Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Said Nursî’nin “Müslümanca demokrasi” tanýmý, 23 MART’I tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon z i n i y e l k e b Mustafa Akyol/ Star yazarý

BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR

ÝÞÞÝZ ÇOK, AMA KURSA GÝDEN YOK

Haberi sayfa 3’te

Haberi sayfa 11’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.744

www.yeniasya.com.tr

14 MART 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

JAPONYA YARALARINI SARIYOR

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

rýný vurmasýndan üç gün gün sonra, milyonlarca kiþinin makarna ve pirinç yiyerek ayakta kalmaya çalýþtýðý, su ve elektrik sýkýntýsý çektiði bildiriliyor. Tsunaminin vurduðu bölgelerde askerlerin kurtarma operasyonlarý ise devam ediyor. Haberi sayfa 7’de

170 BÝNDEN FAZLA KÝÞÝ BÖLGEDEN TAHLÝYE EDÝLDÝ

BÝR REAKTÖRDE DAHA SIZINTI VAR uJaponya hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuþima Daiçi nükleer tesisinin 3 no'lu ünitesinde hidrojen patlamasý olabileceðini bildirdi. Bu arada, tedbir olarak bölgeden 170 binden fazla kiþi tahliye edilirken, hükümet, þimdiye kadar çevreye yayýlan radyoaktivitenin çok olmadýðý ve halk saðlýðýný tehdit etmediði ýsrarýný sürdürüyor. Haberi sayfa 7’de

Kayýp Türklerden haber yok uDepremin merkez üssü Sendai bölgesinde yaþayan 3 Türkten hâlâ haber alýnamýyor. Bu arada, Devlet televizyonu NHK'ye göre, deprem ve tsunaminin dev dalgalarý yüzünden Miyagi'de 10 binden fazla kiþinin öldüðü sanýlýyor. 7’de

ÜÇ PARTÝYE DÜÞEN PAYLAR ÞÖYLE

u1-10 Ocak tarihleri arasýnda 2011 genel bütçe gelirleri esasýna göre 109 milyon 100 bin 370 lira Hazine yardýmý alan üç partiye ayrýca 18 Mart Cuma akþamýna kadar 218 milyon 200 bin 741 lira seçim yardýmý yapýlacak.

uÜç partinin kasasýna girecek para miktarlarý þöyle: AKP 62,1 milyon+124 milyon 363 bin 143 TL; CHP 27 milyon 869 bin 461+55 milyon 738 bin 922 TL ve MHP 19 milyon 49 bin 337+38 milyon 98 bin 675 TL. Haberi 4’te

MHP lideri Bahçeli, Kaçmaz’a soðuk/ 4’te DAVUTOÐLU:

Hiçbir lider sonsuza kadar kalamaz uOrtadoðu’da yaþanan deðiþimin sosyal bir zaruret olduðunu, kimsenin deðiþime direnerek soðuk savaþ terminolojisini ayakta tutmaya çalýþmamasý gerektiðini ifade eden Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, “Hiç bir li der son su za kadar iktidarda kalacaðýný düþünmesin” dedi. Haberi sayfa 5’te

FOTOÐRAF: CÝHAN

Milyonlarca kiþi susuz ve karanlýkta— Japonya’da, depremin ve yol açtýðý tsunaminin ülkenin kuzeydoðu kýyýla-

218 MÝLYON 200 BÝN LÝRA DAHA

Belçika’da “Hepimiz baþörtülüyüz” yürüyüþü ISSN 13017748

FOTOÐRAF: AA

SEÇÝMDE 27 PARTÝ YARIÞACAK, AMA HAZÝNE YARDIMI SADECE AKP, CHP VE MHP’YE.

uBelçika’da sonradan Ýslâm dinini tercih edip tesettüre giren Joyce Van Op den Bosch adlý kadýnýn baþörtüsünden dolayý iþten kovulmasý protesto edildi. Belçikalýlar, Faslýlar ve Türkler baþörtüsüne özgürlük yürüyüþünde buluþtu. Haberi sayfa 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

14 MART 2011 PAZARTESÝ

LÂHÝKA

‘‘ Mâsumlarýn o musîbet içinde yanmasý nedendir?

‘‘

Allah­korkusu­her­hikmetin­baþýdýr.­Þüpheli­þeylerden­ titizlikle­sakýnmak,­amellerin­efendisidir. Câmiü's-Saðîr, No: 2052 / Hadis-i Þerif Meâli

Dünyanýn kazancý dünyanýn masrafýna yetmez

N

LÛGATÇE: iltizâmen: Gerekli bularak, taraftar olarak. hilâf-ý hikmet: Hikmete ters. Küre-i Arz: Dünya. þümûl-ü kudret: Kudretin her þeyi içine almasý.

sandalahmet@hotmail.com

Allah’ý anan insan her daim mutludur ü­nü­müz­de,­in­san­da­ki­mâ­ne­vî­boþ­luk­tan kay­nak­la­nan­hu­zur­suz­lu­ðu­ken­di­le­rin­ce çöz­me­ye­ça­lý­þan­ba­zý­fi­kir­a­kým­la­rý­or­ta­ya çýk­tý.­Bu­nun­i­çin,­mut­lu­luk­for­mül­le­ri­þek­lin­de çe­þit­li­tez­ve­fi­kir­ler­or­ta­ya­a­tý­yor­lar.­A­dý­na­ki­þi­sel­ge­li­þim,­a­i­le­da­nýþ­man­lý­ðý,­NLP­vs.­di­yor­lar. Ýl­ginç­tir,­ba­zý­mü’min­ler­de­ba­þuç­la­rýn­da­ki­çö­zü­mü­bý­ra­ka­rak,­bu­fi­kir­le­re­mü­ra­ca­at­e­de­bi­li­yor­lar.­E­sa­sýn­da­mü’min­le­rin­ba­þuç­la­rýn­da­ki­çö­züm­Kur’ân’dýr.­En­bü­yük­mut­lu­luk­Kur’ân’a­sa­rýl­mak­týr.­Her­me­se­le­nin­çö­zü­mü­nü­in­san,­ön­ce dý­þa­rý­da­de­ðil­ken­di­i­çin­de­a­ra­ma­lý­dýr.­Ýn­san ken­di­kal­bi­ne­sor­du­ðun­da,­çö­züm­o­ra­da­ol­duk­ça­a­çýk­bir­þe­kil­de­bel­li­dir.­Çö­züm­her­da­im­Al­lah’ý­an­mak­la­bu­lu­nur.­Kalp­ler­“Al­lah­Al­lah”­de­dik­çe­hu­zur­bu­lur. Ýn­sa­nýn­kal­bin­de­mev­cut­o­lan­bu­çö­züm­iþ­te Kur’ân’da­da­ya­zý­lý­dýr:­“On­lar,­i­na­nan­lar­ve­kalp­le­ri­Al­lah’ý­zik­ret­mek­le­(an­mak­la)­hu­zu­ra­ka­vu­þan­lar­dýr.­Bi­li­niz­ki,­kalp­ler­an­cak­Al­lah’ý­zik­ret­mek­le­(an­mak­la)­hu­zur­bu­lur.”­(Ra’d­Sû­re­si,­28)­ Mut­lu­luk­i­çin­sa­ða-so­la­git­me­ye­ve­baþ­ka­yer­ler­de­çö­züm­a­ra­ma­ya­ne­hâ­cet!­Çö­züm­ken­di­i­çi­miz­de­dir.­Ý­çin­de­mut­lu­lu­ðu­bu­la­ma­ya­na,­dý­þa­rý­da­ki­hiç­bir­çö­züm­de­fay­da­ver­mez.­Za­ten­bu hu­sus,­Kur’ân-ý­Ke­rim’de­çok­a­çýk­bir­þe­kil­de­be­lir­ti­li­yor.­Kal­bi­mi­ze­sor­du­ðu­muz­da­çok­net­bir þe­kil­de­ce­vap­ve­ri­yor­ki,­“Al­lah’ý­a­nan­in­san mut­lu­dur.”­ Bu­nu­böy­le­ce­tes­pit­et­tik­ten­son­ra,­þim­di­bu­nun­me­to­du­ü­ze­rin­de­dur­mak­ge­rek.­Al­lah’ý­na­sýl­a­na­ca­ðýz?­Al­lah’ý­na­sýl­zik­re­de­ce­ðiz?­Bu­so­ru­nun­ce­va­bý­da­çok­ko­lay­dýr.­Baþ­ta­“Bis­mil­lah” Al­lah’ý­an­mak­ve­zi­kir­dir.­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz (asm)­bir­ha­dis-i­þe­rif­le­rin­de­þöy­le­bu­yu­ru­yor: “Bis­mil­lah­i­le­baþ­lan­ma­yan­hiç­bir­iþ­te­ha­yýr­ve be­re­ket­yok­tur.”­­Üs­ta­dý­mýz,­Bi­rin­ci­Söz’de­“Bis­mil­lâh­her­hay­rýn­ba­þý­dýr.­Biz­da­hi­baþ­ta­o­na baþ­la­rýz”­di­ye­bu­ger­çe­ði­tek­rar­e­di­yor.­E­vet,­ger­çek­þu­dur­ki,­hay­rýn­ba­þý­“bis­mil­lah”týr.­“Bis­mil­lah”­der­ken­in­sa­noð­lu,­kla­sik­ve­â­det­ol­du­ðu­ü­ze­re­de­ðil,­iç­ten­ve­kâl­bin­den­gel­di­ði­þe­kil­de “kuv­vet­li­bir­þe­kil­de­bis­mil­lah”­de­me­li­dir.­Bu­bis­mil­lah­i­le­Al­lah’ý­bü­tün­ru­huy­la­an­ma­lý­dýr. Bis­mil­lah’ýn­ya­nýn­da­tüm­i­ba­det­ler­bir­zi­kir­dir. Ya­ni­Al­lah’ý­an­mak­týr.­Ke­li­me-i­Þa­ha­det­bir­zi­kir­dir.­Na­maz­bir­zi­kir­dir.­O­ruç­bir­zi­kir­dir.­Hac bir­zi­kir­dir.­Ze­kât­bir­zi­kir­dir.­Bun­la­rýn­ya­nýn­da, sa­býr­bir­zi­kir­dir,­þü­kür­bir­zi­kir­dir.­Ve­ben­ze­ri Ýs­lâ­mî­ve­i­mâ­nî­ha­re­ket­ler­bi­rer­zi­kir­dir.­ Sýrf­i­ba­det­ler­sý­ra­sýn­da­mý­Al­lah’ý­ha­týr­la­ya­ca­ðýz?­Ha­yýr!­Al­lah’ý­her­an­ha­týr­la­yýp­te­fek­kür­e­de­ce­ðiz.­Du­rur­ken,­yü­rür­ken,­o­tu­rur­ken,­kal­kar­ken­Al­lah’ý­ha­tý­rý­mýz­dan­as­la­çý­kar­ma­ya­ca­ðýz. Al­lah’ý­zik­re­de­ce­ðiz­her­â­ný­mýz­da.­Ýþ­te­Kur’ân’da bu­na­yö­ne­lik­â­yet:­“On­lar,­a­yak­ta­i­ken,­o­tu­rur­ken,­yan­ya­tar­ken­Al­lah’ý­zik­re­der­ler­ve­gök­le­rin ve­ye­rin­ya­ra­tý­lý­þý­ný­te­fek­kür­e­der­ler.­(Ve­der­ler ki:)­‘Rab­bi­miz,­sen­bu­nu­bo­þu­na­ya­rat­ma­dýn. Sen­pek­yü­ce­sin,­bi­zi­a­te­þin­a­za­býn­dan­ko­ru.’” (Âl-i­Ým­ran­Sû­re­si,­191)­ Al­lah’ý­ an­mak­ in­sa­na­ mut­lu­luk­ ve­ hu­zur ve­ri­yor.­ Bu­nu­ kal­bi­ne­ ve­ i­çi­ne­ doð­ru­ yö­ne­len­her­kes­fark­e­der.­Bu­mut­lu­lu­ðun­ya­nýn­da in­san,­ Al­lah’ý­ an­mak­la­ bü­yük­ bir­ kuv­vet­ ve da­ya­nak­da­bu­lu­yor.­Bu­ra­dan­kur­tu­lu­þa­e­ri­yor.­Bu­hu­sus­Kur’ân’da­þöy­le­i­fa­de­e­di­li­yor: “Ey­i­man­e­den­ler,­bir­top­lu­luk­la­kar­þý­kar­þý­ya­ gel­di­ði­niz­ za­man,­ da­ya­nýk­lýk­ gös­te­rin­ ve Al­lah’ý­ çok­ca­ zik­re­din.­ Ki­ kur­tu­luþ­ (fe­lâh) bu­la­sý­nýz.”­(En­fal­Su­re­si,­45) Al­lah’ý­an­mak­in­sa­ný­gaf­le­te­düþ­mek­ten­de kur­ta­rý­yor.­Ni­te­kim­bu­hu­sus­ta­ki­â­yet­te­þöy­le buy­rul­mak­ta­dýr:­“Rab­bi­ni,­sa­bah­ak­þam,­yük­sek ol­ma­yan­bir­ses­le,­ken­di­ken­di­ne,­ür­per­tiy­le,­yal­va­ra­yal­va­ra­ve­i­çin­i­çin­zik­ret.­Gaf­le­te­ka­pý­lan­lar­dan­ol­ma.”­(A’raf­Su­re­si,­205)­ Al­lah’ý­ an­mak­ ve­ mut­lu­luk­ nok­ta­sýn­da­ na­maz­bah­si­ne­ay­rý­bir­ö­nem­ver­mek­ge­rek­ti­ði­ni i­fa­de­ et­mek­ is­ti­yo­rum.­ Þu­nu­ te­fek­kür­ e­den an­lar­ ki,­ “na­maz­ en­ bü­yük­ zi­kir­dir.­ Na­maz, Al­lah’ý­an­ma­mý­zý­sað­la­yan­en­bü­yük­ve­en­þü­mul­lü­ bir­ i­ba­det­tir.”­ Na­maz­da­ Al­lah’ý­ an­dý­ðý­nýn­þu­u­run­da­o­lan­ve­na­ma­zýn­ger­çek­mâ­nâ­sý­nýn­far­ký­na­va­ran,­en­bü­yük­mut­lu­lu­ðu­ya­ka­la­mýþ­týr.­Bu­hu­sus­ta­Yü­ce­Rab­bi­miz­(cc)­þöy­le em­ret­mek­te­dir:­ “(Ey­ Mu­ham­med!)­ Ki­tap­tan sa­na­ vah­yo­lu­na­ný­ o­ku,­ na­ma­zý­ da­ dos­doð­ru kýl.­Çün­kü­na­maz,­in­sa­ný­ha­ya­sýz­lýk­tan­ve­kö­tü­lük­ten­ a­lý­kor.­ Al­lah’ý­ an­mak­ (o­lan­ na­maz) el­bet­te­en­bü­yük­i­ba­det­tir.­Al­lah­yap­týk­la­rý­ný­zý bi­li­yor.”­(An­ke­but­Sû­re­si,­45) Öy­ley­se,­i­ba­det­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­ren­ve­gün­lük iþ­le­ri­nin­i­çe­ri­si­ne­Al­lah’ýn­zik­ri­ni­yer­leþ­ti­ren­in­san­en­mut­lu­in­san­dýr,­ves­se­lâm.

G

Suâl: Mâdem bu zelzele musîbeti hatâlarýn neticesi ve keffâretü’zzünubdur. Mâsumlarýn ve hatâsýzlarýn o musîbet içinde yanmasý nedendir? Adâletullah nasýl müsaade eder?

e­za­man­ki­yer­müt­hiþ­bir­sar­sýn­týy­la sar­sý­lýr.­Ve­yer­yü­zü­bü­tün­a­ðýr­lýk­la­rý­ný dý­þa­rý­çý­ka­rýr.­Ve­in­san­‘Ne­o­lu­yor­bu­na?’­der.­O­gün­yer­yü­zü,­ü­ze­rin­de­her­ke­sin­ne­iþ­yap­tý­ðý­ný­ha­ber­ve­rir.­Çün­kü Rab­bin­o­na­ko­nuþ­ma­sý­ný­em­ret­miþ­tir.”­ (Zil­zâl­Sû­re­si:­1-5.) Þu­sû­re­ka­ti­yen­i­fa­de­e­di­yor­ki,­kü­re-i­arz,­ha­re­ket ve­zel­ze­le­sin­de­va­hiy­ve­il­ha­ma­maz­har­o­la­rak­e­mir tah­týn­da­dep­re­ni­yor,­bâ­zan­da­tit­ri­yor. Mâ­ne­vî­ve­e­hem­mi­yet­li­bir­câ­nib­den,­þim­di­ki­zel­ze­le­mü­nâ­se­be­tiy­le­al­tý­ye­di­cüz’î­su­â­le­kar­þý,­yi­ne mâ­ne­vî­ih­tar­yar­dý­mýy­la­ce­vap­la­rý­kal­be­gel­di.­(...) Üçüncü suâl: Bâ­zý­eþ­hâ­sýn­ha­tâ­sýn­dan­ge­len­bu mu­sî­bet,­bir­de­re­ce­mem­le­ket­te­u­mu­mî­þek­le­gir­me­si­nin­se­be­bi­ne­dir? Elcevap: U­mu­mi­mu­sî­bet,­ek­se­ri­ye­tin­ha­tâ­sýn­dan i­le­ri­gel­me­si­ci­he­tiy­le,­ek­ser­nâ­sýn­o­zâ­lim­eþ­hâ­sýn ha­re­kâ­tý­na­fi­i­len­ve­ya­il­ti­zâ­men­ve­ya­il­ti­hâ­ken­ta­raf­tar­ol­ma­sýy­la,­mâ­nen­iþ­ti­rak­e­der,­mu­sî­bet-i­âm­me­ye se­be­bi­yet­ve­rir. Dördüncü suâl: Mâ­dem­bu­zel­ze­le­mu­sî­be­ti­ha­tâ­la­rýn­ne­ti­ce­si­ve­kef­fâ­re­tü’z-zü­nub­dur.­Mâ­sum­la­rýn ve­ha­tâ­sýz­la­rýn­o­mu­sî­bet­i­çin­de­yan­ma­sý­ne­den­dir? A­dâ­le­tul­lah­na­sýl­mü­sa­a­de­e­der? Yine mânevî cânibden elcevap: Bu­me­se­le­sýrr-ý ka­de­re­ta­al­lûk­et­ti­ði­i­çin,­Ri­sâ­le-i­Ka­de­re­ha­va­le­e­dip, yal­nýz,­bu­ra­da­bu­ka­dar­de­nil­di: “Bir­be­lâ,­bir­mu­sî­bet­ten­çe­ki­ni­niz­ki,­gel­di­ði­va­kit yal­nýz­zâ­lim­le­re­mah­sus­kal­ma­yýp,­mâ­sum­la­rý­da­ya­kar.”­(En­fâl­Sû­re­si:­25.) Þu­â­ye­tin­sýr­rý­þu­dur­ki:­ Bu­dün­ya­bir­mey­dan-ý tec­rü­be­ve­im­ti­han­dýr­ve­dâr-ý­tek­lif­ve­mü­câ­he­de­dir. Ým­ti­han­ve­tek­lif,­ik­ti­zâ­e­der­ler­ki,­ha­ki­kat­ler­per­de­li ka­lýp,­tâ­mü­sâ­ba­ka­ve­mü­câ­he­de­i­le,­E­bû­Be­kir’ler­â­lâ-yý­il­liy­yî­ne­çýk­sýn­lar­ve­E­bû­Ce­hil’ler­es­fel-i­sâ­fi­lî­ne gir­sin­ler.­E­ðer­mâ­sum­lar­böy­le­mu­sî­bet­ler­de­sað­lam kal­say­dý­lar,­E­bû­Ce­hil’ler,­ay­nen­E­bû­Be­kir’ler­gi­bi tes­lim­o­lup,­mü­câ­he­de­i­le­mâ­ne­vî­te­rak­kî­ka­pý­sý­ka­pa­na­cak­tý­ve­sýrr-ý­tek­lif­bo­zu­la­cak­tý. Mâ­dem,­maz­lûm­zâ­lim­i­le­be­ra­ber­mu­sî­be­te­düþ­mek,­hik­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ce­lâ­zým­ge­li­yor;­a­ca­ba­o­bî­ça­re maz­lûm­la­rýn­rah­met­ve­a­dâ­let­ten­his­se­le­ri­ne­dir? Bu suâle karþý cevaben denildi ki: O­mu­sî­bet­te­ki ga­zab­ve­hid­det­i­çin­de,­on­la­ra­bir­rah­met­cil­ve­si­var. Çün­kü,­o­mâ­sum­la­rýn­fâ­nî­mal­la­rý,­on­la­rýn­hak­kýn­da sa­da­ka­o­lup,­bâ­kî­bir­mal­hük­mü­ne­geç­ti­ði­gi­bi,­fâ­nî ha­yat­la­rý­da­hi­bir­bâ­kî­ha­ya­tý­ka­zan­dý­ra­cak­de­re­ce­de, bir­ne­vî­þe­hâ­det­hük­mün­de­o­la­rak,­nis­be­ten­az­ve mu­vak­kat­bir­me­þak­kat­ve­a­zab­dan­bü­yük­ve­dâ­i­mî bir­ka­zan­cý­ka­zan­dý­ran­bu­zel­ze­le,­on­lar­hak­kýn­da, ay­ný­ga­zab­i­çin­de­bir­rah­met­tir. Beþinci Suâl: ­dil­ve­Ra­hîm,­Ka­dîr­ve­Ha­kîm,­ne­den­hu­su­sî­ha­tâ­la­ra­hu­su­sî­ce­za­ver­me­yip,­ko­ca­bir un­su­ru­mu­sal­lat­e­der.­Bu­hâl­ce­mâl-i­rah­me­ti­ne­ve þü­mûl-ü­kud­re­ti­ne­na­sýl­mu­vâ­fýk­dü­þer? Elcevap: Ka­dîr-i­Zül­ce­lâl,­her­bir­un­su­ra­çok­va­zi­fe­ler­ver­miþ­ve­her­bir­va­zi­fe­de­çok­ne­ti­ce­ler­ver­di­ri­yor.­Bir­un­su­run­bir­tek­va­zi­fe­sin­de,­bir­tek­ne­ti­ce­si çir­kin­ve­þer­ve­mu­sî­bet­ol­sa­da,­sâ­ir­gü­zel­ne­ti­ce­ler, bu­ne­ti­ce­yi­de­gü­zel­hük­mü­ne­ge­ti­rir.­E­ðer,­bu­tek çir­kin­ne­ti­ce­vü­cu­da­gel­me­mek­i­çin,­in­sa­na­kar­þý hid­de­te­gel­miþ­o­un­sur,­o­va­zi­fe­den­men­e­dil­se;­o va­kit­o­gü­zel­ne­ti­ce­ler­a­de­din­ce­ha­yýr­lar­terk­e­di­lir ve­lü­zum­lu­bir­hay­rý­yap­ma­mak,­þer­ol­ma­sý­hay­si­ye­tiy­le,­o­ha­yýr­lar­a­de­din­ce­þer­ler­ya­pý­lýr.­Tâ­bir­tek þer­gel­me­sin­gi­bi;­ga­yet­çir­kin­ve­hi­lâf-ý­hik­met­ve hi­lâf-ý­ha­ki­kat­ve­ku­sur­dur.­Kud­ret­ve­hik­met­ve ha­ki­kat­ku­sur­dan­mü­nez­zeh­tir­ler.­Mâ­dem­bir­ký­sým­ha­tâ­lar,­un­sur­la­rý­ve­ar­zý­hid­de­te­ge­ti­re­cek­de­re­ce­de­bir­þü­mûl­lü­is­yan­dýr­ve­çok­mah­lû­ka­týn­hu­ku­ku­na­bir­tah­kir­li­te­ca­vüz­dür.­El­bet­te­o­ci­nâ­ye­tin fev­ka­lâ­de­çir­kin­li­ði­ni­gös­ter­mek­i­çin,­ko­ca­bir­un­su­ra,­kül­lî­va­zi­fe­si­i­çin­de­“On­la­rý­ter­bi­ye­et”­di­ye­e­mir­ve­ril­me­si­ayn-ý­hik­met­tir­ve­a­dâ­let­tir­ve­maz­lum­la­ra­ayn-ý­rah­met­tir. Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 278-281

AHMET SANDAL

abdilyildirim26@hotmail.com

a­ra­ hep­ bir­ þey­le­ri­ sa­týn­ a­lýr­ di­ye­ dü­þü­nü­rüz. Hat­ta­pa­ra­i­le­her­þe­yin­el­de­e­di­le­bi­le­ce­ði­ni­ka­bul­e­den­ler­bi­le­var­dýr.­Hal­buki,­pa­ra­ken­di­si­de sa­týn­a­lý­nan­bir­mal­dýr.­Be­de­li­de­ol­duk­ça­pa­ha­lý­dýr.­Ha­ni­“Va­kit­na­kit­tir”­di­yo­ruz­ya.­Na­kit­sa­týn­al­mak­i­çin­de­va­kit­di­ye­bir­be­del­ö­dü­yo­ruz. Ya­ni­iþ­çi­ol­sun­me­mur­ol­sun,­es­naf­ol­sun­tüc­car­ol­sun,­gü­nün­bel­li­bir­kýs­mý­ný­iþ­ye­rin­de­ve­ya­o­fi­sin­de­ça­lý­þa­rak­ge­çi­rir.­Pa­ra­ka­zan­mak­i­çin­bir­va­kit­a­yý­rýr.­Va­kit­i­se,­ö­mür­ser­ma­ye­mi­zin­bir­par­ça­sý­dýr.­Öm­rü­müz­den­bel­li­bir­sü­re­va­kit a­yý­rýp­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­iþ­ye­ri­ne­ve­ri­yo­ruz,­kar­þý­lý­ðýn­da­pa­ra­de­di­ði­miz­bir­met’a­a­lý­yo­ruz.­O­nun­la­da­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zýn­çok­az bir­kýs­mý­ný­kar­þý­la­ya­bi­li­yo­ruz.­ Za­rû­rî­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zýn­bü­yük­bir­kýs­mý­ný­bü­yük­bir­be­del ö­de­me­den,­ko­lay­lýk­la­el­de­e­di­yo­ruz.­Ha­yat­i­çin­en­bü­yük­ih­ti­yaç,­ha­va­dýr.­Ha­ya­tý­ve­ren,­ha­va­yý­da­in­sa­na­ih­san­et­ti­ði­i­çin,­hiç­bir­be­del­ö­de­me­den­ne­fes­a­lýp­ve­ri­yo­ruz.­Yi­ne­en­za­rû­rî­ih­ti­yaç­la­rý­mýz­dan­o­lan­su,­en­çok­bu­lu­nan­ve­ko­lay­el­de e­di­len­ bir­ ni­met­tir.­ Bun­lar­ i­çin­ bir­ pa­ra­ ö­de­mi­yo­ruz.­ Bel­ki su­i­çin­kü­çük­bir­be­del­ö­dü­yo­ruz,­a­ma­bir­dam­la­su­ka­dar fay­da­sað­la­ma­yan­di­ðer­pek­çok­ma­la­çok­da­ha­faz­la­sý­ný­ve­ri­yo­ruz.­E­ðer­ha­va­ve­su­gi­bi­ha­ya­tî­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zýn­ger­çek be­de­li­ni­ö­de­mek­zo­run­da­kal­say­dýk,­gün­de­yir­mi­dört­sa­at ke­sin­ti­siz­ça­lýþ­sak­bi­le­bir­ne­fes­lik­ha­va­nýn­ve­bir­dam­la­su­yun­be­de­li­ni­ö­de­ye­mez­dik. Bir­ma­ða­za­da­a­lýþ­­ve­riþ­ya­par­ken­en­az­pa­ra­i­le­en­çok­fay­da­sað­la­ya­cak­mal­la­rý­al­ma­ya­ça­lý­þý­rýz.­Hiç­bir­ma­la­de­ðe­rin­den­faz­la­pa­ra­ver­mek­is­te­me­yiz.­Ö­mür­ser­ma­ye­miz­den­bir

kýs­mý­ný­ ver­mek­ sû­re­tiy­le­ pa­ra­yý­ sa­týn­ a­lýr­ken­ i­se,­ böy­le­ bir kay­gý­ ve­ has­sa­si­yet­ ta­þý­mý­yo­ruz.­ Ne­den­ a­ca­ba?­ Öm­rü­müz çok­de­ðer­siz­ol­du­ðu­i­çin­mi­o­nu­har­car­ken­hiç­dik­kat­et­mi­yo­ruz?­Yok­sa­bu­ser­ma­ye­nin­hiç­tü­ken­me­ye­ce­ði­ni­mi­zan­ne­di­yo­ruz?­ Bu­gün­ bu­lun­du­ðu­muz­ nok­ta­dan­ du­rup­ ge­ri­ye doð­ru­þöy­le­bir­bak­sak,­bu­ya­þa­ne­ça­buk­gel­di­ði­mi­zi,­yýl­la­rýn­ne­ka­dar­hýz­la­a­kýp­git­ti­ði­ni­gö­re­cek,­ö­mür­ser­ma­ye­mi­zin­de­her­an­tü­ke­ne­bi­le­ce­ði­ni­id­rak­e­de­ce­ðiz.­Son­ra­da­Ni­ya­zi-i­Mýs­rî­gi­bi,­“Bir­ti­ca­ret­yap­ma­dým,­nakd-i­öm­rüm­ol­du he­ba,­ /­ Yo­la­ gel­dim,­ lâ­kin­ göç­müþ­ cüm­le­ ker­van­ bî­ha­ber” di­ye­fer­yat­e­de­ce­ðiz. Hal­buki­ö­mür­ser­ma­ye­si­sa­de­ce­dün­ya­da­ki­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zý­ka­zan­mak­i­çin­de­ðil,­a­sýl­a­hi­ret­er­za­ký­ný­te­min­et­mek­i­çin ve­ril­miþ­tir.­ Öm­rü­nü­ dün­ya­yý­ ka­zan­mak­ i­çin­ har­ca­yan­la­rýn gay­re­ti,­su­suz­lu­ðu­nu­gi­der­mek­i­çin­tuz­lu­su­i­çen­le­rin­hâ­li­ne ben­zer.­ Ýç­tik­çe­ su­suz­lu­ðu­ ar­tar.­ Hýrs­ ve­ ta­mah­la­ dün­ya­ya sa­rý­lan­lar­da,­ka­zan­dýk­ça­da­ha­çok­har­car,­har­ca­dýk­ça­da­ha çok­ ka­zan­mak­ is­ter,­ bir­ ký­sýr­ dön­gü­ i­çin­de­ kýv­ra­nýr­ du­rur. Hýr­sýn­ mi­de­si­ ha­ya­lin­ hu­dut­la­rý­ ka­dar­ bü­yük­ ol­du­ðun­dan, o­nu­dol­dur­mak­ve­do­yur­mak­müm­kün­ol­maz.­Ýn­san­dün­ya­yý­da­ka­zan­sa,­tat­min­ol­maz.­Ya­ni­dün­ya­nýn­ka­zan­cý,­dün­ya­nýn­mas­ra­fý­na­yet­mez. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­“Ehl-i­dün­ya,­hu­su­san­ehl-i­da­lâ­let,­pa­ra­sý­ný­u­cuz­ver­mez,­pek­pa­ha­lý­sa­tar.­Bir­se­ne­lik­ha­yat-ý­dün­ye­vî­ye­ye­bir­de­re­ce­yar­dým­e­de­cek­bir­ma­la­mu­ka­bil,­ had­siz­ bir­ ha­yat-ý­ e­be­di­ye­yi­ tah­rip­ et­me­ye­ ba­zen­ ve­si­le o­lur.­O­pis­hýrs­la,­ga­zab-ý­Ý­lâ­hî­yi­ken­di­ne­celb­e­der­ve­ehl-i da­lâ­le­tin­rý­za­sý­ný­cel­be­ça­lý­þýr“­di­yor.­ Ehl-i­ dün­ya­ pa­ra­sý­ný­ u­cu­za­ ver­me­di­ði­ne­ gö­re,­ biz­ ni­ye dün­ya­ i­çin­ öm­rü­mü­zü­ u­cu­za­ ve­re­lim?­ Ce­nâb-ý­ Hak­ bi­ze çok­da­ha­kâr­lý­bir­a­lýþ­­ ve­riþ­tek­lif­e­di­yor: “Al­lah­mü’min­ler­den­ can­la­rý­ný­ ve­ mal­la­rý­ný,­ kar­þý­lý­ðýn­da­ on­la­ra­ cen­net­ ver­mek­sû­re­tiy­le­sa­týn­al­mýþ­týr.”­(Tev­be­Sû­re­si,­111)­ Sa­de­ce­dün­ya­yý­ka­zan­mak­i­çin­bir­ö­mür­har­ca­mak,­in­sa­na­dün­ya­yý­ka­zan­dýr­ma­dý­ðý­gi­bi­a­hi­re­ti­ni­de­kay­bet­me­teh­li­ke­si­ i­le­ o­nu­ kar­þý­ kar­þý­ya­ bý­ra­ka­cak­týr.­ Bu­ i­se,­ e­lin­de­ki­ el­mas­la­rý­ve­rip­bir­kaç­ký­rýk­cam­par­ça­sý­al­mak­gi­bi­ah­mak­ça bir­a­lýþ­ve­riþ­o­la­cak­týr.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

14 MART 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 R. Ahir 1432 Rumî: 28 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.26 4.33 4.44 4.53 4.48 4.05 4.09 3.59 4.42 4.17 4.44

Güneþ 5.47 5.58 6.05 6.17 6.13 5.27 5.32 5.24 6.07 5.39 6.06

Öðle 11.55 12.05 12.14 12.25 12.21 11.36 11.40 11.32 12.15 11.47 12.15

Ýkindi 15.14 15.22 15.32 15.42 15.37 14.54 14.57 14.48 15.31 15.05 15.32

Akþam 17.52 18.01 18.11 18.21 18.16 17.32 17.36 17.27 18.10 17.44 18.11

Yatsý 19.06 19.19 19.25 19.38 19.34 18.47 18.52 18.45 19.28 18.58 19.26

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.47 4.57 4.27 4.23 4.36 4.17 4.12 4.04 3.52 4.35 4 .33

Güneþ 6.13 6.20 5.54 5.47 5.58 5.44 5.33 5.30 5.15 6.02 5.52

Öðle 12.21 12.28 12.02 11.55 12.07 11.51 11.42 11.38 11.23 12.10 12.03

Ýkindi 15.36 15.46 15.17 15.12 15.24 15.07 15.00 14.54 14.41 15.25 15.22

Akþam 18.16 18.24 17.57 17.51 18.03 17.47 17.38 17.33 17.19 18.05 18.01

3 Yatsý 19.35 19.40 19.16 19.07 19.18 19.06 18.52 18.52 18.35 19.24 19.13

irtibat@yeniasya.com.tr

Said Nursî ve demokratik cumhuriyet Okula artýk servisle gidecekler

Bir doktora 640 kiþi düþüyor TÜRK SAÐLIK-SEN'ÝN YAPTIÐI ARAÞTIRMAYA GÖRE, TÜRKÝYE'DE 115 BÝN 256 DOKTOR GÖREV YAPIYOR. BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞERKEN HEKÝMLERÝN YÜZDE 57'SÝ BÜYÜK ÞEHÝRLERDE ÇALIÞIYOR. TÜRK SAÐLIK-SEN, Týp Bayramý öncesi yaptýðý bir araþtýrmayla Türkiye’nin doktor haritasýný çýkardý. Buna göre, bir doktora 640 kiþi düþüyor. Hekimlerin yüzde 57’si büyük þehirlerde görev yapýyor. Araþtýrmaya göre Türkiye’de toplam 115 bin 256 doktor görev yapýyor. Bu doktorlardan 67 bin 667’si (29 bin 526 uzman- 30 bin 830 pratisyen hekim7 bin 311 asistan) Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý saðlýk kuruluþlarýnda görevli. Doktorlarýn 25 bin 15’i üniversitelerde, 22 bin 574’ü özel sektörde çalýþýyor. Türkiye’de bir doktora 640 kiþi düþüyor. Saðlýk Bakanlýðý’ndaki görevli doktorlar dikkate alýndýðýnda bir doktora düþen hasta sayýsý bin 89 kiþi. EN AZ BAYBURT, EN FAZLA DOKTOR ÝSTANBUL’DA Araþtýrmada Saðlýk Bakanlýðý’nda görev yapan doktorlarýn illere göre daðýlýmýna ve 2010 yýlýnda atanan ve istifa eden doktorlara iliþkin bilgilere yer verildi. Buna göre Saðlýk Bakanlýðý’ndaki doktorlar dikkate alýndýðýnda Türkiye’de en az doktorun bulunduðu il 78 doktorla Bayburt. Bu ili 87 doktorla Ardahan, 104 doktorla Hakkâri izliyor. Doktorlarýn en fazla görev yaptýðý il ise 12 bin 498 doktorun bulunduðu Ýstanbul. Bu ili 7 bin 568 doktorla Ankara, 4 bin 736 doktorla Ýzmir izliyor.

DOKTORLARIN YÜZDE 57’SÝ 16 BÜYÜKÞEHÝRDE GÖREV YAPIYOR SAÐLIK Bakanlýðý’nda görev yapan 67 bin 667 doktorun 38 bin 881’i yani doktorlarýn yüzde 57’si 16 büyükþehirde görev yapýyor. Uzman doktorlarýn yüzde 58’si, pratisyen doktorlarýn ise yüzde 47’si, asistanlarýn ise yüzde 98’i 16 büyükþehirde görevli.29 bin 526 uzman doktorun 17 bin 062’si, 30 bin 830 pratisyen doktorun ise 14 bin 661’i ve 7 bin 311 asistanýn 7 bin 158’i Türkiye’nin 16 büyükþehrinde çalýþýyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre Saðlýk Bakanlýðý 2010 yýlýnda 5 bin 767’si uzman, 4 bin 990’ný pratisyen olmak üzere toplam 10 bin 757 doktor atadý. Buna karþýlýk 2 bin 768’i uzman, 2 bin 761’i pratisyen doktor olmak üzere toplam 5 bin 439 doktor görevinden ayrýldý. 2010 yýlýnda bin 843’ü uzman bin 794’ü pratisyen doktor olmak üzere toplam 3 bin 637 doktor Saðlýk Bakanlýðý’nda ki görevinden istifa etti. Kalan ayrýlýþlarýn 772’si emeklilik, bin 30’u ise diðer sebeplerden gerçekleþti. KAHVECÝ: DOKTORLARIN SORUNLARINI ÇÖZMENÝN YOLLARI ARANMALI Türkiye’de 115 bin hekimin sorunlarla uðraþtýðýný kaydeden Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, “Türkiye’de görev yapan 115 bin hekim var. Profesöründen asistanýna, Hakkâri’de görev yapanýndan Ankara’da çalýþanýna, üniversitede hizmet sunanýndan aile hekimine kadar doktorlar farklý sorunlarla uðraþýyorlar. Maðduriyetler yaþýyorlar. Yabancý doktor getirilmesi gibi gündemler yerine doktorlarýn sorunlarýný çözmenin ve öz kaynaklarýmýzý kullanarak hekim sayýmýzý yükseltmenin yollarý aranmalý.” dedi. Ankara / cihan

n MALATYA'NIN Baþaðaç Köyüne baðlý Üzümlü mezrasýnda oturan ve okula ulaþmak için her gün 5 kilometre yürüyen 9 minik öðrenci için servis aracý tahsis edildi. Basýnda yer alan haberler üzerine bölgede inceleme baþlatan Malatya Millî Eðitim Müdürlüðü, 9 minik öðrencinin yürüdüðü mesafeyi de göz önüne alarak, zor þartlar altýnda okullarýna ulaþan öðrenciler için servis aracý tahsisine karar verdi. Köy muhtarý Osman Sert ile görüþen millî eðitim müdürlüðü 9 öðrencinin, okullarýna ulaþtýrýlmasý için 750 lira aylýk ödenek ayýrarak, servisle taþýnmalarý kararýný aldý. Baþaðaç Köyü muhtarý Sert, çocuklarýn, millî eðitim müdürlüðünün konuyla ilgilenmesi ve aldýðý karar sayesinde, artýk okula gitmek için yürümeyeceðini söyledi. Malatya Valiliði Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu, mezradan okula gitmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalan öðrencilere servis verilmemesini, insan hakký ihlâli olarak deðerlendirmiþti. Malatya / aa

Evde doðal gaz patlamasý: 3 yaralý n BURSA'DA bir evde açýk unutulan doðal gaz sobasýndan sýzan gazýn patlamasý sonucu 3 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Iþýk Sokak’ta oturan Remzi A. (50) önceki gece yatarken doðal gaz sobasýný açýk unuttu. Sabaha karþý uyanan Remzi A. çakmak yakmaya çalýþtýðý sýrada, evde biriken gaz alev ala rak patladý. Remzi A. ile Dilek (20) ve Gülizar A. (24) yaralandý. Yaralýlar, Þevket Yýlmaz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik tedbiri aldý. Patlama dolayýsýyla evin bütün camlarýnýn kýrýldýðý, bazý eþya-

Herþey ailede baþlayýp okulda bitiyor DENÝZLÝ Pamukkale Eðitim Vakfý (PEV) Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi Ýsmail Ozan Çelikel, ‘’Eðitimin kötü olmasý geleceðin de kötü olmasýnýn sebeplerinden. Çocuk suça itilebiliyor” dedi. ‘’1. Çocuk Kongresi’’nin ardýndan hazýrlanan ‘’Çocuk Bildirileri Kitabý’’nda, kongreye katýlan Denizli Pamukkale Eðitim Vakfý (PEV) Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencileri Ýsmail Ozan Çelikel, ‘’Çocuk, Suç ve Eðitim’’, Beril Kesen ise ‘’Sizin Bize Býrakacaðýnýz Dünyada Çocuk Olmak’’ baþlýklý bildirileri sundular. ‘’Çocuk, Suç ve Eðitim’’ baþlýklý bildiriyle çocuklarýn dünyasýnda yaþananlarý aktarmaya çalýþtýðýný anlatan Çelikel, ‘’Ebeveynlerimiz büyüdükçe çocukluklarýný unutuyor. Bu da bizi anlamalarýný güçleþtiriyor. Aile, çevre, arkadaþ ve eðitim çocuðun

geleceðini belirleyen etkenler’’ dedi. Eðitimin önemini vurgulayan Çelikel, ‘’Eðitimin kötü olmasý geleceðin de kötü olmasýnýn nedenlerinden. Çocuk suça itilebiliyor. Çocuklar suç iþlemez, suça itilirler. Aile içi þiddet, etraftaki diðer etkenler buna sebebiyet veriyor. Çocuðuz, çok çabuk deðiþiyoruz. Ruh halimiz de deðiþiyor. Kolay kandýrýlabiliyoruz. O nedenle eðitim, dahasý anne babanýn eðitimli olmasý çok önemli. Çünkü her þey ailede baþlayýp okulda bitiyor’’ diye konuþtu. ‘’Sizin Bize Býrakacaðýnýz Dünyada Çocuk Olmak’’ baþlýklý bildiriyi hazýrlayan Beril Kesen ise ‘’Özgüven kazandým. Yapabileceklerimin farkýna vardým. Düþündüklerimi artýk daha iyi aktarabiliyorum. Alabileceðim tepkileri önceden kestirebiliyorum’’ dedi. Denizli / aa

u seneki 23 Mart çalýþmamýzda, meþruti yet, cumhuriyet, demokrasi, laiklik, yargý baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðý gibi, cumhuriyet tarihi boyunca gündemde olan ve bugün de yoðun þekilde tartýþýlan konulara Üstadýn yaklaþýmýný ortaya koyan bazý ifadelerini derleyip, altlarýna küçük lûgatçelerini de ekleyerek, aydýnlara ulaþtýrdýk: MEÞRUTÝYET: Meþrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ý âmmenizin misâl-i mücessemi olan meb'usân hâkimdir; hükümet, hâdim ve hizmetkârdýr. (Münâzarât, s. 42) Cumhuriyet ve demokrat mânâsýndaki meþrutiyet… (Divan-ý Harb-i Örfî, s. 69) CUMHURÝYET: 1935’te Eskiþehir Aðýr Ceza Mahkemesinde benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkýnda fikrin nedir?” Ben de de dim: “Yaþ lý mah ke me re i sin den baþka daha siz dünyaya gelmeden ben dindar bir cumhuriyetçi olduðumu elinizdeki tarihçe-i hayatým ispat eder. Hülâsasý þudur ki: O zaman, þimdiki gibi, hâlî bir türbe kubbesinde inzivada idim. Bana çorba geliyordu. Ben de tanelerini karýncalara veriyordum. Ekmeðimi onun suyu ile yerdim. Benden sordular, ben de dim: Bu karýnca ve arý milletleri cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten, taneleri karýncalara veriyorum.” Sonra dediler: “Sen Selef-i Salihîne muhalefet ediyorsun.” Cevaben diyordum: “Hulefâ-i Râþidîn; hem halife, hem reisicumhur idiler. Sýddîk-ý Ekber (r.a.) Aþere-i Mübeþþereye ve Sahabe-i Kirama elbette reisicumhur hükmünde idi. Fakat mânâsýz isim ve resim deðil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i þer’iyeyi taþýyan mana-yý dindar cumhuriyetin reisleri idiler.” Ýþte, ey müdde-i umumî ve mahkeme âzâlarý, elli seneden beri bende olan bir fikrin aksiyle beni itham ediyorsunuz. (Tarihçe-i Hayat, s. 357) Cumhuriyet ki, adalet ve meþveret ve kanunda inhisar-ý kuvvetten ibarettir. (Divan-ý Harb-i Örfi, s. 65) LAÝK CUMHURÝYET: Eðer lâik cumhuriyeti soruyorsanýz, ben biliyorum ki, lâik mânâsý, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere iliþmediði gibi dindarlara ve takvâcýlara da iliþmez bir hükümet telâkki ederim. (Þuâlar, s. 317) MUHALEFET: Malûmdur ki, her hükümette muhâlifler bulunur. Âsâyiþe, emniyete dokunmamak þartýyla, hiç kimse vicdânýyla, kalbiyle kabul ettiði bir fikirden, bir metoddan dolayý mes’ul ol maz. Bu hu ku kî bir mü te â ri fe dir… Haksýzlýða karþý, zulme karþý, kanunsuzluða karþý muhâlefet, hiçbir hükümette suç sayýlmaz; bilâkis, muhâlefet meþrû ve samîmi bir muvâzene-i adâlet unsurudur. (Tarihçe-i Hayat, s. 564) YARGI BAÐIMSIZLIÐI VE TARAFSIZLIÐI: Adâ let müessesesi hiçbir cereyana kapýlmaz, hiçbir tarafgirliðe kaymaz. Bu, din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki, komünist olmayan Þarkta, Garbda, bütün dünya adalet müesseselerinde cârî ve hâkimdir. (Tarihçe-i Hayat, s. 564) Hakim ve mahkeme tarafgirlik þaibesinden mü ber ra ve ga yet bî ta ra fa ne bak ma sý bi rin ci þart-ý adalet olduðuna dair binler vukuat-ý tarihiyeden, Hazret-i Ali Radiyallahü Anhýn hilâfeti zamanýnda bir Yahudi ile mahkemede bera ber oturmalarý ve çok padiþahlarýn adi adamlar ile mahkeme-i adalette görülmesi gibi çok hâdisât-ý tarihiye var... (Tarihçe-i Hayat, s. 355) Ve þunu sorduk: “Said Nursî’nin bu görüþlerini, cumhuriyetin temel niteliklerinin doðru anlaþýlmasýna saðlayabileceði katký açýsýndan deðerlendirmenizi ri ca ediyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve laiklik gibi kavramlarýn Müslüman bir topluma ikna yoluyla benimsetilmesi ve dayatmacý yöntemlerle dikte edilen farklý yorumlarýn yol açtýðý gerilimlerin aþýlmasý noktasýnda Said Nursî’nin yaklaþýmlarý sizce ne anlam ifade ediyor?” Bazý aydýnlar, bu konularda yeterince bilgi ve birikimleri olmadýðýný ifade ile özür beyan ederek, cevap veremeyeceklerini bildirdiler. Gelen cevaplar içinde, meselenin özünü isabetli bir þekilde yakalayanlar da mevcut, konu ya çekingen bir þekilde yaklaþýp adeta el yordamýyla mesafe almaya çalýþanlar da. Temennîmiz, bu çalýþmanýn bir baþlangýç olup, daha derin ve nitelikli tahlil ve müzakerelerin yolunu açmasý.

