Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

AÇILIÞ KONUÞMASINI YAPAN MEHMET KUTLULAR:

Hutbe-i Þamiye, Ýslâm medeniyetini ihya sürecinin manifestosu ÝSLÂM DÜNYASININ ÝLERLEME ANAHTARININ ADRESÝ ORADA u­ Risale-i Nur Enstitüsünün Haliç Kültür Merkezinde düzenlediði “Said Nursî'ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði ve Dünya Barýþý” konulu panelin açýlýþ konuþmasýný yapan gazetemiz Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kutlular, “Hutbe-i Þamiye, Ýslâm medeniyetinin yeniden ihyasý sürecinde bir manifesto olarak kabul edilebilir. Þam Hutbesi, Bediüzzaman Hazretlerinin 100 yýl sonrasýný gören ileri görüþlülüðüyle birlikte Ýslâm dünyasýnýn ihtiyaç duyduðu ilerleme anahtarýnýn adresini gösteriyor'' dedi. Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

SAYI: 14.759

29 MART 2011 SALI/ 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

Bediüzzaman’ýn mesajlarý geleceði de aydýnlatýyor “SAÝD NURSî’YE GÖRE ÝSLÂM TOPLUMLARININ GELECEÐÝ VE DÜNYA BARIÞI” PANELÝNDEN ÇIKAN SONUÇ: BEDÝÜZZAMAN’IN 100 YIL ÖNCEKÝ MESAJLARI BUGÜNE DE, GELECEÐE DE IÞIK TUTUYOR.

HÜRRÝYET, MEÞVERETÝN KURUMSALLAÞMASIYLA ORTAYA ÇIKABÝLÝR

ONUN 100 YIL ÖNCE SÖYLEDÝKLERÝ, GELECEÐÝ ÝNÞA ETME FAALÝYETÝYDÝ

uPanelistlerden Dr. Cemil Ertem “Üstad bize hürriyetin yukarýdan, tepeden inme verilebilecek bir ihsan deðil, aþaðýdan mücadele ile alýnacak bir deðer olduðunu, bunun da meþveretle hürriyetin kurumsallaþmasýyla ortaya çýkabileceðini söylüyor. Said Nursî'nin 100 yýl önce söyledikleri, bugün bir evrensel öðreti olarak karþýmýza çýkýyor. Risale-i Nur, geleceðin politik anlatýsýnda bize ýþýk tutuyor. 100 yýl önceden gelen ýþýðý deðerlendirirsek çok þanslý olacaðýz” dedi.

uProf. Dr. Mümtaz’er Türköne de, “Bediüzzaman'ýn 100 sene önce söyledikleri, basit bir öngörü deðil, geleceði inþa etme faaliyetiydi. Ýslâm toplumlarý, onun ferasetinin o zaman gösterdiði istikamette, hürriyetlerini yaþamaya baþlayacaklarý bir döneme yeni giriyorlar. Batýnýn iþbirlikçileri olarak kendi üzerlerinden çýkar saðlayan müstebitlerden kurtuluyorlar. Türkiye de kendi içinden çýkardýðý ve bunu farklý þekillerde devam ettiren müstebitlerden kurtuluyor” diye konuþtu. Elif Nur Kurtoðlu’nun haberi sayfa 15 ve 16’da

Özel yetkili mahkemeler kaldýrýlsýn/4’te Erdoðan: Libya’da arabulucu olabiliriz/5’te YEREL SEÇÝMLERDE AÐIR BÝR YENÝLGÝ ALDI, OY KAYBI BÜYÜK

ABD’LÝ YETKÝLÝ: OPERASYONDA KOMUTA NATO’DA OLACAK

ISSN 13017748

uKanton seçimlerinin ikinci turunda çýkan sonuç, resmî olmayan rakamlara göre, oylarýn yüzde 18.89’unu alan Sarkozy’nin Libya’ya yönelik operasyona öncülük giriþiminin, ‘’iç politikada kendisine bir oy getir mediðini” ortaya koydu. Sonuçlar, Sarkozy’nin gelecek yýl yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turuna katýlamayarak eleneceðini gösteriyor. Haberi sayfa 7’de

FOTOÐRAF: AA

Sarkozy’yi Libya da kurtaramadý

Almanya'da Merkel de iniþte

Tatlýses yoðun bakýmdan çýktý

uBaden-Württemberg eyaletindeki seçimde iktidardaki Hýristiyan Demokrat Birlik Partisi yüzde 39 oranýnda oy alarak, önceki seçimlere göre büyük oy kaybýna uðradý. CDU’nun kalesi olarak bilinen eyalette alýnan yenilginin, ayný zamanda Almanya Baþbakaný Merkel’in tarihî bir yenilgisi olduðu ifade ediliyor. Haberi sayfa 7’de

uHastanede tedavi gören Ýbrahim Tatlýses’in, yoðun bakým ünitesinden çýkarýlarak normal odaya alýndýðý bildirildi. Hayatî tehlikesi kalmadýðý bildirilen Tatlýses’in henüz ayaða kalkabilecek durumda olmadýðý açýklandý. Haberi sayfa 5’te

Türkiye’nin NATO’ya itirazýný duymadýk uAmerikan yönetiminden üst düzey bir yetkili, bundan sonra Libya’da askerî güç kullanýmý konusundaki tüm operasyonun NATO komutasý altýnda olacaðýný belirtti. “Libya’ya saldýrýya itirazlarý nasýl aþtýnýz? sorusu üzerine yetkili, ‘’Türkiye ya da baþka bir müttefikten herhangi bir itiraz duymadýklarýný’’ söyledi. Haberi sayfa 7’de

Japonya yine sallandý uHaberi sayfa 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

29 MART 2011 SALI

Risâle-i Nur istikbali de aydýnlatýyor

Y

LÂHÝKA

Þam-ý Þerif’te “Hutbe-i Þamiye”yi dinlemek

‘‘

Lillahilhamd, Risâletü’n-Nur bu asrý, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur’âniye olduðunu çok tecrübeler ve vakýalarla körlere de göstermiþ.

­z iz,­ sýd­d ýk­ kar­d eþ­l e­r im­ ve­ hiz­met-i­ Kur’â­ni­ye­de­ kuv­vet­li,­ di­ra­yet­li­ar­ka­daþ­la­rým,­ Bu­za­man­ce­ma­at­za­ma­ný­dýr.­E­hem­mi­yet­ve­kýy­met,­þahs-ý­ma­ne­vî­ye­gö­re­o­lur.­Mad­dî­ve­fer­dî­ve fâ­ni­þah­sýn­ma­hi­ye­ti­na­za­ra­a­lýn­ma­ma­lý.­Hu­su­san­be­nim­gi­bi­bir­bîça­re­nin­kýy­me­tin­den bin­de­re­ce­zi­ya­de­e­hem­mi­yet­ver­mek­le,­bir bat­ma­ný­kal­dýr­ma­yan­za­yýf­o­mu­zu­na­bin­ler bat­man­a­ðýr­lý­ðý­yük­len­se,­al­týn­da­e­zi­lir.­ Lil­la­hil­hamd,­Ri­sâ­le­tü’n-Nur­bu­as­rý,­bel­ki ge­len­is­tik­ba­li­ten­vir­e­de­bi­lir­bir­mu­ci­ze-i Kur’â­ni­ye­ol­du­ðu­nu­çok­tec­rü­be­ler­ve­va­ký­a­lar­la­kör­le­re­de­gös­ter­miþ.­O­na­a­it­medh­ü­se­na­nýz­tam­ye­rin­de­dir;­fa­kat­ba­na­ver­di­ði­niz­den, bin­den­bi­ri­ne­de­ken­di­mi­lâ­yýk­gö­re­mem.­Yal­nýz,­pek­bü­yük­bir­ni­me­te­ve­mu­vaf­fa­ki­ye­te­si­zin­gi­bi­ha­ki­kat­li­ta­le­be­le­rin­iþ­ti­rak­ve­sa’y­ve gay­ret­le­riy­le­maz­ha­ri­ye­tim­nok­ta­sýn­da,­Ri­sâ­le-i Nur­he­sa­bý­na­e­be­de­ka­dar­if­ti­har­e­de­rim. Kastamonu Lâhikasý, s. 8 *** E­vet,­di­nin,­þe­ri­a­týn­ve­Kur’ân’ýn­yüz­den­zi­ya­de­týl­sým­la­rý­ný,­mu­am­ma­la­rý­ný­hal­ve­keþ­fe­den;­ve­en­mu­an­nid­din­siz­le­ri­sus­tu­rup­il­zam e­den;­ve­Mi­raç­ve­haþr-i­cis­ma­nî­gi­bi­sýrf­a­kýl­dan­çok­u­zak­zan­ne­di­len­Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­ni en­mü­te­mer­rid­ve­en­mu­an­nid­fi­lo­zof­la­ra­ve zýn­dýk­la­ra­kar­þý­gü­neþ­gi­bi­is­pat­e­den­ve­on­la­rýn­bir­kýs­mý­ný­i­ma­na­ge­ti­ren­Ri­sâ­le-i­Nur­ec­za­la­rý,­el­bet­te­kü­re-i­arz­ve­kü­re-i­ha­va­i­ye­yi ken­di­i­le­a­lâ­ka­dar­e­der­ve­bu­as­rý­ve­is­tik­ba­li ken­diy­le­meþ­gul­e­de­cek­bir­ha­ki­kat-i­Kur’â­ni­ye­dir­ve­ehl-i­i­man­e­lin­de­bir­el­mas­ký­lýnç­týr. Emirdað Lâhikasý, s. 43 *** E­fen­di­ler!­Siz,­ni­çin­se­bep­siz­bi­zim­le­ve­Ri­sâ­le-i­Nur’la­uð­ra­þý­yor­su­nuz?­Kat’i­yen­si­ze­ha­ber ve­ri­yo­rum­ki:­Ben­ve­Ri­sâ­le-i­Nur,­si­zin­le­de­ðil mü­ba­re­ze,­bel­ki­si­zi­dü­þün­mek­da­hi­va­zi­fe­mi­zin­ha­ri­cin­de­dir.­Çün­kü,­Ri­sâ­le-i­Nur­ve­ha­ki­ki þa­kirt­le­ri,­el­li­se­ne­son­ra­ge­len­nesl-i­â­tî­ye­ga­yet bü­yük­bir­hiz­met­ve­on­la­rý­bü­yük­bir­var­ta­dan ve­mil­let­ve­va­ta­ný­bü­yük­bir­teh­li­ke­den­kur­tar­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Þim­di­bi­zim­le­uð­ra­þan­lar,­o za­man­ka­bir­de­el­bet­te­top­rak­o­lu­yor­lar.­Farz-ý mu­hâl­o­la­rak,­o­sa­a­det­ve­se­lâ­met­hiz­me­ti­bir mü­ba­re­ze­ol­sa­da,­ka­bir­de­top­rak­ol­ma­ya­yüz tu­tan­la­rý­a­lâ­ka­dar­et­me­mek­ge­rek­tir. Emirdað Lâhikasý, s. 54 *** Si­ze­ka­ti­yen­ve­çok­e­mâ­re­ler­le­ve­ka­tî­ka­na­a­tim­le­be­yan­e­di­yo­rum­ki,­ge­le­cek­ya­kýn­bir­za­man­da,­bu­va­tan,­bu­mil­let­ve­bu­mem­le­ket­te­ki­hü­kû­met,­â­lem-i­Ýs­lâ­ma­ve­dün­ya­ya­kar­þý­ga­yet­þid­det­le­Ri­sâ­le-i­Nur­gi­bi­e­ser­le­re­muh­taç o­la­cak;­mev­cu­di­ye­ti­ni,­hay­si­ye­ti­ni,­þe­re­fi­ni,­me­fâ­hir-i­ta­ri­hi­ye­si­ni­o­nun­ib­râ­zýy­la­gös­te­re­cek­tir. Said Nursî Emirdað Lâhikasý, s. 69 *** Kar­deþ­le­rim,­ Ger­çi­bu­va­zi­yet,­hem­mu­va­fý­ða­ve­bir­ký­sým me­mur­la­ra­Ri­sâ­le-i­Nur’a­kar­þý­bir­çe­kin­mek, bir­ürk­mek­ver­miþ,­fa­kat­bü­tün­mu­ha­lif­ler­de ve­din­dar­lar­da­ve­a­lâ­ka­dar­me­mur­lar­da­bir dik­kat,­bir­iþ­ti­yak­u­yan­dý­rý­yor.­Me­rak­et­me­yi­niz,­o­nur­lar­par­la­ya­cak­lar.HA­ÞÝ­YE Haþiye: Ey kardeþ, dikkat buyur. Denizli hapsinde, bütün esbab-ý âlem zâhiren Üstadýn aleyhinde, idam hükümleriyle mahkemeye verilmiþken, Üstad diyor: “Merak etmeyiniz kardeþlerim, o Nurlar parlayacaklar.” Bu söz, bak, nasýl tahakkuk etti? (Talebeleri) Þuâlar, s. 273 LÜGATÇE:

týlsým: Herkesin bilip çözemediði gizli sýr. muamma: Karýþýk, mânâsý zor anlaþýlýr þey, bilmece. muannid: Ýnatçý. ilzam: Susturma. mütemerrid: Ýnatçý. küre-i arz: Dünya. kü re-i ha va i ye: Hava küre, atmosfer. hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait olan

hakikat. Lillahilhamd: Ne kadar hamd ve þükür ler varsa ve olmuþsa, cümlesi Allah’a mahsustur, O’na gider, O’na aittir. tenvir: Nurlandýrma, aydýnlatma. mucize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait mucize. esbab-ý âlem: Âle min sebepleri.

ahmed@ahmedozdemir.com

s­lâm­ ta­ri­hin­de­ ba­zý­ þe­hir­le­re­ i­sim­le­ri­nin­ ya­ný­ sý­ra­ sý­fat­la­rý­nýn da­ek­len­dik­le­ri­ni­gö­rü­rüz.­Me­se­lâ,­ Mek­ke-i­ Mü­ker­re­me,­ Me­di­ne-i­ Mü­nev­ve­re­ gi­bi.­ O­ þe­hir­le­rin­ mü­ker­rem­li­ði­ ve­ya­ mü­nev­ver­li­ði­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz­den­ (asm)­ gel­mek­te­dir.­Ec­dâ­dý­mýz­Þam’a­“þe­rif”­sý­fa­tý­ný­ek­le­miþ.­A­ca­ba­þe­rif­lik­ne­re­den­gel­mek­te­dir? Su­ri­ye’yi­ge­zer­se­niz­bu­so­ru­nun­ce­va­bý­ný­ko­lay­lýk­la­bu­la­bi­lir­si­niz.­Þam’ýn­es­ki­den­bu­gün­kü Su­ri­ye­dev­le­ti­nin­sa­hip­ol­du­ðu­top­rak­lar­i­çin söy­le­nen­coð­râ­fî­bir­tâ­bir­ol­du­ðu­nu­gö­rü­rüz. Þim­di­i­se­Su­ri­ye’nin­baþ­þehri­o­la­rak­bi­li­yo­ruz. Su­ri­ye’de­Þam’ý­a­rar­sa­nýz­bu­la­maz­sý­nýz.­Çün­kü Su­ri­ye­li­ler­Þam’a­“Dý­maþk”­di­yor­lar.­Yýl­lar­dýr Þam’ý­me­rak­et­mi­þim­dir.­O­ra­ya­gi­dip­ge­len­le­ri din­le­dik­çe­me­ra­kým­bi­raz­da­ha­art­mýþ­týr. Ga­ze­te­miz­de­“Be­di­üz­za­man’ýn­i­zin­de­Þam’da 100.­ba­har”­da­ve­ti­ni­du­yun­ca­i­ca­bet­et­me­ye­ka­rar ver­dim.­An­ka­ra’dan­bir­grup­ar­ka­daþ­la­17­Mart gü­nü­ak­þa­mý­E­me­vî­Ca­mi­i’nde­o­ku­nan­Hut­be-i Þa­mi­ye’yi­yüz­yýl­son­ra­tek­rar­din­le­mek­ü­ze­re­yo­la­çýk­týk.­Ga­zi­an­tep’e­kuþ­luk­vak­tin­de­u­la­þa­bil­dik. 10­nu­ma­ra­lý­o­to­büs­le­Þam­se­fe­ri­ne­ka­týl­dýk. Cu­ma­ na­ma­zý­ný­ Þam’da­ kýl­mak­ ha­ya­li­miz var­dý.­ Son­ra­ “Ha­lep’te­ kýl­sak­ da­ o­lur”­ de­dik. Va­kit­yak­laþ­tý­ðýn­dan­Cu­ma­na­ma­zý­mý­zý­teh­li­ke­ye­sok­ma­mak­i­çin­sý­ný­ra­çok­ya­kýn­sa­ha­be­ler­d en­ Mu­h am­m ed­ Be­d e­v î’nin­ (ra)­ tür­b e­s i ya­nýn­da­yer­a­lan­bir­ca­mi­de­e­da­et­tik. Ki­lis/Ön­cü­pý­nar­sý­nýr­ka­pý­sýn­da­u­zun­bir­bek­le­yiþ­ten­son­ra­Su­ri­ye’ye­ge­çe­bil­dik.­Su­ri­ye­i­le­en­u­zun­ka­ra­(870­km)­sý­ný­rý­na­sa­hip­tik.­Sý­ný­rýn­bu­ta­ra­fý­ma­yýn­lý­di­ðer­ta­ra­fý­ye­þil­lik­ti.­Ký­sa­sü­re­son­ra Su­ri­ye’nin­i­kin­ci­bü­yük­þeh­ri­Ha­lep’e­u­laþ­týk.­Ý­kin­di­na­ma­zý­ný­ka­le­ye­ya­kýn­bir­ca­mi­de­kýl­dýk.­Ak­þam­ve­yat­sý­na­maz­la­rý­ný­Ze­ke­ri­ya­(as)­Ca­miinde kýl­mak­na­sip­ol­du.­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm) a­yak­i­zi­nin­bu­lun­du­ðu­Ke­re­mi­ye­Ca­mi­ini­zi­ya­ret et­tik.­Cu­ma­gü­nü­res­mî­ta­til­ol­du­ðun­dan­çar­þý­lar ka­pa­lýy­dý.­Ýn­san­lar­ka­le­ci­va­rýn­da­boþ­bul­duk­la­rý yer­le­re­o­tu­ra­rak­a­de­ta­ta­til­ya­pý­yor­lar­dý. Ül­ke­nin­ge­ne­lin­de­da­ha­çok­Os­man­lý­e­ser­le­ri­i­le­dev­let­baþ­kan­la­rý­nýn­re­sim­ve­hey­kel­le­ri­dik­ka­ti­mi­zi­çe­ki­yor­du.­Os­man­lý­e­ser­le­ri­nin­ba­zý­la­rý­ba­kým­sýz­lýk­tan­bo­yun­la­rý­bü­kük­du­ru­yor­du.­Ýlk­ge­ce­yi­Ha­lep’te­ge­çi­rip­sa­bah­na­ma­zýn­dan­son­ra

Ý

Ha­ma­yo­lu­nu­tut­tuk.­Ri­va­ye­te­gö­re­Yu­nus­Em­re’nin­“Dert­li­Do­lap”­þi­i­ri­nin­il­ham­kay­na­ðý­o­lan A­si­Neh­ri­ü­ze­rin­de­ku­ru­lan­ve­þeh­rin­su­ih­ti­ya­cý­nýn­kar­þý­lan­dý­ðý­su­do­lap­la­rý­ný­ya­kýn­dan­gör­dük. Da­ha­son­ra­Ýs­lâm’ýn­ba­ha­dýr­ko­mu­ta­ný­Ha­lid b.­Ve­lid’in­tür­be­ve­ca­mi­si­nin­bu­lun­du­ðu­Hu­mus þeh­ri­ne­geç­tik.­Ha­lid­Bin­Ve­lid­(ra),­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm),­hak­kýn­da­“ne­gü­zel­kul” di­ye­bu­yur­du­ðu­sa­ha­bî­dir.­Hz.­Pey­gam­ber­(asm)­Mu­te­Sa­va­þý’nda­ki­ba­þa­rý­sýn­dan­do­la­yý­o­nu­ “Sey­ful­lah” (Al­lah’ýn­ký­lý­cý)­di­ye­öv­müþ­tür.­Su­ri­ye­sý­ný­rýn­da Bi­zans­lý­la­rýn­or­du­ha­zýr­la­dýk­la­rý­ha­be­ri­ge­lin­ce hi­la­fet­mer­ke­zin­den­Þam’a­git­me­em­ri­ve­ril­miþ­ti. Hz.­Ha­lid­(ra)­þeh­ri­mu­ha­sa­ra­et­ti­ve­hic­re­tin­on dör­dün­cü­yý­lýn­da­zap­tet­ti.­Da­ha­son­ra­Hu­mus’u fet­het­ti.­Yer­mük­Sa­va­þý’nda­Bi­zans­lý­la­rý­boz­gu­na uð­rat­tý.­Ku­düs’ü­ku­þat­tý­ve­tes­lim­al­dý.­Böy­le­ce bü­tün­Su­ri­ye­mýn­tý­ka­sý­Müs­lü­man­la­rýn­e­li­ne geç­miþ­ti.­Ve­fa­tý­sý­ra­sýn­da­“Vü­cu­dum­da­hiç­bir yer­yok­ki,­bir­ký­lýç,­mýz­rak­ve­ya­ok­ya­ra­sý­bu­lun­ma­sýn.­A­ma­þim­di­ya­ta­ðým­da­u­za­na­rak­ö­lü­yo­rum,­cep­he­ler­de­öl­me­liy­dim.­Sa­vaþ­lar­da­ö­lü­mü a­ra­dým­a­ma­ö­lüm­ba­na­o­ra­lar­da­na­sip­ol­ma­dý. Kor­kak­la­rýn­gö­zü­ay­dýn­ol­sun!­Ar­týk­Ýs­lâm’ýn­Ha­lid’i­yok”­de­di­ði­ri­vâ­yet­e­di­lir.­Tür­be­si­nin­ü­ze­rin­de­muh­te­me­len­kul­lan­dý­ðý­ký­lýç­lar­bu­lun­mak­ta­dýr.­Ca­mi­de­de­ký­lýç­sem­bol­le­ri­yer­al­mak­ta­dýr. Hu­mus’ta­ ký­sa­ bir­ mo­la­dan­ son­ra­ Hz.­ Ý­sa (as)­ve­an­ne­si­Hz.­Mer­yem’in­16­yýl­ya­þa­dý­ðý, H­ýris­ti­yan­kö­yü­Ma­lu­la’ya­uð­ra­dýk.­Bel­de­de­i­ki­ ca­mi­ye­ kar­þý­lýk­ on­ i­ki­ ki­li­se­ bu­lun­mak­ta. Bu­ra­da­ Hz.­ Ý­sa’nýn­ (as)­ ko­nuþ­tu­ðu­ dil­ o­la­rak bi­li­nen­ve­bu­gün­ta­ma­men­u­nu­tul­ma­nýn­sý­ný­rý­na­gel­miþ­“A­ra­mi­ce”­ko­nu­þul­uyur. Ma­lu­la’dan­son­ra­Þam’a­yö­nel­dik.­Mah­zun­Þam tren­is­tas­yo­nu­nun­ya­nýn­dan­ge­çip­Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si’nde­yer­a­lan­Sul­tan­Va­hi­düd­din’i­ve­di­ðer Os­man­lý­me­zar­la­rý­ný­zi­ya­ret­et­tik.­Bu­ra­ya­Türk­le­rin­dý­þýn­da­kim­se­ka­bul­e­dil­mi­yor­muþ.­Kül­li­ye­de yer­a­lan­ca­mi­nin­Mi­mar­Si­nan’ýn­e­se­ri­ol­du­ðu­nu öð­re­ni­yo­ruz.­A­sýr­la­rýn­ver­di­ði­yor­gun­luk­ü­ze­rin­de o­ku­nu­yor­du.­Ken­di­si­ne­u­za­na­cak­e­li­bek­le­mek­te. Her­ne­ka­dar­bu­ra­da­yer­a­lan­lev­ha­da­Tür­ki­ye-Su­ri­ye­or­tak­iþ­bir­li­ði­i­le­ta­mir­e­di­le­ce­ði­ya­zý­yor­sa­da, u­zun­za­man­dýr­el­a­týl­ma­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor. Za­ma­ný­de­ðer­len­dir­mek­a­dý­na­he­men­Ehl-i Beyt­Me­zar­lý­ðý­o­la­rak­bi­li­nen­(Ba­bü’s-Sa­ðir) me­zar­lý­ðý­na­geç­tik.­Ön­ce­Bi­lâl-ý­Ha­be­þî’yi­(ra) zi­ya­ret­et­tik.­O,­Ýs­lâm­da­ve­ti­ne­ilk­i­ca­bet­e­den­ler­den­bi­riy­di.­Hz.­Bi­lâl’in­(ra)­doð­ru­luk­ve­ah­lâ­ký,­Ýs­lâm’a­bað­lý­lý­ðý­bü­tün­çað­daþ­la­rý­ta­ra­fýn­dan ay­ný­de­re­ce­de­tak­dir­e­dil­mek­te­ve­ö­vül­mek­tey­di.­Ar­týk­o,­si­ya­hî­bir­kö­le­de­ðil,­as­ha­býn­i­le­ri­ge­len­le­rin­den­ve­Ýs­lâm­dev­le­ti­nin­yö­ne­ti­min­de söz­sa­hi­bi­o­lan­mü’min­ler­den­bi­riy­di.­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­ve­fa­týn­dan­son­ra­gör­dü­-

ðü­bir­rü­ya­ü­ze­ri­ne­Me­di­ne’ye­git­miþ­ti.­Bu­ra­da Hz.­Ha­san­ve­Hü­se­yin’in­(ra)­ýs­ra­rý­na­da­ya­na­ma­ya­rak­sa­bah­e­za­ný­ný­o­ku­muþ,­o­ku­du­ðu­e­zan­la­Re­sû­lul­lah’ýn­(asm)­has­re­tiy­le­tu­tuþ­muþ­o­lan bü­tün­a­ha­li­so­ka­ða­dö­kü­le­rek­Re­su­lul­lah’ýn (asm)­sað­ol­du­ðu­gün­le­ri­ha­týr­la­mýþ­ve­san­ki Re­su­lul­lah­(asm)­kalk­mýþ­da­Bi­lâl’e­e­zan­o­kut­muþ­ça­sý­na­her­kes­hýç­ký­rýk­la­ra­bo­ðul­muþ­tu. Tek­rar­Þam’a­dö­nen­Bi­lâl-ý­Ha­be­þî,­642­yý­lýn­da ve­fat­et­ti.­Bu­ra­da­Sey­yi­de­Zey­neb­Ca­mii­i­çe­ri­sin­de­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­to­ru­nu, Sey­yi­de Zey­neb’i­(ra)­zi­ya­ret­et­tik.­Hz.­Zey­neb (ra)­Ker­be­lâ­va­ka­sý­ný­biz­zat­ya­þa­mýþ,­bü­tün­ya­kýn­la­rý­nýn­ö­lü­mü­nü­iz­le­miþ,­çok­ce­fa­lar­çek­miþ,­yük­sek­mâ­ne­vî­ma­kam­la­ra­sa­hip­ha­ným­lar­dan­dýr.­ Bu­ra­dan­12.­mü­ced­did­Mev­lâ­nâ­Hâ­lid-i­Bað­da­dî’nin­(ks)­tür­be­si­nin­ol­du­ðu­ye­re­ha­re­ket­et­tik.­Dar­ve­dik­yo­kuþ­tan­tür­be­ye­u­la­þa­bil­dik.­Zi­ya­re­ti­mi­zi­ya­pýp­A­si­ye­Ha­ný­mý­ve­Be­di­üz­za­man’a gön­der­di­ði­cüb­be­yi­ha­týr­la­dýk.­Mev­lâ­nâ­Ha­lid, za­ma­nýn­ün­lü­ho­ca­ve­â­lim­le­rin­den­e­ði­tim­gör­müþ,­A­rap­ça­ve­Fars­ça­na­zým­ve­ne­sir­de­ki­üs­tün­lü­ðü­i­le­en­ön­de­ge­len­be­la­gat­â­lim­le­ri­se­vi­ye­si­ne yük­sel­miþ­tir.­Mev­lâ­nâ­Ha­lid­(ks)­di­nî­i­lim­le­rin ya­ný­sý­ra­ma­te­ma­tik,­ge­o­met­ri,­as­tro­no­mi­ve coð­raf­ya­yý­da­öð­ren­miþ­tir.­Hin­dis­tan’ýn­Ci­han­A­bad­þeh­ri­ne­gi­de­rek,­o­ra­da­Þeyh­Ab­dul­lah­Deh­le­vi’nin­mür­þid­li­ðin­de­Nak­þi­ben­dî­ta­ri­ka­tý­nýn­e­ði­ti­mi­ne­gir­miþ­tir.­Ký­sa­sü­re­son­ra­“ir­þad­i­ca­ze­ti”­a­la­rak­beþ­ta­ri­ka­ta­ha­li­fe­ol­muþ­tur.­Da­ha­son­ra­Bað­dat’a­ge­çe­rek­bu­ra­da­on­yýl­kal­dýk­tan­son­ra Þam’a­yer­le­þir.­Kal­dý­ðý­her­yer­de,­ka­la­ba­lýk­in­san grup­la­rý­nýn­iz­di­ha­mý­i­çe­ri­sin­de­bir­çok­â­lim­ve­e­mir­o­nu­zi­ya­re­te­ge­lir.­Ge­len­le­ri­çe­þit­li­il­mî­ko­nu­lar­da­ye­tiþ­tir­me­ye­ça­lý­þýr.­M.­1826­yý­lýn­da Þam’da­ve­fat­e­der­ve­bu­ra­ya­def­ne­di­lir. Mev­lânâ­ Ha­lid’den­ son­ra­ Ri­sâ­le-i­ Nur’da is­mi­ge­çen­Mu­hyid­din-i­A­ra­bî’yi­zi­ya­re­te­git­tik.­Ta­mir­ba­ha­ne­siy­le­tür­be­si­nin­ka­pa­lý­ol­du­ðu­nu­öð­ren­dik.­Se­lâm­ve­rip,­Fa­ti­ha­lar­o­ku­ya­rak­ ay­r ýl­d ýk.­ O,­ di­n î­ ih­y a­ e­d en­ mâ­n â­s ýn­d a Muh­yed­din­ is­mi­ni­ de­ al­mýþ­týr.­ Ün­lü­ mu­ta­sav­výf,­1165­yý­lýn­da­En­dü­lüs’te­ki­Mür­siy­ye­ka­sa­ba­sýn­da­doð­muþ­tur.­Mü­kem­mel­bir­di­nî­ve fen­nî­ i­lim­ tah­si­li­ ya­pan­ Muh­yid­din-i­ A­ra­bî, ken­di­sin­den­yüz­ler­ce­se­ne­son­ra­or­ta­ya­çý­ka­cak­o­lan­tel­gra­fýn­ça­lýþ­ma­tek­ni­ði­ni­bil­dir­miþ­tir.­ Yüz­yýl­lar­ son­ra­ E­di­son’u­ da­hi­ “Üs­ta­dým” de­mek­mec­bu­ri­ye­tin­de­bý­rak­mýþ­týr.­Fa­tih­Sul­tan­ Meh­med’in­ Ýs­tan­bul’u­ fet­he­de­ce­ði­ni­ ve Ya­vuz­ Sul­tan­ Se­lim’in­ Þam’a­ ge­le­ce­ði­ni­ ke­þif yo­luy­la­ha­ber­ver­miþ­tir.­ Su­ri­ye’de­ge­nel­de­ca­mi­ler­na­maz­dý­þýn­da­ka­pa­lý­tu­tu­lu­yor.­Pa­zar­gü­nü­Sa­bah­na­ma­zýn­dan son­ra­Bus­ra’nýn­yo­lu­nu­tut­tuk.­Ür­dün­sý­ný­rý­na ya­kýn­bir­yer­de­o­lan­Bus­ra­þehri­Hý­ris­ti­yan­lý­ðýn­ö­-

nem­li­mer­kez­le­rin­den­bi­ri­si.­Ro­ma­lý­lar­za­ma­nýn­da­ya­pýl­mýþ­o­lan­an­tik­an­fi­ti­yat­ro­i­le­Sel­çuk­lu­lar dö­ne­min­den­ka­lan­han­ve­ha­mam­lar­þeh­rin­gö­rül­me­si­ge­re­ken­yer­le­rin­den.­Bus­ra­a­sýl­an­lam­ve ö­ne­mi­ni­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­bu­bel­de­yi­þe­ref­len­dir­me­siy­le­ka­zan­mýþ.­Pey­gam­be­ri­miz (asm)­12­ya­þýn­da­i­ken­am­ca­sý­E­bû­Ta­lib’le­bu bel­de­ye­gel­miþ­tir.­Bu­ra­da­ya­þa­yan­Ba­hi­ra­a­dýn­da­ki­bir­ra­hib,­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­pey­gam­ber­lik­ni­þa­ne­le­ri­ta­þý­dý­ðý­ný­am­ca­sý­na­an­lat­mýþ­týr.­Bu­ra­da­bu­lu­nan­Ra­hib­Ba­hi­ra’nýn­Pey­gam­be­ri­mi­zin (asm)­pey­gam­ber­o­la­ca­ðý­ný­keþ­fet­ti­ði­ma­nas­tý­rý­i­le­Hz.­Ö­mer­Ca­mii­zi­ya­re­te­a­çýk­týr.­ Prog­ra­mý­mý­zýn­ son­ du­ra­ðý­ Be­di­üz­za­man’ýn yüz­yýl­ön­ce­meþ­hur­hut­be­si­ni­i­rad­et­ti­ði­Þam E­me­vî­ Ca­mii­ ol­du.­ E­me­vi­ye­ Ca­mi­i,­ þeh­rin­ en bü­yük,­en­es­ki­ve­gör­kem­li­ca­mi­i­dir.­Ki­li­se­o­la­rak­ kul­la­nýl­mak­ta­ i­ken­ Þam’ýn­ Müs­lü­man­lar ta­ra­fýn­dan­fet­he­dil­me­sin­den­son­ra,­705­yý­lýn­da E­me­vi­ Ha­li­fe­si­ Ve­lid­ bin­ Ab­dül­me­lik­ ta­ra­fýn­dan­bir­kýs­mý­ca­mi­ye­çev­ril­miþ­tir.­Da­ha­son­ra­la­rý­ ya­pý­lan­ ta­di­lat­lar­la­ ge­niþ­le­ti­le­rek­ bu­gün­kü hâ­li­ni­ al­mýþ­ ve­ ta­ma­mý­ ca­mi­ o­la­rak­ kul­la­nýl­ma­ya­baþ­lan­mýþ­týr.­Na­maz­va­kit­le­rin­de­i­se­4­i­mam­bir­den­e­zan­o­ku­yor.­Ý­mam­Ga­za­li’nin­11 se­ne­ ca­mi­ mi­na­re­sin­de­ in­zi­vâ­ ha­ya­tý­ ya­þa­dý­ðý ri­va­yet­ e­di­lir.­ Ca­mi­de­ ay­rý­ca,­ Hz.­ Yah­ya’nýn (as)­ kab­ri­ i­le­ Hz.­ Hü­se­yin’in­ Ker­be­lâ’da­ Ye­zid’in­a­dam­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ke­si­len­ve­Þam’a­ge­ti­ri­len­mü­ba­rek­baþ­la­rý­nýn­def­ne­dil­di­ði­ve­zi­ya­ret­e­dil­di­ði­bö­lüm­bu­lun­mak­ta­dýr. Ca­mi­ av­lu­sun­da­ bu­lu­nan­ 8­ sü­tun­ ü­ze­ri­ne yük­se­len­ha­zi­ne­kub­be­si,­ka­mu­ha­zi­ne­si­ni­ko­ru­mak­ a­ma­cýy­la­ Ab­ba­si­ler­ dö­ne­min­de­ ya­pýl­mýþ­týr.­ Ca­mi­nin­ il­ginç­ yön­le­rin­den­ bi­ri­si­ de, dört­fark­lý­mez­he­bi­tem­si­len­dört­ay­rý­mih­rap ya­pýl­mýþ­ ol­ma­sý­dýr.­ Ün­lü­ Ýs­lâm­ â­li­mi­ Ý­mam-ý Ga­za­li­ meþ­hur­ e­se­ri­ Ýh­ya-u­ U­lu­mid-din’i­ bu ca­mi­de­ ka­le­me­ al­mýþ­týr.­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id Nur­sî­de,­ün­lü­Þam­Hut­be­si’ni­(Hut­be-i­Þa­mi­ye)­1911­yý­lýn­da­bu­ca­mi­de­i­rad­et­miþ­tir. E­me­vi­ye­ Ca­mi­inin­ kap­la­dý­ðý­ 7000­ m²’lik­ a­lan­da­ ay­rý­ca­ Se­la­had­din­ Ey­yu­bî­ tür­be­si,­ Hz. Hü­se­yin’in­ký­zý­Sey­yi­de­Ru­ki­ye­Ca­mi­i,­Türk­Þe­hit­li­ði­ve­tu­ris­tik­eþ­ya­sa­tan­bir­çok­dük­kân­bu­lun­mak­ta­dýr.­ Se­la­had­din-i­ Ey­yu­bî,­ Haç­lý­ or­du­la­rý­ta­ra­fýn­dan­iþ­gal­e­di­len­Ku­düs’ü­1187­yý­lýn­da­ ye­ni­den­ fet­het­miþ­tir.­ O,­ Ýs­lâm­ dün­ya­sýn­da ye­ti­þen,­a­ma­Ba­tý­lý­lar­ca­da­tak­dir­e­di­len­bü­yük bir­kah­ra­man­dýr.­Ge­rek­Do­ðu­lu,­ge­rek­se­Av­ru­pa­lý­ ka­lem­ler­ ta­ra­fýn­dan­ ha­ya­tý,­ kah­ra­man­lý­ðý, za­fer­le­ri,­hoþ­gö­rü­sü­i­le­en­çok­me­rak­e­di­len­ve bu­ve­si­ley­le­ro­man­la­ra,­hi­kâ­ye­le­re,­film­le­re­ko­nu­o­lan­na­dir­ta­ri­hi­þah­si­yet­ler­den­bi­ri­si­dir.­ E­me­vî­Ca­mi­inde­öð­le­i­le­i­kin­di­na­maz­la­rý­a­ra­sýn­da­Hut­be-i­Þa­mi­ye­prog­ra­mý­ya­pýl­dý.­A­de­ta Be­di­üz­za­man­o­ra­da­bi­ze­tek­rar­hi­tap­e­di­yor­du. Ýs­lâm­â­le­mi­nin­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­prob­lem­le­re ça­re­ler­gös­te­ri­yor­du.­400-500­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý prog­ram­da­he­ye­can­lý­da­ki­ka­lar­ya­þan­dý.­Sin­(Sa­id) þýn’a­(Þam)­i­kin­ci­de­fa­gir­miþ­ti.­(Ga­ze­te­miz­de­ve Sen­tez­ha­ber’de­ko­nuy­la­il­gi­li­ge­niþ­bil­gi­ve­ril­di­ðin­den­de­ta­ya­gir­mek­is­te­mi­yo­rum.) Üç­ gün­lük­ Þam­ prog­ra­mýn­dan­ Tür­ki­ye’ye dö­ner­ken­ilk­mü­ced­did­ve­E­me­vî­ha­lî­fe­le­ri­nin se­ki­zin­ci­si­o­lan­Ö­mer­Bin­Ab­du­la­ziz’e­(ra)­se­lâm­ve­rip­du­â­e­de­rek­geç­tik.­Ken­di­sin­den­“A­da­let­te­ i­kin­ci­ Ö­mer”­ o­la­rak­ söz­ e­di­lir.­ Sa­vaþ­tan­ zi­ya­de­ ba­rý­þý­ e­sas­ a­lan­ Ö­mer,­ bu­ tu­tu­mun­dan­ do­la­yý­ bir­çok­ ka­bi­le­nin­ Müs­lü­man ol­m a­s ý­n ý­ sað­l a­m ýþ­t ýr.­ Fit­n e­c i­l e­r in­ fit­n e­s i­n e ma­ruz­ka­lan­Ha­li­fe,­hic­rî­101­yý­lý­nýn­Re­cep­a­yýn­da­ve­fat­et­ti.­Me­za­rý­Ha­lep’e­80­km­me­sa­fe­de­bu­lu­nan­Ma­ar­ra­tün-Nu­man­mev­ki­in­de­dir. Su­ri­ye­pey­gam­ber­le­rin,­sa­ha­be­le­rin­ve­bü­yük Ýs­lâm­â­lim­le­ri­nin­di­ne­hiz­met­et­tik­le­ri­ve­ka­bir­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­mü­ba­rek­bir­yer­dir.­Bu­mâ­nâ­da “þe­rif”­den­me­ye­ve­zi­ya­ret­e­dil­me­ye­lâ­yýk­týr.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

