa, bu zamanda birinci tercümanlýk vazifesi bana düþmüþ. Ben de, Risâle-i Nur’un talebesiyim. Bir risâleyi þimdiye kadar yüz defa okuduðum halde, yine okumaya muhtaç oluyorum. Ben sizlerin ders arkadaþýnýzým.8 Ýman hizmeti merkezlerimiz ise Med resettüzzehra’nýn mânevî þubeleri olan dershanelerimizdir. Kur’ân hakikatlerini burada öðreniriz. Hizmet ehli de, öðretmen de, gazeteci de, romancý, hikâyeci de, esnaf da burada yetiþir. Cemaat bir aðaçtýr. Cemaatin hizmet kollarý birer daldýr. Cemaatin her bir ferdi bir çiçek, bir yapraktýr. Yaprak aðaca takýlý kaldýðý sürece, hizmetin, cemaatin feyzinden beslenir ve yeþil kalýr. Aðaçtan kopan yaprak solar, kurur ve çürür gider.

“H

Dipnotlar: 1- Kur’an, Âl-i Ýmrân Sûresi, 103.; 2- Kur’ân, Hucurât Sûresi, 13.; 3Agk, Al-i Ýmrân Sûresi, 103.; 4- Taberî, IV, 30-31.; 5- Kurtubî, 1V, s. 160.; 6- Tirmizi, Fiten, 7.; Age, 78; Ebû Dâvûd, Salat, 46.; 7- Kastamonu Lâhikasý, s. 102.; 8- Tarihçe-i Hayat, s. 605.


10

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Y

KÜLTÜR SANAT

Trabzon’da “Ýslâm Dünyasýnýn geleceði ve Dünya Barýþý” konferansý yapýldý saadetbayri@hotmail.com

Bit pazarýna Nur yaðdý Dizi izlemeyi severim. Hayatý þarký tadýnda seyretmek ve arada hayal lerle uçmak güzel anlarýmdandýr. “Tam benlik.” Düþüncesiyle tebessüm ettiðim sahneye deðen müzik ise bambaþka kýlar bütün söylenenleri. Bugünlerde dizilerle birlikte keþfettiðim þarkýlarý dinledikçe, notalara binip, yürek þehrimi karýþ karýþ gezdiðimi hissediyorum. Ve aklýmdan geçmiyor deðil, “keþke bazý anlarýmý fon eþliðinde yaþasam” diye. Neden böyle düþündüm? Bence o zaman duygusal anlarýmý daha yoðun yaþardým. Ve öfkem bu kadar sert ve kelimelerim bu denli kýrýcý olmazdý. Ya da sevincim ayarsýzlaþmaz, daha yerinde olurdu mutluluk gösterilerim. Ne yapmam gerektiðini, ne söyleyeceðimi bilemediðim anlarýmda susunca, “iyi ki susmuþum” diyebilirdim belki… Ve suskunluðuma deðen o melodi ise, beni o ânýn sýkýntýsýndan kurtarabilirdi. Söyleyemediðim onca þey, birkaç kelimenin içine gizlenir ve bütün kelimeler dans ederdi çok þey söyledik diye. Bu düþüncelere ise izlediðim dizide ki, eski þarkýlarýn hissettirdiði anlarýmla ulaþtým. Bu günlerde “Ne varsa eskilerde var” sözüne takýlýyor yine bütün cümlelerim. Eskiler eskiler. Meselâ Çaðan Irmak, Issýz Adam filminde 18 yýl önce ölen Ayla Dikmen’in “Anlamazsýn” þarkýsýný kullanmasaydý bu kadar izlenir miydi? “Ya da öyle bir geçer zaman ki” dizisi bu kadar kýsa sürede bu kadar beðenilir miydi? Bence eskilerden bir þeyler deðince deðiþiyor her bir þeyin yüzü. Ve hafýzamýzda kalan sözlerden, hareketlerden çok týný oluyor. Ve takýlýp kalýyoruz. *** Kýzýmý uyuturken söylediðim ninnilere takýlýyorum ve anlýyorum iþin sýrrýný; insan, daha doðmadan (annesi yoluyla) dolaylý olarak müzikten etki leniyor. Doðumdan sonraki bebeklik döneminde ise ninni vb. müziklerle uyutulurken, notalara takýlýyor ruhu. Çocukluk yýllarýnda saymacalar, tekerlemeler ve müzikli oyunlarla oynarken, gençlik döneminde dinledikleri daha bir þekilleniyor. Yaþlýlýk döneminde ise tam ayarýný buluyor. Þimdilerde dinlediðim, duyduðum þarkýlardaki, konuþmak ve baðýrmak arasýndaki kararsýzlýðý görünce; müzik kelimesinin bu duygularýmý karþýlamadýðýný düþünüyorum. Hissetmeyen insanlarýn yazdýðý ve hissedemeyen insanlarýn söylediði þeylere “müzik” demek doðru. Ancak bahsettiðim seslere “musýkî“ desek daha ikna edici olur. Kelimesiyle, notasýyla, müziðiyle, ahengiyle ve hissettirdikleriyle…

Trabzon Hamamizade Ýhsan Bey Kültür Merkezinde yapýlan konferansa, il ve ilçelerden de gelenler oldu. FOTOÐRAFLAR: AHMET BUÐRA ÖZTEKÝN

BEDÝÜZZAMAN aydýnlatmaya devam ediyor

M. Latif Salihoðlu, 27 Mart 1923'te bir cinayete kurban giden Trabzon milletvekili Ali Þükrü Beyin Bediüzzaman'ýn Meclis'te neþrettiði 10 maddelik Beyannâmeyi bastýrýp daðýttýðýný hatýrlattý.

SALÝHOÐLU, "BEDÝÜZZAMAN'IN 100 YIL ÖNCESÝNDEN SUNDUÐU REÇETELER ORTADADIR. KUR'ÂN DÜRBÜNÜYLE BAKMIÞ, AYDINLATMIÞ VE AYDINLATMAYA DEVAM EDÝYOR" DEDÝ. ÝBRAHÝM KANLI TRABZON

BEDÝÜZZAMAN Haftasý kapsamýnda Yeni Asya Gazetesi ve Risâle-i Nur Enstitüsü Trabzon temsilciliði tarafýndan Trabzon Hamamizade Ýhsan Bey Kültür Merkezinde “Ýslâm Dünyasýnýn geleceði ve Dünya Barýþý” konulu konferans düzenlendi. Komþu il ve ilçelerden katýlýmýn olduðu konferansa konuþmacý olarak gazetemiz yazarlarýndan M. Latif Salihoðlu katýldý. Arif Emre Karpuz’un açýþ konuþmasýný yaptýðý programda Salihoðlu sözlerine “Bu gün, Bediüzzaman Haftasý etkinlikleri çerçevesinde onlarca arkadaþýmýz yollardaysa, binlerce kiþi salonlarý dolduruyorsa, Bediüzzaman sýradan biri deðil. Demek ki 100 yýl öncesinden sunduðu tesbitleri ve reçeteleri önemli. Bediüzzaman’ý rahmetle yad ederken Trabzon’dan bazý þahsiyetleri de anmadan geçemeyeceðim” dedi. 27 Mart 1923’de Trabzon milletvekili Ali Þükrü Bey’in cinayete kurban gittiðini ifade ederek, onun Büyük Millet Meclisinin kurucularý arasýnda yer aldýðýný, men-i müskirat kanunu taslaðýný hazýrlayan heyetin baþýnda olduðunu, bu kanunla içki ve kumarýn Meclis’teki çoðunluðun kararýyla yasaklandýðýný, ancak ölümünden sonra yasaðýn kaldýrýldýðý bilgilerini verdi.

BEDÝÜZZAMAN’IN BEYANNAMESÝNÝ BASTI Ali Þükrü Bey’in, Bediüzzaman’ýn Meclis’te daðýttýðý 10 maddelik beyannameyi kendi matbaasýnda bastýrýp neþrettiðini kaydeden Salihoðlu, onun ayný þekilde Tabiat Risâlesi’nin de bulunduðu ‘Hubab’ isimli risâleyi kendisine ait olan matbaada tab ettirdiðini hatýrlattý. “Bu hizmetleri sebebiyle çoktan hedef tahtasýna oturtulmuþ olduðunu ifade eden Salihoðlu, “Aynen Üstad gibi, Ali Þükrü Bey’de ayný muameleye maruz kalmýþtý. Ancak yine de

Program sonunda Risâle-i Nur Bilgi Yarýþmasýnda dereceye girenlere hediyeler verildi .

kendisinin öldürülebileceðini düþünmüyordu” þeklinde konuþtu. Salihoðlu þöyle devam etti: “Trabzon–Giresun arasýna nifak tohumlarý ekmek ve Ali Þükrü Bey’i de öldürtmek için, Topal Osman’ý kullandýlar. Topal Osman’ý kim ya da kimler azmettirdi halen aydýnlatýlmýþ deðil. Sonrasýnda da Topal Osman’ý öldürtmek için de bir tabur asker gönderildi. Öldüðünün kesinlik kazanlmasý için de kafasýyla gövdesi birbirinden ayrýldý.”

NEVRUZ GÝBÝ Bediüzzaman Said Nursî’nin Berat Kandilinde ve diriliþ olarak gördüðü Nevruz haftasýnda dünyaya geldiðini ve Kadir Gecesi vefat etttiðini hatýrlatan Salihoðlu, “Ölümüm hayatýmdan çok hizmet edecektir", diyerek hizmetlerin parlayacaðýna, ne kadar direnirseniz direnin hürriyet gelecektir, diyerek haklýlýðý anlaþýlmaya devam etmektedir. 100 yýl öncesinden çaðýn problemlerine sunduðu reçeteler ortadadýr. Kur’ân dürbünüyle bakmýþ, projektörle aydýnlatmýþ, aydýnlatmaya devam ediyor. Bugün zaman ve mekân farklý da olsa yaptýðý tesbitler, ortaya koyduðu çözüm önerilerinde deðiþiklik yoktur. Bizim bu çözümlere katkýmýz neler olabilir, diye düþünmeliyiz. Gelecek nesillerin dertlerini dert edinmeliyiz. Dert edinmek, dar dairedeki vazifelerimizi aksatmamaktan geçiyor” þeklinde konuþtu.

100 YIL “Hutbe-i Þamiye’nin 100. yýlýnda onu tekrar anarken, Bediüzzaman Anadolu’da þehir meydanlarýnda, sokaklarda hürriyet mücadelesi veriyor” diyen Salihoðlu, “Ýstanbulda 1908’da 'Sorun cevap vereyim. Her soruya cevap var fakat soru sorulmaz’ diyerek Kürtlere de sesleniyor. Türk kardeþlerinizden ayrýlayarak ejderhalarýn aðzýna gireceksiniz. Sizlerin saadeti, onlarýn saadetine baðl. Ayrýlmayýn, ayrýlanlarýn ne hale düþtükleri ortada. Irak ortada, kan oluk oluk akýyor. Hep gözyaþý var. Ölenler masumlar. Sizler de hariçtekilerin oyununa gelmeyin. Meþrûtiyete bugünkü mânâda demokrasiye, hürriyete sahip çýkýn, diyor” þeklinde konuþtu.

