Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

28 ÞUBAT YARGILANSIN

DEMÝRÝ KENDÝ PASI ÇÜRÜTÜR

“AKP 28 ÞUBAT’I YARGILAYAMAZ”

YÜKSEK YARGI BAÞKANLARINA ELEÞTÝRÝ u Devlet Bakaný Ce mil Çi çek, yüksek yargý baþkanlarýný eleþtirdi. Yüksek yargý baþkanlarýnýn “yargý yýpranýyor, yargý yýpratýlýyor” eleþtirilerini deðerlendiren Çiçek, “Yüksek mahkeme baþkanlarýmýz, siyasî parti baþkanlarýndan çok konuþuyor. Demiri çürüten kendi pasýdýr. Hiç unutmayýn. Bu atasözdür” dedi. Haberi sayfa 4’te

u28 Þubat’çýlarýn yargýlanmasýný istedi-

ðini belirten Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, “Çevik bir arkadaþ vardý, emir verip savuruyordu, nerede o’’ diye sordu. Zeybek, onlardan hesap sorulamayacaðýný, çünkü hükümetin onlar sayesinde iktidara geldiðini iddia etti. Haberi sayfa 5’te

GERÇEKTEN HABER VERiR

Anýtkabir’i yatýra çevirmeyin! uYazýsý Medya-Politik’te

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

TÜKETÝCÝ KORUNMALI

Bankalarýn eli tüketicinin cebinde u­ A­TO’dan­a­çýk­la­ma­da,­ban­ka­la­rýn,­ge­lir­le­ri­nin­bü­yük­bö­lü­mü­nü ar­t ýk­ tü­k e­t i­c i­l er­d en sað­la­dýk­la­rý­fa­iz­ge­lir­le­ri­nin­o­luþ­tur­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­i­le­ri­sü­rül­dü.­A­TO­hü­kü­met­ten­ban­ka­cý­la­rýn­va­tan­daþ­la­rý sö­mür­me­si­ne­en­gel­o­lun­ma­sý­i­çin­ya­sa­is­te­di. Haberi sayfa 5’te

YETKÝLÝLERE ÇAÐRI

Durdurun bu torbacýlarý u­ A­da­na­ Ruh­ Sað­lý­ðý has­ta­ne­sin­de­ mad­de ba­ðým­lý­lý­ðý­ te­da­vi­sin­de­ kul­l a­n ý­l an­ dil­ al­t ý i­lâç­la­rý,­ “tor­ba­cý”­ ta­bir­ e­di­len­ ze­hir­ ta­cir­le­rin­ce­ has­ta­dan­ a­lý­nýp­ye­ri­ne­e­ro­in­ve­ri­li­yor. Haberi sayfa 3’de

MART’TA ÖDENECEK

Emeklilere zamlý aylýk u­ Ka­mu­o­yun­da­ ‘’Tor­ba­ Ya­sa’’­ o­la­rak­ bi­li­nen­k a­n u­n un­ Res­m î Ga­ze­te’de­ ya­yýn­lan­ma­sýy­la­ ­ bir­lik­te­ iþ­çi ve­ Bað-­Kur­ e­mek­li­le­ri Mart­a­yýn­da­zam­lý­ay­lýk­ a­l a­c ak.­ Ay­l ýk­l a­r ý bin­ 500­li­ra­nýn­al­týn­da o­lan­iþ­çi­ve­Bað-­Kur­e­mek­li­le­ri­ne­1­O­cak’tan ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­60 li­ra­sey­ya­nen­zam­ya­pý­la­cak. Haberi 5’te

ISSN 13017748

Haftalýk “Elif” eki iç sayfalarda

www.yeniasya.com.tr

27 ÞUBAT 2011 PAZAR / 75 Kr

SAYI: 14.729

KADDAFÝ! HALKINI RAHAT BIRAK Libya’nýn BM Daimi Büyükelçisi Muhammed Þalgam

LÝBYA LÝDERÝNE EN ANLAMLI ÇAÐRI, LÝBYA’NIN BM DAÝMÝ TEMSÝLCÝSÝ BÜYÜKELÇÝ MUHAMMED ÞALGAM'DAN GELDÝ. ARKADAÞINDAN ÇAÐRI

BM GÜNDEMÝNDE

u­ Ay­rý­ca­da­ha­ön­ce­Kad­da­fi’ye kar­þý­net­bir­ta­výr­al­mak­tan­ka­çý­nan,­ül­ke­nin­es­ki­dý­þiþ­le­ri­ba­kan­la­rýn­dan­Lib­ya’nýn­BM­Da­i-­ mi­Tem­sil­ci­si­Bü­yü­kel­çi­Mu­ham­med­Þal­gam­da­Kon­sey’de son­de­re­ce­he­ya­can­lý­bir­ko­nuþ­ma­yap­tý.­Þal­gam,­Kon­sey’de þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Halk­öz­gür­lü­ðü­nü­is­ti­yor,­hak­la­rý­ný­is­ti­yor. Kim­se­ye­bir­ta­ne­taþ­bi­le­at­ma­yan­si­vil­halk­öl­dü­rül­dü.­Kad­da­fi­kar­de­þi­me­ses­le­ni­yo­rum:­Lib­ya­lý­lar’ý­ra­hat­bý­rak.­Kon­sey­ü­ye­le­ri­si­ze­de­ses­le­ni­yo­rum:­Siz­den­ka­rar­lý,­hýz­lý­ve­ce­sur­bir­ka­rar­al­ma­ný­zý­bek­li­yo­ruz.’’

uBM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi,­Lib­ya’da­Mu­am­mer­Kad­da­fi­re­ji­mi­ne­yö­ne­lik­yap­tý­rý­mý­de­ðer­len­dir­me­ka­ra­rý­al­dý.­BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki­-Mon’un,­Lib­ya’ya­yö­ne­lik­plan­la­nan­yap­tý­rým­pa­ke­ti ko­nu­sun­da­a­ce­le­e­dil­me­si­çað­rý­sýn­da­bu­lun­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan Kon­sey,­ha­re­ke­te­geç­ti.­Lib­ya’da son­dö­nem­de­si­vil­hal­ka­kar­þý­yü­rü­tü­len­sal­dý­rý­la­rýn­der­hal­so­na er­me­si­is­te­nir­ken,­sal­dý­rý­la­rýn­in­san­lýk­su­çu­o­la­bi­le­ce­ði­be­lir­til­di. Ta­sa­rý­da,­ko­nuy­la­il­gi­li­U­lus­la­ra­ra­sý­Ce­za­Mah­ke­me­si­nin­so­ruþ­tur­ma­aç­ma­sý­da­is­te­ni­yor.

Haberi sayfa 7’de

Tahliyeler devam ediyor

Trablus’tan kopan kopana

uLib­ya’dan­ þu­ a­na­ ka­dar­ 10 bin­492­va­tan­da­þýn­Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­di­ði­ni­bil­dir­di. Haberi sayfa 4’te

uLib­ya’nýn­Ba­tý­Dað­la­rý­böl­ge­sin­de­ki­üç­yer­le­þim­mer­ke­zi­nin Trab­lus’un­kon­tro­lün­den­çýk­tý­ðý bil­di­ril­di.­Haberi sayfa 7’de

Libya’nýn BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Þalgam da Güvenlik Konseyi’nde son derece heyecanlý bir konuþma yaptý. Pekçok ülkenin büyükelçileri de Þalgam’ýn çevresini kuþatarak elini sýktý. FOTOÐRAF: AA

BELÂLILAR KOÐUÞU

MODEL YERÝNE FARKLI BÝR TEKLÝF

Türkiye ilham kaynaðý olur uABD’de­ki­ ba­zý­ uz­man­lar,­ Tür­ki­ye’nin,­ Mý­sýr­ i­çin­ “mo­del”den­ zi­ya­de “il­ham­ kay­na­ðý”­ o­la­bi­le­ce­ði­ni­ be­lir­tir­ken­Or­ta­do­ðu­uz­ma­ný­Ste­ven­Co­ok i­se­ Mý­sýr­ i­çin­ baþ­ka­ hiç­bir­ ül­ke­nin mo­del­ o­luþ­tu­ra­ma­ya­ca­ðý­ ve­ Mý­sýr’ýn ge­li­þi­mi­nin,­ ül­ke­nin­ ken­di­ ta­ri­hi­ ve kül­tü­rün­den­ bes­le­ne­ce­ði­ gö­rü­þü­nü di­le­ge­tir­di.­Haberi sayfa 4’te

TÜRKÝYE, AVRUPA ÝÇÝN ÇOK ÖNEMLÝ

AB’ye katký saðlarsýnýz uEs­ki­Fin­lan­di­ya­Cum­hur­baþ­ka­ný,­Av­ru­pa­Kon­se­yi­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Eþ­baþ­ka­ný­ve Tür­ki­ye-AB­Ba­ðým­sýz­A­raþ­týr­ma­Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Mart­ti­Ah­ti­sa­a­ri,­Tür­ki­ye’nin­kom­þu­la­rýy­la­o­lan­ya­kýn­i­liþ­ki­le­ri­nin­AB’ye­bü­yük­im­kan­lar­ve­fay­da­lar sað­la­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di. Haberi 4’te

19 YIL ÖNCE ÝNSANLIK SUÇU ÝÞLENDÝ

Hocalý katliamý unutulmadý u­ Tür­ki­ye­ Ha­ber-Ýþ­ Sen­di­ka­sý­ Ge­nel Baþ­ka­ný­ A­li­ Ak­can,­ Ho­ca­lý­ kat­li­a­mý­nýn­19.­yý­lý­do­la­yý­sýy­la­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­sýn­da,­ Ho­ca­lý’da­ ya­þa­nan­la­rýn, kat­li­a­mýn­ ö­te­sin­de­ in­san­lýk­ ta­ri­hin­de­ki­en­bü­yük­zu­lüm­ler­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­ Haberi sayfa 7’de

Muhsin Bozkurt’un yazýsý Elif’te

Özel okulda sýnýf mevcutlarý azalacak

Ogün Samast, çocuk mahkemesinde yargýlanacak

HP’den Türk Malý damgalý bilgisayar

Haberi sayfa 3’te

Haberi sayfa 4’te

Haberi sayfa 4’te

Biliþim suçlarýna sanal devriye Haberi sayfa 16’da

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

LÂHÝKA

‘‘

.

Onlarýn (mü'minlerin) duâlarý þu sözlerden baþkasý deðildi: “Ey Rabbimiz! Günahlarýmýzý ve iþlerimizdeki her türlü aþýrýlýk ve taþkýnlýklarýmýzý baðýþla. Bize sebat ver ve kâfirler topluluðuna karþý bize yardým et.”

selimgunduzalp@hotmail.com

Ýslâmýn ve Asya’nýn istikbali parlak görünüyor

‘‘

Ýslâm’ýn ve Asya’nýn istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü Asya’nýn hâkim-i evvel ve âhiri olan Ýslâmiyetin galebesi için dört-beþ mukavemetsûz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler.

Hâtime slâm’ýn ve Asya’nýn istikbali, uzaktan gayet parlak görünüyor. Çünkü Asya’nýn hâkim-i evvel ve âhiri olan Ýslâmiyetin galebesi için dört-beþ mukavemetsûz kuvvetler ittifak ve ittihad etmektedirler. Bi rin ci kuv vet: Ma a rif ve me de ni yet le mücehhez olan Ýslâmiyetin kuvvet-i hakikiyesidir. Ýkincisi: Tekemmül-ü mebâdî ve vesâitle mücehhez olan ihtiyac-ý þediddir. Üçüncüsü: Asya’yý gayet sefalette, baþka yerleri nihayet refahette görmekten neþ’et eden tenebbühü tâm ve teyakkuz-u kâmille mücehhez olan gýpta ve rekabet ve kîn-i muzmerdir. Dördüncüsü: Ehl-i tevhidin düsturu olan tevhid-i kelime; ve zeminin hasiyeti olan itidal ve tâdil-i mizaç; ve zamanýn ziyasý olan tenevvür-ü ezhan; ve medeniyetin kanunu olan telâhuk-u efkâr; ve bedeviyetin lâzýmý olan selâmet-i fýtrat; ve zaruretin semeresi olan hafiflik ve cüret-i teþebbüsle mücehhez olan istidad-ý fýtrîdir. Beþincisi: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkýf olan i’lâ-yý kelimetullah, Ýslâmiyetin emriyle ve zamanýn ilcââtýyla ve fakr-ý þedidin icbarýyla ve her arzuyu öldüren ye’sin ölmesiyle hayat bulan ümitle mücehhez olan arzu-yu medeniyet ve meyl-i teceddüttür. Ve bu kuvvetlere yardým etmek için ecanib içine ihtilâl veren ve medeniyetleri ihtiyarlandýran mesâvi-i medeniyetin mehasinine galebesidir. Ve sa’yin sefahete adem-i kifayetidir. Bunun iki sebebi vardýr: Birincisi: Din ve fazileti düstur-u medeniyet etmemeklikten neþ’et eden müsaade-i sefahet ve muvafakat-i þehvet-i nefistir. Ýkincisi: Hubbüþþehevat ve diyanetsizliðin neticesi olan merhametsizlikten neþ’et eden maiþetteki müthiþ müsavatsýzlýktýr. Evet, þu diyanetsizlik Avrupa medeniyetinin içyüzünü öyle karýþtýrmýþ ki, o kadar fýrak-ý fesadiyeyi ve ihtilâliyeyi tevlid etmiþ. Faraza hablü’l-metin-i Ýslâmiye ve sedd-i Zülkarneyn gibi þeriat-ý garrânýn hakikatine iltica ve tahassun edilmezse, bu fýrak-ý fesadiye, onlarýn âlem-i medeniyetlerini zîr ü zeber edeceklerdir. Nasýl ki þimdiden tehdit ediyorlar. Acaba hakikat-i Ýslâmiyenin binler mesailinden yalnýz zekât meselesi düstur-u medeniyet ve muavenet olursa, bu belâya ve yýlanýn yuvasý olan maiþetteki müthiþ müsavatsýzlýða devâ-i þâfî olmayacak mýdýr? Evet, en mükemmel ve bozulmaz bir deva olacaktýr. Eðer denilse: “Þimdiye kadar Avrupa’yý galip ettiren sebep, bundan sonra neden etmesin?” Cevap: Bu kitabýn mukaddemesini mütalâa et. Sonra buna da dikkat et: Sebeb-i terakkîsi, her þeyi geç almak ve geç de býrakmak ve metanet etmek þe’ninde olan burudet-i memleket; ve mekân ve meskenin darlýðý; ve sakinlerin kesretinden neþ’et eden fikr-i mârifet ve arzu-yu san’at; ve deniz ve maden ve sair vesaitin müsaadesiyle hasýl olan teâvün ve telâhuk idi. Fakat þimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile, âlem bir þehr-i vahid hükmüne geçtiði gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir. Velhasýl, onlarýn yükleri aðýr, bizimki hafif olduðundan, yetiþip geçeceðiz—eðer tevfik refik olsa. Muhâkemât, s. 37-38.

Ý

LÜGATÇE: adem-i kifayet: Yetersizlik. bu ru det-i mem le ket: Memleketin soðukluðu. fýrak-ý fesadiye ve ihtilâliye: Ýhtilâl ve fitne-fesat yoluyla çýkan ayrýlýklar. hubbüþþehevat: Þehvet sevgisi. kîn-i muzmer: Gizli kin. me sâ vi-i me de ni yet: Me de ni ye tin çir kin lik le ri, günahlarý. meyl-i teceddüt: Yenilenme, tazelenme meyli. sa’y: Çalýþma, çaba. selâmet-i fýtrat: Fýtratýn selîm oluþu. þehr-i vahid: Tek bir þehir. tâ dil-i mi zaç: Mi za cýn

dengelenmesi. te kem mül-ü me bâ dî: Güzel, mükemmel baþlangýç. te kem mül-ü ve sa it-i nakliye: Nakil vasýtalarýnýn geliþmesi. telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine eklenmesi; bilgi birikimi. te neb büh-ü tâm: Tam uyanýþ. te nev vür-ü ez han: Zi hinlerin aydýnlanmasý. teyakkuz-u kâmil: Mükemmel uyanýklýk. vesâit: Vasýtalar. ve sa it-i mu ha be re ve müdavele: Ýletiþim ve haberleþme vasýtalarý. ye’s: Ümitsizlik.

R

Âl-i Ýmran Sûresi: 147 / Âyet-i Kerime Meâli

“Ahsen” üzere yaratýlan sen, ah, sen!...

abbim, hâlimi gören Sensin. En gizli dileðimi ve niyazýmý da iþiten Sensin. Beni gören Sensin. Sensin Allah’ým, sadece Sensin. Görünen eþya, masivâ, ne varsa, hepsi isterse gizlesin, perdelesin. O perdelerin arkasýnda görünen, Senin ismin, o güzel isimlerin. Sen sin, Bir’sin, var sýn, “Ka dir-i kül li þey'”sin. Ne diyor birtakým insanlar, insancýklar, neler söylüyorlar yüzyýllar boyu? Bir kerecik olsun kitabýna, o kitaptaki hitabýna bakmadan, anlamadan, duymadan ne konuþuyor bunlar? Allah’ým, senin yücelttiðin yerden düþünce insan, ne duracak ve ne de tutunacak bir yer bulamaz, kendine hiçbir zaman… Ah, sen yok musun insanoðlu, ah sen!... Allah seni yaratmýþken “ahsen” üzere Ah, sen yok musun insanoðlu, ah sen!... Bir kusur yok ki yaratýlýþýnda. Yaratan diyebilirdi sana sadece, O diyebilirdi “ahsen”. Þimdi O’nun verdiði dil, O’nun verdiði akýl ve bir parçacýk ilim ile O’ndan uzaklarda seyrediyorsun. Kaçaksýn, kaçak… Bakalým bu arayýþ, bu kaçýþ ne zaman son bulacak? Köþeyi döndüm sanma. Köþeyi yalnýz deðil, ölümle beraber döneceksin. Çünkü ölüm hayata dâhildir. Köþede seni hep bekleyen bir kaderin olacak. Yâr olmayacak O'ndan baþka hiç kimse sana, asla yâr olmayacak. Ne çare ki sana yazýk olacak, çok yazýk… Evet, gerçekte bir dâvâsý olmalýydý insanýn. O dâvâsý için verdiði bir kavgasý ve bir mücadelesi olmalýydý. A ma o Ya ra ta nýy la de ðil, þey ta nýy la, nefsiyle olmalýydý. Bakýn þu iþe… Yaratanýyla, yaratanýn gönderdiði kiKendini de, çevreni de tükettin… tap la, o ki ta býn öð re ti ci si Pey gam ber le Sadece soyunu deðil, her þeyi mahvettin. (asm) dâvâlý hâle gelmiþse bu insan, kaEmirdar neferi oldun þeytanýn. yýplardadýr. Onun gösterdiði sahte aynalar önünde Çok yazýk ama çok yazýk… yalancý bir devsin. Kendine zarar ve ziyan vermektedir insan. Kime karþý böbürleniyorsun, kibirlenip þiþiyorsun? Cehennem dediðin, dalý odunu yoktur; Sana haddini bildirmeye yeter ey sahte Herkes ateþini kendi götürür. balon, bir iðnecik yeter. — Pir Sultan Abdal Senin gibi sahtelerin, kibirli balonlarýn gu ruru, iðnelerle karþýlaþýncaya kadardýr. Dediði gibi þairin, bakýn þu iþe… Ya zýk… Sana verilen sermayeyi erittin, Du rup du rur ken ne ga i le ler aç mý þýz git tin. baþýmýza… Bitirdin ömrü, bitti, gitti… Geç olmadan, hayat bitmeden, sona Hem ken di ni, hem so yu nu tü ket tin, ermeden bir güzel günün gecesinde, ya kat lettin… da bir güzel gecenin sabahýnda uyanýþýn Ya zýk deðil mi ey insanoðlu! duâsýný yapmalý, gönlünü Yaratanýna açAl lah’ýn yarattýðý ahsen üzere olan ey malý. Damla damla gözyaþý olmalý, buhar yü ce var lýk! olup uçmalý. Nerelerdesin sen?! Göstermeli, Yaratanýn bahsettiði o en Býrak þu þeytanýn iþini, nefsinin inadýný. güzel hâlini arz etmeli. Yýk þu gururu, yak þu kibrini. Ahsen olduðunu göstermeli insan, ahsen… Yü zü ne tuttuðu sahte aynalarý býrak. Ah, sen yok musun insanoðlu, ah, sen?... Kýr da geç… Allah (cc) yaratmýþken seni ahsen, neAlkýþlardan, þöhretten, kibirden, gösterelerdesin sen, ah, sen!... Bir küçük hareketinle, elindeki bir kib- riþten, bu lüzumsuz ve aðýr yüklerden sýyrýl, sahteliðin kenarýndan geç, kývrýl da, ritle dünyayý ateþe verebilirsin sen. Bir düðmeye dokunmakla milyonlarýn yaratanýn gösterdiði yola sap. Sadeliðin iklimine gir. canýna kýyabilirsin sen… Bak, orada güneþi bulacaksýn. Yaratan seni yaratmýþken ahsen, nesin O güneþin altýnda aydýnlananlarý bulaþimdi sen, nesin sen? caksýn. Ey insanoðlu! Nesin sen? Seni de bir fýrsat, bir imkân bekliyor. Ahsen deðilsen, nesin sen? Yalvar Rabbine, dön geç kalmadan. Affetmez mi sanýyorsun seni de Yaratan? Ýnsan kuzu, insan çýyan, insan canavar Ey sen! Affedilmeyi isteyen… Bilmez ki bir nefeslik caný var. Sen, ahsen olarak yaratýlan sen… — Arif Nihat Asya Tövbe sularýnda arýn, yýkan. Bir kez olsun bunu da bir dene. Bilmez ki nice zaafý ve zayýf yaný var… Ah, sen! Piþmanlýðýn tohumunu içinde Kimilerinin unuttuðu Allah’ý anmak vartaþýyan sen… ken, ah, sen yok musun insanoðlu, ah sen!... Ah, sen yok musun, sen? Yaratmýþken seni Allah ahsen üzere, Baþýný uzat þöyle bir rahmetin kapýsýnah, sen… dan içeriye, bir bak, gör, neler deðiþecek Görevinin baþýnda niye deðilsin sen? hayatýnda. Nerdesin sen, ey insanoðlu?! Hele bir gir de gör. Karar ver, gecikme artýk. Neleri denemedin ki? Bir kez olsun buBir damlasýn sen, kaybolup gidecek, Ummanlara gark olup ya da uðultulara nu da dene! Ondan dile, Ondan iste… Odur ki muhtaç olduðun her þeyi sana karýþýp… Gönlünü avuttun, içindeki güzelliði u- veren… Odur ki seni yaratýp, seni bilen… nuttun. Arýyorsan bulacaksýn. O yolda isen, inÝçinin kavgasý, dýþýna vurdu. þâal lah varacaksýn… Ne ettiysen sen ettin, Ah sen üzere yaratýlan sen… Yeryüzünü fesada verdin. Bir kez olsun aþk ile sen; Fitneyi körükledin, yýktýn gönlünü, viGö nül den bir “Allah” desen… ran ettin.

hep açýktýr Onun kapýsý… O, kul kapýsý deðil, Onun kapýsý… Bir kalbi kýrýðýn duâsý ulaþýr. O duâlara cevap, geç olmadan yetiþir. Kalbi yaratan Allah, kalbinden geçenleri bilir, söylediklerini iþitir. Duâlarýna cevap, geç kalmaz, yetiþir… Býrak herkesten her þey istemeyi. Ne isteðin varsa, ne dileðin varsa O'ndan iste, O'ndan dile… O'dur ki seni bilen; O'dur ki seni yaratan ve yaþatan. “O se ni sen den da ha zi ya de dü þü nür.” (Mesnevî-i Nuriye, 102) Ah, sen yok musun sen? Nazdarlýk da yakýþýyor sana ya; nazdan, niyaz makamýna geç artýk…

Sil gözünün yaþýný, Tat imanýn aþýný. Al baþýna aklýný Tat imanýn aþýný. Kalbine bir ayar çek… Kalbin yerindeyse, her þey yerinde Kalbinle muhatapsýn sen Rabbine… Kalbin kulak versin O'nun “Kulum” diyen dâvetine Kalbine bir ayar çek hele. Ah, sen yok musun sen? Kalbinle insansýn, mü’minsin sen… Kalbindeki imanla bütün kâinattan deðerlisin sen… *** Hâlimi bilen Sensin. Sesimi iþiten Sensin. Her þeyimi gören Sensin. Yarattýðýn ahsen üzere, ömrümü o güzellik üzere yeni baþtan yaþamaya, kýrdýðým döktüðüm eþyanýn hesabýný vermeye geldim. Affýný bekliyorum, özür dilemeye geldim. Ýþte ahsen-i takvim üzere, yaratýlýþýnýn sýrrý üzere Rahman’dan bir nida… “Ey insanoðlu! Ahsen üzere yaratýldýn sen, ahsen… Son anda da olsa, o sýrra yine ulaþtýn sen… Þeytan azapta gerek. Onun iþini kendine mâl etme sen.” Ey haramiler, Rabbimle aramýza girmeyin, yeter. Bu oyunun farkýna vardým ya, bu ders bana yeter… Rabbim “Kulum!” dedi ya, bu þeref bana Bir kez Allah dese, aþk ile lisan; yeter… Dökülür cümle günah mislu hazan “Ey benim kendi kendini harcayan kul— Süleyman Çelebi larým! Sakýn ola ki benim rahmetimden asla ümidinizi kesmeyin!” hitabýna kulak verdim. Madden itibarýyla bir hiçsin, mânân ve Kitabýna sarýldým. mahiyetin itibarýyla her þeysin sen… Þaþkýndým. Gafletten ayýldým, uyandým. Hurda bir eþya deðilsin sen. Ahsen üzere olduðumu gösterdim. Allah’ýn bir antika eserisin sen… Bütün kâinatýn dilenciliðinden kurtuldum. Yaratýlmýþ ne varsa, hepsinden deðerliSenin kapýnda, sadece Sana kul oldum… sin sen. *** Sen yoksan, her þey tatsýz tutsuz; sen Hz. Pey gam ber E fen di mi zin (asm), yoksan her þey ruhsuz… kendini sevenlere, ümmetinden olma heSeni sen yapan o güzel imanýnla gel, o yecanýný duyanlara duâlarý: en deðerli yanýnla koþ Rabbine. Abdullah b. Amr’dan (ra): Nasýl bir antika eserisin O'nun, bir gör Resulullah (asm) Hz. Ýbrahim’in (as) hele… ‘Yâ Rab bi, on lar in san la rýn bir ço ðu nu Kýymet bilmez ellerde tükenip gitmiþsin… saptýrdý.’ (Ýbrahim Sûresi, 36) sözünü ve Kýymetini bilenin, sana en yüce deðeri Hz. Ýsa’nýn da (as) ‘Onlara azap edersen, verenin dergâhýna gel, kapýsýný çal… onlar Senin kullarýndýr. Eðer onlarý baMaddesi itibarýyla beþ para etmeyen sen… ðýþlarsan, þüphesiz ki Sen kudreti herþeAh, sen yok musun sen? ye üstün olan sonsuz hikmet sahibisin.’ Mânân ve mahiyetin itibariyle bir kâi- (Maide Sûresi, 118) sözünü okudu. Sonnatsýn sen… ra ellerini kaldýrarak: ‘Allah’ým, ümmetiÖyle bir âlemsin ki sen, âlemde ne var- mi koru. Allah’ým, ümmetimi koru. Alsa sende var; sende olan ise âlemde yok… lah’ým, ümmetimi koru.’ diye duâ etti ve Onun için o büyük âlemden daha büyük, að la dý. Bu nun ü ze ri ne Al lah (cc): ‘Ya daha deðerlisin sen… Cebrail! Muhammed’e git. Niye aðladýðýRuh yok, hafýza yok, akýl yok, kalp yok, ný sor.’ dedi. Cebrail (as) hemen Resulsendeki gibi his yok, duygu yok, þuur yok lullah’a (asm) gidip niçin aðladýðýný sordýþýndaki âlemde. Ama sende var. du. Resullullah (asm) sebebini söyleyinAh bir bilsen… Nasýl yüce bir deðerde ce, Allah (cc) Cebrail’e ‘Muhammed’e yaratýldýðýný bir bilsen sen… git. Ümmetin konusunda seni razý edeO zaman ahsen üzere yaratýldýðýný anla- ceðiz. Seni bu konuda üzmeyeceðiz de.’ yacaksýn sen. buyurdu. (Ýbn-i Vehb; Tefsir-ü Ýbn-i KeAh, sen yok musun insanoðlu? Kayýp- sir, 2/540) lardasýn yine sen… *** Merak etme, yalnýz deðilsin. Senin gibi Hz. Enes’den (ra): nice firarda olanlar var. Resulullah (asm) ümmetine duâ ederek Ama her birini bilen, gören var. Þükür þöyle dedi: ‘Allah’ým, ümmetimin kalbine ki, onlarý sürekli dergâhýna dâvet eden Sana itaati yerleþtir. Onlarý rahmetinle kuvar. Þükür ki, Allah var… þat.’ (Taberanî, Mecme’uz-Zevâid, 10/69) O var diye varsýn sen. Yoksa bir hiçsin sen… *** Kalbini yaratan Allah, kalbinden geHz. Aiþe’den (ra): çenleri bilmez mi? Resulullah’ý (asm) neþeli görmüþtüm: Kýyý köþe kaçak güreþen, Allah’tan uzak ‘Ya Resulullah, bana duâ et.’ dedim. ‘Albir iklimde kendine yer arayan, günahlarý- lah’ým, Aiþe’nin gizli, aþikâr, yaptýðý ve yanýn aðýrlýðý altýnda ezilen sen, bu oyunu pacaðý bütün günahlarýný affet.’ dedi. Bubozacak, bu düðümü çözecek o güzel keli- nun üzerine sevinçten baþým önüme düme, yine dilinde, yine elinde senin… þünceye kadar güldüm. Resulullah (asm): “Estaðfirullah, estaðfirullah, estaðfirullah…” ‘Duâm seni sevindirdi mi?’ dedi. Ben: ‘DuBitmiþlerin, tükenmiþlerin yardýmcýsý- ân beni niçin sevindirmesin?’ dedim. Redýr Allah sulullah (asm): ‘Vallahi o benim ümme“Estaðfirullah, estaðfirullah, estaðfirullah…” tim için her namazda yaptýðým duâmdýr.’ Herkes sana arkasýný dönse de, bütün diye mukabele etti. (Bezzar; Mecme’uzkapýlar yüzüne kapansa da, bil ki, açýktýr, Zevâid, 9/244) SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 24 R. Evvel 1432 Rumî: 14 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.45 4.54 5.04 5.14 5.09 4.25 4.29 4.21 5.04 4.37 5.04

Güneþ 6.06 6.19 6.25 6.39 6.34 5.48 5.52 5.45 6.28 5.58 6.26

Öðle 11.59 12.09 12.17 12.28 12.24 11.39 11.43 11.35 12.18 11.50 12.18

Ýkindi 15.06 15.12 15.25 15.33 15.27 14.45 14.48 14.39 15.22 14.58 15.24

Akþam 17.39 17.46 17.57 18.06 18.01 17.18 17.22 17.12 17.55 17.30 17.57

Yatsý 18.53 19.03 19.11 19.23 19.19 18.34 18.38 18.30 19.13 18.45 19.12

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.09 5.18 4.50 4.44 4.56 4.40 4.31 4.26 4.13 4.58 4 .53

Güneþ 6.36 6.40 6.17 6.07 6.18 6.06 5.53 5.53 5.35 6.25 6.13

Öðle 12.24 12.31 12.05 11.58 12.10 11.55 11.45 11.41 11.27 12.13 12.06

Ýkindi 15.26 15.37 15.07 15.03 15.16 14.57 14.52 14.44 14.32 15.15 15.16

Akþam 18.00 18.10 17.41 17.36 17.49 17.31 17.25 17.17 17.05 17.49 17.48

3 Yatsý 19.19 19.26 19.00 18.53 19.04 18.50 18.39 18.36 18.21 19.08 19.00

Durdurun bu torbacýlarý ADANA RUH SAÐLIÐI HASTANESÝNDE MADDE BAÐIMLILIÐI TEDAVÝSÝNDE KULLANILAN DÝL ALTI ÝLÂÇLARI, “TORBACI” TABÝR EDÝLEN ZEHÝR TACÝRLERÝNCE HASTADAN ALINIP YERÝNE EROÝN VERÝLÝYOR. ADANA Ek­rem­Tok­Ruh­Sað­lý­ðý­ve Has­ta­lýk­la­rý­Has­ta­ne­si­Baþ­he­ki­mi­Dr. Bü­lent­De­mir­bek,­e­ro­in­ba­ðým­lý­lý­ðý­te­da­vi­sin­de­6­ay­dýr­kul­lan­dýk­la­rý­ve­dil­al­tý­o­la­rak­bi­li­nen­i­lâ­cýn­ba­þa­rý­o­ra­ný­ný es­ki­ye­o­ran­la­yük­selt­tik­le­ri­ni,­te­da­vi­de yüz­gül­dü­ren­bu­i­lâ­cýn­tor­ba­cý­lar­ta­bir e­di­len­e­ron­sa­tý­cý­la­rý­ta­ra­fýn­dan­has­ta­dan­a­lý­nýp­ye­ri­ne­e­ro­in­ve­ril­di­ði­yö­nün­de­ih­bar­lar­al­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di. Baþ­he­ki­mi­Dr.­Bü­lent­De­mir­bek, ‘’En­et­kin­te­da­vi­hiç­baþ­la­ma­mak’’­de­di.­ Dr.­De­mir­bek,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, ‘’mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­te­da­vi­si­nin­müm­kün­an­cak,­ol­duk­ça­zor­ol­du­ðu­nu,­bu­na­rað­men­ö­zen­ti­ve­me­rak­la­baþ­la­yan bu­a­lýþ­kan­lý­ðýn­ki­þi­nin­a­de­ta­ha­ya­tý­ný ka­rart­ma­nýn­ya­ný­sý­ra­sos­yal­ve­e­ko­no­mik­bir­çok­so­ru­nu­be­ra­be­rin­de­ge­tir­di­ði­ni­kay­det­ti. Böl­ge­has­ta­ne­si­ni­te­li­ðin­de­ki­has­ta­ne­le­rin­de­bin­ler­ce­has­ta­yý­ba­ðým­lý­lýk­tan­kur­tar­ma­ça­ba­sýn­da­ol­duk­la­rý­ný,­46 ya­tak­lý­ve­fi­zik­sel­im­kân­la­rý­ye­ter­li­ol­-

Özel okulda sýnýf mevcutlarý azalacak n ÖZEL o­kul­lar­da­ki­sý­nýf­mev­cut­la­rý­o­kul­ön­ce­si­e­ði­tim­de­20’ye,­ilk­ve or­ta­öð­re­tim­d e­ 30’a­ in­d i­r i­l e­c ek. Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­Ö­zel­O­kul­lar­ Çer­çe­ve­ Yö­net­me­li­ði­ Res­mî Ga­ze­te’de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe gir­di.­Yö­net­me­lik­le­sý­nýf­mev­cut­la­rýn­da­da­dü­zen­le­me­ye­gi­dil­di.­Da­ha­ön­ce­o­kul­ön­ce­si­e­ði­tim­sý­nýf­la­rýn­da­25,­il­köð­re­tim­o­ku­lu­sý­nýf­la­rýn­da­ ve­ ha­zýr­lýk­ sý­nýf­la­rýn­da­ 36, di­ðer­sý­nýf­lar­da­40,­fen­li­se­si­sý­nýf­la­rýn­da­ 24­ o­lan­ sý­nýf­ mev­cu­du­ sý­nýr­la­rý,­o­kul­ön­ce­si­e­ði­tim­de­20,­il­köð­re­tim­ve­or­ta­öð­re­tim­de­30,­fen li­se­le­ri­i­le­sos­yal­bi­lim­ler,­sað­lýk mes­lek­ve­ben­ze­ri­li­se­ler­de­den­gi res­mî­o­kul­la­rýn­mev­zu­a­týn­da­be­lir­ti­len­sa­yý­dan­faz­la­ol­ma­ya­cak­þe­kil­de­ye­ni­den­dü­zen­len­di.­Ankara / aa

Yetim çocuklar, dev akvaryumu gezdi n ESENLER Be­le­di­ye­si­Sos­yal­Yar­dým­Ýþ­ler­Mü­dür­lü­ðü­E­sen­ler’de bu­lu­nan­top­lam­378­ye­tim­ço­cuk­la ya­kýn­dan­il­gi­le­ni­yor.­Bu­ço­cuk­la­ra gü­zel­bir­gün­ya­þat­mak­is­te­yen­Mü­dür­lük,­bu­kez­de­ço­cuk­la­rý­Fo­rum Ýs­t an­b ul’da­bu­l u­n an­Ak­v ar­y um Tur­ku­a­zo­o’ya­gö­tür­dü.­Ye­tim­ço­cuk­lar,­dev­kö­pek­ba­lýk­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­tü­nel­den­ge­çer­ken­þaþ­kýn­lýk­la­rý­ný­giz­le­ye­me­di.­Ge­zi­ye­ka­tý­lan 100­ço­cuk,­ha­yat­la­rý­bo­yun­ca­u­nu­ta­ma­ya­cak­la­rý­bir­gün­ya­þa­dý.­Sos­yal Yar­dým­Ýþ­ler­Mü­dü­rü­Öz­can­Ham­za,­ço­cuk­la­rýn­ilk­kez­bir­ge­zi­ye­a­i­le­le­ri­ol­ma­dan­ka­týl­dý­ðý­ný­be­lir­ten Ham­za,­bu­sa­ye­de­ço­cuk­la­rýn­ken­di­le­ri­ne­gü­ven­le­ri­nin­ar­ta­ca­ðý­ný kay­det­ti.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Arsasýný kaldýðý huzurevine baðýþladý n SOSYAL Hiz­met­ler­ve­Ço­cuk­E­sir­ge­me­Ku­ru­mu’na­(SHÇEK)­ bað­lý Si­vas­Ýh­ram­cý­za­de­Ýs­ma­il­Hak­ký Top­rak­Hu­zu­re­vin­de­ka­lan­81­ya­þýn­da­ki­Dür­da­ne­Er­can­lý,­116­met­re ka­re­lik­ar­sa­sý­ný­ba­rýn­dý­ðý­ku­ru­ma ba­ðýþ­la­dý.­3­ký­zý­ol­du­ðu­nu,­bu­kýz­la­rýn­dan­bi­ri­nin­bir­sü­re­ön­ce­ve­fat et­ti­ði­ni­an­la­tan­Er­can­lý,­1992­yý­lýn­da e­þi­nin­ve­fa­tý­nýn­ar­dýn­dan­kýz­la­rý­nýn ya­nýn­da­se­ne­ler­ce­kal­dý­ðý­ný,­3­yýl ön­ce­de­hu­zu­re­vi­ne­yer­leþ­ti­ði­ni kay­det­ti.­Ev­li­o­lan­kýz­la­rý­nýn­mad­dî du­rum­la­rý­nýn­i­yi­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten Er­can­lý,­Ak­de­ðir­men­Ma­hal­le­sin­de­ki­es­ki­ev­le­ri­yý­kýl­dýk­tan­son­ra­boþ ka­lan­ar­sa­sý­ný­Sos­yal­Hiz­met­ler'e ba­ðýþ­la­dý­ðý­ný­söy­le­di.­­Sivas / aa

de­6­ay­dýr­kul­lan­dýk­la­rý­ve­dil­al­tý­o­la­rak­bi­li­nen­i­lâ­cýn­ba­þa­rý­o­ra­ný­ný­es­ki­ye o­ran­la­yük­selt­tik­le­ri­ni­an­cak,­ha­len yüz­de­20-30’u­ge­çe­me­dik­le­ri­ni­kay­det­ti.­Te­da­vi­de­yüz­gül­dü­ren­bu­i­lâ­cýn tor­ba­cý­lar­ta­ra­fýn­dan­has­ta­dan­a­lý­nýp ye­ri­ne­e­ro­in­ve­ril­di­ði­yö­nün­de­ki­ih­bar­lar­dolayýsýyla­i­lâç­ra­po­ru­nu­28­gün­le sý­nýr­la­dýk­la­rý­ný,­ra­por­bi­ti­min­de­tek­rar­la­nan­tah­lil­de­u­yuþ­tu­ru­cu­ya­rast­la­nýr­sa has­ta­ya­ya­ya­týþ­ö­ner­dik­le­ri­ni­ya­da­i­lâ­Dr. Bülent Demirbek cý­kes­tik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti. ma­yan­ba­ðým­lý­lýk­te­da­vi­mer­ke­zi­ni De­mir­bek,­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’Ön­ce­has­ta­la­rýn­sü­rek­li­kav­ga­çý­kar­ma­la­rý den­ya­ta­rak­te­da­vi­i­çin­baþ­vu­ran­has­ta­dolayýsýyla­yüz­de­50­ka­pa­si­te­i­le­ça­lýþ­- la­ra­9­ay­son­ra­sý­na­ran­de­vu­ver­mek­zo­týr­mak­zo­run­da­kal­dýk­la­rý­ný­an­la­tan run­da­ka­lý­yor­duk.­Ya­tak­sý­kýn­tý­sý,­mu'­ci­De­mir­bek,­‘’An­cak,­has­ta­ne­bah­çe­miz­- ze­ni­te­li­ðin­de­ve­has­ta­da­ki­kriz­a­tak­la­rý­de­ye­ni­yap­tý­rý­lan­ve­her­bi­ri­tek­ki­þi­lik ný­ta­ma­men­or­ta­dan­kal­dý­ran,­has­ta­yý 80­ya­tak­lý­ye­ni­te­da­vi­mer­ke­zi­nin­fi­zi­ki has­ta­ne­de­ya­týr­ma­dan­kul­la­ný­la­bi­len­bu im­kân­la­rý­tam­ka­pa­si­te­ça­lýþ­ma­ya­uy­- i­lâç­sa­ye­sin­de­ö­nem­li­öl­çü­de­çö­zül­dü. gun­o­la­cak.­Has­ta­la­rý­tek­ki­þi­lik­o­da­lar­- Bu­i­lâ­cý­kul­la­nan­has­ta­gün­lük­ya­þa­mý­ný da­te­da­vi­e­de­rek,­bir­bir­le­ri­ni­ra­hat­sýz da­nor­mal­bir­þe­kil­de­sür­dü­rü­yor.­Bir et­me­le­ri­ni­ön­le­ye­ce­ðiz’’­di­ye­ko­nuþ­tu. tek­i­lâç­24­sa­at­sü­rey­le­has­ta­nýn­kriz­ya­De­mir­bek,­e­ro­in­ba­ðým­lý­lý­ðý­te­da­vi­sin­- þa­ma­sý­ný­ön­lü­yor.’’­Adana / aa

"BAÞLAMAYIN TEDAVÝSÝ ÇOK ZOR" DEMÝRBEK, bugüne kadar bu ilâcýn kullanýmýyla ilgili 2 bin rapor düzenlendiðini, halen kayýtlý bulunan bin hastadan 200-300’ünün tedavisinde baþarý saðlandýðýný hatta bunlardan toplum içine dönüp çalýþma hayatýna bile girdiklerini belirterek, þöyle devam etti: ‘’Bugüne kadar tedavide baþarý þansýnýn çok düþük olmasýnýn en büyük nedeni krizi yok edememekti. Ancak, bu ilâç, günde bir kez alýndýðýnda kiþinin 24 saat süreyle krize girmesini önlüyor. Kiþi, sabah uyandýðýnda eroini nasýl temin edeceðini deðil, iþini düþünüyor. Ancak, bu baþarýnýn yanlýþ algýlanmasýný da istemiyoruz. ‘Eroine baþlayýn, tedavisi var’ asla demiyoruz. Bunun tam tersi ‘baþlamayýn, çünkü tedavisi çok zor’ diyoruz.’’ Demirbek, tedavide yüz güldüren bu ilâcýn verdiði olumlu sonuçlarýn torbacýlar tarafýndan suistimalini önlemede gerekli tedbirleri aldýklarýný ancak, bu konuda daha büyük görevin baðýmlýlarýn ailelerine düþtüðünü kaydetti. Dr. Demirbek, Saðlýk Bakanlýðý’nca torbacýlara sýkça rastlanan yörelerde Madde baðýmlýlýðýna karþý bir baþka tedbir olarak Toplum Ruh Saðlýðý Merkezleri kurulacaðýný vurguladý. Hastane polikliniklerine her gün 100 baðýmlýnýn baþvurduðunu anlatan Demirbek, bu sayýyý düþürmekte kararlý olduklarýný ancak, baðýmlýlýðýn tedavisinde ailenin tutumunun en az ilâç kadar etkili olduðunun unutulmamasý gerektiðini sözlerine ekledi.

