Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

YILIMIZI MESAJLARIYLA KUTLADILAR

42.

Yazar Ahmet Þahin: Yeni Asya mektebinden yetiþtik uÇok istediðim halde, Ankara seyahatim sebebiyle aranýzda bulunamadýðýmdan mütessirim. Yeni Asya bizim ilk göz aðrýmýz, ilk gözyaþlarýmýzdýr. Bizler bu mektepten yetiþtik. Bu okula çok þey borçluyuz.

Memur-Sen Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Yeni Asya mazlumlarýn sesi uMazlumlarýn ve haksýzlýða uðrayanlarýn sesi olmasý, demokrasiden yana taraf olmasý, darbelere ve darbecilere karþý duruþu ile Yeni Asya’nýn yayýnlarýný takdirle izliyor, 42. yayýn yýlýnýzý tebrik ediyoruz.

GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42

www.yeniasya.com.tr

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

SAYI: 14.725

GÝDERAYAK KATLÝAM “KAÇMADIM, BURADAYIM” DÝYEN KADDAFÝ'NÝN PARALI ASKERLERÝ, BAÞKENTÝ KAN GÖLÜNE ÇEVÝRDÝ. SOKAKLAR CESET DOLU. GÖRGÜ ÞAHÝTLERÝ, OLANLARI “KATLÝAM” OLARAK NÝTELÝYOR. RASTGELE ATEÞ AÇIYORLAR

ORTADOÐU UZMANI GAZETECÝ:

u­ Libya'nýn BM Daimî Temsilci Yardýmcýsý Ýbrahim Dabaþi, Kaddafi rejiminin halka karþý soykýrým yapmaya baþladýðýný söylerken, Trablus'un iki dýþ mahallesinde yaþananlarýn görgü þahitleri, silâhlý kiþilerin rastgele ateþ açtýðýný, ölenler arasýnda kadýnlarýn da olduðunu belirttiler ve olaylarý “katliam” olarak nitelediler.

Kaddafi rejimi çöktü uThe Independent gazetesinin deneyimli Ortadoðu muhabiri Robert Fisk, “Trablus’un zorbasý” olarak nitelediði Kaddafi ile ilgili yazýsýnda Kaddafi rejiminin “silâh sesleri ve a lev ler a ra sýn da çök tü ðü nü” yazdý. Times gazetesi de “Lânet ola sý Al bay” man þe tiy le, “Ba tý nýn Kaddafi’ye, gecikmeksizin görevi býrakmasý için baský yapmasý gerektiðini” belirtti. Haberi sayfa 7’de

ÝNSANLAR EVLERÝNE SIÐINDI u­ Trablus'ta, sokaklarda güvenlik güçleri tarafýndan öldürülen göstericilere ait çok sayýda ceset bulunduðu bildirilirken, eylemcilerin vurularak öldürülmesi ve güvenlik güçlerinin sokaða çýkan herkesin vurulacaðý yönündeki uyarýlarý üzerine kent sakinlerinin evlerine sýðýndýðý haberleri geliyor. Haberi sayfa 7’de

Mübarek gitti, hükümeti de gitsin Mýsýr, Refah geçiþini açtý u Mýsýr, Gazze Þeridi ile arasýndaki Refah geçiþ noktasýný çift yönlü olarak açtý. Mýsýr’da meydana gelen gösterilerin ardýndan kapatýlan Refah kapýsý, yaklaþýk üç haftadýr kapalý tutuluyordu. 7’de

uMýsýr’daki “online demokrasi eylemcileri,” çok fazla “eski yüz” içerdiðini söyledikleri geçici hükümetin istifa etmesini istiyor. Sosyal paylaþým sitesi Facebook’un bir sayfasýnda, “Tahrir Meydanýna geri dönüyoruz ve orada kalacaðýz. Yüksek Askerî Konsey, istediðini yapmasý için geride Mübarek’in hükümetini býraktý” deniliyor. Haberi sayfa 7’de

YAÞzedelerden

Yeni Zelanda 6.3’le sarsýldý

7 talep uAdaleti Savunanlar Derneði Konya Þube Baþkaný Mehmet Kanmaz, YAÞ maðdurlarýnýn istenmeyen durumlarla karþýlaþmamasý için tasarýdaki yedi noktanýn deðiþtirilmesinin hayatî önem taþýdýðýný bildirdi.

Baþsavcý Engin, Ýstanbul Ýstinaf Mahkemesine uHSYK, 9 bölgede kurulmasý kararý alýnan isti naf mah ke me le ri nin baþsavcýlarýný belirledi. Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Ýstanbul Bölge Ad li ye Mah ke me si Cumhuriyet Baþsavcýsý oldu. Haberi sayfa 5’te ISSN 13017748

ÝÞTE O 7 TALEP 1

uYeni Zelanda’nýn 6,3 büyüklüðünde depremle sarsýlan ikinci büyük kenti Christchurch’te olaðanüstü hal ilan edildi. Yaklaþýk 200 kiþinin enkaz altýnda olduðu sanýlýrken, ilk bilgilerde 65 olarak açýklanan ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor. Haberi sayfa 7’de

2 3 4 6.3 þiddetinde sallanan Yeni Zelanda’nýn Christchurch þehrindeki Tazmanya gölüne, depremin etkisiyle buzul parçalarý girdi. FOTOÐRAFLAR: AA

5 6

SEÇÝM TARÝHÝ 12 HAZÝRAN/5’te

7

Maðduriyetin yasama organýnca çözülmesi gerekir. Baþvurularýn kabul veya reddine MSB komisyonu karar vermemeli. Kararlar için AYÝM yerine özel bir idare mahkemesi yetkilendirilmeli. Maðdurlarýn engellenen özlük haklarýnýn verilmesi gerekir. Maðdurlara emekli edildiði rütbe ve kýdemine uygun kimlik kartý düzenlenmeli. Daha önce yapýlmýþ ödemeler verilecek ikramiyeden mahsup edilmeli, Ýliþik kesilme tarihinden kanunun çýktýðý tarihe kadar olan maaþ ve tazminatlarýn toplamý ödenmeli. Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

LAHÝKA

Medeniyet ve hürriyet âlem-i insaniyette galebe çalmaya baþladý .

S

ual: Hey­hât!­ Bi­ze­ te­sel­lî­ ve­ren­ þu­ ul­vî­ e­me­li­ ye’se in­ký­lâp­et­ti­ren­ve­et­ra­fý­mýz­da­ha­ya­tý­mý­zý­ze­hir­len­dir­mek­ve­dev­le­ti­mi­zi­par­ça­par­ça­et­mek­i­çin­a­ðýz­la­rý­ný­ aç­mýþ­ o­lan­ o­ müt­hiþ­ yý­lan­la­ra­ ne­ di­ye­ce­ðiz? Ha­þi­ye-1

Cevap: Kork­ma­yý­nýz.­ Me­de­ni­yet,­ fa­zi­let,­ hür­ri­yet­ â­lem-i in­sa­ni­yet­te­ga­le­be­çal­ma­ya­baþ­la­dý­ðýn­dan,­biz­za­ru­re­te­ra­zi­nin­ö­te­ki­yü­zü­þey’en­fe­þey’en­ha­fif­le­þe­cek­tir.­Farz-ý­mu­hal o­la­rak,­Al­lah­et­me­sin,­e­ðer­bi­zi­par­ça­par­ça­e­dip­öl­dür­se­ler,

e­min­o­lu­nuz,­biz­yir­mi­o­la­rak­ö­le­ce­ðiz,­üç­yüz­o­la­rak­di­ri­le­ce­ðiz.­Ba­þý­mýz­dan­re­zâ­il­ve­ih­ti­lâ­fa­týn­gu­ba­rý­ný­sil­kip,­ha­ki­kî­ mü­nev­ver­ ve­ müt­te­hid­ o­la­rak­ ker­vân-ý­ be­nî­ be­þe­re pîþ­dâr­lýk­ e­de­ce­ðiz.­ Biz,­ en­ þe­dit,­ en­ ka­vî­ ve­ en­ bâ­kî­ ha­ya­tý in­taç­e­den­öy­le­bir­ö­lüm­den­kork­ma­yýz.­Biz­öl­sek­de­Ýs­lâ­mi­yet­sað­ka­lýr.­O­mil­let-i­kud­si­ye­sað­ol­sun.­ Fe­kül­lü­â­tin ka­rîb­(Gel­me­si­mu­hak­kak­o­lan­her­þey,­u­zak­ta­ol­sa­ya­kýn­dýr­/­Ha­dis-i­þe­rif,­Ýbn-i­Ma­ce,­Mu­kad­de­me:­7/46) Sual: Gayr-ý­müs­lim­ler­le­na­sýl­mü­sa­vi­o­la­ca­ðýz?­ Cevap: Mü­sa­vat­i­se,­fa­zi­let­ve­þe­ref­te­de­ðil­dir,­hu­kuk­ta­dýr.­Hu­kuk­ta­i­se­þah­ve­ge­dâ­bir­dir.­A­ca­ba­bir­þe­ri­at,­ka­rýn­ca­ya­bi­le­rek­a­yak­bas­ma­yý­nýz­de­se,­tâ­zi­bin­den­men­et­se,­na­sýl­be­nî­Â­dem’in­hu­ku­ku­nu­ih­mâl­e­der?­Kel­lâ...­Biz im­ti­sal­et­me­dik.­E­vet,­Ý­mam-ý­A­li’nin­(r.a.)­â­dî­bir­Ya­hu­di i­le­mu­ha­ke­me­si­ve­me­dâr-ý­fah­ri­niz­o­lan­Sa­lâ­had­din-i­Ey­yû­bî’nin­mis­kin­bir­Hý­ris­ti­yan­i­le­mü­ra­fa­a­sý,­si­zin­þu­yan­lý­þý­ný­zý­tas­hih­e­der­zan­ne­de­rim. Haþiye-2 Suâl: “Er­me­ni­ler­zim­mî­dir­ler.­Ehl-i­zim­met,­zim­met­tar­la­rýy­la­na­sýl­mü­sâ­vi­o­lur?”­ Cevap: Ken­di­mi­zi­dev­ay­na­sýn­da­gör­me­me­li­yiz.­Ka­ba­hat

‘‘

Korkmayýnýz. Medeniyet, fazilet, hürriyet âlem-i insaniyette galebe çalmaya baþladýðýndan, bizzarure terazinin öteki yüzü þey’en feþey’en hafifleþecektir.

di­yor­lar.­Na­sýl­dost­luk­ü­ze­rin­de­it­ti­fak­e­de­ce­ðiz?”­ Cevap: Düþ­man­lý­ðýn­ se­be­bi­ o­lan­ is­tib­dat­ öl­dü.­ Ýs­tib­dâ­dýn­ze­vâ­liy­le­dost­luk­ha­yat­bu­la­cak.­Si­ze­bu­nu­ka­ti­yen­söy­lü­yo­rum­ki,­þu­mil­le­tin­sa­a­de­ti­ve­se­lâ­me­ti­Er­me­ni­ler­le­it­ti­fak­ ve­ dost­ ol­ma­ya­ vâ­bes­te­dir.­ Fa­kat­ mü­te­zel­li­lâ­ne­ dost ol­mak­de­ðil,­bel­ki­iz­zet-i­mil­li­ye­yi­mu­hâ­fa­za­e­de­rek,­mu­sâ­la­ha­e­li­ni­u­zat­mak­týr...

Dipnotlar: Haþiye-1: Dehþetli ve hakikatlý bir sual. Haþiye-2: Eski Said, Nur’un parlak hâsiyetinden gelen kuvvetli ümit ve tam teselli ile siyaseti Ýslâmiyete âlet yaparak hararetle hürriyete çalýþýrken diðer bir hiss-i kablelvuku ile dehþetli ve lâdini bir istibdad-ý mutlakýn geleceðini biz­de.­Ta­ma­men­zim­me­ti­mi­ze­a­la­ma­dýk,­bi­hak­kýn­a­dâ­let-i bir hadis-i þerifin mânâsýndan anlayýp elli sene evvel haber þe­ri­a­tý­ gös­te­re­me­dik.­ Þe­ri­at­ da­i­re­sin­de,­ hu­kuk­la­rý­ný­ is­tib­- vermiþ. Said’in tesellî haberlerini o istibdad-ý mutlak yirmi dâ­dýn­ sün­net-i­ sey­yi­e­siy­le­ mu­hâ­fa­za­ e­de­me­dik;­ son­ra­ da beþ sene bilfiil tekzib edeceðini hissetmiþ ve otuz seneis­te­dik,­kuv­ve­ti­miz­kal­ma­dý.­Ben­þim­di­Er­me­ni­le­re­bir­ne­vi denberi “Eûzü billâhi mine’þ-þeytâni ve’s-siyâseti” deyip siyaseti býrakmýþ. Yeni Said olmuþtur. zim­mî-i­mu­â­hid­na­za­rýy­la­ba­ký­yo­rum.­ Münâzarât, 65-68 Suâl: “Er­me­ni­ler­bi­ze­düþ­man­lýk­e­dip,­hi­le­ve­hý­yâ­net­e­-

Topraðýn bereketi dün­ya­nýn­kal­bi­hük­mün­de­ki­top­rak­mey­da­na­ge­ti­ril­miþ.­E­ðer,­ilk hâ­li­o­lan­sý­vý­þek­lin­de­kal­sa­on­da du­rul­maz,­taþ­þek­lin­de­dur­say­dý sami-cebeci@hotmail.com on­dan­is­ti­fa­de­o­lun­maz­dý.­Taþ­ve sý­vý­or­ta­sýn­da­top­ra­ðýn­ya­ra­týl­ma­üz­mil­yar­dan­faz­la sý,­el­bet­te­ta­bi­at­ve­te­sâ­düf­le­î­zah ga­lak­si­den­mey­da­- e­di­le­mez.­Bir­ka­sýt­ve­fay­da­gö­ze­na­gel­di­ði­tah­min ti­le­rek­ya­pý­lan­her­iþ,­per­de­ar­ka­e­di­len­þu­kâ­i­nat­ta, sýn­da­o­mak­sat­ve­fay­da­la­rý­gö­ze­yüz­bin­ý­þýk­yý­lý­u­- ten­son­suz­bir­i­lim,­i­râ­de­ve­kud­zun­lu­ðu,­el­li­bin­ý­- ret­sa­hi­bi­ni­gös­te­rir. þýk­yý­lý­ge­niþ­li­ði­ol­du­ðu­he­sap­la­Mah­lû­kâ­týn­en­þe­ref­li­si­o­la­rak nan­Sa­man­yo­lu­Ga­lak­si­si­i­çin­de, ya­ra­tý­lan­in­san­nev’î­nin­be­de­ni re­sim­de­bir­san­ti­met­re­ka­re­lik­bir top­rak­tan­ya­ra­týl­dý­ðý­gi­bi,­yüz­bin­yer­iþ­gal­et­ti­ði­gö­rü­len­Gü­neþ­sis­- ler­ce­bit­ki­ve­hay­van­tü­rü­nün­be­te­mi­ne­bað­lý­þi­rin­bir­ge­ze­gen­o­- den­le­ri­da­hi­top­rak­tan­ya­ra­týl­lan­dün­ya­mýz,­bu­ka­dar­kü­çük­lü­- mak­ta­dýr.­Su,­ha­yat­týr.­A­ma,­top­ðüy­le­be­ra­ber,­Kur’ân-ý­Ke­rim’de rak­ol­ma­dan­da­su­ken­di­ba­þý­na se­mâ­vât­â­le­mi­ne­denk­tu­tul­muþ. bir­an­lam­i­fâ­de­et­me­mek­te­dir. ­yet­ler­de­se­mâ­bir­ke­fe­ye,­dün­ya di­ðer­ke­fe­ye­ko­nul­muþ. Dün­ya­yý­se­mâ­vî­va­hiy­ler­de­de­ðer­li­ký­lan,­o­nun,­Al­lah’ýn­ha­li­fe­si ve­yer­yü­zün­de­ve­ki­li­o­lan­in­san nev’î­ni­üs­tün­de­ba­rýn­dý­rý­yor­ol­ma­sý­dýr.­Her­þey­den­ön­ce,­â­lem­Basit bir toprak ve ler­o­nun­yü­zü­su­yu­hür­me­ti­ne sudan yüz binlerce ya­ra­tý­lan­Kâ­i­na­týn­E­fen­di­si­nin bitki ve hayvan (asm)­bu­ra­da­bu­lun­ma­sý­dýr. Dün­ya­nýn,­â­hi­re­tin­tar­la­sý,­bin türünün sayýsýz bir­Es­mâ-i­Hüs­nâ­ya­te­cel­li­gâh, fertlerini yaratmak, cen­net­te­ki­had­siz­ni­met­le­rin­ser­gi­len­di­ði­bir­vit­rin,­cin­ve­in­san­la­hem de yenilen rýn­im­ti­ha­ný­i­çin­ha­zýr­lan­mýþ­bir çeþitli yiyecekleri bir mey­dan­ol­ma­sý­gi­bi­da­ha­bin­ler­ce ete ve bedene hik­met­le­re­bi­nâ­en,­dün­ya­kâ­i­na­týn­kal­bi­hük­mü­ne­geç­miþ.­Na­sýl dönüþtürmek, elbette ki,­be­de­ne­ký­yas­la,­kü­çük­lü­ðüy­le Allah’a mahsus bir­lik­te­kalp­bir­mer­kez­se,­dün­ya bir damgadýr. da­kâ­i­na­ta­nis­pet­le­bir­mer­kez hük­mün­de­ol­muþ. Yak­la­þýk­beþ­mil­yar­ya­þýn­da­ol­du­ðu­he­sap­la­nan­dün­ya­nýn­ilk­ya­- “Öl­müþ­top­rak­ve­i­çin­de­ki­ne­bâ­tât ra­tý­lý­þý­na­bak­tý­ðý­mýz­za­man,­sý­vý ve­to­hum­la­rý,­gök­ten­in­dir­di­ði­miz hal­de­ki­bir­mad­de­den­taþ,­taþ­tan bir­su­i­le­di­ril­ti­riz”­me­â­lin­de­ki­ni­ce da­top­rak­ya­ra­týl­mýþ.­Hem­di­ni­- â­yet­ler,­bit­ki­ve­mey­ve­le­rin,­se­mâ mi­zin,­hem­de­ye­ni­fen­le­rin­î­za­hý­- ve­ze­mi­nin­iz­di­vâ­cýn­dan­doð­du­na­gö­re,­baþ­ta­di­ðer­ge­ze­gen­ler­le ðu­nu­ha­ber­ver­mek­te­dir. bir­lik­te­gü­neþ­le­bi­ti­þik­o­lan­dün­A­lüv­yon­lu,­kum­lu,­kil­li­ve­hu­ya­mýz,­Yü­ce­Kud­ret­ta­ra­fýn­dan mus­lu­ top­rak­lar­ a­dý­ al­týn­da­ bir gü­neþ­ten­ko­pa­rý­la­rak,­þim­di­ki­e­- çok­ çe­þi­di­ o­lan­ top­rak­ ta­ba­ka­sý, lips­þek­lin­de­ki­yö­rün­ge­si­ne­o­tur­- ka­ra­da­ ya­þa­yan­ can­lý­la­rýn­ ha­yat tul­muþ.­Ýlk­hâ­lin­de­sý­vý­þek­lin­de mer­ke­zi­dir.­Top­rak,­al­çak­gö­nül­bir­a­teþ­küt­le­si­o­lan­dün­ya,­za­- lü­ ol­ma­nýn­ da­ sem­bo­lü­dür.­ O­man­la­so­ðu­yup­ka­buk­bað­la­mýþ. nun­ i­çin,­ Mev­lâ­nâ­ Ce­lâ­led­din-i Dün­ya­nýn­her­ta­ra­fý­ný­çev­re­le­yen Rû­mî “Te­vâ­zu­ ve­ al­çak­gö­nül­lü­bu­ka­buk­ta­ba­ka,­ön­ce­taþ­ve­ka­- lük­te­ top­rak­ gi­bi­ ol!” tav­si­ye­sin­ya­lar­þek­lin­de­o­lup,­on­lar­dan­da de­bu­lun­muþ­tur.­Top­rak­a­yak­lar

Y

‘‘

al­týn­da­çið­nen­di­ði­hal­de,­can­lý­la­rýn­ rý­zýk­ kay­na­ðý­ ol­ma­ya­ de­vam e­di­yor.­ Ay­ný­ za­man­da,­ Al­lah’a mah­sus­ tak­lit­ e­di­le­me­yen­ im­za­la­rý­ üs­tün­de­ ta­þý­yor.­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­nin­ i­fâ­de­ et­ti­ði gi­b i­ “Bir­þ e­y i­ her­þ ey­ ve­ her­þ e­y i bir­þey­yap­mak,­her­þe­yin­Hâ­lýk’ý­na­ (Ya­ra­tý­cý­sý­na)­ has­ ve­ Ka­dîr-i Küll-i­Þey’e­mah­sus­bir­ni­þan­dýr, bir­ â­yet­tir.”­ Ger­çek­ten,­ ba­sit­ bir top­r ak­ ve­ su­d an­ yüz­ bin­l er­c e bit­ki­ ve­ hay­van­ tü­rü­nün­ sa­yý­sýz fert­le­ri­ni­ ya­rat­mak,­ hem­ de­ ye­ni­len­çe­þit­li­yi­ye­cek­le­ri­bir­e­te­ve be­d e­n e­ dö­n üþ­t ür­m ek,­ el­b et­t e Al­lah’a­mah­sus­bir­dam­ga­dýr. Top­r ak­ de­m ek,­ be­r e­k et­ de­mek­tir.­Top­ra­ða­e­ki­len­bir­buð­day­to­hu­mu,­top­ra­ðýn­ka­li­te­si­ne ve­to­hu­mun­cin­si­ne­gö­re,­ba­zen bi­re­yüz,­ba­zen­bi­re­ye­di­yüz­o­la­rak­ be­re­ket­li­ bir­ tarz­da­ is­tih­sal­ e­dil­mek­te­dir.­ Bir­ in­cir­ ve­ya zey­tin­ çe­kir­de­ðin­den­ mey­da­na ge­l en­ bir­ a­ð aç,­ sa­h i­b i­n e­ yýl­l ar bo­yu­ton­lar­ca­in­cir­ve­zey­tin­o­la­rak­mah­sul­ver­mek­te­dir. Top­r ak,­ ay­n ý­ za­m an­d a­ en yük­sek­arþ­tan­da­ha­zi­ya­de­in­sa­ný­Al­lah’a­ya­kýn­e­den­bir­sýr­dýr. “Ku­lun,­Al­lah’a­en­ya­kýn­ol­du­ðu za­ma­ný,­al­ný­ný­sec­de­ye­koy­du­ðu â­ný­dýr” ha­di­si­ bu­ mâ­nâ­ya­ i­þâ­ret et­mek­te­dir. Top­rak­al­týn­da­zâ­hi­ren­çü­rü­yen­ve­da­ðý­lan­bir­çe­kir­dek­ten, on­dan­da­ha­mü­kem­mel­o­lan­i­kin­ci­bir­süm­bül­ha­ya­tý­çýk­mak­ta­dýr.­Ha­yat­ta­ba­ka­la­rý­nýn­en­ba­si­ti ve­en­a­þa­ðý­sý­o­lan­bit­ki­ha­ya­tý­nýn ö­lü­mü­böy­le­mü­kem­mel­bir­ya­ra­tý­lýþ­o­lur­sa,­ha­yat­ta­ba­ka­la­rý­nýn­en yük­se­ði­ve­en­mü­kem­me­li­o­lan in­san­ha­ya­tý­nýn­ö­lü­mü­na­sýl­hiç­lik ve­yok­luk­o­la­bi­lir?­Ýn­san­da­ö­le­cek,­fa­kat,­e­be­dî­bir­ha­yat­süm­bü­lü­ve­re­cek­tir.­O­nun­i­çin­Üs­tad Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ne­gü­zel söy­le­miþ:­ “Öy­ley­se­ar­ka­daþ!­Top­rak­tan­ve­top­ra­ða­gir­mek­ten­te­vah­huþ­e­dip­kork­ma!” Not: Kuruluþ aþamasýnda maddîmânevî katkýlarýmýzýn olduðu, basýn camiâmýzýn yüz aký Yeni Asya'mýzýn 42. yýlýný tebrik eder, Kýyâmete dek daha nice hayýrlý hizmetlerde bulunmasýný Rabbim'den niyaz ederim.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 R. Evvel 1432 Rumî: 10 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.50 5.00 5.09 5.20 5.15 4.31 4.34 4.26 5.09 4.42 5.09

Güneþ 6.12 6.25 6.30 6.44 6.40 5.53 5.58 5.51 6.34 6.043 6.31

Öðle 11.59 12.09 12.18 12.29 12.24 11.40 11.44 11.35 12.18 11.51 12.18

Ýkindi 15.03 15.09 15.22 15.29 15.24 14.42 14.46 14.36 15.19 14.55 15.21

Akþam 17.35 17.41 17.53 18.02 17.56 17.14 17.17 17.08 17.51 17.26 17.53

Yatsý 18.49 18.59 19.08 19.19 19.14 18.30 18.34 18.26 19.09 18.41 19.08

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak Güneþ 5.15 6.41 5.23 6.46 4.56 6.23 4.49 6.13 5.01 6.24 4.46 6.12 4.36 5.58 4.32 5.59 4.18 5.41 5.04 6.31 4 .58 6.17

Öðle 12.25 12.32 12.05 11.59 12.11 11.55 11.45 11.42 11.27 12.13 12.07

Ýkindi 15.23 15.34 15.03 15.00 15.13 14.53 14.49 14.40 14.29 15.11 15.13

Akþam 17.56 18.06 17.36 17.32 17.45 17.26 17.21 17.13 17.01 17.44 17.44

3 Yatsý 19.15 19.22 18.56 18.49 19.01 18.45 18.35 18.32 18.17 19.04 18.57

Hukuka saygý mý, yargýya müdahale mi?

irtibat@yeniasya.com.tr

Nevþehir Müftü Vekili Ali Gülden, E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu’nun toplantý salonunda hükümlü ve tutuklulara ‘Ýnsanýn yaratýlýþ gayesi ve ibadet’ konulu konferans verdi. FOTO: CÝHAN

Cezaevi, Medrese-i Yusufiye olsun NEVÞEHÝR MÜFTÜ VEKÝLÝ GÜLDEN, CEZAEVÝNDE VERDÝÐÝ KONFERANSTA PEYGAMBERÝMÝZ'ÝN (ASM) 'GÜNAH ÝÞLEYENLERÝN EN HAYIRLISI (ÝÞLEDÝÐÝ GÜNAHA PÝÞMAN OLUP) TÖVBE EDENLERDÝR.' DEDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, "ÝNÞALLAH BURASI DA SÝZLER ÝÇÝN BÝR MEDRESE-Ý YUSUFÝYE OLUR." DEDÝ. NEVÞEHÝR E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutuklulara ‘Ýnsanýn yaratýlýþ gayesi ve ibadet’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa Cezaevi 1. Müdürü Hamit Karslýoðlu, Cezaevi Nöbetçi Müdürü Savaþ Yaðmur, kurum öðretmenleri ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý. Ceza Ýnfaz Kurumu çok amaçlý toplantý salonunda gerçekleþtirilen konferansa konuþmacý olarak katýlan Nevþehir Müftü Vekili Ali Gülden, inanan insanlarýn Allah’tan ümit kesmeyeceðini, Allah’ýn rah-

metinden ancak inanmayanlarýn ümitlerini keseceðini söyledi. Gülden, “Ýnsanýn dünyaya geliþi bir gaye içindir. Bu gaye Allah’a teslim olup ona kulluk etmektir. Kulluk ise Allah’ýn isteklerini yerine getirip hoþlanmadýklarýndan kaçýnmaktýr” dedi. Yeryüzüne gelmiþ ve gelecek olan bütün insanlarýn ana hedefinin Yaradan’ýna gönülden baðlanmasý olduðuna dikkat çeken Gülden, Allah’ý daima düþünmesi zikir ve tesbihatta bulunmasý gerektiðini vurguladý. Peygamberler dýþýnda hiçbir kimsenin günahtan ko-

runmuþ olmadýðýný ifade eden Gülden, sözlerine þöyle devam etti: “Herkes günah iþleyebilir ne var ki, insanlar birbirlerine oranla daha az, daha çok günah iþleyebilirler. Peygamberimiz (asm) bu hususu þöyle ifade buyuruyor; ‘Ýnsanoðlunun hepsi günah iþler. Günah iþleyenlerin en hayýrlýsý ise (iþlediði günaha piþman olup) tövbe edenlerdir.’ Ýnþallah burasý da sizler için bir Medrese-i Yusufiye olur.” Konferans sonrasý Müftü Vekili Ali Gülden, hükümlü ve tutuklularýn sorularýna cevap verdi. Nevþehir / cihan

Yaðýþlar hafta boyunca etkili olacak DEVLET Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü’nden yapýlan son deðerlendirmelere göre, Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yaðýþlý sistemin etkisine girdi. Yaðýþlar, batý kesimlerden baþlayarak hafta boyunca ülke genelinde etkili olacak. Hava sýcaklýðý bugün kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Yurdun doðu bölgelerinde buzlanma ve don olayý bekleniyor. Perþembe günü doðu bölgelerde görülecek yaðýþlara ilâve olarak batý kesimler Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yaðýþlý sistemin etkisine girecek. Yaðýþlý hava Cuma günü ve hafta sonunda da ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Ankara / aa

Çocuk oyunlarý, eðitimde kullanýlacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarýný kitap haline getirdi. Gelenekselleþmiþ 151 oyunun yer aldýðý kitap, bütün ilköðretim okullarýna ve öðretmen adaylarýnýn yetiþtiði eðitim fa kül te le ri ne gön de ril di. MEB’in oluþturduðu komisyon, il millî eðitim müdürlüklerinin de katkýsýyla bütün Türkiye’de oynanan çocuk oyunlarýný yöre yöre derledi. ‘’Geleneksel çocuk oyunlarýnýn tanýtýlmasý, eðitimde kullanýlmasý, geliþtirilerek korunmasý ve gelecek ne sil le re ak ta rýl ma sý’’ a ma cýy la kaynaklarý tarayan komisyon, geleneksel deðer taþýyan ve günümüzde de oynanmakta olan 151 oyun belirleyerek, bir kitap haline getirdi. Kitap, sýnýf ve beden eðitimi öðretmenlerine daðýtýlmak üzere bütün ilköðretim okullarý ile öðretmen adaylarýnýn yetiþtiði eðitim fakültelerine gönderildi. Kitabý hazýrlayan komisyon üyelerinin yazdýðý önsözde oyunun çocuklarýn bütün geliþim dönemleri için vazgeçilmez olduðu, çocuklarýn kiþilik geliþimlerine ve olumlu davranýþlar kazanmalarýna katký saðladýðý, ayný zamanda onlar için sevinç ve mutluluk kaynaðý olduðu vurgulandý. Ankara / aa

Muþ, beþik gibi sallanýyor MUÞ'UN Bulanýk ilçesinde, dün saat 08.36’da meydana gelen 4,1 büyüklüðündeki depremin ardýndan, en büyüðü 4,5 olan 5 deprem aktivitesi daha kaydedildi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsünden alýnan bilgiye göre, merkez üssü Muþ’un Bulanýk il çe si o lan sa at 08.36’da ki 4,1 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan, sa at 09.47’de 2,8, 10.14’te 3,7, 11.08’de 4,4, 11.11’de 4,5 ve saat 11.16’da 4,3 büyüklüðünde deprem kaydedildi.

rgenekon sanýklarýndan emekli orgeneral dü ze yin de ki i ki i sim, Þe ner E ruy gur ve Hurþit Tolon, Kandýra cezaevinde tutuklu iken, önceki Genelkurmay Baþkaný Org. Ýlker Baþbuð’un bizzat görevlendirdiði Kocaeli Garnizon Komutaný tarafýndan ziyaret edilmiþlerdi. Baþbuð’un koltuðuna oturur oturmaz yaptýðý ilk icraatlardan biri olarak kayda geçen bu ziyareti Genelkurmay “silâh arkadaþlarýna vefa” ile açýklamýþ, ama iþin es geçilen “yargýya müdahale” boyutu endiþeyle karþýlanarak eleþtirilmiþti. Bilindiði gibi, sonraki süreçte Eruygur da, Tolon da serbest kaldý. Önce, merdivenden düþüp komaya girdiði söylenen Eruygur, ardýndan rahatsýzlandýðý gerekçesiyle Tolon GATA’ya sevk edilerek, bilâhare saðlýk sebebiyle tahliye edildi. Tahliyeler sonrasýnda ise her iki komutanýn da gayet zinde ve saðlýklý görüntüleri yayýnlandý. Ve þimdilerde, bu olanlar “unutuldu” bile. Derken, son Balyoz tutuklamalarýnýn ardýndan cezaevine konulan generallere bir ziyaret daha gerçekleþti. Genelkurmay Baþkaný, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarýyla birlikte Hasdal’ý ziyaret etti. Sonra Jandarma Komutaný bir ziyaret yaptý. Sýrada Hava Kuvvetleri Komutaný var. Tutuklama kararlarýnýn verildiði gece de Org. Koþaner, aktif þekilde devredeydi. Önce general eþleri baþta olmak üzere sanýk yakýnlarýyla orduevinde görüþtü ve onlarýn “Arkamýzda mýsýnýz?” sualinde dile gelen sitemlerine muhatap oldu. Ve tutuklu yakýnlarýna “Sonuna kadar arkanýzdayým;” Hasdal’da görüþtüðü komutanlara da, tutuklamalarýn gerçekleþtiði 11 Þubat’ý bir “milât” olarak niteleyip, “Büyük bir oyun var, ortaya çýkaracaðýz” dediðine iliþkin haberler çýktý. Bir tarafta bunlar olurken, diðer tarafta hakkýnda tutuklama kararý verilenlerden o sýrada mahkemede bulunmayanlara, hattâ görev için yurt dýþýnda olanlara, gelip teslim olmalarý yönünde talimat verildiði haberleri de yayýnlandý. Böylece birbiriyle çeliþen iki farklý görüntü ortaya çýktý. Birinde hukuka saygý, diðerinde yargýya müdahale anlamýna gelebilecek davranýþlar. Koþaner için söylenen “Hukukun dýþýna çýkmaz” sözü, mahkemenin verdiði kararlara saygý duyulup uyulmasýný gerektiriyor ki, hakkýnda tutuklama kararý verilenlerden dýþarýda olanlarýn derhal gelip teslim olmasýnýn istenmesi, buna uygun bir hareket tarzý izlendiðini gösteriyor. Ama sonra yapýlanlar, bununla çeliþiyor. Ýyiniyetli bir yorumdan yola çýkýlarak, gerek sanýk yakýnlarýyla görüþme, gerekse komutanlara yapýlan ziyaretle tepkileri yatýþtýrma gibi bir amacýn gözetildiði düþünülebilir. Ancak bu yapýlýrken, “Kurumsal kimliði ile Genelkurmay tutuklananlarýn yanýnda” mesajý verilerek, tutuklamalara hükmeden ve dâvâyý gören mahkeme de bir þekilde baský altýna alýnmýþ olmuyor mu? Bu baský, “silâh arkadaþlýðýndan doðan vefa ve dayanýþma” gerekçesiyle mazur görülebilir mi? Eðer bundan sonra mahkemeden, Eruygur ve Tolon örneklerinde olduðu gibi, muvazzaf veya emekli üst düzey tutuklularýn tahliyesi yönünde bir karar çýkarsa, bu, Hasdal’a yapýlan ziyaretle irtibatlandýrýlýr. Ve tutuklama-tahliye gelgitlerinin fazlasýyla yaþandýðý ve bunun yargý üzerindeki yýpratýcý etkilerinin görüldüðü Balyoz dâvâsý sürecinde adalete güven biraz daha zedelenir. Aksi bir durumu da “siyasî iktidarýn mahkeme üzerindeki etki ve baskýsý”yla izah edenler olur. Zaten dâvâ baþlamadan birkaç gün önce heyet baþkanýnýn deðiþtirilmesini bu baðlamda deðerlendirerek, sonrasýnda mahkemeden sâdýr olan tüm kararlarý ve özellikle son tutuklamalarý siyasî iktidarýn baskýsý ile açýklamaya çalýþanlar var. Sonuçta, özü, içeriði ve yargýlanan sanýklarýn konumu itibarýyla çok zor olan bir dâvâ, böyle çift, hattâ çok yönlü baskýlarla daha da zorlaþtýrýlýyor ve oluþan kamplaþma görüntüsü, mahkemenin saðlýklý þekilde çalýþmasýný da engelliyor. Dileðimiz, bu zorluklara raðmen dâvâdan, kurunun yanýnda yaþý da yakmadan, demokratik hukuk devletini güçlendirecek bir karar çýkmasý.

