Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

I ’ T R A M 23 z i n i y e l k e b

Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý

Japonya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uJaponya’nýn Tokyo Üniversitesi Deprem Araþtýrma Enstitüsünde misafir öðretim görevlisi olarak bulunan Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük, Japonya’nýn deprem ve tsunami felâketiyle birlikte son verilere göre okyanusa 2 metre kaydýðýný ve 70 santimetre yere doðru göçtüðünü söyledi. Haberi sayfa 7’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

PAZAR EKÝM ÝZÝ BAYÝNÝZDE N ÝSTEYÝN

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SAYI: 14.743

www.yeniasya.com.tr

13 MART 2011 PAZAR / 75 Kr

12 MART 1921 TARÝHÝNDE KABUL EDÝLMÝÞTÝ

Ýstiklâl Marþý 90 yaþýnda uMillî þairimiz Mehmet Âkif Ersoy tarafýndan kaleme alýnan Ýstiklâl Marþýnýn kabulünün 90. yýldönümü kutlanýyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart 1921 tarihinde toplanarak, yapýlan konuþmalar ve verilen önergelerin ardýndan Mehmet Âkif’in yazdýðý þiirin Ýstiklâl Marþý olarak kabulüne karar ver miþti. Âkif, Meclisin açtýðý yarýþmaya ödül konduðu için ilk baþta katýlmamýþ, ýsrarlar üzerine yazdýðý ve millî marþ olarak kabul edilen þiirini Safahat’ýna da almayarak millete armaðan etmiþti. Haberi sayfa 10’da

GELÝRÝ, ÝHTÝYAÇLARINI KARÞILAMAYA YETMÝYOR

Halkýn yarýsý geçinemiyor

Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami felâketinin ardýndan bölgedeki birçok nükleer santral âcil duruma geçerken, felâket bölgesine þu anda ulaþýmýn mümkün olmadýðý belirtiliyor. Rafinerilerde çýkan yangýnlar söndürülmeye çalýþýrken, hükümet 50 bin asker destekli bir kurtarma operasyonu baþlattý. Deprem bölgesine 190 askerî uçak ve 25 gemi gönderildi. Depremde resmî kayýtlara göre ölenlerin sayýsý 413, yaralýlar ise 1128.

Nükleer korku

uTürkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) verilerine göre, halkýn yüzde 46,2’si geliriyle ihtiyacýný karþýlamakta zorlanýyor. TÜÝK’in Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasýnýn 2010 yýlý sonuçlarý baz alýndýðýnda, ülke genelinde hane halklarýnýn yüzde 13,1’i geliriyle hane halký ihtiyaçlarýný ‘’çok zor,’’ yüzde 33,1’i de ‘’zor’’ karþýlayabiliyor. Haberi sayfa 6’da

JAPONYA’YI VURAN DEPREMDE PATLAMA MEYDANA GELEN NÜKLEER SANTRALDEKÝ RADYOAKTÝF SIZINTI, ÜLKEYÝ ALARMA GEÇÝRDÝ. ÇIKAN BUHARDA RADYOAKTÝF SIZINTI

24 bin memur daha

u­ Japon Nükleer Güvenlik Kurumu, ülkenin kuzeydoðusunu vuran depremden sonra, çýkardýklarý buharda radyoaktif sýzýntý belirlenen iki santralle birlikte 5 nükleer santralin kapatýldýðýný açýkladý.

uKamu kurum ve kuruluþlarý, 23 bin 968 yeni memur alacak. Yeni memurlarýn 18 bin 395’i genel bütçeli kuruluþlarda, 11’i Yüksek Öðretim Kurulu ve ÖSYM’de, 4 bini yüksek öðretim kurumlarýnda, 1162’si özel bütçeli idarelerde, 400’ü de Sosyal Güvenlik Kurumunda istihdam edilecek. Haberi 6’da

BÝR SAATTE BÝR YILLIK SEVÝYEYE ULAÞTI

ISSN 13017748

u­ Fukuþima-1 santralindeki radyoaktivite oraný bir saatte bir yýllýk seviyenin eþiðine gelirken, televizyonda, sýzýntýya karþý pencere ve kapýlarda koruyucu önlemler alýnmasý yönünde çaðrýlar yapýlýyor.

ZARARIN BOYUTLARI HENÜZ BÝLÝNMÝYOR u­ Japon hükümet sözcüsü, Fukushima nükleer santralinde meydana gelen patlama sonucu tesisin bir bölümünün zarar gördüðünü, zararýn boyutlarýnýn henüz bilinmediðini ifade etti. Haberi sayfa 7’de

Tek güç, milletin iradesidir

Baþoðlu’dan gözü yaþlý veda

Ayaklanmalar reform fýrsatý

uTBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, ‘’Demokrasi, halkýn temsilcileri kanalý ile ülkeyi yönetmesidir. Tek hakim güç, demokraside halk ve halkýn iradesidir. Ýktidarlar halkýn oyu ile gelir, halkýn oyu ile giderler. Herhangi bir güç, ‘ben seni istemiyorum, istifa et, çek git’ diyemez’’ dedi. Haberi 5’te

uSaðlýk-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu, 50 yýldýr yürüttüðü genel baþkanlýk görevine gözyaþlarýyla veda etti. Aslýnda kendisinin mücadele etmeye, gerekirse yenilmeye razý olduðunu belirten Baþoðlu, telkinler üzerine aday olmama kararý aldýðýný söyledi. Haberi sayfa 5’te

uABD Baþkaný Barack Obama, Arap ayaklanmalarýnýn reformlar için bir fýrsat olduðunu söyledi. Obama, Kuzey Afrika ve Ortadoðu’daki liderlerin ‘’deðiþim sürecine’’ yönelmeleri gerektiði belirtti ve bölgede reformlar için bunun ‘’büyük bir fýrsat’’ olduðunu ifade etti. Haberi sayfa 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

13 MART 2011 PAZAR

LÂHÝKA Allah gönüllerinizdekini imtihan etmek ve kalbinizdeki iman ve ihlâsý þüphe ve günahlardan temizlemek için size bu musibeti verdi. Allah gönüllerde saklý olaný hakkýyla bilir.

‘‘Karla kaplý yollar, bahara çýkar

Âl-i Ýmran Sûresi: 154 / Âyet-i Kerime Meâli

Deprem, emir ve hikmet-i Ýlâhî ile olur

‘‘

Kadîr-i Mutlak, zelzeleyi irâde ettiði vakit, bâzan da bir mâdeni harekete emredip, ateþlendiriyor. Haydi mâdenî inkýlâbât dahi olsa, yine emir ve hikmeti Ýlâhî ile olur; baþka olamaz.

ltýncý Suâl: Zelzele, küre-i arzýn için de inkýlâbât-ý mâdeniyenin neticesi olduðunu ehl-i gaflet iþâa edip, âdetâ tesadüfî ve tabii ve maksadsýz bir hâ dise nazarýyla bakarlar. Bu hâdisenin mânevî esbâbýný ve neticelerini görmüyorlar; tâ ki intibâha gelsinler. Bunlarýn istinad ettiði maddenin bir hakikati var mýdýr? Elcevap: Dalâletten baþka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü, her sene elli milyondan ziyâde münakkaþ, muntazam gömlekleri giyen ve deðiþtiren küre-i arzýn üstünde binler envâýn birtek nevi olan, meselâ, sinek tâifesinden hadsiz efrâdýndan birtek ferdin yüzer âzâsýndan birtek uzvu olan kanadýnýn kasd ve irâde ve meþîet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lâkayd kalmamasý ve baþýboþ býrakmamasý gösteriyor ki, deðil hadsiz zîþuurun beþiði ve anasý ve mercîi ve hâmisi olan koca küre-i arzýn ehemmiyetli ef’âl ve ahvâli, belki hiçbir þeyi, cüz’î olsun küllî olsun, irâde ve ihtiyâr ve kasd-ý Ýlâhî haricinde olmaz. Fakat, Kadîr-i Mutlak, hikmetinin muktezâsýyla, zâhir esbâbý tasarrufâtýna perde ediyor. Zelzeleyi irâde ettiði vakit, bâzan da bir mâdeni harekete emredip, ateþlendiriyor. Haydi mâdenî inkýlâbât dahi olsa, yine emir ve hikmet-i Ýlâhî ile olur; baþka olamaz. Meselâ, bir adam, bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakýlmasa, yalnýz fiþekteki barutun ateþ almasý noktasýna hasr-ý nazar edip, bîçare maktûlün büsbütün hukukunu zâyi etmek, ne derece belâhet ve divâneliktir; aynen öyle de, Kadîr-i Zülcelâlin musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyâresi olan küre-i arzýn içinde bulunan ve hikmet ve irâde ile iddihar edilen bir bombayý, ehl-i gaflet ve tuðyâný uyandýrmak için, “Ateþlendir!” diye olan emr-i Rabbânîyi unutmak ve tabiata sapmak, hamakàtýn en eþneidir. Altýncý Suâlin Tetimmesi ve Hâþiyesi: Ehl-i da lâlet ve ilhad, mesleklerini muhâfaza ve ehl-i imânýn intibahlarýna mukabele ve mümânaat etmek için, o derece garip bir temerrüd ve acîb bir hamakat gösteriyorlar ki, insaný insaniyetten piþman eder. Meselâ, bu âhirde, beþerin bir derece umumiyet þeklini alan zulümlü, zulümâtlý isyanýndan, kâinat ve anâsýr-ý külliye kýzdýklarýndan ve Hàlýk-ý Arz ve Semâvât dahi, deðil hususi bir Rubûbiyet, belki bütün kâinatýn, bütün âlemlerin Rabbi ve Hâkimi haysiyetiyle, küllî ve geniþ bir tecellî ile kâinatýn heyet-i mecmûasýnda ve Rubûbiyetin daire-i külliyesinde nev-i insaný uyandýrmak ve dehþetli tuðyânýndan vazgeçirmek ve tanýmak istemedikleri Kâinat Sultanýný tanýttýrmak için emsâlsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten; zelzeleyi, fýrtýnayý ve Harb-i Umumi gibi umumi ve dehþetli âfâtý, nev-i insanýn yüzüne çarparak onunla Hikmetini, Kudretini, Adâletini, Kayyûmiyetini, Ýrâdesini ve Hâkimiyetini pek zâhir bir sûrette gösterdiði halde; insan sûretinde bir kýsým ahmak þeytanlar ise, o küllî iþârât-ý Rabbâniyeye ve terbiye-i Ýlâhiyeye karþý eblehâne bir temerrüd ile mukabele edip diyorlar ki, “Tabiattýr, bir mâdenin patlamasýdýr, tesadüfîdir. (...)” diye mânâsýz hezeyanlar ediyorlar. Dalâletten gelen hadsiz bir cehâlet ve zýndýkadan neþ’et eden çirkin bir temerrüd sebebiyle bilmiyorlar ki, esbâb yalnýz birer bahanedirler, birer perdedirler. Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 281

SE­LÝM­GÜN­DÜ­ZALP selimgunduzalp@hotmail.com

alp düzelmeden diller düzelmiyor. Niyetler de öyle, ameller de öyle, diller de. Ve o dillerden bir dilde, þu cümle son günlerde: “Kar yaðýþý sebebiyle…” diye baþlayan bir cümle. Ar dýn dan fe lâ ket ha ber le ri geliyor peþ peþe. Kanallar birbirleriyle yarýþ halinde. Akla gelebilecek en kötü senaryolar yazýlýyor hemen. Oysa daha düne kadar kar yaðýþýný hasretle bekleyen bizler deðil miydik? Ne oldu da, birden söylemler deðiþiverdi? Sahi, nedir bu insan larýn tatminsizliði? Ne soðukla baþlarý hoþ, ne de sýcakla… Oysa, gülün yanýnda dikeni de yok mu? Elbette bunu ayýrabilecek feraset insanda yoksa kimde vardýr? Her nimet gibi kar da þükür ister, tefekkür ister. Tefekkür de zaten bir nevi teþekkürdür, þükürdür. Rabbimize bir hamddir. Binlerce metre yüksek mesafelerden düþmesine raðmen iniþindeki ve indiriliþindeki zarafete bir bakar mýsýnýz? Kar tanelerinin birbirine bitiþmeden, üst üste binmeden, balya balya paketlenip gönderilmeden, dünyamýz için gerçek bir felâkete dönüþmeden, tek tek ve tane tane, kusursuzca indiriliþini hayretle seyretmesi gerekirken, ne oluyor bu insanlara, nedir bu gariplikler, nedir bu hayretten uzak gözler ve sözler? Hadi biz alýþtýk, unuttuk diyelim bu güzelliði. Oysa çocuklar için her dem yeni, yepyeni. Bir de onlarýn gözleriyle bakmalýyýz. O tatlý sevinç çýðlýklarýný duymalýyýz. Onlardan yükselen her ses, bir þükür naðmesidir aslýnda. Rabbimizin nimetine, kýþ or ta sýn da ki bu he di ye si ne þü kür do lu, hamd dolu seslerdir bunlar. Göremediðimiz, ama görür gibi inandýðýmýz bir gerçek vardýr. Birbirine hiç benzemeyen bu beyaz zerrelerin ve kristal tanelerin indiriliþine þahitlik eden melekler vardýr. Bu harika manzarayý kaçýrmayan görevliler vardýr. Meleklerden bir kýsmýnýn görevi de, Cenâb-ý Hakk’ýn sanatýný tefekkürdür. Ýnsanýn ülfet ettiði ya da göremediði eserlerdeki incelikleri, harikalýklarý seyredip müþahede etmektir. O sýnýrsýz sayýdaki eserleri seyredecek hadsiz ve hesapsýz görevli melekler vardýr. Ýþte, meleklerden bir kýsmý da bunlardýr. Her kar yaðdýrýldýðýnda, semadan yeryüzüne kelebekler gibi uçuþa gönderildiðinde, aklý baþýnda ve kalbi yerinde olan iman sahipleri bunu düþünmeden edemezler. Rablerini zikretmeden duramazlar. Tefekkür vazifesini yapan bir insan da, meleklerle omuz omuza gelir adeta. Bu ne güzel bir imandýr... Bu ne güzel bir manzaradýr… Ýmanýmýzýn gereði olarak bu harika ve ince iþleri düþünmeden duramayýz. Nasýl oluyor, nasýl yapýlýyor, nasýl gönderiliyor diye sormadan edemeyiz. Birbirine hiç ama hiç benze meyen tanelerin her birini bilerek gönderen ve üstündeki þekillere farklý farklý imzalar, mühürler basan Rabbimiz, bize gökler dolusu engin bir tefekkür imkâný sunar. Ve taneler sayýsýnca da teþekkür ve hamd fýrsatý hazýrlar. Bu harika faaliyetin ardýndan hemen aceleyle olumsuzluklar üretmemeliyiz. Bir nebzecik olsun düþünmeliyiz. Soðuk yüzün arkasýndaki sýcak ve þeker gibi tatlý meyveleri de düþünme liyiz. Öyle deðil mi? Hem karlar þunun þurasýnda dünyamýzda kaç günlük misafirimizdi ki? Bizden razý olarak gitsinlerdi hiç olmazsa. “Kullarýn bendeki ince sanatý okudular. Tel tel dökülüþümdeki ve gönderiliþimdeki hikmeti gördüler. Bunu Senden bilip hamd ettiler. Þahidiyim yâ Rab!” demeliydi karlar. Bizim için yerden göðe kadar yükselen dualar olmalýydý karlar. Madalyonun bir de bu yüzü de var. Ya kazanýyoruz, ya kaybediyoruz bu sýnavý her mevsimde. Býrakýn Allah (cc) hakkýnda, birbirimiz için bile suizan üretmeye hakkýmýz yok. Suizanda bulunacaksak, bu-

nu nefsimiz için yapabiliriz ancak. Çünkü nefs-i emmâremiz, her kötülüðü ister, Allah’tan gelen her nimetin üzerini örter, þükürden kaçýp nankörlük eder. Þöyle bir düþünelim: Gören mi çok; görmeyen mi? Ýþiten mi çok; iþitmeyen mi? Hastalýkla geçen günlerimiz mi çok; afiyetle geçen günlerimiz mi? Hastalýklý insan mý çok dünyamýzda; sýhhatli olanlar mý? Fýrtýnalý, boralý, zelzeleli, selli, tsunamili geçen günlerimiz mi çok; dertsiz, felâketsiz, sýkýntýsýz geçen günlerimiz mi? Unutuyoruz. Nice nimetlerle perverde olduðumuzu ve en güzel þekilde aðýrlandýðýmýzý unutuyoruz. Biz, Allah’ýmýzýn (cc) misafiriyiz. Biz daha yaratýlmadan önce sofralar serilmiþ, nimetler dizilmiþ. Bir bakýn þu inceliðe. Maþallah barekâllah… Bir de kendi evimizde aðýrladýðýmýz misafirlere bakalým. Sofralar, misafir geldikten sonra kuruluyor çok defa. Bir sürprizle misafir sayýsý çoðalsa, ev sahibi darda kalýyor. Bir bizim misafir ediþimize bakalým, bir de Rabbimizin bizi bu dünyada aðýrlayýp misafir ediþine… Sonsuz þükürler, sonsuz hamdler yaraþýr en küçüðünden en büyüðüne kadar, bizleri sevindirdiðin için her nimetine, her hediyene. Çoðaltabilirsiniz olumlu örnekleri… Olumsuz ya da þer gibi görünenlerin ise, hayatýmýzda ne kadar az olduðunu, hem de mini minnacýk bir yer bile kaplamadýðýný o zaman görürsünüz, anlarsýnýz. Hem merhametli ve þefkatli Rabbimiz hakkýnda hüsnüzan da bir ibadet deðil midir? Evet, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin rahmet ve þefkati, gazabýný geçmiþtir. Bazý tef sirlerde buna þöyle bir yorum da yapýlýyor: Yani yokluktan varlýða tercih edilmiþiz, yaratýlmýþýz, gazapta býrakýlmamýþýz. Bu dünyaya gelip gönderilip rahmeti tatmýþýz. Yoklukta bý rakýlýp unutulmamýþýz. Öyle deðil mi? Dünya ya gelmekten ve bunca sayýsýz nimeti tatmaktan kim memnun deðil ki? Ey kalbim! Tut elimden. Bir duâ olup yüksel, yüksel dilimden… Kâinatýn ve insanýn yaratýlýþlýndan asýl maksat, hayýrlar ve güzellikler deðil mi? Rabbimiz bizi sýradan bir dünyaya deðil, özellikle seçtiði, hikmetle yaydýðý ve döþediði, dest-i kudretiyle en güzel þekilde hazýrladýðý özel bir dünyaya gönderdi. * Evet, elimizdeki bir lokmayý bile çiðnemeden yutamayýz. Zahmetsiz rahmet yok. Zýtlar bir arada, þerler de hayýrlarla beraberdir bu dünyada. Nice güzel sahnelerin bulunduðu upuzun bir þeridin içinden sadece bir tek þer karesini seçip onu büyütmek ve peþi sýra gelen güzellikleri unutmak, kaderi tenkit etmeye kalkýþmak yakýþmýyor insana. Kaderi tenkit eden, baþýný örse vurup kýrýyor. Ey insan! Sen, Allah’ýn (cc) nice bin hikmetle yarattýðý bir mahlûku deðil misin? En deðerli

bir eseri olduðunu unuttun mu? Kur’ân’da Ýnsan Sûresi’ne bir bak, Rabbin seni en güzel bir suret üzere yarattýðýný hatýrla. Hikmetle baksa insan, neler görecektir, neler... Gören gözler, kusur görmezler. Hakkýmýz þikâyet deðil, þükürdür. Hikmetini bilmek ve öðrenmektir. Tâ ki, þükürden uzak düþen gafiller defterine adýmýz yazýlmasýn diye… Allah’ýn (cc) öyle güzel, þükreden ve sabreden kullarý var ki… Bunlardan biri de rahmetli Mehmed Selahaddin Þimþek kardeþimizdi. O nun karlý bir gecede yaþadýklarýný sizlerle paylaþmak isterim. Cihat Zafer kardeþimizin o en fes üslûbuyla kaleme aldýðý bu öyküyü zevkle ve ibretle beraber okuyalým. Bakalým, öykünün sonunda o can alýcý soruyu kendimize sorabilecek miyiz? Böyle bir gecede biz orada olsaydýk ne yapardýk? O fedakârlýðý göze alabilir miydik acaba? *** Geceyi Isýtan Adam Bu öyküyü, gerçek hayat öyküsüne borçlu olduðum, ustam M. Selahattin Þimþek’e… Aceleyle indirilen kepenklerin sesi bile, her zamankinden daha soðuktu. Çatýlarýn ko vuk la rýn dan ser çe ler dü þü yor du. Her þey üþümüþ, donmuþtu. Görülmemiþ bir ayaz, sanki soðuk elleriyle çocuklarý, kadýnlarý, iþten çýkanlarý ittiriyor, evlerin kapýlarýna kadar buzdan nefesini enselerinden ayýrmýyordu. Ýþte bu soðuk, en sonunda fýrýncýyý da dükkânýný kapamaya zorladý ve birkaç meczupla genç yazarý da Yeni Camii’nin yanýndaki o ufak asmaaltý kahvehanesine girmeye mecbur etti. Genç yazar her akþam olduðu gibi, bu akþam da, ustasýný bekliyordu. Ustasý da bir yazardý fakat hiç uzun yazmýyordu. Özdeyiþler yazmak ve onlara uygun resimler bulup, posterler haline getirmekle meþhurdu. Kýsa yazýyordu, fakat yazdýklarýnýn etkisi ne de uzun sürüyordu… Büyük bir kafaydý o, herkes bu konuda ayný fikirdeydi. Onu dinlemek, tavsiye ettiði yazarlarý okumak, olaylarý ve fikirleri kavramakta deðiþik bakýþ açý larý bulmanýn yollarýný öðrenmek, çevresinde yumak olmuþ genç okur-yazarlarýn da her akþamki deðiþmez törenleriydi… Bu törenin adý, yaþamanýn anlamýný keþfetmekti… Bu törenin adý, sevginin deðerini bilmekti… Bu törenin adý, cömertlikti, mertlikti, fedakârlýktý. Bu törenin adý, insan olmaktý. Genç yazar, bunlarý düþünürken, sanki hiç zaman geçmemiþti. Kahvehanede meczuplardan baþka kimse de yoktu. Demek herkes evindeydi ve pencerelerinden bakýyorlardý sokaklara, þehre… Aðaçlarýn dallarý karla yüklüydü. Kar, sokaklarda diz boyunu çoktan geçmiþ, hâlâ birikiyordu. Bu küçük þehirde, o gece aðýr aðýr birikiyordu o kar ve soðuk ve ýssýzlýk... Bir çay daha söyledi genç yazar, ocakçý umursamadý, aðýrdan aldý: “Nerede? Gelmez belki bu akþam!”

“Olsun” dedi genç yazar. Masasýnda açýk duran kitapta yazýlanlarý deðil, geçen akþam ustasýyla konuþtuklarýný düþünüyordu: “Sevdiðiniz þeylerden vermedikçe gerçeðe ermiþ olamazsýnýz” demiþti. Bu, Kur’ân’dan bir âyetti… Sonra tarih boyunca büyük fedakârlýklardan örnekler vermiþ ve insanlýðýn yüce gönüllü insanlarla övünç duyduðunu anlatmýþtý. Ýnsanlar, böylelerine “ermiþ” diyorlardý… Çayý soðumuþtu. Yenisini söyledi. Küçük camlardan dýþarýsý artýk görünmüyordu. Hem kar, hem buðu vardý pencerelerde. Nerede kalmýþtý usta yazar? Saatlerdir geçmek bilmeyen zaman, çatýda birikmiþ bir kar parçasý gibi birden düþüverdi… Vakit aniden gece yarýsýný geçti… Ýyice meraklandý genç yazar. “Belki de gelmeyecek” diye düþündü. “Biraz daha bekleyelim” dedi. “Birazdan kalkarým. Baþýna bir þey gelmiþ olmasýn. Deðildir umarým. Bu vakitte gelmez artýk…” Bu iç konuþmalar, saat tam 01’i gösterirken kapýnýn açýlmasýyla kesildi. Gelmiþti. Fakat bu saatte? “Senin son otobüsün gitmedi mi? Niye bekledin?” dedi genç yazara. Selâmlaþýp kucaklaþtýlar. Genç yazar merak etmekte haklýydý… Ustasýnýn elleri buz gibiydi. Kaþlarý, saçlarý, sakallarý kýtýr kýtýrdý, neredeyse donmuþ gibi… Yüzü bembeyaz, burnu kýpkýrmýzýydý… Kardan bir adam olmuþtu sanki. “Gelirken yolun bir yerinde ayaðým kaydý. Belimi incittim. Birkaç adým sonra düþündüm ki, birazdan ayný yerden belki bir ka dýn ge çe cek. Bel ki ku ca ðýn da ço cu ðu var… Hastasýna ilâç yetiþtiren biri de ola bilir… Yaþlý bir adam da geçebilir. Ya düþerlerse? Ya bir yerleri kýrýlýrsa?” Genç yazar þaþkýn þaþkýn bakýyordu. Ne peki? Ne yapmýþtý ustasý? “Orada bekledim” dedi. “Ýnsanlarý uyarmak için… Artýk kimsenin gelip geçmeyeceðinden emin olunca da, yürüdüm geldim iþte.” Az önce, kardan adama dönmüþ diye düþündüðü özdeyiþ yazarý, genç yazarýn karþýsýnda þimdi dünyanýn en sýcak kalbi gibi duruyordu. (Sevgi Öyküleri -2, S. Gündüzalp, Zafer Yay.) *** Evet, uzunca bir özdeyiþinin içinden bir cümlesi de þöyleydi rahmetli Selahaddin Þimþek kardeþimin: “Karla kaplý yollar bahara gider.” Son cümlemiz Nurlardan olsun. Karlar Allah katýnda tefekkür ibadetini yaptýðýmýzýn þahidi ve duâcýmýz olsun Ýnþâallah. “Kar'ý pek bâridâne ve tatsýz telâkkî ederler. Hâlbuki o bârid, tatsýz perdesi altýnda o kadar hararetli gâyeler ve öyle þeker gibi tatlý neticeler vardýr ki, tarif edilmez.” (Sözler, 211) * On beþinci Söz’de Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu o kadar güzel, dantel dantel iþlemiþ ki, tekrar bakmakta fayda var.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Yaban hayvanlarýna yem ve su desteði BÝLECÝK Çev­re­ve­Or­man­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­ya­ban­hay­van­la­rý­i­çin­­ta­bi­a­ta­yem bý­rak­tý,­su­ih­ti­yaç­la­rý­ný kar­þý­la­mak­a­ma­cýy­la­da­gö­let­le­rin­ve­de­re­le­rin­buz­tu­tan­ba­zý­böl­ge­le­ri­ni­kýr­dý.­Ýl­Çev­re­ve Or­man­Mü­dür­Ve­ki­li­Ne­zir­Ay­han,­a­ðýr­kýþ­þart­la­rý­dolayýsýyla­yi­ye­cek­bu­la­ma­yan­ya­ban­hay­van­la­rý­nýn­ya­þa­dý­ðý böl­ge­le­re­yem­bý­rak­týk­la­rý­ný­söy­le­di. Ay­han,­so­ðuk­ve­kar­lý­ha­va­lar­da­yi­ye­cek ve­su­sý­kýn­tý­sý­çe­ken­ya­ban­hay­van­la­rý­nýn­te­lef­ol­ma­ma­la­rý­i­çin­bu­ça­lýþ­ma­la­rý yap­týk­la­rý­ný­an­lat­tý.­Ka­ra­man’da,­ya­ban ko­yun­la­rý­ve­yýl­ký­at­la­rý­i­çin­Ka­ra­dað’ýn­be­lir­li­yer­le­ri­ne­yem­bý­ra­kýl­dý.­­Bilecik / aa

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 8 R. Ahir 1432 Rumî: 28 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.26 4.33 4.44 4.53 4.48 4.05 4.09 3.59 4.42 4.17 4.44

Güneþ 5.47 5.58 6.05 6.17 6.13 5.27 5.32 5.24 6.07 5.39 6.06

Öðle 11.55 12.05 12.14 12.25 12.21 11.36 11.40 11.32 12.15 11.47 12.15

Ýkindi 15.14 15.22 15.32 15.42 15.37 14.54 14.57 14.48 15.31 15.05 15.32

Akþam 17.52 18.01 18.11 18.21 18.16 17.32 17.36 17.27 18.10 17.44 18.11

Yatsý 19.06 19.19 19.25 19.38 19.34 18.47 18.52 18.45 19.28 18.58 19.26

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 4.47 4.57 4.27 4.23 4.36 4.17 4.12 4.04 3.52 4.35 4 .35

Güneþ 6.13 6.20 5.54 5.47 5.58 5.44 5.33 5.30 5.15 6.02 5.54

Öðle 12.21 12.28 12.02 11.55 12.07 11.51 11.42 11.38 11.23 12.10 12.03

Ýkindi 15.36 15.46 15.17 15.12 15.24 15.07 15.00 14.54 14.41 15.25 15.22

Akþam 18.16 18.24 17.57 17.51 18.03 17.47 17.38 17.33 17.19 18.05 18.00

3 Yatsý 19.35 19.40 19.16 19.07 19.18 19.06 18.52 18.52 18.35 19.24 19.12

Göç küçük þehirleri bitiriyor TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN, ‘’GÖÇ, KÜÇÜK ÞEHÝRLERÝ BÝTÝRÝYOR, BÜYÜK ÞEHÝRLERDE SORUNLARI ARTTIRIYOR’’ DEDÝ. irtibat@yeniasya.com.tr

Sel ve taþkýn uyarýsý ANKARA Va­li­li­ði,­kar­la­rýn­e­ri­me­siy­le­o­lu­þa­bi­le­cek­taþ­kýn­la­ra­kar­þý­ka­mu­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ge­rek­li­ted­bir­le­ri al­ma­sý­ný­is­te­di.­An­ka­ra­Va­li­li­ðin­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Me­te­o­ro­lo­ji Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­ha­va­tah­min­ra­por­la­rýn­dan,­ya­rýn­dan­ i­ti­ba­ren­ sý­cak­lýk­la­rýn ar­ta­rak­ mev­sim­ nor­mal­le­ri­nin­ ü­ze­ri­ne çý­ka­ca­ðý­nýn­ an­la­þýl­dý­ðý­ be­lir­ti­le­rek,­ il­gi­li ka­mu­­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­na­ko­nuy­la il­gi­li­u­ya­rý­ya­zý­sý­gön­de­ril­di­ði­kay­de­dil­di.U­ya­rý­da,­ kar­la­rýn­ e­ri­me­siy­le­ o­lu­þa­cak­su­taþ­kýn­la­rý­nýn­ge­nel­ha­ya­tý­o­lum­suz­ et­ki­le­me­me­si­ ba­ký­mýn­dan,­ha­zýr­lýk­la­rýn­i­ve­di­lik­le­göz­den­ge­çi­ril­me­si­nin­­is­ten­di­ði bil­di­ril­di.­­Ankara / aa

ISSN 13017748

13 MART 2011 PAZAR

Kaya parçalarýnýn karayoluna düþmesi sonucu yol ulaþýma kapandý, çok sayýda araç yolda kaldý. FOTOÐRAF: AA

Heyelan, yolu ulaþýma kapattý GÜMÜÞHANE-Ti­re­bo­lu­ka­ra­yo­lu­he­ye­lan­dolayýsýyla­u­la­þý­ma­ka­pan­dý.­Gü­müþ­ha­ne-Ti­re­bo­lu­ka­ra­yo­lu­nun­43.­ki­lo­met­re­si­Yurt­Kö­yü­mev­ki­in­de­he­ye­lan­mey­da­na­gel­di.­Ka­ya­par­ça­la­rý­nýn­ka­ra­yo­lu­na­düþ­me­si­so­nu­cu­yol­u­la­þý­ma ka­pan­dý,­çok­sa­yý­da­a­raç­yol­da­kal­dý.­Gü­müþ­ha­ne­Ka­ra­yol­la­rý­101.­Þu­be­Þe­fi­Er­kan­Nas,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­sa­bah­sa­at­le­rin­de­mey­da­na­ge­len­he­ye­lan­da,­ka­ra­yo­lu­na­ton­lar­ca ka­ya­par­ça­sý­düþ­tü­ðü­nü­söy­le­di.­Nas,­‘’He­ye­lan­böl­ge­si­ne a­raç­la­rý­mýz­ha­re­ket­et­ti.­Ýlk­e­tap­ta­tek­þe­rit­ten­yo­lu­u­la­þý­ma aç­týk­tan­son­ra,­ký­rý­cý­lar­la­ka­ya­la­rý­ký­ra­rak­yo­lu­sað­lýk­lý­þe­kil­de­u­la­þý­ma­a­ça­ca­ðýz’’­de­di.­­Gümüþhane / aa

TÜRKÝYE Es­naf­ve­Sa­nat­kâr­la­rý­Kon­fe­de­ras­yo­nu­(TESK) Ge­nel­Baþ­ka­ný Ben­de­vi­Pa­lan­dö­ken,­gö­çün­kü­çük þe­hir­le­ri­bi­tir­di­ði­ni,­bü­yük­þe­hir­ler­de so­run­la­rý­art­týr­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­en faz­la­gö­çü­Ka­ra­de­niz­Böl­ge­si’nin­ver­di­ði­ni,­Ýs­tan­bul,­An­ka­ra,­An­tal­ya, Bur­sa­ve­Ko­ca­el­i­il­le­ri­nin­en­faz­la­göç al­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Pa­lan­dö­ken,­yap­tý­ðý ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­gö­çün­sebeple­ri­nin ba­þýn­da­­is­tih­dam­so­ru­nu,­yö­re­sel­ge­çim­kay­nak­la­rý­nýn­a­zal­ma­sý­ve­te­rör so­ru­nu­nun­­gel­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­il­le­rin­de­ya­þa­nan­te­rör­dolayýsýyla­ta­rým­ve­hay­van­cý­lý­ðýn­yok­ol­ma­sý­nýn­son­dö­nem­de­gö­çün­ö­nem­li­sebep­le­ri­a­ra­sýn­da­yer­al­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Pa­lan­dö­ken,­e­ði­tim­ve­sað­lýk­hiz­met­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ði­nin­de­­in­san­la­rý­bü­yük­þe­hir­le­re­gö­çe­zor­la­dý­ðý­ný­kay­det­ti. 2009-2010­yýl­la­rýn­da­2­­mil­yon­360 bin­ki­þi­nin­ya­þa­dý­ðý­yer­den­göç­et­ti­ði­ni­be­lir­ten­Pa­lan­dö­ken,­Bay­burt, Kas­ta­mo­nu,­Yoz­gat,­Si­vas,­Si­nop, Gi­re­sun,­Ri­ze,­Tun­ce­li­gi­bi­þe­hir­le­-

rin­dý­þa­rý­da­ki­nü­fu­su­nun,­þehrin nü­fu­su­nun­ne­re­dey­se­10­ka­tý­na­u­laþ­tý­ðý­na­dik­ka­ti­çek­ti. Þe­hir­le­rin­ver­di­ði­göç­le,­za­yýf­o­lan e­ko­no­mi­le­ri­nin­da­ha­da­zor­lan­dý­ðý­ný, es­na­fýn­müþ­te­ri­kay­bet­ti­ðin­den­mal al­ma­ya­çe­kin­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Pa­lan­dö­ken,­þun­la­rý­kay­det­ti:­"Göç­e­den­ler sa­de­ce­ken­di­þe­hir­le­rin­de­de­ðil,­git­tik­le­ri­þe­hir­ler­de­de­so­run­la­rýn­bü­yü­me­si­ne­ne­den­o­lu­yor.­Gi­di­len­yer­de iþ­­bu­lu­na­ma­ma­sý,­ba­rýn­ma­so­ru­nu baþ­gös­te­ri­yor.­Dü­zen­siz­kent­leþ­me, çev­re­so­run­la­rý,­iþ­siz­lik­ve­kül­tür­ça­týþ­ma­sýy­la­be­ra­ber­suç­o­ra­nýn­da­da ar­týþ gö­rü­lü­yor.’’­ Pa­lan­dö­ken,­Tür­ki­ye’nin­iç­göç­so­ru­nu­nu­çöz­me­si i­çin­a­ci­len­a­lýn­ma­sý­ge­re­ken­ted­bir­le­ri­þöy­le­sý­ra­la­dý: ‘’böl­ge­sel­baz­da ve­il­le­rin­ö­zel­lik­le­ri­ne­gö­re­teþ­vik sis­te­mi­ge­liþ­ti­ril­me­li,­ta­rým­ve­hay­van­cý­lýk­mo­dern­ü­re­tim­tek­nik­le­ri kul­la­ný­la­rak­tek­rar­a­ya­ða­kal­dý­rýl­ma­lý, ta­rým­sal­sa­na­yi­kýr­sal­böl­ge­le­re­kur­du­rul­ma­lý,­es­naf­ve­sa­nat­ka­ra­yö­ne­lik teþ­vik­ler­ge­ti­ril­me­li.’’­­Ankara / aa