29 MART 2011 SALI

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 R. Ahir 1432 Rumî: 16 Mart 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.00 5.05 5.19 5.25 5.20 4.39 4.42 4.31 5.15 4.52 5.18

Güneþ 6.23 6.32 6.42 6.52 6.47 6.03 6.07 5.58 6.41 6.15 6.42

Öðle 12.51 13.01 13.09 13.21 13.16 12.31 12.35 12.27 13.10 12.43 13.10

Ýkindi 16.20 16.30 16.38 16.50 16.45 16.00 16.04 15.56 16.39 16.12 16.39

Libya halký Türkiye’yi yanýnda görmek istiyor

Akþam 19.06 19.17 19.25 19.37 19.33 18.47 18.51 18.44 19.27 18.58 19.26

Yatsý 20.22 20.37 20.40 20.56 20.52 20.04 20.09 20.03 20.46 20.14 20.42

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.18 5.31 4.58 4.57 5.10 4.48 4.46 4.35 4.25 5.06 5 .11

Güneþ 6.47 6.55 6.27 6.22 6.34 6.17 6.09 6.04 5.50 6.35 6.31

Öðle 13.16 13.24 12.57 12.50 13.02 12.47 12.37 12.33 12.19 13.05 12.58

Ýkindi 16.45 16.53 16.26 16.19 16.31 16.16 16.06 16.02 15.48 16.34 16.27

Akþam 19.33 19.40 19.14 19.06 19.18 19.04 18.52 18.51 18.35 19.22 19.13

3 Yatsý 20.54 20.57 20.36 20.24 20.35 20.25 20.08 20.11 19.52 20.44 20.27

irtibat@yeniasya.com.tr

Hutbe-i Þamiye mesajlarý eçen sene, Bediüzzaman’ýn vefatýnýn 50. yýldönümünde, “Çaðýmýz sorunlarýna çözüm arayýþlarý ve Said Nursî modeli” baþlýðý altýnda, onun temel konulardaki görüþlerini din ve siyaset, demokrasi ve insan haklarý, Kürt sorunu, dünya ve bölge barýþý, aile ve kadýn, gençlik, iman-insan ve ahlâk, sanat-kültür ve estetik alt baþlýklarýyla ele almaya çalýþmýþtýk. Ve bu konularýn çalýþýldýðý V. Risale-i Nur Kongresinden çýkan sonuç bildirileri açýklandýðý zaman, Said Nursî’nin eserlerini hiç okumamýþ olanlar dahi “Fikirleri hâlâ taze ve güncel, çare aranan temel sorunlara geçerli çözümler getiriyor” demiþlerdi. Hutbe-i Þamiye’yi, 100 sene evvel irad edildiði þehirde önceki hafta sonu masaya yatýrýp beraberce tahlil ve müzakere eden fikir erbabýnýn ortak mesaisiyle hazýrlanan ve önceki gün Ýstanbul’da kamuoyuna açýklanan sonuç bildirileri de yine orijinal, önemli ve anlamlý mesajlarla yüklü. Bunlardan bazýlarýný buraya alacak olursak: * Bugün ümitsizliðin doðurduðu teslimiyetle beslenen istibdadýn sorgulandýðý ve çözüldüðü bir döneme girdik. Bediüzzaman bu çözülmenin özgürlükle sonuçlanacaðýný; özgür insanýn ilim ve imaný kendi iradesi ile sentezleyerek yeni bir uygarlýðýn hamurunu yoðuracaðýný öngörür. * Siyaset kurumunun yalancýlýktan, ikiyüzlülükten, çýkarcýlýktan uzak, ahlâkî bir zeminde, doðruluk üzere yapýlandýrýlmasý zorunludur. * Sevgisizlik; iman zaafý, dünyevîleþme, cehalet, istibdat, ýrkçýlýk, bencillik, cemaat ve meþrep taassubu, ihtilâf þeklinde tezahür etmektedir. * Hikmetli bilgi, adaletli yargý, þümullü þefkat, dostane ittifak, kardeþane ittihad sevgi göstergesidir. Ýhlâslý sevgi imana hizmet edenler arasýnda ittifak, yardýmlaþma ve dualaþmayý gerektirir. * Yeniden kardeþleþtirme, insan haklarýnýn en geniþ alanda uygulandýðý hür bir sistemde olabilir. Yeniden kardeþleþtirme çaðrýsý “Mü’minler ancak kardeþtir” âyetine dayanýr. Bu yaklaþýmda dýþlayýcý ve tekfirci anlayýþ þiddetle reddedilir. * Beþerin fýtrî hürriyetini aradýðý bu devirde, Müslümanlar yeni dönemin öncüsü olmalýdýrlar. Fikir hürriyetinin önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Ýslâm milletlerini kayýtlayan istibdat zincirlerini kýrýp daðýtacak, meþveret ve þûrâdýr. * Ýttihad-ý Ýslâma muhtaç olan Ýslâm âlemi bunu ancak hamiyet-i diniye ile gerçekleþtirebilir. Ýslâm toplumlarý ayrýþtýrýcý deðil, birleþtirici ortak deðerler etrafýnda kenetlenmelidir. Buna mümasil baþka önemli tesbitlerin de dile getirildiði sonuç bildirileri, daha öncekiler gi bi hazýrlandý, sunuldu ve yayýnlandý. Bundan sonraki süreçte bildiri metinleri, sadece bu ko nulara özel ilgi duyan meraklýlarýn ve araþtýrmacýlarýn müracaat edeceði dokümanlar olacak. Ama ümit, þevk, hürriyet, ittifak, ittihad, kardeþlik... mesajlarý hep hatýrda kalacak. Ve bundan sonraki ferdî veya toplu Hutbe-i Þamiye o kumalarýnda bu mesajlar zihinlere ýþýk tutacak. Esasen, risale eksenli kongre, panel, konferans, seminer gibi her etkinlik ve risaledeki hakikatlerin þerh, izah ve tanzimi anlamýndaki her çalýþma, birbirini destekleyip tamamlayan unsurlar olarak müþterek bir “havuz” oluþturuyor. Bu havuz büyüyüp derinleþtikçe, istifade saðladýðý zemin de geniþleyecek ve daha farklý alanlarda yeni yeni inkiþaflarýn kapýsýný aralayacak. Kur’ân’ýn bu çaða dersi ve mesajý olan risalelerdeki hakikat ve ölçüler kitlelere mal oldukça da, materyalist felsefe kaynaklý ideolojilerin ürettiði kronik sorunlarýn aþýlýp rahatlatýcý çözümlere ulaþýldýðý ve huzura kavuþulduðu görülecek. Gerçek þu ki, bu yolda ihlâsla yapýlan hiçbir çalýþma boþa gitmiyor ve mutlaka bir “geri dönüþ”ü oluyor. Biz görsek de, görmesek de, farkýnda olsak da, olmasak da neticelerini veriyor. Zaten biz vazifemizi bihakkýn yerine getirmekle mükellefiz. Netice Allah’ýn takdirinde. Onun için, bize düþen, ihlâs, sadakat, sebat ve istikamet üzere, “Nefis cümleden süflî, vazife cümleden âlâ” prensibiyle, her türlü “muzýr mani”ye raðmen bu hizmete devam etmek olmalý.

G

Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Ýstanbul’a getirilen 13 yaralý özel bir hastanede tedavi altýna alýndý. ÝHH Baþkanvekili Yaþar Kutluay, Libya halkýnýn Türkiye’yi arkasýnda görmek istediðini belirterek, “Bingazi’de binlerce yaralý var. Bir daha ki sefere onlarý getirmeye çalýþacaðýz” dedi.

ÝNSAN Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý, Libya’da tedavileri yapýlamayan 13 yaralýyý Ýstanbul’a getirdi. ÝHH tarafýndan Bingazi’den Mýsýr’ýn Ýskenderiye þehrine götürülen 13 Libyalý yaralý, buradan kalkan Türk Hava Yollarý’nýn TK 697 sefer sayýlý uçaðýyla, Atatürk Havalimaný’na geldi. ÝHH yetkilileri yaralýlarý, 10 ambulans ve saðlýk ekipleriyle karþýladý. Yanlarýnda biri Türk 2 doktor bulunan yaralýlar, daha sonra Esenler’deki Avicenna Hastanesine götürülerek tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn karþýlanmasý sýrasýnda bir açýklama yapan ÝHH Baþkanvekili Yaþar Kutluay, Libya hal-

kýnýn Türkiye’yi arkasýnda görmek istediðini belirterek, bu çerçevede vakýf olarak 13 yaralýyý Türkiye’ye getirdiklerini ifade etti. Kutluay, ‘’Bingazi’de binlerce yaralý var. Bir daha ki sefere onlarý getirmeye çalýþacaðýz. Ya ayný yolla ya da gemiyle 100’ün üzerinde yaralýyý getireceðiz. Yaralýlarý almaya giden geminin kargo bölümünde, yaklaþýk 30 TIR’lýk yardým malzemesi de bu ülkeye gönderilecek. Þu an için Libya’da, acil olarak týbbi malzemeye ihtiyaç var. Bölgeden çok ciddî yardým çaðrýlarý var. Türk halkýnýn devletiyle bu çaðrýlara kulak vereceðine inanýyoruz’’ dedi. Ýstanbul / aa

Öðrenci ve veliler öðretmenleri denetleyebilecek MÝLLÝ Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðretmenlerin ve okul idarecilerinin denetimini daha etkin hale getirebilmek amacýyla elektronik ortamda kurulacak ‘’Performans Yönetim Sistemi’’ üzerinde çalýþýyor. Projeye göre, ilköðretim ve ortaöðretimde okuyan öðrenciler ve velileri, öðretmenler ile okul yönetimi hakkýnda elektronik ortamda görüþlerini bildirebilecekler. MEB okullarýn ve öðretmenlerin denetlenmesinde öðrencilerin, velilerin ve öðretmenle-

rin de görüþünün alýnabileceði bir proje üzerinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnca yürütülen çalýþmaya göre, elektronik ortamda ‘’Performans Yönetim Sistemi’’ adýyla bir sistem kurulacak. Öðrencilere ve velilere sisteme girebilmeleri için e-okul uygulamasýnda olduðu gibi bakanlýkça þifre verilecek. Þifreyle sisteme giren veli veya öðrenci, okulundaki öðretmen, okul müdürü ile ilgili deðerlendirmeleri cevaplayacak. Ankara / aa

70 yaþýnda Kur’ân hasretini bitirdiler POLATLI Þe hit lik Ca mi i’nde ya pý lan Kur’an ve ilmihal derslerine katýlan 22 kiþi, 4 ayda Kur’ân-ý Kerim’i okumayý öðren di. Ca mi Ý ma mý Nev zat Ký zýl yar, derslere devam eden, yaþlarý 30 ila 70 arasýnda deðiþen cemaatin, Kur’ân’ý okumayý öðrenip, ilmihal bilgilerini tazeleyerek diplomalarýný almaya hak kazandýklarýný belirtti. Din Görevlileri Derneði Baþkaný Hik met Bo za da Pey gam ber E fen di miz’in (asm) Kur’ân öðreneni ve Kur’ân öðreteni hayýrlý insan olarak vasýflandýrdýðýný ifade etti. Kur’an öðrenim belgesini alan 70 yaþýndaki Hamza Kurudere ise “Hocamýz ilerlemiþ yaþýmýza raðmen bize Kur’ân öðretti. Ömürlük Kur’ân hasretimizi bitirdi” dedi. Ankara / cihan

ÝHH ekipleri Libya’da ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý’nýn 3’ü doktor 5 kiþilik ekibi Libya’da koalisyon güçleri ile Kaddafi güçlerinin ateþi altýnda yardým çalýþmalarýna devam ediyor. Bingazi’de çalýþmalarýný sürdü ren ekip, 60 þehit ailesine ve 100 yaralýya toplam deðeri 15 bin Euro’yu bulan nakdi yardýmda bulundu. ÝHH ekipleri daha sonra Kaddafi güçlerinin bombalamasý sonucu 90 kiþinin öldüðü, yüzlerce kiþinin yaralandýðý Gar Yunus saldýrýlarýnda hastaneye kaldýrýlan yaralýlarý ziyaret etti. Ekipteki Türk doktorlar yaralýlarýn durumlarýný yerinde inceledi. ÝHH Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Sarýkurt, Libya’da tedavisi mümkün olmayan yaralýlarýn Mýsýr’a veya Tür-

kiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için giriþim lerini sürdürdüklerini belirtti. Bingazi ve çevresinde durumun sakin oldu ðunu bildiren Ahmet Sarýkurt, muhaliflerin muhtemel bir saldýrýya karþý teyakkuzda olduðunu söyledi. Sarýkurt, “Fransa’nýn müdahalesi sonrasý Kaddafi güçleri Bingazi’den geri çekildiler. Þu an Mustara ve Zaviye kuþatma altýnda. Bu bölge Trablus’a 200 km, Bingaziye yaklaþýk 750 km uzaklýkta. Kadda fi’nin güçleri daha ziyade Mustara’da yoðunlaþmýþ durumda. Bingazi ve çevresi þimdilik sakin. Beyda ve Bingazi’de gençler devrimi sa hiplenmiþ durumdalar” dedi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

29 MART 2011 SALI

HABER

cakir@yeniasya.com.tr

Dizi ek, þiddet biç! erek dünyada ve gerekse ülkemizde cemiyet ‘þiddet’le imtihanda. Herkes þahit olduðu kötü davranýþlardan yana þikâyetçi, ama bunun sebeplerini yeterince ortaya koyabildiðimiz söylenemez. Aile içi þiddet, kadýnlara karþý þiddet, çocuklara karþý þiddet, iþyerinde þiddet, okulda þiddet, trafikte þiddet; velhâsýl þiddetin olmadýðý ya da þiddet þikâyetlerinin dile getirilmediði bir yer yok gibi. Peki, þahit olunan bunca þiddetin kaynaðý ne ola? Dünya hikmet yeri olduðuna göre bu þiddetin de bir sebebi olmalý. Þiddet o derece yaygýnlaþtý ki, bazen yolda yürüyen annelerin, çocuklarýný okuldan alýp eve götüren babalarýn dahi sokakta, çocuklarýna þiddet uyguladýðý görülebiliyor. Bu davranýþlarýn onlarca sebebi olabilir, ama görmezden gelinen nokta; televizyonlar vasýtasýyla topluma enjekte edilen þiddetin büyüklüðüdür. Elbette televizyon derken, ‘sanal âlem’ vasýtalarýný unutmuyoruz. Ýnternet, sinema gibi vasýtalar da ayný þiddeti körükleyen sebeplerdir. Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf, haklý olarak bu tehlikeye dikkat çekmiþ. Kavaf, “Türkiye’de insanlarýn yüzde 94’ü televizyon izliyor, yüzde 86’sýnýn tek eðlence aracý televizyon. Muhtelif kanallardan sürekli pompalanan bir tüketim alýþkanlýðý, cinsellik. Bunlara eriþememe, bunlarý bastýrma ya da eriþmek için kendini zorlamak. Bütün bunlar insaný þiddette yönlendirebilir” demiþ. (Milliyet, 10 Mart 2011) Þundan emin olmak lâzým ki, bütün bir cemiyet ‘çok þiddetli’ bir þekilde ‘þiddet’ uygulamaya teþvik ediliyor. Ýzlemeyen izlemiyor, ama anlatýlanlara bakýlýrsa televizyonlardaki dizilerde her akþam onlarca kiþi ‘tak’ diye kurþunlanýyor. Her gün yüzlerce, belki de binlerce defa þiddet uygulandýðýný gören çocuklar, gençler ve anne babalar adeta þiddet uygulamayý ‘normal’ kabul ediyor. Neticede hen kendileri þiddet uyguluyor, hem de uygulanmasýna tepki göstermiyor. Hele çocuklarý teslim alan internet oyunlarý? Ýnanýn, araba yarýþlarý bile ‘cinayet iþlemeden’ devam etmiyor. Ayný oyunlarda müstehcenlik de baþ rollerde. Bütün bu olumsuzluklardan sonra toplumda þiddetin olmamasýný bekleyebilir miyiz? Feministlerinden sosyalistlerine, mütedeyyin olanlardan ‘endiþeli’ olanlara herkes bu þiddetin sona ermesini gerçekten istiyorsa þiddet sona erer. Bunun yolu ve çaresi, þiddet ekenlere engel olmaktýr. Bunun için de ilk iþ olarak televizyon dizileri sayesinde öldürmeyi, insana kurþun sýkmayý ‘sýradan’ bir iþ gibi gösteren ‘katil’ dizileri ýslah edilmeli. Ýkinci olarak da ‘sanal âlem’de var olan þiddete teþvik sona ermeli. Bu yolla zengin olanlara hukuk önünde de hesap sorulabilmeli. Para cezasýysa para cezasý, çare olmuyorsa baþka hukukî yollarla bu afet, bu belâ, bu musibet engellenmeye çalýþýlmalý. Bunlarý yapmadan ‘Dizi kaç, þiddet tut’ der gibi hem þiddeti teþvik edip, hem de neticeden þikâyetçi olmakla bir yere varamayýz. “Cinsel taciz”lerin temel sebebi, var olan müstehcen yayýnlar deðil mi? Gençleri açýkça tahrik eden günlük gazetelerin toplamda kaç adet sattýðýnýn farkýnda mýyýz? Hiç unutmayalým ki mevcut hâliyle ‘katil dizi’le ri ekenler her türlü ‘þiddet’ biçmeye devam eder.

G

Polise sanal eðitim verilecek ERCÝYES Üniversitesi (ERÜ) Ýletiþim Fakültesi koordinatörlüðünde yürütülen AB projesi ile Toplum Destekli Polis ekiplerine sanal ortamda uluslararasý düzeyde eðitim verilecek. ERÜ Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hamza Çakýr, yaptýðý açýklamada, AB hibe programlarý kapsamýnda hazýrlanan ve koordinatörlüðünü üstlendikleri ‘’Sanal Öðrenme ile Toplum Destekli Polisliði Ýyileþtirme ve Yaygýnlaþtýrma Projesi’’ ile Türkiye ve dünyadaki toplum destekli polislere, eðitim amaçlý bir sanal öðretim sitesi kurulacaðýný bildirdi. Tür kiye’de ilk olma özelliði taþýyan proje doðrultusunda sanal portal oluþturacaðýný vurgulayan Çakýr, bu portal aracýlýðý ile polis memurlarýnýn toplum konusundaki duyarlýlýðýnýn artýrýlacaðýný ve mesleki yeterliliklerinin geliþtirilmesine katkýda bulunulacaðýný belirtti.Kayseri/aa

YGS’de kalem kamera iddiasý

Özel yetki, ideolojik aygýta dönüþmemeli TÜRKÝYE BAROLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI COÞAR, ÖZEL YETKÝLÝ AÐIR CEZA MAHKEMELERÝ NÝN DEVLETÝN ÝDEOLOJÝK AYGITI VE ÝHTÝLÂL MAHKEMELERÝ GÝBÝ ÇALIÞTIÐINI SAVUNDU. TÜRKÝYE Barolar Birliði (TBB) Baþkaný Vedat Ahsen Coþar, özel yetkili aðýr ceza mahkemelerinin demokratik düzenlerin normal zamanlarýnýn normal mahkemeleri olmadýðýný, mahkemeden daha çok devletin ideolojik aygýtý ve hatta ihtilal mahkemeleri gibi çalýþtýðýný savundu. TBB Baþkaný Coþar, Birlik merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, ‘’Ergenekon’’ soruþturmasý kapsamýnda gazeteci Ahmet Þýk’ýn tutuklanmasý ve Þýk tarafýndan yazýlan ‘’Ýmamýn Ordusu’’ isimli yayýmlanmamýþ kitabýn toplatýlmasýyla il gili süreci deðerlendirdi. Coþar, henüz basýlmamýþ bir kitabýn, bu kitaba ait bilgisayar kayýtlarýnýn soruþturma aþamasýnda imha edilmesinin hukuken hiç kimsenin yetkisinde olmadýðýný, delil niteliðindeki bu belgelerin yok edilmesinin bunu yapanlar yönünden baþlý baþýna bir suç olduðunu söyledi. Kaldýrýlan devlet güvenlik mahkemelerinin yerine ‘’devlet güvenlik mahkemelerini de aratan biçimde özel yetkili aðýr ceza mahkemeleri’’nin getirildiðini savunan Coþar,

vence altýna alýnmasý ve gözaltý süreleri yönünden tamamen birbirlerinden farklýdýr. O sebeble özel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve bu mahkemelerin tabi olduðu usul, yargýlama birliði ilkesine, kanun önünde eþitlik ilkesine ve adil yargýlanma hakkýna aykýrýdýr. Bugünkü basýn toplantýsýnýn konusunu oluþturan soruþturma ve bu soruþturma kapsamýnda yaþananlar dahil benzeri diðer soruþturma ve kovuþtur Vedat Ahsen Coþar malarda yaþanan hukuk dýþý uyguþöyle konuþtu: ‘’Ýhtisas mahkemesi lamalarýn kaynaðý çok büyük ölçüniteliðinde olmayan bu mahkeme- de özel yetkili aðýr ceza mahkemeler hem bu sebeble gereksiz ve hem leridir. O sebeble, demokratik düde yeni Ceza Muhakemesi Kanu- zenlerin normal zamanlarýnýn nornu’yla getirilen insan odaklý yargýla- mal mahkemeleri olmayan, özel ma modelinin amacýna ve ruhuna soruþturma ve yargýlama usulleay ký rý dýr. Ö zel yet ki li a ðýr ce za riyle, savunma hakkýnýn kýsýtlanmahkemelerinin görev, yetki ve masý niteliðindeki gizlilik kararla yargýlama usulleri, temel hak ve öz - rýyla, siyasi tehdit aracý gibi iþleyen gürlükler yönünden ciddî tehdit ve tarzlarýyla mahkemeden daha çok tehlikeler içermektedir. Öyle ki özel devletin ideolojik aygýtý ve hatta ihyetkili aðýr ceza mahkemelerinin ta- tilal mahkemeleri gibi çalýþan bu bi olduðu usulle diðer aðýr ceza mahkemelerin ve yine bu mahkemahkemelerinin tabi olduðu usul, meler için öngörülen özel usul hü gerek savunma hakkýnýn kullanýl- kümlerinin bir an önce kaldýrýlmasý masý gerekse sanýk haklarýnýn gü- gerekir.’’ Ankara/aa

AVUKATLARA KISITLAMA VAR ÞIK’IN avukatý Ýstanbul Barosu avukatlarýndan Akýn Atalay’ýn, TBB Baþkanlýðýna dilekçe gönderdiðini belirten Coþar, Atalay’ýn dilekçede ‘’mahkeme tarafýndan verilen kýsýtlama kararý nedeniyle soruþturma dosyasýný inceleyemediði gibi iddianýn ve suçlamanýn dayanaðý olan belge ve kanýtlara da ulaþamadýðýný, bu zor þartlar altýnda ve silahlarýn eþitliði ilkesine aykýrý biçimde müdafilik görevini yürüttüðünü, Ýmamýn Ordusu isimli dokümanýn ve tüm nüshalarýnýn teslim edilmesinin istenildiðini, teslim edilmediði takdirde ve gerektiðinde arama yoluna gidileceðinin ve yine aksine davranýlmasý durumunda hakkýnda örgüte yardým suçunu iþlemekten dolayý iþlem yapýlacaðýnýn bildirildiðini’’ ifade ettiðini kaydetti. Coþar, ulusal hukukta ve Türkiye’nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmelerde yer alan düzenlemeler karþýsýnda, avukatlarýn muhatap olduklarý muamelenin ve müdafilik görevini yapamamalarýnýn çok açýk biçimde hukuka aykýrý olduðunu belirtti.

YAÞANANLAR BÝR ÖZGÜRLÜK SORUNU GAZETECÝLERÝN ve avukatlarýn yaptýklarý iþin anlamý olmasý için baðýmsýz, özgür, özerk olmalarý gerektiðini söyleyen Coþar, anayasanýn 28. maddesinde ‘’Basýn hürdür, sansür edilemez’’ denilmesinin, Avukatlýk Kanunu’nun 1. maddesinde ‘’Avukat, baðýmsýz savunmayý serbestçe temsil eder’’ diye yazmasýnýn sebebinin de bu olduðunu kaydetti. Mesleðini icra eden basýn mensuplarý ile avukatlarýn yaþadýklarýnýn ‘’özgürlük sorunu’’ olduðunu ifade eden Coþar, anayasanýn 28/6.maddesi hükmü gereðince süreli veya süresiz yayýnlarýn belirli suçlar için toplatýlmasýnýn hakim kararýyla veya gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde yetkili mercinin emriyle mümkün olduðunu söyledi. Coþar, þöyle devam etti: ‘’Henüz basýlmamýþ bir kitabýn, bu kitaba ait bilgisayar kayýtlarýnýn soruþturma aþamasýnda imha edilmesi ise hukuken hiç kimsenin yetkisinde olmadýðý gibi delil niteliðindeki bu belgelerin yok edilmesi bunu yapanlar yönünden baþlý baþýna bir suçtur.

Tutuklu Haberal, duruþmaya gelmedi

Geçen yýl terörden 7 bin kiþi yakalandý

ÝKÝNCÝ ‘’Ergenekon’’ davasýnýn 108. duruþmasý baþladý. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi’nde oluþturulan salonda görülen da va nýn dün kü du ruþ ma sý na, ga ze te ci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay ile bir süre önce tedavi gördüðü hastaneden cezaevinde nakledilen eski Ýnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioðlu’nun da aralarýnda bulunduðu 23 tutuklu sanýk katýldý. Hastaneden Silivri Cezaevine nakledilen tutuklu sanýklardan eski Baþkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Selimpaþa’daki Silivri Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden emekli tuðgeneral Levent Ersöz ve Oðuz Bulut ise duruþmaya gelmedi. Duruþmada, tutuksuz sanýklar Hurþit Tolon, Ýlyas Çýnar, Tanju Güvendiren, Ünal Ýnanç ve Muhterem Baðcý ile ‘’Ergenekon’’ soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan Yalçýn Küçük, ‘’Balyoz Planý’’ dâvâsýnda tutuklu yargýlanan Cengiz Köylü ve Mustafa Koç da hazýr bulundu. Duruþmada söz alan tutuklu sanýk Cumhuriyet gazetesi yazarý Mustafa Balbay, “Bugünkü iktidar Menderes ruhunu deðil, Menderes’i idama götürenlerin ruhunu temsil etmektedir’’ dedi. Ýstanbul/aa

EMNÝYET Genel Müdürlüðü, 2010 yýlýnda Türkiye genelinde yaptýðý terörle mücadele kapsamýnda 7 bin kiþiyi yakaladý. Bombalý eylem hazýrlýðýnda olan teröristlerle birlikte yaklaþýk 268 kilog ram patlayýcý madde ele geçirildi. Emniyet teþkilatý, terörle mücadelesini hukuk devleti ilkelerine ve insan haklarýna saygý, ‘iþkenceye sýfýr tolerans’ politikasý çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarýyla gerekse terörle mücadele eden birimlerle koordinasyon ve iþbirliði içinde sürdürüyor. 2010 yýlýnda, terörle mücadele kapsamýnda önceden alýnan istihbaratlar ile yürütülen titiz ve baþarýlý çalýþmalar neticesinde, birçok menfur eylemin gerçekleþmesi engellendi. 2010 yýlýnda bin 490 operasyonda 7 bin 47 kiþi yakalandý. Özellikle, bombalý eylem hazýrlýðýnda olan teröristlerle birlikte yaklaþýk 268 kilogram patlayýcý madde ele geçirilmesi sayesinde, bombalama ve sabotaj türü terörist eylemler gerçekleþtirilmeden engellendi. Ankara/cihan

“Ankara’’ gemisine ‘’Umut’’ adýný verdiler Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnca Libya’nýn Misrata þehrindeki çatýþmalarda yaralanan vatandaþlarýn tedavisi için gönderilen gemiye, Libyalýlar ‘’Umut’’ adýný verdi. Alýnan bilgiye göre, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý, Dýþiþleri, Ýçiþleri ve Saðlýk bakanlýklarý ile Denizcilik Müsteþarlýðý arasýnda saðlanan koordinasyon sonucu hazýrlanan ‘’Ankara’’ gemisinin Çeþme Limaný’ndan Libya’ya hareket etmesi, yaklaþýk 10 gündür kuþatma altýnda bulunan Misrata halkýný sevindirdi. ‘’Umut’’ adýný verdikleri gemiyi dört gözle bekleyen Misratalýlar, günlerdir hiçbir yardýmýn gitmediði þehirde, Türkiye’den yola çýkan gemi için karþýlama komitesi oluþturdu. Misrata Eðitim Hastanesi doktorlarý, hastanede 100’ü aðýr 1300 dolayýnda yaralý bulunduðunu, özellikle saðlýk personeli ve týbbi yardým malzemesine büyük ihtiyaç duyulduðunu söylediler. ‘’Ankara’’ gemisinde, 15 saðlýk personeli, 3 ambulans ve 2 ton acil týbbi yardým malzemesi bulunuyor. Bingazi/aa

Üskül’den Berfo Ana’ya ziyaret TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Zafer Üskül, 103 yaþýndaki Berfo Kýrbayýr’ý ziyaretinde oðlu Cemil Kýrbayýr’a ne olduðunu bilen birkaç kiþinin mutlaka olabileceðini, bilgi sahibi olanlarýn bir an önce bildiklerini kendilerine iletmelerini istedi. Üskül, 1980 yýlýnda Ardahan’ýn Göle ilçesinde gözaltýna alýndýktan sonra bir daha kendisinden haber alýnamadýðý iddia edilen Cemil Kýrbayýr’ýn annesi Berfo Kýrbayýr’ý, Ataþehir Ýçeren köy’deki evinde ziyaret ederek çiçek verdi. Çalýþmalar hakkýnda bilgi vermek için Berfo Ana’yý ziyarete geldiðini dile getiren Üskül, ‘’Kendisinin nasýl sabýrsýzlýkla bizden bir haber beklediðini çok iyi biliyorum ama biz de yaptýklarýmýzý çok ayrýntýlý olarak anlatamýyoruz. Buraya kadar geldim ki içi rahat olsun. Her yönüyle konuyu araþtýrýyoruz. Her türlü bilgiye ulaþmaya çalýþýyoruz’’ diye konuþtu. Üskül, Kars Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn da çalýþma yürüttüðünü bildirdi. Ýstanbul/aa

TÜSÝAD çark etti TÜSÝAD teklif ettiði anayasayla ilgili geri adým atarak “deðiþtirilmez maddelerle” ilgili önerilerinin bulunmadýðýný belirtti. TÜSÝAD, geçen hafta Yüksek Ýstiþare Konseyi toplantýsýnýn özel oturumunda kamuoyuna sunulan “Yeni Anayasa” baþlýklý çalýþmanýn ardýndan bu konuyla ilgili görüþlerini önceki gün yaptýðý bir açýklamayla kamuoyuna duyurdu. Milliyet’in haberine göre TÜSÝAD açýklamýsýnda þu ifadelere yer verildi: “Bu çalýþma TÜSÝAD’ýn ev sahipliði yaptýðý ve Türkiye’nin alanlarýnda tanýnmýþ 22 akademisyen ve kanaat önderinin bir araya geldiði toplantýlar dizisinin sonucunda, 5 baþlýkta farklý fikirleri derleyen bir metindir. Çalýþmanýn son bölümü ise çalýþmanýn eþ koordinatörleri Prof. Ergun Özbudun ve Prof. Turgut Tarhanlý tarafýndan kaleme alýnmýþtýr ve diðer yirmi katýlýmcý açýsýndan baðlayýcý olmayan, þahsi yorum ve deðerlendirmeleridir. TÜSÝAD’ýn demokratikleþme raporlarý dikkate alýndýðýnda, Cumhuriyetin demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olmasý niteliklerini ve devletin dili, baþkenti ve bayraðý konularýný içeren Anayasa’nýn deðiþtirilemez maddelerinin deðiþtirilmesi yönünde, ne geçmiþte ne bugün, bir görüþ ve önerisi olmamýþtýr; bu hususlar TÜSÝAD tüzüðünde açýkça ifade edilmiþ deðerlerdir.” Ýstanbul/ Yeni Asya

KAHRAMANMARAÞ’TA önceki gün yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý’nda (YGS) ÖSYM’de görevli bir kiþide kalem kamera bulunduðu iddia edildi. Alýnan bilgiye göre, Bahçelievler Kampüsü giriþinde görevli polisin yaptýðý aramada, ÖSYM Kahramanmaraþ Bürosu’nda sekreter olarak çalýþtýðý öðrenilen Y.Ö’nün (38) üzerinde kalem kamera bulundu. Kalem kameraya el konulurken, karakolda ifadesi alýn dýktan sonra serbest býrakýlan Y.Ö’nün ‘’Zaman zaman sýnavlarda bazý durumlarla

karþýlýyoruz. Ben de kalem kamerayý haklýlýðýmýzý ispat etmek için Ýstanbul’dan getirttim. Baþka bir amacým yoktu’’ dediði öðrenildi. Öte yandan Kaçaklýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’ne baðlý ekipler, olayla ilgili çok yönlü araþtýrma baþlattý. Kalem kameradaki görüntüler incelenirken, Y.Ö’nin son 1 ay içerisinde kimlerle görüþtüðünün araþtýrýldýðý bildirildi. Bu arada sýnav kitapçýðýnýn muhafaza edildiði büronun kamera görüntüleri de incelemeye alýndý. Kahramanmaraþ/aa

CHP: 2 milyon seçmen kayýp CHP, YSK’nin verilerinde büyük çeliþkiler olduðunu iddia etti. CHP’den yapýlan açýklamada, bütün vatandaþlar seç men listelerini kontrol etmeye çaðrýldý. CHP, 2009 yýlýnda seçmen kütüklerinde olup da 2011 yýlýnda kütüklerde olmayan 2 milyon 60 bin 215 seçmenin peþine düþtü. Teþkilatlardan bu seçmenleri incelemeleri istendi. CHP’nin internet sitesinden yayýna verdiði sistemle bütün yurttaþlar kendi apartmanlarýnda ve ha nelerinde kimlerin oy kullanabileceðini görebiliyor. CHP’nin YSK’nin alt yapýsý na göre hazýrladýðý çalýþmada YSK’nýn verilerinde de büyük çeliþkiler ortaya çýktý. CHP’den yapýlan açýklamada, bü tün vatandaþlar seçmen listelerini kontrol et me ye çað rýldý. Vatandaþlardan “www.chp.org.tr” adresinden yurttaþlarýn evinde apartmanlarýnda kaç kiþinin kayýtlý olduðu, kaydý olmayan komþusu olup olmadýðý, mükerrer ve yanlýþ yazýlýp yazýlmadýðýnýn kontrol edilmesi istendi. Açýklamada “2009 yýlýnda seçmen kütüklerinde olup da 2011 yýlýnda kütüklerde olma yan 2 milyon 60 bin 215 seçmen kaybý, ölüm, askerlik, hapse girme gibi nedenlerle açýklanamayacak kadar büyüktür” denildi. YSK’nin bu duruma bir açýklýk getirmesi istenen açýklamada, “YSK görevini yeri ne getirememektedir. Seçmen kütüðü doðru olmayan bir seçim güvenilir olabilir mi?” denildi. Ankara/aa


6

29 MART 2011 SALI

Y

YURT HABER

Bediüzzaman’ýn fikirlerine daha çok ihtiyaç var YENÝ ASYA ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ TARAFINDAN TERTÝPLENEN KONFERANSTA, DÜNYA BARIÞI ÝÇÝN ÜSTADIN FÝKÝRLERÝNE BUGÜN HER ZAMANKÝNDEN DAHA ÇOK ÝHTÝYAÇ DUYULDUÐU VURGULANDI. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde þarampole yuvarlanan yolcu otobüsünde muavin öldü, 46 kiþi yaralandý. FOTOÐRAF: AA

Yine otobüs kazasý: 1 ölü, 46 yaralý BÝLECÝK’ÝN Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 46 kiþi yaralandý. Alanya’dan Ýstanbul’a giden Tuðrul Sesli (52) yönetimindeki 34 YP 2008 plakalý yolcu otobüsü, Bozüyük-Mekece çevre yolunun Kütahya yol kavþaðýnda þarampole devrildi. Kazada, muavin Muhammet Dere (24) otobüsün altýnda kalarak olay yerinde öldü. 46 kiþinin de yaralandýðý kazada, yaralýlar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlardan durumu aðýr Nihavent Baþkurt, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, yaralý sayýnýn fazla olmasý sebebiyle, ilçede görev yapan ve nöbetçi olmayan doktorlar da hastaneye getirildi. Bilecik/aa

Köy okuluna ‘dost eli’ uzandý TRABZON’UN Akçaabat ilçesinde bir grup eðitimci, bu yýl ikincisini gerçekleþtirdikleri ‘’Dost Eli’’ yardým kampanyasýyla, Gümüþhane’nin Kelkit ilçesinde bir köy okuluna yardýmda bulundu. Öðrencilere tepeden týrnaða giyecek ve kýrtasiye ile gýda yardýmý yapan grup, okulun da eksiklerini gidererek, teknik malzemelerini yeniledi. Grup üyelerince esnaf ve hayýrseverlerden toplanan malzemeler, ilçedeki Yaylacýk Gençlik Merkezi’nde bir araya getirilerek bir kamyonete yüklendi. Kelkit’in Aðýl Köyü Ýlköðretim Okulu’na götürülen malzemeler arasýnda temizlik ve tesisat ekipmanýndan boyaya, sýradan haritaya, panodan bilgisayar malzemesine kadar pek çok teknik eþya yer aldý. Öðrenci mevcudu 29 olan okula ayrýca 29 özel koli hazýrlayan yardýmsever ekip, üzerlerine daha önceden tespit edilen tüm öðrencilerin adýný ayrý ayrý yazarak bu kolilere yerleþtirdikleri iç çamaþýrý, çorap, kazak, mont, ayakkabý, tiþört, kaþkol, bere ve birçok giysi ile kýrtasiye malzemesini, öðrencilere teslim etti. Kelkit’e götürülen yardým malzemeleri arasýnda öðrencilerin kardeþleri için de ayrýca giysi ve kýrtasiye malzemesi yer aldý. Trabzon/aa

Araþtýrmacý-yazar Mehmet Kaplan

müceddid-i azamdýr. Risâle-i Nur eserleri, birçok dile çevrilerek, insanlýðýn hizmetine sunulmuþtur. Said Nursî’nin vefatýnýn üzerinden 51 yýl geçBEDÝÜZZAMAN Said Nursî Hazretlemesine raðmen, düþünceleri ve tespitrinin vefatýnýn 51. yýldönümü sebebiyleri toplumun fikir hayatýna yön verle Çorum Yeni Asya Gazetesi Temsilmektedir. Ýslâm âlemi cehalet, zaruret ciliði tarafýndan “ Said Nursî’ye Göre ve ihtilaftan kurtularak yekvücut ha Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði Ve linde kaynaþmayý baþaracaktýr. HürriDünya Barýþý” adlý konferans düzenyet ve demokrasi eninde sonunda Ýslendi. Çorum halkýnýn yoðun ilgisi ile lâm toplumlarýnda gelecek ve yerleþeÜSTAD TAVÝZSÝZ YAÞADI karþýlanan konferans, ’’Asyanýn BahtýAraþtýrmacý yazar Mehmet Kaplan cektir” diye konuþtu. Kaplan, “Bu duynýn Miftahý’’ isimli sinevizyon gösterimi ise konuþmasýnda, “Bediüzzaman Said gu ve düþüncelerle mübarek üstadýmýve Ýmam Hatip Muammer Özcan’ýn Nursî’nin yaklaþýk 80 yýllýk hayatý pek zý ve ahirete göçmüþ talebelerini rahKur’ân-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Oku- çok hadiseye þahit olmuþtur” dedi. O- metle yad ediyoruz” dedi. nan Aþr-ý Þerifin ardýndan Yeni Asya laylarýn arka planlarýný okuyabilen SaGünümüz Ýslâm toplumlarýnýn sýGazetesi Çorum Temsilcisi Mehmet id-i Nursî’nin Ýslâmiyet adýna zor bir kýntýlarý ve bu sýkýntýlara sunulan reçeKovancý, açýlýþ konuþmasý yaptý. dönemde tavizsiz yaþadýðýný ifade eden telere deðinilen konferansta sinevizKovancý konuþmasýnda, ”Ýnsanlýðýn Kaplan, “Said Nursî, bütün insanlýðýn yon gösterisi de sunuldu. Araþtýrmacý dünya barýþýnda her zamankinden da- istifade edeceði Risale-i Nur Külliyatýný yazar Mehmet Kaplan, sinevizyon ha çok Bediüzzamanýn fikirlerine ve bu eserlerden yetiþmiþ talebelerini gösterisinde “Çanakkale Ruhu“ üzemuhtaç olduðunu” söyleyerek, üsta- býrakarak dünyaya veda etmiþ büyük rinde durarak, buradan çýkarmamýz dýn, 1911 Mart'ýnda Þam’da Emevî bir þahsiyettir. O, ‘Kimin himmeti mil- gereken derslere dikkat çekti. KonfeCamiinde irad ettiði hutbede ortaya leti ise, o tek baþýna bir millettir’ düstu- rans sonrasý kitaplarýný da imzalayan koyduðu hastalýklar ve çarelerinin ha - runu rehber ederek yaþamýþtýr. Bu u - Mehmet Kaplan, okurlarý ile kýsa sülen tazeliðini koruduðunu belirtti. Bu ðurda insanlýðýn dünyevî ve uhrevî sa- reli sohbet etti. Çorum Yeni Asya hastalýklarýn ümitsizlik, adavete mu- adeti için hizmet etmiþtir. Kur’ân’ýn Haným okuyucularýnýn hazýrladýðý habbet, sýdkýn hayat-ý içtimaiyede öl- hakikatlerini ve Efendimizin (asm) gýda kermesini de gezen misafirler, mesi, ehl-i imaný birbirine baðlayan sünnetini kalplere ve akýllara yerleþti- Çorum’un leziz yemeklerinden tadamanevî rabýtalarý bilmemek, çeþit çeþit rerek vazifesini icra eden nadide bir rak konferanstan ayrýldýlar.

