Page 1

MÝLLÎ GÖRÜÞÜN LÝDERÝ HAKKIN RAHMETÝNE KAVUÞTU

Erbakan vefat etti SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan 85 yaþýnda hakkýn rahmetine kavuþtu. Sol ayak damarlarýndaki iltihaplanma sebebiyle uzun zamandan beri tedavi gören Millî Görüþ lideri, 54. Hükümetin Baþbakaný ve Saadet Partisi Genel Baþkaný Erbakan, dün öðle saatlerinde vefat etti. Erbakan’ýn cenazesi 1 Mart 2011 Salý günü (yarýn) Ýstanbul Fatih Camiinde öðle namazýndan sonra kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ýstanbul Merkez Efendi’deki aile kabristanlýðýna defnedilecek. Cumhurbaþkaný Gül ve Baþbakan Erdoðan baþta olmak üzere tüm parti li-derleri ve siyasiler taziye mesajlarý yayýnladý. 9. Cumhurbaþkaný Demirel "Sýnýf arkadaþýmdý" derken, Çiller "O bir inanç adamýydý" dedi.. Haberi 4’te

GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

www.yeniasya.com.tr

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

SAYI: 14.730

Yargýlansýnlar MANEVÎ ALANA AÝT GELÝÞMELERE SET ÇEKÝP, YASAKLARI TAHKÝM EDEN 28 ÞUBAT SÜRECÝNÝN TAHRÝBATI 14. YILINDA DA GÝDERÝLEBÝLMÝÞ DEÐÝL. 28 ÞUBAT'IN HESABI SORULMADAN DARBE PLANLARI BÝTMEZ

DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, ‘’Bugünkü iktidar, bu ülke için bir tehdittir, tehlikedir. Biz bu iktidardan ülkeyi kurtaracak tek partiyiz ve biz kurtaracaðýz Türkiye’yi’’ dedi. Türkiye’ye gerçek demokrasiyi getireceklerini ifade eden Zeybek, ‘’Menderes’in, Demirel’in, Özal’ýn zamanýnda demokrat iktidarlar ne yaptýysa, bu ülkede hepsini yeniden yapacaðýz’’ diye konuþtu. Haberi sayfa 5’te

Türkiye, AB sürecini býrakmasýn

Finlandiya eski Cumhurbaþkaný, Avrupa Konseyi Dýþ Ýliþkiler Eþbaþkaný ve Türkiye-AB Baðýmsýz Araþtýrma Komisyonu Baþkaný Martti Ahtisaari, AB liderlerinin Türkiye’nin üyeliðine karþý tutumlarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine cumhurbaþkanlarýnýn, baþbakanlarýn geçici olduðunu belirterek, Türkiye’nin süreci býrakmamasý gerektiðini kaydetti. Haberi sayfa 5’te

ÝHL’lere ilgi artýyor ISSN 13017748

 Türkiye Ýmam Hatipliler Vakfý Genel Baþkaný Ecevit Öksüz, 28 Þubat sürecinde imam hatiplerde yaþanan öðrenci kayýplarýnýn giderildiðini, artan öðrenci sayýsý karþýsýnda okullarýn yetersiz kaldýðýný anlattý. Haberi sayfa 4’te

14. yýlýnda, her sahada büyük bir tahribata yol açan 28 Þubat sürecinin sonuçlarý tartýþýlýyor. Gazeteci Tuncay Opçin, dönemin Genelkurmay Baþkaný Hüseyin Kývrýkoðlu'nun “28 Þubat bin yýl sürecek" sözünü "Sen böyle söylersen baþkalarý da cunta kurar, darbe planlarý yapar. Balyoz'da yapýlanlar 28 Þubat'ta verilen emirlere dayanak gösteriliyor. Dolayýsýyla Balyoz'un üstüne gidildikçe 28 Þubat'ý yargýlamak kaçýnýlmaz hale gelecek” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, oy birliðiyle Libya’da halkýn protesto ettiði lider Muammer Kaddafi’ye, ailesine ve yakýn çevresine yaptýrým kararý aldý. ABD Baþkaný Barack Obama da, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin gitmesi gerektiðini söyledi. Haberi 7’de

O dönemin maðdurlarýnýn acýlarý ise hâlâ taze. Baþörtüsü sebebiyle okulunu terk etmek zorunda kalan yazar Cemile Bayraktar "Bu güne geldiðimizde, ben içimdeki acýdan yana zerre deðiþiklik yaþamadým. Hâlâ ayný üzüntüleri, ayný canlýlýðýyla hissediyorum. Birçok arkadaþým var ayný kaderi paylaþtýðým. Hepimizin anýlarýna sinmiþ kirli gerçekler var. Biz 28 Þubat’ý unutamýyoruz" dedi.

28Þubatçýlar mutlaka yargýlanmalýdýr

Tûbâ Nur Telci’nin röportajý sayfa 8’de

Yazýsý 6’da

Çocuklar internete teslim/ 16’da

Libya’nýn isyancýlarýn kontrolü altýndaki bölgelerde, geçici hükümete baþkanlýk etmek üzere, eski Adalet Bakaný Mustafa Ebud Celil’in atandýðý bildirildi. Bingazi Belediye meclisinin üyesi Fethi Baca, Ebud Celil’in isyancýlarýn eline geçen doðudaki þehirleri yöneten komiteler tarafýndan seçildiðini kaydetti. Haberi 7’de

Kaddafi ve ailesine yaptýrým

SÜRECÝN MAÐDURLAR HÂLÂ ACI ÇEKÝYOR

Dünya Bediüzzaman’a muhtaç/ 3’te

Libya’da geçici hükümet

BM’DEN OYBÝRLÝÐÝYLE KARAR

H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 9’da

Cemile Bayraktar

Ülkeyi bu iktidardan kurtaracaðýz

Tuncay Opçin

DP GENEL BAÞKANI ZEYBEK:

MUHALÝFLER KURDU

60 MÝLYAR DOLARLIK ANLAÞMA

S. Arabistan silâh alýyor

Arap dünyasýnýn en büyük ekonomisine sahip Suudi Arabistan ile Amerika Birleþik Devletleri arasýnda görüþmeleri devam eden 60 milyar dolarlýk silâh anlaþmasýnýn altý aya kadar neticelenebileceði bildirildi. Listede savaþ uçaklarý da var. Haberi 7’de


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

LÂHÝKA Kötülüðün karþýlýðý, ona denk bir cezadýr. Fakat kim affeder ve barýþý tercih ederse, onun mükâfatý Allah'a aittir. Þüphesiz ki O, zalimleri sevmez.

‘‘Dar daire, geniþ daire ve ‘oda cemaati’ Þûrâ Sûresi: 40 / Âyet-i Kerime Meâli

.

Ýslâm kardeþliðini inkiþaf ettirmenin iki vesilesi

‘‘

Hayat-ý dünyevîyemizi de istibdad-ý mutlaktan ve dalâletin helâketinden kurtarmaya ve akvam-ý Ýslâmiyenin mâbeynindeki uhuvvetini inkiþaf ettirmeye iki vesileyi bulduk.

ltmýþ beþ sene evvel bir vali bana bir gazete o ku du. Bir din siz müs tem le kât nâ zý rý Kur’ân’ý elinde tutup konferans vermiþ. Demiþ ki: “Bu Ýslâmlarýn elinde kaldýkça, biz onlara hakikî hâkim olamayýz, tahakkümümüz altýnda tutamayýz. Ya Kur’ân’ý sukut ettirmeliyiz veyahut Müslümanlarý ondan soðutmalýyýz.” Ýþte bu iki fikirle, dehþetli ifsat komitesi bu biçare fedakâr, mâsum, hamiyetkâr millete zarar vermeye çalýþmýþlar. Ben de, altmýþ beþ sene evvel bu cereyana karþý, Kur’ân-ý Hakîm’den istimdat eyledim. Hakikate karþý kýsa bir yol ve bir de pek büyük bir “Dârülfünun-u Ýslâmiye” tasavvuru ile, altmýþ beþ senedir, âhiretimizi kurtarmak ve onun bir faydasý olarak hayat-ý dünyevîyemizi de istibdad-ý mutlaktan ve dalâletin helâketinden kurtarmaya ve akvam-ý Ýslâmiyenin mâbeynindeki uhuvvetini inkiþaf ettirmeye iki vesileyi bulduk. Birinci vesilesi: Risâle-i Nur’dur ki, uhuvvet-i imaniyenin inkiþafýna kuvvet-i iman ile hizmet ettiðine kat’î delil, emsâlsiz bir mazlûmiyet ve âcizlik hâletinde telif edilmesi ve þimdi âlem-i Ýslâmýn ekseri yerlerinde ve Avrupa ve Amerika’ya da tesirini göstermesi ve ihtilâlcilere ve dinsiz felsefeye ve otuz seneden beri dehþetli bir surette maddiyun ve tabiiyun gibi dinsizlik fikrine karþý galebe çalmasý ve hiçbir mahkeme ve ehl-i vukuf dahi onlarý cerh edememesidir. Ýnþaallah bir zaman da, sizin gibi uhuvvet-i Ýslâmiyenin anahtarýný bulan zatlar, bu mu'cize-i Kur’âniyenin cilvesini âlem-i Ýslâma iþittireceksiniz. Ýkinci vesilesi: Altmýþ beþ sene evvel Câmiü’l-Ezher’e gitmek istiyordum. Âlem-i Ýslâmýn medresesidir diye, ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kýsmet olmadý. Cenâb-ý Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: Câmiü’l-Ezher Afrika’da bir medrese-i umumiye olduðu gibi, Asya Afrika’dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir darülfünun, bir Ýslâm üniversitesi Asya’da lâzýmdýr. Tâ ki Ýslâm kavimlerini, meselâ: Arabistan, Hindistan, Ýran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan’daki milletleri, menfi ýrkçýlýk ifsat etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan Ýslâmiyet milliyeti ile “Mü’minler kardeþtirler.” (Hucurât Sûresi, 49:10.) Kur’ân’ýn bir kanun-u esasîsinin tam inkiþafýna mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle barýþsýn ve Avrupa medeniyeti, Ýslâmiyet hakaikiyle tam musalâha etsin. Ve Anadolu’daki ehl-i mektep ve ehl-i medrese birbirine yardýmcý olarak ittifak etsin diye, vilâyât-ý þarkiyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem Ýran, hem Kafkas, hem Türkistan’ýn ortasýnda, Medresetü’z-Zehrâ mânâsýnda, Câmiü’l-Ezher üslûbunda bir darülfünun, hem mektep, hem medrese olarak bir üniversite için, tam elli beþ senedir Risâle-i Nur’un hakaikine çalýþtýðým gibi ona da çalýþmýþým. Emirdað Lâhikasý, s. 841

LÜGATÇE:

müstemlekât nâzýrý: Sömürgeler Bakaný. sukut ettirme: Deðerden düþürme. Dârülfünun-u Ýslâmiye: Ýslâmî üniversite. istibdad-ý mutlak: Mutlak baský. akvam-ý Ýslâmiye: Müslüman milletler. mâbeyn: Ara, arasý. uhuvvet: Kardeþlik. inkiþaf: Açýlma, keþfetme, geliþme. uhuvvet-i imaniye: Ýman kardeþliði. Câmiü’l-Ezher: Ezher Üniversitesi. maddiyun: Maddiyunlarýn mesleði. Maddecilik. Hiçbir müsbet delile dayanmýyan ve sadece maddeye istinad eden ve ruhâniyatý ve mâneviyatý inkâr edenlerin bâtýl akideleri. tabiiyun: Tabiatçýlar, materyalistler, tabiata tapanlar.

HALÝL KARTAL halil-kartal@hotmail.com

stad Bediüzzaman Hazretleri Risâle-i Nur’da herkesin bilfiil yapmakla mes’ul olduðu vazifeleri ifade ederken yaptýðý teþbihlerden bir tanesi de “daire” teþbihidir. Üstad Hazretleri daire teþbihi yaparken “küçük daire” ve “geniþ daire” olarak iki ifadeye dikkatimizi çekiyor. Biz bu yazýmýzda elimizden geldiðince bu iki ifadenin okyanus gibi mânâsýndan kendi bardaðýmýza düþen kadarýný sizinle paylaþmaya çalýþacaðýz. Zira “Bir þey bütün bütün elde edilmezse, bütün bütün de terk edilmez”. Konumuzla alâkadar olan bir çok yerden þimdilik bir kaç paragraf üzerinde mütalâamýzý sürdüreceðiz: “‘Küre-i arzý herc ü merce getiren ve Ýslâm mukadderâtýyla alâkadar olan bu dehþetli Harb-i Umumîden elli gündür hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kýsým mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camiyi býrakýp radyo dinlemeye koþuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var? Veya onunla meþgul olmanýn zararý mý var?’ dediler. “Cevaben dedim ki: Ömür sermayesi pek azdýr; lüzumlu iþler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil dâireler gibi, her insanýn kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve þehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beþer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var.

Ü

Herbir dairede, herbir insanýn bir nevî vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat, ara sýra vazife bulunabilir. Bu kýyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.” 1 Risâle-i Nur’da geçen bu mektup, her zaman tazeliðini korumakta. Özellikle Ýslâm mukadderatýyla alâkadar olan geniþ dairedeki bir hadiseyle Bediüzzaman Hazretlerinin alâkadar olmamasý durumu hayreti mucib. Cevaptaki noktalarý beraber mütalâa edelim: Üstad Hazretlerinin 12 daire sýraladýðýný görmekteyiz... “Her

‘‘

Geniþ dairede iman hizmeti yaparken acaba dar dairede, öncelikle enfüsî âlemimizde olan kalbî okumalarýmýzý ve meþguliyetlerimizi, aile fertlerimizle olan alâkalarýmýzý Risâle-i Nur’la birleþtirebiliyor, bir ders halkasý oluþturabiliyor muyuz?

dairede her birimizin elbette vazifesi olmakta, ancak en büyük vazife nerededir?” diye suâl ettiðimizde Üstad Hazretlerinin en dar ve küçük dairede en önemli hizmet vardýr dediðini görüyoruz. Bana çok ilginç gelen ise, kalb dairesindeki vazifenin mide dairesinden dahi önce gelmesi. Yani mideyi doyurmaktan daha evvel kalbi doyurmak vazifesi ile muvazzaf olmamýz.

Burada nefislerimizi aldatmýþ ya da aldatabilecek olan bir noktayý kendi nefsimde gördüðüm için ifade etmek istiyorum. Teknoloji çaðý, bilgi çaðý ve iletiþim çaðý olan bu âhirzamanda tv, internet, telefon gibi vasýtalarla alâkamý gözden geçirdiðimde, kalb dairemdeki hizmetimden ziyade “kalb dairesine göre dördüncü, beþinci dairemde bulunan þehir dairelerine kadar vazifemi geniþlettiðimi ve bu hizmetin çok büyük olduðunu kendi kendime ders veriyor ve böyle bir zanda bulunuyordum”. Tâ ki bu cümleler tekrar hatýrýma gelene kadar... Bu noktada hususî bir hatýramý arz etmek istiyorum: Yakýn zamanda eþimi telefonla arayýp “Bazý sitelerde Risâle-i Nurlarý nazara verip neþretmeye çalýþýyorum” diye sevincimi arz ettiðimde, eþim bu mânâlarý bana ihsas etti: “Keþke önce evdeki anne babana okuyabilsen... Onlarýn kulaklarý bu hakikatleri duymaya daha muhtaç. En önemli hizmet dar dairede ve diðer daireler buna nisbeten geniþ daire hükmünde.” Eþimden bu hatýrlatmayý alýnca bu kýsýmlarý tekrar mütalâa ettim zihnimde. Ancak bilirsiniz, çocuðun babasýna ders verir mahiyette kitabý açýp ders vermesi kadar zor bir durum yoktur. Hocalýk makamýna geçmek belki babayý rahatsýz edebilir. “Nasýl yaparým, ederim?” derken “Bizim vazifemiz anlatmak, netice Allah’tan. Vazife-i Ýlâhiyeye karýþmamak gerek” diye kendime ders vermeye çalýþýyordum iç âlemimde. Babama nasýl kitap okuyacaktým? Sahi, siz nasýl okurdunuz? Sözler kitabýmý elime aldým ve Bismillah diyerek içimden duâ ettim. “Babacýðým, hadi bana biraz kitap okur musun? Bana biraz hikâye oku” diye küçük çocuk gibi þýmardým diyebilirim—rol yaptým bu otuz yaþýma yaklaþýrken... Babam tebessüm etti ve kitabý eline aldý. Rafta tozlanmýþ kitabý... Farkýnda olmadýðý... Ve oturduk... Dördüncü Söz’ü açtým... Okumaya baþladý... Hikâyecik bitti... Beraber sualler sorduk... “Anlamaz” diye korkmuþtum belki, ancak öyle güzel anlamýþtý ki babam, hikâyenin hakikatlerini anlamakta hiç zorluk çekmedi. Kendi buldu çoðunu... Yirmi dört altýn... Çiftlik... Bilet... Sonrasýnda ne mi oldu? Ders bitti ve babam hemen abdest aldý, namaza koþtu... Annemle lâtifeleþti, birbirlerini namaza teþvik ettiler... Þimdi düþünüyorum da, yarýn öbür gün vadem dolsa, babamýn ömür sermayesi tükense, acaba bana ya da babama “Türkiye ya da dünya siyasetinde neler olmuþ, neler bitmiþ takip ettin mi, taraf oldun mu, görüþün ne?” diye suâller mi sorulacak? Yoksa asýl vazifelerimizi yapýp yapmadýðýmýz mý? Geniþ dairede iman hizmeti yaparken acaba dar dairede, öncelikle enfüsî âlemimizde olan kalbî okumalarýmýzý ve meþguliyetlerimizi, aile fertlerimizle olan alâkalarýmýzý Risâle-i Nur’la birleþtirebiliyor, bir ders halkasý oluþturabiliyor muyuz? Bu noktada Hulusi Aðabeyin Barla Lâhikasý’nda geçen þu kýsým hatýrýma geliyor ve talebelikten ne kadar da uzak düþtüðümü görüyorum: “Niyetim büyük, tevfîk Hüdâdan. Yalnýz oda cemaatimize Yirmi Beþinci Söz’e kadar okudum. Ve Ýnþâallah devam edeceðim. Emrinize tebean ve duânýza binaen fütur getirmiyorum. Maddî vazifem oradakinden daha aðýrdýr. Fakat her umurumda Allah’a istinad ettiðim için, ümitsizliðe düþmüyorum. Oradan ayrýldýktan sonraki füyuzattan istifade etmeyi cân ü yürekten arzu ediyorum. Nâtamam kalan Otuz Ýki ve Otuz Üçüncü Sözler’in de itmâmýna muvaffak olmanýzý eltâf-ý Ýlâhiyeden niyaz eylerim.” 2 Bu satýrlarý okuduðumda, bir “oda cemaati”min dahi olmamasý beni derinden sarstý. Düþünsenize, yalnýz oda cemaatine Yirmi Beþinci Söz’e kadar okuyabilmiþ Hulusi Aðabey... Kendime baktýðýmda, sadece bir Dördüncü Söz’ü okumakla neredeyse kendine kahramanlýk çýkaracak olan ben! Ne kadar da uç noktalar... Devam edelim... Geniþ dairede olan bir siyasî meselede dahi saatlerimizi harcayýp tartýþtýðýmýz ve bilip bilmeden, anlamadan belki taraf olup, tarafýnda olduðumuz cenahýn zulmünü hoþ gördüðümüz vakitlerimiz çok deðil mi? Hane dairemizde bulunan aile fertlerimizden birisi yarýn ölse, acaba þunun acýsýný yüreðimizde hissedebilecek miyiz: “Namaz kýlmýyordu, keþke namaza dair bahislerden bahsedebilseydim, teblið edebilseydim belki buna vesile olabilirdim...” Siyasî meselelerle vaktimizi zayi ettik... Bunlarý arz ettikten sonra yanlýþ anlaþýlmamasý için bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Elbette geniþ dairede bir çeþit vazifelerimiz bulunabilir ve bulunacaktýr. Ancak bu vazifemizin muvakkat olduðunu unuttuðumuz ne kadar da çok oluyor? Meselâ bir oy verilecek, ancak bu oyun mahiyetine dair bir sene tartýþmak, mütalâa etmek çok abes deðil mi sizce? Kuvvetimizi yok yere harcamak deðil mi? Kalb dairemiz yetim, hane dairemiz Risâle-i Nur’a öksüz ve aç iken, geniþ daireye her daim çalýþmamýzýn ve kuvvet göndermemizin bize bir mes’uliyeti yok mu? Bu meselemizin çok uzun olacaðýný yazýmýzýn baþýnda söylemiþtik. Hatýrýmýzda bulunan diðer noktalarý Ýnþâallah sizlerin duâlarýyla yazýya dökmeye muvaffak olmayý niyaz ederken, yazýmý Risâle-i Nur’dan þu cümle ile bitirmek istiyorum: “Hem Risâle-i Nur’un has talebeleri, bâkî elmaslar hükmünde olan hakaik-ý îmaniyenin vazifesi içinde iken zalimlerin satranç oyunlarýna bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlar ile bulaþtýrmamak gerektir. Cenâb-ý Hak, bize, nur ve nûranî vazife vermiþ; onlara da, zulümlü zulümatlý oyunlarý vermiþ. Onlar bizden istiðna edip yardým etmedikleri ve elimizdeki kudsî nurlara müþteri olmadýklarý halde, biz onlarýn karanlýklý oyunlarýna, vazifemizin zararýna, bakmaya tenezzül etmek hatadýr. Bize ve merakýmýza dairemiz içindeki ezvâk-ý maneviye ve envar-ý îmaniye kâfî ve vâfîdir.” 3 Dipnotlar: 1- Asa-yý Musa, s. 20 (Meyve Risâlesi’nden). 2- Barla Lâhikasý, s. 30. 3- Kastamonu Lâhikasý, s. 85.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 25 R. Evvel 1432 Rumî: 15 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.44 4.53 5.03 5.13 5.08 4.24 4.28 4.19 5.02 4.36 5.03

DEÐERLERÝMÝZÝ SAVUNMAYA DEVAM EDECEÐÝZ YENÝ Asya’nýn ihtilâllere karþý mücadele verdiðini 12 Eylül Anayasasý’na hayýr dediði için 470 gün kapatýldýðýný hatýrlatan Güleçyüz, o zaman yüzde 92 ile kabul edilen 1982 Anayasasý’nýn hâlâ sýkýntý oluþturduðunun altýný çizdi. Güleçyüz, “Tamamen deðiþtirilip sivil ve demokrat bir anayasa yapýlmasý gerekiyor” dedi. Soru cevap kýsmýnda “1982 Anayasasýna ‘hayýr’ derken Yeni Asya bunu nasýl önceden görebildi?” sorusuna Güleçyüz, “Bediüzzaman’ýn ortaya koyduðu prensiplerden dolayý meþve-

rete riayet edildiði içindir” diye cevap verdi. “Yayýn hayatýmýzda 42. yýl ile ilgili görüþleriniz nelerdir?” diye sorulan soruya ise Güleçyüz, “Deðerlerimizi savunmaya devam edeceðiz. Gazetemiz isimsiz kahramanlarýn gayreti ile hizmetine devam ediyor. Allah bizi istikametten ayýrmasýn” diye cevapladý. Soru cevap faslýndan sonra Güleçyüz, kitaplarýný imzaladý, okuyucularla sohbet etti. Ayrýca düzenlenen yiyecek kermesi ve Yeni Asya Neþriyat kitap sergisi de ilgi gördü.

Güneþ 6.05 6.18 6.24 6.37 6.33 5.46 5.51 5.44 6.27 5.57 6.25

Öðle 11.58 12.08 12.17 12.28 12.24 11.39 11.43 11.35 12.18 11.50 12.18

Fotoðraf: Abdullah Güliþli

De­mok­rat­Ýz­mir’in­i­nanç­lý­ve­de­mok­r at­ in­s an­l a­r ý­n ý­ se­l âm­l a­y a­r ak ko­nuþ­ma­sý­na­ baþ­la­yan­ Kâ­zým­ Gü­leç­yüz,­“Ye­ni­As­ya­de­nin­ce,­Ri­sâ­lei­Nur,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ve Nur­ Ta­le­be­le­ri­ ak­la­ ge­li­yor”­ de­di. Tür­ki­ye’nin­ en­ ö­nem­li­ ge­ri­lim­ a­lan­la­rýn­dan­ bi­ri­nin­ din­ ve­ si­ya­set ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Gü­leç­yüz,­si­ya­s î­ ik­t i­d ar­ mü­c a­d e­l e­s i­ i­l e­ di­n e hiz­me­tin­ bir­bi­rin­den­ ay­rý­ de­ðer­len­di­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­di­le­ge­ti­re­rek,­Ri­sâ­le-i­Nur­ha­re­ke­ti­men­sup­la­rý­nýn­ hiç­bir­ za­man­ par­ti­ kur­ma­yý dü­þün­me­dik­le­ri­ni­ be­lirt­ti.­ Be­di­üz­za­man’ýn­‘din­a­dý­na­si­ya­set­ya­pan­lar­ ön­ce­ di­ne­ za­rar­ ve­rir’­ de­di­ði­ni ak­t a­r an­ Gü­l eç­y üz­ ko­n uþ­m a­s ý­n a þöy­le­de­vam­et­ti:­“Din­gü­neþ­tir,­si­ya­sî­ mü­ca­de­le­ler­ ar­zi­dir.­ Do­la­yý­sýy­la­dün­ye­vî­me­se­le­le­re­din­a­let­e­dil­me­me­li­dir.­Si­ya­se­ti­din­siz­li­ðe­a­let­ et­me­ye­ ça­lý­þan­la­ra­ mü­sa­a­de­ e­dil­m e­m e­s i­ ge­r e­k ir.­ Geç­m iþ­ dö­nem­ler­de­ mil­le­ti­ ren­ci­de­ e­den­ ic­ra­at­lar­ ya­pýl­dý.­ Mil­let­ küs­tü­rül­dü. Biz­ de­ Cum­hu­ri­yet­çi­yiz.­ Ni­te­kim Es­ki­þe­hir­ mah­ke­me­sin­de­ Be­di­üz­za­m an­ Haz­r et­l e­r i­ as­r ý­ sa­a ­d et­t e din­dar­ bir­ cum­hu­ri­ye­tin­ ya­þan­dý­ðý­n ý­ söy­l e­m iþ­t ir.­ Ye­n i­ As­y a,­ de­mok­ra­si­ ve­ ‘din­dar­ cum­hu­ri­yet’e sa­hip­çý­ka­rak­bu­gün­le­re­gel­miþ­tir.”­ Ýs­lâm­ ül­ke­le­rin­de­ki­ dik­ta­tör­le­rin tek­ tek­ dev­ril­di­ði­ne­ dik­kat­ çe­ken Gü­leç­yüz,­bu­ra­lar­da­Lib­ya’da­ki­gi­bi kan­lý­ça­týþ­ma­la­rýn­da­gö­rü­le­bil­di­ði­ni,­fa­kat­Tür­ki­ye’de­bu­tarz­da­ger­gin­lik­ve­ça­týþ­ma­ol­ma­ma­sý­nýn­Be­-

Yatsý 18.54 19.05 19.12 19.24 19.20 18.34 18.39 18.31 19.14 18.46 19.13

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.08 5.16 4.48 4.43 4.55 4.38 4.30 4.25 4.11 4.56 4 .52

Güneþ 6.34 6.39 6.15 6.06 6.17 6.05 5.51 5.51 5.34 6.23 6.11

Öðle 12.24 12.31 12.05 11.58 12.10 11.54 11.45 11.41 11.26 12.13 12.06

Ýkindi 15.27 15.38 15.07 15.04 15.17 14.57 14.53 14.44 14.33 15.15 15.16

Akþam 18.01 18.11 17.42 17.37 17.50 17.32 17.26 17.19 17.06 17.50 17.49

Yatsý 19.20 19.27 19.01 18.54 19.05 18.51 18.40 18.38 18.22 19.08 19.01

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

yý­lý­mý­za­gi­ri­þi­miz­ve­si­le­siy­le­gön­de­ri­len­me­saj­la­rdan­ba­zý­la­rý­ný­ak­tar­mýþ­týk. Bir­kýs­mý­ný­da­bu­ra­dan­du­yu­ra­lým. * Ab­dül­lâ­tif­ Þe­ner (Tür­ki­ye­ Par­ti­si­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný):­ 42.­ yýl­dö­nü­mü­nü­zü­ kut­lar,­ se­lâm,­ sev­gi­ ve say­gý­la­rý­mý­su­na­rým. * Feh­mi­Hüs­rev­Kut­lu (A­dý­ya­man­Mil­let­ve­ki­li): “As­ya’nýn­ bah­tý­nýn­ mif­ta­hý­ meþ­ve­ret­ ve­ þû­râ­dýr” düs­tu­ru­i­le­41­yýl­ön­ce­ya­yýn­ha­ya­tý­na­baþ­la­yan­Ye­ni­As­ya’nýn­hiz­met­ve­ba­þa­rý­la­rý­nýn­de­va­mý­ný­di­ler, teb­rik­e­de­rim. * Mu­rat­ Ka­ra­ka­ya­ (Ba­sýn-Ya­yýn­ ve­ En­for­mas­yon­Ge­nel­Mü­dü­rü):­Ba­sý­ný­mýz­da­ay­rý­bir­ye­ri­o­lan, fi­kir­ ga­ze­te­ci­li­ði­nin­ ya­ný­ sý­ra­ ha­ber­ci­li­ðiy­le­ de­ ör­nek­bir­ku­rum­ni­te­li­ðin­de­ki­Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­nin ku­ru­luþ­ yýl­dö­nü­mü­nü­ kut­lar,­ ba­þa­rý­ di­lek­le­ri­mi­ ve se­lâm­la­rý­mý­su­na­rým. * Dr.­Hil­mi­Ben­gi­(A­A­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný ve­Ge­nel­Mü­dü­rü):­ Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­nin­42.­ku­ru­luþ­ yýl­dö­nü­mü­nü­ kut­lar,­ ba­þa­rý­la­rý­ný­zýn­ de­va­mý di­le­ðiy­le­say­gý­lar­su­na­rým. * Av. Turgut Ýnal: Çok­sa­yý­da­ga­ze­te­i­çin­de­Ye­ni­As­ya’nýn­da­sa­dýk­o­ku­yu­cu­su­yum.­Dü­rüst­lük­ten, doð­ru­luk­tan­ve­ah­lâ­kî­öl­çü­ler­den­sap­ma­yan­Ye­ni As­ya’nýn­ge­çen­bir­yýl­i­çin­de­de­bü­yük­mer­ha­le­kat et­ti­ði­ni­gö­rü­yo­rum.­Sev­gi­ve­say­gýy­la­kut­la­rým. * Mür­sel­ Tür­bay (BEM-BÝR-SEN­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný): Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­si­ku­rul­du­ðu­gün­den­bu­ya­na in­san­la­rý­mý­za­yol­gös­te­ren­ön­cü­bir­ya­yýn­ku­ru­lu­þu ol­muþ­tur.­Ku­ru­luþ­yýl­dö­nü­mü­nü­zü­en­iç­ten­di­lek­le­rim­le­kut­la­rým. * Ha­cý­ Bay­ram­ Ton­bul­ (Me­mur-Sen­ Ge­nel Mev­zu­at­ ve­ Top­lu­ Gö­rüþ­me­ Sek­re­te­ri­ ve­ E­ner­ji Bir-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný):­41­yýl­dýr­çiz­gi­sin­den­ta­viz ver­me­ye­rek­ ken­di­ kit­le­si­ni­ ve­ ka­mu­o­yu­nu­ doð­ru bil­gi­len­dir­mek­ a­dý­na­ ya­yýn­ ha­ya­tý­na­ de­vam­ e­den Ye­ni­ As­ya­ ga­ze­te­si­nin­ ku­ru­luþ­ yýl­dö­nü­mü­nü­ kut­lu­yo­rum.­Ga­ze­te­yi­bu­gün­le­re­ka­dar­sa­býr­ve­ba­þa­rýy­la­ge­ti­ren­de­ðer­li­yö­ne­ti­ci­ve­ça­lý­þan­la­rý­ný­da­en sa­mi­mî­di­lek­le­rim­le­teb­rik­e­di­yor,­bun­dan­son­ra­ki ya­yýn­ha­ya­týn­da­ba­þa­rý­lar­di­li­yo­rum.­ * Se­nai­De­mir­ci:­Nur­la­rý­pay­laþ­tý­ðým,­mu­hab­bet fe­da­i­si­ol­ma­yý­öð­ren­di­ðim,­üm­me­tin­vic­da­ný­ol­du­ðu­nu­bil­di­ðim,­kal­bin­de­bü­yü­dü­ðüm­Ye­ni­As­ya­a­i­le­si­ne­hür­met­ve­mu­hab­bet­le­rim­le. * Ab­dül­ka­dir­Sel­vi (Ye­ni­Þa­fak­An­ka­ra­Tem­sil­ci­si):­ Bir­ dö­nem­ ça­lýþ­mak­tan­ do­la­yý­ o­nur­ duy­du­ðum,­ fi­kir­ ve­ ya­zý­ ha­ya­tý­mýn­ þe­kil­len­me­sin­de­ bü­yük­kat­ký­sý­o­lan­Ye­ni­As­ya’nýn­da­ha­ni­ce­yýl­la­ra­u­laþ­ma­sý­ný­di­li­yo­rum. * Ce­lal­ Top­rak (E­ko­no­mi­ Ga­ze­te­ci­le­ri­ Der­ne­ði Baþ­ka­ný):­42.­yý­lý­ný­zý­kut­lar,­ba­þa­rý­lý­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­zýn de­va­mý­ný­di­le­riz. * Tur­han­ Öz­lü (U­lu­sal­ Ka­nal­ Ge­nel­ Ya­yýn­ Yö­net­me­ni): Ya­yýn­gru­bu­nu­za­en­iç­ten­ba­þa­rý­di­lek­le­ri­mi­zi­i­le­ti­yo­rum.­Dost­luk­ve­say­gý­la­rým­la. * Sa­lih­ Ay­te­mur­ (Öð­re­tim­ Gö­rev­li­si):­ 21­ Þu­bat sa­ba­hý­ ba­yi­den­ Ye­ni­ As­ya’yý­ a­lýn­ca­ þa­þýr­dým­ ve “Val­la­hi­çok­gü­zel­ol­muþ”­söz­cük­le­ri­di­lim­den­dö­kül­dü.­Gö­ze­çar­pan­ma­vi­çiz­gi­si,­ya­zý­sti­li,­gö­ze­hoþ ge­len­ye­ni­ta­sa­rý­mý,­mi­zan­pa­jý­tak­di­re­þa­yan­ol­muþ. 42.­yýl­da­biz­o­ku­yu­cu­la­ra­gü­zel­bir­sür­priz­ol­du.­Bu duy­gu­lar­la,­ ba­sý­nýn­ yüz­ a­ký,­ doð­ru­yu­ her­ ze­min­de i­fa­de­ e­den,­ dar­be­le­re­ ve­ dar­be­ci­le­re­ kar­þý­ du­ru­þu, is­tik­rar­lý­ çiz­gi­si,­ te­mel­ hak­ ve­ hür­ri­yet­ler­ ve­ de­mok­ra­si­mü­ca­de­le­si­i­le­her­ke­sim­den­in­sa­nýn­tak­di­ri­ni­ka­za­nan,­ül­ke­miz­de­mok­ra­si­si­ne­son­de­re­ce ö­nem­li­kat­ký­lar­yap­tý­ðý­na­i­nan­dý­ðým­ga­ze­te­miz­Ye­ni­As­ya’nýn­42.­ya­þý­ný­kut­lar,­ni­ce­42.­yýl­lar­di­le­ðiy­le mut­lu­ve­ba­þa­rý­lý­ça­lýþ­ma­lar­di­le­rim. * Ah­met­ De­mir­döð­mez: Ga­ze­te­mi­zin­42.­yý­lý­ný teb­rik­e­di­yor,­bü­tün­e­me­ði­ge­çen­fe­da­kâr­la­rý­al­kýþ­lý­yo­ruz.­Ba­sýn­da­Ri­sa­le-i­Nur’un­söz­cü­lü­ðü­nü­üst­le­ne­rek­sü­rek­li­gün­dem­de­tu­tan­ga­ze­te­miz­Ye­ni­As­ya’ya­Al­lah­ha­yýr­lý­u­zun­ö­mür­ler­ver­sin,­her­tür­lü­þer ve­fe­sat­þe­be­ke­le­rin­den­mu­ha­fa­za­ey­le­sin­in­þa­al­lah. * Hü­se­yin­ Kü­çü­koð­lu:­ Ga­ze­te­miz­ Ye­ni­ As­ya’nýn­42.­yýl­dö­nü­mü­nün­ha­yýr­la­ra­ve­si­le­ol­ma­sý­ný di­ler,­ böy­le­ kud­sî­ bir­ hiz­me­tin­ i­çe­ri­sin­de­ bu­lun­mak­tan­do­la­yý­siz­le­ri­teb­rik­e­de­rim.

42.

Ýzmir Murat Reis Camii Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilen konferansa vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.

ÝZMÝR'DE VERDÝÐÝ KONFERANSTA, ORTADOÐU'DAKÝ HALK AYAKLANMALARINI DEÐERLENDÝREN GENEL YAYIN MÜDÜRÜMÜZ KÂZIM GÜLEÇYÜZ, TÜRKÝYE'DE BU TARZDA GERGÝNLÝK VE ÇATIÞMA OLMAMASININ BEDÝÜZZAMAN'IN VE TALEBELERÝNÝN MÜSBET HAREKET TARZINDAN KAYNAKLANDIÐINI VURGULADI.

SÝYASET DÝNSÝZLÝÐE ALET EDÝLMEMELÝ

Akþam 1740 17.47 17.58 18.07 18.02 17.19 17.23 17.13 17.56 17.31 17.58

Sevincimiz paylaþýldý

Dünya Bediüzzaman’a muhtaç GENEL Ya­yýn­Mü­dü­rü­müz­Kâ­zým­Gü­leç­yüz,­Ýz­mir­Ye­ni­As­ya­Tem­sil­ci­li­ði’nin­dü­zen­le­di­ði­ “Ku­ru­lu­þun­dan­­Gü­nü­mü­ze­Ye­ni­As­ya­ve­Si­ya­se­te­Ba­ký­þý”­ ko­nu­lu­kon­fe­rans­ta­ ko­nuþ­tu.­ Ýz­mir­ Mu­rat­ Re­is­ Ca­mii Kon­fe­rans­ Sa­lo­nu’nda­ ger­çek­le­þen kon­fe­ran­sa­De­mok­rat­Par­ti­Ýl­Baþ­ka­ný­ Na­þit­ Bir­gü­vi,­ DP­ MKYK­ Ü­ye­si­ Er­tan­ Er­bay,­ Ýz­mir­ Ýl­ Teþ­ki­lât Baþ­k a­n ý­ Mu­r at­ Ta­þ er,­ Ýz­m ir­ ve çev­re­sin­den­ Ye­ni­ As­ya­ O­ku­yu­cu­la­rý­i­le­mi­sa­fir­ler­ka­týl­dý. Ka­d ir­ Gü­l iþ­l i’nin­ o­k u­d u­ð u Kur’ân-ý­Ke­rim­ti­lâ­ve­ti­i­le­baþ­la­yan kon­fe­ran­sýn­ a­çý­lýþ­ ko­nuþ­ma­sý­ný­ e­ði­tim­ci-ya­zar­ Sü­ley­man­ Kös­me­ne yap­t ý.­ Kös­m e­n e,­ ko­n uþ­m a­s ýn­d a Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî’nin­ mat­bu­a t­ li­s a­n ýy­l a­ Ri­s â­l e-i­ Nur­l a­r ýn neþ­ri­ za­ma­ný­nýn­ gel­di­ði­ni­ ha­týr­lat­tý­ðý­ný,­ bu­ is­ti­ka­met­te­ de­ Ye­ni­ As­ya’nýn­ med­y a­d a­k i­ ye­r i­n i­ al­d ý­ð ý­n ý söy­le­di.­Da­ha­son­ra­il­köð­re­tim­öð­ren­ci­le­ri­Fur­kan­Kös­me­ne,­Fur­kan Öz­c an,­ Sa­l ih­ Çi­ç ek,­ E­m ir­ Bu­r ak Taþ­de­mir,­ Ý.­ Ye­sir­ Te­ðiþ­ ve­ Ha­bib Ö­zak­taþ­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­ve­ci­ze­ler o­ku­du.­Ar­dýn­dan­Hü­se­yin­Gör­me­noð­l u,­ ‘Be­n im­ Ga­z e­t em’­ baþ­l ýk­l ý ya­zý­sý­ný­din­le­yi­ci­ler­le­pay­laþ­tý.­

Ýkindi 15.07 15.13 15.25 15.33 15.28 14.46 14.49 14.39 15.23 14.58 15.25

3

di­üz­za­man’ýn­ ve­ ta­le­be­le­ri­nin­ müs­bet­ ha­re­ket­tar­zýn­dan­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý. Sa­id­ Ra­ma­zan­ El­ Bu­ti’nin­ “Ýs­lâm­ dün­ya­sý Be­di­üz­za­man’ýn­ or­ta­ya­ koy­du­ðu­ me­to­da muh­taç­týr”­ de­di­ði­ni­ ha­týr­la­tan­ Gü­leç­yüz,

“Di­nin­ si­ya­se­te­ a­let­ e­dil­me­sin­den­ Tür­ki­ye’nin­kur­tul­ma­sý­lâ­zým­dýr.­1950’den­son­ra­ De­mok­rat­ Par­ti­ (DP) ik­ti­da­rý,­ 18­ se­ne de­vam­e­den­Türk­çe­e­za­ný­as­lý­na­çe­vir­miþ, di­ne­ya­pý­lan­bas­ký­la­rý­or­ta­dan­kal­dýr­mýþ,­i­-

mam­ ha­tip­le­ri­ aç­mýþ­týr.­ DP­ hür­ri­yet,­ öz­gür­lük­ve­de­mok­ra­si­a­dý­na­be­del­ö­de­ye­rek mil­le­tin­ se­si­ne­ ku­lak­ ver­miþ­tir.­ 27­ Ma­yýs 1960­ih­ti­lâ­li­bu­nun­en­ba­riz­ör­ne­ði”­de­di. Ýzmir / ABDÜLBASÝR ÞEKER / SALÝH SÜTÇÜOÐLU

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

HABER

Necmettin Erbakan vefat etti SOL AYAK DAMARLARINDAKÝ ÝLTÝHAPLANMA DOLAYISIYLA UZUN ZAMANDAN BERÝ TEDAVÝ GÖREN ESKÝ BAÞBAKANLARDAN, SP LÝDERÝ NECMETTÝN ERBAKAN VEFAT ETTÝ. cakir@yeniasya.com.tr

Kýsa Þubat, uzun zulüm ünden daha yakýn gibi görünen 28 Þubat ‘darbe’sinin (1997) üzerinden yýllar geçti, ama tartýþmasý bitmedi, bitmemeli. 14 yýl önce “Bin yýl sürecek” denilerek bir süreç baþlatýlmýþtý. Bu süreçte, millet yoktu, milletin talepleri yoktu ve inançlara saygý da yoktu. Peki ne vardý? Haksýzlýk, zulüm, kayýrma, fiþleme, sermaye ayýrýmý... Bu süreç hedefine ulaþtý mý? Hem evet, hem hayýr. Siyaseti paramparça etmek suretiyle ‘ulaþtý’ demek mümkünken, son tahlilde millet karþýsýnda maðlûp olmasý bakýmýndan da ‘ulaþamadý’ demek mümkün. 28 Þubat, klâsik anlamda ‘darbe’ yapmadan; ama ülkeye ‘darbe’lerden daha fazla zarar vermenin adýdýr. Bu sürecin hem maddî hem de manevî olarak Türkiye’ye verdiði zararý telâfi etmek için maalesef belki de bin yýl gerekecek! Çünkü münafýkane iþ gördükleri için temelleri tahrip ettiler. Gerek eðitim sisteminde ve gerekse insanlarýn iliþkilerinde maddîyatçýlýðýn ‘geçer akçe’ olduðunu dikte ettiler. Tahrip kolay olduðu için de bu noktada epey yol aldýlar. Aslýnda 28 Þubat kararlarý ve anlayýþý, ‘sularý tersine akýtma’ gayretidir. Böyle bir gayretin baþarýya ulaþmasý ‘ilmen ve týbben’ mümkün olmadýðý gibi ‘bin yýl’ sürmesi de mümkün deðil. Nitekim ‘süreç’in üzerinden bir iki yýl geçtikten sonra tesiri azalmaya baþlamýþ ve bugün baktýðýmýzda süreç ‘maðlûp’ olmuþtur. Elbette sadece ‘süreç’ deðil, sürece destek verenler de maðlûp olmuþ durumda. Fakat þunu da biliyoruz ki ‘yenilen pehlivan güreþe doymaz’ tesbiti gereði, millete raðmen iþ yapanlar bu ýsrarlarýndan vazgeçmezler. Ýyi ve kötünün mücadelesi kýyamete kadar devam edeceðine göre, her zaman yeni süreçler baþlatmak isteyenler olabilir. Bu bakýmdan önemli olan ‘süreç’lerden ziyade, anlayýþlarla mücadele etmektir. 28 Þubat sürecine imza atanlara sorulsa, onlar da huzurlu bir Türkiye istediklerini söyleyecekler. Milletin ‘yok’ sayýldýðý, onlarýn taleplerinin dikkate alýnmadýðý bir ülke nasýl olup da huzurlu olacaktý? Milletin deðil de, çok sýnýrlý bir azýnlýðýn mutlu ve huzurlu olmasý kastediliyorsa, o noktada haklýdýrlar. Çünkü 28 Þubat tam da bunu temin etmeye yaradý. Millet maddî ve manevî sýkýntýlarla boðuþurken ‘süreç’lere imza atanlar ‘maddî refah’a kavuþtular. Ne var ki, bu sürece imza atanlar milletin ‘ah’ýný da aldý ve neticede onlar da mahv-u periþan oldu. Bu sürecin her yeni yýldönümünde kamuoyu daha önce açýklanmamýþ, gizli kalmýþ ve perdelenmiþ hadiseleri de öðreniyor. Muhtemelen önümüzdeki yýldönümlerinde de yeni bilgiler ve belgeler ortaya çýkacak. Bu bakýmdan, 28 Þubat süreci hakkýnda her þeyin bilindiði düþünülmesin. Belki de bilinenden çok bilinmeyenler var. Ayrýca 28 Þubat sürecinin maðdur ettiði kiþilerin anlatacaðý çok þeyler var. Her yýl ortaya konulan bilgiler topanlanabilse tam anlamýyla bir ‘28 Þubat ansiklopedisi’ bile ortaya çýkar ki buna da ciddî anlamda ihtiyaç var. Elinde silâh bulunduran ‘resmî darbeciler’in çok büyük kabahati olmakla birlikte, darbeye zemin hazýrlayan, karþý çýkmayan ve susan ‘sivil’lerin de hatasýný görmezden gelemeyiz. Bünyeyi içten çürüten bu anlayýþýn, ‘darbeci anlayýþ’dan daha tehlikeli olduðunu da tesbit etmek lâzým. Ýnþallah ülkemiz; yeni süreçler ve yeni darbelere maruz kalmadan ‘muasýr medeniyet seviyesi’ne ulaþýr...