Aðaçtaki poþet ün­lük­ha­ya­týn­ru­tin­a­ký­þý­i­çerisin­de­ba­zan “sý­ra­dan”­gi­bi­gö­rü­nen,­a­ma­ger­çek­te­“sý­ra­dý­þý”­ ö­zel­lik­ler­ ta­þý­yan­ öy­le­ “kü­çük”­ o­lay­lar­ya­þa­ný­yor­ki,­ül­fet­per­de­si­ni­yýr­ta­rak­dik­kat­le­ve­ib­ret­na­za­rýy­la­ba­kýl­dý­ðýn­da­in­sa­nýn­dü­þün­ce­dün­ya­sý­na­çok­fark­lý­u­fuk­lar­a­ça­bi­li­yor. Geç­ti­ði­miz­gün­ler­de­þa­hit­o­lup­gün­gün­ta­kip et­ti­ði­miz­bir­ha­di­se,­bu­nun­ti­pik­ör­nek­le­rin­den. Bi­zim­ a­part­ma­nýn­ ö­nün­de­ mey­ve­ a­ðaç­la­rýy­la do­lu­ bir­ bah­çe­ var.­ Haf­ta­lar­ ön­ce,­ o­ bah­çe­de­ki a­ðaç­lar­dan­ bi­ri­nin­ da­lý­na,­ üst­ kat­lar­dan­ a­tý­lan bir­po­þet­ta­kýl­dý.­Dal­öy­le­bir­yer­de­ki,­ne­a­þa­ðý­dan,­ne­pen­ce­re­ler­den­u­za­nýp­da­o­po­þe­ti­al­mak müm­kün­de­ðil.­Böy­le­o­lun­ca,­za­val­lý­a­ðaç­haf­ta­lar­ca­o­mü­na­se­bet­siz­mi­sa­fi­rin­sý­kýn­tý­sý­ný­çek­ti. Po­þet­da­la­öy­le­“sað­lam”­bir­yer­den­tu­tun­muþ ki,­ rüz­gâr­ es­tik­çe,­ di­ðer­ dal­la­ra­ da­ ta­ký­lýp­ da­ha da­do­la­ný­yor.­E­ðer­a­ða­cýn­i­ra­de­si­ve­di­ðer­dal­la­rý­ný­el­gi­bi­kul­la­na­bil­me­ka­bi­li­ye­ti­ol­say­dý,­o­po­þe­ti­bir­an­bi­le­o­ra­da­tut­maz,­hiç­bek­le­me­den­a­lýr,­rüz­gâ­ra­doð­ru­fýr­la­týp­a­tar­dý.­A­ma­hey­hat... Sa­bah­ak­þam­bah­çe­ye­bak­tý­ðým­da­po­þe­tin­o­ra­da­sal­la­nýp­dur­du­ðu­nu­gör­dük­çe,­be­nim­de­i­çim da­ra­lý­yor;­ken­di­le­ri­ne­has­“duy­gu”la­rý­ol­du­ðu­bi­lim­ta­ra­fýn­dan­da­tes­bit­e­dil­miþ­o­lan­a­ða­cýn,­her rüz­gâr­ e­si­þin­de­ ar­týp­ kat­mer­le­nen­ kas­vet­ ve­ sý­kýn­tý­sý­ný­pay­la­þý­yor;­o­po­þe­ti­a­ða­ca­mu­sal­lat­e­den dü­þün­ce­siz­in­sa­na­“ha­yýr­du­a­lar”­e­di­yor­dum. Þü­kür­ki,­haf­ta­lar­ca­de­vam­e­den­bu­“iþ­ken­ce,” Ýs­tan­bul’da­kýþ­ay­la­rý­bo­yun­ca­bek­le­nen,­a­ma­bir tür­lü­ gel­me­yip,­ geç­ti­ði­miz­ gün­ler­de­ kýs­men­ de ol­sa­ ni­ha­yet­ teþ­rif­ e­den­ kar­ dal­ga­sý­nýn­ be­ra­be­rin­de­ki­þid­det­li­rüz­gâr­lar­sa­ye­sin­de­son­bul­du. Fýr­tý­na­nýn­sa­at­ler­ce­þeh­ri­döv­dü­ðü­ilk­ge­ce­nin sa­ba­hý­na­u­ya­nýp­bah­çe­ye­bak­tý­ðým­da­gör­düm­ki, a­ðaç­po­þet­ten­ni­ha­yet­kur­tul­muþ­ve­ra­hat­la­mýþ. O­man­za­ra­yý­gö­rün­ce­ben­de­fe­rah­la­dým. Cem­re­le­rin­düþ­tü­ðü­ve­bü­tün­ku­zey­ya­rým­kü­re­i­le­bir­lik­te­bah­çe­mi­zin­de­u­yan­ma­ya­ha­zýr­lan­dý­ðý­ye­ni­bir­ba­har­haþ­ri­nin­ön­ce­sin­de,­o­a­ðaç­da bu­di­ri­liþ­bay­ra­mýn­da­ki­“çok­ö­zel”­ye­ri­ni­a­la­cak. Kýþ­ ay­la­rý­ bo­yun­ca­ ku­ru­muþ­ dal­la­rý­na­ çok­tan yü­rü­me­ye­ baþ­la­yan­ can­ su­yu,­ ren­gâ­renk­ çi­çek­ler­le­ký­výr­ký­výr­ve­tap­ta­ze­yap­rak­la­rý­bes­le­ye­cek. E­ðer­po­þet­hâ­lâ­o­dal­da­ta­ký­lý­kal­ma­ya­de­vam et­sey­di,­a­ça­cak­çi­çek­ve­yap­rak­lar­da­o­kâ­bus­tan et­ki­le­ne­cek­ve­za­rar­gö­re­cek­ler­di.­A­ma­a­ða­cý­ku­ru­muþ­ha­liy­le­bu­im­ti­ha­na­mu­ha­tap­ký­lan­Ya­ra­tý­cý,­son­suz­rah­me­tiy­le­on­la­rý­bun­dan­kur­tar­dý. Za­ten­ mu­kad­des­ ki­ta­bý­mý­zýn,­ Ça­ðýn­ Mü­ced­di­di­ne­ Ha­þir­ Ri­sa­le­si’ni­ yaz­dý­ran­ â­ye­tin­de,­ ba­har­da­ki­ di­ri­liþ­ man­za­ra­la­rý­na­ “Al­lah’ýn­ rah­met e­ser­le­ri­ne­bak!”­di­ye­dik­ka­ti­miz­çe­kil­mi­yor­mu? Ay­ný­Ya­ra­tý­cý­nýn,­sý­nýr­lý­id­ra­ki­miz­le­ço­ðu­na­a­kýl­er­di­re­me­di­ði­miz­son­suz­hik­me­ti,­a­ða­cý­mý­za­o çi­le­li­ im­ti­ha­ný­ ya­þat­tý.­ A­ðaç­ bu­ im­ti­ha­ný­ sa­býr­la geç­ti,­fe­ra­ha­ka­vuþ­tu­ve­þim­di­bay­ram­e­de­cek. O­na­haf­ta­lar­bo­yun­ca­bu­sý­kýn­tý­yý­ya­þa­tan­po­þe­tin­i­se­ye­rin­de­yel­ler­e­si­yor.­Bir­rüz­gâr­la­ge­lip mu­sal­lat­ol­du­ðu­a­ðaç­tan,­da­ha­þid­det­li­bir­fýr­tý­nay­la­kop­tu­ve­meç­hul­bir­ye­re­sav­ru­lup­git­ti. Þim­di­ muh­te­me­len­ kuy­tu­ bir­ du­var­ di­bin­de, iz­be­bir­yer­de,­çöp­ve­mez­be­le­ler­le­ka­rýþ­mýþ­va­zi­yet­te,­hiç­bir­i­þe­ya­ra­ma­dan­bek­le­yip­du­ru­yor... O­ po­þe­ti­ a­ða­cýn­ da­lý­na­ be­lâ­ e­den­ dü­þün­ce­siz in­sa­na­ge­lin­ce: Di­le­rim,­o­da­yap­tý­ðý­ha­ta­yý­fark et­miþ­ ve­ ge­re­ken­ der­si­ çý­ka­rýp­ bir­ da­ha­ tek­rar­lama­ma­ka­ra­rý­ver­miþ­tir.­Ak­si­hal­de­o­a­ða­cýn­da, bah­çe­de­ki­di­ðer­ar­ka­daþ­la­rý­nýn­da­ba­þý­na­her­an ye­ni­po­þet­ler­düþ­me­teh­li­ke­si­sü­rü­yor­de­mek­tir. Ki,­dün­ya­her­kes­i­çin­bir­im­ti­han­mey­da­ný. Ha­ya­tý­mýz­bo­yun­ca,­i­ra­de­ve­dah­li­mi­zin­dý­þýn­da­ni­ce­ta­ciz­ler­le­kar­þý­la­þýp,­ne­sý­kýn­tý­lar­çe­ki­yo­ruz.­Bi­ri­bi­tip­bi­ri­baþ­la­yan,­hat­tâ­ba­zan­ay­ný­an­da­ bir­den­ ço­ðu­ ü­ze­ri­mi­ze­ çul­la­nan­ sý­kýn­tý­la­ra kar­þý­bi­ze­dü­þen,­a­ða­cýn­yap­tý­ðý­gi­bi­sa­býr­la­bek­le­mek.­A­ma­ye­rin­de­dim­dik­du­rup­se­bat­e­de­rek. Ne­ti­ce­ i­ti­ba­rýy­la­ ka­lý­cý­ o­lan,­ ni­ce­ kýþ­lar­da­ “ö­lüp”­son­ra­ki­ba­har­lar­da­“di­ri­le­rek”­bu­gün­le­re­e­ri­þen­a­ðaç.­Ta­ciz­ci­po­þet­i­se­er­geç­u­çup­gi­di­yor. Ve­ her­þe­yin­ tak­dir­ e­dil­miþ­ bir­ vak­ti­ sa­a­ti­ var: Zor­lu­ðun­da,­fe­rah­lý­ðýn­da,­ký­þýn­da,­ba­ha­rýn­da...

G

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

13 MART 2011 PAZAR

cakir@yeniasya.com.tr

‘Hapse girmek’ þart mýdýr? o­nuþ­ma­nýn­ve­yaz­ma­nýn­in­sa­nýn­ba­þý­na­iþ aç­tý­ðý­ ül­ke­ler­den­ bi­ri­ de­ Tür­ki­ye’dir.­ “Ýk­ra/O­ku”­em­ri­ne­mu­ha­tap­o­lan­in­sa­noð­lu­nun;­o­ku­ma­yý,­yaz­ma­yý­ve­dü­þün­ce­yi­i­fa­de­et­me­yi­‘suç’­ka­bul­et­me­si­el­bet­te­sa­de­ce­gü­nü­mü­zün prob­le­mi­de­ðil­dir.­Ge­ri­ye­doð­ru­bak­týk­ça­ya­zan­la­rýn,­o­ku­yan­la­rýn­ve­dü­þün­ce­si­ni­i­fa­de­e­den­le­rin pek­çok­de­fa­suç­lan­dý­ðý­na­þa­hit­o­lu­ruz. Bah­si­ni­ et­ti­ði­miz,­ ha­ka­ret­ i­çer­me­yen­ ya­zý­ ve i­fa­de­le­rin­ suç­lan­ma­sý­dýr.­ ‘Tek­ par­ti’­ dev­rin­de ya­þa­nan­lar­bir­ya­na,­12­Ey­lül­1980­dar­be­si­son­ra­sýn­da­ ya­pý­lan­lar­ u­nu­tu­la­bi­lir­ mi?­ Ya­kýn­ za­ma­na­ka­dar­si­lâh­lar­la­bir­lik­te­ki­tap­lar­da­‘suç­â­le­ti’­o­la­rak­teþ­hir­e­dil­mi­yor­muy­du? Tür­ki­ye’yi­ i­da­re­ e­den­le­rin­ ser­gi­le­di­ði­ bu­ ta­výr,­ ce­mi­yet­te­ ‘o­ku­ma’ya­ kar­þý­ bir­ tep­ki­nin­ o­luþ­ma­sý­ný­ da­ be­ra­berin­de­ ge­ti­ri­yor.­ He­le­ he­le, ‘res­mî­gö­rüþ’e­zýt­dü­þün­ce­le­ri­i­fa­de­e­den;­ki­tap, der­gi­ ya­ da­ ga­ze­te­le­ri­ o­ku­mak­ ‘teh­li­ke­li’­ ha­le ge­li­yor.­Res­mî­ze­va­týn­yay­dý­ðý­bu­ha­va­o­nok­ta­ya­va­rý­yor­ki,­in­san­lar­hac­ve­um­re­zi­ya­ret­le­ri­ne gi­d er­k en­ bi­l e­ ‘ö­z el­ fir­m a­l ar’ý­ ter­c ih­ et­m ek­t e þüp­h e­y e­ dü­þ ü­y or­l ar.­ “A­c a­b a,­ za­r ar­ e­d er­ mi­yim?”­dü­þün­ce­si­hâ­kim­o­lu­yor. Med­ya,­bi­raz­da­mu­ha­le­fet­et­mek­ü­ze­ri­ne­ku­ru­lur.­Bu­se­bep­le­ik­ti­dar­lar­ço­ðun­luk­la­med­ya­i­le a­ra­yý­‘i­yi’­tut­ma­ya­ça­lý­þýr,­ol­maz­sa­da­‘kav­ga’­e­der. Son­gün­ler­de­de­med­ya­nýn­‘öz­gür’­ol­ma­dý­ðý,­bas­ký al­týn­da­ol­du­ðu­yö­nün­de­cid­dî­tar­týþ­ma­lar­ya­þa­ný­yor.­Za­man­za­man­i­fa­de­et­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­gi­bi; bu­ko­nu­çok­su­gö­tü­rür.­Bir­pen­ce­re­den­ba­ký­lýn­ca med­ya­ya­‘çok­öz­gür,’­baþ­ka­bir­pen­ce­re­den­ba­ký­lýn­ca­da­‘med­ya­bas­ký­al­týn­da’­de­mek­müm­kün. Me­se­la,­med­ya­her­tür­lü­müs­teh­cen­ya­yýn­la­rý,­al­kol­lü­iç­ki­rek­lam­la­rý­ný­ya­par­ken­so­nu­na­ka­dar ‘hür’.­Ka­nun­lar­ak­si­ni­em­ret­se­de,­böy­le­ya­yýn­la­ra ‘dur’­di­yen­hiç­bir­‘yet­ki­li’­yok. Ö­te­ yan­dan­ med­ya­nýn­ ‘hu­ku­kî­ bas­ký’­ al­týn­da ol­du­ðu­söy­le­ne­bi­lir.­Ka­mu­o­yu­nun­ya­kýn­dan­ta­kip­et­ti­ði­‘meþ­hur­dâ­vâ’lar­la­il­gi­li­o­la­rak­yüz­ler­ce,­ hat­ta­ bin­ler­ce­ dâ­vâ­ a­çýl­mýþ­ du­rum­da.­ Ba­zý ga­ze­te­ci­ler­ i­çin­ top­lam­da­ 500­ yýl­ ha­pis­ ce­sa­sý is­te­ni­yor.­ Bu­ tab­lo­ya­ ba­kýn­ca­ prob­le­mi­ in­kâr et­mek­müm­kün­mü? Bu­ra­da­þu­nok­ta­ya­dik­kat­çek­mek­lâ­zým:­Bas­ký­dan­a­sýl­þi­kâ­yet­çi­ol­ma­sý­ge­re­ken­ler­ye­te­ri­ka­dar­ þi­kâ­yet­çi­ o­lup­ ses­le­ri­ni­ du­yu­ra­maz­ken,­ þi­kâ­yet­ et­me­ye­ hak­la­rý­ ol­ma­yan­lar­ gü­rül­tü­ ko­par­tý­yor.­El­bet­te­ki­min­ne­den­þi­kâ­yet­e­de­ce­ði­ne ka­rar­ ve­re­cek­ de­ði­liz,­ a­ma­ geç­miþ­te­ bun­ca­ ga­ze­te­ci­ o­lur­ ol­maz­ id­di­a­lar­la­ yar­gý­la­nýr­ken­ su­san­la­ra­ne­de­me­li? Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­rin­düþ­tü­ðü­bir­yan­lýþ var:­ “Ba­sý­na­ bas­ký”nýn­ var­lý­ðý­ný­ ka­bul­ i­çin­ çok sa­yý­da­ga­ze­te­ci­nin­hap­se­gir­miþ­ol­ma­sý­ný­bek­li­yor­lar.­ Ger­çek­ten­ bu­ ‘þart’­ mý­dýr?­ Ga­ze­te­ci­le­rin,­yap­týk­la­rý­ha­ber­ler­ve­yaz­dýk­la­rý­ya­zý­lar­dan do­la­yý­ ta­ki­ba­ta­ uð­ra­ma­sý,­ yar­gý­lan­ma­sý­ da­ bir tür­ ‘bas­ký’­ de­ðil­ mi?­ He­le­ 28­ Þu­bat­ sü­re­cin­de ya­þa­nan­lar...­ Dü­þü­nün,­ “Ba­þör­tü­lü­ kýz­la­rý­ o­ku­la al­ma­yan­lar­ suç­lu­dur”­ an­la­mýn­da­ki­ bir­ i­fa­de, “gö­re­vi­ni­ya­pan­me­mu­ra­ha­ka­ret”­ya­da­“suç­iþ­le­me­ye­ teþ­vik”­ gi­bi­ ge­rek­çe­ler­le­ dâ­vâ­ ko­nu­su ol­muþ­tur.­ Ay­ný­ þe­kil­de,­ “TSK,­ ir­ti­ca­ sen­dro­mun­dan­ kur­tul­ma­lý­dýr”­ þek­lin­de­ki­ bir­ tes­bit, “Sen­drom­ týp­ta­ ‘has­ta­lýk­ baþ­lan­gý­cý’­ an­la­mý­na ge­lir.­O­hal­de­TSK’ya­ha­ka­ret­e­dil­di”­yol­lu­de­ðer­len­dir­me­ler­le­DGM’ler­de­yar­gý­lan­dý... “Sýrf­ ya­zý­la­rýn­dan­ do­la­yý­ ha­pis­ ya­tan­ yok­tur” tes­b i­t i­ (doð­r u­ o­l up­ ol­m a­d ý­ð ý­n ý­ bi­l e­m i­y o­r uz) doð­ru­ ol­sa­ bi­le,­ “sýrf­ ya­zý­la­rýn­dan,­ ha­ber­le­rin­den­ do­la­yý­ yar­gý­la­ma­la­rý­ de­vam­ e­den­ ga­ze­te­ci­le­rin”­cid­dî­mað­du­ri­yet­ler­le­kar­þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­nu­gör­mez­den­ge­le­me­yiz...

K

TEBRÝK

HABER

Ýttifakta çatý arayýþý DP LÝDERÝ ZEYBEK, ÝTTÝFAKTA ÇATINÝN DEMOKRAT PARTÝ OLDUÐUNU VURGULARKEN, TP GENEL BAÞKANI ÞENER ÝSE SAADET PARTÝSÝNÝ ADRES GÖSTERDÝ. DP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal Zey­bek,­‘’Ýt­ti­fak­ta­lep­le­ri­ol­du,­de­ðer­len­di­ri­yo­ruz,­gö­rüþ­me­ler­de­vam­e­di­yor.­A­ma­ça­tý­De­mok­rat­Par­ti­dir. Baþ­ka­ça­tý­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir’’­de­di. Se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­kap­sa­mýn­da­Ýz­mir’e­ge­len­Zey­bek,­Ad­nan­Men­de­res­Ha­va­li­ma­ný’nda­ba­sýn­top­lan­tý­sý dü­zen­le­di.­Zey­bek,­Ýz­mir’in­kur­tu­luþ mü­ca­de­le­sin­de­ilk­kur­þun­ve­son kur­þu­nun­a­týl­dý­ðý,­e­fe­ler­di­ya­rý­bir­þe­hir­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­DP’nin­halk, mil­let­ta­ra­fýn­dan­çok­i­yi­bi­li­nen­bir par­ti­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Zey­bek,­‘’Biz, o­bil­dik­le­ri­par­ti­yiz,­biz­o­bil­dik­le­ri De­mok­rat­Par­ti­yiz’’­de­di. Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­si­ya­se­tin son­dö­nem­de­sýð­laþ­tý­ðý­ný,­bu­üç­den­ge­ye­ri­ne­‘’dü­zey­siz­lik’’­den­ge­si­ne­o­tur­du­ðu­nu­sa­vun­du. Ga­ze­te­ci­le­rin­se­çim­it­ti­fa­ký­na­i­liþ­kin­so­ru­su­ü­ze­ri­ne­Zey­bek,­it­ti­fak­a­ra­yý­þý­pe­þin­de­ol­ma­dýk­la­rý­ný­söy­le­di. Zey­bek,­‘’Biz­mil­le­ti­miz­le­it­ti­fak­yap­mak­ü­ze­re­yo­la­çýk­týk.­Ye­ni­de­ðil,­ye­ni­den­De­mok­rat­Par­ti­o­la­rak­hal­ký­mý­zýn­hu­zu­ru­na­çýk­týk’’­de­di.­

Han­gi­par­ti­nin­ça­tý­sý­al­týn­da­it­ti­fak ya­pa­bi­le­cek­le­ri­yö­nün­de­ki­so­ru­ya Zey­bek,­þu­kar­þý­lý­ðý­ver­di:­‘’He­de­fi­miz bu­se­çim­de­hü­kü­me­ti­kur­mak,­ge­le­cek­se­çim­de­de­tek­ba­þý­mý­za­ik­ti­da­ra gel­mek.­Ýt­ti­fak­ta­lep­le­ri­ol­du,­de­ðer­len­di­ri­yo­ruz,­gö­rüþ­me­ler­de­vam­e­di­yor.­A­ma­ça­tý­De­mok­rat­Par­ti­dir. Baþ­ka­ça­tý­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir.­Ko­a­lis­yo­nu­o­luþ­tu­ra­cak­it­ti­fa­ka­‘ha­yýr’ de­me­yiz.­Þu­an­da­gö­rüþ­me­ler­te­mel ve­du­var­ü­ze­rin­de­de­vam­e­di­yor.­Ça­tý­ya­sý­ra­gel­me­di­a­ma­ça­tý­De­mok­rat Par­ti­dir.’’­Zey­bek,­es­ki­Sa­a­det­Par­ti­si Ge­nel­Baþ­ka­ný­mer­hum­Nec­met­tin Er­ba­kan­i­le­se­çim­it­ti­fa­ký­na­i­liþ­kin gö­rü­þüp­gö­rüþ­me­di­ði­ne­da­ir­so­ru­ü­ze­ri­ne;­Er­ba­kan’ý­has­ta­ne­de­te­da­vi gör­dü­ðü­sý­ra­da­zi­ya­ret­et­ti­ði­ni­a­ma dok­tor­la­rýn­u­ya­rý­sý­ü­ze­ri­ne­an­cak­5 da­ki­ka­gö­rü­þe­bil­di­ði­ni,­Er­ba­kan’ýn ken­di­si­ne­‘’Va­tan­ve­mem­le­ket­teh­li­ke­de.­Va­tan­ve­mem­le­ke­ti­kur­ta­rýn’’ de­di­ði­ni­ak­tar­dý.­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­da­ha­son­ra­kon­voy­eþ­li­ðin­de ‘’Sü­va­ri’’­ad­lý­se­çim­o­to­bü­süy­le­þe­hir tu­ru­at­tý,­hal­ký­se­lam­la­dý.­Ýzmir / aa

3 ‘büyük dengeyi’ oturtacaðýz

DP olarak 3 ‘’büyük dengeyi’’ oturtmayý hedeflediklerini ifade eden Zeybek, þunlarý söyledi: ‘’Bir, cumhuriyetin kazanýmlarýndan sapmadan, en çaðdaþ demokrasi hedefimizi hayata geçireceðiz. Bu hedef, samimi bir hedeftir. Ýkincisi kalkýnmayý tabandan baþlatacaðýz. Ülkemizi neoliberal dayatmalardan kurtaracaðýz. Üçüncü olarak da milli baðýmsýzlýðýmýzdan asla ödün vermeden, baþkalarýnýn dünyayý sömüren planlarýnýn taþeronu olmadan dünyada þerefli bir yer kazanmak için geliyoruz.’’

Þener: Ýttifakýn çatýsý Saadet olabilir þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Tür­ki­ye­Par­ti­si­o­la­rak­ö­TÜRKÝYE Par­ti­si­(TP)­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ab­nü­müz­de­ki­ se­çim­ler­de­ va­tan­da­þýn­ ö­nü­ne dül­la­tif­Þe­ner,­va­tan­da­þýn­ö­nü­ne­güç­lü­bir güç­lü­bir­al­ter­na­tif­koy­mak­a­ma­cýy­la­di­ðer al­ter­na­tif­ koy­mak­ a­ma­cýy­la­ di­ðer­ si­ya­si si­ya­si­ par­ti­ler­le­ gö­rüþ­me­le­ri­ sür­dü­rü­yo­par­ti­ler­le­gö­rüþ­me­le­ri­sür­dür­dük­le­ri­ni­be­ruz.­ Bu­ bað­lam­da­ ö­zel­lik­le­ Sa­a­det­ Par­ti­si lir­te­rek,­ ‘’Bu­ bað­lam­da­ ö­zel­lik­le­ Sa­a­det ve­De­mok­rat­Par­ti­i­le­gö­rüþ­me­le­ri­miz­sü­Par­ti­si­ ve­ De­mok­rat­ Par­ti­ i­le­ gö­rüþ­me­ler rü­yor.­ Güç­lü­ bir­ al­ter­na­ti­fin­ çýk­ma­sý­ i­çin ya­pý­yo­ruz.­ Bu­ ko­nu­da­ Sa­a­det­ Par­ti­si­nin ça­b a­l a­r ý­m ýz­ de­v am­ e­d i­y or.­ Bu­ ko­n u­d a it­ti­fa­kýn­ ça­tý­sý­ o­la­bi­le­ce­ði­ ka­na­a­tin­de­yiz’’ Tür­ki­ye­Par­ti­si­o­la­rak­Sa­a­det­Par­ti­si­nin­it­de­di.­ Þe­ner,­ Kon­ya’da­ki­ Sel­çuk­ O­tel’de TP Genel Baþkaný ti­fa­kýn­ ça­tý­sý­ o­la­bi­le­ce­ði­ ka­na­a­tin­de­yiz. dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­12­­Ha­zi­Abdüllatif Þener Güç­lü­ bir­ se­çim­ kam­pan­ya­sý­ yü­rü­tül­me­si ran­se­çim­le­rin­de­ik­ti­da­ra­güç­lü­bir­al­ter­na­tif­ge­rek­ti­ði­ni,­bu­nun­i­çin­it­ti­fak­ça­lýþ­ma­la­rý­yap­týk­la­- ge­rek­ti­ði­ka­na­a­tin­de­yiz.­Sü­rek­li­seç­men­le­rin­ö­nün­de rý­ný­söy­le­di.­Ýt­ti­fak­kur­ma­nýn­Türk­si­ya­se­ti­nin­ge­nel o­la­ca­ðýz.­Bu­it­ti­fa­kýn­bir­ik­ti­dar­al­ter­na­ti­fi­ol­ma­sý­i­çin ka­rak­te­ri­ ni­te­li­ðin­de­ ol­du­ðu­nu­ di­le­ ge­ti­ren­ Þe­ner, ça­ba­la­rý­mýz­de­vam­e­de­cek.’’­Konya / aa

‘Baþbakan’a suikast’ iddiasý sorulacak BÝRÝNCÝ ‘’Er­ge­ne­kon’’­da­va­sýn­da­Cum­hu­ri­yet Sav­cý­sý­Meh­met­A­li­Pek­gü­zel,­Baþ­ba­kan­lýk­ve MÝT’e­ya­zý­ya­zý­la­rak,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan’a­su­i­kast­id­di­a­sý­ko­nu­lu­ya­zý­da­ge­çen yurt­dý­þý­ir­ti­bat­la­rý­ko­nu­sun­da­a­raþ­týr­ma­ya­pý­lýp ya­pýl­ma­dý­ðý­nýn­so­rul­ma­sý­ný,­ya­pýl­mýþ­sa­so­nu­cu­nun­bil­di­ril­me­si­ni­is­te­di.­Ýs­tan­bul­13.­A­ðýr Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki­du­ruþ­ma­da­sav­cý­Pek­gü­zel,­sa­nýk­ve­a­vu­kat­la­rýn­ta­lep­le­ri­ne­i­liþ­kin gö­rü­þü­nü­a­çýk­la­dý.­Bir­ký­sým­sa­nýk­la­rýn­ta­lep­le­rin­de­be­lirt­tik­le­ri­ce­za­e­vin­de­ki­ko­ðuþ­la­rý­nýn­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­ba­rýn­ma­ko­nu­la­rý­nýn­Ce­za

ve­Gü­ven­lik­Ted­bir­le­ri­nin­Ýn­fa­zý­Hak­kýn­da­ki Ka­nu­na­gö­re­ya­pýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Pek­gü­zel, bu­ko­nu­nun­mah­ke­me­nin­gö­rev­a­la­ný­na­gir­me­di­ði­ni­kay­det­ti.­A­vu­kat­Vu­ral­Er­gül’ün­ta­le­bi ü­ze­ri­ne,­Al­pars­lan­Ars­lan’ýn­ev­ve­a­vu­kat­lýk­bü­ro­su­a­ra­ma­la­rýn­da­var­sa­ka­me­ra­kay­dý­gö­rün­tü­le­ri­nin­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðün­den­is­ten­me­si­ni­ta­lep­e­den­Pek­gü­zel,­sa­nýk­Meh­met Ze­ke­ri­ya­Öz­türk’ün­ta­lep­le­ri­ü­ze­ri­ne­de­Baþ­ba­kan­lýk­ve­MÝT’e­ya­zý­ya­zý­la­rak,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’a­su­i­kast­id­di­a­sý­ko­nu­lu­ya­zý­da­ge­çen­yurt dý­þý­ir­ti­bat­la­rý­ko­nu­sun­da­a­raþ­týr­ma­ya­pý­lýp­ya­-

pýl­ma­dý­ðý­nýn­so­rul­ma­sý­ný,­ya­pýl­mýþ­sa­so­nu­cu­nun­bil­di­ril­me­si­ni­is­te­di.­Pek­gü­zel,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý,­Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü, MÝT­ve­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­na­ya­zý­ya­zý­la­rak, Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’a­su­i­kast­ko­nu­lu­ay­ný­ya­zý­da ge­çen­Bul­ga­ris­tan’da­ya­þa­yan­al­bay­ko­nu­sun­da bir­bil­gi­bu­lu­nup­bu­lun­ma­dý­ðý­nýn­so­rul­ma­sý­ný ta­lep­et­ti.­Mah­ke­me­he­ye­ti,­sa­nýk­ve­a­vu­kat­la­rýn­ta­lep­le­ri­nin­cel­se­a­ra­sý­de­ðer­len­di­ril­me­si­ne ka­rar­ver­di.­Tu­tuk­lu­sa­nýk­la­rýn­tah­li­ye­ta­lep­le­ri­ni­red­de­den­mah­ke­me­he­ye­ti,­du­ruþ­ma­yý­12 Ni­san’a­er­te­le­di.­Ýstanbul / aa

DP’den Ýzmir Yeni Asya’ya ziyaret

DEMOKRAT Parti (DP) Konak Ýlçe Baþkaný Gamze Þanývar, beraberindeki Avukat Murat Eðrice ve Ali Þenol ile Yeni Asya Ýzmir Temsilciliðini ziyaret etti. Ýzmir Temsilcimiz Hasan Þen ile görüþten Þanývar, bundan sonra partiye gönül veren, hizmet eden herkesi ayýrým yapmadan kucaklayacaklarýný belirtti. Kendilerinin de bu partinin hizmet neferlerinden olduklarýný kaydeden Þanývar, geleceðin en iyi þekilde yönlendirilmesi için ülke menfaatleri doðrultusunda siyaset yaparak çalýþacaklarýný söyledi. Ýzmir Temsilcimiz Hasan Þen de ziyaretleri dolayýsýyla Þanývar’a teþekkür ederek, “Demokrasinin olmazsa olmazý olan siyasi partiler içerisinde bu zor ve sýkýntýlý dönemde görev alarak ülkeye hizmet etmek adýna çýkýlan bu yolda Demokrat Parti’nin ilçe teþkilatýný kutluyorum” dedi. Bediüzzaman Said Nursî’nin siyasete bakýþ açýsýný anlatan Þen, yýllar boyu halka en fazla hizmeti sunan, hak ve hürriyetleri açýsýnda en demokratik partinin DP olduðunu ifade etti. Bunun üzerine Þanývar, “Gerçekten zor bir süreç, ben ve ekibim ilçemiz ve ülkemize hizmet etme adýna yola çýktýk, Türkiye’nin hak ettiði gibi yönetilmesi halkýn her kesiminin menfaatleri doðrultusunda siyaset yapýlmasý gerekiyor” diye konuþtu. Ýzmir / Abdulbasir Þeker

Deðerli kardeþimiz

Ali Eren ile Tuba hanýmefendinin

Zehra adýný verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Genç çifti tebrik eder, iki cihan saadeti niyaz ederiz.

Gaziantep Yeni Asya Okuyucularý

‘Ýfade vermeyeceðim avukatýmý göndereceðim’ ze­ri­ne,­Ký­lýç­da­roð­lu,­‘’Ha­yýr.­A­vu­ka­tý­mý CHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ký­lýç­da­gön­de­re­ce­ðim’’­kar­þý­lý­ðý­ný­ver­di.­­CHP roð­lu,­‘’Er­ge­ne­kon’’­so­ruþ­tur­Li­de­ri­Ký­lýç­da­roð­lu,­‘’Ya­ni­biz­zat­git­me­ma­sý­kap­sa­mýn­da,­i­fa­de­ve­rip niz­ge­re­ki­yor­mu­böy­le­bir­du­rum­da?’’ ver­m e­y e­c e­ð i­ ko­n u­s un­d a, so­ru­su­nu­da­‘’Ha­yýr.­A­vu­ka­tý­mý­gön­de­‘’Ha­yýr.­A­vu­ka­tý­mý­gön­de­re­re­ce­ðim.­Ne­is­ti­yor­sa­a­vu­ka­tým­o­na­ya­ce­ðim.­Ne­is­ti­yor­sa­a­vu­ka­tým ný­tý­ný­ve­re­cek­tir’’­di­ye­ce­vap­la­dý. o­na­ya­ný­tý­ný­ve­re­cek­tir’’­de­di. Ký­lýç­da­roð­lu,­Sa­man­yo­lu­Ha­BAYKAL: BÝZE TEBLÝGAT GELMEDÝ ber­te­le­viz­yo­nun­da­gün­de­me CHP Lideri Kýlýçdaroðlu, Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý i­liþ­kin­so­ru­la­rý­ce­vap­la­dý.­­‘’Er­- toplantýsýnda eski Genel Baþkan Baykal ile tokalaþtý. CHP’nin­es­ki­Ge­nel­Baþ­ka­ný­De­niz­Bay­kal­i­se­CHP­Ýl­Baþ­kan­la­rý­i­çin­ve­ri­len­re­ge­ne­kon­so­ruþ­tur­ma­sý­ný­yü­rü­ten­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Ze­ke­ri­ya­Öz’ün,­ken­di­si,­es­ki sep­si­yon­da,­ba­sýn­men­sup­la­rýn­ca­‘’Er­ge­ne­kon­so­ruþ­tur­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­De­niz­Bay­kal­ve­CHP­Ge­nel­Baþ­- ma­sý­kap­sa­mýn­da,­i­fa­de­ye­çað­rý­lýp­çað­rýl­ma­dý­ðý­nýn’’­so­kan­Yar­dým­cý­sý­Gür­sel­Te­kin’i­i­fa­de­ye­ça­ðýr­dý­ðý’’­be­lir­- rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­‘’Bi­ze­her­han­gi­bir­teb­li­gat­gel­me­di. ti­le­rek,­‘’Gi­de­cek­mi­si­niz?’’­so­ru­su­nun­yö­nel­til­me­si­ü­- Bi­ze­yan­sý­yan­bir­þey­yok’’­di­ye­ce­vap­ver­di.­

TEKÝN: RESMÝ ÇAÐRI OLURSA ÝFADE VERÝRÝZ CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin de ayný soruya iliþkin olarak, ‘’Bize her hangi bir çaðrý söz konusu deðil. Resmi bir çaðrý yok. Resmi çaðrý olursa ifade veririz. Bu haberlerin öneminin tartýþýlmasý gerek. Ne oluyor bu Türkiye’de? Hukuk böyle mi iþliyor? Bir asparagas haber eðer yargý gündemine ge le bi le cek du rum day sa Türkiye bitmiþtir. Hayýrlý iþler’’ dedi. Ankara / aa

AB süreci topyekûn katýlým gerektiriyor nYOZGAT Va­li­si­Ne­ca­ti­Þen­türk, Av­ru­pa­Bir­li­ði­(AB)­ka­tý­lým­sü­re­ci­nin­sa­de­ce­mer­ke­zi­hü­kü­me­ti­de­ðil, ma­hal­li­i­da­re­ler­ve­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­ni­de­il­gi­len­di­ren­top­ye­kûn ka­tý­lým­ge­rek­ti­ren­ö­nem­li­bir­sü­reç ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Va­li­lik­Top­lan­tý Sa­lo­nu’nda­AB­U­yum­Da­nýþ­ma­ve Yön­len­dir­me­Ku­ru­lu­top­lan­tý­sý­Va­li Ne­ca­ti­Þen­türk­baþ­kan­lý­ðýn­da­ya­pýl­dý.­Va­li­Þen­türk,­ko­nuþ­ma­sýn­da Tür­ki­ye’nin­böl­ge­sin­de­da­ha­güç­lü ve­dün­ya­da­söz­sa­hi­bi­o­lan­bir­ül­ke ko­nu­mu­na­gel­di­ði­ni­söy­le­di.­Þen­türk,­þun­la­rý­kay­det­ti:­“AB­ka­tý­lým sü­re­ci­sa­de­ce­mer­ke­zi­hü­kü­me­ti­il­gi­len­di­ren­bir­ko­nu­de­ðil.­Ma­hal­li­i­da­re­ler­ve­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­nin de­il­gi­len­di­ren­top­ye­kûn­ka­tý­lým­ge­rek­ti­ren­ö­nem­li­bir­sü­reç­tir.­Ül­ke­mi­zin­da­ha­de­mok­ra­tik,­böl­ge­sin­de da­ha­güç­lü,­gü­ve­ni­lir­ve­say­gýn­bir ül­ke­ha­li­ne­gel­me­si­ar­zu­lan­mýþ­ve bu­yol­da­da­ö­nem­li­me­sa­fe­ler­kat­e­dil­m iþ­t ir.­ AB’ye­ ka­t ý­l ým­ sü­r e­c i 1960’lý­yýl­lar­dan­bu­ya­na­sü­re­ge­len u­zun­ca­bir­sü­reç­tir.­Ya­pý­lan­re­form­la­rýn­bir­ço­ðu­bu­sü­reç­i­çin­gö­rün­se de­Türk­hal­ký­nýn­hak­et­ti­ði­mut­lu­lu­ðu­ve­re­fa­hý­i­çin­dir.­AB­ka­tý­lým­sü­re­ci­sa­de­ce­mer­ke­zi­hü­kü­me­ti­il­gi­len­di­ren­bir­ko­nu­de­ðil­ma­hal­li­i­da­re­ler ve­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­ni­de­il­gi­len­di­ren,­top­ye­kûn­ka­tý­lým­ge­rek­ti­ren ö­nem­li­bir­sü­reç­tir.” Yozgat / cihan

Haberal Silivri Cezaevi’nde nÝKÝNCÝ ‘’Er­ge­ne­kon’’­da­va­sý­nýn tu­tuk­lu­sa­ný­ðý­es­ki­Baþ­kent­Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tö­rü­Prof.­Dr.­Meh­met Ha­be­ral,­te­da­vi­gör­dü­ðü­has­ta­ne­den­Si­liv­ri­Ce­za­e­vi’ne­ge­ti­ril­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­bir­sü­re­dir­Meh­met­A­kif­Er­soy­Gö­ðüs­Kalp­ve­Da­mar­Cer­ra­hi­si­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma Has­ta­ne­sin­de­te­da­vi­gö­ren­Ha­be­ral, Ad­li­Týp­Ku­ru­mu­nun­ha­zýr­la­dý­ðý ra­por­u­ya­rýn­ca,­ön­ce­ki­ak­þam­Si­liv­ri Ce­za­Ýn­faz­Ku­rum­la­rý­Yer­leþ­ke­si­ne gön­de­ril­di.­Am­bu­lans­la­Si­liv­ri­Ce­za­e­vi’ne­ge­ti­ri­len­Ha­be­ral’a­i­ki­jan­dar­ma­es­kort­a­ra­cý­eþ­lik­et­ti.­Ha­be­ral’ýn­ge­ce­yi­4­No’lu­ce­za­e­vin­de­ge­çir­di­ði­öð­re­nil­di.­So­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan sað­lýk­so­run­la­rý­se­be­biy­le­Ýs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si­(Ý­Ü)­Kar­di­yo­lo­ji­Ens­ti­tü­sün­de­te­da­vi­al­tý­na­a­lý­nan­Ha­be­ral,­bir­sü­re­ön­ce­Ad­li­Týp­Ku­ru­mu­nun­ra­po­ru­ü­ze­ri­ne­Meh­met­A­kif­Er­soy­Gö­ðüs­Kalp­ve­Da­mar Cer­ra­hi­si­E­ði­tim­ve­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si­ne­nak­le­dil­miþ­ti. Ýstanbul / aa


Y

HABER

13 MART 2011 PAZAR

5

Þahin: Tek hakim güç millet iradesi TBMM Ba­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­‘’Mil­let­e­ge­men­lik­hak­ký­ný,­yet­ki­or­gan­la­rý­o­lan­ya­sa­ma,­yü­rüt­me­ve­yar­gý­or­ga­ný­i­le­kul­la­nýr.­Bu or­gan­lar­te­þek­kül­et­tik­ten­son­ra­mil­le­tin­dý­þýn­da­her­han­gi­bir­güç­bu­or­gan­la­ra­ta­li­mat ve­re­mez,­al­a­þa­ðý­e­de­mez’’­de­di. Þa­hin,­Ka­ra­bük’ün­Ye­ni­ce­Ýl­çe­si­Kay­ma­ka­mý­ Tar­kan­ Kes­kin’i­ ma­ka­mýn­da­ zi­ya­ret­ et­ti, ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­lar­hak­kýn­da­bri­fing­al­dý.­­Bir

ga­ze­te­ci­nin,­‘’12­Mart­1971’de­as­ker­ler­dar­be ya­par­ken,­þim­di­‘Er­ge­ne­kon’­kap­sa­mýn­da­as­ker­ler­ tu­tuk­la­ný­yor.­ Bu­ ko­nu­da­ ne­ dü­þü­nü­yor­su­nuz?’’­so­ru­su­nu­Þa­hin,­þöy­le­ce­vap­la­dý: ‘’Tür­ki­ye­de­mok­ra­si­si­ni­güç­len­di­ri­yor,­da­ha da­güç­lü­ha­le­ge­li­yor­ki­böy­le­de­ol­ma­lý­dýr.­De­mok­ra­si,­hal­kýn­tem­sil­ci­le­ri­ka­na­lý­i­le­ül­ke­yi­yö­net­me­si­dir.­Tek­ha­kim­güç,­de­mok­ra­si­de­halk ve­hal­kýn­i­ra­de­si­dir.­E­ge­men­lik­ka­yýt­sýz­þart­sýz

mil­le­tin­dir.­Mil­let­e­ge­men­lik­hak­ký­ný­yet­ki­or­gan­la­rý­o­lan­ya­sa­ma,­yü­rüt­me­ve­yar­gý­or­ga­ný­i­le kul­la­nýr.­Bu­or­gan­lar­te­þek­kül­et­tik­ten­son­ra mil­le­tin­dý­þýn­da­her­han­gi­bir­güç,­bu­or­gan­la­ra ta­li­mat­ve­re­mez,­al­a­þa­ðý­e­de­mez.­Ýk­ti­dar­lar­hal­kýn­o­yu­i­le­ge­lir,­hal­kýn­o­yu­i­le­gi­der­ler.­Her­han­gi­bir­güç,­‘ben­se­ni­is­te­mi­yo­rum,­is­ti­fa­et,­çek git,­bu­par­la­men­to­yu­ka­pa­tý­yo­rum,­bir­sü­re son­ra­ye­ni­a­na­ya­sa­ya­pa­ca­ðým­ve­de­mok­ra­tik

dü­ze­ne­ge­çe­ce­ðiz’­di­ye­mez.­Bun­lar­nor­mal­de­mok­ra­si­de­ol­maz.­Tür­ki­ye­bun­la­rý­çok­ya­þa­dý. Bu­se­beb­le­mil­let­ler­a­ra­sý­ya­rýþ­ta­çok­ge­ri­de­kal­dýk.­A­ma­ar­týk­hal­ký­mý­zýn­de­mok­ra­tik­bi­lin­ci yük­sel­miþ­tir.­Par­la­men­to­da­bu­doð­rul­tu­da­gö­re­vi­ni­yap­mak­ta­dýr.­Bu­par­la­men­to­dan­çý­kan güç­lü­hü­kü­met­ler,­mil­let­i­ra­de­si­ne­sa­hip­çýk­mak­ta­dýr.­12­Mart­1971’i­a­nar­ken­bu­dü­þün­ce­le­ri­mi­si­zin­le­pay­laþ­mak­is­te­dim.’’­Yenice / aa

