Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ýmam hatiplere ayrýmcýlýk bitsin

Ayasofya’yý açacaðýz

uDemokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, “askerî okullar ve polis okullarýnýn imam hatip lisesi mezunlarýna dönük ayrýmcý uygulamalarýnýn son bulmasýný’’ istedi. Avcý, Millî Güvenlik Siyaset Belgesinin iç tehdit bölümünden tamamen öznel kriterlerle tanýmlanan ‘’irticaî faaliyetlerin’’ çýkarýldýðý, 28 Þubat sürecinin bittiði ve katýlýmcý, çaðdaþ demokrasinin hakim olmaya baþladýðý bir dönemde Genelkurmay Baþkanlýðýnýn tutumunda en ufak deðiþiklik olmadýðýný kaydetti. Haberi sayfa 5’te

DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Ayasofya’yý ibadete açma zamanýnýn geldiðini belirterek, “Camidir, açýlmýþtýr diye karar alýrýz. Ayasofya’yý ibadete açarýz” dedi.

Röportajý sayfa 19’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

SURÝYELÝ GAZÝ MISIRLI: YASAÐI ANLAMAK MÜMKÜN DEÐÝL

Ergenekon’da medya dalgasý

Baþörtüsü yasaðý kalksýn, Arap öðrenciler de gelir uMÜ­SÝ­AD­Yük­sek­Ýs­ti­þa­re­Ü­ye­si­Ga­zi­Mý­sýr­lý,­“Or­ta­do­ðu­ne­du­rum­da?”­ko­nu­lu­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­“Tür­ki­ye’de­ki­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­kalk­sa,­A­rap ül­ke­le­rin­den­çok­sa­yý­da­öð­ren­ci­e­ði­tim­i­çin­Tür­ki­ye’ye­ge­lir.­8­yýl­dýr­bu­ya­sa­ðýn­hâ­lâ­kalk­mamýþ­ol­ma­sý­ný­an­la­mak­müm­kün­de­ðil”­de­di.­

YALÇIN KÜÇÜK, NEDÝM ÞENER VE ODA TV YÖNETÝCÝ ÝLE MUHABÝRLERÝ, EV VE ÝÞYERLERÝ ARANDIKTAN SONRA GÖZALTINDA.

MISIRLI GAZETECÝ FEHMÝ HÜVEYDÝ:

Bir düzeni yýkmak kolay, yapmak zordur

SAVCILIÐIN TALÝMATIYLA u­ Sav­cý­lý­ðýn­ta­li­ma­tý­doð­rul­tu­sun­da­em­ni­yet­güç­le­ri­ta­ra­fýn­dan­Prof. Dr.­Yal­çýn­Kü­çük,­ga­ze­te­ci­Ne­dim Þe­ner­ve­Ah­met­Þýk,­MÝT­men­su­bu Kâ­þif­Ko­zi­noð­lu­ve­ba­zý­O­da­TV­yö­ne­ti­ci­le­riy­le­mu­ha­bir­le­ri­nin­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­11­ki­þi­nin­ev­ve iþ­yer­le­rin­de­a­ra­ma­ya­pýl­dý. Yalçýn Küç ük

uMÜ­SÝ­AD­ve­U­TE­SAV’ýn­iþ­bir­li­ði­i­le­MÜ­SÝ­AD­Ge­nel­Mer­kezinde­dü­zen­le­nen­top­lan­tý­da ko­nu­þan­Mý­sýr­lý­ün­lü­ga­ze­te­ci­Feh­mi­Hü­vey­di, ül­ke­sin­de­ki­‘dev­rim’i­yorumlar­ken;­“Yýk­mak ko­lay,­yap­mak­zor­dur.­Bi­zim­i­çin­a­sýl­‘ci­had’ bun­dan­son­ra­baþ­lý­yor.­Biz­Mý­sýr­lý­lar,­ye­ni­dö­nem­de­her­ke­sin­him­me­ti­ne­muh­ta­cýz”­de­di. Ömer Þenöz’ün haberi sayfa 6’da

ARAMA SONRASI GÖZALTI u­ O ­d a­TV­Ko­o r­d i­n a­t ö­r ü­Do­ð an Yur­da­kul,­An­ka­ra­Tem­sil­ci­si­Müm­taz­Ý­dil,­ya­za­rý­Mü­es­ser­U­ður,­Ay­dýn­Bý­yýk­lý­ve­mu­ha­bir­Ýk­lim­Ay­fer Ka­le­li­de­ev­le­riy­le­iþ­yer­le­ri­a­ra­nan­lar­a­ra­sýn­da.­A­ra­ma­son­ra­sý­söz­ko­nu­su­ki­þi­ler,­hak­la­rýn­da­ki­ka­rar­ge­re­ði­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­lar.

ATALAY: YARGININ KARARI

Prof. Dr. Yalçýn Küçük’e ait Ankara Yüzüncü Yýl’daki Öncü Sitesinde bulunan evde ve ofiste sabahýn erken saatlerinde aramalar baþlatýldý. Yalçýn Küçük’ün ofisine alarm sistemi sebebiyle giremeyen güvenlik güçlerinin çilingir yardýmýyla alarm sistemini etkisiz hale getirdiði ve kapýyý açtýðý belirtildi. FOTOÐRAF: AA

TUNUS ÝSLÂMÎ YÖNELÝÞ HAREKETÝ LÝDERÝ RAÞÝD GANNUÞÝ:

Parlamenter demokrasiden yanayýz u­ Zey­ne­la­bi­din­Bin­A­li’nin­ül­ke­yi­terk­et­me­si­nin­ar­dýn­dan­20­yýl­dýr­sür­gün­ya­þa­dý­ðý Ýn­gil­te­re’den­Tunus'a­dö­nen­Ýs­lâ­mî­Yö­ne­liþ­Ha­re­ke­ti­li­de­ri­Gan­nu­þi,­her­tür­lü­baþ­kan­lýk­sis­te­mi­ne­kar­þý­ol­duðunu,­sü­per­yet­ki­ler­le­do­na­týl­mýþ­baþ­kan­lar­dan­býk­tý­ðý­ný be­lir­te­rek,­par­la­men­ter­de­mok­ra­si­den­ya­na­ol­duðunu­söyledi..­Haberi sayfa 7’de

u­ Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Be­þir­A­ta­lay,­‘’Yar­gý­nýn­ka­ra­rý­dýr.­Yar­gý­em­ni­yet­ten­bu iþ­lem­le­ri­yap­ma­sý­ný­is­ter.­Bu­gi­bi du­rum­lar­da­po­lis­ad­lî­kol­luk­gö­re­vi gö­rür.­Ta­ma­men­yar­gý­nýn,­mah­ke­me­nin­ta­lep­le­ri­kar­þý­lan­mak­ta­dýr. Yar­gý­nýn­yü­rüt­tü­ðü­bir­sü­reç­tir.­Bi­zim­bu­ra­da­bir­faz­la­cüm­le­söy­le­me­miz­yan­lýþ­o­lur”­dedi.

Haberi sayfa 4’te

Erdoðan BDP’yi suçladý

O “kaza” için sabotaj iddiasý

Gül: Öcalan cezasýný çekiyor

uBaþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­þu­an­da,­bir­yan­dan­te­rör­ör­gü­tü,­bir­yan­dan­da­o­nun­u­zan­tý­la­rý­nýn,­or­ta­mý­tah­rik­ger­mek,­sü­re­ci­kýþ­kýrt­mak­i­çin­dört­bir­kol­dan ha­re­ke­te­geç­miþ­du­rum­da­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Bir­si­ya­sî­par­ti­nin,­si­ya­se­ti,­de­mok­ra­tik­ze­mi­ni ta­ma­men­bý­ra­ka­rak­te­rör­ör­gü­tü­nün­söz­cü­lü­ðü­ne­so­yun­du­ðu­nu gö­rü­yo­ruz’’­de­di­Haberi sayfa 4’te

uBBP­eski­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Muhsin Ya­zý­cý­oð­lu­i­le­5­ki­þi­nin­vefat­et­ti­ði he­li­kop­ter­ka­za­sýy­la­il­gi­li­ha­zýr­la­nan fez­le­ke­de,­‘’bir­den­faz­la­ki­þi­yi­öl­dür­me’’­id­di­a­sýy­la­7­ki­þi­hak­kýn­da­suç­la­ma­la­ra­yer­ve­ril­di.­Fez­le­ke­de,­he­li­kop­ter­düþ­me­o­la­yý­nýn­ba­sit­bir­he­li­kop­ter­ka­za­sý­de­ðil,­he­nüz­ü­ye­le­ri tesbit­o­lu­na­ma­yan­ör­güt­men­sup­la­rýn­ca­ya­pý­lan­sa­bo­taj­olduðu­id­di­a­larý­dile­getirildi.­Haberi sayfa 4’te

uCum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül, “Te­rör­ ör­gü­tü­ e­le­ba­þý­ Ab­dul­lah Ö­ca­lan’ýn­ev­hap­si­is­te­mi­tar­tý­þý­lý­yor.­ Si­zin­ bu­ ko­nu­ya­ yak­la­þý­mý­nýz­ ne­dir?”­ so­ru­su­na­ “Mah­ke­me ka­rar­la­rý­ ke­sin­leþ­miþ­ ve­ ce­za­sý­ný çek­mek­te­dir”­ kar­þý­lý­ðý­ný­ ver­di. Gül,­­ev­ler­de­ya­pý­lan­a­ra­ma­lar­i­le il­g i­l i­ o­l a­r ak­ da,­ “Mah­k e­m e­ ve sav­cý­la­rýn­ ka­ra­rý,­ söy­le­ye­cek­ bir þe­yim­yok”­dedi.­­Haberi sayfa 4’te

Son Þahitler’den Mustafa Kýrýkçý vefat etti

ÖSYM’de yeni dönem Haberi sayfa 5’te

Enflasyon 41 yýlýn dibinde Haberi sayfa 13’te

ISSN 13017748

Nedim Þener

Ahmet Þýk

www.yeniasya.com.tr

4 MART 2011 CUMA / 75 Kr

SAYI: 14.734

85 yaþýndaki Mustafa Kýrýkçý, Haseki Hastanesinde tedavi görüyordu. Haberi sayfa 3’te SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

4 MART 2011 CUMA

.

Ýslâmiyet, istirahat-i umumiyeyi temin eder

‘‘

Dostunuz Allah'týr ve O, yardým edicilerin en hayýrlýsýdýr.

‘‘

sami: Ýþiten, dinleyen. im ti sal: Uy ma, ör nek alma. nehiy: Yasak. ma kabl: Ö n d e k i, üstteki, geçmiþteki. nazm: Sý ra, ter tip, kafiyeli, vezinli söz. med lul: De lil len di rilen. Mana, meâl. kü tüb-ü sa bý ka: Geç miþ te ki mu kad des kitaplar.

ta rik-i ev lâ: En i yi yol. þecere: Aðaç. istirahat-i umumi ye: Ge nel is ti ra hat, rahatlýk, huzur. me va sim-i er ba a: Dört mevsim. Ah kâm-ý fer’i ye: Za man ve me kâ nýn deðiþmesinin tesiriyle dinin deðiþebilen hü kümleri. Da’: Hastalýk.

Yakýnlýðýn, Ýslâmî uhuvvetin, bahtiyarlýðýn, samimiliðin ve azizliðin ünvanýyla, hakikat ve masumiyetin id ra kiy le “dost lu ðu” yay gýn laþ týr mak, yeni dost gönüller kazanmak, nejateren@saidnursi.de mevcut olaný daha da saðlamlaþtýrýp devam ettirmek gerekiyor. n zor bulunan, en yaný Hasbîliðin, berraklýðýn, doðrulubaþýmýzda, en sevdiðiðun, devamlý irtibat ve birlikte olmamiz ve hep özlenen, anýn, sâdýklýðýn, hatýrýn, gönlün kudsî ranýlandýr “dostluk”! nesîminin o derin cezbedici gücüyle O nu, ya ni dost lu ðu hareket edebilmeyi saðlamlaþtýrmak ka zan mak... Dost ol gerekiyor. Ýyiliði, irþadý, tebliði, selâmak, dost kal mak... Ga li ba hem mý, hatýrý, huzuru, sabrý, birbirine zor, hem çok kolay. katlanmayý, fikre saygý duymayý deBu zamanda belki her insanýn isvam ettirip, yaþatmak gerekiyor. tediði, devamýný dilediði sýcak bir Tahammülün, hâlisiyetin, ihsahis, bin can ile istenen bir duygu, nýn, ikramýn, ahireti hatýrlamanýn hasret kalýnan bir özellik ve deðeren gü zel yol ve me tot la rý “dost dir “dostluk”! luk”tan geçiyor. Soðukluðu, yabanîMeftûn olmanýn, hayran kalmaliði, þüpheciliði, zanný, vesveseyi, nýn, düþmanlarý dehþetler içerisinfenalýk ve menfîliði hatýrlatan her de býrakmanýn, vazifeyi, mesâiyi vetürlü kötü hasletleri ötelemek, onsile edebilmenin adýdýr “dostluk”! lardan uzak durmak gerekiyor. Fazilet ve sadâkatin, yakýnlarla el Rütbeleri, dünyevî bütün kýymet ele verebilmenin, hatýrlanýp yepyeni le ri, menfaatleri, bir Müslüman’a köprüler kurmanýn adýdýr “dostluk”! as la ya kýþmayacak her türlü kötü O nun i çin, ken di dün ya mýz da huy ve duyguyu; “dostluk” adýna ugurbetler yaþamamak ve en yakýn nutmak gerekiyor. kardeþlerimize gurbetleri yaþatmaEzaya, cefa çekmeye, mahrumimak, husûmet ve fenalýða asla vakit yete, firaka, iftirak tokatlarýna karþý ayýrmamak gerekiyor. “Hakkýn hatýrý” için karþý koyabilÝn san lý ðýn be lâ sý ve en bü yük menin adýdýr “dostluk!” “Bu acîb, düþ ma ný o lan kin, a dâ vet, ha set, dost suz zaman da, lil lah için mu hýrs, hýrçýnlýk ve tahrip gibi bir çok habbet etmenin ve hakîki bir tesellî kötü sýfat ve hallerin en önemli çaalýp verme”nin, baþa gelen meþakrelerinden birisi, “dostluðu” tesis ve katleri “ucuz ve ehemmiyetsiz kýladevam ettirmektir. caðýna” inanmanýn adýdýr “dostluk!” “Dünya gamýndan geçip, yokluða Bu zamanda belki her Dünyada yaþayan her insanýn arkanat açýp, zusu olan; iyiye, güzele, huzura, baÞevk ile her dem uçup, çaðýrýrým insanýn istediði, rýþa, kardeþliðe, “dostluða” olan þiddost, dost!” diye çaðýrabilmenin adevamýný dilediði sýcak detli ihtiyaç ve beklentilere karþýlýk dýdýr o. bir his, bin can ile istenen verecek yegâne din ise, Ýslâm’dýr. Visâlin, kaynaþmanýn ikliminde Bunu gerçek mânâda yaþayýp, yaþagönül baharlarý olmalý. Bu baharla- bir duygu, hasret kalýnan tacak yegâne fertlerin baþýnda da rýn çiçeðidir “dostluk”! bir özellik ve deðerdir hakikî Müslümanlar gelmektedir. Ayrýlýklar, hatalar, dalgýnlýklar, ký hir za man Pey gam be ri ne (asm) rýlmalar vardýr bu hayatýn gerçekle- “dostluk”! Fazilet ve üm met ol ma ve o nun vâ ris li ði ni ri içerisinde muhakkak. Ýnsan olma- sadâkatin, yakýnlarla el ele deruhte etmiþ bir Üstadýn talebesi nýn gereði, dehþetli asrýn baskýlarý, verebilmenin, hatýrlanýp olma nimetine ermiþ bir dâvâ adagaddar medeniyetin bid’alarýna karmý na ya ký þan; “dost lu ðu” ya þa yýp þý hangi babayiðit var sade ve katký- yepyeni köprüler kurmanýn yaþatmak, yeni “dostluklar” tesis etsýz direnebilen, karþý koyabilen! adýdýr “dostluk”! mek tir. Ýs lâ mýn ö zü ne uy gun bu Bu alanda maalesef karnemiz zayýf! Bazen de “yoklarý” oynuyoruz. O za- toplum hayatýný mahvedip öldüren þartlarý tatbik edecek yegâne insanman fert olarak, camiâ olarak, millet bütün menfî hâl, tavýr, söz ve hare- la rýn en ba þýn da ge len le rin den olarak birbirimize ve “ötekine” “kat- ket ler den ka çýn ma mýz ge re ki yor. “Nu run Ha dim le ri” o lan fe da kâr Böyle hallerin çok uzaðýnda bulun - dostlara düþen, doðrulara sahip çýlanmanýn” gerçeðiyle yüzleþmeliyiz. Affetmenin þemsiyesini açmalýyýz. ma mýz lâ zým dýr. Her ke sin biz zat kýp devam ettirmektir. Bu yazý, hayatýn þartlarýný, gerçekleHoþgörünün sýðýnaðýna koþmalýyýz. ken di sin den baþ la yan, i çe dö nük bir ne fis mu ha se be si nin, ba rý þýn, ri, olaylarý ve hayatýn tümünü, Kur’ân Saygý duygusunun kanatlarýna sýðýnmalýyýz. Bazen duymamanýn, görme- kay naþ ma nýn, hu zu run, ir ti ba týn, dürbünüyle en iyi görüp, okuyabilen menin saðýrlýðýný devreye sokmalýyýz. fedakârlýðýn tatbikine þiddetle ihti- “sýd dýk lar ker va ný”nýn de ðer li bir Gerçek mânâdaki dostlar arasýn- yaç var. Gerçek mânâda “Ýslâm ikli- mensubu ve yolcusu olduðunu düþüda menfîliklere yer olmamalý. Haya- minde ve coðrafyasýnda” bu saðlan- nenlerle bir paylaþým denemesidir. týn gerçeklerinden kaynaklanan ge- dýðý zaman, insanlýk âleminde de Ayný hedefe kilitlenip, insanlýðýn saaçici kýrýlma anlarýný sürekli hâle ge- barýþ rüzgârlarýnýn nesîmi teneffüs deti için; saf gönülleri, kalpleri, hissitirmemenin tek çaresi “dostluk”tan edilebilecektir Ýnþâallah. Bâkî âlem- yatlarý “dostluk” baðýyla sýklaþtýrýp ingeçer. Böyle büyük imtihanlarý ba- den gelen Ýlâhî bir kokunun idra- sanlýðýn baþýndaki kara bulutlarý daðýtþarýyla geçebilmenin babayiðitliði ve kiyle, büyük bir dâvâya mensubiye- maya yardýmcý olacak müsbet mânâtin, sa mi mî gö nül ler de mey da na daki gayretlere bir nebze katkýda buönemli çaresinin adýdýr “dostluk”! Çünkü en azýlý ve insafsýz kâfirle- getirdiði rahmet, kerâmet, ihsan ve lunup, tercüman olma istek ve arzure bile hakký tebliðde sabýr gösteren inayete mazhar bir “þahs-ý mâne- sudur. Cenâb-ý Hak, saf ve güzel göSon Nebînin (asm) ümmeti olma - vî”nin mensupluðunda ve idrakinde nülleri; dostluk ve muhabbetle doldursun Ýnþâallah. (Âmin.) nýn so rum lu lu ðu ve þe re fi var o - yüksek bir þuura ihtiyaç var.

E

B

LÜGATÇE:

Âl-i Ýmran Sûresi: 150 / Âyet-i Kerime Meâli

Dost olmak ve dost kalmak

Zaman-ý Saadette Kur’ân’dan neþ’et eden Ýslâmiyet, sanki bir þeceredir... Evet, Ýslâmiyet, mazi ile istikbali kanatlarý altýna almýþ, gölgelendirerek, istirahat-i umumiyeyi temin ediyor.

“Senden önce indirilene...” (Bakara Sûresi: 4) u gibi sýfatlarda bir teþvik vardýr. Ve o teþ vik ten sa mi le ri im ti sa le sevk eden emirler ve nehiyler doðu yor. Bu cüm le nin ma kab liy le nazmýna dair “dört letaif” vardýr. Bu cüm le nin ma kab li ne at fý, med lu lün de li le o lan bir at fý dýr. Þöyle ki: 1. “Ey insanlar! Kur’ân’a iman ettiðiniz gibi, kü tüb-ü sa bý ka ya da i man e di niz. Çün kü Kur’ân, onlarýn sýdkýna delil ve þahittir.” 2. Yahut o atýf, delilin medlule olan atfýdýr. Þöyle ki: “Ey ehl-i kitap! Geçmiþ olan enbiya ve kitaplara iman ettiðiniz gibi, Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ile Kur’ân’a da iman ediniz. Zira onlar, Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) gelmesini tebþir ettikleri gibi, onlarýn ve kitaplarýnýn sýdkýna olan deliller, hakikatiyle, ruhuyla Kur’ân’da ve Hazret-i Muhammed’de (a.s.m.) bulunmuþtur. Öyleyse, Kur’ân Allah’ýn kelâmý ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.) de resûlü olduðunu tariki evlâ ile kabul ediniz ve etmelisiniz.” 3. Zaman-ý Saadette Kur’ân’dan neþ’et eden Ýslâmiyet, sanki bir þeceredir. Kökü Zaman-ý Saadette sabit olmakla, damarlarý o zamanýn ab-ý hayat menbalarýndan kuvvet ve hayat ala rak her ta ra fa in ti þar et tik le ri gi bi, dal ve budaklarý da istikbal semasýna kadar uzanarak âlem-i beþere maddî ve mânevî semereleri yetiþtiriyor. Evet, Ýslâmiyet, mazi ile istikbali kanatlarý altýna almýþ, gölgelendirerek, istirahat-i umumiyeyi temin ediyor. 4. Kur’ân-ý Kerim, o cümlede ehl-i kitabý imana teþvik etmekle, onlara bir ünsiyet, bir sühulet gösteriyor. Þöyle ki: “Ey ehl-i kitap! Ýslâmiyeti kabul etmekte size bir me þak kat yok tur; si ze a ðýr gel me sin. Zira, size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak, itikâdâtýnýzý ikmal ve yanýnýzda bulunan esasat-ý diniye üzerine bina e di niz di ye tek lif te bu lu nu yor. Zi ra Kur’ân, bütün kütüb-ü salifenin güzelliklerini ve eski þeriatlerinin kavaid-i esasiyelerini cem etmiþ olduðundan usulde muaddil ve mükemmildir. Yani, tadil ve tekmil edicidir. Yalnýz, zaman ve mekânýn tagayyür etmesi tesiriyle tahavvül ve te bed dü le ma ruz o lan fü ru at kýs mýn da müessistir. Bunda aklî ve mantýkî olmayan bir cihet yoktur. Evet, mevasim-i erbaada giyecek, yiyecek ve sair ilaçlarýn tebeddülüne lüzum ve ih ti yaç ha sýl ol du ðu gi bi, bir þah sýn yaþayýþ devrelerinde, talim ve terbiye keyfiyeti tebeddül eder. Kezalik, hikmet ve maslahatýn iktizasý üzerine, ömr-ü beþerin mertebelerine göre ahkâm-ý fer’iyede tebeddül vardýr. Çünkü, fer’î hükümlerden biri, bir zamanda maslahat iken, diðer bir zamana göre mazarrat olur. Veya bir ilaç, bir þahsa deva iken, þahs-ý âhere da’ olur. Bu sýrdandýr ki, Kur’ân, fer’î hükümlerden bir kýsmýný neshetmiþtir. Yani vakitleri bitti, nöbet baþka hükümlere geldi, diye hükmetmiþtir.” Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 52

Y

LÂHÝKA

muzlarýmýzda... Çünkü bin yýllýk þerefli tarihiyle Avrupa ve dünyaya “insanlýk” dersi veren bir ecdadýn torunlarý olmanýn tarihî þuuru var genlerimizde... Çün kü “i man la rý ný kur tar mak þartýyla, her türlü eza ve cefayý yapan zýndýka komitelerini bile affetmeyi” vaad eden bir “Üstad”a talebe olmanýn aðýr vebâli ve bahtiyarlýðý var gö nül dün ya la rý mýz da, ruh memleketlerimizde... Çünkü yýllardýr mensup olmakla þeref duyduðumuz “þahs-ý mânevî”nin sýcaklýðý ve unutulmaz hatýralarýný bizimle buluþturan vazgeçemeyeceðimiz hukuklar ve “dostluklar” var hafýzalarýmýzda... Ýþte bütün bunlar ve buna mümâsil birçok sebepten dolayý bu topraklarda yaþayan “ben!”ler, “biz!” olmak durumunda. “Ben” olarak deðil, “biz” olarak düþünmek zorundayýz. Bunun tek çaresi “dostluðu” devam ettirmek ve sürekli kýlmaktýr. Ýs lâm coð raf ya sýn da ol sun, dar da i re de ol sun bü tün Müs lü man fertlerin ve camiâlarýn kendi içlerinde ayrýlýk, muhalefet ve—Allah korusun- gýybet, fitne, dedikodu, zan gibi Ýslâmýn men ettiði, fert ve

‘‘

Nurlu yolda adým adým Nurlu yolda yürüyorum adým adým, Cennet âsâ baharý müjdelemiþ Üstadým, Son nefese dek, bu yolda olmak muradým, Kulluðumu bihakkýn yapmaktýr maksadým, Ancak bu þekilde insana kurtuluþ, Nefse þeytana karþý, imanla duruþ, Nokta hedefi tam isabetle vuruþ, Küfre karþý gür seda ile haykýrýþ, Yaratýlýþ gayesine yönelik bir kulluk, Þükür gerekli, alýnan her bir soluk, Önüne bak serilmiþ bunca bolluk, Emirlere uymayý sever yüce Halýk, Doðru yol üzere, eyleyip sebat, Nefse uymak büyük bir kabahat,

Onunla uðraþmak güzel bir cihad, Sünnet-i seniyyeye ittibâ ile biat, “Cennet elbet deðil, olamaz ucuz, Ýnsan zaif mahlûk hem de çok âciz, Basit bir mikrop bile eder taciz, Âyet ve hadis sarih manada veciz, Ýman hem nurdur, hem de kuvvet, Talebeliðin özü esasýdýr uhuvvet, Bu âlî hakikatler hakka eder davet, “Allah’a (cc) kul ol” der yüce âyet, Üstaddan razý olsun Allah (cc) daim, Kâinatýn varlýðý duruþu dua ile kaim, Hiç kimsenin akibeti olmasýn vahim, Bizi bizden iyi bilen Rabimiz rahim,

HASAN YEÞÝLKAYA

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

4 MART 2011 CUMA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 29 R. Evvel 1432 Rumî: 19 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.39 4.47 4.57 5.07 5.02 4.19 4.22 4.13 4.56 4.30 4.57

Güneþ 6.00 6.12 6.18 6.34 6.27 5.41 5.45 5.38 6.21 5.51 6.19

Öðle 11.58 12.08 12.16 12.27 12.23 11.38 11.42 11.34 12.17 11.49 12.17

Son þahitlerden Mustafa Kýrýkçý vefat etti BEDÝÜZZAMAN’I gören ve ona hizmet eden son þahitlerden Mustafa Kýrýkçý, tedavi gördüðü Haseki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Hakk’ýn rahmetine kavuþtu. Kýrýkçý’nýn cenazesi bugün Ýstanbul Fatih Camii’nde Cuma namazýndan sonra kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilecek.

Akþam 17.43 17.51 18.02 18.11 18.06 17.23 17.27 17.18 18.01 17.35 18.02

Yatsý 18.58 19.09 19.16 19.29 19.24 18.38 18.43 18.35 19.18 18.49 19.17

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.02 5.11 4.42 4.37 4.50 4.32 4.25 4.19 4.06 4.50 4 .47

Güneþ 6.28 6.33 6.09 6.00 6.11 5.59 5.46 5.45 5.28 6.17 6.06

Öðle 12.23 12.30 12.04 11.57 12.09 11.54 11.44 11.40 11.25 12.12 12.05

Ýkindi 15.30 15.40 15.11 15.07 15.19 15.00 14.55 14.47 14.35 15.18 15.18

Akþam 18.06 18.15 17.47 17.42 17.54 17.36 17.30 17.23 17.10 17.54 17.52

Yatsý 19.25 19.31 19.06 18.58 19.09 18.56 18.44 18.42 18.26 19.14 19.04

n dördüncü yýlýný da dolduran 28 Þubat sürecinin bugün geldiði yere bakarak farklý deðerlendirmeler yapmak mümkün. Bu süreci, ülkeyi 30’lu yýllara döndürme projesi olarak savunanlar açýsýndan, sekiz yýllýk kesintisiz eðitim gerekçesiyle din eðitimine getirilen kýsýtlamalar ve yaygýnlaþan baþörtüsü yasaðý dýþýnda bir “baþarý” yok. Ancak 28 Þubat’ýn sonuç almayý baþardýðý bu iki maddenin geniþ toplum kesimlerinde yol açtýðý huzursuzluklar sürüyor. Ýmam hatiplilerle birlikte tüm meslek liselileri maðdur eden haksýzlýklarýn kýsmen olsun telâfisi için atýlan adýmlar çok zayýf ve yetersiz kalýrken, Kur’ân eðitimine konulan yaþ sýnýrý hâlâ duruyor. Baþörtüsü yasaðýnda ise YÖK’ün giriþimlerine raðmen üniversitelerin tamamýnda hissedilen bir rahatlamadan söz etmek mümkün deðil. Hâlâ baþörtülü öðrencilere yasak uygulamasýnda ýs rar eden üniversiteler veya fakülteler var. 28 Þubat öncesinde hiçbir engelle karþýlaþmadan görev ve mes lek le ri ni ic ra e de bi len ba þör tü lü öð ret menler, öðretim görevlileri, saðlýk elemanlarý, memureler... de yasaktan kurtulabilmiþ deðil. Gerçek þu ki, AKP’nin sekiz buçuk yýla yakýn iktidarýnda da 28 Þubat kaynaklý maðduriyetlerin telâfisi noktasýnda kayda deðer bir mesafe alýnamadý. 3 Kasým 2002 seçimi öncesinde, muhtemel bir AKP iktidarýnýn mâlûm sebeplerle yeni bir 28 Þubat’ýn gerekçesi olarak gösterilebileceði hususundaki endiþelerimizi dile getirmiþtik. Bu kaygýlarýn AKP tarafýndan da paylaþýldýðýný 3 Kasým’dan bugüne yaþanan süreçte hep birlikte müþahede ettik. Nitekim AKP iktidarýnýn iþbaþý yaptýðý andan itibaren 28 Þubat’ýn mayýnlý alanlarýna dokunmaktan kaçýnmasýnýn sebebi bu oldu. “Aman gerginlik olmasýn” diye diye bugünlere geldi AKP ve bunun sonucu, 28 Þubat uygulamalarýnýn büyük ölçüde devam etmesi þeklinde karþýmýza çýktý. Hattâ bazý konularda 28 Þubat’ý da geride býrakan geliþmeler yaþandý. Söz geliþi, 3 Kasým öncesinde hiç duymadýðýmýz “kamusal alan” kavramýyla baþörtüsü yasaðý daha da geniþletilirken, bu yöndeki bazý talihsiz tasarruflarýn bizzat AKP tarafýndan gerçekleþtirildiðini gördük. AKP iktidara gelmeden önce özel dersanelerde gayri resmî olarak uygulanmakta olan baþörtüsü yasaðýnýn, bu dönemde Resmî Gazete’de çýkan bir yönetmelikle resmiyet kazanmasýnda olduðu gibi. AKP ve hükümet yetkilileri ilk baþlarda “Bu konuyu toplumsal mutabakatla çözeceðiz” diyorlardý; sonra “kurumsal mutabakat”tan söz etmeye baþladýlar; bu da olmayýnca ve iþ giderek daha fazla sarpa sarýnca ya plaðý çevirip “Zaten söz vermemiþtik” manevralarý yapmaya, ya ipe sapa gelmez tavizkâr tekliflerle yasakçýlarýn kapý sýný çalmaya, ya da maðdurlara akýl vermeye, hattâ bazan onlarý azarlamaya yöneldiler. 12 Haziran seçimi öncesindeki son durumu ise, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik’in baþörtülü aday konusundaki bir soruya verdiði “Bugünkü gündemde böyle bir imkân görünmüyor” (Vatan, 12.2.11) cevabýnda ve Arýnç’ýn ayný minval üzere yaptýðý açýklamalarda görüyoruz. Ve bazý mevziî iyileþmelere raðmen kimi sancýlý alanlarda yer yer 28 Þubat’tan daha kötü durumdayýz ve AKP de bunun vebalini paylaþýyor. Bunu, bazýlarýnca “28 Þubat olmasaydý AKP olmazdý, bu parti 28 Þubat ürünüdür” gibi nitelendirmelere konu edilen AKP için “28 Þubat’ýn ömrünü uzattý” þeklinde ifade etmek herhalde yanlýþ olmaz. Yola çýkarkenki niyetler çok daha farklý olmuþ olabilir. Büyük ihtimalle de öyledir. Ama on dört yýllýk sürecin AKP ile geçen sekiz buçuk yýlýnda yaþananlara ve gelinen noktaya bakýlýnca karþýmýza çýkan sýkýntýlý tablo bu. Bu aðýr tablonun, 28 Þubat’la ilgili bir soruya Baþba kan Erdoðan’ýn verdiði “Öyle birþey mi oldu, ondan bir eser kaldý mý?” (Akþam, 2.3.11) cevabýyla örtülüp geçiþtirilmesi kesinlikle mümkün deðil. Baþörtüsü yasaðý, ÝHL’lerin orta kýsýmlarýnýn kapalý olmasý, Kur’ân eðitimindeki yaþ sýnýrý ve katsayý sorunu ortada duruyorken “28 Þubat’tan eser kaldý mý?” diye sorulmasýnýn takdirini ise millet yapmalý.

O

MUSTAFA KIRIKÇI KÝMDÝR? 12 Nisan 1926 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Bediüzzaman'ý ve Risale-i Nur'u ilk defa Serdengeçti mecmuâsýndan duydu. 1956 senesinden itibaren Üstadý toplam on üç defa ziyaret etti, hizmetinde bulundu. 1959’da öðretmenlikten is tifa etti. 1960’dan sonra Nur, Bediülbeyan, Bediüzzaman gibi gazeteler yayýnladý. 1968’de tekrar öðretmenlik vazifesine döndü ve 1979’da emekli oldu. (N. Þahiner, Son Þahitler, c. 3)

Ýkindi 15.09 15.16 15.28 15.36 15.31 14.49 14.52 14.42 15.25 15.01 15.27

3

irtibat@yeniasya.com.tr

28 Þubat ve AKP

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

4 MART 2011 CUMA

HABER

Ergenekon’da medya dalgasý ERGENEKON KAPSAMINDA YALÇIN KÜÇÜK, NEDÝM ÞENER VE ODA TV YÖNETÝCÝ VE MUHABÝRLERÝNÝN EV VE ÝÞYERLERÝ ARANDI. ARAMA SONRASI SÖZ KONUSU KÝÞÝLER GÖZALTINA ALINDI. cakir@yeniasya.com.tr

Tamir hareketi ün­ya­ül­ke­le­ri,­A­rap­dün­ya­sýn­da­baþ­la­yan­ha­re­ket­len­me­le­ri­a­ca­ba­doð­ru­o­ku­ya­bi­li­yor­mu? Bu­so­ru­ya­‘e­vet’­ce­va­bý­ver­mek­ko­lay­de­ðil. Tu­nus,­Mý­sýr­ve­Lib­ya’dan­son­ra­sý­ra­nýn­han­gi­ül­ke­de­ol­du­ðu­ko­nu­þu­lu­yor­ki,­a­dý­ný­an­dý­ðý­mýz­ül­ke­ler­de de­tar­týþ­ma­lar­he­nüz­bir­ne­ti­ce­ye­va­ra­bil­miþ­de­ðil.­ Pek­çok­or­tak­de­ðe­ri­pay­laþ­tý­ðý­mýz­bu­ül­ke­ler­de ya­þa­nan­la­rý­Tür­ki­ye’nin­de­doð­ru­o­ku­ya­bil­me­si bek­le­nir.­A­ma­Mý­sýr­lý­ün­lü­ga­ze­te­ci­Feh­mi­Hü­vey­di­bi­le­“Ya­þa­nan­lar­bi­zim­i­çin­de­sür­priz­ol­du.­De­mek­ki­biz­de­hal­ký­mý­zý­i­yi­ta­ný­mý­yor­duk”­di­yor­sa, baþ­ka­‘uz­man’la­rýn;­‘En­doð­ru­teþ­hi­si­ben­ko­ya­bi­li­rim’­de­me­si­müm­kün­o­la­bi­lir­mi? MÜ­SÝ­AD­ve­U­TE­SAV’ýn­or­tak­la­þa­dü­zen­le­dik­le­ri­“Or­ta­do­ðu­ne­du­rum­da?­Son­ge­liþ­me­ler­Tür­ki­ye’yi­na­sýl­et­ki­ler?”­ko­nu­lu­pa­nel­de­ko­nu­þan­ko­nuþ­ma­cý­lar,­böl­ge­de­ya­þa­nan­la­ra­doð­ru­teþ­his­koy­ma­nýn­zor­luk­la­rý­na­dik­kat­çek­ti­ler.­Herhan­gi­bir A­rap­ül­ke­sin­de­ya­þa­nan­lar­dan­yo­la­çý­kýp,­ay­ný­ba­kýþ­a­çý­sýy­la­di­ðer­A­rap­ül­ke­le­ri­ni­de­yo­rum­la­ma­nýn doð­ru­ol­ma­ya­ca­ðý­na­i­þa­ret­e­dil­di.­Çün­kü­her­ül­ke­nin­þart­la­rý­bir­bi­rin­den­fark­lý.­Tu­nus’ta­ya­þa­nan­lar­la­Lib­ya’da­ya­þa­nan­lar­bi­re­bir­ay­ný­de­ðil.­Za­ten dün­ya­ül­ke­le­ri­nin­bu­ha­di­se­le­re­ver­dik­le­ri­tep­ki­de ül­ke­le­re­gö­re­de­ði­þi­yor.­Me­se­lâ,­Mý­sýr’da­ya­þa­nan­lar­la­çok­ya­kýn­dan­il­gi­le­nir­ken,­baþ­ka­ba­zý­ül­ke­ler­de­ya­þa­nan­la­ra­il­gi­siz­ka­lý­yor­lar. MÜ­SÝ­AD­Ge­nel­Mer­ke­zin­de­ki­top­lan­tý­ya­ka­tý­lan­Mý­sýr­lý­ga­ze­te­ci­ya­zar­Feh­mi­Hü­vey­di,­A­me­ri­ka ve­Av­ru­pa’nýn­Or­ta­do­ðu’da­ki­ha­di­se­ler­kar­þý­sýn­da ‘dü­rüst’­dav­ran­ma­dý­ðý­na­ö­zel­lik­le­dik­kat­çek­ti. “On­lar­i­çin­a­sýl­me­se­le­pet­rol­ve­Ýs­ra­il.­Ýs­ra­il­‘ga­ran­ti’de­ol­sun­da­ne­o­lur­sa­ol­sun­di­ye­dü­þü­nü­yor­lar. Bu­se­bep­le­Lib­ya­o­lay­la­rýy­la­il­gi­le­nir­ken,­Um­man’da­ya­þa­nan­la­ra­ku­lak­tý­ký­yor­lar”­di­yor. Hü­vey­di’nin­dik­kat­çek­ti­ði­baþ­ka­bir­nok­ta­da­ha var­ki,­o­da­çok­te­mel­bir­me­se­le.­Hü­vey­di,­“Yýk­mak­ko­lay,­yap­mak­i­se­zor”­der­ken­bu­na­i­þa­ret­e­di­yor­du.­Ha­týr­la­mak­lâ­zým­ki­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­rin­de­de­bu­ko­nu­ya­dik­kat­çe­ki­lir.­“Tah­rip­ko­lay­dýr. Bir­kib­rit­bir­kö­yü­ya­kar”­mi­sâ­li,­Ri­sâ­le-i­Nur’da­yer a­lan­bir­mi­sal­dir.­ Feh­mi­Hü­vey­di,­“kü­çük­ci­had,­bü­yük­ci­had”­ben­zet­me­si­de­yap­tý­ki­bu­da­ö­nem­li.­Mý­sýr­ör­ne­ðin­den yo­la­çý­ka­rak,­Mü­ba­rek’in­dev­ril­me­si­ni­‘kü­çük­ci­had’a­ben­ze­ten­Hü­vey­di,­bu­nun­ye­ri­ne­ye­ni­bir­sis­te­min­ku­rul­ma­sý,­de­mok­ra­si­ve­in­san­hak­la­rý­na­say­gý­lý­bir­yö­ne­ti­min­ge­ti­ril­me­si­ni­“bü­yük­ci­had”a­ben­zet­ti.­Ta­biî­ki­a­sýl­bü­yük­ci­ha­dýn­“ne­fis­le­mü­ca­de­le” ol­du­ðu­nu­u­nut­ma­mak­þar­týy­la;­ye­ni­bir­sis­tem­ku­rul­ma­sý­“bü­yük­ci­had”­o­la­rak­yo­rum­la­na­bi­lir. Çok­tar­tý­þý­lan­ko­nu­lar­dan­bi­ri­de­Tür­ki­ye’nin­bu ül­ke­le­re­‘ör­nek’­o­lup­o­la­ma­ya­ca­ðý­ko­nu­su.­Hü­vey­di baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ya­þa­nan­la­rý­ya­kî­nen­ta­kip­e­den­ler Tür­ki­ye’nin­bi­re­bir­ör­nek­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­a­ma­‘il­ham kay­na­ðý’­o­la­bi­le­ce­ði­ü­ze­rin­de­du­ru­yor­lar.­Hü­vey­di’nin dik­kat­çek­ti­ði­bir­ko­nu­da,­Tür­ki­ye’de­‘as­ker’in­ko­nu­mu.­Mý­sýr’da­as­ke­rin­si­ya­set­dý­þýn­da­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Mý­sýr­lý­ya­zar,­ge­çi­ci­o­la­rak­yö­ne­ti­mi­e­le­a­lan­Mý­sýr­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­ri­nin­de­‘þaþ­kýn’­ol­du­ðu­na­ve­ne­ya­pa­ca­ðý­ný­tam­o­la­rak­bi­le­me­di­ði­ne­dik­kat­çek­ti. Tar­týþ­ma­la­ra­ba­kýl­dý­ðýn­da­te­mel­prob­le­min­ay­ný ol­du­ðu­gö­rü­lü­yor.­Her­ül­ke­i­çin­ol­du­ðu­gi­bi­Ýs­lâm ül­ke­le­ri­i­çin­de­“Ön­ce­in­san”­di­yen­yö­ne­tim­le­rin­iþ­ba­þý­na­gel­me­si­þart.­El­bet­te­bu­nun­ko­lay­ol­ma­dý­ðý ve­“ta­mir”­et­me­nin­“yýk­mak”tan­çok­da­ha­zor­ol­du­ðu­an­la­þý­lý­yor.­“Ý­man­eh­li”nin­yap­ma­sý­ge­re­ken de­za­ten­bu:­Tah­rip­de­ðil,­ta­mir­i­çin­ça­lýþ­mak...

D

TAZÝYE Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebelerinden, son þahit, arkadaþýmýz Ethem Karaaðaçlýoðlu'nun kayýnpederi, muhterem aðabeyimiz

Mustafa Kýrýkçý Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhum aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve bütün Risâle-i Nur camiasýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

YA Not: Cenazesi bugün Ýstanbul Fatih Camii'nde Cuma namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan defnedilecektir.

TAZÝYE Deðerli Abimiz

Ýhsan Tuncer' in yengesi, abisi Muharrem beyin eþi

Kadriye Tuncer'in vefatýný teessür ile öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Nevþehir Yeni Asya Okuyucularý

“ERGENEKON” so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da Prof.­Dr.­Yal­çýn­Kü­çük­i­le­ga­ze­te­ci­ler­Ne­dim Þe­ner­ve­Ah­met­Þýk­ve­Odatv­yönetici­ve muhabirlerine­a­it­ad­res­ler­de­a­ra­ma­ya­pýl­dý.­A­ra­ma­son­ra­sý­söz­ko­nu­su­ki­þi­ler,­hak­la­rýn­da­ki ka­rar­ge­re­ði­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­lar.­O­datv­ve­yö­ne­ti­ci­le­ri­nin­ev­le­rin­de­ya­pý­lan­a­ra­ma­lar­so­nu­cun­da­ e­le­ ge­çi­ri­len­ bel­ge­ler­ çer­çe­ve­sin­de,­ ‘’Er­ge­ne­kon’’­ so­ruþ­tur­ma­sý­ný­ yü­rü­ten sav­cý­lar­dan­ Ze­ke­ri­ya­ Öz’ün­ ta­le­bi­ ü­ze­ri­ne Ýs­tan­bul­nö­bet­çi­10.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si,­ “Ý­kin­ci­ Er­ge­ne­kon”­ da­va­sý­nýn­ tu­tuk­suz sa­nýk­la­rýn­dan­ Prof.­ Dr.­ Yal­çýn­ Kü­çük,­ ga­ze­te­ci­ler­Ne­dim­Þe­ner­ve­Ah­met­Þýk’ýn­da a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­11­ki­þi­ye­i­liþ­kin­a­ra­ma­ve­gö­zal­tý­ka­ra­rý­ver­di.

KÜÇÜK’ÜN OFÝSÝNDE ALARM Prof. Dr. Yalçýn Küçük’e ait Ankara Yüzüncü Yýl’daki Öncü Sitesi’nde bulunan evde ve ofiste sabahýn erken saatlerinde aramalar baþladý. Yalçýn Küçük’ün ofisine alarm sistemi sebebiyle giremeyen güvenlik güçlerinin çilingir yardýmýyla alarm sistemini etkisiz hale getirdiði ve kapýyý açtýðý, aramalara bu þekilde baþlayabildiði öðrenildi. Ofiste ‘’Ergenekon’’ soruþturmasý kapsamýnda çeþitli belgelerin arandýðý ve incelendiði bildirildi. Küçük’ün Ýstanbul Balat Kireçhane Sokak’taki evinde de arama yapýldý. Kü çük’ün bilgisayarlarýnýn yedeklendiði, belgeleri nin incelendiði bildirildi. Prof. Dr. Yalçýn Küçük’ün eski eþi Temren Küçük’ün evi de Cum huriyet Savcýsý ve Ankara Barosu avukatlarý eþ liðinde arandý. Ekiplerin evin kapýsýný çilingir yardýmýyla açtýðý öðrenildi.

ÜNÝVERSÝTEDEKÝ BÜROSU DA ARANDI Ah­met­Þýk’ýn­Ka­ba­taþ­Se­tüs­tü­Ha­cý­Ýz­zet Pa­þa­So­ka­ðý’nda­ki­e­vin­de­ki­a­ra­ma­a­vu­kat­la­rý­nýn­ka­tý­lý­mýy­la­sür­dü.­Þýk’ýn­ça­lýþ­tý­ðý­ö­zel­bir­ü­ni­ver­si­te­de­ki­bü­ro­sun­da­da­a­ra­ma­ya­pýl­dý.­E­vin­de­ki­a­ra­ma­la­rýn­ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Ah­met­Þýk­hak­kýn­da­gö­zal­tý­iþ­le­mi­uy­gu­lan­dý.­­Üs­kü­dar’da­ki­e­vin­de­ya­pý­lan­a­ra­ma­la­rýn ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­O­datv’de­ya­zý­la­rý ya­yým­la­nan­Sa­it­Ça­kýr­hak­kýn­da­gö­zal­tý­iþ­le­mi uy­gu­lan­dý.­Ça­kýr’ýn,­Va­tan­Cad­de­si’nde­ki­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Yer­leþ­ke­si­ne­gö­tü­rül­dü­ðü­bil­di­ril­di. Ö­te­yan­dan,­ga­ze­te­ci­Ne­dim­Þe­ner’in­Ba­kýr­köy­Kar­tal­te­pe­Ma­hal­le­si­A­kýn­Yo­lu­So­kak­O­ðuz­han­Si­te­si’nde­ki­e­vin­de­a­ra­ma­ya­pýl­dý.­Po­lis­le­rin­a­ra­ma­ya­ma­ya­baþ­la­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan ba­zý­kom­þu­la­rý­nýn­pen­ce­re­le­ri­ne­ve­bal­kon­la­rý­na­Türk­bay­ra­ðý­as­tý­ðý­gö­rül­dü.

ATALAY: YARGININ KARARI Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarlýðý hizmet binasýnýn açýlýþýnda soru almak istemediðini ifade etti. Ata lay, basýn mensuplarýnýn ýsrarý üzerine ‘’Ergenekon’’ soruþturmasý kapsamýnda yapýlan aramalara iliþkin þu deðerlendirmeyi yaptý: ‘’Böyle bir olay olduðunda bizim Ýçiþleri Bakaný olarak verdiðimiz cevap, her olayda aynýdýr. Yargýnýn bir kararýdýr. Yargý emniyetten bu iþlemleri yap masýný ister. Bu gibi durumlarda polis adli kol luk görevi görür. Tamamen Ýstanbul’da yargýnýn, mahkemenin talepleri karþýlanmaktadýr. Yargýnýn yürüttüðü bir süreçtir. Bizim burada bir fazla cümle söylememiz yanlýþ olur. Çünkü þuna inanýyoruz, Türkiye’de bir yargý var, bunu onlar yürütüyorlar. Bunlarýn açýklamasý da oradadýr. Bu olayda ve bu tür olaylarla ilgili bizim çok açýklamamýz olmaz. Basýn mensuplarý olarak bunu sizler de biliyorsunuz.’’ Ýstanbul-Ankara / aa

8 KÝÞÝYE AÝT 11 ADRES ARANDI

CHP’LÝ ATEÞ YILDIZ’IN EVÝNDE

Ankara’da da Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ile Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince 11 adreste arama yaptý. Polisin arama yaptýðý adresler arasýnda Odatv Koordinatörü Doðan Yurdakul, Odatv Ankara Temsilcisi Mümtaz Ýdil, Gazeteci-Yazar Prof. Dr. Yalçýn Küçük, eski MÝT mensubu Kaþif Kozinoðlu, Coþkun Musluk, Odatv yazarý Müesser Yýldýz, Aydýn Býyýklý, Odatv muhabiri Ýklim Bayraktar Kaleli’ye ait ev ve iþyerleri bulunuyor. Yalçýn Küçük’ün Ýstanbul’da, Kaþif Kozinoðlu’nun yurtdýþýnda olduðu belirtilirken, diðer kiþilerin ise aramalar esnasýnda adreslerinde bulunduðu kaydedildi.

Soruþturma kapsamýnda sabah saatlerinde polis ekipleri Müesser Yýldýz’ýn Oran Devlet Loj manlarý A Blok’taki evine geldi. Ekiplerin evdeki aramalarý devam ederken bir polis memurunun da dýþarýda nöbet tuttuðu gözlendi. CHP Ankara Milletvekili Yýlmaz Ateþ de Yýldýz’ýn evine gelerek bilgi aldý. Çýkýþta gazetecilere açýklama ya pan Ateþ, evde 3-4 polis memurunun, Müyesser Yýldýz, eþi, oðlu ve avukatýnýn bulunduðunu söyledi. Ateþ, Müesser Yýldýz hakkýnda gözaltý kararý olduðunu, yapýlan aramanýn ardýndan Yýldýz’ýn Ýstanbul’a götürüleceðini belirtti.

