Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

DP GENEL BAÞKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI

28 Þubat’ta RP deðil, Kur’ân yargýlandý BÜTÜN MÜDAHALELER YARGILANMALI

KUR’ÂN’A SALDIRMA HAKKINI NEREDEN ALIYORSUN?

uZey­bek,­28­Þu­bat'la­ilgili­olarak,­“Bü­tün­mü­da­ha­le­ler­yar­gý­lan­ma­lý­dýr.­12­Mart­da,­12­Ey­lül­de­yar­gý­lan­ma­lý­dýr.­28­Þu­bat­fe­lâ­ke­ti­de­yar­gý­lan­ma­lý­dýr.­Re­fah­Par­ti­sinin­ka­pa­týl­ma dâ­vâ­sý­nýn­id­di­a­na­me­sin­de,­e­sas­hak­kýn­da­ki­mü­ta­lâ­a­da­sa­nýk­san­dal­ye­si­ne­o­tur­tu­lan,­rah­met­li­Nec­med­din­Er­ba­kan­ve Re­fah­Par­ti­si­de­ðil­dir,­Kur’ân-ý­Ke­rimdir”­de­di.

uO­id­di­a­na­me­yi­ilk­o­ku­du­ðun­da­çýl­gý­na­dön­dü­ðü­nü­söyleyen­Zeybek, hü­kü­met­söz­cü­sü­o­la­rak­der­hal­þu­be­ya­na­tý­ver­diðini­anlattý:­“Ey­baþ­sav­cý!­Sen­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­Müs­lü­man­o­lan­bu mil­le­tin­ve­hat­ta­Müs­lü­man­ol­ma­yan­la­rýn­da say­gý­duy­du­ðu­Kur’ân-ý­Ke­rime­sal­dýr­ma­hak­ký­ný­ne­re­den­bu­lu­yor­sun?­Der­hal­is­ti­fa­et...”­

CEVHER ÝLHAN VE UMUT YAVUZ’UN RÖPORTAJI SAYFA 6’DA

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YIL: 42

www.yeniasya.com.tr

3 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr

SAYI: 14.733

ÝBRETLÝK ÝTÝRAFLAR ARINÇ’TAN 28 ÞUBAT, ÂDÝL DÜZEN VE BAÞÖRTÜLÜ ADAY KONULARINDA DÜÞÜNDÜRÜCÜ AÇIKLAMALAR. ABD’NÝN SAVAÞ GEMÝSÝ GÖNDERMESÝ ENDÝÞEYLE KARÞILANDI

uErbakan 28 Þubat kararlarýný neden imzaladý? Si­lâh­lý­ Kuv­vet­le­rin ko­mu­ta­ ka­de­me­si­nin­ tek­rar­ dar­be­ ya­pa­bi­le­ce­ði­ni,­ dar­be­ yap­ma­sa bi­le­bir­þe­kil­de­mü­da­ha­le­de­bu­lu­na­rak­si­ya­sî­ha­ya­tý­sek­te­ye­uð­ra­ta­bi­le­ce­ði­ni­ön­gör­müþ­ol­ma­lý.­Tür­ki­ye'yi­böy­le­bir­ma­ce­ra­lý­sü­re­ce­sok­mak­tan­sa­i­þi­bi­raz­da­ha­za­ma­na­ya­ya­rak,­za­man­i­çe­ri­sin­de­de­mok­ra­tik­ka­nal­la­rý­da­ha­güç­lü­ha­le­ge­tir­me­yi­a­maç­la­mýþ­o­la­bi­lir.

Libya’ya müdahale edilirse ters teper Tunus’ta da darbe tehdidi uTunus’ta geçici hükümetin Baþbakaný Muhammed Gannuþi’nin istifasýnýn ardýndan, birlik hükümetinin önde gelen muhalif ismi Necib Þebbi de istifa etti. Demokratik Geliþim Partisinin liderlerinden Þebbi, mevcut istikrarsýzlýðýn darbeye yol açabileceði uyarýsý yaptý. Haberi sayfa 7’de

Bülent Arýnç

u“ABD’nin­Ak­de­niz’e­sa­vaþ­ge­mi­le­ri gön­der­me­siy­le­Lib­ya’ya­as­ke­rî­mü­da­ha­le­ih­ti­ma­li­ar­tý­yor”­þek­lin­de­yo­rum­lar­ya­pý­lýr­ken,­böy­le­bir­mü­da­ha­le­yi­en a­zýn­dan­þu­a­þa­ma­da­bu­ih­ti­ma­lin­za­yýf­ol­du­ðu,­ya­pý­la­cak­bir­mü­da­ha­le­nin bek­le­ne­nin­tam­ter­si­yön­de­ve­çok teh­li­ke­li­so­nuç­lar­mey­da­na­ge­ti­re­ce­ði i­fa­de­e­di­li­yor.­Haberi sayfa 7’de

Ýmam hatipliye TSK yolu kapandý

MÜLTECÝ KUYRUÐU

GENELKURMAY BAÞKANLIÐI, ÝMAM HATÝP LÝSESÝNDEN DÝÐER LÝSELERE GEÇENLERE DE HARP OKULLARINA GÝRÝÞ KAPISINI KAPATTI Haberi sayfa 5’te

Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði sözcüsü Sybella Wilkes, bölgedeki BM görevlilerinin bildirdiðine göre, Libya’dan Tunus sýnýrýna gelen kalabalýðýn kilometrelerce uzadýðýný belirterek, bu insanlarý tahliye etmek için uçak saðlanmasý çaðrýsý yaptý. Wilkes, “Dondurucu soðukta, yaðmurda 3-4 gündür gece gündüz açýk havadalar. Tam bir kaos. Mýsýr’a þimdiden 77 bin 320 kiþi geçti. Tunus’a da ayný, belki 10 bin kiþi daha fazla geçebildi. Yaklaþýk 150 bin kiþi Libya’dan kaçtý” dedi

5 MÝLYON 878 BÝN

YENÝ GÜNDEM:

Ýþte iþsiz sayýsý

Öcalan’a ev hapsi

uTür­ki­ye­Ýþ­ve­ren­Sen­di­ka­la­rý Kon­fe­de­ras­yo­nu­2010’un­gü­cü­nün­iþ­siz­li­ði­kriz­ön­ce­si­ne dön­dür­me­ye­yet­me­di­ði­ni,­en ge­niþ­ta­ný­ma­gö­re­Tür­ki­ye’de 5­mil­yon­878­bin­iþ­siz­bu­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Ýþ­siz­lik­o­ra­ný 1990’a­gö­re­3.9­pu­an­da­ha yük­sek.­Haberi sayfa 5’te FOTOÐRAF: AA

Haberi sayfa 7’de ISSN 13017748

u­ 27 Nisan türü bir muhtýraya o zaman cevap verilebilir miydi? Herhalde­verilemezdi.­O­zaman­siyaset­o­kadar­güçlü­deðildi. uÂdil düzeni bir türlü anlayamadým, çözemedim ve anlatmadým. Âdil­düzeni­an­lat­mak­tan­hep­ka­çýn­dým.­Bir­tür­lü­an­la­ya­ma­dým,­bir tür­lü­çö­ze­me­dim.­Erbakan­Hoca­da­sonralarý­konuþmamaya­baþladý. Hatta­âdil­düzenden­hiç­­bahsetmedi­üç-beþ­sene­sonra. uAKP seçimde baþörtülü aday gösterecek mi? A­day­gös­ter­sek­se­çi­lir ve­ par­la­men­to­ya­ gi­rer.­ A­ma­ bu­ ko­nu­da­ he­men­ 'e­vet'­ di­ye­mi­yo­rum. Ba­zý­kay­gý­la­rým,­en­di­þe­le­rim­var.­Za­ma­ný­gel­me­den­çi­çek­bi­le­aç­mý­yor.­Ha­ya­týn­bir­ger­çe­ði­bu.­Si­ya­se­ti­güç­leþ­tir­me­mek­a­dý­na­bi­raz­da­ha­bek­len­me­si­ge­re­kir­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum. Haberi sayfa 4’te

Maliye'den, borcu olanlara uyarý mektubu Haberi sayfa 11’de

uTe­rör­ör­güt­e­le­ba­þý­sý­Ö­ca­lan’a­ev­hap­si­tar­týþ­ma­la­rý­na­i­liþ­kin­A­da­let­Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin,­‘’Tür­ki­ye’de­ki mev­cut­ka­nun­la­rý­mý­za­gö­re böy­le­bir­þe­yin­o­la­bil­me­si müm­k ün­ de­ð il’’­ der­k en, Dev­let­Ba­ka­ný­Ce­mil­Çi­çek de,­Ö­ca­lan’a­ev­hap­si­i­le­il­gi­li­ka­nu­nî­þart­la­rýn­bu­lun­ma­dý­ðý­ka­na­a­tin­de­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­­Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

3 MART 2011 PERÞEMBE

‘‘

.

Ýslâmiyet güneþi yerdeki ýþýklara âlet ve tâbi olamaz

‘‘

Bir kýsým dindar ehl-i siyaset, dini siyaset-i Ýslâmiyeye âlet etmeye çalýþmýþlardý. Ýslâmiyet güneþi yerdeki ýþýklara âlet ve tâbi olamaz.

Ü

ÇÜNCÜ KELÝME: Ki,­bü­tün­ha­ya­tým­da­ki­tah­ki­ka­tým­la­ve­ha­yat-ý­iç­ti­ma­i­ye­nin çal­ka­ma­sýy­la,­ hü­lâ­sa­ ve­ züb­de­si­ ba­na kat’î­bil­dir­miþ­ki:­Sýdk,­Ýs­lâ­mi­yet’in­üs­sü’l-e­sa­sý­dýr­ ve­ ul­vî­ se­ci­ye­le­ri­nin­ ra­bý­ta­sý­dýr­ve­his­si­yat-ý­ul­vi­ye­si­nin­mi­za­cý­dýr.­ Öy­l ey­s e,­ ha­y at-ý­ iç­t i­m a­i ­y e­m i­z in­ e­s a­s ý­ o­l an sýd­ký,­ doð­ru­lu­ðu­ i­çi­miz­de­ ih­ya­ e­dip­ o­nun­la­ mâ­ne­vî­has­ta­lýk­la­rý­mý­zý­te­dâ­vi­et­me­li­yiz. E­vet­ sýdk­ ve­ doð­ru­luk­ Ýs­lâ­mi­ye­tin­ ha­yat-ý­ iç­ti­ma­i­ye­sin­de­ uk­de-i­ ha­ya­ti­ye­si­dir.­ Ri­ya­kâr­lýk,­ fi­i­lî bir­ne­vi­ya­lan­cý­lýk­týr.­Dal­ka­vuk­luk­ve­ta­san­nu,­al­çak­ça­ bir­ ya­lan­cý­lýk­týr.­ Ni­fak­ ve­ mü­na­fýk­lýk,­ mu­zýr­bir­ya­lan­cý­lýk­týr.­Ya­lan­cý­lýk­i­se,­Sâ­ni-i­Zül­ce­lâ­lin­kud­re­ti­ne­if­ti­ra­et­mek­tir. Kü­für,­bü­tün­en­vâ­ýy­la­kizb­dir,­ya­lan­cý­lýk­týr.­Ý­man sýdk­týr,­doð­ru­luk­tur.­Bu­sýr­ra­bi­na­en,­kizb­ve­sýd­kýn or­ta­sýn­da­had­siz­bir­me­sa­fe­var;­Þark­ve­Garp­ka­dar­ bir­bi­rin­den­ u­zak­ ol­mak­ lâ­zým­ ge­li­yor.­ Nar­ ve nur­ gi­bi­ bir­bi­ri­ne­ gir­me­mek­ lâ­zým.­ Hal­bu­ki,­ gad­dar­si­ya­set­ve­zâ­lim­pro­pa­gan­da­bir­bi­ri­ne­ka­rýþ­týr­mýþ,­be­þe­rin­ke­mâ­lâ­tý­ný­da­ka­rýþ­týr­mýþ.(HÂÞÝYE) HÂÞÝYE: Ey­kar­deþ­le­rim!­Kýrk­beþ­se­ne­ev­vel­Es­ki Sa­id’in­bu­der­sin­den­an­la­þý­lý­yor­ki,­o­Sa­id­si­ya­set­le, iç­ti­mâ­i­yat-ý­ Ýs­lâ­mi­ye­ i­le­ zi­ya­de­ a­lâ­ka­dar­dýr.­ Fa­kat sa­kýn­ zan­net­me­yi­niz­ ki,­ o,­ di­ni­ si­ya­se­te­ â­let­ ve­ya ve­si­le­yap­mak­mes­le­ðin­de­git­miþ.­Hâ­þâ,­bel­ki­o­bü­tün­ kuv­ve­tiy­le­ si­ya­se­ti­ di­ne­ â­let­ e­di­yor­muþ.­ Ve der­di­ki:­“Di­nin­bir­ha­ki­ka­ti­ni­bin­si­ya­se­te­ter­cih­e­de­rim.”­E­vet,­o­za­man­da­kýrk-el­li­se­ne­ev­vel­his­set­miþ­ki,­ba­zý­mü­na­fýk­zýn­dýk­la­rýn­si­ya­se­ti­din­siz­li­ðe â­let­et­me­ye­te­þeb­büs­ni­yet­le­ri­ne­ve­fi­kir­le­ri­ne­mu­ka­bil,­ o­ da­ bü­tün­ kuv­ve­tiy­le­ si­ya­se­ti­ Ýs­lâ­mi­ye­tin ha­kâ­i­ki­ne­bir­hiz­met­kâr,­bir­â­let­yap­ma­ya­ça­lýþ­mýþ.­ Fa­kat­ o­ za­man­dan­ yir­mi­ se­ne­ son­ra­ gör­dü­ ki: O­ giz­li­ mü­na­fýk­ zýn­dýk­la­rýn­ garp­lý­laþ­mak­ ba­ha­ne­siy­le­ si­ya­se­ti­ din­siz­li­ðe­ â­let­ yap­ma­la­rý­na­ mu­ka­bil,­bir­ký­sým­din­dar­ehl-i­si­ya­set,­di­ni­si­ya­set-i Ýs­l â­m i­y e­y e­ â­l et­ et­m e­y e­ ça­l ýþ­m ýþ­l ar­d ý.­ Ýs­l â­m i­y et gü­ne­þi­yer­de­ki­ý­þýk­la­ra­â­let­ve­ta­bi­o­la­maz.­Ve­â­let­ yap­mak,­ Ýs­lâ­mi­ye­tin­ kýy­me­ti­ni­ ten­zil­ et­mek­tir,­bü­yük­bir­ci­na­yet­tir.­ Hat­tâ,­Es­ki­Sa­id­o­çe­þit si­ya­set­ta­raf­gir­li­ðin­den­gör­dü­ki:­ Bir­sâ­lih­â­lim,­ken­di­fikr-i­si­ya­si­si­ne­mu­va­fýk­bir mü­nâ­fý­ký­ ha­râ­ret­le­ se­nâ­ et­ti­ ve­ si­ya­se­ti­ne­ mu­ha­lif bir­sa­lih­ho­ca­yý­ten­kit­ve­tef­sik­et­ti.­ Es­k i­ Sa­i d­ o­n a­ de­d i: “Bir­ þey­t an­ se­n in­ fik­r i­n e yar­dým­ et­se­ rah­met­ o­ku­ta­cak­sýn.­ Se­nin­ fikr-i­ si­ya­si­ye­ne­mu­ha­lif­bir­me­lek­ol­sa­lâ­net­e­de­cek­sin.” Bu­nun­i­çin,­Es­ki­Sa­id­ “E­û­zü­bil­lâ­hi­mi­neþ­þey­ta­ni ve’s-si­ya­se­ti”­(Þey­tan­dan­ve­si­ya­set­ten­Al­lah’a­sý­ðý­ný­rým) de­di.­ Ve­ o­tuz­ beþ­ se­ne­den­ be­ri­ si­ya­se­ti terk­et­ti.­(Hâþiye-1) Sa­id­Nur­sî. Hâþiye-1: Si­ya­se­ti­ Ye­ni­ Sa­id­ bü­tün­ bü­tün­ terk et­ti­ði­ i­çin­ bak­ma­dý­ðýn­dan,­ Esk­ Sa­id’in­ si­ya­se­te­ te­mas­ e­den­ Hut­be-i­ Þâ­mi­ye­ der­si­nin (o­nun­ ye­ri­ne) ter­cü­me­si­ya­zýl­dý.­(Hâþiye-2) Hâþiye-2: Hem­ Üs­ta­dý­mý­zýn­ yir­mi­ ye­di­ se­ne­lik ha­ya­tý­ ve­ yüz­ o­tuz­ par­ça­ ki­ta­bý­ ve­ mek­tup­la­rý,­ üç mah­ke­me (þim­di­ yüz­ mah­ke­me) ve­ hü­kû­met­ me­mur­la­rý­ta­ra­fýn­dan­tam­tet­kik­e­dil­di­ði­ve­a­ley­hin­de ça­lý­þan­zâ­lim­mür­ted­ve­mü­na­fýk­la­ra­kar­þý­mec­bur da­ol­du­ðu­hal­de,­hat­tâ­i­da­mý­i­çin­giz­li­e­mir­ve­ril­di­ði­hal­de,­di­ni­si­ya­se­te­â­let­et­ti­ði­ne­da­ir­en­u­fak­bir e­mâ­re­ bu­la­ma­ma­la­rý,­ di­ni­ si­ya­se­te­ â­let­ et­me­di­ði­ni kat’î­is­pat­e­di­yor.­Ve­ha­ya­tý­ný­ya­kýn­dan­ta­ný­yan­biz Nur­þa­kirt­le­ri­i­se,­bu­fev­ka­lâ­de­ha­le­kar­þý­hay­ran­lýk duy­mak­ta­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­da­i­re­sin­de­ki­ha­ki­kî­ih­lâ­sa­bir­de­lil­say­mak­ta­yýz. (Nur­Þa­kirt­le­ri.) Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Þamiye, s. 344 LÜGATÇE:

zübde: Özet: sýdk: Doðruluk. üssü’l-esas: Temel esas. riyakârlýk: Ýki yüzlülük. ta san nu: Yap ma cýk haraket. kizb: Yalancýlýk.

nar: Ateþ. garp lý laþ ma: Ba tý lý laþma. ten zil: Ýn dir me, al çaltma. tefsik: Fýskla, günah iþlemekle itham etme.

Y

LÂHÝKA Devamlý­düþmanlýk­ve­sürtüþme­hâlinde­olman­günah­olarak­sana­yeter.

Câmiü's-Saðîr, No: 2984 / Hadis-i Þerif Meâli

Ýnsanýn geçmiþi peþini býrakmaz Yap­tý­ðý­mýz­ bir­ ha­ta­yý­ ha­fý­za­mýz­da­ta­þý­mak­is­te­me­di­ði­miz­i­çin­bel­ki za­man­la­ u­nu­tu­ruz,­ a­ma­ u­nut­ma­yan­ bi­ri­le­ri­ mut­la­ka­ çý­kar.­ Ye­ri­ ve za­ma­ný­ gel­di­ðin­de­ yü­zü­mü­ze­ vur­mak­ i­çin­ fýr­sat­ kol­la­yan­lar­ o­la­bi­lir. Bir­de­ba­ka­rýz,­hiç­bek­le­me­di­ði­miz bir­za­man­da,­hiç­um­ma­dý­ðý­mýz­bir yer­de,­geç­miþ­te­yap­mýþ­ol­du­ðu­muz bir­ ha­ta­ kar­þý­mý­za­ çý­kar.­ “Sen­ be­ni u­nut­san­ da,­ ben­ se­ni­ u­nut­ma­dým” di­ye­rek­ken­di­si­ni­bi­ze­ha­týr­la­týr.­Ýþ­-

nu­mu­i­le­top­lu­mun­ha­fý­za­sý­na­na­sýl yer­leþ­miþ­se,­hep­öy­le­ka­lýr.­Top­lum nez­din­de­ bý­rak­tý­ðý­ in­ti­ba,­ ko­lay­ ko­lay­ de­ðiþ­mez.­ Son­ra­dan­ “De­ðiþ­tim, dö­nüþ­tüm,­ ge­liþ­tim”­ di­ye­rek­ redd-i abdilyildirim26@hotmail.com mi­ras­ta­bu­lun­mak­bi­le­o­nu­kur­ta­ra­maz.­“Dün­dün­dür,­bu­gün­bu­gün­dür”­ de­mek­le­ ve­ya­ “Ben­ o­ göm­le­ði çý­kart­tým”­ de­mek­le­ in­sa­nýn­ geç­mi­þi Ey­in­san,­â­ciz­sin­da­yan­Al­lah’a or­ta­dan­kalk­maz.­Zi­ra­geç­mi­þin­i­zi­Bu­fýr­sat­e­li­ne­geç­mez­bir­da­ha, ni­sil­mek,­be­yaz­bir­kâ­ðýt­ta­ki­tü­ken­Bu­dün­ya­da­yüz­ve­rir­sen­gü­na­ha, mez­ ka­lem­ ya­zý­la­rý­ný­ sil­me­ye­ ben­Ka­bir­de­pe­þi­ne­ta­ký­lýr­gi­der. zer.­Ne­ka­dar­sil­se­niz­de,­ji­let­le­ka­zý­sa­nýz­da,­yi­ne­kâ­ðýt­ta­bir­iz­ka­lýr.­ nsa­nýn­pe­þin­den­ge­len Geç­mi­þi­ni­ giz­le­ye­rek­ bir­ yer­le­re i­ki­þey­var­dýr.­Bi­ri­si­göl­ge­len­ler­de,­o­ra­da­hu­zur­i­çin­de­gö­ge­si,­di­ðe­ri­de­geç­mi­þi­rev­ ya­p a­m az­l ar.­ Ý­t i­b ar­l a­r ý­n ýn­ en dir.­Göl­ge­si,­sa­de­ce­ý­þýk yük­sek­ ol­du­ðu­ bir­ nok­ta­da,­ bir­ de ol­d u­ð u­za­m an­or­t a­y a ba­kar­sý­nýz­ bi­ri­si­ e­lin­de­ bir­ kýr­mý­zý çý­kar­ve­in­sa­ný­ta­kip­e­dos­ya­i­le­ge­lir,­“Fa­lan­za­man,­fa­lan der.­Geç­mi­þi­i­se­pe­þi­ni­hiç­bý­rak­maz. Ýnsan geçmiþinin yer­de­þu­su­çu­iþ­le­miþ,­þu­sö­zü­söy­Kaç­ya­þý­na­gel­se,­ne­re­ye­git­se,­han­gi takibinden kurtulamaz. le­miþ­si­niz,­ iþ­te­ bel­ge­si”­ di­ye­bi­lir. ký­lý­ða­gir­se,­in­san­geç­mi­þi­nin­ta­ki­Hiç ummadýðý bir yerde Ve­y a­ u­z un­ za­m an­ ön­c e­ ya­p ý­l an bin­den­kur­tu­la­maz.­Hiç­um­ma­dý­ðý yan­lýþ­ bir­ ha­re­ket,­ sarf­ e­di­len­ çir­bir­yer­de­ve­hiç­bek­le­me­di­ði­bir­za­- ve zamanda karþýsýna kin­bir­söz,­in­ter­net­si­te­le­rin­de­te­man­da­kar­þý­sý­na­çý­kar,­he­sap­so­rar. çýkar, hesap sorar. Onun dâ­vü­le­ çý­ka­bi­lir.­ Kim­se­nin­ bil­me­O­nun­i­çin­geç­mi­þin­he­sa­bý­ný­ver­di­ði­ zan­ne­di­len­ bir­ dav­ra­nýþ,­ ka­set mek­kay­gý­sý,­he­men­her­in­sa­nýn­en için geçmiþin hesabýný ve­ya­cd­o­la­rak­in­sa­nýn­kar­þý­sý­na­çý­bü­yük­meþ­gâ­le­si­ol­muþ­tur.­Bu­he­sa­- vermek kaygýsý, hemen ka­bi­lir.­Ýþ­te­o­za­man,­dün­ye­vî­ma­bý­en­ko­lay­ve­ren­ler­i­se,­geç­mi­þin­de kam­la­rýn­zir­ve­sin­de­o­lan­bir­in­san, ka­ra­le­ke­ol­ma­yan­lar­ve­ar­ka­sýn­da her insanýn en büyük te­pe­tak­lak­a­þa­ðý­ya­dü­þü­ve­rir. kö­tü­iz­ler­bý­rak­ma­yan­lar­dýr. meþgâlesi olmuþtur. Ýn­san,­ geç­mi­þin­de­ yap­tý­ðý­ bü­yük Geç­mi­þi­miz,­ ha­fý­za­ de­ni­len­ ha­yat ar­þi­vin­de­ mu­ha­fa­za­ e­dil­mek­te­dir. te­o­za­man­“Keþ­ke­o­ha­ta­yý­iþ­le­me­- bir­ ha­t a­y ý­ in­s an­l ar­d an­ giz­l e­m ek Ya­þa­dý­ðý­mýz­ ha­tý­ra­lar,­ yap­tý­ðý­mýz sey­dim”­ di­ye­ piþ­man­lýk­ duy­ma­nýn sû­re­tiy­le­ be­del­ ö­de­mek­ten­ kur­tul­sa­bi­le,­vic­da­ný­o­nu­mah­kûm­e­der. ha­ta­lar,­i­fa­et­ti­ði­miz­va­zi­fe­ler­ve­ih­- da­faz­la­bir­fay­da­sý­ol­maz.­ Ýn­s a­n ýn­ ge­l e­c e­ð i­ de­ geç­m i­þ i­ i­l e Di­ye­lim­ki,­vic­da­ný­ný­öl­dür­mek­sû­mal­ et­ti­ði­miz­ iþ­ler,­ ha­fý­za­ ar­þi­vi­nin raf­la­rýn­da­ ye­ri­ni­ a­lýr.­ Za­ma­nýn­ geç­- çok­ya­kýn­dan­a­lâ­ka­lý­dýr.­Ev­le­nir­ken, re­tiy­le­ bu­ a­zap­tan­ kur­tul­ma­ya­ ça­me­siy­le­ ba­zý­la­rý­ u­nu­tul­sa­ da,­ ta­ma­- iþ­ ku­rar­ken,­ i­þe­ gi­rer­ken,­ hep­ in­sa­- lýþ­t ý.­ A­m a­ yi­n e­ de­ kur­t ul­m a­s ý men­ si­li­nip­ a­týl­maz.­ Sa­de­ce­ ü­ze­ri nýn­ geç­mi­þi­ne­ ba­ký­lýr.­ Geç­mi­þin­de müm­k ün­ de­ð il­d ir.­ Zi­r a­ geç­m i­þ i nis­yan­per­de­si­i­le­ka­pa­nýr­ve­ar­þi­vin yüz­ký­zar­tý­cý­bir­su­çu,­top­lum­da­hoþ ken­di­si­ni­ ka­bir­ ka­pý­sýn­dan­ son­ra ar­ka­ sý­ra­la­rý­na­ a­tý­lýr.­ A­ma­ öy­le­ bir kar­þý­lan­ma­ya­cak­bir­sö­zü­ve­dav­ra­- da­ ta­kip­ e­de­cek­ ve­ o­nun­la­ bir­lik­te za­man­ ge­lir,­ öy­le­ o­lay­lar­ ge­li­þir­ ki, ný­þý­ol­muþ­sa,­ta­lep­le­ri­ne­o­lum­lu­bir mah­þe­re­ka­dar­gi­de­cek­tir. Geç­mi­þi­miz­den­kur­tul­mak­müm­nis­yan­ per­de­si­ yýr­tý­lýr,­ en­ ar­ka­ raf­- kar­þý­lýk­bul­ma­sý­çok­zor­o­lur.­Ö­zel­lar­da­bu­lu­nan­ha­tý­ra­lar­gö­zü­mü­zün lik­le­si­ya­set,­ti­ca­ret­ve­bir­hiz­met­a­- kün­ol­ma­dý­ðý­na­gö­re,­o­nun­la­i­yi­ge­ö­nü­ne­ ge­lir­ ve­ya­ bi­ri­le­ri­ ta­ra­fýn­dan la­nýn­da­va­zi­fe­al­mak­is­te­yen­ler­i­çin, çin­mek­du­ru­mun­da­yýz.­Ar­ka­mýz­da ge­ti­ri­lir.­ “Sen­ þu­ ta­rih­te­ þu­ i­þi­ yap­- geç­mi­þi­en­ge­çer­li­bir­re­fe­rans­o­lur. da­ha­ son­ra­ bi­zi­ mah­cup­ ve­ mah­ma­dýn­mý,­þu­sö­zü­söy­le­me­din­mi?” Bu­na­gö­re­ken­di­si­ne­kre­di­a­çý­lýr,­i­ti­- kûm­ e­de­cek­ iz­ler­ bý­rak­ma­ma­lý­yýz. den­di­ði­ za­man,­ söy­le­ye­cek­ bir­ söz mat­e­di­lir­ve­yet­ki­ve­ri­lir.­Yok­sa­da­- O­nun­i­çin­de­bu­gü­nü­düz­gün­ya­þa­bu­la­ma­yýz.­Ýþ­te­in­sa­ný­en­çok­sý­kýn­- ha­ i­þin­ ba­þýn­da­ ba­þa­rý­sýz­lýk­la­ kar­þý­- mak­ du­ru­mun­da­yýz.­ Bu­gü­nü­mü­zü gü­zel­ge­çi­rir­sek,­geç­mi­þe­çir­kin­gö­tý­ya­ so­kan­ du­rum­lar,­ geç­mi­þin­den laþ­ma­sý­mu­kad­der­dir. Bir­ in­san,­ dü­þün­ce­si,­ du­ru­þu,­ ko­- rün­tü­ler­düþ­mez­Ýn­þâ­al­lah. yan­sý­yan­bu­kö­tü­gö­rün­tü­ler­dir.

Ý

‘‘

Yetiþemediðim rek’âtýn muhâsebesi

mehmet0cetin@gmail.com

em­muz’un­or­ta­sýn­da,­sý­cak­ge­çen­gü­nün ak­þ a­m ýn­d a­ iþ­y e­r im­d e­ he­s ap­l a­r ý­ top­l a­mak­la­ meþ­gu­lüm.­ Ak­þam­ na­ma­zý­na­ ha­zý­r ým.­ Na­m az­d an­ son­r a­ o­k u­m a­ prog­r a­m ý­n a gi­den­ký­zým­Es­mâ­ge­le­cek­dük­kâ­na,­da­ha­son­ra­da­e­vi­mi­ze­gi­de­ce­ðiz. Ýþ­te­e­zan­o­kun­du.­Ne­de­gü­zel­o­ku­yor­mü­ez­zin.­ Að­zý­na­ sað­lýk.­ He­ye­can­lan­dým.­ E­lim­de­ki­ i­þi gös­te­ren­nef­sim,­e­zan­bi­tin­ce­ye­ka­dar­he­sap­la­ra de­vam­ et­me­mi,­ “..He­le­ þu­ he­sa­bý­ da­ bi­tir,­ ye­ti­þir­sin...”­ tel­kin­le­ri­ne­ baþ­la­dý.­ Bir­ mü­ca­de­le­ baþ­la­dý­ ben­de.­ Ney­se­ hý­þým­la­ kal­kýp,­ ka­pý­yý­ ki­lit­le­yip­ yu­ka­rý­ya,­ ce­ma­a­te­ ve­ ilk­ rek’â­te­ ye­tiþ­me­ye ça­lý­þý­yo­rum.­ Ý­çe­ri­ gir­dim.­ Ses­siz­ ko­nu­mun­da­ki cep­ te­le­fo­num­ çal­ma­ya­ baþ­la­dý.­ Ý­mam­ Fâ­ti­ha­yý bi­tir­di.­Ca­mi­nin­dip­ta­ra­fý­na­hýz­la­gi­de­rek­te­le­fo­nu­aç­tým,­bir­müþ­te­ri.­Gün­i­çe­ri­sin­de­ki­yap­tý­ðý­ a­lýþ­ ­ve­riþ­ i­le­ il­gi­li­ bir­þey­ler­ söy­lü­yor.­ Ca­mi­de ol­du­ðu­mu­söy­le­dim.­Ý­mam­zam­mý­sû­re­yi­ya­rý­la­dý.­Müþ­te­ri­ýs­rar­e­di­yor.­Sû­re­bi­ti­yor.­Ya­rýn­gel­me­si­ni,­ yar­dým­cý­ o­la­ca­ðý­mý­ söy­le­yip,­ ka­pa­týp hýz­la­rek’â­ta­ye­tiþ­me­ye­yü­rür­ken­i­mam­“se­mi­al­lâ­hü..”yü­o­ku­yor­ve­rek’â­tý­ka­çý­rý­yo­rum... Bi­rin­ci­rek’â­ta­ye­ti­þe­me­me­nin­sý­kýn­tý­sýy­la­i­kin­ci rek’â­ta­ gir­dim.­ Du­â­lar­ ve­ tes­bi­ha­tý­mýn­ bi­ti­mi­ne ka­dar­mu­hâ­se­bem­sý­kýn­tý­lý­de­vam­et­ti.­Na­ma­zýn hi­tâ­mýn­da­ a­ya­ða­ kalk­tým.­ Ce­ma­at­te­ da­ha­ ön­ce­sin­den­ gör­me­di­ðim­ ben­ em­sâl­ bir­ sa­kal­lý­ kar­deþ dik­ka­ti­mi­çek­ti.­Ba­na­yak­laþ­tý.­Mu­sa­fa­ha­ya­pa­rak na­ma­zý­mý­zýn­ka­bu­lü­nü­di­le­dik.­Dük­kâ­nýn­ö­nün­de­bi­raz­dert­leþ­tik­ve­çay­söy­le­ye­rek­i­çe­ri­gir­dik.­ Ye­ni­ta­nýþ­tý­ðým­bu­kar­deþ,­A­li­a­ða’da­ge­mi­sö­kü­mün­de­ de­mir­ci­lik­ yap­tý­ðý­ný,­ ge­çen­ki­ pat­la­ma­dan­ do­la­yý­ ta­þa­ron­ fir­ma­da­ki­ a­la­ca­ðý­ný­ a­la­ma­dý­ðý­ný­ ve­ An­tal­ya’ya­ mem­le­ke­ti­ne­ dö­ne­cek yol­pa­ra­sý­nýn­ol­ma­dý­ðý­ný,­yar­dým­cý­o­lur­sam,­ve­re­ce­ði­he­sap­nu­ma­ra­sý­na­he­men­gön­de­re­ce­ði­ni fev­ka­lâ­de­sý­ký­la­rak­an­lat­tý.­ Müm­kün­ ol­du­ðu­ ka­dar­ yü­zü­ne­ bak­ma­ma­ya ça­lýþ­tým.­Sý­kýl­ma­sý­ný­zi­ya­de­leþ­tir­me­so­rum­lu­lu­ðu­nu­ üst­le­ne­mem.­ Bun­dan­ da­ ö­te­de­ be­nim­ i­çim­de,­iç­mu­hâ­se­bem­de­fark­lý­cep­he­a­çýl­dý.­Ben bir­ta­raf­tan­o­nun­la­da­meþ­gu­lüm. E­vet­ þek­len­ o­ kar­de­þi­ din­li­yo­rum,­ a­ma­ mu­hâ­se­bem­e­ni­ne­bo­yu­na­cep­he­ler­a­ça­rak­bü­yü­yor­du. “Ka­çýr­dý­ðým­ rek’â­ta­ ü­zül­me­me­ kef­fâ­re­ten­ a­ca­ba Rab­bim­ böy­le­ bir­ ik­ram­da­ mý?”­ bu­lun­du­ di­yo­rum.­Bu­bir­fýr­sat­mýy­dý?­Yok­sa­bu­da­im­ti­ha­nýn ay­rý­bir­cep­he­si­mi?­Ya­ni­a­ca­ba­bu­kar­deþ­doð­ru mu­söy­lü­yor?­Kan­dý­rý­lý­yor­mu­yum?­Son­za­man­lar­da­ bu­ ne­v'î­ ki­þi­ler­ nev­zu­hur­ et­me­ye­ baþ­la­dý. Bu­da­on­lar­dan­mý?­A­ca­ba­kýr­ma­dan­yar­dým­cý­o­la­ma­ya­ca­ðý­mý­ söy­le­ye­rek,­ du­ru­mu­na­ ü­zül­dü­ðü­mü­söy­le­mek­le­ye­tin­sem­mi?­Ge­çen­ler­de­An­tal­ya’dan­ ge­len,­ ken­di­ni­ Çer­kez­ o­la­rak­ ta­ný­tan­ gi­bi bi­ri­miy­di?­Yok­sa­ger­çek­ten­ga­ri­ba­nýn­bi­ri­miy­di? Ya­ de­dik­le­ri­ doð­ruy­sa?­ A­ya­ðý­ma­ ka­dar­ ge­len­ bu de­ðer­li­ mi­sa­fi­ri­ gö­nül­le­yip­ gön­der­me­ fýr­sa­tý­ný­ i­yi de­ðer­len­dir­sem,­ ne­ kay­bým­ o­lur­du­ ki?­ Ben­ kan­dý­rýl­sam­bi­le­Rab­bim­her­þe­yi­bi­li­yor.­Ben­O’nun rý­za­sý­i­çin­ver­me­li,­ge­ri­si­ni­bir­i­ki­ted­bir­yok­la­ma­sýn­dan­faz­la­ka­rýþ­týr­ma­ma­lýy­dým.­E­de­ce­ði­miz­ha­yýr,­kur­ba­ða­la­rý­ür­küt­me­me­li.­Baþ­ka­sý­na­ra­hat­sýz­lýk­ver­mek­doð­ru­ol­ma­yan­dav­ra­nýþ­týr. O­ku­ma­prog­ra­mý­na­gi­den­Es­ma’m­be­ni­çok­se­vin­dir­miþ­ti.­Bu­se­vin­ci­min­ar­dýn­dan­ka­çýr­dý­ðým rek’ât,­der­ken­bu­kar­deþ...­Ne­ler­o­lu­yor­du?­Se­vinç, ü­zün­tü­ve­te­red­düt­his­le­ri­ay­ný­an­da...­Ýþ­te­ya­þa­nan­ha­yat­bu­dur­de­dim­ken­di­me.­Her­þey­iç­i­çe... Ka­rý­þýk­ ve­ ka­rý­þan­ duy­gu­la­rým­la­ a­ya­ða­ kal­kýp,­ bi­let­ pa­ra­sý­ný­ kar­þý­la­ya­cak­ yar­dým­da­ bu­lun­dum.­ Der­ken­ kar­deþ;­ bir­ de­ aç­ ol­du­ðu­nu söy­le­yip,­ ye­mek­ pa­ra­sý­ný­ da­ is­te­di.­ Tek­rar­ o çen­gel­li­ so­ru­lar­ ü­þüþ­tü...­ Ye­ter­ ar­týk­ di­ye­rek de­di­ði­ni­ya­pýp­ye­mek­pa­ra­sý­ný­da­i­lâ­ve­e­de­rek ver­dim.­Bin­bir­du­â­yap­tý,­sa­ðol­sun.­A­ma­sý­kýl­dý­ðý­ný­ his­se­di­yor­dum.­ Li­sân-ý­ hâ­liy­le­ te­miz­ ve doð­ru­bi­ri­si­ka­nâ­a­tý­u­yan­dý­rý­yor­du. Þim­di­ “Dün­ya­nýn­ hep­si­ be­nim­ ol­sa;­ na­ki­te çe­vir­sem­ta­sad­duk­et­sem,­o­ka­çýr­dý­ðým­rek’â­týn ye­ri­ni­dol­du­ra­bi­lir­mi?”­di­ye­ken­di­me­bir­da­ha so­ru­yo­rum.­“Ha­yýr”­di­yor­kal­bim,­ak­lým. Bu­mü­ca­de­le­li­mu­hâ­se­bem­u­nu­tul­maz­bir­ha­tý­ra bý­ra­kýr­ken,­ö­mür­bo­yu­bit­me­ye­ce­ði­ni­de­ha­týr­lat­tý. Rab­bim,­ ü­mit-du­â­ ka­pý­sý­ný­ biz­le­re­ de­vam­lý­ a­çýk­tut­sun­di­ye­du­â­e­di­yo­rum.­Du­â­ya­çok­ih­ti­ya­cým­ var.­ Af­fe­dil­me­ye­ da­ha­ faz­la­ ih­ti­ya­cým­ var. Rab­be­nað­fir­li’yi­ne­den­ta­hiy­yâ­týn­dý­þýn­da­da­o­ku­ma­ya­yým?­ El­bet­te­ o­ku­ma­lý­yým.­ Sa­bah­ tes­bi­ha­tý­nýn­ar­dýn­dan “Ýy­ya­ke­na’bü­dü­ve­iy­ya­ke­nes­ta­în” i­le­ “Ýh­di­nas­sý­râ­tel-müs­ta­kîm”ý­ o­kur­ken­ ak­þa­ma ka­dar­ yap­tý­ðým­ ha­ta­la­rý­ma­ kar­þý­lýk­ da­ yat­ma­dan o­üç­ta­ne­meþ­hur­“Rab­be­nâ”la­rý­o­ku­mam­lâ­zým. Al­la­hüm­með­fir­le­nâ!...

T

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

3 MART 2011 PERÞEMBE

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 28 R. Evvel 1432 Rumî: 18 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.40 4.48 4.59 5.09 5.03 4.20 4.24 4.15 4.58 4.32 4.59

Güneþ 6.01 6.13 6.19 6.33 6.28 5.42 5.47 5.39 6.22 5.53 6.21

Öðle 11.58 12.08 12.16 12.28 12.23 11.38 11.42 11.34 12.17 11.50 12.17

Ýkindi 15.08 15.15 15.27 15.35 15.30 14.48 14.51 14.42 15.25 15.00 15.27

Akþam 17.43 17.50 18.01 18.10 18.05 17.22 17.26 17.17 18.00 17.34 18.01

Yatsý 18.57 19.08 19.15 19.28 19.23 18.37 18.42 18.34 19.17 18.49 19.16

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.03 5.12 4.44 4.39 4.51 4.34 4.26 4.20 4.07 4.52 4 .48

Güneþ 6.29 6.35 6.10 6.02 6.13 6.00 5.47 5.47 5.30 6.19 6.07

Öðle 12.23 12.31 12.04 11.57 12.09 11.54 11.44 11.40 11.26 12.12 12.06

Ýkindi 15.29 15.40 15.10 15.06 15.19 15.00 14.54 14.47 14.35 15.18 15.18

Akþam 18.05 18.14 17.45 17.41 17.53 17.35 17.29 17.22 17.09 17.53 17.52

3 Yatsý 19.24 19.30 19.05 18.57 19.08 18.55 18.43 18.41 18.25 19.13 19.04

irtibat@yeniasya.com.tr

Cenaze dersleri NFC uygulamalarý dolayýsýyla cep telefonlarý günlük hayatta tahmin edilenden daha çok yer kaplayacak.