HABERLER

Bir sandýkta 300 seçmen olacak n YÜKSEK Se­çim­Ku­ru­lu­(YSK),­12­Ha­zi­ran­2011­ta­ri­hin­de­ya­pý­la­cak­o­lan­24.­Dö­nem­Mil­let­ve­ki­li­Ge­nel­Se­çi­mi’nde,­bir san­dýk­böl­ge­sin­de­ki­seç­men­sa­yý­sý­nýn­300 o­la­rak­be­lir­len­me­si­ne­ka­rar­ver­di.­YSK’nýn, dün­kü­Res­mi­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­nan­ka­ra­rýn­da,­mez­ra­gi­bi­top­lu­yer­le­þim­bi­rim­le­ri i­çin­de­me­sa­fe­du­ru­mu­ve­u­la­þým­güç­lük­le­ri­kap­sa­mýn­da­o­luþ­tu­ru­lan­san­dýk­böl­ge­le­rin­de­san­dýk­seç­men­sa­yý­sý­nýn­300­o­la­rak tes­pit­e­dil­me­si­ne­ka­rar­ve­ril­di­ði­kay­de­dil­di. Ka­rar­ör­ne­ði,­il­ve­il­çe­se­çim­ku­ru­lu­baþ­kan­lýk­la­rý­na­ve­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lun­ca tes­pit­e­di­len­si­ya­si­par­ti­le­rin­ge­nel­baþ­kan­lýk­la­rý­na­gön­de­ri­le­cek.­Ankara / aa

Gazi olaylarý 16. yýl dönümünde n GAZÝ Ma­hal­le­si­o­lay­la­rý­nýn­16.­yýl­dö­nü­mün­de­an­ma­et­kin­li­ði­dü­zen­len­di.­12 Mart­1995­ta­ri­hin­de­18­ki­þi­nin­ö­lü­müy­le so­nuç­la­nan­o­lay­la­rýn­yýl­dö­nü­mün­de­es­ki ka­ra­kol­mev­ki­in­den­baþ­la­yan­yü­rü­yüþ,­Ga­zi­Ce­me­vi­ö­nün­de­ka­ran­fil­bý­ra­kýl­ma­sýy­la de­vam­et­ti.­­Çe­þit­li­grup­la­rýn­ka­tý­lý­mýy­la ya­pý­lan­gös­te­ri­ye­CHP­Mil­let­ve­ki­li­Meh­met­Se­vi­gen­de­ka­týl­dý.­Se­vi­gen,­o­luþ­tu­ru­lan­kor­tej­i­le­bir­lik­te­yü­rü­dü.­“Ga­zi­þe­hit­le­ri ö­lüm­süz­dür”­slo­gan­la­rý­a­tý­lan­yü­rü­yüþ­te­16 yýl­ön­ce­ki­o­lay­lar­da­ha­yat­la­rý­ný­kay­be­den­le­rin­fo­toð­raf­la­rý­ta­þýn­dý.­Ha­yat­la­rý­ný­kay­be­den­le­rin­i­sim­le­ri­ni­tek­tek­o­ku­ya­rak­yü­rü­yen­grup,­Ga­zi­Ce­me­vi­ve­sal­dý­rý­o­la­yý­nýn ger­çek­leþ­ti­ði­iþ­yer­le­rin­den­bi­ri­nin­ö­nü­ne ka­ran­fil­bý­rak­tý.­Yü­rü­yüþ,­Ga­zi­Me­zar­lý­ðý’na doð­ru­de­vam­et­ti.­Ýstanbul / cihan

UNESCO Ýyi Niyet Elçisi olan Sanatçý Zülfü Livaneli, New York'ta BM merkezinde UNESCO tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. Sanatçý, ünlü sinema yönetmeni Çinli chen Kaige (ortada) ve Nobel Ödüllü Gunter Blobel (saðda) gazetecilere görüntü verdi. FOTOÐRAF: AA

Ýslâm demokrasi ile çeliþmiyor UNESCO ÝYÝ NÝYET ELÇÝSÝ LÝVANELÝ: DÝN ÖZGÜRLÜÐÜ VE DÝN, ÖZELLÝKLE ÝSLÂM DEMOKRASÝYLE ÇELÝÞMÝYOR. DÝN ÖZGÜRLÜÐÜ GEREKLÝDÝR. UNESCO Ý­yi­ Ni­yet­ El­çi­si­ Zül­fü­ Li­va­ne­li, “din­öz­gür­lü­ðü­nün­ve­di­nin,­ö­zel­lik­le­Ýs­lâmýn­ de­mok­ra­siy­le­ çe­liþ­me­di­ði”­ gö­rü­þü­ne­ka­týl­dý­ðý­ný­söy­le­di. Li­va­ne­li,­ U­NES­CO­ ta­ra­fýn­dan­ ge­çen yýl­ku­ru­lan­‘’Kül­tür­ler­A­ra­sýn­da­Ba­rýþ­ve Di­ya­log­ Yük­sek­ Pa­ne­li’’nin­ bu­ yýl­ BM ge­nel­ mer­ke­zin­de­ dü­zen­le­nen­ ‘’Ba­rý­þýn Ýn­þa­sý:­ E­ði­tim,­ Bi­lim,­ Kül­tür­ ve­ Ý­le­ti­þim Yo­l uy­l a­ Uz­l a­þ ý’’­ ko­n u­l u­ top­l an­t ý­s ý­n a ‘’Yük­sek­ Pa­nel’’­ tem­sil­ci­si­ o­la­rak­ ka­tý­la­rak,­ bir­ ko­nuþ­ma­ yap­tý.­ Top­lan­tý­nýn­ ar­dýn­dan­ ga­ze­te­ci­le­rin­ so­ru­la­rý­ný­ ce­vap­la­yan­ Li­va­ne­li,­ BM­ mer­ke­zin­de­ki­ bu­ top­-

lan­tý­dan­ön­ce­ba­sý­na­ka­pa­lý­bir­top­lan­tý­da­ 3­ sa­at­ bo­yun­ca­ ben­zer­ ko­nu­la­rý­ tar­týþ­týk­la­rý­ný­an­la­tan­Li­va­ne­li,­o­top­lan­tý­da ken­di­si­nin­Tür­ki­ye­mo­de­li­ni­an­lat­tý­ðý­ný, ko­nu­nun­ her­ke­sin­ il­gi­si­ni­ çek­ti­ði­ni,­ ve bu­se­fer­New­York’a­gel­di­ðin­de­her­ke­sin Tür­ki­ye­ve­Ýs­tan­bul’a­me­rak­e­dip­gel­mek is­te­dik­le­ri­ne­ ta­nýk­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ et­ti. Li­va­ne­li,­‘’Her­ke­sin­hay­ran­lýk­la­bah­set­ti­ði­bir­ül­ke­ha­li­ne­gel­mi­þiz­bu­çok­se­vin­di­ri­ci.­ Bu­gün­ Or­ta­do­ðu’da­ o­lan­ ka­rý­þýk­lýk­la­ra­ ba­ka­rak­ en­ i­yi­ mo­de­lin­ Tür­ki­ye ol­du­ðu­nu,­Tür­ki­ye’nin­de­bu­nu­e­mok­ra­si­si­ne­ve­la­ik­li­ðe­borç­lu­ol­du­ðu­nu­an­lat­-

tým’’­ de­di.­ Su­u­di­ Pren­si­ Tur­ki­ El­ Fay­sal’ýn­ ‘’din­ öz­gür­lü­ðü­nün­ ve­ di­nin,­ ö­zel­lik­le­Ýs­lâ­mýn­de­mok­ra­siy­le­çe­liþ­me­di­ði­ni’’ söy­le­di­ði­ni,­ken­di­si­nin­de­bu­na­ka­týl­dý­ðý­ný­an­la­tan­Li­va­ne­li,­‘’Ben­de­ce­va­ben­ta­bii­ ki­ çe­liþ­mi­yor,­ din­ öz­gür­lü­ðü­ ge­rek­li­dir,­ ­ fa­kat­ din­ bir­ i­de­o­lo­ji­ o­la­rak­ va­tan­daþ­la­rýn­ bir­ kýs­mý­ ta­ra­fýn­dan­ di­ðer­le­ri­ne kar­þý­ kul­la­nýl­ma­ma­lý­ de­dim,­ bu­nun­ çok a­cý­tec­rü­be­le­ri­ya­þan­dý­ta­rih­te,­o­ba­kým­dan­­Tür­ki­ye’nin­la­ik­bir­de­mok­ra­si­ye­sa­hip­ ol­ma­sý­ bü­yük­ bir­ a­van­taj­dýr,­ bu­ ba­kým­dan­­biz­böy­le­par­la­yan­bir­ül­ke­ha­li­ne­gel­dik’’­de­di.­Birliþmiþ Milletler / aa

50 yýl sonra gözyaþlarýyla veda etti KÝK EÞ-BAÞKANLIÐINA MUSTAFA KUMLU SEÇÝLDÝ

Saðlýk-Ýþ'in 50 yýllýk Genel Baþkaný Baþoðlu, 18. Olaðan Genel Kurulun yapýldýðý salona alkýþlar arasýnda girdi. FOTOÐRAF: AA

TÜRKÝYE-AB Karma Ýstiþare Komitesi (KÝK) Türkiye Kanadý Eþ-Baþkanlýðýna, Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu seçildi. Türkiye AB Ýstiþare Komitesinden yapýlan yazýlý açýklamada, genel seçimlerde milletvekili adayý olmak üzere HakÝþ Genel Baþkanlýðý görevinden istifa eden Salim Uslu’nun, ayný zamanda, 1 Mart 2011 tarihinde seçildiði Türkiye-AB Karma Ýstiþare Komitesi Baþkanlýðý görevinden de istifa ettiði belirtildi. Açýklamada, önceki gün TOBB’da gerçekleþtirilen toplantýda, Komitenin 2011-2013 Türkiye Kanadý Eþ-Baþkanlýðýna Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Kumlu’nun oybirliðiyle seçildiði bildirildi. Ankara / aa

gün­ler­dir­a­day­ol­ma­ma­sý­i­çin­bas­ký­al­týn­da­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Türk-Ýþ­Ge­nel­Baþ­ka­ný­ Mus­ta­fa­ Kum­lu’nun­ da­ a­day­ ol­ma­ma­sý­i­çin­ken­di­si­ne­tel­kin­ve­tav­si­ye­de­bu­lun­du­ðu­nu­an­la­tan­Ba­þoð­lu,­50­yýl­al­ný­nýn a­kýy­la­ sen­di­ka­yý­ i­da­re­ et­ti­ði­ni,­ gü­zel­ iþ­ler yap­týk­la­rý­ný,­iþ­çi­nin­a­i­da­tý­ný­i­yi­þe­kil­de­de­ðer­len­dir­dik­le­ri­ni­ söy­le­di.­ Ken­di­si­nin­ gi­de­cek­se­mü­ca­de­le­e­de­rek­git­mek­is­te­di­ði­ni­be­lir­ten­Ba­þoð­lu,­‘’Si­ze­50­yýl­hiz­met­ve­ren­ bir­ in­sa­ný­ san­dý­ða­ gö­me­cek­se­niz­ gö­mün.­Ba­na­6­ay­dýr­sen­di­ka­da­iþ­yap­týr­ma­dý­lar’’­ de­di.­ Tel­kin­ler­ ü­ze­ri­ne­ a­day­ ol­ma­ma­ya­ ka­rar­ ver­di­ði­ni­ a­çýk­la­yan­ Ba­þoð­lu, as­lýn­da­ ken­di­si­nin­ mü­ca­de­le­ et­me­ye,­ ge­re­kir­se­ ye­nil­me­ye­ ra­zý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.

Ba­þoð­lu,­‘’Se­zar’ýn­bir,­be­nim­10-100­Brü­tüs’üm­ var­dý.­ ‘Ba­þoð­lu,­ has­ta,­ yaþ­lý’­ de­di­ler.­Her­kes­yaþ­la­na­bi­lir,­has­ta­la­na­bi­lir.­Ba­ka­lým,­ gö­re­lim­ ne­ ya­pa­cak­lar.­ Al­lah,­ bu sen­di­ka­nýn­bay­ra­ðý­ný­dik­tut­sun’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Ba­þoð­lu’nun­ ko­nuþ­ma­sý­ sý­ra­sýn­da Mus­ta­fa­ Kum­lu­ ve­ ba­zý­ de­le­ge­le­rin­ de göz­y aþ­l a­r ý­n ý­ tu­t a­m a­d ýk­l a­r ý­ göz­l en­d i. Kum­lu­da­ko­nuþ­ma­sýn­da,­böy­le­ge­nel­ku­rul­lar­yap­ma­ya­a­lý­þýk­ol­ma­dýk­la­rý­ný­söy­le­di. Yýl­lar­dýr­sen­di­ka­cý­lý­ða­hiz­met­ve­ren­Ba­þoð­lu’nun,­gö­re­vi­bý­rak­ma­ko­nu­sun­da­ken­di­le­ri­ni­kýr­ma­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Kum­lu,­‘’Her i­þin­bir­so­nu­var.­Kýr­ma­dan­dök­me­den­bu­nu­ta­mam­la­mak­ö­nem­li.­Ken­di­si­bi­ze­a­bi­li­ðe­de­vam­e­de­cek’’­de­di.Ankara / aa

Mahkemeden 7 HES’e dur kararý n GÝRESUN’UN Bu­lan­cak­ve­Pa­zar­su­yu il­çe­le­ri­sý­ný­rýn­da­yer­a­lan­Pa­zar­su­yu­Hav­za­sýn­da­ki­7­Hid­ro­e­lek­trik­San­tra­li­(HES) in­þa­a­tý­ný,­Or­du­Böl­ge­Ý­da­re­Mah­ke­me­si dur­dur­ma­ka­ra­rý­al­dý­ðý­be­lir­til­di.­Ýs­tan­bul Ba­ro­su­Çev­re­ve­Kent­Hu­ku­ku­Ko­mis­yo­nu­a­vu­kat­la­rýn­dan­Alp­Te­kin­O­cak,­Bu­lan­cak­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý­Top­lan­tý Sa­lo­nu’nda­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da,­HES­Ça­lýþ­ma­Gru­bu­ve­Pa­zar­su­yu Hav­za­sý­da­va­cý­la­rý­o­la­rak,­Bu­lan­cak­ve Pi­ra­ziz­il­çe­le­ri­sý­nýr­la­rýn­da­yer­a­lan­Pa­zar­su­yu­Hav­za­sý’nda­bu­lu­nan,­7­HES pro­je­si­ne­i­liþ­kin­Çev­re­sel­Et­ki­De­ðer­len­dir­me­(ÇED)­ka­rar­la­rý­nýn­ip­ta­li­i­çin­aç­týk­la­rý­da­va­lar­da,­Or­du­Ý­da­re­Böl­ge­Mah­ke­me­si’nce­yü­rüt­me­nin­dur­du­rul­ma­sý ka­ra­rý­ve­ril­di­ði­ni­söy­le­di.­O­cak,­ay­ný­pro­je­le­re­i­liþ­kin,­E­ner­ji­Pi­ya­sa­sý­Dü­zen­le­me Ku­ru­lu­(EPDK)­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­ü­re­tim li­sans­la­rý­nýn­ip­ta­li­ta­le­biy­le­Da­nýþ­tay’da­a­ça­cak­la­rý­dâvâ­lar­i­çin­de­ha­zýr­lýk­sü­re­ci­ni baþ­lat­týk­la­rý­ný­a­çýk­la­dý.­Giresun / aa

Ýstifa ederken, ince alay mý? HP­bir­hay­li­ka­rý­þýk…­Es­ki­ve­ye­ni­ge­nel­baþ­kan­lar­hak­kýn­da­bir­ga­ze­te­ci­nin­söy­le­di­ði­söz­ler CHP’de­bü­yük­sý­kýn­tý­ya­se­bep­ol­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Bu­sý­kýn­tý­nýn­üs­tü­ne­bir­o­lay­da­ha­CHP’yi­se­çi­me­gi­der­ken­zor­du­ru­ma­dü­þür­dü.­Ýs­tan­bul­il­baþ­kan­lý­ðýn­dan­is­ti­fa­e­den­ve­i­ki­ay­ön­ce­bü­yük­u­mut­lar­la­bu­gö­re­ve­ge­ti­ri­len­Ne­bil­Ýl­se­ven’in­gi­der­ken­söy­le­di­ði­söz­CHP’nin­hal-i­pür­me­la­li­ni­or­ta­ya­koy­du. Top­lam­53­gün­gö­rev­yap­týk­tan­son­ra­is­ti­fa­e­den­Ýl­se­ven­þöy­le­de­miþ­ti.­“Bi­li­yor­su­nuz­ge­çen­20 yýl­ i­çin­de­ CHP’nin­ en­ u­zun­ ik­ti­dar­ dö­ne­mi­ 57 gün­dür.­Do­la­yý­sýy­la­53­gün­az­bir­dö­nem­de­ðil…” Bu­ sö­zün­ ü­ze­rin­den­ çok­ fark­lý­ yo­rum­lar­ ya­pýl­dý. Bir­ ger­çe­ðin­ i­fa­de­si­ o­lan­ bu­ söz­ler­den­ Ýl­se­ven’in tam­o­la­rak­ne­yi­kast­et­ti­ði­i­se­me­rak­ko­nu­su­ol­du!­ *­*­* CHP BÝR PROPOGANDA MALZEMESÝNDEN OLDU Bü­tün­bun­lar­la­uð­ra­þan­Ký­lýç­da­roð­lu’na­kö­tü­bir ha­ber­da­ha­gel­di.­Ge­nel­Baþ­kan­lý­ða­se­çil­di­ði­gün­ler­de­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­i­çin­“Re­cep­Bey”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­ma­sý­AKP­ta­ra­fýn­dan­sert­söz­ler­le­e­leþ­ti­ril­miþ­ti. Ký­lýç­da­roð­lu’nun­Er­do­ðan’ý­e­leþ­ti­rir­ken­mi­ting­mey­dan­la­rýn­da­sýk­ça­kul­lan­dý­ðý­“At­ma­Re­cep­din­kar­de­þi­yiz”­ve­“Re­cep­Bey”­söz­le­ri­nin­pro­pa­gan­da­mal­ze­me­si­o­la­rak­kul­la­nýl­ma­sý­na­am­bar­go­gel­miþ.­Bir­rek­lam­cý­lýk­ve­da­nýþ­man­lýk­þir­ke­ti­u­ya­nýk­dav­ra­nýp,­Türk­Pa­tent­Ens­ti­tü­sü’ne­yap­tý­ðý­baþ­vu­ru­i­le­se­çim­ön­ce­sin­de bu­söz­le­rin­bütün­kul­la­ným­hak­la­rý­ný­al­mýþ.­ Bu­söz­le­rin­pa­ten­ti­ni­a­lan­da­nýþ­man­lýk­þir­ke­ti­nin­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný,­“Öy­le­si­ne­al­dýk­di­ye­lim”­de­miþ…­Ký­lýç­da­roð­lu’nun,­CHP­Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­ol­du­ðu­dö­nem­de­ver­di­ði­bir­so­ru­ö­ner­ge­sin­de­ þir­ke­tin­ þa­i­be­li­ iþ­ler­ yap­tý­ðý­ný­ id­di­a­ et­ti­ði an­la­þýl­ma­sý­da­en­te­re­san­gel­di! Bu­ þir­ke­tin­ yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­ mil­let­ve­ki­li­ ol­mak i­ç in­ a­d ay­ o­l up­ ol­m a­y a­c a­ð ý­n ý­ bi­l e­m e­y iz,­ a­m a AKP’den­e­pey­teb­rik­ve­tak­dir­a­la­cak­la­rý­ný­söy­le­mek­hiç­de­zor­de­ðil. *** “BÝZDE KÝ CON COUGHLÝN’LER” Ýs­tih­ba­rat­ ör­güt­le­rin­den­ ma­aþ­ a­lan­ ga­ze­te­ci­le­rin­ol­du­ðu­yýl­lar­dýr­söy­le­nir­du­rur.­A­ma­þim­di­ye­ka­dar­da­bu­i­sim­le­rin­pek­a­çýk­lan­dý­ðý­na­þa­hit­ol­ma­dýk.­A­ma­biz­ce­bu­nu­öð­ren­mek­de­mil­le­tin­hak­ký. Ýn­g il­t e­r e’nin­ Da­i ly­ Te­l eg­r aph­ ga­z e­t e­s in­d e AKP­i­le­il­gi­li­bir­ha­ber­çýk­mýþ,­bu­ha­ber­ü­ze­ri­ne hem­ga­ze­te­ö­zür­di­le­miþ,­hem­de­taz­mi­nat­ö­de­me­ye­mah­kûm­ol­muþ­tu.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­bu o­la­yý­ par­ti­si­nin­ grup­ top­lan­tý­sýn­da­ an­la­týr­ken, ga­ze­te­de­ bu­ ha­be­ri­ ya­zan­ mu­ha­bi­rin­ is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri­i­le­i­liþ­ki­si­nin­ol­du­ðu­nu­ba­zý­ga­ze­te­le­re da­yan­dý­ra­rak­an­lat­tý. Pe­þin­den­ de­ þu­ cüm­le­yi­ sarf­ et­ti:­ “Biz­de­ de Con­ Co­ugh­lin’ler­ var­ kar­de­þim.­ Bir­ ta­ne­ de­ðil da­ha­çok­var.­Bun­lar­‘bü­yük­ga­ze­te­ci­ler’­di­ye­de tak­dim­e­di­lir­ler,­böy­le­an­la­tý­lýr­lar,­böy­le­ta­ný­nýr­lar…”­de­di­de­me­si­ne­de­i­sim­ver­me­di.­E­ðer­ül­ke­miz­de­ is­tih­ba­rat­ ör­güt­le­ri­nin­ yön­len­dir­me­siy­le­ ya­zý­ ya­zan­ ga­ze­te­ci­ler­ var­sa­ a­çýk­lar­sa­ mil­le­ti­me­rak­tan­kur­tar­mýþ­o­lur.­­ *** ERDOÐAN’IN BAÞI KEMALLERLE DERTTE! Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’la­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu­a­ra­sýn­da­po­le­mik­ler­bi­te­cek­gi­bi­de­ðil.­An­cak­an­la­ta­ca­ðý­mýz­o­lay­Ký­lýç­da­roð­lu­i­le­il­gi­li­de­ðil.­ Av­ru­pa­Sa­lon­At­le­tizm­Þam­pi­yo­na­sý’nda­Tür­ki­ye Re­ko­ru’nu­da­ký­ra­rak­Av­ru­pa­i­kin­ci­si­o­lan­Ke­mal­Ko­yun­cu’yý­teb­rik­et­mek­is­te­yen­Er­do­ðan,­yan­lýþ­Ke­mal­le gö­rüþ­tü­ðü­nü­ni­ce­son­ra­an­la­dý.­“Ke­mal,­ben­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan.­Na­sýl­sýn?”­di­ye­rek­baþ­la­dý­ðý­te­le­fon­ko­nuþ­ma­sýn­da­kar­þý­da­ki­Ke­mal,­Ý­ne­göl’de­ol­du­ðu­söy­le­miþ.­“Ne­i­þin­var­o­ra­da?”­so­ru­su­na­i­se,­“E­fen­dim­cam­baz­lýk­(A­na­do­lu’da­bü­yük­baþ­hay­van­a­lým sa­tý­mý­ya­pan­ki­þi­le­re­de­ni­yor)­ya­pý­yo­rum”­ce­va­bý­ný­a­lýn­ca­da,­“Sen­þu­an­da­Van’da­öð­ret­men­de­ðil­mi­sin Ke­mal?”­di­ye­sor­muþ.­“E­fen­dim.­Ben­Ke­mal’in­ba­ba­sý­yým.­Be­nim­a­dým­da­Ke­mal”­de­yin­ce­de­Er­do­ðan­o­ðul Ke­mal’e­ba­þa­rý­lar­di­le­ye­rek­te­le­fo­nu­ka­pat­mýþ. Ne­dir­Er­do­ðan’ýn­þu­Ke­mal­ler­den­çek­ti­ði… *** SÝYAH ÇELENK TARTIÞMASI CHP­Ýz­mir­Mil­let­ve­ki­li­Ca­nan­A­rýt­man,­“ka­dýn­lar­gü­nü”­do­la­yý­sýy­la­Mec­lis­Ge­nel­Ku­ru­lun­da yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Baþ­ba­kan’ýn­kol­tu­ðu­na­“Ya­þam­hak­ký­is­ti­yo­ruz”­ya­zý­lý­si­yah­çe­lenk bý­rak­ma­sý­sert­tar­týþ­ma­la­rýn­ya­þan­ma­sý­na­yol­aç­tý. Bek­le­ne­ce­ði­gi­bi­AKP’li­ve­kil­ler­bu­du­ru­ma­sert tep­ki­gös­ter­di­ler.­O­tu­ru­mu­yö­ne­ten­Baþ­kan­ve­ki­li Sa­dýk­Ya­kut,­gö­rev­li­le­re­çe­len­gi­al­ma­ta­li­ma­tý­ve­rir­ken,­AKP­Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­Mus­ta­fa­E­li­taþ­i­se, “Bu­ra­sý­þov­ye­ri­de­ðil,­þo­vu­dý­þa­rý­da­yap­sýn!­Bu­ra­da­böy­le­saç­ma­bir­þey­ol­maz!­Sa­yýn­Baþ­kan,­ha­ný­me­fen­di­ha­ný­me­fen­di­lik­yap­sýn,­ha­ný­me­fen­di­li­ði­ni bil­sin,­ha­ným­gi­bi­dav­ran­sýn!­Tor­na­dan­çýk­ma­gi­bi ol­ma­sýn!­Ta­li­mat­lar­la­iþ­yap­ma­sýn!­A­yýp!”­di­ye tep­ki­gös­te­rir­ken,­AKP­Sam­sun­Mil­let­ve­ki­li­Fa­tih Öz­türk­“A­lýn­bu­nu­gö­tü­rün”­di­ye­rek­çe­len­gi­A­rýt­man’a­u­zat­tý.­A­rýt­man­al­ma­yýn­ca­da­çe­len­gi­CHP sý­ra­la­rý­na­doð­ru­at­tý.­Bu­se­fer­de­CHP’li­ler­mil­let­ve­ki­li­ne­“Ni­ye­a­tý­yor­sun”­di­ye­tep­ki­gös­ter­di. CHP’li­ ve­ AKP’li­ mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ bir­bir­le­ri ü­ze­ri­ne­yü­rü­me­le­ri­ve­kar­þý­lýk­lý­laf­at­ma­la­rýn­so­nu­ gel­me­yin­ce­ Ya­kut­ o­tu­ru­ma­ a­ra­ ver­di.­ A­ra­dan­son­ra­da­çe­lenk­me­se­le­si­gün­de­me­gel­me­di, a­ma­ Mec­lis­ ge­nel­ ku­ru­lun­da­ ya­þa­nan­ bu­ si­yah çe­lenk­bý­rak­ma­pro­tes­to­su­ta­ri­he­geç­miþ­ol­du.

C

‘’Mehmet Akif Ersoy Müze Kütüphanesi’’ açýldý n KÜLTÜR ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðýn­ca­ye­di böl­ge­de­o­luþ­tu­rul­ma­sý­plan­la­nan­e­de­bi­yat mü­ze­kü­tüp­ha­ne­le­ri­nin­il­ki­‘’Meh­met­A­kif Er­soy­Mü­ze­Kü­tüp­ha­ne­si’’­a­dýy­la­An­ka­ra’da­a­çýl­dý.­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay,­Ha­ma­mö­nü’nde­ki­kü­tüp­ha­ne­nin­a­çý­lý­þýn­da,­kü­tüp­ha­ne­nin­Al­týn­dað Be­le­di­ye­si­iþ­bir­li­ðiy­le­ya­pýl­dý­ðý­ný,­be­le­di­ye­nin­kýþ­ay­la­rý­ol­ma­sý­na­ve­ka­ra­rað­men­bi­na­yý­üç­ay­dol­ma­dan­bi­tir­di­ði­ni­söy­le­di.­Bi­na­da­ki­mü­ze­kon­sep­ti­nin­he­nüz­ye­ni­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Gü­nay,­‘’O­ra­yý­mü­ze gö­züy­le­gör­me­yin,­he­nüz­bir­baþ­lan­gýç ya­pý­lý­yor.­Da­ha­raf­lar­boþ.­Be­nim­þah­sen gör­mek­is­te­di­ðim­çok­sa­yý­da­ki­tap­he­nüz raf­lar­da­yok,­a­ma­bir­baþ­lan­gýç­ya­pý­yo­ruz. Bir­e­de­bi­yat­mü­ze­kü­tüp­ha­ne­le­ri­kon­sep­ti­bu,­ye­ni­bir­kav­ram­ve­Tür­ki­ye’de­ilk de­fa­o­la­cak’’­de­di.­Ýs­tan­bul’da­Ah­met Ham­di­Tan­pý­nar,­Di­yar­ba­kýr’da­Ah­met A­rif,­A­da­na’da­Ka­ra­ca­oð­lan,­Er­zu­rum’da Er­zu­rum­lu­Em­rah,­Ýz­mir’de­A­til­la­Ýl­han ve­Trab­zon’da­Bed­ri­Rah­mi­E­yü­boð­lu­is­miy­le­7­böl­ge­de­e­de­bi­yat­mü­ze­kü­tüp­ha­ne­le­ri­a­ça­rak­baþ­lan­gýç­ya­pa­cak­la­rý­ný­i­fa­de e­d en­Ba­k an­Gü­n ay,­bun­l a­r ýn­il­k i­n in ‘’Meh­met­A­kif­Er­soy­E­de­bi­yat­Mü­ze­Kü­tüp­ha­ne­si’’­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ankara / aa

mkara@yeniasya.com.tr

TÜRKÝYE Sað­lýk­ Ýþ­çi­le­ri­ Sen­di­ka­sý­ (Sað­lýk-Ýþ)­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Mus­ta­fa­ Ba­þoð­lu, ik­na­e­dil­me­si­ü­ze­ri­ne,­50­yýl­dýr­yü­rüt­tü­ðü­ge­nel­baþ­kan­lýk­gö­re­vi­ne­göz­yaþ­la­rýy­la­ve­da­et­ti. Sað­lýk-Ýþ’in­ 18.­ O­la­ðan­ Ge­nel­ Ku­ru­lu, Ýç­ka­le­O­tel’de­top­lan­dý.­Ba­þoð­lu­ve­TürkÝþ­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Mus­ta­fa­ Kum­lu,­ sa­lo­na gi­rer­ken­de­le­ge­ler­ce­a­yak­ta­al­kýþ­lan­dý.­De­le­ge­le­re­hi­tap­e­der­ken­za­man­za­man­göz­yaþ­la­rý­ný­ tu­ta­ma­yan­ Ba­þoð­lu,­ sen­di­ka­ ge­nel­ baþ­kan­lý­ðý­na­ 25­ ya­þýn­da­ se­çil­di­ði­ni­ ve 75­ya­þýn­da­da­bu­gö­re­vi­yü­rüt­tü­ðü­nü­söy­le­di.­‘’Ba­zý­la­rý­it­ti­fak­ya­pa­rak­‘ar­týk­Ba­þoð­lu’nu­çö­pe­a­ta­lým’­de­di.­Bu­nu­ya­par­ken­de yaþ­lý­lý­ðý­mý­ ba­ha­ne­ et­ti­ler’’­ di­yen­ Ba­þoð­lu,


EKONOMÝ

13 MART 2011 PAZAR

11 MART 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

ALIÞ

1.5786 1.5759

DÖVÝZ SATIÞ

1.5862 1.5862

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5775 1.5687

1.5886 1.5957

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6879 1.6988 0.24534 0.24789

1.6854 0.24517

1.7013 0.24846

1.6179 5.6316

1.6119 5.5471

1.6314 5.7914

1.6252 5.7058

1 EURO

0.29183 0.29327 2.1769 2.1874

0.29163 0.29394 2.1754 2.1907

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27797 0.27984 0.42220 0.42296

0.27778 0.28048 0.41903 0.42613

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5265 2.5397

2.5247

100 JAPON YENÝ

1.9116

1.9045

1 DANÝMARKA KRONU

2.5435

1 NORVEÇ KRONU

1.9243

1.9316

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5850 ÖNCEKÝ GÜN 1,5870

DÜN 2,2010 ÖNCEKÝ GÜN 2,1850

DÜN 72,50 ÖNCEKÝ GÜN 72,25

DÜN 486,23 ÖNCEKÝ GÜN 484,57

p

6

p

p

p

Abdullah Çelik, Cemil Özdemir'in yerine getirildi.

Bank Asya’nýn yeni genel müdürü Çelik BANK As­ya­Ge­nel­Mü­dü­rü­ve­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Ü­ye­si­Ce­mil­Öz­de­mir’in­ye­ri­ne­Ab­dul­lah­Çe­lik’in­ge­ti­ril­di­ði­a­çýk­lan­dý.­Bank­As­ya’dan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da­Ce­mil­Öz­de­mir’in,­ge­nel­mü­dür­lük­ve­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­ü­ye­li­ði­gö­rev­le­rin­den­ken­di­is­te­ðiy­le ay­rýl­dý­ðý,­bu­nun­ü­ze­ri­ne,­ge­nel­mü­dür­lük­gö­re­vi­ne Tür­ki­ye­Kal­kýn­ma­Ban­ka­sý­AÞ­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­baþ­kan­lý­ðý­ve­ge­nel­mü­dür­lü­ðü­gö­rev­le­ri­ni­i­fa­et­miþ­o­lan­Ab­dul­lah­Çe­lik’in­a­tan­ma­sý­na­i­liþ­kin­Ban­ka­cý­lýk Dü­zen­le­me­ve­De­net­le­me­Ku­ru­mu’na­(BDDK)­baþ­vu­ru­da­bu­lu­nul­ma­sý­na­Bank­As­ya­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu’nca­ka­rar­ve­ril­di­ði­bil­di­ril­di.­Ekonomi Servisi

Kar, ziraî mücadelede çiftçiye yardýmcý oldu YURT ge­ne­lin­de­ et­ki­li­ o­lan­ kar­ ya­ðý­þý­ sebebiyle, top­ra­ðýn­ al­týn­dan­ çý­ka­ma­yan­ fa­re­le­rin­ bir­ço­ðu­nun­te­lef­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­Kon­ya­Ta­rým­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­ Bit­ki­ Ko­ru­ma­ Þu­be­ Mü­dü­rü­ Ce­lal­ Yýl­dýz,­ çift­çi­le­rin­ baþ­ düþ­ma­ný­ o­la­rak­ bi­li­nen­ tar­la za­rar­lý­la­rýn­dan­fa­re­le­rin­ö­zel­lik­le­1-2­yýl­dýr­hýz­lý­þe­kil­de­ço­ðal­dý­ðý­ný­ha­týr­lat­tý.­Son­gün­ler­de­ül­ke­ge­ne­lin­de et­ki­li­o­lan­kar­ya­ðý­þý­nýn­fa­re­le­rin­ço­ðal­ma­sý­ný­en­gel­le­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yýl­dýz,­‘’Ya­ðan­kar­lar,­yü­zey­de­ki­de­lik­le­ri­dol­dur­du,­top­ra­ðýn­al­týn­da­ka­lan­fa­re­ler­yü­ze­ye çý­ka­ma­dý.­Do­la­yý­sýy­la­yi­ye­cek­bu­la­ma­dýk­la­rý­i­çin­bir­ço­ðu­te­lef­ol­du.­Da­ha­son­ra­kar­lar­e­ri­ye­rek­de­lik­le­rin i­çi­suy­la­dol­du.­De­lik­le­rin­suy­la­dol­ma­sý­da­fa­re­le­rin za­yi­at­la­rý­ný­ar­týr­dý’’­de­di.­Yýl­dýz,­“Kar­ya­ðý­þý­nýn­ü­rün­le­rin­be­re­ket­li­ol­ma­sý­nýn­ya­ný­sý­ra­zi­rai­mü­ca­de­le­de­de o­lum­lu­et­ki­si­ol­du.­Bu­an­lam­da­kar­ya­ðý­þý­ve­so­ðuk ha­va­lar­çift­çi­yi­se­vin­dir­di’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Konya / aa

Dev platform, Ýstanbul Boðazý’ndan geçti KARADENÝZ’DE pet­rol­ve­do­ðal­gaz­a­ra­mak­i­çin­ge­tir­ti­len­‘’Le­iv­E­i­riks­son’’­ad­lý­son­daj­plat­for­mu,­Nor­veç’e­dön­mek­ü­ze­re­Ýs­tan­bul­Bo­ða­zý’ndan­ge­çiþ yap­tý.­TPA­O­ve­Pet­rob­ra­si­çin­ta­ra­fýn­dan­Nor­veç’ten­ge­tir­ti­len­dev­plat­form,­dün­sa­bah­sa­at­le­rin­de­Ka­ra­de­niz’den­Ýs­tan­bul­Bo­ða­zý’na­gi­riþ­ya­pa­rak, ön­ce­Fa­tih­Sul­tan­Meh­met­Köp­rü­sü,­ar­dýn­dan­da 1.­Bo­ða­zi­çi­Köp­rü­sü’nün­al­týn­dan­ge­çe­rek­Mar­ma­ra­De­ni­zi’ne­u­laþ­tý.­Rö­mor­kör­ler­eþ­li­ðin­de­yak­la­þýk 2­sa­at­te­ge­çi­þi­ni­ta­mam­la­yan­plat­form,­köp­rü­le­rin al­týn­dan­ge­çi­þi­sý­ra­sýn­da­ba­týr­ma­sis­te­mi­uy­gu­la­na­rak­yük­sek­li­ði­a­zal­týl­dý.­‘’Le­iv­E­i­riks­son’’un­ge­çi­þi,­Ýs­tan­bul­lu­lar­ta­ra­fýn­dan­il­giy­le­iz­len­di.­Ýstanbul / aa

ÝTÝCÜ’nden Öztürk açýklamasý ÝSTANBUL Ti­ca­ret­Ü­ni­ver­si­te­si­(Ý­TÝ­CÜ)­Ba­sýn­Mü­þa­vir­li­ði,­geç­miþ­te­ya­þa­nan­ve­mah­ke­me­ye­in­ti­kal­et­miþ­bir­ha­di­se­nin­ye­niy­miþ­gi­bi­ha­ber­mer­kez­le­ri­ne ser­vis­e­dil­me­si­nin­dü­þün­dü­rü­cü­bir­ge­liþ­me­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­ÝTÝCÜ­Ba­sýn­Mü­þa­vi­ri­Meh­met­Ca­ný­tat­lý,­11­Mart­2011­ta­ri­hin­de­ba­zý­ha­ber­si­te­le­rin­de,­‘Ýs­tan­bul­Ti­ca­ret­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­‘U­lus­la­ra­ra­sý­E­ko­no­mik­Ku­ru­luþ­lar’­ad­lý­der­sin­ho­ca­sý­o­lay­ya­ra­ta­cak­bir o­la­ya­im­za­at­tý’­baþ­lýk­lý­ha­ber­le­re­yer­ve­ril­di­ði­ni­bil­dir­di.­Ha­be­re­ko­nu­o­lan­o­la­yýn­2­yýl­ön­ce­mey­da­na gel­di­ði­ni­ve­ye­ni­bir­ge­liþ­me­ol­ma­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren Ca­ný­tat­lý,­söz­ko­nu­su­o­la­yý­mey­da­na­gel­di­ði­gün­ler­de­mah­ke­me­ye­in­ti­kal­et­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Ha­ber­de­a­dý­ge­çen­­Doç.­Dr.­Ýb­ra­him­Öz­türk’ün­ü­ni­ver­si­te­nin a­ka­de­mik­kad­ro­sun­da­yer­al­ma­dý­ðý­nýn­da­al­tý­ný­çi­zen­Ca­ný­tat­lý,­þun­la­rý­kay­det­ti:­“O­la­yýn­geç­miþ­te­ya­þan­dý­ðý­na­da­ir­ger­çek­lik,­ha­ber­i­çe­ri­sin­de­yer­a­lan, ‘18­Mart­Sa­lý’­ve­dö­ne­min­rek­tö­rü­nün­is­mi­nin­a­nýl­dý­ðý­bö­lüm­le­de­a­pa­çýk­or­ta­da­dýr.­Ka­mu­o­yu­nun­bil­gi­si­ne­say­gýy­la­su­na­rýz.” Ýstanbul / Yeni Asya

TEÞEKKÜR Rahmet-i Rahman'a tevdi ettiðimiz annemizin cenazesine katýlan, telefonla veya ziyaretle taziyede bulunan dostlarýmýza teþekkür eder. Allah razý olsun der, duâlarýnýzý bekleriz.