ÝNANDIÐINDAN TAVÝZ VERMEDÝ Salihoðlu, “Ýngiltere’de, Norveç’te, Ýspanya’da cumhuriyet yok, kraliyet devam ediyor, ama demokrasi de iþliyor. Libya’da Kaddafi’nin, Irak’taki Saddam’ýn cumhuriyetinden iyidir. Ýsmen cumhuriyet, ama içi boþ” dedi. Salihoðlu þöyle devam etti: “Avrupa’dan gelen her þey zararlý deðildir. Temel deðerlerimizle örtüþüyorsa sorun yok. Demokrasi bizim yitik malýmýzdýr, nerede bulursak alýrýz ve sahip çýkmalýyýz. Allah’a karþý kul olmak, kula karþý kul olmakla olmaz. Peygamber Efendimiz (asm) Bedir

harbinden sonra ‘Küçük cihad bitti, þimdi büyük cihad baþlýyor’ buyurduðu gibi, dar dairedeki vazifemiz daha büyük. Çocuklarýmýzýn bizi sorgulayarak yaþamasýný istemiyorsak, donanýmlý olmak zorundayýz. Örnek olamazsak örnekler sokaklarda çok. Çocuðun kendini sorgulamasýna yardýmcý olmalýyýz.” Bediüzzaman’ýn demokrasi ve hürriyet mücadelesinden örnekler veren Salihoðlu, onun ‘bu sarýk bu baþla çýkar’ demesi þeairi temsil ettiðinden dolayý olduðunu belirterek, “O, inandýðýndan taviz vermemiþtir, sonu ölümde olsa” dedi. HUTBEDEN ÇÖZÜMLER Salihoðlu ayrýca þunlarý söyledi: “Görülüyor ki Bediüzzaman Said Nursî, sosyal hayatýn her kademesinde var olduðunu, yýllar önce Hutbe-i Þamiye eserindeki çözüm önerileri bugün de güncelliðini muhafaza ediyor. Biz bunun neresindeyiz? Derdimiz tüm dertlerimizi alýp götürebiliyor mu? Kendimizi ve gelecek nesilleri yangýndan korumak için kendimizi tekrar tekrar sorgulamamýz gerekiyor.” Program, Risâle-i Nur Bilgi Yarýþmasýnda dereceye girenlere hediyeler verildi ve ‘Asya’nýn Bahtýnýn Miftahý’ konulu sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

“Gençliðin Amaç ve Hedefleri” konulu konferansta konuþan Sami Cebeci, kitaplarýný da imzalayarak okuyucularla sohbet etti.

Risâle-i Nur, en þaþmaz rehber ANKARA’DA düzenlenen “Gençliðin Amaç ve Hedefleri” konulu konferansta konuþan Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Cebeci, Risâle-i Nurlarýn gençler için en þaþmaz rehber olduðunu söyledi. Programdan önce Kitap Fuarý’nýn Yeni Asya Standý’nda kitaplarýný imzalayan Sami Cebeci’nin imzasýndan sonra konferans programýna geçildi. Ankara’nýn muhtelif yerlerinden ziyaretçilerin iþtirak ettiði programý Resul Yorulmaz sunarken, açýlýþ konuþmasýný ise Abdussamed Temel yaptý. Daha sonra Iþýk Doðudan Yükselir adlý sinevizyon gösteriminin gerçekleþtirildiði programda, minik Can Kardeþlerden Muhammed Akýn, Zübeyr Gündüzalp’in bir Nur Talebesine yazdýðý mektubu okudu. Salondakilere duygulu anlar yaþatan mektubun ardýndan, Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Cebeci, “Gençliðin Amaç ve Hedefleri” konulu bir konferans verdi. Çok sayýda çocuk ve genç yaþta katýlýmcýnýn iþtirak ettiði programda, gençliðe yol gösterecek ve onlarýn yoluna ýþýk tutacak bilgileri veren Cebeci, Risâle-i Nurlarýn ve Risâle-i Nurlarla açýða çýkan Kur’ân hakikatlerinin en þaþmaz yol gösterici olduðuna vurgu yaptý. Ankara / Yeni Asya

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Baþþehri Astana olan bir Orta Asya Türk devleti. 2.­Tabiatta bulunan, içinde flor veya klor olan tabiî kalsiyum fosfat. - Mantýkla çözülemez çeliþki. 3.­Arýtýmevi. - Yaban hayvanlarýnýn kendilerine yuva edindikleri kovuk. 4.­Ýtmekten dilek. - T.S.M.'de bir makam. 5.­Kimi yörelerimizde yýrtýlarak parçalanan. - Ferment. 6.­Ýlk Türk denizcisi. - Bir yüzeyde boy sayýlan iki kenar arasýndaki uzaklýk. 7.­Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa vurmak için kullanýlan, oval tahta bir kasnaða gerilmiþ bir aðla veya lastikle kaplanmýþ saplý vasýta. - Turnusolün mavi rengini kýrmýzýya çevirmek özelliðinde olan ve birleþimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluþturan hidrojenli birleþik, hamýz. 8.­Ehli sünnet yolundan ayrýlan bir mezhep. 9.­Her türlü maddeyi oluþturan çok ince ve uzun parça. - On beþ beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baþtaki beyit ile uyaklý olan ve çoðu kez büyükleri övmek için yazýlan divan edebiyatý þiir türü. 10.­Çizgilerin, yüzeylerin birbirine rastlayýp kesiþtikleri nokta. - Sýkýntý, güçlük, rahatsýzlýk. YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­­1.­Bir meslekte zaman ve BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI çalýþmayla elde edilen aþama, baþarý ve uzmanlýk. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. 2.­Ýrade1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sizlikten ileri gelen sürekli cansýzlýk. - Bedduâ. 3.­ Sa 1 K A F Ý Y E Y A Þ Ý N A vaþta kazanýlan baþarý. - Kaldýðýnda. 4.­ Gelecek. - Bir þeyin içinde bulunanlarýn bütünü, muhteva, mazruf. 5. 2 A K Ý B E T E H A C E R Birine karþý duyulan öç alma isteði. - Þaka. 6.­Piston. 7. 3 L Ý Y A K A T Ý H A Y A Güzel, göze hoþ görünen. - Birden bir artýk. 8.­Ýngiliz- 4 E D A T A M A T Ý Z E B cede zamanýn söyleniþi. - Eski dilde aletler. 9.­ Adalet 5 M E K Ý F Ý L Ý K A H A Partisinin kýsasý. - Ummaktan emir. - Atmosferin alt 6 Ý M A B A N A L A Y A N tabakalarýndaki küçük su taneleri veya buhardan olu - 7 Y A M A R A S E N A Þ Ý þan bulutlarýn çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle 8 E B E L E M E K E S Ý N oluþan duman. 10.­ Nobelyum elementinin simgesi. - 9 A A T A V A M E L Ý Y E Radyum elementinin simgesi. - Ýkisi bir arada doðan 10 A T Ý K A L Ý Þ Ö N E M (çocuk). 11.­Uyma, emirlerini yerine getirme. - Bir nota. 12.­Yakasýz, uzun kollu erkek gömleði. - Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, yapýþkan, renksiz, tuzlu sývý, arak.


Y

EKONOMÝ

KOBÝ’lere çifte müjde SANAYÝ ve­Ti­ca­ret­Ba­ka­ný­Ni­hat­Er­gün,­bor­sa­ya­a­çý­lan­KO­BÝ’le­re­100­bin­li­ra­ka­dar­ge­ri­ö­de­me­siz­des­tek sað­la­ya­cak­la­rý­ný­a­çýk­la­dý.­ De­niz­Ti­ca­ret­O­da­sý’nýn (DTO)­ Mec­lis­top­lan­tý­sýn­da­ko­nuþ­an­Sa­na­yi­Ba­ka­ný Er­gün,‘’Ye­ni­ha­zýr­la­dý­ðý­mýz­‘Ge­li­þen­Ýþ­let­me­ler­Pi­ya­sa­sý­KO­BÝ­Des­tek­Prog­ra­mý’­i­le­bor­sa­ya­a­çý­lan­KO­BÝ’le­re­100­bin­li­ra­ka­dar­ge­ri­ö­de­me­siz­des­tek­sað­la­ya­ca­ðýz’’­de­di.­Ba­kan­Er­gün,­bu­yý­lýn­ba­þýn­da­ya­sa­laþ­týr­dýk­la­rý­Ye­ni­Türk­Ti­ca­ret­Ka­nu­nu’nun,­iþ­let­me­le­re ku­rum­sal­laþ­ma­a­dý­na­çok­ö­nem­li­de­ði­þik­lik­ler­ge­ti­re­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Þef­faf­lý­ðýn­te­mel­il­ke­ol­du­ðu­gü­nü­müz­de,­iþ­let­me­ler­i­çin­ba­ðým­sýz­de­ne­tim­ol­gu­su­nun çok­bü­yük­bir­ö­nem­ka­zan­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Er­gün, ye­ni­prog­ram­la­KOS­GEB­a­ra­cý­lý­ðýy­la,­ba­ðým­sýz­de­ne­tim­yap­týr­mak­is­te­yen­KO­BÝ’le­re­de,­10­bin­li­ra­ya­ka­dar­ge­ri­ö­de­me­siz­des­tek­sað­la­ya­cak­la­rý­ný­vur­gu­la­dý. Er­gün,­ba­ðým­sýz­de­ne­ti­min­ya­pýl­ma­sý­iþ­let­me­le­rin­dýþ pa­zar­lar­da­re­ka­bet­e­de­bi­lir­bir­ha­le­gel­me­si­i­çin­güç­lü­bir­ya­pý­ya­ka­vuþ­ma­la­rý­ný,­ver­gi­a­van­taj­la­rýn­dan­ya­rar­lan­ma­la­rý­ný,­bi­lân­ço­la­rý­nýn­da­ha­þef­faf­ol­ma­sý­ný sað­la­ya­ca­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Bu­du­ru­mun­þir­ket­le­rin kâr­lý­lý­ðý­ný­do­lay­lý­o­la­rak­art­tý­ra­ca­ðý­ný­ve­da­ha­güç­lü bir­ya­pý­ya­ka­vuþ­tu­ra­ca­ðý­ný­be­lir­ten­Er­gün,­da­ha­güç­lü­ya­pý­ya­ka­vuþ­muþ­o­lan­iþ­let­me­le­rin­fi­nans­ma­na­e­ri­þi­mi­nin­de­ko­lay­la­þa­ca­ðý­ný­söy­le­di.­­Ýstanbul / aa