D

16 bin 860 kiþi tahliye edildi LÝBYA'DAN tahliye edilenlerin sayýsýnýn 16 bin 860’a ulaþtýðý bildirildi. Baþbakanlýk Basýn Merkezinin internet sitesinde yer alan Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnýn bilgi notunda, Libya’dan 13 tarifeli, 22 özel tahliye ve 19 askerî olmak üzere, toplam 54 uçak ve 2 gemi ile 12 bin 372 kiþinin resmi makamlarca yürütülen tahliye çalýþmalarý kapsamýnda Türkiye’ye giriþ yaptýðý kaydedildi. Özel þirketlerce havayoluyla tahliye edilen 2 bin 750 kiþi ve Ýskenderun askeri gemisi ile beraberindeki Oruç Reis Firkateyni’nde seyir halindeki bin 738 yolcu dahil edildiðinde, Libya’dan tahliye edilenlerin toplam sayýsýnýn 16 bin 860’a ulaþtýðý ifade edildi. Ankara / aa

ÝHL’lere talep artýyor TÜRKÝYE Ýmam Hatipliler Vakfý (TÝMAV) Genel Baþkaný Ecevit Öksüz, 28 Þubat sürecinde imam hatiplerde yaþanan öðrenci kayýplarýnýn giderildiðini, artan öðrenci sayýsý karþýsýnda okullarýn bile yetersiz kaldýðýný söyledi. Ecevit Öksüz, TÝMAV’ýn 8. Olaðan Genel Kurulu’nda yeniden baþkan seçilerek güven tazeledi. Ýmam hatip liselerinin sorunlarýný çözmek için çalýþtýklarýný belirten Öksüz, herkesin bu konuda birlik içinde çalýþmasý gerektiðini anlattý. 28 Þubat sürecinde yaþanýlan öðrenci kayýplarýnýn giderildiðini dile getiren Öksüz, artan öðrenci sayýlarý karþýsýnda okullarýn artýk yetersiz kaldýðýný anlattý. Öksüz, “Bize göre olan bir din eðitimi için çalýþýyoruz. Ýdeal gençlik yetiþtirmeliyiz ve bunun yolu da çok okumaktan geçiyor” dedi. Konya / cihan

ERDOÐAN: TÜRKÝYE’YE ÇOK ÖNEMLÝ HÝZMETLER KAZANDIRDI Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, eski baþbakanlardan Necmettin Erbakan’ýn vefatýna iliþkin, þunlarý söyledi: “Türkiye’ye çok önemli hizmetler kazandýrmýþ, Türk siyasetinde kendisine mümtaz bir yer edinmiþ. Ayrýca ömrünü öðrenmeye ve öðretmeye adamýþ bir siyasetçi ve ilim adamýydý. Þahsýyla, mücadelesiyle, davasýyla, ilkeleriyle olduðu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider olarak da genç nesillere güzel bir örnek teþkil etti. Mekaný cennet ol- R. Tayyip Erdoðan sun. Allah’ýn rahmeti üzerine olsun diyorum. Allah ondan razý olsun diyorum. Öðrettikleriyle, aktardýklarýyla, mücadeleci kiþiliðiyle her daim kendisini þükranla, minnetle yad edeceðimizi ifade etmek istiyorum. Saadet Partisi camiasýnýn, Türkiye’nin, aziz milletimizin baþý sað olsun diyor, bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.’’

SAADET Partisi Genel Baþkaný Necmettin Erbakan, 85 yaþýnda vefat etti. Edinilen bilgiye göre, sol ayak damarlarýndaki iltihaplanma sebebiyle uzun zamandan beri özel Güven Hastanesinde tedavi gören Milli Görüþ lideri 54. Hükümet Baþbakaný ve Saadet Partisi Genel Baþkaný Erbakan, dün öðle saatlerinde vefat etti. Erbakan’ýn cenazesi 1 Mart 2011 Salý günü Ýstanbul Fatih Camiinde öðle namazýndan sonra kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ýstanbul Merkez Efendi’deki aile kabristanlýðýna defnedilecek. Erbakan’ýn cenazesi, Balgat’taki evine getirildi. Bu arada Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da taziye ziyaretinde bulunmak üzere Erbakan’ýn evine geldi. Bir grup partili de evin önüne gelerek tekbir getirdiler. Saadet Partisi Eski Genel Baþkaný Recai Kutan, vefat eden Necmettin Erbakan için Ankara’da resmi tören yapýlmayacaðýný söyledi. Erbakan’ýn yoðun bakýmda olmasý nedeniyle ziyaretine izin verilmediðini, aile fertlerinin kýsa da olsa kendisini görerek, bilgi aktardýklarýný ifade eden Kutan, vefatý sýrasýnda da çocuklarýnýn yanýnda olduðunu kaydetti. ERBAKAN'IN SON MESAJI: ÇALIÞIN Oðuz Asiltürk ise gazetecilerin, ‘’Son mesajý neydi?’’ sorusu üzerine ‘’Son mesajý ‘çalýþýn, bu milleti sizin çalýþmanýz kurtarýr’ diyordu. Bir gün evvelki sözü de böyle, ‘Siz çalýþýrsanýz bu millet kurtulur’ diyerek hep gayret etti’’ diye konuþtu. Genel Merkezin bahçesinde toplanan partililerden bazýlarýnýn aðladýðý görüldü. Erbakan için parti genel merkezi önündeki camide Kur’ân-ý Kerim okutuldu. VEFAT SEBEBÝ KALP RAHATSIZLIÐI Ankara Güven Hastanesi Baþhekimi Tevfik Ali Küçükbaþ da Erbakan’ýn 19 Ocak 2011’de kalp rahatsýzlýðý ve Tromboflebit hastalýklarý sebebiyle hastanelerine yatýrýldýðýný, uygulanan tüm tedavilere raðmen kalp hastalýðýnda ilerleme yaþandýðýný ifade etti. Küçükbaþ, ‘’Neticesinde bugün (dün) sabah durumu daha da aðýrlaþmýþtýr. Uygulanan tüm yaþam desteklerine raðmen kendilerini saat 11.40’da bütün desteklerde cevap alamayarak kaybetmiþ bulunuyoruz. kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz’’ diye konuþtu.

Erbakan için yarýn Fatih Camiinde öðle namazýndan sonra cenaze namazý kýlýnacak FOTOÐRAF: AA

"YAKIN TARÝHÝMÝZE DAMGASINI VURMUÞTUR" CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Erbakan'ýn oðlu Fatih Erbakan'ý telefonla arayarak baþsaðlýðý diledi, üzüntüsünü iletti. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya gö re, Cum hur baþ ka ný Gül, Nec met tin Er ba kan'ýn ve fa tý ne de niy le baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Erbakan'ýn vefatýný derin bir üzüntüyle öðrendiðini belirten Cumhurbaþkaný Gül, büyük bir devlet, siyaset ve bilim adamýný kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarýný ifade etti. Türk siyasetinin önemli simalarýndan olan Necmettin Erbakan'ýn bilgisi, birikimi, kiþiliði, tecrübesi, ilkeleri, mücadele

Siyasete baðýmsýz milletvekili olarak girdi NECMETTÝN Erbakan, 29 Ekim 1926’da Sinop’ta doðdu. Ýlkokula Kayseri Cumhuriyet Ýlkokulunda baþlayan Erbakan, babasýnýn Trabzon’a tayin olmasý sebebiyle ilköðrenimini burada tamamladý. Ortaöðrenimini Ýstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi. 1948’de ÝTÜ Makine Fakültesi’nden mezun olan Erbakan, ayný yýl burada asistan olarak göreve baþladý. 1965’te profesör olan Erbakan, 1966’da Odalar Birliði Sanayi Dairesi Baþkanlýðý’na getirildi. Daha sonra Genel Sekreter olan Erbakan, 1968 Mayýsýnda Odalar Birliði Ýdare Heyeti Üyesi, bir yýl sonra da Odalar Birliði Baþkaný oldu. 1969 seçimlerinde Konya’dan baðýmsýz olarak adaylýðýný koydu ve seçilerek TBMM’ye girdi. Necmettin Erbakan, 24 Ocak 1970’de Milli Nizam Partisi’ni (MNP) kurdu. Parti, Nisan 1971’de kapatýldý. 11 Ekim 1972’de kurulan Milli Selamet Partisi (MSP) ise Erbakan baþkanlýðýnda girdiði 1973 seçimlerinde 51 parlamenterle TBMM’ye girdi. MSPCHP koalisyonunda Baþbakan Yardýmcýsý olarak görev yapan Erbakan, bu hükümetin 1974 yýlý baþýnda bozulmasýnýn ardýndan kurulan dörtlü koalisyonda da yine Baþbakan Yardýmcýlýðý ve Ekonomik Kurul Baþkanlýðý görevlerini üstlendi. 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra oluþturulan 3’lü koalisyonda da bu görevini sürdüren Erbakan ve liderliðini yaptýðý MSP, böylece toplam 4 yýl süreyle hükümet ortaðý oldu. 1978 yýlý baþýndan 12 Eylül 1980’e kadar muhalefette kalan MSP’nin Genel Baþkanlýðýný yürüten Erbakan, Eylül 1987’deki referandumla yeniden siyasi haklarýný elde etti. Erbakan, 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulan Refah Partisi’nin 11 Ekim 1987 tarihinde yapýlan kongresinde oybirliðiyle Genel Baþkanlýða seçildi. 20 Ekim 1991 seçimlerinde Konya’dan Milletvekili seçilen Necmettin Erbakan, 24 Aralýk 1995 genel seçimlerinde de tekrar Konya’dan milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Erbakan, 28 Haziran 1996’da Baþbakan olarak RP-DYP koalisyon hükümetini kurdu. 21 Mayýs 1997’de Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Vural Savaþ, RP’nin kapatýlmasý için Anayasa Mahkemesi’ne baþvurdu ve parti Ocak 1998’de kapatýldý. Yüksek Mahkemenin RP’nin kapatýlmasýna iliþkin kararý ile birlikte Erbakan’a 5 yýl süreyle siyasi yasak getirildi. 5 yýllýk siyasî yasaðý Þubat 2003’te sona eren Erbakan, 11 Mayýs 2003’te Saadet Partisi 1. Olaðan Büyük Kongresi’nde Genel Baþkanlýða seçildi. Erbakan, kamuoyunda ‘’Kayýp Trilyon’’ davasý olarak bilinen davada, Ankara 9. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 6 Mart 2002’de ‘’özel evrakta sahtecilik’’ suçundan 2 yýl 4 ay hapis cezasýna mahkum oldu. Yargýtay 11. Ceza Dairesi, Erbakan’ýn cezasýný onadý. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, ‘’Kayýp Trilyon Davasý’’nda mahkûm olan ve mahkumiyet kararlarý kesinleþen Erbakan dahil 6 kiþinin parti üyeliðinden çýkarýlmasý ve partideki organlardaki görevlerine son verilmesini isteyince Erbakan, 30 Ocak 2004’te Saadet Partisi Genel Baþkanlýðýndan ve parti üyeliðinden ayrýldý. Ankara Numune Hastanesinden aldýðý saðlýk raporu doðrultusunda infazý ertelen Erbakan’ýn ‘’Kayýp Trilyon’’ davasýnda aldýðý hapis cezasý TCK’da yapýlan deðiþiklik uyarýnca ev hapsine çevrildi. Erbakan ev hapsini çekerken Adli Týp Kurumunun ‘’sürekli hastalýk’’ raporu doðrultusunda Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan 19 Aðustos 2008’de affedildi.

azmi ve unutulmaz hizmetleriyle halkýn sevgisini ve takdirini kazanmýþ örnek bir lider olduðunu belirten Gül, mesajýnda þunlarý kaydetti: “Aziz milletimizin baþý saðolsun. Siyasette bulunduðum dönemde yakýn tanýma ve uzun süre birlikte çalýþma mutluluðuna eriþtiðim Necmettin Erbakan, hiç þüphe yoktur ki ya kýn ta ri hi mi ze damgasýný vurmuþtur. Hayatý boyunca üstlendiði tüm görevlerde millete hizmet etmeyi her þeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin her alanda geliþmesine ve kalkýnmasýna deðerli katkýlarda bulunmuþtur.”

DEMÝREL: ZÝYARET EDÝP HELÂLLEÞMÝÞTÝM 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Erbakan'ýn okul arkadaþý ve meslektaþý olduðunu belirterek, ''Geçen 60 yýl içinde pek çok yakýnlýðýmýz olmuþtur. Çeþitli siyasi hadiseler içinde beraber göründük. Son defa hastayken 7 Þubat günü Güven Hastanesinde kendisini ziyaret edip helalleþmiþtim. Allah rahmet eylesin, üzüntülerimi Süleyman Demirel ifade etmek istiyorum'' dedi. ÞAHÝN: GENÇLERE ÖRNEK OLACAK TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Saadet Partisi Genel Baþkaný Necmettin Erbakan’ýn adýnýn aziz milletin hafýzasýndan asla silinmeyeceðini, kiþiliði, mücadelesi ve geride býraktýðý eserleriyle gençlere örnek olacaðýný bildirdi. KILIÇDAROÐLU: SÝYASETÝN ÇINARLARINDANDI CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ise eski Erbakan’ýn siyaset dünyasýnýn çýnarlarýndan biri olduðunu belirterek, Erbakan’ýn ölümünden büyük üzüntü duyduðunu bildirdi. BAHÇELÝ, PROGRAMINI YARIDA KESTÝ MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Erbakan'ýn vefat haberi üzerine Ayýn programýný yarýda keserek Ankara'ya hareket etti. Bahçeli, "Türk milletinin yetiþtirdiði deðerli evladý, Türk siyasi hayatýnda mümtaz yeri bulunan Milli Görüþ hareketinin kurucusu ve onun þekillendirdiði siyasi partilerin genel baþkaný, lideri sayýn Erbakan Hakkýn rahmetine kavuþmuþ. Sayýn Hocamýza Cenab'ý Allah'tan rahmet, büyük Türk milleti ve Milli Görüþ mensuplarýna baþ saðlýðý diliyorum" dedi. Ankara / aa

Taziye Eski baþbakanlardan, Millî Görüþ lideri, Saadet Partisi Genel Baþkaný, muhterem;

Necmeddin Erbakan ’ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, sevenleri, akraba, dost ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

c


HABER

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

5

Okumayýn! receptasci@yeniasya.com.tr

E­ðer; Baþ­ta­ver­gi­ve­si­gor­ta­pri­mi­ol­mak­ü­ze­re ka­mu­ya­her­han­gi­bir­bor­cu­nuz­yok­i­se... A­dý­ný­za­i­da­rî­bir­pa­ra­ce­za­sý­ke­sil­me­miþ i­se... Ka­mu­i­da­re­si­i­le­ma­lî­yön­den­kav­ga­lý­de­ðil­se­niz... Fa­tu­ra­sýz­a­lýþ­ve­riþ­yap­ma­dýy­sa­nýz... Bi­lân­ço­nuz­da­yer­a­lan­ka­sa­ve­mal­mev­cu­du­nuz­doð­ru­i­se... Sah­te­fa­tu­ra­kul­lan­ma­dýy­sa­nýz... Bu­ya­zý­yý­o­ku­ma­ný­za­ge­rek­yok. Za­man­kay­bý­o­lur. Üs­te­lik­bir­kýz­gýn­lýk­ve­piþ­man­lýk­duy­gu­su­da­u­yan­dý­ra­bi­lir. Bu­yüz­den­en­i­yi­si­o­ku­ma­mak. Yi­ne­de­me­ra­ký­ný­zý­gi­der­mek­is­ti­yor­sa­nýz bu­yu­run. Ba­his­ko­nu­su­o­lan­bir­ka­nun. A­dý­na­“Tor­ba­Ya­sa” di­yor­lar. Ni­ye­Tor­ba? 70’e­ya­kýn­ka­nun­da­de­ði­þik­lik­ön­gör­dü­ðü i­çin­bu­a­dý­tak­mýþ­lar. Res­mî­a­dý­çok­u­zun. Þöy­le­ký­sal­ta­lým: Ba­zý­Ka­mu­A­la­cak­la­rý­nýn­Ye­ni­den­Ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý.

Erdoðan: Tarihimiz unutturulmak istendi n BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan, Kaf­kas­Ýs­lâm­Or­du­su’’­bel­ge­se­li­nin­ga­la­sýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Tür­ki­ye’nin­A­zer­bay­can­i­le­i­liþ­ki­si­nin­sa­de­ce­bir­gö­nül i­liþ­ki­si­ol­ma­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çekerek,­‘’Biz ta­rih­bo­yun­ca­hep­bir­ol­duk,­be­ra­ber­ol­duk,­A­zer­bay­can’la­yü­re­ði­miz­her­za­man or­tak­vur­du’’­dedi.­­Erdoðan­þunlarý­kaydetti:­‘’Bi­zim­nes­li­miz,­ta­ri­hin­u­nut­tu­rul­ma­sý­yo­luy­la­kök­süz­bý­ra­kýl­mak­is­ten­di. Bu­na­hâ­lâ­gay­ret­e­den­çev­re­ler­var,­a­ma genç­ne­sil­le­rin,­ge­le­cek­ne­sil­le­rin,­ken­di öz­ta­rih­le­ri­ni,­ta­ri­hi­mi­zin­di­ðer­halk­la­rýn, di­ðer­ül­ke­le­rin­ta­rih­le­riy­le­ke­si­þen­nok­ta­la­rý­ný­en­i­yi­þe­kil­de­öð­ren­me­le­ri­ni­ben son­de­re­ce­ö­nem­si­yo­rum.’’­Ýstanbul / aa

Bahçeli: TSK’daki darbeciler ayýklanmalý n MHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li, Sul­tan­hi­sar­il­çe­si­ne­bað­lý­Sa­la­vat­lý­bel­de­sin­de­va­tan­daþ­la­ra­hi­tap­et­ti.­Bah­çe­li,­te­le­viz­yon­lar­da,­yar­gý­ya­in­ti­kal­et­miþ­ko­nu­lar­ü­ze­rin­de­ay­rýn­tý­lý,­a­þý­rý­yo­rum­lar­la,­Türk­mil­le­ti­nin­meþ­gul­e­dil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­þöyle­devam­etti:­‘’Türk­Si­lâh­lý Kuv­vet­le­ri­i­çin­de­dar­be­ci­var­sa­a­yýk­lan­ma­lý­dýr,­ge­le­ne­ðin­de­dar­be­ol­ma­ma­lý­dýr.­As­lî­gö­re­vi­ne­dön­me­li,­o­nun­i­çin her­tür­lü­fe­da­kâr­lý­ðý­ya­pa­rak­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dür­me­li­dir.­An­cak­Türk­Si­lâh­lý Kuv­vet­le­ri­nin­dev­le­tin­var­lý­ðý,­mil­le­tin bir­li­ði­i­çin­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu’da­ver­miþ­ol­du­ðu­mü­ca­de­le­de­üs­tün­ba­þa­rý gös­ter­miþ­ko­mu­tan­la­rý­ný­dar­be­ci­gi­bi le­ke­le­ye­rek­top­lum­nez­din­de­göz­den­dü­þür­me­ye­gay­ret­gös­te­ren­le­ri­de­mil­let­o­la­rak­i­yi­bil­me­li­yiz.”­­Aydýn / aa

Ka­nun; Ver­gi,­ si­gor­ta­ pri­mi,­ su,­ a­týk­ su,­ e­lek­trik gi­bi­ ka­mu­ya­ o­lan­ borç­la­rýn­ ö­den­me­sin­de ko­lay­lýk­ge­ti­ri­yor. Ka­mu­o­yun­da­ ma­lî­ af­ di­ye­ ni­te­len­di­ri­len ka­nun,­ yay­gýn­ ka­na­a­tin­ ak­si­ne­ ke­sin­leþ­miþ a­la­cak­la­rýn­a­sýl­la­rý­ný­af­fet­mi­yor. Tak­si­de­bað­lý­yor. 18­tak­sit­ha­lin­de­36­a­ya­ya­yý­lý­yor. A­na­pa­ra­dan­in­di­rim­ih­ti­lâf­lý­a­la­cak­lar­da söz­ko­nu­su. Ýh­ti­lâ­fýn­saf­ha­sý­na­gö­re­a­la­cak­a­sýl­la­rý­nýn yüz­de­50­i­la­20’si­kal­dý­rý­lý­yor. Ka­lan­ký­sým­yi­ne­36­a­ya­ka­dar­tak­sit­len­di­ri­li­yor. Ver­gi­as­lý­na­bað­lý­o­la­rak­ke­si­len­ce­za­lar­i­le i­da­rî­pa­ra­ce­za­la­rý­nýn­ta­ma­mý­af­fe­di­li­yor. SGK’nýn­kes­ti­ði­i­da­rî­pa­ra­ce­za­la­rý­nýn­i­se yüz­de­50’si­si­li­ni­yor. Ver­gi­ve­si­gor­ta­pri­mi­borç­la­rýn­da­ge­cik­me­ fa­i­zi,­ ge­cik­me­ zam­mý­ gi­bi­ fer’i­ a­la­cak­lar­dan­vaz­ge­çi­li­yor. Tak­si­de­bað­la­nan­a­la­cak­la­ra­enf­las­yon­o­ra­nýn­da­fa­iz­he­sap­la­ný­yor. Ka­nun­ 31.12.2010­ ta­ri­hin­den­ ön­ce­ ta­hak­kuk­et­miþ­a­la­cak­la­rý­kap­sý­yor. 2009­ yý­lýn­da­ ya­þa­nan­ de­rin­ e­ko­no­mik kriz­ do­la­yý­sýy­la­ zor­ du­ru­ma­ dü­þen­ ki­þi­ ve ku­rum­la­ra­ ö­de­me­ ko­lay­lý­ðý­ sað­lan­ma­sý­ o­lum­lu­bir­yak­la­þým­dýr. An­cak­ bor­cu­nu­ va­de­sin­de­ ö­de­yen­le­rin hak­lý­ ser­ze­niþ­le­ri­ne­ ku­lak­ ve­re­rek­ ken­di­le­-

‘‘

Sahte fatura kullanmadýysanýz... Bu yazýyý okumanýza gerek yok. Zaman kaybý olur. Üstelik bir kýzgýnlýk ve piþmanlýk duygusu da uyandýrabilir. Bu yüzden en iyisi okumamak.

ri­ne­bir­jest­ya­pýl­ma­sý­a­da­le­tin­ge­re­ði­di. Ü­ze­rin­de­dur­mak­is­te­di­ði­miz­e­sas­hu­sus­þu: Mü­kel­lef­ler­ 2006-2009­ yýl­la­rýn­da­ bil­dir­dik­le­ri­ ka­zanç­la­rý­ný­ sý­ra­sýy­la­ yüz­de­ 30,­ 25, 20­ ve­ 15­ o­ra­nýn­da­ art­týr­dýk­la­rý­ tak­dir­de ver­gi­in­ce­le­me­sin­den­kur­tu­la­cak­lar. Bir­ör­nek­le­a­çýk­la­ya­lým. Bir­A.Þ.­2009­yý­lýn­da­100­bin­li­ra­ka­zanç bil­dir­miþ­i­se­20.000­li­ra­ku­rum­lar­ver­gi­si­ö­de­miþ­tir. Bu­ mü­kel­lef­ Tor­ba­ Ka­nu­nu’ndan­ ya­rar­lan­mak­is­ter­se; Be­yan­ et­ti­ði­ ka­zan­cý­ný­ yüz­de­ 15­ o­ra­nýn­da,­ya­ni­15­bin­li­ra­art­tý­ra­cak. Art­týr­dý­ðý­ bu­ be­del­ ü­ze­rin­den­ yüz­de­ 20 o­ra­nýn­da­ver­gi­he­sap­la­na­cak. He­sap­la­ya­lým. Sa­de­ce­3­bin­li­ra.

Ney­se­ki­ka­nun­ko­yu­cu­as­ga­rî­ver­gi­sý­ný­rý ge­tir­miþ. 2009­yý­lý­i­çin­ra­kam­4­bin­892­li­ra! Hep­si­bu. Mil­yon­ li­ra­ ver­gi­ ka­çýr­mýþ­ ol­sa­ bi­le­ far­ket­mi­yor.­Ka­çýr­dý­ðý­ya­ný­na­kâr­ka­lý­yor. Bir­çar­pý­cý­ör­ne­ði­de­ko­nut­ki­ra­la­rýn­dan ve­re­lim. 2009­yý­lýn­da­ki­ra­ge­li­ri­ni­be­yan­et­me­miþ bi­ri­is­ter­100­bin­li­ra,­is­ter­500­bin­li­ra­ver­gi ka­çýr­mýþ­ ol­sun­ þim­di­ ö­de­ye­ce­ði­ ver­gi­ yal­nýz­ca­489­li­ra. Yo­ru­mu­si­ze­bý­ra­ký­yo­rum. Ka­nu­nun­ sað­la­dý­ðý­ bir­ di­ðer­ a­van­taj­ da þöy­le: Fa­tu­ra­sýz­a­lýþ­ve­riþ­ya­pan,­sah­te­ve­muh­te­vi­ya­tý­i­ti­ba­riy­le­ya­nýl­tý­cý­bel­ge­kul­la­nan, ka­sa­ve­mal­mev­cu­du­ger­çe­ði­ak­set­tir­me­yen mü­kel­lef­ler­çok­cüz’i­bir­ver­gi­ö­de­ye­rek­bi­lân­ço­la­rý­ný­pür-ü­pak­ha­le­ge­ti­re­bi­le­cek­ler. Ý­yi­mi? De­ðil­ta­bi­î. Ne­ça­re­ki­ver­gi­sis­te­mi­miz­bo­zuk. Dü­zelt­mek­ye­ri­ne­gü­nü­kur­tar­ma­yo­lu­na gi­dil­miþ. Cum­hu­ri­yet­ku­rul­du­ðun­dan­bu­gü­ne­ka­dar­30­a­det­ma­lî­af­ka­nu­nu­çý­ka­rýl­mýþ. Her­ se­fe­rin­de­ be­yaz­ say­fa­ a­çý­yo­ruz,­ bu son­di­yo­ruz. Di­le­ði­miz­ bu­ ka­nun­ ger­çek­ten­ son­ o­lur da­ver­gi­a­da­le­ti­ni­ze­de­le­yen­af­ka­nun­la­rý­na ih­ti­yaç­kal­maz.

AB sürecini býrakmayýn FÝNLANDÝYA ESKÝ CUMHURBAÞKANI AHTÝSAARÝ, YÖNETÝCÝLERÝN GEÇÝCÝ OLDUÐUNU BELÝRTEREK, TÜRKÝYE'NÝN AB SÜRECÝNÝ BIRAKMAMASI GEREKTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ. ESKÝ Fin­lan­di­ya­Cum­hur­baþ­ka­ný,­Av­ru­pa Kon­se­yi­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Eþ­baþ­ka­ný­ve­Tür­ki­yeAB­Ba­ðým­sýz­A­raþ­týr­ma­Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Mart­ti­Ah­ti­sa­a­ri,­AB­li­der­le­ri­nin­Tür­ki­ye’nin­ü­ye­li­ði­ne­kar­þý­tu­tum­la­rý­na­i­liþ­kin cum­hur­baþ­kan­la­rý­nýn,­baþ­ba­kan­la­rýn­ge­çi­ci ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­Tür­ki­ye’nin­sü­re­ci­bý­rak­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti. Ah­ti­sa­a­ri,­ ‘’Me­de­ni­yet­ler­Ýt­ti­fa­ký­An­ka­ra Kon­fe­rans­la­rý’’ kap­sa­mýn­da­An­ka­ra­Pa­la­ce’ta­Baþ­ba­kan­lýk­Baþ­da­nýþ­ma­ný­Doç.­Dr. Ýb­ra­him­Ka­lýn’ýn­mo­de­ra­tör­lü­ðün­de­ger­çek­leþ­ti­ri­len­‘’Mart­ti­Ah­ti­sa­a­ri­i­le­U­lus­la­ra­sý­Sis­te­min­Ye­ni­Di­na­mik­le­ri­ve­Ye­ni­O­yun­cu­la­rý­Ü­ze­ri­ne­Söy­le­þi’’de­ka­tý­lým­cý­la­ra A­rap­dün­ya­sýn­da­ya­þa­nan­ge­liþ­me­ler­ve

Tür­ki­ye’nin­ö­ne­mi­ko­nu­la­rýn­da­dü­þün­ce­le­ri­ni­pay­laþ­tý.­Ah­ti­sa­a­ri,­Or­ta­do­ðu­ve­Ku­zey­Af­ri­ka­ül­ke­le­rin­de­ya­þa­nan­o­lay­la­ra­de­ði­ne­rek,­­“Tür­ki­ye’nin­böl­ge­de­ne­ka­dar­ö­nem­li­bir­rol­oy­na­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz”­di­ye ko­nuþ­tu.­Ah­ti­sa­a­ri,­ça­týþ­ma­la­rýn­çö­zü­mün­de­dev­let­le­rin­ön­pla­na­çýk­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­de­be­lir­te­rek,­“Tür­ki­ye­ko­nu­sun­da çok­he­ye­can­lý­yým.­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­si ol­ma­sý­ný­is­ti­yo­rum.­Tür­ki­ye’nin­böl­ge­de ne­ka­dar­ö­nem­li­bir­rol­oy­na­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­ruz.­Ben­bu­ro­lü­çok­o­lum­lu­bir­ge­liþ­me­o­la­rak­gö­rü­yo­rum”­de­di.­Ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­lar­da­böl­ge­de­ki­in­san­la­rýn­yüz­de­80’i­nin Tür­ki­ye’ye­kar­þý­o­lum­lu­gö­rüþ­ler­bes­le­di­ði­nin­ve­bir­ço­ðu­nun­Türk­TV­di­zi­le­ri­ni­iz­-

le­di­ði­ni­kay­de­den­Ah­ti­sa­a­ri,­Tür­ki­ye’nin Ku­zey­Af­ri­ka­ve­ya­kýn­do­ðu­da­ya­pý­cý­bir rol­oy­na­ya­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Tür­ki­ye’nin AB­sü­re­ci­ne­de­de­ði­nen­Ah­ti­sa­a­ri,­“Tür­ki­ye­ka­týl­maz­sa­AB­çok­da­ha­za­yýf­bir­du­rum­da­o­la­cak.­He­pi­miz­Tür­ki­ye’ye­a­dil­bir þans­ve­ril­me­si­i­çin­ça­lýþ­ma­lý­yýz”­de­di.­Ba­zý AB­li­der­le­ri­nin­Tür­ki­ye’nin­ü­ye­li­ði­ne­kar­þý tu­tum­la­rý­nýn­ha­týr­la­týl­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Ah­ti­sa­a­ri,­cum­hur­baþ­kan­la­rý­nýn,­baþ­ba­kan­la­rýn ge­çi­ci­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­Tür­ki­ye’nin­sü­re­ci­bý­rak­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti. Tür­ki­ye’nin­a­çýl­ma­yan­fa­sýl­lar­ko­nu­sun­da bi­le­re­form­lar­yap­tý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Ah­ti­sa­a­ri,­bu­re­form­la­rýn­ya­ra­rý­nýn­yi­ne­Türk top­lu­mu­na­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. Ankara / aa

“Muðlalý” ismi Van’a zulüm n AKP Van­Mil­let­ve­ki­li­Gül­þen­Or­han, Van’da­ka­çak­çý­ol­duk­la­rý­ge­rek­çe­siy­le­30 Tem­muz­1943’de­33­ki­þi­yi­kur­þu­na­di­zen Or­ge­ne­ral­Mus­ta­fa­Muð­la­lý­is­mi­ni­“zu­lüm”­o­la­rak­ni­te­len­dir­di.­Mil­let­ve­ki­li Or­han,­ Van­Genç­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði (VAN­GÝ­AD) Baþ­ka­ný­Kad­ri­Sa­laz’ý­zi­ya­r et­et­t i.­Bu­r a­d a­ko­n u­þ an­Or­h an, Van’ýn­Ö­zalp­Ýl­çe­si’nde­ki­kýþ­la­da­ki­“Or­ge­ne­ral­Mus­ta­fa­Muð­la­lý”­is­mi­nin­kal­dý­rý­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Muð­la­lý­is­mi­ni­zu­lüm o­la­rak­ni­te­le­yen­Or­han,­“E­nin­de­so­nun­da­bu­i­sim­kal­dý­rý­la­cak”­de­di.­­Van / cihan

Hani “28 Þubat” yargýlanacaktý? on­ yýl­la­rýn­ “dar­be­ye­ or­tam­ ha­zýr­la­ma”­ ve “dar­be­te­þeb­büs­le­ri”nin­so­ruþ­tu­ru­lup­yar­gý­lan­dý­ðý­ sü­reç­te­ en­ çok­ gün­de­me­ ge­len 12­Ey­lül­dar­be­si­nin­ve­da­ya­tý­lan,­ba­þa­rý­lan­dar­be­le­rin­ so­nun­cu­su­ o­lan­ 28­ Þu­bat­ post­mo­dern dar­be­si­nin­sor­gu­lan­ma­sý­ol­du.­ Re­fe­ran­dum­sü­re­cin­de­en­çok­bu­nun­pro­pa­gan­da­sý­ ve­ þa­ma­ta­sý­ ya­pýl­dý.­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan ve­AKP­söz­cü­le­ri,­med­ya­da­ve­mi­ting­mey­dan­la­rýn­da,­hal­ka­kar­þý­“12­Ey­lül’de­12­Ey­lül’ün­yar­gý­ö­nün­de­dar­be­ci­le­ri­nin­he­sâ­bý­nýn­so­ru­lup­ce­zâ­lan­dý­rý­la­ca­ðý”ndan,­“28­Þu­bat­çý­la­rýn­sý­ða­ya­çe­ki­le­ce­ði”nden­dem­vur­du­lar.­ Va­ad­le­rin­ü­ze­rin­den­beþ­bu­çuk­ay­geç­ti­ði­hal­de, Cum­hu­ri­yet­dö­ne­mi­de­mok­ra­si­yi­kat­le­dip­hu­ku­ku re­zil­e­den­kan­lý­“27­Ma­yýs­dar­be­ci­le­ri”ne­sem­bo­lik de­ol­sa­bir­dâ­vâ­a­çýl­ma­dý.­Da­ha­sý­ik­ti­da­rýn­“a­na­ya­sal de­ði­þik­lik­ler­pa­ke­ti”ne­so­kuþ­tur­du­ðu­“Yü­ce­Di­van” im­ti­ya­zýy­la­12­Ey­lül­dar­be­ci­le­ri­hak­kýn­da­so­ruþ­tur­ma­a­çýl­ma­sý­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­na­ha­va­le­e­dil­di…­Baþ­ta­AKP­söz­cü­le­ri­ol­mak­ü­ze­re­her­kes­“28 Þu­bat­post­mo­dern­dar­be­si”ni­lâ­net­li­yor;­

S

“28 ÞUBATÇILAR” NEDEN YARGILANMIYOR? 28­Þu­bat­post­mo­dern­dar­be­nin­tah­ri­ba­tý­or­ta­da.­ De­mok­ra­si­nin­ as­ký­ya­ a­lýn­dý­ðý­ sü­reç­te­ te­mel hak­ ve­ hür­ri­yet­le­re,­ di­nî­ öz­gür­lük­le­re­ bü­yük dar­be­ler­ vu­rul­du.­ Mes­le­kî­ ve­ tek­nik­ o­kul­la­ra kat­sa­yý­ hak­sýz­lý­ðýy­la,­ ö­zel­lik­le­ i­mam­ ha­tip­ o­kul­la­rý­nýn­ö­nü­ke­si­lip­din­e­ði­ti­mi­ve­öð­re­ti­mi­ö­nü­ne­ ba­ri­kat­lar­ ko­nul­du.­ Mil­yon­lar­ca­ öð­ren­ci­nin hak­ký­gasp­e­di­le­rek­mað­dur­e­dil­di.­ “Din­iþ­le­ri”yle­il­gi­li­dev­le­tin­ye­gâ­ne­A­na­ya­sal ku­ru­mu­Di­ya­net’e­bað­lý­Kur’ân­kurs­la­rýn­da­ve­ca­mi­ler­de,­yüz­de­dok­san­do­ku­zu­Müs­lü­man­o­lan mil­le­tin­ço­cuk­la­rý­nýn­din­le­ri­nin­te­mel­ki­ta­bý­o­lan Kur’ân­öð­re­ni­mi­ne—hâ­lâ­sü­ren—“yaþ­ya­sa­ðý”­ge­ti­ril­di.­Hâ­lâ­bazý­ü­ni­ver­si­telerde­de­vam­e­den,­ya­sa­dý­þý­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­az­dý­rý­la­rak­yay­gýn­laþ­tý­rýl­dý. De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nâ­mýk­Ke­mal Zey­b ek’in­ tes­b i­t iy­l e,­ “28­ Þu­b at’ta­ bir­ tu­z ak­l a kar­þý­kar­þý­ya­ka­lýn­dý.­Hal­kýn­i­râ­de­si­a­þý­la­rak­mil­le­tin­ruh­kö­kü­ne­kar­þý­bir­sal­dý­rý­ya­dö­nüþ­tü.­Ýs­lâm,­doð­ru­dan­ha­sým­i­lân­e­dil­di.­Doð­ru­dan­mâ­ne­vi­ya­tý­mý­za­sal­dý­rýl­dý…” Yüz­bin­ler­ce­ va­tan­da­þý­ “ir­ti­ca­cý”­ di­ye­ fiþ­le­yen, e­vin­de­ “hey­kel”­ ve­ “bib­lo”­ bu­lun­dur­ma­yýp­ e­þi ba­þör­tü­lü­ya­da­na­maz­ký­lan­dev­let­me­mur­la­rý­ný,­o­da­sýn­da­i­lâ­hî­din­le­yen­yar­gýç­la­rý­“ir­ti­caî­ka­rak­ter­ta­þý­yor”­di­ye­fiþ­le­yen­28­Þu­bat­sü­re­ci­nin so­ruþ­tu­rul­ma­sý­hak­kýn­da­hiç­bir­ya­sa­yok.­ Ga­ze­te­ci­le­ri,­ i­þ­ a­dam­la­rý­ný,­ bü­rok­rat­la­rý,­ yar­gýç­la­rý­ ka­rar­gâ­ha­ ça­ðý­rýp­ “ir­ti­ca­ bri­fing­le­ri”nde da­ki­ka­lar­ca­ a­yak­ta­ al­kýþ­la­tan­lar,­ hâ­lâ­ sor­gu­lan­mýþ­ de­ðil.­ Pe­ki­ ne­den­ se­kiz­ yýl­dýr­ AKP­ ik­ti­da­rý “28­Þu­bat”ýn­so­ruþ­tu­rul­ma­sý­na­ya­naþ­mý­yor?­ “Ýr­ti­ca­teh­di­di­ve­teh­li­ke­si”­ge­rek­çe­siy­le­mil­let­i­râ­de­si­nin­tem­sil­ci­si­Mec­lis’e­ve­hü­kû­me­te­komp­lo­ku­rup,­ko­a­lis­yon­hü­kû­me­ti­or­ta­ðý­DYP’ye­su­i­kast­dü­zen­le­yen,­tank­lar­la­so­kak­lar­da­“de­mok­ra­si­ye­ba­lans a­ya­rý”­ve­ren,­yüz­bin­ler­ce­va­tan­da­þý­mað­dur­e­den “28­Þu­bat­çý­lar”­ne­den­bir­tür­lü­he­sâ­ba­çe­kil­mi­yor?