irtibat@yeniasya.com.tr

Ýstibdat zinciri nasýl kýrýlýr? s­tad­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri,­ is­tib­dat­ ve meþ­ru­ti­ye­ti­Kur’ân­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­Ýs­lâ­mî­ re­fe­rans­lar­dan­ ha­re­ket­le­ ta­rif­ e­dip, bu­i­ki­kav­ra­mýn­do­ður­du­ðu­so­nuç­la­rý­an­la­týr­ken, “Ne­ka­dar­i­yi­lik­var,­meþ­ru­ti­ye­tin­zi­ya­sýn­dan­dýr; ne­ka­dar­fe­na­lýk­var,­ya­es­ki­is­tib­da­dýn­zul­me­tin­den­ (karanlýðýndan) ya­hut­ meþ­ru­ti­yet­ na­mýy­la ye­n i­ bir­ is­t ib­d a­d ýn­ zul­m ün­d en­d ir”­ (Es­k i­ Sa­i d Dö­ne­mi­E­ser­le­ri,­Mü­nâ­za­rât,­s.­215) di­yor. Bu­ fe­na­lýk­lar­dan­ bi­ri­ni­ de,­ de­va­mýn­da­ki­ i­zah­lar­da,­“bir­bü­yük­a­dam”­ü­ze­rin­den­ör­nek­li­yor: “Bü­yük­ a­dam­ is­tib­dat­ i­le­ kuv­ve­te­ ve­ya­ hi­le­ye ve­ya­ ken­di­sin­de­ ol­ma­yan,­ ta­san­nu­an­ (yap­ma­cýk o­la­rak) kuv­ve-i­ ma­ne­vi­ye­ye­ is­ti­na­den,­ hal­ký­ is­ti’bad­e­de­rek­ (kö­le­leþ­ti­re­rek) havf­ve­ceb­rin­ (kor­ku­ve­zor­la­ma­nýn) taz­yi­ki­i­le­in­sa­ný­hay­van­lý­ða­in­dir­miþ;­da­i­ma­o­mil­le­tin­þev­ki­ni­ký­rar.”­(s.­218) Bu­ du­ru­mun­ be­ra­be­rin­de­ ge­tir­di­ði­ di­ðer­ o­lum­suz­luk­la­rý­da­þu­þe­kil­de­sý­ra­lý­yor­Sa­id­Nur­sî: “Zi­ra­mil­le­ti­hep­sa’yi­suh­re­gi­bi­iþ­li­yor­ (zo­ra­ki ça­lý­þý­yor), ha­týr­i­çin­gi­bi­ya­pý­yor,­i­yi­lik­et­se­de­ri­ya­ka­rýþ­tý­rý­yor,­mü­da­ha­ne­ (dal­ka­vuk­luk)­ve­ya­la­na­a­lý­þý­yor,­da­i­ma­a­þa­ðý­ya­i­ni­yor.”­(s.­218-9) Bu­nun­da,­in­sa­nýn­e­mek­ve­ça­lýþ­ma­sý­nýn­bu­ha­rý­hük­mün­de­ki­þev­ki­sön­dür­dü­ðü­nü­söy­lü­yorb Üs­ta­dýn­ko­nuy­la­il­gi­li­o­la­rak­yap­tý­ðý­i­zah­lar­da­ki­her­bir­cüm­le­de,­hat­tâ­o­cüm­le­ler­de­ki­her­bir i­ba­re­ve­ke­li­me­de,­u­zun­u­zun­ü­ze­rin­de­du­ru­lup tah­lil­e­dil­me­si­ge­re­ken­ve­her­za­man­ge­çer­li­li­ði­ni­ko­ru­yan­çok­de­rin­mâ­nâ­ve­me­saj­lar­var.­ Bun­lar­dan­ bir­ kýs­mý­ný,­ an­la­ya­bil­di­ði­miz­ ka­da­rýy­la,­ken­di­i­fa­de­le­ri­miz­le­ö­zet­le­me­ye­ça­lý­þýr­sak: Bir­de­fa,­is­tib­da­dýn­en­bü­yük­za­rar­ve­tah­ri­bat­la­rýn­dan­bi­ri,­in­san­lar­da­ki­þev­ki­sön­dür­me­si.­ Her­þe­yin­te­pe­de­ki­müs­te­bi­de­en­deks­li­ve­a­yar­lý­ o­la­rak­ yü­rü­dü­ðü;­ ba­þa­rý­ ve­ i­yi­lik­le­rin­ o­na­ mal e­di­lip­ ku­sur,­ noksan­ ve­ o­lum­suz­luk­la­rýn­ fa­tu­ra­sý­nýn­ hep­ “a­þa­ðý­da­ki­ler”e­ çý­ka­rýl­dý­ðý­ bir­ ya­pý­ ve iþ­le­yiþ,­in­san­lar­da­þevk­ve­he­ye­can­bý­ra­kýr­mý? Þev­kin­kalk­tý­ðý­yer­de­hiç­bir­in­ki­þaf­da­ol­maz. Ý­le­ri­ ve­ ge­liþ­miþ­ de­di­ði­miz­ ül­ke­ler­ ki­þi­ hak­ ve öz­gür­lük­le­ri­ne­ö­nem­ve­ren­de­mok­ra­tik­re­jim­ler­le­yö­ne­ti­liyor­ken,­müs­te­bit­yö­ne­tim­le­rin­ik­ti­dar­da­ol­du­ðu­ül­ke­le­rin­or­tak­ö­zel­lik­le­rin­den­bi­ri­nin fa­kir­lik­ve­ge­ri­kal­mýþ­lýk­ol­ma­sý­da­bun­dan. Çün­kü­ o­ra­lar­da­ki­ bas­ký­ re­jim­le­ri,­ Al­lah’ýn­ in­sa­na­ ver­di­ði­ ka­bi­li­yet­le­rin­ ge­liþ­me­si­ne­ fýr­sat­ ta­ný­mý­yor,­ tam­ ter­si­ne­ is­ti­dat­la­rý­ kö­rel­tip­ du­mu­ra uð­ra­ta­rak,­ in­san­la­rý­ ce­ha­let­ ve­ ge­ri­ kal­mýþ­lý­ðýn ka­ran­lý­ðý­i­çe­ri­sin­de­ya­þa­ma­ya­mah­kûm­e­di­yor. Ve­ on­la­rýn­ pe­ri­þan­lý­ðý­ný­ sö­mü­re­rek,­ ken­di­ ke­yif­ve­sal­ta­na­tý­ný­i­lâ­ni­ha­ye­sür­dür­me­ye­ça­lý­þý­yor. Üs­ta­dýn­ “düþ­man­la­rý­mýz”­ o­la­rak­ sý­ra­la­dý­ðý­ ce­ha­let,­za­ru­ret­ve­ih­ti­lâf­has­ta­lýk­la­rý,­bu­bað­lam­da is­tib­da­dýn­ hem­ ü­rün­le­ri,­ hem­ de­ o­nu­ bes­le­yip “güç­len­di­re­rek”­de­va­mý­ný­sað­la­yan­un­sur­lar. Ýs­tib­da­dýn­ bir­ tah­ri­ba­tý­ da,­ bun­lar­la­ bað­lan­tý­lý o­la­rak­ ah­lâk­ ü­ze­rin­de­ ken­di­si­ni­ gös­te­ri­yor.­ Uy­gu­la­dý­ðý­ bas­ký,­ mu­ha­tap­la­rýn­da,­ fýt­rat­ ve­ mi­zaç­la­rý­na­gö­re­de­ði­þen­te­za­hür­le­re­se­bep­o­lu­yor. Ya­lan,­dal­ka­vuk­luk,­i­ki­yüz­lü­lük,­i­da­re-i­mas­la­hat­çý­lýk,­ne­me­lâ­zým­cý­lýk­ve­is­yan­kâr­lýk­gi­bi­hal­le­rin­en­ö­nem­li­se­be­bi­ve­kay­na­ðý,­hep­is­tib­dat. Ý­þin­ ga­rip­ ta­ra­fý,­ is­tib­da­dýn­ o­luþ­tur­du­ðu­ sý­kýn­tý­lý­ or­tam­dan­ çý­kýþ­ yo­lu­nu­ dal­ka­vuk­luk­ta­ bu­lan­lar­da,­bas­ký­la­ra­bo­yun­eð­me­me­tav­rý­ný­ter­cih­e­den­ler­den,­tep­ki­leri­ni­fev­rî­ve­öl­çü­süz­re­ak­si­yon­lar­la­or­ta­ya­ko­yan­lar­da,­ne­ti­ce­i­ti­ba­rýy­la­bas­ký­ve ta­hak­küm­sis­te­mi­nin­öm­rü­nü­u­za­tý­yor­lar. Vel­ha­sýl,­yi­ne­Üs­ta­dýn­i­fa­de­siy­le,­istibdat­“her­þe­ye­si­ra­yet­le­zeh­ri­ni­a­tan”­ (a.g.e.,­s.­208) bir­be­lâ.­Ýh­ti­lâf­la­rýn­da­kay­na­ðý­o,­ah­lâ­ktaki­bo­zul­ma­la­rýn­da,­þevk­kay­bý­nýn­da,­ge­ri­kal­mýþ­lý­ðýn­da... Kur­tu­luþ­ ça­re­si­ i­se­ 100.­ yý­lý­ný­ id­rak­ et­ti­ði­miz Hut­be-i­Þa­mi­ye’nin­son­kýs­mýn­da­ki­þu­cüm­le­de: “Çe­þit­çe­þit­is­tib­dat­la­rýn­ka­yýt­la­rý­ný,­zin­cir­le­ri­ni a­ça­cak,­da­ðý­ta­cak,­meþ­ve­ret-i­þer’i­ye­i­le­þe­ha­met ve­þef­kat-i­i­ma­ni­ye­den­te­vel­lüd­e­den­ (or­ta­ya­çý­kan) hür­ri­yet-i­þer’i­ye­dir...”­(a.g.e.,­s.­355) E­vet,­ çe­þit­ çe­þit­ is­tib­dat­la­rýn­ zin­cir­le­ri,­ an­cak tah­ki­kî­i­ma­na­da­ya­lý­bir­hür­ri­yet-i­þer’i­ye­i­çin­de, hak­ký­ve­ri­le­rek­ya­pý­lan­meþ­ve­ret­ler­le­ký­rý­la­bi­lir.

Ü

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

HABER

Ahtisaari: Türkiye AB’ye katký saðlar cakir@yeniasya.com.tr

Kaybettirmekte yarýþanlar l­ke­mi­zin­‘Bü­yük­Tür­ki­ye’­ol­ma­sý­ný­en­gel­le­yen­se­bep­le­rin­en­ba­þýn­da­el­bet­te­en­baþ­ta dar­be­ler­ve­dar­be­ci­ler­ge­lir,­a­ma­ken­di­le­ri­ni­‘sað’­ya­da­‘sol’­gö­rü­þe­men­sup­ka­bul­e­den­ba­zý grup­la­rýn­da­bu­nok­ta­da­so­rum­lu­luk­la­rý­var­dýr. Ma­a­le­sef,­ken­di­le­ri­ni­‘sol­cu’­o­la­rak­ad­lan­dý­ran­pek çok­ki­þi­ve­grup,­dar­be­ci­le­re­des­tek­ol­muþ­lar­dýr. Ben­zer­þe­kil­de­ken­di­le­ri­ni­‘sað­cý’­ka­bul­e­den­ler­a­ra­sýn­da­bu­ha­ta­ya­dü­þen­ler­de­ol­muþ­tur.­A­ma­dar­be­le­ri­des­tek­le­mek­ko­nu­sun­da­ken­di­le­ri­ni­‘sol­cu’­o­la­rak­ka­bul­e­den­le­re­ye­tiþ­mek­müm­kün­ol­maz. El­bet­te­bu­sa­de­ce­bi­zim­tes­bi­ti­miz­de­ðil­dir. Geç­miþ­te­‘sol­cu’la­rýn­i­çin­de­bu­lu­nan­çok­sa­yý­da­ki­þi,­bu­ko­nu­da­‘i­ti­raf’lar­da­bu­lu­nu­yor.­Ha­san­Ce­mal’in­“Kim­se­Kýz­ma­sýn­Ken­di­mi­Yaz­dým”­ ad­lý­ ki­ta­bý­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re­ bu­na­ çok sa­yý­da­ör­nek­var. Bu­nok­ta­da­‘sol’un­ha­ta­la­rý­na­dik­kat­çe­ken­O­ral­Ça­lýþ­lar,­þu­nu­yaz­dý:­“68­ku­þa­ðý­nýn­ö­nem­li­bir kýs­mý­Ke­ma­list­ge­le­ne­ðe­bað­lý­a­i­le­le­rin­ço­cuk­la­rýy­dý.­Bir­ço­ðu­muz­he­nüz­ta­ze­o­lan­27­Ma­yýs 1960­as­ke­ri­dar­be­si­ni­‘o­lum­lu’­gö­rü­yor­duk.­Bi­zim­feyz­al­dý­ðý­mýz­Mih­ri­Bel­li­gi­bi­ön­der­ler, 1950’de­De­mok­rat­Par­ti’nin­ik­ti­da­ra­ge­li­þi­ni­‘kar­þý­dev­rim’­o­la­rak­yo­rum­lu­yor­lar­dý.­O­dö­nem­de so­lun­ne­re­dey­se­bü­tü­nün­de­ki­e­ge­men­an­la­yýþ buy­du.­(...)­Türk­so­lu­nun­Ke­ma­lizm’le­he­sap­laþ­ma­sý­ko­lay­de­ðil.­Dar­be­ci­lik­le­he­sap­laþ­ma­sý­i­se hiç­ko­lay­de­ðil...”­(Ra­di­kal,­26­Þu­bat­2011) As­lýn­da­‘sol’un­i­çin­den­ge­len­bir­is­min­bun­la­rý gün­de­me­ta­þý­ma­sý,­tar­týþ­ma­aç­ma­sý­çok­i­sa­bet­li. Keþ­ke­Tür­ki­ye’de­ki­‘sol’­ger­çek­le­ri­gör­se­ve­hem Ke­ma­lizm­le­hem­de­dar­be­ci­an­la­yýþ­la­he­sap­laþ­sa... ‘Sol’da­ki­bu­cid­dî­ha­ta­ya­nýn­da,­‘sað’da,­da­ha doð­ru­su­bir­ký­sým­‘mü­te­dey­yin’­in­san­lar­nez­din­de­de­‘de­mok­ra­si’­yan­lýþ­ta­nýn­dý,­yan­lýþ­ta­ný­týl­dý. Bu­gü­nü­de­ðil­de­30­yýl­ön­ce­si­ni­dü­þün­sek,­mu­ha­fa­za­kâr­si­ya­set­çi­le­rin­bir­kýs­mý­nýn­“AB’ye­ha­yýr”­de­di­ði­ni­ve­yi­ne­ön­de­ge­len­ba­zý­‘din­dar­ya­zar’la­rýn­(‘Si­ya­sal­Ýs­lâm­cý’­mý­de­mek­lâ­zým?)­“de­mok­ra­si­ye­ha­yýr”­ya­zý­la­rý­yaz­dý­ðý­ný­ha­týr­la­rýz.­Ýþ­te bir­yan­da­dar­be­le­ri­sa­vu­nan­‘sol­cu’lar,­ö­te­yan­da ‘de­mok­ra­si­ye­ha­yýr’­di­yen­‘mu­ha­fa­za­kâr­si­ya­set­çi ve­ya­zar’lar­Tür­ki­ye’ye­çok­þey­kay­bet­tir­di... Bu­gün,­si­ya­sî­an­lam­da­AB­i­çin­ça­lý­þan,­ça­lýþ­tý­ðý­ný­söy­le­yen;­“AB­ol­maz­sa­ol­maz”­di­yen,­“Tür­ki­ye’nin­yo­lu­de­mok­ra­si­yo­lu­dur”­di­ye­mey­dan mey­dan­do­la­þan­lar,­keþ­ke­30­yýl­ön­ce­de­bun­la­rý söy­le­yip,­bun­la­rý­ko­nuþ­say­dý...­Ý­na­nýn­o­za­man ger­çek­ten­AB’ye­ü­ye­ol­muþ­ya­da­o­se­vi­ye­ye­ra­hat­lýk­la­u­laþ­mýþ­o­lur­duk. ‘Sol’­ce­nah­tan­ge­len­i­ti­raf­lar­dan­son­ra­‘sað’­ce­nah­tan­da­ben­zer­i­ti­raf­la­rýn­gel­me­si­lâ­zým.­Dü­nü­ha­týr­la­ma­dan­sa­de­ce­bu­gü­nü­de­ðer­len­di­re­rek­bir­ye­re­va­ra­bi­lir­mi­yiz?­De­mok­ra­si,­in­san hak­la­rý,­a­da­let­ve­hu­kuk­yo­lun­da­i­ler­le­mek­i­çin gay­ret­sarf­e­den­le­re­kar­þý,­dü­nün­‘ha­yýr’cý­la­rý­nýn bir­ö­zür­bor­cu­yok­mu? Ta­biî­‘sol’un­ya­ný­sý­ra,­ken­di­si­ni­‘sað’da­gö­ren bir­ký­sým­‘ay­dýn’la­rýn­da­Ke­ma­lizm­ko­nu­sun­da ken­di­le­ri­ni­sý­na­ma­sý,­e­leþ­tir­me­si­ve­‘yük’ten­kur­tul­ma­sý­ge­rek.­‘Sol’a­ya­ra­ma­yan­bu­an­la­yý­þýn, ‘sað’a­ya­ra­ma­sý­hiç­müm­kün­de­ðil.­Ne­ga­rip­bir te­cel­lî­dir­ki,­‘sol’­bu­yük­ten­kur­tul­mak­is­ter­ken; ken­di­le­ri­ni­‘sað’da­ka­bul­e­den­ki­þi,­ku­rum­ve­ba­zý par­ti­ler­‘Ke­ma­lizm’e­sý­ðýn­mak­is­ti­yor­lar.­Böy­le­bir ta­výr­ve­dav­ra­nýþ,­dün­ya­nýn­en­yan­lýþ­i­þi­ol­ma­lý! ‘Sað’da­ki­ler­ ve­ ‘sol’da­ki­ler­le­ bü­tün­ Tür­ki­ye, dar­be­le­ri­öv­me­yan­lý­þýn­dan,­‘Ke­ma­lizm’­an­la­yý­þýn­dan­ kur­tul­ma­lý­ ki­ a­da­let­ ve­ hür­ri­yet­ ze­mi­ni­ne­u­la­þa­bi­le­lim!

Ü

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz

Hüseyin Güleryüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Keçiören Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Hasan Demirel'in babasý

Halil Demirel'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Balýkesir Yeni Asya Okuyucularý

ESKÝ Fin­lan­di­ya­Cum­hur­baþ­ka­ný,­Av­ru­pa Kon­se­yi­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Eþ­baþ­ka­ný­ve­Tür­ki­yeAB­Ba­ðým­sýz­A­raþ­týr­ma­Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Mart­ti­Ah­ti­sa­a­ri,’’Tür­ki­ye’nin­kom­þu­la­rýy­la­o­lan­ya­kýn­i­liþ­ki­le­ri­AB’ye­bü­yük im­kân­ve­fay­da­lar­sað­la­ya­cak­týr’’­de­di. Ý­Ü­Rek­tör­lü­ðü­Dok­to­ra­Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen­tö­ren­de,­‘’No­bel­Ba­rýþ­Ö­dü­lü’’­sa­hi­bi­Ah­ti­sa­a­ri’ye,­Rek­tör­Prof.­Dr. Yu­nus­Söy­let­ta­ra­fýn­dan­a­ka­de­mik­ký­ya­fet­giy­di­ril­di.­‘’Fah­ri­Dok­to­ra­Dip­lo­ma­sý’’­ve­ri­len­Ah­ti­sa­a­ri’ye,­Ý­Ü’nün­al­týn­ro­ze­ti­de­tak­dim­e­dil­di.­Ah­ti­sa­a­ri,­tö­ren­de yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­bu­top­rak­lar­da­ser­-

gi­le­nen­ba­þa­rý­lý­ge­li­þim­sü­re­ci­nin­baþ­ka u­lus­la­ra­il­ham­kay­na­ðý­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­“Öz­gür­lük,­in­san­hak­la­rý,­ay­ný­za­man­da­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü her­ke­sim­i­çin­ö­nem­ta­þý­mak­ta­dýr.­De­mok­ra­si­bi­zim­i­çin­e­sas­týr.­Et­ra­fý­mýz­ba­rýþ­la­çev­ri­li­ol­ma­lý­dýr’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Tür­ki­ye’nin­ kom­þu­la­rýy­la­ hiç­ prob­lem­ ya­þa­ma­ma­yý­ a­maç­la­dý­ðý­ný,­ bu­nun gü­zel­ bir­ he­def­ ol­du­ðu­nu­ di­le­ ge­ti­ren Ah­ti­sa­a­ri,­ “Tür­ki­ye’de­ki­ i­ler­le­me­nin son­ gün­ler­de­ hay­ran­lýk­ u­yan­dý­ra­cak þe­kil­de­ ol­ma­sý­na­ ba­ka­cak­ o­lur­sak,­ gö­rü­yo­ruz­ki­AB­i­le­da­ha­ya­kýn­i­liþ­ki­le­rin

ol­ma­sý­ a­çý­sýn­dan­ ­ gü­zel­ bir­ or­tam­ o­luþ­tu­ru­yor.­Þu­na­i­na­ný­yo­rum,­bu­sa­de­ce­ Tür­ki­ye’nin­ de­ðil­ AB’nin­ de­ bü­yük ya­ra­rý­na­o­la­cak­týr’’­de­di. ‘’Tür­ki­ye­ stra­te­jik­ ve­ je­o­po­li­tik­ bir po­zis­yon­da­dýr’’­ di­yen­ Ah­ti­sa­a­ri,­ ‘’Bu za­ten­ a­þi­kar­dýr.­ Tür­ki­ye’nin­ kom­þu­la­rýy­la­ o­lan­ ya­kýn­ i­liþ­ki­le­ri­ AB’ye­ bü­yük im­kan­ ve­ fay­da­lar­ sað­la­ya­cak­týr.­ Fa­kat bu­ stra­te­jik­ po­zis­yon­ sa­de­ce­ coð­raf­ya­dan­kay­nak­la­nan­bir­þey­de­ðil­dir.­Ay­ný za­man­da­ kül­tü­rel­ bað­lar­la­ ve­ kom­þu top­rak­lar­la­o­lan­or­tak­an­la­yýþ­la­da­il­gi­li­dir’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.Ýstanbul / aa

HA­BER­LER

Erdoðan, Obama ile insanî yardýmý görüþtü ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma­i­le­Baþ­ba­kan­Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan,­u­lus­la­ra­ra­sý­top­lu­mun­Lib­ya’da­ki­ge­liþ­me­le­re­hýz­lý­ce­vap­ver­me­si­i­çin­uy­gun­ve­et­ki­li­yol­la­rý­gö­rüþ­tü.­Be­yaz­Sa­ray’dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­O­ba­ma’nýn,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ý,­ABD’nin­u­lus­la­ra­ra­sý­müt­te­fik­le­ri­ve­part­ner­le­ri­i­le­Lib­ya’da­ki­du­rum­la­il­gi­li­o­la­rak,­ge­liþ­me­le­re­ce­vap­ver­me­ye­yö­ne­lik­a­cil­ça­ba­la­rýn­ko­or­di­nas­yo­nu­ve­Lib­ya­yö­ne­ti­mi­nin­ey­lem­le­ri­nin uy­gun­bi­çim­de­he­sa­bý­ný­ver­me­si­nin­sað­lan­ma­sý çer­çe­ve­sin­de­ya­pý­lan­is­ti­þa­re­le­rin­de­va­mý­kap­sa­mýn­da­te­le­fon­da­gö­rüþ­tü­ðü­be­lir­til­di.­Baþ­ba­kan­lýk­tan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da­i­se­‘’yan­lýþ­an­la­ma­la­rýn ön­len­me­si­i­çin’’­Er­do­ðan­i­le­O­ba­ma­a­ra­sýn­da­ki te­le­fon­gö­rüþ­me­si­nin­Lib­ya’ya­in­sa­nî­yar­dým çer­çe­ve­sin­de­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­vur­gu­la­ma­ih­ti­ya­cý doð­du­ðu­nu­bil­dir­di.­A­çýk­la­ma­da,­‘’Gö­rüþ­mey­le il­gi­li­o­la­rak­ABD­ma­kam­la­rý­nýn­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­ya­is­ti­na­den­ger­çek­le­þen­ba­zý­yo­rum­lar­da Lib­ya’ya­ya­pý­la­cak­in­sa­nî­yar­dým­ça­ba­la­rý­nýn doð­ru­dan­bu­ül­ke­nin­i­çiþ­le­ri­ne­mü­da­ha­le­an­la­mý­na­ge­le­bi­le­cek­bir­çer­çe­ve­ye­o­tur­tul­mak­is­ten­di­ði­gö­rül­mek­te­dir.­Bu­tür­yan­lýþ­an­la­ma­la­rýn ön­len­me­si­i­çin­gö­rüþ­me­nin­in­sa­nî­yar­dým­çer­çe­ve­sin­de­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­tek­rar­vur­gu­la­mak­ih­ti­ya­cý­doð­muþ­tur’’­de­nil­di.­Ankara / aa

Samast, çocuk mahkemesinde yargýlanacak Libya'dan 11'i tarifeli, 16'sý özel tahliye ve 12 askeri olmak üzere toplam 39 uçak ve 2 gemi ile 10 bin 492 vatandaþýn Türkiye'ye getirildiði bildirdi.

Tahliyeler sürüyor BAÞBAKANLÝK A­fet­ve­A­cil­Du­rum­Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý,­Lib­ya’dan­þu­a­na­ka­dar 11’i­ta­ri­fe­li,­16’sý­ö­zel­tah­li­ye­ve­12­as­ke­ri ol­mak­ü­ze­re­top­lam­39­u­çak­ve­2­ge­mi­i­le 10­bin­492­va­tan­da­þýn­Tür­ki­ye’ye­ge­ti­ril­di­ði­ni­bil­dir­di.­Baþ­ba­kan­lýk­Ba­sýn­Mer­ke­zi’nin­in­ter­net­si­te­sin­de,­Baþ­ba­kan­lýk­A­fet ve­A­cil­Du­rum­Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðý’nýn Lib­ya’dan­ya­pý­lan­tah­li­ye­le­re­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­sý­na­yer­ve­ril­di.­A­çýk­la­ma­da,­Lib­ya’da­ki va­tan­daþ­la­rýn­Tür­ki­ye’ye­in­ti­kal­le­ri­nin­ha­va,­de­niz­ve­ka­ra­dan­de­vam­et­ti­ði­be­lir­ti­le­rek,­‘’Þu­a­na­ka­dar,­11’i­ta­ri­fe­li,­16­ö­zel­tah­-

li­ye­ve­12­as­ke­ri­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­39­u­çak­ve­2­ge­mi­i­le­10­bin­492­va­tan­da­þý­mýz ül­ke­mi­ze­ge­ti­ril­miþ­tir.­(Ken­di­im­kân­la­rý­ve ça­lýþ­týk­la­rý­þir­ket­le­rin­or­ga­ni­zas­yo­nuy­la­ül­ke­mi­ze­in­ti­kal­e­den­va­tan­daþ­la­rý­mýz­bu­ra­ka­mýn­dý­þýn­da­dýr)’’­de­nil­di.­Tür­ki­ye’ye­ge­ti­ri­len­va­tan­daþ­la­rýn,­Mar­ma­ris­ve­Da­la­man’da­ku­ru­lan­ka­bul­mer­kez­le­rin­de­kar­þý­la­na­rak,­Baþ­ba­kan­lýk­A­fet­ve­A­cil­Du­rum Yö­ne­ti­mi­Baþ­kan­lý­ðýn­ca­sað­la­nan­o­to­büs­ler­le­gi­de­cek­le­ri­þe­hir­le­re­gön­de­ril­di­ði­bil­di­ri­len­a­çýk­la­ma­da,­þun­lar­kay­de­dil­di:­‘’Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý’na­a­it­Ýs­ken­de­run

Ge­mi­si­ve­be­ra­be­rin­de­ki­O­ruç­Re­is­Fir­ka­tey­ni­Bin­ga­zi­Li­ma­ný’ndan­517’si­ya­ban­cý uy­ruk­lu­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­bin­730­ki­þi­yi a­la­rak­bu­gün­(dün)­sa­bah­sa­at­07.30’da Mar­ma­ris’e­ha­re­ket­et­miþ­tir.­Ký­zý­lay­ta­ra­fýn­dan­Lib­ya’dan­tah­li­ye­e­di­len­va­tan­daþ­la­rý­mýz­i­le­Bü­yü­kel­çi­li­ði­miz­per­so­ne­li­nin­a­cil ih­ti­yaç­la­rý­ve­Lib­ya­hal­ký­na­yar­dým­i­çin;­de­niz­ve­ha­va­yo­lu­i­le­20­bin­ki­þi­lik­ku­man­ya, muh­te­lif­gý­da,­4­bin­500­a­det­bat­ta­ni­ye,­bin 400­a­det­uy­ku­tu­lu­mu­ve­hij­ye­nik­set­ler­den o­lu­þan­106­ton­­a­ðýr­lý­ðýn­da­in­sa­ni­yar­dým mal­ze­me­si­gön­de­ril­miþ­tir.’’­Ankara / aa

Orduya raðmen deðiþim AMERÝKALI ORTADOÐU UZMANI COOK, TÜRKÝYE'DEKÝ DEMOKRATÝK DEÐÝÞÝMÝN ORDUYA RAÐMEN OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. ABD’DEKÝ Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Kon­se­yi­ad­lý­dü­þün­ce­ku­ru­lu­þu­nun­Or­ta­do­ðu­uz­ma­ný­Ste­ven­Co­ok,­“Tür­ki­ye’de­ki­de­mok­ra­tik­de­ði­þim­or­du­sa­ye­sin­de­de­ðil,­or­du­ya rað­men­ol­du”­de­di.­Was­hing­ton’da­ki­dü­þün­ce­ku­ru­lu­þu­Wo­od­row­Wil­son­Cen­ter’da­dü­zen­le­nen­“Mý­sýr­ve­Or­ta­do­ðu:­De­mok­ra­si­Ý­çin­Türk­Mo­de­li­mi” baþ­lýk­lý­top­lan­tý­da­ko­nu­þan­uz­man­lar,­Tür­ki­ye’nin Mý­sýr­i­çin­mo­del­o­la­bi­le­ce­ði­fik­ri­ne­me­sa­fe­li­yak­la­þa­rak,­Tür­ki­ye’nin­bu­nok­ta­da­ki­ko­nu­mu­i­çin­mo­del­lik­ten­zi­ya­de­“il­ham­kay­na­ðý”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­ma­nýn da­ha­doð­ru­ol­du­ðu­gö­rü­þü­nü­di­le­ge­tir­di­ler.­Top­lan­tý­da­ko­nu­þan­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Kon­se­yi­ad­lý­dü­þün­ce­ku­ru­lu­þu­nun­Or­ta­do­ðu­uz­ma­ný­Ste­ven­Co­ok­da­Tür­ki­ye’nin­Mý­sýr­i­çin­mo­del­o­la­bi­le­ce­ði­yö­nün­de­ki­tez­le­re­e­leþ­ti­ri­ler­yö­nel­te­rek,­Tür­ki­ye’nin­da­ha­çok,­böl­ge­de­ki­si­ya­sî­ge­li­þim­le­re­yar­dým­et­me­bað­la­mýn­da nü­fu­zu­nu­ve­ta­ri­hi­bað­la­rý­ný­kul­la­na­bi­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­Türk­or­du­su­nun­ül­ke­nin­de­mok­ra­tik­ge­li­þi­min­de­oy­na­dý­ðý­ro­lün­Mý­sýr­or­du­su­na­ör­nek­o­luþ­tu­rup­o­luþ­tur­ma­ya­ca­ðý­tar­týþ­ma­la­rý­nýn­ken­di­si­ni­çok þa­þýrt­tý­ðý­ný­be­lir­ten­Co­ok,­Tür­ki­ye’de­ki­de­mok­ra­tik de­ði­þim­de,­“or­du­nun­si­vil­kon­trol­al­tý­na­a­lýn­ma­sý­nýn” ö­nem­li­yer­tut­tu­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­“Tür­ki­ye’de­ki­de­mok­ra­tik­de­ði­þim­or­du­sa­ye­sin­de­de­ðil,­or­du­ya­rað­men­ol­du”­di­yen­Co­ok,­Mý­sýr’da­da­or­du­nun­de­mok­ra­tik­de­ði­þi­mi­des­tek­le­me­de­rol­oy­na­ya­bi­le­ce­ði­dü­þün­ce­si­ni “ga­rip”­bul­du­ðu­nu­söy­le­di.­Washington / aa

Demiri çürüten kendi pasýdýr DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, yüksek mahkeme baþkanlarýnýn siyasî parti baþkanlarýndan çok konuþtuðunu belirterek, “Demiri çürüten kendi pasýdýr. Hiç unutmayýn. Bu atasözdür” dedi. Devlet Bakaný Çiçek, Samanyolu TV’de yayýnlanan “Günlük” programýna katýlarak, kanalýn Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroð-

lu’nun sorularýný cevapladý. Çiçek, yargý reformuna iliþkin eleþtirileri ve Danýþtay Baþkaný’nýn Anýtkabir ziyaretini deðerlendirdi. Devlet Bakaný Çiçek, “yargý yýpranýyor, yargý yýpratýlýyor” eleþtirilerine iliþkin olarak, “Yüksek mahkeme baþkanlarýmýz, siyasî parti baþkanlarýndan çok konuþuyor. Demiri çürüten kendi pasýdýr. Hiç unutmayýn. Bu atasözdür” dedi.

Siyasî duruþun göstergesi HAKÝMLER ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) Baþkan Vekili Ahmet Hamsici de yaptýðý açýklamada, Danýþtay Baþkaný Mustafa Birden'in bazý üyelerle Anýtkabir ziyareti sýrasýnda, HSYK'yý suçlayan ifadeler kullanmasý sebebiyle açýklama yapýlmasýna gerek duyulduðunu belirtti. Hamsici, þunlarý kaydetti: ''Danýþtay'a yeni seçilen üyelerin bugüne kadarki çalýþma ve liyakatleri gör-

mezden gelinerek ve bundan sonraki çalýþma ve performanslarý görülüp deðerlendirilmeden, anlaþýlmaz bir þekilde yargýnýn siyasallaþtýðý açýklamalarýnýn yapýlmasý, bu açýklamayý yapanlar açýsýndan siyasî bir duruþun en açýk göstergesidir. Ayrýca, bu þekildeki beyanlar hem seçilen üyelere, hem bu üyeleri seçen hakimler ve savcýlar yüksek kurulu üyelerinin iradesine saygýsýzlýktýr.” Ankara / aa

glo­bal­te­da­rik­çi­si­Fox­conn­ve­di­ðer­do­na­ným te­da­rik­çi­le­ri­de­Tür­ki­ye’ye­gel­miþ­ol­du.­Fab­ri­ka­Tür­ki­ye’yi­böl­ge­ül­ke­le­ri­ne­tek­no­lo­ji­ih­raç­e­den­ö­nem­li­bir­mer­kez­ha­li­ne­ge­ti­re­cek. Sa­de­ce­HP’ye­ü­re­tim­ya­pa­cak­o­lan­Fox­conn bil­gi­sa­yar­fab­ri­ka­sý­Tür­ki­ye’yi­HP’nin­Av­ru­pa’da­ki­3­bü­yük­ü­re­tim­mer­ke­zin­den­bi­ri­o­la­rak­ko­num­lan­dý­rý­yor.­Tö­re­ne­U­laþ­týr­ma Ba­ka­ný­Bi­na­li­Yýl­dý­rým,­BTK­Baþ­ka­ný­Tay­fun A­ca­rer,­Tür­ki­ye­Ya­tý­rým­Des­tek­ve­Ta­ný­tým A­jan­sý­(IS­PAT)­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Dr.Hü­se­yin­As­lan,­HP­ve­Fox­conn­üst­dü­zey­yö­ne­ti­ci­le­ri­ka­týl­dý.­Çorlu / Mustafa Gökmen

Gökçek’ten Sarkozy’e sakýz misillemesi n ANKARA Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Me­lih Gök­çek,­ Fran­sa­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Ni­co­las­ Sar­kozy’nin­ An­ka­ra’ya­ ge­li­þi­ sý­ra­sýn­da,­ u­çak­tan­ i­ner­ken­ ‘’sa­kýz­ çið­ne­di­ði­ni’’­ be­lir­te­rek,­ u­ður­lar­ken­ay­ný­þe­kil­de­ce­vap­ver­di­ði­ni­an­lat­tý.­Gök­çek, Sar­kozy’yi­ An­ka­ra’ya­ ge­li­þi­ sý­ra­sýn­da­ E­sen­bo­ða Ha­va­a­la­ný’nda­ kar­þý­la­yan­ pro­to­kol­ ü­ye­le­ri­ a­ra­sýn­da­ yer­ al­dý­ðý­ný­ ha­týr­la­ta­rak,­ ‘’Bu­ sý­ra­da­ Sar­kozy­ u­ça­ðýn­ mer­di­ven­le­rin­den­ að­zýn­da­ ko­ca­man­ bir­ sa­kýz­ çið­ne­ye­rek­ in­di.­ Ý­ner­ken­ bir­ a­ra dur­du­ve­yi­ne­çið­ne­me­ye­de­vam­et­ti,­et­ra­fý­süz­dü.­On­dan­son­ra­da­a­þa­ðý­in­di’’­de­di.­Ga­ze­te­ci­le­rin­ ap­ro­na­ a­lýn­ma­dýk­la­rý­ i­çin­ bu­ o­la­ya­ ta­nýk ol­ma­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­den­ Gök­çek,­ ‘’Mu­ha­bir­ler­ ve ka­me­ra­man­lar­VIP­sa­lo­nu­nun­dý­þýn­da­bek­le­dik­le­ri­i­çin­bu­a­ný­gö­re­me­di­ler.­O­ra­da­biz­pro­to­kol gö­rev­li­le­ri­ o­la­rak­ bu­na­ ta­nýk­ ol­duk­ ve­ þah­sen be­nim­ çok­ að­rý­ma­ git­ti­ bu­ o­lay’’­ di­ye­ ko­nuþ­tu. Sar­kozy’nin­ da­ha­ ön­ce­ Fran­sa’da­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Ab­dul­lah­ Gül’e­ de­ ben­zer­ bir­ say­gý­sýz­lýk yap­tý­ðý­ný­ vur­gu­la­yan­ Gök­çek,­ þun­la­rý­ kay­det­ti: ‘’Ben­de­o­nu­yol­cu­e­der­ken,­a­ra­ba­dan­in­di­ðin­de, u­ça­ða­ bi­ner­ken,­ da­ha­ son­ra­ da­ ha­va­a­la­nýn­dan gön­de­rir­ken­sa­ký­zý­bir­an­ol­sun­að­zým­dan­çý­kar­ma­dým.­ Bi­ri­si­nin­ bu­na­ ce­vap­ ver­me­si­ la­zým­dý. Ben­de­dip­lo­ma­tik­o­la­rak­bu­na­ce­va­bý­ver­di­ði­mi dü­þü­nü­yo­rum.­Ha­ni­‘te­ka­bü­li­yet’­di­ye­bir­þey­var­dýr.­A­lýn­dý­lar­sa­böy­le­ka­bul­et­sin­ler.’’­Ankara / aa

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz

Abdullah Haksever'in hanýmý, deðerli kardeþlerimiz Abdülkadir, Tahir Sedat ve Cemil Cahit Haksever'in annesi, Ýsmail Kayan, Hayreddin Ekmen ve Abdurrahman Güden'in

HP’den Türk Malý damgalý bilgisayar HEWLETT-Pac­kard­(HP)­ve­Fox­conn­iþ­bir­li­ðiy­le­ku­ru­lan­Fox­conn­ma­sa­üs­tü­bil­gi­sa­yar fab­ri­ka­sý­tö­ren­le­a­çýl­dý.­Te­kir­dað’ýn­Çor­lu­il­çe­sin­de­ki­Av­ru­pa­Ser­best­Böl­ge­si’nde­HP­ve Tay­van­lý­iþ­or­ta­ðý­Fox­conn­bir­lik­te­in­þa­e­di­len­­Fox­conn­ma­sa­üs­tü­bil­gi­sa­yar­fab­ri­ka­sý Türk­Ma­lý­(TM)­dam­ga­lý­HP­ma­sa­üs­tü­bil­gi­sa­yar­lar­ü­re­tip­bu­ra­dan­dün­ya­ya­sevk­e­de­cek.­Fab­ri­ka­da­ça­lýþ­ma­lar­ta­mam­lan­dý­ðýn­da ya­tý­rý­mýn­ra­kam­sal­60­mil­yon­do­lar­u­la­þa­cak.­Fab­ri­ka­da­6­ü­re­tim­hat­týn­da­ay­lýk­250300­bin­ma­sa­üs­tü­bil­gi­sa­yar­ü­re­til­cek.­Bin 500­ki­þi­is­tih­dam­e­di­le­cek.­Fab­ri­ka­i­le­HP’nin

n HRANT Dink'in­öl­dü­rül­me­si­ne­i­liþ­kin­da­va­da dos­ya­sý­ ay­rý­lan­ tu­tuk­lu­ sa­nýk­ O­gün­ Sa­mast'ýn Ýs­tan­bul­ 2.­ Ço­cuk­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­sin­de­ki yar­gý­la­ma­sý­na­ya­rýn­baþ­la­na­cak.­Ýs­tan­bul­14.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­Er­han­Tun­cel­ve­Ya­sin Ha­yal'in­ de­ a­ra­la­rýn­da­ ­ bu­lun­du­ðu­ 20­ sa­ný­ðýn yar­gý­lan­dý­ðý­ da­va­nýn­ 25­ E­kim­ 2010­ ta­ri­hin­de­ki du­ruþ­ma­sýn­da,­ tu­tuk­lu­ sa­nýk­ O­gün­ Sa­mast'ýn suç­ ta­ri­hin­de­ 17­ ya­þýn­da­ ol­du­ðu­ ge­rek­çe­siy­le 6008­ sa­yý­lý­ Te­rör­le­ Mü­ca­de­le­ Ka­nu­nu­ i­le­ Ba­zý Ka­nun­lar­da­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Ka­nun u­ya­rýn­ca­dos­ya­sý­ay­rý­la­rak,­''gö­rev­siz­lik­ka­ra­rý''­i­le­ Ýs­tan­bul­ Ço­cuk­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si­ne gön­de­ril­miþ­ti.­ Dink'in­ 19­ O­cak­ 2007­ ta­ri­hin­de ga­ze­te­ bi­na­sý­nýn­ ö­nün­de­ si­lâh­lý­ sal­dý­rý­ so­nu­cu öl­dü­rül­me­si­ne­ i­liþ­kin­ ha­zýr­la­nan­ id­di­a­na­me­de, sal­dý­rý­yý­ ger­çek­leþ­tir­di­ði­ ö­ne­ sü­rü­len­ Sa­mast'ýn ''Hrant­ Dink'i­ öl­dür­mek''­ su­çun­dan,­ ya­þý­nýn 18'den­ kü­çük­ ol­du­ðu­ da­ dik­ka­te­ a­lý­na­rak­ 18­ i­le 24­yýl­a­ra­sýn­da­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­ma­sý­ta­lep e­di­li­yor.­ Ýd­di­a­na­me­de,­ sa­ný­ðýn­ ''te­rör­ ör­gü­tü­ne ü­ye­ ol­mak''­ ve­ ''ruh­sat­sýz­ si­lâh­ ta­þý­mak''­ suç­la­rýn­dan­da­8,5­i­le­18­yýl­a­ra­sýn­da­ha­pis­ce­za­sý­na çarp­tý­rýl­ma­sý­is­te­ni­yor.­­Ýstanbul / aa

kayýn validesi

Sabriye Haksever'

in

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarýmýza sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bakan Yýldýrým, HP ve Foxconn masaüstü bilgisayar fabrikasýnýn açýlýþ törenine katýldý.