Ortadoðu’ya otomotiv ihracatý düþüyor HALK a­yak­lan­ma­la­rý­ve­ya­þa­dýk­la­rý­ka­rý­þýk­lýk­lar­la dün­ya­ka­mu­o­yu­nun­gün­de­min­den­düþ­me­yen­Fas, Tu­nus,­Mý­sýr,­Su­ri­ye,­Lib­ya,­Um­man,­Ye­men­ve Bah­reyn’e­yý­lýn­ilk­çey­re­ðin­de­ya­pý­lan­ih­ra­cat­dik­kat çe­ki­ci­o­ran­lar­da­düþ­tü.­O­to­mo­tiv­En­düs­tri­si­Ýh­ra­cat­çý­lar­Bir­li­ði­nin­(O­ÝB)­ ka­yýt­la­rýn­dan­der­le­nen­bil­gi­le­re gö­re,­o­to­mo­tiv­sek­tö­rü­O­cak-Mart­dö­ne­min­de­147 ül­ke­ve­ö­zerk­böl­ge­nin­ya­ný­sý­ra­9­ser­best­böl­ge­ye, ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de­10’luk­ar­týþ­la top­lam­4­mil­yar­620­mil­yon­205­bin­do­lar­lýk­ih­ra­cat ger­çek­leþ­tir­di.­Ay­ný­dö­nem­de,­yüz­de­28’lik­ar­týþ­ve 644­mil­yon­724­bin­do­lar­ih­ra­cat­i­le­Al­man­ya­ilk­sý­ra­da­yer­a­lýr­ken,­bu­ül­ke­yi­yüz­de­24’lük­ge­ri­le­me­ye rað­men­602,3­mil­yon­do­lar­i­le­Fran­sa,­yüz­de­22’lik ge­ri­le­me­ye­kar­þý­lýk­580,9­mil­yon­do­lar­i­le­Ý­tal­ya,­yüz­de­1’lik­ar­týþ­ve­295,1­mil­yon­do­lar­i­le­Ýn­gil­te­re­iz­le­di. Son­gün­ler­de­halk­a­yak­lan­ma­la­rý­nýn­ya­þan­dý­ðý­ül­ke­le­re­o­lan­ih­ra­cat­dü­þü­þü­Fas’ta­yüz­de­26,­Tu­nus’ta yüz­de­23,­Mý­sýr’da­yüz­de­69,­Su­ri­ye’de­yüz­de­41,­Lib­ya’da­yüz­de­65,­Um­man’da­yüz­de­42,­Ye­men’de­yüz­de­75­ve­Bah­reyn’de­yüz­de­12­ol­du.­­Bursa / aa

Vergi korumasý, tekstilde çarklarý hýzlandýrdý YERLÝ ü­re­ti­ci­le­ri­ko­ru­mak­a­ma­cýy­la­teks­til­ve­kon­fek­si­yon­ü­rün­le­ri­nin­it­ha­la­týn­da­yüz­de­20-30­a­ra­sýn­da­i­lâ­ve güm­rük­ver­gi­si­uy­gu­lan­ma­sý­na­ka­rar­ver­me­siy­le­kon­fek­si­yon­a­töl­ye­le­rin­de,­do­ku­ma­sek­tö­rün­de­ü­re­tim­ka­pa­si­te­le­ri­art­tý­rýl­ma­ya­baþ­la­ndý.­ Ýs­tan­bul­Teks­til­ve Ham­mad­de­le­ri­Ýh­ra­cat­çý­la­rý­Bir­li­ði­(ÝT­HÝB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Ýs­ma­il­Gül­le,­kon­fek­si­yon­da­ki­et­ki­le­ri­nin­ver­gi­gün­de­me­gel­di­ðin­den­be­ri­gö­rül­me­ye­baþ­lan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ýt­ha­lat­ya­pan­pe­ra­ken­de­fir­ma­la­rý­nýn­si­pa­riþ­le­ri­nin­bir­kýs­mý­ný­yer­li­pi­ya­sa­ya,­iç­pi­ya­sa­ya­çe­vir­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Gül­le,­ko­nuþ­ma­sý­ný­þöy­le­sür­dür­dü: ‘’Þu­an­da­a­töl­ye­ler­de­cid­dî­bir­yo­ðun­luk­söz­ko­nu­su. Ya­sa,­da­ha­tam­uy­gu­la­ma­ya­geç­me­den­et­ki­le­ri­ni­gör­me­ye­baþ­la­dýk.­Bu­nun­et­ki­si­hem­is­tih­dam­da­et­ki­si­gö­rül­me­ye­baþ­lan­dý,­a­töl­ye­ler­de­cid­dî­þe­kil­de­per­so­nel­a­lý­mý­söz­ko­nu­su,­hem­de­ka­pa­si­te­art­tý­rý­mýn­da...­Di­ðer yan­dan­ku­maþ­ta­da­ye­ni­ya­tý­rým­lar­ve­ka­pa­si­te­ar­ttý­rým­la­rý­söz­ko­nu­su.­Pek­çok­fir­ma­ye­ni­ya­tý­rým­la­ra­gi­ri­yor. De­mek­ki­bu,­doð­ru­ya­pý­lan­bir­ham­le.”­­Ýstanbul /­a­a

TAZÝYE Muhterem arkadaþým

Levent Ertekin ile Bülent Ertekin'in amcasý

Ali Ertekin

'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allahtan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Rafet Kuþin ve Ailesi / ÝZMÝR

1.5158 1.5889

1.5074 1.5713

1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

1.6408 1.6514 0.23679 0.23925

1.6383 1.6539 0.23662 0.23980

1.5725 5.3991

1.5667 5.3181

1.5856 5.5523

1.5796 5.4702

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27486 0.27671 0.40346 0.40419

0.27467 0.40043

0.27735 0.40722

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.4607

2.4590

100 JAPON YENÝ

1.7677

1.7612

1.7862

2.4736

2.4773

1.7794

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5010 ÖNCEKÝ GÜN 1,5140

DÜN 2,1630 ÖNCEKÝ GÜN 2,1640

DÜN 71,00 ÖNCEKÝ GÜN 71,10

DÜN 476,31 ÖNCEKÝ GÜN 476,97

ÝDO’ya 861 milyon dolar ÝSTANBUL DENÝZ OTOBÜSLERÝ A.Þ'NÝN ÖZELLEÞTÝRME ÝHALESÝNÝ 861 MÝLYON DOLARLIK TEKLÝFLE TEPE-AKFEN-SOUTER-SERA ORTAK GÝRÝÞÝM GRUBU KAZANDI. AKFEN: YENÝ GÜZERGÂHLAR AÇACAÐIZ AKFEN Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Erciyas ihale sonrasý yaptýðý açýklamada ihalede yaklaþýk olarak kafalarýndaki fiyatýn oluþtuðunu belirterek, “Finansman konusunda sýkýntý yok, yüzde 25 özkaynak yüzde 75 kredi olarak düþünüyoruz. Devir iþlemleri 3-4 içinde sonuçlanabilir. ÝDO’nun kârlý bir yatýrým olduðunu düþünüyoruz. Yeni güzergâhlar açmayý planlýyoruz” diye konuþtu. Yeni güzergâhlara iliþkin bilgi veren Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, “Ýzinlere baðlý olduðu için bunlarý þimdiden söylemek zor. Beþiktaþ’tan Yalova’ya olacak bir hattýn önemli bir trafiði kaldýracaðýný düþünüyoruz. Beþiktaþ’tan aldýðýnýz bir yolcuyu Bandýrma’ya getirebilirsiniz. Bu tip alternatiflere bakacaðýz” dedi.

KÝMLER TEKLÝF VERDÝ?

1987 yýlýnda kurulan ÝDO, 18 hatta, 25 deniz otobüsü, 10 hýzlý feribot, 17 arabalý vapur ile 36 iskelede hizmet veriyor.

ÝS TAN BUL Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­si’nin­ iþ­ti­ra­ki­ Ýs­tan­bul­ De­niz­ O­to­büs­le­ri­ A.Þ’nin­ (Ý­DO) ö­zel­leþ­tir­me i­ha­le­si­ni­861­mil­yon­do­lar­lýk­tek­lif­le­ Te­pe-Ak­fen-So­u­ter-Se­ra­ Or­tak Gi­ri­þim­ Gru­bu­ ka­zan­dý.­ Ý­DO’nun yüz­de­100­his­se­si­nin­ö­zel­leþ­tir­me­i­ha­le­si­ya­pýl­dý.­Beþ­fir­ma­nýn­ya­rýþ­tý­ðý i­ha­le­de­ e­le­me­siz­ tur­da­ en­ yük­sek tek­lif­502­mil­yon­do­lar­o­la­rak­ve­ril­di.­ E­le­me­li­ tur­da­ Yýl­dý­rým­ Hol­ding

i­ha­le­ dý­þý­ kal­dý,­ 755­ mil­yon­ do­lar­dan­ a­ç ýk­ art­t ýr­m a­y a­ ge­ç il­d i.­ A­ç ýk art­týr­ma­da­ ar­tý­rým­ a­ra­lý­ðý­ 5­ mil­yon do­lar­ o­la­rak­ be­lir­len­di.­ A­çýk­ art­týr­ma­ so­nu­cun­da­ i­ha­le­yi­ 860­ mil­yon do­lar­lýk­ tek­li­fiy­le­ Te­pe-Ak­fen-So­u­ter-Se­ra­ Or­tak­ Gi­ri­þim­ Gru­bu­ ka­zan­dý.­ Ý­ha­le­ Ko­mis­yo­nu’nun­ ta­le­bi ü­ze­ri­ne­ grup­ tek­li­fi­ni­ 861­ mil­yon do­la­ra­ yük­selt­ti.­ Ý­ha­le­ Ko­mis­yo­nu Baþ­k a­n ý­ A­d em­ Baþ­t ürk,­ i­h a­l e­n in

tek­nik­ o­la­rak­ so­nuç­lan­dý­ðý­ný­ ve­ bu a­þ a­m a­d an­ son­r a­ Re­k a­b et­ Ku­r u­lu’nun­iz­ni­nin­ar­dýn­dan­so­nu­cun­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­Mec­li­si’nin­ o­na­yý­na­ su­nu­la­ca­ðý­ný­ söy­le­di. Ý­ha­le­de­ o­lu­þan­ ra­ka­mý­ de­ðer­len­di­ren­TOBB­Tür­ki­ye­De­niz­ci­lik­Mec­li­si­ Baþ­ka­ný­ E­rol­ Yü­cel,­ “Ý­ha­le­de­ki ra­kam­ tah­mi­ni­mi­ çok­ aþ­tý,­ bu­ ra­kam­la­rý­ bul­ma­sý­ný­ bek­le­mi­yor­dum. Gü­zel­bir­fi­ya­ta­sa­týl­dý” de­di.­

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi, ÝDO’nun özelleþtirilmesi ne yönelik ihale sürecini 6 Ocak Perþembe günü baþlatmýþ, 17 Ocak’tan itibaren de þartname satýþa sunulmuþtu. Ýhale bedeli olarak teklif edilen tutar peþin olarak ödenecek. Ýhale için Tepe-Akfen-Souter-Sera Ortak Giriþim Grubu, Global Liman Ýþletmeleri A.Þ., Yýldýrým Holding A.Þ., Deniz Turizm Yatýrýmlarý A.Þ. (Koç Holding þirketi)- Stena Yatýrým Holding A.Þ. Ortak Giriþim Grubu ile Torunlar Gýda San. Ve Tic. A.Þ. teklif vermiþti.