“28 ÞUBATÇILAR” AKP’YE YAKIN ÞÝRKETLERDE OLDUÐU ÝÇÝN MÝ?

Kurtulmuþ: Güvensizliði ortadan kaldýran anayasa yapýlsýn n HAS Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man­Kur­tul­muþ,­par­ti­si­nin­Ýs­tan­bul­Ýl­Baþ­kan­lý­ðýn­ca­dü­zen­le­nen­‘’A­na­ya­sa’’­sem­poz­yu­mu­nun­ka­pa­ný­þýn­da­yaptýðý­konuþmada, Tür­ki­ye’nin­çok­kap­sam­lý­bir­a­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­yap­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­tti. ‘’Si­ze­ne­ka­dar­hak­ve­re­ce­ði­mi­zi­biz­be­lir­le­riz’’­di­yen­e­ge­men­pa­ra­dig­ma­nýn­if­lâs­et­ti­ði­ni,­ar­týk­va­tan­daþ­la­rýn­ne­yi,­na­sýl ya­pa­cak­la­rý­na­ken­di­le­ri­nin­ka­rar­ver­di­ði­ni­kay­deden­Kur­tul­muþ,­‘’Ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­hem­öz­de-söz­de­va­tan­daþ­ay­rý­mý­ný­or­ta­dan­kal­dýr­ma­sý­hem­de­var­o­lan gü­ven­siz­li­ði­gü­ve­ne­dön­dü­re­cek­bir­me­tin­ol­ma­lý­dýr’’­de­di. Ýstanbul / aa

cevher@yeniasya.com.tr

TEÞKÝLÂTLA KUCAKLAÞTI - Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, partisince Topkapý Eresin Otel'de düzenlenen, ''Teþkilâtla Kucaklaþma Toplantýsý''nda konuþtu. Zeybek, iktidara geldiklerinde aynî yerine nakdî yardým yapacaklarýný belirterek, ''Vatandaþlara kömür falan öyle bir þeyi kapkara hale getirmek yerine, bütçedeki parayý yoksullarýn hesap numaralarýna kimsenin görmeyeceði þekilde yatýracaðýz'' dedi. FOTOÐRAF: AA

Gerçek demokrasiyi getireceðiz DP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek, Tür­ki­ye’ye­ger­çek­de­mok­ra­si­yi­ge­ti­re­cek­le­ri­ni­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Men­de­res’in,­De­mi­rel’in, Ö­zal’ýn­za­ma­nýn­da­de­mok­rat­ik­ti­dar­lar­ne yap­týy­sa,­bu­ül­ke­de­hep­si­ni­ye­ni­den­ya­pa­ca­ðýz.­Biz­ge­le­ce­ðiz­ve­ye­ni­den­kal­kýn­ma­yý­ta­ban­dan­baþ­la­ta­ca­ðýz’’­de­di. Zey­bek,­par­ti­si­nin­Mal­te­pe­Ýl­çe­Bi­na­sý’nýn a­çý­lý­þýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Tür­ki­ye’nin me­se­le­le­ri­ni­çað­daþ­bir­an­la­yýþ­la­çöz­mek­is­tedi­k­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di.­Ko­nuþ­ma­sýn­da­AKP ik­ti­da­rý­ný­e­leþ­ti­ren­Zey­bek,­‘’Bu­gün­kü­ik­ti­dar,­bu­ül­ke­i­çin­bir­teh­dit­tir,­teh­li­ke­dir.­Biz bu­ik­ti­dar­dan­ül­ke­yi­kur­ta­ra­cak­tek­par­ti­yiz ve­biz­kur­ta­ra­ca­ðýz­Tür­ki­ye’yi’’­i­fa­de­si­ni­kul­-

lan­dý.­Mý­sýr’da,­Tu­nus’ta­ya­þa­nan­o­lay­lar­da Tür­ki­ye­ör­nek­a­lýn­sýn­den­di­ði­ni,­a­ma­de­mok­rat­bir­Tür­ki­ye’nin­ör­nek­a­lýn­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Zey­bek,­‘’On­lar­bi­zi­ör­nek­a­lýr­ken,­bi­zim­Baþ­ba­ka­ný­mýz­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­Kad­da­fi’ye­ö­ze­ni­yor.­Kad­da­fi­gi­bi,­Mü­ba­rek­gi­bi­bir­re­jim­uy­gu­lu­yor­lar­bu­ra­da.­Ço­cuk­la­rý­ný­zen­gin­e­di­yor­lar,­kýz­la­rý­ný zen­gin­e­di­yor­lar,­o­ðul­la­rý­ný­zen­gin­e­di­yor­lar. Tür­ki­ye’de­bas­ký­cý­re­jim­ku­ru­yor­lar.­Bun­dan Tür­ki­ye’yi­kur­ta­ra­ca­ðýz’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Tür­ki­ye’ye­ger­çek­de­mok­ra­si­yi­ge­ti­re­cek­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Zey­bek,­‘’Men­de­res’in,­De­mi­rel’in,­Ö­zal’ýn­za­ma­nýn­da­de­mok­rat­ik­ti­dar­lar­ne­yap­týy­sa,­bu­ül­ke­de­hep­si­ni­ye­ni­-

den­ya­pa­ca­ðýz.­Biz­ge­le­ce­ðiz­ve­ye­ni­den­kal­kýn­ma­yý­ta­ban­dan­baþ­la­ta­ca­ðýz’’­de­di. Zey­bek,­ik­ti­dar­ol­ma­la­rý­du­ru­mun­da­e­mek­li,­me­mur­ve­iþ­çi­ye­yüz­de­50­zam­uy­gu­la­ya­cak­la­rý­ný­kay­de­de­rek,­54.­Hü­kü­met­dö­ne­min­de­yüz­de­120­zam­ver­dik­le­ri­ni,­kay­na­ðýn da­mev­cut­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­‘’Bu­se­çim­ler­de­hü­kü­me­ti­biz­ku­ra­ca­ðýz,­ge­le­cek­se­çim­de­i­se­tek­ba­þý­mý­za­ik­ti­da­rý­ge­tir­me­ye­söz­ve­ri­yo­rum­si­ze’’­di­yen­Zey­bek,­bu­dö­ne­min­De­mok­rat­Par­ti­i­çin­ye­ni­den­di­ri­liþ­dö­ne­mi­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­tti.­Zeybek,­in­san­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­nin­ken­di­le­ri­i­çin­te­mel­bir­kav­ram ol­du­ðu­nu,­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si­yi­ger­çek­leþ­ti­re­cek­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di.­Ýstanbul / aa

Ger­çek­ten,­“AKP’ye­kar­þý­dar­be­plân­la­ma­sý­ha­ya­li­ni­ku­ran­lar­sor­gu­la­nýp­yar­gý­lan­dý­ðý­hal­de­ü­ze­rin­den­30­yýl­ge­çen­12­Ey­lül’e,­14­yýl­ge­çen­28­Þu­bat dar­be­gi­ri­þi­miy­le­de­mok­ra­si­ye­mü­da­hâ­le­e­den­le­re ne­den­bir­so­ruþ­tur­ma­bi­le­a­çýl­mý­yor?­ Bu­so­ru­la­rýn­ce­va­bý­dü­þü­nül­dü­ðün­de,­is­ter­is­te­mez­28­Þu­bat­sü­re­ci­nin­baþ­ak­tö­rü­e­mek­li­or­ge­ne­ral Çe­vik­Bir’in­ve­di­ðer­ba­zý­“e­mek­li”­ak­tör­le­rin AKP’ye­ya­kýn­þir­ket­ler­de­“da­nýþ­man­lýk”­yap­tý­ðý, “AKP­i­le­bir­lik­te­ça­lýþ­tý­ðý”­id­di­a­sý­ak­la­ge­li­yor.­ Ref­ah­yol­hü­kû­me­ti­ni­“ir­ti­ca”­sâ­i­kiy­le­he­def­a­lan­“28­Þu­bat”ýn­ba­þýn­da­ki­Bir’in,­“AKP­i­yi­yol­da”­di­ye­ik­ti­da­rý­met­he­den­me­saj­la­rý­nýn­bun­da ne­o­ran­da­et­ki­si­var?­ Yok­sa­“ABD’nin­Av­ras­ya’da­ki­stra­te­jik­viz­yo­nu”na­öv­gü­ler­di­zen­Bir’in,­Er­do­ðan’ýn­tek­Müs­lü­man­ve­Ýs­ra­il­baþ­ba­kan­la­rýn­dan­son­ra­ilk­baþ­ba­kan o­la­rak­“ce­sâ­ret­ö­dü­lü”­al­dý­ðý­ký­sa­a­dý­“ADL”­o­lan­A­me­ri­kan­Ya­hu­di­lo­bi­si­nin­Ýb­ra­ni­ce­i­lâ­hi­ler­le­ek­mek ve­þa­rap­eþ­li­ðin­de­“la­ik­li­ðe­hiz­met­le­rin­den­ö­tü­rü” ma­dal­ya­ta­kýl­ma­sý­nýn­“ya­kýn­lý­ðý”­mý­söz­ko­nu­su? Sa­hi,­sâ­de­ce­AKP’ye­yö­ne­lik­dar­be­te­þeb­büs­le­ri mi­suç?­Son­dar­be­da­yat­ma­sý­te­þeb­bü­sü­28­Þu­bat ne­den­yar­gý­lan­mý­yor?­Me­rak­ko­nu­su…


6

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

MEDYA-POLÝTÝK

28 Þubatçýlar mutlaka yargýlanmalýdýr s.bulut@saidnursi.de

Devrimlerin yolu demokrasiye çýkmaz... iz de devrimlere sempati ile bakmaya baþladýnýz mý? Hele Bin Ali, Mübarek ve Kaddafi’ye isyan eden meydanlarý seyredince, gazete manþetlerini süsleyen “DEVRÝM” kelimesi size de munis gelmeye baþlamýþtýr. Bu arada ihtilâl ile inkýlâb kelimelerinin mânâlarý zihninizde birbirine karýþmamýþtýr. Lügatler, devrimi ihtilâlin karþýlýðý olarak veriyorlar. Okullarda bize ders verilen Fransýz Ýhtilâli gibi... O büyük ihtilâli Bolþeviklerin Ekim ihtilâli, Mao’nun, Castro’nun, Latin Amerikalý solcularýn ve Tito’nun devrimleri gibi... Humeyni’nin devrimi de buna dahil edilebilir... Mutlaka þurada zikredemediðimiz baþka coðrafyalarda da devrimler olmuþtur. Devrimi, devrimciliði ve devrimcileri tasvip etmediðimizden bilgi eksikliðimiz olacaktýr. Devrimin devirmekten gelmediðini kim söyleyebilir... Paris’te Lui’leri, Ýstanbul’da Ýstanbul Hanedanýný ve Rusya’da Çarlarý, devrimciler devirmiþler. Ýhtilâl veya devrim kelimelerinin örfümüzde gördükleri mânâlar menfidir. Karýþýklýk, zorba, entrika ve haksýzlýkla yapýlan deðiþiklikler anlaþýlýr, bu kelimelerle. Meselâ bizdeki Demokrat Partiyi deviren 27 Mayýs askerî darbe ile Adalet Partisini bitiren 12 Eylül’e milletin ÝHTÝLÂL ismini vermesi çok manidardýr. Zihnimiz devrim ve ihtilâl mânâsýyla boðuþurken Ýslâm coðrafyasýndaki halk hareketlerine de bigane kalamýyoruz. Bu ayaklanmaya hadiseleri “batýlý gözlüklerle” tahlil edenler henüz isim bulamamýþlar. Acele ile Tunus’taki harekete “Yasemin Devrimi” adýný taktýklarýna da piþmanlar. Zira halk; dini dýþlayan hiçbir idareye selâm vermiyormuþ. Kemalizm ile Komünizmin seksen küsur senedir, maneviyatýný boþalttýðý Doðu Avrupa ve Türkiye’de “Turuncu Devrim”den bahsetmek kolay da; gelenekleriyle, tarihiyle, kültürleriyle ve gündelik hayatlarýyla Ýslâmý her gün pratize eden bu toplumlarýn isyanlarýný, ayaklanmalarýný ve direniþlerini, bizim devrimciler hâlâ anlayabilmiþ deðiller. Ayrýca þu süreçte tarihle yüzleþme mecburiyeti de ufukta belirdi. Sevr’de Osmanlý aleyhine alýnan dehþetli emperyalist kararlarda; Ankara’nýn yaný sýra; Kahire, Baðdat, Þam, Yemen ve Kuzey Afrika’ya biçilen gömlekler de hazýrlanmýþtý. “Bu diktatörler kendilerini putlaþtýrmýþlar!” diye suçladýklarý putlarý Haim Naum, Georg Habbaþ ve diðer Batýlý teorisyenler bu coðrafyaya yerleþtirmiþti. Çeþitli vesilelerle özelliklerini sýraladýðýmýz II. Avrupa’nýn desteði olmadan ne Baas diktatörleri, ne Nasýr, ne Burgiba ve ne de Kaddafi bu kadar uzun süre zulmedemezlerdi...

S

Devrimlerin ruhu Arkalarýný önceleri Sovyetler’e ve daha sonra “modern komünizm”i deðiþime uðratan II. Avrupa’ya dayayarak Ýslâm coðrafyasýnda en az çeyrek asýrlýk istibdatlar uygulayan diktatörlerin hatýratlarýný incelediðimizde; genellikle Troçki, Lenin, M. Kemal veya Mao gibi devrimcilerle karþýlaþýrsýnýz... Âlemde putlaþan bu istibdat düþüncesinin çekirdek olarak ene veya egodan filizlendiðine ilimler þahit. Ýnsanlýðýn inkiþafýyla hürriyetler de parlamaya baþladý. Ýlim ve teknoloji “kapalý devreliðe” müsaade etmiyor. Freud ve Marks’ýn hazýrladýklarýný Troçki ile Lenin kullanmýþtý. Ýslâm dünyasýnda halk devrimleri ile halkla barýþýk krallarý devirerek diktatör olanlarýn ilham kaynaðý ise Kemalizmdir. Devrimcilerin önemli özelliklerinin baþýnda semavî dinlere karþý olmak gelir. Avrupa devrimcilerinin olmazsa olmaz þartýdýr. Bizdeki diktatörler ise Hz. Muhammed’in (asm) þeriat ve sünnetinden hazzetmezler. Halktan korkmasalardý, dinsizliklerini ilân edeceklerdi. Devrimlerin diðer önemli ayaðý ise kapitalizmdir. Emekçi devrimlerinin genellikle Rotschild gibi global bankerlerle finanse edildiðini bilmeyenler, tarihe müracaat etsinler. Rotschild ile Troçki... Turuncu devrimci bir yazar Arap devrimleri demiþ. Mantýktan yoksun... Devrimler milletler üstüdür. Anlaþýlan Sovyetler'in daðýlýþýndan bu yana devrim kitaplarýný karýþtýramamýþ.

Ýhtilâl ile inkýlâbýn farký... Ýnkýlâbýn kalplerde baþladýðýný, aydýnlýk olduðunu, kýrmadan dökmeden fert fert insanlarýn dünyasýnda çimlendiðini; zamana, mevsimlere ve bazan ömürlere ihtiyaç duyduðunu belirtmemizde fayda var. Ýhtiyaca binaen fýtratla paralel geliþen hadiselerdir, inkýlâplar... Kýþta nevalesi tükenmiþ canlýlarýn yardýmýna koþan baharýn cemreleri beklediði gibi... Beþerî inkýlâplarýn en büyüðü, en hýzlýsý, en baþarýlýsý, en kalýcýsý, en tesirlisi ve en güzeli Hz. Muhammed’in (asm) Kur’ân’la yaptýðý inkýlâb deðil miydi? Ana rahminde olgunlaþan inkýlâplarý anlayabilmek için tabiatý dikkatli ve doðruca okumak gerekiyor. Çekirdek ile aðaç arasýndaki benzerlik ve iliþkiyi o büyük inkýlâbýn oluþumunda da görebiliriz. Arap dünyasý bu büyük inkýlâbý kültür olarak yaþayarak gelmiþler. Tarihlerinde o inkýlâbýn isbatýný yapan binlerce hadise ve unsur vardýr. Onlarýn ruhlarýnda tutuþturan hürriyet güneþi istibdatlarý reddettiði gibi; renkli-renksiz, beyaz veya turuncu devrimleri de kabul etmez. Arap dünyasýna musallat olmuþ cehalet, þeffaflaþan dünyanýn imkânlarýyla kovulursa, Araplar aradýklarýný bulacaklardýr. Diktatörlerin giderayak “Bizi indirirseniz Ýslâmcýlar gelir” diye feryatlarý da inkýlâba karþý olan materyalist veya süfyanist devrimcilerin buradaki hürriyetlere taraf olmadýklarýný gösteriyor. Asr-ý Saadet inkýlâbýnýn zamanýmýza nasýl tatbik edileceðini Bediüzzaman Hazretleri âyet, hadis, selef-i salihinin icmaý ve modern ilmin ittifaðýyla eserlerinde ortaya koymuþtur. Materyalist Avrupalý devrimcilerin temsilcileri, Kemalistlerin müdahaleleri olmasaydý, Anadolu'nun sinesinden yükselen hürriyet inkýlâbýndan deðil yalnýzca Arap dünyasý, Hýristiyanlýk dünyasý ile birlikte Lâtin Amerika da istifade edecekti. Gel gör ki, münafýklýkla iþ gören Kemalistler; gâh Türkçüleri, gâh siyasal Ýslâmcýlarý ve hatta Kürtçüleri “devrimlerinde” kullanarak, hürriyet inkýlâbýný engellemeye çalýþýyorlar. Kemalizmi rehber edinmede yarýþan askerî ve turuncu vesayetli partilerin idare ettiði bir Türkiye’den, bu gün için Araplar hiç, ama hiç yardým beklemesin, zararlý çýkarlar, sonra...

SEVGÝLÝ okuyucular, bu pazar sohbetinde sizlerle ‘28 Þubat’ konusunda hâlleþeceðim. Evvela þu gerçeði belirteyim: 28 Þubat, milli iradeye, milletin inanç ve deðerlerine indirilmiþ kalleþçe bir darbedir. Sivil itaatsizliðin geliþtirilmesi Efendim, o günlerde ‘Batý Çalýþma Grubu’ (BÇG) cuntasýna karþý ‘Demokrasi Çalýþma Grubu’nu (DÇG) kurmuþ; bildirilerle, açýk oturumlarla, konferanslarla, yayýnlarla ve demokrasi konusundaki çalýþmalarla, BÇG’ye ve darbecilere karþý fikri faaliyette bulunmuþtum. (...). Demokrasi ve insan haklarý konusunda yaptýðým konuþmalar sebebiyle cuntacýlarýn talimatý sonucunda, siyasallaþmýþ DGM’lerde ve Aðýr Ceza Mahkemeleri’nde aleyhimde yüzlerce dava açýlmýþtý. Bu, Türkiye’de demokrasi ve milli irade þuuru ile ‘sivil itaatsizlik’in geliþtirilmesi mücadelesiydi. Zira, bütün kurum ve kurallarýyla iþleyen tam bir demokrasiye ulaþabilmek ve antidemokratik müdahaleleri engellemek, ancak halkýn demokratik hak ve hürriyetlerine sahip çýkmasýyla mümkün olabilirdi.

Ordunun yeri ve görevi Efendim, mübarek, mukaddes ve muazzez bildiðimiz ordumuzu ve Mehmetçiðimizi elbette çok seviyoruz. Lakin, darbecilere gösterilen tepkiyle ordu ve askeri karalamak ne kadar yanlýþsa, ordu ve askere verilen deðerle darbecileri mazur görmek o kadar yanlýþtýr. Ancak, ne yazýk ki her iki yanlýþlýk da sýk sýk yapýlmaktadýr. Millet ve devlet olarak baðýmsýzlýðýmýzý ve milli egemenliðimizi korumak; vatanýmýzýn bütünlüðünü savunmak için Türk Silahlý Kuvvetleri en büyük teminatýmýzdýr. Bu vazifeyi hakkýyla ifa eden orduyu milletçe baþýmýzýn üstünde taþýrýz. Lakin, silahýnýn namlusunu milletin iradesine çevirip siyasete müdahale eden darbeciler, artýk meþruiyet çizgisini çiðneyip demokratik hukuk nizamýna isyan etmiþ olurlar ve þerefli Türk Ordusu’nu temsil etmekten uzaklaþýrlar. Suçlarýn en fazla ‘yüz kýzartýcý’ olanýný iþleyen bu gibileri tenkil edip cezalandýrmaktan baþka çare yoktur. Türkiye’de 27 Mayýs’tan sonra darbelerin devam etmesinin asýl sebebi, darbe yapanýn yanýna kâr kalýþý ve cezalandýrýlmayýþýdýr.(...)

Bütün darbeler sorgulanmalýdýr Efendim, ben 27 Mayýs’tan bu yana yapýlan bütün antidemokratik müdahalelerin ve darbelerin sorgulanmasýndan; bütün darbecilerin de -ölmüþ olanlar dahil- yargýlan-

macasý’ denilmekte; sonuç olarak, siyasi ‘bir cephe oluþturulmasý’ ve belirli siyasi partilere destek verilmesi (CHP) istenmektedir. * Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý’nýn ‘Gizli’ damgalý, 5 Mayýs 1995 tarih ve 3429-3-97/ÝKK.Þ. (317) sayýlý, Kurmay Baþkaný Oramiral Aydan Erol’un imzaladýðý yazýda; Batý Çalýþma Grubu ile ilgili olarak ‘Tüm dernekler, vakýflar, meslek kuruluþlarý, iþçi ve iþveren sendikalarý ve konfederasyonlar; yüksek öðrenim kurumlarý (fakülte, yüksekokul ve enstitüler), resmi ve özel yurtlar; üst düzey yöneticiler (vali, kaymakam), belediye baþkanlarý ile diðer görevliler (müdür, daire baþkanlarý); il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri; siyasi parti il ve ilçe teþkilâtlarý yönetim kadrolarý; yerel TV, radyo, gazete, dergi ve diðer basýn-yayýn kuruluþlarýna ait biyografiler, anýlan þahýslarýn siyasi görüþleri/yönTürkiye’de 27 Mayýs’tan sonra leri’ tespiti istenmekte ve ekteki tabloda fiþleme þekli belirdarbelerin devam etmesinin asýl sebebi, tilmektedir. Buna göre, ‘Tandansý: aþýrý sað, sol, bölücü, PKK, Nurcu, darbe yapanýn yanýna kâr kalýþý ve Nakþibendi vs.’ denilmektedir. cezalandýrýlmayýþýdýr. Bu yüz kýzartýcý fiþlemeye daha sonra günümüzde de devam edildiði anlaþýlmaktadýr. * Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn ‘Gizli’ damgalý, 16 Nisan Son 8 yýllýk dönemde, TSK içinde illegal þekilde darbe planlarý ve hazýrlýklarý yapan, darbeye teþebbüs suçu iþleyen 1997 gün ve 3429-13-97/ÝGHD. (P1.Þ.-2) sayýlý yazýsýnda, odaklarýn, 28 Þubatçý’larýn devamý olduklarý, artýk bilinen ‘Garnizon komutanlýklarýnca, öncelikle cuma ve bayram namazlarý olmak üzere gayrimuayyen zamanlarda verilen bir gerçektir. Bu durumda, 28 Þubat Darbesi’nin içyüzünün ortaya çý- hutbe ve vaazlarýn personel görevlendirmek suretiyle takikartýlabilmesi ve yargýlanmakta olan darbe teþebbüslerinin binin ve tespit edilen hususlarýn yer ve zaman belirtilerek iyice anlaþýlabilmesi için TSK’daki kayýtlarýn derinliðine in- rapor edilmesinin laiklik aleyhtarý tutum ve davranýþlarý celenmesi; özellikle illegal ‘Batý Çalýþma Grubu’nun darbe önlemeye yönelik çalýþmalar için faydalý olacaðý deðerlendirilmektedir’ denmektedir. örgütlenmesinin açýða kavuþturulmasý gerekir. Bu skandal yazýnýn imza sahibi, ünlü Çetin Doðan’dýr 28 Þubat darbecileri mutlaka yargýlanmalýdýr. (Korg. Çetin Doðan). 28 Þubat’ýn bazý gizli belgeleri * Nihayet þu belge, 28 Þubat’ta faþizan darbe zihniEfendim, bendeniz, 28 Temmuz 1997 günü, yani 28 Þu- yetinin nasýl TSK’nýn alt kademelerine indirildiðini bat rezaletinin en civcivli zamanýnda, bir basýn toplantýsýyla göstermektedir: Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, 8’nci Mekanize Piyade 28 Þubat Cuntasý’ný ve gizli belgelerini açýklamýþ; bunun sonucunda da gözaltýna alýnmýþtým. Tugay Komutanlýðý’nýn, 19 Þubat 1997 tarihli, ‘Haber Sütunlarýmýn izin verdiði kadarýyla bunlardan bazýlarýný Toplama’ konulu yazýsýnda (Kurmay Albay Mahmut Sancar imzasýyla kiþiye özel yazýlmýþ); koruma ve kolçok özet olarak sýralýyorum: * Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn ‘Gizli’ damgalý, Nisan lamanýn TSK personeli ve onlarýn eþ ve çocuklarýnýn 1997 tarih ve 7130-97/ÝGHD.P1.Þ (2) sayýlý yazýsý. da görevi olduðu belirtilmiþ; kara kuvvetlerinin tüm ‘Batý Hareket Konsepti’ konulu bu uzun yazýda, tama- personeli ve aileleri ‘birer haber toplama vasýtasýdýr’ men siyasete müdahale mahiyetinde suç teþkil eden ifade- denilerek, elde edecekleri belge, bilgi ve haberi üst koler yer almaktadýr. Genelkurmay II. Baþkaný Org. Çevik mutanlýða bildirmesi istenmiþtir. Bir’in imzaladýðý bu yazýda, ‘milli iradenin üstünlüðü aldatHasan Celal Güzel, Vatan, 27 Þubat 2011 masýndan yanayým. 28 Þubat da yürütülen tanklarýyla, ‘balans ayarlarýyla’, illegal ‘Batý Çalýþma Grubu’ cuntasýyla, baskýyla imza attýrýlmasýyla, zorla iktidar deðiþikliðiyle ve parti kapatmalarýyla ‘apaçýk’ bir darbedir. 28 Þubat’ta millet iradesi gasp edilmiþ; Genelkurmay’daki ‘irtica brifingleri’yle yargý siyasallaþtýrýlmýþ; TSK içinde illegal þekilde ‘konseptler’, ‘andýçlar’, ‘genelgeler’ yayýnlanmýþ; herkes ideolojik þekilde fiþlenmiþ ve açýkça suç iþlenmiþtir.

‘‘

Tarihten bir yaprak: Eski dost ‘Kazzafi’ LÝBYA’NIN yarý devrik lideri Kaddafi’nin, bir zamanlar, ülkemizde hayraný çoktu. Sosyalizm’den bahsettiði için solcular arasýnda, Ýslam’dan bahsettiði için Ýslamcý ve muhafazakârlar arasýnda, ‘Esir Türkler’ meselesine duyarlýðý ve Kýbrýs harekâtýna verdiði destek yüzünden milliyetçiler arasýnda sempati toplamýþtý. Kaddafi darbesini, büyük bir umut ýþýðý olarak görenler arasýnda, ‘üstat’ Necip Fazýl da vardý. Üstat, öncelikle, Kaddafi’nin isminin yanlýþ telaffuz edilmesine isyan etmiþti. Kaddafi, Arapça alfabede ‘zel’ harfi ile yazýlýyordu ve ‘z’ sesiyle okunuyordu. Arapçada birden fazla ‘z’ sesi olduðu ve bunlardan biri (zad) çoðunlukla ‘d’ye yakýn okunduðu için, bizde, Eski Türkçe döneminden beri, ‘z’ ve ‘d’ sesleri birbirine karýþtýrýlarak okunur. ‘Zad’ ile yazýlan ‘Ramadan’ bizde ‘Ramazan’ okunur, bunun gibi birçok kelime vardýr. Ama, sonuçta, doðrusu ne olursa olsun, ‘Kaddafi’ telaffuzu yerleþti kaldý. Kaddafi’nin konuþmalarýndan seçki olarak yayýmladýðý kitap baþlýðýnda, Necip Fazýl’ýn itirazýna uygun davranarak, Kazzafi’yi kullanan Nihad Yazar’ýn kitabý bildiðim kadarýyla ‘doðru’ telaffuzda ýsrarýn nadir ürünlerinden biridir. (Biz Neredeyiz? Konuþan: Muammer El Kaz-

zafi, Adak Yayýnlarý, 1976)

‘Umudu temsil’ ‘Üstat’, ismi konusunda bu kadar titizlendiði genç liderin, ‘hayranlýk verici tonu’ ötesinde, büyük bir umudu temsil ettiðini düþünüyordu. Ona göre, Kaddafi, “Ýslam’ýn Osmanlý Ýmparatorluðu’yla beraber topyekün temsil kadrosunda zaafa uðratýldýðý... Türkiye’de Tanzimat devresinden sonra tam bir buçuk asýrlýk sahte geliþ devresi içinde her gün bir beteri, beterin beteri türerken minicik bir devlet maketinden gelse de halis, bilgiç ve þahsiyet dolu, zýt dünyalar arasý muhasebe ve murakebe sahibi ilk resmi lider sesi...” idi (Milli Gazete, 7 Mayýs 1973).

topyekün Ýslam âlemine misal teþkil etsin...” diyordu (Milli Gazete, 8 Mayýs 1973).(...) Benim akademik çalýþma alaným daha çok Ýslamcýlýk ve sað siyasetler odaklý olduðu için, geçmiþe dönük not ve kaynaklarým hep bu çevreden oluyor. Eminim, sol siyaset söylemi içinde de, bugünden bakýldýðýnda çok yadýrgatýcý gelecek olan birçok örnek bulunabilir.

Geçmiþe göz atmak

Bu tür konularda geçmiþe göz atmak, aslýnda son derece önemlidir. Öncelikle, þimdi etrafýmýzda olan bitene anlayýp dinlemeden fazladan anlam yüklemenin gelecekte bizi ne duruma düþüreceði hakkýnda fikir verebilir. Diðer taraftan ve daha önemlisi, hangi siyasi gelenek olursa ol‘Hak korusun’ sun, içinden geldiði zihin dünyasýnýn þu veya bu ölçüde “Duamýz odur ki, Yahudiliði, komünizmasý, emper- izlerini taþýr, bu izlerle hesaplaþmakta fayda vardýr. Niteyalizmasý, büyük Batý sermayesi tröstçülüðü ve kendile- kim, CHP ve Kemalist siyasal gelenek, son zamanlarda, rini Araptan sayan sapýklarýyla iç ve dýþ bütün dünyaya haklý olarak bu açýdan çok sorgulanýyor. Demokratikleþkarþý ‘Ýslam, yalnýz Ýslam!’ diye þahlanan ve hiç þüphesiz me açýsýndan bu türden geçmiþle hesaplaþmalar kuþkubu düþman kutuplardan her an baþýna bir þey gelmesi suz çok önemli. Ancak, tablonun sadece bir kýsmýna omuhtemel olan bu genç lideri Hak korusun ve onun daklanmak resmin tamamýný görmemizi engeller. (...) küçük maket halinde de olsa Libya’da kuracaðý örnek Nuray Mert, Milliyet, 27 Þubat 2011

Mübarek ilke ve inkýlâplarý “MISIR’DA bir firavun devrildi” diyorlar. Adý Hüsnü’ymüþ... (...) Kendisi bir general eskisiymiþ. En azýndan ben öyle duydum... Yýllar evvel bir Ekim ayýnda Cumhurbaþkaný olmuþ. Ama öyle bildiðimiz Cumhurbaþkanlarýndan deðil... Cumhurbaþkanýnýn, Baþbakaný dahi bizzat atayan cinsinden! Yani kral gibi, padiþah gibi bir þey... Hüsnü, diktatörlüðü döneminde boþ durmamýþ; çok çalýþmýþ, hatýrý sayýlýr bir servet biriktirmiþ. Kendisine muhalefet edenler de olmuþ tabii... Ama o muhalefetten pek hazzetmediði için, bir þekilde hepsinin icabýna bakmanýn bir yolunu bulmuþ. Basýný susturmuþ; sýkýyönetim ilan etmiþ; kendi istediði kararlarýn çýkmasý için yargýyý kontrol altýna almýþ. Bunca iþi gerekçelendirecek bahanesi de hazýrmýþ: Eðer kendisi gidecek olursa, yerine (Allah korusun!) “dinciler” gelirmiþ. Hüsnü muhaliflerinin hakkýndan geldikten sonra, her þey güllük gülistanlýk olmuþ ve uzun bir saadet devri yaþanmýþ. Bu saadet yýllarý boyunca, Hüsnü, dünyanýn en muteber liderlerince muhatap alýnmýþ, iltifat görmüþ. Hüsnü’nün etrafýndaki yaðdanlýklar, bu ilgi karþýsýnda gururlanmýþlar. Hüsnü’nün artýk son derece mühim bir dünya lideri olduðuna kanaat getirmiþler. Bu kanaatlerini baþkalarýna da kabul ettirme kaygýsýyla, “Ýnanmayan, Hüsnü’nün Azerbaycan’da dikilen heykeline baksýn!” demiþler. Zira özgün bir ideolojisi olmayan lokal bir liderin baþka bir memlekette heykelinin dikilmesinin imkânsýz olduðunu düþünüyorlarmýþ. Bunca gurur verici geliþmeye raðmen, aradan yýllar geçtikten sonra, demokrasi yanlýsý olduðunu söyleyen geniþçe bir kitle, bütün bu olan biteni eleþtirmeye baþlamýþ. Onlara göre, Hüsnü’nün kurduðu rejim, eþitlikle,

insan haklarýyla ve hele hele demokrasi ile hiçbir ilgisi olmayan acýmasýz bir istibdat müessesesiymiþ. Memleketin yönetim biçimi ismen cumhuriyet olsa da, manzara aþaðý yukarý bir diktatorya manzarasýymýþ. Zira böylesine keyfî ve zorba bir Tek Adam idaresine cumhuriyet denemezmiþ. Bir siyasi liderin, baþka bir yerde deðil de, diktatörlükle yönetilen bir ülkede heykelinin dikilmesi ise, iftihar deðil, olsa olsa utanç vesilesi olabilirmiþ. Gün gelmiþ, Hüsnü’nün emriyle hile karýþtýrýlan seçimlere, onun iki dudaðýnýn arasýndan çýkan ve (uyduruktan da olsa) bir mahkeme kararýna bile dayanmayan keyfî hapis cezalarýna daha fazla tahammül edemeyen insanlar, “Artýk canýmýza yetti” demiþler ve yollara dökülüp Hüsnü’yü protesto etmeye baþlamýþlar. Gerçi, özellikle diktatörlük tecrübesi sonrasýnda sýklýkla görüldüðü üzere, kafalarý bir parça karýþýkmýþ. Mesela Hüsnü’yü protesto etmek için canýný tehlikeye atarak Tahrir Meydaný’na çýkan bir eylemci, kameraya baka baka, Hüsnü’nün askerî ve siyasî kimliðini ayýrt ettiðini ve siyasî kimliðine mesafeli olsa da askerî baþarýlarýndan gurur duyduðunu söyleyebilmiþ. Dünyanýn farklý yerlerinde ekran baþýndan Mýsýr’daki geliþmeleri izleyen kimi insanlar, bu meslek bazlý gurur duyma iþini anlamakta zorlanmýþlar. Mesela Taraf gazetesinin yeni yazarlarýndan biri, “Bizim doktor komþumuz çok iyi bir cerrah. Onun da üniformasý var. O da insan kasabý. O da iþini çok iyi yapýyor. Ama hiç kimse onunla bu kadar gaza gele gele gurur duymuyor” diye düþünmüþ. Yine de böyle þeylere çok fazla þaþýrmamak lâzým. Neticede ordu bu... Kimilerine güven, kimilerine de korku verir. Kimi diðerlerine de, her iki duyguyu birden yaþatýr.

Doðal þeyler bunlar... Mesela Tahrir Meydaný’nda toplanan ve kahraman Mýsýr ordusunun uçaklarýnýn, üzerlerinden alçak uçuþ yapmaya baþladýðýný gören Mýsýr halký, son derece karýþýk duygular yaþamýþ. Manzarayý Türkiye’nin güneydoðusundan izleyenler ise, “Acaba birileri yanlýþ bir dilde mi konuþtu? Yoksa yanlýþ birinin cenaze namazýna mý iþtirak ettiler?” diye düþünerek Mýsýrlý kardeþleri adýna endiþeye kapýlmýþlar. Aslýna bakarsanýz bu Hüsnü yine iyi... Zira tarihte ve günümüzde ondan çok daha beterleri de var. Mesela Libya Hava Kuvvetleri, geçen hafta meydanlarda rejimi protesto etmekte olan halký bombaladý! Uçaklar ve helikopterler, protestocularýn üzerine rastgele ateþ açtý. Emri veren, bir baþka asker-diktatördü: Albay Muammer Kaddafi. 40 yýldýr ülkesini tek baþýna yöneten bir baþka Tek Adam. Bu iþin þakasý yok... Bu dünya, kadýn çoluk çocuk demeden insanlarý bombalama emri verecek kadar gözü dönmüþ siyasî liderlerin ve bu emirleri yerine getirmekte bir beis görmeyen kadýn-erkek savaþ pilotlarýnýn yaþadýðý bir yer. Dikkat ederseniz, “insanlarý” dedim, “kendi halkýný” demedim. Zira aslýnda hiç kimse bir baþkasýnýn halký deðildir. Ama insanlar bunu çoðu zaman fark etmezler. Fark edemedikleri için de, bu gibi eli kanlý katillere sevgi ve hayranlýk duyarlar. Bu katillerden biri geçtiðimiz günlerde devrildi. En azýndan ben öyle duydum. “Mýsýr’da bir firavun devrildi” dediler. Adý Hüsnü’ymüþ. Ölmemiþ, ölemezmiþ. Serdar Kaya, Taraf, 27 Þubat 2011


DÜNYA Umman, hükümet deðiþikliði yaptý n UMMAN Sul­ta­ný­Ka­bus­Bin­Sa­id,­si­ya­sî­re­form­çað­rý­la­rý­ü­ze­ri­ne­ka­bi­ne­sin­de­de­ði­þik­lik ya­pa­rak­6­ba­ka­ný­de­ðiþ­tir­di.­Ka­rar­na­ma­de, hü­kü­met­de­ði­þik­li­ði­nin­‘’ka­mu­çý­kar­la­rý’’ doð­rul­tu­sun­da­ya­pýl­dý­ðý­bil­di­ril­di­an­cak­ay­rýn­tý­ve­ril­me­di.­Um­man’da­19­Þu­bat­ta­300 ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­gös­te­ri­de­si­ya­sî­re­form­lar­ve üc­ret­ar­tý­þý­ta­lep­e­dil­miþ­ti.­­Muskat / aa

Suud-ABD dev silâh anlaþmasý yolda n ARAP dün­ya­sý­nýn­en­bü­yük­e­ko­no­mi­si­ne­sa­hip­Su­u­di­A­ra­bis­tan­i­le­A­me­ri­ka­Bir­le­þik­Dev­let­le­ri­a­ra­sýn­da­gö­rüþ­me­le­ri­de­vam­e­den­60­mil­yar­do­lar­lýk­si­lâh­an­laþ­ma­sý­nýn­al­tý­a­ya­ka­dar­ne­ti­ce­le­ne­bi­le­ce­ði­bil­di­ril­di.­Ge­çen­haf­ta­A­bu­Da­bi’de­so­na­e­ren sa­vun­ma­fu­a­rý­I­DEX’te­A­ra­bi­an­Bu­si­ness’a ko­nu­þan­Rock­well­Col­lins­fir­ma­sý­u­lus­lar­a­ra­sý­hiz­met­çö­züm­le­ri­baþ­kan­yar­dým­cý­sý Greg­Churc­hill,­“Ha­len­ken­di­þir­ke­ti­miz, Bo­e­ing,­Su­u­di­A­ra­bis­tan­ve­ABD­hü­kü­me­ti a­ra­sýn­da­tek­lif­le­ri­gö­tü­rüp­ge­tir­me­ye­de­vam­e­di­yo­ruz.­Gi­dip­gel­me­le­rin­ö­nü­müz­de­ki­al­tý­ay­i­çe­ri­sin­de­ne­ti­ce­le­ne­ce­ði­ni­ve­ar­dýn­dan­tam­o­la­rak­ne­ya­pa­ca­ðý­mý­zý­bi­le­ce­ði­mi­zi­söy­le­ye­bi­li­rim”­de­di.­Ým­za­lan­dý­ðý tak­dir­de­ABD­i­le­ger­çek­le­þe­cek­bu­en­bü­yük­si­lâh­an­laþ­ma­sý­çer­çe­ve­sin­de­Su­u­di­A­ra­bis­tan,­84­a­det­F-15­sa­vaþ­u­ça­ðý,­200’e­ya­kýn­he­li­kop­ter,­la­ser­gü­düm­lü­fü­ze­ve­bom­ba­lar­i­le­ra­dar­sis­tem­le­ri­sa­týn­a­la­cak­ve­70 ci­va­rý­ha­len­e­lin­de­bu­lu­nan­jet­u­ça­ðý­mo­der­ni­ze­e­di­le­cek.­­Dubai / cihan

OBAMA: AYRILARAK DOÐRU OLANI YAP!

