Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

42

yaþýndayýz Tavizsiz istikrar çizgisinde 41. yýlý da geride býrakýrken, bizi bugünlere eriþtiren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ediyor, okurlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz.

GERÇEKTEN HABER VERiR BUGÜN YENÝ ASYA ÝLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

YIL: 42 SAYI: 14.723

www.yeniasya.com.tr

RÝSALE-Ý NUR TAHLÝL EDÝLMEYÝ BEKLÝYOR PROF. DR. ÞERÝF MARDÝN: BEN SAÝD NURSÎ KÝTABINDA BÝLGÝ TOPLADIM, BU BÝLGÝLERÝN ANALÝZ EDÝLMESÝ LÂZIM. GAZETECÝ MEHMET BARANSU:

Balyoz’dan sonra 28 Þubat da yargýlanabilir uBal­yoz­Dar­be­Pla­ný­ný­a­çý­ða­çý­ka­ran ga­ze­te­ci­Meh­met­Ba­ran­su,­28­Þu­bat’ýn­yar­gý­la­nýp­yar­gý­la­na­ma­ya­ca­ðý ko­nu­sun­da­“Bi­li­yor­su­nuz,­Bal­yoz­Dar­be­Pla­nýnýn­bir­nu­ma­ra­lý­is­mi­Çe­tin Do­ðan­28­Þu­bat’ta­Ba­tý­Ça­lýþ­ma­Gru­bunun­ba­þýn­day­dý.­Bel­ki­ba­kar­sý­nýz, ya­rýn­ö­bür­gün­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný­28 Þu­bat’a­bað­la­na­bi­lir”­de­di.­

BÝR ‘ÝLK PLAN’ ÇALIÞMASI YAPTIM

BÝLGÝ ANALÝZÝ YAPILMAYI BEKLÝYOR

ARKA PLANLAR GÖSTERÝLMELÝ

u­ E­lif­der­gi­sin­de­Su­ad­Al­kan'ýn­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­yan­Prof.­Dr.­Þe­rif­Mar­din,­Sa­id­Nur­sî­i­le­il­gi­li­ki­ta­bý­nýn­bir­“ilk­plan ça­lýþ­ma­sý”­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söyledi­ve­“Bir­ne­vi­bil­gi­top­la­maktý­be­nim­ki,­bil­gi­a­na­li­zi­de­ðil­”­dedi.

u­ Ken­di­si­gi­bi­A­me­ri­ka'da­o­ku­muþ­bi­ri­nin­"baþ­ka­bir­â­lem­den"­ge­lip­Be­di­üz­za­man'a­yak­laþ­tý­ðý­za­man­ar­kaplan­la­rý gör­me­si­nin­müm­kün­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de e­den­Mar­din,­“Bil­gi­a­na­li­zi­hâ­lâ­baþ­ka­la­rý­ta­ra­fýn­dan­ya­pýl­ma­yý­bek­li­yor”­dedi.

u“Bu­ra­da­bir­ki­þi­var.­Pek­çok­kim­se­ler­o­na­bi­at­e­di­yor­lar,­bu­nun­se­be­bi­ne­o­la­bi­lir?”­so­ru­su­nun­ce­va­bý­ný­a­ra­dý­ðý­ný­be­lir­ten Mar­din,­“Ben­den­da­ha­kes­kin­din­sos­yo­log­la­rý­nýn­bu­nun­ar­ka­plan­la­rý­ný­gös­ter­me­si­lâzým”­diye­konuþtu.­ Haberi 5’te

Said Nursî: Matbuat lisaný ile konuþmak lâzým/2’DE

u­ Ga­ze­te­mi­zin­42.­yýl­dö­nü­mü­nü muh­te­þem­bir­tö­ren­le­kut­la­dýk.­Dün ak­þam­Ýs­tan­bul­Fý­rat­Kül­tür­Mer­ke­zin'de­dü­zen­le­nen­prog­ram­da,­Ye­ni As­ya'ya­e­mek­ver­miþ­ni­ce­i­sim­bir­a­ra­ya­gel­di.­Tö­re­ne­ka­tý­lan­ya­zar­lar, es­ki­ha­tý­ra­la­rý­ný­ve­Ye­ni­As­ya'nýn­ba­sýn­ha­ya­týn­da­ki­ye­ri­ve­ö­ne­mi­ni­an­lat­tý­lar.­A­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­la­rýn­dan­son­ra,­es­ki­ve­ye­ni­ya­zar­la­ra­pla­ket­ve­ril­di.­Prog­ra­mýn­ar­dýn­dan­çe­þit­li­sa­nat­çý­lar­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­kon­ser,­ka­tý­lým­cý­la­ra­ke­yif­li­da­ki­ka­lar­ya­þat­tý.­

H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 13’te

BAROLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI COÞAR:

Çift baþlý yargý bitmeli uSu­bay­eþ­le­ri­nin­A­nýt­ka­bir’e­yü­rü­me­le­ri­ni­yar­gý­ya­mü­da­ha­le­o­la­rak­de­ðer­len­di­ren­Tür­ki­ye­Ba­ro­lar­Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Ve­dat Ah­sen­Co­þar,­çift­baþ­lý­yar­gý­nýn­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­vurguladý.­Co­þar,­e­ðer­as­ke­ri­ye­de­bir­yar­gý­or­ga­ný­ol­ma­sý ge­re­ki­yor­i­se­bu­yar­gý­or­gan­ý­nýn­sa­de­ce­si­vil­mah­ke­me­le­re yar­dým­cý­ol­ma­sý­i­çin­ku­ru­la­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Haberi 5’te

Araç arttý, benzin azaldý

uDÝSK,­Ka­sým­2010­dö­ne­min­de­ge­niþ­ta­ným­lý­iþ­siz­lik o­ra­ný­nýn­yüz­de­17,36­ol­du­ðu­bil­di­rdi.­Haberi 11’de

uA­raç­sa­yý­sý­15­mil­yo­na­u­la­þýr­ken,­tü­ke­ti­len­ben­zin mik­ta­rý­2­mil­yon­105­bin­87 to­na­ge­ri­le­di.­ Haberi 12’de

ISSN 13017748

Geniþ tanýmlý iþsizlik yüzde 17

Mardin Prof. Dr. Þerif

uAfganistan’da yine siviller öldürüldü/7’’DE uMýsýr’da OHAL 6 ay içinde kalkacak/7’’DE

ABD’ye ÝKT’den tepki uÝs­lâm­Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­la­tý­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Pro­f.­Dr.­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu, Fi­lis­tin­top­rak­la­rýn­da­Ýs­ra­il’in­sö­mür­ge­ci yer­le­þi­mi­ni­ký­na­yan­BM­ka­ra­rý­na­kar­þý ABD’nin­ve­to­hak­ký­nýn­kul­la­nýl­ma­sý­ný ký­na­dý.­Ýh­sa­noð­lu,­bu­ve­to­nun­Ýs­ra­il’i­ih­lâl­­le­re­de­vam­et­me­ko­nu­sun­da­teþ­vik­e­de­ce­ði­ni­bildirdi.­Haberi sayfa 7’de

Yeni Asya’lý yýllar

Matbuat ve Yeni Asya

Yazýsý 4’te

Yazýsý 16’da

Yeni Asya’nýn 42. doðum günü kutlu olsun Yazýsý 5’te

Bütçe ve carî açýk Yazýsý 5’te


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

Matbuât lisanýyla konuþmak

LAHÝKA Sizden kim, Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlý iþ yaparsa ona mükafatýný iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rýzýk hazýrlamýþýzdýr. Ahzab: 31 / Âyet-i Kerime Meâli

Kimler geldi, kimler geçti? . isâle-i Nur, bu mübarek vatanýn manevî bir halaskârý olmak cihetiyle, þimdi iki deh þet li ma ne vî be lâ yý def et mek i çin mat bu at â le miy le te za hü re baþ la mak, ders vermek zamaný geldi veya gelecek gibidir zannederim. O dehþetli belâdan birisi: Hýristiyan dinini maðlûp eden ve anarþiliði yetiþtiren þimalde çýkan dehþetli dinsizlik cereyaný, bu vataný mânevî istilâsýna karþý Risâlei’n-Nur, sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir ve (ikincisi) âlem-i Ýslâmýn bu mübarek vatanýn ahalisine karþý pek þiddetli itiraz ve ithamlarýný izale etmek için matbuât lisanýyla konuþmak lâzým gelmiþ diye kalbime ihtar edildi. Emirdað Lâhikasý, s. 90 *** Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiþtir. Çünkü, iki rütbeye mazhar olmuþ: Birincisi dellâlü’l-mehâsinü ve’l-meayib, ikincisi hatibü’l-umumî veyahut mürebbiyyü’l-efkâr. Evvelki ünvan iktiza ediyor ki, hâkimiyet-i millet ve hak tefettüþün seyf-i kâtýý olan lisan-ý matbuattaki tesiratý muhafaza etsin. Ýkinci ünvan iktiza ediyor ki, efkârý terbiye ve talim etsin, sathî etmesin. Hâlbuki, þimdi aksülamel yapýyor. Zira bu kadar kesret ve karma karýþýklýk bu tesiratý inkýsama vermekle kuvvetini kaybetmiþ ve efkârý âdeta sathî etmiþ ve ehl-i sa’yin vaktini de imate ediyor. Hem de, gazete sahibi, zemin bulmak için fikr-i intikamýn maden-i habisi olan þahsiyatý karýþtýrýyor. Veyahut on para kazanmak için ahlâk-ý Ýslâmiyeyi esasýyla sarsan istihzaat ve terzilât ve müstehcenat ile ezhan-ý þûrede ahlâk-ý rezilenin tohumunu ekiyorlar. Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 187 *** Gazeteler iki kýyas-ý fâsid cihetiyle ve haysiyet kýrýcý bir neþriyat ile ahlâk-ý Ýslâmiyeyi sarstýlar. Ve efkâr-ý umumîyeyi periþan ettiler. Ben de gazetelerle, onlarý reddeden makaleler neþrettim. Dedim ki: Ey gazeteciler! Edipler edepli olmalý, hem de edeb-i Ýslâmiye ile müteeddip olmalý. Ve onlarýn sözleri, kalb-i umumî-i müþterek-i milletten bîtarafane çýkmalý. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanýnýzdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli. Divan-ý Harb-i Örfî, s. 25

B

asýnda Yeni Asya bir ekol olduðunu 41 yýldýr gös te ri yor. Te men ni miz ve duâmýz bu görevinin kýrýlmadan, taviz ver me den devam etmesidir. Yeni Asya Gazetesi, 42. yýlýna girerken “Kimler geldi, kimler geç ti?” di ye rek va tan sat hý ný mektep yapma idealine katkýda bulunan kalem sahiplerine atýfta bulunuyor. Âcizane bu kalem sahiplerine ilk günden bu güne kadar biz de þahit olduk. O kalem sahiplerinin yazýlarýný okuduk veya sohbetlerini dinledik. Geriye dönüp baktýðýmýzda kimler gelmiþ, kimler geçmiþ, bu Yeni Asya Okulundan. Bu okulda meðer nice insanlar yetiþmiþ. Yeni Asya Gazetesi yazarýyla, okuyucusuyla bir bütündür. Ölenleri rahmetle anarken, hayatta kalanlara saðlýk ve hayýrlý hizmetler diliyorum. Kimler geldi, kimler geçti þu dünyamýzdan? Þu kâinat ve içindekiler bir za man lar yok tu. Hâ lýk’ý mýz “Ol” dedi, hemen oluverdi. Dün ya mýz da ön ce bit ki ler, son ra hayvanlar hayat buldu. Dünya yaþanýlýr hale gelince “mahlûkatýn en þereflisi” olan insanlar gönderildi. Ýnsanlýk tarihi ilk insan Hz. Âdem'le (as) baþladý. Hz. Âdem (as) ile Hz. Havva annemizden çoðaldý insanlar. Sonra aileler, sülâleler, kabileler, kavimler, milletler oluþtu. Çoðalan nü-

fus kendilerine yeni yurtlar aradý, dünyanýn dört köþesinde. Arkasýndan peygamberler gönderildi, bu kavimlere, milletlere; azmasýnlar, Yaratýcý’larýný unutmasýnlar diye. “Â lem-i in sa ni yet te, za man-ý Â demden þimdiye kadar iki cereyân-ý azîm, iki silsile-i efkâr, her tarafta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salmýþ: Ýki þecere-i azîme hükmünde, biri silsile-i nübüvvet ve diyânet, diðeri sil-

sile-i felsefe ve hikmet; gelmiþ, gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizâc ve ittihad etmiþ ise, yani silsile-i felsefe silsile-i diyânete dehâlet edip itaat ederek hizmet etmiþse, âlem-i insaniyet parlak bir sûrette, bir saadet, bir hayat-ý içtimâiye geçirmiþtir. Ne vakit ayrý gitmiþler ise, bütün hayýr ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyânet etrafýna toplanmýþ ve þerler ve dalâletler felsefe silsilesinin etrafýna cem’ olmuþtur.” 1 Ýn san lýk â le mi Hz. Â dem'den (as) bu yana iki dalý olan büyük bir aðaç gi bi ge liþ ti. Bir da lý ný peygamberlik, diðer dalýný da felsefe oluþturdu. Felsefe dalý peygamberlere itaat edince insan-

lar rahat edip huzur buldu. Ayrýldýklarý zaman hayýr ve nur peygamberlerin, þer ve çirkinlikler felsefenin etrafýnda toplandý. Adeta felsefe ve hikmet etrafýnda þirk ve dalâlet zulümlerini saçan bir zakkum aðacý oluþtu. Bundan insanlýðý ateþe veren Firavunlar, Þeddatlar, Nemrutlar, Ebucehiller, Deccallar yetiþti. Dünyamýza kimler girdi, kimler çýktý? Ýnsanlýk Resul-i Ekrem (asm) ile kemalatýn zirvesine çýktý. Onun yanýnda yer alanlar sahabe unvanýyla insanlýðýn yýldýzlarý oldular ve doðru yolu gösterdiler. Karþýsýnda yer alanlar esfel-i safiline yuvarlandýlar. Dünya, bir imtihan yeridir; salonlar ve sorular farklýdýr. Dünyaya gönderilen insanlar bu imtihandan geçmek zorundadýr. Ta ki, yük sek ler le al çak lar, i yi ler le kötüler, elmas ruhlularla kömür ruhlular, Ebu Bekir-i Sýddýklarla Ebu Cehiller birbirinden ayrýlsýn ve adalet yerini bulsun. Ülkemize kimler geldi, kimler geçti? Tarihin en eski medeniyetleri Anadolu’da yaþadý. Bu topraklara asýrlardýr nice milletler geldi, niceleri geçti. Pek çok devlet kuruldu ve yýkýldý. Bu devletlerin baþýna nice hükümdarlar geldi ve gitti. Geçenler tarihin þeref levhalarýnda veya tozlu raflarýnda yerlerini aldýlar. Onlarý seyrederken bazen seviniyor ve gülüyor, bazen aðlýyor, bazen de nefret ediyoruz. Dünyaya göz açtýðýmýz günden bu ana kadar neler gördüklerimizi, neler yaþadýklarýmýzý bir hatýrlayalým. Hayatýmýzdan kimler gelmiþ, kimler geçmiþ? Sevdiklerimizi minnet ve þükranla anarken, sevmediklerimize belki nefret ediyoruz. Bizi sevdiren ve nefret ettiren þeyler nelerdir, acaba? Bunlarý hangi ölçülere göre yaptýk? Allah için mi sevdik, Allah için mi nefret ettik? Ne güzel demiþler: “Düþün, düþün, düþün, sonra konuþ!” Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 877-878

Yeni Asya özlenen sevdadýr Her gün her dem gönüllere Nur’u götürür YENÝ ASYA özlenen sevdadýr kardeþ Cihad devam eder devr-i Âdem’den beri Bu hiç bitmeyecek bir dâvâdýr kardeþ Belâ saðnak saðnak yaðsa semadan Çekilmedi YENÝ ASYA cevr-i cefadan Bize hayýr gelmez hiç zevk-i sefadan Aðlasam gözyaþlarým devâdýr kardeþ

YENÝ ASYA ile daim Nurdur aþýmýz Zulmet denizlerinde yoktur iþimiz Zaruret, cehalet, ihtilâfla savaþýmýz Bu yolda canlarýmýz fedadýr kardeþ Yolumuz çok çetindi durmayýp koþtuk YENÝ ASYA ile aþýlmaz daðlarý aþtýk Hizmetler zor olunca daha da coþtuk Çektiðimiz gam, keder, ezâdýr kardeþ Vur kazmayý Ferhat gibi delinir daðlar Nur bahçesinde þimdi yeþerdi baðlar YENÝ ASYA ile coþkun ýrmaklar çaðlar Ýstediðimiz makbul duâdýr kardeþ

YENÝ ASYA’da Nur’u görmüþüm O Nur için þu yollara düþmüþüm Nur Üstadýmýn ellerini öpmüþüm Ümitvâr ol gelen bahardýr kardeþ Hasan ÞEN / ÝZMÝR

Azametli bahtsýz bir kýt'anýn, þanlý tali'siz bir devletin, deðerli sahipsiz bir kavi reçetesi; ittihad-ý Ýslâmdýr. Bediüzzaman Said Nursî Hutbe-i Þamiye s. 116

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

HABER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 18 R. Evvel 1432 Rumî: 8 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.53 5.02 5.11 5.22 5.18 4.33 4.37 4.29 5.12 4.44 5.12

Güneþ 6.14 6.27 6.33 6.47 6.43 5.56 6.00 5.54 6.37 6.06 6.34

Öðle 11.59 12.09 12.18 12.29 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.51 12.19

Ýkindi 15.02 15.08 15.21 15.28 15.22 14.41 14.44 14.34 15.17 14.54 15.20

Akþam 17.33 17.39 17.51 17.59 17.54 17.12 17.15 17.05 17.49 17.24 17.51

Okula gitmeyen engelli çocuk kalmayacak MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý, okumak için sýra bekleyen 20 bin engelliye 20 okul ve özel sýnýflar açacak. Öðrencileri tek tek tespit edip, eokul sisteminden eðitimlerini adým adým izleyecek. Zaman’ýn haberine göre, derslik yokluðundan ‘bugün git 5 yýl sonra gel’ denilen engelli öðrencilerin sorunlarý çözülüyor. Millî Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu duruma el koydu. Engelli 20 bin öðrencinin, ülke genelinde açýlacak özel eðitim sýnýflarý ve 20 okul sayesinde 1 yýl içinde eðitime kavuþacak. Okul çaðýndaki engellileri tek tek tesbit eden bakanlýk, e-okul sistemine uygulaya-

caðý modülle, engellilerin eðitimini adým adým takip edecek. Kimin okula gitmediðini sistemden anýnda görüp harekete geçecek. Bu konuda ilk somut adým 4 bine yakýn engellinin sýra beklediði Ýstanbul’da atýldý. 2. dönemin baþlamasýyla birlikte 204 özel eðitim sýnýfý ve 3 okul açýldý. Millî Eðitim’e baþvurup da okula gidemeyen engelli kalmadý. Okul çaðýnda eðitim alamayan engelliler için devlet, Ýstanbul, Ankara ve Bingöl’ün de aralarýnda bulunduðu 11 þehre 1 yýl içinde engelli okullarý yapacak. 20112012 eðitim yýlýnýn baþýnda okula gidemeyen engellinin kalmaya-

caðýný belirten bakanlýk yetkilileri, en çok engellinin okul sýrasý beklediði Ýstanbul’da hummalý bir çalýþma yürütüyor. Ýkinci dönemin baþýnda 3-6 yaþ grubuna 48, 6-14 yaþ grubuna da 156 özel eðitim sýnýfý açan bakanlýk, bu sýnýflarda görev yapacak 404 öðretmen atadý. Ayrýca ikinci dönemin baþýnda Ataþehir, Beykoz ve Baðcýlar’da açýlan 3 engelli okuluyla, Ýstanbul’da okula gidemeyen engelli kalmadý. Yetkililer henüz devlete eðitim için baþvurmamýþ engellilerin varlýðýndan hareketle gerekli görülürse önümüzdeki yýl 3 okulu daha faaliyete geçirecek. Ýstanbul / Yeni Asya

Yatsý 18.47 18.57 19.06 19.17 19.12 18.28 18.32 18.23 19.06 18.39 19.06

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.18 5.25 4.58 4.52 5.04 4.48 4.39 4.35 4.20 5.06 5 .00