E

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

HABER

Bayram gazetesi geliyor BASIN ÝLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ATALAY, ''GAZETECÝLER BUNDAN SONRA BAYRAMDA TATÝL YAPACAKLAR. BAYRAM GAZETESÝ ÇIKACAK" DEDÝ.

cakir@yeniasya.com.tr

Ya askerî darbelerin faturasý? er on yýlda bir ‘askerî darbe’lerle yüz yüze kaldýðýmýz gibi, belki daha sýklýkla ‘ekonomik kriz’lerle de karþý karþýya kalýyoruz. Bütün dünyayý etkileyen son krizden önce Türkiye’ye has bir ‘ekonomik kriz’le de karþýlaþmýþtýk. 2001’deki bu kriz, görünüþte o günkü cumhurbaþkanýnýn, yapýlan bir MGK toplantýsýnda ‘hükümetin baþý’na ‘anayasa fýrlatmasý’ sebebiyle patlak vermiþti. Elbette bu ‘fýrlatma’ kriz beklentisi olan piyasa için bir bahane oldu. Yoksa saðlam bir ekonomik yapýya sahip olan ülkelerde deðil ‘anayasa kitapçýðý fýrlatýlmasý,’ bir cumhurbaþkanýnýn baþbakana ‘füze’ fýrlatmasý bile bu ölçüde bir krize sebep olmazdý. Ekonomi Muhabirleri Derneði üyeleriyle biraraya geldiði toplantýda, 2001 krizinin faturasýný açýklayan Devlet Bakaný Ali Babacan, 2001 krizi sebebiyle ihraç edilen senetlerin toplam ödemelerinin bugüne enflasyonla getirilmiþ halinin 251 milyar 563 milyon lira olduðunu söylemiþ. (AA, 21 Þubat 2011) 2001 krizinin üzerinden 10 yýl geçti ve krizin faturasý ancak tesbit edilebildi. Elbette bu rakam göz ardý edilebilecek bir rakam deðil. Keþke hükmen ‘çöpe atýlmýþ’ sayýlan bu para, milletin ihtiyaçlarý için harcanabilseydi... 2001 ekonomik krizinin ‘devlete’ çýkan faturasý bu. Peki, 2001 ve önceki krizlerin ‘millete çýkan’ faturasý ne kadar? Bu krizlerden daha önemli olan; ‘askerî darbe’ ve ihtilâllerin hem millete, hem de devlete çýkardýðý fatura ne kadar? Ekonomi ile ilgili bakanlýk, 2001 krizi için bir çalýþma yapmýþ ve krizin faturasýný ortaya koymuþ. Sýra, 27 Mayýs 1960’dan baþlayarak sonraki darbeleri de içine alan ciddî ve geniþ bir çalýþma yapýlmasýna gelmiþtir. Eðer bu çalýþma yapýlabilirse görülecek ki, darbe ve ihtilâller ekonomik krizlerden çok dafa fazla ülkemize zarar vermiþtir. Tabiî ki darbe ve ihtilâllerin zararlarý sadece ekonomik neticelerle ölçülemez. Ayný çalýþma, darbe ve ihtilâllerin; sosyal ve siyasî faturasýný da ortaya koyabilmelidir. “Olan olmuþ, geçmiþi ‘kaþýma’ya ne gerek var?” denilmemeli. Çünkü geçmiþini bilmeyen ve daha da önemlisi geçmiþteki hatalardan, yanlýþlardan ve ‘kavga’lardan ders ve ibret alamayan milletler doðru istikameti bulamazlar. Her darbe ve ihtilâllin Türkiye’yi 10 ya da 20 yýl geriye götürdüðü söylenir. Ama bu tesbitler, yapýlan ciddî araþtýrmalarla desteklenmediði sürece ibret ve ders alma imkâný saðlamýyor. Muhtemelen darbeler daha fazla zarar vermiþtir, ama bu zarar tesbit edilip ortaya konulamadýðý için bilinmiyor. 2001 krizinin sebep olduðu fatura için haklý olarak ‘ah, vah’ ediyoruz. Peki, otomatiðe baðlanmýþ gibi tekrarlanan açýk ve gizli darbelerin faturasýný öðrenirsek ne yapacaðýz? Araþtýrma yapýlmadan dahi þunu söylemek mümkün: ‘Tek parti’ iktidarýnýn sona ermesiyle birlikte baþlayan hür ve demokrat yürüyüþ, darbelerle kesintiye uðramamýþ olsaydý bugün tam anlamýyla bir ‘örnek ülke’ olabilirdik. Belki de o zaman deðil Ortadoðu’nun, Avrupa’nýn bile ‘yýldýz’ý olurduk. Kâinatta hiçbir þey, Yaratýcýnýn izni ve iradesi dýþýnda cereyan etmediðine göre “Burada da bir ders ve hikmet vardýr” diye düþünmek en iyisi. Mevlâm, hayreylesin... Amin.

H

BASIN Ýlân Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Bayram Gazetesi’nin çýkarýlmasý yönünde çalýþma baþlattýklarýný belirterek, ‘’Gazeteciler bundan sonra bayramda tatil yapacaklar. Bayram Gazetesi çýkacak. Çalýþmak isteyenler buyursun çalýþsýn. Hiç deðilse gazetecinin iki bayram tatili olsun’’ dedi. Basýn Ýlan Kurumunun ‘’Türk Basýný Reklamcýsýyla Buluþuyor-Geleceðin Medyasýna Hazýrlýk’’ baþlýðýyla düzenlediði etkinliklerin dördüncüsü Antalya The Marmara Otel’de yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ oturumunda konuþan Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, kurum olarak Türk basýnýný güçlendirmek, özgür ve çok sesli bir basýnýn oluþmasýna katkýda bulunmak için çalýþtýklarýný söyledi. Kendine yeten, ekonomik baðýmsýzlýðý olan gazeteler, televizyonlar, internet medyasý ve radyolar oluþturmak istediklerini kaydeden Atalay, bu hedefe ulaþmanýn da ‘’hayal’’ olmadýðýný söyledi. Yap-

týklarý bir araþtýrmada, gazetelerde çalýþan 5 bin 700 personelden sadece 700’ünün iletiþim fakültesi mezunu olduðunu belirlediklerine dikkati çeken Atalay, bu oranýn düþük oluþuna iþaret etti. Baþka mesleklerden insanlarýn gazetecilik yapma hakkýna saygý duyduklarýný belirten Mehmet Atalay, ‘’Bu meslek gerçekten önemli. Nerede bir zulüm, haksýzlýk, zenginlik varsa bunu ortaya çýkaracak olan yine basýndýr’’ dedi. Atalay, þöyle konuþtu: ‘’Doðru habercilik kimi incitirse incitsin, haksýzlýða maruz kalan meslektaþýmýzýn sonuna kadar arkasýndayýz. En saðdan en sola kadar her türlü fikrin özgürce dile getirilmesinden yanayýz. Ama þantaj ve iftira haberciliðin, yalan haberciliðin de kar þý sýn da yýz.’’ Geç miþ te bay ram lar da ‘’Bayram Gazetesi’’ çýkarýldýðýný ve basýn mensuplarýnýn da tatil yapma þansý yakaladýklarýný hatýrlatan Atalay, sözlerini þöy-

le sürdürdü: ‘’Sonra bir þey oldu gazeteler bayramda da çýkmaya baþladý. Sýrf inat yüzünden. Kazandýklarý yok. Zarar ediyorlar. Ýlan yok, reklâm yok. Az reklâm var. Ama sýrf baþka gazeteler çýkýyor diye çýkýyorlar. Biz bir görüþme yaptýk. Patronlarýn tamamý, ‘Eðer baþkalarý da çýkmazsa biz de çýkmayacaðýz’ dediler. Protokolü hazýrlýyoruz. Gazeteciler bundan sonra bayramda tatil yapacaklar. Bayram Gazetesi çýkacak. Çalýþmak isteyenler buyursun çalýþsýn. Hiç deðilse gazetecinin iki bayram tatili olsun. Bunu çözmek zorundayýz.’’ Gazeteciler cemiyetlerinin de çalýþýr duruma getirilmesini hedeflediklerini kaydeden Atalay, üyelerden cemiyet baþkanBasýn Ýlân Kurumu Genel Müdürü larýný ‘’sýkýþtýrmalarýný’’ isMehmet Atalay tedi. Antalya / aa

Gözümüz kulaðýmýz orada ÝÇÝÞLERÝ BAKANI BEÞÝR ATALAY, ''LÝBYA'DAKÝ GELÝÞMELERLE'' ÝLGÝLÝ BÝR SORU ÜZERÝNE ''GÖZÜMÜZ KULAÐIMIZ ORADA, BÜTÜN KURUMLAR ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝÇÝNDE'' DEDÝ. ÝÇÝÞLERÝ Bakaný Beþir Atalay, Dýþiþleri Libya’daki vatandaþlarýn tahliyesi için Dýþiþleri Bakanlýðý Kriz Masasý’nda Bakanlýk olarak yer aldýklarýný belirtterek, ‘’Gözümüz kulaðýmýz orada, bütün kurumlar iþbirliði içinde’’ dedi. Bakan Atalay, Azerbaycan Göç Baþkaný Arzu Rahimov ve beraberindeki heyetle makamýnda bir araya geldi. Atalay, burada yaptýðý konuþmada, görüþmede Türkiye-Azerbaycan arasýnda yürütülen vize muafiyeti konusu ile göç, nüfus iþleri ve vatandaþlýk konularýnýn ele alýnacaðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan Bakan Atalay, gazetecilerin sorularýný cevapladý. Atalay, ‘’Libya’daki geliþmelerle’’ ilgili soru üzerine de Dýþiþleri Bakanlýðý koordinasyonunda kurulan Kriz Masasý’nda Ýçiþleri Bakanlýðý olarak yer aldýklarýný belirtti. ‘’Gözümüz kulaðýmýz orada, bütün kurumlar iþbirliði içinde’’ diyen Atalay, Libya’daki Türk vatandaþlarýnýn Türkiye’ye transferi için gönderilen gemi ve uçaklarda yetiþmiþ güvenlik personelinin de olduðunu ifade etti. Atalay, ‘’Tamamý özel harekat personeli. Ýhtiyaç olursa diplomatik misyonun korunmasýna destek verilebilir ama aðýrlýklý olarak vatandaþlarýmýzýn güvenliði için gönderildiler’’ diye konuþtu. Bakan Atalay, ‘’kaç özel harekatçýnýn gönderildiðine’’ dair soruya ‘’Gerektiði kadar’’ karþýlýðýný verdi. Bir gazetecinin ‘’Balyoz Planý sanýklarý arasýnda yer alan Jandarma Genel Komutanlýðýnda görevli subaylarý açýða almayý düþünüyor musunuz?’’ sorusuna, ‘’Bu konularda hukuken ne gerekiyorsa yaptýk, yapýyoruz. Hukuki süreç içinde açýða alma konusunda gereken neyse yapýlýr’’ cevabýný verdi. Ankara / aa

Cumhurbaþkaný Gül: Can kaybý yok

Cumhurbaþkaný Gül, Libya’daki Türk vatandaþlarýnýn sað salim Türkiye’ye getirilmesi için olaðanüstü çaba harcandýðýný söyledi. FOTOÐRAF:AA

Erdoðan: Bölgeyi 24 saat izliyoruz

Dünyanýn gittiði yer, daha fazla demokrasi n TÜRK Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Ümit Boyner, Libya’da yaþanan olaylara iliþkin olarak, ‘’Hepimizin önceliði, hem devletin hükümetin hem iþsahiplerinin, bütün kuruluþlarýn önceliði bence oradaki vatandaþlarýmýzýn, çalýþanlarýmýzýn bir an evvel güvenliðe kavuþmasý, güvenli bir þekilde Türkiye’ye dönmeleri’’ dedi. Boyner, TÜSÝAD-Endeavor, ÝyiGiriþim Zirvesi sýrasýnda gazetecilerin sorularýný cevapladý. Boyner, ‘’Etrafýmýzda olan geliþmeler, bence olmak zorundaydý. Dünyanýn gittiði yer, daha fazla demokrasinin talep edildiði, gelir daðýlýmýnýn daha adil, daha kitlelere yayýlmýþ bir noktaya gelmesinin gerekliliðini ortaya koyuyor. Onun için bence yaþadýðýmýz þeyler çok da sürpriz olmamalý diye düþünüyorum’’ dedi. Ýstanbul / aa

Valiliklere AB görevi nDEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ’ýn, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay ve Avrupa Birliði Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkýr ile birlikte 81 ilin AB’den sorumlu vali yardýmcýlarý ve AB birimleri temsilcileri ile Ankara’da buluþacaðý bildirildi. AB Genel Sekreterliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliðinin Artýrýlmasý Projesi’nde geride býrakýlan bir yýllýk sürecin deðerlendirileceði 23 Þubat 2011 tarihli toplantýda, AB Genel Sekreterliði tarafýndan 2011 yýlýnda baþlatýlan ‘’Ýllerimiz Avrupa Birliðine Hazýrlanýyor Programý’’ da tanýtýlacak. 23 Þubat 2011 tarihinde TOBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleþtirilecek olan bu toplantýdan Valiliklerin AB sürecinde faaliyetinin arttýrýlmasý hedefleniyor. Ankara / aa

CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Libya’daki Türk vatandaþlarýnýn sað salim Türkiye’ye getirilmesi için olaðanüstü çaba harcandýðýný belirterek, þu ana kadar herhangi bir Türk vatandaþýnýn can kaybýnýn söz konusu olmadýðýný bildirdi. Cumhurbaþkaný Gül, Mersin Valiliðini ziyaretinde gazetecilerin Libya’da yaþanan olaylara iliþkin sorularýný cevapladý. Libya’daki Türk vatandaþlarýnýn tahliyesi ile ilgili bir sorunu üzerinez devletin, Türk vatandaþlarýnýn tahliyesi için gerekli her türlü tedbiri aldýðýný ifade eden Gül, ’’Vatandaþlarýmýzý sað salim Türkiye’ye ulaþtýrmak hepimizin öncelikli görevidir. Bu konuda olaðanüstü çaba harcanýyor. Þu ana kadar Türkler’in can kaybý söz konusu deðil’’ diye konuþtu. Gül, Libya halkýnýn ülkelerindeki Türkler’e sevgi beslediðini dile getirerek, ‘’Ancak zaman zaman yaþanan olaylar kimin kimin olduðunu unutturur’’ dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye’nin Mýsýr’da yaþanan olaylar karþýsýnda gösterdiði tepkiyi Libya için göstermediði yönünde deðerlendirmeler bulunduðunu hatýrlatan bir gazeteciye, birinci önceliðin Libya’daki Türk vatandaþlarýnýn Türkiye’ye getirilmesi olduðunu tekrarladý. Gül, ‘’Biz heryerde huzur diliyoruz’’ dedi. Mersin / aa

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Agâh Oktay Güner, "Demokrasinin güzelliklerini korumak hepimiz için bir görevdir" dedi.

Demokrasiyi korumak, hepimiz için bir görev DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Agah Oktay Güner, “Demokrasinin güzelliklerini korumak, hepimiz için bir görevdir. Ancak baþ olanlar bu görevin yanýnda aðýr bir sorumluluk taþýmaktadýr.’’ dedi. Yazýlý bir açaklama yapan DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Güner, Kuzey Afrika’dan, Körfez’e kapalý rejimlerin, tek adam yönetimlerinin birer birer yýkýldýðýný anýmsatarak, basýný, üniversiteleri susturarak ve ekonomik nimetleri tek zümre ile bölüþerek de bu rejimleri kurtarmanýn mümkün olmadýðýný belirtti. Güner, þunlarý kaydetti: ‘’Türkiye’de demokrasi rejimi vardýr. Ancak, sadece seçim zamaný sandýk baþýna gidip oy hakkýný kullanmakla demokrasi olmaz.

Rejim, hukuk kanallarýný açýk tutmak, hukuka mutlaka saygý duymakla saðlýklý iþler, ayrýca, güven duygusu rejimi besler. Ýnsanlarýn güven duygusunu yýkarsanýz, ne hürriyetin bir anlamý kalýr ne de ekonomik geliþme mümkündür. Güven duygusu olmadan teþebbüs hürriyetinin yeþermesi mümkün deðildir. Dýþýmýzda olanlarý dikkatle takip ederek, demokrasinin güzelliklerini yaþamak yolunda yanlýþlara girmeyelim. Ayrýca diktatörlerin sonunu görerek hiç kimse tek adam yönetimine heves etmesin. Demokrasinin güzelliklerini korumak, hepimiz için bir görevdir. Ancak baþ olanlar bu görevin yanýnda aðýr bir sorumluluk taþýmaktadýr.’’ Ankara / aa

DEMOKRAT PARTÝ’YE YENÝ GENEL MERKEZ Demokrat Parti (DP), genel merkez hizmet binasý inþaatýný yaptýrmak üzere ihale açtý. DP’nin dünkü gazetelerde yer alan duyurusuna göre, i ha le ye ka týl mak is te yen ler þartnameyi Ankara Balgat’ta bulunan, Demokrat Parti Genel Merkezindeki genel sekreterlik bürosundan görebilecekleri gibi ayný yerden bedeli karþýlýðý satýn alabilecekler. Þartnameye göre hazýrlanacak olan teklif mektuplarý, 4 Mart 2011 tarihinde saat 15.00’e kadar ayný adrese verilecek. Ankara / aa

AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ortadoðu ve bölgedeki olaylarý deðerlendirirken, ‘’Geliþmeleri 24 saat çok yakýndan ve tüm boyutlarýyla izliyoruz. gereken temaslarý saðlýyor, gereken adýmlarý da atýyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle bir durumda yapýlmasý gereken neyse hepsini deðerlendirir, gereðini yapar ve yapmaktadýr’’ dedi. Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye’nin, bölgesinde çok önemli geliþmelerin yaþandýðý bir süreçten geçtiðine dikkati çekti. Seçime 110 gün kala iç siyasetin hareket kazandýðý bir döneme girildiðini belirten Erdoðan, ‘’Yakýn çevremizde bir süredir yaþanan halk hareketlerinin dalga dalga yayýldýðýný, Tunus’ta baþlayan olaylarýn önce Mýsýr’a ardýndan da Yemen, Bahreyn, Libya, Fas ve Cezayir’e sýçradýðýný görüyoruz’’ diye konuþtu. Tunus ve Mýsýr’daki olaylarla ilgili samimi tavsiyelerinin kimi siyasetçiler ve yazarlar tarafýndan farklý þekilde eleþtirildiðini ifade eden Erdoðan, “CHP Genel Baþkaný, maalesef daha da ileriye giderek, kendisine sorulan çanak bir soru karþýsýnda ‘ödülün hakkýný veriyor Sayýn Baþbakan’ diyecek kadar sorumsuzca bir açýklama yapýyor. Libya’da Türk vatandaþlarýnýn güvenliðini çiðneyecek kadar ileri gidebiliyor’’ dedi. Libya’da asgari 25 bin civarýnda Türk vatandaþý, 200’ü aþkýn yatýrýmcý bulunduðunu anlatan Erdoðan, ‘’Muhalefet partileri, gazeteciler, köþe yazarlarý ve medya kuruluþlarý þu gerçeði artýk görmek durumundadýrlar; Türkiye hiç kimsenin keyfi için aceleyle, duygusallýkla özellikle de ýsmarlama beyanat veren, dýþ politikasýný gündelik geliþmelere göre belirleyen bir ülke deðildir’’ dedi. Ankara / aa


HABER

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

AKP’nin “3 y vaadi” ve basýn özgürlüðü… (2) sö­zü­ ve­ril­di­ði­ hal­de,­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ çe­þit­li ba­ha­ne­ler­le­ bun­dan­ ka­çý­ný­yor.­ Yol­suz­luk­la­rýn­ ö­nü­nü­ ke­sip­ si­ya­se­ti­ a­rýn­dý­ra­cak­ dü­zen­le­me­ler­den­ka­çý­ný­lý­yor. “BU HUKUK DÜZENÝ ÝLE HESAP SORULAMAZ!” AKP­ hü­kû­me­ti­nin­ ilk­ dö­ne­min­de­ e­ko­cevher@yeniasya.com.tr no­mi­den­ve­ö­zel­leþ­tir­me­den­so­rum­lu­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ab­dül­ür­ki­ye’nin­ ma­lî­ sis­te­mi­nin­ “2001­ kri­- la­tif­Þe­ner’in,­“Mec­lis’te­700’ü­aþ­kýn­do­ku­zi”yle­ pat­l a­m a­s ý­n ýn­ o­n un­c u­ yý­l ýn­d a nul­maz­lýk­dos­ya­sý­ol­du­ðu­nu­be­lir­tip,­“Baþ­yok­s ul­l uk­ ve­ yol­s uz­l uk­ ne­ ya­z ýk­ ki ba­kan’ýn­ üç­ ta­ne­ dos­ya­sý­ var.­ Ve­kil­ler­ bu art­mýþ.­Ye­ni­bir­“kriz”­ve­“pat­la­ma­nýn­ö­te­- dos­ya­yý­Mec­lis’te­oy­la­ya­bi­lir­ler­mi?­Bu­hu­kuk­ dü­ze­ni­ i­le­ kim­se­ he­sap­ so­ra­maz”­ ya­len­di­ðin­den­bah­se­di­li­yor.­ Se­kiz­ yý­l­dýr­ e­ko­no­mi­de­ “Der­viþ­ ya­sa­la­rý” kýn­ma­sý,­bu­nun­ik­ra­rý. Þe­ner’in­i­ro­ni­bir­i­fâ­de­i­le­“Ko­lay­mý­sa­ay­nen­ tâ­kip­ e­di­li­yor.­ Ne­ var­ ki­ ka­mu­ kay­ný­ y or­su­nuz,­ve­kil­li­ði,­ba­kan­lý­ðý­bý­ra­ka­cak­sý­nak­la­rý­nýn­kul­la­ný­mý­nýn­is­tis­ma­rýy­la,­yol­suz­nýz,­ do­ku­nul­maz­lýk­ göm­le­ði­ni­ çý­ka­ra­cak­sý­luk­lar­la,­ö­zel­lik­le­ö­zel­leþ­tir­me­i­hâ­le­le­ri­ne­fe­nýz?”­so­ ru­suy­la­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­nin­en­a­sat­ka­rýþ­týr­ma­lar­la,­ka­yýt­dý­þý­e­ko­no­mi­ve­ka­ðýr­ ve­ yay­ gýn­ yol­suz­luk­ id­di­a­la­rý­ný­ gün­de­ra­pa­ray­la­ge­lir­den­ge­si­git­tik­çe­bo­zu­lu­yor.­ me­ge­ t ir­ m e­si,­dik­kat­çe­ki­ci.­­­ En­vâ­hi­mi,­soy­gun­ve­yol­suz­luk­e­ko­no­mi­si Da­ h a­ s ý,­ re­fe­ran­dum­da­ ka­bul­ e­di­len­ son i­le­kü­re­sel­bü­yük­ser­ma­ye­nin­ya­ný­­sý­ra­si­ya­sî “a­ n a­ y a­ s al­ de­ ði­þik­lik­le­ri”nde,­ va­tan­daþ­la­rýn ik­ti­da­ra­ya­kýn­ke­si­min­hak­sýz­ca­zen­gin­leþ­me­ve­ sen­ d i­ k a­ l a­ r ýn­ yer­l i-ya­b an­c ý­ þir­k et­l e­r in si­ne­kar­þý,­hal­kýn­fa­kir­leþ­me­si.­Ve­bu­nun­Tür­ka­ m u­ ö­ z el­ l eþ­ t ir­m e­ i­h â­l e­l e­r in­d e­ yar­g ý­y a ki­ye’de­top­ye­kûn­si­ya­se­ti­ya­ra­la­ma­sý­nýn­ya­ný baþ­ v ur­ m a­ n ýn­ yo­lunun­ ka­pa­týl­ma­sý,­ ka­na­sý­ra­sos­yal­pat­la­ma­ya­ze­min­ha­zýr­la­ma­sý… yan­ya­ r a­ y a­â­ d e­ ta­tuz­bi­ber­ek­mek­te. Ýlk­ AKP­ hü­k û­m e­t i­n in­ ku­r ul­d u­ð u­ gün Ký­ s a­ c a­ s ý,­AKP­ik­ ti­da­rý­“3­y”nin­i­ki­sin­de­if­biz­zat­Er­do­ðan­ta­ra­fýn­dan­“­cil­Ey­lem­Plâ­lâs­et­ m iþ;­ü­ ç ün­ c ü­ s ü­o­lan­“ya­sak­lar­la­mü­ca­ný”nda­ “do­ku­nul­maz­lýk­la­rýn­ kal­dý­rýl­ma­sý”

T

ÖSYM'nin kadrosu güçlendiriliyor n YÜKSEK Öð­re­tim­ Ku­ru­lu­ Öð­ren­ci Seç­m e­ ve­ Yer­l eþ­t ir­m e­ Mer­k e­z i (ÖSYM) Baþ­kan­lý­ðý,­ a­ra­la­rýn­da­ bil­gi gü­ven­li­ði­ko­nu­sun­da­de­ne­yim­li­bil­gi­sa­yar,­en­düs­tri­ve­e­lek­tro­nik­mü­hen­dis­le­ri­nin­ de­ bu­lun­du­ðu,­ 16­ söz­leþ­me­li­sý­nav­hiz­met­le­ri­uz­ma­ný­a­la­cak. ÖSYM’nin­bu­gün­kü­ba­zý­ga­ze­te­ler­de yer­ a­lan­ du­yu­ru­su­na­ gö­re,­ 657­ Sa­yý­lý Dev­let­ Me­mur­la­rý­ Ka­nu­nu­nun­ il­gi­li mad­de­si­ kap­sa­mýn­da­ söz­leþ­me­li­ sý­nav­ hiz­met­le­ri­ uz­ma­ný­ a­lý­na­cak.­ Söz ko­nu­su­per­so­nel­ma­te­ma­tik,­Türk­çe, bi­yo­lo­ji (TUS),­ Ýn­gi­liz­ce,­ Al­man­ca, A­rap­ça­ve­Fars­ça,­e­ði­tim­bi­lim­le­ri,­is­ta­tis­tik,­ hu­kuk,­ çi­zim­ ve­ mi­zan­paj, sü­reç­ yö­ne­ti­ci­si,­ prog­ram­cý,­ ve­ bi­li­þim­ sis­tem­le­ri­ yö­ne­ti­ci­si­ a­lan­la­rýn­da a­lý­na­cak.­A­day­lar­da­657­Sa­yý­lý­Dev­let Me­mur­la­rý­Ka­nu­nu­nun­il­gi­li­mad­de­sin­de­be­lir­ti­len­ge­nel­þart­la­rý­ta­þý­ma­la­rý­þar­tý­a­ra­na­cak.­­Ankara / aa

de­le”de­i­se,­si­ya­se­tin­de­mok­ra­tik­leþ­ti­ril­me­si la­rý”­ü­ze­rin­de­ki­“YAÞ­ya­sa­ðý”­du­ru­yor. 2005’ten­bu­ya­na­her­“AB­i­ler­le­me­ra­po­ru”nda­ An­ka­ra’ya­ bil­di­ril­di­ði­ hal­de,­ si­ya­sî par­ti­ler­ve­se­çim­sis­te­mi­AB­kri­ter­le­ri­ne­gö­re­ dü­zel­til­miþ­ de­ðil.­ Par­ti­ ge­nel­ mer­kez­le­ri par­ti­le­rin­ teþ­ki­lât­la­rý­ný­ a­ta­dýk­la­rý­ gi­bi,­ mil­Her fýrsatta “ileri let­ve­ki­li­ve­be­le­di­ye­baþ­kan­la­rý­ný­da­a­tý­yor. demokrasi”den dem vuran Yar­gý­nýn­be­lir­le­di­ði­par­ti­ü­ye­le­ri­nin­doð­Baþbakan Erdoðan, “siyasî ru­dan­ se­çi­miy­le­ hâ­kim­ ne­zâ­re­tin­de­ ön­se­çim­l e­ a­d ay­ lis­t e­l e­r i­ be­l ir­l e­n e­c e­ð i­ “se­ç im sistemin ýslâhý”na dair sis­te­mi”­ol­ma­dý­ðýn­dan,­halk­ge­nel­baþ­kan­talepleri, “Türkiye hazýr la­rýn­be­lir­le­di­ði­lis­te­le­re­ve­a­day­la­ra­oy­ver­mek­zo­run­da­bý­ra­ký­lý­yor… deðil” diyerek geçiþtiriyor… 2002­se­çim­le­rin­de­ol­du­ðu­gi­bi­seç­me­nin yüz­de­ 45’i­nin­ tem­sil­ e­dil­me­yip­ Mec­lis­ dý­þýn­da­bý­rak­tý­ran,­tem­sil­de­a­dâ­le­ti­sað­la­ma­ve­ö­zel­lik­le­i­nan­cý­ný­ya­þa­ma,­din­e­ði­ti­mi­ve yan,­ ik­t i­d ar­ par­t i­s i­n e­ yüz­d e­ 35-46­ oy­l a öð­re­ti­mi­i­le­dü­þün­ce­yi­i­fâ­de­öz­gür­lü­ðü­ü­ze­- yüz­de­ 65­ mil­let­ve­ki­li­ sað­la­ya­rak­ Mec­lis’in üç­te­i­ki­si­ni­dol­du­ran­ve­hiç­bir­de­mok­ra­tik rin­de­ki­“ya­sak­lar”la­ba­þa­rý­sýz­kal­mýþ. U­l us­l a­r ­ a­r a­s ý­ dü­þ ün­c e­ ku­r u­l uþ­l a­r ý­n ýn ül­ke­de­ ben­ze­ri­ne­ rast­lan­ma­yan­ yüz­de­ 10 “2010­ ra­por­la­rý”yla­ i­fâ­de­ öz­gür­lü­ðü,­ ka­te­- se­çim­ba­raj­lý­mu­al­lel­sis­tem­sü­rü­yor.­ Her­ fýr­sat­ta­ “i­le­ri­ de­mok­ra­si”den­ dem go­ri­sin­de­Tür­ki­ye­95.­sý­ra­da. vu­ran­ Er­do­ðan,­ “si­ya­sî­ sis­te­min­ ýs­lâ­hý”na da­ir­ta­lep­le­ri,­“Tür­ki­ye­ha­zýr­de­ðil”­di­ye­ge­“TÜRKÝYE HAZIR DEÐÝL”MÝÞ… Di­ðer­ yan­dan­ 12­ Ey­lül­ ve­ 28­ Þu­bat’tan çiþ­ti­ri­yor… Ýþ­te­ Tür­ki­ye’nin­ re­fah­ ve­ ki­þi­ öz­gür­lük­le­kal­ma­“ya­sak­lar”­de­vam­e­di­yor...­ Yüz­bin­ler­ce­öð­ren­ci­yi­hak­ka­zan­dýk­la­rý­e­ði­- rin­de­ol­duk­ça­dü­þük­not­la­sý­nýf­ta­kal­dý­ðý­ký­tim­hak­kýn­dan­e­den­ya­sa­dý­þý­“ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý” rýl­gan­ sü­reç­te­ AB’nin­ mü­za­ke­re­ sü­re­cin­de ve­mes­le­kî-tek­nik­li­se­le­rin­me­zun­la­rý­ný­mað­dur dik­kat­ çek­ti­ði­ en­ ö­nem­li­ nok­san­lýk­la­rýn­ ba­e­den­“kat­sa­yý­hak­sýz­lý­ðý”­sü­rü­yor.­“Kur’ân­kurs­- þýn­da­ge­len­“ba­sýn­öz­gür­lü­ðü”nü­tar­tý­þý­yor…­

‘‘

Seçim teklifi Meclis’te AKP’nin milletvekili seçiminin 12 Haziran’da ya pýl ma sý na i liþ kin tek li fi TBMM Baþkanlýðý’na sunuldu. Teklif, milletvekili seçiminin yenilenmesi ve 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çi mi’nin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapýlmasý için TBMM kararý alýnmasýný öngörüyor. Ankara / aa

Vurulan sendikacý hastanede öldü n TÜRK Harb-Ýþ­ Sen­di­ka­sý­ A­da­na Þu­be­Baþ­ka­ný­Hü­se­yin­U­lu­kan,­te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­dý­ðý­has­ta­ne­de­öl­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­dün,­sen­di­ka­bi­na­sýn­da­ki­ ma­kam­ o­da­sýn­da­ si­lâh­lý­ sal­dý­rý­ya­ uð­ra­yan­ U­lu­kan,­ te­da­vi­ al­tý­na a­lýn­dý­ðý­ A­da­na­ Nu­mu­ne­ Has­ta­ne­sin­de­ ya­pý­lan­ mü­da­ha­le­ye­ rað­men kur­ta­rý­la­ma­dý.­ Bu­ a­ra­da,­ o­la­yýn­ ar­dýn­dan­ ka­çan­ ve­ Ýn­cir­lik­ Ma­hal­le­si’nde­ bu­l u­n an­ Ýn­c ir­l ik­ Ha­v a­ Üs­sü’nde­ki­ya­ban­cý­as­ke­ri­iþ­ye­ri­ne­hiz­met­ ve­ren­ ta­þe­ron­ fir­ma­da­ ça­lý­þýr­ken­ iþ­ten­ çý­kar­týl­dý­ðý­ öð­re­ni­len­ zan­lý­lar­dan­ Ýb­ra­him­ K’nin­ ya­ka­lan­dý­ðý, Mus­ta­fa­K’nin­de­a­ran­dý­ðý­bil­di­ril­di. Ön­ce­ki­gün­ma­kam­o­da­sý­na­ge­len­i­ki­ki­þi­den­bi­ri­nin­ta­ban­cay­la­a­teþ­et­me­si­so­nu­cu­vü­cu­du­na­i­ki­kur­þu­nun i­sa­bet­e­den­U­lu­kan,­a­ðýr­ya­ra­lan­mýþ ve­ A­d a­n a­ Nu­m u­n e­ Has­t a­n e­s in­d e te­da­vi­al­tý­na­a­lýn­mýþ­tý.­­Adana / aa

HABERLER

YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan

KOSGEB ile YÖK arasýnda iþbirliði n YÜKSEKÖÐRETÝM Ku­ru­lu­ (YÖK) Baþ­ka­ný Prof.­Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can,­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ar­týk­ e­ko­no­mi­le­rin­ ve­ ül­ke­le­rin­ kal­kýn­ma­sý­ i­çin en­ ö­nem­li­ i­ti­ci­ güç­ ol­du­ðu­nu­ be­lirt­ti.­ YÖK­ i­le Kü­çük­ ve­ Or­ta­ Öl­çek­li­ Ýþ­let­me­le­ri­ Ge­liþ­tir­me ve­Des­tek­le­me­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­(KOS­GEB) a­ra­sýn­da­ iþ­bir­li­ði­ pro­to­ko­lü­ im­za­lan­dý.­ YÖK’te Sa­na­yi­ ve­ Ti­ca­ret­ Ba­ka­ný­ Ni­hat­ Er­gün’ün­ de ka­týl­dý­ðý­pro­to­kol­im­za­tö­re­ni­dü­zen­len­di.­Tö­ren­de­ko­nu­þan­YÖK­Baþ­ka­ný­Öz­can,­bu­pro­to­ko­lün­hem­YÖK­hem­de­KOS­GEB­i­çin­son­de­re­ce­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Bütün­­ü­ni­ver­si­te­le­ri­i­çi­ne­a­lan­bir­pro­je­ha­zýr­lan­dý­ðý­ný­i­fa­de e­den­ Öz­can,­ pro­to­ko­lün­ ü­ni­ver­si­te­ler­de­ bir­çok­o­lum­lu­so­nuç­lar­do­ðu­ra­ca­ðý­ný­ve­ü­ni­ver­si­te­le­re­yol­a­ça­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­Bu­gün­kü­dün­ya­da ü­ni­ver­si­te­le­rin­hem­viz­yon­la­rý­nýn­hem­de­mis­yon­la­rý­nýn­de­ðiþ­ti­ði­ni­vur­gu­la­yan­Öz­can,­kü­re­sel­leþ­mey­le­ bir­lik­te­ dün­ya­da­ re­ka­be­tin­ kor­kunç­ de­r e­c e­d e­ art­t ý­ð ý­n ý­ Türk­ ü­n i­v er­s i­t e­l e­r i dün­ya­nýn­bü­tün­ü­ni­ver­si­te­le­ri­i­le­re­ka­bet­i­çin­de­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­KOS­GEB­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­ Kap­lan­ da­ KOS­GEB­ o­la­rak­ baþ­la­týk­la­rý­ 6 ye­ni­prog­ram­da­en­ö­nem­li­kal­dý­ra­cýn­ü­ni­ver­si­te­ler­ ol­du­ðu­na­ i­þa­ret­ et­ti.­ Kap­lan,­ ­ KOS­GEB’in þu­a­na­ka­dar­33­ü­ni­ver­si­tey­le­iþ­bir­li­ði­yap­tý­ðý­ný, an­cak­bir­kaç­ay­lýk­ký­sa­bir­sü­re­i­çe­ri­sin­de­26­ye­ni­ ü­ni­ver­si­tey­le­ ye­ni­ iþ­bir­li­ði­ im­kâ­ný­ do­ða­cak ça­lýþ­ma­ baþ­lat­týk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Kap­lan,­ KOS­GEB­ o­la­rak­ son­ dö­nem­de­ Gi­ri­þim­ci­lik­ Des­tek Prog­ra­mý­kap­sa­mýn­da­se­fer­ber­lik­di­ye­bi­le­cek­le­ri­bir­ham­le­baþ­lat­týk­la­rý­ný­bu­kap­sam­da­12­bin gi­ri­þim­ci­yi­e­ðit­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­­Ankara / aa

Baþsavcý Engin, Ýstinaf Mahkemesi’ne atandý

Erbakan, hastaneden partililere mesaj gönderdi n SA A DET Par­t i­s i­ Ge­n el­ Baþ­k a­n ý Nec­met­tin­ Er­ba­kan,­ bir­ sü­re­dir­ te­da­vi­gör­dü­ðü­An­ka­ra­Gü­ven­Has­ta­ne­si’nde,­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­hak­kýn­da bil­gi­al­mak­ü­ze­re­par­ti­kur­may­la­rýy­la­ bir­ a­ra­ya­ gel­di.­ Er­ba­kan’ýn­ has­ta­ne­ye­yat­týk­tan­son­ra­ki­ilk­gö­rün­tü­le­ri­nin­ba­sý­na­yan­sý­dý­ðý­top­lan­tý­da,­Sa­a­det­Par­ti­si’nin­yet­ki­li­le­ri­ha­zýr­ha­zýr bu­lun­du.­ Top­lan­tý­da,­ se­çim­ ha­zýr­lýk­la­rý­nýn­ e­le­ a­lýn­dý­ðý­ bil­di­ri­lir­ken Er­ba­kan,­ ka­mu­o­yu­na­ ve­ par­ti­li­le­re ba­zý­me­saj­lar­gön­der­di.­Er­ba­kan,­12 Ha­zi­ran­da­ ya­pýl­ma­sý­ plan­la­nan­ Ge­nel­ Se­çi­min­ Tür­ki­ye­ i­çin­ ta­ri­hî­ bir ö­ne­me­ sa­hip­ ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­dý. Bu­ ta­ri­hi­ se­çim­ ön­ce­si­ Mil­lî­ Gö­rüþ ca­mi­a­sý­na­bü­yük­so­rum­lu­luk­düþ­tü­ðü­n ü­ i­f a­d e­ e­d en­ Er­b a­k an,­ bü­t ün par­ti­li­le­ri­Sa­a­det­Par­ti­si­ik­ti­da­rý­i­çin bü­tün­güç­le­riy­le­ça­lýþ­ma­ya­dâ­vet­et­ti.­Sa­a­det­Par­ti­si­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­la­rýn­dan­ Ka­ma­lak­ da­ gö­rüþ­me­de,­ Er­ba­kan’a­ si­ya­sî­ fa­a­li­yet­ler­le il­gi­li­bil­gi­ver­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­se­çim­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­yo­ðun­bir­þe­kil­de de­vam­et­ti­ði­ni­kay­det­ti.­­Ankara / aa