MERKEL: GÝTME ZAMANI GELDÝ

ABD Baþkaný Barack Obama, Libya lide ri Mu am mer Kad da fi’nin git me si gerektiðini söyledi. Beyaz Saray’dan yapýlan açýklamaya göre, Obama, Almanya Baþbakaný Angela Merkel’le yaptýðý telefon görüþmesinde, ‘’Bir liderin iktidarda kalmasýnýn tek yolunun kendi halkýna þiddet kullanmasý olduðu vakit, o kiþi meþrûiyetini yitirmiþ demektir ve hemen ayrýlarak ülkesi için doðru olaný yapmalýdýr’’ dedi. Açýklamada, Obama ile Merkel’in Libya halkýnýn evrensel haklar konusundaki talebini destekledikleri ve Kaddafi yönetiminin ‘’Sorumlu tutulmasý gerektiði’’ konusunda mutabýk kaldýklarý kaydedildi. Washington / aa

ALMANYA Baþbakaný Angela Merkel, BM’nin Libya’ya yaptýrým kararý almasýndan memnuniyet duyduðunu belirterek, Libya lideri Muammer Kaddafi’ye görevinden bir an önce ayrýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Merkel Berlin’de yaptýðý açýklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin oybirliði ile aldýðý yaptýrým kararýnýn, Kaddafi ve diðer diktatörler için insan haklarý ihlâllerinin hiçbir zaman cezasýz kalmayacaðý yönünde güçlü bir sinyal olduðunu ifade etti. Merkel, “Artýk (Kaddafi’nin) gitmesinin zamaný geldi” dedi. Berlin / aa

Depremde ölü sayýsý 147 oldu n YENÝ Ze­lan­da’da­Sa­lý­gü­nü­mey­da­na­ge­len­dep­rem­de­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­147’ye­yük­sel­di­ði,­50’yi­aþ­kýn­ki­þi­nin­de­ha­la­ka­yýp­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­Po­li­sin­a­çýk­la­ma­sýn­da,­hâ­lâ­u­la­þý­la­ma­yan­lar­dik­ka­te­a­lýn­dý­ðýn­da,­ö­lü­sa­yý­sý­nýn­200’ü­a­þa­bi­le­ce­ði­be­lir­til­di.­Da­ha ön­ce­a­çýk­la­nan­ra­kam­lar­da,­ö­lü­sa­yý­sý­145 o­la­rak­ve­ri­lir­ken,­200­do­la­yýn­da­ki­þi­nin­ka­yýp­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­miþ­ti.­Bü­yük­lü­ðü­6,3 o­lan­dep­rem­den­beþ­gün­son­ra­yar­dým­e­kip­le­ri­en­kaz­da­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dü­rü­yor. Baþ­ba­kan­John­Key,­fe­la­ke­tin­Ye­ni­Ze­lan­da’nýn­ya­þa­dý­ðý­en­tra­jik­o­lay­o­la­bi­le­ce­ði­ni be­lir­te­rek,­ge­le­cek­Sa­lý­gü­nü­i­çin­hal­ka­i­ki da­ki­ka­lýk­say­gý­du­ru­þun­da­bu­lun­ma­çað­rý­sý yap­mýþ­tý.­­Christchurch / aa

Afganistan’da patlama: 8 ölü n AFGANÝSTAN’IN gü­ne­yin­de­mey­da­na ge­len­i­ki­pat­la­ma­da­8­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Kan­da­har­va­li­lik­söz­cü­sü­Zal­may­Ey­yu­bi,­pat­la­ma­la­rýn­þeh­rin­dýþ­ke­sim­le­rin­de­ki Arg­han­dab­böl­ge­sin­de­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Böl­ge­po­lis­þe­fi­de­po­li­sin­ya­sa­dý­þý­kö­pek dö­vü­þü­yap­tý­rýl­dý­ðý­is­tih­ba­ra­tý­al­dý­ðý­ný­ve gös­te­ri­yi­da­ðý­ta­ca­ðý­sý­ra­da­pat­la­ma­ol­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý.­Po­lis­le­rin­tam­a­raç­la­rýn­dan­in­di­ði­sý­ra­da­i­kin­ci­bir­pat­la­ma­nýn­mey­da­na gel­di­ði­kay­de­dil­di.­Pat­la­ma­lar­da­5­po­li­sin­de ya­ra­lan­dý­ðý­be­lir­til­di.­­Kandahar / aa

Ýran ve Suriye tatbikat yapmýyor n ÝRAN Do­nan­ma­sý’na­a­it­Al­vand­ve­Kharg ad­lý­ge­mi­le­rin­Su­ri­ye’ye­yap­týk­la­rý­zi­ya­ret­bü­yük­ses­siz­lik­i­çin­de­ge­çi­yor.­Ýs­ra­il­ta­ra­fýn­dan “pro­vo­kas­yon”­þek­lin­de­ni­te­len­di­ri­len­ve NA­TO’nun­ta­kip­et­ti­ði­ge­mi­le­rin­Sü­veyþ Ka­na­lý’ndan­Ak­de­niz’e­ge­çiþ­le­ri­dik­kat­le­ri çek­miþ­ti.­1979­Ý­ran­Ýs­lâm­Dev­ri­mi’nden­bu ya­na­Ak­de­niz’e­i­nen­ilk­ge­mi­ler­o­lan­Al­vand ve­Kharg’ýn­Su­ri­ye­zi­ya­ret­le­ri­sý­ra­sýn­da­i­ki­ül­ke­do­nan­ma­sý­nýn­kü­çük­çap­lý­tat­bi­kat­ya­pa­cak­la­rý­ö­ne­sü­rül­müþ­tü.­Res­mî­kay­nak­lar­i­se,­Laz­ki­ye’de­bu­lu­nan­2­Ý­ran­sa­vaþ­ge­mi­si­nin­“dost­luk­i­liþ­ki­le­ri­ve­Ý­ran­Do­nan­ma­A­ka­de­mi­si­öð­ren­ci­le­ri­nin­u­zun­me­sa­fe­yol­cu­luk e­ði­ti­mi”­çer­çe­ve­sin­de­Su­ri­ye’ye­gel­dik­le­ri­nin al­tý­ný­çi­zer­ken,­“her­han­gi­bir­tat­bi­kat­ya­pýl­ma­ya­ca­ðý­ný”­vur­gu­lu­yor.­­Þam / aa

Ülke genelinde protestolarýný sürdüren isyancýlarýn, baþþehir Trablus'a en yakýn þehir olan Zaviye þehrini de ele geçirdikleri bildirildi.

Ýsyancýlar geçici hükümet kurdu LÝBYA’NIN ÝSYANCILARIN KONTROLÜ ALTINDAKÝ BÖLGELERDE, GEÇÝCÝ HÜKÜMETE BAÞKANLIK ETMEK ÜZERE, ESKÝ ADALET BAKANI MUSTAFA EBUD CELÝL’ÝN ATANDIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. LÝBYA’NIN is­yan­cý­la­rýn­ kon­tro­lü­ al­týn­da­ki­ böl­ge­ler­de,­ ge­çi­ci­ hü­kü­me­te­ baþ­kan­lýk­et­mek­ü­ze­re,­es­ki­A­da­let­Ba­ka­ný Mus­ta­fa­E­bud­Ce­lil’in­a­tan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­ Bin­g a­z i­ Be­l e­d i­y e­ mec­l i­s i­n in­ ü­y e­s i Fet­hi­ Ba­ca,­ Kad­da­fi­ kar­þýt­la­rý­nýn­ E­bud Ce­lil’i­ ge­çi­ci­ li­der­lik­ ma­ka­mý­na­ ge­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ba­ca,­E­bud­Ce­lil’in­is­yan­cý­la­rýn­ e­li­ne­ ge­çen­ do­ðu­da­ki­ þe­hir­le­ri­yö­ne­ten­ko­mi­te­ler­ta­ra­fýn­dan­se­çil­di­ði­ni­ kay­det­ti.­ Ku­ri­na­ ga­ze­te­si­nin­ in­ter­net­ si­te­sin­de­ki­ ha­ber­de­ de,­ Mu­am­mer­ Kad­da­fi­ yö­ne­ti­mi­nin­ si­vil­le­re­ þid­det­kul­lan­ma­sý­ný­pro­tes­to­i­çin­haf­ta­ba­þýn­d a­ is­t i­f a­ e­d en­ El­ Ce­l il’in,­ Bin­g a­z i þeh­rin­de­ ge­çi­ci­ bir­ hü­kü­me­tin­ ku­rul­ma­s ý­n a­ li­d er­l ik­ et­t i­ð i­ bil­d i­r il­m iþ­t i. ABD’de­bu­lu­nan­bir­Lib­ya­tem­sil­ci­si­de, Kad­da­fi­ kar­þýt­la­rý­nýn­ Ce­li­li­ li­der­li­ðin­de al­ter­na­tif­bir­hü­kü­met­o­luþ­tur­ma­ya­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­söy­le­miþ­ti.­Bingazi / aa

“KADDAFÝ BÜTÜN DÜNYANIN BELÂSI” LÝBYA’NIN doðu kesiminde kontrolü elinde tutan ve ordu cephaneliklerinden ele geçirdikleri silâhlarý kullanan isyancýlar, direnmekte kararlý olduklarýný belirtiyor. Tobruk Devlet Hastanesi’nde tamamý gösterilerde, vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan otuz hasta, ayný serviste tedavi görüyor. Baþýndan, elinden ve ayaðýndan yaralanan muhalifler, ayný zamanda birbirlerine de refakat ediyor. Birbirlerine yemek yedirip yardýmcý oluyor. Ýsminin Yusuf olduðunu öðrendiðimiz yaralý bir muhalif, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in gittiðini, sýranýn Libya lideri Muammer Kaddafi’de olduðunu belirtiyor. Bir diðeri, “Mübarek sadece Mýsýr’ýn belâsýydý, Kaddafi bütün dünyanýn belâsý” diyor. Tobruk / aa

BM’DEN KADDAFÝ AÝLESÝNE YAPTIRIM BM Güvenlik Konseyi, oy birliðiyle aldýðý yaptýrým kararýnda, Libya’da halkýn protesto ettiði lider Muammer Kaddafi’nin kendisini, ailesini ve yakýn çevresini hedef aldý. Karar ekinde malvarlýðý dondurulan 6 kiþinin isimleri de þu þekilde sýralandý: ‘’Muammer Kaddafi, Ayþe Muammer Kaddafi, Hannibal Muammer Kaddafi, Hamis Muammer Kaddafi, Mutaasým Kaddafi, Seyif El-Ýslam Kaddafi.’’ Bu arada 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nin, Kaddafi rejimine yönelik yaptýrým kararýný ‘’oy birliðiyle’’ almasý, kararýn etkinliðini daha da arttýrdý. Konsey’in veto gücüne sahip 5 daimi üyesi (ABD, Rusya, Ýngiltere, Fransa, Çin) ve 10 geçici üyesinin (Bosna-Hersek, Brezilya, Kolombiya, Gabon, Almanya, Hindistan, Lübnan, Nijerya, Portekiz ve Güney Afrika) tamamý, yaptýrým kararýna ‘’evet’’ oyu verdi. BM / aa

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

7

hibrahimcan@windowslive.com

Sarkozy’ye sakýzlý uðurlamanýn düþündürdükleri n­ce­ki­gün­Fran­sa­Cum­hur­baþ­ka­ný­Sar­kozy­An­ka­ra’ya­300­da­ki­ka­lýk­bir­ça­lýþ­ma­zi­ya­re­ti­yap­tý. G20­ül­ke­le­ri­dö­nem­baþ­ka­ný­sý­fa­týy­la­yap­tý­ðý­bu zi­ya­ret­ön­ce­sin­de,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­Fran­sa­Cum­hur­baþ­ka­ný­sý­fa­týy­la­zi­ya­re­tin­ya­pýl­ma­ma­sýn­dan­duy­du­ðu ra­hat­sýz­lý­ðý­di­le­ge­tir­miþ­ti. Dý­þiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­ müs­te­þa­rý­ dü­ze­yin­de­ ya­pý­lan kar­þý­la­ma­ ve­ An­ka­ra­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný Me­lih­ Gök­çek’in­ sa­kýz­ çið­ne­ye­rek­ yap­tý­ðý­ u­ður­la­ma i­le­ha­ber­le­re­geç­ti­zi­ya­ret.­ Ni­te­kim­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Gül­ ve­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan­i­le­yap­tý­ðý­gö­rüþ­me­ler­de­de­Tür­ki­ye­i­le­Sar­kozy a­ra­sýn­da­Av­ru­pa­Bir­li­ði­ko­nu­sun­da­ki­ih­ti­lâf­çok­a­çýk bir­þe­kil­de­di­le­ge­ti­ril­di.­Sar­kozy­hiç­çe­kin­me­den­ve mi­sa­fir­ol­ma­nýn­ne­za­ke­ti­ni­dik­ka­te­al­ma­dan­Tür­ki­ye i­le­AB­a­ra­sýn­da­ü­ye­lik­le­or­tak­lýk­a­ra­sýn­da­bir­çö­züm bu­lu­na­bi­le­ce­ði­ni­ di­le­ ge­tir­di.­ El­bet­te,­ ni­haî­ he­de­fi­ni AB­ü­ye­li­ði­o­la­rak­koy­muþ,­bu­gün­kü­ü­ye­le­rin­üç­te­i­ki­sin­den­ faz­la­sý­nýn­ or­ta­da­ bu­lun­ma­dý­ðý­ bir­ ta­rih­te An­ka­ra­ An­laþ­ma­sýy­la­ ü­ye­lik­ he­def­li­ or­tak­lýk­ ko­nu­sun­da­AB­i­le­uz­laþ­mýþ­Tür­ki­ye­i­çin­bu­ka­bul­e­di­le­bi­lir­bir­se­çe­nek­de­ðil.­Sar­kozy­de­bu­nu­bi­li­yor. Ol­duk­ça­so­ðuk­bir­kar­þý­la­ma­ya­mu­ha­tap­o­lan­Sar­kozy’nin­böy­le­bir­tav­ra­mu­ha­tap­o­la­ca­ðý­ný­ön­ce­den­an­la­mýþ­ol­ma­sý­ge­rek.­Zi­ra­Köþk­çev­re­sin­den­böy­le­bir­zi­ya­re­tin­ya­pýl­ma­ma­sý­nýn­ter­cih­e­di­le­ce­ði­yö­nün­de­kar­þý ta­ra­fýn­u­ya­rýl­dý­ðý­da­söy­le­ni­yor.­ Bütün­bun­lar­i­çin­de­bi­zi­ra­hat­sýz­e­den­Gök­çek’in­sa­kýz­lý­u­ður­la­ma­sý­ol­du.­Her­ne­ka­dar­sa­yýn­Gök­çek­bu­nu mü­te­ka­bi­li­yet­ge­re­ði­Sar­kozy’nin­ge­liþ­te­sa­kýz­çið­ne­me­si­ne­kar­þý­lýk­o­la­rak­yap­tý­ðý­ný­söy­lü­yor­sa­da,­bi­ze­ya­kýþ­ma­dý.­Kar­þý­la­ma,­a­ðýr­la­ma­ve­u­ður­la­ma­da­el­bet­te­mü­te­ka­bi­li­yet­uy­gu­la­nýr.­Ni­te­kim­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül’ün son­Fran­sa­zi­ya­re­tin­de­ki­uy­gu­la­ma­nýn­ay­ný­sý­Sar­kozy’ye dev­let­ne­za­ke­ti­i­çin­de­ya­pýl­dý.­ An­cak­ baþþehir­ be­le­di­ye­ baþ­ka­ný­nýn­ sa­kýz­ çið­ne­me­si­han­gi­dip­lo­ma­tik­öl­çü­ye­gö­re­de­ðer­len­di­ri­lir­se de­ðer­len­di­ril­sin,­ bi­zim­ mi­sa­fir­per­ver­lik­ öl­çü­le­ri­mi­ze­ya­kýþ­ma­dý.­San­ki­bu­ta­výr­da­bi­raz­Ku­zey­I­rak’ta­ki çu­val­ ha­di­se­si­ne­ Kurt­lar­ Va­di­si­ e­ki­bi­ne­ A­me­ri­ka­lý­la­ra­çu­val­ge­çi­ren­bir­film­yap­tý­ra­rak­kar­þý­lýk­ver­me ben­ze­ri­bir­ni­yet­ko­ku­yor.­ Pe­ki,­ Sar­kozy­ so­ðuk­ kar­þý­la­na­ca­ðý­ný­ bil­di­ði­ hal­de ve­so­mut­bir­gün­dem­ol­mak­sý­zýn­ni­ye­ýs­rar­la­Tür­ki­ye’ye­gel­di?­ Zi­ya­re­tin­res­mî­muhtevasýný­an­cak­gö­rüþ­me­le­re­ka­tý­lan­lar­bi­le­cek­tir.­An­cak­bu­ýs­rar­lý—ve­ma­a­le­sef­an­lam­sýz—zi­ya­re­ti­teþ­vik­e­den­un­sur­lar­a­ra­sýn­da,­Tu­nus,­Mý­sýr ve­Lib­ya’da­ki­halk­a­yak­lan­ma­la­rý­ve­Tür­ki­ye’nin­bu­böl­ge­de­ki­et­kin­li­ði­nin­böl­ge­nin­bun­dan­son­ra­ki­þe­kil­len­me­sin­de­rol­oy­na­ya­bi­le­ce­ði­dü­þün­ce­si­nin­bu­zi­ya­re­ti­ge­rek­li kýl­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.­Yok­sa­se­çim­le­rin­yak­laþ­tý­ðý­bir dö­nem­de,­Fran­sa­Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­An­ka­ra’yý­zi­ya­ret­le­el­de­e­de­bi­le­ce­ði­her­han­gi­bir­so­mut­ge­ti­ri­yok­tur. Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ne­kar­þý­çýk­ma­da­Sar­kozy­i­le da­i­ma­e­le­le­mü­ca­de­le­ve­ren­Al­man­ya­Baþ­ba­ka­ný­Mer­kel’in­bu­ko­nu­da­dip­lo­ma­tik­ne­za­ke­te­da­ha­çok­dik­kat et­ti­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.­A­ma­bu­ne­za­ket­her­i­ki­li­de­rin­Tür­ki­ye­siz­bir­Av­ru­pa­öz­le­mi­ni­a­çýk­ça­di­le­ge­ti­rip,­bu­nu sað­la­mak­i­çin­bir­lik­te­mü­ca­de­le­ver­me­le­ri­ni­ön­le­mi­yor.­ As­lýn­da­bu­i­ki­li­de­rin­Tür­ki­ye’nin­ö­nem­li­bir­ger­çe­ði­fark­et­me­si­ni­sað­la­dý­ðý­ný­da­dik­kat­ten­ka­çýr­ma­mak­ge­rek: Av­ru­pa­Bir­li­ði’ne­ü­ye­li­ðin­vaz­ge­çil­mez­ve mut­la­ka­u­la­þýl­ma­sý­ge­re­ken­bir­he­def­ol­ma­dý­ðý.­Tür­ki­ye­Ko­pen­hag­Kri­ter­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­re­rek­ken­di­va­tan­daþ­la­rý­na­ te­mel­ hak­ ve­ öz­gür­lük­le­re­ say­gý­lý,­ de­mok­ra­si­nin­bütün­ku­rum­la­rýy­la­iþ­le­di­ði­bir­ül­ke­in­þa et­me­a­çý­sýn­dan­ü­ye­lik­sü­re­ci­ni­i­yi­bir­ba­sa­mak­o­la­rak kul­lan­dý.­ Güm­rük­ Bir­li­ði­ i­le­ e­ko­no­mik­ a­lan­da­ da­ ö­nem­li­bir­bü­tün­leþ­me­el­de­e­dil­di.­Bu­du­rum­da­AB’ye ü­ye­li­ðin­sað­la­ya­ca­ðý­en­ö­nem­li­ka­za­ným­o­lan­ser­best do­la­þý­ma­ya­kýn­a­van­taj­la­rýn­el­de­e­dil­me­si­ha­lin­de,­ü­ye­lik­pek­de­ca­zip­bir­sta­tü­ol­mak­tan­çý­ka­cak­týr.­ Ký­sa­ca­sý;­Sar­kozy’nin­An­ka­ra­zi­ya­re­ti­i­ki­ta­ra­fýn­da çok­mem­nun­ol­ma­dý­ðý­bir­gö­rüþ­me­den­i­ba­ret­kal­dý. Sa­kýz­ve­C­pro­to­ko­lü­uy­gu­la­ma­sýy­la­An­ka­ra,­Sar­kozy’ye­ra­hat­sýz­lý­ðý­ný­i­let­ti.­Bu­nun­yan­sý­ma­la­rý­ný­i­se za­man­i­çin­de­gö­re­ce­ðiz.

Ö


8

RÖPORTAJ

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

A raþ týr ma cý-Ya zar Ce mi le Bay rak tar:

28 ÞUBAT’IN ACISI HÂLÂ ÝÇÝMÝZDE Bu güne geldiðimizde, ben içimdeki acýdan yana zerre deðiþiklik yaþamadým. Hâlâ ayný üzüntüleri, ayný canlýlýðýyla hissediyoruz. Birçok arkadaþým var ayný kaderi paylaþtýðým. Hepimizin anýlarýna sinmiþ kirli gerçekler var. Biz 28 Þubat’ý unutamýyoruz.

‘‘

TUBA NUR TELCÝ

TAKDÝM Dar­be.­Bu­ül­ke­de­a­dý­na­sýk­rast­la­dý­ðý­mýz­bir “darp”­du­ru­mu.­Hal­ký;­fi­kir­ve­i­nanç­hür­ri­ye­ti­ni, de­mok­ra­si­yi,­in­san­hak­la­rý­ný,­in­san­ca­ya­þa­ma­ha­li­ni­bir­an­da­or­ta­dan­kal­dý­rý­ve­ren­men­hus­bir­fi­il.­ Bun­lar­dan­bi­ri­de­ya­kýn­geç­miþ­te­ya­þa­dý­ðý­mýz “28­Þu­bat­1997­post­mo­dern­dar­be­si”.­ Þim­di­20’li­yaþ­lar­da­o­lan­lar­o­gün­ler­de­il­köð­re­tim­ve­li­se­sý­ra­la­rýn­day­dý.­Bu­se­bep­le­ya­þa­nan­lar­dan­az­çok­ha­ber­da­rýz.­Bu­ül­ke­nin­ya­þa­dý­ðý­her dar­be­de­ol­du­ðu­gi­bi,­28­Þu­bat­sü­re­ci­de,­a­cý­sý­bit­me­yen­ya­ra­lar,­sý­zý­sý­geç­me­yen­iz­ler­ve­de­rin­ler­de bir­yer­de­din­mek­bil­me­yen­bir­öf­ke­bý­rak­tý…­ “Ken­di­Ül­ke­si­ni­Ýþ­gal­E­den­Or­du”­i­sim­li­e­lek­tro­nik­ki­ta­býn­ya­za­rý,­A­raþ­týr­ma­cý-Ya­zar­Ce­mi­le­Bay­rak­tar­i­le­28­Þu­bat­sü­re­ci­ni­ko­nuþ­tuk…­ Ki­ta­ba­u­laþ­mak­i­çin,­www.de­rin­du­sun­ce.org­ad­re­si­ni­zi­ya­ret­e­de­bi­lir­si­niz.­­

Bu ülkedeki darbelerin faili hiç de meçhul deðil, adýmýz gibi biliyoruz da, meselâ bir 28 Þubat’ýn müsebbibi kim/ler acaba? O günleri yâd edelim(!) mi biraz… Yad­e­de­lim­el­bet.­28­Þu­bat’ýn­mü­seb­bi­bi­or­du­dur.­Bu­ül­ke­de­ki­tüm­dar­be­le­rin­mü­seb­bi­bi­or­du­dur.­Sa­de­ce­or­du­de­ðil­ta­bi;­res­mî­i­de­o­lo­ji­nin­ne­fer­le­ri­Ke­ma­list,­U­lu­sal­cý­kad­ro­lar.­A­ma­þim­di ye­ni­ye­ni­i­ti­raf­lar­la­or­ta­ya­çý­kan­TÜ­SÝ­AD ü­ye­si­iþ­a­dam­la­rý­nýn­da­par­ma­ðý­ol­du­ðu­nu­gö­rü­yo­ruz.­Güm­rük­Bir­li­ði­Ya­sa­sý­nýn­ken­di­ni­bi­ti­re­ce­ði­ne­i­na­nan­iþ­a­dam­la­rý­dar­be­le­hi­ne­et­ken­o­la­bi­li­yor. Son­ra­sý­ma­lûm;­ba­zý­ö­zel­ban­ka­la­rýn ba­þý­na­e­mek­li­as­ker­ler­ge­çi­yor­ve son­ra­ban­ka­lar­hor­tum­la­ný­yor.­ Bu­ra­ya­ek­le­mek­te­fay­da­gö­rü­yo­rum,­dö­ne­min­Re­fah­Par­ti­li­i­sim­le­ri,­ne­söy­le­di­ði­ni­bil­me­yen­þý­ma­rýk a­çýk­la­ma­la­rýy­la­dar­be­ci­le­rin­e­li­ni güç­len­dir­miþ­ler­dir.

ay­ný­can­lý­lý­ðýy­la­his­se­di­yo­rum­i­çim­de. Bir­çok­ar­ka­da­þým­var­ay­ný­ka­de­ri­pay­laþ­tý­ðým.­He­pi­mi­zin­a­ný­la­rý­na­sin­miþ kir­li­ger­çek­ler­var.­Biz­u­nu­ta­mý­yo­ruz. Ba­þör­tü­l ü -­

Sizin 28 Þubat’ýnýz nasýldý? Üniversite önlerinde 28 Þubat’ýn 14. yýldönümünü kutlayacaka dýn-er kek polisler tarafýnðýz(!) bu ay. Sahi ne durumda, ergenlik dödan þid det le aðýzlarý kapatýnemine girdiðini filan söyleyebilir miyiz? lan, ya ka pa ça sürüklenen, hats­lýn­da­dar­be­le­rin­et­ki­si­ya­þan­dý­ðý­dö­nem­den­çok­son­ra­sýn­da­ken­di­ni­gös­te­rir.­28 ta dövülen, etkisiz hâle getirilmeye çalýþýlan, baþörtüsü zorla asýlýp çýÞu­bat’ta­da­öy­le­ol­du. kar týlan ve türlü türlü psikolojik iþkenceMe­se­lâ­halk­1960­dar­be­si­son­ra­sý­nýn­tep­ki­si­ni le re maruz býrakýlan baþörtülü kýzlar topluver­di­ve­A­da­let­Par­ti­si­ni­ik­ti­da­ra­ge­tir­di.­Ger­çi­dar­lu ðu nun neresindeydiniz? de be­ci­le­rin­28­Þu­bat’tan­bek­len­ti­si­din­dar­mu­ha­fa­za­O­dö­ nem­ha­ya­tý­mýn­en­flu­dö­ne­kâr­ke­si­mi­tü­müy­le­or­ta­dan­kal­dýr­mak­tý,­a­ma­bek­mi,­in­san­ha­týr­la­mak­is­te­me­yin­ce, i­maj­en­di­þe­si­ne­de­niy­le­ba­þör­tü­le­me­dik­le­ri­bir­so­nuç­or­ta­ya­çýk­tý. lü­le­re­iþ­ver­me­yen mu­ha­fa­za­kâr 28­Þu­bat­ru­hu­nu­a­yak­ta­tut­ma­ya­ça­lý­þan­la­rýn­et­- ha­fý­za­sil­me­ye­ça­lý­þý­yor­sa­ný­rým. En­sa­ m i­ m î­ar­ k a­ d a­ þ ým­e­ ð i­ t im­fa­ din­dar­lar.­ Ev­len­mek­ i­çin­ ba­ki­si­nin­tü­müy­le­ký­rýl­dý­ðý­ný­söy­le­ye­me­sek­de,­bir kül­ t e­ s in­ d e,­ben­kam­ p üs­ t ey­ d im.­Sýk þör­tü­lü­ka­dýn­la­rý­seç­me­yen­er­neb­ze­güç­kay­bet­tik­le­ri­ni­dü­þü­nü­yo­rum,­zi­ra­ar­týk sýk­ha­ber­le­þi­yor­duk,­i­ki­miz­de­o kek­ler.­ Dü­ne­ ka­dar­ ne­ söy­lü­kim­se­on­la­ra­i­nan­mý­yor. gün­ler­de­pe­þi­miz­den­ko­þan­gö­rev­yor­lar­dý,­þim­di­ne­ya­pý­yor­lar? li­ler­den­ka­çý­yor­duk. Bu­bah­si­ge­çen­le­rin­ya­þa­dý­ðý­a­Hesaplandýðý gibi 1000 yýl sürer mi? Çok­a­cý­þey­ler­var,­me­se­lâ­o­ku­la cý­na­sý­dö­nü­þü­me­bak­mak­da­hi Hiç­bir­zu­lüm­son­su­za­ka­dar­sür­mez.­Bu­min­val­is­te­mi­yo­rum,­ben­ce­28­Þu­bat’ýn de­28­Þu­bat­el­bet­1000­yýl­sür­me­ye­cek­tir,­a­ma gi­dip­i­çe­ri­a­lýn­mý­yor­su­nuz.­Bu­nun­kay­be­den­le­ri­bu­ta­rif­et­ti­ðim,­ör­1000­yýl­sü­re­si­bir­an­lam­da­son­suz­lu­ðu­i­fa­de­e­der. la­bit­mi­yor,­me­se­lâ­be­nim­o­ku­du­ðum­19­Ma­ y ýs­Ü­ n i­ v er­ s i­ t e­ s in­ d e,­Týp nek­ le­di­ðim­kit­le­ler. Me­se­lâ­ben­28­Þu­bat’ta­ü­ni­ver­si­te­e­ði­ti­mi­mi­bý­rak­Fa­ k ül­ t e­ s in­ d en­son­ r a­halk­o­ t o­ b üs­ l e­ tým­ve­bir­da­ha­o­ku­la­dö­ne­me­dim.­Bu­an­lam­da Darbeler yapýlmaya az be­nim­ve­o­dö­nem­e­ði­tim­ve­ça­lýþ­ma­ha­ya­tý­ný­bý­- ri­du­rak­ta­dur­du­ru­lu­yor­du­ve­ba­kala þiddetli öðrenci olaylarý rak­mak­zo­run­da­ka­lan­bir­çok­ka­dýn­i­çin­28­Þu­bat þör­tü­lü­öð­ren­ci­le­rin­ba­þý,­o­ka­dar in­san­i­çin­de­zor­la­aç­tý­rý­lý­yor­du.­Bu­yaþanmýþ hep, saðcý solcu 1000­yýl,­ya­ni­son­su­za­ka­dar­sü­re­cek­gi­bi… nun­ la­bit­mi­yor­du,­ak­þam­e­ve­ge­lip çatýþmalarý, ayaklanan öð28­Þu­bat­ru­hu­nu­a­yak­ta­tut­ma­ya­ça­lý­þan­la­rý­u­renciler. Þu son yaþadýðýmýz nut­ma­mak­ge­rek.­28­Þu­bat­1997’den­son­ra­ki­yýl­- ha­ber­le­re­bak­tý­ðý­mýz­da,­yer­ler­de yumurtalý eylemlere ne dilar­da­da­dar­be­ey­lem­plan­la­rý­i­çe­ri­ðin­de­o­ru­hu­gö­- sü­rük­le­nen­ba­þör­tü­lü­ar­ka­daþ­la­rý­yorsunuz? Ufaktan bir darrü­yo­ruz.­Me­se­lâ­Hiz­bul­lah­baþ­lý­ðý­al­týn­da­ki­ey­lem­- mý­zý­te­le­viz­yon­lar­dan­gö­rü­yor­duk. Bu­ n un­ l a­da­bit­ m i­ y or­ d u,­o­ga­ z e­ t e be hazýrlýðý olabilir miydi? ler,­bir­ne­v'î­o­ru­hu­can­lý­tut­ma­nýn­ça­ba­sý­dýr. ku­pü­rü,­o­fo­toð­raf­hiç­çýk­maz­ak­Bu­ül­ke­de­kö­tü­þey­ler­ol­du­ðu ka­dar­i­yi­þey­ler­de­o­lu­yor. Hiç geçmeyecek izler býraktý mý bize? Bu- lým­dan;­i­ki­ka­dýn­po­li­sin­a­ra­sýn­da Bu­ül­ke­de­ne­za­man­öð­ren­ci­gün hâlâ 12 Eylül’den, etkilerinden bahse- kal­mýþ­ba­þör­tü­lü­nün,­ba­þý­yýr­tý­la­rak ler­ey­le­me­baþ­la­mýþ­sa,­pe­þin­den diyorsak, bir 30-40 yýl sonra 28 Þubat’tan da a­çýl­mýþ­ve­ba­þör­tü­sü­po­li­sin­e­lin­de kal­mýþ…­Ýþ­te­bu­fo­toð­raf­ka­re­si­ni ge­lip­as­ker­kol­tu­ða­o­tur­muþ­tur. bahsediyor olur muyuz? U­zun­za­man­dýr­or­tam­ge­ril­me­El­bet­te­bý­rak­tý.­Af­Ya­sa­sý­çýk­tý­ðý­i­çin­ve­ba­zý­ü­ni­- u­nu­ta­mý­yo­rum. Da­ha­sý­bun­la­rý­iz­le­yip­su­san­la­di­ði­i­çin­ve­ger­gin­lik­ten­ne­ma­la­ver­si­te­ler­de­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­son­bul­du­ðu­i­çin­e­ði­rý­ da­ u­ n u­ t a­ m ý­ y o­ r um­ ve­ af­ f et­ m i­ nan­lar­i­çin­öð­ren­ci­ey­lem­le­ri­el­ti­me­de­vam­e­dip,­et­me­ye­ce­ði­mi­so­ru­yor­lar.­De­BAYRAKTAR— 28 Þubat ruhunu ayakta tutmaya çalýþanlarýn etkisinin tamamen kýrýldýðýný söyleyemebet­iþ­gö­rür­o­la­bi­lir.­Ben­o­öð­ren­vam­et­me­ye­ce­ðim,­bu­gün,­ya­ni­14­yýl­son­ra­dok­- yo­rum.­Da­ha­a­cý­sý­da­var;­ba­ba­lar. sek de, bir nebze güç kaybettiklerini düþünüyorum zira artýk kimse onlara inanmýyor. ci­le­rin­bi­linç­li­ey­lem­ci­ler­ol­du­ðu­to­ra­sý­ný­bi­tir­miþ,­ü­ni­ver­si­te­ye­ho­ca­o­la­rak­gi­de­cek­- Be­nim­ba­bam­ter­ci­hi­me­say­gý­duy­ken,­bun­ca­za­man­son­ra­öð­ren­ci­o­la­rak­git­me­yi­ve du­ve­be­ni­des­tek­le­di,­a­ma­ben­bir­ba­ba­bi­li­yo­rum ler,­çok­kýr­gýn.­Ha­di­a­çýk­a­çýk­ko­nu­þa­yým,­çe­ki­ne­- nu­dü­þü­nü­yo­rum,­a­ma­bir­da­ha­dar­be­ol­ma­ya­ca­ðý­ný,­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­bu­rü­ya­la­rý­gö­ren­le­rin­sa­ný­rým gi­der­ken­ÝHL­me­zu­nu­ol­mam­do­la­yý­sýy­la­pu­a­ný­- ki;­ký­zý­ný­ba­þý­ný­aç­ma­dý­ðý­i­çin­o­kul­ö­nün­de­dö­ven, ce­ðim­bir­þey­yok… zor­la­ba­þý­ný­a­çan­bir­ba­ba… Bi­zi­ya­sak­la­yan­züm­re­ye­el­bet­öf­ke­li­yiz,­tüm­bu­- an­la­ma­sý­ge­re­ki­yor. mýn­ký­rýl­ma­sý­ný­haz­me­de­mi­yo­rum­me­se­lâ. nun­üs­tü­ne­hâ­len­“en­di­þe­li­mo­dern­le­rin”­en­di­þe­le­ri Bu­ra­ya­ö­nem­li­bir­not­ek­le­me­li­yim;­öð­ren­ci­o­U­nu­ta­ma­dýk­la­rým­var,­ba­zen­ha­ni­es­ki­ki­tap­la­rý Bu gün ne his se di yor su nuz? Ve ne his se ü­ z e­ r in­ d en­ya­ p ý­ l an­si­ y a­ s e­ t i­i­ k i­ y üz­ l ü­ l ük­ve­þý­ m a­ r ýk­ l ýk lay­ la­rýn­da­ki­po­lis­þid­de­ti­ni,­o­ran­tý­sýz­güç­kul­la­ný­mý­ka­rýþ­tý­rýr,­o­ta­rih­ler­de­ya­zýl­mýþ­not­la­rý­bu­lu­ruz­ya, di yor o la bi lir ler ‘a nar þist’ mu a me le si gö ren o­ l a­ r ak­ni­ t e­ l en­ d i­ r i­ y o­ r uz.­A­ m a­bun­ d an­faz­ l a­ s ý­var; ný­ký­ný­yo­rum.­Bu­þe­kil­de­ey­le­me­ce­vap­ve­ren­po­lis iþ­te­o­not­la­ra­bi­le­ta­ham­mül­süz­ka­la­bi­li­yor­su­nuz. mu­ha­fa­za­kâr­din­dar­ke­sim… gör­mek­is­te­mi­yo­rum.­AKP­po­lis­þid­de­ti­ne­ze­min Ýn­san­18­ya­þý­na­a­it­gü­zel­a­ný­la­rý­ol­sun­is­ter,­be­nim genç kýzlar, baþörtülü anneler, eþler? Bu­gü­ne­gel­di­ði­miz­de,­ben­i­çim­de­ki­a­cý­dan­ya­na Ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­bo­yun­ca­as­la­di­ren­me­yen­kit­le­- o­la­cak­bir­or­ta­mýn­ö­nü­nü­kes­me­liy­di,­bu­plan­lý­ge-­ yok;­o­not­la­ra­ba­kýn­ca­ol­ma­dý­ðý­ný­ha­týr­lý­yo­rum. zer­re­de­ði­þik­lik­ya­þa­ma­dým.­Hâ­lâ­ay­ný­ü­zün­tü­le­ri, ler,­ki­bun­lar­din­dar­ve­mu­ha­fa­za­kâr­dýr.­Ýþ­yer­le­rin­-

A

liþ­me­le­rin­ek­me­ði­ne­yað­sür­me­me­liy­di. Peki ya Ergenekon süreci? 1960 darbesini yapan adamlar(!) olmadýk iddialarla, iftiralarla, yalan dolan ve hakaretle bir güzel (!) yaptýlar iþlerini ve milletin seçtiði yüzlerce masuma zulmettiler ve bu ülkenin belki de en kýymetli üç devlet adamýný idam ettiler. Peki þimdi? Þimdi ortaya çýkan silâhlar, belgeler, ýslak imzalar, irtica planlarý, ses kayýtlarý yani gerçek deliller varken, neler oluyor? Neler olacak? U­mut­la­ bak­mak­ is­ti­yo­rum.­ Bir­ da­ha­ kim­se­nin­ dar­be­ye­ ce­sa­ret­ e­de­bi­le­ce­ði­ni­ dü­þün­mü­yo­rum.­ An­cak­ dar­be­ ey­lem­ plan­la­rý­nýn­ bel­ge­le­ri gün­ gi­bi­ or­ta­day­ken,­ in­kâr­ ve­ ge­çiþ­tir­me­ du­rum­la­rý­be­ni­en­di­þe­len­di­ri­yor. An­cak­ma­lûm­yar­gý­nýn­iþ­gör­mez­li­ði­ba­riz­bir bi­çim­de­or­ta­ya­çýk­tý.­Yar­gý­10­yýl­da­te­rör­kap­sa­mýn­da­ bir­ dâ­vâ­yý­ so­nuç­lan­dý­ra­ma­mýþ.­ An­cak yar­gý­nýn­bu­ku­su­ru­hü­kü­me­te­mal­e­di­li­yor.­Bu doð­ru­de­ðil,­bu­yar­gý­nýn­tý­ka­nýk­lý­ðý­dýr.­Ön­ce­lik­le­bu­nu­bil­me­miz­ge­re­ki­yor. Vakit ayýrdýðýnýz için teþekkürler. Son olarak, Cemile Bayraktar kimdir? En­kork­tu­ðum­so­ru.­Zor­dur­in­sa­na­ken­di­ni­an­lat­ma­sý…Sam­sun’da­a­i­lem­le­bir­lik­te­ya­þý­yo­rum. Gö­nül­lü­o­la­rak­STK­fa­a­li­yet­le­ri­yü­rü­tü­yo­rum. Ken­di­mi­bil­dim­bi­le­li,­o­ku­yup,­i­fa­de­et­me­is­te­mim­le­baþ­et­me­ye­ça­lý­þý­yo­rum.­Sis­te­min­he­de­fi­ol­du­ðu­mu­ço­cuk­yaþ­ta­öð­ren­mek­zo­run­da­kal­dým. Sa­ný­rým­i­ti­raz­la­rým­la­ilk­çý­kýþ­la­rým­or­ta­öð­re­tim­yýl­la­rý­ma­da­ya­ný­yor;­Me­ne­men­O­la­yý­nýn­bir­düz­me­ce ol­du­ðu­nu­an­lat­mak,­Ýs­ki­lip­li­A­týf­Ho­ca’nýn­he­sa­bý­ný sis­te­min­Ýn­ký­lâp­Ta­ri­hi­ho­ca­sý­na­sor­mak­i­çin­ba­ba­mýn­ki­tap­lý­ðýn­dan­a­þýr­dý­ðým,­bo­yum­dan­bü­yük, “Ya­kýn­Ta­rih­An­sik­lo­pe­di­le­ri”yle­o­ku­la­git­ti­ðim­de 14­ya­þým­day­dým.­Bütün­sý­nav­lar­dan­en­i­yi­pu­a­ný­a­lýp,­kar­ne­no­tu­mun­or­ta­gel­me­siy­le­an­la­dým­bu­nu. Son­ra­sý­28­Þu­bat,­za­ten­an­lat­tým.­Dü­zen­li­o­la­rak­De­rin­Dü­þün­ce,­De­mok­rat­Ha­ber­ve­Si­vil Dü­þün­ce­ si­te­le­rin­de­ ya­zý­yo­rum.­ On­dan­ ön­ce­si de­var,­a­ma­son­3­yýl­dýr­ya­zý­yo­rum­di­ye­bi­li­yo­rum.­ Ya­zý­la­rý­mýn­ yo­rum­dan­ zi­ya­de­ bil­gi­ i­çer­me­si­be­nim­i­çin­ö­nem­li,­bu­ne­den­le­a­raþ­týr­ma ya­zý­la­rý­ ek­li­yo­rum­ bu­ ça­ba­mýn­ i­çi­ne.­ Ve­ ye­ni ye­ni­ öy­kü­ ma­ce­ra­sý­na­ baþ­la­dým.­ Ý­ti­raf­ e­de­yim, e­de­bi­yat­ zor­lu­ bir­ sü­reç­ ve­ bu­ sü­reç­te­ sev­gi­li Ci­han­Ak­taþ­ý­þýk­tu­tu­yor­ba­na,­sað­ol­sun. (Genç Yaklaþým Dergisi Þubat 2011 sayýsýndan alýnmýþtýr.)


RÖPORTAJ

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

9

lu­ gi­der­ken­ de­ Hil­mi­ Öz­kök’ü­ ku­þa­týp­ git­mek is­te­di.­ A­til­la­ Ký­yat­ ve­ E­dip­ Ba­þer’in­ Hil­mi­ Öz­kök’ün­ya­nýn­da­ol­ma­sý­ný­en­gel­le­di.­

DARBE YAPMAK VATAN SEVGÝSÝ DEÐÝL Ordu içinde ayný düþüncede insanlarýn arasýnda sürtüþme olduðu söylenebilir mi?

hhkemal@yeniasya.com.tr

Dar­be­yap­mak­ay­ný­za­man­da­ma­kam­sað­la­mak­týr.­Bu­nun­sa­de­ce­va­tan­sev­gi­siy­le­a­çýk­la­na­cak­bir ta­ra­fý­yok.­O­ra­da­ki­ta­yin­ve­ter­fi­ler­le­il­gi­li­me­se­le­ler göz­den­ka­çý­rý­lý­yor.­Bü­yü­ka­nýt’ýn­Ge­nel­kur­may Baþ­kan­lý­ðý­nýn­ö­nü­nü­kes­mek­i­çin­mu­az­zam­bir kam­pan­ya­ya­pýl­dý.­O­ne­den­le­bu­e­ki­bin­hap­se­gir­me­si­ne­Bü­yü­ka­nýt­ses­çý­kar­ma­dý.­Ha­ke­za­Baþ­buð’un­da­ö­nü­ke­sil­mek­is­ten­di.­

Uzun dönem savunma muhabirliði yapan, daha sonra derin devlet ve darbe iliþkilerine dair pek çok çarpýcý habere imza atan gazeteci Tuncay Opçin’le darbelerin anatomisini konuþtuk. Opçin; Balyoz, Ayýþýðý gibi bir çok darbe planýnýn kaynaðýnýn 28 Þubat’ta verilen emirler olduðunu söylüyor. Dönemin cumhurbaþkaný Sezer’in darbecilerle görüþtüðünü iddia eden Opçin, Sezer’in darbecilere göz kýrptýðýný iddia ediyor. Balyoz’un mutlaka 28 Þubat’a baðlanacaðýný ifade eden Opçin’in “28 Þubat Uzar Bin Yýl Olur” adýnda bir kitabý bulunuyor.