Batman Yeni Asya Okuyucularý


HABER

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

5

Yaptýrým þartlarý aðýrlaþtýrýr

28 Þubat, özgürlüklere en aðýr darbe KOCAELÝ Gö­nül­lü­Kül­tür­Te­þek­kül­le­ri­Plat­for­mu’nun­306.­haf­ta­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sýn­da­28­Þu­bat 1997­dar­be­si­si­nin,­in­san­hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­ne­vu­rul­muþ­en­a­ðýr­dar­be­ler­den­ol­du­ðu­nu­be­lir­ti­le­rek,­“28 Þu­bat­dar­be­si­i­le­il­gi­li­o­lan­þa­hýs­la­rýn­hiç­bi­ri­hak­kýn­da ya­sal­bir­iþ­lem­baþ­la­týl­ma­mýþ­tam­ter­si­ne­ba­zý­dar­be­ci ak­tör­ler­mü­kâ­fat­lan­dý­rýl­mýþ­lar­dýr”­de­nil­di. Ko­ca­e­li­ Gö­nül­lü­ Kül­tür­ Te­þek­kül­le­ri­ Plat­for­mu’nun­306.­haf­ta­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­o­ku­yan­Kar­te­pe­Ýn­san­Hak­la­rý­Da­ya­nýþ­ma­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­A­li Ak­baþ,­Tür­ki­ye’de­28­Þu­bat­1997­dar­be­si­nin,­in­san hak­ ve­ öz­gür­lük­le­ri­ne­ vu­rul­muþ­ en­ a­ðýr­ dar­be­ler­den­ bi­ri­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Ak­baþ,­ in­san­la­rýn,­ hak ve­hu­kuk­la­rý­nýn­çið­nen­di­ði­ni,­öz­gür­lük­le­rin­el­le­rin­den­ a­lýn­dý­ðý­ný,­ ken­di­le­ri­ni­ Tür­ki­ye’nin­ sa­hi­biy­miþ gi­bi­ gö­ren­ iþ­bir­lik­çi­le­rin,­ da­ha­ ev­vel­ yap­týk­la­rý­ zu­lüm­ler­hal­ka­sý­na,­bir­ye­ni­si­ni­ek­le­ye­rek­mil­le­tin­ge­le­ce­ði­ni­ ka­rart­tý­ðý­ný­ kay­det­ti.­ Zu­lüm­ler­ zin­ci­ri­nin

“Ergenekon”da bir tahliye n ÝKÝNCÝ ‘’Er­ge­ne­kon’’­da­va­sý­nýn tu­tuk­lu­sa­nýk­la­rýn­dan­Al­bay­Cen­giz­Köy­lü’nün­tah­li­ye­si­ne­ka­rar­ve­ril­di.­Ýs­tan­bul­13.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki­du­ruþ­ma­da­sa­nýk­ve a­vu­kat­la­rýn­ta­lep­le­ri­ne­i­liþ­kin­a­lý­nan­a­ra­ka­rar­lar,­ü­ye­ha­kim­Se­dat Sa­mi­Ha­þý­loð­lu­ta­ra­fýn­dan­a­çýk­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­mah­ke­me­he­ye­ti, dos­ya­kap­sa­mý,­de­lil­du­ru­mu,­suç vas­fý­nýn­de­ðiþ­me­ih­ti­ma­li­ve­tu­tuk­lu­luk­ta­ge­çi­ri­len­sü­re­yi­dik­ka­te a­la­rak,­Cen­giz­Köy­lü’nün­tah­li­ye­si­ni­ka­rar­laþ­týr­dý.­Köy­lü­hak­kýn­da yurt­dý­þý­na­çý­kýþ­ya­sa­ðý­da­ko­nul­du.­An­cak­Cen­giz­Köy­lü,­‘’Bal­yoz Pla­ný’’­da­va­sý­kap­sa­mýn­da­tu­tuk­lu bu­lun­du­ðu­i­çin­ce­za­e­vin­den­çý­ka­ma­ya­cak.­Ýstanbul / aa

BDP’li baþkanlardan ortak açýklama n BDP'LÝ 98­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­ve­9 il­ge­nel­mec­li­si­a­dý­na­ha­zýr­la­nan or­tak­a­çýk­la­ma­da­“ba­rýþ­i­çin­a­dým a­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði”­sa­vu­nul­du.­Di­yar­ba­kýr­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­ö­nün­de­ha­zýr­la­nan­or­tak­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­o­ku­yan­­Tun­ce­li­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­E­di­be­Þa­hin,­si­lah­la­rýn­sus­ma­sý,­el­le­rin­te­tik­ten­çe­kil­me­si­i­çin­çað­rý,­bek­len­ti­ve­gi­ri­þim­le­rin­hep­ya­nýn­da­yer­al­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­‘’ba­rýþ­i­çin­a­dým­a­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni’’­sa­vun­du.­Þa­hin, “Hü­kü­me­tin­a­dým­at­ma­yý­þý,­mu­ha­le­fe­tin­sta­tü­ko­cu­du­ru­þu,­si­vil top­lum­ör­güt­le­ri­nin­ve­ser­ma­ye­nin­ça­ba­la­rý­nýn­ye­ter­siz­li­ði,­as­ke­ri ve­si­vil­o­pe­ras­yon­la­rýn­de­vam­et­me­si­ne­den­le­riy­le­a­teþ­ke­sin­ha­zi­ran­a­yý­na­ka­dar­sür­me­ye­bi­le­ce­ði ris­ki­her­ge­çen­gün­ar­ta­rak­de­vam et­mek­te­dir’’­de­di.­Diyarbakýr / aa

Emeklilere zamlý aylýk n KAMUOYUNDA ‘’Tor­ba­Ya­sa’’ o­la­rak­bi­li­nen,­6111­sa­yý­lý­‘’Ba­zý­A­la­cak­la­rýn­Ye­ni­den­Ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­i­le­Sos­yal­Si­gor­ta­lar­ve­Ge­nel Sað­lýk­Si­gor­ta­sý­Ka­nu­nu­ve­Di­ðer Ba­zý­Ka­nun­ve­Ka­nun­Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­Hak­kýn­da­Ka­nun’’,­Res­mi­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Ka­nun,­ka­mu­nun­ver­gi­ve­prim­a­la­cak­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­ný,­Sos­yal­Si­gor­ta­lar­ve­Ge­nel­Sað­lýk­Si­gor­ta­sý ve­di­ðer­ba­zý­ka­nun­ve­ka­nun­hük­mün­de­ka­rar­na­me­ler­de­de­ði­þik­lik ya­pýl­ma­sý­ný­ön­gö­rü­yor.­Ka­nun­ya­yým­lan­ma­sýy­la­iþ­çi­ve­Bað-Kur­e­mek­li­le­ri­Mart­a­yýn­da­zam­lý­ay­lýk­a­la­cak.­E­mek­li­le­re­2­ay­lýk­zam­far­ký da­ö­de­ne­cek.­Ya­sa­da­yer­a­lan­bir mad­de­i­le­ay­lýk­la­rý­bin­500­li­ra­nýn al­týn­da­o­lan­iþ­çi­ve­Bað-Kur­e­mek­li­le­ri­ne­1­O­cak’tan­ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­60­li­ra­sey­ya­nen­zam­ya­pý­la­cak.­Bin­500­TL’nin­ü­ze­rin­de­ay­lýk a­lan­e­mek­li­le­rin­ay­lýk­la­rý­i­se­yüz­de 4­zam­la­na­cak.­Ankara / aa

son­hal­ka­sý­o­lan­28­Þu­bat­dar­be­ci­zih­ni­ye­ti­nin,­hiç­bir­ za­man­ hak­ ve­ öz­gür­lük­ kar­þýt­lý­ðýn­dan­ vaz­geç­me­di­ðini­ son­ ya­þa­nan­ dar­be­ gi­ri­þim­le­rin­den­ an­la­þýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ak­baþ­þun­la­rý­kay­det­ti:­“28­Þu­bat­ dar­be­ci­ zih­ni­ye­ti­ bu­ ne­cip­ mil­le­ti­mi­zin­ sa­hip ol­du­ðu­bü­tün­in­sa­ni­ve­Ýs­lam’i­de­ðer­le­rin­den­u­zak­laþ­týr­mak,­çir­kin­ve­in­san­lýk­tan­u­zak­ba­tý­kül­tü­rü­ne en­teg­re­ e­de­rek­ yok­ et­mek­ is­te­miþ­ler­dir.­ 28­ Þu­bat dar­be­si,­ za­lim,­ sö­mür­ge­ci­ ve­ soy­ký­rým­cý­ A­me­ri­ka, Av­ru­pa­ ve­ Ýs­ra­il­ ta­ra­fýn­dan­ plan­la­nýp­ dev­re­ye­ so­kul­muþ­ ve­ i­çi­miz­de­ki­ iþ­bir­lik­çi­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ ger­çek­leþ­ti­ril­miþ­tir.­ 28­ Þu­bat­ dar­be­si­nin­ i­çin­de­ yer­ a­lan­ bir­çok­ a­po­let­li­ ve­ si­ya­si­ çev­re­ler­de­ki­ iþ­bir­lik­çi ki­þi­ler­dar­be­nin­ha­zýr­lan­ma­sýn­da­ve­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­sin­de­bü­yük­rol­oy­na­mýþ­lar­dýr.­28­Þu­bat­dar­be­si i­le­il­gi­li­o­lan­þa­hýs­la­rýn­hiç­bi­ri­hak­kýn­da­ya­sal­bir­iþ­lem­baþ­la­týl­ma­mýþ­tam­ter­si­ne­ba­zý­dar­be­ci­ak­tör­ler mü­kâ­fat­lan­dý­rýl­mýþ­lar­dýr.”­­Kocaeli / Yeni Asya

BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Libya’ya uygulanmasý planlanan yaptýrýmlar konusunda Türkiye’nin tavrýna iliþkin ipuçlarý verdi ve farklý niyetlerle uygulanacak yaptýrýmlarýn, zor durumda olan Libya halkýnýn þartlarýný daha da aðýrlaþtýracaðý uyarýsýnda bulundu. Ýstanbul Boðazý Karayolu Tüp Geçiþ Projesi’nin temeli, Haydarpaþa Limaný’nda düzenlenen törenle atýldý. Törende konuþan Erdoðan, birilerinin yaptýðý gibi, Libya’ya çýkar iliþkileri nazarýndan bakan bir ülke olmadýklarýný vurguladý. Birileri gibi, Libya’ya baktýðýnda petrol rezervleri, petrol kuyularý, petrol boru hatlarý görenlerden olmadýklarýný ifade eden Erdoðan, ‘’Biz Libya’ya bakýnca ortak tarih görüyoruz, kardeþ bir halk görüyoruz, her þeyin ötesinde kutsal addettiðimiz canlar, insanlar görüyoruz’’ dedi. Erdoðan, Tunus’ta, Mýsýr’da olaylar baþladýðýnda suskun kalan, tepkisiz kalan, izlemeyi tercih edenlerin, bugün de Libya’daki geliþmeler karþýsýnda farklý hesaplarla, farklý saiklerle hareket ettiklerini belirterek, þöyle konuþtu: ‘’Bu tavýr, ilerde tamiri, telafisi mümkün olmayan ikircikli bir tavýrdýr, bu tavýr bir çifte standart tavrýdýr. Libya halkýna ve Libya’daki yabancý ülke vatandaþlarýna zarar verecek her türlü müdahaleye karþý olduðumuzu buradan açýk açýk ifade ediyorum. Herhangi bir müdahale, süreci daha da zorlaþtýracak. Yönetime deðil, Libya halkýna zarar getirecek. ‘Yaptýrým uygulayalým’ derken, neyin yaptýrýmýný uygulayacaksýn? Nasýl bir yaptýrým uygulayacaksýn? Bunlar çok ama çok önemi. Her olan olayda ‘yaptýrýma gidelim, yaptýrýma gidelim’ dediðiniz zaman dünya barýþýný saðlayamazsýn. Uluslararasý kamuoyunu, Libya’ya karþý, petrol kaygýsýyla deðil, vicdanla, hakla, hukukla, evrensel insani deðerlerle yaklaþmaya çaðýrýyoruz. Uluslararasý toplumu, Libya üzerinde farklý hesaplar yapmaktan vazgeçip, Libya halkýnýn acýsýný dindirmek için çare üretmeye çaðýrýyoruz. Çok büyük bir sýnavla karþý karþýya olan modern dünyayý, bu sýnavda insanlýk þýkkýný iþaretlemeye davet ediyoruz.’’

DENÝZ ALTINDA SÜRPRÝZ DOÐUM GÜNÜ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Asya ile Avrupa’yý denizin altýndan baðlayan Marmaray’da incelemelerde bulundu. Erdoðan’a gezisi sýrasýnda sürpriz doðum günü organizasyonu yapýldý. Ýstanbul /aa

28 Þubatçýlar yargýlansýn DEMOKRAT Par­ti­(DP)­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­ Ke­mal­ Zey­bek,­ ‘’28­ Þu­bat­çý­la­rýn­ yar­gý­lan­ma­sý­ný­ is­te­di­ði­ni’’­ be­lir­te­rek,­ ‘’Çe­vik bir­ar­ka­daþ­var­dý,­e­mir­ve­rip­sa­vu­ru­yor­du, ne­re­de­o’’­di­ye­sor­du.­ Zey­bek,­An­ka­ra’da­De­de­man­O­te­li’nde, par­ti­si­nin­be­le­di­ye­baþ­kan­la­rý­ve­il­ge­nel mec­li­si­ü­ye­le­riy­le­‘’ta­nýþ­ma’’­top­lan­tý­sý­nýn­a­çý­lý­þýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Or­ta­do­ðu’da­ve Af­ri­ka’da­ki­ge­liþ­me­le­re­de­ði­ne­rek,­o­ra­da­ki halk­la­rýn,­li­der­le­ri­nin­bas­ký­la­rýn­dan­ve­hem ken­di­le­ri­nin­hem­de­a­i­le­le­ri­nin­zen­gin­lik­le­rin­den­sý­kýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Zey­bek,­AKP­ik­ti­da­rý­nýn­da­týp­ký­on­lar­gi­bi­bas­ký­cý­bir­tu­tum iz­le­di­ði­ni­ö­ne­sür­dü.­‘’Par­ti­i­çin­de­o­nu­e­leþ­tir­mek­müm­kün­de­ðil’’­di­yen­Zey­bek,­‘’23 Ni­san’da­bir­ço­cu­ðu­o­turt­tu­ma­ka­mý­na,­‘as­tý­ðýn­as­týk,­kes­ti­ðin­kes­tik’­de­di.­Bu­bi­lin­çal­tý­dýr’’­gö­rü­þü­nü­di­le­ge­tir­di.­Zey­bek,­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­‘’baþ­kan­lýk­sis­te­mi’’ öz­le­min­de­ol­du­ðu­nu,­an­cak­bu­nun­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül­ta­ra­fýn­dan­þim­di­lik­er­te­len­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Er­do­ðan’ýn­bir­te­le­viz­yon­ka­na­lýn­da­‘’yan­daþ­la­rý­kar­þý­sýn­da mað­dur­be­yi­oy­na­dý­ðý­ný’’­i­le­ri­sü­ren­Zey­bek, Er­do­ðan’ýn­‘’BOP’un­ol­ma­dý­ðý­na’’­yö­ne­lik söz­le­ri­ni­de­e­leþ­tir­di.­Zey­bek,­Er­do­ðan’ýn söz­le­ri­nin­dev­let­cid­di­ye­ti­ne­ya­kýþ­ma­dý­ðý­ný

ö­ne­sür­dü.­‘’28­Þu­bat­çý­la­rýn­yar­gý­lan­ma­sý­ný is­te­di­ði­ni’’­be­lir­ten­Zey­bek,­‘’Çe­vik­bir­ar­ka­daþ­var­dý,­e­mir­ve­rip­sa­vu­ru­yor­du,­ne­re­de­o’’ di­ye­sor­du.­Zey­bek,­on­lar­dan­he­sap­so­ru­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­çün­kü­hü­kü­me­tin­on­lar­sa­ye­sin­de­ik­ti­da­ra­gel­di­ði­ni­id­di­a­et­ti. Ken­di­dö­nem­le­rin­de­fa­kir­fu­ka­ra­lar i­çin­fon­o­luþ­tu­rul­du­ðu­nu­ve­bu­hü­kü­met­dö­ne­min­de­de­is­mi­de­ðiþ­ti­ri­le­rek sür­dü­rül­dü­ðü­nü­söy­le­yen­Zey­bek, an­cak­‘’17­mil­yar­li­ra­ay­rý­lan­fo­nun hem­büt­çe­de­ne­ti­min­den­hem­de­i­ha­le­ka­nu­nu­nun­dý­þýn­da­tu­tul­du­ðu­nu’’­i­fa­de­et­ti.­Ý­ha­le­siz­a­lý­nan­ay­nî­yar­dým­la­rýn­va­tan­daþ­la­ra­da­ðý­týl­dý­ðý­ný­i­le­ri­sü­ren­Zey­bek,­8­yýl­da­yak­la­þýk­92 mil­yar­li­ra­nýn­‘’key­fi­o­la­rak­da­ðý­týl­dý­ðý­ný’’­söy­le­di.­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek, bir­so­ru­ü­ze­ri­ne,­ik­ti­da­ra­gel­dik­le­rin­de­ma­aþ­la­ra­yüz­de­50­zam­ya­pa­cak­la­rý­ný­be­lir­tir­ken,­baþ­ka­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne,­‘’Se­çim­i­çin­bi­ze­‘it­ti­fak­ya­pa­lým’ ta­le­bi­ol­du,­an­cak­biz­hiç­kim­se­ye­it­ti­fak­çað­rý­sýn­da­bu­lun­ma­dýk’’­de­di. Zey­bek,­bu­se­çim­de­ol­ma­sa­da bir­son­ra­ki­se­çim­de­tek­baþ­la­rý­na­ik­ti­dar­o­la­cak­la­rý­ný­ö­ne sür­dü.­Ankara / aa

DP lideri Namýk Kemal Zeybek

BANKALARIN, 2010 YILINDA KREDÝLERDEN KAZANDIKLARI 47,5 MÝLYAR LÝRALIK FAÝZÝN 19,8 MÝLYAR LÝRASINI TÜKETÝCÝLERDEN ALDIKLARI FAÝZLER OLUÞTURDU. Tü­ke­ti­ci­le­rin­ban­ka­cý­lýk­sis­te­mi­ne­yap­tý­ðý­fa­iz­ö­de­me­le­ri­nin,­fa­iz­­o­ran­la­rýn­da son­yýl­lar­da­ya­þa­nan­yük­sek­o­ran­lý­dü­þüþ­le­re­rað­men,­borç­tu­ta­rý­nýn­art­ma­sý­na pa­ra­lel­o­la­rak­hýz­la­art­tý­ðý­na­dik­kat­çe­ki­len­a­çýk­la­ma­da,­Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­ha­ne­hal­ký­nýn­fa­iz­ö­de­me­le­ri­nin­2003’de­3,9­mil­yar­li­ra,­2004’de­7,2 mil­yar­li­ra,­2005’de­10,2­mil­yar­li­ra, 2006’da­12,1­mil­yar­li­ra,­2007’de­15,6 mil­yar­li­ra­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti­ði­bil­di­ril­di. A­çýk­la­ma­da,­BDDK;nýn­ve­ri­le­ri­ne­gö­re de­2008’de­19­mil­yar­li­ra,­2009’da­20,5 mil­yar­li­ra,­2010’da­i­se­19,8­mil­yar­li­ra­o­lan­va­tan­da­þýn­fa­iz­yü­kü­nün,­2003-2010 yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­beþ­ka­tý­na­yük­sel­di­ði­kay­de­dil­di. 2002­yý­lý­so­nun­da­2­mil­yar­li­ra­o­lan­tü­ke­ti­ci­kre­di­le­ri­nin­2010­yý­lý­so­nun­da 126,9­mil­yar­li­ra­ya,­4,3­mil­yar­li­ra­o­lan kre­di­kar­tý­borç­la­rý­nýn­da­43,6­mil­yar­li­ra­ya­ka­dar­yük­sel­di­ði­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­da,­tü­ke­ti­ci­kre­di­le­ri­nin­63­kat,­kre­di­kar­tý­borç­la­rý­nýn­da­10­kat­art­tý­ðý­bu­dö­nem­de,­tü­ke­ti­ci­le­rin­ban­ka­la­ra­o­lan­top­lam bor­cu­nun­6,3­mil­yar­li­ra­dan­170,6­mil­yar li­ra­ya­ka­dar­çýk­tý­ðý­bil­di­ril­di.

‘Bir þey mi dedik?’ HP­ Ge­n el­ Baþ­k a­n ý­ Ke­m al­ Ký­l ýç­d a­r oð­lu’nun­ geç­ti­ði­miz­ gün­ler­de­ a­þa­ðý­ya­ i­nen mer­di­ve­ne­bin­mek­ye­ri­ne,­yu­ka­rý­ya­çý­kan mer­di­ven­den­ a­þa­ðý­ya­ in­me­ye­ ça­lýþ­ma­sý­ ko­mik bir­gö­rün­tü­o­luþ­tur­muþ,­a­lay­ko­nu­su­ya­pýl­mýþ­tý.­ Es­pri­li­ bir­ þe­kil­de­ Ký­lýç­da­roð­lu’nu­ e­leþ­ti­ren­ler­a­ra­sýn­da­Tay­yip­Er­do­ðan­da­var­dý. Bu­haf­ta­ki­grup­top­lan­tý­sýn­da­da­Ký­lýç­da­roð­lu,­ Er­do­ðan’ýn­ da­ha­ ön­ce­ es­pri­le­re­ ne­den­ o­lan o­lay­la­rý­ný­“Biz­bir­þey­de­dik­mi?”­di­ye­sý­ra­la­dý. “Her­ in­sa­nýn­ ha­ya­týn­da­ ku­sur­la­rý­ ek­sik­lik­le­ri var­dýr”­ di­ye­rek­ Er­do­ðan’ýn­ ba­þýn­dan­ ge­çen­ o­lay­la­rý­ þöy­le­ sý­ra­la­dý.­ “Sen­ bir­ a­ta­ bin­din,­ a­tý­ 4 ki­þi­tu­tu­yor­du.­Sen­o­bey­gi­rin­üs­tün­den­düþ­tün sa­na­bir­þey­de­dik­mi?­Sen­i­lâ­cý­ný­al­dýn­ve­ya­al­ma­dýn,­ sen­ a­ra­ba­da­ kal­dýn,­ a­ra­ba­nýn­ ca­mý­ný bal­yoz­la­kýr­dý­lar.­Sa­na­bir­þey­de­dik­mi?­Kab­lo­ya­ta­kýl­dýn­ve­düþ­mek­ten­son­an­da­kur­tar­dý­lar. Fut­bol­ a­yak­la­ oy­na­nýr­ sen­ ko­lu­nu­ kýr­dýn.­ Sa­na bir­þey­de­dik­mi?” Bun­la­rý­sý­ra­la­dýk­tan­son­ra­da­“cid­dî”­e­leþ­ti­ri­ler yö­nelt­ti.­ Bu­ ka­dar­ ko­mik­ o­lay­dan­ son­ra­ bun­la­rý yaz­mak­bel­ki­a­bes­ka­ça­bi­lir…­An­cak­þu­sö­zü­nü ak­ta­ra­bi­li­riz:­“Sen­Ka­sým­pa­þa’yý­pe­ri­þan­et­tin…” Ne­di­ye­lim­Al­lah­si­ya­set­çi­le­ri­mi­zi­bu­tür­ko­mik­du­rum­la­ra­dü­þür­mek­ten­ko­ru­sun!

C

EÞÝ KISA KES DEMESE! Lib­ya’da­ki­va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­Tür­ki­ye’ye­in­ti­ka­li­ne­de­niy­le­bir­kaç­ba­kan­la­bir­lik­te­U­laþ­týr­ma Ba­ka­ný­Bi­na­li­Yýl­dý­rým­da­hay­li­yo­ðun. Yýl­dý­rým­ bir­ yan­dan­ bu­ iþ­le­ meþ­gul­ o­lur­ken, baþ­ka­iþ­le­ri­de­ih­mal­et­mi­yor.­Geç­ti­ði­miz­gün­ler­de­ “Er­zin­can­lý­lar­ da­ya­nýþ­ma­ ge­ce­si”ne­ ka­týl­dý.­Prog­ra­mý­e­þi­i­le­bir­lik­te­iz­le­yen­Yýl­dý­rým­bu­ra­da­ da­ bir­ ko­nuþ­ma­ yap­tý­ el­bet­te.­ An­cak­ ko­nuþ­ma­sýn­da­ öy­le­ bir­ cüm­le­ sarf­ et­ti­ ki,­ sa­ný­rýz Baþ­ba­kan’dan­son­ra­sa­de­ce­e­þi­nin­mü­da­ha­le­si­ne­ma­ruz­kal­dý­ðý­ný­or­ta­ya­koy­du. Ko­nuþ­ma­sý­na­son­ver­di­ði­sý­ra­da­e­þi­ne­dö­ne­rek,­­“Ar­ka­daþ­lar­e­þim­ko­nuþ­ma­mýn­u­za­dý­ðý­ný, ký­sa­kes­me­mi­söy­le­di.­Ba­kan­ol­mak­bir­þey­de­ðil­ba­ka­nýn­da­ba­ka­ný­var”­di­ye­rek­es­pri­yap­tý. Prog­ra­ma­ ka­tý­lan­lar­ bu­ es­pri­ye­ te­bes­süm­ e­der­ken,­ U­laþ­týr­ma­ Ba­ka­ný’na­ sa­de­ce­ “Baþ­ba­ka­nýn”­de­ðil,­baþ­ka­bi­ri­si­nin­de­mü­da­ha­le­e­de­bil­di­ði­ni­öð­ren­miþ­ol­du­lar.

Bankanýn eli tüketicinin cebinde TÜKETÝM har­ca­ma­la­rý­nýn­gi­de­rek­da­ha bü­yük­bir­bö­lü­mü­nü­ban­ka­lar­dan­yap­tý­ðý­borç­lan­ma­lar­la­fi­nan­se­e­den­tü­ke­ti­ci­le­rin,­ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rü­nün­en­bü­yük ge­lir­ka­le­mi­ha­li­ne­gel­di­ði­be­lir­til­di.­An­ka­ra­Ti­ca­ret­O­da­sý’ndan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­ban­ka­la­rýn,­ge­lir­le­ri­nin­bü­yük bö­lü­mü­nü­ar­týk­tü­ke­ti­ci­ler­den­sað­la­dýk­la­rý­fa­iz­ge­lir­le­ri­nin­o­luþ­tur­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­i­le­ri­sü­rü­le­rek,­‘’Ban­ka­la­rýn­2010­yý­lýn­da­kre­di­ler­den­ka­zan­dýk­la­rý­47,5­mil­yar li­ra­lýk­fa­i­zin­19,8­mil­yar­li­ra­sý­ný­tü­ke­ti­ci­ler­den­al­dýk­la­rý­fa­iz­ler­o­luþ­tur­du’’­de­nil­di. A­çýk­la­ma­da,­ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rü­nün kul­lan­dýr­dý­ðý­her­100­li­ra­lýk­kre­di­nin­33 li­ra­lýk­kýs­mý­ný­tü­ke­ti­ci­ler,­ge­ri­ka­lan­67­li­ra­lýk­kýs­mý­ný­i­se­di­ðer­ke­sim­le­rin­al­dý­ðý­na i­þa­ret­e­dil­di. Ban­ka­la­rýn,­tü­ke­ti­ci­kre­di­le­ri­ne­ve­kre­di­kart­la­rý­na­çok­yük­sek­fa­iz­uy­gu­la­ma­sý se­be­biy­le­kre­di­ler­den­yüz­de­33­ci­va­rýn­da pay­a­lan­tü­ke­ti­ci­le­rin­ö­de­di­ði­fa­i­zin,­ban­ka­la­rýn­top­lam­fa­iz­ge­lir­le­ri­i­çe­ri­sin­de­ki pa­yý­nýn­i­se­2010’da­yüz­de­42’ye­ka­dar yük­sel­di­ði­bil­di­ri­len­a­çýk­la­ma­da,­bu­o­ra­nýn­2008’de­yüz­de­36,5,­2009’da­yüz­de 39,1­ol­du­ðu­ha­týr­la­týl­dý.­

mkara@yeniasya.com.tr

AYGÜN: TÜKETÝCÝYÝ BANKADAN KORUMA KANUNU ÇIKARMAK LAZIM ANKARA Ticaret Odasý Baþkaný Sinan Aygün, banklarýn yýllardýr yüksek faiz, komisyon ve ücretlerle tüketicilere çok yüksek maliyetlerle kredi kullandýrdýðýný belirtti. Vatandaþlarýn artýk, gelirlerinin büyük bölümünü, kullandýklarý kredilerin faiz ödemelerine ayýrdýklarýný belirten Aygün, bir dönem geliri harcamalarýna yetmediði için borçlanan vatandaþlarýn, artýk borç faizini ödemek ve borçlarýný çevirmek için de borçlanýr hale geldiðini ifade etti. Aygün, þu deðerlendirmeyi yaptý: ‘’Borcu borçla ödemenin adý borç sarmalýdýr. Vatandaþ bu sarmalýn içine girmiþtir. Bu durumun sorumlusu da vatandaþ deðil bence bankalardýr. Çünkü bankalar, ne kredi kartý verirken ne de tüketici kredisi kullandýrýrken vatandaþýn gelirini dikkate aldý. Geliri borcunu ödemeye yetmeyen vatandaþ da borcu borçla çevirmeye baþladý.’’ Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun vatandaþý bankalara karþý koruyamadýðýný savunan Aygün, ‘’Artýk Türkiye’nin, tüketiciyi bankadan koruma kanununa ihtiyacý olduðunu düþünüyorum’’ dedi. Ankara / Ahmet Terzi

AHMET, MEHMET, HASAN… Tut­tu­ðu­muz­ fut­bol­ ta­ký­mý­ bü­yük­ trans­fer­ler yap­ma­sý­na­ rað­men­ son­ gün­ler­de­ al­dý­ðý­ kö­tü so­nuç­lar­bü­tün­Be­þik­taþ­lý­la­rý­üz­dü­ðü­ka­dar­bi­zi de­ü­zü­yor. An­cak­ bu­ra­da­ bu­ ü­zün­tü­mü­zü­ ve­ ta­ký­mýn na­s ýl­ kur­t u­l a­c a­ð ý­n ý­ yaz­m ak­t an­ zi­y a­d e,­ MHP Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Bah­çe­li’nin­ dik­kat­ çek­ti­ði­ bir hu­su­su­ak­tar­mak­is­ti­yo­ruz. Ma­lu­mu­nuz,­ ö­zel­lik­le­ dört­ bü­yük­ler­ de­nen fut­bol­ ta­kým­la­rý­nýn­ kad­ro­la­rý­na­ bak­tý­ðý­mýz­da bir­ Türk­ ta­ký­mý­ ol­du­ðu­ ko­nu­sun­da­ kuþ­ku­ya dü­þü­yo­ruz.­Öy­le­si­ne­ki,­ta­kým­lar­da­a­de­ta­Türk fut­bol­cu­ gör­mek­ im­kân­sýz…Mev­cut­ o­lan­lar­da nü­fus­cüz­da­ný­ný­de­ðiþ­ti­rip­son­ra­dan­“Türk”­ol­muþ­ki­þi­ler. Be­þik­taþ’a­ alt­ya­pý­ya­ dön­me­si­ni­ tav­si­ye­ e­den Dev­let­ Bah­çe­li,­ þun­la­rý­ söy­le­miþ:­ “Ya­ban­cý­ fut­bol­cu­ya­ban­cý­ser­ma­ye­ye­ben­zi­yor.­Ge­li­yor,­a­lý­yor,­gö­tü­rü­yor.­Or­ta­da­bir­þey­yok.­Haf­ta­so­nu maç­la­rýn­ne­ti­ce­si­ni­gö­rü­yor­su­nuz,­go­lü­a­tan­la­ra­ ba­ký­yor­su­nuz.­ A­ra­sýn­da­ A­li,­ Meh­met,­ Ha­san’ý­gö­re­mi­yor­su­nuz.” Ta­kým­la­rýn­ kad­ro­la­rý­ný­ gö­rün­ce­ Bah­çe­li’ye hak­ver­me­mek­müm­kün­mü? ENSEYE TOKAT Mec­lis’ten­ ö­nü­müz­de­ki­ haf­ta­ i­çin­de­ 12­ Ha­zi­ran’da­ge­nel­se­çim­ka­ra­rý­al­ma­sý­bek­le­nir­ken,­si­ya­set­ de­ git­tik­çe­ ký­zý­þý­yor.­ Böy­le­ gi­der­se­ ö­nü­müz­de­ki­ay­lar­da­par­ti­ge­nel­baþ­kan­la­rý­nýn­bir­bir­le­ri­ne­söy­le­me­dik­le­ri­ni­bý­rak­ma­ya­ca­ðý­an­la­þý­lý­yor. Bir­di­zi­et­kin­li­ðe­ka­týl­mak­ü­ze­re­gel­di­ði­Mer­sin’de,­ MHP­ Ge­n el­ Baþ­k a­n ý­ Dev­l et­ Bah­ç e­l i, ‘’Al­ný­mýz­ a­çýk,­ ba­þa­rý­da­ ö­pül­mek­ ü­ze­re.­ En­se­miz­de­a­çýk,­ba­þa­rý­sýz­lý­ðý­mýz­da­to­kat­a­týl­ma­sý­i­çin.­Bir­de­fa­de­nen­mek­is­ti­yo­ruz.­Ýk­ti­da­ra­ta­li­biz’’­de­me­si­Er­do­ðan’ý­kýz­dýr­mý­þa­ben­zi­yor. Bah­çe­li’nin­bu­sö­zü­ne­ce­vap­ve­ren­Er­do­ðan, “Ger­çek­ten­de­bu­mil­let­ken­di­si­ne­hiz­met­e­de­ni­ al­nýn­dan­ öp­müþ,­ e­ma­ne­ti­ ye­re­ dü­þü­ren­le­ri de­as­la­af­fet­me­miþ.­Se­çim­san­dý­ðýn­da­MHP­li­de­ri­nin­ de­yi­miy­le­ en­se­si­ne­ to­ka­dý­ vur­muþ­tur” de­di.­ Pe­þin­den­ de­ “an­cak­lý”­ cüm­le­si­ni­ söy­le­di. “MHP­ li­de­ri­ bir­ de­fa­ de­nen­mek­ is­ti­yo­ruz­ der­ken,­ 2001­ yý­lýn­da­ ik­ti­dar­ or­ta­ðýy­ken,­ ül­ke­ye­ ö­det­ti­ði­ be­de­li,­ ar­dýn­dan­ da­ 2002­ se­çim­le­rin­de en­se­si­ne­ye­di­ði­to­ka­dý­bel­li­ki­ha­týr­la­mý­yor,­ha­týr­la­mak­is­te­mi­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu. Ger­çek­ten­de­geç­miþ­te­mil­let­ken­di­si­ne­hiz­met­et­me­yen­le­re­san­dýk­ta­to­ka­dý­vur­muþ,­par­la­men­to­dý­þý­na­it­miþ­ti.­Ba­ka­lým,­yak­la­þýk­3.5­ay son­ra­ ya­pý­la­cak­ se­çim­de­ kim­le­rin­ en­se­si­ne­ to­ka­dý­vu­rup­dý­þa­rý­a­ta­cak...


6

MEDYA-POLÝTÝK

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

Bir Ýstanbul hanýmefendisi

Solun darbeyle yolculuðu OÐUZHAN Müf­tü­oð­lu’nun,­‘Bit­me­yen­Yol­cu­luk’ (Ay­rýn­tý­ Ya­yýn­la­rý) baþ­lýk­lý­ a­ný­la­rý­ný me­rak­la­ o­ku­yo­rum.­ Ar­ka­mýz­da­ 45­ yýl­lýk bir­ta­rih­var.­Bu­ta­ri­hi­he­pi­miz­ken­di­miz­ce­ de­ð er­l en­d ir­m e­y e­ ça­l ý­þ ý­y o­r uz.­ O­ð uz­han’ýn­ de­ðer­len­dir­me­le­ri­ de­ do­ðal­ o­la­rak ken­di­öz­nel­ba­kýþ­a­çý­sý­ný­yan­sý­tý­yor.­ Mil­li­yet’in­ Pa­zar­ e­kin­de­ ki­ta­bý­ ne­de­niy­le ko­nuþ­tu­ðu­M.­Zey­nep­Öz­kar­tal’la­söy­le­þi­sin­de,­O­ðuz­han­so­lun­dar­be­ci­lik­le­i­liþ­ki­si­ni­ de­ðer­len­di­ren­ þun­la­rý­ söy­le­miþ:­ “Þim­di so­lun­ geç­mi­þi­ni­ dar­be­ci­lik­le­ suç­la­yan­la­rýn hep­si,­ Ha­san­ Ce­mal,­ Ha­lil­ Berk­tay,­ Þa­hin Al­pay,­O­ral­Ça­lýþ­lar­hep­si­dar­be­ci­ka­na­dýn i­çin­dey­di.­ Be­nim­ kar­þý­ çýk­tý­ðým­ þey,­ on­la­rýn­ ken­di­le­ri­ne­ a­it­ bir­ gö­rü­þü­ so­lun­ bü­tü­nü­ne­ mal­ e­de­rek­ geç­mi­þi­ tü­müy­le­ suç­la­ma­yo­lu­nu­tut­ma­la­rý­dýr.”­ O­ðuz­han’ýn­bu­de­ðer­len­dir­me­si­ne,­“Ha­yýr­ biz­ de­ðil,­ siz­ler­ dar­be­ciy­di­niz”­ gi­bi­ bir ce­vap­ ver­mem­ söz­ ko­nu­su­ o­la­maz.­ Geç­mi­þe­i­liþ­kin­a­na­liz­ler­de,­‘þun­lar­dar­be­ciy­di, bun­lar­ de­ðil­di’­ de­miþ­li­ðim­ yok­tur.­ A­ma­cým,­‘kir­li-te­miz­lis­te­le­ri’­o­luþ­tur­mak­de­ðil, i­çin­de­ yer­ al­dý­ðým­ ha­re­ke­tin­ ve­ so­lun­ ge­ne­l i­n in­ tu­t u­m u­n u­ ken­d im­c e­ ak­t ar­m a­y a ça­lýþ­mak.­ 68­ ku­þa­ðý­nýn­ ö­nem­li­ bir­ kýs­mý­ Ke­ma­list ge­le­ne­ðe­ bað­lý­ a­i­le­le­rin­ ço­cuk­la­rýy­dý.­ Bir­ço­ðu­muz­ he­nüz­ ta­ze­ o­lan­ 27­ Ma­yýs­ 1960 as­ke­ri­ dar­be­si­ni­ ‘o­lum­lu’­ gö­rü­yor­duk.­ Bi­zim­feyz­al­dý­ðý­mýz­Mih­ri­Bel­li­gi­bi­ön­der­ler,­ 1950’de­ De­mok­rat­ Par­ti’nin­ ik­ti­da­ra ge­li­þi­ni­ ‘kar­þý­ dev­rim’­ o­la­rak­ yo­rum­lu­yor­lar­dý.­ O­ dö­nem­de­ so­lun­ ne­re­dey­se­ bü­tü­nün­de­ki­e­ge­men­an­la­yýþ­buy­du.­

yasemin@yeniasya.com.tr

“FATMA Öz­den­Öz­ki­þi”­is­mi­ni­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat’tan­çý­kan­ “Ver­mek­Ü­ze­ri­ne­Soh­bet­ler”­ i­sim­li­ki­ta­bý­i­le­ta­ný­yor­su­nuz­dur.­ Ki­tap­ec­dâ­dý­mý­zýn­”is­mi­i­le­mü­sem­mâ”­de­dik­le­ri­tür­den.­Zi­ra,­ya­zar­ki­ta­býn­ge­li­ri­ni­bir­öð­ren­ci­ye­burs­o­la­rak­ve­ri­yor.­Bu­nun­i­çin­ge­rek­li o­lan­ev­rak­la­rý­da­ha­zýr­la­týp,­im­za­la­mýþ­bi­le. Geç­ti­ði­miz­haf­ta­Ýs­tan­bul­Fa­tih’te­ki­ha­ným­lar, ha­zýr­la­dýk­la­rý­kah­val­tý­yý,­ya­za­rýn­ver­di­ði­bir­soh­bet­ar­dýn­dan­da­ki­ta­býn­ta­ný­tým­ve­im­za­lan­ma­sý bö­lüm­le­ri­tar­zýn­da­dü­zen­le­di­ler.­Çok­da­gü­zel ol­du.­Ya­þý­ke­mâ­le­er­miþ,­ha­ya­tý­tür­lü­çe­þit­sý­kýn­tý­lar­la­bo­ðuþ­mak­la­ge­çen­bir­Ýs­tan­bul­ha­ný­me­fen­di­si­nin­di­lin­den­ter­te­miz­Ýs­tan­bul­Türk­çe­si­i­le­ta­ne­ta­ne­dö­kü­len­ne­zih­ha­tý­ra­la­rý­din­le­mek doð­ru­su­çok­ke­yif­liy­di. Ne­re­dey­se­kü­çük­dev­let­bü­yük­lü­ðün­de­o­lan, ka­ba­ko­nuþ­ma­la­rý,­ho­mur­tu­la­rý­ve­dav­ra­nýþ­la­rý ar­týk­ya­dýr­ga­ma­dý­ðý­mýz­Ýs­tan­bul’da­Türk­çe­yi­gü­zel­ko­nu­þan­bir­in­sa­nýn­soh­be­tin­de­bu­lun­mak baþ­lý­ba­þý­na­zi­ya­fet.­He­le­de­ko­nu­ib­ret­li­bir­ha­yat­hi­kâ­ye­si­o­lun­ca­ke­li­me­le­rin­mü­zi­ðin­nað­me­le­ri­gi­bi­ku­lak­la­rý­ný­zý­a­de­ta­yý­ka­yýp,­te­miz­le­ye­rek kal­bi­ni­ze­a­ký­ver­di­ði­ni­his­se­di­yor­su­nuz…­

VEREN EL, ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR Ha­ya­tý­bir­ro­man.­Ü­ni­ver­si­te e­ði­ti­mi­ni­Fi­zik­ü­ze­ri­ne­ya­par­ken­ba­ba­sý­nýn­is­te­ði­ü­ze­ri­ne­e­ði­ti­mi­ni­bý­ra­kýp­Sul­ta­nah­met Yük­sek­Ýk­ti­sat­ve­Ti­ca­ret­o­ku­lu Ban­ka­cý­lýk­bö­lü­mü­ne­gi­rer. Mak­sad­ba­ba­sý­nýn­iþ­le­ri­ne­yar­dým­cý­ol­mak­týr.­Ba­ba­sý­ve­fat et­ti­ðin­de­e­vin­en­bü­yük­ev­lâ­dý o­la­rak­kar­deþ­le­ri­nin­ba­ký­mý­ve e­ði­ti­mi­ko­nu­sun­da­an­ne­si­ne yar­dým­cý­o­lur.­Ö­zel­ders­ler­ve­rir.­Kur’ân­kurs­la­rýn­da­sa­ba­hýn er­ken­sa­at­le­rin­de­baþ­la­yan ders­ler,­e­ve­gel­dik­ten­son­ra­da ö­zel­ders­ler­þek­lin­de­de­vam­e­der.­Ýn­san­la­rý­se­ver­ve­iþ­le­ri­ni zevk­le­ya­par.­ Kurs­öð­ret­men­li­ði­sý­ra­sýn­da­A­na­do­lu’nun dört­bir­ya­nýn­dan­ge­len­öð­ren­ci­le­rin­tür­lü­ih­ti­yaç­la­rý­ný­gör­dü­ðün­de­on­la­ra­an­ne­lik,­ab­la­lýk­ya­par…­Dert­le­ri­ni­din­ler,­te­sel­li­e­der.­On­la­rýn­e­ði­ti­mi­ni­ka­bi­li­yet­le­ri­ne­gö­re­yön­len­di­rir.­ Öð­ret­men­lik­sü­re­sin­ce­ya­nýn­dan­ið­ne­si­ip­li­ði hiç­ek­sik­ol­maz.­E­te­ði­sö­kü­len,­ör­tü­sü­yýr­tý­lan öð­ren­ci­le­ri­bir­ke­na­ra­çe­kip,­sö­kük­le­ri­ni­yýr­týk­la­rý­ný­di­ker,­saç­la­rý­ný­ta­rar,­on­la­ra­u­yum­lu­gi­yin­me­nin­sýr­la­rý­ný­an­la­týr.­Bu­gün­ar­týk­ye­tiþ­kin­bi­rer ha­ný­me­fen­di­o­lan­öð­ren­ci­le­ri­nin­o­nu­a­ra­yýp­sor­ma­sý,­zi­ya­re­ti­ne­gel­me­si­a­ra­la­rýn­da­ki­sev­gi­nin sa­mi­mi­ye­ti­ni­gös­te­rir.­ 1969’da­ro­man­hi­kâ­ye­ya­zar­la­rý­mýz­dan­Ba­hat­tin­Öz­ki­þi­i­le­ev­le­nir.­E­þi­nin­ya­zý­ça­lýþ­ma­la­rý­ný hep­des­tek­ler.­E­þi­nin­söy­le­dik­le­ri­ni­hýz­lý­ya­zý­tek­nik­le­riy­le­not­a­lýr.­Son­ra­sýn­da­te­mi­ze­çe­ker­ve dü­zelt­me­ler­ya­par.­Böy­le­lik­le­beþ­se­ne­lik­ev­li­lik­le­ri­bo­yun­ca­dört­ki­tap­or­ta­ya­çý­kar.­Ký­zý­he­nüz

dört­ya­þýn­da­i­ken­e­þi­ve­fat­e­der…

BEÞ YILLIK KALKINMA PLANI Bu­nu­ta­kip­e­den­yýl­lar­da­da­kurs­lar­da­“A­lan el”­ol­ma­mak­i­çin­hep­ça­lý­þýr,­ça­lý­þýr…­Ken­di­si­ne beþ­yýl­lýk­bir­kal­kýn­ma­pla­ný­ha­zýr­la­mýþ­týr.­Ü­ni­ver­si­te­e­ði­ti­mi­sý­ra­sýn­da­I­I.­Dün­ya­Sa­va­þýn­da­ye­ni­len­Al­man­ya’nýn­ký­sa­za­man­da­na­sýl­kal­ký­na­bil­di­ði­ni­öð­ren­miþ­tir.­Kar­þý­lý­ðý­hal­kýn­ça­lýþ­ma­sý o­lan­pa­ra­bas­mýþ­týr­e­ko­no­mi­si­“sý­fýr”­o­lan­Al­man­ya,­A­me­ri­ka­ve­Rus­ya’nýn­a­ðýr­bas­ký­la­rýn­dan böy­le­lik­le­ya­ni­ça­lýþ­kan­lý­ðý­i­le­sýy­rý­la­bil­miþ,­sý­fýr­dan­yük­se­li­þe­geç­miþ­tir.­Bu­nu­dü­þü­nür.­Ký­lýk­ký­ya­fet­hiç­sa­týn­al­maz,­sa­de­ce­ye­me­ðe­ve­a­cil­ih­ti­yaç­la­ra­pa­ra­a­yý­rýr.­“San­ki­ye­dim”­ca­mi­i­ni­yap­tý­ran­za­tý­da­u­nut­maz.­ Kim­se­ye­muh­taç­ol­mak­sý­zýn­e­vi­ni­a­lýr,­ký­zý­ný bü­yü­tür,­ev­len­di­rir.­ E­mek­ver­mek,­he­def­le­ri­i­çin­ça­ba­la­mak­ö­nem­li­dir.­Al­lah­her­e­me­ðin­kar­þý­lý­ðý­ný­faz­la­sýy­la ve­rir,­hiç­bir­þe­yi­u­nut­maz.