Erdoðan BDP’yi suçladý BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­þu­an­da, bir­yan­dan­te­rör­ör­gü­tü,­bir­yan­dan­da­o­nun­u­zan­tý­la­rý­nýn,­or­ta­mý­tah­rik­ger­mek,­sü­re­ci­kýþ­kýrt­mak­i­çin­dört­bir­kol­dan­ha­re­ke­te­geç­miþ du­rum­da­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Bir­si­ya­sî­par­ti­nin,­si­ya­se­ti,­de­mok­ra­tik­ze­mi­ni­ta­ma­men­bý­ra­ka­rak­te­rör­ör­gü­tü­nün­söz­cü­lü­ðü­ne­so­yun­du­ðu­nu­gö­rü­yo­ruz’’­de­di. Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­Ka­mu­Dü­ze­ni­ve­Gü­ven­li­ði­Müs­te­þar­lý­ðý’nýn­ye­ni­hiz­met­bi­na­sý­nýn­a­çý­lý­þýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­te­rör­le­mü­ca­de­le­ko­nu­su­na­de­ðin­di.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­‘’Þu­an­da, bir­yan­dan­te­rör­ör­gü­tü,­bir­yan­dan­da­o­nun­u­zan­tý­la­rý­nýn,­or­ta­mý­tah­rik­et­mek,­ger­mek,­sü­re­ci­kýþ­kýrt­mak­i­çin­dört­bir­kol­dan­ha­re­ke­te­geç­miþ­du­rum­da’’­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­­e­de­rek,­‘’Es­ki­den,­te­rör­ör­gü­tü­ken­di­il­le­gal­ya­yýn­or­gan­la­rýy­la,­in­ter­net­le,­bel­li­a­jans­lar­la­me­saj­la­rý­ný­i­le­ti­yor­du.­Þim­di­ar­týk­bun­la­rýn­bir­ke­na­ra­i­til­di­ði­ne,­bir si­ya­si­par­ti­nin,­si­ya­se­ti,­de­mok­ra­tik­ze­mi­ni­ta­ma­men­bý­ra­ka­rak­te­rör­ör­gü­tü­nün­söz­cü­lü­ðü­ne­so­yun­du­ðu­nu­gö­rü­yo­ruz’’­de­di. Te­rör­le­mü­ca­de­le­nin­ö­ne­mi­ne­vur­gu­ya­pan Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­bir­ko­nu­yu­tek­rar­et­mek­is­te­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Te­rör­ör­gü­tü­de­o­nun­u­zan­tý­la­rý­da­se­çim­ön­ce­sin­de­böl­ge­yi­ve­ül­ke­yi­kýþ­kýr­ta­rak­bu­ra­dan­ne­ma­lan­ma­nýn­gay­re­ti­i­çin­de. Genç­le­rin­ö­lü­mü,­a­na­la­rýn­göz­ya­þý,­ba­ba­la­rýn yü­rek­sý­zý­sý,­ka­pa­nan­ke­penk­ler,­sa­vaþ­a­la­ný­na dön­müþ­so­kak­lar,­cad­de­ler­pa­ha­sý­na­bir­oy­av­cý­lý­ðý,­bir­fýr­sat­çý­lýk­söz­ko­nu­su’’­di­ye­ko­nuþ­tu.

“BDP SÜRECÝ SABOTE EDÝYOR” Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan,­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­ ‘’BDP þu­nu­ çok­ a­ma­ çok­ i­yi­ bi­li­yor:­ Böl­ge­nin­ ka­de­ri­ de­ðiþ­tik­çe,­ böl­ge­nin­ çeh­re­si,­ man­za­ra­sý de­ðiþ­tik­çe,­BDP­is­tis­mar­e­de­cek­so­run­bu­la­maz­ha­le­ge­li­yor.­So­run­lar­çö­zül­dük­çe,­böl­ge­ye­ya­tý­rým­git­tik­çe,­de­mok­ra­tik­a­dým­lar­a­týl­dýk­ça,­ta­biî­ken­di­alt­la­rýn­da­ki­ze­min­ka­yý­yor,­BDP­bu­nu­gör­dü­ðü­i­çin­so­run­la­rýn­çö­züm­ yo­lu­na­ gir­di­ði­ni­ gör­dü­ðü­ i­çin,­ sü­re­ci sa­bo­te­ et­mek,­ sü­re­ci­ kýþ­kýrt­mak­ i­çin­ bü­tün im­kan­la­rýy­la­ ça­lý­þý­yor.­ A­ziz­ mil­le­ti­min­ bu kir­li­o­yu­nu,­bu­kir­li­pro­vo­kas­yo­nu­gör­me­si­ni­ri­ca­e­di­yo­rum.”­Ankara /

Gül: Öcalan cezasýný çekiyor

Helikopter kazasýnda 7 kiþi hakkýnda suçlama ESKÝ BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu ile 5 kiþinin vefat ettiði helikopter kazasýyla ilgili hazýrlanan fezlekede, ‘’birden fazla kiþiyi öldürme’’ iddiasýyla 7 kiþi hakkýnda suçlamalara yer verildi. Kahramanmaraþ’ta, 25 Mart 2009’da meydana gelen helikopter kazasýnýn ardýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda Cumhuriyet Savcýsý Uður Koç tarafýndan hazýrlanan fezleke tamamlandý. Hazýrlanan fezleke, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesi gereðince Malat ya Özel Yetkili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’na gönderildi. Hazýrlanan fezlekede, ‘’Yapýlan þikayet dilekçeleri incelendiðinde helikopter düþme olayýnýn basit bir helikopter kazasý þeklinde deðil, henüz üyeleri tesbit olunamayan örgüt mensuplarýnca yapýlan sabotaj sonucu düþürülmüþ olduðuna iliþkin iddialar ve helikopter düþtükten sonra yapýlan arama kurtarma faaliyetleri sýrasýndaki yaþanan gecikme ve olumsuzluklarýn kasýtlý olarak gerçekleþtirilmiþ bir faaliyet olarak nitelendirilmesi ve bu hususun taraflarca ileri sürülmüþ olduðu belirtilmiþtir’’ denildi. Helikopter üzerinde bulunan ‘’Argus 5000 CE’’ ve ‘’Skymap 3’’ cihazlarýnýn enkaz alanýndan kaybolduðu ifade edilen fezlekede, NTV Haber Koordinatörleri Mirgün Cabas ile Mustafa Hoþ, Albay Sezai Akgün, Emniyet Amiri Dursun Özmen, helikopterin sahibi Mustafa Kemal Süler ile muhtarlar Yýlmaz Tilki ve Abdullah Göllü’nün þüpheli sýfatýyla yargýlanmasý istenildi. Kahramanmaraþ / aa

CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­te­rör­ör­gü­tü­e­le­ba­þý­Ö­ca­lan’ýn­ce­za­sý­nýn­ev­hap­si­ne­çev­ril­me­si­yö­nün­de­ki­tar­týþ­ma­la­ra­i­liþ­kin,­“Mah­ke­me­ka­rar­la­rý­ke­sin­leþ­miþ,­ce­za­sý­ný­çek­mek­te­dir”­de­di.­ Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül,­gü­nü­bir­lik­Mý­sýr zi­ya­re­ti­ön­ce­si­E­sen­bo­ða­Ha­va­li­ma­ný’nda­bir­ga­ze­te­ci­nin­“Te­rör­ör­gü­tü­e­le­ba­þý­Ab­dul­lah­Ö­ca­lan’ýn­ev hap­si­is­te­mi­tar­tý­þý­lý­yor.­Si­zin­bu­ko­nu­ya­yak­la­þý­mý­nýz ne­dir”­so­ru­su­na­“Mah­ke­me­ka­rar­la­rý­ke­sin­leþ­miþ­ve ce­za­sý­ný­çek­mek­te­dir”­kar­þýl­ðý­ný­ver­di.­­“Er­ge­ne­kon so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­Ne­dim­Þe­ner,­Yal­çýn­Kü­çük­ve­Ah­met­Þýk’ýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­10­ki­þi­nin­e­vin­de­a­ra­ma­lar­baþ­la­dý.­Na­sýl­de­ðer­len­di­ri­yor­su­-

nuz?”­so­ru­su­ü­ze­ri­ne­Gül,­“Bi­raz­ön­ce­öð­ren­dim. Mah­ke­me­ve­sav­cý­la­rýn­ka­ra­rý,­söy­le­ye­cek­bir­þe­yim yok”­de­di.­­Gül,­“PKK’nýn­söz­de­ey­lem­siz­lik­ka­ra­rý­so­na­er­di.­Böl­ge­de­tan­si­yo­nu­yük­selt­me­ça­ba­la­rý­var. Na­sýl­yo­rum­lu­yor­su­nuz?”­so­ru­su­ü­ze­ri­ne­þun­la­rý­kay­det­ti:­“Te­rör­le­hiç­bir­ye­re­gi­di­lin­me­ye­ce­ði­ni­her­kes gör­dü­ve­böl­ge­hal­ký­nýn­da­bü­tün­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­va­tan­daþ­la­rý­nýn­da­bü­tün­hal­ký­mý­zýn­da­te­rö­re­ne ka­dar­þid­det­le­kar­þý­ol­du­ðu­nu­ve­te­rö­rün­ne­ka­dar­la­net­len­di­ði­ni,­te­rö­re­kar­þý­na­sýl­her­ke­sin­ne­ka­dar­tek yü­rek­ol­du­ðu­nu­her­kes­bil­mek­te­dir.­O­nun­i­çin­o­lup bi­ten­ler­den­ders­a­lý­nýp­hiç­bir­þe­kil­de­te­rö­rist­ey­lem­le­re­baþ­vu­rul­ma­ma­sý­ge­re­kir.”­Ankara / aa

Besiciler Meclis’te TÜRKÝYE'NÝN çe­þit­li­il­le­rin­den­yak­la­þýk hay­van­ye­tiþ­ti­ri­ci­si­300­ki­þi,­it­hal­et­ve­gir­di ma­li­yet­le­ri­ne­i­liþ­kin­tep­ki­le­ri­ni­di­le­ge­tir­mek­i­çin­TBMM’yi­zi­ya­ret­et­ti.­TBMM Dik­men­Ka­pý­sý­ö­nün­de­top­la­nan­hay­van ye­tiþ­ti­ri­ci­le­ri,­CHP­Ar­da­han­Mil­let­ve­ki­li En­sar­Ö­ðüt­ve­MHP­Kon­ya­Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa­Ka­lay­cý­eþ­li­ðin­de­Mec­li­se­gir­di. MHP­Grup­top­lan­tý­sa­lo­nu­na­top­la­nan­ye­tiþ­ti­ri­ci­ler,­bu­ra­da­Mus­ta­fa­Ka­lay­cý­i­le MHP­Er­zu­rum­Mil­let­ve­ki­li­Ze­ki­Er­tu­gay ve­MHP­Kon­ya­Mil­let­ve­ki­li­Fa­ruk­Bal’a­so­run­la­rý­ný­an­lat­tý.­Er­tu­gay,­hay­van­ü­re­ti­ci­le­ri­nin­zor­du­rum­da­ol­du­ðu­nu­bil­dik­le­ri­ni, ko­nu­yu­her­za­man­Mec­lis­gün­de­mi­ne­ta­þý­dýk­la­rý­ný,­an­cak­hü­kü­me­tin­ge­rek­li­ted­bi­ri al­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Mus­ta­fa­Ka­lay­cý­da­ö­zel­lik­le­gir­di­ma­li­ye­ti­nin­yük­sek­ol­ma­sý­se­be­biy­le­çift­çi­nin­pe­ri­þan­du­ru­ma­gel­di­ði­ni be­lir­te­rek,­Hü­kü­met’in­en­ký­sa­sü­re­de­ted­bir­al­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­di­le­ge­tir­di.­Ka­lay­cý, MHP­o­la­rak­çift­çi­le­rin­bu­so­run­la­rý­ný­çöz­me­ye­ha­zýr­ol­duk­la­rý­ný,­çö­zü­mün,­se­çim be­yan­na­me­le­rin­de­de­yer­al­dý­ðý­ný­kay­det­ti. Çift­çi­ler,­da­ha­son­ra­Mec­lis­bah­çe­sin­de­bir sü­re­AKP­Að­rý­Mil­let­ve­ki­li­Ce­mal­Ka­ya­i­le gö­rüþ­tü.­En­sar­Ö­ðüt­i­se­bir­grup­hay­van­ü­re­ti­ci­si­i­le­ba­sýn­top­lan­tý­sý­dü­zen­le­di.­Ö­ðüt, it­hal­et­se­be­biy­le­yer­li­hay­van­ye­tiþ­ti­ri­ci­si­nin­zor­du­rum­da­kal­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Grup, da­ha­son­ra­Mec­lis­ten­ay­rýl­dý.­­Ankara / aa

Bakan Yýldýrým’ýn helikopteri düþme tehlikesi geçirdi ÇEÞÝTLÝ in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­mak­ü­ze­re Muþ’tan­he­li­kop­ter­le­Bit­lis’e­gi­den­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný­Bi­na­li­Yýl­dý­rým­bü­yük­teh­li­ke­at­lat­tý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Yýl­dý­rým, KKTC­Ba­yýn­dýr­lýk­ve­U­laþ­týr­ma­Ba­ka­ný Ham­za­Er­san­Sa­ner­i­le­bir­lik­te­Bit­lis’te bir­di­zi­ge­zi­ve­in­ce­le­me­de­bu­lun­mak­ü­ze­re­An­ka­ra’dan­ö­zel­u­çak­la­Muþ’a­gel­di. Bu­ra­da­Va­li­A­li­Çý­nar,­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný Nec­met­tin­De­de­ve­di­ðer­yet­ki­li­ler­ta­ra­fýn­dan­ha­va­a­la­nýn­da­kar­þý­la­nan­Yýl­dý­rým, VIP­sa­lo­nun­da­bir­sü­re­din­len­dik­ten son­ra­Bit­lis’e­ha­re­ket­et­mek­ü­ze­re­U­laþ­týr­ma­Ba­kan­lý­ðý­na­a­it­he­li­kop­te­re­bin­di. Yýl­dý­rým,­KKTC­Ba­yýn­dýr­lýk­ve­U­laþ­týr­ma Ba­ka­ný­Sa­ner,­Muþ­Va­li­si­A­li­Çý­nar,­AKP Bit­lis­Mil­let­ve­ki­li­Va­hit­Ki­ler­ve­ko­ru­ma­lar­la­bir­lik­te­top­lam­7­ki­þi­yi­ta­þý­yan­he­li­kop­ter­kalk­mak­ta­güç­lük­çek­ti.­Bi­na­li Yýl­dý­rým­ve­be­ra­be­rin­de­ki­le­ri­ta­þý­yan­he­li­kop­ter,­ha­va­lan­dýk­tan­son­ra­rüz­ga­rýn et­ki­siy­le­3­kez­a­þa­ðý­ve­yu­ka­rý­doð­ru­ha­re­ket­e­din­ce,­ha­va­a­la­nýn­da­u­ður­la­ma­ya­pan­Muþ­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Nec­met­tin De­de,­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Sü­ley­man­A­ca­röz,­AKP­Ýl­Baþ­ka­ný­Ha­lis­Sal­týk­ve­par­ti­li­le­rin­te­dir­gin­li­ði­ne­yol­aç­tý.­Ü­ze­rin­de EC­145­E­u­ro­cop­ter­ya­zý­lý­he­li­kop­te­rin­u­çu­þa­de­vam­et­me­siy­le­yol­cu­la­rý­u­ður­la­yan­lar­ra­hat­bir­ne­fes­al­dý.­­­Muþ / aa


Y

HABER

4 MART 2011 CUMA

5

“Taktik manevra” mý? du­ra­maz­dýn!”­di­ye­a­zar­la­yan­Ö­ca­lan’ýn,­“de­ðiþ­ti­ði­ve­te­rör­den­vaz­geç­ti­ði”­id­di­a­la­rýn­ak­si­ne­te­rö­rü­koz­o­la­rak­kul­lan­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor… cevher@yeniasya.com.tr

e­rör­ör­gü­tü­nün­“a­teþ­ke­si”­bo­zup­ye­ni­den­“te­rör­teh­di­di”ne­baþ­vur­ma­sý­hak­kýn­da­bir­di­zi­spe­kü­las­yon­ya­pý­lý­yor... Ger­çek­þu­ki­her­kýþ­ta­ik­lim­þart­la­rý­i­câ­bý te­rör­ ör­gü­tü­ fi­i­lî­ “ey­lem­siz­lik­ dö­ne­mi”ne gi­rer,­ ba­har­ ay­la­rýy­la­ bir­lik­te­ tek­rar­ te­rö­rü týr­man­dý­ran­ fa­sit­ da­i­re­ hep­ de­vam­ e­der. Þim­di­de­o­lan­bu. Son­a­çýk­la­ma­sýn­da­“ken­di­ne­sal­dý­rýl­ma­dýk­ça­sal­dýr­ma­ya­ca­ðý­‘ak­tif­sa­vun­ma­sü­re­ci”ni or­ta­ya­a­tan­te­rör­ör­gü­tü­nün,­pe­þi­nen­Nev­ruz­o­lay­la­rý­ný­na­za­ra­ver­me­si,­bir­de­fa­da­ha “te­rör­le­þan­taj”­dö­ne­mi­ne­dö­nül­dü­ðü­nü­gös­te­ri­yor.­Bel­li­ki­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­ru­tin­o­pe­ras­yon­la­rý­ya­da­so­kak­ey­lem­le­ri­nin­en­gel­len­me­si,­ka­nýn­ak­ma­sý­na­ba­ha­ne­e­di­le­cek. Sah­te­lik,­“ey­lem­siz­lik­sü­re­ci”nin­is­tis­ma­rý;­ sâ­de­ce­ “te­rör­ teh­di­di”yle­ de­ðil,­ Ö­ca­lan ve­si­ya­sî­söz­cü­le­ri­nin­zik­zak­lý­ve­te­zat­lý­de­meç­le­riy­le­de­or­ta­ya­çý­ký­yor.­ “Ar­týk­si­lâh­la­rýn­mi­â­dý­dol­muþ­tur,­si­ya­sî mü­ca­de­le­dev­ri­baþ­la­mýþ­týr”­di­yen­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­ný­“Si­lâh­lar­ol­ma­say­dý­o­ra­da­i­ki­ay

T

SÜRECÝN SÝYASÎ ÝSTÝSMARI Gö­rü­nen­o­ki­PKK’nýn­üst-alt­si­vil­ve­si­ya­sî­ya­pý­lan­ma­la­rý­ve­bü­tün­ak­tör­ler­sü­reç­ten­ ya­rar­lan­ma­ pe­þin­de.­ Te­rö­rist­ ba­þý­nýn â­de­ta­ bir­ “öz­gür­lük­ li­de­ri”­ gi­bi­ “ev­ hap­si”nden­mil­let­ve­ki­li­ya­pý­lýp­Mec­lis’e­sok­ma he­sap­la­rý­ya­pý­lý­yor…­ Ön­ce­her­þe­yin­ba­þý­na­“fi­zi­kî­þart­la­rý­ný”­ko­yan­Ö­ca­lan’ýn­hüc­re­si,­pen­ce­re­si­ne­si­nek­lik ta­kýl­ma­sý­ta­lep­le­riy­le­baþ­la­tý­lan­tar­týþ­ma­lar, son­ve­ti­re­de­Nev­ruz­ön­ce­si­1­Mart­“ey­lem­sü­re­ci”yle­“ev­hap­si”­ü­ze­rin­den­te­rö­rün­týr­man­dý­rýl­ma­sý­na­var­dý­rýl­ma­sý­bu­nun­gös­ter­ge­si. Ke­z a­ De­m ok­r a­t ik­ Top­l um­ Kon­g re­s i (DTK)­ Baþ­ka­ný­ Türk’ün,­ “Biz­ bu­ sü­reç­te PKK’ya­ te­rö­rü­ bý­ra­kýn,­ ey­lem­siz­li­ði­ sür­dü­rün­ de­m e­y i­ ah­l â­k î­ bul­m u­y o­r uz”­ be­y â­n ý, bu­nun­bel­ge­si. Ga­rip­o­lan,­BDP­i­le­AKP’nin­si­ya­sî­re­ka­bet­le­ böl­ge­de­ki­ seç­men­ des­te­ði­ni­ dü­þür­me­mek­mak­sa­dýy­la­bir­bi­ri­ni­si­ya­se­ten­zo­ra so­kup­ o­lay­la­rý­ le­hi­ne­ çe­vir­me­ye­ ça­lýþ­ma­sý. BDP­ mil­l et­v e­k i­l i­ U­r as’ýn­ DTK’nin­ Ö­c a­lan’ýn­Ým­ra­lý­dý­þýn­da­a­ra­zi­si­ni­ba­ðýþ­la­ya­ca­ðý

‘‘

Garip olan, BDP ile AKP’nin siyasî rekabetle bölgedeki seçmen desteðini düþürmemek maksadýyla birbirini siyaseten zora sokup olaylarý lehine çevirmeye çalýþmasý.

ö­zel­ bir­ me­kân­da­ zo­run­lu­ i­kâ­met­gâ­ha­ a­lýn­ma­sý­ tek­li­fi­ni­ i­let­ti­ði­ A­da­let­ Ba­ka­ný,­ “Þu an­ki­ kon­jonk­tür­ bu­na­ mü­sa­it­ de­ðil,­ top­lum­ha­zýr­de­ðil”­kar­þý­lý­ðý­ný­ver­me­si… Bu­söy­lem,­ký­rýl­gan­lý­ðýn­ö­te­sin­de,­Tür­ki­ye’nin­ dün­den­ ya­rý­na­ sin­si­ce­ bir­ or­ta­ma sü­rük­len­di­ði­nin­ bir­ ne­vi­ te­zâ­hü­rü.­ Oy­sa or­ta­da­ mah­ke­me­ ka­rar­la­rýy­la­ o­tuz­ bin­ in­sa­nýn­ öl­dü­rül­me­sin­den­ so­rum­lu­ i­dam­ ce­zâ­sý­a­ðýr­laþ­tý­rýl­mýþ­mü­eb­be­de­çev­ril­miþ­bir te­rö­rist­ba­þý­var.­ Fa­ra­za­“top­lum­ha­zýr­ol­sa”­da­hi,­be­bek­le­ri,­ ço­cuk­la­rý,­ ka­dýn­la­rý­ kat­let­ti­ren­ suç­lu­ bi­-

ri­ni­af­fet­me­ye­ki­min­hak­ký­var?­Son­ra­“top­lum­ha­zýr­ol­sa”­te­rö­rist­ba­þý­af­mý­e­di­le­cek?­ Bü­tün­bun­lar,­“top­lu­mun­ha­zýr­ol­ma­sý”­psi­ko­lo­jik­o­pe­ras­yo­nu­nu­gün­de­me­ge­ti­ri­yor… AKP-BDP TAHTEREVALLÝSÝ ÝÇÝN… Ne­ti­ce­de­ an­la­þý­lan­ o­ ki­ Ö­ca­lan,­ PKK­ ve si­ya­sî­söz­cü­le­ri,­“ey­lem­siz­lik”le-“ey­lem”­gel­gi­ti­ a­re­na­sýn­da­ te­rö­rü­ teh­dit­ ve­ “si­ya­sal­laþ­ma”­ a­ra­cý­ o­la­rak­ kul­la­ný­yor;­ lâ­kin­ “ö­zerk­lik pro­je­si”yle­ül­ke­yi­tak­sim­le­bö­lüp­par­ça­la­yan “fit­ne­stra­te­ji­si”nden­vaz­ge­çil­miþ­de­ðil… Bu­ a­ra­da­ ‘’bi­ri­le­ri­nin­ ti­ca­re­ten,­ si­ya­se­ten ne­mâ­lan­dý­ðý­ te­rö­rün­ sür­me­si­ni­ is­te­di­ði­ni” söy­le­yen­“a­çý­lým”ýn­ko­or­di­na­tö­rü­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný,­“pa­zar­lýk’­de­ðil,­“her­þe­yi­þef­faf­yü­rüt­tü­ðü­müz­ bir­ sü­reç­ var”­ di­yor.­ Ne­ var­ ki­ bu “sü­reç”ten­yi­ne­be­lir­siz­lik­ve­þan­taj­çý­ký­yor.­ Ve­bu­va­zi­yet,­AKP­ik­ti­da­rý­nýn­al­tý­ný­dol­dur­ma­dan­a­par-to­par­baþ­lat­tý­ðý­ü­ze­rin­den­bir bu­çuk­se­ne­ge­çen­ve­“Ha­bur­þov”la­tý­ka­nan “a­çý­lým”ýn­ba­þa­rý­sýz­lý­ðý­ný­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor.­ Sa­hi­biz­zat­Baþ­ba­kan’ýn­ik­ra­rýy­la,­“(hü­kû­met­a­dý­na)­dev­let­yet­ki­li­le­ri”nin­Ö­ca­lan/PKK i­le­yap­tý­ðý­ve­“di­ya­log”dan­“mü­zâ­ke­re”ye­ge­çil­me­si­is­te­nen­“gö­rüþ­me­ler”­ne­re­de­tý­kan­dý ki­BDP­eþ­baþ­kan­la­rý,­“top­lum­sal­sa­vaþ”­ve “ke­sin­ti­siz­is­yan”la­mey­dan­o­ku­yor?

ÖSYM’de yeni dönem n ÖSYM’YÝ ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­ran­ “Ölç­me Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­Teþ­ki­lât­ve­Gö­rev­le­ri­Hak­kýn­da­Ka­nun”­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Ka­nu­na­gö­re,­Öð­ren­ci­Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me Mer­ke­zi­ÖSYM’nin­a­dý,­“Ölç­me­Seç­me ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi­Baþ­kan­lý­ðý”­þek­lin­de­de­ðiþ­ti­ril­di.­Baþ­kan­lýk,­i­da­rî­ve­ma­lî ö­zerk­li­ðe­sa­hip,­YÖK­i­le­“il­gi­li”,­mer­ke­zi An­ka­ra’da­bu­lu­nan­ö­zel­büt­çe­li­bir­ku­ru­luþ­o­la­cak.­Sý­nav­lar­e­lek­tro­nik­or­tam­da­da ya­pý­la­bi­le­cek.­Sý­nav­so­ru­la­rý­ný­el­de­e­den ve­kop­ya­çe­ken­le­re­çe­þit­li­ce­za­lar­ve­ri­le­cek.­Kop­ya­çe­ken­a­da­yýn­sý­na­vý­ip­tal­e­di­le­cek.­Bu­a­day,­2­yýl­sü­rey­le­hiç­bir­sý­na­va gi­re­me­ye­cek.­Bütün­li­se­ve­den­gi­o­kul me­zun­la­rý,­po­lis­mes­lek­yük­se­ko­kul­la­rý­i­le a­ka­de­mi­le­re­gi­re­bi­le­cek.­Ankara / aa

Türkçe dýþýnda da yayýn yapýlacak n RADYO ve­Te­le­viz­yon­la­rýn­Ku­ru­luþ­ve Ya­yýn­Hiz­met­le­ri­Hak­kýn­da­Ka­nun,­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe gir­di.­Ka­nu­na­gö­re,­Türk­çe­dý­þýn­da­ki­dil ve­leh­çe­ler­de­de­ya­yýn­ya­pý­la­bi­le­cek.­O­la­ða­nüs­tü­dö­nem­ler­de­baþ­ba­kan­ve­ya­gö­rev­len­di­re­ce­ði­ba­kan­ge­çi­ci­ya­yýn­ya­sa­ðý ge­ti­re­bi­le­cek.­Ge­nel­ve­te­ma­tik­muhtevalý­ya­yýn­ya­pan­te­le­viz­yon­ku­ru­luþ­la­rý­nýn,­ço­cuk­ya­yýn­la­rýn­da­çiz­gi­film­le­re­yer ver­me­le­ri­ha­lin­de,­çiz­gi­film­le­rin­en­az yüz­de­yir­mi­si­nin,­di­ðer­ço­cuk­prog­ram­la­rý­nýn­en­az­yüz­de­kýr­ký­nýn­Türk­çe­di­lin­de­ü­re­til­miþ­ya­pým­ol­ma­sý­ve­Türk­kül­tü­rü­nü­yan­sýt­ma­sý­zo­run­lu.­Bir­med­ya ku­ru­lu­þun­da­top­lam­ya­ban­cý­ser­ma­ye pa­yý­ö­den­miþ­ser­ma­ye­nin­yüz­de­50’si­ka­dar­o­la­bi­le­cek.­Ya­ban­cý­bir­ger­çek­ve­ya tü­zel­ki­þi,­en­faz­la­i­ki­med­ya­hiz­met­sað­la­yý­cý­ku­ru­lu­þa­doð­ru­dan­or­tak­o­la­bi­le­cek.­Ö­zel­med­ya­ku­ru­luþ­la­rý,­yap­týk­la­rý her­ya­yý­nýn­kay­dý­ný­bir­yýl­sü­rey­le­sak­la­ya­cak.­Ka­yýt­la­rý­kul­lan­mak­is­te­yen­ki­þi­ve ku­ru­luþ­lar,­üst­ku­ru­la­üc­re­ti­ni­ö­de­ye­rek bir­kop­ya­a­la­bi­le­cek.­Ankara / aa

AYM Kanunu komisyondan geçti n ANAYASA de­ði­þik­li­ði­çer­çe­ve­sin­de­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­nin­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­ný­ön­gö­ren­ka­nun­ta­sa­rý­sý, TBMM­A­na­ya­sa­Ko­mis­yo­nun­da­ka­bul e­dil­di.­Ta­sa­rý­ya­gö­re,­mah­ke­me­ü­ye­le­ri, 12­yýl­i­çin­se­çi­le­cek.­Bir­kim­se­i­ki­de­fa­ü­ye se­çi­le­me­ye­cek.­Mah­ke­me,­ge­nel­ku­rul­ve i­ki­bö­lüm­o­la­rak­ça­lý­þa­cak.­Her­kes,­te­mel hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­nin­ih­lal­e­dil­di­ði­id­di­a­sýy­la­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ne­baþ­vu­ra­bi­le­cek.­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­nin­Yü­ce­Di­van o­la­rak­ver­di­ði­ka­rar­lar­i­le­par­ti­ka­pat­ma dâ­vâ­la­rýn­da­al­dý­ðý­ka­rar­la­rýn­ye­ni­den­in­ce­len­me­si­is­te­ne­bi­le­cek.­­Ankara / aa

Gül, bir mahkûmu affetti n CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül’ün mü­eb­bet­ha­pis­ce­za­sý­al­mýþ­hü­küm­lü­nün­ka­lan­ce­za­sý­ný­sü­rek­li­has­ta­lý­ðý dolayýsýyla­kal­dýr­ma­sýy­la­il­gi­li­ka­rar­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Ka­ra­ra­gö­re, kas­ten­a­dam­öl­dür­mek­su­çun­dan­Bel­çi­ka­Mons­Ýs­ti­naf­Mah­ke­me­sin­ce­17­A­ra­lýk­2007’de­mü­eb­bet­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rý­lan­Ad­nan­Uy­sal’ýn­ce­za­sý­nýn­in­fa­zý, An­ka­ra­8.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­ce­de 30­Ma­yýs­2008’de­ke­sin­leþ­ti.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­Uy­sal’ýn­ka­lan­ce­za­sý­ný,­Ad­lî Týp­Ku­ru­mu’nun­Uy­sal­hak­kýn­da­ki­sü­rek­li­has­ta­lýk­ha­li­ra­po­ru­dolayýsýyla­A­na­ya­sa’nýn­104.­mad­de­si­u­ya­rýn­ca­kal­dýr­dý.­

DES Baþkaný Avcý, Millî Güvenlik Siyaset Belgesi'nin iç tehdit bölümünden tamamen öznel kriterlerle tanýmlanan ''irticai faaliyetlerin'' çýkarýldýðý ve katýlýmcý, çaðdaþ demokrasinin hâkim olmaya baþladýðý bir dönemde Genelkurmay Baþkanlýðýnýn tutumunda en ufak deðiþiklik olmadýðýný söyledi.

Ýmam hatiplere ayrýmcýlýk bitsin DES GENEL BAÞKANI AVCI: ASKERÎ OKULLAR VE POLÝS OKULLARININ ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MEZUNLARINA DÖNÜK AYRIMCI, EÞÝTSÝZLÝKÇÝ VE ANTÝDEMOKRATÝK UYGULAMALARININ SON BULMASINI ÝSTÝYORUZ. DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­Sen­di­ka­sý­(DES) e­nel­Baþ­ka­ný­Gür­kan­Av­cý,­‘’As­ke­rî­o­kul­lar­ve po­lis­o­kul­la­rý­nýn­i­mam­ha­tip­li­se­si­me­zun­la­rý­na­dö­nük­ay­rým­cý­uy­gu­la­ma­la­rý­nýn­son bul­ma­sý­ný’’­is­te­di.­Av­cý,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­‘’Ka­ra,­De­niz­ve­Ha­va­Harp­O­kul­la­rý­na­Gi­riþ­Ge­nel­Baþ­vu­ru­Ko­þul­la­rý’’ du­yu­ru­sun­da,­A­na­do­lu­i­mam­ha­tip­li­se­le­rin­den me­zun­o­lan­lar­da­hil­i­mam­ha­tip­li­se­le­ri­ne bir­dö­nem­da­hi­de­vam­e­den­le­re­harp­o­kul­la­rý­na­gi­riþ­ka­pý­sý­nýn­ta­ma­men­ka­pa­týl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­ný­ay­rým­cý­lý­ða­son­ver­me­ye­da­vet­et­tik­le­ri­ni­be­lir­ten­Av­cý,­‘’As­ke­rî­o­kul­lar­ve­po­lis­o­kul­la­rý­nýn­i­mam­ha­tip­li­se­si­me­zun­la­rý­na­dö­nük ay­rým­cý,­e­þit­siz­lik­çi­ve­an­ti­de­mok­ra­tik­uy­gu­la­ma­la­rý­nýn­son­bul­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz’’­i­fa­-

de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­Av­cý,­Mil­lî­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si’nin­iç­teh­dit­bö­lü­mün­den­ta­ma­men­öz­nel­kri­ter­ler­le­ta­ným­la­nan­‘’ir­ti­cai­fa­a­li­yet­le­rin’’­çý­ka­rýl­dý­ðý,­28­Þu­bat­sü­re­ci­nin­bit­ti­ði­ve­ka­tý­lým­cý,­çað­daþ­de­mok­ra­si­nin­ha­kim­ol­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­bir­dö­nem­de Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­tu­tu­mun­da­en u­fak­de­ði­þik­lik­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di. Av­cý,­a­çýk­la­ma­sýn­da­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­nýn,­dev­let­ta­ra­fýn­dan a­çý­lan,­müf­re­da­tý­ha­zýr­la­nan,­öð­ret­me­ni­a­ta­nan,­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­mü­fet­tiþ­le­rin­ce de­net­le­nen­i­mam­ha­tip­li­se­le­ri­ne­de­vam­e­den­bu­ül­ke­nin­ço­cuk­la­rý­na­dö­nük­dýþ­la­yý­cý tu­tu­mu­ka­bul­e­di­le­mez.­Kal­dý­ki­mil­lî­ve­e­tik­de­ðer­ler­nok­ta­sýn­da,­va­tan­per­ver­lik,­þe­hit­lik­ve­ga­zi­lik­gi­bi­kav­ram­lar­a­çý­sýn­dan­do­-

na­ným­lý­ol­du­ðu­her­ke­sim­ta­ra­fýn­dan­ka­bul e­di­len­i­mam­ha­tip­li­se­li­le­rin,­mil­le­ti­mi­zin ‘Pey­gam­ber­O­ca­ðý’­o­la­rak­ad­lan­dýr­dý­ðý­kut­sal­bir­ku­rum­dan­tec­rit­e­dil­me­si,­top­lum vic­da­nýn­da­sar­sýn­tý­o­luþ­tur­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Bu­ne­den­le,­baþ­ta­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­ve­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal Ký­lýç­da­roð­lu­ol­mak­ü­ze­re­tüm­si­ya­sî­par­ti­le­ri­mi­zin­i­mam­ha­tip­ler­ü­ze­rin­den­is­tis­ma­ra prim­ve­re­me­den,­el­bir­li­ðiy­le­bu­hak­sýz­lý­ða bi­ran­ön­ce­son­ver­me­si­ge­re­kir.’’ Ý­mam­ha­tip­li­se­le­rin­de­o­ku­yan­la­rýn­da­bu ül­ke­nin­ço­cuk­la­rý­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Av­cý, her­ke­sin,­bütün­genç­le­rin,­i­mam­ha­tip­li­se­li­le­rin­de­ha­yal­le­ri­ni­ger­çek­leþ­ti­re­bi­le­ce­ði öz­gür­ve­de­mok­ra­tik­bir­Tür­ki­ye’nin­ku­rul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­­Ankara / aa

Saadet’te Erbakansýz ilk toplantý SAADET Par­ti­si­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný,­Nec­met­tin­Er­ba­kan­sýz­ilk­top­lan­tý­sý­ný­par­ti­ge­nel mer­ke­zin­de­yap­tý.­Top­lan­tý­son­ra­sýn­da­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lu­nan­Sa­a­det­Par­ti­si­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Mus­ta­fa­Ka­ma­lak,­Er­ba­kan’ýn­Türk­mil­le­ti­nin­o­la­ða­nüs­tü­sev­gi­ve te­vec­cü­hü­i­le­e­be­dî­is­ti­ra­hat­ga­hý­na­u­ður­lan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ce­na­ze­de­ken­di­le­ri­ni­yal­nýz bý­rak­ma­yan­Türk­mil­le­ti­ne,­dev­let­er­ka­ný­na, dün­ya­nýn­dört­bir­ya­nýn­dan­ge­len­ya­ban­cý mi­sa­fir­le­re­te­þek­kür­e­den­Ka­ma­lak,­söz­le­ri­ni þöy­le­sür­dür­dü:­‘’Bu­top­rak­la­rýn­do­ðal­çö­zü­mü­o­lan­Mil­li­Gö­rüþ­ha­re­ke­ti,­li­de­ri­mi­zin

gös­ter­di­ði­ye­ni­den­bü­yük­Tür­ki­ye­ve­ye­ni­bir dün­ya­nýn­ku­rul­ma­sý­he­de­fi­doð­rul­tu­sun­da ay­ný­a­zim­ve­ka­rar­lý­lýk­la­yü­rü­me­ye­de­vam­e­de­cek­tir.­Mil­li­Gö­rüþ­mil­le­ti­mi­zin­ö­zü­dür,­i­nan­cý­dýr,­ta­ri­hi­dir,­mil­le­ti­mi­zin­as­lý­dýr.­Ýn­san­lý­ðýn­sa­a­de­ti­ni­te­min­e­de­cek­çö­züm­ve ka­rar­lý­lý­ðýn­a­dý­dýr­ve­Mil­li­Gö­rüþ’ün­tek­tem­sil­ci­si­Sa­a­det­Par­ti­si’dir.­Ca­mi­a­mýz­bu­þu­ur ve­so­rum­lu­lu­ðun­far­kýn­da­dýr.­Bun­dan­böy­le de­muh­te­rem­ho­ca­mý­zýn­biz­le­re­bý­rak­tý­ðý­bu e­ma­ne­ti­en­i­yi­þe­kil­de­ge­le­ce­ðe­ta­þý­ma­nýn gay­re­ti­i­çin­de­o­la­cak­týr.’’­Ka­ma­lak,­mer­hum ge­nel­baþ­kan­la­rý­nýn­is­ti­þa­re­ye­bü­yük­ö­nem

ver­di­ði­ni­ve­ka­rar­la­rý­ný­ge­niþ­is­ti­þa­re­ler­den son­ra­al­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Bu­çer­çe­ve­de­Sa­a­det Par­ti­si’nin­Baþ­kan­lýk­Di­va­ný­top­lan­tý­sý­ný­ger­çek­leþ­tir­di­ði­ni­be­lir­ten­Ka­ma­lak,­bu­top­lan­tý­da­bun­dan­son­ra­ki­sü­re­ce­i­liþ­kin­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lu­nul­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ýs­ti­þa­re­ler­kap­sa­mýn­da­bu­gün­Ge­nel­Ý­da­re­Ku­ru­lu’nun­top­la­na­rak­bun­dan­son­ra­iþ­le­ye­cek tak­vi­me­i­liþ­kin­mü­za­ke­re­ler­ya­pa­ca­ðý­ný­di­le ge­ti­ren­Ka­ma­lak,­Si­ya­si­Par­ti­ler­Ka­nu­nu­ve par­ti­tü­zü­ðü­nün­sü­re­ce­i­liþ­kin­hü­küm­le­ri doð­rul­tu­sun­da­ça­lýþ­ma­la­rýn­yü­rü­tü­le­ce­ði­ni kay­det­ti.­­Ankara / aa

Bir vefatýn ardýndan eç­t i­ð i­m iz­ Pa­z ar­t e­s i­ gü­n ü­ 28­ Þu­b at post­mo­dern­ dar­be­si­nin­ 14.­ yýl­dö­nü­müy­dü.­ 28­ Þu­bat­ 1997­ ta­ri­hin­de­ Mil­lî Gü­ven­lik­Ku­ru­lu­top­lan­tý­sý­son­ra­sýn­da­a­çýk­la­nan­ka­rar­lar­la­baþ­la­yan­ve­Tür­ki­ye’de­si­ya­sî,­ i­da­rî,­ hu­ku­kî­ ve­ top­lum­sal­ a­lan­da­ et­ki­si ha­len­ de­vam­ e­den­ ka­ran­lýk­ gün­le­rin­ ya­þan­ma­sý­na­ se­bep­ o­lan­ post­mo­dern­ dar­be­ sü­re­ci­nin­yýl­dö­nü­mü,­bu­se­ne­dö­ne­min­baþ­ba­ka­ný­nýn­ve­fa­tý­i­le­fark­lý­bir­þe­kil­de­ha­týr­lan­dý. Dö­ne­min­ Baþ­ba­ka­ný,­ SP­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný mer­hum­Nec­met­tin­Er­ba­kan’ýn­28­Þu­bat’ýn 14.­ yý­lýn­dan­ bir­ gün­ ön­ce­ 85­ ya­þýn­da­ ve­fat et­m e­s in­d en­ son­r a­ Ge­n el­k ur­m ay­ Baþ­k a­n ý Org.­I­þýk­Ko­þa­ner’in­in­ter­net­si­te­sin­den­ya­yýn­la­dý­ðý­ me­sa­jýn­da­ bü­yük­ ü­zün­tü­ duy­du­ðu­nu­be­lirt­me­si­ve­pe­þin­den­de,­“De­ðer­li­bi­lim­ve­si­ya­set­a­da­mý­o­la­rak­ül­ke­mi­ze­yap­tý­ðý bü­yük­hiz­met­le­ri­da­i­ma­ha­týr­la­na­cak­týr”­i­fa­de­le­ri­ ü­ze­ri­ne­ 28­ Þu­bat­ post­mo­dern­ dar­be sü­re­ci­nin­bit­ti­ði­ni­söy­le­yen­ler­ol­du. Bu­nun­ar­dýn­dan­da,­“28­Þu­bat­bin­yýl­sü­re­cek” di­yen­Ge­nel­kur­may­es­ki­Baþ­ka­ný­Hü­se­yin­Kýv­rý­koð­lu’nun­ak­ra­ba­sý­o­lan­1.­Or­du­Ko­mu­ta­ný Hay­ri­Kýv­rý­koð­lu’nun­ce­na­ze­ye­ka­týl­ma­sý­ve­ge­nel­kur­may­a­dý­na­ce­na­ze­ye­çe­lenk­gön­de­ril­me­sin­den­son­ra­bu­gö­rü­þü­dil­len­di­ren­ler­ço­ðal­dý. Er­b a­k an’ýn­ ce­n a­z e­s i­n i­ ha­b er­ ya­p an­ ba­z ý ga­ze­te­ler­ “28­ Þu­bat’ýn­ ru­hu­na­ Fa­ti­ha”,­ “28 Þu­bat’ýn­ce­na­ze­si”­tü­rü­baþ­lýk­lar­at­tý­lar. Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan­ da­ Al­man­ya­ dö­nü­þü, “28­ Þu­b at­ bin­ yýl­ sür­d ü­ mü?”­ so­r u­s u­n a, “Böy­le­ bir­ þey­ ol­du­ mu,­ þu­ an­da­ e­ser­ kal­dý mý?­ Ar­týk­ bu­ tür­ mü­da­ha­le­le­rin­ ol­ma­dý­ðý bir­Tür­ki­ye­var?”­ce­va­bý­ný­ver­di. *** Pe­ki­28­Þu­bat­ger­çek­ten­bit­ti­mi?­Bu­ge­liþ­me­ler­28­Þu­bat’ýn­bit­ti­ði­ni­mi­gös­te­ri­yor?­Er­do­ðan’ýn­söz­le­riy­le,­“28­Þu­bat’tan­e­ser­kal­ma­dý” mý?­Bu­ge­liþ­me­le­ri­na­sýl­yo­rum­la­mak­lâ­zým? Bü­tün­ bu­ so­ru­la­ra­ o­lum­lu­ ce­vap­ ver­mek müm­kün­de­ðil.­Zi­ra­bu­dö­nem­de­a­lý­nan­ka­rar­la­rýn­bir­ço­ðu­hâ­lâ­yü­rür­lük­te.­“Ýr­ti­ca­teh­di­di­var”­de­ni­le­rek­baþ­la­tý­lan­sü­reç­te­i­na­nan ke­sim­ler­le­il­gi­li­bir­çok­ya­sak­ge­ti­ril­di.­ Bu­sü­reç­te,­se­kiz­yýl­lýk­ke­sin­ti­siz­e­ði­tim­le­i­mam­ ha­t ip­l e­r in­ or­t a­ ký­s ým­l a­r ý­ ka­p a­t ýl­d ý. Kur’ân­kurs­la­rý­na­yaþ­sý­nýr­la­ma­sý­ge­ti­ril­di.­Ba­tý­Ça­lýþ­ma­Gru­bu­i­le­i­na­nan­ke­sim­ler­fiþ­len­di. Ser­ma­ye­ ke­si­mi­ “ye­þil”,­ “ye­þil­ ol­ma­yan”­ þek­lin­de­ ka­te­go­ri­ze­ e­dil­di.­ On­ bin­ler­ce­ me­mur ya­ iþ­ten­ a­týl­dý,­ ya­ gö­re­vin­den­ u­zak­laþ­tý­rýl­dý. Ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­sert­bir­þe­kil­de­uy­gu­lan­dý. 28­Þu­bat’la­ge­ti­ri­len­bu­ya­sak­lar­de­vam­e­di­yor.­ 14­ yýl­ son­ra­ hâ­lâ­ Kur’ân­ kurs­la­rý­na ge­ti­ri­len­ yaþ­ sý­nýr­la­ma­sý­ de­vam­ e­di­yor.­ Bir ta­kým­ü­ni­ver­si­te­ler­de­ya­sak­hâ­lâ­de­vam­e­di­yor.­Ka­mu­da­ya­sa­ðýn­kal­dý­rýl­ma­sý­i­çin­hiç­bir a­dým­a­týl­ma­dý.­Ýþ­ten­a­tý­lan­lar­i­çin­af­çý­ka­rýl­dý­ an­cak,­ 1999’dan­ ön­ce­ a­tý­lan­lar­ iþ­le­ri­ne dö­ne­me­di­ler.­Dö­nen­ler­i­nanç­la­rý­ge­re­ði­ört­tük­le­ri­ba­þör­tü­le­ri­ni­aç­mak­du­ru­mun­da­ka­lý­yor­lar,­aç­maz­lar­sa­gö­rev­ya­pa­mý­yor­lar. Lað­ve­dil­di­ði­ söy­le­nen­ Ba­tý­ Ça­lýþ­ma­ Gru­bu’nun­(BÇG) ta­li­mat­la­rý­nýn­2005­yý­lýn­da­da­hi­uy­gu­lan­dý­ðý­nýn­or­ta­ya­çýk­ma­sý­sü­re­cin­de­vam­et­ti­ði­ni­gös­te­ri­yor.­(Za­man,­1.3.2011) 28­Þu­bat­MGK’sýn­da­a­lý­nan­18­mad­de­lik­ka­rar­lar­dan­bi­ri­si­o­lan­“Bu­mad­de­nin­tam­met­ni­ni­Tür­ki­ye’nin­u­lus­la­r­a­ra­sý­i­liþ­ki­le­ri­ni­il­gi­len­dir­di­ði­i­çin­ya­yýn­la­ya­mý­yo­ruz.”­ (10.­mad­de) de­ni­len­mad­de­nin­i­çin­de­ne­ler­var­dý,­14­yýl son­ra­bu­nun­ne­ol­du­ðu­or­ta­ya­bi­le­çýk­ma­dý. Sa­de­ce­bun­lar­bi­le­bu­sü­re­cin­de­vam­et­ti­ði­nin­ is­pa­tý.­ 28­ Þu­bat’la­ yüz­le­þe­bil­miþ­ de­ði­liz.­28­Þu­bat’ta­im­za­sý­o­lan­la­ra­he­sap­so­rul­ma­dý,­so­rul­ma­sý­gün­dem­de­da­hi­yok. Pe­ki­ne­re­den­çýk­tý­28­Þu­bat’ýn­bit­ti­ði­söz­le­ri?­ An­la­mak­ müm­kün­ de­ðil.­ El­bet­te­ ­ Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný’nýn­bu­tür­bir­a­çýk­la­ma­sý­ve­ce­na­ze­ye­ka­tý­lým­ol­ma­sý­ö­nem­li­bir­ge­liþ­me­dir.­ An­cak­ o­ dö­nem­de­ uy­gu­la­nan­ ya­sak­l ar­ kalk­m a­d ýk­ç a­ bu­ dö­n e­m in­ bit­t i­ð i­n i söy­le­mek­im­kân­sýz­dýr. Gel­di­ði­miz­nok­ta­da­28­Þu­bat’ýn­iz­le­ri­hâ­lâ sü­rü­yor­sa­ ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ken;­ si­vil­ ve­ de­mok­ra­tik­ bir­ a­na­ya­sa­nýn­ ya­pýl­ma­sý,­ bu­ dö­nem­de­yü­rür­lü­ðe­gi­ren­ya­sak­la­rýn­da­der­hal kal­dý­rýl­ma­sý­dýr.­Bir­de­28­Þu­bat’ýn­he­sa­bý­nýn ke­sin­lik­le­ so­rul­ma­sý­ ge­re­ki­yor.­ Si­ya­set­çi­le­re dü­þen­en­ö­nem­li­gö­rev­bu­dur. ** * Not: Bu­ ve­si­le­ i­le­ ve­fat­ e­den­ Mil­lî­ Gö­rüþ li­de­ri,­ SP­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Nec­met­tin­ Er­ba­kan’a­ Ce­nâb-ý­ Hak’tan­ rah­met­ ve­ mað­fi­ret, ke­der­li­a­i­le­si,­ya­kýn­la­rý­na­ve­ca­mi­a­sý­na­sabrý­ce­mil­ni­yaz­e­di­yo­ruz.

G


6

4 MART 2011 CUMA

YURT HABER

cevatcakir53@hotmail.com

Eskilerimi geri istiyorum MÜSÝAD ve UTESAV’ýn iþbirliði ile MÜSÝAD Genel Merkez’de düzenlenen panele Mýsýrlý ünlü gazeteci Fehmi Hüveydi, TRT Arap Yayýn Koordinatörü Sefer Turan, DTM Yurtdýþý Müteahhitler Þube Müdürü Doç. Dr. Davut Ateþ, DTM Ekonomik Ýliþkiler Daire Baþkaný Serdar Kumbaracý ve MÜSÝAD Ortadoðu Koordinatörü Gazi Mýsýrlý konuþmacý olarak katýldý. FOTOÐRAF: SEYHAN ÞENTÜRK

MISIRLI GAZETECÝ YAZAR FEHMÝ HÜVEYDÝ:

Yýkmak kolay, yapmak zor MÜSÝAD GENEL MERKEZÝNDEKÝ ORTADOÐU'NUN ELE ALINDIÐI PANELDE KONUÞAN MISIRLI GAZETECÝ, "YIKMAK KOLAY, YAPMAK ZORDUR. BÝZÝM ÝÇÝN ASIL CÝHAD BUNDAN SONRA BAÞLIYOR" DÝYE KONUÞTU. Or­ta­do­ðu­ Ko­or­di­na­tö­rü­ Ga­zi­ Mý­sýr­lý ko­nuþ­ma­cý­o­la­rak­ka­týl­dý. Pa­nel­de­ ilk­ ko­nuþ­ma­yý­ TRT­ A­rap Ya­y ýn­ Ko­o r­d i­n a­t ö­r ü­ Se­f er­ Tu­r an yap­tý.­ Tu­ran,­ Or­ta­do­ðu’da­ki­ ha­di­se­MÜ SÝ AD ve­ U­T E­S AV’ýn­ iþ­b ir­l i­ð i­ i­l e le­rin­ dýþ­ et­kiy­le­ de­ðil,­ iç­ di­na­mik­ler­MÜ­SÝ­AD­ Ge­nel­ Mer­kez’de­ dü­zen­le­- den­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ söy­le­di.­ “Bu­ ey­nen­pa­nel­de,­Or­ta­do­ðu’da­ki­son­ge­liþ­- lem­ler­ Ba­tý­ i­çin­ de­ sür­priz­ ol­du”­ di­me­ler­ de­ðer­len­di­ril­di.­ “Or­ta­do­ðu­ ne yen­Tu­ran,­“Her­A­rap­ül­ke­si­nin­þart­du­rum­da?­ Son­ ge­liþ­me­ler­ Tür­ki­ye’yi la­rý­ fark­lý­dýr.­ Do­la­yý­sý­ i­le­ bü­tü­nü­nü na­sýl­ et­ki­ler?”­ baþ­lýk­lý­ top­lan­tý­ya­ Mý­- ay­ný­öl­çü­i­le­de­ðer­len­di­re­me­yiz”­þek­sýr­lý­ ün­lü­ ga­ze­te­ci­ Feh­mi­ Hü­vey­di, lin­de­kon­þu­tu. TRT­ A­rap­ Ya­yýn­ Ko­or­di­na­tö­rü­ Se­fer Top­lan­tý­da­ ko­nu­þan­ Mý­sýr­lý­ ün­lü Tu­ran,­ DTM­ Yurt­dý­þý­ Mü­te­ah­hit­ler ga­ze­te­ci­ Feh­mi­ Hü­vey­di,­ ül­ke­sin­de­ki Þu­be­ Mü­dü­rü­ Doç.­ Dr.­ Da­vut­ A­teþ, ‘dev­rim’i­ de­ðer­len­di­rir­ken;­ “Yýk­mak DTM­ E­ko­no­mik­ Ý­liþ­ki­ler­ Da­i­re­ Baþ­- ko­lay,­yap­mak­zor­dur.­Bi­zim­i­çin­a­sýl ka­ný­ Ser­dar­ Kum­ba­ra­cý­ ve­ MÜ­SÝ­AD ‘ci­had’­bun­dan­son­ra­baþ­lý­yor.­Biz­Mý­-

ÖMER ÞENÖZ ÝSTANBUL

sýr­lý­lar,­ ye­ni­ dö­nem­de­ her­ke­sin­ him­me­ti­ne­muh­ta­cýz”­de­di.­ Hü­v ey­d i­ þöy­l e­ de­v am­ et­t i: “Mý­sýr’da­ki­ o­lay­lar­ bi­zim­ i­çin­ de­ sür­priz ol­du.­Ý­ti­raf­e­de­lim­ki­biz­de­hal­ký­mý­zý ye­te­rin­ce­ ta­ný­mý­yor­mu­þuz.­ Mý­sýr’da­ki­o­lay­lar­bü­tün­A­rap­dün­ya­sý­ný­et­ki­ler.­ Me­se­la,­ Mý­sýr’da­ o­lay­lar­ pat­lak ve­rin­ce,­ Ür­dün’de­ki­ a­yak­lan­ma­cý­lar Mý­sýr’ý­ me­rak­ e­dip­ a­yak­lan­ma­ya­ son ver­di­ler­ve­TV’den­Mý­sýr’da­ne­ler­o­lup­ bit­ti­ði­ni­ an­la­ma­ya­ ça­lýþ­tý­lar.­ Mý­sýr’ýn­ Gaz­ze­ ab­lu­ka­sý­na­ des­tek­ ver­me­si­ çok­ bü­yük­ bir­ a­yýp.­ Ý­na­ný­la­cak bir­þey­de­ðil.­Mü­ba­rek,­Ýs­ra­il­i­çin­ser­ma­ye­ e­di.­ Bun­dan­ son­ra­ Ýs­ra­il­ ra­hat e­de­me­ye­cek.”

BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI KALKSIN, ARAP ÖÐRENCÝLER DE GELÝR PANELDE bir konuþma yapan MÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Üyesi Gazi Mýsýrlý da, “Türkiye’deki baþörtüsü yasaðý kalksa, Arap ülkelerinden çok sayýda öðrenci eðitim için Türkiye’ye gelir. 8 yýldýr bu yasaðýn hâlâ kalkmýþ olmasýný anlamak mümkün deðil” dedi. Mýsýrlý, yabancýlarýn Türkiye’de þirken kurabildiðini ama gayrý menkul alýrken çok zorluk çýkarýldýðýný da söyledi. Yabancý iþ adamlarýnýn ikamet izni alamamasýný da eleþtiren Mýsýrlý, bu engelin en kýsa zamanda kaldýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Toplantýda konuþan diðer konuþmacýlar da bölgedeki geliþmelerin yakýndan takip edildiðini ve uygun tedbirler alýndýðýný söylediler.

Manavgat’ta kaza: 3 ölü nANTALYA’NIN Ma­nav­gat­il­çe­sin­de­dev­ril­dik­ten­son­ra­þan­ti­ye­ye­gi­ren­ve­yan­ma­ya baþ­la­yan­o­to­mo­bil­de­bu­lu­nan­3­ki­þi­öl­dü. An­tal­ya’dan­A­lan­ya’ya­gi­den­Er­cü­ment­El­den­(38)­yö­ne­ti­min­de­ki­07­LBM­37­pla­ka­lý o­to­mo­bil,­Si­de­kav­þa­ðý­ya­kýn­la­rýn­da­dev­ril­di.­Dev­ril­dik­ten­son­ra­Si­de­Be­le­di­ye­si­Te­miz­lik­Ýþ­le­ri­þan­ti­ye­si­ne­gi­ren­o­to­mo­bil yan­ma­ya­baþ­la­dý.­Sü­rü­cü­Er­cü­ment­El­den i­le­Tes­li­me­A­lý­cý­(29)­ka­za­ye­rin­de,­Rem­zi­ye­U­çar­(37)­i­se­A­lan­ya­Dev­let­Has­ta­ne­sin­de­vefat­et­ti.­Yan­gýn,­it­fa­i­ye­e­kip­le­rin­ce sön­dü­rül­dü.­­Manavgat / aa

Aile Destek Merkezi, sorunlara çözüm arýyor nKONYA Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­Kül­tür­ve Sos­yal­Ýþ­ler­Da­i­re­Baþ­kan­lý­ðý­bün­ye­sin­de hiz­met­ve­ren­ Kon­ya­A­i­le­Des­tek­Mer­ke­zi (KA­DEM),­Kon­ya­Mes­lek­E­din­dir­me Kurs­la­rý­(KO­MEK) öð­ret­men­ve­öð­ren­ci­le­ri­ne­yö­ne­lik­se­mi­ner­ler­dü­zen­li­yor.­Se­mi­ner­ler­de­sos­yal­ha­yat­la­il­gi­li­ko­nu­lar­e­le­a­lý­na­rak,­bi­rey­le­rin­bi­linç­len­di­ril­me­si­sað­la­ný­yor.­Sos­yal­ha­yat­la­il­gi­li­çe­þit­li­ko­nu­la­rý­an­la­ta­rak­ko­nuk­la­ra­yar­dým­cý­o­lan­uz­man­lar, ge­nel­ha­yat­ve­al­gý,­a­i­le­ve­ev­li­lik­so­rum­lu­lu­ðu,­a­i­le­de­sev­gi­ve­say­gý,­ço­cuk­la­i­le­ti­þim gi­bi­ko­nu­la­rý­e­le­a­lý­yor.­Konya / cihan

Ý

Köylüler, taþ yaðmasýndan þikâyetçi

Denizli’de deprem tatbikatý yapýldý nDENÝZLÝ’DE Dep­rem­Haf­ta­sý­do­la­yý­sýy­la Va­li­lik,­Ýl­A­fet­ve­A­cil­Du­rum­Mü­dür­lü­ðü i­le­Ýl­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðü­iþ­bir­li­ðiy­le Dur­muþ­A­li­Ço­ban­A­na­do­lu­Li­se­si’nde­si­vil­sa­vun­ma­tat­bi­ka­tý­dü­zen­len­di.­Tat­bi­kat­ta,­6,1­bü­yük­lü­ðün­de­ki­bir­dep­rem­de­tah­li­ye,­kur­tar­ma,­ilk­yar­dým­ve­yan­gýn­sön­dür­me­fa­a­li­yet­le­ri­gös­te­ril­di.­Burada­bir­ko­nuþ­ma­ya­pan­A­cil­Du­rum­Mü­dü­rü­Be­kir­Yýl­maz,­dep­rem,­sel­ve­he­ye­lan­gi­bi­a­fet­ler­le nük­le­er,­bi­yo­lo­jik­ve­kim­ya­sal­si­lâh­sal­dý­rý­la­rýn­da­en­çok­za­ra­rý­si­vil­le­rin­gör­dü­ðü­nü be­lir­te­rek,­ö­zel­lik­le­dep­rem­a­nýn­da­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­ler­hak­kýn­da­tek­nik­bil­gi­ver­di.­­Denizli / cihan

n­san­la­rýn­kul­lan­dýk­la­rý­eþ­ya­lar­a­ra­sýn­da­za­man­la bi­lin­mez­bir­bað­o­luþ­tu­ðu­nu­he­pi­miz­his­set­mi­þiz­dir.­Es­ki­e­vi­miz,­es­ki­ma­hal­le­miz,­es­ki­so­ka­ðý­mýz,­es­ki­a­ra­ba­mýz,­es­ki­el­bi­se­miz... Ýr­ti­bat­kur­du­ðu­muz­be­ra­ber­lik­ler­den­son­ra­eþ­ya­lar­ve­di­ðer­nes­ne­le­ri­za­man­za­man­yad­e­di­riz. Bel­ki­de­on­la­ra­e­be­dî­ka­la­ca­ðý­dü­þün­ce­siy­le­se­ver ve­bað­la­ný­rýz.­Fa­kat­bir­þe­kil­de­ay­rý­lýk­mey­da­na­ge­li­yor.­Ýn­san­la­rýn­kul­lan­dýk­la­rý­iþ­ya­lar­la­il­gi­li­ya­kýn dost­lu­ðu­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­rin­de­çok­far­lý­bir­þe­kil­de­gö­rü­yo­ruz.­Sa­id­Nur­sî­25­yýl­dýr­kul­lan­dý­ðý­ka­þý­ðý­ký­rý­lýn­ca­ta­le­be­si­“Te­ne­ke­ci­Ab­dul­lah”a­ta­mir i­çin­gön­de­rir.­Ta­le­be­si­Ab­dul­lah,­“Bu­ka­þýk­za­ten es­ki­miþ­ye­ni­si­ni­a­lýp­gön­de­re­yim”­di­ye­dü­þü­nür. Ye­ni­bir­ka­þýk­a­lýp­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­ne­gön­de­rir.­Be­di­üz­za­man­“Bu­ka­þýk­be­nim­de­ðil,­be­nim­ki­ni­ta­mir­et­sin.­Çün­kü­o­ka­þýk­ba­na­25­yýl­dýr­hiz­met­e­di­yor”­ce­va­bý­ný­a­lýn­ca­ka­þý­ðý­ta­mir­e­der­ve gön­de­rir.­ E­vet­Be­di­üz­za­man­ken­di­i­fa­de­siy­le­cim­ri­li­ðe­va­ran­bir­ik­ti­sad­la­ya­þa­dý­ðý­i­çin­ha­ya­tý­nýn­bü­tün­saf­ha­sýn­da­bu­na­ben­zer­ör­nek­le­ri­gör­mek­müm­kün. Me­se­lâ­man­ga­la­faz­la­ko­nu­lan­kö­mür­le­ri­is­raf­di­ye ge­ri­çý­kar­tý­yor.­El­bi­se­ler­le­il­gi­li­o­la­rak­da­“Þu­üs­tüm­de­ki­sa­ko­yu­ye­di­se­ne­ev­vel­es­ki­o­la­rak­al­mýþ­tým.­Beþ­se­ne­dir­el­bi­se­ça­ma­þýr,­pa­puç,­ço­rap­i­çin dört­bu­çuk­li­ra­i­le­i­da­re­et­tim.­Be­re­ket,­ik­ti­sad­ve Rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ba­na­ka­fi­gel­di”­de­miþ­tir. Es­ki­eþ­ya­lar­la­ku­ru­lan­bað­lar­la­il­gi­li­o­la­rak­ben de­ba­þým­dan­ge­çen­bir­o­la­yý­si­zin­le­pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum:­ Geç­ti­ði­miz­yaz­ay­la­rýn­da­e­vi­miz­de­tâ­di­lat yap­týk.­Da­ha­son­ra­ba­zý­es­ki­eþ­ya­la­rý­ye­ni­le­riy­le­de­ðiþ­ti­re­rek­es­ki­le­ri­ni­yaz­lýk­e­vi­mi­ze­gö­tür­dük.­Fa­kat u­zun­za­man­geç­me­si­ne­rað­men­ye­ni­le­riy­le­bir­tür­lü­im­ti­zaç­e­de­me­dik.­O­ka­dar­ki,­ben­on­se­kiz­se­ne kul­lan­dý­ðý­san­dal­ye­mi­ge­ri­ge­tir­mek­zo­run­da­kal­dým.­Ve­ha­len­es­ki­per­de­le­ri­mi­is­ti­yoy­rum.­ TE­MA­Vak­fý­Baþ­ka­ný­Hay­red­din­Ka­ra­ca­da­ü­ze­rin­de­yir­mi­ye­di­yýl­ta­þý­dý­ðý­ka­zak­la­il­gi­li­o­la­rak­“Pa­ram­var,­a­ma­al­ma­ya­yet­kim­yok”­di­yor.­Na­sýl­ki­in­san­la­rýn­her­ca­ný­nýn­çek­ti­ði­þe­yi­ye­me­si­­is­raf­týr,­her ca­ný­nýn­is­te­di­ði­ni­al­ma­sý­da­is­raf­týr­de­ne­bi­lir.­

Zor þartlar altýnda okula gitmeye çalýþan öðrencilerin maðduriyetinin giderilmesi için yazýlý ve sözlü olarak baþvuruda bulunuldu. FOTOÐRAF: AA

Öðrencilerin bozuk yol sorunu DÝYARBAKIR’IN Çý­nar­il­çe­sin­de­ta­þý­ma­lý e­ði­tim­gö­ren­100’ü­aþ­kýn­öð­ren­ci,­bo­zuk yol­se­be­biy­le­ser­vis­de­ðiþ­ti­ri­yor,­ça­mur­lu yo­lu­yü­rü­ye­rek­kat­et­mek­zo­run­da­ka­lý­yor. Çý­nar­il­çe­si­ne­bað­lý­Ka­ra­sun­gur­Kö­yü­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu’nda,­Ka­ra­sun­gur­kö­yü­ne bað­lý­Ka­dir­ko­mez­ra­sý,­Bi­ra­meh­me­ta­ða­kö­yü ve­bu­kö­ye­bað­lý­Þar­gu­mez­ra­sý­i­le­Gü­müþ­taþ kö­yün­den­100’ü­aþ­kýn­öð­ren­ci­8­ser­vis­a­ra­cýy­la­ta­þý­ma­lý­e­ði­tim­gö­rü­yor.­Ço­ðun­lu­ðu­1. sý­ný­fý­o­ku­yan­öð­ren­ci­le­ri­ta­þý­yan­ser­vis­sü­rü­cü­le­ri,­Ka­ra­sun­gur­Kö­yü­ne­bað­lý­A­ðaç­lý­mez­ra­sý­i­le­Ka­dir­ko­mez­ra­sý­a­ra­sýn­da­ki­yak­la­þýk­3 ki­lo­met­re­lik­yo­lun­top­rak­ve­bo­zuk­ol­ma­sý ne­de­niy­le­ken­di­a­ra­la­rýn­da­ço­cuk­la­rý­o­ku­la­u­laþ­tý­ra­bil­mek­i­çin­bir­çö­züm­ge­liþ­tir­di.­Ser­vis a­raç­la­rý­i­ki­ye­ay­rý­la­rak,­4’ü­öð­ren­ci­le­ri­o­ku­lun

bu­lun­du­ðu­Ka­ra­sun­gur­kö­yün­den­a­la­rak­A­ðaç­lý­mez­ra­sý­na­ka­dar­ge­ti­ri­yor.­Da­ha­son­ra öð­ren­ci­ler­ser­vis­ler­den­i­ne­rek,­top­rak­ve­bo­zuk­o­lan­3­ki­lo­met­re­lik­yo­lu­yü­rü­ye­rek­Ka­dir­ko­mez­ra­sý­na­u­la­þý­yor.­Öð­ren­ci­ler,­mez­ra­da­ken­di­le­ri­ni­bek­le­yen­4­ser­vis­mi­ni­bü­sü­ne bi­ne­rek,­bu­ra­dan­an­cak­Bi­ra­meh­me­ta­ða­kö­yü,­Þar­gu­mez­ra­sý­ve­Gü­müþ­taþ­kö­yün­de­bu­lu­nan­ev­le­ri­ne­gi­de­bi­li­yor.­Ço­cuk­la­rýn­ser­vis de­ðiþ­tir­me­si­ve­3­ki­lo­met­re­lik­yo­lu­yü­rü­me­si se­be­biy­le­o­ku­la­gi­diþ­ge­liþ­le­ri­yak­la­þýk­4­sa­at­le­ri­ni­a­lý­yor.­Ço­ðun­lu­ðu­nu­1.­sý­nýf­öð­ren­ci­si ço­cuk­lar­dan­o­lu­þan­öð­ren­ci­ler,­ta­þý­dýk­la­rý çan­ta­la­rýy­la­güç­lük­le­ça­mur­lu­yol­da­yü­rü­ye­bi­li­yor.­Ba­zen­ser­vis­sü­rü­cü­le­ri,­ba­zen­de köy­lü­ler­öð­ren­ci­le­re­yol­da­eþ­lik­e­di­yor.­Bi­ra­meh­me­ta­ða­Kö­yü­Muh­ta­rý­Sü­ley­man­Ka­ya,

Menderes’te, okumayazma seferberliði

Nusret Mayýn Gemisi, 8 Mart’ta Çanakkale’de

nÝZMÝR Men­de­res­il­çe­sin­de,­Kay­ma­kam Tah­sin­Kurt­be­yoð­lu­ta­ra­fýn­dan­o­ku­ma yaz­ma­se­fer­ber­li­ði­baþ­la­týl­dý.­Ýlk­e­tap­kur­su­na­baþ­la­yan­155­ki­þi­den­o­ku­ma-yaz­ma öð­re­nen­153’ü­ne,­top­lam­50­bin­li­ra­ya­ya­kýn­nak­di­yar­dým­ve­ril­di.­Kay­ma­kam Kurt­be­yoð­lu,­ilçede­o­ku­ma-yaz­ma­bil­me­yen­le­ri­be­lir­le­me­talimatý­ver­miþti.­O­ku­la baþ­la­yan­la­ra­ön­ce­gý­da­yar­dý­mý­ya­pýl­dý­ve çe­þit­li­he­di­ye­ler­ve­ril­di.­155­o­ku­ma-yaz­ma­zýn­gö­nül­lü­o­la­rak­ka­týl­dý­ðý­kurs­la­rý, 153­ki­þi­ba­þa­rýy­la­ta­mam­la­dý.­Ýzmir / cihan

ÇANAKKALE De­niz­Za­fe­ri’nin­yýl­dö­nü­mü­ne­sa­yý­lý­gün­ler­ka­la­ö­zel­lik­le­sa­va­þýn­ka­za­nýl­ma­sýn­da­bü­yük­rol­oy­na­yan­Nus­ret­Ma­yýn­Ge­mi­si­nin­or­ji­na­li­ne­uy­gun­ya­pý­lan ye­ni­si,­8­Mart’ta­Ça­nak­ka­le’de­o­la­cak.­Göl­cük­Ter­sa­ne Ko­mu­tan­lý­ðý’nda­as­lý­na­uy­gun­ka­lý­na­rak­bi­re­bir­ya­pý­lan ve­ge­çen­haf­ta­tö­ren­le­de­ni­ze­in­di­ri­len­ge­mi,­8­Mart 1915’te­bo­ða­za­ma­yýn­yer­leþ­tir­me­si­nin­yýl­dö­nü­mün­de, ay­ný­su­lar­da­kar­þý­la­na­cak.­Çi­men­lik­Ka­le­si’nde­ö­nün­de du­ra­cak­Nus­ret­i­çin­7­met­re­ge­niþ­li­ðin­de­ve­30­met­re u­zun­lu­ðun­da­yü­zer­is­ke­le­ya­pýl­dý.­Ye­ri­ne­yer­leþ­ti­ril­dik­ten­son­ra­18­Mart­Ça­nak­ka­le­De­niz­Za­fe­ri­et­kin­lik­le­ri kap­sa­mýn­da­ki­tö­ren­le­zi­ya­re­te­a­çý­la­cak.­Çanakkale / cihan

8­ser­vis­mi­ni­bü­sü­ol­ma­sý­na­rað­men­öð­ren­ci­le­rin­3­ki­lo­met­re­lik­yo­lu­yü­rü­mek­zo­run­da­kal­dý­ðý­ný,­öð­ren­ci­le­rin­ser­vi­se­bin­di­ði­ni, son­ra­yü­rü­dü­ðü­nü,­son­ra­yi­ne­ser­vi­se­bin­di­ði­ni,­bu­nun­da­öð­ren­ci­le­ri­çok­yor­du­ðu­nu söy­le­di.­Öð­ren­ci­le­rin­ço­ðu­za­man­o­ku­la­geç kal­dý­ðý­ný,­yü­rü­dük­le­ri­yo­lun­çok­ça­mur­lu ol­ma­sý­ne­de­niy­le­ço­cuk­la­rý­nýn­sü­rek­li­kir­li o­ku­la­git­mek­zo­run­da­kal­dý­ðý­ný­kay­de­den Ka­ya,­yü­rü­mek­is­te­me­yen­ço­cuk­la­rýn­dü­zen­li­bir­þe­kil­de­o­ku­la­gi­de­me­di­ði­ni­bil­dir­di. Yo­lun­çok­kö­tü­ol­du­ðu­nu,­a­raç­la­rýn­yo­lu kul­la­na­ma­dý­ðý­ný­ak­ta­ran­Ka­ya,­yo­lun­ya­pýl­ma­sý­i­çin­2­de­fa­hem­ya­zý­lý,­hem­de­söz­lü­o­la­rak­Çý­nar­Kay­ma­kam­lý­ðý’na­baþ­vur­du­ðu­nu,­bu­ko­nu­da­yet­ki­li­ler­den­yar­dým­bek­le­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­­Diyarbakýr / aa

Leyleklere özel yuva HAYAT a­lan­la­rý­nýn­da­ral­ma­sý­ley­lek­le­ri­Tür­ki­ye’den­u­zak­laþ­tý­rý­yor.­Sa­kar­ya Ve­te­ri­ner­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Yýl­dýz,­av­lan­ma,­su­lak­ve­ot­lak­a­lan­la­rýn a­zal­ma­sý­ve­ta­rým­sal­i­laç­la­rýn­ley­lek­le­ri­teh­dit­et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Ley­lek­ler ar­týk­yu­va­ya­pa­cak­a­lan­bu­la­mý­yor.­Ley­lek­ler­i­çin­ö­zel­yu­va­lar­ya­pýl­ma­lý­ve ko­lay­yi­ye­cek­bul­ma­sý­sað­lan­ma­lý”­de­di.­Yýl­dýz,­Tür­ki­ye’de­ley­lek­sa­yý­sý­nýn gi­de­rek­a­zal­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ley­lek­le­rin­ya­þam­a­lan­la­rý­nýn­tah­rip­e­dil­me­siy­le bir­lik­te­ar­týk­Tür­ki­ye’nin­da­ha­az­ley­lek­gö­çü­ne­sah­ne­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Yýl­dýz,­“Ar­týk­ley­le­ði­na­dir­gör­me­ye­baþ­la­dýk.­Ço­cuk­la­rý­mýz­ley­le­ði­ta­ný­mý­yor­bi­le.­Sa­de­ce­ki­tap­lar­da­ki­re­sim­ler­den­gö­rü­yor.­Oy­sa­ön­ce­den­ne­re­dey­se­her­yer­le­þim­bi­ri­mi­ya­kýn­la­rýn­da­ley­lek­ler­bu­lu­nur­du”­de­di.­Ley­lek­le­rin­yu­va­ya­pa­cak­a­lan­bu­la­ma­ma­sý­se­be­biy­le­yük­sek­ge­ri­lim­hat­la­rý, ve­ri­ci­ler­gi­bi­yer­le­re­yu­va­yap­týk­la­rý­ný­ve­te­lef­ol­duk­la­rý­nýn­al­tý­ný­çi­zen­Yýl­dýz,­“Mart­a­yý­i­le­bir­lik­te­ya­vaþ­ya­vaþ­ha­va­lar­ý­sý­na­cak.­Ley­lek­le­rin­gö­çü baþ­la­ya­cak.­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ge­çiþ­gü­zer­gah­la­rý­na ley­lek­ler­i­çin­ö­zel­yu­va­lar­ya­pýl­ma­lý.­Za­man­za­man­bes­len­me­le­ri­ne­yar­dým­cý­o­lun­ma­lý.­Av­cý­lar­bi­linç­len­di­ril­me­li.­Ak­si­hal­de­ö­nü­müz­de­ki­yýl­lar­da ar­týk­ley­lek­gör­me­im­ka­ný­mýz­ol­ma­ya­cak”­di­ye­ko­nuþ­tu. Sakarya / cihan

nDENÝZLÝ’NÝN Ho­naz­il­çe­si­ne­bað­lý­A­þa­ðý­dað­de­re Kö­yü­ya­ký­nýn­da­bu­lu­nan­taþ­o­ca­ðý­iþ­let­me­sin­de­ki­di­na­mit­pat­lat­ma­fa­a­li­ye­ti­se­be­biy­le­ev­le­rin­de­çat­lak­lar o­luþ­tu­ðu­nu­ve­kö­ye­‘’taþ­yað­dý­ðý­ný’’­be­lir­ten­köy­lü­ler, bu­ko­nu­da­ted­bir­a­lýn­ma­sý­ný­is­te­di.­A­þa­ðý­dað­de­re­Kö­yü­muh­ta­rý­Tun­cay­Ka­yan,­köy­sa­kin­le­ri­a­dý­na­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Kel­Ka­ya­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­böl­ge­de­yak­la­þýk­üç­yýl­ön­ce­a­çý­lan­taþ­o­ca­ðý­nýn kö­ye­za­rar­ver­di­ði­ni­söy­le­di.­Taþ­o­ca­ðýn­da­ki­di­na­mit­le­pat­lat­ma­fa­a­li­ye­ti­yü­zün­den­be­to­nar­me­ev­le­rin­du­var­la­rýn­da­bi­le­çat­lak­lar­o­luþ­tu­ðu­nu,­ay­rý­ca­köy­mer­ke­zi­ne­ya­kýn­yer­le­re­taþ­par­ça­la­rý­sýç­ra­dý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ren­Ka­yan,­‘’Di­na­mit­le­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­lar­sý­ra­sýn­da, san­ki­dep­rem­o­lu­yor,­a­de­ta­ba­þý­mý­za­taþ­ya­ðý­yor.­Ev­le­ri­mi­ze­ra­hat­gi­rip­çý­ka­mý­yo­ruz.­Ge­ce­le­ri­uy­ku­la­rý­mýz­bö­lü­nü­yor.­Yet­ki­li­ler­den­ted­bir­al­ma­la­rý­ný­is­ti­yo­ruz’’­de­di.­De­niz­li­Ýl­Ge­nel­Mec­li­si­Baþ­ka­ný­Ha­lil­Pek­de­mir­i­se­bu­ko­nu­da­ken­di­le­ri­ne­res­mî­baþ­vu­ru­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Ýþ­let­me­ça­lýþ­ma­iz­ni­ni­bi­zim dö­ne­mi­miz­de­al­ma­dý.­Muh­tar­fark­lý,­fir­ma­yet­ki­li­le­ri fark­lý­þey­söy­lü­yor.­Bi­ze­bu­ko­nu­da­res­mi­bir­ya­zý­gel­me­di’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Denizli / aa

Erciyes’te 180 cm kar var nKAYAKSEVERLERÝ a­ðýr­la­ma­ya­de­vam­e­den­kýþ­tu­riz­mi­nin­ö­nem­li­mer­kez­le­rin­den­Er­ci­yes’te­kar­ka­lýn­lý­ðý­180,­Bay­rak­te­pe’de­160,­Kar­tal­ka­ya’da­150,­Kar­te­pe’de­135,­U­lu­dað’da­103,­Pa­lan­dö­ken’de­94­san­ti­met­re­o­la­rak­öl­çül­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Er­ci­yes­Ka­yak­Mer­ke­zi,­haf­ta­so­nu­ya­pý­la­cak­Zi­hin­sel­En­gel­li­ler Ka­yak­Tür­ki­ye­Þam­pi­yo­na­sý’na­ha­zýr­la­ný­yor.­Kay­se­ri Genç­lik­ve­Spor­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­rin­den­a­lý­nan bil­gi­ye­gö­re,­çe­þit­li­il­ler­den­yak­la­þýk­50­zi­hin­sel­en­gel­li ka­yak­çý­nýn­ka­tý­la­ca­ðý­þam­pi­yo­na­nýn­ya­pý­la­ca­ðý­ka­yak mer­ke­zin­de,­kar­ka­lýn­lý­ðý­yak­la­þýk­180­san­ti­met­re­o­la­rak­öl­çül­dü.­Kay­se­ri-Er­ci­yes­ka­ra­yo­lu­nun­u­la­þý­ma­a­çýk­ol­du­ðu,­me­ka­nik­te­sis­le­rin­dü­zen­li­ça­lýþ­tý­ðý,­pist­ler­de­ki­ze­min­ve­ha­va­ko­þul­la­rý­nýn­da­ka­yak­yap­ma­ya el­ve­riþ­li­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­Bo­lu­Kar­tal­ka­ya’da­ha­va­sý­cak­lýk­la­rý­nýn­art­ma­sýy­la­kar­ka­lýn­lý­ðý­150­san­ti­met­re­ye düþ­tü.­Bo­lu­ve­çev­re­kent­ler­den­ge­len­ka­yak­se­ver­ler sa­ye­sin­de­o­tel­ler­de­ki­do­lu­luk­o­ra­ný­haf­ta­son­la­rý­yüz­de­100’e­u­la­þý­yor.­U­lu­dað­O­tel­ler­Böl­ge­sin­de­ge­çen haf­ta­115­san­ti­met­re­o­lan­kar­ka­lýn­lý­ðý­103­san­ti­met­re­ye­ge­ri­le­di.­Ha­va­sý­cak­lý­ðý­nýn­gün­düz­6,­ge­ce­1­de­re­ce­ol­ma­sý­nýn­bek­len­di­ði­U­lu­dað’da,­pa­zar­gü­nü baþ­la­ya­cak­kar­ya­ðý­þý­nýn­ö­nü­müz­de­ki­haf­ta­Çar­þam­ba­gü­nü­ne­ka­dar­sü­re­ce­ði­tah­min­e­di­li­yor.­Mar­ma­ra Kör­fe­zi­ve­Sa­pan­ca­Gö­lü’nün­ay­ný­an­da­sey­re­di­le­bil­di­ði­Sa­man­lý­Dað­la­rý’nýn­zir­ve­sin­de­ki­Kar­te­pe­Ka­yak Mer­ke­zi,­yer­li­ve­ya­ban­cý­tu­rist­ler­den­yo­ðun­il­gi­gö­rü­yor.Va­tan­daþ­lar,­kar­ka­lýn­lý­ðý­nýn­135­san­ti­met­re­ye u­laþ­tý­ðý­pist­ler­de­ka­yak­ve­snow­bord­ya­par­ken,­ba­zý­la­rý­da­kar­bi­sik­le­ti­ve­at­lý­ký­za­ða­bi­ni­yor.­­Ankara / aa


Y

DÜNYA

4 MART 2011 CUMA

Tunus ve Mýsýr sýnýrýna yýðýlan on binlerin çýðlýklarý ðüm­len­di­bütün­hü­zün. On­bin­ler­ce­in­san­ha­va­a­lan­la­rý­na,­li­man­la­ra,­Mý­sýr­ve­Tu­nus­sý­ný­rý­na­yý­ðýl­mýþ,­aç­ve su­suz­bek­li­yor­gün­ler­dir­so­ðu­ðun­al­týn­da. On­la­ra­u­za­na­cak­bir­dost­e­li­nin­has­re­ti­ni hibrahimcan@windowslive.com du­yu­yor­lar.­Bu­el­on­la­rý­ha­ya­ta­bað­la­ya­cak tek­ü­mit.­Ma­a­le­sef­bu­ko­nu­da­bir­çok­ge­liþ­ün­sa­bah­göz­yaþ­la­rýy­la­iz­le­dim­Lib­ya miþ­ül­ke­yal­nýz­ca­ken­di­va­tan­daþ­la­rý­ný­ül­ke­ha­ber­le­ri­ni.­Dik­ta­tör­Kad­da­fi’ye­kar­þý den­çý­kar­ma­te­lâ­þýn­da.­Bang­la­deþ­li,­Vi­et­a­yak­lan­mýþ,­ha­fif­si­lâh­lar­la­do­na­týl­mýþ nam­lý,­Pa­kis­tan­lý­ve­di­ðer­Af­ri­ka­ül­ke­le­rin­is­yan­cý­la­ra­u­çak­la­rýn­bom­ba­yað­dýr­ma­sý­el­- den­bin­ler­ce­in­sa­nýn­ken­di­hü­kü­me­ti­ta­ra­bet­te­ü­zü­cüy­dü.­ fýn­dan­kur­ta­rýl­ma­ü­mi­di­bi­le­yok.­Ba­tý­lý­lar­i­se A­ma­be­nim­a­sýl­ü­zül­dü­ðüm­on­lar­de­ðil­di. on­la­rý­kur­tar­ma­yý­za­ten­hiç­plan­la­mý­yor­lar. Ý­ki­a­teþ­a­ra­sýn­da­kal­mýþ,­öz­gür­lü­ðe­su­sa­BM­ Mül­te­ci­ler­ Yük­sek­ Ko­mi­ser­li­ði’nin mýþ­lýk­la­ is­yan­cý­la­rý­ des­tek­le­mek­ i­çin­ aç­lý­- tes­bit­le­ri­ne­ gö­re­ Tu­nus­ sý­ný­rýn­da­ bin­ler­ce ða,­su­suz­lu­ða­ve­ö­lü­me­da­ya­nan­Lib­ya­lý­la­- in­san­yað­mur­al­týn­da,­don­du­ru­cu­çöl­so­ðu­rýn­du­ru­mu­el­bet­te­ü­zü­cüy­dü.­ ðun­da­ dý­þa­rý­da­ ge­ce­li­yor­lar.­ As­lýn­da­ sý­ný­rý A­ma­be­ni­a­sýl­ü­zen­on­lar­de­ðil­di. ge­çip­ Mý­sýr­ ve­ Tu­nus’a­ u­la­þan­la­rýn­ da­ so­Be­ni­a­sýl­ü­zen­Bin­ga­zi­Li­ma­ný­han­ga­rýn­da run­la­rý­ bit­miþ­ ol­mu­yor.­ Ý­ki­ ül­ke­ye­ ge­çen ça­mur­lu­bat­ta­ni­ye­ler­a­ra­sýn­da­tit­re­yen­yok­- 180­bin­den­faz­la­in­san­var.­Bun­la­ra­u­la­þý­lýp sul­ ül­ke­le­rin­ ya­ban­cý­ iþ­çi­le­ri­nin­ gö­rün­tü­sü a­ci­len­sa­hip­çý­kýl­ma­sý­ge­re­ki­yor. ol­du.­ Pa­sa­por­tu­nu­ tit­re­ye­rek­ u­za­tan­ Bang­Fran­sa­ 5­ bin­ Mý­sýr­lý­yý­ u­çak­lar­la­ tah­li­ye la­deþ­li’nin­ “Türk­ ge­mi­si­ ger­çek­ten­ bi­zi­ a­la­- et­me­ ta­ah­hü­dün­de­ bu­lu­nur­ken,­ Ý­tal­ya­ sý­cak­mý?”­söz­le­ri­ni­o­ku­yun­ca­bo­ða­zým­da­dü­- nýr­la­ra­ yý­ðý­lan­ mül­te­ci­ler­ i­çin­ kamp­ ku­ra­-

D

Hugo Chavez, Kaddafi ile görüþtü n VENEZUELA Dev­let­Baþ­ka­ný­Hu­go Cha­vez’in­Lib­ya­li­de­ri­Mam­mer­Kad­da­fi­i­le­gö­rüþ­tü­ðü­bil­di­ril­di.­Ve­ne­zu­e­la Ha­ber­leþ­me­Ba­ka­ný­An­dres­I­zar­ra, sos­yal­pay­la­þým­si­te­si­Twit­ter’da­baþ­ka ay­rýn­tý­ya­gir­me­den­ya­yým­la­dý­ðý­me­saj­da,­Cha­vez’in­Kad­da­fi­i­le­Sa­lý­gü­nü gö­rüþ­tü­ðü­nü­ve­Lib­ya’da­ki­kri­zi­çöz­mek­a­ma­cýy­la­Lib­ya’ya­bir­u­lus­la­r­a­ra­sý­ba­rýþ­gü­cü­nün­yol­lan­ma­sý­ný­ö­ner­di­ði­ni­be­lirt­ti.­A­rap­Bir­li­ði­Ge­nel­Sek­te­re­ri­Amr­Mu­sa,­Hu­go­Cha­vez’in­Lib­ya’da­ki­kri­zi­so­na­er­dir­mek­i­çin­sun­du­ðu­ba­rýþ­pla­ný­ü­ze­rin­de­dü­þün­dük­le­ri­ni­söy­le­di.­­Caracas-Kahire / aa

ço­ðu­üc­ret­li­u­çuþ­ve­ge­mi­yol­cu­lu­ðu­im­kâ­ný­ sað­lan­sa­ da­hi­ bi­let­ pa­ra­sý­ ö­de­ye­bi­le­cek du­rum­da­de­ðil. Dün­ya­nýn­a­ce­le­et­me­si­lâ­zým.­BM­Ge­nel Sek­ re­te­ri­Ban­Ki­Mun’un­söy­le­di­ði­gi­bi­a­BM Mülteciler Yüksek ci­len­ yar­dým­ e­dil­me­si­ çok­ ö­nem­li.­ Ge­çen Komiserliðine göre Tunus her­ gün­ bin­ler­ce­ in­sa­nýn­ ha­ya­tý­nýn­ da­ha sýnýrýnda binlerce insan yaðmur faz­la­teh­li­ke­ye­gir­me­si­an­la­mý­na­ge­li­yor.­ U­lus­lar­a­ra­sý­yar­dým­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ya­ný altýnda, dondurucu çöl soðunda sý­ra,­ Ký­zý­lay’ýn­ da­ nak­le­di­len­ va­tan­daþ­la­rý­açýk alanda geceliyor. Bu mý­za­ yap­tý­ðý­ yar­dý­mý­ þim­di­ sý­nýr­la­ra­ yý­ðý­insanlar kendilerine uzanacak lan­ bu­ mül­te­ci­ler­ i­çin­ yap­ma­sý­ ve­ ça­buk ol­ma­sý­ge­re­ki­yor.­ yardým elini bekliyor. Ký­sa­ca­sý;­ Lib­ya’da­ tam­ bir­ in­san­lýk­ dra­mý ya­þa­ný­yor.­ Bir­ yan­da­ kol­tu­ðu­nu­ terk­ et­mek is­te­me­yen­a­cý­ma­sýz­bir­dik­ta­tör­ö­lüm­yað­dý­cak.­BM­Mül­te­ci­ler­Yük­sek­Ko­mi­ser­li­ði­en rýr­ken,­ ö­bür­ ta­raf­ta­ i­ki­ a­teþ­ a­ra­sýn­da­ ka­lan, hýz­lý­dav­ra­nan­ku­rum­ol­du­ve­10­bin­ki­þi­- ha­yat­la­rý­teh­li­ke­de,­her­ön­le­ri­ke­sen­ta­ra­fýn­lik­kamp­kur­du.­Þim­di­Ý­KÖ­kamp­ku­ru­yor.­ dan­so­yu­lan,­dö­vü­len­on­bin­ler­ce­mül­te­ci­ül­Bu­ra­da­ Tür­ki­ye­ hem­ dü­zen­li­ kur­tar­ma ke­den­çýk­ma­ya­ça­lý­þý­yor.­Av­ru­pa­lý­la­rýn­Lib­ha­re­kâ­tý­ hem­ de­ ay­rým­ yap­mak­sý­zýn,­ yok­- ya­ pet­rol­le­ri­nin­ ge­le­ce­ðin­den­ na­sýl­ pay­ a­la­sul­ve­kur­ta­rýl­ma­ü­mi­di­pek­ol­ma­yan­ül­ke­- ca­ðý­ný­ he­sap­la­ma­yý­ bý­ra­kýp,­ bir­ an­ ön­ce­ bu le­rin­va­tan­daþ­la­rý­ný­da­ge­mi­le­re­a­la­rak­ör­- ma­sum­ in­san­la­ra­ yar­dý­ma­ koþ­ma­sý­ ge­rek. nek­ bir­ dav­ra­nýþ­ ser­gi­li­yor.­ Bu­ in­san­la­rýn Hem­de­bir­gün­bi­le­ge­cik­me­den.

‘‘

Libya uçaklarýnýn silâhlarýný söktüler

3 Hollandalý asker, Libya’da rehin alýndý

MALTA’YA geçen hafta inen Libya Hava Kuvvetlerine ait Mirage tipi iki savaþ uçaðýnýn, Ýngiliz ve Fransýz uzmanlarca silahsýzlandýrýlýp güvenli hale getirildiði bildirildi. Malta hükümet sözcüsü Martin Bugelli, pilotlarý iltica eden savaþ uçaklarýnýn silahlarýnýn Ýngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinden bir ekip tarafýndan etkisiz hale getirildiðini, ikinci aþamada ise üretici firma Dassault’nun Fransýz mühendislerinin uçaklarý tamamen güvenli hale getirdiðini kaydetti. Bugelli, Mirage’larýn uçak pistinden silâhlý olarak ayrýlmasýnýn tehlikeli olabileceðini ifade etti. Libyalý pilotlar, sivil hedefleri bombalama emri verilmesi üzerine Malta’ya geldiklerini söylemiþti. Malta Baþbakaný Lawrence Gonzi, Pazar günü yaptýðý açýklamada, Libya’nýn uçaklarýn dönmesi talebinde bulunduðunu, ancak bunu reddettiklerini belirtmiþti. Valetta / aa

LÝBYA’DAN sivillerin tahliyesi sýrasýnda silâhlý kiþilerin 3 Hollandalý askeri rehin aldýðý bildirildi. Hollanda Savunma Bakanlýðý kaynaklarý, askerlerin Pazar günü düzenlenen tahliye operasyonu sýrasýnda rehin alýndýðýný belirtti. Hollanda donanmasýndan adýnýn açýklanmasýný istemeyen bir kaynak da Hollanda’da yayýmlanan De Telegraaf gazetesinde çýkan bu yöndeki haberi doðruladýklarýný söyledi. Gaze tedeki haberde, Sirte’de biri Hollandalý diðeri Avrupalý 2 sivilin helikopterle tahliyesi sýrasýnda Albay Kaddafi’nin silâhlý adamlarýnýn 3 Hollandalý askeri rehin aldýðý yazýlmýþtý. Hollandalý askerlerin helikopterin yere indiði sýrada saldýrýya uðradýðý belirtilen haberde, 2 si vilin de Hollanda Büyükelçiliðine teslim edildiði, bu kiþilerin daha sonra Libya’dan ayrýldýðý ifade edilmiþti. Lahey / aa

Libya üzerinde uçuþ yasaðýna yeþil ýþýk n ARAP Bir­li­ði,­Lib­ya­ü­ze­rin­de­u­çu­þa ya­sak­böl­ge­o­luþ­tu­rul­ma­sý­na­ye­þil­ý­þýk yak­tý.­A­rap­Bir­li­ði­Ge­nel­Sek­re­te­ri Amr­Mu­sa,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ça­týþ­ma­la­rýn­de­vam­et­me­si­du­ru­mun­da Af­ri­ka­Bir­li­ði­i­le­iþ­bir­li­ði­ya­pa­rak­Lib­ya ü­ze­rin­de­bir­u­çu­þa­ya­sak­böl­ge­uy­gu­la­na­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­“Kar­deþ­Lib­ya hal­ký­nýn­ka­ný­dö­kü­lür­ken­A­rap­Bir­li­ði’nin­e­li­ko­lu­bað­lý­o­tur­ma­ya­ca­ðý­ný” söy­le­yen­Mu­sa,­Af­ri­ka­Bir­li­ði’nin­iþ­bir­li­ðiy­le­a­tý­la­cak­a­dým­la­rýn­bi­ri­si­nin de­u­çu­þa­ya­sak­böl­ge­uy­gu­la­ma­sý­o­la­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­­Kahire / aa

Muhalifler Bingazi’de “Yeþil Kitap”ý yaktý n LÝBYA’NIN Bin­ga­zi­þehrin­de­yüz­ler­ce­ki­þi,­Lib­ya­li­de­ri­Mu­am­mer­Kad­da­fi’nin­de­mok­ra­si­ko­nu­sun­da­ki­gö­rüþ­le­ri­ni­ve­si­ya­sî­fel­se­fe­si­ni­or­ta­ya­koy­du­ðu “Ye­þil­Ki­tap”ýn­kop­ya­la­rý­ný­yak­tý.­Kad­da­fi’nin­dev­ril­me­si­ni­is­te­yen­ve­bu­yön­de­slo­gan­lar­a­tan­yüz­ler­ce­ki­þi­nin­kop­ya­la­rýn­ya­ný­sý­ra­Kad­da­fi’nin­fo­toð­raf­la­rý­ný­da­yak­tý­ðý­be­lir­til­di.­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðýn­da­gö­rev­li­Sa­lih­Na­bus,­“Bu­gün­do­ðu­böl­ge­sin­de­ki­son­kop­ya­la­rý­ya­ký­yo­ruz”­de­di.­Ýþ­a­da­mý­Se­lim­el­Le­bi­di­de “42­yýl­dýr­Kad­da­fi’nin­fi­kir­le­riy­le­kan­dý­rýl­dýk”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Bingazi / aa

Eski Adalet Bakaný konseye lider oldu n LÝB YA’DA is­y an­c ý­l a­r ýn­kur­d u­ð u kon­se­ye,­es­ki­A­da­let­Ba­ka­ný­nýn­baþ­kan­lýk­e­de­ce­ði­bil­di­ril­di.­Mil­lî­Lib­ya Kon­se­yi’nin­söz­cü­sü­Ab­dül­ha­fýz­Go­ka,­Bin­ga­zi'dekii­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da, kon­se­ye­es­ki­A­da­let­Ba­ka­ný­Mus­ta­fa Ab­dül­ce­lil’in­baþ­kan­lýk­e­de­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Kon­se­yin­baþ­kan­yar­dým­cý­lý­ðý­ný ya­pa­cak­o­lan­Go­ka,­kon­sey­ü­ye­le­ri­nin a­dý­nýn­gü­ven­lik­dolayýsýyla­a­çýk­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Söz­cü,­kon­se­yin mer­ke­zi­nin­Trab­lus’ta­o­la­ca­ðý­ný,­an­cak­he­nüz­Trab­lus’ta­kon­trol­sað­la­na­ma­dý­ðý­i­çin­ge­çi­ci­mer­ke­zin­Bin­ga­zi’de bu­lu­na­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­­Bingazi / aa

Mýsýr Baþbakaný Þefik istifa etti n MISIR’DA yö­ne­tim­de­ki­Yük­sek­As­ke­rî­Kon­sey’in­Baþ­ba­kan­Ah­met­Þe­fik’in­is­ti­fa­sý­ný­ka­bul­et­ti­ði­bil­di­ril­di. Or­du­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Kon­sey’in­es­ki­u­laþ­týr­ma­ba­ka­ný­Es­sam­Þe­rif’i­ye­ni­bir­hü­kü­met­kur­mak­la­gö­rev­len­dir­di­ði­de­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­or­du­nun­Fa­ce­bo­ok­say­fa­sýn­da­ya­yým­lan­dý­ve­da­ha­son­ra­as­ke­ri­bir­söz­cü­ta­ra­fýn­dan­doð­ru­lan­dý.­­Kahire / aa

Tunus'un muhalif lideri Raþid Gannuþi, Tunus halkýnýn süper yetkilerle donatýlmýþ baþkanlardan çok çektiðini, yeni dönemde tam demokrasi istediðini söyledi.