Sazak Ailesi adýna Zafer Sazak ANKARA

Halkýn yarýsý geçinme derdinde TÜÝK’ÝN VERÝLERÝNE GÖRE, HALKIN YÜZDE 46,2’SÝ GELÝRÝYLE ÝHTÝYACINI KARÞILAYAMIYOR. ASGARÝ ÜCRETLÝLERÝN YÜZDE 73,1’Ý ZOR GEÇÝNDÝÐÝNÝ BELÝRTÝRKEN, KALABALIK AÝLELER DAHA DA ZORLANIYOR. TÜRKÝYE Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK)­ve­ri­le­ri­ne­ gö­re,­ hal­kýn­ yüz­de­ 46,2’si­ ge­li­riy­le ih­ti­ya­cý­ný­ kar­þý­la­mak­ta­ zor­la­ný­yor.­ TÜ­ÝK’in­ Ya­þam­ Mem­nu­ni­ye­ti­ A­raþ­týr­ma­sý­nýn­ 2010­ yý­lý­ so­nuç­la­rýn­dan­ yap­tý­ðý­ he­sap­la­ma­ya­ gö­re,­ ül­ke­ ge­ne­lin­de­ ha­ne­halk­la­rý­nýn­yüz­de­13,1’i­ge­li­riy­le­ha­ne­hal­ký­ih­ti­yaç­la­rý­ný­‘’çok­zor’’,­yüz­de­33,1’i­de ‘’zor’’­ kar­þý­la­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Ge­çim­ zor­lu­ðu­ ya­þa­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­ten­le­rin­ o­ra­ný­ yüz­de­39,6,­ge­çi­mi­ni­ko­lay­sað­la­dý­ðý­ný­be­lir­ten­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­12,3,­‘’çok­ko­lay’’­ge­çin­di­ði­ni­be­lir­ten­le­rin­o­ra­ný­da­yüz­de­1,9 ol­du.­Ge­lir­grup­la­rý­i­ti­ba­riy­le­ha­ne­halk­la­rý­nýn­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­ma­dü­ze­yi­ne­ba­kýl­dý­ðýn­day­sa,­as­ga­ri­üc­ret­li­le­rin­du­ru­mu dik­ka­ti­çek­ti.­Ge­li­ri­630­li­ra­ya­ka­dar­o­lan bu­ gru­bun­ yüz­de­ 30,7’si­ çok­ zor,­ yüz­de 42,4’ü­ de­ zor­ ge­çin­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ Bu grup­ta­ki­ler­den­ yüz­de­ 22,4’ü­ ge­çi­mi­ni ‘’or­ta’’­dü­zey­de­sað­la­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­der­ken, yüz­de­ 4,3’ü­ ‘’ko­lay’’,­ yüz­de­ 0,3’ü­ de­ ‘’çok ko­lay’’­ge­çi­ne­bil­di­ði­ni­söy­le­di. Bu­o­ran­lar­ay­lýk­ge­li­ri­3­bin­851­li­ra­ve ü­ze­ri­o­lan­grup­ta­i­se­tam­ter­si­­yön­de­sý­ra­l an­d ý.­ Bu­ ke­s im­ i­ç in­d e­ ge­ç in­m ek­t e ‘’çok­ zor­la­nan’’­ bu­lun­maz­ken,­ zor­lan­dý­ðý­ný­be­lir­ten­le­rin­o­ra­ný­yüz­de­4,6’da­kal­dý.­Söz­ko­nu­su­gru­bun­yüz­de­29,7’si­or­ta, yüz­de­ 47,2’si­ ko­lay,­ yüz­de­ 18,5’i­ de­ çok ko­lay­ay­so­nu­nu­ge­ti­re­bil­di­ði­ni­kay­det­ti.

TEK KÝÞÝNÝN YOKSULLUK SINIRI 1.510 LÝRA

AÝLELER GEÇÝM SIKINTISI ÇEKÝYOR Hanehalkýný oluþturan kiþi sayýsýna göre geçinme düzeyine bakýldýðýnda ise 7 kiþi ve üzerindeki grubun aðýrlýðý dikkati çekti. 7 kiþi ve üzerindeki hanehalklarýnda kolay ve çok kolay geçinebildiðini belir ten kimse olmadý. Bu grubun yüzde 39,8’i ‘’çok zor’’, yüzde 7,4’ü ‘’zor’’, yüzde 52,9’u ‘’orta düzeyde’’ geçimini saðlayabildiðini kaydetti. 4 kiþiye kadar hanelerde zor geçindiðini belirtenlerin oraný yaklaþýk yüzde 50 düzeyinde oldu. Bu gruplarda orta düzeyde geçimini saðladýðýný belirtenlerin oraný da yüzde 37-38 civarýnda oldu. Kolay ve çok kolay geçinenler yüzde 13-14 seviyesinde kaldý. Ankara/aa

Kamuya, 24 bin memur alýnacak KAMU ku­rum­ ve­ ku­ru­luþ­la­rý,­ 23­ bin­ 968 ye­ni­ me­mur­ a­la­cak.­ Dev­let­ Per­so­nel­ Baþ­kan­l ý­ð ý’ndan­ (DPB)­ a­l ý­n an­ bil­g i­y e­ gö­r e, Baþ­kan­lýk­ka­mu­ya­bu­yýl­a­çýk­tan­a­ta­ma­yo­luy­la­ a­lý­na­cak­ dev­let­ me­mur­la­rý­nýn­ ku­ru­luþ­lar­i­ti­ba­riy­le­da­ðý­lý­mý­ný­be­lir­le­di. Ye­ni­me­mur­la­rýn­18­bin­395’i­ge­nel­büt­çe­li­ku­ru­luþ­lar­da,­11’i­Yük­sek­Öð­re­tim­Ku­ru­lu­ ve­ ÖSYM’de,­ 4­ bi­ni­ yük­sek­ öð­re­tim ku­rum­la­rýn­da,­ bin­ 162’si­ ö­zel­ büt­çe­li­ i­da­re­ler­de,­ 400’ü­ de­ Sos­yal­ Gü­ven­lik­ Ku­ru­-

mu’nda­ (SGK)­ is­tih­dam­ e­di­le­cek.­ 2011’de en­faz­la­me­mur­a­la­cak­ku­ru­luþ,­10­bin­500 me­m ur­l a­ Mil­l i­ E­ð i­t im­ Ba­k an­l ý­ð ý­ o­l a­c ak. Mil­l i­ E­ð i­t im­ Ba­k an­l ý­ð ý’ný­ 800­ me­m ur­l a Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­ve­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­ iz­l e­y e­c ek.­ A­d a­l et­ Ba­k an­l ý­ð ý­ i­l e­ Sos­y al Hiz­m et­l er­ ve­ Ço­c uk­ E­s ir­g e­m e­ Ku­r u­m u Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ 700,­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý 650,­ Ý­çiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­ 600,­ Güm­rük­ Müs­te­þar­lý­ðý­500,­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Ta­pu­ve Ka­das­tro­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ 400,­ Ka­ra­yol­-

En güvenilir marka ödülü Beypazarý Maden Suyu’na MADEN su­yun­da­en­gü­ve­ni­lir­mar­ka­ö­dü­lü “Bey­pa­za­rý­Ma­den­Su­yu”na­ve­ril­di.­Ta­rým ve­Köy­iþ­le­ri­Ba­ka­ný­M.­Meh­di­E­ker­hi­ma­ye­sin­de­An­ka­ra’da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­tö­ren­le, “I­I.U­lu­sal­Gü­ve­ni­lir­Gý­da­Zir­ve­si­Ö­dül­le­ri” sa­hip­le­ri­ne­ve­ril­di.­Ta­rým­ve­Köy­iþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­i­le­e­ko­no­mi­iþ­dün­ya­sý­der­gi­si­ta­ra­fýn­dan­i­kin­ci­si­dü­zen­le­nen­ve­ge­le­nek­sel­ha­le­ge­ti­ri­len­zir­ve­ve­ö­dül­tö­re­ni­ne­mil­let­ve­kil­le­ri,­bü­rok­rat­lar,­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­tem­sil­ci­le­ri­ve­gý­da­sek­tö­rü­tem­sil­ci­le­ri i­le­çok­sa­yý­da­da­vet­li­nin­ka­týl­dý.­Ge­ce­de­gý­da­sek­tö­rün­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­30­ci­va­rýn­da­fir­ma­ya,­de­ði­þik­ka­te­go­ri­ler­de­ö­dül­ve­ril­di.­Ma­den­su­yu­ka­te­go­ri­sin­de,­“2011­yý­lý­en gü­ve­ni­lir­mar­ka”­ö­dü­lü­nü­Bey­pa­za­rý­Ma­den­Su­yu­Ýþ­let­me­si­Yö­ne­tim­ku­ru­lu­Baþ­ka­ný Ni­ya­zi­Er­can’a,­Ta­rým­ve­Köy­Ýþ­le­ri­Ba­ka­ný Meh­di­E­ker­ver­di.­2010­yý­lýn­da­al­dý­ðý­4­ö­dül­le­ka­li­te­si­ni­is­pat­la­yan­fir­ma­her­se­ne ken­di­ni­ge­liþ­ti­re­rek­in­san­sað­lý­ðý­na­hiz­met et­me­ye­gay­ret­gös­te­ri­yor.­54­se­ne­dir­ü­ret­ti­ði­ü­rün­ler­de­ka­li­te­yi­su­nan­Bey­pa­za­rý­Ma­den­Su­yu­2011­yý­lý­na­hýz­lý­bir­gi­riþ­ya­pa­rak li­mon,­el­ma,­çi­lek,­ve­viþ­ne­a­ro­ma­lý­ma­den su­yu­çe­þit­le­ri­ne­se­ne­ba­þýn­da­pi­ya­sa­ya­sun­muþ­ol­du­ðu­yüz­de 100­do­ðal­mey­ve­a­ro­ma­lý nar­lý­ve­c­vi­ta­min­li­li­mon­lu­ma­den­su­la­rý­ný da­ek­le­ye­rek­tü­ke­ti­ci­be­ðe­ni­si­ni­ka­za­ný­yor. Bey­pa­za­rý,­17­ül­ke­ye­yap­tý­ðý­ih­ra­cat­la­rýy­la 2010­AB­ka­li­te­ö­dü­lü­a­lan­tek­ma­den­su­yu mar­ka­sý­ol­ma­yý­da­ba­þar­dý.­Ekonomi Servisi

BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ÝSTANBUL ALTIN BORSASI Üyelik Belgesi Ýstanbul Altýn Borsasý Yönetim Kurulu Kararý ile MISIRKANLI DÖVÝZ VE KIYMETLÝ MADENLER TÝCARETÝ A.Þ.'NE Ýstanbul Altýn Borsasý'nda Üye olarak faaliyette bulunma izni 20 Ocak 2011 tarihinde verilmiþtir. OSMAN SARAÇ BAÞKAN (V.) Üye No: 128 www.bik.gov.tr B: 17252

TÜR KÝYE Ka­m u­ Ça­l ý­þ an­l a­r ý­ Sen­d i­k a­l a­r ý Kon­fe­de­ras­yo­nu­(Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen),­Þu­bat­a­yýn­da­tek­ki­þi­nin­yok­sul­luk­sý­ný­rý­ný­bin 510­ li­ra­ 47­ ku­ruþ­ o­la­rak­ a­çýk­la­dý.­ Tür­ki­ye Ka­mu-Sen’den­ ya­pý­lan­ a­çýk­la­ma­da,­ Þu­bat a­yý­na­a­it­as­ga­ri­ge­çim­en­dek­si­he­sap­la­ma­la­rý­na­ gö­re,­ dört­ ki­þi­lik­ bir­ a­i­le­nin­ as­ga­ri ge­çim­sý­ný­rý­nýn­i­se­3­bin­24­li­ra­84­ku­ru­þa yük­sel­di­ði­be­lir­til­di.­So­nuç­la­rýn,­dört­ki­þi­lik bir­a­i­le­nin­as­ga­ri­ge­çim­sý­ný­rý­nýn­bir­ön­ce­ki a­ya­gö­re­yüz­de­0,47­o­ra­nýn­da­art­tý­ðý­ný­or­ta­ya­koy­du­ðu­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­da,­ça­lý­þan tek­ ki­þi­nin­ aç­lýk­ sý­ný­rý­nýn­ i­se­ O­cak­ a­yý­na gö­re­yüz­de­0,09­ar­týþ­la­bin­152­li­ra­90­ku­ruþ­ol­du­ðu­kay­de­dil­di.­A­çýk­la­ma­da,­‘’4­ki­þi­lik­bir­a­i­le­nin­sað­lýk­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­be­lir­le­di­ði­gi­bi­sað­lýk­lý­bir­bi­çim­de­bes­le­ne­bil­me­si i­çin­ge­rek­li­har­ca­ma­nýn­Þu­bat­2011­ve­ri­le­ri­ne­ gö­re,­ gün­lük­ 23­ li­ra­ 91­ ku­ruþ­ ol­du­ðu be­lir­len­miþ­tir.­A­i­le­nin­ay­lýk­gý­da­har­ca­ma­sý top­la­mý­i­se­717­li­ra­21­ku­ruþ­ol­muþ­tur.­Þu­bat­2011­i­ti­ba­rýy­la­or­ta­la­ma­bin­545­li­ra­4 ku­ruþ­ üc­ret­ a­lan­ bir­ me­mu­run­ a­i­le­si­ i­çin yap­tý­ðý­ gý­da­ har­ca­ma­sý,­ ma­a­þý­nýn­ yüz­de 46,4’ü­nü­ o­luþ­tur­muþ­tur.­ Tür­ki­ye­ Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­ve­ri­le­rin­de­bu­lu­nan­ko­nut­gi­de­ri i­se­Þu­bat­a­yý­or­ta­la­ma­ma­a­þý­nýn­yüz­de 31,9’u­na­denk­gel­miþ­tir’’­de­nil­di.­

2011/35 ESAS. 2011/22 KARAR. Davacý Pýnar Osman tarafýndan davalý nüfus müd. Aleyhine açýlan soyisim tashihi davasýnda, Mahkememizin 14/02/2011 gün ve ayný sayýlý kararý gereðince: Davanýn kabülü ile, Rize ili, Ýyidere ilçesi, Yalýköy köyü C. 151, H. 77'de nüfusa kayýtlý Zeki kýzý Gülay'dan olma 15/03/1985 d.lu Pýnar Osman'ýn Osman olan SOYADININ OSMANLI OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE iliþkin karar ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 17206

la­rý­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ 225­ me­mur­ a­lý­mý ya­p a­c ak.­ U­l aþ­t ýr­m a­ Ba­k an­l ý­ð ý,­ Ta­r ým­ ve Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­i­le­Dev­let­Su­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­200,­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­l ý­ð ý’nda­ da­ 180­ me­m ur­ i­þ e­ a­l ý­n a­c ak. Ge­nel­Büt­çe­li­Ý­da­re­ler­de­en­az­me­mur­a­lý­mý­ya­pa­cak­ku­ru­luþ­i­se­2­me­mur­i­le­Pet­rol Ýþ­l e­r i­ Ge­n el­ Mü­d ür­l ü­ð ü­ o­l a­c ak.­ A­i ­l e­ ve Sos­yal­ A­raþ­týr­ma­lar­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü’ne 3,­Ba­sýn­Ya­yýn­ve­En­for­mas­yon­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’ne­i­se­5­me­mur­a­lý­na­cak.

Ö­zel­Büt­çe­li­Ý­da­re­ler­i­çin­de­Yük­se­köð­re­tim­ Ku­ru­lu­ ve­ ÖSYM­ 11­ me­mur­ a­la­cak. Yük­se­köð­re­tim­ ku­rum­la­rý­ i­çin­de­ en­ faz­la me­mu­ru­ Ak­de­niz­ Ü­ni­ver­si­te­si,­ Düz­ce­ Ü­ni­ver­si­te­si­ve­Ri­ze­Ü­ni­ver­si­te­si­a­la­cak.­Söz ko­nu­su­ü­ni­ver­si­te­ler­de­60­me­mur­i­þe­baþ­la­ya­cak.­ Ö­zel­ Büt­çe­li­ Di­ðer­ Ý­da­re­ler­de­ i­se en­ faz­la­ me­mur­ a­lý­mý­ný­ Yük­sek­ Öð­re­nim Kre­di­ve­Yurt­lar­Ku­ru­mu­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ya­pa­cak.­Söz­ko­nu­su­ku­rum­da­600­ye­ni­me­mur­ça­lý­þa­cak.­Ankara / aa

Gürcistan yatýrýmcýlara fýrsat sunuyor TÜRKÝYE i­çin­ Kaf­kas­ya­ ve Türk­Cum­hu­ri­yet­le­ri­ne­a­çý­lan­ ka­pý­ ko­nu­mun­da­ o­lan Gür­cis­tan,­ bu­ ül­ke­ye­ ya­tý­rým­ yap­ma­yý­ dü­þü­nen­ i­þa­dam­la­rý­ i­çin­ ye­ni­ fýr­sat­lar su­nu­yor.­ Çe­þit­li­ kay­nak­lar­dan­ der­le­nen­ bil­gi­le­re­ gö­re, Gür­cis­tan­e­ko­no­mi­sin­de­te­mel­ den­ge­ler­ ye­ri­ne­ o­tur­ma­ya­baþ­la­dý.­Pa­ra­pi­ya­sa­la­rý­ ek­sik­lik­le­re­ rað­men­ is­tik­rar­lý­ bir­ hal­ al­dý.­ Ti­ca­ri­ a­çý­dan­ do­ðu­ blo­ku­ ül­ke­le­ri­ne gö­re­da­ha­can­lý­o­lan­Gür­cis­tan,­ hal­kýy­la­ bir­lik­te­ ser­best e­ko­no­mi­ye­da­ha­hýz­lý­u­yum sað­la­dý.­ Baþ­ta­ A­zer­bay­can ve­ Er­me­nis­tan­ ol­mak­ ü­ze­re Rus­ya­ Fe­de­ras­yo­nu­ ve­ bü­tün­böl­ge­ül­ke­le­ri­nin­ti­ca­ret i­çin­ bu­luþ­tuk­la­rý­ bir­ kav­þak ül­ke­ o­lan­ Gür­cis­tan,­ e­ði­til­miþ­ve­ça­lýþ­ma­di­sip­li­ni­o­lan bir­ nü­fus­ a­van­ta­jý­na­ sa­hip. Ser­best­ pi­ya­sa­ e­ko­no­mi­si­ne geç­me­ ça­ba­sý­ i­çe­ri­sin­de­ o­lan­ bu­ ül­ke­nin­ ge­rek­li­ ü­re­tim­ te­sis­le­ri­ne­ sa­hip­ o­la­bil­me­si­ i­çin­ ser­ma­ye­ ve­ ya­tý­rým­ ya­p a­c ak­ gi­r i­þ im­c i­l e­r e ih­ti­yaç­ du­yu­lu­yor.­ Tür­ki­ye i­le­ kom­þu­ ol­ma­sý­ ve­ i­yi­ i­liþ­ki­l er­ i­ç e­r i­s in­d e­ bu­l un­m a­s ý a­ç ý­s ýn­d an­ Gür­c is­t an'ýn, Türk­ i­þa­dam­la­rý­ i­çin­ ye­ni fýr­sat­lar­ ta­þý­dý­ðý­ ve­ ken­di­ne has­ a­van­taj­la­rý­ o­lud­ðu­ kay­de­di­li­yor.­Trabzon / aa

Aramayý da bilmiyorlar, iþ de beðenmiyorlar TÜR KÝ YE Ýs­t a­t is­t ik­ Ku­r u­mu’nun­(TÜ­ÝK)­Ýl­Dü­ze­yin­de Te­mel­ Ýþ­gü­cü­ gös­ter­ge­le­ri­ne gö­re,­ Tür­ki­ye­ ge­ne­lin­de­ iþ­siz­lik­ o­ra­ný­nýn­ yüz­de­ 14­ ol­du­ð u­ 2009­ yý­l ýn­d a,­ yüz­d e 26.5­ i­le­ iþ­siz­lik­ o­ra­ný­nýn­ en yük­sek­ol­du­ðu­il­o­la­rak­a­çýk­la­nan­ A­da­na’da,­ iþ­siz­le­rin­ ö­nem­li­bir­bö­lü­mü­nün­‘’be­lim að­r ý­y or’’­ ge­r ek­ç e­s iy­l e­ ma­s a ba­þý­ dý­þýn­da­ baþ­ka­ iþ­ is­te­me­dik­le­ri­ bil­di­ril­di.­ Ça­lýþ­ma­ ve Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ 81­ il­ a­ra­sýn­da­ ya­pý­lan­ de­ðer­len­dir­me­ so­nu­cun­da­ ge­çen­ yýl­ki­ ça­lýþ­ma­la­rýn­dan­do­la­yý­per­for­mans­ö­dü­lü a­lan­ÝÞ­KUR­A­da­na­Ýl­Mü­dü­rü­ Ha­þ im­ Mey­d an,­ A­d a­na’nýn­her­ne­ka­dar­iþ­siz­lik­te re­kor­ kýr­sa­ da­ iþ­siz­le­rin­ pro­fi­li­in­ce­len­di­ðin­de­ö­nem­li­bir bö­lü­mü­nün­va­sýf­sýz­ve­‘’ne­iþ o­lur­sa­ ya­pa­rým’’­ di­yen­ler­den an­c ak,­ iþ­ bu­l un­d u­ð un­da­ da

be­ðen­me­yen­ler­den­o­luþ­tu­ðu­nu­ be­lirt­ti.­ Mey­dan,­ iþ­siz­le­rin­ ö­n em­l i­ bir­ bö­l ü­m ü­n ün ‘’be­lim­að­rý­yor’­gi­bi­kla­sik­ge­rek­çe­ler­le­ ma­sa­ ba­þý­ dý­þýn­da i­þi­ ka­bul­ et­me­dik­le­ri­ni­ i­fa­de e­de­rek,­ ‘’Oy­sa­ ki­ uz­man­la­rýn da­be­lirt­ti­ði­gi­bi­sü­rek­li­ma­sa ba­þýn­da­ o­tur­mak­ bel­ að­rý­sý­ný te­tik­ler.­ Bu­ se­beb­le­ bu­ gibi ma­z e­r et­l e­r i­ i­n an­d ý­r ý­c ý­ bul­mu­yo­ruz’’­ de­di.­ Ýþ­siz­le­ri­ aç­týk­la­rý­ kurs­lar­la­ ka­li­fi­ye­ e­le­man­ ha­l i­n e­ ge­t ir­d ik­l e­r i­n i vur­gu­la­yan­ Mey­dan,­ ‘’Yap­tý­ðý­mýz­ tes­pit­le­re­ gö­re,­ iþ­siz­le­rin­ iþ­ a­r a­m a­ be­c e­r i­l e­r i­ de yok,­ken­di­le­ri­ni­i­fa­de­e­de­mi­yor­lar.­ Bu­ se­beb­le­ 2006’da­ 5 bin­188­ki­þi­ye­iþ­a­ra­ma­be­ce­ri­l e­r i­ e­ð i­t i­m i­ ve­r i­l ir­k en­ bu sa­y ý­ ge­ç en­ yýl­ 6­ bin­ 442’ye yük­sel­di’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Mey­dan,­ 11­ ki­þi­lik­ e­kip­le­ri­nin­ iþ­siz­le­re­iþ­a­ra­dýk­la­rý­na­da­dik­ka­ti­çe­kti.­Adana / aa


Y

DÜNYA

13 MART 2011 PAZAR

HABERLER

Tahliye emri n JA PON YA Baþ ba ka ný Na o to Kan’ýn, normalin 8 kat üzerindeki radyoaktivite oraný nedeniyle bir santralin 10 kilometre yarýçapý civarýndakilerin tahliyesi için e mir verdiði bildirildi. Japon Jiji ajansýnda Sanayi Bakanlýðýna dayandýrýlan haberde, ülkenin kuzeydoðusundaki santralde sýzýntý riski bulunduðu da belirtildi. Kyodo ajansýndaki haberde ise, radyoaktivitenin normalin bin kat üzerinde olduðu belirtildi. Haberde, kaynak olarak bir güvenlik komitesi gösterildi. Tokyo/aa

Kapýlarý pencereleri kapatýn çaðrýlarý n JAPONYA'DAKÝ Fukuþima 1 nolu nükleer elektrik santralindeki patlamada birçok santral çalýþanýnýn yaralandýðý bildirildi. Devlet televizyonu NHK’deki haberde, santraldeki reaktörün çatýsýnýn ve duvarlarýnýn çöktüðü belirtilirken, televizyonda, sýzýntýya karþý pencere ve kapýlarda koru yucu önlemler alýnmasý yönünde çaðrýlar yapýlmaya baþlandý. Tokyo/aa

ABD soðutucu göndermemiþ n ABD ordusunun, depremden hasar gören Japon nükleer santraline soðutucu göndermediði bildirildi. ABD’li bir yetkili Japonya’nýn bu yönde bir talepte bulunduðunu, ancak sonra tek baþýna konunun üstesinden geldiðini söyledi. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ise daha önce yaptýðý açýklamada, bir nükleer santrale soðutucu malzeme gönderdiklerini ifade etmiþti. Washington/aa

Süper itfaiyeciler Fukuþima yolunda

Nükleer korku JAPONYA’DA FUKUÞÝMA NÜKLEER SANTRALLERÝNDE RADYOAKTÝF SIZINTI TESPÝT EDÝLDÝ. SOÐUTMA SÝSTEMÝ ÇÖKTÜ. OHAL ÝLÂN EDÝLDÝ. HALK TAHLÝYE EDÝLÝRKEN, DÜNYANIN GÖZÜ JAPONYA’NIN ÜZERÝNDE. JAPONYA'DA 8,9 büyüklüðündeki deprem ve tsunami afetinden sonra iki nükleer enerji santrali soðutma sistemleri çalýþmadýðý için tamamen kapatýldý, toplam 5 nükleer enerji santralinin çalýþmasý durduruldu. Japon Nükleer Güvenlik Kurumu, Japonya’nýn kuzeydoðusunu vuran “140 yýldýr kaydedilmiþ en büyük depremde”, Fukuþima 1 ve Fukuþima 2 santrallerinden çýkan buharda radyoaktif sýzýntý saptandýðýný, bu santrallerin yaný sýra üç nükleer santralin daha kapatýldýðýný açýkladý. Fukuþima’nýn iki biriminde elektrik kesintisi yüzünden soðutma sistemi çöktü ve olaðanüstü hal ilan edildi. Depremde ölü ve kayýp sayýsý bini aþtý.

NÜKLEER ELEKTRÝK SANTRALÝNDE PATLAMA Jiji haber ajansý, polise dayanarak, Japonya’da, Fukuþima 1 nolu nükleer elektrik santralinden gelen patlama sesinin ardýndan dumanlarýn yükseldiði bildirildi. Daha önceki saatlerde nükleer reaktörde erime olduðu uyarýsýnda bulunulan Tokyo Elektrik þirketi’nin (TEPKO) Fukuþima nükleer santralinden patlama sesi duyulduðunu ve tesisten dumanlarýn yükseldiðini belirtti. Japonya’da önceki gün þiddetli depremin ardýndan kuzeydoðu kýyýlarýný tsunaminin vurmasýndan sonra nükleer reaktörde hasar meydana gelmiþti. Nükleer santralde radyasyon sýzýntýsý riskinin ise az olduðu kaydedilmiþti. Tokyo/aa

NÜKLEER ERÝME Japonya’da önceki gün meydana gelen 8,9 büyüklüðündeki depremden sonra bir nükleer santralde erimenin muhtemel olduðu bildirildi. Japonya nükleer güvenlik komisyonundan Ryohei Þiomi, yetkililerin depremden etkilenen Fukuþima Dai-ichi nükleer santralinde erime olup olmadýðýný kontrol ettiðini söyledi. Þiomi, nükleer santralde erime olsa bile, bunun 10 kilometre yarýçapý içindeki insanlarý etkilemeyeceðini, bölgede yaþayan 51 bin kiþinin çoðunun tahliye edildiðini ifade etti. Fukuþima Dai-ichi nükleer santralinin soðutma sistemi çok þiddetli depremden sonra bozulmuþtu. Sendai/aa

n JAPON hükümeti, Fukuþima 1 nolu nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamanýn ardýndan santrale ‘süper itfaiyecilerin’ gönderildiðini duyurdu. Kyodo ajansýndaki haberde ise, santraldeki radyoaktivi te oranýnýn bir saatte bir yýllýk seviyenin eþiðine geldiði bildirildi. Tokyo/aa

Kayýp gemi bulundu n JA PON YA'DA önceki gün meydana gelen þiddetli depremin ardýndan oluþan tsunaminin dev dalgalarýna kapýlýp kay bolan geminin bulunduðu, yolcularýnýn sað salim olduðu bildirildi. Jiji ajansýnýn haberine göre, gemideki 81 yolcu ordu ve sahil güvenlik helikopterleri tarafýn dan kurtarýldý. Geminin Miyagi bölge sinde bulunduðu kaydedildi. Tokyo/aa

Kaddafi, Bingazi’ye ilerliyor n KADDAFÝ ordusunun, muhalif güçlerinin ö nemli direniþ noktalarýndan Raslanuf ile Brega’yý ele geçirdiði belirtildi. Alýnan bilgilere göre, Kaddafi ordusunun, aðýr silâhlar donanmýþ yaklaþýk 5 bin kiþilik askeri güçle, gece boyunca süren çatýþmalarýn ardýndan, Raslanuf ve Brega’yý ele geçirdiði bildirildi. Kaddafi güçlerine, Raslanuf ve Brega’daki operasyon sýrasýnda uçaklar ve gemilerin de destek verdiði öðrenildi. Kaddafi birliklerinin, Bingazi’ye ilerleyiþlerinin devam ettiði kaydedildi. Bingazi/aa

Silâhý býrakana af sözü n LÝBYA yönetiminin, silâhlarýný býrakan direniþçilere genel af teklifinde bulunduðu bildirildi. Devlete ait el Þebabiye televizyonunda yayýmlanan bir alt yazýda, “Silâhlarýný býrakanlar cezalandýrýlmayacak. Önceki eylemleri için Allah onlarý affetsin” ifadelerine yer verildi. Rabat/aa

Afrika Birliði heyet oluþturacak n AFRÝKA Birliði ülkelerinden Güney Afrika, Uganda, Moritanya, Kongo ve Mali’nin liderlerinin, Libya’daki þiddetin sona ermesine yardýmcý olmak için bir heyet oluþturacaðý bildirildi. Afrika Birliði’nden yapýlan açýklamada, oluþturulduktan hemen sonra Libya’ya gidecek olan heyetin soru nun acilen çözülmesi için bütün taraflarla bir araya gelerek, taraflar arasýnda kapsamlý diyalog için uðraþacaðý belirtildi. Addis Ababa/aa

Özel Temsilci gidiyor

BM’den sýnýrlý yardým talebi

n JAPONYA'DA depremin ardýndan oluþan, yüksekliði 10 metreye kadar ulaþan dev dal galar evleri ve araçlarý önüne katýp sürüklerken, ekilebilir alanlarý da su altýnda býraktý. Kyodo haber ajansý, ülkenin kuzeydoðusundaki kýyý þeridinde yol a lan 4 trenle iletiþimin kesildiðini duyurdu. Kyodo, daha önce ise bir trenin raydan çýk týðýný, bir trenin ise kayýp olduðunu bildir miþti. Yerel basýnda yer alan haberlerde 100 kiþiyi taþýyan bir geminin de dev dalgalar tarafýndan sürüklendiði kaydedildi. Tokyo/aa

n ABD Baþkaný Barack Obama, Arap ayaklanmalarýnýn reformlar için bir fýrsat olduðunu söyledi. Obama, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Kuzey Afrika ve Ortadoðu’daki liderlerin ‘’deðiþim süre cine’’ yönelmeleri gerektiði belirtti ve bölgede reformlar için bunun ‘’büyük bir fýrsat’’ olduðunu ifade etti. Obama, bu reformlarýn bütün bölgenin yararýna olduðunu da belirtti.Washington/aa

n AV RU PA Birliði (AB) Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Libya’daki durumu Arap Birliði liderleriyle görüþmek üzere Kahire’ye gideceðini bildirdi. Catherine Ashton, Arap Birliði Genel Sekreteri Amr Musa ile Libya ve bölgenin diðer kesimlerindeki durumla ilgili “iþbirliðine dayalý yaklaþýmý” ele alacaðýný söyledi. Arap Birliði liderlerinin Kahire’de yapacaklarý toplantýnýn gündeminde, Libya üzerinde uçuþa yasak bölge ilanýnýn tartýþýlmasý da bulunuyor. Godollo/aa

n TOKYO'DA hayatýn normale döndüðü gözlenirken, metro ve bazý hatlar dýþýnda tren seferlerinin baþladýðý görülüyor. Diplomatik kaynaklar, Türk basýnýnda bahsedilenin aksine, baþþehirde önceki geceki keþmekeþe göre “kaos yerine bir düzen havasýnýn hakim olduðunu” aktarýyor. Ayrýca baþkentteki Narita ve Haneda havaalanlarýndan iç ve dýþ hat uçuþlarý yapýlýyor. Tokyo/aa

4 trenle iletiþim kesildi

Obama: Ayaklanmalar reformlar için fýrsat

Ashton, Kahire’de Libya’yý görüþecek

Kaos yerine düzen hakim

n BÝRLEÞMÝÞ Milletler (BM), 8,9’luk depremin vurduðu Japonya’nýn sadece sýnýrlý bir sayýda arama-kurtarma ekibi talebinde bulunduðunu bildirdi. BM Ýnsani Ýliþkiler Koordinasyon Dairesi (OCHA) sözcüsü Elisabeth Byrs, Cenevre’de Reuters’a yaptýðý açýklamada, “Japonya, sadece bir avuç dolu su uluslararasý arama kurtarma ekibi talebinde bulundu” dedi. BM’den daha önce yapýlan açýklamada, 45 ülkeden 68 arama kurtarma ekibinin hazýrda bekletildiði bildirmiþti. Cenevre/aa

7

Ölü ve kayýp sayýsý artýyor 140 yýldýr ülkede ölçülen en büyük depremle sarsýlan Japonya’da ölü sayýsý git gide artýyor. Japon basýný, tsu nami dalgalarýnda boðulanlarla bir likte ölü sayýsýnýn bini geçeceðini bildirildi. Japonya’da dün meydana gelen 8,9 büyüklüðündeki çok þiddetli depremde ölenlerin sayýsý resmi rakamlara göre 413. Japon yetkilileri, depremden sonra þimdiye kadar 784 kiþinin kayýp olduðunun tespit edildiðini, yaralý sayýsýnýn i se bin 128 ol du ðu nu söyledi. Buna ek olarak polis, depremin merkez üssüne en yakýn kent olan Sendai sahillerinde 200 ila 300 kiþinin cesedinin bulundu ðunu kaydetti. Bu arada bilin meyen sayýda cesedin de enkaz ve molozlarýn altýnda olduðu sanýlýyor. Kurtarma görevlilerinin ise depremin en kötü vurduðu bölgelere henüz ulaþamadýðý bildiriliyor. Japonya bugün büyük ve asker destekli bir kurtarma operasyonu baþlattý. Japonya Baþbakaný Naoto Kan, depremin ardýndan kurtarma ve ya ralarý sarma çalýþmalarý için 50 bin asker görevlendirdiklerini açýkladý. Naoto Kan, toplam 190 askeri uçakla 25 geminin depremden etkilenen bölgeye gönderildiðini ifade etti. Ja ponya’nýn beþ bölgesinde 215 bin ki þinin bin 350 geçici barýnakta yaþadýðý belirtilirken, depremden bu yana çoðu ülkenin kuzeydoðusunda olmak üzere bir milyondan fazla eve su verilemediði bildirildi. Sendai /aa

Felâketin çapý tam olarak bilinmiyor JAPONYA’DA meydana gelen deprem ve tsunami felâketinin ardýndan bölgedeki birçok nükleer san tral acil duruma geçerken, felâket bölgesine þu an da ulaþýmýn mümkün olmadýðý belirtiliyor. Diplomatik kaynaklardan alýnan bilgiye göre, özellikle Miyagi vilâyetinde ve Fukiþima bölgesinde meydana gelen felâketin çapý tam olarak bilinmiyor. Kaynaklar, Fukiþima’da bulunan nükleer santralin 1 numaralý reaktöründe soðutma sorunu bulunduðunu ve yedek jeneratörlerde de sýkýntý çekildiðini kaydetti. Ayrýca Japonya’da santrallerin faaliyetini dur-

durmasý sebebiyle hükümet, elektrik tasarrufuna dikkat edilmesi uyarýsý yaptý. Benzine getirilen kýsýtlama çerçevesinde de vatandaþlar, araçlarýna en fazla 15 litre benzin alabilecek. Bölgedeki kurtarma çalýþmalarýnýn Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Japonya ordusu) öncülüðünde yapýldýðýný belirten ayný kaynaklar, bölgeye 20 bin asker, 190 uçak ve 25 geminin gönderildiðini ve kurtarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü anlattý. Baþbakan Naoto Kan, yaptýðý açýklamada bölgeye sevk edilecek asker sayýsýnýn 50 bini bulacaðýný kaydetti. Tokyo/aa

Japonya, 2 metre kaydý, 70 cm battý Japonya’nýn Tokyo Üniversitesi Deprem Araþtýrma Enstitüsünde misafir öðretim görevlisi olarak bulunan Yrd. Doç. Dr. Serdar Küyük, Japonya’nýn deprem ve tsunami felâketiyle birlikte son verilere göre okyanusa 2 metre kaydýðýný ve 70 santimetre yere doðru göçtüðünü söyledi. Deprem ve tsunami hakkýndaki güncel verilere iliþkin olarak açýklama yapan Küyük, depremi ölçen sismik aðlarýn durduðunu ve aletsel olarak ellerinde büyüklük ölçüsü bulunmadýðýný kaydetti. Küyük, Tokyo’nun kuzeyindeki Tsukuba þehrinde sismik verilerin ölçüldüðü ve iþlendiði bir merkez olduðunu, ancak elektrik kesintisi ve su basmasý sebebiyle sistemin aktive edilemediðini ve veri alýnamadýðýný kaydetti. Küyük, GPS ile aldýklarý verilere göre Sendai bölgesinin 2 metre denize kaydýðýný ve 70 santimetre yere göçtüðünü belirtti. Küyük, riskli bölgelerdeki insanlarýn güvenli bölgelere aktarýldýðýný belirterek, þehir merkezine elektrik ve su verilmeye baþladýðýný bildirdi. Tokyo/aa

n BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Libya’ya özel temsilcisini göndermeye karar verdiðini söyledi. Genel Sekreter Ban, Libya’da çýkan krizin ardýndan Ürdün’ün eski dýþiþleri bakaný Abdelilâh El Hatip'i Libya’ya özel temsilci olarak atamýþtý. Libya özel temsilcisi El Hatip de Libya’daki krizin barýþçýl olarak çözülmesi yolundaki BM çabalarýna katkýda bulunmayý hedeflediðini söyledi. Ban, kendisinin de gelecek hafta Tunus ve Mýsýr’a gideceðini bildirdi. Birleþmiþ Milletler/aa

Libya, Fransa ile iliþkilerini kesti n LÝBYA, Fransa ile iliþkilerini kesti. Libya Dýþiþleri Bakan Yardýmcý Halid Kaaim, Trablus’ta dü zenlediði basýn toplantýsýnda, ‘’Fransa ile diplomatik iliþkileri askýya almaya karar verdik. Fransa hükümetinin Libya’yý bölmeye yoðunlaþtýðý açýktýr’’ dedi. Kaaim, ayrýca ülkenin insanî ihtiyaçlarýný tespit etmek için BM’nin bir insanî misyonunun bugün Libya’da olacaðýný da duyurdu. Trablus/aa

Berlusconi: Kaddafi iktidarý asla býrakmaz n ÝTALYA Baþbakaný Silvio Berlusconi, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi’nin Ýtalya’nýn muhatabý olmadýðýný ancak Kaddafi’nin uluslararasý adalete teslim edilmekten endiþe ettiði için iktidarý asla býrakmayacaðýný söyledi. Berlusconi, Brüksel’deki zirve sonrasýnda düzenlediði kýsa basýn toplantýsýnda ‘’Kaddafi uluslararasý toplumun ve Ýtalya’nýn muhatabý deðildir. Uluslararasý Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi gerektiði söylendiði andan itibaren Kaddafi asla iktidarý býrakmaz. Ayný sebebten dolayý sürgün de imkânsýz’’ dedi. Kaddafi’ye yakýnlýðýyla bilinen Ber lusconi, ‘’Sanýrým kimse ona fikrini deðiþtirtemez’’ ifadesini de kullandý. Brüksel/aa

Sarkozy, Müslüman danýþmanýný kovdu n FRANSA Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy, iktidar partisinin, seçimler öncesi ‘’Ýslâm ve Laiklik’’ konusunu tartýþmaya açma önerisine sert bir þekilde karþý çýkan Müslüman danýþmaný Abdurrahman Dahmane’ý kovdu. Sarkozy’nin, ‘’çeþitlilikten’’ sorumlu danýþmaný Dahmane, basýna yaptýðý açýklamada, iþten çýkartýlmasýyla, ‘’tekrar özgürlüðüne kavuþtuðunu’’ belirterek, ‘’Müslümanlarýn bu ülkede onurlu bir þekilde yaþamasý için yaptýðým mücadeleye özgür bir þekilde devam edeceðim’’ dedi. Paris/aa


8

Kýrk yýl önceki darbeciler 9 MART 1971 akþam saatleri... Ankara’da Adakale Sokak’taki Aydýnlýk dergisinin bürosundayýz. Tam kapý karþýmýz, Doðan Avcýoðlu’nun Devrim gazetesi (Hasan Ce mal ve Uluç Gürkan yazýiþleri müdürleri)... Devrim gazetesinde baþka günlerdekinden farklý bir hareketlilik söz konusu... Kapýlarý bir açýlýp bir kapanýyor, sivil kýyafetlilerin yanýnda üniformalýlar da dikkat çekiyor. O gün ne olduðunu tam anlayamadýk. Sonradan, darbecilik tarihine ‘9 Mart Hareketi’ olarak geçen sürece tanýklýk etmiþ olduðumuzu fark ettik. 27 Mayýs’ýn ‘eksik’ kaldýðýný düþünen, kendilerini ‘Kemalist’ olarak tanýmlayan asker-sivil bir grup, hükümeti bir darbe ile düþürmek için harekete geçmiþ ve baþarýsýz olmuþtu. Baþarýya ulaþmalarý durumunda, Baas tipi bir tek parti rejimi kuracak ve ‘Atatürk devrimleri’ni derinleþtirme söylemi etrafýnda bir siyaset izleyeceklerdi. 12 Mart 1971’de, TSK komuta kademesi, 9 Mart’ýn önünü kesmek için bir muhtýra yayýmladý. Hükümetin çekilmesi ve ‘Atatürkçü reformlarýn’ devam ettirilmesi isteniyordu. Muhtýrayý veren iki komutan (Kara Kuvvetleri Komutaný Faruk Gürler ve Hava Kuvvetleri Komutaný Muhsin Batur) 9 Martçýlarý son anda terk ederek dönemin Genelkurmay Baþkaný Memduh Taðmaç’ýn safýna geçmiþlerdi.