SICAK BÝR YAZ GÜNÜ Yaz­lýk­tay­ken­to­run­la­rý­nýn­de­niz­den­çýk­ma­dý­ðý sý­cak­gün­ler­den­bi­rin­de­sý­ký­lýr­gi­bi­ol­du­ðun­da­ký­sa­cýk­bir­hi­kâ­ye­ya­zar.­Yaz­dýk­ça­ak­lý­na­çok­gü­zel mâ­nâ­lar­ge­lir.­Ke­li­me­le­rin yer­li­ye­ri­ne­o­tur­du­ðu­nu,­bil­di­ði,­a­ma­ko­nuþ­ma­di­lin­de kul­lan­ma­dý­ðý­bir­çok­ke­li­me­nin­ya­zý­di­lin­de­ha­yat­bul­du­ðu­nu­fark­e­der.­O­gün­den be­ri­de­ya­zar­ya­zar… Ha­ným­la­ra­da­ya­þa­dýk­la­rý­ný kay­da­ge­çir­me­yi­tav­si­ye­e­der. Ka­yýt­tut­mak­her­ko­nu­da­ö­nem­li­dir.­Hem­ke­li­me­le­rin de­rin­li­ði­ni­fark­e­dip,­ko­nuþ­ma­mý­zý­dü­ze­ne­so­kar,­hem ha­fý­za­mý­za­yar­dým­dýr,­hem ra­hat­la­týr…

12 MART’A OLUMLU BAKIÞ 12­ Mart­ 1971­ dar­be­sin­de,­ (O­ðuz­han’ýn da­ yö­n e­t i­m in­d e­ ol­d u­ð u) Dev-Genç,­ ilk gün,­mü­da­ha­le­yi­o­lum­lu­gö­ren­bir­a­çýk­la­ma­y a­ im­z a­ at­t ý.­ Son­r a­k i­ gün­l er­d e­ i­s e, ‘Þun­lar­ ya­pýl­sýn,­ bun­lar­ ya­pýl­sýn’­ de­ni­len

Genç­lik­yýl­la­rýn­da­o­na­Ri­sâ­lei­Nur­la­rý­ta­ný­tan­Gül­se­ren­Ha­ný­mý­hep­ha­yýr­la yâd­e­der.­Gül­se­ren­Ha­ným­gön­lü­ne­bir­to­hum ek­miþ­tir,­yýl­lar­son­ra­o­to­hum­mey­ve­ler­ver­me­ye­baþ­la­mýþ­týr.­To­hu­mu­ha­re­ke­te­ge­çi­ren­Ye­ni As­ya­Ki­tap-Se­ver­Ku­lü­bü­ne­de­mü­te­þek­kir­dir. O­nun­Ri­sâ­le-i­Nur­soh­bet­le­rin­den­al­dý­ðý­feyz bir­baþ­ka­dýr.­Bu­hâ­li­baþ­ka­bir­yer­de­bu­la­ma­mýþ­týr.­Ha­ným­lar­bu­soh­bet­le­ri­"i­ki­el­le­ri­kan­da­ol­sa” ak­sat­ma­ma­lý­dýr­lar… Þim­di­ler­de­i­kin­ci­ki­ta­bý­ný­bi­tir­mek­ü­ze­re­dir. Söy­le­dik­le­ri­ni­ not­ a­lýr­ken­ dü­þü­nü­yo­rum da,­ o­nun­ ha­ya­tý­ný­ as­lýn­da­ ye­ni­ çý­kan­ ki­ta­bý­nýn­ar­ka­yü­zün­de­yer­a­lan­cüm­le­cik­çok­gü­zel­i­fa­de­et­mek­te:­­­ “Ýn­san­ ye­ter­ ki­ baþ­ka­la­rý­na­ fay­da­lý­ ol­mak, bir­ þey­ler­ ver­mek­ is­te­sin.­ Ya­pa­bi­le­cek­ ne­ler yok­ ki?­ Fe­da­kâr­lýk,­ cö­mert­lik,­ sa­býr,­ ve­fa, dost­luk,­an­la­yýþ…”

bir­ tu­t um­ gös­t e­r il­d i’­ di­y e­ sor­d um…­ O gün­kü­kav­ra­yý­þý­mý­za­gö­re­or­du­dan­‘i­le­ri­ci’ bir­mü­da­ha­le­gel­me­si­söz­ko­nu­suy­du…­ 12­Mart­1971’den­son­ra­ya­pý­lan­yar­gý­la­ma­lar­sý­ra­sýn­da­ki­sa­vun­ma­la­ra,­27­Ma­yýs’ý bü­yük­öl­çü­de­o­lum­la­yan­bir­yak­la­þým­yan­sý­dý.­Ke­ma­lizm,­bir­çok­sa­vun­ma­da,­sos­ya­lizm­le­i­çi­çe­þe­kil­de,­a­de­ta­o­na­kar­deþ­bir­i­de­o­lo­ji­gi­bi­yer­a­lý­yor­du.­Bun­la­rý­ne­ken­di­mi­ ve­ çev­re­mi­ ak­la­mak,­ ne­ de­ baþ­ka­la­rý­ný suç­la­mak­i­çin­söy­lü­yo­rum.­A­ma­cým,­sa­de­ce­gü­nü­müz­sol­cu­lu­ðu­nun­ar­ka­pla­nýn­da­-

T. C. KADIKÖY 4. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝ ÝLAN

Davacý T.C. Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan, aþaðýda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarasý, malikleri ve kamulaþtýrmaya iliþkin özel bilgileri belirtilen taþýnmazlarýn kurumca alýnan kamulaþtýrma kararýna göre kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olup, Mahkememizde 2942 Sayýlý yasa ile deðiþik 15. maddesine göre kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþtýr. Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içinde Ýdari Yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açýlabilecek, husumeti Maliye Hazinesi'ne yöneltilecektir. 30 Gün içinde Ýdari Yargýda iptal davasý açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðýnýzý belgelemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taþýnmaz Karayollarý Genel Müdürlüðü adýna tescil edilecektir. Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi tebliðden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz gerekmektedir. Duruþma günü 08.03.2011 günü, saat 10:50'dir. Ýlgililerine 2942 Sayýlý kanunun 10. maddesi gereðince ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87919

2010/604 ESAS. 2011/ 11 KARAR. Mahkememizin 25.01.2011 tarihli 2010/604 ESAS2011/11 KARAR sayýlý ilamý gereðince; Kahramanmaraþ ili, Elbistan ilçesi, Körücek köyü, Cilt no: 77, Hane no: 3, Bsn: 106'da nüfusa kayýtlý ÝsmailZöhre olma, 20.04.1986 Elbistan doðumlu SELDA YILMAZ'ýn nüfustaki Selda olan adýnýn SEVDA olarak deðiþtirilmesine, Karar verildiði ilan olunur. 10.2.2011 www.bik.gov.tr B: 13482

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/557 Esas. 25/02/2011 Mahkememizin 10/02/2011 Tarih, 2010/557 Esas, 2011/82 Karar sayýlý kararý ile Sinop ili, Dikmen ilçesi, Dudaþ Köyü nüfusuna kayýtlý Beytullah ve Hanife'den olma 1984 doðumlu SÜNDÜZ ERMÝÞ'in kýsýtlandýðý ve kendisine Babasý BEYTULLAH ERMÝÞ'in VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 13604

EYÜP 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/52 Esas. KARAR NO : 2010/1210 DAVACI : ZÜHAL ORUÇOÐLU DAVALI : YAHYA ORUÇOÐLU Davacý tarafýndan davalý aleyhine açýlan BOÞANMA davasýnda Davanýn kabulü ile Aydýn, Aydýn Merkez, Ýlyasdere, Cilt 89, Hane 37, BSN 54'de nüfusa kayýtlý Tevfik ve Ayþe kýzý 18/07/1972 Ýstanbul doðumlu 29680117396 T.C nolu ZÜHAL ORUÇOÐLU ile ayný yer BSN 39'da nüfusa kayýtlý Durmuþ Ali ve Duran oðlu 16/01/1966 Aydýn doðumlu 29722115908 T.C nolu YAHYA ORUÇOÐLU'nun T.M.K'nýn 166/1. maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Müþterek çocuk 05/02/2003 Bakýrköy doðumlu Ayþen Oruçoðlu'nun velayetinin davacý anneye verilmesine, küçüðün baba ile her ayýn 1. ve 3. Cumartesi günü saat 09:00 ila Pazar günü saat 18:00 arasý, dini bayramlarýn 2. Günü saat 09.00 ila 18:00 arasý, her yýl sömestr tatilinin 4. Günü saat 09:00 ila 10. Günü saat 18:00 arasý ve her yýl Temmuz ayýnýn 1. Günü saat 09:00 ila 31. Günü saat 18:00 arasý yanýna almak suretiyle kiþisel iliþki tesisine, Müþterek çocuðun mal varlýðý bulunmadýðý anlaþýldýðýndan M.K'nýn velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasýna iliþkin tüzük gereðince iþlem yapýlmasýna yer olmadýðýna karar verilmiþ olup, dava dilekçesi ve duruþma günü davalýya ilanen teblið edildiði için mahkeme kararýnýn da ilanen teblið edilmesi gerekmiþtir. Buna göre Mahkememiz kararýnýn iþbu ilanýn yayýmý tarihinden itibaren 7 gün sonra yapýlmýþ sayýlacaðý, tebligatýn yapýldýðý tarihten itibaren de 15 günlük süre içinde davalýnýn Mahkememiz kararýný temyiz edebileceði ilanen TEBLÝÐ olunur. 24/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13714

ki­za­af­la­rý­ve­bu­gün­le­re­ta­þý­nan­‘dar­be­le­re ve­mi­li­ta­riz­me­ý­lým­lý­yak­la­þan’­e­ði­li­mi­da­ha i­yi­ an­la­ya­bil­mek…­ Ken­di­ geç­mi­þi­mi­ de­ e­leþ­ti­re­bil­mek,­ken­di­za­af­la­rý­mý­ve­yan­lýþ­la­rý­mý­ da­ sað­lýk­lý­ bir­ þe­kil­de­ sap­ta­ya­bil­mek be­nim­i­çin­ö­nem­li.­ Tür­ki­ye­ so­lu­nun­ mi­li­ta­rizm­le,­ mil­li­yet­çi­lik­le,­ Ke­ma­lizm­le­ mü­ca­de­le­ nok­ta­sýn­da­ki­de­rin­par­ça­lan­ma­sý,­bu­gün­son­de­re­ce­i­le­ri­bir­nok­ta­ya­u­laþ­mýþ­du­rum­da.­Bel­ki­de ilk­ kez­ ha­ki­ki­ bir­ bö­lün­me­ gün­de­mi­mi­ze o­tur­du.­

TKP’DEN GELEN ZAAFLAR 60’lý­yýl­lar­Tür­ki­ye’si,­ger­çek­ten­bir­al­tüst­ o­luþ­ ve­ kit­le­sel­ mü­ca­de­le­ler­ Tür­ki­ye’siy­di.­ Gen­ciy­le,­ iþ­çi­siy­le,­ köy­lü­süy­le, me­mu­ruy­la­her­ke­sin­so­kak­la­ra­dö­kül­dü­ðü­bir­de­ði­þim­dö­ne­miy­di.­De­ði­þim­ta­le­bi,­ sað­c ý­ ik­t i­d ar­l ar­ ve­ as­k e­r i­ dar­b ey­l e bas­tý­rýl­dý.­ Mü­ca­de­le­ye­ “ön­cü­lük”­ e­den­ so­lun­ i­se geç­miþ­ten­dev­ral­dý­ðý­ö­nem­li­za­af­la­rý­var­dý. TKP,­ Sov­yet­ler­ Bir­li­ði’nin­ dün­ya­ po­li­ti­ka­sý­nýn­ bir­ par­ça­sý­ o­la­rak­ Ke­ma­lizm­le­ müt­te­fik­ ol­ma­ya­ ça­ba­la­mýþ­tý.­ TKP­ yö­ne­ti­mi, ye­di­ði­ bü­tün­ dar­be­le­re­ rað­men,­ Ke­ma­liz­mi­e­leþ­tir­mek­ten­u­zak­du­ru­yor­du.­ 60’lý­yýl­la­rýn­ba­þýn­da­sol­cu­lu­ða­baþ­la­dý­ðý­mýz­da,­ slo­gan­la­rý­mýz­dan­ bi­ri­si­ ‘Ya­þa­sýn­ Ý­kin­ci­Mil­li­Kur­tu­luþ­Sa­va­þý­mýz’dý.­Ör­ne­ðin Kürt­ is­yan­la­rý­na­ ba­kýþ­ a­çý­mý­zý­ da­ kýs­men Ke­ma­lizm­ þe­kil­len­di­ri­yor­du.­ Þeyh­ Sa­id­ is­ya­ný­ný­ ‘ge­ri­ci’­ di­ye­ ni­te­le­miþ­ ol­ma­mýz,­ bu bað­lam­da­in­ce­le­ne­bi­lir.­ Ta­bi­i,­ bü­tün­ bu­ bi­lan­ço­yu­ de­ðer­len­di­rir­ken,­ilk­ve­en­ö­nem­li­Ke­ma­lizm­e­leþ­ti­ri­le­rin­den­bi­ri­ni­ya­pan­ar­ka­da­þý­mýz­Ýb­ra­him Kay­p ak­k a­y a’yý­ an­m a­d an­ ge­ç e­m e­y iz… Türk­ so­l u­n un­ Ke­m a­l izm­l e­ he­s ap­l aþ­m a­s ý ko­lay­ de­ðil.­ Dar­be­ci­lik­le­ he­sap­laþ­ma­sý­ i­se hiç­ko­lay­de­ðil... Oral Çalýþlar, Radikal, 26 Þubat 2011

Eski CHP-Yeni CHP

GENERALLER tu­tuk­la­ný­yor,­eþ­le­ri­so­lu­ðu­A­nýt­ka­bir’de­a­lý­yor.­ Yar­gý­da­ re­form­ ya­pý­lý­yor,­ Da­nýþ­tay­ Baþ­ka­ný­ ar­ka­daþ­la­rýy­la­ A­nýt­ka­bir’e­gi­di­yor.­ Ka­bir­de­ðil­de­Mec­lis­Di­lek­çe­Ko­mis­yo­nu­o­da­sý­san­ki.­Ko­þa­rak þi­ka­ye­te­gi­di­yor­lar.­ Es­ki­den­ol­sa,­ga­ze­te­le­re­man­þet­o­lur,­ü­ze­ri­ne­‘say­fa­say­fa­Yar­gý­dan­muh­tý­ra’­yo­rum­la­rý­ya­pý­lýr­dý.­ Þim­di­cid­di­ye­a­lan­yok.­ A­ma­yi­ne­de­hu­ku­kun­iþ­le­me­sin­den,­Mec­lis’in­gö­re­vi­ni­ye­ri­ne ge­tir­me­sin­den­ra­hat­sýz­o­lan­her­ke­sin­A­nýt­ka­bir’e­gi­dip­A­ta’ya­þi­ka­yet­te­bu­lun­ma­sý­ar­týk­ko­mik­ka­çý­yor.­ Es­ki­den­ bu­ gi­ri­þim­ler­ dar­be­ alt­lý­ðý­ o­la­rak­ ya­pý­lýr­dý.­ Ü­ni­ver­si­te rek­tör­le­ri­ de,­ yar­gýç­lar­ da­ gi­yer­ cüb­be­le­ri­ni­ A­nýt­ka­bir’e­ çý­kar­dý. Ar­ka­sýn­dan­da­bir­mü­da­ha­le­ge­lir­di.­ O­de­vir­geç­ti­a­ma­pro­tes­to­zi­ya­re­ti­mo­da­sý­geç­me­di.­(...) Ergun Babahan, Star, 26 Þubat 2011

T. C. BÝLECÝK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

‘‘

Türk solunun Kemalizmle hesaplaþmasý kolay deðil. Darbecilikle hesaplaþmasý ise hiç kolay deðil...

Anýtkabir’i yatýra çevirmeyin!

SÝZLER DE TOHUM EKÝN!

2011/1 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/03/2011 saat 10:25-10:30 arasmda ÝTÝMAT YEDÝEMÝNLÝ OTOPARKI TÜYAP KARÞISI adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; (mahcuz mal KDV'den muaftýr), tellaliye bedelinin satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 24/02/2011 Satýþ ilaný adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere teblið hükmündedir. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 EY 9489 plakalý KARSAN MARKA OTOBÜS- OKUL TAÞITI 2007 MODEL, BEYAZ RENK; J9 PREMÝER 2.8 20.000,00 YTL 1 DI, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. RUHSAT YOK. ANAHTAR MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 13600

bir­ta­lep­ler­man­zu­me­si­su­nul­du.­Bu­man­zu­me­nin­ dar­be­ kar­þý­sýn­da­ bir­ du­ru­þu­ söz ko­nu­su­ ol­ma­dý­ðý­ gi­bi,­ e­sas­ o­la­rak­ ‘dar­be­yi o­l um­l a­y ý­c ý’­ ba­k ýþ­ a­ç ý­s ý­n ýn­ a­ð ýr­ bas­t ý­ð ý­n ý söy­le­ye­bi­li­riz.­Biz­de­o­za­man­çý­kar­dý­ðý­mýz Ay­dýn­lýk­ der­gi­sin­de­ i­kir­cik­li­ bir­ de­ðer­len­dir­me­ yap­mýþ­týk.­ En­ ‘si­vil’­ tu­tum,­ (i­çin­de so­run­lar­ba­rýn­dýr­ma­sý­na­rað­men) TÝP­Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Be­hi­ce­ Bo­ran’ýn­kiy­di.­ Bu­ ko­nu­la­rý­i­ki­yýl­ön­ce­O­ðuz­han’ýn­ve­Er­tuð­rul Kürk­çü’nün­ de­ yer­ al­dý­ðý­ bir­ pa­nel­de­ de tar­týþ­týk.­ Er­tuð­rul­ “Ý­kin­ci­ gün­ tu­tu­mu­mu­zu­ de­ðiþ­tir­dik”­ þek­lin­de­ bir­ yo­rum­ yap­tý. ‘Pe­ki­ ilk­ gün­ ne­den­ des­tek­çi­ sa­yý­la­bi­le­cek

CHP, a­dým­ at­týk­ça­ Tür­ki­ye’nin­ de­mok­ra­tik­leþ­me­si­ hýz­la­na­cak. Me­se­lâ,­Der­sim­ar­þiv­le­ri­ne­den­a­çýl­mý­yor?­ CHP,­ bir­ za­man­lar,­ PKK­ i­le­ mü­ca­de­le­ i­çin­ Der­sim’i­ re­fe­rans gös­te­ri­yor­du.­ (O­nur­Öy­men’in­11­Ka­sým­2009­ta­rih­li­Mec­lis­ko­nuþ­ma­sý) Ve­De­niz­Bay­kal,­bu­hu­sus­ta­fark­lý­ko­nu­þan­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’na­de­ðil,­O­nur­Öy­men’e­sa­hip­çýk­mýþ­tý.­ Tek­ba­þý­na­bu­ör­nek­bi­le­“Ye­ni­CHP”­i­le­“Es­ki­CHP”­a­ra­sýn­da­ki far­ký­gös­te­ri­yor.­ ««« CHP’nin­baþ­ka­ta­lep­le­ri­de­var.­Van’da­ki­kýþ­la,­hâ­lâ­Mus­ta­fa­Muð­la­lý’nýn­a­dý­ný­ta­þý­yor.­Kürt­kö­ken­li­va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­tep­ki­si­ni­an­la­ya­bi­li­yo­ruz.­Me­se­lâ­Ýs­tan­bul’da­ki­bir­kýþ­la­ya,­Yas­sý­a­da­ko­mu­ta­ný­Ta­rýk­Gür­yay’ýn­a­dý­ve­ril­sey­di­ve­bir yan­dan­Men­de­res­dö­ne­mi­baþ­ta­cý­e­di­lir­ken,­o­a­dý­de­ðiþ­tir­mek­kim­se­nin­ak­lý­na­gel­me­sey­di­þöy­le­dü­þü­nür­düm:­Ya­bi­zim­ ca­mi­a­mý­za­ gös­te­ri­len­ sev­gi­ ve­ il­gi­ sa­mi­mi­ de­ðil.­ Ya­ da bu­ ik­ti­dar­ muk­te­dir­ de­ðil.­ Her­ i­ki­ þýk­ta­ da,­ AK­ Par­ti’ye­ o­lum­suz­pu­an­ve­rir­dim. Nazlý Ilýcak, Sabah, 26 Þubat 2011

OSMANCIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2000/207 KARAR NO: 2001/185 Davacýlar Hasan DÜÞÜNCELÝ, Ali DÜÞÜNCELÝ, Serdal DÜÞÜNCELÝ, Turgut DÜÞÜNCELÝ, Kadriye ÇALBIYIK, Hacer TAÞDANBEK, Fatma DEMÝR, Mürüvvet ÇELÝK, Gülten ÇELÝK, Nezahat KUYTAK, Cevdet DÜÞÜNCELÝ, Þehri SÖNMEZ, Nuran ÇALIÞKAN, Seyhan DÜÞÜNCELÝ, Muammer DÜÞÜNCELÝ tarafýndan davalýlar Ahmet oðlu Ýbrahim, Mustafa kýzý Ayþe ve Ayþe Mustafa kýzý aleyhine açýlan Kadastro Komisyonunun 02.11.1999 tarih ve 20 nolu kararýnýn iptali davasýnda istenilen tavzih talebi gereðince, HÜKÜM: A- Osmancýk Ýlçesi Çiftlikler Mahallesinde 181 ada 56 parsel ve 183 ada 9 parsellerin davalýlar Ahmet oðlu Ýbrahim adýna 1280/15360 pay, Mustafa karýsý Ayþe adýna 640/15360 ve Mustafa kýzý Ayþe adýna 6720/15360 pay olan tapu kayýtlarýnýn ÝPTALÝNE, B- Meryem DÜÞÜNCELÝ vefat etmiþ olduðundan Meryem DÜÞÜNCELÝ'nin payýnýn ÝPTALÝ ile mirasçýlarý olan aþaðýdaki ismi bulunan þahýslara miras hisseleri oranýnda daðýtýlmasý ile; 1- 2728/15360 payýn davacý Meryem ve Ali' den olma 01.01.1934 doðumlu Hasan DÜÞÜNCELÝ adýna tesciline, 2- 2728/15360 payýn davacý Meryem ve Ali' den olma 28.04.1946 doðumlu Ali DÜÞÜNCELÝ adýna tesciline, 3- Tapu kayýtlarýnda Kemal DÜÞÜNCELÝ adýna olan payýn iptali ile 2728/15360 payýn Ayþe ve Yusuf'tan olma 01.01.1953 doðumlu davacý Fatma DEMÝR adýna tesciline, 4- 570/15360 payýn davacý Kadriye ve Dursun'dan olma 15.12.1970 doðumlu Turgut DÜÞÜNCELÝ adýna tesciline, 5- 1079/15360 payýn davacý Kadriye ve Dursun'dan olma 19.03.1975 Serdal DÜÞÜNCELÝ adýna tesciline, 6- 1720/15360 payýn davacý Meryem ve Ali'den olma 01.03.1954 doðumlu Hacer DÜÞÜNCELÝ adýna tesciline, 7- 2728/15360 payýn davacý Meryem ve Ali'den olma 01.01.1940 doðumlu Satýlmýþ DÜÞÜNCELÝ adýna tesciline yönelik tavzih dilekçesinin davalýlar Ahmet oðlu Ýbrahim, Mustafa kýzý Ayþe, Mustafa karýsý Ayþe adýna belirtilen adreslerine teblið edilemediðinden ve tüm aramalara raðmen yeni adreslerinin de tespit edilememiþ olmasý sebebiyle davalýlara tavzih dilekçesi teblið edilememiþ olduðundan; Ýþ bu ilanýn, gazetede yayýmlandýðý tarihten 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý, kararýn kesinleþeceði hususu tebligat kanunu hükümleri uyarýnca ilanen teblið olunur. 20.04.2010 www.bik.gov.tr B: 12781

T. C. BEYOÐLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/24 Esas. Davacý Ýstanbul Vakýflar Bölge Müdürlüðü vekili tarafýndan açýlan gaiplik davasýnda: Beyoðlu ilçesi, Sütlüce mah. Halýcýoðlu mevkii 2914 ada, 5 parsel sayýlý taþýnmazýn maliki Ýlya oðlu Ýsak Natan'ýn adresi araþtýrýldýðý halde bulunamadýðýndan gaip olmasý nedeniyle, hayat ve mematý hakkýnda malumatý olanlarýn Hakimliðimizin 2011/24 Esas sayýlý dosyasýna ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgi vermelerinin hayatta iseler adreslerini bildirmeleri M.K.nun 32. maddesi gereðince ilan olunur. 28.01.2011 www.bik.gov.tr B: 13613


8

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

PO­ZÝ­TÝF­PEN­CE­RE

SEBAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

O

n­yýl­lar­dýr­bin­ler­ce­gen­cin­i­çe­ri­sin­de­yim. Her­yýl­genç­pro­fi­li­miz­de­ði­þi­yor. Tür­k i­y e’nin­ he­m en­ her þeh­rin­den­genç­ler­var. Böy­le­ce­Tür­ki­ye’yi,­böl­ge­le­ri,­þe­hir­le­ri­de kýs­men­ta­ný­mýþ­o­lu­yo­ruz. Hiç­de­ðil­se­genç­le­rin­ha­yat­la­rý­na­yan­sý­yan­dav­ra­nýþ­an­la­mýn­da. Bu­ha­ri­ka­bir­çe­þit­li­lik­ve­bi­ri­kim. As­lýn­da­genç­ler­le­soh­bet­le­ri­miz,­genç­le­rin­gün­dem­le­ri­ni­de­da­ha­ya­kýn­dan­ta­ný­ma­yý­ne­ti­ce­ve­ri­yor.­El­bet­te­bu­ve­ri­ler­sý­kýn­tý­la­ra­çö­züm­bul­ma­yý­da­ko­lay­laþ­tý­rý­yor. Çün­kü,­bi­ri­si­nin­ba­þý­na­gel­miþ­bir­prob­lem kar­þý­sýn­da­bul­du­ðu­çö­züm­teklif­le­ri,­di­ðer­le­ri­i­çin­de­tec­rü­be­o­luþ­tu­ru­yor. Böy­le­ce­genç­ler­de­ki­prob­lem­ler­de,­çö­züm­ler­de­genç­ler­de­bu­lu­nu­yor. Ya­ni­ prob­lem­ de,­ çö­züm­ de­ ay­ný­ or­tam­lar­da. Ye­ter­ki,­o­tu­rup­ko­nuþ­ma­ze­mi­ni­o­lu­þa­bil­sin. Sað­lýk­lý­ar­ka­daþ­or­ta­mý­ve­pay­la­þým­lar, te­da­vi­e­di­ci­so­nuç­lar­ve­ri­yor. *** Genç­lik­ü­ze­rin­de­ki­yo­ðun­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz,­ o­ku­muþ­ ol­du­ðu­muz­ ve­ o­ku­yor­ ol­du­ðu­muz­ yüz­le­ri­ bu­lan­ genç­lik­ ki­tap­la­rý ve­ bel­ki­ de­ en­ ö­nem­li­ bi­ri­kim­ ve­si­le­miz on­ bin­le­ri­ bu­lan­ genç­ ar­ka­daþ­la­rý­mýz­la o­lan­soh­bet­le­ri­miz,­bi­zi­ko­nu­i­le­il­gi­li­a­de­ta­e­ðit­ti. Ni­te­kim­cid­dî­bir­va­ký­a­ar­þi­vi­de­o­luþ­tu di­ye­bi­li­rim. Bil­has­sa­her­ke­sim­den­in­san­la­rýn,­genç­le­riy­le­o­lan­i­le­ti­þim­du­ru­mu­ko­nu­sun­da­ki­il­ginç­ve­ri­ler­ve­bi­ze­i­le­ti­len­bil­gi­ler­þaþ­kýn­lýk ve­re­cek­dü­zey­de. Ya­ni­ba­ba­sý­ge­nel­mü­dür­lük­yap­mýþ,­an­ne­si­i­ki­fa­kül­te­bi­tir­miþ,­an­ne­ve­ba­ba­sý­a­ka­de­mik­ka­ri­ye­rin­üst­dü­ze­yi­ne­u­laþ­mýþ,­par­ti baþ­kan­lýk­la­rý­yap­mýþ,­çok­da­ha­il­gin­ci­ba­ba­sý­a­i­le­da­nýþ­man­lýk­la­rý­yü­rü­ten­genç­le­ri­mi­zin­ta­ra­fý­ma­u­laþ­týr­dýk­la­rý­bil­gi­ler­ve­ve­ri­ler ger­çek­ten­bir­va­ha­met­i­çe­ri­yor.­Bir­yer­ler­de bir­þey­le­rin­doð­ru­git­me­di­ði­ni­gös­te­ri­yor. Ya­ni,­ha­yat­tec­rü­be­le­ri­miz,­ken­di­ha­ya­tý­mý­za­fay­da­o­la­rak­dö­nüþ­mü­yor­sa,­bu­ka­dar bil­gi­nin,­dip­lo­ma­nýn,­tec­rü­be­nin­al­tý­na­ni­ye gi­ri­yo­ruz­di­ye­in­san­me­rak­et­mi­yor­de­ðil. Bu­ yýl­ i­ti­ba­riy­le­ gün­de­mi­mi­ze­ gi­ren ‘genç­va­k'a­la­rý­na’­bak­tý­ðý­mýz­da,­yi­ne­ay­ný dün­den­ge­len­man­za­ra­la­rýn­de­vam­et­ti­ði ka­na­a­ti­ha­kim. Sa­nat­çý­ ha­ný­me­fen­di­le­rin,­ be­ye­fen­di­le­rin;­dev­let­a­da­mý­be­ye­fen­di­le­rin,­on­bin­-

mýþ.­Da­ha­bir­þa­þýr­dým.­Ya­ni­her­tür­lü­at­tý­ðým­a­dým­lar­bu­nun­i­çin­mi­i­di.­Ben­ken­di­si­i­çin­ne­ler­ya­pý­yo­rum,­o­ken­di­si­ve­bi­zim i­çin­ne­ler­ya­pý­yor.­Ar­týk­o­nu­a­dam­ye­ri­ne de­koy­mu­yo­rum,­çün­kü­hak­et­mi­yor.­Her gün­i­liþ­ki­ler­da­ha­da­kö­tü­ye­gi­di­yor...” Cüm­le­ler­de­vam­e­dip­gi­di­yor. Ba­ba,­ ger­çek­ten­ bir­ þaþ­kýn­lýk­ ha­li­ i­çe­ri­sin­de. A­ma­ba­ba­hem­prob­lem­den­dert­li,­hem de­o­nun­der­di,­prob­le­mi. Yük­sek­bek­len­ti­ler,­i­de­a­list­yak­la­þým­lar ve­ka­pa­si­te­si­dü­þü­nül­me­miþ,­ne­ya­pa­bi­le­ce­böy­le­an­la­þýl­ma­ris­ki­var­dýr. ði­a­yar­la­na­ma­mýþ,­a­de­ta­a­ðýr­bek­len­ti­ler­al­Bu­a­dým­lar­sa­de­ce­a­i­le­yi­kur­tar­ma­ya­dö­- týn­da­e­zil­miþ­bir­genç­man­za­ra­sý. nük­de­ðil,­ay­ný­za­man­da­bu­a­dým­la­rýn­top­Ne­ba­ba­nýn­çiz­di­ði­gra­fik­doð­ru,­ne­de lum­sal­so­nuç­la­rý­da­ken­di­ni­gös­te­re­cek­tir. gen­cin­or­ta­ya­koy­du­ðu­tarz­doð­ru.­A­ma Çün­kü­þim­di­ler­de­kim­se­çok­da­li­se­ön­le­- yan­lýþ­o­lan,­baþ­ka­yan­lýþ­a­dým­la­rýn­or­ta­ya rin­de­ki­öð­ren­ci­kav­ga­la­rý­nýn­ne­re­ye­doð­ru çýk­ma­sý­na­se­bep­ol­mak­týr. Ev­lâ­dý­nýn­ha­ya­týn­da­bu­ka­dar­be­lir­le­yi­ci ol­mak­is­te­yen­bir­ba­ba­hâ­liy­le­is­tek­le­ri­ye­ri­ne­gel­me­yin­ce­ha­yal­le­ri­su­ya­dü­þü­yor. Oy­sa­ha­yal­le­rin­ha­ya­týn­ger­çek­le­riy­le ör­tüþ­me­si­en­sað­lýk­lý­o­lan­dýr.­ Ya­ni­bir­genç­ü­ni­ver­si­te­o­ku­ma­sa,­çok­gü­zel­bir­mes­lek­er­ba­bý­ol­sa,­bu­nun­ki­me­ ne­ za­ra­rý­ var?­ Genç de­ bu­ hal­d en­ mem­nun­sa,­mes­le­ði­ni­se­vi­yor­sa,­a­ca­ba­böy­le­bir va­s at­t a­ ba­b a­ ken­di­s i i­ç in­ mi­ ba­z ý­ ko­n u­lar­da­kay­gý­ta­þý­yor. Ya­n i­ fa­l an­c a­n ýn oð­lu­ o­ku­ya­ma­mýþ­ ta­kýn­t ý­s ý­ gen­c in­ de­ð il, as­lýn­da­ ba­ba­nýn­ o­luþ­tur­du­ðu­bir­kor­ku­hâ­li­dir. Kim­ bi­lir,­ ço­cu­ðu­ ü­ze­rin­de­ bu­ ka­dar­ çok­ bek­len­ti­si­ o­lan­ bir­ ba­ba­nýn,­ ne­ yük­sek­ler­de­ha­yal­le­ri­de­var­mýþ­týr? Oy­sa­ yi­ne­ kim­ bi­lir­ gen­cin­ ni­ce ka­bi­li­ye­ti­ne­ uy­gun­ ha­yal­le­ri­ var­dý­ da, ba­ba­ken­di­ha­yal­le­ri­i­le­gen­cin­ha­yal­le­ri­ni­bas­týr­dý,­yok­et­ti. gi­di­yor­ol­du­ðu­ko­nu­sun­da­bir­ka­fa­yor­mu­Kim­bi­lir? yor.­Þim­di­lik­sa­de­ce­gü­nü­kur­ta­rý­yo­ruz.­‘O­Ý­ki­yan­lýþ­tan­bir­doð­ru­çýk­maz.­Çýk­maz, lur­böy­le­va­ký­a­lar’­de­yip­ge­çi­yo­ruz. a­ma­bir­çý­kýþ­yo­lu­mut­la­ka­var­dýr. ‘Bir­ba­ba­nýn­fer­ya­dý’­cüm­le­si­nin­al­týn­Ba­ba­i­çin­bir­iþ­var;­pes­et­mek­yok,­so­da­çok­þey­var. rum­lu­luk­tan­kaç­mak­yok.­Bað­lan­tý­yý­kes­Sü­rek­li,­ge­rek­yüz­yü­ze­ve­ge­rek­se­te­- mek­di­ye­bir­þýk­yok.­O­ev­lât­se­nin­im­ti­ha­le­fon­lar­la,­ in­ter­net­ im­kân­la­rýy­la­ gö­rüþ­- nýn.­Ým­ti­han­da­ba­þa­rý­lý­ol­mak,­ça­lýþ­mak­la tü­ðü­müz­ kýy­met­li­ bir­ dos­tu­mun­ a­de­ta müm­kün­ve­te­vek­kül­i­le.­Ev­lât­der­si­ne­ça­þu­fer­yat­cüm­le­le­ri­çok­a­i­le­de­var: lýþ­ma­ya­de­vam.­Dün­ya­ya­ge­len­her­in­san, “Bit­tim­ar­týk.­Yap­ma­dý­ðým­tek­lif,­ü­ret­- ‘a­dam’lýk­de­ðe­ri­ta­þýr.­Yok­sa­di­yor­sa­nýz,­an­me­di­ðim­dü­þün­ce­kal­ma­dý.­Ne­is­te­diy­se lam­o­ku­ma­la­rý­nýz­bit­miþ­de­mek­tir.­Ya­ni­siz yap­tým.­Bir­de­di­ði­ni­i­ki­et­me­dim.­Ol­ma­ya­- o­ku­ya­mý­yor­su­nuz­de­mek­tir. cak­þey­le­re­bi­le­a­dým­lar­at­tým.­A­ma­ar­týk Ol­mu­yor­di­yen,­ko­la­ya­ka­çý­yor­dur. bit­tim.­Gü­cüm­kal­ma­dý.­Ne­ya­pa­ca­ðý­mý An­ne­lik­de,­ba­ba­lýk­da­ko­lay­iþ­de­ðil­dir. þa­þýr­mýþ­va­zi­yet­te­yim.­Ö­zel­o­kul­lar­da­hil Þim­di­biz­de­ça­lý­þý­yo­ruz.­Ya­ni­bi­ze­gel­miþ her­tür­lü­im­kâ­ný­ken­di­si­ne­sun­dum.­Þim­di her­bir­bil­gi,­bi­zi­ye­ni­bir­der­si­da­ha­ça­lýþ­be­nim­bu­a­ciz­du­ru­mum­dan­is­ti­fa­de­i­le ma­ya­sevk­e­di­yor. ters­þey­ler­yap­ma­ya­baþ­la­dý.­O­ku­lu­bý­rak­tý. Ýn­þâ­al­lah­ bir­ yol­ mut­la­ka­ var­dýr.­ Var­Git­mi­yo­rum­di­yor.­Þim­di­ler­de­bir­ta­ný­dý­- dýr,­var­dýr…­ ðýn­a­töl­ye­si­ne­ta­ký­lý­yor.­Ta­mir­ci­o­la­cak­Ü­mit­ta­þý­yo­ruz.

85

Bir babanýn feryadý, toplumsal feryada dönüþmeden... le­ri­ bu­lan­ in­sa­na­ hi­ta­be­den­ þir­ket­ler­de­ki ge­nel­ mü­dür­lük­ a­þa­ma­sýn­da­ki­ i­da­re­ci­le­rin;­ ken­di­ ev­le­rin­de­ki­ ev­lât­la­rýy­la­ o­lan man­za­ra­ya­ba­kýl­dý­ðýn­da­du­ru­mun­hiç­de iç­a­çý­cý­ol­ma­dý­ðý­ken­di­ni­gös­te­ri­yor.­ Dün­ya­yý­kur­tar­ma­der­din­de­ki­ler,­diz­le­ri­nin­di­bin­de­ki­genç­le­ri­ne­u­la­þa­mý­yor­lar.­U­lus­la­r­a­ra­sý­i­liþ­ki­ler­uz­man­la­rý,­a­i­le­i­çi­i­liþ­ki­ler­de­cid­dî­bo­ca­la­ma­lar­ya­þý­yor­lar. Tu­haf­sü­reç! Ke­sin­lik­le­bu­cüm­le­le­ri­ku­rar­ken,­bir­fe­lâ­ket­tel­lal­lý­ðý fa­lan­ya­pý­yor­di­ye­dü­þün­me­y in.­ He­m en­ her cüm­l e,­ar­k a­plan­d a ya­þan­mýþ­bir­va­ký­a­yý ta­þý­yor. Ev­le­rin­den­ cid­dî­genç­is­yan­ses­le­ri­ çýk­ma­yan­la­rý i­se,­ prob­lem­ yok di­y e­ dü­þ ün­m e­yin.­ Ken­d i­l e­r iy­l e g ö ­r ü þ ­t ü ­ð ü ­m ü z pek­çok­genç,­ger­çek­ten­ an­ne­ ba­ba­la­rý­ on­lar­ i­da­re­ e­di­yor­l ar.­ Ya­n i­ pek­ çok ba­ba­ce­bi­ne­kre­di­kar­tý­ný,­harç­lý­ðý­ný­ko­yun­ca;­is­tek­le­ri­ne­‘ta­mam’­ce­va­bý­ve­rin­ce,­ iþ­le­rin­ tý­ký­rýn­da­ git­ti­ði­ni dü­þü­nü­yor.­ Oy­sa­ iç­ dün­ya­lar­ hiç de­öy­le­de­ðil. Dev­let­le­ri­yö­ne­ten­dik­ta­tör­ler­bu­gün­na­sýl,­halk­is­ya­nýy­la­kar­þý­kar­þý­ya­i­se,­ya­kýn­ge­le­cek­te­a­i­le­ler­de­genç­is­yan­la­rýy­la­kar­þý­kar­þý­ya­kal­ma­ris­ki­ta­þý­yor.­Za­ten­çok­tan­dýr­bu cid­dî­sin­yal­le­rin­i­puç­la­rý­ga­ze­te­ler­de,­te­le­viz­yon­lar­da­ken­di­ni­gös­te­ri­yor. Kas­tým,­ye­ni­baþ­tan­bir­‘di­ya­log­çað­rý­sý’yla,­ an­n e-ba­b a­l ar­ i­l e­ genç­ ba­y an­ ve genç­ bay­l a­r ýn­ gün­d e­m i­n i­ cid­d î­ cid­d î ma­sa­ya­ ya­týr­mak­týr.­ Þu­ an­ he­nüz­ iç­ is­yan­lar­ ken­di­ni­ gös­ter­me­ye­ baþ­la­ma­dan bu­a­dý­mýn­a­týl­ma­sý­çok­da­ha­ö­nem­li­dir. Bil­has­sa­ da,­ ‘bas­ký’­ ve­ ‘zor­la­ma’­ yol­lu, bin­dir­me­le­ri;­im­kân­la­rý­kýs­ma­yol­lu­teh­dit­le­ri;­ ba­ba­lýk­ ve­ an­ne­lik­ hak­ký­ný­ he­lâl et­me­me­ yol­lu­ ma­ne­vî­ yük­len­me­le­ri­ bir ke­na­ra­ bý­ra­ka­rak­ ‘ye­ni­ bir­ an­laþ­ma­ mu­ta­ba­ka­tý’­im­za­la­mak­ka­çý­nýl­maz­dýr. Bu­ke­sin­lik­le­bir­ye­nil­gi,­bir­ka­çýþ,­bir­te­lâþ­ha­li­tu­tum­lar­o­la­rak­al­gý­lan­ma­ya­cak­týr. A­ma­iþ­iþ­ten­ge­çin­ce­a­tý­la­cak­a­dým­la­rýn

YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

GSM: 0505 284 32 40

“VATAN sat­hý­ný­ bir­ mek­teb­ yap­ma­ i­de­â­li­ne­ kat­ký­da bu­lu­nan­ ka­lem­ler” lis­te­si­ni­ o­ku­yun­ca,­ gayr-ý­ ih­ti­yâ­rî ha­ya­lim­be­ni­Ye­ni­As­ya­i­le­ta­nýþ­tý­ðým­genç­lik­yýl­la­rý­ma­ gö­tür­dü.­ E­lim­de­ ol­ma­dan,­ iç­ dün­yam­da­ has­ret­le be­ra­ber­bir­bu­ruk­lu­ðun,­bir­hüz­nün­fe­ve­rân­et­ti­ði­ni his­set­tim.­ Tam­ da­ se­be­bi­ni­ bu­la­ma­dý­ðým­ böy­le­ bir hâ­let-i­ru­hi­ye­i­çin­de,­ga­ze­te­mi­zin­o­ilk­gün­le­rin­de­ki dik­ du­ru­þu­nu,­ ta­viz­siz­ ve­ is­ti­ka­met­li­ neþ­ri­yâ­tý­ný­ ha­týr­la­ma­ya­ça­lýþ­tým.­Ve­va­tan­sat­hý­ný­bir­mek­teb­yap­mak­ga­ye­siy­le­fe­da­kâ­râ­ne­çýr­pý­nan­ka­lem­er­bâ­bý­ya­zar­ve­çi­zer­le­ri­mi­zi­der­ha­týr­et­me­ye­ça­lýþ­tým. Yet­miþ­ al­tý­ ka­lem...­ Bun­la­ra­ þim­di­lik­ dâ­hil­ e­dil­me­yen­ler­ ve­ ya­zar-çi­zer­le­rin­ dý­þýn­da­ o­lup­ da­ ga­ze­te­nin baþ­ka­ çe­þit­li­ bi­rim­le­rin­de­ ça­lý­þan­ is­mi­ zik­re­dil­me­yen­ler­le­be­ra­ber­he­sap­e­di­lir­se­bu­sa­yý­ra­hat­lýk­la­yü­zü­bu­lur­tah­min­e­di­yo­rum.­Bun­la­rýn­hep­si­de­þu­ve­ya­bu­þe­kil­de­ va­tan­ sat­hý­ný­ bir­ mek­tep­ yap­mak­ i­çin­ ça­lýþ­tý­lar, ça­ba­la­dý­lar,­e­mek­ver­di­ler.­Hep­sin­den­Al­lah­ra­zý­ol­sun. Bun­la­rýn­bir­kýs­mý­dâr-ý­be­ka­ya­ir­ti­hâl­e­de­rek­a­ra­mýz­dan­ ay­rýl­dý­lar.­ Yü­ce­ Al­lah­ ga­nî­ ga­nî­ rah­met­ ey­le­sin. Bü­yük­bir­ke­si­mi­de­þu­ve­ya­bu­se­bep­le­a­ra­mýz­da­ol­ma­mak­la­be­ra­ber­fark­lý­or­tam­lar­da,­de­ði­þik­ze­min­ler­de­ hiz­met­le­ri­ne­ de­vam­ e­di­yor­lar.­ Ce­nâb-ý­ Hak­ on­la­rý da­kud­sî­dâ­vâ­la­rýn­da­da­im­ve­mu­vaf­fak­ey­le­sin. Ye­ni­ As­ya’nýn­ saff-ý­ ev­vel­le­ri­ de­ dâ­hil­ ol­mak­ ü­ze­re da­ha­son­ra­bu­ga­ze­te­de­ka­lem­le­riy­le­va­tan­sat­hý­ný­bir mek­tep­yap­ma­i­de­a­li­ne­kat­ký­da­bu­lu­nan­bir­çok­ya­zarçi­ze­ri­ ya­ biz­zat­ ta­ný­ma­ fýr­sa­tý­ný­ bul­dum­ ve­ya­ gý­ya­ben ya­zý­la­rý­ve­si­le­siy­le­ta­ný­dým...­Ki­mi­si­nin­hu­su­sî­soh­bet­-

Vatan sathýný mektep yapmaya çalýþanlar le­rin­den,­ ki­mi­si­nin­ pa­nel­ ve­ya­ kon­fe­rans­la­rýn­dan,­ ba­zý­la­rý­nýn­da­Ye­ni­As­ya’da­ki­ya­zý­la­rýn­dan­ve­ya­yaz­dýk­la­rý­ki­tap­la­rýn­dan­þah­sen­is­ti­fa­de­et­tim,­fay­da­lan­dým. He­men­ hep­si­ de­ çe­þit­li­ çev­re­ler­de,­ i­nan­dýk­la­rý­ ve ter­cih­ et­tik­le­ri­ tarz­lar­da­ hiz­met­le­ri­ne­ de­vam­ et­se­ler de,­i­çim­de­ki­giz­li­bir­ses­“Keþ­ke­bir­a­ra­da­ol­say­dýk”­di­yor.­“Keþ­ke­bu­ih­ti­lâf­lar,­bu­ay­rý­lýk­lar,­gay­rý­lýk­lar­ol­ma­say­dý”­ di­yor.­ Çün­kü­ se­si­miz­ da­ha­ gür­ çý­kar­dý...­ Da­ha ge­niþ­çev­re­le­re,­da­ha­ko­lay­se­si­mi­zi­du­yu­rur­duk...­Hiz­met­le­ri­miz­da­ha­ka­lý­cý,­da­ha­et­ki­li­o­lur­du.­Ya­þa­mak­ta ol­du­ðu­muz­ sý­kýn­tý­ ve­ prob­lem­ler­ böy­le­ de­vam­ e­dip git­mez­di.­ Güç­ o­dak­la­rý­nýn,­ if­sat­ ko­mi­te­le­ri­nin­ ses­le­ri bu­ka­dar­çok­çýk­maz­dý.­Si­ya­set­a­re­na­sý­bu­ka­dar­kar­ma­þýk,­bu­de­re­ce­toz­du­man­ol­maz­dý...­Ba­zý­la­rý­si­ya­se­ti

elif@yeniasya.com.tr

din­siz­li­ðe;­ ki­mi­le­ri­ de­ di­ni­ si­ya­set­le­ri­ne­ â­let­ e­de­rek mil­le­ti­al­dat­ma­im­kâ­ný­ný­bu­la­maz­lar­dý...­Ve­bel­ki­Tür­ki­ye’nin­çeh­re­si­de­ði­þir­di­di­ye­tah­min­e­di­yo­rum. Be­ra­ber­ol­ma­nýn,­bir­lik­be­ra­ber­lik­i­çin­de­ay­ný­dâ­vâ­i­çin­de­ke­net­le­ne­rek,­ay­ný­ga­ye­i­le,­ay­ný­he­de­fe­doð­ru­yol al­ma­nýn­te­sir­ve­lez­ze­ti­ni­ta­rif­et­me­ye­ge­rek­var­mý­bi­le­mi­yo­rum.­Ay­rý­lýk­la­rýn,­gay­rý­lýk­la­rýn,­ih­ti­lâf­la­rýn­kud­sî­bir dâ­vâ­ya­baþ­ko­yan­lar­a­çý­sýn­dan,­ul­vî­bir­dâ­vâ­yý­üst­le­nen­ler­a­çý­sýn­dan­ne­de­re­ce­za­rar­lý,­ne­de­re­ce­sa­kýn­ca­lý­ve­ne öl­çü­de­ýztý­rap­ve­ri­ci­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­ye­ge­rek­var­mý bi­le­mi­yo­rum.­Her­ne­i­se...­Tah­min­le­ri­miz,­bek­len­ti­le­ri­miz,­te­men­nî­le­ri­miz­böy­le­ol­sa­da,­a­sýl­o­lan­bu­i­þin­ka­der bo­yu­tu­dur. “Ka­der­ko­nu­þur­sa,­cüz-i­ih­ti­yâ­rî­su­sar”­ ger­çe­ði­ni­e­sas­a­lýp,­o­lup­bi­ten­ler­den­ders­ler­çý­ka­ra­rak­yo­lu­mu­za­de­vam­et­mek­ten­baþ­ka­ya­pý­la­cak­bir­þe­yin­ol­ma­dý­ðý­na­i­na­ný­yo­ruz.­Ay­rý­ca­ba­zen­de­bi­ze­hoþ­gel­me­yen,­zâ­hi­ren­çir­kin­gi­bi­gö­rü­nen­hâ­di­se­le­rin­ar­ka­sýn­da­çok­gü­zel,­çok­ha­yýr­lý­ne­ti­ce­le­rin­sak­lý­ol­du­ðu­ger­çe­ði­ni­dü­þü­nüp,­hiz­met­le­ri­mi­ze­a­ra­ver­me­den­de­vam­et­mek­ten baþ­ka­ça­re­mi­zin­ol­ma­dý­ðý­ný­bil­mek­te­fay­da­var. Ba­þýn­dan­be­ri­ya­þa­nan­bu­sý­kýn­tý­la­ra,­bun­ca­bâ­di­re­le­re­rað­men,­Ye­ni­As­ya’nýn­hav­lu­at­ma­dan,­a­yak­ta­ka­la­rak,­dâ­vâ­sýn­dan­ta­viz­ver­me­den­yo­lu­na­de­vam­e­di­yor­ ol­ma­sý­ da­ üst­len­di­ði­ kud­sî­ dâ­vâ­nýn­ bir­ ke­râ­me­ti, bir­ ik­râ­mý­ ol­ma­sý­nýn­ ya­nýn­da­ tak­di­re­ de­ðer­ bir­ ba­þa­rý ol­sa­ge­rek.­Kök­le­ri­çok­de­rin­ler­de,­da­yan­dý­ðý­te­mel­ler çok­sað­lam­ol­ma­lý­ki,­bun­ca­hâ­ri­cî­ve­dâ­hi­lî­dað­da­ða­la­ra,­çal­kan­tý­la­ra,­ma­ni­le­re­rað­men­Ye­ni­As­ya,­ta­þý­dý­ðý hiz­met­bay­ra­ðý­ný­ye­re­in­dir­me­di­ve­tes­lim­ol­ma­dý.­Bu, her­tür­lü­tak­di­rin­fev­kin­de­bir­ba­þa­rý­des­ta­ný­dýr. Bir­bü­yük­dâ­vâ­yý­üst­le­nen­in­san­lar­i­çin­sý­kýn­tý­lar,­ma­ni­ler­bit­mez...­Her­hâ­lü­kâr­da­ge­ri­a­dým­at­ma­dan,­ta­viz ver­me­den­he­def­le­ri­ne­ko­þan­ce­ma­at­ler­i­çin­prob­lem­le­rin,­en­gel­le­rin­so­nu­gel­mez...­Be­di­üz­za­man’ýn­dâ­vâ­sý­ný dâ­vâ­e­di­nen,­o­nun­fi­kir­le­ri­nin­nâ­þi­ri­o­lan­Ye­ni­As­ya­i­çin sý­kýn­tý­lar,­zor­luk­lar,­me­þak­kat­ler­bit­mez.­Hâ­dim­le­rin­bu gi­bi­sý­kýn­tý­la­ra­ha­zýr­lýk­lý­ol­mak­tan­baþ­ka­ça­re­le­ri­yok...


