Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

GERÇEKTEN HABER VERiR

Y

TSK’dan yargýya ‘türban fiþleri’ uHaberi sayfa 4’te

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 8 NÝSAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Açýklama suç, gereði yapýlsýn GENELKURMAY’IN “YARGIYA MUHTIRA” OLARAK YORUMLANAN “BALYOZ” AÇIKLAMASINA TEPKÝLER ARTARAK DEVAM EDÝYOR. ANAYASA VE YASALARA GÖRE SUÇ OLUÞTURUYOR u­ Balyoz sanýðý muvazzaf veya emekli TSK mensuplarýnýn tahliyesi talebinin mahkeme tarafýndan ikinci kez reddedilmesini eleþtiren Genelkurmay açýklamasý, “âdil yargýlamayý etkilemeye teþebbüs” olarak yorumlanýrken, ilgili anayasa ve yasa hükümlerine göre bu açýklamanýn suç oluþturduðu vurgulanarak gereðinin yapýlmasý isteniyor.

www.yeniasya.com.tr

ESKÝ SAVCI SACÝT KAYASU:

u12 Eylül 1980 askerî darbesini yapanlar hakkýnda iddianame hazýrladýðý için meslekten atýlan Savcý Sacit Kayasu, Genelkurmay’ýn Balyoz açýklamasýnýn herþeyden önce âdil yargýlamayý etkileme teþebbüsü olduðunu söyleyerek, “TSK, konumu itibariyle yargýlama üzerinde muazzam bir etki yapacaðýný biliyor ve bu açýklama belli bir gaye ile yapýldý. Eski alýþkanlýklar devam ediyor” dedi. Haberi sayfa 4’te

BALIKESÝR SÝVÝL GÜÇLER BÝRLÝÐÝ BAÞKANI:

Kararý mahkeme verir, asker deðil

u­ Balýkesir Sivil Güçler Birliði Baþkaný Av. Mehmet Birol Þahin, Genelkurmay'ýn açýklamasýný eleþtirirken, “Balyoz’un seminer mi, darbe planý mý olduðuna Genelkurmay deðil, yargý karar verir. Genelkurmay’ýn açýklamasý suç teþkil eder ve bu açýklamayý yapan kurumun yetkilileri hakkýnda soruþturma açýlmasý gerekir. Hükümetin bu anlamda demokrasi ve hukuk devleti yolunda saðlýklý yürüyebilmek için derhal Genelkurmay açýklamasý hakkýnda soruþturma açmasý gerekir” dedi. Haberi sayfa 4’te

“KEÞKE YAPILMASAYDI” DEMEK YETMEZ uTBMM Baþkaný Þahin'le AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik'in “Keþke o açýklama yapýlmasaydý” þeklindeki tepkileri yetersiz bulunurken, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ýn “Açýklama karar sonrasý yapýldý. Eðer karar eþiðinde yapýlmýþ olsaydý ciddî bir müdahale sayýlabilirdi” yorumu þaþkýnlýkla karþýlandý. Haberi sayfa 4’te

Þ.URFA HUKUKÇULAR DERNEÐÝ BÞK.

DÜNYA MAÐDURLAR DERNEÐÝ:

HUKUKU, HUKUKÇULAR KONUÞMALI

BÝZ DE ASKERÝ ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ

u­ Þanlýurfa Hukukçular Derneði Baþkaný Ömer Avcý, hukukun hukukçular tarafýndan tartýþýlmasý gerektiðini belirterek, “benzeri dâvâlar hakkýnda herhangi bir kesimden açýklamalarýn gelmesinin yargýyý etkileyebileceðine” dikkat çekti. Haberi sayfa 4’te

u­ Genelkurmay’ýn açýklamasýna çeþitli kesimlerden tepkiler gelmeye devam ederken, Dünya Maðdurlar Derneði de Genelkurmay Baþkaný Iþýk Koþaner imzasýyla yayýnlanan açýklamaya, “Biz de sizi anlamakta güçlük çekiyoruz” cevabýný verdi. Haberi 4’te

CHP’NÝN G.KURMAY’IN AÇIKLAMASINA YORUMU:

Açýklama doðru deðil uCHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, Genelkurmay’ýn ‘’Balyoz dâvâsý’’ndaki tutuklamalara iliþkin açýklamasýna yönelik olarak, ‘’Aþýrý bir hassasiyet, doðru bulmuyorum. Sonuçta iþleyen bir yargý süreci var. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasidir, hiçbir kuvvet demokrasiye dýþarýdan müdahale edemez, böyle yetkiyi kendisinde göremez’’ dedi. Haberi 4’te

MECLÝS, SALI GÜNÜ TATÝLE GÝRECEK uHaberi sayfa 5’te

Eski Bakan: O plandan benim haberim yoktu uHaberi sayfa 5’te

AB hukuku uzmaný: Türklere vize uygulanamaz uHaberi sayfa 4’te ISSN 13017748

Âdil yargýlamayý etkileme giriþimi

Av. Mehmet Birol Þahin

SAYI: 14.769

Sacit Kayasu

YIL: 42

LÝBYA’DA BELÝRSÝZLÝK SÜRÜYOR uHaberi sayfa 7’de

DP GENEL BAÞKANI MERKEZ KARAR KURULU TOPLANTISINDA KONUÞTU

Zeybek: AKP A.Þ. oldu u“Bugün Türkiye’de bir kabile inþa edildi. Bir aþiret var ve bu aþiret, bir anonim þirkete dönüþtürüldü. Kastettiðim AKP Anonim Þirketi, yani AKPAÞ’týr. Bugün artýk AKP bir siyasî parti olmaktan çýkmýþ, bir anonim þirket haline gelmiþtir. Bakýnýz, milletvekili olmak için 6 bin kiþi baþvuruyor, her biri 10 bin lira ödüyor. Birden bire ortaya 60 milyar çýkýyor. Peki, bu insanlar nasýl oluyor da bu parayý ödüyor? Çünkü bunu bir piyango bileti gibi görüyorlar. Yani bunu verdikleri zaman arkasýndan neler geleceðini biliyorlar.” Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

8 NÝSAN 2011 CUMA

Vazifemiz, siyaseti dine âlet ve dost yapmaktýr

‘‘

Siyasete bakmamýza mecburiyet-i kat’iye olduðu zaman, vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmaktýr ki, üç yüz elli milyon kardeþlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeþlere kazandýrmaya sebep olsun.

Reis-i Cumhur Celâl Bayar ve Heyet-i Vükelâsýna, Ankara iz Nur talebeleri, yirmi senedir emsâlsiz bir tâzib ve iþkencelere hedef olmuþuz. Sabrettik; tâ Cenâb-ý Hak sizi imdadýmýza gönderdi. O iþkencelerin se be bi ni on beþ se ne dir üç mahkeme hakikî ve kanunî olarak yüz otuz kitap ve bin mektubatta bulama dýklarýna, Mahkeme-i Temyizle Denizli Mahkemesini þahit gösteriyoruz. Otuz seneden beri ben siyaseti terk etmiþtim. Bu defa, birkaç gün zarfýnda Ahrarlarýn baþýna geçip milletin mukadderâtýna

B

LÂHÝKA sahip çýkmasý sebebiyle, Reis-i Cumhuru ve Heyet-i Vekileyi tebrikle beraber, bir hakikati ifþâ ediyorum. Þöyle ki: Bize hücum eden ve mahkemelerde tâzip edenler demiþler: “Bu Nur talebelerinin dini siyasete âlet etmek ihtimalleri var, belki de ediyorlar.” Biz de o zâlimlere karþý müdafaatla rýmýzdaki binler hüccetle demiþiz ve diyoruz ki: Biz, dini siyasete âlet deðil, belki rýzayý Ýlâhîden baþka hiçbir þeye, hattâ dünyaya ve saltanata âlet etmemek bizim esas mesleðimiz olduðundan, düþmanlarýmýzca da tahakkuk etmiþ ki, üç senedir üç çuvaldan ziyade dosyalarýmýzý garaz kârâne tetkik ettikleri halde bizi mahkûm edemiyorlar. Verdikleri keyfî ve vicdanî hükümlerine de bir bahane bulamýyorlar ki, Temyiz o hükmü bozdu. Evet, biz dini siyasete âlet deðil, belki vatan ve milletin dehþetli zararýna siyaseti mutaassýbâne dinsizliðe âlet edenlere karþý, bizim siyasete bakmamýza mecburiyet-i kat’iye olduðu zaman, va zi fe miz si ya se ti di ne â let ve dost yapmaktýr ki, üç yüz elli milyon kardeþlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeþlere kazandýrmaya sebep olsun. Elhâsýl: Bize iþkence edenlere, siya seti asabiyetle dinsizliðe âlet etmelerine mukabil, biz de siyaseti dine âlet ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saâdetine çalýþmýþýz. Kardeþlerim, ben bunu böyle münasip gördüm, sizlerin meþveretine havale ediyorum. Emirdað Lâhikasý, s. 514 LÜGATÇE: tâzib: Azab ve sýkýntý verme. Ahrar: Hürriyetçiler, hürriyet taraftarlarý. Heyet-i Vekile: Vekiller heyeti, bakanlar kurulu, kabine. ifþâ: Fâþ etme, duyurma, gizli bir þeyi

yayma. mutaassýbâne: Taassupla, körü körüne baðlý olarak. mecburiyet-i kat’i ye: Kesin mecburiyet. uhuvvet: Kardeþlik. asabiyet: Taassup.

Antalya büyük panele hazýr nejateren@saidnursi.de

“Ne yapayým, acele ettim, kýþta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda gele ceksiniz. Þimdi ekilen nur tohumlarý, zemininizde çiçek açacaktýr. Biz, hizmetimizin ücreti olarak sizden þunu bekliyoruz ki: Mazi kýt’asýna geçmek için geldiðiniz vakit, mezarýmýza uðrayýnýz; o bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taþý denilen ve kemikle rimizi misafir eden ve Horhor topraðýnýn kapýcýsý olan kalenin baþýna takýnýz. Kapýcýya tenbih edeceðiz; bizi çaðýrýnýz. Mezarýmýzdan ‘Henîen leküm’ (Ne mutlu sizlere!) sadâsýný iþiteceksiniz.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 88) ýþ geçti. Biz cennet-âsâ baharlarý yaþýyoruz Üstadým! Ektiðin tohumlar meyveye döndü. Biz bahar nesimini kokluyoruz Üstadým! Sen çok çile çektin, biz emanetin ve hediyelerinle baþbaþayýz Üstadým! Kalenin burçlarýna sayende “zafer taklarýný“ takmaya azimliyiz ve devam ediyoruz Üstadým! Sen elli bir sene önce “Nevruz Günü”nün akabinde topraða düþmüþtün! Kýþ geçti, þimdi bizler tam bir bahar havasýný yaþýyoruz Üstadým! Türkiye’de, köyde, þehirde, sokaklarda, salonlarda, televizyonlarda, evlerde, iþ yerinde, otobüste, uçakta, gazetede,

bütün olarak medya da her yerinde hep seni konuþuyor Üstadým! “Gelen nesl-i cedidin” önündeki prangalar açýldý, döküldü, kýrýldý artýk Üstadým! Gerçi Bolþevik baykuþlarýnýn sesleri kesilmedi. Hiç kesilmeyecek. Ama Nurun hâdimleri mesaide, iþ baþýnda, hizmette Üstadým! E vet, el ham dü lil lâh, Rab bi mi ze sonsuz þükürler olsun. Cennetâsa baharlarý yaþýyoruz. Nurun fedakâr, cefakâr, vefakâr ha dim le ri bin yýl dan faz la Ýs lâ ma bayraktarlýk ve sancaktarlýk yapan sadece bu mübarek Anadolu’da deðil, bir buçuk milyarlýk Ýslâm âleminde de deðil, “yedi milyarý” aþan insanlýk ailesinde “Ý’lây-ý Kelimetullah’ý” dâvet ve tebligatla meþgul elhamdülillâh.

Yoðunlaþtýrýlmýþ olarak iki aydan beri Antalya Yeni Asya Ýl Temsilciliði, istiþare heyeti ve ilgili komisyonlar hummalý ve yoðun bir mesai harcadý. Hizmet merkezimiz Ýstanbul’la ve Risâle-i Nur Enstitüsü’yle devamlý bir irtibatla Ýstanbul’daki panel konuþmacýlarýnýn ana omurgasý aynen muhafaza edilerek, mazereti olanlarýn yerine yeni isimler ilâve edildi. Ve panel hazýrlýklarýnýn son aþamasýna gelindi. Evet, Antalya artýk bu “büyük panel’e” hazýr! Þeh rin en mer ke zi ve gö rü nen noktalarýnda; tam 19 adet dev ýþýklý levhalar, hafta baþýndan beri duyuru ve dâvet yapýyor. Ayrýca otobüs ve tramvay duraklarýnda 20 noktada “raketlerle” reklâm çalýþmalarý devreye girdi. Mahallî radyolara reklâmlar verildi. Antalya ili ve ilçelerindeki bütün resmî protokol baþta olmak üzere, kurum, kuruluþ, dernek, oda, birlik, Caddeler þen, salonlar þen, gönül- vakýf ve hizmet gruplarýna binden ler þen Anadolu’mda! fazla dâvetiye gönderildi. Ümit ýþýklarý yeþeriyor güzel yurBu reklâm ve tanýtým çalýþmalarýnýn dum Türkiye’de. sonucunda temsilcilik telefonumuza onSon yirmi yýlda, özellikle “Yeni As - larca telefon geldi. Bundan anlýyoruz ki, ya camiasý” olarak Þubat ve Mart ay- çok deðiþik kesimlerden panele umulalarýnda yaptýðýmýz sosyal ve kültürel nýn üstünde çok yoðun bir ilgi var. faaliyetlerle Türkiye’nin gündemini Çok çeþitli meslek kuruluþlarýndan belirlemekte oldukça etkili olduðu- temsilcilimizi arayanlar en baþta böymuz bir vakýadýr. le bir paneli düzenlediðimiz için teHer yýl Þubat ayýnýn 21’inde gazete- þekkürlerini sunuyor, tebrik ediyor mizin neþir hayatýna baþlamasý müna- ve duâ ettiklerini belirtiyorlar. sebetiyle yapýlan geniþ çaplý hizmet faaBazýlarý, konunun, konuþmacýlarýn liyetleri artýk geleneksel hâle geldi. dikkatlerini çektiðini belirtip, mutlaka kaMart ayýnýn 23’ü ise aziz ve muazzez týlmak istiyoruz; rezervasyon olup olmaÜstadýmýz Bediüzzaman Said Nursî’nin dýðýný ve ücret konusunu soruyorlar. vefat yýldönümü olmasý münasebetiyle Bazýlarý anne, baba ve akrabalarýhummalý bir faaliyet baþlar. nýn Üstad Bediüzzaman’la irtibatlarý Bu iki tarih Yeni Asya Risâle-i Nur olduðunu, Risâle-i Nurlarý okuduklatalebelerinin “Cennetâsâ baharlarý” rýný ve mutlaka katýlmak istediklerini müjdeleyen ve bütün yurt sathýný sa- belirtiyorlar.

rýp Avrupa’ya uzanan bir sevgi ve muhabbet mevsimini yaþatýr. Ýnþâallah kýsa bir zaman içerisinde de bu anma ve kutlamalar, Amerika ve Avustralya’ya kadar uzanýp; dünyanýn bütün kýt'alarýna kadar ulaþacak, çok geniþ bir coðrafyada zemin bulup icraatlarýna devam edecektir ümidindeyiz. Üstadýmýzýn yüz sen önce yaptýðý þu tesbitin gün be gün ortaya çýktýðýna þahit oluyoruz: “Akýl ve ilim ve fen hükmettiði istikbalde, elbette bürhân-ý aklîye istinat eden (aklî delillere dayanan) ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hükmedecek.” (Hutbe-i Þamiye, s. 33) Ve bütün bunlara: “Sadakte,” “Varýz Üstadým!”, diyerek ona ve dâvâsýna sahip çýktýðýmýzý fiilimizle göstermek istiyoruz. Dünya þehri güzelim Antalya’mýzda ilkini 13 Nisan 1996 yýlýnda büyük zorluklarla icrâ ettiðimiz “Bediüzzaman’ý Anma” programlarýmýz, zaman içerisinde; ikiþer, üçer sene aralýklarla bugüne kadar devam etti. Ge çen yýl lar da meþ ve re ti miz de aldýðýmýz bir kararla büyük çapta, dâvâmýza, camiamýza, dünya þehri olan Antalya’mýza yakýþýr ve lâyýk bir panel düzenlemeyi kararlaþtýrmýþtýk. Allah’a binlerce þükürler ol sun ki bu yýl bu rüyamýz ve hülyamýz gerçek olmak üzere. Bir yýlý aþkýn bir zamandan beri devam eden çalýþmalar profesyonelce yapýlmaya çalýþýldý ve mutlu sona yaklaþýldý. Malûmunuz olduðu üzere bu yýlýn panel konusunu Risâle-i Nur Enstitüsü bir yýl önceden hazýrlamýþtý. Bu konu da zaten kamuoyuna mâl oldu: “Said Nursî’ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði ve Dünya Barýþý.” Buradaki camiamýz ve temsilciliðimiz de ayný konuyu tercih etti. Bunun icraasýnýn da kuvvetli bir konuþmacý kadrosuyla yapýlmasý için kollar sývandý.

Hülâsa, Antalya Yeni Asya Tem silciliði olarak, tahminlerin üzerinde ummadýðýmýz kadar müsbet mânâda çok yoðun bir ilgiye muhatap olduk. Bu da dâvâmýz, camiamýz ve þahs-ý manevî adýna bizi fevkalâde memnun etti. Çevre il ve ilçelerden de, çeþitli kesimlerden yoðun bir katýlým olacaðý ge len haberlerden ortaya çýkýyor. Yýllarca “bürokratik engeller”den çok þeyler çekerek buralara geldik. Kimseyle zýtlaþmadýk. Müsbet hareketten asla taviz vermedik. Bu yýl da daha önce anlaþma yapýl ma sý na rað men Be le di ye ye a it AKM Aspendos Salonunu ücretli olarak kiraladýk. Ama CHP’li Büyükþehir Belediyesinin malûm zihniyetini yine aþamadýk. Ýsim “Said Nursî” olunca! “Olmaz!” denildi ve an laþma tek taraflý olarak iptal edildi. Daha sonra bunun bir “Said Nur sî’yi anma toplantýsý” þeklinde algýlandýðý, “panel olduðunun kavranmadýðý” gibi bahanelerle “Büyükþehir Belediye Baþkanýnýn bizzat özür dileyeceði” beyanlarýna biz de itibar etmedik. Minnet altýna da girmedik. Bu zihniyetle ve bu idare ile olan insaflý, hukuka ve insanlýða aykýrý düþmeyen fikrî ve meþrû mücadelemizi sürdürmeyi de sonraya býrakarak yolumuza devam ettik. Ve sona geldik elhamdülillâh. Dâvâmýzdan, sabýr ve metanetimizden ve müsbet hareketten vazgeçmedik. Türkiye’de ve dünyada i sim yap mýþ De de man O te li’nin konferans salonunu kiraladýk. Netice olarak 10 Nisan Pazar Günü, saat 20.30’da, bütün Yeni Asya okuyucularýný “halka açýk ve ücretsiz olan” bu büyük panele dâvet ediyoruz. Teþriflerinizi, destek ve duâlarýnýzý bekliyoruz. Saygýlarýmýzla...

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

8 NÝSAN 2011 CUMA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 C. Evvel 1432 Rumî: 26 Mart 1427

Özürlüler, yollardaki engellerden þikâyetçi TÜRKÝYE’DEKÝ ö­zür­lü­ler­le­ il­gi­li a­raþ­týr­ma­nýn­ so­nuç­la­rý­na­ gö­re, kal­dý­rým­lar­da,­ ya­ya­ yol­la­rýn­da ve­ ge­çit­ler­de­ en­gel­ler­ bu­lu­nu­yor.­Her­100­ö­zür­lü­den­66’sý,­o­tur­duk­la­rý­ a­lan­la­rýn­ ken­di­le­ri­ne uy­g un­ ol­m a­d ý­ð ý­n ý­ be­l ir­t i­y or. Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK)’nun­ ‘Ö­zür­lü­le­rin­ So­run­ ve Bek­len­ti­le­ri’­ a­raþ­týr­ma­sý­ il­ginç so­nuç­la­rý­ or­ta­ya­ çý­kar­dý.­ U­lu­sal Ö­zür­lü­ler­Ve­ri­Ta­ba­ný’na­ka­yýt­lý ö­zür­lü­le­rin­ yüz­de­ 29,2’si­ zi­hin­sel­ ö­zür­lü,­ yüz­de­ 25,6’sý­ sü­re­ðen­ has­t a­l ý­ð ý­ o­l an­ ö­z ür­l ü­l er, yüz­de­ 8,8’i­ or­to­pe­dik­ ö­zür­lü­ler, yüz­d e­ 8,4’ü­ gör­m e­ ö­z ür­l ü­l er, yüz­d e­ 5,9’u­ i­þ it­m e­ ö­z ür­l ü­l er, yüz­de­ 3,9’u­ ruh­sal­ ve­ duy­gu­sal ö­zür­lü­ler,­yüz­de­0,2’si­dil­ve­ko­nuþ­ma­ ö­zür­lü­ler­ ve­ yüz­de­ 18’i bir­den­faz­la­öz­re­sa­hip­o­lan­lar­dan­ o­l u­þ u­y or.­ 100­ ö­z ür­l ü­d en 58’i­er­kek,­41’i­ka­dýn.­Ka­yýt­lý­o­lan­ ö­z ür­l ü­ bi­r ey­l e­r in­ yüz­d e 56,8’i­nin­ öz­rü­ has­ta­lýk­ so­nu­cu or­ta­ya­ çýk­tý.­ Ka­yýt­lý­ ö­zür­lü­le­rin, öz­rü­nün­ or­ta­ya­ çýk­ma­ sebeple­-

ri­ne­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ i­kin­ci­ sý­ra­da yüz­de­ 15,9­ i­le­ ge­ne­tik­ ve­ya­ ka­lýt­sal­bo­zuk­luk,­yüz­de­9,6­i­le­ka­za­ ve­ yüz­de­ 3­ i­le­ ge­be­lik­te/do­ðum­ sý­r a­s ýn­d a­ ya­þ a­n an­ prob­lem­ler­ yer­ al­dý.­ A­raþ­týr­ma­dan el­de­e­di­len­ve­ri­le­re­gö­re,­ö­zür­lü bi­r ey­l e­r in­ yüz­de­ 38,4’ü­ sos­y al yar­dým­lar­dan­dü­zen­li­o­la­rak­ya­rar­la­ný­yor.­ Ka­yýt­lý­ o­lan­ ö­zür­lü bi­rey­le­rin­yüz­de­27’si­ö­zür­lü­ay­lý­ðýn­dan,­ yüz­de­ 11,2’si­ i­se­ Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­ve­Da­ya­nýþ­ma Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü’nün­ ay­ni­ ve nak­d i­ yar­d ým­l a­r ýn­d an­ dü­z en­l i

o­la­rak­ ya­rar­lan­dýk­la­rý­ný­ an­ke­tör­le­re­ bil­dir­di.­ Ka­yýt­lý­ o­lan­ ö­zür­lü­bi­rey­le­rin­yüz­de­55,7’si­a­ðýr­fi­zik­sel­iþ­ve­güç­ge­rek­tir­me­yen­iþ­ler­de­ça­lýþ­ma­yý­is­ti­yor.­Ö­zür­lü­ler­ ay­rý­ca,­ sað­lýk­ prob­lem­le­ri­ dolayýsýyla­ ça­lýþ­ma­ za­ma­ný i­çin­de­ da­ha­ faz­la­ ký­sa­ mo­la­lar kul­lan­ma­yý,­yüz­de­27,6’sý­i­se­ya­rý­ za­man­lý­ iþ­te­ ça­lýþ­ma­yý­ ta­lep et­ti.­Ka­yýt­lý­o­lan­ö­zür­lü­bi­rey­le­rin­ yüz­de­ 85,7’si­ sos­yal­ yar­dým ve­ des­tek­le­rin­ ar­ttý­rýl­ma­sý­ný­ is­te­di.­Ka­yýt­lý­o­lan­ö­zür­lü­bi­rey­le­rin­ yüz­de­ 77’si­ sað­lýk­ hiz­met­le­ri­n in­ i­y i­l eþ­t i­r il­m e­s i,­ yüz­d e 40,4‘ü­ ba­kým­ hiz­met­le­ri­nin­ i­yi­leþ­ti­ril­me­si­ ve­ yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sý,­ yüz­d e­ 28,7’si­ iþ­ bul­m a­ im­kân­la­rý­nýn­ar­ttý­rýl­ma­sý­is­te­ðin­de bu­lun­du.­ Ö­zür­lü­ler,­ kal­dý­rým­lar­da,­ ya­ya­ yol­la­rýn­da­ ve­ ge­çit­ler­d e­ bü­y ük­ ve­ zor­ en­g el­l er­l e kar­þý­laþ­týk­la­rý­ný­ be­lir­tir­ken,­ 100 ö­zür­lü­den­ 66’sý,­ o­tur­duk­la­rý­ a­lan­la­rýn­ ken­di­le­ri­ne­ uy­gun­ ol­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­­Ankara / aa

irtibat@yeniasya.com.tr

Said Nursî keþfedilirken a­kýn­ za­ma­na­ ka­dar­ Sa­id­ Nur­sî’yi,­ e­ser­le­ri­ni­ ve­ ta­le­be­le­ri­ni­ “ir­ti­ca”­nýn en­ö­nem­li­sim­ge­si­ve­kay­na­ðý­o­la­rak gö­rüp­“iç­teh­dit”le­rin­en­baþ­sý­ra­sý­na­yer­leþ­ti­ren­ an­la­yýþ­ ar­týk­ bü­yük­ öl­çü­de­ mar­ji­nal­leþ­miþ­du­rum­da. Bu­an­la­yý­þýn­sa­hip­ve­sa­vu­nu­cu­la­rý­ta­ra­fýn­dan­yýl­lar­dýr­ses­len­di­ri­le­ge­len­ba­yat­id­di­a,­it­ham­ve­if­ti­ra­lar­ar­týk­hiç­bir­ze­min­de mâ­kes­bul­mu­yor. Ba­zý­kýy­tý­rýk­kö­þe­ler­de­di­le­ge­ti­ri­len­le­ri­ne­de­i­ti­bar­e­den­yok.­Çün­kü­hem­a­sýl­sýz­l ýk­l a­r ý­ bü­y ük­ ço­ð un­l uk­ ta­r a­f ýn­d an fark­e­dil­miþ­du­rum­da;­hem­de­çok­da­ha ö­nem­li­si,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ bu­ çar­pýk­ id­di­a­lar­da­ i­fa­de­ e­di­len­ler­le­ hiç­ a­lâ­ka­sý­ ol­ma­yan­ öz­gün­ fi­kir­le­ri­ni­ ta­ný­ma­ me­ra­ký gi­de­rek­ar­tý­yor. Çar­pýt­ma­la­ra­ i­ti­bar­ et­me­yen­ hür­ zi­hin­ler,­vic­dan­la­rý­nýn­da­yön­len­dir­di­ði­bir­me­rak­duy­gu­su­i­le­Sa­id­Nur­sî­ger­çe­ði­ni­kav­ra­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar. Bu­ çer­çe­ve­de,­ son­ haf­ta­lar­da­ki­ “ki­tap bas­kýn­la­rý”­e­leþ­ti­ri­lir­ken,­geç­miþ­te­çok­da­-

Y

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.44 4.47 5.03 5.07 5.01 4.22 4.24 4.13 4.56 4.35 5.01

Güneþ 6.08 6.16 6.27 6.36 6.31 5.48 5.51 5.42 6.25 6.00 6.27

Öðle 12.48 12.58 13.06 13.18 13.13 12.28 12.32 12.24 13.07 12.40 13.07

Ýkindi 16.22 16.33 16.41 16.53 16.49 16.03 16.08 16.00 16.43 16.14 16.42

Akþam 19.15 19.28 19.34 19.47 19.43 18.56 19.01 18.54 19.37 19.07 19.35

Yatsý 20.32 20.49 20.51 21.08 21.05 20.15 20.21 20.15 20.58 20.24 20.53

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

ha­ yo­ðun­ bas­ký­la­ra­ mu­ha­tap­ o­lan­ e­ser­le­rin­ba­þýn­da­Ri­sa­le-i­Nur­ki­tap­la­rý­nýn­gel­di­ði­ger­çe­ði,­fark­lý­med­ya­or­gan­la­rýn­da­ki­ka­lem­ler­ta­ra­fýn­dan­di­le­ge­ti­ril­di. Böy­le­ce,­ge­cik­miþ­de­ol­sa­bir­hak­tes­lim e­dil­di. Da­ha­ ö­te­sin­de,­ gün­cel­ so­run­lar­la­ il­gi­li ba­zý­ de­ðer­len­dir­me­le­rin­ sa­týr­ a­ra­la­rýn­da, Sa­id­ Nur­sî’nin­ yýl­lar­ ön­ce­ i­fa­de­ et­ti­ði­ çö­züm­le­re­vur­gu­ya­pýl­dý. Me­se­lâ­ Mar­kar­ E­sa­yan,­ “Er­me­ni­le­rin sý­k ýn­t ý­l a­r ý­n ý­ an­l a­m ak­ ve­ on­l a­r a­ sa­h ip çýk­mak­ge­rek­ti­ði­ni­ta­1900’le­rin­ba­þýn­da söy­le­yen­Sa­id­Nur­sî...”­di­ye­yaz­dý­(Ta­raf, 4.4.11).­ O­na­ bu­nu­ söy­let­ti­ren­ ve­si­le­ler­den­ bi­ri,­ Hrant­ Dink’in­ Ye­ni­ As­ya’da­ki “Al­lah­Be­di­üz­za­man’dan­ra­zý­ol­sun”­sö­zü­ol­ma­lýy­dý. Bir­ baþ­ka­ ör­nek,­ Prof.­ Dr.­ Þe­rif­ Mar­din’in­Sa­id­Nur­sî­i­le­il­gi­li­ki­ta­bý­ný­ye­ni­den o­ku­du­ðu­nu­ ya­zan­ sos­yo­log­ ya­zar­ Ni­lü­fer Ku­yaþ’ýn,­ ki­tap­tan­ yap­tý­ðý­ ik­ti­bas­lar­la­ di­le ge­tir­di­ði­ö­nem­li­bir­tes­bit. Þe­rif­Mar­din’in­“Ýs­lâm­mi­to­lo­ji­si­ni,­mis­tik­ö­zel­lik­le­rin­den­a­rýn­dýr­ma­dan­kit­le­ler­ce be­nim­se­ne­bi­lir­ha­le­ge­tir­me­si,­bir­yan­dan da­ tek­no­lo­ji­yi­ ‘bi­nil­me­si­ ge­re­ken­ kü­hey­lân­lar’­ ve­ i­ler­le­me­yi­ de­ iz­len­me­si­ ge­re­ken bir­ ‘ka­tar­ tre­ni’­ o­la­rak­ o­nay­la­ma­sý,­ Be­di­üz­za­man’ýn­öð­re­ti­le­ri­ni­pek­çok­Türk­i­çin çe­ki­ci­ yap­mýþ­týr”­ cüm­le­si­ni­ nak­let­tik­ten son­ra­ Ku­yaþ,­ Sa­id­ Nur­sî­ i­çin­ “Ya­ni­ bir­ u­çu­r u­m u­ ka­p at­m ýþ”­ i­f a­d e­s i­n i­ kul­l a­n ý­y or (Ta­raf,­1.4.11). As­l ýn­d a­ Mar­d in’in­ “sos­y o­l o­j i­ di­l i”nde yap­tý­ðý­ de­ðer­len­dir­me­ler,­ Be­di­üz­za­man’ýn fi­kir­ ve­ yak­la­þým­la­rý­ný­ tam­ o­la­rak­ yan­sýt­mý­yor.­A­ma­bu­ka­da­rý­bi­le,­mu­ha­tap­la­rýn­da­böy­le­mâ­kes­­bu­lu­yor. O­ mu­ha­tap­la­rýn­ i­çin­de,­ do­lay­lý­ an­la­tým

Ýmsak 4.59 5.13 4.39 4.39 4.53 4.29 4.29 4.16 4.08 4.47 4 .55

Güneþ 6.30 6.40 6.11 6.06 6.19 6.01 5.54 5.47 5.35 6.19 6.17

Öðle 13.13 13.21 12.54 12.47 12.59 12.44 12.34 12.30 12.16 13.02 12.55

Ýkindi 16.49 16.56 16.30 16.22 16.34 16.20 16.09 16.06 15.51 16.38 16.29

Akþam 19.44 19.49 19.25 19.16 19.27 19.15 19.01 19.01 18.44 19.33 19.21

3 Yatsý 21.07 21.08 20.49 20.36 20.46 20.39 20.19 20.24 20.04 20.57 20.36

ve­ ak­t a­r ým­l a­r ýn­ ö­t e­s i­n e­ ge­ç ip,­ Ri­s a­l e-i Nur’da­ki­i­zah­la­rý­biz­zat­ve­doð­ru­dan­in­ce­le­me­ me­ra­ký­ du­yan­lar,­ çok­ da­ha­ o­ri­ji­nal ke­þif­ler­de­bu­lu­na­bi­lir­ler. Me­se­lâ­Ku­yaþ’ýn­dik­ka­ti­ni­çe­ken­hu­sus­ta,­Sa­id­Nur­sî’nin­din­ve­fen­e­ði­ti­mi,­mek­tep-med­re­se-tek­ke­bü­tün­lü­ðü,­me­de­ni­yet, te­rak­kî­gi­bi­ko­nu­la­ra­i­liþ­kin­o­la­rak­son­de­re­ce­ en­te­re­san­ ve­ o­ri­ji­nal­ yak­la­þým­lar­ or­ta­ya­koy­du­ðu­nu­gö­re­bi­lir­ler. Ver­di­ði­miz­ör­nek­ler,­son­dö­nem­de­Be­di­üz­za­man’la­ il­gi­li­ o­la­rak­ en­te­lek­tü­el­ ca­mi­a­da­göz­le­nen­o­lum­lu­an­lam­da­ki­ik­lim­de­ði­þik­li­ði­nin­i­þa­ret­le­rin­den­yal­nýz­ca­i­ki­si.­Bun­la­rýn­ dý­þýn­da,­ i­ki­ yýl­dýr­ ver­di­ði­miz­ 23­ Mart ek­le­ri­ne­ kat­ký­da­ bu­lu­nan­ ve­ i­lâ­ve­ten­ Hür A­dam­ fil­mi­ni­ ve­si­le­ ký­la­rak­ gö­rüþ­ bil­di­ren ay­dýn­la­rýn­de­ðer­len­dir­me­le­ri,­çok­da­ha­ge­niþ­ve­zen­gin­bir­bi­ri­kim­o­luþ­tu­ru­yor. El­bet­te­ki,­bu­a­þa­ma­ya­ko­lay­ge­lin­me­di. Ni­ce­ zor­luk­ ve­ sý­kýn­tý­lar­ çe­kil­di;­ ni­ce­ en­gel­ler­a­þýl­dý. A­man­sýz­ve­in­saf­sýz­bir­þe­kil­de­her­kol­dan­sür­dü­rü­len­im­ha­et­me,­sin­dir­me,­sus­tur­ma,­ ka­ra­la­ma,­ suç­la­ma,­ ka­rart­ma,­ giz­le­me­ ça­ba­la­rý­ püs­kür­tü­lüp,­ ger­çek­le­ri­ sa­vun­mak­ i­çin­ çok­ zor­ þart­lar­da,­ a­de­ta­ ið­ney­l e­ ku­y u­ ka­z ar­c a­s ý­n a­ sa­b ýr­ ve­ se­b at­l a yü­r ü­t ü­l en­ ça­l ýþ­m a­l ar­ ne­t i­c e­s in­d e­ zor­l u kýþ­lar­at­la­tý­lýp­cen­ne­tâ­sâ­ba­har­la­ra­e­ri­þil­di. Ge­li­nen­nok­ta­i­ti­ba­rýy­la­yep­ye­ni­bir­sü­re­cin­e­þi­ðin­de­yiz.­Ha­ki­ka­ti­per­de­le­yen­en­gel­le­rin­bi­rer­bi­rer­kalk­tý­ðý­ve­se­ne­ler­ön­ce ve­ri­len­ müj­de­le­rin­ ta­hak­kuk­ i­þa­ret­le­ri­nin her­ ge­çen­ gün­ da­ha­ da­ be­lir­gin­leþ­ti­ði­ ay­dýn­lýk­bir­sa­a­det­sü­re­ci­bu. Þim­di­ bi­ze­ dü­þen,­ muh­te­mel­ sap­týr­ma tu­zak­la­rý­na­düþ­me­den,­bu­sü­re­ci­de­ri­sa­le­de­ki­pa­ra­met­re­ler­ý­þý­ðýn­da­yön­len­dir­me­ye ça­lýþ­mak­ol­ma­lý...