NÝHAT MERT ÇORUM

sarî hastalýklar gibi intiþar eden istibdat, menfaat-ý þahsiyesine himmeti hasretmek olduðunu hatýrlatan Ko vancý, bu hastalýklarýn da Kur’ân eczanesinden alýnan altý ilâçla tedâvi edileceðini belirtti. Kovancý, bu altý ilacýn ümit, sýdk, hürriyet, muhabbet, uhuvvet ve hamiyet gibi hususlar ol duðuna dikkat çekti.

Y se ri i lân lar ELEMAN

Turizm sektöründe çalýþacak tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere ingilizce bilen elemanlar alýnacaktýr. Cv lerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. bizimtur@bizimradyo.fm

y Medya Grup

nElektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça 0545 771 76 23 nKýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0212 544 19 20 Gsm: 0506 860 95 68 nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj, Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizli'de

Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizli

Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m2 2+1 Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL 0533 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT,

Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal 82.000 TL (0533) 712 48 06 n Kartal' da Sahibinden 135m2 daireler 0532 771 22 50 0216 306 99 92

www.oguzhanmuhendislik.com n Manisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr. 140.000 TL. Pazalýk payý vardýr. 0533 665 06 77 Hayrettin HUYUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) 712 48 06 n Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA

n Sahibinden Hadýmköy'

de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir. 1000 m2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73 n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr. 385.000 TL 0537 231 67 61 n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý 0533 712 48 06 n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL 0533 712 48 06

n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m2 18.000 TL 2956 m2 16.000 TL 2327 m2 13.000 TL 1860 m2 12.000 TL 715 m2 9.000 TL 0216 700 22 43 0532 400 82 85 n Arnavutköy Nakaþ ma hallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m2 15.000 TL 1000 m2 30.000 TL 1000 m2 40.000 TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85

VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok

Çorum temsilcimiz Mehmet Kovancý

Ýmam-hatip Muammer Özcan

Maden ocaklarý ormanlarý katlediyor ANTALYA, Isparta, Burdur, Denizli, Kaþ Çevre Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz, Antalya’nýn Elmalý ilçesindeki Çýðlýkara Sedir Ormanlarý’nýn bulunduðu bölgede 30 taþ ve mermer ocaðýna ruhsat verilmesine tepki göstererek, ‘’Devlet, hukuku bilinçli olarak yanlýþ kullanarak, ‘bozuk orman’ yalanlarýyla ormanlarý þirketlere tahsis edip orman katliamýna izin veren kurum durumdadýr’’ dedi. Hediye Gündüz, Elmalý ilçesinde mermer ocaklarýnýn açýldýðý Çýðlýkara Sedir Ormanlarý’nda incelemelerde bulundu. Gündüz, incelemelerinin ardýndan yaptýðý açýklamada, Türki ye’nin ve dünyanýn en deðerli sedir ormanlarýnýn Elmalý’da bulunduðuna dik kati çekti. Bölgedeki sedir aðaçlarýnýn 200 ile 600 yaþ larý arasýnda olduðuna deðinen Hediye Gündüz, Çýðlýkara’daki sedir aðacý sayýsýnýn ise 30 milyon civarýnda olduðunu kaydetti. Verilen taþ ve mermer ocaðý ruhsatlarýyla bölgede ‘’aðaç katliamý’’ yapýldýðýný öne süren Gündüz, ‘’Devlet hukuku bilinçli olarak yanlýþ kullanarak, ‘bozuk orman’ yalanlarýyla ormanlarý þirketlere tahsis edip orman katliamýna izin veren kurum durumdadýr’’ dedi. Hediye Gündüz, taþ ve mermer ocaklarýnýn bölgeye büyük zarar vereceðini belirterek, ruhsat verilen bölgenin ‘’bozuk or man sa ha sý’’ ol du ðu yönündeki açýklamalara da tepki gösterdi. Gündüz, böl ge ye yap týk la rý ziyaretlerde fidanlarýn ve anýt aðaç olabilecek sedirlerin zarar gördüðünü söyledi. Elmalý/aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88

ÇEÞÝTLÝ nAteþ oto LPG' de ÞOK Kam panya Marmara Bölge bayisinden T4Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: 0212 549 75 21 Topkapý Þube: 0212 482 95 90 0532 492 51 59 nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Vildan KURT n Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Lokman Tekin n Dumlupýnar Üniversitesinden aldýðým öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ebru Keskin/Kütahya


Y

DÜNYA

29 MART 2011 SALI

7

Ýsyancýlar þehirleri alýyor hibrahimcan@windowslive.com

KOALÝSYON GÜÇLERÝNÝN DESTEÐÝYLE BATIYA DOÐRU ÝLERLEYEN ÝSYANCILAR, KADDAFÝ'NÝN DOÐDUÐU ÞEHÝR OLAN SÝRTE'YÝ VE ECDEBÝYE, BREGA, RAS LANUF, MÝSRA GÝBÝ ÞEHÝRLERÝN DENETÝMÝNÝ YENÝDEN ELE GEÇÝRDÝ. ÝSYANCILAR Libya lideri Muammer Kaddafi’nin doðduðu þehir olan Sirte’yi ele geçirdiklerini açýkladý. Kaddafi’ye baðlý birliklerinde, Misrata þehrini bombaladýðý bildirildi. Muhaliflerin sözcülerinden biri, El Cezire televizyonu na yap tý ðý a çýk la ma da, bir lik le rin þehri bombaladýðýný, keskin niþancýlarýn da evlerin çatýlarýnda olduðunu söyledi. Bir diðer muhalif sözcü de El Arabiya televizyonuna, þehirde Kaddafi’ye baðlý güçlerle muhalifler arasýndaki çatýþmalarda 8 kiþinin öldüðü, en az 24 kiþinin yaralandýðý açýklamasýný yaptý Koalisyon güçlerinin saldýrýlarý ise devam ediyor. Libya haber ajansý ülkenin güneyindeki Sebha þehrinin dün sabah havadan bombalandýðýný ve saldýrýda pek çok evin hasar gördüðünü duyurdu. Saðlýk Bakanlýðý kaynaklarý, bu bölgelerde aralarýnda sivillerin de bulunduðu yaralananlar olduðunu söyledi. Diðer taraftan Kaddafi’nin önceki haftalarda isyancýlarýn elinden aldýðý Ecdebiye, Brega, Ras Lanuf ve Misra gibi þehirlerin yeniden isyancýlarýn denetimine geçti. Ýsyancýlarýn batýya doðru ilerleyiþi de devam ediyor. Reuters haber ajansý Sirte’nin 120 km uzaðýndaki Navfaliyah kasabasýnýn isyancýlarýn eline geçtiðini duyurdu. Misrata’da bulunan muhalif bir görgü tanýðý da, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, bütün gün süren çatýþmanýn sona erdiðini, kentin batý yakasýnda ‘’sadece küçük bir bölgeyle birkaç sokaðýn kontrolünün’’ Kaddafi güçlerinin elinde olduðunu söyledi. Muhammed isimli görgü tanýðý, ‘’Þehrin yüzde 99’unun kontrolü bizde’’ açýklamasýný yaptý.Brega’yý da ele geçiren muhalifler, burada Kaddafi’ye ait çok sayýda tank ve zýrhlý aracýn tahrip edildiðini açýkladý. Bingazi/Trablus/aa

Bingazi, Ecdebiye ve Brega þehirlerinde akaryakýt sýkýntýsý yaþanýyor. Elektrik ve su problemi de yaþayan vatandaþlar, araçlarýna yakýt alabilmek için istasyonlarýn önünde uzun kuyruklar oluþturuyor. Ellerine aldýklarý benzin bidonlarýyla istasyon istasyon gezerek akaryakýt arýyorlar.

AMERÝKAN yönetiminden üst düzey bir yetkili, ‘Bu andan itibaren Libya’da askeri güç kullanýmý konusundaki bütün operasyonun NATO komutasý altýnda olacaðýný’ belirterek, ‘’Bu, Türkiye’nin pozisyonu ve þimdi NATO’nun 28 üyesinin tamamýnýn pozisyonu’’ dedi. NATO’nun Libya operasyonunu bütün unsurlarýyla devralmasý yönünde mutabakata varýlan Kuzey Atlantik Konseyi toplantýsýna dair gazetecilerin sorularýný cevaplayan yetkili, ‘’Türkiye’nin, Libya lideri Muammer Kaddafi’ye baðlý güçlerin havadan bombalanmasýna güçlü itirazlarý vardý. Bu itirazlarý nasýl aþtýnýz?’’ þeklindeki bir soru üzerine, ‘’Türkiye ya da baþka bir müttefikten herhangi bir itiraz duymadýklarýný’’ belirtti. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen yetkili, ‘’Duyduðumuz, uçuþa yasak bölge ve sivillerin korunmasýnýn yanýsýra silâh ambargosu ve insani yardýmý da içeren þekilde, operasyonun bütün unsurlarýnýn NATO tarafýndan yürütülmesi yönündeki güçlü tercihti. Bu tercih, Türkiye tarafýndan da paylaþýldý. Bu, Türkiye’nin de birçok ülkenin de pozisyonuydu. Nitekim, Kuzey Atlantik Konseyi’nin aldýðý poziyon da bu’’ diye konuþtu. Yetkili, bu andan itibaren askeri güç kullanýmý konusundaki bütün operasyonun NATO komutasý altýnda olacaðýný belirterek, ‘’Bu, Türkiye’nin pozisyonu ve þimdi NATO’nun 28 üyesinin tamamýnýn pozisyonu’’ ifadesini kullandý. Washington/aa

Japonya yine sallandý nu duyurdu. Depremde can ya da mal kaybý olduðuna iliþkin bir haber bulunmazken Japon Meteoroloji Ajansý ufak çaplý tsunami alarmý yayýmladý. Ajans, Miyagi bölgesini yarým metre yüksekliðinde dalgalarýn vurabileceðini belirtti. New York/aa

Fukuþima’da radyasyon seviyesi düþmüyor Japon Nükleer Güvenlik Ajansý yaptýðý açýklamada Fukuþima nükleer santrali çevresindeki radyoaktif iyot seviyesini açýkladý. Açýklamda depremden en fazla zarar gören 1 ve 4 numaralý reaktörlerin çýkýþýnda dün itibarýyla iyot seviyesinin 131 olduðu, bunun da normalin yaklaþýk 2 bin kat fazlasý anlamýna geldiði belirtildi. Ayrýca santralin 5 ve 6 numaralý reaktörlerine 30 metre mesafede denizden alýnan örneklerde radyoaktif iyot seviyesinin normlarýn 1150 kat fazla olduðu saptandý. Bu arada, Japon hükümeti, Fukuþima’daki nükleer santralden çýkan sudaki radyoaktivitenin normalin 10 milyon katý olduðunu açýklayan Tepco þirketinin bu yanlýþýnýn ‘’kabul edilemez’’ olduðunu söyledi. Greenpeace örgütü, Japonya’ya Fukuþima nükleer santrali çevresindeki tahliye alanýný geniþletmesi çaðrýsýnda bulundu. Tokyo/aa

Radyasyon Çin’in kuzeyine ulaþtý JAPONYA'DAKÝ Fukiþima nükleer reaktöründen havaya karýþan radyoaktif maddelerin, Çin’in kuzeydoðusundaki Heylongciang eyaletine ulaþtýðý bildirildi. Þinhua ajansýnýn haberine göre, Çin Milli Nükleer Enerji Koordinasyon Komitesi, yapýlan testler sonucunda bölgede “son derece küçük” oranlarda radyoaktif iyot-131 tespit edildiðini açýkladý. Bölgedeki Radyasyon Ýzleme Merkezi Baþkan Yardýmcýsý Þü Licüan, eyaletin Dongning, Hulin, Raohý ve Vusu ilçelerinde radyoaktif maddelere rastlandýðýný ancak bu maddelerin, herhangi bir önlem alýnmayacak kadar az oranlarda tespit edildiðini kaydetti. Yetkililer, eyalette bu durumun herhangi bir kargaþaya neden olmadýðýný ve verilerin internet üzerinden halka açýk olduðunu ifade etti. Þanghay/aa

Mýsýr’da seçimler Eylül’de yapýlacak

Kadýnlar oy kullanamayacak

MISIR'DA genel seçimlerin eylül ayýnda yapýlacaðý bildirildi. Yüksek Askeri Konsey üyesi Mahmud Þahin, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ülkede genel seçimlerin eylül ayýnda yapýlacaðýný belirtirken, devlet baþkanlýðý seçimi için ise henüz tarih belirlenmediðini söyledi. Þahin, ülkede olaðanüstü hal yasalarýnýn eylül ayýndaki seçimlerden önce kaldýrýlacaðýný da ifade etti. Mýsýr’da 1981 yýlýndan bu yana olaðanüstü hal yasalarý uygulanýyor. Kahire/aa

SUUDÝ Arabistan’da 23 Nisanda yapý lacak belediye seçimlerinde kadýnlar yine oy veremeyecek. Seçim Komisyo nu Baþkaný Abdurrahman El Dahmaç, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ‘’Belediye seçimlerine kadýnlarýn katýlýmýna henüz hazýr deðiliz’’ ifadesini kul landý. Komisyon Baþkaný, bu konuyu inceleyen bir komite kurulduðunu da belirtti ve ‘’4 yýl sonra yapýlacak bir sonraki seçimlere kadýnlarýn katýlaca ðýna söz veriyoruz’’ dedi. Riyad/aa

emen’de iktidar deðiþikliðine adým adým yaklaþýlýyor. Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih, bütün direnme gayretleri ve Ameri ka’nýn tam desteðine raðmen, koltuðunu korumayý baþaramayacak. Ýlk çatýþmalar baþladýðýnda, el-Kaide’nin Yemen’de konuþlandýðýna inanan Amerika, Abdullah Salih’e her türlü desteði verdi. Koruma birliklerini eðitti, teknik yardým ve istihbarat saðladý. Ýþler zora girince, 66 yaþýndaki lideri müzakerelere zorladý. Bir çok komutan ve büyükelçinin muhaliflerin safýna geçmiþ olmasýna raðmen, Abdullah Salih’i veya en azýndan Cumhuriyet muhafýzlarý ve merkezî güvenlik güçlerinin baþýnda bulunan oðlu ve yeðenini orada tutacak bir yöntem bulmaya çalýþýyorlar. Çünkü sözde el-Kaide ile mücadelede bütün yatýrýmlarýný onlara yapmýþlardý. An cak bu du rum hal kýn öf ke si nin A me ri ka’ya yönelmesine neden oluyor. Amerika’nýn çok güvendiði merkezi güvenlik güçlerinin halkýn üzerine attýðý gaz bombalarý bile Amerikan yapýmý. Ve halk bunu biliyor. Kuzey ve Batý Bölgesi komutaný El Ahmar’dan sonra Doðu Komutaný Muhsin de Abdullah Salih’ten desteðini çekti ve muhaliflerin yanýnda yer aldý. Aþiret yapýsýna dayalý ülkede, bir çok aþiret þimdiden muhalif tarafta. Aþiretleri güçlendirip, hepsine kamu görevleri vererek siyasal desteklerini alma yoluyla iktidarýný sürdüren cumhurbaþkaný, þimdi bu güçlü aþiretlerin muhalefetiyle karþý karþýya. Bu yapýnýn getirdiði baþka bir sorun daha var: 24 milyonluk ülkede 60 milyon silâh var. Silâhsýz dolaþan insan bulmak güç. Ali Abdullah Salih protesto gösterileri ilk baþladýðýnda Hüsnü Mübarek’in yaptýðý hatalarý yaptý. Deðiþim vaat etti, tekrar aday olmayacaðýný açýkla dý, ama görevi hemen býrakmayý reddetti. Bu da yetmedi muhalifleri tehdit etmeye, basýný kontrol etmeye çalýþtý. En son da halkýn üzerine ateþ açtýrdý. Bir günde 50 kiþi öldü. Bu noktadan sonra Abdullah Salih’in Yemen’in baþýnda kalma þansý hiç yok. Buna raðmen o ýsrarla kalmaya çalýþýyor. Sarayýný tanklarla korurken, muhaliflerin safýna geçen komutan Muhsin ile baþlattýðý müzakereleri de önceki akþam yarýda býraktý. Yetkilerini Baþkan yardýmcýsý Ebu Rabi Man sur el-Hadi’ye devredeceðine dair haberler de henüz gerçekleþmedi. Zaten 40 farklý hareketten oluþan muhalifler koalisyonu bunu kabul etmemiþ ve baþkan yardýmcýsý ile müzakere etmeyeceklerini açýklamýþlardý. Peki, bundan sonra ne olacak? Yemen’de Abdullah Salih’in günleri sayýlý. Ancak þimdilik muhalefette birleþen 40 grubun, sonrasýnda iktidar kavgasý içine düþüp düþmeyecekleri belirsiz. Mevcut rejimin kalýntýlarýnýn da tahrikiyle, bir iç savaþýn baþlamasý, aþiretler çatýþmasýnýn yoðunlaþmasý kaygýlarý var. Umarýz bu endiþeler boþa çýkar ve Abdullah Salih arkasýnda kan gölüne dönmüþ bir ülke býrakmaksýzýn bir an önce çekilir. Sonrasýnda istikrar ve demokrasinin gelip gelmeyeceðini ise þimdiden tahmin etmek—bütün Ortadoðu’da olduðu gibi— hayli güç. Akl-ý salimin egemen olup, çýkar kavgalarý baþlamadan Yemen’in istikrarýnýn saðlanmasýna duâ ediyoruz. Zira, bir Ýslâm ülkesi olmasýnýn yaný sýra, çok sayýda þehidimizi baðrýnda misafir eden Yemen bizim için özel bir önem taþýyor.

Y

Türkiye’nin NATO’ya itirazýný duymadýk

JAPONYA'NIN doðu kýyýsý açýklarýnda 6.5 büyüklüðünde deprem olduðu bildirildi. ABD Jeolojik Araþtýrma Kurumu, 11 Mart’taki þiddetli depremin harap ettiði doðu kýyýsý açýklarýnda, Honþu yakýnlarýnda meydana gelen depremin büyüklüðünün 6.5 olduðu-

Yemen’de sona yaklaþýlýrken

Suriye’de yine gösteri SURÝYE'DE bir haftadan fazla bir süredir eylemlerin merkezi olan Dera dün yine gösterilere sahne oldu. Þehrin ana meydanýnda toplanan yüzlerce kiþi 48 yýldýr uygulanmakta olan olaðanüstü halin kaldýrýlmasý için sloganlar attý. Associated Press ajansy da bir görgü tanýðýna dayandýrdýðý haberinde, güvenlik güçlerinin, Dera’da hükümet karþýtý 4 bin civarýnda protestocuya önce göz yaþartýcý gazla müdahale ettiðini, daha sonra havaya ateþ açtýðýný aktardý. Suriye yönetimi ise gösterilerin önüne geçmek için bir yandan bazý sert önlemlere baþvuruyor, bir yandan da bazý reformlarý hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Dera ile haftasonu çatýþmalarýn yaþandýðý kýyý þehri Lazkiye’ye askeri birlikler sevk edildi. Þam/aa

HABERLER

Merkel de iniþte n ALMANYA'nIN Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde önceki gün yapýlan eyalet meclisi seçimlerinde, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 39 oranýnda oy alarak, önceki seçimlere göre büyük oy kaybýna uðradý. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Baden-Württemberg eyaletinde iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 39 oranýnda oy alarak, önceki seçimlere göre büyük oy kaybýna uðrarken yüzde 24,2 oranýnda oy alan Yeþiller Partisi, yüzde 23,1 oranýnda oy alan Sosyal Demokrat Partiyi (SPD) geride býraktý. Bu eyalette Yeþiller Partisi ile SPD’nin 58 yýldan sonra ilk kez yeniden koalisyon hükümeti kurmasý beklenirken, eyalette ilk kez Yeþiller Partisinden Winfried Kretschmann’ýn baþbakan olabileceðine dikkat çekildi. Baden-Württemberg eyaletinde Yeþiller Partisinden doðrudan milletvekili adayý olan Muhterem Aras, seçim bölgesinde oylarýn yüzde 42,8’ini alarak eyalet meclisine girmeyi baþardý. CDU’lu rakibinin oy oranýnýn yüzde 28 civarýnda olduðunu belirterek, seçimlerin en güzel yanýnýn, 58 yýl aradan sonra CDU iktidarýna son verilmesi olduðunu söyleyen Aras, CDU’nun kalesi olarak bili nen Ba den-Würt tem berg e ya le tin de CDU’nun aldýðý yenilginin, ayný zamanda CDU Genel Baþkaný olan Almanya Baþbakaný Angela Merkel’in bir yenilgisi olduðunu ifade etti. Berlin/aa

Sarkozy’i Libya da kurtaramadý n FRANSA'DA ana muhalefetteki Sosyalist Parti, kanton seçimlerinin ikinci turunda ciddî oranda oy aldý. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Martine Aubry, seçim sonuçlarýyla ilgili yaptýðý ilk açýklamada, ‘’Fransýzlar artýk deðiþim’’ istiyor’’ dedi. Aubry, partisinin, ‘’seçmenlerinin beklentilerini yerine getirecek tek parti olduðu’’ görüþünü dile getirdi. Aubry, 5 Nisan’da gelecek cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili kampanyanýn ana hedeflerini açýklayacaklarýný duyurdu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyalist Parti, kanton seçimlerinin ikinci turunda yüzde 36 oranýnda oy aldý. Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy’nin iktidardaki partisi Halk Hareketi Birliði, kanton seçimlerinin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre, oylarýn yüzde 18.89’unu aldý. Sonuçlar, Libya’ya yönelik operasyona öncülük eden Sarkozy’nin bu giriþiminin, ‘’iç politikada kendisine bir oy getirmediðini’’ de ortaya koydu. Gelecek yýl düzenlenecek seçimlerle ilgili son anketin sonuçlarý, Sarkozy’nin cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk turunda eleneceðini gösteriyor.

Fransa’da düzenlenen bir kamuoyu araþtýrmasý, seçmenlerin, yabancý düþmaný aþýrý saðcý Ulusal Cephe Partisini artýk tehli keli bulmadýðýný ortaya koydu. Paris/aa

KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN BASÝT TASFÝYEDE ALACAKLILARI DAVET ÝLANI Tereke No: 2001/40 Ýstanbul Ýli, Küçükçekmece Ýlçesi, Cilt no: 6,kütük 430'da kayýtlý Ali Rýza ve Zehra'dan olma 1954 doðumlu doðumlu Ýbrahim Yüksel AYTAÇ'ýn (T. C. No: 27041002084) iflas tasfiye memuru Av. Ezgi Kütük tarafýndan defteri tutulan mallarýn bedellerinin tasfiye giderlerini ve alacaklarý karþýlamayacaðý anlaþýldýðýndan basit tasfiye usulünün uygulanmasýna karar verilmiþtir. Bu nedenle alacaklýlarýn bu ilan tarihinden itibaren on gün içinde alacaklarýný ve iddialarýný bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklýlardan birinin 2.000.00 TL giderleri peþin vermek sureti ile tasfiyenin adi þekilde yapýlmasýný isteyebileceði ÝÝK.'nun 218220. maddeleri gereðince teblið ve ilan olunur. 18.03.2011 www.bik.gov.tr B: 20251


8

29 MART 2011 SALI

vehbikara1@hotmail.com

Modern masallar e­le­viz­yon­da­ha­ev­le­ri­mi­zi­iþ­gal­et­me­den­ön­ce rah­met­li­ba­ba­an­nem­biz­le­re­Er­zu­rum­yö­re­si ma­sal­la­rý­an­la­týr­dý.­Ha­yal­dün­ya­mý­zý­bu­ma­sal­lar­da­ki­kah­ra­man­lar­kap­lar­dý.­Þim­di­i­se­ço­cuk­la­rý­mýz­da­ha­çok­Holl­ywo­od’un­ma­sal­la­rý­i­le­bü­yü­yor.­Film­kah­ra­man­la­rý,­o­te­miz­ve­gü­zel­duy­gu­la­rý þe­kil­len­di­ri­yor,­ken­di­ne­ben­ze­ti­yor. Bir­ ta­ne­si­ mo­dern­ za­man­la­rýn,­ di­ðe­ri­ i­se­ yüz­yýl­lar­ca­de­vam­et­miþ­o­lan­A­na­do­lu­ef­sa­ne­le­ri­nin ü­rü­nü­ o­lan­ bu­ ma­sal­la­rýn­ bir­çok­ or­tak­ yö­nü­ de var.­ He­men­ he­men­ hep­sin­de­ in­ti­kam,­ þeh­vet, hýrs,­in­san­la­rý­öl­dür­me­ve­kral,­sul­tan­ol­ma­ya­ça­lýþ­mak­ or­tak­ ö­zel­lik.­ De­ði­þen­ sa­de­ce­ za­man­ ve çev­re­sel­fak­tör­ler. Ba­na­an­la­tý­lan­ma­sal­la­rýn­e­sas­oð­la­ný­ge­nel­lik­le bir­pa­di­þa­hýn­kü­çük­oð­lu­o­lur­du.­E­sas­kýz­i­se,­bir ej­der­ha­nýn­e­li­ne­e­sir­düþ­müþ­dün­ya­lar­gü­ze­li­bir kýz­o­lur­du.­Kar­deþ­le­ri­nin­hý­ya­ne­ti­ne­uð­ra­yan­ma­sal­kah­ra­ma­ný­ne­ya­par­e­der,­ej­der­ha­nýn­e­lin­den ký­zý­kur­ta­rýr­fa­kat­kö­tü­ni­yet­li­a­ða­be­yi­nin­tu­za­ðý­na dü­þer­di.­So­nun­da­bü­tün­düþ­man­la­rý­ný­öl­dü­ren­e­sas­oð­lan,­ký­zý­kur­ta­ra­rak­sul­tan­ve­pa­di­þah­o­lur­du. Holl­ywo­od­ ma­sal­la­rýn­da­ da­ kah­ra­man­la­rýn rol­le­ri­ faz­la­ de­ðiþ­mi­yor.­ So­nun­da­ film­ kah­ra­man­la­rý­ en­ ya­kýn­la­rý­ da­ dâ­hil­ ol­mak­ ü­ze­re­ bü­tün­düþ­man­la­rý­öl­dü­rü­yor­ve­dün­ya­lar­gü­ze­li­e­sas­ký­za­ka­vu­þu­yor. Ne­ya­zýk­ki­in­san­ru­hun­da­ki­duy­gu­lar,­di­nî­e­mir­ler­ al­tý­na­ gir­me­yin­ce­ ay­ný­ bu­ ma­sal­lar­da­ ol­du­ðu­ gi­bi­ in­ti­kam,­ hýrs,­ þeh­vet­ ve­ in­san­ öl­dür­mek­ten­zevk­a­lan­bir­ca­na­va­ra­dö­nü­þe­bi­li­yor.­Es­ki­ ol­muþ,­ ye­ni­ ve­ mo­dern­ ol­muþ­ fark­ et­mi­yor. Ka­bil’in­kar­de­þi­Ha­bil’e­yap­tý­ðý­gi­bi­nef­si­nin­e­li­ne e­sir­dü­þen­bir­in­san,­öz­kar­de­þi­ni­bi­le­öl­dü­re­bi­le­cek­bir­va­zi­ye­te­gi­re­bi­li­yor. Ýþ­te­Rab­bi­miz,­biz­le­ri­ter­bi­ye­et­mek,­ne­fis­ve Þey­tan’ýn­in­san­lýk­tan­u­tan­dý­ra­cak­de­re­ce­de­kö­tü tu­zak­la­rýn­dan­ko­run­mak­ü­ze­re­pey­gam­ber­le­ri­ve kut­sal­ki­tap­la­rý­gön­de­ri­yor.­E­ðer­on­la­rý­din­ler­i­sek, say­gý­du­yu­la­bi­le­cek­bir­in­san­o­la­bi­li­riz.­Yok,­e­ðer es­ki­ve­ya­mo­dern­ma­sal­la­rý­din­ler­ve­o­ma­sal­kah­ra­man­la­rý­na­ben­ze­me­ye­ça­lý­þýr­i­sek­bi­lin­ki­ca­na­var ruh­lu­bir­in­san­hâ­li­ne­gel­mi­þiz­dir. Ba­kýn;­Rab­bi­miz­Kur’ân’da­in­san­la­rý­ya­ra­týl­mýþ­la­rýn­en­þe­ref­li­si­ol­mak­i­çin­ne­le­re­dâ­vet­e­di­yor. Fus­si­let­ Sû­re­si’nde­ me­â­len­ “Kö­tü­lü­ðe­ i­yi­li­ðin­ en gü­ze­li­ i­le­ kar­þý­lýk­ ver.­ Bir­ de­ ba­kar­sýn,­ a­ra­nýz­da düþ­man­lýk­ bu­lu­nan­ kim­se­ can­dan­ bir­ dost­ o­lu­ver­miþ­tir”­ve­Âl-i­Ým­ran­Sû­re­si’nde­“O­tak­va­sa­hip­le­ri,­ bol­luk­ta­ ve­ dar­lýk­ta­ ba­ðýþ­ta­ bu­lu­nan­lar, öf­ke­le­ri­ni­yu­tan­lar­ve­in­san­la­rýn­ku­sur­la­rý­ný­af­fe­den­ler­dir.”­ Te­ða­bun­ Sû­re­si’nde­ i­se­ “E­ðer­ on­la­rý af­fe­der,­ku­sur­la­rý­na­bak­maz­ve­ba­ðýþ­lar­sa­nýz,­þüp­he­siz­ki­Al­lah­da­çok­ba­ðýþ­la­yý­cý­ve­çok­mer­ha­met e­di­ci­dir”­di­ye­bu­yur­mak­ta­dýr. Ýs­lâ­mi­yet­a­dý­ü­ze­rin­de­se­lâ­met,­em­ni­yet­ve­ba­rýþ di­nî­dir.­Ýs­lâm’ý­or­ta­dan­kal­dýr­mak­a­ma­cýy­la­kan­dö­kül­me­dik­çe­sa­vaþ­et­me­ye­ce­vaz­yok­tur.­Bir­Müs­lü­man­sa­vaþ­i­çin­ü­ze­ri­ne­ge­len­düþ­ma­na­kar­þý­da­tes­lim­ol­maz.­O­na­kar­þý­di­ni­ni,­na­mu­su­nu­ve­va­ta­ný­ný ko­ru­mak­i­çin­ge­re­kir­se­ca­ný­ný­se­ve­se­ve­ve­rir.­Bu­u­ður­da­öl­mek­son­suz­bir­ha­yat­ta­o­nur­lu­ve­iz­zet­li­bir þe­kil­de­ya­þa­mak­i­çin­ge­re­ken­bir­þey­dir. Fa­kat­in­ti­kam­i­çin,­þan,­þöh­ret,­hýrs­ve­sal­ta­nat­i­çin­in­san­öl­dür­mek,­var­lýk­lar­i­çin­de­en­gü­zel­bir þe­kil­de­ya­ra­týl­mýþ­o­lan­in­sa­na­ya­kýþ­maz.­O­na­ve­ri­len­duy­gu­lar;­sev­gi,­ba­rýþ­ve­mut­lu­lu­ða­â­þýk­týr.­Kan, öf­ke,­hýrs­ve­in­ti­kam­a­ma­cý­i­le­kul­la­nýl­dý­ðýn­da­in­sa­ný­es­fel-i­sâ­fi­lîn­a­dý­ve­ri­len­ya­ra­týl­mýþ­la­rýn­dü­þe­ce­ði en­al­çak­se­vi­ye­ye­ka­dar­dü­þü­rür.­Ken­di­le­ri­ne­ve­ri­len­duy­gu­la­rý­yan­lýþ­yer­de­kul­la­nan­lar­he­sap­gü­nü gel­di­ðin­de­“Ya­ley­te­nî­kün­tü­tü­râ­bâ”­ya­ni­“Keþ­ke top­rak­ol­say­dýk”­di­ye­cek­ler­dir. Ba­kýn­þe­ca­at­kah­ra­ma­ný­Haz­re­ti­A­li­(ra),­ne­ka­dar­gü­zel­bir­ör­nek­ol­muþ­tur.­Sa­vaþ­mey­dan­la­rýn­da­ge­çen­i­ki­o­la­yý­an­lat­mak­is­ti­yo­rum: Hay­ber­Ka­le­si­nin­ka­pý­sý,­ki­7­ki­þi­o­nu­an­cak­kal­dý­ra­bi­lir­di,­o­nu­ye­rin­den­sök­müþ,­kal­kan­gi­bi­kul­la­na­rak­sa­vaþ­mýþ­tý.­Bu­sa­ye­de­Müs­lü­man­la­ra­hý­ya­net­e­de­rek­ar­ka­la­rýn­dan­han­çer­le­yen­Ya­hu­di­le­rin ye­nil­me­sin­de­bü­yük­rol­oy­na­mýþ­tý. Yi­ne­ay­ný­zat,­bir­baþ­ka­sa­vaþ­ta­bir­düþ­man­as­ke­ri­ni­ye­re­at­mýþ,­ký­lý­cý­i­le­tam­öl­dü­re­ce­ði­an­da,­o­ki­þi ken­di­si­ne­tü­kür­müþ.­O­za­man­Haz­re­ti­A­li­(ra), düþ­man­as­ke­ri­ni­bý­rak­mýþ,­öl­dür­me­miþ,­e­sir­et­miþ. As­ker­sor­muþ:­“Ne­den­be­ni­kes­me­din?”­ De­miþ­ki:­“Se­ni­Al­lah­i­çin­ke­se­cek­tim,”­zi­ra­sa­vaþ mey­da­ný­dýr,­“Fa­kat­ba­na­tü­kür­dün;­hid­de­te­gel­dim.­Nef­si­min­his­se­si­ka­rýþ­tý­ðý­i­çin­ih­lâ­sým­ze­de­len­di.­O­nun­i­çin­se­ni­kes­me­dim.” Ýþ­te­bu­dav­ra­nýþ­kar­þý­sýn­da­düþ­man­as­ke­ri­þu­nu­ de­miþ­tir:­ “Ma­dem­ di­ni­niz­ bu­ de­re­ce­ sa­fi­ ve ha­lis­tir;­o­din­hak­týr”. Ýþ­te­a­sýr­lar­dýr­Ýs­lâ­mi­yet’in­dal­ga­dal­ga­ya­yýl­ma­sý­na­ve­in­san­lar­ü­ze­rin­de­et­ki­et­me­si­ne­se­bep­o­lan duy­gu­bu­dur.­Ha­fýz-ý­Þi­ra­zî’nin­i­ki­sö­zü­i­le­ya­zý­mý­za­gü­zel­bir­son­ve­re­lim: “Dün­ya­öy­le­bir­me­ta­de­ðil­ki,­bir­ni­za­a­(kav­ga­ya)­deð­sin.­Çün­kü­fa­ni­dir­ge­çi­ci­ol­du­ðun­dan­kýy­met­siz­dir.­E­ðer­ko­ca­dün­ya­böy­le­i­se­kü­çük­þey­le­ri­va­rýn­siz­he­sap­e­din.” Yi­ne­di­yor­ki:­“Ý­ki­ci­ha­nýn­ra­hat­ve­se­lâ­me­ti­ni­i­ki harf­tef­sir­e­der:­Dost­la­rý­na­kar­þý­mü­rüv­vet­kâ­râ­ne mu­â­þe­ret­(gü­zel­ce­i­liþ­ki­kur­mak)­ve­düþ­man­la­rý­na sulh­kâ­râ­ne­mu­a­me­le­et­mek­tir,”­ves­se­lâm…­