Güneþ 6.44 6.48 6.26 6.15 6.26 6.15 6.00 6.01 5.44 6.34 6.20

Öðle 12.25 12.32 12.06 11.59 12.11 11.55 11.46 11.42 11.27 12.14 12.07

Ýkindi 15.21 15.33 15.02 14.59 15.12 14.51 14.48 14.39 14.28 15.09 15.12

Akþam 17.53 18.04 17.33 17.30 17.43 17.23 17.19 17.10 16.59 17.41 17.42

3 Yatsý 19.13 19.20 18.53 18.47 18.59 18.43 18.33 18.30 18.15 19.01 18.55

42. yýla girerken yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

stad Bediüzzaman Hazretlerinin 1940’lý yýllardaki bir lâhika mektubunda dile getir di ði “Ri sa le-i Nur’u mat bu at li sa nýy la konuþturma” ideal ve hedefine ulaþma sürecinde ilk öncelik, o güne kadar Ýslâm harfleriyle elle yazýlarak ve bir sonraki aþamada teksir makinalarýyla çoðaltýlan Risale-i Nur eserlerinin matbaalarda serbestçe basýmý aþamasýna geçmekti. 1950’li yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren bu hedefe ulaþýldý. Rahmetli Atýf Ural’ýn öncülüðünü yaptýðý bir çalýþma ile, külliyatýn tamamý Üstadýn saðlýðýnda, onun tashihinden geçmiþ olarak, Latin harfleriyle basýldý. Sonra neþriyat iþi büyük ölçüde Ýstanbul’a intikal etti. Ancak 27 Mayýs’ýn getirdiði yoðun baský, on yýllýk DP iktidarýnýn son dönemlerinde kýsmen saðlanan serbestiyet havasýný ortadan kaldýrdý ve eserlerin basýmý uzun yýllar boyunca gizlilik içinde yapýldý. Öyle ki, Sözler Yayýnevinin kurulduðu 1975’e kadar basýlan risalelerin baský yeri hep Sinan Matbaasý, baský tarihi de 1959 olarak yazýlýrdý. (Bu vesileyle, Sinan Matbaasýnýn ve Hüradam gazetesinin sahibi Sinan Omur’u rahmetle yad edelim.) Gelinen noktada, Yeni Asya Neþriyat baþta olmak üzere birçok yayýnevi, risaleleri farklý ve orijinal düzenlemelerle basmaya devam ediyor. Tabiî, “eserlerin matbaada basýlmasý” bugün bize çok normal ve sýradan bir olay gibi görünse de, o dönemlerde karþý karþýya olunan þartlar nazara alýndýðýnda, son derece önemli bir geliþmenin ifadesi. Onun için Üstad, basýlmýþ ve ciltlenmiþ olarak kendisine getirilen her bir eserini gördüðünde, sevinç ve memnuniyetini “Bugün nurun bayramýdýr” diyerek ifade edermiþ. Ama matbuat, sadece kitaplarýn matbaada basýlmasýyla sýnýrlý deðil. Çok daha geniþ. Külliyatýn dýþýnda, Üstadýn bahsettiði “þerh, izah ve tanzim” baðlamýnda yapýlacak kitap çalýþmalarý da, yine bu amaca yönelik olarak ortaya konulacak ve geniþ bir skalaya yayýlan periyodik yayýnlar da bu kavramýn kapsamý içinde. Nitekim zamanla hizmet o alanlarda da inkiþaf etmeye baþladý. 27 Mayýs sonrasýnda Nurcular baþta olmak üzere bütün dindarlara karþý baþlatýlan yoðun baskýlar ve aleyhte propagandalarla oluþan havayý daðýtýp hücumlarý püskürtmek ve doðrularý anlatmak üzere çýkarýlan Zülfikar, Ýhlâs, Uhuvvet gazeteleri, Risale-i Nur eksenindeki süreli yayýnlarýn ilk öncüleri. Þartlar gereði fazla devam edemeyen bu gazeteler, 1967 Ekim’inde yayýna baþlayýp 1971’e kadar düzenli bir þekilde devam eden haftalýk Ýttihad’ý doðurdu. Ýttihad da, 21 Þubat 1970’te yayýn hayatýna atýlan ve bugün 42. yýlýna giren Yeni Asya’yý netice verdi. Yeni Asya, “Risale-i Nur’u matbuat lisanýyla konuþturma” idealinin günlük gazete alanýndaki tahakkuku olarak, 41 yýldýr orijinal ve kýrýksýz bir çizgide yürümeye devam ediyor. Yeni Asya denildiðinde Risale-i Nur ve Bediüzzaman’ýn, Risale-i Nur ve Said Nursî kelimelerinin geçtiði her yerde de Yeni Asya’nýn akla gelmes bundan. Onun için, geçen yýlki 21 Þubat ekimize baþlýk olan “Risale-i Nur’un medyadaki dili” ifadesi, Yeni Asya’yý en iyi tarif eden sözlerden biri. Geride kalan 41 yýl zarfýnda Yeni Asya, 12 Eylül ve 28 Þubat’ta “kapatýlma” kararlarýna muhatap olduðu dönemlerde bile ara vermeden farklý isimlerle yoluna devam ederek kararlý, kesintisiz ve tavizsiz bir hizmet çizgisi ortaya koydu. Ve gazetenin yanýnda, hemen her konuda, çeþit olarak toplam sayýsý 1000’leri geçen ve bazýlarý baský rekorlarý kýrarak milyonlara ulaþan son derece istifadeli kitaplar yayýnladý. Yaný sýra, çocuklar için Can Kardeþ, hanýmlar için Bizim Aile, gençler için Genç Yaklaþým ve akademik çevrelere yönelik Köprü dergilerini çýkarmaya devam ediyor. Ayrýca, internet sitelerimizle Bizim Radyo kendi alanlarýnda hizmetlerini sürdürüyorlar. Matbuatýn artýk medyaya dönüþtüðü bir çaðda, münhasýran Risale-i Nur’a odaklý bir yayýncýlýk anlayýþýnýn en önemli, hattâ tek adresi olarak yola devam eden ve bugün 42. yýlýna giren Yeni Asya’nýn, ayný çizgide daha nice yýllara eriþmesi niyazýyla. *** Bugün verdiðimiz ekte, geçen 41 yýlda Yeni Asya’ya katkýda bulunmuþ 76 isim var. Ama Yeni Asya ekolüne emek verenlerin bunlarla sýnýrlý olmadýðýný biliyoruz. Ýnþaallah onlarý da baþka vesilelerle yad etme niyet ve düþüncemizi þimdiden kayda geçirip, ekteki emekleri için Recep Bozdað'la Selâhaddin Vatansever'e teþekkür edelim.

Ü

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

HABER

Polise verilen ceza, askere de verilmeli cakir@yeniasya.com.tr

Yeni Asya’lý yýllar asip oldu ve gazetemiz Yeni Asya’nýn 42. yayýn yýlýný da hep birlikte idrak ediyoruz. 21 Þubat 1970’de ilk sayýsý yayýnlanan gazetemiz, pek çok sýkýntýyý geride býrakarak bu günlere ulaþtý. Bu çetin yolculuðun, en baþta Allah’ýn yardýmý ve okuyucularýmýzýn ihlâslý duâlarý sayesinde mümkün olabildiði kanaatindeyiz. Yeni Asya’nýn bu yolculuðunda 1976 yýlý itibarýyla okuyucu, 1984 sonlarýndan itibaren de deðiþik birimlerinde çalýþarak bulunmak nasip oldu. En zor anlarda okuyucularýmýzýn samimî ve ihlâslý duâlarýný yanýmýzda gördük ve o sayede sýkýntýlarý aþmak mümkün oldu. Elbette her gazetenin kendine has okuyucu kitlesi vardýr ve o gazeteler için de okuyucularý vazgeçilmezdir. Ancak Yeni Asya okuyucusu biraz daha farklýdýr. Çünkü onlar, okuduklarý gazeteyi kendi gazeteleri gibi bilir. Ona gelebilecek bir sýkýntýyý kendi sýkýntýsý gibi görür ve o sýkýntýnýn aþýlmasý için duâ eder. Peki, Yeni Asya’yý farklý kýlan nedir? Yeni Asya, “iman kurtarma dâvâsý”nda nefer olmak isteyen bir ya yýn or ga ný dýr. Ay ný za man da “Ri sâ le-i Nur’un medyadaki dili” olma iddiasýyla yola çýkan gazetemiz, geride býraktýðý yýllarda hep bunu yapmaya çalýþtý. Bu maksada ne ölçüde ulaþabildiði ise, okuyucularýnýn takdirindedir. Medyadaki bozulma göz önüne alýnýrsa, ‘hakikatin gür sesi’ olma idealiyle yola çýkan gazete ve benzeri yayýn organlarýna ne kadar muhtaç olduðumuz daha iyi anlaþýlýr. Günümüzde medya organlarý, evlerimize müstehcenlik taþýyan vasýtalar haline gelmiþ durumda. Yeni Asya’nýn en hassas olmaya çalýþtýðý konulardan biri de budur. Çünkü müstehcenlik, kalplerde tedavisi zor yaralar açmakta ve kalplerin kararmasýna sebep olmaktadýr. Sadece ülkemizin deðil, bütün insanlýðýn Kur’ân hakikatlerine muhtaç olduðu, bugün daha iyi anlaþýlýyor. Ýþte, Kur’ân’ýn hakikatli bir tefsiri olan ve günümüz insanýnýn aklýný meþgul eden sorulara cevap veren Risâle-i Nur Külliyatýnýn “medyadaki dili olma” niyeti, Yeni Asya’nýn hedefinin büyüklüðünü ortaya koyuyor. Malûm olduðu üzere Ýslâm ülkelerinde de kabul gören ‘müsbet hareket’ anlayýþý, Risâle-i Nur’un üzerinde durduðu önemli prensiplerden biridir. Türkiye’nin bugün Ýslâm âlemine ‘örnek’ gösteriliyor olmasý da, Risâle-i Nur’un bu vatanda býraktýðý tesir sayesindedir. Talebelerine her zaman ‘müsbet hareket’ etmeyi tavsiye eden Bediüzzaman, ortaya koyduðu hizmet metoduyla Ýslâm âlemine de güzel bir misal olmuþtur. Geçmiþte ‘kavga’ ile baþarýya ulaþacaðýný düþünen bazý Ýslâmî hareketlerin, yýllarýn tecrübesi sonrasýnda ‘müsbet hareket metodu’nu tercih etmesi Ýslâm âlemindeki diktatörlerin sonunu getiriyor. Yeni Asya’nýn yayýnlarýyla ortaya koyduðu tavrýn haklý olduðunu artýk dünyadaki geliþmeler de tasdik ediyor. Ýslâm ülkelerini ‘esir’ alan diktatörlere karþý mücadele verenler, vaktinde ve zamanýnda ‘müsbet hareket’i þiâr edinmiþ olsalardý, muhtemeldir ki bu ülkeler çok daha önce hürriyetlerine kavuþabilirdi. Yeni Asya’nýn 42. yayýn yýlýna adým attýðý bu gün, “Yeni Asya’lý yýllar”ýn Türkiye’ye neler kazandýrdýðýnýn da farkýnda olunmasý lâzým. Türkiye, her türlü olumsuz þarta raðmen ‘kýrmadan ve dökmeden’ Ýslâm ülkelerine örnek gösteriliyorsa, bunda Risâle-i Nur prensiplerine uygun yayýn yapma gayretinde olan Yeni Asya’nýn da ‘önemli bir tuz’u vardýr diye düþünüyoruz. Duâlarýnýzla daha nice yýllara inþâallah...

TARAF Gazetesi Yazarý Doç. Dr. Önder Aytaç, polisin hata yaptýðý zaman cezaî iþlemin uygulandýðýný belirterek, asker de hata yaptýðý zaman cezaî iþlemin uygulanmasý gerek ti ði ni söy le di. Ký rýk ka le’de A na do lu Genç Ýþadamlarý Derneði (AGÝAD) Demokrasi ve Özgürlük Platformu tarafýndan “Deðiþen ve Geliþen Ülke Türkiye” konulu panel düzenledi. Doç. Dr. Aytaç, bazý askerlerin tutuklanmasýna deðinerek, polisin hata yaptýðý zaman cezaî iþlemin uygulandýðýný, asker de hata yaptýðý zaman cezaî iþlemin uygulanmasý gerektiðini söyledi.

N

Bahçeli: Darbe zihniyeti toplumdan uzaklaþtýrýlmalý MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, demokrasinin daha iþler hale gelmesi için darbe zihniyetinin toplumdan uzaklaþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Bahçeli, bir dizi faaliyete katýlmak üzere geldiði Mersin’in Bozyazý ilçesinde, Belediye Baþkaný Mehmet Ballý’yý makamýnda ziyaret etti. Basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Bahçeli, Hasdal’daki muvazzaf subaylarýn Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Iþýk Koþener tarafýndan ziyaret edilmesinin hatýrlatýlmasý üzerine, ‘’Genelkurmay Baþkaný ve komutanlar, arkadaþlarýný ziyaret ediyor, geçmiþ olsun diliyor. Bundan da anlam çýkardýðýnýz takdirde, Türkiye çok daha karmaþýk bir hale bürünebilir’’ dedi. Devlet Bahçeli, bazý komutan eþlerinin Anýtkabir’i ziyaret etmesine iliþkin soruya da ‘’Demokrasinin daha iþler hale gelmesi için darbe zihniyetinin toplumdan uzaklaþtýrýlmasý gerekir. Bununla ilgili bir iddia varsa ki var, bununla ilgili yargý baþlamýþtýr. Her gün, dava üzerine bilen bilmeyen basýn mensuplarý veya siyasî kiþilerin konu üzerinde yorum yapmasý doðru deðil. Silâhlý Kuvvetler mensuplarýndan tutuklananlar olmuþtur ancak bunlarýn ailelerinin eylemvari bir davranýþýný tasvip etmiyorum. Herkes gibi onlarýn da sabýrla beklemesi gerekir. Yanlýþ eylemlerle yanlýþ propagandalara alet edilerek, bugünkü siyasi iktidarý yine halkýn gözünde masum gösterme durumuna tekrar düþmemek lazým’’ þeklinde cavap verdi. Mersin / aa

ALTAN: DEMOKRASÝ ADINA TEK TARAFLI DÜÞÜNÜLMEMELÝ

USLU: SÝVÝL TOPLUM TAÞIN ALTINA ELÝNÝ KOYUYOR

MERCAN: HOMOJEN TOPLUM DEÐÝLÝZ

“DEMOKRASÝ adýna tek taraflý düþünmemek gerektiðini” vurgula yan Star Ga ze te si Baþ ya za rý Prof. Dr. Mehmet Altan da “Genellikle övünme üzerinden propaganda yapýlýyor. Baþaranlarýn hakkýný vermek kadar eksiklikleri de görmek gerekir. Politikacýlar bardaðýn hep dolu tarafýný gösterir. Biz de üstü boþ olan bardaðý gösteriyoruz” þeklinde konuþtu.

TARAF Gazetesi Yazarý Dr. Emre Uslu ise Türkiye’deki demokratik sürecin faktörler üzerinden tesbit edilmesi gerektiðini ifade ederek, þunlarý söyledi: “Demokratik süreçte Anadolu ekonomisi yer alýyor. Ýkincisi sivil toplum örgütlerinin güç kazanmýþ olmasýna baðlýyorum. Þu anda sivil toplum örgütleri elini taþýn altýna koyuyor ve siyasetçilere yanlýþ yaptýðýný rahatlýkla söylüyor. Üçüncüsü, deðiþen eðitim modelli oluþturuyor. Özel okullar bunun baþýný çekiyor.”

GAZETECÝ-YAZAR Faruk Mercan da homojen bir toplum olmadýðýmýzý ifade ederek, “Doðusuyla, batýsýyla, güneyiyle, kuzeyiyle homojen olmayan bir toplumuz. Önemli olan barýþ ve kardeþlik içerisinde yaþamanýn formüllerini bulmalýyýz. Bu görev siyasilere, gazetecilere ve toplumda yaþayan herkesin üzerine düþen bir vazifedir. Bu konuda þu anda güzel bir trend yakalamýþ durumdayýz” diye konuþtu. Kýrýkkale / aa

HA­BER­LER

YAÞzedeler kanunu Meclis’e geliyor

Yeni Anayasa Platformu (YAP) ve Kars, Ardahan Bölge Barosu tarafýndan, Kars Halk Eðitim Merkezi Salonu’nda ‘’Anayasa Toplantýlarý’’ konulu panel düzenlendi. FOTOÐRAF: AA

Sivil anayasa için heyecan var KARS, ARDAHAN BÖLGE BAROSU BAÞKANI UCUNGAN, TÜRKÝYE’DE YENÝ BÝR SÝVÝL ANAYASA ÝÇÝN HEYECAN BULUNDUÐUNU BELÝRTEREK, “TOPLUMSAL BARIÞIN SAÐLANMASI ÝÇÝN DE BUNUN GEREKLÝLÝÐÝ ÞART’’ DEDÝ. KARS, Ardahan Bölge Barosu Baþkaný Avukat Cevdet Ucungan, ‘’Türkiye’de yeni bir sivil anayasa için bir heyecan mevcut. Toplumsal barýþýn saðlanmasý için de bunun gerekliliði þart’’ dedi. Yeni Anayasa Platformu (YAP) ve Kars, Ardahan Bölge Barosu tarafýndan, Kars Halk Eðitim Merkezi Salonu’nda ‘’Anayasa Toplantýlarý’’ konulu panel düzenlendi. Ucungan, burada yaptýðý konuþmada, Türkiye’den önce anayasasý, meclisi, hükümeti olan baðýmsýz, demokratik, laik Cumhuriyet olarak kurulan bir devletin var olduðunu belirterek, bu devletin de ‘’Cenubi Garbi Kafkas Devleti’’ olduðunu söyledi. Ucungan, Türkiye Cumhuriyeti’nden önce Kars merkezli kurulan bu devletin, sivil bir anayasasýnýn devletin demokratik anlayýþý ve o günün sýkýntýlý olmasýna raðmen, bugünkü modern devlet anlayýþýndan bile fevkalade ileri bir seviyede olduðunu iddia etti.

“YENÝ ANAYASA KAMUOYUNUN GÜNDEMÝNE OTURDU” Haziran 2011 seçimlerinden sonra yeni bir anayasa yapýlacaðýnýn artýk kamuoyunun gündemine oturduðunu ifade eden Ucungan, þunlarý kaydetti: ‘’Türkiye’de yeni bir sivil anayasa için bir heyecan mevcut. Toplumsal barýþýn saðlanmasý için de bunun gerekliliði þart. Bizim amacýmýz artýk Türkiye’nin kendisinin yapacaðý sivil bir anayasaya toplumun tüm katmanlarýnýn etkisini saðlamak. Anayasalar bir toplumsal sözleþmedir. Son zamanlarda Mýsýr, Tunus örneklerinde gördüðümüz gibi çözüm toplumsal uzlaþý. Sivil uzlaþý, þiddetten daha etkili bir unsurdur. Bu ülke insaný da kendi iradesiyle, kendi kapasitesiyle kendi anayasasýný yapabilmelidir. Yeni anayasa yapýlýrken herkes oldukça özenli olmalý. 12 Eylül cuntasýnýn yaptýrdýðý bir anayasanýn kötüsünü düþünmek zor ama ondan daha kötüsü ortaya çýkabilir.’’