100 MÝLYON YOLCU TAÞIYOR * 1987 yýlýnda kurulan ÝDO, 18 hatta, 25 deniz otobüsü, 10 hýzlý feribot, 17 arabalý vapur ile 36 iskelede hizmet veriyor. * Ýstanbul’daki deniz yolcu taþýmacýlýðýnýn yüzde 40’ý ÝDO tarafýndan yapýlýyor. * 2010 yýlýnda 7 milyon araç ve 100 milyon yolcu taþýdý. * Geçen yýl 371 milyon lira ciro elde eden þirketin, bu yýlki ciro hedefi 380 milyon TL. Ýstanbul / aa

Ýntifa sözleþmesi büyüklere kaybettirdi AKARYAKITTA in­ti­fa­söz­leþ­me­le­ri­nin­5­yýl­la sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý­bü­yük­da­ðý­tý­cý­la­ra­pa­zar­pa­yý kay­bet­ti­rir­ken,­kü­çük­ve­pa­za­ra­ye­ni­gi­ren­fir­ma­la­ra­i­se­ka­zan­dýr­dý.­ E­ner­ji­Pi­ya­sa­sý­Dü­zen­le­me­Ku­ru­mu’nun­(EPDK)­ ‘’2010­Pet­rol­Pi­ya­sa­sý­­Ra­po­ru’’,­TÜ­YAP’da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­Pet­ro­le­um­Ýs­tan­bul­10.­U­lus­la­ra­ra­sý­Pet­rol,­LPG, Ma­de­ni­Yað,­E­kip­man­ve­Tek­no­lo­ji­Fu­a­rý­ve Kon­fe­ran­sý­kap­sa­mýn­da­a­çýk­la­na­rak­ka­tý­lým­cý­la­ra­da­ðý­týl­dý.­Ra­por­da,­da­ðý­tý­cý­lar­i­le­ba­yi­ler­a­ra­sýn­da­2010­yý­lýn­da­ya­þa­nan­trans­fer­le­rin­ar­-

dýn­dan­da­ðý­tým­þir­ket­le­ri­nin­ba­yi­sa­yý­la­rý­ve pa­zar­pay­la­rý­nýn­na­sýl­de­ðiþ­ti­ði­ka­mu­o­yu­na du­yu­rul­du.­Ra­po­ra­gö­re,­2010’da­Pet­rol­O­fi­si, O­pet,­BP,­To­tal,­Ak­pet­gi­bi­a­kar­ya­kýt­da­ðý­tý­cý­sý þir­ket­le­rin­pa­zar­pay­la­rýn­da­yüz­de­2’ye­va­ran o­ran­lar­da­a­zal­ma­ya­þa­nýr­ken,­ye­ni­ve­kü­çük da­ðý­tým­þir­ket­le­ri­nin­pa­zar­pay­la­rý­art­tý.­Bin 156­a­de­di­trans­fer­le­rin­baþ­la­dý­ðý­18­Ey­lül-31 A­ra­lýk­2010­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ol­mak­ü­ze­re, ge­çen­se­ne­top­lam­bin­688­a­kar­ya­kýt­ba­yi­si da­ðý­tým­þir­ke­ti­ni­de­ðiþ­tir­di.­Tür­ki­ye’de­bu­gün

yak­la­þýk­12­bin­800­a­kar­ya­kýt­ba­yi­ol­du­ðu­dik­ka­te­a­lýn­dý­ðýn­da,­a­kar­ya­kýt­ba­yi­le­ri­nin­yüz­de 13’ün­den­faz­la­sý­þir­ket­de­ðiþ­tir­miþ­ol­du.­En faz­la­ba­yi­yi­349­a­det­i­le­Pet­rol­O­fi­si­kay­bet­ti, en­çok i­se­138­i­le­Ay­te­miz­ka­zan­dý.­Shell­219, O­pet­171,­Ak­pet­70,­To­tal­69­ba­yi­kay­be­der­ken,­Bal­pet­112,­Ter­mo­pet­108,­Lu­ko­il­100­ba­yi­trans­fer­et­ti.­En­bü­yük­pa­zar­pa­yý­na­sa­hip­ilk 5­da­ðý­tý­cý­li­san­sý­sa­hi­bi­nin­ay­lýk­or­ta­la­ma­pa­zar pay­la­rý­ top­lam­ yüz­de­ 77,3­ i­ken,­ son­ 3­ ay­lýk dö­nem­de­yüz­de­74,6’ye­ge­ri­le­di.­­Ankara / aa

Yabancý TL’ye koþtu, dolar 1,50’ye indi RÝSK iþ­ta­hý­nýn­et­ki­si­ve­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­le­re ya­ban­cý­gi­ri­þi­nin­de­vam­et­me­si­ne­bað­lý­o­la­rak Türk­Li­ra­sý­do­lar­kar­þý­sýn­da­de­ðer­ka­zan­ma­yý­sür­dür­dü.­Ban­ka­la­ra­ra­sý­pi­ya­sa­da­1,50­dü­ze­yin­de­iþ­lem­gö­ren­do­lar­gün­i­çin­de­en­dü­þük­1.5010­TL’yi gör­dü.­Bir­ban­ka­nýn­dö­viz­ma­sa­sý­yet­ki­li­si,­“Glo­bal­o­la­rak­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­le­re­gi­riþ­de­vam­e­di­yor.­An­cak­E­u­ro/do­lar­da­ki­ge­ri­le­me­ye­rað­men Türk­li­ra­sý­do­lar­kar­þý­sýn­da­de­ðer­kay­bet­me­di. Ya­ban­cý­gi­riþ­le­ri­nin­de­vam­et­ti­ði­ni­gö­rü­yo­ruz,­ö­zel­lik­le­Lon­dra­ta­ra­fý­a­lý­cý.­Türk­Li­ra­sý’nda­ki­ge­ri­le­me­de­vam­e­de­cek­gi­bi­gö­rü­nü­yor”­de­di.­E­u­ro, ABD’de­büt­çe­ü­ze­rin­de­de­vam­e­den­gö­rüþ­me­ler do­la­yý­sýy­la­bas­ký­al­týn­da­o­lan­do­lar­kar­þý­sýn­da 1,4407’ye­ka­dar­yük­se­le­rek­O­cak­2010’dan­bu­ya­na­en­yük­sek­se­vi­ye­yi­gör­dü. Ýstanbul/aa

BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara Bölge Toplantýsý 10.04.2011 Pazar günü saat 10:00'da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný rica ederiz. Yer : Fevzipaþa Caddesi, Baþimam Sokak, No: 8 Þekerci Han. Fatih/ Ýstanbul Tel : Talip çiçek (0532) 260 63 61)

TAZÝYE

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Özyurt'un gelini, Hilmi Özyurt'un kardeþi Fikret Özyurt'un hanýmý

Sema Özyurt'un

1.5181 1.5984

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

0.28874 0.29103 2.1533 2.1684

Muhterem kardeþimiz Mehmet Özyurt'un gelini, Hilmi

Özyurt'un kardeþi Fikret Özyurt'un hanýmý

EFEKTÝF SATIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

0.28894 0.29036 2.1548 2.1652

1 DANÝMARKA KRONU

Halka açýlan KOBÝ'lere 100 bin liraya kadar destek verilecek.

1.5085 1.5786

ALIÞ

ALIÞ

p

1 AVUSTRALYA DOLARI

DÖVÝZ SATIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

p

1 ABD DOLARI

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

11

p

7 NÝSAN 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Sema Özyurt

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allahtan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allahtan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Trabzon Yeni Asya Okuyucularý

Araklý Yeni Asya Okuyucularý

Kiler’den ikinci halka arz KÝLER Gru­bu,­2011’de­pe­ra­ken­de­gru­bu­nun­hal­ka ar­zý­nýn­ ar­dýn­dan­ i­kin­ci­ hal­ka­ ar­zý­ný,­ gay­ri­men­kul a­la­nýn­da­ Ki­ler­ GYO­ i­le­ ya­pý­yor.­ Ýs­tan­bul­ Sapp­hi­re’de,­ Ki­ler­ GYO’nun­ hal­ka­ ar­zý­ do­la­yý­sýy­la­ ba­sýn top­lan­tý­sý­dü­zen­le­yen­Na­hit­Ki­ler,­Ki­ler­Gý­da’dan son­ra­i­kin­ci­hal­ka­ar­zý­Ki­ler­GYO­i­le­ya­pa­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­Hal­ka­ar­zýn­ser­ma­ye­ar­tý­þý­ve­or­tak­sa­tý­þý­ þek­lin­de­ ya­pý­la­ca­ðý­ný­ i­fa­de­ e­den­ Ki­ler,­ 13-1415­Ni­san­2011­ta­rih­le­rin­de,­5,10-6,10­li­ra­fi­yat­a­ra­l ý­ð ýn­d a­ ya­p ý­l a­c ak­ hal­k a­ arz­l a­ bir­l ik­t e­ Ki­l er GYO’nun­ ser­ma­ye­si­ 70­ mil­yon­ li­ra­dan­ 87.5­ mil­yon­li­ra­ya­yük­sel­ti­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Or­tak­sa­tý­þý­ve ek­sa­týþ­la­bir­lik­te­top­lam­30­mil­yon­187­bin­500­a­det­ pay­ ve­ Ki­ler­ GYO’nun­ yüz­de­ 34,5’i­nin­ hal­ka arz­ e­dil­miþ­ o­la­ca­ðý­ný­ kay­de­den­ Ki­ler,­ hal­ka­ ar­zýn bü­yük­lü­ðü­nün­ i­se­ 154­ mil­yon­ li­ra­ i­le­ 184­ mil­yon li­ra­a­ra­sýn­da­o­lu­þa­ca­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Sa­hip­ol­duk­la­rý­gay­ri­men­kul­le­rin­de­ðe­ri­nin­1­mil­yar­li­ra­yý­aþ­tý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Ki­ler,­ö­nü­müz­de­ki­3­yýl­i­çin­de­de Ýs­tan­bul’un­ ya­ný­ sý­ra­ Ýz­mir,­ Zon­gul­dak­ ve­ Kü­tah­ya’da­ki­ya­tý­rý­ma­baþ­la­ya­cak­la­rý­ný­bil­dir­di. Arz­da­fi­yat­ a­ra­lý­ðýn­da­ yüz­de­ 36-53­ a­ra­sýn­da­ bir­ is­kon­to ol­du­ðu­nu­ da­ vur­gu­la­yan­ Na­hit­ Ki­ler,­ Ki­ler­ GYO o­la­rak­bu­yýl­150­mil­yon­do­lar­ci­ro­he­def­le­ri­ol­du­ðu­nu­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­­Ümit Kýzýltepe / Ýstanbul

‘’KENTSEL DÖNÜÞÜM PROJELERÝNDEN CÝDDÎ BEKLENTÝMÝZ VAR’’ LEVENT gibi merkezi lokasyonlarda proje geliþtirmenin esas stratejileri olduðuna iþaret eden Kiler, ‘’Kentsel dönüþüm projelerinden ciddî beklentilerimiz var. Þu anda bulunduðu muz böl ge nin ar ka ta ra fý tamamen kentsel dönüþüme aday. Bizimle gelip görüþmek isteyenler var. Geçen duyum al dým, Ýs tan bul Bü yük þe hir Belediyesinin saðladýðý avantaj la bir lik te em sa li 4 ka ta ka dar çý kar mýþ lar. Ye ter ki küçük konut sahipleri bir araya gelip büyük projeler üret sinler. Burada da yapýmcý olarak en güçlü adaylardan birisi biziz’’ diye konuþtu.