DARBE YAPILSA TÜRKÝYE’NÝN BÖLÜNMESÝNÝN ÖNÜNE KÝMSE GEÇEMEZDÝ Darbeye karþý çýkan sivil-asker ittifaký var mýydý?

Balyoz Darbe Planý Dâvâsý’nda bazý kiþiler neden tutuklu olduklarýný bilmediklerini söylüyorlar. Gözaltýlar konusunda bir muðlaklýk var mý? i­ye­tu­tuk­lan­dýk­la­rý­ný­bil­mi­yor­lar­sa­o­ku­ma­yaz­ma­bil­mi­yor de­mek­tir.­Çün­kü­id­di­a­na­me­ler­de­in­san­la­rýn­ne­den­tu­tuk­lan­dýk­la­rý­de­tay­la­rýy­la­an­la­tý­lý­yor.­Ýd­di­a­na­me­ler­ne­den­u­zun­di­ye­e­leþ­ti­ri­le­bi­lir,­an­cak­sav­cý­lar­ba­sýn­kar­þý­sý­na­çý­kýp ko­nu­þa­ma­dýk­la­rý­i­çin­dert­le­ri­ni­an­lat­ma­te­lâ­þý­i­çin­de­ler.­Ba­zý­in­san­lar­TCK’da­suç­o­la­rak­be­lir­len­miþ­o­lan­“Hü­kü­me­ti­de­vir­mek, iþ­ya­pa­maz­ha­le­ge­tir­mek”­i­çin­e­lin­de­ki­si­lâ­hý­kul­la­nýp­or­ga­ni­zas­yon­lar­yü­rü­tü­yor,­þim­di­de­vir­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­in­san­lar­dan­mer­ha­met di­li­yor­lar.­Dün­ya­nýn­ne­re­si­ne­gi­der­se­niz­gi­din­su­çun­ni­te­li­ði­ge­re­ði­sa­nýk­la­rýn­tu­tuk­lu yar­gý­lan­ma­sý­son­de­re­ce­ye­rin­de.­Dâ­vây­la­il­gi­li­e­leþ­ti­ri­len­bir­ta­raf­da­i­çer­de­çok­ka­la­ba­lýk tu­tuk­lu­ol­du­ðu.­As­lý­na­ba­kar­sa­nýz­i­çer­de­da­ha­az­in­san­var.­Çün­kü­2003-04­dö­ne­mi­yar­gý­la­mak­ge­re­kir­se­dar­be­ye­ça­lý­þan­ka­rar­gâh­lar­da­a­dam­bý­rak­ma­ma­nýz­lâ­zým.­­

N

FÝRST LADY OLACAKTI SANIK EÞÝ OLDU Sýrf muhalif olduðu için tutuklandýðýný iddia eden Tuncay Özkan konusunda görüþünüz ne? Çünkü milletvekili olmak için aday olacaðýný da söylüyor. O­dö­nem­de­jan­dar­ma­Tun­cay­Öz­kan’a­ça­lýþ­tý. Ka­nal­turk­ku­rul­ma­dan­çe­þit­li­pa­zar­lýk­lar­ya­pý­lý­yor. Öz­kan­“Si­zin­se­si­niz­o­la­lým.­Ka­na­lýn­di­rek­le­ri­ni jan­dar­ma­böl­ge­le­ri­ne­di­ke­lim”­di­yor.­Tun­cay­Öz­kan’ýn­Mil­li­yet’ten­Ak­þam’a­na­sýl­geç­ti­ði­nin,­Ak­þam’dan­da­ha­son­ra­ne­den­ko­vul­du­ðu­nun­i­yi­bi­lin­me­si­ge­re­kir.­Ka­ra­meh­met­28­Þu­bat­yýl­la­rýn­da­sý­kýn­tý­la­rý­ný­ha­fif­let­mek­i­çin­Öz­kan’ý­trans­fer­et­ti. Öz­kan­i­se­Ak­þam­ü­ze­rin­den­iþ­hal­let­ti.­Her­gün ka­rar­gâh­la­gö­rü­þü­yor­du.­Öz­kan’ýn­as­ker­ler­le­te­ma­sý­da­ha­son­ra­da­de­vam­et­ti.­Le­vent­Er­söz’ün­ka­yýt­la­rýn­da­“Ne­den­tank­la­rý­so­ka­ða­çý­kar­mý­yor­su­nuz?” de­d i­ð i­ or­t a­y a­ çýk­t ý.­ Ka­n a­l ý­n ý­ kur­m ak­ i­ç in OYAK’tan­yar­dým­is­ti­yor.­Bu­nun­i­çin­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný’yla­ko­nu­þu­yor.­Öz­kan­ga­ze­te­ci­lik sý­nýr­la­rý­i­çin­de­dur­sa­kim­se­tu­tuk­la­ya­maz­dý.­Ne­den mu­ha­lif­o­lan­Say­gý­Öz­türk’ü­kim­se­tu­tuk­la­mý­yor? Mu­ha­lif­o­lan­bir­çok­ga­ze­te­ci­var,­an­cak­bu­i­sim­ler gi­dip­as­ker­le­pa­zar­lýk­yap­ma­dý­lar.­Dar­be­ci­ler­bu­gü­ne­ka­dar­dar­be­su­çun­dan­kim­se­ce­za­al­ma­dý­ðý­i­çin ge­ne­ce­za­al­ma­ya­cak­la­rý­ný­zan­ne­di­yor­lar­dý.­“En faz­la­e­mek­li­e­di­li­riz”­fik­ri­i­çin­dey­di­ler.­Çe­tin­Do­ðan’ýn­ka­rý­sý­fer­yat­fi­gan­e­di­yor,­a­ma­ko­ca­sý­ba­þa­rý­lý ol­say­dý­First­Layd­o­la­cak­tý.­Ba­þa­rý­lý­o­la­ma­yýn­ca­sa­nýk­ha­ný­mý­ol­du.­Bu­iþ­ler­böy­le­dir.­Mus­ta­fa­Bal­bay bir­ta­kým­te­mas­lar­da­bu­lu­nu­yor.­Ýl­han­Sel­çuk “Kar­de­þim­dik­kat­et.­Ken­di­a­ra­la­rýn­da­kav­ga­o­lur biz­or­ta­da­ka­lý­rýz”­di­yor.­Ni­te­kim­or­ta­da­ka­lý­yor­lar. Çün­kü­Ýl­han­Sel­çuk’un­12­Mart­tec­rü­be­si­var.­

HÝÇ OLMAZSA GENÇ SUBAYLARI KURTARIN Gazeteciler neden bu iliþkileri yazmýyor? Sanki hiçbir þey bilmiyorlarmýþ gibi davranýyorlar? Bun­lar­la­il­gi­li­her­ke­sin­e­lin­de­bil­gi­ve­bel­ge­var­dý. Þim­di­her­kes­“gör­me­dim­duy­ma­dým”­po­zis­yo­nu­na­geç­ti.­O­dö­nem­ki­ga­ze­te­le­rin­An­ka­ra­tem­sil­ci­le­ri­sor­gu­lan­sýn,­i­fa­de­ye­ça­ðý­rýl­sýn.­Ýs­met­Ber­kan, Mu­rat­Yet­kin,­Nu­ray­Ba­þa­ran­bu­ko­nu­lar­da­yaz­dý. Bu­yur­sun­lar­bu­in­san­la­rý­dâ­vet­et­sin­ler.­Þim­di­su­ça ka­rý­þan­lar­yar­gý­la­ma­kar­þýsýn­da­pa­ni­ðe­ka­pýl­mýþ du­rum­da­lar.­Her­þe­yi­in­kâr­et­me­ye­ça­lý­þý­yor­lar.­Ýn­kâr­e­de­ce­ði­ni­ze­e­fen­di­gi­bi­çý­kýn­i­ti­raf­e­din.­Bu­nun ken­di­e­mir­le­ri­ol­du­ðu­nu­i­ti­raf­et­me­dik­çe­alt­ta­ki­su­bay­lar­za­rar­gö­re­cek.­Hiç­ol­maz­sa­genç­su­bay­la­rý kur­ta­rýn.­Çün­kü­o­dö­nem­de­gö­rev­yap­mýþ­su­bay­lar­zan­al­týn­da­ve­i­ler­de­ter­fi­le­ri­et­ki­le­ne­cek.­E­ðer dar­be­gi­ri­þi­mi­e­mir­ko­mu­ta­zin­ci­ri­i­çin­de­ol­say­dý ge­ne­ral­se­vi­ye­si­nin­al­tý­na­in­mez­di.­

28 ÞUBAT’IN BAÞLANGICI Balyoz Darbe Planý’ný hazýrlayanlar 28 Þubat’ýn psikolojik ve siyasî üstünlüðüyle mi hareket ediyor? Hiç­bir­dö­nem­de­28­Þu­bat’ýn­Ge­nel­kur­may Baþ­ka­ný­Hü­se­yin­Kýv­rý­koð­lu­ka­dar­sert,­si­vil­ik­ti­-

uk. belerin anatomisini konuþt eteci Tuncay Opçin’le dar gaz n ata a imz ere hab ilerine dair pek çok çarpýcý Derin devlet ve darbe iliþk

i r m e n u ’ z Balyo i d l i r e v a 28 Þubat’t BAT BÝN YIL SÜRECEK” ÞU 8 “2 N U 'N LU Ð KO I R V KI , HÜSEYÝN ERUYGUR DA ER N ÞE , EK GAZETECÝ TUNCAY OPÇÝN N ÖR N DE ÖZ , LERSEN ÇETÝN DOÐAN T'TA VERÝLEN BA ÞU 28 R SÖZÜNÜ “SEN BÖYLE SÖY LA N LA PI YA DA ANI YAPAR. BALYOZ' CUNTA KURAR, DARBE PL Z'UN ÜSTÜNE GÝDÝLDÝKÇE YO L BA LA Y SI YI LA DO . R RÝLÝYO ÐERLENDÝRDÝ. DE DE N EMÝRLER DAYANAK GÖSTE LÝ K ÞE K” CE LE GE KAÇINILMAZ HALE 28 ÞUBAT'I YARGILAMAK

da­ra­i­ta­at­et­me­yen­bir­ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­ol­ma­mýþ­týr.­I.­Or­du­Ko­mu­tan­lý­ðýn­day­ken­baþ­ka, ge­nel­kur­may­day­ken­baþ­ka­þe­kil­de­dav­ran­dý.­Bu a­dam­“28­Þu­bat­bin­yýl­sü­re­cek”­de­di.­Sen­böy­le söy­ler­sen­Çe­tin­Do­ðan,­Öz­den­Ör­nek,­Þe­ner­E­ruy­gur­da­cun­ta­ku­rar,­dar­be­pla­ný­ya­par.­Dar­be­ci­le­rin­yap­tý­ðý­ka­nu­nî­ol­ma­ya­bi­lir,­a­ma­or­du­nun ge­le­ne­ði­a­çý­sýn­dan­meþ­rû­dav­ran­dý­ðý­ný­dü­þü­nü­yor­dur.­Ge­nel­kur­may­“28­Þu­bat­bin­yýl­sü­re­cek” der­se­al­týn­da­ki­in­san­lar­bu­yo­la­ba­þý­ný­ko­yar,­ta­ki ce­za­lan­dý­rý­lýn­ca­ya­ka­dar.­Ce­za­lan­dý­rý­la­cak­la­rý­ný his­set­tik­le­ri­an­da­i­se­cun­ta­ya­pý­lan­ma­la­rý­bit­me­se bi­le­ha­re­ket­e­de­mez­ha­le­ge­lir­ler.­ Siz son zamanlarda ortaya çýkan darbe planlarýnýn kaynaðýný 28 Þubat olarak görüyorsunuz deðil mi? E­vet.­28­Þu­bat’ýn­baþ­lan­gý­cý­i­se­A­ta­türk­çü­Dü­þün­ce­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Mu­am­mer­Ak­soy’un­öl­dü­rül­dü­ðü­gün­dür.­Bu­ci­na­yet­ve­son­ra­sýn­da­U­ður Mum­cu’nun­öl­dü­rül­me­si­la­ik­du­yar­lý­lýk­ta­ki­in­san­lar­da­has­sa­si­yet­o­luþ­tur­ma­pla­ný­nýn­bir­par­ça­sýy­dý. O­pe­ras­yon­lar­la­la­ik­du­yar­lý­lýk­lý­bir­kit­le­o­luþ­tu­rul­du.­28­Þu­bat’ta­ay­rý­ca­de­rin­dev­let­A­le­vi’ler­le­it­ti­fak­yap­tý.­Or­du,­yar­gý­i­çin­de­ki­ba­zý­A­le­vi­ler­28­Þu­bat’ýn­ta­þý­yý­cý un­sur­la­rý­i­çin­dey­di.­Da­ha­ön­ce­A­le­vî mü­zik­le­ri­ni­der­le­dik­le­ri­i­çin­sür­gün e­di­len­rad­yo­cu­lar­dan­son­ra­90’lar­da­ilk de­fa­dev­let­te­le­viz­yo­nun­da­A­le­vî­se­ma­hý­ve­ril­di.­Bu­nun­sem­bo­lik­ö­ne­mi­çok­faz­la.­

BAZI ALEVÎ YAPILANMALAR SUÇSUZ ÝNSANLARIN ORDUDAN ATILMASINA SEBEP OLDU

HENÜZ ORTAYA ÇIKARILMAMIÞ BAZI DARBE PLANLARI VAR ”28 Þubat bin yýl sürecek” diyen bir Genelkurmay olduðu sürece darbeye baþ koyacak askerlerin olduðunu söylediniz. Sizce darbe planlarý durdu mu dersiniz? Ben darbe planlarýnýn ortaya çýkarýlanlarla sýnýrlý olduðunu düþünmüyorum. Özden Örnek’in günlüðünde “Alabanda” diye bir plandan bahsediliyor. Bu hiç gündeme getirilmedi. Özel kuvvetlerle ilgili bir takým iddialar vardý, hiç konuþulmadý. Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapýlan incelemenin iddianamesi henüz ortaya çýkmadý.

in­san­lar­ki­bar­lýk­la­rýn­dan­söy­le­me­ye­bi­lir,­a­ma­ben hür­bir­ga­ze­te­ci­yim.­Þim­di­bun­la­rýn­or­ta­ya­çýk­ma­sýn­dan­ren­ci­de­ol­ma­la­rý­na­ge­rek­yok.­Jan­dar­ma’nýn­Sa­rý­kýz­dar­be­pla­nýnýn­i­sim­kay­na­ðý­Kaz­dað­la­rý’nda­ki­A­le­vî­bü­yü­ðü­dür.­Der­gâ­hý­da­Ýz­mir Nar­lý­de­re’de­dir.­Ni­ye­A­le­vi­ler­bu­na­i­ti­raz­et­me­di­ler?­Hiç­bir­kim­se­top­lu­mun­baþ­ka­bir­ke­si­mi­ni­ez­mek­i­çin­bu­tür­ya­pý­lar­la­iþ­bir­li­ði­ne­git­me­me­li.­

BALYOZ’UN EMRÝ 28 ÞUBAT’TA VERÝLDÝ 28 Þubat’ta toplum üzerinde nasýl bir operasyon yapýldý? Bir yönergesi var mýydý? MGK’da­a­lý­nan­ka­rar­la­Tür­ki­ye’nin­bi­rin­ci­ön­ce­lik­li­teh­di­di­ir­ti­ca­o­la­rak­ka­bul­e­di­li­yor.­Bü­tün­dev­let­ku­rum­la­rý­na­bu­nun­la­il­gi­li­ya­zý­gön­de­ri­li­yor.­Bu çer­çe­ve­de­Ge­nel­kur­may­da­ken­di­al­týn­da­ki­bi­rim­le­re­“Ýr­ti­ca’nýn­tak­tik­res­mi­ni­çý­ka­rýn”­di­ye­e­mir­ve­ri­yor.­Bu­din­dar­du­yar­lý­lýk­ta­ki­ku­rum­la­rý­ve­in­san­la­rý­fiþ­le­yin­de­mek­tir.­Bu­çer­çe­ve­de­bir­çok­med­ya, i­þ­a­da­mý,­yurt­lar­da­ka­lan­öð­ren­ci­ler­fiþ­len­di.­Bi­rin­ci teh­li­ke­de­ðiþ­me­di­ði­sü­re­ce­bu­lis­te­ler­gün­cel­len­di. Bal­yoz’da­ya­pý­lan­lar­28­Þu­bat’ta­ve­ri­len­e­mir­ler­da­ya­nak­gös­te­ri­li­yor.­“Baþ­ba­kan­lý­ðýn­em­ri­var”­de­ni­li­yor.­Do­la­yý­sýy­la­Bal­yoz’un­üs­tü­ne­gi­dil­dik­çe­28­Þu­bat’ý­yar­gý­la­mak­ka­çý­nýl­maz­ha­le­ge­le­cek.­ “28 Þubat bin yýl sürecek” diyen Kývrýkoðlu’nun I. Ordu Komutanlýðý döneminde farklý olduðunu söylediniz? Hü­se­yin­ Kýv­rý­koð­lu­ mu­ha­fa­za­kâr ka­mu­o­yu­nun­ far­kýn­day­dý.­ I.­ Or­du Ko­mu­tan­lý­ðý­ dö­ne­min­de­ mu­ha­f a­z a­k âr­ ka­m u­o -­

Alevilerin bir kýsmý 28 Þubat’la iliþkilendirilmek rencide olduklarýný söylüyorlar. Na­sýl­ba­zý­ko­nu­lar­da­Sün­nî­le­ri­suç­la­mak müm­kün­de­ðil­se,­A­le­vi­le­rin­hep­si­ni­de­suç­la­mak müm­kün­de­ðil.­A­ma­28­Þu­bat’ta­ba­zý­A­le­vî­ya­pý­lan­ma­la­rý­nýn­ro­lü­or­ta­day­ken­bu­nu­gör­mez­den ge­le­me­yiz.­Cum­hu­ri­yet­mi­ting­le­ri­ni­a­ra­ba­lar­la in­san­la­rý­ta­þý­yan­A­le­vî­ör­güt­le­riy­di.­Yüz­ler­ce­yýl­lýk in­ti­kam­la­rý­ný­bu­þe­kil­de­al­dý­lar.­On­lar­bu­gün­ren­ci­de­o­la­bi­lir,­a­ma­ben­de­ren­ci­de­ol­dum.­28­Þu­bat’ta­A­le­vî­ya­pý­lan­ma­lar­or­du­dan­ve­yar­gý­dan suç­suz­gü­nah­sýz­bir­çok­in­sa­nýn­a­týl­ma­sý­na­ne­den ol­du­lar.­Yar­gý­o­li­gar­þi­si­bu­sa­ye­de­o­luþ­tu.­O­dö­nem­de­be­nim­söy­le­di­ði­mi­söy­le­yen­312.­mad­de­den­yar­gý­la­ný­yor­du.­A­le­vi­le­rin­is­mi­ni­ver­me­di­ði­hal­de­Þev­ket­Ey­gi­o­dö­nem­de­mah­kûm­ol­du.­Ba­zý­A­le­vî­ya­pý­lar­o­dö­nem­de su­bay­la­rý­fiþ­le­di­ler,­ca­mi­ca­mi­ge­zip­i­mam­lar­dan­na­ma­za­gi­den­le­rin­i­sim­le­ri­ni­sor­du­lar.­Bu­nu­dev­le­tin­i­çin­de­ki­ba­zý

Bu­nu­ bil­gi­ye­ da­ya­lý­ o­la­rak­ söy­lü­yo­rum, dar­be­nin­bo­þa­çý­ka­rýl­ma­sý­i­çin­as­ke­rin­de­i­çin­de­ ol­du­ðu­ bir­ ya­pý­ o­luþ­tu­rul­du.­ Ak­þa­müs­tü­bil­gi­ler­tek­el­de­top­la­ný­yor.­Bu­bil­gi­ler­Ge­nel­kur­may­ve­Baþ­ba­kan’a­i­le­ti­li­yor­du. Ba­zen­de­sa­at­lik­bil­gi­ler­ge­çi­li­yor­du.­Dar­be id­di­a­la­rý­ ar­týk­ An­ka­ra’da­ ay­yu­ka­ çýk­mýþ­tý. Bu­ka­dar­i­yi­ha­zýr­lan­mýþ­dar­be­pla­ný­ný­ba­þa­rý­sýz­lý­ða­ mah­kûm­ et­mek­ o­ ka­dar­ ko­lay ol­ma­dý.­O­ka­dar­ki­AKP­ve­kil­le­ri­nin­a­çýk­la­rý­ a­ran­dý.­ Par­ti­den­ kim­le­rin­ is­ti­fa­ e­de­ce­ði bi­le­bi­li­ni­yor­du.­An­cak­dar­be­pla­ný­bü­yük bir­di­renç­gör­dü.­ Tür­ki­ye’de­dar­be­ya­pý­lýr­sa­bö­lün­me­nin­ö­nü­ne­kim­se­ge­çe­mez­di.­Ýs­ter­AKP­ol­sun­is­ter baþ­ka­bir­par­ti­hü­kü­met­ol­sun­dev­le­tin­yer­le­þik­ve­meþ­rû­güç­le­ri­bu­na­mü­sa­a­de­et­me­ye­cek­ler­di.­Bu­ra­da­MÝT’in­ro­lü­nü­Türk­ba­sý­ný gör­mez­den­ge­li­yor.­MÝT­o­dö­nem­de­müt­hiþ bir­þe­kil­de­si­vil­hü­kü­me­tin­ar­ka­sýn­da­dur­du. Darbe þartlarýnýn olmadýðý, ancak darbeyi engelleyecek hukukî alt yapýnýn da tamamlanmadýðý söyleniyor. Sizin görüþünüz nedir? Þu­an­da­ben­ce­maç­or­ta­da.­Bir­ta­kým­dar­be­ye­kar­þý­i­ra­de­be­yan­la­rý­var.­An­cak­med­ya­nýn­dar­be­ler­de­ki­ro­lü­de­çok­ö­nem­li.­Ar­týk­han­gi­as­ker­te­le­fon­a­çýp­han­gi­ga­ze­te­ye man­þet­at­tý­ra­bi­lir?­Ta­raf­Ga­ze­te­si’ni­kim yok­sa­ya­bi­lir?­Bun­lar­be­ra­ber­i­ler­le­yen­sü­reç­ler.­Bir­ak­si­lik­ol­maz­sa­Tür­ki­ye­sað­lýk­lý bir­ya­pý­ya­doð­ru­i­ler­le­ye­cek.­ Sizce 28 Þubat yargýlanabilir mi? Bu­si­ya­sî­ik­ti­da­rýn­ce­sa­re­tiy­le­il­gi­li.­E­ðer­si­vil­ik­ti­dar­lar­bu­dâ­vâ­la­rýn­ar­ka­sýn­da­du­rur­sa­27­Ma­yýs’a ka­dar­gi­der.­Dur­maz­sa­bir­ye­re­ka­dar­ke­si­lir.­So­nuç­ta­sav­cý­la­rýn­el­le­rin­de­son­suz­bir­güç­yok.­E­ðer geç­ti­ði­miz­re­fe­ran­dum­da­e­vet­çýk­ma­say­dý­dâ­vâ­la­ra Yar­gý­tay­mü­da­ha­le­e­de­cek­ti.­Ci­ha­ner,­Sal­dý­ray Berk­dâ­vâ­sýn­da­gör­dü­ðü­müz­gi­bi­bir­ta­kým­iþ­bir­lik­le­riy­le­dâ­vâ­lar­a­ka­me­te­uð­ra­tý­la­cak­tý.­An­cak­12­Ey­lül­re­fe­ran­du­mun­da­halk­bu­na­ge­çit­ver­me­di.­

SEZER “MECLÝSÝ KAPATMAMAK KAYDIYLA HERÞEYÝ YAPABÝLÝRSÝNÝZ” DEDÝ Hükümetin Ergenekon karþýsýnda tek seçenek olarak gözükmesi halký kendisine mahkûm görüyor, o nedenle gereken reformlarý yapmýyor eleþtirilerini beraberinde getiriyor. Dar­be­ye­kar­þý­hu­ku­kî­alt­ya­pý­nýn­o­luþ­tu­rul­ma­sý ge­re­kir.­Bu­e­leþ­ti­ri­le­re­ka­tý­lý­yo­rum.­AKP­ra­di­kal­a­dým­lar­at­mak­ta­çe­ki­ni­yor.­2003’te­Bal­yoz­Dar­be Pla­ný’ný­ya­pan­la­rý­hü­kü­met­gö­rev­den­a­la­bi­lir­di­e­leþ­ti­ri­le­ri­var.­An­cak­o­dö­nem­de­Cum­hur­baþ­ka­ný Ah­met­Nec­det­Se­zer­i­zin­ve­rir­miy­di?­so­ru­la­rý­ak­la ge­li­yor.­Çün­kü­Ah­met­Nec­det­Se­zer­dar­be­plan­la­rýn­dan­ha­ber­dar­ve­dar­be­ci­ler­le­gö­rüþ­me­ha­lin­de. Ya­ni­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rýy­la.­Kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­i­se­sa­ða­so­la­Se­zer”in­“Mec­li­si­ka­pat­ma­mak­kay­dýy­la­her­þe­yi­ya­pa­bi­lir­si­niz”­de­di­ði­ni­fý­sýl­dý­yor­lar­dý.­Ye­ni­bir­28­Þu­bat­plan­la­ný­yor­du. 2004’ten­son­ra­i­se­yük­se­len­te­rör­le­bir­lik­te­dev­let­çi­ref­leks­ler güç­len­di.­AKP­bu­nun­i­çin­i­le­ri a­dým­lar­at­mak­i­çin­çe­kin­gen dav­ra­ný­yor­o­la­bi­lir,­an­cak­re­form­l ar­ ko­n u­s un­d a­ bu AKP’ye­meþ­rû­luk­ka­zan­dýr­maz.­

ÝTALYA’DA DA MASON LOCALARININ DIÞ BAÐLANTILARI ORTAYA ÇIKARILMADI yuy­la­ te­mas­l a­r ý­n ý­ hiç kes­me­di.­Ka­mu­o­yu­nun ken­di­a­ley­hi­ne­dön­me­si­ni­ba­zý­ça­lýþ­ma­lar­la­en­gel­le­me­ye­ça­lýþ­tý. Bun­da­ da­ ba­þa­rý­lý­ ol­du.­ I.­ Or­du­ Ko­mu­tan­lý­ðý­ dö­ne­min­de­ dar­be­le­re­ kar­þý­ ol­du­ðu­söy­len­ti­le­ri­çýk­tý.­Kýv­rý­koð­lu’nun­“E­ðer siz­ mec­li­si­ ka­pa­týr­sa­nýz­ ben­ Ýs­tan­bul’da­ mec­li­si a­ça­rým”­de­di­ði­id­di­a­e­dil­di.­Bir­ef­sa­ne­ol­muþ­tu. Va­k it­ Ga­z e­t e­s i,­ Kýv­r ý­k oð­l u­ Ge­n el­k ur­m ay Baþkaný­ol­du­ðun­da­“Se­lâm­la­gel­di”­di­ye­man­þet at­tý.­Ýs­te­di­ði­ni­el­de­et­ti­ðin­de­i­se­ze­hir­zem­be­rek a­çýk­la­ma­lar­la­ger­çek­yü­zü­nü­gös­ter­di.­Kýv­rý­koð­-

Bir eleþtiri de Ergenekon’un dýþ baðlantýlarýnýn ortaya çýkarýlmadýðýyla ilgili. Ý­tal­ya’da­P2­Ma­son­Lo­ca­sý­skan­da­lý­nýn­dýþ bað­lan­tý­la­rý­or­ta­ya­çý­ka­rýl­dý­mý?­Bu­nu­sa­de­ce Tür­ki­ye’den­bek­le­mek­saf­lýk­o­lur.­Ya­pý­lan­o­pe­ras­yon­lar­la­ge­rek­li­yer­le­re­me­saj­lar­gön­de­ril­miþ o­lu­yor.­Tür­ki­ye­i­çin­de­bað­lan­tý­da­ol­duk­la­rý­ki­þi­ler­le­te­mas­ke­si­li­yor.­Tür­ki­ye’de­ki­u­zan­tý­lar­i­se ken­di­iþ­le­ri­ni­yap­ma­ya­baþ­lý­yor­lar.­El­a­yak­or­ta­dan­kal­dý­rý­lý­yor,­sa­de­ce­be­yin­ka­lý­yor.­An­cak mü­sa­a­de­e­dil­me­di­ði­sü­re­ce­fa­a­li­ye­te­ge­çi­le­mi­yor.­Tür­ki­ye­“Se­ni­bi­li­yo­rum,­se­nin­le­u­lus­lar­a­ra­sý­an­laþ­ma­lar­dan­do­ðan­i­liþ­kim­de­vam­e­de­cek­a­ma­i­çim­de­ki­un­sur­la­rý­ný­tas­fi­ye­e­di­yo­rum”­di­yor.


10

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

syasar33@yahoo.com

Kendimi kimseyle kýyaslayamam nsanlarýn, çoðu kez manen hastalanmasýna sebep olan þey, kendisini bir baþkasýyla kýyaslamalarýdýr. Bu çoðu zaman da, bizim ile birilerini kýyaslayan anne babalarýn bulaþtýrdýðý bir hastalýktýr. Evet, anne babalardan, akrabalardan maddî hastalýklarýn bulaþmasý ya da yatkýnlýk içermesi kadar, manevî hastalýklarýn da bulaþmasý, manevî hastalanmaya yatkýnlýklar oluþturmasý mümkündür. O zaman bu riski dikkate almak gerekiyor. Durum deðerlendirmesini çok iyi yapabilmek icabediyor. Yani ortadaki hastalýk denen þey nedir, nasýl bulaþýyor. Unutmamalý ki, öncüler yanlýþ bir yol açmýþlarsa, oradan geçecek yakýnlarýn da vebalini almýþ olacaklardýr. Tabiî yakýn çevreden gelen bu yatkýnlýk güzel iþler için de geçerlidir. Yani ister olumlu ister olumsuz, sebep olduklarýnýzdan sorumlusunuz. ** Ýnsan, Rabbimizin antika bir sanatýdýr. Ýnsan, hem maddî cihazatýyla, hem de manevî donanýmýyla gerçekten bir harika sanat eseridir. Onun için de insanlýk tarihi kadar eski bir araþtýrma alaný olmuþ ve son temsilcisine kadar da bu araþtýrýlma ve keþfedilme özelliði ‘mu’cizevî’ bir þekilde devam edecektir. Mu’cizevî yönü, Yaratýcýnýn Esmasýna mazhar olmasýndandýr. Ýnsan varolduðu sürece, bu esma talimi hep devam edecektir. Bu da zaten insaný güzel, ilginç ve muamma kýlan bir özelliktir. Yani insan bu renkliliði ile güzeldir. ** Böyle bakýldýðýnda kimsenin kimseyle kýyaslanma gibi bir lüksü yoktur. Çünkü her biri ‘özel’dir. Herkes kendindeki ‘özel’in imtihanýný yaþayacaktýr. Bu imtihan hali de bazen maddî yani fizyolojik olabilecek bazen de psikolojik olabilecek ya da her iki cihetten de olabilecektir. Ama insaný insanla kýyaslamak, bir insana verilen bir kabiliyeti bir baþka insanda aramak biraz da abestir. Yani bu, herkes ayný özelliklerde olsun der gibi bir þey. “Oðlum þunun gibi olsun, kýzým þunun kýzý gibi olsun ya da ben niye þunun sahip olduklarýna sahip deðilim” demek, hayatýn yaþanma sýrrýnýn

Ý

KÜLTÜR SANAT anlaþýlmamasý sinyali demektir. ** Geçenlerde Kývanç Tatlýtuð’un gazetelere yansýyan bir cümlesi dikkatimi çekti. Ýstanbul Shopping Fest’in marka yüzü olan Kývanç Tatlýtuð, anlaþýlýyor ki, bedeninin maddî yüzüyle imtihandadýr. Aslýnda herkes böyle bir imtihandadýr da, ama birileri daha güzel ve dikkat çekici yaratýldýðýndan bu yön daha baskýndýr. Yani bu yönlü tehlikelere açýk demektir. Güzel yüzlü yaratýlmýþ olan Hazret-i Yusuf peygamber de maruz kaldýðý Züleyha ilgisi imtihanýyla, kendisinden sonra geleceklere ve bu yönüyle imtihan olacaklara, iffetli duruþun numunesini oluþturmuþtur. Yani bedenen güzel ve yakýþýklý yaratýlanlar, elbette bu taþýdýklarý emaneti bu yönüyle muhafaza etmeye mükelleftirler. Yakýþýklý oyuncu olarak tanýmlanan haberde, kendisinin Dubai’de katýldýðý bir televizyon programýnda, kendisini beðenip beðenmediði sorusuna; “Allah’ýn verdiði vücuda çok büyük saygý duyuyorum. Kendimle barýþýðým. Ama her sabah aynaya bakýp, ‘Ne kadar yakýþýklýyým’ da demiyorum” demiþ. Evet, herkesin kendisine verilenlerle, bir þekilde imtihana tabi tutulduðunu kabul etmemiz gerekiyor. Kimi ilmiyle imtihan olurken, kimi malýyla, kimi evlâdýyla, kimi eþiyle, kimi anne babasýyla, kimi bir þeylere sahip olmakla, kimi olmamakla, kimi aramakla, kimi bulmakla imtihandadýr. Ýþte kimi de, Allah’ýn muhteþem sanat eseri olan bedeninin maddî cesediyle imtihandadýr. Tatlýtuð’un, ‘Allah’ýn verdiði vücuda çok büyük saygý duyuyorum’ cümlesi gerçekten köklü bir cümle. Bir iman yansýmasý. Ama ayný sanatçý, taþýyor olduðu ciddî riski, imtihan halini hayat boyu unutmamak durumundadýr. Ta ki kendisine emanet olarak verilen bu beden, gün be gün geldiði yere doðru gidiþini sürdürmektedir. Tatlýtuð’u sadece maddî bedeniyle dikkate alanlar, emin olun ki, yarýn yüzünde kýrýþlar, saçlarýnda aklar baþladýðýnda yüzüne dönüp bakmayacaklardýr. Çünkü böyle bakýþlar sadece maddî menfaat bakýþlarýdýr. Oysa maddeten güzel olan, manevî güzelliði de elde etmeli ki, o maddî güzellik de bir anlam ifade etsin. Yoksa hislerin esiri yapýlan maddî beden, çabuk bir bozulmaya ve kirlenmeye muhatap olacaktýr. Çünkü her haram, hem maddî hem de manevî bir kirleticidir. Bunun için insan, saðlýklý maddî beslenme kadar, saðlýklý manevî beslenmeye de ihtiyaç duymalýdýr. Anlaþýlýyor ki, imtihansýz insan yok. Birini bir diðeriyle kýyaslamak; insanlarýn imtihanlarý ayný olsun demek gibi bir þeydir. O zaman herkes kendi imtihanýyla uðraþsýn. Allah herkesin yardýmcýsý olsun. Zemin kaygan...

Her yüze bir tebessüm ÝSMAÝL HAKKI AVCI er yüze bir tebessüm, usta çizer Ýbrahim Özdabak’ýn ‘Karikatür Albümü’. Beðenilen karikatürist Ýbrahim Özdabak’ýn 30. Sanat Yýlý münâsebetiyle Yeni Asya Neþriyat tarafýndan neþredilerek, Gazete’nin 42. kuruluþ yýldönümünde ‘armaðan’ olarak piyasaya arz edildi. ‘Ýbrahim Özdabak karikatürlerini sevenler’ için, emek mahsûlü eserleri toplu bir þekilde albüm olarak arz-ý endam ediyor artýk. Karikatür malûm olduðu ü ze re, çok me saj la rý muhtevi, bilgi yüklü ve az çizgide çok mânalarý ifâde edebilen bir sanat. Ýlgi çekici olduðundan alâka gören bir sanat üstelik. Gülerken ayný zamanda düþündüren bir hususiyeti de var. Ýþ te us ta çi zer Ýb ra him Özdabak’ýn karikatürlerinde yukarýdaki özellikler ve ihtiva et ti ði hu sus lar bü tü nüy le mevcut. Usta, bu iþi çok iyi yapabildiðinden büyük bir kitle tarafýndan beðeniliyor ve izleniyor. Karikatürlerini, çizdiði Yeni Asya gazetesi ve dergilerin çizgisinin dýþýnda olanlar bile beðeniyor ve takip ediyorlar. Bu da gösteriyor ki, Özdabak’ýn çalýþmalarý her kesim tarafýndan beðeniliyor ve takdir topluyor. ESKADER’in 2010 yýlý ödüllerinde, karikatür dalýnda onun seçilmesi buna müþahhas bir örnektir. Tek karede gündemi özetlemek az bir þey

H

deðildir. Bakýyorsunuz bir karikatürde kitaplara sýðmayacak mesajlar bulunuyor. Düþündüren bu karikatürlerde —dikkatli bir nazarla—bunun böyle olduðunu görebiliyoruz. Ýþte Özdabak, bizim insanýmýzý, memleket ahvalini çizgilerinde anlattý. Hissiyâtýmýza ve düþüncelerimize bir nev’î tercüman oldu. Ayný zamanda maðduriyetleri de nazara vererek onlarýn haklarýný aradý, ýztýraplarýný dile getirdi. Hele baþörtüsü zulmüyle alâkalý karikatürleri defalarca incelenmeye deðer vasýftalar.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SOL­DAN­SA­ÐA—­1.­Doðru sözlü þahit. 2.­Allah'a inanma, Allah'a olan baðlýlýk, kesin inanýþ; iman. - Eski evlerde ocaðýn iki yanýndaki kalýn duvarlar oyularak yapýlan ve ufak tefek þeyler koymaya yarayan göz. 3.­Cankurtaran sandalý. - Jüpiter gezegeninin bir uydusu. 4.­O zamirinin yönelme durumu eki almýþ biçimi. - Felsefenin Allah'dan ve Allah ile ilgili mevzulardan bahseden kýsmý, teoloji. 5.­Kayýk ve motorun altýndaki sivri parça, kýlýç. - Met deðnek (çelik-çomak) oyununda çeliðin çomaða isabet etmemesi. - Kurþun borularýn aðzýný açmakta kullanýlan, þimþirden yapýlmýþ, ucu sivri bir çeþit takoz. 6.­Gemiye takýlan, yarým küre biçimindeki alaný akustik dalgalarla tarayan, oþeonografik çalýþmalarda ve balýk sürülerinin görüntülenmesinde kullanýlan araç. 7.­Dostlarýn oluþturduðu topluluk. - Normal basýnç ve sýcaklýkta olduðu gibi kalan, içinde bulunduðu kabýn her yanýna yayýlma ve bu kabýn iç yüzeyinin her noktasýna basýnç yapma özelliðinde olan akýþkan madde. 8.­ Müslümanlarý ibâdete çaðýrmak için çok defa minâreden, "tekbir, þahadet" gibi, bilinen belirli kelimeleri söylemek suretiyle yüksek sesle okunan sözler. - Vakarlý, aðýrbaþlý, temkinli. 9.­Baþlýca petrol bölgemiz. - Yakalamaktan emir. 10.­Tasavvufî bilgi, ilhama dayanan vasýtasýz bilgi. - Kalýn ve gür (ses).

TAZÝYE Kardeþlerimizden Yusuf Birkan'ýn akrabasý Rasim Birkan'ýn kayýnpederi

Ali Tulgar

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz

Hayreddin Ekmen'in kayýnvalidesi

Sabriye Haksever

'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

’in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý

Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­1.­Çekmecelerine çamaþýr konulan dolap. 2.­Yunanistan'ýn baþþehri. - Çok büyük, en büyük, daha büyük. 3.­Eskiden yeni okumaya baþlayan çocuklarýn harfleri göstermek için kullandýklarý sivri uçlu küçük deðnek. - Adem köprüsü. 4.­Ýkinci çift sayý. - Bir þeyin, bir yerin bitiþ kýsmý veya yakýný, kýyý, yaka. 5.­Zamaný kullanmada çok dikkatli olan, her þeyi zamanýnda yapmaya özen gösteren. - Nikelin simgesi. 6.­Eðik yazý. 7.­Binme, yük çekme kadar, sirklerde gösteri hayvanlarýnýn, baþýnda gelen, toynaklýlarýn tek parmaklý altakýmýndan olan hayvan. - Elde edilmesi gereken, ulaþýlmak istenen. 8.­Bunama. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Vücudunda hasta veya eksik bir yaný olan, engelli, özürlü. 9.­Gü1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nü gününe, sözü sözüne uymaÝ M AM I R A B B A N Ý 1 yan, dengesiz (kimse). 10.­Yavaþ 2 M A K A L A T M A N A S yavaþ uzaklaþan. - Gök gürleme3 A T Ý A I Y A L H T R T si, gök gürültüsü. 11.­Küçüklere 4 M E S Ý K Ý K Ý R Ý K Ý sevgi ile söylenen bir sitem sözü. I MR K A H A K M K O Y - Top rak dam lar da, yol lar da 5 topraðý ezmek için kullanýlan taþ 6 Y A K A N A M Ý L A Z O silindir. 12.­Bir yapýda iki döþe7 U T A V E H Ý D A Þ M Þ me arasýnda yer alan daire veya 8 S Ý L A H Ý T Ý L A K A odalarýn bütünü. - Bir þeyin olma9 U K A L A O M T I R I S sýna çok az kalmak . 10

F E K A T Ý A E K E L E

Hazýrlanan bu karikatür albümü, böylesi bir çizgi ve nükte ustasýnýn 30. sanat yýlýna armaðan olmasý çok yerinde ve isabetli olmuþtur. Kaliteli bir baskýyla, büyük boy olarak tanzim edilen bu albüm eser, Özdabak’ýn biyografisiyle baþlýyor ve nâþirinin takdimiyle devam ediyor. Ardýndan Usta Çizer’in bir teþekkür metni yer alýyor. Ayrýca, ustayla Bizim Aile ve Can Kardeþ dergilerinde, kendisiyle yapýlan mülâkatlarý da arz-ý endam ediyor. 1980’li ve 90’lý senelere âit karikatürlerinden örneklerle karikatür albümü seyahati baþlýyor. Bu armaðan albümdeki karikatürler konu baþlýklarý hâlinde bölümlere ayrýlmýþ. Yer alan karikatürler ayný zamanda tarihe not düþüren vasýftadýrlar. Ýsterseniz ‘Albüm’de yer alan karikatürlerin konu baþlýklarýný sýralayalým: AB, ABD, Anayasa, Balyoz, Baþörtüsü, Bediüzzaman, Darbeler, Demokratik Açýlým, Demokratikleþme, Dünya, Eðitim, Ekonomi, Ergenekon, Gazze, Güldevri, Güneydoðu, Hukuk, Irak, Ýrtica, Ýsrail, Küresel Isýnma, Laiklik, Mavi Marmara, Medya, Militarizm, Papalýk, Saðlýk, Siyâset, Statüko, Þehitler, Terör, Toplum ve Vefâtlar. Bu karikatürlerden en çok beðendiklerimden seçip birkaç örnek vereyim dedim. Ama seçtiklerim o kadar çok oldu ki, tercihte zorlandýðýmdan tamamýný beðendiklerim sýnýfýna alýyorum. Bu vesileyle baþta usta çizer Ýbrahim Özdabak’ý, bu 30. Sanat Yýlý dolayýsýyla kutlar ve çýkan albüm için de tebriklerimi sunarým. Ayrýca nâþiri ve emeði geçenleri de tebrikle beraber teþekkürlerimi takdim ederim. Böylesi çizgilerinin devamý için eline ve zekâsýna saðlýk temennisiyle sanatýný daha da geliþtirerek ve insanlarýn istifâdesine sunacaðý eserlere imza atmasý için Yaratan’dan uzun bir ömür niyaz ve duâ ederim, vesselâm. *** *Bütün Yeni Asya Bürolarýndan ve ‘yeniasyakitap.com‘dan temin edilebilir. 0(212) 655 88 59, 513 09 41, Ýbrahim Özdabak; 1957 Þebinkarahisar doðumlu, Ýstanbul A. Eðitim Enstitüsü mezunu. Kabiliyetini ustalarýndan aldýðý derslerle inkiþaf ettirerek bu güne kadar pek çok güzel esere imza atmýþtýr. Ýlk çizgileri 1976’da yayýnlandý. Daha sonra Can Kardeþ çocuk dergisi, Bizim Aile, Genç Yaklaþým dergileriyle Yeni Asya Gazetesi’nde idâreci ve çizer olarak çalýþmalarýna baþladý. Hâlen de mezkûr mevkûtelerde çizmeye devam etmektedir. Yeni Asya Gazetesi’nin ‘görsel yönetmenliði’ni de yürütmekte olan Özdabak, evli ve iki çocuk babasýdýr. 1991 Türkiye Yazarlar Birliði, 2008 Burç Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi, yine 2008 Türkiye Yazarlar Birliði ve 2010 ESKADER karikatür ödüllerine de lâyýk görülmüþtür.