Y

MEDYA-POLÝTÝK

13 MART 2011 PAZAR

kurduðu temeller üzerinde ilerlendi. 27 Mayýs, seçilmiþ hükümetin baþbakanýný ve iki bakanýný idam etti; 12 Mart, üç sosyalist genci idam etti. (...) 12 Mart, askerin siyaset üzerindeki tahakkümünü sistemleþtirmeyi hedefleyen bir anlayýþ üzerine inþa edildiyse de, koþullar Meclis’in ortadan kaldýrýlmasýna uygun olmadýðý için 1973 Ekimi’nde genel seçime gidildi. Muhtýraya karþý çýkan ve bu tutumuyla Ýsmet Ýnönü’yü CHP’deki tahtýndan indiren Bülent Ecevit’in CHP’si birinci parti haline geldi.

‘‘

12 Mart 1971’i iyi incelemeden 12 Eylül 1980 ve sonrasýný anlamak kolay deðildir.

Ecevit-Demirel ittifaký, cuntanýn adayý Genelkurmay Baþkaný Faruk Gürler’in cumhurbaþkaný olmasýný engelledi. Parlamenter rejim, darbecilere karþý önemli bir baþarý kazanmýþtý. Askerin içindeki ‘darbe özlemi’ bir süreliðine yarým kaldý. Daha sonra, ABD’nin de desteðiyle hazýrlanan 12 Eylül 1980 darbesi, yarým kaSolcularýn þaþkýnlýðý 27 Mayýs’ýn yarým kaldýðýný düþünen bir- lan özlemlerin ve tutkularýn gerçekleþtiçok solcu, 12 Mart günü yayýmlanan ve ‘A- rilmesini saðladý. 12 Mart 1971 müdahalesi, daha sonra tatürk inkýlaplarý, reformlar’ gibi kavramlara da vurgu yapan bildirinin amacýný saðlýk- baþýmýza geleceklerin ikinci provasýydý. lý deðerlendiremedi. Ýlk gün birçok sosyalist 12 Mart dö ne mi nin so nu nu ge ti ren örgüt, müdahaleye olumlu baktýklarýný ifa- 1974 Af Kanunu’yla Mamak Askeri Cede eden ortak bir bildiri yayýmladý. Darbe- zaevi’nden çýkarken, bizi kapýdan yolcu nin gerçek niteliðinin anlaþýlmasý uzun sür- eden gardiyanlar, “Buraya öyle bir cezamedi. Müdahale ‘Baas türü’ deðil, ‘ABD tü- evi yapýlýyor ki bir dahaki geliþinizde burü’ bir müdahaleydi. Asýl büyük kýrýlma ise günleri çok arayacaksýnýz” dediler. Mamak’ýn meþhur 1 No’lu cezaevi, 12 Ýsrail Baþkonsolosu Efraim Elrom kaçýrýlýnca yaþandý. 26 Nisan 1971’de sýkýyönetim i- Mart’ta inþa edilmeye baþlanmýþ, 12 Eylan edildi ve solcu aydýn avý baþladý. Yüzler- lül öncesi hazýr hale gelmiþti. 12 Eylül darbesinin ardýndan Mamak’a gittiðice aydýn gözaltýna alýndý, tutuklandý. TÝP ve Erbakan’ýn Milli Nizam Partisi mizde hepimizi korkunç bir baský mekapatýldý. Çok sayýda devrimci genç, pusu- kanizmasý bekliyordu. Darbenin tadýna varan askerler, Türlarda, sokaklarda öldürüldü. 1961 Anayasasý’nýn özgürlüðe açýk hükümleri kaldýrýl- kiye’yi yarým kalan yerden devraldýlar dý. Deniz Gezmiþ, Hüseyin Ýnan ve Yusuf ve etkisini sonraki 30 yýl boyunca çok yoðun þekilde hissettirecek olan darbeci Aslan idam edildi. 12 Mart’ýn, ideolojik bakýmdan, 27 Ma- rejimi inþa etmeye koyuldular. 12 Mart 1971’i iyi incelemeden 12 Eylül yýs’la farklýlýklarý vardý. Ancak askerin siyasi aðýrlýðýnýn artmasý ve militarist kültürün 1980 ve sonrasýný anlamak kolay deðildir. Oral Çalýþlar/ Radikal, 12.3.2011 pekiþtirilmesi baðlamýnda, 27 Mayýs’ýn

Ergenekon Susurluk’a dönüþür mü? YABANCI akademisyen ve gazeteci tanýdýklarýn “Türkiye’de ne oluyor?” sorusuna sýk muhatap oluyorum. Özetle þöyle diyorum: AB’ye katýlým sürecinde Türkiye, askerin siyasi ro lüne son vermek; insan haklarý, hu kuk devleti ve azýnlýk haklarýný güven altýna alan normal bir demokrasi kurmak mücadelesine girdi. Mücadele kolay yürümüyor. Zira elitlerin ve toplumun, azýnlýkta da olsa önemli bir bölümü, devletin Kemalist ideolojisinin korunmasýný, askerin siyasi rolünün devamýný, otoriter laiklik uygulamalarýnýn ve tekkültürcü kimlik politikalarýnýn yerinde kalmasýný istiyor. Aksi takdirde Türkiye’nin Ýran ya da Rusya’ya benzeyeceðine, Kürtle rin ülkeyi böleceðine inanýyor. Normalleþmenin baþarýlmasý için gidilecek çok yol var. En önemlisi, sivil ve demokratik yeni bir anayasa yapýlmasý. Yine de az yol alýnmadý. Kürtleri inkâr politikalarý son buldu, ülke her meselesini tartýþabilir hale geldi. Dünya krizine raðmen ekonominin büyümesi, istikrara katký yapmakta. Normalleþme sürecini durdurmak için, (geleneðe uygun olarak) kimi cuntalar askeri darbe giriþimleri tezgâhladý. Ýktidar partisini

giriþimlerden Ergenekon davasýnda, emekli asker ve siviller; Balyoz davasýnda bir kýsmý muvazzaf askerler yargýlanmakta. Vesayet yanlýlarý, darbe giriþimleriyle ilgili kovuþturmanýn tamamen düzmece iddialara dayandýðýný öne sürüyor; davalarý sulandýrmaya çalýþýyor. Bu arada iddianamelerde görülen tutarsýzlýklar ya da polisin davranýþlarýnda ve yargýlama sürecinde hukuk devletiyle çeliþen un surlar gördükleri zaman, haklý olarak, tepki gösteriyorlar. Vesayetin son bulmasýnTabii davalar kültürün kaçýnýldan yana olanlarýn maz bir parçasý olan komplo teokaygýsý, dâvâlarýn sulanrileri üretimine de mükemmel vedýrýlmasý ve sonunda sileler saðlýyor. Rejimin sivilleþmeErgenekon’un Susurluk’a sinden yana olanlarýn bazýlarý, davalarla ilgili eleþtirileri ve kuþkuladönüþmesi. rý olan hemen herkesi “Ergenekoncu-Balyozcu” olmakla itham çok oy çýkarma uðraþýnda. Normal- ediyor. Vesayetçi cepheden kimileþme karþýtlarýnýn iktidar partisi leri ise, darbe iddialarýnýn “Fethulmeclis grubuna hatta hükümetin içi- lah çý lar” (ya ni gü ya din bil gi ni ne kadar uzandýðý görülüyor. Ýki ta- Fethullah Gülen’i dinleyen polis, savcý ve yargýçlar) tarafýndan uyrafýn da denizaþýrý destekçileri var. Kutuplaþmayý tetikleyen unsurlar- durulduðuna dair komplo teorisidan biri, normalleþmeyi durdurma ne sarýlýyorlar. (Eski Genelkurmay amacýna yönelik iki darbe giriþimi- Baþkaný Hilmi Özkök’ü, CHP’nin nin sorumlularý hakkýnda açýlmýþ o- yeni genel baþkan yardýmcýsý Gür lan davalar. Esas olarak Genelkur- sel Tekin’i dahi “Fethullahçý” ilan may tarafýndan önlendiði anlaþýlan edenler var.) Bunlardan biri (Bal(AKP) kapatma davalarý açýldý. Ülke de giderek keskinleþen bir kutuplaþma yaþanmakta. Ýktidar partisi hedef, “Ýleri demokrasi” diyor; muarýzlarý “Ýleri faþizme gidiyoruz” diyor. Baþlýca muhalefet partileri (CHP, MHP ve BDP) kutuplaþmadan kendilerine 12 Haziran’daki genel seçimde daha

‘‘

Benim ‘ilkesel’ bakýþým þöyledir: - Yargý görevlileri de politikaya girebilir, deðiþik partileri seçebilirler. Önemli olan yargý görevini CHP’DEN aday olan iki Yargýtay ü - CHP’ye giriþ töreninde cumhuriYargý erkini kullanmak yaparken ‘politik taraf’ haline gelyesi var: YARSAV Baþkaný Emine yetle CHP’yi eþitleyen bir konuþgibi büyük bir güce sahip memeleridir. Ülker Tarhan ve HSYK eski Baþ- ma da yapmýþtý. - Dünyanýn her tarafýnda muha Sincan Birinci Aðýr Ceza Baþka - olanlarýn, o koltukta okanvekili Kadir Özbek... Üçüncü aday, Savcý Ýlhan Ciha- ný Osman Kaçmaz da MHP’den tururken þu veya bu yön - fazakâr, liberal ve solcu hâkimlerin içtihatlarý arasýnda ‘ölçülü’ farklýlýkaday olacakmýþ! ner... de politize olmalarý, yarlar olur; bu normaldir. Bu farklar Malum, Osman Kaçmaz, üniverYargý görevindeyken de tavýrlagýya verilecek en büyük ‘hukuk’ sýnýrýný aþýp politik tarafgirsitede türbanlý kýzlarýn sýnýftan atýlrýyla tanýnmýþ isimlerdir bunlar. za rar dýr. liðe dönüþtüðünde facia baþlar! mayýp sadece haklarýnda iþlem ya(...) - Yargý erkini kullanmak gibi büSa yýn (Ke mal) A na dol, es ki pýlmasýný isteyen YÖK Baþkaný Yuyük bir güce sahip olanlarýn, politiYargýtay 8. Daire Baþkaný Sayýn suf Ziya Özcan hakkýndaki takip‘Be nim yar gý cým i yi dir!’ ka ya girmeden önce, o koltukta otusizlik kararýný kaldýran hâkimdir! Naci Ünver’i hatýrlýyor mu? Yar gý gö rev li le ri nin “be nim” rur ken þu veya bu yönde politize olDaima türban yasaðýyla mücaÜnver, 312. maddeden verdiði par tim den a day ol ma sý i yi, “se ma la rý, yargýya verilecek en büyük ka rar lar la ve Tay yip Er do ðan de le et miþ o lan MHP, Os man nin” par tin den a day ol ma sý kö tü za rar dýr. hakkýndaki mahkûmiyeti onayla- Kaçmaz’ý kendi tabanýna nasýl an diye bir ilkesizlik olabilir mi?! Taha Akyol/ Milliyet, 12.3.2011 ma sýy la ta ný nan bir yar gýç týr. latacak?!

Yargýda siyaset!

‘‘

Yeni Asya’yý nasýl tanýdým? þiydi. Çarþý camiinde bazen müezzin olmadýðý zamanlar müezzinlik yapýyor, cami önünde MUSTAFA BALIKÇI veya gidip gelirken bizlere kýsa da olsa bir þeyTEKÝRDAÐ/ ÞARKÖY ler anlatýyor, çok istifade ediyorduk. O sýralarda bir de Erdoðan Orhan, ardýnkamet ettiðim Tekirdað’ýn þirin bir ilçesi dan Þarköy’e yeni gelen bir hoca vardý. Ýlçeolan Þarköy’de, 1974 yýlýnýn son aylarýn- mizdeki Kebir Camiinden imam-hatip görevda kýþ mevsiminde bir kahvede garson- lisiydi. Genç, heyecanlý, yerinde duramayan luk yapýyordum. biriydi. Onun vaaz ve hutbelerinden çok etki Tanýmadýðým bir beyefendi, hergün bi- leniyordum. Bir de çarþý yakýnýnda ara sokakzim kahveye bir gazete býrakýyordu. Bu ga- ta küçük bir kitapçý dükkâný vardý, orada Rizete, o güne kadar hiç ismini dahi duyma- sâle-i Nur ve Yeni Asya yayýnlarýný satýyordu. dýðým, þimdi 36 yýllýk okuyucusu ve temsil- Ben oraya da sýk sýk uðruyor kitaplara bakýcisi olduðum “YENÝ ASYA” imiþ. yor, kitap alýyordum. Temel Aðabey ve bazý O zamanlar, birçoklarý gibi fikir gazetele- gençlerden de uðrayanlar oluyor ve güzel bir rinden çok, bol resimli gazetelere bakýyor- sohbet ortamý oluþuyordu. dum, yani okumuyor bakýyorduk. Din ile, Bir gün namazdan sonra Erdoðan Hoca diyanetle fazla bir ilgim yoktu. O zamanlar bana; “Mustafa kardeþim, biz akþamlarý çay çok yaygýn olan Tommiks-Teksas gibi çizgi sohbetleri yapýyoruz, istersen sen de gelebi romanlar okuyorduk. lirsin” dedi ve evini tarif etti. Ben de o akþam Bir gün kahvemizin müdavimlerinden olan yatsý namazýndan sonra heyecanla tarif ediyaþlý bir abi, “Kim bu gazeteyi getiriyor bura- len eve gittim ve ilk Risâle-i Nur dersine kaya” dedi yüksek bir sesle ve öfkeli olarak. Ben týlmýþ oldum. Dersi Temel Aðabey yapmýþtý. de hiç ses çýkarmayýp bilmiyormuþ gibi yap- Çok güzel bir ders olmuþtu, çok etkilenmiþtým ve muhatap olmadým. O bir müddet ken- tim. Zamanýn nasýl geçtiðini hiç anlayamadi kendine söylendi ve sustu. Ýçimden onun mýþtým. Bu arada benim gibi derse gelen 5-6 tepkisine ben de tepki göstermek geldi “ne genç vardý, onlarla da tanýþmýþ oldum. Ben gerek vardý bu kadar öfkelenmeye” diye ama böyle bir þey arýyormuþum da farkýnda deben daha çocuk yaþta olduðum için ve huzur- ðilmiþim. Sevincime diyecek yoktu. Allah’a suzluk çýkmamasý için vazgeçtim. ne kadar þükretsem yine azdýr. Bu olaydan sonra merak ettim ve o adamýn Ben namaza baþladýðýmdan bu güne kadar tepki gösterdiði gazeteyi, yani “YENÝ AS- talebe yurduna gidiyordum, orada hocalarla YA”yý inceledim, baktým ki resimleri az, yazý- sohbet ediyorduk, ama tam tatmin olamýyorlarý çok olan bir fikir gazetesi ve yazýlarýndan dum. Risâle-i Nur sohbetleri bambaþkaydý, anlaþýldýðý üzere dini bir gazeteydi. bu farký gördükten sonra kendi kendime söz Aradan yaklaþýk 4-5 ay geçmiþti, 1975 Mart verdim ve “Bundan sonra Risâle-i Nur dersleayýnda beþ vakit namaza baþlamýþtým. Nama- rini hiç terk etmeyeceðim” dedim. za baþlamam üvey babamýn teþviki sayesinde Derse giderken ceketimin cebinde ara sýra olmuþtu. Kahvede çalýþmayý býrakmýþ, kendi aldýðým Günaydýn gazetesi vardý. Tam dýþabað-bahçe iþlerimizle meþgul olmaya baþla- rý çýkarken bunu fark eden Temel Aðabey, mýþtým. Vaktim müsait olduðunca namazla - benim elime o günkü Yeni Asya gazetesini rýmý camide cemaatle kýlmaya gayret ediyor- tutuþturdu ve okumamý tavsiye etti. Ben de dum, diðer taraftan da Diyanetin açmýþ oldu- teþekkür ettim ve evde Yeni Asya’yý bir alýcý ðu, Çarþý Camiinde Kur’ân kursuna gidiyor, gözle inceledim ve çok beðendim. Aradýðým Kur’ân-ý Kerim öðrenmeye çalýþýyordum. gazete buymuþ dedim. O günden sonra YeCamiye gidip gelirken cami cemaatinden ni Asya’ya abone olmuþtum ve bu yaþýma polis memuru Temel Muslu ile tanýþtýk. Ýþte kadar (36 yýldýr) asla terk etmedim. Allah’a bu aðabey Yeni Asya’yý tanýtmaya çalýþan ki - sonsuz þükürler olsun ki ben ayný gecede

Ý

yoz davasýnýn bir numaralý sanýðýnýn damadý olan Harvard profesörü) AKP hükümetini “Fethullahçýlardan uzak dur” diye uyarýyor. Vesayetçilerin kaygýsý, Ergenekon ve Balyoz davalarýnýn mahkûmiyetle sonuçlanmasý. Vesayetin son bulmasýndan yana olanlarýn kaygýsý ise, davalarýn sulandýrýlmasý ve sonunda Ergenekon’un Susurluk’a dönüþmesi. Hatýrlatmak gerekirse: 1996 yýlýnda Susurluk’ta meydana gelen bir trafik kazasý, “derin (yani illegal) devlet”in birtakým katillerle ve mafya unsurlarýyla iþbirliði yaparak, özellikle Kürtlere yönelik yargýsýz infazlar icra ettiðini ortaya çýkarmýþtý. Toplumda büyük bir tepki doðmuþ; “aydýnlýk için bir dakika karanlýk” kam panyasý baþlatýlmýþtý. Skandalýn aydýnlatýlmasýna destek vereceðine, protestolara “fasa fiso... gulu gulu dansý...” diyen zamanýn Baþbakaný Erbakan’ýn tutumunun da yardýmýyla süreç tersine dönmüþ ve askerler medya ile iþbirliði yaparak Erbakan’ýn baþýnda olduðu seçilmiþ hükümeti istifaya zorlamýþ, ardýndan Anayasa Mahkemesi Erbakan’ýn partisini (RP) de kapatmýþtý. Þahin Alpay/ Zaman, 12.3.2011

hem Risâle-i Nur’larý, hem nurlarýn nâþir-i efkârý olan Yeni Asya gazetesini tanýmýþ oldum. Allah (c.c) Erdoðan Hocadan ve Temel Aðabeyden razý olsun. Temel Aðabeyin o yazýn Ýstanbul’a tayini çýkmasý ve arkasýndan Erdoðan Hocanýn Ýstanbul Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nü kazanmasý üzerine onlarýn baþlatmýþ olduðu Þarköy’deki hizmetleri ben ve Ýsmail Subaþý, daha sonra hizmet halkasýna katýlan Muzaffer Borucan kardeþlerle birlikte devam ettirdik. Ve daha sonralarý baþka hizmet erleri bu kervana dahil oldular. Ben de Þarköy’de 1978 yýlýndan beri (1976-1977 arasý askerlik yaptým) Yeni Asya gazetesinin (fahri) tem silciliðini üstlendim. Önceleri seyyar, sonra bakkaliye, lisede kantincilik ve 1991 yýlýndan beri de ilçemizde Yeni Asya Kýrtasiye dükkânýný iþletiyorum. Gazetemiz Yeni Asya’yý tanýdýðýmda 19 yaþýnda bir gençtim, Yeni Asya ise 5 yaþýndaydý. Þimdi ise ben 55, Yeni Asya ise 42 yaþýnda. Beraberliðimiz tam 36 yýldýr devam ediyor. Allah bu beraberliðimizi ayýrmasýn. Bu geçen yýllarda Yeni Asya’nýn baþýna az þey gelmedi, çok çileler çekti, defalarca kapatýldý, ismini deðiþtirdi, Yeni Nesil oldu, Tasvir oldu, Hüryurt oldu, dahili ve harici müdahalelere maruz kaldý, ekonomik krizlere uðradý, kýsacasý her türlü badirelerden geçti, ama “o” dâvâsýndan zerre kadar asla taviz vermedi. “Yeni Asya” bayraðý burçlarýndan inmedi, sesini kýstýramadýlar. Tabiri caizse Yeni Asya meþakkatli kýþ mevsimini geride býraktý, sonunda Üstadýn müjdelediði Cennetâsâ bahara eriþti Elhamdülillah. Yeni Asya’nýn yýkýlmayýp ayakta kalmasýnýn sýrrý, hiç þüphemiz yoktur ki önce Allah’ýn yardýmý, sonra da Üstadýmýz Bediüzzaman Hazretlerinin himmeti ve sonra da onun sadýk okuyucularýnýn desteðidir... Ve þahs-ý maneviyi temsil ettiði içindir. Bu vesileyle Yeni Asya’mýzýn 42. yýlýný tebrik eder, hizmetlerinin kýyamete kadar devam etmesini diler, Yeni Asya, idareci, yazar ve çalýþanlarýna ve Yeni Asya temsilcisi, daðýtýcýsý ve okuyucularýna Cenâb-ý Hak’tan muvaffakiyetler dilerim.

cihaterdog@Yahoo.Com

AR-GE’ LER r-Ge’ler: Araþtýrma ve geliþtirme kurumlarý. Bir ülkenin kalkýnmasý ve de ileri gitmesi ancak yenileri araþtýrma ve eskileri geliþtirme ile mümkündür. Bu konuda yatýrým yapmayan müessese ve devletler ayakta kalamaz, geliþmiþ devletlerin teknolojik çöplüðü olur, yerinde sayar. Bir ülkenin veya firmanýn geliþmesi Ar-Ge alanýndaki yatýrýmý ile veya bu konuda ayýracaðý finansmaný, parasý oranýnda mümkündür. Ülkemizde bu konudaki araþtýrmalarýn yüzde 50’sinin özel sektörce gerçekleþtirilmesi ise takdire þayan. Bu alanda yatýrým yapan firma sayýsýnýn artmasý da güzel. Üç yýl içinde araþtýrma merkezlerine baþvuran firma sayýsý 106. Ar-Ge’lerde çalýþan personel sayýsý, 13.000. Bu konuda yapýlan harcamalarýn 3,74 milyar TL’ye ulaþmasý da sevindirici. Öteden beri Türkiye’deki nüfus fazlalýðý ve toprak büyüklüðü ön plana çýkarýlmýþtýr. Fakat Konya ilimiz topraðý kadar araziye sahip Hollanda’nýn (Nederland), tarým ülkesi olan bizlere, süt ve süt mamülleri satmasýný izah

A

edememiþiz. Yine ‘el kadar’ Ermenistan’ýn izlediði siyasetle bizleri köþeye sýkýþtýrmasýna ne demeli? Bugün Çin’i dünya devleri arasýna katan nüfusu deðil, teknolojik veya Ar-Ge alanýndaki yatýrýmlarýdýr. Demek ki Ar-Ge alanýnda yatýrým þart. Tek baþýna çalýþmak da yeterli deðil. Devlet, üniversiteler ve özel sektör birlikte hareket etmelidir. Aralarýnda yardýmlaþmalýdýr. Bu sayede G-20’ler, G-7’lerin elinden ekonomik büyüme paylarýný devralmýþlardýr. G-7’ler dünya pastasýndaki paylarý % 66’dan % 55’e gerilerken, G-20’lerin dünyadaki payý % 88’lere yükselmiþtir. Artýk dünya devleri digital sanayiye yönelmiþtir. Gündem iletiþim teknolojisidir. Asrýmýz telekomikasyon, bilgi toplumu gibi iç içe alanlardan meydana gelen gündeme doðru kaymaktadýr. Ar-Ge’ler üç aþamalý bir çalýþmadýr. 1- Araþtýrma, 2- Uygulanabilir bir buluþ, 3- Deneyle üretmek. Ayrýca Ar-Ge çalýþmalarýnda ölçme, takip etme-gözleme ve deðerlendirme safhalarý da vardýr. Ar-Ge insanýn hayat kalitesini yükseltmeyi hedefler. Toplumun refah düzeyini yükseltir. Zengin veya geliþmiþ ülkelerle, fakir veya geliþmekte olan ülkeler arasýndaki fark her geçen gün artmaktadýr. Bu açýðý kapatacak olan faktör, Ar-Ge alanýndaki araþtýrmalar ve yeni buluþlar olacaktýr. Ar-Ge’ler ilmi ve teknik bilgi birikimimizi arttýrarak, üretici fikirlerle yeni ürünler üretmek, eskiden üretilenleri de daha kullanýlabilir hale getirmektedir. Bu durum da ülke geleceðinde yeni ufuklar açacaktýr. Yeni yeni istihdam alanlarý ortaya koyacaktýr.

T.C. PENDÝK 2.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7767 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat 10.40-10.45 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. N. 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) Lira 5.000 TL 1 34 VS 1669 PLAKALI KÝA PREGRO MARKA 1999 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, AYNA SÝNYALLER KIRIK, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. www.bik.gov.tr B: 17291


Y

MAKALE

13 MART 2011 PAZAR

9

Ýnsanlýk ortak deðerler etrafýnda toplanýyor! fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Ýliþkilerimiz ve akrabalarýmýz Bir bayan okuyucumuz: “Ka­yýn­pe­de­rim­ö­lür­ken­en­bü­yük­oð­lu­o­lan­e­þi­me,­‘Ço­cuk­la­rým­sa­na­e­ma­net!’­de­miþ.­E­þim­kar­deþ­le­ri­ne­o­lur­ol­maz­yar­dým­e­di­yor.­Hiç­ih­ti­yaç­la­rý­ol­ma­dý­ðý­hal­de­onlara­para­veriyor. Son­ra­da­bu­pa­ra­lar­ge­ri­gel­mi­yor.­Ben­bu ko­nu­la­rý­tar­týþ­tý­ðým­da,­e­þim­ba­na­kar­þý­a­çýk­dav­ran­mý­yor.­Ver­me­di­ði­ni­söy­lü­yor. Fa­kat­da­ha­son­ra­ver­di­ði­ni­an­lý­yo­rum.­Bu yüz­den­el­tim­le­de­tar­tý­þý­yo­ruz.­El­tim­ba­na,­‘Ka­yý­ným­de­ðil­mi,­ve­rir!’­di­yor.­Þer’an ver­mek­zo­run­da­mý­dýr?­Bi­zim­de­ço­cuk­la­rý­mýz­var.­On­la­rýn­da­ih­ti­yaç­la­rý­var.­Ay­rý­ca­e­þim,­be­nim­sev­me­di­ðim­ak­ra­ba­la­rý­na gi­di­yor.­Bu­doð­ru­mu?” Sosyal hayatta, âile hayatýnda ve eþler arasý ile tiþimlerde birbirimizi anlamaya, birbirimizi dinlemeye, birbirimize hak vermeye, birbirimize ehemmiyet vermeye, birbirimizi kabul etmeye, birbirimize saygý duymaya o kadar muhtacýz ki! Emin olun, mutlu bir hayat için baþka þeye ihtiyacýmýz yok.Aslýnda her þey düzelir ve za manla yoluna girer. Bazý þeyleri ýsrarla ve titizce çözmeye çalýþmak, psikolojik olarak gereksiz yere bizi yýpratýr. Olan bize olur. Bunun yerine, tedbiri sevgiyle ararsak, birçok problemi daha kaynaðýnda kurutabiliriz. Önce birbirimizi sevelim. (Sevmiyoruz de miyorum. Ama hatalý yanlarýmýzý da seve lim.) Birbirimizi hatalarýmýzla kabul edelim. Birbirimizi sevgiyle uyaralým, ama düzeltmeye çalýþmayalým. Muhatabýmýz uyarýmýzý dikka te al ma dý ðýn da, o nu yi ne se ve lim. As la yüksek sesle tartýþmayalým. Özellikle eþler arasý iletiþimlerde yüksek sesle tartýþmalar çok þeyimizi alýr, götürür. Bizim birbirimize, Bediüzzaman’ýn ifadesiyle “Rahmetin vedîalarý/emanetleri” olduðumuzu unutmayalým. Hülâsa, akrabalarýmýzý da, eþimizin akrabalarýný da sevelim, sayalým. Onlar bizim dünyada ve ahirette ailemiz. Baþka aile seçme þansýmýz yok. Kur’ân’ýn þu emirleri hem umumidir, hem hepimizi baðlamaktadýr: “Allah’tan korkun ve aranýzý düzeltin.”1 “Sadaka vermeyi, iyilik yapmayý ve insanlarýn arasýný düzeltmeyi gözetenlerin dýþýnda, onlarýn fýsýldaþmalarýnýn çoðunda hayýr yoktur.”2 “Mü’minler ancak kardeþtirler. Kardeþlerin arasýný düzeltin.”3 “Kötülüðe karþý iyiliðin en iyisiyle karþýlýk verin. Bir de bakarsýn, aranýzda düþmanlýk bulunan kimse can bir dost oluvermiþtir.”4 “Rabb’inizin maðfiretine ve geniþliði gökler ve yerler kadar olan ve Allah’tan korkanlar için hazýrlanan Cennete koþun! Onlar ki bollukta ve darlýkta sarf ederler, öfkelerini yutarlar, insanlarýn kusurlarýný affederler. Allah iyilik yapanlarý sever.”5 Dikkat edersek bu âyetlerde, insanlarý yargýla mak ve kusur bulmak, ya da insanlarla tartýþmak ve sürtüþmek gibi negatif diyaloglar bulunmamaktadýr. Sâfî bir sevgiden bahseder Kur’ân sürekli. Ýnsanlarý hatasýz ilân etmez. Ama hatalarýn affedilmesini ister hep. Öfkenin yutulmasýný ve kýzgýnlýðýn muhakkak sineye çekilmesini önerir. Dolayýsýyla öfkeyi körükleyen, kýzgýnlýðý ateþleyen, barýþmayý dinamitleyen, iyilikten ve iyi duygulardan alýkoyan ve hatalara hata ekleyen yüksek sesli tartýþmalara dinimizde cevaz yoktur. Dinimizde dargýnlýða da cevaz yoktur. Eþimizin hatalarý olabilir. Akrabalarýmýzýn hatalarý olabilir. Dostlarýmýzýn hatalarý olabilir. Mümkündür. Ama biz tatlý dilimizle, yumuþak huyumuzla, onlarýn hatalarýný görmeyerek ve iyi yanlarýyla yetinerek bedelsiz ve ivazsýz bir sevgi meleði kesilebiliriz. Hatalarý düzeltmek için göstereceðimiz davranýþta sevgiden ayrýlmamýza yine cevaz yoktur. Meselâ eþimize evin ve çocuklarýn, ihtiyaçlarýný dikkate almadan hareket ettiði ithamýyla mukabele etmemiz yerine, baþkasýna yardým yapmanýn iyi olduðunu, ancak bunu birlikte yapacaðýmýz bir plânlama çerçevesinde yapmamýzýn daha isabetli olacaðýný düþündüðümüzü kýrýcý olmadan ve sevgiyle söylediðimiz takdirde söz dinletmemiz mümkün olabilir. Söz dinlemediðinde aramýzdaki iletiþim kanallarýný koparýp atmayalým. Esasen aramýzda var olan sulhu, sevgiyi, þefkati ve merhameti yok saymamýz asla doðru deðildir. Akrabalarýmýzla aramýzýn açýk olmasýnýn ise, zaten hiçbir haklý ve meþrû gerekçesi olamaz. Akrabalarýmýza gidelim. Ýyi iliþkilerimizi sürdü relim. Diyaloglarýmýzý koparmayalým. Ýletiþim hatlarýmýzý kesmeyelim. Bu, Allah’ýn emridir.6 NOT: Bugün saat 14.00’ten itibaren Bursa Kitap Fuarýndaki Yeni Asya Standýndayým. Siz deðerli okuyucularýmý bekliyorum. DUA Ey Rabb-i Rahîm! Bize bizi sevdir! Bize bizi yerdirme! Bizi muhabbet fedaisi kýl; husumet neferi kýlma! Bizim geçim kaynaðýmýzý helâlinden ver! Bize dünya azýðý verdiðin gibi, ahiret azýðý da ver! Verdiðin dünya azýðýný ahiret azýðýna tebdil eylememizde bize nefsimi ze karþý yardým eyle! Âmin! Dipnotlar: 1- Enfal Sûresi: 1. 2- Nisâ Sûresi: 114. 3- Hucurât Sûresi: 10 4Fussilet Sûresi: 34. 5- Âl-i Ýmrân Sûresi: 133, 134. 6- Nur Sûresi: 22.

fersadoglu@yeniasya.com.tr

ak ve hürriyetlerin yanýnda insanlýðýn ulaþtýðý önemli bir diðer merhale de þudur: Ortak deðerler etrafýnda toplanmak! Bu gerçeði, bir zamanlar, Alman ve Protestan Kiliseleri Ruhânî Meclis Baþkaný Manfred Kock, “Tek Allah inancýmýz ayný, ortak deðerler etrafýnda birleþelim...” (Yeni Asya, 10.1.2000) þeklinde ifade etmiþti. Öte yandan, ABD’nin eski Baþkaný Bill Clinton, Ocak 2000’de, Müslüman topluluklarýn liderleriyle yaptýðý bayram kutlamasý toplantýsýnda,

H

ayný düþünceleri, baþka bir üslûpla seslendiriyordu: “Dünyada dört kiþiden birisi Müslümandýr. Kur’ân’ýn beni en etkileyen yönü, ‘Sizi taife taife, millet millet, kabile kabile yaratmýþým; tâ birbirinizi tanýmalýsýnýz ve birbirinizdeki toplum hayatýndaki münasebetlerinizi bilesiniz, birbirinize yardýmlaþasýnýz. Yoksa, sizi, birbirine yabanî bakýp, düþmanlýk besleyesiniz diye kabile kabile yapmadým’ (Hucurât, 13.) âyetidir. Birlik noktalarýmýz var.” Bunlar asla yabana atýlacak bir geliþmeler deðildir. Hiç þüphesiz, bu sözleri onlara söylettiren, önemli hâdiseler yaþanmýþtýr. AB’nin “geniþleme politikasý” ile 1993 yýlýndan bu yana özellikle Doðu ve Orta Avrupa ülkelerine aldýrdýðý mesafe ile bütün mâlî yükü ve handikaplarýna raðmen “istikrar ve refahý arttýrma” hedefini de güttüðünü görüp kabul etmek gerekir. Öte yandan AB, Türkiye’ye gibi bir Ýslâm ülkesinin mânevî

deðerlerine; Türkiye ve Ýslâm âlemi de, AB’nin, yâni batýnýn teknik, teknolojik desteðine muhtaç. Unutmayalým: Hýristiyanlýk ile Müslümanlýðýn bir çok deðerleri ortaktýr. Bu ortaklýkta buluþma nýn adreslerinden birisidir iþte AB.Kim bilir, belki de, yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’nin AB adaylýðý kararý, “Âhirzamanda güneþin batýdan doðuþunun” mânevî yorumunun ayak sesleridir. Kur’ânî ve Peygamberî ihbar ve iþâretlere dayanan Bediüzzaman’ýn, “Hakikî dindar Hýristiyanlarla dost olunabilir; ittifak yapýlabilir...”, “Hýristiyanlýk hurâfât ve tahrifattan sýyrýlarak Ýslâmiyete inkýlâp edecek...”, “Beþeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnýz Ýslâmiyettir ve Ýslâmiyete inkýlâp etmiþ ve hurafattan ve tahrifattan sýyrýlacak Ýsevîlerin hakikî dinidir ki Kur’ân’a tâbi olur, ittifak eder” tarzýndaki enteresan tespitlerinin baþlangýç noktasý saymaya ne engel var?

AB üyeliðinin ülkemiz açýsýndan bir baþka önemi de var: Türkiye’deki demokrasiyi kemâliyle iþletmek; dâhilî dinamiklerle mümkün görülmüyor. Dolayýsýyla, Türkiye’nin AB’ye dahil olmasý, kaçýnýlmaz görünmektedir. Bugün gelinen noktada, “I. ve II. Avrupa ayýrýmý”ný yapmadan, Hýristiyan âleminin tarih boyunca geçirmiþ olduðu merhaleleri ve tevhîde doðru almýþ olduðu yolu hesaba katmadan Batý’ya karþý gelmenin geçerli bir yol olmadýðý da anlaþýlmýþ bulunmaktadýr. Ýçimizden çýkan dünya çapýndaki irfan ve tefek kür dehasý Bediüzzaman’ýn, Kur’ân ve Sünnet ýþý ðýnda, hak, hürriyet, demokrasi, cumhuriyet, Avrupa, “Allah’ýn indirdiðiyle hükmetmek...”, “Yahûdi ve Hýristiyanlarla dost olmak” ve benzeri bütün bu hassas meselelere getirmiþ olduðu orijinal yaklaþým, izâh ve bakýþ açýlarý da, herhalde, bunu idrakte önemli bir rol oynadýðý inkâr edilemez.