B

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

14 MART 2011 PAZARTESÝ

HABER

Orta sýnýfý yeniden inþa edeceðiz DP LÝDERÝ ZEYBEK, YOK EDÝLEN ORTA SINIFI YENÝDEN ÝNÞA EDECEKLERÝNÝ BELÝRTEREK, ORTA SINIFIN OLMADIÐI BÝR ÜLKEDE DEMOKRASÝNÝN YÜRÜMEYECEÐÝNÝ SÖYLEDÝ. cakir@yeniasya.com.tr

Güzel teklif, ama yetmez 011­se­çim­yý­lý­ol­ma­sý­se­be­biy­le,­‘ka­dýn’­ko­nu­su­med­ya­nýn­gün­de­min­de.­Si­ya­sî­par­ti­ler­il­gi­siz­gö­rün­se­de­med­ya­dün­ya­sýn­da­‘ba­þör­tü­lü ve­kil’­tar­týþ­ma­sý­a­lev­len­di.­Tar­týþ­ma,­a­na­ya­sa­hu­kuk­çu­su­Prof.­Dr.­Se­rap­Ya­zý­cý’nýn­“Par­ti­ler­ba­þör­tü­lü­a­day­gös­ter­sin” (Ta­raf,­9­Mart­2011) çað­rý­sýy­la a­lev­len­di.­Kür­þat­Bu­min,­hak­lý­o­la­rak­si­ya­sî­par­ti­le­rin­bu­çað­rý­yý­duy­maz­dan­gel­me­si­ni­e­leþ­tir­di. (Ye­ni Þa­fak,­12­Mart­2011)­Ser­dar­Ka­ya­da,­ba­zý­der­nek­le­rin­“ka­dýn­mil­let­ve­ki­li­[500­ve­ki­lin­ya­rý­sý­ka­dýn­ol­sun]­sa­yý­sý­art­sýn”­yol­lu­kam­pan­ya­aç­ma­la­rý­na;­“275 ka­dýn­mil­let­ve­ki­li­nin­137’si­ba­þör­tü­lü­ol­ma­lý­mý?” so­ru­suy­la­da­hil­ol­du.­(Ta­raf,­13­Mart­2011) El­bet­te­tar­týþ­ma­lar­bu­ka­dar­la­sý­nýr­lý­de­ðil.­Çok sa­yý­da­ki­þi­tar­týþ­ma­ya­ka­týl­dý­ve­müs­bet­ya­da men­fi­o­la­rak­gö­rüþ­le­ri­ni­be­yan­et­ti.­En­ön­ce­fi­kir be­yan­et­me­si­ge­re­ken­si­ya­sî­par­ti­ler­i­se­sus­ma­yý ter­cih­e­di­yor.­Ý­fa­de­et­mek­ge­re­kir­ki,­ba­þör­tü­lü­ol­ma­yý­‘ve­kil’li­ðe­en­gel­gö­ren­hiç­bir­par­ti­tam­an­la­mýy­la­‘hür­ve­de­mok­rat’­sa­yý­la­maz... Ka­dýn­lar­la­il­gi­li­‘ve­kil’­tar­týþ­ma­sý­nýn­ya­nýn­da, baþ­ka­ö­nem­li­bir­tar­týþ­ma­da­ha­baþ­la­dý.­Yýl­lar­dan be­ri­med­ya­da­ki­‘ka­dýn’­is­tis­ma­rýn­dan,­ka­dýn­la­rýn rek­lâm­ve­si­le­si­ve­va­sý­ta­sý­ya­pýl­ma­sýn­dan,­on­la­rýn ‘ti­ca­rî­ga­ye’ler­i­çin­‘vit­rin’e­ko­nul­ma­sýn­dan­þi­kâ­yet­çi­o­lan­lar­i­çin­bu­ge­liþ­me­ler­de­çok­ö­nem­li. Fa­tih­Çe­kir­ge,­“Ar­ka­say­fa­gü­ze­li­i­çin­bir­kur­tu­luþ­ ö­ne­ri­si”­ baþ­lýk­lý­ ya­zý­sýn­da,­ “Ve­ ken­di­miz­den­baþ­la­mak­i­çin­iþ­te­ö­ne­ri­yo­rum:­Me­se­lâ­ar­ka say­fa­lar­da­ki­ o­ çýp­lak­ ka­dý­ný­ kal­dýr­sak­ ar­týk.­ O ar­k a­ say­f a­ gü­z e­l i­n i­ öz­g ür­ bý­r ak­s ak.­ Ör­n e­ð in Hür­r i­y et­ ya­p a­b i­l ir­ mi­ bu­n u?”­ di­y e­ sor­m uþ. (Hür­ri­yet,­12­Mart­2011) Çok­gü­zel­bir­tek­lif,­a­ma­yet­mez.­Çün­kü­prob­lem­sa­de­ce­“ar­ka­say­fa­gü­ze­li”nde­de­ðil!­Ma­dem ‘müs­teh­cen­ya­yýn’la­rý­tar­týþ­ma­ya­baþ­lý­yo­ruz,­bu­nu sa­de­ce­bir­fo­toð­raf­i­le­sý­nýr­lan­dýr­ma­mak­lâ­zým. “Ar­ka­say­fa­gü­ze­li”­di­ye­i­sim­len­di­ri­len,­a­ma­ger­çek­te­“çir­kin”­o­lan­bu­uy­gu­la­ma­i­le­bir­lik­te­bü­tün med­ya­da­ki­“müs­teh­cen­fo­toð­raf­lar”­ma­sa­ya­ya­tý­rýl­sýn.­“Ar­ka­say­fa­gü­ze­li”­ya­yýn­la­mak­“ka­dýn”a­kö­tü­lük­i­se­ (ki­öy­le­dir,) “iç­say­fa­gü­ze­li”­ya­yýn­la­mak i­yi­lik­o­la­bi­lir­mi? Ka­dýn­la­rý­her­fýr­sat­ta­‘vit­rin’e­çý­ka­ran­bir­ga­ze­te­den­böy­le­bir­tek­lif­gel­me­si­ni­tak­dir­e­di­yor­ve bir­an­ön­ce­uy­gu­lan­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz.­Ay­ný­za­man­da­böy­le­bir­a­dý­mýn­‘müs­teh­cen­fo­toð­raf’­ya­yýn­la­mak­ta­bir­bi­riy­le­ya­rý­þan­‘bir­ký­sým­med­ya’ya da­ör­nek­ol­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz. Bü­tün­med­ya­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­baþ­ka­bir­so­rum­lu­lu­ðu­da­var.­Uy­gun­bir­li­san­i­le­rek­lâm­sek­tö­rü mut­lak­ su­ret­te­ i­kaz­ e­dil­me­li­dir.­ Ni­çin­ her­ rek­lâm­da­‘ka­dýn’­un­su­ru­ve­ö­zel­lik­le­de­‘cin­sel­lik’­ön pla­na­ çý­kar­tý­lýr?­ Tür­ki­ye’de­ ya­þa­yan­ ha­ným­la­rýn bü­yük­ ço­ðun­lu­ðu­ ba­þör­tü­lü­dür­ ve­ ba­þör­tü­lü­ler u­mu­mi­yet­le­ rek­lam­lar­da­ da­ yer­ al­maz,­ a­la­maz. El­bet­te­bu­nu­en­gel­le­yen­bir­‘ka­nun’­yok­tur,­a­ma sis­te­mi­ e­lin­de­ bu­lun­du­ran­lar­ bu­na­ im­kân­ ver­mez.­ Fir­ma­lar­ da­ san­ki­ ba­þör­tü­lü­ müþ­te­ri­le­ri yok­muþ­ gi­bi­ dav­ra­nýr,­ ba­þý­ ör­tü­lü­ o­lan­la­rý­ dü­þün­me­den­ rek­lâm­ ma­ter­yal­le­ri­ ha­zýr­lar.­ Bu­ da yet­mez,­ ‘mü­te­dey­yin­ i­þ­ a­dam­la­rý’­ da­ ü­ret­tik­le­ri ü­rün­le­ri­ ‘müs­teh­cen­ ka­dýn­ fo­toð­raf­la­rýy­la­ süs­le­nen’­ (ger­çek­te­kir­le­ti­len) rek­lâm­lar­la­pa­zar­la­ma­ya­ ça­lý­þýr.­ Hiç­ kim­se­ ku­su­ra­ bak­ma­sýn,­ a­ma­ bu ta­výr­tek­ke­li­mey­le­ka­dý­na,­bil­has­sa­da­‘ba­þör­tü­lü ka­dýn’a­hak­sýz­lýk­ve­ha­ka­ret­tir. Yan­l ýþ­ an­l a­þ ýl­m a­s ýn,­ ‘ba­þ ör­t ü­l ü­ ka­d ýn’la­r ýn rek­lâm­ mal­ze­me­si­ o­la­rak­ kul­la­nýl­ma­sý­ný­ tek­lif e­di­yor­ de­ði­liz.­ Çün­kü­ bu­ ko­nu­da­ da­ yan­lýþ­ ya­pan­lar­var.­Gü­ya­ba­þö­rü­lü,­a­ma­ger­çek­te­te­set­tü­rün­an­la­mý­ný­de­je­ne­re­e­den­rek­lam­la­ra­da­i­ti­raz­e­di­yo­ruz­ve­e­de­ce­ðiz. Med­ya,­ ka­dý­ný­ ‘vit­rin’­ mal­ze­me­si­ o­la­rak­ kul­lan­ma­yan­lý­þýn­dan­vaz­geç­sin,­müs­teh­cen­fo­toð­raf­lar­la­ in­san­la­rýn­ ve­ bil­has­sa­ genç­le­rin­ kal­bi­ni bom­ba­la­ma­sýn!­ Ba­har­la­ bir­lik­te­ ger­çek­ten­ ‘gü­zel’­ya­ra­tý­lan­çi­çek­ler,­mey­ve­ler,­yýl­dýz­lar,­a­kar­su­lar­“ar­ka­say­fa­gü­ze­li”­ol­sun.

2

Bu kez kaçamadýlar nACHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­3­ay ön­ce­ki­Ýz­mir­zi­ya­re­tin­de,­ken­di­si­ni­kar­þý­la­yan­par­ti­li­ler a­ra­sýn­da­bu­lu­nan­bir­mü­te­ah­hi­din­23­bin­av­ro­su­nu çal­dýk­la­rý­id­di­a­sýy­la­a­ra­nan­A.K.­ve­S.Ç­adlý­2­zan­lý,­DP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek’i­kar­þý­la­mak­i­çin ha­va­li­ma­ný­na­ge­len­ka­la­ba­lýk­ta­ya­ka­lan­dý.­Ýstanbul'da oturduklarý­ve­farklý­illerde­parti­liderlerinin­etkinliklerini­takip­ederek­yankesicilik­olaylarýna­karýþtýklarý ileri­sürülen­iki­zanlý,­kendilerine­yöneltilen­suçlamalarý­kabul­etmedi.­A.K.­ve­S.Ç,­Hüseyin­Yýldýz­ve Ceyhan­Yücel'in­paralarýný­yankesicilik­yöntemiyle çaldýklarý­iddiasýyla­Ýzmir­Adliyesine­gönderildi. Bozyaka'daki­Ýzmir­Emniyet­Müdürlüðü­hizmet binasýndan­çýkýþlarý­sýrasýnda­gazetecilere­tepki gösteren­zanlýlar,­paranýn­çalýnmasýyla­hiç­bir­ilgilerinin­bulunmadýðýný­savundu.­­Ýzmir / aa

“BÜTÇEYÝ GERÇEK SAHÝPLERÝNE VERECEÐÝZ”

ABDULBASÝR ÞEKER ÝZMÝR

DEMOKRAT Par­ti­(DP)­ Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­yok­e­di­len­or­ta­sý­ný­fý­ye­ni­den­in­þa­e­de­cek­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­“Or­ta­sý­ný­fýn­ol­ma­dý­ðý­bir­ül­ke­de­ne­de­mok­ra­si­yü­rür ne­de­mil­lî­ve­ma­ne­vî­ve­in­sa­nî­de­ðer­ler­ken­di­si­ne­ya­þa­ma­ze­mi­ni­bu­lur”­de­di. Zey­bek,­par­ti­si­nin­Ýz­mir­Ýl­Baþ­kan­lý­ðý­bi­na­sý­nýn­a­çý­lý­þýn­da,­se­çim­o­to­bü­sü­nün­ü­ze­rin­den­par­ti­li­le­re­ses­len­di.­Zey­bek,­“Bis­mil­lah de­dik­baþ­la­dýk.­Kim­ne­der­se­de­sin­bis­mil­lah de­dik­ki­i­þi­miz­ha­yýr­lý­ol­sun,­bis­mil­lah­de­dik ki­yap­tý­ðý­mýz­iþ­ha­yýr­lý­ol­sun,­Bis­mil­lah­de­dik ki­sö­zü­mü­ze­ri­ya­bu­laþ­ma­sýn­sö­zü­müz­ih­lâs­lý­ol­sun,­iç­ten­lik­li­ol­sun­ki­yü­rek­ten­yü­re­ðe sö­zü­müz­a­kýp­git­sin”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­ Se­çim­it­ti­fa­ký­ný­de­ðer­len­dir­ne­Zey­bek,­“Bu se­çim­de­it­ti­fak­ta­lep­le­ri­ol­du.­De­ðer­len­di­ri­yo­ruz,­gö­rüþ­me­ler­de­vam­e­di­yor.­A­ma­ça­tý De­mok­rat­Par­ti’dir.­Baþ­ka­ça­tý­söz­ko­nu­su de­ðil­dir,­son­ra­ki­se­çim­de­i­se­tek­ba­þý­na­ik­ti­da­ra­ge­le­ce­ðiz”­de­di. Zey­bek­hü­kü­me­tin­çift­çi­yi,­sa­na­yi­yi­bi­tir­me­nok­ta­sý­na­ge­ti­ren­po­li­ti­ka­lar­iz­le­di­ði­ni sa­vu­na­rak,­DP­za­ma­nýn­da­çift­çi­nin,­sa­na­yi­ci­nin­hal­kýn­en­fe­rah­dö­ne­mi­ni­ya­þa­dý­ðý­ný, ha­li­ha­zýr­da­ki­AKP­Hü­kü­me­ti’nin­i­se­or­ta sý­ný­fý,­ta­rý­mý­yok­et­ti­ði­ni,­A­na­do­lu’da­ar­týk tar­la­la­rýn­e­kil­me­di­ði­ni,­hay­van­ye­tiþ­ti­ril­me­-

ELÝNDEKÝ kepçeyi partililere gösteren Zeybek, kepçeyi bizzat ‘’gerçek Müslümanlýðý, Kur’ân Müslümanlýðýný anlatan’’ Ahmet Yesevi’nin yaptýðýný ve bu ‘’emanetin’’ kendisine verildiðini söyledi. Zeybek, ‘’Bu kepçe ne diyor? ‘Emek en kutsal deðerdir’ diyor. Bu mübarek kepçeyi daldýracaðýz bütçenin içine ve bütçeyi gerçek sahiplerine vereceðiz. Hem de sizin gibi kafasýna kaka kaka, ‘Bana oy ver’ diyerek, bir elin verdiðini diðer ele göstererek deðil, gizlice yapacaðýz’’ diye konuþtu.

“BÖYLE MÝ OLUR YÝÐÝTLÝK, KASIMPAÞALILIK?’’

Zeybek, partisinin Ýzmir Ýl Baþkanlýðý binasýnýn açýlýþýnda, seçim otobüsünün üzerinden partililere seslendi. FOTOÐRAF: AA

di­ði­ni­söy­le­di.­DP­ik­ti­dar­la­rýn­da­Tür­ki­ye’nin gý­da­mad­de­le­rin­de­ken­di­ken­di­si­ne­ye­ten­ye­di­ül­ke­den­bi­ri­si­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ken­Zey­bek,­þun­la­rý­kay­det­ti: “Bu­ik­ti­dar­her­þe­yi­ye­di­bi­tir­di.­Kur­ban kes­mek­i­çin­bi­le­dý­þa­rý­dan­an­gus­ge­ti­ri­yor. Ne­ha­le­ge­tir­di­niz­Tür­ki­ye’yi.­Biz­yok­e­di­len or­ta­sý­ný­fý­ye­ni­den­in­þa­e­de­ce­ðiz.­Or­ta­sý­ný­fýn

ol­ma­dý­ðý­bir­ül­ke­de­ne­de­mok­ra­si­yü­rür­ne de­mil­lî­ve­ma­ne­vî­ve­in­sa­nî­de­ðer­ler­ken­di­si­ne­ya­þa­ma­ze­mi­ni­bu­lur.­Se­fa­let­i­çi­ne­gö­mül­müþ­yý­ðýn­lar­gün­lük­gý­da­la­rýn­dan­baþ­ka bir­þe­yi­dü­þü­ne­mez­ler,­çok­zen­gin­le­rin­ak­lý baþ­ka­bir­yer­de­dir.­O­nun­i­çin­or­ta­sý­nýf­týr mil­let­ve­bu­na­or­ta­di­rek­de­nil­miþ­tir­ve­biz or­ta­sý­ný­fý­güç­len­di­re­ce­ðiz.”

Seçim yardýmý üç partiye SÝYASÎ par­ti­le­re­12­Ha­zi­ran­ge­nel­se­çim­le­ri­dolayýsýyla­bu­haf­ta­i­çin­de (18 Mart­Cu­ma­ak­þa­mý­na­ka­dar)­218­mil­yon­200­bin­741­li­ra­se­çim­yar­dý­mý­ya­pý­la­cak.­ Ma­li­ye­Ba­kan­lý­ðý­Büt­çe­ve­Ma­lî Kon­trol­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­e­din­di­ði­bil­gi­ye­gö­re,­ge­nel­büt­çe­ge­lir­le­ri­nin­beþ­bin­de­2’si­ni­2007­se­çim­le­rin­de al­dýk­la­rý­oy­mik­ta­rý­na­gö­re­O­cak­a­yý ba­þýn­da­dev­let­yar­dý­mý­o­la­rak­a­lan­3 si­ya­si­par­ti­ye,­þim­di­de­se­çim­se­be­biy­le­ek­kay­nak­ak­ta­rý­la­cak.­Si­ya­sî­Par­ti­ler Ka­nu­nu­u­ya­rýn­ca­ge­nel­se­çim­ler­de ba­ra­jý­a­þa­rak,­Ha­zi­ne­yar­dý­mý­na­hak ka­za­nan­ A­da­let­ve­Kal­kýn­ma­Par­ti­si (AKP),­ Cum­h u­r i­y et­ Halk­ Par­t i­s i (CHP)­ ve­ Mil­li­yet­çi­Ha­re­ket­Par­ti­si (MHP), bu­yar­dým­dan­ya­rar­la­na­cak.­3 par­ti­ye­2011­yý­lý­Ge­nel­Büt­çe­Ge­lir­le­ri e­sas­a­lý­na­rak,­1-10­O­cak­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­109­mil­yon­100­bin­370­li­ra­Ha­zi­ne­yar­dý­mýn­da­bu­lu­nul­muþ­tu.­Söz­ko­nu­su­dö­nem­de­AKP’ye­62­mil­yon 181­bin­572­li­ra,­CHP’ye­27­mil­yon 869­bin­461­li­ra,­MHP’ye­de­19­mil­yon­49­bin­337­li­ra­yar­dým­ya­pýl­mýþ­tý. Böy­le­ce­3­par­ti­ye­büt­çe­den­ak­ta­rý­lan kay­nak­top­la­mý­109­mil­yon­100­bin 370­li­ra­o­la­rak­be­lir­len­miþ­ti. SEÇÝM YILINDA FAZLA YARDIM An­cak,­Si­ya­si­Par­ti­ler­Ka­nu­nu’na gö­re,­ge­nel­se­çim­yýl­la­rýn­da­par­ti­le­re ya­pý­lan­dev­let­yar­dý­mý,­par­ti­le­rin büt­çe­ye­gö­re­hak­et­tik­le­ri­tu­ta­rýn­3 ka­tý­o­la­rak­ö­de­ni­yor.­Büt­çe­ye­gö­re he­sap­la­nan­nor­mal­yar­dým­tu­ta­rý, Mer­ke­zi­Yö­ne­tim­Büt­çe­si­nin­yü­rür­lü­ðe­gir­di­ði­1­O­cak’ý­ta­kip­e­den­10 gün­i­çin­de­ve­ri­li­yor.­Ge­ri­ka­lan­bö­lüm­i­se­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu­nun­se­çim­ta­ri­hi­ni­a­çýk­la­ma­sýn­dan­son­ra­ki 10­gün­i­çin­de­he­sap­la­ra­ya­tý­rý­lý­yor.­­

HANGÝ PARTÝ NE KADAR ALACAK? Bu çerçevede Ocak ayýnda 62,1 milyon lira yardým yapýlan AKP, seçim sebebiyle 124 milyon 363 bin 143 lira daha Hazine yardýmý alacak. Böylece AKP’nin bu yýlki devlet yardýmý tutarý 186 milyon 544 bin 715 liraya yükselecek. CHP de, seçim sebebiyle bütçeden 55 milyon 738 bin 922 lira ek yardým alacak. Seçim yardýmýyla birlikte CHP’ye 2011 yýlý içinde verilen Hazine yardýmý miktarý da 83 milyon 608 bin 383 liraya çýkacak. MHP’nin bu yýlki Hazine yardýmý ise 57 milyon 148 bin 12 lira olacak. Bu tutarýn 38 milyon 98 bin 675 lirasý önümüzdeki hafta partinin banka hesabýna yatacak. Siyasî Partiler, 2010 Bütçesinden da 92 milyon 486 bin lira devlet yardýmýna hak kazanmýþtý. Ankara / aa

Erdoðan: Hürriyet sözle olmaz nBAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Hür­ri­yet­ve is­tik­la­lin,­sa­de­ce­söz­le,­slo­gan­la,­he­ye­can­lý­nu­tuk­lar a­ta­rak,­ba­ðý­ra­rak,­ça­ðý­ra­rak­sað­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Hür­ri­yet­ve­is­tik­lâl,­güç­lü­bir­e­ko­no­miy­le,­i­ti­bar­lý­bir­dýþ­po­li­ti­kay­la,­bü­yük­he­def­ler­le,­bü­yük­viz­yon­la­sað­la­nýr’’­de­di.­Er­do­ðan,­Ab­di­Ý­pek­çi­Spor­Sa­lo­nun­da­dü­zen­le­nen­Er­zu­rum’un­93.­Kur­tu­luþ­Yýl Dö­nü­mü­Þö­le­ni­ne­ka­týl­dý.­Er­do­ðan,­bu­ra­da­yap­tý­ðý ko­nuþ­ma­da,­Ýs­tik­lâl­Mar­þý­nýn­ka­bu­lü­nün­90’ýn­cý­yýl dö­nü­münün­kutlandýðýný­ha­týr­la­ta­rak,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Hür­ri­yet,­bu­ay­yýl­dýz­lý­bay­ra­ðýn­hak­ký­dýr.­Ýs­tik­lal, bu­mil­le­tin­hak­ký­dýr.­Biz­bu­hak­ký­e­be­di­yen­ko­ru­ya­cak,­bu­hak­ka­e­be­di­yen­ha­lel­ge­tir­me­ye­ce­ðiz­a­ma þu­nu­bu­ra­da­ö­zel­lik­le­i­fa­de­et­mek­du­ru­mun­da­yým. Hür­ri­yet­ve­is­tik­lal,­sa­de­ce­söz­le,­slo­gan­la,­he­ye­can­lý nu­tuk­lar­a­ta­rak,­ba­ðý­ra­rak,­ça­ðý­ra­rak­sað­la­na­maz. Hür­ri­yet­ve­is­tik­lal,­güç­lü­bir­e­ko­no­miy­le,­i­ti­bar­lý­bir dýþ­po­li­ti­kay­la,­bü­yük­he­def­ler­le,­bü­yük­viz­yon­la­sað­la­nýr.­E­ko­no­mi­si­za­yýf­o­lan­ba­ðým­sýz­lýk­tan­bah­se­de­mez.­E­ko­no­mi­si­za­yýf­o­lan­u­lus­la­ra­ra­sý­i­ti­bar­dan, güç­ten­söz­e­de­mez.­E­ko­no­mi­si­za­yýf­o­lan­de­mok­ra­si­yi,­in­san­hak­la­rý­ný­i­de­al­an­lam­da,­i­le­ri­ma­na­da­te­sis e­de­mez.­Ýþ­te­biz­bu­his­si­yat­la­güç­lü­bir­e­ko­no­mi­yi,­i­le­ri­de­mok­ra­si­yi,­i­ti­bar­lý­dýþ­po­li­ti­ka­yý­bir­a­ra­da­te­sis e­di­yor,­hür­ri­ye­ti­mi­zi,­is­tik­la­li­mi­zi­da­ha­güç­lü­te­mel­ler­ü­ze­rin­de­mu­ha­fa­za­e­di­yo­ruz.’’­Ýs­tan­bul­/­a­a

Bahçeli, Kaçmaz’a soðuk

Seçim süreci baþladý Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 12 Haziran’da yapýlacak genel seçimlere iliþkin açýkladýðý seçim takvimine göre, seçim süreci bugün baþlýyor. Seçim takvimine göre, seçimin baþlangýç günü kabul edilen 14 Martta muhtarlýk bölgesi aský listelerinin dökümüne baþlanacak. Seçmen listeleri ise muhtarlýklarda 18 Mart 2011 Cuma günü askýya çýkarýlacak. 31 Mart Perþembe günü ise askýdan indirilecek. Sandýk seçmen listelerinin kesinleþmesinden sonra seçmen bilgi kâðýtlarýnýn hazýrlanmasý ve daðýtýlmasý iþlemi 24 Nisan 2011 Pazar günü baþlayacak. Siyasî partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile baðýmsýz adaylar, 29 Nisan 2011 Cuma günü ilan edilecek. Gümrük kapýlarýnda 10 Mayýs 2011 Salý günü oy verme iþlemine baþlanacak. Ankara/ cihan

Yetkin: Stratejik ürünler stoklanmalý TÜRKÝYE Zi­r a­a t­ç ý­l ar­ Der­n e­ð i (TZD) Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ýb­ra­him Yet­kin,­Tür­ki­ye’nin­bu­yýl­dan­i­ti­ba­ren­buð­day,­et,­süt,­þe­ker­gi­bi­ stra­te­jik­ ü­rün­ler­de­ stok­la­ma yap­m a­s ý­ ge­r ek­t i­ð i­n i­ söy­l e­d i. Yet­kin,­ dü­zen­le­di­ði­ ba­sýn­ top­lan­t ý­s ýn­d a,­ son­ dö­n em­d e­ yurt ge­ne­lin­de­ et­ki­li­ o­lan­ yo­ðun­ kar ya­ðý­þý­nýn­ö­zel­lik­le­hu­bu­bat­ü­re­ti­mi­ i­çin­ ya­rar­lý­ ol­du­ðu­nu­ kay­det­ti.­Ge­çen­yýl­Tür­ki­ye’de­19,6 mil­yon­ ton­ buð­day­ ü­re­til­di­ði­ni ha­týr­la­tan­ Yet­kin,­ 2011­ yý­lýn­da bu­ ra­ka­ma­ e­ri­þil­me­si­nin­ zor­ o­la­ca­ðý­ný­ dü­þün­dü­ðü­nü­ be­lirt­ti. Yet­kin,­ Tür­ki­ye’nin,­ nü­fus­ ar­týþ hý­z ý­n a­ gö­r e­ buð­d ay­ ü­r e­t i­m i­n i

BAÞBAKAN Erdoðan’ýn katýldýðý Davos toplantýlarýný hatýrlatan Zeybek, þöyle devam etti: ‘’Davos’ta kulaklarý duymayan bir ihtiyara ‘One minute’ dedi, kaçtý. Kaçmak delikanlýlýk mý? Sonra da telâþla ‘Ben gazeteciye söyledim’ dedi. Bu milletin bütçesinden Ýsrail ekonomisini beslemek için ihalelerde verdiðin dolarlarý geri al bakalým. Ýncirlik’ten 4 bin 500 sortiyle Irak’ta Müslümanlarý öldüren eþkýyaya yardým ettin. Irzýna geçilen Iraklý kadýnlarýn hesabýný öte tarafta nasýl vereceksin? bir de Büyük Ortadoðu Projesi’nin eþbaþkanýymýþ. Peþbaþkanýsýn. Peþinden giden, peþkeþ çeken baþkansýn. Böyle mi olur yiðitlik, Kasýmpaþalýlýk?’’ Namýk Kemal Zeybek, konuþmasýnýn ardýndan partisinin il binasýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi.

her­ yýl­ 1­ mil­yon­ ton­ ar­týr­ma­sý, do­la­yý­sýy­la­bu­yýl,­2­mil­yon­to­nu stok­ ol­m ak­ ü­z e­r e­ en­ az­ 21,5 mil­y on­ ton­ buð­d ay­ ü­r e­t il­m e­s i ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Dün­y a­d a­ku­r ak­l ýk­ne­d e­n iy­l e son­dö­nem­de­Bre­zil­ya,­Hin­dis­tan,­Rus­ya­ve­Çin’de­be­lir­li­gý­da ka­lem­le­rin­de­stok­la­rýn­a­zal­dý­ðý­ný an­la­tan­Yet­kin,­Tür­ki­ye’nin­bu yýl­dan­i­ti­ba­ren­stra­te­jik­ü­rün­ler­de­ü­rün­sto­ku­na­git­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­‘’Tür­ki­ye,­bu­yýl­buð­day,­et,­süt,­þe­ker­gi­bi­stra­te­jik­ü­rün­ler­de­stok­la­ma­yap­ma­lý’’­di­yen­Yet­kin,­ö­zel­lik­le­buð­day­ko­nu­sun­da­Tür­ki­ye’nin­e­li­ni­­güç­len­dir­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.

‘’SAYIN BAKAN ALINGANLIK GÖSTERDÝ’’ TÜRKÝYE'DE halký aydýnlatmanýn bir sivil toplum kuruluþu olarak görevleri olduðunu ancak bunun kendilerine pahalýya patladýðýný ifade eden Yetkin, þöyle konuþtu: ‘’Özellikle hayvancýlýða iliþkin doðrularý söylemeye çalýþan bir meslek kuruluþu olduk ama ne acýdýr ki Sayýn Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, 10,11 aydýr anlatmaya çalýþtýðýmýz bu doðrularý içine sindiremedi. Çok ciddî alýnganlýk gösterdi. Tarým Bakaný benimle 1 yýldýr konuþmuyor. Bu nasýl demokrasi, bu nasýl yaklaþým. Biz doðrularý söylemeye çalýþýyoruz.’’ Zaman zaman tarým konusunda izlenen politikalarý desteklediðini, yeri geldiðinde de eleþtirdiðini anlatan Yetkin, ‘’Bir tane meslek kuruluþunun baþkaný, bir tane üretici, 1 yýldýr sürdürülen hayvan ithalatýna doðru desin ben bu görevimden istifa ederim’’ diye konuþtu. Ankara / aa

nMHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­Sin­can­1.­A­ðýr Ce­za­Mah­ke­me­si­es­ki­Ha­ki­mi­Os­man­Kaç­maz’ýn par­ti­sin­den­mil­let­ve­ki­li­ol­mak­is­te­ði­yö­nün­de­ki­a­çýk­la­ma­la­ra­tep­ki­gös­ter­di.­Bah­çe­li,­Sel­çuk­Ýl­çe­Teþ­ki­la­týn­da­bir­ga­ze­te­ci­nin­Os­man­Kaç­maz’ýn­MHP’den­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­ol­mak­is­te­di­ði­ni­hatýrlatmasý­üzerine ken­di­le­ri­nin­böy­le­bir­bil­gi­sa­hi­bi­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. Bah­çe­li,­“Bi­zim­bu­ko­nu­da­bir­bil­di­ði­miz­yok,­bi­ze­bu ko­nu­da­bir­mü­ra­ca­at­da­yok.­Zan­ne­di­yo­rum­ba­zý top­lu­mu­ya­kýn­dö­nem­de­il­gi­len­di­ren­þah­si­yet­ler­par­ti­le­re­bir­da­ðý­lým­ya­pý­yor­lar.­Bun­lar­dan­u­zak­kal­mak la­zým.­Top­lu­mun­ber­rak­bir­ak­la,­ber­rak­bir­zih­ni­ye­te ih­ti­ya­cý­var­ki,­ber­rak­dü­þü­ne­bil­sin.­Or­ta­lý­ðý­ka­rýþ­tý­ra­rak­de­ðil.­Ba­zý­ko­nu­lar­da­Mil­li­yet­çi­Ha­re­ket­Par­ti­si’nin­öl­çü­le­ri­var­dýr.­Mü­la­kat­yap­mýþ­ol­sa­bi­le­de­ðer­len­di­ri­lir.­Ka­bu­lü­ve­ya­ve­to­im­kâ­ný­MHP’nin­yö­ne­ti­mi­nin­yet­ki­sin­de­dir.­Da­ha­böy­le­bir­du­rum­da­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir”­de­di.­Bah­çe­li,­top­lu­mun­zih­ni­ni­a­ça­cak ki­þi­le­re­ih­ti­yaç­duy­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“Top­lu­mun ber­rak­dü­þün­me­ye­ih­ti­ya­cý­var”­de­di.­Ýzmir / cihan

Meclis, son anayasa deðiþikliðini görüþecek nMECLÝS,­ö­nem­li­dü­zen­le­me­le­ri­e­le­a­la­ca­ðý­yo­ðun bir­haf­ta­ya­gi­ri­yor.­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu­nun,­bu­haf­ta­ki­en­ö­nem­li­gün­de­mi,­23.­Dö­nem­par­la­men­to­su­nun­A­na­ya­sa­da­ya­pa­ca­ðý­son­de­ði­þik­lik­o­la­cak.­AKP, CHP,­MHP­ve­BDP’li­296­mil­let­ve­ki­li­nin­or­tak­im­za­sý­ný­ta­þý­yan­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­tek­li­fi­nin­gö­rüþ­me­le­ri ve­ilk­tur­oy­la­ma­sý­ya­rýn­ya­pý­la­cak.­Spor­fa­a­li­yet­le­ri­nin­yö­ne­til­me­si­ne­ve­di­sip­li­ni­ne­i­liþ­kin­u­yuþ­maz­lýk­la­rýn­yar­gý­de­ne­ti­mi­ne­ta­bi­ol­mak­sý­zýn­ke­sin­o­la­rak­tah­kim­yo­luy­la­çö­zül­me­si­ni­ön­gö­ren­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði tek­li­fi,­A­na­ya­sa­nýn­‘’Spo­run­ge­liþ­ti­ril­me­si’’ni­dü­zen­le­yen­59.­mad­de­si­ne­ fýk­ra­ ek­len­me­si­ni­ ön­gö­rü­yor. Tek­li­fin­i­kin­ci­tur­oy­la­ma­sý,­48­sa­at­son­ra­ya­pý­la­cak. Tek­li­fin­i­kin­ci­tur­oy­la­ma­sý,­bi­rin­ci­tu­run­bi­tiþ­sa­a­ti­ne­ gö­re­ 17­ Mart­ Per­þem­be­ ya­ da­ 18­ Mart­ Cu­ma gü­nü­ o­la­cak.­ Ge­nel­ Ku­rul­da,­ bu­ haf­ta­ ay­rý­ca­ ba­zý ka­nun­lar­da­ de­ði­þik­lik­ ya­pan­ tek­lif­ de­ e­le­ a­lý­na­cak. TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lu,­bu­dü­zen­le­me­le­ri­ya­sa­laþ­týr­mak­i­çin­ça­lýþ­ma­sa­at­le­ri­ni­u­za­ta­cak.­­­Ankara / aa


Y

HABER

14 MART 2011 PAZARTESÝ

5

Bir çikolata nelere kadirmiþ? receptasci@yeniasya.com.tr

Ha­týr­la­ya­lým. Mu­ham­med­Bu­zi­zi... 26­ ya­þýn­da­ ü­ni­ver­si­te­ me­zu­nu­ iþ­siz­ bir genç­ti. Tu­nus­so­kak­la­rýn­da­seb­ze­mey­ve­sa­ta­rak ge­çi­mi­ni­sað­lý­yor­du. 17­ A­ra­lýk’ta­ tez­gâ­hý­na­ po­lis­ el­ ko­yun­ca ken­di­si­ni­yak­tý. Kör­pe­be­de­ni­ni­sa­ran­a­lev­ler­bir­an­da­ül­ke­yi­yan­gýn­ye­ri­ne­çe­vir­di. Halk­a­yak­lan­dý. Dik­ta­tör­den­kur­tul­mak­is­ti­yor­du. So­nun­da­Bin­A­li­ül­ke­yi­terk­et­ti. Yan­gýn­sön­me­di. Mý­sýr’a­sýç­ra­dý. Tah­rir­ Mey­da­ný’ný­ dol­du­ran­ hal­kýn­ bas­ký­sý­na­ da­ya­na­ma­yan­ Hüs­nü­ Mü­ba­rek­ de kol­tu­ðu­nu­bý­rak­mak­zo­run­da­kal­dý. Þim­di­ Lib­ya­ li­de­ri­ Kad­da­fi­ ay­ný­ a­ký­be­te uð­ra­ma­mak­i­çin­di­re­ni­yor. Di­ðer­ A­rap­ ül­ke­le­ri­nin­ li­der­le­ri­ de­ sý­ra­nýn­ ken­di­le­ri­ne­ ge­le­ce­ðin­den­ do­la­yý­ en­di­þe­li­bir­bek­le­yiþ­i­çin­de. Hiç­bi­ri­de­mok­ra­si­i­le­yö­ne­til­mi­yor. E­sa­sýn­da­As­ya­ve­Af­ri­ka­ký­t'a­sýn­da­bir­i­ki

ül­ke­ha­riç­tamamýnda­o­to­ri­ter­ve­ya­to­ta­li­ter­re­jim­ler­ha­kim. Ne­den? Fa­kir­lik,­ca­hil­lik­mi? Ce­va­bý­ bu­ ya­zý­ kap­sa­mý­na­ gir­mi­yor.­ Bi­lim­sel­bir­a­raþ­týr­ma­ko­nu­su. Bi­zi­a­lâ­ka­dar­e­den­dik­ta­tör­le­rin­ser­vet­le­ri. Ba­sýn­da­çý­kan­ra­kam­lar­du­dak­u­çuk­la­tý­yor. Mil­yar­do­lar­lar­dan­bah­se­di­li­yor. Doy­mak­ne­dir­bil­mi­yor­lar. Hal­kýn­pa­ra­sý­ný­gas­bet­miþ­ler. Halk­la­rý­ aç­ ve­ se­fil­ bir­ ha­yat­ sü­rer­ken ken­di­le­ri­ve­a­va­ne­si­zevk-i­se­fa­i­çin­de­gün­le­ri­ni­gün­et­miþ­ler. Þim­di­te­ker­te­ker­dev­ri­li­yor­lar. U­ma­rýz­dü­rüst­li­der­ler­iþ­ba­þý­na­ge­lir. Da­ha­ ö­nem­li­si­ de­mok­ra­tik­leþ­me­ yo­lun­da­a­dým­lar­a­tý­lýr. Çün­kü­ re­jim­ de­mok­ra­tik­leþ­tik­çe­ çal­ma çýrp­ma­o­nis­bet­te­a­za­lýr. De­mok­ra­si­ler­de­ ay­dýn­lar,­ ga­ze­te­ci­ler, sen­di­ka­lar,­par­ti­ler,­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý mil­le­te­a­it­tek­ku­ru­þun­he­sa­bý­ný­so­rar­lar. Ýk­ti­dar­ sa­hip­le­ri­ bu­ sebep­le­ çok­ dik­kat­li ol­mak­zo­run­da­dýr­lar. Ba­zen­ka­mu­pa­ra­sý­ný­yan­lýþ­lýk­la­þah­sî­ih­ti­yaç­la­rýn­da­sarf­et­tik­le­ri­ne­az­da­ol­sa­rast­la­nýr. Meb­lâ­ðýn­ö­ne­mi­yok­tur. Ký­ya­met­ko­par. Tep­ki­ler­öy­le­si­ne­sert­o­lur­ki­fa­il­ler­(!)­ta­sý­ta­ra­ðý­top­lar­kö­þe­le­ri­ne­çe­ki­lir­ler. Ba­tý­da­bu­nun­pek­çok­ör­ne­ði­mev­cut. Bir­ta­ne­si­ha­fý­za­ma­ka­zýn­mýþ.