MAKALE

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

11

Demokrasinin, hak ve hürriyetlerin yabancýsý deðiliz

fersadoglu@yeniasya.com.tr

n­san­ hak­la­rý­na,­ de­mok­ra­si­ye,­ þef­faf,­ â­dil bir­dev­let­ya­pý­lan­ma­sý­na­ya­ban­cý­de­ði­liz. Asr-ý­ Sa­a­det’te,­ dün­ya­ ça­pýn­da­ en­ mü­kem­mel­ mo­de­li­ or­ta­ya­ kon­muþ­tur.­ Ýs­lâm ta­ri­hi­ bo­yun­ca,­ o­na­ han­gi­ Ýs­lâm­ ül­ke­si­ ne de­re­ce­uy­muþ­sa,­o­nis­pet­te,­ger­çek­“a­dâ­let, hür­ri­yet­ve­re­fah­se­vi­ye­si­ni”­ya­ka­la­mýþ­týr. Gü­nü­müz­de,­Ýs­lâm­ül­ke­si­ve­ül­ke­le­ri­o­la­rak­sý­kýn­tý­la­rý­mýz­var­el­bet­te.­Bu­nun­se­be­bi,­e­ði­tim­ve­ter­bi­ye­a­çý­sýn­dan­bir­in­ký­ta dev­ri­ ya­þa­mýþ­ ol­ma­mýz.­ Hak­ ve­ hür­ri­yet­le­rin­ ü­ze­ri­ kül­len­miþ­ ve­ya­ yo­sun­ tut­muþ. Ya­pý­la­cak­ þey,­ kül­tür­ köp­rü­sü­nün­ her­ i­ki u­c u­n u­ bir­l eþ­t ir­m ek;­ yo­s un­l a­r ý­ te­m iz­l e­-

Ý

mek,­ci­lâ­la­mak­týr. E­vet,­in­san­hak­la­rý­na­u­zak­de­ði­liz.­Bi­lâ­kis,­ ta­rih­ten­ gü­nü­mü­ze,­ on­la­rýn­ ya­þa­ya­ný, ya­yý­cý­sý­ ol­mu­þuz.­ Asr-ý­ Sa­a­det,­ mü­kem­mel­ bir­ mo­del­ teþ­kil­ et­mek­te­dir.­ Ve­ on­dan­son­ra­ge­len­Ab­ba­si,­Sel­çuk­lu,­En­dü­lüs E­me­vî­dev­le­ti,­sâ­ir­Ýs­lâm­dev­let­le­ri­ve­600 yýl­l ýk­ Os­m an­l ý­ tec­r ü­b e­s i,­ bu­n un­ hâ­r i­k a nü­mû­ne­le­ri­ni­teþ­kil­e­der. Ýs­lâ­mi­ye­tin,­ta­rih­bo­yun­ca,­bu­hu­sus­ta­da hâ­ri­ka­ ör­nek­le­rin­ ser­gi­len­me­si­ne­ ze­min ha­zýr­la­dý­ðý­ný­ ve­ en­ de­mok­ra­tik,­ hür,­ þef­faf dev­let­an­la­yý­þý­ný­yer­leþ­tir­di­ði­ni­gö­rü­rüz. Asr-ý­Sa­a­det­de­di­ði­miz­mut­lu­za­man­di­li­mi­ni;­doð­ru­söy­le­yen­ta­rih,­a­kýl,­man­týk,­i­lim­ ve­ a­raþ­týr­ma­cý­ göz­lü­ðüy­le­ in­ce­ler­sek þun­la­rý­gö­rü­rüz: Ca­hi­li­ye­ dö­ne­min­de­ ku­mar,­ zi­na,­ hýr­sýz­lýk,­hak­sýz­lýk,­fu­huþ,­fâ­iz,­do­lan­dý­rý­cý­lýk, kýz­ço­cuk­la­rý­ný­di­ri­di­ri­top­ra­ða­göm­mek, kan­ dök­mek,­ kan­ dâ­vâ­sý­ güt­mek,­ ýr­ký­ný üs­tün­ gör­mek­ ve­ baþ­ka­la­rý­ný­ hor­la­mak, za­yýf­ve­â­ciz­le­re­e­zi­yet­et­mek­in­san­la­rýn­â­de­tâ­kan­ve­da­mar­la­rý­na­iþ­le­miþ­ti.­23­se­ne

gi­bi­ ký­sa­ bir­ za­man­da,­ o­ kö­tü­ has­let­le­rin bir­ bir­ or­ta­dan­ kal­dý­rýl­dý­ðý­ný­ gö­rü­yo­ruz; üs­te­lik­ yer­le­ri­ne­ en­ mü­kem­mel­ duy­gu­lar yer­leþ­ti­ri­le­rek... Ta­r ih­t e­ ben­z e­r i­n e­ rast­l an­m a­y an­ ruh, kalb,­ne­fis­ve­a­kýl­lar­da­ya­pý­lan­bu­bü­yük­in­ký­lâb­sa­ye­sin­de,­da­ha­ön­ce­kan­dök­mek­ten zevk­ a­lan­ in­san­lar,­ ka­rýn­ca­ya­ bi­le­rek­ a­yak ba­sa­maz­ol­du­lar.­Kýz­la­rý­ný­di­ri­di­ri­top­ra­ða gö­men­ler,­ bir­ fis­ke­ vur­mak­tan­ çe­ki­nir­ ha­le gel­di­ler.­Bir­kaç­çar­pý­cý­mi­sâl­su­na­lým: Sa­ha­bî­nin­bi­ri­si,­sa­bah­na­ma­zý­ný­ký­lar­kýl­maz­tes­bi­hat­yap­ma­dan­ca­mi­den­ay­rý­lý­yor. Tek­rar­la­nan­bu­du­rum,­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­dik­ka­ti­ni­çe­ki­yor­ve­so­ru­yor: “Ni­çin­böy­le­ya­pý­yor­sun?” “Ya­Re­sû­lal­lah!­Kom­þu­mun­hur­ma­a­ðaç­la­rý­nýn­ dal­la­rý­ be­nim­ bah­çe­me­ sark­mak­ta; mey­ve­le­ri­dö­kül­mek­te.­Er­ken­ce­gi­dip­on­la­rý­top­lu­yo­rum­ki,­ço­cuk­lar­kal­kýn­ca­ha­ram lok­ma­ye­me­sin­ler!” Da­ha­ön­ce­hýr­sýz­lýk,­fâ­iz­ve­te­fe­ci­lik­le­ge­çi­nen­ler,­ ser­vet­ üs­tü­ne­ ser­vet­ ya­pan­lar,­ Ý­man­ ve­ Ýs­lâ­mi­yet­le,­ “A­man­ bir­ zer­re­ hak

geç­me­sin”­di­ye­has­sas­bir­hak­an­la­yý­þý­na­u­laþ­mýþ­lar­dýr.­Ken­di­le­ri­kö­tü­iþ­le­re­bu­laþ­ma­dýk­la­rý­gi­bi­bu­la­þan­la­rý­da­men­et­me­ye­ça­lýþ­mýþ­lar,­ hak­sýz­lýk­ ya­pan­la­rý­ en­gel­le­mek­ i­çin­ ha­yat­la­rý­ný­ bi­le­ fe­dâ­ et­mek­ten­ çe­kin­me­miþ­ler­dir. Ay­ný­ za­man­da­ “dev­let­ baþ­ka­ný”­ sý­fa­tý­ný ta­þý­yan­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz­ (asm),­ as­la “pey­gam­ber­lik”­ sý­fa­tý­ný,­ bir­ “im­ti­yaz”­ ve “üs­tün­lük”­ vas­fý­ o­la­rak­ kul­lan­ma­mýþ­týr.­ E­vet,­ kâ­i­na­týn­ ya­ra­týl­ma­sý­na­ se­bep­ o­lan­ ve te­miz­ ferd,­ te­miz­ â­i­le­ ve­ te­miz­ top­lu­mun, kâ­i­nat­ça­pýn­da­en­müs­tes­nâ­ör­nek­le­ri­ni­te­þek­kül­et­ti­ren­Re­sûl-i­Ek­rem­(asm)­ve­fa­týn­dan­ ön­ce,­ has­ta­lý­ðý­nýn­ þid­det­len­di­ði­ bir dev­re­de,­Müs­lü­man­la­rý­mes­ci­de­top­la­dý­ve þöy­le­bir­va­si­yet­te­bu­lun­du: “Be­nim­ ya­ným­da­ en­ se­vim­li­niz,­ hak­ký var­sa,­ge­lip­ben­den­o­nu­is­te­ye­ni­niz­dir...­Ey in­san­lar,­ki­min­sýr­tý­na­vur­muþ­sam­iþ­te­sýr­tým,­ gel­sin­ vur­sun!­ Ki­min­ ben­den­ a­la­ca­ðý var­sa­iþ­te­ma­lým,­gel­sin­al­sýn” 1 Dipnot: 1-Tabâkat, 2/255; Ýbni Kesîr, Sîre, 4/257.

MERVE KAVAKÇI HÂLÂ BURADA, ONLAR NEREDE? di­len­hak­ve­hür­ri­yet­le­rin,­bir­an­da­yer­le­bir­e­dil­di­ði­28­Þu­bat­1997­ih­ti­lâl-i­ha­i­na­ne­si­zu­hur­e­de­rek,­mem­le­ke­ti­al­lak-bul­lak­et­miþ­ti.­Bir­de­li­ku­yu­ya­taþ­at­mýþ­tý.­Çý­kart­ar­týk­çý­kar­ta­bi­lir­sen.­Ve san­ki­ya­ban­cý­iþ­gal­kuv­vet­le­ri­ta­ra­fýn­dan­mem­le­osmanzengin@yeniasya.com.tr ket­iþ­gal­e­dil­miþ­ti.­As­lýn­da,­o­düþ­man­la­rýn­mem­le­ke­ti­mi­zi­iþ­gal­et­ti­ði­dö­nem­ler­de­ya­pa­ma­dýk­la­rý­ný­da,­bu­ken­ di­i­çi­miz­den­bil­dik­le­ri­miz­yap­mýþ­tý. u­gün­28­Þu­bat­1997,­sin­si­ih­ti­lâl-i­ha­i­na­Mil­ l e­ t in­bü­ t ün­di­ nî­hak­la­rý­na­i­yi­ce­bir­am­bar­go ne­si­nin­meþ’um­yýl­dö­nü­mü.­Ha­týr­la­mak ko­ n ul­ m uþ­ t u.­Ý­ m am­ha­ tip­o­kul­la­rý­o­ku­na­ma­ya­bi­le­is­te­me­di­ði­miz­o­u­ður­suz­ha­di­se­nin cak­ha­ l e­ge­ t i­ r il­ m iþ­ t i.­Ba­ þör­tü­lü­öð­ret­men­ler­ka­ev­ve­li­ya­týn­da­ki­ve­son­ra­sýn­da­ki­ya­þa­dýk­nun­ s uz­bir­þe­ k il­ d e­iþ­ t en­çý­ kar­týl­mýþ,­din­dar­me­la­rý­mýz,­gör­dük­le­ri­miz,­i­þit­tik­le­ri­miz­gö­zü­mü­zün mur­ l ar­sür­ g ü­ n e­ta­ b i­tu­ t ul­ m uþ­tu. ö­nü­ne­ge­li­yor.­ Ö­ z el­ l ik­ l e­kýz­i­ m am-ha­ t ip­ li­le­re­uy­gu­la­nan­þid­Ýlk­ha­in­ih­ti­lâl­o­lan­27­Ma­yýs­1960’tan­son­ra, det­ l i­bas­ k ý­ne­ t i­ c e­ s in­ d e,­ço­ c uk­ la­rýn­o­ku­ma­hak­ký ya­pý­lan­1965­se­çim­le­rin­de­mil­let­yi­ne­ken­di­ik­ti­(Bu­iþ­i­ ç in­se­ ç i­len­pi­lot­o­kul­da, gasb­e­ d il­ m iþ­ t i. da­rý­nýn­tem­sil­ci­si­AP­hü­kü­me­ti­ni­iþ­ba­þý­na­ge­ti­ma­ a l ­ e­ s ef­be­ n im­ký­ z ý­ m ýn­o­ k u­ d u­ ðu­sý­nýf­tý.­Ve­o­ra­rin­ce,­des­sas­lar­bun­dan­çok­ra­hat­sýz­ol­du­lar.­Çe­sý­i­ l e­start­ver­ m iþ­ l er­ d i.­Mil­ l î­e­ ð i­tim­mü­dü­rü­ve þit­li­a­yak­o­yun­la­rýy­la­AP’yi­zor­da­bý­rak­ma­ya­ça­lýþ­kay­ m a­ k am­ay­ n ý­an­ d a­des­ t ur­ s uz­o­ la­rak­sý­ný­fýn­ka­týy­sa­lar­da,­pek­mu­vaf­fak­o­la­ma­dý­lar.­1969­se­çi­.­Bu­nun­la­a­lâ­pý­ s ý­ n ý­a­ n i­ d en­a­ ç ýp,­bas­ k ýn­ya­ p a­ r ak) mi­ni­de­AP­ka­za­nýn­ca,­bu­se­fer­þey­ta­nî­bir­plân­la ka­ l ý,­7­A­ r a­ l ýk­1998­ta­ r i­ h in­ d e­ga­ z e­ te­miz­de,­ “Biz o­nu,­par­ti­den­ko­par­dýk­la­rý­41­mil­let­ve­ki­li­i­le­ar­ka­baþ­ l ýk­ l ý­bir­ya­ zý­ya­za­Süt­ ç ü­Ý­ m am­o­ l u­ r uz­da…”­ dan­vur­ma­ya­ça­lýþ­tý­lar.­A­ma­yi­ne­de­yo­la,­mil­le­te rak,­Süt­ ç ü­Ý­ m a­ m ýn­kar­ þ ý­ s ýn­ d a­Fran­ s ýz­iþ­ g al­kuv­hiz­me­te­de­vam­e­den­hü­kü­me­ti,­çe­þit­li­en­tri­ka­lar­vet­ l e­ r i­ol­ d u­ ð u­ n u­be­ l ir­ t ip,­o­ n un­i­ þ i­ n in­ko­ l ay­ol­ du­la­bu­nal­týp,­ne­ti­ce­sin­de­2.­bir­giz­li­ih­ti­lâl­o­lan­12 ðu­ n u,­a­ m a­biz­ l e­ r e­bu­þen’i­zul­ m ü­ya­ p an­ l a­ r ýn­“gâ­ Mart­1971­muh­tý­ra­sýy­la­dü­þür­dü­ler.­Fa­kat­son­ra­vur”­as­ k e­ r i­ol­ m a­ d ý­ ð ý­ n ý­be­ l irt­ m iþ­ t ik.­­­ sýn­da­i­se,­çok­des­sa­sa­ne­bir­­tak­tik­uy­gu­la­ya­rak, Þey­ta­nî­plân­la­rýn­tat­bik­sa­ha­sý­na­ko­nul­du­di­ni­si­ya­se­te­â­let­e­den­le­ri­sah­ne­ye­sür­dü­ler—ki­o ðu­o­28­Þu­ bat­ma­ri­fe­tiy­le,­Ýs­lâ­mýn­bü­tün­de­sü­rüþ­ten­son­ra­za­ten,­De­mok­rat­mis­yon­bun­ca ðer­ l e­ r i­ n e­sa­ vaþ­a­çýl­mýþ,­din­dar­mil­le­te­zu­lüm yýl­geç­me­si­ne­rað­men,­da­ha­hâ­lâ­ko­lay,­ko­lay­be­ya­ p ýl­ m ýþ­ t ý.­Hat­ ta­bir­kaç­se­ne­son­ra,­e­mek­li­li­li­ni­dü­zel­te­me­di,—ar­týk,­sað­seç­me­nin­rey­le­ri­nin ði­ m i­ z e­3­se­ n e­ka­ la­biz­de­bir­zul­me­dü­çar­ol­par­ça­lan­ma­sý­ne­ti­ce­si­ko­a­lis­yon­lar­dö­ne­mi­baþ­la­muþ,­Rus­sý­ n ý­ r ý­ n a­ya­kýn­bir­vi­la­ye­ti­mi­ze­sür­mýþ,­baþ­la­týl­mýþ­ol­du.­Ta­biî­mil­let­bu­sin­sî­plân­gün­e­ d il­ m iþ­ t ik,­ta­ a­a­Bur­sa’dan…­­ lar­dan­ha­ber­siz­di. Re­ f ah­Par­ t i­ s i­ka­ p a­týl­mýþ,­o­nun­ye­ri­ne­ku­ru­lan On­se­ne­ka­dar­süren­ko­a­lis­yon­lu­hü­kü­met­ler Fa­ z i­ l et­Par­ t i­ s i­ n in­gir­ di­ði­2­Ma­yýs­1999­se­çim­le­ne­ti­ce­sin­de,­bir­ta­raf­ta­kar­ga­þa­ve­a­nar­þi­hü­küm rin­ d e,­o­par­ t i­ d en­mil­ let­ve­ki­li­se­çi­le­rek,­Mec­li­se sü­rer­ken,­yi­ne­de­bu­þart­lar­da­mil­let,­ye­ni­den ba­ þ ör­ t ü­ l ü­o­ l a­ r ak­ge­ l ip­ye­ min­me­ra­si­mi­ne­iþ­ti­mis­yo­nu­na­doð­ru­te­vec­cüh­e­dip,­14­E­kim­1979 rak­et­ m ek­is­ t e­ y en­Mer­ v e­Ka­ vak­çý’nýn­ba­þý­na se­ne­sin­de­ya­pý­lan­a­ra­se­çim­de­AP,­%­54­oy­i­le­o ge­ l en­ l e­ r i­de,­ya­ þ ý­mü­ s a­ i t­o­ l an­ l ar­o­ la­rak,­hep­be­ara­se­çim­de­ki­çý­ka­rý­la­cak­5­mil­let­ve­ki­li­nin­ta­ma­ra­ b er­TV­ek­ r an­ l a­ r ýn­ d an­gö­ r üp­ha­ yýf­lan­mýþ­týk. mý­ný­(CHP­i­se,­%­29­i­le­0­mil­let­ve­ki­li),­yi­ne­se­na­Mil­ l e­ t in­hak­ k ý­ n ý­gasb­et­ m e­ y e­a­ l ýþ­ m ýþ (o­za­man to­se­çi­mi­nin­de;­%­47'si­ni­a­la­rak,­33­se­na­tör sol­zih­ n i­ y e­ t in­meþ­ hur­sî­DSP­ge­ n el­baþ­ k a­ n ý)­ (CHP­i­se,­%­28­i­le­12­se­na­tör)­i­le­bi­rin­ci­par­ti­ol­ma­ s ý­Bü­ l ent­E­ c e­ v it’in­yap­ t ýk­ l a­ r ý­ n ý­ga­ y et­i­ yi­ha­muþ­tur.­Bu­gi­di­þa­tý­i­yi­he­sap­e­den­fit­ne­o­dak­la­rý, týr­ l ý­ y o­ r uz.­Ne­TBMM­iç­tü­ z ü­ ð ü,­ne­ka­ n un,­ni­ if­sad­þe­be­ke­si,­mil­le­tin­tem­sil­ci­si­o­lan­De­mok­rat zam.­Hiç­ b ir­þe­ y i­tak­ m a­ y a­ r ak,­kür­ s ü­ n ün­ö­ n ü­ n e Mis­yo­nun­ö­nü­nü­ke­se­rek,­12­Ey­lül­1980’de,­en bü­yük­ha­in­ih­ti­lâl­ler­den­bi­ri­ni­yap­mýþ­ve­çok a­tý­la­rak,­að­zýn­dan­tü­kü­rük­ler­sa­çý­la­cak­ka­dar par­ti­li­se­çi­me­ge­çi­len­1950’den­bu­ta­ra­fa­da, bir­hid­det­ve­in­ti­kam­duy­gu­suy­la­ba­ðý­rýp,­vü­cu­nor­mal­de­4­se­ne­de­ya­pýl­ma­sý­i­cap­e­den­se­çi­mi du­nun­her­ta­ra­fý­si­ni­rin­den­tir,­tir­tit­re­ye­rek­ve as­ký­ya­a­lýp,­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­ta­ri­hin­de­ilk þü­re­kâ­sý­nýn­Mec­lis­sý­ra­la­rý­na­bir­ço­cuk­gi­bi­vu­de­fa­mil­le­tin­ter­cih­hak­ký­na­am­bar­go­ko­yup,­se­- ra­rak­yap­tý­ðý,­“dý­þa­rý,­dý­þa­rý”­tem­po­la­rý­a­ra­sýn­da, u­sûl­süz­o­la­rak­kür­sü­yü­iþ­gal­e­de­rek,­tek­he­def çi­mi­6­se­ne­son­ra­yap­týr­mýþ­lar­dýr. On­se­ne­de­bir­ih­ti­lâl­yap­ma­ya­a­lýþ­mýþ­lar­dý­ya, ha­li­ne­ge­tir­di­ði­Mer­ve­Ka­vak­çý’yý­he­def­gös­te­re­bak­týk­90’lý­yýl­la­rýn­ba­þýn­da­pek­öy­le­bir­þey­yok. Ta­biî­dün­ya­dü­ze­nin­de­de­ye­ni­de­ði­þik­lik­le­rin­ol­ma­sý,­bel­ki­de­bun­la­rýn­ce­sa­re­ti­ni­ký­rý­yor­du.­Bu­a­ra­da­di­ni­si­ya­se­te­â­let­e­den­zih­ni­yet­de,­ma­a­le­sef o­ke­si­me­me­sa­fe­li­du­ran­ba­zý­di­nî­ce­ma­at­le­rin­de des­te­ðiy­le­yük­se­li­yor­du.­Ýþ­te­bu­a­ra­da,­1995­se­çim­le­rin­den­ön­ce,­zan­ne­der­sem­Mil­li­yet­ga­ze­te­sin­dey­di,­bir­ha­ber­gör­müþ­tüm.­ABD’li­bir­Or­ta­do­ðu­uz­ma­ný­na­so­ru­yor­lar­dý­“Bun­dan­son­ra Tür­ki­ye’de­ih­ti­lâl­o­lur­mu?”­a­da­mýn­ver­di­ði­ce­vap en­te­re­san­dý.­“Zan­net­mem,­an­cak­Re­fah­Par­ti­si­iþ ba­þý­na­ge­lir­se­(ve­ya­ge­ti­ri­lir­se)­o­lur”­di­yor­du. Ve­1995­se­çi­min­den­son­ra­ger­çek­ten­de­RP en­çok­o­yu­a­la­rak­1.­par­ti­o­lu­yor­ve­­DYP­i­le ku­ru­lan­ko­a­lis­yon­hü­kü­me­ti­ne­bü­yük­or­tak­o­la­rak,­Er­ba­kan’ýn­i­çin­de­yýl­lar­dýr­bir­ha­yal­o­la­rak­du­ran­baþ­ba­kan­lýk,­“Baþ­ba­kan­Er­ba­kan!” ka­fi­ye­li­ni­da­la­rýy­la­ger­çek­le­þi­yor­du. Din­de­has­sas,­an­cak­mu­va­ze­ne­ve­mu­ha­ke­me­de­nok­san­ve­yan­lýþ­lýk­ya­pan­lar­ta­ra­fýn­dan­or­ta­ya ge­ti­ri­len­ba­zý­ha­di­se­ler,­ar­týk­ge­le­cek­bir­fýr­tý­na ön­ce­si­ses­siz­li­ði­his­set­ti­ri­yor­du. Ve­ni­ha­yet,­70-80­se­ne­dir­di­nî­ce­ma­at­ler­(has­sa­ten­Ri­sâ­le-i­Nur­Ta­le­be­le­ri) ta­ra­fýn­dan­el­de­e­-

B

rek­ve­hid­det,­þid­det­ve­vel­ve­ley­le,­a­ciz­du­rum­da­ki­bir­genç­ka­dý­ný­in­ci­te­cek­þe­kil­de­“Bu­ra­sý dev­le­te­mey­dan­o­ku­ya­cak­yer­de­ðil­dir.­Lüt­fen bu­ha­ný­ma­had­di­ni­bil­di­ri­niz!”­di­ye­rek­fi­ti­li­a­teþ­le­miþ­ve­a­de­ta,­bir­ser­çe­ür­kek­li­ði­i­le­et­ra­fý­na ba­kan­Ka­vak­çý’nýn­et­ra­fý,­ha­ni­sa­vun­ma­sýz­bir cey­lan­yav­ru­su­na­hü­cum­e­den­ca­na­var­lar­du­ru­mu­na­gel­miþ­ler­di.­Ma­a­le­sef­o­na,­­FP­mil­let­ve­kil­le­ri­ve­has­sa­ten­de­Er­ba­kan­ge­re­ði­gi­bi­sa­hip­çý­ka­ma­mýþ,­ay­ný­par­ti­den­mil­let­ve­ki­li­o­lan Naz­lý­I­lý­cak’ýn­ce­sa­re­ti­i­le,­o­nun­hi­ma­ye­sin­de gel­di­ði­gi­bi,­Mec­lis­ten­çý­ka­rak­git­miþ­ti. As­lýn­da­E­ce­vit,­yap­tý­ðý­her­i­þi­bi­le­rek­ya­pý­yor­du.­O­ra­da­Mer­ve­Ka­vak­çý’ya­bir­Fa­zi­let Par­ti­si­mil­let­ve­ki­li­ol­du­ðun­dan­do­la­yý­hü­cum et­mi­yor­du.­Ne­de­ol­sa­Er­ba­kan’la­es­ki­den­ge­len­bir­bað­la­rý­var­dý.­On­la­rýn­“na­maz­kýl­ma­yan kar­deþ­le­riy­di”­o.­Ka­vak­çý’ya­hü­cu­munun­ye­gâ­ne­ga­ye­si,­o­nun­ba­þör­tü­lü­ol­ma­sý,­te­set­tü­rü­bir neb­ze­de­ol­sa­tem­sil­et­me­siy­di.­Za­ten­da­ha son­ra­on­lar­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­lar­da, e­ðer­o­ye­min­e­dip­o­ra­ya­o­tur­say­mýþ,­ba­þör­tü­sü­ne­yap­týk­la­rý­zu­lüm­ký­rýl­ma­ya­uð­rar­mýþ­tý. Öy­le­di­yor­lar.­ Ney­se,­þim­di­o­gün­le­re­bir­ba­ký­yo­ruz,­bir­de­bu gün­le­re.­Ha­ni­E­ce­vit­ne­re­de?­28­Þu­bat’ýn­ha­in baþ­rol­o­yun­cu­la­rý­ne­re­de?­ (Her­­ hal­de­a­da­let­ö­nün­de­he­sa­ba­çe­kil­me­yi­bek­li­yor­dur­lar.) He­le, he­le­“28­Þu­bat­bin­yýl­sü­re­cek”­di­yen­kâ­hin­ba­þý ne­re­de?­A­ma­Mer­ve­Ka­vak­çý­hâ­lâ­bu­ra­da.­ Ta­biî­ay­rý­ca­in­þa­al­lah,­Ce­nâb-ý­Hak­bun­la­rýn, bu­mil­le­te­ya­pý­lan­hak­sýz­zu­lüm­le­rin­he­sa­bý­ný­da, a­hi­ret­te­­so­ra­cak­týr­o­baþ­ka…­

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

ailecaysaati@gmail.com

Uykuya giriþte sünnet olan davranýþlar Ý­sim­be­lirt­me­yen­o­ku­yu­cu­muz: “Uy­ku­ya­gi­rer­ken u­ya­ca­ðý­mýz­sün­net­ler­ne­ler­dir?” n­san­ya­ra­tý­lý­þý­ge­re­ði­gün­düz­ça­lýþ­mak­ta­ve­yo­rul­mak­ta;­ge­ce­i­se­din­len­mek­i­çin­u­yu­mak­ta­dýr. Bün­ye­miz­ uy­ku­ya­ ve­ din­len­me­ye­ muh­taç­týr. Kur’ân’da­ Ce­n âb-ý­ Hak,­ “Uy­k u­n u­z u­ din­l en­m e vak­ti­kýl­dýk.” 1 â­ye­tiy­le­bu­ni­me­te­ve­bu­be­þe­rî­ih­ti­ya­ca­i­þâ­ret­e­der.­ Di­ðer­ yan­dan,­ gün­de­ en­ az­ al­tý­ sa­at­ u­yu­yan­ bir in­san,­öm­rü­nün­en­az­dört­te­bi­ri­ni­uy­ku­i­le­ge­çi­ri­yor­de­mek­tir.­Ki,­kü­çük­bir­ra­kam­de­ðil­dir.­Ha­ya­tý­mýz­da­böy­le­si­ne­ö­nem­li­bir­ye­re­sa­hip­o­lan­uy­ku­ya sün­net-i­ se­niy­ye­ gö­ze­ti­le­rek­ gi­ri­lir­se,­ â­dî­ bir­ ha­re­ket­ten­ i­bâ­ret­ o­lan­ uy­ku­mu­za–-Ýn­þâ­al­lah—i­bâ­det ma­hi­ye­ti­ka­zan­dýr­ma­mýz­müm­kün­o­la­cak­týr. Yat­ma­es­na­sýn­da­uy­ma­mýz­tav­si­ye­e­di­len­baþ­lý­ca sün­net-i­se­ni­ye­ler:­ Ya­ta­ða­ab­dest­li­gir­mek,­sað­ya­ný ü­ze­ri­ne­ yat­mak­ ve­ ya­tar­ken­ “E­û­zü-Bes­me­le”­ çe­ke­rek­du­â­et­mek­tir. *­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­bu­yur­du­ki:­ “Ya­ta­ða var­dý­ðýn­da­ön­ce­na­maz­ab­des­ti­gi­bi­ab­dest­al.­Son­ra sað­ta­ra­fý­na­u­zan­ve­þu­du­â­yý­o­ku:­ ‘Al­la­hüm­me­es­lem­tü­nef­sî­i­ley­ke.­Ve­vec­ceh­tü­vec­hî­i­ley­ke.­Ve­fev­vad­tü­em­rî­i­ley­ke.­Ve­el­ce’tü­zah­rî­i­ley­ke­rað­be­ten­ve rah­be­ten­i­ley­ke.­Lâ­mel­ce’e­ve­lâ­men­câ­min­ke­il­lâ­i­ley­ke.­Â­men­tü­bi­ki­tâ­bi­ke’lle­zî­en­zel­te­ve­ne­biy­yi­ke’lle­zî­er­sel­te.”­Mâ­nâ­sý:­“Al­lah’ým,­nef­si­mi­Sa­na­tes­lim­et­tim.­Yü­zü­mü­Sa­na­çe­vir­dim.­Ý­þi­mi­Sa­na­bý­rak­tým.­Sýr­tý­mý­Sa­na­da­ya­dým.­Sen­den­hem­rah­me­ti­ni­u­mu­yo­rum,­hem­kor­ku­yo­rum.­Sen­den­sý­ðý­na­ca­ðým­ve­kur­tu­luþ­bu­la­ca­ðým­yer,­Sen­den­baþ­ka­sý­de­ðil­dir.­Ýn­dir­di­ðin­ki­ta­bý­na­i­nan­dým.­Gön­der­di­ðin­Pey­gam­be­ri­ne­î­mân­et­tim.”­ E­ðer­o­ge­ce­ö­le­cek­o­lur­san,­Ýs­lâm­fýt­ra­tý ü­ze­ri­ne­öl­müþ­o­lur­sun.­Bu­söz­le­ri,­ya­tar­ken­söy­le­di­ðin­söz­le­rin­so­nun­cu­su­kýl.”2 *­Haz­ret-i­Â­i­þe­(ra)­bil­dir­miþ­tir: Ne­biyy-i­Ek­rem E­fen­di­miz­(asm)­her­ge­ce­ya­ta­ða­gir­di­ði­za­man­i­ki e­li­ni­bir­leþ­ti­re­rek, “Kul­hü­va’llâ­hü­E­had”,­“Kul­E­û­zü Bi­rab­bi’l-Fe­lâk”­ ve­ “Kul­E­û­zü­Bi­rab­bi’n-Nâs”­ Sû­re­le­ri­ni­ o­kur­ ve­ el­le­ri­ne­ ne­fes­ ve­rir­di.­ Son­ra­ i­ki­ e­liy­le vü­cu­dun­dan­ye­tiþ­ti­ði­yer­le­ri;­ba­þý­ný,­yü­zü­nü,­vü­cu­du­nun­ö­nü­nü,­ar­ka­sý­ný­sý­vaz­lar­ve­mes­he­der­di.­Bu­nu­üç­de­fa­tek­rar­lar­dý.”­3 *­Ke­zâ­Re­sû­lul­lah­E­fen­di­miz­(asm)­bu­yur­du­ki:­“Te­miz­ve­ab­dest­li­o­la­rak­u­yu­yan­kim­se,­gün­düz­na­fi­le­o­la­rak­o­ruç­tu­tup,­ge­ce­i­bâ­det­ya­pan­kim­se­gi­bi­dir.”­4 *­Ke­za­Re­sûl-i­Ek­rem­(asm)­þöy­le­bu­yur­du:­ “Siz­den­bi­ri­niz­ya­tar­ken­sað­ta­ra­fý­ü­ze­ri­ne­yat­sýn.­Son­ra þu­du­â­yý­o­ku­sun: ‘Bis­mi­ke­Rab­bî.­Ve­da’tü­cen­bî,­Ve bi­ke’rfe’u­hû.­ Ýn­ em­sek­te­ nef­sî­ fer­ham­hâ.­ Ve­ in­ er­sel­te­hâ­ fe’hfýz­hâ­ bi­mâ­ teh­fe­zu­ bi­hî­ ý­bâ­de­ke’s-sâ­li­hîn.‘­ Mâ­nâ­sý: ‘Rabb’im,­ is­min­le­ ya­ný­mý­ ye­re­ koy­dum,­a­dýn­la­kal­dý­ra­ca­ðým.­E­ðer­ru­hu­mu­a­lýr­san,­o­na­mer­ha­met­et.­E­ðer­al­maz­san,­i­yi­kul­la­rý­ný­mu­ha­fa­za­et­ti­ðin­gi­bi­mu­ha­fa­za­et.’” 5 *­ Hu­zey­fe­ (ra)­ bil­dir­miþ­tir:­ Al­lah­ Re­sû­lü­ (asm) ge­ce­ya­ta­ðý­na­gir­di­ði­va­kit­sað­e­li­ni­ya­na­ðý­nýn­al­tý­na­ ko­yar­dý.­ Son­ra­ þu­ du­â­yý­ o­kur­du:­ “Al­la­hüm­me bis­mi­ke­ e­mû­tü­ ve­ ah­yâ.”­ Mâ­nâ­sý: “Al­lah’ým,­ is­min­le­ö­lü­rüm,­is­min­le­di­ri­li­rim.”­U­yan­dý­ðý­va­kit­i­se, “El­ham­dü­lil­lâ­hi’lle­zî­ah­yâ­nâ­ba’de­mâ­e­mâ­te­nâ ve­i­ley­hi’n-nü­þûr.”­ Mâ­nâ­sý:­“Hamd,­bi­zi­öl­dük­ten son­ra­di­ril­ten­Al­lah’a­mah­sus­tur.­Son­gi­diþ­de­an­cak­O’na­dýr.”­6 *­ Yi­ne­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz­ (asm) ya­tar­ken “­ye­te’l-Kür­sî” o­ku­yan­ ki­þi­ i­çin,­ Al­lah’ýn­ sa­ba­ha ka­dar­bir­mu­ha­fýz­gö­rev­len­dir­di­ði­ni,­o­nu­teh­li­ke­ler­den­e­min­kýl­dý­ðý­ný­ve­o­na­þey­ta­nýn­yak­la­þa­ma­ya­ca­ðý­ný­bil­dir­miþ­tir.7 Gö­rül­dü­ðü­gi­bi,­uy­ku­ya­gi­rer­ken­o­ku­nan­du­â­la­rýn­ ge­ne­lin­de­ Al­lah’a­ sý­ðýn­ma,­ ö­lüm­ ve­ di­ri­liþ­ te­mâ­la­rý­ iþ­len­miþ­tir.­ Çün­kü­ uy­ku­ ö­lü­mün­ kü­çük kar­de­þi­dir­ve­uy­ku­hâ­lin­de­a­lýp­ver­di­ði­miz­ne­fes­ler­bi­linç­dý­þý­dýr.­Bu­du­â­lar­dan­herhan­gi­bi­ri­ni­ve­ya­bir­ka­çý­ný­o­ku­du­ðu­muz­da,­sün­net-i­se­ni­yye­ü­ze­re­Al­lah’a­sý­ðýn­mýþ­o­lu­ruz.­ Ya­tar­ken­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’in­(asm)­hoþ­lan­ma­dý­ðý­ tek­ dav­ra­nýþ,­ yü­zü­ko­yun,­ ya­ni­ kar­ný­ ü­ze­ri yat­mak­týr.­ Al­lah­ Re­sû­lü­ (asm)­ kar­ný­ ü­ze­ri­ne­ ya­týþ­tan­Al­lah’ýn­râ­zý­ol­ma­dý­ðý­ný­bil­dir­miþ­tir.­8 Bu­nun­dý­þýn­da­di­ðer­ya­týþ­bi­çim­le­ri­mu­bah­bu­lun­mak­ta­dýr. Bi­lin­di­ði­gi­bi­kal­bi­miz­sol­ya­ný­mýz­da­dýr.­Sol­ya­ný­mýz­ve­ya­kar­ný­mýz­ü­ze­ri­ne­yat­tý­ðý­mýz­za­man,­uy­ku hâ­lin­de­ kal­bi­mi­ze­ bas­ký­ yap­mak­tan­ ken­di­mi­zi­ ko­ru­ya­ma­yýz.­ Sý­ký­þan­ ve­ ra­hat­ ça­lýþ­ma­sý­ en­gel­le­nen kal­bi­miz­i­se­bi­ze­uy­ku­da­ra­hat­yü­zü­gös­ter­mez;­kâ­bus­lar­ ya­þa­týr.­ Sa­bah­le­yin­ din­len­miþ­ o­la­rak­ de­ðil, tam­ter­si­ne­yor­gun­o­la­rak­u­ya­ný­rýz.­Ve­bu­yor­gun­luk,­gün­bo­yu­bü­tün­iþ­le­ri­mi­zi,­ve­rim­li­li­ði­mi­zi,­ak­ti­vi­te­mi­zi,­ba­þa­rý­mý­zý­ve­iþ­he­ye­ca­ný­mý­zý­en­gel­ler.

Ý

DU Ey­Rabb-i­Ra­hîm!­Uy­ku­mu­zu­din­len­me­kýl,­gaf­let kýl­ma!­Bi­zi­gaf­let­uy­ku­sun­dan­ko­ru!­Ge­ce­uy­ku­su­na gir­me­den­ sün­ne­ti­ ya­þa­ma­ id­ra­ki;­ ö­lüm­ uy­ku­su­na gir­me­den,­ i­man-ý­ tah­kik,­ î­mân-ý­ kâ­mil­ ve­ hüsn-ü hâ­ti­me­ ver!­ Ha­yat­ta­ bi­ze­ sâ­lih­ a­mel­ler­de­ is­ti­ka­met ver!­Ö­lüm­de­bi­ze­rah­met­le­mu­â­me­le­bu­yur!­Ha­yat­ta­ve­ö­lüm­de­bi­zi­rý­zan­dan­a­yýr­ma!­Â­mîn.­ Dipnotlar: 1- Nebe’ Sûresi, 78/9. 2- Buhârî, Vüdû, 183; Riyâzu’s-Sâlihîn, 80, 811, 812. 3- Buhârî, Kur’ân’ýn Fazîletleri, 1772. 4- Câmiü’s-Saðîr, 2/2607. 5- A.g.e., 1/292. 6- Riyâzu’s-Sâlihîn, Uyku, 814. 7- Buhârî, Vekâlet, 10. 8- Riyâzu’s-Sâlihîn, 815.