Sanayi üretimi, yüzde 13.9 arttý SANAYÝ ü­re­tim­ en­dek­si,­ 2011 yý­lý­ Þu­bat­ a­yýn­da­ 2010’un­ ay­ný a­yý­na­gö­re­yüz­de­13,9­art­tý.­Sa­na­yi­ ü­re­ti­mi­ O­cak­ a­yý­na­ gö­re ay­l ýk­ baz­d a­ ba­k ýl­d ý­ð ýn­d a­ i­s e yüz­de­ 4,1­ ge­ri­le­di.­ Tür­ki­ye­ Ýs­ta­tis­tik­ Ku­ru­mu’nun­ (TÜ­ÝK) a­çýk­la­dý­ðý­ ra­kam­la­ra­ gö­re,­ ge­çen­ yý­lýn­ ay­ný­ a­yý­na­ gö­re,­ ma­den­ci­lik­ve­taþ­o­cak­çý­lý­ðý­sek­tö­rü­en­dek­sin­de­yüz­de­6,4,­i­ma­lat­ sa­na­yi­ sek­tö­rü­ en­dek­sin­de yüz­de­14,7,­e­lek­trik,­gaz,­bu­har ve­ ik­l im­l en­d ir­m e­ ü­r e­t i­m i­ ve da­ðý­tý­mý­ sek­tö­rü­ en­dek­sin­de de­ yüz­de­ 11,2­ ar­týþ­ gö­rül­dü. Tak­vim­et­ki­sin­den­a­rýn­dý­rýl­mýþ en­deks,­Þu­bat­a­yýn­da­ge­çen­yý­lýn­ ay­ný­ a­yý­na­ gö­re­ yüz­de­ 14 art­tý.­Mev­sim­ve­tak­vim­et­ki­le­rin­den­a­rýn­dý­rýl­mýþ­sa­na­yi­ü­re­tim­en­dek­si­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re­yüz­de­1,7­a­za­lýþ­gös­ter­di. EN YÜKSEK ARTIÞ SERMAYE MALI ÝMALATINDA ANA Sa­na­yi­ Grup­la­rý­ Sý­nýf­la­ma­sý­na­ gö­re,­ Þu­bat­ a­yýn­da­ ge­çen­ yý­l ýn­ ay­n ý­ a­y ý­n a­ gö­r e­ en yük­sek­ar­týþ,­yüz­de­28,9­i­le­ser­ma­ye­ma­lý­i­ma­la­týn­da­kay­de­dil­di.­Bu­nu­yüz­de­16,7­i­le­a­ra­ma­lý i­ma­la­tý,­ yüz­de­ 13,4­ i­le­ e­ner­ji, yüz­de­ 12,6­ i­le­ da­ya­nýk­lý­ tü­ke­tim­ma­lý­i­ma­la­tý­ve­yüz­de­2,6­i­le­da­ya­nýk­sýz­tü­ke­tim­ma­lý­i­ma­la­tý­iz­le­di.­Ý­ma­lat­sa­na­yi­alt­sek­tör­le­ri­ne­ba­kýl­dý­ðýn­da­ar­týþ­ta­ilk sý­ra­yý­yüz­de­47,5­i­le­kok­kö­mü­rü­ ve­ ra­fi­ne­ e­dil­miþ­ pet­rol­ ü­rün­le­ri­nin­ i­ma­la­tý­ al­dý.­ Baþ­ka yer­de­ sý­nýf­lan­dý­rýl­ma­mýþ­ ma­ki­ne­ ve­ e­kip­man­ i­ma­la­tý­ yüz­de 37,2,­ mo­tor­lu­ ka­ra­ ta­þý­tý,­ trey­ler­(rö­mork)­ve­ya­rý­trey­ler­(ya­rý­ rö­mork) i­ma­la­tý­ yüz­de­ 31,2, e­lek­trik­li­teç­hi­zat­i­ma­la­tý­yüz­de 29,4,­di­ðer­i­ma­lat­lar­yüz­de­24,1 ar­týþ­ göz­len­di.­ Söz­ ko­nu­su­ dö­nem­de,­ tü­tün­ ü­rün­le­ri­ i­ma­la­týn­da­yüz­de­16,4­i­le­dü­þüþ­mey­da­na­gel­di.­­Ankara / aa


AÝLE - SAÐLIK

ÞEKER, ÇÖZÜMSÜZ OLMAKTAN ÇIKTI ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. DR. ÝLKER DURAK: DÝYABET HASTALIÐI TEDAVÝSÝ OLMAYAN BÝR HASTALIK DEÐÝLDÝR. BÝLÂKÝS TEDAVÝSÝ VE ÇÖZÜMÜ TABÝATTA GÝZLÝDÝR.

RASTGELE KULLANMAK ZARARLI

AYSUN BÝLGE ÝSTANBUL ANKARA Ü­ni­ver­si­te­si­Týp.­Fa­kül­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si Prof.­Dr.­Ýl­ker­Du­rak­di­ya­bet­has­ta­lý­ðý­nýn­te­da­vi­si ol­ma­yan­bir­has­ta­lýk­ol­ma­dý­ðý­ný­bi­lâ­kis­te­da­vi­si­ve çö­zü­mü­nün­ta­bi­at­ta­giz­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­ Prof.­Dr.­Du­rak,­“Ül­ke­miz­de­10­mil­yo­nun­ü­ze­rin­de­di­ya­bet­has­ta­sý­bu­lun­mak­ta­dýr.­Her­ge­çen gün­yay­gýn­la­þan­þe­ker­has­ta­lý­ðý­ar­týk­20’li­yaþ­lar­dan i­ti­ba­ren­gö­rül­me­ye­baþ­lan­mýþ­týr.­Þe­ker­has­ta­lý­ðý­te­da­vi­e­dil­me­di­ðin­de­baþ­ta­kalp­ol­mak­ü­ze­re­da­mar tý­ka­nýk­la­rý­na,­ko­les­trol,­gör­me­bo­zuk­luk­la­rý,­felç, böb­rek­yet­mez­li­ði­ve­tan­si­yon­gi­bi­bir­çok­cid­dî­has­ta­lý­ða­da­ne­den­ol­mak­ta­dýr”­de­di. Þe­ker­has­ta­lý­ðýn­da­mo­dern­týp­te­da­vi­si­nin­ya­nýn­da­bit­ki­sel­tak­vi­ye­ler­le­des­tek­len­di­ðin­de­þe­ker­has­ta­lý­ðýn­dan­ta­ma­men­kur­tul­ma­nýn­müm­kün­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Prof.­Dr.­Du­rak,­dün­ya­nýn de­ði­þik­yer­le­rin­de­ö­zel­lik­le­ü­ni­ver­si­te­ler­de­ya­pý­lan­a­ka­de­mik­ça­lýþ­ma­lar­da­ö­zel­lik­le­a­þa­ðý­da­ki­be­sin­le­rin­di­ya­bet­te­da­vi­sin­de­çok­et­ki­li­ol­du­ðu­or­ta­ya­kon­du­ðu­nu söy­le­di.­

ÝÞTE ÖRNEKLER Prof.­Dr.­Ýl­ker­Du­rak,­bu­bit­ki­ler­den­ba­zý­la­rý­na­ör­nek­ler­ve­rir­ken­þun­la­rý­söy­le­di: “Çe­men­o­tu­to­hu­mu­sa­po­nin­ler­ba­ký­mýn­dan­zen­gin­dir.­Ay­rý­ca­ya­pý­sýn­da­de­mir,­fos­for­ve­sül­für­bi­le­þik­le­ri­ne­i­lâ­ve­ten­yük­sek­mik­tar­lar­da­pro­te­in,­kar­bon­hid­rat,­yað­ve­fi­ber­bu­lu­nur.­Ya­pý­lan­bir­çok­de­ney­sel­ça­lýþ­ma­da­çe­men­o­tu­to­hu­mu­nun­tip­II­di­ya­bet­li­ler­de­in­sü­lin­di­ren­ci­ni­ký­ra­rak­kan­gli­koz­se­vi­ye­si­ni ö­nem­li­öl­çü­de­dü­þür­dü­ðü­göz­len­miþ­tir.­Bir­baþ­ka ça­lýþ­ma­da­i­se­çe­men­o­tu­nun­ka­ra­ci­ðer­ve­böb­rek­ler­de­ki­ba­zý­glü­ko­ne­o­je­nik­en­zim­le­ri­in­hi­be­e­de­rek, tip­I­di­ya­be­tik­ler­de­de­kan­þe­ke­ri­ni­ö­nem­li­öl­çü­de dü­þü­re­bil­di­ði­göz­len­miþ­tir. Tar­çý­nýn­da­çe­men­o­tu­gi­bi­hem­tip­I,­hem­de­tip II­di­ya­bet­li­ler­de­kan­þe­ke­ri­ni­dü­þür­dü­ðü­tes­bit­e­dil­miþ­tir.­Tar­çýn­bu­et­ki­si­ni­çe­þit­li­me­ka­niz­ma­lar­ü­ze­rin­den­ya­pa­bil­mek­te­dir.­Tar­çý­nýn­ka­ra­ci­ðer­de­gli­ko­jen­de­po­lan­ma­sý­ný­art­týr­dý­ðý,­gli­ko­zun­is­ke­let­kas hüc­re­le­ri­ta­ra­fýn­dan­a­lýn­ma­sý­ný­sað­la­yan­bir bi­le­þi­ðin­(IRS-1)­sen­te­zi­ni­in­dük­le­di­ði­ve­gli­ko­zun kan­dan­di­ðer­bü­tün do­ku­la­ra­gi­ri­þi­ni h ý z ­l a n ­d ý ­r a n

GLUT-4­sis­te­mi­ni­ak­ti­ve­et­ti­ði­bu­lun­muþ­tur. Bir­di­ðer­ka­rý­þým­bi­le­þe­ni­o­lan­ye­þil­çay,­ya­pý­sýn­da­ki­pol­fi­fe­no­lik­an­ti­ok­si­dan­(Fla­vo­no­id)­o­lan­ka­te­þin­ler­den­do­la­yý­ba­ðýr­sak­tan­gli­koz­e­mi­li­mi­ni­in­hi­be et­mek­te­dir.­Bir­baþ­ka­ça­lýþ­ma­da­ye­þil­ça­yýn,­di­ya­bet­li­has­ta­lar­da­kan­da­ki­se­vi­ye­si­dü­þük­o­lan­ve­kar­bon­hid­rat­me­ta­bo­liz­ma­sýn­da­ö­nem­li­gö­rev­yap­tý­ðý­göz­le­nen­bir­pro­te­i­nin­(4211­Da­pro­te­in) kan­se­vi­ye­si­ni­yük­sel­te­rek­kan­þe­ke­ri­ni­re­gü­le­et­ti­ði­göz­len­miþ­tir.­ Sa­rým­sa­ðýn­kan­þe­ke­ri­ni­dü­þü­rü­cü­et­ki­si­nin­en­do­tel­fonk­si­yo­nu­nu­dü­zel­ti­ci­et­ki­si­i­le­il­gi­li­ol­du­ðu­nu­gös­te­ren­ve­ri­ler­bu­lun­mak­ta­dýr.­Ay­rý­ca­sa­rým­sa­ðýn­sül­für­lü­bi­le­þen­le­ri­nin­yük­sek an­ti­ok­si­dan­ö­zel­lik­le­ri­do­la­yý­sý­i­le pan­kre­a­sý­o­na­rý­cý­et­ki­si­o­la­bi­le­ce­ði­ve­bu­nun­pan­kre­a­sýn­be­ta­a­da­cýk­la­rý­nýn­in­sü­lin­sen­tez­ve­sek­res­yon ka­pa­si­te­si­ni­art­tý­ra­bi­le­ce­ði­þek­lin­de­gö­rüþ­ler­bu­lun­mak­ta­dýr. So­ya­da­bu­lu­nan­i­sof­la­von­la­rýn da­gli­koz­me­ta­bo­liz­ma­sý­ný­re­gü­le e­de­bil­di­ði­ve­in­sü­lin di­ren­ci­ni­ký­ra­bil­di­ði­tes­bit­e­dil­miþ­tir.”