Cehalet aðanýn kadýn cinayetleri yasemin@yeniasya.com.tr

TEVAFUK MU? En büyük vazifelerinden biri “eðitim” olan malûm medya ordusu, yayýn politikasýný, felsefesini daha çok sabun köpüðü nev’înden eðlence programlarýndan yana kullanmakta. Komedi, müzik, dizi, magazin, evlilik, yarýþma programlarý almýþ baþýný gidiyor. Roma’yý yakan ve göðe yükselen alevleri, halkýn koþuþturmalarýný büyük bir keyifle sarayýndan seyreden Ýmparator Neron’u gelin de hatýrlamayýn… “Yangýna körükle gitmek” diye bir tâbir vardýr ya, kadýn problem le ri de da hil ol mak ü ze re sos yal prob lem le re med ya nýn yaklaþýmý çözümden ziyade problemi azgýnlaþtýrmaktan yana. Üstelik erkekler bir yana, malzeme olanýn da malzeme yapanýn da çoðu kez kadýn olmasý ilginç bir tevafuk! Sadece ülkemizde deðil, bütün dünyada medya ordusunun yayýn politikasýnýn büyük ölçüde Yahudi lobilerinin etkisi altýnda olduðu da baþka bir tevafuk! DECCALIN KADIN KUVVETLERÝ Bediüzzaman Hazretlerinin 5. Þuâ’da yer alan kadýnlarla ilgili bir tesbiti ecdâdýn tabiriyle “mim konulacak” cinsten. Biliyorsunuz 5. Þuâ’da ahirzamanda geleceði belirtilen Deccal ile ilgili hadis-i þeriflerin açýlýmý yapýlmakta. Orada Ýslâm ve Hristiyanlar aleyhinde þiddetli intikam besleyen gizli Yahudi komitesinin ve kadýn hürriyetleri perdesi altýnda dehþetli diðer bir komitenin Deccalýn tahribatlarýna yardým ettiði ifade edilir ki son derece ilginç bir tes bit tir! (Be di üz za man Sa id Nursî, Þuâlar, 5. Þuâ, Üç küçük mesele) Malûm medyanýn kadýn problemlerine (da yak, tö re-na mus ci na yet le ri…) ne den o la rak hep Ýs lâm di ni ni he def göstermesi baþka bir tevafuk! Oysa ki Ýslâmiyet hakikatleri üflenmekle sönmeyen güneþ gibidir. Cehaletin aðalýk yaptýðý ailelerdeki olaylarý Ýslâma mal etmek (en iyi niyetli ifadeyle söylemek gerekirse) cehaletin baþka bir çeþididir!

KADINLARIN HUKUKU! Pey gam be ri miz (asm) kýz la rý ný di ri diri topraða gömen vahþî bir toplumu, karýncaya bilerek zarar vermeyecek hale dönüþtürür! Hayatýnda hiç kadýn dövmez. Kendi kýzlarýna, hanýmlarýna, kýz çocuklarýna karþý her zaman þefkatli ve hoþgörülüdür. Medine’ye onu (asm) dâvet edenler ve düþmanlarýna karþý koruyacaðýna söz verenler arasýnda kadýnlar da vardýr. Kan da va la rý ný

‘‘

Kadýnýn yeniden lâyýk olduðu yere çýkmasýnýn tek þartý kendi öz kaynaklarýna, Kur’ân ve hadislerdeki mânâlara geri dönmektir. Aksi takdirde kadýn ya sefih medeniyetin kendisini hapsettiði “çaðdaþ-modern kadýn” kafesinde ya da cehalet aðanýn “törenamus cinayetleri” pençesi altýnda can çekiþir durur!

yasaklar. Ýlk yasaðý da kendi amcasýna uygular. Onun (asm) nesli, kýz çocuklarý vesilesiyle devam eder.

GÜN GÜN TARÝH

En büyük mu'cizesi olan Kur’ân-ý Kerim kýz çocuklarýnýn, kadýnlarýn hukukunu koruyan hükümlerle doludur. Sözgelimi, Cahiliye âdetleriyle öldürülen kýz çocuklarýnýn mahþerde katillerine hesap soracaklarýný âyet þöyle ifade eder: “Diri diri gömülen kýz çocuðuna hangi suçu yüzünden öldürüldüðü sorulduðunda…” (Tekvir Sûresi, 8-9) ÂLÝM ÝSLÂM KADINLARI Peygamberimiz (asm) kadýn sahabelerin isteði üzerine onlara belli zamanlarda ders verir. Zira, Peygamberimiz (asm) sahabelerini her zaman ilme teþvik eder. Sonraki yüzyýllarda bilinen bütün büyük camilerde kadýnlara yönelik dersler verilir. Müslümanlar ailelerini bu noktada teþvik edip, evlerini de adeta birer okul olarak kullanýrlar. Oxford Üniversitesi Öðretim Görevlisi, “Hadis Ravileri” ve “Rical Ýlmi” uzmaný, “Ýs lamda Kadýn Âlimler” isimli 40 ciltlik eseri kaleme alan Dr. Mu ham med Ak ram Nedvi geçtiðimiz yýl ülkemiz de bir kon fe rans ver miþti. Araþtýrmalarýna göre o dönemde çoðu âlim babanýn, kýzlarý ile evlenmek isteyen damad adaylarýnda aradýklarý vasýf þudur: “En az kýzým kadar ilim sahibi misin?” Müslüman âlimler bazen âlim olan hanýmlarýndan ders alýrlar ve bu durumu eserlerinde ifade ederler. Büyük âlimlerin de bir þekilde bayan âlimlerden ders dinledikleri Ýslâmî kaynaklarda yer alýr. Yunan Felsefe eserlerinin tercüme edilip Ýslâm toplumlarýnda okutulmaya baþlanmasýyla yavaþ yavaþ kadýn âlimlerin sayýsýnda azalmalar baþlar. Kadýnlarýn zih ni nin za yýf ol du ðu dü þü nü lür. Yunan Felsefesi ve mantýk toplumda güçlendikçe kadýn deðersizleþir. Sadece maddî anlamda deðil, manevî anlamda da topraða diri diri gömülecek kadar önemsiz olur kadýn. Onun yeniden lâyýk olduðu yere çýkmasýnýn tek þartý kendi öz kaynaklarýna, Kur’ân ve hadislerdeki mânâlara geri dönmektir. Doðru Ýslâmiyet ve Ýslâmiyete lâyýk doðruluk ancak bu þekilde gerçekleþebilir. Aksi takdirde kadýn ya sefih medeniyetin kadýný hapsettiði “çaðdaþ-modern kadýn” kafesinde ya da cehalet aðanýn “töre-namus cinayetleri” pençesi altýnda can çekiþir durur! Þu ölümlü dünyada imanýn cennet misâl hakikatlerinden baþka sýðýnýlacak yer yok ki!

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

GSM: 0505 284 32 40

Siyaset alanýnýn risk ve tehlikeleri iyaset alaný her zaman için dindarlar adýna riskli ve tehlikelidir. Ýdareye talip olan, yani aktif siyasete girmeye niyetlenen dindarlar için bu risk ve tehlikenin boyutu daha da büyür. Çünkü yapýsý itibariyle yalan ve aldatmanýn kol gezdiði günümüz siyasetiyle, dinimizin esas aldýðý sýdk ve doðruluðun bir arada bulunmasý mümkün deðildir. Hele bizim ülkemiz gibi darbelerin yaþandýðý, milleti aldatmak için olmadýk oyun ve tezgâhlarýn oynandýðý yerlerde idareye talip olan dindarlar için siyaset gerçekten risklidir. Bediüzzaman’ýn; bizdeki siyasetin ucunun dýþarýda olduðuna iþaret eden “Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz” tesbitine baktýðýmýzda, siyasetteki tehlikeyi daha iyi görüyoruz. Yine Bediüzzaman’ýn, ülkemizin siyaset alanýnda kiþilerin kendi hür iradeleriyle hareket edemediðine iþaret eden; “Biz müteharrik-i bizzat deðiliz; bilvasýta müteharrikiz” tesbitini okuyunca bu iþin tehlikesini ve ciddiyetini daha iyi anlýyoruz. Bu meyanda dine hizmeti esas alan hâdimler, siyaset alanýnýn barýndýrdýðý tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurarak çok daha dikkatli olmalarý gerekir. Aslî vazifeleri dine ve dindarlara hizmet olan hâdimlerin, bu vazifelerine perde olacak, zarar verecek, nakîse getirecek siyasetlerden uzak durmalarý önemli bir zarûret olsa gerek. Üstad dinî deðerlerin “mâl-ý umumî” olduðunu, ‘muvâfýk’ta ve ‘muhalif’te müþterilerinin bulunacaðýný, aktif siyasete girenlerin bir tarafta olmalarý hasebiyle bu durumun istemeyerek de olsa muhalif taraftaki Müslümanlarý dýþlamak anlamýna geleceðini, bunun da dine zarar vereceðini beyan eder. Siyaset yolu ile idareye talip olan dindarlar açýsýndan Bediüzzaman’ýn bir baþka tesbiti de þöyle: “Siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar, müttaki olanlar, siyasetçi olmazlar.” Siyasetçilerin çok nadirattan dindar olabileceðine iþareten de “Ýmam-ý erbaa (dört halife), Mehdi-yi Abbâsî ve Ömer bin Abdülaziz’i” örnek vererek, dindarlarýn siyaset alanýndaki risklerini önümüze koyuyor. Bu noktada Hz. Ali (ra) gibi bir kahraman-ý Ýslâm zamanýnda yaþanan çalkantý ve daðdaðalar da siyaset yolu ile dine hizmetin ne derece zor bir iþ olduðunu gösteriyor. Ayrýca istemeyerek de olsa bilfiil siyasetin içinde olanlarýn tarafgirliðe sapabileceðine iþare ten bir mü him â lim-i sâ li hin ken di si ya sî fikrine muhalif bir sâlih âlimi tekfir derecesine tezyif ettiðini; kendi siyasî fikrine muvâfýk bir zýndýk münafýðý da methettiðini gördüðünü ve bunun için “Þeytandan ve siyasetten Allah’a sýðýndýðýný” beyan ediyor Bediüzzaman. Yine Bediüzzaman, “bir elinde siyaset topuzunu tutarak, diðer elinde de Nurlarý göstererek” dine hizmet edilemeyeceðini; çünkü bu durumu görenlerin “Acaba Nurlarla bizi celbedip topuzla dövmek mi istiyor?” diyerek tereddütte kalacaðýna, ayrýca bir þekilde siyaset topuzunun kýrýlmasýyla Nurlarýn da sönebileceðine dikkatleri çekiyor ve bu sebeple kendisinin iki eliyle Nurlara sarýldýðýný söylüyor. Yine bu noktada Üstadýn þu ikazýný da dikkate almakta fayda var: “Sakýn, sakýn, dünya cereyanlarý, hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn.” Görüldüðü gibi bizim ülkemizde siyasete he veslenen dindar insanlar için siyaset arenasý adeta bir mayýn tarlasýdýr. Buradaki mayýnlara basmadan yol almak da çok zor. Buradan bakarak Bediüzzaman’ýn niçin siyasete girmediðini, zaman zaman dönüp bakmadýðýný bile daha iyi anlýyoruz. Bilindiði gibi baþýndan beri Üstad, siyaseti dine dost ve hizmetkâr etmek için siyasîleri ikaz etmiþ, onlara yol göstermiþ. Çünkü o, ülkemizde siyaseti dinsizliðe âlet edenlerin karþýsýnda dini siyasetlerine âlet edenleri görmüþ. Bu durumda her iki grubun da dine zarar vereceðini görerek, ikazlarda bulunmuþtur. Ülkemizin seçim sath-ý mailine girdiði þu günlerde, yanlýþ basmamak için Bediüzzaman’ýn yol gösterici tavsiyelerine kulak vermekten baþka çaremiz yok. Zübeyir Aðabeyin Külliyat’tan derleyerek bir araya getirdiði “Beyânât ve Tenvirleri” bol bol okumalý, bilen dostlarla mütalâa etmeli.

S


10

13 MART 2011 PAZAR

Y

KÜLTÜR SANAT

Ýstiklâl Marþý 90 yaþýnda Kars Evliya Camiinde düzenlenen mevlid programýna halk yo ðun ilgi gösterdi. FOTOÐRAF:CÝHAN

M. ÂKÝF ERSOY’UN, PARA ÖDÜLÜNÜN KALDIRILMASININ ARDINDAN YAZDIÐI ESER, 12 MART 1921 TARÝHÝNDE TBMM TARAFINDAN MÝLLÎ MARÞI OLARAK KABUL EDÝLDÝ.

Ýstiklâl Þairi için mevlit okutuldu

‘’ÇATMA kurban olayým çehreni ey nazlý hilâl/Kahraman ýrkýma bir gül! Ne bu þiddet, bu celâl/Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helâl/Hakkýdýr hakka tapan milletimin istiklâl’’... Uðruna kan dökülen, can verilen Türk bayraðýna böyle seslenen Mehmet Âkif Ersoy, milletine Ýstiklâl Marþý’ný armaðan etti. Ucunda para ödülü olduðu için yarýþmaya girmeyi reddeden millî þair, ancak bu ödülün kaldýrýldýðý duyurularak yarýþmaya katýlmaya ikna oldu. Kurtuluþ Savaþý’nýn baþladýðý yýllarda, cephedeki askerlerin morallerini yükseltip millî duygularýný güçlendirecek bir millî marþýn hazýrlanmasý düþüncesi üzerine dönemin Millî Eðitim Bakanlýðý ödüllü bir yarýþma açtý ve durumu bütün yurda duyurdu. Yarýþmaya 724 þiir katýldý. Deðerlendirme komisyonu, þiirlerin tamamýný inceledikten sonra 6 þiiri seçti. Ancak yapýlan deðerlendirmede bu þiirlerin de millî marþ olma niteliði taþýmadýðý görüldü.

nKARS Ýl Müftülüðü, Ýstiklâl Þair Mehmet Âkif Ersoy için Evliya Camii’nde mevlit okuttu. Düzenlenen mevlit programýna halk yoðun ilgi gösterdi. Ýl vaizi Eyüp Karakelle yaptýðý konuþmada, Ersoy’un sözünün eri bir iman ve fikir adamý olduðunu, ne söylediyse sonuna kadar arkasýnda durduðunu ifade etti. Karakelli, Türk toplumunun Âkif’ten alacaðý büyük dersler olduðunu kaydetti. Programda, Kars Hacý Halil Cami Ýmam Hatibi Kadir Taþ, Bülbül Cami Ýmam Hatibi Kiyaseddin Ertano ve Þehitler Cami Müezzini Kemalettin Baysal Hatim duâsý, a þýrlar ve mevlit okudu. Kars / cihan

Eyüp Belediyesi’nden Çanakkale Destaný Sergisi nEYÜP Belediyesi’nin 96. Yýlýnda Çanakkale Þehitlerimizi Anma Etkinlikleri çerçevesinde açtýðý sergide Çanakkale destanýný anlatan 100 adet fotoðraf ile orijinal savaþ malzemeleri bulunuyor. Eyüp Belediyesi, 96. Yýlýnda Çanakkale Þehitlerimizi Anma Etkinlikleri çerçevesinde özel bir programa imza attý. Sergide Çanakkale destanýný anlatan 100 adet fotoðraf ile orijinal savaþ malzemeleri bulunuyor. Ayrýca Çanakkale Zaferi’yle ilgili kýsa bir belgesel film gösterimi yer alýyor. Eyüp Belediyesi Ek Hizmet Binasý Sergi Salonu’nda düzenlenen etkinlik, 11 - 17 Mart 2011 tarihleri arasýnda gezilebilecek. Açýlýþ töreni sonrasýnda günün anlam ve önemine deðinen bir konuþma yapan Eyüp Belediye Baþkaný Ýsmail Kavuncu, þunlarý söyledi: “Yaptýðýmýz etkinliklerle Çanakkale Destanýmýzý, kahraman Mehmetçiklerimizin zaferini yadetmeye çalýþýyoruz. Gelecek nesiller için canlarýný seve seve feda etmiþler. Bizlere düþen görev onlarýn bu fedakarlýðýný unutmamak” dedi. Ýstanbul / cihan

Hisar Camii duâlarla açýldý RESTORASYON çalýþmalarý dolayýsýyla iki yýldýr kapalý bulunan Ýzmir’in 419 yýllýk Hisar Camisi, Baþbabakan Yardýmcýsý ve vakýflardan sorumlu Devlet Bakaný Bülent Arýnç’ýn iþtirakiyle Cuma namazýnda duâlarla ibadete açýldý. Törende konuþan Arýnç, “Ýzmir Ege’nin incisi, Hisar Camii de Ýzmir’in çok önemli bir eseridir. Restorasyondaki gecikme müteahhitlerden deðil, ince iþçilik ve daha temiz bir çalýþma için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasýndan kaynaklandý” dedi. Hisar Camii’nin resrorasyonunun beðenenileceðini söyleyen Arýnç, Ýzmirin bir simgesi olarak 100 yýl daha ayakta durmasýnýn saðlandýðýný kaydetti. Ýzmir / cihan

Evliya Çelebi’nin Ýstanbul’u ÝSTANBUL Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ‘’2011 Evliya Çelebi’yi Anma Etkinlikleri’’ kapsamýnda, ‘’Evliya Çelebi’nin Karýþ Karýþ Ýstanbul’u’’ isimli yürüyüþ projesi hayata geçirildi. Evliya Çelebi’nin yaptýðý seyahatlerin ilk hareket noktasý kabul edildiði Yavuzer Sinan Camisi önünde toplanan grubun faaliyeti, Eyüp halkasýnýn ikram edilmesiyle baþladý. Cami önünde etkinlik hakkýnda açýklama yapan eski Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, 2011 yýlýnýn Evliya Çelebi yýlý kabul edildiðini, Türkiye ve dünyada çeþitli et kinliklerle anýlacaðýný kaydetti. Bilgili, kendilerinin de Ýstanbul’da bu konuda proje hazýrladýklarýný ifade ederek, ‘’Evliya Çelebi, özünde bir seyyahtý. Ayrýca, gördüðü ve gezdiði yerleri kaleme alan bir katipti. Hazýrladýðýmýz projede, Evliya Çelebi’nin Ýstanbul’u nasýl gezdiðini, gezerken nerelere gittiðini, neler yediðini ve kaydettiðini onun gözüyle anlatacaðýz’’ dedi. Ýstanbul / aa

KORKMA, SÖNMEZ BU ÞAFAKLARDA...

Mehmet Âkif Ersoy, vefatýnýn 75. yýl dönümünde yurt genelinde çeþitli faaliyetlerle anýlýyor. Edirnekapý Þehitliði’nde bulunan Ersoy’un kabri en hareketli günlerinden birisini yaþýyor. Millî þairin mezarý adeta ziyaretçi akýnýna uðradý. 7'den 70'e herkes Ersoy'un kabrine gelerek duâlar okudu. Özellikle öðrenciler, Ersoy’un kabri baþýna akýn etti. Minik dillerde duâlar ve millî þairin þiirleri eksik olmadý. FOTOÐRAF:CÝHAN

EÐÝTÝMCÝ-YAZAR VAKKASOÐLU: Vehbi Vakkasoðlu, “Mehmet Âkif” konulu konferansta konuþtu

Ahlâk ve karakter abidesiydi

FOTOÐRAF:CÝHAN

UZUN SÜRE BESTELENEMEDÝ

EÐÝTÝMCÝ- Yazar Vehbi Vakkasoðlu, Ýstiklâl Marþý þairi Mehmet Âkif Ersoy’un “ahlâk ve karakter abidesi” olduðunu söyledi. Nevþehir merkeze baðlý Uçhisar Belde Belediyesi tarafýndan organize edilen “Mehmet Âkif” konulu konferansta konuþan Vakkasoðlu, ahlâk ve karakter abidesi Mehmet Âkif Er soy’un hayatýndaki önemli alýþkanlýklarý, hayat tarzý, taþýdýðý insan sevgisi, sahip olduðu iman gücü ve etrafýna ve ailesine gösterdiði hassasiyetiyle örnek insan olma özelliðinin örnek alýnmasý gerektiðini anlattý. Nevþehir / cihan

Âkif, cesaret ve sabýr aþýladý AK Parti Adana Milletvekili ve Komisyon Baþkaný Prof. Dr. Vahit Kiriþci, Ýstiklâl Marþý yazarý Mehmet Âkif Ersoy’un Türk mille tine cesaret ve sabýr aþýladýðýný ifade etti. Ýstiklâl Marþý’nýn kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayan Kiriþci, “Millî þairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldýðý ve mýsralarýna ‘Korkma’ sözüyle baþlayarak büyük fedakârlýklarla kazanýlan istiklal mücadelesinde Türk milletine cesaret ve sabýr aþýladýðý, hislerine tercüman olduðu, milletimizin baðýmsýzlýðýndan asla vazgeçmeyeceðini âdeta haykýrdýðý, eþsiz þaheser Ýstiklâl Marþýmýzýn kabul ediliþinin yýldönümünde, merhum Ersoy ile bütün kahramanlarý bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” ifadesini kullandý. Adana / cihan

Meclis tarafýndan kabul edilen marþýn artýk bestelenmesi gerekiyordu. Açýlan yarýþmaya 22 beste katýldý. Ancak Meclis’in, zamanýn çetin þartlarý yüzünden bu besteleri deðerlendirip birini seçecek vakti yoktu. Bu sebeple uzun bir süre ulusal marþ bestelenemedi. 1930 yýlýnda orkestra þefi Osman Zeki Üngör’ün bestesi uygun görülüp kabul edildi. Böylece Türk milleti, dünyanýn en anlamlý marþýna kavuþtu. Ankara / aa

KEPEZ BELEDÝYE BAÞKANI HAKAN TÜTÜNCÜ:

SAFAHAT’I HERKESE ANLATMAK ZORUNDAYIZ ANTALYA’NIN Kepez ilçesi Belediye Baþkaný Hakan Tütüncü, millî þair Mehmet Âkif Ersoy ve onun eseri olan Sa fahat’ý, bugüne ve yarýna anlatmak mecburiyetinde olduklarýný söyledi. ‘2011 Mehmet Âkif Yýlý’ný düzenleyecekleri faaliyetlerle deðerlendireceklerini bildiren Tütüncü, Ýstik lâl Marþý’nýn Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Tütüncü, mesajýnda “Kurtuluþ Savaþýmýzýn kazanýlmasýnda büyük katkýlarý olan; yok

SOL­DAN­SA­ÐA— 1. Bir þeyin özelliklerini belirtmek. - Baþlýca içeceðimiz. 2.­Bir elbisenin kýrýþýklarýný düzeltmek. - Hangi kiþi anlamýnda soru. 3.­Ahirete irtihal eden bir kimseden çocuklarýna kalan mal. - Kýz evlât. 4.­Kayseri yöresinde hala. - Rusçada evet. - Þehir planý. 5.­Cesur, kuvvetli, maharetli. - Asurlularýn baþþehri. 6.­Ýtelemekten emir. - Neden ve sonuç belirten bir söz. 7.­Þeker kamýþý, þeker pancarý, patates, havuç, mýsýr, buðday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya niþastasýndan çýkarýlan, birleþiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoðu tatlý olan maddelerin genel adý. - Karbonil grubuna iki alkil kökünün baðlanmasýyla türeyen birleþik. 8.­Havada bulunan su buharý. - Yýlýn onikide biri süre. 9.­Elektrikte iletkenin direnç birimi. - Terlemekten veya sýcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe ka bartýlar. - Güney BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Afrika'nýn millet1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ler arasý trafik iþa1 T E V A F U K H K O M A reti. 10.­ Derinin 2 Ý Þ A R A T Ü L Ý C A Z gözeneklerinden 3 L E V A L A N A R A G A sý zan, ken di ne öz gü bir ko ku su 4 A L A B F R E F A K A T o lan, ya pýþ kan, 5 V E D A Y Ý F H L A Z S renksiz, tuzlu sývý. 6 E K Ý N Ý T E L A V Ý V - Ýtikad ile ilgili, i7 T U V R K A F A M E N A nançla alâkalý, i8 M K A R A Y I L A N A S mana ait. 9 10

K E N A R O R A K ÜM E A T E Þ E N A V O S Ý T

Dönemin Millî Eðitim Bakaný Hamdullah Suphi (Tanrýöver), millî marþý Mehmet Âkif’in (Ersoy) yazmasýný istiyordu. Oysa Mehmet Âkif, ucunda para ödülü olduðu için yarýþmaya katýlmamýþtý. Millî marþ niteliði taþýyan bir þiirin bulunamamasý üzerine dostlarý devreye sokularak Mehmet Âkif ikna edilmeye çalýþýldý. Para ödülünün kaldýrýldýðý duyurulunca Mehmet Âkif, yarýþmaya katýlmayý kabul etti. Daha önce ön elemede seçilen 6 þiirle Mehmet Âkif’in yazdýðý þiir arasýnda yapýlan deðerlendirmede Âkif’in þiiri birinci oldu. 1 Mart 1921 günü Meclis’in yaptýðý oturumda Hamdullah Suphi (Tanrýöver), kürsüde þiiri okudu. Seçim için son sözün Meclis’e ait olduðunu belirtti. Takvimler 12 Mart 1921’i gösterirken Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden toplandý. Konuþmalarýn ardýndan, verilen önergeler kabul edildi ve Mehmet Âkif’in yazdýðý þiir, Türk milletinin ‘’Ýstiklâl Marþý’’ oldu.

edilmek istenen bir milleti yazdýðý Ýstiklâl Marþý ile þahlandýran Mehmet Âkif Ersoy’u, bugün rahmet ve þükranla yâd ediyoruz” dedi. Tütüncü þunlarý söyledi: “Millî Mücadelede yaþanan zorluklarý, çekilen sýkýntýlarý coþkulu bir þekilde, en zor þartlarda kaleme alan Âkif, geçmiþi geleceðe taþýmakta büyük gayretler göstermiþtir. Mehmet Âkif Ersoy’u ve eseri Safahat’ý bugünümüze ve yarýnýmýza anlatmak ve aktarmak mecburiyetindeyiz.” Antalya / cihan

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YU­KA­RI­DAN­ A­ÞA­ÐI­YA—1. Yalandan gösteriþ, göz boyama. - Top rak üs tün de ki bö lümleri odunlaþmayýp yumuþak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan kü çük bitkiler. 2.­ Güven duyma, güvenme. 3.­ Oluþmak, ortaya çýkmak, meydana çýkmak. 4. Yaygýn bir göz rengi. - Aþikâr, açýktan açýða, gizliliði olmayan. 5.­Lisansüstü Eðitim Sýnavýnýn kýsasý. - Hangi yönü, nerede, hangi yerde. 6.­Bal mumundan ya pýl mýþ yu mu þa tý cý krem. Millî Ýstihbarat Teþkilâtýmýzýn ký saltma sý. 7.­ Kuv vet le rin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalý. Lityumun simgesi. 8.­ Tecrübe sahibi olan, yetiþkin. - Muhteva. 9.­ Burun iltihabý. - Asit i yonlaþma sabitesi. 10.­Japonla rýn önden çapraz olarak kavuþan uzun ve geniþ kollu ulusal giysisi. 11.­ Ýsparta’nýn bir ilçesi. - Alman Irkçýsý. 12.­Binbaþýdan pa þa ya ka dar üst rüt be li subaylar. - Bir seslenme nidasý.


Y

PAZAROLA

Saldýrýnnnn! a­ný­dý­ðým­bir­çok­in­san­(ke­ndim­de­da­hil) e­leþ­ti­ril­mek­ten­nef­ret­e­der­ve­hiç­hoþ­lan­maz. Fa­kat­ken­di­le­ri­ne­suç­bul­mu­yo­rum.­Sa­de­ce e­leþ­ti­ri­ne­dir­bil­me­yen­yön­le­ri­ne­suç­bu­lu­yo­rum bu­ki­þi­le­rin.­Zi­ra­e­leþ­ti­ri­sa­nýl­dý­ðý­nýn­ak­si­ne­da­ha ya­rar­lý­ve­ba­sit­bir­ko­nu­dur. E­leþ­ti­ri;­bir­ki­þi­nin,­e­se­rin­ve­ya­her­han­gi­bir þe­yin­ doð­ru­ ve­ yan­lýþ­la­rý­ný­ or­ta­ya­ ser­mek­tir. Bu­ka­dar­ba­sit­bir­ko­nu­ol­ma­sý­na­rað­men­in­san­lar­ bu­nu­ þöy­le­ bi­li­yor:­ “E­leþ­ti­ri;­ sal­dý­rý­dýr sa­vun­ma­ya­ha­zýr­o­lun.” Yok­e­fen­dim­öy­le­bir­þey.­E­leþ­ti­ri;­sal­dý­rý­de­ðil­dir,­ge­li­þi­min­te­mel­ta­þý­dýr.­Hat­ta­a­bar­ta­rak­söy­le­mi­yo­rum­e­leþ­ti­ri­be­ni­ben­ya­pan­et­ken­ler­den­bir ta­ne­si­dir.­(Çok­mu­a­bar­tým?)­As­lýn­da­e­leþ­ti­ri­e­de­bi­yat­la­a­lâ­ka­lý­bir­ko­nu­dur­fa­kat­biz­in­san­la­rý­e­leþ­tir­mek­ten­bah­se­de­lim.­E­de­bi­yat­he­nüz­i­þi­miz­de­ðil.­(Bu­a­ra­da­ben­e­de­bi­yat­o­ku­yo­rum.) U­zun­za­man­dýr­in­san­la­rý­e­leþ­ti­ri­yo­rum,­fa­kat bir­ço­ðu­bu­nu­an­la­mý­yor.­An­la­yan­da­i­çin­den bir­ þey­ler­ çý­kar­tý­yor.­ Za­ten­ e­leþ­tir­me­nin­ a­ma­cý da­kö­tü­le­mek­de­ðil­yan­lýþ­la­rý­ve­doð­ru­la­rý­gös­ter­me­ye­ ça­lýþ­mak­týr­ ki­ ben­ de­ böy­le­ ya­pa­rak ki­þi­ye­da­ha­ge­niþ­ba­kýþ­a­çý­sý­ka­zan­dýr­ma­yý­he­def­li­yo­rum.­ Son­ra­ se­va­ba­ gi­ri­yo­rum­ o­ da­ ay­rý bir­un­sur,­fa­kat­de­min­de­bah­set­ti­ðim­gi­bi­in­san­la­rý­e­leþ­ti­ri­den­kor­ku­tan­þey­e­leþ­ti­ri­a­dý­al­týn­da­e­go­la­rý­tat­min­et­me­duy­gu­su­dur.­ Bir­ör­nek­le­a­çýk­la­ya­lým.­Ar­ka­da­þý­mýz­sa­çý­ný­kes­tir­miþ­ve­kar­þý­mý­za­çýk­mýþ.­Sa­çý­kö­tü­ke­sil­miþ­a­ma. -­"A­ga-ba­ba-am­ca­çok­gü­zel­ol­muþ­sa­çýn!”­tar­zý söy­lem­ler­ya­la­ka­lýk­ve­ya­for­ma­li­te­ye­gi­rer. -­"Lan­bu­saç­ne.­Bi­na­ne­ye­ben­ze­me­miþ!”­tar­zý söy­lem­ler­ke­sin­lik­le­e­leþ­ti­ri­de­ðil,­dal­ga­dýr. -­"Her­ne­ka­dar­yü­zü­nü­aç­mýþ­sa­da­bi­raz­þe­kil­siz­gi­bi­du­ru­yor”­tar­zý­bir­söy­lem­e­leþ­ti­ri­o­la­bi­lir an­cak. Ýþ­te­in­san­lar­bu­üç­cüm­le­yi­de­e­leþ­ti­ri­o­la­rak

13 MART 2011 PAZAR

PKK’ya Kürt aydýnlarýn tepkisi

T

cetinkaska@hotmail.com

ka­bul­et­tik­le­rin­den­as­lýn­da­ger­çek­e­leþ­ti­ri­o­lan ü­çün­cü­cüm­le­nin­ö­ne­mi­ve­i­yi­li­ði­kav­ra­ya­ma­mýþ­ du­rum­da­lar.­ Bi­ri­si­ne­ kal­sa­ ki­þi­nin­ ken­di ya­la­ka­lý­ðý­na­kur­ban­gi­de­rek­bü­tün­ö­mür­ber­bat­bir­týraþ­la­ge­ze­cek,­ö­te­ki­si­ne­kal­sa­dep­res­yo­na­gir­di­gi­re­cek.­Ýþ­te­bun­la­rýn­ay­rý­mý­çok­i­yi ya­pýl­dý­ðýn­da­ as­lýn­da­ e­leþ­ti­ri­nin­ bir­ sal­dý­rý­ ol­ma­dý­ðý­ný­da­çok­i­yi­an­la­ya­bi­li­yo­ruz. Ben­ne­za­man­bir­mi­zah­ya­zý­sý­ka­ra­la­sam­he­men­yan­ma­sa­da­o­tu­ran­‘va­toz’a­o­ku­tur,­o­nun­‘kýt’ fi­kir­le­rin­den­is­ti­fa­de­e­de­rim!­Ol­muþ­ve­ya­ol­ma­mýþ,­þöy­le­ol­sa­da­ha­i­yi­o­lur­du­tar­zýn­da.­Va­toz­bo­ru­ya­ürf­le­ye­rek­ten­sý­ra­la­ma­ya­ko­yar­is­tek­ve­ö­ne­ri­le­ri­ni.­Ben­tek­tek­is­te­ni­len­þe­yi­yap­mý­yo­rum,­or­tak­bir­ka­ra­ra­var­ma­ya­ça­lý­þý­yo­rum.­Ni­ha­ye­tin­de on­lar­bi­rer­teklif­ve­e­leþ­ti­ri.­Ben­i­se­fark­lý­de­ði­þik ba­kýþ­a­çý­la­rýn­dan,­fark­lý­tat­lar­a­la­rak­en­lez­zet­li­si­ni or­ta­ya­koy­ma­ça­ba­sýn­da­ol­ma­lý­yým.­E­leþ­ti­re­nin­de gö­re­vi­bu­dur.­E­leþ­ti­ri­le­ri­din­le­ye­rek­þöy­le­bir­bak­mak­ken­di­ne.­Kar­þýn­da­ki­sa­çý­ný­be­ðen­me­di­di­ye kes­tir­mek­zo­run­da­da­de­ðil­sin­ha­ni.­Ra­hat­san prob­lem­yok­tur­faz­la.­Ya­ni­baþ­ka­in­san­la­rýn­öz­gür­lü­ðü­nü­ký­sýt­la­ma­dýk­ça­öz­gür­sün­dür.­E­ðer­sa­çýn o­to­bü­se­bin­di­ðin­de­yan­da­ki­kol­tuk­ta­bu­lu­nan­la­rý ze­hir­le­ye­cek­se­kes­ti­re­cek­sin­mec­bu­ren,­fa­kat­et­me­ye­cek­se­so­run­yok. Da­ha­faz­la­sýk­ma­dan­bu­ya­zý­mý­be­ni­her­is­te­di­ðim­de­ve­ya­is­te­me­di­ðim­de­e­leþ­ti­ri­den­mah­rum bý­rak­ma­yan,­ge­re­kir­se­ga­ze­te­yi­a­ra­yan,­þef­kat­to­kat­la­rýn­dan­be­ni­mah­rum­et­me­yen­ba­zý­kar­deþ­le­ri­me­it­haf­e­di­yo­rum..

Kürt­ay­dýn­lar­PKK’nýn­teh­dit­le­ri­ne, kit­le­sel­o­la­rak­tep­ki­gös­ter­di.­41­Kürt­ay­dý­ný­ya­yým­la­dýk­la­rý­bil­di­ri­de­u­ya­rý­la­rý “dü­þün­ce­öz­gür­lü­ðü­ne­sal­dý­rý”­o­la­rak gör­d ük­l e­r i­n i­ a­ç ýk­l a­d ý­l ar.­ (Sa­b ah, 10.03.2011) Ý­yi­de­de­miþ­ler. Da­ha­ön­ce­Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu­böl­ge­le­rin­de­bir­sü­rü­in­san­öl­dü­rül­dü:­Ki­mi­ne­PKK’lý,­ki­mi­ne­Hiz­bul­lah­çý, ki­mi­ne­MÝT’çi,­ki­mi­ne­iþ­bir­lik­çi…­den­di. A­ma­öl­dü­rü­len­le­rin­hep­si­Kürt­tü.­ Ve­üs­te­lik­bu­lun­duk­la­rý­çev­re­ye­fay­da­lý­o­lan­in­san­lar­dý.­

sg-kys@hotmail.com

On­lar­öl­dü­rü­lün­ce­çev­re­sin­de­ki­in­san­lar­da­ha­çok­sa­hip­siz­kal­dý­ve­böl­ge da­ha­çok­“ce­ha­le­te”­yön­len­di. Þim­di­ay­dýn­lar­PKK’ya­tep­ki­gös­te­ri­yor­lar. Ka­za­nan­hem­on­lar­o­la­cak,­hem­böl­ge ve­hem­de­ül­ke­o­la­cak…

Cumhuriyet’in itirafý Cum­hu­ri­yet­Ga­ze­te­si­Ge­nel­Ya­yýn­Yö­net­me­ni Ýb­ra­him­Yýl­dýz,­Da­nýþ­tay­sal­dý­rý­sý­son­ra­sý­yap­týk­la­rý ha­ber­ler­de­yan­lýþ­yön­len­di­ril­miþ­o­la­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­miþ. Geç­de­ol­sa­“ger­çe­ði”­gör­müþ. Böy­le­“hak­ký­tes­lim­et­me­ler”­i­yi­dir. Da­rý­sý­di­ðer­“yön­len­di­ril­me­le­ri”­ka­bu­le­ol­sun,­e­fen­dim!

Faizin sonu 1980­yýl­la­rý­nýn­hýz­lý­ban­ke­ri­var­dý:­ Ban­ker­Kas­tel­li. Çok­pa­ra­al­dý­ve­çok­pa­ra­da­ðýt­tý. So­nun­da­ha­pis­yat­tý,­fakr-u­za­ru­re­te­düþ­tü. A­hi­rin­de­i­se­da­ya­na­ma­dý,­in­ti­har­et­ti. “Em­lak­Ban­ka­sý­nýn­Ge­nel­Mü­dü­rü­bak­kal­ol­du” (Sa­bah,­07.03.2011) ha­be­ri­ni­o­ku­yun­ca­bir­kez­da­ha­dü­þün­düm: Fa­i­zin­na­sýl­‘zen­gin’le­ri­de­yi­yip­bi­tir­di­ði­ni!

Y se ri i lân lar

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler cadde sinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni ya pýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Meh-

SATILIK DAÝRE nDenizlide Akkonak ma-

hallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat i marlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli

‘Kemal Bey’in “akýl hocasý”

Lib­ya’nýn­çey­rek­as­rý­ge­çen­dik­ta­tö­rü­Kad­da­fi: “Hal­kým­be­nim­i­çin­ö­lür!”­de­miþ. De­di­ði­gi­bi­de­yap­ma­ya­ça­lý­þý­yor: Mu­ha­le­fe­tin e­lin­de­ki­þehir­le­ri­bom­ba­la­ya­rak,­ken­di­si­i­çin­“ö­le­cek­le­ri”­öl­dür­me­ye­baþ­la­mýþ­bi­le…

Y

nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

For­bes­der­gi­si­nin­her­yýl­dü­zen­le­di­ði­dün­ya­mil­yar­der­ler­lis­te­sin­de­bu­se­ne­38­Türk­i­þ­a­da­mý­yer al­dý. Zen­gin­le­ri­mi­zin­dün­ya­zen­gin­le­ri­i­çin­de­yer­al­ma­sý­na­se­vin­dik… Ka­yýt­dý­þý­i­le­ba­þý­çok­sý­kýn­tý­da­o­lan­ül­ke­miz­de, dün­ya­ça­pýn­da­zen­gin­çý­ký­yor­sa,­i­yi­dir. Da­rý­sý­ka­yýt­dý­þý­zen­gin­le­re­ol­sun!