‘‘

Demokrasilerde aydýnlar, gazeteciler, sendikalar, partiler, sivil toplum kuruluþlarý millete ait tek kuruþun hesabýný sorarlar. Ýktidar sahipleri bu sebeple çok dikkatli olmak zorundadýrlar.

Dik­t a­t ör­l ük­l e­ de­m ok­r a­s i­ a­r a­s ýn­d a­k i far­ký­ or­ta­ya­ ko­yan­ bu­ o­la­yý­ siz­ler­le­ pay­laþ­ma­lý­yým. O­la­yýn­geç­ti­ði­ül­ke­Ýs­veç. Kah­ra­ma­ný­ Mo­na­ Sah­lin­ a­dýn­da­ bir­ ka­dýn­si­ya­set­çi. 13­ ya­þýn­dan­ i­ti­ba­ren­ Sos­yal­ De­mok­rat Par­ti’de­ gö­rev­ al­mýþ,­ 1982’de­ mil­let­ve­ki­li ol­muþ,­ 1994’de­ baþ­ba­kan­ yar­dým­cý­lý­ðý­na ge­ti­ril­miþ. Par­ti­ baþ­ka­ný­ Carl­sson­ 1995’te­ e­mek­li­ye (!)­ ay­rý­lýn­ca­ ye­ri­ne­ Mo­na­ Sah­lin­ tek­ a­day gös­te­ril­miþ. Her­kes­Sah­lin’in­Ýs­veç’in­ilk­ka­dýn­baþ­ba­ka­ný­ ve­ par­ti­nin­ ge­nel­ baþ­ka­ný­ ol­ma­sý­ný bek­ler­ken... Ö­nü­ne­çok­cid­dî­(!)­bir­en­gel­çýk­mýþ.

Bir­ ga­ze­te­ci­ ye­me­miþ­ iç­me­miþ­ Sah­lin’in har­ca­ma­la­rý­ný­a­raþ­týr­mýþ. Bir­de­ne­gör­sün. Sah­lin,­1995­yý­lýn­da­bir­a­lýþ­­ve­riþ­mer­ke­zi­ni­ge­zer­ken­ca­ný­çi­kolata­çek­miþ. 40­ TL­ de­ðe­rin­de­ Tob­le­ro­ne­ mar­ka­ bir çi­ko­la­ta­sa­týn­al­mýþ. Ve­bü­yük­bir­gü­nah­iþ­le­miþ­(!) Çün­kü­ö­de­me­yi­ba­kan­lý­ða­a­it­kre­di­kar­týy­la­yap­mýþ. Ya­ni­mil­le­tin­pa­ra­sýy­la! Ýs­veç­a­ya­ða­kalk­mýþ. E­fen­dim,­dev­le­te­a­it­kre­di­kar­tý­ný­na­sýl­o­lur­da­ö­zel­har­ca­ma­la­rýn­da­kul­la­na­bi­lir­miþ. Ca­ným­ne­o­la­cak­alt­ta­ra­fý­40­TL’nin­lâ­fý mý­o­lur,­di­yen­çýk­ma­mýþ. Sah­l in,­ kre­d i­ kart­l a­r ý­n ý­ ka­r ýþ­t ýr­d ý­ð ý­n ý, yan­lýþ­lýk­la­ ba­kan­lýk­ kar­tý­ný­ kul­lan­dý­ðý­ný söy­le­se­de­kim­se­yi­ik­na­e­de­me­miþ. So­nun­da­pes­et­miþ. Bý­ra­kýn­par­ti­baþ­kan­lý­ðý­na­ve­baþ­ba­kan­lý­ða­ a­day­ ol­ma­yý,­ par­ti­de­ki­ bü­tün­ gö­rev­le­rin­den­ve­mil­let­ve­kil­li­ðin­den­çe­kil­miþ. A­lý­þýk­ol­ma­dý­ðý­mýz­bir­dav­ra­nýþ. San­ki­fark­lý­ge­ze­gen­de­fark­lý­za­man­di­li­min­de­ya­þý­yo­ruz. Bir­ ta­raf­ta­ hal­ký­ so­ya­rak­ ül­ke­yi­ yýl­lar­ca de­mir­yum­ruk­la­yö­ne­ten­ler... Di­ðer­ yan­da­ bir­ çi­ko­la­ta­ yü­zün­den­ ik­ti­dar­kol­tu­ðu­nu­kay­be­den­ler. Bir­çi­ko­la­ta­ne­le­re­ka­dir­miþ. Kýs­sa­dan­his­se­mi­ze­dü­þen­mi? O­nu­da­siz­dü­þü­nün!

6 ile yeni vali atandý n CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül­ta­ra­fýn­dan­o­nay­la­nan­Va­li­ler­Ka­rar­na­me­siy­le­Kýrk­la­re­li,­Mar­din,­Gi­re­sun,­Ça­nak­ka­le,­Ya­lo­va­ve­Ki­lis’e­va­li­a­tan­dý,­bir va­li­de­mer­ke­ze­a­lýn­dý.­Res­mî­Ga­ze­te’nin dün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­la­nan­a­ta­ma­ka­rar­na­me­si­ne­gö­re,­Mar­din­Va­li­si­Ha­san Du­ru­er­mer­ke­ze­a­lýn­dý.­Gi­re­sun­Va­li­si Mus­ta­fa­Ya­man­Kýrk­la­re­li,­Ki­lis­Va­li­si Tur­han­Ay­vaz­Mar­din,­Mer­kez­Va­li­si Dur­sun­A­li­Þa­hin­Gi­re­sun,­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Müs­te­þar­Yar­dým­cý­sý­Gün­gör­A­zim­Tu­na­Ça­nak­ka­le,­Em­ni­yet­Ge­nel Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Os­man­Ça­pa­lý­Ya­lo­va­ve­Bey­lik­dü­zü­Kay­ma­ka­mý­Yu­suf­O­da­baþ­Ki­lis­Va­li­si­ol­du.­­­Ankara / aa

DP’li Boz: Ýstiklâl Marþý, baðýmsýzlýðýn sembolü n DEMOKRAT Par­ti­(DP)­ Nev­þe­hir­Ýl Baþ­ka­ný­Mu­rat­Boz,­Ýs­tik­lâl­Mar­þý‘nýn dev­let,­va­tan,­bay­rak­ve­ba­ðým­sýz­lý­ðýn sem­bo­lü­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­DP­Ýl­Baþ­ka­ný­Boz,­Ýs­tik­lâl­Mar­þý‘nýn­ka­bul­yýl­dö­nü­mü­do­la­yý­sýy­la­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Türk mil­le­ti­nin,­is­tik­lâl­mü­ca­de­le­si­nin­ö­lüm­süz­des­ta­ný­o­lan­Ýs­tik­lâl­Mar­þý‘nýn­bu­gün de­mil­le­tin­or­tak­se­si,­or­tak­vic­da­ný­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Boz,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Mil­lî Mar­þý­mýz­ta­rih­ten­si­lin­mek­is­te­nen­bir mil­le­tin­han­gi­de­ðer­le­re­sa­rý­la­rak­is­tik­lâl mü­ca­de­le­si­ni­ka­zan­dý­ðý­ný­an­la­tan­bir­ta­ri­hi­ve­si­ka­ol­ma­sý­ha­se­biy­le,­mil­le­ti­mi­zi mey­da­na­ge­ti­ren­bü­tün­fert­ler­o­la­rak, bi­ze­ar­ma­ðan­e­di­len­bu­eþ­siz­mýs­ra­lar­da­ki­kar­deþ­lik,­bir­lik­ve­be­ra­ber­lik­ru­hu­nu,­bu­duy­gu­bir­li­ði­ni­i­le­le­bet­mu­ha­fa­za et­me­li­yiz.” Nevþehir / Yeni Asya

Üniversitelere rekabet geliyor n ANADOLU Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tö­rü­Prof. Dr.­Da­vut­Ay­dýn,­se­çim­ler­den­son­ra­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­i­le­ö­zel þir­ket­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­de­ku­ru­la­ca­ðý­ný be­lir­te­rek,­ö­nü­müz­de­ki­sü­reç­te­yük­sek öð­re­tim­de,­ban­ka­lar­a­ra­sýn­da­ya­þan­dý­ðý gi­bi­re­ka­bet­ya­þa­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­A­na­do­lu­Ü­ni­ver­si­te­si A­çýk­Öð­re­tim­Fa­kül­te­si (A­ÖF)­Ýl­Ko­or­di­na­tör­le­ri­Top­lan­tý­sý,­An­tal­ya’da­ki­Ker­van­sa­ray­O­tel’de­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­A­na­do­lu­Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tö­rü Prof.­Dr.­Da­vut­Ay­dýn,­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý ko­nuþ­ma­da,­A­ÖF’te­e­ði­tim­ka­li­te­si­nin da­ha­da­i­yi­leþ­ti­ril­me­si­i­çin­a­ra­ma­kon­fe­rans­la­rý­yap­týk­la­rý­ný­an­lat­tý.­­A­na­do­lu­Ü­ni­ver­si­te­si’nin­yay­gýn­ve­ör­gün­e­ði­tim­de­ki­1.1­mil­yon­öð­ren­ci­si­i­le­dün­ya­nýn­dör­dün­cü­bü­yük­ü­ni­ver­si­te­si­ol­du­ðu­nu­an­la­tan­Rek­tör­Ay­dýn,­ge­le­cek­dö­nem­de yük­sek­öð­re­tim­de­bü­yük­re­ka­bet­ya­þa­na­ca­ðý­ný­sa­vun­du.­Prof.­Dr.­Ay­dýn,­þöy­le ko­nuþ­tu:­‘’Bo­log­na­Sü­re­ci­i­le­Av­ru­pa’da ve­dün­ya­ü­ni­ver­si­te­le­ri­a­ra­sýn­da­re­ka­bet ar­ta­cak.­Þu­an­da­Tür­ki­ye’de­dev­let­ve­va­kýf­ü­ni­ver­si­te­le­ri­var.­Se­çim­ler­den­son­ra ya­pý­la­cak­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­i­le­ö­zel­þir­ket­ü­ni­ver­si­te­le­ri­de­ge­le­cek.­U­lus­la­r­a­ra­sý­zin­cir­þir­ket­ler­gi­bi­zin­cir­ü­ni­ver­si­te­ler ku­ru­la­bi­le­cek.­Yük­sek­öð­re­tim­de­de­ban­ka­lar­a­ra­sýn­da­ki­gi­bi­çok­cid­dî­re­ka­bet ge­li­yor.­Ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rün­den­da­ha hýz­lý­bir­re­ka­bet­ya­þa­na­cak.­Bu­ne­den­le bil­gi­ye,­kay­nak­la­rý­mý­za­ve­tec­rü­be­mi­ze o­dak­lan­ma­lý­yýz.­Bu­sü­reç­te­A­çýk­Öð­re­tim­ve­U­zak­tan­E­ði­tim­i­le­Ya­þam­Bo­yu E­ði­ti­me­o­dak­la­na­ca­ðýz.’’­­Antalya / aa

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu (saðda), 6. El-Cezire Yýllýk Forumu'nda eski Brezilya Devlet Baþkaný Luiz Inacio Lula da Silva (soldan ikinci) ile konuþma yaptý. FOTOÐRAF: AA

Liderler sonsuza kadar kalamaz DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU, EL CEZÝRE YILLIK FORUMU’NDA KONUÞTU: HÝÇBÝR LÝDER SONSUZA KADAR ÝKTÝDARDA KALACAÐINI DÜÞÜNMESÝN. DIÞÝÞLERÝ Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­Or­ta­do­ðu’da­ya­þa­nan­de­ði­þi­min­sos­yal­bir­za­ru­ret­ol­du­ðu­nu,­kim­se­nin­de­ði­þi­me­di­re­ne­rek so­ðuk­sa­vaþ­ter­mi­no­lo­ji­si­ni­a­yak­ta­tut­ma­ya ça­lýþ­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­ye­rek,­“Hiç­bir li­der­ son­su­za­ ka­dar­ ik­ti­dar­da­ ka­la­ca­ðý­ný dü­þün­me­sin”­de­di.­Da­vu­toð­lu,­6.­El-Ce­zi­re Yýl­lýk­ Fo­ru­mu’nun­ “A­rap­ Dün­ya­sýn­da­ De­ði­þim­Rüz­gâr­la­rý”­baþ­lýk­lý­o­tu­ru­mun­da­es­ki Bre­zil­ya­Dev­let­Baþ­ka­ný­Lu­iz­I­na­ci­o­Lu­la­da Sil­va­i­le­ko­nuþ­ma­yap­tý.­O­tu­ru­mun­ba­þýn­da Lib­ya’da­gö­rev­dö­nü­þü­öl­dü­rü­len­El­Ce­zi­re ka­me­ra­ma­ný­A­li­Ha­san­El­Ca­bir­a­ný­la­rak­a­i­le­si­ne­ve­El­Ce­zi­re­a­i­le­si­ne­baþ­sað­lý­ðý­di­len­di.­Ba­kan­Da­vu­toð­lu­da­ko­nuþ­ma­sý­nýn­ba­þýn­da­A­li­Ha­san­El­Ca­bir’in­a­i­le­si­ne­ve­El Ce­zi­re­ ça­lý­þan­la­rý­na­ baþ­sað­lý­ðý­ di­le­di.­ Da­vu­toð­lu,­öl­dü­rü­len­ka­me­ra­ma­nýn­ge­le­cek­te­sem­bo­lik­bir­i­sim­o­la­rak­a­ný­la­ca­ðý­ný­ve hiç­u­nu­tul­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.

“GELECEK GELDÝ” Fo­ru­mun­te­ma­sý­o­lan­“Ge­le­cek,­gel­di­mi?” i­fa­de­si­nin­Or­ta­do­ðu’da­ya­þa­nan­ge­liþ­me­ler­le ör­tüþ­tü­ðü­nü­an­la­tan­Da­vu­toð­lu,­“E­vet­ge­le­cek­gel­di”­de­di.­Böl­ge­de­yýl­lar­ca­ko­lon­ya­lizm ve­so­ðuk­sa­va­þýn­hü­küm­sür­dü­ðü­nü­kay­de­den­Da­vu­toð­lu,­so­ðuk­sa­vaþ­yýl­la­rýn­da­Su­ri­ye’nin­Sov­yet­blo­kun­da­Tür­ki­ye’nin­i­se­NA­TO’da­yer­al­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­“Su­ri­ye-Tür­ki­ye­sý­ný­rý­ül­ke­le­rin­sý­ný­rý­de­ðil,­i­ki­blo­kun­sý­ný­rýy­dý”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ta­ri­hin­nor­mal­leþ­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­yan­Da­vu­toð­lu,­yýl­lar­ca­Or­ta­do­ðu’da­çe­þit­li­ge­rek­çe­ler­le­de­mok­ra­si­nin­ge­li­þi­nin­ge­cik­ti­ði­ni­vur­gu­la­ya­rak,­“De­mok­ra­si­yi­her­kes­hak­e­di­yor.­Ýn­san­la­rýn­is­tek­le­ri­ne­say­gý­du­yul­ma­lý”­de­di.

LÝDERLER DEÐÝÞÝME SAYGI DUYMALI Or­ta­do­ðu­ve­Ku­zey­Af­ri­ka­ül­ke­le­rin­de­ya­þa­nan­ge­liþ­me­le­ri­de­ðer­len­di­ren­Da­vu­toð­lu, böl­ge­de­ya­þa­nan­dö­nü­þüm­de­genç­lik­ha­re­ket­le­ri­nin­ve­tek­no­lo­jik­im­kan­la­rýn­ö­ne­mi­ne de­ðin­di.­“Genç­ler­ve­böl­ge­hal­ký­lüks­bir­ya­þam­de­ðil­ön­ce­lik­li­o­la­rak­ken­di­le­ri­ne­say­gý du­yul­ma­sý­ný­is­ti­yor­lar”­di­yen­Da­vu­toð­lu,­Or­ta­do­ðu’da­ya­þa­nan­de­ði­þi­min­sos­yal­bir­za­ru­ret­ol­du­ðu­nu,­kim­se­nin­de­ði­þi­me­di­re­ne­rek so­ðuk­sa­vaþ­ter­mi­no­lo­ji­si­ni­a­yak­ta­tut­ma­ya ça­lýþ­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Da­vu­toð­lu, li­der­le­rin­de­de­ði­þi­me­say­gý­duy­ma­sý­ný­is­te­ye­rek,­“Hiç­bir­li­der­son­su­za­ka­dar­ik­ti­dar­da ka­la­ca­ðý­ný­dü­þün­me­sin”­de­di.­Da­vu­toð­lu,­öz­gür­lük­ve­gü­ven­lik­a­ra­sýn­da­ki­den­ge­nin­de sað­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­“Bun­lar bir­bi­ri­nin­al­ter­na­ti­fi­de­ðil­dir.­E­ðer­in­san­la­rý dev­let­i­çin­teh­dit­o­la­rak­gö­rür­se­niz,­o­dev­le­tin­so­nu­gel­miþ­de­mek­tir”­di­ye­ko­nuþ­tu.

ÝSLÂM DÜNYASI DEMOKRASÝYE YABANCI DEÐÝL Ko­nuþ­ma­sýn­da­Ýbn-i­Hal­dun­ve­Fa­ra­bi’den de­ör­nek­ler­ve­ren­Da­vu­toð­lu,­si­ya­se­tin­a­maç ol­ma­dý­ðý­ný,­top­lu­mu­mut­lu­lu­ða­u­laþ­týr­ma­sý bek­le­nen­bir­a­raç­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti. Da­vu­toð­lu,­Tür­ki­ye’nin­Or­ta­do­ðu­ve­Ku­zey­Af­ri­ka­ül­ke­le­ri­i­le­kök­lü­i­liþ­ki­le­ri­bu­lun­du­ðu­nu­da­i­fa­de­e­de­rek,­Tür­ki­ye’nin­de­ay­ný so­run­lar­la­yüz­leþ­ti­ði­ni,­ay­ný­fýr­sat­lar­la­kar­þý kar­þý­ya­ol­du­ðu­nu­ve­ke­de­ri­nin­böl­ge­ül­ke­le­riy­le­bir­çok­nok­ta­da­ke­siþ­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­De­mok­ra­si,­þef­faf­lýk,­hu­ku­kun­üst­lü­ðü,­he­sap ve­re­bi­lir­lik­gi­bi­ev­ren­sel­il­ke­le­rin­böl­ge­ye­ya­ban­cý­ol­ma­dý­ðý­ný­da­kay­de­den­Da­vu­toð­lu, bu­na­Hz.­Ö­mer’i­ör­nek­gös­ter­di.­­Doha / aa

“EN GÜÇLÜ ORDU SÝYASETE KARIÞMAYAN ORDU” DAVUTOÐLU, Mýsýr’daki isyanda Mý sýr ordusunun halký karþýsýna almayarak önemli birþey yaptýðýný söyleyerek, “Dünyanýn en güçlü ordusu, siyasete karýþmayan ordudur” dedi. Bölgedeki deðiþim sürecinde ortaya yeni parçalanmýþ ülkelerin çýkmasýný istemediklerini belirten Davutoðlu, bu ülkelerin deðiþimlerinin ardýndan daha da güçlenmelerini istediklerini kaydetti. Davutoðlu, “Sürece dýþ müdahale olmamalý. Halklar kendi geleceklerini yine kendileri belirlemeli. Dýþ müdahale ya da müdahale algýsý olaylarý daha da karmaþýk hale getirir” diye konuþtu.

“BM’DE ADALETE DAYALI YENÝ SÝSTEM KURULSUN” BÖLGEDEKÝ ülkelerin liderlerinin ve entelektüellerinin sürece müdahil olmalarýnýn dýþ müdahale olarak görülmemesi gerektiðini belirten Davutoðlu, bölge ülkelerinin ortak bir kaderi paylaþtýklarýný, entelektüellerin, liderlerin ve gazetecilerin bir araya gelerek dayanýþma içinde sürece destek olmasý gerektiðini bildirdi. Davutoðlu, BM sisteminin de deðiþmesi gerektiðini söyleyerek, adalete dayanan yeni bir sis tem kurulmasý, Ortadoðu ülkelerinin de bu sürece daha çok katký saðlamasý gerektiðini bildirdi.

vehbikara1@hotmail.com

Asalet, þeref ve þan n­sa­nýn­ ken­di­ a­ta­la­rýn­dan­ do­la­yý­ ö­vün­me­si, kan­ bað­la­rýn­dan­ do­la­yý­ gu­rur­ duy­ma­sý­ pek ak­la­ yat­kýn­ gel­mi­yor.­ Zi­ra­ biz­ in­san­lar­ dün­ya­ya­ ge­lir­ken­ so­rul­ma­dý;­ “han­gi­ an­ne­ ve­ ba­ba­yý seç­mek­is­ti­yor­sun?”­di­ye. O­hal­de­bu­a­sa­let,­þan­þe­ref­ne­dir­ki­ba­zý­in­san­lar­bu­nun­la­gu­rur­du­yu­yor­ve­üs­tün­lük­tas­lý­yor­lar? Her­ þey­den­ ön­ce­ Hu­cu­rat­ Sû­re­sin­de­ Rab­bi­miz­ “Al­lah­ka­týn­da­en­ek­re­mi­niz­(þe­ref­li­niz)­en zi­ya­de­tak­va­sa­hi­bi­o­la­ný­nýz­dýr”­di­ye­bu­yu­ru­yor. Ka­dýn­ve­ya­er­kek­ol­mak,­fa­lan­ca­ka­bi­le­den­ve­ya mil­let­ten­ol­mak­üs­tün­lük­sa­yý­la­maz.­ Ke­rim­ ol­mak,­ þe­ref­li­ ol­mak,­ gü­nah­la­ra­ kar­þý dur­mak­la­ müm­kün­dür.­ Kim­ ki­ Al­lah’ýn­ ya­sak­la­dýk­la­rýn­dan­ sa­ký­nýr­ ve­ e­mir­le­ri­ni­ ya­par­sa,­ o in­san­ üs­tün­dür,­ kýy­met­li­dir­ ve­ de­ðer­li­dir.­ Hiç­bir­ne­sep,­ýrk,­kan­ve­soy­bu­nun­ye­ri­ni­a­la­maz.­­­ Ay­rý­ca­ in­san­lar­ ken­di­ ne­sil­le­ri­ni­ se­çer­ken ser­best­ bý­ra­kýl­ma­dý.­ Rab­bi­miz­ ne­yi­ i­ra­de­ et­miþ­ ve­ seç­miþ­ i­se­ o­ þe­kil­de­ ya­ra­týl­mý­þýz­dýr. Han­gi­ ýrk­tan­ ve­ mil­let­ten­ do­ða­ca­ðý­mý­za­ biz ka­rar­ ver­me­dik­ ki,­ bu­nun­la­ ö­vü­ne­lim.­ Hem an­ne­ve­ba­ba­mýz­fa­kir­bir­in­san­o­la­bil­di­ði­gi­bi­ kral­ ve­ya­ kra­li­çe­ de­ o­la­bi­lir­di.­ Kim­se­ bir uð­raþ­ ve­re­rek­ ken­di­ni­ hü­küm­dar­ a­i­le­sin­den do­ða­cak­þe­kil­de­di­din­me­miþ­tir.­ Bu­nu­ söy­le­yen­ Bu­dist­ler­ ol­sa­ bir­ par­ça­ hak ve­ri­le­bi­lir.­ Zi­ra­ bu­ i­na­ný­þa­ gö­re­ re­en­kar­nas­yon ya­ni­ öl­dük­ten­ son­ra­ ruh­ de­ðiþ­tir­me­ i­nan­cý­na gö­re;­ ki­þi­ ya­þa­dý­ðý­ ha­yat­ bo­yun­ca­ ken­di­le­ri­ne gö­re­ i­yi­lik­ ya­par­sa,­ ruh­ de­ðiþ­tir­di­ðin­de­ da­ha­ i­yi bir­þe­kil­de­do­ða­bi­li­yor.­Bu­di­nin­ge­rek­le­ri­ni­ye­ri­ne­ ge­ti­ren­ler­ so­nun­da­ Nir­va­na­ de­dik­le­ri­ son nok­ta­ya­u­la­þýr­lar­mýþ. Fa­kat­bu­din­ba­týl­bir­din­dir.­Ýn­sa­na­dün­ya­ya sa­de­ce­bir­kez­gel­me­hak­ký­ta­nýn­mýþ­týr.­Öl­dük­ten­ son­ra­ ge­ri­ dö­nül­mez.­ Ký­sa­ca­ “ge­len­ gi­der, gi­den­ dön­mez”.­ Bir­kaç­ ta­ne­ dü­zen­baz­dan­ baþ­ka­ kim­se­ “ben­ da­ha­ ön­ce­ baþ­ka­ bir­ ha­yat­tay­dým”­di­ye­söy­le­yen­ol­ma­mýþ­týr.­ En­a­zýn­dan­dün­ya­ya­göz­le­ri­mi­aç­tý­ðýn­da­kim­se­bir­þey­bil­mez.­Ko­nuþ­ma­yý­da­hi­2-3­yaþ­la­rýn­da­ sök­m e­y e­ baþ­l a­y an­ bir­ ço­c u­ð un­ doð­r u­ i­l e yan­lý­þý­a­yýrt­et­me­si­da­hi­10-15­yý­lý­bul­mak­ta­dýr. Re­en­kar­nas­yon­na­sýl­ger­çek­o­la­bi­lir­ki? Her­ne­i­se­“hak­gel­di­ba­týl­za­il­ol­du”.­Tah­rif e­dil­miþ­din­ler­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­di­ðer­bü­tün din­le­rin­hük­mü­kalk­mýþ­týr.­Al­lah­in­din­de­hak din­ Ýs­lâm­dýr.­ Ký­ya­me­te­ ka­dar­ da­ hiç­bir­ din gel­me­ye­cek­tir. Pe­ki,­ an­la­dýk,­ in­sa­nýn­ bir­ mil­le­te­ a­it­ ol­ma­sý üs­tün­lük­de­ðil­dir.­Irk­çý­lýk,­Ýb­lis’in­bir­has­ta­lý­ðý­dýr­ve­ken­di­si­ni­üs­tün­gör­dü­ðü­i­çin­be­lâ­sý­ný bul­muþ­tur.­Bu­nun­la­bir­lik­te­baþ­ka­la­rý­na­kar­þý üs­tün­lük­ tas­la­ma­ya­cak,­ Al­lah’tan­ kor­kan­ ve o­na­i­nan­mýþ­â­li­bir­ne­sep,­soy­lu­bir­ne­sil­yok mu­dur?­ E­vet,­ var­dýr.­ Pey­gam­be­ri­mi­zin­ (asm)­ mü­ba­rek­nes­li­soy­lu­ve­a­sil­dir. Na­sýl­ol­ma­sýn­ki;­bü­tün­ Müs­lü­man­lar,­ beþ­ va­kit­ na­maz­la­rýn­da­ o mü­ba­rek­ne­sil­i­çin­þöy­le­duâ­e­di­yor­lar:­ Al­lah’ým­ E­fen­di­miz­ Mu­ham­med’e­ ve­ o­nun ­li­ne­ (nes­li­ne),­ Haz­re­ti­ Ýb­ra­him­ ve­ ­li­ne­ rah­met­et­ti­ðin­gi­bi,­â­lem­ler­de­rah­met­ey­le.­Þüp­he­siz­Sen­öv­gü­ye­lâ­yýk­Ha­mid­ve­Yü­ce­Me­cid’sin. Bu­ duâ­yý­ i­kin­ci­ de­fa­ “be­re­ket­ ver”­ þek­lin­de ya­pan­Müs­lü­man­la­rýn­duâ­sý­ka­bul­e­dil­di­ði­i­çin­dir­ki,­Rab­bi­miz,­Ýs­lâ­mi­ye­tin­son­su­za­ka­dar­ba­ki­ka­la­ca­ðý­ný­biz­le­re­bil­dir­miþ­tir.­ Müs­l ü­m an­l ar­ ne­ za­m an­ bir­ be­l â­y a­ çat­s a, Rab­bi­miz,­bir­kur­ta­rý­cý,­bir­mü­ced­did,­bir­ha­li­fe ve­ bir­ kut­bu­ a­zam­ o­la­cak­ zat­la­rý­ gön­der­miþ­tir. O­zat­la­rýn­ön­der­li­ðin­de­fe­sat­ve­kö­tü­lü­ðün­ö­nü a­lýn­mýþ,­in­san­lar­hu­zu­ra­ka­vuþ­muþ­ve­Ýs­lâ­mi­yet mu­ha­fa­za­e­dil­miþ­tir. Ma­l û­m u­n uz,­ Pey­g am­b er­ E­f en­d i­m i­z in (asm)­mü­ba­rek­nes­li­ya­ni­sey­yit­ler­de­ni­len­o bü­yük­ zat­lar,­ Haz­ret-i­ Fa­tý­ma­ a­na­mý­zýn­ ço­cuk­la­rý­dýr.­Zi­ra­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­di­ðer ço­cuk­la­rý,­ ev­lât­ sa­hi­bi­ ol­ma­dan­ ve­fat­ et­miþ­ler­dir.­Haz­re­ti­A­li­i­le­ev­le­nen­Fa­tý­ma­a­na­mý­zýn,­ Haz­re­ti­ Ha­san­ ve­ Hü­se­yin­ ol­mak­ ü­ze­re i­ki­ ço­cu­ðu­ ol­muþ­tur.­ Bu­ i­ki­ mü­ba­rek­ za­týn ba­þý­na­ fe­ci­ o­lay­lar­ gel­miþ,­ ço­cuk­la­rý­ da­ dün­ya­nýn­her­bir­ye­ri­ne­da­ðýl­mýþ­lar­dýr.­ Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­nes­li­sa­de­ce­er­kek­ler­den­de­ðil,­ka­dýn­lar­dan­da­de­vam­et­ti­ði­i­çin bü­tün­ mil­let­ler­ i­çe­ri­sin­de­ bu­ mü­ba­rek­ se­yit­ler ce­ma­a­ti­ bu­lu­nur.­ Sa­yý­la­rý­ mil­yon­la­rý­ bul­muþ­tur. Müs­lü­man­lar­beþ­va­kit­na­maz­la­rýn­da­bu­du­â­la­ra de­vam­et­tik­le­ri­müd­det­çe­de­Ýs­lâ­mýn­ma­ne­vî­bir mu­ha­fý­zý­o­la­rak­kal­ma­ya­de­vam­e­de­cek­ler­dir. Ýþ­t e­ ký­y a­m et­t en­ ön­c e­ ge­l e­c e­ð i­ bil­d i­r i­l en Haz­re­ti­ Meh­di’de­ bu­ ne­sil­den­ ge­le­cek­tir.­ O zat­ da,­ Müs­lü­man­la­rý­ gay­re­te­ ve­ he­ye­ca­na ge­ti­re­rek­ ye­ni­den­ u­yan­dý­ra­cak­ ve­ doð­ru­ yo­la sevk­ e­de­cek­tir.­ Böy­le­ ol­ma­sý­ Rab­bi­mi­zin­ ka­nun­l a­r ý­ ge­r e­ð i­d ir­ ve­ Rah­m et-i­ Ý­l â­h i­y e­d en bek­le­me­ye­ hak­ký­mýz­ var­dýr.­ Ye­ter­ ki­ biz­ler beþ­va­kit­na­maz­la­rý­mýz­da­bu­du­â­ya­de­vam­e­de­lim.­Tev­fik­Al­lah’tan­dýr.

Ý


6

14 MART 2011 PAZARTESÝ

Y

YURT HABER

222 bin dernekten 87 bini faal Türkiye’de bugüne kadar 222 bin 321 dernek kurulurken, bunlardan sadece 87 bin 259’unun faal. Derneklerin ülke genelinde 1 milyon 182 bin 155 kadýn, 6 milyon 203 bin 698 de erkek üyesi bulunuyor.

Minibüs þeklindeki özel olarak dizayn edilmiþ demiryolu taþýtý, 27 yýldan beri bölge istasyonlarýný teftiþ eden kurum yöneticilerine makam aracý olarak hizmet veriyor. FOTOÐRAF: AA

Raylar üzerinde giden makam aracý

TÜRKÝYE’DE bu­gü­ne­ka­dar­ku­ru­lan­222­bin­321 der­nek­ten­sa­de­ce­87­bin­259’u­nun­fa­al­ol­du­ðu bil­di­ril­di.­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Der­nek­ler­Da­i­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­der­nek­le­rin­ül­ke­ge­ne­lin­de 1­mil­yon­182­bin­155­ka­dýn,­6­mil­yon­203­bin­698 de­er­kek­ü­ye­si­bu­lu­nu­yor.­Bu­gü­ne­ka­dar­135­bin 62­der­nek­ka­pý­sý­na­ki­lit­vur­du.­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý Der­nek­ler­Da­i­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ve­ri­le­rin­den­der­le­nen­bil­gi­le­re­gö­re,­ha­len­ ül­ke­ ge­ne­lin­de­ 87­ bin 259­der­nek­ha­len­fa­a­li­ye­ti­ni­yü­rü­tü­yor.­Tür­ki­ye’de­bu­gü­ne­ka­dar­222­bin­321­der­nek­ku­ru­lur­ken­ son­ yýl­lar­da­ ku­ru­lan­ der­nek­ sa­yý­sýn­da be­lir­gin­bir­ar­týþ­göz­le­ni­yor.­2000­yý­lýn­da­ül­ke

ge­ne­lin­de­60­bin­931­der­nek­fa­a­li­yet­gös­te­rir­ken­bu­sa­yý­bu­gün­87­bin­259’a­yük­sel­di.

EN ÇOK ÝSTANBUL’DA, EN AZ ARDAHAN’DA DERNEK VAR En­faz­la­der­nek­17­bin­662­i­le­Ýs­tan­bul’da,­en az­der­nek­de­97­i­le­Ar­da­han’da­fa­a­li­yet­gös­te­ri­yor.­Nü­fu­su­72­mil­yon­561­bin­312­o­lan­Tür­ki­ye’de­der­nek­le­rin­top­lam­ü­ye­sa­yý­sý­7­mil­yon­385 bin­853.­Ül­ke­nü­fu­su­nun­yüz­de­10,1’i­der­nek­le­re ü­ye­du­rum­da.­Mev­cut­der­nek­ler­den­15­bin­428’i di­ni­te­mel­li­(ca­mi,­Kur’ân­kur­su­yap­týr­ma­ya­þat­ma der­ne­ði)­14­bin­941’i­spor,­14­bin­486’sý­yar­dým­laþ­-

ma,­10­bin­108’i­de­kal­kýn­ma­ya­yö­ne­lik­hiz­met­ve­ri­yor.­Öð­ren­ci­le­re­yö­ne­lik­281­der­nek­bu­lu­nur­ken,­u­lus­la­r­a­ra­sý­faaliyet­der­nek­le­ri­nin­sa­yý­sý­73, ha­yýr­iþ­le­ri­yü­rü­ten­der­nek­sa­yý­sý­da­561.­Der­nek­le­rin­yüz­de­35,5’i­Mar­ma­ra­Böl­ge­si’nde­hiz­met­ve­rir­ken­der­nek­le­rin­sa­de­ce­yüz­de­4.5’i­Gü­ney­Do­ðu A­na­do­lu­Böl­ge­si’nde­fa­a­li­yet­gös­te­ri­yor.