Gannuþi: Parlamenter demokrasi istiyoruz ZEYNELABÝDÝN BÝN ALÝ'NÝN ÜLKEYÝ TERK ETMESÝNÝN ARDINDAN 20 YILDIR YAÞADIÐI SÜRGÜNDEN ÜLKESÝNE DÖNEN TUNUSLU MUHALÝF LÝDER GANNUÞÝ, "ARTIK BAÞKANLARDAN BIKTIM, PARLAMENTER DEMOKRASÝ ÝSTÝYORUZ" DEDÝ. TUNUS’TA O­cak­a­yýn­da­ya­þa­nan­halk­a­yak­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ül­ke­si­ne­dö­nen mu­ha­lif­li­der­ler­den­Ra­þid­Gan­nu­þi,­na­sýl bir­yö­ne­tim­is­te­dik­le­ri­ni­an­lat­tý.­Zey­ne­la­bi­din­bin­A­li’nin­ül­ke­yi­terk­et­me­si­nin ar­dýn­dan­20­yýl­dýr­sür­gün­ya­þa­dý­ðý­Ýn­gil­te­re’den­dö­nen­Ýs­lâ­mî­Yö­ne­liþ­ha­re­ke­ti­li­de­ri­Gan­nu­þi,­her­tür­lü­baþ­kan­lýk­sis­te­mi­ne­kar­þý­ol­duk­la­rý­ný­be­lir­ti­yor.­ “Sü­per­yet­ki­ler­le­do­na­týl­mýþ­baþ­kan­lar­dan­býk­tým”­di­yen­Gan­nu­þi,­par­la­men­ter de­mok­ra­si­den­ya­na­ol­duk­la­rý­ný­ve­bir­lik hük­met­ku­rul­ma­sý­is­te­dik­le­ri­ni­vur­gu­lu­yor.­Es­ki­Baþ­ba­kan­lar­dan­Nec­met­tin­Er­ba­kan’ýn­ce­na­ze­si­i­çin­Tür­ki­ye’ye­ge­len Ra­þid­Gan­nu­þi,­TRT­A­rap­ça’ya­ver­di­ði­ö­zel­de­meç­te­Tu­nus’ta­ku­rul­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­yö­ne­ti­min­i­puç­la­rý­ný­ver­di. Tu­nus’ta­mo­dern­an­lam­da­bir­de­mok­ra­si­is­te­dik­le­ri­ni­ak­ta­ran­Ra­þid­Gan­nu­þi, “Hat­ta­þu­nu­a­çýk­ça­söy­le­mek­is­ti­yo­rum, baþ­kan­lýk­re­ji­mi­de­is­te­mi­yo­ruz,­par­le­men­ter­de­mok­ra­si­den­ya­na­yýz.­Yýl­lar­ca ba­þý­mýz­da­sü­per­yet­ki­ler­le­do­na­týl­mýþ

baþ­kan­lar­dan­býk­tým,­bü­tün­yet­ki­yi­ken­di el­le­rin­de­top­lu­yor­ve­ül­ke­yi­bu­þe­kil­de yö­net­me­ye­ça­lý­þý­yor­lar.­Hal­bu­ki­ol­ma­sý ge­re­ken­yet­ki­le­rin­da­ðý­týl­ma­sý­ký­sa­ca­güç­le­rin­ay­rý­lý­ðý­dýr”­di­ye­ek­li­yor.­ Ya­sa­ma,­ yü­rüt­me­ ve­ yar­gý­nýn­ ke­sin­lik­le­ bir­bi­rin­den­ ay­rýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­nin al­tý­ný­çi­zen­Tu­nus­lu­mu­ha­lif­li­der,­þöy­le­de­vam­e­di­yor:­“Bu­dev­le­tin­te­mel­re­fe­ran­sý­ da­ A­rap­lýk­ ve­ Müs­lü­man­lýk­ ol­ma­lý­dýr,­ bun­da­ çe­ki­ne­cek­ bir­ þey­ yok. Çün­kü­ bi­zim­ di­ni­miz­de­ ki­li­se­ di­ye­ bir ku­rum­ yok.­ Ki­li­se­ ki­min­ kâ­fir,­ ki­min Hýris­ti­yan­ ol­du­ðu­na­ ka­rar­ ve­rir,­ biz­de i­se­böy­le­bir­þey­yok.­Ter­si­ne­di­ni­miz­de fark­lý­ iç­ti­hat­lar­ var­dýr­ ve­ par­la­men­to ki­min­iç­ti­ha­dý­nýn­hal­kýn­ya­ra­rý­na­ol­du­ðu­na­ka­rar­ve­rir.”­ Tu­nus’ta­mut­la­ka­bir­se­çim­ta­ri­hi­nin be­l ir­l en­m e­s i­ge­r ek­t i­ð i­n i­di­l e­ge­t i­r en Gan­nu­þi,­“Þa­yet­te­miz­se­çim­ler­o­lur­sa­bu ül­ke­ler­de­ta­rih­te­gö­rül­me­di­ði­ka­dar­bü­yük­bir­ka­tý­lý­mýn­ol­du­ðu­gö­rü­le­cek­tir”­di­ye­ko­nu­þu­yor.­­Ýstanbul / cihan

LÝBYA’YA MÜDAHALE ABD’NÝN KENDÝ SONUNU GETÝRÝR RAÞÝD Gannuþi, ‘’Tunus’taki devrim ateþi, Arap dünyasýndaki bütün diktatörlükleri sallayacaktýr’’ dedi. Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsanî Yardým Vakfýnca düzenlenen toplantýda konuþan Gannuþi, Tunus’ta yaþanan devrimden sonra üçüncü hükümetin kurulduðunu hatýrlatan Gannuþi, ‘’Bu hükümet, Ennahda Hareketi’ni resmen tanýdý. Bu durum, çok partili demokratik bir sis temle yönetilen Türkiye için bir þey ifade etmeyebilir, ama bizim için çok önemli’’ dedi. Libya’ya muhtemel ABD müdahalesine iliþkin soruya karþýlýk da Gannuþi, ‘’Biz, Arap dünyasýnýn iç iþlerine karýþacak hiçbir dýþ müdahaleyi onaylamýyoruz. Hiçbir dýþ müdahale hayýr getirmemiþtir. Irak, Afga nistan tecrübesi önümüzdedir. Libya halký ken di so run la rý ný ken di si çö ze cek tir. ABD’nin Libya’ya müdahalesi kendi sonunu getirir’’ dedi. Ýstanbul / aa

7

Kartel medyasý serbest piyasa demokrasisini kontrol ediyor rmiranda@wi.rr.com

­ e­ri­kan­de­mok­ra­si­si­köh­ne­miþ­bir­du­m rum­da­dýr­ve­kar­tel­med­ya­sis­te­mi­bu­de­mok­ra­si­nin­na­sýl­bu­ü­zü­cü­ha­le­gel­di­ði­ni an­la­mak­i­çin­ö­nem­li­bir­fak­tör­dür.­A­me­ri­ka’nýn kar­tel­med­ya­sis­te­mi­bir­grup­var­lýk­lý­ve­kuv­vet­li a­zýn­lýk­ta­ra­fýn­dan­kon­trol­e­di­lir­ve­bu­ki­þi­ler­ne­re­dey­se­ka­mu­o­yu­nun­hiç­bir­bil­gi­si­ve­ka­tý­lý­mý ol­ma­dan­ka­rar­a­lýr.­ A­me­ri­ka­lý­lar­dün­ya­nýn­ge­ri­ka­la­ný­na­ba­ký­yor ve­dev­let­le­rin­kon­tro­lü­al­týn­da­o­lan­med­ya­að­la­r ý­ dolayýsýyla­ ger­ç ek­ bil­g i­y e­ u­l aþ­m ak­t an mah­rum­du­rum­da­o­lan­baþ­ka­ül­ke­le­rin­in­san­la­rý­na­ sal­dý­rý­yor.­ Fa­kat­ A­me­ri­ka’da­ da,­ ha­ya­tî po­li­tik­ mev­zu­la­rýn,­ kar­tel­ med­ya­sý­ ta­ra­fýn­dan ne­re­dey­se­ta­ma­men­ü­ze­ri­ör­tül­mek­te­dir­ve­bu yüz­den­de­A­me­ri­kan­hal­ký­nýn­de­mok­ra­si­mi­ze ak­tif­ kat­ký­ sun­ma­ya­ yö­ne­lik­ ger­çek­ ça­ba­la­rý en­g el­l en­m ek­t e­d ir.­ Ti­c a­r î­l eþ­m iþ­ med­y a­ de­mok­ra­tik­bir­top­lum­i­çin­baþ­­be­lâ­sý­dýr;­dün­ya ge­n e­l in­d e­ des­p ot­l ar­ ve­ ti­r an­l ar­ ta­r a­f ýn­d an kon­trol­e­di­len­hü­kü­met­le­ri­de­vir­me­ye­ça­lý­þan top­lum­lar­bu­nu­çok­i­yi­an­la­ma­lý­dýr. Pek­ta­biî­ki,­kar­tel­med­ya­sis­te­mi­ABD­de­mok­ra­si­si­nin­ha­zin­du­ru­mu­nu­a­çýk­la­ma­ya­ye­te­cek­tek­fak­tör­de­ðil,­bel­ki­en­ö­nem­li­si­de­de­ðil. Fa­kat­kar­þý­laþ­tý­ðý­mýz­en­bü­yük­prob­lem­ler­den bi­ri­ol­du­ðu­ke­sin­dir.­ Geç­ti­ði­miz­gün­ler­de,­Tür­ki­ye’ye­ye­ni­a­ta­nan ABD­Bü­yü­kel­çi­si,­bu­ül­ke­de­ki­med­ya­öz­gür­lü­ðü ko­nu­sun­da­çe­þit­li­e­leþ­ti­ri­ler­de­bu­lun­du.­ Bü­yü­kel­çi­Fran­cis­Ric­ci­ar­do­ne­yap­tý­ðý­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sýn­da,­ABD’nin­Tür­ki­ye’de­ki­ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­ko­nu­su­nu­an­la­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný­ve­hü­kü­me­tin­ga­ze­te­ci­tu­tuk­la­ma­la­rý­ko­nu­sun­da­o­lum­suz­bir­va­zi­yet­te­bu­lun­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­ Bu­a­çýk­la­ma­yý­ol­duk­ça­i­ki­yüz­lü­bul­dum­zi­ra A­me­ri­ka’da­med­ya­að­la­rý­nýn­ço­ðun­lu­ðu­ö­zel sek­tö­rün­e­lin­de­ol­du­ðu­i­çin,­sað­ka­nat­mu­ha­fa­za­kâr­po­li­tik­ha­re­ket­de­med­ya­nýn­ö­ne­mi­nin­far­kýn­da­ol­du­ðun­dan,­med­ya­yý­kar­tel­leþ­me­ye­ve an­ti­de­mok­ra­tik­bir­po­zis­yo­na­sok­mak­a­ma­cýy­la ha­tý­rý­sa­yý­lýr­kay­nak­la­rý­bu­a­la­na­ak­tar­mak­ta­dýr.­ Do­lar­ mil­yar­de­ri­ o­lan­ sað­cý­ zen­gin­ler­ hep med­ya­sek­tö­rü­nün­yö­ne­tim­ku­rul­la­rýn­da­kral­lar­gi­bi­yer­le­ri­ni­a­la­rak,­iþ­le­ri­ne­ge­le­cek­po­li­ti­ka­la­rýn­pro­pa­gan­da­sý­ný­yap­týr­mak­ta­ve­po­li­tik tar­týþ­ma­la­rý­yön­len­di­re­rek,­em­per­ya­list­ve­an­ti-Ýs­lâm­cý­te­ma­la­rý­ön­pla­na­çý­kar­mak­ta­dýr.­A­me­ri­ka’nýn­ ön­de­ ge­len­ sað­ ka­nat­ ku­ru­luþ­la­rý da­ne­re­dey­se­bü­tün­kay­nak­la­rý­ný­se­fer­ber­e­de­rek,­med­ya­yý­ve­e­ði­tim­sis­te­mi­ni­top­lum­ü­ze­rin­de­ da­ha­ kar­tel­leþ­miþ­ bir­ po­zis­yo­na­ ge­tir­mek­i­çin­uð­raþ­mak­ta­dýr. ABD’de­ki­med­ya­sis­te­mi­nin­te­mel­prob­le­mi e­sas­na­sýl­e­le­ge­çi­ril­di­ðiy­le,­kâr­mo­ti­vas­yo­nuy­la­ ve­ rek­lâm­ ma­ri­fe­tiy­le­ gü­ven­ ka­zan­ma­sýy­la doð­ru­dan­i­liþ­ki­li­dir.­Med­ya­sis­te­mi­as­la­mi­to­lo­jik­ser­best­pi­ya­sa­nýn­ü­rü­nü­de­ðil­dir.­Ger­çek­te,­tam­an­la­mýy­la­re­ka­bet­siz­bir­en­düs­tri­dir­ve doð­ru­dan­ hü­kü­me­tin­ a­çýk­ süb­van­si­yon­la­rý­nýn ve­ di­rek­tif­le­ri­nin­ e­se­ri­dir.­ Ne­re­dey­se­ gü­nü­müz­med­ya­sis­te­mi­ni­o­luþ­tu­ran­bü­tün­mü­him ka­nun­ve­po­li­ti­ka­lar—söz­ge­li­mi­1996’da­çý­ka­rý­l an­ deh­þ et­l i­ Te­l e­k o­m üni­k as­y on­ Ya­s a­s ý­ ki ben­ze­ri­ gö­rül­me­miþ­ bir­ þir­ket­ ev­li­li­ði­ fur­ya­sý­nýn­ ka­pý­la­rý­ný­ aç­mýþ­tý—hep­ ka­mu­o­yu­nun­ bil­gi­si­ ha­ri­cin­de­ çý­ka­rýl­mýþ­tý.­ Bun­lar­ ta­ma­men hal­ký­ sin­dir­me­ye­ ve­ vur­ma­ya­ az­met­miþ­ sü­per güç­lü­þir­ket­lo­bi­le­ri­nin­e­se­ri­dir.­Ka­nun­yap­ma sü­re­cin­de­ki­bu­ba­þý­bo­zuk­lu­ðun­mü­ba­lâ­ða­o­la­rak­ad­de­dil­me­si­müm­kün­de­ðil­dir.­ Hü­kü­met­le­rin­ ve/ve­ya­ þir­ket­le­rin­ med­ya­yý kon­trol­al­tý­na­al­ma­sý­ný­en­gel­le­me­nin­e­sas­yo­lu, ke­sin­lik­le­ kâr­ a­ma­cý­ güt­me­yen­ ve­ ti­ca­rî­ ol­ma­yan­sek­tör­le­çe­þit­li­lik­ar­z­e­den­bir­med­ya­sis­te­mi­ kur­mak­tan­ geç­mek­te­dir.­ Þir­ket­ kon­trol­lü med­ya­nýn­des­tek­çi­le­ri,­ken­di­güç­le­ri­nin­a­zal­týl­ma­sý­ kar­þý­sýn­da­ki­ her­ ça­ba­ kar­þý­sýn­da,­ bu­nun med­ya­ ü­ze­rin­de­ hü­kü­met­ kon­tro­lü­nü­ art­tý­ra­ca­ð ý­ ar­g ü­m a­n ýy­l a­ sa­v un­m a­y a­ geç­m ek­t e­d ir. Hü­kü­me­tin­ med­ya­ ü­ze­rin­de­ki­ gay­ri­meþ­ru­ ro­lü­ne­ kar­þý­ du­yu­lan­ en­di­þe­ ol­duk­ça­ meþ­rû­dur el­bet­te­fa­kat­bu­hu­sus­ta­bü­tün­teklif­ler­ya­sa­laþ­sa­ da­hi,­ kar­tel­leþ­miþ­ med­ya­ ha­len­ A­me­ri­kan med­ya­sis­te­mi­nin­do­mi­nant­fi­gü­rü­o­la­rak­kal­ma­ya­ de­vam­ e­de­cek­tir.­ Doð­ru­su­nu­ söy­le­mek ge­re­kir­se,­kar­tel­leþ­miþ­med­ya­as­lýn­da­hü­kü­me­tin­ med­ya­ sis­te­mi­ ü­ze­rin­de­ ag­re­sif­ bir­ rol­ ta­kýn­ma­sýn­dan­þi­kâ­yet­çi­de­ðil­dir.­Ye­ter­ki­bu­on­la­rýn­men­fa­a­ti­ne­uy­gun­ol­sun,­a­ma­va­tan­daþ­la­rýn­men­fa­a­ti­ne­ters­ol­sa­da­o­lur... Tür­ki­ye’de­ki­ve­dün­ya­da­ki­med­ya­nýn­ka­de­ri­i­le­Mý­sýr­ve­sa­ir­yer­ler­de­öz­gür­lük­a­ra­yan­pro­tes­to­cu­la­rýn­ka­der­le­ri­ka­çý­nýl­maz­þe­kil­de­bir­bir­le­ri­ne­gi­riþ­miþ­du­rum­da­dýr­ve­on­la­rýn­ta­lih­le­rin­de ya­tan­en­i­yi­ih­ti­mal­a­zýn­lý­ðýn­de­ðil­ço­ðun­lu­ðun hü­küm­sür­dü­ðü­bir­de­mok­ra­siy­le­yö­ne­til­mek­tir. Tercüme: Umut Yavuz

A


8

Y

MEDYA-POLÝTÝK

4 MART 2011 CUMA

28 Þubat sona erdi mi? “ARTIK 28­Þu­bat’ýn­bit­ti­ði­ni­i­lân­e­de­bi­li­riz”­di­yor­lar,­es­ki baþ­ba­kan­Prof.­Nec­met­tin­Er­ba­kan’ýn­ce­na­ze­si­ne­as­ke­rin gös­ter­di­ði­il­gi­ye­ba­ka­rak... As­ker­ler­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Org.­I­þýk­Ko­þa­ner­im­za­sýy­la­bir­“Bü­yük­a­dam­dý”­bil­di­ri­si­ya­yým­la­mak­la­ye­tin­me­di,­1.­Or­du­Ko­mu­ta­ný­Org.­Hay­ri­Kýv­rý­koð­lu­Fa­tih Ca­mi­i’nde­ya­pý­lan­tö­re­ne­biz­zat­ka­týl­dý­da.­ 28­Þu­bat­gün­le­rin­den­ne­ka­dar­fark­lý­bir­man­za­ra... Prof.­Er­ba­kan­he­nüz­baþ­ba­kan­lýk­kol­tu­ðun­da­o­tu­rur­ken, bir­rüt­be­li­ken­di­si­ne­að­za­a­lýn­ma­ya­cak­sý­fat­la­rý­uy­gun gör­dü­ðün­de­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý,­ilk­YAÞ’ta­kü­für­ba­zý­ter­fi­et­tir­mek­ten­çe­kin­me­miþ­ti.­ Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­un­va­ný­ný­ta­þý­yan­Org.­Hü­se­yin Kýv­rý­koð­lu­28­Þu­bat’ýn­‘1000­yýl’­sü­re­ce­ði­ni­du­yur­du­ðun­da,­Re­fah­yol­Hü­kü­me­ti­yý­kýl­mýþ,­Er­ba­kan’ýn­par­ti­si­ka­pa­týl­mýþ­tý.­­Bu­gün­i­se,­Si­liv­ri’de­gö­rü­len­da­va­nýn­as­ker­sa­nýk­la­rýn­dan­bi­ri­28­Þu­bat­dö­ne­min­de­Nec­met­tin­Er­ba­kan’a­uy­gun­gö­rü­len­mu­a­me­le­yü­zün­den­duy­du­ðu­piþ­man­lý­ðý­mah­ke­me­he­ye­ti­ne­kar­þý­i­fa­de­e­de­bil­di...­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Org.­Ko­þa­ner’in­me­sa­jýn­dan­da­öy­le­bir ha­va­kok­la­yan­lar­çýk­tý.­1.­Or­du­kay­nak­lý­‘Bal­yoz’­o­pe­ras­yo­nu­ba­zý­ö­nem­li­he­def­le­ri­bom­ba­la­ma­yý­ön­gö­rü­yor­du da­va­nýn­id­di­a­na­me­si­ne­gö­re;­he­def­ler­a­ra­sýn­da­yer­a­lan­i­ki­ca­mi­den­bi­ri­o­lan­Fa­tih­Ca­mi­i’nde­ki­tö­re­ne­1.­Or­du Ko­mu­ta­ný’nýn­ka­týl­ma­sý­da­ger­çek­ten­ma­ni­dar...­

Ne­ ya­ni,­ ‘1000­ yýl’­ sü­re­cek­ 28­ Þu­bat­ 14.­ yýl­dö­nü­mün­de­ta­ri­he­mi­ka­rýþ­tý?­Er­ba­kan’ýn­ce­na­ze­siy­le­bir­lik­te­28­Þu­bat’ýn­ce­na­ze­si­ni­de­mi­kal­dýr­dýk,­o­nun­i­çin­de­mi­“El­Fa­ti­ha”­de­dik?­ Gö­nül­bu­te­men­ni­nin­doð­ru­çýk­ma­sý­ný­bek­li­yor­el­bet­-

‘‘

Erbakan’ýn cenazesiyle birlikte 28 Þubat’ýn cenazesini de mi kaldýrdýk, onun için de mi “El Fatiha” dedik?

te.­As­ker­ne­den­ya­þa­nan­lar­dan­ders­çý­kar­mýþ,­dün­ya­nýn git­ti­ði­is­ti­ka­me­ti­doð­ru­de­ðer­len­dir­miþ­ve­ül­ke­miz­in­sa­ný­nýn­de­mok­ra­tik­ol­gun­lu­ða­ka­vuþ­tu­ðu­na­i­na­nýr­ha­le­gel­miþ­ol­ma­sýn?­ Yýl­lar­ca­bas­ký­al­týn­da­tu­tul­muþ­halk­lar­dik­ta­tör­lük­le­re is­yan­e­di­yor­bu­gü­nün­dün­ya­sýn­da...­Tür­ki­ye’ye­ba­ka­rak ken­di­ka­de­ri­nin­sa­hi­bi­ol­ma­der­di­ne­dü­þü­yor­in­san­lar­ve bu­nun­i­çin­ö­lü­mü­gö­ze­a­la­bi­li­yor...­Top­lum­mü­hen­dis­li­ði­nin­so­nuç­ver­me­di­ði­bir­ül­ke­Tür­ki­ye­ve­yok­e­dil­mek is­te­nen­ler­doð­ru­lup­ül­ke­yö­ne­ti­mi­ni­e­le­a­la­bi­li­yor...­Ý­ti­lip ka­ký­lan­lar,­i­ti­bar­sýz­laþ­tý­rýl­dý­ðý­zan­ne­di­len­ler­hal­kýn­gö­zün­-

de­bü­yü­yor;­ce­na­ze­tö­ren­le­ri­top­lum­mü­hen­dis­li­ði­ne­is­ya­na­dö­nü­þü­yor­biz­de.­ As­ker­bu­du­ru­ma­ba­ka­rak­ken­di­ni­ye­ni­den­ko­num­lan­dý­rý­yor­ga­li­ba;­Er­ba­kan’ýn­kay­bý­na­bi­raz­da­bu­ge­cik­me­yü­zün­den­ü­zül­müþ­o­la­bi­lir­ler.­

Bitti mi, bitmedi mi 28 Þubat? ‘28­Þu­bat’ý­yal­nýz­ca­bir­mü­da­ha­le­o­la­rak­gör­me­mek ge­re­ki­yor;­‘ra­ya­o­turt­ma’­ham­le­le­rin­den­sa­de­ce­bi­ri­o. Dev­le­tin­ye­ni­den­ku­rul­du­ðu­dö­nem­de­be­lir­len­miþ­‘i­de­o­lo­jik­kim­li­ði’­re­fe­rans­a­lan­ve­on­dan­ko­puþ­an­la­mý­na­ge­len­her­ge­liþ­me­yi­‘teh­li­ke’­gö­ren,­is­ten­me­yen­ik­ti­dar­la­rýn iþ­ba­þý­na­gel­di­ði­ve­ya­sü­rek­li­lik­ka­zan­dý­ðý­an­la­þý­lýn­ca­dev­re­ye­gi­ren­bir­þart­lý­ref­leks...­Yal­nýz­ca­as­ker­de­ðil,­or­tak­a­ma­ca­ki­lit­len­miþ­‘si­lâh­sýz­kuv­vet­ler’­(bü­rok­ra­si,­iþ­dün­ya­sý ve­med­ya)­de­ge­rek­ti­ðin­de­ay­ný­ref­lek­si­ve­ri­yor.­ El­de­27­Ma­yýs­(1960)­ön­ce­sin­de­ha­zýr­la­nan­bir­tek ‘mü­da­ha­le­pla­ný’­ol­ma­sý,­her­dö­nem­de­o­pla­nýn­gün­cel­le­ne­rek­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­de­bu­yüz­den...­ Te­mel­so­ru­ya­ce­vap­a­ra­nýr­ken­yal­nýz­as­ke­re­bak­mak ha­ta­lý­so­nuç­ve­re­cek­tir;­bü­rok­ra­si,­iþ­dün­ya­sý­ve­med­ya­da 27­Ma­yýs­son­ra­sý­ku­rul­muþ­den­ge­ler­da­ðýl­mýþ­sa­“28­Þu­bat­bit­ti”­di­ye­bi­li­riz...­ Ne­der­si­niz,­bit­ti­mi?­ Fehmi Koru / Zaman, 3.3.2011

Ýlk özeleþtiri: Abdullah Gül 28 Þubat’ý nasýl anlatmýþtý? Ta­rih­15­Ma­yýs­2000... Bir­gün­ön­ce­ka­pa­tý­lan­RP’nin­ye­ri­ne­ku­ru­lan­Fa­zi­let­Par­ti­si’nin­ilk­kon­gre­si­ya­pýl­mýþ,­Er­ba­kan­ve­e­ki­bi­kar­þý­sýn­da­MNP­gün­le­rin­den­bu­ya­na­ilk­kez­bir ra­kip­bul­muþ­tu.­ “Ye­ni­lik­çi­ler”­ta­bir­e­di­len­Tay­yip­Er­do­ðan,­Ab­dul­lah Gül,­Bü­lent­A­rýnç­gi­bi­i­sim­le­rin­ba­þý­ný­çek­ti­ði­bu­grup, Re­cai­Ku­tan’ýn­kar­þý­sý­na­a­day­o­la­rak­Gül’ü­çý­kar­mýþ­tý... Gül­se­çi­mi­kay­bet­miþ,­an­cak­al­dý­ðý­cid­di­oy­o­ra­nýy­la ye­ni­bir­ha­re­ke­tin,­da­ha­son­ra­AK­Par­ti’ye­dö­nü­þe­cek­bir ya­pý­lan­ma­nýn­ilk­cid­di­a­dý­mý­ný­at­mýþ­tý.­ Bu­ ta­rih­ten­ tam­ 7­ yýl­ son­ra­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ o­la­cak­Gül­i­le­An­ka­ra’da­bu­luþ­muþ­tuk... O­gün­söy­le­dik­le­ri,­bu­gün­da­hi­o­nun­çev­re­sin­den pek­az­ki­þi­nin­ya­pa­bil­di­ði­ö­ze­leþ­ti­ri,­si­ya­se­ti­ye­ni­den o­ku­ma­ha­li­ne­i­þa­ret­e­di­yor­du­Ve­de­ði­þim­sü­re­ci­nin ilk­fi­liz­le­ri­ne­i­þa­ret­e­di­yor­du... Gül’ün­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­la­ra­o­ta­rih­te­Star­Ga­ze­te­si’nde­kö­þem­de­yer­ver­miþ,­da­ha­son­ra­ko­nuy­la­il­gi­li ki­ta­bý­ma­al­mýþ­tým... Ha­týr­lat­mak­ta­ve­ha­týr­lat­mak­ta­fay­da­var. Þun­la­rý­söy­lü­yor­du­Gül:

“28­Þu­bat­dö­ne­mi,­ya­ni­ge­çen­dö­nem­ha­ta­la­rýy­la, ka­zanç­la­rýy­la­ cid­di­ bir­ de­ne­yim­di.­ Par­ti­ i­çin­de­ ço­ðun­luk­ bu­ dö­nem­den­ ge­rek­li­ der­si­ al­dý.­ ‘Ne,­ na­sýl ya­pý­lýr’­ko­nu­sun­da­ders­a­lýn­dý...­28­Þu­bat­dö­ne­min­den­a­lý­nan­ders­bu­gün­a­çýk­bi­çim­de­i­fa­de­e­dil­me­se bi­le­za­man­i­çin­de­or­ta­ya­çý­ka­cak...­ Ge­çen­dö­nem­ba­þý­mý­za­ge­len­ler,­Tür­ki­ye’nin­ger­çek­le­ri­ni­tam­ta­ný­ma­dý­ðý­mýz­i­çin­ol­du.­ En­bü­yük­ek­sik­li­ði­miz­dev­le­ti­tam­ta­ný­ma­mak­tý.­Ör­ne­ðin­ilk­dö­nem­ler­de­baþ­ba­kan­lýk­müs­te­þa­rý­ný­ta­yin­e­der­ken­o­ka­dar­saf­mý­þýz­ki,­mü­hen­dis­mi­ol­sun­yok­sa­tek­nik a­dam­mý­ol­sun­di­ye­dü­þün­dük.­ Oy­sa­dev­le­ti­ta­ný­yan­bi­ri­le­ri­o­la­bi­lir­di.­So­nun­da­dev­le­ti ta­ný­yan­bi­ri­ni­bul­duk­a­ma­ne­den­son­ra... Ör­ne­ðin­Baþ­ba­kan­lýk’ta­ye­mek­me­se­le­si.­Bu­ra­sý­de­mok­ra­tik­bir­ül­ke,­böy­le­bir­ye­mek­ver­mek­ka­ðýt­ü­ze­rin­de­ga­yet­ta­bii­i­di.­Ye­me­ðe­da­vet­e­di­len­in­san­lar­a­ra­sýn­da hýr­sýz­yok,­ka­çak­yok.­ A­ma­bu­ül­ke­nin,­dev­le­tin­fark­lý­has­sa­si­yet­le­ri­ol­du­ðu­nu­i­yi­bil­me­miz­ge­re­kir­di... Dev­le­tin­ni­za­mý­ný,­ku­ral­la­rý­ný­da­bil­mi­yor­duk.­Veh­bi Dinç­ler­ler,­‘Bir­Kýr­mý­zý­Ki­tap­var­dýr,­si­zin­ne­ya­pa­bi­le­ce­-

ði­niz,­ne­le­ri­ya­pa­ma­ya­ca­ðý­nýz­o­ra­da­ya­zý­lý­dýr,­bu­nun­dý­þý­na­çý­ka­maz­sý­nýz,­ba­na­bir­ke­re­o­kut­muþ­lar­dý’­de­di­bir­gün.­Biz­bu­nu­Ho­ca’ya­an­la­týn­ca,­da­nýþ­man­o­la­rak­e­mek­li­as­ker­le­ri­al­ma­ya­baþ­la­dý,­a­ma­o­za­man­ar­týk­geç­ol­muþ­tu.­Kýr­mý­zý­Ki­tap­gi­bi­bel­ge­le­ri­ba­kan­la­ra­ver­mez­ler, gös­ter­mez­ler.­28­Þu­bat’ýn­er­te­sin­de­bu­tür­bel­ge­le­ri­Er­ba­kan,­baþ­ba­kan­o­la­rak­ma­ka­mý­na­ge­tirt­ti.­Biz­de­o­da­sý­na top­lan­dýk,­bir­lik­te­o­ku­duk.­ Bel­ge­ler­de­Ho­ca’nýn­a­dý,­Mil­li­Gö­rüþ­Teþ­ki­la­tý’nýn­a­dý, ad­re­si,­ta­rih­çe­si,­ba­zý­ül­kü­cü­ler,­sol­dan­bil­dik­i­sim­ler­var­dý.­‘Bun­lar­ka­bul­e­di­le­mez,­bi­zim­var­lý­ðý­mýz­teh­li­ke­o­la­rak­i­þa­ret­e­di­li­yor,­bun­la­rý­de­ðiþ­tir­mek’­ge­rek­de­dik.­ Üs­te­lik­o­gün­ler­de­bu­bel­ge­le­ri­ye­ni­le­me­za­ma­ný da­ge­li­yor­du.­ A­ma­Ho­ca­tut­tu­bir­grup­top­lan­tý­sýn­da­bu­ko­nu­da­ko­nuþ­tu.­Üs­tü­ka­pa­lý­ko­nuþ­tu,­a­ma­yi­ne­de­ko­nuþ­tu.­ Ka­na­a­tim­o­ki,­28­Þu­bat’ýn­ne­ti­ce­al­ma­o­pe­ras­yon­la­rý bun­dan­son­ra­hýz­lan­dý...” Bun­lar­Gül’ün­o­gün­yap­tý­ðý,­hem­dü­ne,­hem­bu­gü­ne ý­þýk­tu­tan­de­ðer­len­dir­me­le­rin­sa­de­ce­bir­kýs­mý... Ali Bayramoðlu Yeni Þafak, 3.3.2011

GEÇMÝÞ OLSUN Bursa Gemlikte hizmetlerle meþgul olan muhterem aðabeyimiz,

Tevfik Boz

'un

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der Cenâb-ý Hak'tan

Siyaset için para mý, para için siyaset mi? bu­gü­ne­a­it­bir­so­run­da­de­ðil­dir.­Se­çim­ler­de­pa­ra­fak­tö­rü­çok­tan­dýr­ö­AHMET SANDAL nem­ta­þý­yan­bir­so­run­dur.­Ö­zel­lik­le med­ya­nýn­ve­i­le­ti­þim­va­sý­ta­la­rý­nýn Araþtýrmacý-Yazar ge­liþ­ti­ði­gü­nü­müz­de­bu­fak­tör­da­ha sandalahmet@hotmail.com çok­ö­nem­ta­þýr­ol­du.­Se­çim­ler­de­a­day­o­lan­ki­þi­“Ha­ma­ma­gi­ren­ter­ler” ütün­ül­ke­ler­de­böy­le­mi­dir­bi­- mi­sa­li­pa­ra­mus­luk­la­rý­ný­aç­ma­dan lin­mez.­Tek­bil­di­ðim­bi­zim­ül­- med­ya­ta­ra­fýn­dan­ta­ný­tý­ma­de­ðer ke­miz­de­se­çim­sath-ý­ma­i­li­ne bu­lun­mu­yor.­ (Ba­sýn­ve­med­ya­da gi­ril­di­ðin­de,­ba­zý­la­rý­nýn­di­lin­de­“pa­- pa­ra­ya­ih­ti­yaç­du­yu­yor.­On­lar­da ra,­pa­ra,­pa­ra”­sö­zü­a­de­ta­pe­le­senk hak­lý­di­yen­ler­o­la­bi­lir.­Bu­nu­ay­rý­ca o­lur.­Na­pol­yon’a­at­fe­di­len­bu­söz tar­týþ­mak­ge­rek)­ Bo­ya­lý­ba­sýn,­ci­lâ­lý ne­den­se­çim­ler­de­bu­den­li­gün­de­me med­ya­pa­ra­yý­al­dý­mý,­a­da­yý­pem­be­ge­lir?­Çün­kü­on­suz­se­çim­ler­de­a­- ye­bo­ya­ma­ya­baþ­lý­yor,­ci­lâ­lý­yor­da­ci­day­lýk­ne­re­dey­se­im­kân­sýz­da­on­dan. lâ­lý­yor.­Bir­de­ar­týk­va­tan­daþ­la­rý­mýz Se­çim­de­a­day­lýk­pla­ný­ya­pan­lar­pla­- ta­ra­fýn­dan­“Se­çim­yý­lý­ge­çim­yý­lý” ný­nýn­bi­rin­ci­mad­de­si­ne­“pa­ra”­di­ye þek­lin­de­al­gý­lan­ma­ya­baþ­la­nýr­ol­du. ya­zar­lar.­E­vet,­se­çim­plan­la­rý­nýn­bi­- Ý­de­al­miþ,­fi­kir­miþ,­hiz­met­miþ,­kim­se rin­ci­mad­de­si­“pa­ra”dýr.­Pa­ra­yý­bu­lan ar­týk­bu­lâf­la­rý­din­le­mi­yor.­A­da­ya i­kin­ci­mad­de­ye­ge­çer.­Pa­ra­yý­bu­la­- “Pa­ran­var­mý­pa­ran?”­di­ye­so­ru­yor. ma­yan­si­ya­set­pla­ný­ný­uy­gu­la­ma­ya Þim­di­bu­du­ru­mu­bütün­ül­ke­miz­i­ge­çi­re­mez,­a­ma­ha­ya­liy­le­ya­þar­gi­der. çin­yüz­de­yüz­de­re­ce­sin­de­teþ­mil­et­mek­is­te­mem.­Her­si­ya­set­çi­pa­ra­ya Ha­yal­kur­mak­da­“pa­ray­la”­de­ðil­ya!­ Lâ­fý­u­zat­ma­ya­yým.­Söy­le­mek­is­te­- bu­ka­dar­faz­la­ih­ti­yaç­du­yu­yor­di­ye­di­ðim þu: Si­ya­set­te­a­day­ol­mak­i­çin mem.­Bel­ki­de­pa­ra­fak­tö­rü­ne­bu­ka­pa­ra­ fak­tö­rü­ bi­zim­ ül­ke­miz­de­ çok dar­bað­lý­ol­ma­dan­si­ya­se­ti­ger­çek­leþ­çok­ö­nem­li­dir.­He­men­be­lir­te­yim­ki ti­ren­ler­de­var­dýr.­Bu­du­rum­yüz­de “se­çim­ ve­ pa­ra”­ i­ki­li­si­nin­ bu­ ka­dar kaç­o­ra­nýn­da­ge­çer­li­dir?­Bi­lin­mez! bir­bi­riy­le­iç­i­çe­ol­ma­sý­nor­mal­de­ðil. Bu­o­ran­bi­lin­mez­a­ma­si­ya­set­te­pa­ra Si­ya­set­te­ pa­ra­ bu­ ka­dar­ et­kin­ bir fak­tö­rü­nün­ö­ne­mi­ve­yu­ka­rý­da­ki­bu du­rum­da­ ol­ma­ma­lý.­ Si­ya­se­tin­ bu ký­sýr­dön­gü­nün­var­lý­ðý­bir­va­ký­a­dýr. Bu­ký­sýr­dön­gü­nün­far­ký­na­va­ran ka­dar­ faz­la­ pa­ra­ya­ da­yan­ma­sý­ hiç doð­ru­de­ðil.­Bu­du­ru­ma­akl-ý­se­lim her­te­fek­kür­a­da­mý­nýn­zih­ni­ni­þu­so­sa­hi­bi­her­kes­gi­bi­ben­de­i­ti­raz­e­di­- ru­meþ­gul­e­der:­“Bu­ký­sýr­dön­gü­a­ca­yo­rum.­ Çün­kü­ si­ya­set­te­ki­ bu­ pa­ra ba­na­sýl­ký­rý­la­bi­lir?”­ Si­ya­se­ti­dü­þü­fak­tö­rü­ be­ra­be­rin­de­ “bir­ ký­sýr­ dön­- nen­ler­þu­mak­sat­ve­þu­tarz­i­çe­ri­sin­de­o­lur­lar­sa­bu­ký­sýr­dön­gü­ký­rý­la­bi­gü”­ge­tir­mek­te­dir. E­vet,­si­ya­set­te­bir­ký­sýr­dön­gü­dür lir:­Si­ya­set­hak­ve­halk­i­çin­ya­pýl­ma­lý­gi­di­yor. Bu­ký­sýr­dön­gü:­“Si­ya­set­yap­- dýr.­Si­ya­set­pa­ra­ve­ma­kam-mev­ki­i­mak­i­çin­pa­ra­ge­rek.­Pa­ra­bul­mak­i­- çin­ ya­pýl­ma­ma­lý­dýr.­ Bu­ doð­rul­tu­da çin­si­ya­set­ge­rek”­þek­lin­de­ö­zet­le­ne­- dü­þü­nen­bir­in­san­ken­di­si­ni­hýrs­tan bi­lir.­Bir­a­day­se­çim­ler­de,­ya­ken­di a­rýn­dý­rýr.­ Ken­di­si­ni­ hýrs­tan­ a­rýn­dý­ce­bin­den­ya­da­bul­du­ðu­bir­des­tek­- ran­ki­þi­de­“si­ya­set­i­çin­pa­ra,­pa­ra­i­çi­nin­ce­bin­den­pa­ra­har­car.­Se­çim çin­ si­ya­set”­ ký­sýr­ dön­gü­sü­ne­ düþ­son­ra­sýn­da­har­ca­dý­ðý­pa­ra­nýn­ve­sað­- mez.­Si­ya­set­çi­dü­nü,­bu­gü­nü­ve­ge­la­dý­ðý­des­te­ðin­kar­þý­lý­ðý­ný­çý­kar­mak­i­- le­ce­ði­ ay­ný­ po­ta­da­ e­ri­te­cek­ bir­ viz­çin­plan­ya­par.­Da­ha­a­çýk­ça­sý­pa­ra­yý yo­na­ve­ma­ne­vî­de­ðer­le­ri­ö­ne­çý­kar­kim­den­al­dýy­sa­o­na­hiz­met­et­mek­i­- tan­bir­an­la­yý­þa­sa­hip­ol­ma­lý­dýr.­Si­çin­çýr­pýn­mak­zo­run­da­dýr.­Ýþ­a­da­- ya­set­çi­hal­ka­ör­nek­ve­ön­der­ko­nu­mýn­dan­pa­ra­al­dýy­sa­o­nun­po­li­ti­ka­la­- mun­da­ol­du­ðu­nun­bi­lin­cin­de,­ah­lâk rý­na­hiz­met­et­mek­du­ru­mun­da­ka­la­- ve­ er­de­mi­ ön­ pla­na­ a­lan­ an­la­yýþ­ta cak­týr.­Mü­te­ah­hit­ten­des­tek­al­dýy­sa ol­ma­lý­dýr.­Bu­an­la­yýþ­ta­ki­ki­þi­ler­de o­na­iþ­bul­mak,­i­ha­le­sað­la­mak­du­ru­- “si­ya­set­i­çin­pa­ra,­pa­ra­i­çin­si­ya­set” mun­da­ka­la­cak­týr.­Se­çim­le­ri­ka­zan­- ký­sýr­dön­gü­sü­ne­düþ­mez. Ya­zý­mýn­ baþ­lý­ðýn­da­ “Si­ya­set­ i­çin mak­i­çin­ran­ti­ye­ci­ler­den­des­tek­al­pa­ ra­ mý,­ pa­ra­ i­çin­ si­ya­set­ mi?”­ so­dýy­sa,­on­la­rýn­po­li­ti­ka­la­rý­na­(pa­ra­sal­cý,­ran­ti­ye­ci­po­li­ti­ka­la­ra) hiz­met­e­de­- ru­su­nu­ sor­dum.­ Ya­zý­mýn­ so­nun­da cek­tir.­Se­çim­ler­i­çin­des­tek­al­dý­ðý­ki­- bu­nun­ce­va­bý­a­çý­ða­çýk­mýþ­týr.­Bu­a­þi­le­re­ve­grup­la­ra­hiz­met­et­mez­se, çý­ða­çý­kan­so­nu­cu­bir­kez­da­ha­be­ge­le­cek­se­çim­ler­de­ih­ti­ya­cý­o­lan­pa­- lirt­mek­ge­re­kir­se:­ Her­i­ki­si­de­yan­ra­yý­bu­la­ma­ya­cak­týr.­Bu­ký­sýr­dön­gü lýþ.­ Çün­kü­ bu­ bir­ ký­sýr­ dön­gü­dür. Tek­doð­ru:­ Hak­ve­halk­i­çin­dü­rüst böy­le­sü­rüp­gi­der. Se­çim­ler­de­pa­ra­fak­tö­rü­yal­nýz­ca ve­er­dem­li­si­ya­set­tir,­ves­se­lâm.­­

B

acil þifalar dileriz. T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

Ýbrahim Ýriboz, Ýbrahim Said Ergenekon, Muhittin Aslan, Celil Çelik

2010/1877 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 15/02/2010 tarih, 2010/1877 Esas ve 2010/98 Karar sayýlý ka rar ile Rýza ve Nazife'den olma, 02/02/1932 doðumlu, SIRMA ÇÖREKÇÝ'nin TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine eþi, 01/07/1933 doðumlu, 39274589164 T.C. Kimlik Numaralý Mahmut ÇÖREKÇÝ vasi tayin edilmiþtir. 17/02/2011 www.bik.gov.tr B: 14616

Ankara KEÞAN BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN

KONFERANSA DAVET KONU: Mutlu Aile Modeli KONUÞMACI: Sebahaddin Yaþar TARÝH: 11/03/2011 Cuma Saat: 20:00 ORGANÝZASYON: Asyanur Kültür Merkezi YER: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar/ ANKARA NOT: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr.

1- Belediyemize ait olan ve aþaðýda mahallesi, ada no, parsel no, miktarý, m2 muham men bedeli, tamamýnýn muhammen bedeli ve geçici teminatý belirtilen gayrimenkul satýþý yapýlmak üzere 2886 sayýlý Ýhale Kanununun 35. maddesi (a) fýkrasý gereðince kapalý teklif usulü ile ihaleye çýkarýlacaktýr. Tamamýnýn Geçici Ada Parsel Miktarý M2 Muhammen Muhammen Teminatý Mahallesi No No (M2) Bedeli (TL) Bedeli (TL) (TL) Yukarý Zaferiye 1304 2 24.418,98 120,00.2.930.277,60.- 87.909,00.2- Gayrimenkulün satýþ ihalesi 17.03.2011 Perþembe günü saat 15.30'da Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. 3- Gayrimenkulün satýþýna ait þartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüðünde görülebilir. ÝLAN OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 14313


Y

MAKALE

4 MART 2011 CUMA

9

Ýslâmiyete sarýldýðýmýz oranda ilerleyeceðiz! fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Aklýn kavrayýþsýzlýðý ve inkâr Yaþar bey: “Mes­ne­vî-i­Nû­ri­ye’de­(s.­88) ge­çen,­‘Bâ­zen­bir­þe­ye­þid­det­li­mu­hab­bet,­o­þe­yin­in­kâ­rý­na­se­bep­o­lur.­Ve­ke­zâ,­þid­det-i­havf­ve­gâ­yet­a­za­met­ve­ak­lýn­i­hâ­tâ­sýz­lý­ðý­da­in­kâ­ra­se­bep­o­lur’ cüm­le­si­ni­a­çar­mý­sý­nýz?” e dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri, Kur’ân’ý bir bütün olarak anlamamýzý, Kur’ân’ýn Cehennem ile ilgili tehditlerini okudukça, Cehennemden bizi Allah’a sýðýndýracak birer þemsiye olan Allah’ýn maðfiretini, rahmetini ve Cennetini de okumamýz ve nazara almamýz gerektiðini, aksi takdirde korkuya ve ümitsizliðe kapýlarak inkâra düþmekten kendimizi kurtaramayacaðýmýzý kaydeder. Ýkinci Lem’a’da Bedîüzzaman, Cehennem azabýný netice veren bir büyük günahý iþleyen bir adamýn, Cehennem ile ilgili tehditleri iþittikçe istiðfar ile ona karþý siper almasýnýn þart olduðunu, ona bu yolun gösterilmesi gerektiðini, yoksa bütün ruhuyla Cehennemin yokluðunu arzu edeceðini, küçük bir þüphenin Cehennemin inkârýna cesâret vereceðini belirtir. 1 Mesnevî-i Nûriye’de ise Bedîüzzaman, sa lih amele muvaffak olamayan insanýn þiddetle azaptan korkacaðýný ve ümitsizliðe düþeceðini bildirerek, böyle bir ümitsizin gözünde dînî meselelere dâir zayýf bir emârenin kocaman bir burhan gibi görüneceðini, böyle birkaç zayýf emâreyi elde eder etmez, Allah’ýn emirlerine karþý isyan edeceðini, Ýslâm dâiresinden çýkacaðýný ve Þeytanýn ordusuna iltihak edeceðini haber verir. Böyle iyi amele muvaffak olmayanlarýn ümitsizliðe düþmemesi için muhakkak, “Ey günahta aþýrý giderek nefislerine zulmetmiþ kullarým! Allah’ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahlarý baðýþlar. O baðýþlayýcý ve merhamet edicidir.” 2 âyetine müracaat edilmesinin þart olduðunu kaydeder.3 Allah’ýn sonsuz büyüklüðünün, aklýn kavrayýþsýzlýðý dolayýsýyla inkâra sebep olmasý meselesine gelince; bu meselenin izahýný, risâlelerde muhtelif yerlerde buluruz. On Üçüncü Lem’a’nýn On Üçüncü Ýþâretinin Birinci Noktasýnda Bedîüzzaman Hazret leri, þeytanýn en büyük desîsesinin, iman hakîkatlerinin azameti ve büyüklüðü cihetinde dar kalpli, kýsa akýllý ve dar görüþlü insanlarý, bir tek zâtýn bütün zerreleriyle, bütün yýldýzlarýyla, bütün kâinâtý bütün halleriyle nasýl idâre ettiðini, nasýl evirip çevirdiðini sorarak insanýn âcizliði noktasýndan bir inkâr hissi uyandýrmasý olduðunu kaydeder ve bu inkâr hissini susturan en büyük sýrrýn “Allahü Ekber” olduðunu, bundan dolayý bu kelimenin Ýslâm þeâirinde çok tekrar edildiðini bildirir.4 On Dördüncü Lem’a’nýn Ýkinci Makamýnýn Ýkinci Sýrrýnda ise; Kur’ân’ýn, vâhidiyet (Allah’ýn kâinât çapýndaki tasarruflarý) içinde akýllarý boðmamak için dâimâ vahidiyet içinde ehâdiyet cilvesini (Allah’ýn her küçük þey üzerindeki tasarruflarýný) gösterdiðini kaydeder ve buna þöyle bir örnek verir: Meselâ güneþ, ýþýðýyla bütün dünyayý birden kuþatýyor. Güneþ ýþýðýnýn tamamýný nazara alýp güneþin zâtýný kavramak için çok geniþ bir akýl lâzým geliyor. Oysa insan aklý küçüktür. Ýþte insan aklý kendi zâtýný unutmasýn diye güneþ, her bir parlak þeyde aksi ve yansýmasý vâsýtasýyla kendi zâtýný gösteriyor. Her bir parlak þey kendi kabiliyeti oranýnda güneþin cilvelerini, ýþýðýný, ýsýsýný, yedi rengini gösteriyor. Güneþin cilvelerini ve sýfatlarýný küçük bir parlak þeyde birden gören akýl, daha geniþ çapta düþündüðünde, bütün dünyayý ýþýðýyla aydýnlatan güneþin zâtýný kavrayabiliyor.5 Kur’ân, Allah’ýn kâinâtý kuþatan büyüklüðü karþýsýnda akýllarýn boðulmamasý ve kalplerin Allah’ýn zâtýný unutmamasý için her bir þeydeki birlik mühürlerini nazara veriyor. Ve o mührün üç mühim anahtarý olan Allah, Rahmân ve Rahîm isimlerini “Bismillahirrahmanirrahim” kelimesi içinde gösteriyor.

B

DUÂ Ey Hakk-ý Vâhid! Sen Kendisinden baþka ilâh bulunmayan Ma’bud-u Bilhak olan Al lah’sýn! Senden baþka ilâh yoktur. Sen birsin! Senin ortaðýn yoktur! Bizi baðýþla! Bize kâmil i man kuvveti ver, sâlim akýl gücü ver, yüksek kavrayýþ kudreti ver! Bizim, Seni ve Sana ulaþan yolu kavramamýzý zor kýlma! Bize lütfunu ve rahmetini esirgeme! Âmîn! Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 15. 2- Zümer Sûresi: 53. 3- Mesnevî-i Nûriye, s. 57. 4- Lem’alar, s. 137. 5- Lem’alar, s. 147, 150.

fersadoglu@yeniasya.com.tr

oðu zaman ya gözden kaçýyor veya kaçýrýlmak isteniyor: Osmanlý’yý ihya eden, ayakta tutan, yükselmesine vesîle olan Ýslâmiyettir, buna uygun örfüdür, ahlâkýdýr. Ne kadar þeriat, o kadar ilerleme ve ahlâk! Bunu basit bir mantýk ile de anlayabiliriz. Eðer Osmanlý Devleti’nin kuruluþ ve yükseliþ devirlerini incelersek, Müslümanlarýn o devirde Ýslâm’a sarýldýklarýný ve onu hayatlarýnýn bütün safhalarýna yaydýklarýný görürüz. Alýnýz Osman Gazi ve devrini, alýnýz Fâtih

Ç

Sultan Mehmed ve Kanûni Sultan Süleyman devirlerini ve en nihayet 1697 Karlofça Anlaþmasýna kadar olan devreyi; þeriatýn en çok yaþandýðý, Ýslâm prensiplerinin hâkim olduðu zamandýr. Yükselme, ilerleme, adâlet, ahlâk, ihtiþam, hoþgörü, saygý-sevgi ve insanlýk da bu devrede zirvededir. Gerilemenin ise, Ýslâm ahlâký ve anlayýþýndan uzaklaþýlmasý nisbetinde hýz kazandýðýný görüyoruz. Ve nihâyet Osmanlý, onu yükselten ahlâkî deðerleri terk etmesinin faturasýný, tarih sahnesinden silinerek ödedi! Müslümanlýkta asla istibdada, zulme, haksýzlýða, gayr-ý demokratlýða müsamaha gösterilmez. Bilâkis, istibdad yerilmiþ; müstebidler ve keyfî hareket edenler te’dip edilmiþtir. En üst makamda da olsa yine Ýslâm hukuk sisteminin geçerli olduðu devrelerde, en yüksek makamda bulunanlar da, eðer haksýzlýk ve zulmetmiþlerse,

mutlaka cezâlandýrýlmýþlardýr. “Zulme rýza zü lümdür; taraftar olsa, zâlim olur. Meyletse, ‘Zulme en küçük meyil dahi göstermeyiniz’1 âyetine mazhar olur.” 2 Meþhur Colombia Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Harriman Enstitüsü öðretim üyesi ve Osmanlý sosyal tarihçisi Dr. Karen Barkey, Osmanlýnýn, ekonomi ve siyaset meselelerinde de usta bir çizgi takip ettiðini ifade ediyor: “Osmanlýlar çok ilginç nitelikte, bir sürekli siyasal müzakere yöntemi uygulayarak bütün toplum kesimlerini kontrol etmeyi baþaran bir sisteme sahipti. Osmanlý sisteminin kapalý yapýsý yoktu, deðiþimlere uyum saðlamada çok baþarýlýydý. Ekonomisinde de bir muðlaklýk, yâni hem kontrol, hem serbesti vardý.” 3 Osmanlý bizim ecdâdýmýz. Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlý’nýn devamý. Sadece 700 yýllýk

geçmiþimiz, bu hakikatlerle yoðrulmuþ. Bunlar, âdeta damarlarýmýza iþlemiþ, genlerimize geçmiþ. Demek, “hak, adâlet, meþveret (çok seslilik, demokrasi, meclis), þeffaf devlet” anlayýþýna yabancý deðiliz. Sadece araya bir kýsým “inkýtalar” girmiþ; “cehâlet, fakr ve ihtilâf-ý efkâr” müdahale etmiþtir. Bun la rýn or ta dan kalk ma sýy la ve bel ki de AB’nin tazyik ve desteðiyle, çok kýsa zamanda bunlar da aþýlacaktýr inþâallah. Yapacaðýmýz þey, yalnýzca yosun tutmuþ olan deðerlerimizi cilâlamak ve gün yüzüne çýkarmaktýr. Yani Ýslâmiyeti ferdî ve sosyal anlamda hakkýyla yaþamaktýr. Dipnotlar: 1- Kur’ân, Hud Sûresi, 113. 2- Kastamonu Lâhikasý, s. 158. 3- Milliyet, 28 Haziran 1995.

Asýl mesele: Ýnandýðýný yaþamak (3) Üs te lik, si lâh la rý da ha kuv vet li, mü him mat la rý da ha te sir li dir, bu i kin ci nefs–i emmârenin... Bi rin ci nefs–i em mâ re, i ma na ge lip teslim olurken (mutmainne iken), bütün silâh ve edevâtýný damarlarda, asablarda, sinir sisteminde yerleþik durumda olan "ikinci nefs–i emmâre"ye devrediyor. Üzeri kamufleli olan bu korkunç silâh ve mü him mat i se, i na nan kim se nin latif@yeniasya.com.tr bünyesi içinde âhir ömre kadar varlýðýný muhafaza ediyor. Üstelik, çoðu kez akýl Sinsi düþman: ve i ra de yi bi le din le me ye rek hük mü nü Ýkinci nefs–i emmâre icra etmeye çalýþýyor. Ýþte, zamanýmýzýn en dehþet verici hâman ve irþad dairesi içine girenleri li ni yan sý tan bu va zi yet, mü'min le ri günah noktasýnda en fazla zorlayan müthiþ bir sýkýntý, azap ve ýztýrabýn cendamarýn kaynaðý "ikinci nefs–i emderesine sevk ediyor. mâre"ye gidip dayanýyor. Ki þi, hay ret ler i çin de ken di ke ndi ni Birinci nefs–i emmâre, kiþiyi imân ve sor gu la ma ya baþ lý yor: "Fe süb ha nal lah! hidayet dairesine girip girmeme nokta- Ben ki, bütün iman rükünlerine inanan sýnda zorluyor. Kiþiyi dinden–imandan ve kendimi her türlü günahlardan sakýso ðu tup dün ya ya sevk et me ye, gü nah nan bir insaným. Nasýl oluyor da, imanderyasýnda daldýrmaya, yahut dalâlet vâ- sýz la rýn ha ya tý na ö ze ni yo rum, on la rýn disinde koþturmaya çalýþýyor. din ve ahlâk dýþý yaþayýþ tarzlarýna meyCüz'î iradenin sarfýndan sonra devre- let me ye ça lý þý yo rum? Bâ zan da, o gü ye giren Cenâb–ý Hakk'ýn küllî iradesiy- nahkârlýk bataðýna saplanýyorum..." le nefs–i emmâresini yenen ve hidâyete Bu durum, aslýnda birincisinden daha maz har o lan in san, bu kez i kin ci bir þid det li o lan i kin ci nefs–i em mâ re nin nefs–i em mâ re nin da ha þe dit o lan hi le varlýðýndan haber veriyor. ve desiseleriyle karþý karþýya geliyor. Çoðu kimse, bu hakikatin farkýnda olÝþ te, bu i kin ci nefs–i em mâ re dir ki, madýðý için, bocalayýp duruyor. bir mü'mini inandýklarýný yaþatmamaya, Öyle ki, eskiden bazý büyük zâtlar dahatta inandýklarýnýn tam tersi bir istika - hi düþtükleri bu durumdan þekvâ etmiþmete sevk etmeye çalýþýyor. lerdir.