“TOPLUMUN TÜM KATMANLARI KATILIM SAÐLAMALI” ANAYASALARIN ki þi le rin, zümrelerin, hükümet veya hükümetlerin ürünü olmadýðýna dikkat çeken Ucungan, Anayasalarýn toplumda ortak atýlým ve ortak güvenin eseri olmak durumunda olduðunu vurguladý. Bu sebeple toplumsal katýlýmýn en üst seviyede olmasý gerektiðini ifade eden Ucungan, ‘’Birilerinin önümüze getirip de bu sizin anayasanýz dediði deðil de toplumun tüm katmanlarýnýn katýlýmýyla hazýrlanan bir anayasa olmasý, toplumsal sözleþ me o la bil me ö zel li ði ni de kendiliðinden getirmektedir’’ þeklinde konuþtu. Kars / aa

Anýtkabir yürüyüþü yargý sürecine müdahale GÜMÜÞHANE Denge Hukuk Derneði Baþkaný Ýsmail Taþtan, Balyoz dâvâsýný kapsamýnda tutuklanan komutanlarýn yakýnlarýnýn Anýtkabir’e yürümesini yargý sürecine müdahale olarak deðerlendirdi. Taþtan, bu protestonun hem yargýya müdahale olduðunu ve bu müdahalenin açýkça yargýlamayý yapan hakim ve savcýlarý Atatürk üzerinden etki altýna alýnmak istendiðini ifade etti. Taþtan, “Bu müdahale TCK 288. maddenin ihlali anlamýna gelir ki bu yürüyüþü düzenlemek suç teþkil etmektedir artýk bu ülkenin önünü açýlmasý gerekir bu eylemlerle bir yere varýlamayacak” dedi. Gümüþhane / cihan

nMECLÝS, bu hafta askerlikle ilgili önemli bir düzenleme için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulunun bu haftaki en önemli gündem maddesi sözleþmeli erbaþ ve er istihdamý ile Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) kararlarýyla Türk Silâhlý Kuvvetleri’nden (TSK) iliþiði kesilenlere emeklilik ve istihdam imkâný saðlayan düzenleme olacak. Tasarýyla, TSK’dan iliþiði kesilenlere, emsali rütbedekilere denk özlük haklarý üzerinden emeklilik imkâný saðlýyor. Tasarýnýn en önemli unsurlarýndan biri iliþik kesmeye esas bilgi ve belgeler bu kiþilerin dosyalarýndan çýkarýlmasý olacak. Yapýlacak atamalarda kullanýlmak üzere bin 500 araþtýrmacý kadrosu ihdasýný öngören düzenleme, baþvurusu reddedilenlere Askerî Yüksek Ýdare Mahkemesine dâvâ açabilme hakký da tanýyor. Tasarýyla, ayrýca en az ilköðretim mezunu olanlar, askerliklerini erbaþ ve er olarak tamamlayanlar, terhislerinin üzerinden 3 yýldan fazla süre geçmeyenler ve 26 yaþýndan gün almayanlarýn sözleþmeli olabilme imkaný getiriyor. Sözleþmeler, 29 yaþýn bitirildiði yýlýn sonuna kadar uzatýlabilecek. Askerî okullardan ve TSK’dan her ne sebeple olursa olsun iliþikleri kesilen personel sözleþmeli erbaþ veya er olarak alýnmayacak. Genel Kurulda, bu tasarýnýn yaný sýra uluslar arasý anlaþmalarýn onaylanmasýný içeren çok sayýda yasa tasarýsý da görüþülecek. Meclisin bu haftaki önemli bir gündemi ise Anayasa Komisyonunda ele alýnacak. Anayasa Mahkemesini yeniden yapýlandýran tasarý 24 Þubat Perþembe günü görüþülecek. Ankara / aa

Yüksek yargý üyeliði aday listesi açýklandý nYARGITAY ve Danýþtay’ýn daire ve üye artýrýmýný saðlayan kanunun yürürlüðe girmesinin ardýndan Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK), Yargýtay ve Danýþtay üyelik seçimleri için açýkladýðý geçici aday listesini kesinleþtirdi. Bu kapsamda yapýlacak seçimlerde Yargýtay için 4 bin 984 aday, Danýþtay i çin i se 544 a day ü ye lik i çin ya rý þa cak. HSYK, boþ bulunan üyeliklerle birlikte Yargýtay ve Danýþtay’a 227 yeni üye seçecek. 16’sý kadýn toplam 42 kiþi bu seçimlerde aday olmayacaklarýný HSYK’ye bildirdi. Seçim sürecinin sorunsuz bir þekilde yürütülebilmesi, adaylara ait sicillerin daha saðlýklý bir þekilde incelenebilmesi, aralýk ayýndan bu yana yürütülen çalýþmalarýn saðlýklý bir þekilde sonuçlandýrýlabilmesi için seçimler sonuçlanýncaya kadar kurula ziyaretçi kabul edilmemesine karar verildi. HSYK’nýn Yargýtay ve Danýþtay üyeliði seçimi için açýkladýðý kesin aday listesinde dikkat çekici isimler de yer alýyor. Yargýtay üyelik adayý için Sincan Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Osman Kaçmaz, eski Erzincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlhan Cihaner. Ergenekon ve Balyoz davalarýnda tahliye kararlarý veren Hakim Oktay Kuban, ile Ergenekon Davasý Mahkeme Baþkaný Köksal Þengün, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Aykut Cengiz Engin, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcývekili Turan Çolakkadý, Gölcük’te Balyoz belgelerini bulan özel yetkili savcý Fikret Seçen ile Kozmik Oda’da arama yapan Hâkim Kadir Kayan’ýn aralarýnda bulunduðu kamuoyunun yakýndan tanýdýðý isimler bulunuyor. Ankara / aa

TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Fevzi Alabay'ýn kardeþi, Safiye Alabay'ýn kayýnbiraderi, Mehmet, Fatih ve Betül Alabay'ýn amcasý

Abdullah Alabay

’ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Zeki, Nuran, Bahadýr Gürsül ve Ahmet ve Tuba Tosun


HABER

Bütçe ve carî açýk

receptasci@yeniasya.com.tr

2010­yý­lýn­da­e­ko­no­mi­yüz­de­9’a­ya­kýn­bir­o­ran­da­bü­yü­ye­cek. Tah­min­ler­böy­le. Tu­tar­sa­ son­ yýl­la­rýn­ en­ yük­sek­ bü­yü­me hý­zý­ný­ya­ka­la­ya­ca­ðýz. 2009­ ca­ri­ fi­yat­la­rýy­la­ 952­ mil­yar­ li­ra­ o­lan GSYH,­ 2010’da­ 1­ tril­yon­ 100­ mil­yar­ li­ra­ya u­la­þa­cak. Ül­ke­nü­fu­su­na­bö­ler­sek,­ki­þi­ba­þý­na­dü­þen yýl­lýk­ge­lir­15­bin­li­ra­yý­ge­çe­cek. Ay­lýk­1.250­li­ra. Dört­ ki­þi­lik­ a­i­le­nin­ ay­lýk­ ge­li­ri­ bu­ he­sa­ba gö­re­5­bin­li­ra­yý­bu­la­cak. Þa­þýr­ma­yýn. Bun­lar­TÜ­ÝK’in­ra­kam­la­rý. Her­­hal­de­doð­ru­dur. Bý­ra­kýn­ta­dý­ný­çý­ka­rýp­ha­yal­ler­ku­ra­lým. Ka­sým­a­yý­iþ­siz­lik­ra­kam­la­rý­na­pek­yan­sý­ma­sa­da­re­kor­bü­yü­me­nin­key­fi­ni­sü­re­lim. Re­kor...

‘‘

Ku­la­ða­hoþ­ge­li­yor. Rekor... Kulaða hoþ geliyor. Yal­nýz­dik­kat­e­de­lim. Bir­ re­kor­ ký­rar­ken­ o­lum­suz­ yön­de­ bir Yalnýz dikkat edelim. Bir rekor baþ­ka­re­ko­ra­im­za­at­ma­ya­lým. kýrarken olumsuz yönde bir Ca­rî­a­çýk­ta­ol­du­ðu­gi­bi. baþka rekora imza atmayalým. Ca­rî­a­çýk­e­ko­no­mi­nin­yu­mu­þak­kar­ný. Carî açýkta olduðu gibi. Carî Cid­dî­bir­so­run. 2010­yý­lýn­da­48­mil­yar­557­mil­yon­do­lar açýk ekonominin yumuþak se­vi­ye­si­ne­çýk­mýþ. karný. Ciddî bir sorun. 2010 Bu­da­bir­re­kor. Cum­h u­r i­y e­t in­ ku­r ul­d u­ð u­ ta­r ih­t en yýlýnda 48 milyar 557 milyon 2002’ye­ ka­dar,­ ya­ni­ 80­ yýl­da­ Tür­ki­ye,­ 42 dolar seviyesine çýkmýþ. mil­yar­753­mil­yon­do­lar­a­çýk­ver­miþ. Bu da bir rekor. Ca­rî­a­çý­ðýn­mil­lî­ge­li­re­o­ra­ný­da­re­kor­se­vi­ye­de. 2010’nun­mil­lî­ge­li­ri­730­mil­yar­do­lar­o­la­rak Bu­yur­sun­gel­sin. ger­çek­le­þir­se­o­ran­yüz­de­6,65’e­çý­ka­cak. Ü­re­tim­ve­is­tih­dam­sað­lar,­tek­no­lo­ji­ge­ti­rir. Teh­li­ke­ye­ i­þa­ret­ e­den­ bu­ o­ran­ dün­ya­ ül­Üs­te­lik­borç­yü­kü­de­o­luþ­tur­maz. ke­le­ri­a­ra­sýn­da­bi­zi­üst­sý­ra­la­ra­ta­þý­yor. Ne­var­ki­naz­lý­dýr. An­la­ya­ca­ðý­nýz­ bü­yü­me­de­ re­kor­ ký­rar­ken Gü­ven,­is­tik­rar­ve­kös­tek­ol­ma­yan­bü­rok­ra­si ca­rî­a­çýk­ta­da­re­ko­ra­doy­mu­yo­ruz. Can­l a­n an­ iç­ tü­k e­t im,­ dü­þ ük­ kur is­ter. Ül­ke­miz­bu­ta­lep­le­ri­sað­la­mak­ta­zor­la­ný­yor. dolayýsýyla­ u­cuz­la­yan­ it­ha­la­tý­ kam­çý­la­dýk­ça Bu­yüz­den­ka­pý­mý­zý­çal­ma­ya­he­ves­li­de­ðil. bü­yü­me­ve­ca­rî­a­çýk­bir­bir­le­riy­le­ya­rý­þý­yor. 2010­yý­lýn­da­ca­rî­a­çý­ðýn­an­cak­yüz­de­3’ü­doð­Kan­ta­rýn­ to­pu­zu­nu­ ka­çýr­ma­mak­ þar­týy­la ru­dan­ya­tý­rým­la­fi­nan­se­e­dil­miþ. ca­rî­a­çýk­ve­ri­le­bi­lir. Ka­lan­yüz­de­97­i­se­sý­cak­pa­ra­i­le­kar­þý­lan­mýþ. Ki­biz­de­kaç­mýþ. Za­rar­la­rý­de­fa­lar­ca­ya­zýl­dý,­çi­zil­di. Fi­nans­ma­ný­da­ö­nem­li. Ni­ha­yet­Baþ­ba­kan­da­“fe­lâ­ket”­de­di. Ca­rî­ a­çýk,­ doð­ru­dan­ ya­tý­rým­ i­çin­ yurt­dý­Geç­te­ol­sa­i­þin­va­ha­me­ti­ni­far­k­e­den­res­þýn­dan­ge­len­pa­ra­lar­la­fi­nan­se­e­di­li­yor­sa­ba­mî­ma­kam­lar,­fa­i­zi­in­di­re­rek,­mun­zam­kar­þý­mý­zýn­üs­tün­de­ye­ri­var.

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

þý­lýk­la­rý­ art­tý­ra­rak­ ve­ teks­til­ it­ha­la­tý­na­ ver­gi ko­ya­rak­sý­cak­pa­ra­gi­ri­þi­ni­ya­vaþ­la­ta­cak­ted­bir­le­ri­ha­ya­ta­ge­çir­di. A­ra­lýk­2010­ve­ri­le­ri­in­ce­len­di­ðin­de­a­lý­nan tedbir­le­rin­ye­te­ri­de­re­ce­de­et­ki­li­ol­ma­dý­ðý­ný, sý­cak­pa­ra­nýn­hýz­kes­me­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz. Ö­zet­ler­sek; Bir­bir­le­riy­le­ bað­lan­tý­lý­ e­ko­no­mik­ gös­ter­ge­ler­den­ bi­ri­ni­ ön­ pla­na­ çý­kar­ta­rak­ “re­kor kýr­dýk”­ di­ye­ ö­vü­nür­ken­ ma­dal­yo­nun­ ö­te­ki yü­zü­nü­ gös­te­ren­ di­ðer­ gös­ter­ge­le­ri­ de­ ih­mal­et­me­mek­ge­re­kir. E­sa­sýn­da­e­ko­no­mi­de­“re­kor”­ye­ri­ne­“is­tik­ra­rý”­ he­def­le­yen­ po­li­ti­ka­la­rýn­ iz­len­me­si­ çok da­ha­a­kýl­cý­bir­yak­la­þým­o­la­cak­týr. Kre­di­de­re­ce­len­dir­me­ku­ru­luþ­la­rý­nýn­kre­di­ no­tu­nu­ yük­sel­te­rek­ Tür­ki­ye’yi­ “ya­tý­rým ya­pý­la­bi­lir­ül­ke”­sý­ný­fý­na­sok­ma­ma­la­rý­nýn­bir sebebi­ de­ is­tik­rar­sýz­ bir­ gö­rü­nüm­ ser­gi­le­me­miz­den­ö­tü­rü­dür. No­tu­muz­ni­ye­dü­þük­di­yen­le­re­duy­ru­lur? Kýy­met­li­o­kur­la­rý­mýz; Men­s u­b u­ ol­m ak­t an­ her­ za­m an­ gu­r ur duy­du­ðum,­ ay­ný­ yaþ­ta­ ol­du­ðum­ Ye­ni­ As­ya­nýn­ve­Ye­ni­As­ya­a­i­le­si­nin­42.­yý­lý­ný­kut­lu­yo­ruz.­Da­ha­ni­ce­yýl­la­rý­bir­lik­te­kut­la­mak u­mu­duy­la­ he­pi­ni­ze­ say­gý­la­rý­mý­ ve­ sev­gi­le­ri­mi­su­nu­yo­rum. Kü­re­sel,­u­lu­sal­ve­bi­rey­sel­an­lam­da­is­tik­rar­lý,­ik­ti­sat­lý­ve­re­fah­se­vi­ye­si­ne­u­la­þan­bir dün­ya­te­men­ni­si­di­li­yo­rum.­

Yazýcý: Savunma hakký ayýplanamaz n DEVLET Ba­ka­ný­Ha­ya­ti­Ya­zý­cý,­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’nun,­‘’Si­vas­o­lay­la­rý­na­bak­tým,­kar­þý­ma­Ha­ya­ti­Ya­zý­cý­çýk­tý’’­söz­le­ri­ne­kar­þý­lýk,­‘’Sa­vun­ma­yý­a­yýp­la­mak­hiç­kim­se­nin­hak­ký­ve­had­di­de de­ðil.­Bir­a­vu­ka­týn­bir­sa­ný­ðý­sa­vun­ma­sý­ay­rý­dýr,­o­o­la­yý­öv­me­si,­o­o­la­yýn­vu­ku­bul­ma­sýn­dan­haz­du­yup­duy­ma­ma­sý­ay­rý­bir­ko­nu­dur’’­de­di.­Ba­kan­Ya­zý­cý,­CHP­Li­de­ri­Ký­lýç­da­roð­lu’nun,­ken­di­siy­le­il­gi­li,­‘’Si­vas­o­lay­la­rý­na­bak­tým,­kar­þý­ma­Ha­ya­ti­Ya­zý­cý çýk­tý’’­þek­lin­de­ki­a­çýk­la­ma­sý­na­bir­an­lam ve­re­me­di­ði­ni­i­fa­de­ederek,­þun­la­rý­söy­le­di: ‘’Baþ­ba­ka­ný­mý­zýn­o­ra­da­ver­di­ði­ör­nek,­‘Git­sin­Kah­ra­man­ma­raþ’a­bak­sýn’­der­ken­Ma­raþ­o­lay­la­rý­nýn­ar­ka­sý­na­git­sin,­‘Si­vas’a­bak­sýn’­der­ken­Si­vas­o­lay­la­rý­ný­kas­te­di­yor.­‘Da­nýþ­tay­2.­da­i­re­ye­git­sin,­bak­sýn’­der­ken­2. Da­i­re­de­bu­ör­güt­le­bað­lan­tý­lý­o­lan­la­rýn­ger­çek­leþ­tir­di­ði­o­lay­dan­söz­e­di­yor.­A­ma­an­lý­yo­rum­ki­Sa­yýn­Ký­lýç­da­roð­lu,­bu­nu­da­i­yi an­la­ma­mýþ.­Ba­kýn­a­vu­kat­lýk­mes­le­ði­ö­nem­li­bir­mes­lek­tir.­Bi­zim­hu­ku­ku­muz­da da­bü­tün­dün­ya­da­da­böy­le­dir.­Yar­gý­la­ma üç­a­yak­lý­dýr.­Ýd­di­a­a­ya­ðý,­sa­vun­ma­a­ya­ðý­ve hü­küm­a­ya­ðý­var­dýr.­Sa­vun­ma­yý­a­yýp­la­mak hiç­kim­se­nin­hak­ký­ve­had­di­de­de­ðil.­Her sa­ný­ðýn­hu­kuk­dev­le­ti­nin­ge­çer­li­ol­du­ðu yer­de­sa­vun­ma­bu­lun­dur­ma­hak­ký­var. Her­a­vu­ka­týn­da­mes­le­ði­ni­öz­gün­ce­i­fa­de et­me­yet­ki­si­var­dýr.­Bir­a­vu­ka­týn­­bir­sa­ný­ðý sa­vun­ma­sý­ay­rý­dýr,­o­o­la­yý­öv­me­si,­o­o­la­yýn vu­ku­bul­ma­sýn­dan­haz­du­yup­duy­ma­ma­sý ay­rý­bir­ko­nu­dur.­Hiç­kim­se,­Si­vas’ta­ger­çek­leþ­miþ­o­va­him­o­la­yý­ö­ve­mez.­He­pi­miz lâ­net­le­dik,­la­net­li­yo­ruz.’’ Ýstanbul / aa

Türkiye-Ýsrail iliþkileri masaya yatýrýlýyor n ULUSLARARASI Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar Ku­ru­mu­(U­SAK)­ dü­zen­le­ye­ce­ði­kon­fe­rans­la­Ýs­ra­il-­Tür­ki­ye­mü­na­se­bet­le­ri­ni mer­cek­al­tý­na­a­la­cak.­Ý­ki­ül­ke­den­uz­man­la­rýn­ka­tý­la­ca­ðý­kon­fe­rans­ta­si­ya­sî­ve­e­ko­no­mik­i­liþ­ki­ler­de­son­dö­nem­de­ya­þa­nan­ge­liþ­me­ler­i­le­çýk­ma­za­gi­ren­ko­nu­lar­tar­tý­þý­la­cak.­­24­Þu­bat­Per­þem­be­gü­nü­U­SAK­mer­ke­zin­de­ya­pý­la­cak­kon­fe­rans­dört­o­tu­rum­dan­o­lu­þa­cak.­Ö­ne­çý­kan­ko­nu­baþ­lýk­la­rý­i­se “Ge­nel­Hat­la­rýy­la­Türk-Ýs­ra­il­Ý­liþ­ki­le­ri”, “E­ko­no­mik­ve­Sos­yal­Ý­liþ­ki­ler”,­“Zor­Dö­nem­de­Ya­kýn­laþ­ma­Ça­ba­la­rý”­ve­“Tar­týþ­ma ve­Ge­nel­De­ðer­len­dir­me”­ o­la­cak.­Kon­fe­ran­sa­U­SAK­Baþ­ka­ný­Öz­dem­San­berk’in yaný­sýra­Türkiye­ve­Ýsrail’den­isimler katýlacak.­­Ankara / cihan

AB ile KPK toplantýsý Hatay'da yapýlacak n TÜRKÝYE-AB Kar­ma­ Par­la­men­to­ Ko­mis­yo­nu­(KPK)­66.­top­lan­tý­sý,­TBMM'nin ev­ sa­hip­li­ðin­de­ 21-22­ Þu­bat­ ta­rih­le­rin­de Ha­tay'da­ya­pý­la­cak.­TBMM­Ý­le­ti­þim­Da­i­re Baþ­kan­lý­ðýn­dan­ ya­pý­lan­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­ya gö­r e,­ Ha­t ay­ Ot­t o­m an­ Pa­l a­c e­ Os­m an­l ý Kon­g re­ Sa­l o­n u'nda­ ger­ç ek­l eþ­t i­r i­l e­c ek top­lan­tý­ya­ Dev­let­ Ba­ka­ný­ ve­ Baþ­mü­za­ke­re­ci­E­ge­men­Ba­ðýþ,­Dev­let­Ba­ka­ný­Cev­det Yýl­maz,­ A­da­let­ Ba­ka­ný­ Sa­dul­lah­ Er­gin, Tür­ki­ye-AB­ Kar­ma­ Par­la­men­to­ Ko­mis­yo­n u­n un,­ Av­r u­p a­ Par­l a­m en­t o­s u­ ve TBMM­ Ka­na­dý­ ü­ye­le­ri,­ AB­ ü­ye­si­ ül­ke­le­rin­ bü­yü­kel­çi­le­ri,­ si­vil­ top­lum­ ör­güt­le­ri­nin­ tem­sil­ci­le­ri­ ve­ bü­rok­rat­lar­ ka­tý­la­cak. Bu­gün­ baþ­la­ya­cak­ top­lan­tý­nýn­ a­çý­lýþ­ ko­nuþ­ma­la­rý­ný­ KPK­ Baþ­kan­la­rý­ Lüt­fi­ El­van i­le­He­le­ne­Fla­ut­re­ya­pa­cak.­­Ankara / aa

Prof. Dr. Þerif Mardin, kendisi gibi Amerika'da okumuþ olan birisinin "baþka bir âlemden" gelip Bediüzzaman'a yaklaþtýðý zaman arka planlarý görmesinin zor olduðunusöyledi.