Eðitim akademisi polis okulu oldu ANKARA’NIN Elmadað ilçesinde temeli 1991 yýlýnda atýlan ve tam 18 yýl sonra açýlýþý yapýlmasýna raðmen hiç kullanýlmayan Millî Eðitim Bakanlýðý’na baðlý Hasanoðlan Millî Eðitim Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu olarak hizmet verecek. Elmadað Belediye Baþkaný Gazi Þahin, yaptýðý açýklamada, 63 bin metrekare inþaat alaný üzerine kurulu olan Hasanoðlan Millî Eðitim Akademisi’nin temelinin 1991 yýlýnda 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal tarafýndan atýldýðýný hatýrlatarak, tam 18 yýl sonra inþaatýn tamamlanarak açýlýþýnýn yapýldýðýný söyledi. 2009 yýlýnda açýlýþýnýn yapýlmasýna raðmen akademi binasýnýn hiç kullanýlmadýðýný vurgulayan Þahin, giriþimleri sonucu dev tesislerin Polis Meslek Yüksek Okulu o larak hizmet vermesi yönünde karar a lýndýðýný bildirdi. Ankara / aa

Cezaevinde fabrika gibi üretim yapýlýyor SAMSUN E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, çeþitli iþ kollarýnda kurulan atölyelerde üretim yaparak hem para kazanýyor hem de sosyal güvenliðe kavuþuyor. Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu’nda, 32’si kadýn 24’ü çocuk toplam 775 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Hükümlü ve tutuklular, atölyelerde ya kendi mesleklerini ya da cezaevinde katýldýklarý kurslar sonunda öðrendikleri iþleri yaparak, hem para kazanýyor, sosyal güvenlik kuruluþuna ödenen primleri sayesinde ‘’iþçi’’ statüsünden emekli olabilme hakký da elde ediyor. Millî Eðitim Müdürlüðü’nce sipariþ edilen 500 okul sýrasýnýn 400’ünün kýsa sürede tamamlanarak, öðrencilerin hizmetine sunuldu. Kurumdaki fýrýnda ise günlük çýkarýlan yaklaþýk 2 bin ekmek tutuklu ve hükümlülerce tüketiliyor. Bunun yaný sýra Adliye personelinin yemekhanesinin ihtiyacý da cezaevi fýrýnýndan karþýlanýyor. Samsun / aa

Kocasýna kýzdý, kendi iþini kurdu ÇORUM’DA 8 yýl önce iþ olmadýðý için çalýþmadýðýný söyleyen eþinden boþanan ev hanýmý, insanlarýn isterse iþ bulabileceðini göstermek için kendi iþini kurdu. Çorum’un Gazi Mahallesindeki Turgut Özal Ýþ Merkezinde 3 yýl önce faaliyete baþlayan çeyiz dükkânýnda 8 kiþiyi istihdam eden Necla Demirel, giriþimciliðiyle örnek olduðu için Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Kadýn Giriþimcilik Kurulu tarafýndan ödüllendirildi. Yaþadýðý süreci anlatan Necla Demirel, eþinin sürekli ‘’iþ olmadýðý’’ gerekçesiyle çalýþmadýðýný, bu nedenle 8 yýl önce eþinden boþandýðýný belirtti. Ayrýlmasýnýn ardýndan üniversite ve lisede okuyan iki çocuðuyla ailesinin yanýna yerleþtiðini dile getiren Demirel, ailesine yük olmamak ve çocuklarýný okutmak için çocuk bakýcýlýðýndan, özel bir hasta nenin temizlik þirketinde çalýþmaya kadar birçok iþte çalýþtýðýný ifade etti. Demirel, 3 yýl önce Çorum Kadýn Ýþ Geliþtirme Merkezinde (KÝÞGEM) açýlan giriþimcilik eðitimlerine katýldýðýný belir terek, eðitim sonunda ‘’Çeyiz Dükkâný’’ Projesini merkeze sunduðunu, kabul e dilmesinin ardýndan 4 bin lira hibe ve bankadan aldýðý krediyle iþinin patronu olduðunu anlattý. Çorum / aa

CEPLERE ‘YAKIN TEMAS’ GELÝYOR Cep telefonlarýnda “yakýn temas” dönemi baþlayacak. Yeni dönemde mobil bilet bilgi ve muhteva deðiþimi, araç kontorlü, ev, otel ve ofis gibi birçok konuda uygulama yapýlabilecek. TELEKOMÜNÝKASYON sektöründe uygulama geliþtiriciler ve iþletmeler yakýn alan iletiþimine odaklanýyor. Þu an basit uygulamalarý görülen ‘’Yakýn Temas’’ çalýþmalarý, hayatý bütün yönleri ile kucaklayacak ve cep telefonlarýnda yeni trend ‘’yakýn temas’’ olacak. Ýspanya’nýn Barcelona þehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin ardýndan, telekomünikasyon analistleri, PR þirketleri ve özgün tasarýmcýlar konferansa iliþkin deðerlendirme ve raporlar yayýnlamaya baþlarken, derlediði bilgilere göre, NFC uygulamalarý dolayýsýyla cep telefonlarý hayatta tahmin edilenden daha çok yer kaplayacak. Aralarýnda Vodafone, America Movil, Axiata Group Berhad, Bharti, China Uni-

com, Deutsche Telekom, KT Corporation, MTS, Orange, Qtel Group, SK Telecom, Soft bank Mo bi le, Te le com I ta li a, Telefonica, Telekom Austria Group ve Telenor gibi operatörlerin bulunduðu bir grup, Ya kýn A lan Ý le ti þi mi- Ne ar Fi eld Communications (NFC) uygulamalarýna yönelik çalýþmalarýný Sürdürdüklerini ve 2012 yýlý içerisinde uygulamalarýn ticarî olarak hayata geçirileceðini açýkladýlar. NFC’nin en çok mobil ödeme konusunda biliniyorken uygulama alanlarýnýn uçsuz bucaksýz olduðu ve yenilikler için büyük bir fýrsat meydana getirdiði ifade ediliyor. Frost&Sullivan þirketinin raporuna göre, mobil bilet, mo bil kupon, bilgi ve muhteva deðiþimi, araç

kontorlü, ev, otel ve ofis gibi bir çok konuda uygulama yapýlabilecek olan NFC sektörünün büyüklüðünün 2015 yýlý itibarýyla 110 milyon avroya ulaþacaðý tahmin ediliyor. NFC teknolojisi, cihazlarýn birbirlerine dokunacak kadar yaklaþtýklarý zaman etkin oluyor ve cihazlarýn birbirleri ile konuþabilmelerini, ancak bu þartlar altýnda mümkün kýlýyor. Bu sebeple cihaz sahipleri için psikolojik rahatlýk, kullaným kolaylýðý ve güvenlik de saðlýyor. Ancak NFC’nin cihaz modeli ve operatör aðýndan baðýmsýz olmasý için, önündeki en büyük engel, gerekli sertifika ve test standartlarýnýn küresel anlamda oluþturulmasý. Bunun için Dünya GSM Birliði’nin (GSMA) çaba sarf etmesi bekleniyor. Ankara / aa

eygamberimizin (a.s.m.) “en büyük nasihatçý” olarak nitelediði ölümün bu vasfýný iki halde daha fazla hissedip etkileniyoruz. Biri, aile efradýndan ve yakýn çevremizden birinin; diðeri kitlelere mal olmuþ popüler þahsi yetlerin vefatý. Ýlkinde o þoku, ölen kiþinin yakýnlýk derecesine göre artan bir þiddetle doðrudan, diðerinde ise dolaylý bir etkilenme ile yaþýyoruz. Bu ikinci gruptakilerin son örneði Erbakan. Daha önceki benzerlerinde olduðu gibi, Millî Görüþ liderinin de cami avlusuna sýðmayýp bütün o civarý dolduran muazzam bir kalabalýk tarafýndan uðurlanmasý ve bu manzaranýn canlý yayýnlarla yansýtýlmasý, o atmosferi orada hazýr bulunamayan milyonlarca insana da yansýtýyor. Ölümden çýkarýlacak en büyük ders, öncelikle, dünyanýn fânî olduðu gerçeði ile kendimize çekidüzen verme gereðini hepimize hatýrlatmasý. Onun ötesinde, özellikle hayatta iken kitleleri peþinden sürüklemiþ popüler siyasî þahsiyetlerin vefatlarý sonrasýnda çeliþkili haller yaþanabiliyor. Bir tarafta “Ölenin arkasýndan kötü konuþulmaz” sözünde ifadesini bulan geleneðe atýf yapýlarak, olabildiðince “Ölülerinizi hayýrla yad ediniz” tavsiyesine uygun davranmaya çalýþýlýyor. Ama bu tavýr, müteveffa saðken hakkýnda en aðýr ve aþaðýlayýcý ithamlarda bulunanlardan sâ dýr olunca, ikiyüzlülük ve riyakârlýða dönüþüyor. Her hal ü kârda, vefat eden kiþiye saygý gösterilmesi, insanî ve vicdanî bir hassasiyetin gereði. Ancak yüz seksen derecelik keskin manevralarla iþi bu çerçevenin dýþýna taþýrarak adeta bir “rant devþirme” yarýþýna çevirmek çok yakýþýksýz. Yýllar yýlý Erbakan’ý “irticanýn baþý” olarak gösterip her fýrsatta yerden yere vuran bazýlarýnýn, vefatýndan sonra plaðý çevirip “Evet, eleþtiriyorduk, ama ortak noktalarýmýz da vardý, millîlik bunlarýn baþýnda geliyor” söylemine sarýlmalarý... Ve onun hükümetini devirmek için 14 yýl önce 28 Þubat sürecini baþlatanlarýn, þimdi “Hizmetleri unutulmayacak” mesajlarý yayýnlamalarý... Ya da dizi dibinde yetiþip yýllarca onunla birlikte siyaset yaptýktan sonra yollarýný ayýranlarýn, cenazesinde “dokunaklý” tavýrlar sergilemeleri... Tamam, ölüm, öncesinde olup biten herþeyi geride býraktýrýp herkesi derin bir muhasebe ve helâlleþmeye mecbur býrakan büyük bir hadise. Ama sergilenen bazý tavýrlar ne kadar samimî? Erbakan’ýn cenazesinde vurgulanmasý gereken bir baþka önemli nokta, Türkiye’nin kat ettiði mesafeyi gösteren farklý tablolara sahne olmasý. Böyle bir cenaze merasimi bu katýlým ve görüntülerle birkaç yýl önce gerçekleþmiþ olsaydý, “irticanýn gövde gösterisi” olarak yorumlanýrdý. Cenazeye katýlan cemaatin içindeki sarýklý, sakallý, cübbeli insanlara özellikle zum yapýlýp, atýlan sloganlara özel anlamlar yüklenerek, “Þeriatçýlarýn ayaklanma provasý” gibi çýðlýklar atýlýrdý. Geçmiþten düne, bunlar hep yapýlageldi. Müteveffaya ve yakýnlarýnýn acýsýna saygý gibi insan olmanýn asgarî bir gereðini dahi hiçe sayarak, cenaze ortamýnýn mehabet ve aðýrlýðýný zerre kadar kaale almayan son derece küstah tavýr ve üs lûplarla inanýlmaz provokasyonlar sergilendi. Ama þimdi tamamen farklý bir hava hakim. Millî Görüþ tabanýnýn muazzam bir katýlýmla liderini uðurlamasý, zaten beklenen bir durum. Ama Erbakan’ýn siyaset anlayýþýný tasvip etme dikleri halde, ehl-i iman olma ortak paydasýndan hareketle cenazeye gelen pek çok kiþi de oldu. Bir kýsmý yukarýda sýraladýðýmýz riyakârlýklar kapsamýnda mütalâa edilebilecek katýlýmlar ayrý. Ve Erbakan, hayatta iken kendisinden esirgenen bir olgunlukla son yolculuðuna uðurlandý. Netice olarak, Erbakan’ýn cenazesi bu topraklarýn ve bu toplumun, tarihin derinliklerinden bu tarafa devam edegelen en temel ve aslî özelliklerinden birini yine gözler önüne sermiþ oldu: Bu ülkede yaþayan insanlarýn çok büyük bir ekseriyeti dindardýr, vefakârdýr ve kadirþinastýr. Zamanýn akýþý içinde nesillerin yenilenmesi de bu gerçeði deðiþtirmemiþ ve öyle görünüyor ki, bundan sonra da deðiþtiremeyecektir. Ýnþaallah.

P

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

3 MART 2011 PERÞEMBE

HABER

Öcalan’a ev hapsi mümkün deðil cakir@yeniasya.com.tr

Tersine dönen süreç Þu­b at­ sü­r e­c i­n in­ ü­z e­r in­d en­ 14­ yýl geç­ti.­ Bu­ sü­re­ci­ ic­ra­ sah­fa­sý­na­ ko­yan­lar,­ “1000­ yýl­ sü­re­cek”­ de­miþ­ler ve­a­dým­la­rý­ný­da­bu­na­gö­re­at­mýþ­la­dý.­Ta­biî­bu sö­zü­söy­ler­ken­ken­di­le­ri­i­nan­mýþ­mýy­dý­o­nu­bi­le­mi­yo­ruz,­a­ma­bu­id­di­a­lý­söz­le­ri­sar­fe­der­ken­i­na­na­rak­söy­le­dik­le­ri­an­la­þý­lý­yor­du.­ Sü­re­cin­ü­ze­rin­den­e­pey­za­man­geç­ti­ve­hak­lý o­la­rak­ bir­bi­rin­den­ dik­kat­ çe­ki­ci­ de­ðer­len­dir­me­ler­de­ya­pý­lý­yor.­Böy­le­ö­nem­li­bir­‘sü­reç’­i­çin fark­lý­ de­ðer­len­dir­me­ler­ ya­pýl­ma­sý­ da­ pek­ ta­biî­dir.­ Ha­ki­ka­ten­ bu­ ‘sü­reç’te­ su­lar­ ter­si­ne­ a­ký­týl­ma­ya­ça­lý­þýl­mýþ­tý.­Þu­nu­da­ha­týr­da­tut­mak­ge­re­kir­ki,­‘su­la­rý­ter­si­ne­a­kýt­ma’ya­ça­lý­þan­lar­sa­de­ce 28­Þu­bat­sü­re­ci­ne­im­za­a­tan­lar­de­ðil­di.­Geç­miþ dö­nem­ler­de­de­pek­çok­ki­þi­su­la­rý­ter­si­ne­a­kýt­ma­ya­ça­lýþ­mýþ,­on­la­rýn­gay­re­ti­de­‘he­bâ­en­men­sur’a­(bo­þu­bo­þu­na) git­miþ­ti. Baþ­lan­gýç­ta­bu­sü­reç­“bin­yýl­sü­re­cek”­di­yen­ler­ bu­gün­ tam­ o­la­rak­ ne­ dü­þü­nü­yor?­ Bu­nun doð­ru­ce­va­bý­ný­al­mak­müm­kün­ol­ma­dý,­çün­kü o­ce­nah­bu­gün­ler­de­u­mu­mi­yet­le­sus­ma­yý­ter­cih­e­di­yor.­El­bet­te­bu­sus­ma,­“Ya­ha­yýr­söy­le­ya da­ sus” an­la­mýn­da­ki­ an­lam­lý­ bir­ sus­ma­ de­ðil, ‘du­var’a­tos­la­ma­ne­ti­ce­si­ye­re­yý­ðýl­mak­tan­kay­nak­la­nan­bir­sus­kun­luk­o­lur­in­þa­al­lah... 28­Þu­bat­sü­re­ci­nin­yýl­dö­nü­mün­de­or­ta­ya­ko­nu­lan­ tep­ki­ler­den­ bi­ri­ de­ ba­þör­tü­sü­ ya­sa­ðý­na kar­þý­ ya­pý­lan­ a­çýk­la­ma­lar­ ol­du.­ Ya­sa­ðýn­ mað­dur­la­rý­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ya­par­ken­“Bin­yýl­u­ta­nýn”­ya­zan­bir­a­fiþ­ta­þý­dý­lar­ki­ka­na­a­ti­miz­ce­bu çað­rý,­ 28­ Þu­bat’ýn­ 14.­ yýl­dö­nü­mün­de­ ‘bi­rin­ci­li­ðe’­a­day­bir­tep­ki­dir! Mil­le­te­kar­þý­baþ­la­tý­lan­bu­sü­reç­en­çok­da­ba­þör­tü­lü­le­ri­mað­dur­et­ti.­Son­ay­lar­da­bu­ya­sak­kýs­men­yu­mu­þa­týl­dý,­a­ma­hiç­kim­se­ya­sa­ðýn­so­na­er­di­ði­ni­dü­þün­me­sin.­Hâ­lâ­ba­zý­ü­ni­ver­si­te­ler­de­ba­þör­tü­lü­ o­la­rak­ ders­le­re­ gir­me­ye­ i­zin­ ver­me­yen ‘bey’ler­var.­Þu­nu­da­u­nut­ma­mak­lâ­zým­ki,­ya­sak sa­de­ce­ ü­ni­ver­si­te­ öð­ren­ci­le­ri­ni­ il­gi­len­di­ren­ bir uy­gu­la­ma­ de­ðil.­ Ya­ni,­ bü­tün­ ü­ni­ver­si­te­ler­de­ ba­þör­tü­lü­ ders­le­re­ gir­mek­ müm­kün­ ol­sa­ bi­le­ ‘ba­þör­tü­sü­ ya­sa­ðý’­ so­na­ er­miþ­ ol­ma­ya­cak!­ Çün­kü prob­lem­ sa­de­ce­ ü­ni­ver­si­te­ler­le­ sý­nýr­lý­ de­ðil.­ ‘ka­mu­sal­ a­lan’­ di­ye­ ta­bir­ e­di­len­ yer­ler­ baþ­ta­ ol­mak ü­ze­re­ço­ðu­yer­de­ya­sak­de­vam­e­di­yor.­ “Bin­ yýl”­ u­tan­ma­sý­ ge­re­ken­ler­ u­ta­ný­yor­ mu bil­mi­yo­ruz,­a­ma­28­Þu­bat­sü­re­ci­as­lýn­da­baþ­la­dý­ðý­ gün­ ter­si­ne­ iþ­le­yen­ bir­ sü­reç­tir.­ Mil­le­tin de­ðer­le­ri­ni­ dik­ka­te­ al­ma­yan­ hiçbir­ sü­reç­ ba­þa­rý­ya­ u­la­þa­maz.­ “Bin­ yýl­ sü­re­cek”­ di­ye­ baþ­la­tý­lan sü­reç­de­böy­le­bir­sü­reç­tir.­Mil­le­te­rað­men­baþ­la­týl­mýþ­ve­su­lar­ter­si­ne­a­ký­týl­ma­ya­ça­lý­þýl­mýþ­týr. El­bet­te­bu­sü­reç­de­vam­e­der­ken­çok­sa­yý­da­in­san­mað­dur­ol­muþ,­hak­sýz­lý­ða­uð­ra­mýþ­týr.­Fa­kat bir­ yö­nüy­le­ de­ ‘u­ya­ný­þa’­ se­bep­ ol­du­ di­ye­bi­li­riz. Ger­çi­bu­sü­re­ci­baþ­la­tan­la­rýn­mak­sat­la­rý­mil­le­tin­ u­yan­ma­sý­ de­ðil­di,­ an­cak­ ak­siy­le­ to­kat­ ye­di­ler­ve­‘þu­ur­lu­o­lan­lar’ýn­sa­yý­sý­ço­ðal­dý. E­ðer­bu­sü­re­ce­im­za­a­tan­lar­bu­gün­piþ­man­lýk du­yu­yor­sa,­mil­let­on­la­rý­da­af­fe­der,­bað­rý­na­ba­sar.­ Sa­de­ce­ bu­ piþ­man­lý­ðýn­ sa­mi­mî­ ol­ma­sý­ ve mil­le­te­i­fa­de­e­dil­me­si­þar­týy­la.­Yok,­a­ra­dan­yýl­lar­ge­çip­hâ­lâ­“Biz­hak­lýy­dýk”­di­yor­lar­sa­ken­di­le­ri­bi­lir.­Bu­ko­nu­da­mil­let­ten­duâ­a­la­ma­ya­cak­la­rý­ný­ bil­sin­ler.­ “Bi­zim­ i­çin­ du­â­ ö­nem­li­ de­ðil, biz­ ‘la­ik’iz”­ di­yor­lar­sa­ o­na­ da­ di­ye­ce­ði­miz­ yok. A­ma­þu­gök­kub­be­de­‘hoþ­bir­sa­da’­bý­rak­ma­nýn ö­ne­mi­ne­i­na­ný­yor­ve­‘he­sap­gü­nü’nü­de­ha­týr­lý­yor­lar­sa­ yan­lýþ­ta­ ýs­rar­ et­me­le­ri­ne­ ge­rek­ yok. “Bi­le­rek­ya­da­bil­me­ye­rek­yan­lýþ­yap­týk”­de­sin­ler­ve­mil­let­ten­ö­zür­di­le­sin­ler.­Ak­si­hal­de­“Bin yýl­u­ta­nýn”­lev­ha­sý­her­da­im­kar­þý­la­rý­na­çý­kar... Ýn­þâ­al­lah­bun­dan­son­ra­hiç­kim­se­“ters­te­pen sü­reç”le­ri­baþ­lat­maz...

28

Gül: Mýsýr, daima yakýn dostumuz nCUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­Tür­ki­ye’ye­zi­ya­ret­te bu­lu­nan­Ka­ra­dað­Cum­hur­baþ­ka­ný­Fi­lip­Vu­ya­no­viç’i­Çan­ka­ya­Köþ­kü’nde­res­mî­tö­ren­le­kar­þý­la­dý.­Cum­hur­baþ­ka­ný Gül,­ko­nuk­Cum­hur­baþ­ka­ný­Vu­ya­no­viç­i­le­baþ­ba­þa­ve­he­yet­ler­a­ra­sý­gö­rüþ­me­le­rin­ar­dýn­dan­or­tak­ba­sýn­top­lan­tý­sý dü­zen­le­di­ve­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­Mý­sýr’a­bu­gün­bir­zi­ya­ret­ger­çek­leþ­ti­re­ce­ði­ha­týr­la­tý­la­rak,­bu­ül­ke­de­ki son­ge­liþ­me­le­ri­na­sýl­de­ðer­len­dir­di­ði­so­ru­su­nu­ce­vap­la­yan Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­Mý­sýr’ýn­da­i­ma­Tür­ki­ye’nin­ya­kýn dos­tu­ve­kar­deþ­ül­ke­si­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­bu­ül­ke­ye­ya­rýn ger­çek­leþ­ti­re­ce­ði­zi­ya­ret­te,­hem­Türk­hal­ký­nýn­Mý­sýr­hal­kýy­la­da­ya­nýþ­ma­sý­ný­hem­de­Mý­sýr­dev­le­ti­nin­ya­þa­nan­sü­reç­ten­güç­lü­bir­þe­kil­de­çýk­ma­sý­ar­zu­su­nu­i­fa­de­e­de­ce­ði­ni söy­le­di.­Gül,­Tür­ki­ye’nin­tüm­Bal­kan­ül­ke­le­ri­nin­Av­ru­paAt­lan­tik­ku­rum­la­rýn­da­yer­al­ma­sý­ný,­hem­NA­TO­hem­AB i­çin­de­ol­ma­la­rý­ný­is­te­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Ýs­tik­rar­ve­gü­ven­li­ðin­sað­lan­ma­sý­i­çin­bu­i­ki­bü­yük­þem­si­ye­çok­ö­nem­li’’­de­di. Ka­ra­dað­Cum­hur­baþ­ka­ný­Fi­lip­Vu­ya­no­viç­de­Tür­ki­ye’yi çok­ya­pý­cý­bir­ül­ke­o­la­rak­gör­dük­le­ri­ni,­Bal­kan­lar’da­yap­mýþ ol­du­ðu­fa­a­li­yet­le­ri­des­tek­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Vu­ya­no­viç, “Sa­vaþ­suç­lu­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­ve­kol­lan­ma­sý­ko­nu­sun­da Ka­ra­dað’ýn­bir­ic­ra­a­tý­ol­ma­mýþ­týr.­Mla­diç­da­hil­bu­ko­nu­da gö­rü­þü­müz­net­tir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / aa

TERÖR ör­gü­tü­e­le­ba­þý­Ab­dul­lah­Ö­ca­lan’a­ev­hap­si­i­le­il­gi­li­þu­an­da­mev­cut ka­nun­la­ra­gö­re­böy­le­bir­þe­yin­müm­kün­ol­ma­dý­ðý­be­lir­til­di.­ Par­la­men­to­da­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­n ý­ ce­v ap­l a­y an­ TBMM­ Baþ­k a­n ý Meh­met­A­li­Þa­hin,­te­rör­ör­güt­e­le­ba­þý Ab­dul­lah­Ö­ca­lan’a­ev­hap­si­ve­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­tar­týþ­ma­la­rýn­ha­týr­la­týl­ma­sý ü­ze­ri­ne,­‘’Tür­ki­ye’de­ce­za­ve­tev­kif­ev­le­rin­de­hü­küm­lü­ler­ve­tu­tuk­lu­lar­var. Bun­lar­ay­ný­ya­sal­sta­tü­ye­sa­hip­tir­ler. Ýç­le­rin­den­bi­ri­ne­ö­zel­bir­mu­a­me­le ya­pý­la­maz.­Bu,­A­na­ya­sa­nýn­e­þit­lik­il­ke­si­ne­ay­ký­rý­o­lur’’­de­di.­Þa­hin,­‘’te­rör ör­gü­tü­nün,­ey­lem­siz­lik­dö­ne­mi­nin so­na­er­di­ði­a­çýk­la­ma­sý’’­i­le­il­gi­li­so­ru­yu

da­‘’Bu,­Tür­ki­ye’nin,­dev­le­tin­gün­de­mi o­la­maz.­Bir­te­rör­ör­gü­tü­nün­ne­ya­pa­ca­ðý,­ne­ka­rar­a­la­ca­ðý­Tür­ki­ye’yi­il­gi­len­dir­mez.­Ül­ke­miz,­te­rör­le­mü­ca­de­le­ye,­geç­miþ­te­ol­du­ðu­gi­bi­bu­gün­de va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­gü­ven­li­ði­ni­sað­la­mak­i­çin­her­þart­al­týn­da­de­vam­e­der’’ þek­lin­de­ce­vap­la­dý.­

söy­le­di:­‘’Ge­rek­mev­zu­at­a­çý­sýn­dan­ge­rek­þu­an­da­ki­ya­sal­ko­num­i­ti­ba­riy­le böy­le­bir­þe­yin­müm­kün­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­tim.­Þu­an­da­Tür­ki­ye’de­ki mev­cut­ka­nun­la­rý­mý­za­gö­re­böy­le­bir þe­yin­o­la­bil­me­si­müm­kün­de­ðil.’’­

ÇÝÇEK: KANUNA BAKIN LÜTFEN

ERGÝN: KANUNLARA GÖRE BÖYLE BÝR ÞEY OLAMAZ

Ce­mil­ Çi­çek­ de­ so­ru­lar­ ü­ze­ri­ne, ‘’Ka­nu­nî­ þart­la­rýn­ ol­ma­dý­ðý­ ka­na­a­A­da­let­Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin­i­se tin­de­yim.­ Ev­ hap­si­ han­gi­ þart­lar­da TOBB­Ge­nel­Mer­ke­zin­de­ki­‘’Ce­za­ev­- o­lur,­ka­nun­la­rý­mýz­da­ya­zý­lý.­O­þart­le­ri­O­ku­yor’’­pro­je­si­nin­ta­ný­tým­top­- lar­ ye­ri­ne­ gel­me­diy­se­ za­ten­ ya­sal lan­tý­sý­nýn­ar­dýn­dan­te­rör­ör­güt­e­le­ba­þý þart­lar­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir­de­mek­Ab­dul­lah­Ö­ca­lan’a­ev­hap­si­tar­týþ­ma­- tir.­Ka­nu­na­siz­de­bir­ba­kýn­lüt­fen’’ la­rý­na­i­liþ­kin­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­þun­la­rý di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / aa

ADALET BAKANI’NDAN “SÝLÝVRÝ” AÇIKLAMASI ADALET Bakaný Sadullah Ergin, Ýkinci ‘’Ergenekon’’ dâvâsýnýn tutuklu sanýðý gazeteci Tuncay Özkan ve gazeteci Mustafa Balbay’ýn cezaevindeki yerlerinin deðiþtirilmesiyle ilgili olarak da þunlarý söyledi: ‘’Silivri kampüsü içindeki fizikî imkânlar yetersizdi. Onun için bir arada bulunmaktaydýlar. Orada yeni hizmete alýnan bloklar, cezaevi üniteleri olmuþtur. Dolayýsýyla yasanýn emredici hükmü, fiziki koþullar elverdiði sürece bu tür sanýklarýn, tutuklularýn ayrý ayrý barýndýrýlmalarýný emretmektedir yasa ve yönetmelik. Bundan kaynaklý bir uygulamadýr.”

ÜSKÜL: ÖZEL UYGULAMA YOK TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkaný Zafer Üskül ise bütün tutuklu ve hükümlülerin can güvenliðinin devlete emanet edildiðini belirterek, ‘’Kiþinin tek kiþilik odaya konulmasý onun can güvenliðini ortadan kaldýrmaz. Tek kiþilik odaya konulanlar da sadece bu iki kiþi deðil. Özel bir uygulama yok’’ dedi.

Düþündürücü itiraflar BAÞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ, “28 ÞUBAT, ÂDÝL DÜZEN VE BAÞÖRTÜLÜ ADAY KONULARINDA” ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU. DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý Bü­lent­A­rýnç,­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­ya­þa­nan ger­gin­lik­ler­le­il­gi­li­‘’Bu­ger­gin­lik,­re­a­li­te­de, ger­çek­te­his­se­di­len,­du­yu­lan,­gö­rü­len­bir ger­gin­lik­de­ðil­di.­Çok­ya­pay­dý­bun­lar. Þim­di­o­na­ben­zer­ger­gin­lik­le­rin­bu­gün­de dün­de­3­ay­ev­vel­de­5­se­ne­ev­vel­de­Tür­ki­ye’de­ya­þa­týl­mak­ve­ya­or­ta­ya­çý­ka­rýl­mak is­ten­di­ði­ni­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz’’­de­di. A­rýnç,­Ka­nal­Türk­te­le­viz­yo­nun­da­ya­yýn­la­nan­‘’Mer­kez­Si­ya­set’’­prog­ra­mýn­da, ga­ze­te­ci­le­rin­gün­de­me­i­liþ­kin­so­ru­la­rý­ný ce­vap­la­dý.­A­rýnç,­Er­ba­kan’ýn­ve­fa­tý­i­le­28 Þu­bat­ta­ri­hi­nin­a­þa­ðý­yu­ka­rý,­ay­ný­ta­rih­le­re­rast­la­dý­ðý­nýn­ha­týr­lat­tý.­‘’Siz­28­Þu­ba­ta yü­rü­yen­sü­reç­te,­hü­kü­me­tin­7-8­ay­lýk dö­ne­min­de­Er­ba­kan’ý­so­rum­lu­gö­rü­yor mu­su­nuz?’’­þek­lin­de­ki­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne A­rýnç,­‘’Bu­ger­gin­lik,­re­a­li­te­de­ger­çek­te his­se­di­len­du­yu­lan,­gö­rü­len­bir­ger­gin­lik de­ðil­di.­Çok­ya­pay­dý­bun­lar.­Þim­di­o­na ben­zer­ger­gin­lik­le­rin­bu­gün­de­dün­de,­3 ay­ev­vel­de­5­se­ne­ev­vel­de­Tür­ki­ye’de­ya­þa­týl­mak­ve­ya­or­ta­ya­çý­ka­rýl­mak­is­ten­di­ði­ni­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz.­Bu­gün­or­ta­ya­çý­kan­ba­zý­plan­lar­da­ve­bel­ge­ler­de­bu­ya­pay­gü­rül­tü­le­rin­han­gi­ka­nal­lar­dan­or­ta­ya­sü­rül­dü­ðü­nün,­ga­ze­te­ler­de­ki­baþ­lýk­la­rýn­ki­min­ta­li­ma­týy­la­a­týl­dý­ðý­ný­hep­be­ra­ber­o­ku­yo­ruz.­Bu­gün­pek­çok­ger­çek­or­ta­da.­1­O­cak­1997’nin­son­6­ay­lýk ve­ri­le­ri­Tür­ki­ye’nin­bel­ki­de­son 50­yýl­da­u­la­þa­ma­dý­ðý­ve­ri­ler­di­a­ma­bu­gün­Kal­kan­cý­lar’ýn,­on­la­rýn­bun­la­rýn­kim­ler­ta­ra­fýn­dan or­ta­ya­sü­rü­lü­ver­di­ði­ni,­Ac­zi­men­di­le­rin­kim­ler­ta­ra­fýn­dan­deð­nek­le­riy­le­or­ta­ya sa­lý­ve­ril­di­ði­ni­he­pi­miz çok­i­yi­bi­li­yo­ruz.­Bun­lar­o­hü­kü­me­tin­ba­þa­rý­sýz­ol­ma­sý­ve­iþ­ba­þýn­-

dan­git­me­si­i­çin­ha­zýr­lan­mýþ­plan­lar­ve tu­zak­lar­dý.­E­mi­nim­þim­di­on­la­rý­or­ta­ya ko­yan­lar,­bel­ki­bir­yer­ler­de­ken­di­le­ri­ni sak­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar’’­kar­þý­lý­ðý­ný­ver­di.

‘’SÝYASÎ HAYATI SEKTEYE UÐRATABÝLECEÐÝNÝ ÖNGÖRMÜÞ OLMALI’’ Bü­lent­A­rýnç,­‘’Er­ba­kan­28­Þu­bat­ka­rar­la­rý­ný­im­za­la­ya­bi­lir­miy­di?­Kim­le­ri­ya­ný­na a­la­bi­lir­di,­böy­le­bir­im­kân­var­mýy­dý?’’­þek­lin­de­ki­so­ru­ü­ze­ri­ne­Er­ba­kan’ýn­27­Ma­yýs, 12­Ey­lül­dar­be­le­ri­i­le­12­Mart­Muh­tý­ra­sýn­dan­et­ki­len­di­ði­ni­söy­le­di.­A­rýnç,­“Bu­ha­le­ti ru­hi­ye­le­ri­ta­þý­yan­bir­in­san­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­rin­ko­mu­ta­ka­de­me­si­nin­tek­rar­bir­dar­be­ya­pa­bi­le­ce­ði­ni,­dar­be­yap­ma­sa­bi­le­bir þe­kil­de­mü­da­ha­le­de­bu­lu­na­rak­si­ya­sî­ha­ya­tý­sek­te­ye­uð­ra­ta­bi­le­ce­ði­ni­ön­gör­müþ­ol­ma­lý.­Do­la­yý­sýy­la­Tür­ki­ye’yi­böy­le­bir­ma­ce­ra­lý­sü­re­ce­sok­mak­tan­sa­i­þi­bi­raz­da­ha za­ma­na­ya­ya­rak,­za­man­i­çe­ri­sin­de­de­mok­ra­tik­ka­nal­la­rý­çok­da­ha­güç­lü­ha­le­ge­tir­me­yi­a­maç­la­mýþ­o­la­bi­lir...’’ Ankara / aa

“O ZAMAN SÝYASET O KADAR GÜÇLÜ DEÐÝLDÝ” ARINÇ, ‘’Büyükanýt muhtýrasýnda cevap verilebilir miydi o zaman?’’ þeklindeki soru üzerine de ‘’Her halde verilemezdi, bugün vardýðým nokta o. Siyaset o kadar güçlü deðildi’’ dedi. Devlet Bakaný Arýnç, ‘’27 Nisan bildirisini sahiplenmenin’’ Silâhlý Kuvvetlere bir faydasýnýn olmayacaðýný belirterek, ‘’Böyle bir yazýyý belli bir yerde muhafaza etmek bence doðru deðil. Bunun demokrasiye ve cumhurbaþkanlýðý seçimine doðrudan bir müdahale olduðu konusunda kimse ihtilâf etmediðine göre, hala bunun resmî bir sitede yer almasýnýn ve sahiplenilmesinin herhalde doðru olmadýðýna hepimiz i nanmalýyýz’’ diye konuþtu.

“ADÝL DÜZENÝ BÝR TÜRLÜ ANLAYAMADIM” BÜLENT Arýnç, millî görüþü, adil düzeni yýllarca anlattýklarýný, ancak þimdiki siyasal kimliklerini ‘’muhafazakâr demokrat’’ olarak nitelendirdiklerini belirtti. Bu kimliðin içerisinde ortak deðerler bulunduðunu dile getiren Arýnç, bu ortak deðerlerin millî görüþ içerisinde de olabileceðini ifade etti. Kendisinin adil düzeni anlatmaktan hep kaçýndýðýný söyleyen Arýnç, ‘’geçmiþte millî görüþü nasýl anlattýðýna’’ iliþkin soru üzerine, þöyle konuþtu: ‘’Bir türlü anlayamadým, bir türlü çözemedim, ama bir hedef var, adil düzen ku rulacak. Adil kelimesi bile insanlara yetti. Haksýzlýklarýn önlenmesi... Erbakan Hoca onu simge olarak aldý, kendine göre bir ambalaj yaptý ve halkýn önüne onu getirdi. Sonralarý konuþmamaya baþladý. Hatta adil düzenden hiç bahsetmedi 3-5 sene sonra. Hem konjonktürü iyi tanýmaya çalýþan hem de kitleleri belli hedeflere doðru yönelten bir siyaset anlayýþý vardý. Benim geçmiþte millî görüþü nasýl anlattýðým da zaten kasetlerde vardýr.’’

“BAÞÖRTÜLÜ ADAY ÝÇÝN BÝRAZ DAHA BEKLENMELÝ”

Bülent Arýnç

ARINÇ, AKP’nin seçimlerde “baþörtülü aday” gösterilip gösterilmemesi konusuyla ilgili de þunlarý kaydetti: ‘’Parti olarak böyle bir aday þimdi gösterilmeli mi? Çünkü aday gösterirseniz seçilecektir ve parlamentoya girecektir. Bu konuda hemen ‘evet’ diyemiyorum. Bazý kaygýlarým, endiþelerim var.’’ Bu konuda karar vermenin zor olduðunu belirten Arýnç, ama bunun olmasý gerektiðini ifade etti. ‘’Her þeyin bir ilki var’’ diyen Arýnç, ‘’Bunun Türkiye’de ne laiklikle ne rejimle hiçbir ilgisi de yok. Ama Türkiye’de geleneksel korkular, vehimler, sýkýntýlar var. Siyaseti güçleþtirmemek adýna biraz daha beklenmesi gerekir diye düþünüyorum’’ þeklinde konuþtu.

Ýstanbul’a 15 milletvekili daha YÜKSEK Se­çim­Ku­ru­lu­(YSK),­il­le­rin­se­çim­çev­re­le­ri­ne­gö­re­çý­ka­ra­cak­la­rý­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­ný­2010­yý­lý­ad­re­se­da­ya­lý­nü­fus­ka­yýt­sis­te­mi­ne­gö­re­ye­ni­den­be­lir­le­di. YSK’nýn,­2010­yý­lý­so­nun­da­ Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK) ta­ra­fýn­dan­a­çýk­la­nan­‘’ad­re­se­da­ya­lý­nü­fus­ka­yýt­sis­te­mi’’­so­nuç­la­rý­na­gö­re­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­sý­nýn­il­le­rin nü­fu­su­na­gö­re­da­ðý­lý­mý­nýn­be­lir­len­me­si­ne i­liþ­kin­ka­ra­rý,­Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­lan­dý.­YSK’nýn­2007­yý­lýn­da, 22­E­kim­2000­ta­ri­hin­de­ya­pý­lýp­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­Baþ­kan­lý­ðýn­ca­i­lan­e­di­len Nü­fus­Sa­yý­mý­so­nuç­la­rý­ný­e­sas­a­la­rak­be­lir­le­di­ði­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­i­le­ye­ni­tes­bit e­di­len­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­a­ra­sýn­da­fark­lar ol­du.­Ye­ni­da­ðý­lý­ma­gö­re,­An­ka­ra’nýn­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­sý­3,­Ýs­tan­bul’un­15,­Ýz­mir, Bur­sa,­Ga­zi­an­tep­ve­Ko­ca­e­li’nin­i­se­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­2’þer­art­tý.­Sa­kar­ya,­An­tal­ya,

Te­kir­dað,­Di­yar­ba­kýr,­Þan­lý­ur­fa,­Van,­Þýr­nak­ve­Kay­se­ri­il­le­ri­i­se­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­ný­bi­rer­ar­ttýr­dý.­Af­yon­ka­ra­hi­sar,­Kon­ya, To­kat,­Trab­zon­ve­Yoz­gat’ýn­mil­let­ve­ki­li sa­yý­la­rý­2’þer­a­za­lýr­ken,­Að­rý,­Ay­dýn,­Bit­lis, Çan­ký­rý,­Ço­rum,­E­dir­ne,­Er­zin­can,­Er­zu­rum,­Gi­re­sun,­Is­par­ta,­Mer­sin,­Kas­ta­mo­nu,­Kýr­þe­hir,­Kü­tah­ya,­Ma­lat­ya,­Or­du,­Si­nop,­Si­vas,­Ak­sa­ray,­Bay­burt,­Ka­ra­man, Ký­rýk­ka­le­ve­Ka­ra­bük’ün­mil­let­ve­ki­li­sa­yý­la­rý­i­se­bi­rer­a­zal­dý.­Nü­fu­su­i­ki­mil­let­ve­ki­li çý­kar­mak­i­çin­ye­ter­li­ol­ma­yan­il­le­re­i­ki mil­let­ve­ki­li­çý­kar­ma­hak­ký­ta­ný­yan­5922 sa­yý­lý­Mil­let­ve­ki­li­Se­çi­mi­Ka­nu­nu’nda­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Ka­nu­nun­il­gi­li hük­mü­nün­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­sin­ce­ip­tal e­dil­me­si­se­be­biy­le­Bay­burt’un­mil­let­ve­ki­li sa­yý­sý­1’de­kal­dý.­YSK,­Ýs­tan­bul,­An­ka­ra­ve Ýz­mir’in­se­çim­böl­ge­le­ri­nin­mil­let­ve­ki­li­da­ðý­lý­mý­ný­da­he­sap­la­dý.­­Ankara / aa

Macaristan’dan AB desteði n MACARÝSTAN’IN An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si­Ýst­van­Sza­bo,­‘’Tür­ki­ye’nin AB’ye­ka­tý­lý­mý­i­çin­so­nu­na­ka­dar­des­te­ði­mi­zi­sür­dü­re­ce­ðiz’’­de­di.­Sza­bo, Ko­ca­e­li­Va­li­si­Er­can­To­pa­ca’yý­ma­ka­mýn­da­zi­ya­ret­e­de­rek­bir­sü­re­gö­rüþ­tü.­Gö­rüþ­me,­ba­sý­na­ka­pa­lý­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Va­li­To­pa­ca,­gö­rüþ­me­nin­ar­dýn­dan­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Tür­ki­ye­i­le­Ma­ca­ris­tan­a­ra­sýn­da­ki i­liþ­ki­le­rin­çok­kök­lü­bir­ta­ri­he­da­yan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­AB’nin­dö­nem­baþ­kan­lý­ðý­ný­Ma­ca­ris­tan’ýn­yü­rüt­tü­ðü­nü ha­týr­la­tan­To­pa­ca,­Tür­ki­ye’nin­AB­i­le mü­za­ke­re­le­rin­de,­Ma­ca­ris­tan’ýn­o­lum­lu­des­te­ði­ni­hep­his­set­tik­le­ri­ni be­lirt­ti.­To­pa­ca,­Ý­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­ki dost­lu­ðun­AB’den­çok­ön­ce­le­re­da­yan­dý­ðý­na­i­þa­ret­et­ti.­Sza­bo­da­Va­li To­pa­ca­i­le­hem­i­ki­li­i­liþ­ki­le­rin­i­çe­ri­ði hem­de­Tür­ki­ye’nin­AB’ye­ka­tý­lý­mý­i­çin­ya­pý­la­bi­le­cek­le­ri­gö­rüþ­mek­i­çin bu­luþ­tuk­la­rý­ný­söy­le­di.­Ma­ca­ris­tan’ýn Tür­ki­ye’nin­AB’ye­ka­tý­lý­mý­ný­baþ­tan be­ri­des­tek­le­di­ði­ni­vur­gu­la­yan­Sza­bo, ‘’Tür­ki­ye’nin­AB’ye­ka­tý­lý­mý­i­çin­so­nu­na­ka­dar­des­te­ði­mi­zi­sür­dü­re­ce­ðiz. Ü­mit­e­de­riz­ki­Ha­zi­ran­so­nu­na­ka­dar ye­ni­bir­baþ­lý­ðýn­a­çýl­ma­sý­müm­kün ol­sun.­Ka­tý­lým­ko­nu­sun­da­ve­vi­ze­ler­le­il­gi­li­o­lum­lu­ça­ba­la­rý­mýz­da­sü­rü­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Kocaeli / aa

Ýngiliz Daily Telegraph Baþbakana tazminat ödeyecek nBAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Ýn­gi­liz­Da­ily­Te­leg­raph­ga­ze­te­si­ne­kar­þý­aç­tý­ðý­ha­ka­ret­dâ­vâ­sý­ný­ka­zan­dý.­Ýn­gi­liz­yük­sek­mah­ke­me­sin­de dün­ya­pý­lan­du­ruþ­ma­da,­ga­ze­te­nin id­di­a­la­rý­nýn­so­mut­te­me­le­da­yan­ma­dý­ðý­na­ve­ha­be­rin­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­na ka­rar­ve­ril­di.­Mah­ke­me­ay­rý­ca­ga­ze­te­nin­Er­do­ðan’a­taz­mi­nat­ö­de­me­si­ne ka­rar­ver­di.­Er­do­ðan’ýn­a­vu­ka­tý­Em­ma­Ed­hem,­du­ruþ­ma­da,­Da­ily­Te­leg­raph­ga­ze­te­si­nin­yan­lýþ­id­di­a­la­rý­i­çe­ren­ha­be­ri­Ey­lül­2010’da­ya­yým­la­dý­ðý­ný­ha­týr­la­ta­rak,­ga­ze­te­nin­ön­ce­ki­gün hem­in­ter­net­si­te­sin­de,­hem­de­ön­ce­ki­gün­kü­bas­ký­sýn­da,­ya­yým­la­dý­ðý ha­ber­le­il­gi­li­ö­zür­di­le­di­ði­ni­be­lirt­ti. E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re­ga­ze­te­Er­do­ðan’a­25­bin­ster­lin­(yak­la­kýþ­66­bin­li­ra) taz­mi­nat­ö­de­ye­cek.­Da­ily­Te­leg­raph­ga­ze­te­si­ge­çen­Ey­lül­a­yýn­da­ya­yým­la­dý­ðý­bir­ha­ber­de­“Ý­ran’ýn­AKP’ye 25­mil­yon­do­lar­lýk­ba­ðýþ­ta­bu­lun­du­ðu­nu”­id­di­a­et­miþ­ti.­­Londra / aa

Yüksekova’da polis ekibine saldýrý nHAKKÂRÝ’NÝN Yük­se­ko­va­il­çe­sin­de,­hak­kýn­da­ke­sin­leþ­miþ­ha­pis­ce­za­sý bu­lu­nan­ki­þi­yi­gö­zal­tý­na­al­mak­is­te­yen­e­kip­te­ki­1­po­lis­me­mu­ru­çev­re­de­ki­le­rin­sal­dý­rý­sý­so­nu­cu­ya­ra­lan­dý. A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Yük­se­ko­va­Ýl­çe Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðün­de­gö­rev­li­po­lis­ler,­hak­kýn­da­ke­sin­leþ­miþ­ha­pis­ce­za­sý­bu­lu­nan­ve­kim­li­ði­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­bir­ki­þi­yi­gö­zal­tý­na­al­mak is­te­di.­Bu­sý­ra­da,­çev­re­de­ki­va­tan­daþ­la­rýn­tep­ki­siy­le­kar­þý­la­þan­3­po­li­se­sal­dý­rý­da­bu­lu­nul­du.­O­lay­ye­ri­ne­ge­len e­kip­ler­ta­ra­fýn­dan­ka­la­ba­lý­ðýn­e­lin­den ya­ra­lý­o­la­rak­kur­ta­rý­lan­po­lis­me­mu­ru­A.­Ý,­Yük­se­ko­va­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­Di­ðer­2­po­lis­i­se­ka­la­ba­lý­ðýn­a­ra­sýn­dan­ken­di­im­kân­la­rýy­la­çý­ka­rak,­u­zak­laþ­tý.­O­la­yýn­ar­dýn­dan­es­naf­iþ­ye­ri­ni­ka­pat­tý.­Bir­sü­re­son­ra Cen­giz­To­pel­Cad­de­si’nde­top­la­nan bir­grup­i­se­taþ­ve­mo­lo­tof­kok­tey­li­i­le çev­re­gü­ven­li­ði­ni­sað­la­yan­po­li­se­sal­dýr­dý.­Po­li­sin,­ba­sýnç­lý­su­ve­bi­ber­ga­zý i­le­mü­da­ha­le­et­ti­ði­grup,­a­ra­so­kak­la­ra­da­ðýl­dý.­­Yüksekova / aa