12

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

EKONOMÝ

Sözleþmeliler maðdur olacak 'TORBA YASA'DA YER ALAN SÖZLEÞMELÝ PERSONELDEN DAMGA VERGÝSÝ ALINMAMASINA ÝLÝÞKÝN DÜZENLEMENÝN YÜRÜRLÜK TARÝHÝ ÝLE ÝLGÝLÝ HATA 250 BÝN MEMURU MAÐDUR EDECEK. MEMUR-SEN Ge­nel­Mev­zu­at­ve­Top­lu­ Gö­rüþ­me­ Sek­re­te­ri­ Ha­cý­ Bay­ram Ton­bul,­ge­çen­yýl­ki­top­lu­gö­rüþ­me­ler­de,­ söz­leþ­me­li­ me­mur­lar­dan­ dam­ga ver­gi­si­a­dý­al­týn­da­ke­sin­ti­ya­pýl­ma­ma­sý­ný­tek­lif­et­tik­le­ri­ni­ve­gö­rüþ­me­ler­so­nun­da­ Ka­mu­ Ýþ­ve­ren­ Ku­ru­lu­ i­le­ bu ko­nu­da­ mu­ta­ba­kat­ sað­la­dýk­la­rý­ný­ ha­týr­lat­tý.­Ka­mu­o­yun­da­Tor­ba­Ya­sa­o­la­rak­ be­l ir­l e­n en­ dü­z en­l e­m e­y e­ de­ bu yön­d e­ bir­ mad­d e­ ek­l en­d i­ð i­n i­ ve TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lun­da­ki­gö­rüþ­me­ler­de­ mad­de­nin­ yü­rür­lük­ ta­ri­hi­nin­ 1 O­cak­2011­o­la­rak­be­nim­sen­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ton­bul,­an­cak­ya­sa­nýn­Cum­-

hur­baþ­ka­ný­ Ab­dul­lah­ Gül’ün­ o­na­yý­na su­nu­lan­ve­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe­gi­ren­ha­lin­de­bu­ta­ri­hin­‘’ya­yým­ta­ri­hi’’­o­la­rak­dü­zen­len­di­ði­ni­ be­lirt­ti.­ Ton­bul,­ þun­la­rý­ kay­det­ti: ‘’Söz­leþ­me­li­ me­mur­la­rýn­ söz­leþ­me­le­rin­den­ a­lý­nan­ dam­ga­ ver­gi­si­ her­ yý­lýn O­cak­a­yýn­da­ke­si­li­yor.­Dü­zen­le­me­nin yü­rür­lük­ ta­ri­hi­nin­ ‘ya­yým­ ta­ri­hi’­ o­la­rak­ ya­sa­laþ­ma­sý­ kar­þý­sýn­da­ þaþ­kýn­lý­ða uð­ra­dýk.­ Çün­kü­ dü­zen­le­me­ ya­yým­ ta­ri­hi­ o­lan­ 25­ Þu­bat’ta­ dik­ka­te­ a­lýn­dý­ðýn­da­ bu­ yýl­ki­ dam­ga­ ver­gi­si­nin­ söz­leþ­me­li­ per­so­ne­lin­ ce­bin­den­ çýk­ma­sý an­la­mý­na­ ge­li­yor.­ Söz­leþ­me­li­ me­mur

ar­ka­daþ­la­rý­mýz­ A­ðus­tos­ a­yýn­dan­ be­ri bu­dü­zen­le­me­yi­bek­li­yor.­Dam­ga­ver­gi­si­ yýl­lýk­ or­ta­la­ma­ 160­ li­ra­ya­ kar­þý­lýk ge­l i­y or.­ Bu­ ko­n u­d a­ ve­r il­m iþ­ söz­l er var.­Dü­zen­le­me­nin­bu­ha­le­gel­miþ­ol­ma­sý­ yak­la­þýk­ 250­ bin­ söz­leþ­me­li­ me­mu­ra­ ve­ri­len­ sö­zün­ tu­tul­ma­ma­sý­ an­la­mý­na­ ge­li­yor.­ Bu­ sö­zü­ ve­ren­ler­ a­çý­sýn­dan­da­bu­bir­i­ti­bar­kay­bý­dýr.’’­ Ay­n ý­ so­r u­n un­ KÝT’ler­d e­ 1­ sa­y ý­l ý cet­ve­le­ ta­bi­ mü­dür,­ mü­dür­ yar­dým­cý­sý,­baþ­uz­man,­uz­man,­da­i­re­baþ­ka­ný­ gi­bi­ per­so­ne­le­ ö­de­nen­ ek­ taz­mi­nat­o­ra­ný­yüz­de­100’den­yüz­de­200’e çý­k a­r ýl­m a­s ý­ dü­z en­l e­m e­s in­d e­ de­ ya­-

þan­dý­ðý­ný­ an­l a­tan­ Ton­bul,­ yü­r ür­l ük ta­ri­hi­nin­1­O­cak­2011­o­la­rak­dü­zen­len­me­me­si­ dolayýsýyla­ yak­la­þýk­ 6­ bin 500­ ma­a þ­l a­r ý­n a­ ya­p ý­l a­c ak­ i­y i­l eþ­t ir­me­den­ ya­rar­la­na­ma­dýk­la­rý­ný­ be­lirt­ti. Ton­b ul,­ du­r u­m un­ fark­ e­d il­m e­s i­n in ar­dýn­dan­ çe­þit­li­ dü­zey­ler­de­ gi­ri­þim­ler­de­ bu­lun­duk­la­rý­ný­ be­lir­te­rek,­ an­cak­ yet­ki­li­le­rin­ to­pu­ bir­bi­ri­ne­ at­týk­la­rý­ný­ kay­det­ti.­ Bu­ a­ra­da,­ Türk­ Sað­lýk-Sen­ de­ söz­leþ­me­li­ me­mur­lar­dan a­lý­nan­dam­ga­ver­gi­le­ri­nin­ge­ri­ö­den­me­si­ i­çin­ bu­gün­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­na baþ­v u­r a­r ak,­ ye­n i­ dü­z en­l e­m e­ ya­p ýl­ma­sý­ný­is­te­ye­cek.­­Ankara / aa

250 bin kamu iþçisi zam bekliyor KAMU kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan yaklaþýk 250 bin iþçinin ücretlerine yapýlacak zammýn belirleneceði toplu sözleþme süreci baþladý. Türk-Ýþ, konfederasyona üye 24 sendikanýn yetkili olduðu kamu kesimi toplu sözleþmelerinin koordinasyonunu saðlamak amacýyla Kamu Kesimi Toplu Ýþ Sözleþmeleri Koordinasyon Kurulu oluþturdu. Kurulda Petrol-Ýþ, Harb-Ýþ, Tekgýda-Ýþ, Tes-Ýþ, Türk Metal, Demiryol-Ýþ, Þeker-Ýþ, Toleyis, Yol-Ýþ, Tarým-Ýþ, Maden-Ýþ, Genel Maden-Ýþ, Haber-Ýþ ve Tez-Koop-Ýþ sendikalarýna yer verildi. Kurulun Türk-Ýþ Genel Merkezinde yaptýðý ilk toplantýda, gündemdeki toplu iþ sözleþmeleri ve sözleþmelerde ortaklaþa uygulanacak ilkeler görüþüldü. Yaklaþýk 250 bin iþçinin ücret ve sosyal haklarýna yapýlacak zam miktarý konfederasyon ile hükümet arasýnda imzalanacak protokol ile belirlenecek. Türk-Ýþ, 12 Haziranda yapýlmasý planlanan genel seçimler öncesinde kamu kesimi toplu iþ sözleþmesi çerçeve protokolünü imzalamayý planlýyor. Ýmzanýn seçim öncesinde atýlmasýnýn hem konfederasyon hem de hükümet açýsýndan olumlu yansýmalarý olacaðý belirtiliyor. Ankara / aa

ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜM LABORATUVARI ÝÇÝN SÝSTEM ALIMI YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Mühendisliði Bölüm laboratuvarý için sistem alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/28536 1- Ýdarenin a) Adresi : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý : 212 383 21 41 - 212 261 29 21 c) Elektronik Posta Adresi : imidb@yildiz.edu.tr ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi: www.yildiz.edu.tr 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Yýldýz Teknik Üniversitesi Davutpaþa Kampüsü Ýnþaat Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü Laboratuvarlarýna teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 60 (altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : 21.03.2011 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilecek mallarýn numune, katalog, fotoðraflardan biri ile teknik özelliklerini belirten açýklamalar verilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu 34349 BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. www.bik.gov.tr B: 13229

Genç MÜSÝAD bayraðý Abdüssamed Temel’de MÜSTAKÝL Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði’nin (MÜSÝAD) gençlik kuruluþu Genç MÜSÝAD’da bayrak deðiþimi yaþandý. Yapýlan 8. Ýstiþare Toplantýsý sonucunda görev süresi sona eren mevcut Baþkan Fatih Uysan, görevini Abdüssamed Temel’e devretti. MÜSÝAD Genel Merkezi’nde gerçekleþtirilen Toplantýya, MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan, MÜSÝAD 3. Dönem Baþkaný Dr. Ömer Bolat, MÜSÝAD üyeleri ve misafirler katýldý. Genç MÜSÝAD’ýn yeni baþkaný Abdüssamed Temel, MÜSÝAD deðerlerine yakýþýr birçok projeye imza atma hedefleriyle yollarýna devam edeceklerini vurguladý. 8. Ýstiþare Toplantýsý’nda MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan da kendisinin 28 yaþýndayken MÜSÝAD’ta görev aldýðýný söyledi.

ERZÝNCAN AÝLE MAHKEMESÝ Sayý: 2011/53 E. Davacý Ülkü Özben vekili Av. Mustafa Baydar tarafýndan, davalý Haþim Özben aleyhine açýlan ve Mahkememizde görülmekte olan, boþanma davasýna esas olmak üzere; Davacý Ülkü Özben vekili Av. Mustafa Baydar dilekçesinde, davalý ile davacýnýn 1995 yýlýnda fiilen evlendikleri, davacýnýn yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle 1998 yýlýnda resmi nikâh yapýldýðý, taraflarýn bir süre Erzincan ilinde yaþadýklarý, daha sonra taraflarýn Antalya iline taþýndýklarý, burada davalýnýn davacýya karþý hakaret ve kötü davranýþlarda bulunduðu, içki kullandýðý, çocuklarýna bakmadýðý, tokat attýðý, eve bakmadýðý, davacýnýn 2007 yýlýnda Erzincan'da bulunan ailesinin yanýna çocuklarý ile birlikte geldiði, bu tarihten sonra da davalýnýn eþi ve çocuklarýný aramadýðý ve ilgilenmediði gerekçeleri ile boþanma davasý açtýðý, bu gerekçelerle boþanmalarýna karar verilmesini talep ve dava etmiþtir. Davalý Haþim Özben tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan, kendisini davalý kýlmak üzere dava dilekçesinin tebliði gerektiðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Bu sebeple davalý HAÞÝM ÖZBEN'in 07.04.2011 günü saat 10.10'da mahkememizde hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HUMK'nun deðiþik 213. maddesi uyarýnca yokluðunda yargýlama yapýlarak hüküm verileceði dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 13666

ÇEMÝÞGEZEK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÇEMÝÞGEZEK 60. YIL FERÝBOTUNUN SATIÞI VE FERÝBOT TAÞIMACILIÐI HATTININ 30 YILLIÐINA KÝRAYA VERÝLMESÝ ÝÞÝNE AÝT ÝLAN METNÝDÝR. Çemiþgezek Belediye Baþkanlýðýna ait Çemiþgezek 6O. YýI Feribotu ile ilgili olarak feribotun satýþý ve þu an kullanmakta olduðu hattýnýn 30. yýllýðýna kiralama ihalesi 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. Maddesi uyarýnca açýk teklif usulü ile yapýlacaktýr. Ýhale 10.03.2011 Perþembe Günü saat 11.00'da Belediye Hizmet Binasý Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. Ýhale konusu Çemiþgezek 6O. Y1I Feribotunun muayyen satýþ bedeli 650.000,00 TL, feribot hattýnýn 30 yýllýk kirasýnýn muayyen bedeli ise yýllýk 30.000,00 TL'dir. Ýhalenin geçici teminat miktarý toplam muayyen bedel olan 680.000,00 TL üzerinden % 3'den az olmamak üzere istekliler tarafýndan belirlenecek ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðünden alacaklarý teslimat ile Belediyemiz hesaplarýna yatýrabilecektir. Geçici teminat bedeli olarak bankalardan alýnacak olan Geçici Teminat Mektubu kabul edilmektedir. Anýlan iþe ait þartname Çemiþgezek Belediye Baþkanlýðý Fen iþleri Müdürlüðünde görülebilir ve 300,00 TL karþýlýðýnda satýn alýnabilir. Ýhaleye katýlmak isteyen gerçek veya tüzel kiþilerden alýnacak belgeler; Baþvuru Mektubu, Ortaklýk var ise ortaklýk beyannamesi ve ihaleye katýlacak kiþi için noter onaylý yetki belgesi ve imza sirküleri, geçici teminat mektubu veya banka teminat mektubu, gerçek kiþiler için nüfus cüzdaný fotokopisi, dokümanýn satýn alýndýðýna dair belge, tebellüð edildiðine dair ibarenin yer aldýðý imzalý þartname. Ayrýntýlý bilgi için; Çemiþgezek Belediye Baþkanlýðý-Fen Ýþleri Müdürlüðü, Tepebaþý Mahallesi Bademli Sokak No: 9 ÇemiþgezekTunceli, (428) 611 21 32 www.bik.gov.tr B: 13715

Hisarcýklýoðlu, Mardin Ticaret Sanayi Odasý'nýn düzenlediði toplantýda konuþtu.

Nusaybin kapýsý müthiþ pazar getirir TÜRKÝYE O­da­lar­ve­Bor­sa­lar­Bir­li­ði (TOBB) Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu, Tür­ki­ye’nin­I­rak,­Su­ri­ye­ve­Or­ta­do­ðu pa­zar­la­rý­na­u­la­þa­bil­me­si­i­çin­ö­nem­li im­kân­la­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­rek,­‘’Nu­say­bin­Sý­nýr­Ka­pý­sý­müt­hiþ­bir­pa­zar ge­ti­rir’’­de­di.­Nu­say­bin­Ye­ni­Güm­rük Ka­pý­sý’nýn­a­çý­lý­þý­nýn­ar­dýn­dan­Mar­din­Ti­ca­ret­Sa­na­yi­O­da­sý­ta­ra­fýn­dan dü­zen­le­nen­top­lan­tý­nýn­a­çý­lý­þýn­da­ko­nu­þan­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­‘’Bi­zim­kül­tü­rü­müz­de­çok­gü­zel­bir­söz­var­dýr. (Bir­lik­te­rah­met­ve­be­re­ket,­ay­rý­lýk­ta ga­zap­var­dýr.) Rah­met­ve­be­re­ke­ti gör­mek­is­ti­yor­san­bir­a­ra­ya­ge­le­cek­sin.­Pe­ki,­bu­na­sýl­o­la­cak?­Han­gi­i­de­o­lo­ji­de­o­lur­sa­ol­sun­Mar­din­di­ye­yü­re­ði­çar­par­sa­iþ­te­o­za­man­rah­met­ve be­re­ket­ge­lir.­Þeh­rin­ön­de­ge­len­le­ri­ni ya­tý­rým­la­ra­teþ­vik­et­me­niz­lâ­zým.­Bi­zim­ge­rek­Su­ri­ye,­ge­rek­i­se­I­rak­ve Or­ta­do­ðu­pa­za­rý­na­u­la­þa­bil­me­miz­i­çin­müt­hiþ­bir­im­kâ­ný­mýz­var.­Nu­say­bin­Sý­nýr­Ka­pý­sý­müt­hiþ­bir­pa­zar ge­ti­rir’’­de­di.­Tür­ki­ye’de­ki­þir­ket­sa­yý­sý­bir­ön­ce­ki­yýl­la­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da

yüz­de­16’lýk­bir­ar­týþ­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­“Bir­ön­ce­ki yý­la­gö­re,­Tür­ki­ye’de­kar­þý­lýk­sýz­çek ve­se­net­ler­le­art­ma­yok,­ek­sil­me­var. Yüz­de­26­a­zal­mýþ.­Bu­Tür­ki­ye’de­iç pi­ya­sa­sýn­da­e­ko­no­mi­nin­can­lý­ol­du­ðu­nu­gös­te­rir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Tür­ki­ye’de­ge­çen­yýl­a­lý­nan­ya­tý­rým­teþ­vik­le­ri­nin­art­tý­ðý­ný­be­lir­ten­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Tür­ki­ye’de­gi­ri­þim­ci­sa­yý­sý­nýn­art­tý­rýl­ma­sý­ge­re­kir. He­pi­miz­is­raf­ha­ram­dýr­kül­tü­rün­den­ge­li­yo­ruz.­Zen­gin­ol­ma­nýn­yo­lu ti­ca­ret­ten­ge­çer.­Ti­ca­re­ti­de­gi­ri­þim­ci­ya­par.­Gi­ri­þim­ci­sa­yý­sý­ný­art­tý­ra­maz­s ak­zen­g in­l e­þ e­m e­y iz.­Tür­k i­ye’nin­gi­ri­þim­ci­top­lam­sa­yý­sý­þu­an­da­1­mil­yon­300­bin­dir.­Nü­fu­sa­ba­kýl­dý­ðýn­da­ya­rý­ka­dýn,­ya­rý­er­kek. Þim­di­genç­er­kek­ve­kýz­la­rý­mý­zý­gi­ri­þi­ci­ya­pa­lým­ki,­da­ha­ça­buk­zen­gin o­la­lým.­Ýs­raf­et­ti­ði­miz­kay­nak­la­rý­mýz i­se­genç­le­ri­miz­dir.­Tür­ki­ye’de­ge­le­ce­ðin­en­ö­nem­li­di­na­miz­mi­o­lan genç­le­ri­(gi­ri­þim­ci­ol) di­ye­he­ves­len­di­re­lim,­zen­gin­le­þe­lim.’’­Mardin / aa

Ev sahiplerine beyan uyarýsý EV sa­hip­le­ri­i­çin­be­yan­dö­ne­mi­baþ­lý­yor.­Ge­lir­Ý­da­re­si­Baþ­ka­ný­Meh­met Kil­ci,­ki­ra­ge­li­ri­el­de­e­den­le­ri­be­yan­da bu­lun­ma­ya­ça­ðý­ra­rak,­‘’Ar­týk­bu­ge­lir­le­rin­giz­len­me­si­müm­kün­de­ðil’’­de­di. Ge­lir­Ver­gi­si­Ka­nu­nu­u­ya­rýn­ca,­2010 yý­lý­i­çin­de­el­de­e­di­len­ Gay­ri­Men­kul Ser­ma­ye­Ý­rat­la­rý­(GMSÝ)­ i­çin­1-25 Mart­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ge­lir­ver­gi­si be­yan­na­me­si­ve­ri­le­cek,­ay­so­nu­na ka­dar­da­ver­gi­nin­ilk­tak­si­di­ö­de­ne­cek.­2010­yý­lý­i­çin­mes­ken­ki­ra­ge­lir­le­rin­de­2­bin­600­li­ra­is­tis­na­­uy­gu­la­na­cak.­­Mes­ken­ki­ra­ge­li­ri­2­bin­600­li­ra­nýn­al­týn­da­o­lan­ev­sa­hip­le­ri­be­yan­na­me­ver­me­ye­cek.­Bu­tu­ta­rýn­ü­ze­rin­de ki­ra­ge­li­ri­el­de­e­dil­me­si­ha­lin­de­i­se ön­ce­2­bin­600­li­ra­lýk­is­tis­na­ra­ka­mý dü­þü­rü­le­cek,­ge­ri­ka­lan­tu­tar­ver­gi­ye ta­bi­tu­tu­la­cak.­Mes­ken­ki­ra­ge­li­ri­bu­lu­nan­lar,­gö­tü­rü­ya­da­ger­çek­gi­der yön­te­mi­ni­se­çe­cek­ve­bu­yön­tem­le­re

gö­re­ver­gi­len­di­ri­le­cek.­Ge­çen­yýl­el­de e­di­len­iþ­ye­ri­ki­ra­ge­lir­le­rin­de­ki­is­tis­na i­se­22­bin­li­ra­o­la­rak­uy­gu­la­na­cak. Em­lak­sa­hip­le­ri,­ki­ra­ge­li­ri­ne­ta­hak­kuk­e­den­ge­lir­ver­gi­si­nin­ilk­tak­si­di­ni 31­Mart­ak­þa­mý­na­ka­dar,­i­kin­ci­tak­si­di­i­se­Tem­muz­a­yý­i­çe­ri­sin­de­ya­tý­ra­cak.­Ver­gi­ler,­ver­gi­da­i­re­le­ri­nin­ya­ný­sý­ra,­tah­si­le­yet­ki­ban­ka­þu­be­le­ri­ne­de ö­de­ne­bi­le­cek.­Ge­lir­Ý­da­re­si­Baþ­ka­ný Meh­met­Kil­ci,­be­yan­dö­ne­mi­ön­ce­si mü­kel­lef­le­ri,­‘’za­ma­nýn­da­ve­doð­ru be­yan’’­i­çin­u­yar­dý.­2001­yý­lýn­da­387 bin­330­o­lan­gay­ri­men­kul­ser­ma­ye­i­ra­dý­fa­al­mü­kel­lef­sa­yý­sý,­2011­yý­lý­O­cak­a­yýn­da­971­bin­595’e­u­laþ­tý.­Böy­le­ce­ki­ra­ge­lir­le­ri­i­çin­ver­gi­ve­ren mülk­sa­hip­le­ri­nin­sa­yý­sý,­son­10­yýl­da 2,5­kat­tan­faz­la­ar­týþ­gös­ter­di.­Ki­ra ver­gi­si­ve­ren­le­rin­sa­yý­sý,­son­5­yýl­da 400­bin­367,­son­10­yýl­da­i­se­584­bin 265­art­tý.­­Ankara / aa

Türk markalardan 26 milyar dolar ciro BÝR LEÞ MÝÞ Mar­k a­l ar­ Der­n e­ð i bin,­yurt­dý­þýn­da­i­se­yak­la­þýk­6-7­bin (BMD)­Baþ­ka­ný­Yýl­maz­Yýl­maz,­bu­yýl ki­þi­yi­is­tih­dam­et­tik­le­ri­ni­vur­gu­la­ya­BMD­ü­ye­si­mar­ka­la­rýn­top­lam­25-26 rak,­‘’Bu­yýl­der­nek­ü­ye­si­mar­ka­la­rýn top­lam­ci­ro­su­nun­25-26­mil­yar mil­yar­do­lar­ci­va­rýn­da­ci­do­lar­ci­va­rýn­da­ol­ma­sý­ný ro­ya­u­laþ­ma­sý­ný­bek­le­bek­l i­y o­r uz.­Ge­ç en­yýl dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Yýl­BMD­ü­ye­si­mar­ka­la­rýn maz,­2011­yý­lýn­da Tür­ki­ye’de­ki­ma­ða­za­sa­Tür­ki­ye’de­TÜ­yý­sý­40­bin­di.­2011­yý­lý­ný ÝK­­ra­kam­la­rý­na 50­bin­ci­va­rýn­da­ma­ða­gö­re­yak­la­þýk­40 zay­la­bi­ti­ri­riz’’­di­ye­ko­nuþ­mil­yar­li­ra­lýk­ha­tu.­Yýl­maz,­ö­zel­lik­le­dün­ya zýr­gi­yim­pe­ra­ken­de i­le­Tür­ki­ye­mo­da­pe­ra­ken­bek­l en­t i­s i­ ol­d u­ð u­n u de­si­ve­teks­til­sek­tö­rü­nün söy­le­di.­BMD­ü­ye­si­mar­ka­la­rýn­yurt­dý­þýn­da­ki­ma­ða­za­sa­yý­sý­- bað­la­rý­ný­ko­pa­ra­cak,­ge­liþ­me­si­ni­en­nýn­2­bin­ol­du­ðu­nu,­bu­nun­2023­yý­- gel­le­ye­cek,­ti­ca­re­ti­ký­sýt­la­ya­cak­ye­ni lýn­da­20­bi­ne­u­laþ­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­- ver­gi­ler­gi­bi­ka­rar­la­rýn­gel­me­me­si­ni­ni ni­i­fa­de­e­den­Yýl­maz,­Türk­mar­ka­la­- is­te­dik­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di.­Ýstanbul / aa rýn­ þu­ an­d a yurt­dý­þýn­da­1 mil­yar­do­la­rýn ü­ze­rin­de­ci­ro­la­r ý­bu­l un­d u­Aðabeyimiz Hüseyin Kara'nýn kayýnpederi ðu­nu­kay­det­ti. muhterem aðabeyimiz Yýl­maz,­BMD ’un mar­k a­l a­r ý­n ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý yurt­i­çin­de­180 Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve

TAZÝYE

Kibar Gürsoy

ZAYÝ n Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Yeþiltepe

yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Sincan Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE

Selvi Birkan kardeþimizin dayýsý ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ

Rýhtým Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve unvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 13285

Dr. Arif Þerifoðlu ve eniþtesiHicret Aldemir'in vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli aileleri, yakýnlarý ve arkadaþýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Kahramanmaraþ Yeni Asya Bayan Okuyucularý


Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

TEKNÝK ÖZELLÝKLER:

Araç Sýnýfý: B Motor Hacmi: 1390 cc Silindir Sayýsý: 4 Þanzýman: 7 ileri DSG Maksimum Güç: 180 HP; 6200 d/d

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

Maksimum Tork: 250 Nm; 2000-4500 d/d Son hýz: 225 km/s 0-100 km/s hýzlanma: 7.2 s Gövde Þekli: Hatchback Kapý Sayýsý: 3

OTOMOBÝL Uzunluk: 4061 mm Geniþlik: 1693 mm Yükseklik: 1420 mm Boþ aðýrlýk: 1172 kg Bagaj Hacmi: 284 lt

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

Yakýt Tipi: Benzinli Þehiriçi yakýt tüketimi: 8.3 lt /100 km Þehirdýþý yakýt tüketimi: 5.3 lt /100 km Karma yakýt tüketimi: 6.4 lt /100 km Yakýt deposu: 45 lt

sedat@yeniasya.com.tr

13

Cenevre otomobil fuarý BU YIL 6 Mart 2008 tarihinde 78’inci kez kapýlarýný otomobil meraklýlarýna açacak olan ve 30 ülkeden 260 firmanýn katýldýðý Uluslararasý Cenevre Otomobil Fuarý’nda, 130 modelin dünya ve Avrupa tanýtýmý yapýlacak. Basýn açýlýþý bugün yapýlan ve yarýn da basýna açýk olacak fuar, 6-16 Mart 2008 tarihleri arasýnda ziyaretçiler tarafýndan görülebilecek. 77 bin 550 metrekarelik alanda 30 ülkeden 260 firmanýn yeni modellerini sergilediði fuarda, yeni modellerin yaný sýra sýra dýþý konsept modeller de yer alýyor. Cenevre Otomobil Fuarýnda bu yýl, 130 modelin dünya ve Avrupa tanýtýmý yapýlacak. Geçen yýla göre daha geniþ bir alanda düzenlenen fuarý 700 bin kiþinin ziyaret etmesi beklenir-

ken, iki gün boyunca fuarý çeþitli ülkelerden basýn mensuplarý takip edecek. Fuarýn bu yýlki odak noktasý, yeni teknolojiler ve alternatif yakýtlar olarak belirlenirken, fuarda tanýtýlacak modellerin 17’sini yeni teknolojili araçlar oluþturuyor. Bu yýl fuara ilk kez katýlan Çinli marka BYD hibrid modeliyle fuarda yer alýrken, Norveçli üretici Think Global ise elektrikli otomobilini tanýtacak. Japon otomobil markasý Infiniti de ilk kez fuara katýlacak. Fuarda, Renault Megane Coupe Concept, Renault Koleos, Ford Fiesta, Ford Kuga, Honda Accord Sedan, Volkswagen Scirocco, Infiniti FX, Peugeot 308 SW, Volvo XC60 gibi modeller ilk kez meraklýlarýn beðenisine sunulacak.

SEAT Ib i Cupra 1 za TSI 180 .4 HP

MOTOR VE PERFORMANS - Seat Cupra, 180 hp 1.4 lt TSI çift-turbo motor, rakipsiz 7 vitesli DSG þanzýman ve kendiliðinden kilitlenen spor diferansiyeli XDS ile donatýlmýþtýr: 1.4 TSI motor, 6200 d/d’de 180 HP güç ve 2400-4500 d/d arasýnda 250 Nm tork üretiyor. Motorun bu baþarýsýnda iki besleme sisteminin, kompresör ve turbonun uyumlu olarak çalýþmasý pay sahibi. 2400 d/d’ye kadar sadece kompresör görev yaparken, 2500-3500 d/d arasýnda kompresör +turbo, 3500 d/d’den sonra ise sadece turbo besleme görev yapýyor. Bu sayede kompresör ve turbonun kendilerine has olumsuzluklarý giderilmiþ oluyor. Özellikle sportif kullaným (S) modunda gaz pedalýna çok güzel tepkiler veren motor, alt devirlerden baþlayarak otomobili ivmelendiriyor ve hiçbir zaman güç sýkýntýsý yaþatmýyor. Performanslý kullanýmda 12.0 lt/100 km seviyelerine çýkan tüketim, normal þartlarda 8.5-9.0 lt/100 km seviyelerinde seyrediyor.

KÜÇÜK ATEÞ PARÇASI KÜÇÜK VE DE HIZLI HATCHBACK (HHB) IBÝZA CUPRA, ÝLK DEFA BÝR KÜÇÜK SINIF HHB'DE KULLANILAN 7 ÝLERÝ ORANLI ÇÝFT KAVRAMALI BÝR DSG ÞANZIMAN ÝLE ADETA KÜÇÜK BÝR "ATEÞ PARÇASI." HIZLI hatchback (HHB) mi dediÐ RECEP BOZDA niz? Bu sýnýfýn üyelerinden birini söyleyeyim: Seat Ibiza Cupra. Bu, niasya.com.tr recepbozdag@ye kü çük ve de hýz lý hatc hback, HHBseverler için güzel bir haber. Zira bu sýnýfa ait otomobillerin sesi pek çýkmýyordu. Seat tasarým Direktörü olan Luc Donckerwolke -ki, daha önce Lamborghini tasarýmcýsýydý -ve ekibinin ortaya koyduðu “Ok tasarýmý”na uy gun ü re ti mi ya pý lan Cup ra’nýn her ver si yo nun da dikkat çeken bir görüntü var. Cupra’nýn dikkat çeken sportif detaylarý da þöyle; ön tampon, baklava formu ýzgara petekleri, karartýlmýþ farlar, siyah renkli yan ayna kaplamalarý ve difüzör formlu arka tampon... Ýç mekanda, geleneksel hale gelen sportifleþtirme uygulanmýþ. 1970’lerdeki yarýþ otomobillerindeki koltuk desenlerini akla getiren koltuk döþemeleri, alüminyum pedal seti, altý düzleþtirilmeþ direksiyon simidi ve parlak siyah renkte müzik sistemi ve klima kumandalarý... Teknik olarak HHB geleneklerinden farklý bir araç Cupra. Zira ilk defa bir küçük sýnýf HHB’de kullanýlan 7 ileri oranlý çift kavramalý bir DSG þanzýmana sahip. Düz vites seçeneði de olan þanzýman D ve S modlarýna sahip. D ekonomik ve genel kullaným; üst devirlerde vites deðiþtiren S ise sportif kullaným için.

DGS VE XDS Bir otomobilde, güçlü motor ve önden çekiþ biraraya gelince tabiî olarak direksiyonda görülen ve ön tarafýn yola tutunamayarak gezinmesi ile ortaya çýkan handikap, Cupra’da neredeyse hissedilmiyor. Bunun sebebiyse elektronik bir difrensiyal kilidi olarak da tanýmlanabilecek ve ESP müdaheleleri ile faaliyet gösteren XDS sistemi. Bir de Cupra’nýn spor koltuklara oturun, motoru çalýþtýrýn, güçlenen homurtusunu duyun. Gaz pedalýna sonuna kadar basýn ve vücudunuzun kontrolünü ele geçiren yerçekimini hissedin. Sonra DSG düðmesini hafifçe týklatýn ve ellerinizi direksiyondan çekmeden yedinci vitesten beþinciye geçmenin nasýl bir his olduðunu tecrübe edin, derim. Seat, bunun için, Cupra’nýn süspansiyon sistemini sportif kullanýma göre elden geçirmiþ. Öte yandan, direksiyon yeterince hýzlý olsa da düþük hýzlarda biraz tepkisiz kalýyor gibi. Ayrýca otoyolda stabil olan Cupra, farklý asfalt türlerinde zaman zaman içeriye fazla ses aldýðýný görüyorsunuz. Özetle, Ibiza Cupra, fiyatýný hakediyor. Ve de en güzel yaný da motoru olan Cupra, HHB tutkunlarýna istediklerini karþýlayacak özelliklere sahip desek fazla söylemiþ olmayýz.

Lancia Delta’da avantajlý son hafta! LANCÝA Türkiye, 28 Þubat’a kadar devam edecek satýþ kampanyasý çerçevesinde 1500 Euro’luk özel indirim fýrsatýyla 22 bin 450 Euro’dan baþlayan anahtar teslim satýþ fiyatýna sahip Lancia Delta modeli için Koç Fiat Kredi desteðiyle özel kredi kampanyasý düzenliyor. 1.6 litre silindir hacimli 120 HP’lik turbo dizel motor seçeneði ve bu motor versiyonunda isteðe baðlý sunulan otomatik þanzýman gibi benzersiz kombinasyon özelliklerine sahip Lancia Delta model ailesi, zengin standart donanýmý ve aristokrat tasamýyla dikkatleri topluyor. Tofaþ çatýsý altýnda yer alan Lancia Türkiye, lüks kompakt sýnýfýn en aristokrat ve sýradýþý temsilcisi olarak ön plana çýkan Lancia’nýn Delta modeli için Þubat ayýna yönelik kampanyasýyla dikkat çekiyor. 1500 Euro’luk özel indirim avantajýnýn sunulduðu Lancia’nýn Delta model için düzenlediði yýl sonu kampanyasý kapsa-

mýnda Koç Fiat Kredi çatýsý altýndaki Lancia Finans’tan balon ödemeli kredi imkaný da sunuluyor. 1.6 litre silindir hacimli 120 HP’lik turbo dizel motor seçeneði ve bu motor versiyonunda isteðe baðlý sunulan otomatik þanzýman gibi benzersiz kombinasyon özelliklerine sahip Lancia Delta model ailesi; 6 havayastýðý, Absolute Handling System, LED aydýnlatma teknolojili ön ve arka farlar, çift bölgeli otomatik klima, direksiyondan kumandalý MP3’lü radyo-CD çalar, krom dýþ pencere çerçeveleri, deri & Alcantara koltuk döþemesi, elektrikli katlanabilir ve ayarlanabilir ýsýtmalý yan dikiz aynalarý, viraj içi aydýnlatan ön sis farlarý, karartýlmýþ arka yan camlar, deri direksiyon ve vites topuzu, soðutuculu ön kol dayama, kaydýrýlabilir arka koltuk ve 16 inçlik hafif alaþýmlý jant gibi zengin baþlangýç donaným seviyesiyle de dikkat çekiyor.

Hyundai yeni yýldýzý i40 ile Cenevre’de Skoda’nýn yeni kurumsal yüzü Cenevre’de sahne alýyor SKODA, Cenevre Motor Show’da baþarýlarýný taçlandýrýrken, yeni kurumsal tasarýmýnýn tanýtýmýný da yapacak. Geçtiðimiz 20 yýldaki olaðanüstü dinamik büyümenin ve 2010 yýlýnda bugüne kadarki en iyi satýþ baþarýsýnýn ardýndan Çek otomotiv üreticisi Skoda, satýþlarýný 2018 yýlýna kadar ikiye katlama arzusunu da içeren yeni hedefler koyuyor. Yakýn geçmiþteki baþarýlarýný daha ileri büyümenin temeli olarak gören Skoda, Cenevre Motor Show’da 2. holde bulunan bin 918 metrekarelik standýnda, ürün gamýnýn yanýsýra markanýn yeni imajýný yansýtan konsept aracýný da sergileyecek. Konsept araç, 2012 yýlýndan itibaren yeni Skoda modellerinde kullanýlacak olan yeni logoyu barýndýracak. Skoda’nýn Cenevre Motor Show’da

MITSUBISHI ASX VE i-MiEV, EURO NCAP GÜVENLÝK TESTÝNDE PARLADI MITSUBISHI ASX, Avrupa’nýn en önemli güvenlik testi Euro NCAP çarpýþma testinden 5 yýldýz aldý. Böylece ASX’in göz alýcý tasarýmý ve her ayrýntýsý düþünülmüþ donaným özelliklerinin yaný sýra maksimum güvenliði de tescil edilmiþ oldu. Ayrýca Mitsubishi’nin bütün dünyada seri üretime geçen ve satýþa sunulan ilk yüzde yüz elektrikli otomobil i-MiEV, Euro NCAP’ten 4 yýldýz aldý.

yapacaðý sunum markanýn girdiði yeni yönü anlatýrken, yeni renk çizgilerine sahip geleneksel kanatlý ok logosu artýk daha kusursuz ve belirgin hale gelirken, yeni logo fuar sonrasý bütün dünyadaki showroom sergi alanlarýna hýzla adapte edilecek. Skoda, Cenevre Motor Show’da ayrýca motor sporlarýndaki 110'uncu yýlýný da kutlayacak. Cenevre Motor Show, Skoda’nýn motor sporlarýndaki baþarýlarýný ve büyük zaferlerinin keyfini müþterilerine aktaracaðý, özel imalat, spor þaseye sahip, siyah aksesuarlar içeren Fabia Monte Carlo’nun prömiyerine de tanýklýk edecek. Marka 110'uncu motorsporlarý sezonuna, Freddy Loix’in Fabia Super 2000’i ile 2. olarak bitirdiði 100'üncü Monte Carlo Rallisi ile müthiþ bir baþlangýç yapmýþtý.

Fiat Freemont için geri sayým baþladý! FÝAT Grubu’nun Chrysler Grubu’yla global ortaklýðýn Fiat markasýna ilk yansýmasýný temsil eden ve Dodge Journey modeli temel alýnarak geliþtirilen Fiat Freemont’un uluslar arasý gösterimi için geri sayým baþlarken, Fiat logolu iç mekân görselleri de gün ýþýðýna çýktý. Meksika’da bulunan Toluca Fabrikasý’nda bantlardan inerek Avrupa yolunu tutacak olan Fiat Freemont, lüks kabin içi detaylarý, 3 koltuk sýrasýnda 7 kiþiye varan oturma kapasitesi ve 1461 litreye varan yükleme alanýyla da ön plana çýkýyor. Dodge versiyonundan farklý olarak kýrmýzý Fiat logosunun taçlandýrdýðý yeni tip ýzgara, estetik ön ve arka tamponlar ile LED teknolojili farlar, kaslý Fiat Freemont’un ilk bakýþta göze çarpan tasarýmsal farklýlýklarýný içeriyor. Fiat Freemont’un kaslý motor kaputu altýnda ise Fiat PowerTrain tarafýndan geliþtirilen iki adet turbo dizel motor öncelikli olarak ön plana çýkýyor. 2.0 litre silindir hacimli 140 HP ve 170 HP’lik 4 silindirli turbo dizel motorlara ek olarak Chrysler Grubu’nun Pentastar serisi 276 HP’lik V6 benzinli motoru, Fiat Freemont’un tek benzinli güç ünitesi olarak görev yapacak.

HYUNDAI 2011 Cenevre Otomobil Fuarý’ndan hemen önce tamamen yeni modeli i40’ýn fotoðraflarýný dünya basýný ile paylaþmýþtý. i40, markanýn yeni sloganý “New Thinking. New Possibilities” ile eþ zamanlý olarak Cenevre’de ilk kez görücüye çýkacak. Hyundai’deki deðiþim rüzgarýnýn ilk ipuçlarýný veren i40, markanýn ulaþýlabilir lüks otomobil anlayýþý çerçevesinde, “Modern Premium” konseptinin yüzü olacak. Hyundai i40, markanýn Avrupa Pazarý için özel olarak hazýrlamýþ olduðu ilk D Segmenti otomobili. Otomobilin motor seçenekleri, teknolojisi ve donaným seviyesi tamamen Avrupa Pazarý’na uygun olarak geliþtirildi. Akýcý Hyundai tasarýmýna sahip i40, markanýn karakteristik altýgen ön dizaynýný taþýyor ve bu tasarýmý mücevher görünümündeki farlar tamamlýyor. Ön kýsýmdaki karakteristik çizgiler, akýcý tasarým ile arka kýsma kadar uzanarak i40’a göz alýcý bir görünüm kazandýrýyor. Hyundai’nin “Herkes Ýçin Ulaþýlabilir Premium Otomobiller” söylemini doðrular þekilde i40’ýn sýnýfýnýn çok üzerindeki donaným seviyesi, D Segmentine yeni bir boyut kazandýrýyor. Elektrik kontrollü ve ýsýtmalý koltuklar, Hyundai i40’da hem ön hem de arka koltuklarda bulunuyor. Isýtmalý direksiyon ve otomatik ön cam buðu çözücüsü ise i40’ýn D segmentine kazandýrdýðý yeni donanýmlar. Modern

Premium konsepti, i40’ýn motor seçeneklerinde de göze çarpýyor. 1.7 litrelik di zel mo tor, ki lo met re ba þý na 113 gramlýk karbondioksit gazý salýnýmý ile sýnýfýnýn en çevreci motoru ünvanýný hak ediyor. i40’da ayný zamanda 1.6 litrelik benzinli motor seçeneðide sunuluyor. GDI teknolojisine sahip benzinli motor da düþük tüketim deðerleri ile dikkat çekiyor. Hyundai Motor Europe Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý ve COO’su Allan Rushforth, i40 ile ilgili yaptýðý açýklamada; “Ulaþýlabilir fiyata daha fazlasýný sunmak Hyundai için her zaman geçerli bir anlayýþ olmuþtur. Þimdi bunu “New Thinking. New Possibilities” sloganýmýz ile pekiþtiriyoruz. i40, segmentinde ulaþýlabilir fiyata, daha üstün donanýmlarla satýþa sunulan premium bir otomobil olarak, bizim bu söylemimizi en iyi þekilde doðruluyor. Etkileyici tasarýmý, yüksek donaným seviyesi ve segmentine çað atlatan teknolojisi ile i40, rakiplerinden kolayca ayrýlýyor” dedi. Hyundai i40, Cenevre Otomobil Fuarý’nda sahneyi markanýn 1+2 kapý konseptinde tasarladýðý ve yýlýn ikinci çeyreðinde Avrupa’da satýþa sunulacak olan Veloster ile paylaþacak. Ayný zamanda Hyundai, fuarda Curb Konsepti’ni de sergileyecek. Daha önce Dünya Prömiyeri’ni Detroit’te gerçekleþtiren her iki model de Avrupa’da ilk kez Cenevre’de sergilenecek.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

SPOR

...VE LÝDER DEVRÝLDÝ AVNÝ AKER'DE NEFESLERÝ KESEN BÝR 90 DAKÝKA YAÞANDI. TRABZONSPOR ÝKÝ KEZ ÖNE GEÇTÝÐÝ MAÇTAN BERABERLÝKLE AYRILDI VE GOL FARKIYLA LÝDERLÝÐÝ FENER'E KAPTIRDI.