PROF. Dr. Ýlker Durak, “Burada çeþitli bitkilerin literatüre geçmeye baþlayan etkilerinden bahsederken þunu da açýk bir þekilde ifade etmeliyiz ki yukarýda bahsettiðimiz bitkileri rastgele ya da geliþigüzel dozlarda kullanmak hiçbir fayda saðlamayacaðý gibi, hastalarýn olumsuz etkilenmesine de sebep olabilir. Bunlar ancak belirli formüler dâhilinde kullanýldýðý zaman fayda saðlar” dedi. Prof. Dr. Durak, “Benim ve bir çok bilim adamýnýn çalýþmalarýndan ve yayýnlarýndan da istifade edilerek hazýrlanan diyason, bu baðlamda diyabet hastalarýnýn týbbý tedavisine destek olarak önerebilir” diye konuþtu.

Ankara Üniversitesi Týp. Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýlker Durak

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

13

Erkekler daha fazla horluyor n KÝÞÝNÝN ve diðer aile bireylerinin uyku kalitesini etkileyen horlama, erkeklerde kadýnlardan daha fazla görülüyor. Uzmanlar, sözkonusu durumu erkeklerin boyun ve ka rýn böl ge le ri nin yað lan ma sý na baðlýyor. Uyku sýrasýnda, üst solunum yolunu oluþturan burun, yumuþak damak, küçük dil ve dil kökü gi bi ya pý la rýn çök me le rin den veya titreþimlerinden kaynaklanan horlama zaman zaman þiddetini artýrabiliyor. Horlamanýn kesintili, düzensiz ve belirgin solunum güçlüðü ile birlikte olabileceðine dikkat çeken BSK Lara Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr Melih Vural, þiddetli olanlarýn tehlikeli olduðunu söyledi. Antalya / cihan

Bir dilim baklava, 10 bin adým n ZONGULDAK Ýl Saðlýk Müdür Vekili Dr. Mehmet Kýzýlcýk, “Saðlýðýn Geliþtirilmesi Çalýþtayý”ndaki konuþmasýnda bir kiþinin bir dilim baklava yediði zaman en az 10 bin adým atmasý gerektiðini ifade ederek, “Fiziksel aktivite her yaþta saðlýða yararlýdýr. Düzenli fiziksel aktivite, çocuklarýn ve gençlerin saðlýklý büyümesi ve geliþmesinde, istenmeyen kötü alýþkanlýklardan kurtulmada, sosyalleþmede, yetiþkinlerin çeþitli kronik hastalýklardan korunmasýnda veya bu hastalýklarýn tedavisinde, yaþlýlarýn aktif bir yaþlýlýk dönemi geçirmelerinin saðlanmasýnda önemli farklar oluþturabilmektedir” dedi. Zonguldak / cihan

Dr. Taþtan, ailede olmasý gereken iletiþimin önemine vurgu yapýyor.

“Hoþgörü ilâcýný her zaman kullanmalýyýz” BÝZÝM A­i­le­Der­gi­si­Ni­san­sa­yý­sý­na­ko­nu­þan­“Ev­li­li­ði­ni­zin ka­çýn­cý­ki­lo­met­re­sin­de­si­niz?”­ ki­ta­bý­nýn­ya­za­rý­Uzm.­Dr. Ke­nan­Taþ­tan,­ev­li­li­ðe­yö­ne­lik­ö­nem­li­tesbit­ler­de­bu­lu­nu­yor.­A­i­le­de­ol­ma­sý­ge­re­ken­i­le­ti­þi­min­ö­ne­mi­ne­vur­gu ya­pan­Taþ­tan,­ka­dý­nýn­a­i­le­dý­þý­na­çe­kil­me­ça­ba­la­rý­ný­ve ne­ti­ce­le­ri­ni­i­se­þu­söz­le­riy­le­ö­zet­li­yor:­“Geç­miþ­te­er­kek ve­ka­dýn­la­rýn­yap­týk­la­rý­iþ­ler­bir­bi­rin­den­çok­fark­lýy­dý.­A­dý­ko­nul­ma­mýþ­bir­iþ­bö­lü­mü­var­dý­ve­ge­nel­top­lum­ya­pý­sý­da­bu­nu­des­tek­li­yor­du.­Gü­nü­müz­mo­dern­(!)­top­lu­mun­da­i­se­bu­du­rum­ar­týk­böy­le­de­ðil.­Gü­nü­müz­ka­dý­ný e­vi­dý­þýn­da­da­bir­þey­ler­yap­mak­zo­run­lu­lu­ðu­nu­his­se­di­yor.­Da­ha­doð­ru­su­top­lum­sal­ta­lep­ler­bu­yön­de.­E­vin­de ço­cu­ðuy­la­il­gi­le­nen,­e­vi­ni­te­miz­le­yen­ve­ev­i­çi­bütün­ih­ti­yaç­la­rý­ye­ri­ne­ge­ti­ren­ka­dýn­mo­de­li­gü­nü­müz­de­mak­bul de­ðil.­Bu­tip­ka­dýn­la­ra­ü­re­ten­ka­dýn­ye­ri­ne­tü­ke­ten­ka­dýn yaf­ta­sý­ya­pýþ­tý­rý­lý­yor.­Hâl­böy­le­o­lun­ca­da­ka­dýn­de­ðe­ri­ni art­týr­mak­i­çin­ev­ye­ri­ne­dý­þa­rý­da­da­ça­lýþ­ma­zo­run­lu­lu­ðu­nu­his­se­di­yor.­Oy­sa­bir­ka­dýn­han­gi­ma­ka­ma,­han­gi­mev­ki­e­ge­lir­se­gel­sin­“an­ne­lik” ma­ka­mýn­dan­da­ha­üst­bir­ko­nu­ma­gel­me­si­müm­kün­de­ðil.”­Ýstanbul / Nesibe Boz

Türkiye’de KKKA vektörünün yayýlýþ alanlarý genellikle Nisan'da baþlar.

Her yýl 30 bin kanser n SAÐLIK Bakanlýðý Kanserle Savaþ Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Opr. Dr. Nejat Özgül, Türkiye’de her yýl 100 bin kiþinin 229’una yeni kanser teþhisi konulduðunu, artýþýn bu hýzla devam etmesi halinde, 2030’lu yýllarda kanser görülme sýklýðýnýn 2 mis li ar ta ca ðý ný ve 100 bin de 450’lere yaklaþacaðýný bildirdi. Özgül, kadýn kanserlerinin yarýsýný meme, rahim, rahim aðzý ve yumurtalýk kanserlerinin oluþturduðunu, ülkede her yýl yeni 20 bin meme, bin 500 rahim aðzý, 3 bin 800 yumurtalýk, 4 bin 700 rahim kanseri görüldüðünü de belirtti. Ankara / aa

Bu aylarda keneye dikkat HAVALARIN ý­sýn­ma­sýy­la­bir­lik­te­baþ­gös­te­ren­ke­ne­ý­sýr­ma­sý­ris­ki­ne­kar­þý­uz­man­lar,­dik­kat­li­ol­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­va­tan­daþ­la­rý­u­yar­dý.­Yoz­gat­Bo­zok­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp Fa­kül­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­En­fek­si­yon­Has­ta­lýk­la­rý­Uz­ma­ný­Yrd.­Doç.­Dr.­Meh­met­Bal­cý,­bu­ay­dan­i­ti­ba­ren­ha­va­la­rýn­ý­sýn­ma­ya­baþ­la­ma­sýy­la­bir­lik­te­ta­bi­at­ta­ke­ne­le­rin gö­rün­me­ye­baþ­la­ya­ca­ðýn­dan,­va­tan­daþ­la­rýn­da­ha­du­yar­lý­ol­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ha­va­la­rýn­ý­sýn­ma­ya­baþ­la­ma­sýy­la­bir­lik­te­kýr­sal­da­tar­la­ve­bað­iþ­le­ri­nin­baþ­la­dý­ðý­ný, va­tan­daþ­la­rýn­pik­nik­yap­mak­i­çin­kýr­la­ra­git­ti­ði­ni­be­lir­ten­Dr.­Bal­cý,­”KKKA­Has­ta­lý­ðý,­Hya­lom­ma­ke­ne­si­nin­ý­sýr­ma­sýy­la­bu­la­þan­ve­er­ken­teþ­his­e­di­lip­te­da­vi­e­dil­me­di­ði­tak­dir­de­öl­dü­rü­cü­bo­yut­la­ra­u­la­þan­bir­has­ta­lýk­týr. KKKA­ilk­de­fa­Ký­rým’da­göz­len­miþ­o­lup,­da­ha­son­ra­la­rý tüm­dün­ya­ya­ve­ül­ke­mi­ze­ya­yýl­mýþ­týr.­Tür­ki­ye’de KKKA­vek­tö­rü­nün­ya­yý­lýþ­a­lan­la­rý­ge­nel­lik­le­Ni­san­a­yýn­da­baþ­lar­ve­E­kim­a­yý­na­ka­dar­sü­rer.­Bu­nun­ne­de­ni, has­ta­lý­ðýn­ta­þý­yý­cý­sý­o­lan­ke­ne­le­rin­yaz­mev­si­min­de­ak­tif ol­ma­sý­dýr.­Ay­ný­za­man­da­in­san­la­rýn­ke­ne­ler­le­kar­þý­laþ­ma­sý­da­bu­dö­nem­de­ar­tar”­de­di.­Yozgat / cihan


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Y

SPOR

F.BAHÇE'NÝN ZOR SINAVI GEÇEN HAFTA LÝDERLÝÐÝ TRABZON'A KAPTIRAN SARI-LACÝVERTLÝLER, BUGÜN ESKÝÞEHÝR'Ý YENEREK, ZÝRVE YARIÞINDA PUAN KAYBETMEK ÝSTEMÝYOR. SAKATLIÐI DÜZELEN EMRE'NÝN ÝLK 11'DE OYNAMASI BEKLENÝYOR.