Y

HABER

3 MART 2011 PERÞEMBE

5

Yeniden terör tehditli “açýlým” çýkmazý… söz­c ü­l e­r i­ “te­r ö­r ün­ tas­f i­y e­s i­ ve­ a­n a­l a­r ýn göz­yaþ­la­rý­nýn­din­me­si”­he­de­fiy­le­baþ­la­tý­lan “de­mok­ra­tik­a­çý­lýmý”­â­de­ta­u­nut­tu­lar… Ýk­ti­da­rýn­ “na­sýl­sa­ se­çim­le­re­ ka­dar­ te­rör cevher@yeniasya.com.tr yok”­ re­h â­v e­t in­d e­ me­s e­l e­y i­ sav­s ak­l a­d ý­ð ý e­r ör­ ör­g ü­t ü­ PKK’nýn­ al­t ý­ bu­ç uk­ ay var­t a­d a,­ ev­v e­l a­ te­r ö­r ist­ ba­þ ý­ Ö­c a­l an­ “1 son­ra­ “tek­ ta­raf­lý­ a­teþ­kes”e­ ye­ni­den Mart­teh­di­di”nde­bu­lun­du;­bu­ta­ri­he­ka­dar er­ken­ son­ ver­me­si,­ be­ra­be­rin­de­ bir­- gö­rüþ­me­ler­de­so­nu­ca­ve­ba­rý­þa­va­rýl­ma­dý­ðý çok­is­tif­ha­mý­ge­tir­mek­te. tak­dir­de­“a­ra­cý­lýk­tan­çe­ki­lip­te­rö­rün­týr­ma­Bi­lin­di­ði­gi­bi,­da­ha­ön­ce­de­PKK,­KCK, na­ca­ðý”­þan­ta­jýy­la­te­rör­fit­ne­si­ni­koz­o­la­rak DTK,­DTP/BDP­ve­si­ya­sî­ver­si­yon­la­rýn­ca kul­lan­ma­ya­bir­de­fa­da­ha­baþ­vur­du… “þart­lý­ey­lem­siz­lik”­dö­nem­le­ri­ne­gi­ril­miþ;­baþ­ta As­lýn­da­“Dev­let­be­nim­le­ba­rýþ­i­çin­gö­rü­þü­Ö­ca­lan’ýn­“res­men­mu­ha­tap­a­lýn­ma­sý”­ve­“yol yor”­di­yen­te­rö­rist­ba­þý­nýn­son­bir­ay­dýr­ken­di­ha­ri­ta­sý”nda­da­yat­tý­ðý­“ö­zerk­Kür­dis­tan”lý­“fe­- siy­le­her­han­gi­bir­gö­rüþ­me­ya­pýl­ma­dý­ðý”ndan de­ra­tif­sis­tem”­pro­je­si­nin­ye­ri­ne­ge­ti­ril­me­me­si ya­ký­nýp­“dev­let­i­le­PKK­a­ra­sýn­da­bir­a­ra­cý­ol­du­ha­lin­de,­bü­yük­þe­hir­ler­de­kan­lý­te­rör­o­lay­la­rýy­- ðu­nu”­söy­le­me­si,­ö­te­den­be­ri­ik­ti­dar­ca­in­kâr­e­la­or­ta­öl­çek­li­is­yan­lar­þan­ta­jý­sav­rul­muþ;­a­ka­- di­len­ger­çe­ði­te’yid­e­di­yor.­ bin­de­ka­ra­kol­bas­kýn­la­rý,­as­ke­rî­üs­sal­dý­rý­la­rýy­la­a­zýp­ar­tan­te­rör­le­yüz­ler­ce­þe­hid­ve­ril­miþ­ti. “TOPLUMSAL SAVAÞ” ÞANTAJI Ger­çek­þu­ki­te­rör­ör­gü­tü­nün­13­A­ðus­tos Ko­þu­lan­þart­la­rýn­ba­þýn­da,­i­dam­ce­za­sýy­la­a­2010’da­al­dý­ðý­“te­rö­re­a­ra­ver­me”­a­çýk­la­ma­- ðýr­laþ­tý­rýl­mýþ­mü­eb­bet­ha­pis­i­çin­de­ki­te­rö­rist sýn­dan­ bu­ ya­na,­ hü­kû­me­tin­ â­lây-ý­ vâ­lâ­ i­le ba­þý­nýn­ce­za­e­vin­den­a­lý­nýp­bir­si­ya­sî­suç­lu­gi­bi or­ta­ya­at­tý­ðý­“mil­lî­bir­lik­ve­bü­tün­lük­pro­je­- “ev­hap­si”ne­a­lýn­ma­sý­ve­sü­re­ce­ak­tif­o­la­rak­ka­si”,­ ön­ce­lik­le­ ik­ti­dar­ câ­ni­bin­ce­ git­tik­çe­ dü­- týl­ma­sý­nýn­ö­nü­nün­a­çýl­ma­sý”­gel­me­si,­me­se­le­þen­bir­tem­poy­la­gün­dem­den­çý­ka­rýl­dý.­ nin­ký­rýl­gan­lý­ðý­ný­e­le­ve­ri­yor.­ Baþ­b a­k an,­ hü­k û­m et­ ve­ ik­t i­d ar­ par­t i­s i “Tür­ki­ye­I­rak­la­þa­bi­lir­di,­a­ma­bu­nu­ben­en­-

T

gel­li­yo­rum”­di­yen­te­rö­rist­ba­þý­ve­si­ya­sî­tem­sil­ci­le­rin­ce,­“yü­rü­tü­len­di­ya­lo­ðun­mü­zâ­ke­re­dü­ze­yi­ne­çý­ka­rýl­ma­sý”nýn­i­le­ri­sü­rül­me­si,­ak­si­hal­de­“te­rör­ör­gü­tü­nün­et­kin­sa­vun­ma­sý”ndan bah­se­di­lip,­üç­ay­da­“çö­züm”e­u­la­þýl­ma­ma­sý ha­lin­de­“her­ke­sin­al­týn­da­ka­la­ca­ðý­top­lum­sal sa­va­þýn­ge­liþ­me­si”­teh­di­di,­va­hâ­me­ti­bil­di­ri­yor. Nev­ruz­sü­re­cin­de­ki­“kit­le­sel­et­kin­lik­ler”e hü­kü­me­tin­yak­la­þý­mý­na­ba­ký­la­ca­ðý­nýn­be­lir­til­di­ði­PKK­du­yu­ru­sun­da,­yi­ne­“tüm­o­pe­ras­yon­la­rýn­dur­du­rul­ma­sý”­þar­tý­ko­þu­lu­yor.­Pe­þin­den “tu­tuk­la­nan­Kürt­si­ya­set­çi­le­rin­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sý,­fâ­il-i­meç­hul­ler­i­çin­‘Ha­ki­kat­le­ri­A­raþ­týr­ma­Ko­mis­yo­nu’nun­ku­rul­ma­sý­i­le­yüz­de­10 se­çim­ba­ra­jý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý”­sý­ra­la­ný­yor. Bu­na­ mu­ka­bil­ Baþ­ba­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Çi­çek’le­ik­ti­dar­par­ti­si­söz­cü­le­ri­nin,­PKK’nýn ey­lem­siz­lik­dö­ne­mi­nin­so­na­er­me­siy­le­il­gi­li o­la­rak,­“Kim­sey­le­pa­zar­lýk­ya­pa­cak­ha­li­miz yok”­ tep­ki­le­ri,­ her­ ne­ ka­dar­ Er­do­ðan­ “þe­ref­siz­lik”­say­sa­da,­dün­den­bu­gü­ne­“hü­kû­met­a­dý­na­dev­let­yet­ki­li­le­ri”nin­te­rö­rist­ba­þýy­la­ de­rin­ bir­ di­ya­log­ i­çin­de­ ol­du­ðu­nu­ ve bu­na­kar­þý­te­rör­ör­gü­tü­nün­te­rö­rü­bir­kart ve­ koz­ o­la­rak­ kul­la­nýp­ “pa­zar­lýk”­ pe­þin­de ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­

MÜZÂKERE VE PAZARLIK… Bu­a­ra­da­BDP­eþ­baþ­ka­ný­De­mir­taþ’ýn,­hü­kû­me­tin­bü­tün­a­teþ­kes­sü­reç­le­ri­ni­he­bâ­et­ti­ðin­den­ve­PKK’nýn­“ey­lem­siz­li­ði­bi­tir­me­si”den kay­gýy­la,­“si­ya­sî­çö­züm­i­çin­der­hal­so­mut­a­dým­lar­a­týl­ma­sý”­is­te­ði,­AKP­ik­ti­da­rýy­la­PKK­a­ra­sýn­da­ki­“çýk­maz”ý­a­çý­ða­çý­ka­rý­yor.­ “Top­lum­sal­ et­ki”yi­ na­za­ra­ ve­ren­ De­mir­taþ’ýn,­“Böl­ge­þu­an­da­ba­rut­fý­çý­sý­dýr,­pat­la­ma­ nok­ta­sý­na­ gel­miþ,­ kim­se­ bu­nun­ far­kýn­da­ de­ðil;­ ke­sin­ti­siz­ is­yan­ baþ­lar­sa­ kim­se dur­du­ra­maz”­cüm­le­si,­te­rör­le­teh­dit­ve­tah­rik­tak­ti­ði­nin­de­vam­et­ti­ði­ni­gös­te­ri­yor… Kar­þý­lýk­lý­“sa­mi­mi­yet­siz­lik”­suç­la­ma­la­rý,­“ey­lem­siz­lik­sü­re­ci”nde­dev­re­dý­þý­bý­ra­ký­lan­“a­çý­lým”ýn­ne­den­li­sat­hî,­i­çi­boþ,­kon­jonk­tü­rel­ve gün­de­lik­po­li­tik­en­di­þe­ler­le­or­ta­ya­a­týl­dý­ðý­ný;­ve ka­mu­o­yun­da­ki­yay­gýn­ka­na­at­le,­ABD’nin­tel­ki­ni,­te­rö­rist­ba­þý­ve­e­le­baþ­la­rý­nýn­tâ­li­ma­týy­la­ik­ti­dar­par­ti­si­AKP’ye­si­ya­sî­a­van­taj­sað­la­mak­he­sa­bý­na­i­lân­e­dip­bin­bir­teh­dit­le­so­na­er­dir­di­ði­“ey­lem­siz­li­ðin”­sah­te­li­ði­ni­su­yü­zü­ne­çý­kar­mak­ta. So­n uç­t a­ po­p ü­l ist­ po­l i­t ik­ po­l e­m ik­l er­l e kav­ga­ ve­ gü­rül­tü­ a­ra­sýn­da­ bir­ i­le­ri­ i­ki­ ge­ri “a­çý­lým”ýn­ a­ký­be­ti,­ ye­ni­den­ baþ­la­tý­lan­ te­rör ve­“ke­sin­ti­siz­is­yan”­þan­ta­jýy­la­or­ta­da…­

5 milyon 878 bin iþsiz TÜRKIYE Ýþ­ve­ren­Sen­di­ka­la­rý­Kon­fe­de­ras­yo­nu­(TÝSK),­2010’un­gü­cü­nün­iþ­siz­li­ði­kriz­ön­ce­si­ne­dön­dür­me­ye­yet­me­di­ði­ni,­en­ge­niþ­ta­ný­ma­gö­re­Tür­ki­ye’de­5 mil­yon­878­bin­iþ­siz­bu­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­TÝSK’in­Ýþ­Gü­cü­Pi­ya­sa­sý­Bül­te­ni’ne gö­re,­2010’un­gü­cü­nün,­iþ­siz­li­ði­kriz­ön­ce­si­ne­dön­dür­me­ye­yet­me­di­ði­ne­i­þa­ret e­di­le­rek,­iþ­siz­li­ðin­2009’a­gö­re­ge­ri­le­mek­le­bir­lik­te­kriz­ön­ce­si­ne­(2007)­gö­re­670 bin­ki­þi­da­ha­yük­sek­dü­zey­de­ger­çek­leþ­ti­ði­ne­dik­kat­çe­kil­di.­Ýþ­siz­lik­o­ra­ný­nýn 1990’lý­yýl­lar­da­or­ta­la­ma­yüz­de­7,8­i­ken 2000’li­yýl­lar­da­or­ta­la­ma­yüz­de­10,3’e yük­sel­di­ði­i­fa­de­e­di­len­bül­ten­de,­iþ­siz­lik o­ra­ný­nýn­2010’da­1990’a­gö­re­3,9­pu­an, kriz­ön­ce­si­ne­gö­re­de­1,6­pu­an­da­ha­yük­sek­ol­du­ðu­be­lir­til­di. Ýstanbul / aa

Polis koleji baþvurularý 7 Mart’ta baþlýyor POLÝS Ko­le­ji’ne­baþ­vu­ra­cak­öð­ren­ci­ler, Se­vi­ye­Be­lir­le­me­Sý­na­vý’na­(SBS) gi­re­cek ve­baþ­vu­ru­la­rý­ný­7-25­Mart­2011­ta­rih­le­ri a­ra­sýn­da,­öð­re­nim­gör­dük­le­ri­o­kul­la­ra­ya­pa­cak.­An­ka­ra­Ýl­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Ba­sýn­ve­Halk­la­Ý­liþ­ki­ler­Þu­be­Mü­dür­lü­ðün­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Po­lis­Ko­le­ji’ne­baþ­vu­ra­cak­öð­ren­ci­le­rin­2011’de­ya­pý­la­cak­SBS’ye­gir­mek­zo­run­da­ol­du­ðu­na i­þa­ret­e­di­le­rek,­öð­ren­ci­le­rin­SBS­i­çin­sý­nav üc­re­ti­ni­ya­týr­dýk­tan­son­ra,­7-25­Mart 2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­öð­re­nim­gör­dük­le­ri­o­kul­la­ra­e­lek­tro­nik­or­tam­da­baþ­vu­ru­da bu­lu­na­cak­la­rý­vur­gu­lan­dý.­A­day­la­rýn,­po­lis ko­le­ji­baþ­vu­ru­su­ya­par­ken­ay­rý­ca­sý­nav­üc­re­ti­ö­de­me­ye­cek­le­ri­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­ya gö­re,­Po­lis­Ko­le­ji’ne­gi­riþ­sý­na­vý­na­ka­tý­la­cak­a­day­la­rýn­tes­bi­ti Or­ta­öð­re­tim­Yer­leþ­tir­me­Pu­a­ný’na­(OYP)­ gö­re­o­la­cak.­Po­lis Ko­le­ji­gi­riþ­sý­na­vý­na­ka­týl­ma­ya­hak­ka­za­na­cak­a­day­lar­7­Tem­muz­2011­ta­ri­hin­den i­ti­ba­ren­ ­ ‘’http://www.egm.gov.tr, http://www.po­lis­ko­le­ji.k12.tr­ve­http://o­ges.meb.gov.tr’’­in­ter­net­si­te­le­rin­den­du­yu­ru­la­cak.­­Ankara / aa

Yaþer’in kýrmýzý bültenle aranmasý talep edildi n ÇYDD ve­ÇEV­ü­ye­le­ri­hak­kýn­da­a­çý­lan da­va­nýn­sa­nýk­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lan­ve hak­kýn­da­ya­ka­la­ma­ka­ra­rý­bu­lu­nan­es­ki ÇEV­Baþ­ka­ný­Gül­se­ren­Ya­þer’in­In­ter­pol ta­ra­fýn­dan­kýr­mý­zý­bül­ten­le­a­ran­ma­sý­ta­lep­e­dil­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Çað­daþ­Ya­þa­mý­Des­tek­le­me­Der­ne­ði­(ÇYDD) ve Çað­daþ­E­ði­tim­Vak­fý­(ÇEV) yö­ne­ti­ci­si­8 sa­ný­ðýn­yar­gý­lan­dý­ðý­da­va­ya­ba­ka­cak­12. A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­nin,­Gül­se­ren­Ya­þer­hak­kýn­da­çý­ka­rý­lan­ya­ka­la­ma­em­ri­ka­ra­rý­nýn­uy­gu­lan­ma­sý­i­çin­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­na­gön­der­di­ði­ya­zý­ya,­‘’Ya­þer’in­yurt­dý­þýn­da­ol­du­ðu’’­ve­‘’ya­ka­la­na­ma­dý­ðý’’­bil­gi­si­nin­yer­al­dý­ðý­ce­vap­gön­de­ril­di­ði­öð­re­nil­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­mah­ke­me­nin,­Ya­þer’in In­ter­pol­a­ra­cý­lý­ðýy­la­‘kýr­mý­zý­bül­ten’­i­le­a­ran­ma­sý­na­ka­rar­ve­re­rek,­ka­ra­rý­il­gi­li­ku­rum­la­ra­gön­der­di­ði­bil­di­ril­di.­Ýstanbul / aa

AKP ilçe binasýna ses bombasý atýldý AKP E­sen­yurt­Ýl­çe­Baþ­kan­lý­ðý­bi­na­sý­nýn­ö­nü­ne­bý­ra­ký­lan­ses­om­ba­sý­nýn­pat­la­ma­sý so­nu­cu­çev­re­de­ki­a­raç­lar­da­mad­di­ha­sar mey­da­na­gel­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Do­ðan­A­ras­lý­Bul­va­rý’nda­ki­AKP­E­sen­yurt­Ýl­çe­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­ö­nün­de­ge­ce­pat­la­ma mey­da­na­gel­di.­Po­li­sin­in­ce­le­me­si­so­nu­cu, pat­la­ma­ya­ses­bom­ba­sý­nýn­sebep­ol­du­ðu tes­pit­e­dil­di.­Pat­la­ma­nýn­bi­na­nýn­ö­nün­de park­ha­lin­de­ki­a­raç­lar­da­mad­di­ha­sa­ra­ne­den­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­­Ýstanbul / aa

Genelkurmay Baþkanlýðý'nca yayýmlanan "Harp Okullarýna Giriþ Genel Baþvuru Koþullarý" duyurusunda, "irticai faaliyetler" yine sakýncalý haller arasýnda sýralandý. Bir dönem imam hatip lisesinde okuyarak daha sonra Türk Silâhlý Kuvvetleri'nin kabul ettiði liselere geçenlere de baþvuru kapýsý kapandý.

TSK, imam hatipliye tamamen kapandý GENELKURMAY BAÞKANLIÐI, ÝMAM HATÝP LÝSESÝNDEN DÝÐER LÝSELERE GEÇENLERE DE HARP OKULLARI'NA GÝRÝÞÝN KAPISINI KAPATTI. MÝLLÎ Gü­v en­l ik­ Si­y a­s et­ Bel­g e­s i’nin (MGSB)­ iç­teh­dit­bö­lü­mün­den­“ir­ti­cai­fa­a­li­yet­le­rin”­çý­ka­rýl­dý­ðý­ve­28­Þu­bat­sü­re­ci­nin bit­ti­ði­ne­ i­liþ­kin­ tar­týþ­ma­la­rýn­ ya­þan­dý­ðý­ bir dö­nem­de,­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ tu­tu­mun­da­bir­de­ði­þik­lik­ol­ma­dý­ðý­ný­gös­ter­di. Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý’nca­ ya­yým­la­nan­ “Harp­O­kul­la­rý­na­Gi­riþ­Ge­nel­Baþ­vu­ru­ Ko­þul­la­rý” du­yu­ru­sun­da,­ “ir­ti­cai­ fa­a­li­yet­ler”­yi­ne­sa­kýn­ca­lý­hal­ler­a­ra­sýn­da­sý­ra­lan­dý.­Bir­dö­nem­i­mam­ha­tip­li­se­sin­de­o­ku­ya­rak­ da­ha­ son­ra­ Türk­ Si­lâh­lý­ Kuv­vet­le­ri’nin­ ka­bul­ et­ti­ði­ li­se­le­re­ ge­çen­le­re­ de baþ­vu­ru­ka­pý­sý­ka­pan­dý. Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý,­ ön­ce­ki­ gün, Harp­ O­kul­la­rý’na­ gi­riþ­ i­çin­ ge­rek­li­ ge­nel baþ­vu­ru­ þart­la­rý­ný­ a­çýk­la­dý.­ Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si’nin­ ha­be­ri­ne­ gö­re,­ Ge­nel­kur­may Baþ­kan­lý­ðý,­ken­di­si­ne­bað­lý­Ka­ra,­De­niz­ve Ha­va­Harp­O­kul­la­rý’na­baþ­vu­ra­cak­a­day­lar i­çin­is­te­nen­ba­zý­þart­lar­þöy­le: •­ Her­han­gi­ bir­ ne­den­le­ as­ke­rî­ o­kul­lar­-

dan­çýk­ma­mýþ/çý­ka­rýl­ma­mýþ,­si­vil­o­kul­lar­dan­çý­ka­rýl­ma­mýþ­ol­mak, •­ 2011­ Yý­l ý­ Yük­s e­k öð­r e­t i­m e­ Ge­ç iþ (YGS) i­l e­ Li­s ans­ Yer­l eþ­t ir­m e­ Sý­n a­v ý’na (LYS)­ ka­týl­mýþ­ ve­ tes­pit­ e­di­le­cek­ ta­ban pu­a­ný­al­mýþ­ol­mak, •­De­niz­Harp­O­ku­lu­ve­Ha­va­Harp­O­ku­lu i­çin­Fen­Bi­lim­le­ri­a­la­nýn­dan­me­zun­ol­mak, Ka­ra­Harp­O­ku­lu­i­çin­Fen­Bi­lim­le­ri­ve­ya Türk­çe-Ma­te­ma­tik­a­la­nýn­dan­me­zun­ol­mak. •­Ken­di­si­nin,­an­ne­si­nin,­ba­ba­sý­nýn,­kar­deþ­le­ri­nin­ve­ve­li­si­nin;­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­la­rý­i­le­ya­sa­dý­þý,­si­ya­sî,­yý­ký­cý,­ir­ti­ca­i,­bö­lü­cü i­de­o­lo­jik­gö­rüþ­le­ri­be­nim­se­me­miþ,­bu­gi­bi fa­a­li­yet­ler­de­bu­lun­ma­mýþ­ve­ya­bu­gi­bi­fa­a­li­yet­le­re­ka­rýþ­ma­mýþ­ol­mak, •­TSK’nin­ma­ne­vî­þah­si­ye­ti­ne­göl­ge­dü­þür­me­miþ­ ve­ as­ker­li­ðin­ þe­ref­ ve­ hay­si­ye­ti i­le­bað­daþ­ma­ya­cak­fi­il­ve­ha­re­ket­ler­de­bu­lun­ma­mýþ­ol­mak, •­Top­lum­ca­tas­vip­e­dil­me­yen­ve­uy­gun gö­rül­me­yen­ka­zanç­yol­la­rýn­da­ça­lýþ­ma­mýþ

ve­ha­len­ça­lýþ­ma­mak­ta­ol­mak, •­Dev­le­tin­þah­si­ye­ti­ne­kar­þý­iþ­le­nen­suç­lar i­le­yüz­ký­zar­tý­cý­ve­ya­þe­ref­ve­hay­si­ye­ti­ký­rý­cý suç­lar­i­le­is­ti­mal­ve­is­tih­lâk­ka­çak­çý­lý­ðý­ha­riç­ol­mak­ü­ze­re­ka­çak­çý­lýk,­res­mî­i­ha­le­de­a­lým­ve­sa­tým­la­ra­fe­sat­ka­rýþ­týr­ma,­dev­let­sýr­la­rý­ný­ a­çý­ða­ vur­ma­ suç­la­rýn­dan­ bi­rin­den mah­kû­mi­ye­ti­bu­lun­ma­mak. •­Tak­sir­li­suç­lar­ha­riç­ol­mak­ü­ze­re,­af­fa­ve­ya­za­ma­na­þý­mý­na­uð­ra­mýþ­ya­hut­pa­ra­ce­za­sý­na­çev­ril­miþ­ve­ya­er­te­len­miþ­hü­küm­lü­lük­le­ri­ne­i­liþ­kin­ka­yýt­la­rý­ad­lî­si­cil­den­çý­kar­týl­mýþ ol­sa­bi­le­bir­cü­rüm­den­hü­küm­lü­bu­lun­ma­mak­ve­ya­so­ruþ­tur­ma­al­týn­da­ol­ma­mak, •­Ni­þan­lý,­ev­li,­dul,­ha­mi­le,­ço­cuk­lu­ol­ma­mak­ve­ya­her­han­gi­bir­ka­dýn­la­ve­ya­er­kek­le ni­kâh­sýz­o­la­rak­bir­lik­te­ya­þa­ma­mak, •­ Öð­re­ni­mi­nin­ her­han­gi­ bir­ saf­ha­sýn­da mes­lek­ve­ya­mes­le­ðe­yö­ne­lik­o­kul­lar­da­o­ku­ma­mýþ­ ol­mak­ ge­rek­mek­te­dir. (Ý­mam ha­tip­te­o­ku­yup­da­ha­son­ra­kay­dý­ný­baþ­ka li­se­le­re­a­lan­lar­bu­kap­sa­ma­gi­ri­yor.)

AYÝM, açýða alýnanlarý esastan görüþecek ASKERÎ Yük­sek­Ý­da­re­Mah­ke­me­si­(A­YÝM), Tüm­ge­ne­ral­Gür­büz­Ka­ya,­Jan­dar­ma­Tüm­ge­ne­ral­Ha­lil­Hel­va­cý­oð­lu­ve­Tu­ða­mi­ral­Ab­dul­lah­Gav­re­moð­lu’nun,­a­çý­ða­a­lýn­ma­sýy­la­il­gi­li­da­va­yý­ya­rýn­e­sas­tan­gö­rü­þe­cek.­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Vec­di­Gö­nül­ta­ra­fýn­dan­22 Ka­sým­da­a­çý­ða­a­lý­nan­Tüm­ge­ne­ral­Gür­büz Ka­ya­ve­Tu­ða­mi­ral­Ab­dul­lah­Gav­re­moð­lu­i­le Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Be­þir­A­ta­lay­ta­ra­fýn­dan­a­çý­ða a­lý­nan­Jan­dar­ma­Tüm­ge­ne­ral­Ha­lil­Hel­va­cý­-

oð­lu,­bir­gün­son­ra­a­çý­ða­a­lýn­ma­iþ­le­mi­nin yü­rüt­me­si­nin­dur­du­rul­ma­sý­ve­ip­ta­li­ta­le­biy­le­A­YÝM’e­baþ­vur­muþ­tu.­Ko­nu­yu­Da­i­re­ler Ku­ru­lun­da­de­ðer­len­di­ren­A­YÝM,­üç­ko­mu­ta­nýn­a­çý­ða­a­lýn­ma­sýy­la­il­gi­li­iþ­le­min­yü­rüt­me­si­nin­dur­du­rul­ma­sý­is­te­mi­ni­3­A­ra­lýk 2010­ta­ri­hin­de­oy­çok­lu­ðuy­la­red­det­miþ­ti. E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­dâ­vâ­A­YÝM­Da­i­re­ler Ku­ru­lun­da­ya­rýn­e­sas­tan­gö­rü­þü­le­cek.­Ýp­ta­le i­liþ­kin­baþ­sav­cý­lýk­gö­rü­þün­de­i­se,­‘’Ay­ný­du­-

rum­da­baþ­ka­per­so­nel­de­bu­lun­du­ðun­dan­a­çý­ða­a­lýn­ma­nýn­süb­jek­tif­bir­uy­gu­la­ma­o­la­ca­ðý’’­ge­rek­çe­siy­le­iþ­le­min­ip­ta­li­nin­is­ten­di­ði öð­re­nil­di.­Di­ðer­ta­raf­tan,­A­YÝM’in,­ko­mu­tan­la­rýn­‘’bir­üst­rüt­be­ye­ter­fi­et­ti­ril­me­me­­iþ­le­mi­nin­ip­ta­li’’­ta­le­bi­ni­ye­rin­de­bul­du­ðu­ka­ra­rý­hak­kýn­da,­Baþ­ba­kan­lýk,­Ý­çiþ­le­ri­ve­Mil­lî Sa­vun­ma­Ba­kan­lýk­la­rý­nýn­dü­zelt­me­ta­le­bi­A­YÝM­Da­i­re­ler­Ku­ru­lun­ca­18­Þu­bat­2011­ta­ri­hin­de­oy­bir­li­ðiy­le­red­de­dil­miþ­ti. Ankara / aa

drbattal@yahoo.com

Üniversitenin vakfý olur mu? e­þin­ce­vap: Ha­yýr,­ol­maz!­ Ne­d en?­ Çün­k ü­ dev­l et­ ü­n i­v er­s i­t e­s i de­ va­kýf­ ü­ni­ver­si­te­si­ de­ bi­rer­ ka­mu ku­ru­mu­dur­ ve­ ka­mu­ ku­rum­la­rý­ va­kýf­ku­ra­maz.­ Ya­ni­ka­mu­ku­rum­la­rý­nýn­vak­fý­o­la­maz.­ Ka­mu­ku­rum­la­rý­nýn­der­ne­ði­de­o­la­maz.­ Pe­ki,­a­sýl­so­ru­þu:­ Ka­mu­ku­rum­la­rý­nýn­ko­o­pe­ra­ti­fi­o­lur­mu?­ Bu­so­ru­nun­ce­va­bý­i­çin­ön­ce­geç­miþ­te­va­kýf­ve­der­nek­ler­ü­ze­rin­den­o­lan­la­ra­ba­ka­lým.­ Ü­ni­ver­si­te­le­rin­ve­di­ðer­ka­mu­ku­rum­la­rý­nýn­o­a­çýk­göz,­gay­ret­li,­i­þi­ni­bi­len­yö­ne­ti­ci­le­ri­var­ya…­Ýþ­te­on­lar,­ya­kýn­za­ma­na­ka­dar; —Ça­lýþ­týk­la­rý­ka­mu­ku­ru­mu­nun­a­dý­ný­kul­la­na­rak­bir­va­kýf­ya­da­der­nek­ku­ru­yor­du.­ —Ka­mu­ku­ru­mu­nun­is­mi­ni­kul­la­ný­yor­ve ka­mu­ hiz­me­ti­ ver­dik­le­ri­ kit­le­ler­den­ ha­raç top­lu­yor­du.­ —A­mir­lik­ yet­ki­si­ni­ kul­la­na­rak­ me­mur­la­rý­na­em­re­di­yor­ve­ha­raç­su­çu­na­on­la­rý­da­a­let­e­di­yor­du.­ —Pa­ra­ ver­me­yen­le­ri­ de­ ka­mu­ hiz­me­tin­den­fay­da­lan­dýr­ma­mak­la­teh­dit­e­di­yor­du. —Bil­m e­y en­l er,­ dev­l e­t e­ ver­g i­ ver­d i­ð i­n i zan­ne­de­rek­ha­ra­cý­ve­ri­yor­du.­ Böy­le­ce­ bi­ri­le­ri­nin­ yö­net­ti­ði­ va­kýf­ ya­ da der­nek­le­rin­ ban­ka­ he­sap­la­rý­ “bil­me­den­ zo­ra­ki­ ba­ðýþ”­ ya­ da­ “is­te­me­ye­ is­te­me­ye­ zo­ra­ki ba­ðýþ”­ge­lir­le­riy­le­do­lup­ta­þý­yor­du.­ On­lar­da­bu­pa­ra­lar­la,­yö­net­tik­le­ri­ka­mu ku­rum­la­rý­nýn­hiz­met­le­ri­ni­tak­vi­ye­e­di­yor­lar­dý.­ Pe­ki,­ bu­ “a­çýk­göz”ler­den­ ba­zý­la­rý­ ay­ný­ za­man­da­“aç­göz­lü”­o­la­bi­lir­mi?­ Biz­ler­ bi­le­me­yiz.­ De­ðil­dir­ler­ de­ di­ye­me­yiz.­Za­ten­dý­þa­rý­dan­bi­ri­le­ri­nin­bu­nu­bil­me­si müm­kün­de­de­ðil.­ Zi­ra­bir­vak­fýn­ya­da­bir­der­ne­ðin­ge­li­ri­ni­ne­re­ye­har­ca­ya­ca­ðý­na,­dev­let­ka­rar­ver­mez;­ku­ru­cu­la­rý,­ge­nel­ku­ru­lu­ve­yö­ne­ti­mi­ka­rar­ve­rir.­ Bu­ a­ra­da­ bir­ not: Mer­hum­ Ö­zal­ “be­nim me­mu­rum­ i­þi­ni­ bi­lir”­ der­ken­ “Rüþ­vet­ a­lýr, ge­çi­nir”­de­mek­is­te­mi­yor­du­her­­hal­de.­ De­di­ði­ þuy­du:­ “Ben­ o­kul­ i­çin­ büt­çe­ye­ ye­te­ri­ka­dar­pa­ra­ko­ya­ma­sam­da­o­kul­mü­dür­le­ri­ku­rar­bir­der­nek-va­kýf,­top­lar­ve­li­ler­den ba­ðý­þý,­ya­par­ka­mu­hiz­me­ti­ni”.­ Ya­ de­ne­tim?­ Mer­hum,­ bu­ so­ru­nun­ ce­va­bý­ný­ ve­re­me­den­ ve­fat­ et­ti.­ De­ne­tim­ i­þi­nin çi­vi­si­de­ga­li­ba­on­dan­son­ra­ta­ma­men­çýk­tý.­ Ar­d ýn­d an,­ ka­m u­ ku­r um­l a­r ý­n ýn­ a­d ý­n ýn, per­so­ne­li­nin­ ve­ im­kân­la­rý­nýn­ bu­ þe­kil­de­ su­is­ti­mal­e­dil­me­si­ni­ön­le­mek­ü­ze­re­22.01.2004 ta­ri­hin­de­5072­sa­yý­lý­ka­nun­la­þu­ku­ral­lar­ko­nul­du:­ Der­nek­ve­va­kýf­lar;­ —Ka­mu­ ku­rum­ ve­ ku­ru­luþ­la­rý­nýn­ is­mi­ni, bi­na­sý­ný,­a­ra­cý­ný,­per­so­ne­li­ni­kul­la­na­maz, —Ka­m u­ ku­r um­ ve­ ku­r u­l uþ­l a­r ý­n ýn­ sun­duk­la­rý­hiz­met­ler­le­il­gi­li­o­la­rak­üc­ret,­ba­ðýþ, kat­ký­pa­yý­ve­ben­ze­ri­ad­lar­al­týn­da­her­han­gi bir­kar­þý­lýk­a­la­maz, —Ka­mu­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­i­ha­le­le­ri­ne­biz­zat­ve­ya­þir­ke­ti­ü­ze­rin­den­ka­tý­la­maz. Ak­si­hal­de­ha­pis­ce­za­sý­var.­ Bu­ra­ya­ ka­dar­ ta­mam,­ a­ma­ ya­sak­ ka­nu­nun­da­ye­ni­de­lik­ler­bu­lan­lar­var.­Me­se­lâ­bu ka­nun­da­ka­mu­ku­ru­mu­nun­a­dýy­la­ko­o­pe­ra­tif­kur­mak­a­çýk­ça­ya­sak­lan­ma­dý,­ya­u­nu­tul­du­ya­da­ge­rek­gö­rül­me­di.­ A­ma­bi­ri­le­ri­bu­boþ­lu­ðu­gör­dü­ve­ka­nu­nu del­mek­ i­çin­ kul­lan­ma­ya­ baþ­la­dý.­ Ha­len­ ba­zý ka­mu­ ü­ni­ver­si­te­le­rin­de­ ve­ di­ðer­ ka­mu­ ku­rum­la­rýn­da,­ va­tan­daþ­tan,­ bil­has­sa­ dev­let­ ü­ni­ver­si­te­le­rin­de­ öð­ren­ci­ler­den­ ko­o­pe­ra­tif ký­lý­fýy­la­ha­raç­a­lý­ný­yor.­Suç­bu.­ A­m a­ sav­c ý­l ar­ ne­d en­s e­ de­l il­ bu­l a­m ý­y or. Ne­den­se­ sav­cý­la­rýn­ ka­pý­sý­ný­ a­þýn­dý­ran­ öð­ren­ci­ler­her­se­fe­rin­de­e­li­boþ­dö­nü­yor.­ Ka­nu­nu­do­lan­mak­a­ma­cýy­la­ba­zý­ka­mu­ü­ni­ver­si­te­le­ri­nin­ yö­ne­ti­ci­le­rin­ce­ ü­ni­ver­si­te­nin­ a­dý­ný­ kul­la­nan­ ko­o­pe­ra­tif­ler­ ku­rul­muþ. Bu­ ko­o­pe­ra­ti­fe,­ ü­ni­ver­si­te­ ça­lý­þan­la­rýn­ca, gü­ya­çe­þit­li­hiz­met­le­rin­be­de­li­o­la­rak,­zor­la, pa­ra­ top­la­ný­yor.­ Me­se­lâ,­ “Ü­ni­ver­si­te­mi­zin spor­ te­sis­le­rin­den­ ya­rar­lan­mak­ is­ter­se­niz öð­ren­ci­ ol­ma­nýz­ yet­mez,­ üc­re­ti­ni­ ö­de­yin” di­yor­lar,­ha­raç­ke­si­yor­lar.­ Bu­da­suç­el­bet­te.­ Bu­ra­dan­ Cum­hu­ri­yet­ Sav­cý­la­rý­ný,­ Yük­se­köð­re­tim­Ku­ru­lu­De­ne­tim­Ku­ru­lu­nu­ve­Sa­na­yi­ve­Ti­ca­ret­Ba­kan­lý­ðý­ný­gö­re­ve­ça­ðý­rý­yo­rum.­ Bi­ri­le­ri­nin­ þi­kâ­yet­ et­me­si­ni­ bek­le­me­sin­ler.­ Dev­le­ti­ de­ dev­le­tin­ ku­rum­la­rý­ný­ da kur­da-ku­þa,­ ça­ka­la-til­ki­ye­ yem­ et­me­sin­ler. Beþ­öð­ren­ciy­le­ko­nuþ­sa­lar­her­þe­yi­an­lar­lar.­ Bu­me­se­le­yi­on­lar­çö­ze­mi­yor­lar­sa­bi­le­lim de­TBMM’yi­tek­rar­gö­re­ve­dâ­vet­e­de­lim.­A­ma­ bil­sin­ler­ ki;­ bu­ se­fer,­ Mec­lis­ten­ sa­de­ce ka­nun­is­te­me­ye­ce­ðiz,­ön­ce­“de­ne­tim­den­so­rum­lu­o­lan­lar­ken­di­so­rum­suz­luk­la­rýn­he­sa­bý­ný­ver­sin­ler”­di­ye­ce­ðiz.­ Hak’tan­ kork­m u­y or­l ar­s a,­ kork­s un­l ar halk­tan.

P


6

Y

RÖPORTAJ

3 MART 2011 PERÞEMBE

DP GENEL BAÞKANI NÂMIK KEMAL ZEYBEK, YENÝ ASYA'YA KONUÞTU:

28 ÞUBAT ÜRÜNÜ AKP, 28 ÞUBAT’I YARGILAYAMAZ 12 MART DA, 12 EYLÜL DE YARGILANMALIDIR. 28 ÞUBAT FELÂKETÝ DE YARGILANMALIDIR. REFAH PARTÝSÝ'NÝN KAPATILMA DÂVÂSININ ÝDDÝANAMESÝNDE, ESAS HAKKINDAKÝ MÜTALÂADA SANIK SANDALYESÝNE OTURTULAN, RAHMETLÝ NECMEDDÝN ERBAKAN VE REFAH PARTÝSÝ DEÐÝLDÝR. KUR'ÂN-I KERÝM'DÝR! baþ­ ak­tö­rü­ e­mek­li­ or­ge­ne­ral­ Çe­vik­ Bir’in AKP’ye­ya­kýn­þir­ket­ler­de­“da­nýþ­man­lýk”­gö­re­vi­ni­yap­tý­ðý,­“AKP­i­le­bir­lik­te­ça­lýþ­tý­ðý”,­A­me­ri­ka’da­Baþ­ba­kan’ýn­“ce­sâ­ret­ö­dü­lü”­al­dý­ðý­ký­sa­a­dý­“ADL”­o­lan­Ya­hu­di­lo­bi­sin­den­“la­ik­li­ðe hiz­met­le­rin­den­ do­la­yý”­ ma­dal­ya­­ al­ma­sý­nýn, da­ha­ ön­ce­ “AKP­ i­yi­ yol­da”­ ve­ “ABD’nin­ Av­ras­ya’da­ki,­Bal­kan­lar­ve­Kaf­kas­ya’da­ki­stra­te­jik­ viz­yo­nu”na­ öv­gü­ler­ diz­me­sin­den­ mi? Bun­dan­mý­28­Þu­bat­yar­gý­lan­mý­yor?­Si­zin­bu­lun­du­ðu­nuz­ hü­kû­me­ti­ “ir­ti­ca”­ ge­rek­çe­siy­le de­vi­ren­“28­Þu­bat­çý­lar”ýn­AKP’ye­ay­ný­has­sa­si­ye­ti­gös­ter­me­me­si­nin­se­be­bi­ne­dir?