5

YAÞzedelerin 7 talebi var YAÞ MAÐDURLARI, ÝSTENMEYEN DURUMLARLA KARÞILAÞMAMAK ÝÇÝN TASARIDA YER ALAN YEDÝ NOKTANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNÝN HAYATÎ ÖNEM TAÞIDIÐINI BÝLDÝRDÝ. ADALETÝ Sa­vu­nan­lar­Der­ne­ði­Kon­ya­Þu­be Baþ­ka­ný­Meh­met­Kan­maz­ve­der­nek­ü­ye­le­ri,­Kon­ya­Ga­ze­te­ci­ler­Ce­mi­ye­tin­de­ba­sýn top­lan­tý­sý­dü­zen­le­di.­Kan­maz,­Yük­sek­As­ke­ri­ Þu­ra­ (YAÞ)­ ka­rar­la­rýy­la­ or­du­dan­ a­tý­lan­l a­r a­ i­l iþ­k in­ dü­z en­l e­m e­y i­ i­ç e­r en­ ve TBMM­ Mil­lî­ Sa­vun­ma­ Ko­mis­yo­nu’ndan ge­çen­ta­sa­rý­i­le­il­gi­li­çe­kin­ce­le­ri­ni­di­le­ge­tir­di.­Ta­sa­rý­nýn­ti­tiz­bir­ça­lýþ­ma­so­nu­cun­da­ ay­rýn­tý­lý­ o­la­rak­ ha­zýr­lan­dý­ðý­ný­ be­lir­ten Kan­maz,­bu­na­rað­men­ek­sik­le­ri­bu­lun­du­ðu­nu­ i­fa­de­ et­ti.­ Si­ya­sî­ i­ra­de­nin­ i­yi­ ni­yet­li ol­du­ðu­nu,­an­cak­geç­miþ­te­a­da­let­siz­ka­rar­la­ra­im­za­a­tan­as­ker­cep­he­si­i­çin­ay­ný­þe­yi dü­þün­me­dik­le­ri­ni­ söy­le­yen­ Kan­maz,­ is­ten­me­yen­du­rum­lar­la­kar­þý­laþ­ma­mak­i­çin ta­sa­rý­da­yer­a­lan­ye­di­nok­ta­nýn­de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­ha­ya­tî­ö­nem­ta­þý­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­ Mað­du­ri­ye­tin­ ya­sa­ma­ or­ga­nýn­ca­ çö­zül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­an­la­tan­Kan­maz,­i­da­re­ye tak­dir­yet­ki­si­ve­ril­me­me­si­ni­is­te­di.­Ta­sa­rý­nýn­ kap­sa­mý­nýn­ ge­niþ­le­til­me­si­ni­ is­te­yen Kan­maz,­ “Yar­gý­ya­ ka­pa­lý­ iþ­lem­ler­ de­mek kap­sa­mý­da­ral­týr.­Bü­tün­i­da­rî­iþ­lem­ler­da­-

hil­e­dil­me­li­dir.­12­Mart,­12­Ey­lül­mað­dur­la­rý­da­kap­sa­ma­a­lýn­ma­lý­dýr.­Yar­gý­dan­ka­çý­rý­lan­ iþ­lem­ sa­kat­ ka­bul­ e­dil­me­li­dir.”­ de­di.­ Baþ­vu­ru­la­rýn­ ka­bul­ ve­ya­ red­di­ne­ Mil­lî Sa­vun­ma­ Ba­kan­lý­ðý­ ko­mis­yo­nu­nun­ ka­rar ver­me­si­ni­ de­ sa­kýn­ca­lý­ bul­duk­la­rý­ný­ di­le ge­ti­ren­ Kan­maz,­ “Bu­ ko­mis­yo­nun­ a­dil dav­ra­na­bi­le­ce­ði­ni­ dü­þün­mek­ gaf­let­ o­lur. Ta­biî­ ki­ mü­ra­ca­at­lar­ bir­ ma­ka­ma­ ya­pý­la­cak­ ve­ ka­nun­ kap­sa­mý­na­ gi­rip­ gir­me­di­ði a­raþ­tý­rý­la­cak­týr,­ a­ma­ ku­rum­ ve­ ko­mis­yo­nu­nun­ yet­ki­le­ri­ ký­sýt­lý­ ol­ma­lý­ ve­ ka­nun yet­ki­yi­sý­nýr­lan­dýr­ma­lý­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu. As­ke­rî­Yük­sek­Ý­da­re­Mah­ke­me­si’nin­ya­pý­sý­ de­ðiþ­me­den­ ve­ ha­kim­ ba­ðým­sýz­lý­ðý sað­lan­ma­dan­ bu­ mah­ke­me­nin­ Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­ve­Yük­sek­As­ke­rî­Þû­râ­çiz­gi­si­dý­þýn­da­ka­rar­ver­me­si­nin­müm­kün­gö­rün­me­di­ði­ni­ vur­gu­la­yan­ Kan­maz,­ bu­nun ye­ri­ne­ö­zel­bir­i­da­re­mah­ke­me­si­nin­yet­ki­len­di­ril­me­si­ni­is­te­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti. Ta­sa­rýy­la­mað­dur­la­rýn­en­gel­le­nen­öz­lük hak­la­rý­nýn­ve­ril­me­di­ði­ni­ak­ta­ran­Kan­maz, söz­le­ri­ni­ þöy­le­ sür­dür­dü:­ “Hak­sýz­ iþ­lem­-

den­do­la­yý­ma­ruz­ka­lýn­mýþ­mad­dî­za­rar­ö­den­mi­yor.­ Ýþ­lem­ hak­sýz­ i­se­ za­rar­ ki­þi­nin ü­ze­rin­de­bý­ra­kýl­maz,­bu­za­ra­rý­ka­mu­pay­la­þýr.­ Ý­li­þik­ ke­sil­me­ ta­ri­hin­den­ ka­nu­nun çýk­tý­ðý­ ta­ri­he­ ka­dar­ ge­çen­ sü­re­ i­çe­ri­sin­de em­sa­li­ne­ ö­de­nen­ ma­aþ­ ve­ taz­mi­nat­la­rýn top­la­mý­ki­þi­le­re­ö­den­me­li­dir.”­ Da­h a­ ön­c e­ ö­d en­m iþ­ ik­r a­m i­y e­l e­r in gün­cel­le­ne­rek­i­a­de­si­mad­de­si­nin­ba­zý­ar­ka­daþ­la­rý­ný­ sý­kýn­tý­ya­ so­ka­bi­le­ce­ði­ne­ dik­kat­ çe­ken­ Kan­maz,­ ön­ce­ki­ ö­de­me­le­rin ve­ri­le­cek­ ik­ra­mi­ye­den­ mah­sup­ e­dil­me­si ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti. Kan­maz,­ mað­dur­la­ra­ e­mek­li­ e­dil­di­ði rüt­b e­ ve­ ký­d e­m i­n e­ uy­g un­ kim­l ik­ kar­t ý dü­zen­len­me­si­ni­de­is­te­di. YAÞ­mað­dur­la­rý­nýn­gir­di­ði­bu­na­lým­lar­dan­ do­la­yý­ in­ti­har­ et­ti­ði­ni,­ ki­mi­le­ri­nin felç­ol­du­ðu­nu,­ba­zý­la­rý­nýn­a­i­le­si­nin­da­ðýl­dý­ðý­ný,­ psi­ko­lo­jik­ te­da­vi­ gö­ren­ler­ bu­lun­du­ðu­nu­ an­la­tan­ Kan­maz,­ as­ga­rî­ üc­ret­le bi­le­ iþ­ bu­la­ma­yan­ mað­dur­la­ra­ ne­ im­kân ve­ri­lir­se­ ve­ril­sin­ za­rar­la­rý­nýn­ kar­þý­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­­

Komisyon bakanlýkta deðil, Mecliste olsun ASDER Bur­sa­Þu­be­Baþ­ka­ný­A­rif­Çe­lenk, ya­sa­ ta­sa­rý­sýn­da­ bir­ di­zi­ ek­sik­lik­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek­ ak­sak­lýk­la­rýn­ gi­de­ril­me­si­ni is­te­di.­ Baþ­kan­ A­rif­ Çe­lenk,­ ya­sa­ ta­sa­rý­sý­nýn­ sa­de­ce­ YAÞ­ mað­dur­la­rý­ný­ kap­sa­ma­sý­nýn­ a­dil­ ol­ma­dý­ðý­ný­ kap­sa­mýn­ a­dil­ bir þe­kil­de­ge­niþ­le­til­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Çe­lenk,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Ta­sa­rý­ya­7­A­ra­lýk­1983­ta­ri­hin­den­ön­ce­ki­yar­gý­de­ne­ti­mi­ne­ka­pa­lý­bir­ta­sar­ruf­i­le­ Türk­Si­lah­lý Kuv­vet­le­ri(TSK)’nden­ i­li­þi­ði­ ke­si­len­ler­ i­le TSK’dan­ çý­ka­rýl­ma­yý­ ge­rek­ti­ren­ suç­lar­-

dan­hak­la­rýn­da­ko­vuþ­tur­ma­a­çý­lan­ve­bu ge­rek­çe­i­le­i­li­þi­ði­ke­si­len­an­cak­son­ra­dan yar­gý­la­na­rak­ be­ra­at­ et­ti­ði­ hal­de­ i­da­re­ce ve­ya­ yar­gý­ ka­ra­rý­ i­le­ gö­re­vi­ne­ i­a­de­ e­dil­me­yen­ler­ de­ da­hil­ e­dil­me­li­dir.­ Mil­lî­ Sa­vun­ma­ Ba­kan­lý­ðý­ bün­ye­sin­de­ ha­zýr­la­na­cak­ bir­ ko­mis­yon­ ye­ri­ne­ TBMM­ Ýn­san Hak­la­rý­ Ko­mis­yo­nu­ bün­ye­sin­de­ bir­ alt ko­mis­yon­ o­luþ­tu­rul­ma­lý­dýr.­ Suç­la­rýn­ ve ce­za­la­rýn­ ka­nu­ni­li­ði­ il­ke­si­ ge­re­ði­ o­la­rak, hak­la­rýn­da­TSK’dan­i­li­þik­kes­me­yi­ge­rek­ti­re­cek­bir­suç­tan­ke­sin­leþ­miþ­yar­gý­ka­ra­-

rý­ bu­lun­ma­yan­lar­ i­çin­ i­da­rî­ iþ­le­min­ ge­ri a­lýn­ma­sý­em­re­di­ci­bir­ku­ra­la­bað­lan­ma­lý­dýr.­ Ya­n i­ in­c e­l e­m e­ ve­ de­ð er­l en­d ir­m e­y i ya­pa­cak­ko­mis­yo­nun­tak­dir­yet­ki­si­da­ral­týl­ma­lý­ ve­ bað­la­yý­cý­ bir­ kri­ter­ ge­ti­ril­me­li­dir.­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ðin­den­ön­ce­ki­YAÞ ka­rar­la­rý­ný­ da­ yar­gý­ de­ne­ti­mi­ne­ a­çan­ bir hü­küm­ya­sa­ya­ko­nul­ma­lý­dýr.­A­YÝM’in­ve ü­ye­le­ri­nin­ yar­gý­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­ gü­ven­ce­le­ri­ne­ uy­gun­ o­la­rak­ ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sýn­dan son­ra­ yar­gý­ de­ne­ti­mi­ni­ yap­ma­sý­ þar­tý­ da ge­ti­ri­le­bi­lir.”­Konya - Bursa / cihan

n HA KÝM LER ve­ Sav­c ý­l ar­ Yük­s ek­ Ku­r u­l u (HSYK),­9­böl­ge­de­ku­rul­ma­ka­ra­rý­a­lý­nan­böl­ge ad­li­ye (is­ti­naf) mah­ke­me­le­ri­nin­ baþ­sav­cý­la­rý­ný be­lir­le­di.­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­Ay­kut Cen­giz­En­gin,­Ýs­tan­bul­Böl­ge­Ad­li­ye­Mah­ke­me­si­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­ol­du.­HSYK’nýn,­Böl­ge­ Ad­li­ye­ Mah­ke­me­le­ri­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­lýk­la­rý­na­ A­it­ A­ta­ma­ Ka­rar­na­me­si,­ Ku­rul­ in­ter­net­si­te­sin­de­ya­yýn­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­A­da­let­Baþ­mü­fet­ti­þi­ Ce­lal­ Ko­ca­baþ­ Ýz­mir­ Böl­ge­ Ad­li­ye Mah­ke­me­si­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­lý­ðý­na,­ Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­Ay­kut­Cen­giz­En­gin, Ýs­tan­bul­ Böl­ge­ Ad­li­ye­ Mah­ke­me­si­ Cum­hu­ri­yet Baþ­sav­cý­lý­ðý­na,­ A­da­na­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­sý Sab­ri­Bey­to­run­A­da­na­Böl­ge­Ad­li­ye­Mah­ke­me­si Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na,­Kon­ya­Cum­hu­ri­yet Baþ­sav­cý­sý­Hü­se­yin­Ca­nan­An­ka­ra­Böl­ge­Ad­li­ye Mah­ke­me­si­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na,­An­ka­ra Cum­hu­ri­yet­ Sav­cý­sý­ E­rol­ To­sun­ Sam­sun­ Böl­ge Ad­li­ye­ Mah­ke­me­si­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­lý­ðý­na, Gi­re­sun­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý­Ra­di­Ak­yol­Er­zu­rum­ Böl­ge­ Ad­li­ye­ Mah­ke­me­si­ Cum­hu­ri­yet Baþ­sav­cý­lý­ðý­na,­ Is­par­ta­ Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­sý Ab­dul­ka­dir­ Þa­hin­ Kon­ya­ Böl­ge­ Ad­li­ye­ Mah­ke­me­s i­ Cum­h u­r i­y et­ Baþ­s av­c ý­l ý­ð ý­n a,­ Nev­þ e­h ir Cum­hu­ri­yet­ Baþ­sav­cý­sý­ Nec­met­tin­ Say­gýn­ Di­yar­ba­kýr­ Böl­ge­ Ad­li­ye­ Mah­ke­me­si­ Cum­hu­ri­yet Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­a­tan­dý. Ankara / aa

KOM baþkanlýðýna Yeþilkaya getirildi n EMNÝYET Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­Ka­çak­çý­lýk­ve­Or­ga­ni­ze­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Da­i­re­Baþ­kan­lý­ðý­na Meh­met­Ye­þil­ka­ya­ge­ti­ril­di.­Ka­çak­çý­lýk­ve­Or­ga­ni­ze­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Da­i­re­Baþ­ka­ný­Ah­met Tek’in­Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­ol­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­Tek’ten­bo­þa­lan­gö­re­ve­TBMM­Ko­ru­ma­Da­i­re­Baþ­kan­lý­ðý­gö­re­vi­ni­yü­rü­ten­Meh­met Ye­þil­ka­ya­a­tan­dý.­Po­lis­A­ka­de­mi­sin­den­1986­yý­lýn­da­me­zun­o­lan­Ye­þil­ka­ya,­TBMM’de­yak­la­þýk­10 yýl­gö­rev­yap­týk­tan­son­ra­Di­yar­ba­kýr­Em­ni­yet Mü­dür­lü­ðün­de­ça­lýþ­tý.­Bur­sa­Ýz­nik­Ýl­çe­Em­ni­yet Mü­dür­lü­ðü,­Ço­cuk­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü,­E­ði­tim­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­gö­rev­le­ri­ni­de­yü­rü­ten­Ye­þil­ka­ya, Bur­sa­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Ka­çak­çý­lýk­ve­Or­ga­ni­ze­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­gö­re­vi­nin­ar­dýn­dan­2004­yý­lýn­da­TBMM­Ko­ru­ma­Mü­dür­lü­ðü­ne­ge­ti­ril­miþ­ti.­Ye­þil­ka­ya,­Ko­ru­ma­Mü­dür­lü­ðü­nün­Da­i­re­Baþ­kan­lý­ðý­na­dö­nüþ­tü­rül­me­si ü­ze­ri­ne­Da­i­re­Baþ­ka­ný­ol­muþ­tu.­­Ankara / aa


6

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

HA­BER­LER

LAHÝKA MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi

n BAÞBAKANLIK Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Erdoðan Bayraktar, TOKÝ olarak 2011 yýlýný kentsel dönüþüm ve deprem dönüþüm yýlý olarak ilân ettiklerini söyledi. Bayraktar, bir faaliyet için geldiði Eskiþehir’de 1984’te kurulan TOKÝ’nin 2002 yýlýna kadar 43 bin konut yaptýðýný þimdi ise 500 bin konut rakamýný yakaladýklarýný belirtti. TOKÝ olarak 2011 yýlýný kentsel dönüþüm ve deprem dönüþüm yýlý olarak ilân ettiklerini ifade eden Bayraktar, þunlarý söyledi: ‘’Bundan sonra kentlerden baþlamak üzere, ilçelere, kasabalara ve köylere kadar ineceðiz. Kentsel dönüþüme son derece önem veriyoruz. Bu bakýmdan 2011 yýlýnda kentsel dönüþümü tetikleyeceðiz. 4-5 Mart tarihlerinde Ýstanbul’da ‘Konut Kurultayý’mýz var, bunu çok önemsiyoruz. Bu kurultaya 30 ülkeden katýlým olacak. Kurultayda kentsel dönüþümü iþleyeceðiz.” Bayraktar, Cumhuriyet’in 100. yýlý olan 2023 yýlýnda en az 1 milyon konut bitirmeyi hedeflediklerine de deðinerek, ‘’Bu, alt gelir grubu ve yoksul kesime yönelik konut üretimi ile kentsel dönüþüm olarak gerçekleþecek. 2023 yýlýnda kentlerimizi güzelleþtireceðiz. Parklarý, bahçeleri ve yeþil alanlarý, ulaþýmý rahat olan kentleri mutlaka kuracaðýz’’ dedi. Eskiþehir / aa

Yunanistan’da 13 ayda 65 bin iþ yeri kapandý n YUNANÝSTAN’DA mali krizin etkisiyle son 13 aylýk süreçte, yaklaþýk 100 bin kiþilik istihdam kapasitesine sahip 65 bin küçük ve orta ölçekli iþ yerinin kapandýðý bildirildi. Yunan medyasý, Atina Ticaret Odasý’ndan alýnan bilgilere dayandýrdýðý haberinde, kepenk indiren söz konusu iþ yerlerinin yüzde 25’inin baþþehir Atina merkezi ve çevresinde yer aldýklarýný duyurdu. Kapanmalardaki baþlýca sebebin yüksek kiralarýn ödenememesi olduðu belirtilen haberlerde, kiralarýn, iþ yeri giderlerinde en aðýrlýklý yeri alan harcama kalemini oluþturduðu vurgulandý. Bu geliþmeler sonrasýnda dükkan kiralarýnda yüzde 30’a varan indirimlere gidildiði belirtilirken, ‘’Hava parasý’’ olarak tanýmlanan meblâðýn da artýk alýnmadýðý bildirildi. Atina / aa

Ford’un 2010 sonuçlarý kârlý n 976 milyon TL yatýrým kararý alan Ford Otosan bir önceki yýla göre yurtiçi satýþ adetlerini yüzde 47, ihracat adetlerini yüzde 37 artýrarak 2010 yýlý vergi öncesi kârýný 619 milyon TL olarak açýkladý. Türkiye’nin lider otomotiv þirketi Ford Otosan, 2010 yýlý finansal sonuçlarýný açýkladý. Ford Otosan’ýn net kârý bir önceki yýla göre yüzde 51 artýþla 505 milyon TL’ye yükselirken, ihracat gelirleri yüzde 30 artýþla 4.105 milyon TL oldu. 2010 yýlýnda da, Türkiye otomotiv pazarý bir önceki yýla göre yüzde 38 büyüyerek 791.543 satýþ adedi ile rekor kýrarken, Ford Otosan toplam otomotiv pazarýndaki yüzde 15.6’lýk payýyla üst üste dokuzuncu kez sektörünün lideri oldu. 2010’da, Türkiye’yi Avrupa’da en yüksek Ford pazar payýna sahip ülke konumuna yükselten Ford Otosan, Aralýk ayýnda Ford Otosan tarihindeki en yüksek aylýk satýþ rakamýný yakaladý. Ford Otosan, otomobil segmentinde þimdiye kadarki en yüksek pazar payýný elde ederek ikinciliðe yükselirken, ticarî araçlardaki geleneksel liderliðini de sürdürdü. Recep Bozdað / Ýstanbul

Ýlk ortak gümrük kapýsýnýn temeli atýlýyor n GÜMRÜK Müsteþarlýðý ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) iþbirliðinde, yap-iþlet-devret modeli ile yapýlmasý planlanan Türkiye’nin ilk ortak gümrük kapýsýnýn temel atma töreni, 26 Þubat’ta Mardin’in Nusaybin ilçesinde gerçekleþtirilecek. Gümrük Müsteþarlýðýndan yapýlan açýklamada, temel törenine Devlet Bakaný Hayati Yazýcý, Suriye Maliye Bakaný Muhammed Al Hüseyin ve TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu’nun da katýlacaðý belirtildi. Nusaybin Ortak Gümrük Kapýsý sayesinde gümrüklerden çýkýþta beyan ve giriþte kontrol uygulamasý ile bekleme sürelerinin azaltýlmasýnýn ve iþlemlerin basitleþtirilmesinin hedeflendiði bildirildi. Açýklamada, ortak gümrük kapýsýnýn güven esasýna dayalý olacaðý için ikili iliþkilerde de iþbirliðinin geliþeceði kaydedildi. Ankara / aa

TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Av. Mesut Akgün ve Sevilay Suluoðlu'nun dayýsý,

Secaattin Þengel

'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Erzurum Yeni Asya Okuyucularý

1.5817 1.5993

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6583 0.24439

1.6690 0.24693

1.6558 1.6715 0.24422 0.24750

1.5991 5.5854

1.6063 5.6590

1.5932 5.5016

1.6124 5.7439

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27641 0.42100

0.27827 0.42176

0.27622 0.41784

0.27891 0.42492

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5530

100 JAPON YENÝ

1.8752

1.8877

1.8683

1.8949

2.5663

1.5730 1.5816

EFEKTÝF SATIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

0.28875 0.29017 0.28855 0.29084 2.1530 2.1634 2.1515 2.1666

1 AVUSTRALYA DOLARI

1.5741 1.5889

ALIÞ

ALIÞ

1 KANADA DOLARI

1 DANÝMARKA KRONU

TOKÝ: 2011 Kentsel Dönüþüm Yýlý olacak

DÖVÝZ SATIÞ

Cinsi

1.5841 1.60890.

1 ABD DOLARI

TOKÝ Baþkaný Bayraktar, 2011'i deprem dönüþüm yýlý ilân etti

ALIÞ

21 ÞUBAT 2011

2.5512

2.5701

1 KUVEYT DÝNARI

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5960 ÖNCEKÝ GÜN 1,5810

DÜN 2,1810 ÖNCEKÝ GÜN 2,1610

DÜN 71,75 ÖNCEKÝ GÜN 71,30

DÜN 482,27 ÖNCEKÝ GÜN 479,62

p

p

p

p

Dolaylý vergi yükü eziyor VERGÝ DENETMENLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI GÜLEÇ, DOLAYLI VERGÝLERÝN TOPLAM VERGÝLER ÝÇÝNDEKÝ PAYININ AB ÜLKELERÝNDE YÜZDE 30-35 ÝKEN TÜRKÝYE’DE YÜZDE 70 CÝVARINDA OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. VERGÝ Denetmenleri Genel Baþkaný Aykut Güleç, vergi reformunu engelleyenlerin bulunduðunu belirtti. Güleç, yaptýðý yazýlý açýklamada, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý’nýn güçlendirilmesi ve vergi denetimlerinin tek çatý altýnda birleþtirilmesi yönünde birçok giriþimde bulunulduðunu, ancak vergi reformunun yapýlmasýný el birliði içinde engelleyenlerin aþýlamadýðýný ifade etti. Ýþadamý, tüccar, irat sahipleri ve kurumlarýn asgari ücretli kadar dahi

gelir beyan etmediði ve vergi ödemediði bir ortamýn sosyal barýþý bozacaðýný kaydeden Güleç, sonuçta gelir ve kurumlar vergisi toplanamamasý nedeniyle dolaylý vergilere yük le nil di ði ni vur gu la dý. Do lay lý vergilerin toplam vergiler içindeki payýnýn AB ülkelerinde ortalama yüzde 30-35, Türkiye’de ise yüzde 70 civarýnda olduðunu belirten Aykut Güleç, bu durumun düþük ve dar gelirlileri olumsuz etkilediðini, kayýt dýþýný da beslediðini belirtti.

BÝR TÜRLÜ ADALETLÝ VERGÝ SÝSTEMÝ KURULAMIYOR MALÝYE Bakanlýðýndaki bürokratik oligarþinin ve uzantýlarýnýn yok edilememesi, vergi denetiminin ticarîleþtirilmesinden beslenenler ve oluþturulan ortak ranttan pay alanlar dolayýsýyla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alýnmasýný saðlayacak bir vergi sistemi kurulamadýðýný ileri süren Güleç, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: ‘’Neredeyse her yýl vergi reformu adý altýnda düzenlemeler yapýlmasýna karþýn, ne güçlü bir Gelir Ýdaresi, ne de adaletli vergi sistemi oluþturulabilmiþtir. Sonrasýnda ise belli ara-

lýklarla bazý kamu alacaklarýnýn yapýlandýrýlmasý, vergi barýþý v.b adý altýnda af veya af benzeri düzenlemeler getirilmek zorunda kalýnmaktadýr. Bu düzenlemelerle gelirini hiç beyan etmeyen veya bir kýsmýný gizleyen kiþiler, kurumlar, çok düþük meblâðlar karþýlýðýnda vergi incelemelerine karþý sigorta da getirilerek, affedilmektedir. Doðal olarak asýl darbeyi vatandaþlýk ödevini yerine getiren, vergisini zamanýnda ödeyen iyi niyetli vatandaþlar yemektedir. Dolayýsýyla adalet ve güven duygusu sarsýlmaktadýr.’’ Ankara / aa

2-B tasarýsý seçimden sonra ORMAN vasfýný yitirmiþ arazilerle ilgili 2-B tasarýsý seçim sonrasýna kaldý. Hükümet, 2011 genel seçimlerinden önce Mec lis’ten ge çir me yi planladýðý orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýný düzenleyen 2-B tasarýsýný bir süre rafa kaldýrma kararý aldý. Edinilen bilgiye göre, 2-B orman arazilerinin satýþýnýn bazý bölgelerde sýkýntýya yol açtýðý özellikle bürokratlarýn “Rayiç bedel mi, yoksa emlâk vergisi mi?” þeklinde ya pýl ma sý ko nu sun da bir anlaþmazlýk yaþadýðý öðrenildi. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacan’ýn yürüttüðü ça lýþ ma nýn ön ce ki gün Baþbakan Erdoðan’a sunulduðu, Erdoðan’ýn da “Acelesi yok, seçim sonrasýna kalsýn” þeklinde talimat verdiði belirtildi. (hurriyet.com.tr)

Moody’s, Japonya’nýn notunu kýrdý ULUSLARARASI Kredi Derecelendirme Kuruluþu Moody’s, Japonya’nýn ‘’Aa2’’ olan kredi notunun görünümünü ‘’duraðan’’dan ‘’negatif’’e indirdi. Kuruluþtan yapýlan açýklamada, kararda hükümetin karþý karþýya olduðu zorluklar ve ülkenin artan borç yükünü azaltmaya yönelik görünümün zayýflamasýnýn etkili olduðu belirtildi. Uygulanmakta olan ekonomik ve mali politikalarýn a çý ðý a zalt ma ve borçlarýndaki artýþý kontrol altýna alma hedefini baþarmasýna yetecek kadar güçlü olamayabileceði yönünde artan endiþeler bulunduðuna da dikkat çekildi. Japonya’nýn not görünümünün 2002 yýlý Mayýs ayýndan bu yana ilk kez ‘’negatif’’e çevrildiði ifade edilen açýklamada, hükümetin borçlarý kontrol altýna alacak politikalarýnýn yetersiz kalmasý halinde ülkenin kredi notunun da düþürülebileceði vurgulandý. Tokyo / aa

Þili ile STA 1 Mart’ta yürürlüðe girecek

Et ve süte 440 milyon liralýk destek Süt ve et üretimiyle ilgili besicilere daha fazla destek saðlamak amacýyla hayvancýlýk sektörüne destek 440 milyon lira arttýrýldý.

HÜKÜMET et ve süt üreticilerine bu yýl ek 440 milyon liralýk kaynak saðlayacak. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’ndaki Küçük Ev’de düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2011 tarýmsal destekleriyle ilgili kararnamenin Bakanlar Kurulu’nda imzalandýðýný açýkladý. Daha önce 6 milyar lira olarak açýklanan 2011 yýlý tarýmsal destekleri içinde 1.2 milyar liranýn hayvancýlýk sektörüne ayrýldýðýný hatýrlatan Bakan

Eker, süt ve et üretimiyle ilgili besicilere daha fazla destek saðlamak amacýyla hayvancýlýk sektörüne yönelik destek tutarýnýn 440 milyon lira arttýrýldýðýný kaydetti. Böylece 2011 yýlýnda hayvancýlýk sektörüne ayrýlan kaynaðýn 1 milyar 700 milyon liraya çýkarýldýðýný belirten Bakan Eker, arttýrýlan kaynaðýn 390 milyon lirasýnýn besicilik sektörüne, 50 milyon lirasýnýn da süt tozu ihracatýnýn desteklenmesi için ayrýldýðýný ifade etti. Süt fiyatlarýndaki

düþüþün önlenmesi için 2009 ve 2010 yýllarýnda süt tozu teþviki uygulandýðýný hatýrlatan Bakan Eker, bu yýl da 18 bin tonu yurt içindeki sanayicilerin ham madde ihtiyacýný karþýlamak üzere 20 bin tonu da ihracat amacýyla olmak üzere toplam 38 bin ton süt tozu üretiminin destekleneceðini açýkladý. Bakan Eker, et ithalatýndan alýnan güm rük ver gi le ri nin be si ci le rin desteklenmesinde kullanýlacaðýný kaydetti. Ankara / aa

Türkiye’nin en büyük ihracat anlaþmasý

Libya'da yaþanan olaylar petrol fiyatlarýnýn artmasýnda etkili oldu.

Petrol fiyatý tehlikeli seviyede PETROL fiyatlarýndaki yükseliþ küresel ekonomi iyileþmeye yönelik kaygýlarýn artmasýna neden oluyor. Uluslararasý Enerji Ajansý Baþekonomisti Fatih Birol, petrol fiyatlarýnýn küresel ekonomik iyileþme için ciddî risk olduðunu söyledi. Petrol fiyatlarýnýn tehlike bölgesine girdiðini belirten Birol, Ortadoðu’daki kargaþanýn büyümesi halinde fiyatlarýn daha da artabileceðini ifade etti. Birol, petrolün enflasyonist etki oluþturarak, merkez bankalarýný baský altýna sokacaðýný öngördü. Petrol fiyatlarýnýn mevcut haliyle talebin yavaþlamasýna yol açabileceðini ifade eden Birol, gerekirse acil durum stoklarýný kullanmanýn gündeme gelebileceðini dile getirdi. Birol, Suudi Arabistan’ýn üretimi arttýrmaya hazýr olmasýnýn ise doðru bir adým olduðunu söyledi. Petrol fiyatlarýndaki artýþ konusunda uyarýda bulunan diðer bir isim de ünlü petrol uzmaný Daniel Yergin oldu. Cambridge Energy Research Baþkaný Daniel Yergin, ABD ham petrolünün 100 dolarý aþmasýnýn dünya ekonomisini olumsuz etkileyeceðini söyledi. Yergin, petroldeki yükseliþin tüketici güveni, harcamalar ve iþ dünyasýna darbe vuracaðýný ifade etti. Petrol fiyatlarýnýn yükselmesinde dünyanýn en kaliteli petrollerinden birini üreten Libya’da yaþanan olaylar baþrolü oynuyor. Libya, küresel petrol üretiminin yüzde 2’sini gerçekleþtiriyor. ABD ham petrolü 94 dolara çýkarken, Brent petrolü 108 dolarý aþtý. Singapur/Riyad/aa

TÜRKÝYE’NÝN en büyük ihracat sözleþmesi FNSS Savunma Sistemleri A.Þ. ile Malezya arasýnda bugün imzalanacak. Sözleþmeyle FNSS; Malezya ordusu için yaklaþýk 600 milyon dolar karþýlýðýnda 257 adet Türk yapýmý 8x8 zýrhlý muhabere aracý üretecek. FNNS Savunma Sistemleri A.Þ. Genel Müdürü Nail Kurt, FNSS olarak geçen yýl Malezya’nýn baþkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Uluslararasý Asya Savunma Fuarýnda (DSA), Malezya hükümeti ile 8x8 tekerlekli zýrhlý araçlarýnýn geliþtirmesi ve üretimi için ön niyet mektubu (LOI) imzaladýklarýný anlattý. Kurt, dün de iki ülkenin baþbakanlarýnýn katýlýmýyla ihracat sözleþmesinin imzalandýðýný kaydetti. Ýhracat sözleþmesiyle Malezya Ordusu için 257 adet 8x8 zýrhlý muharebe araç üreteceklerini belirten Kurt, ‘’Bu, yaklaþýk 600 milyon dolara yakýn bir sözleþme. Türkiye’de tek kalemde en büyük sanayi ihracat sözleþmesi olacak. Bundan önceki rekor da geçen yýl Suudi Arabistan ile imzaladýðýmýz 324 milyon dolarlýk sözleþmeydi. Dolayýsýyla kendi rekorumuzu yaklaþýk ikiye katlamýþ olacaðýz. Ondan önce de yine Malezya’ya 211 milyon dolarlýk zýrhlý muharebe aracý sattýk’’ dedi. Ankara / aa

TÜRKÝYE ile Þili arasýnda imzalanan Serbest Ticaret Anlaþmasý (STA) 1 Mart’ta yürürlüðe girecek. Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, konuya iliþkin yaptýðý yazýlý açýk la ma da, Tür ki ye-Þi li Serbest Ticaret Anlaþmasý ile iki ülke arasýndaki ticaret hacminin iki yýl içinde 1 milyar dolar seviyesine çýkarýlmasýný hedeflediklerini bildirdi. Türkiye-Þili Serbest Ticaret Anlaþmasý’nýn, Latin Amerika Ülkeleri ile Ticarî ve Ekonomik Ýliþkileri Geliþtirme Stratejisi kapsamýnda ilk Serbest Ticaret Anlaþmasý olma özelliði taþýdýðýný ifade etti. Bakan Çaðlayan, anlaþmanýn, taraflar arasýnda mal ticaretinde tarife ve tarife dýþý engellerin kaldýrýlmasý, hayvan ve bitki saðlýðý tedbirleri, fikrî, sýnaî ve ticarî mülkiyet haklarý, menþe kurallarý, iç vergilendirme, yapý sal u yum, an ti-dam ping, korunma önlemleri, ö de me ler den ge si gi bi birçok baþlýða iliþkin düzenlemeler içerdiðini kaydetti. Ankara / aa

Mardin’de yatýrým patlamasý HUZUR ve istikrarý yakalayan Mardin’e iki yýl içinde 1 milyar 646 milyon 776 bin TL’lik yatýrým yapýldý. 2011 sonunda bu rakamýn 2 milyar 47 milyon TL’yi bulmasý bekleniyor. Ekonomik teþvik programý, Irak ve Suriye ile hýzla geliþtirilen ticarî iliþkiler bu iki ülkeye sýnýr komþusu olan Mardin ekonomisini hareketlendirdi. 2010’un ilk 9 ayýnda Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 fabrika açýldý. 2011 yýlýnda 60 fab ri ka i çin ya tý rým baþvurusu yapýldý. Yapýlan ve yapýlacak yatýrýmlar ardýndan Mardin’de 2 bin 834 kiþinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Mardin, son 9 ay içinde Suriye ve Irak’a 400 milyon dolarýn üzerinde ihracat gerçekleþtirdi. Ýldeki yatýrým potansiyelini gören iþ adamlarý Mardin’i mesken tuttu. Mardin / cihan


DÜNYA

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

7

Mübarek’in atadýðý hükümet de gitsin MISIR'DAKÝ “online demokrasi eylemcileri”, çok fazla “eski yüz” içerdiðini söyledikleri geçici hükümetin istifa etmesi talebiyle büyük bir gösteri düzenledi. Ordunun önderliðindeki yönetim üzerindeki baskýyý sürdürmek amacýyla planlanan ve “Meydan Okuma Salýsý” adý verilen gösteriye, yüzbinlerce kiþi katýldý. Sosyal paylaþým sitesi Facebook’un bir sayfasýnda, “Ýlk günden bu yana sloganýmýz ‘Halk rejimi yýkmak istiyor’ þeklindeydi. Tahrir Meydaný’na geri dönüyoruz ve orada kalacaðýz. Yüksek askerî konsey istediðini yapmasý için geride Mübarek’in hükümetini býraktý” denilmiþti. Mevcut hükümet üyelerinin büyük bölümü, devrik cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek tarafýndan atanmýþtý. Facebook grubu, seçime kadar bir teknokratlar hükümeti kurulmasýný istediklerini belirtiyor. Kahire / aa Görgü þahitleri, Fachlum ve Tajura mahallelerinde silâhlý kiþilerce etrafa rastgele ateþ açýldýðýný, ölenlerin arasýnda kadýnlarýn da bulunduðunu söyledi. FOTOÐRAF: AA

Giderayak katliâm LÝBYA'DA KADDAFÝ ALEYHÝNE GÖSTERÝLER SÜRERKEN, SÝLÂHLI KÝÞÝLERÝN TRABLUS'U KANA BULADIÐI HABERLERÝ GELÝYOR. LÝBYA'NIN baþ­þeh­ri­ Trab­lus’un­ ban­li­yö­sün­de­ yer­ a­lan­ Fach­lum­ ve­ Ta­ju­ra ma­hal­le­le­rin­de­ça­týþ­ma­lar­mey­da­na­gel­di­ði­bil­di­ril­di,­gör­gü­þa­hit­le­rin­den­bi­ri­si, bu­o­lay­la­rý­“kat­li­âm”­o­la­rak­ni­te­le­di.­Te­le­fon­la­AFP’ye­a­çýk­la­ma­ya­pan­bir­gör­gü­ þahidi,­ “Ta­ju­ra’da­ bu­gün­ o­lan­lar­ bir kat­li­am”­de­di.­Gör­gü­þa­hi­di,­si­lâh­lý­ki­þi­le­rin­ rast­ge­le­ a­teþ­ aç­tý­ðý­ný,­ ö­len­le­rin­ a­ra­sýn­da­ka­dýn­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­nu,­ca­mi­ ho­par­lör­le­rin­den­ yar­dým­ çað­rý­la­rý ya­pýl­dý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Fach­lum­ Ma­hal­le­si’nden­ bir­ baþ­ka­ gör­gü­ þa­hi­di­ de­ Af­ri­ka­lý­ pa­ra­lý­ as­ker­le­ri­ in­dir­mek­ i­çin­ ma­hal­le­nin­ ü­ze­rin­de­ he­li­kop­ter­le­rin­ uç­tu­ðu­nu,­ bu­ as­ker­le­rin­ so­kak­ta­ bu­lu­nan her­ke­sin­ü­ze­ri­ne­a­teþ­aç­tý­ðý­ný,­bir­çok­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­­Kahire / aa

TRABLUS ZORBASI KESÝN GÝDÝYOR MU? ÝNGÝLÝZ gazetelerinin çoðu Libya’daki olayla- liðinden açýlan ateþ sonucu bir Ýngiliz polisinin ra manþetlerinden yer verdi. The Indepen- ölümünden sonra gerildiði hatýrlatýlan yazýda, dent gazetesi, deneyimli Ortadoðu muhabiri iliþkilerin 2004’te eski Ýngiltere Baþbakaný Robert Fisk’in Kaddafi ile ilgili yazýsýný Tony Blair’in Libya ziyaretiyle yeniden yayýmlayarak, Fisk’in “Zalim, maðdüzeldiði kaydedildi. Times gazerur, kana bulanmýþ ve 40 yýldan tesi “Lânet olasý Albay” manþeÝNGÝLÝZ fazla terör ve baskýnýn ardýndan atiyle, “Kaddafi rejiminin, gösteriBASINI caba þimdi kesinlikle gidiyor mu?” cilere ateþ açýp, daha fazla kan söz le ri ni man þe ti ne ta þý dý. Fisk dökülmesi sözü vererek, zalimliðini “Trablus’un zorbasý” olarak nitelendirdiði gösterdiðini ve Batýnýn Kaddafi’ye, gecikKaddafi rejiminin “silâh sesleri ve alevler ara- meksizin görevi býrakmasý için baský yapmasý sýnda çöktüðünü” yazdý. Independent baþya- gerektiðini” belirtti. Guardian, “Kaddafi, iktizýsýnda ise Kaddafi’nin, Ýngiltere’nin “konfor i- darý elinden giderken, etrafa saldýrýyor” derçin biraz fazla sarýldýðý” bir lider olduðu belir- ken, Daily Mail, “Zalim kaçýþta”, Financial Titildi. Ýngiltere-Libya iliþkilerinin 1984’te, Lon- mes ise “Çaresiz Kaddafi zar zor dayanýyor” ra’daki Libya Büyükelçi- manþetlerini attý. Londra / aa

Hillary Clinton: Kan gölü bitsin ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Libya’daki geliþmelerden dolayý endiþe duyduðunu, ‘’ülkedeki kan gölünün kabul edilemez olduðunu ve bitmesi gerektiðini’’ bildirdi. Libya lideri Muammer Kaddafi’ye baðlý paralý askerlerin ve güvenlik güçlerinin halka ateþ açmasýný kýnayan Clinton, yaptýðý yazýlý açýklamada, “Bütün dünya Libya’daki olaylarý endiþe ile izliyor ve ABD, uluslararasý toplumla birleþerek Libya’da meydana gelen þiddet olaylarýný kesin bir dile kýnýyor” dedi. Clinton, Libya hükümetinin Libya halkýnýn evrensel haklarýný korumakla yükümlü olduðunu ve “kabul edilemez kan gölüne” bir son vermesi gerektiðini ifade etti.