Ý

Ýþ te, a þa ðý da o ku ya ca ðý nýz ik ti bas lar, hem bu hu su sun, hem de tâ ba þýn dan beri nazara vermeye çalýþtýðýmýz sýkýntýnýn hem teþhisi, hem de tedâvisi noktasýnda muazzam bilgileri ihtivâ ediyor. Meselenin mahiyeti tam olarak bilindiðinde, elbette sýkýntýnýn hâl çaresi de bulunmuþ ve iþ kolaylaþmýþ olur. Buyurun, Nurlar'da bir seyahat–ý fikriyeye birlikte çýkalým: "Bazen olur ki, nefs–i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkýlâp eder, fa kat silâhlarýný ve cihâzâtýný âsâba devreder. Âsab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs–i emmâre çoktan öldüðü halde, onun âsârý yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfuslarý mut ma in ne i ken, nefs–i em mâ re den þek vâ et miþ ler. Kalb le ri ga yet se lim ve münevver iken, emrâz–ý kalbden vâveylâ etmiþler. Ýþte bu zatlardaki, nefs–i emmâre deðil, belki âsâba devredilen nefs–i emmârenin vazifesidir." (Mektubat, s. 316) "Ben bir zaman enaniyetini býrakmýþ ve nefs–i emmâresi kalmamýþ büyük evliyadan þiddetli bir surette nefs–i emmâreden þikâyet ettiðini gördüm, hayrette kaldým. Sonra katî bildim ki, âhir ömre kadar mücahede–i nefsiyenin sevabdar devamý için, nefs–i emmârenin ölmesi üzerine onun cihazatý damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. Ýþte o büyük evliyalar, bu ikinci düþmandan ve nefsin vârisinden þikâyet ederler." (Þualar, s. 293)

"Bir zaman, evliya–yý azimeden, nefs–i emmâresinden kurtulanlardan birkaç zattan, þiddetli mücahede–i nefsiyeler ve nefs–i em4 MART 1193 mâreden þekvâlarýný gördüm. Çok hayret ediyordum. Hayli zaman sonra, nefs–i emmârenin kendi desaisinden baþka, daha þiddetli ve daha ziyade söz dinlemez ve daha ziyade ahlâk–ý seyyieyi idame eden ve heves ve daudüs Fatihi olarak tarihe geçen Ýslâm mar ve âsab, tabiat ve hissiyat halitasýndan çýkahramanlarýndan Selâhaddin–i Eyyû kan ve nefs–i emmârenin son tahassungâhý bî, 4 Mart 1193'te Þam'da vefât etti. bulunan ve nefs–i emmâreyi tezkiyeden sonMüslüman Kürtlerin medâr–ý iftiharý ora onun eski vazife–i seyyiesini gören ve mülan Selâhaddin–i Eyyûbî, ayný zamanda bücahedeyi âhir ömre kadar devam ettiren bir tün ehl–i Ýslâmýn sevip hürmetle yâd ettiði manevî nefs–i emmâreyi gördüm. efsanevî bir kahramandýr. "Bu ikinci nefs–i emmârede þuursuz kör Onun 55 yýllýk ömrüne sýðdýrdýðý birçok hissiyat bulunduðu için, akýl ve kalbin sözlekahramanlýk destaný vardýr. Bunlarýn baþýnda rini anlamýyor ve dinlemiyor ki onlarla ýslâh ise, kalabalýk Haçlý ordularýný dize getirip, 88 olsun ve kusurunu anlasýn. Yalnýz tokatlar yýllýk Latin Krallýðýna son vererek Kudüs'ü yeve elemlerle nefret edip, veya tam bir fedainiden fethetmesi gelir. (Ekim 1187) Þam'da bulunan Selâhaddin–i Eyyûbî Türbesi liðe her hissini maksadýna fedâ etsin. Ve RiBu arada, Selâhaddin–i Eyyûbî'nin hayransâle–i Nur’un erkânlarý gibi, herþeyini, enaAyrýca, bu iþe memur edilen bayraktarýn niyetini býraksýn. lýk uyandýran bir yönünü de hatýrlamak gerekiyor: Eyyûbî Ýslâm Devletinin kurucusu da o - da, bütün ahâliye iþittirecek þekilde þu "Bu acip asýrda dehþetli bir aþýlamak ve þýsözlerin ilân edilmesini vasiyet eder: "Ey a- rýngayla hem hakikî, hem mecazî iki nefs–i lan Sultan Selâhaddin, 1193 yýlýnda hastalahâli! Þu gördüðünüz kefen, Sultan Selâhad- emmâre ittifak edip öyle seyyiata, öyle günýr. Yýllarca süren savaþlar sebebiyle bedeni yorgun düþmüþ, vücudu yara–bere içindedir. din'in dünyadaki fetihlerden geriye kalan nahlara severek giriyor. Kâinatý hiddete getek sermayesidir. Onun âhirete götüreceði Mart ayý baþlarýnda ölüm döþeðine yatar. tiriyor." (Kastamonu Lahikasý, s. 180) Kâinatý hiddete getirecek günahlara bundan baþka bir malý–mülkü yoktur." Vefat edeceðini hissedince, yardýmcýlarýný giren imân ehlinin, bu dehþetli vaziyetten Ýþte böyle bir insan, Namýk Kemâl ve çaðýrýr ve onlara þunu emreder: "Kapýmýn öMehmed Âkif'in tâbiriyle "Þark'ýn en sevgili kurtulmasýnýn çare ve çýkýþ formülleri nündeki devlet bayraðýný indirin. Onun yerine üzerinde durmaya önümüzdeki hafta da kefenimi bayrak yapýn. Son nefesimi verince- sultaný" olma liyâkatýna þüphesiz mazhar inþaallah devam edelim. olmuþtur. ye kadar da, kefenim orada dursun."

TARÝHTE BUGÜN

Kudüs Fatihi'nin dünyadaki serveti K

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

haliluslu1951@hotmail.com

Kayseri’de sevgi günü akrîben bir yýldan beri, Türkiye’mizde 100 bine yaklaþan dernekten bir dernek olan ve bütün icraatý, gönül ve fikir adamlarýna muhatap olan “Kayseri Seyyid Burhaneddin Hazretleri Derneði” yönetimi baþta baþkan muhterem Ekrem Korkmaz ve yardýmcýsý muhterem Mehmet Güntay, tarihî ve güzel Kayseri’mizde, bizlerden halk kitlelerine “Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nde ve Hz. Mevlânâ’da sevgi ve aþk” baþlýklý bir konferans talep ettiler. Geçtiðimiz hafta bu dâveti, Kayseri Þehir Tiyatrosu Kültür Merkezi’nde yerine getirdik. Ayrýca ayný muhtevada Kayseri Fen Lisesi’ndeki öðrencilere de müdür ve öðretmen kardeþlerimizin himmetleriyle muhatap olduk. Özetle dedik ki: Milâdî 1165’te Tirmiz’de doðan ve 1244 tarihinde Kayseri’mizde 77 yaþýnda vefat eden Seyyid Burhaneddin Hazretlerini ve 1207’de Belh þehrinde dünyaya gelen ve 1273 yýlýnda 66 yaþýnda Konya’da Hakk’a vuslat eden Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretlerini, bu iki gönül sultanýný dar kalýplara ve dar zaman dilimine sýðdýrmak mümkün deðildir. Koca derya bir bardak suya sýðar mý? Gerek Seyyid Burhaneddin Hazretleri, gerekse Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Hazretlerinin ilhamý Rabbânî ile âleme neþrettiði kitaplarýnýn kaynaðý Kur’ân-ý Hakîm ve Efendimizin (asm) hadisleridir. O günün mânâsýnýn þemsiyesi altýnda halka irþad ve tenvir için sunmuþlardýr. Yine Hz. Seyyid Burhaneddin’in hocasý Sultan-ý Ulema Bahaeddin Veled’in ve Mevlânâ’nýn ayrý bir mürþidi olan Hz. Þems-i Tebrizî’nin de rehberleri ve kaynaklarý ayný. Kur’ân âyetlerinin ve hadis-i þeriflerin çaða bakan mesajlarý... Sevgi ve aþk hususunda Þer-i Þerif’e uygun ve onun muhtevasýnýn dâhilinde cereyan eden tasavvufî ve kalb, ruh ve akýllarý irþad eden aþk-ý hakâiktir. Güneþin her parlak zerrede tecellîsinin ve yansýmasýnýn görülmesi gibi görünmektedir. Gönül sultanlarýmýzýn sevgilerinin zirvesi Hz. Peygamber’e (asm) ve ondan da Hz. Allah’a giden aþk-ý Ýlâhîdir. Allahu Teâlâ’nýn da, güneþ misâli, Efendimizin (asm) penceresinden bizlere yansýyan ve ancak eteklerine yaklaþtýðýmýz “lezzet-i kudsiye, aþk-ý mukaddes, ferah-ý münezzeh, mesrûriyet-i kudsiye” gibi þe’nleri... Yani kâinat muhabbet ve sevgi üzerine ikame edilmiþ ve yoðrulmuþtur. Acaba bizler bu seyranýn ve bu temâþânýn neresindeyiz? Bu iki büyük zatýn ve bahsi geçen sultanlarýn varlýðý ile bir mânâda Kayseri ve Konya, Anadolu tabiriyle heybenin iki gözü. Bu iki gözün maddî cihetteki sebep tahtýnda bahtiyar ve ehl-i feraset iki zat vardýr. Biri Kayseri valisi Sahib Þemseddin, diðeri de Selçuklu Hünkârý Alaeddin Keykubat. 700 küsûr sene önce, 2011 itibarýyla bu iki mülkî zatýn Konya ve Kayseri için ne kadar büyük zenginliði getirdiði her þekliyle görülmektedir. Nitekim Hz. Mevlânâ’nýn ve Hz. Seyyid Burhaneddin’in kendilerini, ahfâdýný ve muazzam Selçuklu eserlerini Konya’dan ve Kayseri’den çýkardýðýnýz zaman, bugünkü cazibe merkezliðinden çok þeyler kaybeder ve susuz kalmýþ çöle ve tarihî bir viraneye döner. Nasýl bir servet ve kazançla karþý karþýya olduðumuzu bugünkü dev oteller ve þehir nizâmý göstermektedir. “Âþýk ve maþuk da birdir. Fakat âþýðýn aþký can yakan, maþuðunki ise yüzü parlatan aydýnlýktýr” (S. Ulema Bahaeddin Veled, Maarif, fasýl: 122, s. 172; fasýl: 99, s. 141) “Öfkeliyken âyet bile okuma, sakinlenince âyetleri oku. Çünkü fýrýndan çýkan sýcak ekmek ve yemek zor yenilir..” (S. Burhaneddin, Maarif ter., s. 34) “Aþksýz insan kanatsýz kuþ gibidir” (Hz. Mevlânâ, Mesnevî) “Ya olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi ol.” (Hz. Mevlânâ, Mesnevî) “Tasavvuf ulvi bir sýrr-ý insânî ve bir kemal-i beþerîdir..” (Bediüzzaman Said Nursî, 29. Mektub) Bu hizmetlerin hayata geçmesinde emekleri geçen, baþta muhterem M. Güntay, muhterem E. Korkmaz, muhterem Karamercan ve eðitimci Muammer ve Yusuf ve Ramazan Beylere ve fedakâr Yeni Asya vakýf öðrencilerine ve temsilcisi Þerif Beylere binler tebrik ve binler teþekkürler.

T


10

4 MART 2011 CUMA

ENSTÝTÜ Hazýrlayan: e-posta: info@risaleinurenstitusu.org

Sünnet-i seniyye 1- Sünnet-i seniyye ne demektir? Sün­net,­ ke­li­me­ i­ti­ba­ri­ i­le­ yol­ de­mek­tir.­ Is­tý­lâh­ta­i­se­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­yo­lu­an­la­mý­na­ge­lir.­Hür­me­ten­“Sün­net-i­se­niy­ye”­ (çok mü­him­ve­kýy­met­li­o­lan­â­lî­yol)­de­nil­miþ­tir. Sün­net-i­ se­niy­ye­nin­ men­bâý­ üç­tür: Ak­vâ­li, ef’â­li­ ve­ ah­vâ­li­dir.­ Ya­ni­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­mi­zin­(asm)­söz­le­ri,­fi­il­le­ri­ve­hâ­li­sün­net-i­se­niy­ye­nin­kay­na­ðý­dýr.­Bu­üç­men­ba­dan­ge­len­sün­net-i­ se­niy­ye,­ hü­küm­ i­ti­ba­ri­ i­le­ de­ farz,­ na­fi­le ve­â­dât-ý­ha­se­ne­o­la­rak­yi­ne­üç­kýs­ma­ay­rý­lýr.­ Farz­ ve­ va­cib­ o­lan­ kýs­mý­na­ uy­mak­la­ bü­tün Müs­lü­man­lar­mü­kel­lef­tir.­Zi­ra,­Pey­gam­berimiz de­(asm)­Kur’ân’ýn­e­mir­ve­ya­sak­la­rý­na­uy­mak­la­ mü­kel­lef­ ol­du­ðu­ i­çin­ hem­ farz­ i­ba­det,­ hem de­sün­net­ol­muþ­o­lu­yor.­Me­se­lâ,­farz­na­maz­lar, na­maz­la­rýn­ farz­ ve­ va­cib­ rü­kün­le­ri,­ na­maz­da Fa­ti­ha’nýn­ o­kun­ma­sý,­ bay­ram­ na­ma­zý,­ kur­ban kes­mek­gi­bi­i­bâ­dât,­sün­net-i­se­niy­ye­nin­farz­ve va­cib­ kýs­mýn­dan­dýr.­ Bun­la­rýn­ it­ti­bâ­ýn­da­ bü­yük se­vap­lar,­ter­kin­de­i­se,­a­zap­ve­ce­za­var­dýr.­ Ne­vâ­fil,­ya­ni­na­fi­le­o­lan­sün­net­ler­de­i­se;­na­maz­la­rýn­sün­ne­ti,­du­ha,­te­hec­cüd­gi­bi­na­maz­lar, Ra­ma­zan­a­yý­dý­þýn­da­tu­tu­lan­o­ruç­la­rý­vs.­sa­ya­bi­li­riz.­Bu­ký­sým­sün­net­le­re­ehl-i­i­man­emr-i­is­tih­bâ­bî­ (müs­te­hab­ol­ma­sý) ci­he­tiy­le­yi­ne­mü­kel­lef­tir. Ter­kin­de­ce­za­ve­a­zap­yok­sa­da;­bü­yük­kâ­rýn­dan ve­o­sün­ne­tin­nu­run­dan­is­ti­fa­de­siz­kal­mak­var­dýr.­ Sün­net-i­se­niy­ye­dün­ya­ve­a­hi­ret­sa­a­de­ti­nin te­mel­ta­þý­dýr.­Ke­mâ­lât-ý­in­sâ­ni­ye­nin­ma­de­ni­ve men­ba­ý­dýr.­Ko­nuþ­ma­ve­ya­yü­rü­me­ka­bi­li­ye­ti­ni an­ne­si­nin­yar­dý­mýy­la­öð­re­nen­bir­ço­cuk­gi­bi,­ni­ha­yet­siz­is­ti­dat­ve­tec­hi­zât­la­do­na­týl­mýþ,­bin­ler his­si­yat­ken­di­si­ne­ih­san­e­di­len­in­san,­bu­mad­dî ve­ma­ne­vî­ci­ha­za­tý­ný­keþf­e­dip,­Rab­bi­nin­rý­za­sý da­i­re­sin­de­hay­ra­sevk­et­me­yi­öð­re­ten­Pey­gam­be­rimize­(asm)­tâ­bi­ol­mak­la­mah­lû­ka­týn­en­eþ­re­fi­o­la­rak­ah­sen-i­tak­vim­va­zi­ye­ti­ni­a­lýr.­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­mi­zin­ (asm)­ be­þe­re­ ge­tir­di­ði­ hi­da­yet­ müj­de­si­ni­ ka­bul­ e­dip­ sün­net-i­ se­niy­ye­si­ne­it­ti­bâ­e­den­üm­me­ti­nin­sün­net-i­se­ni­ye­ye­ it­ti­bâ­ ve­ dîn-i­ Ýs­lâm’a­ bað­lý­lýk­ nis­pe­tin­de u­laþ­tý­ðý­me­de­ni­yet­se­vi­ye­si­ve­sa­a­det,­her­da­im “dîn-i­ Ýs­lâm”­ ve­ “sün­net-i­ se­niy­ye­den­ is­ti­fa­de” ni­met­le­ri­i­çin­þük­ret­me­ye­ve­si­le­ol­muþ­tur. 2- Neden sünnet-i seniyye’ye ittibâ etmeliyiz? E­fen­di­mi­zin­(asm)­söz­le­riy­le,­hâ­liy­le­ve­ha­re­ket­le­riy­le­ ha­ya­tý­mý­zý­ an­lam­lan­dýr­mak­ bi­ze­ in­san-ý­kâ­mil­ol­ma­nok­ta­sýn­da­en­mü­him­reh­ber

o­la­cak­týr.­ Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­sün­net-i­se­niy­ye’nin­e­hem­mi­ye­ti­ne­bi­na­en­þöy­le­de­miþ­tir: “Ey­ ne­fis!­ Az­ bir­ ö­mür­de­ had­siz­ bir­ a­mel-i uh­re­vî­is­ter­sen­ve­her­bir­da­ki­ka-i­öm­rü­nü­bir ö­mür­ka­dar­fay­da­lý­gör­mek­is­ter­sen­ve­â­de­ti­ni i­bâ­de­te­ ve­ gaf­le­ti­ni­ hu­zu­ra­ kal­bet­me­yi­ se­ver­sen,­Sün­net-i­Se­niy­ye­ye­it­ti­bâ­et.”­1 Sa­id­ Nur­sî,­ bu­ ve­ciz­ i­fa­de­de,­ e­ðer­ sün­ne­ti ha­ya­tý­mýz­da­tam­ya­þar­sak;­bü­tün­ha­ya­tý­mý­zý­i­ba­de­te­ çe­vi­re­bi­le­ce­ði­mi­zi,­ ya­pa­ca­ðý­mýz­ her ha­re­ke­tin­ i­ba­det­ hük­mü­ne­ ge­çe­bi­le­ce­ði­ni­ ve ha­ya­tý­mýz­da­ki­bütün­o­lum­suz­luk­la­rý­hay­ra­çe­vi­re­bi­le­ce­ði­mi­zi­be­lirt­miþ­tir. ­lem-i­ er­vah­tan­ baþ­la­yýp,­ sa­a­det-i­ e­be­di­ye­ye­u­za­nan­be­þer­yol­cu­lu­ðun­da­en­e­min­reh­be­ri­miz,­o­yo­lu­en­gü­zel­þe­kil­de­ta­rif­e­den,­ta­rif et­mek­le­ de­ kal­ma­yýp­ ken­di­si­ne­ u­yan­la­rý,­ bin­ler­ me­þak­kat­ ve­ im­ti­han­lar­ i­çin­de­ki­ o­ yol­dan en­se­lâ­met­li­bir­þe­kil­de­ge­çi­ren,­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­ve­o­nun­sün­ne­ti­dir.­ O­ yol­da­ gi­den­ler,­ as­la­ þa­þýr­ma­dýk­la­rý­ gi­bi,­ o reh­be­re­u­yan­lar­be­þe­ri­ye­tin­en­müm­taz­þa­hýs­la­rý­ o­la­rak­ a­nýl­mýþ­lar,­ ar­ka­la­rýn­dan­ ge­len­le­rin­ de sa­a­det­ka­pý­sýn­dan­gir­me­si­ne­ve­si­le­ol­muþ­lar­dýr.­ “De­ki:­‘E­ðer­Al­lah’ý­se­vi­yor­sa­nýz;­ba­na­tâ­bi­o­lun­ki­Al­lah­da­si­zi­sev­sin’”­ 2 â­ye­tin­den­de­an­la­þý­la­ca­ðý­ü­ze­re,­Al­lah’ý­sev­me­nin­a­lâ­me­ti­ve­o­nu ra­zý­et­me­nin­yo­lu­sün­ne­te­tâ­bi­ol­mak­tan­ge­çi­yor.­Rab­bi­miz­Kur’ân-ý­Ke­rîm’de­bu­yu­ru­yor­ki:­ “Al­lah’ýn­ Re­sû­lün­de­ si­zin­ i­çin­ ken­di­si­ne­ u­yu­la­cak­en­gü­zel­ör­nek­ve­nü­mû­ne­ler­var­dýr.”­3 Ce­nâb-ý­Hak­bi­ze­uy­gun­o­la­cak­ve­ken­di­si­nin­ hoþ­nut­ ol­du­ðu­ tüm­ hâl­ ve­ ha­re­ke­tin­ Re­sûl-i­ Ek­rem’de­ (asm)­ top­lan­dý­ðý­ný­ ve­ Al­lah’ýn sev­gi­si­ni­ka­zan­mak­i­çin­sün­ne­te­uy­ma­nýn­ge­rek­li­li­ði­ni­vur­gu­la­mýþ­týr. Meþ­hur­Ha­san-ý­Bas­rî,­þu­ha­di­se-i­mu­'ci­ze­yi þa­kirt­le­ri­ne­ders­ver­di­ði­va­kit­að­lar­dý­ve­der­di ki: “A­ðaç,­Re­sûl-i­Ek­rem­A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâ­ma­ me­yil­ ve­ iþ­ti­yak­ gös­te­ri­yor.­ Siz­ler­ da­ha zi­ya­de­iþ­ti­ya­ka,­mey­le­müs­te­hak­sý­nýz.” Biz­de­de­riz­ki: E­vet,­hem­o­na­iþ­ti­yak­ve­me­yil­ve­mu­hab­bet,­o­nun­sün­net-i­se­niy­ye­si­ne­ve þe­ri­at-ý­gar­râ­sý­na­it­ti­bâ­i­le­dir.­4 E­fen­di­mi­ze­(asm)­can­sýz­bir­o­du­nun­bi­le­bu de­re­ce­me­yil­ve­iþ­ti­yak­gös­ter­me­si­biz­le­re­bü­yük­ders­ler­ver­me­li.­Biz­ki­o­nun­üm­me­ti­ol­ma þe­re­fi­ne­ na­il­ ol­mu­þuz,­ de­ðe­ri­ni­ bi­lip­ ge­rek­li has­sa­si­ye­ti­gös­ter­me­li­yiz.­ 3- Sünnet-i seniyyeyi terk etmek Sün­ne­tin­her­me­se­le­si­ne­uy­mak­müm­kün­ol­ma­ya­bi­lir.­Be­di­üz­za­man’ýn­da­i­fâ­de­et­ti­ði­gi­bi, sün­net-i­se­niy­ye­nin­her­bir­nev’î­ne­ta­ma­men­bil­fi­il tâ­bi­ol­mak,­i­man­da­ke­mâl­mer­te­be­de­bu­lu­nan­ev­li­ya­ve­as­fi­ya­gi­bi­kim­se­le­re­an­cak­mü­yes­ser­o­lur.

15.­Doð­ru­söz­le­þa­ka­ve­mi­zah­yap­mak. 16.­Boþ­iþ­ler­(ma­la­ya­ni) i­le­iþ­ti­gal­et­me­mek.­ 17.­ A­yak­ka­bý­ gi­yer­ken­ ön­ce­ sað­dan­ baþ­la­mak,­çý­ka­rýr­ken­de­ön­ce­sol­dan­çý­kar­mak. 18.­Tak­ke­ve­sa­rýk­la­ba­þý­ka­pa­týp­na­ma­zý­öy­le­kýl­mak.­ 19.­So­ðan­ve­sa­rým­sak­ko­ku­suy­la­mes­cid­ve mec­lis­le­re­yak­laþ­ma­mak. 20.­Mi­sa­fi­re­e­lin­de­bu­lu­nan­dan­ik­ram­da­bu­lun­mak.­Mi­sa­fir­ve­zi­ya­ret­çi­le­ri­te­miz­bir­ký­lýk ký­ya­fet­le­kar­þý­la­mak.­ 21.­Es­ne­me­yi­müm­kün­ol­du­ðu­ka­dar­giz­le­mek. Að­zý­el­le­ka­pa­ya­rak­gi­der­me­ye­gay­ret­et­mek.­ 22.­Dâ­ve­te­i­ca­bet­ve­he­di­ye­yi­ka­bul­et­mek.­ 23.­Ka­pý­yý­üç­de­fa­vur­mak,­ce­vap­ve­ril­mez­se ge­ri­dö­nüp­git­mek.­ 24.­ E­min­ ve­ mut­ta­kî­ in­san­lar­la­ is­ti­þa­re­ et­mek,­ne­ti­ce­de­ki­ka­ra­ra­te­vek­kül­le­uy­mak. 25.­Cö­mert­lik.­“Cö­mert­Al­lah’a­ya­kýn,­cim­ri i­se­ Al­lah’a­ u­zak­týr.­ Cö­mert­lik­ kö­kü­ cen­net­te o­lan­ bir­ a­ða­cýn­ dün­ya­ya­ sark­mýþ­ da­lý­dýr.­ Kim o­da­la­tu­tu­nur­sa,­o­dal­o­nu­cen­ne­te­çe­ker.” 26.­Çok­te­fek­kür­et­mek.­“Te­fek­kür­gaf­le­ti­i­za­le e­der.­Ö­lü­mü­te­fek­kür­et­mek­fa­ni­lez­zet­le­ri­a­cý­laþ­tý­rýr.­Eþ­ya­nýn­ü­ze­rin­de­ki­fe­na­dam­ga­sý­ný­gös­te­rir.” 27.­Borç­lan­ma­lar­da­du­ru­mu­ya­zýy­la­ve­ya­bir 4- Günlük hayatta uygulayabileceði- þa­hit­le­ tev­sik­ et­mek.­ Böy­le­ bir­ ted­bir­ as­la­ i­ti­miz sünnetler: mat­sýz­lýk­ sa­yýl­maz.­ An­laþ­ma­lar­da­ de­ði­þik­ te­vil 1.­Ha­yýr­lý­iþ­ler­de­sa­ðý­kul­lan­mak. ve­tef­sir­le­re­yol­a­ça­cak­boþ­luk­lar­bý­ra­kýl­ma­ma­2.­Ye­mek­ten­ön­ce­ve­son­ra­el­le­ri­yý­ka­mak.­ lý­dýr.­Du­ru­mu­net­o­la­rak­tes­bit­et­mek­lâ­zým­dýr. 3.­ Ye­me­ðe­ bes­me­le­ i­le­ baþ­la­mak,­ Al­lah’ýn 28.­Öl­müþ­kim­se­le­ri­ha­yýr­la­yad­et­mek.­ son­suz­ ik­ram­ ve­ ni­met­le­ri­ni­ te­fek­kür­ e­de­rek 29.­ Mev­ta­nýn­ ar­dýn­dan­ yük­sek­ ses­le­ ve­ çýr­ye­mek,­so­nun­da­da­hamd­et­mek.­ pý­n a­r ak,­ saç­ baþ­ yo­l a­r ak­ að­l a­m a­m ak.­ Böy­l e 4.­ Ye­mek­te­ ta­ba­ðýn­ ken­di­ ö­nü­mü­ze­ ge­len yap­mak­ka­de­re­i­ti­raz­ve­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­tak­ta­ra­fýn­dan­ye­mek.­ di­ri­ni­it­ham­et­mek­o­lur.­ 5.­Ye­me­ðe­sof­ra­da­ki­ler­i­le­be­ra­ber­baþ­la­mak.­ 30.­Has­ta­ak­ra­ba,­dost­ve­ar­ka­daþ­la­rý­zi­ya­ret 6.­ A­cýk­ma­dýk­ça­ ye­me­mek,­ tam­ doy­ma­dan et­mek.­On­la­ra­te­sel­lî­ve­ü­mit­ver­mek.­Zi­ya­re­ti ye­me­ði­bý­rak­mak.­ u­zun­ tut­ma­mak.­ Has­ta­nýn­ ho­þa­ git­me­ye­cek 7.­ Ta­ba­ða­ az­ ye­mek­ koy­dur­tup­ ar­týk­ bý­rak­- hal­le­ri­ni­baþ­ka­yer­de­an­lat­ma­mak. ma­mak.­ 31.­Sý­la-i­ra­him­de­bu­lun­mak.­ “Ak­ra­bay­la­a­8.­Se­lâ­mý­yay­mak.­E­ve­gi­rin­ce­ilk­söz­o­la­rak lâ­ka­yý­ ke­sen­ bir­ kim­se­nin­ bu­lun­du­ðu­ mec­li­se ev­hal­ký­na­se­lâm­ver­mek.­ Al­lah’ýn­rah­me­ti­in­mez.” 9.­Se­lâm­la­bir­lik­te­sa­mi­mi­yet­le,­te­bes­süm­e­32.­An­ne-ba­ba­ya­i­ta­at­et­mek,­on­la­ra­ih­san­de­rek­mu­sa­fa­ha­da­bu­lun­mak. da­ bu­lun­mak,­ kalp­le­ri­ni­ kýr­ma­mak­ ve­ ha­yýr 10.­ He­di­ye­leþ­mek­ ve­ ge­len­ he­di­ye­ye­ ay­nýy­la du­â­la­rý­ný­al­mak. ve­ya­da­ha­gü­ze­liy­le­kar­þý­lýk­ver­mek.­ Ýþ­te­sün­net-i­se­niy­ye­nin­ya­þan­ma­sýn­da­da­ha 11.­ Az­ gül­mek,­ gü­lün­ce­ kah­ka­ha­ i­le­ de­ðil, bun­lar­gi­bi­bir­çok­hik­met­ler­var­dýr.­Bu­se­bep­te­bes­süm­e­de­rek­gül­mek.­Mü­te­bes­sim­ol­mak.­ le,­her­Müs­lü­man­sün­net-i­se­niy­ye­yi­ya­þa­ma­yý 12.­ Ço­ðu­ za­man­ sus­mak,­ te­fek­kür­ et­mek, ve­ya­þat­ma­yý­ken­di­si­i­çin­en­mü­him­va­zi­fe­o­ih­ti­yaç­o­lun­ca­ko­nuþ­mak.­ la­rak­gör­me­li­dir. 13.­ Ta­ne­ ta­ne,­ or­ta­ bir­ ses­ to­nuy­la­ ko­nuþ­mak.­Çok­mü­him­þey­le­ri­üç­de­fa­tek­rar­et­mek.­ 5- Ahirzamanda sünnet-i seniyyeye 14.­ Nef­sî­ ve­ dün­ya­lýk­ bir­ þey­ i­çin­ öf­ke­len­- uymanýn neticesi me­mek;­bu­na­mu­ka­bil­bir­hak­zâ­yi­ol­du­ðun­da Bid’a­la­rýn­yay­gýn­laþ­tý­ðý,­üm­me­tin­fe­sa­da­git­ti­ði ve­uh­re­vî­me­se­le­ler­de­ye­ri­gel­di­ðin­de­Al­lah­ve za­ma­ný­mýz­da­sün­ne­te­tâ­bi­ol­mak­da­ha­e­hem­mi­din­hak­ký­i­çin­öf­ke­len­mek. yet­li­dir.­Bu­za­man­da­bir­sün­ne­ti­iþ­le­mek­bin­ler­ce

Sün­net-i­ se­niy­ye­nin­ ter­kin­de­ gü­nah­ ol­ma­mak­la­ bir­lik­te,­ bü­yük­ se­vap­tan­ mah­ru­mi­yet var­dýr.­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­biz­Müs­lü­man­la­ra­i­ki­bü­yük­e­mâ­ne­tin­den­bi­ri­o­lan­sün­ne­tin de­ðiþ­ti­ril­me­si­ i­se­ bid’at­týr,­ da­lâ­let­tir­ ve­ bü­yük ha­tâ­dýr.­ E­hem­mi­yet­siz­ gö­rül­me­si,­ bü­yük­ bir ka­ba­hat­tir.­ Be­di­üz­za­man,­ sün­ne­tin­ e­hem­mi­yet­siz­ gö­rül­me­si­ni­ ci­na­yet­ o­la­rak­ va­sýf­lan­dý­rýr. Sün­ne­ti­bi­le­bi­le­terk­e­den,­Re­sû­lul­lâh’ýn­(asm) þe­fa­a­tin­den­ mah­rum­ ka­lýr.­ Bu­ ko­nu­ da­ Re­sû­lul­lâh­E­fen­di­miz­(asm)­þöy­le­bu­yur­mak­ta­dýr:­ “...Kim­ be­nim­ sün­ne­tim­den­ (ha­yat­ tar­zým­dan) yüz­çe­vi­rir­se­ben­den­de­ðil­dir”­5 “Di­nin­el­den­çý­ký­þý­sün­ne­tin­ter­kiy­le­baþ­lar. Ha­lat­ na­sýl­ lif­ lif­ ko­pup­ par­ça­la­nýr­sa,­ din­ de sün­ne­tin­bi­rer­bi­rer­ter­kiy­le­or­ta­dan­kal­kar.”­6 Bu­ i­ki­ ha­dis­ sün­ne­tin­ e­hem­mi­ye­ti­ni­ en­ ve­ciz­ bir­ þe­kil­de­ i­zah­ et­miþ­ ve­ e­hem­mi­ye­ti­ni­ a­çýk­bir­þe­kil­de­or­ta­ya­koy­muþ­tur. Sün­net-i­se­niy­ye’nin­da­ya­nak­ve­re­fe­rans­nok­ta­sý­ol­ma­sý­bu­yüz­den­ö­nem­li­dir.­Na­sýl­o­mu­ri­lik so­ða­ný­çý­ka­rý­lan­bir­kuþ­den­ge­siz­ha­re­ket­e­der­se ay­nen­öy­le­de­sün­net-i­se­niy­ye­ye­ha­lis­bir­þe­kil­de yö­ne­lip­ya­þa­ma­ya­ça­lýþ­ma­yan,­ö­nem­se­me­yen­in­san­da­ha­ya­týn­da­den­ge­siz­yol­la­ra­sa­par.

se­vap­ka­zan­dý­ra­bil­mek­te­dir.­E­fen­di­miz­(asm)­bir ha­dis­le­rin­de­bu­ger­çe­ði­þöy­le­i­fa­de­e­der: “Bid’at­ ve­ da­lâ­let­le­rin­ her­ ta­ra­fý­ is­ti­lâ­ et­ti­ði ve­ üm­me­ti­min­ bo­zul­du­ðu­ bir­ za­man­da­ sün­ne­ti­me­sa­rý­la­na­yüz­þe­hit­se­va­bý­var­dýr.”­7 Sün­ne­te­tâ­bi­ol­ma­nýn­bu­de­re­ce­bü­yük­se­vap ka­zan­dýr­ma­sý­nýn­se­be­bi­ni­þöy­le­i­zah­e­de­bi­li­riz: Bir­ Müs­lü­ma­nýn­ en­ yük­sek­ ga­ye­si,­ Al­lah’ýn rý­zâ­sý­ný­ ka­zan­mak­týr.­ Al­lah’ýn­ rý­za­sý­ný­ ka­zan­ma­ yol­la­rý­ i­çe­ri­sin­de­ en­ sað­la­mý,­ en­ mak­bu­lü ve­ en­ ký­sa­sý,­ Re­sû­lul­la­hýn­ (asm)­ gös­ter­di­ði­ ve ta­kip­ et­ti­ði­ yol­dur.­ Re­sû­lul­lah’ý­ (asm)­ sev­mek ve­o­na­tâ­bi­ol­mak­bi­zi­Al­lah’ýn­rý­zâ­sý­na­gö­tü­re­cek­ye­gâ­ne­yol­dur.­ Bu­ger­çek­biz­zat­Rab­bi­miz­ta­ra­fýn­dan­þöy­le­i­fâ­de­e­di­lir:­ “De­ki:­E­ðer­Al­lah’ý­se­vi­yor­sa­nýz­ba­na­u­yun­ki, Al­lah­da­si­zi­sev­sin­ve­gü­nah­la­rý­ný­zý­ba­ðýþ­la­sýn. Al­lah­çok­ba­ðýþ­la­yý­cý,­çok­mer­ha­met­e­di­ci­dir.”­8 Yü­ce­Rab­bi­miz­Ni­sa­Sû­re­si’nin­69.­â­ye­tin­de de­ ken­di­si­ne­ hak­kýy­la­ i­man­ et­me­yi,­ her­ hu­sus­ta­ Re­sû­lul­lâh’ýn­ (asm)­ hük­mü­nü­ tam­ bir tes­li­mi­yet­le­ ka­bul­ et­me­ þar­tý­na­ bað­la­mýþ­týr. Bu­â­yet-i­ke­rî­me­de­de­me­â­len­þöy­le­bu­yu­rur:­ “Her­kim­Al­lah’a­ve­Pey­gam­be­re­i­ta­at­e­der­se,­ iþ­te­ on­lar,­ Al­lah’ýn­ ken­di­le­ri­ne­ pek­ bü­yük ni­met­ler­ ba­ðýþ­la­dý­ðý­ pey­gam­ber­ler,­ sýd­dîk­lar, þe­hid­ler­ ve­ sa­lih­ kim­se­ler­le­ be­ra­ber­dir.­ On­lar i­se­ne­gü­zel­ar­ka­daþ­lar­dýr!”­9 Bu­nun­la­ il­gi­li­ o­la­rak­ bir­ baþ­ka­ â­yet-i­ ke­ri­me­nin­me­a­li­i­se­þöy­le­dir: “Siz­den­kim­Al­lah’a­ve­Re­sû­lü­ne­i­ta­at­e­der­ve gü­zel­ iþ­ler­ ya­par­sa,­ o­na­ da­ mü­kâ­fa­tý­ný­ i­ki­ kat ve­ri­riz.­ O­nun­ i­çin­ biz­ Cen­net­te­ pek­ gü­zel­ ve ar­ka­sý­ke­sil­me­ye­cek­bir­rý­zýk­ha­zýr­la­mý­þýz­dýr.”­ “An­dol­sun­ ki,­ Al­lah’ýn­ rah­me­ti­ni­ ve­ â­hi­ret gü­nü­ne­ ka­vuþ­ma­yý­ u­man­lar­ ve­ Al­lah’ý­ çok­ça zik­re­den­ler­i­çin,­Al­lah’ýn­Re­su­lün­de­si­ze­gü­zel bir­nü­mû­ne­var­dýr”­ Ýþ­t e­ biz­l er­ bu­ deh­þ et­l i­ za­m an­d a­ ka­l e­m i­z i sün­net-i­ se­niy­ye­ seç­me­li­yiz­ ki,­ bu­ za­ma­nýn gaf­le­ti­ni­püs­kür­te­bi­le­lim.­Al­lah’ýn­rý­za­sý­ný,­rah­me­ti­ni­ ve­ cen­ne­ti­ni­ ka­zan­mak­ is­te­yen­ bir­ ki­þi en­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­bi­na­sý­ný­sað­lam­bir­te­mel ü­ze­ri­ne­ kur­ma­lý­dýr.­ Ken­di­si­ne­ Kur’ân’ý­ reh­ber e­din­miþ­ ve­ Pey­gam­be­ri­mi­zin­ (asm)­ ah­lâ­ký­ný ör­nek­al­mýþ­bir­ki­þi,­doð­ru­o­lan­yo­la­uy­muþ­ve sað­lam­a­dým­lar­la­bu­yol­da­i­ler­le­yen­bir­ki­þi­dir.­ Dipnotlar: 1- Mektubat,s. 326. 2- Âl-i Ýmran, 31. 3- El-Ahzâb, 21. 4- Mektubat, s. 132. 5- Buhari, Müslim. 6- Darimi. 7- et-Tergib ve’t-Terhib, Kenzü’l-Ummal. 8- Âl-i Ýmran, 31 9- Nisa 69.


ENSTÝTÜ

4 MART T 2011 CUMA

11

KÖPRÜ’nün 112. sayýsý çýktý! Kadýn: Ýnsanýn lâtif cinsi RÝSÂLE-Ý NUR’DA “þef­kat­ kah­ra­ma­ný”­ o­la­rak­ ni­te­le­nen, “hür­met,­mu­hab­bet­ve­sa­býr”­kav­ram­la­rýy­la­öz­deþ­leþ­ti­ri­len ve­na­zik-na­ze­nin­fýt­ra­týy­la­ön­pla­na­çý­ka­rý­lan­ka­dýn,­çað­lar bo­yun­ca­bir­bi­rin­den­çok­fark­lý­an­la­yýþ­ve­uy­gu­la­ma­la­rýn­o­da­ðý­ol­muþ­tur.­Top­lum­i­çin­de­ki­sta­tü­sü,­er­kek­kar­þý­sýn­da­ki ko­nu­mu,­eþ­ve­an­ne­o­la­rak­a­i­le­i­çin­ö­ne­mi­ve­top­lum­i­çin­de­ki­ye­ri,­fer­dî­ve­iç­ti­mâî­ha­yat­ta­ki­yü­küm­lü­lük­le­ri­gi­bi­çe­þit­li­ a­çý­lar­dan­ tar­tý­þý­lan­ ka­dýn,­ yal­nýz­ din­le­rin­ de­ðil­ çe­þit­li öð­re­ti,­i­de­o­lo­ji­ve­il­mî­di­sip­lin­le­rin­tar­týþ­ma­sa­ha­sýn­da­dýr.­ “An­ne”­ol­ma­sý­ha­se­biy­le­a­yak­la­rý­al­tý­na­cen­net­se­ri­le­cek dü­zey­de­yü­cel­ti­len­ve­bu­ö­zel­li­ði­i­le­fark­lý­din­ve­top­lum­lar­da­baþ­tâ­cý­e­di­len­ka­dýn,­top­lum­sal­ya­pý­nýn­te­me­li­ni­o­luþ­tu­ran­ a­i­le­nin­ baþ­ ak­tö­rü­dür.­ Bir­ top­lu­mu­ a­yak­ta­ tu­tan de­ðer­ler­ man­zû­me­si­ni­ ço­cuk­la­rýn­dan­ baþ­la­ya­rak­ ne­sil­le­re ak­tar­ma­gö­re­vi­ni­de­her­çað­da­üst­le­nen­ka­dý­nýn­sos­yal­de­ði­þim­ler­ve­bo­zul­ma­lar­kar­þý­sýn­da­ki­tu­tu­mu­top­lu­mun­bü­tün­ kat­man­la­rý­ný­ et­ki­le­ye­bil­mek­te­dir.­ Top­lum­sal­ de­ði­þim sü­reç­le­ri­ i­çer­isin­de­ ka­dýn­ kim­li­ði­ i­le­ il­gi­li­ ya­pý­lan­ ye­ni­ ta­ným­la­ma­lar­ve­uy­gu­la­ma­lar­sos­yal­ya­pý­i­le­il­gi­li­bek­len­me­dik­so­nuç­la­rý­do­ðu­ra­bil­mek­te­dir.­ Ge­nel­ bir­ tes­bit­ i­le­ ta­ri­hî­ sey­ri­ i­çeri­sin­de­ a­na­er­kil­ top­lum­lar­ca­ kut­sal­laþ­tý­rý­lan,­ a­ta­er­kil­ top­lum­lar­da­ i­se­ ço­ðun­luk­la­ i­kin­ci­ sý­nýf­ mu­â­me­le­ gö­ren­ ka­dýn,­ ba­zý­ kül­tür­ler­de hiç­bir­ de­ðe­re­ ve­ hak­ka­ sa­hip­ de­ðil­dir.­ Bu­ bað­lam­da­ Ýs­lâm’ýn­ ka­dý­na­ fer­dî,­ si­ya­sî,­ hu­ku­kî,­ sos­yal­ ve­ e­ko­no­mik­ a­lan­lar­da­sun­du­ðu­sta­tü­nün­ne­ol­du­ðu,­di­ðer­din­le­re­ve­öð­re­ti­le­re­ gö­re­ ka­dý­nýn­ çe­þit­li­ a­lan­lar­da­ ye­ri­nin­ na­sýl­ be­lir­len­di­ði­ö­nem­ka­zan­mak­ta­dýr. Gü­nü­müz­Ýs­lâm­dün­ya­sýn­da­i­se,­ka­dýn­ha­re­ket­le­ri­nin­i­ki fark­lý­ze­min­de­þe­kil­len­di­ði­ni­söy­le­mek­müm­kün­dür.­Bun­lar­dan­ bi­ri­ Ýs­lâ­mî­ de­ðer­le­ri­ göz­ ar­dý­ e­de­rek­ ka­dý­nýn­ fer­dî ve­ sos­yal­ ko­nu­mu­nu­ de­ðiþ­tir­me­yi­ he­def­le­mek­te­dir.­ Bu­ra­da,­ Ba­tý­ ti­pi­ mo­dern­leþ­me­yi­ des­tek­le­yen­ hu­ku­kî­ ze­min­le bir­lik­te­ka­dý­nýn­bu­sü­re­cin­ge­rek­le­ri­ne­uy­ma­sý­teþ­vik­e­di­lir.­Bu­ha­re­ke­tin­çýk­maz­so­kak­la­rýn­dan­bi­ri;­ka­dýn­fýt­ra­tý­ný bo­zu­cu­ da­yat­ma­la­rýn­ be­ra­be­rin­de­ sos­yal­ bo­zul­ma­la­rý­ da ge­tir­me­si­dir.­ Ý­kin­ci­ ha­re­ket­ i­se,­ Ýs­lâ­mî­ de­ðer­le­re­ bað­lý­lý­ðý ön­ pla­na­ çý­kar­týr­ken­ di­ne­ uy­ma­yan­ ge­le­nek­sel­ uy­gu­la­ma ve­ an­la­yýþ­la­rýn­ ter­ki­ni­ sa­vun­mak­ta,­ ka­dý­nýn­ sos­yal­ ve­ hu­ku­kî­ ko­nu­mu­nun­ ye­ni­ an­la­yýþ­ ve­ ih­ti­yaç­lar­ ý­þý­ðýn­da­ de­ði­þik­lik­ler­le­dü­zel­til­me­si­ge­re­ði­ni­sa­vun­mak­ta­dýr.­Bu­i­ki­ha­re­ke­tin­ ça­týþ­ma­ nok­ta­la­rýy­la­ bir­lik­te­ do­ður­du­ðu­ so­nuç­lar her­yö­nüy­le­in­ce­len­me­ye­de­ðer­dir.­ Ge­nel­o­la­rak­in­ce­len­me­ye­de­ðer­ö­nem­li­hu­sus­lar­dan­bi­ri­de,­mo­der­ni­te­nin­ka­dý­na­yük­le­di­ði­an­lam­dýr.­Mo­der­ni­te i­le­sta­tü­ge­liþ­tir­me­ve­da­ha­öz­gür­ha­re­ket­e­de­bil­me­im­kâ­ný bu­lan­ka­dýn,­sý­nýr­sýz­öz­gür­lük­is­te­ði­i­le­ka­pi­ta­list­top­lum­la­rýn­ bir­ me­tâý­ ha­li­ne­ gel­mek­ten­ kur­tu­la­ma­mýþ­týr.­ Ken­di de­ðer­le­rin­den­u­zak­la­þa­rak­Ba­tý­mo­der­niz­mi­ni­tak­lid­et­me­ye­ ça­lý­þan­ Do­ðu­ top­lum­la­rýn­da­ cid­dî­ trav­ma­la­ra­ yol­ a­çan mo­dern­leþ­me­sü­re­ci­ka­dýn­la­il­gi­li­fark­lý­prob­lem­le­ri­de­be­ra­be­rin­de­ge­tir­miþ­tir.­Ka­dýn­er­kek­e­þit­li­ði­ve­öz­gür­lük­söy­lem­le­ri­i­le­yo­la­çý­kan­ka­dý­nýn­ev­iþ­le­ri­nin­dý­þýn­da­ba­zý­sos­yal­so­rum­lu­luk­la­rý­da­üst­le­ne­rek­da­ha­faz­la­yük­al­tý­na­gir­me­si­ a­i­le­ ya­pý­sýn­da­ cid­dî­ de­ði­þim­le­re­ ve­ prob­lem­le­re­ yol aç­mýþ­týr.­ An­ne­lik­ gö­re­vi­ni­ ö­te­le­yen­ en­te­lek­tü­el,­ e­ði­tim­li, ba­kým­lý,­ba­þa­rý­lý­ve­hýrs­lý­mo­dern­ka­dýn­i­ma­jý­ye­ri­ni­git­gi­de mut­suz,­ dep­re­sif­ ve­ yal­nýz­ ka­dýn­ i­ma­jý­na­ bý­rak­mak­ta­dýr. Tü­ke­tim­kül­tü­rü­nün­a­ðýr­bom­bar­dý­ma­ný­i­le­sar­sý­lan­gü­nü­müz­ka­dý­ný,­ken­di­si­ne­da­ya­tý­lan­ka­dýn­i­ma­jý­ný­o­luþ­tu­ra­bil­mek­gay­re­ti­i­çeri­sin­de­far­kýn­da­ol­ma­dan­ken­di­si­ni,­a­i­le­si­ni ve­top­lu­mu­nu­te­da­vi­si­zor­has­ta­lýk­la­rýn­pen­çe­si­ne­bý­ra­ka­bil­mek­te­dir.­ Ýs­lâ­mî­ du­yar­lý­lý­ða­ sa­hip­ ka­dýn­la­ra­ da­ bu­la­þan bu­ has­ta­lýk­la­ bir­lik­te­ bo­zu­lan­ top­lum­sal­ ya­pý­nýn­ na­sýl­ ta­mir­e­di­le­ce­ði,­ça­ðý­mýz­ka­dý­ný­nýn­mi­ma­rý­o­la­bi­le­ce­ði­yu­va­sý­na­dön­dü­rü­le­rek­as­lî­gö­rev­le­riy­le­na­sýl­ta­nýþ­tý­rý­la­ca­ðý,­ka­dý­nýn­ bir­ me­ta­ ol­mak­tan­ kur­ta­rý­lýp­ say­gý­de­ðer­ bir­ var­lýk ha­li­ne­na­sýl­ge­ti­ri­le­ce­ði­ce­vap­bek­le­yen­so­ru­lar­dan­dýr.­ ***

‘‘

Köprü dergisi, 113. sayýsýnda, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Risâle-i Nur'da kadýn için kullandýðý tâbirlerden “cins-i lâtif”i (insanýn lâtif cinsi) kapaðýna taþýyarak “KADIN” konusunu ele alýyor.