T

Y

MEDYA POLÝTÝK

Deðiþtirilemez maddeler: Ölülerin dirilere hükmetmesi TÜSÝAD, ye­ni­a­na­ya­sa­tar­týþ­ma­la­rý­na­ö­nem­li­bir kat­ký­da­bu­lu­nan­bir­ra­por­ya­yýn­la­dý.Prof.­Dr.­Er­gun­Öz­bu­dun­ve­Prof.­Dr.­Tur­gut­Tar­han­lý’nýn eþ-ko­or­di­na­tör­lü­ðün­de,­çe­þit­li­di­sip­lin­ler­den­23 ki­þi­nin­ka­tý­lý­mýy­la­ger­çek­le­þen­yu­var­lak­ma­sa top­lan­tý­la­rý­nýn­ne­ti­ce­sin­de­or­ta­ya­çý­kan­ra­por, çar­pý­cý­ö­ne­ri­ler­de­bu­lu­nu­yor.­ Ra­por­da­hem­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin kon­so­li­das­yo­nu­na­hiz­met­e­de­cek­ö­ne­ri­le­re hem­de­doð­ru­dan­Kürt­me­se­le­si­nin­çö­zü­mü­ne­kat­ký­da­bu­lu­na­cak­ce­sur­ö­ne­ri­le­re­yer­ve­ri­li­yor.­Ge­nel­o­la­rak­ra­por­da­ki­tes­pit­ler­ve­ö­ne­ri­ler,­Tür­ki­ye’de­bü­rok­ra­tik­ik­ti­da­rýn­ge­ri­le­me­si­ni,­de­mok­ra­tik­dü­ze­nin­tah­ki­mi­ni­ve top­lum­sal­ba­rý­þýn­te­mi­ni­ni­sað­la­ya­cak­ni­te­lik­te­dir.­Bu­ne­den­le­her­bir­ö­ne­ri­nin­ü­ze­rin­de ay­rýn­tý­lý­bir­þe­kil­de­dur­mak­ge­re­kir.­ Ka­mu­o­yu­na­dek­la­re­e­dil­dik­ten­son­ra­ra­po­run­en­ha­ra­ret­li­tar­týþ­ma­la­rý­do­ðu­ran­ö­ne­ri­si, de­ðiþ­ti­ri­le­mez­ve­de­ðiþ­ti­ril­me­si­tek­lif­da­hi­e­di­le­mez­mad­de­le­re­i­liþ­kin­o­lan­ö­ne­ri­si­ol­du.­Ra­por­da,­Tür­ki­ye­i­çin­a­sýl­ö­nem­ta­þý­yan­hu­su­sun, “Dev­let­þek­li­nin­Cum­hu­ri­yet­ol­du­ðu”­þek­lin­de­ki hük­mü­ko­ru­mak­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­(s.­42)­Bu­na­gö­re­dev­let­þek­li­ni­Cum­hu­ri­yet­o­la­rak­be­lir­le­yen­hük­mün­dý­þýn­da­ki­bü­tün­a­na­ya­sal­hü­küm­le­rin­de­ðiþ­ti­ri­le­bi­le­ce­ði­i­fa­de­e­di­li­yor.­Ba­zý ke­sim­ler­ce­ol­duk­ça­ra­di­kal­bu­lu­nan­bu­ö­ne­ri, ik­ti­dar­ve­mu­ha­le­fet­çev­re­le­ri­ta­ra­fýn­dan­tas­vip e­dil­me­di.­AKP­Grup­Baþ­kan­Ve­ki­li­Su­at­Ký­lýç, par­ti­o­la­rak­mev­cut­A­na­ya­sa’da­ki­de­ðiþ­ti­ri­le­mez mad­de­le­rin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­gi­bi­bir­gün­dem­le­ri­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­bu­ö­ne­ri­ye­ka­týl­ma­dýk­la­rý­ný söy­le­di.­Ký­lýç’a­gö­re,­ye­ni­a­na­ya­sa­da­da­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­ler­þim­di­ki­gi­bi­ko­run­ma­lýy­dý. CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­ni­te­lik­te­ki­ilk­üç­mad­de­nin­Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­cu­i­ra­de­si­ni­yan­sýt­tý­ðý,­bu­ne­den­le bun­la­rýn­de­ðiþ­ti­ri­le­bi­lir­ha­le­gel­me­si­ni­ka­bul­et­me­ye­cek­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­CHP’nin­hu­kuk­çu­kur­may­la­rýn­dan­Þa­hin­Men­gü­i­se­ka­týl­dý­ðý­bir­te­le­viz­yon­prog­ra­mýn­da,­bu­ö­ne­ri­yi­Cum­hu­ri­yet de­ðer­le­ri­ne­bir­sal­dý­rý­o­la­rak­gör­dük­le­ri­ni­be­lirt­ti.­(Ha­ber­türk,­Kar­þýt­Gö­rüþ,­23.03.2011)­

1924 ve 1961 anayasalarý 1982­A­na­ya­sa­sý’nda­ki­ilk­üç­mad­de­nin “Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­cu­i­ra­de­si”­ol­du­ðu­nu­söy­le­mek,­top­lum­da­san­ki­Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­lu­þun­dan­bu­gü­ne­ka­dar­bü­tün­a­na­ya­sa­lar­da­bu mad­de­le­re­yer­ve­ril­miþ­gi­bi­bir­al­gý­nýn­doð­ma­sý­na­se­be­bi­yet­ve­ri­yor.­Oy­sa­bu­yan­lýþ­bir­al­gý­dýr, ger­çek­fark­lý­dýr.­Cum­hu­ri­yet’in­ilk­a­na­ya­sa­sý­o­lan­1924­A­na­ya­sa­sý’nýn­1.­mad­de­si­“Tür­ki­ye Dev­le­ti­bir­cum­hu­ri­yet­tir”­hük­mü­nü­i­çe­rir.

ni­söy­le­ye­bil­me­hak­ký­yok­tur;­her­han­gi­bir­a­na­ya­sa­ko­yu­cu­nun­ken­di­ni­bu­ka­dar­ba­si­ret­li­ve­i­le­ri­yi­gö­rür­sa­ya­bil­me­si­müm­kün­de­ðil­dir”.­(Bü­lent­Ta­nör,­Ý­ki­A­na­ya­sa,­Be­ta­Ba­sým­Da­ðý­tým, 1986,­s.­167)­Müm­taz­Soy­sal,­a­na­ya­sa­lar­da­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­lik­sý­fa­tý­ka­zan­dý­rý­la­cak­hü­küm­le­rin çok­ti­tiz­lik­le­se­çil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­miþ­tir. Soy­sal’a­gö­re,­do­ku­nul­maz­hü­küm­ler,­an­cak do­ku­nul­du­ðu­tak­dir­de­dev­le­tin­te­mel­ni­te­li­ði­ni de­ðiþ­ti­re­cek­de­re­ce­de­ö­nem­ta­þý­yan­mad­de­ler­le sý­nýr­lý­ol­ma­lý­dýr.­Bu­bað­lam­da­Soy­sal,­1924­ve 1961­a­na­ya­sa­la­rýn­da­ki­dü­zen­le­me­nin­doð­ru­ol­du­ðu­nu­be­lirt­mek­te,­1982­A­na­ya­sa­sý’nýn­i­se­çok faz­la­mad­de­yi­ve­kav­ra­mý­(ör­ne­ðin­2.­mad­de­de­ki­kav­ram­la­rý)­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­lik­le­mu­ha­fa­za­al­tý­na­a­lýn­ma­sý­ný­so­run­lu­bul­mak­ta­dýr:­“Ne­re­sin­den­ba­ký­lýr­sa­ba­kýl­sýn,­2.­mad­de­de­ki­çýk­maz­la­rýn i­çin­den­çýk­ma­ya­o­la­nak­yok­tur.­Böy­le­bir­çýk­Hiçbir nesil, kendisinden sonra maz­lar­yu­ma­ðý­ný,­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­li­ðin­te­me­li gelecek olanlarýn kaderini yap­mak­i­se­or­ta­ya­çý­ka­bi­le­cek­hu­kuk­sal­so­run­belirleme hakkýna sahip deðildir. la­rý­büs­bü­tün­çet­re­fil­leþ­tir­miþ­tir.”­(Müm­taz Soy­sal,­100­So­ru­da­A­na­ya­sa­nýn­An­la­mý,­Ger­çek Ya­yý­ne­vi,­1992,­s.­398)­ du­ðu­i­le­sý­nýr­lý­dýr.­De­ðiþ­ti­ri­le­mez­lik­zýr­hý­na­ka­Er­do­ðan­Te­ziç’in­baþ­kan­lýk­et­ti­ði­bir­he­yet­ta­vuþ­tu­ru­lan­mad­de­le­rin­sa­yý­sý­nýn­ar­tý­rýl­ma­sý ra­fýn­dan­TÜ­SÝ­AD­i­çin­ha­zýr­la­nan­1992­ta­rih­li 1982­A­na­ya­sa­sý’yla­baþ­la­mýþ­týr;­bu­a­na­ya­sa­4. a­na­ya­sa­tas­la­ðýn­da­da­ay­ný­yak­la­þým­be­nim­mad­de­siy­le,­ilk­üç­mad­de­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni sen­miþ­tir.­A­ra­la­rýn­da­Fa­zýl­Sað­lam,­Nec­mi ve­de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­tek­lif­e­dil­me­si­ni­ya­sak­la­- Yüz­ba­þý­oð­lu­ve­Sü­heyl­Ba­tum­gi­bi­i­sim­le­rin mýþ­týr.­Do­la­yý­sýy­la­bu­gün­kü­de­ðiþ­ti­ri­le­mez bu­lun­du­ðu­he­ye­tin­ha­zýr­la­dý­ðý­tas­lak­ta,­dö­ne­mad­de­le­rin­“Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­cu­i­ra­de­si” mi­ne­gö­re,­ol­duk­ça­ra­di­kal­sa­yý­la­bi­le­cek­ö­ne­ol­du­ðu­i­fa­de­si,­ger­çe­ðe­te­ka­bül­et­mi­yor.­Bu ri­ler­var­dýr.­TBMM’nin­as­li­ku­ru­cu­o­la­rak­ye­mad­de­ler,­1980­dar­be­si­nin­e­se­ri­dir­ve­an­cak ni­bir­a­na­ya­sa­yap­ma­yet­ki­si­ne­sa­hip­ol­du­ðu­dar­be­ci­le­rin­i­ra­de­si­ni­yan­sý­týr.­ nu,­li­be­ral­de­mok­ra­tik­re­jim­ler­de­dev­le­tin res­mi­bir­i­de­o­lo­ji­si­nin­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­“A­ta­Deðiþtirilemez maddelere türk­mil­li­yet­çi­li­ði”­i­ba­re­si­nin­a­na­ya­sa­met­nin­den­çý­ka­rýl­ma­sý­ný,­cum­hur­baþ­ka­ný­ve­mil­let­yönelik eleþtiriler 1982­A­na­ya­sa­sý’nýn­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­lik­ya­sa­ðý­ný ve­ki­li­ye­min­le­rin­de­A­ta­türk­il­ke­ve­in­ký­lâp­la­çok­ge­niþ­tut­ma­sý,­ö­te­den­be­ri­a­na­ya­sa­hu­kuk­- rý­na­yer­ve­ril­me­me­si­ni­sa­vu­nan­bu­tas­lak,­ay­çu­la­rý­a­ra­sýn­da­cid­di­tar­týþ­ma­lar­ya­rat­mýþ­ve­e­- ný­za­man­da­dev­let­þek­li­nin­cum­hu­ri­yet­ol­du­leþ­ti­ri­ye­ta­bi­tu­tul­muþ­tur.­Bü­lent­Ta­nör,­1982 ðu­na­da­ir­hü­küm­dý­þýn­da­her­han­gi­bir­hük­A­na­ya­sa­ko­yu­cu­su­nun­ge­rek­siz­ve­a­þý­rý­bir­has­- me­de­de­ðiþ­ti­ril­mez­lik­at­fe­di­le­me­ye­ce­ði­ni­be­sa­si­yet­gös­te­re­rek­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­sa­yýl­ma­la­rý­na lirt­miþ­tir.­(m.­4)­Gö­rül­dü­ðü­gi­bi,­ne­de­ðiþ­ti­ri­hiç­bir­ge­rek­bu­lun­ma­yan­mad­de­le­ri­de­de­ðiþ­ti­- le­mez­mad­de­ler­Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­lu­þun­ri­le­mez­ha­le­ge­tir­me­si­ni­e­leþ­tir­miþ­tir.­Ta­nör’e dan­be­ri­var­o­lan­mad­de­ler­dir­ne­de­bu­tar­týþ­gö­re,­de­ðiþ­mez­le­rin­sa­yý­sý­nýn­ar­tý­rýl­ma­sý­ve­kap­- ma­ye­ni­bir­tar­týþ­ma­dýr.­De­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­sa­mý­nýn­ge­niþ­le­til­me­si­son­de­re­ce­cid­di­bir­so­- de­ler,­si­ya­se­tin­et­ki­a­la­ný­ný­da­ralt­mak­ta­dýr. run­dur.­Zi­ra­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­ler­va­sý­ta­sýy­la Hat­ta­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nin­ka­rar­la­rý­dik­“bir­ül­ke­nin­ya­kýn­ve­u­zak­ge­le­ce­ði­nin­don­du­- ka­te­a­lýn­dý­ðýn­da,­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­le­rin rul­mak­ve­i­po­tek­al­tý­na­ko­nul­mak­is­ten­me­si, de­mok­ra­tik­si­ya­se­ti­im­kân­sýz­kýl­dý­ðý/ký­la­bi­le­ge­liþ­me­ve­in­san­ak­lý­na­say­gý­gi­bi­kav­ram­lar­a­çý­- ce­ði­söy­le­ne­bi­lir.­Zi­ra­hiç­bir­a­lan­yok­tur­ki, sýn­dan­da­ga­yet­hak­sýz­ve­zo­ra­ki­bir­da­yat­ma­dýr. de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­le­rin­kap­sa­mý­i­çin­de­de­Her­hal­de­kim­se­nin,­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti’nin ðer­len­di­ri­le­me­sin!­Ya­sa­ma­nýn­ya­pa­ca­ðý­her e­be­di­ye­te­ka­dar­1982­A­na­ya­sa­sý’nýn­2.­mad­de­- tür­lü­fa­a­li­yet,­bir­þe­kil­de­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­siy­le­Baþ­lan­gýç­bö­lü­mün­de­yer­a­lan­te­mel­il­ke­- de­le­re­do­ku­na­ca­ðýn­dan,­AYM­di­ler­se­bu ler­le­yö­ne­ti­le­bi­le­ce­ði­ni­ve­yö­ne­til­me­si­ge­rek­ti­ði­- mad­de­le­re­da­ya­na­rak­hiç­bir­a­dým­a­týl­ma­ma­1924­A­na­ya­sa­sý’nýn,­a­na­ya­sa­de­ði­þik­lik­le­ri­ni­dü­zen­le­yen­102.­mad­de­si­nin­son­fýk­ra­sýn­da­i­se­yal­nýz­ca­1.­mad­de­nin­de­ðiþ­ti­ri­le­me­ye­ce­ði­ve­de­ðiþ­ti­ri­le­me­ye­ce­ði­ne­da­ir­bir­tek­lif­ve­ri­le­me­ye­ce­ði be­lir­ti­lir.­1961­A­na­ya­sa­sý’nda­da­du­rum­ay­ný­dýr. A­na­ya­sa’nýn­1.­mad­de­si­“dev­let­þek­li­nin­cum­hu­ri­yet”­ol­du­ðu­nu­ka­yýt­al­tý­na­a­lýr,­9.­mad­de­si­i­se­dev­let­þek­li­ni­be­lir­ten­hük­mün­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni­ve­de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­tek­lif­e­dil­me­si­ni­ya­sak­lar. A­çýk­ol­du­ðu­ü­ze­re,­1982’ye­ge­lin­ce­ye­ka­dar, Tür­ki­ye’nin­a­na­ya­sal­ge­le­ne­ðin­de­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­lik­sa­de­ce­“dev­let­þek­li­nin­cum­hu­ri­yet”­ol­-

‘‘

sý­ný­sað­la­ya­bi­lir.­Bu­ne­den­le­Tür­ki­ye­ye­ni­bir a­na­ya­sa­ya­pa­cak­sa,­bu­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­ler­so­ru­nu­da­ti­tiz­lik­le­e­le­a­lýn­ma­lý­dýr.­

“Ýþleri düzenleyecek olan dirilerdir, ölüler deðil” Bu­me­yan­da­TÜ­SÝ­AD’ýn­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­le­ri­sa­de­ce­“Cum­hu­ri­yet”­i­le­sý­nýr­la­yan­ö­ne­ri­si ö­nem­li­ve­de­ðer­li­dir.­Bu­ö­ne­ri,­de­mok­ra­si­ye­bir ne­fes­al­dýr­ma­ve­de­mok­ra­tik­mü­ca­de­le­a­la­ný­ný ge­niþ­let­me­po­tan­si­ye­li­ne­sa­hip­tir.­Ben­i­se­ken­di pa­yý­ma,­a­na­ya­sa­lar­da­her­han­gi­bir­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­mad­de­nin­ol­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­Bu­dü­þün­ce­mi­te­mel­len­di­ren­bir­çok hu­ku­ki,­sos­yo­lo­jik­ve­tek­nik­ne­de­nim­var.­A­ma her­þey­den­ön­ce,­ah­la­ki­bir­se­bep­ten­ö­tü­rü­bu þe­kil­de­dü­þü­nü­yo­rum.­O­da,­de­ðiþ­ti­ri­le­mez mad­de­ler­koy­ma­nýn­ah­la­ki­a­çý­dan­ka­bul­e­di­le­mez­li­ði­dir.­Ah­la­ken­hiç­bir­ne­sil,­ken­di­sin­den­son­ra­ge­le­cek­o­lan­la­rýn­ka­de­ri­ni­be­lir­le­me­hak­ký­na­sa­hip­de­ðil­dir.­Biz­den­son­ra­ge­le­cek­o­lan­la­rýn­de­ðer­ve­i­de­al­le­ri­nin­ne­o­la­ca­ðý­ný­bi­le­me­yiz.­Her­ku­þak­ken­di­ya­þa­mý­ný­be­lir­le­me­hak­ký­na­sa­hip­tir.­Do­la­yý­sýy­la­hiç­bir­ku­þak,­ah­la­ken,­ken­din­den­son­ra­ki­le­re­na­sýl­ya­þa­ya­cak­la­rý­ný­da­yat­mak­ve­na­sýl­dü­þü­ne­cek­le­ri­ni bu­yur­mak­hak­ký­na­sa­hip­de­ðil­dir.­ Bu­ko­nu­da­“De­ðiþ­ti­ri­le­mez­ya­sa­lar­koy­mak, ö­lü­le­rin­di­ri­le­re­hük­met­me­si­dir.”­di­yen­Tho­mas­Pa­i­ne­i­le­hem­fi­ki­rim­ve­ye­ni­bir­a­na­ya­sa yap­ma­yý­dü­þün­dü­ðü­müz­bu­sü­reç­te­he­pi­mi­zin Pa­i­ne’nin­þu­söz­le­ri­ne­ku­lak­ver­me­mi­zin­fay­da­lý o­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum:­ “Dün­ya­na­sýl­yö­ne­ti­lir­se­yö­ne­til­sin,­o­nu­kim yö­ne­tir­se­yö­net­sin,­ken­di­le­rin­den­son­ra­ge­len ye­ni­ku­þak­la­rý­son­su­za­ka­dar­bað­la­ma­ve­kon­trol­et­me­ya­da­on­la­ra­son­su­za­dek­hük­met­me hak­ký­na­ve­gü­cü­ne­sa­hip,­ne­bir­par­la­men­to,­ne bir­züm­re­ne­de­bir­ku­þak­ol­muþ­tur,­o­la­cak­týr ve­o­la­bi­lir.­Böy­le­si­ya­sa­la­rýn­hep­si­ken­di­lik­le­rin­den­ge­çer­siz­ve­hü­küm­süz­dür;­çün­kü­bu­ya­sa­la­rý­çý­ka­ran­lar,­ne­yet­ki­le­ri,­ne­güç­le­ri­ve­ne­de uy­gu­la­ma­þans­la­rý­o­lan­iþ­le­re­yel­te­niþ­ler­dir.­Her de­vir,­her­ku­þak,­her­ko­nu­da­ken­din­den­ön­ce­ki de­vir­ve­ku­þak­lar­ka­dar­ser­best­ol­ma­lý­dýr.­Küs­tah­ça­ve­boþ­ye­re,­ya­þa­yan­la­rý­me­za­rýn­ö­te­sin­de yö­net­me­ye­kalk­mak­des­po­tiz­min­en­gü­lün­cü ve­en­ter­bi­ye­si­zi­dir...­Her­ku­þak­ken­di­ko­þul­la­rýn­da­yet­ki­li­dir­ve­öy­le­ol­ma­lý­dýr.­Ýþ­le­ri­dü­zen­le­ye­cek­o­lan­di­ri­ler­dir,­ö­lü­ler­de­ðil.”­ (Tho­mas­Pa­i­ne,­Ýn­san­Hak­la­rý,­Bel­ge­Ya­yýn­la­rý,­1985,­s.­62)­ Vahap Coþkun / Zaman, 28.3.2011

Bediüzzaman’dan ‘Ergenekon’ dersi TARÝH,­sü­rek­li­“te­ker­rür”­et­me­se­de,­ken­di­sin­den­ders­a­la­bi­le­ce­ði­miz­ba­zý­pa­ra­lel­lik­ler­ü­re­tir. Son­dö­nem­de­bir­di­zi­yo­rum­cu­nun­dik­ka­ti­ni çe­ken­bir­pa­ra­lel­lik­i­se,­“27­Ma­yýs­dar­be­si­ko­a­lis­yo­nu”­i­le­bu­gün­kü­“Er­ge­ne­kon­ko­a­lis­yo­nu”­a­ra­sýn­da­ki­ben­zer­lik­ler­dir.­ Ýl­ki­nin­or­ta­mý­ný,­ya­ni­1950’ler­Tür­ki­ye­si’ni­bir ha­týr­la­ya­lým.­O­“Ye­ni­Tür­ki­ye”,­“Ye­ter,­Söz­Mil­le­tin­dir!”­il­ke­siy­le­ku­rul­muþ­tu.­1950­se­çim­le­ri, 25­yýl­lýk­“tek­par­ti­dik­ta­sý”ný­yýk­mýþ,­“Ha­so­lar, Me­mo­lar”­di­ye­kü­çüm­se­nen­le­ri­ik­ti­da­ra­ge­tir­miþ­ti.­Din­dar­la­rýn,­li­be­ral­le­rin,­Kürt­le­rin­ve­tüm “gö­be­ði­ni­ka­þý­yan­lar”ýn­des­te­ði­ni­a­lan­De­mok­-

rat­Par­ti,­ül­ke­yi­hem­öz­gür­lük,­hem­de­re­fah­la ta­nýþ­týr­mýþ,­bu­sa­ye­de­de­üst­üs­te­üç­se­çim­ka­zan­mýþ­tý.­ Fa­kat­Ke­ma­list­seç­kin­ler,­De­mok­rat­Par­ti’den­ve­bil­has­sa­Baþ­ba­kan­Men­de­res’ten­nef­ret­et­ti­ler.­CHP’nin­ya­ný­sý­ra,­yar­gý­nýn,­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ve­ba­sý­nýn­i­çin­de­saf­tut­tu­lar.­“Men­de­res genç­le­ri­kýy­ma­yap­tý­rý­yor”­gi­bi­ya­lan­lar­ya­ya­rak “dar­be­ye­ze­min”­ha­zýr­la­dý­lar.­ Bu­“dar­be­ci­pro­pa­gan­da”,­a­la­bil­di­ði­ne­i­ki­yüz­lüy­dü.­Men­de­res’i­“dik­ta­tör­lük”le­suç­la­yan­lar, on­dan­ön­ce­ki­çey­rek­as­ra­el­ko­yan­a­sýl­dik­ta­tör­le­re­toz­kon­dur­mu­yor­du.­Dil­le­rin­den­düþ­me­-

T. C. SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2011/27 Tal. 15.03.2011 2011/27 lal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 22/04/2011 saat 10.15-10.25 arasýnda BELEDÝYE ÝTFAÝYE VE GARAJ AMÝRLÝÐÝ SUNGURLU /ÇORUM adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 27/04/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcu zun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira (YTL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 45.000,00 1 19 SF 300 PLAKALI, 2008 MODEL SÝYAH RENKLÝ RENAULT LAGUNA 3 PRÝV 1,5 DCÝ, (49175 KM'DE) www.bik.gov.tr B: 20429 T. C. TEKÝRDAÐ 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý : 2009/672 Davacý MALÝYE HAZÝNESÝ vekili Av. Melek Tansu Balkan tarafýndan Davalýlar SÜLEYMAN YUMUK v.s. Arasýnda mahkememizde görülmekte olan Elatmanýn Önlenmesi (Yýkým) davasý nedeniyle; Tekirdað Ýli, Merkez Ýlçesi, Barbaros Beldesi 15 pafta 4742 parselde tapu maliki olan Ali oðlu Süleyman Yumuk, Þaban kýzý Hamiyet Taþar ile Hüseyin oðlu Ali Taþar 'ýn mahkememizce yapýlan tüm aramalara raðmen tebligata yarar açýk adreslerinin temin edilemediðinden, davalýlarýn yokluðunda Mahkememizden 31/12/2010 gün ve 2009/672 esas 2010/1051 karar sayýlý ilamý ile Dava Dilekçesinin Görev Yönünden Reddine, talep halinde dosyanýn Tekirdað Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar yukarýda ismi yazýlý davalýlara ilanen teblið olunur. 08/02/2011 www.bik.gov.tr B: 17361

yen­“ir­ti­ca­teh­li­ke­si”­i­se,­zul­met­tik­le­ri­din­dar­la­rýn­hak­a­ra­yý­þýn­dan­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­di.­ An­cak­tüm­bun­lar,­De­mok­rat­Par­ti­ka­na­dýn­da­hiç­bir­ha­ta­ya­pýl­ma­dý­ðý­an­la­mý­na­gel­mi­yor­du.­DP,­“ku­ru­lu­dü­zen”e­kar­þý­bay­rak­a­çan­bir par­ti­ol­sa­da,­o­dü­ze­nin­ba­zý­ka­nun,­ku­rum, zih­ni­yet­ve­a­raç­la­rý­ný­kýs­men­te­va­rüs­et­miþ­ti. Do­la­yý­sýy­la,­DP­ön­ce­sin­de­al­týn­ça­ðý­ný­ya­þa­yan o­to­ri­ter­zih­ni­yet,­çok­ha­fif­le­miþ­bir­þek­liy­le­de ol­sa,­ya­þa­dý.­Ve­“­ak­si­yö­ne”­çev­ril­di.­ Ýþ­te­bu­so­ru­nu­gö­ren­ler­den­bi­ri,­bü­yük­a­lim Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­si­i­di.­Bu­yüz­den­de­“Ýs­lâ­mi­yet’in­kah­ra­ma­ný­o­lan­Ad­nan­Men­de­res”e

TAZÝYE Mehmet ve Halit Baðrýaçýk 'ýn babasý Kahramanmaraþ Demokrat eþrafýndan deðerli aðabeyimiz nur talebesi

Zekeriya Baðrýaçýk'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz

Yakup ve Yusuf Palabýçak 'ýn annesi

Zeynep Palabýçak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý

yaz­dý­ðý­bir­mek­tup­ta,­“Ýs­lâ­mi­yet’in­pek­çok­ka­nun-u­e­sa­si­sin­den­bi­ri­si”ni,­ya­ni­“bi­ri­si­nin­ci­na­ye­tiy­le,­baþ­ka­la­rý,­ak­ra­ba­ve­dost­la­rý­mes’ul­o­la­maz”­hük­mü­nü­ha­týr­lat­tý­ve­þöy­le­de­vam­et­ti:­ “Hal­bu­ki,­þim­di­ki­si­ya­se­ti­ha­zý­ra­da­par­ti­ci­lik ta­raf­tar­lý­ðý­i­le,­bir­ca­ni­nin­yü­zün­den­pek­çok ma­sum­la­rýn­za­ra­rý­na­rý­za­gös­te­ri­li­yor.­Bir­ca­ni­nin­ci­na­ye­ti­yü­zün­den­ta­raf­tar­la­rý­ve­ya­hud­ak­ra­ba­la­rý­da­hi­þe­ni­gýy­bet­ler­ve­tez­yif­ler­e­di­lip­bir tek­ci­na­yet­yüz­ci­na­ye­te­çev­ril­di­ðin­den,­ga­yet deh­þet­li­bir­kin­ve­a­da­ve­ti­da­mar­la­ra­do­kun­du­rup,­kin­ve­ga­ra­za­ve­mu­ka­be­le-i­bil­mi­si­le­mec­bur­e­di­li­yor­.”­ Ya­ni­ba­zý­suç­lu­lar­yü­zün­den­on­la­rýn­çev­re­sin­de­ki­suç­suz­lar­da­mað­dur­o­lu­yor.­Bu yüz­den­de,­o­ce­nah­ta,­kin,­düþ­man­lýk­ve “rö­van­þizm”­ge­li­þi­yor.­ “Bu­i­se­ha­yat-ý­iç­ti­ma­i­ye­yi­[top­lum­sal­ya­þa­mý]­ta­ma­men­zîr­ü­ze­ber­e­den­bir­ze­hir­dir”­de­di,­Be­di­üz­za­man.­Son­ra­da­þu­u­ya­rý­da­bu­lun­du:­­“Ma­dem­Ce­nâb-ý­Hak,­bu teh­li­ke­li­za­man­da­bir­ký­sým­ha­ki­kî­din­dar­la­rýn­ba­þa­geç­me­si­ne­yol­aç­mýþ,­Kur’ân-ý­Ha­kî­min­bu­ka­nun-u­e­sa­sî­si­ni­ken­di­le­ri­ne­bir nok­ta-i­is­ti­nad­ve­on­la­ra­ga­raz­kâr­lýk­e­den­le­re­kar­þý­si­per­yap­mak­lâ­zým­gel­di­ði­ni,­za­man­ih­tar­e­di­yor­.” Ya­ni­“bu­teh­li­ke­li­za­man­da”­dev­let­ku­rum­la­rýn­da­rol­oy­na­yan­“ha­ki­kî­din­dar­lar”a dü­þen,­Ýs­lam’ýn­“a­da­let-i­mah­za”­(mut­lak­a­da­let)­il­ke­si­ne­tu­tun­mak­tý.­Dar­be­ci­le­re­kar­þý sý­ðý­na­cak­la­rý­“si­per”,­Mak­ya­ve­lizm­de­ðil, hak­lý­da­va­lar­da­hak­sýz­lýk­yap­ma­mak­i­çin­ký­lý­kýrk­yar­mak­tý...­ “A­ra­dan­60­se­ne­geç­miþ;­bun­la­rý­bu­gün ni­ye­an­la­tý­yor­sun”­der­se­niz,­he­men­be­lir­te­yim:­bir­“27­Ma­yýs­a­re­fe­si”nde­fi­lan­ol­du­ðu­mu­zu­dü­þün­mü­yo­rum.­Öy­le­si­la­net­li­de­vir­ler,­çok­þü­kür,­geç­miþ­te­kal­dý.­ A­ma­Be­di­üz­za­man’ýn­“ma­ne­vi­bir­si­ne­ma”­i­le­ge­le­ce­ði­gö­ren­bil­ge­li­ði­ne­i­na­ný­rým. Ve­bu­gü­nün­hak­lý­da­va­la­rý­na­hak­sýz­lýk­ka­rýþ­ma­sý­ný­hiç­a­ma­hiç­is­te­mi­yo­rum.­ Mustafa Akyol / Star, 28.3.2011


Y

MAKALE

29 MART 2011 SALI

Bediüzzaman’ýn ilmî yönü-2 Ve­ Ýs­tan­bul­ â­lim­le­ri­ de,­ ki­mi­ za­man­ fer­dî, ki­mi­za­man­grup­lar­hâ­lin­de­ak­þam­dan­sa­ha­ba,­ en­ a­ðýr­ ki­tap­lar­dan­ ha­zýr­la­dýk­la­rý­ en­ zor, en­ çet­re­fil­li­ so­ru­la­rý­ so­rar­ ve­ san­ki­ be­ra­ber ha­zýr­la­mýþ­lar­gi­bi­ce­vap­la­rý­ný­da­a­lýr­lar. fersadoglu@yeniasya.com.tr *** Sa­id­ Nur­sî’nin­ il­mi­nin­ de­rin­li­ði­ni­ an­la­ya­bil­mek­i­çin,­il­min­tür­le­ri­ni­bil­mek­ge­re­kir: e­di­üz­za­man,­ 1907’de,­ za­ma­nýn­ kül­tür Ýn­san­ak­lý­nýn­i­lim­de­ni­zin­den­al­dý­ðý­bil­gi­i­mer­ke­zi­ o­lan­ Fa­tih-Çar­þam­ba­ sem­tin­ki­tür­lü­dür:­Kes­bî­ve­veh­bî. de­ki­ Þe­ker­ci­ Han’a­ yer­le­þir,­ ka­pý­sý­na 1-­ Kes­bî:­ Al­lah’ýn­ ta­bi­a­ta­ koy­du­ðu­ “kev­nî “Bu­ra­da­ her­ müþ­kül­ hal­le­di­lir,­ her­ su­â­le­ ce­ka­nun­lar”­ çer­çe­ve­sin­de­ ça­lý­þa­rak­ el­de­ e­di­le­vap­ ve­ri­lir,­ fa­kat­ su­âl­ so­rul­maz”­ lev­ha­sý­ný­ a­bi­le­cek,­ “il­mel­ya­kîn”­ (i­lim­ se­vi­ye­sin­de­ ke­sin sar.­Bu,­i­ki­a­çý­dan­dün­ya­ça­pýn­da­bir­o­lay­dýr: bil­gi),­ “ay­nel­ya­kîn”­ (mü­þa­he­de-göz­lem­ se­vi­1-­Ya­þý­he­nüz­29’dur.­ ye­sin­de­ ke­sin­ bil­gi),­ “hak­kal­ya­kîn”­ (tec­rü­be, 2-­Ýs­lâm­i­lim­le­ri,­tef­sir,­ha­dis,­ke­lâm­vs.­sa­ha­la­kalb-sez­gi,­vic­dan­ve­ka­na­at-i­kat’i­ye­se­vi­ye­rýn­da­her­han­gi­bir­branþ­be­lirt­me­yip;­fi­zik,­kim­sin­de­ke­sin­bil­gi)­ ya,­sos­yo­lo­ji,­ta­rih­vs.­dâ­hil­her­ko­nu­da­“Her­su­a­2-­Veh­bî:­Bâ­zý­mâ­ne­vî­ö­zel­lik­le­re­hâ­iz­ki­þi­le­ce­vap­ve­ri­lir”­de­mek­te;­bü­tün­pa­yi­taht­u­le­ma­le­re,­ö­zel­o­la­rak­hî­be­e­di­len­ve­“ilm-i­le­dün” sý­nýn­dik­kat­le­ri­ni­ü­ze­ri­ne­çek­mek­te­dir.

B

AHMET SANDAL

de­nen­ giz­li,­ hâ­fî,­ bâ­týn,­ gay­bî/me­ta­fi­zik­ bir bil­gi.­ Le­dün­ il­mi­nin­ ha­ki­ka­ti,­ Kehf­ Sû­re­si’nin 60-82.­ â­yet­le­rin­de,­ Hz.­ Mû­sâ-Hz.­ Hý­zýr’ýn (as)­ a­ra­sýn­da­ ge­çen­ o­lay­da­ dik­ka­te­ su­nu­lur. Ýs­mi­ni­ de­ 65.­ â­yet­te­ ge­çen­ “le­dün”­ ke­li­me­sin­den­a­lýr. Be­di­üz­za­man,­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ es­ki­ Baþ­ka­ný A­li­Rý­za­Hak­ses’in­i­fa­de­siy­le;­“Bü­tün­i­lim­ve fen­le­ri­ ez­ber­le­miþ­ti.­ O­na­ kar­þý­ genç­li­ðin­de bü­tün­Ýs­lâm­u­le­ma­sý­â­ciz­kal­dý.” E­vet,­ Be­di­üz­za­man,­ der­ya­lar­ gi­bi­ kes­bî­ il­mi­nin­ya­nýn­da,­veh­bî,­le­dün­il­mi­ne­da­maz­har­ol­muþ­tu. Ri­sâ­le-i­Nur’un,­ay­ný­za­man­da­veh­bî­i­lim­le de­ya­zýl­dý­ðý­nýn­pek­çok­çar­pý­cý­mi­sâ­li­var­dýr. Yüz­ler­ce­sin­den­bir­ka­çý­ný­nak­le­de­lim: 1-­On­i­ki,­al­tý,­dört,­bir­sa­at­te,­hat­ta­on­da­ki­ka­da­ya­zý­lan­Ri­sâ­le­var.1

2-­Öy­le­þart­lar­da­ya­zý­lýr­ki,­gül­le­a­týþ­la­rý­al­týn­da­ kâ­ti­bi­ Ha­bib’e­ “Def­te­ri­ çý­kar”­ di­ye­rek, at­üs­tün­de­yaz­dýr­mýþ.2 3-­On­lar­ca­se­ne­son­ra­keþ­fe­di­le­bi­le­cek­öy­le sýr­lar­dan,­sos­yal­ve­tek­no­lo­jik­ke­þif­ler­den­ha­ber­ve­rir­ki,­be­þer­bun­la­rý­dü­þü­ne­mez.­ 4-­Ken­di­yaz­dý­ðý­e­ser­ler­den­ba­zý­la­rý­ný­100, 300,­ 400­ de­fa­ o­ku­ma­sý­ ve­ is­ti­fa­de­ et­ti­ði­ni söy­le­me­si… 5-­ Be­di­üz­za­man’ýn­ bir­ ek­ra­na­ ba­kar­ gi­bi hýz­lý­ hýz­lý­ söy­le­me­si­ ve­ kâ­tip­le­rin­ yaz­ma­sý. Ki,­ “Bu­ ma­kam­da­ per­de­ in­di,­ yaz­ma­ya­ i­zin ve­ril­me­di.­Baþ­ka­za­ma­na­te­hir­e­dil­di”3 i­fa­de­le­rin­den­de­an­la­þý­lý­yor. Dipnot: 1- Kastamonu Lâhikasý, s. 149. 2- Emirdað Lâhikasý, II, 218. 3- Þuâlar, s. 245.