YENÝ Zelanda’nýn ikinci büyük þehri Christchurch’te, 6,3 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsünden (USGS) yapýlan açýklamada, depremin merkez üssünün Christchurch’e 5 kilometre uzaklýkta, yerin 4 kilometre altýnda olduðu belirtildi. Deprem sebebiyle çok sayýda bina yýkýldý, yollar tahrip oldu, þehrin merkezinde yangýnlar çýktý. Yeni Zelanda TV3 kanalýnýn sorularýný cevaplayan Julian Hogday adýndaki bir tüccar, “Ýnanýlmaz, deprem çok þiddetliydi...

korkunç” dedi. Christchurch’te, olaðanüstü hal ilan edildi. Belediye Baþkaný Bob Parker, Radyo “New Zealand”’e yaptýðý açýklamada, “Herkes, bugünün þehrimiz için kara bir gün olduðunu bilmeli” dedi. 6,3 büyüklüðündeki depremde yaklaþýk 200 kiþinin enkaz altýnda olduðu sanýlýyor. Yeni Zelanda Baþbakaný John Kay, nüfusu yaklaþýk 400 bin olan þehri vuran depremde 65 kiþinin öldüðünü açýkladý, ölü sayýsýnýn artabileceðini belirtti. Wellington / aa

Yemen’deki gösteriler sürüyor

Filipinler 5,3’le sallandý n FÝLÝPÝNLERÝN baþþehri Manila’da, 5,3 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Amerikan Jeofizik Enstitüsünden (USGS) yapýlan açýklamada, ilk belirlemelere göre ciddî hasara yol açmayan depremin merkez üssünün, Manila’nýn güneybatýsýna 66 kilometre uzaklýkta, yerin 137 kilometre altýnda olduðu belirtildi. Sismolog Danny Tacadino, AFP’ye yaptýðý açýklamada, depremin Manila’da 4 þiddetinde hisseldiðini, Filipin Simoloji ve Volkanoloji Enstitüsü Phivolcs binasýnýn da sallandýðýný söyledi. Manila / aa

Ýran gemileri Süveyþ’te n ÝRAN'IN askerî gemilerinin Süveyþ Kanalý’na girdiði bildirildi. Bir kanal yetkilisi, sabah saatlerinde kanala giren iki Ýran gemisinin Suriye’ye gitmek üzere Akdeniz’e doðru yol aldýðýný belirtti. Gemilerin kanaldan geçiþi daha önce 48 saat ertelenmiþti. Ýsrail, Ýran donanma gemilerinin Süveyþ’ten geçiþinin “provokasyon” olduðunu ileri sürüyor. Ýranlý yetkililer, Süveyþ Kanalý’ndan geçme taleplerinin uluslar arasý düzenlemelere uygun olduðunda ýsrar ederek, gemilerin tatbikat için Suriye’ye gideceðini açýklamýþtý. Ýsmailiye / aa

Yemen'de Devlet Baþkaný Salih'e karþý olan gruplar, ülkedeki iþsizliðe ve yoksulluða dikkati çekiyor.

YEMEN'ÝN Þi­her­þeh­rin­de,­Dev­let Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih’in­gö­re­vi­ni­bý­rak­ma­sý­ta­le­biy­le­yak­la­þýk­5 bin­ki­þi­nin­ka­týl­dý­ðý­gös­te­ri­dü­zen­len­di.­“Kah­rol­sun­Sa­lih”­slo­gan­la­rý a­tan­gös­te­ri­ci­ler­yü­rü­yüþ­ya­par­ken, po­li­sin­gös­te­ri­ci­le­ri­iz­le­mek­le­ye­tin­di.­Baþ­þe­hir­Sa­na’da­bir­ü­ni­ver­si­te kam­pü­sün­de­bin­ler­ce­ki­þi­nin­gös­te­ri­si­nin­ve­yüz­ler­ce­ki­þi­nin­kam­püs ya­ký­nýn­da­ki­bir­mey­dan­da­ku­ru­lan ça­dýr­lar­da­nö­bet­tut­ma­ya­de­vam­et­ti­ði­bildirildi.­Ö­te­yan­dan,­Sa­lih­yan­lý­la­rý­nýn­da­Sa­na’nýn­a­na­mey­da­nýn­da­top­lan­dý­ðý,­so­kak­sa­tý­cý­la­rý­nýn­Sa­lih’in­pos­ter­le­ri­ni­sat­tý­ðý,­baþ­kent­so­kak­la­rýn­da­ho­par­lör­ler­le­Sa­lih’i­ö­vü­cü­du­yu­ru­la­rýn­ya­pýl­dý­ðý­a­raç­la­rýn gez­di­ði­bil­di­ril­di.­Sa­lih­yan­lý­la­rý,­Sa­lih­sa­ye­sin­de­Ye­men’in­bö­lün­me­den­kal­dý­ðý­ný­söy­lüyor.­Sana / aa

Kaddafi: Trablus'tayým n LÝBYA li­de­ri­ Mu­am­mer­ Kad­da­fi,­ ül­ke­si­ni­ terk­ et­ti­ði­ne da­ir­ya­yým­la­nan­ha­ber­le­ri­ya­lan­la­ya­rak,­Lib­ya’da­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Lib­ya­dev­let­te­le­viz­yo­nun­dan­ký­sa­bir­a­çýk­la­ma­ya­pan­Kad­da­fi,­“Ve­ne­zu­e­la’da­de­ðil,­Trab­lus’ta­ol­du­ðu­mu­ka­nýt­la­mak­ve­þu­kö­pek­ya­ban­cý­te­le­viz­yon­ve­med­ya­la­rýn­ha­ber­le­ri­ni­ya­lan­la­mak­i­çin,­Ye­þil­Mey­dan’da­top­lan­mýþ­genç­ler­le­gö­rüþ­me­ye­gi­de­ce­ðim”­de­di.­Lib­ya­dev­let­te­le­viz­yo­nu, Kad­da­fi’yi,­ Bab­ ül-A­zi­zi­ye’de­ki­ e­vin­den­ e­lin­de­ bir­ þem­si­ye i­le­ çý­kýp,­ bir­ a­ra­ba­ya­ bin­me­ye­ ha­zýr­la­nýr­ken­ gö­rün­tü­le­di. Ýn­gil­te­re­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Wil­li­am­Ha­gu­e,­“Lib­ya­li­de­ri­Mu­am­mer­Kad­da­fi’nin­Gü­ney­A­me­ri­ka­ül­ke­le­rin­den­Ve­ne­zü­el­la’ya­git­mek­te­ol­du­ðu­nu”­id­di­a­et­miþ­ti.­­Trablus / aa

BM’den, ‘çekil’ çaðrýsý n KADDAFÝ'YE li­der­lik­ten­ çe­kil­me­ çað­rý­sý­ ya­pan­ Lib­ya’nýn BM­ Da­i­mî­ Tem­sil­ci­ Yar­dým­cý­sý­ Ýb­ra­him­ Da­ba­þi,­ BM­ Gü­ven­lik­Kon­se­yi’ni,­Lib­ya’da­a­kan­ka­ný­dur­dur­mak­i­çin­ha­re­ke­te­geç­me­ye­dâ­vet­et­ti.­Da­ba­þi,­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ Kon­sey’e,­ bir­ an­ ön­ce­ top­la­nýp­ Lib­ya’da­ a­kan­ ka­ný dur­dur­ma­la­rý­i­çin­ha­re­ke­te­geç­me­le­ri­ni­is­te­yen­bir­mek­tup yaz­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Lib­ya’nýn­BM­Da­i­mî­Tem­sil­ci­li­ðin­de­gö­rev­li­Lib­ya­lý­dip­lo­mat­lar­ca­des­tek­le­nen­Da­ba­þi,­‘’Bu­o­lan­lar Lib­ya­hal­ký­na­kar­þý­sa­vaþ­i­lan­et­mek­de­mek­tir,­Kad­da­fi­re­ji­mi­Lib­ya­hal­ký­na­kar­þý­soy­ký­rým­yap­ma­ya­baþ­la­mýþ­týr’’­di­ye ko­nuþ­tu.­U­lus­lar­a­ra­sý­top­lu­ma­da­çað­rý­da­bu­lu­nan­Da­ba­þi, kom­þu­Tu­nus­ve­Mý­sýr’dan,­Bin­ga­zi’ye­týb­bî­mal­ze­me­le­rin gel­me­si­i­çin­gü­ven­li­ge­çiþ­yo­lu­sað­lan­ma­sý,­Kad­da­fi’nin­de Lib­ya’dan­ kaç­ma­ya­ kal­kýþ­ma­sý­ du­ru­mun­da­ hiç­bir­ ül­ke­nin ka­pý­la­rý­ný­o­na­aç­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý. BM / aa

Ekmeleddin Ýhsanoðlu: Ýnsanî deðerlere aykýrý

Moon: En sert þekilde kýnanýr

Yeni Zelanda’yý deprem vurdu

Libya'daki gösterilerde Kaddafi posterleri yakýlýyor. FOTOÐRAF: AA

BM Genel Sekreteri Ban-Ki moon, Kaddafi’ye baðlý güvenlik güçlerinin savaþ uçaklarý ve helikopterlerle halka ateþ açmasý karþýsýnda “utanç” duyduðunu belirterek, Kaddafi’yi bu þiddet olaylarýna “hemen” son vermeye çaðýrdý. Genel Sekreterin sözcüsü Martin Nesirky, yaptýðý açýklamada, “Eðer halka ateþ açýldýðý doðrulanýrsa, bu çok ciddî bir uluslararasý insan haklarý ihlâline girer ve sertçe kýnanýr” dedi. Ban-Ki moon’un dün 40 dakika Kaddafi ile konuþtuðunu bildiren sözcü, “Genel Sekreter, þiddetin artmasýndan dolayý derin endiþelerini dile getirdi, þiddetin hemen son bulmasýný ve Kaddafi’nin de göstericilerle diyalog kurmasýný istediðinin altýný çizdi’’ diye konuþtu. Washington / aa

Refah Geçiþi çift yönlü açýldý MISIR, Gazze Þeridi ile arasýndaki Refah geçiþ noktasýný çift yönlü olarak açtý. Refah geçiþ noktasýnýn Gazze tarafýndaki yetkilisi Gazi Hamad, geçiþin ikinci bir talimata kadar açýk kalacaðýný bildirdi. Hamad, geçiþlerde önceliðin hastalara ve öðrencilere verileceðini, Mýsýr tarafý ile yapýlan koordinasyon doðrultusunda her gün 300 kadar Filistinlinin çýkýþýnýn saðlanacaðýný ifade etti. Refah’ýn açýlmasý kararýnýn ardýndan, bir otobüs dolusu Filistinlinin Gazze Þeridi’nden Mýsýr’a geçtiði bildirildi. Mýsýr’da meydana gelen gösterilerin ardýndan kapatýlan Refah kapýsý, yaklaþýk 3 haftadýr kapalý tutuluyordu. Kapý, Mýsýr’daki Gazzeliler için geçen Cuma ve Pazartesi günleri açýk tutulmuþ ve Mýsýr’daki Gazzelilerin dönüþüne imkan tanýnmýþtý. Tel Aviv / aa

n ÝSLÂM Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­lâ­tý­(ÝKT) Ör­gü­tü­Ge­nel­Sek­re­te­ri Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­Lib­ya’da­çok­sa­yý­da­si­vi­lin­vefat­et­me­si­ne­ve­ya­ra­lan­ma­sý­na­se­bep­o­lan­a­þý­rý­güç­kul­la­ný­mý­ný­þid­det­le­ký­na­dý.­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­Lib­ya’da­uy­gu­la­nan­bu­bas­týr­ma­ve­sin­dir­me­yön­te­mi­nin­Ýs­lâ­mî­ve­in­sa­nî­de­ðer­le­re­ay­ký­rý­bir­in­sa­nî­fe­lâ­ket­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ge­nel­Sek­re­ter,­Lib­ya ma­kam­la­rý­na­ma­sum­Lib­ya­hal­ký­ný­he­def­a­lan­bu­þid­de­ti­dur­dur­ma­ya­kan­dö­kül­me­si­ve­þid­det­yo­luy­la­de­ðil,­ba­rýþ­çýl­yön­tem­ler­le­ve­di­ya­log­yo­luy­la­kar­þý­lan­ma­sý­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du. Ýh­sa­noð­lu­ay­rý­ca­Lib­ya­hal­ký­na,­kur­ban­la­rýn­a­i­le­le­ri­ne­iç­ten baþ­sað­lý­ðý­di­lek­le­ri­ni­i­let­ti­ve­ya­ra­lý­la­ra­a­cil­þi­fa­lar­di­le­di.­Bu çer­çe­ve­de,­Cid­de’de­bu­lu­nan­ÝKT­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ðin­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­hal­kýn­hak­lý­ta­lep­le­ri­ni­ba­rýþ­çýl­ve­si­vil­bir bi­çim­de­di­le­ge­tir­me­hak­la­rý­vur­gun­la­dý.­­Cidde / cihan

Libya’nýn Mýsýr sýnýrý muhaliflerin elinde n LÝBYA'NIN Mýsýr­ sýnýrýnýn,­ Devlet­ Baþkaný­ Muammer Kaddafi­karþýtý­güçlerin­kontrolüne­geçtiði­haber­verildi. Bölgedeki­ bir­ Reuters­ muhabiri,­ sýnýrýn­ Libya­ tarafýnýn, ellerinde­sopalar­ve­Kalaþnikof­tüfekler­bulunan­Kaddafi karþýtý­ güçlerin­ kontrolünde­ olduðunu­ kaydetti.­ Habere göre,­sýnýrý­kontrol­edenlerden­biri,­üzeri­“Cani­hükümdar,­ Libyalýlarýn­ katili”­ yazýsýyla­ karalanmýþ­ Kaddafi’nin posterini­ taþýyor.­ Mýsýr­ silâhlý­ kuvvetleri­ de­ önceki­ gece Libya­ sýnýr­ muhafýzlarýnýn­ çekildiðini­ ve­ sýnýrýn­ Libya tarafýnýn­ “halk­ komitelerinin”­ kontrolünde­ olduðunu bildirmiþ,­ ancak­ bu­ gruplarýn­ Kaddafi’ye­ baðlý­ olup olmadýklarý­belirtilmemiþti.­­Musaid / aa

Ýsrail, Filistinli iþçilere izin versin n FÝLÝSTÝN Yö­ne­ti­mi,­ Ýs­ra­il’in­ Lib­ya’da­ bu­lu­nan­ Fi­lis­tin­li iþ­çi­le­rin­Ba­tý­Þe­ri­a’ya­dön­me­si­ne­i­zin­ver­me­si­ni­is­ti­yor.­Fi­lis­tin­Yö­ne­ti­mi’nin­yet­ki­li­si­Hü­se­yin­El-Þeyh,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ Lib­ya’da­ki­ du­ru­mu­ ya­kýn­dan­ ta­kip­ et­tik­le­ri­ni­ be­lir­te­rek,­Fi­lis­tin­li­der­li­ði­nin,­Lib­ya’da­ya­þa­yan­Fi­lis­tin­li­le­rin der­hal­ Fi­lis­tin­ top­rak­la­rý­na­ dö­nüþ­le­ri­nin­ sað­lan­ma­sý­ i­çin A­rap­ül­ke­le­rin­den­ve­u­lus­la­r­a­ra­sý­grup­lar­dan­Ýs­ra­il’e­bas­ký yap­ma­la­rý­ ta­le­bin­de­ bu­lun­du­ðu­nu­ söy­le­di.­ El-Þeyh,­ Lib­ya’da­ki­Fi­lis­tin­li­le­rin­ço­ðun­da­Fi­lis­tin­kim­li­ði­bu­lun­ma­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­de­rek,­Fi­lis­tin­hü­kü­me­ti­nin­bu­ki­þi­le­rin­ih­ti­yaç­la­rý­na­ yö­ne­lik­ bir­ plan­ ha­zýr­la­dý­ðý­ný­ vur­gu­la­dý.­ Lib­ya’da bin­ler­ce­Fi­lis­tin­li­nin­bu­lun­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­Tel Aviv / aa

Uluslar arasý toplum suskun kalmamalý n ULUSLAR ARASI a­ra­sý­ Kriz­ Gru­bu,­ Lib­ya­ gü­ven­lik güç­le­ri­nin­ si­vil­le­re­ kar­þý­ as­ke­ri­ u­çak­la­rý­ da­ kul­la­na­rak yap­tý­ðý­ sal­dý­rý­la­ra­ u­lus­lar­ a­ra­sý­ top­lu­mun­ der­hal­ ce­vap ver­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­Lib­ya’nýn­u­lus­lar­a­ra­sý­ca­mi­a a­çý­sýn­dan­ kri­tik­ bir­ test­ ol­du­ðu­ be­lir­ti­len­ gru­bun­ a­çýk­la­ma­sýn­da,­ þid­det­ ey­lem­le­ri­nin­ bir­çok­ ül­ke­ ta­ra­fýn­dan­ ký­nan­dý­ðý,­ an­cak­ bu­ söz­le­ri­ ey­lem­le­rin­ iz­le­me­si­ ge­rek­ti­ði kay­de­dil­di.­ Grup,­ Lib­ya’nýn­ kom­þu­la­rý­nýn­ in­sa­nî­ yar­dým ve­ þid­det­ten­ ka­çan­lar­la­ ya­ra­lý­la­rýn­ gü­ven­li­ ge­çi­þi­ i­çin­ sý­nýr­la­rý­ný­aç­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­de­be­lirt­ti.­­Ankara / aa


8

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

Arap diktatörler yýkýlmaya mahkûmdur! ra­fýn­dan­­ “Þerm­þeyh” sa­hil­þehri­ne­gö­tü­rül­dü.­Mü­bâ­rek­hak­kýn­da­A­rap­med­ya­sý­na­u­la­þan­ha­ber­ler­ka­rý­þýk.­Ki­mi,­“Mü­bâ­rek­son­de­re­ce­sað­lýk­lý;­ken­di­si­ne­hav­yar da­hil­en­sev­di­ði­yi­ye­cek­ler­ik­ram­e­di­li­yor” di­yor.­Ki­mi­de,­sað­lýk­du­ru­mu­nun­kö­tü­ye durmazsuna@yahoo.com durmaz36@hotmail.com git­ti­ði­ni­ve­ar­týk­ö­lü­mü­bek­le­di­ði­ni­söy­lü­yor. **** ub­hâ­nal­lah!­Coð­ra­fî­o­la­rak­ül­ke­le­ri Coð­ra­fî­o­la­rak­Tu­nus­i­le­Mý­sýr­a­ra­sýn­da bir­bir­le­ri­ne­sýrt­sýr­ta­kom­þu­o­lan, ka­lan­Lib­ya­da­ka­rýþ­mýþ­du­rum­da.­Tu­nus Tu­nus,­Mý­sýr­ve­Lib­ya­halk­la­rý­peþ­dev­ri­mi­nin­ar­dýn­dan­Tu­nus­hal­ký­na­ses­le­pe­þe­dev­rim­yap­mak­i­çin­san­ki­bir­bir­le­riy­nen­40­yýl­lýk­dik­ta­tör­Mu­am­mer­Kad­dâ­fi, le­an­laþ­mýþ­gi­bi­ler.­Dik­ta­tör­re­jim­le­re­baþ “Ya­zýk!­Tu­nus­Zey­ne­lâ­bi­din­gi­bi­bi­ri­si­ni kal­dýr­ma­ön­ce­Tu­nus’ta­baþ­la­dý.­ (Ki,­ha­ri­ta­ya­Ba­tý­ta­ra­fýn­dan­bak­tý­ðý­mýz­da­da­coð­- kay­bet­ti.­Zey­ne­lâ­bi­din­Tu­nus­li­der­le­ri­i­ra­fî­o­la­rak­Tu­nus­ön­ce­ge­li­yor). 23­yýl­sü­- çin­de­en­i­yi­siy­di”­de­di­ðin­de,­ay­ný­â­ki­bet pay­la­þa­bi­le­ce­ði­ni­tah­min­et­mi­yor­du­her­re­sin­ce­Tu­nus’u­de­mir­yum­ruk­la­i­dâ­re­e­den­Zey­ne­lâ­bi­din­bin­A­li,­halk­a­yak­lan­ma­- hal­de.­Ka­fa­sý­es­ti­ðin­de­Lib­ya­lý­la­rýn­A­rap sý­so­nu­cun­da­14­O­cak­gü­nü­Tu­nus’u­bý­ra­- ol­du­ðu­nu­söy­le­yen,­A­rap­li­der­le­re­kýz­dý­ðý kýp­kaç­ma­zo­run­da­kal­dý.­Ö­zel­u­ça­ðý­i­le­8 za­man­da­“Biz­A­rap­de­ði­liz;­Af­ri­ka­lý­yýz”­di­sa­at­bo­yun­ca­ha­va­da­do­la­þýp­dur­du.­An­- yen­Al­bay­Mu­am­mer­Kad­dâ­fi,­ne­ya­pa­ca­cak;­ne­Fran­sa,­ne­Ý­tal­ya,­ne­de­Mal­ta­Bin ðý­ný­þa­þýr­mýþ­du­rum­da.­Lib­ya­da­o­lay­lar A­li’nin­sý­ðýn­ma­is­te­ði­ni­ka­bul­et­me­di.­So­- hýz­la­ge­li­þi­yor.­20­Þu­bat­gü­nü­Lib­ya’nýn nun­da,­Su­u­di­A­ra­bis­tan’a­sý­ðýn­dý.­Böy­le­ce, Bin­gâ­zi­þeh­rin­den­el-Ce­zi­re­te­le­viz­yo­nu­nu Or­ta­do­ðu’da­do­mi­no­taþ­la­rý­gi­bi­sýrt­sýr­ta a­ra­yan­Lib­ya­lý­in­san­hak­la­rý­sa­vu­nu­cu­su ver­miþ­o­lan­dik­ta­tör­le­rin­il­ki­yý­kýl­mýþ­ol­du. A­vu­kat­Ýn­ti­sar­el-A­kî­li,­gü­ven­lik­kuv­vet­le­ri A­dý,­“kul­luk­ya­pan­la­rýn­en­gü­ze­li”­an­la­mý­- i­le­halk­a­ra­sýn­da­çý­kan­ça­týþ­ma­lar­da­on­lar­na­ge­len­Zey­ne­lâ­bi­din­bin­A­li,­ne­ya­zýk­ki ca­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü,­Or­du­dan­“el-Fa­dîl is­miy­le­mü­sem­ma­o­la­ma­dý.­Hep­din­den Bö­lü­ðü”nün­ce­na­ze­me­ra­si­mi­ne­ka­tý­lan­la­u­zak­ya­þa­dý­ve­Tu­nus­hal­ký­ný­da­din­den­u­- rýn­ü­ze­ri­ne­a­teþ­aç­tý­ðý­ný,­bi­na­la­rýn­ça­tý­la­rý­zak­ya­þat­mak­i­çin­e­lin­den­ge­le­ni­ar­dý­na na­yer­leþ­tri­len­kes­kin­ni­þan­cý­la­rýn­gös­te­ri­koy­ma­dý.­A­ma­ka­de­rin­cil­ve­si­ne­ba­kýn­ki, ci­le­ri­he­def­le­di­ði­ni­söy­le­di. Gö­rü­nen­o­ki;­Tu­nus’tan­ge­len­de­ði­þim Al­lah­o­nu­Ýs­lâm­di­ni­nin­kýb­le­si­o­lan­Kâ­rüz­ gâ­rý,­Mý­sýr­dan­son­ra­Lib­ya’yý­da­ka­sýp be’ye­çok­ya­kýn­­bir­ye­re,­Cid­de’ye­at­tý.­ ka­ v u­ra­cak­ve­bü­yük­bir­ih­ti­mal­Kad­dâ­fi­gi­Hz.­A­li­ye­a­it­ol­du­ðu­söy­le­nen­bir­öz­lü de­ c ek.­Bu­du­ru­mu­sez­miþ­o­lan­Kad­dâ­fi,­is­söz­de,­kul­la­rý­na­ha­ta­la­rý­ný­doð­rult­ma­la­rý­i­yan­ la­mü­ca­de­le­e­de­bil­mek­i­çin­ül­ke­sin­den çin­çok­ça­fýr­sat­lar­ve­ren,­an­cak­yap­týk­la­rý zul­me­de­as­la­göz­yum­ma­yan,­zâ­lim­le­ri­â­- çýk­mak­is­te­mi­yor.­Ge­çen­yýl­A­rap­Bir­li­ði hi­ret­te­Ce­hen­nem­a­te­þi­i­le­ce­za­lan­dýr­ma­- Zir­ve­si­nin­Lib­ya’nýn­Sir­te­þehrin­de­ya­pýl­dan­ön­ce,­bu­dün­ya­da­da­ce­za­lan­dý­ran­Ce­- mýþ­ol­ma­sýn­dan­do­la­yý­zir­ve­nin­dö­nem nâb-ý­Hak­i­çin­ “Yüm­hil­ve­lâ­yüh­mil” ya­ni baþ­ka­ný­o­lan­Kad­dâ­fi,­ba­sý­na­sý­zan­ha­ber­le­“Müh­let­ve­rir,­a­ma­ih­mal­et­mez” de­ni­yor. re­gö­re,­29­Mart’ta­Bað­dat’ta­ya­pýl­ma­sý Or­ta­do­ðu­da­ya­þa­nan­hýz­lý­de­ði­þim,­bu­sö­- plan­la­nan­A­rap­Bir­li­ði­O­la­ðan­Zir­ve­si’nin ip­tal­e­dil­me­si­ni­is­te­miþ.­Ne­var­ki;­I­rak, zün­doð­ru­lu­ðu­nu­is­pat­lý­yor.­ E­vet,­þim­di­ler­de­ko­ma­da­ol­du­ðu­söy­le­- “Mu­am­mer­Kad­dâ­fi­nin­dev­re­baþ­ka­ný­ol­nen­Zey­ne­lâ­bi­din­bin­A­li,­A­rap­lar­a­ra­sýn­da ma­sý,­o­na­zir­ve­yi­ip­tal­et­me­yet­ki­si­ni­ver­ar­týk­“ka­çan­la­rýn­en­­gü­ze­li”­an­la­mý­na­ge­len mez.­Ak­si­ne,­böl­ge­de­o­lan­o­lay­lar­top­lan­tý­“Ze­nel­hâ­ri­bin”­di­ye­a­ný­lý­yor.­Bin­A­li,­öm­- nýn­ya­pýl­ma­sý­ný­ge­rek­ti­ri­yor.­Hem,­þim­di­ye rü­nün­so­nun­da­bu­i­sim­le­a­ný­la­ca­ðý­ný­ha­tý­- ka­dar­16­A­rap­li­de­ri­top­lan­tý­ya­biz­zat­ka­tý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di”­di­ye­rek­Lib­ya­nýn­ta­le­bi­ni rý­na­ge­tir­me­miþ­ti­el­bet­te!!­ Tu­nus­Te­le­viz­yo­nu­ (20­Þu­bat)­ dev­let red­det­miþ­(eþ-Þar­ku’l­Av­sat­19­Þu­bat) Tabiî­o­la­rak,­I­rak­da­ken­di­me­fa­a­ti­ni­gö­sa­ra­yýn­da­ö­zel­o­la­rak­in­þa­a­e­dil­miþ­giz­li böl­me­ler­de­sak­lan­mýþ­o­lan­mil­yon­lar­ca ze­ti­yor.­2003­A­me­ri­kan­iþ­ga­lin­den­son­ra do­lar­ve­pa­ha­bi­çil­mez­de­ðer­li­mü­cev­her­- A­rap­ül­ke­le­riy­le­a­ra­sý­na­so­ðuk­luk­gi­ren­I­le­ri­gös­te­rin­ce,­A­rap­la­rýn­mil­le­tin­ma­lý­ný rak,­A­rap­Bir­li­ði­Teþ­ki­lâ­tý­i­çin­de­tek­rar­fa­al ça­lan­hýr­sýz­i­dâ­re­ci­le­ri­ta­ným­lar­ken­söy­le­- bir­ü­ye­o­la­rak­yer­al­mak­is­ti­yor.­Ay­rý­ca, Bað­dat­zir­ve­si­ve­si­le­si­i­le,­bütün­dün­ya­ya dik­le­ri­þu­söz­ha­tý­rý­ma­gel­di: “Hâ­mi­ha­ha­ra­mî­ha!”­(Mu­hâ­fý­zý­hýr­sý­zý si­ya­sî­ba­kým­dan­is­tik­rar­lý­ve­gü­ven­lik­so­o­lur­sa)­ Sub­hâ­nal­lah!­Bu­söz,­Tu­nus’un run­la­rý­çö­zül­müþ­o­lan­bir­I­rak­por­tre­si­çiz­mek­is­ti­yor.­Sad­dam­Hü­se­yin’in­is­te­ði­ü­ze­hýr­sýz­dik­ta­tö­rü­nü­ne­de­gü­zel­ta­ným­lý­yor! ri­ne,­Ku­veyt­ve­I­rak­a­ra­sýn­da­pat­lak­ve­ren **** Zey­ne­lâ­bi­din­bin­A­li’nin­kaç­ma­sýn­dan prob­le­mi­gö­rüþ­mek­ü­ze­re­1990­yý­lý­Ma­yýs ce­sâ­ret­a­lan­Mý­sýr­lý­lar;­Tu­nus­dev­ri­mi­ni a­yýn­da­Bað­dat’ta­â­cil­o­la­rak­ya­pý­lan­zir­ve des­tek­ler­ken,­ “En­tüm­sâ­bi­kû­ne­ve­nah­nu sa­yýl­maz­sa,­I­rak­1978’den­be­ri­dir­A­rap lâ­hi­kûn!­(Siz­ön­den­git­ti­niz;­biz­de­ar­ka­nýz­- Bir­li­ði­O­la­ðan­Zir­ve­si­ne­ev­sa­hip­li­ði­yap­dan­ge­li­yo­ruz!)­di­ye­slo­gan­lar­at­tý­lar.­25­O­- ma­mýþ.­Bu­yüz­den­top­lan­tý­nýn­za­ma­nýn­da cak­ta­ri­hin­de­baþ­lat­týk­la­rý­is­yan­ha­re­ke­tin­- ya­pýl­ma­sý­I­rak­i­çin­bü­yük­ö­nem­arz­e­di­yor.­ Son­o­la­rak;­þu­gün­ler­de­A­rap­la­rýn­dil­le­de,­Ka­hi­re,­Ýs­ken­de­ri­ye,­Man­sû­ra,­As­yut­ve Sü­veys­gi­bi­bü­yük­þe­hir­le­rin­mey­dan­la­rý­ný rin­de­do­la­þan­bir­fýk­ra­da­“Ge­le­cek­A­rap dol­du­ra­rak­ “Eþ-Þa’ab­yü­rîd­is­kât­en-Ni­- Bir­li­ði­Zir­ve­si,­ye­ni­li­der­le­rin­ta­nýþ­ma­top­zâm!”­(Halk­re­ji­mi­de­vir­mek­is­ti­yor!) di­ye lan­tý­sý­o­la­cak!”­de­ni­yor.­Zey­ne­lâ­bi­din­bin slo­gan­lar­a­ta­rak­30­yýl­lýk­dik­ta­tör­o­lan­Hüs­- A­li­ve­Hüs­nü­Mü­bâ­rek­dev­ril­di;­Kad­dâ­nü­Mü­bâ­rek­re­ji­mi­ni­de­vir­me­den­mey­- fi’nin­kol­tu­ðu­i­se­sal­la­ný­yor.­Ba­ka­lým­Bað­dat­zir­ve­si­ne­ka­dar­dev­ri­le­cek­mi?­ dan­lar­dan­çe­kil­me­ye­cek­le­ri­ni­i­lân­et­ti­ler.­­ Not:­ Sev­gi­li­Ye­ni­As­ya;­Ne­ha­yýr­lý­bir 18­gün­sü­ren­is­yan­da­365­ki­þi­þe­hid­ol­du ve­bin­ler­ce­si­de­ya­ra­lan­dý;­a­ma­so­nun­da med­re­se­sin­sen!­On­lar­ca­ya­za­rý­hiz­met­as­za­fer­hür­ya­þa­mak­is­te­yen­Mý­sýr­hal­ký­nýn ke­ri­o­la­rak­ye­tiþ­tir­dik­ten­son­ra­ter­his­et­tin. ol­du.­Tu­nus’un­mil­lî­þâ­i­ri­E­bu­Ka­sým­eþ- Þim­di­fark­lý­fark­lý­a­lan­lar­da­hiz­met­su­nu­Þâ­bi’nin­ “Ý­râ­de­tü’l­Ha­yat”­ ad­lý­þi­i­rin­de yor­lar.­Ý­na­­ný­yo­rum­ki­hiçbir­za­man­se­ni­u­müj­de­le­di­ði­gi­bi,­ka­der;­e­sâ­ret­zin­cir­le­ri­ni nut­ma­dý­lar­ve­u­nut­ma­ya­cak­lar.­Ben­i­se ký­ran­Mý­sýr­hal­ký­nýn­hür­ya­þa­ma­i­râ­de­si­ne Ye­ni­As­ya’ya­o­lan­þük­ran­bor­cu­mu­na­sýl ce­vap­ver­di­ve­11­Þu­bat­ge­ce­ya­rý­sý­Hüs­nü di­le­ge­ti­re­ce­ði­mi­bi­le­mi­yo­rum.­Bu­gün­ya­Mü­bâ­rek­baþ­kan­lý­ðý­bý­rak­tý­ðý­ný­a­çýk­la­mak zar­Su­na­Dur­maz­o­la­rak­in­san­lar­i­çin­de­i­zo­run­da­kal­dý.­Mey­dan­lar­da­ki­Mý­sýr­lý­lar ti­bar­gö­rü­yor­sam,­bu­bü­yük­ni­me­te­ka­ta­ra­fýn­dan­ül­ke­yi­terk­et­me­si­i­çin­bas­ký­ya­- vuþ­ma­mýn­se­be­bi­Ye­ni­As­ya'­dýr.­Þük­ran pýl­ma­sý­na­rað­men,­“Ben­bu­top­rak­lar­da bor­cu­mu­ye­ri­ne­ge­ti­re­bil­mek­i­çin­par­doð­dum;­bu­ra­da­ö­le­ce­ðim”­de­di.­A­rap­li­- mak­la­rým­yaz­ma­ya­de­vam­et­ti­ði­sü­re­ce der­le­ri­a­ra­sýn­da­a­ða­bey­gi­bi­i­ti­bâr­gö­ren­83 Ye­ni­­As­ya’ya­yaz­mak­is­ti­yo­rum.­ Rab­bim­den­ni­ya­zým,­ni­ce­ni­ce­hiz­met ya­þýn­da­ki­Mü­bâ­rek,­Mý­sýr­as­ke­rî­i­da­re­si­ta­do­lu­yýl­la­ra­ka­vuþ­man­dýr­sev­gi­li­ga­ze­tem.