Köp­rü­ der­gi­si,­ 113.­ sa­yý­sýn­da,­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî’nin­ka­dýn­i­çin­kul­lan­dý­ðý­tabirlerden­ “cins-i­lâ­tif”ten­ha­re­ket­le­ “in­sa­nýn­ lâ­tif­ cin­si” o­la­rak­ ta­ným­la­dý­ðý­ “KA­DIN” ko­nu­su­nu­e­le­a­lý­yor.­Dos­ya­da­þu­so­ru­la­ra­ce­vap­a­ra­ný­yor:­ Dün­ya­da­ ve­ ül­ke­miz­de­ ge­nel­ o­la­rak­ ka­dýn­lar­la­ il­gi­li­ ya­þa­nan­so­run­lar­ne­ler­dir?­Ri­sâ­le-i­Nur’un­ka­dý­na­yük­le­di­ði an­lam­ ne­dir?­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ bu­ ko­nu­da­ki­ yak­la­þým­la­rý­ný gü­nü­müz­ ka­dý­ný­ ve­ prob­lem­le­ri­ a­çý­sýn­dan­ na­sýl­ de­ðer­len­di­re­bi­li­riz?­ Mo­der­ni­te­nin­ ka­dý­na­ yük­le­di­ði­ an­lam­ ne­dir? Mo­dern­leþ­me­ sü­re­ci­ i­çer­isin­de­ ka­dýn­ ha­re­ket­le­ri­ni­ na­sýl de­ðer­len­dir­mek­ge­re­kir?­Top­lum­sal­ya­pý­nýn­te­me­li­ni­o­luþ­tu­ran­a­i­le­kav­ra­mý­i­çin­de­ka­dý­nýn­ye­ri­ne­dir?­Bir­an­ne­o­la­rak­ ka­dý­ný­ na­sýl­ de­ðer­len­dir­mek­ ge­re­kir?­ Ýs­lâm’ýn­ ka­dý­na ver­di­ði­de­ðer­ne­dir?­Ýs­lâm­dün­ya­sýn­da­fark­lý­kül­tür­ve­coð­raf­ya­lar­da­or­ta­ya­çý­kan­ka­dýn­la­il­gi­li­fark­lý­uy­gu­la­ma­ve­te­lâk­ki­le­rin­ne­den­le­ri­ne­ler­dir?­Hý­ris­ti­yan­lýk­ta­ve­Ya­hu­di­lik­te­ ka­dý­nýn­ ye­ri­ ne­dir?­ Ka­dýn­ er­kek­ e­þit­li­ði­ ne­ an­la­ma­ gel­mek­te­dir?­ Ýs­lâm’ýn­ bu­ hu­sus­ta­ki­ yak­la­þý­mý­ na­sýl­dýr?­ Ýs­lâm hu­ku­ku­a­çý­sýn­dan­ka­dý­nýn­sta­tü­sü­ne­dir?­Ka­dýn­hak­la­rý­ne­dir?­Bu­kav­ra­mýn­mo­dern­leþ­me­sü­re­ci­i­çer­isin­de­sýk­ça­tar­tý­þýl­ma­sý­ný­na­sýl­de­ðer­len­dir­mek­ge­re­kir?­Ça­ðý­mý­zýn­te­mel has­ta­lýk­la­rýn­dan­bi­ri­hâ­li­ne­ge­len­a­çýk­sa­çýk­lýk,­teþ­hir­ci­lik,­if­fet­siz­lik­vb.­top­lum­sal­ya­pý­yý­ze­de­le­yen­has­ta­lýk­lar­göz­ö­nü­ne­a­lýn­dý­ðýn­da­te­set­tü­rün­hik­met­ve­ö­ne­mi­ne­dir?­Bu­bað­lam­da­ka­pi­ta­list­top­lum­lar­ca­bir­me­tâ­ha­li­ne­ge­ti­ri­len­ka­dý­ný­sos­yo-psi­ko­lo­jik­a­çý­dan­na­sýl­de­ðer­len­dir­mek­ge­re­kir? *** “Cin­si­yet­ten­ Do­ðan­ Hak­lar­ ve­ Yü­küm­lü­lük­ler”­ baþ­lýk­lý ma­ka­le­sin­de­Prof.­Dr.­Ah­met­BAT­TAL,­ka­dýn­hak­la­rý,­cin­si­yet-a­da­let­ i­liþ­ki­si,­ cin­si­yet­ten­ do­ðan­ hak­lar­ ve­ yü­küm­lü­lük­ler,­cin­si­yet­fark­lý­lý­ðý­nýn­hik­met­le­ri,­a­da­let­ve­güç­i­liþ­ki­si, ka­dýn-er­kek­e­þit­li­ði,­er­kek­e­ge­men­li­ði­vb.­ta­rih­bo­yun­ca­çe­þit­li­kül­tür­ve­top­lum­la­rýn­tar­týþ­ma­ko­nu­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­al­mýþ­o­lan­me­se­le­le­re­ý­þýk­tut­ma­ya­ve­ka­dýn­er­kek­a­ra­sýn­da­ki hak­a­ra­ma­mü­ca­de­le­si­nin­çer­çe­ve­si­ni­be­lir­le­me­ye­ça­lý­þý­yor. Ka­dý­nýn,­ ta­ri­hi­ ve­ an­tro­po­lo­jik­ ve­ri­le­re­ gö­re­ her­ za­man “a­i­le­ ku­ru­mu”nun­ mer­ke­zin­de­ yer­ al­dý­ðý­ný,­ ta­rih­ bo­yun­ca an­ne,­eþ,­e­ði­ti­ci­o­la­rak­çe­þit­li­þe­kil­ler­de­kar­þý­mý­za­çý­kan­ka­dýn­ ro­lü­nün­ 20.­ Yüz­yýl’da­ ge­li­þen­ fe­mi­nist­ ha­re­ket­ler­ i­le bir­lik­te­de­ðiþ­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Dr.­Os­man­ÖZ­KUL,­ ma­ka­le­sin­de,­ 20.­ Yüz­yýl’dan­ 21.­ Yüz­yýl’a­ ge­çiþ­te­ ka­dýn­ro­lün­de­ki­de­ðiþ­me­le­ri­ve­bu­sü­re­cin­mu­ha­fa­za­kâr­ka­dýn­lar­ü­ze­rin­de­ki­et­ki­le­ri­ni­ir­de­li­yor. Prof.­ Dr.­ Mu­sa­ Kâ­zým­ YIL­MAZ­ ko­nu­nun­ en­ tar­týþ­ma­lý a­lan­la­rýn­dan­ bi­ri­ne­ de­ði­ni­yor: “Ýs­lâm’da­ Bir­den­ Faz­la­ Ka­dýn­la­Ev­li­lik”.­Ýs­lâ­mi­yet’in­bir­tek­ka­dýn­la­ev­li­li­ði­ku­ral­o­la­rak,­ bir­den­ faz­la­ (dör­de­ ka­dar) ka­dýn­la­ ev­li­li­ði­ i­se­ is­tis­nâ­î ve­za­rû­ret­hâ­li­o­la­rak­ka­bul­et­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yýl­maz,­çok eþ­li­li­ðin­ ö­zel­lik­le­ Ýs­lâm­ kar­þýt­la­rý­ ta­ra­fýn­dan­ ka­sýt­lý­ o­la­rak e­leþ­ti­ri­ko­nu­su­ya­pýl­dý­ðý­ný­i­le­ri­sü­rü­yor. Ýn­san­lý­ðýn­ö­nem­li­bir­un­su­ru­nu­teþ­kil­e­den­‘ka­dýn’ýn,­he­men he­men­bü­tün­din­le­rin­kut­sal­me­tin­le­rin­de­ay­rý­bir­ko­nu­o­la­rak­e­le­a­lýn­dý­ðý­ný­ve­var­lýk­i­çe­ri­sin­de­ki­ye­ri­ne­da­ir­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lu­nul­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Doç.­Dr.­Ýs­ma­il­TAÞ­PI­NAR, ma­ka­le­sin­de­Ya­hu­di­lik­ve­Hý­ris­ti­yan­lý­ðýn­ka­dýn­lar­i­le­il­gi­li­tu­tum­la­rý­ný­ken­di­kay­nak­la­rýn­dan­ha­re­ket­le­or­ta­ya­ko­yu­yor. Yrd.­Doç.­Dr.­Cü­neyt­GÖK­ÇE,­a­i­le­mut­lu­lu­ðu­nu­te­min e­den­te­mel­pren­sip­ler­den­bir­kýs­mý­ný­e­le­a­lý­yor. Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî’nin­te­lif­et­ti­ði “Te­set­tür­Ri­sâ­le­si”nin­i­za­hý­ný­Ya­se­min­GÜ­LEÇ­YÜZ­ya­pý­yor. Be­güm­BU­RAK,­Cum­hu­ri­yet’in­mo­dern­leþ­me­pro­je­si­nin öz­ne­si­hâ­li­ne­ge­tir­di­ði­“mak­bul”­ka­dýn­kim­li­ði­ni­ir­de­li­yor. Ba­nu­ YA­ÞAR,­ “Ça­ðý­mý­zýn­ ev­li­lik­le­ri­ ne­den­ ký­sa­ sü­rü­yor?” so­ru­su­nun­ce­va­bý­ný­a­rý­yor. “Ta­rih­bo­yun­ca­ka­dýn­ve­Türk­e­de­bi­ya­týn­da­de­ði­þen­ka­dýn­im­ge­si” ko­nu­su­nu­Si­bel­BAY­RAM­iþ­li­yor. Bu­ ö­nem­li­ ko­nu­da­ ye­ni­ ba­kýþ­ a­çý­la­rý­ ka­zan­dý­ra­ca­ðý­ný um­du­ðu­muz­der­gi­yi­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­tav­si­ye­e­di­yo­ruz.

“Hüsn-ü zan, adem-i itimad” sözü Bediüzzaman’a mý aittir, anlamý nedir? i­sâ­le-i­ Nur­ Kül­li­ya­tý’nda­ ‘Hüsn-ü zan,­a­dem-i­i­ti­mad’­þek­lin­de­bir­i­fa­de­ geç­me­mek­te­dir.­ Fa­kat­ bu­ i­fa­de­nin­ ha­ki­ka­ti­ni­ ve­ ö­zü­nü­ ba­rýn­dý­ran­ Kül­li­yat’tan­bir­çok­me­tin­le­kar­þý­la­þý­lýr.­Bir­hiz­met­ pren­si­bi­ hük­mü­ne­ geç­miþ­ söz­ ko­nu­su­ öz­lü­ i­fa­de­nin,­ Zü­be­yir­ Gün­dü­zalp­ ta­ra­fýn­dan­ kul­la­nýl­dý­ðý­ bi­lin­mek­te­dir.­ Fa­kat­ Zü­be­yir­ Gün­dü­zalp’in­ bu sö­zü­Üs­tad’dan­i­þi­te­rek­mi,­yok­sa­Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ ha­ki­kat­le­rin­den­ ken­di­si­ne çý­kar­dý­ðý­al­týn­pren­sip­le­rin­den­bi­ri­o­la­rak­mý­kul­lan­dý­ðý­nok­ta­sýn­da­ke­sin­bir hük­me­var­mak­müm­kün­gö­zük­mü­yor. Be­di­üz­za­man­ sû-i­ zan­ný­ top­lum­sal bir­ has­ta­lýk­ o­la­rak­ de­ðer­len­dir­miþ­ ve mad­dî,­mâ­ne­vî­sos­yal­ha­ya­tý­ya­ra­la­dý­-

R

ðýn­dan­ bah­set­miþ­tir.­ Bu­ a­çý­dan­ baþ­ka­la­rý­nýn hik­me­ti­ bi­lin­me­yen­ ba­zý­ hal­le­ri­ni­ be­ðen­me­me­yi­hoþ­gör­me­miþ­tir.­Ki­þi­nin­her­ke­si­ken­di­sin­den­ üs­tün­ bi­le­rek­ hüsn-ü­ zan­na­ me­mur ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­tir. Be­di­üz­za­man­ in­san­la­rýn­ yüz­de­ sek­se­ni­nin ‘ehl-i­ tah­kik’­ ol­ma­ma­sý­ dolayýsýyla­ ha­ki­ka­te tek­ba­þý­na­u­la­þa­ma­dýk­la­rý­na­da­dik­kat­çek­miþ­tir.­Bu­sebep­le­in­san­lý­ðýn­bü­yük­bir­kýs­mý­nýn, muh­taç­ ol­duk­la­rý­ ha­ki­kat­le­ri,­ her­kes­ ta­ra­fýn­dan­ka­bul­gö­ren­ve­gü­ven­du­yu­lan­ki­þi­le­re­ve on­la­rýn­söz­le­ri­ne­‘hüsn-ü­zan’­et­mek­le­tak­li­dî o­la­rak­ ka­bul­ et­mek­ten­ kur­tu­la­ma­dýk­la­rýn­dan bah­set­miþ­tir.­Bu­nun­i­se,­ba­zen;­de­ðer­li­bir­ha­ki­ka­ti,­ta­nýn­ma­yan­bir­a­da­mýn­e­lin­de­ö­nem­siz bil­mek;­de­ðer­siz­bir­ha­ki­ka­ti­i­se­meþ­hur­bi­ri­nin­ di­lin­de­ de­ðer­li­ bil­mek­ gi­bi­ ya­nýl­gý­la­rý­ be­ra­be­rin­de­ge­tir­di­ði­ni­di­le­ge­tir­miþ­tir. Bel­ki­es­ki­za­man­da­bu­böy­le­o­la­bi­lir­di.­Fa­kat­gü­nü­müz­de­sö­zün­gü­cü­söy­le­yen­den­çok söy­le­ne­ne­ ve­ söy­le­nen­ sö­zün­ de­lil­le­ri­ne­ bak­mak­ta­dýr.­As­rýn­bu­de­ði­þi­mi­ni­gö­ren­Be­di­üz­-

za­man,­ ken­di­ söz­le­ri­nin­ de­ mi­hen­ge­ vu­rul­ma­dan­ a­lýn­ma­ma­sý­ný­ ve­ ka­bul­ e­dil­me­me­si­ni is­te­miþ­tir.­ Çün­kü­ ken­di­si­ne­ hüsn-ü­ zan­ e­den­le­rin­ bir­ müf­si­de­ ve­ des­sa­sa­ da­ hüsn-ü zan­et­me­le­rin­den­en­di­þe­duy­muþ­tur. Öl­çü­ve mi­henk­o­la­rak­‘De­lil­ve­a­ký­be­te­ba­ký­nýz’ý­ders ve­re­rek­‘a­dem-i­i­ti­mad’­düs­tu­ru­na­bir­an­lam­da­þöy­le­bir­a­çý­lým­ge­tir­miþ­tir: “Hiç­bir­ müf­sid­ ben­ müf­si­dim­ de­mez.­ Da­i­ma­ sû­ret-i­ hak­tan­ gö­rü­nür.­ Ya­hut­ ba­tý­lý­ hak gö­rür.­ E­vet,­ kim­se­ de­mez­ ay­ra­ným­ ek­þi­dir. Fa­kat­siz­mi­hen­ge­vur­ma­dan­al­ma­yý­nýz.­Zi­ra çok­ si­lik­ söz­ ti­ca­ret­te­ ge­zi­yor.­ Hat­ta­ be­nim sö­zü­mü­ de,­ ben­ söy­le­di­ðim­ i­çin­ hüsn-ü­ zan e­dip­ta­ma­mý­ný­ka­bul­et­me­yi­niz.­Bel­ki­ben­de müf­si­dim.­ Ve­ya­ bil­me­di­ðim­ hal­de­ if­sad­ e­di­yo­rum.­ Öy­ley­se,­ her­ söy­le­nen­ sö­zün­ kal­be gir­me­si­ne­ yol­ ver­me­yi­niz.­ Ýþ­te,­ si­ze­ söy­le­di­ðim­söz­ler­ha­ya­lin­e­lin­de­kal­sýn,­mi­hen­ge­vu­ru­nuz.­ E­ðer­ al­týn­ çýk­týy­sa­ kalb­de­ sak­la­yý­nýz. Ba­kýr­çýk­týy­sa,­çok­gýy­be­ti­üs­tü­ne­ve­bed­duâ­yý ar­ka­sý­na­ ta­ký­nýz,­ ba­na­ red­de­di­niz,­ gön­de­ri­-

niz.” (Mü­nâ­za­rât,­s.­48–49) Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm) bir­ de­fa­sýn­da­ “Dos­tu­nu­ se­ver­ken öl­çü­lü­ sev,­ gü­nün­ bi­rin­de­ düþ­ma­nýn o­la­bi­lir.­Düþ­ma­ný­na­da­buð­zu­nu­öl­çü­lü­ yap,­ gü­nün­ bi­rin­de­ dos­tun­ o­la­bi­lir (Tir­mi­zi,­ Birr­ 60)”­ de­miþ­tir.­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz’in­ (asm)­ bu­ ve­ciz­ i­fa­de­si­ de­ bir­ yö­nüy­le­ “hüsn-ü­ zan,­ a­dem-i­ i­ti­mad”­ pren­si­biy­le­ pa­ra­lel­lik ta­þý­yan­bir­ha­ki­kat­tir.­So­nuç­o­la­rak, Zü­be­yir­ Gün­dü­zalp,­ “hüsn-ü­ zan, a­dem-i­i­ti­mad”­i­fa­de­si­ni­Üs­tad’dan i­þit­miþ­ de­ o­la­bi­lir.­ Fa­kat­ böy­le­ ol­ma­sa­bi­le,­Mü­nâ­za­rât’ta­ki­il­gi­li­bö­lü­mü­ ve­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz’in (asm)­ yu­ka­rý­da­ki­ ha­di­si­nin­ ha­ki­ka­ti­ni­çok­i­yi­bi­len­ve­ya­þa­yan­bi­ri o­la­rak­Zü­be­yir­A­ða­bey’in­bu­mâ­nâ­yý­ve­ciz­bir­þe­kil­de­di­le­ge­tir­di­ði­ ve­ bir­ hiz­met­ pren­si­bi­ o­la­rak ka­bul­et­ti­ði­söy­le­ne­bi­lir.


12

4 MART 2011 CUMA

. rifatokyay@hotmail.com

Her þeyi anlar, herkesi anlar... nlaþýlmayandan baþlasak izaha, belki daha iyi anlaþýlýr desek! Allah’a iman etmiþ ve itikadýnda iddialý olan adamlarýn ahiret sevgisi yanýnda dünya sevgisi nedir ki? Hemen aklýmýza hadis-i þerifteki ifadesi gelir.’’Cife’’ ve bütün kötülüklerimize bahane kýldýðýmýz dünya metaý ve fani dünya fikirleri... Esasýnda en iyi anladýðýmýz fakat baþkalarýna ve kendimize baþka baþka mütalâalarla anlattýðýmýz bir meseledir fani dünyanýn geçici ve tesirsiz fikirleriyle Karun’u bile yutmuþ dünya malý... Yüzeysel, sathî bir mütalâa ile dahi herkesin ilk muhataplýðý noktasýndan dünya malý ve fani fikirleri; ilk anlaþýlan fakat nefis ve þeytan muvafakati, beraberliðiyle yolunu, yönünü deðiþtiren kavram ve anlayýþlarý simgelemiþ, anlatmýþ ve fiiliyata dökmüþtür. Ahirete, ahiret yüzü ve nazarýyla bakmayan, bakamayan onu muhakkak bir þekilde dünyaya bulayarak kabul ediyor ve öylece de âleme lanse ediyor... Bu, budur diye izah ve ispatýna bile çalýþýyor. Gerçekte de imtihanýn, dünya imtihanýnýn kaybedildiði kýrýlma noktasý budur zaten. Emredildiði için ibadet ve taatleri indî, nefsî ve þeytanî mülâhazalarla ertelemek, tadil ve taðyir etmek... Sonunda da küçücük kafa fenerciðiyle iptal ederek yapmamak. Anlaþýlmazlýk demek ki Ýlâhî emirlerde ve imanî, Kur’ânî hükümlerde deðil bizlerde akýl ve mantýðýyla öðünen insanoðlundadýr. Herkül burcunun yerini bulmaya çalýþan ve o doymayan hayaliyle üstünde oturup, kahvesini yudumlamayý arzu eden, insaným diyen insan acaba hemen burnunun altýnda, göðüs kafesinin içinde et parçasý iken ebedî bir âlemi, ebedî bir saadeti arzulayýp, isteyen ve ‘’Allah Allah’’,’’Hu Hu’’ diyerek hayatý veren Rabbinden, hayatýn devamýný insan için yalvararak, zikrederek isteyen kalbini ve arzularýný neden iþitmiyor, niçin yapmaya çalýþmýyor? Ýþte bu çok daha anlaþýlmayan ve anlatýlamayan bir haldir. Cenâb-Hakkýn Rabb’liði ve hakimiyeti noktalarýndan Rububiyet-i Ýlâhiyeye küllî bir þekilde hayatýn her safhasýnda muhatap olan insana yakýþan, büyük bir anlayýþ ve ihtiramla, Cenâb-ý Hakka küllî bir hamd, þükür, zikir ve fikir anlamýnda küllî bir ubudiyette, kullukta bulunmasý gerekmektedir. Bu yaratýlýþýmýzýn ve fýtratýmýzýn iktizasýdýr. Hayata geliþimizin en anlaþýlýr ve en iyi anlatýlmýþ en büyük vechesidir. Bu yolda yürümek ve muvaffak olmaya çalýþmak bizlerin birinci gayesi olmalýdýr. Demek ki en büyük anlaþýlýrlýk Yaratýcýnýn anlaþýlmasý ve kendimizde bunun tezahürlerinin fiili olarak görünmesidir. Cenâb-ý Hak nefis ve þeytanýn elinde oyuncak olmadan bizlere Rabbimizi anlamak ve kâinattaki anlaþýlmazlýk karanlýklarýna düþmemek nasip etsin. Rabbini anlayan kiþi herþeyi anlar, herkesi anlar. Herþey ve herkes de onu anlar. Allah (cc) bizlerin anlayýþýný bu konularda arttýrsýn Ýnþaallah.

A

Y

KÜLTÜR SANAT

Genç Yaklaþým “çekim”de leþtirisi yapan ünlü yönetmen Sinan Çetin de bu ay derginin misafirleri arasýnda. Fatma Yýlmaz’ýn yaptýðý söyleþiyi dikkatle okunmasýný salýk veririz. Sinema deyince akla gelen i sim ler den si ne ma a na lis ti Ýhsan Kabil’in Türkiye’deki sinema deðerlendirmesi de, yine Fatma Yýlmaz’ýn yorumuy la der gi say fa la rý na konuk olmuþ. “Beyaz Sinema” derken Abdurrahman Þen’e de kulak vermeden olmaz diyen Genç Yaklaþým, “Milleti mizin dinine, diline, örfüne, âdetine, kültürüne, ananesine, manevî ve maddî miraslarýna saygýlý olarak üretilen sinema eserlerine Beyaz Sinema diyorum” diyen Þen’in sözlerini yer vererek, Tuba Nur Tel ci’nin bu kav ram ü ze ri ne sorularýna cevap veriyor. “Motor ile Stop arasý bir hayat se rüveni” baþlýklý yazýsýyla her insanýn kendi sinemasý olduðuna vurgu yapan M. Fatih Uras da sinemaya farklý bir perspektiften baktýrýyor. Bunlarýn yanýnda Radyo-Televizyon-Sinema bölümünDERGÝDE NELER VAR? Bu ay Genç Yaklaþým’da sinemanýn etkili gücünü sorgu- de okuyan bir gencin aðzýndan, bu bölümü neden tercih luyor. Ciddî anlamda çalýþýlarak dolu dolu bir “Sinema” ettiði de konular arasýnda… Ýsmail Özdemir, okula nasýl dosyasý hazýrlanmýþ. Kapak dosyalarýnda birbirinden de- hayallerle gidip, neler hedeflediðini anlatmýþ. Kapak konularýnýn yanýsýra müzisyen Ömer Faruk Tekðerli konuklar, çarpýcý konular yer alýyor. bilek ve karikatürist Ýbrahim Özdabak ile yapýlan söyleþileri Ýþte kapak konularýndan bazýlarý: Bu ay konuk yazarý Sadýk Yalsýzuçanlar. Rüya Sinemasý de büyük keyifle okunacaklar arasýndaki yerini almýþ. Editörden köþesinde dergideki çalýþmalarýyla yatabirini Üstadýn Rüya-yý Sadýka örneðiyle anlatan Yalsýzuçanlar’ýn tasavvuf ve sinemayý birleþtirdiði yazýsý sinemaya kýn dan ta ný dý ðý nýz Fat ma Yýl maz, bun dan böy le Genç Yaklaþým’ýn editörlüðünü üstlendiði de haber karþý farklý bakýþ açýlarý uyandýrýyor. Yakýn zamanda vizyona giren “Kâðýt” filmiyle sistem e- veriliyor. Kültür Sanat Servisi BU ay da yine dopdolu bir muhtevayla okuyucularýnýn huzuruna çýkan Genç Yaklaþým dergisi, sinemanýn çaðýmýzýn en etkili iletiþim araçlarýndan biri olduðunun altýný çiziyor. Sinemanýn ne denli önemli olduðunu Amerikan filmlerinin üzerimizdeki býraktýðý etki ile keþfettiðimizi hatýrlatan Genç Yaklaþým, “Her akþam baþköþede misafir ettiðimiz televizyonda önümüze sunulan Batýlý filmleri, gitgide içimize aldýk. ‘Yüksek kültür batý kültürüdür’ nidalarýyla telkin edilen mesajlar, alttan alta zihnimize yerleþti. Zaman geçince gördük ki; Batý sinemasýnda gördüðümüz her þeyi taklit eder olmuþuz, kendi kültürümüzmüþ gibi yanýbaþýmýza oturt muþuz. Bu tahribat anlaþýldýðýnda, sinemaya kendi deðerlerini katmaya çalýþan yönetmenler, kollarý sývadý. Abdurrahman Þen’in isim babalýðýný yaptýðý “Beyaz Sinema” örnekleri ortaya çýktý. Son aylarda gündemimizde sýkça yer tutan “Hür Adam” filmi de bu örneklerden bi riydi diyebiliriz…” diyor.

akla þým Y ç n e G i s i rg Genç ilk de ýnda, çaðý mý zýn en Mart sayýs a raç al rýn dan bi ri im et kili i el tiþ ya, farklý açýlardan a olan si ne m ik kat çe kim var” d bakarak, “ yak al þý yor. baþlý ðýyla

Vizörden kadýnlar bakacak ANADOLU Hayat Emeklilik, Dünya Kadýnlar Günü’nde bütün kadýnlarý fotoðraf yarýþmasýna katýlmaya dâvet ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu danýþmanlýðýnda düzenlenen ve fotoðraf sanatýna ilgi duyan amatör-profesyonel bütün kadýnlara açýk olan yarýþmanýn baþvurularý 14 Mart 2011 tarihine kadar gerçekleþtirilecek. Her yýl olduðu gibi “Hayata dair” temasý ile düzenlenen yarýþma, kadýnlarýn kendilerini ve hayata bakýþlarýný özgürce ifade edebildikleri bir platform olarak, her geçen yýl daha da büyüyor. Ýstanbul / Said Temur

Atýlým Üniversitesi “Matematik Yarýþmasý”nýn ikincisi baþladý

Türk tiyatrosu yazarlarýndan Turan Oflazoðlu’na saygý gecesi

ATILIM Üniversitesi Matematik Bölümü ve Arf Matematik Kulübü’nün, ortaöðretim öðrencilerine yönelik olarak düzenlediði Matematik Yarýþmasý’nýn ikincisi Ankara’nýn Çankaya ve Gölbaþý ilçelerindeki 17 okulun katýlýmý ile düzenleniyor. Ýki bölümden oluþan yarýþmanýn eleme bölümü önceki gün 13:30-14:30 saatlerinde izleyicisiz olarak yapýldý. Final bölümü ise 16 Mart 2011 Çarþamba günü 13:30-14:30 saatleri arasýnda Atýlým Üniversitesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda izleyicilere açýk olarak gerçekleþecek. Yarýþmada birinci olan okula bir “notebook” ve ilk üçe giren okullarýn öðrencilerinin her birine sýrasýyla fotoðraf makinesi, i-pod ve “netbook” ve finaldeki bütün okullara katýlým plâketi verilecek. Ayrýca, yarýþmaya katýlan tüm yarýþmacýlara Atýlým Üniversitesi tarafýndan bilim kitaplarý ve özel bastýrýlmýþ tiþört hediye edilecek. Kültür Sanat Servisi

TÜRK tiyatrosunun deðerli yazarlarýndan Turan Oflazoðlu için bir saygý gecesi düzenleniyor. ESKADER ve Kültür. A.Þ.’nin birlikte düzenledikleri program, yarýn saat 18.00’de Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleþecek. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý (ESKADER) ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ. tarafýndan tanýnmýþ yazar Turan Oflazoðlu için bir saygý program düzenleniyor. Mehmet Nuri Yardým’ýn yöneteceði toplantýda Prof. Dr. Ýnci Enginün, Engin Uludað ve Cüneyt Türel, Oflazoðlu’nun hayatý, sanatý ve eserleri hakkýnda konuþacaklar. Programda Turan Oflazoðlu da bir konuþma yapacak. Ayrýca, Turan Of lazoðlu’nun fotoðraflarýndan, eserlerinin ilk baskýlarýndan ve hakkýnda yazýlanlardan meydana gelen bir sergi de gezilebilecek. Herkese açýk olan programla ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin 0 (212) 511 23 24 numaralý telefonu aramalarý gerekiyor. Ýstanbul / Recep Bozdað

SOL­DAN­SA­ÐA—­­1. Canlý organizmada veya canlý hücrelerde hareketi, enerjiyi saðlamak için oluþan, biyolojik ve kimyasal deðiþimlerin bütü nü. 2.­Mermerde sert damarlý kýsým. - Kýsaca mânâsý anlamýnda bir kelime. 3.­Pâk ve temiz olanlar. - Esmer, kara renkli. 4.­Canlandýrma, hayatiyet. - Ýç giysisi dolabý. 5.­Parlaklýk, aydýnlýk. Saklý, gizli olarak dinlenen söz. - Siirt iline baðlý ilçelerden biri. 6.­Toprak üstündeki bölümleri o dunlaþmayýp yumuþak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler. - Türlü metallerden yapýlmýþ, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince uzun nesne. - Ýri delikli kalbur. 7. Eyalet valileri buyruðundaki baþýbozuk asker. Yakut'ta sessizler. 8.­Klâsik Türk Müziðinde ve özellikle tekke müziðinde yer alan, kaval biçi minde, yanýk sesli, kamýþtan bir üflemeli çalgý. - (Tersi) Bir renk. - Asit iyonlaþma sabitesi. 9. Topraktan çeþitli ürünler elde etmeye ve geniþ an la mýy la hay van cý lý ða da da ya nan hayatî faaliyet. - Tüketiciyi korumak amacýyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fi yat. 10.­Hz. Âdem ile Havvâ'nýn cennetten çýkarýldýktan sonra ilk buluþtuklarý Mekke'nin doðu sundaki tepe. - Tesbihin baþýndaki ve ipin iki ucu içinden geçen uzunca tesbih baþlýðý.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN nesriyat@yeniasya.com.tr

“Mutlu Aile Modeli” ýymetli okuyucularýmýz, bir mübarek Cuma günü daha birlikteyiz. Cuma’nýzý tebrik eder, hayýrlara vesile olmasýný Cenâb-ý Mevlâdan dileriz. Günler mi bizi kovalýyor, biz mi günleri? Bediüzzaman Said Nursî’nin Mesnevî-i Nuriye’de veciz ifadesiyle: “Ýnsan, yaþayýþ vaziyetince, bir daðdan kopup sel içine düþen veya yüksek bir apartmandan düþüp yuvarlanan bir þahýs gibidir. Evet, hayat apartmaný yýkýlýyor. Ömür tayyaresi þimþek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarýný sür’atle çalýþtýrýyor.” Önemli olan odur ki: Geçmiþin muhasebesini yaparak, ileriye dönük planlarda istikameti kaybetmemek. Bizler de, Neþriyat birimi olarak çalýþmalarýmýzý deðerlendiriyoruz: “Daha ne gibi faydalý ürünler çýkarýrýz?”ýn hesabýný yapýyoruz. Her ay, her hafta, her gün yeni kitaplarla sizleri buluþturmanýn çabasý içerisindeyiz. Bu hafta sizlere yeni bir ürünümüzü daha tanýtacaðýz: Yasemin ve Sebahattin Yaþar çiftinin hazýrladýðý “Mutlu Aile Modeli.” Yaþarlar, çalýþmalarýný “ailenin mutluluðu” üzerine yoðunlaþtýrmýþlar. Büyük bir gayret içerisindeler. Verdikleri seminerlerle, konferanslarla insanýmýza faydalý olmaya çalýþýyorlar. Bu çalýþmalarýnýn daha geniþ çevreye yön verebilmesi maksadýyla oluþturduklarý bu dosyayý kitaplaþtýrdýk. Çok güzel, istifade edilebilir bir eser ortaya çýktý. Bu kitapta aile bireylerinin karþýlaþtýklarý problemler ve bunlara çözüm yollarý ele alýnmýþ; çekici bir üslûpla ifade edilmiþ. Ki tap o kun du ðu za man gö rü le cek ki: Her a i le “Mutlu Aile Modeli”nde konu edilen problemlerle az-çok karþýlaþýyor. Kiþi, aile hayatýnda zaman zaman içine düþtüðü meselelerde çaresizlik yaþayabilir! Okuyucu, kitabýn sayfalarýnda gezinirken problemlerin çözümü noktasýnda denemediði metotlar görecek. Kitabý okudukça “ailede mutluluðu elde etme”de geç kalmama adýna içinizi sýcak esintiler kaplayacak. Hayatý yeniden yaþamak arzunuzun depreþtiðini hissedeceksiniz. 190 sayfa olan kitap on bölüm olarak tasnif edildi: Huzurun Adresi: Aile, Aile Kurmanýn Hikmetleri, Evliliðe Baþlarken, Mutlu Ailenin Özellikleri, Ailede Kadýn ve Erkeðin Rolleri, Evliliði Bakýma Almak, Ailede Bozulma Süreci Nasýldýr? Mutlu Aile Modelleri, Çocuðun Aile Mutluluðuna Katkýsý Nedir? Çocuk Terbiyesi ile Ýlgili Bazý Hususlar. Bu güzel çalýþmada; aile hayatýnda probleme sebep olabilecek davranýþlar, tutumlar konu edilirken; ayný zamanda çözüm için formüller verilmiþ. Bu formüller yer yer temsillerle zihne yaklaþtýrýlmýþ. Yani bu kitapta hastalýðýn teþhisi de var, reçetesi de var, ilâcý da var. Aile fertlerine düþen verilen tavsiye doðrultusunda ilâcý kullanmak. Ýlâcýn kullanýmý sonrasý evinizdeki manevî havanýn sizleri mutlu ettiðini hissedeceksiniz. Ýliþkiniz olan kiþilere hediye etmek; okumak; tavsiye et mek ar zu nu zun ö nü ne ge çe me ye cek si niz. “Mutlu Aile Modeli” kitabýný her an elinizin altýnda bulundurup tekrar tekrar okuyup faydalanmak isteyeceksiniz. Çevrenizde gördüðünüz ailevî aksaklýklarý bu kitaptan öðrendiðiniz metotlarla çözme mutluluðu yaþayacaksýnýz. Biz bu tür kitaplarý kültür dünyamýza kazandýrmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Yeni bir þevkle diðerlerinin hazýrlýðýna baþlýyoruz. Bu mutluluðumuzu sizlerle paylaþmak için her hafta Cuma gününü iple çekiyoruz. Duâlarýnýzý da bekliyoruz elbette. Haftaya yeni kitaplarda buluþmak üzere, hoþça kalýn.

K

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Birþeyin sembolik olarak baþka birþeye benzetilmesi. - Osmanlýca 'te' ve 'tý' harflerinin Arapça'daki adý. 2.­Emniyet edilen kimseye býrakýlan þey, eþyâ veya kimse. - Ateþ gibi yakan dert, elem. 3.­Sonraya býrakma, erteleme. - Sebze ve meyvelerin yetiþtirildiði ve hava þartlarýna karþý korunduðu cam ve naylonla kaplý yer, limonluk. 4.­Kimi yörelerimizde küçük salyangozlara verilen isim. - Bir ýþýnýmýn baðýl büyüklük deðerinin, parçacýk enerjisine göre daðýlýmýný gösteren eðri. 5.­ Masonlarýn birbirlerine verdikleri ad. - Arapçada su. 6.­Bir þeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. 7.­Tayin'de sessizler. - Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðlayan ve ölümle vücuttan ayrýlan madde dýþý varlýk. 8.­Alâmet, belirti. - Anadolu Ajansý'nýn kýsasý. - El bilekleri iltihabý. 9.­Peygamberimiz Efendimi'in (asm) bir BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ký zý. - Dram' da sessizler. 10.­ Be1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 raber mânâsýnda 1 K A L A C Ý T T E M E L kul lan lan Os manlýca kelime. - 2 Ö R E N A N E M R U D S Güzel koku. 11. 3 R A H Ý M A N O N C Ý N Es ki Türk ge le - 4 E K Ý N E R G M D U K A nek, görenek, tö- 5 Þ Ý M E N D Ý F E R L E re ve hayatýna uy - 6 E Y U A D N N U H L A Z gun. 12.­ Açýkla- 7 T E E O Ý M A L A T S Ý ma lar, bil gi len - 8 Ç T Y E L V R A L R A F dirmeler. - Demi- 9 E B E D Y H R R E N K O rin simgesi. 10 K A R A U L N T E R S

V


Y

EKONOMÝ

1 ABD DOLARI

ahmetarican34@gmail.com.

1 AVUSTRALYA DOLARI

amuoyunda torba prim affý yasasý olarak adlandýrýlan 6111 sayýlý kanun 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayýlý 1. mükerrer Resmî Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Torba yasada prim affý dýþýnda ev hanýmlarýnýn sigortalýlýklarýyla ilgili önemli yenilikler oldu. Bu yasa ile yapýlan deðiþiklikle birlikte, 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 9'uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (6) numaralý bendinde belirtilen vergiden muaf iþleri evinde yaparak satan kadýnlar aylýk 153 TL prim ödeyerek sigortalý olabileceklerdir. Söz konusu vergiden muaf iþler; dikiþ, nakýþ, havlu, örtü, çarþaf, çorap, halý, kilim, dokuma mamûlleri, kýrpýntý deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevî nakýþ iþleri ve turistik eþya, hasýr, sepet, süpürge, paspas, fýrça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk iþleme, týð örgü iþleri, ip ve urganlarý, tarhana, eriþte, mantý gibi iþlerdir. Bu þekilde indirimli prim ödeyerek geçici 16'ncý madde kapsamýnda isteðe baðlý sigortalý olmak isteyen kadýnlar bu iþleri evinde yaptýklarýný vergi dairelerinden alacaklarý yazý ile SGK’ya kanýtlamak zorundadýrlar. Evinde el iþi yapan kadýnlar bu sebeple sigortalý olduklarýnda bunlarýn sigortalýlýk statüleri isteðe baðlý sigortalýlýk olarak deðerlendirilmektedir. Ancak, diðer isteðe baðlý sigortalýlarla hemen hemen aylýk yarý yarýya indirimli prim ödeyerek sigortalýlýklarýný devam ettirmektedirler. Örnek olarak, evinde dikiþ nakýþ gibi el iþlerini para karþýlýðý yaparak satan ev hanýmlarý SGK’ya baþvurup geçici 16 ncý madde kapsamýnda isteðe baðlý sigortalý olduklarýnda günümüz itibariyle aylýk 152,93 TL prim ödeyerek sigortalýlýklarýný devam ettirirken, diðer isteðe baðlý sigortalýlar yani 5510 sayýlý kanunun 50 nci maddesi kapsamýnda isteðe baðlý sigortalý olanlar günümüz itibariyle aylýk 254,88 TL prim ödemektedirler. Ýkisi arasýnda aylýk 101,95 TL fark prim bulunmaktadýr. Dolaysýyla, her ay günümüz itibariyle fazladan 101,95 TL prim ödeyerek normal isteðe baðlý sigortalýlýðýný devam ettirmek yerine, þartlarý tutan ev hanýmlarýna geçici 16 ncý madde kapsamýnda indirimli prim ödeyerek sigortalý ve emekli olma hakkýndan faydalanmalarýný önemle tavsiye ediyoruz. Evde iþ yapan kadýnlarý, iþyeri açtýklarýnda, þirket ortaðý olduklarýnda, iþçi veya memur olarak çalýþmaya baþladýklarýnda indirimli prim ödeyerek devam ettirdikleri isteðe baðlý sigortalýlýklarý sona erdirilmektedir.

K

1.6092 1.6268

DÖVÝZ SATIÞ

1.6170 1.6374

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6081 1.6193

1.6194 1.6472

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI

DÖVÝZ SATIÞ

1.7341 0.25308 1.6501 5.7348

1.7453 0.25571 1.6576 5.8103

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

1.6440 5.6488

DÜN 1,6040 ÖNCEKÝ GÜN 1,6180

DÜN 2,2360 ÖNCEKÝ GÜN 2,2340

DÜN 73,45 ÖNCEKÝ GÜN 74,40

DÜN 492,50 ÖNCEKÝ GÜN 499,78

p

p

1.6639 5.8975

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.29775 0.30012 2.2203 2.2359

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28753 0.28947 0.43035 0.43113

0.28733 0.29014 0.42712 0.43436

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.6189

2.6171

100 JAPON YENÝ

1.9601

1.9528

2.6326

2.6365

1.9731

SERBEST PÝYASA

1.7315 1.7479 0.25290 0.25630

0.29796 0.29943 2.2219 2.2326

1 DANÝMARKA KRONU

Ev hanýmlarýna düþük primle emekli olma hakký

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

1.9806

Küresel gýda fiyatlarý rekor kýrdý FAO GIDA FÝYATLARI ENDEKSÝ ÞUBAT'TA YÜZDE 2.2 YÜKSELEREK 236 PUANLA REKOR KIRDI. GIDA FÝYATLARININ ARTMASI MÝLYONLARCA KÝÞÝYÝ YOKSULLUÐA ÝTEREK SÝYASAL ÝSTÝKRARSIZLIKLARI KÖRÜKLEYEBÝLECEÐÝ UYARISI YAPILDI. BÝRLEÞMÝÞ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü (FAO), aylýk gýda fiyatlarý endeksinin Þubat ayýnda küresel gýda fiyatlarýndaki artýþýn etkisiyle rekor dü ze ye çýk tý ðý ný a çýk la dý. FA O’nun ve ri le ri ne gö re, O cak a yýn da 230,7 puan olan gýda fiyatlarý endeksinin Þubat’ta yüzde 2.2 artarak 236 puana yük sel me sin de hu bu bat, yað lý to hum, süt ürünleri ve et fiyatlarýnda görülen artýþlar etkili oldu. Hububat, yaðlý tohum, süt ürünleri, et ve þeker fiyatlarýnýn aylýk deðiþimlerinin deðerlendirildiði endeks, 1990’da açýklanmaya baþlamasýndan bu yana en

fazla, gýda krizinin yaþandýðý 2008 yýlý Haziran ayýnda artýþ göstermiþti. Endeks, söz konusu tarihte 224,1 puana kadar çýkmýþtý. FAO’nun Ocak ayýnda 420,2 pu an o lan þe ker fi yat la rý endeksi geçen ay 418 puana geriledi ancak hâlâ 2010 yýlý Þubat ayýna göre yüzde 16 oranýnda daha yüksek seviyede bulunuyor. Kuruluþun, buðday, pirinç ve mýsýr fiyatlarýný içeren hububat fiyatlarý endeksi, geçen ay bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranýnda artarak 254 puana çýktý ve 2008 yýlý Temmuz ayýndan bu yana en yüksek seviyeye ulaþtý. Sývý yað fiyatlarý en -

deksi de Þubat’ta 279 puana çýkarak, Haziran 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaþmýþ oldu. FAO’nun süt ü rün le ri fi yat en dek si i se ge çen ay bir önceki aya göre yüzde 4 oranýnda artarak 230 puana yükseldi. Et fiyatlarý endeksi ise geçen ay, Ocak ayýna göre yüzde 2 artarak, 169,5 pua na çýk tý. FA O’nun a çýk la ma sýn da, 2010 yýlýnda dünyada hububat üretiminde görülen düþüþ ve talep artýþý göz ö nün de bu lun du rul du ðun da, kü re sel hu bu bat stok la rý nýn bu yýl keskin bir þekilde düþmesinin beklendiði belirtildi. Milano / aa

SÝYASAL ÝSTÝKRARSIZLIÐI KÖRÜKLEYEBÝLÝR DÜNYA Bankasý Baþkaný Robert Zoellick, küresel gýda fiyatlarýnýn tehlikeli düzeye yükseldiðini ve bu artýþýn milyonlarca kiþiyi yoksulluða iterek siyasal is tik rar sýz lýk la rý kö rük le ye bi le ce ði ni be lirt miþ ti. Dünya Bankasý hesaplamalarýna göre mýsýr, buðday gibi gýda fiyatlarýndaki artýþ, Haziran ayýndan beri 44 milyon kiþinin daha en yoksullar arasýna eklenmesine yol açtý. Böylece Birleþmiþ Milletlerin geçen sene 925 milyon olarak açýkladýðý açlýk sýnýrýnda olan insanlarýn sayýsý en son 2007-2008 döneminde gýda krizi yaþandýðýnda görülen 1 milyar kiþi seviyesine doðru yaklaþmýþ oldu.

Enflasyon, Þubat'ta arttý

Emekli olmadan önce bunlarý yapýn maaþýnýz erken baðlansýn SORU: 2011 yýlý Mayýs ayýnýn 25’inde emekli olacaðým. SGK’da emeklilik iþlemlerinin sonuçlandýrýlmasýnýn aylarca sürdüðü söyleniyor. Ben iþlemlerimin bu þekilde geç sonuçlanmasýný istemiyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? CEVAP: Emeklilik için beklediðiniz gün gelmeden önce aþaðýda belirttiklerimizi yaparsanýz emeklilik iþlemlerinizin en kýsa sürede sonuçlanmasýna oldukça faydalý olacaktýr. a) Sigorta sicil numaralarýnýzý birleþtirin: SGK’nýn e-bildirge uygulamasýna geçmesiyle birlikte sigorta sicil numaralarý T.C. kimlik numarasýna tanýmlanmýþtýr. E-bildirge uygulamasýndan önce böyle bir sistem olmadýðý için, SSK tarafýndan sigortalýlara birden fazla sigorta sicil numarasý verilmiþtir. Ayrýca, giriþ bildirgesi ve bordrolarda hüviyet bilgileri net ve anlaþýlýr olmadýðýnda, sigorta sicil numaralarý T.C. kimlik numarasýna tanýmlanamamýþtýr. Bu nedenle, emeklilikten önce birden fazla sigorta sicil numaranýz varsa bunlarý birleþtirme (iptal-ipka) iþlemi için talepte bulunun. b) Hatalý tanýmlanan kimlik bilgilerinizi düzelttirin: Önceki yýllarda iþveren ve SSK kayýtlarýnýn bir çoðu daktilo ve manuel ortamda yapýlmaktaydý. Bu nedenle, ad soyad, ana ve baba adý gibi hüviyet bilgilerinde T.C. kimlik numarasýna tanýmlama hatasý yaþanmaktadýr. Böyle bir hata tesbiti yapýlýr sa, sigortalý iþe giriþ bildirgelerindeki kayýtlar ile sigortalýnýn nüfus kayýtlarý karþýlaþtýrýlmakta ve ona göre gerekli düzeltmeler yapýlmaktadýr. c) Farký sosyal güvenlik kurumlarýndaki hizmetlerinizi birleþtirin: Kiþiler çalýþma hayatýnda birden fazla sosyal güvenlik kanunu kapsamýnda çalýþabilmektedirler. Bu nedenle, emekliliklerinde birleþtirilmiþ hizmet süreleri üzerinden emekli olurlar. Özellikle çalýþmalarý muhtelif illerde ve muhtelif yýllarda geçmiþ kiþilerin hizmetlerini emeklilikten an az 5-6 ay önce birleþtirmeleri, emekliliklerinin hýzlý sonuçlanmasý açýsýndan faydalý olacaktýr. d) Varsa prim borçlarýnýzý ödeyin: Kendi nam ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlarýn emekli olma aþamalarýnda yani emeklilik yazýlý talepte bulunduklarý tarihte prim ve prime iliþkin her türlü borçlarýnýn olmamasý gerekmektedir. Bu nedenle, prim borçlarýnýn ödenmesi önem arz etmektedir. e) Bað-Kur sigortalýlýk bilgilerinizi güncelleyin: Bað-Kur sigortalýlýk bilgileri, meslek odasý, vergi, ticaret odasý ve ziraat odasý gibi SGK dýþýndaki muhtelif kurum ve kuruluþlarýn kayýtlarýna göre belirlenmektedir. Eðer vatandaþlar buralardaki kayýtlarý sona erdiði halde bu durumu SGK’ya bildirmemiþlerse, kayýtlarý devam ediyor gözükeceði için sigortalýlýklarý da sanal ortamda devam etmekte ancak gerçek durumda sigortalýlýklarý sona ermesi gerekmektedir. Bu nedenle, olmayan kayda göre sigortalýlýk verilmemesi ve yüklü miktarda borç çýkarýlmamasý için vatandaþlarýn Bað-Kur dosyalarýndaki sigortalýlýklarýna esas kayýtlarý güncellemeleri gerekir. f) Hizmet cetvellerinde görünmeyen gün ve kazançlarýnýzý tesbit ettirin: Dört aylýk dönem bor drolarý ile aylýk bordrolarda sigorta sicil numarasýnýn bir rakamý bile hatalý yazýlýrsa, o devreye ait prim ödeme gün sayýlarý hizmet cetvelinde görükmez. Bu durumda olan ve hizmetleri gözükmeyen vatandaþlarýn hak kayýplarýna yol açacak hatalý sicil numaralarýný düzelttirmeleri gerekir.

13

p

2 MART 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

4 MART 2011 CUMA

Enflasyon Þubat'ta TÜFE'de yüzde 00,78, UFE'de yüzde 1,72 artarken, yýllýk enflasyon TÜFE'de yüzde 4,16'yla 41 yýlýn en düþüðüne geriledi.

ENFLASYON Þubat’ta TÜFE’de yüzde 0.73, ÜFE’de yüzde 1.72 arttý. Yýllýk enflasyon TÜFE’de yüzde 4.16’yla 41 yýlýn en düþüðüne geriledi. Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Þubat ayýnda TÜFE yüzde 0.73, ÜFE yüzde 1.72 arttý. Yýllýk enflasyon TÜFE’de yüzde 4.16’ya gerilerken, ÜFE’de yüzde 10.87 oldu. Böylece TÜFE yýllýk bazda düþüþünü sürdürdü ve 41 yýlýn en düþüðünde kalmaya devam etti. Çekirdek enflasyon yerine açýklanan gýda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altýn hariç fiyatlar yüzde 0.10 artýþ kaydetti. TÜFE’de ana harcama gruplarý itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artýþ yüzde 2.54 ile gýda ve alkolsüz içecekler grubunda

gerçekleþti. Þubat ayýnda endekste yer alan gruplardan ulaþtýrmada yüzde 1.77, ev eþyasýnda yüzde 0.92, çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.83, lokanta ve otellerde yüzde 0.45, haberleþmede yüzde 0.43, eðitimde yüzde 0.14, saðlýkta yüzde 0.11, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artýþ gö rüldü. Konutta yüzde 0.14, eðlence ve kültürde yüzde 0.40, giyim ve ayakkabýda yüzde 5.15’lik düþüþ meydana geldi. Yýllýk bazda TÜFE’de en yüksek artýþ yüzde 8.60 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleþti. Onu çeþitli mal ve hizmetler (yüzde 7.36), ulaþtýrma (yüzde 6.03), giyim ve ayakkabý (yüzde 5.35), ev eþyasý (yüzde 4.66), gýda ve al kol süz i çe cek ler (yüz de 4.53) , ko nut

(yüzde 4.38), eðitim (yüzde 4.35) izledi. Sek tör le re ba kýl dý ðýn da ta rým da yüz de 2.15, sanayide yüzde 1.63 artýþ meydana geldi. Yýllýk bazda tarýmda fiyatlar yüzde 12.86, sanayide yüzde 10.44’lük artýþ oldu. ÜFE sonuçlarý sanayinin alt sektörleri bazýnda deðerlendirildiðinde en yüksek aylýk artýþ yüzde 12.15 ile ham petrol ve doðalgaz çýkarýmý alt sektöründe gerçekleþti. Þubat ayýnýn zam þampiyonu yüzde 49.58’lik fiyat artýþýyla patlýcan oldu. Onu yüzde 42.34’le sivri biber, yüzde 40.36 ile salatalýk, yüz de 19.15’le ku ru so ðan, yüz de 12.55’le kabak, yüzde 5.48’le margarin izledi. Fiyatý en çok düþen ürün yüzde 10.36 ile erkek kazaðý oldu. Ankara / aa

Kadýnlar altýndan vazgeçmiyor kötü gün dostudur. Özellikle kadýnlar altýna yönlenir. Hem yatýrým aracý hem taký olarak kullanýrlar. Türk milleti olarak da altýný seviyoruz. Son zamanlarda altýnýn kazandýrdýðýný hiçbir yatýrým aracý kazandýrmýyor. Altýn 2010’da yatýrýmcýsýna yüzde 30-33 kadar kazandýrdý. Altý nýn yükselmesine raðmen Türk toplumunda gelenek hale gelen altýn günlerine raðbet azalmadý. Fiyat artýþýna raðmen altýn günAltýn fiyatlarýnýn rekor kýrmasýna raðmen kadýnlar altýn gününe devam ediyor. leri devam ediyor. Çünkü dolar, ANTALYA Kuyumcular Esnaf belirten Erdem, ‘’Altýndan kim- avro, TL bazýndan gün yapanlar ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný se zarar etmemiþtir. Altýnda nakit parayý harcayabildiði için Ferda Erdem, fiyat artýþýna rað- belli durgunluklar yaþanýyor, a- altýný tercih ediyor, kadýnlar almen altýna raðbetin devam etti- ma uzun vadede yatýrýmlarýný týný bozdurmaya kýyamýyorlar. ðini ve kadýnlarýn altýn günleri al týn da de ðer len di ren ler as la Hem kendilerini korumuþ hem geleneðini sürdürdüðünü söyle- piþman olmuyor’’ dedi. Küçük para kazanmýþ oluyorlar. Hem di. Ferda Erdem yatýrým aracý o- al tý nýn fi ya tý nýn 123 li ra, 22 de iyi bir birikim oluyor. Fiyat larak en güvenli aracýn altýn ol- gram altýnýn fiyatýnýn 72,5 lira artýþý altýn gününe raðbeti aduðunu öne sürdü. Altýnýn is- olduðunu vurgulayan Erdem, zaltmadý, Türk kadýný altýndan tikrarlý yükseliþinin sürdüðünü þunlarý söyledi: ‘’Altýn genelde vazgeçmiyor.’’ Antalya / aa

(AYD) Baþkaný Hakan Kodal

266 AVM var ALIÞVERÝÞ Merkezi Yatýrýmcýlarý Derneði (AYD) Baþka ný Ha kan Ko dal, Tür ki ye’de top lam da 266 a det AVM bulunduðunu söyledi. Türkiye geneline yayýlma görüldüðünü ancak Ýstanbul ve Ankara’nýn baþý çektiðini anlatan Kodal, ‘’Ýstanbul ve An kara’da Avrupa ortalamasýna yakýn hatta Avrupa ortalamasýnýn üzerinde metrekarede AVM sözkonusu’’ dedi. Kodal, 2011 yý lýn da a çý la cak AVM’lerde aðýrlýðýn Anadolu’da olduðunu Ýstanbul / aa

En fazla petrolu ABD tüketiyor DÜNYANIN en fazla petrol tüketen ülkesi sýralamasýnda dünyanýn en büyük ekonomisi ABD günlük 18,8 milyon varille ilk sýrada bulunuyor. Onu 8,3 milyon va ril le Çin ve 4,4 mil yon va ril le Ja pon ya iz li yor. Ku zey Afrika’da baþlayýp zengin petrol kaynaklarýna sahip ülkelerin bulun du ðu Or ta do ðu’ya ya yý lan halk hareketleri petrol fiyatlarýnýn yönünü yukarý çevirirken, petrol fiyatlarýnýn uzun süre þu andaki seviyelerinde seyretmesinin küresel ekonomideki toparlanmaya zarar vermesinden endiþe ediliyor. Bütün dünyada a sýl kay gý yý Bah reyn ve Um man’da devam eden halk hareket le ri nin bu ül ke ye kom þu dünyanýn en büyük petrol re zervlerine sahip, dünyanýn en büyük petrol ihracatçýsý ve dünyanýn ikinci büyük üreticisi unvanlý Suudi Arabistan’a sýçramasý oluþturuyor. ABD Enerji Bakanlýðý’na baðlý Enerji Enformasyon Ýdaresi’nin (EIA) ve Ýn giliz petrol þirketi BP’nin verilerine göre, 2009 yýlý sonu itibariyle dünyada ispatlanmýþ petrol rezervleri 1 trilyon 333 milyar varil seviyesinde bulunuyor. Ýspatlanmýþ petrol rezervlerinde ilk sý ra yý 266,7 mil yar (yüz de 19,8) varille Suudi Arabistan alýrken, bu ülkeyi 178,1 milyar varille Kanada, 136,2 milyar varille Ýran, 115 milyar varille Irak ve 104 milyar varille Kuveyt takip ediyor. Dünyanýn en büyük ekonomisi ABD ise 19,1 milyar varil ispatlanmýþ petrol rezerviyle 12’inci, ikinci büyük ekonomisi Çin ise 16 milyar varille 13’üncü sýrada yer alýyor. Petrol ü re ti min de Rus ya gün lük 9,9 milyon varille ilk sýrada bulunurken, Rusya’yý 9,8 milyon varille Suudi Arabistan ve 9,1 milyon varille ABD izliyor. Dünyanýn en fazla petrol tüketen ülkesi sý ra la ma sýn da dün ya nýn en büyük ekonomisi ABD günlük 18,8 milyon varille ilk sýrada bulu nu yor. ABD’den son ra Çin günlük 8,3 milyon varil petrol ve Japonya ise günlük 4,4 milyon varil petrol tüketiyor. Suudi Arabistan günlük 6,4 milyon varille dünyanýn en fazla petrol ihracat eden ülkesi olurken, Rusya günlük 5,4 milyon varille ve Ýran günlük 2,2 milyon varille Suudi Arabistan’ý takip ediyor.