TAKDÝM

AKP­28­Þu­bat’ýn­ü­rü­nü­dür.­Ba­zen­bu­tür­id­di­a­lar di­le­ge­ti­ri­li­yor­za­ten.­A­ca­ba­28­Þu­bat,­AKP­tar­zý­bir par­ti­yi­ ik­ti­da­ra­ ge­tir­mek­ i­çin­ mi­ ter­tip­len­di,­ bu­nun i­çin­ oy­na­nan­ sat­ran­cýn­ bir­ ham­le­sin­den­ mi­ i­bâ­ret di­ye­dü­þün­mü­yor­de­ði­lim.­ Þim­di­ba­ký­nýz,­28­Þu­bat’ta­i­ki­ta­ne­çe­te­var­dýr.­Bu­çok de­fa­göz­den­ka­çý­yor.­Bun­la­rý­a­yýr­mak­lâ­zým.­Bun­lar­dan bi­ri,­“ir­ti­ca­kar­þý­tý”­o­la­rak­di­ye­ad­lan­dý­rý­lan­a­ma­ger­çek­te­“Ýs­lâm­kar­þý­tý”­o­lan­“dar­be­ci­cun­ta”.­Bu­za­yýf­bir­da­mar­dý,­an­cak­o­za­man­ki­med­ya­da­ki­ir­ti­ca­kar­þý­tý­kam­pan­ya­la­rýn­et­ki­siy­le­bü­yü­dü.­Ýs­lâm­düþ­ma­ný­bi­raz­da sos­ya­list,­bi­raz­da­A­me­ri­kan­kar­þý­tý­i­di­ler.­On­lar­Ba­as­va­ri­bir­re­jim­pe­þin­dey­di­ler.­Ken­di­le­ri­ne­mo­del­o­la­rak Su­ri­ye’de­ki­“Ba­as­mo­de­li”ni­e­sas­al­mýþ­lar­dýr.­Ge­lip­dar­be­ya­pýp­ka­lý­cý­bir­re­jim­kur­mak­pe­þin­dey­di­ler.­He­def­le­rin­de­yak­la­þýk­10­mil­yon­in­sa­ný­öl­dür­mek­gi­bi­çýl­gýn bir­plân­o­lan­bir­çe­te­dir.­Kan­lý­bir­dar­be­ha­zýr­lý­ðýn­day­dý­lar.­Bun­lar­bu­gün­kü—çe­þit­li­id­di­a­lar­la­yar­gý­la­nan­lar­Demokrat Parti Genel Baþkaný Nâmýk Kemal Zeybek, mülâkatýmýzda sorularýmýzý cevaplarken, 20 Þubat akþamý Ýstanbul'da yapýlan ve katýlmaktan memnun olduðu dan—da­ha­faz­la­de­lil­bý­rak­mýþ­lar­dýr­ar­ka­la­rýn­da…­ Yeni Asya’nýn 42. yýldönümü programýnda ifâde ettiði “Bediüzzaman çaðýn müceddididir” tesbitine vurgusunu misallerle açýkladý. Bu­na­mu­ka­bil,­baþ­ka­bir­“mü­da­hâ­le­ci­cun­ta”­i­se hem­bu­bi­rin­ci­cun­ta­dan­hem­de­54.­hü­kû­met­ten kur­tul­mak,­tas­fi­ye­et­mek­i­çin­a­ra­ya­gir­di.­Hem­bi­zi tas­fi­ye­et­miþ­ol­du­lar,­hem­biz­gi­din­ce­di­ðer­cun­ta­yý yap­týk­tan­son­ra­da­or­du­da­tas­fi­ye­yap­mýþ­ol­du­lar. ra­da;­i­çim­kan­að­lý­yor­du… Bun­lar­bu­hak­ký­ne­re­den­a­lý­yor­lar?­ Me­se­lâ­Tev­fik­Ý­le­ri­ko­nu­þur­ken­e­li­ni­ko­lu­nu­sal­lý­yor da­tas­fi­ye­et­miþ­ol­du­lar.­Çün­kü­hü­kü­me­tin­var­lý­ðý­i­le Bu­i­þi­ya­pan­lar­an­cak­eþ­ký­ya­dýr­lar.­An­cak­iþ­te­bu di­ye­Sa­lim­Ba­þol­ba­ðý­rý­yor,­“E­li­ni­ko­lu­nu­sal­la­ma­bu­ra­sý ka­im­di­di­ðer­dar­be­ci­cun­ta.­Hü­kü­met­dü­þün­ce­bun­dar­be­yi­ba­þar­dýk­la­rý­i­çin,­eþ­ký­ya­bi­le­ol­sa­hü­küm­dar mi­ting­mey­da­ný­de­ðil”­di­ye­me­se­le­ya­pýl­dý.­Oy­sa­Tev­fik lar­ge­ri­le­di,­za­yýf­la­mýþ­ol­du,­an­cak­tam­an­la­mýy­la­yok ol­du­lar.­ “Eþ­ký­ya­ hü­küm­dar”­ ya­ni­ “hü­küm­dar­ eþ­ký­- Ý­le­ri­sa­vun­ma­ya­pý­yor,­sa­vun­ma­hak­ký­e­lin­den­a­lý­ný­yor. da­e­dil­me­di.­On­lar­dan­bir­kýs­mý­þim­di­bu­ye­ni­dâ­vâ­cevher@yeniasya.com.tr yavuz@yeniasya.com.tr ya”dýr.­ A­ma­ meþ­hur­ bir­ söz­dür­ ki,­ eþ­ký­ya­ dün­ya­ya Yi­ne­Baþ­sav­cý­Al­tay­Ö­mer­E­ge­sel,­“suç­la­ma”­ya­pý­yor; lar­da­yar­gý­la­ný­yor­lar.­A­ma­es­ki­def­ter­ler­hiç­ka­rýþ­tý­rýl­hü­küm­dar­ ol­maz!­ Ne­ o­lur­sa­ ol­sun­ on­lar­ eþ­ký­ya­dýr. Ka­mu­ran­Ý­nan’ýn­ba­ba­sý­mil­let­ve­ki­li­i­çin­“þeyh”­di­yor; mý­yor.­Ya­ni­28­Þu­bat­sü­re­ci­hiç­yar­gý­lan­mý­yor…­ As­lýn­da­Sa­yýn­Sü­ley­man­De­mi­rel­o­dö­nem­de,­“dar­FELÂKETÝN EN BÜYÜÐÜ Ni­te­kim­öy­le­ol­du.­27­Ma­yýs­yö­ne­ti­mi­bir­eþ­ký­ya­yö­- “Her­ne­ka­dar­þe­hir­dý­þýn­da­bu­lun­du­ðu­i­çin­bu­na­oy be­ ci­cun­ta”dan­kur­tar­mak­i­çin­Tür­ki­ye’yi,­mü­da­ha­le­ne­ti­mi­dir.­Ya­ni­“þâ­ki­ler”­yö­net­miþ­tir­Tür­ki­ye’yi… ver­me­miþ­tir,­bu­lun­sa­o­da­oy­ve­re­cek­ti”­di­ye­o­nun­da­i­ORDUNUN SÝYASETE DAHÝL OLMASI ci­cun­ ta­i­le­hü­kü­met­a­ra­sýn­da­den­ge­kur­ma­ya­ça­lýþ­Her­þe­yi­al­tüst­et­miþ­ler­dir.­O­bo­zul­ma­ko­lay­ko­lay­da da­mý­ný­is­ti­yo­rum.­A­dam­da­yar­gý­lan­ma­sýn­da­“Sav­cý Ön­ce­lik­le­“27­Ma­yýs­sem­bo­lik­de­ol­sa­dâ­vâ­a­mýþ,­o­den­ ge­ler­i­çin­de­ta­ri­hî­bir­gö­rev­yap­mýþ­týr.­Ço­dü­zel­me­miþ­tir.­Do­ku­su,­kim­ya­sý­bo­zul­du­or­du­nun. þeyh­li­ði­ba­na­ve­ri­yor,­ke­râ­me­ti­ken­di­ne­sak­lý­yor,­ne­bi­li­çýl­ma­lý,­ hu­ku­ku­ re­zil­ e­den­ dar­be­ci­ler­ me­zar­ðu­ki­ þ i­bu­ n u­an­la­ya­mý­yor.­Za­ten­bi­len­de­çok­az;­a­ma Hem­dar­be­ya­pýp­suç­iþ­li­yor­lar,­hem­de­mil­le­tin­i­râ­de­- yor­ben­bu­lu­nur­sam­oy­ve­re­ce­ðim”­ce­va­bý­ný­ver­di.­Dü­la­rýn­da­ yar­gý­lan­ma­lý”­ di­yor­su­nuz.­ Ke­za­ 12 ben­doð­ r u­ d an­i­þin­i­çin­dey­dim.­Dar­be­ci­cun­ta­ya­kar­þý siy­le­gel­miþ­o­lan­in­san­la­rý­suç­lu­i­lân­e­di­yor­lar;­pe­þin­pe­- þü­nün­her­han­gi­bir­ka­nu­na­oy­ver­mek­i­da­mý­se­be­bi!­ Mart,­12­Ey­lül­ve­en­son­28­Þu­bat’ýn­yar­gý­lan­sa­ v aþ­ t ýk­biz.­Mü­ da­ha­le­ci­cun­ta­ya­kar­þý­da­sa­vaþ­týk.­Bi­þin­suç­lu­i­lân­et­tik­le­ri,­dam­ga­la­dýk­la­rý­in­san­la­rý,­hem Bu­ih­ti­lâl­Tür­ki­ye’yi­tah­rip­et­miþ­tir,­ül­ke­nin­sað­lýk­lý ma­sý­ný­is­ti­yor­su­nuz.­Ke­za­28­Þu­bat­dö­ne­min­zim­çö­ z ü­ m ü­ m üz­Sa­ yýn­Er­ba­kan’ýn­Sa­yýn­Çil­ler’e­gö­dü­þü­rü­yor­lar,­hem­“dü­þük”­di­yor­lar.­ kal­kýn­ma­hý­zý­ný­kes­miþ­tir.­Suç­iþ­le­miþ­ler­dir,­dâ­vâ­a­çýl­de,­hal­kýn­i­râ­de­si­ne­kar­þý­hal­kýn­ver­di­ði­si­lâh­re­ v i­dev­ r et­ m e­ s iy­ d i­ve­e­ ðer­öy­le­ol­say­dý­bel­ki­bü­tün ma­lý­ve­ta­ma­mý­yar­gý­lan­ma­lý­dýr.­ la­rý­teh­dit­o­la­rak­kul­la­nan­lar­hak­kýn­da­ne­den YASSIADA MAHKEMELERÝ bun­lar­ya­þan­ma­ya­cak­tý.­Sa­yýn­De­mi­rel­fark­lý­bir­iç­ti­dâ­vâ­a­çýl­maz?­Ne­den­12­Ey­lül­cü­ler­le­il­gi­li­bu TAM BÝR SOYTARILIKTIR! 28 ÞUBAT FELÂKETÝ YARGILANMALI… had­yap­tý­ve­ken­di­iç­ti­ha­dý­na­gö­re­Tür­ki­ye’yi­bü­yük ka­dar­ þa­ma­ta­ ya­pýl­dý?­ Kâ­ðýt­lar,­ mek­tup­lar­ o­bir­be­lâ­dan­kur­tar­dý.­Be­lâ­dan­kur­ta­rýr­ken­de,­hü­kü­Bun­dan­son­ra­ger­çek­le­þen­bü­tün­mü­da­hâ­le­ler­de On­dan­son­ra­ne­ya­pý­yor­lar?­Söz­de­yar­gý­lý­yor­lar. kun­du,­ að­lan­dý,­ sýz­lan­dý.­ Ha­ni­ dâ­vâ­lar­ ne­re­me­ti­bu­na­fe­dâ­et­mek­zo­run­da­kal­mýþ­týr.­Ö­lüm­den Na­sýl­ bir­ yar­gý­la­ma?­ Yas­sý­a­da­ Mah­ke­me­le­ri­ tam yar­gý­lan­ma­lý­dýr.­12­Mart­da,­12­Ey­lül­de­yar­gý­lan­ma­lý­dýr. de?­Ne­den­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­ki­le­re­dâ­vâ­a­çýl­kur­tar­mak­i­çin­sýt­ma­ya­râ­zý­ol­muþ­tur…­ bir­soy­ta­rý­lýk­týr.­Biz­bu­a­cý­la­rý­ya­þa­dýk.­Bun­la­rý­i­fâ­- 28­Þu­bat­fe­lâ­ke­ti­de­yar­gý­lan­ma­lý­dýr.­Bu­tam­bir­fe­lâ­ket­li maz?”­di­ye­so­ru­yor­su­nuz.­Ne­den? dö­nem­dir­ve­bu­nun­gi­- GLOBAL KAPÝTALÝZMLE ANLAÞAN AKP, de­ e­d e­b il­m e­l i­y iz. im­di­ bir­ de­fa­ þu­nu­ söy­le­ye­lim­ ki,­ bi­zim Yas­sý­a­da­Mah­ke­me­bi­si­de­da­ha­ön­ce­pek 28 ÞUBAT DEFTERÝNÝ AÇAMAZ!” ta­ri­hi­mi­zin,­ ya­ni­ Os­man­lý­ ta­ri­hi­nin­ en le­r i­ bir­ ti­y at­r o­d ur, ya­þan­ma­mýþ­týr.­Re­fah Þim­di­bu­her­i­ki­cun­ta­da­suç­lu­dur.­Bi­rin­ci­si­te­za­rar­lý­ge­liþ­me­si­or­du­nun­si­ya­se­tin­i­çi­ne tra­ji­ko­mik­tir…­ Par­ti­si’nin­ka­pa­týl­ma­dâ­þeb­ büs­ha­lin­de­kal­mýþ,­di­ðe­ri­i­se­ba­þa­rý­ya­u­laþ­mýþ­gir­di­ði­ dö­nem­ler­ ol­muþ­tur.­ Ya­ni­ or­du­vâ­sý­nýn­id­di­a­na­me­sin­de, Bir­Ý­ran’lý­ar­ka­da­týr.­Bu­def­ ter­ne­den­se­bir­tür­lü­a­çýl­mý­yor.­Bir­a­çýl­nun­ si­ya­se­te­ bu­laþ­ma­sý­ so­nu­cun­da­ fe­lâ­- þým­var­dý;­biz­rad­yo­e­sas­hak­kýn­da­ki­mü­ta­lâ­sa­ne­de­ l il­ l er­bu­lu­na­cak.­A­ma­aç­mý­yor­lar.­ ket­ler­dö­ne­mi­gel­miþ­tir.­ a­da­sa­nýk­san­dal­ye­si­ne dan­din­ler­dik,­“be­bek AKP 28 Þubat’ýn ürünüdür. 28­ Þu­ b at­ so­nu­cun­da,­ Re­fah­ Par­ti­si­ i­çin­den­ bir Çün­kü­ or­du­ya­ bir­ ta­raf­tan­ Ýt­ti­had­ ve­ Te­rak­ki dâ­vâ­sý”,­“kö­pek­dâ­vâ­o­tur­tu­lan,­rah­met­li­Nec­Acaba 28 Þubat, AKP tarzý bir ka­ n at,­ da­ h a­ ön­ce­den­ an­ti-si­yo­nist,­ an­ti-em­per­ya­Fýr­ka­sý,­bir­ta­raf­tan­Ý­ti­lâf­Fýr­ka­sý­gir­di­ði­za­man,­ya­- sý”­di­y e.­Ya­n i­böy­l e med­din­Er­ba­kan­ve­Re­list­o­ l an­ve­bu­ gün­kü­AKP’yi­ku­ran­la­rýn­o­luþ­tu­ran­partiyi iktidara getirmek için mi ni­di­ðer­tâ­bir­le­“fýr­ka­cý­lýk”­gir­di­ði­za­man­or­du­nun bir­dev­l et­o­l ur­mu, fah­ Par­t i­s i­ de­ð il­d ir. lar­de­ d i­ l er­ki,­“Biz­ik­ ti­dar­da­ka­la­bil­mek­i­çin,­gi­dip bü­tün­sis­te­mi­bo­zul­muþ­tur.­ Kur’ân-ý­Ke­rim’dir! böy­le­bir­gayr-ý­cid­dî tertiplendi, bunun için oynanan u­ l us­ l a­ r ­ a­ r a­ s ý­ güç­ l er­ l e­ ve­ si­tem­le­ an­laþ­ma­lý­yýz.­ U­Ya­ni­dü­þü­nün­ki,­par­ti­ci­lik­yü­zün­den­38­ya­þýn­da­- iþ­o­lur­mu?­Ne­var­ki Doð­ru­dan­Kur’ân-ý satrancýn bir hamlesinden mi lus­ l ar­ a­ r a­ s ý­ sis­ t e­ m e­ Tür­ ki­ye’yi­ so­ka­cak­ si­ya­set­ler ki­ bir­ genç,­ de­ne­yim­siz­ bir­ a­dam­ Os­man­lý­ or­du­la­rý böy­le­tra­ji­ko­mik­dâ­Ke­rim­it­ham­e­di­li­yor.­Â­uy­ g u­ l a­ m a­ l ý­ y ýz,­baþ­ k a­çâ­ r e­ miz­yok…”­de­di­ler… baþ­ku­man­da­ný­ ve­ki­li,­ ya­ni­ pa­di­þa­hýn­ ve­ki­li­ o­la­cak vâ­lar­ne­ti­ce­sin­de­in­yet­ler­sý­ra­la­ný­yor­ve­e­leþ­ibâret diye düþünmüyor deðilim. Ne­ t i­ c e­ d e­bun­ l ar,­u­ l us­ l a­ r ­a­ra­sý­si­ya­se­ti­ül­ke­de­uy­ka­dar­yük­sel­miþ­tir.­Bu­yük­se­li­þin­tek­se­be­bi­par­ti­ci­- san­la­rýn­i­da­mý­na­ka­ti­ri­li­yor.­Bir­mil­le­tin­i­Bunlar 28 Þubat'ý yargýlayamaz. gu­ l a­ y a­ c ak­ l a­ r ý­ n a­da­ i r­söz­ l er­ver­ di­ler.­Git­ti­ler­A­me­ri­lik­tir.­Yan­lýþ­an­la­þýl­ma­sýn­En­ver­Pa­þa­yý­þah­sen­se­ve­- rar­ ve­ril­di,­ u­zun­ za­nan­d ý­ð ý­ kut­s al­ ki­t ap, ka’ya,­glo­ b al­ka­ p i­ t a­ l iz­ m in,­on­ l a­ rýn­tâ­bi­riy­le­Si­yo­niz­rim,­va­tan­per­ver­bir­in­san­dýr.­ suç­lu­i­lân­e­di­li­yor.­Çok Çünkü onlara destek veren global man­ha­pis­te­kal­dý­lar. min­ mer­ k ez­ kuv­ v et­ l e­ r iy­ l e­ an­ l aþ­ tý­lar.­ On­lar­dan­ al­De­mek­is­te­di­ðim­þu­ki,­fe­lâ­ket­le­rin­en­bü­yü­ðü­or­- Yýl­l ar­c a­ ha­p is­l er­d e fe­lâ­ket­li­bir­iþ­tir­bu­28 kapitalist-siyonist cendere buna dýk­ l a­ r ý­ güç­ ve­ des­ t ek­ l e­ gel­ d i­ l er­ Tür­ki­ye’de­ ik­ti­dar du­nun­si­ya­se­te­da­hil­ol­ma­sý­dýr,­si­ya­se­tin­de­or­du­ya tu­tul­du­lar.­ On­la­rýn Þu­bat.­Doð­ru­dan­doð­ru­ol­ d u­ l ar.­On­ l a­ r ýn­ver­ d ik­ l e­ r i­si­ y a­ s e­ ti­uy­gu­lu­yor­lar.­Þu müsaade etmiyor. gir­me­si­dir.­Or­du­si­ya­se­tin­dý­þýn­da­kal­ma­sý­ge­re­ken ta­raf­tar­la­rý­ “suç­lu”­ i­ya­i­m a­n ý­n a­bir­sal­d ý­r ý an­ d a­uy­ g u­ l a­ d ýk­ l a­ r ý­si­ y a­ s et­tam­an­ la­mýy­la­bu­dur.­ bir­ ku­rum­dur.­ Çün­kü­ or­du­ si­ya­se­te­ gi­rer­se,­ si­ya­sî lân­ e­dil­di,­ “kuy­ruk” söz­ko­nu­su.­Ne­de­ne­bi­lir Glo­ b al­ka­ p i­ t a­ l ist­ya­ h ut­Si­ y o­ n ist­cen­ de­re­den­kur­tul­fýr­ka­la­ra,­par­ti­le­re­gö­re­bö­lü­nen­mil­let­de­or­du­su­na i­lân­ e­dil­di.­ Ü­ni­ver­si­ki­bu­nun­kar­þý­sýn­da.­ ma­ l a­ r ý­da­çok­zor­ d ur­ar­ t ýk.­O­ n un­i­ ç in­ dir­ki,­28­Þu­bat öy­le­bak­ma­ya­baþ­lar.­Ben­den­mi­de­ðil­mi­di­ye­bak­- te­de­ o­kur­duk,­ “kuy­O­ id­d i­a ­n a­m e­y i­ ilk def­ t e­ r i­ n i­a­ ç a­ m az­ l ar,­zi­ r a­i­ z in­a­ l a­ m ý­ y or­ l ar.­ ma­ya­baþ­lar­ki,­bu­tam­bir­fe­lâ­ket­tir.­ ruk­la­ra­bu­o­kul­da­yer­yok”­di­ye­sý­nýf­lar­da­ka­ra­tah­- o­ku­du­ðum­da­çýl­gý­na­dön­müþ­ve­DYP’de­hü­kü­met AKP’ye­ kar­þý­ dar­be­ yap­ma­ ha­ya­li­ni­ ku­ran­la­ra, söz­cü­sü­ o­la­rak­ da­ der­hal­ þu­ be­ya­na­tý­ ver­miþ­tim: ta­la­ra­ya­zý­lar­ya­zý­lýr­dý.­ 27 MAYIS’TA ÇETE-EÞKIYA dar­ be­te­þeb­bü­sü­ve­plân­la­ma­sý­ný­ya­pan­la­ra,­soh­be­ti­Ba­bam­öð­ret­men­di,­ben­de­köy­den­gel­mi­þim­Hu­- “Ey­baþ­sav­cý!­Sen­bu­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­Müs­lü­man ORDU ÝÇÝNDE DARBE YAPTI… ni­ yap­ tý­ðý­ný­ id­di­a­ e­di­len­le­re­ so­ruþ­tur­ma­lar-dâ­vâ­lar kuk­Fa­kül­te­si­ni­bi­rin­ci­lik­le­ka­zan­mý­þým.­A­ma­ba­na o­lan­mil­le­tin­ve­hat­ta­Müs­lü­man­ol­ma­yan­la­rýn­da a­ ç ýl­ d ý­ ð ý­ hal­de,­ 28­ Þu­bat­ 1997’de­ dar­be­ gi­ri­þi­min­de 1960’a­ge­lin­di­ðin­de­or­du­i­çin­de­o­lu­þan­çe­te­ler­bir­- “kuy­ruk”­di­yor.­O­ku­ma­hak­ký­mýz­ol­ma­dý­ðý­id­di­a­e­di­- say­gý­ duy­du­ðu­ Kur’ân-ý­ Ke­rim’e­ sal­dýr­ma­ hak­ký­ný bu­ l u­ n an­ ve­ de­mok­ra­si­ye­ biz­zat­ mü­da­hâ­le­ e­den­ler ne­re­den­ bu­lu­yor­sun.­ Ön­ce­ is­ti­fa­ et,­ çýk­ kar­þý­ma, le­þe­rek­ön­ce­or­du­i­çin­de­dar­be­yap­tý­lar.­“Cun­ta”­ki­- lir­di.­Na­sýl­bir­zih­ni­yet­ol­du­ðu­nu­siz­dü­þü­nün!­ hak­ k ýn­ d a­so­ ruþ­tur­ma­a­çýl­ma­ma­sý­nýn­se­be­bi­bu­dur.­ han­gi­plân­da­is­ti­yor­san­senin­le­mü­ca­de­le­e­de­yim. ba­rý,­ben­çe­te­di­yo­rum.­On­lar­çe­te­dir,­yap­týk­la­rý­da DAR BE LER TÜR KÝ YE’YÝ Bu­ nok­ t a­ d an­ ha­re­ket­le,­ Biz­ ge­lin­ce­ biz­ a­ça­ca­ðýz Der­hal­is­ti­fa­et”­de­miþ­tim…­ çe­te­ci­lik­tir.­Bu­çe­te­ön­ce­or­du­i­çin­de­dar­be­yap­tý. TAH RÝP ET MÝÞ TÝR bu­ def­ t er­ l e­ r i.­ Çün­kü­ bi­zim­ i­çi­miz­de­ hiç­ böy­le­ bir Ö­zet­le­ bu­ 28­ Þu­bat­çý­lar­ da­ ke­sin­lik­le­ yar­gý­lan­Or­du­nun­hi­ye­rar­þi­si­bo­zul­du.­Or­du­i­çin­den­çýk­mýþ kay­ g ý,­ar­ k a­ m ýz­ da­böy­le­bir­sý­kýn­tý­yok.­Al­lah’a­gü­ve­ve­bu­cun­ta­ya­men­sup­teð­men­ler,­yüz­ba­þý­lar,­ge­ne­Bu­nun­i­çin­dir­ki­en­a­zýn­dan­bu­trav­ma­ya­se­bep­o­- ma­lý­dýr…­ ni­ y o­ r uz­ ve­ ne­ t i­ce­de­ Al­lah­ kor­ku­su­ o­lan­ in­san­la­rýn ral­le­re­e­mir­ver­me­ye­baþ­la­dý.­Böy­le­þey­o­lur­mu?­Or­- lan­la­rýn­sem­bo­lik­o­la­rak­yar­gý­lan­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir. 28 ÞUBAT ÜRÜNÜ, des­ t e­ ð i­ n e­gü­ v e­ n i­yo­ruz… du­yu­boz­du­lar­ön­ce.­Or­du­nun­sil­si­le-i­me­râ­ti­bi­bo­- Bu­im­kân­var­sa,­bu­ya­pýl­ma­lý.­Hiç­ol­maz­sa­ta­ri­he­bu 28 ÞU BAT’I YAR GI LA YA MAZ! zul­du.­Bu­son­de­re­ce­teh­li­ke­li­bir­þey­dir.­ iþ­doð­ru­ya­zýl­ma­lý.­Bir­â­dil­mah­ke­me­ku­rul­ma­lý,­bu Ne­ti­ce­de­or­du­i­çin­de­7500’e­ya­kýn­su­bay­or­du­dan dâ­vâ­a­çýl­ma­lý­ve­bu­i­þi­ya­pan­lar­yar­gý­lan­ma­lý.­Ya­ni­ih­- Se­kiz­ yýl­lýk­ AKP­ dö­ne­min­de—ba­þa­rýl­ma­mýþ, ih­raç­e­dil­di.­Ni­ye­a­týl­dý­lar?­Bun­lar­si­ya­se­te­bu­laþ­ma­- ti­lâ­li­ya­pan­lar,­o­na­karý­þan­lar,­çe­te­ci­ler­ve­ora­da­hu­- ya­pýl­ma­mýþ­ dar­be­le­re­ dâ­vâ­ a­çýl­dý­ðý­ hal­de— yan­in­san­lar­dý.­Ya­ni­bun­lar­dar­be­ya­pan­la­rýn­si­ya­se­ti­- ku­ku­re­zil­e­den,­hu­kuk­kav­ra­mý­ný­a­yak­lar­al­tý­na­a­lan, hâ­lâ­28­Þu­bat’a­dâ­vâ­a­çýl­ma­ma­sý­nýn,­dar­be­ci­ni­be­ðen­me­yen­in­san­lar­dý.­Dar­be­ya­pan­lar­i­se­dar­be hâ­kim­ler­ve­yar­gýç­lar­yar­gý­lan­ma­lý.­Ne­ler­din­le­dik­o­- le­rin­ yar­gý­lan­ma­ma­sý­nýn,­ 28­ Þu­bat­ sü­re­ci­nin

CEVHER ÝLHAN -UMUT YAVUZ

Þ

‘‘

{

YARIN: 28 ÞUBAT KANUNLARINI TOPTAN KALDIRACAÐIZ

{

Demokrat Parti Genel Baþkaný Nâmýk Kemal Zeybek’le siyasî mevzularýn yaný sýra içtimaî ve fikrî konularý da konuþtuk. Çocukluðunda “Hür Adam” gazetesi okuyan babasýnýn okumasý için kendisine verdiði Bediüzzaman’ýn “Gençlik Rehberi”, “Ýman Hakikatleri”, “Hanýmlar Rehberi”, “Küçük Sözler” ve “Konferans” kitaplarýný takdim ettiðimiz Zeybek, katýlmaktan oldukça memnun olduðu Yeni Asya’nýn 42. yayýn hayatý programýnda ifâde ettiði “Bediüzzaman çaðýn müceddididir” tesbitine vurgusunu misâllerle açýkladý. Mülâkatta, küresel güçlerin Ýslâm dünyasýnda Sünnî-Þiî ayrýþmasý ve çatýþmasý fitnesine dikkat çeken Zeybek, Ýran’da konuþtuðu bir Ayetullah’a, Peygamberimizin “Size iki þey býrakýyorum; biri sünnetim, diðeri Ehl-i Beytim” hadisinden hareketle Bediüzzaman’ýn Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak Âl-i Beyt muhabbetinin esasýný izâhýnýn ne denli tesirli ve bütünleþtirici olduðunu anlattý. Görüþmenin sohbet bölümünde Bedüzzaman’ýn “Demokratlarýn mesleklerince (misyonlarýnca) ve siyasetlerince hak ve hürriyetlere ve dine taraftar olduklarý”nýn beyâný ile “dindar ve dine hürmetkâr Demokratlar” târifi üzerinde durduk. Ayrýca Bediüzzaman’ýn 1911’de Þam’da Emeviye Camiinde verdiði ve “Hutbei Þâmiye” eserinde yazdýðý, “Ýslâmiyet milliyetinin sadefi ve kal’asý hükmünde Arap ve Türk hakikî iki kardeþ, o kal'a-î kudsiyenin nöbettarýdýrlar”, “Baþta Türk ve Arap tâifeleri ve bütün Müslüman kabileleri –fevkalâde bir mânevî kahramanlýk gösterdikleri gösteriyor ki: Ýstikbâlin hâkim-i mutlaký âhirette olduðu gibi dünyâda da Ýslâmiyet milliyetidir” paragraflarýný; “Hâmiyet-i diniye ve Ýslâmiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamâmýyle mezcolmuþ ve kabil-i tefrik olamaz bir hâle gelmiþ” tefsirini okuduk. Nâmýk Kemal Zeybek, bu mânâlarý te’yid edici görüþlerini aktardý. Seçim sath-ý mailinde siyasetin gidiþâtý ve özellikle Demokrat Parti çatýsý altýnda gündeme gelen “seçim ittifaklarý”na dair bilgileri almak belki henüz erkendi; lâkin yoðun programý ortamýnda bütün sorularýmýza içtenlikle cevap veren DP Genel Baþkaný’ný önümüzdeki süreçte siyasî hedefler ve çalýþmalar açýsýndan fevkalâde ümitli ve gayretli gördük…


Y

Fransýz bakandan müdahale uyarýsý n FRANSA’NIN ye­ni­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­A­la­in­Jup­pe­i­se­Fran­sýz­TF1­te­le­viz­yo­nu­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, NA­TO’nun­Lib­ya’ya­as­ke­rî­mü­da­ha­le­si­nin­i­ki­kez­dü­þü­nül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti­ve­mü­da­ha­le­nin­A­rap­ka­mu­o­yun­da­hiç­de­ya­pý­cý­bir et­ki­mey­da­na­ge­tir­me­ye­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Bu­a­þa­ma­ya­gel­me­den­ön­ce­Kad­da­fi’yi­dü­þür­mek­i­çin­Ba­tý­nýn­bas­ký­sý­ný­art­týr­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ten­Jup­pe,­‘’Kad­da­fi­er ya­da­geç­ik­ti­dar­dan­dü­þe­cek,­çün­kü­çok­tan­Trab­lus’a­sý­kýþ­tý­kal­dý’’ de­di.­Bu­a­ra­da,­ Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler Mül­t e­c i­l er­Yük­s ek­Ko­m i­s er­l i­ð i (BMMYK)­ Lib­ya’dan­ka­çan­ve­Tu­nus’a­gir­mek­i­çin­sý­nýr­da­bek­le­yen yak­la­þýk­40­bin­ki­þi­nin­tah­li­ye­si­i­çin u­lus­la­r­a­ra­sý­top­lu­ma­a­cil­çað­rý­yap­tý.­Sý­nýr­da­du­ru­mun­kri­tik­se­vi­ye­de ol­du­ðu­nu­bil­di­ren­BMMYK,­ço­ðun­lu­ðu­nu­Mý­sýr­lý­la­rýn­o­luþ­tur­du­ðu yak­la­þýk­40­bin­ki­þi­nin­sý­nýr­da­bek­le­di­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Ý­tal­ya­da,­Baþ­ba­kan Sil­vi­o­Ber­lus­co­ni­baþ­kan­lý­ðýn­da­ya­pý­lan­ba­kan­lar­ ku­ru­lu­ top­lan­tý­sýn­dan­ son­ra­ Lib­ya’dan­ ka­çan­ yak­la­þýk­ 10­ bin­ mül­te­ci­ye­ yar­dým­ sað­lan­m a­s ý­ i­ç in­ Tu­n us’a­ bir­ in­s a­n î yar­dým­o­pe­ras­yo­nu­dü­zen­len­me­si­ni­ka­rar­laþ­týr­dý.­ABD­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný­Ro­bert­Ga­tes­de,­A­rap­dün­ya­sýn­da­ de­mok­ra­tik­ re­form­lar­ i­çin baþ­la­tý­lan­is­yan­dal­ga­sý­nýn,­El­Ka­i­de ör­gü­tü­i­le­Ý­ran’ý­za­yýf­lat­tý­ðý­gö­rü­þü­nü­di­le­ge­tir­di.­Paris / aa

Tunus’ta ordu duruma el koyabilir n TU NUS’TA ge­ç i­c i­hü­k ü­m e­t in Baþ­b a­k a­n ý­Mu­h am­m ed­Gan­n u­þi’nin­is­ti­fa­sý­nýn­ar­dýn­dan,­bir­lik­hü­kü­me­ti­nin­ön­de­ge­len­mu­ha­lif­is­mi Ne­cib­Þeb­bi­de­is­ti­fa­et­ti.­De­mok­ra­tik­Ge­li­þim­Par­ti­si’nin­li­der­le­rin­den Þeb­b i,­ ye­n i­ ge­ç i­c i­ hü­k ü­m et­t en mem­nun­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti­ve­hü­kü­me­tin­ye­ni­ta­sa­rý­sý­nýn­ken­di­si­ni dev­let­baþ­kan­lý­ðý­na­a­day­lýk­tan­en­gel­le­me­yi­a­maç­la­dý­ðý­ný­ö­ne­sür­dü. Tu­nus’ta­son­gün­ler­de­ye­ni­den­þid­det­le­nen­gös­te­ri­ler­de­ 6­ ki­þi­ vefat et­miþ­ti.­ Þeb­bi,­ mev­cut­ is­tik­rar­sýz­lý­ðýn­dar­be­ye­yol­a­ça­bi­le­ce­ði­u­ya­rý­sý­yap­tý.­Ne­cib­Þeb­bi’yle­bir­lik­te­üç ba­kan­da­ha­is­ti­fa­e­der­ken,­ye­ni­ge­çi­ci­hü­kü­met,­mu­ha­lif­En­nah­da­ha­re­ke­ti­nin­par­ti­kur­ma­sý­nýn­ö­nü­nü aç­tý.­­Tunus / cihan

Mübarek tedavi için Suudi Arabistan’da n MISIR’DA dev­le­te­a­it­El­Ek­ber­ga­ze­te­si,­ül­ke­nin­dev­rik­dev­let­baþ­ka­ný Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­kan­ser­te­da­vi­si i­çin­Su­u­di­A­ra­bis­tan’da­ol­du­ðu­nu id­di­a­sý­na­yer­ver­di.­Ga­ze­te­bu­gün­kü­sa­yý­sýn­da­yer­a­lan­ha­ber­de,­Mü­ba­rek’in­ko­lon­ve­pan­kre­a­tik­kan­se­ri­dolayýsýyla­Te­bük’te­5­gün­de­bir, bir­sa­at­ke­mo­te­ra­pi­al­dý­ðý­ný­yaz­dý. Ha­ber­de,­a­i­le­si­nin­de­Mü­ba­rek’le bir­lik­te­as­ke­rî­has­ta­ne­nin­ö­zel­bir bö­lü­mün­de­kal­dý­ðý­id­di­a­e­dil­di.­Or­du­dan­he­nüz­bu­ha­be­re­i­liþ­kin­bir a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­dý.­Da­ha­ön­ce­de Mü­ba­rek­ ve­ a­i­le­si­nin­ Su­u­di­ A­ra­bis­tan’a­ kaç­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðý­ ve­ da­ha son­r a­ dev­r ik­ dev­l et­ baþ­k a­n ý­n ýn has­ta­la­na­rak­ Ka­hi­re’de­ bir­ has­ta­ne­ye­kal­dý­rýl­dý­ðý­yö­nün­de­ha­ber­ler çýk­mýþ,­as­ke­rî­bir­kay­nak­i­se­bu­id­di­a­la­rý­ red­det­miþ­ti.­ Mý­sýr­lý­ yet­ki­li­ler,­ Pa­zar­te­si­ gü­nü­ se­ya­hat­ ya­sa­ðý ge­ti­ri­len­ Mü­ba­rek’in,­ is­ti­fa­sýn­dan bu­ya­na­Þarm­El­Þeyh’te­ol­du­ðu­nu söy­lü­yor­lar.­Kahire / aa

Ýtalya’ya göçmen dalgasý sürüyor n ORTADOÐU ül­ke­le­ri­ni­sa­ran­halk a­yak­la­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­ül­ke­sin­den­ka­çan­Tu­nus­lu­lar,­Ý­tal­ya’nýn gü­ne­yi­ne­a­kýn­e­di­yor.­Po­lis­yet­ki­li­le­ri,­bir­haf­ta­lýk­a­ra­nýn­ar­dýn­dan göç­men­le­ri­ta­þý­yan­ye­ni­bir­tek­ne­nin­da­ha­dün­ge­ce­Ý­tal­ya’nýn­Lam­pe­du­sa­A­da­sý­na­gel­di­ði­ni­bil­dir­di. 15­met­re­lik­tek­ne­de­4’ü­ka­dýn­347 göç­me­nin­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­ten yet­ki­li­ler,­bu­ki­þi­le­rin­sað­lýk­du­rum­la­rý­nýn­i­yi­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Ý­tal­ya Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Ro­ber­to­Ma­ro­ni,­ge­çen­haf­ta­lar­da­Tu­nus’tan­Ý­tal­ya’ya yak­la­þýk­6­bin­Tu­nus­lu­göç­men­gel­di­ði­ni,­bun­lar­dan­2­bi­ni­nin­ko­ru­ma ta­le­bin­de­bu­lun­du­ðu­nu,­yak­la­þýk 400’ü­nün­de­si­ya­sî­sý­ðýn­ma­is­te­di­ði­ni­söy­le­di.­Ma­ro­ni,­göç­men­ler­le­ya­pý­lan­gö­rüþ­me­le­rin,­bu­ki­þi­le­rin­ne­re­dey­se­ta­ma­mý­nýn­Fran­sa­ve­Al­man­ya­gi­bi­ül­ke­le­re­git­mek­is­te­ði­ni gös­ter­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Lampedusa / aa

DÜNYA

3 MART 2011 PERÞEMBE

KADDAFÝ, YENÝ BAKANLAR ATADI

LÝBYA’YA ÞÝDDETÝ DURDUR ÇAÐRISI

LÝBYA lideri Muammer Kaddafi’nin, yönetim karþýtlarýna destek vermek için görevlerinden istifa eden iki bakanýn yerine yeni isimler atadýðý bildirildi. Libya devlet televizyonunun haberinde, Kaddafi’nin Ýçiþleri Bakaný Abdülfettah Yunus El Abidi’nin yerine Mesud Abdülhafýz’ý, Adalet Bakaný Mustafa Muhammed Ebud Celil’in yerine de Muhammed Ahmed El Kamudi’yi getirdiði belirtildi. Kaddafi’nin, ayrýca geçen hafta istifa ederek muhalefete katýlan Baþsavcý Abdürrahman El Abbar’ýn yerine Muhammed Akri El Mahgubi’yi atadýðý kaydedildi. Kahire / aa

MISIR’IN baþþehri Kahire’de toplanan Arap Birliði, Libya yönetimine seslenerek “þiddeti durdurma” çaðrýsýnda bulundu. Arap Birliði Dýþiþleri Bakanlarý toplantýsýnda açýlýþý yapan Irak Dýþiþleri Bakaný Hoþyar Zebari, örgüt bildirisini okurken Libya liderliðine çaðrýda bulunarak, “Halkýn meþrû haklarýna saygý duyulmasý gerektiðini” bildirdi. “Libya’nýn Arap dünyasýnýn tamamen iç iþi olduðunu” vurgulayan Arap Birliði, “Arap dünyasýnýn yabancý müdahale istemediðini” belirtti. Toplantýda, Kuzey Afrika ülkelerinde ölenler için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Kahire / aa

7

HABERLER

Netanyahu, Filistin devleti kurmak istiyor n HAARETZ ga­ze­te­si,­Ýs­ra­il­Baþ­ba­ka­ný­Bin­ya­min Ne­tan­ya­hu’nun,­Fi­lis­tin­yö­ne­ti­mi­i­le­bir­ge­çi­ci­ba­rýþ an­laþ­ma­sý­kap­sa­mýn­da­der­hal­uy­gu­la­ma­ya­ko­nu­la­cak­ve­yi­ne­ge­çi­ci­sý­nýr­lar­la­Fi­lis­tin­dev­le­ti­ku­rul­ma­sý­ný­ön­gö­ren­bir­plan­ü­ze­rin­de,­Fi­lis­tin­ta­ra­fý­i­le­iþ­bir­li­ði­ne­git­me­yi­dü­þün­dü­ðü­nü­yaz­dý.­Ha­ber­de,­bu stra­te­ji­de­ði­þik­li­ði­nin,­A­rap­ül­ke­le­rin­de­ki­hü­kü­met kar­þý­tý­gös­te­ri­ler­ne­de­niy­le­ol­du­ðu­ve­Ne­tan­ya­hu’nun­da­nýþ­man­la­rýy­la­yap­tý­ðý­de­ðer­len­dir­me­ler­de de­bu­nu­söy­le­di­ði­kay­de­dil­di.­­Tel Aviv / aa

TUNUS SINIRINDA MÜLTECÝ KUYRUÐU— Libya’nýn doðusunda Muammer Kaddafi kuvvetlerinin hedeflediði Brega þehrindeki çatýþmalarda iki kiþinin öldüðü bildirildi. Görgü þahitlerinin ifadesine göre, isyancýlar tarafýndan kontrolünün yeniden ele geçirildiði þehirdeki çatýþmalarda iki kiþi öldü. Bu arada, Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði (BMMYK) sözcüsü Sybella Wilkes Cenevre’de yaptýðý açýklamada, bölgedeki BM görevlilerinin bildirdiðine göre, Libya’dan Tunus sýnýrýna gelen kalabalýðýn kilometrelerce uzadýðýný belirterek, bu insanlarý tahliye etmek için uçak saðlanmasý çaðrýsý yaptý. Wilkes, “Bölgedeki meslektaþlarým sýnýrý geçmek için acele eden kalabalýðýn kilometrelerce uzadýðýný bildirdiler. Dondurucu soðukta, yaðmurda 3-4 gündür gece gündüz açýk havadalar. Tam bir kaos. Mýsýr’a þimdiden 77 bin 320 kiþi geçti. Tunus’a da ayný, belki 10 bin kiþi daha fazla geçebildi. Yaklaþýk 150 bin kiþi Libya’dan kaçtý” dedi. Ecdebiye / aa

Libya’ya askerî müdahale ters teper ABD’NÝN LÝBYA’YA ASKERÎ MÜDAHALE ÝHTÝMALÝ’NÝN ORTAYA ÇIKMASI GÖZLERÝ LÝBYA’DAKÝ MUHALÝF GÜÇLERE ÇEVÝRDÝ. MUHALÝFLER BU AÞAMADA DIÞ MÜDAHALE ÝSTEMÝYOR. ABD’NÝN Ak­de­niz’e­sa­vaþ­ge­mi­le­ri gön­der­me­siy­le­Lib­ya’ya­as­ke­rî­mü­da­ha­le­ih­ti­mal­le­ri­ar­tý­yor­gi­bi­gö­rün­se­de, bu­nun­böl­ge­hal­kýn­da­“sö­mür­ge­ci­lik dö­ne­mi­nin­ye­ni­den­baþ­la­dý­ðý”­ve­ya pro­tes­to­la­rýn­ar­ka­sýn­da­“ABD’nin­par­ma­ðý”­ol­du­ðu­gi­bi­al­gý­la­ra­yol­a­ça­bi­le­cek­ol­ma­sý­nýn­bu­ih­ti­mal­le­ri­bu­a­þa­ma­da­za­yýf­lat­tý­ðý­yo­rum­la­rý­ya­pý­lý­yor. Lib­ya­li­de­ri­Mu­am­mer­Kad­da­fi’nin hal­ký­na­kar­þý­þid­det­kul­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­bu­na­son­ver­mek­i­çin­“her­se­çe­nek­ma­sa­da”­di­yen­ABD’nin­Lib­ya’ya as­ke­ri­mü­da­ha­le­si­ih­ti­ma­li­son­gün­ler­de­sýk­ça­tar­tý­þý­lan­ko­nu­lar­dan­bi­ri­ol­du. Ö­zel­lik­le­A­me­ri­kan­sa­vaþ­ge­mi­le­ri­nin Sü­veyþ’i­ge­çe­rek­Ak­de­niz’e­çý­ka­ca­ðý­ha­ber­le­ri,­“ABD­Lib­ya’ya­mü­da­ha­le­ye­mi ha­zýr­la­ný­yor”­so­ru­la­rý­ný­art­tý­rýr­ken;­A­me­ri­ka­lý­yet­ki­li­ler,­bun­la­rýn­sa­vaþ­ge­mi­si­ol­ma­sý­nýn­ya­ný­sý­ra­in­sa­nî­yar­dým­ü­ni­te­le­ri­ne­de­sa­hip­ol­du­ðu­na­dik­ka­ti­çe­ki­yor.­Ni­te­kim­ABD­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný Ro­bert­Ga­tes,­ge­mi­le­rin­ge­re­kir­se­tah­li­ye­le­re­ve­in­sa­nî­yar­dý­ma­des­tek­o­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­An­cak­ABD’nin­bu­ham­le­si, as­lýn­da­Kad­da­fi’ye­bir­ne­vi­“sem­bo­lik güç­gös­te­ri­si”­ve­“göz­da­ðý”­ni­te­li­ði­de ta­þý­yor.­Uz­man­lar,­“ABD’nin­Lib­ya­ya­kýn­la­rý­na­de­niz­ve­ha­va­gü­cü­gön­de­ril­me­si­nin­de­ha­fi­fe­a­lý­na­cak­bir­ha­re­ket ol­ma­dý­ðý­na”­i­þa­ret­e­di­yor.

OTORÝTER REJÝMLER GÜÇLENÝR

ASKERÎ MÜDAHALE ÝÇÝN DÜNYADA TEK SES YOK

Bu­du­rum,­yi­ne­de­Lib­ya’ya­as­ke­rî mü­da­ha­le­ihtimali­ko­nu­sun­da­net­bir re­sim­or­ta­ya­koy­mu­yor.­Çün­kü­Lib­ya’da­ki­ge­liþ­me­ler­hak­kýn­da­“dün­ya­nýn tek­ses”­ha­lin­de­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­HER ÞEYÝ TERSÝNE lir­ten­ABD­Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma,­bu ÇEVÝREBÝLÝR Ö­te­yan­dan­ABD’nin­as­ke­rî­mü­da­- söz­le­ri­nin­ar­dýn­dan­yo­ðun­dip­lo­ma­si ha­le­de­bu­lun­ma­sý­ný­en­a­zýn­dan­bu­a­- tra­fi­ði­ne­baþ­la­ya­rak,­di­ðer­ül­ke­le­rin­li­þa­ma­da­en­gel­le­yen­en­ö­nem­li­sebep­- der­le­riy­le­ar­dý­ar­dý­na­gö­rüþ­me­ler­ya­pý­ler­den­bi­ri­o­la­rak,­mü­da­ha­le­nin­bek­- yor.­Bu­na­kar­þýn­Lib­ya’ya­yap­tý­rým­lar le­ne­nin­tam­ter­si­yön­de­ve­çok­teh­li­- ko­nu­sun­da­“tek­ses­li­lik”­ser­gi­le­yen ke­li­so­nuç­lar­mey­da­na­ge­tir­me­ih­ti­- dün­ya­li­der­le­ri,­ay­ný­du­ru­mu­as­ke­rî­a­ma­li­gö­rü­lü­yor.­Bu­o­lum­suz­luk­lar­dan dým­lar­ko­nu­sun­da­þim­di­lik­gös­te­rir bi­ri­nin,­mü­da­ha­le­nin­Was­hing­ton’un gö­rün­mü­yor.­Meselâ­Rus­ya,­Lib­ya­ha­“as­lýn­da­ba­þýn­dan­bu­ya­na­is­yan­lar­da va­sa­ha­sý­nýn­u­çu­þa­ya­sak­böl­ge­i­lân­e­par­ma­ðý­bu­lun­du­ðu”­gi­bi­al­gý­la­ma­la­ra dil­me­si­ne­sý­cak­bak­maz­ken,­Fran­sa­da yol­a­ça­rak,­Or­ta­do­ðu’da­halk­ha­re­ket­- bu­a­þa­ma­da­as­ke­rî­mü­da­ha­le­nin­plan­le­ri­o­la­rak­do­ðan­is­yan­la­rýn­“al­tý­ný­ka­- lan­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti­ve­bu­nun­i­çin­BM za­bil­me­si”­ih­ti­ma­li­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor. Gü­ven­lik­Kon­se­yi­ka­ra­rý­nýn­ge­rek­li­li­ði­Mü­da­ha­le­nin,­bu­is­yan­la­rý­“ken­di­li­- ne­dik­ka­ti­çek­ti. Was­hing­ton­Ens­ti­tü­sü­uz­man­la­rý­Ja­ðin­den”­ol­mak­tan­çý­ka­rýp­“dýþ­kay­nak­lý­ey­lem­le­re”­dö­nüþ­tü­re­bi­le­ce­ði son­Ha­no­ver­ve­Jef­frey­Whi­te­da­ka­le­kay­de­di­li­yor.­Lib­ya’ya­NA­TO­i­le­bir­- me­al­dýk­la­rý­ya­zý­da­as­ke­ri­o­pe­ras­yo­nun, lik­te­dü­zen­le­ne­bi­le­cek­mü­da­ha­le­nin ABD­ve­o­pe­ras­yo­na­ka­tý­lan­di­ðer­Av­ru­de­böl­ge­hal­ký­nýn­ha­la­ha­fý­za­la­rýn­da pa­ül­ke­le­ri­ne­kar­þý­“sö­mür­ge­ci­lik”­suç­la­yer­a­lan­“sö­mür­ge­ci­lik”­dö­ne­mi­ni­ha­- ma­la­rý­nýn­ya­pýl­ma­sý­na­sebep­o­la­bi­le­ce­týr­la­ta­bi­le­ce­ði­ne­dik­kat­çe­ki­le­rek,­bu­- ði­ne­dik­kat­çek­ti. Washington / aa

n ÝNGÝLTERE Par­la­men­to­su­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mi­te­si, ABD’nin,­Af­ga­nis­tan’da­ki­sa­va­þý­bi­tir­mek­is­ti­yor­sa Ta­li­ban’la­doð­ru­dan­gö­rüþ­me­ler­yap­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni bil­dir­di.­Par­la­men­to­ko­mi­te­si­nin­ra­po­run­da,­as­ke­rî o­pe­ras­yon­la­rýn­i­þe­ya­ra­ma­dý­ðý­be­lir­ti­le­rek,­Ýn­gi­liz hü­kü­me­tin­den­Was­hing­ton­ü­ze­rin­de­ki­et­ki­si­ni­kul­la­na­rak,­ABD’yi­Ta­li­ban­li­der­le­riy­le­doð­ru­dan­gö­rüþ­me­le­re­ik­na­et­me­si­is­ten­di.­Ra­por­da,­Af­ga­nis­tan’dan­o­nur­lu­bir­þe­kil­de­çý­kýþ­i­çin­tek­u­mu­dun, ABD’nin­ça­ba­sýy­la­Af­ga­nis­tan­li­der­li­ðin­de­ya­pý­la­cak si­ya­sî­uz­laþ­ma­sü­re­ci­ol­du­ðu­vur­gu­lan­dý.­Ýn­gil­te­re­ve ABD,­Af­ga­nis­tan’da­si­ya­sî­uz­laþ­ma­nýn­ge­rek­li­li­ðin­de u­zun­za­man­dýr­ýs­rar­e­di­yor.­­Londra / aa

NATO, odun toplayan çocuklarý öldürdü n AFGANÝSTAN’IN ku­zey­do­ðu­sun­da­di­re­niþ­çi­le­re yö­ne­lik­sal­dý­rý­lar­da­si­vil­le­rin­öl­dü­ðü­nü­id­di­a­e­den yüz­ler­ce­ki­þi,­ko­a­lis­yon­güç­le­ri­nin­sal­dý­rý­la­rý­ný­pro­tes­to­et­ti.­Ku­nar­Vi­la­ye­ti­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Ha­li­lul­lah­Zi­a­yi,­gös­te­ri­ci­le­rin­“si­vil­le­re­ha­va­sal­dý­rý­la­rý­ný dur­du­run”­slo­gan­la­rý­at­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Zi­a­yi,­ön­ce­ki gün­NA­TO­güç­le­ri­nin­Peç­Va­di­si’nde­aç­tý­ðý­a­teþ­te o­dun­top­la­yan­9­ço­cu­ðun­öl­dü­ðü­nü­söy­le­di.­NA­TO güç­le­ri,­direniþçilerin­Peç­Va­di­si’nde­ki­o­pe­ras­yon üs­sü­ne­sal­dý­rý­sý­nýn­ar­dýn­dan,­bu­ki­þi­le­re­a­teþ­aç­tý­ðý­ný,­an­cak­id­di­a­la­rýn­a­raþ­tý­rýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Af­ga­nis­tan­Dev­let­Baþ­ka­ný­Ha­mid­Kar­zai­de­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­NA­TO­sal­dý­rý­sý­ný­ký­na­dý.­­Kabil / aa

nun­da­is­te­ni­le­nin­ak­si­so­nuç­lar­do­ðu­ra­bi­le­ce­ði­yo­rum­la­rý­ya­pý­lý­yor.