Ýlk cunta cinayetinden günümüze... cihaterdog@yahoo.com

Yok birbirlerinden farký bunlarýn! ýl­2011.­Fran­sa,­Lib­ya’yý,­Fran­sýz­Das­sa­ult­fir­ma­sý­nýn­ü­ret­ti­ði­Ra­fa­le­u­çak­la­rý­Mi­raj­lar­i­le­vu­ru­yor.­Ü­zer­le­ri­ne bom­ba­yað­dý­rý­yor.­Lib­ya,­a­la­ca­ðý­u­çak­la­rýn be­de­li­ o­la­rak­ Fran­sa’ya,­ 2007­ yý­lýn­da­ 400 mil­yon­do­lar,­2009’da­da­1,5­mil­yon­da­ha ö­de­miþ­ti.­ Þim­di,­ pa­ra­sý­ný­ ö­de­di­ði­ si­lâh­lar i­le­ Fran­sa­ Lib­ya’yý­ vu­ru­yor.­ 2013’de­ tes­lim­e­de­ce­ði­ni­va­ad­et­ti­ði­si­lâh­lar­i­le... Yýl­1914.­Os­man­lý­Dev­le­ti,­i­ki­sa­vaþ­ge­mi­si si­pa­ri­þi­ve­ri­yor.­Sul­tan­Os­man­ve­Re­þa­di­ye ge­mi­le­ri.­Pa­ra­la­rý­ný­ö­dü­yor.­Fa­kat­Bi­rin­ci Dün­ya­Sa­va­þý­çý­kýn­ca­ge­mi­le­ri­tes­lim­et­mi­yor. Yýl­ 18­ Mart­ 1915.­ Ça­nak­ka­le­ sa­vaþ­la­rý...­Fran­sýz­ve­Ýn­gi­liz­ge­mi­le­ri,­Ça­nak­ka­le­Bo­ða­zý’na­da­ya­ný­yor.­Ge­mi­le­rin­i­çin­de pa­ra­sý­ný­ ö­de­di­ði­miz­ ge­mi­ler­ de­ var.­ Ça­nak­ka­le­Bo­ða­zý­to­pa­tu­tu­lu­yor. Ya­n i­ di­y e­c e­ð im­ o­ ki,­ bir­b ir­l e­r in­d en far­ký­yok. Da­ha­ I­rak­ iþ­ga­li­ i­le­ Lib­ya­ bom­bar­dý­man­la­rý­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­ben­zer­lik­ler­den­söz­et­me­dim: Yýl­19­Mart­2003.­I­rak­pet­rol­le­ri­nin­iþ­gal­ta­ri­hi. Yýl­ 19­ Mart­ 2011.­ Lib­ya­ pet­rol­le­ri­nin iþ­gal­ta­ri­hi. 19­Mart­ta­rih­le­ri­bir­bi­ri­i­le­ör­tü­þü­yor. Za­ten­ Lib­ya­ pet­rol­le­ri­nin­ iþ­ga­li­ne,­ A­me­ri­ka­lý­lar­ca­ve­ri­len­i­sim­de­hay­li­il­ginç: “Doð­ru­ Yol­cu­luk,­ Þa­fak­ Yol­cu­lu­ðu­ O­pe­ras­yo­nu”.­ 25­ yýl­dýr­ he­def­ o­la­rak­ gös­ter­dik­le­ri­Kad­da­fi’yi­yok­et­mek­i­çin­el­le­ri­ne gü­zel­bir­fýr­sat­geç­ti!­Çif­te­stan­dart­çý,­i­ki­yüz­lü­BM­i­se,­dün­ya­mil­let­le­ri­ve­ya­dev­let­le­ri­ni­de­ðil,­sa­de­ce­ABD’yi­tem­sil­e­di­yor.­O­ne­der­se,­o­o­lu­yor.­Da­ha­ön­ce­den de­Ce­mi­yet-i­Ak­vâm­(Ka­vim­ler­Ce­mi­ye­ti),­ta­raf­sýz­lýk­vas­fý­ný­kay­bet­miþ­ti.­Þim­di­ler­de­ o­ ö­zel­li­ði­ni­ tek­rar­ ka­zan­mýþ­ du­rum­da.­ Ye­ri­ne­ “Mil­let­ler­ Ce­mi­ye­ti”­ ku­rul­muþ­tu.­ Her­hal­de­ bu­ çif­te­ stan­dart­çý, i­ki­yüz­lü­ uy­gu­la­ma­la­rý,­ yi­ne­ ye­ni­ bir­ ce­mi­ye­ti­ ge­rek­ti­ri­yor.­ Çün­kü­ Lib­ya’yý­ gö­ren­ bir­ ce­m i­y et,­ Ýs­r a­i l’in­ Fi­l is­t in­ ve­y a Gaz­ze­ kat­li­âm­la­rý­na­ göz­ ve­ ku­lak­la­rý­ný, ABD’nin­ is­te­me­me­si­ yü­zün­den­ ka­pý­yor. Üç­ may­mun­la­rý­ oy­nu­yor.­ Çin’in­ Ti­bet’i iþ­g a­l i­n i­ de­ gör­m ez­d en­ ge­l i­y or.­ Yi­n e Çin’in­ Do­ðu­ Tür­kis­tan’da­ki­ ve­ya­ Uy­gur Dev­le­tin­de­ki­kat­li­âm­la­rý­na­da­se­yir­ci­ka­lý­yor.­ A­ma­ i­þin­ u­cun­da­ bir­ Ýs­lâm­ dev­le­ti o­lun­ca­as­lan­ke­si­li­yor! Ýs­lâm­ â­le­mi­nin­ ve­ in­san­lý­ðýn­ u­yan­ma­sý lâ­zým.­Cý­lýz­çý­kan­ses­le­rin­bir­le­þe­rek­da­ha güç­lü­çýk­ma­sý­i­cap­e­di­yor.­Bun­da­dün­ya­nýn­ tek­ ku­tup­lu­ ol­ma­sý­nýn­ pa­yý­ bü­yük. De­mek­ki­da­i­ma­i­ki­þe­çe­nek­ol­ma­lý:­Hakba­týl,­ i­yi-kö­tü,­ gü­zel-çir­kin,­ ka­ran­lýk-ay­dýn­lýk­gi­bi...­Ýn­san­lýk­hak­ta,­i­yi­de,­gü­zel­de, ay­dýn­lýk­ta­bir­leþ­me­li.­A­kýl­i­çin­yol­bir... Bir­ za­man­lar­ Kad­da­fi’nin­ ça­dýr­la­rý­ný dev­let­ mer­ke­zin­de,­ hü­kü­met­ bi­na­sý­nýn bah­çe­si­ne­kur­dur­tan­lar,­þim­di­ler­le­çark­e­di­yor­lar.­ Pet­ro­lü­ pay­laþ­mak­ ba­ha­ne­si­ne, de­mok­ra­si­gö­tür­mek­mas­ke­si­ni­ta­ký­yor­lar. Ý­þin­ en­te­re­sa­ný,­ Lib­ya­ pet­rol­le­ri,­ i­çin­de sül­für­o­ra­ný­az­ol­du­ðu­i­çin­“tat­lý­pet­rol”­di­ye­ ge­çi­yor.­ Yi­ne­ en­te­re­sa­ný,­ Av­ru­pa’da­ki ra­fi­ne­ri­le­rin­bu­tat­lý­pet­ro­le­gö­re­ya­pýl­mýþ ol­ma­sý.­Tam­da­22­Ýs­lâm­ül­ke­si­nin­ha­ri­ta­la­rý­nýn­ve­sý­nýr­la­rý­nýn­de­ði­þe­ce­ði­za­ma­ný­na denk­ gel­me­si­ de­ ga­rip.­ U­ma­rýz­ bu­ ha­re­ket­ler,­ BOP­ di­ye­ i­sim­len­di­ri­len,­ Bü­yük Or­ta­do­ðu­ Pro­je­si’nin­ bir­ par­ça­sý­ de­ðil­dir. Ve­ yi­n e­ u­m a­r ýz,­ ge­n el­d e­ es­k i­ Os­m an­l ý coð­raf­ya­sýn­da­ gö­rü­len­ bu­ ha­re­ket­ler,­ Ka­ra­de­niz’in­ku­zey­ve­do­ðu­sun­da­ce­re­yan­e­den­tu­run­cu­vs.­dev­rim­le­re­de­ben­ze­mez; in­san­lýk­o­nu­ru­a­yak­lar­al­tý­na­a­lýn­maz.

Y

Ni­te­kim,­o­nun­me­bus­la­ra­hi­ta­ben­ka­le­me­a­lýn­mýþ­o­lan­10­mad­de­lik­"Be­yan­nâ­me"si­ni­ken­di­mat­ba­a­sýn­da­bas­tý­rýp­neþ­ret­miþ­ti. Ay­ný­þe­kil­de,­muh­te­va­sýn­da­A­ra­bî­Ta­bi­at­Ri­sâ­le­si­nin­de­bu­lun­du­ðu­"Hu­bâb"­i­sim­li­ri­sâ­le­yi­yi­ne­ken­di­si­ne­a­it­o­lan­mat­ba­a­da­ta­bet­tir­miþ­ti. A­li­Þük­rü­Bey,­yi­ne­hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­si­i­nan­cý­ge­re­ði,­fark­lý­dü­þün­ce­ve­ka­latif@yeniasya.com.tr na­at­le­rin­ha­yat­bul­ma­sý­i­çin,­ken­di­im­kân­la­rýy­la­TAN­is­miy­le­bir­ga­ze­te­çý­ka­rý­s­tan­bul'dan­ son­ra­ ye­ni­ hü­kû­met­ mer­- yor­du. ke­zi­ ol­ma­ hü­vi­ye­ti­ni­ ka­za­nan­ An­ka­ra, Ne­var­ki,­yu­ka­rý­dan­be­ri­sý­ra­la­ya­gel­di­1923­ se­ne­si­ Mart­ a­yý­nýn­ son­ haf­ta­sýn­- ði­miz­hiz­met­ve­me­zi­yet­le­ri,­o­nun­mu­ha­da­ deh­þ et­ ve­r i­c i­ bir­ ci­n a­y et­ ha­d i­s e­s iy­l e lif­le­ri­ta­ra­fýn­dan­bi­rer­cü­rüm­ve­ci­na­yet çal­ka­lan­dý. ad­de­di­le­rek,­A­li­Þük­rü­Bey­çok­tan­he­def Trab­zon­me­bu­su­A­li­Þük­rü­Be­yin,­27 tah­ta­sý­na­ko­nul­muþ­tu­bi­le... Mart'ta­i­ti­ba­ren­ka­yýp­ol­du­ðu­an­la­þýl­mýþ­Bu­müs­tes­na­þah­si­ye­ti­öl­dür­mek,­hem tý.­A­ra­dan­üç­gün­geç­miþ­ol­ma­sý­na­rað­ken­di­si­ni,­hem­de­si­ya­set­ve­neþ­ri­yat­hiz­men,­i­zi­ne­rast­la­nýl­ma­mýþ­ve­"gay­bû­me­ti­ni­yok­et­mek­is­te­yen­ler­var­dý. bet"i­nin­(kay­bo­lu­þu­nun)­se­be­bi­bir­tür­lü Var­dý­da,­bun­dan­ken­di­si­nin­hiç­ha­be­ri an­la­þý­la­ma­mýþ­tý. yok­tu. A­i­le­si­nin­þi­kâ­ye­ti­ü­ze­ri­ne­em­ni­yet­bi­Ya­ni,­mu­ha­lif­le­ri­ni­bi­li­yor,­ta­ný­yor­du rim­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­lar­da,­bun­la­rýn­ken­di­si­ni­öl­dür(t)e­cek­de­re­dan­da­ilk­gün­ler­de­her­han­gi­bir­ne­ti­ce ce­de­vah­þi­le­þip­gad­dar­laþ­tý­ðý­ný­hiç,­a­ma a­lý­na­mý­yor­du. hiç­dü­þün­mü­yor­du. So­nun­da,­el­de­e­di­len­de­lil­ler­bir­bir Lâ­kin,­ken­di­si­hak­kýn­da­giz­li­ce­ku­ru­lan top­lan­dý­ve­A­li­Þük­rü­Be­yin­Çan­ka­ya­A­ter­tip­ve­plân­lar,­son­de­re­ce­va­him­di. lay­Mu­ha­fýz­Ko­mu­ta­ný­To­pal­Os­man­ta­Bu­va­hâ­me­tin­bo­yut­la­rý­son­ra­dan­an­la­ra­fýn­dan­kat­le­dil­di­ði­an­la­þýl­mýþ­ol­du. þý­la­cak­tý. Bu­ci­na­yet­te­ma­þa­o­la­rak­kul­la­ný­lan Ger­çi,­ha­di­se­nin­ger­çek­ma­hi­ye­ti­hâ­lâ þa­hýs­res­mî­ma­kam­lar­ca­tes­bit­e­dil­di an­la­þý­la­bil­miþ­de­ðil.­A­ma,­hiç­ol­maz­sa ger­çi;­lâ­kin,­ma­þa­yý­ki­min­kul­lan­dý­ðý­hu­- ka­na­at­teþ­kil­e­de­cek­ba­zý­bil­gi­ve­bel­ge­ler su­su­meç­hul­kal­dý­ve­hâ­len­de­meç­hûl du­rum­da. Ýþ­te,­bu­hu­sus­son­de­re­ce­ö­nem­li­ve dü­þün­dü­rü­cü­bir­nok­ta. Siz­ce­de­öy­le­de­ðil­mi?

Ý

Kim bu Ali Þükrü Bey? A­li­Þük­rü­Bey,­son­Os­man­lý­me­bu­suy­du;­ay­ný­za­man­da­Bü­yük­Mil­let­Mec­li­si­nin­ku­ru­cu­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lan­ilk­me­bus­lar­dan­bi­riy­di. Trab­zon­mil­let­ve­ki­liy­di.­Ey­lül­1920'de Mil­let­Mec­li­si­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­e­di­len­iç­ki–fu­huþ­ya­sa­ðý­i­le­il­gi­li­ "Men–i­Müs­ki­rat­Kà­nu­nu" tas­la­ðý­ný­ha­zýr­la­yan­he­ye­tin ba­þýn­da­ge­li­yor­du. Tak­vâ­lýy­dý,­kuv­vet­li­i­man­sa­hi­biy­di. Hür­ri­yet­ve­de­mok­ra­si­ta­raf­ta­rýy­dý. Bu­nun­la­be­ra­ber,­Hi­lâ­fe­tin­kal­dý­rýl­ma­sý­na­kar­þýy­dý. Ay­ný­þe­kil­de,­Lo­zan­Kon­fe­ran­sý­es­na­sýn­da­ya­pý­lan­giz­li­pa­zar­lýk­la­ra,­he­le­he­le din­ve­mâ­ne­vi­yat­tan­ta­viz­ve­ril­me­si­ne þid­det­le­mu­ha­le­fet­e­di­yor,­da­ha­sý,­bu­fi­kir­de­o­lan­mu­ha­le­fet­cep­he­si­nin­de­ba­þý­ný­çe­ki­yor­du. Ke­za,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî'ye­hür­met­kâr­dý;­o­nun­la­sa­mi­mi­dost­ve­ar­ka­daþ­tý.

1923 yýlý baþlarýnda Ankara'daki Ali Þükrü Bey Matbaasýnda basýlan Bediüzzaman Said Nursî'ye ait Hubab isimli risalenin kapaðý.

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

9

pey­der­pey­or­ta­ya­çýk­tý. Or­ta­ya­çýk­ma­yan­ký­sým­lar­i­se,­ta­bu­la­ra ta­kýl­mýþ­du­rum­da. A­ra­dan­87­yýl­lýk­bir­sü­re­geç­miþ­ol­ma­sý­na­rað­men,­hiç­kim­se­çý­kýp­da­bu­ta­bu­ya­do­ku­na­ma­dý,­o­nu­ye­rin­den­ký­mýl­da­ta­ma­dý.

Dünden bugüne, yahut bugünden düne gitmek Ne­ga­rip­tir­ki,­bu­gün­gü­cü­müz­7–8­se­ne­ev­vel­ki­cun­ta­fa­a­li­yet­le­ri­ni­de­þif­re­et­me­ye­ve­zan­lý­la­rý­mah­ke­me­hu­zu­ru­na­çý­kar­ma­ya­az–çok­ye­ti­yor­da,­yak­la­þýk­dok­san­yýl­ön­ce­ki­bu­ilk­cun­ta­ci­na­ye­ti­ü­ze­rin­de­ki­sýr­per­de­si­ni­a­ra­la­mak­tan­da­hi kor­kar­ve­çe­ki­nir­bir­du­rum­da­yýz. Sa­de­ce­te­tik­çi­nin­bu­lun­muþ­ol­ma­sý­ve a­ka­bin­de­öl­dü­rül­me­si,­ci­na­ye­tin­a­sýl­ma­hi­ye­ti­ni­ay­dýn­lat­ma­ya­yet­mez,­yet­mi­yor, yet­me­me­li... O­ci­na­ye­tin­te­tik­çi­si­o­la­rak­i­lân­e­di­len Gi­re­sun­lu­To­pal­Os­man,­el­bet­te­ki­bu­i­þi­tek­ba­þý­na­plân­la­yýp­yap­ma­dý,­ya­pa­maz­dý­da. Hiç­þüp­he­siz,­bu­ci­na­ye­tin­ay­rý­ca­plân­la­yý­cý­la­rý­ve­az­met­ti­ri­ci­le­ri­var­dý. Var­dý­da,­kim­ve­ya­kim­ler­di? Ýþ­te,­bu­so­ru­nun­res­mî­ce­va­bý­yok­tur, ya­da­yok­zan­ne­dil­sin­is­te­ni­yor. Oy­sa,­si­ya­sî­mak­sat­lý­ci­na­yet­ler,­sa­de­ce te­tik­çi­nin­bi­lin­me­si­ve­ya­bu­lun­ma­sýy­la ay­dýn­la­tý­la­maz.­Ha­di­se­nin­ar­ka­plâ­ný­na da­mut­la­ka­pro­jek­tör­tut­mak­lâ­zým. Ak­si­hal­de,­hem­ka­ran­lýk­ci­na­yet­le­rin ar­ka­sý­ke­sil­mez­(ni­te­kim­ke­sil­me­di),­hem ha­ki­mi­yet­hak­kýy­la­mil­le­tin­ol­maz,­hem de­a­dâ­le­tin­ye­ri­ni­bul­ma­sý­müm­kün­ha­le gel­mez. Ýþ­te,­bu­nâ­hoþ­du­rum­bun­dan­yak­la­þýk dok­san­yýl­ev­vel­iþ­le­nen­A­li­Þük­rü­Bey­ci­na­ye­ti­i­çin­ge­çer­li­ol­du­ðu­gi­bi,­o­gün­den bu­güne­ka­dar­iþ­le­nen­ben­ze­rî­ma­hi­yet­te­ki di­ðer­bü­tün­ci­na­yet­ler­i­çin­de­ge­çer­li­dir. O­hal­de,­ger­çek­mâ­nâ­da­ki­ay­dýn­lat­ma­ya,­ka­ran­lýk­ta­ka­lan­bu­ilk­hal­ka­dan baþ­lan­ma­lý. Ge­ri­si,­e­min­o­lun­ço­rap­sö­kü­ðü­gi­bi ge­lir. Ak­si­hal­de,­sa­de­ce­pa­ti­naj­ya­pýl­mýþ­o­lur.­A­kýn­tý­ya­kü­rek­çek­me­ka­bi­lin­den,­za­man,­e­mek­ve­e­ner­ji­kay­bý­o­lur. Da­ha­sý,­zi­hin­ler­ça­tal­la­þýr­da,­in­san­la­rý­mýz­hak­sýz­ve­ge­rek­siz­ye­re­bir­bi­ri­ni­kýr­ma­ci­he­ti­ne­gi­der. Týp­ký,­A­li­Þük­rü­Bey­ci­na­ye­ti­se­be­biy­le, Trab­zon­ve­Gi­re­sun­lu­mâ­sum,­il­gi­siz­ve gü­nah­sýz­va­tan­daþ­la­rýn­bir­bi­ri­ni­kýr­ma­sý, ya­hut­bir­bi­ri­ne­so­ðuk­dav­ran­ma­sý­gi­bi... Ýn­san­la­rý­mý­zýn­böy­le­si­bir­du­ru­ma­so­kul­muþ­ol­ma­sý,­biz­ce­iþ­le­nen­ilk­fi­i­lî­ci­na­yet­ka­dar,­bel­ki­de­on­dan­da­ha­va­him­ve vah­þi­i­kin­ci­bir­ci­na­yet­hük­mü­nü­ta­þý­yor.

turhancelkan@hotmail.com

sandalahmet@hotmail.com

Tek rakibim nefsimdir! n­sa­nýn­nef­siy­le­o­lan­mü­ca­de­le­si­en­a­zim,­en zor­ve­en­çe­tin­mü­ca­de­le­dir.­Bu­mü­ca­de­le­den ga­lip­çýk­mak­bir­in­sa­nýn­en­as­lî­ve­en­bi­rin­ci gö­re­vi­ol­ma­lý­dýr.­Ýn­san­ilk­ön­ce­bu­na­ça­lýþ­ma­lý­dýr.­Ýþ­te­bu­na­ça­lýþ­týk­tan­ve­bu­nu­ba­þar­dýk­tan son­ra­ge­lir­di­ðer­bü­tün­ba­þa­rý­lar­ve­ça­lýþ­ma­lar. Bu­nu­ba­þar­ma­yan­ne­yi­ba­þa­rýr­ki?­Ýþ­te­bu­nun­i­çin­“Tek­ra­ki­bim­nef­sim­dir!”­di­yo­rum.­Ne­fis­ten son­ra­ge­lir­di­ðer­ra­kip­ler.­Za­ten,­bir­in­sa­nýn­nef­si­ni­yen­dik­ten­son­ra,­di­ðer­ra­kip­le­ri­ni­yen­me­me­si­söz­ko­nu­su­bi­le­de­ðil.­Çün­kü­en­bü­yük­ra­ki­bi­ni ye­nen,­el­bet­te­kü­çük­ra­kip­le­ri­ni­de­alt­e­der. Pe­ki­ ne­fis­ mü­ca­de­le­si­ na­sýl­ o­la­cak­týr?­ Bu­nun­ i­çin­ i­ki­ nok­ta­ ö­nem­li­dir:­ Ön­ce­ nef­sin çe­tin­ ve­ zor­ bir­ ra­kip­ ol­du­ðu­nu­ bil­mek­ ve bu­nun­ far­kýn­da­ ol­mak­ ge­rek.­ Son­ra­ da­ nef­si yen­mek­ i­çin,­ i­çi­miz­de­ki­ i­yi­lik­le­ri­ ve­ doð­ru­luk­la­rý­ge­liþ­tir­mek­ve­ö­ne­çý­kar­mak­ge­rek. Ön­ce­bi­rin­ci­nok­ta­yý­a­çýk­la­ya­lým:­Na­sýl­ki,­bir peh­li­van­gü­reþ­te­ra­ki­bi­ni­cid­di­ye­a­lýr­ve­i­yi­ha­zýr­la­nýr­sa,­za­fe­re­e­ri­þir.­Ay­ný­bu­nun­gi­bi,­nef­sin çe­tin­bir­ra­kip­ol­du­ðu­nun­far­kýn­da­o­la­rak,­de­vam­lý­u­ya­nýk­kal­ma­lý­yýz­ve­peh­li­van­gi­bi­gü­re­þe her­da­im­ha­zýr­lýk­lý­ol­ma­lý­yýz.­Ma­a­zal­lah,­bir­re­ha­vet­ve­nef­si­kü­çük­ve­ba­sit­gör­mek­gi­bi­bir yan­lýþ­al­gý­la­ma­o­lur­sa,­ken­di­mi­zi­za­yýf­bý­rak­mýþ o­lu­ruz­ve­iþ­te­o­za­man­ne­fis­ga­lip­ge­lir.­Bu­se­beb­le,­en­bü­yük­ve­ilk­ra­ki­bi­miz­ne­fis­tir­ve­o­nu de­vam­lý­kol­la­ma­lý­yýz­ve­te­tik­te­ol­ma­lý­yýz. Ne­fis­mü­ca­de­le­si­nin­çok­çe­tin­ve­zor­ol­du­ðu­nu,­a­kýl­sa­hi­bi­ye­tiþ­kin­her­in­san­an­lar­ve­bi­lir. Tüm­pey­gam­ber­ler­ve­ev­li­ya­lar­in­san­la­ra­ne­fis mü­ca­de­le­si­nin­çok­zor­ol­du­ðu­hu­su­sun­da­ö­ðüt ver­miþ­ler­ve­mü­ca­de­le­de­za­fe­re­e­riþ­mek­i­çin­yol gös­ter­miþ­ler­dir.­Bu­hu­sus­ta,­Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ne­fis­mü­ca­de­le­si­ne­dik­kat­çek­mek i­çin­“ci­had-ý­ek­ber”­ya­ni­“bü­yük­ci­had”­­u­ya­rý­sý mev­cut­tur.­Bu­hu­sus­Kü­tüb-i­Sit­te’de­þöy­le­ka­yýt­lý­dýr:­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­bir­harp­dö­nü­þün­de,­“Kü­çük­ci­had­dan­bü­yük­ci­ha­da­dön­dük”­bu­yur­muþ­tur.­Bü­yük­bir­harp­ten­ye­ni­çý­kan­sa­ha­be þa­þý­ra­rak­sor­muþ­lar­dýr:­“Yâ­Ra­sû­lâl­lâh!­Hâ­li­miz mey­dan­da!­Bun­dan­da­ha­bü­yük­ci­hâd­o­lur­mu?” Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm):­“E­vet!­Þim­di­kü­çük ci­hâd­dan­en­bü­yük­ci­hâ­da;­nef­sin­he­vâ­sý­i­le­mü­câ­he­de­ye­dö­nü­yo­ruz!”­bu­yur­muþ­lar­dýr.­E­vet,­ne­fis­mü­ca­de­le­si­en­çe­tin­bir­mü­ca­de­le­dir­ve­hat­ta mü­ca­de­le­den­ö­te­bir­mü­ca­he­de­dir. Bu­ra­da­þu­nu­da­be­lirt­mek­is­ti­yo­rum.­Bu Ha­dis-i­Þe­rif’in­a­sýl­mâ­nâ­sý­ný­an­la­mak­ta­zor­la­nan­ba­zý­ki­þi­ler,­“bu­ha­di­sin­mev­zû”­ol­du­ðu yö­nün­de­id­di­â­da­bu­lu­nur­lar.­Bun­lar­a­sýl­bü­yük­ci­had­­za­lim­ler­le,­kö­tü­ler­le­ya­pý­lan­ci­had­dýr­þek­lin­de­bir­gö­rüþ­i­le­ri­sü­re­ler.­Bu­ki­þi­le­re sor­mak­ge­rek:­“nef­si­ni­ye­ne­me­yen,­nef­si­ni­a­lýp da­ye­re­se­re­me­yen,­za­li­mi,­kö­tü­le­ri­na­sýl­yen­sin,­na­sýl­ye­re­ser­sin?”­E­vet,­nef­si­ni­yen­me­yen di­ðer­kö­tü­lük­le­ri­ve­di­ðer­za­rar­lý­þey­le­ri­ye­ne­mez.­Çün­kü,­en­kö­tü­o­lan­baþ­ta­ne­fis­tir.­Ne­fis in­sa­na­hep­kö­tü­lü­ðü­em­re­der.­Bu­ha­ki­kat Kur’ân-ý­Ke­rim’de­Hz.­Yu­suf’un­(as)­di­liy­le þöy­le­be­yan­e­dil­mek­te­dir:­“Ben­nef­si­mi­te­mi­ze çý­kar­mam,­çün­kü­Rab­bi­min­mer­ha­met­et­ti­ði ha­riç,­ne­fis­a­þý­rý­de­re­ce­de­kö­tü­lü­ðü­em­re­der. Þüp­he­siz­Rab­bim­çok­ba­ðýþ­la­yan­dýr,­çok­mer­ha­met­e­den­dir”­de­di.­(Yu­suf­Sû­re­si,­53.­A­yet)­ Þim­di­ge­le­lim­i­kin­ci­nok­ta­ya.­Nef­si­yen­me­nin­yo­lu­Al­lah’ýn­iz­niy­le,­i­çi­miz­de­ki­i­yi­ve­gü­zel o­lan­fi­kir­le­ri­ge­liþ­tir­mek­le,­çok­çok­te­fek­kür­et­mek­le,­i­yi­lik­le­ri­ö­ne­çý­kar­mak­la­sað­la­nýr.­Nef­si yen­me­nin­yo­lu­dý­þa­rý­ya­a­it­bir­hâ­di­se­de­ðil­dir. Ýn­san­ken­di­i­çin­de­hal­le­de­cek­tir­bu­i­þi.­Ya­ni, nef­si­nin­teh­li­ke­li­bir­ra­kip­ol­du­ðu­nu­an­la­yan­bir in­san,­i­çin­de­bir­mü­ca­de­le­baþ­la­ta­rak­o­nu­ye­ne­cek­tir.­Ýn­sa­nýn­bu­mü­ca­de­le­de­ör­nek­a­la­ca­ðý þah­si­yet­ler,­pey­gam­ber­ler­ve­ev­li­ya­lar­ol­ma­lý­dýr. Ne­fis­le­o­lan­mü­ca­de­le­i­çin­pey­gam­ber­le­rin,­ev­li­ya­la­rýn­yo­lun­dan­git­mek­ge­rek.­Pey­gam­ber­le­rin­yo­lu­ve­yön­te­mi­Kur’ân’a­sa­rýl­mak­týr.­Bu­nun­dý­þýn­da­hiç­bir­yol­ba­þa­rý­ve­mut­lu­luk­ge­tir­mez.­Pey­gam­ber­le­rin­ve­ev­li­ya­la­rýn­yo­lun­dan git­me­yen­ve­Kur’ân’a­sa­rýl­ma­yan­hüs­ran­da­dýr. Al­lah­(cc)­biz­le­ri­bu­hüs­ran­dan­ko­ru­sun. Ne­fis­mü­ca­de­le­si­ne­i­liþ­kin­o­la­rak­Kur’ân’da yüz­ler­ce­â­yet­var­dýr.­Bu­nok­ta­da­Þems­Sû­re­si’nde­ki­dört­â­ye­te­ö­zel­o­la­rak­dik­kat­çek­mek is­ti­yo­rum:­Çün­kü­Þems­Sû­re­si’nde­bu­hu­sus­ta a­çýk­bir­u­ya­rý­var­dýr:­“Nef­se­ve­o­nu­düz­gün­bir bi­çim­de­þe­kil­len­di­rip­o­na­kö­tü­lük­duy­gu­su­nu ve­kö­tü­lük­ten­sa­kýn­ma­ye­te­ne­ði­ni­il­ham­e­de­ne an­dol­sun­ki,­nef­si­ni­a­rýn­dý­ran­kur­tu­lu­þa­er­miþ­tir.­O­nu­kö­tü­lük­le­re­gö­müp­kir­le­ten­kim­se­de zi­ya­na­(hüs­ra­na)­uð­ra­mýþ­týr.”­(Þems­Su­re­si­710)­Asr­Su­re­si­de,­za­ma­na,­as­ra­dik­kat­çek­me­si a­çý­sýn­dan­ü­ze­rin­de­çok­dü­þün­me­yi­ge­rek­ti­ri­yor:­“An­dol­sun­as­ra­(za­ma­na)­ki,­in­san­ger­çek­ten­hüs­ran­(zi­yan)­i­çin­de­dir.­An­cak,­i­man­e­dip de­sa­lih­a­mel­iþ­le­yen­ler,­bir­bir­le­ri­ne­hak­ký­ve sab­rý­tav­si­ye­e­den­ler­baþ­ka­(on­lar­zi­yan­da­de­ðil­dir)”­Þah­þî­gö­rü­þü­me­gö­re,­nef­si­yen­me­nin­en ba­sit­ve­en­kes­tir­me­yo­lu­bu­su­re­de­bu­lun­mak­ta­dýr.­Ha­dis­ki­tap­la­rýn­da­be­lir­til­di­ði­ü­ze­re,­Re­sû­lul­la­hýn­as­hâ­býn­dan­i­ki­kim­se­kar­þý­laþ­týk­la­rýn­da,­bi­ri­di­ðe­ri­ne­Asr­sû­re­si­ni­o­ku­ma­dan­ay­rýl­maz­lar­dý.­Sa­ha­be­bu­du­ru­ma­dik­kat­çe­kip­bi­zi dü­þün­me­ye­sevk­e­di­yor.­Ger­çek­ten­de,­i­man­e­den,­sa­lih­a­mel­iþ­le­yen­ve­bir­bir­le­ri­ne­hak­ký­ve sab­rý­tav­si­ye­e­den­ler­ne­fis­le­ri­ni­kö­tü­lük­ler­den a­rýn­dýr­mýþ­lar­dýr.­Nef­si­ni­a­rýn­dý­ran­da­hüs­ra­na (zi­ya­na)­düþ­mek­ten­kur­tul­muþ­tur,­ves­se­lâm.

Ý


10

29 MART 2011 SALI

erol530@hotmail.com

Kazanmak ve kaybetmek ünya iki kapýlý bir han, bir bekleme solunudur. Bir imtihan meydaný, ahiretin tarlasý. Burada zerre kadar yaptýklarýmýzýn karþýlýðýný ahirette göreceðiz. Allahýn rýzasý için, onun yolunda yapýlan, harcanan hiçbir þey boþa gitmiyor, kaydediliyor, fanî ömrü bakileþiyor. Þer yolunda, isyanla, itaatsizlikle, günahlarla, haramlarla ömrünü geçiren insanlar, ahlarla, eninlerle, feryat ve figânlarla dünyalarýný da, ahiretlerini de karartýyor, kaybediyorlar. Etrafýmýza baktýðýmýz zaman ders alacaðýmýz, bize hakký, hakikati, doðruyu öðretecek: “Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarif var.”(1) Üç büyük öðretici, tarif edici, delil var. Doðruyu bulabilmek için onlara bakmak, okumak, dinlemek ve itaat etmek gerekiyor. Onlardan birisi Cenâbý-ý Hakkýn “Ey Habibim, sen olmasaydýn bu kâinatý yaratmazdým” buyurduðu Peygamber Efendimizdir.(a.s.m.) Peygamber Efendimiz, kâinat içindeki bütün mânâlarý, sýrlarý, hakký, hakikati, güzellikleri insanlýða öðretmiþtir. Hiçbir þeyde tesadüf bulunmadýðýný Allahýn Kudret, Azamet ve Hikmetiyle her þeyin planlý ve programlý bir þekilde yaratýldýðýný insanlara ders vermiþtir. Ýnsanlarýn iki cihan saadetinin reçetesini en güzel biçimde sunmuþtur. Ýkincisi Kur’ân-ý Kerimdir. Yaþ ve kuru ne varsa onun içinde vardýr. Bütün kâinatýn mânâlarý, sýrlarý ve hakikatleri O’nun içersinde yer almýþ, Allah'ýn kelâmýdýr, mucizesidir. Ýnsanlýðý periþaniyetten ve keþmekeþlikten kurtararak saadet ve mutluluk yolunu gösteren Mukaddes Kitabýmýzdýr. Üçüncüsü de büyük kâinat kitabýdýr. Kâinat yaratýlmasý, varlýðý, büyüklüðü, iþleyiþi ve içindeki zerrelerden kürrelere kadar harika sanatlarý, faaliyetleri, güzellikleri ile Allahýn varlýðýnýn, ilminin, hikmetinin; kýsacasý isimlerin her yerde ve her zaman en güzel bir þekilde tecelli ettiðini gösteriyor. Ýlimle, irfanla, anlayarak, tefekkür ederek ve düþünerek kâinata baktýðýmýzda her þeyin O’nun Rahmeti, Bereketi ve Kudretinin eserleri olduðunu gösteriyor. Ýnsanlar kýsa ömür çizgisi içersinde, bir imtihan salonunda olduðunu idrak ederek, iman, idrak ve þuur ile sýrat-ý müstakimde giderse sonsuz mutluluklar müjdelenmiþtir. Bir çocuðun bir-iki saatlik, kýsa bir zamanda üniversite sýnavýyla aldýðý baþarý geleceðini, ömrünün sonuna kadar meslek hayatýný etkilediði gibi; Ýnsanlarýn bu fanî, geçici, kýsa dünya hayatlarý ahireti kazanmak için verilmiþtir. Kur’ân-ý Kerimdeki âyetler, Peygamber Efendimizin sözleri ve tavsiyeleri ile bütün âlimlerin, evliyalarýn, asfiyalarýn ikazlarý insanlarýn imtihaný kazanmalarý içindir. Kâinat kitabý ve onda tecelli eden hakikatler, harikalar ve güzellikler ayný manayý ders veriyor. Siyah topraktan rengârenk çiçekler, meyveler, bitkiler gönderiliyor. Bütün canlýlar, kuþlar, aðaçlar zerreler, kürrelerdeki harika sanatlar, güzellikler, süsler, itina ile yaratýlmalarý hep Allah'a iþaret ediyorlar. Ancak bütün bunlarý anlamak istemeyenlerde oluyor. “Evet, þimdi siracü’n-Nur baþýndaki münacatý okudum. Ülfet ve âdet ve yeknesaklýk perdeleri altýnda çok harika hakikatler gizleniyor gördüm. Bilhassa ehl-i gaflet ve ehl-i tabiat ve felsefenin dinsiz kýsmý bu âdetullah kanunlarýnýn perdesi altýnda çok mu’cizat-ý kudret-i Ýlâhiyeyi görmeyip, dað gibi bir hakikati, zerre gibi bir âdi esbaba isnad eder, yükletir. Kadir-i Mutlakýn her þeydeki mârifet yolunu seddeder. Ondaki nimetleri kör olup görmeyerek, þükür ve hamd kapýsýný kapýyorlar.”(2) Bizlere Peygamber Efendimizi dinlemeliyiz. O’nun insanlýða getirdiði yüce dinimizin emirlerine sarýlmalýyýz. Kur'ân-ý Azîmüþþan’ý okumalýyýz ve O’nun bu asra bakan Risâle-i Nur tefsirleriyle aklýmýzý, kalbimizi, ruhumuzu ve bütün latifelerimizi doyurmalýyýz. Kâinatý ve mevcudatý öðrendiðimiz hakikatlerle tefekkür ederek mütalaa etmeliyiz. Böyle bir hakikat deryasý içersinde bulunduðumuz ve kaybet memek için duâ etmeliyiz: “Ey Allah’ým kâinatý ve mevcudatý yoktan yarattýðýn zamandan þimdiye kadar göklerde ve yerlerde yaratmýþ olduðun mahlûkatýn ve mevcudatýn… Ve kýyamet kopuncaya kadar yarata cak olduðun mahlûkatýn ve mevcudatýn: Adetleri, taneleri, yapraklarý, çiçekleri, meyveleri, çekirdekleri, tohumlarý, damlalarý, zerreleri, küreleri, hücreleri, aðýrlýklarý, sesleri, nefesleri, tüyleri, yumurtalarý, yavrularý, renkleri, yaptýklarý tespihleri ve ibadetleri adedince: Bismillah, Suphanallah, Elhamdülillah, Esteðfirullah, Allahüekber, Lâilâheillah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed (a.s.m.). …” diye duâlarla, istiðfarlarla, þükürlerle kurtuluþ yolunu aramalýyýz. Dipnot: (1) Sözler. 19. Söz. (2) Emirdað Lâhikasý 2. 85. Mektup

D

Y

KÜLTÜR SANAT

Ayasofya’da kulaklýkla tanýtým dönemi AYASOFYA’DA GÜRÜLTÜ KÝRLÝLÝÐÝNÝ ÖNLEMEK AMACIYLA, 16 KÝÞÝYÝ AÞAN GRUPLARA SEYYAR MÝKROFON VE KULAKLIK DÜZENEÐÝ KULLANIMI ZORUNLU HALE GETÝRÝLÝYOR. UYGULAMA 1 MAYIS’TA BAÞLAYACAK. TÜRKÝYE’NÝN en çok ziyaret edilen yerlerinden Ayasofya’da gürültü kirliliðini önlemek amacýyla, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca 1 Mayýstan itibaren 16 kiþiyi (15 ziyaretçi 1 rehber) aþan gruplara, Headset (Seyyar Mikrofon ve Kulaklýk Düzeneði) kullanýmý zorunlu hale getiriliyor. Uygulama kapsamýnda seyahat acenteleri ve belirtilen sayýyý aþan gruplar sistemi kendileri temin edebilecek ya da kiþi baþý 2.5 TL karþýlýðýnda kiralayabilecek. Döner Sermaye Ýþletmesi Merkez Müdürlüðü (DÖSÝMM) Müdürü Murat Usta, Ayasofya’da ses ve konuþmanýn birbirine karýþtýðý dönemin sona ereceðini söyledi. Bakanlýðýn Ayasofya'daki gürültü kirliliðinin önüne geçmek için 16 kiþi (15 ziyaretçi ve rehber) aþan gruplar için Headset (seyyar mikrofon ve kulaklýk) düzeneði kullanýmýný zorunlu hale getireceðini anlatan Usta, uygulamanýn 1 Mayýsta baþlayacaðýný kaydetti. Uy gulama kapsamýnda tur rehberinin sesini beraberindekilere baðýrmadan, elektronik kulaklýk yardýmýyla ulaþtýracaðýný belirten Usta, þu bilgileriverdi: ‘’Özellikle kruvaziyer gruplarýnda bu sorunla karþýlaþýyoruz. Orta yaþýn üzerindeki kiþilere rehberler seslerini duyurmakta zorlanýyor. Gruptakilerden bazýlarý kaybolabiliyor. Bu sistem bütün sorunlarý ortadan kaldýracak. Rehber konuþacak gruptakiler kulaklýktan duyacak. Ayný zamanda bir yardým tuþu var cihazlarda,

Ayasofya’yý ziyarete gelen gruplarýn çýkardýklarý gürültüyü engellemek için kulaklýk düzeneði kullanýlacak. Kiþi baþý 2.5 TL’den kiralanacak olan mikrofon ve kulaklýklar sayesinde tur rehberi baðýrmadan sesini beraberindekilere iletecek.

kulaklýk sahibi bastýðýnda o frekanstan rehber kiþinin nerede olduðunu bulabilecek. Temel hedefimiz gürültü kirliliðini önlemek. Ýlk uygulamayý Ayasofya’da yapýyoruz ve yaygýnlaþtýrmayý düþünüyoruz. Çok fazla ziyaretçi geliyor Ayasofya’ya ve fiziksel koþullarý itibariyle ses akustuði var. 1 Mayýs itibariyle uygulama zorunlu hale gelecek.’’