SELÇUK ÞOKU

MAÇTAN DAKÝKALAR TRABZONSPOR, kar­þý­laþ­ma­nýn­2. da­ki­ka­sýn­da­ilk­a­ta­ðýn­da­go­lü­bul­du. Bu­da­ki­ka­da­So­u­ley­ma­no­u’nun­a­ya­ðýy­la­u­zak­laþ­týr­mak­is­te­di­ði­to­pu­ö­nün­de­bu­lan­Col­man­me­þin­yu­var­la­ðý­Ja­ja’ya­ak­tar­dý.­Ce­za­a­la­ný­i­çin­de­ki bu­fut­bol­cu­nun­sa­vun­ma­o­yun­cu­la­rý­ný­ge­çe­rek­yap­tý­ðý­yer­den­vu­ruþ­ta­top fi­le­le­re­git­ti:­1-0 18. da­ki­ka­da­Bu­rak’ýn­yak­la­þýk­30 met­re­den­þu­tun­da,­ka­le­ci­So­u­ley­ma­no­u­sað­ta­ra­fý­na­doð­ru­ge­len­to­pu güç­lük­le­çel­me­yi­ba­þar­dý. 21. da­ki­ka­da­Kay­se­ris­por­ilk­teh­li­ke­li­a­ta­ðýn­da­go­lü­bu­la­rak,­be­ra­ber­li­ði sað­la­dý.­Bu­da­ki­ka­da­sol­dan­ra­kip­le­rin­den­sýy­rý­la­rak­son­çiz­gi­ye­doð­ru­i­nen­Am­ra­bat,­to­pu­i­çe­ri­de­ki­Ab­dul­lah’a­doð­ru­çý­kar­dý.­Ya­kýn­me­sa­fe­de­ki Ab­dul­lah’ýn­þu­tun­da­ka­le­ci­O­nur’dan dö­nen­to­pu,­ay­ný­fut­bol­cu­ka­fay­la­fi­le­le­re­gön­der­me­yi­ba­þar­dý:­1-1 38. da­ki­ka­da­Col­man’ýn­sað­dan kor­n er­a­t ý­þ ýn­d a,­ön­di­r ek­t e­k i­U­mut’un­ka­fa­vu­ru­þun­da,­top­ka­le­ci So­u­ley­ma­no­u’da­kal­dý. 41. da­ki­ka­da­Col­man’ýn sað­dan­kul­lan­dý­ðý­kor­ner a­tý­þýn­da,­ka­fa­lar­dan­se­ken­to­pu­ö­nün­de­bu­lan Ca­le’nin­þu­tun­da,­ka­le­ci So­u­ley­ma­no­u­sol­ta­ra­fý­na­ya­t a­r ak­to­p u­çel­d i. Dö­nen­to­pu­al­tý­pas­i­çin­de uy­gun­du­rum­da­ö­nün­de­bu­lan­U­mut,­kö­tü­bir­vu­ruþ­la­üs­ten­a­u­ta­gön­der­di. Kar­þý­laþ­ma­nýn­ilk­ya­rý­sý­1-1’lik­be­ra­ber­lik­le­so­na­er­di.

HAFTAYA lider giren Trabzonspor, Kayserispor maçý öncesi Selçuk Ýnan þoku yaþadý. Baðýrsak enfeksiyonu sebebiyle önceki gün özel bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Selçuk Ýnan, 18 kiþilik maç kadrosunda yer almadý. Teknik direktör Þenol Güneþ, kendisini iyi hissetmesine raðmen Selçuk’a Kayserispor karþýsýnda görev vermedi. Selçuk bu sezon ikinci kez bir maçta forma giyemedi. Selçuk’un yerine, Manisaspor maçýnda galibiyet golünü atan Brezilyalý oyuncu Alanzinho, ilk 11’de görev yaptý.

TAKIMLAR

O G B M A Y Av. P

1 -Fenerbahçe 23 2- Trabzonspor 23 3- Bursaspor 23 4- Kayserispor 23 5- Gaziantepspor23

16 15 14 12 11

3 6 6 7 7

4 2 3 4 5

54 49 40 32 26

24 19 18 20 18

30 30 22 12 8

51 51 48 43 40

3 3

2-1 Gençlerbirliði'nden sonra Konyaspor'u da yenmeyi baþardý. FOTOÐRAF: AA

Karabük 2’de 2 yaptý SPOR To­to­Sü­per­Lig­de­5­maç­lýk­ga­li­bi­yet­has­re­ti­ni­ge­çen haf­ta­G.­Bir­li­ði’ni­dep­las­man­da­mað­lup­e­de­rek­so­na­er­di­ren K.­Ka­ra­büks­por,­23.­haf­ta­kar­þý­laþ­ma­sýn­da­e­vin­de­Kon­yas­por’u­2-1­ye­ne­rek­üst­üs­te­i­kin­ci­ga­li­bi­ye­ti­ni­al­dý.­Maç­ta Kon­yas­por­5.­da­ki­ka­da­Za­yet­ta’nýn­go­lüy­le­ö­ne­geç­me­si­ne rað­men,­Cer­nat­(p)­ve­Ra­gu­ed’in­sa­yý­la­rý­na­en­gel­o­la­ma­dý­ve ev­sa­hi­bi­e­kip,­ge­ri­ye­düþ­tü­ðü­kar­þý­laþ­ma­yý­ka­zan­ma­yý­bil­di. Bu­so­nuç­la,­K.­Ka­ra­büks­por­pu­a­ný­ný­32­ya­par­ken,­Kon­yas­por­16­pu­an­da­kal­dý­ve­düþ­me­hat­týn­dan­kur­tu­la­ma­dý.

H. AVNÝ AKER Zapata « Serkan «

Oðuzhan «« Kus «« Yunus Yýldýrým Erdinç Sezertam Alpaslan Dedeþ

Sarý Kartlar:

4-2 Polonyalý oyuncu Grosicki hat-trick yaparak yýldýzlaþtý. FOTOÐRAF: AA

Goller: Dk. 32

Sivas düzlüðe çýktý SPOR To­to­Sü­per­Li­gin­23.­haf­ta­sýn­da­gol­lü­ge­çen­mü­ca­de­le­de­ Si­vass­por,­ sa­ha­sýn­da­ Ma­ni­sas­por’u­ 4-2­ yen­di.­ Po­lon­ya­lý­o­yun­cu­Gro­sic­ki­at­tý­ðý­üç­gol­le­yýl­dýz­la­þýr­ken,­ev­sa­hi­bi­nin­di­ðer­sa­yý­sý­E­ne­ra­mo’dan­gel­di.­Simp­son­ve­Hü­se­yin’in­gol­le­ri­i­se­Ma­ni­sas­por’a­pu­an­i­çin­ye­ter­li­ol­ma­dý.­Bu ga­li­bi­yet­le­Si­vass­por­pu­a­ný­ný­19’a­yük­selt­ti­ve­düþ­me­hat­tý­nýn­ü­ze­ri­ne­çýk­tý.­E­ge­tem­sil­ci­si­i­se­31­pu­an­da­kal­dý.­Ta­raf­ta­rý­na­lig­de­77­gün­a­ra­dan­son­ra­ga­li­bi­yet­ar­ma­ðan­e­den­Si­vass­por’da­fut­bol­cu­lar­ve­tek­nik­he­yet­bü­yük­se­vinç­ya­þa­dý.­

ÞOTA, AVNÝ AKER’DE TRABZONSPOR’DA 1995-96 sezonunda 25 golle gol kralý olan Þota Arvaladze, bu kez Hü se yin Av ni A ker Sta dý’nda Kay se ris por’un teknik direktörü olarak sahaya çýktý. Teknik direktör Þenol Güneþ, Kayserispor yedek kulübesine giderek Þota ve Süleyman Hurma ile kucaklaþarak hasret giderdi.

Tek satýrlýk resim altý lütfen.... FOTOÐRAF: AA

TFF’den Erbakan için mesaj FUTBOL Fe­de­ras­yo­nu,­es­ki­Baþ­ba­kan­ve­Sa­a­det­Par­ti­si­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nec­met­tin­Er­ba­kan’ýn­ve­fa­tý­se­be­biy­le­baþ­sað­lý­ðý­me­sa­jý­ya­yým­la­dý.­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu’nun­in­ter­net­si­te­sin­den­ya­yým­la­nan me­saj­da,­‘’Tür­ki­ye­Fut­bol­Fe­de­ras­yo­nu,­mer­hum­Er­ba­kan’a­tan­rý­dan­rah­met,­a­i­le­si­ne­ve­ya­kýn­la­rý­na­baþ­sað­lý­ðý­di­ler’’­de­nil­di.­

Ýstanbul BÞB, seyirci problemini çözecek n ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyespor Kulübü Futbol Þube Sorumlusu Kamil Dizar, Galatasaray karþýsýnda iyi oyun ortaya koyarak haklý bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Dizar, ‘’Kazanmayý ümit ediyorduk. Ýyi oynayarak, þýk bir galibiyet aldýk’’ dedi. Karþýlaþmada kendilerini destekleyen seyircilere de teþekkür eden Dizar, þöyle konuþtu: ‘’Böyle bir taraftar grubunun bizi desteklemesi nedeniyle mutluyuz. Yeni stadýmýz hizmete girince ulaþým daha kolaylaþacak, zaman içinde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, seyirci problemini de çözecek.’’

“Penaltý kaçýnca puan da kaçtý” Dortmund, Bayern Münih deplasmanýnda 3-1 kazanýrken, Nuri takýmýnýn 2. golünü atmýþtý.

NURÝ, HOCASININ GÖZLÜÐÜNÜ KIRDI BAYERN Mü­nih’i­ ön­ce­ki­ gün­ dep­las­man­da­ 3-1­ yen­me­yi­ ba­þa­ran­ Bo­rus­si­a Dort­mund’da­ oy­na­yan­ mil­li­ fut­bol­cu Nu­ri­ Þa­hin,­ maç­ son­ra­sýn­da­ za­fer­ se­vin­ci­ i­le­ ü­ze­ri­ne­ at­la­dý­ðý­ tek­nik­ di­rek­tö­rü­Jür­gen­Klopp’un­göz­lü­ðü­nü­kýr­dý ve­Klopp’un­yü­zün­den­ha­fif­þe­kil­de­ya­ra­lan­ma­sý­na­se­bep­ol­du.­Ba­zý­ga­ze­te­ve der­gi­le­rin­ ha­be­rin­de,­ Nu­ri’nin­ se­vinç i­le­Klopp’un­ü­ze­ri­ne­sýç­ra­dý­ðý,­bu­a­ra­da­ko­lu­nu­yü­zü­ne­çarp­tý­ðý­ve­Klopp’un

göz­lü­ðü­nü­ ye­re­ dü­þür­dü­ðü­ be­lir­til­di. O­lay­ sý­ra­sýn­da­ Klopp’un­ dü­þen­ göz­lü­ðü­nün­ yü­zün­de­ bir­ çi­zik­ o­luþ­tur­du­ðu ve­ya­na­ðý­nýn­ka­na­dý­ðý,­ye­re­dü­þen­göz­lü­ðü­nün­ de­ ký­rýl­dý­ðý­ i­fa­de­ e­dil­di.­ Ta­kým­ dok­t o­r u­ Mar­k us­ Bra­u n’un, Klopp’un­ sað­ gö­zü­nün­ al­tý­na­ 2­ a­det ya­r a­ ban­d ý­ ya­p ýþ­t ýr­d ý­ð ý­ kay­d e­d il­d i. Klopp,­ o­lay­dan­ son­ra­ ‘’As­lýn­da­ göz­lük ký­rýl­maz­ cins­ten.­ A­ma­ Nu­ri­ ye­ni­ de kýr­ma­yý­ba­þar­dý’’­þek­lin­de­es­pri­yap­tý.

n SPOR Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Kasýmpaþa’da futbol þube sorumlusu Mehmet Süha Sidal, ‘’Daha çok pozisyon yakalayan taraf bizdik ama hesapta olmayan goller yedik’’ dedi. Mehmet Süha Sidal, izleyenlere zevk veren bir futbol ortaya koyduklarýný kaydetti. Ýyi futbollarýnýn karþýlýðýný alamadýklarýný belirten Sidal, ‘’Daha çok pozisyon yakalayan taraf bizdik ama hesapta olmayan goller yedik. Penaltýyý kaçýrýnca puaný da kaçýrdýk. Maðlubiyete raðmen ortaya koyduðumuz futbol umut veriyor. Takýmýmýza inanýyoruz’’ dedi.

Özat’ýn yerine Bakkal n TEK NÝK di rek tör Ü mit Ö zat’ýn gö re vinden ayrýlmasýnýn ardýndan arayýþlarýna hýz ve ren A. Gü cü, Mesut Bakkal ile anlaþtý. Sarý-lacivertlilerin takýmýn baþýna getirdiði Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaþtýðý, gelecek sezon için de opsiyonu bulunduðu ifade edildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

SPOR

15

Beþiktaþ moral peþinde nsokur@gmail.com

TEKNÝK di­rek­tör­Bernd­Schus­ter­yö­ne­ti­min­de sý­kýn­tý­lý­gün­ler­ge­çi­ren­Be­þik­taþ,­Spor­To­to­Sü­per­Lig’de­bu­gün­dep­las­man­da­kar­þý­la­þa­ca­ðý MP­An­tal­yas­por’u­ye­ne­rek,­kö­tü­gi­di­þi­son­lan­dýr­mak­a­ma­cýn­da.­Son­4­res­mi­ma­çý­ný­kay­be­den,­5­maç­týr­ga­lip­ge­le­me­yen­si­yah-be­yaz­lý­e­kip,­Sü­per­Lig’de­he­nüz­22.­haf­ta­da­þam­pi­yon­luk­ya­rý­þý­nýn­bir­hay­li­u­za­ðý­na­dü­þer­ken,­U­E­FA Av­ru­pa­Li­gi’ne­i­se­2.­tur­da­Di­na­mo­Ki­ev’e­i­ki maç­ta­8­gol­yi­ye­rek­e­len­di.­Ge­le­cek­se­zon­Av­ru­pa­ku­pa­la­rý­na­ka­tý­la­bil­me­u­mut­la­rý­ný­bü­yük öl­çü­de­Zi­ra­at­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý’ný­ka­zan­ma­ya bað­la­yan­Be­þik­taþ,­An­tal­ya­dep­las­ma­nýn­da­ga­lip­ge­le­rek,­kö­tü­gi­di­þe­‘’dur’’­de­mek­is­ti­yor.­Sü­per­Lig’de­7­maç­týr­ka­za­na­ma­yan­Meh­met Öz­di­lek­yö­ne­ti­min­de­ki­MP­An­tal­yas­por’a­kar­þý­lig­de­ki­son­15­ma­çý­ný­da­kay­bet­me­yen­Be­þik­taþ,­son­haf­ta­lar­da­bir­hay­li­üz­dü­ðü­ta­raf­tar­la­rý­na­ga­li­bi­yet­he­di­ye­et­mek­is­ti­yor.­Be­þik­taþ’ta,­kýr­mý­zý­kart­ce­za­lý­sý­Fer­ra­ri­i­le­sa­kat­lý­ðý bu­lu­nan­Ernst­ve­Ni­hat­bu­gün­kü­maç­ta­for­ma gi­ye­me­ye­cek.­Be­þik­taþ’ta­3’er­sa­rý­kart­la­rý­bu­lu­nan­Nob­re,­Ýs­ma­il­Köy­ba­þý­ve­Ne­cip­Uy­sal,­sa­rý­kart­ce­za­sý­ný­rýn­da­bu­lu­nu­yor.­Lig’de­4­maç­týr­ka­za­na­ma­yan­Be­þik­taþ’ýn­32,­7­maç­týr­ka­za­na­ma­yan­MP­An­tal­yas­por’un­i­se­25­pu­a­ný­bu­lu­nu­yor.­Mar­dan­An­tal­yas­por­Sta­dý’nda­sa­at 20.00’de­baþ­la­ya­cak­23.­haf­ta­nýn­son­ma­çý­ný ha­kem­Bü­lent­Yýl­dý­rým­yö­ne­te­cek.

MP Antalyaspor'a resmî maçlarda tam 11 gol attý.

Bobo, Antalya’yý boþ geçmiyor! BEÞÝKTAÞ’IN Brezilyalý futbolcusu Deivson Rogerio da Silva ‘’Bobo’’’nun, Türkiye kariyerinde resmi maçlarda bugünkü rakipleri Medical Park Antalyaspor’a 11 golü bulunuyor. Bobo, bu gollerden 8’ini Süper Lig’de, 3’ünü ise Türkiye Kupasý’nda kaydetti. Brezilyalý futbolcu, geçen sezonun ikinci yarýsýnda Beþiktaþ’ýn deplasmanda 1-0 ve bu sezon Ýstanbul’da 2-1 kazandýðý Süper Lig maçlarýnda takýmýnýn 3 golüne de imza koydu.

BJK Cola Turka rahat kazandý: 72-92 BEKO Basketbol Ligi’nde Beþiktaþ Cola Turka deplasmanda Bornova Belediyesi’ni 92-72 maðlup etti. Konuk takým üst üste 2. maçýný kazanarak, galibiyet sayýsýný 12’ye yükseltti. Karþýlaþmanýn son periyodunda bir pozisyonda Collins’in müdahalesiyle yere düþen Bekir, kalan 9 dakikalýk bölümde oynamadý.

Polat, G. Saray için mutlaka birþeyler yapmalý d­nan­Po­lat­ve­yö­ne­ti­mi­ba­ka­lým­bu­ýz­dý­ra­ba­ne­ka­dar­da­ha­ta­ham­mül­e­de­cek.­G.Sa­ray,­ta­ri­hi­nin­en­kö­tü­re­ko­ru­na­hýz­la­gi­der­ken,­Ad­nan­Po­lat'ýn­bu­du­ru­mu­ça­re­siz­ler­gi­bi­iz­le­me­si­hay­ret­ve­ri­ci­bir du­rum.­Bu­tab­lo­ya­þa­nýr­ken­baþ­kan­lýk­ma­ka­mý,­do­la­yý­sýy­la­so­rum­lu­luk­ma­ka­mýn­da­bu­lun­mak­ken­di­si­ni­çok­ça­ra­hat­sýz­e­di­yor­dur mut­la­ka.­Ta­raf­tar­ve­ca­mi­a­nýn­di­ðer­ü­ye­le­ri bir­þey­ya­pa­ma­ya­ca­ðý­na­gö­re,­Sa­yýn­Ad­nan Po­lat­mut­la­ka­bir­þey­ler­yap­ma­lý.­Böy­le­git­me­ye­ce­ði,­ye­ni­bir­a­çý­lý­mýn­ge­re­ke­li­ol­du­ðu Re­ij­ka­ard­gön­de­ril­di­ðin­de­bel­liy­di.­Çö­züm yan­lýþ­yol­lar­da­a­ran­dý.­Ha­gi­ta­ký­mý­to­par­la­ma­da­ve­tek­nik­a­dam­lýk­va­sýf­la­rýn­da­me­se­le­le­rin­çok­ge­ri­sin­de­kal­dý.­Lig­de­dör­dün­cü­lük­ve­ü­çün­cü­lük­te­bir­he­def­tir.­Ku­pa­da G.An­tep'e,­Çar­þam­ba­gü­nü­e­le­nil­di­ðin­de, G.Sa­ray­lig­de­ki­ka­lan­11­ma­çý­han­gi­mo­ral­ve mo­ti­vas­yon­la­oy­na­ya­cak? G.Sa­ray­lig­de­11.­mað­lu­bi­ye­ti­ni­al­dý.­Bun­dan­son­ra­ki­her­mað­lu­bi­yet­ye­ni­bir­re­kor de­mek.­G.Sa­ray'­ýn­bu­ha­li­ti­pik­bir­A­na­do­lu ta­ký­mý­na­ben­zi­yor.­O­yun­cu­ka­li­te­si­de­öy­le. Ta­ký­mýn­kap­ta­ný­Ar­da­bu­se­zon­or­ta­lýk­ta yok.­Pi­no­haf­ta­lar­dýr­sa­kat.­Mi­si­mo­viç­in­yýl­dý­zý­Ha­gi­yle­ba­rýþ­ma­dý.­Ba­roþ­ye­ni­ye­ni­form tu­tu­yor.­Ta­kým­sis­te­mi­ni­kim­se­nin­an­la­ma­dý­ðý­gi­bi,­o­yun­cu­la­rýn­da­an­la­ma­dý­ðý­gün­gi­bi a­þi­kar.­Bir­bi­ri­ne­bu­ka­dar­ya­ban­cý­ve­bir­bi­ri­ni an­la­mak­tan­bu­ka­dar­u­zak­o­yun­cu­gu­ru­bu­o­lun­ca,­mað­lu­bi­yet­ler­üst­üs­te­ge­li­yor­ta­bi­ki. Ha­gi­di­yor­ki;­bi­ze­za­man­la­zým.­Ta­bi­fut­bol­da­bir­þey­le­ri­uy­gu­la­mak­i­çin­mut­la­ka­za­man­ge­rek­li.­A­ma­sü­reç­ve­iþ­le­yiþ­i­yi­ye­git­me be­lir­ti­le­ri­mut­la­ka­gös­te­rir.­Ýþ­te­bu­nok­ta­dan ba­kýn­ca,­G.Sa­ray­da­bu­e­ma­re­le­ri­gö­re­mi­yo­ruz.­Plan­la­ma­da­a­na­hat­lar­bel­li­dir.­Yar­dým­cý hat­lar­ve­de­tay­lar­da­bir­ta­kým­sý­kýn­tý­lar­ya­þa­na­bi­lir.­Bun­la­rýn­dü­zel­til­me­si­za­ma­na­bað­lý­dýr.­Du­rum­böy­le­o­lur­sa,­der­si­niz­ki,­"za­man la­zým".­ ­ A­ma­ G.Sa­ray'ýn­ gö­rün­tü­sü­ ma­le­sef böy­le­ol­mak­tan­çok­u­zak.­Bir­dev­re­rüz­gar­e­ner­ji­siy­le­oy­na­yan­bir­G.Sa­ray'ýn,­i­kin­ci­dev­re­ hiç­ bir­ var­lýk­ gös­te­re­me­me­si­ G.Sa­ray'ýn ha­li­ni­çok­i­yi­an­la­tý­yor­du­as­lýn­da.

A

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarýsýnda Kadýköy'de oynadýðý 3 maçý da 2-0'lýk skorlarla kazandý. Kaleci Volkan, Kasýmpaþa maçýnda bir de penaltý kurtarmýþtý. FOTO: AA

BAÞARININ SIRRI SAVUNMADA SÜPER LÝG’ÝN ÝKÝNCÝ YARISINDA 6’DA 6 GALÝBÝYET ALAN SARI-LACÝVERTLÝLER, KALESÝNDE SADECE 3 GOL GÖRDÜ. SPOR To­to­Sü­per­Lig’in­i­kin­ci­ya­rý­sý­na i­yi­bir­baþ­lan­gýç­ya­pan­Fe­ner­bah­çe’nin ba­þa­rý­sýn­da­sa­vun­ma­da­ki­per­for­man­sý­nýn­bü­yük­pa­yý­bu­lu­nu­yor.­Li­gin­i­kin­ci ya­rý­sýn­da­6’da­6­ga­li­bi­yet­a­la­rak,­zir­ve ya­rý­þýn­da­id­di­a­lý­ko­nu­ma­ge­len­sa­rý-la­ci­vert­li­ler,­6­maç­ta­ka­le­sin­de­sa­de­ce­3 gol­gör­dü.­Ý­kin­ci­ya­rý­da­Me­di­cal­Park An­tal­yas­por,­Trab­zons­por,­Kay­se­ris­por­ve­Ka­sým­pa­þa­maç­la­rýn­da­gol­ye­me­yen­Fe­ner­bah­çe,­Be­þik­taþ’tan­2, Ma­ni­sas­por’dan­i­se­1­gol­ye­di.­Lig­de­i­kin­ci­ya­rý­da­6­maç­ta­14­kez­fi­le­le­ri­ha­va­lan­dý­ran­sa­rý-la­ci­vert­li­le­re,­ra­kip­le­ri sa­de­ce­3­gol­a­ta­bil­di.

VOLKAN KALEDE DEVLEÞTÝ Ka­sým­pa­þa­ma­çýn­da­ta­ký­mý­1-0­ön­dey­ken­ra­ki­bin­ka­zan­dý­ðý­pe­nal­tý­a­tý­þýn­da­go­le­i­zin­ver­me­yen­ka­le­ci­Vol­kan De­mi­rel,­kur­ta­rýþ­la­rýy­la­ta­ký­mýn­ga­li­bi­ye­tin­de­ö­nem­li­rol­oy­na­dý.­Li­gin­ilk­haf­ta­sýn­da­MP­An­tal­yas­por­ma­çýn­da­sa­kat­lý­ðý­se­be­biy­le­i­kin­ci­ya­rý­da­oy­na­ya­ma­yan­Vol­kan,­2.­haf­ta­da­Trab­zons­por ve­3.­haf­ta­da­da­Kay­se­ris­por­maç­la­rýn­da­for­ma­gi­ye­me­di.­4.­haf­ta­da­Kay­se­ris­por­ma­çýn­da­ye­ni­den­ta­ký­ma­dö­nen Vol­kan,­ilk­6­haf­ta­da­ka­le­yi­ko­ru­du­ðu­4 maç­ta­5­gol­ye­miþ­ti.­Ý­kin­ci­ya­rý­da­ta­ký­-

mýn­ per­for­man­sýy­la­bir­lik­te­Vol­kan­De­mi­rel’in­de­per­for­man­sý­ ar­tar­ken, mil­li­ka­le­ci­ö­nem­li kur­ta­rýþ­lar­yap­tý­ðý­son­6 maç­ta­sa­de­ce­3­gol­ye­di. Li­gin­ilk­ya­rý­sýn­da­Fe­ner­bah­çe,­ilk­6­haf­ta­da­17­gol­a­týp,­ka­le­sin­de­10­gol­gör­müþ­tü.­

KADIKÖY’DE YENÝLMÝYOR Spor­To­to­Sü­per­Lig’de­sa­ha­sýn­da Ka­sým­pa­þa’yý­2-0­ye­ne­rek,­zir­ve­ya­rý­þý­ný­sür­dü­ren­Fe­ner­bah­çe,­iç­sa­ha­da ye­nil­gi­yi­u­nut­tu.­Sa­rý-la­ci­vert­li­ler,­lig­de­ken­di­sa­ha­sýn­da­yap­tý­ðý­son­18 maç­ta­ye­nil­gi­yü­zü­gör­me­di.­Lig­de ge­çen­se­zon­22.­haf­ta­da­Bur­sas­por’a Ka­dý­köy’de­3-2­ye­ni­len­Fe­ner­bah­çe, bu­maç­tan­son­ra­ken­di­sa­ha­sýn­da yap­tý­ðý­18­maç­ta­15­ga­li­bi­yet,­3­be­ra­ber­lik­al­dý.­Sa­rý-la­ci­vert­li­ler,­Fe­ner­bah­ç e­Þük­r ü­Sa­r a­c oð­l u­Sta­d ý’nda yap­tý­ðý­18­lig­ma­çýn­da­2.1­gol­or­ta­la­ma­sý­ya­ka­la­dý.­Sa­ha­sýn­da,­ta­raf­ta­rý­nýn ö­nün­de­yap­tý­ðý­18­maç­ta­ra­kip­fi­le­le­ri 38­kez­ha­va­lan­dý­ran­Fe­ner­bah­çe,­ka­le­sin­de­i­se­sa­de­ce­9­gol­gör­dü.

KOCAMAN FARK! FENERBAHÇE’DE bu sezon teknik direktörlük görevine getirilen Aykut Kocaman, geçen sezon takýmý çalýþtýran Alman teknik adam Christoph Daum’a 23. hafta itibariyle 6 puan fark attý. Ligde 23. haftada 51 puan toplayan Kocaman yönetimindeki sarýlacivertliler, geçen sezon Daum döneminde 23. hafta sonunda 45 puan toplamýþtý. Sezonun ilk yarýsýnda iniþli çýkýþlý bir grafik çizen Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ilk 16 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak, 30 puan toplamýþtý. 17. haftada Sivasspor’u 1-0 yendikten sonra devre arasýnda Antalya’daki kampýn ardýndan ikinci yarýya iyi bir baþlangýç yapan sarý-lacivertliler, ligde son 7 maçta 7 galibiyet alarak 51 puana ulaþtý. Ayrýca Aykut Kocaman’ýn Fenerbahçe’si, geçen sezonki Daum’un takýmýndan 9 gol daha fazla attý.

G. Saray, G. Antep'le oynayacaðý rövanþa hazýrlanýyor.

Cimbom’da mecburî istikamet: Kupa SPOR To­to­Spor­Lig’de­ön­ce­ki­gün­Ýs­tan­bul Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­yes­por’a­3-1­ye­ni­len­Ga­la­ta­sa­ray,­Zi­ra­at­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý’nda­Ga­zi­an­teps­por­i­le­2­Mart­Çar­þam­ba­gü­nü­ya­pa­ca­ðý­çey­rek­fi­nal­rö­vanþ­kar­þý­laþ­ma­sý­nýn­ha­zýr­lýk­la­rý­na baþ­la­dý.­Flor­ya­Me­tin­Ok­tay­Te­sis­le­ri’nde­ki an­tren­man­da,­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­yes­por­ma­çýn­da­90­da­ki­ka­for­ma­gi­yen­o­yun­cu­lar ye­ni­le­me­an­tren­ma­ný­yap­tý.­Ýs­tan­bul­BÞB­ma­çýn­da­yer­al­ma­yan­ve­az­sü­re­a­lan­o­yun­cu­lar­i­se­ý­sýn­ma­ha­re­ket­le­ri­nin­ar­dýn­dan­po­zis­yon ça­lýþ­ma­la­rý­ger­çek­leþ­tir­di.­1,5­sa­at­sü­ren­an­tren­ma­nýn­son­bö­lü­mün­de­dar­a­lan­da­çift­ka­le maç­ya­pýl­dý.­Grip­o­lan­Ser­vet­Çe­tin­din­len­di­ri­lir­ken,­Ar­da­Tu­ran­kon­dis­yo­ner­Fa­tih­Yýl­dýz eþ­li­ðin­de­ko­þu­ve­sa­ha­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dür­dü. Ha­kan­Bal­ta­fiz­yo­te­ra­pist­eþ­li­ðin­de­ça­lýþ­tý. Harry­Ke­well’in­fiz­yo­te­ra­pist­eþ­li­ðin­de­te­da­vi­si­ne­de­vam­e­dil­di.­Ga­la­ta­sa­ray,­bu­gün­ya­pa­ca­ðý­an­tren­man­la­ça­lýþ­ma­la­rý­na­de­vam­e­de­cek.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

HABERLER

Kartvizit tarihe karýþýyor ÝÞ ve­ti­ca­ret­dün­ya­sýn­da­kar­þý­lýk­lý­kart­vi­zit­le­rin­de­ðiþ­to­ku­þu çok­es­ki­le­re­gi­den­bir­a­det.­A­ma­ha­ya­týn­her­a­la­ný­na­gi­ren­di­ji­tal­tek­no­lo­ji,­kart­vi­zit­le­ri­de­ta­ri­he­gö­me­ce­ðe­ben­zi­yor.­Ýn­ter­net­tek­no­lo­ji­si­nin­cep­te­le­fon­la­rý­na­gir­me­siy­le­bir­lik­te,­i­le­ti­þim me­tod­la­rý­da­hýz­lý­bir­dev­rim­den­ge­çi­yor.­Bump­Tech­no­lo­gi­es ad­lý­in­ter­net­þir­ke­ti­nin­a­kýl­lý­te­le­fon­lar­i­çin­ge­liþ­tir­di­ði­uy­gu­la­ma,­i­ki­ki­þi­nin­te­le­fon­la­rý­ný­to­kuþ­tur­ma­sýy­la­kar­þý­lýk­lý­kim­lik bil­gi­le­ri­ni­bir­bir­le­ri­ne­ver­me­si­ni­sað­lý­yor.­­California / aa

28 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

Son iki yýla kadar hiç hastaneye gitmeyen Urkan, 104 yaþýnda.

Çocuklar internete teslim GÜNDE 1.6 SAATTEN FAZLA, HAFTADA YAKLAÞIK 11.4 SAATÝ ÝNTERNET BAÞINDA GEÇÝREN ÇOCUKLARIN, YÜZDE 83'Ü OYUN OYNAMAK, YÜZDE 73'Ü SÖRF, YÜZDE 71'Ý ÖDEV, YÜZDE 67'SÝ ARKADAÞLARIYLA KONUÞMAK ÝÇÝN ÝNTERNETÝ KULLANIYOR. ÇOCUKLAR gün­de­1.6­sa­at­ten­faz­la,­haf­ta­da­yak­la­þýk­11.4 sa­a­ti­in­ter­net­ba­þýn­da­ge­çi­ri­yor.­ Bil­gi­Tek­no­lo­ji­le­ri­ve­Ý­le­ti­þim­Ku­ru­mu­(BTK)­ Te­le­ko­mü­ni­kas­yon­Ý­le­ti­þim­Baþ­kan­lý­ðý­nýn­“gü­ven­li­web.org.tr”­in­ter­net­si­te­sin­de,­“Nor­ton­A­i­le­le­rin­Ýn­ter­net­Kul­la­ným­la­rý­ve­A­lýþ­kan­lýk­la­rý­A­raþ­týr­ma­sý”na yer­ve­ril­di.­14­ül­ke­den­7­bin­den­faz­la­ye­tiþ­kin­ve­yaþ­la­rý­817­a­ra­sýn­da­de­ði­þen­2­bin­800­ço­cu­ðun­ka­týl­dý­ðý­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­ço­cuk­lar­her­ge­çen­gün­za­man­la­rý­nýn­da­ha­bü­yük bir­kýs­mý­ný­bil­gi­sa­yar­ba­þýn­da­ge­çi­ri­yor.­A­raþ­týr­ma­ya­gö­re, 2009­yý­lýn­da­haf­ta­da­9.17­sa­at­o­lan­in­ter­net­ba­þýn­da­kal­ma sü­re­si­yüz­de­10­art­tý.­Ço­cuk­lar,­gün­de­1.6­sa­at­ten­faz­la,­haf­ta­da­yak­la­þýk­11.4­sa­a­ti­in­ter­net­ba­þýn­da­ge­çi­ri­yor.­Ço­cuk­la­rýn­yüz­de­83’ü­o­yun­oy­na­mak,­yüz­de­73’ü­sörf,­yüz­de­71’i ö­dev,­yüz­de­67’si­ar­ka­daþ­la­rýy­la­ko­nuþ­mak­i­çin­in­ter­ne­ti kul­la­ný­yor.­Ýn­ter­ne­te­ev­dý­þýn­da­ki­bir­yer­den­gi­ren­ço­cuk­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de­23’ken,­a­i­le­le­rin­yüz­de­16’sý­bu­nu­fark­e­di­yor.­Ço­cuk­la­rýn­yüz­de­56’sý­nýn­in­ter­net­ar­ka­da­þý­bu­lu­nur­ken,­or­ta­la­ma­yüz­de­62’si­o­lum­suz­muhtevaya­sa­hip­de­ne­yim­ler­ya­þý­yor.­Ço­cuk­la­rýn­yüz­de­41’i­in­ter­net­te­ta­ný­ma­dýk­la­rý­ki­þi­le­rin­ken­di­le­ri­ni­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­ne­ek­le­mek is­te­dik­le­ri­ni,­yüz­de­33’ü­bil­gi­sa­ya­rý­na­vi­rüs­bu­laþ­tý­ðý­ný,­yüz­de­25’i­þid­det­ya­da­müs­teh­cen­gö­rün­tü­ler­le­kar­þý­laþ­týk­la­rý­ný,­yüz­de­10’u­ta­ný­ma­dýk­la­rý­bi­ri­nin­ken­di­siy­le­ger­çek­ha­yat­ta­ta­nýþ­mak­is­te­di­ði­ni­söy­lü­yor.­Ýn­ter­net­or­ta­mýn­da­ya­þa­dýk­la­rý­o­lum­suz­þey­ler­dolayýsýyla­ço­cuk­la­rýn­üç­te­bi­ri kor­ku,­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý,­kýz­gýn­lýk­ve­öf­ke,­beþ­te­bi­ri­u­tanç­ve piþ­man­lýk­his­se­di­yor.­Cep­te­le­fo­nun­dan­in­ter­ne­te­gi­ren­ço­cuk­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de­17’ye­u­la­þýr­ken,­a­i­le­le­rin­yüz­de­10’u bu­du­rum­dan­ha­ber­dar­o­lu­yor.­ Ankara / aa

‘ÇOCUÐUNUZUN PROFÝLÝNE KENDÝNÝZÝ EKLETÝN’

Somut tehlikede ebeveyn desteði istiyorlar ARAÞTIRMAYA göre, 13 yaþ ve üzeri erkek çocuklar internette çirkin görüntülerle istekleri dýþýnda karþýlaþmýþsalar bundan rahatsýz oluyorlar. Çocuklarýn yüzde 87’si somut bir tehditle karþý karþýya olduklarýný düþündüðünde ebeveyn desteði istiyor. Yüzde 84’ü eðer bir þantaj ya da kendilerine zarar verebilecek bir durumla karþý karþýya kalýrlarsa bir yetiþkine durumu iletiyor, yüzde 71’i uygun olmayan veya þüphelendikleri þeyleri söylüyorlar.

YETÝÞKÝNLERÝN yüzde 44’ü, çocuklarýn internetteki faaliyetlerini tamamýyla kontrol etmeleri gerektiðini düþünüyor. Bu oran, Kanada ve Amerika’da yüzde 61’e ulaþýyor. Ýtalyan ve Çinli aileler doðru tercih yapabilmeleri için izin vermeleri gerektiði kanaatini taþýrken, Ýsveçli ailelerin sadece yüzde 17’si çocuklarýnýn internet aktiviteleri konusunda bilgiye sahip olduðunu belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 90’ýndan fazlasý çocuklarýnýn internet kullanýmý konusunda kurallar koyup kontrol ederken, yüzde 71’i çocuklarýyla güvenli internet kullanýmý konusunda konuþuyor. Yüzde 34’ü çocuklarýnýn sosyal paylaþým sitelerini kontrol ediyor, süre ve arama limitleri üzerine yoðunlaþýyor. Araþtýrmacýlar, ailelere, bilgisayarlarýnda filtre programý kullanmalarý, çocuklarýn hangi siteleri ziyaret ettiðini web tarayýcýdan “history” butonuyla kontrol etmeleri, çocuklarýnýn sosyal aðlarda sadece tanýdýðý arkadaþlarýný arkadaþ listesine eklemesi, “arkadaþlarýnýn arkadaþlarýný” ise eklememesi gerektiðini anlatmalarý, kendilerini çocuklarýnýn arkadaþý olarak eklettirerek kimlerle arkadaþlýk ettiðini takip etmelerini, çocuklarýnýn telefon faturalarýný ve hareketlerini kontrol etmelerini ve çocuklarýnýn geceleri telefonunu yatak odasýna götürmeyip ortak kullanýlan odada býrakýlmasýný saðlamalarýný öneriyor.

Uzun hayatýn sýrrý tabiî beslenme ve temiz hava n ZONGULDAK’IN A­lap­lý­il­çe­sin­de­ya­þa­yan­en­yaþ­lý­va­tan­daþ­104­ya­þýn­da­ki­Hav­va­Ur­kan,­ha­ya­tý­bo­yun­ca dok­tor­yü­zü­gör­me­me­si­ni­ta­biî­bes­len­me­ve­te­miz­ha­va­ya­borç­lu­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­A­lap­lý’nýn­en­yaþ­lý­ka­dý­ný Ok­çu­lar­Kö­yü­Yu­suf­lu­ma­hal­le­sin­de­o­tu­ran­ve­104­ya­þý­na­gi­ren­Hav­va­Ur­kan,­na­maz­la­rý­ný­hiç­ka­çýr­ma­dý­ðý­ný ve­her­na­maz­son­ra­sýn­da­ço­cuk­la­rý­to­run­la­rý­ve­to­run­la­rý­nýn­to­run­la­rý­i­çin­duâ­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­6­ço­cuk­22­to­run­6­to­run­to­ru­nu­sa­hip­o­lan­104­ya­þýn­da­ki­Ur­kan, ha­ya­týn­dan­hiç­dok­tor­yü­zü­gör­me­di­ði­ni­söy­le­di.­Ta­biî be­sin­ler­le­bes­le­ne­rek­te­miz­ha­va­da­ya­þa­dý­ðý­ný­ve­bu­sa­ye­de­104­ya­þý­ný­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Ur­kan,­“Bu­ya­þý­ma­ka­dar­ta­biî­be­sin­ler­de­bah­çe­de­ye­tiþ­tir­di­ði­miz­do­ðal­seb­ze­ler­le­bes­len­dim.­Son­i­ki­yý­la­ka­dar­hiç­has­ta­ne­ye­git­me­dim.­Dok­tor­yü­zü­de­hiç­gör­me­miþ­tim.­2­yýl ön­ce­pa­zar­da­sey­yar­sa­tý­cý­a­ra­ba­sýy­la­ba­na­çarp­mýþ­tý. Öy­le­has­ta­ne­ye­git­miþ­tim.­A­i­lem­ba­na­çok­i­yi­ba­ký­yor. On­lar­dan­Al­lah­ra­zý­ol­sun.”­de­di.­­Zonguldak / cihan

Köpeði hayatýný kurtardý n ISPARTA’DA i­nek­le­ri­ni­ot­la­tan­ço­ban,­do­muz­sal­dý­rý­sýn­dan­kö­pe­ði­nin­yar­dý­mý­so­nu­cu­ya­ra­lý­kur­tul­du.­49 ya­þýn­da­ki­A­li­Rý­za­A­rý,­Da­rý­ö­ren­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­ki bir­dað­da­hay­van­la­rý­ný­ot­la­týr­ken­do­muz­sal­dý­rý­sý­na uð­ra­dý.­Ý­ki­e­lin­den­ve­sað­ba­ca­ðýn­dan­ya­ra­la­nan­A­rý, mü­ca­de­le­e­de­me­ye­cek­du­rum­da­i­ken­sü­rü­yü­bek­le­yen kö­pe­ði,­do­mu­za­mü­da­ha­le­et­ti.­Kö­pe­ðin­sal­dý­rý­sý­ü­ze­ri­ne­do­muz­kaç­tý.­A­rý,­Is­par­ta­Dev­let­Has­ta­ne­si’nde­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý.­A­li­Rý­za­A­rý,­do­mu­zun­ken­di­si­ne­an­sý­zýn­sal­dýr­dý­ðý­ný­ve­mü­da­ha­le­et­mek­te­güç­lük­çek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Do­mu­zun­ön­ce­el­le­ri­ni,­da­ha­son­ra­sað­ba­ca­ðý­ný­ý­sýr­dý­ðý­ný­an­la­tan­A­rý,­‘’Kö­pe­ðim­za­ma­nýn­da­do­mu­za­sal­dýr­ma­say­dý­bel­ki­de­ha­ya­tý­mý­kay­be­de­bi­lir­dim.­Be­ni­kö­pe­ðim­kur­tar­dý’’­de­di.­Is­par­ta­Dev­let­Has­ta­ne­si­Baþ­he­ki­mi­Ra­ma­zan­O­ku­tan­da,­has­ta­nýn­el­le­ri ve­sað­ba­ca­ðý­ya­ra­lý­o­la­rak­has­ta­ne­ye­gel­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Ö­zel­lik­le­sað­ba­cak­ta­çok­de­rin­ya­ra­lar­mev­cut. Has­ta­ya­ku­duz­ve­te­ta­nos­se­rum­la­rý­uy­gu­lan­dý,­ya­ra­la­ra­di­kiþ­a­týl­dý’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Isparta / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

28 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 28 Şubat 2011 baskısı

28 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 28 Şubat 2011 baskısı

Advertisement