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

8 NÝSAN 2011 CUMA

cakir@yeniasya.com.tr

Milletin anlamasý önemli e­nel­kur­may,­ bir­ a­çýk­la­ma­ ya­pa­rak­ “Bal­yoz”­dar­be­pla­ný­id­di­a­sýy­la­tu­tuk­lu­o­lan­la­rýn­ “Hâ­lâ­ ne­den­ tu­tuk­lu?”­ ol­duk­la­rý­ný sor­muþ.­Ha­týr­la­na­ca­ðý­ü­ze­re­da­ha­ön­ce­ki­mi­le­ri mu­vaz­zaf­163­per­so­nel­tu­tuk­lan­mýþ,­tu­tuk­lu­a­vu­kat­la­rý­da­mah­ke­me­ye­mü­ra­ca­at­e­dip­“tu­tuk­lu­lu­ðun­so­na­er­me­si”ni­ta­lep­et­miþ,­ne­ti­ce­de­ta­le­bi­gö­rü­þen­mah­ke­me­i­se­“tu­tuk­lu­lu­ðun­de­va­mý­na”­ka­rar­ver­miþ­ti. Ýþ­te­ bu­ ka­rar­ ü­ze­ri­ne,­ Ge­nel­kur­may­ in­ter­net si­te­sin­de­“Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri’nin­gö­rev­li­ve e­mek­li­163­pre­so­ne­li­nin­tu­tuk­lu­luk­hâ­li­nin­de­va­mý­ný­ an­la­mak­ta­ güç­lük­ çe­kil­mek­te­dir”­ i­fa­de­si­ne­ yer­ ve­ril­miþ.­ Ay­ný­ a­çýk­la­ma­da,­ mah­ke­me ka­ra­rý­nýn­ da­ bir­ kop­ya­sý­ ka­mu­o­yu­ i­le­ pay­la­þýl­mýþ.­(Ak­þam,­7­Ni­san­2011) Ka­bul­et­mek­lâ­zým­ki­her­ki­þi­ve­ku­ru­mun­ba­zý ko­nu­la­rý,­ba­zý­nok­ta­la­rý­ve­ba­zý­ge­liþ­me­le­ri­‘an­la­ma­ma’­hak­ký­da­var­dýr.­Do­la­yý­sý­i­le­her­han­gi­bi­ri­ne­ “Ni­çin­ an­la­mý­yor­su­nuz?”­ so­ru­su­nu­ sor­ma hak­ký­mýz­ yok.­ An­cak,­ böy­le­ du­rum­lar­da­ ka­rar mer­cii­“mah­ke­me”ler­ol­du­ðu­na­gö­re­so­ru­nun­a­sýl­ mu­ha­ta­bý­ on­lar­dýr.­ An­la­þýl­dý­ðý­na­ gö­re­ on­lar da­ za­ten­ bu­ hu­sus­ta­ki­ tu­tuk­lu­lu­ðun­ de­va­mý­na ka­rar­ver­miþ­ler.­Bu­ka­ra­ra­i­ti­raz­et­mek­is­te­yen­ler de­ yi­ne­ mah­ke­me­ye­ mü­ra­ca­at­ et­me­li­dir­ler.­ Bu nok­ta­lar­da­ hal­ka­ ya­pý­lan­ þi­kâ­yet­ler­le­ yol­ al­mak ve­yol­aç­mak­müm­kün­de­ðil. Pren­sip­o­la­rak­yar­gý­la­ma­nýn­ve­mah­ke­me­sa­fa­ha­tý­nýn­hýz­lý­i­ler­le­me­si­ge­rek­ti­ði­doð­ru­dur.­Ay­rý­ca u­zun­tu­tuk­luk­sü­re­le­ri­de­yan­lýþ­týr.­Fa­kat­bu­nok­ta­da­da­yi­ne­mü­ra­ca­at­yer­le­ri­mah­ke­me­ler­dir. Mah­ke­me­le­rin­‘â­dil­ka­rar’­al­ma­la­rý­na­ma­ni­o­la­cak, on­la­rý­et­ki­le­me­gü­cü­ne­sa­hip­ki­þi­ve­ku­rum­la­rýn;­a­çýk­la­ma­ya­par­ken­çok­da­ha­dik­kat­li­ol­ma­la­rý­bek­le­nir.­Ni­te­kim,­geç­miþ­te,­yar­gý­la­ma­la­rý­de­vam­e­den­‘sa­nýk’lar­hak­kýn­da,­“Ta­ný­rým,­ (on­lar)­ i­yi­ço­cuk­lar­dýr”­di­yen­üst­dü­zey­yet­ki­li­ler­ol­du­ve­bu­be­yan­la­rýn­‘et­ki’le­ri­de­gö­rül­dü.­Ben­zer­yan­lýþ­la­rýn tek­rar­lan­ma­sý­na­mü­sa­a­de­e­dil­me­me­li­dir. Tu­tuk­lan­ma­la­ra­ se­bep­ o­lan­ ‘plan­lar’ýn­ dar­be pla­ný­de­ðil­de,­‘se­mi­ner­pla­ný,­ders­pla­ný’­ol­du­ðu id­di­a­e­di­li­yor.­El­bet­te­bu­na­biz­de­ðil,­mar­ke­me­ler ya­da­mah­ke­me­le­rin­ta­yin­e­de­ce­ði­‘uz­man’lar­(ra­por­la­rýy­la) ka­rar­ve­re­bi­lir.­Fa­kat­þu­nu­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz­ki,­bi­ri­le­ri­her­im­kân­ve­fýr­sat­ta­‘dar­be’­ya­pa­bi­lir.­Dik­kat­e­dil­sin,­‘Dar­be­pla­ný­ya­pa­bi­lir’­de­ðil,­ ‘Dar­be­ ya­pa­bi­lir’­ de­dik.­ Çün­kü­ ya­kýn­ ta­ri­hi­miz­ma­a­le­sef­sa­de­ce­dar­be­plan­la­rý­de­ðil,­fi­i­lî­dar­be­ler­le­do­lu­dur.­1950­ön­ce­si­ör­tü­lü­dar­be­le­ri­bir ya­na­bý­rak­sak­bi­le,­27­Ma­yýs­1960’ta­ki­kan­lý­dar­be­yi­ u­nut­mak­ müm­kün­ mü?­ Ve­ de­va­mýn­da­ ge­len­1971,­1980­mü­da­ha­le­ve­dar­be­le­riy­le­28­Þu­bat sü­re­ci­‘plan’sýz­mý­ya­pýl­mýþ­tý? Tür­ki­ye’de­rüþ­ve­tin­bel­ge­si­ol­maz,­a­ma­dar­be­nin­pla­ný­o­lur­ve­ol­muþ­tur.­12­Ey­lül­1980­dar­be­si son­ra­sýn­da­bir­ko­mu­ta­nýn­“Dar­be­ol­gun­laþ­sýn­di­ye­bir­yýl­bek­le­dik”­de­di­ði,­ar­þiv­ler­de­ki­ye­ri­ni­çok­tan­al­mýþ­týr.­Fi­i­lî­dar­be­yap­mýþ­bir­an­la­yý­þýn,­im­kân­ve­fýr­sat­bul­du­ðun­da­ye­ni­dar­be­ler­ve­dar­be plan­la­rý­ yap­ma­sý­ müm­kün­dür.­ Do­la­yý­sý­ i­le­ ya­pý­lan­‘plan’la­rý­baþ­ka­i­sim­ler­le­a­çýk­la­ma­ya­ça­lýþ­mak mil­let­nez­din­de­i­ti­bar­gör­mü­yor. Her­ke­sin­ an­la­dý­ðý­ ve­ an­la­ma­dý­ðý­ þey­ler­ o­lur ve­bu­da­on­la­rýn­ta­biî­hak­ký­dýr­de­miþ­tik.­Mil­le­tin­ an­la­ma­dý­ðý­ þey,­ fi­i­lî­ dar­be­ ya­pan­lar­dan­ bu gü­ne­ ka­dar­ hâ­lâ­ he­sap­ so­ru­la­ma­mýþ­ ol­ma­sý­dýr. Ne­27­ Ma­yýs’tan,­ ne­ de­12­ Ey­lül­ve­son­ra­sýn­da ya­pý­lan­fi­i­lî­ve­‘plan’lý­dar­be­ler­den­he­nüz­ka­nun ö­nün­de­ he­sap­ so­ru­la­ma­mýþ­týr.­ Dar­be­ci­le­re­ ve on­la­ra­ des­tek­ o­lan­ an­la­yý­þa­ her­ de­fa­sýn­da­ ‘san­dýk’ta­ he­sap­ so­ran­ mil­le­ti­miz,­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re e­den­ler­den­bu­nu­bek­li­yor­ve­is­ti­yor. Mil­le­tin­an­la­ma­dý­ðý­i­le­‘plan’cý­la­rýn­an­la­ma­dý­ðý­ þey­ a­ra­sýn­da­ se­ra­ i­le­ sü­rey­ya­ ka­dar­ u­çu­rum var­dýr,­ves­se­lâm!

G

Türklere vize uygulanamaz n AVRUPA Bir­li­ði­(AB)­hu­ku­ku­uz­ma­ný­Prof.­Dr.­Pi­et Jan­Slot,­Türk­va­tan­daþ­la­rý­i­çin­vi­ze­yü­küm­lü­lü­ðü­nün ol­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­ Ýk­ti­sa­di­Kal­kýn­ma­Vak­fý­(ÝKV) ta­ra­fýn­dan­Le­vent'de­ki­TOBB­bi­na­sýn­da­dü­zen­le­nen­ve AB­ü­ye­si­dev­let­ler­ta­ra­fýn­dan­Türk­va­tan­daþ­la­rý­na uy­gu­la­nan­vi­ze­ko­nu­sun­AB­hu­kuk­ku­ral­la­rý­kap­sa­mýn­da­e­le­a­lýn­dý­ðý­top­lan­tý­da­ko­nu­þan­Slot,­28­O­cak 2010'da,­Hol­lan­da­Göç­ve­Sý­ðýn­ma­Ba­kan­lý­ðýn­dan par­la­men­to­ya­ya­zý­lan­mek­tu­bun­vi­ze­ko­nu­sun­da­çok ye­ni­bir­ka­rar­ ö­zel­li­ði­ ta­þý­dý­ðý­ný­ di­le­ ge­ti­re­rek,­ Hol­lan­da'nýn­ mek­tup­ta­ ''Soy­sal''­ da­va­sýn­dan­ et­ki­le­nen AB­ ü­ye­ ül­ke­le­ri­ a­ra­sýn­da­ yer­ al­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­ti­ði­ni söy­le­di.­ Slot,­ Av­ru­pa­ Bir­li­ði­ A­da­let­ Di­va­ný­nýn­ vi­ze ko­nu­sun­da­ tav­rý­nýn­ net­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ ''Her za­man­i­çin­hu­kuk­ki­tap­la­rýn­da­de­ðil,­uy­gu­la­ma­da­ki du­ru­ma­ ba­kýl­ma­sý­ný­ tav­si­ye­ e­der.­ Re­fe­rans­ nok­ta­sý o­la­rak­ da­ so­mut­ uy­gu­la­ma­la­rý­ te­mel­ a­lýr.­ Böy­le­ce Türk­va­tan­daþ­la­rý­i­çin­vi­ze­yü­küm­lü­lü­ðü­nün­ol­ma­dý­ðý­ný­or­ta­ya­ko­ya­bi­li­yo­ruz''­de­di.­ Ýstanbul / aa

HABER Þahin: Keþke böyle bir açýklama yapýlmasaydý

Açýklama suç, gereði yapýlsýn GENELKURMAY’IN “YARGIYA MUHTIRA” OLA RAK YORUMLANAN “BALYOZ” AÇIKLAMASINA TEPKÝLER ARTARAK DEVAM EDÝYOR.

Adil yargýlamayý etkileme giriþimi 12 Ey­lül­1980­as­ke­rî­dar­be­si­ni­ya­pan­lar­hak­kýn­da­i­dam­ta­le­biy­le id­di­a­na­me­ha­zýr­la­dý­ðý­i­çin­mes­lek­ten­a­tý­lan­Sav­cý­Sa­cit­Ka­ya­su, Ge­nel­kur­may’ýn­a­çýk­la­ma­sý­nýn­her­þey­den­ön­ce­a­dil­yar­gý­la­ma­yý et­ki­le­me­te­þeb­bü­sü­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Ka­ya­su,­yap­týð­a­çýk­la­ma­da,­Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri’nin,­ko­nu­mu­i­ti­ba­riy­le­yar­gý­la­ma­ü­ze­rin­de­mu­az­zam­bir­et­ki­ya­pa­ca­ðý­ný­bil­di­ði­ni,­bu­a­çýk­la­ma­nýn­bel­li­bir­ga­ye­i­le­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Er­ge­ne­kon­sav­cý­la­rý­nýn­de­ðiþ­me­si­ni­hiç­ar­zu et­me­di­­ði­ni­di­le­ge­ti­ren­Ka­ya­su,­bu­yar­gý­la­ma­bi­te­ne ka­dar­ne­sav­cý­la­rýn,­ne­ha­kim­le­rin­ma­ze­ret­le­ri­da­Sacit Kayasu hi­ol­sa­de­ðiþ­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Ze­ke­ri­ya­Öz’ün­gö­re­vi­nin­de­ðiþ­me­si­ni­de­doð­ru­bul­ma­dý­ðý­ný­an­la­tan­Ka­ya­su,­Ge­nel­kur­may’ýn­es­ki­a­lýþ­kan­lýk­la­rýn­dan­vaz­geç­me­di­ði­ni­i­fa­de et­ti.­Or­du­nun­mut­lak­su­ret­te­ye­ri­ne­geç­me­si­ge­rek­ti­ði­ni,­ye­ri­nin i­se­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý’nýn­al­tý­ol­du­ðu­nun­al­tý­ný­çi­zen Ka­ya­su,­“A­ma­siz­ba­kan­lý­ðýn­üs­tü­ne,­hat­ta­Baþ­ba­ka­nýn­üs­tü­ne ko­yar­sa­nýz­o­la­ca­ðý­bu­dur.­Ben­Ge­nel­kur­may’ý­suç­lu­bul­mu­yo­rum.­Bun­dan,­geç­miþ­bü­tün­si­ya­si­ler­so­rum­lu­dur.­Çün­kü or­du­yu­ger­çek­ye­ri­ne­koy­ma­dý­lar.”­de­di.

Kararý asker deðil, mahkeme verir BALIKESÝR Si­vil­Güç­ler­Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Av. Meh­met­Bi­rol­Þa­hin,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­res­mi­in­ter­net­si­te­sin­de­ya­pý­lan a­çýk­la­ma­tep­ki­gös­te­re­rek,­hu­ku­ka­say­gý duy­ma­sý­ge­re­ken­bir­ku­ru­mun,­yar­gý­la­ma hak­kýn­da­an­lam­sýz­bul­duk­la­rý­ný­i­çe­ren­a­çýk­la­ma­yap­ma­sý­ný­doð­ru­bul­ma­dýk­la­rý­ný kay­det­ti.­Þa­hin,­þun­la­rý­kay­det­ti: “Tu­tuk­lu­þüp­he­li­ler­hak­kýn­da­on­la­rýn ey­lem­le­ri­ni­ve­ken­di­le­ri­ni­ko­ru­yan­kol­la­yan­bir­a­çýk­la­ma­yap­ma­sý­nýn,­Ge­nel­kur­may’ýn­per­so­ne­li­i­çin­de­ki­‘dar­be­ci’,­‘ve­sa­yet­çi’­zih­ni­yet­ten­kur­tu­la­rak­te­miz­len­mek ye­ri­ne­bu­zih­ni­ye­ti­ve­fa­a­li­yet­le­ri­ni­nor­mal ve­hu­ku­ka­uy­gun­gör­dü­ðü­nü­a­çýk­la­ma­sý­ný dar­be­plan­la­yan­la­rý­ko­ru­ma­yo­lu­nu­seç­me­si­ve­bu­da­va­da­ta­raf­gir­dav­ran­ma­ya baþ­la­ma­sý­ný,­yar­gý­la­ma­yý­et­ki­le­me­yo­lu­nu seç­me­si­ni­ka­bul­et­mek­im­kan­sýz­dýr.­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­ha­la­mil­le­ti­miz ve­dev­le­ti­miz­ü­ze­rin­de­ki­ve­sa­ye­ti­ne­de­vam et­me­ye­ça­lýþ­ma­sý­hâ­lâ­de­mok­ra­si­yi­ve­hu­kuk­dev­le­ti­il­ke­le­ri­ni­iç­le­ri­ne­sin­di­re­me­dik­le­ri­ni­gös­ter­mek­te­dir.”­ Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­a­dil­yar­gý­la­ma­yý­en­gel­le­me­ye­ça­lýþ­mak­ye­ri­ne­a­na­ya­sa­i­le­ken­di­si­ne­ve­ri­len­gö­re­vin­dý­þý­na çýk­m a­m a­s ý­ ge­r ek­t i­ð i­n e­ dik­k at­ çe­k en Av.Meh­met­Bi­rol­Þa­hin,­yar­gý­ya­yar­dým­cý ol­ma­sý­ve­söz­de­de­ðil­öz­de­de­mok­rat­ve hu­kuk­dev­le­ti­ge­le­nek­le­ri­ni­ö­züm­se­di­ði­ni gös­ter­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Þa­hin,­a­çýk­la­ma­i­le­dev­let­ge­le­ne­ði,­hu­kuk­dev­le­ti il­ke­le­ri,­de­mok­ra­si­ve­hu­ku­ka­say­gý­nýn­a­le­nen­çið­nen­di­ði­ne­i­þa­ret­et­ti.­Þa­hin,­þöy­le de­vam­et­ti:­“Bir­ey­le­min­suç­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný,­Bal­yoz’un­se­mi­ner­mi­dar­be­pla­ný­mý ol­du­ðu­nu­Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ de­ðil yar­gý­ ka­rar­ ve­rir.­ Ge­nel­kur­may’ýn­ bu­ a­çýk­la­ma­sý­suç­teþ­kil­e­der­ve­bu­a­çýk­la­ma­yý­ ya­pan­ ku­ru­mun­ yet­ki­li­le­ri­ hak­kýn­da so­ruþ­tur­ma­ a­çýl­ma­sý­ ge­re­kir.­ Hü­ku­me­ti bu­ an­lam­da­ de­mok­ra­si­ ve­ hu­kuk­ dev­le­ti yo­lun­da­sað­lýk­lý­yü­rü­ye­bil­mek­i­çin­der­hal Ge­nel­kur­may­ a­çýk­la­ma­sý­ hak­kýn­da­ so­ruþ­tur­ma­aç­ma­sý­ge­re­kir.”

Dünya Maðdurlarý: Biz de sizi anlamýyoruz

Þ. Urfa Baro Baþkaný Ýrfan Güven

TSK bildirisi, dâvâyý etkileyecek mahiyette ÞANLIURFA Barosu Baþkaný Avukat Ýrfan Güven ise yaptýðý açýklamada, “Genelkurmay’ýn a çýklamasý süren bir davayý etkileyebilecek mahiyette bir açýklama. Þüphesiz ki tutuklamalar tedbir amaçlýdýr. Bu yönüyle e leþtiriye açýktýr. Ancak bu eleþtirinin Sanýklar, hukukçular veya davanýn taraflarý tarafýndan yapýlmasý gereken bir açýklama. Hýzla deðiþen ülkemizde yargý kurumlarý, dolayýsýyla mahkemeler bu tür açýklamalardan et kilenmemesi gerekir” dedi.

“Hukuku Hukukçular konuþsun” ÞANLIURFA Hukukçular Derneði Baþkaný Ömer Avcý da huku kun hukukçular tarafýndan tartýþýlmasý gerektiðini savundu. Benzeri davalar hakkýnda herhangi bir kesimden açýklamalarýn gelmesinin yargýyý etkileyebileceðine dikkat çeken Avcý, konu ile ilgili düþüncelerini þu þekilde açýkladý: “Hukuku hukukçular konuþsun. Baþkalarý konuþursa ilerleyen dönemlerde sýkýntýlara neden olabilir. devam eden yargý konularý ile ilgili herkes konuþursa ister istemez yargý etkilenir. Burada sadece Genelkurmay’ý kastetmiyorum ilgisiz hiçbir kurumun konuþmamasý gerektiðini düþünüyorum.”

DÜNYA Mað­dur­la­rý­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­A­vu­kat­Yu­nus­Ak­yol,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­Bal­yoz Da­va­sý­sa­nýk­la­rý­nýn­tu­tuk­lu­luk­ha­li­ni­an­la­mak­ta güç­lük­çek­ti­ði­ne­yö­ne­lik­a­çýk­la­ma­sý­na­tep­ki­gös­te­re­rek,­“Biz­de­si­zi­an­la­mak­ta­güç­lük­çe­ki­yo­ruz” de­di.­Der­nek­Baþ­ka­ný­Ak­yol­im­za­sýy­la­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­I­þýk­Ko­þa­ner’e­gön­de­ri­len­mek­tup­ta, Ak­yol,­“Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri’nin­ken­di­mil­le­ti­nin­Mec­li­si­ni­ka­pa­ta­rak­mo­dern,­post­mo­dern dar­be­yap­ma­sý­ný,­ken­di­mil­le­ti­nin,­se­çe­rek­gö­rev­len­dir­di­ði­meþ­ru­hü­kü­me­ti­ne­muh­tý­ra,­e-muh­tý­ra ver­me­si­ni­biz­de­an­la­mak­ta­güç­lük­çe­ki­yo­ruz”­i­fa­de­le­ri­ne­yer­ver­di.­Ak­yol,­Er­ge­ne­kon­ve­Bal­yoz dar­be­plan­la­rýy­la­il­gi­li­or­ta­ya­çý­kan­de­lil,­bil­gi,­bel­ge,­do­kü­man,­si­lah,­mu­him­mat­la­rýn­göz­ar­dý­e­dil­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­vur­gu­ya­pa­rak,­“Sah­te,­düz­me­ce­ve­ger­çek­ol­ma­dý­ðý­san­ki­ka­nýt­lan­mýþ­gi­bi ta­ra­fý­nýz­ca­sa­nýk­la­rýn­ib­ra­e­dil­me­si­ni,­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­e­dil­me­si­ni,­a­ba­al­týn­dan­so­pa­gös­te­ril­me­si­ni,­mah­ke­me­le­re­ve­de­mok­ra­tik­ku­rum­la­ra­‘a­yar’ ve­ril­me­ye­ça­lý­þýl­ma­sý­ný­biz­de­an­la­mak­ta­güç­lük çe­ki­yo­ruz”­de­di.­Ak­yol,­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný Ko­þa­ner’in­ön­ce­ki­ko­mu­ta­yö­ne­ti­min­den­ay­rý­o­la­rak­fark­lý­bir­du­ruþ­ser­gi­le­di­ði­ne­da­ir­o­lum­lu­ka­na­at­le­rin­o­luþ­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný,­an­cak­son­ya­pý­lan a­çýk­la­may­la­Ko­þa­ner’in­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­et­ti­ði­ni ve­suç­iþ­le­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.

Açýklama, talimatla tahliye anlamýnda ANTALYA Ku­ral­Hu­kuk­çu­lar­Der­ne­ði­(KU­RAL­DER) Baþ­ka­ný­Er­dal­Taþ,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­Bal­yoz­Da­va­sý­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­lu­bu­lu­nan 163­as­ke­ri­per­so­nel­le­il­gi­li­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­nýn,­a­çýk­ça­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­“Yar­gý ba­ðým­sýz­lý­ðý­e­sas­a­lýn­dý­ðý­bir­hu­kuk­dev­le­tin­de­bu tür­a­çýk­la­ma­lar­ka­bul­e­di­le­mez”­di­yen­Taþ,­a­çýk­la­ma­nýn­bir­ne­vi­ta­li­mat­la­tah­li­ye­an­la­mý­ni­te­li­ðin­de ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Taþ,­“Yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma­nýn­i­çe­ri­ði­hak­kýn­da­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­as­la­ka­bul­e­di­le­mez.­Ýd­di­a­e­di­len­ey­le­min­suç­vas­fý­ta­þý­yýp­ta­þý­ma­dý­ðý­na­ka­rar­ve­re­cek­o­lan­Türk­yar­gý­sý­dýr”­de­di. Þanlýurfa - Antalya - Balýkesir - Ankara / cihan

TSK’dan yargýya ‘türban fiþleri’ 4 SUBAY eþinin­baþörtülü­olup­olmadýðýný gösteren­Jandarma­Genel­Komutanlýðý'nýn fiþlerinin,­2'nci­Ergenekon­dava­dosyasýna gönderildiði­belirtildi.­Ha­ber­türk­Ga­ze­te­si’nin­ha­be­ri­ne­gö­re,­fiþ­le­me­bel­ge­si,­Er­ge­ne­kon­Da­va­sý­dos­ya­sý­na­gir­di.­Ý­kin­ci­Er­ge­ne­kon­Da­va­sý’nýn­tu­tuk­lu­sa­ný­ðý­dö­ne­min­Jan­dar­ma­Ýs­tih­ba­rat­Grup­Ko­mu­ta­ný­A­til­la­U­ður’un­ta­le­biy­le­or­ta­ya­çý­kan­fiþ­le­me­bel­ge­si, mah­ke­me­ye­Ge­nel­kur­may­Ad­li­­Mü­þa­vi­ri Ha­kim­Al­bay­Ga­zi­Ko­çer­ta­ra­fýn­dan­u­laþ­tý­rýl­dý.­An­cak­ge­rek­çe­si­a­çýk­lan­ma­dý.­Er­ge­ne­kon­dos­ya­sý­na­gi­ren­fiþ­le­me­bel­ge­le­ri­ne­gö­re,­Be­tir,­Ýs­tih­ba­rat­Grup­Ko­mu­tan­lý­ðý’na ba­zý­su­bay­lar­ve­eþ­le­ri­hak­kýn­da­is­tih­ba­rat ça­lýþ­ma­sý­ya­pýl­ma­sý­em­ri­ni­ver­di.­Be­tir’in em­riy­le,­ya­pýl­ma­sý­be­lir­ti­len­ça­lýþ­ma­da,­4­su­-

bay­ve­eþ­le­ri­hak­kýn­da­“Ýr­ti­cai­fa­a­li­yet­ler­i­le bu­yön­de­ça­lý­þan­ki­þi­ve­ku­rum­lar­la­ir­ti­bat­la­rý­nýn­o­lup­ol­ma­dý­ðý­nýn”­tes­pit­e­dil­me­si­is­ten­di.­Be­tir’in­ver­di­ði­bu­em­ri,­yi­ne­dö­ne­min Jan­dar­ma­Ýs­tih­ba­rat­Baþ­ka­ný­Kur­may­Ký­dem­li­Al­bay­M.­Tay­fun­Yýl­dýz,­Jan­dar­ma­Ýs­tih­ba­rat­Grup­Ko­mu­tan­lý­ðý’na­þu­ya­zýy­la­bil­dir­di:­“Tür­ban­ve/ve­ya­te­set­tür­ký­ya­fe­ti­kul­la­nýp­kul­lan­ma­dý­ðý­nýn­ (son­du­ru­mu­nu­gös­te­ren­fo­toð­raf­el­de­e­di­le­cek),­tu­tum­­ve­dav­ra­nýþ­la­rý­i­le­ir­ti­cai­gö­rüþ­ve­dü­þün­ce­de­o­lup ol­ma­dý­ðý­nýn­a­çýk­lý­ða­ka­vuþ­tu­rul­ma­sý­ný­ve­el­de­e­di­le­cek­bil­gi­ve­bel­ge­le­rin­30­Ni­san­1999 ta­ri­hi­ne­ka­dar­gön­de­ril­me­si­ni­ri­ca­e­de­rim.” Bel­ge­nin­e­kin­de­i­se­hak­kýn­da­is­tih­ba­rat­ya­pý­la­cak­per­so­ne­lin­a­çýk­kim­li­ði,­gö­rev­yer­le­ri i­le­eþ­le­ri­nin­ad­res­le­ri­yer­al­dý.­

ÝSTÝHBARATI ATÝLLA UÐUR YAPTI EMÝR yazýsýyla araþtýrma yapan, halen Ergenekon sanýðý olan dönemin Jandarma Ýstihbarat Grup Komutaný Atilla Uður, 26 Mart-27 Nisan 1999 tarihleri arasýnda yaptýðý araþtýrmanýn sonucunu Jandarma Ýstihbarat Baþkanlýðý’na gönderdi. Raporda subay ve eþlerinin isimleri tek tek yazýlarak, “Personel eþinin irticai faaliyetler ile kiþi ve kurumlarla herhangi bir ilgisinin olmadýðý, türban ve/veya tesettür kýyafetini kullanmadýðý belirlenmiþ olup, son halini gösterir çekilmiþ fotoðrafý EK-3’tedir” denildi. Raporda subay eþlerine ait 5 adet fotoðraf yer aldý. Geçtiðimiz günlerde mahkemeye gönderilen 11 yýllýk belgede subay ve eþlerinin isim, adres ile görev yerlerinin yer aldýðý bilgilerin kapalý olduðu görüldü. Ýstanbul

nTBMM Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn,­Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri­nin­gö­rev­li­ve­e­mek­li­163­per­so­ne­li­nin­tu­tuk­lu­luk­ha­li­nin­de­vam­et­me­si­ne­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­sý­ný­de­ðer­len­di­rir­ken,­‘’Keþ­ke­böy­le­bir­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­say­dý.­Bu,­yar­gý­ya­bir­mü­da­ha­le­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­di’’­de­di.­Par­la­men­to­da­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­yan­Þa­hin,­­’Ben­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­mý­zýn,­yar­gý­ba­ðým­sýz­lý­ðý­ve­ta­raf­sýz­lý­ðý­na­çok ö­nem­ver­di­ði­ni­bi­li­yo­rum.­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin­ge­liþ­me­si­ba­ký­mýn­dan­ü­zer­le­ri­ne­dü­þen­le­ri­yap­tý­ðý­ný­bi­li­yo­rum.­Keþ­ke­böy­le­bir­a­çýk­la­ma ya­pýl­ma­say­dý.­Bu,­yar­gý­ya­bir­mü­da­ha­le­o­la­rak de­ðer­len­di­ril­di’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ö­zel­lik­le­de­vam­e­den­bir­da­vay­la­il­gi­li­ken­di­si­nin­de­ðer­len­dir­me­de­bu­lu­na­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­ten­Þa­hin,­bu­nun,­A­na­ya­sa­ya­da­ay­ký­rý­o­la­ca­ðý­ný i­fa­de­et­ti.­Ye­rel­mah­ke­me­le­rin­ha­ta­lý­ka­rar­lar­ve­re­bi­le­ce­ði­ni,­ya­sa­la­rý­uy­gu­lar­ken i­sa­bet­siz­ka­rar­lar­da­ve­re­bi­le­cek­le­ri­ni an­la­tan­Þa­hin,­‘’Bu­nu­dü­zelt­me­nin­yo­lu, bir­ta­kým­bil­di­ri­ler­ve­a­çýk­la­ma­lar­la­‘yar­gý­ya­göl­ge­dü­þü­yor’­iz­le­ni­mi­ver­mek­ten zi­ya­de,­yar­gý­sü­re­ci­nin­so­nu­cun­da­bu ka­rar­la­rý­da­de­ðer­len­di­re­cek­o­lan­yük­sek­yar­gý­or­gan­la­rý,­Yar­gý­tay­var.­E­ðer ye­rel­mah­ke­me­bir­ha­ta­yap­mýþ­i­se­Yar­gý­ta­ya­ge­lir’’­de­di.­­Ankara / aa

Kültür Bakaný Günay’dan tuhaf yorum nGENELKURMAY Baþ­kan­lý­ðý’nýn,­tu­tuk­lu­“Bal­yoz Da­va­sý”­sa­nýk­la­rýy­la­il­gi­li­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­ya­hü­kü­met ka­na­dýn­dan­ilk­tep­ki­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay’dan­gel­di.­Ba­kan­Gü­nay,­yar­gý­ya­in­ti­kal­et­miþ­o­lay­la­ra­dý­þa­rý­dan­yo­rum­yap­ma­nýn­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Gü­nay,­“Bi­zim­ül­ke­miz­de­es­ki,­se­vim­siz­ge­le­ne­ði­o­lan­bir­ta­výr.­Bu­nu,­de­vam­et­ti­ril­me­me­si ge­re­ken­bir­ref­leks­o­la­rak­ni­te­len­di­re­lim.­Res­mi­bir si­te­de­yer­al­ma­sý,­ko­mu­ta­ka­de­me­sin­den­sa­dýr­ol­ma­sý,­bun­la­rýn­ol­ma­ma­sý­ný­te­men­ni­e­der­dim.­Bu­a­çýk­la­ma­ka­rar­e­þi­ðin­de­ya­pýl­mýþ­ol­say­dý­cid­dî­mü­da­ha­le sa­yý­la­bi­lir­di.­Bu­a­çýk­la­ma­ka­rar­son­ra­sý­ya­pýl­dý.­E­ðer ka­rar­a­þa­ma­sýn­da­ya­pýl­mýþ­ol­say­dý­cid­di­bir­mü­da­ha­le sa­yý­la­bi­lir­di”­dedi.­AKP­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý Hü­se­yin­Çe­lik­‘’Keþ­ke­böy­le­bir­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­say­dý.­Na­sýl­yo­rum­lar­sa­nýz­yo­rum­la­yýn,­bu­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­o­la­rak­al­gý­la­nýr.­Doð­ru­ol­ma­mýþ­týr’’­açýklamasýnda­bulunurken­AKP­Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­Su­at Ký­lýç­i­se­‘’Yar­gý­la­ma­sü­reç­le­ri­ne­in­ti­kal­et­miþ­ko­nu­lar ü­ze­rin­de­ya­pý­lan­her­tür­lü­yo­ru­mu­­yan­lýþ­bu­lu­ruz’’ deðerlendirmesinde­bulundu.­­Ankara / cihan