S

MEDYA-POLÝTÝK

Ýtirafçý general mi? KOMUTAN o­da­sý­nýn­i­çin­de­dö­nü­yor­ve­bir­yan­dan­da, “Biz­ga­vur­or­du­su­mu­yuz?”­di­ye­söy­le­ni­yor­du.­Bur­nun­dan­so­lu­yor,­“Hü­cu­ma­Al­lah­Al­lah­di­ye­kal­kan­bir or­du,­na­sýl­ca­mi­le­ri­ni­bom­ba­lar”­di­ye­so­ru­yor­du. Tür­ki­ye’nin­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný­ha­be­riy­le­sar­sýl­dý­ðý­bir­gün­dü.­Ken­di­ca­mi­le­ri­ni­bom­ba­la­yan,­ken­di­ sa­vaþ­ u­ça­ðý­ný­ dü­þü­ren,­ ken­di­ hal­ký­ný­ kýþ­kýr­tan, ken­di­te­sis­le­ri­ni­vu­ran­dört­dört­lük­bir­dar­be­pla­nýy­la­kar­þý­kar­þý­yay­dýk. Ta­ri­hi­ bir­ gün­de­ ben­ Ge­nel­kur­may­ Ka­rar­ga­hý’nday­dým. O­gün­de­yaz­mýþ­tým.­“Böy­le­bir­þey­ya­pýl­ma­dý”­de­ni­le­mi­yor­du.­“Ya­pý­la­maz,­ka­bul­e­di­le­mez”­de­nil­mek­te ye­ti­ni­li­yor­du. Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný­ü­ze­rin­den­Tür­ki­ye­müt­hiþ­bir he­sap­laþ­ma­ya­þý­yor.­Bal­yoz­tu­tuk­lu­su­ge­ne­ral­le­rin­ar­ka­sý­na,­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ko­þa­ner’in­is­ti­fa­teh­dit­le­ri­ne­sý­ðý­nan­lar,­yar­gý­la­ma­sü­re­ci­baþ­la­yýn­ca­or­ta­ya dö­kü­le­cek­o­lan­ya­zýþ­ma­lar­dan­kor­ku­yor­lar. Ze­hir­len­me­ih­ti­ma­li­ne­kar­þý­lýk­ye­me­ði­ni,­se­fer­ta­sýn­da­ge­ti­ren­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Hil­mi­Öz­kök’ün­A­yý­þý­ðý,­Sa­rý­kýz­gi­bi­dar­be­gi­ri­þim­le­ri­ne­kar­þý­dur­du­ðu dö­nem­de,­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný’nýn­uy­gu­lan­ma­sý­ný­en­gel­le­mek­i­çin­müt­hiþ­bir­mü­ca­de­le­de­ve­ri­li­yor. Sa­bah­Ga­ze­te­si’nden­Mut­lu­Çöl­ge­çen,­Çe­tin­Do­ðan’ýn­ge­ne­ral­ve­a­mi­ral­le­ri­iz­let­mek­i­çin­o­luþ­tur­du­ðu is­tih­ba­rat­bi­ri­mi­ni­or­ta­ya­çý­kar­dý. 12­Mart’ýn­sim­ge­si­o­lan­Zi­ver­köy­iþ­ken­ce­le­ri­sý­ra­sýn­da­Fa­ik­Tü­rün­Pa­þa’nýn­genç­ya­ve­riy­di­Çe­tin­Do­ðan. Dar­be­sta­jý­ný­i­se­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­kur­du­ðu,­“Ba­tý Ça­lýþ­ma­Gru­bu”­i­le­yap­tý.­Dö­ne­min­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný Me­ral­Ak­þe­ner’e­a­yýp­lý­me­sa­jý­gön­de­ren­ki­þiy­di.­ Dar­be­gi­ri­þim­le­ri­ne­kar­þý­dur­du­ðu­i­çin­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Hil­mi­Öz­kök’e,­“Hil­mi’nin­de­4­yýl­dý­zý var,­be­nim­de.­Top­la­rým­o­yýl­dýz­la­rý...”­di­ye­me­saj­gön­de­re­bi­le­cek­ka­dar­per­va­sýz­bir­i­sim­di. Tat­bi­kat­ta­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný’nýn­gö­rü­þül­me­si­ni en­gel­le­mek­i­çin­yap­tý­ðý­tüm­gi­ri­þim­ler­ba­þa­rý­sýz­o­lun­ca Ay­taç­Yal­man­ger­çek­le­ri­Öz­kök­Pa­þa’yla­pay­la­þý­yor. Le­vent­Er­söz’ün,­“Or­ge­ne­ral­Yal­man’a­a­ðýr­ka­ça­cak­a­ma­2003-2004­yý­lýn­da­ko­mu­tan­la­rýn­hep­si­ni­vak­tiy­le

sa­tan­bir­a­dam­dýr”­de­di­ði­o­lay­bu.­An­cak­o­nun­de­va­mý­var.­Bal­yoz­sü­re­cin­de­e­din­di­ðim­bir­bil­gi­ye­gö­re, Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Hil­mi­Öz­kök,­1.­Or­du’da­ki­ha­re­ket­li­li­ði­ta­kip­et­me­si­i­çin­bir­bi­ri­mi­ha­re­ke­te­ge­çi­ri­yor.­ Ko­lay­de­ðil,­bir­dar­be­pla­ný­nýn­uy­gu­la­ma­ya­ge­çi­ril­me­si­en­gel­le­ni­yor. A­ra­la­rýn­da­e­mek­li­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­i­le­31­ge­ne­ra­lin­bu­lun­du­ðu­TSK­men­su­bu­nun­tu­tuk­lan­ma­sý­i­çin el­de­ki­de­lil­le­rin­güç­lü­ol­ma­sý­ge­re­ki­yor.­

‘‘

Balyoz sanýklarý arasýnda yer alan bir generalin itirafta bulunabileceði belirtiliyor.

Bal­yoz­sü­re­ci­nin­TSK­i­çin­de­bir­geç­mi­þi­var.­Bir mü­ca­de­le­sü­re­ci­ya­þan­mýþ.­E­ðer­bi­ri­le­ri­çý­kar­ya­þa­nan­la­rý­i­ti­raf­e­der­se,­bu­gün­ký­ya­me­ti­ko­pa­ran­lar­ne­ya­pa­cak­me­rak­e­di­yo­rum. Tat­bi­kat­ya­pýl­ma­dan­1­yýl­ön­ce­ya­ni­6­A­ðus­tos­2002 ta­ri­hin­de­Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­Ay­taç­Yal­man, “O­la­sý­lý­ðý­En­Yük­sek­Teh­li­ke­li­Se­nar­yo”nun­1.Or­du Ko­mu­tan­lý­ðý’nda­ki­tat­bi­kat­ta­gö­rü­þül­me­me­si­ni­is­te­yen ya­zý­yý­ya­zý­yor.­Ve­iç­teh­di­din­yer­al­ma­dý­ðý­sa­de­ce­Yu­na­nis­tan’la­sa­va­þý­i­çe­ren­bir­harp­o­yu­nu­o­lan,­“E­ge­men­Ha­re­kat­Pla­ný”nýn­e­sas­a­lýn­ma­sý­ný­is­ti­yor. 1.­Or­du­Ko­mu­ta­ný­Çe­tin­Do­ðan,­dýþ­teh­di­din­iç­teh­dit­le­des­tek­len­me­si­ko­nu­sun­da­ýs­rar­e­din­ce,­bu­kez­2 Ka­sým­ta­ri­hin­de­“O­la­sý­lý­ðý­En­Yük­sek­Teh­li­ke­li­Se­nar­yo­nun”­gö­rü­þül­me­ye­ce­ði­ni­bir­kez­da­ha­em­re­di­yor. Pe­ki­ne­o­lu­yor? Çe­tin­Do­ðan,­sa­vaþ­a­la­nýn­da,­“ge­ri­böl­ge­em­ni­ye­ti”nin­de­a­lýn­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­iç­teh­dit­le­dýþ teh­di­din­iç­i­çe­geç­ti­ði­se­nar­yo­yu­gün­de­me­a­lý­yor­ve

bu­nu­12­A­ra­lýk­2002­ta­ri­hin­de­Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý’na­bil­di­ri­yor. Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­Kur­may­Baþ­ka­ný­i­se­Ýl­ker­Baþ­buð... Ýlk­Bal­yoz­tu­tuk­la­ma­la­rý­ü­ze­ri­ne­Cum­hur­baþ­ka­ný Gül,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­ve­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Baþ­buð’un­bir­a­ra­ya­gel­di­ði­top­lan­tý­da,­kur­may­baþ­ka­ný­ol­du­ðu­dö­nem­de­Baþ­buð’un,­Çe­tin­Do­ðan’ýn­o­tu­ru­mu yö­ne­tir­ken,­res­mi­ve­ya­sal­çer­çe­ve­nin­dý­þý­na­çýk­tý­ðý­na da­ir­im­za­lý­ra­po­ru­nun­gün­de­me­gel­di­ði­Hür­ri­yet­Ga­ze­te­si’nde­Me­te­han­De­mir­ta­ra­fýn­dan­ya­zýl­dý. Ge­nel­kur­may­bu­nu­ya­lan­la­dý,­Hür­ri­yet­ha­be­ri­nin ar­ka­sýn­da­dur­du,­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü­Ah­met Se­ver’den­i­se­ya­lan­la­ma­yan­bir­doð­ru­la­ma­gel­di. Se­mi­ne­re­göz­lem­ci­o­la­rak­ka­tý­lan­Kur­may­Al­bay Ha­san­Du­rak’ýn­19­Mart­2003­ta­ri­hin­de­sun­du­ðu­ra­por­da­i­se,­“Se­mi­ner­de­sý­ký­yö­ne­tim­i­lan­e­dil­me­si,­mil­li mu­ta­ba­kat­hü­kü­me­ti,­MÝT­Müs­te­þar­lý­ðý’na­bir­as­ke­rin a­tan­ma­sý­gi­bi”­ay­rýn­tý­la­rýn­ko­nu­þul­du­ðu­ya­zýl­dý. 1.­Or­du’da­gö­rev­li­dak­ti­log­raf­Se­vi­lay­Bu­lut­ve­Me­lek­Üç­te­pe’nin­a­çýk­la­ma­la­rý­i­se­ta­ri­hi­ni­te­lik­te.­Ya­zýþ­ma­la­rýn­res­mi­ya­zýþ­ma­u­su­lü­ne­uy­gun­ol­du­ðu­nu­be­lir­ti­yor,­CD’le­rin­ü­ze­rin­de­ki­el­ya­zý­la­rý­nýn­ken­di­le­ri­ne­a­it ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor­lar­dý. Tüm­bun­lar­dan­son­ra­a­sýl­bom­ba­yý­so­na­sak­la­dým. Bal­yoz­sa­nýk­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lan­bir­ge­ne­ra­lin­i­ti­raf­ta bu­lu­na­bi­le­ce­ði­be­lir­ti­li­yor.­Sa­de­ce­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný de­ðil,­kri­tik­dö­nem­ler­de­ka­rar­gah­ta­gö­rev­yap­mýþ­bir ge­ne­ral­den­söz­e­di­yo­rum.­Bu­nun­la­il­gi­li­res­mi­pro­se­dü­rün­he­nüz­baþ­la­týl­ma­dý­ðý­ný­bi­li­yo­rum.­Bel­ki­o­ge­ne­ral­vaz­ge­çe­cek­bel­ki­mah­ke­me­ge­rek­li­gör­me­ye­cek. An­cak­san­sas­yo­na­me­rak­lý­bir­ga­ze­te­ci­ol­ma­dý­ðým­bi­li­nir.­Böy­le­si­ne­ö­nem­li­bir­bil­gi­nin­ne­an­la­ma­gel­di­ði­ni bi­le­cek­ka­dar­da­mes­le­ki­tec­rü­bem­var.­Ay­rý­ca­ta­nýk­la­rý­ko­ru­mak­yar­gý­nýn­en­ö­nem­li­gö­re­vi­dir.­Bi­zim­i­çin­i­se­ay­ný­za­man­da­in­sa­ni­ve­mes­le­ki­bir­so­rum­lu­luk­tur. Ha­ya­ti­teh­li­ke­si­o­la­bi­le­ce­ði­ih­ti­ma­li­ni­gö­zö­nün­de­bu­lun­du­ra­rak­i­sim­te­laf­fuz­et­mem­müm­kün­de­ðil­a­ma böy­le­bir­e­ði­li­min­söz­ko­nu­su­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­bi­li­rim. Ya­þa­na­cak­þo­ku­ve­or­ta­ya­sa­çý­la­cak­ger­çek­le­ri­ta­hay­yül e­de­mi­yo­rum. Abdülkadir Selvi / Yeni Þafak, 22.2.2011

Menderes’in kefeni ve balyoz MODERN hukuk­çok­‘acýmasýz’dýr.­Örneðin­bir­tek elmayý­dahi­çalarsanýz­kendinizi­hapiste­bulabilirsiniz. Devletler­kendilerine­karþý­iþlenen­suçlarda­ise­çok daha­acýmasýz­olabilirler.­Mesela­dünyanýn­en­aðýr cezalarý­terör­suçlularýna­verilir.­Bir­hukuk­düzeninde iþleyebileceðiniz­en­büyük­suç­ise­o­hukuk­düzenini kýsmen­veya­tamamen­ortadan­kaldýrmaktýr.­Baþka bir­deyiþle­sisteme­darbe­yapmaktýr.­Eðer­darbe yaparsanýz­ mevcut­ yasalarý­ çöpe­ atarsýnýz, demokrasinin­kalbi­olan­parlamentoya­kilit­vurursunuz.­Böylece­hukuka­ve­demokrasiye­toptan­savaþ açar,­iþlenebilecek­en­aðýr­suçu­iþlemiþ­olursunuz. 27­Mayýs’ta­tam­da­böyle­olmuþtur.­Darbeciler Meclis’i­kapatmýþ,­ülkenin­tüm­kurumlarýný­kontrollerine­almýþlar­ve­en­önemlisi­anayasayý­ve­yasalarý çöpe­atmýþlardýr.­Milletin­seçtiði­devlet­adamlarý hapislere­týkýlmýþ,­kurulan­sözde­mahkemelerde ‘üretilmiþ­deliller’le­yargýlanmýþlardýr.­Aðýr­insan­haklarý­ihlalleri sonucunda­pek­çok­milletvekili­saðlýðýný ve­hatta­hayatýný­kaybetmiþtir.­Ülkenin­baþbakaný ve­iki­bakaný­idam­edilmiþ,­cumhurbaþkaný­ise­hayatýný­zor­kurtarmýþtýr.­Sözde­davalarýn­devam­ettiði Yassýada’da­aralarýnda­Lütfi­Kýrdar’ýn­da­bulunduðu­dokuz­kiþi­hayatýný­kaybetmiþ,­birçok­sanýk ise­hakaretlere­dayanamadýklarýndan­intihar­teþebbüsünde­bulunmuþtur. Peki,­anayasayý­çöpe­atan,­Meclis’i­kapatan­darbecilerin­Adnan­Menderes­ve­arkadaþlarýný­ölüm­cezasý ile­cezalandýrýrken­dayandýklarý­temel­gerekçeleri­ne idi­biliyor­musunuz?­Anayasayý­ihlal.­Evet­yanlýþ­okumadýnýz,­tüm­anayasal­sisteme­tecavüz­eden­bu­kiþiler,­o­anayasal­düzenin­baþbakanýný­ve­bakanlarýný ‘anayasayý­ihlal­etti’­diye­idam­ettiler.­Bugün­de­darbecilik­yapanlar­ayný­gerekçeye­sýðýnmýyorlar­mý? 27­ Mayýs­ ilkti,­ ama­ son­ olmadý.­ Hukuk­ ve demokrasinin­üzerindeki­zorbalýk­27­Mayýs’la­kurumsallaþtý­ve­kalýcý­hale­geldi.­Ülkenin­tüm­baþbakanlarý militarist­ çevrelerle­ yaþadýklarý­ sorunlarda

Menderes’in­beyazlar­içinde­idam­sehpasýnda­sallanan­bedenini­hatýrladýlar.­(...)­12­Mart,­12­Eylül­ve­28 Þubat­‘anayasa­adýna’­hukukun­en­temel­ilkelerini ayaklar­altýna­aldý.­Pek­çok­beden­hapishanelerde çürüdü.­Ýþkenceler,­gece­girilen­evler,­kararan­hayatlar­herkesin­kanýksadýðý­haller­oldu.­1970’ler­ve 1980’ler­boyunca­karakolda­iþkence­görmek­sanki Allah’ýn­emriydi.­Fakat­herkes­bu­durumu­kabulleniyordu,­gerçek­anlamda­bir­direniþ­gözlenmiy-

‘‘

Hukuku ve demokrasiyi katletmenin bu ülkede herhangi bir cezasý hiç, ama hiç olmadý.

ordu.­1990’lar­boyunca­ise­özellikle­Güneydoðu’da faili­meçhuller­sýradan­olaylardý.­Bir­köþede­ensesine­kurþun­sýkýlmýþ­olarak­bulunanlar,­cesedi­hiç bulunamayanlar,­iþkence­gördüðü­her­halinden belli­olduðu­halde­‘normal­ölüm’­olarak­kayýtlara geçirilenlerin­sayýsý­binlerceydi.­Ve­bunlarýn­hepsi hukuk­ve­millet­adýna­yapýldý... Evet,­eðer­bir­elmayý­çalarsanýz­bunun­bir­cezasý vardýr.­Fakat­hukuku­ve­demokrasiyi­katletmenin­bu ülkede­herhangi­bir­cezasý­hiç­ama­hiç­olmadý. Yukarýda­saydýðýmýz­tüm­zorbalýklarý­ve­hukuk­ihlallerini­yapanlar­bugün­devlet­tarafýndan­hala­suçsuz­ve onurlu­birer­Türk­vatandaþý­olarak­tanýnýyorlar. Darbeciler­iþledikleri­bir­tek­suçtan­bile­yargýlanmadýlar,­mevcut­yasalar­önünde­onurlarýndan­da­bir tek­zerre­bile­kaybetmediler.­Hatta­bazý­siyasiler­bu zorbalýklarý­bugün­bile­savunabiliyorlar.­27­Mayýs’ý haklý­bulan­pek­çok­sözde­hukukçu­olduðu­gibi,­yeni

28­Þubat’lar­isteyenler­bile­var­aramýzda. *** Ergenekon­ve­Balyoz­davalarýna­gelecek­olursak, yargýçlar­ve­savcýlar­bu­davalarý­yeni­darbe­giriþimleri olarak­görüyor.­Ortada­bir­cinayet­var.­Üstelik öldürülen­bir­Danýþtay­yargýcý.­Sonra­Ankara­ve­Ýstanbul­baþta­olmak­üzere­yeraltýndan­çýkan­çok­sayýda silah­var.­Dinleme­kayýtlarý­ve­bulunan­belgeler­de yeni­darbe­giriþimlerine­iþaret­ediyor.­Binalarýn zeminlerine­zulalanmýþ­gizli­belgeler,­altýnda­ýslak imzasýyla­akýllara­ziyan­suç­örgütlenmeleri­var­ortada. Tüm­bu­delillerin­sonucunda­varýlan­resmi­suçlama­þu:­Birileri­medya­ve­diðer­araçlarla­toplumu­bir askeri­darbeye­psikolojik­ve­siyasi­olarak­hazýrlarken, diðerleri­de­ülkede­güvenlik­sorunlarý­oluþturarak askeri­sokaða­çekecekti.­Bildik­bir­senaryo.­Önce tanýnmýþ­kiþilere­suikast­düzenlersin,­sonra­suçu toplumun­ bir­ kesimine­ atarsýn.­ Ardýndan­ siyasi kutuplaþma­ saðlar,­insanlarý­sokak­çatýþmalarýna çekersin.­Çatýþmalar­þiddetlenince­de­arayý­bulmak bahanesiyle­darbe­yaparsýn. Balyoz­sanýklarý­suçlu­mu,­deðil­mi,­bunu­zamanla göreceðiz.­Diðer­taraftan­kimin­suçlu­olduðunu bilemesek­de­ortada­büyük­bir­suç­olduðu­muhakkak. Zaten­bu­davalarýn­açýlmasýndan­sonra­Türkiye’de siyasi­cinayetlerin­býçakla­kesilmiþçesine­durmasý­da suçu­doðrulayan­bir­diðer­kanýt.­Mahkemenin­sorunu ise­hala­bu­ülkede­darbenin­suç­olduðuna­inanmayan­pek­çok­aydýnýn­ve­siyasetçinin­olmasý, hatta­bugüne­kadar­bir­tek­darbecinin­dahi yargýlanamamýþ­olmasýdýr.­Menderes’in­kefeni ortada­durdukça­suçlular­deðil,­suçsuzlar­korkmaya­devam­edecektir.­Suç­cezasýz­kaldýkça bazýlarý­darbeciliði­doðal­bir­hak­olarak­görecek, kendisini­durdurmaya­çalýþanlar­yargýç­ve­savcýlar olsa­da­bunu­anlayamayacaklardýr. Sedat Laçiner / Star, 22.2.2011

T. C. BEYOÐLU ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/713 Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 11/03/2011 günü saat 9:30/9:40 arasýnda TUÐHAN OTOPARKI Þehit Þükrü Eroðlu cad., No: 1 Rüzgarlýbahçe-Beykoz/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 18.02.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 300.000,00 1 34 ESC 04 PLAKALI PORSCHE 911 CARRERA 2006 MODEL, OGS YOK ANAHTAR VAR, RUHSAT ÝLE YEDEK ANAHTARI YOK 18532 km.de faal yürür vaziyette hususi otomobil Muhtelif küçük çizikleri var. www.bik.gov.tr B: 12243

GEÇMÝÞ OLSUN

GEÇMÝÞ OLSUN

GEÇMÝÞ OLSUN

Muhterem aðabeyimiz

Kýrþehir/Mucur eþrafýndan,

Kardeþlerimiz Sait, Vahit ve Halit'in babasý

Necati Yýlmaz'ýn baþarýlý bir ameliyat

deðerli abimiz muhterem

geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý

Ercan Gündüz'ün

Allah'tan acil þifalar dileriz.

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ

olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil

olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Balýkesir Yeni Asya Okuyucularý

þifalar dileriz.

Eþref Mert / NEVÞEHÝR

Ýmdat Baki'nin Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý


23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

MAKALE Cilbab ve hükmü fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

C. Gezer: “Cil­bab­ ne­ de­mek­tir?­ Þek­li na­sýl­dýr?­ Hük­mü­ ne­dir?­ Bu­ hu­sus­ta â­lim­le­rin­gö­rüþ­le­ri­ne­ler­dir?” ilbab, lûgatte, vücudu tepeden týrnaða kadar örten ridâ, kisve ve her türlü dýþ örtüdür. Kadýnýn giyimine önem veren Kur’ân, bu giyimin biçimini çoðulu “celâbîb” olan “cilbab” kelimesi ile gündemimize taþýmýþ ve Müslüman kadýnýn baþtan ayaða bir dýþ örtü ile örtünmesini “farz” olarak hükme baðlamýþtýr. Ýlgili âyet þöyledir: “Ey Peygamber! Eþlerine, kýzlarýna ve mü’minlerin kadýnlarýna, dýþarý çýkarken üstlerine cilbablarýný (dýþ örtülerini) almalarýný söyle. Bu, onlarýn hür ve nâmuslu bilinmelerini ve bundan dolayý incitilmemelerini daha iyi saðlar. Allah baðýþlar ve merhamet eder.” 1 Ümmü Seleme (ra) anlatýr: “Bu âyet nazil olduðunda Ensar kadýnlarý geniþ siyah kisveler giydiler.” 2 Hazret-i Hafsâ (ra) anlatýr: Kýz kardeþim sordu: “Yâ Resûlallah! Birimiz cilbab bulamadýðý için cilbabsýz çýksa bir mahzuru var mýdýr?” Allah Resûlü (asm): “Arkadaþý cilbabýný ona versin, o da hayýrlý bir iþe öyle çýksýn.” buyurdu.3 Cilbabýn þekli ve biçimi üzerinde yoðunlaþan âlimler, teferruâtta ihtilâfa girmiþ olmalarýna raðmen, esas meselede ittifak etmiþlerdir. Cilbab; Kâmûs’a göre, kadýnlara mahsus “üstlük” denilen geniþ bir elbise; Ýbn-i Abbas’a göre, vücudu baþtan sona örten þey; Ýbn-i Cerîr’e göre, peçe; Ýbn-i Kesîr’e göre, baþtan omuzlara ve vücuda doðru düþen bir örtü; El-Cevherî’ye göre, çarþaf gibi bürünülen þey; Ýbnü’l-Esîr’e göre, kadýnýn baþýný, sýrtýný ve göðsünü örttüðü etek ve uzun üstlük; El-Merâðî’ye göre, kadýnýn gömleðinin ve baþ örtüsünün üzerinden büründüðü çarþaf; Elmalý’ya göre, baþtan aþaðýya örten çarþaf, ferâce ve dýþ kisvedir. 4 Yirmi Dördüncü Lem’ayý cilbab âyetinin tefsirine tahsis eden Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri, teferruâttan çok, “esas ve temel” üzerinde yoðunlaþýr ve açýk saçýklýða karþý kadýnýn örtünmesinin, yaratýlýþýnýn zorunlu bir gereði olduðunu, kadýn fýtratýnýn örtünmeyi iktizâ ettiðini kaydeder. Üstad Bedîüzzaman, kadýnýn örtünmesi meselesini “tesettür” ana baþlýðýnda dört mühim hikmetle izah eder: Birinci Hikmet: Tesettür kadýnlar için fýtrîdir. Kadýnlarýn fýtratlarý ve yaratýlýþlarý tesettürü ve örtülü bulunmayý gerektiriyor. Kadýný ecnebî erkeklerin göz hapsine mahkûm eden sebepse, ref’-i tesettürdür, yani örtünmeyi kaldýrarak açýlmaktýr. Ýkinci Hikmet: Ebedî hayatta da kocasýnýn hayat arkadaþý olan kadýn; kocasýnýn kendisine karþý ebedî aþkýný, ilgisini ve alâkasýný ancak tesettürde sebat ederek ve örtünerek saðlayabilecektir. Yani yalnýz gençliðinde ve güzellik zamanýnda deðil; ihtiyarlýk ve çirkinlik vaktinde de kocasýnýn ciddî hürmet ve içten muhabbetini kazanmasýnýn tek yolu, örtünerek ve tesettüre riâyet ederek güzelliklerini ve zîynetini yalnýz kocasýnýn nazarýna tahsis etmesi, muhabbetini ve sevgisini yalnýz kocasýna hasretmesidir. Ýnsanlýðýn muktezâsý budur. Yoksa açýlmakla kadýn kazandýðýný zannetse de, aslýnda pek çok kaybetmektedir. Üçüncü Hikmet: Bir âilenin saadeti eþler arasýndaki karþýlýklý emniyet, samîmî hürmet, içten saygý, derin sevgi ve fedâkârâne muhabbet ile saðlanýr ve devam eder. Tesettürsüzlük ve açýk-saçýklýk ise, o emniyeti bozar, o karþýlýklý derin hürmeti ve içten muhabbeti kýrar. Dördüncü Hikmet: Açýk-saçýklýk güveni bozar ve âile saadetini daðýtýr. Tesettür ise nâmus ve iffetin muhafazasý için önemli bir ameldir. Açýk-saçýklýk fuhþiyâta teþvik eder. Tesettür ise meþrû evliliðe kapý açar. Toplum hayatýnýn saadeti, terakkîsi ve geliþmesi ise fuhþiyatta deðil; meþrû evliliklerle kurulan mes’ûd aile yuvalarýndadýr.5 Görüldüðü gibi Bedîüzzaman Hazretlerinde cilbab, “tesettür ve geniþ örtünme” mânâsýnda ele alýnmýþ, iþlenmiþ ve açýk-saçýklýk kültürüne ve göreneðine karþý müdafaa edilmiþtir. Öyleyse cilbab için teferrûatý, Ýslâm esaslarýna göre þekillenmiþ olan “Ýslâmî örfe” býrakmamýz daha uygun olacaktýr. Bulunduðumuz çevrede cilbab hususunda “Müslümanlar arasý örf” nasýl teþekkül etmiþse, buna itimad ederek uygulamamýz halinde Ýnþâallah Cenâb-ý Hakk’ýn emrine ittiba etmiþ oluruz. Doðrusunu Allah bilir.

C

DUÂ Ey Settârü’l-Uyûb! Ayýplarýmýzý ört! Günah la rý mý zý af fet! Ha ta la rý mý zý ba ðýþ la! Noksanlýklarýmýzý kemâle erdir! Taksiratýmýza maðfiret buyur! Seyyiâtýmýzý hasenata teb dil ey le! Ör tü mü zü tâ cý mýz, tâ cý mý zý emrin, emrini rýzan için yolumuz, rýzaný bizim için maksud-u bizzat kýl! Âmin! Dipnotlar: 1- Ahzâb Sûresi, 33/59; 2- Sâbûnî, 11/382; 3- Buhârî, Hayz, 23; 4- Elmalý, Hak Dîni Kur’ân Dili, 6/3927; 5- Lem’alar, s. 197-200.

9

Ýmanýn kazandýrdýðý güç fersadoglu@yeniasya.com.tr

oral gücünün yüksekliði, hâlis niyet, kazanacaðýna dair inanç vs., iman gücü çerçevesinde deðerlendirilir. Ýmanýn gücüne, ferdî hayatta da, sosyal hayatta da rastlanýr. Sýk sýk müþahade ettiðimiz iman gücüne dair tarihte binlerce örnekten bir kaçýný sunalým: Hz. Ali’nin (ra) ayaðýna ok saplanmýþ; çýkaramýyorlardý. Hekimin, “Çok acý verir” ikazýna, Hz. Ali (ra) “Namazda iken çýkarýn!” demiþ; namazdan sonra da, “Çýkardýnýz mý?” diye sormuþtu. Ona bu acýyý hissetmemesi; hasta olduðu halde Hayber Kale’sinin koca kapýsýný harpte

M

kalkan gibi kullanmasý inancýnýn-imânýnýn sonucuydu. Peygamberimiz (asm), imân gücünü, “Eðer Allah’ý hakkýyla tanýsaydýnýz, duânýzla daðlar yerinden oynardý” 1 þeklinde ifade eder. Bedir Harbi de, imân gücünün müþahhas ör nek le rin den bi ri si dir. Mad dî se bep ler, dünya þartlarý açýsýndan bakýldýðýnda müþriklerin kazanmasý beklenirdi. Çünkü, Müslüman mücahidlerin sayýsý 305’ti. Sadece iki at ve 70 develeri vardý. Müþriklerin 950 savaþçýsýnýn 100’ü atlý, 700’ü develi idi. O sýrada indirilen bir âyette imân gücünün, maddî kuvvetten üstün olduðu þöyle belirtilir: “Ey peygamber! Mü’minleri savaþ için coþtur. Sizin sabýrlý 20 kiþiniz, onlardan 200 kiþiyi yener. Sizin 100 kiþiniz, inkâr edenlerden bin kiþiyi yener. Çünkü, onlar anlayýþsýz, doðru ve derin düþünmeyen bir gruptur.”2

Bu âyetten, ayný zamanda, “anlayýþ, doðru ve derin düþünmenin”, büyük bir güç olduðunu çýkarabiliriz. Tahkikî, gerçek imân; ayný zamanda anlayýþ, doðru ve derin düþünmedir. U hud Sa va þýn da da, Müs lü man or du su 1000 kiþi ve yalnýzca 100’ü zýrhlý idi.3 Müþrik ordusu 3000’i aþkýndý. 700’ü zýrhlý, 200’ü atlýydý ve 3000 de develeri vardý. Bu vakýâlar; inançlý/imânlý, bilgili, ufuk sahibi 100 kiþinin; inançsýz, anlayýþsýz, bilgisiz, ferasetsiz 1000 kiþiye üstün geleceðini ortaya koyar ki, bu gerçeði Kur’ân, “Eðer inanmýþsanýz, üstün gelecek olan sizsiniz”4 þeklinde vurgular. Kezâ, savaþlar tarihi, ayný muhteþem tablolarý yansýtýr. Mute, Malazgirt, Niðbolu, Kosova, Çanakkale, Ýstiklâl savaþlarý... Karþý taraf sayý, silâh, cephâne, mühimmât, teknoloji bakýmýndan ezici üstünlüðe sahip ol-

42. yýl merasimimiz... osmanzengin@yeniasya.com.tr

Þu bat ta ri hi, bi zim i çin büyük ehemmi yet arz et mek te dir. Bi zim i fa de miz le “nur cu la rýn dün ya da ki tek ga ze te si” o lan Ye ni As ya’nýn neþir hayatýna baþlayýþ tarihi. 21 Þubat 1970’de baþlayan o nurlu yolculuk, o gün bu gündür hâlâ devam ediyor ve Ýn þâ al lah ký ya me te kadar da devam edecek... Bir kaç seneden beri, gazete merkezimizdeki kardeþlerimi zin dâ ve ti ü ze ri ne, ak sat madan o dâvetlere icâbet ederek, onlarý o mesut günümüzde yal nýz bý rak mý yo ruz. Çün kü bu gün, sadece onlarýn, yani gazetede çalýþan kardeþlerimizin deðil, hepimizin mesut günü. Bu gazetenin ilk günlerinden beri hem okuyaný, hem de yazaný olarak, bu dâvetlere icâbet etmeyi kendimize bir vazife addediyoruz. Bursa’dan gönül dostu, vefakâr hizmet erlerinden Kasým Ali Güngör, Ra þid Yü cel, Mus ta fa Þa hin ve Cesim Aydýn ile beraber, biz de bu seneki 42. þeref yýlý programýmýza iþtirak ettik. Bizi orada gören, gazetemiz çalýþanlarýndan bir kardeþimiz hisle ne rek bi ze þu duy gu la rý ný i fa de et ti: “Osman Aðabey, sað olun ya. Siz bu tatil gününde taa Bursa’dan gelerek bizi yalnýz býrakmadýnýz...” Bu seneki merasimin bir baþka özelliði daha vardý. O da, gayesi vatan sathýný bir mektep yapmak olan Yeni Asya’nýn ilk talebelerinden olan kadîm yazarlarýnýn da dâvet edilmiþ olmasýydý. Zaten o anonslarý günler önce okumaya baþlayýnca, yine içimizi buruk bir sevinçle, tahassür kaplamýþtý. Hele o isim listesini de görünce, bir acâib olmuþtuk. Ve o hâl bize, Elif ilâvemi zin 2. se fer neþ ri yâ ta baþ la dý ðýn da, 2009’da yazdýklarýmýzý hatýrlattý. Orada þöy le yaz mýþ týk: ”…Ar þi vim de bu lu nan ciltlemiþ olduðum ilk bir yýllýk 52 sayý Elif ilâvemizi çýkarýp bir baktým da; tahassür ve hüzünle kimlerin yazdýklarýna göz at-

tým: Ýlk on sayýda, Yeni Asya mektebinin Elif sýnýfýnda kendi ismimizle birlikte þu isimleri de gördüm: Necmeddin Þahiner, Muhsin Demirel, Ýhsan Atasoy, A. Erkan Kavaklý, Mehmed Dikmen, Vehbi Vakkasoðlu, Abdulkadir Usta, Cemal Uþþak, Ömer Yavuzyiðit, Safa Mürsel, Sa lih

21

‘‘

Bu seneki merasimin bir baþka özelliði daha vardý. O da, gayesi vatan sathýný bir mektep yapmak olan Yeni Asya’nýn ilk talebelerinden olan kadîm yazarlarýnýn da dâvet edilmiþ olmasýydý. Zaten o anonslarý günler önce okumaya baþlayýnca, yine içimizi buruk bir sevinçle, tahassür kaplamýþtý.

GÜN GÜN TARÝH

Suruç, Edip Yýlmaz, Mustafa Kaplan, Haluk Ý ma moð lu, A li Sa rý ka ya, Mu zaf fer Taþyürek, Gürbüz Azak, Mikail Yaprak, Suad Alkan, M. Yaþar Akgül, M. Hanifi Örnek, Ceyhun Savaþan, Ahmed Özdemir, Ýslâm Yaþar, Adnan Þimþek, M. Necati Bursalý, Erol Erþenkal ve Ayþe Zühal Göktürk benim tesbit edebildiklerim. Bildiðim kadarýyla bunlarýn çoðu hayatta, ama bu isimlerden Yeni Asya okuluna hâlen devam edip gidenler: Mikail Yaprak, Ahmed Özdemir, Ýslâm Yaþar, Abdil Yýldýrým olarak görünüyor…” Bu isimlerle, gazete anonslarýnda o-

lan isimlerin çoðu da ayný kiþilerdi. O akþam ve fa gös te re rek me ra sim sa lo nu na gelenlerden Servet Armaðan, Nedim Gürbüz, Vehbi Vakkasoðlu, Ýhsan Atasoy ile hasretle ve sevinçle kucaklaþýp, hemhâl olmamýz çok güzel bir duyguydu. Tabiî, daha sonraki yýllarda gazetemizde yazmaya baþlayan Mustafa Özcan ve Davut Þahin (De mir han Ka dý oð lu) i le de ay rý ca muhabbetle sarýldýk. Merasime iþtirak ederek bizi sevindiren DP ge nel baþ ka ný sa yýn Na mýk Ke mal Zeybek’in, Üstad ve Risâle-i Nurlarla alâkalý senâkârâne medih ve sözleri de ayrýca takdire þâyândý. Bize bu nurlu haleti yaþatan tertip heye ti ne te þek kür e de rek, ge ce Bur sa’ya dönmek üzere oradan ayrýldýðýmýzda, ekip ar ka daþ la rý mý zýn hep si de mem nu niyetlerini izhar ederek, “Ýyi ki gelmiþiz” demiþlerdi.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

malarýna raðmen galibiyet Müslümanlarýndý. Bediüzzaman, bu gerçeðe “Bin senede Ýslâm taifelerinin birkaç aþiretinin (Türk ve Türkleþmiþ milletin) kalbinde yerleþen Ýmân ve itikad cihetiyle, rû-yi zeminde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karþý imanýndan gelen bir kahramanlýkla, Ýslâmiyet ve kemâlât-ý mâneviyenin bayraðýný Asya ve Afrika’da ve yarý Avrupa’da gezdiren ve ‘Ölsem þehidim, öldürsem gaziyim’ deyip ölümü gülerek karþýlamakla...” 5 ifadeleriyle dikkat çeker. Dipnotlar: 1- Câmiü’s-Saðîr, 5: 319, Hadîs No: 7448. 2- Enfâl Sûresi, 65 3- Sîre, 3:63; Tabakât, 2:39 4- Âl-i Ýmrân Sûresi, 139. 5- Hutbe-i Þâmiye, s. 73-74.

Cemre rasityucel-19@hotmail.com

ûgatte “ateþli kömür parçasý, kor” mânâsýna gelir. Þubat ayý 20’sinde havaya, bir hafta ara ile suya ve topraða düþer. Havamýzýn ýsýnmasýna vesile olur. Anadolu’da adý ”cemile”dir. Cem re bi ze baþ ka duy gu la rýn yaþanmasýna yol açar. “Ýçime bir ateþ düþtü” deriz. Bir dostumuzu gördüðümüzde, bir sevdiðimiz ile karþýlaþtýðýmýzda… Bir sýcaklýk olur. Bu, ilgiye baðlýdýr. Yeni adý ise “tutku”dur. Hidayetin kapýlarý bu cemre düþüþüyle lezzetlenir. “Hidayet büyük bir nimettir, vicdânî bir lezzettir ve runun Cennetidir” demiþti Bediüzzaman. En önemli cemre budur. Nice kýrýk kalpler, Nice periþan haller, Nice semeresiz meþakkatler, Nice bitkinlikler, Nice musîbetler, Ni ce a va re lik ler kal be dü þün cemreler ile hayat bulur. Bu cemrelere o kadar muhtaç insanlar vardýr ki tarif edilmez. Nice vücudundan býkmýþ, dünya ziynetinden iðrenmiþ inþanlar bu düþen hidayet cemresi ile hayat bulur. “Bir kimsenin senin vasýtan ile iman etmesi, üzerine güneþin doðduðu her þeyden daha hayýrlýdýr” demiþti Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm). Ondan sonra gönül penceresinden içeri cemreler düþmeye baþladý. Her insan ayrý bir dünya ile karþýlaþtý. Mek ke mih rap ol du, Me di ne minber. Bitmiþti artýk bütün hüzün ve kederler. Her þeyin mahiyeti anlaþýlmýþ oldu. Buz dað la rý, ha set rüz gâr la rý, kim se siz lik duy gu la rý ar týk kay bolmuþtu. Bahar ile baþlayan cennet misâl hayat halleri hayata hâkim oldu. Artýk asýk suratlar gitmiþ, yerine tebessümler gelmiþti. Ha ya týn her a la nýn da po zi tif haller yaþanmaya baþlamýþtý. Ya içine cemrelerin düþmediði sineler? Onlar sizleri bekliyor. Bir söz, bir tebessüm, bir yakýnlýk her þeyin þeklini deðiþtirecektir. Bizi-sizi bekleyen niceleri var... Kalbi kýrýk, dünyasý karanlýklar ile dolu. Onlarýn güzel aydýnlýklara çýkmalarý bizlerin vesileliklerine baðlý. Böyle bir cemrenin vakti Þubat ayý ile sýnýrlý deðildir.