Bir­di­ðer­o­lum­suz­luk­i­se­Or­ta­do­ðu’da o­to­ri­ter­re­ji­mi­yýk­ma­ya­yö­ne­lik­mü­da­ha­le­nin,­bek­le­ne­nin­ak­si­ne­di­ðer­o­to­ri­ter­yö­ne­tim­le­ri­güç­len­dir­me­si­ve­“el­le­ri­ne­koz­ve­re­bil­me­si”­ih­ti­ma­li­o­la­rak­gö­rü­lü­yor.­Ne­kim­ABD’nin­I­rak’ý­iþ­ga­li­ve son­ra­sýn­da­ki­ka­rý­þýk­lýk­la­rýn,­Or­ta­do­ðu halk­la­rý­nýn­ö­nün­de­ör­nek­o­la­rak­hâ­lâ dur­du­ðu­na­dik­kat­çe­ki­li­yor.­ABD’nin bu­a­þa­ma­da­as­ke­rî­mü­da­ha­le­si­ih­ti­ma­li­ni­za­yýf­la­tan­bir­di­ðer­ve­bel­ki­de­en­ö­nem­li­nok­ta­i­se­Lib­ya­mu­ha­lif­güç­le­ri­nin­bu­mü­da­ha­le­yi­þu­an­is­te­me­me­si. BBC’nin­bir­rad­yo­prog­ra­mý­na­ka­tý­lan, Lib­ya’da­ki­pro­tes­to­cu­la­rý­Fa­ce­bo­ok­ü­ze­rin­den­ör­güt­le­yen­Lib­ya­lý­bir­genç­de ABD­ve­Ba­tý’nýn­as­ke­rî­mü­da­ha­le­dý­þýn­da­ki­her­tür­lü­des­tek­le­ri­ne­ha­zýr­ol­duk­la­rý­ný,­an­cak­ül­ke­de­ki­so­ru­nu­Lib­ya­hal­ký­nýn­dýþ­mü­da­ha­le­ol­ma­dan­ken­di­si­nin çöz­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­

Taliban’la masaya oturma zamaný geldi

TRABLUS’TA YAKIT TANKERÝ PATLADI YÖNETÝM karþýtý protestolarýn yapýldýðý Libya’nýn baþþehri Trablus’ta yakýt tankeri patladý. Patlama halkta paniðe yol açarken, tankerin alev aldýðý belirtildi. Ýtfaiye araçlarýnýn yangýný söndürmeye çalýþtýðý kaydedildi. Bölge halkýnýn olay yerine akýn eden yabancý basýn mensuplarýna saldýra rak, basýn mensuplarýný kaldýklarý otele kadar ta kip ettiði de ifade edildi. Patlamanýn sabotaj olup olmadýðýysa henüz bilinmiyor. Trablus / aa

Ýnci Meydaný’nýn dýþýnda muhalefetin etkisi yok n BAHREYN’ÝN baþþehri­Ma­na­ma’da­Ýn­ci­Mey­da­ný’nda­ki­i­ki­haf­ta­ön­ce­baþ­la­yan­gös­te­ri­le­rin­de­vam et­me­si­ne­rað­men,­sos­yal­ya­þa­mýy­la­fark­lý­gö­rün­tü­sü bu­lu­nan­Bah­reyn­li­ler,­gün­lük­ha­yat­la­rý­na­o­la­ðan­þe­kil­de­de­vam­e­di­yor.­Tu­nus’tan­bir­çok­Or­ta­do­ðu­ül­ke­si­ne­sýç­ra­yan­o­lay­lar­dan­“na­si­bi­ni­a­lan”­Bah­reyn, Bas­ra­Kör­fe­zi’nde­stra­te­jik­ö­ne­me­sa­hip.­Baþþehrin kal­bi­sa­yý­lan­ve­yüz­ler­ce­ça­dý­rýn­ku­rul­du­ðu­Ýn­ci Mey­da­ný’nda­ba­zen­sa­yý­la­rý­bin­le­ri­bu­lan­gös­te­ri­ci­ler,­za­man­za­man­slo­gan­a­ta­rak,­za­man­za­man­pan­kart­a­ça­rak,­sa­yý­la­rý­a­za­lýp­ço­ðal­sa­da­hü­kü­met­kar­þý­tý­gös­te­ri­le­ri­ni­sür­dü­rü­yor.­Ül­ke­nü­fu­su­nun­ya­rý­dan faz­la­sý­ný­o­luþ­tur­duk­la­rý­hal­de­yö­ne­tim­den­hak­et­tik­le­ri­de­ðe­ri­gör­me­dik­le­ri­ni­sa­vu­nan­Þiî­ler,­hü­kü­me­tin de­ðiþ­me­si­ni­ve­a­na­ya­sal­mo­nar­þi­ye­ge­çi­le­rek­da­ha faz­la­tem­sil­hak­ký­ve­sos­yal­hayattan­da­ha­faz­la­pay al­ma­yý­is­ti­yor.­Ma­na­ma’da­Ýn­ci­Mey­da­ný’nýn­dý­þýn­da,­gös­te­ri­le­rin­et­ki­si­se­zil­mi­yor.­­Manama / aa

En göçmen dostu, Batýlý ülke Ýsveç

SAVAÞ GEMÝLERÝ KANALA GÝRDÝ ABD’NÝN Akdeniz’de konuþlanacak iki Amerikan sa vaþ gemisinin Süveyþ Kanalý’na girdiði bildirildi. Kanal Ýdaresinden bir yetkili, rotasý Akdeniz olan USS Kearsarge ve USS Ponce gemilerinin kanala girdiðini belirtti. Yetkili, gemilerin kanalýn güney aðzýnda olduðunu, Süveyþ’ten öðleden sonra çýkmalarýnýn beklendiðini söyledi. ABD, önceki gün, bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini yeniden konuþlandýrarak Libya yakýnýna kaydýracaðýný açýklamýþtý. Ýsmailiye / aa

n BRITISH Co­un­cil’ýn­27­AB­ü­ye­siy­le­Ýs­viç­re,­Nor­veç,­Ka­na­da­ve­ABD’yi­kap­sa­yan­a­raþ­týr­ma­sýn­da­en göç­men­ dos­tu­ ül­ke­ Ýs­veç­ ­ çýk­tý.­ Mil­yon­lar­ca­ göç­me­nin­ya­þa­dý­ðý­31­ül­ke­yi­ça­lýþ­ma­pi­ya­sa­sý,­a­i­le­bir­le­þi­mi,­e­ði­tim,­si­ya­sî­ka­tý­lým,­u­zun­dö­nem­li­o­tu­rum iz­ni,­ va­tan­daþ­lý­ða­ geç­me­ ve­ ay­rým­cý­lýk­la­ mü­ca­de­le kri­ter­le­ri­ne­gö­re­a­na­liz­e­den­a­raþ­týr­ma­da,­100­ü­ze­rin­den­83­pu­an­top­la­ya­rak­bi­rin­ci­sý­ra­yý­a­lan­Ýs­veç’i 79­pu­an­la­Por­te­kiz­ve­72­pu­an­la­Ka­na­da­iz­le­di.­A­raþ­týr­ma­da­ Türk­le­rin­ yo­ðun­ ya­þa­dý­ðý­ ül­ke­ler­den Hol­lan­da­68,­Bel­çi­ka­67,­ABD­62,­Al­man­ya­ve­Ýn­gil­te­re­ 57,­ Da­ni­mar­ka­ 53,­ Fran­sa­ 51,­ Yu­na­nis­tan 49,­Ro­man­ya­45,­Ýs­viç­re­43,­A­vus­tur­ya­42­ve­Bul­ga­ris­tan­41­pu­an­a­lýr­ken,­AB’nin­or­ta­la­ma­pu­a­ný­52 ol­du.­Bri­tish­Co­un­cil’ýn­Göç­Po­li­ti­ka­sý­Gu­ru­bu’yla or­tak­la­þa­dü­zen­le­di­ði­a­raþ­týr­ma­da­en­dü­þük­pu­an­lar­i­se­36’yla­Slo­vak­ya’ya,­35’le­Kýb­rýs­Rum­ke­si­mi­ne­ve­31’le­Le­ton­ya’ya­ve­ril­di.­ Brüksel / aa


8

Y

MEDYA-POLÝTÝK

3 MART 2011 PERÞEMBE

mikailyaprak@gmail.com

Her þeye raðmen sebat edenlerin gazetesi veya “kýrk ikilik top güllesi” on­ra­dan­ “Ga­zi”­ ün­va­ný­ný­ a­lan­ An­tep­ i­li­mi­zin Fran­sýz­lar­ta­ra­fýn­dan­iþ­ga­li­sý­ra­sýn­da­An­tep­li­Þa­hin­ Be­yin­ Fran­sýz­ Gar­ni­zo­nu­ Ko­mu­tan­lý­ðý­na yaz­dý­ðý­ mek­tup,­ ta­ri­hi­mi­zin­ þe­ref­ lev­ha­la­rý­ a­ra­sýn­da­dýr.­Son­bir­kaç­cüm­le­si­ni­arz­e­de­yim: “Na­mus­ve­hür­ri­yet­i­çin­ö­lü­me­a­týl­mak­bi­ze,­A­ðus­tos sý­ca­ðýn­da­so­ðuk­su­iç­mek­ten­da­ha­tat­lý­ge­lir.­Siz­ler­ca­ný kýy­met­li­in­san­lar­sý­nýz.­Çat­ma­yýn­bi­ze.­Bir­an­ev­vel­top­rak­la­rý­mýz­dan­sa­vu­þup­gi­din.­Yok­sa­ký­ya­rýz­ca­ný­ný­za!” An­tep­li­Þa­hin­bu­mek­tu­bu­21­Þu­bat­1920­ta­ri­hin­de yaz­mýþ. Bu­mek­tu­bun­tam­el­lin­ci­yý­lýn­da,­21­Þu­bat­1970’de­neþ­ri­ya­ta­baþ­la­yan­Ye­ni­As­ya­i­se,­kýrk­i­ki­yýl­dan­be­ri­dir­des­tan­lar­yaz­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Þa­hin­Bey­gi­bi,­öy­le­sa­de­ce fi­i­lî­ve­ge­çi­ci­iþ­ga­le­kar­þý­de­ðil;­ül­ke­yi­baþ­tan­ba­þa­is­ti­lâ­e­me­lin­de­o­lan­þer­o­dak­la­rý­na­ve­ma­ter­ya­list,­din­siz­fel­se­fî­a­kým­la­ra,­si­ya­set­cam­baz­la­rý­na­ve­za­lim­le­rin­sat­ranç­o­yun­la­rý­na­kar­þý;­hak,­a­da­let­ve­hür­ri­yet­mü­ca­de­le­si­ve­ri­yor.­ Mek­tû­bat’tan­mek­tup­lar,­Söz­ler’den­ve­ci­ze­ler,­Þu­â­lar’dan­ve­Lem’a­lar’dan­pa­rýl­tý­lar­neþ­re­de­rek­kör­pe­di­mað­la­rý­ay­dýn­la­tý­yor,­va­tan­sat­hý­ný­mek­te­be­çe­vir­me­yo­lun­da sað­lam­a­dým­lar­la­yol­a­lý­yor. Ül­ke­nin,­mil­le­tin­ve­Ýs­lâm­â­le­mi­nin­ba­þý­na­ge­len­le­ri,­en ev­vel­ken­di­ba­þý­na­gel­miþ­gi­bi­his­se­di­yor. Bu­se­bep­le­de­ba­þý­na­gel­me­dik­kal­mý­yor. Mil­let­i­ra­de­si­ne,­hak­ve­a­da­le­te,­hür­ri­yet­çi­de­mok­rat du­ruþ­la­ra,­i­nanç­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ne­in­di­ri­len­dar­be­ler­de ilk­na­si­bi­ni­a­lan­lar­dan­o­lu­yor. Za­man­o­lu­yor­ki,­o­nun­bu­se­bat­kâr­lý­ðý­na­ta­ham­mül­e­de­me­yen­dost­lar­bi­le­zu­hur­e­di­yor.­Ma­ruz­kal­dý­ðý­on­ca çel­me­ler,­tek­me­ler­ve­nâ­mü­sa­it­þart­lar­hiç­na­za­ra­a­lýn­ma­ya­rak,­ne­den­da­ha­ge­niþ­sa­ha­la­ra­ya­yý­la­ma­dý­ðý,­çok­bü­yü­yüp­pa­laz­la­na­ma­dý­ðý­yar­gý­la­ma­sýy­la­ya­dýr­ga­ný­yor.­Gü­ya ma­ya­sýn­da­ve­ma­hi­ye­tin­de—hâ­þa—bir­ka­bi­li­yet­siz­lik­ve be­ce­rik­siz­lik­var­mýþ­ev­ha­mý­na­dü­þü­lü­yor. Ha­yýr,­ha­yýr!­Siz­o­tu­run­da,­kýrk­i­ki­yýl­zar­fýn­da­men­fi cep­he­de­bu­ga­ze­te­nin­ba­þý­na­ge­len­le­ri­alt­al­ta­bir­ya­zýn,­bir de­müs­bet­cep­he­de—cir­mi­ne­ve­cüs­se­si­ne­rað­men—ne bü­yük­iþ­le­re­im­za­at­tý­ðý­ný­alt­al­ta­ya­zýn.­Son­ra­ta­ri­hin­þe­ref lev­ha­la­rý­na­ge­çe­cek­na­sýl­des­tan­lar­yaz­dý­ðý­ný­siz­söy­le­yin. *** Bu­ kýrk­ i­ki­lik­ top­ gül­le­si­ me­se­le­si,­ bir­ za­man­lar baþ­la­rý­na­ge­len­bir­hâ­di­se­mü­na­se­be­tiy­le­Haz­re­ti­Üs­tâd’ýn­ li­sa­ný­na­ ve­ gü­zel­ üs­lû­bu­na­ gir­miþ.­ Ken­di­si­nin ve­yüz­yir­mi­kü­sûr­ta­le­be­si­nin­ba­þýn­da­mâ­nen­pat­la­týl­mak­pla­ný­na­da­hil­ol­muþ. Bu­nu­da­bir­bu­pla­ný­per­de­ar­ka­sýn­da­ya­pan­lar­bil­miþ,­bir­de­gay­bâ­þi­na­na­za­rýy­la­o­bü­yük­Üs­tâd­keþ­fet­miþ. Ba­ký­nýz,­i­fa­de­ay­nen­þöy­le: “Hâ­fiz-i­ Zül­ce­lâl’in­ hýfz­ ve­ hi­ma­ye­ti­ne­ ba­ký­nýz­ ki; (.....)­kýrk­i­ki­lik­top­gül­le­si­ni,­kýrk­i­ki­mâ­sum­ve­maz­lûm­kar­deþ­le­ri­mi­zin­der­gâh-ý­Ý­lâ­hi­ye­ye­a­çý­lan­el­le­riy­le dol­du­rup,­ ge­ri­ çe­vi­rip,­ a­tan­la­rýn­ baþ­la­rýn­da­ mâ­nen pat­lat­týr­dý.­Biz­le­re;­yal­nýz­e­hem­mi­yet­siz,­se­vap­lý,­ha­fif bir­kaç­ya­ra­be­re­den­baþ­ka­ol­ma­dý.­Böy­le­bir­se­ne­den be­ri­dol­du­ru­lan­bir­top­tan,­böy­le­pek­az­za­rar­i­le­kur­tul­mak­ha­ri­ka­dýr.”­(T.­Ha­yat,­s.­374) Üs­tâd­Be­di­üz­za­man,­ta­le­be­le­riy­le­bir­lik­te­Is­part’dan­Es­ki­þe­hir’e­gö­tü­rü­lür­ken,­per­de­ar­ka­sýn­da­ha­zýr­la­nan,­ken­di­le­ri­ni­im­ha­pla­ný­ný,­o­za­ma­nýn­en­te­sir­li­bom­ba­sý­na­ben­ze­te­rek­i­zah­ya­pý­yor.­Din­siz­ve­ma­son­ko­mi­te­le­ri­nin­bu deh­þet­li­pla­nýn­dan;­Al­lah’a­il­ti­ca­ve­duâ­i­le­ve­çok­az­bir­sý­kýn­tý­i­le­kur­tul­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­di­yor.­On­la­rýn­o­im­ha­pla­ný­ný,­mâ­sum­Nur­Ta­le­be­le­ri­ne­a­týl­mýþ­kýrk­i­ki­lik­bir­gül­le­ye­ben­ze­ti­yor.­Bu­na­kar­þý­lýk,­kýrk­i­ki­mâ­su­mun­sa­fî­du­â­sý se­be­biy­le­­Al­lah’ýn­i­na­yet­ve­hi­ma­ye­si,­o­deh­þet­li­pla­ný­a­kim­ve­ne­ti­ce­siz­bý­ra­ký­yor. *** Meþ­ve­ret­ka­rar­la­rýy­la­ve­Al­lah’ýn­yar­dým­ve­ka­bu­lüy­le neþ­ri­ya­tý­na­de­vam­e­den­Ye­ni­As­ya’nýn­da­a­ley­hi­ne,­kýrk­i­ki se­ne­den­be­ri­dir,­per­de­ar­ka­sýn­da­mâ­nen­dol­du­ru­lan­top­lar­dan­böy­le­pek­az­za­rar­i­le­kur­tul­ma­sý­da­hâ­ri­ka­de­ðil mi­dir? De­mek­ki,­Ye­ni­As­ya’yý­her­þe­ye­rað­men­sâ­dý­ka­ne­sa­hip­le­nen­ler,­ (fi­re­siz­yüz­de­yüz­ol­ma­sý­ay­rý­ca­du­â­mýz­ol­mak­la­be­ra­ber) ve­lev­ki­yüz­de­kýrk­i­ki­ol­sa­bi­le,­bu­kýrk­i­ki­nin­der­gâh-ý­Ý­la­hî­ye­ye­a­çý­lan­el­le­riy­le­o­düþ­man­ca­plan­lar dur­du­ru­lup,­ge­ri­çev­ri­lip,­a­tan­la­rýn­baþ­la­rýn­da­mâ­nen­pat­lat­tý­rý­lý­yor. Öy­ley­se,­Ye­ni­As­ya’ya­ya­ký­þan­gü­zel­sý­fat­lar­dan­bi­ri­ni de,­bu­kýrk­i­kin­ci­hiz­met­yý­lýn­da­o­na,­mü­sa­a­de­niz­le­ve meþ­ve­re­ti­niz­le­biz­ar­ma­ðan­e­de­lim: “Kýrk­i­ki­lik­top­gül­le­si!”

S

TAZÝYE

Erbakan: “O gece ihtilâl olurdu...” Tarih­8­Mart­1997.­ 28­Þubat­toplantýsýnýn­bir­hafta­sonrasý.­ Erbakan’ýn­davet­ettiði­bir­grup­gazeteciyle­birlikte baþbakanlýktayýz.­ Baþbakan­malum­toplantý­sonrasý­ilk­kez­konuþacak... Ertesi­gün­Yeni­Yüzyýl’daki­köþemize­þu­notlarý­düþmüþüz: “Toplatýyý­þu­sözlerle­açtý­Hoca:­ ‘MGK­toplantý­baþlarken­komutanlarla­aramýzda­saygý­ve sevgi­vardý.­Toplantý­sonrasý­bu­daha­da­arttý.­Krizi­yaratan medyadýr.­Bu­suni­krizden biz­de­rahatsýzýz,­ordu­da rahatsýz.­Biz,­bir­önceki toplantýda,­laiklik,­irtica­gibi konularda­bir­kavram­kar“28 Þubat karargaþasý­var.­MGK’nin­bir larýna MGK’da toplantýsýný­bu­konulara hasredelim­dedik.­28­Þubat itiraz etseydik, o gündemi­bu­þekilde­meygece ihtilâl dana­ çýktý.­ Bu­ konular olurdu.” enine,­boyuna­konuþuldu. Toplantý­bunun­için­9­saat­sürdü...’ Soru­cevaplarýn­bir­kýsmý­þöyleydi: -’Madem­ sorun­ yoktu,­ MGK­ kararlarýný­ imzalamak için­neden­3­gün­beklediniz?’ Erbakan:­ ‘Karar­ yanlýþ­ anlaþýlýp­ da­ orduya­ halel gelmesin­diye.’ -’MGK­tarihinde­ilk­defa­bu­kadar­uzun­açýklamanýn yapýlmýþ­olmasý,­olaðanüstü­bir­durumun­göstergesi­deðil­mi?’ Erbakan:­ ‘MGK’nýn­ açýklamasý­ medya­ çarpýtmasýn diye­ilk­kez­uzun­yapýldý...’ -’Cumhurbaþkaný’nýn,­ ordunun­ rahatsýzlýðý­ konusun-

‘‘

da­ medyaya­ yaptýðý­ açýklama­ ve­ uyarýlar­ hakkýnda­ ne diyorsunuz?’ Erbakan:­‘Cumhurbaþkaný’ný­medya­zorladý;­gündem oluþturmak­için­kullandý;­onun­suçu­yok.’ -’Söylediklerinizden,­Türkiye’de­askerî­otoritenin­sivil otoriteye­baðlý­olduðu­sonucunu­çýkarabilir­miyiz?’ Erbakan:­‘Bu­konularda­askerî­otoritenin­sivil­otoriteye baðlý­olduðunu­kesinlikle­söyleyebilirim.’...” Evet­biraz­“masal”­gibi...­ Ama­aslý,­ayak­süren,­yok­sayan,­gerginliði­tercih­eden bir­Erbakan­politikasý... Ýki­ay­sonra... 6­Mayýs­1997... Yine­baþbakanlýk­konutundayýz... Þöyle­yazmýþýz­ertesi­gün: “Basýn­sohbetinde­Erbakan,­bugüne­kadar­kamuoyuna yaptýðý­taktik­nitelikli­siyasi­açýklamalarýnýn­dýþýna­çýkýyor­ve kendisi­açýsýndan­gerçekleri­dile­getiriyordu.­ Toplantýdaki­ilk­sözü­oldukça­açýktý: ‘Asker­rahatsýz,­ancak­askerî­müdahale­riski­yok...’ Ardýndan­8­yýllýk­eðitim,­laiklik­tanýmý,­28­Þubat­kararlarýna­ kökten­ itiraza­ oturan­ gerçek­ görüþünü,­ asker-sivil iliþkisi­ hakkýndaki­ ‘sivil’­ fikirlerini­ tüm­ çýplaklýðýyla­ açýklýyordu. Bunlarý­neden­askere­karþý­ve­28­Þubat­MGK’sýnda­dile getirmediði­sorusuna­ise­þu­yanýtý­veriyordu: ‘Bunlarý­MGK’da­söyleseydik,­o­gece­ihtilal­olurdu.’...” Bu­da­“öteki”,­faydacý­veya­siyasetçi­Erbakan... Erbakan’ýn­gözünden­dönemin­kýsa­özeti­biraz­da­böyledir... Ve­bu­Erbakan’ýn­bizzat­kendisidir... Ali Bayramoðlu / Yeni Þafak, 2.3.2011

Hoca’ya buruk veda 28­Þu­bat­sü­re­cin­de­ya­þa­dý. Ör­ne­ðin­hiç­bir­i­mam-ha­tip­li­ken­di­ni­Re­fah­Partisi’nin­ar­ka bah­çe­sin­de­bi­ten­ot­gi­bi­ta­ným­la­maz­ken,­hiç­bir­ba­þör­tü­lü­öð­ren­ci­nin­rek­tö­rü­nün­o­na­se­lâm­dur­ma­sý­gi­bi­bir­der­di­yok­ken,­Er­ba­kan­sa­ye­sin­de­“la­ik-an­ti-la­ik”­ku­tup­laþ­tý­rý­cý­söy­le­mi su­ni­bir­tar­týþ­ma­dan­da­ha­faz­la­sýy­mýþ­gi­bi­gün­de­mi­mi­ze­yer­leþ­miþ­ol­du.­Ve­ne­ya­zýk­ki­bu­söy­lem­le­rin­tor­tu­la­rýy­la­bu­gün ha­len­uð­raþ­mak­ta­yýz.­En­va­hi­miy­se,­Er­ba­kan’ýn­bu­tür­söz­le­ri or­ta­ya­at­ma­sý­na­yol­a­çan­öz­gü­ven­ve­coþ­ku­sun­dan­MGK­top­lan­tý­la­rý­son­ra­sýn­da­e­ser­kal­ma­mýþ­ol­ma­sýy­dý. 28­Þu­bat­ka­rar­la­rý­dik­te­e­dil­dik­ten­i­ki­gün­son­ra­Er­ba­kan’ýn “MGK’da­tam­bir­u­yum­var­dý” Daryl Cagle de­me­ci­as­lýn­da­mez­kûr­öz­gü­ven MSNBC.com ve­ coþ­ku­nun­ ye­ri­ni­ “uz­laþ­ma”nýn­al­dý­ðý­nýn­ilk­gös­ter­ge­siy­di.­Ki­er­te­si­gün­Ge­nel­kur­may Ge­nel­Sek­re­te­ri­E­rol­Öz­kas­nak’ýn­ken­di­si­ni­tek­zip­e­den “TSK,­A­ta­türk’ün­kur­du­ðu­la­ik Cum­hu­ri­yet’in­te­mel­il­ke­le­ri­ni ha­ya­ta­ge­çir­me­ye­i­na­nan­lar­ve bu­na­gö­nül­ve­ren­ler­le­u­yum­i­çin­de­dir.­Bun­lar­dý­þýn­da­kim­sey­le­u­yum­i­çin­de­de­ðil­dir”­be­ya­na­tý­da­“öz­gü­ven­ve­coþ­ku”nun­ar­týk­ki­min­ta­ra­fý­na­geç­ti­ði­ni­göz­ler­ö­nü­ne­se­ri­yor­du...­Ni­te­kim Er­ba­kan’da­27­Ma­yýs­1997’de­ki T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) grup­top­lan­tý­sýn­da­“u­yum”un­ne an­la­ma­gel­di­ði­ni­i­ti­raf­e­de­cek­ti: DOSYA NO: 2011/136 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çý“Hü­kü­me­tin­ö­nün­de­i­ki­se­çe­karýlmýþtýr. nek­var­dý.­Bi­rin­ci­si­or­du­nun­ta­Birinci açýk artýrma 16/03/2011 günü saat: 9.15-9.25 Eskiedirne asfaltý no: 2022 Amavýr­la­rý­na­rest­çe­kip­hü­kü­met­ten net Oto Parký Gaziosmanpaþa/Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60' ay­rýl­mak,­i­kin­ci­si­de­uz­laþ­ma­yý ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak ve­ik­na­yý­de­ne­mek­ti.­Biz­uz­laþ­satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulma­yý­seç­tik.” masýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin Hilâl Kaplan / Taraf, 2.3.2011

ERBAKAN’I en­i­yi­ta­ným­la­yan­di­ðer­söz­cük­ler­coþ­ku­ve­öz­gü­ven­ol­sa­ge­rek.­Hi­ta­be­tin­de­ki­coþ­ku­ve­du­ru­þun­da­ki­öz­gü­ven, yýl­lar­dýr­i­ti­lip­ka­ký­lan­‘çev­re'­in­san­la­rý­ný­de­rin­den­et­ki­le­di;­on­la­ra­kay­bet­tik­le­ri­“ken­di­ne­i­nan­ma”­duy­gu­su­nu­ye­ni­den­ka­zan­dýr­dý.­ An­cak­ ne­ ya­zýk­ ki­ ay­ný­ za­man­da­ Er­ba­kan­ bu coþ­kuy­la­ka­rý­þýk­öz­gü­ve­ni­ne­za­man­za­man­ye­ni­len­bir­li­der­di.­Bu­ye­nil­gi­nin­en­a­ðý­rý­nýy­sa­o­nun­la­be­ra­ber­en­baþ­ta­mü­te­dey­yin­ke­sim­ler­ol­mak­ü­ze­re­tüm­Tür­ki­ye­hal­ký

þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir ör neðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 21/02/2011 Muhammen kýymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 21.000 TL. 1 34 GS 9426 plakalý Wolkswagen marka jetta 1.6 model 2009 model ön panel vuruk, ön kaput vuruk muhtelif çizikleri var. Motor BSE673011 Þase no WVWZ2ZIKZ9M 020431 Anahtarý var, ruhsatý yok. (Ýc. Ýf. K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 www.bik.gov.tr B: 14335

BAFRA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)

Muhterem ablamýz,

Ali, Osman ve Enes'in annesi, Mustafa Zeki Güven'in hanýmý

Sabire Güven

’in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Elif Göçmenler Ömer Göçmenler ÝZMÝR

ESAS NO: 2010/197 Esas. KARAR NO: 2011/27 Davacý Murat Düzenli tarafýndan davalý Ayþe Düzenli aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Davanýn KABULÜ ile, TRABZON Ýli, DERNEKPAZARI ilçesi, GÜLEN Köyü (Mah), Cilt no: 29, hane no: 36, birey sýra no: 196'da nüfusa kayýtlý, RAFET ve HEDÝYE'den olma, 20/06/1982 doðumlu, 14333913388 TC kimlik nolu davacý MURAT DÜZENLÝ ile ayný hanede birey sýra no: 309'da nüfusa kayýtlý SEDAT ve KAMÝLE'den olma 10/04/1984 do ðumlu, 14947409086 TC kimlik nolu davalý AYÞE DÜZENLÝ'nin T.M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, bakiye 1,25 TL harcýn davacýdan tahsiline, karar verilmiþ olup; yapýlan tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalý AYÞE DÜZENLÝ'ye ilamýnýn gazetede ilan edildiði tarihten itibaren 22 gün temyiz edilmediði takdirde hükmün kesinleþeceði teblið yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11003

hibrahimcan@windowslive.com

Libya’ya müdahale edilmeli mi? im­di­Ba­tý­lý­li­der­le­rin­ço­ðu­Kad­da­fi’ye­ne ya­pa­cak­la­rý­ný­dü­þü­nü­yor­lar.­Ýn­gil­te­re­Lib­ya’da­u­çu­þa­ya­sak­böl­ge­ler­i­lân­e­dil­me­si­ni is­ti­yor.­Ta­biî­bu­nu­kon­trol­e­de­cek­bir—biz­de­za­ma­nýn­da­PKK’ya­si­lâh­tak­vi­ye­si­ya­pan­u­çak­la­ra sa­hip­Çe­kiç­Güç­gi­bi—bir­u­lus­lar­a­ra­sý­gü­cün­o böl­ge­ye­ko­nuþ­lan­dý­rýl­ma­sý­ný­ge­rek­ti­ri­yor.­A­me­ri­ka­bu­fik­re­kar­þý­çýk­mak­la­bir­lik­te­6.­Fi­lo’yu­Lib­ya ya­kýn­la­rý­na­ge­tir­di­bi­le.­ Bir­ kýs­mý­ NA­TO’nun­ si­vil­le­ri­ ko­ru­mak­ i­çin Lib­ya’ya­ mü­da­ha­le­si­ni­ is­ti­yor.­ Hal­bu­ki­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan’ýn­da­a­çýk­la­dý­ðý­gi­bi­NA­TO,­yal­nýz­ca­ ü­ye­le­ri­ni­ ko­ru­ma­ya­ yö­ne­lik­ bir­ güç.­ U­lus­lar­a­ra­sý­ba­rýþ­gü­cü­o­la­rak­kul­la­nýl­ma­sý­hu­ku­ken­ müm­kün­ de­ðil.­ ABD­ Sa­vun­ma­ Ba­ka­ný Ro­bert­ M.­ Ga­tes­ de­ an­cak­ NA­TO­ i­çin­de­ bir uz­laþ­ma­ sað­lan­ma­sý­ ha­lin­de­ böy­le­ bir­ mü­da­ha­le­nin­müm­kün­o­la­ca­ðý­ný­söy­lü­yor.­Bu­a­ra­da il­ginç­de­bir­i­ti­raf­da­bu­lu­nu­yor:­“A­me­ri­ka’nýn Or­ta­do­ðu’da­bir­sa­va­þa­da­ha­gir­me­si­nin­za­ma­ný­de­ðil”. Kad­da­fi’ye­kar­þý­a­yak­lan­mýþ­grup­lar­da­NA­TO’ya­bað­lý­u­çak­la­rýn­Kad­da­fi­he­def­le­ri­ni­vur­ma­sý­gi­bi­o­la­ðan­dý­þý­bir­ta­lep­te­bu­lu­nu­yor­lar. Bu­ a­ra­da­ A­me­ri­ka,­ Kad­da­fi’nin­ he­men­ ik­ti­dar­dan­ay­rýl­ma­sý­ný­ta­lep­e­der­ken,­o­na­ve­a­i­le­si­ne­git­me­si­i­çin­ül­ke­a­rý­yor­lar.­Ay­rý­ca­ya­kýn­la­rý­ný­da­“Kad­da­fi’yi­ik­na­e­din­yok­sa­siz­de­ce­za­lan­dý­rý­lýr­sý­nýz”­þek­lin­de­teh­dit­e­di­yor. Pe­ki,­ Kad­da­fi’nin­ ken­di­ in­san­la­rý­ný­ vur­du­ðu si­lâh­lar­ne­re­den­gel­di? The­ Gu­ar­di­an’da­ yer­ a­lan­ bir­ a­raþ­týr­ma­ya gö­re­si­lâh­la­rýn­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­den­ge­li­yor.­Ge­çen­beþ­yýl­i­çin­de­AB,­84,5 mil­yon­ av­ro­luk­ si­lâh­ ih­raç­ iz­ni­ ver­miþ.­ Lib­ya’ya­si­lâh­sa­tan­ül­ke­le­rin­ba­þýn­da,­dü­ne­ka­dar Kad­da­fi’nin­ya­kýn­dos­tu­o­lan­Ber­lus­co­ni’nin­Ý­tal­ya’sý­ yer­ a­lý­yor.­ Ý­kin­ci­ sý­ra­yý­ i­se­ Ýn­gil­te­re­ ve Fran­sa­pay­la­þý­yor.­Kim­ya­sal­si­lâh­lar,­rad­yo­ak­tif mad­de­ i­çe­ren­ si­lâh­lar­ da­ bu­ sa­týþ­lar­da­ ö­nem­li bir­yer­tu­tu­yor.­ Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­pa­ra­gel­sin­de­ne­re­den­ge­lir­se gel­sin­man­tý­ðý­i­çin­de,­Kad­da­fi’nin­dik­ta­tör­lü­ðü­nü,­geç­miþ­te­bir­çok­te­rö­rist­gru­bu­ba­rýn­dýr­dý­ðý­ný he­sa­ba­kat­ma­dan­bu­ül­ke­ye­sü­rek­li­si­lâh­sat­tý­lar. Þim­di­de­bu­si­lâh­la­rý­ken­di­hal­ký­na­kar­þý­kul­lan­ma­sý­nýn­ö­nü­ne­geç­me­nin­yo­lu­nu­a­rý­yor­lar. Pe­ki,­u­lus­lar­a­ra­sý­top­lum­Lib­ya’ya­mü­da­ha­le­et­me­li­mi? Bu­so­ru­ya­ve­ri­le­cek­ce­va­býn­ke­sin­lik­le­“ha­yýr” ol­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Zi­ra­böy­le­bir­mü­da­ha­le­yal­nýz­ca­ül­ke­i­çi­ça­týþ­ma­la­rýn­sür­me­si­ni,­a­þi­ret­le­re­bö­lün­müþ­ül­ke­de,­Kad­da­fi’nin­ye­ni­müt­te­fik­ler­ka­zan­mak­i­çin­za­man­bul­ma­sý­ný­sað­la­ya­cak­týr.­ Ay­rý­ca­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nin­yap­tý­rým­ka­ra­rý­nýn­da­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.­Zi­ra I­rak­ör­ne­ðin­de­gör­dü­ðü­müz­ü­ze­re,­e­ko­no­mik yap­tý­rým­lar­dan­en­çok­za­rar­gö­ren­ül­ke­hal­ký­o­lu­yor.­Dik­ta­tör­i­se­za­ten­ken­di­si­ni­ga­ran­ti­ye­al­dý­ðýn­dan­yap­tý­rým­lar­dan­cid­dî­bir­za­rar­gör­mü­yor. Ay­rý­ca­do­lay­lý­yol­lar­dan­bu­ül­ke­ye­mal­sa­tan­ka­ra­bor­sa­cý­kü­re­sel­tüc­car­la­ra­gün­do­ðu­yor. Ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ken­ en­ doð­ru­ iþ;­ Kad­da­fi’ye ar­týk­git­mek­ten­baþ­ka­ça­re­si­kal­ma­dý­ðý­nýn,­sö­zü­ ge­çe­cek­ dost­la­rý­ va­sý­ta­sýy­la­ an­la­týl­ma­sý­nýn ya­ný­sý­ra,­a­sýl­ö­nem­li­si­iç­sa­vaþ­la­mað­dur­o­lan hal­ka­ ih­ti­yaç­ duy­duk­la­rý­ gý­da,­ gi­yim­ ve­ sað­lýk hiz­met­le­ri­nin­ ve­ril­me­siy­le,­ sý­kýn­tý­nýn­ a­zal­týl­ma­sý­dýr.­ Bu­ ko­nu­da­ ö­zel­lik­le­ bu­ ül­ke­de­ cid­dî ya­tý­rým­la­rý,­ gü­zel­ dost­luk­ i­liþ­ki­le­ri­ ve­ ta­ri­hî bað­la­rýy­la­ ö­nem­li­ bir­ ye­re­ sa­hip­ o­lan­ Tür­ki­ye’ye­ bü­yük­ iþ­ düþ­mek­te­dir.­ Zi­ra­ Av­ru­pa­lý­lar­dan­fark­lý­o­la­rak,­yal­nýz­ca­e­ko­no­mik­göz­le­de­ðil,­din­kar­deþ­li­ði,­or­tak­ta­rih­ve­dost­luk­a­çý­sýn­dan­ba­ka­rak,­in­sa­nî­dav­ran­ma­yý­ba­þa­ra­bi­le­cek ye­gâ­ne­ül­ke­Tür­ki­ye’dir.

Þ

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2008/20 Esas. KARAR KARAR NO : 2008/222 1- DAVACILARIN DAVASININ KABULÜ ile, Ýzmir Ýli, Balçova Ýlçesi, Fevziçakmak Cilt: 119, Hane: 1511, BSN: 11'de nüfusa kayýtlý Mesut ve Neslihan'dan olma Eyüp 08/07/2006 doðumlu YÝÐÝT HAZAR TUNCAY'ýn nüfusta "YÝÐÝT HAZAR" olan adýnýn "ZEKÝ HAZAR" olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 14073

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/164 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 16.03.2011 günü Saat 13:30-13:35 ÝNÖNÜ MAH. TERMÝNAL CAD. BALKÜPÜ KARÞISI TEK GÜÇ OTOPARKI- GEBZE yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 S. No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi 125.000,00 YTL 1 Adet 41 U 5420 PLAKALI 2007 MODEL VOLKSWAGEN JETTA 1.6 MARKA BENZINLÝ HUSUSÝ OTOMOBÝL. ANAHTAR MEVCUT. RUHSAT YOK. Toplam : 25.000,00 YTL www.bik.gov.tr B: 14321


Y

MAKALE

3 MART 2011 PERÞEMBE

9

Darbeler ve itiraflar fersadoglu@yeniasya.com.tr

ür­ki­ye­ ve­ Ýs­lâm­ â­le­mi,­ ge­liþ­me­ler­den ve­ “de­ði­þim”den­ u­zak­ ka­la­maz­dý.­ Bil­has­sa,­ta­ri­hî,­coð­râ­fî­ve­je­o­po­li­tik­þart­lar,­Tür­ki­ye’yi­has­sas­bir­ko­num­da­tu­tu­yor. Bun­dan­ do­la­yý­ mey­da­na­ ge­len­ da­hi­lî­ çal­kan­tý­lar,­hâ­di­se­ler­bi­le,­dýþ­mü­da­he­le­ve­et­ken­ler­den­ ba­ðým­sýz­ dü­þü­nü­le­mez.­ Si­ya­sî, ti­câ­rî­mih­rak­la­rýn­ve­is­tih­ba­rat­ör­güt­le­ri­nin ci­rit­at­tý­ðý­bir­ül­ke­ol­ma­sý­a­çý­sýn­dan;­bir­çok el­ve­par­mak­ka­rýþ­mak­ta,­ka­rýþ­týr­mak­ta­dýr. 28­ Þu­bat­ post-most­ her­ ne­ dar­be­si­ i­se,

T

dâ­hi­lî­bir­mü­da­ha­le­mi­i­di,­yok­sa­hâ­ri­cî­mi? Dar­be­ler­ta­ri­hi­gös­te­ri­yor­ki,­Tür­ki­ye’nin­iç di­na­mik­le­ri,­ dý­þa­rý­dan­ ha­re­ke­te­ ge­çi­ril­me­den­ dar­be­ ya­pa­cak­ güç­te,­ þart­lar­da­ de­ðil. Zi­r a,­ e­k o­n o­m i­d en­ tu­t un,­ as­k e­r î­ ve­ si­y â­s î bir­çok­me­se­le­ha­ri­ce­bað­lý­dýr.­ ABD,­ IMF,­ Dün­ya­ Ban­ka­sý,­ se­fih­ fel­se­fe­den­bes­le­nen­2.­Av­ru­pa...­Bun­la­rýn­o­lu­ru­a­lýn­ma­dan,­as­ker­ler­bu­i­þe­so­yu­na­maz­lar.­27 Ma­yýs­ 1960­ dar­be­si­ de,­ 12­ Mart­ Muh­tý­ra­sý da,­12­Ey­lül­1980­dar­be­si­de,­28­Þu­bat­1997 dar­be­si­ de­ hep­ dýþ­ güç­le­rin­ des­te­ði,­ o­lu­ru ve­ça­lýþ­ma­sýy­la­ger­çek­leþ­ti­ril­miþ­tir. O­gü­nün­“Tür­ki­ye’nin­ek­se­ni­kay­dý,­Ba­tý­dan­ Ýs­lâm­ â­le­mi­ne­ kay­dý!”­ söz­le­ri­ni­ ve­ D-8 tar­týþ­ma­la­rý­ný­ ha­týr­la­ya­cak­sý­nýz…­ Ýþ­te­ bu dev­re­de,­dý­þa­ba­ðým­lý­o­lan­iþ,­sa­na­yi­çev­re­le­ri,­ü­ni­ver­si­te,­as­ker­ve­yar­gý­or­gan­la­rý­ha­-

re­ke­te­ge­çi­ril­di­ve­dar­be­ya­pýl­dý. E­sa­sýn­da­dar­be­nin­ba­þak­tö­rü­ABD’dir.­Ýþ­te­e­mek­li­tuð­ge­ne­ral­Ne­jat­Es­len’in,­ka­týl­dý­ðý­bir­TV­prog­ra­mýn­da­ki­i­ti­raf­ve­tes­bit­le­ri:­ “ABD­ geç­m iþ­t e­ as­k er­l e­ is­t e­d i­ð i­ za­m an dar­be­ yap­tý­rý­yor­du,­ biz­ de­ saf­ saf­ o­ o­yu­nu oy­nu­yor­duk.­ Bu­gün­ kon­jonk­tür­ de­ðiþ­ti.­ A­me­r i­k a­ ar­t ýk­ is­t e­d i­ð i­n i­ as­k er­l er­ ka­n a­l ý­ i­l e sað­la­ya­ma­ya­ca­ðý­ný­ an­la­dý.­ 12­ Ey­lül­ son­ra­sýn­da­ ya­pý­lan­ ha­ta­lar­ yü­zün­den­ bü­yük­ sý­kýn­tý­lar­ ya­þa­dýk.­ En­ kö­tü­ de­mok­ra­si,­ en­ i­yi as­ke­rî­yö­ne­tim­den­da­ha­i­yi­dir.” As­l ýn­d a­i­t i­r af­l ar­d a­bu­l un­m a­sý­ge­re­ken, fark­lý­ke­sim­ler­den­de­çok­ki­þi­ler­var.­Ta­biî her­ke­sin­ken­di­iç­mu­ha­se­be­si­ni,­el­bet­te­ken­di­si­nin­yap­ma­sý­bek­le­nir.­A­ma­bil­has­sa­i­fa­de­le­riy­le­kit­le­le­re­yön­ve­ren­le­rin,­top­lu­mu­da­il­gi­len­di­ren­geç­miþ­te­ki­ha­ta­la­rý­nýn­far­ký­na­var­-

dýk­la­rýn­da,­bu­nu­ses­li­o­la­rak­da­di­le­ge­tir­me­le­ri­el­bet­te­da­ha­doð­ru­ve­fa­zi­let­li­o­la­ný­dýr.­Ve in­þâ­al­lah­bu,­Al­lah­in­din­de­de­mað­fi­re­te­se­bep­tir.­En­a­zýn­dan,­kim­o­lur­sa­ol­sun­her­kes­i­çin,­rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­den­bu­nu­bek­le­riz. Be­di­üz­za­man’ýn­ i­fa­de­ et­ti­ði­ þu­ mâ­nâ­la­ra, her­za­man­i­çin­ih­ti­ya­cý­mýz­var: “Nef­si­ni­it­ham­e­den,­ku­su­ru­nu­gö­rür.­Ku­su­ru­nu­ i­ti­raf­ e­den,­ is­tið­far­ e­der.­ Ýs­tið­far­ e­den,­is­ti­â­ze­e­der.­Ýs­ti­â­ze­e­den,­þey­ta­nýn­þer­rin­den­ kur­tu­lur.­ Ku­su­ru­nu­ gör­me­mek,­ o ku­sur­dan­da­ha­bü­yük­bir­ku­sur­dur.­Ve­ku­su­ru­nu­ i­ti­raf­ et­me­mek,­ bü­yük­ bir­ nok­san­lýk­týr.­Ve­ku­su­ru­nu­gör­se,­o­ku­sur­ku­sur­luk­tan­çý­kar.­Ý­ti­raf­et­se,­af­fa­müs­te­hak­o­lur.”­1 Dipnot: 1- Lem’alar, s. 91.