CHP, açýklamayý doðru bulmadý nCHP Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­A­kif­Ham­za­çe­bi,­Ge­nel­kur­may’ýn­‘’Bal­yoz­Dâ­vâ­sý’’nda­ki­tu­tuk­la­ma­la­ra­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­sý­ný­‘’a­þý­rý­has­sa­si­yet’’­o­la­rak­de­ðer­len­di­re­rek, doð­ru­bul­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ham­za­çe­bi,­þun­la­rý­söy­le­di: “So­nuç­ta­iþ­le­yen­bir­yar­gý­sü­re­ci­var.­Ýþ­le­yen­yar­gý­i­çe­ri­sin­de­si­ya­se­tin­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­et­ti­ði­ni­biz­CHP­o­la­rak­her­za­man­id­di­a­e­di­yo­ruz,­i­fa­de­e­di­yo­ruz.­A­ma Ge­nel­kur­ma­yýn,­o­la­yýn­ta­ra­fý­o­la­rak­ken­di­si­ni­gö­rüp­a­çýk­la­ma­yap­ma­sý­ný­a­þý­rý­bir­has­sa­si­yet­o­la­rak­gö­rü­yo­ruz.’’­Bir­ga­ze­te­ci­nin,­‘’Yar­gý­ya­mü­da­ha­le­et­mi­yor­mu?’’ söz­le­ri­ne­kar­þý­lýk­i­se­Ham­za­çe­bi,­‘’Ha­yýr.­A­þý­rý­has­sa­si­yet­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­yo­rum”­de­di.­­Ankara / aa

Kurtulmuþ: Bildiri, yargýya verilmiþ bir muhtýradýr n HALKIN Se­si­Par­ti­si­(HAS­Par­ti) Ge­nel­Baþ­ka­ný Nu­man­Kur­tul­muþ,­haf­ta­lýk­o­la­ðan­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­‘’an­ti­de­mok­ra­tik­bir­­ta­výr’’­o­la­rak­de­ðer­len­dir­di.­Söz­ko­nu­su a­çýk­la­ma­nýn,­27­Ni­san­bil­di­ri­sin­den­da­ha­sert­ol­du­ðu­nu­ö­ne­sü­ren­Kur­tul­muþ,­‘’Bu­bil­di­ri,­yar­gý­ya­ve­ril­miþ­bir­muh­tý­ra­dýr.­Bü­tün­si­ya­sî­par­ti­ler­or­tak­ta­výr al­ma­lý­dýr.­Ses­siz­ka­lý­nýr­sa­i­le­ri­de­baþ­ka­mü­da­ha­le­le­rin,­hat­ta­ih­ti­lâl­le­rin­ö­nü­a­çý­lýr.­TSK’nýn­sa­de­ce­va­tan sa­vun­ma­sýn­da­ol­ma­sý­ný­is­ti­yor­sak,­iç­si­ya­se­te­ka­rýþ­ma­sý­ný­is­te­mi­yor­sak,­TSK’nýn­bu­yan­lýþ­tan­dön­me­si­ni­sað­la­ya­cak­ka­rar­lý­lý­ðý­or­ta­ya­koy­ma­mýz­ge­re­ki­yor. Ses­siz­ka­lý­nýr,­bi­ri­le­ri­bu­a­çýk­la­ma­lar­dan­güç­a­lýr­sa­as­ke­ri­dar­be­le­rin­ö­nü­a­çý­lýr’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / aa

Bir tutuklama daha n“BALYOZ Pla­ný”­da­va­sý­kap­sa­mýn­da­hak­kýn­da­ya­ka­la­ma­ka­ra­rý­bu­lu­nan­Ye­ni­Ze­lan­da­As­ke­ri­A­te­þe­si Al­bay­Mu­rat­A­taç,­Ýs­tan­bul­10.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­ce­tu­tuk­lan­dý.­Yurt­dý­þýn­dan­Ýs­tan­bul­Mer­kez Ko­mu­tan­lý­ðý­na­ge­le­rek­tes­lim­o­lan­A­taç,­Si­liv­ri­Ce­za ve­Ýn­faz­Ku­rum­la­rý­Yer­leþ­ke­si’nde­o­luþ­tu­ru­lan­du­ruþ­ma­sa­lo­nun­da,­Ýs­tan­bul­10.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­he­ye­ti­nin­kar­þý­sý­na­çýk­tý.­Hak­kýn­da­ki­ya­ka­la­ma­ka­ra­rý­yü­zü­ne­o­ku­nan­A­taç’ýn­tu­tuk­lan­ma­sý­na hük­medildi.­A­taç­i­le­bir­lik­te­da­va­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­la­nan­la­rýn­sa­yý­sý­162’ye­çýk­tý.­­Ankara / aa

KUTLU DOÐUM HAFTASINA DAVET Program lKur'ân-ý Kerim lAçýþ Konuþmasý lÞiirler lSkeçler lKoro lSlayt

TARÝH : 10 Nisan 2011 Pazar SAAT : 14.00 YER : Necip Fazýl Kültür Merkezi. Bahçelievler Belediye Baþkanlýðýnýn altý. Yeni Sahne Þirinevler Mah. Barbaros Cad. No: 9 ORGANÝZASYON : Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik komisyonu ÝRTÝBAT : 0(212) 532 75 73


Y

HABER

8 NÝSAN 2011 CUMA

“Sünnî - Þiî çatýþmasý” fitnesine dikkat… Necef’te Ayetullah Sistani’yle buluþmasý, istifhamlarla muallel… Zira bütün bölgede bilinen bir gerçektir ki Irak’taki Amerikan ve Ýngiliz iþgal koa lisyonu, Ortadoðu’da güçlü bir “Þiî kuþak” cevher@yeniasya.com.tr oluþturmak için Þiî idâreye arka çýkarak, Tahran karþýtý Amerikan yanlýsý Sistani’yi ünyanýn dikkatinin Kuzey Afrika ve destekliyor. Ortadoðu ülkelerindeki direniþlere Sistani’nin Erdoðan’ý “uluslar arasý devçekildiði süreçte, Türkiye’nin yaný- let adamý” diye tanýmlayýp, Ýstanbul’daki baþýnda daha dehþetli bir fitne ateþi alev- Aþûre gününde yaptýðý konuþmaya övgülendiriliyor… ler yaðdýrarak, “Orada söyledikleriniz “Þiî Libya gibi “hedef ülkeler”de Kaddafi mu- âleminde önemli yanký buldu” ifâdesi nahaliflerine savaþ uçaklarýyla destek veren zara veriliyor. Bu nedenle, Ankara’nýn Idýþ güçler, Bahreyn’de Þiî çoðunluða karþý raklý Þiilerle siyasî ve ekonomik iliþkilerin mevcut iþbirlikçi yönetimi destekliyor. Kör- i yi leþ ti ril me si nin ö te sin de “u zun va de li fez ülkelerinde antidemokratik yönetimle- sonuçlar”dan bahsediliyor... rin yanýnda yer alarak, mezhebî ayrýþma ve Barzani’nin Erdoðan’a “Kürtler açýsýntefrikayý körüklüyor… dan önemli bir faktör olduðunu” söyleyip, Bu açýdan Erdoðan’ýn son Irak ziyare - “seçimlerde baþarýlý olmasýný istemesi”ne tin de, ABD’nin Bi rin ci Kör fez Sa va - mukabil, baþbaþa görüþtüðü Sistani’nin þý’ndan bu yana ülkeden koparmaya ça- “Sizin yeriniz çok yüksek; bu görüþmeyi lýþtýðý kontrolündeki Kuzey Irak Bölge- aþkla-þevkle bekliyordum” karþýlamasý, sosel Yö ne ti min ya ný sý ra Gü ne ye gi dip ru iþâretlerine yol açýyor.

D

‘Hür Adam’ halkla ücretsiz buluþuyor n TÜRKÝYE’DEN baþlayarak bütün dünyayý etkisi altýna alan Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýný anlatan “Hür Adam” filmi ücretsiz olarak izleyiciyle buluþacak. Said Nursî’nin hayatýnýn ilk kez sinemaya uyarlandýðý film Nisan ayý boyunca gösterimde olacak. Daha önce bazý filmleri ücretsiz olarak halkla buluþturan Üsküdar Belediyesi, filmlerin gördüðü yoðun ilginin ardýndan Hür Adam filmiyle sinemaya ve sinema izleyicisine hizmet etmeye devam ediyor. Küçük yaþta medrese eðitimiyle kendini geliþtirdikten sonra savaþlar ve iþgaller yaþayan bir millete Ýslâm’ý asrýn ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde anlatan Bediüzzaman’ýn hayatý günümüzde de bütün yönleriyle örneklik ve ibretlik olabilecek kesitler taþýyor. Yavuztürk Niyazi Sayýn Kültür ve Eðitim Merkezi’nde gösterilecek olan “Hür Adam” ýn gösterim günleri ve seanslarý ise þöyle; 9 Nisan Cumartesi - Saat: 14.00, 10 Nisan Pazar – Saat: 14.00, 11 Nisan Pazartesi – Saat: 11.00, 14.00, 17.00, 16 Nisan Cumartesi– Saat: 14.00, 17 Nisan Pazar– Saat: 14.00, 18 Nisan Pazartesi– Saat: 11.00, 14.00, 17.00, 20 Nisan Çarþamba – Saat: 11.00. Ýstanbul / Yeni Asya

mini de kanlý feci mezhep savaþý fitnesi çemberinin içine itme plânýný adým adým devreye sokmaktalar. Bu amaçla Ýsrail’in güvenliði için Ýran’a kar þý Bush dö ne min den kal ma A me ri Irak’taki Amerikan ve kan/Pentagon projesi “Füze Kalkaný”, NA Ýngiliz iþgal koalisyonu, TO paravanýnda Türkiye’ye yerleþtiriliyor. Ortadoðu’da güçlü bir Türkiye, Müslüman komþu Ýran’a karþý açýk ça “cep he ül ke si” ha li ne ge ti ri li yor. “Þiî kuþak” oluþturmak BOP’un Kuzey Afrika cephesinde NATO için Þiî idâreye arka operasyonunda Türkiye Libya’yý bombalaçýkarak, Tahran karþýtý yan Amerikan ve küresel ortaklarýnýn “koruyucu ülkesi” haline getiriliyor. Amerikan yanlýsý Kýsacasý, Ýran’ýn Kum þehrine karþý Irak Sistani’yi destekliyor. Necef’i, Sistani’yle Ýran karþýtý Þiî dünyasýnýn merkezi haline getiriliyor. Ýran mahreçli Þiiliðe karþý, Irak odaklý Þiîlik türetilip çýANKARA ÂLET OLMAMALI... karýlýyor. Gerçek þu ki küresel güçler, -bizzat Ame Bu plânla ýsrarla Ýran çatýþmalarýn içine rika’nýn Baðdat Büyükelçisinin teþvikiyle- çekiliyor. Ýsrail, Dýþiþleri Bakaný LieberKuveyt’e girmesini saðladýklarý Saddam’ý man’ýn aðzýyla sürekli Ýran’a saldýrýdan dem devirme bahanesiyle iþgal ettikleri Irak üze- vurup her türlü tahrikte bulunuyor… rinden, Avrupa’yý mahveden asýrlarca süAnkara dikkat etmeli; Sünnî-Þiî çatýþmasý ren “mezhep savaþlarý”na benzer Ýslâm âle- fitnesine Türkiye âlet olmamalý…

Kamuda çalýþan doktorlar muayenehane açabilecek

Zeybek: AKP, A.Þ. oldu DP LÝDERÝ KEMAL ZEYBEK, AKP’NÝN ANONÝM ÞÝRKETÝ HALÝNE GELDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, “AKP, bir Ano nim Þirket haline gelmiþtir” dedi. Merkez Karar Kurulu toplantýsýný açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, Baþbakan’ýn gittikçe Kaddafi’ye benzediðini savundu. Zeybek, bir taraftan Libya ve Mýsýr, demokraside Türkiye’yi örnek olarak gösterirken, ‘Türkiye modeldir’ denilirken, AKP iktidarýnda modelin Libya olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: “Kaddafi’nin bir kabilesi var ve ülkenin bütün kaynaklarý o kabileye aktarýlýyor. Büyük sýkýntý bu. Görüyoruz ki, bugün Türkiye’de de bir kabile inþa edildi, bir aþiret var ve bu aþiret bir A.Þ.’ye, Anonim Þirket’e dönüþtürüldü. Kastettiðim AKPAÞ’týr. AKP Anonim Þirketi. Bugün artýk AKP, bir siyasî parti olmaktan çýkmýþ bir Anonim þirket haline gelmiþtir. Bakýnýz 6 bin kiþi milletvekili olmak için baþvuruyor. Her biri 10 bin lira

ödüyor. Birdenbire ortaya 60 milyar lira çýkýyor. Peki bu insanlar nasýl oluyor da bu parayý ödüyor? Çünkü bunu bir piyango bileti gibi görüyorlar. Yani bunu verdiði zaman, arkasýndan neler geleceðini biliyorlar. Çünkü görüp duruyorlar. Yani AKP, artýk bir AKP Anonim Þirketi’dir yani AKPAÞ’týr. Bu da Kaddafi’leþmenin bir baþka göstergesidir, bir aþiret oluþturuluyor ve ülkenin kaynaklarý o aþirete peþkeþ çekiliyor. Bir taraftan bütün o büyük kaynaklar dýþarýnýn dev þirketlerine peþkeþ çekiliyor. Böyle bir gidiþ var. Türkiye bu hal de, bu gerçeði görmeliyiz ve mutlaka bunu önlemeliyiz.” Ankara / Yeni Asya

n DANIÞTAY, kamuda çalýþan doktorlara bir sevindirici bir de üzücü karar verdi. Danýþtay 5. Dairesi, Saðlýk Bakanlýðýnýn ‘’Tam Gün Kanunu’’ ile ilgili iþleminin, ‘’Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarýna’’ iliþkin bölümünü iptal etti. Daire iþlemin, ‘’Kamuda görevli hekimlerin özel saðlýk kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn mümkün olmadýðýna’’ iliþkin bölümünün iptal istemini ise reddetti. Ankara / aa

Ýslâm Medeniyeti sempozyumda ele alýnacak n ÝSLÂM Tarih, Sanat ve Kültür Araþtýrma Merkezi (IRCICA) ile Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ve Ýslâm Ülkeleri Üniversiteler Birliði ortaklaþa, “Ýslâm Kültür ve Medeniyetin de Os man lý Dev le ti ve Mo dern Türkiye’nin Yeri” konulu uluslar arasý sempozyum düzenleyecek. Sempozyum, 8-10 Ni san 2011 ta rih le rin de Marmara Üniversitesi Rektörlüðü’nde gerçekleþtirilecek. Ýstanbul / Yeni Asya

“NEREDE BU MUHALEFET?” TÜRKÝYE’NÝN dýþ politikasýnda taþe ron luk ol du ðu nu sa vu na rak, “I rak’ta ta þe ron luk ya pýl mýþ týr, Da vos’taki taþeronluktur ve Libya’da da ta þe ron luk ya pýl mak ta dýr. Ya ni baþka büyük oyuncularýn, oyunlarýnýn ta þe ron lu ðu dur bu. Hal kýn ve herkesin bildiði, görünüp duran bu tehlike. Bütün bunlar karþýsýnda ne yazýk ki, bunlarý feryat ile anlatan yani gerekirse gidiþi durdurmak için Meclis içindeki bütün imkanlarý kullan ma sý ge re ken, Mec lis’te meþ ru engelleme denilen bir konu vardýr; yanlýþ gördüklerini engellemek için milletvekilleri uzun uzun konuþmalar ya par lar dý, çý kar lar dý kür sü den konuþurlardý. Nerede bu muhale fet?” diye sordu.

DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek

Oy pusulasýndaki yerler belirlendi 12 HAZÝRAN Pazar günü yapýlacak milletvekili genel seçimine katýlacak siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerleri kurayla belirlendi. Birleþik oy pusulasýnýn 1. sýrasýnda AKP, 4. sýrasýnda CHP, 12. sýrasýnda MHP yer alacak. Siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerlerini belirlemek için Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu konferans salonunda kura çekimi yapýldý. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkaný Ali Em, 12 Haziran’da yapýlacak milletvekili genel seçiminin vatana millete hayýrlý olmasýný ve esenlikler getirmesini temenni etti. YSK üyeleri ve Baþkan Em, kura çekiminde ilk olarak siyasi partilerin isimlerini belirledi. Siyasi parti temsilcileri de kurayla oy pusulasýndaki numaralarýný çektiler. Buna göre, 12 Haziran’da yapýlacak milletve kili genel seçiminde kullanýlacak birleþik oy pusulasýnýn 1. sýrasýn da AK Parti, 4. sýrasýnda CHP, 12. sýrasýnda MHP yer alacak. Oy pusulasýnda partilerin sý rasý þöyle: 1- Adalet ve Kalkýnma Partisi

HABERLER

‘‘

El bombalarý patlayýcý özellikte n BÝRÝNCÝ ve ikinci ‘’Ergenekon’’ dâvâlarý kapsamýnda ele geçirilen patlayýcý maddelerle ilgili hazýrlanan bilirkiþi raporu mahkemeye ulaþtý. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesinin ara kararý üzerine birinci ve ikinci ‘’Ergenekon’’ dâvâlarý kapsamýnda, sanýklardan ele geçirilen patlayýcý olduðu iddia edilen maddelerden, bu özelliðe sahip ve muhafazasý tehlike oluþturabilecek nitelikte maddelerle ilgili bütün emanet eþyasý üzerinde yapýlan bilirkiþi incelemesi tamamlandý. Emniyet ve jandarmada görevli 2 uzman tarafýndan hazýrlanan bilirkiþi raporunda, adlî emanetlerde bulunan patlayýcý maddeler ve mühimmatlarýn kamera kaydý da alýndý. Raporda, Cumhuriyet Gazetesine 5 ve 10 Mayýs tarihlerinde atýlan, ancak patlamayan el bombalarýnýn ateþleyici fünyeleri ile gövde içerisinde bulunan TNT maddesinin patlama riskinin bulunduðundan imha edildiði belirtildi. Ýstanbul / aa

5

2- Demokrat Parti 3- Eþitlik ve Demokrasi Partisi 4- Cumhuriyet Halk Partisi 5- Emek Partisi 6- Millet Partisi 7- Liberal Demokrat Parti 8- Saadet Partisi 9- Hak ve Eþitlik Partisi 10- Halkýn Sesi Partisi 11- Alternatif Parti 12- Milliyetçi Hareket Partisi 13- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 14- Halkýn Yükseliþi Partisi 15- Yurt Parti 16- Doðru Yol Partisi 17- Türkiye Partisi 18- Genç Parti 19- Baðýmsýz Türkiye Partisi 20- Hak ve Özgürlükler Partisi 21- Türkiye Komünist Partisi 22- Milliyetçi Muhafazakar Parti 23- Büyük Birlik Partisi 24- Demokratik Sol Parti Seçime katýlmasýna karar verilen Ýþçi Partisi, Yeni Parti ve Barýþ Demokrasi Partisi seçime katýlmayacaklarýný bildirdikleri için oy pu su la sýn da yer al ma dý lar. Böylelikle seçime 24 siyasi parti katýlacak. Ankara / aa

52 SAVCI VE HAKÝM, MESLEÐE DÖNÜÞ ÝÇÝN HSYK’YI BEKLÝYOR MESLEKTEN ihraç edilen savcý ve hakimlere mesleðe dönüþ yolu açan yasal deðiþiklik sonrasý göreve dönüþ baþvurusu yapan hakim ve savcýlar, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) kararýný bekliyor. akim ve savcýlar, baþvuru tarihinin son bulduðu 18 Þubat'ýn üzerinden yaklaþýk 2 ay geçmesine raðmen HSYK'nýn karar vermemesine tepki gösteriyor. Farklý sebeplerle HSYK kararýyla meslekten ihraç edilen, aralarýnda Van Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya ve Adana Cumhuriyet Savcýsý Sacit Kayasu’nun da bulunduðu 52 hakim ve savcý, mesleðe dönüþ yolu açan yasal düzenlemeden yararlanmak için HSYK’ya baþvuru yapmýþtý. Baþvuru tarihi 18 Þubat 2011’in üzerinden yaklaþýk 2 ay geçmesine raðmen bir sonuç çýkmadýðýný söyleyen eski Savcý Sacit Kayasu, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nin (AÝHM) de kendisi hakkýnda mesleðe dönüþ kararý bulunduðu hatýrlattý. HSYK’nýn baþvurularý henüz gündemine dahi almadýðýný belirten Kayasu, “Benim gibi sanýrým 52 kiþi bu yönde baþvuru yaptý. Benimle ilgili AÝHM’in kararý var. AÝHM mesleðe dönüþ kararýmý 13 Kasým 2008 tarihinde verdi. Aradan 3 sene geçti hala mesleðe döneceðim günü bekliyorum. Bütün hakim ve savcýlar için bu geçerli deðil tabi. Ancak HSYK ya baþvurularý kabul edecek ya da reddedecek bir an önce bu konunun gündeme alýnmasý ve sonuçlanmasýný bekliyoruz” dedi. Ýstanbul / cihan

Eski Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk

Eski Bakan: O plandan haberim yoktu n ESKÝ Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk, “Hayata Dönüþ Operasyonu” ile ilgili mahkemeye sunulan bir hareket planýndan bakanlýðý döneminde haberi olmadýðýný söyledi. Bayrampaþa Cezaevi’nde, 19 A ralýk 2000 tarihinde düzenlenen “Hayata Dönüþ Operasyonu” ile alâkalý bazý gazetelerde çýkan haberlerle ilgili, dönemin Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk açýklamada bulundu. Çýkan haberlerde, 10 yýl sonra açýlan dâvâ sonrasý mahkeme tarafýndan Jan darma’da harekât planý istenmiþ, ancak Jandarma Genel Komutanlýðý’ndan böyle bir plan olmadýðý açýklanmýþtý. Ýstanbul Ýl Jandarma Komutanlýðý tarafýndan arþivlerde harekât ile ilgili plan bulunup mahkemeye sunulmasý sonrasý Hikmet Sami Türk, konuyu basýndan öðrendiðini, o dönem öyle bir plandan kendisinin de haberi olmadýðýný savundu. O dönem cezaevinde belli bir örgüt yönlendirmesiyle ölüm oruçlarý baþlatýldýðýný dile getiren Türk, “Türk Tabip Birliði 60. gün sonrasý ölümler yaþanabileceðini bildirdi. Bir genel arama yapýldý ve yapýl mak istendi. Böyle bir plandan ne cumhuriyet savcýsýnýn bilgisi vardýr ne de Adalet Bakanlýðý’nýn isteði. Sadece Bayrampaþa Cezaevi’nde 70 silâh olduðu tahmin ediliyordu ve yapýlacak aramada ateþ edile ceði bilgisi vardý. Bizim bundan baþka bilgimiz olmadý” diye konuþtu. Ankara / cihan

Özcan: Demir’in açýklamalarý ikna edici n YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir’in YGS’deki þifre iddialarý konusundaki açýklamalarýný ikna edici bulduðunu belirtti. Özcan, YÖK Genel Kurulu toplantýsýna verilen öðle yemeði arasýnda gazetecilerin YGS’deki þif re id di a la rý na i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. YGS’deki þifre iddialarý konusunda ‘YÖK’ün neden bugüne kadar bir açýklama yapmadýðý’ yönündeki soruya Özcan, ‘’Bizim yetkimiz yok, bizimle alâkasý yok’’ cevabýný verdi. ‘’YÖK Denetleme Kurulu’nu görevlendirecek misiniz?’’ sorusu üzerine Özcan, ‘’Hayýr. Bizim öyle bir yetkimiz yok artýk. Nasýl karýþalým. Mevzuata göre böyle’’ dedi. ÖSYM Baþkaný Ali Demir’in YGS’deki þifre iddialarýna iliþkin açýklamalarýnýn kendisini ikna edip etmediði sorusuna Özcan, ‘’Evet’’ cevabýný verdi. Özcan, ‘’Demir’in son basýn toplantýsýnda söylediði gibi bir yanlýþlýk yapýldý, basýna verilen master kopyada. O, insanlarda büyük bir endiþe ve þüphe yarattý. Yoksa bu tarihte yapýlan en ciddî sýnavdýr, en güvenilir sýnavdýr. Ýnanýn bana dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir milyon 700 bin kiþiye hem sorularýn, hem de þýklarýn deðiþtirilmesi gibi bir þekilde, bu þekilde sýnav verilmemiþtir. Bu büyük baþarýdýr bence’’ diye konuþtu. Sýnavýn iptalinin söz konusu olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine Özcan, ‘’Hayýr, kesinlikle. Bu en güvenilir sýnavdýr’’ dedi. Özcan, ayrýca bu konuda yetkinin YÖK’te olmadýðýný söyledi. Ankara / aa

Meclis, 12 Nisan’da tatile giriyor n TBMM, 12 Nisan Salý gününden itibaren tatile girecek. TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 12 Haziran’da yapýlacak milletvekili seçimleri dolayýsýyla tatil edilmesine iliþkin Danýþma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, bazý uluslar arasý anlaþmalara iliþkin tasarýlar gündemin ön sýralarýna çe kildi. Meclis’in de 12 Haziran Pazar günü yapýlacak 24. Dönem milletvekilliði genel seçiminin kesin sonuç la rý nýn, Mil let ve kil li ði Se çi mi Ka nu nu ve TBMM Ýçtüzüðüne göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo ve televizyonlarýnda ilanýný takip eden 5. gün saat 15.00’de toplanmak üzere, 12 Nisan Salý gününden itibaren tatile girmesi kararlaþtýrýldý. Bu arada, TBMM Genel Kurulu, 23. Döne min son toplantýsýný dün yaptý. TBMM Baþkanvekili Nevzat Pakdil baþkanlýðýnda toplanan Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dýþý söz aldý. Öte yandan polis tarafýndan kendilerine verilen kýrmýzý karanfiller takan, taþýyan milletvekilleri, Türk Polis Teþkilâtýnýn 166. kuruluþ yýl dönümünü yerlerinden söz alarak kutladý. Milletvekilleri, meclis fotoðrafçýsýna hatýra fotoðrafý çektirdi, ayrýca cep tele fonlarýyla da birbirlerini görüntüledi. Ankara / aa


6

8 NÝSAN 2011 CUMA

HABERLER

Ambulanslara trafik cezasý yazýlmasýn n TÜRK Saðlýk-Sen, 112 Acil Ambulans hizmetlerinin görülmesi esnasýnda görevli personelin trafik cezalarý na maruz kaldýklarýný ve sendikaya bu konuda çok sayýda þikâyet geldiðini bildirdi. Sendika, bu duruma son verilmesi için, Ýçiþleri Bakanlýðý’na baþvuruda bulunduðunu açýkladý. Türk Saðlýk-Sen’den yapýlan açýklamaya göre, Genel Baþkan Önder Kahveci ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Türk imzasýyla yapýlan baþvuruda, 112 Acil Ambulans hizmetlerinin görülmesi esnasýnda görevli personelin trafik cezalarýna maruz kaldýklarý ve sendikaya bu konuda 112 personelinden birçok þikâyet geldiði belirtildi. Yaþanan sýkýntýlarýn giderilmesi ve muhtemel maðduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Ý çiþleri Bakanlýðý’na baþvuru yapýldýðý kaydedildi. Baþvuruda, hasta nakli esnasýnda veya hastaya müdahale iþlemleri sýrasýnda görev yerine gitmekte olan ambulans sürücülerinin, yapýlan radar uygulamalarý neticesinde trafik polisleri tarafýndan durdurularak idari yaptýrým uygulandýðý kaydedildi. Kanun ve yönetmelikte belirtilen sesli ve ýþýklý ihbar iþaretlerinin kullanýlmasýna raðmen, yapýlan bu uygulamalarýn personelin görevini yerine getirmesi açýsýndan sýkýntý doðurduðu ifade edildi. Baþvuruda, Trafik Kanunu’na göre hizmetin, yerine getirilmesini saðlamak amacýna uygun olmasý þartýyla ambulanslarýn trafik kýsýtlamalarýna ve yasaklarýna baðlý olmadýðý ifade edildi. Bu sebeple, kanun hükmü ve uygulamada birlik saðlanmasý yönündeki temel ilke göz önüne alýnarak, yaþanan mevcut sýkýntýlarýn giderilebilmesi açýsýndan konuyla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn görüþ bildirmesi istendi. Ankara / cihan

YURT HABER

Libyalý mültecilere âcil gýda yardýmý CANSUYU, LÝBYA'DAN KAÇARAK, TUNUS'A GELEN LÝBYALI MÜLTECÝLERE, GÜNLÜK 3 BÝN KÝÞÝYE ÜÇ ÖÐÜN SICAK YEMEK ÝKRAM ETTÝ. ZOR ÞARTLAR ALTINDA YARDIM ÇALIÞMALARINI YÜRÜTEN CANSUYU EKÝPLERÝNE KADDAFÝ YANLISI TUNUSLULAR SALDIRARAK, ÇALIÞANLARI ESÝR ALDI, ARAÇLARINI TAÞLADI. AHMET TERZÝ ANKARA

Ýnþaatta ateþ yakan iþçilerden ikisi öldü

CANSUYU, iç karýþýklýklar dolayýsýyla zor günler yaþayan Libya’ya yönelik yardým çalýþmalarýna devam ediyor. Son olarak Tunus’tan Libya sýnýrýna geçen Cansuyu ekipleri, Cansuyu Derneði’nin Tunustaki partner kuruluþlarý olan El Rahme ve Taavün Dernekle riyle ortaklaþa oluþturduklarý Libya sýnýrýndaki çadýr kampýnda Tunus’a sýðýnan Libyalý mültecilere sýcak yemek daðýttý. Zor þartlar altýnda yardým çalýþmalarýný yürüten Cansuyu ekipleri, Kaddafi yanlýsý Tunuslularla, özgürlük mücadelesi veren Libyalýlarý destekleyen Tunuslular arasýnda çýkan çatýþmanýn ortasýnda kaldý. Kaddafi yanlýsý Tunuslular, Cansuyu’nun aþçýsýný esir alarak, Cansuyu çadýrlarýný taþladý ve araçlarýn camlarýný kýrdý. Tunus polisinin araya girmesiyle Cansuyu ekipleri olaydan yara almadan kurtuldu. Olaylar hakkýnda bilgi veren Cansuyu Ýstanbul Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu Þerafettin Mollaoðlu, Kaddafi’nin parayla satýn aldýðý bazý Tunuslu gençlerin, Libya’da mazot bitmesinden dolayý Kaddafi birliklerine mazot ve benzini Tunus’tan gönderdiklerini ve Tunuslularýn da buna karþý çýkmasý dolayýsýyla çýkan olaylarda ortada kaldýklarýný söyledi. Mollaoðlu, “Tunus polisinin araya girmesiyle kurtulduk” dedi.

YARDIMLAR YETERSÝZ ÇOK zor þartlar altýnda yardým çalýþmalarýný yürüttüklerini belirten Mollaoðlu, Libya sýnýrýnda çadýr kamplarda oluþturulan mutfaklarda sabah 4’lere kadar her gün yaklaþýk 3 bin kiþiye sýcak yemek daðýtýmý yaptýklarýný ifade etti. Libya’nýn Tunus’a açýlan iki sýnýr kapýsýndan her gece yaklaþýk 30 bin ila 40 bin arasýnda mültecinin giriþ yaptýðýný ve bunlarýn çoðunluðunun yabancý ülke vatandaþý olduðunu kaydeden Mollaoðlu, bölgeye gelen yardým derneklerinin az olduðunu, mültecilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanamadýðýný dile getirdi. Çadýr kamplardaki hayat þartlarýnýn yetersizliðine dikkat çeken Mollaoðlu, “Havalar çok soðuk, çadýrlar yetersiz. Þiddetli yaðmurlar yaðarken mülteciler geceyi dýþarýda yaðmur altýnda geçirmek zorunda kalýyorlar. Bölgeye acil olarak daha fazla yardým gelmeli” diye konuþtu. Mollaoðlu ayrýca mültecilerle yaptýklarý konuþmalarda, Libyalý bazý otobüs þirketlerinin mültecileri Tunus sýnýrýna getirmek için kiþi baþý büyük paralar aldýklarýný söylediklerini, yollarda Kaddafi askerleri mültecileri durdurduklarýný ve kýymetli eþyalarla, paralarýný aldýklarýný aktardý. BM yetkilileriyle yaptýklarý görüþmede çadýr kamplarda ciddî saðlýk sorunlarýnýn tehdidi altýnda olduðunu gördüklerini vurgulayan Mollaoðlu, kamplarda çocuk mamasý, süt, ilâç, battaniye ve yiyecek sýkýntýsýnýn had safhada olduðunu dile getirdi.

Hayýrseverlerin yaptýrdýðý konferans salonu hizmete girdi

n KÂÐITHANE Hacý Ethem Üktem Ýlköðretim Okulu’nun inþaatýnda ý sýnmak için ateþ yakan iþçilerden 2’si vefat etti. Bir iþçi ise hastaneye kaldýrýldý. Olay, Kâðýthane Hacý Ethem Üktem Ýlköðretim Okulu’nun inþaatýnda meydana geldi. Ýnþaatta çalýþan 3 iþçi, ýsýnmak için boya te nekesinin içine odun doldurarak ateþ yaktý. Dumandan zehirlenen iþ çilerden Ýrfan Bulmuþ ve Ali Bul muþ vefat etti. Diðer iþçi Bahattin Boðatekin ise baygýn halde bulun du. Ambülansla hastaneye kaldýrýlan Boðatekin’in hayatî tehlikesinin sürdüðü belirtildi. Olay yerine gelen polis, cesetler üzerinde inceleme yaptý. Zehirlenmeyle ilgili soruþtur ma sürüyor. Ýstanbul / cihan

Çobana sigorta desteði teklifi n AYLIK ücretleri bin liraya ulaþmasýna raðmen birçok yetiþtiricinin iþinin ehli çoban bulamadýðý bildirildi. Çoban sayýsýnýn arttýrýlmasý için devlet tarafýndan sigorta desteði saðlanmasý gerektiði belirtildi. Balýkesir Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþti ricileri Birliði Baþkaný Hasan Çakýr, küçükbaþ hayvan sayýsýnýn azalma sýnda diðer etkenler kadar çoban bulunamamasýnýn da önemli rol oynadýðýný savundu. Ülkedeki çoban sayýsýnýn arttýrýlmasý gerektiðini vurgulayan Çakýr, bunun da sigorta desteði ile saðlanabileceðini söyledi. Sigortasýnýn yapýlmasý durumunda bin liraya çobanlýða talep artacaðýný ifade eden Çakýr, ‘’Azalan çoban sa yýsýnýn arttýrýlmasý için devlet tarafýndan sigorta desteði saðlanmalý. Çoban artarsa koyun sayýsýnda da artýþ olacaktýr. Devlet çobanýn sigortasýný karþýlayabilir. Geri kalaný ný, yetiþtirici öder. Bu durumda, önemli bir istihdam da saðlanmýþ olunur’’ dedi. Balýkesir / aa

‘Elliyedinci Alay’ Çanakkale Boðazý’nda Yalova’nýn bazý sokaklarýna asýlan bez afiþlerle bilboardlarý süsleyen, Bediüzzaman resimli afiþleri vatandaþlarýn dikkatini çekiyor.

Yalova Bediüzzaman’ý anmaya hazýr YARIN Yalova’da bahar gülleri açacak. Yalova’da tertiplenecek Bediüzzaman’ý anma toplantýsý için hazýrlýklar tamamlandý. Bilboardlarý süsleyen, Bediüzzaman resimli afiþ, Yalova’nýn Dörtyol mevkiinde dikkatleri çekiyor. Ýnsan ve araç trafiðinin yoðun olduðu bu alaný renklendiren reklâm pa nosu canlý bir dâvetçi gibi duruyor. Ömrünü insanlýðýn dünya ve ahireti saadeti yolunda sarf eden Bediüzzaman Hazretleri, vefatýndan sonra da eserleriyle hizmetine devam ediyor. Bilbordlarla birlikte, bez afiþler, el ilânlarý ve dâvetiyelerle, binlerce kiþiye ulaþan Yalova Yeni Asya okuyucularý, 09.04.2011 Cumartesi günü (yarýn), saat 19.00 da, (Akþam namazýndan hemen sonra) Halk Eðitim Merkezi, Konferans salonuna dost ve kardeþlerini beklemektedirler. Halkýmýzýn herkesimi davetlidir. Yalova / Mehmet Çalýþkan

AGD’den Erbakan’a 1 milyon hatim kampanyasý Sultangazi Belediyesi engelli öðrencilere trafik eðitimi verdi.