2

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

DÝZÝ

GENÇ KALEMLER

“Nurslu çocuklara iyi bakýn!” HALÝT ERTUÐRUL halitertugrul1956@gmail.com

-Bediüzzaman’dan bir uyarý mesajýA­hi­ret­te­se­ni­kur­ta­ra­cak­bir­e­se­rin­ ol­ma­dý­ðý­tak­dir­de,­fa­ni­dün­ya­da­ bý­rak­tý­ðýn­e­ser­le­re­de­kýy­met­ver­me. “Ho­cam,­ bu­ ço­cuk­la­ra­ ni­çin­ bu­ ka­dar il­gi­gös­te­ri­yor­su­nuz?­Bun­la­rýn­di­ðer­ta­le­be­ler­den­far­ký­ne?” Nurs­ Kö­yü­ ya­ký­nýn­da,­ çok­ meþ­hur­ bir e­ð i­t im­ mü­e s­s e­s e­s i­ o­l an­ Tað­ Med­r e­s e­si’nin­baþ­mu­al­li­mi­Ab­dur­rah­man­E­fen­di, bu­so­ru­yu­ce­vap­lar­ken­da­lýp­git­miþ­ti.­ Bir­ müd­det­ son­ra,­ so­ru­yu­ so­ran­ yar­dým­cý­sý­na­dö­ne­rek: “Bak­ev­lâ­dým,”­de­di.­“Bu­Nurs­Kö­yün­den­ge­len­talebeler­kal­bi­me­ay­rý­bir­ü­mit ve­ri­yor.­ On­la­ra­ kar­þý­ i­çim­de­ ta­rif­siz­ bir sev­gi­ var.­ Öy­le­ tah­min­ e­di­yo­rum­ ki,­ bu talebelerden­ bi­ri­si­ i­le­ri­de­ Ýs­lâm­ di­ni­nin gü­zel­lik­le­ri­ni­ bü­tün­ in­san­lý­ða­ an­la­ta­cak, se­si­ni­ bü­tün­ dün­ya­ya­ du­yu­ra­cak.­ A­ma bu­ bü­yük­ hiz­me­ti,­ Nurs­lu­ Ta­le­be­ler­den han­gi­si­nin­ ya­pa­ca­ðý­ný­ þim­di­ bi­le­mi­yo­rum.” Med­re­se­nin­ baþ­mu­al­li­mi­ Ab­dur­rah­man­E­fen­di,­ge­ce­kal­ka­rak­talebe­le­rin­üs­tü­nü­ört­me­ye­ve­on­la­rý­þef­kat­le­ko­ru­yup ye­tiþ­tir­me­ye­de­vam­et­miþ­ti. Gö­nül­gö­zü­nur­lu,­kalp­gö­zü­kes­kin­bu â­l im­ in­s a­n ýn­ tah­m i­n i­ doð­r u­ çýk­m ýþ­t ý. Çok­ sür­me­den­ dün­ya,­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id­Nur­sî­i­le­ta­nýþ­mýþ­tý. *­*­* Kü­ç ük­ Sa­i d,­ ken­d i­s i­n e­ o­l an­ bu­ il­g i­y i hem­ hak­ e­di­yor,­ hem­ de­ ho­ca­la­rý­ný­ bu ka­na­at­le­rin­den­ do­la­yý­ hak­lý­ çý­ka­rý­yor­du. Ar­t ýk­ kü­ç ük­ med­r e­s e­l er­d e­k i­ e­ð i­t i­m e doy­m u­y or,­ da­h a­ bü­y ük­ med­r e­s e­l e­r in, da­ha­bü­yük­i­lim­le­riy­le­ku­cak­laþ­mak­is­ti­yor­du. Bu­nun­ i­çin,­ her­ ta­raf­ta­ is­mi­ du­yu­lan Bit­lis’in­ün­lü­þey­hi­E­min­E­fen­di’den­ders al­mak­ is­te­di.­ A­ma­ ne­ ya­zýk­ ki,­ ya­þý­ çok kü­çük­ ol­du­ðun­dan­ do­la­yý­ Þeyh­ E­min­ E­fen­di,­Kü­çük­Sa­id’i­ka­bul­et­me­ye­rek,­yar­dým­cý­sý­na­ha­vâ­le­et­ti.­ Fa­kat­ bu,­ Kü­çük­ Sa­id’in­ o­nu­ru­na­ do­kun­du.­Bel­li­ki­Þeyh­E­min­E­fen­di,­Kü­çük Sa­id’in­ya­þý­na­ba­ka­rak­ka­rar­ver­miþ­ti.­O­-

nun­ i­le­ri­ dü­zey­de­ki­ ka­bi­li­ye­tin­den­ ha­b e­r i­ yok­t u.­ Öy­l ey­s e­ bir yo­lu­nu­ bu­lup­ ye­ter­li­ ve­ ka­bi­li­yet­li­bir­ta­le­be­ol­du­ðu­nu­Þeyh­E­min­E­fen­di’ye­is­pat­la­ma­lýy­dý. 3 Öy­le­yap­tý. Þeyh­E­min­E­fen­di,­ca­mi­de­öð­ren­ci­le­ri­ne­ders­ve­rir­ken,­Kü­çük Sa­id­de­ca­mi­ye­gi­rip­ar­ka­ta­raf­ta der­si­ din­le­me­ye­ baþ­la­dý.­ Ken­di­si­ni­ öy­le­si­ne­der­se­ver­miþ­ti­ki,­en­u­fak­bir­ay­rýn­tý­yý­bi­le­ka­çýr­mý­yor­du.­ Çok­geç­me­den­de­ho­ca­nýn­ek­sik­bý­rak­tý­ðý­bir­nok­ta­yý­ya­ka­la­dý.­Bu­fýr­sa­tý­ka­çýr­-

ma­yan­ Kü­çük­ Sa­id,­ ken­din­den­ e­min­ ve per­va­sýz­bir­þe­kil­de:­ “Ho­cam,­ o­ra­sý­ öy­le­ de­ðil”­ di­ye­ or­ta­ya a­týl­dý. Baþ­ta­ Þeyh­ E­min­ E­fen­di­ ol­mak­ ü­ze­re ca­mi­de­bu­lu­nan­her­kes­þa­þý­rýp­kal­mýþ­tý. Þeyh­ E­min­ E­fen­di’nin­ bir­ a­çý­ðý­ný­ bul­mak,­ bý­ra­kýn­ bir­ ço­cu­ðu,­ ta­nýn­mýþ­ â­lim­le­rin­bi­le­had­di­de­ðil­di. Þeyh­ E­min­ E­fen­di,­ Kü­çük­ Sa­id’in­ bu ce­sur­çý­ký­þýn­dan­çok­et­ki­len­miþ­ti: “Söy­le­ev­lâ­dým”­de­di.­“Na­sýl­o­la­cak­tý­o­ra­sý?” Kü­çük­ Sa­id­ ko­nu­yu­ i­zah­ et­tik­ten­ son­-

OKUMADAN GEÇMEYÝN

Ýbretli bir rüya KÜÇÜK Said on dört yaþýna gelmiþti. Onun ideâlleri de kendisi gibi hýzla büyüyordu. Aklý ve mantýðý þaþýlacak derecede zirveye çýkýyor, kalbi ve gönlü de ummanlar gibi coþmaya devam ediyordu. Ýþte o ibretli rüyayý da o günlerde görmüþtü. Rüyasýnda kýyamet kopmuþ, herkes mahþer meydanýna toplanmýþtý. Küçük Said’in tek isteði, Peygamber Efendimizi (asm) ziyaret etmekti. Bunun için de, “Sýrat” köprüsünün baþýna gidip Efendimizi (asm) beklemeyi düþündü. Nasýl olsa bütün insanlar oradan geçecekti.

Sýrasýyla bütün peygamberler geçmeye baþladý. Küçük Said de, hepsinin elini öperek duâ istiyordu. En sonunda Peygamber Efendimiz (asm) göründü. Küçük Said derhal: “Ya Resulallah, sizden ilim istiyorum” diyerek eline kapandý. Peygamberimiz (asm) de bu içten ve samimî isteðine karþý þöyle buyurdu: “Ümmetime soru sormaman þartý ile sana Kur’ân ilmi verilecektir.” Küçük Said müthiþ bir heyecanla uyandý. Ruhunu öyle bir coþku kaplamýþtý ki, adeta bütün dünyasýný ilim öðrenme heyecaný sarmýþtý. Artýk kendisini, “O Büyük Ýman Dâvâsý”nýn adamý olarak görmeye baþlamýþtý.

ra,­bir­de­a­çýk­la­ma­yap­tý: “E­fen­dim,”­de­di.­“Be­nim­mak­sa­dým­si­zi­ kü­ç ük­ dü­þ ür­m ek­ de­ð il­d i.­ Ben,­ si­z in der­si­ni­ze­lâ­yýk­bir­ta­le­be­ol­du­ðu­mu­gös­ter­mek­is­te­dim.” Gön­lü­sev­giy­le­do­lu­Þeyh­E­min­E­fen­di Kü­çük­Sa­id’i­þef­kat­le­ku­cak­la­dý. “Bun­dan­son­ra­be­nim­ö­zel­ta­le­bem­o­la­cak­sýn”­ di­ye­rek­ Kü­çük­ Sa­id’e­ ya­þýn­dan çok­i­le­ri­dü­zey­de­ders­ler­ver­me­ye­baþ­la­dý. Os­man­lý’ya­ bir­çok­ pa­þa­ ve­ va­li­ ye­tiþ­ti­ren­ Þeyh­ E­min­ E­fen­di,­ “Þey­hü­lis­lâm”lýk gi­bi­ en­ yük­sek­ bir­ ma­ka­mý­ ka­bul­ et­me­ye­rek,­ ta­le­be­ ye­tiþ­tir­me­yi­ ter­cih­ et­miþ­ti. Bu­ün­lü­â­lim,­ar­týk­Kü­çük­Sa­id’i­ge­le­ce­ðe ha­zýr­la­mak­i­çin­çýr­pý­na­cak­tý. Bu­ ta­nýn­mýþ­ â­lim­den­ i­lim­ ve­ fe­yiz­ al­ma­ya­ de­vam­ e­den­ Kü­çük­ Sa­id,­ her­ke­si þa­þýr­tan­ ka­bi­li­ye­tiy­le­ de­ bü­tün­ dik­kat­le­ri ü­ze­ri­ne­top­la­ma­ya­baþ­la­mýþ­tý. O­ yýl­lar­da­ med­re­se­ öð­ren­ci­le­ri,­ hal­kýn mad­dî­ kat­ký­la­rýy­la­ e­ði­ti­mi­ni­ sür­dü­rür­ken,­ Kü­çük­ Sa­id­ as­la­ kar­þý­lýk­sýz­ bir­ þey ka­bul­ et­mi­yor­ ve­ yar­dým­ al­mý­yor­du.­ O, min­net­siz­ve­tok­gö­nül­lü­bir­ta­le­bey­di. Bir­gün­köy­lü­ler,­bu­ce­sur­ve­ka­bi­li­yet­li ço­cu­ða­ bir­ mik­tar­ pa­ra­ ver­mek­ is­te­miþ­ler­di.­A­ma­Kü­çük­Sa­id­bu­yar­dý­mý­ka­bul et­me­di.­ Köy­lü­ler­ de­ o­nu­ bü­yük­ a­ða­be­yi o­lan­Ab­dul­lah’a­ver­miþ­ler­di. Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Kü­çük­Sa­id,­a­ða­be­yi­nin ya­ný­na­gi­dip: “O­pa­ray­la­ba­na­bir­tü­fek­al”­de­di. A­ða­be­yi­Ab­dul­lah­i­se:­ “Ha­yýr,”­de­di.­“A­la­mam…” “Öy­ley­se­bir­ta­ban­ca­al.” “Ta­ban­ca­da­a­la­mam.” “Ya­bir­han­çer?” “O­nu­da…” A­ða­be­yi,­kar­de­þi­nin­bu­ýs­ra­rý­ný­gö­rün­ce: “A­m a,”­ de­d i.­ “Sa­n a­ ü­z üm­ a­l ý­r ým,­ i­þ i tat­lý­ya­bað­la­rýz.” Ý­ki­kar­deþ­bu­tat­lý­es­pri­ye­gü­lüþ­tü­ler.

42 yýllýk dâvâm

7 Ýyi ki varsýn Yeni Asya! MERVE ÝRÝYARI mantarrr-89@hotmail.com

ir­be­bek­dün­ya­ya­göz­le­ri­ni­aç­tý­ðýn­da,­ya­nýn­da­bir­çok­ko­ru­ya­ný var­d ýr.­ O­n u­ bü­y ü­y e­n e­ ka­d ar her­tür­lü­kö­tü­lük­ler­den­ko­ru­yup­kol­lar­lar.­Ne­ka­dar­bü­yü­se­de,­o­her­za­man­ an­ne­ ve­ ba­ba­sý­nýn­ gö­zün­de­ ço­cuk­ ka­l ýr.­ A­m a­ ye­n i­ bir­ ga­z e­t e­n in böy­le­bir­ko­ru­yu­cu­su­yok­tur… Ýlk­ gün­l er­d e,­ sa­d e­c e­ ya­z ar­l a­r ý­ ve on­la­rýn­çev­re­si­bi­lir.­Yal­nýz­dýr.­Hiç­bir ko­ru­yu­cu­su­ yok­tur!­ Ve­ o­ bir­ de,­ bu ül­ke­de­din­dar­bir­ga­ze­tey­se… Ye­ni­ As­ya,­ ilk­ çýk­tý­ðýn­da­ yal­nýz­dý. Sa­de­ce­ ha­ki­kî­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­nin­ u­mu­duy­du.­ En­ kuv­vet­li­ ka­lem­ler­ Al­lah’ýn­iz­ni­i­le­i­yi­bir­þey­ler­yaz­dý.­Ýç­le­rin­de­ki­ gü­zel­li­ði­ sa­týr­la­ra­ dök­tü­ler. Ya­vaþ­ ol­sa­ da­ e­min­ a­dým­lar­la­ ba­sa­mak­la­rý­bi­rer­bi­rer­çýk­tý.­Hýz­lý­yük­se­len­ça­buk­dü­þer­di.­O­e­min­ve­sað­lam a­dým­lar­la,­kal­bi­mi­ze­taht­kur­du… Her­ ko­nu­da­ o­ ka­dar­ bil­gi­len­dir­di ki,­ bir­ç ok­ ki­þ i­y i­ bü­y ük­ ha­t a­l ar­d an kur­tar­dý.­ Kýrk­ bir­ yý­lý­ bi­tir­di.­ Kýrk­ i­kin­ci­ ya­þý­na­ gir­di.­ Ol­gun­laþ­tý.­ Ko­ca­man­ a­dam­ ol­du.­ O­ ka­dar­ bü­yü­dü­ ki yurt­dý­þýn­da­ da­ du­yul­du.­ He­de­fi­ çok sa­týl­mak,­her­yer­de­i­sim­ol­mak­de­ðil­di.­He­de­fi­bi­linç­li­in­san­la­rýn­ye­ti­þe­bil­me­si­ne­kat­ký­sað­la­ya­bil­mek­ti­ve­bu­nu da­ba­þar­dý. O­nun­ ko­ru­yu­cu­la­rý­ bu­ gün­ler­de­ o ka­dar­ çok­ ki,­ o­nu­ bý­rak­ma­ya­cak­lar, her­za­man­des­tek­o­la­cak­bin­ler­ce­yü­rek…­ Ö­nem­li­ o­lan­ o­ku­na­bil­mek­ ve bu­nu­da­en­i­yi­þe­kil­de­ye­ri­ne­ge­ti­ren bir­ ga­ze­te­miz­ var.­ Bi­ze;­ “Siz­ kim­si­niz?”­di­ye­so­ru­lun­ca,­on­la­ra­ta­ra­fý­mý­zýn,­ gö­r üþ­l e­r i­m i­z in­ ve­ en­ ö­n em­l i­s i ga­ze­te­mi­zin­a­dý­ný­söy­le­mek­ye­ti­yor.­ Ki­mi­ne­gö­re­en­i­yi­dost,­ki­mi­ne­gö­re­eð­len­ce­li­ek­ler­le­ne­þe­li,­ki­mi­ne­gö­re­psi­ki­yat­rist…­Her­ke­se­gö­re­de­ði­þik de­ðe­re­ sa­hip­ ve­ sa­bit­ çiz­gi­sin­den­ as­la sap­m a­y an­ ki­þ i­l ik­t e.­ Kim­l er­ gel­d i, kim­ler­geç­ti.­Ka­li­te­li­in­san­la­rý­bün­ye­sin­de­ ye­tiþ­tir­di,­ hâ­lâ­ da­ ye­tiþ­tir­me­ye de­vam­e­di­yor.­ Al­lah­bi­zi­bu­gü­zel­ni­met­ten­hiç­bir za­man­ ek­sik­ et­me­sin.­ Ay­ný­ çiz­gi­de ka­l an­ ve­ hiç­ bo­z ul­m a­y an­ “41­ ke­r e Mâ­þâ­al­lah”­ sö­zü­nü­ a­þa­rak­ 42.­ ya­þý­na gi­ren­ga­ze­te­mi­zin­bu­ya­þý­da­ha­yýr­la­ra­ ve­sî­le­ o­lur­ in­þâ­al­lah.­ Al­lah­ da­ha ni­c e­ 42­ yýl­l ar­ na­s ip­ ey­l e­s in­ Ýn­þ â­a l­lah…­Bin­ler­ce­de­fa­söy­le­me­ye­de­vam e­de­bi­li­riz:­“Ý­yi­ki­var­sýn­Ye­ni­As­ya!”

B

YILDIZ FIRTINA

te­l i k ­t e bir­ kay­n a k ­t ý r . Hat­t a­ be­n im ir­ga­ze­te­var;­a­dý­Ye­ni­As­ya.­21­Þu­- Üs­ta­gi­ b i­ at­ ma­yýp­ sak­la­bat­1970’te­fe­da­kâr­ve­sa­dýk­Nur­Ta­- dýn­ ha­rîm-i yan­ l ar,­ ke­ s ip­ dos­y a­l a­le­be­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ “La­ha­na­ yap­ra­ðý hiz­m e­t in­d ey­d i. yan­ l ar­bi­ l e­var­ d ýr.­ ka­dar­da­ol­sa­bir­ga­ze­te­miz­ol­sun”­di­ye­rek En­ giz­li­ ko­nu­la­rý­ o­nun­la Ye­ni­As­ya­ken­di­mis­yo­nu­nu­yük­tür­lü­ zor­luk­la­ra­ rað­men­ ya­yýn­ ha­ya­tý­na ko­nu­þur­muþ­ Üs­tad.­ Ken­di­ ga­len­ m iþ­bir­ga­ ze­te­ve­yýl­lar­dýr­bir­kez­bi­le baþ­la­mýþ­týr.­Da­ha­yýl­lar­ön­ce­Üs­ta­dýn­“Ri­- ze­te­o­ku­ma­dý­ðý­ve­ta­le­be­le­ri­ne­de­o­ta­ v iz­ver­ m e­ d en­o­ ri­ji­nal­çiz­gi­sin­de­de­vam­e­sâ­le-i­ Nur’u­ mat­bu­at­ li­sa­nýy­la­ neþ­ret­mek kut­tur­ma­dý­ðý­ hal­de,­ sa­de­ce­ Zü­beyr­ A­ða­dip,­ni­ h a­ y et­42.­yý­ la­vâ­sýl­ol­muþ­tur.­Ýn­þâ­al­lah za­ma­ný­ gel­miþ­tir”­ de­me­si­ e­mir­ te­lâk­ki­ e­- be­ye­bu­va­zi­fe­yi­ve­rir­miþ.­ “Siz­his­le­ri­niz­le ay­ n ý­dü­ z ey­ d e­yýl­ m a­dan­yo­rul­ma­dan­ký­ya­dil­miþ­ve­da­ha­o­yýl­lar­dan­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­- o­ku­yor­su­nuz;­bu­câ­mid,­taþ­ka­fa­(!)­si­zin me­ t e­ka­ d ar­de­ v am­e­ de­cek­tir­Ýn­þâ­al­lah. lan­mýþ­sa­da;­ka­der­bu­ça­lýþ­ma­nýn­hük­mü­- gi­bi­de­ðil” der­miþ. “Bir­la­ h a­ n a­yap­ r a­ ðý­ka­dar...”­de­ni­lip­öy­Bu­ ve­ ben­ze­ri­ ko­nu­lar­ ve­ ay­rý­ca­ Ye­ni nü­1970’te­tam­o­la­rak­gös­ter­miþ­tir. le­yo­ l a­çýk­ m ýþ,­fa­ k at­bu­ gün­do­lu­do­lu­16 Bu­hiz­met­te­þüp­he­siz­çok­e­me­ði­ge­çen­ler As­ya’nýn­ ya­yýn­ ha­ya­tý­na­ ge­çiþ­ se­rü­ve­ni say­ f a­ ve­ her­ say­ f a­ d a­ müs­ bet­ a­çý­dan­ fay­var­dýr.­Hep­si­ni­hür­met­le­ve­rah­met­le­yâd­e­- “Zü­b eyr­ Gün­d ü­z alp”­ (Ýb­r a­h im­ Kay­g u­da­ l ý­pek­çok­bil­ g i­mev­ c ut­ t ur.­Gün­cel­ko­di­yo­ruz.­Fa­kat­bi­ri­si­var­ki;­Ye­ni­As­ya­de­ni­- suz),­ “Ýþ­te­ Ha­ya­tým”­ (Meh­met­ Kut­lu­lar) nu­ l a­ r a,­si­ y a­ s î­ve­iç­ t i­ m âî­ko­ nu­la­ra­ve­hiz­lin­ce­ak­lý­mýz­da­ve­kal­bi­miz­de­ye­ri­hep­ha­zýr (Y.A.N.)­ ki­tap­la­rýn­da­ an­la­tý­lý­yor.­ Ge­niþ met­ l e­ il­ g i­ l i­ me­ s e­ l e­ l e­ r e­ en­ müs­ bet­ a­çý­dan o­lu­yor.­“Fe­na”­ (fâ­ni­ol­ma) ke­li­me­si­ni­hâ­len bil­gi­i­çin­bu­ra­la­ra­ba­ký­la­bi­lir. yak­ l a­ þ ýp­öy­ l e­ya­ y ýn­ya­ p ý­ y or. Ye­ni­As­ya’nýn­hiz­met­tar­zý­meþ­ve­ret­sis­te­ve­ka­len­ya­þa­dý­ðý­ný,­o­nu­ta­ný­yan­la­rýn­ta­ri­fin­Ye­ni­As­ya­Üs­ta­dýn­bi­ze­mi­ras­bý­rak­tý­ðý, den­an­lý­yo­ruz:­Fe­nâ­fi’l-Üs­tad,­fe­nâ­fi’r-ri­sâ­- miy­le,­is­ti­þa­re­e­di­le­rek­yü­rü­tü­lü­yor.­Bu­nun­la dâ­ vâ­sý­nýn­ en­ et­ki­li­ ön­cü­sü...­ Þüp­he­siz­ bu le,­fe­nâ­fi’d-dâ­vâ,­fe­nâ­fi’l-hiz­met­ve­Üs­ta­dýn be­ra­ber­ya­yýn­po­li­ti­ka­sýn­da­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rýn dâ­ v â­ya­sa­hip­çý­kan­baþ­ka­la­rý­da­var.­Fa­kat tâ­bi­riy­le­“fe­nâ­fi’s-Sa­id”.­Bun­la­ra­bir­i­lâ­ve­di­- neþ­ri­ni­e­sas­al­ma­sý­o­nun­far­ký­ný­or­ta­ya­ko­fe­ n â­ fi’s-Sa­id­ o­lan­ Zü­beyr­ Gün­dü­zalp’in lim­den­fe­nâ­fi’l-Ye­ni­As­ya­ge­çi­yor­ne­den­se! yu­yor.­At­tý­ðý­man­þet­ler—her­ke­sin­de­gör­dü­çiz­ g i­ s i­ Ye­ni­ As­ya.­ Bu­ se­bep­le­ biz­ de­ on­Üs­tad­mad­dî­mâ­ne­vî­ha­ya­týn­dan­fe­ra­gat­e­- ðü­gi­bi—gün­de­me­dam­ga­vu­ran­cins­ten.­Bu dan­ders­al­ dý­ðý­mýz­gi­bi­a­za­mî­ih­lâs,­a­za­mî de­rek­a­za­mî­ih­lâs­la­Ri­sâ­le-i­Nur­mes­le­ði­ni yö­nüy­le­de­za­ten­ka­li­te­si­ni­ve­du­ru­þu­nu­gös­sa­ d a­ k at,­a­ z a­ mî­se­bat­la­Ye­ni­As­ya’ya­sa­hip biz­le­re­bý­rak­mýþ­ve­o­nun­en­ya­kýn­ta­le­be­si te­ri­yor.­Ye­ni­As­ya­tek­el­den­yö­ne­til­mi­yor. çý­ k ý­ y o­ r uz.­ Ha­ yat­ tar­zý­mý­zý­ o­nun­la­ þe­kil­o­lan­Zü­beyr­Gün­dü­zalp­de­Üs­ta­dý­nýn­mes­- As­lýn­da­ sa­hi­bi­ de­ tek­ ki­þi­ de­ðil.­ Ken­di­ o­len­ d i­ r i­ y o­ r uz.­Ve­her­ne­o­ lur­sa­ol­sun,­han­le­ðin­den­gi­de­rek­yi­ne­mad­dî­ma­ne­vî­fe­ra­gat ku­yu­cu­su­sa­hi­bi­ol­du­ðu­gi­bi­ya­zar­la­rý­ný­da gi­dar­ b e­ l er­ve­re­ f e­ r an­ d um­ lar­ya­pý­lýr­sa­ya­e­de­rek­ve­Üs­ta­dý­na­o­lan­tam­sa­da­ka­tiy­le­Ye­- ken­di­si­ye­tiþ­ti­ri­yor.­Ön­ce­o­ku­tu­yor,­son­ra pýl­ s ýn,­ han­ g i­ fit­ n e­ l er­ i­ ç i­ m i­ ze­ a­tý­lýr­sa­ a­týl­ni­As­ya­meþ­re­bi­ni­bý­rak­mýþ­biz­le­re.­Al­lah yaz­dý­rý­yor.­ Týp­ký­ mek­tep­ gi­bi.­ Za­ten­ a­sýn,­biz­bu­dâ­ v â­ d an­as­ l a­dön­ me­yiz. ma­cý­da­buy­du;­sath-ý­ar­zý­bir­mek­teb­ya­on­lar­dan­e­be­den­da­i­ma­ra­zý­ol­sun. Son­söz;­Ý­ y i­ki­var­ s ýn­Ye­ n i­As­ ya.­Ve­42.­yý­Ye­ni­As­ya­de­mek­Zü­be­yir­A­ða­bey­de­- pýp­ta­le­be­ye­tiþ­tir­mek.­21­Þu­bat’ta­ve­ri­len lýn­ha­ y ýr­ l ý,­u­ m ut­ l u,­nur­ l u­ve­ba­ þa­rý­do­lu­ol­mek­tir­ba­na­gö­re.­O­nu­an­la­ma­dan,­o­nu­ta­- ek­te­bu­nun­pek­çok­ör­ne­ði­mev­cut.­ Da­ h a­ni­ c e­hiz­ m et­do­ l u­yýl­ l a­ ra­Ýn­þâ­al­lah, sun.­ Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­gi­bi­o­ku­na­cak­bir­ga­ný­ma­dan­Üs­ta­dýn­en­mah­rem­fi­kir­le­ri­ni­an­bah­ t ýn­a­ ç ýk­ol­ s un­Ye­ n i­As­ y a’m. la­ya­ma­yýz.­Ye­ni­As­ya’yý­an­la­ya­ma­yýz.­Zi­ra­o ze­te­de­ðil.­Kü­tüp­ha­ne­le­re­ar­þiv­o­la­cak­ni­yildiz.mavi@mynet.com

B

N. SERKAN DAÐLI alacam_yeniasya@hotmail.com

­dem­A­ley­his­se­lâm’dan­gü­nü­mü­ze­i­mankü­für­mü­ca­de­le­si­ne­þa­hit­o­lu­yo­ruz.­Ý­çin­de bu­lun­du­ðu­muz­â­hir­za­man­sü­re­ci­i­çe­ri­sin­de bu­mü­ca­de­le­nin­en­þid­det­li­bo­yut­la­rý­na­þa­hit­lik­et­tik.­Ýþ­te­bu­zor­lu­mü­ca­de­le­de­1970 yý­lýn­da­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­u­ya­ný­þý­a­dý­na­bü­yük bir­a­dým­a­tý­lý­yor.­Bü­yük­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri’nin­“Ri­sâ­le-i­Nur

Neden Yeni Asya? ha­ki­kat­le­ri­nin­mat­bu­ât­li­sa­ný­i­le­ko­nuþ­ma za­ma­ný­gel­di­ve­ya­ge­le­cek­zan­ne­de­rim”­di­ye­rek­müj­de­le­di­ði­bir­dâ­vâ­nýn­na­þir-i­ef­kâ­rý­dýr­Ye­ni­As­ya.­Ý­ma­nýn­mu­ha­fa­za­sýn­da­ba­sýn­da­güç­lü­bir­i­sim,­küf­rün­kar­þý­sýn­da­Hz. Ö­mer-vâ­rî­(ra)­bir­du­ruþ.­Dar­be­ve­ih­ti­lâl­le­-

re­kar­þý­ve­ri­len­bir­de­mok­ra­si­mü­ca­de­le­si. Ön­ce­“i­man­ve­ah­lâk”­di­ye­rek­çýk­tý­ðý­hiz­met­ker­va­nýn­da­o­nur­lu­ve­ký­rýl­maz­bir­çiz­gi. Ýþ­te­Ye­ni­As­ya­ve­Ye­ni­As­ya’nýn­fe­da­kâr­ve ce­fa­kâr­o­ku­yu­cu­la­rý...­42.­yý­lýn­da­du­â­mýz: Da­ha­ni­ce­hiz­met­ham­le­le­riy­le,­ko­mü­niz­min,­Ke­ma­liz­min­ve­dec­ca­liz­min­kor­ku­lu rü­ya­sý­ol­ma­yo­lun­da,­Haz­ret-i­Kur’ân’ýn sön­mez­ve­sön­dü­rü­le­mez­bir­ý­þýk­ol­du­ðu­nu gös­ter­me­yo­lun­da­ve­sün­net-i­Re­sû­lul­lah’ý (asm)­ya­þat­ma­yo­lun­da­ni­ce­yýl­la­ra­Ye­ni As­ya’m.. Sa­na­o­lan­sev­dam­hiç­bit­me­sin Ye­ni­As­ya’m,­hiç...


6

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

KÜTÜP-HANE

OKUDUKÇA

3

SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

ORHAN GÜLER orhanguler66@hotmail.com

E

l­ham­dü­lil­lah­ga­ze­te­miz­“Ye­ni­As­ya”da­ yaz­ma­ya­ baþ­la­ya­lý,­ bu­ haf­tay­la­ bir­lik­te­ bir­ yý­lý­mý­zý­ dol­dur­muþ­o­lu­yo­ruz. Ma­lû­mu­nuz,­ yýl­dö­nüm­le­rin­de “mu­h a­s e­b e­ yap­m ak”­ â­d et­t en­d ir.­ Biz­ de þim­di,­ mü­sa­a­de­niz­le,­ ge­çen­ bir­ yý­lýn­ bi­lân­ço­su­nu­çý­kar­ma­ya­ça­lý­þa­ca­ðýz…­ Ya­zý­la­rý­mý­zý­ta­kip­e­den­ler­bi­lir;­an­cak­yi­ne­ de­ ha­týr­la(t)mak­ta­ fay­da­ var;­ hak­kýn­da ya­zý­ yaz­dý­ðý­mýz,­ tah­lil­ et­me­ye­ ça­lýþ­tý­ðý­mýz ki­tap­lar­þun­lar­ol­du­(ya­yýn­sý­ra­sýy­la): *­Son­Der­viþ:­Sa­id­Nur­sî, *­Nur­Men­zil­le­ri, *­Bir­Baþ­ka­A­çý­dan­A­le­vi­lik, *­Al­týn­Pren­sip­ler, *­Ri­sâ­le-i­Nur­O­ku­ma­Me­tot­la­rý, *­Be­di­üz­za­man­Beþ­le­me­si­(beþ­cilt), *­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý’ndan­Ör­nek­Me­tin­ler­(üç­cilt), *­ Be­di­üz­za­man’ýn­ Kar­de­þi­ Ab­dül­me­cid Nur­sî, *­ Dâ­vâ­ya­ A­da­nan­ Bir­ Ö­mür:­ Mus­ta­fa Türk­me­noð­lu, *­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­Por­tre­ler­(üç­cilt), *­Ri­sâ­le-i­Nur’da­Es­ma-i­Hüs­na, *­Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý’nda­Hz.­Mu­ham­med­(asm), *­Ri­sâ­le-i­Nur’da­Na­maz­ve­Hik­met­le­ri, *­Nur­Ha­re­ke­ti­Se­ri­si­(üç­cilt), *­So­ru­lar­la­Be­di­üz­za­man­ve­Ri­sâ­le-i­Nur, *­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî:­ Ýs­tan­bul­ Ha­ya­tý, *­ Nur’un­ Sa­d ýk­ Kah­r a­m a­n ý:­ Zü­b e­y ir Gün­dü­zalp, *­Os­man­lý­ca-Türk­çe­Lü­gat, *­ Be­d i­ü z­z a­m an­ Kim­d ir,­ Ri­s â­l e-i Nur­Ne­dir?, *­Ku­an­tum­Di­lin­de­Kâ­i­na­týn­He­ce­si,­ *­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­Ýk­ti­sa­dî­Pren­sip­ler, *­ Ýs­lâm­ Dü­þün­ce­ Ge­le­ne­ðin­de­ Be­di­üz­za­man’ýn­Ye­ri, *­Ca­ným­Üs­ta­dým, *­Be­di­üz­za­man­O­ra­tor­yo­su, *­Kur’ân,­Sün­net­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­I­þý­ðýn­da Ci­had, *­Nur­Ker­va­ný, *­Gü­ney­do­ðu­So­ru­nu, *­Ýs­lâm­ve­De­mok­ra­si, *­Ço­cuk­E­ði­ti­min­de­Ma­ne­vi­yat… Tam­39­a­det­ki­tap…­(Top­lam­13­bin­898 say­fa!)­ Ger­çi­ lis­te­de­ da­ha­ az­ gi­bi­ gö­rü­nü­yor;­ fa­kat­ dik­kat­li­ ba­kýn­ca,­ dör­dü­nün­ “se­ri ki­tap”­ol­du­ðu­an­la­þý­lýr.­ Ki­tap­la­rýn­il­ki­dý­þýn­da­ta­ma­mý,­ga­ze­te­mi­zin­ kar­deþ­ te­þek­kü­lü­ “Ye­ni­ As­ya­ Neþ­ri­yat”ýn­ (YAN)­ neþ­ret­ti­ði­ es­ki­ ya­ da­ ye­ni­ ta­rih­li­e­ser­ler.­Ke­za­hep­si­de,­a­hir­za­man­mü­ced­d i­d i­ Üs­t ad­ Be­d i­ü z­z a­m an­ Sa­i d­ Nur­s î Haz­ret­le­ri­ve­þa­he­se­ri­“Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý”­i­le­il­gi­li­ya­da­i­lin­ti­li.­(Bil­has­sa­es­ki­ta­rih­li o­lan­lar­ hak­kýn­da­ ga­ze­te­miz­de­ ya­ da­ Ye­ni As­ya­Med­ya­Gru­bu­bün­ye­sin­de­ki­der­gi­ler­de­ya­zý­lar­neþ­re­dil­miþ­o­la­bi­lir;­fa­kat­biz­yi­ne

“Kütüp-hane”mize bir yýlda 39 kitap girdi! de,­ kýy­met­le­ri­ ha­se­biy­le­ ve­ de­ “gün­de­me ge­t ir­m ek”­ a­d ý­n a­ bun­l ar­d an­ bah­s et­m e­y i doð­ru­bul­duk.) Þu­hu­su­sun­al­tý­ný­çiz­mek­te­fay­da­gö­rü­yo­ruz:­ Ki­tap­lar­ hak­kýn­da­ ya­zar­ken­ “za­man­la­ma”ya­(kon­jonk­tür)­i­ti­na­gös­ter­dik.­Bi­raz­a­ça­cak­o­lur­sak,­ki­tap­ter­cih­le­ri­mi­zin­mev­si­me­(“yaz­o­ku­ma­la­rý” vs.)­ ya­ da­ ay­la­ra­ (Ra­ma­zan, “Be­di­üz­za­man­ TIR’ý”­ vs.) mü­na­sip­ ol­ma­sý­ný­ he­def­le­dik.­ Mü­te­vef­fa Nur­ Ta­l e­b e­l e­riy­l e­ a­l â­k a­l ý k i ­t a p ­l a ­r ý — ke­-

za,­bi­raz­dan­bah­se­de­ce­ði­miz,­yi­ne­mer­hum mü­nev­ver­le­ri­miz­le­ il­gi­li­ ya­zý­la­rý—,­ on­la­rýn ve­fat­yýl­dö­nüm­le­ri­ne­denk­ge­tir­me­ye­ça­lýþ­týk…­ Bun­da­ öl­çü­müz/ha­re­ket­ nok­ta­mýz­ ta­biî ki,­ gün­de­me­ ge­ti­ri­len­ ki­tap­la­rýn,­ bil­has­s a­ i­ç in­d e­ bu­l u­n u­l an­ za­m a­n a pa­ra­lel­ o­la­rak­ “hiz­met­ ek­sen­li/fonk­si­yo­nel”­ol­ma­sýy­dý.­ *** Ö­t e­ yan­d an, “baþ­ka”­ ya­zý­la­rý­mýz­ da­ ol­du. B u n ­l a r , ü s t ­t e de

i­þa­re­ti­ni­ ver­di­ði­miz­ ü­ze­re,­ “mü­te­vef­fa­ mü­nev­ver­le­ri­miz”in­ ya­ný­ sý­ra­ “o­ku­yu­cu­ mek­tup­la­rý”­ve­sa­ir­mev­zu­lar­hak­kýn­da­ki­de­ðer­len­dir­me­ler­di. “Mü­te­vef­fa­ mü­nev­ver­le­ri­miz”­ der­ken, mer­hum­Prof.­Dr.­Ýb­ra­him­Ca­nan­i­le­mu­al­lim­ Þa­ban­ Dö­ðen’i­ kas­te­di­yo­ruz.­ Her­ i­ki­si de­ ge­rek­ þah­sen­ ge­rek­se­ bir­bi­rin­den­ gü­zel e­ser­le­riy­le­ ta­ný­dý­ðý­mýz,­ sa­ha­la­rýn­da­ uz­man in­san­lar­dý.­Ya­zý­la­rý­mýz­la­on­la­rý­bi­rin­ci­ve­fat yýl­dö­nü­mün­de­yâd­et­miþ­ol­duk.­ Ge­le­lim­ “o­ku­yu­cu­ mek­tup­la­rý”na…­ On­la­rý­ger­çek­ten­cid­di­ye­a­lý­yo­ruz­ve­ta­bi­î­ki,­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­zýn­ bi­ze­ kar­þý­ tut­tu­ðu­ “ay­na”da­bil­has­sa­ha­ta­la­rý­mý­zý­gör­mek,­en­dik­kat­et­ti­ði­miz­hu­sus­o­lu­yor!­ Fa­kat­ bir­ “gü­zel­li­ðe”­ i­þa­ret­ et­me­miz­ lâ­zým­ ki,­ o­ da,­ “Ye­ni­ As­ya­ o­ku­yu­cu­la­rý”nýn ha­ki­ka­ten­ “an­la­yýþ­lý/se­vi­ye­li”­ in­san­lar­dan mü­rek­kep,­mu­te­na­bir­top­lu­luk­ol­ma­sý. Þah­sen­ bu­nu­ ya­ki­nen­ mü­þa­he­de­ et­tik! Sað­ ol­sun­lar,­ bi­ze­ e-ma­il­ ya­ da­ te­le­fon i­le­ þevk­ ve­rir­ken,­ ha­ta­la­rý­mý­zý­ i­se­ us­tu­rup­lu­bir­þe­kil­de­yö­nelt­ti­ler.­Al­lah­hep­sin­den­ra­zý­ol­sun! *** Ge­ri­de­ ka­lan­ yýl­da­ tek­ ü­zün­tü­müz, sa­t ýþ­t an­ kal­d ý­r ý­l an­ bir­ e­s e­r i (“Kur’ân,­Sün­net­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­I­þý­ðýn­da­Ci­had”)­tah­lil­mev­zu­u­yap­ma­mýz­ol­du!­Bu­“yan­lýþ”ý­mý­zý­ma­a­le­sef­son­ra­dan­fark­et­tik…­Þa­yet­“ye­ni”­du­ru­mu­bil­sey­dik,­ en­ a­zýn­dan­ “mu­tat”­ ha­ta­la­rýn­dan bah­set­mez­ve­e­se­ri­baþ­ka­bir­þe­kil­de­gün­de­me­ge­tir­me­ye­ça­lý­þýr­dýk. Ney­se,­o­lan­ol­du;­þim­di­ö­nü­mü­ze­ba­ka­lým… Ya­zý­mý­zý­ bi­ti­rir­ken,­ bil­has­sa,­ ki­tap­la­rý­ný mev­zu­et­ti­ði­miz­YAN’ý­ve­kýy­met­li­mü­el­lif­le­ri­ni,­ya­yýn­ca­mi­a­sý­na­ve­biz­ki­tap­se­ver­le­re böy­le­gü­zel­e­ser­ler­ka­zan­dýr­dýk­la­rý­i­çin­kut­la­rýz!­Ay­rý­ca­ga­ze­te­mi­zi­tem­si­len,­o­nun­de­ðer­li­ya­yýn­e­ki­bi­ne­hu­su­san­te­þek­kür­e­de­riz; zi­ra­ YAN’ýn­ ki­tap­la­rýy­la­ il­gi­li­ “men­fi”­ ten­kit­le­ri­mi­ze­bi­le­to­le­rans­la­yak­la­þa­rak,­cüm­le â­le­me­ “ger­çek­ de­mok­rat­lýk”­ ör­ne­ði­ gös­ter­miþ­ol­du­lar!­Ve­var­sa­üz­dük­le­ri­miz—ki,­is­te­me­sek­ de­ ol­muþ­tur—on­lar­dan­ da­ lüt­fen “he­lâl­lik”­di­le­riz! Son­o­la­rak,­41.­yý­lý­ný­dol­du­ran­“Ye­ni­As­ya’mýz”ý­ (1970-2011)­ teb­rik­ e­der,­ Nur’lu yo­lun­da­da­ha­ni­ce­se­ne­ler­de­vam­et­me­si­ni Ce­nâb-ý­Hak’tan­is­te­riz! “Se­lâm,”­bü­tün­“de­mok­rat­Nur­Ta­le­be­le­ri”nin­ü­ze­ri­ne­ol­sun!