Bediüzzaman tahlil edilmeyi bekliyor ÜNLÜ SOSYOLOG PROF. DR. ÞERÝF MARDÝN: BEN SAÝD NURSÎ KÝTABINDA BÝLGÝ TOPLADIM, BU BÝLGÝLERÝN ANALÝZ EDÝLMESÝ LÂZIM. ÜNLÜ Sos­yo­log­ve­Si­ya­set­Bi­lim­ci­Prof.­Dr.­Þe­rif­Mar­din,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­hak­kýn­da þim­di­ye­ka­dar­ya­zý­lan­la­rýn­yal­nýz­ca­mü­da­fi­bir ta­raf­ol­ma­sý­nýn­bir­ka­yýp­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. E­de­bi­yat,­Kül­tür­ve­Sa­nat­Der­gi­si­E­lif’in­10. sa­yý­sý­na­ko­nu­þan­Prof.­Dr.­Mar­din,­Be­di­üz­za­man­hak­kýn­da­yaz­dýk­la­rýy­la­hiç­de­ö­nem­li­sa­yýl­ma­yan,­da­ha­doð­ru­su­düþ­man­sa­yý­lan­bir ki­þi­nin­na­sýl­bir­sos­yo­lo­jik­bir­de­ðe­ri­ol­du­ðu­nu a­çýk­la­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný­kay­det­ti.­Bir­ki­þi­nin­pe­þin­den­350­bin­ki­þi­ge­lir­se,­bu­nun­bir­ha­di­se ol­du­ðu­nu,­sos­yo­lo­jik­o­la­rak­a­çýk­lan­ma­sý­zo­run­lu­lu­ðu­bu­lun­du­ðu­nu­be­lir­ten­Mar­din, “Böy­le­bir­ha­di­se­yi­ba­zý­in­san­la­rýn­ge­ri­ci­li­ði­i­le a­çýk­la­mak­bi­lim­sel­bir­me­tot­de­ðil­dir”­de­di. Prof.­Dr.­Mar­din,­da­ha­baþ­ka­ve­sa­rih­bir­a­çýk­la­ma­vü­cu­da­ge­tir­mek­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti: “Be­nim­ yap­ma­ya­ ça­lýþ­tý­ðým­ o­ ip­ti­dai­ i­liþ­ki­nin­ ü­ze­rin­den­ at­la­ya­rak­ bu­nun­ as­lýn­da Tür­ki­ye’nin­ sos­yal­ ta­ri­hi­ a­çý­sýn­dan­ ne­ de­mek­ol­du­ðu­nu­a­raþ­týr­mak­ol­du.­A­ma­çok­i­le­ri­ git­ti­ði­mi­ id­di­a­ e­de­mem.­ Bu­ a­raþ­týr­ma­yý yap­mak­i­çin­da­ha­bir­kaç­te­zin­ya­zýl­ma­sý­la­zým.­Ve­Be­di­üz­za­man­hak­kýn­da­þim­di­ye­ka­dar­ ya­zý­lan­la­rýn­ yal­nýz­ca­ mü­da­fi­ bir­ ta­raf ol­ma­sý,­ben­ce­bir­ka­yýp­týr.­Bu­nun­aç­tý­ðý­tar­týþ­ma­a­lan­la­rý­nýn­Tür­ki­ye­i­çin­ne­de­mek­ol­du­ðu­nu­da­ha­cid­dî­bir­þe­kil­de­i­fa­de­e­den­a­raþ­týr­ma­la­ra­ge­rek­si­nim­var.­Ben­bu­a­raþ­týr­ma­la­rý­yap­ma­dým.­­Tek­söy­le­di­ðim­þey:­‘Bu­ra­da­bir­ki­þi­var.­Pek­çok­kim­se­ler­o­na­bi­at e­di­yor­lar,­ bu­nun­ se­be­bi­ ne­ o­la­bi­lir?’­ Sos­yal

ya­pý­ü­ze­rin­de­ga­yet­ba­sit­bir­me­rak­me­se­le­si.­Ben­bu­nu­yap­ma­ya­ça­lýþ­tým.” Prof.­Dr.­Mar­din,­ken­di­si­gi­bi­A­me­ri­ka’da­o­ku­muþ­o­lan­bi­ri­si­nin­“baþ­ka­bir­â­lem­den”­ge­lip­­Be­di­üz­za­man’a­yak­laþ­tý­ðý­za­man­ar­ka plan­la­rý­gör­me­si­nin­zor­ol­du­ðu­nu,­hat­ta müm­kün­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Prof.­Dr.­Mar­din,­þöy­le­de­vam­et­ti: “O­nun­i­çin­bu­bir­‘ilk­plan’­ça­lýþ­ma­sý­o­la­rak de­ðer­len­di­ril­me­li­dir.­Ya­ni­ha­yat­hi­kâ­ye­si­yo­luy­la­ki­þi­nin­tak­di­mi­ni­yap­mak,­ya­zý­la­rý­nýn­i­çin­den­bu­gü­ne­dek­sa­hip­ol­du­ðum­bil­gi­le­rim­le­çý­ka­ra­bil­di­ðim­ka­dar­bir­þey­ler­çý­kar­mak­ve o­ra­da­dur­mak­týr.­Ben­den­da­ha­kes­kin­din­sos­yo­log­la­rý­nýn­bu­nun­ar­ka­plan­la­rý­ný­ya­vaþ­ya­vaþ gös­ter­me­si­la­zým.­Bi­rin­ci­a­þa­ma­da­bu­nun­en ön­plan­la­rým­gös­ter­mek­ten­baþ­ka­bir­þey­yap­mak­za­ten­müm­kün­de­ðil­di­o­za­man­lar.­Bir ne­vi­bil­gi­top­la­mak­i­di­be­nim­ki.­fa­kat­bil­gi­a­na­li­zi­de­ðil­di.­Bil­gi­a­na­li­zi­hâ­lâ­baþ­ka­la­rý­ta­ra­fýn­dýn­ya­pýl­ma­yý­bek­li­yor.­Ve­Nur­cu­luk­la­a­la­ka­lý­top­lan­tý­la­ra­ba­ký­yo­rum,­o­a­na­li­zin­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­gö­rü­yo­rum­ve­hâ­lâ­mü­da­fi­bir­yak­la­þým­var.­Fa­kat­bu­gün­sos­yo­lo­ji­nin­söy­le­di­ði, aç­tý­ðý­tar­týþ­ma­lar­da­or­ta­ya­ko­nan­so­ru­lar­ce­vap­lan­ma­dý,­o­nun­mâ­nâ­sý­nýn­ne­ol­du­ðu­nu kim­se­a­raþ­týr­ma­dý.­Ben­de­ba­na­ve­ri­len­za­man i­çin­de­an­cak­ilk­plan­da­ya­pý­la­bi­le­cek­bir­ça­lýþ­may­la­ge­nel­bir­fi­kir­or­ta­ya­ko­ya­bil­dim.­Da­ha faz­la­sý­ný­söy­le­mi­yo­rum­za­ten­ve­ar­ka­plan­la­rýn a­çýk­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yo­rum.­Bun­da­ya­pa­cak­o­lan­dok­tor­la­rýn­gel­me­si­nin­zo­run­lu­ol­du­ðu­na i­na­ný­yo­rum.”­­Ýstanbul / Yeni Asya

ÇÝFT BAÞLI YARGI ORTADAN KALDIRILMALI TÜRKÝYE Barolar Birliði (TBB) Baþkaný Vedat Ahsen Coþar, çift baþlý yargýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. TBB’nin Çankýrý’da düzenlediði yeni borçlar kanunu ile ilgili tanýtým toplantýsýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan TBB Baþkaný Coþar, çift baþlý yargýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Coþar, eðer askeriyede bir yargý organý olmasý gerekiyor ise bu yargý organlarýnýn sadece sivil mah kemelere yardým cý olmasý için kurulabileceðini söyledi. Basýn mensuplarýnýn Balyoz davasýnda yargýlanan subay eþlerinin A nýt ka bir’e yü rü yüþ le ri ne i liþ kin so ru lar ü ze ri ne i se TBB Baþ ka ný Coþar, “Devam eden bir dava hakkýnda konuþulmasý doðru deðildir. Anýtkabir’e yürümeleri tamamen kendi istekleri ile yaptýklarý bir yürüyüþtür” dedi. Toplantýya katýlan diðer hukukçular da Anýtkabir yürüyüþünün kamuoyu oluþturularak ba ðým sýz yar gý yý et ki le ye bi le cek bir davranýþ olduðunu ifade etti. Düzce Baro Baþkaný Ali Dilber ise yürümekle yollarýn aþýnmayacaðýný söyledi. Çankýrý / cihan

5

info@hurghadaservices.com

Yeni Asya’nýn 42. Doðum günü kutlu olsun eni­ Asya’yý­ bu­ muhteþem­ yaþýna ulaþtýðý­ bu­ günde­ tebrik­ ediyorum.­ Bu önemli­günü­kutlamak­üzere­Yeni­Asya çalýþanlarýyla­ ve­ okuyucularýyla­ beraber orada­olamadýðým­için­çok­üzgünüm.­Öncelikle­ Yeni­ Asya­ gazetesine,­ bugüne­ kadar yaptýðý­ ilkeli­ yayýncýlýk,­ demokrasiye­ yaptýðý katkýlar­ ve­ doðru­ haberleri­ için­ teþekkür etmek­istiyorum.­Zira­bugünlerde­bu­türden yayýn­ yapan­ gazetelere­ olan­ ihtiyaç­ her zamankinden­ daha­ çoktur.­ Dünyada­ neler olduðunu­ doðru­ bir­ þekilde­ okuyucularýna yansýtan­ gazetelerin­ sayýsý­ bugünlerde oldukça­ azdýr.­ Bunun­ yanýsýra,­ Yeni­ Asya’ya ve­özellikle­Umut­Yavuz’a­bana­bu­gazetede yazý­ yazma­ fýrsatý­ ve­ þansý­ saðladýðý­ için­ çok teþekkür­ etmek­ istiyorum.­ Zira­ bu­ benim için­ büyük­ bir­ gurur­ kaynaðýdýr.­ Bu­ þans­ ile her­ konuda­ fikirlerimi­ ve­ düþüncelerimi özgürce­ifade­etmek­fýrsatý­buldum.­ Mýsýr’da­ hayatýmý­ devam­ ettirdiðim­ için, burada­doðrularý­özgürce­söylemenin­deðerini­daha­iyi­anlayabiliyorsunuz.­Zira­düþünce ve­ ifade­ özgürlüðü­ burada­ özellikle­ devrimden­ önce­ ne­ yazýk­ ki­ çok­ gerideydi.­ Ýþte­ bu sebeple­ Yeni­ Asya’da­ yazýyor­ olmak­ benim için­ çok­ büyük­ bir­ onurdur.­ Benim­ için­ pek tabiî­ki­þimdi­Yeni­Asya’nýn­bütün­yayýnlarýný okumak­ mümkün­ olmuyor.­ Çünkü­ henüz Türkçe­ okumayý­ öðrenmedim.­ Ancak etrafýmda­ benim­ için­ yazý­ ve­ haberleri çeviren­çok­iyi­Türk­dostlarým­var.­ Benim­ bilhassa­ dileðim­ bu­ gazetenin çalýþanlarýyla­bir­gün­tanýþmak­ve­buluþmaktýr.­ En­ içten­ dileklerimle­ bu­ günün­ çok yakýnda­gelmesini­arzu­ediyorum.­Bu­benim için­ büyük­ bir­ onur­ olacaktýr,­ çünkü­ þimdi her­ zamankinden­ daha­ çok­ kendimi­ Yeni Asya­ ailesinin­ bir­ üyesi­ olarak­ hissediyorum ve­ umuyorum­ ki­ Yeni­ Asya’nýn­ doðum gününü­her­sene­hep­beraber­kutlarýz.­Bu­da benim­ için­ her­ yýl­ Türkiye’yi­ ziyaret­ etmeye güzel­bir­vesile­olur.­ Bu­ arada­ okuyucularla­ buluþmak,­ Yeni Asya­ hakkýnda­ onlarla­ konuþmak­ da­ çok güzel­olacaktýr.­Hepimiz­kocaman­bir­ailenin kýz­ ve­ erkek­ kardeþleriyiz.­ Yeni­ Asya ailesinin… Öte­yandan­çok­yakýn­bir­tarihte­benim­için çok­önemli­bir­gün­geliyor.­Bunu­da­bu­güzel günde­okuyucularla­paylaþmak­istiyorum. Çok­yakýnda­Kahire’de­Müslüman­olacaðýmýn müjdesini­sizlerle­paylaþmak­istiyorum.­Bu konuda­hakkýnda­geliþmeleri­ve­hissettilerimi de­çok­yakýnda­Yeni­Asya’da­sizlerle­paylaþacaðým.­Çünkü­bu­muhteþem­duyguyu­bütün dünya­ile­paylaþmak­istiyorum.­ Ýnþallah,­Yeni­Asya’nýn­doðumgünü­herkes için­ muhteþem­ bir­ gün­ olur­ ve­ herkes bugünde­çok­mutlu­olur.­Umarým­Yeni­Asya gazetesinde­ bu­ güzel­ günle­ ilgili­ haberler­ ve bir­çok­fotoðraf­da­yayýnlanýr.­Böylece­biz­de bulunduðumuz­ yerden­ paylaþmýþ­ oluruz. Eminim­ orada­ sizlerle­ olamadýðým­ için­ çok hüzünleneceðim.­Ama­en­azýndan­bu­þekilde biraz­teselli­bulmuþ­olurum.­ Son­ olarak­ benim­ için­ çok­ önemli­ olan Yeni­Asya­ailesine­ve­özellikle­Umut­Yavuz’a çok­teþekkür­etmek­istiyorum.­ Böyle­bir­gazete­çýkardýklarý­ve­bunu­bütün dünya­ile­paylaþýp­benim­de­katký­saðlamama izin­verdikleri­için­minnettarým.­ Kalbimin­ en­ derinlerinden­ þu­ dileðimi sizlerle­paylaþýyorum: Doðum­günün­kutlu­olsun­Yeni­Asya’m… Tercüme: Umut Yavuz

Y

19 madencinin öldüðü kazada tutuklu kalmadý BURSA’NIN Mus­ta­fa­ke­mal­pa­þa­il­çe­sin­de­19­ki­þi­nin­ vefat­ et­ti­ði­ ma­den­ ka­za­sý­ dâ­vâ­sýn­da­ tu­tuk­lu­ sa­nýk­ kal­ma­dý.­ Da­ha­ ön­ce­ ma­den­ o­ca­ðý sa­hi­bi­Nu­rul­lah­Er­can’ýn­tah­li­ye­e­dil­me­si­nin­ar­dýn­dan­ dâ­vâ­nýn­ tu­tuk­lu­ sa­nýk­la­rý­ ta­þe­ron­ Fah­ret­tin­Þol­pan­ve­Ýþ­let­me­Mü­dü­rü­Hay­ret­tin­Çe­lik­de­a­vu­kat­la­rý­nýn­i­ti­ra­zý­ü­ze­ri­ne­ser­best­bý­ra­kýl­dý.­ Ka­ra­ra­ tep­ki­ gös­te­ren­ a­i­le­ler,­ a­cý­la­rý­nýn ta­ze­len­di­ði­ni­söy­le­di.­­Ankara / aa


6

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

GSM: 0505 284 32 40

Malatya’da örnek hizmetler ýrf bir tek okuma programý sezonunda, ilköðretimden üniversite se vi ye sin de ki ta le be le re ka dar yü zün ü ze rin de öð ren ci yak la þýk üç hafta boyunca harýl harýl risâle okuyarak, geleceðe umutla bakmamýza destek vererek, nesl-i âtî olduklarýný ispatladýlar. Bunlara, ayný þevk ve heyecanla okuma programýna katýlan ellinin üzerindeki kýz öðrencilerini de kattýðýmýzda Malatya’nýn hizmette sýnýr tanýmadýðýný söyleyebiliriz. Kemiyet olarak Malatya’da erkek ve haným cemaatine baktýðýmýzda, bu sayýnýn arzuladýðýmýz bir seviyede olduðunu söylemek mümkün deðil. Hemen her yaþtan, her meslekten, her seviyeden hizmet elemanlarý olsa da, sayý olarak beklenilen kemiyette olduðunu söyleyemeyiz. Bu durumun normal bir sonucu olarak, maddî imkânlar bakýmýndan da öyle her istediklerini kolayca temin edebilen bir seviyede deðil Malatya cemaati. Ama gelin görün ki, pek çok nâmüsait þarta, bir çok maniye rað men, Ma lat ya’da or ta ya ko nu lan hizmetlere baktýðýmýzda, tahdis-i nimet olarak gýpta etmemek, þükretmemek mümkün deðil. Yani eldeki maddî imkânlara nispetle meydana getirilen hizmetlere baktýðýmýzda hayret etmemek mümkün deðil. Bir çok zahirî maniye raðmen, bu kudsî dâvânýn bir rahmeti, bir kerâmeti olarak hizmetlerin mükemmel bir þekilde devam ediyor olmasýnýn baþka sebepleri de var elbette... Bu durum bir ikram-ý Ýlâhî olmakla beraber cemaatin fiilî olarak yaptýðý bazý güzel haller de var. Hizmet zeminini ve ortamýný oluþturmadýktan sonra kendiliðinden hizmetlerin olmasýný beklemek de elbette abes olur zaten. Ýþte Malat ya her þeyden önce hiz metlerin orta yere konmasý için gerekli olan ortamý hazýrlýyor, sebeplere baþ vuruyor, neticenin alýnmasý için bütün imkânlarýný seferber ediyor. Çýkabilecek manileri, aksaklýklarý önceden tesbit ederek hâl çaresine bakýyor. Bu meyanda zikredilebilecek çok kaide ve kurallar olmakla beraber, Malatya’da çok mükemmel iþleyen þer’î bir meþveret sistemi de oturmuþ durumda. Meþveret-i þer’iyenin kaide ve kurallarý çerçevesinde hizmetle ilgili hemen bütün meseleler konuþulur, tartýþýlýr, kararlar alýnýr ve bu kararlar uygulanýr ve kararlar herkes tarafýndan sahiplenir. Ve bu güne kadar meþveret heyetinin çözemediði, üstesinden geleme di ði hiçbir prob lem, hiçbir sý kýn tý yoktur Malatya’da Elhamdülillah. Ayrýca her yerde olmasý gerektiði gibi ihlâs ve uhuvvet hükümleri hükümfermadýr. Hemen herkes herkesi sever, sayar, deðer verir... Yerine göre, yapýlan hizmetleri takdir eder, tebrik eder, il ti fat e der... He men her hiz met eh li, her türlü kýrýcýlýktan, inciticilikten kaçýnýr... Faydasýz, þevk kýrýcý tenkitlerden, hata ve kusurlarý dile getirmekten uzak durur... Cemaatin bütünü olarak temel kaide ve düsturlara aykýrý olmamak kaydýyla, farklý mizaç ve meþreplerden kaynaklanan deðiþik görüþ ve düþüncelere tahammül vardýr, saygý vardýr. Bunun bir sonucu olarak dýþlama yoktur, kucaklama vardýr. Ayrýca gençlerin önü sonuna kadar açýktýr. Her genç kabiliyetine ve isteðine göre herhangi bir hizmet biriminde va zi fe a lýr. Bu me yan da hiz met te e mektar, kýdemli hadimlerin tecrübelerinden de faydalanýlýr elbette. Tahmin edeceðiniz gibi, böyle güzel, þevk verici, pozitif ortamlarda özlenen hizmetlerin yerine getirilmesi kolaydýr artýk. Yeter ki uhuvveti, ihlâsý, tesanüdü tesis edelim. Hizmetlerimizin esasýný teþkil eden ihlâsý, kardeþliði, birlik beraberliði rencide edecek hâl ve davranýþlardan kaçýnalým. Emin olunuz, gerisi kolaydýr. Hizmet kendiliðinden büyüyerek, geliþerek devam eder.