Engellilere trafik eðitimi n SULTANGAZÝ Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi organizasyonuyla engelli öðrencilere Trafik Eðitim Parký’ýnda uygulamalý eðitim verildi. Trafik ku rallarýna duyarlý nesiller yetiþtirilmesi amacýyla Sultangazi Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen “Trafik Eði tim Parký”nýn özel konuklarý vardý. Habibler Mahallesi’nde bulunan “Uygulamalý Trafik Eðitim Parký”nýn da biraraya gelen engelli öðrenciler, polis amcalarýnýn gözetiminde, araçlarla trafiðe çýktý. 70 engelli öðrencinin katýldýðý programda öðrencilere, trafik iþaretleri, yayalarýn ve sürücülerin uymasý gereken kurallar, emniyet kemeri kullanýmý anlatýldý. Akülü arabalara binerek parkýn içinde gezinen engelli öðrenciler, gönüllerince araç kullandýlar. Ýstanbul / Yeni Asya

Bir pastayla 6 aðaç kurtarýlýyor n ÝZMÝR’ÝN Ödemiþ ilçesindeki Özel Birgivi Ýlköðretim Okulu, “1 Pastayla 6 Aðaç Kazanalým” i simli kampanyasýyla ilgi çekiyor. Önceki senelerde de düzenlenen etkinlik, öðrencileri hem eðlendir me yi, hem de çev re bi lin ci kazandýrmayý hedefliyor. Okul Aile Birliði’nin desteðiyle yürütülen kampanyada, en çok atýk kâðýt toplayan sýnýfýn öðrencileri, ödül olan pastayý yiyor. Tatlý bir re ka be te se bep o lan faaliyetin neticesinde, yalnýzca bu yýl 6 ton atýk kâðýt geri dönüþüme kazandýrýldý. Ýzmir / cihan

Pendik EML Konferans Salonu törenle açýldý.

n PENDÝK Endüstri Meslek Lisesi, hayýrseverler ta rafýndan yaptýrýlan konferans salonuna kavuþtu. Pendik Belediye Baþkaný Kenan Þahin’in de katýldýðý açýlýþ töreninde, okulun robot yarýþlarýndaki baþarý sýnýn ve ‘Pendik Okuyor’ projesinin ödülleri de takdim edildi. Pendikli üç hayýrsever þirketin ortaklaþa yaptýklarý Pendik Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunun açýlýþýna katýlan Belediye Baþkaný Kenan Þahin ve Kaymakam Cafer Odabaþ, okulun Ýstanbul Teknik Üniversitesi Robot Yarýþlarý’ndaki baþarýsýný da ödüllendirmeyi ihmal etmedi. Robot yarýþmasýnda ilk 8’deki 6 dereceyi Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri hak ederken, yarýþmada birinci Ensar Yýlmaz, üçüncü Ahmet Uygur ve beþinci Emre Katýrcý lar’a Pendik Belediyesince birer notebook verildi. Programda bir baþka ödül töreni ise ‘Pendik Okuyor’ projesi için gerçekleþtirildi. Proje kapsamýnda en fazla kitap okuyan öðrencilere ödüllerini veren Baþkan Kenan Þahin, ‘Pendik Okuyor’un sadece öðrencilere yönelik bir çalýþma olmadýðýnýn altýný çizdi. Þahin; “Bu proje sadece Pendik’te deðil tüm Türkiye’de farklý adlarla devam eden bir büyük bir çalýþma. Biz de Pendik Belediyesi olarak bu kampanyaya en fazla nasýl destek verebiliriz, bunun çabasýndayýz” þeklinde konuþtu. Ýstanbul / Yeni Asya

Y

Anadolu Gençlik Derneðinin 1 Mart’ta baþlattýðý “Erbakan’a 1 milyon hatim” kampanyasý devam ediyor. Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz’ü ziyaret eden Kampanya Tertip Komitesi Baþkaný Arslan Ateþ’le üye Serhat Akçay, 29 Mayýs’ta sona erdirip duâsýný okumayý hedefledikleri kampanya hakkýnda bilgi verdiler. Buna göre, kampanyaya katýlmak isteyenler www.birmilyonhatim.org adresinden hatim, cüz, sayfa talebinde bulunabiliyor ve 0(212) 483 51 77 no’lu telefondan kayýt yaptýrabiliyorlar. Ýstanbul / Yeni Asya

n ÇANAKKALE Boðazý ile adalar hattýnýn yaný sýra Güney Marmara ve Yunanistan’ýn Limni Adasýna deniz ulaþýmý hizmetlerini yürüten GESTAÞ’ýn, gençleþtirdiði filosunun ikinci gemisi olan ‘’Elliyedinci Alay’’ adlý yeni araba vapuru Çanakkale’ye geldi. 90 metre boyunda ve 18 metre eninde olan yeni gemi, 13.5 knot hýz yapýyor, 600 yolcu ve 86 araç taþýma kapasitesine sahip. Boðaz hattý ulaþým süresini yüzde 50 kýsaltacak olan ‘’Elliyedinci Alay’’ ve diðer yeni araba vapurlarý, yoðun trafik yükünü azaltarak önemli bir görevi üstlenecek. Çanakkale / aa

Polis otosuna silâhlý saldýrý n SÝNOP’UN Boyabat ilçesinde bir pomis aracýna yapýlan silâhlý saldýrý sonucu 3 polis memuru yaralandý. Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sýralarýnda Boyabat Emniyet Müdürlüðü Polis Lojmanlarý önünde devriye görevi yapan polis aracýna uzaktan uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Saldýrýda araçta bulunan Sinan Erten, Yücel Satýcý ve Mustafa Göçük isimli polis memurlarý yaralandý. Boyabat Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlan yaralýlardan Erten’in durumunun aðýr olduðu ve ameliyata alýndýðý öðrenildi. Olayýn ardýndan Boyabat ilçesine gelen Sinop Valisi Ahmet Cen giz, has ta ne de ki ya ra lý polisler hakkýnda bilgi alarak incelemelerde bulundu. Vali Cengiz, olayla ilgili olarak daha sonra geniþ bir açýklama yapýlacaðýný, bölgede çalýþmalarýn sürdürüldüðünü söyledi. Sinop / aa


Y

DÜNYA

8 NÝSAN 2011 CUMA

CLINTON: SÖZ DEÐÝL, ÝCRAAT BEKLÝYORUZ

TEMAS GRUBU TOPLANACAK

TRABLUS’TA HAVA SALDIRISI

WASHÝNGTON’DAKÝ Beyaz Saray yetkilileri, Kaddafi’nin ABD Baþkaný Barack Obama’ya yolladýðý mesajlara deðinerek, “Libya liderinin ne yapmasý gerektiðini çok iyi bildiðini” belirttiler. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, ABD hükümetinin Kaddafi’den “söz deðil icraat” beklediðini söyleyerek, “Herkesin iyiliði için, kan gölü bir an önce sona ermelidir” dedi. Clinton, “Kaddafi’nin ateþkes ilân etmesi, askeri güçlerini geri çekmesi gerekiyor, iktidarý ve Libya’yý terk etmesi konusunda da bir karar almasý gerekiyor” diye konuþtu. Washington / aa

LÝBYA Temas Grubu, gelecek hafta Katar’da toplanacak. Libya’ya uluslar arasý müdahalenin gidiþatýný belirleyecek Temas Grubu toplantýsý, gelecek hafta Katar’da yapýlacak. Ýngiltere hükümetinden yapýlan açýklamada, Çarþamba günü yapýlacak toplantýya uluslar arasý kuruluþlarla Libya’ya müdahale eden ülkelerin katýlacaðý belirtildi. Londra / cihan

LÝBYA’NIN baþþehri Trablus’ta hava saldýrýlarýnýn düzenlendiði bildirildi. Libyalý bir görgü þahidi, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, þehrin üstünde önce bir uçak gördüðünü, daha sonra iki patlama sesi duyduðunu söyledi. Ýkinci patlamanýn, ilkinden daha güçlü olduðu belirtildi. Bu arada, Misrata þehrinde Libya lideri Muammer Kaddafi’ye baðlý birliklerin önceki gün düzenlediði bombardýmanda 5 kiþinin öldüðü bildirildi. Trablus / aa

LÝBYA’DA BELÝRSÝZLÝK LÝBYA'DA ÇATIÞMALAR SÜRERKEN TRABLUS, ÝNGÝLÝZLERÝ ÖNEMLÝ BÝR PETROL SAHASINI BOMBALAMAKLA SUÇLADI. BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER ÝSE MÝSRATA’DA ATEÞKES ÝLÂN EDÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ. LÝBYA Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Halit Kaym, Ýngiliz askerî güçlerinin ülkenin güneydoðusunda yer alan El-Sarir petrol tesislerini bombalamakla suçladý. Düzenlediði bir basýn toplantýsýnda, Kaym, “Ýngiliz bombardýman uçaklarý ElSarir petrol sahasýný bombalayýp oradaki tesis lerde çalýþan 3 güvenlik görevlisinin ölmesine, baþka çalýþanlarýn da yaralanmasýna yol açtý” dedi. Kaym, bombardýman sýrasýnda, El-Sarir petrolünü muhalifler tarafýndan kontrol edilen Tobruk limanýna ulaþtýran petrol boru hattýnýn da zarar gördüðünü belirtti. Sirte havzasýnda bulunan El-Sarir petrol sahasý, Libya’nýn en önemli petrol rezervlerini barýndýrdýðýndan dolayý ülkenin en önemli petrol sahasý olarak kabul ediliyor. Libya hükümet sözcüsü Musa Ýbrahim’e gö re, El-Sa rir Lib ya li de ri Mu am mer Kaddafi rejiminin kontrolü altýnda. Trablus / aa

MÝSRATA ÇATIÞMASI:

BM, ateþkes istedi BM, Libya’nýn üçüncü büyük þehri Misrata’nýn etrafýnda Libya lideri Muammer Kaddafi’ye baðlý güçlerle muhaliflerin arasýnda 40 gündür aralýksýz süren çatýþmalarýn durmasýný istedi. Ateþkes ilân edilmesini isteyen insani iþlerden sorumlu BM Genel Sekreter yardýmcýsý Valerie Amos, Mistrata þehrindeki durumun vahim olduðunu, þehir sakinlerinin yiyecekten, sudan ve acil týbbî yardýmdan yoksun olduðunu, bu yüzden yaralýlara týbbî yardýmýn ulaþtýrýlabilmesi ve sivillerin þehirden tahliye edilebilmesi için çatýþmalarýn durmasý gerektiðini belirtti. Muhaliflerin askerî lideri General Abdül Fettah Yunus, NATO’yu Misrata’daki Libyalýlarý “ölüme terk etmekle”, “orayý burayý bombalayan NATO’nun, Misrata halkýnýn Kaddafi’nin bombardýmanlarý altýnda can vermesine seyirci kalmakla” suçla mýþtý. Uluslar arasý basýnýn ve NATO’nun yardýmýný ve desteðini isteyen Yunus, þehirde 40 gündür su, elektrik, yiyecek ve çocuklar için sütün bulunmadýðýný belirtmiþti. Misrata’da, Kaddafi’nin ablukasý yüzünden binlerce kiþinin þehri terk edemediði belirtiliyor. New York / aa

Koalisyon güçleri, muhalifler ve Kaddafi kuvvetleri yaptýklarý bombalamalar ve çatýþmalarla ülkedeki belirsizliðin sürmesine sebep oluyor.

KADDAFÝ’DEN OBAMA’YA: RUHEN ETKÝLENDÝK LÝBYA lideri Muammer Kaddafi, ABD Baþkaný Barack Obama’ya yazdýðý mektupta, bu ‘’haksýz savaþa’’ son vermesini istedi ve ‘’Bütün bunlara raðmen, ne olursa olsun her zaman evlâdýmýz o la rak ka la cak sý nýz’’ i fa de si ni kul lan dý. O ba ma’dan, NATO öncülüðündeki hava operasyonlarýna son verilmesi ricasýnda bulunan Muammer Kaddafi, bu operasyonlarý, ‘’geliþmekte olan bir ülkenin küçük insanlarýna yönelik haksýz bir savaþ’’ olarak nitelendirdi. ‘’Dünya barýþýna hizmet etmek, teröre karþý ekonomik ve güvenlikli iþbirliði ve halklarýmýz arasýndaki dostluk için NATO’yu Libya’nýn meselelerinden

T. C. ÜMRANÝYE ASLÝYE 2 HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/825 KARAR NO: 2011/206 Yukarýda belirtilen 18.03.2011 günlü kararla Erzincan, Kemal, Muratboynu mh. nüf. kayýtlý,TC37003302930 nolu Süleyman- Zöhre kýzý 1968 d.lu, KÝRAZ ULUTÜRK'ün isminin ESMA olarak DEÐÝÞTÝRÝLDÝÐÝ hususu ilanen teblið olunur. 04.04.2011 www.bik.gov.tr B: 23512

sonsuza dek uzak tutabilecek bir konumdasýnýz’’ diyen Kaddafi, demokratik bir toplumun füzeler ve savaþ uçaklarý kullanarak inþa edilemeyeceðini vurguladý ve iktidardan devrilmesini isteyen muhaliflerin terör örgütü El Kaide üyesi olduklarý iddiasýný tekrarladý. Mektubunda Obama’ya ‘’sevgili evlâdýmýz’’ ve ‘’ekselans’’ diye hitap eden Kaddafi, ülkesinin NATO operasyonundan ‘’fiziksel’’ olarak deðil, ‘’ruhen’’ etkilendiðini belirterek, ‘’Bütün bunlara raðmen, ne olursa olsun her zaman evlâdýmýz olarak kalacaksýnýz. Hâlâ ABD’nin Baþkaný olarak devam etmeniz için duâa ediyoruz’’ ifadesini kullandý. Washington / aa

Gates: Irak isterse, ABD askeri ülkede kalabilir n IRAK’IN baþþehri Baðdat’a ziyarette bulunan ABD Savunma Bakaný Robert Gates, tamamen çekilme tarihi olan 31 Aralýk 2011’den sonra Irak hükümeti isterse bazý Amerikan askerlerinin bu ülkede kalabileceðini belirtti. Bakan Gates, Savunma Bakanlýðý’nýn (Pentagon) askerlerin görev süresini uzatmayý ayarlayabilmesi için Iraklýlarýn ‘’çok çabuk’’ karar vermesi gerektiðini vurguladý. Þu anda Irak’ta 47 bin askeri bulunan ABD, yaz sonu ya da güz baþýnda büyük oranda asker çekmeye baþlayacak. Baðdat / aa

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2011/63 Esas. Karar No: 2011/108 KARAR Karar : Yukarýda açýklanan gerekçe ve nedenlerle, 1- Davacýnýn Davasýnýn Kabulü ile, Bitlis Ýli, Merkez Ýlçesi, Yolcular, Cilt: 80, Hane: 10, BSN: 31'de nüfusa kayýtlý M. Ali ve Tasia'dan olma Bitlis 20/06/1982 doðumlu ABDULLAH TOP'un nüfusta "TOP" olan soyadýnýn "MERT" olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE. www.bik.gov.tr B: 23396

BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN Sayý : 2010/59 Esas. Konu : ÝLAN 30/09/2010 Ardahan ili, Göle Ýlçesi, Dereyolu köyü Cilt: 9 Hane No: 1 nüfusunda kayýtlý bulunan 27203644862 TC kimlik nolu Devrim ÝÞÝK' ýn, adýnýn "BURAK" olarak düzeltilmesine, nüfusa bu þekilde kayýt ve tesciline karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. 30.09.2010 www.bik.gov.tr B: 23338

T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ

Ýtalya, göçmenlerin durumunu masaya yatýrdý n ÝTALYA Ýçiþleri Bakaný Roberto Maroni, Tunus’tan gelen kaçak göçmen ve bu ülkeyle yaptýðý anlaþmayla ilgili parlamentoya bilgi verdi. Maroni, 1 Ocak 2011’den bu yana 390 teknenin Ýtalya’ya 25 bin 867 kaçak göçmen taþýdýðýný ifade ederek, ‘’Bunlardan 21 binini Tunuslu, 2 bin 300’ünü Libyalý geri kalanýný da Somalili ve Eritreli göçmenler oluþturuyor’’ dedi. Bakan Maroni, mültecilere geçici oturum izni vereceklerini aktararak, ‘’Ýzinler, herhangi bir suça karýþmamýþ olanlara verilecek’’ diye konuþtu. Floransa / aa

Fukuþima'daki reaktöre azot enjekte ediliyor n JAPONYA’NIN kuzeydoðusunda, zarar gören Fukuþima nükleer santralinde, yeni bir patlamayý önlemek amacýyla, santralin 1 numaralý reaktörüne azot enjekte edilmeye baþlandýðý bildirildi. Santrali iþleten Tokyo Elektrik Þirketinin (TEPCO) bir sözcüsü, reaktörde meydana gelen hidrojen birikmesinin bir patlamaya yol açamamasý için 6 gün süreyle reaktöre azot enjekte edileceðini belirtti. Tokyo / aa

T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI)

(TAÞINIR MALLARIN AÇIK ARTTIRMA YOLU SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2011/625 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan, aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 29/04/2011 tarihinde saat 09:30-09:40 arasýnda aracýn baðlý bulunduðu Yalý Mah. Piri Reis Cad. No. 3 Maltepe Yediemin otoparkýnda yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04/05/2011 tarihinde ayný yer ve saatte 2. arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, arttýrma bedeli nin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý, birikmiþ vergilerin satýþ bedelinden ödeneceði, Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 05.04.2011 Aracýn Takdir Edilen Deðeri Adedi CÝNSÝ (önemli nitelik ve özellikleri) 15.000,00 TL 1 33 CBG 38 Plaka, 2004 Model Mitsubishi Carisma, siyah renkli, sað arka çamurluk hasarlý, muhtelif çizikler mevcut. www.bik.gov.tr B: 23549

2011/474 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 21.04.2011 saat 10:50-11:00 arasýnda FEVZÝ ÇAKMAK CAD. NO: 7 SENA OTO PARKI MALTEPE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 26.04.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 01/04/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000,00 1 34 KTE 75 PLAKALI SAYILI KÝA CERATA MARKA MODELÝ BÝLÝNMEYEN KOYU GRÝ RENKLÝ BÝNEK TÝPÝ MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN ARAÇ. www.bik.gov.tr B: 23422

7

hibrahimcan@windowslive.com

Libya’da iþler nereye gidiyor? ibya’da muhalif güçlerin, koalisyonun bütün desteðine raðmen ilerleme kaydedemesi, he defi Kaddafi’yi iktidardan uzaklaþtýrmak olan koalisyon üyeleri ile muhalifleri rahatsýz ediyor. Gözlemcilerin tesbitine göre, belli bölgelerde karayolunda araçlarla ilerleyen muhalifler, karþýdan ateþ geldiði anda ayný hýzla geri dönüp ilk noktaya geliyorlar. Bu durumda Ýngilizler ve Fransýzlar baþka çözümler arýyorlar. Bunlarýn baþýnda muhaliflerin silâhlandýrýlmasý ve eðitimi yer alýyor. Türkiye’nin daha fazla kan dökülmesine sebep olacaðý gerekçesiyle bu seçeneðe karþý çýkmasý, muhalifleri kýzdýrdý. Birkaç gündür Bingazi’de Türkiye karþýtý gösteriler yapýlýyor. Bir grup konsolosluðumuzu bastý. Muhalifler bu arada NATO’nun hava desteðinin de gecikmesinden þikâyet ediyor. Hava desteðinin talep anýndan en erken sekiz saat önce karþýlandýðýný söylüyor muhaliflerin komutaný Abdülfettah Yunus. Ayrýca silâhlanma ve iletiþim donanýmý desteði bekliyorlar. Dýþiþleri bu noktada çatýþmalarýn daha kanlý hale gelmesi ve uzamasýna sebep olacak silâhlanma yerine, ateþkesin bir an önce saðlanmasý için muhaliflerin oluþturduðu millî konsey ile Kaddafi temsilcileri arasýnda görüþme ortamý oluþturmaya çalýþýyor. Peki Batýlýlar ne yapýyor? Ýngilizler Arap ülkelerini muhalifleri silâhlandýrmaya ve eðitmeye ikna etmeye çalýþýyor. Ayný zamanda özel güvenlik þirketlerini bölgeye sokarak, güya muhalifleri eðitme adý altýnda, savaþý doðrudan yönlendirmeyi planlýyor. Bu þirketlerin ve çalýþtýracaklarý paralý askerlerin paralarýný da yine zengin Arap ülkelerinin (Katar ve Birleþik Arap Emirlikleri gibi) ödemesini istiyor. Ýngiliz hükümeti isyancýlarý eðitmenin BM Güvenlik Konseyi kararýna aykýrý olmayacaðýný ileri sürüyor. Fransýzlar ise Türkiye’nin müdahalesiyle NATO’nun yönetimi ele almasýndan hoþnutsuz bir þekilde, ilgisini Fildiþi Sahillerine yöneltti. Orada inisiyatifi eline alýp, yeni yönetimle saðlam iliþkiler kurmayý hesaplýyor. Amerika, Libya’da daha fazla rol almak ve kara harekâtý yapmak istemiyor. Obama bu operasyonun 2012 seçimlerinde kendisine bir avantaj saðlamayacaðýnýn farkýna varmýþ gibi görünüyor. Ama yine de muhalifleri silâhlandýrmanýn BM kararýna aykýrý olmayacaðý görüþünü destekliyor ve arazide halen var olduðu bilinen CIA ajanlarýný güçlendirerek, sonuca ulaþmaya çalýþýyor. Kaddafi ise “oðlu” Obama’ya mektup yazarak, saldýrýlarý durdurmasýný istiyor ve 2012 seçimlerini kazanmasý için duâ ettiðini söylüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Kaddafi, Batýlýlarýn beklemediði bir direnç gösteriyor. Ancak operasyonun bu noktada býrakýlamayacaðýný herkes biliyor. Dýþiþlerimiz de Kaddafi’yi iktidarý terk etmeye ikna etmedikçe, ateþkesin kan dökülmesini durdurmayacaðýnýn far kýnda. Ateþkes yalnýzca taraflarýn güçlenmesi ve yerlerini saðlamlaþtýrmalarý için zaman kazandýracak. Bu durumda yapýlacak tek þey Kaddafi’nin ikna edilmesi. Bu seçeneðin çok yumuþak bir geçiþle gerçekleþtirilmesi de zor görünüyor. Zira bütün kaynaklarý kontrol eden Kaddafi yandaþlarýnýn bu imkânlarý mücadele etmeden býrakmasý zor. Býraktýklarý anda ülkede kalamayacaklarýný, muhaliflerle bir tür anlaþmanýn mümkün olma dýðýný biliyorlar. Bütün bunlar olup biterken, insanlar savaþýn sýkýntýsýný yaþamaya, yokluk ve güçlük içinde korku içinde günlerini geçirmeye devam ediyorlar. Kýsacasý; Libya’da dertlerin yakýn gelecekte bit mesi zor görünüyor. Bu yüzden de insanî yardým ve arabuluculuk çabalarýnýn arttýrýlmasý, muhaliflerin silâhlandýrýlmasýndan çok daha önemli. Türkiye bu yöndeki politikasýný ýsrarla sürdürmeli ve muhalifleri de bu politikanýn onlarýn da yararýna olduðuna ikna etmeli. Zira ne yaptýðýnýzdan çok, karþýnýzdakinin sizi nasýl anladýðý önemli.

L

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011-1056 Talimat. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 04.05.2011 günü saat 10:00-10:10 arasýnda GAZÝOSMANPAÞA-ÝSTANBUL ESKÝ EDÝRNE ASVALTI NO: 20-22 adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.05.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri 05/04/2011 Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 34 TC 2840 Plaka sayýlý, Fort Transit uzun kasa Panelvan, 67.406 km. arka tampon kýrýk, arka sað stop kýrýk ve vuruk, sol bagaj kapaðý vuruk, stepnesi yok, 2007 Model. RUHSAT YOK. ANAHTARI MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 23415


8

s.bulut@saidnursi.de

Vakt-i haþir ç­ e­ri­sin­de­vu­ku­a­ge­len­ha­di­se­ler­den­do­la­yý­ba­zý za­man­la­rýn­ka­zan­dý­ðý­kýy­me­ti­bi­li­riz.­O­za­man­la­rý ih­ti­mam­i­le­di­ðer­za­man­lar­dan­fark­lý­id­rak­e­der, de­ðer­len­di­rir­ve­ih­ya­et­me­ye­ça­lý­þý­rýz.­Ya­þa­dý­ðý­mýz za­ma­nýn­bin­a­yý­ný­çe­kir­dek­gi­bi­si­ne­sin­de­sak­la­yan Ka­dir­Ge­ce­si­ne­yük­le­di­ði­miz­mâ­nâ­ve­ver­di­ði­miz kýy­me­ti­baþ­ka­za­man­lar­la­mu­ka­ye­se­et­mek­hiç­ya­ký­þýk­al­ma­dý­ðý­gi­bi­di­ni­miz­de­ve­kül­tü­rü­müz­de­se­ne-i dev­ri­ye­le­ri­ta­hat­tur­la,­do­ðum­ve­ve­fat­la­rý­bil­di­ren za­man­lar,­gün­ler­ve­ge­ce­ler­ih­ti­va­et­tik­le­ri­mâ­nâ­ci­he­tiy­le­sa­ir­za­man­lar­dan­ay­rý­lýr­lar. Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ Kur’ân’ýn­ a­na­ mev­zu­la­rý­ný­sa­yar­ken,­tev­hid,­nü­büv­vet,­ha­þir­ve­a­da­let­ sý­ra­la­ma­sý­ný­ ya­pý­yor.­ Kur’ân-ý­ Ke­rim,­ öl­dük­ten­ son­ra­ ye­ni­den­ di­ril­me­ ha­di­se­si­nin­ kü­çük­ kü­çük­ nü­mu­ne­le­ri­ni,­ ben­zer­le­ri­ni­ ve­ min­ya­tür­le­ri­ni­an­la­týr­ken,­en­baþ­ta­ba­har­da­ki­di­ri­li­þi na­za­ra­ve­ri­yor.­Ta­rih­bo­yun­ca­bu­di­ri­li­þi­her­yýl te­mâ­þâ­ e­den­ in­san­lar,­ o­nun­ ge­li­þi­ni­ hep­ kut­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Kýt’a­la­ra­ve­kül­tür­le­re­gö­re­i­sim­le­ri­fark­lý­da­ol­sa,­mâ­nâ­nýn­bir­nok­ta­ya­bak­tý­ðý­ný­ gö­rü­yo­ruz:­ Av­ru­pa­ u­zun­ ge­ce­le­rin­ u­ður­suz­ ru­hu­nu­ ko­va­la­ma­ i­le,­ As­ya­ i­se­ Nev­ruz­ i­le kar­þý­la­mýþ­ba­ha­rý.­ As­ya,­A­me­ri­ka­ve­Av­ru­pa­gi­bi­“kýþ­ö­lü­mün­den” son­ra­ki­di­ri­li­þi­ba­har­la­kar­þý­la­yan­kül­tür­ler­de, Müs­lü­man­la­rýn­bu­kü­çük­di­ri­li­þi­ha­þir­le­ad­lan­dýr­ma­la­rý,­fark­lý­lýk­la­rý­ný­gös­te­rir.­Kur’ân-ý­Ke­ri­min Rum­Sû­re­si­nin­50.­â­ye­ti­nin­muh­te­þem­mâ­nâ­sý “di­ri­liþ­ler­iç­re­di­ri­liþ­le­ri”­ha­ber­ve­rir­ken,­ha­þir­kül­tü­rü­mü­zün­bir­par­ça­sý­o­lu­ve­rir.­Þe­ri­at-ý­Ah­me­di­ye’nin­kül­tür­o­la­rak­tah­rip­e­dil­me­di­ði­za­man­lar­da,­bu­ke­li­me­gün­de­lik­ko­nuþ­ma­la­rý­mý­zýn­i­çin­de yer­a­lý­yor­du.­Þim­di­ler­de­i­se­il­mî­bir­te­rim­o­lup, gün­lük­ha­ya­tý­mýz­dan­ay­rý­düþ­tü.­A­ma­Be­di­üz­za­man’ýn­Kur’ân­tef­si­ri­ni­o­ku­yan­lar,­ha­þir­ke­li­me­si­ni­en­çok­kul­la­nýp,­mâ­na­sý­ný­ha­yat­ve­ta­bi­a­týn fark­lý­bo­yut­la­rýn­da­ta­kip­e­den­ler­dir. Ri­sâ­le-i­Nur’un­ya­zý­lýþ­ta­rih­çe­si­ni­bi­len­ler,­haþ­ri bi­rin­ci­de­re­ce­de­an­la­tan­O­nun­cu­Söz’ün­ve­ya­Ha­þir Ri­sâ­le­si’nin­hi­kâ­ye­si­ni­de­bi­lir­ler.­E­ðir­dir­De­ni­zi­ne ba­kan­ya­maç­lar­da­ki­di­ri­li­þi­te­mâ­þâ­e­der­ken,­mez­kûr â­ye­ti­vird­e­di­ne­rek­ka­le­me­yö­ne­len­Be­di­üz­za­man’ýn bu­hi­kâ­ye­si­ni­baþ­ka­kay­nak­la­ra­ha­va­le­e­di­yo­ruz. Vakt-i­ha­þir­de,­ya­ni­þu­gün­ler­de­ye­ni­den­di­ri­li­þin nü­mu­ne­le­ri­ni­ya­þa­dý­ðý­mý­za­gö­re,­Kur’ân’ýn­dört­bü­yük­e­sa­sýn­dan­bi­ri­ni­yâd­et­me­ye,­ye­ni­den­di­ri­le­ce­ði­mi­ze­se­vi­ne­rek­bu­gü­zel­za­ma­ný­kut­la­ma­ya­ve­gü­zel­le­ri­kýs­kan­dý­ra­cak­þe­kil­de­be­yaz,­pem­be­ve­mo­ra bü­rü­nen­ta­bi­a­tý­se­vinç­le­kar­þý­la­ma­ya­hak­ký­mýz­yok mu?­Kâ­i­na­týn,­dün­ya­mý­zýn­ve­kü­re­miz­ü­ze­rin­de­ki bütün­ha­yat­sa­hip­le­ri­nin­do­ðum­gün­le­ri­ni­teb­rik­e­der­ken;­sa­ni­ye­lik,­da­ki­ka­lýk,­gün­lük,­ay­lýk­ve­se­ne­lik do­ðum­la­rý­bir­bü­tün­lük­i­çin­de­kut­la­ma­nýn;­in­san­o­lan­in­sa­nýn­va­zi­fe­si­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­ruz. Ba­tý­me­de­ni­ye­ti­nin­müf­sid­â­let­le­riy­le­“ba­kar­kör­lü­ðü”­tel­kin­et­ti­ði­þu­za­man­da,­ül­fet­per­de­le­ri­ni­bir bir­kal­dý­ran­ve­ye­ni­den­di­ri­li­þin­ma­hi­ye­ti­ni­il­mî­de­lil­ler­le­bi­ze­ders­ve­ren­Ha­þir­Ri­sâ­le­si’ni­e­li­mi­ze­a­la­rak­ba­ha­rý­kar­þý­la­ma­nýn­fark­lý­bir­kut­la­ma­bi­çi­mi ol­du­ðu­nu­bi­li­yo­ruz.­Ri­sâ­le-i­Nur’u­de­tay­lý­ca­tet­kik­e­dip,­O­nun­cu­Söz’ün­ya­nýn­da­di­ðer­ha­þir­ba­his­le­ri­ne­de­bak­tý­ðý­mýz­da,­dört­te­bi­ri­haþ­ri­an­la­tan­Kur’ân’da­ki­bu­ö­zel­li­ðin­tef­si­ri­ne­de­mev­cut ol­du­ðu­nu­gö­rü­yo­ruz.­Çe­kir­de­ðin­i­çin­de­müs­tak­bel­a­ða­cýn­a­na­mad­de­le­ri­nin­de­po­lan­ma­sý­gi­bi, Ri­sâ­le-i­Nur’da­da­Kur’ân’ýn­dört­e­sa­sýy­la­her­sa­hi­fe­ve­ya­mev­zu­da­bu­o­ran­la­kar­þý­la­þan­lar­ta­ac­cüb­e­de­bi­lir­ler.­Be­di­üz­za­man’ýn­i­fa­de­siy­le­hep­si ken­di­sa­ha­sýn­da­bi­rin­ci­o­lan­Nur’un­ba­his­le­rin­de,­dört­e­sa­sýn­da­ðý­lýþ­o­ra­ný­na­þa­þýr­ma­mak­i­çin, bü­tü­nü­ye­ni­den­tet­kik­et­mek­ge­re­ki­yor. Ýs­ter­ba­har­bay­ra­mý,­is­ter­Fahr-i­Â­le­min­(a.s.m.) ve­lâ­det­mev­si­mi,­is­ter­bu­se­ne­ki­ne­ba­tat­ve­hay­va­na­týn­do­ðum­gü­nü,­is­ter­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­fecr-i sa­dý­ký­ve­ya­hut­vakt-i­ha­þir­di­ye­lim;­ne­ti­ce­de­se­vinç,­sü­rur­ve­þevk­do­lu­bir­kut­la­ma­mev­si­mi­ne da­ha­e­riþ­tik.­Bu­mev­si­min­ma­hi­ye­ti­ni,­se­vinç­le­ri­ni,­te­ren­nüm­le­ri­ni,­te­gan­ni­ve­coþ­kun­ev­ra­dý­ný bi­ze­ bir­ bir­ an­la­tan­ Ha­þir­ Ri­sâ­le­si’ni­ o­ku­ya­rak kar­þý­la­ya­lým.­Ta­ki­ba­har­la­rý­mýz­bay­ram,­bay­ra­mý­mýz­i­se­ha­ki­kî­bay­ram­ol­sun...