KADIN DERNEKLERÝ DAHA AKTÝF Yak­la­þýk­3­bin­500­der­ne­ðin­bu­lun­du­ðu­Bur­sa’da i­se­ka­dýn­la­ra­yö­ne­lik­hiz­met­ve­ren­40­der­nek bu­lu­nu­yor.­Þe­hir­de­yüz­ler­ce­hem­þeh­ri­der­ne­ði­hiz­met­ve­ri­yor.­Mev­cut­der­nek­ler­a­ra­sýn­da­ka­dýn­der­-

nek­le­ri­nin­da­ha­ak­tif­ol­du­ðu­gö­ze­çar­pý­yor.­Bur­sa Sa­i­ta­bat­Ka­dýn­Yar­dým­laþ­ma­Der­ne­ði­gi­bi­bir­çok ka­dýn­der­ne­ði­Av­ru­pa­Bir­li­ði­fon­la­rýn­dan­ya­rar­lan­mak­i­çin­çe­þit­li­pro­je­le­re­im­za­a­tý­yor.­Der­nek­ler­Ýl Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­ri,­der­nek­le­rin­da­ha­ak­tif­ol­ma­sý­ný­is­ti­yor.­Yet­ki­li­ler,­“Ü­ye­le­re­sa­hip­çý­kan,­ka­mu vic­da­ný­nýn­se­si­nin­çýk­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Der­nek­le­rin yö­ne­tim­ku­ru­lu­ü­ye­le­ri­da­ha­ak­tif­rol­oy­na­ma­lý.­Ü­ye­ler­de­si­vil­top­lu­mun­ö­ne­min­den­ü­ni­ver­si­te,­si­vil top­lu­mun­gö­nül­lü­in­san­la­rýn­na­sýl­yön­len­di­ri­le­ce­ði cid­dî­ça­lýþ­ma­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Der­nek­ler­a­ma­cýn­dan­çýk­ma,­ü­ye­le­rin­a­zal­ma­sý­gi­bi­se­bep­ler­le­ka­pa­tý­lý­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Bursa / cihan

Yurtta yangýn çýktý, yangýn tüpleri çalýþmadý

TCDD Si­vas­4.­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü’nde­ray­ü­ze­rin­de­gi­den­mi­ni­büs­þek­lin­de­ki­ö­zel­o­la­rak­di­zayn­e­dil­miþ­de­mir­yo­lu­ta­þý­tý,­27­yýl­dan­be­ri­böl­ge­is­tas­yon­la­rý­ný­tef­tiþ­e­den­ku­rum­yö­ne­ti­ci­le­ri­ne­ma­kam­a­ra­cý­o­la­rak­hiz­met­ve­ri­yor.­TCDD­4.­Böl­ge Mü­dür­lü­ðü­Yol­Mü­dü­rü­Ýs­ma­il­Ka­ra­han,­yýl­lar ön­ce­ser­vis­ve­ya­böl­ge­mü­dür­le­ri­nin­de­mir­yo­lu de­ne­tim­le­rin­de­kul­lan­dý­ðý­‘’o­to’’­a­dý­ve­ri­len­a­raç­la­rýn­5-6­ki­þi­lik­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­ta­rak,­ih­ti­yaç­la­rý kar­þý­la­ya­cak ye­ni­bir­a­ra­ca­ih­ti­yaç­du­yul­du­ðu­nu söy­le­di.­7­ki­þi­lik­bir­e­kip­le­yak­la­þýk­5­ay­da­i­mal et­tik­le­ri­‘’o­to’’nun­16­yol­cu­ka­pa­si­te­siy­le­Tür­ki­ye’de­tek­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­a­ra­cýn­yol­cu­ta­þý­mak­tan­zi­ya­de­böl­ge­mü­dür­le­ri­nin­yol­de­ne­tim­le­rin­de­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ka­ra­han,­ma­zot­la­ça­lý­þan­‘’o­to’’yu­tek­ma­ki­nis­tin­kul­lan­dý­ðý­ný i­fa­de­e­de­rek,­a­ra­cýn­sa­at­te­80­ki­lo­met­re­hý­za­u­la­þa­bil­di­ði­ni­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­­Sivas / aa

Yýldýrým Y.’nin evinde yapýlan aramada piyasa deðeri yaklaþýk 300 bin lirayý bulan kullanýlmamýþ kürek, keski makasý, balyoz uçlarý, boru anahtarlarý, testereler, su ve kalorifer tesisatýnda kullanýlan çeþitli malzemeler, çekiç gibi malzemeler ele geçirildi. Malzemeler iki kamyonetle taþýndý. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN

Belediye baþkaný kaza yaptý, eþi öldü

Ev deðil hýrdavat dükkâný

AFYONKARAHÝSAR’IN San­dýk­lý­Ýl­çe­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Sü­ley­man­Dur­maz­ka­za­yap­tý.­Ka­za­da Baþ­kan­Dur­maz,­ya­ra­la­nýr­ken­e­þi­vefat­et­ti.­Ba­þa­ðaç­Bel­de­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Sü­ley­man­Dur­maz i­da­re­sin­de­ki 32­ HT­ 333­ pla­ka­lý­ o­to­mo­bil,­ Di­nar-Af­yon­ka­ra­hi­sar­ka­ra­yo­lu­nun­10.­ki­lo­met­re­sin­de­Ab­dül­se­lam­Çe­lik’in­kul­lan­dý­ðý­33­A­YE­99­plâ­ka­lý­TIR’la­çar­pýþ­tý.­Ka­za­da­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Sü­ley­man­Dur­maz’ýn­e­þi­Ma­hi­de­Dur­maz­(45)­o­lay­ye­rin­de­ö­lür­ken,­Baþ­kan­Dur­maz da­ya­ra­lan­dý.­Di­nar­Dev­let­Has­ta­ne­si’nde­te­da­vi al­tý­na­a­lý­nan­Dur­maz’ýn­ha­ya­tî­teh­li­ke­si­nin­bu­lun­ma­dý­ðý­bil­di­ril­di.­­Afyonkarahisar / cihan

ZONGULDAK’IN Ereð­li­il­çe­sin­de­bir­ev­de­a­ra­ma­ya­pan­po­lis­me­mur­la­rý,­ev­de­yak­la­þýk­300 bin­li­ra­lýk­hýr­da­vat­mal­ze­me­si­e­le­ge­çir­di.­E­reð­li’de­ön­ce­ki­ge­ce­bir­hýr­da­vat­dük­kâ­nýn­da mey­da­na­ge­len­hýr­sýz­lýk­o­la­yý­ný­de­ðer­len­di­ren­E­reð­li­A­sa­yiþ­Bü­ro­A­mir­li­ði­e­kip­le­ri,­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­dük­kân­sa­hip­le­ri­nin­þüp­he­len­di­ði­i­sim­ü­ze­rin­de­a­raþ­týr­ma­yap­tý.­A­raþ­týr­ma­da­dük­kân­sa­hi­bi­nin­ ver­di­ði­ Yýl­dý­rým­ Y.’nin­ (45)­ E­reð­li­ De­mir­ ve­ Çe­lik­ Fab­ri­ka­sý’ndan­(Er­de­mir) hýr­da­vat­mal­ze­me­si­çal­dý­ðý­id­di­a­sý­i­le­iþ­ten­a­týl­dý­ðý­bil­gi­si­ne­u­la­þýl­dý.­A­sa­yiþ­Bü­ro­A­mir­li­ði­e­kip­le­ri,­Yýl­dý­rým­Y.’nin­e­vin­de­yap­tý­ðý­a­ra­ma­lar­da­pi­ya­sa­de­ðe­ri­yak­la­þýk­300­bin­li­ra­yý­bu­lan­kul­la­nýl­ma­mýþ­kü­rek,­kes­ki­ma­ka­sý,­bal­yoz­uç­la­rý,­bo­ru­a­nah­tar­la­rý,­tes­te­re­ler,­su­ve­ka­lo­ri­fer­te­si­sa­týn­da­kul­la­ný­lan­çe­þit­li­mal­ze­me­ler,­çe­kiç­gi­bi­mal­ze­me­ler­ e­le­ ge­çi­ril­di.­ Ev­de­ bu­lu­nan­ mal­ze­me­le­rin­ü­ze­rin­de­‘Er­de­mir’­i­ba­re­si­nin­gö­rül­me­si ü­ze­ri­ne­Er­de­mir­ö­zel­gü­ven­lik­e­kip­le­ri­ne­ha­ber­ve­ril­di.­E­ve­ge­len­gü­ven­lik­gö­rev­li­le­ri,­bu­lu­nan­hýr­da­vat­mal­ze­me­le­ri­ni­ev­den­yak­la­þýk­2,5­sa­at­te­bo­þal­ta­bil­di.­Ý­ki­kam­yo­net­do­lu­su­hýr­da­vat­mal­ze­me­si,­Ýl­çe­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü’ne­gö­tü­rül­dü.­Ereðli / cihan

Y se ri i lân lar ELEMAN nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uy gun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler cadde sinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni ya pýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Meh-

metçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pý narkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86

(0533) 264 61 40

SATILIK ARSA n Arnavutköy Nakaþ mahallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m2 15.000 TL 1000 m2 30.000 TL 1000 m2 40.000 TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz. 0532 407 90 88 0531 885 95 20 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68 n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m2 tamamý 35.000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73

VASITA n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06

n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 sinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 n DEVREN KÝRALIK

Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ÇEÞÝTLÝ nAteþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: 0212 549 75 21 Topkapý Þube: 0212 482 95 90 0532 492 51 59 nGebze Abdi Ýpekçi Mahalle-

KÂ ÐIT HA NE’DE, Yük­s e­k öð­r e­n im Kre­di­ve­Yurt­lar­Ku­ru­mu’na­a­it­öð­ren­ci­yur­dun­da­yan­gýn­çýk­tý.­Öð­ren­ci­ler­yan­gý­ný­sön­dür­mek­i­çin­kul­lan­dýk­la­rý­yan­gýn­tüp­le­ri­nin­ça­lýþ­ma­dý­ðý­ný, bu­sebep­le­yan­gý­nýn­bü­yü­dü­ðü­nü­id­di­a­et­ti.­Çað­la­yan’da­bu­lu­nan­Yük­se­köð­re­nim­Kre­di­ve­Yurt­lar­Ku­ru­mu’na­a­it­öð­ren­ci­yur­du­nun­4.­ka­týn­da­bi­lin­me­yen­bir­sebep­le­yan­gýn­çýk­tý.­Ýh­bar­ü­ze­ri­ne­Þiþ­li,­Sey­ran­te­pe­ve Kâ­ðýt­ha­ne­it­fa­i­ye­grup­la­rý­sevk­e­dil­di. Ýt­fa­i­ye­e­kip­le­ri­ký­sa­sü­re­de­o­lay­ye­ri­ne u­la­þa­rak­yan­gý­na­mü­da­ha­le­et­ti.­Yan­gýn­yak­la­þýk­ya­rým­sa­at­i­çin­de­kon­trol al­tý­na­a­lýn­dý.­Yurt­bi­na­sý­nýn­4.­ka­týn­da yan­gýn­dolayýsýyla­bü­yük­çap­lý­ha­sar mey­da­na­ge­lir­ken,­can­kay­bý­ve­ya­ra­lan­ma­ol­ma­dý.­Öð­ren­ci­ler­yan­gýn­sön­dür­me­tüp­le­ri­nin­ça­lýþ­ma­dý­ðý­ný­id­di­a e­de­rek,­“Yan­gý­ný­fark­et­ti­ði­miz­de­tüp­ler­le­a­lev­le­ri­sön­dür­me­ye­ça­lýþ­týk­an­cak­tüp­ler­ça­lýþ­ma­dý.­Boþ­ol­du­ðu­nu dü­þü­nü­yo­ruz.­Bu­ne­den­le­yan­gýn­bü­yü­dü.­Bir­çok­öð­ren­ci­nin­ki­tap­la­rý­ve eþ­ya­la­rý­yan­dý”­de­di.­Yur­dun­ma­hal­le­le­rin­de­bu­lun­ma­sý­ný­is­te­me­yen­va­tan­daþ­lar­la,­bi­na­nýn­sa­hi­bi­a­ra­sýn­da­kav­ga çýk­tý.­Po­lis­a­ra­ya­gi­re­rek­kav­ga­nýn­bü­yü­me­si­ni­ön­le­di.­­Ýstanbul / cihan

ZAYÝ n 10.02.2011 tarihinde nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mevlüt Maden

Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel: 275 13 71


Y

DÜNYA

14 MART 2011 PAZARTESÝ

7

“DURUM CÝDDÝYETÝNÝ KORUY O R ” JAPONYA Baþbakaný Naoto Kan, deprem ve ardýndan gelen tsunaminin vurduðu ülkesinde zarar gören Fukuþima 1 nükleer santralinde durumun ciddiyetini koruduðunu söyledi. Kan, yaptýðý konuþmada, ‘’Japonya 2. Dünya Savaþý’ndan beri en ciddî krizini yaþýyor’’ ifadesini kullandý. Baþbakan Kan, birçok nükleer santralde faaliyetlerin durmasýna baðlý olarak da büyük çaplý elektrik kesintisi riski bulunduðu uyarýsý yaptý. Tokyo / aa s.bulut@saidnursi.de

Muhafazakâr demokrat mý, milliyetçi muhafazakâr mý? lobal­l e­þ en­ dün­y a­m ý­z ýn­ son­ on­ yý­l ýn­d a­k i sos­yal­ ha­di­se­le­ri­ ve­ bil­has­sa­ Av­ru­pa­ çý­kýþ­lý ha­re­ket­le­ri­in­ce­le­di­ði­miz­de,­po­li­tik­ve­sos­yo­lo­jik­ta­bir­ler­de­bir­ka­o­sun­ya­þan­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz.­ So­ðuk­ sa­vaþ­ dö­ne­min­den­ son­ra­ yük­se­li­þe ge­çen­ mu­ha­fa­za­kâr­lýk­ ve­ li­be­ra­liz­min­ baþ­la­rý­na ‘ye­ni’­ke­li­me­le­ri­ni­ek­le­ye­rek­bu­müs­bet­ke­li­me­le­rin­ þem­si­ye­si­ al­týn­da­ ya­pý­la­nan­ glo­bal­ ya­pý­la­rýn; ne­ mu­ha­fa­za­kâr­ ve­ ne­ de­ li­be­ral­ ol­ma­dýk­la­rý­ný on­ se­ne­lik­ ma­ce­ra­dan­ son­ra­ öð­ren­dik.­ Ba­tý­ top­lu­mun­da­ki­bu­mef­hum­kar­ga­þa­sý­nýn­ký­sa­za­man­da­ bi­ze­ de­ nük­set­ti­ði­ni­ ne­ti­ce­le­riy­le­ ya­þý­yo­ruz. Ger­çi­AKP'ye­kim­lik­ha­zýr­la­mak,­12­Ey­lül'ün­A­NAP'ýn­da­ ol­du­ðu­ gi­bi­ ko­lay­ ol­ma­dý.­ A­NAP'ýn kim­li­ði­nin­öl­dü­ðü­nü­de­bi­li­yor­su­nuz. AKP’nin­kim­li­ði­ni­ha­zýr­la­yan­lar­da­ha­çok­mu­ha­fa­za­kâr­lýk­ve­de­mok­rat­lýk­vur­gu­su­yap­tý­lar.­Za­man i­çin­de­ki­uy­gu­la­ma­lar­da­çok­ka­tý­bir­‘Türk­mil­li­yet­çi­li­ði­nin­ de­ ö­ne­ çýk­tý­ðý­ný­ bir­lik­te­ gör­dük.­ Baþ­ba­ka­nýn­kul­lan­dý­ðý­üs­lûp,­slo­gan­ve­re­sim­le­ri­bir­Av­ru­pa­lý­ kul­lan­say­dý,­ ‘nas­yo­na­list’­ suç­la­ma­sýy­la­ kar­þý­la­þýp­sah­ne­den­çe­ki­lir­di.­ Ay­rý­ca­ ne­o­li­be­ral­le­rin­ AKP'ye­ dik­te­ et­tir­dik­le­ri bir­ye­ni­‘li­be­ra­liz­mi’­de­çer­çe­ve­ye­da­hil­et­ti­ði­miz­de, AKP'nin­kim­li­ði­i­yi­ce­ka­rýþ­mýþ­o­lu­yor.­ Mu­ha­fa­za­kâr­mý?­Din­dar­la­ra­yö­ne­lik­fark­lý­bir­ic­ra­a­tý­ yok.­ Tam­ ter­si­ne­ A­na­do­lu­ ge­le­nek­le­ri­ne­ yö­ne­lik­tah­ri­bat­bu­dö­nem­de­ev­vel­ce­hiç­gö­rül­me­miþ bo­yut­la­ra­ u­laþ­tý.­ Ýn­sa­nî­ ve­ Ýs­lâ­mî­ de­ðer­ler­ ko­run­ma­dý.­Ýh­ti­lâl­le­rin­gö­tür­dü­ðü­hak­lar­ge­ri­gel­me­di. De­mok­rat­mý?­ABD­ve­ya­AB­stan­dart­la­rýn­da­ke­sin­lik­le­ de­ðil.­ De­mok­ra­tik­leþ­me­yi­ ko­nu­þur­ken­ bi­linç­li­o­la­rak­en­gel­li­yor. Li­be­ral­ mi?­ Hür­ri­yet­per­ver­lik­ mâ­nâ­sýn­da­ yi­ne de­ðil.­ Se­ma­vî­ din­ler­ kay­nak­lý­ ah­lâ­kî­ de­ðer­le­re kar­þý­sa­va­þan­ne­o­li­be­ral­le­rin­çiz­gi­si­bu­dö­nem­de a­ðýr­bas­tý. Mil­li­yet­çi­li­ðe­ ge­lin­ce...­ ‘Irk­çý­lý­ðý’­ çað­rýþ­tý­ran­ ve da­ha­ çok­ A­ta­türk­ mil­li­yet­çi­li­ði­ o­la­rak­ ta­ným­la­nan ‘Tür­kün­Türk­ten­baþ­ka­dos­tu­yok­tur’­dü­þün­ce­si­ne ya­kýn.­ Ý­lâ­ve­ten,­ Mil­lî­ E­ði­tim­de,­ TSK’da,­ di­ðer­ dev­let­ da­i ­r e­l e­r in­d e­ ve­ med­y a­d a­k i­ du­r um­ ic­r a­a t­l ar­l a de­tay­lan­dý­rýl­dý­ðýn­da,­kar­þý­mý­za­Ke­ma­liz­min­nas­yo­nal­kim­li­ði­nin­bütün­renk­le­ri­ve­AKP’nin­bu­a­lan­lar­da­ki­du­ru­þu­ör­nek­le­riy­le­çý­ka­cak­týr. Ke­ma­liz­min­ AKP'­yi­ bir­ a­raç­ o­la­rak­ kul­lan­dý­ðý id­di­a­mý­zýn­yüz­ler­ce­de­li­li­or­ta­da­bu­lun­du­ðu­hal­de,­ i­nan­ma­yan­lar­ bel­ki­ da­ha­ bü­yük­ sar­sýn­tý­la­rý bek­li­yor­lar­dýr. Par­ti­nin­pra­tik­te­ki­kim­li­ði­nin­A­ta­türk­mil­li­yet­çi­li­ði,­ ye­ni­ li­be­ra­lizm,­ Ke­ma­list­ mu­ha­fa­za­kâr­lýk ve­ mo­d ern­ sos­y a­l izm­ ka­r ý­þ ý­m ýn­d an­ o­l uþ­m uþ nev-î­þah­sý­na­mün­ha­sýr­bir­kim­lik­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­miz­ba­zý­i­yi­ni­yet­li­din­dar­la­rý­ü­ze­bi­lir.­Biz­i­se­ ge­le­cek­te­ al­da­týl­mýþ­ ol­ma­mak­ i­çin­ þim­di­den ko­nuþ­mak­zo­run­da­yýz.

G

MÝYAGÝ'DE HASAR BÜYÜK— Japonya’nýn Miyagi þehrinde 10 binden fazla kiþinin öldüðü sanýlýyor. Devlet televizyonu NHK’deki haberde, depremin merkez üssüne en yakýn yerleþim birimi olan Miyagi bölgesinde 10 binden fazla kiþinin öldüðünün sanýldýðý bildirildi. Haber, yerel polis müdürüne dayandýrýldý. Tokyo / aa

FOTOÐRAF: AA

Bir reaktör daha mý? JAPONYA'DA DEPREM VE TSUNAMÝNÝN EN FAZLA YIKIMA YOL AÇTIÐI KUZEYDOÐUDAKÝ NÜKLEER ELEKTRÝK SANTRALÝNDE YER ALAN BÝR REAKTÖRDE DAHA PATLAMA OLABÝLECEÐÝ KAYDEDÝLDÝ. JAPONYA hü­kü­met­ söz­cü­sü­ Yu­ki­o E­da­no,­ dep­rem­ ve­ tsu­na­mi­nin­ en faz­la­ yý­ký­ma­ yol­ aç­tý­ðý­ ül­ke­nin­ ku­zey­do­ðu­sun­da­ki­ nük­le­er­ e­lek­trik san­tra­lin­de­bir­re­ak­tör­de­da­ha­pat­la­ma­o­la­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.­ E­da­no,­ Fu­ku­þi­ma­ Da­i­çi­ nük­le­er­ te­si­si­nin­ 3­ no­lu­ ü­ni­te­sin­de­ hid­ro­jen­ pat­la­ma­sý­ o­la­bi­le­ce­ði­ni­ bil­dir­di.­ Ay­ný­ te­si­sin­ bir­ baþ­ka­ re­ak­tö­rün­de,­ i­çi­ne­ de­niz­ su­yu­ ka­ta­rak nük­l e­e r­ e­r i­m e­y i­ ön­l e­m e­ ça­b a­l a­r ý sý­ra­sýn­da­pat­la­ma­ol­muþ­tu.­Ted­bir o­la­rak­ böl­ge­den­ 170­ bin­den­ faz­la ki­þ i­ tah­l i­y e­ e­d i­l ir­k en,­ hü­k ü­m et, þim­di­ye­ka­dar­çev­re­ye­ya­yý­lan­rad­yo­ak­ti­vi­te­nin­çok­ol­ma­dý­ðý­ve­halk sað­l ý­ð ý­n ý­ teh­d it­ et­m e­d i­ð i­ ýs­r a­r ý­n ý sür­dü­rü­yor.­­Tokyo / aa

3 TÜRK’TEN HABER YOK JAPONYA’DA 8,9­þid­de­tin­de­ki­dep­re­min­mer­kez­üs­sü­Sen­dai­böl­ge­sin­de ya­þa­yan­ve­ha­ber­a­lý­na­ma­yan­3­Tür­kün­i­sim­le­ri­bel­li­ol­du.­Böl­ge­de­ya­þa­yan­di­ðer­Türk­ler­den­e­di­ni­len­bil­gi­ye gö­re­Sen­da­i’de­res­to­rant­iþ­le­ten­ve so­yis­mi­bi­lin­me­yen­Ha­lim­i­le­Ja­pon­lar­la­ev­li­ve­ço­cuk­la­rý­o­lan­mo­bil­ya­cý Cen­giz­Er­do­ðan­ve­so­yis­mi­bi­lin­me­yen­Mus­ta­fa’dan­dep­rem­son­ra­sýn­da ha­ber­a­lý­na­mý­yor.­Ha­ber­a­lý­na­ma­yan 3­Türk­i­le­a­i­le­le­ri­ni­a­ra­ma­ça­lýþ­ma­la­rý­de­vam­e­di­yor.­­Sendai / cihan

Milyonlarca kiþi, ülkedeki deprem ve tsunami felâketlerinin ardýndan su ve elektrik sýkýntýsý çekiyor.

Susuz ve karanlýktalar JAPONYA’DAKÝ deprem ve yol açtýðý tsunaminin ülkenin kuzeydoðu kýyýlarýný vurmasýndan üç gün sonra, milyonlarca kiþinin makarna ve pirinç yiyerek ayakta kalmaya çalýþtýðý, su ve elektrik sýkýntýsý çektiði bildiriliyor. Deprem ve tsunami felâketinde ölenlerin sayýsý yetkililerin açýklamalarýna göre 1000’i bulurken, kýyýdaki bir nükleer elektrik santralindeki iki reaktörün arýzalanmasý halký üçüncü bir felâket tehdidiyle karþý karþýya býraktý. Hükümet, yardým çalýþmalarýna katýlan asker sayýsýný ikiye katlayarak 100 bine çýkarýrken, halkta ayrýca çevre felâketi endiþesi oluþtu. Tsunamiden en fazla etkilen liman þehri Senday yakýnýndaki küçük Tagayo kasabasýnda halk þaþkýnlýk içinde harap olmuþ evler ve otomobiller arasýnda dolaþýrken, hastane yetkilisi Ikuro Matsumoto, hala

su ve yiyecek sýkýntýsý çektiklerini belirtti. Bölgeden gelen haberlere göre, kurtarma ekipleri yüzlerce kilometre uzunluðundaki kýyýlarda kayýplarý aramayý sürdürürken, hayatta kalan binlerce aç insan da yardýmlarýn henüz ulaþamadýðý karanlýkta kalan acil yardým merkezlerinde toplandý. Ülkeyi depremin vurmasýndan sonra en az 1 milyon 400 bin hane susuz, yaklaþýk 2.5 milyon hane de elektriksiz kaldý. Kýrsal yerlerde etrafý suyla çevrili ulaþýlamayan büyük alanlar bulunuyor. Kamu yayýn kuruluþu NHK, 380 bin civarýnda kiþinin acil durum sýðýnaklarýna tahliye edildiðini, bu sýðýnaklarýn çoðunda da elektrik olmadýðýný duyurdu. Koriyama’daki inþaat iþçisi Kenji Koþiba da ilk önce depremden korktuklarýný, þimdi de radyasyon sýzýntýsýndan endiþe ettiklerini belirtti. Tagayo / aa

Belçika’da ‘hepimiz baþörtülüyüz’ yürüyüþü BELÇÝKA’DA son­ra­dan­Ýs­lâm­di­ni­ni­ter­cih e­dip­te­set­tü­re­gi­ren­Joy­ce­Van­Op­den Bosch­ad­lý­ka­dý­nýn­ba­þör­tü­sün­den­do­la­yý­iþ­ten­ko­vul­ma­sý­pro­tes­to­e­dil­di.­Bel­çi­ka­lý­lar, Fas­lý­lar­ve­Türk­ler­ba­þör­tü­sü­ne­öz­gür­lük yü­rü­yü­þün­de­bu­luþ­tu.­Bel­çi­ka’nýn­Genk þeh­rin­de­He­ma­i­sim­li­ma­ða­za­nýn­ba­þör­tü­sü yü­zün­den­bir­ça­lý­þa­ný­ný­iþ­ten­çý­kar­ma­sý, yüz­ler­ce­va­tan­daþ­ta­ra­fýn­dan­pro­tes­to­e­dil­di.­Genk­Tren­Ýs­tas­yo­nun­da­bir­a­ra­ya­ge­len yak­la­þýk­500­ki­þi­‘Çe­þit­li­lik­ka­bul­le­nil­me­li­dir”,­“Hiç­bir­ye­re­git­mi­yo­ruz”,­“Ba­þör­tü­sü­ne öz­gür­lük”­gi­bi­slo­gan­lar­la­yü­rü­dü.­Bel­çi­ka ba­sý­ný­nýn­da­il­gi­gös­ter­di­ði­yü­rü­yüþ­te­Joy­ce Van­Op­den­Bosch­da­en­ön­sý­ra­da­yer­al­dý. Ay­rým­cý­lý­ða­uð­ra­yan­ka­dýn,­He­ma­ma­ða­za­sý­na­de­ðil,­ay­rým­cý­lýk­ya­pa­rak­ken­di­si­ni­iþ­ten u­zak­laþ­tý­ran­la­ra­kýz­gýn­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.

Farklý milletlerden kadýnlar, baþörtülü çalýþanýn iþten çýkarýlmasýný protesto etti.

Joy­ce,­“Hol­lan­da’da­ki­He­ma­ma­ða­za­sýn­da ba­þör­tü­lü­ler­ça­lý­þýr­ken,­bu­ra­da­ki­He­ma’da ça­lý­þa­mý­yor.­Bu­ay­rým­cý­lý­ðý­ya­pan­la­ra­tep­ki­-

li­yim”­de­di.­Joy­ce,­yü­rü­yü­þün­sa­de­ce­ken­di­si­ne­des­tek­o­la­rak­al­gý­lan­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni,­gös­te­ri­nin­Bel­çi­ka­i­çe­ri­sin­de­ki­ge­nel­bir

so­ru­na­kar­þý­ya­pýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Yü­rü­yü­þe ka­tý­lan­Genk­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Wim­Dri­es, Genk’in­çok­kül­tür­lü­bir­þe­hir­ol­du­ðu­nu gös­ter­mek­is­te­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Yü­rü­yüþ­te­“Ba­þör­tü­sü­ne­bas­ký­ya­ha­yýr”­ya­zý­lý­pan­kart­lar ta­þýn­dý.­Fas­a­sýl­lý­bir­Müs­lü­man­la­ev­li­Joy­ce he­nüz­21­ya­þýn­da.­Joy­ce­ma­ða­za­da­ilk­ça­lýþ­ma­ya­baþ­la­dý­ðýn­da­ba­þör­tü­lü­ol­ma­dý­ðý­ný­ve Müs­lü­man­ol­duk­tan­son­ra­ba­þör­tü­tak­ma­ya­ka­rar­ver­di­ði­ni­ve­bu­nu­da­ma­ða­za­gö­rev­li­le­ri­ne­sor­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ma­ða­za­gö­rev­li­le­ri­nin­ba­þör­tü­tak­ma­sý­ko­nu­sun­da­so­run­yap­ma­dýk­la­rý­ný­hat­ta­ilk­ba­þör­tü­sü­nü ma­ða­za­ça­lý­þan­la­rý­nýn­he­di­ye­et­ti­ði­ni­i­fa­de et­ti.­Mað­dur­Bel­çi­ka­lý,­He­ma­ma­ða­za­sý­ge­len­tep­ki­ler­ü­ze­ri­ne­ge­ri­a­dým­a­ta­rak­ken­di­si­ne­de­po­da­bir­gö­rev­ver­mek­is­te­di­ði­ni,­fa­kat­bu­nu­red­det­ti­ði­ni­söy­le­di.­Genk / cihan

Libya’da direniþçiler Brega’yý da kaybetti n LÝBYA’NIN do­ðu­sun­da­ki­stra­te­jik­Bre­ga­þeh­ri­nin

Lib­ya­li­de­ri­Mu­am­mer­Kad­da­fi’ye­bað­lý­güç­le­rin­e­li­ne geç­ti­ði­bil­di­ril­di.­Dev­let­te­le­viz­yo­nun­da­ki­ha­ber­de, ‘’Bre­ga­þehri­di­re­niþ­çi­ler­den­te­miz­len­di’’­i­fa­de­si­kul­la­nýl­dý.­AFP,­di­re­niþ­çi­le­rin,­re­ji­me­bað­lý­güç­le­rin­bom­bar­dý­ma­nýn­dan­son­ra­çe­kil­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­du­yur­muþ­tu.­Sir­te­Kör­fe­zi­nin­en­ö­nem­li­sa­na­yi­ve­li­man ken­ti­Bre­ga,­is­yan­cý­la­rýn­mer­ke­zi­Bin­ga­zi’nin­240­km gü­ne­yin­de­bu­lu­nu­yor.­­Trablus / aa

Mýsýr’da yasaklar kalkýyor n MISIR’DA 19­Mart­ta­ya­pýl­ma­sý­plan­la­nan­a­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ðiy­le­ il­gi­li­ re­fe­ran­dum­dan­ son­ra­ si­ya­sî par­ti­ku­rul­ma­sýy­la­il­gi­li­ya­sak­la­rýn­kal­dý­rý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di.­A­dý­nýn­ve­ril­me­si­ni­is­te­me­yen­bir­as­ke­rî­yet­ki­li,­res­mî­a­jans­Me­na’ya­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­par­ti­ler­ka­nu­nu­nun­re­fe­ran­du­mun­he­men­ar­dýn­dan­de­ðiþ­ti­ri­le­ce­ði­ni,­bu­sa­ye­de­baþ­ta­Müs­lü­man­Kar­deþ­ler­ol­mak­ü­ze­re­si­ya­sî­par­ti­le­rin­ta­ma­mý­i­çin­ya­sak­la­rýn­kal­dý­rýl­mýþ­o­la­ca­ðý­ný­kay­det­ti. Kahire / aa


8

PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ akgunduz@ iur.nl

on zamanlarda Ýslâm âleminde meydana gelen olaylar herkesin dikkatini çekmekte ve farklý kesimler tarafýndan bazý tahliller ve tesbitler yapýlmaktadýr. Biz iman ediyoruz ki, Mevlânâ Hazretlerinin dediði gibi, havada uçuþan oklarý gördüðün zaman o oklarýn tesadüfen uçuþtuðunu sanma ve onlarý niþan alýp atan okçuyu düþünmeden geçme. Ýslâm âlemindeki olaylar bu uçuþan oklara benziyor ve inanýyoruz ki, bu hadisat perdesinin altýnda kader-i Ýlâhinin hikmetleri ve sýrlarý gizlidir. Ýþte bu hikmetlere ve sýrlara bu makalemizde, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin nazarýyla bakmaya çalýþacaðýz. 1. 21. Asýr’da tamamýyla akýl ve ilim hükmede cek; hâkim, hükümlerini akla ve ilme tesbit ettiren Kur’ân olacaktýr Bediüzzaman, 1911 yýlýnda aralarýnda 100’den fazla âlimin de bulunduðu Emeviye Camiindeki 10.000 kiþinin üzerindeki cemaate þu müjdeyi vermektedir: ‘‘….akýl ve ilim ve fen hükmettiði istikbalde, elbette bürhan-ý aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hükmedecek.’’ 1. Gerçekten de baþta Mýsýr olmak üzere Libya, Tunus ve benzeri Ýslâm ülkelerinde meþveretin yani günümüz ifadesiyle demokrasi ve insan haklarýnýn yolunu açan en mühim kapý, Twitter, Facebook ve benzeri “Second Life” yani Ýkinci hayat tabir edilen teknoloji ve bilimin meyveleri olmuþtur. Mýsýr’daki askerî idarenin baþbakan deðiþikliðini dahi Facebook yoluyla ilân etmesi manidardýr. Artýk dünyada hiçbir þey gizli kalmayacaktýr. Diktattörlükler devri böylece kapanacaktýr. Bediüzzaman’ýn ifadesiyle biz Müslümanlar ‘‘hayat-ý içtimaiye-i beþeriyeye nâfi’ san’atlarý ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunlarý takib eden bu birinci Avrupa’ya’’ 2 asla karþý olamayýz. Adalete ve hakkaniyet hizmet eden insanlýðýn sosyal ve siyasî hayatýna faydalý sanatlar arasýnda ikinci hayat diye özetleyebileceðimiz, Facebook ve Twitter’lar da girmektedir. Bu konuda en önemli bir geliþme de þudur: Hem 2008’de yaþanan global ekonomik kriz ve hem de Türkiye ve Malezya gibi Müslüman devletlerin endüstride, teknolojide ve fen bilimlerinde Avrupa ile yarýþýr hale gelmesi, Ýslâm âlemiyle alâkalý ümitleri daha da kuvvetlendirmektedir. Bedizüzzaman Hazretleri, bir tesbitinde, ‘‘Biz fakiriz, hafifiz; Avruplýlar þimendifer ile yürüdüler ve bizi geçtiler; ancak biz balona uçup onlarý geride býrakacaðýz’’ diye haykýrmaktadýr. Gerçekten de teknolojinin bazý altyapýlarýnda, on yýllýk Avrupa altyapýma dayanarak söyleyebilirim ki, Türkiye çok ileri adýmlar atmýþ ve çoðu Avrupa ülkelerini geçmiþtir. Alman Baþbakaný Merkel’in 2011 Cebit Fuarýnda bakanýmýza hitaben söylediði, “Bu teknolojiler sizin mi?’’ cümlesi de bizi teyit etmektedir. Bunu vurgulayan Bediüzzaman “Bu zamanda en büyük sebebi, maddeten terakki etmektir. Zira ecnebiler fünun ve sanayi silâhýyla bizi istibdad-ý manevîleri altýnda eziyorlar. Biz de, fen ve san’at silâhýyla i’lâ-yý Kelimetullahýn en müdhiþ düþmaný olan cehil ve fakr ve ihtilâf-ý efkâra cihad edeceðiz. 3 2. Risâle-i Nur, Ýslâm âlemi ile Türkiye arasýnda köprü olmuþtur Risâle-i Nuru okuyanlarýn hatýrlayacaðý üzere, Risâle-i Nur’un iki ana hedefi bulunmaktadýr: Birincisi; “Hýristiyan dînini maðlûb eden ve anarþiliði yetiþtiren, þimalde çýkan dehþetli dinsizlik cereyanýnýn bu vataný mânevî istilâsýna mukabil Risâle-i Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir.’’ 4 Eðer Türkiye, bütün dünyayý inim inim inleten ve milyonlarýn hayatýna mal olan komünizm belâsýndan kurtuldu veya az yaralar ile bu belâyý savuþturduysa, bunda Risâle-i Nur adlý eserlerin paylarý elbetteki büyüktür.

Y

GÖRÜÞ

14 MART 2011 PAZARTESÝ

S

tan’da dört-beþ hükûmet (henüz o tarihte var olmayan Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Mýsýr ve Körfez Ülkelerini kasdediyor) bir cemahir-i müttefika gibi, Arap birliði ile Ýslâm birliðini birleþtirmesindeki âlem-i Ýslâmýn bu büyük bayramýnýn mukaddemesini’’ 11 teþkil etmektedir. Bediüzzamn’ýn bu Ýslâm âleminin büyük bayramýnýn tahakkuku için bütün Müslümanlardan isteði þudur: Hikmet ezel ufkundan kaderin parmaðýný kaldýrmýþ, size emrediyor ki: Tefrika ile her tarafa daðýlarak kuruyan ve buharlaþan su gibi, katre katre zayi’ olan hamiyet ve kuvvetinizi Ýslâmiyet milliyeti ile birleþtiriniz Ýslâmýn haþmet ve þevket güneþini cemahir-i müttefika-i Ýslâmiyenin (Birleþik Ýslâm Cumhuriyetleri) tarzýnda tahakkuk ettirip koruyunuz. Þu cümleler, sanki bugün Ýslâm âleminde esaret ve tahakküm altýnda ezilen Müslüman milletlere açýkça seslenmektedir: “Hem de hürriyet-i þer’iye denilen ve sosyal hayatýnýz için zarurî olan, Sübhan ve Aðrý Daðlarý gibi istikbalin zirvelerinde ve tepelerinde ayaða kalkmýþ, nefsin esareti altýna girmeyi yasak etmiþ ve gayre tecavüzü tecviz etmeyerek Ýslâma dayanan hürriyet-i þer’iye, yüksek sadâ ile sizin gibi mazinin en derin derelerinde ga fil ve daðýnýk insanlara fen ve san’at silâhýyla “cehalet ve fakirliðe hücum ediniz” emrini veriyor.’’ 12 50 yýldýr baðýmsýzlýklarýný kazanmakla birlikte, kendi içinden diktatörlerin elinde mazlûm durumuna düþen Müslüman Arap kardeþlerimizi mevcut halini 100 sene önce öngören Bediüzzaman, özellikle Araplara farklý bir þekilde seslenmektedir: “Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiþ veya gelecek olan Arablar! En evvel bu sözler ile sizinle konuþuyorum. Çünki bizim ve bütün Ýslâm taifelerinin üstadlarýmýz ve imamlarýmýz ve Ýslâmiyet’in mücahidleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk Milleti o kudsî vazifenize tam yardým ettiler. Onun için tenbellikle günahýnýz büyüktür. Ve iman olanlardan seçilmiþ üyelerden meydana gelen yi li ðiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvîdir. milletin kalbi hükmündeki bir meclis tarafýndan ifa edilebileceði görüþü, Tanzimat sonrasýnda aðýr bas - Hususan kýrk-elli sene sonra Arab taifeleri, Cemamýþ ve Osmanlý Meclis-i Mebusanýnýn kurulmasý ve hir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvî bir vaziyete Meþrûtiyetin ilanýnda bu görüþ þer’î bir dayanak teþ- girmeðe, esarette kalan hâkimiyet-i Ýslâmiyeyi eski kil etmiþtir. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivinde konuyla zaman gibi yeryüzünün yarýsýnda, belki ekserisinilgili çok kýymetli vesikalar bulunmaktadýr. 9 Bediüz- de tesisine muvaffak olmanýzý rahmet-i Ýlâhiyeden zaman bu noktayý Sünûhat adlý eserinde vuzuha ka- kuvvetle bekliyoruz. Bir kýyamet çabuk kopmazsa, vuþturmuþtur; yani Ýslâm hukukunun da birkaç kiþi- Ýnþâallah nesl-i âti görecek.’’ den oluþan þûrâ meclisleriyle devam edemeyeceðini Üstad’ýn bu sözlerini yorumlayan Zübeyir Aðabey ve bunun daha umumî bir meclise býrakýlmasý ge- de ayný mânâyý haykýrmaktadýr: rektiðini vurgulamýþtýr: “Ecnebilerin, canavarlar gibi yaptýklarý mua“Eski zamanda deðiliz. Eskiden hâkim bir þahs-ý mele ve zulümler, Ýslâm dünyasýnda, hürriyet ve vâhid idi. O hâkimin müftüsü de, onun gibi istiklâl ve ittihad-ý Ýslâm cereyanýný da hýzlandýrmünferid bir þahýs olabilirdi. Onun fikrini tashih mýþtýr. Nihayet (...) Ýslâmiyet, dünyaya hâkim ve ve ta’dil ederdi. Þimdi ise, zaman cemaat zama- hükümran olacaktýr. Rahmet-i Ýlâhîden kuvvetle nýdýr. Hâkim, ruh-u cemaatten çýkmýþ az müte- ümid ve niyaz ediyoruz.’’ 13 hassis, saðýrca, metin bir þahs-ý manevîdir ki, þûAvrupa ve Amerika’nýn korktuðu da budur. Anrâlar o ruhu temsil eder. cak onlarýn da korkmasýna gerek yoktur; zira Ýslâmýn Þöyle bir hâkimin müftüsü de ona uygun olup, bir bu büyük bayramýnda onlarýn da payý olacaktýr. þûrâ-yý âliye-i ilmiyeden tevellüd eden bir þahs-ý manevî olmak gerektir. Ta ki, sözünü ona iþittirebilsin. DÝPNOTLAR: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Þamiye, sh. 27 vd. Dine taalluk eden noktalardan, sýrat-ý müstakime 2- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, 17. Lem’a, Beþinci sevk edebilsin. Yoksa ferd dâhî de olsa, cemaatin ferd-i manevîsine karþý sivrisinek kadar kalýr. Þu mü- Nota. 3- Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Þamiye, sh. 28 vd. him mevki böyle sönük kalmakla, Ýslâmýn ukde-i ha4- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 494. 10 yatiyesini tehlikeye maruz býrakýyor.’’ 5- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 494. Bediüzzaman 1915’li yýllarda ve bugün Ýslâm Kon6- Kur’ân, Hucurât., 10. feransý Teþkilâtýna baðlý 56 Müslüman devlet yokken 7- Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Þamiye, sh. 60, Albunlarýn doðacaðýný ve bu doðuþun aslý Ýslâmýn bay- týncý Kelime. ramý olacak Birleþik Ýslâm Devletlerine mukaddime 8- Kur’an, Al-i Ýmran, 159; Þûrâ, 38; Nebhan, 161-162; Eteþkil edeceðini söylemesi de çok manidardýr. Ben bu bu Fâris, 79-92. 9- Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi, Yýldýz Evraký Tasnifi, No: kargaþalý olaylarýn, Ýslâmýn bayramý olacak büyük hadisenin doðum sancýlarý olduðuna inanýyorum. Þu 23-1516, 1515; 14-1610; 14-154; Alûsî, Ruh’ul-Maânî, c. 28, sh. tesbitleri tekrar tekrar okumak gerekiyor: “Çok za- 20-22; Ýbn’ül-Kayyým, Ý’lâm’ül-Muvakkýîn, 4/373 vd. 10- Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat. mandanberi esaret altýnda kalmýþ ve istiklâliyetini 11- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. kaybetmiþ Hindistan, Arabistan gibi âlem-i Ýslâmýn 521. büyük memleketleri birer devlet-i Ýslâmiye þeklinde; 12- Bediüzzaman Said Nursî, Divan-ý Harb-i Örfi, Hind’de yüz milyon bir devlet-i Ýslâmiye (Pakistan’ýn sh. 50-51. kasdediyor), Cava’da elli milyondan ziyade bir dev13- Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. let-i Ýslâmiye (Endonezya’yý kasdediyor) ve Arabis- 521.

Ýslâm âleminde meydana gelen olaylar ve Bediüzzaman’ýn tesbitleri Ýkincisi: “Âlem-i Ýslâmýn, bu mübarek vatanýn ahalisine karþý pek þiddetli itiraz ve ittihamlarýný izale etmek’’ ve “eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmek’’ noktalarýnda Risâle-i Nurun oynadýðý rol ortadadýr. 5 Mevcut beþerî medeniyetler, cemiyeti teþkil eden fertler arasýndaki baðý ýrkçýlýk ve menfî milliyet olarak görür. Ýslâmýn getirdiði medeniyette ise, cemiyet fertlerini birbirine baðlayan baðlar, din ve vatan birliðidir. Menfî milliyet ve ýrkçýlýðýn neticesi, baþkasýný yutmakla beslenmek olduðundan tecavüz ve zulümdür. Amerika’da Kýzýlderili ve Zencilere, Güney Afrika’da Zencilere ve Rusya’da ise Slav kökenli olmayan insanlara reva görülen zulümler, bunun en bâriz ve çirkin misalleridir. Ýslâm medeniyeti, fertleri kaynaþtýracak ve birleþtirecek en saðlam baðýn din baðý olduðunu ilân ettiðinden dolayý, Ýslâm kardeþliði gündeme gelmiþ ve on dört asýrdýr yaþanan olaylar da bu kardeþliðin bütün dünya Müslümanlarýnýn bir milletin efradý gibi ayný çatý altýnda topladýðýný isbat etmiþtir. 1989 senesinde hacc münasebetiyle görüþme fýrsatýný bulduðum Sudan Þeyhülislâmý ile aramýzda geçen þu muhâvere, Ýslâm kardeþliðinin hâlâ bizler için en mühim bir tesânüd sebebi olduðunu açýkça göstermektedir: Bana sordu: Yeni Cumhurbaþkanýnýz ne zaman seçilecek? Ekim sonunda cevabýný verince, þu soruyu yöneltti: “Acaba seçilmesini istediðiniz birisi var mý? Varsa ismini verebilir misiniz?” Bu sorular karþýsýnda þaþkýnlýkla sordum; neden bu kadar ýsrarla soruyorsunuz? Neden? Cevap çok manidar: “Gece namazlarýnda ve sabah namazlarýndan sonra duâ edelim diye soruyorum; zira bu mesele sizin kadar bizi de ilgilendiriyor. Siz bin senedir ‘âlem-i Ýslâm’ýn bayraktarý ve bizim aðabeyimiz idiniz. Þu anda 60 senedir biz sahipsiz kaldýk.” Bu hadise tarihde yaþanan binlercesinden bir tanesidir. Tarih boyu, ne zaman Avrupa devletleri bize iðne batýrsa, âlem-i Ýslâm baðrýna hançer saplanmýþ gibi tepki göstermiþtir. Bazý istisnaî olaylarla bu manayý inkâr etmek mümkün deðildir. Kur’ân buyurmuyor mu “Elbette bütün mü'minler kardeþtir” 6 diye.