Ç ÂYET-Ý KERÝME Allah size yardým ederse, sizi yenecek yoktur. Eðer sizi yardýmsýz býrakýrsa, artýk ondan sonra size kim yardým edebilir? Müminler ancak Allah’a güvenip dayansýnlar. Âl-i Ýmran, 160

HZ. PEYGAMBER’ÝN (asm) HERAKLEÝOS’A GÖNDERDÝÐÝ MEKTUB Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn kulu ve peygamberi Muhammed’den, Bizans imparatoru Herakleios’a... Hidayete uyanlara selâm olsun. Seni Ýslâm’a çaðýrýyorum. Ýslâm’ý kabul et ki, kurtuluþa eresin. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eðer kabul etmezsen halkýn günahýný sen çekersin. “Ey Ehl-i Kitab! Sizinle bizim aramýzda müþterek olan söze geliniz: Sadece Allah’a kulluk edelim ve O’na hiçbir þeyi ortak koþmayalým. Allah’ý býrakýp da kimimiz kimimizi ilâhlaþtýrmasýn. Eðer yüz çevirirlerse, ‘Þahit olun, biz Müslümanýz’, deyiniz”. (Âl-i Ýmran, 64) Buhari, Bed’ül Vahiy, 6.

Ç ÝÞÇÝ HUKUKU

ÇOCUKLAR GÜLE BENZER Gözleri yýldýzlara Dilleri bala benzer Erenler anlattý ki, Çocuklar güle benzer Tam severler sevince Duygularý ne ince Solar örselenince Çocuklar güle benzer Can gelirdi cihana Anlaþýlsaydý mânâ Büyükler bahçývana Çocuklar güle benzer Ahmet Efe

Bir iþçi çalýþtýran kimse, ona vereceði ücreti bildirsin. Hadis-i Þerif

Ç AHLÂK Güzel ahlâklý, geniþ yürekli ve derya gönüllü ol. Ýmam-ý Âzam Ebû Hanife

Ç YALAN Haksýz sözleri tasdik eden de yalancýdýr. Ýmam-ý Þâfiî

Ç SALTANAT... Yeryüzünün baþtanbaþa saltanatý, insanlar arasýnda bir damla kan akýtmaya deðmez. Sadi Þirazî

Ç DOST Gerçek dost, kendisini unutaný unutmayandýr. Bâkî

Ç RIZIK ÝÇÝN ÇALIÞMAK Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parasý, Dostunun düþmanýnýn maskarasý… Mehmet Âkif

Ey yolcu! Aklýný baþýna al. Vakit geçti. Ömür güneþi batmaya yaklaþtý.

Ç AÝLE ÝDARESÝ

Mevlânâ

Rehberim sen ol Efendim! (asm) HÝLÂL DEMÝR KAYMAK

Efendim! Seni anlatacak kelimelere sýðýndým yokluðunda.. Beni sana baðlayacak kitabýna tutundum düþüþlerimde.. Senin kokunu getirecek rüzgârlara döndüm yönümü.. Rahmet elini uzatacaðýn bir vesileye sý-

ðýndým acziyetimde.. Beni sana ulaþtýracak ýþýðý aradým ufuklarýmda.. Sonunu göremediðim bir okyanusta fýrtýnadayým.. Yokluðunda yolunu bulamayan bir sandal gibiyim.. Dalgalarla boðuþan saða sola savrulan bir sandal, efendim!.. Bir ýþýk bir fener arýyorum zifirî karanlýklarýmda.. Rahmet eline uzandým kirli ellerimden arýnmak için..

Yoluna düçâr olan bir nefer gibiyim.. Yoluna râm olan bir asker.. Sen olmazsan fýrtýnam dinmeyecek efendim!.. Güle bakan gülden ne kaybeder? Yelkenini rüzgâra ayarlayan ýþýðýndan nasýl nasiplenmez.. Pusulam sen ol ey efendim!.. Rehberim sen ol! Rahmetin sýðýnaðým olsun.. Iþýðýn pusulam.. Sözün rehberim.

Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten kolay deðildir. Montaigne

Ç SABIR, SEBAT VE KARARLILIÐIN GÜCÜ Çaresiz kaldýðým zamanlarda gider, bir taþ ustasý bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taþa. Ama deðil kýrmak, küçücük bir çatlak bile oluþturamaz. Sonra birden, belki yüz birinci vuruþta taþ ikiye ayrýlýverir. Ýþte o zaman anlarým ki, taþý ikiye bölen, o son vuruþ deðil, ondan önceki vuruþlardýr. Jacob Riis


4

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

ELÝF / 27 ÞUBAT 2011 PAZAR

HÝKÂYE MUHSÝN BOZKURT muhsin.bozkurt@hotmail.com

ar­di­yan,­de­mir­par­mak­lýk­lý­ka­pý­yý­aç­tý.­Ke­rim’i­sýr­týn­dan­hýz­la i­çe­ri­ye­doð­ru­it­ti: “Geç­ba­ka­lým,­bu­ko­ðuþ­ta­ka­la­cak­sýn!” Ýlk­his­set­ti­ði,­ru­tu­bet­ko­ku­su­ol­du.­Bir­kaç a­dým­at­týk­tan­son­ra: “Se­lâ­mün­a­ley­küm.” de­yin­ce,­ya­rým­ya­ma­lak­ “Ve­a­ley­küm­se­lâm.” di­ye­kar­þý­lýk ver­di­ler. A­týl­dý­ðý­yer,­dar,­u­zun­ve­loþ­tu.­Ka­pý­dan gi­rin­ce,­sol­da­üç­lü­ran­za­lar­var­dý.­Du­va­rýn ta­va­na­bi­tiþ­ti­ði­yer­de­i­se,­u­fak­bir­pen­ce­re gö­rü­nü­yor­du.­Du­var­lar­is­ten­ka­rar­mýþ­tý.­Sa­çý­sa­ka­lý­bir­bi­ri­ne­ka­rýþ­mýþ­mah­kûm­la­rýn­ki­mi­ya­tý­yor,­ki­mi­o­tur­muþ,­si­ga­ra­i­çi­yor­du. Ke­rim,­na­sýl­bir­ye­re­a­týl­dý­ðý­ný­dü­þü­nür­ken, ran­za­lar­dan: “Bir­kur­ban­da­ha!” “Ý­ca­bý­na­ba­ka­rýz!”­gi­bi­çir­kin­lâf­lar­a­týl­dý. Son­ra­buz­gi­bi­göz­ler­üs­tün­de­ge­zin­di. Ga­rip­bir­ür­kün­tü­duy­du.­Ý­çin­den­“Ya­sa­býr!”­de­di.­Ran­za­sý­na­doð­ru­yü­rü­dü.­Beþ­al­tý a­dým­yak­laþ­mýþ­tý­ki,­þý­rakkk­di­ye­bir­bý­çak; ö­nün­de­ki­bo­zuk­be­to­na­sap­lan­ma­mü­ca­de­le­si­ver­di.­Bir­kaç­sa­ni­ye­tit­re­dik­ten­son­ra, dev­ril­di.­Ýr­ki­le­rek­dur­du.­Ba­þý­ný­kal­dýr­dý. Alt­tan­ü­çün­cü­ran­za­da­bað­daþ­kur­muþ, mah­kûm­la­göz­gö­ze­gel­di.­Ce­ke­ti­o­mu­zun­da,­el­le­ri­diz­le­rin­de,­öy­le­ce­ba­ký­yor­du.­Ý­ri göv­de­li,­çil­yüz­lüy­dü.­Nef­ret­do­lu­ba­kýþ­la­rý, Ke­rim’i­yi­ye­cek­gi­biy­di.­Ran­za­dan­at­la­dý­ðý gi­bi,­ö­nün­de­di­ki­li­ver­di.­E­ði­le­rek­bý­ça­ðý­al­dý. Ke­rim’in­göð­sü­ne­doð­rul­ta­rak:­ “Dur­ba­ka­lým­ah­bap!”­ Bek­le­me­di­ði­bu­en­gel­le­me,­þa­þýrt­tý­Ke­rim’i: “Ran­za­ma.”­de­di­ya­vaþ­ça. Bý­çak­lý­mah­kû­mun­te­pe­si­at­mýþ­tý­bir­de­fa: “Ne­san­dýn­bu­ra­yý,­sa­hip­siz­mi?­De­li­Be­kir’den­i­zin­al­mak­yok­mu?­Bu­ko­ðuþ­tan ben­so­rum­lu­yum­ben!­An­la­dýn­mý?” “…………………” “Ýz­nim­ol­ma­dan,­kim­se­gý­ký­ný­çý­ka­ra­maz! Ya­ka­rým­a­li­mal­lah,­ha­di­bas­git!­Üç­gün­ce­za­lý­sýn!­Be­ton­da­yat­da,­ak­lýn­ba­þý­na­gel­sin!”­ Ý­çin­den­bir­“Lâ­hav­le”­çek­ti.­An­la­þý­lan­ran­za­ya­git­me­ye­i­zin­yok­tu.­Ça­re­siz­ge­ri­dön­dü. Ka­pý­nýn­sað­ta­ra­fý­ný­me­kân­tut­tu.­Ce­ke­ti­ni ye­re­se­rip­u­zan­dý.­Za­ten­a­yak­ta­du­ra­cak me­ca­li­kal­ma­mýþ­tý.­Ba­þý­sað­e­li­üs­tün­de,­de­rin­bir­uy­ku­ya­dal­dý.­A­tý­lan­a­lay­lý­kah­ka­ha­lar;­ku­lak­la­rýn­da­hâ­lâ­yan­ký­la­nýp­du­ru­yor­du.­ Üç­gün­bo­yun­ca,­kim­se­o­nun­la­ko­nuþ­ma­dý!­Kim­se­yü­zü­ne­bak­ma­dý!­Gün­düz­u­zak­tan­u­za­ða,­so­ðuk­bir­þe­kil­de­sey­ret­ti­ler. Ge­ce­o­lun­ca­da,­sa­rýl­dý­lar­bat­ta­ni­ye­le­ri­ne, sýrt­la­rý­ný­dö­nüp­o­na,­ho­rul­ho­rul­u­yu­du­lar.­­ Ü­çün­cü­gü­nün­yat­sý­son­ra­sýy­dý.­Yi­ne­na­ma­zý­ný­kýl­mýþ,­sýr­tý­ný­du­va­ra­da­ya­mýþ,­ken­di ha­lin­de­o­tu­ru­yor­du.­Gö­zü­nün­ö­nü­ne­mah­-

HÝKÂYE

Belâlýlar koðuþu

G

ke­me­de­ki­du­ruþ­ma­gel­di.­E­li­ni­þa­ka­ðý­na­gö­tü­re­rek,­ney­le­suç­lan­dý­ðý­ný­dü­þün­dü: “Ce­bim­de­bir­ça­ký­bi­le­ta­þý­ma­yan­ben, dev­le­ti­yýk­ma­ça­ba­sý­i­çin­dey­mi­þim!” A­cý­bir­gü­lüm­se­mey­le­söy­le­dik­le­ri­ni­ha­týr­la­dý: “Muh­te­rem­Ha­kim­bey!”­de­miþ­ti;­þe­ha­det par­ma­ðý­ný­kal­dý­ra­rak:­“Bir­tek­ga­yem­var­dýr. O­da­me­za­ra­yak­laþ­tý­ðým­son­an­la­rým­da;­Ýs­lâm­mem­le­ke­ti­o­lan­bu­va­tan­da,­genç­le­re­i­man­þu­u­ru­ver­mek.­Çün­kü,­mil­le­ti­mi­zin düþ­man­la­rý­çok.­Bir­ül­ke­yi­iþ­gâl­et­me­nin­yo­lu­i­se,­genç­le­rin­ka­fa­la­rý­ný­fe­tih­ten­ge­çer.­Zi­ra­ka­fa­la­rý­fet­he­di­len­in­san­la­rýn­ül­ke­si­ni­e­le ge­çir­mek­ga­yet­ko­lay­dýr.­Bu­nun­i­çin­dir­ki, is­ti­lâ­dev­let­le­ri­sö­mür­ge­ya­pa­cak­la­rý­kýt’a­la­ra­or­du­la­rýn­dan­ev­vel,­kül­tür­le­ri­ni­gön­de­ri­yor­lar.­Örf,­a­det­ve­i­man­la­rýn­dan­mah­rum e­dil­miþ­genç­le­rin,­ya­ban­cý­i­de­o­lo­ji­le­re­da­ha ko­lay­ve­ça­buk­ka­pý­la­cak­la­rý­ma­lû­mu­nuz­dur.­Kar­deþ­kav­ga­sý­i­se,­düþ­ma­na­en­i­yi­fýr­-

sat­týr.­Ben­genç­le­ri­mi­zin­va­tan­se­ver­ve­dev­le­ti­ne­bað­lý,­i­man­lý­bi­rer­genç­o­la­rak­ye­tiþ­me­le­ri­ni­is­ti­yo­rum.­Be­ni­ser­best­bý­ra­kýn. On­la­rýn­ýs­lâ­hý­na,­mem­le­ke­ti­min­in­sa­ný­na­i­man­hiz­me­tin­de­bu­lu­na­yým”­de­miþ­ve­þöy­le de­vam­et­miþ­ti: “Kal­dý­ki,­dev­let;­kal­be­bak­maz,­e­le­ba­kar. Be­nim­ne­dü­þün­dü­ðü­mün­de­ðil,­a­sýl­ne yap­tý­ðý­mýn,­dev­le­ti­il­gi­len­dir­me­si­ge­re­kir. Sa­yýn­Ha­kim­bey,­va­tan­mil­let­a­ley­hi­ne­bir su­çum­ol­ma­dý­ðý­ma­lûm.­Sa­de­ce­‘ya­pa­bi­lir, e­de­bi­lir’­di­ye­it­ham­e­dil­me­me­ge­lin­ce,­bu tak­dir­de­her­ke­si­hap­se­koy­mak­lâ­zým.”­der de­mez­Ha­kim,­kaþ­la­rý­ný­ça­ta­rak: “Sen!­Ne­de­mek­is­ti­yor­sun?”­di­ye­çý­ký­þýn­ca,­sü­kû­net­le­þu­ce­va­bý­ver­miþ­ti: “Çün­kü­her­kes­ka­til­o­la­bi­lir.­Her­kes­yan­gýn­çý­ka­ra­bi­lir.­Ya­ni­ya­pa­bi­lir­e­de­bi­lir­di­ye suç­la­mak­doð­ruy­sa,­her­ke­si­hap­set­mek­ge­rek­mez­mi?­Ka­bul­e­der­si­niz­ki,­her­ke­sin­ka­til­ol­ma­ih­ti­ma­li­var,­a­ma­kat­let­me­dik­çe

kim­se­hap­se­a­týl­mý­yor.”­ Bu­sa­vun­ma­sý­na­rað­men,­on­beþ­ay­hü­küm­giy­miþ­ti.­Ar­týk­dü­þün­mek­is­te­mi­yor­du. Boþ­göz­ler­le­ta­va­na­ba­ký­yor,­bir­an­zih­ni­ni boþ­tut­mak­is­ti­yor­du.­Fa­kat­na­fi­le,­e­lin­de de­ðil­di­ki,­yi­ne­gün­ler­ön­ce­sin­de­bul­du­ken­di­ni.­O­ak­þam­na­ma­zýn­dan­son­ra,­her­za­man­o­ku­duk­la­rý­tef­sir­ki­ta­bý­i­çin,­a­par­to­par ka­ra­ko­la­gö­tü­rül­dük­le­ri,­sor­gu­ya­çe­kil­dik­le­ri,­so­nun­da­ar­ka­daþ­la­rý­nýn­bý­ra­ký­lýp,­ken­di­si­nin­mah­ke­me­ye­çý­ka­rýl­dý­ðý,­bir­bir­gö­zü­nün ö­nün­den­geç­ti.­O­yüz­den­bu­ra­da­ol­du­ðu­nu dü­þün­dü.­ Dör­dün­cü­gü­nü,­yi­ne­sa­bah­na­ma­zý­ný­kýl­mýþ,­du­â­sý­ný­yap­mýþ;­sec­ca­de­o­la­rak­kul­lan­dý­ðý­ce­ke­ti­nin­ü­ze­rin­de­sað­ya­ný­ü­ze­ri­ne­u­zan­mýþ,­sað­e­li­ni­þa­ka­ðý­al­tý­na­koy­muþ.­Bi­raz kes­tir­mek­is­te­miþ­ti.­Bir­sü­re­son­ra,­kuþ­luk vak­ti­uy­ku­sun­dan­u­ya­nýn­ca­þa­þýr­dý!­Çün­kü a­yak­u­cun­da­bi­ri­di­ki­li­yor­du!­Bu,­De­li­Be­kir’den­baþ­ka­sý­de­ðil­di!­Ya­ný­na­çö­mel­di:

“Gü­nay­dýn­ar­ka­daþ,­na­sýl­sýn?”­de­di­sý­rý­ta­rak. “Çok­þü­kür­i­yi­yim.”­ De­li­Be­kir,­ar­go­bir­i­fa­dey­le:­ “Ne­i­yi­si­be­e­e,­be­lin­bý­ký­nýn­u­yuþ­ma­dý mý?”­de­me­siy­le,­ran­za­lar­dan­bir­kah­ka­ha­tu­fa­ný­kop­tu:­ “Ý­yiy­miþ!”­ “Dü­pe­düz­a­lay­e­di­yor­bi­zim­le!” Ke­rim,­bu­þa­ma­ta­ya­al­dýr­ma­dan:­ “O’ndan­ge­le­ne­ra­zý­yým.­Lüt­fu­da­hoþ­tur O’nun,­kah­rý­da.” De­li­Be­kir­sert­le­þe­rek:­ “Kim­den­bah­se­di­yor­sun?” Ke­rim­ga­yet­sa­kin,­sað­e­li­ni­kal­dý­ra­rak: “Se­ni,­be­ni,­her­ke­si­ve­her­þe­yi­ya­ra­tan Yü­ce­Al­lah’tan.” “Bak­bi­ra­der,­ben,­ko­ðu­þun­en­be­lâ­lý­sý­yým. Ya­ni­on­la­rýn­re­is­le­ri­yim.­Ýz­nim­ol­ma­dan kim­se­is­te­di­ði­ni­ya­pa­maz­bu­ra­da!” “……………………..” E­ðil­di,­çe­ne­si­ni­tu­ta­rak: “Ben­a­da­mýn­diþ­le­ri­ni­sö­ker,­ka­bur­ga­la­rý­ný­bir­bi­ri­ne­ge­çi­ri­rim!” Genç­mah­kûm,­sü­kû­ne­ti­ni­yi­ne­mu­ha­fa­za­et­ti. “Di­ye­ce­ðim­o­ki,­ya­be­nim­su­yum­da­gi­der­sin­ve­ya­le­þin­çý­kar­bu­ra­dan!” “……………………..” “Gör­dü­ðün­gi­bi,­gar­di­yan­lar­bu­ra­ya­gi­re­mez­ler!­Çün­kü,­sað­çý­ka­ma­ya­cak­la­rý­ný­bi­lir­ler!­An­lý­yor­sun­de­ðil­mi?” “E­vet.” “Ye­mek­le­ri­bi­le,­ka­pý­da­ki,­u­fa­cýk­de­lik­ten u­za­tý­yor­lar.­ (Di­zi­ni­dür­te­rek) din­li­yor­sun de­ðil­mi?” “E­vet.” “Baþ­ta­ben,­ö­mür­bo­yu­ha­pi­siz!­Be­lâ­lý­lar Ko­ðu­þu­der­ler­bu­ra­ya.­On­lar­da­en­az­be­nim­ka­dar­be­lâ­lý­dýr­lar!­Ha­si­nek­öl­dür­mü­þüz­ha­in­san,­hiç­fark­et­mez!­Bu­nun­i­çin­ko­de­si­boy­la­dýk­ya!­ (Ran­za­da­ki­le­re­dö­ne­rek) öy­le­de­ðil­mi­ar­ka­daþ­lar?” Baþ­la­rý­ný­sal­la­ya­rak:­ “E­vet.” “Ta­bi­î.”­gi­bi­tas­dik­ses­le­ri­yük­sel­di. Dur­du,­ne­fes­len­di­bi­raz..­Son­ra: “Þim­di­i­yi­din­le!”­ Ke­rim,­ba­ya­ðý­me­rak­lan­dý.­Bi­raz­da­ha doð­rul­du.­Du­va­ra­i­yi­ce­yas­lan­dý.­De­li­Be­kir de­bað­daþ­ku­rup­o­tur­du­be­to­na­ve­kar­þý­lýk­lý ko­nuþ­ma­sý­na­þöy­le­de­vam­et­ti: “Üç­gün­dür­di­kiz­e­di­yo­ruz­se­ni!­Hiç­bir vak­ti­ka­çýr­mý­yor,­na­ma­zý­ný­ký­lý­yor­sun.­Bel­li ki­ho­ca­sýn.” “E­vet.” “Bir­so­rum­var.” “Sor­ba­ka­lým.” De­li­Be­kir,­bek­len­me­yen­bir­cid­di­yet­le sür­dür­dü­ko­nuþ­ma­sý­ný.­Ran­za­da­ki­ler­de­ge­lip­hal­ka­ol­du­lar­çev­re­sin­de.­E­liy­le­ken­di­ni gös­te­re­rek,­hü­zün­lü­bir­ses­le: “Dün­yam­bat­mýþ­ba­ta­ca­ðý­ka­dar,­fa­kat dü­þün­me­den­e­de­mi­yo­rum.­Zih­ni­mi­kur­ca­la­yan­bir­so­ru­var.­Ku­lak­la­rým­da­çýn­lý­yor hep!.­Ak­lým­ra­hat­bý­rak­mý­yor­ki,­ha­yat­tan lez­zet­a­la­yým.­Da­i­ma­ö­lü­mü­dü­þün­dü­rü­yor. Sü­rek­li,­ö­lüm­son­ra­sý­ný­ha­týr­la­tý­yor­ve­ge­ti­-

rip­ö­nü­me­di­ki­yor.­Ö­lüm­den­son­ra­ya­e­be­dî Cen­net­ve­ya­e­be­dî­Ce­hen­nem­var­mýþ.­Ö­lüm­ye­ni­bir­ha­ya­týn­baþ­lan­gý­cýy­mýþ.­Oy­sa ben,­bir­kaç­ki­þi­nin­ka­ti­li­yim.­Çok­la­rý­ný­da ya­ra­la­dým­der­ken,­bir­ço­cuk­sa­fi­ye­ti­ni­al­dý. Þim­di­so­ru­yo­rum.­Be­nim­i­çin­en­u­fak­bir kur­tu­luþ­ü­mi­di­var­mý?­Yok­sa­hiç­çýk­ma­mak­ü­ze­re­mi­gi­re­ce­ðim­Ce­hen­ne­me?” Ke­rim,­tat­lý­tat­lý­gü­lüm­se­di.­Sað­e­li­ni­o­nun­sol­di­zi­ne­ko­ya­rak:­ “Ey­ha­pis­mu­sî­be­tim­de,­be­nim­ye­ni­kar­de­þim­de­di.­Ma­dem­ki­Al­lah­var.­El­bet­te­i­dam,­yok­luk­ve­hiç­lik,­i­na­nan­in­sa­nýn­dün­ya­sýn­da­yok­tur.­An­cak­i­nan­ma­yan­in­sa­nýn dün­ya­sý­yok­luk,­hiç­lik­ve­ay­rý­lýk­lar­la­do­lu­dur.­Bu­su­a­lin­bi­le,­sen­de­i­nan­cýn­var­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor.” Mah­kûm­lar­da­çýt­çý­kar­ma­dan­din­li­yor­lar­dý.­De­li­Be­kir’in­i­se,­bu­söz­ler­ü­ze­ri­ne­yü­zü­ay­dýn­lan­ma­ya­baþ­lý­yor,­a­sýk­çeh­re­si­git­tik­çe­mü­te­bes­sim­bir­hal­a­lý­yor­du.­Ke­rim ko­nuþ­ma­sý­na­de­vam­et­ti: “Ki­min­i­çin­Al­lah­var.­O­nun­i­çin­her­þey var­dýr.­Ki­min­i­çin­Al­lah­yok­sa,­o­nun­i­çin hiç­bir­þey­yok­tur.­Bak­kar­de­þim,­tam­bir­iç­ten­lik­le­piþ­man­o­lur,­es­ki­ha­li­ne­dön­me­mek ü­ze­re­töv­be­e­der;­farz­la­rý­ye­ri­ne­ge­ti­rir,­bü­yük­gü­nah­lar­dan­ka­çý­nýr­san;­Al­lah­se­ni­af­fe­de­bi­lir.­Ta­biî­de­di­ðim­gi­bi,­farz­i­ba­det­le­ri yap­mak­þar­tiy­le.­Ýþ­te­o­za­man­Cen­ne­ti­ne ko­ya­bi­lir.” De­li­Be­kir’in­göz­le­ri­he­ye­can­dan­fal­ta­þý gi­bi­a­çý­la­rak: “Ko­ya­bi­lir­mi­de­din?” Gü­lüm­se­di­Ke­rim­ho­ca:­ “El­bet­te­ko­ya­bi­lir.­Söy­le­ba­ka­lým,­de­niz­den­bir­ko­va­su­al­san­ek­si­lir­mi?” “Ha­yýr.” “Bir­ko­va­su­kat­san­ta­þar­mý?“

“Ha­yýr.” “Ay­nen­bu­nun­gi­bi,­Al­lah’ýn­se­ni­af­fet­me­si­rah­me­ti­ni­a­zalt­maz..” Hâ­lâ,­ku­lak­la­rý­na­i­na­na­mý­yor­du: “Ya­ni­ü­mit­var­di­yor­sun­ha?” Gü­ven­ve­ri­ci­bir­ses­le:­ “E­vet­kar­de­þim.” Se­vinç­le­Ke­rim’in­e­li­ni­kap­tý­ðý­gi­bi­öp­me­ðe­baþ­la­dý.­A­ra­da­bir­al­ný­na­gö­tür­dü­dur­du. Ke­rim: “Dur­yap­ma!”­di­ye­rek,­güç­be­lâ­e­li­ni­kur­ta­ra­bil­di.­Di­ðer­mah­kûm­lar­da­þaþ­tý­lar­bu­i­þe.­Bi­ri: “Geç­miþ­ol­sun­ho­cam.”­de­yin­ce,­bu­de­fa þa­þý­ran­Ke­rim­Ho­ca­ol­du. De­li­Be­kir,­bu­“Geç­miþ­ol­sun”­sö­zü­nü­a­çýk­la­mak­zo­run­da­kal­dý: “Ar­ka­daþ­hak­lý­ho­cam,­ha­ya­týn,­ve­re­ce­ðin ce­va­ba­bað­lýy­dý!­Bek­le­me­di­ðim­bir­ce­vap­al­say­dým,­i­þin­bi­tik­ti!­(Ke­rim’in­hay­re­ti,­din­le­dik­çe­ar­tý­yor­du.) Sen­den­ön­ce­ki­me­sor­dum­sa,­‘Se­nin­i­çin­ü­mit­yok!’­de­di­ler.­‘Hiç mi­kur­tu­luþ­ça­rem­yok?’­de­dim.­‘Hiç!’­de­di­ler.­‘Öy­ley­se,­a­lýn­ba­ka­lým’­de­dim­ve­gi­riþ­tim.­Yer­mi­sin,­ye­mez­mi­sin?­Hep­si­ni­ko­ma­lýk­et­tim!­Ba­zý­la­rý­ný­e­lim­den­zor­al­dý­lar. Na­sýl­sa­kay­be­de­cek­bir­þe­yim­yok­tu!­Ha­pis­se­za­ten­ha­pis­tik!­Ý­dam­sa,­za­ten­so­nu­muz ö­lüm­de­ðil­mi?­Di­ye­ge­çi­ri­yor­dum­i­çim­den. Þim­di­an­la­dýn­mý­ver­di­ðin­ce­va­býn­ö­ne­mi­ni?­Sa­na­da­ha­yat­hak­ký­ta­ný­ma­ya­cak­tým! Se­ni­de­di­ðer­le­rin­den­fark­sýz­san­dým!­O yüz­den­üç­gün,­yü­zü­ne­bak­týr­ma­dým!­Kim­se­yi­se­nin­le­ko­nuþ­tur­ma­dým!­Son­ra,­a­det ye­ri­ni­bul­sun­di­ye­sa­na­da­sor­dum.­Ý­yi­ki sor­mu­þum.” Tek­rar­el­le­ri­ne­sa­rýl­dý: “Af­fet­bi­zi­ho­cam,­hak­kýn­da­ya­nýl­dýk.­Sa­na­zul­met­tik!”­de­di­ve­a­ni­den­kalk­tý­ye­rin­-

5

den.­Mah­kûm­la­ra­dön­dü.­E­liy­le­ya­rým­bir da­i­re­çi­ze­rek­gür­ler­gi­bi­bir­ses­le: “Heytttt­bre­mah­pus­lar!” Her­kes,­re­i­sin­sa­ðý­so­lu­bel­li­ol­maz­di­ye­rek,­ran­za­la­rý­na­doð­ru­ge­ri­le­di­ler.­Ve­tam bir­dik­kat­ke­sil­di­ler. “Ýn­di­rin­bü­tün­ya­tak­la­rý!­Yý­ðýn­du­va­rýn­di­bi­ne­üst­üs­te!”­ Bön­bön­bir­bir­le­ri­ne­ba­kan­mah­kûm­lar, de­ni­le­ni­he­men­yap­tý­lar.­ “Üç­ge­ce,­Ke­rim­Ho­ca­ya­tak­la­rýn­üs­tün­de,­biz­ler­i­se,­be­ton­da­ya­ta­ca­ðýz!”­ Ke­rim­Ho­ca­tam­að­zý­ný­a­ça­cak­tý­ki,­bir þey­de­me­si­ne­fýr­sat­ver­me­den­De­li­Be­kir;­bu se­fer­ko­ðu­þun­en­u­zak­kö­þe­si­ni­i­þa­ret­e­de­rek:­ “Ça­buk­mus­lu­ðun­ö­nü­ne­bir­bat­ta­ni­ye ge­rin!”­ Se­be­bi­ni­bil­me­dik­le­ri­em­ri­a­nýn­da­ye­ri­ne ge­tir­di­ler.­Bu­þaþ­kýn­lý­ðý­he­nüz­ü­zer­le­rin­den at­ma­mýþ­lar­dý­ki,­ü­çün­cü­bir­e­mir­le­sar­sýl­dý­lar:­ “Ça­buk­sý­ra­o­lun­ba­ka­lým!” Son­bir­e­mir,­ko­ðuþ­ta­yan­ký­lan­dý: “Her­kes­boy­ab­des­ti­a­la­cak!” *** Be­þin­ci­gü­nü,­i­kin­di­vak­tiy­di.­Ko­ðuþ­tan­yük­se­len­ses­ler,­her­ke­si­te­lâþ­lan­dýr­dý.­Bü­tün­gü­ven­lik­per­so­ne­li:­“Ýs­yan­var!­Ýs­yan!”­di­ye­rek­a­larm­zil­le­ri­ni­çal­dý­lar!­As­ker­ler,­el­ler­te­tik­te, sün­gü­ler­ta­ký­lý,­yi­ne­is­yan­et­tik­le­rin­den­e­min ol­duk­la­rý­Be­lâ­lý­lar­Ko­ðu­þu’na­doð­ru­ko­þuþ­tu­lar! Ka­pý­ya­gel­dik­le­rin­de,­bir­de­ne­gör­sün­ler!­Ke­rim­Ho­ca­ön­de,­bü­tün­mah­kûm­lar­ar­ka­sýn­da saf­tu­ta­rak­na­maz­la­rý­ný­kýl­mýþ­lar,­du­â­la­rý­ný yap­mýþ­lar,­bü­yük­ve­iç­ten­ge­len­bir­coþ­kuy­la: “Ya­Ce­mî­lü­Ya­Al­lah!­Ya­Ke­rî­mü­Ya­Al­lah!” di­ye­rek,­na­maz­tes­bi­ha­tý­ný­hep­bir­lik­te­i­fa­et­mi­yor­lar­mý?


DÜNYA Libya’ya karþý bütün seçenekler masada ABD’nin Libya’ya karþý hiçbir seçeneði gözardý etmediði bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, düzenlediði basýn toplantýsýnda, ABD’nin askeri harekat de dahil her türlü seçeneði masada tuttuðunu belirtti. Libya’nýn yararlanabileceði her türlü askeri yardýmýn kesilmesine ve bu ülke kaynaklý muhtemel para hareketlerini denetlemek için mali kurumlarý uyarmaya çalýþtýklarýný da söyleyen Carney, ABD’nin Libya’nýn Birleþmiþ Milletler üyeliðinin askýya alýnmasýný desteklediðini de ifade etti. Amerikalý bir yetkili, ABD’nin tüm personelini tahliye etmesinin ardýndan Trablus Büyükelçiliðini kapattýðýný söyledi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen yetkili, ABD’nin Trablus Büyükelçiliðinin iþlemlerini, ülkede kötüye giden güvenlik durumu nedeniyle durdurduðunu kaydetti. Washington/aa

NATO da tetikte NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Ýttifak’ýn Libya’da her türlü ihtimale karþý hazýrlýklý olacaðýný söyledi. Kuzey Atlantik Konseyi’nin Libya’daki geliþmeleri deðerlendirdiði toplantýnýn ardýndan açýklama yapan Rasmussen, “Kuzey Atlantik Konseyi diðer uluslararasý örgütlerle yakýn koordinasyon içinde durumu izlemeye devam edecek ve her türlü ihtimale hazýrlýk için istiþareleri sürdürecek” dedi. Brüksel/aa

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

Libyalýlarý rahat býrak LÝBYA’NIN BM DAÝMÝ TEMSÝLCÝSÝ ESKÝ DIÞÝÞLERÝ BAKANI MUHAMMED ÞALGAM,GÜNVENLÝK KONSEYÝNDE, ‘’KARDEÞÝM KADDAFÝ’YE SESLENÝYORUM: LÝBYALILAR’I RAHAT BIRAK’’ DEDÝ. BM Güvenlik Konseyi dün toplanarak Libya’da Muammer Kaddafi rejimine yönelik yaptýrým seçeneklerini deðerlendirme kararý aldý. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un, Libya’ya yönelik planlanan yaptýrým paketi konusunda acele edilmesi çaðrýsýnda bulunmasýnýn ardýndan harekete geçen Konsey, dün toplanarak Kaddafi’ye karþý yaptýrým seçenekleri üzerinde durdu. BM Güvenlik Konseyi’nde konuþma yapan Genel Sekreter Ban’ýn Libya’ya yönelik olarak planlanan yaptýrým paketi konusunda acele edilmesi çaðrýsýnda bulunarak, Libya’da binden fazla kiþinin ölmüþ olabileceðini söylemesi Konsey’i harekete geçirmede iþe yaradý. Daha önce Kaddafi’ye karþý net bir tavýr almaktan kaçýnan, ülkenin eski dýþiþleri bakanlarýndan Libya’nýn BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Þalgam da Konsey’de son derece heyacanlý bir konuþma yaptý. Þalgam konuþmasýnda, arkadaþý olan Kadda- lik haberlere ilk baþta ‘’inanamadýðýný’’ ifade etti. fi’nin askerlerinin halka karþý ateþ açtýðýna yöne- Ancak sonra durumun gerçek olduðunu anla-

masý ve Kaddafi’nin açýklamalarýný dinlemesi üzerine Kaddafi rejimine karþý yaptýrým getirilmesinin önemli olduðunu belirten Þalgam, Konsey’de þunlarý söyledi: ‘’Halk özgürlüðünü istiyor, haklarýný istiyor. Kimseye bir tane taþ bile atmayan sivil halk öldürüldü. Kaddafi kardeþime sesleniyorum: Libyalýlar’ý rahat býrak. Konsey üyeleri size de sesleniyorum: Sizden kararlý, hýzlý ve cesur bir karar almanýzý bekliyoruz.’’ Þalgam sözlerini tamamladýðýnda yardýmcýsý Ýbrahim Dabaþi gözyaþlarý içerisinde kendisini kucakladý, ardýndan pekçok ülkenin büyükelçileri de Þalgam’ýn çevresini kuþatarak elini sýktý. Kaddafi’ye karþý ilk isyan bayraðýný çeken ve onu yönetimden çekilmeye davet eden Libyalý diplomat Dabaþi de gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kaddafi’nin ‘’deli bir adam olarak psikolojik yönden istikrarlý olmadýðýný’’ belirterek ‘’Ya öldürülene, ya da intihar edene kadar görevde kalýr, kimseye teslim olmaz’’ diye konuþtu. Birleþmiþ Millerler/aa

ABD’NÝN Libya’daki þiddet olaylarýna cevap olarak bu ülkeye yaptýrým uygulanmasýna yönelik planlarýnda mesafe aldýðý bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD’nin bu süreci tamamlamakta olduðunu belirtti. Carney, ayrýca ABD’nin Avrupalý ortaklarýyla ek yaptýrýmlar ve alýnabilecek diðer çok taraflý önlemler konusunda çalýþmakta olduðunu da söyledi. Jay Carney, yüzlerce Amerikan vatandaþýnýn Libya’dan tahliye edilmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn pazartesi günü Washington’da ülkedeki du ru mu gö rüþ mek ü ze re BM Ge nel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya geleceðini de belirtti. Carney, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin halkýnýn güvenini yitirdiðini ifade etti. Washington/aa

Kaddafi zâlim, halk mazlum LÝBYA’NIN Tobruk kentinde halk, cuma namazý sonrasý kent meydanýnda toplanarak Libya lideri Muammer Kaddafi aleyhine gösteri düzenledi. Gösterilerde, Libya ordusundan halka katýlan askerler de yer aldý. Göstericiler, kent meydanýnda toplandýktan sonra Korniþ adlý sahil yolunda yürüyüþe geçti. Olaylarda ölen kardeþinin resimlerini taþýyan 16 yaþýndaki Muhammed Ahmet yaptýðý açýklamada, “Kaddafi, kardeþimin hesabýný verecek-

Tunus’ta seçimler en geç Temmuz’da

tir” dedi. Muhaliflere katýlan askerler mitingin güvenliðini saðlarken, halk “Gençlik Tarablus’a” þeklinde sloganlar attý. Pankartlara çizdikleri resimlerde Kaddafi’yi fare olarak gösteren muhalifler, “Kaddafi korkudan yerin altýnda saklanýyor. Trablus caddelerine dahi çýkamýyor. Ordusu gitti, Afrika ordusuna güveniyor. Buradan Kaddafi’ye sesleniyoruz. Biz Trablus’a gelmeden sen kaç” diye konuþtular. Bazý göstericiler miting sýrasýnda havaya ateþ

ederken, yüzlerce araçlýk konvoy da muhaliflere destek verdi. Bazý eski askerler, “Biz halkýn safýna geçtik. Çünkü Kaddafi zalim. Halk mazlum. Halkýmýza karþý silah kullanamazdýk” dediler. Kaddafi hükümetinden bazý yetkililerin, ülkeye gelen yabancý basýn mensuplarýnýn güvenliðinden sorumlu olmadýklarýný söylediðini anýmsatan muhalifler, “medya bizim dostumuz. Gelmek isteyen tüm gazeteciler gelebilir” çaðrýsý yaptý. Tobruk/aa

Depremde ölenlerin sayýsý 145’e çýktý

TUNUS’TA geçiþ hükümeti, “seçimlerin en geç temmuz ortasýnda” düzenleneceðini açýkladý. Resmi haber ajansý TAB’ýn yayýmladýðý bakanlar kurulu bildirisinde, bu seçimlerin devlet baþkanlýðý mý yoksa genel seçimler mi olacaðý belirtilmedi. Bildiride, hükümetin, farklý siyasî gruplarla istiþarelerin “mart ortasýný geçmemesi gerektiði ve seçimlerin en geç bu yýlýn temmuz ayý ortasýnda düzenlenmesi” kararýný aldýðý kaydedildi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý William Burns önceki gün, geçiþ hükümetinin “en uygun zamanda özgür ve þeffaf seçimler düzenlemesi” gerektiðini söylemiþti. Tunus/aa

IRAK’IN en büyük rafinerilerinden Beyci rafinerisine bombalý saldýrý düzenlendi. Selahaddin Valisi Ahmed Cuburi’nin ver di ði bil gi ye gö re, ra fi ne ri ye bomba yerleþtiren saldýrganlar dört kiþiyi de öldürdü. Rafinerinde baþlayan yangýnýn sürdüðü bildirildi. Yüzde 70 kapasiteyle çalýþan Beyci rafinerisinin, gün de 11 bin ton ben zin, 7 bin ton benzen, 4 bin 500 mazot üretme kapasitesi bulunuyor. Baðdat/aa

LÝBYA lideri Muammer Kaddafi’nin oðlu Seyfülislam Kaddafi, ülkenin batý kesiminde ordu birlikleriyle çatýþan ‘’isyancýlarla masaya oturma ve barýþçýl bir anlaþmaya varma’’ umudunu dile getirdi. Seyfülislam Kaddafi, Trablus Havalimaný’na gelen bir grup yabancý gazeteciye yaptýðý açýklamada, “ordunun, isyancýlarla mücadele konusunda kendisini geri planda tutacaðýný” belirterek, isyancýlarla görüþme umudunda olduðunu dile getirdi. Trablus /aa

Bingazi koalisyonu, halkýn hizmetinde

Batý Daðlarý bölgesi Trablus’tan koptu

Hesaplara yakýn takip

Beyci rafinerisine bombalý saldýrý

Ýsyancýlarla diyalog sinyali

LÝBYA’DA halk ayaklanmasýnýn ilk baþladýðý yer olan ülkenin doðusundaki Bingazi’de, þehrin yönetimini geçici olarak üstlendiðini açýklayan koalisyon, kamu hizmetlerinin yeniden canlandýrýlmasý ve düzenin yeniden saðlanmasý için bir belediye konseyi oluþturulduðunu bildirdi. Koalisyonun sözcüsü Abdülhafýz Goka, 17 Þubat koalisyonunun, 13 kiþiden oluþacak böyle bir konseyin oluþturulmasýna karar verdiðini, bu konseyin saðlýk, eðitim, güvenlik gibi acil ihtiyaçlarý deðerlendirmekle görevli olacaðýný belirtti. Goka, “ilk önceliklerinin kentin güvenliðini saðlamak olduðunu” kaydederek, “baþlangýçta kaos çýkmasýndan korktuklarýný, ancak gençlerin organize olduðunu, artýk her günün bir öncekinden daha iyi geçtiðini” söyledi. Bu arada binlerce Bingazilinin sokaklarda bayraklar sallayarak ve havaya ateþ açarak sevinç gösterileri yaptýðý belirtildi. Bingazi/aa