Fenerbahçe, Eskiþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný Can Bartu Tesisleri’nde yaptýðý antrenmanla tamamladý.

Potada Real Madrid'in yüzü 5. maçta güldü n BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde Ýspanya'nýn Real Madrid takýmýnýn, çeyrek final serisi 5. maçýnda ayný ülkeden Power Electronics Valencia'yý 6658 yenerek, seriyi 3-2 önde tamamlayýp, tur atlamasýnýn ardýndan gözler dörtlü finale çevrildi. Ligde dörtlü final organizasyonu 6-8 Mayýs tarihlerinde Ýspanya'nýn Barcelona kentinde Palau Sant Jordi'de yapýlacak. Valencia'yý eleyen Real Madrid, yarý finalde Ýsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takýmýyla eþleþti. Dörtlü finalin ilk gününün diðer maçýnda Yunanistan'ýn Panathinaikos takýmý ile Ýtalya'nýn Montepaschi Siena takýmý karþýlaþacak. Ýlk günün galipleri, 8 Mayýs Pazar günü finalde karþý karþýya gelecek. Ýlk gün maçlarýný kaybeden takýmlar ise üçüncülük karþýlaþmasýna çýkacak.

SÜPER Lig'de bugün deplasmanda Eskiþehirspor ile karþýlaþacak Fenerbahçe, 3 puanla Ýstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Geçen hafta sahasýnda Bursaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliði Trabzonspor'a kaptýran sarýlacivertliler, Eskiþehirspor'u yenerek, zirve yarýþýnda yeni bir puan kaybý yaþamak istemiyor. Fenerbahçe'de sakatlýðý düzelen ve son iki antrenmanda takýmla birlikte çalýþan Emre Belözoðlu takýma dönüyor. Konyaspor maçýnda sakatlandýktan sonra Galatasaray ve Bur saspor maçlarýnda forma giyemeyen Emre'nin Eskiþe hirspor maçýnda ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Eskiþehirspor maçý öncesinde sarý-lacivertlilerde Issiar Dia ve Selçuk Þahin'in sakatlýðý bulunuyor. CANER VE CRÝSTÝAN KART CEZASI SINIRINDA Fenerbahçe'de Caner ve Cristian, sarý kart cezasý sýnýrýnda bulunuyor. Ligde 3'er sarý kartý bulunan iki futbolcu, yarýnki maçta da sarý kart görürse, cezalý duruma düþecek ve 29. haftada Gaziantepspor maçýnda forma giyemeyecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ýn bugünkü maçta, 6 ya-

‘Küçük Osman’ Beþiktaþ'ta BEÞÝKTAÞ'IN DÜNKÜ ANTRENMANINI ÖZEL BÝR KANALDA GÖSTERÝLEN"ÖYLE BÝR GEÇER ZAMAN KÝ" DÝZÝSÝNÝN ‘OSMAN’ ADLI KARAKTERÝ KÜÇÜK OYUNCU EMÝR BERKE ZÝNCÝDÝ DE BABASIYLA BÝRLÝKTE ÝZLEDÝ.

Almanya Birinci Liginde ilk seyircisiz maç n ALMANYA Birinci Futbol Ligi'nde bir hafta önce St. Pauli-Schalke 04 maçýnda bir taraftarýn attýðý bira bardaðýnýn yardýmcý hakemin ensesine gelmesi nedeniyle maçýn tatil edilmesinden dolayý St. Pauli'ye bir maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Almanya Birinci Ligi'nde ilk kez bir maçýn seyircisiz oynanacaðý kaydedildi.

EKRANDA BUGÜN 13:00 Aliaða Petkim – Efes Pilsen (Spormax) 14.00 Bucaspor – Karabükspor (LÝG TV) 14.00 Denizlispor – Samsunspor (TRT 1) 15:00 Fenerbahçe Ülker–Pýnar Karþýyaka (Spormax) 16.00 Konyaspor – Manisaspor (DIGI) 16.30 Schalke – Wolfsburg (TRT 3 / TRT HD) 17.00 Chelsea – Wigan (SPORMAX / PL TV) 17:30 Eczacýbaþý Vitra-Vakýfbank GSTT (Sports TV) 19.00 Eskiþehirspor – Fenerbahçe (LÝG TV) 19.00 Inter – Chievo (SPORMAX / TV 8) 19.00 Athletic Bilbao – Real Madrid (NTVSPOR) 19.30 Stuttgart – Kaiserslautern (TRT 3 / TRT HD) 21.00 Barcelona – Almeira (NTVSPOR) 21.45 Udinese – Roma (SPORMAX) 22.00 Brest – Rennes (KANAL A) 23.00 Mallorca – Sevilla (NTVSPOR)

bancý sýnýrlamasý nedeniyle savunmada Andre Santos'u yedek soyundurup, solda Caner'e yer vermesi, orta sahanýn solunda ise Stoch'u oynatmasý bek le ni yor. Es ki þe hir A ta türk Sta dý'nda sa at 19.00'da baþlayacak Eskiþehirspor-Fenerbahçe maçýný hakem Cüneyt Çakýr yönetecek. DÝA VE SELÇUK KADRODA YOK Fe ner bah çe'de sa kat lýk la rý bu lu nan Di a ve Selçuk, Eskiþehirspor maçý için belirlenen 20 ki þilik kadroda yer almadý.Ýki futbolcunun bugün yapýlan son antrenmana katýlmadýklarý bildirilirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ýn belirlediði 20 kiþilik kadroda þu futbolcular yer alýyor: Vol kan De mi rel, Ser kan, Mert, Gök han Gönül, Okan, Yobo, Bekir, Lugano, Andre Santos, Caner, Cristian, Emre, Mehmet Topuz, Özer, Gökay, Alex, Stoch, Niang, Semih, Güiza. Bu arada, Dia sakatlýðý nedeniyle kadroda yer almayýnca, yabancý kontenjaný açýldýðý için Güiza 20 kiþilik kadroya dahil edildi.

“Küçük Osman” Emir Berke Zincidi, hayraný olduðu Guti ve Quaresma ile hatýra fotoðrafý çektirdi.

BEÞÝKTAÞ, Süper Lig'de 11 Nisan Pazartesi günü Kasýmpaþa ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna bir günlük iznin ar dýndan baþladý. Ziraat Türkiye Kupasý yarý final ilk maçýnda Gaziantepspor'u 3-0 maðlup eden ve maçýn ardýndan dünü izinli olarak geçiren siyah-beyazlý takým, Kasýmpaþa maçýnýn ilk hazýrlýðýný BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleþtirdi. Ýdmanýn ilk bölümünde koþularýn ardýndan bir süre istasyon ve kýsa pas çalýþmalarý yapan Beþiktaþlý oyuncular, daha sonra yarým sahada taktik maç oynadý. Siyah-beyazlý ekibin bugünkü idmaný na sakatlýklarý süren Ekrem, Ferrari ve sað ayak bileðinde aðrýsý olan Guti'nin yaný sýra, sol topuðunda aðrýlarý bulunan Ýbrahim Toraman çalýþmaya katýlmayarak tedavi oldular. Genç futbolcu Onur, sakatlýðýnýn ardýndan bugün ilk kez takýmla çalýþmaya baþlarken, Ersan Gü-

lüm ise salon çalýþmalarýna devam etti. Portekizli oyuncular Simao ve Almeida ise koþularýn ardýndan antrenmaný tamamladý. Gaziantepspor maçýnda sað a yak tarak kemiðine darbe alan Simao'nun ciddi bir sakatlýðýnýn bulunmadýðý, Almeida'nýn ise belindeki aðrýlar nedeniyle dinlendirildiði bildirildi. Bu arada, adalesinde sertleþme olan Quaresma ve dizinde ödem oluþan Necip de 5'e 2 çalýþmasýnýn ardýndan çalýþmayý býraktý. Beþiktaþ'ýn dünkü antrenmanýný Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Osman adlý karakteri küçük yýldýz Emir Berke Zincidi de babasýyla birlikte izledi. Oynadýðý dizideki Osman karakteriyle tanýnan ve sevilen minik dizi oyuncusu, antrenmanda siyah-beyazlý oyuncularla buluþtu. Beþiktaþlý olan küçük oyuncuya futbolcular da büyük ilgi gösterdi. Mutluluðu gözlerinden okunan Emir Berke Zincidi, hayraný olduðu Guti ve Quaresma ile hatýra fotoðrafý çektirdi.

G.SARAY TRABZONSPOR'A HAZIRLANIYOR GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'de 10 Nisan Pazar günü sahasýnda Trabzonspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde gerçekleþtirilen ve yaklaþýk 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalýþmasýnýn ardýndan, kanatlardan yapýlan ortalarla gol organizasyonlarý çalýþtý. Þut çalýþmasýyla sona eren antrenmanda bazý futbolcularýn neþeli tavýrlarý dikkati çekti. Antrenmana 10 dakika geç gelen Ayhan, teknik direktör Bülent Ünder'e maz-

eretini bildirdikten sonra, takýmdaki yerini aldý. Sarý-kýrmýzýlý takýmda aðrýlarý olan kaptan Arda Turan, þut çalýþmasý öncesinde teknik direktör Bülent Ünder'den izin isteyerek tesislere girdi. Kasýðýndaki sakatlýðý geçen Neill takýmla birlikte çalýþýrken, sol diz bölgesinde þiþme olan Cana ile dünkü antrenmanda aldýðý darbe nedeniyle kalçasýndan hafif þekilde sakatlanan Stancu salonda çalýþtý. Sakatlýðý bulunan Hakan Balta'nýn ise tedavisine devam edildi.Sarý-kýrmýzýlý takým, bugün yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayacak.

Samet Aybaba Bucaspor'da 6 ay görev yapabildi.

Aybaba Bucaspor'daki görevinden ayrýldý BUCASPOR'DA görevden ayrýlan teknik direktör Samet Aybaba, ''Biz tam þehrin dinamiklerini harekete geçireceðiz derken önümüze hakem facialarý çýktý'' dedi. Bucaspor Kulübü Baþkaný Þeref Üstündað'ýn, yollarýný ayýrma konusunda anlaþtýklarýný bildirmesinden sonra da takýmýn baþýnda antrenmana çýkmaya devam eden Aybaba, bu sabah Seyit Mehmet Özkan Tesisleri'nde basýn toplantýsý düzenleyerek, görevini býraktýðýný açýkladý. Aybaba, Bucaspor'da 6 ay görev yaptýklarýný, takýmý zor koþullarda bir araya getirip, ligde tutunmak için çalýþtýklarýný kaydetti. Göreve geldikten sonra Ýzmir'den birtakým destekleri arkalarýna almayý düþündüklerini, ancak bunda baþarýlý olamadýklarýný ifade eden Aybaba, sözlerini þöyle sürdürdü:''Devre arasýnda yapacaðýmýz takviyelerle Bucaspor'u rahatlýkla ligde tutarýz diye düþündük. Ancak devre arasýnda transfer için destek göremedik. Yabancý oyuncularla ilgili sýkýntýlar devam etti. Bir tek yabancý oyuncu Leko'yla oynadýk. Bu süreçte genç arkadaþlarýn önünü açtýk. 7 tane genç oyuncuyu bu takýmýn içinde tuttuk.'' Aybaba, genç futbolcularýn zaman içinde daha büyük iþler yapacaðýný belirterek, ''Taraftardan büyük destek aldýk. Ben bu kadar beklentisiz bir þekilde takýmýn destekleyen taraftarý 8-10 senedir görmedim. Bize baþkanýmýz bir kaç yöneticiyle destek verdi'' dedi.