YEMEK ÇEKÝ VEYA YEMEK KARTI SATIN ALINACAKTIR ÝSTANBUL ALTIN BORSASI YEMEK ÇEKÝ VEYA YEMEK KARTI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/36848 1-Ýdarenin a) Adresi : Rýhtým cad.No: 81 34425 BEYOÐLU/ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý: 2122926600 - 2122926618 c) Elektronik Posta Adresi : iab@iab.gov.tr 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Rýhtým Cad. No: 81 34425 Karaköy / ÝSTANBUL c) Teslim tarihleri : Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese her ayýn en geç 20. günü yapýlacak aylýk teslim miktarý yazýlý olarak bildirilecektir. Sözleþmenin imzalanmasýný müteakiben yapýlacak ilk teslim izleyen aya ait yemek çekleri veya yemek kartlarýnýn teslimidir. Ýþin süresi 1 (Bir) yýldýr. Burada geçen yýl kavramý sözleþmenin imzalandýðý aydan baþlayarak 12 aya tekabül eder. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Rýhtým Cad. No: 81 34425 Karaköy / ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : 05.04.2011-11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde,

Þu anda Ýslâm âlemi bu kardeþliðin yeþerdiðini yaþamaktadýr. Hatta hem Avrupalýlar ve hem de Ýslâm âleminin kahir ekseriyeti, Türkiye’nin rol model oluþunu olumlu mânâda tartýþmaya baþlamýþlardýr. Baþta Ezher ulemasý olmak üzere Ýslâm âleminde âlimlerin Risâle-i Nura sahip çýkmalarý ve Nurlarýn yüze yakýn dile tercüme teþebbüsleri bunun en canlý misalleridir. 3. “Birleþik Müslüman Devletler Topluluðunu’’ gerçekleþeceðini Bediüzzaman meþverete uyulmasý þartýyla müjdelemiþtir. Bildiðiniz gibi Ýslâmýn tavsiye ettiði belirli bir devlet þekli yoktur. Belki idarede tamamen meþveret prensibi hâkimdir. Ýslâm âleminin kurtuluþu ancak bugün demokrasi veya hukuk devleti diye ifade edilen ve Ýslâmiyette meþveret prensibi olarak bilinen usulle mümkündür. Bediüzzaman’ýn meþveret ile kastettiði de budur: “Asya kýt’asýnýn ve istikbalinin keþþafý ve miftahý, þûradýr. Yani nasýl fertler birbiriyle meþveret eder; taifeler, kýt’alar dahi o þûrayý yapmalarý lâzýmdýr ki, üç yüz belki dört yüz milyon Ýslâm’ýn ayaklarýna konulmuþ çeþit çeþit istibdatlarýn kayýtlarýný, zincirlerini açacak, daðýtacak, meþveret-i þer’iye ile þehamet ve þefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i þer’iyedir.’’ 7 Devletin iþlerinin yürütülebilmesi için Ýslâmýn öngördüðü bir “þûrâ meclisi” vardýr. Devlete ait önemli iþlerin bir danýþma meclisinde karara baðlandýktan sonra yürütülmesini emreden Kur’ân âyetleri ve hadisler, gayet kesin ve açýktýr. Hz. Peygamber ve Râþid halifeler devrinde bu esas uygulanmýþtýr. Ýslâm hukukçularý, “þûrâ meclisinin” kurulmasýnýn devlet baþkaný için kesin bir görev mi yoksa tavsiye edilen bir esas mý olduðunda fikir ayrýlýðý içindedirler. Tarih içinde bazý sultan ve halifelerin bu esasa uymadýðý göz önüne alýnarak, kesin dinî bir görev olmadýðý düþüncesi yerleþmiþtir. Ancak Kur’ân’ýn bu müesseseye verdiði önem ortadadýr. 8 Sosyal münasebetlerin çoðalmasý, devlet iþlerinin artmasý ve her sahada mütehassýs kimselere ihtiyaç duyulmasý sebebiyle “þûrâ” görevinin, branþýnda uz -

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluþlarýn personeli için manyetik kartlara tanýmlanan limitler çerçevesinde sürdürülmekte olan yemek çeki veya yemek kartý sistemleri kapsamýndaki iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Rýhtým Cad. No: 81 34425 Karaköy / ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rýhtým Cad. No: 81 34425 Karaköy / ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 15987

T. C. SÝLÝVRÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2010/761 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER :Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, MEVKÝÝ : Çanta Mimarsinan Mah. PARSEL NO : (eski parsel 9440) yenisi 389 ada, 3 parsel, (eski parsel 6076) yenisi 213 ada 1 parsel, (eski parsel 9333) yenisi 213 ada 5 parsel, (eski parsel 1112) yenisi 406 ada 1 parsel, (eski parsel 1113) yenisi 407 ada 1 parsel, (eski parsel 1114) yenisi 408 ada 1 parsel, (eski parsel 552) yenisi 417 ada 1,2,3,5,6,9,11,12,14,15,16,17 parseller, (eski parsel 553) yenisi 418 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, (eski parsel 554) yenisi 419 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel VASFI : YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : 1- HÜSEYÝN AKSU, 2- HAKAN YÜCETÜRK, 3- NESRÝN YÜCETÜRK, 4- BERRÝN YÜCETÜRK, 5- LEYLA KARA, 6- ÝFFET AKSU, 7- CEM GÜVELÝ, 8- AHMET DOÐAN, 9- ÝLHAN ARSLAN, 10- HÜSAMETTÝN GÜMÜÞ, 11- HAMÝYET GÜMÜÞ, 12- TEOMAN GÜVELÝ, 13-ZERRÝN YÜCETÜRK, 14- MEHMET SAÐ, 15- UZAKSIN ÖYKÜ YÜCETÜRK 'e velâyeten annesi, SELDA YÜCESOY, 16- MELÝKE YÜCETÜRK, 17- RASÝM HALUK YÜCETÜRK, 18- SEYFÝ ATUN, 19-NÝZAMETTÝN ÇELEBÝ, 20- ZEYNEP ARAÇ, 21- AHMET GÜMÜÞ, 22-HAMÝDE GÜMÜÞ, 23ÞERAFETTÝN GÜMÜÞ, 24- MUAMMER ALBAYRAK. KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝSKÝ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETi : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/761 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. a) Meþruhatlý davetiyenin tebliðinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltin davasý açýlabilir. b)Açýlacak davalarda husumet yukarýda belirtilen idareye yöneltilmelidir. c)30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýtay iptal davacý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. c )Mahkemece tespit edinilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna T.C. Vakýflar Bankasý Silivri Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaktýr. e )Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin teblið tarihinder itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. f )Yukarýda esas numaralarý yazýlý dosyanýn duruþmasý 26.05.2011 günü saat 14.10 'dan itibaren Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde baþlamýþtýr. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4650 sayýlý kanunu 5. Maddesi ile deðiþik 40. maddesinin 5. Fýkrasý uyarýnca ÝLAN olunur. 07/03/2011 www.bik.gov.tr B: 15153


Y

MAKALE

14­MART­2011­PAZARTESÝ

9

Batý da deðiþiyor, Doðu da deðiþiyor fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Duâ lâfýzlarý Göl­cük’ten­Mus­ta­fa­Ço­lak: “Du­â­lar­da kul­la­ný­lan,­ ‘Is­lâ­hý­müm­kün­se­ýs­lâh­ey­le, müm­kün­de­ðil­se­Kah­hâr­ism-i­þe­ri­fin­le kah­rey­le’­ cüm­le­si­du­â­â­dâ­bý­na­uy­gun mu­dur?­Al­lah­di­ler­se,­O’nun­kud­re­ti­i­çin ýs­lâ­hý­müm­kün­ol­ma­yan­þey­o­lur­mu?”­­­ uâda istek ve ihtiyaçlarýmýzý hiç þüphesiz gücü, kudreti, ilmi, irâdesi ve hikmeti sonsuz olan âlemlerin Rabb’inden istiyoruz. Duânýn hikmeti, kulluðumuzu idrâk etmemiz, acziyetimizi ve fakrýmýzý teslim etmemiz, Allah’tan isteme ve Allah’ý mercî bilme bilincini kavramamýz, her zaman baþvuracak ve ihtiyaçlarýmýzý arz edecek bize en yakýn ve en güçlü hâcet kapýsýnýn bulunduðunu takdir etmemiz, yani kulluk âdâbýný her an yaþamamýzdýr. Duânýn özü; her halimizde bizimle birisinin var olduðunu, eðer O’na yönelirsek, O’nun, bize yardýmcý olacak en büyük kuvvet ve kudret Sahibi olduðunu, bizi iþittiðini, bizim ihtiyaçlarýmýzý gördüðünü, bize imdat ettiðini bilmek, O’na yönelmek, O’na teveccüh etmek, O’na kalben yaklaþmaktýr. Bedîüzzaman Hazretlerinin ifâdesiyle, duânýn “en mühim ciheti, en güzel gâyesi, en tatlý meyvesi þudur ki: Duâ eden adam anlar ki, Birisi var; onun hâtýrat-ý kalbini iþitir, her þeye eli yetiþir, her bir arzûsunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrýna medet eder.” 1 Duâ ederken kesin ifâdeler kullanmalýyýz, azmimizi ve gayretimizi açýk, kat’î, kesin ve kararlý cümlelerle ifâde etmeliyiz, “eðer dilersen...” tarzýnda iþi Allah’ýn dileðine havâle eden cümlelerin duâda uygun olmadýðýný, çünkü zaten Allah’ýn “dilerse” yapacaðýný ve “dilerse” duâyý kabul edeceðini, Allah’ý hiç kimsenin hiçbir þey için icbar edemeyeceðini bilmeliyiz. Ebû Hüreyre (ra) anlatmýþtýr: Peygamber E fendimiz (asm), “Sakýn sizden biriniz duâ ettiði zaman, “Allah’ým, eðer dilersen beni maðfiret eyle! Allah’ým eðer dilersen bana merha met eyle! diye duâ etmesin. Duâda azimli ve kararlý olsun. Çünkü (zaten) Allah dilediðini yapýcýdýr. O’nu hiç kimse hiçbir iþe zorlayamaz” buyurmuþtur.2 Mü’min mü’mine lânet etmez, kahýr okumaz. Mü’min mü’minin gýyâbýnda lehine ve hayrýna duâ eder, aleyhinde ve kötülüðü için bedduâ etmez. Kötülükleri ve seyyiâtý varsa ýslahý için duâ eder, kahr u periþan olmasý için duâ etmez. Islâhý için duâ ederken, hiç þüphesiz, “ýslâhý mümkünse...” tabirini kaldýrmalý, doðrudan ýslâhýný ve hidâyetini istemelidir. Böylece hadiste de geçtiði gibi, duâya netlik ve kesinlik kazandýrmýþ olur. Ýslâm düþmanlarý için bile olsa, bedduâ etmek aslýnda tavsiye edilen bir husus deðildir. Islâh olmalarý için duâ edilir. Ancak ýslâh olmadýklarý takdirde nerede, nasýl ve ne boyutta kahrolacaklarýný duâmýza almamýza gerek yoktur. Cenâb-ý Hak Ahkemü’l-Hâkimîn’dir. Kur’ân’da Hazret-i Nuh’un (as) kavmi için azap istediðine dâir âyetler vardýr. Ancak Hazret-i Nuh (as) bu neticeye dokuz yüz küsur sene devam eden zorlu ve cefâkâr bir teblið döneminden sonra ulaþmýþtýr. Demek, azap istemeye istihkak kazanmak için önce teblið hususunda ciddî bir cehd ve gayret sarf etmelidir. Âyetleri inceleyelim: “Nuh dedi ki: ‘Rabb’im, doðrusu ben milletimi gece gündüz çaðýrdým. Fakat benim çaðýrmam, sadece benden uzaklýklarýný arttýrdý. Doðrusu ben, Senin onlarý baðýþlaman için kendilerini her çaðýrýþýmda, parmaklarýný kulaklarýna týkadýlar, elbiselerine büründüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra, doðrusu ben onlarý açýkça çaðýrdým. Sonra onlara açýktan açýða ve gizliden gizliye de söyledim. Dedim ki: “Rabb’inizden baðýþlanma dileyin. Muhakkak O, çok baðýþlayandýr.” 3 Hazret-i Nuh (as) tebliðine devam ederken, “Onlar insanlara, “Sakýn tanrýlarýnýzý býrakmayýn. Ved, Suva’, Yaðus, Yeûk, ve Nesr putlarýndan asla vaz geçmeyin” dediler. Böylece birçoðunu saptýrdýlar. Rabb’im, Sen bu zâlimlerin (artýk) dalâletlerini arttýr. Onlar günahlarý yüzünden suda boðuldular. Ateþe sokuldular. Kendilerine Allah’tan baþka yardýmcý bulamadýlar. Nuh dedi ki: “Rabb’im, yeryüzünde hiçbir inkârcý býrakma. Sen onlarý býrakýrsan, muhakkak onlar Senin kullarýný saptýrýrlar.” 4

D

DUA Ey Kadýü’l-Hacat ve ya Mucib’üd-Daavat! Duâ larýmýzý makbul, a’malimizi meþkur, ibadetlerimizi mebrur eyle! Niyetlerimizi hâlis, adýmlarýmýzý sabit kýl! Nefsimizi nüfus-i emarenin yolunda deðil, kulub-u mütmeinnenin yolunda haþret! Âmin! 1- Sözler, s. 288. 2- Müslim, Duâ, 3. 3- Nuh Sûresi, 71/5-10. 4- Nuh Sûresi, 71/23-27.

meyi hazmedebileceðini ilân edecek bir seviyeye gelmiþ bulunmaktadýr. Bugün, dünyayý aldatan ve saçma-sapan teorilerini “yegâne ilmî hakikatler ve din” diye sunan Freud, Darwin, Comte, Marx, Durkheim gibi þarlatanlarýn maskeleri, yine ilimlerin fersadoglu@yeniasya.com.tr mârifetiyle indirilmiþ. eðiþmeyen tek þey deðiþimdir, denir. Baþta Avrupa olmak üzere, bütün dünyada, Batý da Doðu da müsbet olarak deðiþi- hürriyet meyli ve hakikati araþtýrma fikri uyor. Bediüzzaman’ýn bir asýr önceki tes- yanmýþ. Hakikat, eski vahþeti, taassubu büyük bit ve müjdesiyle Ýslâm âlemi de insanlýk gibi ölçüde törpülemiþ. beþinci sosyolojik devresi olan “serbestiyet ve Ýlim, hukuk, sanat, hattâ teknik ve teknolomalikiyet”e akýyor. jinin, insanlýðýn ortak malý; kültür deðerleri ve Batý zaten AB ile “çok dinli, çok kültürlü, farklýlýklarýn bir zenginlik olduðu anlaþýlmýþ. çok toplumlu; hak, hürriyetlere saygý, demokÝnançsýzlar inanca, “teslîs” akidesindeki Hýrisrasi, serbest piyasa ekonomisi” kriterlerinde tiyanlar tevhîde, Ýslâm cemiyetleri tekniðe ve karar kýlmýþ ve Müslüman bir ülke olan Tür - medenîliðe, çöküntüye düþenler de ahlâkî ve kiye’yi aday göstermiþ. Onu üyeliðe kabul et- moral deðerlere muhtaç olduðunu idrâk etmiþ.

D

Ve en nihayet, ruhsuz, mâneviyatsýz tekno lojinin çarklarý arasýnda bocalayan ve müthiþ kalabalýklar içinde yalnýzlýðýn girdabýna düþen insanlýk; daha çok kaynaþma, yardýmlaþma ve dayanýþma ihtiyacýný duyuyor. Ýnsan haklarý, inanç ve ibadet hürriyeti, kadýnýn eþitliði, ifade hürriyeti, iþkenceyi önleme, çevreyi koruma, daha adil ve daha güzel bir dünya hasreti insanlarý birleþmeye, bir araya gelmeye zorluyor, hattâ mecbur ediyor. Uyuþturucu, AÝDS, alkol baðýmlýlýðý, boþanmalar, mukaddes âile müessesesinin daðýlmasý, çocuklarýn ve gençlerin korunmasý (Batý bunlardan da bîzâr), cehalet, fakirlik, açlýk, adaletsizlik, savaþ ve etnik çatýþmalar, ýrkçýlýk tehdidi gibi problemler, çözüm beklemektedir. Bu da ancak dinlerarasý diyalog ile gerçekleþebilir.

Bütün bunlar, yakýnlaþmayý, yaklaþmayý, yardýmlaþmayý, teþrik-i mesâiyi, birlikte hareket etmeyi zarûrî kýlmaktadýr. Batý’da, ferd, âile ve sosyal hayat çökmüþ bir enkaz yýðýný halinde. Bu sosyal enkazý, teknik ve teknolojinin hârika cihazlarýyla da süsleyipcilâlayýp saklayamýyor, paklayamýyor da! Mânevî bir boþlukta bocalayan insanlar, bir arayýþ içinde. Avrupa'nýn zekâ tarlalarý, düþünen kafalarý ve idârecileri, bunu açýkça itiraf ediyor zaten. Bernard Kouchner, bunlardan sadece birisi: “Sizden öðreneceklerimiz var diyorum. Dayanýþmayý, âile baðlarýný, yeniden insan olmayý öðrenebiliriz sizden. Irkçýlýða karþý bir panzehir olacaksýnýz bizim için. Avrupa’yý kendi içine dönük bir kale olmaktan kurtaracaksýnýz.”

Hz. Lût’un (as) hayatýndan fitne-i âhirzamâna bakan sýrlar z. Lût (as), Hz. Ýbrahim’in kardeþi Harran’ýn oðludur. Hz. Lût (as) Dedom bölgesine giderek dahâ sonra bu kavme yani “Sedomlular”a peygamber olur. Ancak Sedomlular çok ahlâksýz ve edepsiz bir kavimdir. Ýþte böyle bir kavme Yüce Allah, Hz. Lût’u (as) peygamber olarak görevlendirmiþtir. Hz. Lût (as) vazîfeye baþlar, ancak kavmi karþýsýnda çok kötü teklifler ve fiiller ile karþýlaþýr ve zaman zaman da çok zor anlar yaþar. Çünkü bu kavmin iþledikleri fiilleri yeryüzünde baþka bir kavim o zamana kadar iþlememiþtir. Hz. Lût (as) bu durum karþýsýnda bütün gayreti ile ihtârýný ve uyarýsýný yapar ve diðer kavimlerin baþýna gelen helâketleri hatýrlatýr. Dahâ büyük bir azaptan kavmini haberdâr eder ve yaptýklarý bu filleri terk etmelerini ister. Ancak ne çare! Bu kavim dahâ da ileri giderek o çirkin fillerini yapmakta utanmadýklarý gibi bir de Hz. Lût’a misâfir olarak gelen gençlere de musallat olurlar. Hz. Lût (as) ise misafirlerine zarar gelir endiþesi ile sýkýntýlý günler yaþar. Ve sonunda korktuðu baþýna gelir. Bu korktuðuna sebep olan ise, zevcesi olan eþidir. Hanýmý, Sedomlular’a Hz. Lût’un (as) üç genç misafiri olduðunu haber verir. Hz. Lût’un (as) hayatýnda yaþanan hâdiselerde çok önemli noktalar vardýr. Birincisi hanýmýnýn davranýþý ve eþine göstermiþ olduðu sadâkatsizliktir. Demek ki tâ o asýrda fitne o kadar dehþetlidir ki, bir peygamberin hanýmý dahi eþler arasýnda en önemli olan sadâkatini kaybetmiþ ve eþinin aslýnda melek olan misafirlerini azgýn bir kavme ihbâr ederek eþinin zor durumda kalmasýna sebep olmuþtur. Ancak Hz. Lût’un (as) misafirleri olan melekler durumu kendisine anlatýrlar ve onlarýn kendilerine zarar veremeyeceklerini söylerler. Böylece Hz. Lût (as) rahatlar. Bundan sonra ise beklenen sona doðru gidiþ baþlar. Melekler Hz. Lût’a (as) gelecek olan musîbet ve helâketi haber verirler. O gün gelmeden önce Sedomlular çok büyük kuraklýk yaþarlar. Hz. Lût’a (as) yüce Allah kendisine îmân edenleri yanýna alarak o beldeyi terk etmesini söyler. Ufukta ise sanki yaðmur bulutlarý görünür olmuþ ve Sedomlular yaðmur gelecek diye sevinirler. Esâsýnda azap yaklaþýyor ve bunu Hz. Lût (as) biliyordur. Ancak gaflette olan Sedomlular baþlarýna geleceði bilmiyor, hatta sevinç çýðlýklarý atarlar. Þehri terk ederken Yüce Allah’ýn Hz. Lût’a (as) çok hikmetli dört emri vardýr. Ýþte burada çok ince sýrlar, dersler ve mânâlar vardýr: * Geceleyin gitmesi: Çünkü kavmin haberi olmadan o beldeden çýkmasý gereki-

H

nefsâniye ve þefkat kahramaný olan cins-i lâtiflerin eþlerine olan sadâkatleriyle ilgili önemli dersler vardýr. Aile hayatýnýn böyle dehþetli bir fitne ile bozulmasýyla tâ o zamandan bu zamanýmýza bakan hikmetli sýrlarý görüyoruz. Bazen bakicimic@hotmail.com oluyor ki eþler dahi sadâkatini kaybediyor ve hayat arkadaþýna en büyük zulmü ve sýyordu. Gündüz çýksa azgýn kavmin ona eziyet etme ihtimâli vardý. Bu sebeple de kýntýyý yaþatabiliyor. Rivâyette var ki, “FitAllah, Hz. Lût’un (as) ona îmân edenlerle ne-i âhirzamân o kadar dehþetlidir ki, kim2 gece yolculuða çýkmasý emredildi. Böylece se nefsine hâkim olmaz.” Cins-i lâtif olan taife-i nisâiye hakîkatte yolculuk gece baþladý. * Yola çýkarken kendine tâbi olanlarýn arka- hem þefkat kahramaný, hem de o sâfî þefkatin sýnda gitmesi: Çünkü Hz. Lût (as) kendisi ile- içinde hakîkî ihlâsý taþýmaktadýr. Ancak bu aride gitse, ehlinin arkada ne olduðunu merak sýrdaki dehþetli cereyanlar o hakîkî þefkat ve ederek geriye bakma ihtimâli vardý. Ayrýca ar- ihlâsý bozuyor. Halbûki taife-i nisâiyede bu iki kadakiler azabýn kendilerine de yetiþeceðin - esâs bozulursa, o ailenin zembereði kýrýlmýþ den korkabilirlerdi. Bu iki endiþenin izâle edil- demektir. O hakîkî þefkat ve ihlâs o mübârek mesi için Hz. Lut’un kavmi önde, kendisi ar- taifede inkiþafa baþlasa, daire-i Ýslâmiyede pek kadan gitmesi emredildi. Ayrýca Hz. Lût’un büyük bir saadete sebep olacaktýr. Bu iki nok(as) vazîfesi kendisine tâbi olanlarý himâye ettanýn inkiþâfýna medâr ise, terbiye-i Ýslâmiye mesi idi. Bu himâye ise arkadan gitmeyi ve dairesindeki îmândýr. Bu zamanýn dehþetli gözetlemeyi i’câb ediyordu ve böyle oldu. * Kimsenin geri dönüp bakmamasý: Hz. dinsizlik cereyanlarý îmân cihetini zayýflatmak Lût (as) ile birlikte o beldeyi terk edenlerin o ve bozmak planlarýnda muvaffak olmuþlardýr. beldede akraba ve hýsýmlarý vardý. Ayrýca mal- Taife-i nisâiyeyi yuvalarýndan çýkararak ailelarý, kýymetli eþyalarý da geride kalmýþtý. Hatta nin rûhunu bozmuþ ve mânevî cihetten tahbazýlarýnýn evlâtlarý geride idi. Hem o beldede ribâtýný yapmýþlardýr. ömürleri geçmiþ ve hatýralarý vardý. Yerleri ve Ýþte bu cihetten gelen tahribât o kadar dehyurtlarý orasý idi. Bahçeleri, baðlarý geride idi. þetli olmuþtur ki, ifsâd edici âletlerle, þefkat Bu sebeple de geriye karþý bir sevgi ve muhab- kahramaný olan cins-i lâtîf kadýnlarý fýtratlarýbet duygusu olabilirdi. Geri dönüp baksalar, na aykýrý yaþamak durumunda býrakmýþ ve helâk olan zalimlere acýmak gibi, Allah rýzâsý- onlarý riyâkârâne davranmaya zorlamýþtýr. na muhâlif bir hâlet yaþayabilirlerdi. Gerideki Terbiye-i Ýslâmiyenin zayýflamasý ve mimmallarýna, evlâtlarýna ve akrabalarýna acýmak siz medeniyetin tahribâtýyla hem Ýslâm dünve aldanmak hâli olabilirdi. Hatta Hz. Lût’un (as) hanýmý dahi geride kalmýþtý. Onun için yasýnda hem de dünyanýn diðer ülkelerinde kendilerine arkaya bakmamalarý emredildi. kadýnlar ezilmekte ve fýtratlarýnýn aksine bir Bu bir emir idi ve onlarýn imtihâný idi. Emre i- metâ gibi istimâl edilmektedir. Böylece kadýntâat ise Allah’a kulluðun zarûrî bir gereði idi, lar zulme uðramaktadýrlar. Hakîkî vazîfeleri onlar da hep birlikte geriye bakmayarak bu olan eþlerine sadâkat, evlâtlarýnýn terbiyesi ve emre riâyet ettiler. ailenin müdîr-i dâhilîsi olan kadýnlar bu vazîHelâk ve azaba müstahak olanlara acýmak, felerinden alýkoyulmaktadýr. Bu zulmü onlara rahmet ve hikmet-i Ýlâhiyeye i’tirâz ve onlarýn revâ görenler ise, bu asrýn zalim âhirzamân haline, davranýþlarýna rýzâ olduðundan, Allah fitnesidir. Kendi vazîfeleri olan ailenin geçimionlara acýyýp merhamet edilmemesini ihsâs ni saðlamakta gösterdikleri atâlet ve tembellik eden ‘geri bakýlmamasýný’ emretmiþtir. Yoksa neticesi bunu kadýnlara yüklemektedirler. O o zulme ve zâlime acýmak ayný cezaya müstabîçâre taife-i nisâiye ise o zalim erkeklerin zulhak olmayý i’câb ederdi. münden ve tahakkümlerinden korunmak i* Allah’ýn emrettiði cihete gidilmesi: Allah’ýn emrettiði cihete gederek, azabýn þümû- çin çeþitli komitelerin elinde olan teþkilâtlar ilünden çýkmak. Bu emri aldýktan sonra der- le haklarýný aramaya koyuluyor ve fýtratlarýnýn hal emre âmâde olarak hep birlikte emredilen zýddýna hareketlerde bulunuyorlar. cihete gitmeye baþladýlar.1 Dipnotlar: Evet, Hz. Lût’un (as) hayatýndan günü1- Peygamberler Tarihi, 2002, s: 172, 73,…180. mü ze dü þen ö nem li ders ler ol ma lý dýr. Dünyâ zevkleri, haram lezzetler, huzûzât-ý 2- Süyûtî, el-Fethü’l-Kebîr, 1: 315, 2: 185, 3: 9.

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

m.ozturkozturkcu@hotmail.com

Babamýn bavulu ahmetli babamýn tahtadan yapýlý bir bavulu vardý. Okuduðu Risâleleri o bavul da muhafaza eder, köye yapýlan her baskýnda içindeki Nur Risâleleriyle birlikte topraða gömer veya samanlýkta otlarýn içine saklar, öylece muhafazaya çalýþýrdý. Nur Risâlelerinin geçmiþte yazýlmasý, okunmasý ve yayýlmasýna mukabil gösterilen menfî tutum ve davranýþlar karþýsýnda, o çocukluk yýllarýmýzda bu hallere bir anlam veremezdik. Kendimizi hep tedirgin ve korku içinde hissederdik. Vaktâ ki, büyüdük, o hareket ve davranýþlarýn iman ve küfür mücadelesinin tabiî halleri olarak hayatýmýzda iz býraktýðýný anladýk. Hayatý anlamlý kýlan ve insanlarýn imanlarýnýn kurtuluþuna vesile olan Nur hakikatle rine karþý gösterilen olumsuz tutum ve davranýþlarýn varlýðýný, tarih kara bir leke olarak sayfalarý arasýna almaktadýr. Nur hakikatlerine yapýlan haksýzlýklara boyun eðmeyerek, çok zor þartlarda bile onlarý kendi malý gibi telâkki edip, bu güzel günlere gelinmesine vesile olan baþta Üstadýmýz olmak üzere Nurlara gönül veren hakikat kahramanlarý ise, tarihin þeref levhalarýna kaydedilmiþtir; yeni nesil onlarý alkýþlayarak yâd etmektedir. Hak ve hakikat uðruna mallarýyla birlikte canlarýný bile bu sevda yolunda sarf etmekten çekinmeyen ehl-i himmet insanlar, Kur’ân hakikatlerinin ülkemizde ve dünyanýn bir çok yerinde yayýlmasýna vesile olmuþlardýr. Yaþadýðý uzun ömrü içinde kendisine çektirilen ezâ ve cefaya ehemmiyet vermeyerek, hak ve hakikatlerin kalp, gönül ve hayatlarda neþv-ü nemâ bulmasýna vesile olan Üstad Bediüzzaman Hazretlerine binlerce rahmetler diliyoruz. Babamýn bavulundaki sýrrý çözerek hayatýmýzý o bavuldaki Kur’ân hakikatleriyle tanzim etmenin saadetini tatmayý, þu dar-ý dünyada en büyük bir þeref olarak telâkki ediyoruz. Geçmiþte, bavullarla saklanmak istenen Kur’ân hakikatlerine olumsuz tutum ve davranýþlar içerisinde bulunanlarýn, þimdi piþmanlýk yüklü günahlarýyla baþbaþa kaldýklarýna inananlardanýz. Gece gündüz demeyip, kendilerini ve insanlýðý cehaletin karanlýðýndan kurtarýp, Ýslâmýn taptaze esaslarýyla buluþturma gayretleri içinde olanlarý ise, kâinatýn alkýþladýðýný düþünmekteyiz. Geçmiþte babamýn, bavulunda saklayarak gizlice muhafaza etmeðe çalýþtýðý Nur hakikatleri, bugün modern gönül kütüphanelerinde baþ eserler olarak tasvibe mazhar olmaktadýrlar. Ne dersiniz?

R

Ecnebîlerin bizden aldýklarý fikr-i milliyetle, bir ferdi, bir millet gibi kýymet alýyor. Çünkü, bir adamýn kýymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek baþýyla küçük bir millettir. Bazýlarýmýzdaki dikkatsizlikten ve ecnebîlerin zararlý seciyelerini almamýzdan, kuvvetli ve kudsî Ýslâmî milliyetimizle beraber, herkes "Nefsî, nefsî" demekle ve milletin menfaatini düþünmemekle, menfaat-i þahsiyesini düþünmekle, bin adam, bir adam hükmüne sukut eder. Hutbe-i Þâmiye, s. 64


10

14 MART 2011 PAZARTESÝ

syasar33@yahoo.com

Mutluluk, ‘normalleþme’dedir Bir kýymetli dost anlatýyor: “Son zamanlarda iþ dolayýsýyla sýkýntýlarým iyice arttý. Hatta sýkýntý, ister istemez hayatýn iþ dýþýndaki alanlarýnda da kendini göstermeye baþladý. Artýk yönümü nereye dönsem bir türlü kendimi bu sýkýntý sebebi olan þeylerden alamýyorum. Bu durumdan evim de etkilendi. Akþamlarý eve döndüðümde en masum ortam olan evim, benim yüzümden neþesini kaybetti. Bu sefer kendimi daha çok suçlu hissetmeye baþladým. O da ayrý bir yük oldu. Aslýnda inançlý bir insanýn, maddî imkân ve gücüm de yeterli denebilecek düzeyde. Yani sýkýntýlarýmý þu an itibariyle aþabilecek imkânlara da sahibim. Ama bir þeyleri içimden atamýyorum. Bir endiþe hali üzerimde etkin. Bundan da kendimi alamýyorum…” Þikâyet konusu cümleler devam edip gidiyor. Tam bir asýr gündemi. Her þeyim var, ama huzurum yok. Her türlü imkâným var, ama tadý yok. Sahip olduklarým deðil, olmadýklarým beni huzursuz ediyor. Hep yarýn düþüncesi beni korkutuyor. Geçmiþte yaþadýklarýmý unutamýyorum. Evet, asrý doðru okumak gerekiyor. Bu asýr tam da bu þikâyetlerin bollukla olduðu bir asýr. Bu bilgiye sahip olmak lâzým ki ona göre hazýrlýklar yapýlsýn. Ne olacaðý konusunda bilgimiz olmazsa, olacaklara hazýrlýksýz yakalanýrýz. Zaten insanýn þikâyetleri ya geçmiþten ya da gelecekten geliyor. O zaman hem geçmiþe, hem de geleceðe sözü geçene dayanmak en saðlýklýsý. Çünkü insanýn eli geçmiþe de geleceðe de uzanamýyor. Günümüzde maddî imkân içerisindeki insanlar, daha çok huzursuzluk sinyalleri veriyor. Anlaþýlan o maddî imânlara sahip olmak, onlarý muhafaza etmek, onlarý geliþtirmek, onlarý daðýtmak ayrý ayrý problemler içeriyor. Demek, olmasý bir, olmamasý bin bir dert. Maddî þeylerin insaný mutlu etmesi, onlarýn nasýl ve nerede kullanýldýðý ile alakalý. Bu dikkate alýnmazsa, evet, þu halde insanlarýn imkânlarý artacak, ama bir o kadar da, mutsuzluk sebepleri de artacak. O zaman, ‘sahip olunanlarýn sahibini mutlu etmesi’ dersine iyi çalýþmak gerekiyor. Yoksa emanetimizde olanlar yani dünyevî deyimle sahip olduklarýmýz, hem dünyada, hem de ahirette çokça baþýmýzý aðrýtacaða benziyor. Hazret-i Ebu Bekir, döneminin zengin bir kiþisidir. Ama o zenginlik unsuru þeyleri kalbine koymamýþ, o þey-

Y

KÜLTÜR SANAT lerle aklýný çok da fazla meþgul etmemiþtir. Hatta maddî imkânlarý manevî ihtiyaçlarý karþýlamak için kullanmýþtýr. Hazret þu dersi vermiþtir; maddî imkânlar, manevî ihtiyaçlarý karþýlamak için gereklidir. Yoksa sahip olunan maddî imkânlar, sahip olanýn aklýna, kalbine, vicdanýna yük olsun, aðýrlýk oluþtursun, hayatý zorlaþtýrsýn deðildir. Nitekim günümüzde de Bediüzzaman, maddi imkânlarýn niçin gerekliliðini ifade sadedinde; ‘Ýla-yý Kelimetullah maddeten terakkiye mütevakkýftýr.’ diyerek, maddenin mânânýn emrinde olmasý gerektiði ölçüsünü hatýrlatmýþtýr. O zaman problem maddî imkânlarýn ne kadar olmasý gerektiði ile alâkalý deðil, sahip olunanlarýn ne uðrunda harcandýðý ile alakalýdýr. Neticede maddenin yokluðunun da imtihaný apayrýdýr. Hatta galiba günümüzde yokluðu daha zor bir imtihan. Varlýðýnýn imtihanýný kolaylaþtýran ise; varlýðý, olumlu anlamda kullanabilenlerin varlýðýdýr. Artýk asýr, maddî unsurlarýn ötesinde bir þeylere daha sahip olmayý gerekli kýlýyor. Bu da olsa olsa ‘vicdan’ etkinliði olsa gerektir. Çok þeye sahip olmak deðil, sahip olunanlara yüklenen anlamla huzur anlaþýlýyor. Zengin bir hanýmefendinin cümleleri konumuzu aydýnlatýr niteliktedir: “Durumumuz çok iyi. Neye el attýysak Allah kat kat nasip etti. Evler deðiþti, ev eþyalarý deðiþti, arabalar deðiþti. Bir müddet sonra baktýk ki, artýk ihtiyaçlar bizi þekillendirmeye baþladý. Buna bir son vermemiz gerektiðini anladým. Ben artýk son model dikkat çeken bir arabaya binemiyorum. Yoldan geçerken vatandaþýn bakýþlarý beni ciddî rahatsýz ediyor. Varlýðýn huzursuzluk sebebi olduðunu anlýyorum. Ve þimdilerde eþimle konuyu konuþup, normal dikkat çekmeyen bir araca biniyorum. Bunda çok daha rahat ediyorum. Herkesin dilinde olan bir semtte, herkesin dilinde olan bir sitede oturmak bana çok rahat gelmiyor. Hatta nedendir ki küçük çocuðumu her iki günde bir hastaneye götürmek zorunda kalýyorum. Kimsenin kem gözlerinin deðmeyeceði þekilde yaþamak en güzeli.” Evet, fýtrat fýtrî olmayaný reddeder. ‘Fakirlerin bolca bulunduðu bir cemiyette kemal-i afiyetle yenmez.’ Ne güzel bir ölçüdür. Onun için insan neye sahip olursa olsun, ‘normal’ i olsun. Mutluluk, normalleþmededir. ** Sahip olmak, sahip olunanlarýn sorumluluðunu taþýmak demektir. Týpký bir evlât gibi. Sahip olmadan, olmadýðýndan; sahip olduktan sonra olduðundan imtihanýmýz baþlýyor. Hiçbir þeyin, ‘Benimdir, istediðim gibi tasarruf ederim.’ hakkýna sahip deðiliz. Çünkü sahip olduklarýmýzýn emanetçileriyiz. Emanetin hukukunu korumakla mükellefiz. Varlýk da, yokluk da birer imtihan vesilesidir. Hangisini taþýyabileceksek, onunla imtihandayýzdýr. Görüyorsunuz zengin de dertli, fakir de. Uçlarda yaþamamak dileðiyle. Mutluluk, ‘normal’leþmededir.

Âkif ahlâký ile de bize örnek oluyor Devlet Bakaný Prof. Dr. Aydýn, Mehmet Âkif’in ahlaka çok önem verdiðini belirterek, en zor zamanlarda dahi kararlý duruþuyla ve fikirleriyle tam bir kahraman gibi davrandýðýný söyledi. DEVLET Bakaný Prof. Dr. Mehmet Aydýn, Ýstiklâl Marþý yazarý Mehmet Âkif Ersoy’un en büyük amacýnýn Müslüman denen þahsi yeti yeniden kurgulamak olduðunu söyledi. Ýstiklâl Marþýnýn yazarý Mehmet Âkif Ersoy’un Vefatýnýn 75. Yýlý dolayýsý ile Fatih Sultan Mehmet Vakýf Üniversitesi, Medeniyetler Ýttifaký Enstitüsü ve Zeytinburnu Belediyesi öncülüðünde Uluslararasý Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Türkiye ve dünyadan çok sayýda bilim adamý, entelektüel ve yazar katýldý. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan Devlet Bakaný Mehmet Aydýn, “Anadolu halký için Mehmet Âkif Ersoy kadar etkili belki de baþka bir isim daha yoktur. Anadolu’nun en ücra köþelerinde bile þiirleri, sözleri camiler de vaazlarda okunur. Din âlimleri tarafýndan alýntýlar yapýlýr. Âkif’in bu gücü göründüðü gibi olmasýndan kaynaklanýr. Mehmet Âkif, en zor zamanlarda dahi kararlý duruþuyla ve fikirleriyle tam bir kahraman gibi davranmýþtýr. Mehmet Âkif’in en büyük hedefi Müslüman denen þahsiyeti yeniden kurgulamak, yeniden inþa etmektir” diye konuþtu. Âkif’in geliþim için güç ile ahlâkýn beraber yürümesini þart gördüðünü anlatan Aydýn, “Bilimde sanayide kaydedilen hýzlý ilerlemelere raðmen insanî deðerlerde, ahlâkta kötüye gidiþ var. Eðer böyle giderse, eðer insanlýk olarak bir an evvel aklýmýzý baþýmýza almazsak hepimizi karanlýk günler bekliyor. Bugün çevre kirliliðinden ahlâkî kirliliðe kadar her alanda sorunlarýmýz var. Kuþlar patýr patýr ölü yor, aðaçlar sürekli kuruyor. Sadece ilim-

Medeniyetler Ýttifaký Türkiye Eþgüdüm Komitesi Baþkaný Prof. Dr. Bekir Karlýða

Toplantýda Bakan Aydýn’a 1936-1940 yýllarý arasýnda Türk basýnýnda yer alan Mehmet Âkif Ersoy haberlerinin yer aldýðý kitap hediye edildi.

de ilerleme insanlýk için yetmez. Bu iki unsur birbirini dengelemelidir” dedi.

“ÝSTÝKLÂL MARÞI TÜM MAZLÛM HALKLARIN MARÞIDIR “ Medeniyetler Ýttifaký Türkiye Eþgüdüm Komitesi Baþkaný Prof. Dr. Bekir Karlýða, da Þairin, hep medeniyet karþýtý olarak gösterildiðini fakat tam tersi emperyalizme karþý kararlý duruþuyla bizim medeniyetimizin yegâne temsilcisi olduðunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn 2011 Yýlýný “Mehmet Âkif Ersoy Yýlý” Ýlân etmesiyle bütün yurtta etkinlikler düzenlendiðini anlatan Prof. Dr. Karlýða, “Mehmet Âkif Ersoy’u kime sorsanýz Ýstiklâl Marþýnýn yazarý olarak bilir. Fakat Ersoy sadece milli marþý yazmadý. Onun hayata bakýþý, fikirleri, entelektüel yönleri bilinmiyor. Bu sempozyumda amacýmýz özellikle genç kuþaklara þairi tanýtmak ve rol alýnmasýný saðlamak. Sempozyumda Mýsýr, Makedonya, ABD ve Arap dünyasýnýn önde gelen uzmanlarý konuþmacý olarak yer aldý. Þairin ulusal, bürokratik bir yapýdan kurtarýlarak günümüz çatýþma dünyasýnda birleþtirici, yönleriyle tanýtýmýný yapmak istiyoruz. Ýstiklâl Marþý sýradan bir millî marþ deðildir. Yazýldýðý dönemde bütün zulme uðramýþ mazlûm insanlarýn özgürlük marþýdýr. Bütün Ýslâm dünyasýnda

Mehmet Âkif Ersoy Ýslâm Þairi olarak bilinir ve saygý gösterilir. Ýstiklâl Marþýný ve þairimizi yeniden bütün dünyaya tanýtmak istiyoruz” diye konuþtu. Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn da, Ersoy’un hürriyet ve bayrak aþýðý kimliðinin yanýnda evrensel görüþün de sembollerinden biri olduðunu söyledi. Ýstanbul / Yeni Asya

Vakýflar’dan ödüllü kompozisyon yarýþmasý MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL VAKIFLAR Genel Müdürlüðü, ön lisans lisans ve yüksek lisans öðrencilerine yönelik “Ben Bir Vakýf Kursam” konulu kompozisyon yarýþmasý açtý.Yarýþma üniversite öðrencilerinin vakýf kültürü ile bütünleþen eðitim olgusuna dair özgün düþünceler ortaya koymalarýný saðlamayý amaçlýyor. Yarýþmaya katýlmak isteyenlerin yazdýklarý kompozisyonlarý en geç 09 Nisan 2011 tarihinde teslim etmeleri gerekiyor. Yarýþmaya katýlým þartlarý ise

þöyle: "Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öðrencisi olmak. Yarýþmaya sadece bir eserle katýlmak. Eserin daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ, ya da yayýnlanmamýþ olmasý.” Türkiye genelinde yapýlan kompozisyon yarýþmasýnda, ilk üç dereceye giren yarýþmacýlara para ödül verilecek. Ödüller ise þöyle: “l.lik ödülü: 5.000 TL. / 2.1ik ödülü: 3.000 TL. / 3.1ük ödülü: 2.000 TL. Mansiyon ödülleri: Yarýþmada 4. ve 5. olanlara mansiyon ödülü olarak l’er Cumhuriyet Altýný verilecektir. Yarýþmada ödül alan yarýþmacýlara plâket ve baþarý belgesi.”