Ý

Y

MEDYA POLÝTÝK

8 NÝSAN 2011 CUMA

TSK’nýn hayata dönüþ þifrelerini de konuþalým ÜNÝVERSÝTEYE gi­riþ­te­bi­rin­ci­a­þa­ma­o­lan Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ­Sý­na­vý’nda­“þif­re”­tar­týþ­ma­sý­dün­de­a­la­bil­di­ði­ne­sü­rü­yor­du...­ Hâl­bu­ki­Tür­ki­ye’nin­ür­kü­tü­cü­þif­re­le­ri­ni or­ta­lý­ða­se­ri­ve­ren­bir­deh­þet­ge­liþ­me­söz­ko­nu­suy­du...­ “Ha­ya­ta­Dö­nüþ­O­pe­ras­yo­nu”­kap­sa­mýn­da­ki­son­ge­liþ­me­ler­den­söz­e­di­yo­rum...­ ***­ 19-22­A­ra­lýk­2000­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da,­20 ce­za­e­vin­de­ya­pý­lan­Ha­ya­ta­Dö­nüþ­O­pe­ras­yo­nu’nda­i­ki­si­as­ker­30­ki­þi­ha­ya­tý­ný kay­bet­miþ­ti.­O­pe­ras­yon­la­rý­ta­kip­e­den­sü­reç­te­ve­ö­lüm­o­ruç­la­rýn­da­top­lam­122­ki­þi ha­ya­tý­ný­kay­be­der­ken,­600’den­faz­la­in­san sa­kat­kal­dý.­ Bay­ram­pa­þa­Ce­za­e­vi’nde­ki­o­pe­ras­yon­da­i­se­12­ki­þi­ya­þa­mý­ný­yi­tir­di,­55­ki­þi­ya­ra­lan­dý. Bay­ram­pa­þa’da,­12­ki­þi­nin­ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti­ði C-1­ko­ðu­þun­da­bu­lu­nan­5­ka­dý­nýn­ya­na­rak öl­dü­ðü,­bi­ri­nin­de­gaz­dan­ze­hir­len­di­ði­bi­lir­ki­þi­ra­po­ruy­la­tes­pit­e­dil­di.­ 10­yýl­son­ra­a­çý­lan­da­va­nýn­ilk­du­ruþ­ma­sý 23­Ka­sým­2010’da­Ba­kýr­köy­13.­A­ðýr­Ce­za Mah­ke­me­si’nde­gö­rül­dü.­Ý­kin­ci­du­ruþ­ma­da dün­ya­pýl­dý.­ ***­ Tam­da­dün­kü­du­ruþ­ma­dan­bir­gün­ön­ce...­ Bay­ram­pa­þa­Ce­za­e­vi’nde­ger­çek­leþ­ti­ri­len o­pe­ras­yo­nun­da­yan­dý­rýl­dý­ðý­“Bay­ram­pa­þa Ce­za­e­vi­Ö­zel­Mü­da­ha­le­Pla­ný­EH-3”­baþ­lýk­lý 15­A­ra­lýk­2000­ta­rih­li­bel­ge,­o­lay­dan­10­yýl son­ra­or­ta­ya­çýk­tý.­Pla­nýn­gün­yü­zü­ne­çýk­ma­sýy­la­ka­mu­o­yu­na­“Ha­ya­ta­Dö­nüþ”­o­la­rak­a­çýk­la­nan­o­pe­ras­yo­na­“Tu­fan”­a­dý­nýn ve­ril­di­ði­an­la­þýl­dý.­Plan­da,­mah­kûm­la­ra kar­þý­“te­red­düt­süz,­mis­liy­le­mu­ka­be­le­de bu­lu­nu­la­cak,­zor­ve­si­lah­kul­la­ný­la­cak”­gi­bi­sert­i­fa­de­ler­kul­la­nýl­dý­ðý­da­gö­rül­dü.­ Plan­da,­tu­tuk­lu­ve­hü­küm­lü­le­rin­ü­ze­ri­ne gaz­bom­ba­sý­a­týl­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­taz­yik­li su­ve­kö­pük­sý­kýl­ma­sý­da­ön­gö­rü­lü­yor.­Mü­da­ha­le­e­de­cek­bir­lik­te,­kal­kan,­gaz­mas­ke­si, çe­lik­ye­lek,­jop,­gaz­bom­ba­sý,­bom­ba­a­tar,­o­-

to­ma­tik­av­tü­fe­ði,­ký­rý­cý,­ke­si­ci­ve­de­li­ci­a­let bu­lu­nu­yor­du.­ Bel­ge­ye­gö­re,­o­pe­ras­yo­nu­Tuð­ge­ne­ral­En­gin­Hoþ­i­le­Al­bay­Bur­han­En­gin­yö­net­ti.­ Hâl­bu­ki...­ Jan­dar­ma­Ge­nel­Ko­mu­tan­lý­ðý,­mah­ke­me­ye­yol­la­dý­ðý­11­Þu­bat­2011­ta­rih­li­bel­ge­de,­Bay­ram­pa­þa­Ce­za­e­vi­da­va­sýn­da­yar­gý­la­nan­er­le­rin­bu­ra­da­gö­rev­yap­ma­dý­ðý­ný a­çýk­la­mýþ,­ha­re­kât­pla­ný­da­dâ­hil­is­te­nen

‘‘

Balyoz açýklamasý, AB istikametinde sistemi tümüyle dönüþtürmeyip, eski güç dengeleriyle birlikte mevzuatý da olduðu gibi korumanýn, bizi hangi noktalara götürebileceðinin bir örneði. bel­g e­l e­r i­“bu­l u­n a­m a­d ý­ð ý”­ge­r ek­ç e­s iy­l e mah­ke­me­ye­sun­ma­mýþ­tý.­ ***­ Pla­nýn­or­ta­ya­ye­ni­çýk­ma­sý­ya­nýn­da...­ Bir­baþ­ka­skan­dal­da­or­ta­ya­çý­kan­plan­i­le mah­ke­me­nin­ha­zýr­la­dý­ðý­“id­di­a­na­me”­a­ra­sýn­da­ki­fark.­ O­pe­ras­yon­da­za­rar­gö­ren­tu­tuk­lu­ve­hü­küm­lü­le­rin­a­vu­kat­la­rý,­sav­cý­hak­kýn­da­suç du­yu­ru­sun­da­bu­lu­na­rak,­sav­cý­nýn,­“so­ruþ­tur­ma­so­nun­da­ha­zýr­la­dý­ðý­id­di­a­na­me­i­le­hak­kýn­da­so­ruþ­tur­ma­yap­tý­ðý­as­ke­ri­per­so­ne­li ko­ru­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný”­i­fa­de­et­ti­ler.­ 13.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si’nde­þim­di­sa­de­ce­39­er­yar­gý­la­ný­yor...­ ***­

Ge­çen­yýl­o­pe­ras­yon­mað­dur­la­rý­A­ÝHM’e baþ­vur­du.­Bu­baþ­vu­ru­iç­hu­kuk­yol­la­rý­tü­ke­til­me­ko­þu­lu­a­ran­mak­sý­zýn­ka­bul­e­dil­di.­­ Ar­dýn­dan­da­mah­ke­me­geç­ti­ði­miz­ay Tür­ki­ye’ye­bir­di­zi­so­ru­gön­de­re­rek­ya­nýt­is­te­di.­ A­ÝHM,­“bu­ka­dar­güç­kul­lan­mak­ke­sin­lik­le­ge­rek­li­miy­di”­di­ye­sor­du.­ A­ca­ba,­son­dü­zen­le­me­ler­le­A­ÝHM­ye­ri­ni a­la­cak­o­lan­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­de­bu­tür iþ­lev­le­ri­ye­ri­ne­ge­ti­re­cek,­as­ke­ri­ye­nin­plan­lý, prog­ram­lý­bir­im­ha­o­pe­ras­yo­nu­nun­he­sa­bý­ný so­ra­bi­le­cek­mi,­bu­da­bir­baþ­ka­ko­nu...­ ***­ “Ha­ya­ta­Dö­nüþ­O­pe­ras­yo­nu”­et­ra­fýn­da­ki ge­liþ­me­le­rin­in­ce­len­me­si­Tür­ki­ye’nin­ger­çek þif­re­le­ri­ni­tüm­çýp­lak­lý­ðýy­la­or­ta­ya­se­ri­yor...­ Ne­var­ki...­ Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­bu­ko­nuy­la il­gi­li­a­çýk­la­ma­yap­ma­sý­ge­re­kir­ken...­ “Bal­yoz­dar­be­pla­ný”­i­le­il­gi­li­ses­siz­li­ði­ni boz­du...­­Ve­hu­ku­ku­çið­ne­ye­rek,­gö­rü­þül­mek­te­o­lan­da­va­ya­mü­da­ha­le­et­mek­te­be­is gör­me­den,­“163­per­so­ne­lin­tu­tuk­lu­luk­ha­li­nin­de­va­mý­ný­an­la­mak­ta­güç­lük­çe­ki­yo­ruz” a­çýk­la­ma­sý­ný­yap­tý.­ ***­ Ge­nel­kur­may’ýn­Bal­yoz­a­çýk­la­ma­sý­ne­de­niy­le­as­ke­ri­ye­yi­e­leþ­tir­me­nin­ge­re­ði­yok...­ Dün,­son­an­da­ge­len­a­çýk­la­ma,­AB­is­ti­ka­me­tin­de­sis­te­mi­tü­müy­le­dö­nüþ­tür­me­yip, si­ya­sal­çý­kar­la­ra­gö­re­or­ta­sa­ha­da­top­dön­dü­rüp,­es­ki­güç­den­ge­le­riy­le­bir­lik­te­mev­zu­a­tý­da­ol­du­ðu­gi­bi­ko­ru­ma­nýn,­bi­zi­ge­ri­ye doð­ru­han­gi­nok­ta­la­ra­ka­dar­gö­tü­re­bi­le­ce­ði­nin­de­gü­zel­bir­ör­ne­ði­ni­ver­di...­ Hâl­bu­ki­re­fe­ran­dum­er­te­sin­de­“Ye­ni­Tür­ki­ye”nin­“i­le­ri­de­mok­ra­si­sin­den”­söz­e­den­bir hü­kü­met­var...­ O­hal­de,­bu­o­lup­bi­te­ni­i­zah­et­mek­de­he­sa­bý­ný­sor­mak­da­on­la­ra­dü­þü­yor...­ Bu­sav­sak­lan­dýk­ça,­de­mok­ra­tik­bir­“ha­ya­ta dö­nüþ”­hiç­bir­za­man­ger­çek­le­þe­me­ye­cek.. Mehmet Altan / Star, 7.4.2011

Talihsiz açýklama GENELKURMAY Baþ­kan­lý­ðý’ndan­dün­Bal­yoz­Da­va­sý­i­le­il­gi­li­za­man­la­ma­o­la­rak­da çok­ çar­pý­cý­ bir­ a­çýk­la­ma­ ya­pýl­dý.­ Ýþ­te­ o sa­týr­lar;­ “Türk­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri’nin­gö­rev­li­ve­e­mek­li­163­per­so­ne­li­nin­tu­tuk­lu­luk­ha­li­nin de­va­mý­ný­an­la­mak­ta­güç­lük­çe­kil­mek­te­dir.” A­çýk­la­ma­nýn­ne­de­ni,­Bal­yoz­sa­nýk­la­rý­nýn­ tu­tuk­suz­ yar­gý­lan­ma­ ta­lep­le­ri­nin­ 5 Ni­san­ 2011’de­ mah­ke­me­ ta­ra­fýn­dan­ i­kin­ci­kez­red­de­dil­me­si.­ Ge­nel­kur­may,­a­çýk­la­ma­sýn­da­Bal­yoz Dar­be­Pla­ný’nýn­as­lýn­da­e­mir-ko­mu­ta­i­çe­ri­sin­de­ya­pý­lan­bir­se­mi­ner­pla­ný­ol­du­ðu ve­ken­di­le­rin­ce­bu­yön­de­bil­gi­nin­de­sav­cý­la­ra­ve­ril­di­ði­ni­kay­de­di­yor.­ TSK­a­çýk­la­ma­sý­bir­kaç­ne­den­den­do­la­yý­ta­lih­siz... Bi­rin­ci­si,­ si­vil­ mah­ke­me­le­rin­ da­va­ sü­re­cin­de­ver­di­ði­ka­rar­lar­e­leþ­ti­ri­li­yor.­Da­va­ sü­re­ci­ni­ et­ki­le­yi­ci­ ni­te­lik­te­ ya­zý­lý­ be­yan­da­bu­lu­nu­lu­yor.­ Oy­sa­A­na­ya­sa’nýn­138’in­ci­mad­de­si­net þe­kil­de,­“Hiç­bir­or­gan,­ma­kam,­mer­ci­ve­ya­ki­þi,­yar­gý­yet­ki­si­nin­kul­la­nýl­ma­sýn­da mah­ke­me­le­re­ve­hâ­kim­le­re­e­mir­ve­ta­li­mat­ve­re­mez,­tav­si­ye­ve­tel­kin­de­bu­lu­na­maz...”­hük­mü­ne­yer­ve­ri­yor.­ Yi­ne­Türk­Ce­za­Ka­nu­nu’na­gö­re­“a­dil­yar­gý­la­ma­yý­et­ki­le­me­ye­te­þeb­büs­et­mek”­bir­suç. TCK­288’in­ci­mad­de­bu­su­çu­þöy­le­ta­ným­la­ný­yor; “Bir­o­lay­la­il­gi­li­o­la­rak­baþ­la­tý­lan­so­ruþ­tur­-

TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/4993 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 20/04/2011 saat 11:40-11:50 arasýnda TUZLA Merkez Oto Parký D 100 Karayolu üzeri no: 36 Þiþecam Fabrikasý yaný adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 25/04/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr. 04.04.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000,00 1 adet 06 BN 5059 Plakalý 2007 model Megane 2 Auth 1.5 DCI tipi Gri (Platin) renkli hususi otomobil, kazaya iliþkin bir emare yok, ancak araçta airbag yok, oto teybi yok, motor yok, ön panel komple (farlar, sinyal lambalarý vs...) yok, lastikleri yeni, þasi no: VFILMOTB537997658 www.bik.gov.tr B: 23357

Oy­sa­Ge­nel­kur­may’ýn­bu­a­çýk­la­ma­sý­nýn ma­ve­ya­ko­vuþ­tur­ma­ke­sin­hü­küm­le­so­nuç­la­nýn­ca­ya­ka­dar­sav­cý,­hâ­kim,­mah­ke­me,­bi­- ar­dýn­dan,­mah­ke­me­ler­ar­týk­hu­ku­ki­ne­den­lir­ki­þi­ve­ya­ta­nýk­la­rý­et­ki­le­mek­a­ma­cýy­la­a­le­- ler­le­“tah­li­ye”­ka­ra­rý­ver­se­bi­le,­bas­ký­ve­tel­kin so­nu­cu­a­lýn­mýþ­bir­ka­rar­gi­bi­du­ra­cak.­ nen­söz­lü­ve­ya­ya­zý­lý­be­yan­da­bu­lun­mak...” Ge­nel­kur­may’ýn­a­çýk­la­ma­sý,­is­ter­is­te­mez TSK­a­çýk­la­ma­sý,­ma­a­le­sef­hem­A­na­ya­“Öz’ün­HSYK­ta­ra­fýn­dan­gö­rev­den­a­lýn­ma­sýn­da­da­ben­zer­tel­kin,­tav­si­ye­ve­ya­an­la­ya­ma­ma­du­ru­mu­et­ki­li­ol­du­mu?”­so­ru­su­nu ak­la­ge­ti­ri­yor. Ma­lum­geç­miþ­te­Þem­din­li­So­ruþ­tur­ma­sý’ný­yü­rü­ten­Sav­cý­Fer­hat­Sa­rý­ka­ya’nýn,­böy­le bir­bas­ký­ve­tel­kin­so­nu­cu­HSYK­ta­ra­fýn­dan Genelkurmay’ýn bu mes­lek­ten­ih­raç­e­dil­me­si­sað­lan­mýþ­tý.­ açýklamasýnýn ardýndan, Ge­nel­kur­may’ýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­za­man­la­mahkemeler artýk hukukî ma­o­la­rak­il­gi­çe­ki­ci­ký­lan­bir­di­ðer­hu­sus da­BU­GÜN’ün­man­þe­tin­de­yer­a­lan­12 nedenlerle “tahliye” kararý Ey­lül­dar­be­si­nin­ni­ha­yet­yar­gý­ö­nü­ne­çý­ka­verse bile, baský ve telkin ca­ðý­bir­dö­nem­de­ger­çek­leþ­me­si.­ sonucu alýnmýþ bir Da­ha­il­gin­ci,­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­An­ka­karar gibi duracak. ra’da­ki­sav­cý­Ýs­tan­bul’da­Bal­yoz­so­ruþ­tur­ma­sý­ný­yü­rü­ten­sav­cý­la­ra­ya­zý­ya­zýp,­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný’nda­e­sas­a­lý­nan­12­Ey­lül­dar­be­si­nin sa’nýn­138’in­ci­hem­de­TCK’nýn­288’in­ci “Bay­rak­Pla­ný”ný­is­ti­yor.­ 30­Mart­ta­rih­li­ya­zý­da­“Pla­na­e­sas­bel­ge­a­mad­de­le­ri­nin­ih­la­li­ni­te­li­ðin­de. Yü­rü­mek­te­o­lan­bir­da­va­ya­“muh­tý­ra”­bi­le sýl­la­rý”­ta­lep­e­di­li­yor.­ Ge­nel­kur­may’ýn­ay­ný­dö­nem­de,­12­Ey­lül de­ni­le­bi­lir.­ Ý­kin­ci­o­la­rak,­a­çýk­la­ma­nýn­Ze­ke­ri­ya­Öz’ün dar­be­si­nin­“Bay­rak”­kod­i­sim­li­pla­ný­ný­kop­Er­ge­ne­kon­da­va­sýn­dan­a­lýn­ma­sý­nýn­ar­dýn­- ya­la­ya­rak­“Bal­yoz”­dar­be­pla­ný­gi­ri­þi­min­de bu­lu­nan­sa­nýk­la­rýn­sa­lý­ve­ril­me­si­ni­sa­vun­ma­sý dan­ger­çek­leþ­me­si­dik­kat­çek­ti.­ Ka­mu­o­yun­da­ “A­ca­ba­ Er­ge­ne­kon­ da­- þa­þýr­tý­cý.­ Ký­sa­ca,­za­man­la­ma­sý­da­i­çe­ri­ði­de­ta­lih­siz va­sý­sav­sak­la­nýr­mý?”­kay­gý­sý­var­ken,­Ge­nel­kur­may’da­ da­ Bal­yoz­ sa­nýk­la­rý­nýn­ sa­- bir­a­çýk­la­ma.­ Erhan Baþyurt / Bugün, 7.4.2011 lý­ve­ril­me­si­bek­len­ti­si­o­luþ­muþ!

‘‘

PANELE DÂVET ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM KONULU PANELÝMÝZE BÜTÜN BAYAN OKUYUCULARIMIZ DÂVETLÝDÝR. TARÝH : 9 NÝSAN CUMARTESÝ 2011 SAAT : 14:00 YER : MURATREÝS CAMÝÝ KÜLTÜR MERKEZÝ HATAY-ÝZMÝR ORGANÝZASYON : ÝZMÝR YENÝ ASYA HANIM OKUYUCULARI KONU : ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM AÇILIÞ KONUÞMASI : NURBANU ÞEN (EÐÝTÝMCÝ) PANELÝSTLER : GÜLTEN OK - NÝHAL DUMAN-GÜLNÝHAL DENÝZ - HATÝCE AKKAYA - ELÝF GÖÇMENLER - AYÞE BULUT TÝYATRO VE SÝKEÇLER: ÝZMÝR YENÝ ASYA TÝYATRO EKÝBÝ NOT : KERMESÝMÝZ VARDIR.

BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara Bölge Toplantýsý 10.04.2011 Pazar günü saat 10:00'da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný rica ederiz. Yer : Fevzipaþa caddesi, Baþimam sokak, No: 8 Þekerci Han. Fatih/ Ýstanbul Tel : Talip çiçek (0532) 260 63 61)

BATI KARADENÝZ BÖLGE TOPLANTISI 10.04.2011 tarihinde BOLU'da yapýlacaktýr. Ýlgili Ýllere duyrulur. Ýrtibat Tel : (0532) 397 99 11-(0533) 665 06 77

ahmetdursun81@hotmail.com

Kalkýnmanýn þifresi i­ðit­düþ­tü­ðü­yer­den­kal­kar.” Ken­di­kül­tür ve­de­ðer­le­ri­mi­ze­a­it­bir­çok­þey­gi­bi­u­nut­tu­ðu­muz­söz­ler­den­bi­ri­dir­bu.­Be­di­üz­za­man’ýn­bu­top­rak­la­rýn­kal­kýn­ma­sý­na­i­liþ­kin­sýk sýk “ka­der-i­e­ze­li­nin­rem­zi­dir­ki…”­i­le­baþ­la­yan­i­þa­ret­le­ri,­bu­sö­zü­doð­ru­lar­ca­sý­na­te­den­ni­den­te­rak­ki­ye­na­sýl­u­la­þý­la­bi­le­ce­ði­nin­i­p­uç­la­rýy­la­do­lu­dur.­Bu bað­lam­da,­ya­þa­dý­ðý­mýz­ka­dim­top­rak­lar­ü­ze­rin­de kur­du­ðu­muz­bü­yük­me­de­ni­yet­le­rin­alt­ya­pý­sý­ný­o­luþ­tu­ran­‘i­lim’­ol­gu­su,­bir­kaç­yüz­yýl­lýk­a­ra­yýþ­la­rý­mý­zýn­da­dü­ðüm­nok­ta­sý­ný­o­luþ­tur­mak­ta­dýr.­ Ýlk­em­ri­‘Oku!’­o­lan­bir­di­nin­mü­mes­sil­le­ri­nin­bu hu­sus­lar­da­ki­lâ­kayd­ta­výr­la­rý­bir­ya­na;­Be­di­üz­za­man’ýn­uð­ru­na­bir­ö­mür­ver­di­ði­pro­je­ler­den­bi­ri­nin ‘Med­re­se­tü­Zeh­ra’­ ol­ma­sý­te­sa­dü­fi­de­ðil­dir.­­Son­bir­kaç­yüz­yýl­dýr­ce­ha­le­tin­ka­ran­lýk­pen­çe­le­riy­le­bo­ðu­þan bu­mil­le­tin­an­cak­i­lim­sa­ha­sýn­da­ya­pa­ca­ðý­þah­la­nýþ­lar­la­a­ya­ða­kal­ka­bi­le­ce­ði,­Be­di­üz­za­man’ýn­bu­top­rak­la­rýn ger­çek­di­na­mik­le­ri­nin­ne­ol­du­ðu­nu­fark­et­me­si­i­le ya­kýn­dan­il­gi­li­dir.­Ne­var­ki,­en­bü­yük­düþ­ma­ný­ce­ha­let­o­lan­Tür­ki­ye,­son­bir­kaç­yýl­dýr­e­ði­ti­mi­‘cid­den!’­tar­tý­þý­yor.­Bu­cid­dî­tar­týþ­ma­la­rýn,­bu­gün­ol­du­ðu­gi­bi,­e­ði­tim­sa­ha­sýn­da­mey­da­na­ge­len­skan­dal­lar­et­ra­fýn­da ger­çek­le­me­si­i­se­çök­müþ­bir­e­ði­tim­an­la­yý­þý­i­le­bir­lik­te ko­kuþ­muþ­bir­sis­te­min­i­puç­la­rý­ný­hay­ký­rý­yor.­­ Tür­ki­ye,­ye­ni­bir­se­çi­min­a­re­fe­si­ne­yi­ne­bu­tar­týþ­ma­la­rýn­e­þi­ðin­de­gir­mek­te­dir.­Vic­dan­la­rý­ay­dýn­la­ta­cak­güç­lü­bir­ý­þýk­o­lan­‘u­lum-ý­di­ni­ye’yi­dýþ­la­yan­tek ka­nat­lý­bir­e­ði­tim­an­la­yý­þý­ný­be­nim­se­yen­cum­hu­ri­yet pro­je­si­nin­gel­di­ði­nok­ta­yý­mü­þah­has­o­la­rak­or­ta­ya ko­yan­son­ha­di­se­ler,­ne­ya­zýk­ki­ge­le­cek­i­çin­de­ü­mit­le­ri­kýr­mak­ta­dýr.­Ta­ma­men­sý­na­va­o­dak­lan­dý­rýl­mýþ­ve mad­dî­men­fa­at­le­re­yön­len­di­ril­miþ,­de­ðer­ler­e­ði­ti­min­den­u­zak­bir­sis­tem;­ru­hen­aç­ve­hu­zur­suz,­be­de­nen yor­gun­ne­sil­le­ri­pat­la­ma­ya­ha­zýr­bom­ba­lar­ha­lin­de top­lu­mun­ku­ca­ðý­na­bý­ra­ký­yor. Yu­nus’un­‘ken­di­ni­bil­mek’­o­la­rak­ta­rif­et­ti­ði­i­lim, Al­lah-kâ­i­nat­ve­in­san­i­liþ­ki­le­ri­ni­sað­lam­bir­ze­mi­ne­o­turt­ma­yý­a­maç­lar­ken­si­ne­sin­den­Mev­lâ­nâ­lar,­Ýb­ni­Si­na­lar,­Fa­ra­bi­ler,­Ga­za­li­ler,­Þeyh­Ga­lip­ler,­Si­nan­lar,­Fu­zu­li­ler…­çý­kar­ma­yý­he­def­li­yor­du.­An­cak­bu­an­la­yýþ­la­ya­þa­ný­lan­top­rak­la­rýn­ve­rim­li­ha­le­gel­me­si­ve ger­çek­kim­li­ði­ne­bü­rü­ne­bil­me­si­müm­kün­dür. Böy­le­ze­mi­ne­sa­hip­top­rak­lar;­i­lim,­kül­tür­ve­sa­nat sa­ha­sý­nýn­her­a­la­nýn­da­me­de­ni­yet­üs­ta­dý­o­la­bi­le­cek­ör­nek­le­ri­ser­gi­le­ye­bi­lir.­Bun­dan­u­zak­ka­lýþ­i­se de­rin­ya­ra­la­rýn­ve­kro­nik­has­ta­lýk­la­rýn­baþ­lan­gý­cý­dýr.­Kal­bi­do­yu­rul­ma­mýþ,­ruh­la­rý­boþ­luk­la­ra­mah­kûm­e­dil­miþ­ne­sil­ler­ið­re­ti­me­de­ni­yet­le­rin­tem­sil­ci­li­ðin­den­baþ­ka­bir­gö­re­vi­üst­le­ne­mez­ler.­Bu­gün­kü­ne­sil­ler,­mo­no­ton­laþ­týr­dýk­la­rý­bir­ha­yat­bi­çi­miy­le­ve­ha­ya­tý­an­lam­sýz­ký­lan­e­ði­tim­fel­se­fe­le­riy­le han­gi­me­de­ni­ye­tin­mü­mes­sil­li­ði­ni­üst­le­ne­bi­lir­ler? Ya­kýn­da­se­çim­var.­Se­çim­mey­dan­la­rýn­da­ve muh­te­me­len­se­çim­son­ra­sýn­da­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­ko­nu­þu­la­cak­ko­nu­la­rýn­ba­þýn­da­‘ye­ni­a­na­ya­sa’­ve ‘Kürt­so­ru­nu’­ge­li­yor.­Ýk­ti­da­rý­ný­ü­çün­cü­dö­nem­le pe­kiþ­tir­mek­is­te­yen­hü­kü­me­tin­se­kiz­yýl­lýk­e­ði­tim po­li­ti­ka­la­rý­nýn­Tür­ki­ye’nin­uf­ku­nu­ge­niþ­le­te­cek­ve Tür­ki­ye’ye­ta­ri­hî­mis­yo­nu­nu­üst­len­di­re­cek­dü­zey­de­ol­du­ðu­nu­söy­le­mek­çok­zor­dur.­Gel­di­ði­ge­le­nek­ve­ye­tiþ­tik­le­ri­çev­re­i­ti­ba­riy­le­e­ði­tim­me­se­le­si­ni­en­i­yi­kav­ra­ma­sý­ge­re­ken­ik­ti­dar;­ül­ke­yi­dö­nüþ­tü­re­cek­ve­ne­sil­le­ri­ken­di­siy­le­ba­rýþ­tý­ra­bi­le­cek­e­ði­tim­po­li­ti­ka­la­rý­ný­ha­ya­ta­ge­çi­re­bil­miþ­de­ðil­dir.­On­ca­yýl­lar­ký­sýr­tar­týþ­ma­lar­et­ra­fýn­da­kay­be­dil­miþ­tir.­­ Bir­me­de­ni­ye­tin­te­me­li­ni­o­luþ­tu­ran­es­te­tik,­sa­nat,­ kül­tür,­ vb.­ a­lan­lar­da­ ký­sýr­laþ­tý­rýl­mýþ­ top­rak­lar­ü­ze­rin­de­ya­þý­yo­ruz.­E­ði­tim­an­la­yý­þý­mýz­i­de­o­lo­ji­le­rin­kýs­ka­cýn­da­ü­re­te­mi­yor,­tek­dü­ze­ka­lý­yor. O­kul­la­rý­mýz­hâ­lâ­tek­tip­leþ­tir­me­nin­pe­þin­de.­A­na­o­kul­la­rýn­dan­ baþ­la­ya­rak­ ü­ni­ver­si­te­le­re­ ka­dar hâ­kim­o­lan­bu­du­rum,­genç­di­mað­la­rýn­ken­di­si­ni­bul­ma­sý­na­i­zin­ver­mi­yor.­Ha­li­ha­zýr­da­ki­ya­pý, ký­sýr­dön­gü­ler­i­çin­de­yal­nýz­ca­prob­lem­ü­re­ti­yor.­­ E­ði­tim­ me­se­le­si te­sa­düf­le­re­bý­ra­ký­la­cak­ya­da gün­lük­po­li­ti­ka­la­ra­ve­i­de­o­lo­ji­le­re­kur­ban­e­di­le­cek­ka­dar­ö­nem­siz­de­ðil­dir.­Ýs­mi­nin­ne­o­la­ca­ðý­hiç­ö­nem­li de­ðil;­Tür­ki­ye’nin­Be­di­üz­za­man’ýn­yüz­yýl­ön­ce­sin­den or­ta­ya­koy­du­ðu­e­ði­tim­pro­je­le­ri­ni­ger­çek­leþ­ti­re­bi­le­cek­ce­sur­a­dým­la­ra­ve­a­dam­la­ra­ih­ti­ya­cý­var.­Yok­sa düþ­tü­ðü­müz­yer­de­ka­la­ka­la­ca­ðýz;­e­be­den­da­i­men.­

“Y


Y

MAKALE

8 NÝSAN 2011 CUMA

9

Gelin kendimizi aðlatmayalým haliluslu1951@hotmail.com

Laleler diyarýnda istatistikler a­man,­þart­lar­ve­her­çe­þit­ge­liþ­me Kur’ân-ý­ Ha­kîm’i,­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­mi­zi­(asm)­ve­o­nun­bu­çað­da­en­bü­yük­va­ris­le­rin­den­Hz.­Be­di­üz­za­man’ý­ tas­dik­ e­di­yor.­ U­zun­ yýl­lar­dan be­ri­ mâ­ne­vî­ ko­nu­lar­da­ ih­ti­sas­ sa­ham “müj­de­ler”­ ol­du­ðu­ i­çin,­ hep­ bu­ a­lan­da dün­ya­da­ ge­li­þen­ bü­tün­ ha­di­sâ­tý­ sey­re­di­yor­ve­bu­mâ­nâ­da­ba­ký­yo­rum.­El­bet­te­her­be­þe­rin­ve­hat­ta­bü­tün­hay­va­nât â­le­mi­nin­de­ba­kýþ­la­rý­baþ­ka­dýr.­Kud­re­tin­te­cel­lî­si­vah­da­ni­yet­ve­e­ha­di­yet­sýr­la­rý...­ Geç­ti­ði­miz­ haf­ta­ ve­ da­ha­ ev­vel­ki haf­ta­da,­“La­le­ler­di­ya­rý”­di­ye­ad­lan­dý­rý­lan­Hol­lan­da’da,­Rot­ter­dam­Ýs­lam­Ü­ni­ver­si­te­si’nin­ or­ga­ni­ze­ et­ti­ði­ “Be­di­üz­za­man­ Haf­ta­sý”­ ve­ ba­zý­ et­kin­lik­ler­ i­çin bu­lun­duk.­ Bu­ ve­si­le­ i­le­ bu­ â­le­me­ bu pen­ce­re­den­tek­rar­bak­mak­na­sip­ol­du. Av­ru­pa’yý­ve­ba­tý­dün­ya­sý­ný­tah­lil­e­den­ve­tes­bit­le­ri­doð­ru­çý­kan­Hz.­Be­di­üz­za­man­ di­yor­ ki:­ “Hat­tâ,­ ha­dis-i­ sa­hih­le,­ â­hir­za­man­da­ Ý­se­vî­le­rin­ ha­ki­kî din­dar­la­rý­ ehl-i­ Kur’ân­ i­le­ it­ti­fak­ e­dip, müþ­te­rek­ düþ­man­la­rý­ o­lan­ zýn­dý­ka­ya kar­þý­ da­ya­na­cak­la­rý­ gi­bi;­ þu­ za­man­da da­hi­ehl-i­di­ya­net­ve­ehl-i­ha­ki­kat,­de­ðil­ yal­nýz­ din­da­þý,­ mes­lek­ta­þý,­ kar­de­þi o­lan­lar­la­ sa­mi­mî­ it­ti­fak­ et­mek,­ bel­ki Hý­ris­ti­yan­la­rýn­ha­ki­kî­din­dar­ru­ha­nî­le­riy­l e­ da­h i,­ me­d ar-ý­ ih­t i­l âf­ nok­t a­l a­r ý mu­vak­ka­ten­me­dar-ý­mü­na­ka­þa­ve­ni­zâ­et­me­ye­rek,­müþ­te­rek­düþ­man­la­rý­o­lan­ mü­te­ca­viz­ din­siz­le­re­ kar­þý­ it­ti­fa­ka muh­taç­týr­lar.”1­ Ni­te­kim­ þart­lar­ ve­ ge­liþ­me­ler­ bu­nu­ te­yid­ et­mek­te­ ve­ baþ­ka çý­kar­yol­da­yok­tur.­Çün­kü­dün­ya­tek­no­lo­ji­ ve­ ye­ni­ tek­nik­ â­let­ler­le­ bir­ köy hâ­li­ne­gel­di,­fa­kat­bu­köy­21’nci­yüz­yý­lýn­kö­yü,­her­ci­het­le­çok­renk­li­ve­çok din­l i.­ Hz.­ Be­di­üz­za­man’ýn­ i­f a­d e­s iy­l e “meyl-i­ta­har­rî-i­ha­ki­ka­týn,­mu­hab­beti­in­sâ­ni­ye­nin,­in­sa­fýn­ve­fikr-i­hür­ri­ye­tin”­ça­ba­sýn­da,­kav­ga­sýn­da­o­lan­7­mil­yar­nü­fus­lu­ve­i­ri­li­u­fak­lý­200­par­ça­dan mü­te­þek­kil­ bir­ köy.­ Bu­ i­ti­bar­la­ sos­yal ve­ be­þ e­r î­ mü­n a­s e­b et­l er­d e­ ve­ or­t ak dert­ler­de­ müþ­te­rek­ ça­lýþ­ma­nýn­ mad­dî ve­mâ­ne­vî­za­ru­ri­ye­ti­or­ta­ya­çýk­mýþ­týr. Ni­te­kim­ her­ gün­ ye­ni­ do­ðan­ gü­neþ gi­bi,­ ye­ni­ a­raþ­týr­ma­lar,­ ye­ni­ is­ta­tis­tik bil­gi­le­ri­ ve­ ka­mu­ a­raþ­týr­ma­ þir­ket­le­ri boþ­ dur­mu­yor­lar­ ve­ hat­ta­ müt­hiþ­ bir re­ka­be­tin­ i­çi­ne­ gir­miþ­ler­dir.­ On­lar­ bir mâ­nâ­da­ yu­ka­rý­da­ki­ sa­týr­la­ra­ hâ­þi­ye­ ve dip­not­ ol­mak­ta­dýr­lar,­ çok­la­rý­ far­kýn­da bi­le­de­ðil­ler.­Bu­ne­vi­den­“Hol­lan­da­Ýs­ta­tis­tik­ Bü­ro­su”nun­ ha­be­ri­ Hol­lan­da ba­sý­nýn­da­yer­al­dý.­Ha­be­rin­ö­ze­ti­þöy­le: “2050­ yý­lýn­da­ Hol­lan­da’da­ki­ ya­ban­cý nü­fus­ 5­ mil­yon­ ol­ma­sý­ ön­gö­rü­lü­yor. 17­mil­yon­luk­Hol­lan­da’da­nü­fu­su­na­o­ran­la­ bu­ ra­kam­ yak­la­þýk­ %­ 33­ ya­ban­cý ve­bu­ya­ban­cý­la­rýn­da­ço­ðun­lu­ðu­Müs­lü­man­ol­ma­sý­dik­kat­çek­mek­te­dir.” La­l e­l er­ di­y a­r ý­ böy­l e.­ AB’ye­ gi­r en 30’a­ ya­kýn­ ül­ke­de­ de­ böy­le.­ Ni­te­kim bun­dan­ bir­ kaç­ yýl­ ön­ce,­ da­ha­ “Hol­lan­da­ Ýs­ta­tis­tik­ Bü­ro­su”­ ye­rin­de­ sa­yar­ken­ New­ York­ Ü­ni­ver­si­te­si­ ­ ta­rih pro­f e­s ö­r ü­ Ni­a ll­ Fer­g u­s on’un,­ New York­ Ti­mes­ ga­ze­te­si­nin­ nüs­ha­sýn­da “Bu­gün­Hol­lan­da,­Ýn­gil­te­re,­Al­man­ya, Ýs­veç­ve­Da­ni­mar­ka’da­Hýrs­ti­yan­lar’ýn an­cak­10’da­bi­ri­ki­li­se­ye,­ay­da­bir­kez ve­ya­ da­ha­ sýk­ gi­di­yor.­ Bu­na­ kar­þý­lýk Müs­lü­man­lar­ ge­le­nek­le­ri­ne­ çok­ da­ha bað­lý.­ Ca­mi­ler­ ta­ma­men­ do­lu.­ Ya­ni Hý­ris­ti­yan­ ge­le­nek­le­ri­ a­ðýr­lý­ðý­ný­ kay­be­d er­k en;­ Av­r u­p a’da­ ar­t an­ Müs­l ü­man­nü­fu­sun­ge­le­nek­le­ri­i­yi­ce­his­set­ti­re­cek­ ve­ 2050­ yý­lýn­da­ Av­ru­pa­ Müs­lü­man­la­þa­cak..”2­di­yor. Rek­tör­lü­ðü­nü­fe­da­kâr­kar­de­þim­Prof. Dr.­Ah­met­Ak­gün­düz’ün­yap­tý­ðý­Rot­ter­dam­Ýs­lam­Ü­ni­ver­si­te­si’nin­10­yýl­dan be­ri­yap­tý­ðý­muh­te­þem,­in­þi­râh­ve­ri­ci­ve u­lus­la­ra­ra­sý­çap­ta­ki­fa­a­li­yet­le­ri­nin­bu yýl­ki­et­kin­lik­le­ri­ne­ve­ver­di­ði­miz­kon­fe­rans­ve­se­mi­ner­le­re­in­þâ­al­lah­ge­le­cek ma­ka­lem­de­de­ði­ne­ce­ðim.­Ü­ni­ver­si­te kür­s ü­s ün­d e­de­de­d i­ð im­gi­b i,­baþ­t a muh­te­rem­Ak­gün­düz­ho­ca­mý­za­ve­ü­ni­ver­si­te­mü­te­vel­li­he­yet­baþ­ka­ný­muh­te­rem­Nus­ret­Çe­lenk­bey­ve­em­sâ­li­bü­tün­e­me­ði­ge­çen­gö­nül­dost­la­rý­na­bin­ler­teb­rik­ve­te­þek­kür­ler.­Ýn­þâ­al­lah,­gün biz­le­rin­gü­nü­o­la­cak­týr,­ü­mit­vâ­rým.