Asýl mesele: Ýnandýðýný yaþamak (2) hocazade68@hotmail.com

Dilimiz boþ durmasýn!

D

ö­ne­bi­len­bir­dil,­kav­ra­ya­bi­len bir­ id­r ak,­ O'­n a­ yö­n e­l e­b i­l en bir­i­man…­ Al­lah’ýn­ kul­la­rý­na­ ih­san­ et­ti­ði­ en ö­nem­li­ni­met­ler.­ Mü’min,­ i­man­ e­den­ de­mek­tir.­ Ý­man­i­se,­Al­lah’a,­hiç­te­red­düt­et­me­den­ ka­yýt­sýz­ þart­sýz­ i­nan­mak,­ yö­nel­mek­ve­i­ti­kat­et­mek­tir.­Bu,­Rab­bi­mi­zin­bü­yük­lü­ðü­nü,­kud­ret­ve­a­za­me­ti­ni­id­rak­i­le­o­lur.­O'­nun­bü­tün­mev­cu­dat­ü­ze­rin­de­ki­ta­sar­ru­fu­nu­mü­þa­he­de­et­mek­i­se,­id­ra­kin­üst­per­de­si. Bu­id­ra­kin­so­nun­da­ki­tes­lim­o­luþ, i­man­dýr;­ne­den,­ni­çin­de­me­den… Kalp­i­le­i­man,­dil­i­le­ik­râ­rý­ge­rek­ti­rir. Ýk­râr­i­se,­i­nan­cý­ný­a­çý­ða­vur­ma,­a­çýk­ça söy­le­me;­di­lin­tas­dik­et­me­si.­Ya­ni­kalp i­le­tas­dik,­dil­i­le­de­ik­râr­i­ma­nýn­um­de­si;­bir­be­de­nin­i­ma­ný­nýn­rük­nü­dür. Kalp,­“kalp”­çý­kar­sa­hiç­bir­i­þe­ya­ra­maz;­ geç­mez­ ak­çe,­ pul­ o­lur.­ Al­lah (cc)­o­me­kân­da­taht­kur­du­ðu,­te­cel­lî et­ti­ði­ za­man,­ o­ be­de­nin­ can­ e­vi­ne ruh­ve­rir.­Çün­kü­kalp,­in­sa­nýn­mâ­ne­vî­ bün­ye­sin­de­ki­ duy­gu­la­rýn­ mer­ke­zi; i­m a­n ýn­ da­ ka­f e­s i…­ Her­ rit­m in­d e güm­güm­e­der,­tas­dik­e­der­Rab­bi­ni. Kal­bin­ gay­re­ti­ ya­nýn­da­ dil­ su­sup dur­ma­ma­lý.­Müm­kün­o­lan­her­â­ný­ný­O’nun­la­dol­dur­ma­lý.­Ö­lüm­hâ­riç, uy­ku­ha­riç,­dö­ne­bil­di­ði­an­lar­Rab­bi­ni­zik­ret­me­li. Dil,­dün­ya­dan­ya­ka­sý­ný­a­lýn­ca,­her þe­ye­hamd­et­me­li,­Hâ­lýk’ý­na­tes­bihfe­þân­ol­ma­lý.­ Bu,­o­ka­dar­zor­bir­þey­ol­ma­sa­ge­rek.­ Gi­der­ken,­ ge­lir­ken,­ yü­rür­ken, o­to­büs­te,­ tak­si­de;­ ya­tar­ken,­ kal­kar­ken,­o­tu­rur­ken­di­li­miz­hep­dön­me­li. Dön­me­li,­a­ma­na­sýl? Ýn­san,­far­kýn­da­o­la­rak-ol­ma­ya­rak pek­çok­þe­ye­il­gi­du­yu­yor;­lü­zum­lu-lü­zum­suz­ko­nu­þup­du­ru­yor.­Bir­a­ra­da bu­lu­nun­ca­bir­kaç­ka­fa­dar­in­san,­a­lý­yorsa­tý­yor,­ya­pý­yor­bo­zu­yor­hat­ta­hü­kü­met­ler­ku­ru­yor,­hü­küm­ve­rip­du­ru­yor. Mâ­lâ­ya’ni­ lâ­kýr­dý­lar­ pa­za­rý­ ku­ru­lu­yor! Hiç­de­bir­men­fa­a­ti­yok,­hat­ta­ha­sa­re­ti­ çok.­ Gü­na­ha­ gi­rif­tar­ o­lu­yor her­ne­fes­te­in­san­lar.­Ne­ya­zýk­ki,­bu ha­ta­ya­din­dar­da­dü­þü­yor. Ya­zýk­de­ðil­mi? De­mek­ki,­kal­bin­pe­þi­sý­ra­di­li­de koþ­tur­ma­lý,­müm­kün­se­boþ­tut­ma­ma­lý. Lâf­zul­lah’ýn,­sa­lâ­va­týn­çe­þit­le­ri­ma­lûm­dur.­Her­va­kit­te­o­ku­na­cak­du­â var;­tar­tý­ya­gir­me­ye­cek­ka­dar­ha­se­nât­tar,­se­vap­tar.­Þu­hâl­de,­di­li­düz­gün kul­la­nýp­hay­ra­yol­lan­dýr­ma­lý,­bo­þa git­mez­bu­gay­ret­le­mu­sal­lâ­ya­var­ma­lý. Ma­l ûm­d ur­ ki,­ Ce­n âb-ý­ Hak mü’mi­nin­gü­zel­o­lan­bir­çok­a­me­li­ni, dav­ra­ný­þý­ný­ i­ba­det­ o­la­rak­ va­sýf­lan­dýr­mak­ta­dýr.­ Bu­nun­ kar­þý­lý­ðýn­da­ i­se bir­ i­yi­ dav­ra­ný­þa­ on,­ yüz,­ bin­ hat­ta bin­ler­se­vap­yaz­dýr­mak­ta­dýr. Sa­lâ­va­ta­ge­lin­ce;­de­fi­ne­a­nah­ta­rý! Böy­l e­ þey­l er­ de­m ek­ i­ç in,­ dil­l e­r i dil­len­dir­me­li.­Fe­na­sö­ze­gem­vu­rup, hay­ra­yön­len­dir­me­li. “Rab­bim,­gön­lü­me­ge­niþ­lik­ver;­i­þi­mi­ ko­lay­laþ­týr,­ di­lim­de­ki­ tu­tuk­lu­ðu­çöz”­1 di­ye­de­duâ­et­me­li.­ Rah­m an’ýn­ rah­m e­t i­n i,­ Þe­f î’i­n in him­me­ti­ni­u­ma­rak…­ Dipnot: 1- Tâhâ Sûresi, 25-28.

latif@yeniasya.com.tr

Ebeveyn, anlatarak ve bilhassa yaþayarak örnek olmaya çalýþmalý n­ne–ba­ba­lar,­ço­cuk­la­rý­nýn­na­za­rýn­da­en­te­sir­li­el­ki­ta­bý­gi­bi­dir.­Ýs­tis­na­lar­ha­riç,­ek­se­ri­yet­le­kýz­lar an­ne­le­ri­ni,­er­kek­ço­cuk­lar­i­se­ba­ba­la­rý­ný ör­nek­a­lýr­lar. Ço­cuk­luk­tan­ genç­li­ðe­ a­dým­ at­týk­la­rýn­da­i­se,­ay­rýþ­ma,­fark­lý­laþ­ma,­hat­ta­yer­yer zýt­laþ­ma­e­mâ­re­le­ri­gö­rün­me­ye­baþ­lý­yor.

A

Bu­ fark­l ý­l aþ­m a,­ ço­ð u­ an­n e­ ve­ ba­b a­y ý te­dir­gin­ve­hu­zur­suz­e­di­yor.­Zi­ra,­on­beþ ya­þý­na­ ka­dar­ gö­zü­ gi­bi­ bak­týk­la­rý,­ el­be­bek–gül­b e­b ek­ bü­y üt­t ük­l e­r i­ ev­l ât­l a­r ý­n ýn el­den­ git­ti­ði,­ kon­trol­den­ çýk­tý­ðý­ his­si­ne ka­pý­lý­yor­lar. Ne­ var­ ki,­ genç­lik­ dev­re­sin­de­ ya­þa­nan bu­ fark­l ý­l aþ­m a,­ ha­k i­k at­ nok­t a­s ýn­d a­ her za­man­kö­tü,­fe­nâ,­za­rar­lý­de­ðil­dir. Çün­k ü,­ ba­z ý­ e­b e­v eyn­l er,­ ço­c uk­l a­r ý­n a bil­me­ye­rek­de­ol­sa­yan­lýþ­e­ði­tim­ve­ri­yor­lar.­ Ya­hut,­ ço­cuk­la­ra­ han­gi­ yaþ­ta­ han­gi e­ði­ti­min­ve­ril­me­si,­ka­de­me­li­o­la­rak­han­gi­ tür­ bir­ mu­a ­m e­l e­d e­ bu­l u­n ul­m a­s ý­ ge­rek­ti­ði­ni­bi­le­mi­yor­lar. Bi­le­me­dik­le­ri­ i­çin­ de,­ ço­ðu­ za­man­ ak­sî te­sir­ ya­pa­cak­ ba­zý­ söz­ ve­ dav­ra­nýþ­lar­da bu­lu­nu­yor­lar. Bu­du­rum­da,­o­ço­cuk,­ya­i­çi­ne­ka­pa­nýk so­run­lu­ bir­ ruh­ ha­li­ i­çin­de­ bü­yü­yor,­ ya da­ bir­ tür­l ü­ diz­g in­l e­n e­m e­y en­ hay­l a­z ýn te­ki­o­lup­çý­ký­yor. Böy­l e­s i­n e­ den­g e­s iz­ yak­l a­þ ým­l ar­l a­ bü­yü­tü­len­bir­ço­cuk,­bü­lûð­ça­ðý­de­ni­len­on beþ­ yaþ­ sý­n ý­r ý­n ý­ geç­t i­ð in­d e,­ e­b e­v ey­n i­n e

TARÝHTE BUGÜN

3 MART 1924

Osmanlý'dan Hilâfet intikamý M illî Mücadelenin ardýndan kurulan II. Meclis'in ilk büyük icraatý, Hilâfeti kaldýrmak oldu. (3 Mart 1924) O dehþetli günde, sadece Hilâfet kaldýrýlmadý. Ayný zamanda, bin küsûr yýllýk mâzisi olan Medreseler kapatýldý. (Mukabil olarak, Tevhid–i Tedrisat Kànunu çýkarýldý.) Dahasý, Þer'iye, Evkàf ve Erkân–ý Harbiye Vekâletleri (Bakanlýklarý) kaldýrýldý. Bunlarýn yerine, tamamiyle diktacý bir anlayýþa köle ve hizmetkâr bir statüye dayalý olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Vakýflar Genel Müdürlüðü ve Genelkurmay Baþkanlýðý ihdas edildi. Bütün bu icraatlarýn dýþýnda, ayrýca bir baþka vakýaya imza atýldý ki, bunun mahiyetini düþündükçe, insanýn vicdaný sýzlýyor. O da þu dur ki: Sal ta nat kal dý rý lýr ken, Os man lý Ha ne da ný na men sup kim se le re pek do ku nul ma mýþ i ken, Hi lâ fe tin kal dý rýl ma sý es na sýn da i se, bu müs -

tes na a i le nin bü tün ef ra dý na kar þý yüz ký zar ta cak cins ten bir ci na yet ir ti kâp e dil di. Kun dak ta ki be bek le ri ne va rýn ca ya ka dar, Os man lý nes lin den ge len 600 ci va rýn da ki nü fu sun sý nýr dý þý e dil me si, yi ne ay ný ta rih te a lý nan Mec lis ka rar la rý i çin de yer al dý.

(1924 yýlý na ait Za být Ce ride si, 7. Cilt, s. 69)

Ne yazýk ki, bu karar derhal tatbik sahasýna ko Osmanlý nüfusunun hazin nuldu. Altý asýr müddetle bu vatana ve millete hâli- sürgün hikâyesini anlatan bir eser. (Timaþ Yayýnlarý) sane hizmet etmiþ olan bir hanedan, en çirkin, en vahþî bir sûrette yerinden mak istendiði kanaatini yurdundan edilerek, peridoðuruyor. þaniyet içinde sefâlete, Son olarak þunu söyle hatta zillet içinde ölüme mek mümkün: Cumhuridoðru sevk ediliyordu. yet'in mutlak istibdat Bu nasýl bir nankörlükþeklinde tatbik edildiði 3 tür, anlamak mümkün Mart 1924 Türkiye'sinde, deðil. ancak 300 yýlda yapýlabiBu bed muamele, Hilâlecek bir siyasî icraat, bir fetin kaldýrýlmasý kararýyla tek günde tatbik ve tabaðlantýlý olarak düþünülhakkuk ettirildi. (Bu nokdüðünde, o mânâ ve matada, "O dehþetli þahsýn kama hizmet eden Osbir günü bir senedir" meâmanlý'dan âdeta merhalindeki rivâyetle baðlantý metsizce bir intikam alýn - kurulabilir.)

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

ce­h en­n em­ a­z a­b ý­ ya­þ a­t a­c ak­ dav­r a­n ýþ­l a­r ý ser­gi­le­me­ye­baþ­lý­yor. E­ði­tim­siz­lik,­ya­da­yan­lýþ­bir­e­ði­tim­an­la­yý­þýy­la­ on­ beþ­ ya­þý­na­ ka­dar­ bü­yü­tü­len bir­ ço­cu­ðun,­ o­ sa­at­ten­ son­ra­ ýs­lâ­hý­ ve­ya düz­gün­ bir­ mec­râ­ya­ so­kul­ma­sý­ hay­li­ zor ve­müþ­kil­bir­ha­di­se­dir. Üs­tad­ Be­di­üz­za­man,­ Mü­nâ­za­rât­ i­sim­li e­se­rin­de,­ter­bi­ye–i­Ýs­lâ­mi­ye­i­le­ye­tiþ­ti­ril­me­yen­bir­ço­cu­ðu­on­beþ­ya­þýn­dan­son­ra ýs­l âh­ et­m e­y e­ ça­l ýþ­m a­n ýn,­ a­d e­t a­ gayr–ý müs­l im­ bi­r i­n i­ Müs­l ü­m an­ et­m ek­ ka­d ar zor­ol­du­ðu­nu­na­za­ra­ve­ri­yor. 24.­Lem'a'da­yer­a­lan­ "Ha­ným­lar­la­Mu­ha­ve­re" mâ­nâ­sýn­da­ki­ mek­tup­ta­ i­se,­ bil­has­sa­ va­li­de­le­rin­ ev­lât­ ye­tiþ­tir­me­de­ çok dik­kat­li­ve­has­sas­dav­ran­ma­la­rý,­þef­kat­le­ri­n i­ yan­l ýþ­ is­t i­k a­m et­t e­ kul­l an­m a­m a­l a­r ý hu­su­sun­da­ cid­dî­ u­ya­rý­lar­da­ bu­lu­nan­ Be­di­ü z­z a­m an­ Haz­r et­l e­r i,­ ö­z et­l e­ þun­l a­r ý söy­lü­yor: "Ri­s â­l e–i­ Nur'un­ en­ mü­h im­ bir­ e­s a­s ý þef­kat­ol­ma­sýn­dan,­ni­sâ­ta­i­fe­si­þef­kat­kah­ra­man­la­rý­ bu­lun­ma­la­rý­ ci­he­tiy­le,­ da­ha­ zi­ya­de­ Ri­sâ­le–i­ Nur'la­ fýt­ra­ten­ a­lâ­ka­dar­dýr­lar.­...Bu­þef­kat­te­ki­fe­da­kârlý­ða­bu­za­man­da­pek­çok­e­hem­mi­ye­ti­var.­ "E­vet,­bir­va­li­de­ve­le­di­ni­teh­li­ke­den­kur­tar­mak­i­çin,­hiç­bir­üc­ret­is­te­me­den­ru­hu­nu­fe­da­et­me­si­ve­ha­ki­kî­bir­ih­lâs­i­le­va­zi­fe–i­ fýt­ri­ye­si­ i­ti­ba­rýy­la­ ken­di­ni­ ev­lâ­dý­na kur­ban­ et­me­si­ gös­te­ri­yor­ ki,­ ha­ným­lar­da ga­yet­yük­sek­bir­kah­ra­man­lýk­var.­Bu­kah­ra­man­lý­ðýn­ in­ki­þâ­fý­ i­le­ hem­ ha­yat–ý­ dün­ye­vi­ye­si­ni,­hem­ha­yat–ý­e­be­di­ye­si­ni­o­nun­la­kur­ta­ra­bi­lir. "Fa­kat,­ba­zý­fe­na­ce­re­yan­lar­la,­o­kuv­vet­li ve­ kýy­met­tar­ se­ci­ye­ in­ki­þaf­ et­mez.­ Ve­ya­hut­ sû–i­ is­ti­mal­ e­di­lir.­ Yü­zer­ nü­mu­ne­le­rin­den­bir­kü­çük­nu­mu­ne­si­þu­dur:­ O­þef­kat­li­ va­li­de,­ ço­cu­ðu­nun­ ha­yat–ý­ dün­ye­vi­ye­de­ teh­li­ke­ye­ gir­me­me­si,­ is­ti­fa­de­ ve­ fay­da­gör­me­si­i­çin­her­fe­da­kâr­lý­ðý­na­za­ra­a­lýr, o­nu­öy­le­ter­bi­ye­e­der.­'Oð­lum­pa­þa­ol­sun' di­ye­ bü­tün­ ma­lý­ný­ ve­rir;­ ha­fýz­ mek­te­bin­den­ a­lýr,­ Av­ru­pa'ya­ gön­de­rir.­ Fa­kat­ o­ ço­cu­ðun­ha­yat–ý­e­be­di­ye­si­teh­li­ke­ye­gir­di­ði­ni­dü­þün­mü­yor.­Ve­dün­ya­hap­sin­den­kur­tar­m a­y a­ ça­l ý­þ ý­y or;­ Ce­h en­n em­ hap­s i­n e düþ­me­me­si­ni­ na­za­ra­ al­mý­yor.­ Fýt­rî­ þef­ka­tin­tam­zýd­dý­o­la­rak,­o­mâ­sum­ço­cu­ðu­nu, â­hi­ret­te­þe­fa­at­çi­ol­mak­lâ­zým­ge­lir­ken,­dâ­vâ­cý­e­di­yor.­O­ço­cuk,­'Ni­çin­be­nim­i­ma­ný­mý­tak­vi­ye­et­me­den­bu­he­lâ­ke­ti­me­se­be­bi­yet­ ver­din?'­ di­ye­ þek­vâ­ e­de­cek.­ Dün­ya­da da,­ter­bi­ye–i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­tam­al­ma­dý­ðý­i­çin, va­li­de­si­nin­ ha­ri­ka­ þef­ka­ti­nin­ hak­ký­na­ kar­þý,­ lâ­y ý­k ýy­l a­ mu­k a­b e­l e­ e­d e­m ez,­ bel­ki­ de çok­ku­sur­e­der." Son­ de­re­ce­ dü­þün­dü­rü­cü­ o­lan­ bu­ i­fa­de­ler,­ bi­ze­ ev­lât­ ye­tiþ­tir­me­nin,­ o­nu­ Ýs­lâ­mî­ah­lâk­ve­fa­zi­let­da­i­re­sin­de­ter­bi­ye­et­me­nin­ ne­ de­re­ce­ e­hem­mi­yet­li­ ol­du­ðunu ha­týr­la­týp­ders­ve­ri­yor. Bu­mâ­nâ­da­ki­ha­ki­kat­li­ders­le­re­de­vam et­mek­ü­mit­ve­te­men­ni­siy­le...

turhancelkan@hotmail.com

fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Îsâr hasleti Hasan Bey: “Ýh­lâs­ Ri­sâ­le­si­nin­ Ü­çün­cü Düs­tu­run­da,­“E­ðer­‘ben­se­vap­ka­za­na­yým, bu­ gü­zel­ me­se­le­yi­ ben­ söy­le­ye­yim’­ ar­zû­nuz­var­sa,­çen­dan­on­da­bir­gü­nah­ve­za­rar­yok­tur;­fa­kat­ma­bey­ni­niz­de­ki­sýrr-ý­ih­lâ­sa­ za­rar­ ge­le­bi­lir.”­ bö­lü­mün­de­ ge­çen, “fa­kat­ ma­bey­ni­niz­de­ki­ sýrr-ý­ ih­lâ­sa­ za­rar ge­le­bi­lir.”­cüm­le­si­ni­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?” Þey­tan­her­za­man­sol­dan­yak­laþ­mý­yor.­Öl­çü­sü­sað­lam­o­lan­la­ra,­din,­i­man­ve­Kur’ân­hiz­me­tin­de­bu­lu­nan­la­ra,­tak­va­ya,­Al­lah’ýn­rý­za­sý­na­ve ih­lâ­sa­ u­laþ­ma­ya­ gay­ret­ e­den­le­re,­ doð­ru­ iþ­ ya­pan­la­ra­ ve­ sâ­lih­ a­mel­ pe­þin­de­ o­lan­la­ra­ þey­tan, sû­ret-i­hak­tan­gö­zü­ke­rek,­sað­dan­ge­li­yor.­­ Bu,­deh­þet­li­bir­teh­li­ke­dir.­Çün­kü­fark­e­di­lip tedbir­ a­lýn­maz­sa,­ bü­yük­ bir­ â­hi­ret­ a­me­li­ bi­le de­ðer­ o­la­rak­ sý­fý­ra­ i­ne­bi­li­yor.­ Bu­ a­çý­dan­ ih­lâs bü­tün­ â­hi­ret­ a­mel­le­rin­de­ en­ vaz­ge­çil­mez­ þart o­l a­r ak­ kar­þ ý­m ý­z a­ çý­k ý­y or.­ Ýþ­t e­ Be­d i­ü z­z a­m an Haz­ret­le­ri­nin­Ýh­lâs­Ri­sâ­le­sin­de­ö­nem­le­iþ­le­di­ði düs­tur­la­rýn­ her­ bi­ri­si­ þey­ta­na­ kar­þý­ bi­rer­ çe­lik zýrh­ ve­ set­ hük­mün­de­dir.­ Ýh­lâs­ Düs­tur­la­rý­na uy­du­ðu­muz­ tak­dir­de­ Al­lah’ýn­ iz­niy­le­ þey­ta­na gi­re­cek­ka­pý­bý­rak­ma­mýþ­o­lu­yo­ruz. Me­se­lâ,­bah­set­ti­ði­niz­bö­lüm­de,­en­ma­sum­bir­ge­rek­çe­ü­ze­rin­de­þey­ta­nýn­han­gi­tarz­da­ge­le­bi­le­ce­ði­ne i­þa­ret­e­di­li­yor.­“Ben­se­vap­ka­za­na­yým,­bu­gü­zel­me­se­le­yi­ben­söy­le­ye­yim”­ar­zu­sun­da­bir­gü­nah­ve­za­rar yok­tur­as­lýn­da.­Fa­kat­bu­is­te­ðin­al­týn­da­e­ðer­bir­ben­lik­duy­gu­su­var­sa,­bu,­in­sa­nýn­a­me­li­ni­þey­ta­na­yak­laþ­týr­mýþ­o­lu­yor.­Þey­ta­nýn­iþ­let­me­si­i­çin­e­li­ne­mal­ze­me­ve­ril­miþ­o­lu­yor.­Þey­ta­na­gi­re­bi­le­ce­ði­bir­ka­pý­a­çýl­mýþ­o­lu­yor.­Þey­tan­o­ka­pý­dan­gi­rip,­e­li­ne­ve­ri­len “ben­lik”­mal­ze­me­si­ni­kul­lan­dý­ðý­da­ki­ka­da­hýrs­la­pe­þi­ne­düþ­tü­ðü­müz­se­vap­tan­da,­aþk­la­yo­lu­na­ko­yul­du­ðu­muz­hiz­met­ten­de­e­li­miz­de­bir­þey­kal­mý­yor. Ýþ­te­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bu­teh­li­ke­nin­a­ðý­na düþ­me­me­miz­i­çin­di­yor­ki:­ “En­lâ­tif­ve­en­gü­zel­bir ha­ki­kat-i­i­ma­ni­ye­yi­muh­taç­bir­mü’mi­ne­bil­dir­mek ki,­en­ma­su­ma­ne,­za­rar­sýz­bir­men­fa­at­tir;­müm­kün­se,­nef­si­ni­ze­bir­hod­gâm­lýk­gel­me­mek­i­çin,­is­te­me­yen­bir­ar­ka­daþ­i­le­yap­týr­mak­ho­þu­nu­za­git­sin.”­1 De­mek,­is­te­me­yen­bir­ar­ka­da­þa­bu­nu­yap­týr­dý­ðý­mýz­da,­þu­kâr­la­rý­el­de­e­di­yo­ruz:­ 1-­Bi­zim­nef­si­miz­hod­gâm­lýk,­ben­lik­ve­ken­di­ni­be­ðen­miþ­lik­teh­li­ke­sin­den­kur­tu­lu­yor.­Ý­çi­miz­de­ bir­ ben­lik­ duy­gu­su­ yok­sa­ ne­ â­lâ!­ Var­sa bu­teh­li­ke­yi­böy­le­ce­sav­mýþ­o­lu­yo­ruz.­ 2-­ Ýs­te­me­yen­ ar­ka­da­þý­mý­zýn­ da­ se­vap­ al­ma­sý­ný­sað­lý­yo­ruz.­­ 3-­ Ar­ka­da­þý­mý­zýn­ nef­si­ni­ ken­di­ nef­si­mi­ze ter­cih­ et­mek­le­ Kur’ân’ýn­ ö­nem­le­ ö­ner­di­ði­ î­sâr has­le­ti­ni2 ya­þa­ma­se­va­bý­na­u­la­þý­yo­ruz.­ 4-­ Hem­ “Ýþ­ti­rak-i­ a’mâl-i­ uh­re­vî”­ düs­tu­ru­ i­le ya­ni­ “biz­ ha­vu­zu”­ düs­tu­ru­ i­le,­ hem­ bir­ hay­ra se­bep­ol­du­ðu­muz­i­çin,­hem­de­o­nun­se­vap­al­ma­sý­ný­gö­nül­den­ar­zu­et­ti­ði­miz­i­çin­biz­de­kar­de­þi­mi­zin­ al­dý­ðý­ ay­ný­ se­va­bý-–o­nun­ se­va­bý­ bö­lün­me­den—Al­lah’ýn­iz­niy­le­a­lý­yo­ruz. 5-­ A­ra­mýz­da­ ih­lâs­la­ bi­na­ e­di­len­ mu­hab­bet, sev­gi,­say­gý­ve­u­huv­vet­kuv­vet­ka­za­ný­yor.­ 6-­Ýh­lâs­sýr­rý­za­rar­gör­mü­yor.­ Bi­lin­di­ði­gi­bi­tam­ih­lâ­sa­mu­vaf­fak­ol­mak,­bu­dî­ni, dî­nin­sa­hi­bi­o­lan­Al­lah’a­tes­lim­et­mek­le,­bir­kul­o­la­rak­O’na­tes­lim­ol­mak­la­ve­O’nun­yo­lun­da­ve­ö­nün­de­ken­din­den­geç­mek­le­baþ­lar.­Ya­ni­ken­di­mi­zi mâ­nâ-yý­is­miy­le­de­ðil;­mâ­nâ-yý­har­fiy­le­ta­ným­la­mak­la,­ya­ni­ken­di­mi­zi­müs­ta­kil­bir­i­sim­o­la­rak­de­ðil;­bir­is­mi­ta­mam­la­yan­harf­o­la­rak­gör­mek­le­baþ­lar.­Ken­di­mi­zi,­bir­is­mi­ta­mam­la­yan­harf­o­la­rak gör­dü­ðü­müz­da­ki­ka­da­ben­lik­dâ­vâ­sý­bi­ter;­“biz­ol­ma”­þu­u­ru­dev­re­ye­gi­rer.­Ken­di­mi­zi­“biz”­o­la­rak­his­set­ti­ði­miz­an,­þah­sî­hiç­bir­kay­gý­mýz,­ne­ma­kam,­ne un­van,­ne­i­sim,­ne­re­sim,­hiç­bir­der­di­miz­kal­maz. Ben­lik­han­di­ka­bý­ný­böy­le­ce­a­þa­bil­di­ði­miz­öl­çü­de, ken­di­mi­zi­“biz”­ha­vu­zu­na­at­ma­mýz,­“biz”­ha­vu­zun­da­e­ri­me­miz,­“biz”­ha­vu­zun­da­ken­di­miz­den­geç­me­miz­müm­kün­o­lur.­Tam­ih­lâ­sa­mu­vaf­fak­ol­ma­nýn en­ko­lay­ve­en­sað­lýk­lý­yo­lu­da,­iþ­te­bu­“biz”­ha­vu­zu­nu­kav­ra­mak­tan­ge­çer.­Çün­kü­bu­ra­da­bü­tün­þe­ref “biz”e­a­it­tir,­bü­tün­þân­ha­vuz­da­ki­her­ke­sin­dir! Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­biz­zat­ken­di­si­nin, ben­li­ði­ni­dâ­vâ­sý­i­çin­de­e­rit­ti­ði­ni­ve­sa­hip­ol­du­ðu þe­ref­ve­ma­ka­mý­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­sos­yal­ya­pý­i­le pay­laþ­tý­ðý­ný,­böy­le­ce­dav­ra­nýþ­la­rýy­la,­söz­le­riy­le­ve ha­ya­týy­la,­tam­ih­lâ­sa­mu­vaf­fak­o­lu­þun­çað­daþ­bir mo­de­li­ni­teþ­kil­et­ti­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.­“Ben­de­si­zin bu­ders-i­Kur’â­ni­ye’de­bir­ders­ar­ka­da­þý­ný­zým... Ben­ma­kam­sa­hi­bi­de­ði­lim.”­ 3;­“Nur­da­ki­ih­lâ­sý boz­ma­mak­i­çin,­uh­re­vî­ma­kâ­mât­da­hi­ba­na­ve­ril­se,­bý­rak­ma­ya­ken­di­mi­mec­bur­bi­li­yo­rum.”­4 i­fa­de­le­riy­le­Be­dî­üz­za­man,­tam­ih­lâ­sý­ya­ka­la­ma­nýn­ve mu­ha­fa­za­et­me­nin­en­teh­li­ke­siz­yo­lu­nun­ken­di nef­si­ni­bu­yol­da­top­rak­bil­mek­ten,­vü­cu­du­nu­Ya­ra­tý­cý­sý­na­fe­da­et­mek­ten­ve­ben­li­ði­ni­“biz­ha­vu­zun­da”­e­rit­mek­ten­geç­ti­ði­ni­gös­te­ri­yor.­­ DU Ey­ Rabb-i­ Ra­him!­ Nu­run­ ha­vu­zun­dan­ mah­rum­ bý­rak­ma!­ Nu­run­ ih­lâ­sýy­la­ bo­ya­ ru­hu­mu! Nu­run­der­sin­den­his­se­mi­ar­týr!­Nu­run­â­dâ­býy­la e­dep­len­dir­ be­ni!­ Nu­run­ mes­le­ðin­den­ a­ya­ðý­mý kay­dýr­ma!­ Nu­run­ nu­ruy­la­ ziy­net­len­dir­ be­ni! Sen­ ki,­ gök­le­rin­ ve­ ye­rin­ Nur’u­sun!­ Sen­ mak­sud-u­biz­zat­ol­gön­lü­me!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Lem’alar, s. 166. 2- Haþir Sûresi: 9. 3- Emirdað Lâhikasý, s. 367. 4- a.g.e., s. 233.


10

3 MART 2011 PERÞEMBE

Y

KÜLTÜR SANAT

alioktay1996@yahoo.com

Müzik ve mahkeme ormalde yan yana gelmesi pek mümkün görünmeyen iki kelime. Biri insanda huzur, diðeri gerginlik çaðrýþtýran. Müzik ve mutluluk, mahkeme ve ceza neredeyse kardeþ anlamlar. Ama iþte bazen birlikte düþünülmesi bile uzak görünen bu iki kavram pekalâ yanyana da olabiliyor. Ýþimiz gereði hergün mahkemelerde, duruþmalarda hak arayanlarýn, adalet peþinde koþturanlarýn içindeyiz. Þiþli Adliyesindeydim geçenlerde de. Ceza Mahkemesinde duruþma sýramýz geldi ve içeri girdik. Savcý Bey, kâtip, mübaþir ve cübbesi, duruþu ile de “Buranýn hakimi benim” diyen hâkim bey kürsüde. Kâtip bilgisayarýn baþýnda hâkim beyin aðzýndan çýkacak her harfi yakalama telâþýnda. Özetle bildiðiniz bir mahkeme salonu. Ama farklý olan bir þey var. Hakim Beyin önündeki laptopdan bir ses yükseliyor. Müzik sesi bu. Evet evet, enstrümantal klâsik müzik sesi yankýlanýyor duruþmada. Soðuk mahkeme salonunun duvarlarýna çarpýp insanýn duygularýný harekete geçiren melodiler uçuþuyor ortalýkta. Þaþýrmamak elde deðil. Bir an için dâvâcý veya dâvâlý da olsanýz içinde olduðunuz durumdan çok, mahkeme ve müziðin arasýndaki baðý kurmaya çalýþýyor zihniniz önce. Eminim suçlu olarak mahkemeye çýkan kiþi bile, o müziðin verilecek cezada indirim sebebi olabileceðini düþünmesine yol açýyordur. Benim gibi yýllardýr müzikle ilgilenen, icra eden ve bir o kadar da bu salonlara, hakimlere savcýlara aþina olan biri bile uzun süre içinde olduðum durumu anlamaya çabalarken, yolu hayatta nadir olarak buralardan geçenler neler düþünmüþtür kim bilir? Bu durumun ben de hoþ ve çok olumlu bir duygu uyandýrdýðýný söylemem lâzým. Bir diðer yönüyle de sert duruþlarý ile bilinen hakim ve savcýlarýmýzýn müziði bu kadar benimsemeleri, duruþmalarda dahi dinleyip dinletme rahatlýklarý bir þeylerin de deðiþtiðinin habercisi sanki. Yine yýllar evvel Baðcýlar Adliyesi’nde fotokopi odasýnda fotokopi çektirecektim. Baktým memurun elinde onlarca þarký notasý. Tanýdýk bir arkadaþýmý görmüþ gibi heyecanlandým birden. Adliye ve müzik notalarý. Memura sordum “Bunlarý kimin için çektiriyorsunuz?’’ “Savcý Bey’in bunlar” dedi. Savcý Bey’in ismini ve odasýný öðrendikten sonra kapýsýný çaldým. Ýçeride yalnýzdý. “Buyurun” dedi. “Savcý Bey, meslekî bir þey için gelmedim, aþaðýda þarký notalarýný sizin çektirdiðinizi söylediler, tanýþmayý arzu ettim.’’ dedim. Benim de müziði sevdiðimi, ilgilendiðimi, hukuk çatýsý altýnda müzikle ilgilenen bir yargý mensubu olduðunu duymamýn beni mutlu ettiðini söyledim. Savcý Bey de çok memnun olmuþtu. Oturduk ve bir süre sohbet ettik. Savcý Bey ayný zamanda ud dersleri alýyormuþ. Ýþ yoðunluðu arasýnda zor da olsa ilgilenmeye çalýþýyormuþ. Ona Mutlu Torun’un Ud Metodu kitabýný edinmesini önerdim. Çok teþekkür etti. Yine bir iki ay evvel bir Savcý Bey dostumuz ziyaretimize gelmiþti. Sohbetin ardýndan, konu müziðe gelince, kendisine ben de fazla olan iki albümü hediye ettim. Biri Melihat Gürses’in Türk Sanat Müziði, diðeri ise Göksel Bakta gir’in enstrümantal albümü idi. Savcý Bey’in bir an gözleri parladý. ‘’Oo ben de bu albümleri arýyordum. Ýkisi de en sevdiðim sanatçýlar. Ankara’ya giderken yolda dinlerim bunlarý artýk. Çok teþekkür ederim‘’ dedi. Doðrusu bu kadar sevineceðini beklemiyordum Savcý Beyin. Bu sevinç beni de mutlu etmiþti. Ayný dili konuþmak, ayný duygularý paylaþmak insaný mutlu kýlýyor gerçekten. Hukuk ve müzik aslýnda birbirinden çok da uzak kavramlar deðil. Türk Müziði ses sistemini kuran hatta soyadlarý ile anýlan Arel-Ezgi-Uzdilek’den Arel soyadý ayný zamanda bir hukukçu olan Sâdeddin Arel’indir. Evet kendisi bir hukuk adamý olmasýna raðmen, müziðimize daha çok emek vermiþ ve böylece tanýnmýþtýr. Ayný kendileri doktor olmalarýna raðmen, iyi bir müzik adamý olarak bilinen Alâeddin Yavaþça, Nevzat Atlýð gibi. Ýnanýyorum ki hukuk adamlarý da sanatla, müzikle uðraþtýklarý ölçüde verecekleri kararlar da çok daha isabetli, adalete uygun, neticeleri olumlu olacaktýr. Müzik ve mahkeme... Ne dersiniz sizin de kulaðýnýza hoþ gelmiyor mu?

N

TÜRBELER ÝHYA EDÝLÝYOR— Ýstanbul Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz, ‘’Þu anda fiili olarak restorasyonu devam eden 37 türbemiz var. Bu aslýnda bir rekordur. Ýlk defa bu dönemde bu kadar sayýda türbe restorasyona alýndý. Bu restorasyonlarýn bir kýsmý Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý, bir bölümü Vakýflar Genel Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlýyor. En geç bu yýlýn sonuna doðru, bu türbelerin restorasyonunun bitmesini bekliyoruz’’ þeklinde konuþtu. FOTOÐRAF: AA

“Türbe zengini” Ýstanbul ÝSTANBUL TÜRBELER MÜZE MÜDÜRÜ CENGÝZ: "OSMANLI DEVLETÝNE YILLARDIR BAÞKENTLÝK YAPAN ÝSTANBUL YURT GENELÝNDE BELKÝ DE DÜNYADA TÜRBESÝ EN FAZLA OLAN ÝLÝMÝZ’’ ÝSTANBUL Türbeler Müze Müdürü Hayrullah Cengiz, Osmanlý Devletine yýllardýr baþþehirlik yapan Ýstanbul’un yurt genelinde belki de dünyada türbesi en fazla olan il olduðunu söyledi. Cengiz, Ýstanbul’da müdürlüðüne baðlý 117 türbenin bulunduðunu, Ayasofya Müzesi’ne baðlý 5 ve Galata Mevlevihanesi sýnýrlarý içinde bulunan 2 türbeyle beraber Kültür ve turizm Bakanlýðý’na baðlý olan türbe sayýsýnýn 124 olduðunu bildirdi. Cengiz, yapýlan çeþitli çalýþmalara göre Ýstanbul’da 480 civarýnda türbe veya ziyaret edilmesi gereken mekân bulunduðunu kaydetti.

Cengiz, 36 Osmanlý padiþahýnýn 29’unun mezarlarýnýn Ýstanbul’da bulunduðunu bazý türbelerde ise birden fazla padiþahýn yattýðýný belirtti. En eski padiþah türbesinin Fatih Sultan Mehmed’e ait olduðunu, en yenisinin ise Eyüp ilçesindeki 1910 yýlýna ait Sultan Mehmed Reþad Türbesi olduðunu anlatan Cengiz, bunun yanýnda kendilerine baðlý türbeler içinde padiþah annesi ya da padiþah hanýmlarýna ait 10, sultan (padiþah kýzlarý) ve þehzadelere ait 4, paþa ve aðalara ait 28, evliya ve din büyüklerine ait 14 türbenin bulunduðunu söyledi.

TYB’den Âkif’in eserleri için kütüphane TÜRKÝYE Yazarlar Birliði Vakfý (TYB) bünyesinde kurulan Mehmet Âkif Ersoy Araþtýrmalarý Merkezi için “Mehmet Âkif Ersoy Eserleri Kütüphanesi” oluþturuyor ve bunun için yardým bekliyor. Kütüphanede öncelikle Mehmed Âkif’in eserle rine ve Mehmed Âkif’le ilgili eserlere yer verilecek. Mehmet Âkif’in Safahat’ýnýn muhtelif baskýlarýný, Safahat’tan seçmeler suretiyle hazýrlanan kitaplarý ve Âkif’in diðer eserlerini bulmak mümkün olacak. Safahat’ýn eski harfli baskýlarý takým olarak kütüphanede yerini alýr ken, Sýrat-ý Müstakim ve Sebilürreþad dergilerine de yer verilecek. Âkif’le ilgili Süleyman Nazif’ten günümüze kadar yazýlmýþ eserlerin tam bir koleksi-

yonunu bu kütüphanede bulundurmak arzusunda olan vakýf, eski kitaplarý baðýþ olarak ve re cek Meh met  kif dostlarýndan söz aldýðýný da belirtiyor. Ayrýca, yeni kitaplar da yazarlarýndan, yayýncýlarýndan baðýþ olarak kabul edilecek ve baðýþ yapanlarýn i simlerini kütüphanenin görünür bir yerinde sergilenecek. Türkiye Yazarlar Birliði Mehmet Âkif Eserleri Kütüphanesi için Millî Müdafaa Caddesindeki dairenin salonunu tahsis etti. Mehmet Âkif Eserleri Kütüphanesi’nin açýlýþý 11 Mart Cuma günü öðleden sonra 14’te yapýlacak. Ayrýntýlý bilgi için: 0(312) 417 45 70, 417 34 72 ve 232 05 71-72 no’lu telefonlar aranabilir. Kültür Sanat Servisi

SOL­DAN­SA­ÐA—­1. Bazý top oyunlarýnda kalenin ö nünde durarak topun kaleye girmesini önlemekle görevli oyuncu, file bekçisi. - Bir yapýnýn toprak altýnda kalan ve yapýya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tamamý. 2.­Þehir ya da ev yýkýntýsý, kalýntý. - Hz. Ýbrahim'in peygamber olarak gönderildiði bölgede saltanat sürdüðü rivayet edilen Babil'in kurucusu ve hükümdarý; Cenâb-ý Hak'ka karþý kibir taslayarak isyan eden ve Hz. Ýbrahim'i ateþe attýran kâfir hükümdar. 3.­Merhamet eden, çok merhametli olan, esirgeyen, koruyan, acýyan Allah. - Numaranýn kýsa yazýlýþý. - Gözle görünmez, lâtif cisimlerden ibaret bir yaratýk. 4.­Ýlâvesi, zeyli mânâlarýnda bir kelime. - C. G. S. sisteminde, uygulama noktasýný, kuvvet yönünde 1 santimetre hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptýðý iþe eþit olan iþ birimi. - Bir Osmanlý altý ný deðerinde olan Venedik ya da Floransa altýný. 5.­Demiryolunda çalýþan vasýta, tren. 6.­Bir seslenme nidasý. - Tarihte Yemen taraflarýnda bulunduðu bildirilen Hûd Peygamber'e isyân edip iman etmeyen ve bu yüzden Allah'ýn gazabýna uðrayýp helâk olan kavim. Kur'ân-ý Kerim'de adý geçen peygamberlerden olan, insanlýðýn ikinci atasý kabul edilen peygamber. - Nicelik, nitelik, güç, süre, sayý bakýmýndan eksik. 7.­Sele de sesliler. - Ham madde iþlenerek yapýlan her türlü mal. 8.­Romatizma aðrýsý. - Akciðer sesi. - Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayý baðýþlama. 9.­Sonu olmayan gele cek zaman, sonsuzluk. - Latincede böbrek. 10.­Görüntü, hayalet. - Bir þeyin içe gelen yaný, arkasý.