14

AÝLE - SAÐLIK

4 MART 2011 CUMA

KIZAMIKTAN KORUNMAK

Her dört evden birinde horlama sorunu var

PROF. Dr. Nuhoðlu, kýzamýklý hasta ile ayný evi paylaþan çocuklarýn ve yetiþkinlerin kýzamýk virüsünün kuluçka dönemi olan 10–12 gün süresince kýzamýk olmadýklarý ispatlanana kadar okula veya iþe gönderilmemesi gerektiðini belirtiyor. Ayrýca hastalarýn, sýnýf ve iþ arkadaþlarýnýn hastalýða karþý tedbir alabilmeleri için, iþ ya da okul idaresine kýzamýk olduklarýný acilen bildirmeleri gerekiyor. Kýzamýklý olan hastanýn ayrý bir odada bakýlmasý gerektiðini vurgulayan Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, odanýn güneþ almasý ve havalandýrýlmasý gerektiðine deðinerek, odaya giriþ çýkýþlarýn kýsýtlanmasý ve hastanýn bakýmýný üstlenen kiþinin de sürekli maske takmasý gerektiðini belirtiyor. Hastalýk sürecinde beslenmenin de çok önemli olduðunun altýný çizen Nuhoðlu, hastalarýn havuç, portakal, yumurta gibi A vitamininden zengin gýdalarla beslenmesi gerektiðine deðinerek beslenme ile de kýzamýða baðlý risklerin azaldýðýný söylüyor.

MERKEZÝ A­me­ri­ka’da­bu­lu­nan­Na­ti­o­nal­Sle­ep­Fo­un­da­ti­on­ (U­lu­sal­Uy­ku­Der­ne­ði) i­le­Pu­ra­nox­ad­lý hor­la­ma­ü­rü­nü­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma,­uy­ku ve­hor­la­ma­ya­i­liþ­kin­çar­pý­cý­ve­ri­le­re­sa­hip.­A­raþ­týr­ma­ya­gö­re­ye­tiþ­kin­in­san­la­rýn­yak­la­þýk­yüz­de­40’ý hor­lu­yor.­Hor­la­ma­nýn­en­faz­la­gö­rül­dü­ðü­yaþ­a­ra­lý­ðý i­se­45­i­la­65.­Er­kek­le­rin­ka­dýn­la­ra­gö­re­i­ki­kat­da­ha faz­la­hor­la­dý­ðý­ný­da­or­ta­ya­ko­yan­a­raþ­týr­ma,­Tür­ki­ye’ye­da­ir­ve­ri­ler­de­i­çe­ri­yor.­A­raþ­týr­ma­ya gö­re­Tür­ki­ye’de­her dört­ ev­d en­ bi­r in­d e hor­la­ma­so­ru­nu­ya­þa­ný­yor.­Ay­ný­a­raþ­týr­ma­nýn­bir­di­ðer­so­nu­cu da­ yal­n ýz­c a­ A­m e­r i­ka’da­85­mil­yon­ki­þi­nin­hor­la­ma­so­ru­nu ya­þa­dý­ðý­ný­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Av­ru­pa’da­i­se bu­ra­kam­130­mil­yo­nu­bul­mak­ta.­Dr.­Bur­han­Bil­gin­de­Tür­ki­ye’de­hor­la­ma­so­ru­nu­nun­cid­dî­bo­yut­la­ra­u­laþ­tý­ðý­na­dik­kat çe­ki­yor.­Ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­la­ra­gö­re­hor­la­ma­nýn­bo­þan­may­la­so­nuç­la­nan­a­i­le­i­çi­tra­je­di­le­re­yol­aç­tý­ðý­ný be­lir­ten­Bil­gin,­Tür­ki­ye’de­beþ­er­kek­ten­bi­rin­de­hor­la­ma­so­ru­nu­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­Ka­dýn­lar­da­i­se­du­rum­bi­raz­da­ha­fark­lý.­Tür­ki­ye’de­her­an­ka­dýn­dan bi­ri­hor­la­ma­prob­le­mi­ya­þý­yor.­Tür­ki­ye’de­ö­zel­lik­le er­kek­le­rin­hor­la­ma­yý­ka­bul­len­me­dik­le­ri­ni­de­i­fa­de­e­den­Dr.­Bur­han­Bil­gin,­“Er­kek­a­dam­hor­lar”­al­gý­sý­nýn­çok­yay­gýn­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­

Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerjisi Uzmaný Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu

Kýzamýktan korunmanýn yolu: Aþý ÇOCUK SAÐLIÐI HASTALIKLARI VE ÇOCUK ALERJÝSÝ UZMANI PROF. DR. YONCA NUHOÐLU, ÇOK BULAÞICI OLAN KIZAMIKTAN KORUNMANIN TEK YOLUNUN AÞILANMAK OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. ÇOK bu­la­þý­cý­o­lan­ký­za­mýk­tan­ko­run­ma­nýn tek­yo­lu­nun­a­þý­lan­mak­ol­du­ðu­nu­bil­di­ren Ço­cuk­Sað­lý­ðý­Has­ta­lýk­la­rý­ve­Ço­cuk­A­ler­ji­si Uz­ma­ný­Prof.­Dr.­Yon­ca­Nu­hoð­lu,­has­ta­lýk dö­ne­mi­ni­çok­a­ðýr­ge­çi­ren­bir­ya­þýn­dan­kü­çük­ço­cuk­la­rýn,­sað­lýk­o­cak­la­rý­na­baþ­vu­rup he­men­a­þý­yap­týr­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­lü­yor. Bu­dö­nem­a­þý­yap­tý­ran­bir­ya­þýn­dan­kü­çük

ço­cuk­la­rýn­i­se­12–15­ay­ve­4–6­yaþ­a­ra­sý­tek­rar­a­þý­yap­týr­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor.­Ký­za­mýk­a­þý­sý­nýn­2.­do­zu­nu­yap­týr­ma­mýþ­al­tý­ya­þýn­dan­kü­çük­o­lan­ço­cuk­la­rýn­nor­mal­a­þý­za­ma­ný­ný­bek­le­me­den­en­ya­kýn­sað­lýk­o­ca­ðý­na baþ­vu­ra­rak­a­þý­lan­ma­sý­nýn­ö­ne­mi­ne­de­ði­ni­yor ve­i­ki­ký­za­mýk­a­þý­sý­uy­gu­la­ma­sý­a­ra­sýn­da­da­en az­4­haf­ta­sü­re­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor.

KIZAMIK VÝRÜSÜ HAVADA ASILI KALIYOR “KIZAMIK olan bir hasta, odayý terk etse bile, virüs havada asýlý kalýyor ve odaya girenlere kýzamýk bulaþabiliyor” diyen Prof. Dr. Yonca Nuhoðlu, aþý olmayanlarýn veya tabiî yollarla kýzamýk hastalýðýna baðýþýklýk geliþtirmemiþ kiþilerin kýzamýklý bir hasta ile temas ettiklerinde % 90 hastalanma ris-

ki taþýdýðýna dikkat çekiyor. Çocukluk çaðýnýn en tehlikeli bulaþýcý hastalýðý olan kýzamýk, ülkemizde 2002 yýlýndan beri yürütülen yaygýn aþýlama programlarý ile nadiren görülen bir hastalýk haline gelmiþti. Bugün ise hasta sayýsýnýn çoðalmasýyla tekrar gündemimize oturan bir hastalýk oldu.

UYKUSUZLUK SEBEBÝ Hor­la­ma­nýn­bir­di­ðer­o­lum­suz­so­nu­cu­da­mey­da­na­ge­tir­di­ði­uy­ku­suz­luk.­A­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­e­þi­hor­la­yan­bir­ki­þi,­ya­þa­mý­bo­yun­ca­i­ki­yýl­lýk­uy­ku­su­nu­kay­be­di­yor.­Hor­la­ma­so­ru­nu­o­lan­ki­þi­le­rin­sað­lýk­lý­bir­uy­ku­u­yu­ya­ma­dýk­la­rý­i­çin­kon­san­tre­ol­ma­dýk­la­rý­ný,­iþ ha­ya­týn­da­ba­þa­rý­lý­o­la­ma­dýk­la­rý­ný,­tra­fik­ka­za­la­rý­na­se­bep­ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Dr.­Bur­han­Bil­gin­hor­la­ma­nýn­ay­rý­ca­kal­bi­sü­rek­li­yor­du­ðu­i­çin­kalp­ve­tan­si­yon­ra­hat­sýz­lýk­la­rý­na­se­bep­ol­du­ðu­nu­vur­gu­lu­yor. Hor­la­ma­so­ru­nu­ya­þa­yan­la­ra­bir­ta­kým­tav­si­ye­ler­de de­bu­lu­nan­Bil­gin,­hor­la­ma­so­ru­nuy­la­baþ­et­mek­is­te­yen­le­rin­dü­zen­li­spor­yap­ma­sý­ný,­uy­ku­dan­ön­ce­a­ðýr ye­mek­ye­nil­me­me­si­ni­ve­sa­kin­leþ­ti­ri­ci­kul­lan­ma­ma­sý­ný,­a­þý­rý­yor­gun­luk­tan­u­zak­du­rul­ma­sý­ný­ö­ne­ri­yor.­

Kalp yetmezliði hastalýðýna dikkat!

Yemeklerden hemen sonra diþ fýrçalamanýn sanýldýðý gibi, diþ saðlýðýný korumuyor, aksine çürüklere sebep olabiliyor.

Yemeklerden sonra

SAÐLIK Ba­kan­lý­ðý­Ýs­tan­bul­E­ði­tim­ve­A­- pa­la­ya­maz.­Bu­du­rum­te­da­vi­i­le­dü­ze­le­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si­Ýç­Has­ta­lýk­la­rý­Uz­- mez­se­ha­yat­sür­dü­rü­le­mez­o­lur”­de­di. ma­ný­Dr.­Mus­ta­fa­Na­fiz­Ka­ra­gö­zoð­lu Dr.­Ka­ra­gö­zoð­lu,­KY’nin­ne­den­le­ri­hak­kalp­yet­mez­li­ði­(KY)­ko­nu­suy­la­il­gi­li­bil­gi kýn­da­bil­gi­len­di­rir­ken­þun­la­rý­söy­le­di: “Kalp­ka­sý­bo­zul­ma­sý­na­yol ver­di.­Kal­bin­ha­ya­tý­mýz­i­çin a­çan,­kal­bin­pom­pa­la­ma ge­r ek­l i­ ok­s i­j en­ ve­ be­s in gü­cü­nü­a­zal­tan­ne­den­ler mad­de­le­ri­ni­ta­þý­yan­ka­ný kalp­yet­mez­li­ði­ne­de­ni­o­la­vü­cu­du­mu­za­pom­pa­la­yan bi­lir:­Kalp­da­mar­has­ta­lýk­la­or­ga­ný­mýz­ol­du­ðu­nu­kay­de­rý,­­Kalp­Kri­zi­(mi­yo­kard­in­den­Dr.­Ka­ra­gö­zoð­lu,­“Kalp fark­tü­sü),­Kalp­kas­has­ta­lýk­yet­mez­li­ði­den­di­ðin­de­kal­la­rý­(Kar­di­yo­mi­yo­pa­ti), Kal­bin­pom­pa­la­ma­gü­cü­nün bin­zor­la­na­rak­a­þý­rý­ça­lýþ­tý­ðý ol­ma­sý­ge­re­ken­den­da­ha­az Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. du­rum­lar­Yük­sek­tan­si­yon, ol­ma­sý­dýr.­Bu­du­rum­da­kalp Mus tafa Nafiz Karagözoðlu ka­pak­has­ta­lýk­la­rý,­ti­ro­id­be­zi ka­ný­ye­ter­li­mik­tar­ve­hýz­da or­gan­la­rý­mý­za­gön­de­re­mez.­Kalp­vü­cu­- has­ta­lýk­la­rý,­böb­rek­has­ta­lýk­la­rý,­di­ya­bet dun­ih­ti­yaç­la­rý­ný­kar­þý­la­mak­i­çin­ye­ter­li ve­do­ðum­sal­kalp­has­ta­lýk­la­rý­kalp­yet­mik­tar­da­ok­si­jen­ve­be­si­ni­vü­cu­da­pom­- mez­li­ði­ne­se­bep­o­la­bi­lir.”­

diþler fýrçalanmaz! YEMEKLERDEN hemen­ sonra­ diþ fýrçalamanýn­çürüklere­neden­olduðunu biliyor­ muydunuz?­ Dentaluna­ Diþ Kliniði’nden­ Diþ­ Hekimi­ Arzu­ Yalnýz Zogun,­yemeklerden­sonra­ve­asitli­içecekleri­içtikten­hemen­sonra­diþ­fýrçalamanýn­ sanýldýðý­ gibi­ diþ­ saðlýðýný­ korumadýðýný­ aksine­ çürüklere­ neden­ olabileceðini­ifade­etti. Diþlerin­yemeklerden­en­az­yarým­saat sonra­fýrçalanmasý­gerektiðini­ifade­eden Zogun,­ þöyle­ konuþtu:­ “Yemek­ yerken diþlere­yapýþan­yemek­artýklarý­kýsa­süre içerisinde­ aside­ döner.­ Yemekten hemen­sonra­diþlerinizi­fýrçalamanýz­ise o­ asidin­ aðýz­ içerisinde­ yayýlmasýna neden­ olur.­ Bu­ asitler­ ise­ diþ­ minesinin kalitesini­düþürür,­dayanýklýlýðýný­azaltýr. Bu­ nedenle­ yemeklerden­ en­ az­ yarým saat­ sonra­ diþleri­ fýrçalamak­ en doðrusudur.”­ Uyku­ sýrasýnda­ aðýzda­ asit­ oranýnýn arttýðý­ için­ geceleri­ çürük­ riskinin­ arttýðýný­ da­ ifade­ eden­ Zogun,­ yatmadan önce­ mutlaka­ diþlerin­ fýrçalanmasý gerektiði­konusunda­ikazýnda­bulundu.­

Diþ Hekimi Arzu Yalnýz Zogun

Elma ve armutu ýsýrýp yemek diþi temizler DIÞ saðlýðý için diþlerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiðini söyleyen Diþ Hekimi Arzu Yalnýz Zogun, bunun için elma ve armut gibi sert meyvelerin býçakla kesmek yerine direkt olarak ýsýrarak yenmesini önerdi. Zogun, “Katý meyveleri ýsýrarak yerseniz diþlerinizin arasýndaki yemek artýklarý da temizlenir. Bu nedenle hastalarýmýza katý meyveleri ýsýrarak yemelerini öneriyoruz”dedi.

Dr. Karagözoðlu: Kalp yetmezliðinin aðýrlýðý ile þikâyetleri arasýnda her zaman doðru orantý olmaz.

Dr. Karagözoðlu, KY’ndeki þikâyetleri de þöyle sýraladý: n Nefes­darlýðý­ile­birlikte­dinlenme veya­yatakta­yatarken­nefes­almada­güçlük n Kuru,­gýcýk­tarzýnda­bir­öksürük n Ayak­ve­karýnda­þiþme­(ödem) ve­hýzlý kilo­artýþý n Sýk­idrara­çýkma­(özellikle­geceleri) n Ýþtah­kaybý n Bulantý n Sersemlik,­yorgunluk­ve­zayýflýk­ n Beyin­kanlanmasýnýn­azalmasý­da­bil-

inç­düzeyinde­deðiþikliklere­yol­açar n Hýzlý­ve­düzensiz­kalp­ritmi Dr.­ Ka­ra­gö­zoð­lu,­ a­çýk­la­ma­sý­na­ “An­cak­ kalp­ yet­mez­li­ði­nin­ a­ðýr­lý­ðý­ i­le­ þi­kâ­yet­ler­ a­ra­sýn­da­ her­ za­man­ doð­ru­ o­ran­tý ol­maz.­ KY’nin­ a­ðýr­ ol­ma­dý­ðý­ du­rum­lar­da­ hiç­ þi­kâ­yet­ ol­ma­ya­bi­lir­ ve­ kalp­ yet­mez­li­ði,­yal­nýz­mu­a­ye­ne­ve­bir­ta­kým­la­bo­ra­tu­ar­tet­kik­le­ri­i­le­fark­e­di­le­bi­lir.­Ba­zen­ i­se­ i­le­ri­ de­re­ce­de­ KY­ ol­du­ðu­ hal­de faz­la­ þi­kâ­yet­ ol­ma­ya­bi­lir”­ söz­le­ri­ni­ de ek­le­di.­­Ýstanbul / Recep Bozdað

Ellerim temiz mi, deðil mi? “ELLERÝMÝ yý­ka­ma­sam­du­ra­mam,­ký­ya­fet­le­ri­mi­te­miz­ol­du­ðu­na­i­na­na­ka­dar­yý­ký­yo­rum,­bu­la­þýk­ma­ki­ne­si­ben­den­i­yi­te­miz­le­ye­mez,­ka­pý­kol­la­rý­na­do­ku­na­mam,­baþ­ka­sý­nýn­e­vin­de­tu­va­le­te­gi­re­mem’’­gi­bi­ta­kýn­tý­la­rý­nýz­var­mý?­Ýþ­te­bu­gi­bi­i­fa­de­ler­a­þý­rý­te­miz­lik düþ­kün­lü­ðü­has­ta­lýk­be­lir­ti­si­o­la­rak­gö­rü­lü­yor.Halk a­ra­sýn­da­te­miz­lik­has­ta­lý­ðý­o­la­rak­bi­li­nen­Ob­se­sif Kom­pul­sif­ki­þi­lik­bo­zuk­lu­ðu­hem­ki­þi­yi,­hem­de­çev­re­sin­de­ki­le­ri­has­ta­e­di­yor.­Re­em­Nö­rop­si­ki­yat­ri­Mer­ke­zi’nden­Dr.­Meh­met­Ya­vuz,­her­100­ki­þi­den­i­ki­sin­de­gö­rü­len­te­miz­lik­has­ta­lý­ðý­hak­kýn­da­bil­gi­ler­ver­di.

TEMÝZLÝK HASTALIÐI NEDÝR? “Te­miz­lik­has­ta­lý­ðý­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­bu­has­ta­lýk­ as­lýn­da­ Ob­se­sif­ Kom­pul­sif­ bo­zuk­luk­lar­dan­ bir ta­ne­si­dir.­ Ta­kýn­tý­lý þe­k il­d e­ te­m iz­l ik tut­k un­l u­ð u,­ her þe­yin­ kir­li­ ol­du­ðu his­si­ne­ i­nan­ma­ ve her­ þe­yi­ sü­rek­li­ yý­ka­m a­ sil­m e­ gi­b i ey­lem­le­rin­ sü­rek­li tek­rar­lan­ma­sý­ te­miz­lik­ has­ta­lý­ðý­ o­la­rak­ ad­lan­dý­rý­lýr. Bu­nun­ al­týn­da­ ya­tan­ se­bep­ ank­si­ye­te­bo­zuk­lu­ðu,­þüp­he­ci­lik­ ve­ e­min­ o­Dr. Mehmet Yavuz la­ma­ma­ his­si,­ sap­lan­tý­lý­dü­þün­ce­ler­dir.­Di­ðer­tüm­ta­kýn­tý­lar­da­ol­du­ðu gi­bi­ay­ný­sü­re­ci­iz­ler.­Ki­þi­bu­bo­zuk­luk­la­rýn­man­týk dý­þý­ol­du­ðu­nu­bil­di­ði­hal­de­ken­di­dav­ra­nýþ­la­rý­ný­en­gel­le­ye­mez.­Ýs­tem­dý­þý­dav­ra­nýþ­la­rý­ný­sü­rek­li­tek­rar­la­ya­rak­ en­gel­le­me­ye­ ça­lý­þýr.­ Sap­lan­tý­lý­ dü­þün­ce­den kur­tul­ma­ya­ve­u­nut­ma­ya­ça­ba­gös­te­rir.­Fa­kat­ba­þa­rý­lý­o­la­maz.­Ör­ne­ðin­e­li­ni­yý­ka­dý­ðý­hal­de­e­min­o­la­ma­dý­ðý­i­çin­tek­rar­yý­ka­ya­bi­lir.­Bu­has­ta­lýk­te­da­vi­e­di­le­bi­lir­ bir­ has­ta­lýk­týr.­ Fa­kat­ te­da­vi­ e­dil­me­di­ðin­de cid­di­sað­lýk­prob­lem­le­ri­or­ta­ya­çý­ka­bi­lir.” Temizlik hastalýðýnýn belirtileri nelerdir? l Kiþi sürekli ellerini yýkar, l Evi temizler, l Eve gelen bir misafirin ardýndan kullandýðý her þe yi temizleyebilir. l Zamanýn çoðunu temizlik yaparak harcar. l Kirli olduðunu düþündüðü her nesneyi yýkar ve temizlemeden kullanamaz.


Y

HABER Parkinson için etken madde n ÖZELLÝKLE aðrý kesici ve ateþ düþürücü bazý ilâçlarda bulunan i bup ro fen et ken mad de si nin Parkinson hastalýðý riskini azaltabileceði belirlendi. Harvard Üniversitesinden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, düzenli olarak ibuprofen kullanan yetiþkinlerin Parkinson hastalýðýna yakalanma riskinin yüzde 27 azaldýðýný gösterdi. Araþtýrmaya im za a tan lar dan Dr. Al ber to Ascherio, ibuprofenin bu hastalýktan korunmaya yardým edebileceðini belirtti. Ýbuprofenin Parkinson hastalýðýnýn ortaya çýkmasýna sebep olabilen beyin iltihabýný azalttýðýný düþünüyor. A raþtýrma, Neurology dergisinde yayýmlandý. Washington / aa

Türkiye ve dünyadan firmalarýn katýldýðý fuar yoðun ilgi görüyor.

DÜNYANIN TESETTÜRÜ TÜRKÝYE’DE la­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Müs­lü­man nü­fu­sun­250­mil­yo­nu­nun­bi­le­Ýs­lâ­mî­þart­la­ra­gö­re­gi­yin­di­ði­ni­var sa­yar­sak,­Türk­teks­til­pa­za­rýn­dan yak­la­þýk­10­kat­da­ha­bü­yük­bir pa­zar­ol­du­ðu­gö­rü­le­cek­tir’’­de­di.

72 FÝRMA KATILIYOR Yurt­ i­çi­ ve­ dý­þýn­dan­ top­lam 72­ fir­m a­n ýn­ ka­t ýl­d ý­ð ý­ fu­a r­d a, par­dö­sü­ler­den­ka­pa­lý­ma­yo­la­ra, tab­lo­lar­dan­ ak­se­su­ar­la­ra­ ka­dar Ýs­l â­m î­ gi­y im­ ve­ ha­y at­ tar­z ý­n ý yan­sý­tan­pek­çok­ob­je­ser­gi­le­ni­yor.­Fu­ar­da­ki­ka­tý­lým­cý­fir­ma­lar, gün­ bo­yu­ de­vam­ e­de­cek­ te­set­tür­ de­fi­le­le­rin­de­ ken­di­ ü­rün­le­ri­ni­ zi­ya­ret­çi­le­re­ gös­ter­me­ im­ka­ný­bu­la­cak.­Ýstanbul / aa

Ýçmesek, IMF borcunu öderdik! ATATÜRK Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Gö­ðüs­Cer­ra­hi­si­A­na­bi­lim­Da­lý­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­A­til­la­E­roð­lu,­si­ga­ra­iç­me­nin­bir­has­ta­lýk­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek­bu­nun­te­da­vi­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ý­çi­len­her­si­ga­ra­nýn­in­san­ha­ya­tý­ný­5 da­ki­ka­ký­salt­tý­ðý­ný­sa­vu­nan­E­roð­lu,­baþ­la­ma­ya­þý­nýn­i­se­12’ye ka­dar­düþ­tü­ðü­nü­i­fa­de­et­ti.­E­roð­lu,­si­ga­ra­ya­har­ca­nan­pa­ra i­le­6­ay­da­IMF’ye­o­lan­bü­tün­borç­la­rýn­ö­de­ne­ce­ði­ni kay­det­ti.­Si­ga­ra­nýn­al­kol­den­15,­ko­ka­in­den­5­kat­da­ha­faz­la­ba­ðým­lý­lýk­ya­pý­cý­bir­mad­de­ol­du­ðu­nun­al­tý­ný­çi­zen­E­roð­lu,­si­ga­ra­nýn­bin­ler­ce­kim­ya­sal­mad­de­den­o­lu­þan­bir­kok­-

teyl­ol­du­ðu­na­dik­kat­çek­ti.­Si­ga­ra­da­yak­la­þýk­4­bin­fark­lý tok­sin­mad­de­bu­lun­du­ðu­nu­an­la­tan­E­roð­lu,­“Bun­lar­dan 55­a­de­di­nin­kan­se­ro­jen­ol­du­ðu­is­pat­lan­mýþ­týr.­Kat­ran­da bi­li­nen­63­ta­ne­kan­ser­ya­pý­cý­mad­de­var­dýr.­Gün­de­1­pa­ket­ol­mak­ü­ze­re­20­yýl­dýr­si­ga­ra­i­çen­bir­ki­þi,­bu­si­ga­ra­pa­ra­sý­i­le­mü­te­va­zý­bir­a­ra­ba­a­la­bi­lir,­ço­cu­ðu­nun­o­kul­mas­raf­la­rý­ný­gi­de­re­bi­lir­ve­e­vin­tüm­eþ­ya­sý­ný­ye­ni­le­ye­bi­lir.­Ül­ke o­la­rak­si­ga­ra­tü­ke­ti­mi­i­çin­her­yýl­yak­la­þýk­15­mil­yar­TL­har­cý­yo­ruz.­Si­ga­ra­iç­mek­ye­ri­ne,­bu­pa­ra­i­le­6­ay­da­IMF’ye­o­lan­tüm­bor­cu­mu­zu­ö­de­ye­bi­li­riz,­yýl­da­1­mil­yon­ki­þi­ye­iþ­bu­la­bi­li­riz”­de­di. Iðdýr / cihan

n AMERÝKALI oyuncu ve Birleþ miþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliðinin (BMMYK) iyi niyet elçisi Angelina Jolie, mültecilerle gö rüþmek için Afganistan’ý ziyaret etti. Jolie, BMMYK’nin yayýmladýðý açýklamasýnda, ‘’Mültecilerin yeniden topluma uyum saðlamasýnýn vurgulanmasý gerektiðini, bunun sadece barýnak vererek deðil su, iþ, çocuklar için okul ve saðlýk merkezlerinin saðlanmasý anlamýna da geldiðini’’ ifade etti. Bu, Jolie’nin Afganistan’a yaptýðý ikinci ziyareti oldu. Kabil / aa Televizyonun hemen hemen bütün evlerin baþköþesinde yer almasý ve mevcut programlarýn muhtevasý aile bireyleri arasýndaki iletiþimi zayýflatýyor.

Kanada ve ABD'nin obezite sorunu n KANADA Ýstatistik Kurumu, ülkedeki her 4 yetiþkinden birinin obez olduðunu açýkladý. Statistics Canada’nýn, Amerikan Hastalýk Kontrol Merkezi U.S. Centers for Disease Control ile ortaklaþa gerçekleþtirdiði 2007-2009 yýllarýný kapsayan çalýþmanýn sonuçlarý açýklandý. Buna göre, Kanadalý ye tiþkinlerdeki obez oraný yüzde 24.1 olarak belirlendi. Bu rakam ABD’li yetiþkinlerde yüzde 34.4 olarak belirlendi. Ayný çalýþmanýn detayýnda, Kanadalý erkeklerdeki obezite vak'asýnýn yüzde 24.3 olmasýna karþýn, ABD’li yetiþkin erkeklerde bu oranýn yüzde 32.6’ya çýktýðý kaydedildi. Ottawa / aa

Apple, yeni iPad’i tanýttý DÜNYANIN ön­de­ge­len­tek­no­lo­ji­fir­ma­sý App­le,­ge­çen­se­ne­pi­ya­sa­ya­çý­kar­dý­ðý­dün­ya­nýn­ilk­tab­let­bil­gi­sa­ya­rý­i­Pad’in­ye­ni­mo­de­li­ni,­San­Fran­sis­co’da­dü­zen­le­nen­ba­sýn top­lan­tý­sý­i­le­ta­nýt­tý.­Pek­çok­ABD­te­le­viz­yo­nu­nun­can­lý­o­la­rak­ver­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­sah­ne­ye­O­cak­a­yý­ba­þýn­da­sað­lýk­so­run­la­rý­se­be­biy­le­iz­ne­ay­rý­lan­ve­ABD­ba­sý­-

15

Jolie Afganistan’da

YURT ÝÇÝ VE DIÞINDAN 72 FÝRMANIN KATILDIÐI 3. TESETTÜR, TESETTÜR GÝYÝMÝ, MODASI VE AKSESUARLARI ÝHTÝSAS FUARI 7 MARTA KADAR AÇIK KALACAK. DEMOS Fu­ar­cý­lýk­ta­ra­fýn­dan­or­ga­ni­ze­e­di­len­ve­7­Mar­ta­ka­dar­a­çýk­ka­la­cak­‘’3.­Te­set­tür,­Te­set­tür Gi­yi­mi,­Mo­da­sý­ve­Ak­se­su­ar­la­rý Ýh­ti­sas­Fu­a­rý’’­a­çýl­dý.­Ýs­tan­bul­Fu­ar Mer­ke­zi’nde­ki­or­ga­ni­zas­yon­ön­ce­sin­de­ko­nu­þan­De­mos­Fu­ar­cý­lýk­Ge­nel­Mü­dü­rü­Hü­se­yin­As­lan,­dün­ya­da­yak­la­þýk­1,5­mil­yar Müs­lü­man’ýn­ya­þa­dý­ðý­ný­ve­pa­za­rýn­bü­yük­lü­ðü­nün­or­ta­da­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Te­set­tür­fu­a­rý­nýn, ilk­yý­lýn­dan­be­ri­dün­ya­nýn­her­ta­ra­fýn­dan­a­lý­cý­ve­sa­tý­cý­yý­bu­luþ­tur­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­As­lan,­fu­a­rýn üç­yýl­da­yüz­de­400­bü­yü­me­gös­ter­di­ði­ni­kay­det­ti.­As­lan,­te­set­tür fu­a­rý­nýn­Türk­teks­til­pa­za­rý­i­çin ye­ni­bir­a­çý­lým­ve­ye­ni­bir­ne­fes­o­-

4 MART 2011 CUMA

nýn­da­kan­ser­has­ta­lý­ðý­nýn­çok­i­ler­le­di­ði­þek­lin­de ha­ber­ler­çý­kan­þir­ke­tin­ku­ru­cu­or­ta­ðý,­Ýc­ra­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­ve­Ge­nel­Mü­dü­rü­Ste­ve­Jobs­yap­tý.­Jobs,­dün­ya­nýn­ilk­tab­let­bil­gi­sa­ya­rý­o­lan­i­Pad’in­ye­ni­mo­de­li­i­Pad­2’nin,­ABD’de­tek­no­lo­ji­ha­ber­le­ri­ve­ren­blog­lar­da,­in­ter­net­ha­ber­le­rin­de­ve­ga­ze­te­ler­de­ya­zýl­dý­ðý­gi­bi­çift­ta­raf­lý­ka­me­ra­ya­sa­hip­ol­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý.­New York / aa

Televizyon, aile baðlarýný zedeliyor BAKAN KAVAF: TÜRK TOPLUMUNDA AÝLE BAÐLARI, BELÝRLEYÝCÝ ROL OYNUYOR. ANCAK BU YAPI, MEDYA TARAFINDAN ZEDELENÝYOR. KADIN ve­A­i­le­den­So­rum­lu­Dev­let Ba­ka­ný­Sel­ma­A­li­ye­Ka­vaf,­Türk top­lu­mun­da­a­i­le­bað­la­rý­nýn,­hu­zur ve­ba­rý­þýn­ko­run­ma­sýn­da,­sev­gi­ve kar­deþ­lik­duy­gu­la­rý­nýn­ge­liþ­me­sin­de­ve­‘biz’­bi­lin­ci­nin­o­luþ­ma­sýn­da be­l ir­l e­y i­c i­ol­d u­ð u­n u­be­l ir­t e­r ek, med­ya­da­a­i­le­ya­pý­sý­ný­ze­de­le­yen, þid­de­ti­ö­zen­di­ri­ci,­bi­rey­sel­ve­a­i­le­vî mah­re­mi­ye­ti­sar­sý­cý­ya­yýn­la­ra­kar­þý ön­le­yi­ci­me­ka­niz­ma­lar­o­luþ­tu­rul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­ ‘A­i­le­Kon­fe­ran­sý­De­ðer­len­dir­me Top­l an­t ý­s ý’nda­ ko­n u­þ an­ Ka­v af, Türk­ top­lu­mu­nun­ ta­rih­ bo­yun­ca a­i­le­ ek­sen­li­ bir­ me­de­ni­yet­ an­la­yý­þý­ný­ be­nim­se­di­ði­ni­ i­fa­de­ et­ti.­ Ka­vaf,­“Kü­re­sel­leþ­mey­le­bir­lik­te­i­le­ti­-

þim­ tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki­ ge­liþ­me­ler de­ top­lum­sal­ de­ði­þi­mi­ hýz­lan­dýr­mak­t a­d ýr.­ A­i ­l e­l er­ ve­ ço­c uk­l ar med­y a­d an­ yan­s ý­y an­ bil­g i­l er­d en ve­ya­rol­mo­del­ler­den­bü­yük­öl­çü­de­et­ki­len­mek­te­dir­ler.­A­i­le­le­ri­miz, ev­le­ri­mi­zin­baþ­kö­þe­si­ne­o­tu­ran­te­le­viz­yon­lar­da­ki­ ö­zel­lik­le­ kül­tü­rel ve­ma­ne­vî­de­ðer­ler­den­yok­sun­ba­zý­ prog­ram­lar­la­ yýp­ran­mak­ta­dýr. Med­ya­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ ger­çek­ ha­yat­ta top­lu­mun­ka­bul­e­de­me­ye­ce­ði­du­rum­la­rýn­nor­mal­leþ­ti­ril­me­si,­bu­na yö­ne­lik­güç­lü­bir­si­vil­ha­re­ke­ti­de ge­rek­li­kýl­mak­ta­dýr.­Þu­çok­a­çýk­týr ki­a­i­le­ko­nu­sun­da­bu­gün­ted­bir­al­maz­sak­ ya­rýn­ çok­ geç­ o­la­cak­týr” di­ye­ko­nuþ­tu.­­Zonguldak / cihan

KANUNÎ DÜZENLEME HÜKUMET olarak aile merkezli politikalara öncelik verdiklerini kaydeden Bakan Kavaf, þunlarý söyledi: “Çok önemli bir yasal düzenleme olan 4320 sayýlý Ailenin Korunmasý Kanunu ile aile içi þiddet, takibi þikâyete baðlý olan suç kapsamýndan çýkarýlmýþtýr. Bu yasa, kolluk kuvvetlerine doðrudan müdahale yetkisini tanýmaktadýr. Yýl içinde bütün þehirlerimizde çalýþmalar yaparak ailelerimizin sorunlarýný tesbit ettik. Þu anda sosyal hizmetlere duyulan ihtiyaçlar çerçevesinde bütün illerde tarama yapýyoruz. Bu veriler bizim geleceðe dönük hazýrlayacaðýmýz sosyal politikalarýmýz için zemin oluþturmaktadýr.” Konuþmasýnda sosyal güvenlik sistemleri, eðitim kurumlarý, kreþler, yetiþtirme yurtlarý ve yaþlý bakým evleri gibi kurumlarýn hiçbir zaman ailenin fonksiyonunu üstlenmelerinin mümkün olamayacaðýný dile getiren Kavaf, 2011 yýlý sonuna kadar 381 bin engelliye evde bakým hizmeti vermeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kiler GYO tarafýndan 250 milyon dolar yatýrýmla yapýlan Ýstanbul Sapphire, dünyanýn en yüksek 97. Avrupa'nýn ve Türkiye'nin ise en yüksek binasý olma özelliði taþýyor. Seyir Teras'ýn yabancý ve yerli turistlerin ilgi odaðý olacaðý bekleniyor... FOTOÐRAF: RECEP BOZDAÐ-YASÝN ÖKSÜZ

Ýstanbul’u seyrediyorum, Sapphire’in terasýndan 261 METRE ANTEN YÜKSEKLÝÐÝ ÝLE TÜRKÝYE VE AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BÝNASI OLAN ÝSTANBUL SAPPHÝRE'ÝN, SEYÝR TERASINDAN ÝKÝ KIT'A, ÝKÝ DENÝZ VE ÝKÝ KÖPRÜ AYNI ANDA GÖRÜLEBÝLECEK. SAPPHIRE’DE GOLF SAHASI DA VAR. ka­týl­dý.­Ýs­tan­bul­Sapp­hi­re­pro­je­si­nin­ken­di­le­ri­i­çin­bü­yük­ö­nem­arz­et­ti­ði­ni­ak­ta­ran­Na­hit­Ki­ler,­261­met­re ÝSTANBUL an­ten­yük­sek­li­ði­i­le­Tür­ki­ye­ve­Av­ru­pa’nýn­en­yük­sek bi­na­sý­o­lan­Ýs­tan­bul­Sapp­hi­re’in,­Se­yir­Te­ra­sý,­Sapp­hi­re­Çar­þý­ve­re­zi­dans­tan­o­luþ­tu­ðu­nu­söy­le­di.­Ýs­tan­bul’a KÝLER GYO­ta­ra­fýn­dan­250­mil­yon­do­lar­ya­tý­rým­la ve­Tür­ki­ye’ye,­bir­dün­ya­met­ro­po­lü­ne­ya­ký­þa­cak­muh­ha­ya­ta­ge­çi­ri­len­Ýs­tan­bul­Sapp­hi­re­ka­pý­la­rý­ný­bu­gün­a­- te­þem­bir­Se­yir­Te­ra­sý­he­di­ye­et­me­nin­he­ye­ca­ný­ný­ya­çý­yor.­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­ka­tý­- þa­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Ki­ler,­“Se­yir­Te­ra­sý­zi­ya­ret­çi­le­ri­lý­mý­i­le­a­çý­la­cak­o­lan­Ýs­tan­bul­Sapp­hi­re, ne­ilk­de­fa,­Kýz­Ku­le­si,­A­ya­sof­ya,­Boz­do­ðan­Ke­me­ri, ba­sýn­top­lan­tý­sý­i­le­ka­mu­o­yu­na­ta­ný­- Di­ki­li­taþ­ve­ben­ze­ri­pek­çok­ta­ri­hî­ya­pý­yý,­i­ki­ký­t'a­yý,­i­ki týl­dý.­Top­lan­tý­ya­Ki­ler­Hol­ding de­ni­zi­ve­i­ki­köp­rü­yü­ay­ný­an­da­gör­me­fýr­sa­tý­su­na­cak. Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Na­hit Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­gü­nü­bir­lik­tu­Ki­ler,­Jo­nes­Lang­La­Sal­le­Tür­- rizm­des­ti­nas­yon­a­la­ný­o­la­rak­ka­bul­e­di­len­Se­yir­Te­ra­ki­ye­Baþ­ka­ný­A­vi­Al­kaþ­ve­Ta­- sý’nýn,­Ýs­tan­bul’u­zi­ya­ret­e­den­8­mil­yon­ya­ban­cý­tu­rist ban­lý­oð­lu­Mi­mar­lýk­or­tak­la­- ka­dar­yer­li­tu­rist­le­rin­ve­Ýs­tan­bul­lu­la­rýn­da­il­gi­o­da­ðý rýn­dan­Mel­kan­Ta­ban­lý­oð­lu ha­li­ne­gel­me­si­ni­bek­li­yo­ruz­”­di­ye­ko­nuþ­tu.­

ÜMÝT KIZILTEPE

Sapphire'de birçok AVM'de olmayan mescid unutulmamýþ.

Alkaþ: 130 maðaza var

Ýstanbul Sapphire açýlýþ öncesi gerçekleþtirilen basýn toplantýsý ile kamuoyuna tanýtýldý.

SAPPHÝRE Çarþý hakkýnda bilgi veren Alkaþ ise, AVM’de 130 maðazanýn yer aldýðýný belirterek þunlarý söyledi: “Sapphire Çarþý, Pazar katýndaki geleneksel Ýstanbul tatlarý, mimarideki Ýstanbul dokularý ve hediyelik çarþý konsepti ile Ýstanbullularýn her aradýðýný bulduðu bir çekim noktasý olacak. 46 bin metrekare alana yayýlan ve 30 bin kiralanabilir alana sahip Sapphire Çarþý’nýn yýlda 15 milyon yerli ve yabancý ziyaretçiyi aðýrlamasý bekleniyor” dedi.


Y

Ý­LAN

4 MART 2011 CUMA

y se ri i lân lar ELEMAN nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE

n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06

T. C. VAN 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Esas Numarasý : 2010/551 Taþýnmazýn Bulunduðu Yer Mevkii : Van ili Merkez Þabaniye Mah. Pembecimirza Mevkii Ada, Parsel No, Vasfý, Yüzölçümü : 161 Pafta 2078 ada 1 nolu parsel. TAPU MALÝKÝNÝN ADI SOYADI : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ MUHDESAT MALÝKÝ : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ Esas Numarasý : 2010/552 Taþýnmazýn Bulunduðu Yer Mevkii : Van ili Merkez Þabaniye Mah. Pembecimirza Mevkii Ada, Parsel No, Vasfý, Yüzölçümü : 161 Pafta 2078 ada 4 nolu parsel. TAPU MALÝKÝNÝN ADI SOYADI : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ MUHDESAT MALÝKÝ : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ Esas Numarasý : 2010/553 Taþýnmazýn Bulunduðu Yer Mevkii : Van ili Merkez Þabaniye Mah. Pembecimirza Mevkii Ada, Parsel No, Vasfý, Yüzölçümü : 161 Pafta 2079 ada 3 nolu parsel. TAPU MALÝKÝNÝN ADI SOYADI : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ MUHDESAT MALÝKÝ : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ Esas Numarasý : 2010/554 Taþýnmazýn Bulunduðu Yer Mevkii : Van ili Merkez Þabaniye Mah. Pembecimirza Mevkii Ada, Parsel No, Vasfý, Yüzölçümü : 161 Pafta 2078 ada 5 nolu parsel. TAPU MALÝKÝNÝN ADI SOYADI : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ MUHDESAT MALÝKÝ : HÜSNÜ ÇÝFTÇÝ Van Belediye Baþkanlýðý Vekili Av. Kemalettin TÜRKMEN tarafýndan yukarýda yeri, mevkii, pafta, ada, parsel numaralarý ile maliki ve muhdesatý yazýlý taþýnmazlarýn bedel tespiti ve zilyedi tespiti talep, edilmiþ olmakla mahkememizin yukarýda belirtilen esas numaralarýna kaydý yapýlmýþtýr. a) 2942 Sayýlý Yasanýn 14. maddesi hükmünce belirtilen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda Van Belediye Baþkanlýðý hasým gösterilerek iptal ve maddi hatalara karþý idari yargýda dava açýlmamasý ve yürütmeyi durdurma kararýnýn alýndýðýna dair kamulaþtýrma bedeli üzerinden muhdesatýn ve taþýnmazýn kamulaþtýrmayý yapan Van Belediye Baþkanlýðýna aidiyetinin tespit edileceði; b) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna T.C. Ziraat Bankasý Van Þubesinde açýlacak hesaba yatýrýlacaðý; konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirilmesi gerektiði; 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 07/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13761

T. C. KADIKÖY 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO: 2010/1231 E. Föy No: 7157 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D 4810058590) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D 2970076744) Adres: UZUNÇAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ N0. 31 A BLOK (A-2 GÝRÝÞÝ) KAT. 2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: 0216 545 17 37 BORÇLU : AHMET KELEÞ (MUSTAFA ve SATÝ oðlu 1958 LADÝK doðumlu TC. NO: 41074951898) ALÝÞAHANE MAH. 160 SOK. TEKÝN APT. 1/2 MERKEZ/KARAMAN BORÇ MÝKTARI : 30.503,64 TL (Faiz ve masraflar HARÝÇ) Yukarýda adý, adresi yazýlý alacaklýya olan borcunuzdan dolayý yapýlan icra takibinde; yazýlý adresinize Ödeme Emri emri gönderilmiþ adresinizi terk ettiðinizden Ödeme Emri emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaca yaptýrýlan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadýðýndan Ödeme Emri emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ilanýn gazetede neþri tarihinden itibaren yukarýda yazýlý borç ve masraflarýný ka nuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (teminatý vermeniz), borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, ilanen teblið olunur. 24.01.2011 www.bik.gov.tr B: 14443

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2010/1427 Vasi Tayini. Mahkememizce verilen 25/02/2011 tarih, 2010/1427 Esas ve 2011/197 Karar sayýlý karar ile TC: 18068296594, Ahmet Kemal ve Refika'dan olma, 17/03/1922 Ýstanbul do ðumlu HATÝCE FERÝHA AKGÜN'ün TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine 13/11/1953 d.lu, Hüseyin kýzý , 18065296658 T.C.Kimlik Numaralý kýzý AYÞE SELMA AKGÜN vasi tayin edilmiþtir. 25/02/2011 www.bik.gov.tr B: 14606

n Sahibinden

Tel: (0535) 423 83 79

Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

n DENÝZLÝ Albayrak Mey-

SATILIK DAÝRE

nDenizlide Akkonak ma-

hallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pý narkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL

daný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68

+ LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ

nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n DEVREN KÝRALIK

17

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel: 275 13 71

VASITA

n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin

BAKIRKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2009/4526 talimat. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri...........................................: TAPU KAYDI : Baðcýlar Yeni mah. 2358 (26) ada 23 parsel 119 m2 miktarlý tarla nitelikli taþýnmazýn tamamý NÝTELÝKLERÝ : Satýþa sunulan taþýnmaz Yeni Mahalle Mevlana Cad. 5. Sokak no: 7 Baðcýlar adresinde 119,00 m2 arsanýn olduðu yerdir. 5. sokaða cephesinin olduðu, çevresinde 4 ile 5 katlý yapýlaþmalarýn bulunduðu, imar planýnda kýsmen çocuk bahçesi, kýsmende yol alanýnda kalmakta olduðu, görülmüþtür, detaylý bilgi dosyamýzdan görülebilir. ÝMAR DURUMU : 1/1000 ölçekli imar uygulama planýnda kýsmen çocuk bahçesi kýsmende yol alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. KIYMETÝ : 29.750,00 TL Birinci Satýþ günü : 11/04/2011 14:00-14:10 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 21/04/2011 14:00-14:10 Saatleri arasýnda Bakýrköy 2. Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1) Açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla Yukarýda yazýlý yer ve saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2) Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satýþtan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masraflarý Alýcýya, 100,00 YTL için Yüzde 2 aþan kýsým için Yüzde 1 Tellaliye resmi satýcý (borçluya) ait olacaktýr. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3) Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi taktirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4) Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5) Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6) Satýþa iþtirak edenlerin Þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. www.bik.gov.tr B: 14590

T. C. KADIKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2009/17839 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 30/03/2011 saat 10:00-10:10 arasýnda KÜÇÜKBAKKALKÖY BURAK BEY OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04/04/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 23/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 10.000TL 1 34 FER 54 PLAKALI 2002 MODEL MÝTSUBÝSHÝ MARKA BEYAZ RENKLÝ OTOMOBÝL MOTOR VE MOTOR PARÇALARI YOK, MUHTELÝF YERLERDE VURUK VE ÇÝZÝKLER MEVCUT TAVAN EZÝK ARAÇ ÝÇERSÝNDE MUHTELÝF PARÇALAR MEVCUT KOLTUKLARIN BÝR KISMI YOK. NOT: Yukarýda bilgileri yazýlý iþbu menkul satýþ ilaný borçlu Kazým Selçuk Demirkaya' ya ilanen teblið yerine geçmek TOPLAM: 10.000 TL üzere teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 14425

T. C. KADIKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ 2009/24351 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : AV. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN BORÇLU : ABDURRIZA DEMÝR (MUSTAFA oðlu 1972 VAN doðumlu TC.NO: 61534383700) AKASYA SK. UÐURMUMCU MAH. NO: 18/2 ÝÇ KAPI NO: 2 KARTAL/ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 4.889,46 TL (FAÝZ VE MASRAFLAR HARÝÇ) TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝ Dosyamýzda olan yukarýda yazýlý alacaklýya borcunuzdan dolayý yukarýda adresinize 7 nolu ödeme emri gönderilmiþ ve adresten ayrýlmýþ olmanýz sebebiyle tebligat yapýlamadan bila iade edilmiþ olmasý ve zabýtaca yaptýrýlan tetkikat ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni süre olan 7 gün'e 15 gün ilave edilerek ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Borcunuzu iþ bu ilanýn gazetede yayýnlanmasýndan itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair, bir itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðil ise 7 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde Mahkeme önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet ve borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. Maddeye itiraz edilip reddedildiði takdirde ise 18 gün içinde 75. maddeye göre mal beyanýnda bulunmanýz halinde ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur. www.bik.gov.tr B: 14445

T. C. KADIKÖY 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO: 2009/11043 E. Föy No: 2605 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D 4810058590) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D 2970076744) Adres: UZUNÇAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ N0. 31 A BLOK ( A-2 GÝRÝÞÝ) KAT.2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: 0216 545 17 37 BORÇLU : ÞÜKRAN KAVUKLU (VEYSEL ve MELAHET kýzý 1957 ÝNEBOLU doðumlu TC.NO: 19505616586) UÐURMUMCU MAH. SÜMBÜL SOK. HUZUR APT. 20/20 KARTAL/ÝSTANBUL TEL: 475 23 15 BORÇ MÝKTARI : 10.550,33 TL (Faiz ve masraflar dahil) Yukarýda adý, adresi yazýlý alacaklýya olan borcunuzdan dolayý yapýlan icra takibinde; yazýlý adresinize ödeme Emri emri gönderilmiþ adresinizi terk ettiðinizden ödeme Emri emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaca yaptýrýlan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadýðýndan Ödeme Emri emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ilanýn gazetede neþri tarihinden itibaren yukarýda yazýlý borç ve masraflarýnýzý kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (teminatý vermeniz), borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, ilanen teblið olunur. 17.12.2010 www.bik.gov.tr B: 14444

PAZARCIK KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2009/3 KARAR NO: 2010/96 Davacý Orman Genel Müdürlüðü adýna Pazarcýk Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan davalý Mehmet KARATAÞ vd. aleyhine açýlan K. Maraþ Sadakalar Köyü 113 ada 65 parselin Kadastro Tespitine itiraz davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda verilen hükmün Davalý Yusuf oðlu Cuma Ali KARATAÞ ile Memik KARATAÞ mirasçýlarý Naciye KARATAÞ ve Meral KARATAÞ'ýn yapýlan tahkikat sonucu açýk adresleri tespit edilemediðinden ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla; Pazarcýk Kadastro Mahkemesinin 08/07/2010 tarih 2009/3 Esas ve 2010/96 karar sayýlý ilamý ile Davacý Orman idaresinin davasýnýn KABULÜ ile K.Maraþ Ýli, Pazarcýk Ýlçesi, Sadakalar Köyü 113 ada 65 parsel sayýlý taþýnmazýn Orman vasfý ile Maliye Hazinesi adýna TAPUYA TESCÝLÝNE kararý verilmiþ olup ve ayrýca yapýlan 1.924,87 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacý orman idaresine verilmesi yönündeki hükmün Davalý Yusuf oðlu Cuma Ali KARATAÞ ile Memik KARATAÞ mirasçýlarý Naciye KARATAÞ ve Meral KARATAÞ'a ilanen tebliðine, ilanýn yayýn tarihinden 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðýndan, teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde adý geçenler yönünden hükmün kesinleþeceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 14603


SiyahMaviKýrmýzýSarý

18

4 MART 2011 CUMA

Y

SPOR 11 PUANLIK FARKI KAPATMAK ZORUNDA GALATASARAY, 7 sezon sonra Avrupa kupalarýna katýlamama tehlikesi yaþýyor. Sarý-kýrmýzýlýlar, son olarak 20032004 sezonunda Fatih Terim yönetiminde ligi 54 puanla 6. sýrada bitirmiþ ve Avrupa kupalarýna katýlamamýþtý. Galatasaray, gelecek sezon Avrupa kupalarýna katýlabilmek için ligin bitimine 11 hafta kala, halen 4. sýrada olan ve 11 puan gerisinde olduðu Kayserispor’u geçmek zorunda.