L

VECÝZE Bütün kâinatla alâkadar olmaktansa ve herþeyin minnetine girmektense ve bütün esbab ve vesaite el açýp arz-ý ihtiyaç etmektense, bir Rabb-i Vâhid, Semî ve Basîre iltica etmek daha rahat ve daha kârlý deðil midir? Bediüzzaman Said Nursî


10

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR SANAT

Bir intiharýn anlatmak istedikleri

Çocuk resimleri ne söyler? madýklarýný ve kaygýlarýný resmiyle anlatmaya çalýþýr. Boþanma sürecinde kendileri ve anne babalarýyla ilgili endiþeler yaþayabilirler. yasarbanu@yahoo.com Geleceklerine ve bundan sonraki hayatlarýnýn nasýl olacaðýna dair korkularý olabilir. Bu süreçte yaptýklarý resimlerde bazen var olan ocuklar resimlerinde neler anlatýr? Bu resimler nasýl okun- bölünmeyi anlatýrlar bazen de herkesi mutlu ve bir arada çizerek malýdýr? Anne baba olarak onun resimlerinden kendimiz ve olmasýný istedikleri durumu anlatmaya çalýþýrlar. davranýþlarýmýz konusunda ipuçlarý alabilir miyiz? Çocuðun Yine kardeþinin doðumuyla birlikte ailesinin kendisini eskisi hangi özellikleri resim üzerinden anlaþýlabilir? kadar çok sevmediðini düþünen bir çocuk, çizdiði aile resminBeyin geliþtikçe, zihnin anlama ve algýlama kapasitesi arttýkça de kardeþini henüz doðmamýþ ve hâlâ annesinin karnýnda yaçocuðun resimleri de geliþir ve farklýlaþýr. Her yaþ diliminde res- þýyormuþ gibi resmedebilir. Ya da doðmuþ kardeþini bir arabamin muhtevasý, iþlenen konular, kâðýdý kullanma biçimi, þekiller ve ya bindirip, uzaklara yollayabilir. renkler de deðiþir. 4 yaþ öncesinde karalamalar ve çizgiler þeklinde Özgüven sorunlarý yaþayan, sosyal beceriler konusunda zorolan çocuk resimleri, dört yaþtan itibaren insan figürleri çizilmeye lanan, arkadaþ edinemeyen çekingen bir çocuk kâðýt üzerine baþlanýr. Önce bir kafa figürü, sonra bu yuvarlaktan çýkan kollar ve çizdiði figürleri neredeyse görünmeyecek kadar küçük çizebibacaklar eklenir. Kafadan bacak dediðimiz insan þemalarý zamanla lir. Bu onun hayatýn içinde kendini nasýl algýladýðýnýn da bir idaha ayrýntýlý ve detaylý unsurlar ihtiva etmeye baþlar. fadesi olur adeta… Yaþýtlarýnýn yanýnda bile yalnýz ve endiþeli Anne babalar çocuklarýyla birlikte geçirebilecekleri bir aktivite olduðunun görüntüsünü resmiyle dile getirir. olarak birlikte resim yapma ve boyama faaliyetinde onlardaki bu Aile içindeki bireylerin farklý hayatlarý yaþadýklarý, birbirledeðiþimleri çok kolay fark edeceklerdir. Onun bu geliþimine þahit- riyle ortak iliþkilerinin çok az olduðu bir ailede yaþayan bir çolik etmek de oldukça heyecan verici bir deneyim olacaktýr. Her ye- cuk çizdiði aile resminde, herkesi ayrý ayrý odalara yerleþtirir. ni öðrendiði þeyde bunu onunla birlikte yaþamak ve o ana þahitlik Anne mutfakta, baba televizyon baþýnda, çocuk bilgisayarýyla etmek anne baba olmanýn en güzel hediyesini sunacaktýr. odasýnda çizilerek ailedeki kompartýmanlaþma gözler önüne Çocuk resmi çocuk hakkýnda bilgi verdiði gibi, ayný zamanda serilir. Çocuk aile içindeki yaþadýklarýný ve hissettiklerini resim tedavi edici olarak da kullanýlmaktadýr. Çocuklar günlük hayat i- dilinin kelimeleriyle anlatmaya çalýþýr. çinde karþýlaþtýklarý sorunlarý ve ailelerinde yaþanan olumsuzluklaBazen aile bireyleri arasýnda kocaman objeler çizilir. Anne rý resim yaparak ve oyun oynayarak aþmaya ve onarmaya çalýþýr- çocuk ya da anne baba arasýna yerleþtirilen bir aðaç veya ev alar. Onlar kelime ve cümleleri kullanarak anlatamadýklarýný res- radaki iletiþimsizliði, iliþki kopukluðunu ifade edebilir. Çocuk min diliyle ifade etmeye çalýþýrlar. bu dengeleri tam olarak anlayamasa bile ailedeki bireylerin Ailesi daðýlmak üzere olan bir çocuk çizdiði aile resminde anne davranýþlarýný, tepkileri hisleriyle ayýrt edebilir, anlamlandýrabibaba ve kardeþlerini çizdikten sonra, onlarý bir daire içine alarak, lir ve buna uygun tepkiler verir. sanki aileyi korumaya ve kollamaya çalýþýr. Küçük yüreðiyle anlataHiperaktif çocuklarýn resimleri ise adeta kendini yansýtýr. HarePsikolog&Psikoterapist

sliha87@hotmail.com

ugün kýsa, ama derin bir yolculuða çýkacaðýz sizinle. Altmýþ dokuz yýl öncesine uzanacaðýz bütün varlýðýmýzla. Ananas, papaya, mango yanýnda kahve kokularýnýn insaný sarhoþ ettiði tropik bir ülkeye misafiriz; Brezilya’ya. Eþiðinden içeri attýðýmýz adýmlarýmýz bizi Stefan Zweig’e götürüyor. Hani þu Avusturyalý romancý, gazeteci ve oyun yazarý. Kitaplarý dilden dile çevrilmiþ, edebiyata ‘öykü içinde öykü, öykü içinde öykü’ anlatým versiyonunu kazandýran baþarýlý edebiyatçý. Odasýna sessizce girdiðimizi duymadý. Arkasý bize dönük; masasýnýn baþýnda bir þeyler yazýyor. Omuzlarý çökmüþ; umutsuzluk, karamsarlýk içinde. Meyus bir ruh haline bürünmüþ. Kalemini tutuþundan belli. Ha bire yazýyor, hakikati bulmak, karanlýk dünyasýndan kurtulmak, ýþýða ulaþmak için. Edebiyat alanýnda o kadar üretken bir yazardýr ki sadece roman, þiir, oyun, deneme yazmakla kalmaz, Dickens, Dostoyevski, Erasmus, Stendhal, Balzac gibi meþhur isimlerin hayatýný ortaya koyan biyografik eserler de kaleme alýr. Ýngilizce, Fransýzca, Ýtalyanca, Latince ve Yunanca olmak üzere beþ dil bilir. Lâkin bilmediði üç soru vardýr zihnini 60 yýldýr meþgul eden. Bir türlü bunlarýn cevabýný veremez, kendi içine battýkça batar. Karýsýný da bu tuhaf döngüsüne doðru hýzla götürür. ‘Ben kimim?’, ‘Nereden geldim?’ ‘Nereye gidiyorum?’, sorularýnýn tatmin etmeyen cevaplarý, dünyanýn karmaþýk düzeni, yenilenler, ezilenler, zahirdeki adaletsizlikler, gözünü hýrs bürümüþ zenginler, açlýktan inleyen fakirler, siyasî madrabazlýklar, Avrupa’nýn kendi kendini yok etme serüveni… Kýsacasý iman fenerinin olmamasýndan kaynaklanan kalp/göz bozukluklarýnýn rikkatine dokunmasý. Bütün bu dehþetengiz hal içinde ruhu adeta siyah bir kefenle setredilmiþ gibidir. Daha fazla dayanamaz bu ürkünç tabloyu izlemeye Stefan Zweig ve karýsý Lotte. Tam da baþýmýzý çevirdiðimiz anda gerçekleþir olay. Bir anda olup biter. Ezici, sýkýntýlý, boðucu bir hayata katlanamayarak bir sabah, yani altmýþ dokuz yýl önce bu sabah, Þubat’ýn 23’ünde intihar ederler birlikte. Geriye kalan yüzlerce sayfalýk eserdir. Bence eserden öte kalan bize hal diliyle anlattýklarýdýr. Su-i fehmine takýlýp kalan, sekizinci sözdeki sol yolun yolcusuna benzemiyorlar mý sizce de? Yaþadýklarý elem içinde elem, zulmet içinde zulmet, azap içinde azap deðil de nedir? Her intihar öyküsü kendine has izler taþýmakla beraber biliriz ki, mükemmeliyetçi, egosu yüksek, kendini sýkça eleþtiren, çaresizlik girdabýnda sürüklenen kimseler bu eylemi gerçekleþtirmektedir. Ve yine biliriz ki, psikologlarýn da ýsrarla vurguladýðý üzere intiharýn en belirgin, en sarih özelliði ümitsizliktir. Kur’ân her hal üzere ‘Allah’ýn rahmetinden 1 ümit kesmeyin’ emriyle bizlere yol gösterirken, bir kez daha bizi bizden iyi bilen, tanýyan Rabbimizin merhameti ve þefkati bizi de uyandýrmalý melankolik uykulardan? Dipnot: 1. Yusuf Sûresi, 87.

B

Ç

ketli ve dur durak bilmeyen koþuþturmalarýný resimlerine de yansýtýr. Yaptýðý çizimler ve boyamalarda detaylar kaçýrýlýr. Küçük bölümleri boyamak onun için bir iþkence gibidir. O daha çok resmi toplu olarak boyamayý tercih eder yani karalar. Bu durum okul öncesinde daha baskýn ve belirgindir. Çocuk resimlerinden onun duygusal dünyasýný okumak dýþýnda motor kas geliþimi hakkýnda da bilgi sahibi olabiliriz. Özellikle erkek çocuklarda ince motor kas geliþiminin tamamlanmasý kýzlara oranla biraz zaman alabilir. Bu yüzden özel yeteneði olanlar dýþýnda çizimleri biraz daha kalýn ve büyük oranlar içerebilir. Ayrýntýlarý çizmek biraz çalýþma gerektirebilir. El kaslarýnýn güçlendirilmesi, hamurla oynama, makasla kesme çalýþmalarý yapmak el becerilerini kuvvetlendirecektir. Çocuk resmi; çocuðu anlama, onu tanýma ve bazen de psikolojik problem durumlarýnda teþhis koyma sürecince kullanýlýrken çok dikkatli olunmalýdýr. Sadece resme bakýlarak ve resim üzerinden karar vermek, sonuca ulaþmaya çalýþmak yanýltýcý olabilir. Anne babadan alýnan çocuða dair bilgiler dýþýnda çocukla yapýlan görüþme ve terapiler sonucunda hepsi birleþtirilerek ortak bir karar alýnmalýdýr. Uzman olmayan kiþilerin yaptýðý yorumlar ve deðerlendirmeler saðlýklý sonuçlar vermeyeceði gibi yanlýþ yönlendirmelere de sebep olabilir. Fakat anne baba çocuklarýný takip ederken, onunla birlikte vakit geçirirken, resim yaparken bu resimleri hakkýnda konuþabilir. Resimlerdeki kiþiler hakkýnda sohbet edebilirler. Bu da onlara çocuklarýný tanýma, duygularý hakkýnda bilgi sahibi olma açýsýndan ipuçlarý sunacaktýr. Resim adeta çocuðun kalbine ve içindekilere kapý aralamak gibi bir iþlev görür. Onun gizemli, özel ve farklý dünyasýný keþfetmekte, algýlamakta yardýmcý olur. Resim çocuðun kendini ifade etme, sesini duyurma aracý olduðu gibi yaralarýný onarma iþlevi de görür…

Tarihî köprüye 200 yýlýk koruma MUÐLA’NIN Köyceðiz ilçesinde bulunan ve baraj sularý altýnda kalacak olan tarihi Akköprü’nün zarar görmemesi ve ileriki yýllarda tekrar gün ýþýðýna çýkarýlabilmesi için koruma çalýþmalarýnýn baþladýðý belirterek, ‘’Köprü daha sonra kil ve kaya dolgu ile kaplanacak’’ dedi. Akköprü Barajý’nýn yapýmýnda görev alan Mimar Çaðatay Tekin, Romalýlar tarafýndan M.S. 3. yüz yýlda Dalaman Çayý üzerine yapýldýðý tahmin Yeni nesillere tarihi bir köprü býrakmak için özel koruma yöntemi uygulanýyor. Bu yöntemle, yapýlacak barajýn sularý altýnda kalacak Akköprü iki yüz yýl sonra bile saðlam olarak gün ýþýðýna çýkarýlabilecek. FOTOÐRAF: AA

edilen, 30 metre yükseklikte ve 50 metre uzunluðundaki tarihî Akköprü’nün baraj sularý altýnda kalacaðýný söyledi. Dalaman Akköprü Barajý’nýn enerji üretimine baþlamasýyla birlikte sular altýnda kalacak olan tarihî Akköprü’nün zarar görmemesi ve ileriki yýllarda tekrar gün ýþýðýna çýkarýlabilmesi için koruma çalýþmalarýnýn baþladýðýný belirten Tekin, þöyle konuþtu: ‘’Þu anda baraj gölünde su tutuluyor ve seviyesi yükseliyor. Akköprü’de ilk etapta koruma çalýþmasý yapýlýyor. Köprü daha sonra kil ve kaya dolgu ile kaplanacak. Suyun altýnda köprü gözükmeyecek yalnýzca kum tepesi görünecek. Suyun þiddetine dayanamayacaðý için böyle kalýcý bir yönteme baþvuruldu. Böylece tarihî köprüyü kurtarmayý planladýk. Yeni nesillere tarihî bir köprüyü býrakmýþ olacaðýz. Barajýn ömrü yaklaþýk iki yüz yýl, Akköprü iki yüz yýl sonra bile saðlam olarak gün ýþýðýna çýkarýlabilecek.’’ Günde ortalama 600 kiþinin rafting yaptýðý, Türkiye’nin en iyi rafting rotalarýndan biri olan Dalaman Çayý parkuru üzerinde yer alan Akköprü, tarihî ve tabiî güzellikleriyle de yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekiyor. Muðla / aa

Kayseri’de “sevgi ve aþk” konulu konferans yarýn MERKEZÝ Kayseri’de bulunan Seyyid Burhaneddin Hz. Derneði’nin tertiplediði bir konferans verilecek. Seyyid Burhaneddin Hazretleri ve talebesi Mevlânâ’ya göre “sevgi ve aþk” konulu konferansý, yarýn saat 19.30’da Kayseri Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gazetemiz yazarlarýndan Halil Uslu verecek. Dernek Baþkaný Ekrem Korkmaz, bu tür kültürel faaliyetlerde amaçlarýnýn gerek Seyyid Burhaneddin Hazretleri ve

SOL­DAN­SA­ÐA— 1. Latince adý "lonicera caprifolium' olan, hoþ kokulu çiçeklere sahip, týrmanýcý bitki türü. - Dinî bakýmdan aziz tanýnan bazý kadýnlara verilen saygý unvaný. 2. Yardakçý, yardýmcý. - Ýþlenerek yapýlan üretim. 3. Aðýrbaþlýlýk. - Bir þeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep. 4. Kendisininmiþ gibi sahip çýkýlan, bulunmuþ mal. Tarihte kavimler göçünü baþlatan ilk Türk hükümdarý. 5. Bir msdos komutu. - Dairelerde, kurumlarda belli konularla ilgili iþlerin görüldüðü bölüm. - Kimi yörelerimizde kardeþ. 6. Açýklamalar. Ýnsan veya çalgý sesinin yükseklik, alçaklýk derecesi. 7. Þans, baht. Açýlmýþ olan boþluklarda tavan ve yanlardan taþ veya cevher parçalarýnýn düþmesini önlemek amacýyla tahkimat elemanlarý üstüne veya arkasýna yerleþtirilen bir tahkimat parçasý. 8. Üzerine iplik, tel, þerit vb. sarýlan, kenarlarý çýkýntýlý, ekseni boyunca delik silindir, bobin. 9. Atýþ eðitiminin yapýldýðý yer. - Tedavül vasýtasý. 10. Deste sayýsý. - Bir filmin senaryosunu yazan kimse.

gerekse Mevlânâ’yý genç nesillere ve geniþ kesimlere tanýtmak olduðunu söyledi. Seyyid Burhaneddin’in Hz. Mevlânâ’nýn önemli hocalarýndan olmasýna raðmen bunun lâyýkýyla bilinmediðini belirten Korkmaz, okuyan nesillere geçmiþi olduðu gibi anlatmak istediklerini ifade etti. Bu konferans, Kayseri’de bu konuda verilecek ilk konferans olma özelliði de taþýyor. Yýldýz Fýrtýna - Halil Ýbrahim Göleli / Kayseri

Üniversiteli öðrenciler, filmin gösterildiði merkezde Said Nursî’yi tanýtmak amacýyla stand açtý.

‘Hür Adam’ Ümraniye’de ÜMRANÝYE Belediyesi, yönetmenliðini Mehmet Tanrýsever’in üstlendiði ‘Hür Adam/ Bediüzzaman Said Nursi’ filmini, Ümraniyeli sinemaseverlerle buluþ tur du. Geç ti ði miz Pa zar gü nü Ümraniye üniversite öðrencileri filmin gösterildiði Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki seanslarda (3 seans) Risale-i Nur’u ve Bediüzzaman Said Nursî’yi tanýtmak amacýyla stand açtý. Filme gelenlere Bediüzza-

man tanýtýlýrken, gazetemizin 42. yýldönümü için hazýrlanan ek de film çýkýþýnda daðýtýldý ve büyük ilgi gördü. Mehmet Karakaya / Ýstanbul Hür Adam Bediüzzaman Said Nursî seanslarý: 23 Þubat Çarþamba Ümraniye Belediyesi Mehmet Âkif Kültür Merkezi 24 Þubat Perþembe Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi

Antalyalý Mebuslar araþtýrmasýna ödül kadar Antalya’yý temsil eden ANTALYA gazeteciler Cemiyemilletvekilleri, Antalyalý olup ti’nin 2010 yýlý Yýlýn Gazeteciler baþka illeri temsil eden milYarýþmasý sonuçlandý. Tecrübeli letvekilleri, Antalyalý olup gazeteci Nizamettin Özmen’in 2 baþka il adýna kabinede bayýl süren titiz bir arþiv çalýþma kanlýk yapan milletvekilleri, sonrasý kaleme aldýðý “Ýlk MecNizamettin Özmen Antalya’yý temsilen gittiði lis’ten Bugüne Antalya Milletvekilleri” baþlýklý yazýsý “Araþtýrma-Ýn- Ankara’da bakanlýk yapan milletvekilceleme Dalý”nda ödüle lâyýk görüldü. lerini kayýt altýna almýþtý. Özmen’in bu Antalya Gazetesi’nde güncel yazýlar çalýþmasý, sadece bir gazetecilik baþarýyazmaya devam eden Nizamettin Öz- sý deðil, Antalya siyaset tarihine ýþýk men, bu ça lýþ ma i le; Son Os man lý tutacak bir belge olma özelliði de taþýMeclisi Mebusaný’ndan 23. döneme yor. Kültür Sanat Servisi

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA—­­1. Ýlgi ile karþýlanabilecek haber. - Ýtalya'da bir ova. 2. Osmanlýlarda önceleri yalnýz olaðanüstü durumlarda, sonralarý ise sürekli olarak halktan toplanan vergi. - Belirli bir iþ için gerektikçe harcanmak üzere ayrýlýp iþletilen para, kaynak. 3. Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. 4. Hanýmlar, bayanlar mânâsýnda Arapça kelime. - Eski dilde Perþembe. 5. Ermenice bizim anlamýna gelen kelime. - Ýspanya'da bir liman þehri. 6. Cerrahi müdahale öncesi topikal olarak operasyon bölgesi ve çevresine sürülen antiseptik. 7. Elbisenin (giyecekler) tekil hali. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Ay ýþýðý hüzmesi. 8. Genel ya1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pým iþleri. 9. Argoda gösterme ünlemi. - Afrika'da yaþa1 S U H U L E T T T O K A yan, bacaklarý beyaz çizgili bir 2 A S A L E T N K O V A N hayvan. 10. Balýk avlamakta 3 B A K A R A A A R A K A veya yük taþýmakta kullanýlan, 4 A R A Ý Ý P E K A I L A tek veya iki direkli ve açýk gü5 V E R B D A K A M B A K verteli, büyük kayýk. - Kakým. 6 E R E M A R E E A S K I 11. Baþparmaðý burna deðdi7 T U T Ý E A L E N Ý I N rip öteki parmaklarý açarak ve Ý Þ A K A L E M Ç O D A 8 sallayarak yapýlan alay iþareti. 9 P A L A N R M E T Y O M Milâdî yýlda üçüncü ay. 12. 10 O K A P Ý Ý E K V O R A Gümüþ balýðý.


ÝLAN HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ - 1. SATIÞ MEMURLUÐUNDAN ÝLAN Dosya no: 2010/21 Satýþ. (Ýlan Özetidir) Antakya Çardaklý köyünde kain 5.114 m2 yüzölçümlü 276 parsel sayýlý taþýnmazýn satýlmasýna karar verilmiþ olup, parsel köy sýnýrlarý içerisinde yerleþim alaný bitiþiðindedir. Arazi yolu, su ve elektrik imkaný mevcuttur. Üzerinde muhtelif cins ve yaþta bakýmlý meyve aðaçlarý bulunmaktadýr. Her türlü sulu ve kuru tarýma elveriþli olan bu taþýnmaz 371.247,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Þartlarý: 1- 1.açýk artýrma 25.03.2011 günü saat 10.30'dan 10.45'e kadar, Hatay Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla 04.04.2011 günü ayný yerde ve ayný saatlerde de ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin gösterilen bedel üzerinden %20 tutarýný nakit olarak veya Milli bir bankanýn teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle ihaleye katýlabilirler. Satýþ peþin para iledir. Taþýnmazýn Ýhalesi ile ilgili isteyen alýcýya 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye, damga vergisi, % 18 KDV ile tapu harcýnýn yarýsý alýcýya diðer yarýsý da hissedarlara aittir. Taþýnmazýn açýk artýrma þartnamesi 10/02/2011 tarihinde tanzim edilmiþ olup, isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. Satýþla ilgili daha geniþ bilgi almak isteyenlerin Memurluðumuzun 2010/21 satýþ sayýlý dosya numarasý ile baþvurmalarý ilan olunur. 10.02.2011 www.bik.gov.tr B: 11325

T. C. ADALAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/139 KARAR NO: 2011/5 TÜRK MÝLLETÝ ADINA GEREKÇELÝ KARAR HÜKÜM : Ayrýntýlarý yukarýda anlatýldýðý üzere; 1- Davanýn KABÜLÜNE, Gaziantep Nizip Mercanlý CN: 92 HN: 13 BSN: 119'da nüfusa kayýtlý Sait ve Fatma oðlu Nizip 04/03/1979 d.lu 21790898936 T.C nolu davacý KEMAL KURNAZ'ýn nüfus kaydýnda KURNAZ olan Soy isminin MERCANLI olarak DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 11984

T. C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/335 Davacý Gül Gökmen tarafýndan davalý Vural Gökmen aleyhine açýlan boþanma davasýnýn ara kararý gereðince: Davalý Vural Gökmen'e davetiye teblið edilemediðinden ve zabýta tahkikatýna raðmen adresi tespit edilemediðinden, dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davacý davalý ile 24 yýllýk evliliklerinin olduðunu, çocuklarýnýn olduðunu, aralarýnda 2008 yýlýndan beri geçimsizlik olduðunu, evliliklerini sürdürmelerinin imkânsýz olduðunu, boþanmaya karar verdiðini, çocuklarýn velayetinin kendisine verilmesini istemiþ olmakla, davalýnýn 13/04/2011 günü saat 10.20'de duruþmada hazýr bulunmasý, aksi taktirde yokluðunda yargýlama yapýlarak karar verileceði hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 15/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11988

T. C. ÝZMÝR 7. AÝLE MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/695 Esas. DAVALI: SEVÝM ÖZTÛRK Yzb. Ýbrahim Hakký Cad. No: 20 D: 11 Konak ÝZMÝR Davacý Adnan Eryener tarafýndan aleyhinize açýlan Velayet (Velayetin Deðiþtirilmesi) davasý ile müþterek çocuk 18/02/1998 doðumlu küçük Efe Fatih ERYENER'in tarafýnýzdan alýnarak davacý tarafa verilmesi, masraf ve ücreti vekâletin tarafýnýza yükletilmesi talep ve dava olunmuþ yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adreste tanýnmadýðýnýz yapýlan adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 29/03/2011 günü saat: 09:45'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 09/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11990

ÝZMÝR 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/32 Esas. KARAR NO: 2010/876 Davacý SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI tarafýndan davalýlar Al-Ça Sýhhi Tesisat Ltd. Þrk. Ve Davut Kaymaz aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM; ASIL DAVA VE BÝRLEÞEN ÝZMÝR 6. ÝÞ MAHKEMESÝNÝN 2009/634 ESAS, 456 KARAR SAYILI DAVA DOSYASI YÖNÜNDEN: 1- Davanýn KABULÜ ile, 56.186,72 TL peþin deðerli gelirin onay tarihi olan 15/09/2008 tarihinden, 9.866,86 TL tedavi giderinin masraf tarihi olan (8.772,80 TL sinin 17/01/2007, 31,20 TL sinin 03/04/2007, 119,04 TL sinin 21/01/2006, 22,22 TL sinin 28/10/2005, 35,46 TL sinin 16/11/2005, 11,60 TL sinin 21.12/2005, 25,02 TL sinin 16/03/2006, 11,60 TL sinin 19/04/2006, 35,63 TL sinin 29/06/2006, 31,76 TL sinin 17/10/2006, 31,76 TL sinin 22/09/2006, 31,76 TL sinin 06/11/2006, 64,67 TL sinin 23/01/2007, 12,40 TL sinin 08/01/2007, 37,14 TL sinin 09/02/2007, 78,21 TL sinin 18/04/2007, 12,40 TL sinin 07/05/2007, 47,95 TL sinin 13/06/2007, 64,72 TL sinin 26/06/2007, 33,60 TL sinin 18/07/2007, 31,20 TL sinin 10/08/2007, 35,20 TL sinin 01/08/2007, 139,12 TL sinin 03/04/2007, 31,20 TL sinin 24/08/2007, 67,21 TL sinin 11/09/2007, 27,20 TL sinin 21/09/2007, 12,40 TL sinin 10/09/2008, 12,40 TL sinin 18/09/2008 tarihinden), 7.018,39 TL geçici iþ görmezlik ödeneðinin ödeme tarihi olan (264,32 TL sinin 10/04/2006, 198,24 TL sinin 01/05/2006, 198,24 TL sinin 22/05/2006, 217,12 TL sinin 15/06/2006, 217,12 TL sinin 07/07/2006, 198,24 TL sinin 28/07/2006, 169.92 TL sinin 15/08/2006, 217.12 TL sinin 07/09/2006, 198,24 TL sinin 28/09/2006, 179,36 TL sinin 17/10/2006, 207,68 TL sinin 08/11/2006, 217,12 TL sinin 01/12/2006, 198,24 TL sinin 25/12/2006, 244,96 TL sinin 16/01/2007, 230,00 TL sinin 08/02/2007, 250,00 TL sinin 05/03/2007, 240.00 TL sinin 29/03/2007, 260.00 TL sinin 24/04/2007, 230,00 TL sinin 17/05/2007, 250,00 TL sinin 11/06/2007, 170,00 TL sinin 02/07/2007. 120,00 TL sinin 10/07/2007, 340,00 TL sinin 13/08/2007, 218,40 TL sinin 03/09/2007, 72,80 TL sinin 21/09/2007, 97,80 TL sinin 29/09/2005, 121,63 TL sinin 29/09/2005, 243,26 TL sinin 26/10/2005, 286,70 TL sinin 28/11/2005, 182,45 TL sinin 19/12/2005, 156,38 TL sinin 06/01/2006, 226,56 TL sinin 27/01/2006, 198,24 TL sinin 20/02/2006, 198,24 TL sinin 13/03/2006 tarihinden) itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya ödenmesine, 2- 4.340,47 TL ilam harcý tayini ile davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak hazineye gelir kaydýna, 3- Davacý tarafýn yapmýþ olduðu, 56,80 TL pul davetiye gideri, 740,00 TL bilirkiþi ücreti olmak üzere toplam 796,80 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya ödenmesine 4- Davacý vekili için takdir olunan 7.715,00 TL ücreti vekâletin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacý tarafa verilmesine, Dair; davacý vekilinin yüzüne karþý, davalý tarafýn yokluðunda tefhim ve teblið tarihinden itibaren 8 günlük süre içerisinde Yargýtay'da temyiz yolu açýk olmak üzere verilen karar davalýlardan Davut Kaymaz'a dava dilekçesi ve duruþma günü ilan yolu ile teblið edilmekle iþ bu karar Davalý DAVUT KAYMAZ'a Teblig yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 24/01/2011 www.bik.gov.tr B: 12003

T. C. Bakýrköy 12. Ýcra Dairesi (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Dosya No: 2010/4525 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 11/03/2011 günü saat :10.30 - 10.40 arasý Kocasinan Merkez Mah. Üçevler mevkii Ýrem sokak No: 2 Bahçelievler/Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 18/02/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 18.000,00TL. 1 adet 34 BJ 3083 plakalý, 2007 model, kutup beyazý renkli, TRAFÝC CONF.1,9 DCÝ 5 M3ABS tipi, renault marka, VF1FLBKA66Y152097 þase seri nolu eski lastikli muhtelif çiziði olan kamyonet. www.bik.gov.tr B: 12107

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

ÝZMÝR 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/57 Esas. KARAR NO: 2010/452 Davacý MURAT YAMAN aleyhine mahkememizde davalýlar SGK ve Burak Ali Eðlence inþaat turizm emlak nakliyat otopark temizlik hiz. san. ve tic. ltd. Þrk. aleyhine açýlan Tespit davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Nedenleri yukarýda açýklandýðý üzere; 1- 3501199503447 s.s numaralý davacý Murat Yaman'ýn; davalý iþveren Burak Ali Eðlence Ýnþ. Tur. Emlak Nak. Oto Tem. San. Tic. Ltd. Þti'ne ait 1254819.35 nolu iþyerinde; 01/02/2002 - 03/12/2006 tarihleri arasýnda hizmet akdine dayalý olarak asgari ücretle 1202 gün çalýþtýðý, 1200 günlük çalýþmasýnýn Kuruma bildirilmediðinin tespitine, 2- 17,15 TL ilam harcý tayini ile peþin alýnan harcýn mahsubu ile bakiye 1.55 TL harcýn davalý iþveren Burak Ali Eðlence Ýnþ. Tur. Emlak Nak. Oto Tem. San. Tic. Ltd. Þti'nden alýnarak hazineye gelir kaydýna, 3- Davacý tarafýn yapmýþ olduðu 15,60 TL baþvurma harcý, 15.60 TL peþin/nispi harç, 24,00 TL davetiye ve matbu evrak gideri, 200,00 TL bilirkiþi ücreti olmak üzere toplam 269,30 TL yargýlama giderinin (238,10 TL'sinden davalý SGK sorumlu olmak üzere) davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacý tarafa verilmesine. Dair; davacý asil ve davalý SGK vekilinin yüzüne karþý, diðer davalý tarafýn yokluðunda tefhim veya teblið tarihinden itibaren 8 günlük süre içerisinde Yargýtay'da temyiz yolu açýk olmak üzere verilen karar verilmiþtir. Davalý Burak Ali Eðlence inþ. Tur. emlak nak .otopark tem. hiz. san ve tic. ltd. þirketinin tebligata yarar adresi tesbit edilemediðinden teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 02/02/2011 www.bik.gov.tr B: 12004

ÝZMÝR 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/608 Esas. KARAR NO: 2010/840 Davacý SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI tarafýndan Davalýlar Cesur Ayhan ve Anadolu Sigorta AÞ aleyhine mahkememizde açýlan Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan nedenlerle; 1- Davanýn KABULÜ ile, 41.086,68 TL peþin deðerli gelirin onay tarihi olan 15/07/2009 tarihinden. 185,57 TL cenaze giderinin ödeme tarihi olan 07/04/2008 tarihinden (davalý Anadolu Sigorta için sigorta poliçe limiti ile sýnýrlý olmak üzere dava tarihinden) itibaren yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya ödenmesine, fazla istemin saklý tutulmasýna, 2- 2.451,57 TL ilam harcý tayini ile davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak hazineye gelir kaydýna, 3- Davacý tarafýn yapmýþ olduðu, 50,60 TL pul davetiye gideri, 8.00 TL müzekkere gideri, 400,00 TL bilirkiþi ücreti olmak üzere toplam 458,60 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacýya ödenmesine 4- Davacý vekili için takdir olunan 4.759,94 TL ücreti vekâletin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnarak davacý tarafa verilmesine. Dair; davacý vekilinin yüzüne karþý davalýlarýn yokluðunda tefhim ve teblið tarihinden itibaren 8 günlük süre Ýçerisinde Yargýtay'da temyiz yolu açýk olmak üzere karar verilmiþtir. Davalý Anadolu Sigorta AÞ'nin tebligata yarar adresi bulunamadýðýndan iþ bu karar Rýhtým Cad. No: 57 Karaköy Ýstanbul adresinden adres býrakmadan ayrýlan davalý Anadolu Sigorta AÞ'ye teblið yerine geçmek üzere ilanan teblið olunur. 02/02/2011 www.bik.gov.tr B: 12005

ANKARA 11. AÝLE MAHKEMESÝ

11

ÝLAN

ESAS NO: 2008/1484 KARAR NO: 2010/749 Davacý Emine Saðlam tarafýndan davalý Çaðdaþ Saðlam aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan duruþmasý sonunda; Davanýn KABULÜ ile Erzurum ili Olur ilçesi Soðukgöze Köyü Cilt: 36 Hane: 18'de nüfusa kayýtlý Adem ve Mecburiye'den olma, Sorgun-01.06.1984 doðumlu 44173978834 TC kimlik numaralý davacý Emine (Karakuþ) Saðlam ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Asim ve Songül'den olma, Bursa-03.10.1986 doðumlu 30832556024 TC kimlik numaralý davalý Çaðdaþ Saðlam'ýn BOÞANMALARINA, Müþterek evlilikten olan Etimesgut-04.04.2003 doðumlu Melike Saðlam'ýn velayetinin davacý anneye verilmesine, davalý baba ile müþterek çocuk arasýnda þahsi iliþki tesisine, Küçüðün her ayýn birinci ve üçüncü haftasý Cumartesi günü saat 10.00'da anneden alýnýp Pazar günü saat 18.00'de anneye teslimi, dini bayramlarýn ikinci günü saat 10.00' da anneden alýnýp saat 18.00'de anneye teslimi, Temmuz ayýnýn birinci günü saat 10.00' da anneden alýnýp otuz birinci günü saat 18.00'de anneye teslimi, sömestri tatilinin ilk Pazartesi günü sabah saat 09.00'da anneden alýnýp izleyen Pazar günü saat 17.00'de anneye teslimi suretiyle baba ile þahsi münasebet tesisine, Kararýn kesinleþmesinden itibaren bir ay içinde TMK.'nun 353 ve Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasýna Ýliþkin Tüzüðün 4. maddesi gereðince; velayet kendisine verilen davacýnýn küçüðün mal varlýðýnýn dökümünü gösteren bir defteri sunmasýnýn istenmesine, çocuk mallarýnýn yönetimine yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK.nun 360 ve 361. maddelerinde yazýlý önlemlerin hakimliðimizce alýnacaðýnýn, bu cümleden olarak veliden mallarýn tevdi edilmesini ya da güvence gösterilmesinin istenebileceði gibi çocuk mallarýnýn yönetiminin bir kayyýma devredilebileceðinin hatýrlatýlmasýna, (hatýrlatýldý) Küçüðün malvarlýðýnýn dökümünü içeren defterin dosyasýnda saklanmasýna, Peþin alýnan harcýn mahsubuyla bakiye 3.15 TL harcýn davalýdan alýnmasýna, Davacý tarafýndan yapýlan 56.50 TL masrafýn davalýdan alýnýp davacýya verilmesine, Dair, davacýnýn yüzüne karþý davalýnýn yokluðunda HUMK.'nun 432. maddesi uyarýnca kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde temyiz için Yargýtay'a baþvurma yolu açýk olmak üzere verilen karar açýkça okunup anlatýldý. Tebligat kanunun 31. maddesi gereðince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararýn teblið edilmiþ sayýlacaðý, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 11.10.2010 www.bik.gov.tr B: 12051

T. C. ÜSKÜDAR 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/724 Davacý Sema HARZADIN vekili tarafýndan, davalý Recai Baki DENÝZ aleyhine açýlan Katký Payý davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda; Davalý RECAÝ BAKÝ DENÝZ'in, 1- Bulgurlu Mah. Libadiye Cad. Coþkun Sok. No: 8/1 Üsküdar/ÝSTANBUL, 2- Küçük Çamlýca Mah. Adilbey Sok. No: 3B/16 Bulgurlu, Üsküdar/ÝSTANBUL, 3- Acýbadem Mah. Yeþilova Sok. No: 7-8 Üsküdar/ ÝSTANBUL 4- Arabacý Beyazýt Mah. Çaðlayan Sok. No: 15/3 Kocamustafapaþa, ÝSTANBUL, 5- Yeþiloba Sok. Oba Apt. No: 7 D: 8 Acýbadem, Üsküdar/ ÝSTANBUL olarak belirtilen adreslerine tebligatlar yapýlamamýþ, tebligatlar bila teblið iade edilmiþ ve yaptýrýlan tüm araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilememiþ bulunduðundan; dava dilekçesinin adý geçene ilanen teblið yapýlmasýna karar verilmiþ olmakla; Duruþma günü olan 03/03/2011 tarihinde saat 10:30'da bizzat duruþmada hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruþmalara gelmediðiniz taktirde HUMK.'nun 213-377 maddeleri gereðince yargýlamaya yokluðunuzda devam edileceði ve karar verileceði, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 27/01/2011 www.bik.gov.tr B: 12085