Yarýþmaya gönderilecek eserlerde aranacak þartlar lEserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayý geçmeyecek þekilde hazýrlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecek. lAnlatým tekniði serbest. lEserler özgün olmalý, baþka bir eserden kopya olmamalý. lEserlerin üzerinde, katýlanýn ismi ve imzasý kesinlikle bulunmamalý, ancak katýlým formunda istenen bilgiler veya çalýþmanýn son sayfasý arka kýsmýnýn sað alt köþesine, yarýþmacýnýn adý, soyadý, yaþý, eðitim gördüðü üniversitesi, bölümü, ulaþýlabilecek telefon numaralarý, adresi, yarýþmaya katýldýðý ilçe ve il açýk olarak yazýlmalý. lDereceye girsin veya girmesin, yarýþmaya katýlan eserin bütün imtiyazý Vakýflar Genel Müdürlüðüne geçecek, eserler üzerinde yarýþ-

SOL­DAN­SA­ÐA— 1. Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'de Harem-i þerif'in ortasýnda bulunan kutsal bina, yeryüzünde Allah'a adanmýþ ilk mâbed. - Neseb ve evlilikle bir araya gelmiþ bir çatý altýnda bulunan topluluk. - Yön göstermek amacýyla belli yerlere konulan iþaret. 2. Mahkemelerin bulunduðu büyük yapý. 3. Yolculuk sýrasýnda birinin evine konan, ziyaret maksadýyla birinin evine giden, konuk. - Duru, sakin havada çýkan kuru soðuk. 4. Yayýnlanmýþ mahkeme kararý. Sodyumun simgesi. - Harç alýp sürmeye yarayan, çoðu üçgen biçiminde, yassý, demirden, üstten tahta saplý sývama aracý. 5. Noksan, eksik. - Sürekli, kesintisiz. - Utanma duygusu. 6. Gelenek, görenek. Konuþma özürlü. - Bir soru eki. 7. Çok çok duâ ve Esmâ-i Ýlâhiyeyi okuyan. - Tibet'te, Asya'nýn bazý yörelerinde yabani veya evcil olarak yaþayan, kýllarý uzun öküz türü. 8. Birbirinin ayný olan veya birbirine çok benzeyen iki þeyden her biri. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Kur'ân alfabesinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son harf. - Manda 1 N Ý T E L E M E K O S U yavrusu. 9. Altýn 2 Ü T Ü L E M E K Ý K Ý M kökü. - Demir yo 3 M Ý R A S A K E R Ý M E lu. 10. A cil týp tek nis yen li ði nin 4 A M E B F D A F Ý M A R kýsaca söyleniþi. 5 Y A M A N Ý N Ý N O V A Tahta, çinko vb. 6 Ý T E L E T Ý Ç Ý N Ý V hafif þeylerden ya7 Þ E K E R A K E T O N A pýl mýþ, te mel siz 8 M T A N E M I R A N A Y eðreti yapý. 9 10

OM N Ý S Ý L Ý K Ü Z A T E R Þ Ý T Ý K A D Ý T

macýlar hak talep edemeyecek. Vakýflar Genel Müdürlüðü, ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserleri afiþ, katalog, broþür, kitapçýk vb. her türlü tanýtým malzemesi olarak kullanma hakkýna sahip olacak. lEserlerin, katýlým formu ile birlikte bir zarfa konularak, 08 Nisan 2011 tarihine kadar Vakýflar Genel Müdürlüðüne elden, kargo veya posta ile gönderilmesi gerekiyor. Baþvuru formlarý www.vgm.gov.tr veya ww\v.vakifmedeniyeti.gov.tr internet adresinden temin edilebiliyor. lSonuçlar da ayný adreslerden açýklanacak. Baþvuru Adresi ise þöyle: T.C. Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü Millî Müdafaa Caddesi No: 20 Kýzýlay /Ankara *Ödüller, 09 Mayýs 2011 Pazartesi günü, Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilecek tören ile verilecek.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ýstiklâl Marþý’nýn 11 bestesini ünlüler seslendirdi ÜMRANÝYE Belediyesi tarafýndan Ýstiklâl Marþý’nýn kabulünün 90. yýldönümü ve ‘2011 Mehmet Âkif Yýlý’ onuruna düzenlenen “Ünlülerin Sesinden Ýstiklâl Marþý’nýn 11 Farklý Bestesi” adlý program, Maslak TÝM Show Center’da yapýldý. Gecede, Türkiye’nin tanýnmýþ beþ sanatçýsý, Ýstiklâl Marþý’nýn 11 farklý bestesini 55 kiþilik bir orkestra eþliðinde seslendirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, eþi Emine Erdoðan ile katýldýðý programda; Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve çok sayýda dâvetli de yer aldý. Sunuculuðunu Bedirhan Gökçe ve Ayþe Egesoy’un yaptýðý gece saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý ile baþladý. Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can’ýn sunuþ konuþmasýnýn ardýndan Ahmet Yekta Madran, Muallim Ýsmail Hakký Aksoy, Mehmet Zati Arca, Ali Rifat Ça ðatay, Osman Zeki Üngör, Kazým Uz, Mustafa Sunar, Ýsmail Zühtü Ateþ, Rauf Yekta, Halit Lemi Atlý ve Abdulkadir Töre’nin besteleri sanatçýlar Fa tih Erkoç, Zara, Kubat, Zuhal Olcay ve Mustafa Ceceli tarafýndan 55 kiþilik bir orkestra eþliðinde seslendirildi. Programýn finalinde 5 sanatçý hep birlikte Ýstiklâl Marþý’ný Zeki Üngör’ün bestesini hep birlikte seslendirdi. Gecede ayrýca Mehmet Âkif Ersoy’a ait fotoðraflar, bir dönem çýkardýðý Sebilürreþad Dergisi ile yine Mehmet Âkif Ersoy’un kendi el yazýsýndan oluþan Kur’an-ý Kerim’in yer aldýðý bir sergi açýldý. Ýstanbul / Yeni Asya

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1. Ý kinci Dünya Savaþý yýllarýnda Japonlarýn kullandýðý intihar uçaðý. 2. TRT'nin tek kanallý olduðu yýllarda Uykudan Önce programý'nýn tonton masalcý teyzesi. 3. Bir yere çýkarken veya bir yerden inerken basýlan ve art arda gelen, birbirine belirli aralýklarý olan düz yüzeylerden her biri. - Kullandýðýmýz alfabede yirminci harfin okunuþu. 4. Aþaðý Mezopotamya'nýn doðusunda kurulmuþ krallarý bayan olan, krallýðýn da anadan kýza geçtiði ülke. - Namaz kýlmaya ve oruç tutmaya karar verme ve bu ibadetlere baþlamadan evvel bunlarla ilgili duâ okuma. 5. "f" harfinin Ýngilizce okunuþu .- Aþaðý inen basamak, aþaðý mertebe. 6. Yunanistan'ýn baþþehri. 7. Ortadoðuda çýbanbaþý terörist bir devlet. 8. Lantaný simgeleyen harfler. - Delikli silindir. 9. Muhtaç ve dul kadýnlar. - Bir çokluk eki. 10. Avuç içi. - Yolda yürüyerek giden kimse. 11. Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini baþka bir þey üzerine çekmek, meþgul etmek. 12. Kýzarmýþ olan. Nazi hücum kýtasý.


Y

Reklâm altyazýlarý büyüyecek TÝCARÎ reklâm ve ilânlarda, tüketicinin satýn alma kararýný etkileyecek nitelikteki bilgilerin ortalama tüketicinin algýlayabileceði sürede ve biçimde iletilmesi zorunlu olacak. Ticarî reklâm ve ilânlarda yer alan altyazý ve dipnotlar; okunabilir, algýlanabilir hýzda ve büyüklükte verilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn, konuyla ilgili tebliði,

Türkiye'de geçen yýl 29.1 milyon ton ham çelik üretildi.

Türkiye, ham çelik üretiminde 10. sýrada n TÜRKÝYE’NÝN ihracatýnda lokomotif sektörlerden olan demir çelik sektörü, 2010’da dünya ham çelik üretiminde 10. sýrada yer aldý. Türkiye geçen yýl, yüzde 15,2 oranýnda artýþla, 29.1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleþtirdi. Dünya Çelik Derneði (WSA) verilerinden yapýlan hesaplamalara göre, dünya ham çelik üretimi 2010’da yüzde 15 arttý ve 1 milyar 414 milyon tona ulaþtý. En fazla çelik üreten ülke de 626.8 milyon ton ile Çin oldu. Çin’i 109.6 milyon ton üretimle Japonya ve 80.6 milyon ton üretimle ABD izledi. Bu ülkeleri, 66.8 milyon ton üretimle Hindistan ve Rusya takip etti. 2010 yýlýnda en fazla ham çelik üreten 10 ülke içerisinde, üretimini en fazla arttýran ülkeler, yüzde 38,5 ile ABD oldu. ABD’nin ardýndan yüzde 34,1 ile Almanya, yüzde 25,2 ile Japonya, yüzde 23,8 ile Brezilya, yüzde 20,3 ile Güney Kore geldi. En büyük 10 çelik üreticisi arasýnda üretimi en düþük oranda artan ülke ise yüzde 6,4 ile Hindistan oldu. Üretimi en az artan diðer ülkeler arasýnda ise yüzde 10,1 ile Çin, yüzde 11,4 ile Rusya yer aldý. Türkiye, dünyanýn en fazla ham çelik üreten ülkeleri sýralamasýnda 29.1 milyon tonluk üretimle Ýtalya, Tayvan, Meksika, Ýspanya ve Fransa’yý geride býrakarak, 10. sýradaki yerini korudu. Ankara / aa

Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, ticarî reklâm ve ilânlarda yer alan altyazý ve dipnotlar; okunabilir, algýlanabilir hýzda ve büyüklükte verilecek. Ticarî reklâm ve ilânlarda yer alan ana vaadin esaslý unsurlarý açýk ve anlaþýlýr bir þekilde belirtilecek. Teblið, dünden itibaren 3 ay sonra yürürlüðe girecek. Ankara / aa

Tekstil, bugünlerde altýn çaðýný yaþýyor n TEKSTÝLCÝLER, ürünlerini diktirecek atölye bulmakta zorlanýr hale geldi. Merter Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MESÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Ercan Tan, tekstilin bugünlerde yeniden altýn çaðýný yaþamaya baþladýðýný belirtti. Bazýlarýnýn ‘’’Çaput iþinden çýkýn, tekstili býrakýn’ demesinin ‘’anlamsýz ve yanlýþ’’ olduðunun bir kez daha ortaya çýktýðýný ifade eden Tan, yaklaþýk bir yýldýr Uzakdoðu’daki olumsuz þartlar, Çin’in tüketime yönelmesi ve Çin üreticisinin de iç tüketime hizmet etmeye ve üretmeye dönmesiyle dýþ sipariþleri ötelediðini anlattý. Bu durumun Türkiye için büyük avantaj oluþturduðunu belirten Tan, þunlarý kaydetti: ‘’Yine yakýndan izlediðimiz gibi tekstilde üretime baþlayan Mýsýr, Cezayir, Tunus gibi ül kelerin demokrasi sancýsý yaþamasý ülkemiz için müþteri potansiyelinin artmasýný saðlamýþtýr. Yeni çýkarýlan tebliðlerin konfeksiyona gelmesi planlanan yüzde 40’lýk ithalatý koruma önleminin sektörümüzü etkilediði ve iç piyasadaki zaten sýkýþýk olan tekstil üretimimizi iyice yoðunlaþtýrmýþtýr. Þu an üreticilerimiz, ihracatçýlarýmýz, imalatçýlarýmýz ürünlerini diktirecek atölye bulamamaktadýr. Mevcut atölyelerimizin yüzde 80’i tam kapasite ile vardiyalý bir þekilde çalýþmaktadýr. Þu an ülkemizin binlerce acil atölyeye ihtiyacý var.’’ Ýstanbul / aa

11

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5850 ÖNCEKÝ GÜN 1,5850

DÜN 2,2010 ÖNCEKÝ GÜN 2,2010

DÜN 72,50 ÖNCEKÝ GÜN 72,50

DÜN 486,23 ÖNCEKÝ GÜN 486,23

tu

tu

tu

Ýþsizlikten çok tembellik var KSO’NUN AÇTIÐI VE 10 BÝN KÝÞÝNÝN BAÞVURMASI BEKLENEN MESLEK EDÝNDÝRME KURSLARINA SADECE 172 KÝÞÝ BAÞLADI. DENÝZLÝ’DE ÝSE YETERLÝ KURSÝYER SAYISINA ULAÞILMADIÐI ÝÇÝN KURS AÇILAMADI. KONYA Sanayi Odasý’nýn (KSO) açtýðý ve 10 bin kiþinin baþvurmasý beklenen meslek edindirme kurslarýna, 596 kiþinin baþvurduðu, bunlarýn da 172’sinin kurslara baþladýðý bildirildi. KSO Yönetim Kurulu Baþkaný Tahir Büyükhelvacýgil, günlük 15 TL yevmiye ve yüzde 90 iþ garantili kurslara baþvurunun ve katýlýmýn az olmasýný ‘’çeliþkili bir tablo’’ olarak deðerlendirdi. Büyükhelvacýgil, proje kapsamýnda bir milyon 928 bin liralýk makine ve teçhizat yatýrýmý yapýldýðýný söyledi. Konya’da 31 Aralýk 2010 tarihi iti bariyle ÝÞKUR’a kayýtlý 31 bin 742 iþsiz olduðunu dile getiren Büyükhelvacýgil, ‘’Ýþsizlik halen en büyük so-

run iken, insanlarýn geleceði ile ilgili çok önemli olan bu kurslara katýlýmýn az olmasý ülkemizde yaþanan tabloyu üzücü bir þekilde ortaya koymaktadýr’’ dedi. ‘’Bir yanda iþsizler ordusu, öte yanda iþ garantili kurslara katýlmayan insanlar var’’ diyen Büyükhelva cýgil, þunlarý kaydetti: ‘’Gazetelerde sayfalarca iþ ilâný var, sanayi nitelikli eleman istiyor, ancak yok. Bu tablo gerçekten endiþe verici ve çok ciddî sorunlara neden oluyor. Bu sorun ülkemizin önünde çözülmeyi bekleyen en önemli sorunlardan birisi.’’ Büyükhelvacýgil, ülkemizdeki iþsizliðin en önemli kaynaðýnýn mesleksizlik olduðunu da vurguladý. Konya / aa

Sanayide ücretler, yüzde 8,24 düþtü n TÜRKÝYE Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Araþtýrma Enstitüsü (DÝSK-AR) tarafýndan hazýrlanan ‘’Sanayide Reel Birim Ücretler ve Ýstihdam 2010 Yýlý Raporu’’na göre, sanayide brüt reel birim ücretler, kriz öncesi 2007 yýlýna göre yüzde 8,24 oranýnda düþtü. DÝSK-AR tarafýndan Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Sanayi üretim endeksi, TÜÝK Sanayi iþgücü girdi endeksleri ve TÜÝK Tüketici Fiyat Endeksi üzerinde yapýlan hesaplamalara göre, son 3 yýllýk süreçte reel birim ücretlerde ciddî kayýplarýn yaþandýðýnýn ifade edilen raporda, 2008 yýlýnda reel birim ücretlerde yaþanan gerilemenin 2009 yýlýnda kýsmi ve sýnýrlý þekilde toparlandýðý, ancak 2010 yýlýnda reel birim ücretlerde gerilemenin sürdüðü kaydedildi. Rapora göre, sanayide brüt reel birim ücretler, kriz öncesi dönem olan 2007’ye göre yüzde 8,24 oranýnda geriledi. Reel birim ücretler 2010 yýlýnda da, bir önceki yýla göre yüzde 1,93 oranýnda düþüþ gösterdi. Sanayide üretim 3 yýl öncesini yakalarken istihdam düþtü, verimlilik arttý. Rapora göre, 2007 yýlýnda sanayide çalýþan her 100 kiþiye karþýn 2010 yýlýnda 95 kiþi yer aldý. Ýstanbul / aa

14 MART 2011 PAZARTESÝ

tu

HABERLER

EKONOMÝ

Boydak Holding’ten yurt dýþýnda üretim ataðý YURTDIÞINDA yatýrým kararý alan Boydak çekleþtirecek bir büyüklüðe ve toplamda Holding, Rusya ve Ukrayna’da 20 milyon 600’e yakýn çalýþan sayýsýna ulaþýlmasý bekdolara iki ayrý mobilya fabrikasý satýn aldý. leniyor. Grup bu yatýrýmla bölgedeki en ö Bölgenin mobilya ihracatý konusunda zor- nemli aktörlerden biri olmayý hedefliyor. lukla karþýlaþýlmasý ve gelecekte büyüme Basýn toplantýsýnda diðer projelerini de apotansiyeline sahip olmasý dolayýsýyla Rus- çýklayan Boydak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Memduh Boydak, ya ve Ukrayna’da doðrudan mobilyayla ilgili olarak Kuyatýrým kararý alan Boydak zey Irak’ta da yüzde 50-50 Holding, Rusya ve Ukrayeþitlik esasýna uygun bir orna’daki fabrikalar için Potaklýk üzerine çalýþmalarý lonyalý Forte SA’ya 20 milbulunduðunu, 2012 yýlý içinyon dolar ödedi. Ýlk 5 yýl içede orada faaliyete geçmiþ orisinde 60 milyon dolar dalacaklarýný, þu an Dohuk’ta ha ilâve bina ve makine yayatýrým yaptýklarýný, oranýn týrýmý yapmayý öngören faaliyete geçmesiyle 500 kiBoydak Holding, yapýlacak Memduh Boydak þiye istihdam oluþturacaklayeni yatýrýmlarla birlikte baþta Rusya’daki tesisler olmak üzere bu rýn bildirdi. Boydak, 300 milyon dolarlýk fabrikalarda mevcut panel mobilya üreti- yatýrýmýn 200 dolarýný enerjiye ayýrdýklarýný mine ilave olarak yatak, kanepe ve oturma belirtti. Bu yýl ilâve 500 istihdamlarý olacagruplarýndan oluþan döþeme mobilya ve ev ðýný kaydeden Boydak, Ukrayna ve Rustekstili imalatý yapacak. Bütün yatýrýmlarýn ya’da Bellona markasý ile üretim yapacakla tamamlanmasýyla birlikte 5 yýl sonunda, rýný, ancak bir yýl kadar mevcut marka ile yýllýk yaklaþýk 100 milyon dolar satýþ ger - devam edeceklerini belirtti. Ýstanbul / aa

Kuveyt Türk’ün hedefi 5 yýllýk sukuk ihracý

Türkiye'de iþsizlik sorununun çözülmesi için baþlatýlan Beceri'10 Projesi kurslarýna baþvurular beklenenin altýnda. .. FOTOÐRAF: AA

60 MÝLYAR LÝRANIN 4 MÝLYARI ÝÞSÝZE

ÝÞSÝZÝM DÝYEN ÇOK, KURSA GÝDEN YOK

ÝSTANBUL Serbest Muhasebeci Malî Müþavirler Odasý’na (ÝSMMMO) göre, 10 yýlda Ýþsizlik Sigortasý Fonu’nda biriken 60,6 milyar liranýn yalnýzca 3,7 milyar lirasý, yüzde 6,2’si iþsizlere ödendi. ÝSMMMO’nun, TÜÝK, Türkiye Ýþ Kurumu, Hazine ve SGK’nýn resmi verilerinden yararlanarak hazýrladýðý ‘’Ýþsizlik Sigortasý Fonu’nda 10 Yýlýn Sonucu’’ araþtýrmasýna göre, resmî iþsiz sayýsýnýn 3 milyonu bulduðu Türkiye’de 10 yýlda iþsiz kalarak Fon’dan para almayý baþarabilmiþ kiþi sayýsý ise 2 milyonu biraz aþýyor. Fon’da 2010 yýl sonu itibariyle iþsize daðýtýlmayý bekleyen miktar ise yaklaþýk 46 milyar lira. 10 yýldýr iþçi ve iþverenden kesilen primlerle devletin de desteklediði Ýþsizlik Sigortasý Fonu, 60 milyar 605 milyon lira büyüklüðe eriþirken, iþsize ödenen para sadece 3 milyar 750 milyon lirada kaldý. Bu rakam nemasýyla biriken ana paranýn yalnýzca yüzde 6.2’sine karþýlýk geliyor. Araþtýrmaya göre, Ýþsizlik Sigortasý Fonu’ndan GAP için kullanýlmak üzere Hazine hesaplarýna aktarýlan miktar 2008-2010 döneminde 9,1 milyar lirayla iþsizlere ödenen miktarýn yaklaþýk 2,7 katýna ulaþýyor. Rapora göre, ödenekten yararlananlarýn sayýsý Kasým 2008’den bu yana en düþük düzeylerde seyrediyor. Araþtýrmanýn sonucunu deðerlendiren ÝSMMMO Baþkaný Yahya Arýkan, ‘’Fon’da duran 46 milyar lira acilen, adil ve dengeli bir þekilde iþsizlerin yaralarýný sarmak için hýzla kullanýlmalý’’ dedi. Ýstanbul / aa

TÜRKÝYE’DE iþsizlik sorununun çözülmesi için baþlatýlan Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi kurslarýnýn yeterli kursiyer sayýsýna ulaþýlamadýðý için açýlamadýðý bildirildi. Denizli Sanayi Odasý (DSO) Baþkaný Müjdat Keçeci, ‘’Proje kapsamýnda Denizli’de ilk etapta gazaltý kaynakçýsý ve torna tezgâhý operatörü kurslarýnýn açýlmasýna karar verildi. Ama maalesef yeterli kursiyer baþvurusu olmadýðý için gazaltý kaynakçýsý kursumuzu açamadýk. Torna tezgâhý operatörü için 15 sayýsýna ancak ulaþabildik. Önümüzdeki günlerde tekstille alâkalý kurslar açýlacak, umarým bunlarda yeterli sayýyý yakalarýz’’ dedi. Ýþsizlik sorununa deðinen Keçeci, þunlarý kaydetti: ‘’Televizyon dizilerinde hep masa baþý iþ gösteriyorlar. Mutlu olanlar hep masa baþýnda çalýþanlar zannediliyor. Halbuki bir tornacý, bir gazaltý kaynakçýsý da zengin olabilir, mutlu bir hayat sürebilir. Dizi baþrol oyuncularýnýn elleri yüzleri yað içinde olsa, çalýþtýklarý yerden ellerini yüzlerini yýkayarak sevgililerin yanýna gitseler, bugün açýlan kurslara baþvuru sayýsý artar. Türkiye’de iþsizlik sorunu büyük oranda çözülür.’’ Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Denizli Ýl Müdürü Besim Eviz de ‘’ Sanayici iþçi bekliyor, insanlar burada kursa baþladýklarý andan itibaren ceplerine belli bir miktar para girecek, ama baþvuru yok. Biz burada gereken bilgiyi verip ortaya kalifiye bir eleman çýkarýyoruz. Ýþsizlere sesleniyorum, gelin iþ sahibi olun’’ diye konuþtu. Denizli / aa

T. C. ÝSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/1069 Esas. DAVALILAR : 1- MURAT YILMAZ Sancaktepe Mah. Orhangazi Cad. No: 29 Baðcýlar/ ÝSTANBUL 2- ÝSMAÝL BATTAL Soðanlýk Cad. No:.92 Güngören/ ÝSTANBUL Davacý TOLGA AKBAL tarafýndan davalýlar AYDIN TUNÇ, MURAT YILMAZ, ÝSMAÝL BAT TAL VE HADÝ ERDAÐ aleyhine mahkememizde açýlan Menfi Tespit davasýnda davalýlar Murat Yýlmaz ve Ýsmail Battal'ý adresleri tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davacý vekili dava dilekçesinde; Oyakbank Beþiktaþ Þubesine ait 36685010 nolu hesap tan Hadi Erdað tarafýndan 30/09/2006 tarihinde keþide edilen 0017058 nolu çekin davacý Tolga Akbal' dan çalýndýðý, Aydýn Tunç, Ýsmail Battal ve Murat Yýlmaz' ýn çekin meþru hamili olmadýklarý hususunun tespiti ve icra dairesine davacý tarafýndan yatýrýlan 5.250 TL 'nin iadesi talep edilmiþ olmakla davalýlardan ÝSMAÝL BATTAL ve MURAT YILMAZ'a ; Duruþma Günü: 22/03/2011 günü saat: 10:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 509 ve 510. Maddesi u yarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý ve karar verileceði hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9547

ERDEMLÝ KADASTRO MAHKEMESÝ ESAS NO: 1983/126 Davacýlar Orman Ýdaresi ve Ayþe Demir tarafýndan davalýlar Halit Coþkun ve arkadaþlarý aleyhine açmýþ olduklarý iþ bu Kadastro Tespitine Ýtiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davalýlardan Ali oðlu 1334 doðumlu Halit Coþkun'un yapýlan tüm aramalara raðmen tebliðe yarar açýk adresleri tespit edilemediðinden, Mahkememizce 10.06.1988 tarihin de verilen ve aþaðýda belirtilen karar hükmü ile davacý Orman Ýdaresi vekilinin temyiz dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, hüküm özeti aþaðýya çýkartýlmýþtýr: Gerek bu, gerekse birleþtirilen dosya ile açýlan davalarýn REDDÝNE, Erdemli ilçesi, Kösbucaðý köyü, Çaltýsekisi Mevkiinde bulunan 184 parsel sayýlý 4940 m2 yüzölçümündeki ve 185 parsel sayýlý 4080 m2 yüzölçümündeki tarla niteliðindeki taþýnmazlarýn tespit gibi tespit malikleri adýna hisseleri oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, Ýliþkin verilen kararýn ve bu kararýn temyizine iliþkin davacý Orman Ýdaresi vekilince verilen temyiz dilekçesinin davalýlardan Ali oðlu 1334 doðumlu HALÝT COÞKUN'a karar hükmü ve temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 12.01.2011 www.bik.gov.tr B: 15995

KUVEYT Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, geçen yýl gerçekleþtirdikleri 100 milyon dolarlýk sukuk ihracýnýn ardýndan önümüzdeki dönem hedeflerinin, Türkiye’nin ‘’ilk’’ 5 yýllýk sukuk ihracýný gerçekleþtirmek olduðunu bildirdi. Kuveyt Türk Katýlým Bankasý’ndan yapýlan yazýlý açýklamada, bankanýn, geçen yýl Türkiye’de bir ‘’ilk’’ olarak gerçekleþtirdiði sukuk ihracý na, bütün global finans dünyasýnda ilginin artarak devam ettiði belirtildi. Açýklamada, sukuk iþlemi ile birçok ödül kazanýldýdýðý da ha týr la týl dý. Ku veyt Türk Genel Müdürü Uyan, yaptýðý deðerlendirmede, geçen yýl gerçekleþ- Ufuk Uyan tirdikleri 100 milyon dolarlýk sukuk ihracýnýn ardýndan önümüzdeki dönem hedeflerinin, Türkiye’nin ‘’ilk’’ 5 yýllýk sukuk ihracýný gerçekleþtirmek olduðunu belirterek, sukukun finansal bir enstrüman olarak daha da yaygýnlaþtýrýlmasýný planladýklarýný kaydetti. Yaptýklarý çalýþmalarýn Türkiye’den gerçekleþtirilecek

yeni sukuk ihraçlarý için örnek olacaðýný ifade eden Uyan, 5 yýllýk ihraç ile uzun vadeli sermaye piyasasý yatýrýmcýlarýna da ulaþmýþ olmayý hedeflediklerini bildirdi. Türkiye’nin uzun vadeli finansman kaynaðý bulmasý açýsýndan sukukun çok önemli bir enstrüman olduðunu, katýlým bankalarýnýn uluslar arasý piyasalardan orta ve uzun vadeli kaynak temin etmesinin, hem bu bankalarýn aktifpasif yönetimine olumlu katkýlar hem de müþterilerine daha uzun vadeli ve düþük maliyetli finansman imkâný saðlayacaðýný vurgulayan Uyan, ‘’Sukuk ile ülkemiz bankalarý bugüne kadar kurumsal firma ve banka finansmaný ile sýnýrlý kalan Körfez kaynaðýna ulaþýmda yeni bir pazar ve ürüne de kavuþma þansý bulmuþtur. Bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlarýn ülkemiz varlýklarýna yatýrým yapmasýna olanak veren bu ürün etkin ikincil piyasasý ile de derinlik ve yaygýnlýk kazanmaktadýr’’ ifadesini kullandý. Ýstanbul / Yeni Asya

T. . SÝLÝVRÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2010/824 Esas. ESAS NO: 2011/190 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ýstanbul ili, Silivri ilçesi, Ortaköy mahallesi MEVKÝÝ : PAFTA NO : ADA NO : 576 PARSEL NO : 9 ve 10 VASFI : YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MEH MET TANRIVERMÝÞ, NURHAYAT ÇÝMEN, NURAN ÇÝMEN, FERHAT ÇÝMEN, ÝFAKAT ÇÝMEN, BAHRÝYE BEKAR KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMANIN VE : Ýstanbul ili, Silivri ilçesi, Ortaköy mahallesi 576 ada 10 parsel BELGELERÝN ÖZETÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/824 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. a) Meþruhatlý davetiyenin tebliðinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltindavasý açýlabilir. b) Açýlacak davalarda husumet yukarýda belirtilen idareye yöneltilmelidir. c) 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýtay iptal davacý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edinilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna T.C. Vakýflar Bankasý Silivri Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaktýr. e) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) Yukarýda esas numaralan yazýlý dosyanýn duruþmasý 04.05.2011 günü saat 11:150 'dan itibaren Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde baþlamýþtýr. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4650 sayýlý kanunu 5. Maddesi ile deðiþik 10. Maddesinin 5. Fýkrasý uyarýnca ÝLAN olunur. 03/03/2011 www.bik.gov.tr B: 17154


12

Y

RÖPORTAJ

14 MART 2011 PAZARTESÝ

SÝVÝL GELENEKTE ASKERLERÝN HER YERDE OLMASI GEREKMEZ GAZETECÝ DOÐAN SATMIÞ, ASKERLERÝN CUMHURÝYET RESEPSÝYONLARINA GELMEMESÝYLE ÝLGÝLÝ OLARAK, "KATILMIYORLARSA KATILMASINLAR. RESEPSÝYONLARA HERKES GELÝR DÝYE BÝR ZORUNLULUK YOK. ASKERÎ DÝSÝPLÝN HER ZAMAN HER YERDE OLMAMALI. SÝVÝLLERÝN ORADA OLMASI YETERLÝDÝR, ASKER ÝSTER GELÝR ÝSTER GELMEZ. ZATEN SÝVÝL GELENEKTE ASKERÝN HER YERDE OLMASI GEREKMÝYOR. BU KADAR BASÝT" DEDÝ. ba­zý­in­san­la­rýn­mil­let­ve­kil­li­ði­gün­dem­de.­Bu­ra­da­ki­kýs­tas­yap­týk­la­rý­ey­lem­le­rin­þid­de­ti­öv­me­ye ge­lip­da­yan­mýþ­o­lup­ol­ma­ma­sý.­Nef­ret­su­çu­nu iþ­le­yip­iþ­le­me­miþ­ol­ma­sý.­ Bal­yoz’un­ 28­ Þu­bat’a­ doð­ru­ gi­de­ce­ði­ ve 28­Þu­bat’ýn­da­dâ­vâ­e­di­le­ce­ði­söy­le­ni­yor. Siz­ce­müm­kün­mü?

yor­sa­il­gi­li­yö­net­me­lik­te­bir­kaç­ke­li­me­de­ðiþ­ti­re­rek­bu­iþ­çö­zü­le­bi­lir.­ Cum­hu­ri­yet­ ku­rul­du­ðun­dan­ i­ti­ba­ren­ sü­rek­li­ o­la­rak­ hal­ka­ ir­ti­ca­ ve­ bö­lü­cü­lük suç­la­ma­sý­yö­nelt­mek,­hal­kýn­seç­ti­ði­ik­ti­dar­la­ra­ bu­ yön­de­ ba­sýnç­ yap­mak­ na­sýl nor­mal­o­la­bi­lir?

Biz­yýl­lar­ca­“Köþk­te­ba­þör­tü­lü­ka­dýn­ol­maz” hhkemal@yeniasya.com.tr Þu­nu­söy­le­mek­ge­re­kir­ki,­ön­ce­ger­çek­leþ­miþ di­ye­þart­lan­dýk.­Son­dört­yýl­dýr­ba­þör­tü­lü­bir­ha­bir­dar­be­o­lan­12­Ey­lül’ün­yar­gý­lan­ma­sý­lâ­zým. ný­me­fen­di­var­bir­þey­ol­du­mu?­Kürt­çe­te­le­viz­Ergenekon sürecinde son olarak Nedim Þener ve Ben­12­Ey­lül­li­der­le­ri­nin­hap­se­a­týl­ma­sý­ný­sa­yo­na­yýl­lar­ca­kar­þý­çýk­týk.­Bu­gün­bu­ka­na­lýn Ahmet Þýk’ýn tutuklanmasý basýn özgürlüðü konu- vun­mu­yo­rum,­a­ma­yar­gý­lan­ma­la­rý­nýn­sem­bo­lik Tür­ki­ye’yi­böl­dü­ðü­nü­söy­le­yen­kim­se­var­mý? sunda büyük tartýþmalara sebep oldu. Kimisine bir­de­ðe­ri­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­Tür­ki­ye­bir Bu­a­dým­lar­a­tý­lýr­ken­in­san­la­ra­a­çýk­la­ya­cak­sýn, göre bu basýn özgürlüðüne indirilmiþ bir darbey- a­dým­a­ta­cak­sa­bu­ra­dan­baþ­la­ma­lý­dýr.­Böy­le­lik­le gü­ven­ce­ve­re­cek­sin.­ ken kimine göre ise savcýnýn yazýlý açýklamasýnýn ül­ke­de­ar­týk­kim­se­dar­be­ye­ce­sa­ret­e­de­mez.­Ci­ardýndaki gerçekleri beklemek gerekliydi. Biz de na­yet­te­þeb­bü­sü­nü­yar­gý­lar­ken­ci­na­ye­ti­yar­gý­la­- Siz­ köþk­te­ so­run­ yok­ di­yor­su­nuz,­ an­cak cum­hu­ri­yet­re­sep­si­yon­la­rý­na­as­ker­ler­ka­konuyu Uluslararasý Basýn Enstitüsü üyesi, Haber- ma­mak­tu­haf… türk Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Yardýmcýsý An­cak­Tür­ki­ye’de­her­þey­bir­bi­ri­ne­gir­miþ týl­mý­yor? Doðan Satmýþ’a sorduk. Gazeteci Satmýþ, gazete- va­zi­yet­te.­1980’e­dar­be­di­yen­ler­den­ba­zý­la­Ka­týl­mý­yor­lar­sa­ka­týl­ma­sýn­lar.­Re­sep­si­yon­la­ra cilik ilkelerinin belli olduðunu, kimsenin bu ilkelerin rý­27­Ma­yýs’ý­dev­rim­o­la­rak­gö­rü­yor.­ her­kes­ge­lir­di­ye­bir­zo­run­lu­luk­yok.­Gel­me­me­dýþýna çýkamayacaðýný vurguladýktan sonra kamule­rin­ben­ce­bir­sa­kýn­ca­sý­da­yok.­Dev­let­bü­tün­Her­kes­o­lay­la­ra­ken­di­a­çý­sýn­dan­ba­ký­yor.­Ar­oyundaki kafa karýþýklýðýnýn giderilmesi için savcýlü­ðü­i­çin­il­la­her­ke­sin­her­ye­re­gel­mek­gi­bi­bir nýn ilgili açýklamayý yapmasý gerektiðini, yoksa dâ- týk­ge­le­ce­ðe­ba­ka­lým.­Tür­ki­ye­1946’dan­bu­ya­na zo­run­lu­lu­ðu­yok.­As­ke­rî­di­sip­lin­her­za­man­her ke­sin­ti­ler­dý­þýn­da­çok­par­ti­li­sis­te­mi­ça­lýþ­týr­mak vânýn seyrinin deðiþebileceðini söyledi. yer­de­ol­ma­ma­lý.­Si­vil­le­rin­o­ra­da­ol­ma­sý­ye­ter­li­i­çin­gay­ret­gös­te­ri­yor.­Tür­ki­ye’nin­yap­ma­sý­ge­dir­as­ker­is­ter­ge­lir­is­ter­gel­mez.­Za­ten­si­vil­ge­le­re­ken­ge­liþ­miþ­ül­ke­ler­de­ki­stan­dart­la­rý­bu­ül­ke­Er­ge­ne­kon­Dâ­vâ­sýn­da­ki­çer­çe­ve­sin­de­di­de­o­luþ­tur­mak.­Bu­da­ya­sa­la­rý­nýzý­dün­ya­nýn­me­le­ ge­ti­ri­len­ kar­þýt­ gö­rüþ­le­ri­ na­sýl­ yo­rum­de­ni­dev­let­le­ri­nin­se­vi­ye­si­ne­çý­kar­mak­la­o­lur.­ lu­yor­su­nuz? Geç­miþ­le­ he­sap­laþ­ma­dan­ ge­le­ce­ði­ kur­r­ge­ne­kon­Dâ­vâ­la­rý­i­çin­de­Tür­ki­ye’nin mak­müm­kün­mü? yüz­leþ­me­si­ge­re­ken,­so­ruþ­tur­ma­sý­ve Sýrf­‘geç­miþ­le­he­sap­la­þý­yo­rum’­di­ye­rek­i­le­ri­a­ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­ge­re­ken­ba­zý­o­lay­la­rýn ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­Er­ge­ne­kon dým­lar­a­týl­ma­ma­sý­ný­kast­e­di­yo­rum.­Tür­ki­ye’de sa­ný­ðý­ba­zý­ki­þi­le­rin­bir­ta­kým­o­lay­la­ra ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­la­ra­gö­re­ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­nü ka­rýþ­týk­la­rý­ný­bi­li­yo­ruz.­Ya­kýn­za­man­i­çin­de­ya­sa ký­sýt­la­yan­ya­da­sý­nýr­la­yan­1000­ya­sa­mad­de­si dý­þý­na­çýk­mýþ­ba­zý­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­nin­ol­du­ðu­da var.­Bu­mad­de­le­rin­mec­lis­ta­ra­fýn­dan­de­ðiþ­ti­ril­ma­lûm.­Do­la­yý­sýy­la­Er­ge­ne­kon’un­giz­li­kal­mýþ­o­- me­si­lâ­zým.­Bu­nun­ya­nýn­da­son­yýl­lar­da­ül­ke­ler­lay­la­rýn­or­ta­ya­çýk­ma­sý­a­çý­sýn­dan­ö­nem­li­ol­du­ðu­- de­çok­ö­nem­li­þey­ler­ya­pýl­dý­ðý­ný­da­söy­le­mek na­i­na­ný­yo­rum.­An­cak­dâ­vâ­nýn­bu­a­ma­cýn­dý­þý­na ge­re­kir.­Dev­let­ka­na­lý­o­la­rak­Kürt­çe­bir­te­le­viz­çý­ka­cak­sap­ma­lar­gös­ter­me­si­in­san­la­rýn­dâ­vâ­ya yo­nun­a­çýl­ma­sý­dev­rim­dir.­An­cak­bu­da­yet­mez, ba­kýþ­la­rý­ný­kuþ­ku­lu­ha­le­ge­ti­rir.­Her­ke­si­Er­ge­ne­- Tür­ki­ye’nin­bek­le­yen­so­run­la­rý­var­dýr.­­ kon’un­i­çi­ne­sok­ma­ya­baþ­lar­sa­nýz­dâ­vâ­yý­i­çin­den Ýk­ti­da­rýn­ ar­týk­ yo­rul­du­ðu­nu­ söy­çý­kýl­maz­ha­le­ge­ti­rir­si­niz.­ le­yen­ler­ var.­ Mu­ha­le­fet­ ne­den sü­r ek­l i­ kor­k u­l ar­ ü­z e­r in­d en Her­kes­ten­ka­sýt­ne­dir? po­li­ti­ka­ ü­re­ti­yor­ ne­den­ ik­ti­Er­ge­ne­kon’dan­be­nim­an­la­dý­ðým,­dev­let­i­çin­da­rý­ ha­re­ket­len­di­re­cek­ i­le­ri de­ki­ba­zý­gö­rev­li­le­rin­ve­bir­ta­kým­in­san­la­rýn­bir a­dým­lar­at­tý­ra­cak­si­ya­set­iz­a­ra­ya­ge­le­rek­suç­o­luþ­tu­ra­cak­ey­lem­le­ri­ger­çek­le­mi­yor? leþ­tir­me­le­ri.­Bu­sa­de­ce­si­vil­hü­kü­me­te­kar­þý­bir Nor­mal. or­ga­ni­ze­de­ðil,­gi­dip­Cum­hu­ri­yet­Ga­ze­te­si’ni bom­ba­la­mak,­Da­nýþ­tay’a­sal­dýr­mak,­bir­ta­kým Kor­ku­lar­ ü­ze­rin­den­ si­fa­i­li­meç­hul­ler­ben­zer­le­ri­bu­nun­bir­par­ça­sý­o­la­ya­s et­ yap­m ak­ nor­m al bi­lir.­Bun­la­ra­hiç­i­ti­ra­zým­yok,­a­ma­son­za­man­mi­ge­li­yor? lar­da­hü­kü­me­te­mu­ha­lif­o­lan­lar­bu­se­pe­tin­i­çi­ne Ba­zý­in­san­la­rýn­ba­zý­þey­le­a­tý­lý­yor­gi­bi­bir­iz­le­nim­o­luþ­ma­ya­baþ­la­dý.­Bu­Er­re­þüp­ hey­le­bak­ma­sý­eþ­ya­ge­ne­kon’da­va­rýl­mak­is­te­nen­he­de­fi­baþ­ka­bir nýn­ta­ b i­a­týn­da­var.­Tür­ki­ye­re­çe­ke­bi­lir.­He­def­sa­pa­bi­lir.­ ye’nin­bir­bö­lü­mü­nün­her Tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri­nin­ de­ dâ­vâ­yý­ o­lum­þe­ye­þüp­hey­le­bak­ma­sý­na­siz suz­et­ki­le­ye­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz? al­dýr­ma­ya­cak­sý­nýz.­Za­ten­siz, Kaç­ma­ve­de­lil­ka­rart­ma­ih­ti­ma­li­ol­ma­yan­in­- si­zi­des­tek­le­ye­ni­de­ðil­kuþ­kuy­la san­la­rýn­tu­tuk­lan­ma­sý­dâ­vâ­yý­ze­de­ler.­Tu­tuk­lu­- ba­ka­ný­ik­na­et­me­li­si­niz.­Ba­kýn luk­sü­re­le­ri­nin­u­zun­ol­ma­sý­da­AB­stan­dart­la­rý­- in­san­lar­e­ko­no­mik­ge­liþ­me­nýn­dý­þýn­da­bir­uy­gu­la­ma.­Bi­li­yor­su­nuz­Hü­se­yin ler­le­il­gi­li­i­ti­raz­e­de­bi­li­yor Üz­mez­bu­ge­rek­çe­i­le­ser­best­bý­ra­kýl­dý,­an­cak mu?­E­ðer­iç­ki­ko­nu­su­gi­bi bir­çok­in­sa­nýn­bu­ne­den­le­i­çer­de­tu­tul­du­ðu­nu in­san­la­rýn­ka­fa­sýn­da­so­u­nu­tu­yo­ruz­ve­ya­far­ký­na­var­mý­yo­ruz.­Hiz­bul­- ru­i­þa­ret­le­ri­o­lu­þu­lah­çý­lar­on­se­ne­i­çer­de­yat­tý­lar,­ka­rar­la­rý­Yar­gý­tay’da­so­nuç­lan­ma­dý.­14­se­ne­ce­za­sý­ke­sin­leþ­me­den­ya­tan­PKK­sa­ný­ðý­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­in­san­lar­var.­Siz­el­li­ci­na­yet­iþ­le­di­ði­ni­dü­þün­dü­ðü­nüz­bir­in­sa­n­i­çin­bi­le­üç­se­ne­i­çin­de­tu­tuk­la­nýp tu­tuk­lan­ma­ma­sý­ko­nu­sun­da­ka­rar­ver­me­niz­ge­re­ki­yor.­Bu­ne­den­le­de­suç­iþ­le­me­ih­ti­ma­li­ol­sa bi­le­Ne­dim­Þe­ner­gi­bi­her­ke­sin­ta­ný­dý­ðý,­kaç­ma ih­ti­ma­li­ol­ma­yan­bi­ri­nin­tu­tuk­lan­ma­sý­þüp­he­u­yan­dý­rý­yor.­