S

YURT HABER

Okula devamsýzlýk baðýmlýlýðý tetikliyor ÝSTANBUL’DAKÝ LÝSELERDE YAPILAN ARAÞTIRMAYA GÖRE, OKULA DEVAMSIZLIK MADDE KULLANIMINI ARTTIRIYOR. OKULUNU VE ÖÐRETMENÝNÝ SEVENLERÝN RÝSKÝ DAHA AZ ÝSTANBUL'DAKÝ liselerde yapýlan araþtýrmaya göre, okullarýndan en az 7 gün kaçmýþ her 100 öðrenciden 10’unun hayatlarý boyunca en az bir kez esrar içtiði ortaya çýktý.Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’ne baðlý Madde Kullanýmýný Önleme ve Ýzleme Bürosu’nca yapýlan araþtýrmada, anket yoluyla 28 ilçedeki 154 lisede öðrenim gören 31 bin 272 öðrencinin sigara, alkol ve uyuþturucu madde kullanýmý mercek altýna alýndý. Araþtýrmaya göre, okulunu ve öðretmenlerini seven, derslerinde baþarýlý ve gelecekten beklentisi olan öðrenciler arasýnda madde kullanýmýna daha az rastlandýðý tespit edildi. Dikkat çeken en çarpýcý sonuç ise okula devamsýzlýk ile alkol, sigara ve esrar kullanýmý arasýndaki orantý oldu. Okula hiç devamsýzlýðý bulunmayan öðrencilerden yüzde 33,2’si hayatlarý boyunca en az bir kez sigara kullandýklarýný belirtirken bu oran en az 7 gün okuldan kaçan öðrencilerde neredeyse iki katýna ulaþarak yüzde 63,8’e ulaþýyor. Okuldan hiç kaçmayan öðrencilerin yüzde 25,9’u en az bir kez alkollü içecek tükettiklerini ifade ederken, bu oran en az 7 gün okuldan kaçanlarda yüzde 48,3’e ulaþýyor. Okula devamsýzlýðý bulunmayan öðrencilerin yüzde 1,5’inin, en az 7 gün devamsýzlýðý bulunanlarýn ise yüzde 10,1’inin esrar kullandýðý ortaya çýkýyor. Bu sonuçlara göre, okuldan en az 7 gün kaçan her 100 öðrenciden 10’unun en az bir kez esrar içmiþ.

ÜNÝVERSÝTEYE girme ihtimalinin olmadýðýný belirten öðrencilerin yüzde 54,7’si sigara kullandýklarýný ifade ederken, bu oran sýnavý kazanma þansýný çok yüksek gören öðrencilerde yüzde 38,8’e düþtü. Üniversite kapýsýnýn kendisine tamamen kapalý olduðunu düþünen öðrencilerin yüzde 8,1’i en az bir kez esrar kullandýðýný beyan ederken, bu oran, kesinlikle yükseköðrenime devam edeceðini belirten öðrencilerde yüzde 2,3’e indi. Okulda kendisini iyi ve kötü hisseden öðrenciler arasýnda da madde kullanýmýndaki farklýlýklar dikkati çekti. Okulda kendisini kötü hisseden öðrencilerin yüzde 53,7’si en az bir kez sigara içtiðini beyan ederken, iyi hissedenlerde bu oran yüzde 38,1’de kaldý. Kendisini o-

kulda kötü hisseden öðrencilerin yüzde 7’si en az bir kez esrar içtiklerini belirttiler. Buna karþýn okulda iyi hisseden öðrencilerin yüzde 2,1’i esrar kullandýklarýný ifade etti. Araþtýrmada, okulunu seven ve sevmeyen öðrenciler arasýnda esrar kullanýmýnda 2 kat fark ortaya çýktý. Okulunu deðiþtirmek isteyen öðrencilerin yüzde 5,4’ü en az bir kez esrar içtiklerini vurgularken, okulunu deðiþtirmek istemeyenlerde bu oran yüzde 2,5 olarak belirlendi. Araþtýrmada öðretmenleriyle iyi anlaþan öðrencilerin daha az sigara ve esrar içtikleri ortaya çýktý. Öðretmenleriyle iyi anlaþamadýðýný ifade eden öðrencilerin de yüzde 50,6’sý sigara, yüzde 5,7’si en az bir kez esrar içtiklerini bildirdiler. Antalya / aa

HABERLER

Ýzmirlinin yolculuk alýþkanlýðý deðiþecek nÝZMÝR'DE otobüs, vapur, metro ve banliyö sisteminin entegrasyonu amacýyla baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda yeni hatlar eklenerek, bazý güzergâhlarýn deðiþeceði bildirildi. ESHOT Genel Müdürü Gül Þener, yaptýðý açýklamada, toplu ulaþýmdaki yeni düzenlemenin birinci aþamasýnda hedefe ulaþtýklarýný belirterek, Ýzmirlilerin büyük kýsmýnýn uygulamadan memnun olduðunu söyledi. Yeni uygulamayla toplu ulaþýmý kullanan vatandaþlarýn 16 aktarma merkezine yönlendirildiðini, buralarda metro, banliyö ve vapurlarýn aðýrlýklý kullanýmýnýn saðlandýðýný belirten Þener, merkezdeki otobüs son duraklarýnýn sayýsýnýn da azaltýlacaðýný ifade etti. Günde yaklaþýk 1 milyon 350 bin yolcunun taþýndýðýný, uygulamanýn tamamlanmasýyla 600 bin Ýzmirlinin hat alýþkanlýðýnýn deðiþeceðini belirten Þener, þunlarý kaydetti: ‘’Aliaða-Menderes banliyö sistemi, Türkiye’nin en büyük banliyö hattý. Baþka hiçbir þehirde, þehri baþtan baþa geçen bir banliyö sistemi yok.’’ Ýzmir / aa

Seyir halindeki otobüste yangýn nÜMRANÝYE'DE, seyir halindeyken yangýn çýkan þehirler arasý yolcu otobüsünde, büyük çapta maddî hasar meydana geldi. Alýnan bil gi ye gö re, Ba hat tin Ö zalp’ýn kullandýðý ve 52 yolcunun bulunduðu bir seyahat firmasýna ait 52 LE 961 plâkalý yolcu otobüsü, Ordu’ya gitmek üzere Esenler Otogarý’ndan ayrýldý. Sürücü Özalp, TEM Otoyolu Dudullu Þerif Ali Çiftliði mevkiinde arýzalanarak yanmaya baþla yan o to bü sü yol ke na rýn da çekti. Otobüsü boþaltan yolcular, du ru mu cep te le fon la rýy la polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Ümraniye itfaiye ekipleri, yangýný söndürdü. Elektrik aksamýndaki arýza sonucu çýktýðý öðrenilen yangýn, otobüste büyük çapta maddî hasara yol açtý. Yolcular taksi ve minibüslerle Harem Otogarý’na gönderildi. Ýstanbul / aa

Gebze’de midibüse silâhlý saldýrý Karayollarý 16. Bölge Müdürlüðü yetkilileri, sürücülere tipinin etkili olduðu saatlerde zorunlu olmadýkça yola çýkmamalarý tavsiyesinde bulundu. FOTOÐRAF: AA

Doðu’da, tipi yollarý kapadý Doðu Anadolu Bölgesi’nde aralýklarla etkili olan kar yaðýþý ve tipi, ulaþýmý olumsuz etkiliyor. Alýnan bilgiye göre, bölgede kar yaðýþý ve tipi dolayýsýyla, Erzurum’da 235, Muþ’ta 80, Tunceli’de 78, Bingöl’de 26, Kars’ta 14, Iðdýr’da 8 ve Erzincan’da 1 olmak üzere toplam 442 köy yolu ulaþýma kapandý. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliklerinin karla mücadele ekipleri, kapalý köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþma baþlattý. Yetkililer, bölgede etkili olan tipi dolayýsýyla karla mücadele çalýþmalarýnýn güçlükle yapýldýðýný belirtti. Kar yaðýþý, þehir merkezlerinde de ulaþýmý olumsuz etkiledi. Önceki gün akþam saatlerinden itibaren ara-

lýklarla etkili olan yaðýþýn ardýndan yapýlan ölçümlere göre, kar kalýnlýðý, Aðrý’da 35, Kars’ta 27, Erzurum’da 20, Muþ’ta 12 ve Tunceli’de 10 santimetreye ulaþtý. Araç trafiðinde zaman zaman aksamalar meydana gelirken, belediye ekipleri yollarda kar temizliði çalýþmasý baþlattý. Meteoroloji yetkilileri, iki gün daha aralýklarla devam etmesi beklenen kar yaðýþýnýn yüksek kesimlerde etkisini arttýrabileceðini bildirdi. Bölgede gece ölçülen en düþük hava sýcaklýklarý ise Aðrý’da eksi 6, Kars’ta eksi 3, Ardahan’da eksi 2, Erzurum’da eksi 1, Erzincan ve Iðdýr’da 1 derece olarak kaydedildi. Erzurum / aa

43 kiþiye rüþvet gözaltýsý Denizli’de ‘’Rüþvet alýp verme’’ iddiasýyla 16’sý trafik polisi 43 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Denizli merkez ve ilçelerinde, ‘’rüþvet alýp verdikleri’’ iddia edilen kiþilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamýnda, 16’sý trafik polisi, 11’i minibüs þoförü olmak üzere 43 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan minibüs þoförlerinin Serinhisar Minibüsçüler Kooperatifi’ne kayýtlý olduðu, aralarýnda kooperatif baþkaný M.T’nin de bulunduðu öðrenildi. Yetkililer, operasyonun devam ettiðini belirttiler. Denizli / aa

TAZÝYE

Hortum evlerin çatýsýný uçurdu MERSÝN'ÝN Erdemli ilçesinde meydana gelen fýrtýna ve hortum dolayýsýyla bazý evlerin çatýsý uçtu, bir kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, ilçede etkili olan fýrtýna dolayýsýyla bir evin çatýsý uçtu, evin önünde duran Nejla Gök, baþýna çatýdan parça düþmesi sonucu aðýr yaralandý. Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak, tedavi altýna alýndý. Ayrýca, Yaþar Yiðen isimli bir çiftçinin ahýrýnda bulunan sýðýrlardan bazýlarý da ahýrýn çatýsýnýn uçmasý sonucu yaralandý. Bu arada, Kargýpýnarý beldesi Çarkçýlý Mahallesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan, içerisinde büyükbaþ hayvanlarýn baðlý bulunduðu 5 adet ahýr da fýrtýnadan zarar görürken, enerji nakil ve telefon hattý direkleri de fýrtýnanýn etkisiyle yýkýldý. Bölgede elektrikler kesilirken, Sarýyer Köyünde de narenciye bahçeleri ile bazý baraka evler zarar gördü. Ýlçe Tarým Müdürü Berdan Tun, yaptýðý açýklamada, ilçe Tarým Müdürlüðü ekiplerinin fýrtýnanýn oluþtuðu bölgelerde inceleme bulunarak hasar tesbit çalýþmasý yapacaðýný, kesin hasarýn ekiplerin incelemesinin ardýndan çýkartýlacaðýný bildirdi. Mersin / aa

Aðabeyimiz Faruk Malkoç'un annesi, kardeþlerimiz, Cüneyt ve Abdullah Malkoç'un babaannesi, salihat-ý nisvandan

Nazmiye Mollaoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ýzmit Körfez, Bahçecik, Derince Yeni Asya Okuyucularý

nKOCAELÝ'NÝN Gebze ilçesinde yolcu midibüsü, kimliði henüz belirlenemeyen 3 kiþi tarafýndan kurþunlandý. Midibüsü durduran zanlýlar daha sonra þoför ile muavini býçakla yaralayarak kaçtý. Alýnan bilgiye göre Gebze-Dilovasý hattýnda çalýþan Ramazan Çe vik’in yö ne ti min de ki 41 D 6462 plâkalý midibüs, Gebze Terminali yakýnýna geldiði sýrada, kimliði henüz belirlenemeyen 3 kiþi tarafýndan tabancayla kurþunlandý. Midibüsün durmasý üzerine zanlýlar, midibüsün içerisine girerek þoför Çevik ile muavin Gürkan Yarar’ý býçaklayarak olay yerinden kaçtý. Olay yerine gelen 112 Ambulans ekibi yaralýlarý Özel Yüzyýl Hastanesi’ne kaldýrdý. Yaralýlar burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Darýca Farabi Devlet Hastanesine sevkedildi. Polis ekipleri zanlýlarýn yakalanmasý için soruþturmayý sürdürüyor. Kocaeli / aa

Camide çýkan yangýn maddî hasara yol açtý nMUÐLA'NIN Marmaris ilçesine baðlý Bozburun beldesinde, camide çýkan yangýnýn maddî hasara yol açtýðý bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Bozburun beldesindeki Merkez Cami’den dumanlarýn yükselmeye baþladýðýný gören vatandaþlar itfaiyeye haber verdi. Yangýn, vatandaþlarýn da yardýmýyla itfaiye erleri tarafýndan söndürüldü. Bozburun Belediye Baþkaný Cemil Þener, yangýnýn, yüksek voltaj sonucu klimadan baþladýðýnýn tespit edildiðini belirterek, ‘’Klimanýn yaný sýra, halýlarýn bir kýsmý ve duvardaki çiniler yandý. Yüksek voltaj nedeniyle ayrýca beldedeki bir çok evde de televizyon ve buzdolabýnýn yandýðýný öðrendik’’ dedi. Marmaris / aa


DÜNYA Bahreyn’de diyalog baþladý n BAHREYN’DE hü­kü­met,­re­form is­te­yen­mu­ha­le­fet­grup­la­rýy­la­di­ya­log­baþ­la­týl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­En­for­mas­yon­da­i­re­si­nin,­sos­yal­pay­la­þým si­te­si­Twit­ter’da­ya­yýn­la­dý­ðý­me­saj­da,­“Ve­li­aht­Prens­i­le­si­ya­sî­grup­lar a­ra­sýn­da­ki­Bah­reyn­di­ya­log­sü­re­ci baþ­la­dý”­de­nil­di­an­cak­baþ­ka­bil­gi ve­ril­me­di.­ABD’nin­ön­de­ge­len müt­te­fi­ki­ve­ABD­5.­Fi­lo­su­na­ev sa­hip­li­ði­ya­pan,­Sün­nî­ha­ne­da­nýn yö­net­ti­ði,­nü­fu­sun­ço­ðun­lu­ðu­Þiî o­lan­Bah­reyn’de,­bir­haf­ta­dýr­gös­te­ri­ler­dü­zen­le­ni­yor.­­Manama / aa

Parti kurmaya çalýþan muhaliflere gözaltý n SUUDÝ A­ra­bis­tan’da,­kral­lýk­ta­ki ilk­si­ya­si­par­ti­yi­kur­ma­ya­ça­lý­þan­si­ya­si­ey­lem­ci­le­rin­ba­zý­la­rý­nýn­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­be­lir­til­di.­Mer­ke­zi­Ri­yad’da­bu­lu­nan­Su­u­di­Me­de­ni­ve Si­ya­si­Hak­lar­Der­ne­ði’nin­baþ­ka­ný o­lan­in­san­hak­la­rý­ey­lem­ci­si­Mu­ham­med­el­Kah­ta­ni,­“Ýs­la­mi­Üm­met”­a­dýn­da­par­ti­kur­ma­ya­ça­lý­þan ey­lem­ci­ler­den­4’ü­nün­gö­zal­týn­da­ol­du­ðu­nu,­5’i­nin­tu­tuk­lan­dý­ðý­ný,­2’si­nin­yurt­dý­þý­na­çýk­tý­ðý­ný,­di­ðer­le­ri­nin de­sor­gu­la­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­ser­best­bý­ra­kýl­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Mer­ke­zi New­York’ta­bu­lu­nan­Ýn­san­Hak­la­rý Ýz­le­me­Ör­gü­tü­de,­tu­tuk­lu­ve­gö­zal­týn­da­ki­si­ya­si­ey­lem­ci­le­rin­ser­best bý­ra­kýl­ma­sý­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Su­u­di­A­ra­bis­tan’da­2007’de,­meþ­ru­ti mo­nar­þi­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nan­bir grup­­da­tu­tuk­lan­mýþ­tý. Cidde / aa

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

UÇAKSAVAR MERMÝSÝ BÝLE KULLANILMIÞ hibrahimcan@windowslive.com

BÝNGAZÝ’DE Önceki gün ölen 35 protestocunun toplu cenazesinden daðýlan kalabalýða komandolarýn keskin niþancý ateþi açtýðýný söyleyen bir hastane yetkilisi, ölenlerin sayýsýnýn 15’e yükseldiðini bildirdi. AP ajansýnýn duyurduðuna göre, adýnýn açýklanmasýný istemeyen hastane yetkilisi, protestolar için cenazeden ayrýlanlarýn üzerine komandolarýn açtýðý ateþte çok sayýda kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Ölenlerden birinin baþýndan uçaksavar mermisiyle vurulduðunun sanýldýðýný kaydeden hastane yetkilisi, çoðu ölü ve yaralýnýn hastanedeki doktorlarýn yakýný olduðunu anlattý. Bu silâhlarýn 42 yýllýk Kaddafi yönetiminin sona ermesini isteyen göstericileri sindirmek için kullanýldýðýnýn sanýldýðý yorumlarý yapýlýrken, vurulanlarýn çoðunun baþýndan ve göðsünden yara aldýðý ve insanlarýn yaralýlara kan vermek için hastaneye akýn ettiði kaydedildi. Gösterilerin beþinci gününde sabah erken saatlerde Bingazi’deki protesto çadýr kamplarýna özel güvenlik güçleri tarafýndan baskýn düzenlenerek bölgenin boþaltýldýðý, ülke çapýnda internet baðlantýlarýnýn kesildiði haberleri alýnmýþtý. Kahire / aa

Bahreyn: Ýnciye ilk kan damlasý düþtü!

NATO’dan kanlý operasyon 64 ölü n NATO ve­Af­gan­as­ker­le­ri­nin­dü­zen­le­di­ði­or­tak­o­pe­ras­yon­lar­da­64­si­vi­lin­öl­dü­ðü­i­le­ri­sü­rül­dü.­Af­ga­nis­tan’ýn­do­ðu­sun­da­ki­Ku­nar­vi­la­ye­ti­nin Va­li­si­Faz­lul­lah­Va­hi­di,­Re­u­ters­ha­ber­a­jan­sý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­NA­TO­ve­Af­gan­güç­le­ri­nin­Ga­zi­A­bad böl­ge­sin­de­dört­gün­dür­dü­zen­le­dik­le­ri­ka­ra­ve­ha­va­sal­dý­rý­la­rýn­da,­a­ra­la­rýn­da­ka­dýn­ve­ço­cuk­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­64­si­vi­li­öl­dür­dü­ðü­nü­söy­le­di. NA­TO­söz­cü­sü­­7­si­vi­lin­ya­ra­lan­mýþ o­la­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­­Gazi Abad / aa

‘KATLÝÂM’I DURDURUN ÇAÐRISI Libyada Kaddafi muhalifleri direnmeyi sürdürüyor.

KADDAFÝ YÖNETÝMÝ KARÞITI GÖSTERÝLERÝN MERKEZÝ OLAN BÝNGAZÝ’DE, KESKÝN NÝÞANCILARIN KALABALIÐA ATEÞ AÇMASININ ARDINDAN DÝNÎ LÝDERLER, “KATLÝÂM”A DERHAL SON VERÝLMESÝ ÇAÐRISINDA BULUNDU.