Kaddafi Libya halkýný yitirdi

ABD Hazine Bakanlýðý, ABD’li bankalardan, Libya’daki hesap hareketlerinin ta ki bi ni is te di. Ha zi ne’nin Fi nan sal Suçlarý Ýzleme Aðý, özel bankalardan, Libya’nýn üst düzey siyasi liderlerinin özel bankalardaki hesaplarý için denetle me nin ar tý rýl ma sý ný is te di. Tav si ye kararýnda, finansal kuruluþlarýn, devlet varlýklarýnýn kötüye kullanýlmasý, rüþvet, yasadýþý ödemeler veya diðer kamu yol suz luk la rý ný i çe re bi le cek iþ lem le ri yakýndan izlemesi gerektiði bildirildi. Mýsýr ve Tunus’un görevlerinden ayrýlmak zorunda kalan liderleriyle alakalý iþlemlerle ilgili de Hazine benzer bir tavsiyede bulunmuþtu. Washington/aa

11

Yeni Zelanda’nýn ikinci büyük kenti Christchurch’te meydana gelen 6,3 büyüklüðündeki depremde ölenlerin sayýsýnýn 145’e yükseldiði bildirildi. Polis müfettiþi Dave Cliff, gazetecilere yaptýðý açýklamada, kentin çeþitli yerlerindeki harap olmuþ binalardan son çýkarýlan cesetlerle birlikte ölenlerin sayýsýnýn 145’e çýktýðýný söyledi. Christchurch’da salý günü meydana gelen depremden sonra 200’den fazla kiþinin enkaz altýnda olduðu bildiriliyor. Bu arada, Yeni Zelanda Baþbakaný John Key, bugün yaptýðý açýklamada, felâketin, Yeni Zelanda’nýn yaþadýðý en trajik olay olabileceðini belirterek, gelecek salý günü için halka iki dakikalýk saygý duruþunda bulunma çaðrýsý yaptý. Christchurch/aa

“Öfke Günü”nde basýn hedef oldu IRAK güvenlik güçleri, Baðdat’ta “Öfke Günü” adýyla düzenlenen protesto gösterileri sýrasýnda basýn mensuplarýný da hedef aldý. Baþkent Baðdat’ýn merkezindeki meydanda sabah baþlayan gösterilerde güvenlik güçleri, yolsuzluðu ve kötü hayat þartdlarýný protesto eden göstericileri daðýtmak için tazyikli su, ses bombasý kullandý ve helikopterlerle göstericilerin üzerinde alçalarak toz

çýkardý. Irak güvenlik güçlerinin göstericilere tavrýnýn bazý televizyon kanallarýnda yayým lan ma sý nýn ar dýn dan, I rak or du su na baðlý Acil Müdahale Güçleri meydanda bulunan basýn mensuplarýný hedef aldý. Güvenlik güçleri, Anadolu Ajansý ile El Irakiye, Reþid, Somariye, Türkmeneli muhabir ve kameramanlarýna karþý da sopa ve coplar kullanarak, bazý basýn mensuplarýnýn video kame-

ralarý ile fotoðraf makinelerini parçaladý. Bu arada görgü tanýklarý, güvenlik güçlerinin ABD destekli El Hurra televizyon kanalý bürosundan 4 kiþi ile gösteri alanýndan yaklaþýk 10 basýn mensubunu götürdüðü belirtildi. Baðdat Operasyonlar Müdürü Tümgeneral Kasým Ata, basýn mensuplarýnýn gösteri alanýnda rahat çalýþmalarý için her türlü kolaylýðý saðlama konusunda taahhütte bulunmuþtu. Baðdat/aa

LIBYA’NIN Batý Daðlarý bölgesindeki üç yerleþim merkezinin Trablus’un kontrolünden çýktýðý bildirildi. Trablus’un 150 kilometre güneybatýsýnda bulunan bölgeden gelen bir görgü tanýðý Reuters’a yaptýðý açýklamada, “Batý Daðlarý’ndaki bütün insanlar yerel komiteler kuruyorlar. Güvenliði ve diðer iþlerini baðýmsýz bir þekilde örgütlüyorlar” dedi. Bu yerleþim merkezlerinin Yefren, Zenten ve Cadu olduðunu söyleyen görgü tanýðý, bölgenin diðer bölümlerinin ise halen Libya lideri Muammer Kaddafi’nin kontrolünde olduðunu belirtti. Libya lideri Muammer Kaddafi, önceki gün akþam baþkent Trablus’ta Yeþil Meydan’da yandaþlarýna seslendi. Libya devlet televizyonuna göre, Kaddafi yandaþlarýna “Libya’yý savunmak için hazýrlanýn” dedi. Kaddafi, “bütün halký silâhlandýrmak için ‘gerekirse’ bütün silâh depolarýnýn açýlacaðýný” belirtti. Cezeyir-Trablus /aa

ABD’deki malarý donduruluyor ABD Baþkaný Barack Obama, Libya’daki karýþýklýðýn, ABD’nin ulusal güvenliði ve dýþ politikasý için olaðanüstü tehdit oluþturduðunu söyledi. Libya ile ilgili yaptýrýmlarý içeren bir baþkanlýk kararnamesi imzalayan Obama, yaptýðý açýklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimini hedef alan tek taraflý yaptýrýmlarýn amacýnýn Libya halkýna ait varlýklarý ko ru mak ol du ðu nu be lirt ti. O ba ma, Kad da fi hü kü me ti nin u lus la ra ra sý normlar ve ortak kurallarý ihlal ettiðini ve yaptýklarýndan sorumlu tutulmasý gerektiðini kaydetti. Obama’nýn imzaladýðý yaptýrýmlar çerçevesinde, Kaddafi ve 4 çocuðunun ABD’deki mal varlýklarý donduruluyor. Washington/aa

Bomba çocuklarý vurdu AF GA NÝS TAN’IN gü ney do ðu sun da ki Host kentinde bir bombanýn infilak etmesi sonucu aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 9 kiþi öldü. Afgan polisi, Host’ta yol kenarýna yerleþtirilen bombanýn infilak ettiðini belirtti. Bombanýn patlamasý sonucu 3’ü kadýn, 4’ü çocuk 9 sivilin öldüðü bildirildi. Host/aa


12

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

ÝZMÝR 2. AÝLE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/545 Esas. Davacý MEHTAP ERKAN tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnda verilen ara karar gereðince; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen Vali Hüseyin Öðütcen Caddesi No: 45/3 Balçova Ilýcalar /ÝZMÝR adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 05/04/2011 günü saat: 10:05'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 12873

T. C. PATNOS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ SAYI 2010/256 Esas. 2010/275 Kar. Davacý Nurhan Tekdað tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Ýsim tashihi davasýnda; Aðrý ili Patnos ilçesi ÇAPUTLU Köyü Nüfusuna kayýtlý (T.C. NO. 23866160114) Veli ve Ayni'den olma Patnos- 17.01.1990 Doðumlu NURHAN TEKDAÐ'ýn açmýþ bulunduðu davada Nüfus kaydýnda yer alan Nurhan isminin iptali ile isminin "NURULLAH" olarak düzeltildiðine dair hakkýnda mahkememizin 14.10.2010 tarih ve 2010/256 esas, 2010/275 karar sayýlý ilamý ile Türk Medeni Kanunun ile Nüfus Yasasý uyarýnca düzeltilmiþ olduðu ve mahkememizin iþ bu hükmün 4721 sayýlý yasanýn 27/2. maddesi uyarýnca ulusal basýnda ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 03.11.2010 www.bik.gov.tr B: 78215

SULTANHANI BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN TURÝSTÝK TESÝS VE ARSASI SATIÞ ÝLANI 1- Aþaðýda tapu kaydý ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Sultanhaný Belediyesi Zafer Mahallesindeki taþýnmaz mal, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35/ a maddesi gereðince kapalý teklif (artýrma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satýlacaktýr. 2-

Ýstekliler; þartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüðünden 100,00 TL karþýlýðýnda temin edebileceklerdir. Ayrýca Ýdarenin elektronik adresinden ( "sultanhani.bel.tr" ) bilgi temin edilebilecektir. 3- Ýhaleye iliþkin bilgiler aþaðýdaki gibidir; a) Ýhale usulü: Ýhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarýnca, 36-37-40-43'üncü maddelerde belirtilen hükümler doðrultusunda kapalý teklif usulü (artýrma) ile yapýlacaktýr. b) Ýhalenin yapýlacaðý adres: Sultanhaný Belediyesi c) Son teklif verme tarihi ve saati: 14.03.2011 SAAT 12.00 Pazartesi d) Ýhale tarihi ve saati: 14.03.2011 Saat: 14.00 Pazartesi günü Belediyemiz encümeni tarafýndan yapýlacak olup, ihaleyi yapýp yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir. e) Ýhale komisyonu toplantý yeri: Sultanhaný Belediyesi Meclis Salonu 4- Ýhale konusu taþýnmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarý þu þekildedir: a) Ýhalenin muhammen bedeli 5.404.000.00 TL'dir. b) Geçici teminat miktarý % 3 162.120,00 TL'dir. 5- Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için; a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi, (1) Gerçek kiþi olmasý halinde ikametgâh ilmühaberi (2) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belgeyi, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, (1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesini (2) Tüzel kiþi olmasý halinde, þirket ortaklarýnýn hisse oranlarý ile þirketteki görevlerinin, son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslý veya noter tasdikli örneði ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerini, c) Teklif mektubunu, d) Geçici teminatý: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatýrarak aldýklarý makbuzu veya 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler e) Ýstekli adýna vekâleten iþtirak ediliyorsa, isteklinin adýna teklif vermeye yetkili olduðuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini, 6- Tekliflerin verileceði tarih, saat, yer ve þekli; a) Teklifler en geç 14.03.2011 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar Sultanhaný Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarýda belirtilen yere verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaþmayan teklifler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluðundadýr). b) Taþýnmaz mal için istekliler tarafýndan verilecek teklif ve geçici teminat miktarlarý; Türk Lirasý (TL) üzerinden verilecektir. Ýlan Olunur. www.bik.gov.tr B: 13092

T. C. DÖRTYOL ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (Kamulaþtýrma ÝLANI) Esas No: 2010/928 Esas. Kamulaþtýrýlan Taþýnmazýn Bulunduðu Yer: Hatay Ýli Dörtyol Ýlçesi Yeþil Mahalle Mevkii : Okul Caddesi Pafta No : Ada No : 111 Parsel No : 44 Vasfý : Arsa Yüzölçümü : 442.00 Malikin Adý ve Soyadý: Semiha Coþkun Kamulaþtýrmayý Yapan Ýdarenin Adý : Tedaþ Genel Müdürlüðü/ Ankara Kamulaþtýrmanýn ve Belgelerin Özeti: Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/928 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 14/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13431

BEÞÝKDÜZÜ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/94 Esas. KARAR NO: 2011/7 Davacýlar MEHMET ÖNCÜ, GÜNAY ÖNCÜ tarafýndan davalýlar Hamit ÖNCÜ, Sevim ÖNCÜ vs. aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ile, Trabzon ili, Beþikdüzü ilçesi, Adacýk mahallesi, Cilt: 3, Hane 14, BSN 67'de kayýtlý 62230313718 TC Kimlik nolu Hamit Öncü'nün nüfusta babasý olarak gözüken Mehmet ile annesi olarak gözüken Günay'ýn ÝPTALÝ ile, Trabzon ili, Beþikdüzü ilçesi, Adacýk mahallesi, Cilt: 3, Hane 14, BSN 67'de kayýtlý 62230313718 TC Kimlik nolu Hamit Öncü'nün ayný hanede BSN 19'da kayýtlý 62332310370 TC Kimlik nolu Hamdi'nin babasý olarak ve ayný hanede BSN 40'da 62287311842 TC Kimlik nolu Hanife'nin annesi olarak TASHÝHÝNE ve nüfusda bu þekilde TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup, davalýlardan Sabri ÖNCÜ'ye teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 14/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13405

T. C. BAKIRKÖY 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/472 Esas. KARAR NO: 2011/30 Davacý Saadet Keskin tarafýndan davalý nüfus müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasý sebebiyle; Mahkememize ait 2010/472 E. - 2011/30 K. sayýlý 07/02/2011 tarihli karar ile davacý Saadet Keskin'in nüfusta Saadet olan adýnýn Sedat olarak tashihine dair verilen karar ilanen teblið olunur. 21/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13568

Ý­LAN T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2008/1584 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03.03.2011 saat 11:30-11:40 arasýnda YUKARI MAH. ESKÝ YAKACIK CAD. NO: 101 KARTAL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.03.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 24/01/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 TL 1 ADET 06 L 2345 PLAKALI 2005 MODEL VOLKSWAGEN MARKA KIRMIZI RENKLÝ CADDY MARKA ARAÇ, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER VAR, TEYP YOK, RUHSATI VE ANAHTARI YOK. www.bik.gov.tr B: 7107

T. C. BOLU 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR MALLARIN AÇIK ARTTIRMA YOLU SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2010/300 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan, aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 18/03/2011 tarihinde saat 14:00/14:10 arasýnda aracýn baðlý bulunduðu Aþaðýsoku Mah. Taþ Sok. No. 14 Bolu Beykoz Otoparkýnda yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/03/2011 tarihinde ayný yer ve saatte 2. arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, Alacaklý Þirketin Varlýk Yönetim Þirketi olmasý sebebiyle alýcýnýn KDV'den muaf olduðu, Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödeneceði, Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 23/02/2011 Aracýn Takdir Edilen Deðeri Adedi CÝNSÝ (önemli nitelik ve özellikleri) 10.000,00 TL 1 34 AS 6590 plaka 2004 model Hyundai starex koltuklu minibüs, gri renkli, ön cam çatlak, muhtelif ezikler ve çizikler mevcut. www.bik.gov.tr B: 13595

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/7615 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 04/03/2011 günü saat 13:00- 13:10'da E-5 Yanyol Göl Kýyýsý Garipdede Türbesi Yaný Otopark Küçükçekmece'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 09/03/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 10.000,00 1 Adet 34 ZCT 76 Plakalý, 2000 Model, NKR W 66 Açýk Aliminyum Kasa Isuzu Kamyonet Muhtelif çizikler var. Kýrmýzý-Beyaz renkli, A10523539 Motor No'lu Araç. (ÝÝK m.114/1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 13675

T. C. KARTAL 2. ÝÞ MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/423 Esas. 14/02/2011 2010/1207 Karar Davacý vekili tarafýndan davalýlar aleyhlerine açýlan tazmimat davasýnýn yapýlan duruþmasý sonunda; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan nedenlerle; Davacýnýn davasýnýn kýsmen kabülü ile 14.191,98 TL peþin deðerli gelire iliþkin alacaðýn onay tarihi olan 26/12/2003 tarihinden itibaren 432,41 TL geçici iþ göremezlik ödeneðinden kaynaklanan alacaðýn 05/11/2003 tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine 868.68 TL harcýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline, Davacý vekili için takdir edilen 1.754,92 TL avukatlýk ücreti ile davacý tarafýndan yapýlan 35.00 TL tebligat, 4.80 TL müzekkere, 475.00 TL bilirkiþi ücreti, 267.72 TL ilan masrafý olmak üzere toplam 782.52 TL yargýlama giderinden 636.86 TL'sinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya verilmesine dair verilen kararda davalý YAÞAR ACAR'ýn (MERKEZ MAH. HACI BOSTAN CAD. 7. SK. N-58 BAÐCILAR-ÝST.) adresi meçhul kaldýðýndan hüküm özetinin tebligat yerine kain olmak üzere ilan yolu ile ilan edilmesi ricasiyle müzekkeredir. 14/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13511

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/63 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 10/03/2011 günü saat 10:55- 11:00'da RBS Yediemin Otoparký Tevfikbey Mh. Mektep Sk. No: 17 ( Rumeli Hastanesi Yaný) Sefaköy Küçükçekmece'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 15/03/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/02/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 14.000,00 1 Adet 34 FE 1542 Plakalý, 2008 Model, Anahtar ve ruhsat yok. Beyaz Renault Kango Marka, Muhtelif çizikler var, Sol arka teker patlak, www.bik.gov.tr B: 13721

URGANLI BELEDÝYE BAÞKANLIÐIN'DAN ÝLAN 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesindeki genel þartlar ve Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesinde belirtilen þartlar ile, aþaðýdaki þartlarý taþýmak koþulu ile itfaiye Eri kadrolarýna açýktan atama ile alým yapýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR

BAÞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ÞARTLAR : Ýlan edilen kadrolara atanmak için baþvuracak adaylarýn 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen aþaðýdaki genel þartlara sahip olmalarý gerekmektedir. 1. Türk vatandaþý olmak 2. Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile adaylarýn 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 3. Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadýnlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ. Tecilli ya da muaf olmak, 5. Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak 6. Siyasi ve Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak, 7. Kamu haklarýndan mahrum bulunmamak.(Aðýr hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymiþ bulunmamak) 8. 1. Sýra No'da belirtilen 10. derece Ýtfaiye Eri Kadrosu için 2 Yýllýk Yüksek Okulu Mezunu olmak. 9. 2. Sýra No'da belirtilen 13. derece Ýtfaiye Eri Kadrosu için Lise Mezunu olmak. 10. 2010 yýlý (Kamu Personeli Seçme Sýnavý) sýnavýna girmiþ ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan ve üzeri almýþ olmak. 11. Belediyemize baþvuran adaylarýn KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanarak en yüksek puanlý adaydan baþlamak üzere atama yapýlacak boþ kadrolarýn 3 katý oranýnda, aday sýnava çaðrýlacaktýr. Sýnava çaðrýlan adaylar için sýnava giriþ belgesi düzenlenecektir. Sýnava giriþ belgeleri 04 Mart 2011 Cuma günü saat: 08:00 ile 17.00 saatleri arasýnda Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacaktýr. 12. Ayrýca Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla, Ýtfaiye Teþkilatýnýn Çalýþma þartlarýna uygun olmak .(Bu konuda Saðlýk Raporu istenir.) BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ: Baþvurular 01 Mart 2011 Salý günü saat: 08:00 ile 02 Mart 2011 Çarþamba günü Saat: 17.00'ye kadar Urganlý Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Email ya da posta yolu ile yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: Urganlý Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak baþvuru formu aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý þekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aþaðýdaki belgeler eklenecektir. 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu) 2. Öðrenim durumlarýný gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. 3. Son 3 ay içinde çekilmiþ 3 adet vesikalýk fotoðraf. 4. KPSS sýnav sonuç belgesinin aslý veya ÖSYM'ce onaylý sureti. 5. Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan adli sicil belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alýnmýþ). 6. Erkek adaylar için askerlikle iliþiðinin olmadýðýna dair belge. 7. Muhtardan veya Nüfus Dairesinden (bilgisayar çýktýsý) Ýkametgâh. SINAV YERÝ ZAMANI VE SAATÝ: Sýnav yeri Urganlý Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý olup; 07/03/2011 Pazartesi günü saat: 10:00'da yapýlacaktýr. Dayanýklýlýk sýnavý yine ayný gün saat: 14:00'de Belediyemiz futbol sahasýnda yapýlacaktýr. Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylar dayanýklýlýk testi için yanlarýnda eþofman ve spor ayakkabý getirmeleri gerekmektedir. SINAV KONUSU (MÜLAKAT) a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat e) Genel Kültür. DEÐERLENDÝRME Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Adaylarýn bu sýnava alýmlarý Alfabetik Soyadý sýrasýna göre olur. Baþvuranlar arasýndan en yüksek puana sahip adaydan baþlamak üzere, ilan edilen kadro sayýsýnýn 3 katý aday belirlenerek, Sözlü sýnava çaðrýlýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almýþ olmak gerekir. Baþarý notu, sözlü mülakat sýnavýnda alýnan nottur. Yüksek puandan baþlamak üzere; Kadro sayýsý kadar ASÝL, Kadro sayýsýnýn yarýsý kadar yedek üye belirlenecektir. Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlacaktýr. Atama yapýlacaklara sýnavýn bitiþ tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz Ýlan Panosunda ilan edilir. Sýnav Komisyonu; sýnav sonunda personel alýmý için ilana çýktýðý kadrolarda, baþarý puanlarýný düþük bulduðu veya yeterli bulmadýðý takdirde sýnav duyurusunda ilan edilenlerin bir kýsmýný ya da tamamýný alýp almama hakkýna sahiptir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Bu gibi durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. Ýlan Olunur. 21/02/2011 ADRES: Urganlý Belediye Baþkanlýðý Ýstiklal Mahallesi Kavak Sk. No:3 Urganlý-45420 Turgutlu/Manisa TELEFON: (0236) 345 10 01 FAKS : (0382) 345 10 28 www.bik.gov.tr B: 13573

T. C. BEYOÐLU 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya NO: 2009/1098 TAL. Bir borçtan dolayý HACÝZLÝ bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý VASITA satýþa çýkarýlmýþtýr. BÝRÝNCÝ SATIÞ 23.03.2011 günü Saat 10:00/10:10 ERENLER TEKKESÝ SOK. NO: 19/A HALICIOÐLU/BEYOÐLU adresinde yapýlacaktýr. Bu arttýrmada tahmin edilen kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 28/03/2011 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki,artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosva numarasý ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti ADEDÝ Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ Dosya no: 2011/4 Satýþ. 1 .SATIÞ MEMURLUÐUNDAN ÝLAN ÖZETÝ Antakya Gümüþgöze köyünde kain 1.488.44. m2 yüzölçümlü 716 parsel sayýlý taþýnmazýn satýlmasýna karar verilmiþ olup, parsel Gümüþgöze beldesi Yeni Mah. Defne sk. no. 18 Antakya adresinde olup, üzerinde 3 A grubu yapý vardýr. Zemin ve 2 normal katlarda birer daire mevcut olup, iskan halindedirler. Daireler 180 m2 oturum alanlý olup, inþaatýn toplam alaný 600 m2dir. Binanýn dýþýnda kalan parsel üzerinde muhtelif cins ve yaþta aðaçlar bulunmaktadýr. Yerleþim alaný içerisinde kalan ve arsa niteliðini kazanan bu taþýnmaz 343.235,20 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Þartlarý: 1.açýk artýrmanýn 05.04.2011 günü 09.00-09.15 saatleri arasýnda olmak üzere açýk artýrma suretiyle Hatay Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapýlmasýna, bu artýrmada tahmin edilen kýymetlerin % 60'ýný geçmek suretiyle yapýlacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla 15.04.2011 günü ayný yerde ve ayný saatlerde de 2'nci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin muhammen bedelin % 20 tutarýný nakit- teminat mektubunu ibraz etmek, suretiyle ihaleye katýlabilirler. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 K.D.V. ile tapu harcý alýcýya aittir. Satýþla ilgili geniþ bilgi almak isteyenlerin Memurluðumuzun 2011/4 satýþ sayýlý dosya numarasý ile baþvurmalarý ilan olunur. 18.02.2011 www.bik.gov.tr B: 13105

www.bik.gov.tr B: 13603

T.C. AYAÞ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý:2010/190 Esas Davacý Latife Bengü Þentürk'ün nüfusta kayden Latife Bengü olan ismi mahkememizin 10/02/2011 tarih ve 2010/190 esas 2011/19 karar sayýlý ilamý ile Bengü olarak düzeltilmiþtir. Ýlanen duyrulur 22/02/2011 www.bik.gov.tr B: 13489


PAZAROLA

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

Coni, araþtýrma görevliliði ve ben i­ti…­A­ma­þu­nu­bi­li­yor­dum­ki­ih­ti­ya­cým­ o­lan­ þey­ tam­ da­ böy­le­ bir þey­di.­Son­ra­dan­can­yol­da­þým­o­la­cak­Co­ni’ydi­bu­gü­zel­kö­pek.­Di­li­ni­ çý­kar­mýþ­ ma­sum­ göz­ler­le­ ba­na ba­ký­yor­du­ ve­ su­suz­luk­tan­ bit­kin cetinkaska@hotmail.com bir­ ha­li­ var­dý.­ Yan­mýþ­tý­ i­çi­ ve­ bu ko­nu­da­yal­nýz­de­ðil­di­ben­de­yan­SA BAH LE YÝN fi­y a­k a­l ý­ el­b i­s e­l er­l e mýþ­tým­ve­kar­þý­da­ki­mi­ni­mar­ke­te av­lu­ya­ çý­kýp­ son­ kez­ der­gi­ye­ bak­göz­le­ri­mi­dik­miþ­tim­bi­le… tým.­ A­lay­cýl­ bir­ e­day­la­ ‘’ha­di­ ben Mar­ke­tin­ka­pý­sýn­dan­i­çe­ri­bak­tý­ka­çar’’­de­dim.­Kö­þe­de­der­gi­de­ki­le­ðým­da­dük­kân­sa­hi­bi­nin:­ re­ se­l âm­ ça­k ýp,­ Mar­d in’e­ doð­r u “Hoþþþt,­pis­kö­pek!”­se­siy­le­ir­kil­tam­gaz­la­yo­la­ko­yul­dum.­Na­sýl­ol­dim­ve­a­ni­den­ko­ru­ma­iç­gü­dü­süy­le:­ sa­ ar­týk­ ‘a­raþ­týr­ma­ gö­rev­li­si’­ o­lu­“I­sýr­maz­Ha­ný­me­fen­di”­de­dim. yor­dum.­ A­l a­c a­ð ým­ ma­a­þý,­ ka­r iz­-Ne­is­ti­yor­sun­pis­çöp­çü?­ ma­y ý,­ a­l a­c a­ð ým­ e­v i­ fa­l an­ dü­þ ün­-2­ ek­mek,­ bir­ þi­þe­ süt,­ bir­ ka­lýp düm…‘’Vay­be!­ar­týk­iþ­ha­ya­tý­na­a­ta­hin­ hel­va­sý­ ve­ i­ki­ plas­tik­ pik­nik tý­lý­yo­rum’’­ de­dim.­ Yol­ bu!­ Git­ git se­ti­(ça­tal­ka­þýk­ta­bak­o­lan­lar­dan) bit­mi­yor,­ her­ mo­la­da­ bir­ Ur­fa­ ya -Pa­ran­var­mý­ba­ri? da­A­da­na­yi­yor­dum...­ E­lim­de­ki­ pa­ra­la­rý­ gö­ren­ ka­dýn, Ney­s e­ bir­ gün­l ük­ iþ­k en­c e­ gi­b i ta­mam­la­dý­ðý­ si­pa­riþ­le­ri­mi­ po­þe­te se­y a­h at­t an­ son­r a­ Mar­d in’e­ var­dým.­ Ýlk­ baþ­ta­ tu­haf­ gel­di­ ba­na,­ bi dol­du­rup,­ su­ra­týn­da­ki­ sir­ke­ci­ i­fa­bak­tým­ bir­ ta­þýn­ üs­tün­de­ o­lan­ca de­siy­le­u­zat­tý.­Pa­ra­sý­ný­ö­te­ki­e­lin­de ih­ti­þa­mýy­la­ bir­ þe­hir…­ Son­ra­ her his­set­me­den­ta­bi­ki­tor­ba­o­lan­e­li­dil­de­ ko­nu­þan­ in­san­la­rý­ gö­rün­ce, ni­bý­rak­ma­dý.­So­nuç­ta­ben­bir­po­sev­dim­bu­mem­le­ke­ti.­U­fak­bir­ge­- tan­si­yel­ hýr­sýz­dým­ o­na­ gö­re.­ Ney­zen­ti­den­ son­ra­ a­hi­ret­ sý­nav­la­rýn­- se,­dý­þa­rý­da­ki­a­ra­ba­mýn­ya­ný­na­git­dan­zor­ol­ma­sa­da,­on­la­rýn­ya­nýn­- ti­ð im­d e­ Co­n i’nin­ ar­t ýk­ a­r a­b a­n ýn dan­ ge­çe­cek­ cins­ten­ so­ru­la­ra­ ma­- ye­n i­ mu­h a­f ý­z ý­ ol­d u­ð u­n a­ ke­s in­ i­ruz­ ka­lýp,­ sý­na­va­ gir­dim..­ Kas­tým, nan­mýþ­tým.­Bir­bek­çi­e­da­sýy­la­a­ra­kas­tým,­ a­ma­ na­fi­le­ bi­þey­ çýk­ma­dý ba­n ýn­ ya­n ýn­d a­ bek­l i­y or­d u.­ Be­n i ve­ ta­bi­ ki­ de­ so­nuç­ hüs­ran­ ol­du. gö­rün­ce­kuy­ru­ðu­nu­sal­la­yýp­ba­þý­ný A­raþ­týr­ma­ gö­rev­li­li­ði­ ha­ya­li­ baþ­ka ö­ne­ eð­me­ye­ baþ­la­dý,­ ba­þý­ný­ ok­þa­dýk­tan­son­ra,­e­lim­de­ki­po­þet­le­ri­a­bi­ba­ha­ra­kal­dý. Der­g i­y e­ ge­r i­ dön­m e­y e­ ka­r ar ra­ba­ya­ko­yup­i­le­ri­de­ki­boþ­a­ra­zi­ye ver­d im.­ Bu­ o­l ay­ be­n i­ ger­ç ek­t en doð­ru­yol­al­dým.­Ta­bi­ki­ya­kýn­ta­et­ki­le­miþ­ti.­Ar­týk­a­raþ­týr­ma­gö­rev­- ki­bim­de­Co­ni,­son­ra­a­ra­ba­dan­i­nip li­si­ de­ðil,­ so­kak­ta­ ya­þa­yan­ ve­ tek po­þet­te­ki­ sü­tü­ plas­tik­ ta­ba­ða­ dol­ge­çim­kay­na­ðý­çöp­top­la­mak­o­lan du­rup­i­çi­ne­ek­mek­doð­ra­dým.­Co­bi­ri­nin­gö­züy­le­ba­ký­yor­dum­ha­ya­- ni­ baþ­l a­d ý­ hýz­l ý­ hýz­l ý­ ya­l a­m a­y a, ta.­ Pe­ki,­ bu­ du­rum­da­ki­ bir­ in­san son­ra­ da­ be­nim­ ta­hin­ hel­va­lý­ ek­ne­ ya­p ar­d ý?­ Tes­l im­ o­l up­ bý­r a­k ýr me­ði­me­ gö­zü­nü­ dik­ti.­ On­dan­ da mýy­dý,­yok­sa­bu­i­þe­bir­ça­re­mi­a­- na­si­bi­ni­ a­lýn­ca­ coþ­tu,­ i­ki­ tur­ dö­rar­dý?­Ýþ­te­tam­bu­dü­þün­ce­ler­gir­- nüp­ya­ný­ma­o­tur­du.­ Ben­ de­ ye­mek­ o­la­yý­ný­ bi­ti­rin­ce, da­b ýn­d a­ bo­ð u­l ur­k en­ a­n i­d en­ ba­cak­la­rý­mýn­a­ra­sýn­da­bir­ký­pýr­tý­his­- ar­týk­ der­gi­ye­ git­me­nin­ za­ma­ný­ gel­set­tim.­ Si­yah­ kýl­lý­ bir­ þey­di­ bu,­ e­- miþ­ti.­Tam­der­gi­nin­ge­niþ­av­lu­su­na vet­ tam­ tah­min­ et­ti­ðim­ gi­bi­ kö­- gi­rer­ken,­ka­pý­da­þok­bir­ha­le­bü­rün­mür­ ka­r a­s ý­ bir­ hay­v a­n ýn­ kuy­r u­- düm,­ bi­ bak­tým­ Co­ni’nin­ ye­rin­de ðuy­d u­ bu.­ Ya­ yo­l u­n u­ kay­b et­m iþ yel­ler­e­si­yor.­‘’Bu­da­ya­pý­lýr­mý­Co­bir­ zen­gin­ kö­pe­ði­ ya­ da­ bir­ so­kak ni’’­de­yip­se­vinç­le­der­gi­ye­gir­dim...

Þemdinli’den Hasdal’a “iyi çocuklar”

sg-kys@hotmail.com

ESKÝ Ge­nel­ Kur­may­ Baþ­ka­ný­ Org. Ya­þ ar­ Bü­y ü­k a­n ýt­ gö­r ev­d e­ i­k en Þem­din­li’de­ki­tap-kýr­ta­si­ye­dük­kâ­ný­na­ya­pý­lan­bom­ba­la­ma­ya­a­dý­ka­rý­þan­ki­þi­i­çin­“Ta­ný­rým,­i­yi­ço­cuk­tur”­de­miþ­ti.

nÖzel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. 0532 374 68 07 0505 778 34 39 Antakya/Hatay nBeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: 0262 643 29 29 www.besiroglu.com.tr Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 n ÝHRACATÇI FÝRMA-

Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel: 275 13 71

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek ze-

Son­ra­ bir­ mah­ke­me­ ce­za­ ver­di; bi­ri­ser­best­bý­rak­tý. Ve­hu­ku­ken­Þem­din­li­“düþ­tü.” Þim­di­ki­ Ge­nel­ Kur­may­ Baþ­ka­ný Org.­ I­þýk­ Ko­þa­ner­ de,­ bir­çok­ ko­mu­ta­ný­ ya­ný­na­ a­la­rak­ “dar­be­ yap­mak­la­ suç­la­nan”­ as­ker­le­ri­ Has­dal As­ke­rî­Ce­za­e­vin­de­zi­ya­re­te­git­ti. Bir­ a­çýk­la­ma­ yap­ma­dý,­ a­ma­ bu zi­ya­re­ti­ i­le­ ne­ yap­mak­ is­te­di­ði­ de an­la­þýl­ma­dý. Mey­dan­mý­o­ku­du, Yok­sa­ “i­yi­ ço­cuk­lar”­ me­sa­jý­ mý ver­di?­

Vefa örneði

Kahvaltýlýk öðüt

BAZEN ha­ber­ler­de­ o­ku­yo­ruz­ ya: An­ne­sini­ya­ra­la­yan­ü­ni­ver­si­te­li­kýz! Ba­ba­sý­ný­ öl­dü­ren­ oð­lan.­ Ni­ne­si­ni­ze­hir­le­yen­to­run­di­ye. Bu­ka­dar­o­lum­suz­ha­ber­le­re­kar­þý,­ E­la­zýð­ Ke­ban’dan­ müt­hiþ­ gü­zel­lik­te­bir­ha­ber­o­ku­duk: “Ba­ba­ va­si­ye­ti­ e­þek”­ baþ­lý­ðý­ al­týn­da­“Ba­bam­‘bu­mer­kep­yaþ­lý,­e­mek­tar­dýr­bu­na­ba­kýn’­de­di.”­ (A­A, 22.02.22011)

Ger­çek­ten­ hem­ gül­dük;­ hem­ de bu­va­si­ye­ti­sý­kýn­tý­la­ra­rað­men­yap­ma­ya­ça­lý­þan­ve­fa­lý­Ab­bas­Er­türk’ü teb­rik­et­tik. E­vet,­bü­yük­le­rin­e­ma­net­le­ri­gü­zel­dir.­Ba­ðý­da,­bos­ta­ný­da,­hay­va­ný­da… Ta­biî­ki­en­ö­nem­li­si­“ba­ba­dost­la­rý”­in­san­lar­da. Bu­þu­ur­da­o­la­bi­len­le­ri­teb­rik­e­de­riz.­ Bu­“saf­süt­em­miþ”­o­lan­la­ra,­bu­“e­þek­va­si­yeti”­ve­fa­sý­ný­ha­týr­la­tý­yo­ruz…

Kaymakam’a ‘Temizöz’ talimatý

YEÐEN,­as­lýn­da­ye­ðen­le­rim­mi­de­me­li­yim­ye­ðen,­ge­çen­haf­ta­be­ni­bir kah­val­tý­ya­gö­tür­dü­ler­ye­ðen…­Kah­val­tý­da­yok­yok­tu­ye­ðen..­Zey­tin­yað­lý ku­ru­dol­ma­dan­a­cý­lý­An­tep­ez­me­si­ne­ka­dar­ye­ðen..­Bö­rek­ler,­çö­rek­ler, pas­ta­lar,­tat­lý­lar,­tuz­lu­lar, bal­lar,­te­re­yað­lar,­pey­nir­ler,­lah­ma­cun­lar.­Ye­ðen…­Ye­dik­ye­me­si­ne de­ye­ðen..­Na­sýl­ye­dik ye­ðen,­ben­hep­sin­den bir­lok­ma­ye­dim­ye­ðen, doy­dum­ye­ðen…­ Ol­maz­ki­ye­ðen..­Bu­na­sýl­ bir­ kah­val­tý­ ye­ðen..­ Ha­di kah­v al­t ý­y ý­ yap­t ýk­ ye­ð en,­ ra­h at bý­ra­kýn­gi­dip­e­vi­mi­ze­ya­ta­lým­ye­ðen…­ Bu­n u­ da­ yap­m a­d ý­n ýz­ ye­ðen..­ Kah­val­tý­dan­ son­ra­ “Den­ge­li bes­len­me”­ ko­nu­sun­da­ bir­ kon­fe­-

rans­ din­l et­t i­n iz­ bi­z e­ ye­ð en…O ka­dar­ yi­ye­ce­ði­ kah­val­tý­da­ ye­mek za­t en­ den­g e­l i­ de­ð il­ ki­ ye­ð en… Vic­dan­a­za­býn­dan­kaç­gün­dür­u­yu­ya­mý­yo­rum­ ye­ðen.­ Ya­ bu­ kah­val­t ý­y ý­ den­g e­l i­ ha­l e­ ge­t i­r in­ ye­ðen..­ Ya­ da­ bý­ra­kýn­ den­ge­li­ bes­len­me­ko­nu­su­nu­her­kes­ka­fa­sý­na

gö­r e­ bes­l en­sin­ye­ðen…­ye­ðen­ci­ðim..­

DÝ YAR BA KIR’DA gö­r ü­l en­ fa­i ­l i meç­hul­dâ­vâ­sý­na­ta­nýk­o­la­rak­çað­rý­lan­ dö­ne­min­ Ciz­re­ Kay­ma­ka­mý Os­man­ Bul­gur­lu’nun,­ i­sim­siz­ bir mek­t up­l a­ teh­d it­ e­d il­d i­ð i­ or­t a­y a çýk­tý.­(Za­man,­20.02.2011) Þu­ an­da­ An­tal­ya­ va­li­ yar­dým­cý­sý o­l an­ Bul­g ur­l u’ya­ gön­d e­r i­l en­ üç say­fa­lýk­mek­tup­ta,­dâ­vâ­nýn­tu­tuk­lu sa­nýk­la­rýn­dan­ e­mek­li­ “Al­bay­ Ce­-

min Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE nKirazlýdere'de Esentepede topraktan bitmiþ kelepir daireler 0532 792 77 27 nDenizlide Akkonak ma-

hallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli

120 m2 (0533) 712 48 06

elim (0533) 712 48 06

n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ

n 2006 GAZELLE sobol çok

Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

SATILIK ARSA n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68

VASITA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94

mal­Te­mi­zöz’ü­öv­me­si”­is­te­ni­yor.­ Da­ha­ ön­ce­de­ Te­mi­zöz­ mah­ke­me­de­ ta­nýk­ ko­ru­cu­la­rý­ “ba­kýþ­la­rý” i­le­kor­kut­muþ­tu. Þim­di­ i­se­ Bul­gur­lu’nun­ dâ­vâ­nýn son­du­ruþ­ma­sýn­da­o­lay­lar­hak­kýn­da­bil­gi­si­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­me­sin­de ‘bu­teh­dit’­mek­tu­bu­nun­bir­kat­ký­sý var­mý?­di­ye­me­rak­e­di­li­yor. Ý­ler­de­gö­re­ce­ðiz...

Dersim ve Kýlýçdaroðlu CHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­ “he­sap­uz­ma­ný” Ký­lýç­da­roð­lu’nu­din­ler­ken­sý­kýl­mam. Çün­kü­Baþ­ba­kan­“Der­sim’den” bah­se­din­ce­Ký­lýç­da­roð­lu:­“Ben­o­za­man­ço­cuk­tum”­de­miþ­ti. Þim­di­i­se­o­gü­nün­“ço­cuk­lu­ðu­nu” u­nut­tu.. “Dev­let­ Der­sim­ ar­þi­vini­ aç­sýn” de­miþ. (A­A­­24.02.2011) De­dim­ya­Ký­lýç­da­roð­lu’nu­din­ler­ken­sý­kýl­mam­çün­kü­gü­le­bi­li­rim… Ke­mal­Bey,­CHP’nin­ik­ti­dar­da­ol­-

y se ri i lân lar ELEMAN

13

du­ðu­o­dö­ne­min­bel­ge­le­ri­ni­her­kes­ten­ön­ce­a­çýk­la­ma­lý­sýn. Çün­k ü­ ge­r ek­ Der­s imli­l er­ ve halk­ me­r ak­ e­d i­y or­ ki:­ “Der­s i­m i bom­b a­l a­y an”­ CHP­ na­s ýl­ Der­sim’de­hep­bi­rin­ci­par­ti­dir­di­ye… Hem­öl­dür;­hem­o­yu­na­ta­lip­ol. E­vet,­CHP­de,­dev­let­te­bu­bel­ge­le­ri aç­ma­lý… Ký­lýç­da­roð­lu­ön­cü­o­la­bil­me­li­dir. Dað­lar­a­ra­sýn­da­ki­Der­sim­i­le­il­gi­li­“bel­ge­le­ri”­bek­li­yo­ruz­Ke­mal­Bey!

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n Otogaz Satýmý Ateþ oto

Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4 Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212)549 75 21 Topkapý Þube:(212)482 95 90 (0532)494 51 59 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

SPOR

Alex atýyor, þampiyonluk geliyor

Krallýk yarýþýnda zirvede bulunan Brezilyalý yýldýz, gol sayýsýný 17'ye çýkardý.

2-4

6’DA 6 YAPTILAR

Sezonun ikinci yarýsýndaki 6 maçýný da kazanan F. Bahçe, bu karþýlaþmalarda 14 gol attý, sadece 3 gol yedi.