TUZLA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 1998/441 Esas. KARAR NO: 2009/506 Davacýlar VAKIFLAR, MEHMET MÝTHAT ÖZDEÞ, MÜDAHÝL DAVACI MALÝYE HAZÝNESÝNE ÝZAFETEN ÝSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜÐÜ aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; mahkememizin 1998/441 esas, 2009/506 karar sayýlý 12/05/2009 günlü kararý ile Ýþ bu dava (1971/380 E. 1971/539 E. ve 1974/147 E.) yönünden davanýn kýsmen kabul kýsmen reddi ile, davaya konu Tuzla Tepeören 9- 10- 11 pafta 1094 parselin teknik bilirkiþi ZÝYA ÇOBAN'ýn 24.02.2005 tarihli Tuzla Kadastro Mahkemesi'nin 2008/2 E. sayýlý dosyasýna verdiði rapor ve krokisinde sarý ile boyalý (A) ile gösterilen 2.420.181 m2 ile (C) ile gösterilen 567.016 m2 olmak üzere toplam 2.987.197 m2 yerin davalýlar adýna olan tapu kaydýnýn iptali ile Mehmet Süheyl Vakfý adýna tapuya tesciline, vaki müdahalenin menine, fazlaya iliþkin talebin reddine Ýþ bu dava ile birleþtirilen Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1976/642 E. sayýlý dosya yönünden davanýn ve taleplerin reddine Davaya konu 1094 parselin tapulama tutanaðýnýn 24.01.1967 tarihinde kesinleþtiði, Maliye Bakanlýðý adýna Ýstanbul Muhakemat Müdürlüðü vekilince 16.01.1986 tarihli dilekçe ile, Orman idaresine adýna 01.10.1986 dilekçe ile müdahillik taleplerinde bulunduklarý, 5841 S.Y. Kanun ile deðiþik 3402 sayýlý Kadastro Kanunun 12/3 ve geçici 10. Maddesi uyarýnca kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanýlarak müdahillerin 10 yýllýk süre içinde dava açmalarý ve müdahillikte bulunmalarý gerekirken buna uyulmadýðý anlaþýlmakla, müdahillik taleplerinin hak düþürücü süre yönünden reddine, esasen Hazine ve Orman Ýdaresinin dayandýðý 1948 tarihli Orman tahdit haritasýnýn araziye uygulanabilir tahdit tutanak ve asýllarýnýn, harita ve ölçü deðerlerinin bulunamamasý nedeniyle dava konusu alanýn orman sýnýrlarý içinde kaldýðý ispatlanamadýðýndan bu nedenle de davanýn reddine, Dava konusu taþýnmaz üzerindeki tedbirin karar kesinleþinceye kadar devamýna karar verilmiþ olup, aþaðýda isimleri yazýlý davalýlara tebligat yapýlamadýðý yaptýrýlan araþtýrmalarda adresleri temin edilemediðinden Mahkeme kararý, davacý Vakýflar Genel Müdürlüðü vekili temyiz dilekçesi, Kartal Orman Ýþletme Þefliðinin temyiz dilekçesi, Maliye hazinesinin vekili temyiz dilekçesi, müdahil davacý Þuayip Ölmez vekilinin temyiz dilekçesi, müdahil davacý Ýnci Çetin ova vs vekili Av. Ýhsan Yemiþçi'nin temyiz dilekçesi, müdahil davacý Mehmet Süheyl efendi evlatlarýndan bir kýsmý vekili Av. Feridun Dinçer'in temyiz dilekçesi, F. Gönül Akgerman'ýn temyiz dilekçesi aþaðýda isimleri belirtilen adresleri temin edilemeyen davalýlara ilanen teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. 15/02/2011 VESÝLE ÞENCAN FAZÝLET AKYÜZ MÜZEYYÝR TOKAN ERDEM ÖZDEMÝR SADIK ÇELÝBAÞI ZEKÝ YALAZER NEZÝYE YALAZER YAVUZ YALAZER FATMA GÖKSERT AYÞE SÝRKECÝOÐLU AYTEN KARABIYIK EMÝNE TÜLAY TÜRKMEN SEHER GÖKSEL KAMÝL HAKAN GÖKSEL EMÝNE BAHAR GÖKSEL NECMÝYE GÖKSEL ZEYNEP BURCU GÖKSEL SÝNAN TUFAN GÖKSEL ÖMER TAYFUN GÖKSEL KADRÝYE OKAN MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ MUALLA TAÞKIRAN MUZAFFER UYSAL SITTIKA YAÞAR KÜÇÜKYILMAZ AYNUR ÝMAMOÐLU TEVFÝK FÝKRET AKSOY BÜLENT GÜNYER EDA YENEN SADÝYE UPÇÝN H. MUHSÝN DÝNÇOL A. METÝN DÝNÇOL A. AYLA ONARAOL MEDÝHA AKANSU MEHMET ZEKÝ B. HAN ATEÞ HANÝBU BÜLENT YAMAN NAZÝFE ALÝ ALÝ FUAT BELGÝN GÜLÇÝN GÜRSOY YALÇIN GÜRSOY AHMET GÜRSOY FATMA SADÝYE ELMASLAR SABÝHA KARABACAK www.bik.gov.tr B: 12113

BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2007/364 ES.NO. -2008 571 K.NO. Davacý Cemile Gürsoy vekili Av. Ramazan Orhan tarafýndan davalý Adem Çelik aleyhine Mahkememizde ikame olan araç kaydýnýn terkini ile Tescili davasýnýn yapýlan duruþmalarý sonunda; Davanýn Kýsmen Kabulüne, 24.09.1999 tarihli satýþ sözleþmesine göre 34 RIR 45 plaka sayýlý aracýn mülkiyetinin davalý Adem Çelik'e geçtiðinin Tesbitine, aracýn trafik kaydýnýn davalý adýna yapýlmasý için idari iþlemi gerektirdiðinden bu talep hakkýnda bir karar verilmesine yer olmadýðýna, alýnmasý gerekli bakiye 121,40 YTL harcýn davalýdan tahsili ile hazineye irad kaydýna, davacý tarafýndan yapýlan 180,64 YTL mahkeme masrafý ile davacý vekili için takdir edilen 360,YTL vekâlet ücretinin davalýdan tahsili ile davacýya verilmesine, davacý vekilinin yüzüne karþý davalýnýn yokluðunda Yargýtay yolu açýk olmak üzere 22.05.2008 tarihinde KARAR verilmiþtir. Ýstanbul, Keresteciler sitesi, Nazým sok. no: 10 adresinde davalý ADEM ÇELÝK' in bulunamadýðý ve adresi de tesbit edilemediðinden duruþma günü ve dava dilekçesi davalýya gazetede ilan yoluyla teblið edilmiþ olduðundan yukarýda hüküm özeti yazýlý karar davalýya teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 31.07.2008 www.bik.gov.tr B: 12091

T. C. SÝLÝVRÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/90 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Silivri, Piri Mehmet Paþa Mahallesi, MEVKÝÝ : Ýskele caddesi, PAFTA NO : ADA NO : 38 PARSEL NO : 28 VASFI : YÜZÖLÇÜMÜ : 1.009,00 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MEHMET KARABULUT KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Silivri Ýlçesi, Piri Mahmet Paþa Mah. 38 ada 28 parsel sayýlý 1.009,00 m2'lik taþýnmazýn 30/4240 paylý 17 nolu baðýmsýz bölümü kamulaþtýrmaya karar verilmiþtir. Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2011/90 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 02/02/2011 www.bik.gov.tr B: 12127

T. C. ANKARA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/448 Mahkememizden verilen 26.01.2011 Tarih, 2010/448 Esas, 2011/15 Karar sayýlý ilam ile; Davanýn KABULÜNE, Çorum Ýli, Esençayköyü Hane: 7'de nüfusa kayýtlý, Ahmet Ahmet ve Kudret Kýzý, 09.07.1973 D.lu Naciye Çöp'ün adýnýn ASYA olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþ olup, ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 12043

T. C. MERKEZ / KOCAELÝ 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2008/8850 ESAS. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli 41 AZ 183 Plakalý, 2004 Model, FÝAT Marka, Beyaz renk doblo cargo 1,9 D Tipli, 223A60004033410 Motor No'lu, NM422300007049077 Þasi No'lu kamyonet aþaðýda yazýlý yer, gün ve saatte 14.000 TL muhammen bedel üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrmanýn 11/03/2011 günü saat 10:00- 10:10'da Sefa Sirmen Bulvarý Ýnterteks Fuar Arkasý Cezaevi Ýþ Yurde Yediemin Deposu Ýzmit Kocaeli'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 16/03/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝKm. 114/1,114/3) 14/02/2011 NOT: Ön camda taþ vuruðu, arka kapý sileceði yok, sað kýsmý macunlu, arka sað çamurluk üstü ile arka sað kayar kapýda göçük, sað taraf üst kýsmý macunlu, arka kapý kýsmýnda derin çizikler mevcuttur. www.bik.gov.tr B: 12182


12

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Esas No : 201 1/223, 224, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 102, 193 Esas. Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2011/223 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1431 parselde davalý HASAN YÜCE, LÜTFÝYE AKGÜNEÞ, SEBÝHA GÜNEY adýna kayýtlý 4129 m2 alanlý taþýnmaz, 2. 2011/224 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1407 parselde davalý HASAN YÜCE, LÜTFÝYE AKGÜNEÞ, SEBÝHA GÜNEY adýna kayýtlý 1443 m2 alanlý taþýnmaz, 3. 2011/233 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1183 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 405 m2 alanlý taþýnmaz, 4. 2011/234 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1187 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 463 m2 alanlý taþýnmaz, 5. 2011/235 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1157 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 1123 m2 alanlý taþýnmaz, 6. 2011/236 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1193 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 1484 m2 alanlý taþýnmaz, 7. 2011/237 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1491 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 641 m2 alanlý taþýnmaz, 8. 2011/238 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1378 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 3993 m2 alanlý taþýnmaz, 9. 2011/239 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1400 parselde davalý EMÝNE ÞEN, SEFANUR YAÐIZ, AYNUR AKAY, GÜNER DERÝN, HABÝBE AKAY, ÝSMAÝL AKAY, ERKAN AKAY, ERCAN AKAY, NURCAN YELMER adýna kayýtlý 4690 m2 alanlý taþýnmaz, 10. 2011/241 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 866 parselde davalý RAÞÝT AKDENÝZ, OSMAN AKDENÝZ, ENVER AKDENÝZ, FÝKRÝ AKDENÝZ, ÞERÝFNAZ DEMÝRÖREN adýna kayýtlý 2403 m2 alanlý taþýnmaz, 11. 2011/242 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 806 parselde davalý RAÞÝT AKDENÝZ, OSMAN AKDENÝZ, ENVER AKDENÝZ, FÝKRÝ AKDENÝZ, ÞERÝFNAZ DEMÝRÖREN adýna kayýtlý 1644 m2 alanlý taþýnmaz, 12. 2011/243 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 800 parselde davalý RAÞÝT AKDENÝZ, OSMAN AKDENÝZ, ENVER AKDENÝZ, FÝKRÝ AKDENÝZ, ÞERÝFNAZ DEMÝRÖREN adýna kayýtlý 1965 m2 alanlý taþýnmaz, 13. 2011/244 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 794 parselde davalý RAÞÝT AKDENÝZ, OSMAN AKDENÝZ, ENVER AKDENÝZ, FÝKRÝ AKDENÝZ, ÞERÝFNAZ DEMÝRÖREN adýna kayýtlý 2928 m2 alanlý taþýnmaz, 14. 2011/245 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 749 parselde davalý RAÞÝT AKDENÝZ, OSMAN AKDENÝZ, ENVER AKDENÝZ, FÝKRÝ AKDENÝZ, ÞERÝFNAZ DEMÝRÖREN adýna kayýtlý 12.166 m2 alanlý taþýnmaz, 15. 2011/102 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 763 parselde davalý SABRÝ AKBABA, SABÝRE GÜNDAÐ, ÞEFÝKA ÖZTÜRK, ÞAHSÝNE ELGÝN, ÝBRAHÝM AKBABA, DURÝYE AKBABA, FATMA CEYLAN, AZÝZ AKBABA, NURAN CESUR adýna kayýtlý 1197 m2 alanlý taþýnmaz, 16. 2011/193 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 811 parselde davalý KADÝR BÝROL adýna kayýtlý 4011 m2 alanlý taþýnmaz, Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 12307

T. C. EDÝRNE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (ÖDEME EMRÝ, YENÝLEME DÝLEKÇESÝ) ÝLANEN TEBLÝGAT : 2010/3952 E. : TASFÝYE HALÝNDE TÜRK TÝCARET BANKASI A.Þ. : ÖZGE YEÞÝLOVA : Hobyar Mahallesi Postane Yaný Sokak N0: 11 Ananyadi Han Eminönü Fatih/Ýstanbul BORÇLU : SERDAR KIRDAÐ ADRES : Balýkpazarý Cad. Buzhane Sk. N0: 2 EDÝRNE BORÇ MÝKTARI :6.063.00 TL MASRAF FAÝZ HARÝÇ TAKÝP MÜSTENÝDÝ : KAMBÝYO SENETLERÝNE MÜSTENÝT HACÝZ YOLUYLA YENÝLEME DÝLEKÇESÝ Alacaklý tarafýndan Müdürlüðümüzün 2002/1789 E. sayýlý dosyasý ile yapýlan icra takibi yenilenmiþ bulunmakla, Müdürlüðümüzün 2010/3952 sayýlý numarasýný almýþtýr. Bundan böyle dosyamýz bu numara üzerinden yürütülecektir. Ýlanen teblið olunur. ÖDEME EMRÝ Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 163 (10) nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraflarý iþbu ödeme emrinin tebliði tarihinden itibaren 20 gün içersinde ödemeniz, takibin dayanaðý senet kambiyo senedi niteliðini haiz deðilse 25 gün içersinde merciye þikâyet etmeniz, takip dayanaðý senet altýndaki imza size ait deðil ise bunu 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Tetkik Merciine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altýndaki imzanýn sizden sadýr sayýlacaðý ve imzanýzý haksýz yere inkâr eder iseniz sözü edilen senedin dayanaðý takip konusu alacaðýn % 10 oranýnda para cezasýna mahkûm edileceðiniz borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya imhal edildiði veya alacaðýn zaman aþýmýna uðradýðý hakkýnda itirazýnýz var ise bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içersinde Ýcra Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirilerek Merciiden itirazýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý itiraz edilmediði ve borç ödenmediði takdirde on gün içinde 74'üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiði takdirde ise üç gün içinde 75'inci maddeye göre mal beyanýnda bulunmasý ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceði, mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursa ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðý ihtarý. (ÝC.ÝF.K. 168) www.bik.gov.tr B: 12136 DOSYA NO ALACAKLI VEKÝLÝ AV ADRES

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/1636 Esas. KARAR NO: 2009/2052 Talebin kabulü ile, Aðrý ili, Taþlýçay ilçesi, Yassýkaya mah/köy, 31 cilt no, 10 Hane No'da nüfusa kayýtlý küçükler Nurettin ve Zekiye'den olma 08/07/1996 doðumlu KUBÝLAY TARHAN, 12/08/2000 doðumlu Ataberk Tarhan ve 10/09/2001 doðumlu AYBERK TARHAN'a ile Nurettin ve Zekiye'den olma 21/03/1991 doðumlu HÝCRET TARHAN'a vasi olarak atanan küçükler ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Nurettin ve Zekiye'den olma 08/04/1985 doðumlu MUHAMMET HÜSEYÝN TARHAN'ýn vasiliðinin kaldýrýlarak kendisi ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Nurettin ve Zekiye'den olma 08/07/1996 doðumlu KUBÝLAY TARHAN, 12/08/2000 doðumlu ATABERK TARHAN ve 10/09/2001 doðumlu AYBERK TARHAN'a 18 yaþýný dolduruncaya kadar kendileri ile ayný yerde nüfusa kayýtlý Nurettin ve Zekiye'den olma 21/03/1991 doðumlu HÝCRET TARHAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 12253

ÝLAN KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Esas No :2011/85, 95, 100, 108, 117, 118, 120, 151, 152, 153, 156, 157, 162, 158 Esas. Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2011/85 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1273 parselde davalý NURDOÐAN GÜREL, AYDOÐAN GÜREL, HALÝL GÜREL, FATMA YILDIZ, EÞREF GÜREL, EKREM GÜREL, MÜZEYYEN BEKLER, HATÝCE ARIK, FATMA BÜYÜKDEMÝRTAÞ adýna kayýtlý 2160 m2 alanlý taþýnmaz, 2. 2011/95 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1017 parselde davalý FATMA AYDENÝZ adýna kayýtlý 1504,91 m2 alanlý taþýnmaz 3. 2011/100 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1945 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 11.360,86 m2 alanlý taþýnmaz, 4. 2011/108 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü,1370 parselde davalý CAHÝT TOKDEMÝR, MUSTAFA KEMAL TOKDEMÝR adýna kayýtlý 4712 m2 alanlý taþýnmaz, 5. 2011/117 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1469 parselde davalý SEMRA YELMER adýna kayýtlý 962 m2 alanlý taþýnmaz, 6. 2011/118 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1227 parselde davalý AVNÝ ÇAKAL adýna kayýtlý 1965 m2 alanlý taþýnmaz, 7. 2011/120 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 1038 parselde davalý TUNCER ÜRESÝN, GÜLCAN ÜRESÝN, AYÇAN ÜRESÝN, HAYRÝYE ÜRESÝN, ZEHRA MALKOÇ, SALÝHA YAVAÞ, NAMÝGAR GÝRAY, NERMÝN CANGÝR adýna kayýtlý 3.201,12 m2 alanlý taþýnmaz 8. 2011/151 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 939 parselde davalý ALÝ ALOÐLU adýna kayýtlý 5650 m2 alanlý taþýnmaz, 9. 2011/152 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 893 parselde davalý SEDAT EROL adýna kayýtlý 601 m2 alanlý taþýnmaz, 10. 2011/153 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 799 parselde davalý MEVLÜT AKDENÝZ adýna kayýtlý 1765 m2 alanlý taþýnmaz, 11. 2011/156 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1011 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 5.887,19 m2 alanlý taþýnmaz, 12. 2011/157 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1016 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 1.852,57 m2 alanlý taþýnmaz 13. 2011/162 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 996 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 8.663,87 m2 alanlý taþýnmaz, 14. 2011/158 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1019 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 1.992,06 m2 alanlý taþýnmaz, Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine ) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipler adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 12308

T. C. EDÝRNE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (ÖDEME EMRÝ,YENÝLEME DÝLÝKÇESÝ) ÝLANEN TEBLÝGAT : 2010/3962 E. : TASFÝYE HALÝNDE TÜRK TÝCARET BANKASI A.Þ. : ÖZGE YEÞÝLOVA : Hobyar Mahallesi Postane Yaný Sokak NO: 11 Ananyadi Han Eminönü Fatih/Ýstanbul BORÇLU : BÝLAL GÜRLER ADRES : Suakacaðý köyü EDÝRNE BORÇ MÝKTARI : 5.255.00 TL MASRAF FAÝZ HARÝÇ TAKÝP MÜSTENÝDÝ : KAMBÝYO SENETLERÝNE MÜSTENÝT HACÝZ YOLUYLA YENÝLEME DÝLEKÇESÝ Alacaklý tarafýndan Müdürlüðümüzün 2002/1787 E. sayýlý dosyasý ile yapýlan icra takibi yenilenmiþ bulunmakla, Müdürlüðümüzün 2010/3962 sayýlý numarasýný almýþtýr. Bundan böyle dosyamýz bu numara üzerinden yürütülecektir. Ýlanen teblið olunur. ÖDEME EMRÝ Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 163 (10) ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraflarý iþbu ödeme emrinin tebliði tarihinden itibaren 20 gün içersinde ödemeniz, takibin dayanaðý senet kambiyo senedi niteliðini haiz deðilse 25 gün içersinde merciye þikâyet etmeniz takip dayanaðý senet altýndaki imza size ait deðil ise bunu 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Tetkik Merciine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altýndaki imzanýn sizden sadýr sayýlacaðý ve imzanýzý haksýz yere inkâr eder iseniz sözü edilen senedin dayanaðý takip konusu alacaðýn % 10 oranýnda para cezasýna mahkûm edileceðiniz borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya imhal edildiði veya alacaðýn zaman aþýmýna uðradýðý hakkýnda itirazýnýz var ise bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içersinde Ýcra Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirilerek Merciiden itirazýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý, itiraz edilmediði ve borç ödenmediði takdirde on gün içinde 74'üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiði takdirde ise üç gün içinde 75'inci maddeye göre mal beyanýnda bulunmasý ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceði, mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursa ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðý ihtarý. (ÝC.ÝF.K. 168) www.bik.gov.tr B: 12137 DOSYA NO ALACAKLI VEKÝLÝ AV ADRES

KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Esas No: 2011/163, 174, 182, 192, 196, 197, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222 Esas. Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2011/163 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1006 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 3.546,20 m2 alanlý taþýnmaz, 2. 2011/174 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1001 parselde davalý ZEMÝNE ADIYAMAN, ÝSMAÝL AYDENÝZ, HAYRÝYE GÜLPINAR, ZÜLBÝYE TOSUN, AYÞE KILIÇ, ABDULLAH KILIÇ, KADÝR KILIÇ, SEDAT KILIÇ adýna kayýtlý 3.590,49 m2 alanlý taþýnmaz, 3. 2011/182 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, 101 ada, 1018 parselde davalý FATMA AYDENÝZ adýna kayýtlý 1.431,64 m2 alanlý taþýnmaz, 4. 2011/192 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1229 parselde davalý MÜRSEL YAYLALI adýna kayýtlý 2.847 m2 alanlý taþýnmaz, 5. 2011/196 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1358 parselde davalý ÝSMAÝL OÐUZ adýna kayýtlý 1.917 m2 alanlý taþýnmaz, 6. 2011/197 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1.347 parselde davalý GALÝP SEÇKÝN, DAVUT MALÇOK, ÞERÝFE YELBOÐA, YILMAZ MALÇOK, PEMBE ÞERÝF GÖRÜÞ, GÜLTEN ALTINTAÞ, VEDAT MALÇOK adýna kayýtlý 2.795 m2 alanlý taþýnmaz, 7. 2011/211 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1.367 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 1.517 m2 alanlý taþýnmaz, 8. 2011/212 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1171 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 383 m2 alanlý taþýnmaz, 9. 2011/213 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1184 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 3449 m2 alanlý taþýnmaz, 10. 2011/214 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 921 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 2363 m2 alanlý taþýnmaz, 11. 2011/215 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 989 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 718 m2 alanlý taþýnmaz, 12. 2011/216 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 965 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 601 m2 alanlý taþýnmaz, 13. 2011/217 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 976 parselde davalý ÞAÝZAR TEMEL, ZÜLFÝYE TÜMER, MÜZEYYEN EKMEN, MUZAFFER ARIK, EMÝN TAÞ, TAHÝR TAÞ, HÜSEYÝN TAÞ, ÝLKNUR KILIÇ, HÜLYA AKGÜN adýna kayýtlý 1042 m2 alanlý taþýnmaz, 14. 2011/220 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 948 parselde davalý KEMAL SEÇGÝN, EMÝNE AKYOL, HAYRÝYE ONAT adýna kayýtlý 118 m2 alanlý taþýnmaz, 15. 2011/221 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1376 parselde davalý SÜLBÝYE SAKCI, ZÜLKADÝYE TORAMAN, HÜSEYÝN YÝÐÝT, GÜLSEN YILMAZ adýna kayýtlý 1868 m2 alanlý taþýnmaz, 16. 2011/222 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 962 parselde davalý CEVAHÝR SANCI, ERDAL TURGUT adýna kayýtlý 10.378 m2 alanlý taþýnmaz, Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipler adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 12309

T. C. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/5640 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý Rehinli ve aþaðýda cins, miktar ile kýymetleri yazýlý bulunan araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 17/03/2011 Perþembe günü, 14:20 - 14:30 saatleri arasýnda Çayýr oðlu Yedieminlik Otoparký Kerim Çavuþ Cad. No: 18 Þirinevler/Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22/03/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu; satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda Türk Lirasý peþin para ya da eþdeðerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 12.000,00 TL 1 34 AN 5091 plaka nolu, 10DXGG6002182 Motor nolu, VF3GCWJYB99016751 Þasi nolu 2006 Model, PEUGEOT Marka, PARTNER 1.9D KOMBÝVAN Tipi, A BEYAZ renkli, KAMYONET. Sað arka kapý vuruk, sað ön çamurluk vuruk, sol ön ayna kapaðý kýrýk ve muhtelif çizikler mevcut vasýta. www.bik.gov.tr B: 12217

T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/4934 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03.03.2011 saat 09.30-09.35 arasýnda Tandýrcýoðlu otoparký Bakýrköy/Ýstanbul Çobançeþme Kuleli mevkii, E5 Karayolu üzeri, Londra Campig içerisi adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak. %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000,00 YTL 1 VOLKWAGEN MARKA, CADDY MODEL 1,9 BLS970973 MOTOR NOLU, 2009 MODEL, SÝYAH RENKLÝ 34 FY 0620 PLAKALI MUHTELÝF YERLERÝNDE UFAK ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTARI MEVCUT, RUHSATI YOK KAMYONET CÝNSÝ VASITA. www.bik.gov.tr B: 12246

T. C. ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (Ýstanbul Ulaþtýrma Bölge Müdürlüðü) Ulaþtýrma Bakanlýðý Ýstanbul Ulaþtýrma Bölge Müdürlüðünden 08.09.2014 tarihine kadar geçerli ÝST U-NET.F1.34.1046 numaralý, F1 yetki belgesi almýþ bulunan, SALÝH ÖTEGEN firmasýnýn F1 Yetki Belgesi, Karayolu Taþýma Yönetmeliðinin 78. maddesinin 3'üncü fýkrasý gereðince, Bakanlýðýmýzýn 17.12.2010 tarih ve 852 numaralý Makam Onayý ile iptal edilmiþtir. Yetki Belgesi iptal iþleminin ilgili firmaya ilanen bildirimine karar verilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 12153

T. C. BAKIRKÖY 10. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/655 DAVALI: TARIK ATAK Necati ve Makbule oðlu 19/01/1977 d.lu, Manisa ili Kýrkaðaç ilçesi Cinosmanaða mah/köy C: 2 H: 338'de nüfusa kayýtlý 58342197728 TC kimlik nolu DOSYADA BÝLÝNEN ADRESLERÝ: Memiþ Mah. 48 Sok. No: 59 Kýrkaðaç/MANÝSA Davacý MURADÝYE ARSLAN tarafýndan aleyhinize açýlan Nafaka (Nafakanýn Kaldýrýlmasý) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 29/03/2011 günü saat: 11:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 18/01/2011 www.bik.gov.tr B: 12294

ÝSTANBUL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ TRAFÝK DENETLEME ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ C BÖLGESÝ TRAFÝK EKÝPLER AMÝRLÝÐÝ'NDEN ÝLANEN TEBLÝÐ METNÝ 01/01/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasýnda, Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliði sorumluluk alaný içerisinde, 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu'nun 116. maddesine istinaden araçlarýn TESCÝL PLAKALARINA düzenlenerek tebligat çýkarýlan ve çeþitli nedenlerle muhataplarýna teblið edilemeyen Trafik Ýdari Para Cezasý Karar Tutanaklarý 14/01/2011 ile 13/02/2011 tarihleri arasýnda 30 (otuz) gün süreyle Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliðinde (Özgürlük Parký yaný Selamiçeþme/KADIKÖY) liste olarak askýya asýlmýþtýr. Tüm vatandaþlarýmýza önemle duyurulur. www.bik.gov.tr B: 12295


ÝLAN T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/640 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma. 11.03.2011 günü saat: 10.20-10.30 saatleri Yalý Mah. Fevzi Çakmak Cad. Eðitmenler Çýkmaz No: 7 Sena otoparký adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2011 günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuatýn belirlediði oranda KDV'nin alýcýya ait olacaðý, muhammen bedelin % 20'si kadar teminat yatýrýlacaðý ve satýþ þartnamesinin satýþ dosyasýndan görülebileceði, masraf verildiði takdirde taþýnýr mal açýk artýrma ilanýnýn bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti T.L Adedi Cinsi (Mahiyeti ye önemli Nitelikleri) 118.000,00 1 Adet 34 UC 8526 plaka sayýlý Opel Vectra 1.8 gri renkli 2004 model, sað ön kapýda hafif eziklik var, ön tampon sol tarafý hafif ezik, muhtelif þekilde hafif çizikler mevcut. Anahtar var. ruhsat yok. www.bik.gov.tr B: 12338

T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/118 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma. 04.03.2011 günü saat 11.20-11.30 saatleri Maltepe Sahil Otoparký Piri Reis Cad. No: 3 Maltepe adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.03.2011 günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuatýn belirlediði oranda KDV'nin alýcýya ait olacaðý, muhammen bedelin % 20'si kadar teminat yatýrýlacaðý ve satýþ þartnamesinin satýþ dosyasýndan görülebileceði, masraf verildiði takdirde taþýnýr mal açýk artýrma ilanýnýn bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti T.L Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 125.000.00 1 Adet 34 VB 4077 plakalý Volkswagen 2008 model aracýn sað dikiz aynasý kýrýk. Muhtelif çizikleri mevcut. Ruhsat ve anahtar yok. www.bik.gov.tr B: 12361

T. C. BEYOÐLU 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/1835 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.03.2011 saat 09:30- 09:40 arasýnda BEYOÐLU PÝYALEPAÞA BULVARI KAPTANPAÞA MAH. NO: 9 YILDIRIM OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000.00 1 34 CRT 96 PLAKALI ARAÇ 2008 MODEL SÝYAH RENKLÝ HUNDAÝ STAREX MARKA KAPUT VE TANPON VURUK SAÐ ARKA KAPI VURUK, ÝÞTETME YOK SAÐ ORTA KAPI VURUK SAÐ VE SOL ÇAMURLUKTA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER VAR, ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 12363

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/8748 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 04/03/2011 günü saat 11:50-12:00'da Trakya Yediemin Otoparký Cihangir Mah. Ord. Prof. Ali Fuat Baþgil Cad. No: 29/31 Avcýlar Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 09/03/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan 28/01/2011 olunur. Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 15.000,00 1 Adet 34 TK 7886 Plakalý, 2008 Model, Hyundai Accent Marka, 1.4 Team, Lacivert renkli, Muhtelif çizikler mevcut. www.bik.gov.tr B: 12242

T. C. FATÝH 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA No: 2010/3584 Tal. Bir borçtan dolayý REHÝNLÝ olup aþaðýda cins, miktar ve kýymeti ve Plakasý yazýlý ARAÇ satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 09/03/2011 günü saat: 13.30 - 13.40'da VELEDÝ KARABAÞ MAH. TEKKE MASLAÐI SOK. NO. 12 -KAHRAMAN OTOPARKI. SÝLÝVRÝKAPI - FATÝH/ ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14/03/2011 günü ayný yer ve saatte Ýkinci arttýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuatta belirtilen oranda K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA Adedi CÝNSÝ ( Mahiyeti ve önemli özellikleri) 10.000,00 1 34 AN 5022 Plaka sayýlý 2006 Model Peugeot marka Beyaz renkli Hususi Oto.(Muhtelif çizikler mevcut. Arka tampon çýkýk, Anahtar ve ruhsat yok.) NOT: Ýhaleye iþtirak için % 20 Teminat miktarý olan (2.000,00 TL.)'nin yatýrýlmasý gereklidir. www.bik.gov.tr B: 12218

T. C. BEYOÐLU 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2010/1968 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý Mahcuz mallarýn 1. satýþý 09/03/2011 günü saat 09.40-09.50 ile 10.10 arasýnda PÝYALEPAÞA BULVARI. KAPTANPAÞA MAH. N0. 9 YILDIRIM OTO PARKI. Kasýmpaþa/ BEYOÐLU yapýlacak o günü takdir edilen kýymetin % 60 ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile rüçhanlý alacaklýlar var ise rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna talipli çýkmadýðý veya alýcý çýkmadýðý takdirde 14/03/2011 günü ayný yer ve ayný saatler arasýnda ikinci açýk artýrma yapýlacak ve bu satýþta takdir edilen kýymetin % 40 ile satýþ ve paylaþtýrma masraflarý ile varsa rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýnýn toplamýndan fazlasýna en çok artýrana ihale yapýlacaktýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnmasý gereken % 18 KDV alýcýya ait olacaktýr. Þartnamenin Ýcra dosyasýndan görülebileceði gibi masraf verildiðinde isteyene bir sureti gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda sayý numarasý yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 17.02.2011 SATIÞI YAPILACAK MALLARIN TAKDÝR EDÝLEN KIYMETÝ ADEDÝ CÝNSÝ 120.000,00 TL 1 34 DZ 6432 Plaka No'lu, JEEP marka, 2008 model, COMMANDER 3,0 CRD TÝPÝNDE, ARAZÝ TAÞITI. Motor no: 64298040495225 Þase: 138H3E8M47Y591937 Siyah Metalik renkli. Muhtelif Çizik var. Anahtarý var. www.bik.gov.tr B: 12362

HATAY 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ 1. SATIÞ MEMURLUÐUNDAN T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/188 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalý Fatma TÜRKER'e duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 27/04/2011 günü saat: 09:15'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Yolüstü köyü Cindinas mevkiinde kain J47A20C pafta, 365 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11973

T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/197 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalýlar Emine GÜL ve Fýrtýna GÜL'e duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 20/04/2011 günü saat: 09:25'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Çatak köyü 192 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11974

Dosya no: 2011/3 Satýþ. Ýlan Özetidir Antakya Telosman köyünde kain 14 ve 17 parsel sayýlý taþýnmazlar ile Hasanlý köyünde kain 157 parsel sayýlý taþýnmazýn satýlmasýna karar verilmiþ olup, Telosman köyünde kain 14 ve 17 parseller ile Hasanlý köyünde kain 157 parsel sayýlý taþýnmazda tarla vasfýnda, kýraç arazi niteliðindedir. Makinalý tarýma uygun olup, üzerlerinde herhangi bir yapýlaþma yoktur. 14 nolu parsel 6.000.00 m2, 17 nolu parsel 304.500.00 m2 Hasanlý köyü 157 parsel 22.975.00 m2 yüzölçümlüdür. Su ve elektrik imkâný olmayan bu taþýnmazlardan Telosman köyünde kain 14 parsel sayýlý taþýnmazýn 24.000,00 TL muhammen bedelle, Telosman köyünde kain 17 parsel sayýlý taþýnmazýn 1.370.250,00 TL muhammen bedelle, Hasanlý köyünde kain 157 parsel sayýlý taþýnmazýn 91.900,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Þartlarý: 1. açýk artýrmanýn 25.03.2011 günü 14 parsel sayýlý taþýnmaz yönünden 09.00-09.15 saatleri arasýnda, 17 parsel sayýlý taþýnmaz yönünden 09.20-09.35 saatleri arasýnda, Hasanlý köyünde kain 157 parsel sayýlý taþýnmaz yönünden 09.40-09.55 saatleri arasýnda olmak üzere açýk artýrma suretiyle Hatay Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapýlmasýna, bu artýrmada tahmin edilen kýymetlerin % 60'ýný geçmek suretiyle yapýlacaktýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak kaydýyla 04.04.2011 günü ayný yerde ve ayný saatlerde de 2'nci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin muhammen bedelin % 20 tutarýný nakit- teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle ihaleye katýlabilirler. Satýþ peþin para iledir. Alýcýya 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 K.D.V. ile tapu harcý alýcýya aittir. Satýþla ilgili geniþ bilgi almak isteyenlerin Memurluðumuzun 2011/3 satýþ sayýlý dosya numarasý ile baþvurmalarý ilan olunur. 10.02.2011 www.bik.gov.tr B: 11592

T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/179 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalý Fatma TUNCER'e duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 27/04/2011 günü saat: 09:40'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Yolüstü köyü Cindinas mevkiinde kain J47A20C pafta, 335 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11972

BAKIRKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (Taþýnýrýn Açýk Artýrma) T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/206 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalý Þaziler GÜL'e duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 20/04/2011 günü saat: 09:20'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Çatak köyü Uzunnam mevkiinde kain J47A25D pafta, 158 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11976

Dosya No: 2010-4752 Ta. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Ýstoç H Blok No. 20 (Serhat Otomotiv) BAÐCILAR adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma 04.03.2011 günü saat 10:40-10:50 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde 09.03.2011 günü saat 10:40- 10:50 arasýnda yukarda yazýlý adreste ikinci artýrma yapýlarak tahmin edilen deðerinin % 40'ýný ve öncelikli alacaklýlarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek koþulu ile satýlacaðý, alýcý çýkmadýðý takdirde satýþ talebinin düþürüleceði, ihaleye katýlmak isteyenlerden tahmin edilen kýymetinin % 20 oranýnda nakit veya teminat mektubunun isteneceði, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraf verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teslim masraflarý, ihale damga vergisi KDV alýcýya ait olduðu ilan olunur. 04/02/2011 L ira Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 11.000,00 YTL 1 34 UP 9561 Plakalý 2005 Model Renault Kango Multix Auth. SDCI Gri Renkli Kamyonet. Muhtelif Yerlerinde çizikler Mevcut. 11.000,00 YTL Toplam www.bik.gov.tr B: 12336