Z

Dipnotlar: 1- 20. Lem’a, 2. Sebebin 2. Hâþiyesi, B.S.Nursî 2- Prof. Ferguson, New York Times gazetesi, 4.4.2004

u­kâ­i­na­tý­son­suz­gül­gon­ca­la­rý­gi­bi­sa­ran ve­a­çan­Rab­bi­mi­zin,­son­suz­hik­met­le­ri­nin­i­fa­de­e­dil­di­ði­i­sim­le­ri­nin­te­cel­lî­le­ri­ne maz­ha­ri­yet­nok­ta­sýn­dan­in­san,­kâ­i­nat­ka­dar bü­yük­bir­â­yi­ne­dir.­E­ðer­ken­di­i­ra­de­si­ve­se­çi­miy­le­â­yi­ne­si­ni­ka­rar­týr­sa,­ka­pa­týr­sa­bu­hâ­le di­ye­cek­bir­sö­zü­müz­yok.­O­na­an­cak­hi­da­yet ve­kur­tu­luþ­te­men­ni­miz­söz­ko­nu­su­o­la­bi­lir. E­ðer­ Rab­bi­mi­zin­ þef­kat­ ve­ mer­ha­met­ e­li, sýrr-ý­tev­hid­le­ü­ze­ri­miz­de­te­cel­lî­et­mez,­yar­dý­mý­mý­za­ gel­mez­se,­ kâ­i­na­týn­ i­çin­de­ yok­luk â­lem­le­rin­de­ yu­var­la­nan­ bir­ zer­re­ mer­te­be­sin­den­ ve­ ko­nu­mun­dan­ bir­ san­tim­ bi­le­ i­le­ri git­me­miz­müm­kün­ol­ma­ya­cak­tý. Rah­man,­Ra­him­ve­Ve­dud­o­lan­Rab­bi­mi­zin yar­dý­mý­ol­maz­sa,­el­bet­te­ki­en­kü­çük­ten­en bü­yü­ðe­ka­dar­her­ya­ra­týl­mýþ­ve­ö­zel­lik­le­de­þu­ur­sa­hi­bi­o­la­rak­ya­ra­týl­mýþ­in­san­öy­le­bir­hir­kat,­fir­kat,­rik­kat­ve­mu­si­bet­ler­i­çin­de­ka­la­cak­tý

Þ

rifatokyay@hotmail.com

ki,­in­san­ve­ya­ra­týl­mýþ­lar­en­baht­sýz­ve­bed­baht de­re­ce­le­re­i­ne­cek­ve­ye­ti­mâ­ne­að­la­ya­cak­lar­dý. Ýn­san­lýk­ i­çin­ ve­ in­san­ o­lan­ in­san­ i­çin­ en kýy­met­li,­en­tat­lý­ve­en­lez­zet­li­bir­duy­gu­o­lan mer­ha­met­ve­a­cý­mak,­Rab­bi­mi­zin­na­za­rýn­da bi­zim­ken­di­mi­zi­lâ­yý­kýy­la­i­fa­de­et­me­miz­le­yi­ne­ bi­zi­ bü­yüt­tü­rür,­ ge­niþ­lik­ ve­rir­ ve­ mah­lu­ka­ta­na­ze­nin­bir­sul­tan­ve­ha­li­fe­ya­par. E­sas­ mu­si­be­tin­ kâ­i­nat­ i­çe­ri­sin­de­ki­ had­siz vu­ku­a­ge­len­fi­rak­la­rýn,­e­lem­le­rin­ve­gü­nah­la­rýn­ a­ra­sýn­da­ kay­bol­mak,­ ya­ra­lan­mak­ ve kü­çül­mek­ ol­du­ðu­nu­ bil­me­li­yiz.­ Bu­ ne­den­-

ler­den­dir­ ki;­ þir­kin­ ve­ küf­rün­ bi­zi­ yu­ta­cak dev­ dal­ga­la­rý­na­ set­ o­la­cak­ tah­ki­kî­ bir­ i­man sa­hi­bi­ o­la­bil­me­ gay­re­ti­ ve­ ça­lýþ­ma­sý­ bi­zim da­i­ma­bi­rin­ci­ga­ye­miz­ol­ma­lý­dýr. Kalb­le­ri­ve­ruh­la­rý­Ý­lâ­hî­e­mir­le­rin­rað­mý­na o­la­rak­ mü­te­ma­di­yen­ ay­rý­lýk­lar­ ve­ kay­bo­luþ­lar­la­ ya­ra­la­nan­ in­san­lý­ðý­ an­cak­ Rab­bi­mi­zin þef­kat­ve­mer­ha­me­tiy­le­ih­san­ve­ik­ram­et­ti­ði Ý­lâ­hî­ e­mir­ler­ ve­ bun­la­rýn­ ha­ya­ta­ ge­çi­ril­me­si kur­ta­ra­bi­lir­ve­hu­zu­ra­ka­vuþ­tu­ra­bi­lir. Þu­kâ­i­na­týn­a­da­let­le,­hü­sün­ve­ce­mâl­le­be­ze­nil­miþ­ ve­ i­ha­ta­ e­dil­miþ­ ha­li­nin­ i­çe­ri­sin­de mu­tî,­ i­ta­at­kâr-â­bid,­ u­bu­di­yet­te­ bir­ kul­ ol­mak­i­çin­ev­vel­e­mir­de­ya­pa­ca­ðý­mýz­a­mel,­fi­il,­ iþ­ mu­h ak­k ak­ ki­ Rab­b i­m i­z i­ ta­n ý­m ak­ ve O’nu­ sev­mek­ i­çin­ i­ma­ný­mý­zý­ kuv­vet­len­dir­mek,­tak­lid­den­tah­kî­ke­çý­kar­mak­ol­ma­lý­dýr. O’nun­sev­gi­ve­i­na­ye­ti­ne­ka­vuþ­mak­ve­da­i­ma­de­vam­et­ti­re­bil­mek­ü­mi­diy­le­in­þâ­al­lah...

“Hâkimiyet milletin” oldu mu? dan­kul­la­nýl­dý­ðý­an­la­þýl­ma­sýn­ve­bu­me­yan­da­ bir­ i­ti­raf­ta­ bu­lu­na­ma­sýn­ di­ye,­ her­ ih­ti­ma­l e­ kar­þ ý­ ka­fa­s ý­ ke­s il­miþ­ti.­ Câ­ni,­ bu­ se­bep­le­ bo­yun­dan­ de­ðil­ de,­ a­ya­ðýn­dan­ a­sýl­mak­du­ru­mun­da­kal­dý.

8 Nisan tarihli "Dokuz Umde"

latif@yeniasya.com.tr

rab­z on­ me­b u­s u­ A­l i­ Þük­r ü­ Be­y in plân­lý­ bir­ ter­ti­be­ kur­ban­ git­ti­ði­ an­la­þý­l ýn­c a,­ Mec­l is­ at­m os­f e­r i­ öy­l e­s i­n e yük­s ek­ bir­ ge­r i­l im­l e­ e­l ek­t rik­l en­d i­ ki,­ hiç kim­se­ baþ­ka­ hiç­bir­ þey­ dü­þü­ne­mez­ ve­ ko­nu­þa­maz­bir­ha­le­gel­di. 1­ Ni­s an­ (1923)­ gü­n ü­ i­t i­b a­r iy­l e,­ ka­t i­l in To­p al­ Os­m an­ ol­d u­ð u­ an­l a­þ ýl­d ý­ð ýn­d a­ i­s e, Mec­lis'te­ki­ grup­lar­ a­ra­sýn­da­ ip­ler­ kop­ma nok­ta­sý­na­gel­di. Zi­ra,­A­li­Þük­rü­Bey,­ol­dum­o­la­sý­M.­Ke­mal'in­mu­ha­li­fi­ve­Mec­lis'te­ki­en­güç­lü­ra­ki­b i­ i­d i.­ Müs­k i­r a­t ýn­ ya­s ak­l an­m a­s ý­ (Ey­l ül 1920)­ ve­ Lo­zan'la­ il­gi­li­ hu­sus­lar­da­ (Þu­bat 1923)­pek­þid­det­li­mü­na­ka­þa­la­rý­ol­muþ­tu.) Üs­te­lik,­A­li­Þük­rü­Be­yi­kat­le­den­ki­þi,­M. Ke­m al'in­ em­r i­ i­l e­ ha­r e­k et­ e­d en­ Çan­k a­y a Mu­ha­fýz­A­la­yý­Ko­mu­ta­nýy­dý. Ay­rý­ca,­ M.­ Ke­mal'in­ da­ha­ i­ki­ bu­çuk­ ay ev­vel­ o­nun­ hak­kýn­da­ söy­le­miþ­ ol­du­ðu­ þu söz,­ ta­ri­hin­ ka­yýt­la­rý­na­ geç­miþ­ti:­ “Yak­ma­lý yýk­ma­lý,­A­li­Þük­rü­Mat­ba­a­sý­ný!” (Bkz:­Ka­ra­-

T

Tür­k i­y e­ se­ç im­ at­m os­f e­r i­ i­ç i­n e­ gi­r in­c e, A­li­ Þük­rü­ ci­na­ye­ti­ ve­ ci­na­ye­tin­ sor­gu­lan­ma­s ý­ gi­b i­ hu­s us­l ar­ da,­ ha­l iy­l e­ bir­ de­r e­c e tav­sa­mýþ­ol­du. Ýþ­t e­ tam­ bu­ es­n a­d a,­ M.­Ke­m al,­ yi­n e Mec­lis­Re­i­si­ yet­ki­siy­le­ 9­ mad­de­lik­ bir­ be­yan­nâ­me­ya­yýn­la­dý.­(8­Ni­san­1923) O­ dö­n em­d e­ "Do­k uz­ Um­d e/Ýl­k e"­ baþ­l ý­ðýy­l a­ neþ­r e­d i­l en­ bu­ se­ç im­ be­y an­n â­m e­s i, ay­ný­ za­man­da­ A­na­do­lu­ ve­ Ru­me­li­ Mü­da­fa­a–i­ Hu­kuk­ Ce­mi­ye­ti'nin­ bir­ ne­vî­ se­çim bil­di­ri­si­ma­hi­ye­ti­ni­ta­þý­yor­du. Bu­ bil­d i­r i­d e­ ö­z et­l e­ þu­ hu­s us­l ar­ na­z a­r a ve­ri­li­yor­du:

"Se­çi­mi­ye­ni­le­me"­tek­li­fi­ü­ze­rin­de,­Mec­lis'te­ o­ gün­ bir­ hay­li­ dik­kat­ çe­ki­ci­ ko­nuþ­ma­lar­ya­pýl­dý. Ýþ­te­ o­ gün­le­rin­ Mec­lis­ or­ta­mýn­da­ ta­nýn­mýþ­ me­bus­la­rýn­ yap­mýþ­ ol­du­ðu­ ko­nuþ­ma­lar­dan­ba­zý­bö­lüm­ler... Ha­ri­ci­ye­Ve­ki­li­Ýs­met­Pa­þa:­"Siz­den­al­dý­ðý­mýz­ yet­ki­ ve­ e­sas­la­ra­ da­ya­na­rak,­ da­hil­de ve­ha­riç­te­sul­hün­de­va­mý­i­çin,­hü­kû­met­çe de­mil­le­tin­i­ra­de­si­ne­mü­ra­ca­at­et­me­ka­ra­rý ga­yet­ye­rin­de­ol­muþ­tur." La­zis­tan­me­b u­su­Zi­ya­Hur­þit: "Zan­ne­de­rim,­ ev­vel­ce­ böy­le­ bir­ tek­lif­ ve­ril­miþ­ti­ de, Pa­þa­Haz­ret­le­ri­bu­nun­red­di­ne­ta­raf­tar­ol­muþ­tu." Ýz­mit­ me­s u­b u­ Sýr­r ý­ Bey: "Pa­þ am,­ bu­n u biz­zat­20­gün­ev­vel­tek­lif­et­miþ­tim­ve­biz­zat­ zat–ý­ â­l i­n iz­ a­l ey­h in­d e­ bu­l un­m uþ­t u­nuz." La­z is­t an­ me­b u­s u­ Zi­y a­ Hur­þ it: "Ney­s e, þim­di­ ar­týk­ i­ti­raz­ e­den­ yok.­ Se­çi­mi­ ye­ni­le­me­tek­li­fi­ni­müt­te­fi­kan­ka­bul­e­di­yo­ruz."

be­kir'in­Gün­lük­le­ri:­14­O­cak­1923)

Bü­tün­ bu­ hu­sus­lar,­ me­bus­la­rýn­ na­zar–ý dik­ka­ti­ni­ cel­bet­ti­ði­ i­çin,­ az­met­ti­ri­ci­ o­la­rak þüp­he­ler­ M.­ Ke­mal'in­ ü­ze­rin­de­ o­dak­la­ný­yor­du. Ü­z e­r in­d e­ yo­ð un­l a­þ an­ þüp­h e­l e­r i­ da­ð ýt­mak­ ve­ dik­kat­le­ri­ baþ­ka­ ta­ra­fa­ yön­len­dir­mek­is­te­yen­M.­Ke­mal,­"Mec­lis­Re­i­si"­sý­fa­tý i­le­ül­ke­yi­ge­nel­se­çim­at­mos­fe­ri­ne­sü­rük­le­me­plâ­ný­ný­dev­re­ye­sok­tu. Me­bus­la­rýn­ço­ðu­A­li­Þük­rü­Bey­ci­na­ye­ti­nin­ der­di­ ve­ te­lâ­þe­si­ i­çin­dey­ken,­ ke­za,­ te­tik­çi­ ol­du­ðu­ an­la­þý­lan­ To­pal­ Os­man'la­ si­lâh­lý­mü­sa­de­me­ha­li­ya­þa­nýr­ken,­M.­Ke­mal ve­ ar­ka­daþ­la­rý­ 1­ Ni­san­ gü­nü­ i­ti­ba­riy­le­ ge­nel­se­çim­ka­ra­rý­al­dý­lar. 2­ Ni­s an­ gü­n ü,­ A­l i­ Þük­r ü­ Be­y in­ ce­s e­d i, bir­ bað­ e­v i­ ya­k ýn­l a­r ýn­d a­ top­r a­ð a­ gö­m ü­l ü hal­de­bu­lun­du.­Na­a­þý,­þe­hir­mer­ke­zi­ne­ge­ti­ril­di­ve­4­Ni­san­gü­nü­Mec­lis'te­öð­le­vak­ti ya­p ý­l an­ ce­n a­z e­ me­r a­s i­m i­ ar­d ýn­d an,­ o­t o­mo­b il­ i­l e­ Ý­n e­b o­l u'ya,­ o­r a­d an­ da­ ge­m iy­l e Trab­zon'a­gö­tü­rül­dü. Ay­ný­gü­nün­ak­þa­mý­To­pal­Os­man'ýn­ce­se­d i­ Mec­l is–i­ Mil­l î'nin­ ka­r a­r ý­ ge­r e­ð in­c e, Mec­lis­ka­pý­sýn­da­a­sýl­dý.­(A­ge,­s.­856–57) Ü­ze­ri­ne­gi­den­as­ke­rî­ta­bur­i­le­ça­týþ­ma­ya gi­ren­To­pal­Os­man,­ya­ra­lý­o­la­rak­e­le­ge­çi­ril­miþ­ti.­ An­cak,­ ken­di­si­nin­ ki­min­ ta­ra­fýn­-

Seçim kara rý üzerine yapýlan konuþmalar

Milletin mânevî deðerleri arasýnda yer alan tekke, zaviye ve türbelerin kapatýldýðýna dair kànunun çýkartýldýðý ayný gün, Meclis Kürsüsü arkasýna "Hakimiyet milletindir" levhasý asýldý.

*­Ha­ki­mi­yet­mil­le­tin­dir. *­A­sa­yiþ­te­min­e­di­le­cek. *­A­dâ­let­sis­te­min­de­re­form­ya­pý­la­cak. *­As­ker­lik­sü­re­si­ký­sal­tý­la­cak. *­Sa­vaþ­lar­se­be­biy­le­ha­ra­be­ye­dö­nen­ül­ke ye­ni­den­in­þa­e­di­le­cek. *­Sað­lýk,­sos­yal,­sý­na­î,­u­la­þým,­e­ði­tim,­ik­ti­sa­dî­ a­lan­da­ halk­ ya­ra­rý­na­ po­li­ti­ka­lar­ uy­gu­la­na­cak. *­*­* Be­y an­n â­m e­d e­k i­ va­a t­l e­r e­ rað­m en,­ me­bus­lar­gi­bi­halk­da­þüp­he­ve­te­red­düt­i­çin­dey­di. Zi­r a,­ ye­n i­ dev­l e­t in­ mer­k e­z in­d e­ hal­k ýn göz­de­bir­tem­sil­ci­si­kat­le­dil­miþ,­bu­na­mu­ka­bil,­her­ne­ka­dar­ca­ni­tes­bit­e­di­lip­ce­za­lan­dý­rýl­mýþ­i­se­de,­ha­di­se­nin­ar­ka­plâ­ný­yi­ne­ka­ran­lýk­ta­kal­mýþ­tý.­ Bu­ da,­ ha­l iy­l e­ te­d ir­g in­l ik­ u­y an­d ýr­m ak­tay­d ý.­ Bun­d an­ son­r a­ ne­ o­l a­c a­ð ý­ bir­ tür­l ü kes­ti­ri­le­mi­yor­du.

GÜN GÜN TARÝH

Er­z u­rum­ me­b u­su­ Hü­se­yin­ Av­ni:­ "E­fen­di­ler!­Meþ­rû­ti­ye­tin­(de­mok­ra­si­nin)­bah­þet­ti­ði­ hak­la­rýn­ en­ müm­ta­zý,­ se­çim­ hak­ký­dýr. Mec­lis­ bu­gün­ ka­rar­ ver­sin­ ve­ he­men­ tan­zim­ya­pýl­sýn.­Fa­kat,­se­çim­(in­ti­hap)­ne­sû­ret­le­ ya­pý­la­cak­týr?­ Yi­ne­ es­ki­ sal­ta­nat­ dev­rin­de­ki­ gi­bi­ o­la­cak­sa,­ tan­zi­mi­ yi­ne­ hü­kû­met­ya­pa­cak­sa,­o­da­na­fi­le­dir?" Mec­lis­Re­i­si­M.­Ke­mal: "A­ka­daþ­lar!­Tür­ki­ye­Dev­le­ti­ni­ku­ran­Tür­ki­ye­hal­kýn­da­taç­lar­ yok­tur,­ dik­ta­tör­ yok­tur­ ve­ ol­ma­ya­cak­týr.­Bü­tün­ci­han­bil­me­li­dir­ki,­ar­týk­bu­dev­le­t in­ ve­ mil­l e­t in­ ba­þ ýn­d a­ hiç­b ir­ kuv­v et, hiç­b ir­ ma­k am­ yok­t ur.­ Yal­n ýz­ bir­ kuv­v et var­dýr,­o­da­ha­ki­mi­yet–i­mil­li­ye­dir." (Bü­tün­ bu­ bil­gi­ler­ i­çin­ bkz:­ Nu­tuk­ ve­ Za­být Ce­ri­de­si,­I.­Dev­re,­Cilt­28,­s.­283–295)

*­*­* Se­ç im­ ka­r a­r ý­ es­n a­s ýn­d a­ ya­p ý­l an­ ko­n uþ­ma­l ar,­ yu­k a­r ý­d a­ ik­t i­b a­s en­ o­k u­d u­ð u­n uz min­vâl­ü­ze­re­i­di.­ An­cak,­ ge­liþ­me­le­rin­ sey­ri­ bam­baþ­ka­ ol­du.­ Ye­ni­le­nen­ se­çim­ler­le­ bir­lik­te,­ I­I.­ Grup dis­ka­li­fiye­ e­dil­di.­ Tür­ki­ye,­ de­mok­ra­si­ yo­lun­da­ de­ðil,­ tek­ par­ti­ dik­ta­tör­lü­ðü­nün­ ko­ri­do­run­da­yo­lu­nda­de­vam­et­ti. Mu­h a­l if­ hiç­b ir­ par­t i­y e,­ ne­ se­ç im­ hak­k ý ta­nýn­dý,­ne­de­ha­yat­hak­ký. Tür­k i­y e,­ tâ­ 1950'ye­ ka­d ar­ ta­r ih­t e­ e­þ i ben­ze­ri­ gö­rül­me­dik­ bir­ þid­det­li­ is­tib­dat­ i­le yö­ne­til­me­ye­ça­lý­þýl­dý. Do­la­yý­sýy­la,­ 1924'ten­ 1950'ye­ ka­dar­ "ha­ki­mi­yet­mil­le­tin"­ol­ma­dý,­o­la­ma­dý.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

fersadoglu@yeniasya.com.tr

Hizmet, Risâle-i Nur meslek ve meþrebine sadakattir *­Hiz­met,­her­hâl­ve­þart­ta­Ri­sâ­le-i­Nur’u o­k u­m ak,­ an­l a­m a­y a­ ça­l ýþ­m ak;­ ya­þ a­m ak; mes­lek­ve­meþ­re­bi­ne­sa­da­kat,­se­bat­ve­me­ta­n et­l e­ bað­l an­m ak­t ýr.­ E­ð er­ Ri­s â­l e-i­ Nur baþ­tan­ so­na­ ez­ber­len­se­ bi­le;­ ya­þan­maz­sa, mes­lek­ ve­ meþ­re­bi­ne­ uy­gun­ ha­re­ket­ e­dil­mez­se­bir­an­lam­i­fa­de­et­mez.­ *­Hiz­met,­a­mel­ler­de­(bü­tün­iþ­ler­de)­rý­zayý­ Ý­lâ­hî­yi­ gö­zet­mek­tir.­ Ya­ni­ yap­tý­ðý­mýz­ iþ­ler­de­ Ha­lýk-ý­ Kâ­i­nat’ýn­ rý­za­sý­ný­ gö­zet­me­li, hal­kýn­de­ðil… *­Hiz­met,­bu­hiz­met-i­Kur’â­ni­ye’de­bu­lu­nan­kar­deþ­le­ri­mi­zi­ten­kid­et­me­mek­ve­on­la­r ýn­ üs­t ün­d e­ fa­z i­l et­f ü­r uþ­l uk­ nev’in­d en gýb­ta­ da­ma­rý­ný­ tah­rik­ et­me­mek­tir.­ Bü­tün kuv­ve­ti­hak­ta­ve­ih­lâs­ta­bil­mek­tir.­Kar­deþ­le­ri­mi­zin­ me­zi­yet­le­ri­ni­ þa­hýs­la­rý­mýz­da­ ve fa­zi­let­le­ri­ni­ken­di­miz­de­ta­sav­vur­e­dip,­on­la­rýn­þe­ref­le­riy­le­þâ­ki­râ­ne­if­ti­har­et­mek­tir.1 O­lum­suz­ten­kit,­“Sen­za­ten­bil­mi­yor­sun, an­la­mý­yor­sun,­ be­ce­re­mi­yor­sun,­ bu­ yap­tý­ðýn­kül­li­yen­yan­lýþ!”­gi­bi­bir­yak­la­þým­ser­gi­le­mek­tir.­Ki­þi­nin­gý­yâ­býn­da­ten­kit,­gýy­bet­tir de.­ A­te­þin­ o­du­nu­ ye­yip­ bi­tir­me­si­ gi­bi,­ o­lum­suz­ ten­kit­ de­ bü­tün­ sa­lih­ a­mel­le­ri­ ve da­hi­hiz­met­le­ri­yi­yip­bi­ti­rir. *­ Hiz­met,­ her­ke­se­ kar­þý­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði gi­bi,­hiz­met­eh­li­ne­de­a­da­let­ve­hak­pe­rest­lik­i­çe­ri­sin­de­bak­mak­týr.­As­la­yer­siz,­hak­sýz bir­te­kin­de­yö­ne­lin­me­me­li. A­da­let;­ yal­nýz­ca­ mah­ke­me­ler­de­ ce­re­yan et­mez.­“Her­þe­yi­yer­li­ye­ri­ne­koy­mak!”­ta­ri­fin­den­ha­re­ket­le­â­dil­ol­ma­lý.­ “A­da­let­ ü­ze­re­ o­lun­ ve­ Al­lah­ i­çin­ þâ­hit­lik e­din.­ Ken­di­ a­ley­hi­ni­ze­ ve­ya­ an­ne­ ve­ ba­ba­nýz­la­ak­ra­ba­la­rý­ný­zýn­a­ley­hi­ne­ol­sa­bi­le.­Hak­kýn­da­ þa­hit­lik­ et­ti­ði­niz­ ki­þi,­ zen­gin­ de­ ol­sa, fa­kir­de­ol­sa­doð­ru­luk­tan­ay­rýl­ma­yýn.­Çün­kü i­ki­si­ni­de­Al­lah­siz­den­da­ha­i­yi­gö­ze­tir.”2 *­ Hiz­m et,­ ba­s i­r et­l i,­ fe­r a­s et­l i­ ol­m ak­t ýr. Ka­yýt­sýz­þart­sýz­her­sö­zün­kal­be­gir­me­si­ne i­z in­ ver­m e­m ek­t ir.­ “Hiç­b ir­ müf­s id­ ben müf­s i­d im­ de­m ez;­ dâ­i ­m a­ sû­r et-i­ hak­t an gö­r ü­n ür;­ ya­h ut­ bâ­t ý­l ý­ hak­ gö­r ür.­ E­v et, kim­se­ de­mez­ ‘Ay­ra­ným­ ek­þi­dir.’­ Fa­kat­ siz mi­hen­ge­ vur­ma­dan­ al­ma­yý­nýz.­ Zi­râ,­ çok si­l ik­ söz­ ti­c a­r et­t e­ ge­z i­y or.­ Hat­t â­ be­n im sö­z ü­m ü­ de,­ ben­ söy­l e­d i­ð im­ i­ç in­ hüsn-ü zan­e­dip­ta­ma­mý­ný­ka­bul­et­me­yi­niz;­bel­ki ben­ de­ müf­si­dim­ ve­ya­ bil­me­di­ðim­ hal­de if­sad­e­di­yo­rum.­Öy­le­i­se,­her­söy­le­nen­sö­zün­ kal­be­ gir­me­si­ne­ yol­ ver­me­yi­niz.­ Ýþ­te si­ze­söy­le­di­ðim­söz­ler,­ha­yâ­lin­e­lin­de­kal­sýn;­ mi­hen­ge­ vu­ru­nuz.­ E­ðer­ al­týn­ çýk­tý­ i­se kalb­te­sak­la­yý­nýz.­Ba­kýr­çýk­tý­i­se­çok­gýy­be­ti­üs­tü­ne­ve­bed­du­â­yý­ar­ka­sý­na­ta­ký­nýz,­ba­na­red­de­di­niz,­gön­de­ri­niz.”3 Bu­ra­da­ bir­ hu­su­sa­ dik­kat­ çe­ke­lim:­ Mi­hen­ge­ vur­mak­ ay­rý­ þey­dir,­ ten­kit­ ay­rý­ þey­dir.­ Mi­hen­ge­ vur­mak,­ “Kar­de­þim,­ muh­te­rem­ a­ða­be­yim,­ se­nin­ bu­ söy­le­di­ðin­ hu­sus ve­ya­ ha­re­ke­tin­ Ri­sa­le-i­ Nur’da­ þöy­le­ ge­çi­yor,­as­lýn­da­þöy­le­ol­ma­sý­ge­rek­mez­mi?”­gi­bi­bir­yak­la­þým­dýr. *­Hiz­met;­de­di­ko­du,­yýp­ra­tý­cý­ten­kit,­gýy­bet­ ü­ret­mek­ de­ðil;­ ih­lâs,­ mu­hab­bet,­ te­sa­nüd,­þef­kat,­fi­kir­ü­ret­mek­tir. Ya­ni,­o­lum­suz­luk­la­ra­a­yý­ra­ca­ðý­mýz­za­ma­ný,­sar­fe­de­ce­ði­miz­e­fo­ru,­hiz­me­te­sar­fet­me­nin­ne­ti­ce­ye­u­laþ­tý­ra­ca­ðý­ný­bil­mek­tir… *­ Hiz­met,­ “Va­zi­fe­miz,­ Al­lah­ yo­lun­da­ bi­hak­kýn­ci­had­et­mek­tir.­Ne­ti­ce­Al­lah’ýn­tak­di­rin­de­dir”­an­la­yý­þýy­la­ça­lýþ­mak­týr. *­ Hiz­met;­ dec­ca­lizm­ þu­be­le­ri­ o­lan­ if­sat, din­siz­lik­ ve­ ah­lâk­sýz­lýk­ ko­mi­te­le­riy­le­ ci­had e­dil­di­ði­nin­ þu­u­run­da­ o­la­rak;­ bu­ mü­ca­he­de­de­ bir­çok­ ka­yýp­ ve­ri­le­bi­le­ce­ði­ni,­ pek­çok sý­kýn­tý­ve­prob­lem­ler­le­kar­þý­la­þý­la­bi­le­ce­ði­ni, ha­yýr­lý­iþ­le­rin­mu­zýr­ma­ni­le­ri­nin­o­la­bi­le­ce­ði­ni­ dü­þün­mek­tir.­ Ve­ sý­kýn­tý­lar­ i­çin­ ehl-i hiz­met­ kar­deþ­le­ri­ni­ suç­la­mak,­ yýp­rat­mak de­ðil,­on­la­ra­yar­dým­et­mek­tir.­ Bir­kar­de­þi­miz­has­ta­o­lun­ca,­“Ni­ye­has­ta­ol­dun,­ni­ye­has­ta­ol­dun!”­de­yip­hýr­pa­la­mak­mý ge­re­kir,­yok­sa­te­da­vi­ça­re­le­ri­ne­bak­mak­mý? *­Hiz­met;­ih­lâs,­sa­da­kat,­se­bat­ve­is­ti­ka­met ü­ze­re,­ “Ne­fis­ cüm­le­den­ süf­lî,­ va­zi­fe­ cüm­le­den­ a’lâ”­ pren­si­biy­le,­ her­ tür­lü­ “mu­zýr­ ma­ni”ye­rað­men­bu­hiz­me­te­de­vam­et­mek­tir. Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 164-166. 2- Kur’ân, Nisâ Suresi, 135. 3- Münâzârât, s. 48-49.