Kanal yetkilileri, Ýran’ý yalanladý n ÝRAN’A a­it­i­ki­sa­vaþ­ge­mi­si­nin Mý­sýr’ýn­Sü­veyþ­Ka­na­lý’ndan­Ak­de­niz’e­geç­ti­ði­bil­di­ril­di.­Ý­ran’ýn­A­rap­ça ya­yýn­ya­pan­dev­let­te­le­viz­yo­nu­El­A­lem,­Sü­veyþ­Ka­na­lý’ný­ge­çen­sa­vaþ ge­mi­le­ri­nin­ro­ta­sý­nýn­Su­ri­ye­ol­du­ðu­nu­du­yur­du.­Sü­veyþ­Ka­na­lý­yet­ki­li­le­ri,­Ý­ran­te­le­viz­yo­nu­nun­ha­be­ri­ni­ya­lan­la­dý.­Ka­nal­yet­ki­li­le­ri,­Ý­ran­sa­vaþ ge­mi­le­ri­nin­Sü­veyþ­Ka­na­lý’ndan­Ak­de­niz’e­ge­çi­þi­bu­gün­yap­ma­sý­nýn ön­gö­rül­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­­Tahran / aa

ÝKT’den ABD’ye veto tepkisi n ÝSLÂM Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­lâ­tý­(ÝKT) Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­ABD'nin­Fi­lis­tin­top­rak­la­rýn­da­Ya­hu­di­yer­le­þim­le­ri­ni­ký­na­yan BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi­ka­rar­ta­sa­rý­sý­ný­ve­to­et­me­si­ni­ký­na­dý.­ÝKT'den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­BM­Gü­ven­lik Kon­se­yi­nin,­da­i­mî­ü­ye­ABD'nin­ve­to et­me­si­ne­de­niy­le,­Ba­tý­Þe­ri­a­ve­Do­ðu Ku­düs'te­de­vam­e­den­Ya­hu­di­yer­le­þim­le­ri­ni­ký­na­yan­ve­der­hal­dur­du­rul­ma­sý­ný­is­te­yen­ka­rar­ta­sa­rý­sý­ný­ka­bul­e­de­me­me­si­ü­ze­ri­ne,­Ge­nel­Sek­re­ter­ABD'nin­al­dý­ðý­bu­tu­tu­mu­ký­na­dý.­Ge­nel­Sek­re­ter,­bu­tu­tu­mun böl­ge­de­ki­me­se­le­le­ri­da­ha­da­kar­ma­þýk­ha­le­ge­ti­re­ce­ði­ni,­Ýs­ra­il'i,­yer­le­þim­fa­a­li­yet­le­ri­ne­de­niy­le­du­ran­ba­rýþ sü­re­cin­de­ki­yü­küm­lü­lük­le­ri­ye­ri­ne ge­tir­mek­ten­ka­çýn­mak­i­çin­teþ­vik­e­de­ce­ði­ni­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­ça­ba­la­rýn gü­ve­ni­lir­li­ði­ne­yý­ký­cý­bir­dar­be­vu­ra­ca­ðý­ný­söy­le­di.­­­Cidde / aa

ÖLÜ SAYISI EN AZ 104—

Libya’da yönetim karþýtý gösterilerin baþladýðý salý gününden bu yana ölenlerin sayýsýnýn en az 104 olduðu belirtildi. Merkezi New York’ta bulunan Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW) Londra bürosu direktörü Tom Porteous telefonla yaptýðý açýklamada, hastane çalýþanlarý ve görgü tanýklarýna dayanarak, “Libya’daki çalýþanlarýnýn en az 104 kiþinin öldüðünü teyid ettiðini” kaydetti. Porteous, “Bu, oradaki durumun tamamlanmamýþ bir resmi, çünkü Libya’yla iletiþim çok zor. Ýnsan haklarý konusunda bir felâketin yaþandýðýna dair ciddî kaygýlarýmýz var” dedi. Kahire / aa

LÝBYA’NIN i­kin­ci­bü­yük­þeh­ri­ve Mu­am­mer­Kad­da­fi­yö­ne­ti­mi­kar­þý­tý­gös­te­ri­le­rin­mer­ke­zi­o­lan­Bin­ga­zi’de,­kes­kin­ni­þan­cý­la­rýn­ka­la­ba­lý­ða­a­teþ­aç­ma­sý­so­nu­cu­on­lar­ca ki­þi­nin­öl­me­si­nin­ar­dýn­dan­di­nî­li­der­ler,­“kat­li­âm”a­der­hal­son­ve­ril­me­si­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Kan­lý mü­da­ha­le­nin­ar­dýn­dan­ha­re­ke­te ge­çen­50­ka­dar­Lib­ya­lý­Müs­lü­man di­ni­li­der,­gü­ven­lik­güç­le­rin­den, bi­rer­Müs­lü­man­o­la­rak­öl­dür­me­ye­son­ver­me­le­ri­ni­is­te­di. Re­u­ters’a­gön­der­dik­le­ri­a­çýk­la­ma­da,­bu­o­la­yýn­i­çin­de­yer­a­lan­ya da­bir­þe­kil­de­o­na­des­tek­ve­ren her­bir­Müs­lü­man’a­ma­sum­in­san­la­rý­öl­dür­me­nin­Al­lah­ve­Hz. Mu­ham­med­ta­ra­fýn­dan­ya­sak­lan­dý­ðý­ný­ha­týr­la­ma­sý­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nan­di­ni­li­der­ler,­“Er­kek­ve­kýz kar­deþ­le­ri­ni­zi­öl­dür­me­yin.­Kat­li­a­ma­þim­di­son­ve­rin”­de­di. Gör­gü­þa­hit­le­ri,­ön­ce­ki­gün­ö­len­35­pro­tes­to­cu­nun­top­lu­ce­na­ze­sin­den­da­ðý­lan­ka­la­ba­lý­ða­ön­ce­ki­gün­kes­kin­ni­þan­cý­la­rýn­a­teþ­aç­ma­sý­so­nu­cu­on­lar­ca­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­söy­le­miþ­ti.­Pro­tes­to­la­rýn

baþ­la­ma­sýn­dan­bu­ya­na­ül­ke­ye­ya­ban­cý­ga­ze­te­ci­le­rin­gi­ri­þi­ne­i­zin­ve­ril­me­di­ði,­ye­rel­ga­ze­te­ci­le­rin­de Bin­ga­zi’ye­git­me­le­ri­ya­sak­lan­dý­ðý­i­çin­bu­sa­yý­doð­ru­la­na­mý­yor.­Lib­ya’nýn­do­ðu­sun­da­ki­en­az­5­þe­hir­de­yö­ne­tim­kar­þý­tý­gös­te­ri­ler­dü­zen­le­nir­ken,­mer­ke­zi­New­York’ta bu­lu­nan­Ýn­san­Hak­la­rý­Ýz­le­me­Ör­gü­tü,­dün­kü­o­lay­lar­dan­ön­ce­ki­3 gün­de­84­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­nü­a­çýk­la­mýþ­tý.

ÖLÜ SAYISI 200’E ÇIKMIÞ OLABÝLÝR Ýn­gi­liz­In­de­pen­dent­ga­ze­te­si­ne gö­re,­ö­lü­sa­yý­sý­200’e­yük­sel­miþ­­o­la­bi­lir.­Bin­ga­zi’de­ya­þa­yan­bir­ki­þi as­ker­le­rin,­sa­de­ce­kes­kin­ni­þan­cý­la­rýn­a­teþ­et­ti­ði­bir­ko­mu­ta­mer­ke­zi­ne­sý­ðýn­dý­ðý­ný,­ken­tin­di­ðer böl­ge­le­rin­de­hiç­gü­ven­lik­gü­cü kal­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Bin­ler­ce­ki­þi­nin­de­ad­li­ye­bi­na­sý­ö­nün­de­top­lan­dý­ðý­ný­be­lir­ten­kay­nak,­Dev­rim Ko­mi­te­si­bi­na­la­rý­i­le­ka­ra­kol­la­rýn yan­dý­ðý­ný­da­i­fa­de­et­ti.­Ha­ber­de, “ken­tin­ta­ma­men­kon­trol­den­çýk­tý­ðý­ný”­bil­dir­ildi.­Trablus / aa

GÖSTERÝCÝLER ÖLÜMÜNE DÝRENÝYOR LÝBYA’DA 42 yýllýk Muammer Kaddafi yönetimine karþý gösterilerin merkezi olan ülkenin doðusundaki, ikinci büyük kenti Bingazi’de, dün çok sayýda kiþinin öldürülmesinden sonra dün de protestocular bir mahkeme binasý önündeki gösterilerine yeniden baþladý. AP ajansýnýn duyurduðuna göre görgü þahitleri, sabah erken saatlerden itibaren protestocularýn mahkeme binasý önünde toplanmaya baþladýðýný bildirdi. Öte yandan, bazý uzmanlar Libya’da Mýsýr tarzý bir ulusal çapta yaklanmanýn olasý gözükmediðini çünkü ülkenin büyük kesiminde hala saygý gören Kaddafi’nin, sosyal sorunlarý hafifletebilecek petrol geliri olduðu deðerlendirmesini yapýyor. Trablus / aa

ONLARCA KÝÞÝ TUTUKLANDI LÝBYA’DA, ülke istikrarýný bozmayý hedefleyen bir “þebeke” üyesi onlarca Arap kökenli kiþinin tutuklandýðý bildirildi. Libya haber ajansý Jana’nýn “güvenilir” kaynaklara dayanarak verdiði habere göre, Libyalý yetkililer, “ülkenin çeþitli þehirlerinde” tutuklanan bu kiþilerin “yabancý kökenli bir þebekenin üyesi olduklarý ve Libya’nýn istikrarýný bozmak, Libyalýlarýn güvenliðine ve ulusal birliðe zarar vermek için eðitildiklerini” söyledi. Ajans, soruþturmaya yakýn kaynaklara göre, “Libyalý güvenlik organlarýnýn, tutuklanan bu kiþilerin Tunus, Mýsýr, Sudan, Filistin ve Suriye ile Türk uyruklu olduklarýný ortaya koyduðunu” ileri sürdü. Trablus / aa

Yemen’de gösteriler sürüyor YEMEN’ÝN baþ­þehri­Sa­na’da­ki­Sa­na­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­top­la­nan­3­bin ka­dar­öð­ren­ci,­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li Ab­dul­lah­Sa­lih’in­ik­ti­da­rý­bý­rak­ma­sý­ný­is­te­di. Yü­rü­yüþ­ya­pan­öð­ren­ci­ler­“ge­le­cek­ne­sil­le­rin­ha­tý­rý­i­çin­de­fol­A­li” slo­ga­ný­at­tý­lar,­ben­zer­slo­gan­la­rýn ya­zý­lý­ol­du­ðu­pan­kart­lar­ta­þý­dý­lar. Ye­men­po­li­si,­yü­rü­yü­þü­iz­le­di­a­ma mü­da­ha­le­et­me­di.­Ye­men’de­hü­kü­met­kar­þý­tý­gös­te­ri­ler­11.­gü­nü­ne­gir­di.­Po­lis­ön­ce­ki­gün­kü­gös­te­ri­ler­de­yü­rü­yen­le­re­a­teþ­aç­mýþ,­bi­ri­ni­öl­dür­müþ,­5’i­ni­ya­ra­la­mýþ­tý. Ye­men’de­o­lay­la­rýn­baþ­la­dý­ðý­gün­den­bu­ya­na­ö­len­le­rin­sa­yý­sý­nýn­i­se 7­ol­du­ðu­bil­di­ri­li­yor.­Sana / aa

a­ri­hin­ hýz­lan­dý­ðý­ gün­ler­ ya­þý­yo­ruz.­ Geç­miþ­te on­lar­ca­ yýl­da­ ger­çek­le­þen­ de­ði­þim­ler,­ þim­di bir­kaç­ haf­ta­ i­çin­de­ o­lup­ bi­ti­yor.­ Ta­rih­ ye­ni bin­yý­lýn­i­kin­ci­on­yý­lý­ný,­Ýs­lâm­ül­ke­le­rin­de­in­san­la­rýn­hür­ri­yet­aþ­kýy­la­müs­te­bid­le­ri­ne­is­yan­et­ti­ði­yýl­lar­o­la­rak­ya­za­cak.­ Tu­nus­ ve­ Mý­sýr’dan­ son­ra­ sý­ra­ Bah­reyn­ ve­ Lib­ya’ya­gel­di.­ Bu­gün­ bi­raz­ Bah­reyn’de­ ne­ler­ o­lu­yor­ so­ru­su­na ce­vap­a­ra­mak­is­ti­yo­ruz.­ Or­ta­do­ðu’nun­ en­ kü­çük­ ül­ke­le­rin­den­ Bah­reyn. 1.230.000­ nü­fu­suy­la,­ o­tuz­ üç­ a­da­dan­ o­lu­þan­ bir­ a­da­lar­ ül­ke­si.­ 1932­ yý­lýn­da­ pet­ro­lün­ bu­lun­ma­sýy­la hýz­la­mo­dern­le­þen­bir­ül­ke.­Pet­ro­lün­ö­ne­miy­le­bir­lik­te­Ýn­gi­liz­le­rin­et­kin­li­ði­nin­de­art­tý­ðý,­e­ði­tim­sis­te­mi­n i­ bi­l e­ Ýn­g i­l iz­l e­r in­ kur­d u­ð u­ bir­ ül­k e.­ A­m e­r i­ka’nýn­Ý­ran­Kör­fe­zi’nin­kon­tro­lü­i­çin­en­ö­nem­li­üs­sü­ko­nu­mun­da.­Be­þin­ci­Fi­lo­bu­ra­da­ko­nuþ­lan­mýþ.­ Þiî­nü­fus­ço­ðun­lu­ðu­na­kar­þýn,­Sün­nî­Ha­li­fe­sü­lâ­le­si­ta­ra­fýn­dan­i­ki­yüz­yýl­dýr­i­da­re­e­di­li­yor.­Ýn­gi­liz­le­rin­ül­ke­nin­kon­tro­lü­nü­el­le­rin­den­ka­çýr­ma­mak­i­çin 1930’lu­yýl­la­rýn­ba­þýn­da­Þi­î-Sün­nî­ça­týþ­ma­la­rý­ný­teþ­vik­et­ti­ði­bi­li­ni­yor.­ Ý­ran’ýn­ bu­ ül­ke­ye­ il­gi­si­ bü­yük.­ O­ ka­dar­ ki;­ 1957 yý­lýn­da­ Ý­ran­ Par­la­men­to­su­ Bah­reyn’i­ 14.­ vi­la­yet­le­ri i­lân­e­den­bir­ka­ra­rý­ka­bul­et­ti.­An­cak­A­me­ri­ka,­Su­u­di­A­ra­bis­tan­ve­di­ðer­kom­þu­ül­ke­le­rin­des­te­ðiy­le, mev­cut­yö­ne­tim­de­vam­et­me­yi­ba­þar­dý.­Bu­kez­Ýn­gi­liz­ler­Ý­ran’ýn­et­ki­sin­den­kor­kup,­de­mog­ra­fik­ya­pý­yý­ de­ðiþ­tir­mek­ i­çin­ sö­mür­ge­le­rin­den­ bu­ ül­ke­ye­ iþ­çi o­la­rak­çok­sa­yý­da­fark­lý­mil­let­ler­den­A­rab’ýn­yer­leþ­me­si­ni­sað­la­dý.­ Bu­dö­nem­den­i­ti­ba­ren­de­ül­ke­de­Ý­ran­des­tek­li­Þi­î­ler­le,­Ba­tý­ve­Su­u­di­A­ra­bis­tan­des­tek­li­Sün­nî­ler­a­ra­sýn­da­güç­mü­ca­de­le­si­sü­re­gel­di.­Hat­ta­Þiî­ler­1981 yý­lýn­da­bir­dar­be­te­þeb­bü­sün­de­de­bu­lun­du­lar.­Ça­týþ­ma­lar­hiç­bit­me­di.­ Son­ha­di­se­ler­Mý­sýr’da­ki­halk­dev­ri­min­den­il­ham a­lan­ mu­ha­le­fe­tin­ pro­tes­to­ gös­te­ri­le­rin­de­ As­ker­le­rin­ gös­te­ri­ci­le­re­ a­teþ­ aç­ma­sýy­la­ pat­lak­ ver­di.­ Kan dö­kül­dü­ar­týk. Hal­kýn­ yüz­de­ be­þin­den­ faz­la­sý­ baþþehir­ Ma­na­ma’da­ki­ Ýn­ci­ Mey­da­ný’ný­ dol­dur­du.­ Her­ gün­ ye­ni ça­týþ­ma­ve­ye­ni­ö­lüm­ha­ber­le­ri­ge­li­yor.­ Mu­ha­le­fe­tin­ ba­þýn­da­ yer­ a­lan­ el­ We­fak­ gru­bu hü­kü­me­tin­gö­rüþ­me­ta­lep­le­ri­ni­red­de­di­yor.­Hü­kü­met­ ilk­ kan­lý­ bas­týr­ma­ te­þeb­bü­sün­den­ son­ra­ bi­raz ge­ri­çe­kil­miþ­gi­bi­gö­rün­se­de,­son­ra­ki­gös­te­ri­ler­yi­ne­ ay­ný­ ça­týþ­ma­ gö­rün­tü­le­ri­ne­ sah­ne­ ol­du.­ Ül­ke­de Þiî­le­rin­bir­çok­ö­nem­li­gö­re­ve­gel­me­si­müm­kün­de­ðil.­Bu­ay­rým­cý­lýk­da­ay­rýþ­ma­yý­kö­rük­le­yen­un­sur­la­rýn­ba­þýn­da­ge­li­yor. Pe­ki,­bun­dan­son­ra­ne­o­la­cak? Bütün­Or­ta­do­ðu’ya­i­liþ­kin­o­la­rak­bu­so­ru­ya­han­gi­ce­vap­ve­ri­le­bi­lir­se,­ay­ný­sý­Bah­reyn­i­çin­de­ge­çer­li. Bü­yük­ ih­ti­mal­le­ dik­ta­ re­ji­mi­ so­na­ e­re­cek.­ An­cak son­ra­sýn­da­ de­mok­ra­si­nin­ na­sýl­ ge­le­ce­ði,­ kim­le­rin ik­ti­da­rý­e­le­ge­çi­re­ce­ði,­i­ki­yüz­yýl­lýk­Ha­li­fe­sü­lâ­le­si­nin­kur­du­ðu­bas­ký­kral­lý­ðý­nýn­ku­rum­la­rý­nýn­bu­ge­çi­þi­ zor­laþ­tý­rýp­ zor­laþ­týr­ma­ya­ca­ðý­ný­ bek­le­yip­ gör­mek­ ge­rek.­ Mu­ha­le­fe­tin­ bek­len­ti­si­ Kra­lýn­ a­na­ya­sal de­mok­ra­si­ye­ ge­çi­þi­ ve­ se­çim­ ta­ri­hi­ni­ i­lân­ et­me­si. Ay­rý­ca­ si­ya­sî­ tu­tuk­lu­la­rýn­ bý­ra­kýl­ma­sý­ ve­ da­ha­ faz­la si­ya­sî­hak­ta­lep­le­ri­var. An­cak­ bu­ra­yý­ Ý­ran­ Kör­fe­zi’nde­ki­ faaliyet­le­ri­ a­çý­sýn­dan­çok­ö­nem­li­gö­ren­A­me­ri­ka­lý­lar­ve­Ýn­gi­liz­le­rin­bu­ül­ke­de­o­lup­bi­ten­le­ri­o­tu­rup­sey­ret­me­ye­cek­le­ri­a­þi­kâr.­Ay­ný­þe­kil­de­Ý­ran’ýn­2009­yý­lýn­da­bir­kez da­ha­ ha­týr­la­ta­rak­ u­lus­lar­ a­ra­sý­ ka­mu­o­yu­nu­ kýz­dýr­dý­ðý­ “14.­ vi­lâ­ye­ti­miz”­ id­di­a­sý­na­ sa­hip­ çýk­ma­ya­ de­vam­ e­de­ce­ði­ bi­li­ni­yor.­ Gö­rü­nen­ o­ ki;­ Bay­reyn’in ka­de­ri­ni­ ken­di­ hal­kýn­dan­ çok,­ ül­ke­de­ çý­kar­ kav­ga­sý ya­pan­dýþ­güç­ler­be­lir­le­ye­cek. U­ma­rýz­Bah­reyn’in­Ýn­ci­Mey­da­ný­da­ha­faz­la­ma­sum­ ka­ný­ i­le­ kir­le­til­mez.­ Bah­reyn­ hal­ký­ da­ ken­di ka­de­ri­ne­sa­hip­çý­ka­bi­lir.­Hýz­la­nan­ta­rih­ten­hýz­lý­bir de­mok­ra­si­ çý­kar­ mý?­ Bu­ hýz­la­nan­ ta­rih­ sü­re­cin­de bu­nu­gör­mek­i­çin­çok­bek­le­me­miz­ge­rek­me­ye­cek.