Fatma Barbarosoðlu Bâbýâli Sohbetleri’nde EDEBÝYAT Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Der neði (ESKADER) tarafýndan düzenlenen “Bâbýâli Sohbetleri” devam ediyor. Günümüz yazarlarýndan Fatma Barbarosoðlu, okuyucularý ile edebiyat hayatý ve sanat anlayýþý hakkýnda sohbet edecek. Bu akþam saat 18.00’de Bâbýâli Sohbetleri’nde ilk edebî çalýþmalarýný dinleyicilere aktaracak olan Fatma Barbarosoðlu, yeni yayýmlanan romaný Son Onbeþ Dakika’ya dâir yöneltilecek olan sorulara da cevap verecek. Katýlýmýn serbest olduðu sohbet toplantýsýyla ilgili olarak ayrýntýlý bilgi almak isteyenler, 0 (212) 511 23 24 numaralý telefonu arayabile cek veya www.sanatalemi.net sitesini ziyaret edebilirler. Kültür Sanat Servisi

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÖZELLÝKLE çinilerin olduðu türbelerin yabancý konuklarýn ilgisini çektiðini ifade eden Cengiz, ‘’Onlarýn da kendisine göre evliya sýnýfý var ve bu tür mekânlar, onlarýn da görmek istediði mekânlar oluyor. Osmanlý padiþahlarý da yabancýlarýn en fazla ziyaret ettikleri mekânlar oluyor. Bunun yanýnda Eyüp Sultan Türbesi, Aziz Mahmud Hüdai, Yahya Efendi gibi dinî büyüklerin türbelerinde de yabancýlarý görebilirsiniz. Bu tür mekânlara yerli ziyaretçilerden çok daha fazla dikkatli ve alâkalýlar. Bazýlarý saatlerce oturuyorlar’’ diye konuþtu. Ýstanbul / aa

Bestekâr padiþahlar

BULMACA 1

YA BAN CI LAR DA GE LÝ YOR

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ, Osmanlý sultanlarýndan II. Bayezýd, IV. Murat, I. Mahmut, III. Selim, II. Mahmut, Abdülaziz ve Vahdeddin Hanlara ait 12 besteyi tek albümde bir araya getirdi. Þiir ve musikîye gönül veren Osmanlý padiþahlarýna ait besteler, “Osmanlý Türk Müziði Antolojisi” çalýþmalarý kapsamýnda albümleþtirildi. Solist Serdar Þengül’ün seslendirdiði ‘Padiþah Bestekârlar’ adlý albümde on ayrý makamdan eserler bulunuyor. 12 bestenin yer aldýðý albümde padiþahlarýn ilginç hayat hikâyelerini anlatan 22 sayfalýk bir de kitapçýk eklendi. Recep Bozdað / Ýstanbul

Fotoðrafseverler için uluslar arasý sergi 2010 yýlýnda altýncýsý düzenlenen Orhan Holding Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmasý’nda ödül kazanan ve sergilenmeye hak kazanan eserler ilk defa Ýstanbul’da sergileniyor. Sergi 11 Mart 2011 tarihine kadar Ýstanbul Deniz Akademi’de fo toðraf severlerin beðenisine sunuluyor. Orhan Holding U luslararasý Fotoðraf Yarýþmasý, Türkiye’nin bütün dünyaya kapýlarýný açan az sayýdaki uluslar arasý fotoðraf yarýþmalarýndan birisi olarak, 2010 yýlýnda temasý “Festival ve Þen likler” olan yarýþmaya Vietnam’dan Ýsrail’e, Ýran’dan Mek sika’ya 26 ülkeden, 149 sanatçý toplam 1064 fotoðraf ile katýlmýþtý. 6 yýldýr her yýl düzenlenen yarýþma sonrasýnda Bursalý sanatseverlerle buluþan sergi, bu yýl ilk kez Ýstanbullu sanatseverlere de ulaþýyor. Ýstanbul / Said Temur

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Yerdeki karýn yüzünde buz tutmuþ olan tabaka. - Bir kimsenin, satýn aldýðý hizmet veya ürün karþýlýðýnda para yerine verdiði ve karþýlýðý banka hesabýndan ödenen yazýlý belge. 2. Bir tür küçük zurna. - Baryum elementinin simgesi. 3.­Erime noktalarý düþük metalleri tutturma iþlemlerinde kullanýlan, kalay ve kurþun alaþýmlarýnýn genel adý. - Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. 4.­Ne, soru edatý. - Alfabemizde ilk iki sesli harf. - Tavýr, davranýþ. 5.­Önlük, peþtemal. 6.­Yaban hayvanlarýnýn kendilerine yuva edindikleri kovuk. - Rida da sessizler. - Derviþ selâmý. 7.­Papatyagiller familyasýndan, sebze olarak kullanýlan çok yýllýk bir kültür bitkisi. 8.­Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kýsasý. - Genellikle boyna baðlanan, bir tür ince ipek kumaþ. 9.­Ýþini iyi bilen, yetenekli kimse. - Sýðýnmak, aman dileme, medet, yardým is teyiþ, birinin himaBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ye ve merhameti1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ne sýðýnma. 10. 1 V E S A Y E T Ý T A K A Yol yapýmýnda 2 E S A S A T O K A V A S kullanýlan taþ kýrýntýsý. - Soru biçi - 3 L A L A P A Þ A N A S A minde þaþma bil4 A R A N A N E M A R A L diren ünlem. 11. 5 D E M E L E K A V E L E Yumuþak ve renkli 6 E T U R A N A R A L Ý T sahtiyandan yapýl7 T A R O K Ý S A R O S E mýþ yarým konçlu 8 Ö T A M A V A R I R E H lapçýn. 12.­Sod9 S A M A Y O R A Z A K I yum elementinin 10 A S E N A P A N E K O Z simgesi. - Yerden


Y

EKONOMÝ

HABERLER

1 MART 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi

ULUSLARARASI Kredi Derecelendirme Kuruluþu Fitch, Libya’nýn ‘’BBB’’ olan uzun vadeli kredi notunu üç kademe birden indirerek ‘’BB’’ye çekti, görünümünü ise ‘’negatif’’ olarak belirledi. Kuruluþtan yapýlan açýklamada, not indiriminin ülkenin giderek kaotik hale gelen ekonomik ve politik durumunu yansýttýðý belirtilerek, ülkenin kredi notunun birkaç ay içinde tekrar düþürülebileceði uyarýsýnda bulunuldu. Londra / aa

EFEKTÝF SATIÞ

1.6081 1.6450

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

1.5969 1.6171

0.29778 2.2204

0.29611 0.29846 2.2082 2.2237

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.29632 2.2097

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.6022

2.6158

2.6004

1 AVUSTRALYA DOLARI

Libya’nýn kredi notu düþürüldü

ALIÞ

1.6057 1.6352

1 DANÝMARKA KRONU

ÝNGÝLÝZ ekonomi gazetesi Financial Times, New York taksi ihalesinde finale kalan Türk otomotiv üreticisi Karsan’dan övgü ile söz etti. Karsan’ýn finale kalan modeli V1’i ‘’göz alýcý’’ diye niteleyen gazete, haberin giriþinde ‘’New York’ta taksi çevirenler, çok yakýnda global otomotiv üreticileri Detroit, Japonya ya da Almanya’da üretilmiþ deðil, Türkiye’de yapýlan bir araca biniyor olabilirler’’ sözlerine yer verdi. New Yorklular arasýnda 15 gün önce yapýlan ankete de deðinen gazete, 22 bin kiþinin üçte ikisinin Karsan lehinde oy kullandýðýnýn altýný çizerken, V1’i diðer iki finalist Nissan ve Ford’un izlediði vurgulandý. New York / aa

DÖVÝZ SATIÞ

1.5980 1.6246

1 ABD DOLARI

FT’dan Karsan’a övgü

ALIÞ

Cinsi

2.6197

1 KANADA DOLARI

3 MART 2011 PERÞEMBE

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

1.7152 0.25206

1.7262 0.25468

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,6180 ÖNCEKÝ GÜN 1,6050

DÜN 2,2340 ÖNCEKÝ GÜN 2,2190

DÜN 74,40 ÖNCEKÝ GÜN 73,10

DÜN 499,78 ÖNCEKÝ GÜN 498,00

p

p

p

p

1.6540 5.7697

1.6405 5.6093

1.6603 5.8562

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.28531 0.42736

0.28723 0.42813

0.28511 0.42415

0.28789 0.43134

100 JAPON YENÝ

1.9429

1.9558

1.9357

1.9632

5,5 milyon kiþiye uyarý mektubu MALÝYEDE YENÝDEN YAPILANDIRMA ÝÇÝN SEFERBERLÝK ÝLÂN EDÝLDÝ. VERGÝ BORÇLULARI ÝLE TRAFÝK CEZASI BULUNANLARA DÜZENLEMEDEN FAYDALANMALARI ÝÇÝN MEKTUPLAR GÖNDERÝLECEK. MALÝYE Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý için adeta seferberlik ilân etti. 5,5 milyon kiþiye uyarý mektubu gönderecek olan Maliye, Bakan Þimþek’in de katýlacaðý çok sayýda faaliyetle vatandaþlarý yeniden yapýlandýrma konusunda bilgilendirecek. Bazý Alacaklarýn YenidenYapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Kanunun tanýtýmý amacýyla 12 deðiþik faaliyet gerçekleþtirilecek. Ýlk aþamada uygulamaya iliþkin ikincil mevzuat yayýmlanacak. Daha sonra da Kanunun getirdiði imkânlarýn neler olduðunu ve nasýl baþvuruda bulunulacaðýný anlatan milyonlarca broþür hazýrlanarak, mükelleflerin kullanýmýna sunulacak.

Bu kap sam da 5,5 mil yon do la yýn da mükellefe de önümüzdeki hafta baþýnda birer mektup gönderilecek. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, öncelikle mektup yollanacak borçlu mükelleflerin tespitine dönük bir çalýþma yaptý. Bunun için de Kanunda öngörüldüðü þekilde 120 liranýn altýndaki alacaklarýn silinmesine dönük bir yazýlým programý hazýrlandý ve binlerce cezaya yönelik silme iþlemine geçildi. Bu iþlemin de bu akþama kadar tamamlanacaðý bildirildi. Bu çalýþmaya paralel 120 liranýn üzerindeki borçlular listesini de oluþturan Gelir Ýdaresi, kapsama yüz binlerce vergi borçlusunun yaný sýra, 4 milyon trafik ceza tutanaðýnýn da girdiðini belirledi. Bir kiþinin birden fazla trafik cezasý

bu lun du ðu na dik ka ti çe ken yet ki li ler, trafik cezasý olan kiþi sayýsýnýn 1,5 milyon dolayýnda olduðunu bildirdi. Gelir Ýdaresi, yeniden yapýlandýrma için 2 ayrý tipte mektup hazýrladý. Bunlarýn ilki vergi borçlusu kiþi ve kuruluþlar ile tra fik cezasý bulunan vatandaþlara gönderilecek. Bu mektuplarda, herkesin borç tutarý tek tek yer alacak. Gelir Ýdaresi Bilgi Ýþlem Merkezi, elektronik ortamda her mükellefin borcunu kendi mektubuna iþleyecek. Bu mektuplar, daha sonra vatandaþlarýn bulunduklarý illerin Vergi Dairesi Baþkanlýðý ve Defterdarlýklara gönderilecek. Burada borç rakamlarý bir kez daha kontrol edildikten sonra da uyarý mektuplarý vatandaþa yollanacak.

Renault’dan elektrikli ataðý

ÝÞBÝR Holding’in bir giriþimi olan Ýþbir Ziraat, besi ve saðmal büyükbaþ hayvanlar için ‘’Ranchbed’’ a dýyla geliþtirdiði yatak ile hayvanlarýn yatýþ süresini uzatarak verimliliklerini arttýrmayý hedefliyor. Ürünle ilgili bilgi veren Ýþbir Sünger Sanayi A.Þ. Genel Müdürü Metin Gültepe, besi ve saðmal büyükbaþ hayvan yataðý olan Ranchbed’in özenle tasarlanmýþ iki katmaný sayesinde konfor ve dayanýklýlý ðý bir arada sunduðunu ifade ederek, özel tasarlanmýþ yüzey yapýsý sayesinde pislik barýndýrmayan ve kolay temizlenebilen yataðýn, hayvanlarýn altýný kuru ve temiz tutarak meme iltihabýný ve bulaþýcý hastalýklarý engellediðini anlattý. Ekonomi Servisi

En fazla 1.334 lira

Libya gibi petrol ihraç eden Arap ülkelerinde yaþanan olaylarýn, enerji fiyatlarý üzerinde, dünya genelinde bir baský oluþturacaðý tahmin ediliyor.

Petrolde Suud tehlikesi TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Enerji Meclisi Baþkaný Mahmut Yýlmaz, Libya ve diðer Arap ülkelerindeki olaylarla ilgili olarak, ‘’Þu anda petrol fiyatlarýndaki etkiler, daha çok psikolojik kökenli, somut etki ancak uzun vadede arz güvenliðinde sýkýntý yaþanmasý halinde ortaya çýkar’’ dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Baþkan Yardýmcýsý da olan Yýlmaz, Libya gibi petrol ihracatçýsý olan Arap ülkelerinde yaþanan o-

lay la rýn, e ner ji fi yat la rý ü ze rin de, dünya genelinde bir baský oluþturacaðýný, ancak Türkiye’nin bu iþten çok fazla etkileneceðini tahmin etmediði ni belirtti. Yýlmaz, bu geliþmelerden önce yapýlan tedarik anlaþmalarýnda çeþitlilik esasýnýn dikkate alýndýðýný dü þün dü ðü nü i fa de e de rek, ‘’O za man, riskler yayýldýðý için tahmin ediyorum ki, Türkiye çok etkilenmeyecek’’ dedi. Bütün dünya ülkelerinin refahý için Arap ülkelerindeki olayla-

rýn en ký sa sü re de so na er me si te mennisinde bulunan Yýlmaz, ‘’Tek bir tehlike, olaylar Suudi Arabistan’a sýç rarsa çok kötü olur. Zannetmiyorum, ama o zaman gerçekten büyük sýkýntý o lur’’ di ye ko nuþ tu. Yýlmaz, dünya petrol piyasalarýnda yaþanabilecek muhtemel dalgalanmalarýn, hidrokarbon, polietilen, polipropilen ve polyester gibi petrol ve petrol türevlerini iþleyen sektörleri olumsuz yönde etkileyeceðini kaydetti. Bursa / aa

TT, altyapýsýný Avrupaya yaydý

K. Afrika’ya maden ihracatý azaldý ÝSTANBUL Maden Ýhracatçýlarý Birliði (ÝMÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özer, Kuzey Afrika ülkelerindeki olaylarýn maden ihracatýný da olumsuz etkilediðini belirterek, ‘’Libya, Mýsýr, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’a geçen yýl ihracat 87 milyon 439 bin dolardý. Bu yýlýn Ocak-Þubat ayýnda ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,5 düþtü’’ dedi. ÝMÝB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özer, düzenlenen basýn toplantýsýnda, 2010 yýlýnýn ma dencilik açýsýndan önemli bir artýþla son bulduðunu, 2011 yýlýnýn özellikle Kuzey Afrika ülkelerindeki olaylar dolayýsýyla çok parlak baþlamadýðýný ve ihracatýn azaldýðýný bildirdi. Ekonomi Servisi

TANITIM çerçevesinde hemen hemen bütün illerde vatandaþlarýn yoðun olarak bulunduðu alýþ veriþ merkezlerinde de tanýtým ve bilgilendirme standlarý açýlacak. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de, Ankara ve Ýstanbul baþta olmak üzere büyük illerde bu standlarda vatandaþýn yeniden yapýlandýrmaya dönük sorularýný cevaplayacak, tanýtým broþürleri daðýtacak. Faaliyetler kapsamýnda Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, belediyeler ile ilgili hükümlerin uygulanmasýnda da gerekli katkýyý saðlayacak. Bu çerçevede Türkiye Belediyeler Birliði aracýlýðýyla gerekli tanýtým ve bilgilendirme yapýlacak. Ankara / aa

TÜRKÝYE Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), sana yide istihdamýn geçen yýlýn 4. döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, yüzde 6,5 artýþ gösterdiðini bildirdi. TÜÝK, ‘’Sanayi Ýþgücü Girdi Endeksleri 2010 IV. dönem’’ verilerine göre, sanayide istihdam endeksi geçen yýl Ekim-Kasým-Aralýk dö neminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6,5, bir önceki döneme (Temmuz-Aðustos-Eylül) göre ise yüzde 0,6 artýþ gösterdi. Sanayide istihdam, 2009 yýlý 4. döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6,5, bir önceki döneme göre de yüzde 0,1 gerilemiþti. Ankara / aa

Nobel Ödüllü bankacý görevden alýndý

Büyükbaþ hayvanlara yatak

AVM’LERDE VATANDAÞ BÝLGÝLENDÝRÝLECEK

Sanayide istihdam arttý

RENAULT Fluence Z.E. Program Direktörü Nicolas Remise, elektrikli Fluence’e iliþkin ‘’Bizim ticarî modelimizle her türlü bütçenin eriþebileceði bir fiyat öngördüðümüz için bireysel kullanýmda da kýsa sürede yaygýnlaþacaðýný düþünüyoruz’’ dedi. Remise, Renault olarak 2020 yýlýnda satýlan araçlarýn yüzde 10’nun elektrikli araçlar olacaðý þeklinde öngörüleri olduðunu hatýrlatarak, ‘’Bizim ticarî modelimizle her türlü bütçenin eriþebileceði bir fiyat öngördüðümüz için bireysel kullanýmda da kýsa sürede yaygýnlaþacaðýný düþünüyoruz. Ürün gamýmýzda elektrikli Kango aðýrlýklý olarak filolara yönelik bir aracýmýzdýr. Elektrikli Fluence ise piyasanýn yerel özelliklerine göre ya aðýrlýklý olarak filolar ya da bireylere yönelik olacaktýr’’ diye konuþtu. Cenevre / aa

NOBEL ödüllü Muhammed Yunus, Grameen Bankasý Baþkanlýðý görevinden alýndý. Özel Desk TV ve Bangla Vision Televizyonu’na dayandýrýlan haberde, Yunus’un mikrofinans saðlayan Grameen Bankasý’nýn baþkanlýðýndan alýndýðý belirtildi. Bangladeþ devletinin, Grameen Bankasý’nda yüzde 25 hissesi bulunuyor. Banka, yoksul insanlara küçük miktarlarda borç para saðlýyor. Yunus, uzun süredir Bangladeþ hükümetini eleþtiren yorumlarda bulunuyordu. Bangladeþ Merkez Bankasý, 70 yaþýndaki Yunus’un, ülkede 60 yaþ olan emeklilik yaþýný geçtiðini ifade ediyor. Bangladeþ / aa

SERBEST PÝYASA

1.7126 1.7288 0.25188 0.25527

1.6466 5.6947

1 KUVEYT DÝNARI

11

TÜRK Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, 16 ülkede 30 bin kilometre fiber optik aða sahip Pantel þirketini satýn aldýk la rý ný be lir te rek, ‘’Ý le ti þim alt ya pý mý zý bu sa týn al may la Avrupa’ya yaymýþ olduk’’ dedi. Bozkurt, Türk Telekom Grubu CEO’su Hakam Kanafani ile birlikte Almanya’nýn Hannover þehrinde düzenlenen CeBIT fuarýnda Türk gazetecilerle bir araya geldi. Açýlýþta Almanya Baþbakaný Angela Merkel’le aralarýnda geçen sohbeti anlatan Bozkurt, Merkel’in Türk Telekom’un bütün Avrupa’ya yayýlan fiber optik altyapýsýný gösteren haritayý görünce þaþýrdýðýný söyledi. Hannover / aa

Dolar tekrar 1,62 lirada

TOKÝ’den uluslar arasý konut zirvesi

Serbest piyasada dolar açýlýþýn ardýndan 1,6200 lira seviyelerine kadar yükseldi. Dolar bu seviyeleri son olarak 2009 Nisan ayýnda görmüþtü. Bankalararasý piyasada ise dolar kotasyonlarý alýþta en düþük 1,6090 lira, en yüksek 1,6125 lira, satýþta en düþük 1,6150 lira, en yüksek 1,6180 lira seviyesinde iþlem görüyor. Ýstanbul / aa

TOPLU Konut Ýdaresi (TOKÝ) tarafýndan uluslar arasý nitelik te dü zen le nen 2011 Ko nut Ku rul ta yý, Ýs tan bul’da, 4 Mart’ta çalýþmalarýna baþlayacak. Kurultaya 31 ülkeden, çoðu bakan düzeyinde temsilciler katýlacak. Kurultayýn ilk gü nün de ül ke tem sil ci le ri i le ya pý la cak ö zel o tu rum da, yurtdýþýnda iþbirliði imkânlarý ele alýnacak. Ankara / aa

ING Bank Mortgage Barometre’nin 2010 sonuçlarýna göre, tüketiciler ortalama 73 ay vade ve en fazla 1.334 lira ödeme ile konut almak istiyor. Araþtýrma sonuçlarýnda, ‘’Konut satýn alýnýrken kullanýlacak kaynaklar arasýnda kredi ilk sýrada yer alýyor. 2009 Aralýk dönemine kýyasla tüketicilerin banka kredisine ilgilerinin arttýðý görülüyor. Aralýk 2010 itibariyle alýnmasý düþünülen ev fiyatý ortalama 135 bin lira. Kredi kullanmayý düþünen her 4 tüketiciden 1’i konut bedelinin yarýsýndan azý için kredi kullanmayý planlý yor” ifadeleri kullanýlýyor. Ýstanbul / aa

Masimov, "Kriz, henüz emekleme aþamasýnda" dedi.

Masimov: Dünya yeni krizle karþý karþýya KA ZA KÝS TAN Baþ ba ka ný Ka rim Ma si mov, dünyanýn yeni bir küresel ekonomik krizle karþý karþýya olduðunu ve bu krizin kolay kolay gitmeyeceðini söyledi. Rus televizyon kanalý RBC’ye bir röportaj veren Kazakistan Baþbakaný Karim Masimov, bu yýlýn sonunda ya da 2012’nin baþýnda bekledikleri krizin erken geldiðini belirtti. Dün ya yý da ha ön ce ya þa nan e ko no mik krizlere göre daha kötü etkileyecek bir krizle karþý karþýya kaldýklarýný anlatan Masimov, ‘’Dünya yeni bir ekonomik kriz ile karþý karþýya ve bu kriz kolay kolay gitmeyecek gibi görünüyor’’ dedi. Ekonomik krizin büyük ölçüde hâlâ emekleme aþama sýn da ol du ðu nu an la tan Ma si mov, dünyanýn bu kriz için de yeterince hazýrlanmadýðýný ifade etti. Dünyanýn en büyük ekonomileri ABD ve AB’de bütçe açýklarýnýn ortaya çýkmaya baþladýðýný ve ekonominin sular altýnda olduðuna iþaret eden Masimov, bu kriz için çözümün de hala çok olduðunu kaydetti. Astana / aa


12

3 MART 2011 PERÞEMBE

KAYSERÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN 2010/1225 ESASTAN 2010/1271-2010/1275 ESASTAN 2010/1324 ESAS DAHÝL Davacý E.T.K.B. vekili tarafýndan açýlan Kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnýn tensip kararý gereðince: Kayseri ili Kocasinan Taþhan ve Hýrka Köylerinde bulunan ve ekteki listede gösterilen taþýnmazlar ile ilgili ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþleminin idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin davacý Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlýðý aleyhine yöneltilmesi gerektiði, iþlemin iptali davalarý açmalarý ve bu davayý açtýklarý konusunda yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taþýnmazýn E.T.K. Bakanlýðý adýna tescil edileceði, hak sahiplerinin konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini, ilanýn teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeleri, mahkemece tespit olunacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna T.C. Ziraat Bankasý Kayseri Merkez Þubesine yatýrýlacaðý gerektiði ilan olunur. 17/01/2011 ÝLANI YAPILACAK TAÞINMAZLARIN LÝSTESÝ SIRA ESAS NO DAVALI ÝLÇESÝ MAHALLESÝ PARSEL NO 12010/1225 Fatik Doðan KOCASÝNAN TAÞ HAN 2009 22010/1226 Fatma Yiter, " " 2008 Cahide, Karataban, Mehmet Emin Yücel 32010/1227 Okan Durmuþ KOCASÝNAN " 2006 Ali Durmuþ, Ali Durmuþ, Mustafa Durmuþ, Mustafa Durmuþ, Ayþen Durmuþ, Okan Durmuþ, Sevim Durmuþ, Ayþen Durmuþ 42010/1228 Mehmet Silahtaroðlu KOCASÝNAN TAÞHAN 2004 52010/1229 Halit Deniz KOCASÝNAN " 2003 62010/1230 Sevim Durmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 2002 Ali Durmuþ, Mustafa Durmuþ, Ali Durmuþ, Mustafa Durmuþ, Ayþen Durmuþ, Okan Durmuþ, Ayþen Durmuþ, Okan Durmuþ, 72010/1231 Ali Akdeniz KOCASÝNAN TAÞHAN 2001 82010/1232 Mehmet Doðmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 2000 92010/1233 Haným Serçe, " " 1999 102010/1234 Mehmet Durmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 1998 112010/1235 Mustafa Durmuþ, KOCASÝNAN TAÞHAN 1978 122010/1236 Mehmet Durmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 1976 132010/1237 Haným Serçe KOCASÝNAN TAÞHAN 1975 Binnaz Akdeniz, Yaþar Serçe, Sevgi Deniz, Hava Togan, Hayriye Altýndað, Alim Serçe, Haným Serçe, Binnaz Akdeniz, Yaþar Serçe, Sevgi Akdeniz, Hava Togan, Hayriye Altýndað, Alim Serçe, 142010/1238 Döndü Çavuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 1973 152010/1239 Hafýza Durmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 1972 162010/1240 Mehmet Durmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 1971 172010/1241 Hafýza Durmuþ KOCASÝNAN TAÞHAN 1970 182010/1242 Fatma Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1965 192010/1243 Keziban Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1964 202010/1244 Ahmet Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1963 Haným Yazan, Fatma Deniz, Ýbrahim Deniz, Duran Deniz, Abdullah Deniz, Mustafa Deniz, Selma Çete, Ýrfan Deniz, Yýlmaz Deniz, Oðuz Deniz, Erhan Deniz, 212010/1245 Kadriye Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1961 Mehmet Deniz, Muammer Deniz, Keziban Oruç, Haným Deniz, Hatice Deniz, Ayþe Deniz, Zekeriya Deniz , Elmas Deniz, Ferhat Deniz, Nurdan Deniz, Recep Deniz, Nurcan Budak, 222010/1246 Hanifi Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1960 232010/1247 Zehra Deniz, Hanifi Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1959 242010/1248 Elmaz Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1958 Ferhat Deniz, Nurdan Dilmen, Recep Deniz, Nurcan Budak, Kadriye Deniz, Mehmet Deniz, Muammer Deniz, Keziban Oruç, Haným Deniz, Hatice Deniz, Ayþe Deniz, Zekeriya Deniz, 252010/1249 Keziban Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1957 262010/1250 Zarife Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1956 272010/1251 Keziban Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1955 Saim Deniz, Fatma Üke, Tülay Dursun, 282010/1252 Kadriye Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1954 Mehmet Deniz, Muammer Deniz, Keziban Oruç, Haným Deniz, Hatice Deniz, Ayþe Deniz, Zekeriya Deniz, Elmas Deniz, Ferhat Deniz, Nurdan Dilmen, Recep Deniz, Nurcan Budak, 292010/1253 Hanifi Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1953 302010/1254 Erol Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1952 312010/1255 Kadriye Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1951 Mehmet Deniz, Muammer Deniz, Keziban Oruç, Haným Deniz, Hatice Deniz, Ayþe Deniz, Zekeriya Deniz, Elmas Deniz, Ferhat Deniz, Nurdan Dilmen, Recep Deniz, Nurcan Budak, 322010/1256 Ýbrahim Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1950 332010/1257 Ahmet Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1949 Haným Yazan, Fatma Deniz, Ýbrahim Deniz, Duran Deniz, Abdullah Deniz, Mustafa Deniz, Selma Çete, Ýrfan Deniz, Yýlmaz Deniz, Oðuz Deniz, Erhan Deniz, 342010/1258 Hacer Öztürk KOCASÝNAN TAÞHAN 1947 Esma Arý, Behiye Bulut, Leyla Karaman, Gülseren Çapan, Zekeriya Togan, Ýlyas Togan, Mevlüt Togan, Mehmet Togan, Servet Togan, Münevver Togan, 352010/1259 Memduh Togan KOCASÝNAN TAÞHAN 1946 362010/1260 Hamza Turan, KOCASÝNAN TAÞHAN 1942 372010/1261 Hacer Öztürk KOCASÝNAN TAÞHAN 1941 Esma Arý, Behiye Bulut, Leyla Karaman, Gülseren Çapan, Zekeriya Togan, Ýlyas Togan, Mevlüt Togan, Mehmet Togan, Servet Togan, Münevver Togan, 382010/1262 Keziban Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1940 Saim Deniz, Fatma Üke,Tülay Dursun 392010/1263 Emine Togan KOCASÝNAN TAÞHAN 1939 Hatice Togan (Uzun), Fatma Togan (Akkoca), Ayþe Togan (Yýlmaz), Emine Togan 402010-1264 Veli Togan KOCASÝNAN TAÞHAN 1937 412010/1265 Zarife Deniz KOCASÝNAN TAÞHAN 1936 422010/1266 Ahmet Dursun KOCASÝNAN TAÞHAN 1930 432010/1267 Þerife Turan KOCASÝNAN TAÞHAN 1928 Hasan Turan, Haydar Turan, Sevgi Turan, Hamza Turan, Handan Karakuþ, Nebi Turan, 442010/1268 Keziban Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1927 Ömer Dursun, Vedat Dursun, Avþar Dursun, Keziban Deniz, Ömer Dursun, Vedat Dursun, Avþar Dursun 452010/1269 Avþar Dursun KOCASÝNAN TAÞHAN 1926 Keziban, Ömer Dursun, Vedat Dursun, Avþar Dursun, Keziban Deniz, Ömer Dursun, Vedat Dursun, 462010/1270 Yunus Deniz, Hanifi Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1925 472010/1271 Keziban Deniz, KOCASÝNAN TAÞHAN 1924 482010/1275 Haným Kebenç KOCASÝNAN HIRKA 3843 Ahmet Karaaslan, Mehmet Karaaslan, Keziban Öztürk, Keziban Pekin, Ömer Kebenç, Haným Soydaþ, Ýzzet Kebenç, Nuran Bozömer, Gülbahar Çavuþ, Mustafa Kebenç, Dursun Kebenç, Leyla Yetüt, 492010/1276 Bektaþ Keskin, KOCASÝNAN HIRKA 3845 Ýbrahim Keskin, Þerife Emre, Fatma Emre, Hasan Keskin, Rukiye Keskin, 502010/1277 Ýsmail Þahin KOCASÝNAN HIRKA 3846 Hatice Þahin (Efe), Fatma Þahin, Hatice Þahin, Hava Þahin, Ýsmail Þahin, Ahmet Þahin, Ýsmail Þahin, Hatice Efe, Fatma Erciyes, Daðýstan Þahin, Döndü Budak, Þaban Þahin, Fatma Þahin (Erciyes), Daðýstan Þahin, Döndü Þahin (Budak), Þaban Þahin, Ahmet Þahin, 512010/1278 Mehmet Berek KOCASÝNAN HIRKA 3847 Sefer Berk, Keziban Berk, Fatma Geres, Ramazan Berk, Haným Taflýoðlu, Nejla Berk, Muammer Berk, Ahmet Berk, 522010/1279 Müslüme Þývgýn KOCASÝNAN HIRKA 3848 532010/1280 Ýsmail Þahin KOCASÝNAN HIRKA 3849 Hatice Þahin (Efe), Fatma Þahin (Erciyes), Daðýstan Þahin, Döndü Þahin (Budak), Þaban Þahin, Ahmet Þahin 542010/1281 Kamil Aydoðdu KOCASÝNAN HIRKA 3850 Osman Aydoðdu, Ersin Aydoðdu, Þerife Alp, Hatice Doðan, Hüseyin Doðan, Hüseyin Doðan, Sevgi Kesenci, Hörmet Þahin, 552010/1282 Ali Aydoðdu KOCASÝNAN HIRKA 3851 552010/1283 Fatma Geyik KOCASÝNAN HIRKA 3852 Mehmet Deniz, Musa Deniz, Mustafa Deniz, Selvi Deniz, 562010/1284 Mustafa Deniz KOCASÝNAN HIRKA 3853 572010/1285 Ýbrahim Deniz KOCASÝNAN HIRKA 3854 582010/1286 Mükremin Çakýr KOCASÝNAN HIRKA 3855 592010/1287 Ýbrahim Keskin KOCASÝNAN HIRKA 3857 602010/1288 Bektaþ Keskin KOCASÝNAN HIRKA 3858 612010/1289 Mehmet Çakýr, Osman Çakýr KOCASÝNAN HIRKA 3859 622010/1290 Þükrü Aydoðdu KOCASÝNAN HIRKA 3860 632010/1291 Ahmet Kazu, Yaþar Kazu KOCASÝNAN HIRKA 3862 642010/1292 Urkiye Dilbas KOCASÝNAN HIRKA 3864 Mehmet Dilbas, Cafer Dilbas, Ali Dilbas, Hava Baran, Ýlhan Dilbas, Naziriye Özdemir, Nimet Tokhay,

Y

Ý­LAN 656667686970717273-

2010/1293 Keziban Kaplan KOCASÝNAN HIRKA 3865 2010/1294 Fatma Dilbas, Apti Dilbas, KOASÝNAN HIRKA 3866 2010/1295 Muammer Kaplan KOCASÝNAN HIRKA 3867 2010/1296 Keziban Kaplan KOCASÝNAN HIRKA 3868 2010/1297 Hüseyin Fidan KOCASÝNAN HIRKA 3872 2010/1298 Mustafa Fidan, KOCASÝNAN HIRKA 3873 2010/1299 Hüseyin Fidan KOCASÝNAN HIRKA 3875 2010/1300 Hüseyin Fidan KOCASÝNAN HIRKA 3877 2010/1301 Dudu Emre KOCASÝNAN HIRKA 3878 Döndü Kösem, Haným Emre, Naci Emre, Hava Vural, Ayþe Altun, Musa Emre, Mehmet Emre, Muharrem Emre, 742010/1302 Yaþar Kesenci KOCASÝNAN HIRKA 3881 Mithat Kesenci, Rifat Kesenci, Haydar Kesenci, 752010/1303 Þerife Adýyaman, KOCASÝNAN HIRKA 3882 Hava Temlek, Ahmet Tekdemir, Mustafa Tekdemir, Hatice Dursun, Ali Tekdemir, Muzaffer Tekdemir, 762010/1304 Þükrü Demirkutlu, KOCASÝNAN HIRKA 3883 772010/1305 Musa Kösem KOCASÝNAN HIRKA 3884 782010/1306 Ahmet Kösem, Ahmet Kösem KOCASÝNAN HIRKA 3885 792010/1307 Durmuþ Kösem KOCASÝNAN HIRKA 3886 802010/1308 Emine Kösem KOCASÝNAN HIRKA 3888 812010/1309 Ýbat Kösem KOCASÝNAN HIRKA 3890 822010/1310 Durmuþ Kösem, KOCASÝNAN HIRKA 3891 832010/1311 Haným Ölker KOCASÝNAN HIRKA 3892 Mustafa Ölker, Hasan Ölker, Ahmet Ölker, Mehmet Ölker, Fatma Ölker, Yusuf Ölker, 842010/1312 Ayþe Demir, KOCASÝNAN HIRKA 3897 Mustafa Demir, Savaþ Demir, Adem Demir, Özlem Türkdönmez, Hakan Demir, 852010/1313 Mehmet Budak, KOCASÝNAN HIRKA 3899 862010/1314 Hasan Hüseyin Bayýndýr, KOCASÝNAN HIRKA 3900 872010/1315 Mehmet Budak, KOCASÝNAN HIRKA 3902 882010/1316 Þerife Sonuç, KOCASÝNAN HIRKA 3903 Mükremin Adýmayan, Hasan Aydoðdu, Mehmet Aydoðdu, Safinaz Çavuþ, Ahmet Aydoðdu, Nalan Çavuþ, Handan Karaduman, Mustafa Aydoðdu, Keziban Aydoðdu, Billor Gümüþ, Ahmet Aydoðdu, Pakize Erdoðan, Hatice Þanlý, Ethem Gündoðdu, Kadriye Türkmen, Nuh Mehmet Aydoðdu, Aziz Aydoðdu, Fatma Aydoðdu, Þerife Aydoðdu, Fikret Aydoðdu, Ýlhan Aydoðdu, Mevlüde Çakýr, Yaþar Adýyaman, Filiz Türkmen, Þerife Oðuz, Sevil Yalçý, Ahmet Adýyaman, Havva Adýyaman, 892010/1317 Mehmet Baykal KOCASÝNAN HIRKA 3904 902010/1318 Mehmet Budak, KOCASÝNAN HIRKA 3915 912010/1319 Haným Bayýndýr KOCASÝNAN HIRKA 3916 Erol Bayýndýr, Hasan Bayýndýr, Murat Bayýndýr, Ferhat Bayýndýr, 922010/1320 Mehmet Budak, KOCASÝNAN HIRKA 3917 Ýbrahim Budak, Þahnaz Budak, 932010/1321 Þerife Sonuç, KOCASÝNAN HIRKA 1918 Mükremin Adýmayan, Hasan Aydoðdu, Mehmet Aydoðdu, Safinaz Çavuþ, Ahmet Aydoðdu, Nalan Çavuþ, Handan Karaduman, Mustafa Aydoðdu, Keziban Aydoðdu, Billor Gümüþ, Ahmet Aydoðdu, Pakize Erdoðan, Hatice Þanlý, Ethem Gündoðdu, Kadriye Türkmen, Nuh Mehmet Aydoðdu, Aziz Aydoðdu, Fatma Aydoðdu, Þerife Aydoðdu, Fikret Aydoðdu, Ýlhan Aydoðdu, Mevlüde Çakýr, Yaþar Adýyaman, Filiz Türkmen, Þerife Oðuz, Sevil Yalçý, Ahmet Adýyaman, Havva Adýyaman, 942010/1322 Mükremin Adýyaman KOCASÝNAN HIRKA 3923 Mevlüde Çakýr, Yaþar Adýyaman, Filiz Türkmen, Þerife Oðuz, Sevil Yalçý, Ahmet Adýyaman, Hava Sabýr, Mükremin Adýyaman, Mevlüde Çakýr, Filiz Türkmen, Þerife Oðuz, Sevil Yalçý, Ahmet Adýyaman, Hava Sabýr, 952010/1323 Ahmet Adýyaman, KOCASÝNAN HIRKA 3928 Mustafa Adýyaman, Murat Adýyaman, Yaþar Adýyaman, Mükremin Adýyaman, Ali Adýyaman, Mustafa Adýyaman, Ahmet Adýyaman, Murat Adýyaman, Yaþar Adýyaman, Mükremin Adýyaman, Ali Adýyaman, 962010/1324 Mükremin Adýyaman KOCASÝNAN HIRKA 3929 Mevlüde Çakýr, Yaþar Adýyaman, Filiz Türkmen, Þerife Oðuz, Sevil Yalçý, Ahmet Adýyaman, Hava Sabýr, Mükremin Adýyaman, Mevlüde Çakýr, Yaþar Adýyaman, Filiz Türkmen, Þerife Oðuz, Sevil Yalçý, Ahmet Adýyaman, Hava Sabýr, www.bik.gov.tr B: 13796

T. C. BAKIRKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) SAYI: 2010/4195 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktarý ve kýymeti yazýlan araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/03/2011 günü aþaðýda yazýlý saatlerde ÝHSAN ÇELÝK Sanayi mah. Kanarya cad. no: 22 Güngören/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýný ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýnda fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu, istekli bulunmadýðý takdirde 16/03/2011 günü aþaðýda yazýlý saatlerde, yu karýda yazýlý ayný adreste ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðin de 7 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V., resmi ihale damga pulu ve mahcuzun teslim masraflarý alýcýya ait olup, tellaliye harcý ve menkulün aynýndan doðan birikmiþ vergileri satýþ bedelinden ödenir. Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. MUHAMMEN BEDELÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 30.000,00 TL 1 ADET 34 MZM 40 plaka sayýlý Wolkswagen marka, Transporter 2.5 TDI, 2004 model beyaz renkli çalýþýr vaziyette, anahtarý ve ruhsatý var, oto, sað sol ön ve arka tampon köþeleri ezik, sað yan sürgü kapý ve çamurluk ezik, sol yan ve çamurlukta hafif ezikler mevcut, muhtelif yerlerde çizik bulunmaktadýr. ÞASÝ NO: WV2ZZZZHZ4H046935 SATIÞ SAATÝ: 10:00-10:10 90.000,00 TL 1 ADET 34 MZM 01 plaka sayýlý PORSCHE marka, CAYENNE tipi, siyah renkli, 2008 model, benzinli, çalýþýr vaziyette, anahtarý ve ruhsatý var, sunroofu çatlak, muhtelif yerlerde çizik bulunmaktadýr. MOTOR NO: 63810802 ÞASE NO: WP1ZZZ9PZ8LA11561 SATIÞ SAATÝ: 10:20-10:30 www.bik.gov.tr B: 14207

BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/6246 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 10.03.2011 günü 10.55-11.00 Saatleri arasýnda TEM Otoparký-Çakmaklý Mah. Kýraç Mevkii 188. Sokak No: 3 Büyükçekmece Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 23.03.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %01 Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24.02.2011 Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 20.000,00 TL 1 34 EK 520 plakalý, Wolkswagen marka Bora tipinde, 2001 model, siyah renkli, otomatik vitesli hususi otomobil, muhtelif çizikleri var, anahtarý var, ruhsatý mevcut deðil. www.bik.gov.tr B: 14261

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/732 Esas. 10/01/2011 Mahkememizin 23/12/2010 Tarih, 2010/732 Esas, 2010/1489 Karar sayýlý kararý ile Giresun ili, Çanakçý ilçesi, Merkez Mahallesi/Köyü Osman ve Sebahat'ten olma 1966 doðumlu FATMA ÖLÜÇ'ün kýsýtlandýðý ve kendisine Kardeþi TURGAY ÖLÜÇ'ün VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 14305

DESA DERÝ SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÝÇÝN YÖNETÝM KURULUNDAN DAVET Sayýn Hissedarlarýmýz, Þirketimizin Olaðan Genel Kurul toplantýsý, 31/03/2011 tarihi saat 16:30'da aþaðýdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Ýstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Halkalý Caddesi No: 208 adresindeki þirket merkezinde yapýlacaktýr. Katýlmak isteyen ortaklarýmýzýn Genel Kurul Blokaj formunu doðrudan doðruya Þirket Merkezimiz olan Halkalý Cad. No: 208, 34620 Sefaköy / Ýstanbul adresine ibraz ederek; toplantýya iþtirak edemeyecek ortaklarýmýzýn ise aþaðýda gösterilen vekâletname örneðini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter tasdikli imza sirkülerini bu vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantý gününden bir hafta önceki gün iþ saati sonuna kadar Þirket Merkezimiz olan Halkalý Cad. No: 208, 34620 Sefaköy / Ýstanbul adresinde þirketimize sunmalarý ve giriþ kartý almalarý gerekmektedir. Giriþ kartý almayan hisse senedi sahiplerinin toplantýya katýlmalarýna kanunen imkân olmadýðý Sayýn Ortaklarýmýzýn bilgilerine arz olunur. Yönetim Kurulumuzun faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu ve denetçi raporu Genel Kurul Toplantýsýndan önceki 15 gün süre ile Þirketimiz merkezinde ortaklarýmýzýn incelemesine açýk bulundurulacaktýr. Þirketimizin Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda (A) Grubu hissedarlarýn 1 (bir) hisse karþýlýðý 50 (elli), (A) Grubu hisse dýþý hissedarlarýn 1 (bir) hisse karþýlýðý 1 (bir) oy hakký vardýr. Sayýn Hissedarlarýmýzýn yukarýda belirtilen gün ve saatte toplantýya katýlmalarý rica olunur. DESA DERÝ SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ 31/03/2011 TARÝHLÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMÝ 1. Baþkanlýk divaný seçimi ve divan heyetine toplantý tutanaðýný imzalamak üzere yetki verilmesi 2. 2010 hesap dönemine iliþkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, baðýmsýz dýþ denetim firmasýnýn rapor özeti ve þirket denetçi raporunun okunmasý ve görüþülmesi, 3. 2010 hesap dönemine iliþkin bilanço ve gelir tablosunun okunmasý, tartýþýlmasý ve onaylanmasý, 4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2010 yýlý faaliyet iþlem ve hesaplarýndan ötürü ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulunun kâr daðýtýmý ile ilgili teklifinin görüþülerek kabul, deðiþtirilerek kabul veya reddi, 6. 2011 hesap dönemi için denetçilerin seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücretlerin tayini, 8. Baðýmsýz Dýþ Denetim firmasýnýn onaylanmasý, 9. 2011 ve izleyen yýllara iliþkin kâr daðýtým politikalarýnýn ortaklarýn bilgisine sunulmasý, 10. Sermaye Piyasasý Kurulu Seri IV No: 41 numaralý tebliðin 4. ve 5. Maddeleri uyarýnca iliþkili taraflarla yürütülen iþlemler ve deðerleme yükümlülüðü hakkýnda ortaklara bilgi sunulmasý 11. Sermaye Piyasasý Kurulu 09/09/2009 tarihli ve 28/780 sayýlý Ýlke Kararý uyarýnca iliþkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulmasý, 12. Yýl içinde yapýlan baðýþlarýn ortaklarýn bilgisine sunulmasý, 13. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazýlý muamele ve iþlerin ifasý hususunda yetki verilmesi, 14. Dilekler ve kapanýþ. VEKÂLETNAME DESA DERÝ SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ'NE Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi'nin 31/03/2011 günü, saat 16:30'da, Ýstanbul, Küçükçekmece Sefaköy, Halkalý Caddesi No: 208 adresinde yapýlacak olan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda aþaðýda belirttiðim görüþler doðrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...................'yý vekil tayin ediyorum. A) TEMSÝL YETKÝSÝNÝN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüþü doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aþaðýdaki talimatlar doðrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazýlýr) c) Vekil þirket yönetiminin önerileri doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantýda ortaya çýkabilecek diðer konularda vekil aþaðýdaki talimatlar doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanýr.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazýlýr) B) ORTAÐIN SAHÝP OLDUÐU HÝSSE SENEDÝNÝN a) Tertip ve serisi b) Numarasý c) Adet - Nominal Deðeri d) Oyda imtiyaz olup olmadýðý e) Hamiline - Nama yazýlý olduðu ORTAÐIN ADI SOYADI veya UNVANI: ÝMZASI: ADRESÝ:

NOT: - (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen þýklardan birisi seçilir, (b) ve (d) þýkký için açýklama yapýlýr. - Vekâletname vermek isteyen oy hakký sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasýný notere onaylattýrýr veya noterce onaylý sirkülerini kendi imzasýný taþýyan vekâletname formuna ekler. - Bu vekâletname 09.03.2004 tarih ve 21872 sayýlý Resmi gazete'de yayýnlanan Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebliði hükümleri uyarýnca düzenlenmiþtir. www.bik.gov.tr B: 14370

T. C. GÜRÜN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2011/5 Esas. Gürün ilçesi Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Davalýlar Faika Moðulkoç (ERKÖSE) Þahin Erköse, Kafiye Devecioðlu (Erköse) Nazmiye Devecioðlu (Erköse), Abdullah Erköse ve Hasan Ali Erköse aleyhine Sivas ili, Gürün ilçesi Þuðul Mahallesi, Kâzým Karabekir Caddesi mevkiinde bulunan 352 ada 22 parsel sayýlý taþýnmazýn 61,03 m2'lik bir kýsmýnýn Sosyal kültürel tesis alaný olarak kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazýn 2942 sayý lý yasanýn 4650 Sayýlý yasa ile deðiþik 8 maddesi uyarýnca pazarlýk yolu ile satýn alýnamayacaðý anlaþýldýðýndan ayný yasanýn deðiþik 10 ve 18 maddeleri gereðince mahkemememize aþaðýda dosya numarasý yazýlý kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasý açýlmýþtýr. KAMULAÞTIRMA ÝLANI KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Sivas Ýli/Gürün Ýlçesi/Þuðul Mahallesi MEVKÝÝ : Kâzým Karabekir Caddesi Mevkii ADA NO : 352 PARSEL NO : 22 VASFI : Ýki Adet Tek katlý Kerpiç ev ve Ahýr ve Kömürlük ve Bahçe YÜZÖLÇÜMÜ : 1.271,29 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Mehmet Mustafa Mirasçýlarý Faika Moðulkoç (ERKÖSE), Þahin Erköse, Kafiye Devecioðlu (Erköse), Nazmiye Devecioðlu (Erköse), Abdullah Erköse ve Hasan Ali Erköse KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : GÜRÜN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Yukarda vasýflarý yazýlý taþýnmazýn malikleri Mehmet Mustafa Mirasçýlarý Faika Moðulkoç (ERKÖSE), Þahin Erköse, Kafiye Devecioðlu (Erköse), Nazmiye Devecioðlu (Erköse), Abdullah Erköse ve Hasan Ali Erköse adýna tam hisseli olarak kayýtlý iken Sosyal Kültürel tesis alaný olarak kamulaþtýrýlmasý konusunda Tapu kaydý, belediye imar haritasý, kýymet takdir kararý, anlaþmazlýk tutanaðý Vs. 1- Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilecektir. 2- Husumet Gürün Belediye Baþkanlýðýna yöneltilecektir. 3- Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurmasý kararýný aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna Türkiye Vakýflar Bankasý Sivas þubesine yatýrtýlacaktýr. 5- Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve dahileri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin 2011/5 Esas sayýlý dosyasýna yazýlý olarak bildirmeleri, Keyfiyet 2942 Sayýlý Yasanýn (Deðiþik 4650) 10. Maddesi uyalýnca duyurulur. 18/01/2011 www.bik.gov.tr B: 7152

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/574 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 21/12/2010 tarih, 2010/574 E., 2010/1903 K. sayýlý karar ile Mustafa ve Durdu kýzý, 17/07/1997 doð. ALEV KIVANÇ TMK'nun 404. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine halasý, 1970 doð. Ahmet kýzý GÜLSÜM KESKÝNTIÐ vasi olarak tayin edilmiþtir. 11/01/2011 www.bik.gov.tr B: 14258


Y

Ý­LAN

3 MART 2011 PERÞEMBE

y se ri i lân lar ELEMAN nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler cadde-

sinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

nKirazlýdere'de Esentepede topraktan bitmiþ kelepir daireler 0532 792 77 27 nDenizlide Akkonak ma-

hallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa

Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat i marlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68

ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n DEVREN KÝRALIK

T. C. ELAZIÐ 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN

MERSÝN

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ n Profilo YK5800 Model Yazar Kasa Ruhsatýmý Kaybettim. Niyazi Levent n Yeþil Kartýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Leyla Arin / Aðrý n Ankara SMMM odasýndan aldýðým 11826 no' lu kaþemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Murat ALTINSOY

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade

T. C. BEYOÐLU 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

"Sarýgazi Vergi Dairesi Müdürlüðü Mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeni ile teblið edilemediðinden, 213 sayýlý VUK'nun 103-106. Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bil vekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur." www.bik.gov.tr B: 14352

ESAS NO: 2007/759 Esas. Elazýð 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/759 Esas, 2010/124 kararý; Davacý Hasan Güneþ vekili Av. Kadir Çiçek tarafýndan davalý Sakine Pirincci ve arkadaþlarý hakkýnda açýlan izalei Þuyuu davasýnda; Mahkememizin 11.02.2010 tarih ve 2007/759 Esas, 2010/124 karar sayýlý ilamý ile Da vanýn Kabulü ile Elazýð ili Merkez Aksaray mahallesinde bulunan 463 ada 4 parsel nu marasýnda kayýtlý taþýnmazýn üzerindeki muhtesat ile birlikte (oranlama yapýlmaksýzýn) ortaklýðýn satýþ suretiyle giderilmesine. Satýþtan elde edilecek gelirin tapu kayýt maliklerine hisseleri oranýnda ölü tapu kayýt malikininde veraset ilamýnda adlarý geçen mirasçýlar adlarýna paylarý oranýnda daðýtýl masýna. Satýþýn umum arasýnda aleni usülle gerçekleþtirilmesine. Taþýnmaz üzerinde bulunan muhtesatlar yönünden davacýnýn sebepsiz zenginleþme davasý açma yönünden muhtariyetine. Satýþ üzerinden %0,9 harç alýnmasýna. Satýþ memuru olarak Hukuk Mahkemeleri Yazý Ýþleri Müdürü Sevay Kaya'nýn görev lendirilmesine. Satýþ bedeli üzerinden % 09 satýþ harcý alýnmasýna, Davacý tarafýndan yapýlan toplam 574 TL yargýlama giderinin davacýya ait pay nispeti düþüldükten sonra hissedarlardan hisseleri oranýnda alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþ olup Davalýlardan Arif Hikmet Pasinlioðlu'nun adresi meçhul olduðundan ve yapýlan tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan ilanýn Gazetede yayýnlandýðý tarihten i tibaren 7 gün sonra adý geçen davalýya tebligatýn yapýlmýþ sayýlacaðý ve adý geçen davalýnýn 8 gün içerisinde verilen kararý temyiz etmediði takdirde kararýn kesinleþeceði 7201 tebligat kanunun 28. Maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 13786

Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78

n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

Sayý : 2011/76 Esas. Konu : .