Baþkentte bol pozisyonlu geçen 90 dakikada tam 6 gol vardý. FOTOÐRAF: AA

Gollü derbi Gençler’in SPOR To­to­Sü­per­Li­gin­23.­haf­ta­kar­þý­laþ­ma­sýn­da­Genç­ler­bir­li­ði, baþ­kent­der­bi­sin­de­An­ka­ra­gü­cü’nü­4-2­yen­di.­Genç­ler­bir­li­ði’nde Or­han­Þam,­PFDK’nýn­ver­di­ði­ve­da­ha­son­ra­kal­dýr­dý­ðý­ted­bir ce­za­sý­son­ra­sýn­da­ta­kým­la­bir­lik­te­sa­ha­ya­çýk­tý.­An­ka­ra­gü­cü­Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Ü­mit­Ö­zat­i­se,­ce­za­sý­se­be­biy­le­ma­çý­tri­bün­den­iz­ler­ken,­son­kez­ta­ký­mýy­la­bir­lik­te­ol­du.­Maç­ta­G.­Bir­li­ði’nin­gol­le­ri­ni­Ok­tay,­Mus­ta­fa,­Or­han­ve­Ser­kan­kay­de­der­ken,­A.­Gü­cü’nün­sa­yý­la­rý­Me­tin­ve­Or­han’dan­(kk)­gel­di.­Kýr­mý­zý-si­yah­lý­lar pu­a­ný­ný­27­ya­par­ken,­sa­rý-la­ci­vert­li­e­kip­25­pu­an­da­kal­dý.

mehmetilgaz@hotmail.com.tr

Fener Alex’le güzel or­luk­de­re­ce­si­bir­neb­ze­da­ha­dü­þük­o­lan­maç­lar Ýkinci yarýdaki bütün maçlarýný kazanma baþarýsý gösteren sarý-lacivertli futbolcular gollerden sonra sevinç yumaðý oluþturdu. FOTOÐRAFLAR: AA se­ri­si­baþ­la­dý­Fe­ner­bah­çe­i­çin.­Türk­Te­le­kom­A­re­na’da­ki­der­bi­ye­ka­dar­3­haf­ta­bo­yun­ca­pu­an cet­ve­li­nin­alt­sý­ra­la­rýn­dan­kur­tu­lup,­yu­ka­rý­lar­da­ken­di­le­ri­ne­yer­a­ra­yan­e­kip­ler­le­kar­þý­la­þa­cak­lar.­Geç­miþ­yýl­la­rýn­ak­si­ne,­ilk­dev­re­de­An­ka­ra­gü­cü­dý­þýn­da­bu­ta­kým­la­rýn­hep­sin­den­3’er­pu­an­al­ma­yý­ba­þar­dý­sa­rý­la­ci­vert­þan­Di­a,­düz­gün­bir­vu­ruþ­la­to­pu­di­ALEX’TEN USTA ÝÞÝ GOL li­ler.­An­tal­yas­por­ma­çý­i­le­start­a­lan­i­kin­ci­ya­rý­da­ki­ka­12. da­ki­ka­da­ce­za­a­la­nýn­da re­ðin­ya­nýn­dan­fi­le­le­re­gön­de­re­rek, zan­ma­se­ri­si­de­vam­et­ti­ri­lip,­Ga­la­ta­sa­ray­kar­þý­laþ­ma­Ni­ang’ýn­kon­trol­e­de­me­di­ði­top, far­ký­2’ye­çý­kar­dý:­2-0.­63. da­ki­ka­da sýn­dan­son­ra­tek­rar­baþ­la­ya­cak­4­haf­ta­lýk­zor­lu­maç­sa­vun­ma­ya­çar­pa­rak­Di­a’nýn­ö­- sað­dan­Va­re­la’nýn­kul­lan­dý­ðý­ser­best lar­dan­çý­ka­rý­la­cak­mak­si­mum­pu­an­lar­þam­pi­yon­luk nün­de­kal­dý.­Bu­o­yun­cu­mü­sa­it vu­ruþ­ta,­ce­za­a­la­ný­i­çin­de­ar­ka­di­rek­te yo­lun­da­ki­a­ký­be­ti­ni­muh­te­me­len­bel­li­e­de­cek­Fe­ner­du­rum­da­kö­tü­bir­vu­ruþ­la­me­þin A­zar’ýn­ka­fa­vu­ru­þun­da,­ka­le­ci­Vol­bah­çe’nin.­Ka­dý­köy­tri­bün­le­rin­de­a­sý­lý­o­lan­Ký­zýl­de­ri­yu­var­la­ðý­a­u­ta­at­tý.­32. da­ki­ka­da kan’ýn­to­kat­la­dý­ðý­to­pu­sa­vun­ma­u­li­Re­is­ben­zet­me­li­A­lex­de­So­u­za­pos­te­ri­as­lýn­da­her þe­yi­an­la­tý­yor.­Ma­ça­çok­hýz­lý­baþ­la­ma­la­rý­na­rað­ce­za­a­la­ný­dý­þýn­da­sað­çap­raz­dan zak­laþ­týr­dý.­71. da­ki­ka­da­A­lex’in­pa­men­ta­ma­men­ka­pa­nan­ra­kip­sa­vun­ma­yý­bir­tür­lü ser­best­vu­ruþ­kul­la­nan­A­lex,­me­- sýy­la­ce­za­a­la­ný­na­gi­ren­Meh­met­To­ÞÜKRÜ SARACOÐLU a­þa­ma­dý­lar.­Sað­lý­sol­lu­a­tak­lar,­ar­dý­ar­dý­na­kö­þe­vu­þin­yu­var­la­ðý­i­ki­di­re­ðin­bir­leþ­ti­ði puz’un,­sa­vun­ma­o­yun­cu­la­rýn­dan Fýrat « ruþ­la­rý­skor­ta­be­la­sý­ný­de­ðiþ­tir­me­ye­yet­me­di.­Ta­‘’90’’­ta­bir­e­di­len­yer­den­fi­le­le­re sýy­rý­lýp­sað­çap­raz­da­ka­le­ciy­le­kar­þý Volkan «««« Özgür « Gökhan «« kým­ar­ka­daþ­la­rý­ve­tri­bün­ler­tam­stre­se­gi­re­cek­ken gön­de­re­rek,­ta­ký­mý­ný­1-0­ö­ne­ge­- kar­þý­ya­kal­dý­ðý­po­zis­yon­da­ka­le­ci­Fý­Robledo « Yobo «« Henrique « yi­ne­sah­ne­ye­du­ran­top­us­ta­sý­çýk­tý­ve­me­þin­yu­Halis Özkahya çir­di.­43. da­ki­ka­da­ce­za­a­la­ný­i­çin­- rat’ýn­mü­da­ha­le­siy­le­me­þin­yu­var­lak Lugano ««« Ergün « Ekrem Kan var­lý­ðý­fi­le­ler­le­bu­luþ­tu­ru­ver­di.­O­ne­ka­dar­e­leþ­ti­kor­ n e­ r e­çýk­ t ý.­78. da­ k i­ k a­ d a­sol­ d an­Di­ Santos ««« de­A­zar’ýn­ka­fa­vu­ru­þun­da­top­Yo­Dimitrov «« Serhan Malkoç Mehmet ««« ril­se­de,­ba­zý­la­rý­ta­ra­fýn­dan­hiç­be­ðe­nil­me­se­de, Keller «« bo’nun­e­li­ne­çar­pýn­ca,­ha­kem­Ha­lis mit­rov’un­or­ta­sýn­da­ka­le­ci­Vol­kan’ýn Selçuk ««« Sancak « Türk­fut­bol­ta­ri­hi­ne­a­dý­ný­al­týn­harf­ler­le­yaz­dýr­Öz­kah­ya­pe­nal­tý­nok­ta­sý­ný­gös­ter­di. çý­kýp­çýk­ma­mak­ta­te­red­düt­et­ti­ði­po­(Dk. 87 Gökay «) (Dk. 59 mýþ­en­i­yi­ya­ban­cý­o­la­rak­ge­çe­cek.­Öy­le­kri­tik Emre ««« A­tý­þý­kul­la­nan­Va­re­la’nýn­vu­ru­þun­- zis­yon­da­ar­ka­di­rek­te­mü­sa­it­du­rum­Korhan ««) (Dk. 73 Cristian «) an­lar­da­or­ta­ya­çý­ký­yor­ve­ra­ki­bin­gar­dý­ný­dü­þü­Halil « Sarý Kartlar: da,­ka­le­ci­Vol­kan­sol­ta­ra­fý­na­u­za­na­- da­top­la­bu­lu­þan­Kel­ler,­boþ­ka­le­ye­ri­Dia ««« (Dk. 73 Þahin «) Dk. 34 Sancak rü­yor­ki,­ra­kip­a­dý­na­ya­pa­cak­hiç­bir­þey­kal­mý­(Dk. 68 Özer «) rak­to­pu­to­kat­la­dý.­55. da­ki­ka­da­ça­- ne­ya­kýn­me­sa­fe­den­kö­tü­bir­vu­ruþ­la (Kasýmpaþa), Dk. 43 Varela « ««« Alex yor.­O­nu­sa­rý­la­ci­vert­li­for­may­la­sey­re­de­bil­mek (Dk. 65 Gökhan «) lým­lar­la­ce­za­ya­yý­na­gi­ren­Ni­ang’ýn to­pu­üst­ten­a­u­ta­at­tý.­Fe­ner­bah­çe Yobo (FB) Niang ««« Azar «« ger­çek­ten­bü­yük­bir­zevk­ve­bü­yük­bir­þans. pa­sýy­la­ce­za­a­la­ný­i­çin­de­top­la­bu­lu­- kar­þý­laþ­ma­dan­2-0­ga­lip­ay­rýl­dý. Goller: Dk. 32 Alex, Dk. 55 Dia (FB) I­si­ar­Di­a’­nýn­her­ge­çen­haf­ta­üs­tü­ne­ko­ya­rak­ken­di­ni­ge­liþ­tir­me­si­ve­ar­ka­daþ­la­rý­nýn mü­ca­de­le­si­ne­a­yak­uy­dur­ma­sý,­Fe­ner­bah­çe’nin­hü­cum­gü­cü­nün­ar­týr­ma­sý­na­kat­ký sað­lý­yor.­Sol­ka­nat­ta­al­dý­ðý­top­la­rý­çok­hýz­lý ta­þý­yýp,­ra­kip­sa­vun­ma­la­rý­den­ge­siz­ya­ka­lý­yor.­Böy­le­o­lun­ca­da­ta­ký­mý­nýn­for­vet­hat­tý da­ha­ko­lay­po­zis­yon­bu­la­bi­li­yor.­At­tý­ðý­gol i­le­ar­týk­sko­ra­da­kat­ký­da­bu­lu­na­bi­li­yor.­I­si­ar­Di­a­fut­bol­a­dý­na­ge­li­þim­gös­te­rir­ken,­di­ðer­Se­ne­gal’li­Ma­ma­do­u­Ni­ang­gel­di­ði gün­ler­de­ki­gö­rün­tü­sü­nü­mum­la­a­rat­tý­rý­yor.­A­ra­da­sý­ra­da­gol­ler­a­tý­yor.­A­ma­hü­TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI— Fenerbahçeli taraftarlar yaðýþlý ve soðuk havaya raðmen takýmlarýný Kasýmpaþa mücadelesinde yalnýz býrakmadý. cum­da­kap­týr­dý­ðý­top­lar­ve­sa­vun­ma­a­ra­Sarý-lacivertli ekibin sezonun ikinci yarýsýna iyi baþlangýcýyla þampiyonluk yarýþýndaki iddiasýný ortaya koymasý, tribünlere büyük bir heyecan getirirken, taraftarlar stadýn büsýn­da­kay­bo­lu­þu­ta­raf­ta­rý­kah­re­di­yor.­Sa­yük bölümünü doldurarak, Kasýmpaþa maçýnda takýmlarýna destek verdiler. Bu arada yaklaþýk 250 Kasýmpaþa taraftarý da karþýlaþmada takýmlarýna destek verdi. kat­lýk­tan­çýk­týk­tan­son­ra­bir­tür­lü­es­ki for­mu­nu­ya­ka­la­ya­ma­dý.­Fe­ner­bah­çe’de en­bü­yük­kor­ku,­zor­ga­li­bi­yet­le­rin­ar­dýn­dan­ge­len­ko­lay­maç­lar­i­çin­o­lu­þa­bi­KÜFÜRLÜ tezahürat yönetmeliði uyarýnca ceza sýnýrýnda olan F. BAHÇE'DE sakat futbolcularýn iyileþmesinin ardýndan maça le­cek­kon­san­tras­yon­kay­býy­dý.­An­cak Fenerbahçe’de, Kasýmpaþa maçý öncesi maçta küfürlü tezatam kadro çýkýldý. Gökhan Gönül, Emre, Dia ve Andre Santos, fut­bol­cu­la­rýn­mo­ti­vas­yo­nu,­ka­zan­ma hürat yapýlmamasý için büyük bir çalýþma yapýldý. Sarý-lacivertsaðlýk ekibinin yaptýðý programlar dahilinde karþýlaþmaya yehýr­sý­ve­az­min­den­zer­re­ka­dar­ge­ri­ye li ekip ýsýnmak için sahaya çýkarken, ‘’Küfür etme ettirtme, tiþtirildi. Fenerbahçe’de sarý kart cezalýsý Bekir, Kasýmpaþa magi­diþ­yok­tu.­Bu­ta­kým­ru­hu­ve­tri­bün kulübüne ceza getirtme’’ yazýlý pankartý taþýrken, tribünlerde, çýnýn kadrosunda yer almazken, yabancý kontenjanýna takýlan bir­lik­te­li­ði­bo­zul­ma­dý­ðý­sü­re­ce,­her ‘’Sevdamýza küfür engel olmasýn’’ yazýlý pankartlar asýldý. TaBilica ve Güiza yine 18 kiþilik kadronun dýþýnda kaldý. Aykut Koþey­da­ha­gü­zel­o­la­cak­gi­bi… raftarlarýn yazdýðý pankartlarda ise ‘’Küfür etme þampiyonlukcaman, cezasýný geçen hafta Beþiktaþ maçýnýn ardýndan tatan etme’’, ‘’Küfür etme ettirme’’ yazýlarý yer aldý. mamlayan Caner’i buna raðmen maç kadrosuna almadý.

Z

DERBÝYE DAMGA VURAN ALEX, KASIMPAÞA KÝLÝDÝNÝ DE AÇTI. DIA SKORU BELÝRLEDÝ. F. BAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LÝDER OLDU.

2 0

SAKATLAR ÝYÝLEÞTÝ

Messi: Ronaldo tam bir gol adamý FIFA Al­týn­Top­ö­dül­lü­Bar­ce­lo­na­lý­fut­bol­cu­Li­o­nel­Mes­si, en­bü­yük­ra­ki­bi­o­la­rak­gös­te­r i­l en­ Re­a l­ Mad­r id’den Cris­ti­a­no­ Ro­nal­do’nun­ “bir gol­a­da­mý”­ol­du­ðu­nu­ve­a­ra­la­rýn­da­ hiç­bir­ za­man­ so­run­ ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­ye­rek,­‘’Ne­re­de­o­lur­sa­ol­sun he­men­ u­yum­ sað­lý­yor­ ve­ gol­ a­tý­yor’’­ de­di. ‘’Bir­ Ma­ra­do­na­ ol­mak­ is­ti­yor­ mu­sun’’­ so­ru­su­na­i­se­Mes­si,­‘’Ar­jan­tin,­çok­u­zun­za­man­dýr­Di­e­go’nun­(Ma­ra­do­na)­ha­le­fi­ni­a­rý­yor...­A­i­mar,­Sa­vi­o­la...­A­ma­bir­ta­ne­Di­e­go­ol­du­ve­ay­ný­sý­ný­baþ­ka­bir­fut­bol­cu­da gör­mek­bir­ha­ta­o­lur.­O,­tek­ra­rý­ol­ma­ya­cak­bir­ki­þi­lik’’­ce­va­bý­ný­ver­di.

KÜFÜRE KARÞI UYARI

Mesut köyüne cami yaptýrýyor ÝSPANYA'NIN ün­lü­ku­lü­bü­Re­al­Mad­rid'de­oy­na­yan­ilk Türk­fut­bol­cu­su­ol­ma­ö­zel­li­ði­ni­ta­þý­yan­Me­sut­Ö­zil­a­ta top­ra­ðý­o­lan­Zon­gul­dak­i­li­Dev­rek­il­çe­si­Hý­þý­roð­lu­kö­yü­nü­u­nut­ma­dý.­Hý­þý­roð­lu­kö­yü­U­zun­A­li­Ma­hal­le­sin­de­ki­Ca­mi­nin­sos­yal­te­sis­le­ri­i­le­köy­me­zar­lý­ðý­ný yap­tý­rý­yor.­Me­sut­Ö­zil’in­de­de­si­Rý­fat­Ö­zil­1965­yý­lýn­da­Al­man­ya’ya­gi­den­ilk­Türk­ler­a­ra­sýn­da­yer­al­dý.­Al­man­ya’da­do­ðan­ve­Al­man­va­tan­da­þý­ol­ma­sý­na­rað­men­hiç­bir­za­man­a­ta­top­rak­la­rý­ný­u­nut­ma­dý.­Za­man­za­man­kö­yü­ne­gel­di­ði­ni­be­lir­ten­Köy­Muh­ta­rý­Ha­san­Sa­rý,­"Kö­yü­müz­Dev­rek­il­çe­si­ne­8­km­u­zak­lýk­ta­8­ma­hal­le­den o­lu­þan­bir­köy.­Kö­yü­müz­de­250­ha­ne­750­nü­fus­var.­Kö­yü­müz­den­böy­le­Dün­ya­ca­ün­lü­bir­fut­bol­cu­çýk­tý­ðý­i­çin­çok mut­lu­yuz.­Bi­ze­gu­rur­ve­ri­yor.­Me­sut­za­man­za­man­ge­lir, De­de­si­Rý­fat­Ö­zil’in­e­vin­de­ka­lýr­dý.­Kö­ye­gel­di­ðin­de­bi­zim­le o­tu­rur­ko­nu­þur­du.­Hiç­bir­za­man­bö­bür­len­me­di."­de­di.

2-1 Gurbetçi oyuncu, Bursa'dan sonra Eskiþehir'e de 2 gol attý. FOTOÐRAF: AA

Tosun, Antep’i taþýyor SPOR To­to­ Sü­per­ Lig’de­ Ga­zi­an­teps­por,­ sa­ha­sýn­da­ Es­ki­þe­hirs­por’u­ son­ haf­ta­la­rýn­ form­da­ is­mi­ Cenk­ To­sun’un­ at­tý­ðý gol­ler­le­2-1­yen­di.­Ma­çýn­3.­ve­37.­da­ki­ka­la­rýn­da­ra­kip­fi­le­le­ri ha­va­lan­dý­ran­Cenk,­ta­ký­mý­nýn­dev­re­a­ra­sý­na­2-0­ön­de­git­me­si­ni­sað­la­dý.­Ý­kin­ci­ya­rý­da­kar­þý­lýk­lý­ge­li­þen­a­tak­lar­son­ra­sý­87. da­ki­ka­da­ Ü­mit­ Ka­ran­ sko­ru­ 2-1’e­ ge­tir­di­ an­cak­ bu­ Es­ki­þe­hirs­por’un­pu­an­al­ma­sý­na­yet­me­di.­Bu­so­nuç­la­Ga­zi­an­teps­por­pu­a­ný­ný­40’a­çý­kar­týr­ken,­Es­ki­þe­hirs­por­32­pu­an­da­kal­dý. Ma­çýn­gol­le­ri­ni­a­tan­gur­bet­çi­yýl­dýz­Cenk­To­sun,­haf­ta­i­çin­de­Türk­Mil­lî­Ta­ký­mý­ný­seç­ti­ði­ni­a­çýk­la­mýþ­tý.

Ernst'in dizinde, Ferrari'nin ise diþinde aðrý bulunuyor. FOTOÐRAF: ARÞÝV

Ýdmana çýkamadýlar SPOR To­to­Sü­per­Lig­ve­U­E­FA­Av­ru­pa­Li­gi’nde­al­dý­ðý­kö­tü so­nuç­lar­se­be­biy­le­bü­yük­mo­ral­bo­zuk­lu­ðu­ya­þa­yan­Be­þik­taþ, MP­An­tal­yas­por­i­le­ya­rýn­oy­na­ya­ca­ðý­lig­ma­çý­nýn­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­ yap­tý­ðý­ an­tren­man­la­ sür­dür­dü.­ An­tren­ma­na,­ te­da­vi­si­ne A­vus­tral­ya’da­de­vam­e­di­len­Er­san­i­le­sol­di­zin­de­að­rý­sý­o­lan Ernst­ve­diþ­að­rý­sý­bu­lu­nan­Fer­ra­ri’nin­ka­týl­ma­dý­ðý­bil­di­ril­di. Sa­kat­lý­ðý­sü­ren­Ni­hat’ýn­ta­kým­la­bir­lik­te­ko­þu­ça­lýþ­ma­sý­na­ka­týl­dý­ðý,­an­cak­top­la­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­lar­da­yer­al­ma­dý­ðý­i­fa­de­e­dil­di.­ Schus­ter’in,­ ça­lýþ­ma­lar­ sý­ra­sýn­da­ za­man­ za­man­ o­yun­cu­la­rý­na­u­ya­rý­lar­da­bu­lun­du­ðu­kay­de­dil­di.

Del Piero’nun Juventus sevgisi JUVENTUS’UN kap­ta­ný­ A­les­san­dro Del­ Pi­er­ro,­ ku­lü­büy­le­ söz­leþ­me­si­ni­ u­zat­mak­ is­te­di­ði­ni­ ve­ boþ­ söz­leþ­me­ye­ im­za­ at­ma­ya­ ha­zýr­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ Del­ Pi­er­ro,­ ken­di­ in­ter­net­ si­te­sin­de­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da, ‘’Ha­ya­tým­da­ ilk­ kez­ Ju­ven­tus­ i­le­ boþ söz­leþ­me­ye­ im­za­ at­tým.­ So­nun­cu­su­nu­ da­ bu­ ku­lüp­le­ a­ta­ca­ðým’’­ di­ye ko­nuþ­tu.­ Ju­ven­tus’un­ renk­le­ri­ne ve­ ta­r af­t a­r ý­n a­ bü­y ük­ bir­ sev­g i­s i bu­lun­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­den­ 36­ ya­þýn­da­ki­ fut­bol­cu,­ pa­ra­nýn­ ö­nem­li ol­ma­dý­ðý­ný­ kay­det­ti.­ Gol­cü­ o­yun­cu, Ju­v en­t us­ for­m a­s ýy­l a­ þu­ a­n a­ ka­d ar 667­ma­ça­çýk­tý­ve­280­gol­at­tý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

SPOR YENÝLGÝ REKORU KIRDILAR! 23. haftada Ýstanbul BÞB’ye deplasmanda yenilerek toplam 11 maðlubiyete ulaþan G. Saray, bir sezondaki yenilgi rekorunu kýrarak tarihe geçti. Ligin bitimine 11 hafta kala 11 yenilgiye ulaþarak tarihinin yenilgi açýsýndan en kötü sezonunu yaþayan sarýkýrmýzýlýlar, ligde geride kalan 52 sezonda en fazla 10 kez maðlup olmuþtu. Sarý-kýrmýzýlý takým ligi 7. olarak bitirdiði 1969-70, 11. sýrada tamamladýðý 1981-82 ve 6. sýrada bitirdiði 2003-04 sezonlarýnda 10’ar maðlubiyet almýþtý. G. Saray, 1967-68, 197980, 1980-81, 1984-85, 1989-90 ve 2008-09 sezonlarýnda ise ligi 9’ar maðlubiyetle bitirmiþti. Ligde geçen sezon 8 kez maðlup olan ‘’Cim Bom’’, 1963-64, 1973-74, 1974-75, 1991-92, 1995-96 ve 2006-07 sezonlarýnda da 8’er maðlubiyetle almýþtý.

GALATASARAY’DAN DAUM AÇIKLAMASI GALATASARAY Kulübü, dün bir gazetede ''Galatasaray Daum'a gitti'' baþlýðýyla çýkan haberi yalanladý. Kulübün resmi internet sitesindeki açýklamada, haberin içeriðinde yer alan iddialarýn gerçek dýþý olduðu ifade edilerek, ''Kulübümüzün bu konuda bir tasarrufu ve giriþimi hiçbir þekilde olmamýþtýr'' denildi.

ÝBB ÝLK KEZ GALÝP!

15

HABERLER

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ý 3-1 maðlup ederek, bir ilki gerçekleþtirdi. Süper Lig’e çýktýðý 2007-08 sezonundan itibaren ‘’Üç Büyükler’’den Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ý yenen, ancak daha önce Galatasaray’ý maðlup edemeyen lacivert-turunculular, sarý-kýrmýzýlý ekip karþýsýnda ilk galibiyetlerini aldýlar. Ýstanbul ekibi, 4. sezonunu geçirdiði ligde, Galatasaray ile daha önce yaptýðý 7 maçýn, 5’ini kaybedip 2 maçtan da beraberlik çýkarmýþtý.

Miller, Bucaspor maçýnda takýmýnýn 2. golünü kaydetti.

MÝLLER GOL ATARSA BURSASPOR KAZANIYOR n BURSASPOR, devre arasýnda Glasgow Ranges takýmýndan transfer ettiði Kenny Miller'in gol attýðý maçlarda puan kaybý yaþamadý. Bu sezonu da zirvede bitirmek isteyen geçen yýlýn þampiyonu Bursaspor'un devre arasýnda büyük umutlarla transfer ettiði Kenny Miller, takýmýna puan kazandýrmaya devam ediyor. Ligin ikinci yarýsýnda transfer edilen ve Ertuðrul Saðlam'ýn vazgeçilmez oyuncularý arasýna girmeyi baþaran Miller, Bucaspor maçýnda attýðý golle galibiyette önemli rol oynadý.

HÜSEYÝN AVNÝ AKER'DE ZORLU 90 DAKÝKA NEILL’IN YERÝNE MUSTAFA SARP OYNADI —

Galatasaray’da teknik direktör Gheorghe Hagi, 1-0 kazanýlan Bucaspor maçýndan sadece 1 oyuncuyu zorunlu olarak deðiþtirdi. Rumen çalýþtýrýcý, sarý kart cezasý sebebiyle oynayamayan Neill’in yerine Mustafa Sarp’a ilk 11’de yer verdi. Stoperde Servet’in yanýnda Cana’yý oynatan Hagi, Mustafa’ya ise ön libero mevkiinde þans tanýdý. Uzun süredir sakatlýðý sebebiyle forFOTOÐRAFLAR: AA ma giyemeyen Pino maç kadrosuna dahil edilirken, cezasýný tamamlayan Ayhan da yedekler arasýnda yer aldý.

Bir varmýþ, bir yokmuþ! ARENA’DA 3’TE 3 YAPAN CÝMBOM, DEPLASMANDA KAYBETMEYE DEVAM EDÝYOR. BELEDÝYE KARÞISINDA BAROS’LA ÖNE GEÇEN SARI-KIRMIZILILAR, ÝKÝNCÝ YARIDA YEDÝÐÝ GOLLERLE OLÝMPÝYAT’TA DA HÜSRAN YAÞADI. LÝGDE bir türlü istikrarlý sonuçlar alamayan ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesypor’a 3-1 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray, 6. haftadan sonra oynadýðý maçlarda üst üste 2 maç kazanmayý baþaramadý. En son, ligin 3. haftasý ile 6. haftasý arasýnda Eskiþehirspor, Gaziantepspor ve Bucaspor’u yenerek üst üste 4 galibiyet alan ‘’Cim bom’’, 7. haftadan sonra üst üste galibiyet elde edemedi. Ýkinci yarýda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da oynadýðý bütün maçlarý kazanan Galatasaray, dýþ sahada oynadýðý maçlarý ise kaybetti. Ýç sahada yaptýðý Sivasspor, Eskiþehirspor ve Bucaspor maçlarýný kazanan sarý-kýrmýzýlýlar, deplasmanda ise Bursaspor, Gaziantepspor ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’a yenilmekten kurtulamadý. Galatasaray, deplasmanda son oynadýðý 3 maçta yenilirken, 4 maçtýr da dýþ sahada kazanamadý.

ÝBB, 58 HAFTA SONRA PENALTI KAZANDI! Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, ligde 58 maç sonra penaltý atýþý kazandý. ÝBB, ligde en son 2008-2009 sezonunun 32. haftasýnda Ýstanbul’da 1-0 kazandýðý Kayserispor maçýnda penaltý kazanmýþtý. O atýþý kaçýran Ýbrahim Akýn, 58 hafta sonra kazanýlan penaltý atýþýný kullanýp, Galatasaray karþýsýnda takýmýnýn 3. golünü attý.

3 1

n TRABZONSPOR ile Kayserispor, bugün Hüseyin Avni Aker Stadý'nda yapacaklarý maç ile birlikte ligde 30. kez karþý karþýya gelecek. Yunus Yýldýrým'ýn yöneteceði karþýlaþma saat 19.00'da baþlayacak. Ýki takým arasýnda bugüne dek yapýlan 29 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 18-5 üstünlüðü bulunuyor. Taraflar, 6 karþýlaþmada sahadan beraberlikle ayrýldý. Trabzonspor 51 kez rakip fileleri havalandýrýrken, kalesinde 27 gol gördü. Hüseyin Avni Aker Stadý'nda rakibine hiç maðlup olmayan bordo-mavililer, Trabzon'daki 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik aldý. Karadeniz ekibi, evinde 33 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

BUCA’DA SERÝ SONU n SPOR Toto Süper Lig’de düþme hattýndan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor, Yeni Buca Stadý’ndaki 3. maçýnda ilk maðlubiyetini Bursaspor karþýsýnda aldý. Ligin ikinci devresinde düþme hattýndaki rakipleri Kasýmpaþa ve Konyaspor’u Yeni Buca Stadý’nda yenmeyi baþaran Bucaspor, Yeni Buca Stadý’nda 3. maçýnda, zirve mücadelesi yapan Bursaspor’a maðlup oldu. Ligde oynadýðý her iki maçta da Bursaspor’dan puan alamayan Bucaspor, bu sezon Beþiktaþ ve Galatasaray’dan da puan alamamýþtý.

OLÝMPÝYAT Oðuzhan «« Kus «« Can «« Metin «« Ekrem ««« Cihan «« Mahmut ««« (Dk. 77 Efe «) Holmen ««« G. Süzen «« (Dk. 67 Ali «) Ý. Akýn ««« (Dk. 85 Ýskender «) G. Ünal «««

Fýrat Aydýnus Orkun Aktaþ Adil Sinem

Sarý Kartlar: Dk. 30 Kus, Dk. 59 Holmen, Dk. 78 Ali (ÝBB), Dk. 85 Serkan, Dk. 90 Pino (GS)

Zapata « Serkan « Cana « Servet «« Çaðlar «« Sabri « (Dk. 76 Yekta «) Mustafa « Culio «« Kazým « (Dk. 90 1 Emre Çolak ?) Stancu « (Dk. 80 Pino «) Baros ««

Goller: Dk. 32 Baros (GS), Dk. 61 Holmen, Dk. 66 ve 76 (p) Ý. Akýn (ÝBB)

KARABÜK’ÜN STADI 14 BÝN KÝÞÝLÝK OLACAK

BAROS, ÝBB’YE 6. GOLÜNÜ ATTI—

Galatasaray’ýn Çek yýldýzý Milan Baros, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’a karþý bu sezon 4’üncü, toplamda 6. golünü attý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor’a karþý takýmýnýn tek golüne imza atan Baros, bu sezon ilk yarýda da takýmýnýn 3-1 kazandýðý maçta 3 gol birden atmýþtý. Çek futbolcu, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarýnda da Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçlarýnda 1’er gol kaydetmiþti.

n SPOR Toto Süper Lig’de mücadele eden Kardemir Karabükspor’un maçlarýný oynadýðý Necmettin Þeyhoðlu Stadý’nýn kapasitesini artýrma çalýþmalarý sürüyor. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, ‘’Stadýmýzýn yenilenmesi takýmýmýzý da etkilemeyecek þekilde sürdürülüyor, 2013’de bitecek. Tamamlandýðýnda ilimize ve takýmýmýza yakýþýr stat sahibi olacaðýz. Stadýmýz 14 bin kiþilik olacak’’ þeklinde konuþtu.

ESKÝ TOTTENHAMLI ÖLDÜ n TOTTENHAM’IN eski savunma oyuncularýndan Dean Richards’ýn 36 yaþýnda öldüðü bildirildi. Son olarak Wolverhampton Wanderers’ýn formasýný giyen Richards’ýn, uzun süredir mücadele verdiði ciddi bir hastalýða yenik düþtüðü ve dün sabah hayatýný kaybettiði belirtildi. Richards, 2001 yýlýnda, 11,3 milyon dolar karþýlýðýnda Southampton’dan Tottenham’a transfer olmuþtu.

HOWARD'TAN 40 SAYI n NBA'DE Orlando Magic, Amway Center'da aðýrladýðý Oklahoma City Thunder'ý 111-88 yendi. Dwight Howard, 40 sayý 15 ribaund ile yine takýmýný sýrtlayan isim olurken, Hidayet Türkoðlu maçý 7 sayý 10 asist ile tamamladý. Jason Richardson 17, J.J. Redick 16 sayýyla galibiyete katkýda bulundu. Magic bu sonuçla son 4 maçtaki 3. galibiyetini almýþ oldu. Thunder'da ise Kevin Durant, 23 sayý 16 ribaund ile ''double double'' yaptý. Russell Westbrook 18, James Harden 16 sayýyla oynadý.

SPOR EKRANINDA BUGÜN 13:00 Bornova Bld – BJK Cola Turka (BBL) / Spormax 13:30 Giresunspor-Gaziantep BB / TRT 6 13:30 Güngören Belediyespor-Ç.Rizespor / TRT 5 13:30 Tavþanlý Linyitspor-Adanaspor / TRT 1 14:00 Karabükspor-Konyaspor / Digi Kanal 15:30 West Ham-Liverpool / Spormax 15:30 PSV-Ajax / Beyaz TV 16:00 Cagliari-Lazio / TV8 16:30 E.Frankfurt-Stuttgart / TRT HD & TRT 3 17:00 Manchester City-Fulham / Spormax 17:00 Sivasspor-Manisaspor / Digi Kanal 17:30 Fenerbahçe – MEF Okullarý (Voleybol) / Sports tv 18:00 Arsenal-Birmingham / NTV Spor (Carling Cup) 18:00 PSG-Toulouse / Kanal A 19:00 Trabzonspor-Kayserispor / Lig TV 19:00 Denizlispor-Mersin Ýdman Yurdu / TRT 1 19:30 W.Bremen-Leverkusen / TRT HD & TRT 3 21:45 Sampdoria-Inter / TV8 & Spormax 22:00 Lille-Lyon / Kanal A 22:00 A.Bilbao-Valencia / NTV Spor

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

27 ÞUBAT 2011 PAZAR

Biliþim suçlarýna sanal devriye

Akdeniz yükseliyor n ÝS PAN YA De niz bi lim le ri Enstitüsü, 20. yüzyýlda, Akdeniz’in deniz seviyesinin 19. yüzyýla göre 20 santimetre yükseldiðini açýkladý. Enstitünün açýkladýðý bir araþtýrma sonuna göre, özellikle son 10 yýlda Akdeniz’in deniz seviyesinde ani bir artýþ gözüktüðü vurgulanarak, neredeyse deniz seviyesinin yýllýk 3 milimetre ortalamayla yükseldiði bildirildi. Akdeniz’in deniz seviyesinde son 10 yýlda görülen yüksek artýþýn diðer yýllara göre hemen hemen iki kat fazla olduðu belirtildi. 20. yüzyýlda Akdeniz’deki diðer deðiþiklikler ise deniz sýcaklýðýnýn ortalama 0,8 derece artmasý ve tuzluluk oranýnýn da yükselmesi olarak açýklandý.

Uçhisar’ýn gelir kapýsý KAPADOKYA böl­ge­sin­de­dün­ya­nýn­ilk­ta­biî gök­de­le­ni­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­len­Nev­þe­hir’in mer­kez­il­çe­ye­bað­lý­Uç­hi­sar­bel­de­sin­de­ki­ta­ri­hî­Uç­hi­sar­Ka­le­si’nden­700­bin­TL­ge­lir­el­de e­dil­me­si­bek­le­ni­yor.­Uç­hi­sar­Ka­le­si,­Ka­pa­dok­ya­böl­ge­si­nin­a­na­gi­riþ­bö­lü­mün­de­yer­a­lan­ve­M.Ö.­3000’li­yýl­lar­da­Hi­tit­ler’den­i­ti­ba­ren­sa­vun­ma­a­maç­lý­o­la­rak­da­kul­la­ný­lan­179 met­re­yük­sek­li­ðe­sa­hip­ta­bi­o­lu­þu­muy­la­dik­kat­le­ri­çe­ki­yor.­Ka­le;­sý­ðý­nak­lar,­yer­le­þim­a­lan­la­rýn­da­bir­bi­ri­ne­geç­me­yi­ko­lay­laþ­tý­rý­cý­yer­al­tý

BÝLÝÞÝM YOLUYLA ÝÞLENEN SUÇLAR BÜRO AMÝRLÝÐÝ EKÝPLERÝ, 24 SAAT SÜRDÜRDÜÐÜ SANAL DEVRÝYE HÝZMETÝYLE KÝÞÝLERÝN ZARAR GÖRMEDÝÐÝ SANAL DÜNYA ORTAMI ÝÇÝN ÇALIÞIYOR. ÝSTANBUL A­sa­yiþ­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­Bi­li­þim­Yo­luy­la­Ýþ­le­nen­Suç­lar­Bü­ro­A­mir­li­ði e­kip­le­ri,­24­sa­at­sür­dür­dü­ðü­sa­nal­dev­ri­ye hiz­me­tiy­le­ki­þi­le­rin­za­rar­gör­me­di­ði­bir sa­nal­dün­ya­or­ta­mý­i­çin­ça­lý­þý­yor.­Bi­li­þim Yo­luy­la­Ýþ­le­nen­Suç­lar­Bü­ro­A­mir­li­ði­ve­ri­le­rin­den­e­din­di­ði­bil­gi­ye­gö­re,­Ýs­tan­bul A­sa­yiþ­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­bün­ye­sin­de­2005 yý­lýn­da­ku­ru­lan­bi­rim,­bi­li­þim­yo­luy­la­iþ­le­nen,­müs­teh­cen­lik,­ku­mar,­ha­ka­ret,­teh­dit,­söv­me,­þan­taj­gi­bi­suç­la­ra­i­liþ­kin­mað­dur­la­rýn­þi­kâ­yet­le­ri­ve­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­lýk­la­rý­ta­ra­fýn­dan­gön­de­ri­len­so­ruþ­tur­ma ev­rak­la­rý­ü­ze­rin­de­yo­ðun­la­þý­yor.­Ýn­ter­net ü­ze­rin­de­ki­suç­un­su­ru­o­luþ­tu­ra­bi­le­cek ko­nu­la­ra­i­liþ­kin­‘’sa­nal­dev­ri­ye’’­a­dý­al­týn­da 24­sa­at­de­ne­tim­ler­ya­pan­bi­rim,­ö­zel­lik­le ço­cuk­is­tis­ma­rý­ve­ben­ze­ri­ko­nu­la­ra­i­liþ­kin­in­ter­net­si­te­le­ri­ne­gi­ren­ki­þi­le­ri­be­lir­le­yip,­in­ter­net­ü­ze­rin­de­ki­iþ­lem­le­ri­ni­ta­ki­be a­lý­yor.­Bi­rim,­bu­þe­kil­de­her­ke­sin­kul­lan­dý­ðý,­ki­þi­le­rin­za­rar­gör­me­di­ði­bir­sa­nal dün­ya­or­ta­mý­sað­la­ma­yý­a­maç­lý­yor.­Ya­pý­lan­þi­kâ­yet­le­re­i­liþ­kin­fa­il­le­ri­be­lir­le­mek­i­çin­Di­ji­tal­De­lil­Ýn­ce­le­me­La­bo­ra­tu­va­rý’nda­suç­ta­kul­la­ný­la­bi­len­bil­gi­sa­yar,­CDDVD­gi­bi­bil­gi­sa­yar­ek­len­ti­le­ri,­flash­bel­lek,­ha­ri­ci­hard­disk­ve­cep­te­le­fo­nu­ü­ze­rin­de­in­ce­le­me­ya­pan­bi­rim,­son­5­yýl­da ya­pý­lan­6­bin­160­þi­kâ­yet­ten­4­bin­745’i­ni ay­dýn­la­týr­ken,­bu­ko­nu­la­ra­i­liþ­kin­3­bin­45 þüp­he­li­hak­kýn­da­gö­zal­tý­iþ­le­mi­yap­tý.­Bi­rim­ta­ra­fýn­dan­son­2­yýl­da­i­se­þi­kâ­yet­le­rin yüz­de­95’i­ay­dýn­la­týl­dý.­Ýstanbul / aa

2011 yýlýnda Uçhisar Kalesi'nin ziyaretçi sayýsýnýn 200 bin, gelirin de 700 bin TL olarak gerçekleþmesi bekleniyor.

tü­nel­le­ri,­þa­rap­ü­re­tim­a­la­ný,­de­po,­ki­ler,­a­hýr i­le­in­san­la­rýn­nor­mal­hayatý­ný­sür­dü­ðü­tüf­ka­ya­ya­o­yu­lu­500’e­ya­kýn­me­kâ­ný­i­çin­de­ba­rýn­dý­rý­yor.­Ka­le­nin­böl­ge­nin­tu­rizm­de­ki­ye­ri­ve ko­nu­mu­her­ge­çen­gün­ar­tý­yor.­Ge­çen­yýl­134 bin­yer­li­ve­ya­ban­cý­tu­rist­zi­ya­ret­le­rin­den­el­de e­di­len­ge­lir­458­bin­TL­o­la­rak­öð­re­nil­di.­2011 yý­lý­i­çe­ri­sin­de­de­Uç­hi­sar­Ka­le­si’nin­zi­ya­ret­çi sa­yý­sý­nýn­200­bi­ne,­el­de­e­di­len­ge­li­rin­de­700 bin­TL­o­la­rak­ger­çek­leþ­me­si­nin­bek­le­nil­di­ði­i­fa­de­e­dil­di. Nevþehir / cihan

Aydýnlý’ya Ýngiltere’den ceza

Soðuk hava gönderdeki bayraðý dondurdu

SANAL ORTAMDAKÝ SUÇLAR BÝLÝÞÝM Yoluyla Ýþlenen Suçlar Büro Amirliði, sanal ortamda sýklýkla rastlanan, ‘’internette baþkasýnýn adýna elektronik mail adresi ve profil oluþturulmasý’’, ‘’biliþim sistemine girme ve verileri ele geçirme’’, ‘’elektronik mail adresini ve internet profilini þifresini kýrarak ele geçirme’’, ‘’Ýnternet yoluyla hakaret, tehdit, iftira, þantaj ve taciz içerikli mesaj gönderilmesi’’, ‘’Ýnternette kiþisel bilgilerin paylaþýlmasý’’, ‘’Ýnternet yoluyla dolandýrýcýlýk’’ ve ‘’çocuk istismarý’’ ve ‘’müstehcen yayýnlar’’la mücadele ediyor. Suçun tesbiti halinde, baðlantý bilgileri ait olduklarý ilgili internet servisi saðlayýcýsýndan kullanýcýlarýn açýk kimliklerine ve adres bilgilerine ulaþýlarak, þüpheliler hakkýnda iþlem yapýlýyor. Uluslar arasý bir suç unsuruna rastlanmasý halinde de Ýnterpol Daire Baþkanlýðý ile ortak çalýþýlarak þüphelilere ulaþýlýyor.

n TEKÝRDAÐ’IN Çorlu ilçesinde þid det li rüz gâr dan do la yý Çorlu Belediye Konutlarý bölgesin de bu lu nan Mek ke Ca mi i’nin göndere çekili bayraðý, donarak göndere yapýþtý. Bayraðýn üzerini 1 santimetre kalýnlýðýnda buz kapladý. Cuma Namazý çýkýþýnda, gönderinin ucunda donan bayraðý gören vatandaþ þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Vatandaþlar havanýn çok soðuk olduðunu, ilk kez donan bayrak gördüklerini belirtti. Camiden çýkan bir vatandaþ aþýrý rüzgâra raðmen güçlükle, donan bayraðý biraz uðraþ verdikten sonra aþaðýya çekip üzerindeki buzlarý temizleyerek tekrar göndere çekti. Bayrak tekrar gön der de dal ga lan ma ya baþladý. Bayraðýn devamlý dalgalanmasý gerektiðini belirten Murat Akýn ‘’Bayraðýmýzýn dalgalanmasý bize gurur veriyor. Bay ra ðý öy le don muþ o la rak görünce hemen gönderden aþaðý indirip buzlarýný temizledim, yeniden göndere çektim’’ dedi. Tekirdað / cihan

Çin nüfusu yaþlanýyor n 1 MÝLYAR 300 milyon nüfuslu Çin’de 60 yaþýný geçenlerin sayýsýnýn 2015 yýlýnda 216 milyonu aþacaðý bildirildi. Çin Vatandaþlýk Ýþleri Bakaný Li Ligou, ülkenin güneybatýsýndaki Yunnan e ya le ti nin mer ke zi Kun ming þehrinde düzenlenen toplantýda, 60 yaþýn üzerindekilerin sayýsýnýn yýlda ortalama 8 milyon kiþi arttýðýný belirtti. Ayný zamanda Ulusal Yaþlanma Komitesinin Baþkan Yardýmcýsý olan Bakan Li, “önümüzdeki 5 yýl içinde nüfusun yaþlanmasý sorununun ciddileþeceðini” söyleyerek, yaþlý nüfusun artýþ oranýnýn nüfus artýþ oranýný geçeceðine iþaret etti. Þinhua haber ajansý, Li’nin 2015 yýlýnda 80 yaþýn üzerindekilerin sayýsýnýn 24 milyonu bulacaðýný aktardý. Pekin / aa

Mehmet Ali Ergün

Ýngiltere'den trafik cezasý gelen Ergün, 10 yýl önce nüfus cüzdaný verdiði akrabasýndan þüpheleniyor.

ÝNGÝLTERE polisi, arabasý ve ehliyeti olmayan Aydýn’ýn Söke ilçesinde yaþayan Mehmet Ali Ergün’ü trafik ihlâli yapmakla suçladý. Söke ilçesine baðlý Baðarasý beldesinde oturan 50 yaþýndaki Ergün’e, Ýngiltere’nin Northumbria Polisi’nin gönderdiði uyarý yazýsý 3 Þubat 2011 tarihinde ulaþtý. Yazýda, trafik ihlâlinin bir daha yaþanmasý halinde bin pounda kadar cezai iþlem uygulanacaðý belirtilen yazýyý gören Ergün büyük þaþkýnlýk yaþadý. Ergün, hayatý boyunca Aydýn dýþýna çýkmadýðýný belirterek, þunlarý söyledi: ‘’Kendime ait bir bisikletim bile olmazken, Ýngiltere’den lüks bir otomobille, bu ülkede trafik ihlâli yaptýðýma ve bir daha tekrar edersem bin pounda kadar cezai iþlem uygulanabileceðine iliþkin ceza uyarýsý geldi.’’ Yasal yollara baþvuracaðýný söyleyen Ergün, ‘’Yaklaþýk 10 yýl önce nüfus cüzdanýmý bir akrabama vermiþtim. Yüzde 90 bu kiþiden þüpheleniyorum’’ dedi. Aydýn / aa

‘Dikensiz gül’ gerçek oldu ‘’DÝKENSÝZ gül­bah­çe­si’’­söy­le­mi­ger­çek­o­lu­yor.­ Sü­ley­man­De­mi­rel­Ü­ni­ver­si­te­si­(SDÜ) Zi­ra­at­Fa­kül­te­si­Ta­rým­sal­Bi­yo­tek­no­lo­ji­Bö­lü­mün­de­la­bo­ra­tu­var­or­ta­mýn­da­ya­ba­ni­gül­ler­den­di­ken­siz­gül­ü­re­til­di.­SDÜ­Zi­ra­at­Fa­kül­te­si­Bi­yo­tek­no­lo­ji­A­na­bi­lim­Da­lý­öð­re­tim ü­ye­si­Yrd.­Doç.­Dr.­Yu­suf­Can­lý,­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­di­ken­siz­gül­ü­re­ti­mi ko­nu­sun­da­yak­la­þýk­bir­yýl­dýr­la­bo­ra­tu­var­da ça­lýþ­týk­la­rý­ný­ve­ya­ba­ni­gül­ler­den­di­ken­siz

gül­ü­ret­me­yi­ba­þar­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­Can­lý, ‘’Ya­ba­ni­gül­ler­le­ger­çek­leþ­tir­di­ði­miz­ça­lýþ­ma­yý­Is­par­ta­gü­lü­ne­en­teg­re­e­de­ce­ðiz.­A­ma­cý­mýz,­dün­ya­par­füm­fir­ma­la­rý­na­gül­ya­ðý­e­san­sý­su­nan­Is­par­ta­gü­lü­nü­di­ken­siz­ü­ret­mek’’­de­di.­Di­ken­siz­gül­pro­je­si­ni­Is­par­ta gü­lü­ka­rak­te­ri­ne­en­teg­re­et­me­ça­lýþ­ma­sý­ný sür­dür­dük­le­ri­ni­i­fa­de­den­Can­lý,­bu­nu­ba­þa­ra­bil­dik­le­ri­tak­dir­de­ger­çek­a­maç­la­rý­na­u­laþ­mýþ­o­la­cak­la­rý­ný­kay­det­ti.­ Isparta / aa

Tayvanlýlara bu hediyeleri vermeyin n TAYVAN pazarýna girmek isteyen iþ adamlarýnýn verecekleri hediyelere dikkat etmesi gerekiyor. Ýh ra ca tý Ge liþ tir me E tüd Merkezi (ÝGEME) tarafýndan hazýrlanan ‘’Tayvan Ülke Raporu’nda, hediye verilmesinin Tayvan’da karþýlýklý iliþkilerin geliþmesinde önem taþýdýðý belirtildi. Asla verilmemesi gereken hediyelere vurgu yapýlan raporda, Tayvan kültüründe geleneksel olarak gözyaþý ve ölümü temsil ettiði için krizantem baþta olmak üzere asla saat, mendil, þemsiye ve beyaz çiçeklerin verilmemesi gerektiði kaydedildi. Ýliþkiyi ve baðlantýyý kesme anlamý taþýdýðý için býçak gibi keskin aletlerin de verilmemesi gereken hediyeler arasýnda yer aldýðý bildirildi. Ankara / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

27 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 27 Şubat 2011 baskısı