10

8 NÝSAN 2011 CUMA

Y

KÜLTÜR SANAT

Müzik üzerine birkaç kelâm… nesriyat@yeniasya.com.tr

ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN

Nisan yaðmurlarýyla gidenler… alûm söz biraz deðiþtirilse, “Hayatýný dâvâsýna adamak, her kiþinin deðil, er kiþinin kârýdýr” denilebilir sanýrýz! Evet, “dâvâ adamý” olmak, bir mefkûre/ülkü sahibi olmak, herkesin harcý deðildir. Bu sebepten olsa gerek, bu tip insanlar kolay bulunmaz. Ancak dâvâlar da öyle kiþilerin omuzunda hayat bulur ve yükselir. Sair insanlar, onlarý âdeta “pusula” beller ve hayatlarýna böylelikle bir yön tayin edebilirler. “Dâvâ adamý”na en güzel örnekler, her zaman için peygamberler ile onlarýn aziz yardýmcýlarý ve velîler (Allah dostlarý) olagelmiþtir. Bu noktada Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (asm), tartýþmasýz, zirve þahsiyettir. Keza onun asrýndaki, “Sahabeler” diye bildiðimiz, baþta Hulefa-i Raþidîn (Dört Halife) olmak üzere, kader arkadaþlarý da onun en büyük yardýmcýlarýdýr. Onlardan sonra gelen “Tabiîn,” “Tebe-i Tabiîn,” “imamlar” (mezhep kurucularý, müceddidler, müçtehidler) ve Büyük Mehdî (ra), hep onun (asm) “tevhit” dâvâsýnýn ilâncýlarý olarak tarihte yerlerini almýþlardýr. “Asr-ý Saadet’teki Sahabe-i Güzîn’in ahirzamandaki izdüþümü” diyebileceðimiz Nur Talebeleri de “son devrin müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin yardýmcýlarý” olarak tarihe geçmiþlerdir. “Saff-ý evvel” (ilk saftakiler) þeklinde tabir edilen Nur Talebelerinden bazýlarý, içinde bulunduðumuz Nisan ayýnda ve tabiî ki deðiþik yýllarda bu fâni dünyadan ebedî âleme irtihâl ettiler. Bunlardan Zübeyir Gündüzalp’i 2 Nisan 1971 tarihinde, Tahirî Mutlu’yu 3 Nisan 1977’de, Mehmet Emin Birinci’yi de 3 Nisan 2007’de sonsuz âleme uðurlamýþtýk. Onlardan burada bahsediþimizin sebebi, elbette içinde Yeni Asya Neþriyat’ýn da bulunduðu “hizmet” grubunun ku rucularý arasýnda yer almýþ olmalarýdýr. Bilvesile onlarý rahmet ve þükran ile yad ediyoruz. Cenâb-ý Hak, mekânlarýný Cennet eylesin! (Âmin) Gerek Gündüzalp, gerek Mutlu ve gerekse Birinci merhumlar hakkýnda gazetemizde çeþitli kalemlerden “anma” maksatlý yazýlar okudunuz. Biz burada tekrara girmekten ziyade, bilhassa Nur Talebeleri hakkýnda yayýnevimiz tarafýndan yayýnlanan kitaplara atýfta bulunmak istiyoruz. Þöyle ki: Bu hususta ilk çalýþmamýz, “Dâvâya Adanan Bir Ömür: Mustafa Türkmenoðlu” (Ýbrahim Kaygusuz) olmuþtu. Onu “Nurlu Hatýralarla Hilmi Doðan” (Nuriye Çevik) ve “Bediüzzaman’ýn Sadýk ve Kahraman Talebesi: Zübeyir Gündüzalp” (Ýbrahim Kaygusuz) takip etmiþti. Zikrettiðimiz kitaplar, adýný aldýðý þahýslarý anlatan müstakil, dolayýsýyla kapsamlý eserler. Fakat bunlarý ve diðer Nur Talebelerini de kapsayacak þekilde hazýrlanan “Nur Talebeleri” (Ýslâm Yaþar), bu konuda yayýnladýðýmýz þimdilik en son eserimiz. Tabiî ki bütün bu eserlerde onlarýn þahýslarýndan ziyade tuttuklarý yol, yani dâvâlarý nazara verildi. Çünkü onlar, “dâvâ” olarak belledikleri Kur’ân ve iman hizmetinde fâni/yok olarak, yani “ben” demeyip “biz” diyerek, benliklerini dâvâlarýnda eriterek “þahs-ý manevî” sýrrýna ve bilincine ermiþ kimselerdi. Burada Nur Talebelerinin Üstadýný unutmak doðru olmaz her hâlde! Yayýnevi olarak Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri hakkýnda bir hayli eserimiz var, fakat yeterli deðil. Üstad’ý çeþitli yönleriyle tanýtacak; hayatýnýn yeteri kadar ortaya konamamýþ safahatýný gün yüzüne çýkaracak ve kitlelere duyuracak araþtýrmacýlara ihtiyaç var. Bu ihtiyacý gidermeye yönelik kitaplara örnek olarak yayýnladýðýmýz þu kitaplarý zikredebiliriz: Beþ ciltlik “Bediüzzaman Beþlemesi” (Ýslâm Yaþar), “Bediüzzaman Said Nursî ve Risâle-i Nur” (Selâhad din Yaþar)… Ayrýca üç ciltlik “Nur Hareketi Serisi” (Ýslâm Yaþar), “Nurlu Destan” (Abdülkadir Menek), “Bediüzzaman’ýn Ýstanbul Hayatý” (Abdülkadir Menek), “Nur Menzilleri” (Ýslâm Yaþar), “Ýþte Hayatým” (Mehmet Kutlular), “Bediüzzaman’ýn Kardeþi: Abdülmecid Nursî” (Halil Uslu). “Dâvâ adamlarý”ný tanýyýp hatýrasýna sahip çýkmak bir kadirþinaslýktýr. Okuyucularýmýzýn yayýnlarýmýzý sahiplenerek bu kadirþinaslýðý her daim göstereceklerimize inancýmýz tamdýr. Ýman Kur’ân dâvâsýný omuzlarýndan gelecek nesillere aktaran muhterem Nur Talebelerinin hayatlarýný ve hizmetlerini konu alan kitaplarý önümüzdeki haftalarda tek tek, sizlere tanýtmak arzumuzu ifade ederek bu haftaki yazýmýza son veriyoruz. Haftaya yine bu köþede buluþmak ümidiyle Allah’a emanet olunuz!

M

asavvuf müziðiyle uðraþan bir sanatçý dostum bir gün demiþti ki bana: “Eðer bugün uðraþtýðým, dinlediðim, ürettiðim müzik tarzý olarak dinî müziðimizi seçtiysem bunda annemin büyük payý vardýr. Neden dersen, küçük bir çocukken annemin aldýðý bir kasette, ‘Bu aklý fikrile Mevlâ bulunmaz’ ilâhisi vardý. Çocuk dünyamda bu ilâhiyi çok sevmiþtim. Öyle ki baþka müzik türleri ben de artýk bir türlü etkili olamadý.” Bir çocuðun ruh dünyasýný, müzik zevkini bu kadar etkileyen ve daha da önemlisi kiþilik yapýsý ve inanç dünyasýný bu denli belirleyen þeyin dinlediði bir müzik eseri olduðunu görmek herkesi düþündürmeli. Kendi yaþadýðým küçük bir hatýrayý da yeri gelmiþken paylaþmak istiyorum. Ýstanbul’da bir konferansý izliyordum. Ara verildiðinde salonda dolaþýrken, orta yaþlý bir bey beni görünce “Ali Bey, Allah sizden razý olsun’’ deyince “Sizden de” dedim. “Ama, hayýrdýr inþallah” diye sorunca ‘’Benim evde iki tane haylaz oðlum var. Ne yaptýmsa bir türlü söz dinletemiyor, hizaya getiremiyordum. Sizin ‘’Hazan Yaðmuru‘’ kasetini dinleyince ikisi de öyle uslu oldular ki. Demek çaresi bir kasetmiþ. Saðolun” demiþti de hem mahçup, hem de memnun olmuþtum. Bu küçük olay dahi ilgilendiðimiz müzik türünün, vermeye çalýþtýðýmýz mesajýn ne kadar önemli olduðunu bir kez daha idrak etmeme yardýmcý olmuþtu. Çevremdeki ailelere þöyle bir bakýyorum da, meselâ çocuklarýnýn daha çok yemek yemesi, üstlerini baþlarýný kirletmemeleri anneler için ne kadar önemli. Ancak ne yazýk ki anneler, ayný özeni çocuðunun ruh saðlýðýný korumada, kiþiliðini oluþturmada en önemli etkenlerden biri olan doðru müziði dinletme konusunda göstermiyorlar. Deðerli anne babalar, çocuðunuzun ruh dünyasýnda güzel izler býrakmak, kiþiliðini oturtmak istiyorsanýz lütfen doðru, güzel ve bizden olan müziklerimizi dinletin. Bu hususta elbette biz müzik adamlarýna da büyük görevler dü-

T

rini deðiþtirip dinî kavramlarý kullanýp, bir de içine zikir katýp, dinleyiciye ilâhî diye sunmak bence büyük bir vebaldir, istismardýr. Yine küçük bir hatýramý paylaþayým: 2004 yýlýydý. Albüm çalýþmamýz için stüdyodaydýk. Dinlenme arasý verdiðimizde stüdyonun teknik sorumlusu ile sohbetimizde bize þunu söylemiþti. “Geçenlerde biri geldi kaset yapmak üzere. Stüdyoda kaydýný yapýyorduk. Ýlâhiyi öyle içli, öyle yanýk okuyordu ki. Kayýt bitip de yanýmýza geldiðinde, ‘Abi nasýldým. Ýyi aðladým mý?’ demiþti.‘’ alioktay@alioktay.net Bunu anlatan teknik sorumlu arkadaþ pek dindar olmasa da o arkadaþýn bu tavrý çok ters ve itici gelmiþ hayret etmiþti. Sanat ne þüyor. Ýnsanýmýza hitap eden, dinlediðinde Rabbini, Peygamberini bu kadar ucuzdur, ne de o muazzez dinimiz, manevî deðerlerihatýrlatacak Allah’a kul olmanýn deðerini anlamasýna vesile olacak besteler yapmalý þiirler yazmalý, bu eserleri güzel icra etmeliyiz. miz bu kadar istismara açýktýr. Demem o ki müzikteki yozlaþma Derler ya ‘Küp içinde ne varsa dýþýna da onu sýzdýrýr’ diye. Aklýma aslýnda müzik adamýndan baþlýyor en önce. Tabiî dinleyicinin de Dede Efendi geldi bir anda. Dede’yi müziðimizin zirvesi yapan sa- buna zemin hazýrlamamasý lâzým. Son olarak kul hakký dedim de, gelin bir de olayýn diðer dece müthiþ besteleri deðildir bana sorarsanýz. Hammamizade Ýsbo yutuna bakalým. Farkýndaysanýz artýk eskisi kadar tasavvuf mail Efendiyi Dede Efendi yapan þey, inanmýþlýðýdýr, Rabbine olan al büm leri çýkmýyor, severek dinlediðiniz sanatçýlar yeni bir kulluðunda aczini hissetmesidir. Ömrünün son deminde "Artýk þey ler yapmýyor. Bunun sebebi sanatçýnýn artýk tükendiði, bu oyunun tadý kalmadý‘’ deyip hac vazifesini yerine getirmek üzere Mekke’ye gidip, Kâbe’yi tavaf ederken bestelediði ‘’Yörük deðir- verimliðinin kalmadýðý deðil elbette. Temel sebep dinleyicimenler gibi dönerler/ El ele vermiþler Hakka giderler/ Gönül Kâ - nin internetten istediði sanatçýyý, dilediði eseri dinleme imbesini tavaf ederler/ Muhamnmed’in (a.s.m) kösü çalýnýr bunda‘’ i - kâný bulmasý ve bunu yaparken de hiçbir ücret ödemesi gelâhisini besteleyen Dede Efendinin hayat hikâyesi ibretli bir örnek- rektiðini düþünmemesi yatýyor. Oysa bir markete gitsek en tir benim için. Bu son bestesinin ardýndan Kurban Bayramýnýn 1. küçük bir kibrit, mendil, vs. alsak onun bedeli neyse ödemek günü vefat ettiðinde o gün enteresandýr ayný zamanda onun doð- zorunda olduðumuzun bilincinde olan bizler, sýra müzik eduðu gündür. Tevafuða bakýnýz. Kabri nerededir biliyor musu- seri dinlemeye geldiðinde gidip parasýný vererek orijinal bir nuz? Hz. Hatice validemizin ayak ucunda. Müzik iþte böyle bir albüm almak yerine, internetten indirip dinlemek ya da korþey. Müzik adamý ise Dede Efendi gibi olabilmektir. san CD’sini almayý tercih ediyoruz. Kul hakký derken titreGelin bir de bugünümüze bakalým: Bir kasetle sanatçý sýfatýný yen bizler acaba bunun da bir vebal olduðunu sanatçýnýn yakolayca sahiplenmek ya da her yýla en az 2 kaset sýkýþtýrmak na- pýmcýnýn beste sahibinin ve daha onlarca kiþinin hakkýna sýl da kolay hale gelmiþ. Bir türkünün, bir marþýn, þarkýnýn sözle- girdiðimizi unutuyor muyuz?

ADIM ADIM ÝSTANBUL

Adým adým Ýstanbul ilkbahar-yaz sezonunu kapsayan ve baþta Sultanahmet, Topkapý ve Fener olmak üzere pek çok tarihî mekânýn gezileceði kültür turlarý baþlýyor. ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Turizm Müdürlüðü ve Kültür A.Þ. iþbirliðiyle ücretsiz olarak düzenlenen Ýstanbul Okulu Kültür Elçileri seminerleri 7 Nisan’da baþladý. Program kapsamýnda ilkbahar-yaz se zonunu kapsayan ve baþta Sultanahmet, Topkapý ve Fener olmak üzere pek çok tarihî mekânýn gezileceði kültür turlarý da gerçekleþtirilecek. Ýstanbul’un tarihî, kültürel zenginliðini özellikle gençlere daha iyi anlatmak ve “gönüllü” kültür elçileri yetiþtirmek amacýyla düzenlenen seminerlerin ilkini “Ýstanbul’un Kültürü ve Turizmi” baþlýðýyla Ayasofya Müze Müdürü Doç. Dr. Haluk Dursun verdi. Meraklýlarý için Dersaadet’in gizli kalmýþ yönlerinin deþifre edileceði seminerlerde “Evliya Çelebi’nin Ýstanbul’u”, “Bir Osmanlý Mu'cizesi Mimar Sinan”

ve “Fotoðraf Ýstanbul” gibi ilginç baþlýklar, alanýn uzmaný isimlerce anlatýlacak. 2008 yýlýnda muhteþem bir açýlýþ ile baþlatýlan proje, dördüncü yýlýnda yaklaþýk 35.000 civarýnda gönüllü kültür elçisine ulaþtý. Ýstanbul’un dünü, bugünü, geleceði gerek seminerlerle gerek mekâ nýnda geziler þeklinde katýlýmcýlara aktarýldý. Projeye 5.000’in üzerinde katýlýmcý kayýtlý okul öðrencisi olup bunlarýn 3.000’e yakýný “kültür elçileri sertifikasý” almaya hak kazandý. Düzenlenecek seminerler 60 kiþi, geziler 40 kiþi ile sýnýrlýdýr. Kayýt için: tourism@ibb.gov.tr mail adresinden bilgi alýnabilir. Faaliyetler Mayýs, Haziran ve Temmuz aylarýnda devam edecek ve programlar ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2

Can Kardeþler kitap fuarýndaydý EMEK Can Kardeþ Grubu 5. Ankara Kitap Fuarýný ziyaret etti. Fuarda kitap standlarýný gezen Can Kardeþler Yeni Asya standýna büyük ilgi gösterdiler. Kendilerine ve küçük kardeþlerine kitap beðenen Can Kardeþler yazar Sami Cebeci’ye aldýklarý kitabýný imzalatma fýrsatý buldular. Gezi sonunda Sami Cebeci’nin çocuklar ve gençler konulu seminerine de katýlan Can Kardeþler geziden memnun olarak ayrýldýlar. Said Mesnevi Nursöz / Ankara

3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sultanahmet Kültür Gezisi Rehber: Kaya Iþýn, 10 Nisan 2011 Pazar Topkapý – Panorama 1453 Fetih Müzesi ve Türk Dünyasý Mahallesi Kültür Gezisi, Rehber: Aral Tanca Kaya, 12 Nisan 2011 Salý

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Turizm Müdürlüðü ve Kültür A.Þ. iþbirliðiyle düzenlenen Ýstanbul Okulu Kültür Elçileri Nisan 2011 programýnda þu seminer ve geziler yer alýyor:

SEMÝNERLER “Ýstiklâl Marþýnýn 90. Yýlýnda Mehmet Âkif Ersoy ve Hatýralarý” Kültür Gezisi Rehber: Selahattin Yaþar, 16 Nisan 2011 Cumartesi

Bütün Seminerler Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde saat 18.00’de baþlayacak. 14 Nisan 2011 Perþembe Evliya Çelebi’nin Ýstanbul’u: Prof. Dr. Zekeriya Kurþun

Fener – Balat Gezisi Rehber: Dr. Feridun Özgümüþ, 17 Nisan 2011 Pazar

21 Nisan 2011 Perþembe Bir Osmanlý Mu'cizesi Mimar Sinan: Prof. Dr. Suphi Saatçi,

Ayasofya Müzesi Kültür Gezisi Rehber: Doç. Dr. Haluk Dursun, 23 Nisan 2011 Cumartesi

28 Nisan 2011 Perþembe Ýstanbul Fotoðraf: Muhsin Divan

Eyüp ve Çevresi Kültür Gezisi Rehber: Dursun Gürlek, 2 4 Nisan 2011 Pazar

GEZÝLER Tarihî Su Yollarý Gezisi Rehber: Prof. Dr. Ahmet Kala, 30 Nisan 2011 Cumartesi

Eminönü ve Çevresi Kültür Gezisi Rehber: Fatih Köse, 9 Nisan 2011 Cumartesi

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Halk edebiyatýnda ayak. - Bildik, tanýdýk. 2.­Bir iþ veya durumun sonu, sonuç. Ýsmail Peygamber'in anasýnýn ismi. 3.­Bir kimsenin, kendisine iþ verilmeye uygunluk, yaraþýrlýk durumu. Allah korkusu ile günahtan kaçýnmak. 4.­Tek baþýna anlamý olmayan, sonuna geldiði sözle cümledeki diðer kelimeler arasýnda iliþki kuran kelime türü. - Orta oyununda ve Karagöz'de sarhoþ. 5.­Bir mastar eki. - Tiftik keçisinin yavrusu. - Osmanlý alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayýsý ile de sekizi ifade eder. 6. Kastamonu'nun bir ilçesi. - Seçkinlikler meclisi. 7.­Bir seslenme nidasý. - Utanma duygusu. - Selenyumun simgesi. - Anonim Þirketin kýsasý. 8.­Oyunda ebe yapmak. - Kirli olan ve kokan deve yünü. 9.­Yesevi tekkesinde þeyh. - Fiil olarak. Ýþlemek suretiyle. 10.­Ýstanbul'un bir ilçesi. - Ehemmiyet.

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­­1.­ Eskiden kalemlerde yazý karþýlýðý olarak alýnan para. 2.­Ýnanýlan ve itikad e dilen esas. - Bayýndýr, mamur. 3.­Gösteriþ, çalým. - Hitit medeniyetinin diðer adý. 4.­Bohça, koltuðun altýna alýnan þey. - Manda yavrusu. 5.­Bir, münferit. - Düz bir yüzey üzerinde yuvarlanan bir top aracýlýðýyla imlecin hareketini saðlayan elektronik araç. 6.­ Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. Bir kimsenin, bir tüzel kiþinin mülkiyeti altýnda bulunan, taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. 7.­Akdeniz anemisi. 8.­Bedduâ. - Borusesi. - Baþ çoban. 9.­Dað tepesi, zirve. - Kimi yörelerimizde kiremit. 10.­Mu'cize derecesinde düzgün ve icazlý söz söylemek. - Kur'ân’ýn kalbi olan sûre. 11.­Kamýþtan yapýlan damaksýz düdük. - Sahife kenarýna veya altýna yazýlan izah. 12.­ Klâsik Türk Müziðinde bir makam. - Havadaki su buharý.

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

K A A R MA E L R A Ý M Y A E K A T A S

3

4

5

6

7

8

L Ý A K B E A N D Ý A M M A E N D E E N

F Ý D A N A R E V A

Ý Y N N A F A K A F

Y E E K L Ý E M K A E L N A M T M E Ý Þ

9 10 11 12

T A A L MO Ý K R A A K N Ý E Y H A A R

S E N E T V N A M E

A M Ý N N K Ý L Ý T


EKONOMÝ Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5157 1.5712

1.5230 1.5815

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5146 1.5640

1.5253 1.5910

Cinsi

ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6497 1.6603 0.23900 0.24149

1.6472 1.6628 0.23883 0.24205

1.5787 5.4247

1.5729 5.3433

1.5918 5.5786

1.5858 5.4962

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.29056 0.29199 0.29036 0.29266 2.1669 2.1774 2.1654 2.1807

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27784 0.27971 0.40538 0.40611

0.27765 0.40234

0.28035 0.40916

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.4694

100 JAPON YENÝ

1.7768

1.7702

1.7954

1 DANÝMARKA KRONU

2.4823

2.4677

2.4860

1.7886

11

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5140 ÖNCEKÝ GÜN 1,5270

DÜN 2,1640 ÖNCEKÝ GÜN 2,1840

DÜN 71,10 ÖNCEKÝ GÜN 71,09

DÜN 476,97 ÖNCEKÝ GÜN 482,00

p

p

p

6 NÝSAN 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

8 NÝSAN 2011 CUMA

p

Y

13 bin esnafýn icradan kurtulacaðý bildirildi.

13 bin esnaf, icradan kurtulacak n TÜRKÝYE Es­naf­ve­Sa­nat­kar­la­rý­Kre­di­ve­Ke­fa­let Ko­o­pe­ra­tif­le­ri­Bir­lik­le­ri­Mer­kez­Bir­li­ði­(TES­KOMB) Ge­nel­Baþ­kan­Ve­ki­li­Bah­ri­Þar­lý,­Mar­ma­ra­Böl­ge­Bir­li­ði­ne­bað­lý­41­ko­o­pe­ra­ti­fe­bor­cu­bu­lu­nan­es­na­fýn kre­di­borç­la­rý­nýn­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sýn­dan­ya­rar­lan­ma­sý ha­lin­de­13­bin­es­na­fýn­ic­ra­dan­kur­tu­la­ca­ðý­ný­söy­le­di. Mar­ma­ra­Es­naf­ve­Sa­nat­kar­lar­Kre­di­ve­Ke­fa­let­Ko­o­pe­ra­tif­le­ri­Böl­ge­Bir­li­ði­Baþ­kan­lý­ðý­ný­da­yü­rü­ten­Þar­lý, Kü­tah­ya’da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­7­­ko­o­pe­ra­ti­fin­yö­ne­ti­ci­le­riy­le­dü­zen­le­di­ði­top­lan­tý­son­ra­sý­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­TES­KOMB­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­nun,­es­naf­ve­sa­nat­kar­la­rýn­Es­naf­Kre­di­ve­Ke­fa­let­Ko­o­pe­ra­tif­le­ri­ne­o­lan borç­la­rý­nýn­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­na­ka­rar­ver­di­ði­ni­­bil­dir­di.­Bu­ka­ra­rýn­Sa­na­yi­ve­Ti­ca­ret­Ba­kan­lý­ðýn­ca­uy­gun bu­lun­du­ðu­nu­ve­ya­pý­lan­dýr­ma­baþ­vu­ru­la­rý­nýn­15­Ni­san­da­so­na­e­re­ce­ði­ni­i­fa­de­e­den­Þar­lý,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Tüm­borç­lu­es­na­fý­mý­zý­bu­ya­pý­lan­dýr­ma­ya­ka­týl­ma­ya,­es­naf­ve­sa­nat­kar­la­rý­mý­zý­ma­li­ye­ti­çok­dü­þük­ko­o­pe­ra­tif­kre­di­le­rin­den­is­ti­fa­de­et­me­ye­da­vet­e­di­yo­rum.­Mar­ma­ra­Böl­ge­Bir­li­ði­ne­bað­lý­41­ko­o­pe­ra­tif­te ya­pý­lan­dýr­ma­dan­is­ti­fa­de­e­dil­di­ði­tak­dir­de­13­bin­es­naf­ic­ra­dan­kur­tu­la­cak.­31,5­mil­yon­li­ra­lýk­te­mer­rüt a­la­ca­ðý­da­ko­o­pe­ra­tif­ler­ce­si­li­ne­cek.’’­Kütahya/aa

Varlýk Barýþý 2 Mayýs’a kadar uzatýldý n KAMUOYUNDA ‘’Var­lýk­Ba­rý­þý’’­o­la­rak­bi­li­nen­ve mü­ra­ca­at­ta­ri­hi­31­A­ra­lýk­2009’da­so­na­e­ren­‘’5811 sa­yý­lý­Ba­zý­Var­lýk­la­rýn­Mil­li­E­ko­no­mi­ye­Ka­zan­dý­rýl­ma­sý­Hak­kýn­da­Ka­nun’’la­il­gi­li­baþ­vu­ru­sü­re­si­2­Ma­yýs­2011­ta­ri­hi­ne­ka­dar­u­za­týl­dý.­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­nýn Dün­kü­Res­mi­Ga­ze­te­de­ya­yým­la­nan­ko­nuy­la­il­gi­li teb­lið­i­le­Var­lýk­Ba­rý­þý­i­çin­ek­sü­re­ve­ril­di.­Bu­na­gö­re, Var­lýk­Ba­rý­þýn­dan­ya­rar­lan­mak­is­te­yen­ler,­Ye­ni­den Ya­pý­lan­dýr­ma­da­ol­du­ðu­gi­bi­2­Ma­yýs­2011­ta­ri­hi­ne ka­dar­baþ­vu­ru­da­bu­lu­na­bi­le­cek.­Yurt­dý­þýn­da­bu­lu­nan­var­lýk­la­rý­ný­sü­re­si­i­çin­de­Tür­ki­ye’ye­ge­tir­me­yen ve­ya­Tür­ki­ye’de­ki­ban­ka­ya­da­a­ra­cý­ku­rum­lar­da­a­çý­la­cak­bir­he­sa­ba­trans­fer­et­me­yen­mü­kel­lef­ler­de­söz ko­nu­su­ta­ri­he­ka­dar­(2­Ma­yýs­da­hil)­uy­gu­la­ma­dan ya­rar­la­na­bi­le­cek.­Bil­di­rim­ ve­ya­ be­ya­na­ ko­nu­ yurt dý­þýn­da­ bu­lu­nan­ var­lýk­lar­dan­ pa­ra,­ dö­viz,­ al­týn, men­kul­kýy­met­ve­di­ðer­ser­ma­ye­pi­ya­sa­sý­a­raç­la­rý­ný, bil­di­rim­ve­ya­be­yan­dan­son­ra­ki­bir­ay­lýk­ya­sal­sü­re­nin­bi­tim­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren­2­Ma­yýs­2011­ta­ri­hi­ne ka­dar­ Tür­ki­ye’ye­ ge­ti­ren­ ve­ya­ Tür­ki­ye’de­ki­ ban­ka ya­da­a­ra­cý­ku­rum­lar­da­a­çý­la­cak­bir­he­sa­ba­trans­fer e­den­ler,­di­ðer­þart­la­rý­da­ta­þý­ma­la­rý­kay­dýy­la,­il­gi­li dü­zen­le­me­nin­ ver­gi­ in­ce­le­me­le­ri­ne­ i­liþ­kin­ mah­sup­hü­küm­le­rin­den­fay­da­la­na­bi­le­cek.­Ankara/aa

TAZÝYE Malatya büro temsilcimiz Ahmet Kurnaz'ýn babasý

Yusuf Kurnaz

' ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah' dan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Malatya Yeni Asya Okuyucularý

1 milyonluk kargo vurgunu MALÝYE BAKANLIÐI TEFTÝÞ KURULU, BAKANLIK ÝSMÝNÝN KULLANILDIÐI 1 MÝLYON LÝRALIK KARGO VURGUNUNU ORTAYA ÇIKARDI. PTT UYARILDI, SORUMLULAR HAKKINDA DA CUMHURÝYET SAVCILIÐINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU. MALÝYE Ba­kan­lý­ðý­ Tef­tiþ­ Ku­ru­lu,­ Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­is­mi­nin­kul­la­nýl­dý­ðý­1­mil­yon­li­ra­lýk­ kar­go­ vur­gu­nu­nu­ or­ta­ya­ çý­kar­dý.­ Son gün­ler­de­ Ma­li­ye­ Tef­tiþ­ Ku­ru­lu­ Baþ­kan­lý­ðý­na,­çe­þit­li­ki­þi­ve­ku­ru­luþ­la­ra­gön­de­ri­ci­kýs­mýn­da­‘’Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý-Ma­li­ye­Tef­tiþ­Ku­ru­lu’’­ya­zan­ba­zý­zarf­ya­da­ko­li­le­rin­PTT­ya da­di­ðer­kar­go­þir­ket­le­ri­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ö­de­me­li o­la­rak­ gön­de­ril­me­si­ yön­te­miy­le­ pa­ra­ tah­sil e­dil­di­ði­ne­i­liþ­kin­ih­bar­lar­gel­di.­­Ma­li­ye­mü­fet­tiþ­le­ri­bu­ih­bar­lar­ü­ze­ri­ne­he­men­ha­re­ke­te­ geç­ti.­ Ya­pý­lan­ ön­ a­raþ­týr­ma­da­ ön­ce­lik­le Tür­ki­ye’nin­ dört­ bir­ ya­nýn­da­ki­ o­tel­le­re­ bu þe­kil­de­ ö­de­me­li­ kar­go­ gön­de­ril­di­ði,­ di­ðer ki­þi­ve­ku­ru­luþ­la­ra­da­kar­go­gön­der­me­iþ­le­mi­nin­ sür­dü­ðü­ be­lir­len­di.­ Ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­da­An­ka­ra’da­yer­le­þik­ba­zý­ki­þi­le­rin,­yi­ne baþ­kent­te­ ku­ru­lu­ bir­ þir­ket­le­ bu­ or­ga­ni­zas­yo­nu­ ger­çek­leþ­tir­di­ði­ tes­pit­ e­dil­di.­ Or­ga­ni­zas­yon­da­ yer­ a­lan­ ki­þi­le­rin­ PTT­ i­le­ de­ 50

bin­ a­det­lik­ bir­ kar­go­ gön­de­ri­si­ söz­leþ­me­si yap­tý­ðý,­her­bir­kar­go­i­çin­de­2­li­ra­ö­de­me­yi ta­ah­hüt­ et­ti­ði­ be­lir­len­di.­ Di­ðer­ ba­zý­ kar­go þir­ket­le­riy­le­ de­ gö­rü­þül­dü­ðü­ tes­pit­ e­di­lir­ken,­or­ga­ni­zas­yo­nun­bu­yol­la­va­tan­daþ­tan­1 mil­yon­li­ra­top­la­ma­yý­a­maç­la­dý­ðý­an­la­þýl­dý. BU KADARI KÝMÝN AKLINA GELÝR? Or­ga­ni­zas­yo­na­gö­re,­PTT­i­le­kar­go­söz­leþ­me­si­ya­pan­or­ga­ni­zas­yon­e­le­man­la­rý,­bin­ler­ce­zarf­ve­kü­çük­ku­tu­lar­ha­zýr­la­dý­ve­bun­la­rýn ü­ze­ri­ne­‘’Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý-Ma­li­ye­Tef­tiþ­Ku­ru­lu’’­ka­þe­si­bas­tý.­Tür­ki­ye’de­ki­bü­tün­o­tel­le­rin­ad­res­le­ri­nin­de­a­lýn­dý­ðý­o­lay­da,­söz­ko­nu­su­zarf­lar,­PTT­kar­go­suy­la­ön­ce­lik­le­o­tel­le­re, da­ha­son­ra­da­di­ðer­ki­þi­ve­ku­ru­luþ­la­ra­gön­de­ril­me­ye­baþ­lan­dý.­Kar­go­kar­þý­lý­ðýn­da­a­lý­cý­dan­19­li­ra­üc­ret­is­te­nir­ken,­bu­nun­2­li­ra­sý PTT’ye­ö­den­di,­ge­ri­ka­la­ný­da­or­ga­ni­zas­yo­nu ger­çek­leþ­ti­ren­le­rin­ce­bi­ne­gir­di.­Bu­þe­kil­de­de

Biga Yeni Asya temsilcisi

Sadi Karamýk

'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Çanakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý

KONFERANSA DAVET Konu : Demokratik Eðitimde Hak ve Fýrsat Eþitliði Konuþmacý : Hakan Yalman Tarih : 9 Nisan 2011 Cumartesi Saat : 17:00 Yer : Kocadede Mah. Fatih Cad. No: 108 Giriþ kat (Dernek Merkezi) Fatih Ýstanbul Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði (Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr)

DURUMU SAVCILARA ÝLETÝN Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­Tef­tiþ­Ku­ru­lu­da,­ih­bar­lar­ ü­ze­ri­ne­ he­men­ ha­re­ke­te­ geç­ti­ ve­ o­lay­dan­ An­ka­ra­ Em­ni­yet­ Mü­dür­lü­ðü­ Do­lan­dý­rý­cý­lýk­ Þu­be­si­ni­ de­ ha­ber­dar­ et­ti.­ Ma­li­ye mü­fet­tiþ­le­ri­nin­ An­ka­ra­ Em­ni­ye­ti­ ve­ PTT

Tef­tiþ­Ku­ru­lu­i­le­ko­or­di­ne­li­yü­rüt­tü­ðü­ça­lýþ­ma­lar­ so­nu­cun­da,­ or­ga­ni­zas­yon­ or­ta­ya­ çý­ka­rýl­dý.­ He­nüz­ a­lý­cý­la­ra­ u­laþ­ma­mýþ­ 1.100­ a­det­do­kü­ma­na­da­pos­ta­iþ­le­mi­tam­ger­çek­leþ­me­den­el­ko­nul­du.­Di­ðer­kar­go­þir­ket­le­ri de­u­ya­rýl­dý.Tef­tiþ­Ku­ru­lu,­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­lý­ðý­na­da­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lu­nur­ken,­il­gi­li­ler­ hak­kýn­da­ yü­rü­tü­len­ a­raþ­týr­ma­ ve­ in­ce­le­me­nin­ de­vam­ et­ti­ði­ be­lir­til­di.­ Ma­li­ye Ba­kan­lý­ðý­Tef­tiþ­Ku­ru­lu­yet­ki­li­le­ri­de,­Tef­tiþ Ku­ru­lu­a­dý­ný­kul­la­na­rak­ki­þi­ve­ku­ru­luþ­la­ra gön­de­ri­len­ kar­go­lar­ i­çin­ a­lý­cý­la­rýn­ ke­sin­lik­le hiç­bir­ ö­de­me­ yap­ma­ma­sý­ ve­ du­ru­mu­ der­hal­ Sav­cý­lýk­la­ra­ i­let­me­si­ u­ya­rý­sýn­da­ bu­lun­du.­Ö­te­yan­dan­Ma­li­ye­Tef­tiþ­Ku­ru­lu­a­dý­na ki­þi­ve­ku­ru­luþ­la­ra­te­le­fon­a­çýl­dý­ðý­da­be­lir­len­di.­Ken­di­si­ni­Ma­li­ye­Mü­fet­ti­þi­o­la­rak­ta­ný­tan­bir­ki­þi­nin­bu­yol­la­der­gi­pa­zar­la­ma­ya ça­lýþ­tý­ðý­an­la­þý­lýn­ca,­Tef­tiþ­Ku­ru­lu,­bu­ki­þi­le­re­de­i­na­nýl­ma­ma­sý­ný­is­te­di.­Ankara/aa

Hükümet süt fiyatlarýna müdahale ediyor

IMF’den sermaye giriþlerini yönetecek sistem U LUS LA RA RA SI Pa­r a Fo­nu­(IMF),­ge­liþ­mek­te o­lan­ül­ke­le­re­kü­re­sel­e­ko­no­mik­kriz­den­son­ra­to­par­la­nýr­ken,­ül­ke­le­rin­e­ko­no­mi­le­ri­ve­fi­nan­sal sis­tem­le­ri­i­çin­risk­ta­þý­yan bü­yük­ser­ma­ye­gi­riþ­le­ri­ni yö­net­me­de­yar­dým­cý­ol­mak­i­çin­bir­sis­tem­ge­liþ­ti­ri­yor.­IMF’nin­ge­liþ­tir­di­ði­sis­tem,­ge­liþ­mek­te­o­lan ül­ke­le­rin,­e­ko­no­mi­le­riy­le il­gi­li­fark­lý­po­li­ti­ka­se­çe­nek­le­ri­nin­fay­da­sý­ný­ölç­me­si­ne,­ser­ma­ye­gi­riþ­le­ri­ne­kar­þý­lýk­o­la­rak­po­li­ti­ka se­çe­nek­le­rin­den­bi­ri­ni seç­me­si­ne,­ay­rý­ca­bir­lik­te ‘’ser­ma­ye­gi­ri­þi­yö­ne­ti­mi’’ ön­l em­l e­r i­n i­o­l uþ­t u­r an ser­ma­ye­kon­trol­le­ri,­be­lir­li­ih­ti­yat­lý­ön­lem­ler­ve ver­gi­po­li­ti­ka­la­rý­ný­be­lir­le­me­de­uy­gun­þart­la­ra­ka­rar­ver­me­si­ne­yar­dým­cý o­la­cak. Ül­ke­le­rin­bü­yük ser­ma­ye­gi­riþ­le­ri­ni­yö­net­me­si­ne­yar­dým­cý­ol­ma­da prag­ma­tik,­tec­rü­be­ye­da­ya­lý­yak­la­þým­ge­liþ­tir­me­yi a­maç­la­yan­ve­bir­yýl­ön­ce baþ­la­yan­bir­ça­lýþ­ma­nýn par­ça­sý­o­lan­bu­a­raþ­týr­ma IMF­ Ýc­r a­ Di­r ek­t ör­l e­r i Ku­ru­lu­ta­ra­fýn­dan­uy­gun bu­lun­du.­Ankara/aa

Fýndýk üreticisine 707 milyon lira ‘’Alan Bazlý Fýndýk Desteði’’ kapsamýnda bugün, 325 bin fýndýk üreticisine toplam 707 milyon lira destekleme ödemesi yapýlacak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre, ‘’alan bazlý fýndýk desteði’’ kapsamýnda, 14 il ve 103 ilçede toplam 325 bin çiftçiye, dekar baþýna 150 lira ödenecek. Açýklamada, 8 Nisan Cuma günü (bugün) yapýlacak 707 milyon lira tutarýndaki fýndýk desteði ödemesi ile birlikte, 2011 yýlýndaki toplam tarýmsal destek ödemesinin 3 milyar 700 milyon liraya ulaþacaðý ve böylece ödemelerin yüzde 63’ünün tamamlanmýþ olacaðý kaydedildi. Ankara/aa

Otomotivin "stratejisi" açýklanacak OTOMOTÝV Sek­tö­rü­Stra­te­ji­Bel­ge­si, 14­Ni­san­Per­þem­be­gü­nü,­Sa­na­yi­ve Ti­ca­ret­Ba­ka­ný­Ni­hat­Er­gün­ta­ra­fýn­dan­a­çýk­la­na­cak.­Sa­na­yi­ve­Ti­ca­ret Ba­ka­ný­Ni­hat­Er­gün,­Tür­ki­ye’nin­o­to­mo­tiv­sa­na­yin­de­ü­re­tim­ve­Ar-Ge­üs­sü­ol­ma­sý­a­ma­cý­na­yö­ne­lik­o­la­rak­ha­zýr­la­nan­ve­27­ey­le­mi­i­çe­ren­O­to­mo­tiv­Sek­tö­rü­Stra­te­ji­Bel­ge­si’ni­14­Ni­san’da­Ýs­tan­bul­Pe­ra­Pa­las’ta­dü­zen­le­ne­cek­top­lan­týy­la­ka­mu­o­yu­na­a­çýk­la­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­Bu­bel­gey­le­o­to­mo­tiv­sa­na­yi­nin­sür­dü­rü­le­bi­lir­kü­re­sel­re­ka­bet­gü­cü­nü­ar­týr­ma­yý­ve­kat­-

BEYOÐLU 3.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

GEÇMÝÞ OLSUN

bin­l er­c e­ kar­g o­ gön­d e­r il­d i.­ A­l ý­c ý­l ar­ da, PTT’nin­ken­di­le­ri­ne­u­laþ­týr­dý­ðý­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­ka­þe­li­kar­go­yu,­Ma­li­ye­nin­‘’Ye­ni­den Ya­pý­lan­dýr­ma­U­ya­rý­Mek­tu­bu’’­ya­da,­‘’Ver­gi Teb­li­ga­tý’’­sa­na­rak­tes­lim­al­dý.­An­cak­ki­þi­ve ku­ru­luþ­la­rýn­PTT­gö­rev­li­le­rin­den­al­dý­ðý­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­ka­þe­li­zarf­lar­dan­ve­pa­ket­ler­den öð­ret­men­a­day­la­rý­nýn­2002­yý­lý­Ka­mu­Per­so­ne­li­Seç­me­Sý­na­vý­(KPSS)­E­ði­tim­Bi­lim­le­ri­Sý­nav­so­ru­la­rý­çýk­tý.­Ba­zý­kar­go­lar­da­i­se­ma­li mev­zu­at­ol­du­ðu­tes­pit­e­dil­di.­Bu­du­rum­ü­ze­ri­ne­a­lý­cý­la­rýn­bir­bö­lü­mü­he­men­Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­ný­a­ra­ya­rak,­du­rum­dan­ha­ber­dar­et­ti.