ESAS NO: 2008/327 KARAR NO: 2010/1103 Davacý ARÝF FEDAÝ tarafýndan Davalý Hadice Fedai aleyhine açýlan Yoksulluk Nafakasýnýn Kaldýrýlmasý davasý sonunda verilen hüküm: HÜKÜM: Davanýn KABULÜ ile, Þanlýurfa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/398 Esas, 1995/837 Karar sayýlý ilamý ile davalý lehine hüküm altýna alýnan aylýk yoksulluk nafakasýnýn dava tarihi itibariyle kaldýrýlmasýna, alýnmasý gerekli 17,85 TL karar ve ilam harcýnýn davacý tarafça dava açýlýrken ödenen 24,30 TL'den tenkisi ile bakiye 6,45 TL'nin karar kesinleþtiðinde ve talep halinde davacýya iadesine, Davacý tarafça yapýlan yargýlama giderleri (posta, tebligat, ilanen tebligat, müzekkere, dosya vb.) toplamý olan 350,00 TL ve davacý tarafça dava açýlýrken yatýrýlan 17,15 TL peþin harç parasý toplamý olan 367,15 TL'nin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Davacý kendisini bu davada bir vekille temsil ettirdiðinden karar tarihi itibariyle yürürlükteki Avukatlý Asgari Ücret Tarifesi uyarýnca 1.100,00 TL maktu vekâlet ücretinin davalýdan alýnarak davacý tarafa verilmesine, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13741

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

VASITA

ÝST. VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

MARDÝN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)

13

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ

24/02/2011

Davacý, GÜLDANE DEMÝR ile arasýnda mahkememizde görülmekte olan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle; Antalya ili Akseki ilçesi Karakýþla köyü Hane: 56'da nüfusa kayýtlý Yusuf oðlu Ümmü'den olma 1956 doðumlu NAZÝF DEMÝR'in uzun senelerden beri gaip olduðu, kendisinden halen haber alýnamadýðý ve davacýda gaipliðine karar verilmesini talep ettiðinden, gaibi bilenlerin, tanýyanlarýn gaip hakkýnda bilgisi olan kimselerin mahkememizin 2011/76 esas sayýlý dosyasýna bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin bildirilmesi, duruþma günü olan 31/03/2011 günü saat 10:15'de BEYOÐLU 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDE bulunmasý Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 14386

T. C. ANTALYA ASLÝYE 6. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No : 2010/47 Karar no : 2010/368 Davacý Menzilcioðlu Turizm Yat. A.Þ. Vekili Av. Rabiye Adiviye Bayramoðullarý tarafýndan davalý Hüseyin Yýlmaz aleyhine açýlan Meni Müdahale Tahliye davasýnda yapýlýp bitirilen duruþma sonunda, 14/10/2010 günlü karar ile davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, Antalya ili Konyaaltý ilçesi Konyaaltý Kompleksi içerisinde bulunan 4 nolu plaj ünitesi Mavi Beach adýndaki iþ yerinin bilirkiþi Edip Say'ýn 11/10/2010 tarihli raporunda belirttiði, krokide sarý renkle iþaretli, davalýnýn dava konusu iþletmeye MÜDAHALESÝNÝN MENNÝNE, davacýnýn peþin ödediði 2.673,00 TL harcýn mahsubu ile bakiye 7.998,00 TL bakiye ilam harcýnýn davalýdan alýn masýna, davacýnýn yapmýþ olduðu toplam 3.212,90 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, davacý kendini vekille temsil ettirdiðinden davacý yararýna takdir olunan 14.500,00 TL vekâlet ücretinin, davalýdan alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþ olup davalý Hüseyin Yýlmaz adýna tebligat yapýlamamýþ olduðundan teblið tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargýtay yolu açýk olmak üzere verilen karar ÝLANEN teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13903

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/287 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 18/03/2011 günü saat 13:40- 13:45'de Zaloðlu Yediemin Otoparký Kayabaþýyolu Üzeri Altýnþehir Baþakþehir Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 23/03/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28/02/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 12.000,00 1 Adet 34 FN 5260 Plakalý, 2008 Model, Beyaz renkli Kia marka tenteli kamyonet, Muhtelif çizikler var, teybi yok. www.bik.gov.tr B: 14243

T. C. BEYKOZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (DÜZELTME ÝLANI) 2011/713 TALÝMAT. 23/02/2011 tarihinde Yeni Asya Gazetesinde yayýnlanan satýþ ilanýmýz sehven Beyoðlu Ýcra Müdürlüðü olarak yazýlmýþ olup satýþ ilanýnýn Beykoz Ýcra Müdürlüðü olarak düzeltilmesi ÝLAN olunur. 01/03/2011 www.bik.gov.tr B: 14330

ELDEN TAKÝPLÝDÝR ESAS NO : 2007/718 KARAR NO : 2008/38 Davacý Mahkum Akbulaklý tarafýndan davalý Nüfus Ýdaresi aleyhine açýlan isim tashihi davasý gereðince Mahkememize yukarýda esas ve karar numaralarý yazýlý bulunan dava dosyasýnda davacý Bitlis Ýli, Ahlat Ýlçesi, Dilburunu Köyü, Cilt No: 17 Hane No: 22 Bsn: 30'da nüfu sa kayýtlý Ýbrahim ile, Deleli'den olma 22.02.1982 doðumlu MAHKUM AKBULAKLI'nýn kayden MAHKUM olan isminin ONUR olarak tashihine karar verilmiþ olup, ilan o lunur. 17/02/2011 www.bik.gov.tr B: 14275

T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No: 2010/806 Davacý Hamide Yýldýrým'ýn nüfusta Hamide olan isminin EBRU olarak düzeltilmesine 28/01/2011 tarihinde karar verildiði ilan olunur. 17/02/2011 www.bik.gov.tr B: 14180

ÝZMÝR 12. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/563 KARAR NO : 2009/1239 Davacý ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davalý Haci Otman'ýn gösterilen adreste tebligat yapýlamamýþ ve geçerli adresi de zabýta tahkikatýna raðmen bulunamamýþ olduðundan tebligatýn ilanen yapýlmasýna karar verilmiþ olup; Mahkememizden verilen 11/11/2009 tarih ve 2009/563 Esas, 2009/1239 Karar sayýlý alacak davasýnýn kabulü ile 2.080,40 TL'nin davalýlardan müteselsilen ödeme tarihinden Ýtibaren yasal faizi ile alýnarak davacý Kuruma verilmesine, Harçlar Yasasý gereðince alýnmasý gereken 112,34 TL harcýn (Davacý Kurumun harçtan muaf olmasý nedeni ile peþin harç alýnmamakla) davalýlardan müteselsilen alýnmasýna, Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesi uyarýnca 310,00 TL Vekâlet Ücretinin davalýlardan müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine, 120,00 TL Bilirkiþi Ücreti, 66,50 TL Tebligat Gideri ki Toplam 186,50 TL Yargýlama Giderinin davalýlardan müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine, Davacý vekilinin yüzüne karþý davalý tarafýn yokluðunda temyizi kabil olmak üzere verilen 11/11/2009 tarihli kararýn davalý Haci OTMAN'A ilanen tebliði gerektiðinden; Mahkememizin 11/11/2009 gün ve 2009/563 Esas, 2009/1239 karar sayýlý bu ilamýnýn davalý HACÝ OTMAN adýna 7201 Sayýlý Yasanýn 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereðince tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliðine Ýþ bu kararýn Gazete ilanýndan itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ve 15 günü takip eden 8 günlük sürede dolduktan sonra kesinleþeceði hususu ilanen teblið olunur. 24/02/2011 www.bik.gov.tr B: 14203

T. C. ANKARA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2009/402 Mahkememizden verilen 08.12.2010 Tarih, 2009/402 Esas, 2010/380 Karar sayýlý ilam ile; Davanýn KABULÜNE, Kastamonu ili, Devrekani ilçesi, Çontay köyü, Cilt 28, Hane 25 , BSN: 34'te nüfusa kayýtlý Arap ve Sultan kýzý, 04/07/1946 D'lu, Gülseren Palabýyýk'ýn; Kýrþehir ili, Kaman ilçesi, Benzer köyü Cilt: 14, Hane: 280, BSN: 1'de kayýtlý, Ali ve Ümmühan oðlu, 05/04/1925 D'lu. Arap Güneþ ve ayný hane BSN: 2'de kayýtlý Hasan ve Fatime kýzý 01/02/1929 D'lu. Sultan Güneþ'in müþterek kýzý olduðunun tesbitine, karar verilmiþ olup, ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 14285

HATAY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/273 Esas. Davacý Maliye Hazinesi vekili tarafýndan davalý Kanuni Kayyým Hatay Defterdarý Ýsmail Çelik arasýnda mahkememizde görülmekte olan "Gaiplik nedeniyle hazine adýna tescil davasýnda; Hatay ili Merkez ilçe 3. mýntýkada bulunan 278 parsel sayýlý taþýnmazda, tapu maliki Nikola Baruti oðlu Ýbrahim'in payýnýn 10 yýldan uzun süredir yasal kayyým olarak atanmýþ Hatay Defterdarý tarafýndan idare edildiði belirtilerek, TMK.588 maddesi gereðince bu payýnýn hazine adýna tesciline karar verilmesi istenilmiþtir. Nüfus kaydý bulunmayan, bu güne kadar sað olup olmadýðý ve adresi tespit edilemeyen tapu maliki Nikola Baruti oðlu Ýbrahim'den haberi olanlarýn veya yerini bilen ve bu kiþiyi tanýyanlarýn ÝLK ÝLAN TARÝHÝ OLAN 18/09/2010 tarihinden itibaren ALTI AYIN DOLACAÐI TARÝH OLAN 18/03/2011 tarihine kadar Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2010/273 esas sayýlý dosyasýna haber vermeleri TMK. 588 ile 32 ve 33 maddeleri gereðince 2. KEZ ÝLAN olunur. 18/01/2011 www.bik.gov.tr B: 13726


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

3 MART 2011 PERÞEMBE

ÝKÝ LÝRAYA SÜPER LÝG MAÇI SÜPER Lig'de kalma mücadeles veren Kasýmpaþa, hafta sonunda Medical Park Antalyaspor ile yapacaðý maça büyük önem veriyor. Kasýmpaþa Kulübü yönetimi, bu kritik maçta taraftar desteðini üst seviyeye çýkarabilmek için bilet fiyatýný 2 lira olarak belirledi. Maç biletleri Biletix'ten satýþa sunuldu. Recep Tayyip Erdoðan Stadý'nda 6 Mart Pazar günü oynanacak karþýlaþma saat 14.00'de baþla yacak. Ligde oynadýðý son 3 maçtan 2'si-

Y

SPOR

ni kazanarak kümede kalma umutlarýný artýran lacivert-beyazlýlar, Süper Lig'de 8 haftadýr kazanamayan Medical Park An talyaspor önünde mutlak galibiyeti hedefliyor. Kasýmpaþa yönetimi, Süper Lig'de kendi evinde Ankaragücü ile yaptýðý son maçýn biletlerini de 2 liraya satarken, Ziraat Türkiye Kupasý'nda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile bugün yapacaðý çeyrek final rövanþ karþýlaþmasý biletlerini de yine 2 liradan satýþa sundu.

YILIN SPORCULARI AÇIKLANDI ZAMAN Gazetesi'nin düzenlediði 21. Geleneksel Yýlýn Sporcusu Ödül Tö reni'nde ödül alanlar açýklandý: Yýlýn Sporcusu: Nevin Yanýt (Atletizm), Kerem Tunçeri (Basketbol), Kenan Sofuoðlu (Motosiklet), Yýlýn Futbolcu su: Ömer Er do ðan (Bur sas por), Selçuk Ýnan (Trabzonspor), Alex de So u za (Fe ner bah çe), Yý lýn Tek nik Direktörü: Ertuðrul Saðlam (Bursaspor), Bogdan Tanjevic (A Milli Er-

kek Basketbol Takýmý Antrenörü), Þenol Güneþ (Trabzonspor), Yý lýn Spor Adamý: Yunus Akgül (Gençlik ve Spor Ge nel Mü dü rü), Meh met Ali Aydýnlar (Acýbadem Saðlýk Grubu Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný), Os man Develioðlu (Bahçelievler Bele diye Baþkaný), Yýlýn Takýmý: Bursaspor, (A) Milli Erkek Basketbol Taký mý, Fe ner bah çe A cý ba dem Ba yan Voleybol Takýmý

YA TAMAM, YA DEVAM FENERBAHÇE ÜLKER BASKETBOL TAKIMI, THY AVRUPA LÝGÝ 2. TUR (H) GRUBU'NDAKÝ SON MAÇINDA BUGÜN DEPLASMANDA ÝSPANYA'NIN POWER ELECTRONICS VALENCIA TAKIMIYLA KARÞILAÞACAK. GALÝBÝYETLE ÇEYREK FÝNALE ÇIKACAK FENERBAHÇE ÜLKER'E, 2 SAYILIK MAÐLUBÝYET BÝLE YETÝYOR. Valencia þehrindeki Pabellon Fuente De San Luis Spor Salonu'nda TSÝ 20.45'te baþlayacak müsabaka NTV Spor'dan canlý yayýnlanacak.

EFES PRESTÝJ PEÞÝNDE BASKETBOL THY Avrupa Ligi (G) Grubu'nda geçen hafta Ýtalya'nýn Montepaschi Siena takýmýna yenilerek gruptan çýkma þansýný yitiren Efes Pilsen, 2. tur grubundaki 6. ve son mücadelesinde bugün Sýrbistan'ýn Partizan mt:s takýmýný konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karþýlaþma saat 20.45'te baþlayacak ve Skyturk'ten naklen yayýnlanacak. Ýki takým arasýnda Belgrad'da yapýlan gruptaki ilk maçý Efes Pilsen 79-76 kazanmýþtý. Geçtiðimiz hafta Montepaschi Siena'ya deplasmanda maðlup olan Efes Pilsen, gruptan çýkma þansýný kaybetmiþti. Efes Pilsen, grup mücadelesinin bitimine 1 hafta kala grubunu üçüncü olarak tamamlarken, galibiyeti olmayan Partizan ise son sýrada yer alýyor. Bu arada, Efes Pilsen'de serbest býrakýlan Andrew Wisniewski ve Alba Berlin'e kiralanan Miroslav Raduljica bugünkü maçta forma giymeyecek.

FENERBAHÇE Ülker, Basketbol THY Avrupa Ligi 2. tur (H) Grubu'ndaki 6. ve son maçýnda bugün deplasmanda Ýspanya'nýn Power Electronics Valencia takýmýyla karþýlaþacak. Valencia kentindeki Pabellon Fuente De San Luis Spor Salonu'nda TSÝ 20.45'te baþlayacak maç NTV Spor'dan canlý yayýnlanacak. Ligde 5. maçlar sonunda 3 galibiyet ve 2 maðlubiyetle 2. sýrada bulunan Fenerbahçe Ülker, 2 galibiyet ve 3 maðlubiyetle 3. sýrada bulunan Ýspanyol ekip karþýsýnda deplasmanda zorlu bir tur mücadelesi verecek. Ýlk maçý Ýstanbul'da 75-73'lük skorla kazanan sarý-lacivertli ekip, rakibini yine maðlup ederse grup ikincisi olarak çeyrek finale adýný yazdýracak. Genel averajda rakibinden iyi durumda olan Fenerbahçe Ülker, 2 farklý skorla yenilgi durumunda bile turu geçecek. Sarý-lacivertliler 3 sayý ve üzerindeki farklý maðlubiyetlerde ise elenecek. Fenerbahçe Ülker, turu geçmesi halinde çeyrek finalde, Efes Pilsen'in de yer aldýðý (G) Grubu'nu 1. sýrada tamamlayan bir diðer Ýspanyol ekip Real Madrid ile eþleþecek.

H GRUBU

Fenerbahçe Ülker, Ýstanbul'da Ýspanyol ekibi Valencia'yý 75-73 yenmeyi baþarmýþtý.

TAKIMLAR 1-Olympiakos 2-Fenerbahçe Ülker 3-Power Electronics Valencia 4-Zalgiris Kaunas

O 5 5 5 5

G M A Y AV P 4 1 383 354 29 9 3 2 388 380 8 8 2 3 367 370 -3 7 1 4 354 388 -34 6

Filede VakýfbankEczacýbaþý rövanþý

BEÞÝKTAÞ, 5-0 YENDÝÐÝ G.ANTEP BELEDÝYE ÖNÜNDE

KASIMPAÞA, BÜYÜKÞEHÝR KARÞISINDA TUR ARIYOR

n AROMA Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nin ezeli rakipleri Eczacýbaþý VitrA ile Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom, Avrupa Þampiyonlar Ligi 6'lý play off turunun rövanþýnda bugün karþý karþýya gelecek. Burhan Felek Salonu'nda saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý Eizikovitis Gad (Ýsrail) ve Melnyk Mykhaylo (Ukrayna) hakem ikilisi yönetecek. Vakýfbank ilk maçta rakibini 21-25, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 maðlup etmiþti.

BEÞÝKTAÞ ile Gaziantep Büyükþehir Belediyespor bugün Ziraat Türkiye Kupasý çeyrek final rövanþ maçýnda karþý karþýya gelecek. Gaziantep Kamil Ocak Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak. Mücadeleyi Hüseyin Sabancý yönetecek. Siyahbeyazlýlar, 2 Þubat Çarþamba günü Ýnönü Stadý'nda oynanan ilk karþýlaþmada, Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden raki bini Bobo (2), Fernandes (2) ve Quaresma'nýn golleriyle 5-0 maðlup etmiþti. Ýlk maçta rakibini 5-0 yenerek turu geçmek için çok büyük bir avantaj elde eden Beþiktaþ, Gaziantep'e maç günü gidecek.

ZÝRAAT Türkiye Kupasý çeyrek final rövanþ maçýnda bugün Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u konuk edecek Kasýmpaþa, turu geçmek istiyor. Rakibiyle yaptýðý ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrýlan Kasýmpaþa'nýn futbol þube sorumlusu Mehmet Süha Sidal, rakiplerini yenerek turu geçmek istediklerini söyledi. Mehmet Süha Sidal, kaleci Tolga'nýn yaný sýra, Hüseyin, Merthan ve Sancak'ýn sakatlýklarýnýn bulunduðunu kaydetti. Recep Tayyip Erdoðan Stadý'nda saat 18.00'de baþlayacak maçý hakem Serkan Çýnar yönetecek.

Trabzonspor stadýnýn isim hakkýný kim alacak? n TRABZONSPOR Kulübü Baþkaný Sadri Þener, kulübe yeni gelir kaynaklarý kazandýrýlmasý doðrultusunda sürekli arayýþ içerisinde olduklarýný, bu yönde Akyazý'da inþa edilecek yeni stadýn isim hakkýyla ilgili çalýþmalarýn baþlatýldýðýný bildirdi. Þener, bordomavili kulübün internet sitesinden yaptýðý açýklamada, TOKÝ'nin Akyazý Projesi'ne yönelik faaliyetlerine hýz verdiðini belirterek, 42 bin kiþi kapasiteli stadýn dolgu alaný için dinamit izninin alýndýðýný ve þantiyelerin kurulduðunu ifade etti.

Hakem Hidayet'i attý NBA'de Orlando Magic'in, New York Knicks'i yendiði karþýlaþmada Hidayet Türkoðlu, bir pozisyon sýrasýnda önünden geçen hakeme laf atýnca ikinci teknik faulünü alarak karþýlaþmadan atýldý.

EKRANDA BUGÜN 18.00 Kasýmpaþa-Büyükþehir (TRT1) 20.00 Gaziantep B.B.-Beþiktaþ (TRT1) 20.45 Valencia-F.Bahçe Ülker (NTVSpor)

Aðaoðlu, Çaðla Kubat'a sponsor oldu nAÐAOÐLU Þirketler Grubu, yelken sporcusu Çaðla Kubat’a sponsor oldu. 2010 yýlýnda Dünya Windsurf Federasyonu tarafýndan ‘En Ýyi Kadýn Rüzgar Sörfçüleri’ arasýnda gösterilen ve kazandýðý uluslararasý baþarýlarla Türkiye’yi temsil eden Çaðla Kubat, bu yýl Vietnam, Kore, Costa Brava, Aruba, Hýrvatistan, Türkiye ve Fransa’da gerçekleþtirilecek olan 2011 Dünya Rüzgar Sörfü Þampiyonasýna Aðaoðlu sponsorluðuyla hazýrlanacak. Çaðla Kubat, Aðaoðlu Þirketler Grubu Baþkaný Ahmet Aðaoðlu'na teþekkür etti.

Hidayet Türkoðlu

NBA'DE Doðu Konferansý'nda gecenin önemli maçýnda Hidayet Türkoðlu'nun da formasýný giydiði Orlando Magic, son çeyrekte Jameer Nelson ve yedek oyuncularýn üstün performansýyla geçen hafta yaptýðý flaþ transferlerle adýndan söz ettiren New York Knicks'i yenmeyi bildi: 116-110. Milli Basketbolcu Hidayet Türkoðlu, maçýn ilk yarýsýnýn bitimine 4 dakika kala teknik faul yapýnca saha kenarýna geldi. Hemen ardýndan, yedekler sýrasýnda arkadaþlarýyla birlikte oturan Türkoðlu, bir pozisyon sýrasýnda önünden geçen hakeme laf atýnca ikinci teknik faulünü alarak karþýlaþmadan atýldý. Türkoðlu'nun yokluðunda Knicks karþýsýnda üçüncü periyotta oldukça zorlanan ve 10 sayý geriye düþen Orlando Magic, son çeyrekte üstün performans gösteren oyun kurucu Jameer Nelson ve yedekler Quentin Richardson ile Chris Duhon'un sayý-

larýyla kendi sahasýnda galibiyet kazanmayý bildi. Karþýlaþmada, Orlando Magic'in ''süpermen'' lakaplý yýldýz oyuncu Dwight Howard 30 sayý 16 ribaunt, Jameer Nelson 14'ü son çeyrekte olmak üzere 26 sayý, Richardson 10 sayý, Richard Anderson 16, JJ Redick ise 12 sayý ile oynadý. NBA'in en önemli isimlerinden Car me lo Ant hony ve Cha un cey Bil lups'u ge çen haf ta kad ro su na katarak þampiyonluk yarýþýnda iddi a sý ný or ta ya ko yan New York Knicks de ise yýldýz Amare Stoudemire ve Billups 30'ar sayý, Carmelo Anthony de 25 sayý ile oynadý. Ligin üç önemli sayý makinesine sahip olan New York Knicks, tüm çabalarýna raðmen Orlando deplasmanýndan galibiyetle dönemedi. Orlando Magic, bu galibiyet le Do ðu Kon fe ran sý'nda dör dün cü lük te ki ye ri ni ko rur ken, Knicks altýncý sýrada bulunuyor.

F.Bahçe kaptaný Alex þampiyonluk mücadelesinde herkesin eþit olduðunu söyledi.

ALEX: YARIÞTA YALNIZ DEÐÝLÝZ

‘‘

F.Bahçe kaptaný Alex De Souza, "Trabzonspor ile liderliði paylaþmamýzýn hiçbir önemi yok. Futbol hataya ve rahatlayamaya izin vermiyor" dedi. Alex'e göre, þampiyonluk yarýþýnda Trabzonspor ve F.Bahçe yalnýz deðil.

FENERBAHÇE'NÝN Bre zil ya lý futbolcusu Alex de Souza, inter net te ki res mi si te sin de ya yýn la dý ðý de ðer len dir me sin de, Trabzonspor ile liderliði paylaþmanýn "hiçbir önemi olmadýðý ný", Fe ner bah çe'nin "fut bo lun hataya ve rahatlamaya izin vermediðini" unutmamasý gerektiðini yazdý. Þampiyonluk mücadelesinde herkesin eþit olduðunu ve tah min e di len den faz la takýmýn yarýþtýðýný kaydeden Alex, "Herkes, þampiyonluk yarýþýnýn Fener ile Trabzonspor arasýnda geçeceðini düþünüyor, ama ben, kazanmaya devam e den, i yi gi den Bur sas por'u, i yi oynayan Kayserispor'u ve kaza narak gelen Gaziantepaspor'u yarýþ dýþýnda býrakmýyorum" i-

fadelerini kullandý. Alex, ligin ikinci yarýsýyla ilgili þu deðerlendirmede bulundu: ÇOK ZOR MAÇLAR VAR "Ligin ikinci yarýsý baþladýðýnda lider Trabzonspor'un 9 puan arkasýndaydýk. Aklýmýzda Antalyas por'u ve di rek ra ki bi miz Trabzonspor'u yenip, Trabzonspor'un önceki maçýný kazanacaðýný düþünüp farký 6 puana in dirmek vardý. Ama þans bizden yana oldu. Trabzonspor evinde berabere kaldý ve biz de onlarý yenince fark 4'e indi. Bugün, i kinci yarýdaki 6 maç geride kaldý ðýn da, ay ný pu an la li der li ði paylaþýyoruz. Bana göre bunun hiçbir önemi yok. Hala oynamamýz gereken çok zor maçlar ve önümüzde 33 puan var." ÝYÝ DURUMU KORUMALIYIZ "Futbol hataya ve rahatlamaya izin vermiyor" diyen Brezilyalý futbolcu, Fenerbahçe'nin "bu iyi durumunu korumasý için çalýþmalarýný artýrarak sürdürmesi gerektiðini" vurguladý. Alex, Gençlerbirliði deplasmaný için de "çok zor bir maç ve iki kat daha fazla çalýþmalýyýz" dedi. Öte yandan Alex, eski takýmý Coritiba'nýn efsanevi eski futbolcularýndan olan ve mevcut durumda takýmýn teknik di rek tör lü ðü nü ya pan Dir ce u Kruger'in, Coritiba'da 45. yýlýný doldurmuþ olmasý sebebiyle bir tebrik mesajý yayýnladý.

ÞUBAT'TA MEDYANIN EN POPÜLER ÝSMÝ OLDU

Alex haberde zirvede MED YA Ta kip Þir ke ti In ter press'in basýnda çýkan haber ve yazýlarýný kapsayan araþtýrmasýna göre, Þubat ayýnda en popüler sporcu listesinde Fenerbahçe'nin Brezilyalý yýldýzý Alex de Souza zirvenin yeni sahibi oldu. Alex, sarý-lacivertli takýmla yeniden sözleþme imzalayýp, lig maçlarýn da attýðý gollerle basýnda isminin geçtiði bin 65 haberle ilk sýrada yer aldý. Beþiktaþ'ýn Ýspanyol yýldýzý Guti Hernandez, hakkýnda

çýkan 776 haberle ikinci olurken, siyahbeyazlý takýmýn Portekizli yýldýzý Ricardo Quaresma ise 698 haberle üçüncü sýrayý aldý. Beþiktaþ'ýn devre arasýnda transfer ettiði Portekizli santraforu Hugo Almeida hakkýndaki 668 haberle dördüncü olurken, geçirdiði uzun sakatlýk nedeniyle sahalara he nüz dö ne me yen Ga la ta sa ray'ýn yýldýz futbolcusu ve kaptaný Arda Turan, 289 haberle beþinci sýrada yer aldý.

ÞAMPÝYON KENAN SOFUOÐLU ÝSPANYA YOLCUSU

Moto2'de siftah yapacak DÜNYA Supersport Þampiyonu Kenan Sofuoðlu, Moto2'nin ilk ve son resmi antrenmaný için bugün Ýspanya'ya gidecek. Babasý Ýrfan Basri Sofuoðlu'nun saðlýk sorunlarý ve ardýndan vefatý nedeniyle Moto2'nin daha önceki resmi antrenmanlarýna katýlamayan Kenan Sofuoðlu, sezonun ilk yarýþmasýnýn 20 Mart'ta Katar'da gerçekleþtirileceðini belirtti. Ýspanya'daki resmi antrenmaný ''Katar öncesi önemli bir test'' olarak deðerlendiren Kenan Sofuoðlu Sofuoðlu, þöyle konuþtu: ''Bu sezon ilk kez yarýþacaðým Moto2'de 41 yarýþmacý yer alacak. Antrenmanlar kimin ne olduðunu ortaya çýkaracak. Herkes kendi gücünü antrenmanlarda göstermeye çalýþacak. Ben ilk 5 arasýnda yer almak istiyorum. Ýspanya'daki pistte daha önce hiç yarýþmadým. Bu pistte ilk kez motosiklet kullanacaðým. Mücadelesi yüksek bir sezon olacak. Ýlk ve son antrenmaným olacak. Sezona moralli baþlamak istiyorum.''

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y

HABER Ahþap oymacýlýðý kursla yaþatýlacak n ELAZIÐ Belediyesi SODES Proje Ofisi tarafýndan ahþap oymacýlýðý kursu açýldý. Kursa müracaat eden öðrencilerin cep harçlýklarý belediye tarafýndan ödenecek. Kursta baþarýlý olan öðrencilerden bazýlarý Elazýð Belediyesi’nde istih dam e di le cek. Be le di ye Baþkaný Süleyman Selmanoðlu, proje sayesinde ahþap oymacýlýðý geleneðinin yaþamasýna katký saðlanacaðýný ifade etti. Elazýð / cihan

Konya’da su seviyesi azaldý

Yarýn saat 11'de baþlayacak faaliyetle müze ziyaretçilerine bal þerbeti ikram edilecek.

Ayasofya sebilinden yine bal damlayacak KO ZAN Be­l e­d i­y e­s i­ ve­ Bin­b o­ð a Bal­iþ­bir­li­ði­i­le­4­Mart­Cu­ma­gü­nü­sa­at­11.00’de­A­ya­sof­ya’da­baþ­la­yýp­ üç­ gün­ sü­re­cek­ bal­ þer­be­ti se­bi­li­ ya­pa­cak.­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný Ka­zým­ Öz­gan,­ “Kül­tü­rel­ et­kin­lik kap­sa­mýn­da­ A­ya­sof­ya­ Mü­ze­si­ i­çe­ri­sin­de­geç­miþ­te­var­o­lan­se­bil ge­le­ne­ði­ni­ can­lan­dýr­ma­ya­ yö­ne­lik­mü­ze­zi­ya­ret­çi­le­ri­ne­2009­yý­lý­-

nýn­Mart­a­yýn­da­por­ta­kal­su­yu­ve 2010­ yý­lý­nýn­ E­kim­ a­yýn­da­ i­se­ bal þer­be­ti­ ik­ra­mýn­da­ bu­lun­muþ­tuk. Se­bil­ ge­le­ne­ði­ni­ ya­þat­ma­ ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­ de­vam­ e­di­yor.­ Cu­ma gü­nü­ sa­at­ 11.00’de­ A­ya­sof­ya’da a­çý­lý­þý­ ger­çek­le­þe­cek­ o­lan­ se­bil et­k in­l i­ð i­m iz­d e­ üç­ gün­ sü­r ey­l e mü­ze­ zi­ya­ret­çi­le­ri­ne­ þer­bet­ ik­ram­e­di­le­cek”­de­di. Adana / cihan

n TÜRKÝYE’NÝN tahýl ambarý Konya’da baraj ve göllerdeki su seviyesinde düþüþ yaþandýðý açýklandý. Konya Valiliði’nden yapýlan açýklamaya göre, il genelindeki baraj ve göllerdeki su miktarlarýnýn, bir ön ce ki yý la gö re göz le görülür oranda azaldýðý kaydedildi. Türkiye’nin en büyük tatlý su gölü olan Beyþe hir ve Ça vuþ cu göl le ri i le Sille, Altýnapa ve Ývriz barajýndaki su miktarý geçen yýlýn ayný dönemine göre azaldýðý belirlendi. Konya / cihan

5 santimetrelik kot pantolon n KONYA’DA 5 santimetre uzunluðunda kot pantolon diken terzi Musa Andaç a macýnýn Guinness Rekorlar Kitabý’na girmek olduðunu söyledi. Terzi Andaç, 16 yýldýr ba ba sý i le bir lik te ça lýþ tý ðý ter zi dük kâ nýn da 5 san ti met re lik bir kot pan to lon dikti. Genç terzi, kot tamiri ve dikimi yapýlan iþ yerinde, babasýnýn yýllar önce diktiði mini kot pantolonlardan esinlenerek baþladýðý en küçük kot hayalini gerçekleþtirdi. Andaç, ‘’En büyük arzum Guinness’e girmek” diye konuþtu. Konya / cihan

Uzayda Çin istilâsý!

Bugün açýlacak sergide 17 Aðustos depremiyle ilgili fotoðraflar yer alacak. FOTO: CÝHAN

Deprem haftasýnda Marmara fotoðraflarý BALIKESÝR Be­le­di­ye­si,­1-7­Mart Dep­rem­ Haf­ta­sý­ do­la­yý­sýy­la­ bir fo­toð­raf­ ser­gi­si­ a­ça­cak.­ Ser­gi­de, 17­A­ðus­tos­Mar­ma­ra­dep­re­min­den­ son­ra­ çe­kil­miþ­ 100’ü­ aþ­kýn fo­toð­raf­ yer­ a­la­cak.­ Be­le­di­ye­ Ýt­fa­i ­y e­ Mü­d ür­l ü­ð ü­ ve­ Bur­s a­ A­KUT­ e­ki­bi­ ta­ra­fýn­dan­ or­tak­la­þa dü­z en­l e­n en­ ser­g i,­ bu­g ün­ sa­a t 11.00’de­a­çý­la­cak.­A­çý­lý­þýn­ar­dýn­dan­ it­f a­i ­y e­ ve­ A­K UT­ e­k ip­l e­r i, be­le­di­ye­ban­do­su­eþ­li­ðin­de­þe­hi­-

ri­ç in­d e­ ký­s a­ bir­ yü­r ü­y üþ­ ya­p a­cak.­ Yü­r ü­y üþ,­ muh­t e­m el­ bir dep­re­me­ kar­þý­ ha­zýr­lýk­lý­ ol­ma­yý teþ­vik­ me­sa­jý­ ve­re­cek.­ Mey­dan­da,­ Ýt­fa­i­ye­ Mü­dür­lü­ðü­ ta­ra­fýn­dan­ku­ru­lan­dep­rem­ça­dý­rý­zi­ya­ret­ e­di­le­cek­ ve­ dep­rem­den­ ko­run­ma­yol­la­rý­hak­kýn­da­bil­gi­ve­ren­ bro­þ ür­ da­ð ý­t ý­l a­c ak.­ Ay­r ý­c a Ký­zý­lay­ Kan­ Mer­ke­zi­ ta­ra­fýn­dan ge­ti­ri­le­cek­ a­raç­ta­ ba­ðýþ­ ka­bul­ e­di­le­cek.­­Balýkesir / cihan

n ÇÝN, 2020 yýlýna kadar 30 uydudan oluþan küresel uydu navigasyon sistemi ku racak. Þinhua ajansýnýn ha berine göre, Þýncou Uzay Araçlarý’ndan eski baþ tasarýmcý Çi Farýn, Çin’in on ikinci 5 yýllýk kalkýnma planý çerçe ve sin de 2011-2015 yýl la rýnda 14 civarýnda uydu gön de ri le ce ði ni söy le di. Çin kendi uydu navigasyon sistemini, 2000-2003 yýllarýnda gönderdiði Beydou (pu su la) ad lý coð ra fi uy du lar la kur ma ya baþ la mýþ tý. Uz manlar bu uydularýn, depremlerin önceden tahmini, sýnýrlarýn belirlendiði noktalar ve askerî operasyonlarýn kolaylaþtýrýlmasý gibi birçok konuda da yardýmcý olacaðýný belirtiyor. Þanghay / aa

3 MART 2011 PERÞEMBE

15

UYUÞTURUCU, ÝNSANÎ DEÐERLERÝ YOK EDÝYOR BAÐIMLILIK YAPAN MADDELER MANEVÝ DEÐERLERÝ DE ORTADAN KALDIRIYOR. UZMANLAR SORUNLARIN AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝMLE ÇÖZÜLEBÝLECEÐÝNÝ KAYDEDÝYOR. YEÞÝLAY Kon­ya­Þu­be­si­Yö­ne­tim Ku­r u­l u­ Baþ­k an­ Ve­k i­l i­ A­d em Zen­gin,­si­ga­ra­dan­do­la­yý­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn,­tra­fik­ka­za­sý­so­nu­cu ö­len­ler­den­37­kat­da­ha­faz­la­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ba­ðým­lý­lýk­ya­pan mad­de­le­rin­a­i­le­i­çin­de­sev­gi­ve say­gý­nýn­ya­ný­sý­ra,­kut­sal­de­ðer­le­rin­de­or­ta­dan­kalk­ma­sý­na­se­bep ol­du­ðu­nu­an­la­tan­Zen­gin,­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­nün­i­se­ba­ðým­lý­lýk ya­pan­mad­de­ler­le­de­ðil,­a­i­le­i­çi­i­le­ti­þim­le­çö­zü­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti. Ye­þ i­l ay­ Haf­t a­s ý­ do­l a­y ý­s ýy­l a Kon­y a­He­k i­m e­v i’nde­top­l an­t ý dü­zen­le­yen­Ye­þi­lay­Kon­ya­Þu­be­si­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­kan­Ve­ki­li A­dem­Zen­gin,­si­ga­ra­ya­baþ­la­ma ya­þý­nýn­12­i­le­22­a­ra­sýn­da­de­ðiþ­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Tür­ki­ye’de­si­ga­ra­iç­ti­ðin­den­do­la­yý­yýl­da­110­bin­ki­þi­nin­vefat­et­ti­ði­ni­ak­ta­ran­Zen­gin,­“Gü­nü­müz­de­si­ga­ra,­al­kol­ve u­yuþ­tu­ru­cu­nun­po­tan­si­yel­bir teh­li­ke­ol­du­ðu­nu­u­nut­ma­ma­lý­yýz.­Bu­teh­li­ke­yi­sü­rek­li­gün­dem­de­tut­ma­lý­yýz.­Tür­ki­ye­bu­hýz­la si­ga­ra­iç­me­ye­de­vam­e­der­se,­her 3­ ki­þi­den­ bi­ri­ 55­ beþ­ ya­þý­ný­ ge­çe­me­ye­cek­tir.­ Ka­pa­lý­ a­lan­lar­da si­ga­ra­ i­çil­me­si­nin­ ya­sak­lan­ma­sýy­la­ bir­lik­te,­ si­ga­ra­ iç­me­ o­ra­nýn­da­ yüz­de­ 10­ gi­bi­ bir­ dü­þüþ mey­da­na­ gel­di.­ Bu­nun­ de­vam

et­ti­ril­me­si­ni­ u­mu­yo­ruz”­de­di.

ZARARLI ALIÞKANLIKLAR GENÇLERE EMPOZE EDÝLÝYOR Bü­tün­za­rar­lý­a­lýþ­kan­lýk­la­rýn,­ca­zip­kam­pan­ya­lar­la­genç nü­fu­sa­em­po­ze­e­dil­di­ði­ni­ve genç­li­ðin­ba­ðým­lý­ha­le­ge­ti­ril­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Zen­gin,­za­rar­lý­a­lýþ­kan­lýk­lar­la­mü­ca­de­le­nin­ye­ter­li ol­ma­dý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­ Zen­gin þun­la­rý­söy­le­di: “Ba­ðým­lý­lýk­ya­pan mad­de­ler,­bü­tün­dün­ya­nýn­baþ be­lâ­sý­dýr.­Tür­ki­ye­za­rar­lý­a­lýþ­kan­lýk­lar­ya­pan­mad­de­le­ri­pa­zar­la­yan­lar­i­çin­ca­zip­bir­ül­ke­dir.­Ya­ni genç­nü­fu­su­muz­kö­tü­ni­yet­li­in­san­la­rýn­iþ­tah­la­rý­ný­ka­bar­tý­yor.­Bu yüz­den­her­tür­lü­yo­lu­de­ni­yor­lar.” Tür­ki­ye’de­ er­kek­le­rin­ yüz­de 60’ý,­ka­dýn­la­rýn­i­se­yüz­de­28’i­nin si­ga­ra­iç­ti­ði­ni­kay­de­den­Zen­gin, “Ba­ðým­lý­lýk­ ya­pan­ mad­de­le­rin prob­lem­le­ri­ çöz­dü­ðü­ söy­le­ni­yor.­ Bu­ ke­sin­lik­le­ doð­ru­ de­ðil­dir.­ Ak­si­ne­ prob­lem­le­ri­ art­tý­rý­yor.­Ül­ke­miz­yak­la­þýk­110­mil­yar a­det­si­ga­ra­ü­re­tim­ve­tü­ke­tim mik­ta­rý­i­le­dün­ya­da­7.­sý­ra­da­yer al­mak­ta­dýr.­Bu­tab­lo­bi­zi­ü­zü­yor” di­ye­ko­nuþ­tu.­­Konya / cihan

TÜRKÝYE’DE YETÝÞKÝNLERÝN YÜZDE 45’Ý SÝGARA ÝÇÝYOR YEÞÝLAY Cemiyeti Kahramanmaraþ Þube Baþkaný Mustafa Timurbanga, sigaranýn, ülkenin bir numaralý toplumsal soru nu olduðunu söyleyerek, “Sigaranýn insan hayatý ve saðlýðýna verdiði zarardan dolayý her yýl 100 bin vatandaþýmýzý kaybediyoruz” dedi. Özellikle sigaranýn, ülkenin bir numaralý toplumsal sorunu olduðuna dikkat çeken Timurbanga, “Ülkemizde yetiþkinlerin yüzde 45’i sigara içiyor. Erkeklerde bu oran yüz de 63, bayanlarda da yüzde 20 civarýnda. Toplumun ihyasý için bu gidiþe dur demek zorundayýz” diye konuþtu. Yüzlerce hastalýðýn baþ tetikleyicisi olan sigaraya yýlda 15 milyar dolar para harcandýðýnýn altýný çizen Timurbanga, “Ülkemizde hali hazýrda yaklaþýk 20 milyon insan sigara içmektedir. Sigaranýn yol açtýðý hastalýklarýn ekonomiye verdiði zarar ise 2,7 milyar dolardýr. Saðlýklý bir nesil için bu kötü alýþkanlýklara hayýr demeliyiz” ifadelerini kullandý. Kahramanmaraþ / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

03 Mart 2011  

Yeni Asya'nın 3 Mart 2011 baskısı