SÜPER LÝG'DE 28. HAFTA Bugün: 14.00 Bucaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Buca) 16.00 Konyaspor-Manisaspor (Konya Atatürk) 19.00 Eskiþehirspor-Fenerbahçe (Eskiþehir Atatürk) 10 Nisan Pazar: 14.00 Gaziantepspor-Ankaragücü (Kamil Ocak) 14.00 Ýstanbul B. Belediyespor-Sivasspor ( Olimpiyat) 17.00 Gençlerbirliði-Kayserispor (Ankara 19 Mayýs) 19.00 Galatasaray-Trabzon (Türk Telekom-Seyircisiz) 11 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasýmpaþa-Beþiktaþ (Recep Tayyip Erdoðan)

BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI Bugün: 14.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk) 10 Nisan Pazar: 14.00 Orduspor-Adanaspor (Ordu 19 Eylül) 14.00 Akhisar Belediye-Mersin Ýdmanyurdu (Akhisar) 14.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk) 14.00 Karþýyaka-Diyarbakýrspor (Ýzmir Atatürk) 14.00 Kayseri Erciyes-Tavþanlý Linyit (Spor Kompleksi) 19.00 Çaykur Rizespor-Kartalspor (Yeni Rize Þehir) 11 Nisan Pazartesi: 20.00 Gaziantep B.Belediye-Boluspor (Kamil Ocak)

BEKO BASKETBOL LÝGÝ PROGRAMI Bugün: 13.00 Aliaða Petkiim-Efes Pilsen (Enka) 15.00 F.Bahçe Ülker-Pýnar Karþýyaka (Sinan Erdem) 17.00 Türk Telekom-MP Trabzon (Ankara Atatürk) 17.00 Olin Edirne-Antalya B. Belediyesi (Mimar Sinan) 10 Nisan Pazar: 13.00 Beþiktaþ Cola Turka-Erdemir (Cola Turka) 16.00 Banvit-Mersin B.Belediyesi (Kara Ali Acar)

Ömer Aþýk5 dakika forma giydiði mücadelede sayý atamadý.

Ömer Aþýk'lý Bulls Celtics'e fark attý MÝLLÝ oyuncu Ömer Aþýk’ýn da formasýný giydiði Chicago Bulls, United Center’da oynanan karþýlaþmada Boston Celtics’i 97-81’lik skorla maðlup etmeyi baþardý. Bu sezonki 58. galibiyetini alan Chicago Bulls’da Ömer Aþýk, kenardan gelerek 5 dakika süre aldýðý karþýlaþmada istatistik kaydedemedi. Bulls’da Derrick Rose 30 sayý- 5 ribaund- 8 asist- 2 top çalma ile oynarken, Luol Deng 23 sayý- 6 ribaund- 1 asist ve Carlos Boozer da 14 sayý- 12 ribaund- 2 asist ile double double yaptý. Boston Celtics’de ise Paul Pierce, 32 dakika süre aldýðý karþýlaþmada 15 sayý- 4 ribaund ile oynarken, Kevin Garnett ise 10 sayý- 10 ribaund- 2 asist- 2 top çalma ile double double yaptý. Celtics’de ayrýca kenardan gelen Jeff Green 10 sayý- 2 ribaund ile çift haneli rakamlara ulaþtý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý Ç ÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

HABERLER

Y 9 NÝSAN 2011 CUMARTESÝ

Haydi Facebook’u boykota! FÝLÝSTÝN ÝNTÝFADASINA ÇAÐIRAN SAYFALARI KAPATAN FACEBOOK'U, 10 NÝSAN PAZAR GÜNÜ BOYKOT EDÝYORUZ. YAHUDÝ Lobileri ve Ýsrail hükümetinin karþýsýnda boyun eðip Filistin intifadasýna çaðýran sayfalarý kapatan Facebook 10 Nisan Pazar günü boykot edilecek. Facebook’ta “3rdintifada.com ve madina.com“ adlarýyla açýlan boykot sayfasýnda þu açýklamaya yer verilmiþ. “Facebook’un Filistin intifadasý sayfalarýný kapatmasýna cevap olarak 10 Nisan Pazar günü Facebook’u boykot yapacaðýz.

Sesimiz tahmin edemeyeceðiniz þekilde yüksek çýkacak! Facebook ilanlardan kazanýyor; boykot Facebook’u büyük zarara uðratacak...” Sayfada, boykot çaðrýsýndan baþka, Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’e yönelik kýsaca þu mektup var: “Ben Facebook kullanan bir Müslümaným. Bu mesajý, Ýsrail Medya Bakanlýðýnýn isteði üzerine Filistin intifadasý

sayfalarýný kapatmanýza yanýt olarak gönderiyorum. Yapmýþ olduðunuz davranýþtan dolayý bizi hayal kýrýklýðýna uðrattýnýz... Facebook’u hergün kullanan ve seven müslümanlar olarak Facebook’un izlemiþ olduðu yeni tavrýna karþýyýz. Facebook’yan tarafsýz olmasýný ve herkese eþit davranmasýný istiyoruz. Aksi halde, daha saygýn ve makul bir network bulacaðýz...”

Büyük ses getireceklerini iddia eden sayfanýn çaðrýsýna 7 Nisan’a kadar 130 bin kiþi “katýlacaðým” cevap vermiþ. 17 bin 326 kiþi ise “kararsýzým”, 34 bin kiþi ise “katýlmayacaðým” diye cevap vermiþ. Boykot sayfasýnýn adresi ise þöyle: http://www. facebook.com/event.php?eid=14201 2425864179&index=1 Kuveyt / Suna Durmaz

Osman Bey'in dedesi Süleyman Þah burada yatýyor.

Suriye’de ecdadýn hatýrasýna saygý n OS MAN LI Dev le ti’nin ku ru cu su Os man Bey’in dedesi Süleyman Þah’ýn Suriye’de bulunan ve 2 kez sular altýnda kalma tehlikesi geçiren türbesi, Türkiye tarafýndan özenle korunuyor. 1086 yýlýnda Fýrat Nehri’nden geçerken þehit olan Kayý boyunun lideri Süleyman Þah ve iki muhafýzý, ayný mevkide bulunan Caber Kalesinde topraða verildi. Yavuz Sultan Selim tarafýndan Osmanlý topraklarýna katýlan bölgede, Süleyman Þah adýna türbe yaptýrýldý. Süleyman Þah ve muhafýzlarýnýn mezarlarýnýn bulunduðu Caber Kalesi, 1921 yýlýnda Suriye ile imzalanan Ankara Anlaþmasý ile Türk topraðý olarak kabul edildi, bölgeyi bir manga askerin muhafaza etmesi kararlaþtýrýldý. Lozan Antlaþmasý ile de bu hak aynen korundu. Çevre ve Orman Bakanlýðýnca onarýmýn yaný sýra çevre düzenleme çalýþmalarýnýn da tamamlandýðý türbe ve dev Türk Bayraklarýnýn dikildiði bölge, Türkiye’nin büyükelçilik ve konsolosluklar haricinde, yurt dýþýndaki tek toprak parçasý sayýlmasý dolayýsýyla özel bir öneme sahip. Türbeyi, Þanlýurfa’dan dönüþümlü olarak gönderilen bir askerî birlik koruyor. Halep-Þanlýurfa / aa

Ýzmir’de ören yerlerine ilgi büyük n ÝZMÝR Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü’nün þehirdeki müzelerin gelirlerine iliþkin verileri, ören yerleri ve müze ziyaretlerinde önemli artýþ yaþandýðýný ortaya koydu. Þehirdeki müzeleri Þubat 2009’da 124 bin 413, geçen yýlýn þubat ayýnda 133 bin 621, bu yýl ayný döneminde ise 182 bin 123 kiþi ziyaret etti. Akropol’ü ziyaret edenlerin sayýsý geçen yýl Þubat ayýnda 15 bin kiþi iken, bu yýlýn ayný döneminde 30 bine yaklaþtý. Efes Antik Kenti’nin ziyaretçi sayýsý da ayný dönemler mukayese edildiðinde 64 binden 78 bine çýktý. Ýzmir / aa

57. Alay þehitliðinde yenileme çalýþmalarý bitmek üzere.

57. Alay þehitliði ziyarete açýlýyor n ÇANAKKALE Savaþlarýnda adýný tarihe ‘’en kahraman birlik’’ olarak yazdýran 19. Tümen’e baðlý ‘’57. Alay’’ için yaptýrýlan þehitlikte çalýþmalar son aþamaya geldi. OPET’in ‘’Tarihe Saygý Projesi’’ çerçevesinde yürüttüðü ‘’57. Alay Þe hitleri Yenileme Projesi’’nin Tarih Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Burhan Sayýlýr yenileme çalýþmalarýnýn bitme aþamasýna geldiðini söyledi. Kahramanlar için yapýlan 57. Alay Þehitliði, 1992 yýlýnda mimar Nejat Dinçel tarafýndan tasarlanarak inþa edildi. Þehitlik, Kabatepe-Conkbayýrý yolu üzerinde, Kýlýç Bayýrý’nýn güney ucunda bulunuyor. Burasý ayný zamanda Bomba Sýrtý’nýn kuzey ucu. Çanakkale / aa

“Bir kan, üç can” n ÝZMÝR’DE, 19 yaþýndaki oðlunu 3 yýl önce trafik kazasýnda yitiren acýlý baba Erkan Þentürk, kendi bulduðu ‘’bir kan, üç can’’ sloganýyla her yýl kan baðýþý kampanyasý düzenleyerek acýsýný hafifletmeye çalýþýyor. Oðlunu kaybettikten sonra, ömrü boyunca elde ettiði birikimi, yardýma muhtaç olanlarla paylaþan Þentürk, ‘’Bir elin verdiðini öteki el bilmemeli’’ düsturu na önem verdiðini belirterek, bu hayýrlara iliþkin konuþmamayý tercih etti. Ýzmir Altay Ticaret Meslek Lisesi kantinini 7 yýldýr iþleten Þentürk, 3 yýldýr okulda kan baðýþý kampanyasý düzenlediðini, bu sayede Kýzýlay görevlileriyle artýk ‘’tanýþ’’ olduklarýný söyledi. Ýzmir / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

09 Nisan 2011  
09 Nisan 2011  

Yeni Asya'nın 9 Nisan 2011 baskısı

Advertisement