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

13

KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Esas No: 2011/92, 107, 115, 129, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 191, 142 Esas. Davacý KANDIRA GIDA ÝHTÝSAS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ vekili Av. Oktay KÖSE tarafýndan davalýlar aleyhine açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda, aþaðýda parsel numarasý ve m2'si yazýlý, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen taþýnmazlar ile ilgili olarak öncelikle 2942 Sayýlý Kanunun 8. maddesine göre pazarlýkla satýn alma usulü denenmiþ ancak anlaþma saðlanamamýþ olduðundan, ayný Kanun'un 10. maddesi gereðince Mahkememiz'de kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için dava açýlmýþ olduðundan, 1. 2011/92 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 6692 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 279 m2 alanlý taþýnmaz, 2. 2011/107 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Goncaaydýn Köyü, Aksakal mevkii, 101 ada, 997 parselde davalý YUNUS AYDENÝZ adýna kayýtlý 2734,67 m2 alanlý taþýnmaz, 3. 2011/115 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1312 parselde davalý HATÝCE YÝÐÝT, TÜLAY YÝÐÝT, ALTAN YÝÐÝT, HATÝCE YÝÐÝT, NECMÝYE DÝRÝL, MEDÝHA IRMAK, AYÞE OKAN, HAVVA KÜÇÜKÇETÝN, SÜNDÜZ TÜRK, HÜRMÜZ UMRU, GÜLAY ÇOLAK, NÝHAT YÝÐÝT, EMÝNE AKYOL, HAYRETTÝN ONAT, SADÝ ONAT, MEHMET ONAT, SAMÝ ONAT, NURÝYE YÜCE, ÞÜKRÝYE KOÇ, CAFERÝYE ÖLMEZ(YÝÐÝT) adýna kayýtlý 1241 m2 alanlý taþýnmaz, 4. 2011/129 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 5498 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 500 m2 alanlý taþýnmaz, 5. 2011/159 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 783 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 1083 m2 alanlý taþýnmaz, 6. 2011/160 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 808 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 762 m2 alanlý taþýnmaz, 7. 2011/161 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 777 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 722 m2 alanlý taþýnmaz, 8. 2011/164 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 876 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 961 m2 alanlý taþýnmaz, 9. 2011/165 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 848 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 243 m2 alanlý taþýnmaz, 10. 2011/166 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 873 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 395 m2 alanlý taþýnmaz, 11. 2011/167 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 905 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 601 m2 alanlý taþýnmaz, 12. 2011/168 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 904 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 440 m2 alanlý taþýnmaz, 13. 2011/169 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 910 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 225 m2 alanlý taþýnmaz, 14. 2011/170 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 909 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 687 m2 alanlý taþýnmaz, 15. 2011/171 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 824 parselde davalý KADRÝYE ESEN, HASAN ESEN, HÜSEYÝN ESEN, SAKÝNE ESEN adýna kayýtlý 1321 m2 alanlý taþýnmaz, 16. 2011/191 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 818 parselde davalý SÜLEYMAN KIZILCA adýna kayýtlý 7059 m2 alanlý taþýnmaz 17. 2011/142 Esasýmýzda kayýtlý, Kocaeli ili, Kandýra ilçesi, Kocakaymaz Köyü, 1178 parselde davalý HATÝCE AKÇAY, SEVDÝYE AKBAÞ, CEZMÝ KAYAÖZ, SÜLBÝYE KARAGÖZ, CENGÝZ KARAGÖZ, GÜLÝZAR YETÝÞ adýna kayýtlý 1143 m2 alanlý taþýnmaz Kamulaþtýrma Kanununun 10 ve 14. Maddeleri gereðince, kamulaþtýrma belgelerinin ve dilekçenin davalýya (hak sahibine) tebliðinden itibaren 30 gün içinde (teblið yapýlamayana ilan tarihinden itibaren) ilgililerin kamulaþtýrma iþlemlerine karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabileceði, açýlacak davalarda husumetin Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn, kamulaþtýrma yapan Kandýra Gýda Ýhtisas Organize Sanayi Bölgesi adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipler adýna Kandýra Ziraat Bankasý Þubesi'ne yatýrtýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði hususu ÝLAN olunur. www.bik.gov.tr B: 12310

T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/159 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalý Besra YILMAZ'a duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 20/04/2011 günü saat: 09:45'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Ünlüce köyü Divanhüseyin mevkiinde kain J47D09B pafta, 83 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11970

T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/173 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalý Þaziler GÜL'e duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 20/04/2011 günü saat: 09:30'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Yolüstü köyü Hýnýs yolu mevkiinde kain J47A20B pafta, 6 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 03/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11971

T. C. HINIS ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/204 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Kamulaþtýrma davasý nedeniyle; Davalý Feride GÜL'e duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 01/06/2011 günü saat: 09:05'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava dilekçesinde belirtilen dava konusu taþýnmaza (Erzurum ili Hýnýs ilçesi Çatak köyü Sepo mevkiinde kain J47A25D pafta, 185 nolu parsel) TEÝAÞ Genel Müdürlüðü tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olmasý nedeniyle, teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine idare yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasýný kamulaþtýrmayý yapan kuruma karþý açabileceðiniz, idari yargýda dava açtýðýnýzý ve yürütmeyi durdurmasý kararý aldýðýnýzý belgeleyemediðiniz takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden davacý idare adýna tescil edileceði, mahkemece kararlaþtýrýlacak kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Hýnýs Þubesine yatýrýlacaðý ve taþýnmaz malýn deðeri ve dava ile ilgili delillerinizi teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, aksi takdirde yargýlamanýn yokluðunuzda devam edeceði ve karar verileceðiniz hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 04/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11975


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

SPOR

BEÞÝKTAÞ 2. YARI ÇÖKTÜ LÝGÝN ÝKÝNCÝ YARISINDA YAPILAN 5 MAÇTA SADECE 4 PUAN TOPLAYARAK TARAFTARLARINI ÜZEN SÝYAH-BEYAZLILAR, ÝKÝNCÝ YARININ EN AZ PUAN ALAN TAKIMLARINDAN BÝRÝ OLDU. SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarýsýna yaptýðý flaþ transferlerle iddialý giren Beþiktaþ, geride kalan 5 maçta sadece 4 puan toplayarak taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðrattý. Ligin ikinci yarýsý baz alýnarak yapýlan puan cetvelinde siyah-beyazlýlar, 4 puanla 14. sýraya yerleþerek küme düþme hattýnýn hemen üstünde yer aldý. Ýkinci yarýda sadece 1 galibiyet alabilen siyahbeyazlýlar, 3 yenilgi, 1 de beraberlik elde ederken 9 gol attý ve kalesinde de 9 gol gördü. FENERBAHÇE ZÝRVEDE Spor Toto Süper lig'de ikinci yarýnýn en baþarýlý takýmý ise 5 maçlýk bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe oldu. Sarý-lacivertliler, ikinci yarýda 15 puan toplarken, lider Trabzonspor ile 9 olan puan farkýný 22. hafta sonunda 2'ye indirmeyi baþardý. Fenerbahçe, 5 maçta 12 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü. GAZÝANTEPSPOR'UN ÇIKIÞI Fenerbahçe'nin ardýndan ikinci yarýnýn en iyi çýkýþ yakalayan takýmý ise Gaziantepspor olurken, kýrmýzý-siyahlýlar 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik alýp 13 puan topladý. Ýkinci yarýda sadece 2 puan kaybý yaþayan Gaziantepspor, devre arasýnda 24 puanla 7. sýradayken 22. hafta sonunda 37 puanla 5. sýraya yerleþti. Kayserispor ve Eskiþehirspor ise ikinci yarýda 10'ar puan toplayarak Fenerbahçe ve Gaziantepspor'u izlediler. GALATASARAY 9 PUAN TOPLADI Ýlk yarýda istediði performansý sahaya yansýtamayan ve devreyi 23 puanla 9. sýrada tamamlayan Galatasaray, ikinci yarýdaki 5 maçýn 3'ünü kazandý, 2'sini kaybetti ve 9 puan

topladý. Sarý-kýrmýzýlýlar, 22. hafta sonunda puanýný 32'ye çýkarýp, devre sonunda 5 puan gerisinde olduðu Beþiktaþ'ý yakaladý. TRABZON VE BURSA'NIN KAYIPLARI Ligin ilk yarýsýný ilk 2 sýrada tamamlayan Trabzonspor ile Bursaspor ise bu avantajlarýný ikinci yarýda iyi kullanamadý. En yakýn rakibine 5 puan fark atarak devreyi 42 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor ile ikinci sýradaki Bursaspor, ikinci yarýda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de maðlubiyet elde edip 8'er puan topladý ve 7'þer puan kayýplarý oldu. Ýki takým da rakip fileleri 6'þar kez havalandýrýp kalelerinde de 6'þar gol görüp benzer bir performans sergiledi. EN AZ PUAN TOPLAYANI SÝVAS Ligin ikinci yarýsýnýn en baþarýsýz takýmý ise sadece 1 puan toplayabilen Sivasspor. Kýrmýzý-beyazlýlar, ikinci yarýdaki 5 maçta galibiyet alamazken 4 maðlubiyet, 1 de beraberlik elde etti. Ýkinci yarýda galibiyete ulaþamayan diðer takýmlar Konyaspor ve Medical Park Antalyaspor da 5 maçta 2'þer puan toplayarak son sýralarda yer aldýlar. EN AZ GOL YÝYEN GAZÝANTEP Ligin ikinci yarýsýnda en çok gol atan takým Manisaspor, en az gol yiyen ekip ise Gaziantepspor oldu. Manisaspor, 5 maçta rakip fileleri 13 kez havalandýrýrken, Gaziantepspor da ayný süreçte kalesinde sadece 2 gol gördü. Ýkinci yarýnýn en iyi averaja sahip ekibi ise 12 gol atýp kalesinde 3 gol gören ve artý 9 averajý olan Fenerbahçe olurken, Medical Park Antalyaspor da eksi 6 averajla (2-8) bu alanda en son sýrada yer aldý.

erol@yeniasya.com.tr

Trabzonspor kaçýyor, Fenerbahçe kovalýyor üper Lig'de 22. hafta geride kalýrken, þampiyonluk yarýþýnda Trabzonspor ve Fenerbahçe rakiplerine göre bir adým daha öne çýktý. Trabzonspor, Manisa deplasmanýndan 3 puanla dönerek, 50 puanla liderliðini sürdürmeyi baþardý. Karadeniz ekibi Manisa'da Dixon'un golüyle ilk yarýyý 1-0 geride tamamladý. Ancak ikinci yarýda gücünü ve tecrübesini göstererek rakibi önünde tek kale oynadý. Umut ve sonradan girip, oyunu çeviren Alanzinho'nun golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrýlýp, haftayý 3 puanla kapattý ve liderliði Fenerbahçe'den geri aldý. Haftanýn önemle beklenen derbisinde Beþiktaþ'ý 4-2 yenen Fenerbahçe ise Trabzonspor'un iki puan arkasýnda, haftayý 48 puanla ikinci sýrada tamamladý. Türkiye'nin en pahalý iki takýmýný karþý karþýya getiren mücadelede Fenerbahçe, 5. dakikada Necip'in kendi kalesine attýðý golle öne geçerken, Beþiktaþ, 44. dakikada Ekrem'in attýðý mükemmel golle skora eþitlik getirdi. Siyah-beyazlýlar, 49. dakikada Ýbrahim Toraman'ýn attýðý golle 2-1 öne geçti. Ancak maçýn 63. dakikasýnda film Beþiktaþ aleyhine koptu. Ceza alaný içinde Lugano'ya dirsek atanFerrari hem kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý, hem de penaltýya sebep olarak takýmýný adeta sabote etti. Fenerbahçe kaptaný Alex, üst üste attýðý 3 golle skoru belirleyen futbolcu oldu. Alex'in Beþiktaþ filelerine gönderdiði gol sayýsý ise 12'ye yükseldi. Flaþ transferlerle baþladýðý sezonun 2. yarýsýnda oynadýðý Süper Lig'deki 4 maçýnda 8 puan yitiren ve zirveye yaklaþma fýrsatýný kullanamayan Beþiktaþ, hafta içinde UEFA Kupasýnda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e kendi evinde 4-1 yenilerek, tur umutlarýný mucizelere býraktý. Siyah-beyazlýlar, Fenerbahçe yenilgisi ile ligde 32 puan ve averajla 6. sýrada yer aldý. Bursaspor ise haftanýn en sürpriz yenilgini aldý. Evinde Gaziantepspor karþýsýnda 4-1 gibi aðýr bir hezimeti uðrayan yeþil-beyazlýlar, bu yenilginin ardýndan 45 puanla 3. sýradaki yerini korudu. Konuk Gaziantepspor'un Alman kökenli genç futbolcusu Cenk'ini ortaya koyduðu futbol ve attýðý goller Bursaspor tribünleri tarafýndan bile alkýþlandýðýný not düþelim. Zirve yarýþýnýn içinde olan Kayserispor ise Antalyaspor karþýsýnda son dakikalarda bulduðu gollerle sevindi. Sarý kýrmýzýlý takýma galibiyeti getiren golleri 90. ve 90 4. dakikalarda Emir Kujoviç attý. Kayserispor, bu galibiyetle puanýný 42'ye çýkararak, haftayý 4. sýrada tamamladý. Þota'nýn öðrencileri bu hafta deplasmanda lider Trabzonspor karþýsýna puan arayacak. Galatasaray ise düþme korkusu yaþayan Bucaspor'u tek golle yenmeyi baþardý. Sarý kýrmýzýlýlara 3 puaný getiren golü 76. dakikada Culio kaydetti. Colin Kazým bu maçta Galatasaray formasý altýnda en iyi futbolunu oynadý. Colio'nun golünde ise mükemmel asist yaptý. Sezonun 2. yarýsýnda deplasmanda Bursaspor'a 2-0 ve Gaziantepspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, bu maçla birlikte yeni stadý Arena'da oynadýðý 3. maçý da kazandý. Sarý-kýrmýzýlýlar, haftayý 32 puanla 8. sýrada kapadý.

S

Yýldýzlar topluluðu Beþiktaþ Süper Ligin ikinci yarýsýnda sadece bir galibiyet alabildi.FOTOÐRAF: A.A

Dinamo Kiev-Beþiktaþ maçýna Fransýz hakem n BEÞÝKTAÞ ile Dinamo Kiev arasýnda 24 Þubat Perþembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanþ maçýný yönetecek hakemler açýklandý. Ukrayna'nýn Kiev þehrindeki Valeriy Lobanovskiy Stadý'nda TSÝ 22.05'te baþlayacak karþýlaþmayý Fransa Futbol Federasyonu'ndan Tony Chapron yönetecek. Chapron'un yardýmcýlýklarýný Emmanuel Boisdenghien ve Michael Annonier yapacak. Ýlave yardýmcý hakemlik görevini Clement Turpin ve Said Ennji yapacak.

Güreþ Millî Takýmlarý Bulgaristan yolcusu n 49. Uluslararasý Dan Kolov-Nikolva Petrov Güreþ Turnuvasý'na katýlacak olan milli takým kafilesi, 24 Þubat Perþembe günü Bulgaristan'a gidecek. Bulgaristan'ýn Burgaz kentinde 25-27 Þubat tarihlerinde büyükler grekoromen, serbest ve bayanlar kategorilerinde gerçekleþtirilecek olan turnuvada mücadele edecek olan milli takým kafilesi, yarýn otobüsle Ýstanbul'dan hareket edecek.

EKRANDA BUGÜN 19:00 Porto - Sevilla -UEFA (Star TV) 21:00 Þampiyonlar Ligi Özetleri (Star TV) 21:45 Inter-B. Munih Þampiyonlar Ligi (Star TV) 00:00 Marsilya-M.United Þampiyonlar Ligi(Star TV)

Kobe THY mutfaðýna girdi ABD'LÝ YILDIZ BASKETBOLCU KOBE BRYANT'IN MUTFAKTAKÝ HÜNERLERÝNÝ SERGÝLEMEYE ÇALIÞTIÐI THY REKLAM FÝLMÝ YAYINLANMAYA BAÞLADI. TÜRK Hava Yollarýnýn (THY), ''Yeni Küresel Marka Tanýtým Elçisi'' olan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularýndan Kobe Bryant'ýn THY için çekilen reklam filmi yayýnlanmaya baþladý. Alýnan bilgiye göre, 2 yýl boyunca THY'nin baþta ABD olmak üzere dünyadaki marka elçisi olan Kobe Bryant'ýn baþrolünde yer aldýðý reklam filmi, Los Angeles Southbay stüdyolarýnda yaklaþýk 1200 metrekarelik bir stüdyoda çekildi. Üç ayrý dekorda Türk, Amerikan ve Ýngiliz ekiplerin katkýlarýyla çekilen filmin yönetmenliðini Adidas, Mercedes, Hermes ve BMW gibi markalarýn uluslararasý reklamlarýný yöneten Laurence Dunmore yaptý. Müzikleri, Hollanda Amsterdam'da Massive Music tarafýndan hazýrlanan filmde yaklaþýk 215 kiþi görev aldý. Üç ay devam eden hazýrlýklarýn ardýndan, iki gün süren çekimlerde kullanýlan birebir boyutlardaki uçaðýn maketi ve yeni Business Class koltuklar Ýngiltere'de hazýrlanarak, Los Angeles'a gönderildi. THY için mutfaða giren Kobe Bryant, reklam filminde basketbol oynamayýp, bu kez mutfaktaki oyunculuk hünerlerini sergilemeye çalýþtý. Yemek hazýrlarken býçakla elini kesen Kobe Bryant, filmin sonunda basketbol oyunculuðuna özenen aþçýnýn aksayarak uçakta kendisine ikram ettiði yemekleri yerken görünüyor. Reklam filmi, THY'nin uçtuðu 80'den fazla ülkede, uluslararasý televizyon kanallarýnda gösterilecek.

THY'nin baþta ABD olmak üzere dünyadaki marka elçisi olan Kobe Bryant'ýn baþrolünde yer aldýðý reklam filmi Los Angeles'te çekildi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SPOR

Trabzonspor koltuðu kaptýrmýyor SÜPER Lig'de Manisaspor'u son dakikalarda attýðý golle 2-1 maðlup eden Trabzonspor, liderlik koltuðunu býrakmýyor. Ligin 11. haftasýnda Bursaspor'dan liderlik koltuðunu devralan bordo-mavili takým, þampiyonluk yarýþý verdiði rakiplerinden Fenerbahçe ve Bursaspor'a koltuðunu kaptýrmayýp, 12 haftadýr liderliðini sürdürüyor. Ligin ilk yarýsýný 42 puanla Bursaspor'un 5 puan, Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarýnýn ilk 3 maçýnda 7 puan kaybetmesine raðmen Sivasspor ve Manisaspor deplasmanlarýndan aldýðý galibiyetlerle rakiplerine öne geçme þansý vermedi. Ligin 20. haftasýnda maç fazlalýðýyla Trabzonspor'un önüne geçen Burasspor'un bu sevinci 2 gün, ligde bu hafta önce geçen Fenerbahçe'nin ise liderliði 1 gün sürdü. SADRÝ ÞENER: BÝZ LÝDERÝZ... Trabzonspor Baþkaný Sadri Þener, Sivasspor ve Manisaspor maçlarýyla ligde tekrar yükseliþe geçmenin sevincini yaþadýklarýný söyledi. Önlerinde Kayserispor ile yapacaklarý zorlu bir maçýn bulunduðunu belirten Þener, ''Biz ligde lideriz. Rakiplerimizle deðil, kendi iþimize bakýyoruz. Maçlarýmýzý kazanýrsak önümüz açýktýr'' dedi. Trabzonspor'un hedefi yolunda ilerlediðini anlatan Þener, ''Manisaspor'u yenerek bir engeli daha aþtýk. Hedefimize bir adým daha yaklaþtýk. Kayserispor'u da yenerek emin adýmlarla ilerlemek istiyoruz'' diye konuþtu.

15

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

Cüneyt Çakýr'a UEFA'da görev FIFA KOKARTLI HAKEMÝMÝZ, VILLARREAL ÝLE NAPOLI ARASINDAKÝ UEFAMAÇINI YÖNETECEK

alatasaray'da Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçý hazýrlýklarý baþladý. Sakatlýðý düzelen Pina takýmla çalýþmalara baþladý. FOTOÐRAF: A.A

G.Saray Belediye'yi gözüne kestirdi SÜPER Lig'de 26 Þubat Cumartesi günü Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'la karþýlaþacak olan Galatasaray, 2 günlük izinin ardýndan bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleþtirilen ve 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ýsýnma bölümünün ardýndan pas ve taktik aðýrlýklý bir çalýþma yaptýlar. Sarý-kýrmýzýlý takýmda sakatlýðý nedeniyle uzun süredir takýmdan ayrý kalan Juan Pablo Pino, bugünkü

idmanda çalýþmalara dahil oldu. Son dönemde yeniden fiziksel güç kazanmasý için fizyoterapistler eþliðinde çalýþtýrýlan Kolombiyalý oyuncu, antrenmanýn tamamýnda takýmla çalýþtý. Öte yandan, sakatlýklarý bulunan Arda Turan ile Harry Kewell salonda çalýþýrken, idmanda yer almayan bir diðer oyuncu Lucas Neill'in ise izinli olduðu bildirildi. Avustralyalý futbolcu, geride kalan haftada da izin alarak Ýngiltere'ye gitmiþ ve transfer görüþmelerinde bulunmuþtu.

FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr, 24 Þubat Perþembe akþamý Ýspanya'nýn Villarreal takýmýyla Ýtalya'nýn Napoli ekibi arasýnda oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2.tur rövanþ maçýný yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, TSÝ 22.05'te baþlayacak karþýlaþmada Cüneyt Çakýr'ýn yardýmcýlýklarýný Bahattin Duran ve Tarýk Ongun'un yapacaðý, Süleyman Abay'ýn da maçýn dördüncü hakemi olarak görev alacaðý bildirildi. Ayrýca Hüseyin Göçek ve Barýþ Þimþek bu önemli maçta ilave yardýmcý hakem olarak görev yapacak. Ocak 2010'dan bu yana, elit hakem kategorisinden sonraki en üst klasman olan 1. kategoride yer alan Cüneyt Çakýr'ýn 2010-2011 sezonunda görev aldýðý uluslararasý maçlar þöyle: 7 Aralýk: UEFA Þampiyonlar Ligi A Grubu'nda Werder Bremen ile Inter maçý. 3 Kasým: UEFA Þampiyonlar Ligi F Grubu'nda Chelsea ile Spartak Moskova maçý. 12 Ekim: Belarus ile Ýtalya arasýndaki U21 Avrupa Þampiyonasý play-off rövanþ maçý. 29 Eylül: UEFA Þampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rubin Kazan ile Barcelona maçý. 3 Eylül: Litvanya ile Ýskoçya arasýnda oynanan 2012 Avrupa Þampiyonasý eleme maçý. 19 Aðustos: Sturm Graz ile Juventus arasýnda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçý 3 Aðustos: KAA Gent -FC Dinamo Kiev arasýndaki Þampiyonlar Ligi ön eleme maçý

SÜPER LÝGDE TOPLU SONUÇLAR Eskiþehirspor-Sivasspor............................................: ( 2 - 1 ) Kasýmpaþa-MKE Ankaragücü..........................: ( 2 - 1 ) Bursaspor-Gaziantepspor........................................: ( 1 - 4 ) Gençlerbirliði-Kardemir Karabükspor..............: ( 2 - 3 ) Galatasaray-Bucaspor...............................................: ( 1 - 0 ) Kayserispor-Medical Park Antalyaspor...........: ( 2 - 0 ) Konyaspor-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor.....: ( 0 - 0 ) Beþiktaþ-Fenerbahçe.......................................: ( 2 - 4 ) Manisaspor-Trabzonspor........................................: ( 1 - 2 )

GOL KRALLIÐI Gol krallýðý yarýþýnda Fenerbahçeli Alex, derbide kaydettiði 3 golle gol sayýsýný 16'ya çýkardý ve 13 golü bulunan Kardemir Karabüksporlu Emenike'nin önünde ilk sýrada yer aldý. Fenerbahçeli Niang, 12 golle bu futbolcularý takip ederken, Trabzonspor'dan Burak'ýn 11, Manisasporlu Simpson'un ise 10 golü bulunuyor.

HAFTANIN KARMASI Onur (Trabzonspor), Robledo (Kasýmpaþa), Emir Kujovic (Kayserispor), Wagner (Gaziantepspor), Pele (Eskiþehirspor), Kazým (Galatasaray), Dia (Fenerbahçe), Ýlhan Parlak (Karabükspor), Cenk (Gaziantepspor), Alex (Fenerbahçe), Jaja (Trabzonspor).

HAFTANIN FUTBOLCUSU

Alex De Souza

(F.Bahçe)

HAFTANIN HAKEMÝ

Bünyamin Gezer (KAYSERÝSPOR - ANTALYASPOR)

HAFTANIN TAKIMI

Fenerbahçe 23. HAFTANIN PROGRAMI 25 Þubat Cuma: Bucaspor-Bursaspor, 26 Þubat Cumartesi: Ankaragücü-Gençlerbirliði, Ýstanbul Büyükþehir, Belediyespor-Galatasaray, GaziantepsporEskiþehirspor, Fenerbahçe-Kasýmpaþa, 27 Þubat Pazar: Kardemir Karabükspor-Konyaspor, SivassporManisaspor, Trabzonspor-Kayserispor, 28 Þubat Pazartesi: Medical Park Antalyaspor-Beþiktaþ.

PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. TRABZONSPOR 2. FENERBAHÇE 3. BURSASPOR 4. KAYSERÝSPOR 5. GAZÝANTEPSPOR 6. BEÞÝKTAÞ 7. ESKÝÞEHÝRSPOR 8. GALATASARAY 9. MANÝSASPOR 10. B.ÞEHÝR BLD.SPOR 11. K.D.Ç. KARABÜK 12. ANKARAGÜCÜ 13. M.P. ANTALYA 14. GENÇLERBÝRLÝÐÝ 15. BUCASPOR 16. KONYASPOR 17. SÝVASSPOR 18. KASIMPAÞA

O

G B M A

22 15 5 22 15 3 22 13 6 22 12 6 22 10 7 22 9 5 22 8 8 22 10 2 22 10 1 22 9 3 22 8 5 22 6 7 22 6 7 22 6 6 22 4 6 22 3 7 22 3 7 22 3 5

2 46 4 52 3 38 4 29 5 24 8 34 6 24 10 25 11 35 10 27 9 35 9 29 9 21 10 21 12 17 12 19 12 22 14 20

Y AV

P

16 30 24 28 18 20 17 12 17 7 27 7 23 1 26 -1 34 1 24 3 37 -2 37 -8 30 -9 33 -12 32 -15 33 -14 41 -19 49 -29

50 48 45 42 37 32 32 32 31 30 29 25 25 24 18 16 16 14

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

NASA’dan yeni uydu

Babasýnýn vasiyeti üzerine yaþlý eþeðe bakýyor. FOTOÐRAF: AA

Eþek vasiyeti problem oldu ELAZIÐ'IN Ke­ban­il­çe­sin­de­ba­ba­sý­nýn­va­si­ye­ti­dolayýsýyla­köy­le­rin­de­ki­yaþ­lý­e­þe­ði­de­ta­þýn­dýk­la­rý­il­çe­ye­ge­ti­ren­Ab­bas­Er­türk (52),­kö­mür­lük­te­bak­týk­la­rý­hay­va­nýn­mas­raf­la­rýy­la­baþ­e­de­mi­yor.­Er­türk,­has­ta­o­lan­ba­ba­sý­nýn­‘’Oð­lum­ben­ö­lür­sem­bi­zim e­þe­ði­mi­zi­a­zat­et­me­yin.­Er­türk,­ba­ba­va­si­ye­ti­sebebiyle­bý­ra­ka­ma­dýk­la­rý­e­þe­ði­yan­la­rýn­da­ge­tir­dik­le­ri­ni,­ta­þýn­dýk­la­rý­ev­de­e­þe­ði ko­ya­cak­yer­bu­la­ma­dýk­la­rý­ný­ve­e­vin­kö­mür­lü­ðün­de­bir­yer­dü­zen­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Er­türk,­‘’Nor­mal­ar­pa­ye­mi­yor.­Diþ­le­ri yok.­Ke­pek­ve­fen­ni­ye­mi­ýs­la­týp­sa­man­la­bir­lik­te­ve­ri­yo­ruz. Baþ­ka­bir­þey­yi­ye­mi­yor.­Ký­þýn­bu­nu­yi­yor,­ya­zýn­da­an­nem­ler kö­ye­ta­þýn­dý­ðý­za­man­o­ra­ya­gö­tü­rü­yo­ruz.­Kö­ye­gö­tü­rür­ken­de a­ra­ba­tu­tu­yo­rum.­Köy­de­ya­zýn­ken­di­ba­þý­nýn­ça­re­si­ne­ba­ký­yor. Ya­zýn­i­yi­de­ký­þýn­prob­lem...’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Elazýð / aa

n NASA bugün yeni bir dünya gözlem uydusunu uzaya fýrlatacak. NASA’dan yapýlan açýklamada, Glory adlý dünya gözlem uydusunun, bir Taurus XL roketiyle, ABD’nin Kaliforniya eyaletine baðlý Santa Barbara’daki Vandenberg Hava Üssü’nden uzaya fýrlatýlacaðý belirtildi. Açýklamada, 700 kilometre yüksekliðe eriþtiðinde, dünya hakkýnda meteorolojik veriler gönderen diðer uydu filosuna katýlacak olan Glory uydusunun, yanardað püskürmeleri, orman yangýnlarý, baca ve egzoz dumanlarý sonucu havaya karýþan zerrecikleri analiz edeceði kaydedildi. Los Angeles / aa

Evde de sigara içmek yok n HONDURAS’TA pek çok kamusal alan ve özel alanlarda sigara içme yasaðý yürürlüðe girerken, evinde sigara içenin bile cezalandýrýlmasýnýn yolu açýldý. Ýlgili yasa, evlerde sigara içmeyi yasaklamamasýna raðmen, yasada pasif içicilerin evde sigara içenleri þikâyet edebilmesine imkân veren bir hüküm yer alýyor. Bu türden ihlâller halinde sigara içen kiþi sözlü uyarýdan, tutuklama ve 311 dolar para cezasýna kadar çeþitli cezalara çarptýrýlabilecek. Honduras’ta 311 dolar, ortalama asgarî ücrete denk geliyor. Tegucigalpa / aa

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

23 ÞUBAT 2011 ÇARÞAMBA

Hollanda Dýþiþleri, Diyanet’i inceledi HAZIRLANAN RAPORDA, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI’NIN ‘DEVLETTEN UZAKLAÞIP HALKA YAKINLAÞTIÐI’ KAYDEDÝLDÝ. HOL LAN DA Dý­þ iþ­l e­r i­ Ba­k an­l ý­ð ý­ ta­r a­f ýn­d an 2009­Ey­lül-2010­Tem­muz­dö­nem­le­ri­a­ra­sýn­da Hol­lan­da­ VU­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Ýs­lam­ in­ E­u­ro­pi­en Stu­di­es­Bö­lü­mün­den­Prof.­Dr.­Thijl­Su­ni­er­ve He­le­en­ Van­ Der­ Lin­den,­ Ut­recht­ Ü­ni­ver­si­te­si Ýs­la­mic­ Stu­di­es­ Bö­lü­mün­den­ Dr.­ Ni­co­ Land­man,­ Sa­ban­cý­ Ü­ni­ver­si­te­si’nden­ Naz­lý­ Bil­gi­li ve­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si’nden­Al­per­Bil­gi­li’nin or­tak­ ça­lýþ­ma­sý­ o­la­rak­ dü­zen­le­nen­ ‘’De­ði­þen Çev­re­de­ Di­ya­net­ Ýþ­le­ri­ Baþ­kan­lý­ðý’’ a­raþ­týr­ma­nýn­fi­nal­ra­po­ru­ya­yým­lan­dý. Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðýn­da­gö­rev­yap­mýþ­ve­ya­ Di­ya­net­ ko­nu­sun­da­ a­raþ­týr­ma­lar­da­ bu­lun­muþ­ a­ka­de­mis­yen­ ve­ ya­zar­la­rýn­ gö­rüþ­le­ri­ne baþ­vu­ru­lan­ ve­ Hol­lan­da’da­ki­ yer­le­þik­ Türk­ler­le ya­pý­lan­mü­lâ­kat­la­ra­da­yer­ve­ri­len­a­raþ­týr­ma­ra­po­run­da,­Di­ya­net’in­son­yýl­lar­da­gö­rü­len­viz­yon de­ði­þi­mi­nin­ pek­ çok­ a­lan­da­ ken­di­ni­ gös­ter­di­ði be­lir­til­di.­ Hut­be­le­rin­ mer­kez­de­ ha­zýr­la­na­rak da­ðý­týl­ma­sý­ ye­ri­ne­ hut­be­ ha­zýr­la­ma­ yet­ki­si­nin ye­rel­müf­tü­lük­le­re­ve­ril­me­si­nin,­di­ni­öz­gür­lük­le­rin­ ge­niþ­le­til­me­si­ ko­nu­sun­da­ki­ ça­lýþ­ma­la­rýn bir­so­nu­cu­o­la­rak­gö­rü­le­bi­le­ce­ði­vur­gu­la­nan­ra­por­da,­ ku­rum­da­ki­ per­so­ne­lin­ pro­fes­yo­nel­leþ­me­si,­i­la­hi­yat­e­ði­ti­mi­ne­ö­nem­ve­ril­me­si­ve­a­ka­de­mis­yen­le­rin­ ku­rum­da­ da­ha­ faz­la­ yer­ bul­ma­sý gi­bi­ ge­liþ­me­le­rin­ de­ Di­ya­net’in­ di­ni­ hiz­met­le­ri kon­trol­gö­re­vin­den­di­ni­ko­nu­lar­da­ön­der­lik­et­me­gö­re­vi­ne­ge­çi­þi­i­fa­de­et­ti­ði­kay­de­dil­di. Ca­mi­le­rin­sos­yal­mer­kez­ler­ha­li­ne­ge­ti­ril­me­si­ni ‘’Sos­yal­dö­nü­þüm­sü­re­ci’’nin­par­ça­la­rý­ol­du­ðu­be­lir­ti­len­ra­por­da,­þu­gö­rüþ­le­re­yer­ve­ril­di:­‘’Ö­zel­lik­le son­dö­nem­de­ve­ri­len­fet­va­lar­mo­dern­Türk Cum­hu­ri­ye­ti’nin­sa­vun­du­ðu­de­ðer­ler­le­u­yum­ha­lin­de­dir.­Do­ðum­kon­tro­lü,­or­gan­nak­li,­cin­sel­e­ði­tim­ve­si­gor­ta­gi­bi­ko­nu­lar­da,­za­man­za­man­da­ha ön­ce­ve­ri­len­et­va­lar­da­de­ðiþ­ti­ri­le­rek­top­lum­la­uz­la­þýr­fet­va­lar­ve­ril­miþ­tir.­Yi­ne­Cum­hu­ri­yet’in­la­ik ko­nu­muy­la­a­lâ­ka­lý­ko­nu­lar­da­ça­týþ­ma­dan u­zak­bir­tu­tum ta­ký­nan­Di­ya­net,­ba­þör­tü­sü­ko­nu­sun­da­ ka­r a­r ýn hü­kü­met­ler ta­r a­f ýn­d an ve­r i­l e­b i­l e­c ek bir­ka­rar­ol­du­ðu­nu­a­çýk­ça­i­fa­de et­miþ­tir.’’ Di­y a­n et’in­ Tür­k i­y e­ ve Hol­lan­da­hiz­met­le­ri­in­ce­len­di­ðin­de­çok­ö­nem­li de­ði­þik­lik­ler­ol­du­ðu­nun­gö­ze­çarp­tý­ðý­i­fa­de­e­di­len­ra­por­da,­bu­de­ði­þik­lik­le­rin­Di­ya­net­hiz­met­le­ri­nin­ka­rak­te­rin­de­ki­‘’sos­yal­dö­nü­þüm­le’’­a­çýk­la­na­bi­le­ce­ði­ne­ i­þa­ret­ e­dil­di.­ Hiz­met­le­rin­ da­ha çok­Müs­lü­man­ce­ma­a­tin­sos­yal­do­ku­su­na­hi­tap e­de­cek­ þe­kil­de­ plan­lan­dý­ðý­ be­lir­ti­len­ ra­por­da, bu­nun­ se­be­bi­nin­ Türk­ top­lu­mun­da­ mey­da­na ge­len­de­ði­þim­le­rin­bir­par­ça­sý­o­la­rak,­‘’dev­let­ten u­zak­la­þýp­hal­ka­ya­kýn­laþ­ma’’­an­la­yý­þý­o­la­bi­le­ce­ði vur­gu­lan­dý.­ Ra­por­da,­ ö­zel­lik­le­ si­vil­ top­lu­mun Ýs­lâ­mî­ a­lan­da­ et­ki­si­nin­ art­tý­ðý­ son­ 30­ yýl­lýk­ sü­reç­te,­bu­de­ði­þi­min­Di­ya­net’in­yak­la­þým­ve­fa­a­li­yet­le­rin­de­de­bir­de­ði­þi­me­sebep­ol­ma­sý­tabiî­bir sü­reç­o­la­rak­ni­te­len­di­ril­di. HOLLANDA’DAKÝ CAMÝLER Di­ya­net’in­top­lum­sal­ah­la­ka­çok­ö­nem­ver­di­ði­ne­i­þa­ret­e­di­len­ra­por­da,­ay­ný­za­man­da­top­lum­sal­hu­zur­ve­u­yu­mun­te­mi­ni­a­ma­cýy­la­top­lum­sal­men­fa­a­ti­ön­plan­da­tut­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­be­lir­til­di.­Di­ya­net’in­gün­cel­ko­nu­lar­da­ver­di­ði­‘’fet­va­la­ra’’­da­de­ði­ni­len­ra­por­da,­ye­ni­yýl­kut­la­ma­la­rý,­or­gan­nak­li,­o­kul­lar­da­cin­sel­lik­e­ði­ti­mi,­do­ðum­kon­tro­lü­gi­bi­ko­nu­lar­da­fet­va­lar­ve­ril­di­ði an­la­týl­dý.­Hol­lan­da’da­ki­din­hiz­met­le­ri­nin­ta­rih­sel­ge­li­þi­mi­ne­de­yer­ve­ri­len­ra­por­da,­Hol­lan­da’da­ki­Ko­ca­te­pe­ve­Mev­lâ­nâ­Ca­mi­le­ri­nin,­sos­yal­im­kân­la­rý­ve­fa­a­li­yet­le­riy­le­Di­ya­net’in­son­za­man­lar­da­yap­mak­is­te­di­ði­de­ði­þi­mi­yan­sýt­tý­ðý vur­gu­lan­dý.­Ra­por­da,­ca­mi­le­rin­o­ku­ma­sa­lon­la­rýn­dan­sý­nýf­la­rý­na,­çay­o­cak­la­rýn­dan­spor­im­kân­la­rý­na­ka­dar­top­lu­mun­ih­ti­yaç­la­rý­ný­her­yö­nüy­le gö­ren­te­sis­ler­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di.­Ra­por­da,­ay­rý­ca­Tür­ki­ye­Di­ya­net­Vak­fý­Ýs­lâm­An­sik­lo­pe­di­si­ve Ha­dis­Pro­je­si’nin­Di­ya­net’in­en­ö­nem­li­bi­lim­sel ça­lýþ­ma­la­rý­ol­du­ðu­vur­gu­lan­dý.­­Ankara / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

23 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 23 Şubat 2011 baskısı