UA: YÖNETÝM ÝSTÝFA

HABERLER

GALATASARAY’IN en güçlü ve büyük taraftar grubu Ultraslan, resmi internet sitesinden kulüp baþkaný Adnan Polat, sportif direktör Adnan Sezgin ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Ultraslan’ýn internet sitesi ‘’ultraslan.com’’un açýlýþ sayfasýnda, Adnan Polat ile Adnan Sezgin’in birbirine sarýlmýþ halde fotoðraflarý yer alýrken, bunun yanýnda da büyük harflerle ‘’ÝSTÝFA’’ yazýsýnýn bulunmasý dikkati çekti. Sitede, yönetim kuruluna da istifa çaðrýsý yapýldý.

Özer, Ankaraspor'da Kocaman'ýn öðrencilerindendi.

Özer: Bana kapýyý Aykut Hoca açtý FENERBAHÇELÝ fut­bol­cu­Ö­zer­Hur­ma­cý,­tek­nik di­rek­tör­Ay­kut­Ko­ca­man’ýn­fut­bol­hayatýn­da­ö­nem­li­bir­ye­re­sa­hip­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Ba­na­ yo­lun­ ka­pý­sý­ný­ a­çan­ Ay­kut­ Ho­ca­dýr’’­ de­di. FBTV'de­ya­yýn­la­nan­‘’1’e­1’’­prog­ra­mý­nýn­ko­nu­ðu­ o­lan­ Ö­zer,­ fut­bol­ ka­ri­ye­ri­ni­ ve­ sa­rý-la­ci­vert­li ku­lü­be­ ge­le­ne­ ka­dar­ki­ sü­reç­te­ ya­þa­dýk­la­rý­ný­ an­lat­tý.­ An­ka­ras­por­ for­ma­sýy­la­ 2006-2007­ se­zo­nun­da­ tek­nik­ di­rek­tör­ Ay­kut­ Ko­ca­man’ýn­ ken­di­si­ne­ çok­ þans­ ver­di­ði­ni­ an­la­tan­ Ö­zer,­ Ko­ca­man­ta­kým­dan­ay­rýl­dý­ðýn­da­bü­yük­bir­sý­kýn­tý­ya­þa­dý­ðý­ný­kay­detti.­Özer,­“Di­ðer­ho­ca­la­rýn­an­tren­man­da­bi­le­ver­me­di­ði­þan­sý­o­bi­ze­maç­lar­da­ver­di.­O­dö­nem­de­ba­na­ve­bi­ze­yo­lun­ka­pý­sý­ný­a­çan, her­þe­yi­­a­çan­her­za­man­Ay­kut­ho­ca­dýr.­Bü­yük bir­ þans­tý­ be­nim­ i­çin.­ Tek­rar­ Fe­ner­bah­çe’de­ de o­nun­la­bir­lik­te­ça­lýþ­ma­þan­sý­el­de­et­tim"­dedi.

Genç oyuncu Lokomotiv Moskova ile sözleþme imzalayacak.

Sercan’ýn gitmesi artýk an meselesi

G. Saray yeni stadý TT Arena'da Avrupa kupalarý maçýna çýkabilmek için artýk ligi 4. sýrada bitirmesi gerekiyor. FOTOÐRAFLAR: AA

Cimbom’un düþüþü AVRUPAYA ERKEN VEDA EDEN, SÜPER LÝG’DE ZÝRVE YARIÞINDAN DA ERKEN KOPAN GALATASARAY, TÜRKÝYE KUPASINDAN DA ELENEREK TARAFTARLARINI ÜZDÜ. SPOR To­to­Sü­per­Lig’in­23.­haf­ta­sýn­da­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­yes­por’a­­ye­ni­le­rek­top­lam­11­mað­lu­bi­ye­te­u­la­þan­Ga­la­ta­sa­ray,­bu­se­zon­ka­lan­tek­he­de­fi­o­lan­Zi­ra­at­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý’nda­da­Ga­zi­an­teps­por’a­e­le­ne­rek,­dü­þü­þü­nü­sür­dür­dü.­Bü­yük­ü­mit­ler­le­baþ­la­dý­ðý­ye­ni­se­zon­da­ilk o­la­rak­U­E­FA­Av­ru­pa­Li­gi’nde­Uk­ray­na’nýn­Kar­paty­ta­ký­mý­na­2-2’nin­rö­van­þýn­da­dep­las­man­da­1-1­be­ra­be­re­ka­la­rak he­nüz­play-off­tu­run­da­ve­da­e­den­Ga­la­ta­sa­ray’ýn,­Si­vass­por­ve­Bur­sas­por­mað­lu­bi­yet­le­riy­le­baþ­la­dý­ðý­lig­de,­ar­dýn­dan­ya­ka­la­dý­ðý­4­maç­lýk­ga­li­bi­yet­se­ri­si­de­(Es­ki­þe­hirs­por,­Ga­zi­an­teps­por,­Bu­cas­por­ve­Ýs­tan­bul Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­yes­por)­is­tik­ra­rý­ge­tir­me­di.­Bu­nun­ar­dýn­dan­üst­üs­te­i­ki­maç­ka­zan­ma­yý ba­þa­ra­ma­yan­Ga­la­ta­sa­ray,­23.­haf­ta­so­nun­da­32 pu­an­la­10.­sý­ra­ya­de­mir­at­tý.­Ga­la­ta­sa­ray,­lig­ta­ri­hin­de­bir­se­zon­da­ki­en­faz­la­ye­nil­gi­re­ko­ru­nu (10)­al­dý­ðý­11­mað­lu­bi­yet­le­ký­ra­rak,­kö­tü­gi­di­þa­tý­ný sür­dür­dü.­Sa­rý-kýr­mý­zý­lý­lar,­51­pu­an­lý­li­der­Fe­ner­bah­çe’nin­19­pu­an­ge­ri­sin­de­kal­dý.

SIRALAMADA NEREDEN NEREYE! 2000­yý­lýn­da­U­E­FA­Ku­pa­sý’ný­mü­ze­si­ne­gö­tü­re­rek­ta­rih­ya­zan­Ga­la­ta­sa­ray,­U­lus­la­ra­ra­sý­Fut­bol Ta­ri­hi­ve­Ýs­ta­tis­tik­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu’nun­(IFFHS) ‘’Dün­ya­nýn­En­Ý­yi­Fut­bol­Ta­kým­la­rý’’­de­ðer­len­dir­me­sin­de­1.­sý­ra­ya­ka­dar­yük­sel­miþ­ti. Sa­rý-kýr­mý­zý­lý­lar,­dün­a­çýk­la­nan­IFFHS 2011­yý­lý­þu­bat­a­yý­de­ðer­len­dir­me­sin­de­89 pu­an­la­an­cak­192’in­ci­sý­ra­yý­a­la­bil­di.

n BURSASPOR Ku­lü­bü­Ba­sýn­Söz­cü­sü­Fer­ruh­Nay­man,­Ser­can­Yýl­dý­rým’ýn,­Rus­ya’nýn­Lo­ko­mo­tiv­Mos­ko­va­ta­ký­mý­na­trans­fe­ri­ne­i­liþ­kin,­‘’Ser­can­git­mek­is­ti­yor,­biz­de­‘ol­sun’­de­di­ði­mi­ze­gö­re­bu­trans­fer­bü­yük o­la­sý­lýk­la­ger­çek­le­þe­cek’’­de­di.­Nay­man,­Ser­can­Yýl­dý­rým’ýn­trans­fe­ri­nin­ger­çek­leþ­me­si­nin­an­me­se­le­si­ol­du­ðu­nu,­Rus­ku­lü­bü­nün­bir­mik­tar­na­kit­pa­ra­ve­re­ce­ði­ni,­ka­lan­bö­lüm­i­çin­de­ban­ka­te­mi­na­tý­bek­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Genç­gol­cü­nün­ha­yal­le­ri­a­ra­sýn­da yurt­dý­þýn­da­oy­na­ma­nýn­bu­lun­du­ðu­nu,­ku­lüp­o­la­rak fut­bol­cu­nun­bu­is­te­ði­ne­o­lum­lu­bak­týk­la­rý­ný­di­le­ge­ti­ren­Nay­man,­‘’A­ma­he­nüz­im­za­a­þa­ma­sý­na­ge­lin­me­di.­Gö­rüþ­me­ler­de­vam­e­di­yor,­her­an­so­nu­ca­va­rý­la­bi­lir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Nay­man,­bu­tür­ge­liþ­me­le­rin ya­þa­na­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­ne­rek­dev­re­a­ra­sýn­da­Kenny Mil­ler­ve­Jozy­Al­ti­do­re’u­trans­fer­et­tik­le­ri­ni,­for­vet mev­kin­de­Tur­gay­Ba­ha­dýr’ýn­da­kad­ro­da­yer­al­dý­ðý­ný a­ným­sa­ta­rak,­Ser­can­Yýl­dý­rým’ýn­gi­di­þiy­le­sý­kýn­tý­ya­þa­ya­cak­la­rý­ný­dü­þün­me­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.

Messi, 28. golünü attý n LA LÝGA’DA e­min­a­dým­lar­la­þam­pi­yon­lu­ða­gi­den Bar­ce­lo­na,­ 26.­ haf­ta­ ma­çýn­da­ Va­len­ci­a’yý­ dep­las­man­da­1-0­yen­di.­Di­ðer­maç­la­rý­na­o­ran­la­bu­kar­þý­laþ­ma­da­top­la­da­ha­az­oy­na­yan,­an­cak­yi­ne­de­bu ko­nu­da­ki­ üs­tün­lü­ðü­nü­ yüz­de­ 43’e­ kar­þý­lýk­ yüz­de 57­i­le­e­lin­de­tu­tan­Ka­ta­lan­e­kip,­3­pu­a­na,­77.­da­ki­ka­da­Li­o­nel­Mes­si’nin­at­tý­ðý­gol­le­u­laþ­tý.­Maç­ta­go­lü­ da­ha­ çok­ dü­þü­ne­rek­ oy­na­yan­ ve­ ra­kip­ ka­le­de da­ha­teh­li­ke­li­gö­rü­nen­e­kip­Bar­ce­lo­na­ol­du.­Mes­si, at­tý­ðý­gol­le,­lig­de­ki­gol­sa­yý­sý­ný­28’e­çý­kart­tý.

Ýpek yolunu koþacaklar n ÇÝN, Tay­van­ve­Ka­na­da’dan­4­spor­cu,­10­bin­ki­lo­met­re­lik­ Ý­pek­ Yo­lu’nu­ koþ­ma­ya­ ha­zýr­la­ný­yor. Þin­hu­a­a­jan­sý­nýn­ha­be­ri­ne­gö­re,­at­let­le­rin,­As­ya­ve Av­ru­pa’nýn­2­bin­yýl­dan­faz­la­geç­mi­þe­sa­hip­ti­ca­ret yo­lun­da­ki­ko­þu­su­20­Ni­san­da­baþ­la­ya­cak,­Ey­lül­a­yý or­ta­la­rýn­da­ so­na­ e­re­cek.­ Çin­ Dað­cý­lýk­ Der­ne­ði­ ve Tay­van­mer­kez­li­Dün­ya­Ke­þif­ve­Ko­ru­ma­Der­ne­ði ta­ra­fýn­dan­or­ga­ni­ze­e­di­len­‘’Ý­pek­Yo­lu­nu­Ku­cak­la­mak’’­ ad­l ý­ Ýs­t an­bul’dan­ baþ­l a­ya­c ak­ ko­þu,­ Ý­r an, Türk­me­nis­tan,­Öz­be­kis­tan­ve­Ka­za­kis­tan­gü­zer­ga­hý­ný­iz­le­ye­rek,­Þi­an­þeh­rin­de­ta­mam­la­na­cak.

Ersan’ýn gönlü Beþiktaþ’ta n BEÞÝKTAÞ’IN A­da­nas­por’dan­ki­ra­lýk­o­la­rak­al­dý­ðý ve­or­ta­ya­koy­du­ðu­per­for­mans­la­dik­kat­le­ri­üs­tü­ne­çe­ken­sa­vun­ma­o­yun­cu­su­Er­san­Gü­lüm,­ter­ci­hi­nin­yi­ne si­yah­be­yaz­lý­ta­kým­dan­ya­na­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Zi­ra­at Tür­ki­ye­Ku­pa­sý’nda­Trab­zons­por­i­le­oy­na­nan­maç­ta sa­kat­la­nan­ve­A­vus­tral­ya’da­a­me­li­yat­o­lan­Er­san, Ligtv’ye­te­le­fon­la­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­A­da­nas­por’dan ki­ra­lýk­o­la­rak­gel­di­ði­Be­þik­taþ’ýn­ken­di­si­ne­þans­ver­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Her­kes­be­ni­Be­þik­taþ­lý­Er­san­Gü­lüm­o­la­rak­bi­li­yor.­Ýlk­ter­ci­him­Be­þik­taþ’’­de­di.­

Nike Halý Saha için yarýn son gün n TÜRKÝYE’NÝN en­geniþ­katýlýmlý­futbol­organizasyonu­olan­Nike­Halý­Saha­Ligi’ne­katýlým­için­sayýlý günler­kaldý.­Futbol­Federasyonu’ndan­yapýlan­açýklamaya­göre,­15-18­ve­19-35­yaþ­kategorilerinde­isteyen herkes­takýmýný­kurarak­bu­heyecana­ortak­olabilecek. Turnuvaya­katýlým­için­son­gün­6­Mart­Pazar.­12 Mart-22­Mayýs­2011­tarihleri­arasýnda­70­merkezde 100­halý­sahada,­binlerce­takým,­Türkiye’nin­halý­saha þampiyonu­olmak­için­mücadele­edecek.­

Süper Ligde 24. hafta Kayseri’de açýlýyor n SPOR To­to­ Sü­per­ Lig’de­ 24.­ haf­ta­nýn­ per­de­si bu­gün­ Kay­se­ri’de­ ya­pý­la­cak­ Kay­se­ris­por-Ma­ni­sas­por­ma­çýy­la­a­çý­lý­yor.­Be­þik­taþ­i­le­Trab­zons­por­a­ra­sýn­da­Pa­zar­gü­nü­ya­pý­la­cak­dev­ma­ça­da­sah­ne­o­la­cak­Sü­per­Lig’de­24.­haf­ta­nýn­prog­ra­mý­þöy­le: Bugün: 20.00 Kayserispor-Manisaspor (Kadir Has) Yarýn: 14.00 Konyaspor-Ankaragücü (Konya Atatürk) 16.00 Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak) 19.00 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (TT Arena) 6 Mart Pazar: 14.00 Kasýmpaþa-Medical Park Antalyaspor (RTE) 16.00 Bursaspor-Ýstanbul BÞB (Bursa) 17.00 Eskiþehirspor-Bucaspor (Eskiþehir) 19.00 Beþiktaþ-Trabzonspor (Fiyapý Ýnönü) 7 Mart Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliði-Fenerbahçe ( 19 Mayýs)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


Y

RÖPORTAJ

4 MART 2011 CUMA

19

AYASOFYA’YI AÇACAÐIZ YENÝ ASYA’YA KONUÞAN DP GENEL BAÞKANI NÂMIK KEMAL ZEYBEK, “BU ÝÞÝ ARTIK DERHAL ÇÖZMENÝN ZAMANI GELMÝÞTÝR. ‘CAMÝDÝR, AÇILMIÞTIR’ DÝYE KARAR ALIRIZ. AYASOFYA'YI ÝBADETE AÇARIM!” DEDÝ.

cevher@yeniasya.com.tr

yavuz@yeniasya.com.tr

—DÜNDEN DEVAM—

28 ÞUBAT KANUNLARINI TOPTAN KALDIRACAÐIZ 28 Þubat postmodern darbenin tahribatý ortada. 28 Þubat sürecinde temel hak ve hürriyetlere, dinî özgürlüklere büyük darbeler vuruldu. 28 Þubat’ýn devlete sinen ruhunu ve tahribatýný nasýl temizleyeceksiniz? e­se­lâ­bu­“kat­sa­yý”­hak­sýz­lý­ðý­baþ­lý­ba­þý­na­bir vic­dan­sýz­lýk­týr.­Ho­ca­Ah­med­Ye­se­vî­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­bu­nu­uy­gu­la­ma­dým.­Ya­ni­Þiþ­li’yi­bi­ti­rir­se­ço­cuk­140­pu­an­al­mýþ,­di­ðe­ri de­Si­irt’te­ki­o­ku­lu­bi­ti­ren­ço­cuk­da­140­pu­an­al­mýþ.­Þiþ­li’yi­bi­ti­ren­a­da­mýn­pu­a­ný­ný­bir­de­yük­sel­ti­yor­sun.­Böy­le­bir­vic­dan­sýz­lýk­o­lur­mu?­“Kat­sa­yý”nýn­ö­ze­ti­bu… Bu­nun­gi­bi­28­Þu­ba­tý­top­tan­te­miz­le­ye­ce­ðiz.­“28­Þu­bat’tan­son­ra,­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­çý­ka­rýl­mýþ­o­lan­bu­tür bü­tün­ka­nun­lar­bir­tor­ba­ka­nun­þek­lin­de­il­ga­e­dil­miþ­tir” de­di­ði­niz­za­man,­o­lay­bi­ter.­Kur’ân­kurs­la­rý­ö­nün­de­ki­YAÞ ya­sak­la­rý­ve­di­ðer­bü­tün­ya­sak­la­rý­kal­dý­ra­ca­ðýz… “Bu­ya­sa­lar­yü­rür­lük­ten­kal­dý­rýl­mýþ­týr”­di­ye­cek­si­niz. Se­kiz­yýl­lýk­zo­run­lu­e­ði­tim­de­ilk­beþ­yýl­dan­son­ra­mes­le­kî­ih­ti­sas­laþ­ma­yý,­yön­len­dir­me­yi­ge­tir­mek­lâ­zým.­Bu­uy­gu­la­ma­la­rýn­aç­tý­ðý­ya­ra­lar­bel­ki­ko­lay­ko­lay­ka­pa­tý­la­maz,­a­ma­en­a­zýn­dan­bun­dan­son­ra­ki­le­rin­mað­dur­ol­ma­ma­sý­i­çin­der­hal­yü­rür­lük­ten­kal­dý­rý­la­bi­lir­bu­uy­gu­la­ma­lar.­Biz­de­böy­le­ya­pa­ca­ðýz…­

M

AYASOFYA’YI YÝNE ÝBÂDETE AÇARIZ… Bediüzzaman, Ezân-ý Muhammedinin aslýna çevrilip neþri ve ilânýyla Demokratlarýn on-yirmi derece mânevî kuvvet kazandýðý gibi, “Ayasofya’yý beþ yüz sene devam eden kudsî vaziyetine çevirme”nin Anadolu Müslümanlarýný duâcý yaptýðýný belirtir. DP olarak önceki hizmetlerin devamý anlamýnda Ayasofya projeniz var mý? Gü­zel­ö­zet­le­di­niz­sü­re­ci.­A­ya­sof­ya’da­Hün­kâr­Mah­fi­li­'nin­i­bâ­de­te­a­çýl­ma­sý­ve­Mu­kad­des­E­mâ­net­ler’de­24 sa­at­Kur’ân-ý­Ke­rim­o­ku­tul­ma­sý­12­Ey­lül’den­ön­ce­sa­yýn De­mi­rel­ta­ra­fýn­dan­baþ­la­tý­lan­uy­gu­la­ma­lar­dýr.­Son­ra­12 Ey­lül’de­bun­lar­ka­pa­týl­dý.­Ben­DYP’de­Kül­tür­Ba­ka­ný­ol­du­ðum­za­man­i­se,­ya­ni­1991’de,­o­ra­yý­sü­r'at­le­o­nart­tým ve­tek­rar­hiz­me­te­aç­týr­dým.­ O­se­ne­Yu­nus­Em­re­yý­lýy­dý.­Ken­di­me­gö­re­çok­si­ya­sî dav­ran­dým.­Yu­nus­Em­re­o­ra­tor­yo­su­nun­bü­yük­sa­lon­da gös­te­ri­mi­var­dý.­Çok­dik­ka­ti­çek­me­sin­di­ye­aç­ma­yý­o­gü­ne denk­ge­tir­dim.­Hat­ta­kur­may­la­rým­ba­na,­bu­nun­i­çin­tö­ren ya­pa­lým­de­di­ler.­A­ma­ben­tö­ren­is­te­mem,­Al­lah­rý­zâ­sý­i­çin aç­tý­rý­yo­ruz­de­dim.­Ta­biî­bu­a­ra­da­Mev­lâ­nâ­Kül­tür­ve­Sa­nat­Vak­fý’na­o­ra­da­Mev­le­vî­a­yi­ni­yap­týr­dýk.­O­ra­tor­yo­dan son­ra­o­nu­da­yap­týk,­a­ma­bu­a­ra­da­ar­ka­plân­da­Hün­kâr Mah­fi­li­i­bâ­de­te­de­a­çýl­dý­ve­Mu­kad­des­E­ma­net­ler’de Kur’ân­o­kun­ma­ya­ay­ný­gün­baþ­lan­dý. Hiç­bir­med­ya­men­su­bu­nun­dik­ka­ti­ni­çek­me­di­bu­uy­gu­la­ma­lar.­Tek­bir­ga­ze­te­den,­u­ya­nýk­bir­ga­ze­te­ci­fark­et­miþ­sa­de­ce.­Gü­neþ­ga­ze­te­si­var­dý­o­za­man.­ “A­ya­sof­ya’da Zey­bek­o­yun­la­rý”­ di­ye­baþ­lýk­at­tý­lar.­Hat­ta­A­ya­sof­ya’nýn dört­mi­na­re­si­ne­ho­par­lör­koy­du­rup­e­zân­da­o­kut­ma­ya baþ­la­mýþ­týk.­“His­set­tir­me­den,­ya­vaþ­ya­vaþ­o­ra­yý­ca­mi­ya­pa­cak­lar”­di­ye­ha­ber­yaz­mýþ­lar­dý.­U­ya­nýk­bir­ga­ze­te­ciy­miþ;­o za­man­ni­ye­ti­miz­böy­ley­di­ger­çek­ten.­Zi­ra­bu­nu­a­lýþ­tý­ra­a­lýþ­tý­ra­yap­ma­mýz­ge­re­ki­yor­du...­

BU ÝÞÝ DERHAL ÇÖZMENÝN ZAMANI GELMÝÞTÝR A­ma­þim­di­öy­le­de­ðil.­Bu­i­þi­ar­týk­der­hal çöz­me­nin­za­ma­ný­gel­miþ­tir.­“Ca­mi­dir,­a­çýl­mýþ­týr”­di­ye­ka­rar­a­lý­rýz.­A­ya­sof­ya’yý­i­ba­de­te­a­ça­rým!­Bu­nun­la­da­kal­mam,­Mev­lâ­nâ­Der­gâ­hý­ný­Mev­le­vî­le­re­ve­ri­rim,­‘Bu­ra­da­Mev­le­vî­a­yin­le­ri­ya­pýn’­de­rim.­Da­ha­sý­ný­da­söy­le­ye­yim,­Ha­cý­Bek­ta­þý­da­Bek­ta­þi­le­re­ve­ri­rim, bu­ra­da­da­siz­ken­di­ri­tü­e­li­ni­ze­gö­re­zik­ri­ni­zi­ya­pýn­de­rim.­Bu­ra­lar­o­in­san­la­rýn­zi­ra. Ýs­tan­bul’da­Þah­ku­lu­Der­gâ­hý­var.­O­ra­da ki­ra­da­du­ru­yor­lar.­Ni­ye?­Hal­bu­ki­on­la­rýn.­Gel­sin­ler­zi­kir­le­ri­ni­yap­sýn­lar.­Bun­dan­kim­se­ra­hat­sýz­ol­ma­ma­lý.­O­lan­da ol­sun.­De­mok­ra­si­de­di­ði­miz­bu­dur­za­ten.­Var­sa­di­ðer­hak­sa­hip­le­ri­nin­de hak­la­rý­ný­ver­me­li­yiz,­ve­re­ce­ðiz.­ De­ni­le­cek­tir­ki,­“dev­rim­ka­nun­la­rý” fa­lan­var…­Dün­ya­nýn­gel­di­ði­bu­çað­da,­bu­za­man­da,­Tek­ke­ve­Za­vi­ye­le­rin­hâ­lâ­ka­pa­lý­kal­ma­sý­nýn­bir­an­la­mý­var­mý?­Ya­ni­“dev­rim­ka­nu­nu” di­ye­bü­tün­ya­pý­lan­la­rý­öy­le­ce­ka­bul

ZEYBEK—28 Þubatý toptan temizleyeceðiz. “28 Þubat’tan sonra, 28 Þubat sürecinde çýkarýlmýþ olan bu tür bütün kanunlar bir torba kanun þeklinde ilga edilmiþtir” dediðiniz zaman, olay biter.

mü­e­de­ce­ðiz?­Tür­ki­ye’nin­bun­ca­za­man­dýr­gel­di­ði­de­mok­ra­tik­in­ki­þaf­kar­þý­sýn­da,­bü­tün­dü­zen­le­me­ve­dü­zelt­me­le­rin­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­na­ný­yo­rum.

AKP’NÝN ÝSRAÝL’E TEPKÝLERÝ, ABD’NÝN KONTROLÜNDE ÇIKIÞLARDIR Ýsrail’e “one minute” diyen AKP hükûmetinin Resmî Gazetede yayýnlanan “teblið”le ABD’nin Irak iþgaline “destek hamûlesi”yle, Meclis’te reddedilen tezkereye raðmen tam destek vermesini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

din­ce­pro­je­bit­ti”­di­ye… Pe­ki,­se­nin­“eþ­baþ­kan­lý­ðýn”­var­i­diy­se­ger­çek­ten,­eþ baþ­kan­lar­dan­bi­ri­gi­der­se,­ö­te­ki­eþ­baþ­kan­a­lýr­bu­nu­de­vam­et­ti­rir.­Ben­de­di­yo­rum­ki,­sen­eþ­baþ­kan­bi­le­de­ðil­sin,­ol­sa­ol­sa­“peþ­keþ­baþ­kan”,­“peþ­baþ­kan”­o­lur­sun.­Ya­ni­na­sýl­eþ­baþ­kan­o­lu­nur?­Bi­ri­le­ri­söy­le­ye­cek,­sen­ya­pa­cak­sýn­ve­böy­le­ce­“eþ­baþ­kan”­o­la­ca­ðýz.­Bu­nun­a­dý­na­ne za­man­dan­be­ri­“eþ­baþ­kan”­de­ni­li­yor?­Bun­lar­iþ­te­bun­la­rýn­ver­di­ði­pro­je­le­ri­uy­gu­lu­yor…­

IRAK PERÝÞAN EDÝLDÝ, HÜKÛMET SES ÇIKARMIYOR…

Þim­di­za­man­za­man­bi­zim­hü­kü­me­tin­ta­výr­la­rýn­dan­ra­I­rak­pe­ri­þan­e­dil­di.­Bush’un­eþ­ký­ya­la­rý,­Bush’un­pat­ron­hat­sýz­o­lan­ba­zý­ABD’li­ler­ol­du­ðun­da,­Hil­lary­Clin­ton­a­çýk­la­ r ý­o­lan­þir­ket­le­rin­e­mir­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­I­rak’a­gir­di­ler. la­ma­ya­pý­yor­a­ce­ley­le,­“Biz­her­þe­yi­bir­lik­te­ya­pý­yo­ruz.­Me­Sad­ dam­da­A­me­ri­ka­lý­la­rýn­o­yun­ca­ðý­bir­zâ­lim­di,­a­ma­ne­ti­rak­et­me­yin­her­þey­kont­rol­al­týn­da”­di­ye­rek­tes­kin­e­di­yor. ce­ d e­bir­Sad­ dam­me­se­le­si­de­ðil­dir­bu.­A­maç­Sad­dam­fa­Ben­bu­“o­ne­mi­nu­te”­va­k'a­sý­na­da­bu­göz­le­ba­ký­yo­rum. lan­de­ ð il­ d i.­A­ me­ri­ka­I­rak’ý­bom­ba­la­yýp,­tah­rip­e­dip­I­rak’ý “O­ne­mi­nu­te”­gös­te­ri­si­tu­haf­bir­þey­di.­Baþ­ba­kan­bir­ih­ti­ye­ n i­ d en­in­ þ a­et­ mek­i­çin­I­rak­o­pe­ras­yo­nun­dan­son­ra­baþ­ta yar­a­da­ma­kal­kýp­“o­ne­mi­nu­te”­di­ye­ba­ðýr­dý­ça­ðýr­dý,­“bir Chev­ r on,­Hal­ l i­ b ur­ton,­Bech­tel,­Lock­he­ed­gi­bi­dört­bü­yük da­ha­gel­me­ye­ce­ðim”­de­di,­kaç­tý,­git­ti­ve­kah­ra­man­ol­du. pet­ r ol,­si­ l âh­ve­in­ þa­at­þir­ke­ti­ol­mak­ü­ze­re­ec­ne­bi­þir­ket­le­ri­Ya­ni­“Er­kek­li­ðin­on­da­do­ku­zu­kaç­mak­týr,­bir­ta­ne­si­de­hiç nin­kâr­ l a­ r ý­ve­his­ s e­se­net­le­ri­kat­kat­ar­tar­ha­le­gel­di.­ gö­rün­me­mek­tir”­düs­tu­ru­na­gö­re­“kah­ra­man”­ol­du.­Ne­er­Za­ t en­dü­ z en­bu­ nun­ü­ze­ri­ne­ku­rul­muþ.­I­rak­tah­rip­e­dil­kek­lik­miþ­ya­hu!­Na­sýl­bir­çar­pýt­ma­dýr­bu.­ di,­kor­ k unç­zen­ g in­ lik­ler­ça­lýn­dý­o­ra­lar­dan.­Ta­ri­hî­þe­hir­ler, A­ma­Tür­ki­ye’nin­sa­vun­ma­sa­na­yii­nin­i­hâ­le­le­ri­Ýs­ra­il’e mü­ z e­ l er,­ta­ p u­da­ i r ­ e­le­ri­ta­lân­e­dil­di,­ya­kýl­dý.­Ýn­san­lar­Þi­îve­ril­di.­Ýs­ra­il­e­ko­no­mi­si­ni­Tür­ki­ye’den­o­ra­ya­ak­ta­rý­lan­sa­Sün­ n î­di­ y e­birbi­ r i­ n e­dü­ þü­rül­dü.­Son­ra­I­rak’ta­Hý­ris­ti­yan­vun­ma­sa­na­yii­kay­nak­la­rý­kur­ta­rý­yor.­Son­ra­o­ra­ya­ge­mi laþ­ m a­al­ d ý­ba­ þ ý­ n ý­git­ t i,­gi­ di­yor.­E­van­ge­list­mis­yo­ner­ler­ci­rit gön­de­ri­li­yor.­O­ge­mi­o­ra­ya­gi­de­cek­se,­o­nun­ya­ný­na­i­ki­ta­a­tý­yor.­Za­ten­A­me­ri­kan­iþ­ne­mut­la­ka­sa­vaþ­ge­mi­si­ko­ga­lin­de,­þir­ket­le­rin­ya­nýn­da ya­cak­sýn­ve­yurt­ta­þý­ný­ko­ru­mis­yo­ner­ler­de­gir­di­I­rak’a. ya­cak­sýn.­Yi­ne­ken­di­mil­let­Bir­a­ra­beþ­bin­peþ­mer­ge­yi ve­kil­le­ri­ni­ge­mi­ye­bin­dir­mi­Hý­ris­ti­yan­laþ­tý­rýp­ge­ri­ge­tir­yor­sun,­ka­çýn­di­yor­sun,­a­ma di­ler.­Bir­kýs­mý­ný­da­“si­zin yurt­taþ­la­rý­mý­zý­gön­de­ri­yor­Denilecektir ki, “devrim kanunlarý” as­lý­nýz­Ya­hu­di­dir”­di­ye­rek, sun.­Öl­dür­sün­ler­di­ye­mi Ya­hu­di­leþ­tir­di­ler.­Yüz­bin­gön­de­ri­yor­sun­on­la­rý?­ falan var… Dünyanýn geldiði bu ler­ce­in­san­öl­dü­rül­dü,­mil­Ya­ni­on­la­rýn­öy­le­bir­mu­çaðda, bu zamanda, Tekke ve yon­lar­ca­in­san­ev­siz­kal­dý, a­me­ley­le­kar­þý­la­þa­ca­ðý­ný­bil­mi­yor­san,­na­sýl­bir­is­tih­ba­rat Zaviyelerin hâlâ kapalý kalmasýnýn I­rak­hal­ký­nýn­bü­tün­kay­nak­la­rý­yað­ma­lan­dý,­þe­hir­ler a­ðýn­var?­Yok,­e­ðer­bi­li­yor­bir anlamý var mý? Yani “devrim yok­e­dil­di…­ san,­na­sýl­bir­vic­da­nýn­var? kanunu” diye bütün yapýlanlarý Tür­ki­ye’nin­bü­tün­has­sa­Ken­di­va­tan­daþ­la­rý­ný­ö­lü­me si­ y et­le­ri­tek­tek­çið­nen­di. gön­de­ri­yor­sun.­Son­ra­on­lar öylece kabul mü edeceðiz? Tür­ ki­ye’de­ki­AKP­hü­kü­me­o­ra­ya­gi­di­yor­lar­ve­Ýs­ra­il­as­ti­i­ s e­bü­ tün­bu­o­lan­la­ra­hiç ker­le­ri­bas­kýn­ya­pý­yor,­öl­dü­ses­çý­ k ar­ m ý­ y or.­Ýs­ r a­ i l’e­ver­ d i­ ð i­tep­ k i­ler­i­se­ta­ma­men rü­yor.­Se­nin­söy­le­ye­bil­di­ðin­tek­þey­þu:­“Taz­mi­nat­ve­rir­ler­ABD’nin­kon­ t ro­ l ü­dâ­ h i­ l in­ d e­o­ l an­gös­ t er­ me­lik­çý­kýþ­lar­dýr. se,­ö­zür­di­ler­ler­se­af­fe­de­riz…”­Pe­ki­ben­de­di­yo­rum­ki,­Sa­Bi­ z im­ k i­ l e­ r e­bir­rol­ve­ r il­ m iþ­ve­o­ro­ l ü­oy­ n u­ yor­lar­ö­zet­le…­ yýn­Baþ­ba­kan,­se­nin­ço­cu­ðu­na­bi­ri­si­gel­se­bir­to­kat­at­sa­ve Re­ j i­ s ör­ne­di­ y or­ s a,­ak­ t ör­o­ n u­ya­ p ar;­ma­ a­le­sef­bun­lar­a­cý son­ra­da­de­se­ki,­“sa­yýn­Baþ­ba­kan­bi­raz­pa­ra­ve­re­yim,­bir ger­ ç ek­ l er­ d ir… de­ö­zür­di­le­yeyim,­sen­be­ni­af­fet”,­o­nu­af­fe­der­mi­sin?­

‘‘

AKP’NÝN ÝSRAÝLLE ÝLÝÞKÝLERÝ BÝR TÝYATRODUR, VERÝLEN ROLÜ OYNUYOR Bu­va­tan­daþ­la­rý­mýz­öl­dü­rül­dü!­Ýn­san­ha­ya­tý­ha­yat­ta­en de­ðer­li­þey­dir.­Hü­kû­met­so­rum­lu­va­tan­da­þýn­ha­ya­týn­dan. Ted­bi­ri­ni­al­say­dý­böy­le­ol­ma­ya­cak­tý.­Son­ra­bu­nu­bi­le,­öy­le bir­pro­pa­gan­da­ka­bi­li­yet­le­ri­var­ki,­ken­di­ka­ra­rla­rý­ný­öy­le bir­“ak”­o­la­rak­gös­te­ri­yor­lar­ki,­þu­yan­lýþ­lý­ðý­bi­le,­“kah­ra­man­lýk”­gös­te­ri­si­ne­çe­vir­di­ler.­ Za­man­ge­li­yor,­Ýs­ra­il’de­or­man­yan­gý­ný­çý­ký­yor.­Ba­rýþ­mak­i­çin­ba­ha­ne­a­rý­yor­lar.­O­ra­ya­u­çak­gön­de­ri­yor­lar.­Do­la­yý­sýy­la­bü­tün­bun­lar­bir­ti­yat­ro­dur.­Hiç­cid­di­ye­ti­yok­tur. Mil­lî­dýþ­si­ya­set­fa­lan­da­de­ðil­dir­bu.­ Bü­tün­bun­lar­ken­di­le­ri­ni­ik­ti­da­ra­ge­ti­ren­güç­le­rin,­ken­di­le­ri­ne­ver­dik­le­ri­ro­lü­oy­na­mak­tan­baþ­ka bir­þey­de­ðil­dir.­Ya­ni­bu­Or­ta­Do­ðu’da­“eþ­baþ­kan­lýk”­de­dik­le­ri­þe­yin­ge­re­ði­dir.­Tay­yip­Bey ge­çen­ler­de­“eþ­baþ­kan­lý­ðý”­þöy­le­a­çýk­la­dý:­“Bü­yük­Or­ta­Do­ðu Pro­je­si­de­yip­du­ru­yor­lar, ar­týk­o­pro­je­yok­ki. O­Bush’un­pro­je­siy­di.­Bush­gi­-

EMPERYALÝZMÝN BÖL-YÖNET TAKTÝÐÝNE, ÞÝÎ-SÜNNÎ AYRILIÐI FÝTNESÝNE DÝKKAT! Arap âlemindeki inkýlâplara nasýl bakýyorsunuz? Kuzey Afrika ve Ortadoðu’da diktatörlüklerin yýkýlmasýnýn AKP üzerinden lanse edilmesine ne dersiniz? Bu çarpýcý geliþmeler “Demokratlýk ve ahrârlýk mânâsý”nda nasýl tahlil edilmeli? Bir­de­fa­it­ti­had-ý­Ýs­lâm,­be­nim­i­çin­ve­bi­zim­i­çin­son­de­re­ce­ö­nem­li­ve­vaz­ge­çil­mez­bir­he­def­tir.­Ni­ye?­Çün­kü­bu Al­lah’ýn­em­ri­dir.­ “Bü­tün­Müs­lü­man­lar­kar­deþ­tir” di­yor Rab­bi­miz.­Ay­rý­ca­Ýs­lâm­bir­li­ði­bü­tün­Müs­lü­man­la­rýn hay­rý­na­dýr…­ Bu­A­rap­li­der­le­rin­ad­la­rý­“sul­tan”­ol­ma­sa­da,­sal­ta­nat sü­ren­in­san­lar­dýr.­Mü­ba­rek­de­öy­le,­Kad­da­fi­de öy­le,­Bin­A­li­de­öy­le­dir…­ Bun­lar­ik­ti­da­rý­e­le­ge­çi­rip,­yol­suz­luk­la,­hýr­sýz­lýk­la­ken­di­le­ri­ne­bü­yük­ser­vet­ler,­o ser­ve­te­da­ya­lý­kud­ret­ler­ el­de

TAM DEMOKRASÝYÝ HEDEFLEYEN ANAYASA HAZIRLIÐI Siyasî iktidar referandumda bol bol “demokra tikleþme” ve “yeni sivil demokratik anayasa” kozunu kullandý. DP’nin “yeni anayasa projesi” var mý? Temel umdeleri ne olacak? Ye­ni­a­na­ya­sa­ya­pa­ca­ðýz­di­yor­lar.­Biz­ül­ke­mi­zi­tam an­la­mýy­la­de­mok­ra­si­ye­ge­çi­re­cek­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­yap­ma­nýn­za­ma­ný­nýn­gel­di­ði­ne­i­na­ný­yo­ruz.­Bu­ha­zýr­lý­ðý­da biz­zat­ben­yü­rü­tü­yo­rum.­Bi­li­yor­su­nuz­ben­hu­kuk­çu­yum.­Hu­ku­kun­ba­zý­a­lan­la­rýy­la­da­çok­meþ­gul­ol­dum. A­na­ya­sa­hu­ku­ku,­i­da­re­hu­ku­ku­ve­ce­za­hu­ku­ku­gi­bi­a­lan­lar­la­meþ­gul­ol­dum.­Bu­a­na­ya­sa­yý­ha­zýr­lar­ken,­ken­di mil­lî­ruh­kö­kü­mü­zün,­par­ti­mi­zin­ruh­kö­kü­nün­bi­ze­ka­zan­dýr­dý­ðý­de­ne­yim­ler­den­is­ti­fa­de­e­di­yo­ruz.­ Böy­le­bir­a­na­ya­sa­þu­an­da­ya­zý­lý­yor.­Biz­zat­ben­ya­zý­yo­rum.­Te­mel­um­de­o­la­rak­bu­a­na­ya­sa­ya­sak­çý­ol­ma­yan,­tam­de­mok­ra­si­yi­he­def­le­yen­bir­a­na­ya­sa­o­la­cak. Mil­lî,­mâ­ne­vî­ve­in­sa­nî­de­ðer­le­rin­bü­tün­lü­ðü­i­çe­ri­sin­de ha­ya­ta­ba­ký­þý­sað­la­ya­cak­bir­a­na­ya­sa­o­la­cak­týr.­E­sas­he­de­fi­tam­de­mok­ra­si­o­la­cak­týr.­28­Þu­bat’a­ve­ben­ze­ri­þey­le­re­ba­ha­ne­ol­ma­ya­cak,­an­ti­de­mok­ra­tik­mü­da­ha­le­ler kar­þý­sýn­da­sý­ðý­nak­o­la­cak­bir­a­na­ya­sa...­ Bu­nu­se­çim­den­ön­ce­bi­ti­rip,­hu­kuk­çu­ar­ka­daþ­lar­la is­ti­þa­re­e­dip,­GÝK’i­mi­ze­su­na­ca­ðýz­ve­son­ra­ka­mu­o­yu­na da­su­na­ca­ðýz.­

ÖZGÜN PROJELERÝMÝZ VAR… Seçimlere nasýl bir programla hazýrlanýyorsunuz? Sizin tâbirinizle “Menderes’in Demokrat Partisi” misyonu için çaðrýnýz nedir? A­çýk­la­ya­ca­ðý­mýz­bir­çok­pro­je­miz­var.­Bu­pro­je­ler­le­or­ta­ya­çý­ka­ca­ðýz.­Bu­na­bir­ör­nek­ver­mek­ge­re­kir­se,­ta­ri­hi­miz­de­ki­ma­hal­le­teþ­ki­lât­la­rý­ný­can­lan­dýr­ma­pro­je­miz­var.­ Ne­dir­bu?­Ta­ri­hi­miz­de­þe­hir­ler­de­ma­hal­le­sis­te­mi­var­dý­bi­li­yor­su­nuz.­Ma­hal­le­kav­ra­mý­in­san­la­rý­ah­lâ­ki­leþ­ti­rir. “Ma­hal­le­bas­ký­sý”­kav­ra­mý­ný­bu­mâ­nâ­da­o­lum­lu­yö­ne­de yö­nel­te­bi­li­riz.­Bu­çok­cid­dî­bir­pro­je­dir.­Ma­hal­le­sis­te­mi­ni­ku­ra­ca­ðýz,­ma­hal­le­ko­nak­la­rý­ya­pa­ca­ðýz.­Bu­ra­da­i­ba­det­ha­ne-mes­cid­o­la­cak­týr,­kü­tüp­ha­ne­o­la­cak­týr,­çe­þit­li kurs­lar­o­la­cak­týr,­sað­lýk­mer­ke­zi,­spor­mer­ke­zi­o­la­cak­týr. Bu­nun­ba­þý­na­mü­dür­ma­a­þý­­ ve­ri­le­cek­muh­ta­rý­ko­ya­ca­ðýz.­Bu­öz­gün­bir­pro­je­dir.­ Bu­nun­gi­bi­so­mut­pro­je­ler­le­or­ta­ya­çý­ka­ca­ðýz.­Biz­e­sas i­ti­ba­riy­le,­or­ta­sý­ný­fýn,­ü­re­ti­ci­köy­lü­nün,­es­na­fýn,­me­mu­run,­iþ­çi­nin,­e­mek­li­nin,­KO­BÝ’le­rin,­kü­çük­sa­na­yi­ci­le­rin des­tek­len­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­i­na­ný­yo­ruz.­Or­ta­sý­nýf­güç­lü ol­maz­sa­bir­top­lum­da­de­mok­ra­si­var­o­la­maz.­Or­ta­sý­nýf ay­ný­za­man­da­top­lu­mun­or­ta­la­ma­de­ðer­le­ri­nin­de mu­hâ­fý­zý­dýr.­Or­ta­sý­nýf­lar­hem­de­mok­ra­si­nin­te­mi­na­tý­dýr,­hem­mil­lî­ve­mâ­ne­vî­de­ðer­le­rin­gü­ven­ce­si­dir.­Bu­nun­güç­len­di­ril­me­si­lâ­zým.­Biz­bu­nu­he­def­le­ye­ce­ðiz­ve­bu­nu­ya­pa­ca­ðýz.­Bu­nun­ay­ný­za­man­da­doð­ru­bir­ik­ti­sat­te­o­ri­si­ol­du­ðu­na­i­na­ný­yo­ruz.­ Do­la­yý­sýy­la­De­mok­rat­Par­ti’ye­oy ve­ren,­geç­miþ­te­DP’ye,­AP’ye,­A­NAP’a,­DYP’ye­des­tek­ve­ren­le­ri, Men­de­res’e,­De­mi­rel’e,­Ö­zal’a oy­ve­ren­le­rin­ço­cuk­la­rý­nýn hep­si­ni­ye­ni­den­De­mok­rat­Par­ti’ye­oy­ver­me­ye dâ­vet­e­di­yo­ruz…­

{

SON

{

CEVHER ÝLHAN -UMUT YAVUZ

et­miþ­ler,­de­mok­ra­tik­sis­tem­de­ol­ma­dý­ðý­i­çin­bun­lar­dan kur­tul­mak­son­de­re­ce­zor­ol­muþ­tur.­Þim­di­hal­kýn­han­gi se­bep­le­o­lur­sa­ol­sun,­is­yan­et­miþ­ol­ma­sý­ben­ce­gü­zel­bir ge­liþ­me­dir.­A­ma­bu­nun­so­nu­gel­mek­þar­týy­la.­ E­ðer­bun­dan­is­ti­fa­dey­le,­is­tis­ma­rýy­la­ye­ni­des­pot­lar do­ða­cak­sa,­o­za­man­hiç­bir­þey­fark­et­mez.­Þim­di­A­rap â­le­mi,­em­per­ya­lizm­ta­ra­fýn­dan­ya­pay­o­la­rak­bö­lün­müþ bir­â­lem­dir.­Sý­nýr­lar­ya­pay­dýr.­Ne­ta­biî,­ne­de­de­mok­ra­tik­bir­sý­nýr­yok­tur­o­ra­da.­Kas­ten­fit­ne­mak­sa­dýy­la­böl­mek­i­çin­ya­pýl­mýþ­týr.­Bu­em­per­ya­liz­min­o­yu­nu­dur.­Böl ve­yö­net­tak­ti­ði­dir.­Glo­bal­þir­ket­le­rin­ka­fa­sýn­da­hep­bu var­dýr.­Dün­ya­dev­le­ti­yö­ne­ti­mi­ni­sað­la­mak­i­çin,­mil­lî dev­let­le­ri­o­la­bil­di­ðin­ce­za­yýf­lat­ma­plâ­ný­dýr­bu.­ Bi­zim­plâ­ný­mýz­ve­he­de­fi­miz­i­se,­ya­ni­Tür­ki­ye’nin he­de­fi­i­se­it­ti­had-ý­Ýs­lâm,­vah­de­ti­Ýs­lâm­ol­ma­lý­dýr.­Hat­ta “tak­rib-i­men­su­bin-i­me­za­hip”­ya­ni­mez­hep­le­rin­men­sup­la­rý­nýn­ya­kýn­laþ­tý­rýl­ma­sý­da­çok­ö­nem­li­dir.­Ýs­lâm mez­hep­le­ri,­te­fer­ru­a­ta­ta­ký­lýp,­kav­ga­et­me­sin­ler.­Ýs­lâm kar­deþ­li­ðin­de­bir­le­þil­sin… Çün­kü­bi­zim­coð­raf­ya­mýz­la­il­gi­li­çok­bü­yük­tu­zak­lar ha­zýr­la­ný­yor.­Sün­nî-Þiî­di­ye­ay­rýþ­tý­rýl­mak­is­te­ni­yor.­Bu­na­i­zin­ver­me­me­miz­lâ­zým.­Bu­bi­lin­cin­yay­gýn­laþ­ma­sý­lâ­zým. Be­di­üz­za­man’ýn­de­di­ði,­mil­let­bi­lin­ci­ne­sa­hip,­ýrk­çý­ol­ma­yan­bir­an­la­yýþ­ge­re­ki­yor.­Bu­bir­lik­her­kes­i­çin­ge­rek­li­dir. Bu­ra­da­ta­biî­bir­lik­bi­lin­cin­de­her­ke­sin­kül­tü­rü­ne,­di­li­ne­ve an­la­yý­þý­na­da­say­gý­duy­mak­þart­týr…­


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

04 Mart 2011  

Yeni Asya'nın 4 Mart 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you