KULAKLIKLAR 40 KANALLI OLACAK Cihazlarýn müzeden 2.5 TL karþýlýðýnda kiralanabileceðini ya da seyahat acenteleri tarafýndan temin edilebileceðini belirten Usta, ‘’Cihazlarýn teknik özelliklerini belirledik. Bir frekans aralýðýný anlaþmalý olduðumuz firmaya tahsis ettik. Diðer kullanýcýlarýn bu frekans aralýðýnda olmamasý lâzým. Seyahat acentele-

rinin cihazlarý belirlediðimiz özelliklere uygunsa sorun yok, deðilse oradan kiralanabilir’’ diye konuþtu. Müzede yeterli sayýda cihaz bulunacaðýný anlatan Usta, þunlarý kaydetti: ‘’Binlerce cihaz bulunduracaðýz. Cihazlar 40 kanallý olacak. Headset sisteminin geniþ bir frekans aralýðý var. Gruplarýn frekansý çakýþmasý yaþanmamasý için kendilerine verilen frekans dýþýna çýkmamalarý gerekiyor. Anlaþmalý olduðumuz firma cihazlarýn bakýmý ve kullanýmdan sonra kulaklýk süngerlerinin deðiþtirilmesinden sorumlu olacak. Kulaklýklarýn süngerleri bir defa kullanýldýktan sonra deðiþtirilecek. Bu uygulama dünyadaki birçok müzede var. Amacýmýz müzeyi korumak ve ziyaret kalitesini yükseltmek.’’ Ankara / aa

dýnlatacak zevkli ve dopdolu bir eser. Akif’in Mýsýr’dan döndüðü 1936 Haziran’ýndan vefatý ve ardýndan gelen birkaç yýlýn bütün yayýnlarý (gazete, dergi, broþür, kitap) taranarak toplam 311 haber, yorum, hatýra ve yazý kronolojik ola rak bir a ra ya getirildi. Büyük þairin bu süreç içerisinde yaþadýklarý yapýlan en

kapsamlý kaynak taramasýyla 797 sayfalýk bu nadide eserde okuyucuyla buluþma imkâný buluyor. Kitabýn bir diðer özelliði ise vasýflý ve fonksiyonel görsel malzemeye sahip olmasý. Akif’le ilgili görsel malzeme bu ölçüde ilk defa bir kitap içinde kullanýlmýþ oluyor. Ayrýca kitapla ilgili olarak Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Ýsmail Kara Akif’in hayatý ve mücadelesinin son devresini kitabýn hikâyesi üzerinden anlatacak. Kara, konuþmanýn sonunda ise Akif’le ilgili bir fotoðraf gösterimine de yer verecek. Söyleþi, 28 Mart Pazartesi saat: 19.00’da gerçekleþecek.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1

Anadolu kadýn baþlýklarý ve antika kýna elbiseleri Deposite’de sergileniyor nGEÇMÝÞ yüzyýllar içerisinde oluþup günümüze taþýnan ve bir geleneði temsil eden orijinal Anadolu Kadýn Baþlýklarý ve Antika Kýna Kostümleri Sergisi Deposite Outlet Merkezi’nin Sanat Merkezi’nde açýldý. 20 Mart 2011 Pazar günü gerçekleþen açýlýþ Yeþilköy Halk Danslarý Derneði’nin özel gösterisi ile baþladý. Sergide bütün ülkemizin deðiþik yörelerinden derlenmiþ Üstün Gürtuna’nýn özel koleksiyonundan alýnmýþ orijinal 31 adet kadýn baþlýðýna ve 12 adet antika kýna kýyafetine yer veriliyor.Sergi, Deposite Outlet Merkezi’nin farklý sergilerine ev sahipliði yapan Deposite Sanat Merkezi’nde 20 Mart – 20 Nisan 2011 tarihleri arasýnda ücretsiz olarak gezilebilir

Evini müze yapan kiþiye kaymakamdan plaket

Mehmet Âkif Ersoy hakkýnda yapýlmýþ en kapsamlý derleme SON iki asrýn þair, edip ve fikir adamlarý arasýnda her zaman etkili bir isim olan Meh met A kif Er soy hak kýnda yazýlmýþ en kapsamlý eser Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayýnlarý’ndan çýktý. Ýsmail Kara ile Fulya Ýbanoð lu’nun hazýrlayýp Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayýnlarý’ndan çýkan Sessiz Yaþadým: Matbuatta Mehmet Akif (1936-1940) adlý kitap; Akif biyografisini, çevresini, fikirlerini ve onun etrafýndaki hissiyatý ve tartýþmalarý bir miktar daha ay-

HABERLER

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOL­DAN­SA­ÐA— 1.­ Davranýþ, düþünce, duygu bakýmýndan ince, nazik olan (kimse). - Bir toplantýya katýlanlarýn, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey. - Bazý top oyunlarýnda oyunculardan birinin topu takým arkadaþýna geçirmesi. 2. Kastamonu'nun bir ilçesi. - Dört tekerlekli, üstü kapalý, yaylý bir çeþit at arabasý. 3.­Zarara uðrama tahli kesi, risk. - And, yemin. 4.­Kalýn kaba kumaþ. - Hitit devltine verilen bir isim. - Atýn eþkinden daha hýzlý yürüyüþü. 5.­ Mikropta ilk hece. - Kayýþ, ayakkabý vb.nin iki ucunu birbirine baðlamaya, bunlarý istenilen geniþlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalýk. - Hangi þey mânâsýnda bir kelime. 6.­Yu murtada sarý olmayan kýsým. - Hak edilmiþ ceza. 7. Fýkýhta zekât verme sýnýrý. - Hindistan da kraldan sonra kral olacak kimse. 8.­Yat limaný. - Baþþehri Ni nova olan bir ön asya ülkesi. 9.­ Vücudunda hasta veya eksik bir yaný olan, engelli, özürlü . - Hrýstiyanlar. 10.­Kolay, suhuletli. - Muðla'nýn bir ilçesi.

BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­ 1.­Orta Anadolu'da yetiþtirilen, kuyruðu iri ve

1

yaðlý bir tür koyun. - Eskiden hububat ölçmekte kullanýlan bir haçim ölçü sü. 2.­Çavuþ kuþu. - Soðurma, emme. 3.­Domuz yavrusu. - Diþi deve. 4.­A pansýz, birden bire. - Arnavutluk'un baþþehri. 5.­Teniste topa vurma aracý. - Koruma alaný. 6.­Sürat yolu. 7.­Mera bitkisi. japon çiçek düzenleme sanatý. 8.­Tibet öküzü. - Hile, entrika. - Yüze sürülen pembe düzgün, allýk. 9.­Konuþma özürlü. - Aramaktan þart. 10.­Yüzme havuzu. - Eski dilde iþitme özürlü. 11.­Geçilmesi zor dað geçidi. -Mýzrap ile çalýnan iki veya üç teli olan halk sazý. 12.­Ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrýldýktan sonra kalan, hayvanlara yedirilen ufalanmýþ saplarý. - Tütün dizmeye, kurutmaya, iþlemeye yarýyan üstü kapalý yer, sergi.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

M Ü Ü R T E E T N Ý A M S A Ý L P Ý AM

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

N E R E H Ý A A Þ U

A M E R Ý K A K M S

Z E K E M A H K A K

A M E M A Þ E T N A

R O M A N O V E Ý E

A T E R Ý N A K Y A

T O B U R A B S E T

A B E Z Ý K E E O E

B A L A S A G U N A

A N A T O M Ý F O T

nSÝVAS’IN Þarkýþla ilçesinde evini antika eþyalarýn sergilendiði bir müze haline getiren 71 yaþýndaki Mustafa Yýldýrým’a, Kaymakam Abdullah Uçgun ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ekrem Yurt baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý plaket verdi. Kaymakam Uçgun, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ekrem Yurt ve Kaymakamlýk Yazý Ýþleri Müdürü Nihat Dumlu ile birlikte Yýldýrým’ýn ilçeye baðlý Maksutlu köyündeki müze evini ziyaret etti. 2 katlý evin üst katýnda oluþturulan müzeyi gezen Uçgun ve beraberindekiler, evde sergilenen eski para, pul, gramofon, tespih gibi çok sayýda eþyayý inceledi. Þarkýþla’ya böyle güzel bir eser kazandýrdýðý için Yýldýrým’a teþekkür eden Uçgun, Türk kültürünü geçmiþten geleceðe taþýyan bir eser olarak nitelendirdiði bu evin, kültürel deðerlerin gelecek kuþaklara aktarýlmasý açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Yýldýrým’ý baþarýlý çalýþmasýndan dolayý tebrik eden Uçgun, ‘’Bu kültür evinin bütün Sivaslýlar tarafýndan gezilmesinin, hatta bütün bölge insanlarý tarafýndan gezilmesinin faydalý olduðunu düþünüyorum. Çünkü burada tarih var, kültür, coðrafya var’’ dedi. Sivas / aa

Odun deposundan Roma mezarý çýktý nSAKARYA’NIN Geyve ilçesinde, Orman Ýþletme Müdürlüðünün odun deposunda yapýlan zemin düzeltme çalýþmalarý sýrasýnda geç Roma dönemine ait olduðu tahmin edilen mezar bulundu. Alýnan bilgiye göre, Geyve Orman Ýþletme Müdürlüðünün Doðantepe köyünde odun deposu olarak kullandýðý bölgede zemin düzeltme çalýþmasý yapan iþçiler, içinde kemik kalýntýlarý bulunan bir yapýya rastladý. Çalýþmayý durduran iþçilerin durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye giden Sakarya Müze Müdürlüðü uzmanlarý, geç Roma döneminden kalma mezar olduðu sanýlan yapýda ön inceleme yaptý. Sakarya Müzesi Müdürü Mürþit Yazýcý, Geyve Orman Ýþletme Müdürlüðü ekiplerince, odun deposu olarak kullanýlan Doðantepe köyü Koru Boðazý mevkisinde, zemin düzeltme çalýþmasý sýrasýnda tarihi döneme ait mezar kalýntýsý bulunduðunu söyledi. Yazýcý, müzeden bölgeye gönderilen uzmanlarýn bulunan kalýntýnýn mezar yapýsý olduðunu tespit ettiklerini belirtti. Sakarya / aa

Mýsýr Müzesinden çalýnan eserler bulundu nMISIR’DA Hüsnü Mübarek karþýtý gösteriler sýrasýnda müzeden çalýnan beþ eserin bulunduðu bildirildi. Eski Eserler Konseyinden yapýlan açýklamada, dört bronz heykelcikle bir bronz krallýk asasýnýn 28 Ocakta müzeye teslim edildiði belirtildi. Açýklamada, ayaklanmalar ve gösteriler sýrasýnda müzeden çalýnan 37 parçanýn ise hâlâ kayýp olduðu ifade edildi. Mýsýr’da 25 Ocaktan Mübarek’in devrildiði 11 Þubata kadar Mýsýr Müzesi dahil pek çok yer yaðmalanmýþtý. Kahire / aa


Ýnþaat sektörü 20 milyar dolarlýk proje üstlendi ÝZMÝR Ticaret Odasý (ÝZTO) Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Akýn Kazançoðlu, Türk inþaat sektörünün geçen yýl 48 ülkede toplam 20 milyar dolarý aþan 500’ün üzerinde proje üstlendiðini söyledi. Kazançoðlu, Türkiye’de 200 binin üzerinde inþaat firmasýnýn sektörde faa liyet gösterdiðini, Türkiye Gayrisafi Yurt Ýçi Hasýlasý’nýn (GSYH) yaklaþýk yüzde 6’lýk kýsmýný oluþturan inþaat sektörünün, ülke ekonomisinde ‘’istihdamýn baþýný çektiðini’’ söyledi. Ýnþaat sektöründe kayýtlý çalýþan sayýsý 1,5 milyon iken bu sektöre katký saðlayan mimarlar, mühendisler, müþavirler, uygulamacýlar, inþaat malzemeleri üreticileri, daðýtýcýlarý ve satýcýlarý ile birlikte istihdamýn üç milyon seviyesine çýktýðýný ve GSYH’sýnýn yüzde 35’ini kapsadýðýný anlatan Kazançoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Ýnþaat sektörü son 30 yýllýk süreçte 89 ülkede yaklaþýk 200 milyar dolar deðerinde 6 bine yakýn projeyi üstlenmiþtir. Sadece geçen yýl, 48 ülkede toplam 20 milyar dolarý aþan 500’ün üzerinde proje üstlenmiþtir. Bu ülkelerin baþýnda Türkistan, Libya, Irak ve Rusya yer almaktadýr. Ayrýca ülke içinde de mevcut konut stokumuzun yaklaþýk yarýsý 30 yaþýn üzerinde olmasý nedeniyle, yenileme pazarýnýn da büyümesi söz konusu olacaktýr. Kentsel dönüþüm projeleri burada etkin olacaktýr.” Ýstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝKMÝB) Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Faik Bitlis de, 2014 yýlýnda Brezilya’da yapýlacak olan Dünya Futbol Þampiyonasý’nýn altyapý yatýrýmlarý için harcanacak 2,5 milyar dolardan pay kapmanýn planlarýný yaptýklarýný söyledi. Ýzmir/aa

Buðday ekim alanýnýn artmasý bekleniyor

GEÇEN yaz özellikle Rusya’da yaþanan olumsuz hava þartlarý sebebiyle üretimdeki azalmaya baðlý olarak fiyatlarýn yükselmesi, dünya çiftçisini buðdaya yöneltti. Doruk Grubu Hububat ve Ürünleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hikmet Boyacýoðlu, geçen yýl az üretime baðlý olarak oluþan yüksek fiyatlarýn 2011’de birçok ülkede buðday ekimlerini artýracaðý yolunda beklentiler olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: ‘’Küresel buðday ekim alanýnýn, yüzde 3 artýþla, 1998’den bu yana en geniþ alan olan 224 milyon hektara yükselmesi öngörülüyor. Dünya buðday üretiminin ise yaklaþýk yüzde 4’lük bir artýþla 673 milyon tona ulaþacaðý tahmin ediliyor. Konsey, az miktarda artmýþ devir stoklarýyla gelecek sezon küresel buðday arz ve talebinin genel olarak dengeli olmasýný bekliyor.’’ Bursa/aa

TÝSK: En pahalý iþçiyi Türk patronlar çalýþtýrýyor TÜR KÝYE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK)’nun verilerine göre iþ gücü maliyeti en çok Türkiye’de arttý. Çalýþýlan saat baþýna nominal iþgücü maliyetindeki artýþ yüzde 10,3 ile Avrupa Birliði ülkelerinin üzerinde gerçekleþti. TÝSK’ten yapýlan açýklamada, Avrupa Birliði ülkelerinde geçen yýlýn dördüncü çeyreðinde iþgücü maliyetlerinde kaydedilen geliþmelerin Eurostat tarafýndan ortaya konulduðu belirtildi. Avrupa Birliði’nde çalýþýlan saat baþýna nominal iþgücü maliyeti 2010 yýlýnýn dördüncü çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2 arttý. Euro Bölgesi’nde ise iþgücü maliyeti artýþý yüzde 1,6 oldu. AB içinde en yüksek artýþ yüzde 7,6 ile Bulgaristan’da yaþandý. Birlik üyesi ülkelerden Ýrlanda yüzde-1,2, Macaristan yüzde 2,3 ve Yunanistan’da yüzde 6,5 saat baþýna nominal iþgücü maliyetinin gerilediði ülkeler oldu. Türkiye’de ise sanayide söz konusu artýþ yüzde 10,1 olarak gerçekleþti. Türkiye AB ülkeleri ile kýyaslandýðýnda saat baþýna nominal iþgücü maliyetinin en fazla arttýðý ülke konumuna yükseldi. Ankara/cihan

TESK, Torba Kanunu kitaplaþtýrdý TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Torba Kanunu esnaf için kitapçýk haline getirdi. Yýllardan beri ýsrarla borç yapýlandýrmasýný istediklerini kaydeden TESK Baþkaný Bendevi Palandöken, kanunun uygulanmasýna iliþkin tebliðler ve yüzlerce sayfadan oluþan torba kanunun anlaþýlýr ve açýklayýcý olmasý için rehber hazýrladýklarýný söyledi. Pa landöken, “Esnaf ve sanatkârýmýzýn çözülmesi gereken en önemli sorunlardan ikisini oluþturan, birikmiþ vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarýnýn ödenmesi konusunda faiz ve gecikme zamlarýný ortadan kaldýrýlarak, sadece yýllara göre enflasyon oranýnda fark ilave edilerek borçlarý 36 aya kadar taksitlendiren bir ödeme sistemi getiren bu kanunun, camiamýz mensuplarýný mutlu kýldýðýný ve onlara rahat bir nefes aldýracaðýný düþünüyorum” dedi.. Rehberi, 82 birlik ve 13 federasyonun ve aracýlýklarý ile 3 bin 123 odaya ulaþtýrdýklarýný kaydeden Palandöken, “Kitap hazýrla nýrken kullanýmý kolaylaþtýrmak, gereken bilgiye hýzlý, rahat ve pratik olarak ulaþmak içinde bölümlere ayrýlmýþtýr. Kitapçýk, teþkilatýmýzý en çok ilgilendiren konularý kapsayan örneklerle donatýlmýþtýr. Ekler bölü münde baþvuru dilekçelerine yer verilerek esnafýmýza kolaylýk saðlanmýþtýr” diye konuþtu. Ankara/aa

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5580 ÖNCEKÝ GÜN 1,5550

DÜN 2,1890 ÖNCEKÝ GÜN 2,1910

DÜN 71,10 ÖNCEKÝ GÜN 71,75

DÜN 476,97 ÖNCEKÝ GÜN 481,27

p

p

Kaçak yapýlaþma uyarýsý SEÇÝM ÖNCESÝ KAÇAK YAPILAÞMANIN ARTTIÐINA DÝKKAT ÇEKEN BAKIR, ''ÝSTANBUL'DA BÝNALARIN YÜZDE 70'ÝNÝN KAÇAK OLDUÐU TESPÝT EDÝLMÝÞTÝR. AYNI ORAN ANKARA'DA YÜZDE 40, ÝZMÝR'DE YÜZDE 60 CÝVARINDADIR'' DEDÝ. ÝNÞAAT Mühendisleri Odasý (ÝMO) Adana Þube Baþkaný Abdullah Bakýr, Türkiye’de, seçimler öncesinde gündeme yeniden yapýlaþma konusunun taþýndýðýný belirterek, ‘’Ne yazýk ki, seçim öncesi kaçak yapýlaþmalar artmaktadýr. Þimdiden bunun emareleri görülmeye baþlandý’’ ifadesini kullandý. Bakýr,

Türkiye tarihinde ilk imar affýnýn 1949 yýlýnda ilan edildiðini ve bu güne kadar da iktidarlarýn defalarca bu yola baþvurduklarýný hatýrlattý. Kaçak yapýlaþma ve imar aflarýnýn þehirlerin adeta kaderi olduðunu belirten Bakýr, siyasi iktidarlarýn da þehirlerin bugünkü halinin müsebbibi sayýldýðýný savundu.

Ýþçi yerli otomobil üretmeye hazýr TÜRK-Ýþ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikasý Genel Baþkaný Pevrul Kavlak, Türkiye’de metal sek töründe çalýþan iþçilerin yerli otomobil üretmeye hazýr olduðunu vurgulayarak, yerli otomobil için sanayicinin desteklenmesine ihtiyaç olduðunu belirtti. Kavlak, Türkiye’nin yarým asýr önce ilk yerli otomo bili olan Devrim’i, o günün zor þartlarýnda üretmeyi baþardýðýný söyledi. Bu konudaki ‘’üretilir-üretilemez’’ tartýþmalarýný gereksiz gördüðünü vurgulayan Kavlak, ‘’Günümüzde Türk iþçisinin ürettiði otomobil, ticari araç, elektronik ve beyaz eþya artýk dünya pazarlarýnda kalite ve tüketici güvencesinin sembolü haline gelmiþtir. Türkiye’de metal iþçisi dünya standartlarýnda kalite ve verimliliði yakalamýþtýr. Geçtiðimiz yýlda dünyada üretilen her bin araçtan 14’ü Tür kiye’de üretilmiþtir. Türkiye otomotiv konusunda ulaþtýðý bilgi birikimi ile artýk elektrikli otomobilleri de üretmektedir’’ diye konuþtu. Türkiye’de yerli otomobil üretiminde esas ele alýnmasý gereken konunun, devletin yerli otomobili üretecek sanayiciyi teþviki ve marka tanýtýmýndaki desteði olduðunu vurgulayan Kavlak, þunlarý kaydetti: ‘’Metal iþçisi yerli otomobil üretmeye hazýr, yeter ki sanayiciye destek verilsin. Ýlk yýllarda üretimde yerlilik oraný yüzde 100 olmayabilir. Ama birkaç yýl içinde bu da saðlanýr.” Ankara/aa

11

29 MART 2011 SALI

p

HA­BER­LER

EKONOMÝ

p

Y

Bakýr, seçim öncesi kaçak yapýlaþmanýn arttýðýný, þimdiden emarelerinin görülmeye baþlandýðýný savundu

“KAÇAK YAPILAÞMA ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARA ULAÞTI” BAKIR, günümüzde kentlerin ‘’kaçak yapýlaþma, çarpýk ve saðlýksýz büyüme girdabýnda bulunduklarýný’’ ifade ederek, þunlarý kaydetti: “Özellikle büyük þehirlerimizdeki kaçak yapýlaþma oraný ürkütücü boyutlara ulaþmýþtýr. Bunun en dikkat çeken örneði Ýstanbul’dur. Ýstanbul’da binalarýn yüzde 70’inin kaçak ol duðu tespit edilmiþtir. Ayný oran Ankara’da yüzde 40, Ýzmir’de yüzde 60 civarýndadýr. Adana’nýn ise henüz bina envanteri çýkarýlmamýþ olsa da kaçak yapýlaþmanýn hayli fazla olduðu, özellikle yoðun göç alan diðer kentleri mizle ayný sorunu yaþadýðý bilinmektedir. Adana’nýn yaþadýðý sorunlar, Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn raporlarýna da yansýmýþ, birinci öncelikli konunun çarpýk yapýlaþma ve sað lýksýz þehirleþme olduðu yer almýþtýr. Çarpýk yapýlaþma ve saðlýksýz þehirleþmenin en ö nemli kriterlerinden birinin de kaçak yapýlaþma olduðu gerçeði bütün çýplaklýðý ile önümüzde durmaktadýr. Ne yazýk ki, seçim öncesi kaçak yapýlaþmalar artmaktadýr. Þimdiden bunun emareleri görülmeye baþlandý. Her seçim döneminde, þahýslara, hazineye ve yerel yönetimlere ait arsalar adeta talan edilmektedir. Ýmarlý bölgelerdeki yapýlarda ise projeye uygun olmayan çýkmalar, geniþlet meler görülmekte, ne ilginç ki, bir süre sonra bütün bu yasal olmayan düzenlemeler yasal dayanaða kavuþmakta, hatta elektrik, su gibi altyapý hizmetleri götürülmektedir.” Kaçak yapýlaþmayý tercih eden ve böylece haksýz kazanç saðlayan kiþi ve kesimlerde ‘’imar affý’’ çýkacak beklentisinin hakim olduðu nu belirten Bakýr, bunun, seçim dönemlerinin gereði olarak algýlandýðýný söyledi. Bakýr açýklamasýnda, ‘’seçimi fýrsat bilip, kenar semtleri kaçak yapý cehennemine çevirenlere fýrsat verilmemesi’’ gerektiðini vurguladý. Adana/aa

MASAK: Ýnternet dolandýrýcýlarýna dikkat MALÝYE Bakanlýðý Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu (MASAK) Baþkaný Mürsel Ali Kaplan, vatandaþlarý internet yoluyla gerçekleþtirilen ‘’ön ödeme dolandýrýcýlýðý’’ konusunda uyardý. Kaplan, ‘’Bu konuda faaliyet gösteren uluslararasý þebekeler, Türkiye için de ciddî tehdit haline geldi’’ dedi. MASAK Baþkaný Kaplan, ‘’AFF-Advance-Free Fraud ya da 419 dolandýrýcýlýðý’’ olarak bilinen ‘’ön ödeme dolandýrýcýlýðý’’nda ciddî bir artýþ olduðunu söyledi. Ön ödeme dolandýrýcýlýðýnda, sahte belgelerle desteklenen maske hikâyeler kurgulandýðýný ve bunlarý desteklemek amacýyla profesyonel görünümlü web siteleri kullanýldýðýný kaydeden Kaplan, bu sitelere girildiðinde, maskeyi kuvvetlendirilen her türlü imajýn oluþturulduðunu, buna karþýlýk baðlantý linklerinde herhangi bir bilgiye ulaþýlamadýðýný anlattý. Dolandýrýcýlarýn, haklarýnda detaylý araþtýrma yapýlmasýna engel olmak ve karþýsýndakinin güvenini kazanmak amacýyla Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði, Dünya Ban-

MASAK, dolandýrýcýlýða karþý vatandaþlarý uyardý.

SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2010/596 tal. 14.03.2011 2010/596 tal Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 22/04/2011 saat 10.00-10.10 arasýnda BELEDÝYE ÝTFAÝYE VE GARAJ AMÝRLÝÐÝ SUNGURLU /ÇORUM adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 27/04/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcu zun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira (YTL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özerlikleri) 15.000,00 1 19 SK 954 PLAKALI 2006 MODEL, MASSEY FERGUSON MARKA MF 240 S, KIRMIZI RENKLÝ TRAKTÖR. www.bik.gov.tr B: 20430 ÇATALCA KADASTRO MÜDÜRLÜÐÜ ÝLAN Arnavutköy ilçesi, Hadýmköy köyünde bulunan 10. pafta 4512 no'lu parselin yüzölçümünde hata olduðu tespit edilmiþtir. 4512 no'lu parselin tapuda kayýtlý 2.133,00 m2 olan yüzölçümünün doðrusu 2.234,54 m2 olarak 3402 sayýlý kadastro kanununun 41. maddesine göre düzeltilmiþ ve düzeltme iþlemi için komþu parsel maliklerine elden ve posta ile tebligat yapýlmýþ, maliklerden Halil ÖZDOÐRU ve Hanife ÇAKAR' a tebligatlar ulaþmadan geriye iade edilmiþtir. Düzeltme iþlemi için iþ bu ilanýmýzýn yayýmý tarihinden itibaren 15 (onbeþ) gün sonra hak sahiplerine ve mirasçýlarýna teblið edilmiþ sayýlacaðý ve teblið tarihinden itibaren düzeltme iþleminin benimsenmemesi halinde 30 (otuz) günlük süre zarfýnda Gaziosmanpaþa Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde düzeltme aleyhine dava açmakta serbest olduklarý 7201 sayýlý yasanýn 2831. maddeleri gereðince ilan olunur. 24.11.2010 www.bik.gov.tr B: 20521

kasý, IMF ve benzeri kuruluþlara aitmiþ gibi görünen sahte belgeler kullandýðýný ifade eden MASAK Baþkaný, þöyle devam etti: ‘’Ýnternet üzerinden gerçekleþtirilen ön ödeme dolandýrýcýlýðýnda genellikle belli bir vaad karþýlýðýnda mail gönderilen kiþiden para talep ediliyor. Ancak istenen tutar, özellikle düþük tutuluyor. Türk insanýnda (az verip çok alma) huyu vardýr ya, bu tür taleplere olumlu yanýt veriliyor. MASAK’a da bu konuda çok sayýda þikâyet geldi. Bunlarý suç tipleri haline getirdik. Ýnternet dolandýrýcýlýðý lokal olmaktan çýktý. Baþlangýçta Nijer ya’da baþlamýþ ama bugün Avrupa ülkeleri ile ABD baþta olmak üzere bütün ülkelerde yaygýnlaþýyor. Vatandaþýmýzýn bu konularda duyarlý olmasýný istiyoruz. Her gelen maile inanmasýnlar, (az verip, çok kazanayým) anlayýþýnda olmasýnlar. Olay sadece para da deðil, kimlik ve banka bilgilerini de kaptýrabilirler, hesaplarý boþaltýlabilir’’ Ankara/aa

Suriye’deki olaylar Hatay’ý olumsuz etkiliyor SURÝYE’NIN, Deraa þehrinde baþlayarak, Lazkiye ve bazý baþka þehirlere de sýçrayan olaylarýn, Reyhanlý ilçesinde bulunan Cilvegözü ve Yayladaðý Sýnýr Kapýsý ile en yakýn komþusu olan Hatay’da olumsuzluklarýn yansýmalarýnýn görülmeye baþlandýðý bildirildi. Hatay Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (HASÝAD) Baþkaný Yahya Kemal Nalçabasmaz, Suriye’de meydana gelen olaylarýn ‘’henüz dumaný gelmeden haberinin geldiðini, ancak yatýrýmcýlarda endiþenin baþladýðýný’’ söyledi. ‘’Komþuda çýkan yangýnýn dumanýn bile Hatay’ý olumsuz etkile yeceðini’’ ifade eden Nalçabasmaz, ‘’Suriye’deki karýþýk lýk, þehrimizde baþta sanayi olmak üzere turizmi kötü yönde etkiler. Bu sebeble bir an önce sorununun olumlu bir þekilde çözümlenmesini bekliyoruz. Çünkü yatýrýmcýlar için öncelikle bir ülkede güven ortamýnýn bulunmasý gerekiyor’’ diye konuþtu. Antakya Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO) Baþkaný Hikmet Çinçin de, Suriye’deki olaylarýn devam etmesi durumunda günlük giriþ-çýkýþlarda azalmalarýn olabileceðini ifade ederek, bunun ticaret baþta olmak üzere turizmi de kötü etkileyeceðini kaydetti. Hatay Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Bir liði (HESOB) Baþkaný Kadir Teksöz, Suriye’deki olaylar sebebiyle esnafýn kötü etkilendiðini söyledi. Hatay/aa

TOKÝ, Pakistan’da iþe baþlýyor TOPLU Konut Ýdaresi (TOKÝ), yurt dýþýndaki en büyük ilk uygulamasýný Pakistan’da baþlatýyor. Geçen yýl sel felâketi yaþayan Pakistan’da ilk aþamada yapýlacak 4 bin 620 konut ve 37 sosyal tesisin ihalesini, Siyah Kalem Mühen dis lik Ýn þa at ka zan dý. TOKÝ’den verilen bilgiye gö re, Pakistan’daki konut ve sosyal projelerin yapýmý iþi için 9 firmaya davetiye gönderildi. Ýhalenin 23 Þubat’ta yapýlan ilk oturumuna 8 firma teklif sunarken, 24 Þubat’ta yapýlan ikinci oturumda, en düþük teklifi 135 milyon 800 bin lira lira Siyah Ka lem Müh. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. verdi. Þirkete yer tesliminin bu ay sonuna kadar yapýlacaðý belirtilirken, pro je uy gu la ma sý nýn 700 gün de ta mam lan ma sý öngörüldü. TOKÝ’nin daha önce Pakistan’ýn Keþmir e yaletinde yaptýrdýðý hastane, belediye binasý gibi sosyal tesislerinin ihalesini de Siyah Kalem Müh. Ýnþ. kazanmýþ ve bu iþleri tamamlamýþtý. Pakistan’da geçen yýl yaþanan sel felaâketi sonrasýnda bu ülkede uygulanacak proje kapsamýnda top lam 331 bin 250 metrekare inþaat alanýnda 4 bin 620 adet konut, 12 ticaret merkezi, 6 cami, 6 sosyal tesis, 2 adet saðlýk ocaðý, 8 okul ve 3 spor tesisi yapýlacak. Konutlarýn finansmaný, sel felâketinden sonra bu ülkeye yardým için toplanan paralardan kar þý la na cak. Pa kis tan’da yaþanan sel felâketinden son ra Tür ki ye’de dü zenlenen kampanyada, 200 milyon liranýn üzerinde yardým toplanmýþtý. Ankara/aa

Açlýk sýnýrý 871 TL TÜRK-Ýþ, Mart ayýnda dört kiþilik bir aile için açlýk sýnýrýný yaklaþýk 871 TL, yoksulluk sýnýrýný ise 2834 TL olarak hesapladý. Konfederasyondan yapýlan yazýlý a çýklamada, dört kiþilik bir ailenin aylýk harcama tutarýnýn geçtiðimiz aya göre gerilediði belirtildi. Gýda harcamasý fiyatlarýnýn gerileme sin de ço ðu mar ket te baþlayan kampanyalarýn etkisinin dikkati çektiði kayde di len a çýk la ma ya gö re, dört kiþilik bir ailenin, saðlýklý ve dengeli beslenebilmesi için yapmasý gereken ve açlýk sýnýrý olarak adlandýrýlan harcama tutarý yaklaþýk 871 TL olarak hesaplan dý. Gý da har ca ma sý i le birlikte giyim, konut, kira, elektrik, ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu olan ve yoksulluk sýnýrý olarak adlandýrýlan tutar ise 2834 TL olarak tespit edildi. Ailenin sadece mutfak harcamasý için yapmasý gereken harcama tutarýnýn geçen yýla göre yaklaþýk 19 TL, toplam harcama tutarýnýn ise 62 TL azaldýðý belirtildi. Ankara/aa


12

29 MART 2011 SALI Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý

BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ

Y bilisim@yeniasya.com.tr

n Bi­lim­sel­ve­ri­ve­re­fe­rans­ek­sik­li­ði:­Her ne­ka­dar­pek­çok­e-pos­ta­hu­ra­fe­si­bi­lim­sel­ve­ri­i­çe­rir­gi­bi­gö­rün­se­de­i­çin­de­ge­nel­de­des­tek­siz,­se­bep-so­nuç­i­liþ­ki­si­ek­sik­ve­ken­di­i­çin­de­çe­li­þen­bil­gi­ler­i­çe­rir­ler.­Ge­len­bir­e-pos­ta­nýn­i­çin­de ve­ri­len­bil­gi­ler­de­gü­ve­ni­lir­kay­nak­la­ra­i­liþ­kin­bir­re­fe­rans,­in­ter­net­ad­re­si­ve­ya­ko­nu­ya­ha­kim­bir­o­to­ri­te­nin­a­dý­ol­ma­ma­sý­i­çe­rik­le­ri­nin­gü­ven­li­ðin­den­þüp­he­len­me­niz­i­çin­i­yi­bir­se­bep.­El­bet­te­ay­ný­þey­ga­ze­te­de­ve­ya­in­ter­net­te­o­ku­du­ðu­nuz­ha­ber­ler­i­çin­de­ge­çer­li. n Yer­siz­bi­lim­sel­jar­gon:­Al­dý­ðý­nýz e-pos­ta­lar­da­ve­ya­o­ku­du­ðu­nuz­ha­ber­ler­de­ge­çer­li­bir­re­fe­rans­gös­te­ril­me­den­her­ke­sin­an­la­ma­dý­ðý­bi­lim­sel­ter­mi­no­lo­ji­nin kul­la­nýl­ma­sý­þüp­he­len­me­niz­ge­re­ken­du­rum­lar­dan­bir­di­ðe­ri.­Hu­ra­fe­ya­yý­cý­lar­bil­gi­ver­yan mek­ten­ka­çý­nýr­a­ma­bol­bol­bi­lim­sel­ter­mi­no­lo­ji o­lay­lar­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lu­e-pos­ta­la­ra­i­nan­ma­yýn. kul­la­na­rak­ü­ret­tik­le­ri­e-pos­ta­la­rýn­ö­nem­li­ve­cid­“Ýs­tan­bul’da­ya­þa­yan­bir­genç...”,­“iþ­ye­rin­den­bir dî­gö­rün­me­le­ri­ni­is­ter­ler.­“Nük­le­er”,­“rad­yas­yon”, ar­ka­da­þým...”,­“a­bi­min­o­ku­lun­dan­bir­dok­tor...” “kan­se­ro­jen” gi­bi­i­fa­de­ler­hu­ra­fe­ya­yý­cý­la­rýn­en di­ye­baþ­la­yan­hi­kâye­le­rin­ço­ðu­nun­ya­lan­ol­du­ðu­- sev­dik­le­ri­söz­cük­ler­dir. nu­hatýrla­yýnýz.­E­ðer­si­ze­ge­len­e-pos­ta­ger­çek­ten n BÜ­YÜK­HARF­KUL­LA­NI­MI­ve­ün­lem­i­de­bütün­ad­res­def­te­ri­ni­ze­i­le­te­cek­den­li­ö­nem­li þa­ret­le­ri!!!!!:­Bu­tip­e-pos­ta­lar­o­ku­yan­ki­þi­de­a­ci­li­ve­ge­çer­li­bir­bil­gi­taþýyor­sa,­söz­ko­nu­su­ki­þi­nin yet­his­si­oluþturarak­en­ký­sa­za­man­da­en­faz­la­ki­kim­li­ði­nin­ve­o­la­yýn­ol­du­ðu­yer­ve­za­ma­nýn­be­lir­- þi­ye­i­le­til­me­yi­sað­la­ya­cak­þe­kil­de­ta­sar­la­ný­yor­lar. siz­ol­ma­sý­saç­ma­de­ðil­mi? Bü­yük­harf­ve­ün­lem­sa­ye­sin­de­zi­hin­sel­o­la­rak­a­n “Ý­na­ný­lýr­gi­bi­de­ðil,­a­ma­doð­ru!”­Ge­len­zin­- lar­ma­ge­çen­a­lý­cý­e-pos­ta­nýn­i­çe­ri­ði­ne­faz­la­ka­fa cir­e-pos­ta­da­si­zi­ik­na­et­me­ye­ça­lý­þan­i­fa­de­ler­ol­- yor­ma­dan­i­çin­de­so­kul­du­ðu­a­ci­li­yet­his­si­i­le ma­sý,­muh­te­me­len­o­e-pos­ta­nýn­i­çe­ri­ði­nin­ya­lan­- bütün­ta­ný­dýk­la­rý­na­bu­“ö­nem­li­(!)”­bil­gi­yi­u­laþ­týr­dan­i­ba­ret­ol­du­ðu­nun­en­ö­nem­li­gös­ter­ge­si­dir. mak­zo­run­da­his­se­di­yor­ken­di­ni.­U­nut­ma­yýn,­bir “Ben­de­ne­dim­doð­ru,”­“Bu­bir­ho­ax­de­ðil­dir,” zin­cir­e-pos­ta­nýn­i­çin­de­ne­ka­dar­faz­la­sa­yý­da­bü­“%100­ger­çek”­i­fa­de­le­ri­ni­i­çe­ren­e-pos­ta­la­ra­þüp­- yük­harf­ve­ün­lem­var­sa­i­çe­ri­ði­nin­doð­ru­ol­ma­hey­le­yak­la­þýn. ma­ih­ti­ma­li­de­o­ka­dar­yük­sek.