2011/62 Beyoðlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/62 esas ve 2011/96 karar sayýlý ve 24.03.2011 tarihli ilamý ile olan isim soyadým EVREN ÝNSAN olan isim soyadýmýn isim soyadým KAMÝL ÝNSAN olarak, düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 05.04.2011 www.bik.gov.tr B: 23440

T. C. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/1013 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 06.05.2011 saat 10:30-10:40 arasýnda Ýstanbul Kocasinan merkez mah. Kerkük cad. No: 1 (Türkistan Otoparký) B. evler adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 11.05.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 04/04/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 18.000,00 TL. 1 adet 34 VA 6462 plaka sayýlý Nissan marka Pick up 4x4 Rallyrýd tipi siyah renkli 2005 model kamyonet, sað ön ce arka kapýda derin vuruklar, sað ön teker inik, arka tampon vuruk, arka sað ve sol lambalar kýrýk, sað arka çamurlukta kýrýk var, Aracýn ruhsat ve anahtarý yok. www.bik.gov.tr B: 23407

ma­de­ðe­ri­yük­sek­bir­ü­re­tim­ya­pý­sý­na geç­me­yi­a­maç­la­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den Er­gün,­yap­týk­la­rý­a­na­liz­le­rin­so­nu­cun­da,­‘’Ar-Ge­alt­ya­pý­sý­ný­i­yi­leþ­tir­mek’’, ‘’fi­zi­ki­alt­ya­pý­yý­ge­liþ­tir­mek’’,­‘’þir­ket­le­rin­ta­sa­rým,­ü­re­tim­ve­mar­ka­laþ­ma be­ce­ri­le­ri­ni­ar­týr­mak’’,­‘’hu­ku­ki­ve­i­da­ri­dü­zen­le­me­le­ri­i­yi­leþ­tir­mek’’­ve­‘’in­san­kay­nak­la­rý­ný­ge­liþ­tir­mek’’­baþ­lýk­la­rý­al­týn­da­5­te­mel­he­def­be­lir­le­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Bu­he­def­le­re­i­liþ­kin­ey­lem­le­ri­2014­yý­lý­na­ka­dar­uy­gu­la­ya­rak­o­to­mo­tiv­sek­tö­rü­nün­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­sað­la­ma­sý­ný­ger­çek­leþ­tir­miþ­o­la­-

cak­la­rý­ný­di­le­ge­ti­ren­Er­gün,­ön­ce­lik­le sa­na­yi­ci­le­re­ve­re­cek­le­ri­Ar-Ge­des­tek­le­ri­ni­ar­tý­ra­cak­ve­çe­þit­len­di­re­cek ça­lýþ­ma­lar­ya­pa­cak­la­rý­ný­di­le­ge­tir­di. ‘’Tek­no­lo­ji­ve­ta­sa­rý­ma­da­ya­lý­ü­re­ti­min­ge­liþ­ti­ril­me­si­i­çin­ye­ni­teþ­vik­me­ka­niz­ma­la­rý­ge­liþ­ti­re­ce­ðiz’’­di­yen­Er­gün,­öz­gün­ta­sa­rým­ve­ü­re­tim­le­al­ter­na­tif­ya­kýt­ve­e­lek­trik­li­a­raç­lar­da­kul­la­ný­lan­ba­tar­ya­ü­re­ti­mi­ko­nu­sun­da­ki tek­no­lo­jik­ya­tý­rým­la­rý­da­ay­rý­ca­teþ­vik e­de­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Er­gün,­öm­rü­nü ta­mam­la­mýþ­a­raç­la­rýn­tra­fik­ten­çe­kil­me­si­­gerekti­ði­ni­bil­dir­di.­Ankara/aa

T. C. KARTAL 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2010/679 Esas. KARAR NO: 2011/82 GEREKÇELÝ KARAR 1- Açýlan davanýn KABULÜ ile; Iðdýr ili Tuzluca Ýlçesi Karanlýk CN: 65, HN: 3, BSN: 95' de nüfusa kayýtlý 32933418744 TC kimlik numaralý Kerim ve Ayþe'den olma Tuzluca21/01/1978 doðumlu Gürci BAKIÞ'ýn Gürci olan isminin LALE olarak DÜZELTÝLEREK TESCÝLÝNE ve yine ayný hanede kayýtlý olan 32906419600 TC kimlik numaralý kýzý Cansu BAKIÞ, 32900419828 TC kimlik numaralý oðlu Ümit Can BAKIÞ ile 32290837790 TC kimlik numaralý Hasancan BAKIÞ'ýn da nüfus kayýtlarýnda anne hanelerinde yazýlý olan Gürci isminin LALE olarak DÜZELTÝLEREK TESCÝLÝNE. www.bik.gov.tr B: 23443

T. C. GAZÝOSMANPAÞA (ÝST.) 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/1239 ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 04/05/2011 günü 10:50 - 10:55 saatleri arasýnda 165/1 Sok. Yýlmaz Otopark Sultangazi/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09/05/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetlerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarý paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanacak K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa girmek isteyen ilgililerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04/04/2011 Muhammen Bedeli Miktarý Cinsi (Mahiyeti ve Önemli ÖzellikIeri) 20.000,00 TL 1 34 RMZ 57 plakalý, 2004 model volkswagen passat marka Gece mavisi renkli araç. www.bik.gov.tr B: 23468

Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­süt­fi­yat­la­rýn­da­ki dü­þü­þü­ön­le­mek­i­çin­pi­ya­sa­ya­mü­da­ha­le­ka­ra­rý­al­dý. Uy­gu­la­ma­Ýz­mir,­Ma­ni­sa ve­Ay­dýn’dan­baþ­la­tý­la­cak. Lit­re­si­50­ku­ru­þun­al­tý­na dü­þen­süt­ten,­gün­lük­500 to­n a­ka­d ar­a­l ý­n a­c ak.­Ýz­mir’de­a­lým­lar­Pý­nar­Süt, di­ðer­böl­ge­ler­de­i­se­Sü­taþ ve­Ül­ker­gi­bi­süt­to­zu­te­si­si bu­lu­nan­17­fir­ma­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ya­pý­la­cak.­Süt­a­lý­mý­i­çin­hü­kü­met­ten,­ü­re­ti­ci­le­re gün­lük­300­bin­li­ra­kay­nak ak­ta­rý­la­cak.­A­lý­na­cak­süt, Pý­nar­Süt­te­sis­le­rin­de­süt­to­zu­na­dö­nüþ­tü­rül­dük­ten son­ra­iç­pa­zar­da­kul­la­ný­la­cak.­E­ge­Böl­ge­si’nde­gün­lük­2­bin­500­ton­süt­ü­re­til­di­ði­tah­min­e­di­li­yor.­Ü­re­tim­faz­la­sý­se­be­biy­le­son bir­kaç­ay­dýr­fi­yat­lar­de­vam­lý­ge­ri­li­yor­du.­Hü­kü­me­tin mü­da­ha­le­siy­le­70­ku­ruþ­ci­va­rý­na­yük­sel­til­me­si­he­def­le­ni­yor.­Pro­je­ye.­U­lu­sal­Süt Kon­se­yi­de­des­tek­ve­ri­yor. Uy­gu­la­ma­da­ha­baþ­la­ma­dan,­süt­a­lým­fi­ya­tý­5­ku­ruþ ar­ta­rak­55­ku­ru­þa­çýk­tý.­Ü­re­ti­ci­ler­ve­ko­o­pe­ra­tif­ler, bu­ka­rar­la­i­ki­üç­yýl­ön­ce­ki gi­bi­bir­süt­kri­zi­nin­ön­le­ne­ce­ði­ni,­fi­yat­la­rýn­ye­ni­den yu­ka­rý­ya­çý­ka­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­di­yor.­Ba­kan­lýk,­pro­je­yi­ký­sa sü­re­de­Tür­ki­ye­ge­ne­li­ne ya­ya­cak.­Ýzmir/cihan

Gýda fiyatlarý 8 ay sonra geriledi BÝRLEÞMÝÞ Mil­let­ler­ Gý­da­ve­Ta­rým­Ör­gü­tü­(FA­O),­ay­lýk­gý­da­fi­yat­la­rý­en­dek­si­nin­ Mart­ a­yýn­da­ se­kiz­ay­son­ra­ilk­kez­ge­ri­le­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ FA­O’nun ve­ri­le­ri­ne­ gö­re,­ þu­bat­ a­yýn­da­ 236­ pu­an­ o­lan­ gý­da fi­yat­la­rý­ en­dek­si­ Mart’ta yüz­d e­ 2,9­ a­z a­l a­r ak­ 230 pu­a ­n a­ ge­r i­l e­d i.­ En­d eks, 2010­ yý­lý­ Mart­ a­yý­na­ gö­re ha­l a­ yüz­d e­ 37­ o­r a­n ýn­d a da­ha­ yük­sek­ dü­zey­de­ bu­lu­n u­y or.­ Hu­b u­b at,­ yað, süt­ ü­rün­le­ri,­ et­ ve­ þe­ker fi­yat­la­rý­nýn­ ay­lýk­ de­ði­þim­le­r i­n in­ de­ð er­l en­d i­r il­d i­ð i en­deks,­ 1990’da­ a­çýk­lan­ma­ya­ baþ­lan­ma­sýn­dan­ bu ya­na­en­faz­la­gý­da­kri­zi­nin ya­þan­dý­ðý­ 2008­ yý­lý­ Ha­zi­ran­ a­y ýn­d a­ ar­t ýþ­ gös­t er­miþ­ti.­En­deks,­söz­ko­nu­su ta­rih­te­224,1­pu­a­na­ka­dar çýk­mýþ­tý.­Roma /aa


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

8 NÝSAN 2011 CUMA

Y

SPOR HABERLER

Trabzonspor: Doktorumuzu vuranlar yakalansýn nadiaksoy@mynet.com

Galibiyetin þifresi ige havlu atmýþ, Avrupa kupalarýna katýlma þansýný kupada alacaðý sonuçlara baðlamýþ bir takým için, kendi sahasýnda bile olsa taraftar desteðinden mahrum olarak güçlü Gaziantepspor’a karþý müca dele etmek oldukça zor olacaktý. Nitekim öyle de oldu. Koskoca ilk yarý boyunca Beþiktaþ’ýn ne gol pozisyonu ne de kaleyi bulan bir tek þutu vardý. Buna raðmen Gaziantepspor 3 net pozisyon buldu. Kalede Rüþtü baþarýlý kurtarýþlarýyla ilk yarýnýn golsüz bitmesinde etkili oldu. Hücumda çoðalamayan, çok pas hatasý yapan Beþiktaþlý futbolcular ve bilhassa kaptan Guti’nin oynadýðý oyun, Tayfur Havutçu için tam bir teknik imtihan gibiydi. Ya Schuster gibi onu oyunda tutup orta sahada dirençsiz bir takým olarak maçý zora sokacak, ya da cesaretle onu oyundan alýp, mücadeleci Fernandes ile orta sahada aksayan takýmýna güç verecekti. Ýþte bu zorlu imtihanýn þifresi buydu ve Tayfur Havutçu þifreyi çözdü. O zamana kadar etkisiz gözüken Beþiktaþ, bir anda pozisyonlar bulmaya baþladý. Bilhassa Quaresma’nýn gayreti ve kazandýrdýðý faullerle iki duran toptan goller ve bilhassa 3. gol de gelince Beþiktaþlýlar’a 11 Mayýs'ta oynanacak kupa finali için Kayseri yolu görünmüþ oldu. Son günlerde sýkça duyduðumuz, sayýlar ve þifrelerden etkilenerek biz de gol dakika larýný yan yana getirdik. 4,5, 66, 7,8 nasýl bir þifre bu? Þimdi gol dakikala rýna bir bakýn þifre orada gizli. Ýþte gol dakikalarý: 647586

L

Türkiye Kupasý'nda yarý final ilk mücadelesinde Gaziantepspor'u 3-0 yenerek final için büyük avantaj saðlayan Beþiktaþ, kupada hedefine ilerliyor. FOTOÐRAF: A.A

Beþiktaþ kupada parlýyor SÜPER LÝGDE GERÝDE KALAN SÝYAH-BEYAZLI EKÝP ZÝRAAT TÜRKÝYE KUPASI'NDAKÝ BAÞARILI SONUÇLARIYLA HEDEFÝNE ADIM ADIM YÜRÜMEYE DEVAM EDÝYOR.

Almeida G.Antepspor'a attýðý golle moral buldu.

ZÝRAAT Türkiye Kupasý'nda yarý final ilk mücadelesinde Gaziantepspor'u 3-0 yenerek final için büyük avantaj saðlayan Beþiktaþ, kupada parlýyor. Siyah-beyazlý ekip, ligde geride kalsa da Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki baþarýlý sonuçlarýyla hedefine emin adýmlarla yürümeye devam ediyor. Kupada ön eleme maçýyla mücadelesine baþlayan Beþiktaþ, Mersin Ýdmanyurdu'nu 3-0 yenerek gruplara kalma hakkýný elde etti. Grup mücadelesine Gaziantep Büyükþehir Belediyespor yenilgisiyle baþlayan ''Kara Kartallar'', daha sonra üst üste 3 galibiyet alarak çeyrek finale yükselme baþarýsý gösterdi. Çeyrek finalde grup mücadelesinde maðlup olduðu Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'u 5-0 ve 3-0'lýk skorlarla geçen siyah-beyazlý takým, yarý finalin ilk maçýnda ise Gaziantepspor'u 3-0 yenerek final yolunda avantajlý skor elde etti. Siyah-beyazlý ekip, kupada 8 maçta 22 gol atýp, 6 gol yedi.

Beþiktaþ, her ne kadar ligde taraftarlarýný sevindirmese de mücadele ettiði diðer kulvarlarda baþarýlý sonuçlara imza attý. Ziraat Türkiye Kupasý'nýn yaný sýra UEFA Avrupa Ligi'nde de elde ettiði galibiyetlerle 2. tura kadar gelen siyah-be yazlý ekip, bu turda elense de baþarýlý sonuçlarýyla taraftarlarýný sevindirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maça çýkan Beþiktaþ, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldý. Rakip filelere 27 gol atan ''Kara Kartallar'' kendi kalesinde ise 15 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupasý'nda final yolunu yarýlayan Beþiktaþ, Spor Toto Süper Lig'de ise kötü performans sergiledi. Ligde 27. hafta geride kalýrken siyah-beyazlý takým, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi sonunda 39 puan toplayarak 7. sýrada kaldý. Beþiktaþ, 27 maçta rakip fileleri 41 kez havalandýrýrken, kendi kalesinde 32 gol gördü.

n TRABZONSPOR Kulübü, kulüp doktoru Hakan Ayaz'a yapýlan silahlý saldýrýyý kýnayarak, suçlu ya da suçlularýn bir an önce yakalanýp, adalete teslim edilmesinin beklendiðini bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, dün akþam silahlý saldýrý sonucu bacaklarýndan yaralanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan Hakan Ayaz'ýn durumunun iyi olduðu belirtilerek, þu ifadelere yer verildi: ''Kulüp doktorumuza yapýlan bu menfur saldýrýyý kýnýyor, suçlu ya da suçlularýn bir an önce yakalanarak, adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Takýmýmýzýn þampiyonluða gittiði bu dönemde moralleri bozacak olaylarýn tekrarlanmamasý adýna yetkililerin bu müessir olaya sebebiyet verenlere fýrsat tanýmamasýný temenni ediyoruz.''

Mesut Özil: Mourinho dünyanýn en iyi hocasý n REAL Madrid'in yýldýz oyuncularýndan Mesut Özil, hocasý Jose Mourinho'nun, dünyanýn en iyi teknik direktörü olduðunu söyledi. Özil, uluslararasý basýnda yer alan açýklamasýnda, Mourinho'nun hocalýðýnda kendisini çok geliþtirdiðini ve Real Madrid'e, teknik direktörünü düþünerek transfer olduðunu belirtti. ''Real Madrid'e birçok kupa kazanmak için geldim'' diye konuþan Özil, takýmýnda mutlu olduðunu ve Mourinho sayesinde her futbolcunun kendisini geliþtirme imkaný bulduðunu kaydetti.

Kewell gelecek sezon ABD'de oynayacak nGALATASARAY'IN Avustralyalý futbolcusu Harry Kewell'ýn, gelecek yýl ABD'deki bir takýma transfer olabileceði iddia edildi. Avustralya basýnýnda yer alan haberlerde, Galatasaray ile sözleþmesi haziran ayýnda sona erecek Kewell'ýn geleceðiyle ilgili kararsýzlýðý hatýrlatýldý ve bu oyuncunun futbol hayatýný yeni sezonda Major League Soccer (MLS) ekiplerinden birinde sürdürebileceði belirtildi. Haberlerde, 32 yaþýndaki futbolcuyla MLS takýmlarýnýn yanýsýra bazý Asya kulüplerinin de ilgilendiði kaydedildi.

NBA yýldýzý LeBron James Liverpoll'a ortak oldu nMÝAMÝ Heat'de forma giyen ABD'li ünlü basketbolcu LeBron James, Ýngiltere'nin Liverpool takýmýnýn ortaklarýndan biri oldu. Beyzbol takýmý Boston Red Sox'un ve Liverpool'un sahibi olan Amerikan Fenway Sports Group'un (FSG) açýklamasýnda, Lebron James'in þirketi LRMR Marketing & Branding ile anlaþma imzalandýðý ve bu anlaþma çerçevesinde James'in Liverpool'un küçük miktarda hissesine sahip olduðu belirtildi. Liverpool'un Ýngiltere'de 18 þampiyonluk kazandýðýný söyleyen James, ''Ben de aynýsýný yapmaya çalýþacaðým'' dedi. Anlaþmanýn mali detaylarý açýklanmadý.

Hidayet 17 sayý attý, Magic Bobcats'ý 111-102 yendi Messi, sitesinin ilgi görmesinden çok memnun.

7 milyon hayraný Messi'yi týkladý BARCELONA'NIN Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta açtýðý sayfayla sanal alemde de bir rekorun sahibi oldu. Andreas Iniesta, Gerard Pique ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin ardýndan Facebook'a üye olan Messi, kýsa süre içinde 7 milyona yakýn hayranýný biraraya getirmeyi baþardý. Messi, sitede bu kadar kýsa bir süre içinde büyük bir hayran kitlesi toplamanýn kendisini çok memnun ettiðini ve bundan böyle Facebook aracýlýðýyla hayranlarýyla daha yakýn olabileceðini söyledi.

nMÝLLÝ basketbolcu Hidayet Türkoðlu, takýmý Orlando Magic'in Charlotte Bobcats'i 111-102 yendiði maçta 17 sayý kaydetti. Hidayet karþýlaþmayý 17 sayý, 7 ribaunt ve 3 asistle tamamladý. Magic'de Gilbert Arenas 25, Brandon Bass 19, Jameer Nelson 18 sayýyla oynadý. Bobcats'de ise Gerald Henderson 32 sayýyla takýmýn en skorer oyuncusu oldu. Bobcats'de Boris Diaw 17, Dante Cunningham 16 sayý kaydetti. Öte yandan Miami Heat'ten Lebron James, normal sezonda üst üste 7. sezonunda 2 bin sayý barajýný geçmeyi baþardý. Heat'in Milwaukee Bucks'a 90-85 yenildiði maçta 29 sayý atan James, bu sezon toplamda 2027 sayýya ulaþtý. NBA'de iki kez en deðerli oyuncu (MVP) seçilen Lebron James, ligde 7 kez 2 bin sayý barajýný geçen 8. oyuncu oldu.

Bursaspor-Antalyaspor n SÜPER Lig'de 28. haftanýn perdesi bugün Bursa'da yapýlacak Bursaspor-Medical Park Antalyaspor maçýyla açýlacak. Atatürk Stadýnda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Yunus Yýldýrým yönetecek.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

8 NÝSAN 2011 CUMA

15

ler­de­ki­gö­rev­li­le­re­‘’Es­ki­e­ser­na­sýl­ko­ru­nur­ve­na­sýl­ge­le­ce­ðe­ta­þý­nýr?’’­ko­nu­lu e­ði­tim­ve­ri­le­cek.­Di­yar­ba­kýr’da­res­to­ras­yo­nu­sü­ren­ta­ri­hî­U­lu­ca­mi’de­in­ce­le­me­ler­de­bu­lu­nan­Va­kýf­lar­Ge­nel­Mü­dü­rü­Ad­nan­Er­tem,­bir­sü­re­ön­ce­ta­ri­hî e­ser­le­ri­res­to­re­e­den­ler­ve­ko­ru­yan­la­ra­yö­ne­lik­e­ði­tim­dü­zen­le­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­þim­di­de­es­ki­e­ser­le­ri­kul­la­nan­la­ra­yö­ne­lik­e­ði­tim­prog­ram­la­rý­na­baþ­la­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­2007­yý­lýn­dan­bu­ya­na­es­ki­e­ser­res­to­ras­yo­nun­da­ça­lý­þan mü­te­ah­hit­fir­ma­la­rýn­yö­ne­ti­ci­le­ri­i­le­mi­mar­ve­res­to­ra­tör­le­rin­6­ay­lýk­e­ði­tim­ler­al­dý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Er­tem,­ben­zer­bir­e­ði­ti­min­ca­mi­ler­de­gö­rev­ya­pan­i­mam­ve­mü­ez­zin­le­re­yö­ne­lik­o­la­ca­ðý­ný­an­lat­tý.­­Diyarbakýr / aa

Filistinliler ölürken rahat yaþayamayýz

Obama ve Karzai, Kur’ân yakmayý kýnadý

‘GAZZE’DE ÝNSANLAR ÖLÜRKEN, RAHATÇA YAÞAMAMIZI BEKLEMEYÝN’ DÝYEN ÝHH BAÞKANI, HAVADAN, KARADAN VE DENÝZDEN ÝNSANÎ YARDIMLARIN YOLA ÇIKACAÐINI SÖYLEDÝ.

Ýmamlara tarihî eser eðitimi n VAKIFLAR Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’nce­res­to­ras­yo­nu­ta­mam­la­nan­ta­ri­hi­ca­mi­-

n ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma­ve­Af­ga­nis­tan­Dev­let­Baþ­ka­ný­Ha­mid­Kar­za­i, ABD’de­bir­din­a­da­mý­nýn­Ku­r'ân-ý­Ke­rim­yak­ma­sý­ný­ký­na­dý.­O­ba­ma­ve­Kar­zai­gö­rün­tü­lü­bað­lan­týy­la­1­sa­at­lik­bir­gö­rüþ­me­yap­tý.­Gö­rüþ­me­de­Af­ga­nis­tan’da­gü­ven­li­ðin­ABD­ve­NA­TO­güç­le­rin­den­Af­gan­güç­le­ri­ne­dev­re­dil­me­si da­hil­çe­þit­li­ko­nu­lar­ü­ze­rin­de­du­rul­du.­Be­yaz­Sa­ray­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re­i­ki­li­der,­Af­ga­nis­tan’da­bir­ge­çiþ­dö­ne­mi­so­nun­da­is­tik­rar­lý­bir­ba­rýþ­dö­ne­mi­nin­o­luþ­tu­rul­ma­sý­nýn­ö­ne­mi­ni­de­vur­gu­la­dý.­­Washington / aa

ÝNSAN Hak­ve­Hür­ri­yet­le­ri­Ýn­sa­nî­Yar­dým Vak­fý­(ÝHH)­ Baþ­ka­ný­Bü­lent­Yýl­dý­rým,­Gaz­ze’ye­Ha­zi­ran­a­yýn­da­ka­ra­dan,­ha­va­dan­ve de­niz­den­tek­rar­yo­la­çý­ka­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­ Yýl­dý­rým,­A­lan­ya­ Sað­lýk­E­ði­tim­Bil­gi­Ý­le­ti­þim­ A­h i­l ik­ Yar­d ým­l aþ­m a­ ve­ Da­y a­n ýþ­m a Der­ne­ði­(SE­BÝ­LAY)­ A­lan­ya­Þu­be­si­ta­ra­fýn­dan­ A­ta­türk­ Spor­ Sa­lo­nu’nda­ dü­zen­le­nen Ma­vi­ Mar­ma­ra­ Þe­hit­le­ri­ni­ An­ma­ Maz­lum Or­ta­do­ðu­Halk­la­rý­na­Des­tek­ve­Da­ya­nýþ­ma Ge­ce­si’ne­ ka­týl­dý.­ 31­ Ma­yýs­ a­ný­sý­na­ ha­zýr­lan­mýþ­bir­fi­lo­da­ha­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Yýl­dý­rým,­Ha­zi­ran­a­yý­nýn­or­ta­la­rý­na­doð­ru­her ül­ke­den­ bir­ ge­mi­ çý­ka­ca­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Ma­vi Mar­m a­r a’nýn­ da­ Av­r u­p a’dan­ çý­k a­c a­ð ý­n ý kay­de­den­Yýl­dý­rým,­dün­ya­nýn­her­ye­rin­den ge­mi­ler­ge­le­ce­ði­ni­an­lat­tý.­

HAVADAN, KARADAN VE DENÝZDEN ÝNSANÎ YARDIM “Ýs­ra­il­þu­nu­çok­i­yi­bi­le­cek.­Bu­Ak­de­niz­Ýs­ra­il’in­de­ðil.­Biz­þe­hit­ol­duk­di­ye­kork­mu­yo­ruz.­Ge­ri­a­dým­at­ma­ya­ca­ðýz”­di­yen­Yýl­dý­rým, Gaz­ze’de­am­bar­go­kal­ka­na­ka­dar­ve­Mes­ci­di­ Ak­sa­ yü­rü­yü­þü­ ta­mam­la­na­ ka­dar­ de­niz­ i­le ka­ra­in­ti­fa­da­sý­nýn­de­vam­e­de­ce­ði­ni­kay­det­ti. U­çak­i­le­de­Gaz­ze’ye­doð­ru­ha­re­ket­e­di­le­ce­ði­ni­ak­ta­ran­Yýl­dý­rým,­“Yýl­lar­ca­bun­lar­se­nar­yo­la­rý­ dü­zen­le­yip­ ken­di­le­ri­ne­ sal­dý­rýl­dý­ðý­ný id­di­a­ et­ti­ler­ ve­ ken­di­le­ri­ni­ ma­sum­ o­la­rak gös­ter­di­ler.­Mil­yar­lar­ca­do­lar­har­ca­dý­lar.­Öl­dür­dü­ler,­ ‘Biz­ ö­lü­yo­ruz’­ de­di­ler.­ Hap­se­ at­tý­lar,­‘Biz­hak­lý­yýz’­de­di­ler.­Fi­lis­tin­li­ço­cuk­la­rýn ko­lu­nu­ kýr­dý­lar.­ ‘Fi­lis­tin­li­ ço­cuk­lar­ bi­ze­ taþ at­tý­lar’­ de­di­ler.­ Dün­ya­ da­ bu­na­ i­nan­dý.­ Em­per­ya­lizm­ler­ve­za­lim­ler­i­nan­dý.­Men­fa­at­pe­rest­ler­ ve­ kor­kak­lar­ i­nan­dý­lar.­ Ýs­ra­il­ as­ke­ri sal­dýr­dý­ðýn­da­ biz­ bir­ ka­rar­ al­mýþ­týk.­ ‘Ýs­ra­il’in ger­çek­ yü­zü­nü­ bü­tün­ dün­ya­ya­ gös­te­re­ce­ðiz’ de­dik.­ O­nun­ i­çin­ sal­dýr­dýk­la­rýn­da­ ‘Öl­sek­ de, öl­dür­me­ye­ce­ðiz’­ de­dik.­ Þe­hit­ ol­duk,­ a­ma­ ü­zül­me­dik”­de­di.­­Antalya / cihan

Esenler Bld. Bþk. M. Tevfik Göksu ve Gazze Bld. Bþk. R. Salim Mikki kardeþ þehir anlaþmasýný imzaladý. FOTOÐRAF: RECEP BOZDAÐ

Esenler, Gazze ile kardeþ þehir oldu ol­du.­2007­yý­lýn­dan­be­ri­de­Ýs­ra­il­ab­lu­ka­sý­al­týn­da­bu­lu­nan­Gaz­ze,­hâ­lâ­hür­dün­ya­nýn­göz­le­ri­ö­nün­de­a­çýk­ha­va­ha­pis­ha­ne­si­ko­nu­mun­da”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Gaz­ze’de bü­yük­bir­in­sa­nî­dram­ya­þan­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ken­Mik­ki,­be­le­di­ye­nin­çöp­a­ra­ba­la­rý­ya­kýt­yok­lu­ðu­dolayýsýyla ESENLER i­le­Gaz­ze­kar­deþ­þe­hir­ol­du.­Ý­ki­þeh­rin­kar­- ça­lýþ­tý­ra­ma­dýk­la­rý­ný,­çöp­le­ri­at­a­ra­ba­la­rýy­la­top­la­ma­ya deþ­lik­pro­to­ko­lü,­E­sen­ler­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­M.­Tev­fik ça­lýþ­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Þeh­re­gün­de­8­sa­at­e­lek­ti­rik­ve­ri­Gök­su­i­le­Gaz­ze­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Re­fik­Sa­lim­Mik­ki­a­- le­bil­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Mik­ki,­bu­na­bað­lý­o­la­rak­in­san ra­sýn­da­im­za­lan­dý.­Baþ­kan­Gök­su’nun­ma­ka­mýn­da­dü­- ha­ya­tý­i­çin­çok­ö­nem­li­o­lan­ka­li­te­li­su­te­mi­nin­de­de zen­le­nen­im­za­tö­re­nin­de­ko­nu­þan­Gaz­ze­Be­le­di­ye güç­lük­ya­þan­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ka­na­li­zas­yon­þe­be­ke­sin­de Baþ­ka­ný­Re­fik­Sa­lim­Mik­ki,­Gaz­ze’nin­dün­ya­nýn­en­es­- ya­þa­nan­so­run­lar­dolayýsýyla­da­þe­hir­de­sal­gýn­has­ta­lýk ki­yer­le­þim­yer­le­rin­den­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­A­rap teh­li­ke­si­nin­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­am­bar­go­nun­bir dün­ya­sýn­da­ilk­be­le­di­ye­teþ­ki­lâ­tý­nýn­Os­man­lý­i­da­re­ci­le­ri an­ön­ce­kal­dý­rýl­ma­sý­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­E­sen­ler­Be­le­ta­ra­fýn­dan­Gaz­ze’de­ku­rul­du­ðu­nu­an­lat­tý.­Baþ­kan­Re­fik di­ye­Baþ­ka­ný­M.­Tev­fik­Gök­su,­i­ki­þeh­rin­kar­deþ­li­ði­nin, Sa­lim­Mik­ki,­400­bin­nü­fu­su­i­le­Fi­lis­tin’in­en­bü­yük­þe­- Gaz­ze­Be­le­di­ye­si’nin­mü­ra­ca­a­tý­i­le­E­sen­ler­Be­le­di­ye hir­le­rin­den­bi­ri­si­o­lan­Gaz­ze’nin­gün­düz­nü­fu­su­nun­i­- Mec­li­si’nde­a­lý­nan­ka­rar­i­le­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­be­lir­te­rek, se­600­bi­ni­bul­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Gaz­ze’nin­16.­yüz­yýl­- “Gaz­ze’nin­ve­Gaz­ze­li­le­rin­a­cý­la­rý­ný­yü­re­ði­miz­de­his­se­da­gir­di­ði­Os­man­lý­hi­ma­ye­si­ni­I.­Dün­ya­Sa­va­þý­son­ra­sý di­yo­ruz.­Bun­dan­son­ra­Gaz­ze­i­le­E­sen­ler­a­ra­sýn­da­sos­kay­bet­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Mik­ki,­“Bu­ta­rih­ten­son­ra­Ýn­gi­- yal,­kül­tü­rel­ve­e­ke­no­mik­an­lam­da­cid­dî­iþ­bir­lik­le­ri­ya­liz­man­da­sý­al­týn­da­Fi­lis­tin’in­bir­par­ça­sý­ha­li­ne­ge­len pa­ca­ðýz.­Kar­deþ­lik­pro­to­ko­lü­ne­a­ta­ca­ðý­mýz­im­za,­sa­de­Gaz­ze­hep­ça­týþ­ma,­sa­vaþ,­göz­ya­þý­ve­yok­luk­lar­la­a­ný­lýr ce­kâ­ðýt­ü­ze­rin­de­kal­ma­ya­cak”­di­ye­ko­nuþ­tu.

MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

08 Nisan 2011  

Yeni Asya'nın 8 Nisan 2011 baskısı