Kaddafi’nin halký

Sýnavlý öðüt

metçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ah met Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

Dünya milyarderlerinin 38’i Türkiye’den

Tek­nik­ta­ki­be­ta­ký­lan­Yal­çýn­Kü­çük’ün­“Ben­Ke­mal­Bey’e­a­kýl­ve­ri­yo­rum”­de­di­ði­id­di­a­e­dil­miþ. (Star,­10.03.2011) Ke­mal­Bey­den­bir­a­çýk­la­ma­gel­di­mi­bil­mem. A­ma­de­mek­bir­“a­kýl­ho­ca­sý”­var­mýþ. ‘A­kýl­ho­ca­sý’nýn­PKK­ve­Er­ge­ne­kon’la­iç­li­dýþ­lý ol­ma­sý­ga­rip. A­ma­hiç­yok­tan­i­yi­dir:­En­a­zýn­dan­bir­“a­kýl­ho­ca­sý”(!)­var­mýþ. Ke­mal­Bey,­ho­ca­sýz­kal­ma­mýþ…

dý­ar­ka­sýn­dan­gi­tar­ho­ca­sý­gel­di­ye­ðen…­Gi­tar der­si­al­dý­ye­ðen…­Gi­tar­ho­ca­sý­git­ti­ye­ðen­bak­tým­ha­zýr­lan­mýþ­ye­ðen..­Bas­ket­bol­kur­su­var­mýþ ye­ðen­o­ra­ya­gö­tür­düm­ye­ðen..­­ Po­ta­ya­ to­pu­ at­tý,­ at­tý,­ at­tý…­ ye­ðen…­ Ar­ka­sýn­dan­spor­bit­ti­ye­ðen­bu­se­fer­de­ye­ðen­Ýn­gi­liz­Betuly06@mynet.com ce­kur­su­na­gö­tür­düm­ye­ðen…Sor­dum­ço­cu­ða ye­ðen­haf­ta­bo­yu­böy­ley­miþ­ye­ðen.­Haf­ta­so­nun­da­i­se­ye­ðen­ders­ha­ne­var­mýþ­ye­ðen.­Lgs­mi,­tgs mi,­hlm­mi­ne­de­di­an­la­ma­dým­ye­ðen.­A­na­do­lu li­se­si­ni­ka­zan­sýn­di­ye­ye­ðen­ders­ha­ne­ye­gön­de­ri­e­ðen­bu­na­sýl­bir­ço­cuk­ye­tiþ­tir­me­ye­ðen… yor­muþ­su­nuz­ye­ðen.­Ço­cuk­si­zin­ço­cu­ðu­nuz­ye­Be­n im­ba­þ ým­dön­d ü­bu­ço­c u­ð un­ba­þ ý ðen.­Bý­ra­kýn­bi­raz­ço­cuk­lu­ðu­nu­ya­þa­sýn­ye­ðen… dön­mü­yor­mu­ye­ðen…­Ý­þin­var­di­ye­ço­cu­- Koþ­tur­koþ­tur­ne­re­ye­ka­dar­ye­ðen.­Bu­ço­cuk­da­ðu­ba­na­e­ma­net­et­miþ­tin­ya­ye­ðen.­Ön­ce­o­ku­la ha­4.­sý­ný­fa­gi­di­yor­ye­ðen.­Bu­yaþ­ta­bu­zu­lüm­de­git­ti­ço­cuk­ye­ðen.­O­kul­dan­ge­lin­ce­e­li­ne­gi­ta­rý­al­- ðil­mi­ye­ðen…­Ye­ðen­ci­ðin...

ELEMAN

11

115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68 n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m2 tamamý 35.000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73

VASITA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 n DEVREN KÝRALIK

ÇEÞÝTLÝ

n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

nAteþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: 0212 549 75 21 Topkapý Þube: 0212 482 95 90 0532 492 51 59

Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu

devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT ZAYÝ Nüfüs cüzdanýmý kaybettim Hükümsüzdür. Bilal Cingöz/Ankara

Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel: 275 13 71


12

13 MART 2011 PAZAR

Y

Ý­LAN

ERDEMLÝ KADASTRO MAHKEMESÝ 2003/14 ESAS. 2007/575 KARAR. Davacý Maliye Hazinesi tarafýndan davalýlar Emine Yýlmaz Mirasçýlarý ve diðer davalýlar aleyhine açmýþ olduklarý iþ bu Kadastro Tespitine Ýtiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda karara çýkmýþ olup dava neticesinde; Davalý Emine Yýlmaz Mirasçýsý Emel Yýlmaz'ýn tüm aramalara raðmen tebliðe yarar açýk adresleri tespit edilemediðinden, Mahkememizce verilen ve aþaðýda belirtilen karar ve temyiz dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþ olup hüküm özeti aþaðýda çýkartýlmýþtýr: I- Kadastro parsel numarasý 259, 260, 261, 262, 263, 264 ve 265 olan parsellerin ilk tespit anýndaki miktarlý sýrasýyla 8420 m2, 12140 m2, 4520 m2, 2820 m2, 4580 m2, 2120 m2 ve 9380 m2 iken yapýlan keþifte koordinatla yapýlan alan hesabý sonucunda sýrasýyla 8411,36 m2, 12001,46 m2, 4550,92 m2, 2821,08 m2, 4580,23 m2, 2103,66 m2 ve 9455,21 m2 olduklarýnýn tespiti ile; A)l-a)Kadastro parsel numarasý 259 olan tamamý 8411,36 m2'lik parselin tespit tutanaðýnýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen parselin imar uygulamasý sonucunda imar uygulamasý kapsamýna girmeyen fen bilirkiþi Erhan Karabýyýk'ýn 11.04.2007 tarihli rapor ve krokisine göre 259 ile gösterilen 0404,57 m2'lik kýsma iliþkin Hazine'nin davasýnýn KABULÜ ile taþlýk, çalýlýk, kayalýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, b) Ayný rapor ve krokide 1989 yýlýnda kesinleþen imar planýnda 108/1-a olarak gösterilen 304,28 m2, 108/2-a olarak gösterilen 602,96 m2, 108/3-a olarak gösterilen 2143,25 m2, 109/1-a olarak gösterilen 886,95 m2, 109/2-a olarak gösterilen 2391,14 m2, 109/3-a olarak gösterilen 151,23 m2, 111/2-a olarak gösterilen 10,72 m2'lik kýsýmlarýn taþlýk, çalýlýk ve kayalýk vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, c) Ayný rapor ve krokide Yol-1 olarak gösterilen 1495,14 m2 ve Yol-2 olarak gösterilen 21,12 m2'lik kýsýmlarýn yola terk olarak býrakýlýp haritasýnda iþlenmesine, II-A) Kadastro tespitinde 260 numaralý parsel olarak gösterilen ve tamamý 12001,46 m2 gelen parselin tespit tutanaðýnýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 109 ada 1-b olarak gösterilen 430,28 m2'lik kýsmýn 110 ada 2-a olarak gösterilen 1215,40 m2'lik, 110 ada 3-a olarak gösterilen 2835,02 m2 olarak gösterilen kýsýmlarýn taþlýk, çalýlýk vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 2648,11 m2'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 260 nolu parselin 1989 tarihinde kesinleþen imar planýna göre 109 ada 1-c olarak gösterilen 282,92 m2, 110 ada 2-c olarak gösterilen 173,23 m2, 110 ada 3b olarak gösterilen 767,30 m2, 111 ada 1-a olarak gösterilen 36,45 m2, 111 ada 2-b olarak gösterilen 1510,98 m2, 112 ada 1-a olarak gösterilen 554,86 m2'lik, 112 ada 2 olarak gösterilen 1546,91 m2'lik kýsýmlarýn tarla vasfý ile Mehmet Nuri Okur'un mirasý 384 pay kabul edilerek; 96 payýnýn Ahmet kýzý 1933 doðumlu Mehmet Nuri eþi Esme Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1947 doðumlu Abdurrahman Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1955 doðumlu Mehmet Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1957 doðumlu Emine Temel (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1959 doðumlu Abdurrahman Býyýk (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1962 doðumlu Zeynep Çevik (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1965 doðumlu Ayþe Uysal (Okur) adýna, 24payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1967 doðumlu Medine Uðuz (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1969 doðumlu Ahmet Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1971 doðumlu Hürü Yýlmaz (Okur) adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1975 doðumlu Kemal Okur adýna, 24 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1979 doðumlu Ýbrahim Okur adýna, 6 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah eþi Ali kýzý 1947 doðumlu Elife Okur adýna, 9 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1975 doðumlu Ayþe Okur adýna, 9 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1979 doðumlu Ayla Uysal adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, II-A)Kadastro tespitinde 261 parsel olarak görülen ve tamamý 4550,92 m2'lik tespit tutanaðýnýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 110 ada 1-a olarak gösterilen 835,24 m2, 110 ada 2-b olarak gösterilen 505,82 m2'lik kýsýmlarýn taþlýk, çalýlýk, kayalýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 815,51 m2'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 110 ada 1-b olarak gösterilen 483,68 m2, 110 ada 2-d olarak gösterilen 46,23 m2, 113 ada 1-a olarak gösterilen 414,10 m2, 113 ada 2-a olarak gösterilen 1359,32 m2, 113 ada 3-a olarak gösterilen 91,02 m2'lik kýsýmlarýn limon bahçesi vasfý ile Osman Uysal'ýn mirasý 40 pay kabul edilerek; 10 payýnýn Osman Uysal eþi Mahmut kýzý 1926 doðumlu Cennet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1953 doðumlu Mehmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet oðlu 04.01.1956 doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1957 doðumlu Musa Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü oðlu 01.02.1956 doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü kýzý 05.02.1960 doðumlu Fatma Ak (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet kýzý 01.03.1963 doðumlu Fatma Baþ (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1964 doðumlu Abdullah Uysal adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1961 doðumlu Ümmühan Aslan (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1963 doðumlu Ayþe Þenol (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1965 doðumlu Aysel Kasap (Uysal) adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, IV-A) Kadastro tespitinde 262 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 2821 m2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 110 ada 1- c olarak gösterilen 311,53 m2, 115 ada 3-a olarak gösterilen 127,50 m2'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 1311,58 m2'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 110 ada 1-d olarak gösterilen 69,80 m2'lik, 115 ada 3-b olarak gösterilen 358,80 m2'lik, 113 ada 2-b olarak gösterilen 27,55 m2'lik, 113 ada 1-b olarak gösterilen 9,29 m2'lik, 113 ada 3-b olarak gösterilen 578,28 m2'lik, 114 ada 1-a olarak gösterilen 23,38 m2'lik, 114 ada 2-a olarak gösterilen 3,37 m2'lik kýsýmlarýn limon bahçesi vasfý ile Abdullah oðlu 1934 doðumlu Ali Uysal adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, V-A) Kadastro tespitinde 263 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 4580,23 m2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 115 ada 2-a olarak gösterilen 822,05 m2, 115 ada 3-c olarak gösterilen 524,03 m2, 114 ada 1-b olarak gösterilen 71,27 m2 ve 114 ada 2-c olarak gösterilen 864,73 m2'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol-1 olarak gösterilen 587,57 m2 ve yol-2 olarak gösterilen 36,83 m2'lik kýsýmlarýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 114 ada 2-b olarak gösterilen 211,21 m2'lik, 115 ada 1-a olarak gösterilen 282,30 m2'lik, 115 ada 2-b olarak gösterilen 935,64 m2'lik, 115 ada 3-d olarak gösterilen 244,61 m2'lik kýsýmlarýn limon bahçesi vasfý ile Osman Uysal mirasý 40 pay

MARDÝN ÝL NÜFUS ve VATANDAÞLIK MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN DUYURULUR Aþaðýda adý geçen þahýslarýn adresi tespit edilemediðinden veya tebligat yapýlamadýðýndan; gerçeðe aykýrý adres beyanýnda bulunduklarýna iliþkin savunmalarý alýnamamýþ veya 2009 yýlýnda beyan verenler için 646,00 TL, 2010 yýlýnda beyan verenler için 660,00 TL idari para cezasý teblið edilememiþ olup, a) Varsa bilgi ve belgeleriyle yedi (7) gün içinde adres beyanýnda bulunduðu Nüfus Müdürlüðüne müracaat etmeleri gerektiði. b) Bu cezaya karþý 5326 Sayýlý kabahatler kanununun 27. maddesi uyarýnca teblið tarihinden itibaren onbeþ (15) gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine baþvurabilecekleri. c) 5326 sayýlý Kabahatler Kanununun 17/6. maddesi uyarýnca kanun yoluna baþvurmadan önce (Teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde) ödeme yapýlmasý halinde peþin ödeme indiriminden yararlanabilecekleri. d) Kiþinin ekonomik durumunun müsait olmamasý halinde, idari para cezasýnýn ilk taksidinin peþin ödenmesi koþuluyla bir (1) yýl içinde ve dört eþit taksit halinde ödenmesine karar verilebileceði. Taksitlerin zamanýnda ve tsm olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasýnýn kalan kýsmýnýn tamamen tahsil edileceði hususunun iþbu gazetenin ilanýndan itibaren yedi (7) gün sonra kendilerine teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. .../.../2011

kabul edilerek; 10 payýnýn Osman Uysal eþi Mahmut kýzý 1926 doðumlu Cennet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1953 doðumlu Mehmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet oðlu 04.01.1956 doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1957 doðumlu Musa Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü oðlu 01.02.1956 doðumlu Ahmet Uysal adýna, 3 payýnýn Osman ve Ümmü kýzý 05.02.1960 doðumlu Fatma Ak (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman ve Cennet kýzý 01.03.1963 doðumlu Fatma Baþ (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman oðlu 1964 doðumlu Abdullah Uysal adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1961 doðumlu Ümmühan Aslan (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1963 doðumlu Ayþe Þenol (Uysal) adýna, 3 payýnýn Osman kýzý 1965 doðumlu Aysel Kasap (Uysal) adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, VI-A) Kadastro tespitinde 264 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 2103,66 m2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 114 ada 2-d olarak gösterilen 145,17 m2 ve 115 ada 2-c olarak gösterilen 42,49 m2'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide yol olarak gösterilen 750,13 m2'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 115 ada 1-b olarak gösterilen 1165,87 m2'lik kýsmýn limon bahçesi vasfý ile Abdullah oðlu 1934 doðumlu Ali Uysal adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, VII-A) Kadastro tespitinde 265 parsel olarak tespit gören ve tamamý yapýlan ölçümde 9455,21 m2 olarak tespit gören tutanaðýn ÝPTALÝ ile 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý sonucunda 116 ada 1 olarak gösterilen 4751,90 m2, 117 ada 2-a olarak gösterilen 1931,78 m2'lik, 118 ada 2-a olarak gösterilen 6,96 m2'lik, 118 ada 3-a olarak gösterilen 121,28 m2'lik kýsýmlarýn taþlýk, kayalýk, çalýlýk vasfý ile Hazine adýna TAPUYA TESCÝLÝNE, B) Ayný rapor ve krokide imar yolu olarak yazýlan 2366,88 m2'lik kýsmýn yola terki ile haritasýna yol olarak iþlenmesine, C) Ayný rapor ve krokide 118 ada 4-a olarak gösterilen 276,41 m2'lik kýsmýn limon bahçesi vasfý ile bu parsel yönünden paylarýn tamamý 23040 kabulü ile ve davalýlarýn mutabakatý dikkate alýnarak, 3840 payýnýn Abdullah oðlu 1934 doðumlu Ali Uysal adýna, 2880 payýnýn Ahmet kýzý 1933 doðumlu Mehmet Nuri eþi Esme Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1947 doðumlu Abdurrahman Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1955 doðumlu Mehmet Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1957 doðumlu Emine Temel (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1959 doðumlu Abdurrahman Býyýk (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1962 doðumlu Zeynep Çevik (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1965 doðumlu Ayþe Uysal (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1967 doðumlu Medine Uðuz (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1969 doðumlu Ahmet Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri kýzý 1971 doðumlu Hürü Yýlmaz (Okur) adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1975 doðumlu Kemal Okur adýna, 720 payýnýn Mehmet Nuri oðlu 1979 doðumlu Ýbrahim Okur adýna, 180 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah eþi Ali kýzý 1947 doðumlu Elife Okur adýna, 270 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1975 doðumlu Ayþe Okur adýna, 270 payýnýn Mehmet Nuri oðlu ölü Abdullah kýzý 1979 doðumlu Ayla Uysal adýna, 1920 payýnýn Osman Uysal eþi Mahmut kýzý 1926 doðumlu Cennet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman oðlu 1953 doðumlu Mehmet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman ve Cennet oðlu 04.01.1956 doðumlu Ahmet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman oðlu 1957 doðumlu Musa Uysal adýna, 576 payýnýn Osman ve Ümmü oðlu 01.02.1956 doðumlu Ahmet Uysal adýna, 576 payýnýn Osman ve Ümmü kýzý 05.02.1960 doðumlu Fatma Ak (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman ve Cennet kýzý 01.03.1963 doðumlu Fatma Baþ (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman oðlu 1964 doðumlu Abdullah Uysal adýna, 576 payýnýn Osman kýzý 1961 doðumlu Ümmühan Aslan (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman kýzý 1963 doðumlu Ayþe Þenol (Uysal) adýna, 576 payýnýn Osman kýzý 1965 doðumlu Aysel Kasap (Uysal) adýna, paylarý oranýnda TAPUYA TESCÝLÝNE, VIII- Davacý Hazine'nin kabul edilen kýsýmlarý haricindeki davasýnýn REDDÝNE, IX- Müdahil davacý Kumkuyu Belediyesinin dava konusu ettiði taþýnmazlardan 265 nolu kadastro parseli içerisinde bulunan ve bilahare yapýlan 1989 yýlýnda yapýlan kesinleþen imar uygulamasý içerisinde 117 ada 2 numarasýný alan kýsýmda 2-a olarak gösterilen 1931,78 m2'lik kýsmýn taþlýk, kayalýk niteliðinde bulunmasý, müdahil davacý yönünden zilyedlik þartlarý oluþmamasý nedeniyle bu kýsýmlara iliþkin davasýnýn REDDÝNE, X- Müdahil Kumkuyu Belediyesinin bu kýsma iliþkin red edilen dava konusu ettiði kýsmýn taþlýk, çalýlýk olmasý, ancak Belediye tarafýndan oluþturulan projede o kýsmýn otel projesi içerisinde kalmasý ve davalýlar yönünden taþlýk, çalýlýk ve kayalýk hususunun sabit olmasý, yapýlacak olan yatýrým ve belde belediyesi halkýnýn menfaati düþünülerek ileride Hazine ile belediye arasýnda satýn alma veya devir vs. iþlemlere konu olabileceði hususu da dikkate alýnarak, 265 nolu parsel içerisinde kalan ve bilahare 1989 yýlýnda kesinleþen imar uygulamasý neticesinde 117 ada 2 nolu parsel numarasýný alan kýsýmdaki TEDBÝRÝN KALDIRILMASINA, XI- Ýlhan Þýhman, Ömer Faruk Þýhman'ýn davalarýnýn REDDÝNE, XII - Müdahil Mahmut Özdemir ve Erol Kurt yönünden Mahkememizin GÖREVSÝZLÝÐÝNE, görevli Mahkemenin Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesine olmasýna, kararýn kesinleþmesi halinde dosyanýn görevli ve yetkili Erdemli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, XIII- Davacý Ahmet Yýlmaz'ýn davasýnýn REDDÝNE, XIV-Bir kýsým davalý vekili Av. Davut Arýkan'ýn harcamýþ olduðu emek ve mesaisi dikkate alýnarak takdiren 350 YTL vekâlet ücretinin davacýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak, Av. Davut Arýkan müvekkillerine verilmesine, XV- Davacý Hazine vekilinin harcamýþ olduðu emek ve mesaisi dikkate alýnarak takdiren 450 YTL vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak, davacý hazineye verilmesine, XVI- Davacý Hazine tarafýndan yapýlan toplam 1.859,45 YTL yargýlama giderlerinin davanýn kabul ve red oranlarý göz önüne alýnarak takdiren 1.100 YTL'sinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacý Hazineye verilmesine, kalan yargýlama giderlerinin Hazine üzerinde býrakýlmasýna, XVII- Bir kýsým Av. Davut Arýkan'ýn müvekkilleri tarafýndan yapýlan toplam 21,80 YTL yargýlama giderlerinin davanýn kabul ve red oranlarý göz önüne alýnarak takdiren 12 YTL'sinin davacýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak bu davalýlara verilmesine, kalan yargýlama giderlerinin üzerlerinde býrakýlmasýna, XVIII- Suçüstünden yapýldýðý anlaþýlan 1,30 YTL yargýlama giderlerinin davalýlardan alýnarak hazineye gelir kaydýna, XIX -Karar kesinleþtiðinde dosyanýn Tapu Sicil Müdürlüðüne devrine, Ýliþkin karar hükmü davacý Maliye Hazinesi ile müdahil davacý Kumkuyu Belediyesi vekili Av. Hülya Yavuz ve bir kýsým davalýlar vekili Av. Davut Arýkan tarafýndan temyiz edilmiþ olup yukarýda adý geçen ilanýn adý geçen davalýya, ölü iseler mirasçýlarý olduklarýný iddia edenlere karar hükmü ve temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. www.bik.gov.tr B: 16405

KARAMAN ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/95 Esas. KARAR NO: 2009/199 Davacý Hilmi Ýpek tarafýndan davalýlar SGK ve Burhanettin Göðen aleyhine açýlan Hizmet Tespiti davasýnýn mahkememizde yapýlan yargýlamasý sonunda 11.11.2009 tarihli ilam ile davanýn konusuz kaldýðý anlaþýldýðýndan esas hakkýnda karar verilmesine yer olmadýðýna dair verilen karar davalý SGK vekili tarafýndan temyiz edilmekle Yargýtay 10. Hukuk Dairesinin 14.12.2010 tarih 2010/3095-16580 esas ve karar sayýlý ilamý ile onanarak gelmekle onama ilamý davalý Burhanettin GÖÐEN'e ilanen teblið yolu ile yapýlmasýna, yargýtay ilamýnýn ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba teblið edilmiþ sayýlacaðýna karar verilip ilan olunur. 10/01/2011 www.bik.gov.tr B: 8876

T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No: 2010/2425 Tal. Müdürlüðümüz dosyasýndan satýþa çýkarýlan ipotekli gayrimenkul ile ilgili olarak Yeni Asya Gazetesinin 18/02/2011 tarihli nüshasýnýn 12. sayfasýnda yayýnlanan satýþ ilanýnýn 21. satýrýndaki kelimeler yanlýþ yazýlmýþ olup yanlýþ yazýlan kelimelerin doðru yazýlýþý aþaðýda çýkartýlmýþtýr. Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 21. Satýr: Bir adet 34 AP 9143 Plaka no.lu Transit Connect (Bir adet 34 AP 9143 Plaka no.lu Ford, Transit Connect) www.bik.gov.tr B: Basýn Tashih

T. C. MARMARAEREÐLÝSÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

www.bik.gov.tr B: 17024

MENDERES ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2010/583 Es. 2010/628 Kr. Ýzmir ili Gaziemir ilçesi Sakarya köyünde nüfusa kayýtlý 17347580154 TC kimlik nolu Sebahat TÜLÜ'nün ismine CEYDA eklenmek suretiyle ismi SEBAHAT CEYDA olarak 10/12/2010 tarihli kararla tashih edilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 17108

ESAS NO : 2011/18 KARAR NO : 2011/10 Davacý OLESEA ANDREEVA Vekili tarafýndan Davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davanýn KABULÜNE, Tokat Ýli Reþadiye Ýlçesi Kuyucak Köyü CN: 77 HN: 75 BSN: 1'de nfs kyt Tudor ve Elena dan olma Chiþinau Þehri Moldova Cum 07/02/1977 D.lu 51334150350 TC kimlik nolu O LESEA ANDREEVA'nýn isim ve soyisminin "ÖZLEM YILMAZ" olarak TASHÝHÝNE , Tashih edilmiþ þekli ile nüfusa kayýt ve tesciline, ilan tarihinden itibaren bir yýl içinde bu isim deðiþikliðinden zarar görenlerin bu karara karþý itiraz edebilecekleri teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/03/2011 www.bik.gov.tr B: 17355

T. C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2008/718 Esas. 2010/2 Karar. Ceyhan Sulh Hukuk Mahlkemesinin 05/01/2010 Tarih ve 2008/718 Esas, 2010/2 Ka rar sayýlý ilamý ile Davacý Maliye Hazinenin Ceyhan ilçesi Civantayak Mahallesi 682 Ada 19 parsel sayýlý taþýnmazýn bulunduðu yerden kýyý kenar çizgisinin geçtiði ve kesinleþtiðini mahkeme kanalý ile yapýlan ölçümde 37 m2 lik yerin kýyý kenar çizgisi içinde kaldýðýný ve bu nedenle tapu kaydýnýn iptali ile kýyý kenar çizgisi içinde kalan bölümün tescil haricinde býrakýlmasýný talep ve dava ettiði mahkememizce yapýlan yargýlama sonucunda taþýnmazýn kýyý kenar çizgisinde kalmadýðý anlaþýldýðýndan davacý Maliye Hazinesinin davasýnýn REDDÝNE KARAR VERÝLMÝÞTÝR. Ýþ bu hüküm özeti tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen davalýlar Orhan Koþar, Þýhmýz Koþar, Arife Koþar, Lütfiye Koþar, Menduh Koþar, Reyhan Koþar, Hülya Bulut ve Gülüzar Çökmez'e ÝLANEN TEBLÝÐÝNE Adý geçen davalýlarýn Gazete Ýlan tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde mahkememizce verilen kararý temyiz etmeleri yasal süresi içerisinde kararý temyiz etmemeleri halinde kararýn kendi yönlerinden kesinleþeceði hususu 7201 sayýlý tebligat kanunun 21 maddesi uyarýnca ÝLANEN teblið olunur. 25/02/2011 www.bik.gov.tr B: 16008

SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/988 Esas. Davacý Ata Aþýlýoðlu tarafýndan davalýlar Gülhaným Bulat ve Muzaffer Akman aleyhine mahkememize açýlan; Samsun ili Atakum ilçesi Alanlý köyü ada: 3773, parsel: 11'de kayýtlý 502,93 m2 lik taþýnmazdaki ortaklýðýn aynen taksimi ile taksimi mümkün olmadýðý takdirde satýlarak ortaklýðýn giderilmesi davasýnda verilen karar gereðince; 1- Gülhaným Bulat yönünden davanýn SIFAT YOKLUÐUNDAN REDDÝNE, 2- Gülhaným Bulat mirasçýlarý yönünden bu kiþilerin hisseleri davacýya devredilmiþ olmakla ESAS HAKKINDA KARAR VERÝLMESÝNE YER OLMADIÐINA, 3- Davalý Muzaffer Akman yönünden davanýn KABULÜ ile , Samsun ili, Atakum , Alanlý Köyü, 3773 ada, 11 parsel nolu taþýnmazýn aynen taksimi mümkün olmadýðýndan ortaklýðýn satýþ yoluyla paydaþlýðýn giderilmesine, satýþ bedelinin hisseleri oranýnda taraflara ödenmesine, satýþ bedelinin üzerinden %09 harç alýnmasýna, dair 30/12/2010 tarih ve 2010/1684 sayýlý karar verilmiþtir. Yargýtay yolu açýk olmak üzere verilen kararýn tüm aramalara raðmen açýk adresi tespit edilemeyen davalý MUZAFFER AKMAN'a gazetenin yayýnlandýðý günden itibaren 15 gün teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. 22/02/2011 www.bik.gov.tr B: 16046

T. C. SÝVAS AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý: 2009/155 Esas. 14/02/2011 DOSYA NO: 2009/155 2011/48 Davacý, MÝNE KILIÇ ile Davalý, YUSUF KILIÇ arasýnda mahkememizde görülmekte olan boþanma davasýnda verilen 20/01/2011 tarih ve 2009/155 esas karar ile Sivas ili Merkez baba hanesi olan Ankara Ýli Polatlý Ýlçesi Zafer Mahallesi Cilt: 11, Hane: 148'de nüfusa kayýtlý iken evlenerek davalý hanesi olan Sivas ili Merkez ilçesi Mehmetpaþa Mahallesi Cilt: 26, Hane: 192'ye gelen ve burada nüfusa kayýtlý, Hüseyin ve Birsen kýzý, 30/09/1972 Polatlý doðumlu, 38824502080 T.C kimlik nolu, davacý MÝNE KILIÇ (KIZLIK SOYADI TEZ CAN) ile ayný yerde nüfusa kayýtlý, Nimet ve Nimet oðlu, 25/06/1968 Sivas doðumlu, 38908499268 T.C kimlik nolu, davalý YUSUF KILIÇ'ýn boþanmalarýna taraflarýn müþterek çocuklarýnýn velayetinin davacý anneye verilmesine karar verilmiþ olup, davalý Yusuf Kýlýç'ýn tüm aramalara raðmen tebligata yarar adresi temin edilemediðinden bu hüküm özetinin davalý Yusuf Kýlýç'a karar teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið edilmiþ olup, bu ilanýn yayýmýndan itibaren 7 gün sonra davalýya karar teblið yapýlmýþ sayýlacaðý tebligat kanunun 28 ve 31. maddeleri uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 16052

T. C. ÇANAKKALE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/74 2011/75 2011/76 2011/77 2011/78 2011/79 2011/80 2011/81 2011/82 2011/83 2011/84 2011/85 2011/86 2011/87 2011/88 2011/89 2011/90 2011/91 2011/92

ÝLÝ: Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale Çanakkale

MAHALLESÝ Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros Barbaros

ADA NO PARSEL NO: 118 25-29-31 110 6 118 28 118 32 118 35-36 118 39 110 40 110 31 110 32 118 42 118 43 110 38 110 42 110 43 110 49 748 3-5 110 50 748 7 110 57 118 59 2011/93 Çanakkale Barbaros 747 1 2011/94 Çanakkale Barbaros 748 10 2011/95 Çanakkale Barbaros 747 2 2011/96 Çanakkale Barbaros 747 4 2011/97 Çanakkale Barbaros 747 5 Çanakkale ili Merkez ilçe Barbaros Mahallesi 118 ada, 25- 29-31 parsel; 110 ada, 6 parsel; 118 ada, 28 parsel; 118 ada, 32 parsel; 118 ada, 35 ve 36 parsel; 118 ada, 39 parsel; 110 ada, 30 parsel; 110 ada, 31 parsel; 110 ada, 32 parsel; 118 ada, 42 parsel; 118 ada, 43 parsel; 110 ada, 38 parsel; 110 ada, 42 parsel; 110 ada, 43 parsel; 110 ada, 49 parsel; 748 ada, 3 ve 5 nolu parsel; 110 ada, 50 parsel; 748 ada, 7 parsel; 110 ada, 57 parsel; 118 ada, 59 parsel 747 ada, 1 parsel; 748 ada, 10 parsel; 747 ada, 2 parsel; 747 ada, 4 parsel; 747 ada, 5 parsel sayýlý taþýnmazlar Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi tarafýndan kamulaþtýrýlmýþ olup, kamulaþtýrma bedelinin tesbitine iliþkin olarak mahkememize dava açýlmýþ olup, ilk duruþmasý 01/04/2011 günüdür. 4650 sayýlý Kanunla deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 15/02/2011 www.bik.gov.tr B: 16405

ÝZMÝR 2. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas No: 2009/813 Karar No: 2011/150 Davacý ÝSMÝ MERCAN tarafýndan Davalý FAHRÝ MERCAN aleyhine açýlan BOÞANMA davasýnda verilen karar gereðince; Mahkememize açýlan BOÞANMA davasýnda; tüm aramalara raðmen tebligat adresi temin edilemeyen edilemediðinden, Manavkuyu Mahallesi 280 Sokak N: 8/3 Bayraklý/ÝZMÝR adresinde ikamet ederken bu adresten ayrýlan Davalý KÜTAHYA ili, GEDÝZ Ýlçesi, AKÇAALAH /BAHÇELER Mah. C: 10 HN: 5, BSN: 23 Nüfusa kayýtlý Ali ve Umahan oðlu 30/04/1965 Gediz doðumlu FAHRÝ MERCAN Mahkememizce 24/02/2011 tarih ve 2009/813 Esas, 2011/150 sayýlý BOÞANMA ya dair gerekçeli kararýn ilan tarihinden itibaren 7. günde teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 10/03/2011 www.bik.gov.tr B: 17107

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/721 ELDEN TAKÝPLÝDÝR KARAR NO : 2011/21 Mahkememize açýlan isim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Malatya Ýli, Battalgazi Ýlçesi, Yarýmcahan Mahallesi Cilt No:22 Hane No: 21 Bsn: 50'de nüfusa kayýtlý Bayram ve Aynur kýzý, 02/04/1982 doðumlu 55033282312 TC nolu SÜNDÜZ DEMÝR'in kayden SÜNDÜZ olan isminin SÜNDÜS DÝLEK olarak tashihine karar verilmiþir. Düzeltilerek ilan olunur. 10/03/2011 www.bik.gov.tr B: 17243

ÞÝÞLÝ 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/149 Þiþli 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2011 tarih, 2010/149 Esas ve 2011/105 Sayýlý kararý ile Ýstanbul Ýli, Þiþli Ýlçesi, Mecidiyeköy Mah., CN: 22, HN: 2391'de nüfusa kayýtlý bulunan Cemil ve Sargiya'dan olma 06/08/1976 doðumlu, 56125681396 T.C. kimlik nolu Aynur Mammadlý'nýn anne adýnýn "TAMAM" olarak DÜZELTÝLMESÝNE, adýnýn soyadýnýn "AYNURA MAMMADOVA" olarak DÜZELTÝLMESÝNE, adýnýn soyadýnýn "AYNURA MAMMADOVA" olarak, anne adýnýn "TAMAM" olarak nüfusa KAYDEDÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 10/03/2011 www.bik.gov.tr B: 17370


Y

Ý­LAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ELDEN TAKÝPLÝDÝR ESAS NO : 2010/635 KARAR NO : 2011/38 Mahkememize açýlan isim tashihi davasý gereðince; Mahkememizin yukarýda esas ve karar sayýlý ilamý ile Tokat Ýli, Reþadiye Ýlçesi, Güllüce Köyü, Cilt No: 55 Hane No: 14 Bsn:93'de nüfusa kayýtlý Ayhan ve Nevruz kýzý, 12/03/2003 doðumlu 47305327012 TC nolu DÖNE GÖVENÇ'in kayden DÖNE olan isminin DUYGU DÖNE olarak tashihine karar verilmiþtir. Düzeltilerek ilan olunur. 11/03/2011 www.bik.gov.tr B: 17255

BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2009/4516 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16.03.2011 saat 12.40/12.50 arasýnda ÇAKMAKLI MAH. KIRAÇ MEVKÝÝ 188. SOK. N. 3 TEM OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21.03.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartname sinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 13.000,00 1 01 LJ 047 PLAKALI 2007 MODEL FIAT MARKA SÝYAH RENKLÝ SAÐ VE SOL ÖN VE ORTA KAPILARDA BOMBELÝLER VAR, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 5635

T. C. BURDUR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2010/129 Davacý Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü vekili tarafýndan açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarýnda; Burdur Ýli, Merkez, Kýþla Mahallesi 401 parsel nolu 1040 m2'lik Halil Özsoy adýna kayýtlý, 2942 SY. Kanun gereðince kamulaþtýrma kararý verilen taþýnmazla ilgili olarak mahkemece yapýlan tebligat gününden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve adli yargýda maddi hatalara karþý davalýlarýn düzeltim davasý açmasý (kamulaþtýrma kanununun 14. maddesi), açýlacak olan davada husumetin Burdur Ýl Özel idaresi yöneltilmesi, 30 günlük süre içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmeyi durdurma kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþerek mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edileceði, mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin T.C. Vakýflar Bankasý Burdur Þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliðinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmesi aksi takdirde yokluðunda yargýlamaya devam olunarak karar verileceði kamulaþtýrma kanununun 1O. maddesi gereðince ÝLAN olunur. 28/12/2010 www.bik.gov.tr B: 952

T. C. CEYHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (ÝÞ MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Sayý : 2009/239 Esas 26/01/2011 Davacý Remziye Korkmaz vekili tarafýndan davalýlar Hayyam Garipoðlu iplik Fabrikasý vs aleyhine mahkememize açýlan tespit davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mahkememizce verilen 30.11.2010 tarih ve 2009/239-2010/418 esas karar sayýlý ilam ile "Davanýn kabulüne, davacýnýn sigortalýlýk baþlangýç tarihinin 01.05.1985 olarak tespitine ve davacýnýn çalýþmasýnýn en az 1 (bir) gün sürdüðünün tespitine, bakiye kalan 1,55 TL harcýn davalý Garipoðlu Paz. A.Þ.' den alýnarak hazineye irad kaydýna, davacý tarafýndan harcamasý yapýlan toplam 249,20 TL yargýlama giderinin davalý Garipoðlu Paz. A.Þ.' den alýnarak davacýya verilmesine, davacýnýn kendisini vekille temsil ettirmesi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.000,00 TL vekalet ücretinin davalý Garipoðlu Paz. A.Þ.' den alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþ ve hüküm davalý SGK vekili tarafýndan temyiz edilmiþ olup davalý Hayyam Garipoðlu Ýplik Fabrikasý'nýn adresi yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen tespit edilemediðinden davalý Hayyam Garipoðlu iplik Fabrikasý'na karar ve temyiz dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 16014

BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/4318 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 30.03.2011 günü 09:30-09:35 Saatleri arasýnda Talatpaþa mah. Suyolu cad. 1046 sk. (itimat Otoparký) Esenyurt/ÝST. adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin yüzde atmýþýna istekli bulunmadýðý takdirde, 04.04.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden Yüzde 1 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28/02/2011 Muhammen Kýymeti : Tutarý TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 15.000,00 TL 1 34 ZD 7694 Plakalý 2006 model Fiat Palio van 1 3 M jet H OTO (Muhtelif çizik var, teyp yok. anahtar var, ruhsat yok. beyaz renk) www.bik.gov.tr B: 15991

T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/3097 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 31.03.2011 saat 10.50-10.55 arasýnda GEBZE Kocaeli Barýþ mah. Belediye mezbahanesi arkasý Talnaz oto parký bila no GEBZE/KOCAELÝ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 05.04.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 10.03.2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 21.000,00 1 41 UC 013 PLAKA SAYILI 2007 MODEL MÝTSUBÝSHÝ MARKA SÝYAH RENKLÝ RUHSATI YOK. ANAHTARI YOK. HASARSIZ FAAL KAMYONET. www.bik.gov.tr B: 17168 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7765 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat 10.30-10.35 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. N. 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 6.000 TL 1 34 VF 6411 PLAKALI FÝAT TÝPO MARKA, 1998 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, TAVAN EZÝK, SAÐ SOL TAMPON KIRIK, MOTORDA EKSÝK VAR, SOFÖR KOLTUÐU YOK, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. www.bik.gov.tr B: 17293

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7771 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat 11.00-11.05 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. N. 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 7.000 TL 1 34 PKU 07 PLAKALI KÝA CAPÝTAL MARKA 1993 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN ÖN PANEL VE ÇITALAR YOK, AYNALAR KlRIK ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. www.bik.gov.tr B: 17297 T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/932 tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci artýrmanýn 01/04/2011 günü saat 09:45- 09:55'de RAMÝ KIÞLA CD. NUR SAN. SÝT. 69/21 BAYRAMPAÞA / ÝST.'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 06/04/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satý lacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/03/2011 KONULAN DEÐERÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 12.000,00 YTL 1 SOUNT GRAFT SM12 40 KANAL SES MASASI KAPALI KUTUSU ÝÇÝNDE. www.bik.gov.tr B: 17253 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/3954 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 13.04.2011 saat 10.10-10.15 arasýnda SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI ÇÖZÜM OTOPARKI PENDÝK/ ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 18.04.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þ ýrtnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 09.03.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000,00 1 34 UB 3589 PLAKALI 2007 MODEL HYUNDAÝ MARKA GETZ TÝPÝ SÝYAH RENKLÝ ARAÇ ÖN VE ARKA TAMPON DA EZÝK VE SÜRTMELER MEVCUT ÖN SOL TAMPONDA KIRMIZI BOYALAR VE ÇÝZÝK MEVCUT ARKA TAMPON SOL TARAFTA ÇÝZÝK MEVCUT, ÖN KAPUTTA EZÝLME MEVCUT, SAÐ ÖN KAPI BÝTÝMÝNDE EZÝK MEVCUT VE MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTARI VAR. RUHSATI OLMAYAN ARAÇ. www.bik.gov.tr B: 17246 ÝSTANBUL 2. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2004-242 Esas. 2009-615 Karar. Davacý Selman Demirel tarafýndan davalýlar Muammer Daðdelen ve SGK aleyhine açýlan tesbit davasý sonunda; Mahkememizin 2004/242 esas, 2009/615 karar sayýlý ve 18.11.2009 tarihli ilamý ile; davanýn kabulüne, davacýnýn 2.6.1998 tarihinde maruz kaldýðý müessir fiil nedeniyle gerçekleþen olayýn 506 sayýlý yasanýn 11/A-a maddesi gereðince iþ kazasý olduðunun tesbitine, 575 TL Vekalet ücreti ile davacý tarafýndan sarf edilen 209.60 TL yargýlama giderlerinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya ödenmesine, davacý tarafýndan peþin ödenen 20.20 TL harcýn davalý iþverenden alýnarak davacýya ödenmesine, bakiye 5.50 TL.harcýn davalý iþverenden alýnarak hazineye gelir kaydýna, temyizi kabil olmak üzere karar verilmiþ olup, iþ bu karar davalý Muammer Daðdelen'e ilanen tebliði gerektiðinden iþ bu ilanýn yayýn tarihinden itibaren 8 gün sonra teblið yapýlmýþ sayýlmak kaydýyle karar tebligatý yerine geçerli olmak üzere adý geçen davalýya ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 17241