E

Hal­kýn­ i­çin­de­ de­ se­ne­ler­ce­ ha­pis­te­ ya­týp dâ­vâ­sý­ so­nuç­lan­ma­mýþ­ yüz­ler­ce­ in­san var.­Ne­den­o­la­yýn­u­cu­as­ke­re­do­ku­nun­ca so­run­ha­li­ne­gel­me­ye­baþ­lý­yor.­Böy­le­bir ge­le­ne­ðe­mi­sa­hi­biz? Tür­ki­ye’de­hal­ký,­ba­zý­so­run­lar­se­ne­ler­ce­ra­hat­sýz­e­der,­a­ma­o­so­run­bel­li­nok­ta­la­ra­da­yan­ma­dýk­ça­çö­zül­mez.­Bu­Tür­ki­ye’nin­ge­le­ne­ðin­de böy­le­e­li­tist­ta­výr­var.­Tür­ki­ye­ay­rým­yap­ma­dan in­san­la­rýn­so­run­la­rý­ný­çöz­me­li.­ Er­ge­ne­kon­ Dâ­vâ­la­rý­na­ i­de­o­lo­jik­ o­la­rak kar­þý­çý­kýl­ma­sý­ný­na­sýl­yo­rum­lar­sý­nýz? Çað­daþ­de­mok­ra­si­ler­de­þid­de­te­baþ­vur­ma­dý­ðý ve­nef­ret­su­çu­nu­i­çer­me­di­ði­müd­det­çe­her­tür­lü dü­þün­ce­yi­sa­vun­mak­müm­kün.­Ba­zý­in­san­la­rýn fark­lý­dü­þün­ce­de­ol­ma­la­rý­de­mok­ra­si­nin­ge­re­ði­dir.­Ba­zý­in­san­lar­hü­kü­met­ten­mem­nun­ol­ma­ya­bi­lir­ve­ey­lem­ler­ya­pa­bi­lir.­Hat­ta­Si­liv­ri’de­ki

nek­te­as­ke­rin­her­yer­de­ol­ma­sý­ge­rek­mi­yor.­Bu ka­dar­ba­sit.­Bu­ra­da­ö­nem­li­o­lan­te­mel­öz­gür­lük­le­ri­i­le­ri­ta­þý­mak­týr.­

TÜRKÝYE GAZETECÝLER CEMÝYETÝ YALAN SÖYLEDÝ Ba­þör­tü­lü­ ol­du­ðu­ ge­rek­çe­siy­le­ Gü­li­zar Ba­ki’nin­Tür­ki­ye­Ga­ze­te­ci­ler­Ce­mi­ye­ti­ne a­lýn­ma­ma­sý­na­ i­ti­raz­ et­ti­niz,­ ar­dýn­dan­ da is­ti­fa­et­ti­niz.­ Ma­a­le­sef­TGC’de­öy­le­bir­tar­týþ­ma­ya­þa­dýk. Böy­le­bir­tar­týþ­ma­ya­þa­mak­is­te­mi­yor­dum.­Ger­çi­ar­ka­da­þý­mýz­ce­mi­ye­te­ü­ye­ol­du,­an­cak­be­nim is­ti­fam­ge­rek­ti.­Bu­nun­ne­de­ni­i­se­ar­kam­dan­ya­pý­lan­ba­zý­uy­gu­la­ma­lar­dý.­E­ðer­ce­mi­ye­tin­yö­ne­tim­ku­ru­lun­day­san­bir­ta­kým­et­kin­lik­le­re­kat­ký­da­bu­lun­mak­ge­rek.­Bu­kat­ký­lar­dan­bi­ri­si­de­ba­þa­rý­ö­dül­le­ri­jü­ri­sin­de­yer­al­mak­tý.­Son­se­kiz­se­ne­de­gö­rev­yap­tý­ðým­jü­ri­den­ha­be­rim­ol­ma­dan çý­ka­rýl­dým.­Bu­da­gü­ve­ni­mi­ze­de­le­di.­­ Ge­rek­çe­ne­o­la­rak­a­çýk­lan­dý? So­ru­la­rý­ma­ce­vap­a­la­ma­dým,­sa­de­ce­ge­nel sek­re­ter­“se­nin­le­il­gi­si­yok”­de­di.­ O­la­yýn­mu­ha­ta­bý­siz­si­niz,­na­sýl­si­zin­le­il­gi­si­yok? Ge­nel­bir­ka­rar­al­ma­ya­ça­lýþ­týk­de­di.­Hem­o­lay­la­il­gi­li­hem­de­so­nu­cuy­la­il­gi­li­söy­le­nen­le­rin doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­his­set­tim.­Bun­lar­be­nim­o­ra­da­ol­ma­mý­ge­rek­ti­ren­þey­ler.­ TGC’nin­siz­ce­mis­yo­nu­nu­ye­ri­ne­ge­tir­di­ði­ni­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz? Ga­ze­te­ci­ler­Ce­mi­ye­ti’nin­da­ha­ba­þa­rý­lý­ve­to­par­la­yý­cý­o­la­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­Her­se­ne o­tuz­ö­dül­ve­ri­li­yor,­bun­lar­da­ha­den­ge­li­bir­þe­kil­de­da­ðý­tý­la­bi­lir.­E­ðer­siz­ba­þör­tü­lü­di­ye­ga­ze­te­ci­yi­ü­ye­li­ðe­al­mý­yor­sa­nýz,­fark­lý­ke­sim­le­ri­na­sýl­tem­sil­e­de­bi­lir­si­niz?­Ba­kýl­ma­sý­ge­re­ken­ga­ze­te­ci­lik­ya­pýp yap­ma­dý­ðý­dýr.­

ANADOLU DA, BEYAZ TÜRKLERÝ ANLAMIYOR Siz­ce­top­lu­mun­fark­lý­ke­sim­le­ri­bir­bi­ri­ni­an­lý­yor­mu?­‘Be­yaz­Türk­ler’in­hal­ký­ta­ný­ma­dý­ðý­yö­nün­de­yo­rum­lar­var? Sadece Beyaz Türkler Anadoluyu tanýmýyor deðil. Anadolu da Beyaz Türkleri anlamýyor. Ýki taraf da birbirini farklý tanýyor. Türkiye’nin bir bölümü Avrupa standartlarýnda yaþarken bir bölümü yoksulluk içinde. Gelir daðýlýmý Türkiye’de çok bozuk. Yine bir kesim Ýsveç’te tatil yaparken, bir kesim ilçesine gidecek parayý bulamýyor. Bu nedenle iki kesimin birbirini anlamamasý gayet normal. Plâ­za,­dâ­vet­ler­ve­top­lan­tý­lar­üç­ge­nin­de­ ya­þa­yan­ ba­zý­ ga­ze­te­ci­ler­ de­ an­la­ma­yan­lar­gu­ru­bu­na­da­hil­e­di­li­yor.­ Bu yorum tam bir gerçeði yansýtmýyor. Plâzalarda oturup akþam dâvet dâvet dolaþan gazeteciler var, ancak Türkiye’den kopuk deðiller. O gazetecilerin de aileleri, akrabalarý, arkadaþlarý var. En tepedeki insanlarýn bile þoförleri var, kýz kardeþleri var, çocuðunun öðretmeni var. O nedenle herkes herkesi seviyor. Güney Afrika’da zenginler toplumun bir kesimine sokaklarýný kapamýþ durumda. Benim tanýdýðým uçlardaki insanlar bile Anadolu’dan Ýstanbul’a gelmiþ, çalýþýp bir yere gelmiþ insanlar. Tahtakale’de dolaþýp orada çay içen insanlar. Tabi ki olaylara farklý bakýldýðýný kabul ediyorum.

GAZETECÝ ALDIÐI BÝLGÝLERÝ BAÞKA AMAÇ ÝÇÝN KULLANIRSA ORADA GAZETECÝLÝK BÝTER

Er­ge­ne­kon’da­ ba­zý­ ga­ze­te­ci­ler­ tu­tuk­lan­dý.­ Ga­ze­te­ci­le­rin­ suç­ un­su­ru­ teþ­kil e­den­ in­san­lar­la­ bi­le­ gö­rüþ­me­si­ ge­rek­mez­mi? ýçak sýrtý bir durum. Gazetecilerin iþi her kesle görüþmek. Ancak görüþme aldýðý bilgileri yayýnlamasý gerekiyor. Aldýðý bilgileri baþka amaç için kullanmayý düþündü ðünde gazetecilik orada biter. Diyelim ki baþ bakanla gidip görüþtünüz. Baþbakan devalü asyon yapacaðýný söylediyse, bunu hemen yazmanýz gerekir. “Gidip döviz alayým, haberi sonra yazarým” derseniz burada gazetecilik bi -

B

ter. Gazeteci haberi alýp vermenin dýþýna çýktýysa sorunludur. Eðer bir gazeteci kitabýný araþtýrýp yazmanýn dýþýna çýktýysa, orada tehlike çanlarý çalýyor demektir. Yazdýðýnýz kitapta insanlara gerçekle ilgisi olmayan suçlar isnat edemezsiniz. Soner Yalçýn kitaplarýnda bir çok kiþiyi mason, Yahudi olmakla suçladý. Eðer iddia edilenlerin gerçekle alâkasý yoksa, bunlarý yazan gazeteciye þüpheyle bakma noktasýna gelinir. Ýyi bir gazeteci öðrendiðini yazar. Diðer türlü gazetecilik biter.

ne­le­ri­ni­ bý­ra­ka­rak­ ey­lem­ yap­tý.­ Ga­ze­te­ci­nin­ey­lem­yap­ma­hak­ký­var­mý­dýr?

ru­nu­ya­þa­yan­ga­ze­te­ci­ler­yok­mu?

Gerçeklerden gidelim. Þu anda Türkiye’de 60 ga ze te ci tu tuk lu. Bun la rýn bir bölümü yazdýklarýndan ötürü tutuklu. Me selâ Kürtçe bir gazetenin yazý iþleri müdürü Vedat Kurþun, 166 yýl hapis cezasýyla yargýlanýyor. Biz Uluslararasý Basýn Ensti tüsü olarak bu listeleri çýkardýk. Son olaylarda eðer yazarlarýn örgütsel baðlantýlarý de lil ler le ka mu o yu na a çýk la nýr sa kim se buna itiraz etmez. Ama çaðýrýlan gazeteNe­dim­Þe­ner’in­tu­tuk­lan­ma­sü­re­cin­de Pe­ki­Tür­ki­ye’de­Er­ge­ne­kon’dan­tu­tuk­- ciler kamuoyuna yansýyan kadarýyla yazad­li­ye­çý­ký­þýn­da­ba­zý­ga­ze­te­ci­ler­ma­ki­- la­nan­ga­ze­te­ci­ler­dý­þýn­da­öz­gür­lük­so­- dýklarýyla sorgulanýyor. Gazetecinin eylem için fotoðraf makinesini býrakamaz. Böyle bir hakký yoktur. Eðer býrakýyorsa, haber verme görevini ihmal ediyor demektir. Buradan gazetecilerin “grev ve yürüyüþ hakký yoktur” mânâsý çýkmamalý. Benim bahsettiðim meselâ bir filmin galasýnda aktör kötü davrandý diye fotoðraf çekememezlik yapamazsýn.


Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

OTOMOBÝL

14 MART 2011 PAZARTESÝ Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

Güçlü bir Škoda OCTAVIA mo­de­li,­Sko­da­mar­ka­sý­Ð ÝÇ TASARIM nýn­ta­ri­hin­de­ö­nem­li­bir­yer­tu­tu­RECEP BOZDA OCTAVIA’NIN içerisine girildiðinde yor.­Ýlk­o­la­rak­1959­yý­lýn­da­ü­re­ti­me niasya.com.tr recepbozdag@ye sizi þýk ve derli toplu bir kokpit karþýbaþ­lar.­Mar­ka­nýn,­mo­del­le­ri­ni­sa­yý­lýyor. Aracýn VW mühendislerinin elinsal­ta­n ým­l a­m a­l ar­l a­i­s im­l en­d ir­m e den geçtiðini hemen belli eden kabinde, baþarýlý stra­te­ji­si­ni­de­ðiþ­ti­rin­ce­Oc­ta­vi­a­a­dý­ný­a­lan­a­raç,­1989 iþçiliðin yaný sýra kullanýlan plastiðin kalitesi de yý­lýn­dan­son­ra­tek­rar­can­lan­dý­rýl­dý.­Da­ha­son­ra­Sko­gözden kaçmýyor. Özellikle kokpitin eðimli yapýsý da,­VW­Gru­bu’nun­bir­par­ça­sý­ol­du.­Ýlk­kon­sep­ti ve yumuþak dokusu, aracýn en çok hoþa giden 1992­yý­lýn­da­ya­pý­lan­Oc­ta­vi­a­1996­yý­lýn­da­pi­ya­sa­ya yanlarýndan biri olarak karþýmýza çýktý. Kolay erisu­nu­lur­ken,­sta­ti­on­ver­si­yo­nu­o­lan­Com­bi­mo­de­li­i­se þilebilir kumanda düðmeleri ve direksiyon simii­ki­yýl­son­ra­ta­ný­týl­dý.­Da­ha­son­ra­se­ri­ye­4X4­se­çe­ne­ði dindeki az sayýdaki foksiyon tuþu sadeliði sevende­ek­len­di.­Dün­ya­ge­ne­lin­de­Oc­ta­vi­a,­Sko­da­mar­ka­sý­ler için hoþ bir tasarým. Arka koltukta oturanlar inýn­en­çok­sa­tan­mo­de­li­o­la­rak­yo­lu­na­de­vam­e­di­yor.­ çin diz mesafesi de yeterli. Dýþ ta2000­yý­lýn­da­mak­yaj­la­nan­ilk­ne­sil­Oc­ta­vi­a, sarýmdaki sade ve sofistik tasarý2004­yý­lýn­da­da­i­kin­ci­nes­li­pi­ya­sa­ya­sü­rü­lür. mýn etkileri iç mekânda da de2004­yý­lý­Þu­bat­a­yýn­da­lans­ma­ný­ya­pý­lan­i­kin­ci vam etmiþ. Eþyalarýnýzý koymak ne­sil­Oc­ta­vi­a’nýn­son­ra­ki­ye­ni­mo­de­li­2008­Pa­amacýyla kullanacaðýnýz yeterli ris­A­u­to­Show’da­ta­ný­tý­lýr­ve­pa­za­ra­su­nu­lur. ve iþinizi kolaylaþtýrýyor. ÖzetYe­ni­Oc­ta­vi­a­mo­de­li­i­se­se­çi­len­mo­to­ra­bað­lý le, iç mekânda konforlu bir o­la­rak,­stan­dart­bir­kla­sik­beþ­i­le­ri­(1,6­MPI­ve yolculuk mümkün. 1.9­TDI­mo­tor­lar)­ ve­ya­al­tý­i­le­ri­ (1,4­TSI,­1,8 TSI,­1.9­TDI­ve­2.0­TDI­mo­tor­lar) me­ka­nik þan­zý­man­se­çe­nek­le­ri­mev­cut­tur.­Oc­ta­vi­a'nýn­di­zel­o­la­rak­105­bg­ve­140­bg'lik­i­ki­tur­bo­mo­to­ru­se­çe­ne­ði su­nar­ken,­170­bg'lik­ya­kýt­en­jek­si­yon­lu,­2­lit­re­tur­bo­di­zel­com­mon-ra­il­se­çe­ne­ði­de­mev­cut­tur.­Tes­ti­mi­ze ko­nuk­et­ti­ði­miz­mo­del­i­se­Oc­ta­vi­a’nýn­1.6­TDI­105­hp gü­cün­de­ki­di­zel­mo­to­ru­nun­Am­bi­en­te­do­na­ným­se­çe­ne­ði.­Oc­ta­vi­a,­ye­ni­mo­tor­se­çe­nek­le­ri­ve­yük­sek­do­na­ným­se­vi­ye­si­i­le­ol­duk­ça­re­ka­bet­çi­bir­ko­nu­ma­gel­di.­

sedat@yeniasya.com.tr

13

PERFORMANS VE MOTOR OCTAVIA’NIN belki de farklýlýðý motor kaputunun altýnda yatýyor. Kontak anahtarýnýn çevrilmesiyle hemen hareket etme hissi veriyor. 1.6 dizel motor, 4400 d/d’de 105 HP güç üretiyor. Performans ve ekonomi ile ilgili beklentileri birlikte karþýlayabilen motor, dizel olmasýna raðmen sessiz sayýlabilecek yapýsýyla konfor anlamýnda da yüzleri güldürüyor. Test aracýmýzda bulunan mo tor, 5 i le ri ma nu el þanzýmanla büyük bir uyum gösteriyor. Araç, duruþ mesafesi konusunda da baþarýlý sonuçlar elde ediyor.

Octavia 1,6 TDI 105 HP

SONUÇ OCTAVIA ülkemizde rekabetin en çok yaþandýðý segmentlerden birinde mücadele ediyor. Markanýn VW grubuyla olan iþbirliði sonrasýnda giderek artan kalitesi, bu yoðun rekabette aracý öne taþýyor. Bu noktada tüketicilerin farklý beklentilerine ayný anda cevap verebilen araç, giderek daha fazla kiþi tarafýndan tercih edileceðe benziyor. Motor ve donaným seçeneklerinin çeþitliliði, farklý bütçe ve beklentilere sahip müþterilerin aradýklarý araca daha kolay kavuþabilmelerini mümkün kýlýyor. Ki, Skoda'da Cenevre Fuarýyla birlikte bu amaca ulaþmak adýna çok ciddî bir atýlým içine girdi.

DIÞ TASARIM Ško­da'nýn­en­ba­þa­rý­lý­mo­de­li­o­lan­Oc­ta­vi­a'nýn­ben­zer­ya­pý­da­uy­gu­la­nan­ön­ýz­ga­ra­la­rýy­la,­u­zak­tan­ba­kýl­dý­ðýn­da­Fa­bi­a,­Ro­oms­ter,­Ye­ti,­Su­perb­mo­del­le­riy­le kar­deþ­ol­du­ðu­nu­an­la­mak­zor­ol­mu­yor.­Oc­ta­vi­a’nýn ýz­ga­ra­ve­far­la­rý­a­ra­cýn­bir­Sko­da­ol­du­ðu­nun­hem­far­k e­dil­me­si­ni­sað­lý­yor. Dýþ­ta­sa­rý­mýn­da­ki­sa­de­lik­le­si­zi­al­da­ta­bi­lir.­An­cak Oc­ta­vi­a­bu­sa­de­lik­i­çin­de­ay­ný­za­man­da­ken­di­ni­far­k et­ti­re­cek­so­fis­tik­bir­ta­sa­rý­ma­sa­hip­de­sek­yan­lýþ­ol­maz.­A­ra­cýn­ba­ga­jý,­ra­hat­bir­yük­le­me­yi­ve­ba­gaj­da­a­ra­dý­ðý­nýz­bir­eþ­ya­yý­ko­lay­lýk­la­bu­la­bil­me­ni­zi­müm­kün ký­lar­ken,­ar­ka­ca­mýn­ge­niþ­ya­pý­sý­ve­si­le­cek­sis­te­mi­sa­ye­sin­de­ge­niþ­bir­gö­rüþ­a­çý­sý­da­su­na­bi­li­yor.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER: Motor: 1,6 TDI CR 105 HP Silindir: 4 Silidir hacmi (cc): 1598 Max güç: 105 bg / 4400 Max tork [Nm / dev/dak]: 250 / 1500-2500 Max hýz (km/h): 190 TÜKETÝM: Þehiriçi ( lt / 100 km): 5,7

Þehirlerarasý ( lt / 100 km ): 3,9 Ortalama ( lt / 100 km ): 4,5 ÖLÇÜLER: Uzunluk (mm): 4569 Geniþlik (mm): 1769 Yükseklik (mm): 1462 Bagaj hacmi (dm3): 560 / 1420

Ford Transit’ten Connect Silver serisi FORD Otosan,­ özel­ aksesuarlarla­ donattýðý­ ve­ sýnýrlý­ sayýda­ üretilen yüksek­ donanýmlý­ yeni­ Transit­ Connect­ Silver­ Serisi’ni­ piyasaya sundu.­ Sadece­ Avalon­ Gri,­ Fýrtýna­ Gri­ ve­ Aytozu­ Gri­ renklerinde üretilen­özel­Transit­Connect­Silver­Serisi,­sahip­olduðu­donaným­ve uygun­fiyatlarýyla­da­tüketicilere­cazip­bir­alternatif­sunuyor.­Tavsiye edilen­kampanyalý­satýþ­fiyatý­35.635­TL­olan­Transit­Connect­Silver, Mart­ayý­boyunca­FKasko­hediyesiyle­tüketiciye­sunuluyor.

Fiat’ýn reklâm filmi beðenildi

Nissan’dan pazar payý rekoru

FÝAT'IN küçük hatchback sýnýfýnda yer alan temsilcisi Fiat Punto Evo için Türkiye’de ‘’Hayatta Birþeyler Yavaþsa Punto Evo Seni Hýzlandýrýr’’ sloganlý yeni reklâm filmi beðenildi. Türkiye’de ikisi benzinli olmak üzere toplam 4 motor ve 3 farklý donaným seçeneðiyle satýþa su nu lan Fi at Pun to E vo’nun hem ben zin li hem de dizel motor seçeneklerinde Dualogic otomatik þanzýman isteðe baðlý olarak tercih edilebiliyor. Fiat Punto Evo’nun tav si ye e di len kampanyalý anahtar tes lim satýþ fiyatý 27 bin 297 liradan baþlýyor.

NÝSSAN Avrupa Þubat ayýnda tarihî bir pazar payýna im za at tý. Ö zel lik le Qashqai, Juke ve Micra’nýn baþarýlý satýþlarý ile % 3.9 pazar payýna eriþen Nissan, orta vadeli planýnýnda da Avrupa’da en çok sa tan Japon markasý olmayý planlýyor. Nissan, bütün Avrupa ülkelerinde 2010 yýlýnýn ayný dönemine göre % 53 büyüyerek 53.781 adetlik satýþa ulaþtý. Türkiye’de ise ilk iki ayý toplam 103.383 adetlik satýþla ka patan otomotiv sektörü içinde 2.019 adetlik satýþ elde eden Nissan, Ocak ayýnda % 1.83 pazar payý ile 821 adetlik satýþ gerçekleþtirirken, Þubat ayýnda ulaþtýðý 1.198 adetlik satýþ ile %2.04’lük bir pazar payýna eriþti.

5 kapýlý Ypsilon kendi kendine park edecek!

Alfa Romeo MiTo indirimde ALFA Romeo­Türkiye,­lüks­küçük­sýnýftaki­temsilcisi­MiTo­modeli­için 31­Mart­tarihine­kadar­sürecek­ve­birçok­satýn­alma­kolaylýðý­sunan­fýrsat­kampanyasýna­start­verdi.­Kampanya­kapsamýnda­Alfa­Romeo MiTo­modeli­için­2450­Euro’ya­varan­özel­indirimler­sunulurken,­Euro döviz­kuru­ise­Mart­ayý­boyunca­bütün­modellerde­2.10­TL’ye sabitlenerek­satýn­alma­sürecinde­müþterilere­avantaj­saðlanýyor. Serinin­dikkat­çeken­1.4­litre­170­HP’lik­Multiair­TBi­motorla donatýlmýþ­“Quadrifoglio”­ (Dört­yapraklý­yonca) versiyonu,­22­bin­400 Euro’dan­baþlayan­cazip­anahtar­teslim­satýþ­fiyatýyla­ön­plana­çýkýyor.­

ÝLK o la rak 25 yýl ön ce yol lar da ye ri ni al ma ya baþlayan Lancia Ypsilon efsanesinin 4. kuþaðýný temsil eden yeni model, mar ka nýn mi ni a mi ral gemisi unvanýyla 2011 yýlýnýn ikinci yarýsýnda ülkemizde de satýþa sunula cak. Ken di ken di ne park e de bil me ö zel li ði dahil olmak üzere birçok teknolojik yenilikle donatýlmýþ olarak boy göste re cek Ye ni Lan ci a Ypsilon, tarihinde ilk defa 5 kapýlý olarak yollara çýkacak olmasýyla da farkýný ortaya koyuyor.

Elektrikli Chevrolet Volt fiyatýný açýkladý

Bu Citroen’den 5 tane gelecek

OTOMOTIV sek­tö­rü­nün­u­zun­men­zil­li­ilk­e­lek­trik­li­o­to­mo­bi­li­Chev­ro­let­Volt’un­Ce­nev­re­O­to­mo­bil Fu­a­rý’nda­Al­man­ya­i­çin­fi­ya­tý­41.950­E­u­ro­o­la­rak a­çýk­lan­dý.­A­me­ri­ka’da­ba­þa­rý­lý­bir­þe­kil­de­sa­tý­þý­na baþ­la­nan­Chev­ro­let­Volt,­2011­yý­lý­nýn­son­ay­la­rýn­da­ Av­r u­p a’da­ ve­ 2012’de­ Tür­k i­y e’de­ o­l a­c ak. Volt’un­ Tür­ki­ye’de­ki­ fi­ya­tý­ pa­za­ra­ su­nul­ma­sý­na ya­kýn­ bir­ dö­nem­de­ a­çýk­la­na­cak.­ Chev­ro­let­ 2011 yý­l ýn­d a­ 10.000­ ve­ 2012­ yý­lýn­da­ i­se­ bu­na­ i­lâ­ve 45.000­a­det­Volt­ü­ret­me­yi­plan­lý­yor.­

FRANSIZ o­to­mo­bil­mar­ka­sý­CIT­RO­ËN,­DS se­ri­si­nin­ilk­ü­rü­nü­DS3’ün­ba­þa­rý­sý­nýn­ar­dýn­dan­DS­se­ri­si­nin­ya­ka­la­dý­ðý­iv­me­yi­ye­ni CIT­RO­ËN­DS3­Ra­cing­i­le­da­ha­da­i­le­ri­ta­þý­yor.­DS3­DSport­baz­a­lý­na­rak­ge­liþ­ti­ri­len Ra­cing­ver­si­yo­nu;­güç­lü­sti­li,­ku­sur­suz­mal­ze­me­se­çi­mi­ve­üst­dü­zey­do­na­ný­mýy­la­yo­ðun­laþ­tý­rýl­mýþ­sü­rüþ­key­fi­ni­sa­de­ce­ral­li­pi­lot­la­rý­nýn­de­ðil­sý­nýr­lý­sa­yý­da­ki­müþ­te­ri­si­nin de­ya­þa­ma­sý­ný­sað­lý­yor.­Tür­ki­ye’ye­ilk­e­tap­ta sa­de­ce­5­a­det­ge­ti­ril­me­si­ön­gö­rü­lü­yor.

Kia’ya, 2 Uluslararasý Tasarým ödülü Kia Motors, 2011 yýlýnda iki farklý katagoride Dünyaca ünlü Red Dot Tasarým ödüllerinin sahibi oldu. Kia Sportage ve Kia Optima (Magentis), jüri üyelerinden en yüksek puanlarý alarak 2011 yýlý Red Dot Tasarým ödüllerini kazandý. Kia Optima ayrýca, 2011 Red Dot “En Ýyinin Ýyisi” ödülüne de lâyýk görüldü. Bu iki yeni ödülün de kazanýlmasýyla Kia modelleri üç yýl içerisinde toplamda dört Red Dot Tasarým ödülünün sahibi oldu.

Model sizden, dosya masrafý Toyota’dan TOYOTA Finans Sistemi ile Mart ayýnda dosya masrafý olmaksýzýn 60 aya kadar uzanan vade seçenekleri ile Toyota sahibi oluna biliyor. Mart ayý boyunca 5 bin TL peþinat ve aylýk 500 TL’den baþlayan taksitler i le To yo ta sa hi bi ol ma yý kolaylaþtýran kampanyada; Toyota’nýn D segmentindeki baþarýlý temsilcisi Avensis 4 bin TL’ye varan in di rim ve 53 bin 200 TL’den baþlayan fiyatlarla satýþa sunuluyor. Mart ayýnda ayrýca SUV segmentinin önemli oyuncusu Toyo ta RAV4 5 bin TL ve gözde hatchback Auris 2 bin 500 TL’ye varan indirimle sunuluyor.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

14 MART 2011 PAZARTESÝ

Avcý: Beþ senenin en kötü günüydü ÝSTANBUL Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­yes­por­ Tek­n ik­ Di­r ek­t ö­r ü­ Ab­d ul­l ah Av­cý,­2-0­ye­nil­dik­le­ri­Es­ki­þe­hirs­por ma­çýn­da­ çok­ kö­tü­ bir­ o­yun­ or­ta­ya koy­duk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Maç­ son­ra­sý dü­zen­le­nen­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þan­Ab­dul­lah­Av­cý,­‘’Bu­gün­o­yu­nu­ de­ð er­l en­d ir­m e­ du­r u­m u­m uz yok.­ Bi­zim­ a­dý­mý­za­ çok­ kö­tü­ bir gün’’­der­ken,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Mü­ca­de­le,­iþ­tah,­o­yun­di­sip­li­ni­ve­tak­tik­sel­ u­yum­ a­çý­sýn­dan­ kö­tüy­dük.­ 5 se­ne­dir­ta­ký­mýn­ba­þýn­da­yým.­Be­nim ya­þa­dý­ðým­ en­ kö­tü­ gün­ler­den­ bi­ri.

Ku­pa­ve­lig­de­yo­ðun­bir­dö­nem ge­çir­dik.­ O­yun­cu­la­rým­ sa­ný­rým ka­fa­la­rýn­da­bu­haf­ta­yý­ta­til­o­la­rak ge­çir­di­ler.­ Pro­fes­yo­nel­lik­te­ böy­le ol­ma­ma­sý­lâ­zým.­Bu­kö­tü­fil­mi­tek­rar­gör­mek­­is­te­mi­yo­ruz.’’­Av­cý,­sa­kat­lýk­lar­ve­ce­za­lý­du­ru­ma­dü­þen­o­yun­cu­lar­dolayýsýyla­na­sýl­bir­sý­kýn­tý ya­þa­ya­bi­le­cek­le­ri­nin­ so­rul­ma­sý­ ü­ze­ri­ne,­ö­zel­lik­le­sto­per­mev­kin­de­ki­ ­ du­ru­ma­ dik­kat­ çe­ker­ken,­ ro­t as­y on­l a­ bu­ du­r u­mun­ da­ üs­te­sin­den­ ge­le­bi­le­cek­le­ri­ni­söy­le­di.

Manisa’da Karaman farký SPOR Toto Süper Lig’de Manisaspor, sezonun ilk haftalarýnda peþ peþe gelen yenilgiler sebebiyle yaþadýðý küme düþme endiþesini, teknik Hikmet Karaman’ýn iþ baþýna gelmesinden sonra alýnan baþarýlý sonuçlarla üzerinden attý. Ligde ilk 4 haftayý puansýz geçen Manisaspor, Hakan Kutlu’nun yerine göreve getirilen Hikmet Karaman’ýn yönetiminde Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yenerek ilk sürprizini gerçek leþtirdi. Deplasmanda Beþiktaþ, Galatasaray ve Kayserispor’u maðlup etmesiyle dikkati çeken Manisaspor, Hikmet Karaman döneminde 21 maçta 35 puan topladý. Ligde þu ana kadar 39 gol atýp, 39 gol yiyen Ege temsilcisinin, 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 maðlûbiyeti bulunuyor. Süper Lig’de 5. se zonunu geçiren Manisaspor, kalan 7 haftada bir galibiyet da ha al ma sý du ru mun da 2005-2006 ve 2006-2007’de 11 galibiyetle tamamladýðý se zonlarý geride býrakacak.

Wade ve LeBron 55 sayý kaydetti

Teknik direktör Saðlam, önemli puanlar kaybetmelerine raðmen umutsuzluða kapýlmayacaklarýný söyledi. FOTOÐRAF: AA

Bursa’da karamsar düþünceye yer yok SPOR To­to­Sü­per­Lig’de­dep­las­man­da­Kar­de­mir­Ka­ra­büks­por­i­le­1-1­be­ra­be­re­ka­lan­Bur­sas­por’un­tek­nik di­rek­tö­rü­Er­tuð­rul­Sað­lam,­‘’Zir­ve­mü­ca­de­le­sin­de­çok ö­nem­li­ 2­ pu­an­ kay­bet­tik’’­ de­di.­ Sað­lam,­ zor­ bir­ maç ol­du­ðu­nu­ve­ra­kip­ta­ký­mýn­i­yi­mü­ca­de­le­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Kar­þý­laþ­ma­ya­i­yi­baþ­la­dýk­la­rý­ný­ve­tam­za­ma­nýn­da­ go­lü­ de­ bul­duk­la­rý­ný­ kay­de­den­ Sað­lam,­ söz­le­ri­ni þöy­le­ sür­dür­dü:­ ‘’Mü­sa­ba­ka­nýn­ he­men­ ba­þýn­da­ gol bul­duk­tan­ son­ra­ o­yu­nu­ kon­trol­ et­me­de­ zor­lan­dýk. Ra­kip­bas­ký­kur­ma­ya­baþ­la­dý.­Ra­ki­bin­ar­ka­sý­na­top­a­ta­rak­po­zis­yon­bul­ma­yý­bek­ler­ken,­biz­bu­po­zis­yon­la­-

Y

SPOR

ra­ ya­ka­la­na­rak­ gol­ ye­dik.­ Bir­çok­ po­zis­yo­nu­muz,­ di­rek­ten­ dö­nen­ to­pu­muz­ var­dý.­ Ý­kin­ci­ ya­rý­ bas­ký­lý­ ol­duk,­ an­cak­ ü­ret­ken­ o­la­ma­dýk.­ Ka­pa­nan­ ta­kým­la­ra kar­þý­sý­kýn­tý­ya­þý­yo­ruz,­bu­nu­aþ­ma­lý­yýz.­O­yu­cu­la­rý­mýz ka­zan­mak­ i­çin­ mü­ca­de­le­ et­ti.­ An­cak­ bir­ ger­çek­ var, zir­ve­mü­ca­de­le­sin­de­çok­ö­nem­li­2­pu­an­kay­bet­tik.­U­mut­suz­lu­ða­ ka­pýl­ma­dan­ ö­nü­müz­de­ki­ maç­la­ra­ ba­kýp ge­re­ði­ni­ya­pa­ca­ðýz.­3­pu­an­lý­sis­tem­de­her­þey­o­la­bi­lir. Ba­zý­la­rý­ka­ram­sar­ha­va­lar­es­tir­se­de­u­mut­suz­lu­ða­ka­pýl­ma­dan­yo­lu­mu­za­de­vam­e­de­ce­ðiz.­Li­gi­en­üst­dü­zey­de­bi­tir­mek­i­çin­ne­ge­re­ki­yor­sa­ya­pa­ca­ðýz.’’­

NBA’DE Miami Heat, evindeki maçta Memhis Grizzlies’i 11885 yendi. Maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren isimler, Dwyane Wade ile LeBron James oldu. Wade maçý 28 sayý 9 asistle tamamlarken, LeBron James 27 sayý ile oynadý. Takýmýn diðer yýldýz oyuncusu Chris Bosh ise 18 sayý 10 ribaund ile ‘’double double’’ yaptý. Grizzlies’de ise en skorer isim, oyuna kenarda baþlayan ve 24 dakika süre alan Oj Mayo oldu. Mayo maçý 19 sayý ile tamamladý.

BJK Cola Turka’da galibiyet sevinci BEKO Basketbol Ligi’nde lider Fe ner bah çe Ül ker’i 92-84 mað lup e den Be þik taþ Co la Turka’da galibiyetin sevinci yaþanýyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda rakip taraftarlar önünde, iyi oyunla karþýlaþmayý kazanan ve rakibinin galibiyet serisine son veren siyah-beyazlý takýmýn þube direktörü Hasan Bozkurter, aldýklarý galibiyetin, inancýn ve takým olmanýn zaferi olduðunu belirterek, ‘’Takýmýmýz Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalmýþ, çeyrek finali averajla kaçýrmýþ, kadrosunda Hýrvatistan, Litvanya, Türk Milli Takýmý ve NBA’den oyuncularý bulunduran bir rakibi yene rek, neler yapabileceðini göster miþ tir’’ dedi. Bozkurter, hem teknik ekibin hem de oyuncularýn mental olarak kazanmaya yakýn bir anlayýþ içinde olduðunu ifade ederek, ‘’Bu galibiyet ligdeki kýrýlma noktasýydý. Fenerbahçe ile olasý playoff eþleþmesinde durumu e þitledik. Ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz’’ dedi.

Kocaeli'de oynanan karþýlaþmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek golü Jaja kaydetti. FOTOÐRAF: AA

Karaman: Kendi iþimize bakýyoruz TRABZONSPOR SPORTÝF DÝREKTÖRÜ ÜNAL KARAMAN: BUNDAN SONRAKÝ MÜSABAKALARDA RAKÝPLERÝMÝZÝN ALACAÐI PUANLARDAN DAHA ZÝYADE KENDÝ MAÇIMIZA BAKIP, MAÇLARIMIZDA PUANLARI DÜÞÜNECEÐÝZ. TRABZONSPOR Ku­lü­bü­Spor­tif­Di­rek­tö­rü­Ü­nal­Ka­ra­man,­Ka­sým­pa­þa’yý­1-0­yen­dik­le­ri­ma­çýn­ar­dýn­dan yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­zor­bir­maç­o­la­ca­ðý­ný­bil­dik­le­ri­ni i­fa­de­ e­de­rek­ ‘’Kar­þý­mýz­da­ ger­çek­ten­ di­renç­ gös­te­ren Ka­sým­pa­þa­ var­dý.­ Gol­den­ son­ra­ e­ðer­ i­kin­ci­ go­lü­ bu­la­bil­sey­dik­o­yun­bi­raz­da­ha­ra­hat­ge­çe­bi­lir­di’’­de­di.­Stres­li or­tam­lar­da­ba­sit­þe­kil­de­gol­le­rin­ka­ça­bil­di­ði­ni­i­fa­de­e­den Ka­ra­man,­ ‘’Bu­na­ rað­men­ gös­te­ri­len­ öz­ve­ri­ ve­ mü­ca­de­le ih­ti­ya­cý­mýz­ o­lan­ 3­ pu­a­ný­ bi­ze­ ge­tir­di’’­ de­di.­ Ka­ra­man, ‘’Yat­ta­ra’nýn­ilk­11’de­baþ­la­ma­sý­tri­bün­le­rin­bek­len­ti­si­ni­kar­þý­la­ya­bil­di­mi’’­þek­lin­de­so­ru­ya­‘’Tri­bün­le­rin­bek­len­ti­le­ri­ne­de­ðil,­bi­zim­bek­len­ti­mi­ze ce­vap­ ver­me­si­ ö­nem­li.­ Bek­len­ti­le­ri­mi­zi a­la­ca­ðý­mýz­ka­dar­al­dýk’’­di­ye­ce­vap­ver­di.­ Ka­ra­man,­ ‘’Haf­ta­ya­ oy­na­ya­ca­ðý­mýz­ Genç­ler­bir­li­ði­ ma­çý­ da­ ay­ný zor­luk­la­ ge­çe­cek.­ Ko­lay­ maç­ yok. E­li­miz­de­ki­ mal­ze­me­ bu,­ sa­kat­ ve ce­za­lý­ o­yun­cu­la­rý­ oy­nat­ma­ þan­sý­mýz­yok.­Ko­þan,­mü­ca­de­le­e­den,­sa­ha­ i­çin­de­ risk­ a­lan,­ her­ tür­lü­ psi­ko­lo­jik or­ta­ma­ken­di­si­ni­ha­zýr­la­yan­a­yak­ta­ka­la­cak.­Biz­bun­la­rý­yap­ma­ya­gay­ret­gös­te­re­ce­ðiz.­Bun­dan­son­ra­ki­mü­sa­ba­ka­lar­da­ ra­kip­le­ri­mi­zin­ a­la­ca­ðý­ pu­an­lar­dan da­ha­ zi­ya­de­ ken­di­ ma­çý­mý­za­ ba­kýp, maç­la­rý­mýz­da­ pu­an­la­rý­ dü­þü­ne­ce­ðiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­

YATTARA: ÝNÞALLAH DAHA ÝYÝ OYNARIM TRABZONSPORLU futbolcu Yattara ise ‘’Zor maç oldu. Önemli bir 3 puan kazandýk’’ dedi. ‘’Ýstekli olduðun anlarda inanýlmaz katký yapýyorsun, ama bu görev aldýðýn süre içinde çok az bölümü kaplýyor, bunu neden uzun sürece yaymýyorsun’’ þeklinde soruya Yattara, ‘’Uzun süredir oyna mýyordum. Bu maçta hocamýz þans verdi Ýnþallah devamlý oynayýp performan sýmý artýracaðým. Çok þey vermek istiyorum, ama inþallah bir iki maçtan sonra kendime geleceðim’’ cevabýný verdi.