T

KYB’nin televizyon binasýna silâhlý baskýn n IRAK’IN ku­ze­yin­de­ki­Sü­ley­ma­ni­ye­ken­tin­de­bir­te­le­viz­yon­bi­na­sý­ný ba­san­si­lah­lý­ki­þi­le­rin,­bi­na­yý­a­te­þe ver­dik­le­ri­bil­di­ril­di.­Kim­li­ði­be­lir­siz yak­la­þýk­50­ka­dar­si­lah­lý­ki­þi­sa­bah kar­þý­02:30­sý­ra­la­rýn­da,­I­rak­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ce­lal­Ta­la­ba­ni’nin­par­ti­si­KYB’ye­ya­kýn­lý­ðý­i­le­bi­li­nen­Na­li­a TV’nin­Sü­ley­ma­ni­ye­kent­mer­ke­zin­de­ki­mer­kez­bi­na­sý­ný­bas­tý.­Bas­kýn­da­te­le­viz­yo­nun­ya­yýn­ci­haz­la­rý­nýn­kul­la­ný­la­maz­ha­le­gel­di­ði,­sal­dýr­gan­la­rýn­te­le­viz­yon­bi­na­sý­ný­da­a­te­þe ver­dik­le­ri­bil­di­ril­di.­­Erbil / aa

7

AYRILIKÇI LÝDER TUTUKLANDI YEMEN’DEKÝ ayrýlýkçý Güney Hareketi’nin lideri Hasan Baum’un tutuklandýðý bildirildi. Baum’un oðlu Fadi Hasan Baum, Yemen’in güneyindeki sahil kenti Aden’de bir hastanede tedavi gören babasýnýn “silâhlý askerî bir grup” tarafýndan tutuklandýðýný ve bilinmeyen bir yere götürüldüðünü söy le di. Ku zey ve Gü ney Ye men 1990’da resmen birleþmelerine raðmen, ülkenin petrol tesislerinin bulunduðu güneydekiler, o zamandan beri kuzeylilerin kaynaklarýna el koyduðunu ve kendilerine ayrýmcýlýk yapýldýðýný ileri sürüyor. Aden / aa

Mýsýr’da OHAL 6 ay içinde kalkacak MISIR res­mi­ha­ber­a­jan­sý­ME­NA,­ül­ke­de­o­la­ða­nüs­tü­ha­lin­6­ay­i­çin­de­kal­dý­rý­la­ca­ðý­ný­du­yur­du.­A­jans,­bir­yet­ki­li­ye da­ya­na­rak­Mý­sýr’da­o­la­ða­nüs­tü­hal­ya­sa­la­rý­nýn­6­ay­i­çin­de kal­dý­rý­la­ca­ðý­ný­ha­ber­ver­di.­Mý­sýr’da­halk­a­yak­lan­ma­sý­so­nu­cu­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­cum­hur­baþ­kan­lý­ðýn­dan­is­ti­fa­et­me­si­nin­ar­dýn­dan­gös­te­ri­ci­le­rin­a­na­ta­lep­le­rin­den­bi­ri­ni, o­la­ða­nüs­tü­hal­ya­sa­la­rý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý­o­luþ­tu­ru­yor.­Mü­ba­rek’in­dev­ril­me­si­nin­ar­dýn­dan,­yö­ne­ti­mi­13­Þu­bat’ta Yük­sek­As­ke­rî­Kon­sey­üst­len­miþ­ti.­Res­mî­ha­ber­a­jan­sý dün­ay­rý­ca,­ký­sa­sü­re­i­çin­de­kü­çük­çap­lý­bir­ka­bi­ne­de­ði­þik­li­ði­ya­pý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­miþ­ti.­Yi­ne­bir­yet­ki­li­ye­da­ya­ný­la­rak­ve­ri­len­ha­ber­de,­Baþ­ba­kan­Ah­med­Þe­fik’in­ka­bi­ne­sin­de­ya­kýn­da­3­ya­da­4­ba­ka­nýn­de­ði­þe­ce­ði­kay­de­dil­miþ­ti. Yö­ne­ti­mi­dev­ral­ma­sýn­dan­son­ra­par­la­men­to­yu­fes­he­den ve­a­na­ya­sa­yý­as­ký­ya­a­lan­as­ke­ri­yö­ne­tim,­ge­çiþ­dö­ne­mi­nin 6­ay­ve­ya­cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­ve­par­la­men­to­se­çim­le­ri­ya­pý­lýn­ca­ya­ka­dar­sü­re­ce­ði­ni­a­çýk­la­mýþ­tý.­­Kahire / aa


8

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

s.bulut@saidnursi.de

Demokrasi Ýslâmla baðdaþýr mý? v­ru­pa­ve­A­me­ri­ka’da­i­kiz­ku­le­le­rin­yý­ký­lý­þýn­dan­son­ra çok­luk­la­so­rul­ma­ya­baþ­lan­mýþ­tý.­Müs­lü­man­la­ra­ve Hý­ris­ti­yan­la­ra­giz­li­ce­sa­vaþ­i­lân­et­miþ­glo­bal­din­siz­le­rin­ses­len­dir­di­ði­bu­so­ru­yu,­Mý­sýr­o­lay­la­rýn­dan­son­ra­hem i­çer­de,­hem­dý­þar­da­sýk­lýk­la­duy­ma­ya­baþ­la­dýk.­So­ru­sa­hip­le­ri­nin­ni­yet­le­ri­ni­sor­gu­la­mak­ol­maz.­Ýs­ter­Ýs­lâ­ma­ve­se­ma­vî­din­le­re­kar­þýt­lýk­la­rýn­dan,­is­ter­bun­ca­med­ya­im­kâ­ný­na rað­men­fet­ret­ka­ran­lý­ðýn­da­kal­dýk­la­rýn­dan­ve­ya­is­ter­dün­ya ba­rý­þý­ný­Müs­lü­man-Hý­ris­ti­yan­it­ti­fa­kýn­da­gö­rüp­de­bil­gi­ek­sik­li­ðin­den­ta­hay­yü­re­düþ­tük­le­rin­den­sor­sun­lar...­Ce­va­býn de­ðiþ­me­ye­ce­ði­ni­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz. Ev­ve­lâ­AB­ve­ya­ABD’de­o­tu­rup,­de­mok­ra­si­yi­Av­ru­pa’nýn öz­ma­lý­zan­ne­de­rek­Müs­lü­man­la­ra­te­pe­den­ba­kan­akl-ý­ev­vel­le­re­þu­hu­su­su­ha­týr­lat­mak­ta­fay­da­mü­lâ­ha­za­e­di­yo­ruz. Os­man­lý­coð­raf­ya­sýn­da­ki­de­mok­ra­si­ye­ge­çiþ­te­þeb­bü­sü­nün ü­ze­rin­den­tam­135­se­ne­geç­miþ.­Av­ru­pa’nýn­“din­siz­fel­se­fe­den”­dev­þir­di­ði­em­per­ya­list­mü­da­ha­le­ler­den­do­la­yý­Müs­lü­man­lar,­in­sa­ni­ye­tin­ön­gör­dü­ðü­de­mok­ra­si­ye­bir­tür­lü­ge­çe­me­miþ­ler.­Sul­tan­Ab­dül­ha­mid’i­meþ­rû­ti­yet­ten­mah­rum e­den­ler­ba­rýþ­kar­þý­tý­Av­ru­pa­lý­lar­ol­du­ðu­gi­bi,­I­I.­Meþ­rû­ti­ye­tin­i­lâ­nýn­dan­son­ra­tez­gâh­la­dýk­la­rý­31­Mart­ih­ti­lâ­liy­le­o­nu Se­lâ­nik’e­gön­de­ren­ler­de,­ay­ný­dü­þün­ce­nin­in­san­la­rýy­dý. Av­ru­pa’da­kral­lýk­la­i­da­re­o­lu­nan­mil­let­le­rin­kral­ve­kra­li­çe­le­riy­le­de­mok­ra­si­ye­ge­çiþ­le­ri­ne­mü­sa­a­de­e­den­le­rin­Os­man­lý­ha­ne­da­ný­na­bes­le­dik­le­ri­kin­ve­in­ti­kam­ta­rih­çi­le­rin il­giy­le­a­raþ­týr­ma­sý­ge­re­ken­bir­nok­ta.

A

MÜSLÜMANLARIN DEMOKRASÝ MÜDAFAASI: Ba­tý­lý­an­lam­da­ki­de­mok­ra­si­den­bah­se­di­yo­ruz.­“Ýn­sa­nî hür­ri­yet­ler”­mâ­nâ­sý­na­ge­le­cek­“þû­râ”nýn­ilk­pey­gam­ber­den bu­ya­na­ses­len­di­ril­di­ði­ne­i­na­ný­yo­ruz.­Ken­di­le­ri­ni­as­rî,­mo­dern,­çað­daþ­ve­bi­lim­ci­ka­bul­e­dip­Müs­lü­man­la­rý­ir­ti­ca­i­le suç­la­yan­la­rýn­ta­ri­hi,­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­miz­ka­dar­es­ki­dir. Sa­id­Nur­sî’nin­Es­ki­þe­hir­Mah­ke­me­sin­de­“cum­hu­ri­yet”le a­lâ­ka­lý­söy­le­dik­le­ri,­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­mi­zin­te­me­li­ni­teþ­kil e­der,­ka­na­a­tin­de­yiz.­Mah­ke­me­de­ken­di­si­nin­cum­hu­ri­yet kar­þý­tý­ve­mür­te­ci­o­la­rak­suç­lan­ma­sý­na­kar­þý,­o­cum­hu­ri­ye­ti “Dört­Ha­li­fe”­ dö­ne­mi­ne­bað­lar.­Pey­gam­be­ri­miz­den (asm)­son­ra­iþ­ba­þý­na­ge­len­dev­let­re­is­le­ri­nin­se­çim­le­gel­dik­le­ri­ni,­o­dö­nem­de­dev­let­iþ­le­yi­þi­nin­ha­yal­e­dil­me­ye­cek ka­dar­þef­faf­ol­du­ðu­nu­ör­nek­le­riy­le­he­ye­te­arz­e­der. Ta­ri­hi­mi­zi­in­saf­la­in­ce­le­yen­ler,­Os­man­lý-­Rus­sa­va­þý­nýn kim­ler­ce­çý­kar­týl­dý­ðý­ný,­Meb’u­san­Mec­li­sin­de­ki­Rum,­Er­me­ni­ve­Ya­hu­di­a­sýl­lý­ve­kil­le­rin­dev­le­te­kar­þý­kim­ler­ce­kýþ­kýr­týl­dý­ðý­ný­mut­la­ka­gö­re­cek­ler­dir.­Pa­di­þa­hý­Mec­li­si­ka­pat­ma­ya­zor­la­yan­þart­la­rýn­te­tik­çi­le­ri­ni­tes­bit­e­de­bi­len­ler,­31 Mart’tan­son­ra­maz­lûm­ha­li­fe­nin­e­li­ni­ko­lu­nu­bað­la­yan­la­rýn­da,­A­lati­ni­Köþ­kü­ne­hap­se­den­le­rin­de­kim­ler­ol­du­ðu­nu­mut­la­ka­öð­ren­miþ­ler­dir. Av­ru­pa­de­mok­ra­si­si­mâ­nâ­sýn­da­ki­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­mi­zi me­rak­e­den­le­rin­me­rak­la­rý­ný­gi­de­re­cek­dü­zey­de—Ke­ma­list­le­rin­Hü­lâ­gu­ca­tah­ri­bi­ne­rað­men—bil­gi,­bel­ge­ve­ve­si­ka­ya­u­la­þa­bi­le­cek­le­ri­ne­i­na­ný­yo­ruz.­Me­se­lâ­Ba­tý­lý­mâ­nâ­ya­çok ya­kýn­de­mok­ra­tik­tem­sil­u­sûl­le­riy­le­o­lu­þan­Bi­rin­ci­Mec­li­si­miz,­en­a­cý­lý­ve­kö­tü­þart­lar­da­bi­le­mil­let­çe­de­mok­ra­si­yi­ku­ra­bi­le­ce­ði­mi­zi­gös­te­rir.­Ýn­gi­liz­le­rin­giz­li­mü­da­ha­le­siy­le­dev­re­dý­þý­ka­lan­Bi­rin­ci­Mec­lis­ten­ta­1946­yý­lý­na­ge­len­dik­ta­tör­lük­dö­nem­le­rin­den­Müs­lü­man­la­rý­so­rum­lu­tut­mak­hem in­saf­sýz­lýk­týr­ve­hem­de­ce­ha­let­tir.­Bu­sü­reç­te­mey­da­na­ge­len­A­li­Þük­rü­Bey­ci­na­ye­ti,­Ha­lit­Pa­þa­nýn­Mec­lis­te­vu­rul­ma­sý,­Ýz­mir­su­i­kas­tý­tez­gâ­hý­ve­Ser­best­Fýr­ka’nýn­ya­sak­lan­ma­sý gi­bi­hu­sus­la­rý­in­ce­le­me­den­Müs­lü­man­la­rý­de­mok­ra­si­de­ba­þa­rý­sýz­gör­mek,­Ýs­lâ­ma­ön­yar­gý­lý­bir­ba­ký­þý­ih­sas­e­di­yor. Söz­ko­nu­su­de­mok­ra­si­ta­ri­hi­miz­de,­I­I.­Dün­ya­Sa­va­þý­þart­la­rý­nýn­te­tik­le­di­ði­ha­di­se­ler­de­ö­nem­li­dir.­Ku­zey­Av­ru­pa’dan­do­ðan­din­siz­li­ðin­si­ya­sal­la­þa­rak­glo­bal­leþ­me­si­ne­kar­þý­A­me­ri­ka’nýn­Müs­lü­man­halk­la­ra­yap­tý­ðý­de­mok­ra­tik­yar­dý­mýn­yan­sý­ma­sý­na­dik­kat­e­den­ler,­Müs­lü­man­halk­la­rýn­en az­Hý­ris­ti­yan­Av­ru­pa­halk­la­rý­ka­dar­de­mok­ra­si­ye­yat­kýn­ol­du­ðu­nu­gö­re­cek­ler­dir.­ Si­ya­sal­Ýs­lâ­mýn­dý­þýn­da­ka­lan­Müs­lü­man­ay­dýn­la­rý­mýz,­I­I. Dün­ya­Har­bin­den­son­ra­ki­A­me­ri­ka’nýn­“de­mok­ra­si­yar­dý­mý­ný”­ke­sin­lik­le­u­nut­maz­lar.­Mil­lî­Þe­fi,­De­mok­rat­ve­Mil­let­Par­ti­le­ri­ne­i­zin­ver­me­ye­mec­bur­e­den­se­bep,­o­gü­nün­dýþ­bas­ký­sý­dýr.­ABD’nin­o­gün­kü­yar­dý­mý­na­ben­zer­bir­yar­dý­mý­bu­gün AB­ya­pa­bil­sey­di,­Müs­lü­man­la­rýn­de­mok­ra­si­ye­ne­ka­dar­lâ­yýk ol­du­ðu­nu­gö­re­cek­ti.­Ma­a­le­sef­i­çer­de­si­ya­sal­Ýs­lâm­çe­kir­dek­li AKP,­dý­þar­da­i­se­ne­o­con­ve­ne­o­li­be­ral­ko­a­lis­yon­la­rý­bu­gü­zel ne­ti­ce­ye­mü­sa­a­de­et­mi­yor­lar.

MEDYA-POLÝTÝK

Mübarek’siz Mübarek rejimi hesabý yapanlar var BARADEY: Es­ki­ re­ji­min­ a­na­ya­sa­sý­ koz­me­tik­ bir­kaç de­ði­þik­lik­le­ tek­rar­ yü­rür­lü­ðe­ so­kul­mak­ is­te­ni­yor. Mü­ba­rek’in­ par­ti­si­ ye­ni­ bir­ ta­be­la­ al­týn­da­ can­lan­dý­rýl­mak­is­te­ni­yor.­ El­Ba­ra­dey­69­ya­þýn­da. Hu­kuk­çu­ve­dip­lo­mat. Ka­hi­re­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­hu­kuk,­New­York­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­U­lus­la­ra­ra­sý­Ý­liþ­ki­ler­o­ku­muþ.­1997­ve­2009­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­BM­U­lus­la­ra­ra­sý­A­tom­E­ner­ji­si­Ko­mis­yo­nu­Baþ­kan­lý­ðý’ný­ya­par­ken­No­bel­Ba­rýþ­Ö­dü­lü’nü­al­mýþ. Mü­ba­rek­re­ji­mi­nin­mu­ha­li­fi­o­la­rak­bi­li­ni­yor.­Bu­yüz­den­hem­ken­di­si,­hem­a­i­le­si­re­jim­ta­ra­fýn­dan­ce­hen­nem­a­te­þi­ne­tu­tul­muþ,­linç­e­dil­mek­is­ten­miþ­med­ya kam­pan­ya­la­rýy­la...­ Dev­rim­baþ­lar­ken­Ka­hi­re’ye­dön­dü­ðü­za­man­i­ki­gün bo­yun­ca­göz­le­ri­bað­lý­ve­bi­lek­le­ri­ke­lep­çe­li­o­la­rak­ev hap­sin­de­tu­tul­muþ... Bir­hu­kuk­çu­o­lan­ba­ba­sý­da­1950’li­ve­1960’lý­yýl­lar­da Mý­sýr’ýn­ef­sa­ne­vi­li­de­ri­Na­sýr’ýn­as­ke­ri­re­ji­mi­ne­ba­sýn öz­gür­lü­ðü,­ba­ðým­sýz­yar­gý­ve­de­mok­ra­tik­hak­lar­a­la­nýn­da­mu­ha­le­fe­tiy­le­ta­ný­ný­yor. Mu­ham­med­el­Ba­ra­dey’le­ge­çen­cu­ma­ak­þa­mý­Ka­hi­re’nin­bi­raz­dý­þýn­da,­et­ra­fý­yük­sek­du­var­lar­la­çev­ri­li­gü­zel­vil­la­lar­dan­o­lu­þan­bir­si­te­de­ki­e­vin­de­Za­man­tem­sil­ci­si­Cu­ma­li­Ö­nal’la­bir­lik­te­soh­bet­e­di­yo­ruz. E­þi­de­bi­zim­le­bir­lik­te.­Türk­çe­bi­len­bü­yü­kan­ne­si­nin­bir­ta­ra­fý­Os­man­lý’dan­ge­li­yor­muþ... Tu­nus­ve­Mý­sýr’la­bir­lik­te­A­rap­dün­ya­sýn­da­pat­la­yan­‘po­li­tik­tsu­na­mi’yi­bek­le­me­dik­le­ri­ni­ken­di­si­de­i­ti­raf­e­di­yor. Ne­ ka­dar­ mut­lu­ ol­du­ðu­nu­ da­ sak­la­mý­yor.­ ‘De­ði­þim’in­en­ni­ha­yet­Mý­sýr’ýn,­A­rap­â­le­mi­nin­de­ka­pý­sý­ný­ çal­dý­ðý­ný,­ bu­nun­ ar­týk­ dur­du­ru­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­ de­mok­ra­si­ve­hu­kuk­dev­ri­mi­nin­e­nin­de­so­nun­da­ka­za­na­ca­ðý­ný­söy­lü­yor.

as­ke­rin­yer­al­dý­ðý­bir­dev­let­ve­top­lum...” Þöy­le­de­vam­e­di­yor: “Ör­ne­ðin­Mý­sýr’da­vi­la­yet­le­rin­ço­ðun­da­va­li­lik­ya­pan­lar,­e­mek­li­ge­ne­ral­ler­dir.­Yi­ne­ka­mu­ku­ru­luþ­la­rý­nýn,­ik­ti­sa­di­dev­let­te­þek­kül­le­ri­nin­ba­þýn­da­da­e­mek­li ge­ne­ral­ler­ yö­ne­ti­ci­lik­ ya­par.­ Bu­ a­ra­da,­ e­ko­no­mi­nin bir­çok­ a­la­nýn­da­ biz­zat­ sa­hip­ ol­du­ðu,­ ken­di­si­nin­ yö­net­ti­ði­ iþ­let­me­le­ri­ de­ var­dýr­ Mý­sýr­ or­du­su­nun...­ Ö­te yan­dan,­ her­ yýl­ A­me­ri­ka’dan­ or­du­ya­ yar­dým­ o­la­rak ge­len­ 1.5­ mil­yar­ do­la­rýn­ yýl­lar­dýr­ na­sýl­ har­can­dý­ðý, Wi­ki­le­aks­ bel­ge­le­ri­ne­ ka­dar­ yan­sý­yan­ ve­ in­ce­le­me­si ge­re­ken­ay­rý­bir­ko­nu­dur.”