T. C. ZONGULDAK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2011/11 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : ZONGULDAK ÝLÝ TERAKKÝ MAH. MEVKÝÝ : MERKEZ TERAKKÝ MAH. OSMANÇAYIRI ADA NO : 341 PARSEL NO : 165 VASFI : ARSA MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MEHMET AYKIN VS. KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ZONGULDAK ÝL ÖZEL ÝDARESÝ Yukarýda dosya numarasý, taþýnmazýn bulunduðu yer, parsel numarasý, mevkii, vasfý vasfý ve malikleri yazýlan taþýnmazýn 2942 sayýlý yasa hükümleri uyarýnca kamulaþtýrýl masýna karar verilmiþ olup, a) Ýlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari Yargýda kamulaþtýrmayý yapýlan idare aleyhine iptal veya Adli Yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, dava açmadýðý taktirde iþlemin kesinleþeceði, b) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin Zonguldak Ziraat Bankasý þubesine yatýrýlacaðý, c) Konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin varsa savunmalarýný ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilgililere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 16390

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7768 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat 10.50-10.55 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. N. 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 5.000 TL 1 34 UT 2521 PLAKALI HÝNO KAMYON, 1991 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, MOTORDA EKSÝK VAR, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. www.bik.gov.tr B: 17292

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/353 KARAR NO: 2010/1460 SAMSUN ili, HAVZA ilçesi, BEKDÝÐÝN mah./köyü, Cilt: 17, Hane: 63'te nüfusa kayýtlý 44860893754 T.C kimlik nolu FATMA SOYHAN'ýn doðum tarihinin 19/11/1976 ve isminin NESLÝHAN olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. 22/02/2011 www.bik.gov.tr B: 17327

13 MART 2011 PAZAR

13

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/7762 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat 10.20-10.25 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. N. 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 8.000 TL 1 06 TZS 67 PLAKALI HYUNDAÝ H100 MARKA 1996 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, AYNALAR KIRIK, EZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. www.bik.gov.tr B: 17295 T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2009/12217 E. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 saat 11.10-11.15 arasýnda Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. N. 6/A PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 6.000 TL 1 34 BC 282 PLAKALI RENAULT BRODWAY MARKA, 1996 MODEL ARAÇ, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER OLAN, SAÐ ÖN SÝNYAL, AYNALAR VE ARKA STOP KIRIK, ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. www.bik.gov.tr B: 17296

T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/931 tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci artýrmanýn 01/04/2011 günü saat 09:30-09:40'da RAMÝ KIÞLA CD. NUR SAN. SÝT. 69/21 BAYRAMPAÞA / ÝST.'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 06/04/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01.03.2011 KONULAN DEÐERÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 12.000,00 YTL 1 SOUNT GRAFT SM 12 40 KANAL SES MASASI KAPALI KUTUSU ÝÇÝNDE. www.bik.gov.tr B: 17254

T. C. ÇORLU AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2009/833 Esas. Karar no: 2010/806 Davacý NEÞE GÜRLER tarafýndan davalý AYTEKÝN GÜRLER aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn açýk yargýlamasý sonunda verilen karar, adresi tespit edilemeyen davalý AYTEKÝN GÜRLER'e teblið edilememiþ olup, DAVANIN KABULÜ ile; Kýrklareli ili, Babaeski ilçesi, Dindoðru Mah, cilt no: 1, Hane no: 187'de nüfusa kayýtlý T.C. 25609651026 kimlik numaralý Yusuf ve Emine kýzý, 20.05.1982 doðumlu, NEÞE GÜRLER ile ayný yerde nüfusa kayýtlý, T.C.31885960370 kimlik numaralý Þükrü ve Gülþade oðlu, 01.04.1976 doðumlu, AYTEKÝN GÜRLER'in TMK.nun 166/1 Maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Davacý maddi manevi ve nafaka taleplerinden vazgeçtiðinden bu konularda karar verilmesine yer olmadýðýna, Peþin yatýrýlan 15.60 TL. harcýn mahsubu ile eksik 1.55 TL. harcýn davalýdan alýnmasýna, Davacýnýn kendisini vekil ile temsil ettirdiði anlaþýldýðýndan karar tarihi itibariyle yürürlülükte bulunan avukatlýk asgari ücret tarifesi üzerinden belirlenen 1.100,00-TL. maktu vekalet ücretinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Davacý tarafýndan yargýlama nedeni ile yapýldýðý anlaþýlan 53,70-TL. baþvuru ve harç gideri, 392,32-TL. ilanen tebligat ve müzekkere gideri toplamý 446,02-TL. giderin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Mahkememiz kararý daha önce davalý AYTEKÝN GÜRLER'e gazete ilaný ile yapýldýðýndan tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalýya kararýn ilanen yapýlmasýna ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, bu tarihten itibaren 15 günlük yasal temyiz hakkýnýn bulunmasýna karar tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 07/02/2011 www.bik.gov.tr B: 15981

ÝSTANBUL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN KAMBÝYO TAKÝPLERDE ÝLANEN ÖDEME EMRÝ TEBLÝÐÝ DOSYA NO : 2007/ 13624 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Dursun Güneþ/ Cami sk. Yüksek ap. no. 53/1 Kozyataðý/ Kadýköy ALACAK MÝKTARI : 5.530,84 TL'nýn 4.900,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md. nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ: 25.05.2007 vad. 1.000,00 TL'lýk 1 adet, 30.05.2007 vad. 1.950,00 TL.lýk 1 adet, 28.06.2007 vad. 1.950,00 TL'lýk 1 adet bono DOSYA NO : 2007/14619 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Barýþ Gürcan / Esenkent mah. Deniz sk. no. 58/1 Cevizli/Kartal ALACAK MÝKTARI : 3.828,21 TL'nýn 3.500,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ: 30.07.2007 vad. 3.500,00 TL'lýk 1 adet bono DOSYA NO : 2007/ 14618 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Adem Saday / Feyzullah mah. Reþitpaþa cad. no. 4/1 Maltepe/Kartal ALACAK MÝKTARI : 3.113,12 TL'nýn 2.750,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : 29.06.2007 vad. 2.750,00 TL'lýk 1 adet, bono DOSYA NO : 2007/14622 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Mesut Özgüç / Baðlar mah. Soðukkuyu sk. no. 24/2 Kartal / ÝST ALACAK MÝKTARI : 2.317,21 TL'nýn 2.000,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : 25.06.2007 vad. 2.000,00 TL'lýk 1 adet bono DOSYA NO : 2007/14624 ALACAKLI : T. Halk Bankasý A.Þ. Vek. Av. Yusuf Kozak BORÇLU : Suat Uyar/ Kumcular sk. 2. cad no. 190 Ataþehir/ ÝST. ALACAK MÝKTARI : 2.818,61 TL'nýn 2.500,00 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 29 faiz, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : 12.07.2007 vad. 2.500,00 TL'lýk 1 adet bono Yukarýda yazýlý olan borç için adýnýza gönderilen ödeme emri bila teblið iade edilmiþ, yapýlan zabýta tahkikatý da semeresiz kaldýðýndan iþbu ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraflarýný (yasal sürelere 15 gün eklenerek) 25 gün içinde ödemeniz takip konusu senet kambiyo niteliðinde deðilse 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Hakimliðine bildirmeniz, haksýz olarak imzanýzý inkâr ederseniz alacaðýn % 40 miktarý kadar inkâr tazminatý ile para cezasýna mahkûm edileceðiniz, borca karþý yapýlacak itirazlarda 20 gün içinde Ýcra Hakimliðine bildirmeniz, 25 gün içinde ÝÝK. 74. madde gereði mal beyanýnda bulunmanýz, mal beyanýnda bulunmazsanýz hapis cezasý ile tecziye edileceðiniz tarafýnýza ilanen teblið olunur. 07.03.2011 www.bik.gov.tr B: 17167


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

13 MART 2011 PAZAR

Y

SPOR

SÜPER LÝG'DE 25. HAFTA HEYECANI

Kalp ameliyatý olan iyileþti, Arda iyileþmedi

13 Mart Pazar 13:30 MPAntalyaspor - Gençlerbirliði: Hüseyin Göçek 15:00 Ankaragücü - Galatasaray: Halis Özkahya 15:30 Bucaspor - Gaziantepspor: Yunus Yýldýrým 17:30 Sivasspor - Kayserispor: Abdullah Yýlmaz 19:00 Fenerbahçe - Konyaspor: Bülent Yýldýrým

BANK ASYA 1. LÝG'DE 25. HAFTA 13 Mart Pazar . 13:30 Güngören Belediyespor - Altay: Fýrat Aydýnus 13:30 Orduspor - Mersin Ýdman.- Mustafa Kamil Abitoðlu 13:30 Giresunspor - Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp 13:30 Diyarbakýrspor - Adanaspor: Tayfur Özkan 13:30 Kayseri Erciyesspor - Kartalspor: Hakan Özkan 19:00 Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan 14 Mart Pazartesi 20:00 Gaziantep B.B - Akhisar Belediye : Taner Gizlenci

ESKÝ AVRUPA GOL KRALI MÝLLÝ FUTBOLCU TANJU ÇOLAK, ''GALATASARAY'IN ÝYÝ BÝR KADROSU, YILDIZLARI, MAÇIN SKORUNU DEÐÝÞTÝRECEK FUTBOLCULARI YOK. ARDA TURAN BANA GÖRE BÝR YILDIZ DEÐÝL'' DEDÝ. ''ALTIN Ayakkabý'' ödüllü eski Avrupa gol kralý ve milli futbolcu Tanju Çolak, tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ýn, iyi bir kadrosunun bulunmamasý ve maçýn skorunu deðiþtirebilecek yýldýz oyuncu lardan yoksun olmasý nedeniyle bugünkü durumda olduðunu savundu. Çolak, Aydýn'ýn Didim ilçesinde Garden Of Sun Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptýðý açýklamada, Galatasaray'ýn son durumunu deðerlendirdi. Galatasaray'ýn ligde bu sene çok kötü durumda olduðunu ifade eden Ço lak, bu durumu, ''kadrosunun yetersizliðine ve teknik direktör Frank Rijkaard'a'' baðladý. Çolak, Galatasaray'ýn iyi bir kadroya sahip olmadý ðý ný sa vu na rak, ''Ga la ta sa ray'ýn iyi bir kadrosu, yýldýzlarý, maçýn skorunu deðiþtirecek fut bol cu la rý yok. Ga la ta sa ray'ýn bu sene sezona Frank Rijkaard ile baþlamasý da zaten hataydý. Galatasaray'ýn teknik direktörü ne den Abdullah Ho ca ol Tanju Çolak, masýn, Arda Turan'ý neden eleþtirdi. Ertuð-

rul Saðlam veya Tolunay Kafkas olmasýn'' dedi. ''Türk futbolcular ara sýnda, bugün 'yýldýz oyuncu' olarak nitelendirdiði bir futbolcu bulunup bulunmadýðý'' yönündeki bir soruyu da cevaplayan Çolak, þunlarý söyledi: ''Günümüzdeki Türk futbolcularýnda yýldýz yok. Ben bundan 3 sene önce 'Arda yýldýz deðil' demiþtim, þimdi yeni anlýyorlar Arda'nýn yýldýz olma dýðýný. Benim için yýldýz, skor tabelasýný deðiþtirecek, maçta 2-0 maðlupken gol atacak, attýracak, maçýn kaderini deðiþtirecek kiþidir. Fenerbahçeli Alex ve Beþiktaþlý Guti yýldýz ama Galatasaraylý Arda yýldýz deðil'' Çolak, Arda'nýn sakatlýðýna da deðinerek, ''Her kes Ar da'yý merak ediyor. Kalp ameliyatý olan sporcu iyileþip spora yavaþ yavaþ baþladý, beyin ameliyatý olan insan da yürümeye baþladý. An cak Ar da, fý týk a me li ya tý ol masýna raðmen yü rü ye mi yor'' dedi.

GÖZLER LYON'DA TÜRKÝYE VE AVUSTRALYA'NIN ADAY OLDUÐU 2014 FIBA BAYANLAR BASKETBOL DÜNYA ÞAMPÝYONASI'NI DÜZENLEYECEK ÜLKE BUGÜN AÇIKLANACAK. ULUSLARARASI Basketbol Federasyonlarý Birliði (FIBA) Yönetim Kurulu, 2014 yýlýnda düzenlenecek Bayanlar Dünya Þampiyonasý'na ev sahipliði yapacak ülkeyi yarýn açýklayacak. Türkiye ile birlikte Avustralya'nýn düzenlemek için aday olduðu organizasyonun ev sahibi, FIBA Yönetim Kurulu'nun Fransa'nýn Lyon kentinde bugünkü oylamasý sonucunda belli olacak. Gençlik

ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Baþkaný Turgay Demirel, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy ve TBF Dýþ Ýliþkiler Direktörü Emir Turam'dan oluþan TBF heyeti, FIBA Bayanlar Dünya Þampiyonasý evsahipliði oylamasýna katýlmak üzere dün Lyon'a gitmiþti. Kapalý oylama sonucunda organizasyonu alacak ülke belli olacak.

SPOR TOTO 2. LÝG 2. KIRMIZI GRUP

Süper Lig'in ikinci yarýsýna güçlü kadrosuyla büyük beklentiler içinde giren siyah-beyazlý ekip 8 haftalýk süreçte 8 puan topladý. Ayný Beþiktaþ, 1997-1998'de ayný dönemde 7 puan alabilmiþti. FOTOÐRAF: A.A

BEÞÝKTAÞ 2. YARIDA 16 PUAN KAYBETTÝ

‘‘

Kara Kartal, ligin 18 takýmla oynandýðý 1994-95 sezonundan bu yana 25. hafta itibarýyla en kötü sezonunu yaþýyor. Beþiktaþ, ligin ikinci yarýsýnda 8 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

SÜPER Lig'de deplasmanda Manisaspor ile golsüz berabere kalan Beþiktaþ, ikinci devrede 8 maç ta 16 pu an kay bet ti. Li gin i kin ci devresinin ilk 8 haftasýnda Bucaspor ve Medical Park Antalyaspor'u maðlup eden, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a yenilen, Kardemir Karabükspor'la berabere kalan Beþiktaþ, 25. haftada da Manisaspor'la berabere kaldý. Bu beraberlikle ligin ikinci devresinde 16. puanýný kaybeden Beþiktaþ, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldý. Manisaspor beraberliðiyle 25. haftayý 36 puanla tamamlayan Beþiktaþ, Süper Lig'in 18 takým la oynanmaya baþladýðý 1994-1995'ten beri 25. hafta itibarýyla en az puan topladýðý sezonu yaþýyor. Siyah beyazlý ekip, 1997-1998'de 25. haftayý 37 puanla geçmiþti. 8 haftalýk süreçte 8 puan toplayan Beþiktaþ, 1997-1998'de ayný dönemde 7 puan alabilmiþti.

13 Mart Pazar: 13.30 Tarsus Ýdmanyurdu-Adana Demirspor (Tarsus) 13.30 1461 Trabzon-Balýkesirspor (Ahmet Suat Özyazýcý) 13.30 Kocaelispor-Fethiyespor (Ýsmetpaþa) 13.30 Sakaryaspor-Pursaklarspor (Sakarya Atatürk) 13.30 Þanlýurfaspor-Eyüpspor (Þanlýurfa GAP) 13.30 Türk Telekomspor-Ofspor (Türk Telekom) 13.30 Elazýðspor-Konya Torku Þekerspor (Elazýð Atatürk) 13.30 Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaþa) 13.30 Dardanelspor-Belediye Vanspor (18 Mart)

SPOR TOTO 3. LÝG 2. GRUP 13 Mart Pazar: 13.30 Kahramanmaraþspor-Altýnordu (12 Þubat) 13.30 Darýca Gençlerbirliði-Beykoz 1908 (Darýca Ýlçe) 13.30 Anadolu Üsküdar 1908-OYAK Renaultspor (Vefa) 13.30 Gümüþhanespor-Yalýspor (Gümüþhane Yeniþehir) 13.30 Keçiören Sportif-Ispartaspor (Hasan Doðan) 13.30 Yimpaþ Yozgatspor-Orhangazispor (Yozgat Bozok)

SPOR TOTO 3. LÝG 3. GRUP

Hidayet'li Magic, Warriors'a 123-120 maðlup oldu.

HÝDAYET'ÝN 24 SAYISI YETMEDÝ NBA'DE Oackland'daki Oracle Arena'da oynanan maçta Orlando Magic'i aðýrlayan Golden State Warriors, bir ara 21 sayý geriye düþmesine raðmen rakibini uzatma periyodunun sonunda 123-120 yenmeyi baþardý. Magic'in yýldýz oyuncusu Dwight Howard 13 sayý 21 ribaundla ''double double'' yaparken, takým arkadaþý Hidayet Türkoðlu 24 sayýyla oynadý. Konuk ekibin en skorer ismi ise 30 sayýyla oynayan Jason Richardson oldu. Evsahibi ekipte ise Monte Ellis 39 sayý 11 asistle gecenin ''double double'' yapan bir diðer ismi oldu. 3 sayý çizgisinin dýþýndan yaptýðý 11 denemenin 8'inde baþarýlý olan Dorell Wright 32 sayýyla oynadý.

13 Mart Pazar: 13.30 Siirtspor-Diyarbakýr BB. (Siirt Atatürk) 13.30 Karsspor-Yalovaspor (Kars Þehir) 13.30 Kýrýkkalespor-Zeytinburnuspor (Baþpýnar) 13.30 Gaziosmanpaþa-Denizli Belediye (Gaziosmanpaþa) 13.30 Pazarspor-Beylerbeyi (Pazar Ýlçe) 13.30 Araklýspor-Kepez Belediyespor (Araklý Ýlçe) 13.30 Kýrýkhan-Keçiörengücü (Ýskenderun 5 Temmuz) 13.30 Sancaktepe Belediye-Gölcükspor (Hakan Þükür) 13.30Kastamonuspor-Torbalýspor (Kastamonu Gazi)

BEKO BASKETBOL LÝGÝ 13 Mart Pazar: 16.00 Banvit–Pýnar Karþýyaka (Kara Ali Acar) 16.00 Bornova Belediyesi–Antalya BB(Ege Üniversitesi) 16.00 Aliaða Petkim–Erdemir (Enka)

SPOR EKRANINDA BUGÜN 13:30 Giresunspor - Çaykur Rizespor (TRT 1) 13.30 Milan-Bari (TV8) 15:00 Ankaragücü - Galatasaray (Lig TV) 16.00 Roma-Lazio (TV8) 16.00 Stoke City-West Ham (NTV Spor) 18.45 Manchester City-Reading (NTV Spor) 19:00 Fenerbahçe - Konyaspor (Lig TV) 19:00 Denizlispor - Boluspor (TRT 1) 21.45 Parma-Napoli (TV8) 22.00 Sevilla-Barcelona (NTV Spor)

F.Bahçe masa tenisinde Avrupa sýnavýna çýkýyor n FENERBAHÇE Kulübü Masa Tenisi Bayan Takýmý, sarý-la civertli kulübe Avrupa þampiyonluðunu getirmek istiyor. Sarý-lacivertliler, bu hedefleri doðrultusunda bugün Hollanda'nýn Li NingInfinity Heerlen takýmý ile yapacaklarý ETTU (Avrupa Masa Tenisi Birliði) Kupasý çeyrek final rövanþ maçýnda rakiplerini eleyerek, yarý finale çýkmayý hedefliyor. Fe nerbahçe Kulübü Masa Tenisi Þube Kaptaný Gürhan Yaldýz, geçen yýl da çeyrek final oynadýklarýný, bu yýl þampiyonluðu hedeflediklerini ifade ederek, ''Daha önce erkeklerde Avrupa finali oynamýþtýk. Þimdi bayanlarda da final oynayýp, þampiyonluk kupasýný getirmeyi he defliyoruz'' dedi.

Bir dakika geç gelen yandý n ALMANYA Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takýmlarýndan eski Fenerbahçeli Tuncay Þanlý'nýn da forma giydiði Wolfsburg'ta aðýr para cezasý dönemi baþladý. Bild Gazetesi, Wolfsburg teknik direktörü Pierre Littbarski ve sportif direktör Dieter Hoeness'in yemek ve antrenma 1 dakika geç gelen futbolcuya þimdiden 10 bin avro (yakla þýk 21 bin TL) para cezasý ve receklerini yazdý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

AÝLE - SAÐLIK birçok çocuk anaokuluna baþladýktan sonra, yemek saatinde yemeði önünde öðretmenin ona yedirmesi için oturup beklemektedir. Ailecek yenen yemeklerde ona da tabak konulmasý, onun da masada bir yerinin olmasý yemek yeme alýþkanlýðý ve sorumluluðunu kazanmasýnda yardýmcý olur. Kendi yiyemez, yeterince doyamaz diye yemek saatinden önce týka baka doyurulan çocuk, bu alýþkanlýðý kazanmakta zorluk çeker. Birçok temel becerinin yerleþememesinde okul öncesinde bu davranýþlarýn anne tarafýndan yapýlýyor olmasý en önemli etkendir. Temizlik alýþkanlýðý, yemek yeme ve giyinme becerilerinin kazanýlmasý daha küçük yaþlarda çocuðun bunlarý yapmaya baþlamasý ve takdir edilmesiyle kazanýlýr ve ocuklarýmýza sorumluluk duygusunu nasýl yerleþir. Sürekli korunan, kollanan, düþmeden, kalkmadan vermeliyiz? Ýleride kendi hayatlarýnýn gerektirdiði davranýþlarý onlara nasýl kazandýrmalýyýz? büyüsün denen çocuklar yürürken korkarak adým aGeç kalmamak, sonradan söylenmemek, þikâ - tarlar. Parka gittikleri zaman korktuklarý için kaydýraktan kayamazlar. Týrmanýrken ayaklarý titrer. Merdiyet etmemek için neler yapmalýyýz? Birçok anne baba çocuklarýnýn en temel sorumlu- venden inerken tedirgin olular. Tek baþýna olmak korluklarýný bile yapmadýklarýndan þikâyetçi… ‘Odasýný kutur onlarý… Çünkü her zaman yanlarýnda birinin toplamýyor, eþyalarýný her yere geliþigüzel atýyor ve bu olmasýna ve iþlerinin onun yerine yapmasýna alýþmýþdaðýnýklýktan da rahatsýz olmuyor. Sürekli ona hatýr- lardýr. Kendi baþýna kalýnca endiþelenir, yapamayacalatmaktan yoruldum, ama hep söyleyerek nereye ka- ðýndan korkar. Küçük yaþlarda sorumluluklarýný üzerimize alarak, dar… Ben söylemeyince bardaðýný bile alýp mutfaða ayný zamanda onlarýn zafer duygularýný da ellerinden götürmüyor…’ Bu tip sýkýntýlar hepimiz için oldukça tanýdýk… Ken- almýþ oluyoruz. Týrmanmaya çalýþan bir çocuðu zordi hikâyemizi anlatýyor gibi adeta… Çocuklarýmýzla lanmasýn diye tutup kendimiz koyduðumuzda kendi yaþadýðýmýz sorunlardan belki de en temel olaný, onla- çabasýyla elde edeceði mutluluðu da elinden almýþ olura sorumluluk duygusunu zamanýnda kazandýrama- yoruz. Çoðu zaman kýyamamak, aþýrý koruyucu ve kolmýþ olmamýzdan kaynaklanmaktadýr. Özellikle ergen layýcý olmak uðraþarak, çabalayarak baþarabileceklerini yaþlara geldiklerinde yapmalarýný istediðimiz, görmek bile bizim yapmamýzla sonuçlanýyor. Tiþörtünü ve çorabýný ters de olsa kendi giymeye çaistediðimiz davranýþlarý göremeyince kýzýyor ve söylýþan çocuk, baþarý duygusunu da tadar. ‘ Ben yeterince lenmeye baþlýyoruz. Bu olayý geriye doðru sardýðýmýzda karþýmýza çýkan çabaladýðýmda yapabiliyorum, uðraþtým ve bunu bailk þey hormonlu þefkatimiz oluyor. Kýyamadýðýmýz i- þardým’ duygusunu kazanýr. Bu ise özgüvenin ilk teçin, aþýrý koruduðumuz ve kolladýðýmýz zaman dilim- mellerini oluþturur. Çabalayan, her þeyi karþýsýndakinleri… Daha küçük yapamaz, beceremez, yorulur diye den beklemeyen, en ufak bir baþarýsýzlýkta hemen sýðýyapmasýna izin vermediðimiz sorumluluklarýný, büyü- nacak bir ebeveyn aramayan çocuklar yetiþtirmek istidükleri zaman hiç zorlanmadan yapmalarýný bekliyo- yorsak, onlarý küçük yaþtan itibaren bazý iþlerini yapruz. Kolay öðrendikleri zamanlarý kaçýrdýðýmýz için, malarýna teþvik etmeliyiz. Bazen çocuklar kendilerinden istenen þeyi nasýl yazor öðrenme zamanlarýna kalýyor söylenmelerimiz. Küçük yaþlarda daha çabuk kazanabilecekleri sorum- pacaklarýný bilemezler ya da tam anlamamýþ olabilirler. luluklarýný, birçok þeyi sorguladýklarý ve yapmak iste- Odaný topla dendiðinde bunu nasýl yapacaklarýný ve medikleri ergenlik çaðlarýna kadar erteliyoruz. Doðru nereden baþlayacaklarýný bilemeyebilirler. Eþyalarý bir kullanamadýðýmýz þefkatimiz çocuklarýmýzla ileriki yýl- yere sýkýþtýrmak ya da dolaba depolamak onlar için larda sorunlar yaþamamýza sebep oluyor. O kadar e - toplamak olarak da algýlanabilir. Ýþte bu yüzden ilk zamek verdiðimizi, onun yapabileceði iþleri bile kendi- manlarda ‘gel birlikte toplayalým’ þeklinde yaklaþmak mizin yaptýðýný düþünerek söylenmeye baþlýyoruz. Bu ve onun iþi öðrenmesini saðlamak gerekebilir. Toplanan odaya uzaktan bakýp ‘iyi iþ çýkardýk, böyle toplu oldurum ise iliþkiyi germekten baþka bir iþe yaramýyor. Oysa okul öncesi yaþlarda çocuklar anne babalarýný duðunda odan çok güzel görünüyor’ þeklinde söylememnun etmeyi severler. Onlarýn gözüne girebilmek mek davranýþý ödüllendirir, düzenli olmak konusunda için yaptýklarý olumlu davranýþlarý görülsün, beðenilsin çocuðun estetik algýlarýný da pekiþtirmiþ olur. Gayreti takdir edilen çocuk sorumluluklarýný yapisterler. Anne baba çocuðun hayatýnda ilk kahraman olduðu için, onlarýn söyledikleri ve yaptýklarý kanun gi- maya devam eder. Annesi iþ yaparken, onun yanýnda bidir. Okul döneminden sonra öðretmen bu rolü üze- toz almaya çalýþan bir çocuða, söylenen güzel ve orine alýr ve bundan sonra onun söyledikleri ve yaptýk- naylayýcý sözler davranýþý pekiþtirir. ‘ Sanýrým kýzým larý çocuk için öncelik taþýr. Onlarýn sevdiði ve hoþlan- gerçekten büyümeye baþlamýþ, çünkü bana yardým edýðý bir þeyler yapmak ve takdir almak çok önemlidir. diyor’ demek bu davranýþýn sürekli tekrarlanmasý için Bu sebeple bu yaþlar sorumluluk duygusunun verilme- sebep oluþturur. Bazen çocuklarýn yaptýðý iþ yeterince temiz olmaz kaygýsýyla her iþi üzerimize almak ve si için kaçýrýlmamasý gereken yaþlardýr… Ýki yaþtan itibaren döke saça da olsa yemeðini kendi kendimizin daha kolay ve çabuk yaptýðýmýzý düþünyemesine izin verilmeli, doymadýðý düþünülerek sü- mek, onlarýn ergenlik çaðlarýna kadar bu davranýþlarý rekli anne tarafýndan beslenmemelidir. Böyle alýþan kazanamamalarý anlamýna gelir.

Sorumlu olan sorunlu olmaz

13 MART 2011 PAZAR

15

Glutensiz ürünler bakkalda da satýlacak SOSYAL Güvenlik Kurumu, 5,5 milyon Çölyak hastasýna (ince baðýrsak alerjisi), özel formüllü (glutensiz) ürünleri istedikleri yerden alma imkâný tanýdý. SGK, hastalara 0-5 yaþ için 52,50 lira, 5-15 yaþ için 80 lira, 15 yaþ üstü için 72,50 TL ödeme yapacak. Hastalar bu paralarla eczaneler dahil her yerden kendileri için üretilen özel makarna, þehriye, bisküvi, çikolata ve gofret alabilecek. SGK, mevzuatýndaki Doðuþtan Metabolik Hastalýklar ve Çölyak Hastalýðý ile ilgili maddeyi yeniden düzenledi. Buna göre daha önce hastalarýn, kýsýtlý diyetleri sebebi ile hayatî öneme haiz özel formüllü (glutensiz) un ve özel formül içeren mamul ürünleri (makarna, þehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) Medula Reçete Provizyon sisteminden giriþ yapýlarak sadece eczanelerden temin edilmesine son verildi. 11 Mart 2011 itibariyle reçetesiz ve tebliðde belirtilen tutarlar yaþ gruplarýna göre aylýk olarak otomatik ödeme sistemiyle doðrudan hak sahiplerine ödenecek. Hak sahipleri de bu ürünleri istedikleri yerden temin edebilecek. Yeni düzenlemeye göre SGK, Çölyak hastalarýna, aylýk 52,5 lira ile 80 TL arasý ödeme yapacak. Ankara / cihan

Ç

Özellikle yaþlýlara sokaða çýkmama tavsiyesi yapýlýrken, iki elin birden cepte olmasý da düþme riskini arttýrýyor.

Buzlu zeminde nasýl yürümeli? KAR YAÐIÞI VE BUZLU ZEMÝN DOLAYISIYLA DÜÞMELERE BAÐLI KIRIK VAK'ALARI ARTTI. SOÐUK ve yaðýþlý havanýn etkili olduðu bu günlerde vatandaþlarýn karlý ve buzlu zeminde yürümede her zamankinden daha fazla dikkatli olmalarý, özellikle yaþlýlarýn tek baþýna sokaða çýkmamalarý gerektiði bildirildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Týp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Toker, karlý ve buzlu zeminde yürümenin daha da zorlaþtýðýný belirten Toker, ‘’Kaldýrýmlarda oluþan buzlu zemin nedeniyle basit düþmelere baðlý kýrýklar çoðaldý’’ dedi. Buzlu kaldýrýmlarda ve yollarda yürümede en çok yaþlýlarýn zorlandýðýna iþaret eden Toker, ‘’Özellikle yaþlýlara, zorunlu ihtiyaçlarý dýþýnda tek baþýna sokaða çýkmamalarýný tavsiye ediyoruz’’ diye konuþtu.

ELLER CEPTE OLMASIN BUZDA kaymamak için ayakkabý seçiminde de dikkatli davranýlmasý gerektiðini vurgulayan Toker, bu dönemlerde tabaný kaymayan ayakkabýlar giymenin önemli olduðunu söyledi. Toker, buz tutan zeminde yürümede, dengeli hareket etmenin de kayma riskini azaltabileceðini dile getirerek, ‘’Yürürken dengemizi iki kolumuzu yanlardan sarkýtarak, kollarýmýzý öne ve arkaya doðru hareket ettirerek saðlarýz. Soðuk havalarda üþümemek için ellerimizi cebimize sokmamýz, kaygan buzun üzerinde bozulan dengemizi daha da kontrolsüz duruma getirir. Bu nedenle bir elimizin mutlaka cebimizin dýþýnda durmasý gerekir’’ dedi. Konya / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 13 MART 2011 PAZAR

Þehitlere 410 hatim

Türkiye'de her gün 250, dünyada ise her yýl 4,9 milyon kiþi sigaraya baðlý hastalýklardan dolayý hayatýný kaybediyor.

Tiryakiler, sadece sigarayý yakmýyor NÝKOTÝNÝN ZARARLARINA DÝKKATÝ ÇEKEN UZMANLAR, SÝGARANIN ANÝDEN BIRAKABÝLECEÐÝNÝN ALTINI ÇÝZÝYOR. ATATÜRK Üniversitesi (A.Ü) Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Eroðlu, ‘’Biz sigara içerken vücudumuzun bir tarafýnýn yandýðýndan haberimiz yok’’ dedi. Eroðlu, A.Ü Kâzým Karabekir Eðitim Fakültesinde A.Ü Kariyer Topluluðu ve Yakutiye Belediyesi Kent Konseyi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen ‘’Sigara ve Saðlýk’’ konferansýnda sigaranýn zararlarýný anlattý. Nikotinin zehir deðeri bakýmýndan akrep ve yýlanýn zehrinden daha güçlü olduðunu belirten Eroðlu, nikotinin alkolden 15 kokainden ise 5 kat daha etkili bir baðýmlýlýk özelliði taþýdýðýný ifade etti. Eroðlu, sigaranýn egzoz gazýyla arasýnda bir fark bulunmadýðýna dikkat çekerek, þunlarý kaydetti: ‘’Sigara içen bir kiþide ana koroner damarda yüzde 100’e yakýn bir týkanýklýk oluyor. 20 yýl sigara içen bir kiþinin vücudunda 7 kilo katran birikir. Sigara ve hastalýklara gelince, örneðin kelliðin en önemli sebebi sigaradýr. Kulak, diþ, kemik, damar ve akciðeri etkiler. Kýsaca,

sigara vücudun tüm sistemini olumsuz etkiler. Ayrýca, sigara en sýk baþ ve boyun bölgelerinde kansere sebep olmaktadýr. Dünya saðlýk örgütüne göre sigara içmek bir hastalýktýr ve tedavi gerektirir.’’ ANÝDEN BIRAKILABÝLÝR Dünyada her yýl 4.9 milyon kiþinin sigaraya baðlý hastalýklardan dolayý öldüðünü bildiren Eroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Türkiye’de de her gün 250 kiþi sigaraya baðlý hastalýklardan dolayý hayatýný kaybediyor. Sigara en kolay ulaþýlabilen içeceklerdendir. En önemlisi de sigarayý deneyen 4 kiþiden 3’ü tiryaki oluyor. Biz sigara içerken vücudumuzun bir tarafýnýn yandýðýndan haberimiz yok. Ayrýca sigara içen annelerin çocuklarýnda hastalýk riski çok daha fazladýr. Yapýlan araþtýrmalara göre sigara yüzde 80 oranýnda aniden býrakýlýyor. Zamana yayarak sigara býrakýlmasýnýn baþarý oraný daha düþüktür.’’ Erzurum / aa

TAYLAND’DAN TÜRKÝYE’YE HEYET SAÐLIK Bakanlýðý’ndan yapýlan yazýlý açýklamada; 1980’li yýllardan bu yana Güney Doðu Asya bölgesinde ve dünyadaki tütünle mücadele çalýþmalarýna önemli katkýlarda bulunan Dr. Ha tai Chi ta nondh baþkanlýðýndaki 12 kiþilik Tayland heyetinin 14-16 Mart tarihleri arasýnda Ankara’ya geleceði belirtildi. Tayland Hükümeti’nin, Türkiye’nin tütün kontrolü konusunda yaptýðý çalýþmalarý yerinde görmek ve Türkiye’nin tecrübelerinden istifade etmek üzere üst düzey kamu görevlilerinden oluþan bir heyet görevlendirdiði kaydedilen açýklamada, “Heyet, Saðlýk Bakanýmýz Prof.Dr. Recep Akdað’ý ziyaret edeceklerdir” denildi. Ankara / cihan

nERZURUM Palandöken Müftülüðü, Erzurum’un kurtuluþu sýrasýnda þehit edilen askerler ve Ermeniler tarafýndan katledilen sivil vatandaþlar için hatim okuttu. Erzurum’un düþman iþgalinden kurtarýlýþýnýn 93. yýl dönümü çeþitli etkinliklerle kutlanýyor. Merkez Palandöken Ýlçe Kaymakamlýðý, Erzurum’un kurtuluþu, Þehitler Haftasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn kabul yýl dönümü dolayýsýyla, müftülüðe baðlý camilerde 410 hatim okuttu. Hatimlerin duasý ise Babadereli Ahmet Efendi Camii’nde Cuma namazý öncesinde yapýldý. Palandöken Müftüsü Mustafa Baydar, “Þehitlerimize çok þey borçluyuz. Hatimlerimizi, þehitlerimizin güzel ruh larýna ithaf ediyoruz” ifadelerini kullandý. Erzurum / cihan

Bahçelerde ‘Hobi’ nKONYA’DA Meram Belediyesi tarafýndan Karahüyük Mahallesi’nde yaptýrýlan Hobi Bahçeleri’ne müracaatlar 14 Mart Pazartesi günü baþlýyor. Þimdiden vatandaþlardan büyük ilgi gören Hobi Bahçeleri’nde engelliler için de yüzde 10’luk kontenjan bulunuyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan yapýmý tamamlanan Hobi Bahçeleri’nde incelemelerde bulunan Meram Belediye Baþkaný Serdar Kalaycý, yapýlan çalýþmalarla bir eksikliðin daha giderildiðini söyledi. Belediye tarafýndan yaklaþýk 91 bin metrekarelik bir alanda yapýlan bahçede, 300 civarýnda kamelya yaptýrýldýðýný belirten Kalaycý, bay ve bayanlar için gerekli ihtiyaçlarýn düþünüldüðünü ifade etti. Bahçede bay ve bayanlar için mescit ve çocuk oyun grubunun bulunduðunu bildiren Kalaycý, ayrýca her bir vatandaþýn ekip dikmesi için de 200’er metrekarelik alanýn hazýrlandýðýný ifade etti. Konya / cihan

Boþa akan sudan elektrik ürettiler nÇORLU Deri Sanayicileri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10. sýnýf öðrencilerinden Nurettin Takçý ve Fatih Oðuz Yýldýz, hazýrladýklarý bir proje ile lavabodan boþa giden sudan elektrik enerjisi üretmeyi baþardý. Öðrenciler, amaçlarýnýn hem suyun boþa gitmesini önlemek hem de elektrik tasarrufu saðlamak oldu ðunu belirtti. Proje ile lavaboda el yýkarken boþa akýp giden sularýn sýhhi tesisattan geçerken oluþturduðu su basýncý ile bir tribün elde ediliyor. Bu hareket enerjisi bir dinamo ile elektrik enerjisine çevriliyor. Doðrultma devresi ile elde edilen elektrik enerjisi de led aydýnlatmada kullanýlabiliyor. Boþa akan sudan elektrik üretilerek kullanýlabiliyor. Tekirdað / cihan

5-15 yaþ arasý yayalar, daha çok kazalara karýþýyor.

Çocuklara trafik kurallarýný öðretin TÜRKÝYE'NÝN en önemli sorunlarýndan olan trafik kazalarý, geride binlerce ölü on binlerce yaralý ve özürlü insan býrakýyor. Milyonlarca liralýk maddî kayýplara sebep olan kazalarda, 5-15 yaþ arasý yayalarýn yetiþkin yayalara oranla daha fazla kazalara karýþtýðý bildirildi. Bursa Emniyet Müdürlüðü, çocuklara, küçük yaþlarda trafik kurallarýnýn öðretilmesinin yararlý olacaðýný açýkladý. Bursa Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, Türkiye’de kaza adedi ve ölü sayýsýnýn geliþmiþ batý ülkelerinden daha fazla olduðu belirtildi. Türkiye’de yol ve trafik güvenliði konusundaki eðitimin yetersiz olduðunun vurgulandýðý açýklamada, düzenli ve güvenli bir trafik için küçük yaþtan itibaren herkesin eðitilmesi gerektiði kaydedildi. Bursa / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

13 Mart 2011  

Yeni Asya'nın 13 Mart 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you