Her e-posta, doðru mesaj deðildir... Tek­no­lo­ji­sa­ye­sin­de­her­ko­nu­i­le­il­gi­li­fak­lý­bil­- bu­tip­his­ler­u­yan­dý­ra­rak­i­let­tik­gi­le­re­e­ri­þir­ken­ve­ya­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­dan­ge­len­sa­- le­ri­bil­gi­le­rin­yay­gýn­laþ­ma­sý­ný yý­sýz­e-pos­ta­pos­ta­ku­tu­mu­za­dü­þer­ken­el­bet­te sað­lar­lar.­Duy­gu­sö­mü­rü­sü,­yar­bi­ze­ge­len­her­bil­gi­nin­doð­ru­lu­ðun­dan­100­%­e­- dým­ta­le­bi­ve­ya­ö­lüm­teh­li­ke­si­ü­min­ol­mak­im­kân­sýz.­An­cak­bi­raz­dik­kat­ve­ö­zen ze­ri­ne­ku­rul­muþ­e-pos­ta­la­ra i­le­hu­ra­fe­ler­i­çe­ren­ha­ber­ve­e-pos­ta­la­rý­fark­et­- þüp­he­i­le­yak­la­þýn. mek­ve­bu­bil­gi­le­rin­ya­yýl­ma­sý­ný­bi­raz­ol­sun­en­n Komp­lo­te­o­ri­le­ri: gel­le­mek­müm­kün. Kan­d ý­r ýl­d ý­ð ý­n ý n Gön­de­re­ni­bel­li­de­ðil:­Si­ze­ge­len­e-pos­ta, dü­þ ün­m ek­ bir gön­de­ren­ar­ka­da­þý­nýz­ta­ra­fýn­dan­ya­zýl­ma­mýþ,­sa­- in­s a­n ýn­en­að­r ý­n a de­ce­i­le­til­miþ­i­se­ve­e-pos­ta­yý­ilk­ya­zan­ki­þi­nin gi­den­ve­en­hýz­lý­tep­ki kim­li­ði­be­lir­siz­i­se­bu­du­rum­þüp­he­len­me­ye­baþ­- ver­me­si­ni­sað­la­ya­cak­du­rum­lar­dan­bi­ri.­Bu­se­la­ma­nýz­i­çin­ö­nem­li­bir­se­bep.­Ben­zer­þe­kil­de­o­- beb­le­e-pos­ta­la­rý­komp­lo­te­o­ri­le­ri­i­le­güç­len­dir­ku­du­ðu­nuz,­duy­du­ðu­nuz­br­ha­ber­de­ha­ber­kay­- mek­hu­ra­fe­ya­yý­cý­la­rýn­sýk­lýk­la­kul­lan­dý­ðý­tak­tik­na­ðý­nýn­be­lir­li­ol­ma­ma­sý­da­ö­nem­li­bir­i­þa­ret. ler­den.­Bir­has­ta­lý­ðýn­bu­lun­muþ­a­ma­her­kes­ten n “Bütün­ta­ný­dýk­la­rý­ný­za­i­le­sak­la­nan­te­da­vi­yön­te­mi,­þir­ket­tin!”­Bu­ve­ben­ze­ri­i­fa­de­ler­i­çe­ler­ve­ül­ke­ler­a­ra­sý­giz­li­or­tak­lýk­HAFTANIN ÝPUCU ren­bütün­e-pos­ta­la­ra­þüphe­i­le lar,­dev­le­tin­bil­di­ði­a­ma­a­çýk­la­yak­la­þýn.­Bu­ta­lep­le­rin­i­çe­ri­ði ma­dý­ðý­giz­li­bi­lim­sel­ça­lýþ­ma­lar, “Ar­ka­daþ­lis­te­niz­de­ki­her­ke­se­gön­de­rin,”­“si­zin­i­- dün­ya­ya­çarp­mak­ü­ze­re­o­lan­gök­taþ­la­rý­i­le­il­gi­li çin­ö­nem­li­o­lan­her­ke­se­i­le­tin”­gi­bi­ý­lým­lý­i­fa­de­- bil­gi­ler­i­çe­ren­e-pos­ta­la­rýn­si­ze­ge­le­ne­ka­dar­ne ler­den­“Bu­e-pos­ta­yý­i­le­te­rek­bi­ri­le­ri­nin­ha­ya­tý­ný za­man­dýr­kaç­bin­ki­þi­ye­çok­tan­gön­de­ril­miþ­ol­kur­ta­ra­bi­lir­si­niz”­gi­bi­vic­da­ný­ný­zý­zor­la­yan­ta­lep­- du­ðu­nu­bir­dü­þü­nün.­E-pos­ta­da­ya­zan­lar­doð­ru le­re­kadar­va­ra­bi­lir.­Ta­lep­ne­ka­dar­kýþ­kýr­tý­cý­i­se ol­say­dý­þim­di­ye­ka­dar­bun­la­rý­a­na­ha­ber­bül­te­þüp­he­len­mek­te­o­ka­dar­hak­lý­sý­nýz. nin­de­duy­muþ­ol­ma­nýz­ge­rek­mez­miy­di? n Kýz­gýn­lýk,­mer­ha­met­ve­yar­dým­his­si­u­yan­n “Bir­ar­ka­da­þý­mýn­ba­þý­na­gel­miþ.”:­Ne­za­dý­ran­i­çe­rik:­E-pos­ta­ya­lan­cý­la­rý­ge­nel­de­ki­þi­ler­de man­ol­du­ðu­ve­ki­min­ba­þý­na­gel­di­ði­bel­li­ol­ma­-

PEKÝ, NE YAPMALI? Bir zincir e-posta aldýðýnýzda öncelikle içeriðini mantýk süzgecinden geçirmeniz yerinde olacaktýr. O güne kadar duyduðunuz, öðrendiðiniz somut bilimsel verilerle çeliþen bilgiler içeren e-postalarý ileterek hurafe yayýcýlara alet olmamak için önce epostanýn içerdiði iddiayý teyit etmeye çalýþýn. Bunun için internette pekçok geçerli ve ciddî kaynak mevcut. Bu araþtýrmayý yaparken hurafelerin yayýlma hýzýný da göz önünde bulundurun. Size gelen bilgiyi te yit edeceðiniz yer referans göstermeden ayný e-maili yayýnlayan blog sayfalarý deðil, güvenli ve geçerli bilgi veren web siteleri olmalý. Ýnternet aracýlýðý ile teyit edemediðiniz haber ve e-postalarýn aslýný anlamak için konunun ehli olan bir kiþiye danýþmayý deneyebilirsiniz. Bütün bu araþtýrmalar sonucunda hâlâ arkadaþlarýnýzla paylaþmak isterseniz içeriðinden emin olduðunuz haber ve e-postalarý ancak bulduðunuz kaynaklara iliþkin internet adresleri ve referans gösterebileceðiz diðer bilgileri de ekleyerek iletin. Saðlýk ile ilgili e-postalarda ise daha da fazla özenli olmak gerekli. Saðlýkla ilgili yanlýþ bir öneride bulunmak belki de en tamir edilemez hatalardan biri. Týp çok hýzlý ilerliyor ve bir zamanlar doðru olan bilgiler bile bir süre sonra geçerliliðini yitiriyor. Bu sebeble saðlýk önerisi içeren bir e-postanýn belki de bazý kimselerin hastalanmalarýna ve hatta ölmelerine sebep olacaðýný göz önünde bulundurarak bu tip bilgileri yaymaya alet olmamanýz yerinde olacaktýr. (MuhabbetFedaileri.com dan derlenmiþtir.)

BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER...

ThinkPad modeliyle Lenova DÜNYANIN dör­dün­cü­bü­yük­PC­ü­re­ti­ci­si­Le­no­vo,­ef­sa­ne­vi­Think­Pad­mo­del­le­ri­ni­tü­ke­ti­ci­ler­le­bu­luþ­tur­ma­dan ön­ce­yüz­ler­ce­fark­lý­test­ten­ge­çi­re­rek­“da­ya­nýk­lý­lýk­la­rý­ný” öl­çüm­lü­yor.­ Bu­gü­ne­ka­dar­60­mil­yon­sa­ta­rak­dün­ya­nýn­en­çok­sa­tan­bil­gi­sa­ya­rý­o­lan­Le­no­vo’nun­AR-GE­yet­ki­li­le­ri,­se­ri ü­re­ti­me­geç­me­den­ön­ce,­Think­Pad’le­ri­stres­test­le­ri­a­dý­ný­ver­dik­le­ri­çok­lu­test­ler­den­ge­çi­re­rek,­ü­rün­le­rin­per­for­man­sý­ný,­sað­lam­lýk­la­rý­ný­ve­kon­for­la­rý­ný­de­ne­yim­li­yor. Dün­ya­nýn­en­bü­yük­tü­ke­ti­ci­e­lek­tro­ni­ði­fu­ar­la­rýn­dan CES­2011’de­zi­ya­ret­çi­le­rin­þa­hit­li­ðin­de­ya­pý­lan­en­il­gi­çe­ki­ci­test­ler­den­bi­ri,­Think­Pad­di­züs­tü­bil­gi­sa­yar­la­rýn­180 de­re­ce­a­çý­i­le­tam­30.000­defa­a­çý­lýp­ka­pan­ma­sýn­dan son­ra­sa­at­ler­ce­su­yun­al­týn­da­kal­dý­ðý­ü­rün­tes­ti­ol­du.­Ar­dýn­dan,­ü­rü­nün­ü­ze­ri­ne­yak­la­þýk­40­kg­a­ðýr­lýk­ko­yan­Le­-

no­vo­yet­ki­li­le­ri,­tek­no­lo­ji­se­ver­le­rin­þaþ­kýn­ba­kýþ­la­rý­a­ra­sýn­da­bu­a­ðýr­lýk­i­le­ü­rü­nü­bir­sü­re­bek­le­te­rek­tes­ti­ba­þa­rýy­la­ta­mam­la­mýþ­ol­du­lar.­­Ü­rün­le­ri­ne­son­suz­gü­ven­an­la­yý­þý­i­le­ha­re­ket­e­den­Le­no­vo­yet­ki­li­le­ri,­bu­test­le­ri,­tü­ke­ti­ci­ler­Le­no­vo­mar­ka­ü­rün­le­ri­kul­la­nýr­ken­za­rar­gör­me­me­si­a­ma­cýy­la­ön­ce­ken­di­le­ri­“za­rar”­ve­re­rek­ger­çek­leþ­ti­ri­yor.­­A­çýk­mus­lu­ðun­al­týn­da­sa­at­ler­ce­su­ya­ma­ruz ka­lan­Think­Pad’ler,­ef­sa­ne­vi­klav­ye­sin­de­yer­a­lan­tah­li­ye ka­nal­la­rý­i­le­su­yu­dý­þa­rý­bo­þal­ta­bi­li­yor;­ki­lo­lar­ca­a­ðýr­lý­ða ma­ruz­ka­lan­di­züs­tü­bil­gi­sa­yar­lar­ne­kadar­sað­lam­bir ka­sa­ya­ve­ek­ra­na­sa­hip­ol­duk­la­rý­ný­bir­defa­da­ha­ka­nýt­la­mýþ­o­lu­yor.­Ü­rün­ler­de,­ký­sa­dev­re,­bo­zul­ma,­çök­me,­si­lin­me­ve­ya­dev­re­dý­þý­kal­ma­gi­bi­hiç­bir­komp­li­kas­yon­o­luþ­mu­yor.­Böy­le­ce­Think­pad­ef­sa­ne­si­nin,­ne­den­18­yýl­da 60­mil­yon­a­det­sa­tý­þa­u­laþ­tý­ðý­ný­da­a­çýk­la­mýþ­o­lu­yor.

www.tumkoseyazilari.com tum­ko­se­ya­zi­la­ri.com­si­te­si­ga­ze­te­kö­þe­ya­zý­la­rý­ný­o­ku­mak­i­çin si­te­si­te­do­laþ­mak­tan­si­zi­kur­ta­rý­yor.­27­u­lu­sal­ga­ze­te­den­1800 den­faz­la­kö­þe­ya­za­rý­nýn­ya­zý­la­rý­na­gün­lük­gün­cel­le­nen­bu si­te­ü­ze­rin­den­ko­lay­ca­u­la­þa­bi­lir­si­niz. Si­te,­te­lif­hak­la­rý­ge­re­ði­kö­þe­ya­zý­la­rý­nýn­bir­kýs­mý­ný­ya­yýn­lý­yor,­kö­þe­ya­zý­la­rý­il­gi­li­ga­ze­te­nin­in­ter­net ad­re­si­ne­bað­la­ný­la­rak­o­ku­tu­lu­yor. Si­te­sa­de­bir­ta­sa­rý­ma­sa­hip­ol­ma­sýy­la­dik­kat çe­ki­yor.­Si­zi­rek­la­ma­boð­ma­dan,­a­ra­dý­ðý­nýz­ya­zar­ve­ya­kö­þe­ya­zý­sý­na­ko­lay­ca­u­laþ­ma­ný­zý­he­def­le­miþ.­A­na­say­fa­ü­ze­rin­den­bu­gün­kü­ya­zý­la­rýn tam­me­tin­le­ri­i­çin­den­ko­lay­ve­hýz­lý­þe­kil­de­a­ra­ma­ya­pa­bi­lir­si­niz. Ü­ye­ol­ma­yan­la­ra­yö­ne­lik­her­han­gi­bir­ký­sýt­la­ma­yok,­an­cak­ü­ye

ol­du­ðu­nuz­tak­dir­de­si­te­yi­ken­di­ni­ze­gö­re­ö­zel­leþ­tir­me­niz­müm­kün.­Ü­ye­o­la­rak­ken­di­ya­zar­lis­te­ni­zi­o­luþ­tu­ra­bi­lir­si­niz.­Böy­le­ce sa­de­ce­seç­ti­ði­niz­ya­zar­ve­ga­ze­te­le­ri­nin­gö­rü­ne­ce­ði­ken­di say­fa­ný­za­da­sa­hip­o­lur­su­nuz. Si­te­ay­rý­ca­ga­ze­te­ka­ri­ka­tür­le­ri­ni­de­gün­lük o­la­rak­a­lý­yor.­Si­te­ta­ri­hi­ni­ge­ri­ye­a­la­rak es­ki­ta­rih­li­sü­rüm­le­ri­ne­u­la­þa­bi­lir­si­niz. Di­ler­se­niz­bu­gün­kü­bütün­ya­zý­la­rý­tek bir­say­fa­da­gö­re­bi­lir­si­niz. Si­te­de­be­ðen­di­ði­niz­ya­zý­la­rý­po­pü­ler­pay­la­þým­si­te­le­rin­de­ko­lay­ca­pay­la­þa­bi­li­yor­su­nuz. Si­te­yi­zi­ya­ret­et­mek­i­çin:­www.tum­ko­se­ya­zi­la­ri.com

PROGRAM TANITIMI

Comodo Firewall COMODO fir­ma­sý­nýn­üc­ret­siz­ve­Türk­çe a­ra­yü­ze­sa­hip­gü­ven­lik­du­va­rý­Co­mo­do Fi­re­wall­i­le­bil­gi­sa­ya­rý­nýz­in­ter­net­ü­ze­rin­den­ge­le­bi­le­cek­sal­dý­rý­la­ra­kar­þý­gü­ven­li­bir­du­ru­ma­ge­li­yor.­­Sis­te­mi­ni­zi­iç ve­dýþ­a­tak­la­ra­kar­þý­ko­ru­mak­i­çin­kul­la­na­bi­le­ce­ði­niz­bu­çö­züm,­za­rar­lý­ya­zý­lým ve­kö­tü­ni­yet­li­ki­þi­le­re­kar­þý­et­ki­li­bir­ya­zý­lým.­Ki­þi­sel­bil­gi­le­ri­ni­zi­ko­ru­mak­i­çin ih­ti­yaç­du­ya­bi­le­ce­ði­niz­bu­gü­ven­lik­du­va­rý­ya­zý­lý­mý­ba­sit­ya­pý­sý­i­le­ih­ti­yaç­la­rý­ný­za­ce­vap­ve­re­bi­li­yor.­Ça­lý­þan­uy­gu­la­ma­la­rý­kon­trol­et­me­ni­zi­sað­la­mak­la­bir­lik­te,­clo­ud­man­tý­ðýy­la,­be­lir­li­e­ri­þim­yön­tem­le­ri­kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­ya­zýl­mýþ­uy­gu­la­ma­sis­te­mi­ü­ze­rin­den­ça­lý­þýr.­­Co­mo­do­Fi­re­wall­gü­ven­lik­du­va­rý­prog­ra­mý;­Win­dows­7­iþ­le­tim­sis­te­mi­gü­ven­lik du­va­rý­­man­tý­ðýn­al­gý­la­mýþ­týr.­

Windows iþletim sistemli ilk tablet PC EasyPad Exper’den EXPER, ye­ni­tek­no­lo­ji­le­re­sa­hip­ü­rün­le­riy­le­tü­ke­ti­ci­le­rin gün­lük­ha­yat­la­rý­ný­ko­lay­laþ­týr­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­E­asy­Pad­i­le­tab­let­bil­gi­sa­yar­pa­za­rý­na ye­n i­bir­so­l uk­ge­t i­r en­Ex­p er, Win­dows­iþ­le­tim­sis­te­mi­ne­sa­hip Tür­ki­ye’nin­ilk­tab­let­bil­gi­sa­ya­rý E­asy­Pad­P11MS’i­sa­tý­þa­su­nu­yor. Gö­ze­hi­tap­e­den­ta­sa­rý­mý,­güç­lü do­na­ným­ö­zel­lik­le­riy­le­Ex­per­E­asy­Pad­P11MS­tek­no­lo­ji­me­rak­lý­la­rý­nýn­ye­ni­göz­de­si­o­la­cak. Özelliklerinden bir kaçýna deðinelim; 1- Sisteme yapýlmýþ saldýrýlarýnýn kayýtlarýný tutabilme, 2- Internet’ e baðlanmýþ uygulamalarý ve onlarla ilgili bazý bilgileri edinebilme, 3- Güvendiðiniz bir olaya Ýzin Ver kuralý oluþturma, 4- Að güvenlik ilkeleri, Güvenlik duvarýný etkin þekilde kullanabilme,

5- Bilgilendirici uyarýlar ile size bildirimler sunmasý vs. Kolay anlaþýlabilir ara yüzüyle kulla nýmýnda rahatlýk saðlamaktadýr. Birçok özelliði barýndýrmaktadýr. Sistem gereksinimleri; Windows 7 / Vista / XP SP2 128 MB RAM / 250 MB sabit disk alaný Link: http://www.kisalink.tk/1ao

EasyPad P11MS teknik özellikler: Ekran: 11.6 inç çoklu dokunmatik HD Glare (1366 x 768 piksel çözünürlük) Ýþlemci: Intel Atom N450 (1.6 GHz, 667 Mhz, 512 K 200 MHz) Grafik: Intel Integrated Graphics Media Accelerator 500 3150 Ýþletim sistemi: Microsoft Windows 7 Home Premium RAM : 1 GB 667Mhz DDR2 (2 GB’a kadar destekli) Bellek: SSD 32 GB hafýza kartý (64 GB’a kadar destekli) Baðlantýlar: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR, 1 mini-HDMI, 2 USB, kulaklýk, mikrofon Multimedya: 1.5W Stereo hoparlör, 1.3 megapiksel webcam Boyutlar: 288 x 190 x 13 mm Aðýrlýk : 990 g (yaklaþýk)

OFFÝCE 2010 ücretsiz mi olacak? SON zamanlarda office hakkýnda konuþulan bu muhabbetlere Microsoft bir açýklama yaptý. Ýnternette Beta sürümü yayýnlanmýþ olan Office 2010‘un tam sürümü yayýnlandýðýnda kullanýcýlarýna her an bir sürpriz yapabilir. Artýk kullanýcýlar, Office 2010 Starter ve içinde bulunan Word ve Excel’i ücretsiz olarak kullanabilecekler. Yayýnlanan bu en son sürümde bir reklam alaný bulunacak. Bu reklam alanlarýyla ilgili olarak Microsoft’un baþkan yardýmcýsý Chris Capossela yaptýðý açýklamada reklam alanlarýnýn kullanýcýlar tarafýndan hiçbir bilgi alýmý yapýlmayacaðýný ifade etti. Daha açýklayýcý bir örnek verecek olursak siz otobüslerle ilgili bir yazý hazýrladýðýnýzda reklam alaný bölümünde de otobüs reklamlarý görmeyeceksiniz. Bu reklam alanlarýnda ise sürekli deðiþen reklamlarýn ve Microsoft’un kendi reklamlarýnýn yayýnlanacaðý ifade edildi. Office 2010 Starter bu sürümünde içerisinde PowerPoint programýný barýndýrmýyor olacak. Kelime iþlemci programý olan Word'u kullanýrken makrolar devre dýþý kalacak, Otomatik tablolama olmayacak, yazmýþ olduðunuz metne yorumlar ekleyemeyeceksiniz fakat baþkalarýnýn yorumlarýný görebilme hakkýna sahip olacaksýnýz. Sürüm içerisinde bulunan bir diðer program Excel’de ise girmiþ olduðumuz veriler grafiðe dönüþmeyecek. Yeni Office 2010 Sürümü önümüzdeki ay kullanýcýlarýyla buluþmasý planlanýyor. (bilisimhaber.com dan derlenmiþtir.)


AÝLE - SAÐLIK HABERLER

Her eczaneden bir aþý kampanyasý nMALATYA’DAKÝ yu­va­lar­da­ka­lan­ço­cuk­lar­i­çin ‘’Her­ Ec­za­ne­den­ Bir­ A­þý’’­ kam­pan­ya­sý­ baþ­la­týl­dý. Tur­gut­Ö­zal­Týp­Mer­ke­zi­Ço­cuk­Sað­lý­ðý­A­na­bi­lim­Da­lý­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­Cen­giz­Ya­kýn­cý’nýn­ön­cü­lük­et­ti­ði­kam­pan­ya­ya,­Ma­lat­ya­Ec­za­cý­lar­O­da­sý­da­des­tek­ver­di.­Ya­kýn­cý,­Sos­yal­Hiz­met­l er­ ve­ Ço­c uk­ E­s ir­g e­m e­ Ku­r um­l a­r ýn­d a (SHÇEK)­ ka­lan­ ço­cuk­la­ra,­ he­pa­tit­ A,­ su­çi­çe­ði, ro­ta­vi­rü­sü­ve­HPV­a­þý­la­rý­nýn­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný,­ya­pýl­ma­yan­bu­a­þý­la­rýn­i­le­ri­de­cid­dî­sað­lýk­so­run­la­rý­na­ne­den­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Bu­kap­sam­da­Ma­lat­ya’da,­ ‘’Her­ Ec­za­ne­den­ Bir­ A­þý’’­ kam­pan­ya­sý baþ­lat­týk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Ya­kýn­cý,­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý’nýn­prog­ra­mý­na­al­ma­dý­ðý­ve­mut­la­ka­ya­pýl­ma­sý ge­re­ken­bu­a­þý­la­rýn,­ba­zý­an­ne­ve ba­ba­lar­ta­ra­fýn­dan­ ec­za­ne­ler­den­ a­lý­na­rak­ yap­tý­rýl­dý­ðý­ný­ an­cak, SHÇEK’de­ ka­lan­ ço­cuk­la­rýn­ fay­da­la­na­ma­dý­ðý­ný söy­le­di.­Bu­nun­sa­de­ce­Ma­lat­ya’da­de­ðil,­Tür­ki­ye­ ge­ne­lin­de­ bir­ so­run­ ol­du­ðu­nu­ di­le­ ge­ti­ren Ya­kýn­cý,­du­ru­mun­bir­ih­mal­ol­ma­dý­ðý­ný­sa­de­ce bi­linç­siz­lik­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Malatya / aa

Beyin kanserine sebep olan 3 gen bulundu nEN teh­li­ke­li­be­yin­kan­se­ri­tür­le­rin­den­‘gli­ob­las­to­ma’ya­yol­a­çan­3­gen­ta­ným­lan­dý.­ABD’de­ki­U­lu­sal­Kan­ser­Ens­ti­tü­sü­(NCI)­i­le­U­lu­sal­Sað­lýk Ens­ti­tü­le­ri’nin­(NIH)­fi­nan­se­et­ti­ði­Kan­ser­Ge­nom­At­la­sý­(TCGA)­Pro­je­si­A­raþ­týr­ma­A­ðý­bün­ye­sin­de­ki­bi­lim­a­dam­la­rý,­be­yi­ne­hýz­la­ya­yý­lan­gli­ob­las­to­ma­(GBM)­tü­mö­rü­nün­3­ge­ni­ni­ta­ným­la­ma­yý­ba­þar­dý.­NIH’ten­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re, da­ha­ön­ce­si­nir­tü­mö­rü­ne­u­ro­fib­ro­ma­to­sis’e­yol aç­tý­ðý­bi­li­nen­NF1,­gö­ðüs­kan­se­ri­i­le­bað­lan­tý­lý­ol­du­ðu­sa­ný­lan­ERBB2­ve­pek­çok­kan­se­ri­te­tik­le­di­ði dü­þü­nü­len­PIK3R1­gen­le­ri­nin­be­yin­kan­se­ri­ne­se­bep­ol­duk­la­rý­be­lir­len­di.­601­fark­lý­ge­nin­in­ce­len­di­ði­a­raþ­týr­ma,­206­kan­ser­has­ta­sý­nýn­TCGA’ya ba­ðýþ­la­dýk­la­rý­DNA’lar­ü­ze­rin­de­ya­pýl­dý.­Ay­ný­sý­ra­lar­da­ABD’de­ki­Johns­Hop­kins­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­de­yü­rü­tü­len­pa­ra­lel­bir­a­raþ­týr­ma­da,­22­GBM­tü­mö­rün­de­ay­ný­so­nuç­la­ra­u­la­þýl­dý.­TCGA­bi­lim­a­dam­la­rý,­a­raþ­týr­ma­so­nuç­la­rý­nýn,­kan­ser­te­da­vi­le­ri­nin­ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­ve­her­ge­nin­ay­rý­ay­rý­in­ce­len­me­si­ne­kat­ký­da bu­lu­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Ýstanbul / cihan

13

Bahar alerjisine bitkisel çözüm BAHAR AYLARININ GELMESÝYLE ALERJÝ, BURUN AKINTISI, SOLUNUM YOLLARINDAKÝ RAHATSIZLIKLAR, ASTIM VE ALERJÝYE BAÐLI KAÞINTININ BÝTKÝSEL YOLLARLA TEDÂVÝ EDÝLEBÝLECEÐÝ BELÝRTÝLÝYOR. BAHAR a­ler­ji­si­nin­ po­len­le­re­ bað­lý­ o­la­rak­ ya­yýl­dý­ðý­ný­ be­lir­ten,­ Ið­dýr Ü­ni­ver­si­te­si­Zi­ra­at­Fa­kül­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Doç.­Dr.­Yu­suf­Zey­ne­lov,­ba­har­ay­lar­la­bir­lik­te­vü­cut­ta­ki­vi­ta­mi­nin­ye­ter­siz­kal­dý­ðý­ný,­bu­na­bað­lý­o­la­rak­da­vü­cut­di­ren­ci­nin­ye­ter­siz­li­ðin­den­in­san­la­rýn­bün­ye­le­ri­nin­za­yýf­la­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Ýn­san­la­rýn­ba­har­a­ler­ji­si­ne­kar­þý­ta­bi­at­tan­el­de­et­tik­le­ri­þi­fa­lý­bit­ki­ler­i­le­te­dâ­vî­o­la­bi­le­cek­le­ri­nin­al­tý­ný­çi­zen­Zey­ne­lov,­Tür­ki­ye’nin­ta­biî­bit­ki­o­la­rak­zen­gin­bir­ül­ke­ol­du­ðu­nu,­an­cak­in­san­la­rýn­bu­nun­far­kýn­da­ol­ma­dý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Ba­har a­ler­ji­sin­den­ko­run­mak­i­çin­an­dýz­bit­ki­si­nin­kö­kü­nün­ve­çi­çe­ði­nin­a­ler­jik­has­ta­lýk­la­ra­en­i­yi­ge­len­bit­ki­ol­du­ðu­na­vur­gu­ya­pan­Zey­ne­lov, “An­dýz­bit­ki­si­nin­kö­kü­ve­çi­çe­ði­te­dâ­vî­i­çin­kul­la­ný­la­bi­li­yor.­Ay­rý­ca pa­pat­ya­da­i­yi­bir­an­ti­bi­yo­tik­ol­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­vü­cut­ta­ki­mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rýn­can­lan­dý­rýl­ma­sý­a­ma­cýy­la­her­za­man­kul­la­ný­la­bi­lir.­Bu­nun­ya­nýn­da­a­ler­ji­te­da­vi­sin­de­huþ­a­ða­cý­nýn­to­mur­cuk­ve­yap­rak­la­rý­ da­ fay­da­lý­dýr.­ Huþ­ a­ða­cý­nýn­ to­mur­cuk­la­rý­nýn­ mut­la­ka­ Ni­san­ a­yýn­da­top­lan­ma­sý­ve­he­men­tü­ke­til­me­si­ge­re­kir”­de­di.Iðdýr / cihan

Radyasyon incelemesi TAEK'da yapýlýyor nYURT dý­þý­na­ih­raç­e­di­len­ü­rün­ler­de­rad­yas­yon in­ce­le­me­si,­Tür­ki­ye­A­tom­E­ner­ji­si­Ku­ru­mu­(TA­EK)­la­bo­ra­tu­va­rýn­da­ya­pý­lý­yor.­Ja­pon­ya’da­ki­nük­le­er­sý­zýn­tý­son­ra­sýn­da­Tür­ki­ye’ye­o­ül­ke­den­it­hal ge­le­cek­ü­rün­ler­le­il­gi­li­o­la­rak­da­nu­mu­ne­in­ce­le­me­le­ri­TA­EK­la­bo­ra­tu­va­rýn­da­ya­pý­la­cak.­TA­EK Sa­ray­köy­Nük­le­er­A­raþ­týr­ma­E­ði­tim­Mer­ke­zi’nde­ki­‘’Ga­ma­Spek­tro­met­ri­La­bo­ra­tu­va­rý’’nda, çe­þit­li­gý­da­ü­rün­le­ri­nin­ve­en­düs­tri­yel­ham­mad­de­le­rin­rad­yas­yon­ris­ki­ta­þý­yýp­ta­þý­ma­dý­ðý­a­na­liz e­di­le­rek,­kul­la­ný­ma­uy­gun­ol­du­ðu­na­da­ir­ser­ti­fi­ka ve­ri­li­yor.­Ü­rün­le­re­rad­yas­yon­ser­ti­fi­ka­sý­uy­gu­la­ma­sý,­Çer­no­bil­fa­ci­a­sýn­dan­son­ra­uy­gu­lan­ma­ya baþ­lan­dý­ve­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor.­Tür­ki­ye’den­ü­rün it­hal­e­de­cek­o­lan­ül­ke­ler,­rad­yas­yon­ser­ti­fi­ka­sý­is­ti­yor.­O­bel­ge­ol­ma­dan,­bu­ül­ke­ler­le­ti­ca­ret­ya­pan fir­ma­lar,­ih­ra­cat­iþ­le­mi­ni­ya­pa­mý­yor.­Bu­se­beb­le fir­ma­la­rýn­ih­raç­e­de­cek­le­ri­ü­rün­le­rin­den­nu­mu­ne­ler­a­lý­na­rak,­in­ce­le­me­ya­pý­lý­yor.­Çer­no­bil­fa­ci­a­sýn­dan­son­ra­Tür­ki­ye’ye­ge­len­it­hal­ü­rün­ler­de­de bu­çeþit­bir­in­ce­le­me­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­ten­ku­rum yet­ki­li­le­ri,­Ja­pon­ya’da­mey­da­na­ge­len­nük­le­er­sý­zýn­tý­ son­ra­sýn­da­ ya­pý­lan­ dü­zen­le­me­ler­ ne­ti­ce­sin­de­ bu­ ül­ke­den­ ge­le­cek­ o­lan­ ü­rün­le­re­ de­ bir in­ce­le­me­ya­pý­la­ca­ðý­bil­gi­si­ni­ver­di.­Ankara / aa

29 MART 2011 SALI

ÞÝFA ÝÇÝN BÝTKÝ TOPLAMA ZAMANI ÇOK ÖNEMLÝ

Bahar aylarýnda polenler, solunum yollarýnda rahatsýzlýklara sebep olabiliyor.

TÜRKÝYE’DE insanlarýn tabiî bitki tüketiminin çok az olduðunu dile getiren Doç. Dr. Zeynelov, bitkisel tedavide en önemli konunun bitkilerin taze ve zamanýnda toplanmasý olduðunu söyledi. ‘’Her bitkinin bir zamaný vardýr ve bu bitkiler zamanýna göre hastalýklara þifa olabilir” diyen Zeynelov, “Zamanýnda toplanmayan, zamansýz kurutulan bitkiler de faydalýdýr fakat mevsiminde toplanan bitki daha faydalýdýr. Bitkiler kurutulacaksa da en iyi zamanýnda toplanarak kurutulmasý gerekir” ifadelerini kullandý.

Doç Dr. Zeynelov, þifalý bitkilerin önemine deðindi.

Doç. Dr. Yusuf Zeynelov, bazý bitkilerin faydalarýný ise þöyle sýraladý: Kýzýlaðaç: Þe­ker­has­ta­lý­ðý­na­i­yi­ge­li­yor.­ Kabalak (Deve Tabaný): As­tým­ has­ta­lýk­la­rý­nýn­ya­ný­sý­ra­mi­de­ve­ba­ðýr­sak­ta­ki­ka­býz­lýk­ so­ru­nu­na­ i­yi­ ge­li­yor.­ Kan­ser­ has­ta­lý­ðý­ný ön­ce­den­ en­gel­le­yen­ en­ güç­lü­ bit­ki­ler­den bi­ri­o­la­rak­bi­li­ni­yor.­ Isýrgan otu: An­ti­bi­yo­tik­ ö­zel­li­ði­ var­ an­cak­ fay­da­lý­ ol­ma­sý­ i­çin­ za­ma­nýn­da­ top­la­mak­ve­ku­rut­mak­çok­ö­nem­li.­Ýl­ti­hap­sö­kü­cü­ yö­nü­ de­ bu­lu­nan­ o­tun­ ba­ðýr­sak­la­rý­ ra­hat­la­tý­cý,­ kan­se­ri­ sa­kin­leþ­ti­ri­ci­ et­ki­le­ri­nin de­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­li­yor.­I­sýr­gan­o­tu­ay­rý­ca saç­dö­kül­me­si­nin­ö­nü­ne­geç­mek­te.­ Kaz ayaðý (tere): Ma­yýs­a­yýn­da­top­lan­ma­sý ge­re­ken­bu­bit­ki­nin,­þe­ke­ri­ön­le­di­ði­ve­kan­da­ki­þe­ker­o­ra­ný­ný­dü­þür­dü­ðü­be­lir­ti­li­yor.­ Kekik: Hem­ ko­ku­su­ hem­ de­ ver­di­ði­ lez­zet­ se­be­biy­le­ ye­mek­ler­de­ ter­cih­ e­di­len­ bu bit­ki,­ba­ðýr­sak­ve­mi­de­nin­ra­hat­la­ma­sý­i­çin ö­nem­li.­ Gileburu: He­mo­ro­id­ has­ta­lý­ðý­na­ i­yi­ ge­li­yor.­ Ö­zel­lik­le­ Ni­san­ a­yýn­da­ top­lan­ma­sý­ ve ku­ru­tul­ma­sý­ge­re­ki­yor.­

Meslek hastalýklarý bilinci arttýrýlmalý ÝZMÝR Va­li­si­Ca­hit­Ký­raç,­mes­lek­has­ta­lýk­la­rý­nýn­ön­le­ne­bi­lir­has­ta­lýk­lar­ka­te­go­ri­sin­de­ol­du­ðu­nu­an­cak­Tür­ki­ye’de­mes­lek­has­ta­lýk­la­rý­nýn­tes­pi­ti­ve­ta­ný­sýn­da­ba­zý­prob­lem­ler­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Top­lu­mun­her­ke­si­min­de­mes­lek­has­ta­lýk­la­rý­bi­lin­ci­nin­ar­tý­rýl­ma­sý­ge­re­kir’’­de­di.­Ça­lýþ­ma­ve­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­nýn­iþ­bir­li­ðin­de­dü­zen­le­nen­‘’Tür­ki­ye’de­Mes­lek­Has­ta­lýk­la­rý­Ko­nu­sun­da­Tes­pit,­Ta­ný­ve­ÝSG­Pro­-

fes­yo­nel­le­rin­Du­yar­lý­lý­ðýn­Ar­tý­rýl­ma­sý­Pro­je­si’’,­E­ge­Böl­ge­si­Sa­na­yi­O­da­sý­Mec­lis­Sa­lo­nu’nda­dü­zen­le­nen­se­mi­ner­le­Ýz­mir’de­de­ta­ný­týl­dý.­Ýz­mir­Va­li­si­Ca­hit­Ký­raç,­iþ­sað­lý­ðý­ve mes­lek­has­ta­lýk­la­rý­ko­nu­su­nun­in­san­lýk­so­ru­nu­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ça­ðýn­tek­ser­ma­ye­si­nin in­san­bey­ni­ol­du­ðu­nu,­bu­ser­ma­ye­nin­ko­run­ma­sý­i­çin­in­san­sað­lý­ðý­nýn­ko­run­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ten­Va­li­Ký­raç,­bu­a­maç­la­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­la­rýn­da­des­tek­len­me­si­ge­rek­ti­ði­ni

2 milyon 650 bin diyabet hastasý var ULUSLARARASI Diyabet­ Federasyonunun­ (IDF)­ verilerine­ göre,­ Türkiye’de­ 2 milyon­ 650­ bin­ diyabet­ hastasýnýn­ bulunduðu,­ 2­ milyon­ 850­ bin­ kiþinin­ de­ risk grubunda­ olduðu­ bildirildi.­ Acýbadem­ Adana­ Hastanesi­ Endokrinoloji­ ve Metabolizma­Hastalýklarý­Uzmaný­Doç.­Dr.­Þebnem­Aktaran,­diyabetin­görülme sýklýðýnýn­ her­ geçen­ gün­ artýðýný­ belirtti.­ Diyabette­ erken­ taný­ konulmasý­ ve tedaviye­erken­dönemde­baþlanýp­kan­þekerinin­kontrol­altýna­alýnmasýnýn­daha sonra­ geliþebilecek­ rahatsýzlýklarý­ önlediðine­ dikkati­ çeken­ Aktaran,­ diyabetin, kontrol­altýna­alýnmadýðýnda­vücutta­hemen­her­organý­etkileyen­ve­ömür­boyu süren­ kronik­ hastalýklara­ zemin­ hazýrladýðýný­ ifade­ etti.­ IDF­ verilerine­ göre, Türkiye’de­2­milyon­650­bin­diyabet­hastasýnýn­bulunduðunu­belirten­Aktaran,­2 milyon­850­bin­kiþinin­de­risk­grubunda­olduðunu­kaydetti.­ Adana / aa

i­fa­de­et­ti.­Dün­ya­da­her­yýl­1­mil­yon­200­bin in­sa­nýn­iþ­ka­za­sý­ve­mes­lek­has­ta­lý­ðýn­dan­ha­ya­tý­ný­kay­bet­ti­ði­ni,­250­mil­yon­ki­þi­nin­iþ­ka­za­sý­ge­çir­di­ði­ni,­160­mil­yon­ki­þi­nin­de­mes­lek­ has­ta­lýk­la­rý­na­ ma­ruz­ kal­dý­ðý­ný­ be­lir­ten Va­li­Ký­raç,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Bi­lim­ve­tek­no­lo­ji­de­ya­þa­nan­hýz­lý­ge­liþ­me­ler­so­nu­cu­in­san ya­þa­mý­na­re­fah­ge­lir­ken,­in­san­ve­çev­re­sað­lý­ðý­ný­ teh­dit­ e­den­ ol­gu­lar­ or­ta­ya­ çý­ký­yor. Yük­sek­re­fa­hýn­fa­tu­ra­sý,­iþ­ka­za­la­rý,­sað­lýk­sýz

çev­re­ve­çev­re­kir­li­li­ði­o­la­rak­yi­ne­in­sa­na­ke­si­li­yor.­ Top­lu­mun­ her­ ke­si­min­de­ mes­lek has­ta­lýk­la­rý­ bi­lin­ci­nin­ ar­tý­rýl­ma­sý­ ge­re­kir. Mes­lek­ has­ta­lýk­la­rý­nýn­ tes­pi­ti­ ve­ ta­ný­sýn­da so­run­ ya­þa­mak­ bir­ ya­na,­ ül­ke­miz­de­ki­ mes­lek­has­ta­sý­sa­yý­sý­ný­bi­le­be­lir­le­ye­mi­yo­ruz.­Çý­ka­rý­lan­çok­sa­yý­da­ya­sa­i­le­iþ­sað­lý­ðý­ve­gü­ven­li­ði­ko­nu­sun­da­i­yi­leþ­tir­me­ler­ya­pý­lý­yor.­Tür­ki­ye’de­uy­gu­la­nan­mev­zu­at,­çað­daþ­ül­ke­ler­de uy­gu­la­nan­lar­dan­ek­sik­de­ðil.’’­Ýzmir / aa

Seksenden fazla çeþidinin olduðu belirtilen uyku bozukluklarý tedâvî edilebilir nitelikte. En sýk rastlanýlan saðlýk sorunlarýndan biri olan uykusuzluk, 'uykuya dalamama, uykuyu sürdürememe, yani sýk sýk uyanma ve sabah erken uyanma' þeklinde görülebiliyor.