LÝGÝN SON SIRASINDAKÝ KASIMPAÞA’DA ÜZÜNTÜ SPOR Toto Süper Lig’in son sýrasýnda bulunan Kasýmpaþa, kendilerini yenerek maç fazlasýyla liderliðe yükselen Trabzonspor karþýsýnda aldýðý yenilgiye üzülüyor. Lacivert-beyazlý kulübün futbol þube sorumlusu Mehmet Süha Sidal, lig lideri ile sonuncusu arasýndaki maçta iyi oynayan tarafýn kendileri olduðunu savunarak, ‘’Hak ettiðimiz puaný alamadýk’’ dedi. Sidal, bordo-mavili takýmýn cezasý sebebiyle Kocaeli’de oynanan maçta iyi bir futbol sergi-

lediklerini vurgulayarak, ‘’Ancak hak ettiðimiz puaný alamadýk. Bir tarafta þampiyonluðun en büyük adayý, diðer yanda ligden düþmeye en büyük aday... Ama ortaya konan oyun Kasýmpaþa lehine. Bu da ilginç bir durum. Takýmýmýz, sergilediði oyunla bulunduðu yeri hak etmediðini açýkça gösteriyor. Her zamanki gibi iyi oynadýk ama yine puan alamadýk. Futbolun ve Türkiye’nin bazý gerçekleri var, bu gerçekler sonucunda son sýradayýz’’ diye konuþtu.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

AÝLE - SAÐLIK Karaturpu öksürük ilâcý olarak kullanýyorlar KIÞ ay­la­rýn­da­in­san­la­rýn,­ö­zel­lik­le ço­cuk­la­rýn­þi­kâ­yet­çi­ol­du­ðu­ök­sü­rü­ðün­te­da­vi­si­i­çin­al­ter­na­tif­týp yön­tem­le­ri­ter­cih­e­di­li­yor.­Ka­ra­tur­pun­i­çi­ne­bal­ko­nu­la­rak­el­de e­di­len­ka­rý­þým,­Tür­ki­ye’nin­dört bir­ya­nýn­da­ök­sü­rük­þu­ru­bu­o­la­rak­kul­la­ný­lý­yor.­An­ka­ra’nýn­Bey­pa­za­rý­il­çe­sin­de­çift­çi­lik­ya­pan­Ýl­yas­E­ken,­ka­ra­turp­ye­tiþ­ti­rip­Tür­ki­ye’nin­dört­bir­ta­ra­fý­na­sevk­e­di­yor.­Ýl­yas­E­ken,­ka­ra­tur­pun­kýþ seb­ze­si­ol­du­ðu­nu­ve­don­du­ru­cu gün­ler­de­ol­duk­ça­faz­la­ta­lep­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­di­yor.­E­ken­“Yak­la­þýk­20­se­ne­dir­çift­çi­lik­i­le­uð­ra­þý­yo­rum.­Ha­vuç,­ma­rul,­ýs­pa­nak turp­gi­bi­seb­ze­ler­ü­re­ti­yo­rum.­Ü­ret­ti­ðim­seb­ze­le­ri­Tür­ki­ye’nin dört­bir­ta­ra­fý­na­gön­de­ri­yo­rum. Kýþ­ay­la­rý­nýn­bu­so­ðuk­gün­le­rin­de­ka­ra­turp­çok­ta­lep­e­di­li­yor. Ço­cuk­ken­has­ta­la­nýp­ök­sür­me­ðe baþ­la­dý­ðý­mýz­da­an­nem­ka­ra­tur­pu ke­sip­i­çi­ne­bal­ko­yar­i­çi­rir­di.­Ya­pý­lan­bu­i­lâ­cý­iç­ti­ði­miz­de­ök­sü­rü­ðü­müz­he­men­ke­si­lir­di.­Ýn­san­lar­ka­ra­tur­pun bu­ö­zel­li­ði­ni bil­di­ði­i­çin­has­ta­lan­ma­ya­mü­sa­it o­lu­nan­bu­gün­ler­de­faz­la­sýy­la­ta­lep­e­di­yor”­de­di.­­Ankara / cihan

15

Baðýþýklýk kalkaný bitkiler Ekinezya baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor, zerdeçal karaciðeri koruyor ve kolesterolü düþürüyor, zencefil kanserden ve soðuk algýnlýðýndan koruyor, kekik ise en tabiî öksürük þurubu. rel­ti­ci­et­ki­le­ri­bu­lun­mak­ta­dýr.­Zen­ce­fil­de­ki­ak­tif muhteva­gin­ge­rol­le­rin,­in­san­ko­lo­rek­tal­kan­ser­hüc­re­le­ri­nin­ge­li­þi­mi­ni­en­gel­le­di­ði,­Kan­ser­Ön­le­me­A­raþ­týr­ma­Kon­fe­ran­sý’nda­di­le­ge­ti­ril­miþ­tir. Zen­ce­fil,­ay­ný­za­man­da­tü­kü­rük­sal­gý­sý­ný­art­tý­ra­rak sin­di­ri­mi­ko­lay­laþ­tý­rýr.­Li­mon­lu,­gü­zel­ve­sý­cak­bir zen­ce­fil­ça­yý,­ki­þi­nin­ken­di­ni­i­yi­his­set­me­si­i­çin­muh­te­þem­bir­ev­ya­pý­mý­i­lâç­týr.­An­cak­kan­sey­rel­ti­ci­i­lâç ve­pýh­tý­ön­le­yi­ci­i­lâç­kul­la­nan­ki­þi­le­rin,­zen­ce­fi­li­çay o­la­rak­ve­ya­ba­ha­rat­o­la­rak­tü­ke­tir­ken­dik­kat­li­ol­ma­la­rý­ge­re­kir.­Ay­ný­za­man­da­zen­ce­fi­lin­saf­ra­a­si­di­art­tý­rý­cý­et­ki­si­de­var­dýr;­bu­sebep­le­saf­ra­ke­se­si­ra­hat­sýz­Zerdeçal lý­ðý­ve­ya­saf­ra­ke­se­si­ta­þý­o­lan­ki­þi­le­rin,­sað­lýk­pro­fes­Kekik yo­nel­le­ri­ta­ra­fýn­dan­ö­ne­ril­me­dik­çe,­bu­bit­ki­den­u­zak dur­ma­la­rýn­da­fay­da­var.­An­cak­zen­ce­fil­ge­be­lik­dö­ne­min­de­kul­la­ný­la­cak­sa­gü­ven­li­do­zu­(2­g-1­çay­ka­þý­- dir.­Sin­di­rim­a­çý­sýn­dan­muh­te­þem­bir­yar­dým­cý­dýr. An­ti­sep­tik­ö­zel­li­ði­ta­þý­dý­ðýn­dan,­diþ­ma­cun­la­rý­nýn­ya­pý­ðý­toz­þek­lin­de­/­gün­de) aþ­ma­mak­ge­re­kir. sýn­da­da­bu­lu­nur.­Ök­sü­rük­ve­bron­þit­gi­bi­du­rum­lar­da bu­har­ban­yo­su­o­la­rak­ve­ya­çay­þek­lin­de­tü­ke­til­di­ðin­de fay­da­lý­et­ki­si­hýz­lý­ca­fark­e­dil­mek­te­dir.­Kay­nar­su­ya­3 GÜÇLÜ ANTÝOKSÝDAN KUÞKONMAZ ye­mek­ka­þý­ðý­ku­ru­ke­kik­ve­2­tat­lý­ka­þý­ðý­bal­ek­le­ye­rek Güç­lü­bir­an­ti­ok­si­ev­de­hay­li­et­ki­li­bir­ök­sü­rük­þu­ru­bu­ha­zýr­la­ya­bi­lir­si­niz. dan­o­lan­kuþ­kon­maz;­ço­ðu­seb­ze­ve KOLESTEROL DÜÞMANI ZERDEÇAL HAFIZA GÜÇLENDÝRÝCÝ BÝBERÝYE Kö­ri­ba­ha­ra­tý­nýn­bir­par­ça­sý­dýr.­Zen­ce­fil­gil­ler­fa­mil­- mey­ve­gi­bi­uy­gun Bi­be­ri­ye­nin­sað­lýk­a­çý­sýn­dan­fay­da­lý­ol­ma­sý­nýn­sebeya­sýn­dan­dýr­ve­Hint­saf­ra­ný­o­la­rak­da­bi­li­nir.­Zer­de­ça­- bir­po­tas­yum­–­sod­bi;­muhtevasýnda­bu­lu­nan­ka­fe­ik­a­sit,­roz­ma­ri­nik­a­sit, lýn­te­mel­et­ken­mad­de­si­kur­ku­min;­cur­cu­ma­lon­ga yum­o­ra­ný­na­sa­hip­tir. ter­pen­ler­ve­mo­no­ter­pen­ler­ad­lý­bit­ki­bi­le­þen­le­ri­i­le­E bit­ki­si­nin­kök­le­ri­nin­ku­ru­tul­ma­sý­ve­toz­ha­li­ne­ge­ti­- Bir­kâ­se­piþ­miþ­kuþ­kon­vi­ta­mi­ni­gi­bi­an­ti­ok­si­dan­lar­ve­fla­vo­no­id­ler­dir. ril­me­siy­le­el­de­e­di­lir.­Zer­de­ça­lýn­fay­da­la­rý­say­mak­la maz;­286­mcg­fo­lik­a­sit Muhtevasýndaki­a­sit­le­rin­an­ti­inf­la­ma­tu­var­ (il­ti­hap­lan­bit­mez!­Zer­de­çal­et­ken­mad­de­si­cur­cu­mi­nin­et­ki­si (ki­bu­si­nir­sis­te­min­de­ya­ma­yý­ön­le­yi­ci)­ö­zel­lik­le­ri­var­dýr;­as­tým,­ka­ra­ci­ðer­ra­hat­ü­ze­ri­ne­ol­duk­ça­faz­la­bi­lim­sel­a­raþ­týr­ma­ya­pýl­mýþ­týr. rar­lý­et­ki­le­ri­o­lan­ve­ho­sýz­lý­ðý­ve­kalp­has­ta­lýk­la­rý­na­sebep­o­lan­inf­la­mas­yo­nun Kan­ser­den­ko­ru­yu­cu,­ka­ra­ci­ðer­ko­ru­yu­cu,­an­ti­ok­si­- mo­sis­tin­o­la­rak­ad­lan­a­zal­ma­sý­na­yar­dým­cý­o­la­bi­lir.­Hay­van­lar­ü­ze­rin­de­ya­pý­dan,­hüc­re­ya­pý­sý­nýn­bo­zul­ma­sý­ný­ön­le­yi­ci­ve­kan dý­rý­lan­za­rar­lý­kan­kim­lan­a­raþ­týr­ma­lar­da,­bi­be­ri­ye­ya­ðý­nýn­ka­ra­ci­ðe­ri­ko­ru­du­ko­les­te­rol­se­vi­ye­le­ri­ni­dü­þü­rü­cü­ö­zel­lik­le­ri­a­raþ­týr­- ya­sa­lý­ný­a­zalt­ma­ya­yar­ðu,­an­ti­mu­ta­jen­(hüc­re­ya­pý­sý­nýn­bo­zul­ma­sý­ný­ön­le­yi­ci) dým­ c ý­o­ l an­ö­ n em­ l i­bir ma­lar­so­nu­cun­da­da­ispat­lan­mýþ­týr. ol­ du­ðu­ve­tü­mör­o­lu­þu­mu­nu­ön­le­di­ði­is­pat­lan­mýþ­týr. B­vi­ta­mi­ni­dir) ve­ay­ný Ay­ný­za­man­da­muhtevasýndaki­roz­ma­ri­nik­a­si­tin za­man­da­404­mg­po­Kuþkonmaz ha­fý­za­yý­güç­len­di­ri­ci­et­ki­si­var­dýr.­Gas­tro­no­mi­de,­mut­tas­yum­i­çe­rir.­Ay­rý­ca­sað­lýk­lý­bir­pýh­tý­laþ­ma­ve­ke­mik­ler­i­çin­ge­rek­li­o­lan­K­vi­ta­mi­ni­a­çý­sýn­dan­da­zen­gin­dir.­Kan­ser­le­sa­va­þan­ku­er­se­tin­fla­vo­no­i­di­ni­de­i­htiva­eder.­Vü­cut­ta­ki­en­ö­nem­li an­ti­ok­si­dan­lar­dan­bi­ri­o­lan­glu­ta­ti­on­a­çý­sýn­dan­da­zen­gin­dir.­Ba­ðýr­sak­la­rý­mýz­da­ki­fay­da­lý­bak­te­ri­le­ri­bes­le­yen ve­gas­tro­in­tes­ti­nal­ (sin­di­rim­sis­te­mi)­ sað­lý­ðý­des­tek­le­me­ye­yar­dým­e­den­ö­zel­bir­lif­ti­pi­o­lan­i­nu­lin­a­çý­sýn­dan Biberiye da­zen­gin­dir.­Ay­ný­za­man­da­kuþ­kon­maz,­bö­cek­i­lâ­cýn­dan­en­az­et­ki­le­nen­12­be­sin­den­bi­ri­si­dir.

BÝBERÝYE, ha­fý­za­yý­güç­len­di­ri­yor,­kuþ­kon­maz­i­se­fo­lik a­sit,­po­tas­yum­ve­K­vi­ta­mi­ni­a­çý­sýn­dan­çok­zen­gin. Has­ta­lan­dý­ðý­nýz­da­he­men­i­lâç­la­ra­sal­dýr­mak,­has­ta­lan­ma­mak­i­çin­de­a­vuç­a­vuç­vi­ta­min­hap­la­rý­yut­mak zo­run­da­de­ðil­si­niz!­Vü­cu­dun­ko­ru­ma­kal­ka­ný­ný­güç­len­dir­mek­i­çin­bit­ki­ler­den­ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz.­Bes­len­me­ve­Di­yet­Uz­ma­ný­Gi­zem­Ke­ser­vu­ran;­vü­cu­du­mu­zun­ko­ru­ma­kal­ka­ný­ný­ya­ni­ba­ðý­þýk­lýk­sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek­i­çin­bit­ki­ler­den­na­sýl­fay­da­la­na­bi­le­ce­ði­mi­zi­an­lat­tý.­Ýþ­te­þi­fa­kay­na­ðý,­tabiî­ec­za­ne­re­çe­te­si:

Zencefil

Kalp pilleri, kalp yetersizliðinde de kullanýlabiliyor ÝSTANBUL Ü­ni­ver­si­te­si­(Ý­Ü) Ýs­tan­bul­Týp­Fa­kül­te­si­Kar­di­yo­lo­ji A­na­bi­lim­Da­lý­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr. Ka­mil­A­da­let,­kalp­pil­le­ri­nin­ar­týk kalp­ye­ter­siz­li­ði­te­da­vi­sin­de­de kul­la­nýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­pil­le­rin kalp­ye­ter­siz­li­ði­ne­bað­lý­ne­fes­dar­lý­ðý­ný­da­a­zalt­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Prof. Dr.­A­da­let,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­sað­lýk­lý­bir­kal­bin­e­riþ­kin­ler­de­da­ki­ka­da­60-80­a­ra­sýn­da vu­rum­yap­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek, kalp­vu­ru­mu­nun­bu­de­ðer­le­rin al­týn­da­ve­üs­tün­de­ol­ma­sý­nýn­i­se kalp­ritm­bo­zuk­lu­ðu­o­la­rak­ad­lan­dý­rýl­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Kalp­pil­le­ri­nin,­ge­nel­lik­le­az­vu­rum­ya­pan kal­bin­nor­mal­hýz­da­ça­lýþ­ma­sý­ný sað­la­mak­i­çin­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­ak­ta­ran­Prof.­Dr.­A­da­let,­a­çýk­la­ma­da, þu­bil­gi­le­ri­ver­di:­‘’Týp­tek­no­lo­ji­sin­de­ki­ge­liþ­me­ler­den­kalp­pil­le­ri de­na­si­bi­ni­a­lý­yor.­Kalp­pil­le­ri­ar­týk­kalp­ye­ter­siz­li­ði­te­da­vi­sin­de­de kul­la­ný­lý­yor.­Bu­pil­ler­kalp­ye­ter­siz­li­ði­ne­bað­lý­ne­fes­dar­lý­ðý­ný­da­a­zal­tý­yor.­Ay­rý­ca­kalp­du­run­ca (ven­tri­kü­ler­fib­ri­las­yo­na­gi­rin­ce) e­lek­tro­þok­ya­pa­rak­kal­bi­ye­ni­den­ça­lýþ­tý­ran­pil­ler­de­ (ICD) var­dýr.­Bir­sü­re­ön­ce­de­MR­u­yum­lu­kalp­pil­le­ri­has­ta­la­rýn hiz­me­ti­ne­su­nul­du.’’­Prof.­Dr. A­da­let,­cep­te­le­fo­nu­nun­kalp­pi­lin­den­u­zak­tu­tul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni de­vur­gu­la­dý.­­Ýstanbul / aa

14 MART 2011 PAZARTESÝ

EVRENSEL ÝLÂÇ ZENCEFÝL A­de­ta ‘ev­ren­sel­i­lâç’­ o­la­rak­ad­lan­dý­rýl­mak­ta­dýr.­Sin­di­ri­me­yar­dým­cý,­an­ti­e­me­tik­ (mi­de­bu­lan­tý­sý­ný­ön­le­yi­ci),­ an­ti­inf­la­ma­tu­ar­ (il­ti­hap­lan­ma­yý­ön­le­yi­ci),­kö­tü huy­lu­ko­les­te­rol­dü­þü­rü­cü,­kan­se­re­kar­þý­ko­ru­yu­cu, mik­rop­la­ra­ve­vi­rüs­le­re­kar­þý­ko­ru­yu­cu­ve­kan­sey­-

TABÝÎ ÖKSÜRÜK ÞURUBU KEKÝK Ö­zel­lik­le­et­ye­mek­le­rin­de­sýk­ça­kul­lan­dý­ðý­mýz­ke­ki­ðin­te­me­li­o­lan­ve­gü­zel­ko­ku­su­nu­ve­ren,­muhtevasýnda­bu­lu­nan­u­çu­cu­yað­lar­ti­mol­ve­kar­vak­rol­dür.­Ti­mol;­ha­ri­ka­bir­an­ti­ok­si­dan­ve­il­ti­hap­ön­le­yi­ci­mad­de­-

fak­sa­nat­la­rýn­da­ve­kýr­mý­zý­et­ye­mek­le­rin­de­de­ko­ra­tif o­la­rak­su­nul­mak­ta­o­lan­bi­be­ri­ye­yi­mut­la­ka­tü­ke­tin;­ya­ni­ta­ba­ðý­ný­zýn­ke­na­rýn­da­bý­rak­ma­yýn!­Ev­de­i­se­ta­dý­a­cý ge­li­yor­sa­pey­ni­ri­niz­le­har­man­la­ya­rak­tü­ke­te­bi­lir­si­niz. An­cak­ha­mi­le­lik­te­kul­la­nýl­ma­sý­ö­ne­ril­me­mek­te­dir.

KANSER SAVAÞÇISI ASTRAGALUS Ö­zel­lik­le­kan­ser­has­ta­la­rý­nýn­sýk­lýk­la­duy­du­ðu­ve kul­lan­dý­ðý­bu­bit­ki­nin­ba­ðý­þýk­lýk­sis­te­mi­ni­güç­len­dir­me­de­ö­ne­mi­bü­yük.­Ku­ru­tul­muþ­1-2­g­as­tra­ga­lus kö­kü,­bir­fin­can­ (150­ml) sý­cak­su­da­8-10­da­ki­ka bek­le­ti­le­rek,­ça­yý­dem­le­nip­i­çi­le­bi­lir.

Ekinezya

BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝN KRALÝÇESÝ EKÝNEZYA “Ý­çer­di­ði­i­nu­lin­de­di­ði­miz­po­li­sak­ka­rit;­ba­ðý­þýk­lýk sis­te­mi­ni­güç­len­dir­me­de­rol­a­lan,­en­ö­nem­li­ö­ge­ler­den­bi­ri­dir.­E­ki­nez­ya­nýn,­an­ti­vi­ral­vi­rüs­le­re­kar­þý­ko­ru­yu­cu­ö­zel­li­ði­var­dýr.­Muhtevasýndaki­hi­ya­lu­ro­ni­daz en­zi­mi,­bak­te­ri­le­rin­ya­yýl­ma­sý­ný­en­gel­ler.­Ö­zel­lik­le en­fek­si­yon­du­ru­mun­da,­gün­de­i­ki­po­þet­dem­le­me þek­lin­de­tü­ke­til­me­li.­Mev­sim­ge­çiþ­le­rin­de­i­se­pro­fi­lak­tik­et­ki­sin­den­fay­da­lan­mak­a­dý­na,­a­ra­lýk­lý­o­la­rak ça­yý­dem­le­nip­i­çi­le­bi­lir­ve­ya­he­kim-bes­len­me­uz­ma­ný kon­tro­lün­de­bit­ki­sel­pre­pa­rat­þek­lin­de­kul­la­ný­la­bi­lir.

BU SORULARA CEVABINIZ EVET ÝSE... A­þa­ðý­da­ki­so­ru­la­rýn­ka­çý­na­e­vet­di­yor­su­nuz? 1-­So­ðuk­al­gýn­lý­ðý­na­ko­lay­ya­ka­la­nýr­mý­sý­nýz? 2-­Vü­cu­du­nuz­da­sýk­sýk­pa­muk­çuk­gö­rü­lür­mü? 3-­Lenf­bez­le­ri­niz­de­ba­zen­þiþ­lik­ya­da­að­rý­o­lur­mu? 4-­So­ðuk­al­gýn­lý­ðý­na­yýl­da­i­ki­de­fa­dan­faz­la­ya­ka­la­nýr mý­sý­nýz? Bu­so­ru­la­ra­2’den­faz­la­‘e­vet’­ce­va­bý­ver­diy­se­niz;­bes­len­me­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ný­zý­ve­bes­len­me­dü­ze­ni­ni­zi­göz­den­ge­çir­me­li,­ba­ðý­þýk­lýk­sis­te­mi­ni­güç­len­dir­me­de­týb­bî ö­ne­mi­o­lan­bit­ki­le­re­yer­ver­me­li­si­niz.”

By-pass ameliyatý stente göre daha baþarýlý YAPILAN ça­lýþ­ma­ so­nuç­la­rý­na gö­re,­ 3­ ve­ da­ha­ faz­la­ ko­ro­ner da­ma­rý­ tý­ka­lý­ o­lan­ has­ta­lar­da by-pass­ a­me­li­yat­la­rý­ di­ðer­ te­da­vi­le­re­gö­re­da­ha­ba­þa­rý­lý­bu­lun­du.­Kalp­ve­Da­mar­Cer­ra­hi­si­ Uz­ma­ný­ Prof.­ Dr.­ Meh­met Sa­lih­Bi­lal,­“Av­ru­pa­ve­A­me­ri­ka’da­ 60­ mer­kez­de­ bin­ ki­þi­nin ü­ze­rin­de­ ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­ya gö­re­ by-pass­ ve­ stent­ te­da­vi­si kar­þý­laþ­tý­rýl­dý.­ Gü­nü­müz­de­ ya­pý­lan­ ça­lýþ­ma­lar­ bi­ze­ by-pass te­da­vi­si­nin­ stent­ te­da­vi­sin­den da­ha­ et­ki­li­ so­nuç­lar­ ver­di­ði­ni gös­ter­di.­ Ya­pý­lan­ ça­lýþ­ma­la­rýn so­nuç­la­rý­na­gö­re­3­ve­da­ha­faz­la­ ko­ro­ner­ da­ma­rý­ tý­ka­lý­ o­lan has­ta­lar­da­ by-pass­ a­me­li­yat­la­rý di­ðer­ te­da­vi­le­re­ gö­re­ da­ha­ ba­þa­rý­lý­bu­lun­du”­de­di.­By-pass­a­me­l i­y a­t ý­n ýn­ sa­n ýl­d ý­ð ý­ ka­d ar risk­li­ol­ma­dý­ðý­ný,­ma­sa­da­ka­lan bir­ has­ta­yý­ gör­me­di­ði­ni­ be­lir­ten­ Bi­lal,­ A­me­ri­ka’da­ son­ yýl­lar­da­ gö­rü­len­ ko­ro­ner­ kalp­ a­me­li­yat­la­rýn­da­ ö­lüm­ o­ra­ný­nýn yüz­de­ 2­ ol­du­ðu­nu,­ ö­lüm­le­rin da­ha­ çok­ son­ a­þa­ma­ya­ gel­miþ ki­þi­ler­de­ya­da­a­cil­bir­va­k'ay­la has­ta­ne­ye­ ge­len­ ki­þi­le­rin­ a­me­li­ya­týn­da­ gö­rül­dü­ðü­ne­ dik­kat çek­ti.­(haber7.com)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 14 MART 2011 PAZARTESÝ

Japon turistlerden Kimse Yok Mu’ya teþekkür n KÝMSE Yok Mu Derneði, aramakurtarma ve incelemeler yapmak üzere Tokyo’ya 5 kiþilik heyet gönderdi. Havalimanýnda bulunan Japon turistler ise, ülkelerine yardýma giden ekip ile kucaklaþýp teþekkür etti. Gönüllüleri uðurlamak üzere havalimanýna gelen Kimse Yok Mu Derneði Genel Baþkaný Mehmet Özkara, ara ma-kurtarma saðlýk ve lojistik birimde görev yapan ekibin, Japonya’da bulunan diðer arkadaþlarýna katýlarak yardýmlar için alt yapý çalýþmalarý yapacaðýný söyledi. Özkara, banka hesap numaralarý ve PTT’nin yaný sýra cep telefonu hatlarýndan 5777’ye kýsa mesaj atarak hiçbir kesinti olmadan Japonya’ya gönderilmek üzere derneklerine baðýþta bulunabilineceðini hatýrlattý. Ýstanbul / cihan

Sürat Kargo’dan çevreci adým

Güneþ enerjisi, özellikle yýlýn önemli bölümünün güneþli geçtiði güney bölgesindeki konutlar ve iþ yerlerinde tercih ediliyor.

GÜNEÞ ENERJÝSÝ TEÞVÝK EDÝLSÝN KONUTLAR VE ÝÞ YERLERÝNDE GÜNEÞ ENERJÝSÝNDEN ELEKTRÝK ÜRETÝMÝ SÝSTEMLERÝNÝN SAYISI ARTARKEN, BU SÝSTEMÝN YAYGINLAÞMASI ÝÇÝN TÜRKÝYE’DE ÜRETÝLMESÝ VE TEÞVÝK VERÝLMESÝ GEREKTÝÐÝ KAYDEDÝLDÝ. TÜRKÝYE’DE yý­lýn­ö­nem­li­bö­lü­mü­nün gü­neþ­li­geç­ti­ði­gü­ney­böl­ge­sin­de­ko­nut­lar ve­iþ­yer­le­rin­de­gü­neþ­e­ner­ji­sin­den­e­lekt­rik­ü­re­ti­mi­sis­tem­le­ri­nin­kul­la­ný­mý­nýn art­ma­ya­baþ­la­dý­ðý,­an­cak­kul­la­ný­mý­nýn yay­gýn­laþ­ma­sý­i­çin­sis­te­min­Tür­ki­ye’de­ü­re­til­me­si­ve­teþ­vik­ve­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­bil­di­ril­di.­A­da­na’da­ki­ Ýþ­Ge­liþ­tir­me­Mer­ke­zin­de­(ÝÞ­GEM) ku­ru­lu­Pro­te­om­Al­ter­na­tif­E­ner­ji­þir­ke­ti­sa­hi­bi­Cenk­Se­lek,­‘’so­lar e­ner­ji’’­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­sis­tem­le,­bu­gün­su­ý­sýt­mak­ta­kul­la­ný­lan­gü­neþ­e­ner­ji­si pa­nel­le­ri­ne­ben­zer­pa­nel­ler­va­sý­ta­sýy­la, gü­neþ­ten­e­lek­trik­e­ner­ji­si­ü­re­ti­mi­ya­pýl­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ö­zel­lik­le­A­da­na­ve­Mer­sin gi­bi­yý­lýn­ö­nem­li­bir­bö­lü­mü­nü­gü­neþ­li ge­çi­ren­þe­hir­ler­de­sis­te­min­kul­la­ný­mý­nýn da­ha­a­van­taj­lý­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Se­lek,­‘’Di­yar­ba­kýr’dan­An­tal­ya’ya­ka­dar­o­lan­çiz­gi­ö­zel­lik­le­bu­sis­te­me­uy­gun.­Þim­di­lik­ma­li­yet­ne­de­niy­le­bu­böl­ge­ler­de­sis­te­mi­ge­nel­lik­le­çev­re­ye­du­yar­lý­ki­þi­ler­ya da­dað­ve­de­niz­ke­na­rýn­da­ev­le­ri­bu­lu­nan­lar­ter­cih­e­di­yor.­Ta­sar­ruf­a­ma­cýy­la kul­la­ný­mý­he­nüz­yay­gýn­de­ðil.­Ba­zý­si­te­ler­de­de­or­tak­kul­la­ným­yer­le­ri­i­çin­ter­cih­e­-

di­li­yor.­Fa­kat­böl­ge­de­sis­te­mi­kul­lan­mak is­te­yen­le­rin­sa­yý­sý­her­ge­çen­yýl­ar­tý­yor’’ de­di.­Ýk­li­mi­çok­uy­gun­ol­ma­ma­sý­na­rað­men­bu­sis­te­min­Al­man­ya’da­çok­yay­gýn o­la­rak­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Se­lek, þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ýn­san­lar­ev­le­ri­ne­ku­ru­yor­ve­ku­rar­ken­dev­let­ten­yüz­de­10-20 tu­ta­rýn­da­teþ­vik­a­lý­yor­lar.­Ay­rý­ca­kre­di­de a­la­bi­li­yor­lar.­Ü­ret­tik­le­ri­ e­lek­tri­ði­ de,­ al­dýk­la­rý­nýn­i­ki­ka­tý­fi­yat­la­dev­le­te­sa­tý­yor­lar.­Bu­ra­da­dev­le­tin­a­ma­cý,­sis­te­mi­yay­gýn­laþ­týr­mak.­ Hat­ta­ ye­ni­ çý­kan­ Al­man ya­sa­la­rýn­da,­ þe­hir­ þe­be­ke­si­ne­ u­zak­ o­lan yer­l e­r e­ dev­l et­ e­l ek­t ri­ð i­ gö­t ür­m ü­y or. ‘Sen­e­vi­ne­sis­te­mi­ni­kur,­ken­di­e­lek­tri­ði­ni­ ü­ret’­ di­yor.­ Böy­le­ce­ dev­le­te­ hat­ kur­ma­yü­kü­ol­mu­yor.­Ay­rý­ca,­Al­man­ya’nýn Af­ri­ka’ya­‘gü­neþ­tar­la­la­rý’­ku­rup,­o­ra­dan e­ner­ji­ge­tir­me­pro­je­si­mev­cut.­Pro­je­nin ya­k ýn­d a­ ta­m am­l an­m a­s ý­ bek­l e­n i­y or.’’ Sis­te­min­ he­nüz­ Tür­ki­ye’de­ ü­re­ti­mi­ ol­ma­d ý­ð ý­n ý,­ bu­ yüz­d en­ it­h al­ par­ç a­l ar dolayýsýyla­ma­li­ye­ti­nin­bek­le­nen­se­vi­ye­ye­ düþ­me­di­ði­ni­ be­lir­ten­ Se­lek,­ bir­ ev­ i­çin­ ku­ru­la­cak­ sis­te­min­ ma­li­ye­ti­nin­ 15 bin­TL’yi­bul­du­ðu­nu­söy­le­di.­Adana / aa

7-8 SENEDE MALÝYETÝNÝ AMORTÝ EDÝYOR ANCAK, evin elektrik ihtiyacýnýn ta mamýnýn bu sistemle karþýlanmasýnýn mümkün olabildiðini belirten Selek, ‘’Mevcut kurulum maliyetini, 7-8 senede amorti ediyor. Ancak, parçalarýn Türkiye’de üretilmesi ve ardýndan devlet teþviki çýkarsa, düþük ya da sýfýr faizli kredi imkâný da sunulursa, fiyat 5-7 bin TL seviyesine inecek ve 3-4 senede kendisini amorti edebilecek. Sonra kârâ geçirecek’’ diye konuþtu. Selek, henüz müteahhitlerin, her daire için 15 bin TL seviyesinde yatýrým gerektiren bu sistemin maliyetini karþýlamak istemediðini, ancak, apartmanlarda ya da sitelerde merdiven aydýnlatmasý, asansör, havuz gibi ortak kullaným alanlarýnda kullanýlmasý için sistemin tercih edilmeye baþlandýðýný kaydetti.

n SÜRAT Kargo Genel Müdür Yardýmcýsý Ümit Deðer, tabiatta eriyebilen poþete geçtiklerini söyledi. Petrol türevi olan polietilenden üretilen naylon poþetlerin daha ucuz olduðu için fazla miktarda tüketildiðini ifade eden Deðer, “Bir naylon poþetin do ðada tümüyle yok olmasý için yüzlerce yýl geçmesi gerekiyor. Naylon poþetlerin sadece yüzde biri geri dönüþtürülüyor, yüzde 99’u ise doðaya atýlýyor ve doðada bozulmaya baþladýklarýnda çevreye zararlý kimyasal maddeler yayarak topraða, suya karýþarak besin zincirini de kirletiyor” dedi. Deðer, kullandýklarý kargo poþetlerinin tabiatta kýsa sürede yok olduðunu aktardý. Isparta / cihan

Petshoplarda evcil hayvanlara yasak n ANKARA Ýli Hayvanlarý Koruma Kurulu yaptýðý toplantýda hayvanlarýn korunmasýna yönelik birtakým kararlar aldý. Bu kararlardan en dikkat çekeni ise petshop hayvan satýþ maðazalarýnda kedi köpek gibi evcil hayvanlarýn satýlmamasý oldu. Alýnan kararda yaban hayvanlarýnýn da petshop hayvan satýþ maðazalarýnda satýlmamasýna karar verildi. Kurul’un aldýðý kararlar arasýnda her ilçe belediyesinin, nüfusunun binde biri oranýnda kapasiteye sahip hayvan bakýmevi yapmasýna karar verildi. Kurul, kaza geçiren hayvanlarýn acil müdahalesine takiben bakýmlarý için baþka bir yer bulunmamasý halinde ilgili belediyelerce Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Sincan ilçe sýnýrlarýnda yaptýrýlan geçici bakýmevine sevkinin saðlanmasýný uygun gördü. Ankara / cihan

Bir dönem su seviyesinin azaldýðý göl, kar yaðýþlarýnýn ardýndan kendine geldi.

Kar, Meke’deki su seviyesini yükseltti KONYA’NIN Ka­ra­pý­nar­il­çe­sin­de bu­lu­nan­Me­ke­Gö­lü’nde­ki­su­se­vi­ye­si,­son­gün­ler­de­et­ki­li­o­lan­kar ya­ðýþ­la­rý­i­le­yük­sel­di.­Ka­ra­pý­nar Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Meh­met­Mu­ga­yý­toð­lu,­böl­ge­de­u­zun­sü­re­has­ret ka­lý­nan­kar­ya­ðý­þý­nýn,­top­ra­ða­ye­ni­den­ha­yat­ver­di­ði­ni­söy­le­di.­Ye­ral­tý­su­yu­na­da­kat­ký­sý­o­lan­kar

ya­ðý­þý­nýn­il­çe­de­ki­göl­le­re­a­de­ta can­si­mi­di­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren Mu­ga­yý­toð­lu,­‘’Ö­zel­lik­le­son­yýl­lar­da­ku­ru­ma­teh­li­ke­si­ya­þa­yan Me­ke­Gö­lü,­son­kar­ya­ðý­þý­i­le­ye­ni­den­ha­ya­ta­dön­dü.­Göl­çev­re­sin­de­su­se­vi­ye­si­bir­mik­tar­yük­sel­di.­Göl­bem­be­yaz­bir­gö­rü­nü­me­ka­vuþ­tu’’­de­di.­­Konya / cihan

Yarýþmaya katýlmak isteyenler 25 Mart'a kadar kayýt yaptýrabilecek.

Klavye yarýþý baþlýyor ULUSLAR ARASI Bil­gi­Ýþ­lem­Fe­de­ras­yo­nu­In­ters­te­no’nun,­her­yýl­dü­zen­le­di­ði ‘Dün­ya­Ýn­ter­net­Klav­ye­Þam­pi­yo­na­la­rý’nýn­9’un­cu­su­baþ­lý­yor.­Ka­yýt­lar­25 Mart­ta­ri­hi­ne­ka­dar­ya­pý­la­cak.­Fi­nal­ler­i­se­26­Mart-6­Ma­yýs­a­ra­sýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Dün­ya­Ýn­ter­net­Klav­ye­Þam­pi­yo­na­sý­na,­ge­çen­yýl­çe­þit­li­ül­ke­ler­den­top­lam­bin­451­ki­þi­ka­týl­dý.­Her­yýl­da­ha­da­ge­niþ­le­yen­ya­rý­þa,­Tür­ki­ye’den ka­tý­la­cak­bü­tün­ya­rýþ­çý­lar,­ka­yýt­iþ­lem­le­ri­ni­‘http://www.in­ters­te­no­turk.org/ 2011dun­ya/’­ad­res­li­web­si­te­si­ü­ze­rin­den­ya­pa­bi­le­cek. Ankara / cihan

Sigara parasýyla umreye KASTAMONU Taþ­köp­rü­il­çe­si Ger­meç­bel­de­sin­de­16­ki­þi,­bý­rak­týk­la­rý­si­ga­ra­nýn­pa­ra­sý­ný­bi­rik­ti­re­rek­um­re­ye­git­me­ye­ha­zýr­la­ný­yor. Si­ga­ra­yý­bý­ra­kan­16­ki­þi­den­bi­ri­o­lan­Hil­mi­Türk­men,­“16­ar­ka­daþ­la­bir­a­ra­ya­ge­lip­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­-

ya­ka­rar­ver­dik.­Ar­dýn­dan­da­si­ga­ra­ya­ver­di­ði­miz­pa­ra­yý­bi­rik­ti­re­rek um­re­ye­git­me­yi­ka­rar­laþ­týr­dýk.­Ö­nü­müz­de­ki­Pa­zar­te­si­gü­nü­um­re i­çin­yo­la­çý­ka­ca­ðýz.­Kut­sal­top­rak­la­ra­gi­de­ce­ði­miz­i­çin­çok­he­ye­can­lý­yýz”­de­di.­­Kastamonu / cihan

Dünya ‘Pi’ Günü kutlanýyor

Mühendisin hat ve ebru tutkusu TOKAT’TA hat ve ebru sanatýyla ilgilenen harita mühendisi Mustafa Akar, tarihi Taþ-Han’da açtýðý atölyede muhteþem e serlere imza atýyor. 41 yaþýndaki Mustafa Akar, 15 yaþýndan beri hat sanatýyla uðraþtýðýný, ebru sanatý çalýþmalarýna ise 5 yýl önce baþladýðýný söyledi. Öðretmen Lisesine baþladýðý yýllarda hat sanatýna ilgisi olduðunu anlatan Akar, ‘’Okulda bir öðretmenimizin katkýlarýyla, ilgim olan

hat sanatýna baþladým. Hat sanatý çalýþmalarýmý yýllarca kendi çapýmda sürdürdüm. 2000 yýlýnda Ýstanbul’da bu hat sanatýnýn üstadý hocalarýmýzdan aldýðýmýz dersler neticesinde onlardan icazet aldým’’ dedi. Evinin bir odasýný atölyeye çevirerek hat ve ebru çalýþmalarýna devam ettiðini ifade eden Akar, 5 aydýr da tarihî Taþ-Han’daki atölyesinde çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirtti. Tokat / aa

ARAÞTIRMALARI mi­lât­tan­ön­ce­ye da­ya­nan­ve­hâ­lâ­sü­per­bil­gi­sa­yar­lar­la so­nu­bu­lun­ma­ya­ça­lý­þý­lan­ün­lü­ma­te­ma­tik­sa­bi­ti­‘’Pi­Sa­yý­sý’’nýn­hatýrasý­na ABD’de­ka­bul­e­di­len­‘’Pi­Gü­nü’’­bu­gün­dün­ya­ge­ne­lin­de­çe­þit­li­fa­a­li­yet­ler­le­kut­la­na­cak.­TOBB­E­TÜ­Fen-E­de­bi­yat­Fa­kül­te­si­Ma­te­ma­tik­Bö­lü­mü Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Ö­mer­A­kýn,­ün­lü ma­te­ma­tik­sa­bi­ti­Pi­sa­yý­sý­hatýrasý­na ka­bul­e­di­len­‘’Pi­Gü­nü’nün­A­me­ri­kan ta­rih­for­ma­týn­da­3/14­o­la­rak­geç­me­si do­la­yý­sýy­la­her­yýl­14­Mart’ta­kut­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Akýn,­bu­ta­ri­hin­ay­ný za­man­da­E­ins­te­in’ýn­do­ðum­gü­nü­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­rdi.­Çem­be­rin­çev­re u­zun­lu­ðu­nun­ça­pý­na­bö­lü­müy­le­el­de e­di­len­Pi­sa­yý­sý­nýn­ta­ri­hi­nin­M.Ö. 2000­yý­lý­na­da­yan­dý­ðý­ný­an­la­tan­A­kýn, bu­ta­rih­te­Ba­bil­li­ler’in­bü­tün­çem­ber­le­rin­çev­re­si­nin­ça­pý­na­bö­lü­mü­nün sa­bit­bir­sa­yý­ya­e­þit­ol­du­ðu­nu­fark­et­tik­le­ri­ni­ak­tar­dý.­­Ankara / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 Mart 2011  

Yeni Asya'nın 14 Mart 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you