Evde saðlýk hizmetinde hedef 100 bin kiþi nSAÐLIK Ba­ka­ný­Re­cep­Ak­dað,­ge­çen­yýl­baþ­la­tý­lan­ Ev­de­ Sað­lýk­ Hiz­me­ti­ uy­gu­la­ma­sýn­da­ bu­gü­ne­ ka­dar­ 40­ bin­ ki­þi­ye­ u­laþ­týk­la­rý­ný,­ yýl­ so­nun­da­ bu­ ra­ka­mý­ 100­ bi­ne­ çý­kar­ma­yý­ he­def­le­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Ak­dað,­Dr.­Sa­mi­U­lus­Ka­dýn, Do­ðum,­ Ço­cuk­ Sað­lý­ðý­ ve­ Has­ta­lýk­la­rý­ E­ði­tim ve­ A­raþ­týr­ma­ Has­ta­ne­si­ni­ zi­ya­ret­ e­de­rek,­ ye­ni ya­pý­lan­Ye­ni­Do­ðan­Yo­ðun­Ba­kým­Mer­ke­zin­de in­ce­le­me­ler­de­ bu­lun­du.­ Ba­kan­ Ak­dað,­ da­ha son­ra­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­Ev­de­Sað­lýk­Hiz­me­ti kap­sa­mýn­da­Dr.­Sa­mi­U­lus­Ka­dýn,­Do­ðum,­Ço­cuk­Sað­lý­ðý­ve­Has­ta­lýk­la­rý­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma Has­ta­ne­sin­ce­ve­ri­len­‘’Ev­de­Fo­to­te­ra­pi­Te­da­vi­si’’­ hak­kýn­da­ bil­gi­ ver­di.­ Tür­ki­ye’de­ sað­lýk­ hiz­met­le­ri­nin­her­ge­çen­gün­da­ha­i­le­ri­ye­gö­tü­rül­dü­ðü­nü­ i­fa­de­ e­den­ Ak­dað,­ ge­çen­ yýl­ pi­lot­ o­la­rak­ baþ­la­tý­lan­ Ev­de­ Sað­lýk­ Hiz­me­ti­ uy­gu­la­ma­sýn­da­bu­gü­ne­ka­dar­40­bin­va­tan­da­þa­u­laþ­týk­la­rý­ný,­yýl­so­nun­da­bu­ra­ka­mý­100­bi­ne­çý­kar­ma­yý he­def­le­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­An­ka­ra’da­bu­uy­gu­la­ma­kap­sa­mýn­da­bin­100­has­ta­ya­hiz­met­su­nul­du­ðu­nu­­kay­de­den­Ak­dað,­bu­hiz­met­le­ge­rek­ti­ðin­de­ ev­le­re­ has­ta­ne­ ya­ta­ðý­ ve­ ok­si­jen­ ci­ha­zý gö­tü­rül­dü­ðü­nü,­ev­de­ya­pý­la­bi­le­cek­bü­tün­has­ta­ne iþ­lem­le­ri­nin­de­ya­pýl­dý­ðý­ný­an­lat­tý. Ankara / aa

Uykusuzluðu ciddiye alýn SEKSENDEN faz­la­ çe­þi­di­nin­ bu­lun­du­ðu­ tes­pit e­di­len­ uy­ku­ bo­zuk­luk­la­rý­nýn­ tra­fik­ ka­za­la­rý­na, hat­ta­uy­ku­da­a­ni­ö­lü­me­se­bep­o­la­bi­le­cek­ö­nem­de­ol­du­ðu­na­dik­ka­ti­çe­ken­uz­man­lar,­bu­so­run­la­rýn­te­da­vi­e­di­le­bi­lir­ol­du­ðu­nu­be­lir­ti­yor.­Kent Has­ta­ne­si­ Al­san­cak­ Týp­ Mer­ke­zi­ Nö­ro­lo­ji­ Uz­ma­ný­Prof.­Dr.­Ay­te­kin­Ak­yüz,­ha­ya­týn­üç­te­bi­ri­nin­ uy­ku­da­ geç­ti­ði­ni­ ve­ uy­ku­nun­ ha­ya­ti­ ö­ne­me­ sa­hip­ ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­ya­rak,­ ‘’Uy­ku­nun be­de­ni­miz­ü­ze­rin­de­din­len­di­ri­ci,­can­lan­dý­rý­cý­ve ye­ni­le­yi­ci­ et­ki­le­ri­ var.­ Vü­cu­du­muz­ i­çin­ ge­rek­li o­lan­ me­la­to­nin­ ve­ ba­zý­ hor­mon­lar,­ ö­zel­lik­le­ de bü­yü­me­ hor­mo­nu­ ge­ce­ uy­ku­da­ sa­lýn­mak­ta­dýr. Ba­ðý­þýk­lýk­ sis­te­mi­miz­ uy­ku­da­ güç­len­mek­te­dir. Ya­ni­sað­lýk­lý­ve­ye­ter­li­u­yu­ma­yan­ki­þi,­cid­dî­sað­lýk­ so­run­la­rýy­la­ kar­þý­la­þýr.­ Bu­ ba­kým­dan­ ke­sin­lik­le­ha­fi­fe­a­lýn­ma­ma­sý­ge­re­ken­bir­a­lan’’­de­di. Ak­yüz,­ uy­ku­suz­lu­ðun­ en­ sýk­ rast­la­nan­ sað­lýk so­run­la­rýn­dan­ bi­ri­ ol­du­ðu­na­ dik­ka­ti­ çe­ker­ken,

sek­sen­den­ faz­la­ uy­ku­ bo­zuk­lu­ðu­ çe­þi­di­nin­ tes­pit­e­dil­di­ði­ni­söy­le­di. Týb­ben­‘’in­som­ni’’­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­uy­ku­suz­lu­ðun,­ ‘’uy­ku­ya­ da­la­ma­ma,­ uy­ku­yu­ sür­dü­re­me­me,­ya­ni­sýk­sýk­u­yan­ma­ve­sa­bah­er­ken­u­yan­ma’’ þek­lin­de­ ya­þa­na­bil­di­ði­ni­ an­la­tan­ Ay­te­kin­ A­küz, ‘’Ýn­san­la­rýn­ya­rý­sý­ha­yat­la­rý­nýn­bir­dö­ne­min­de­uy­ku­suz­luk­çe­ker­ken,­yüz­de­10­ka­da­rý­da­kro­nik­uy­ku­suz­luk­ çe­ker­ler.­ Din­len­di­ri­ci­ ol­ma­yan­ uy­ku gün­düz­le­ri­ yor­gun­luk,­ hal­siz­lik,­ si­nir­li­lik,­ hu­zur­suz­luk,­per­for­mans­ta­a­zal­ma, dik­kat,­kon­san­tras­yon­ve­ha­fý­za­bo­zuk­lu­ðu­na­ve­dep­res­yo­na­yol­a­ça­bil­mek­te­dir.­Ay­rý­ca­iþ­ve­tra­fik­ka­za­la­rý­na,­hat­ta­uy­ku­ap­ne­si­ne,­uy­ku­da­a­ni­ö­lüm­le­re­bi­le­se­bep o­la­bil­mek­te­dir.­Di­ðer­uy­ku­bo­zuk­luk­la­rý­a­ra­sýn­da vü­cu­dun­ bi­yo­lo­jik­ sa­a­tiy­le­ il­gi­li­ bo­zuk­luk­la­ra bað­lý­gün­düz­a­þý­rý­u­yu­ma­da­gö­rü­le­bi­lir.­Uy­ku­da yü­rü­me,­al­tý­ný­ýs­lat­ma,­ka­bus­lar­da­uy­ku­yu­ke­sin­ti­ye­uð­ra­ta­bi­lir’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Ýzmir / aa


14

29 MART 2011 SALI

Y

SPOR

GALÝBÝYETÝ ÖZLEDÝK (A) MÝLLÝ TAKIMI, 2012 AVRUPA ÞAMPÝYONASI ELEME GRUBU'NDAKÝ 5. MAÇINDA BUGÜN AVUSTURYA ÝLE ÖNEMLÝ BÝR MÜCADELEYE ÇIKACAK. ÞÜKRÜ SARACOÐLU STADINDA SAAT 20.30'DA BAÞLAYACAK MAÇI NTV NAKLEN YAYINLAYACAK. 6 PUANLA 4. SIRADA BULUNAN MÝLLÝLERÝN HEDEFÝ, 7 PUANLA 3. DURUMDAKÝ AVUSTURYA KARÞISINDA MUTLAK GALÝBÝYET..

(A) Milli Futbol Takýmý, bugün Avusturya ile yapacaðý 2012 Avrupa Þampiyonasý elemeleri (A) Grubu 5. maçýyla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 8. sýnavýný verecek. Hollandalý teknik adam, ayyýldýzlý ekibin baþýnda þimdiye dek 7 maça çýkarken, Türk Milli Takýmý bunlardan ilk 3'ünü kazandý, daha sonraki 3 maçý yitirdi, son randevuda ise berabere kaldý. 4'ü resmi, 3'ü özel bu 7 maçta Türkiye 8 gol atar ken, kalesinde ise 7 gol gördü.

A GRUBU PUAN DURUMU O 5 5 4 4 3 5

G 5 2 2 2 1 -

B M A Y P - - 17 1 15 1 2 10 8 7 1 1 9 6 7 - 2 6 6 6 - 2 2 9 3 - 5 - 14 -

Kadýköy'de 9 maçta 6 galibiyet aldýk A Milliler, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda daha önce yaptýðý 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldý, 1 kez de yenildi. Kadýköy'de rakiplerine toplam 18 gol atan ayyýldýzlý ekip, kalesinde ise 10 gol gördü. Türkiye, bu stattaki ilk maçýnda, 10 Kasým 1993'te, Norveç ile yaptýðý Dünya Kupasý Eleme Grubu karþýlaþmasýnda sahadan 21 galip ayrýldý. Milliler, Kadýköy'deki son ma çýný ise 7 Eylül 2010 tarihinde Belçika ile yaptý. 2012 Avrupa Þampiyonasý eleme grubu maçýný ayyýldýzlý ekip 3-2kazandý.

Avusturya bize karþý 7-5 önde bulunuyor TÜRKÝYE ile Avusturya (A) milli futbol takýmlarý bugünkü maçla birlikte, tarihte 13. kez karþý karþýya gelecek.Ýki ülke (A) milli takýmlarý arasýnda 6'sý Türkiye, 6'sý da Avusturya sýnýrlarý içinde yapýlan geride kalan 12 maçta Avusturya 7, Türkiye 5 galibiyet alýrken, bugüne dek hiçbir maç berabere sonuçlanmadý. 8'i resmi, 4'ü özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 18 golüne, Avusturya 15 golle cevap verdi.

Polat'ýn bu sonuca kýzmamasý lâzým azar günü yapýlan Galatasaray Mali Kuru lu'nda bir ilk yaþandý. Geleneklere uygun bir karar beklerken, mali ibra yapýldý ancak idari ibra yapýlmadý. Bunun anlamý þuydu. Mali kurulda hazýr bulunan delegeler görevdeki yönetimi azletti. Bu Adnan Polat yönetimine ya pýlabilecek en büyük bir darbeydi. Böyle bir karar çýkmasý beklenmiyordu. Ama sportif baþarý yolunda dip yapmanýn sonucu, bu sonucu doðurdu. Adnan Polat bu sonucu mahkemeye götürebilir. Ancak bu kararý onu, dahada sýkýntýya sokacaktýr. Alýnan istihbaratta böyle bir yola tevessül etmeyeceðini belirtmiþ sayýn Polat. Mali kurul çok sert tartýþmalara sahne oldu. Ancak mali kurul öncesinde Adnan Polat seçimin 2O12'de olaðan yapýlacaðýný açýklamasý sabýrlarý taþýrdý. Üyeler adeta Polat yönetimini aforoz etti. Polat'a hem ayýp, hemde yazýk oldu. Keþke böyle bir durum yaþanmasaydý. Ama olanlar sürpriz deðil. Göre göre bu günlere gelindi. G.Saray tarihinin en aðýr, baþarýsýz sezonunu yaþarken birileri bunun hesabýný vermeliydi. Durum bu þekilde sürerken, Polat'ýn, hâlâ görevini sürdürmek istemesi sabýrlarý taþýrdý ve mali kuruldan bu karar çýktý. Aslýnda Adnan Polat'ýn sonuca kýzmamasý lazým. Kurulun aldýðý karar, tamamen G.Saray'ýn kötü oluþundan dolayý çýkan bir sonuç. Bu sonuç ayný zamanda önümüzdeki seçimde hem Adnan Polat'ýn, hemde diðer görevdeki yöneticilerin seçimde aday olamayacaðý anlamýna geliyor. Buradan çýkan diðer bir önemli sonuç; Bundan sonra herhangi bir yönetimin i dari yönden ibra edilmeyip görevden azledilmelerinin önü açýlmýþ oldu. Bu son derece sakýncalý bir durum. Muhalif gurup böyle bir devirme için kuruldan ayarlayacaðý gurupla çýkýþ yapabilir. Ýleride bu durum baþ aðýrtabilir. Þimdi bir ay içinde kongre yapýlmasý gündemde. Ünal Aysal muhtemelen bir ay sonra kulübün yeni baþkaný olacak. Camianýn en büyük beklentisi sportif baþarý. Seçimin ardýndan yeni yapýlanma ve oluþum için önemli adýmlar atýlmalý. Reijkaard'la Ajax modeli sonuçsuz kaldý. Yeni teknik kadro ve yeni model, bakalým hangi yönde tercih edilecek. Yeni seçilecek yönetimi, her yönüyle zorlu bir süreç bekliyor.

P

Hiddink'in millî forma altýnda 8. sýnavý

TAKIMLAR 1. ALMANYA 2. BELÇÝKA 3. AVUSTURYA 4. TÜRKÝYE 5. AZERBAYCAN 6. KAZAKÝSTAN

nsokur@gmail.com

480. MAÇINA ÇIKIYOR: (A) Milli Futbol Takýmý, bugün Ýstanbul'da Avusturya ile yapacaðý 2012 Avrupa Þampiyonasý elemeleri (A) Grubu 5. maçýyla birlikte 480. karþýlaþmasýna çýkacak. Türk Milli Takýmý, 88 yýllýk tarihinde, 251'i resmi, 228'i özel olmak üzere geride kalan toplam 479 maçta, 171 galibiyet,

113 beraberlik alýrken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý ekip, bu maçlarda toplam 619 gol atarken, kalesinde ise 722 gol gördü. 2011 yýlýnda ilk resmi maçýna çýkacak Türkiye, son randevusunda, 9 Þubat 2011 tarihinde özel karþýlaþmada Trabzon'da Güney Kore ile 0-0 berabere kaldý.

GALÝP GELEMEDÝÐÝ SON 4 MAÇINDA GOL BÝLE ATAMAYAN (A) MÝLLÝ FUTBOL TAKIMI, AVUSTURYA ÖNÜNDE BU ÖZLEMÝNÝ BÝTÝRMEK AMACINDA. AY-YILDIZLI EKÝP, ARDA TURAN'IN BELÇÝKA'YA 78. DAKÝKADA ATTIÐI GOLÜN ARDINDAN TAM 372 DAKÝKADIR GOLE HASRET. (A) Milli Futbol Takýmý, 2012 Avrupa Þampiyonasý Eleme Grubu'ndaki beþinci maçýnda bugün Avusturya'ya karþý önemli bir sýnav verecek. Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Sta dý'nda oy na na cak kar þý laþ ma sa at 20.30'da baþlayacak. Karþýlaþmayý Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Pavel Kralovec yönetecek. Kralovec'in yardýmcýlýklarýný Miroslav Zlamal ile Martin Wilczek'in yapacaðý maçýn dördüncü hakemi ise Libor Kovarik. (A) Grubu'ndaki ilk 4 maçýnda 2'þer galibiyet ve maðlubiyet alan millilerin Avusturya karþýsýnda alacaðý sonuç, eleme grubundaki gidiþat açýsýndan büyük önem taþýyor. Grupta 4 maçta 6 puanla 4. durumda bulunan ''Ay Yýldýzlýlar'', ayný maç sayýsýyla 7 puanla 3. durumdaki Avusturya karþýsýnda mutlak galibiyet arayacak. Grup-

ta diðer maçta ise Belçika ile Azerbaycan bugün karþý karþýya gelecek. Belçika'daki mücadele TSÝ 21.45'te baþlayacak. 4 MAÇTA GOL BÝLE ATAMADIK Avrupa Þampiyonasý elemelerinde 7 Eylül 2010 tarihinde bugünkü maçýn yapýlacaðý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda Belçika'yý 3-2 yenen Türk Milli Takýmý, daha sonraki 2 resmi, 2 özel maçýný kazanamazken, bu maçlarda gol dahi atamadý. Elemelerde Almanya'ya Berlin'de 3-0, Azerbaycan'a Bakü'de 1-0 yenilen milliler, özel maçlarda ise Amsterdam'da Hollanda'ya 1-0 maðlup olup, Trabzon'da Güney kore ile 0-0 berabere kaldý. Son galibiyetini 7 Eylül'de Kadýköy'deki Belçika maçýnda 3-2'lik sonuçla alan ay-yýldýzlý ekibin son golünü ise bu maçta 78. dakikada Arda Turan attý. Türki-

ye, Arda'nýn bu golünün ardýndan tam 372 dakikadýr gol yollarýnda suskun kaldý. (A) Milli Futbol Takýmý, 88 yýllýk tarihinde geride kalan 379 maç içinde þimdiye kadar gol yollarýnda üst üste en çok 8 maçta gol atamadý. Milliler, 15 Ekim 1980 ile 22 Eylül 1982 tarihleri arasýndaki üst üste 8 maçta rakiplerine tek gol dahi atamayarak, bu ista tistikte en kötü performansýný sergiledi. MÝLLÝLERÝN EN KÖTÜ SERÝSÝ Türk Milli Futbol Takýmý'nýn en kötü serisi üst üste 17 maçta galip gelememesi. Ayyýldýzlý ekip, 15 Kasým 1989 ile 12 Þubat 1992 tarihleri arasýndaki üst üste oynadýðý 17 maçý kazanamadý. Milliler, bu süre içindeki maçlardan 10'unu yitirdi, 7'sinde berabere kaldý ve 88 yýllýk tarihindeki en baþarýsýz dönemini geçirdi.

Cüneyt Çakýr ÝngiltereGana maçýný yönetecek FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr, Londra'da Ýngiltere ile Gana arasýnda bugün yapýlacak hazýrlýk maçýný yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre Çakýr, Wembley Stadý'nda TSÝ 22.00'de baþlayacak karþýlaþmada düdük çalacak.

G.SARAY'DA MUHALEFETÝN DEDÝÐÝ OLDU.. SÜREN: SEÇÝMDE ADAY DEÐÝLÝM..

ADNAN POLAT'I ÝNADI BÝTÝRDÝ GALATASARAY Kulübü eski baþkan adayý Adnan Öztürk, Yönetim Kurulunun, Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili olarak, ''Buna yönetimin anlayamadýðýmýz ýsrarý sebep oldu'' dedi. Kulübün Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre Merkezi'nde yapýlan Mali Genel Kurulu'ndan sonra basýn mensuplarýna açýklamada bulunan Öztürk, tarihi bir ana tanýk olduklarýný belirterek, ''Tarihi bir an yaþandý, ama keþke yaþanmasaydý. Galatasaray tarihinde böyle günleri bir daha görmek istemiyoruz. Buna yönetimin anlayamadýðýmýz ýsrarý sebep oldu. Tüzüðe göre 30 gün içerisinde seçim yapýlacaktýr. Galatasaray'a hayýrlý olmasýný diliyorum'' ifadelerini kullandý. ÝKNAYA ÇALIÞTIK, OLMADI Galatasaray camiasýnýn önde gelen isimlerinden Hayrettin Kozak, yaþanýn durumun sebebinin Adnan Polat olduðunu savundu. Kozak, uzun bir süre erken seçime

gereken ýsrarýyla inadýyla bu hale geldi. Hala 1 hafta süre istedi. Biz Adnan Polat'a 2,5 aydan beri neden erken seçim yapmasý gerektiðini anlatmaya çalýþtýk. Bugün de onu yap týk dinlemedi bizi. Ona raðmen '1 hafta düþüneceðim' dedi. Ýþte insanlar da böyle oylama yapýyorlar'' diye konuþtu. Kozak, Adnan Polat ve yönetiminde görev alan kiþilerin bir dönem seçimlere giremeyeceðini de belirtti. SÜREN: ADAY DEÐÝLÝM Galatasaray Kulübü eski baþkanlarýndan Faruk Süren, yeniden baþkanlýða aday olmayacaðýný söyledi. Baþkanlýk ve yöneticilik i çin vak ti nin ol ma dý ðý ný an la tan Sü ren, ''Herhangi bir baþkan adayý seçilirse, benim görüþlerime, fikirlerime ihtiyacý varsa ben Galatasaray'ýn emrindeyim. Baþkanýmýz PoAdnan Polat, erken seçimde aday da olamayacak. lat'a da her zaman yardýmlarýmý sundum, gitmesi için Adnan Polat'ý ikna etmeye ça- fakat yararlanmak istemedi. Kendisine yapýlýþtýklarýný anlatarak, ''Adnan Polat'ýn inatçý- lan bütün iþlerin arkasýnda beni zannediyor. lýðý bu duruma sebep oldu. Hiç olmamasý Büyük bir yanýlgý bu'' ifadelerini kullandý.

G.Saray'da Ünder dönemi nGALATASARAY'IN yeni teknik direktörü Bülent Ünder, tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarý-kýrmýzýlý takýmý üst sýralara çýkarmak için çalýþacaðýný söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basýn Odasý'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda sorularý cevaplayan Ünder, Gheoghe Hagi'nin istifasýnýn kendisini çok üzdüðünü belirterek, ''Hagi'nin devam etmesini çok isterdim. Galatasaray Kulübü'ne çok büyük katkýlarý olmuþ, bizim prensimiz Hagi'nin ayrýlmasýndan dolayý þahsýma tevdi edilen görevi kabul etmemek gibi bir lüksüm yoktu. Galatasaray felsefesinde baþkanýn verdiði görevi geri çevirmek zor. Dolayýsýyla ben de görevi kabul ettim" dedi.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

PANEL

VI. Risale-i Nur Kongresi’nin kapanýþ oturumunu Türkiye'nin çeþitli þehirlerinden gelen kalabalýklar þenlendirdi. Yazarýmýz Banu Yaþar da kitaplarýný imzaladý.

Dr Cemil Ertem

29 MART 2011 SALI

15

Yeni Asya Neþriyat'ýn açtýðý standa gelenler baþta Risale-i Nurlar olmak üzere kitaplara büyük ilgi gösterdi.

Üstad’ýn mesajlarý geleceði aydýnlatýyor DR. ERTEM: ONUN 100 YIL ÖNCE SÖYLEDÝKLERÝ EVRENSEL BÝR ÖÐRETÝ OLARAK KARÞIMIZDA. PANELÝST DR. Ce­mil­Er­tem­de­ko­nuþ­ma­sýn­da­ya­þa­nan­de­ði­þim­ler­den­bah­set­ti. Er­tem,­“Bu­gün­Or­ta­do­ðu,­Ku­zey­Af­ri­ka 10­yýl­dýr­da­Tür­ki­ye­çok­ö­nem­li­de­ði­þim­ler­ge­çi­ri­yor.­Bu­de­ði­þi­min­di­na­mik­le­ri Ýs­lâ­mýn­bin­ler­ce­yýl­dýr­ge­len,­ken­di­di­na­mik­le­riy­le­de­bir­le­þin­ce­bi­ze­na­sýl­bir­top­lum­o­la­ca­ðý­ný­ve­bu­top­lu­mun­ne­re­ye­gi­de­ce­ði­nin­de­i­puç­la­rý­ný­ve­ri­yor.­Bu­ gün Mý­sýr’da,­ Tu­nus’ta,­ Su­ri­ye’de­ yaþanmakta­o­lan­de­ði­þi­mi,­Tür­ki­ye­i­le­bir­leþ­tir­di­ði­niz­ za­man­ ar­týk­ bu­ top­lum­la­rýn ABD­he­ge­mon­ya­sý­nýn­dý­þý­na­çýk­týk­la­rý­ný­ve­ken­di­i­ra­de­le­riy­le­bir­yol­seç­tik­le­ri­ni­gö­rü­yo­ruz”­de­di.­ Be­di­üz­za­man’ýn­kul­lan­dý­ðý­“ma­li­ki­yet” ve­“ser­bes­ti­yet”­kav­ram­la­rý­na­vur­gu­ya­-

pan­Er­tem,­“Bu­i­ki­kav­ra­mý­yan­ya­na­ge­tir­di­ði­miz­de­meþ­ve­ret­ve­meþ­ve­re­tin­ku­rum­sal­laþ­ma­sý­ve­bu­an­la­m­da­hür­ri­ye­tin bü­tün­top­lu­mun­ka­za­ný­mý­ol­ma­sý­ö­zel­li­ði­ni­ya­ka­lý­yo­ruz”­de­di.­ Ma­li­ki­ye­tin­te­kel­ci,­bas­ký­cý­dev­let­le­rin ol­ma­dý­ðý­bir­dün­ya­an­la­mýn­da­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Er­tem,­“Üs­tad­bu­kav­ram i­le­ni­za­mý­an­la­tý­yor,­ay­ný­za­man­da­in­sa­nýn­Al­la­h'a­yö­ne­le­rek­bü­tün­ev­re­ni­Al­lah­'tan­bil­me­si­an­la­mýn­da­da­kul­lan­mýþ. Bu;­bir­den­ge­yi­bi­ze­ge­ti­ri­yor.­Ser­bes­ti­ye­tin­den­ge­si­ni­ya­ka­lý­yo­ruz.­Be­di­üz­za­man bu­yüz­den­na­ma­za­çok­ö­nem­ve­ri­yor­du. Ev­r en­d e­k i­ bü­t ün­ var­l ýk­l ar­ Ya­r a­d a­n a du­a­ ha­lin­de­dir­ler,­ her­ þey­ bir­ den­ge ha­lin­de­dir”­diye­konuþtu.­

BEDÝÜZZAMAN YENÝ BÝR ÝKTÝSAT TEORÝSÝ ORTAYA KOYUYOR

AYAKLANMALAR ÝSLÂM ÜLKESÝ OLMAKLA ALÂKALI DEÐÝL

ÝKTÝSATÇI olan Dr. Ertem, Bediüzzaman’ýn rýzýk konusunda söylediklerini þöyle yorumladý; “Üstad, hakiki rýzký temel ihtiyaçlarýn karþýlanacaðý rýzýk olarak tanýmlýyor. Rýzk-ý mecazî her türlü suistimal ve gerekli olmayan tüketim harcamalarýdýr. Üstad, ticaretin üretimin bir fonksiyonu olmasýna iþaret ediyor. Buradan hareketle yeni bir iktisat teorisi ortaya çýkartýyor.” Bediüzzaman’ýn 1908’de ortaya koyduðu siyasî tavrý örnek gösteren Ertem “Üstad bize hürriyetin yukarýdan verilebilecek bir ihsan deðil, aþaðýdan mücadele ile alýnacak bir özellik olduðunu, bunun da meþveretle hürriyetin kurumsallaþmasýyla ortaya çýkabileceðini söylüyor” diyerek hürriyetin tepeden inme olmayacaðýný sözlerine ekledi.

ERTEM, konuþmasýný þöyle tamamladý; “Said Nursi’nin 100 yýl önce söyledikleri, bugün bir evrensel öðreti olarak karþýmýza çýkýyor. Bun çok önemlidir. Bugün ortaya çýkan gerçeklik bir demokrasi hareketidir. Bu noktada Bedizüzzaman’ýn öðretilerini ve Risale-i Nurlarý hatýrlamanýn çok önemli olduðunu ve geleceðin politik anlatýsýnda bize ýþýk tutacaðýný düþünüyorum. 100 yýl önceden gelen ýþýðý deðerlendirirsek çok þanslý olacaðýz. Bugün, Arap yarým adasý, hatta kuzey Afrika’daki ülkelerin ayaklanmasý Ýslâm ülkesi olmalarýyla alâkalý deðil. Tam aksine Batýnýn sömürge sistemine karþý koymadýr. Bugün çok önemli bir toplantý yaptýðýmýzý düþünüyorum. Çalýþtayda ortaya çýkan sonuçlarýn burada deklare edilmesi, deðiþimin ortasýnda yapýlan tarihî bir toplantýdýr”

Ýbrahim Özdabak, "Her yüze bir tebessüm" adlý albümünü imzaladý.

Bizim Radyo, Haliç Kongre Merkezi'ndeki paneli canlý olarak yayýnladý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý Ç ÝN D E E N Y ÜK S E K G ÜR S A D Â ÝS LÂ M IN S A D Â S I O LA C A K T IR

Y 29 MART 2011 SALI

VI. Risale-i Nur Kongresi çerçevesinde düzenlenen panele katýlan akademisyenler, günümüz dünyasýnda Bediüzzaman'ýn fikirlerine duyulan ihtiyacý dile getirdiler.

Kutlular: Hutbe-i Þamiye yol gösteriyor PANEL'in açýþ konuþmasýný yapan Yeni Asya Medya Grup Yöne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, 19. yüzyýlýn son yýllarýnýn Ýslâm toplumlarýnýn geri kalmýþlýkla mücadele ettiði ve çöküþten çýkýþ yollarýný tartýþtýðý yýllar olduðunu belirterek, ‘’Bu tartýþmalara katýlan Bediüzzaman Said Nursi, Ýslâm toplumlarýnýn yaþadýðý problemlere Kur’ân ve sünnete dayalý orijinal çözümler önermiþtir’’ dedi. Kutlular, bu yýl altýncýsý düzenlenen ‘’Risale-i Nur Kongresi’’nin odaðýnda, Said Nursi’nin ‘’Hutbe-i Þamiye’’ adlý eserinin yer aldýðýný dile getirerek, þöyle devam etti: "Bediüzzaman Said Nursi, Ýslâm toplumlarýnýn yaþadýðý problemlere Kur’ân ve sünnete dayalý orijinal çözümler önermiþtir. ‘Tedenni’yi Ýslâmiyet’in düþmaný olarak gören Said

Nursi, Ýslâm toplumlarýnýn geri kalýþ sebeplerini deðiþik yönle riyle tahlil etmekte ve çýkýþ yollarýný göstermektedir. Said Nursi’nin en önemli itirazlarý, dinin bizi geri býraktýðý þeklindeki pozitivist yaklaþýmlara olmuþtur. Yayýmladýðý makalelerinde Batý medeniyeti ile Kur’ân medeniyeti ni kar þý laþ tý ran Sa id Nur si, Kur’ân’a uyulmasý halinde gerçek medeniyetin yaþanacaðýný, maddî ve manevî terakkinin hayata geçeceðini belirtmiþtir. Bu anlamda Hutbe-i Þamiye, Ýslâm me de ni ye ti nin ye ni den ih ya sý sürecinde bir manifesto olarak kabul edilebilir. Þam Hutbesi, bugünkü geliþmeler ýþýðýnda deðerlendirildiðinde, Bediüzzaman Hazretlerinin 100 yýl sonrasýný gören ileri görüþlülüðüyle birlikte Ýslâm dünyasýnýn ihtiyaç duyduðu ilerleme anahtarýnýn adresini göstermektedir.’’

VI. Risale-i Nur Kongresi’nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki panelinin açýlýþ konuþmasýný gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular yaptý.

Yüz yýllýk öngörü gerçek oluyor ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

“TÜRKÝYE’DE YILLARCA ÝSTÝBDAT YAÞADIK”

ORTADOÐU ülkelerinde yaþanan deðiþim mücadelesi bu yýl altýncýsý düzenlenen Risale-i Nur Kongresinin gündemini oluþturdu. Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dü zenlenen panelde önemli isimler, ilginç tespitler yaptý. Risale-i Nur Enstitüsü’nün organize ettiði panelde “Sa id Nursi’ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði ve Dünya Barýþý” konusu ele alýndý.

Bugün Ýslâm toplumlarýnýn müstebitlerden kurtulduðunu aktaran Prof. Dr. Türköne, Türkiye'de de uzun yýllar istibdat altýnda yaþandýðýný þöyle anlattý; “Biz de geçmiþte bu milletin deðerlerini, inançlarýný, karþýsýna alarak, düþman ilân ederek ve bundan bir iktidar postu devirerek iktidar sahibi olmaya çalýþan müstebitlerin baskýsý altýnda yaþadýk. 27 Mayýs 1960’da Türkiye böyle bir kazaya uðradý. Bizim kendi içimizden çýkmýþ 38 subay kendi aralarýnda bir gece sabaha karþý devlet yönetimini gasp ettiler. Silâhýn zorbalýðýna dayalý bir devlet yönetimi kurdular. Bu güne kadar bu düzen yaþadý. Sonunda tesis edilen düzenin daracýk bir zümrenin çýkarlarý adýna olduðunu tecrübe ederek anladýk.

BEDÝÜZZAMAN’A SAYGI DUYULMALIDIR

Prof. Dr. Mümtazer TÜRKÖNE

Bediüzzaman Hazretlerinin 100 yýl önce Þam Emevi Camiinde irad ettiði hutbede Ýslâm âlemi ile ilgili dile getirdiði görüþleri deðerlendiren akamedisyenler, konuyla ilgili düþüncelerini düzenlenen panelle kamuoyuyla paylaþtý.

Ýktidarý ellerinde tutmak için yasaklar koydular TÜRKÖNE, Türkiye’de iktidarý elinde tutmak isteyen azýnlýðýn çeþitli yollar denediðini þu sözlerle anlattý “Yýllar boyu müezzinler minareye çýkýp ‘Tanrý uludur, Tanrý uludur’ diye baðýrdýlar. Aslýna bakarsanýz bir toplumun inancý ne olursa olsun saygýsýzlýk, hakaret inancýný aþaðýlamak amacý güdüldü. Bu neden yapýldý? Baþka türlü yönetemezlerdi. Toplumun geneli dindarsa, muhafazakârsa o toplumu yöneti min uzaðýnda tutabilmek için onlarýn inancýný kural dýþý hale getirmek lâzým. Ýstibdat kendiliðinden neler üretiyor. Toplumun bütünü kendi inancýna saikse, bu inancýna hürmetkâr bir yönetim altýnda yaþamak istiyorsa, o toplumu yönetimden uzak tutmak için ve azýnlýðýn imtiyazý haline getirmek için yasaklar koyarsýnýz. Baþörtü yasaðý getirirsiniz, dinî inancýný istediði gibi öðrenmeye çalýþan insanlara sýnýrlar getirirsiniz. Ýmam hatip liselerinin önünü kapatýrsýnýz. Bütün bunlarýn özünde bir istibdadýn kendi yönetimini sürdürme çabasý var. Dine düþmanlýk, yönetebileceklerini düþündükleri için bu yola tevessül ediyorlar. Baþka türlü yönetemezler” diye konuþtu.

BÝZ DE 100 YIL SONRASINI PLANLAMALIYIZ Bediüzzaman Hazretlerinin 100 yýl önce söylediklerinin basit bir öngörü olmadýðýný aktaran yazar, “Dünyada eþ zamanlý olarak Ýslâm toplumlarý, Batýnýn iþ birlikçisi olarak kendi üzerlerinden çýkar saðlayan müstebitlerden kurtuluyor. Türkiye de kendi içinden çýkarttýðý ve bunu farklý þekillerde devam ettiren müstebitlerden kurtulu yor. 100 yýl önce Bedizüzzaman’ýn ferasetinin bize gös terdiði istikamette; Ýslâm toplumlarý, hürriyetlerini, düzenin nimetlerini paylaþmaya baþlayacaklarý bir dönem yaþamaya baþlýyorlar. 100 yýl önce söylenenler bu güne dair basit öngörü deðildi. Geleceði inþa etme faaliyetiydi bu. Bu yüz yýl önce Bediüzzaman’ýn mimarýydý. Bu tesadüfen olmadý, bundan sonrasý da tesadüfen olmayacak. Bu noktada kendi zavallýlýðýmýzý da anlamamýz lâzým. Bizler bugün 100 yýl sonrasýnýn planýný ufkumuza yerleþtirmeli buna dair kararlar vermeliyiz” diyerek Bediüzzaman’dan örnek alarak 100 yýl sonrasýný düþünmemiz gerektiðinin altýný çizdi. Yönetim sistemlerini tek kiþinin yönetimi, azýnlýðýn ve çoðunluðun yönetimi diye üçe ayýrdýklarýný bildiren Mümtaz'er Türköne, çoðunluðun yönetiminin demokrasi olduðunu fakat, azýnlýðýn yönetip çoðunluðu teminat altýna almasý gerektiðini ifade etti.

Prof. Türköne: 100 yýl önce söylenenler bugüne dair basit öngörüler deðildi.

{

YARIN: PROF. DR. DOÐU ERGÝL VE PROF. DR. AHMET BATTAL

{

Panelin açýþ konuþmasý gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular tarafýndan yapýldý. Kutlular’ýn konuþmasýnýn ardýndan, geçtiðimiz hafta Þam’da gerçekleþtirilen masa çalýþmalarýnda ortaya çýkan deklarasyonlar kamuoyuna duyuruldu. "Asya’nýn bahtýnýn miftahý" adlý sinevizyon gösterisinin ardýndan panele geçildi. Av. Kadir Akbaþ’ýn yönettiði “Said Nursî’ye Göre Ýslâm Toplumlarýnýn Geleceði ve Dünya Barýþý” konulu panele Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne, Prof. Dr. Doðu Ergil, Prof. Dr. Ahmet Battal ve Dr. Cemil Ertem konuþmacý olarak katýldýlar. Panelistlerden Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne, 100 yýl önce Bediüzzaman’ýn söylediklerinin çok önemli olduðunu vurgulayarak; “100 yýl önce bir düþünürün, toplum önderinin söylediði sözleri, çizdiði ufku, ferasetini 100 yýl sonra bizim burada analiz etmemiz, hayranlýkla ve saygýyla karþýlanmasý gereken bir durum.” dedi. Prof. Türköne, Bediüzzaman’ýn Hutbe-i Þamiye’de Ýslâm toplumuyla alâkalý sözlerinin basit bir öngörü olmadýðýný, toplumu dönüþtürme azminin ve iradesinin ürünü olduðunu söyledi. Türköne, “Bizi bu günlere taþýyan neydi? Bu sorularýn cevabý Bediüzzaman’ý sözlerinde gizli. Bugün buraya geldiysek ve sahip olduklarýmýzla gurur duyuyorsak bu eserin bir sahibi var. Bu hakký teslim etmek Risale-i Nuru okumuþ okumamýþ herkesin görevi. Çok borcumuz var. Bunlarýn baþýnda galiba bizim bu istibdat belasýný diðer Ýslâm ülkelerinden çok önce def etmemiz var. Ýslâm âlimleri geçmiþte istibdadý bir padiþahýn olumlu vasýflarý arasýnda sayardý. Sonrasýnda bunun anlamý deðiþti. Bediüzzaman’ýn istibdat kelimesinin klasik anlamýný bilmemesi imkânsýz bir þey. Demek ki bir þeylerin deðiþtiðini ve deðiþmesi gerektiðini biliyor. Ýstibdat artýk, batýyla iþ birliði yapan toplumlarý, temel hak ve hürriyetlerinden ayýran bir zulüm kaynaðý olarak yaþýyor.” dedi.

FOTOÐRAFLAR: YASÝN ÖKSÜZ, ERHAN AKKAYA, MUSTAFA IÞILDAK

PROF. TÜRKÖNE, BEDÝÜZZAMAN'IN HUTBE-Ý ÞAMÝYE'DE ÝSLÂM TOPLUMUYLA ALÂKALI SÖZLERÝNÝN BASÝT BÝR ÖNGÖRÜ OLMADIÐINI, TOPLUMU DÖNÜÞTÜRME AZMÝ VE ÝRADESÝNÝN ÜRÜNÜ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ.

Dünya Ehl-i Beyt Vakfý Baþkaný Fermani Altun da (sol baþtaki) panele katýlanlar arasýndaydý.

Panele katýlan okuyucularýmýz hazýrlanan sinevizyon dvdsine büyük ilgi gösterdi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

29 Mart 2011  

Yeni Asya'nın 29 Mart 2011 baskısı