KAPALI KUTU

So­kak­ta­rast­la­dý­ðým­Mý­sýr­lý­la­rýn­i­ki­gün­dür­as­ke­re hep­ mu­hab­bet­ ve­ say­gý­ bes­le­di­ði­ni­ söy­le­yin­ce­ þöy­le di­yor: “Doð­ru­dur,­ Mý­sýr­ hal­ký­nýn­ gö­zün­de­ as­ker­ ge­nel­lik­le­ Ýs­ra­il’e­ kar­þý­ sa­vaþ­mýþ­ bir­ kah­ra­man­dýr,­ bu­ ne­den­le­ sa­yý­lýr.­ Ay­rý­ca,­ as­ker­ de­ðil­ po­lis­ or­ta­lýk­ta­ gö­zük­müþ­tür­ hep.­ As­ker­ ka­pa­lý­ ku­tu­ o­la­rak­ kal­mýþ­týr. Hak­kýn­da­ yýl­lar­dýr­ ya­zýl­ma­sý­ ya­sak­týr­ as­ke­rin.­ Leh­te ya­da­a­leyh­te­ya­zý­la­maz­as­ke­rin...­Dik­ta­tör­lü­ðün­e­sas da­ya­na­ðý­dýr­a­ma­ar­ka­plan­da­dýr.”­ Þöy­le­di­yo­rum­Mu­ham­med­el­Ba­ra­dey’e: “Tür­ki­ye’de­as­ker­dar­be­ve­mü­da­ha­le­ler­le­re­ji­min çer­çe­ve­si­ni­çiz­di,­ken­di­‘kýr­mý­zý­çiz­gi­le­ri’ni­a­na­ya­sa­la­ra yer­leþ­tir­di,­son­ra­ge­ri­çe­ki­le­rek­si­vil­le­re­bu­yu­run­yö­ne­tin­de­di.­Þim­di­Mý­sýr­or­du­su­da­bu­na­mý­ha­zýr­la­ný­yor?” El­Ba­ra­dey­gü­lüm­sü­yor. Ha­yýr­de­mi­yor. A­ma­þim­di­lik­bek­le-gör­po­zis­yo­nun­da. So­ru­ma­ya­nýt­ilk­þöy­le­ge­li­yor: “A­ma­ ar­týk­ bu­ ba­kým­dan­ Tür­ki­ye’de­ iþ­ler­ de­ðiþ­ti, de­ði­þi­yor,­ i­yi­ye­ gi­di­yor.­ E­ko­no­mi­niz­ de­ öy­le,­ çok­ i­yi gi­di­yor.” El­Ba­ra­dey,­Mý­sýr’da­da­bir­as­ke­ri­ve­sa­yet­sis­te­mi­ku­MISIR HALKI ÖÐRENDÝ Tah­r ir­ Mey­d a­n ý’na­ ba­k an­ kah­v e­l er­d en­ bi­r in­d e ru­la­bi­le­ce­ði­ko­nu­sun­da­kuþ­ku­lar­bes­li­yor.­Bu­gün­iþ­ba­nar­gi­le­si­ni­ fo­kur­da­tan­ bir­ iþ­çi­nin­ ba­na,­ “Mý­sýr­ hal­ký þýn­da­o­lan­as­ke­ri­i­da­re­nin,­“Mü­ba­rek’siz­Mü­ba­rek­re­ji­ar­t ýk­ mey­d an­l a­r a­ in­m e­y i­ öð­r en­d i,­ bun­d an­ son­r a mi”ne­yat­kýn­ol­du­ðu­nu,­mu­ha­le­fe­ti­ha­zýr­lýk­sýz­ya­ka­la­doð­ru­yo­lu­bul­ma­sý­ný­kim­se­en­gel­le­ye­mez”­de­di­ði­ni ya­rak­ký­sa­za­man­da­ya­pa­ca­ðý­se­çim­le­‘dev­ri­mi­yo­lun­dan­sap­tý­ra­bi­le­ce­ði’ni­gö­zar­dý­et­mi­yor. nak­le­din­ce,­þu­tep­ki­yi­ve­ri­yor: Þu­söz­ler­el­Ba­ra­dey’in: “Ay­nen­ka­tý­lý­yo­rum.­E­vet,­mey­dan­la­ra­in­me­yi,­so­“Ba­ kýn,­es­ki­re­ji­min­a­na­ya­sa­sý­koz­me­tik­bir­kaç­de­kak­la­ra­ dö­kül­me­yi­ öð­ren­di­ Mý­sýr­ hal­ký...­ Bun­dan son­ra­de­mok­ra­si­yi,­öz­gür­lü­ðü­sev­me­yen­le­rin­i­þi­çok ði­þik­lik­le­ tek­rar­ yü­rür­lü­ðe­ so­kul­mak­ is­te­ni­yor.­ Es­ki güç­ Mý­sýr’da...­ Þöy­le­ bir­ mak­yaj­la­ es­ki­yi­ ya­þat­ma­ya re­ji­min­so­rum­lu­la­rýy­la­il­gi­li­o­la­rak­doð­ru­dü­rüst­ha­re­ke­te­ge­çil­miþ­de­ðil.­Mü­ba­rek’in­par­ti­si­ye­ni­bir­ta­kal­ký­þa­cak­la­rýn­i­þi­ger­çek­ten­zor­ar­týk.” “Mü­ba­rek’siz­ bir­ Mü­ba­rek­ re­ji­miy­le­ Mý­sýr’da­ yo­la be­la­al­týn­da­can­lan­dý­rýl­mak­is­te­ni­yor.­Her­þey­bu­a­de­vam­et­mek­is­te­yen­le­rin­i­þi­mi­zor­ya­ni?”­di­ye­so­- dam­la­rýn­ el­le­rin­de­ oy­sa...­ Med­ya,­ pa­ra...­ Ký­sa­ za­man­da­ se­çi­me­ git­mek­ de­mek,­ es­ki­ re­ji­min­ ye­ni­ bir ru­yo­rum. “E­vet­on­la­rýn...­Çok­ký­sa­za­man­da,­i­kiy­le­al­tý­ay­a­- yüz­le­tek­rar­sah­ne­al­ma­sý­de­mek­tir.” “Pe­ki,­ es­ki­ tas­ es­ki­ ha­ma­ma­ halk­ i­zin­ ve­rir­ mi? ra­sýn­da­se­çim­le­ri­ya­pa­rak,­mu­ha­le­fe­ti­ha­zýr­lýk­sýz­ya­ka­la­ya­rak,­bu­a­ra­da­ba­zý­koz­me­tik­de­ði­þik­lik­ler­le­es­- Mey­dan­la­ra­in­me­yi­öð­ren­miþ­o­lan­halk­bu­nu­yer­mi ki­re­ji­mi­de­vam­et­tir­mek­i­çin­per­de­ar­ka­sýn­da­ça­lýþ­- gün­lük­de­yiþ­le?” El­Ba­ra­dey,­‘halk­fak­tö­rü’nün­ar­týk­as­ke­rin­ma­nev­ra ma­la­rý­ný­de­vam­et­ti­ri­yor­lar.”­ a­la­ný­ný­da­da­ralt­tý­ðý­ný,­ken­di­si­ne­her­þe­yin­öy­le­ko­lay­ca “As­ker­de­i­þin­i­çin­de­mi?” Bu­ so­ru­mu­ da­ha­ ö­zen­li­ bir­ üs­lup­la­ ya­nýt­lý­yor­ el te­pe­den­dik­te­e­di­le­me­ye­ce­ði­ni,­an­cak­yi­ne­de­u­ya­nýk Ba­ra­dey.­ As­ke­re­ i­liþ­kin­ kuþ­ku­la­rý­ný­ sak­la­mý­yor­ a­ma o­lun­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor. Ken­di­si­Mý­sýr­i­çin­en­a­zýn­dan­bir­yýl­lýk­bir­yol­ha­da­ha­ sað­lýk­lý­ de­ðer­len­dir­me­ler­ i­çin­ bi­raz­ bek­le­mek ri­ t a­sý­ö­ne­ri­yor.­Ý­ki­si­vil­ve­bir­as­ker­den­o­lu­þa­cak­bir ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor. A­ma­bu­a­ra­da­Mý­sýr­or­du­su­nun­1950’li­ler­den­bu­ya­- Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­ Kon­se­yi­ i­le­ bir­lik­te­ bir­ ge­çiþ­ dö­ne­mi,­ baþ­tan­ a­þa­ðý­ ye­ni­ bir­ a­na­ya­sa­yý­ ya­pa­cak­ bir na­ge­len­si­ya­set­le­ve­re­jim­le­il­gi­li­ba­kýþ­a­çý­sý­çok­net. ku­ru­cu­mec­lis,­ar­ka­sýn­dan­a­na­ya­sa­i­çin­re­fe­ran­dum, en­az­bir­yý­la­ya­yý­la­cak­böy­le­bir­sü­reç­te­ye­ni­par­ti­ler ASKER MERKEZDE ve­se­çim­ler... Ö­zet­le­di­yor­ki: El­Ba­ra­dey­u­ya­rý­yor:­ “Or­du­son­o­tuz­de­ðil,­alt­mýþ­yýl­dýr­Mý­sýr’da­ki­o­to­ri­ter “Ýþ­öy­le­a­ce­le­ye­ge­ti­ri­lir­se,­dört­beþ­ay­da­se­çim­le­re­gi­re­ji­min,­dik­ta­tör­lü­ðün­te­mel­da­ya­na­ðý­dýr.­Bu­gü­ne­ka­di­ l ir­se,­dev­rim­mev­rim­kal­maz,­es­ki­re­jim­baþ­ka­bir dar­ken­di­i­çin­den­üç­ge­ne­ral­(Na­sýr,­En­ver­Se­dat,­Mü­ba­rek) çý­kar­mýþ­týr­ül­ke­yi­tek­el­le­yö­ne­ten...­Mý­sýr,­or­du yüz­le­de­vam­e­der.” Hasan Cemal, Milliyet, 20.2.2011 mer­kez­li­bir­top­lum­o­la­rak­in­þa­e­dil­miþ­tir.­Mer­ke­zin­de

BEDÝÜZZAMAN, ÝNSANÝYET VE ÝSLÂMÝYET ADINA DEMOKRASÝYE SAHÝP ÇIKIYOR De­mok­ra­si­i­le­Ýs­lâ­mý­ka­fa­la­rýn­da­bir­leþ­ti­re­me­yen­le­re­bir tav­si­ye­miz­o­la­cak.­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­nin­sür­gün­e­dil­di­ði E­mir­dað’da­es­ki­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­ve­o­gü­nün­CHP­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Hil­mi­U­ran’a­yaz­dý­ðý­mek­tu­bu­mut­la­ka­o­ku­sun­lar.­Ay­rý­ca­Re­is-i­Cum­hur­Ce­lâl­Ba­yar­i­le­Baþ­ve­kil­Ad­nan­Men­de­res’e­gön­der­di­ði­teb­rik­ve­i­kaz­mek­tup­la­rý­ný­in­ce­le­sin­ler. Ken­di­dö­ne­mi­nin­Ýs­lâm­u­le­ma­sý­a­dý­na­de­mok­ra­si­yi­al­kýþ­la­yan­bir­Be­di­üz­za­man’a­rað­men­“Ýs­lâm­de­mok­ra­si­i­le­bað­da­þýr mý?”­so­ru­la­rý­ný­bu­kez­ken­di­le­ri­ne­sor­sun­lar... Türk­ ba­sý­nýn­da­ki­ çif­te­ stan­dart­lýk­ Müs­lü­man­la­rý­ cid­den­ü­zü­yor. Biz­Müs­lü­man­lar­bý­ra­ký­nýz­mu­ha­tap­ve­ra­kip­le­ri­mi­zi,­düþ­ma­ný­mý­zýn­bi­le­mert­ol­ma­sý­ný­is­te­riz.­Gayr-ý­meþ­rû­yar­dým­lar­la­þi­þi­ri­len­ga­ze­te­le­rin­say­fa­la­rý­ný­ve­TV’le­rin­ek­ran­la­rý­ný Sa­id­Nur­sî’ye­ya­sak­la­ya­rak­“Ýs­lâm­de­mok­ra­si­i­le­bað­da­þýr mý?”­tar­týþ­ma­sý­ný­baþ­la­tan­lo­kal­ve­glo­bal­med­ya­nýn­ba­zý­tem­sil­ci­le­ri,­ev­ve­lâ­ken­di­le­ri­ne­þu­so­ru­yu­sor­ma­lý­lar: “Bu­yap­tý­ðý­mýz­de­mok­ra­si­i­le,­mert­lik­le,­bi­lim­sel­lik­ve­in­san­lýk­la­bað­da­þýr­mý?”

Olle Johansson / Ýsveç

abdilyildirim26@hotmail.com

Aklýmýzý karýþtýrmazsak aklýmýz karýþmaz! y­le­ bir­ za­man­da­ ya­þý­yo­ruz­ ki,­ i­yi­ i­le kö­tü,­ha­yýr­i­le­þer,­doð­ru­i­le­yan­lýþ­iç i­çe­ geç­miþ­ bu­lu­nu­yor.­ Ta­bi­ri­ ca­iz­se, it­ i­zi­ kurt­ i­zi­ne­ ka­rýþ­mýþ­ bir­ hal­de.­ Bu­ or­tam­da­ha­liy­le­in­san­la­rýn­da­ka­fa­sý­ka­rý­þý­yor, zi­hin­ler­ bu­la­ný­yor.­ Bu­ du­rum­ i­se,­ en­ faz­la bu­la­nýk­ su­da­ ba­lýk­ av­la­yan­la­rýn­ i­þi­ne­ ge­li­yor.­O­nun­i­çin­or­ta­lýk­ne­ka­dar­ka­rý­þýr,­su­lar­ ne­ ka­d ar­ bu­l a­n ýr­s a,­ fýr­s at­ av­c ý­l a­r ý­ da bun­dan­o­ka­dar­mem­nun­o­lu­yor­lar.­ Ýþ­te­ böy­le­ bir­ or­tam­da,­ el­le­rin­de­ doð­ru bir­ öl­çü,­ da­ya­na­bi­le­cek­le­ri­ sað­lam­ bir­ is­ti­nad­ nok­t a­s ý­ ol­m a­y an­l ar,­ is­t i­k a­m et­l e­r i­n i mu­ha­fa­za­ et­mek­te­ güç­lük­ çe­ki­yor­lar.­ Kül­lî bir­ak­lýn­gü­ne­þin­den­is­ti­fa­de­et­me­yip,­ken­di­a­kýl­fe­ner­le­ri­nin­cüz’î­ý­þý­ðý­i­le­yol­al­ma­ya ça­lý­þan­lar,­yol­la­rý­ný­þa­þý­rýp­baþ­ka­is­ti­ka­met­le­re­yö­ne­le­bi­li­yor­lar. Bir­ki­þi­bir­a­kýl­la­dü­þü­nür,­i­ki­el­le­ça­lý­þýr. A­ma­on­ki­þi­bir­a­ra­ya­gel­se,­on­a­kýl­la­dü­þü­nür,­ yir­mi­ el­le­ iþ­ gö­rür­ler.­ Öy­ley­se,­ bir­ in­san­da­sa­de­ce­ken­di­ak­lý­ný­kul­la­na­rak­doð­ru­yu­ bul­ma­ya­ ça­lý­þýr­sa,­ i­sa­bet­ et­me­ o­ra­ný dü­þük­tür.­A­ma­on­ki­þi­nin­or­tak­ak­lý­i­le­bir ka­ra­ra­va­rý­lýr­sa,­i­sa­bet­et­me­o­ra­ný­çok­da­ha yük­sek­o­lur.­Çün­kü­hiçbi­ri­miz­he­pi­miz­ka­dar­a­kýl­lý­de­ði­liz. A­kýl­lý­ in­san­ ak­lýn­dan­ is­ti­fa­de­ e­den­ in­san­dýr.­Da­ha­a­kýl­lý­in­san­i­se,­baþ­ka­la­rý­nýn ak­lýn­dan­da­is­ti­fa­de­e­den­dir.­Ýn­san­lar­þir­ket­ ku­ra­rak­ bir­ iþ­let­me­ a­çar­ken,­ sa­de­ce mad­dî­ ser­ma­ye­le­ri­ni­ de­ðil,­ a­kýl­ ser­ma­ye­le­ri­ni­ de­ bir­leþ­ti­rir­ler.­ Meþ­ve­ret­ de­ a­kýl ser­ma­ye­le­ri­nin­ bir­leþ­ti­ril­me­siy­le­ mey­da­na­ ge­len­ bir­ ma­ne­vî­ þir­ket­tir.­ Ne­ ka­dar çok­a­kýl­bu­i­þe­or­tak­o­lur­sa,­ser­ma­ye­de­o ka­dar­faz­la­o­la­cak­týr. Ö­zel­lik­le­iç­ti­mâî­ve­si­ya­sî­ko­nu­lar­da­or­tak ak­la­du­yu­lan­ih­ti­yaç­da­ha­zi­ya­de­o­lur.­Za­ten bu­ yüz­den­ di­ni­miz­ de­ meþ­ve­ret­ ve­ þû­râ­yý tav­si­ye­ et­miþ­tir.­ “On­la­rýn­ a­ra­la­rýn­da­ki­ iþ­le­ri is­ti­þa­re­ i­le­dir­ (Þû­râ,­ 38)”­ bu­yu­ran­ Rab­bi­miz, is­ti­þa­re­yi­ biz­le­re­ em­ret­mek­te­dir.­ Ýs­ti­þa­re­ so­nun­da­or­ta­ya­çý­kan­ka­rar,­en­doð­ru­ka­rar­dýr. Çün­kü­o­ra­da­de­ði­þik­is­ti­dat­lar­da­bir­den­çok ki­þi­nin­ ak­lý­ ve­ dü­þün­ce­si­ iþ­bir­li­ði­ yap­mýþ­týr. Bi­ri­si­nin­ ha­ta­lý­ ve­ za­rar­lý­ bir­ dü­þün­ce­si­ni, baþ­ka­bi­ri­si­dü­zel­tir­ve­böy­le­ce­doð­ru­lar­or­ta­ya­çý­kar.­Sa­mi­mî­bir­ni­yet­le­bir­a­ra­ya­ge­len ce­ma­a­tin­i­çi­ne­Al­lah’ýn­i­na­ye­ti­da­hil­o­lur.­ Al­lah­Re­su­lü­(a.s.m) “Be­nim­üm­me­tim­da­lâ­let­ ü­ze­rin­de­ it­ti­fak­ et­mez” di­yor.­ Öy­ley­se, A­hir­za­man­Mü­ced­di­di­o­lan­Üs­tâd­Haz­ret­le­ri­nin­ta­le­be­le­ri­de­mut­la­ka­hi­da­yet­ü­ze­rin­de it­ti­had­e­de­cek­ler­dir­Ýn­þa­al­lah.­Ni­te­kim­bu­gü­ne­ ka­dar­ ya­pý­lan­ meþ­ve­ret­ler­ so­nu­cu­ a­lý­nan ka­rar­lar­da­hep­i­sa­bet­e­dil­di­ði­gö­rül­müþ­tür.­ Ye­ni­As­ya­ca­mi­a­sý­o­la­rak­biz­ler­de,­kýrk­yý­lý aþ­kýn­bir­sü­re­den­be­ri­iç­ti­mâî­ko­nu­lar­da­or­tak ak­lýn­ve­meþ­ve­ret­sis­te­mi­nin­ni­met­le­rin­den is­ti­fa­de­e­di­yo­ruz.­O­nun­i­çin­de­bu­gü­ne­ka­dar hep­i­sa­bet­le­ha­re­ket­et­tik­El­ham­dü­lil­lah.­Bu þe­kil­de­is­tik­rar­ve­is­ti­ka­me­ti­mi­zi­mu­ha­fa­za­et­tik.­Baþ­ka­la­rý­çe­þit­li­yol­lar­dan­do­la­þa­rak­bir­çok de­ði­þik­yön­tem­ler­de­ne­yip­so­nun­da­bi­zim­bu­lun­du­ðu­muz­nok­ta­ya­ge­lir­ken,­biz­ba­þýn­dan be­ri­ay­ný­yer­de­du­ru­yo­ruz.­De­ne­me­ya­nýl­ma yo­luy­la­za­man­ve­im­kân­la­rý­mý­zý­is­raf­et­mi­yo­ruz.­Bir­çok­yol­la­rý­de­ne­yip­de­so­nun­da­dö­nüp do­la­þýp­bi­zim­bu­lun­du­ðu­muz­nok­ta­ya­ge­len­le­ri­gör­dük­çe,­or­tak­ak­lýn­ve­meþ­ve­ret­mey­ve­si­nin­ne­ka­dar­tat­lý­ol­du­ðu­nu­gö­re­rek­Rab­bi­mi­ze­þük­re­di­yo­ruz. Meþ­ve­ret­le­ha­re­ket­e­der­ken,­ken­di­ak­lý­mý­zý el­bet­te­kul­la­na­ca­ðýz.­Or­tak­ak­lýn­ka­rar­la­rý­na uy­mak,­ken­di­ak­lý­mý­zý­ta­ma­men­dev­re­dý­þý­bý­rak­mak­an­la­mý­na­gel­mez.­Meþ­ve­ret­le­ha­re­ket e­den­ler,­a­kýl­la­rý­ný­baþ­ka­la­rý­nýn­ce­bi­ne­koy­muþ ol­mu­yor­lar.­Ak­si­ne,­ken­di­a­kýl­la­rý­ný­da­or­tak ha­vu­za­a­ta­rak,­bir­ha­vuz­ka­dar­a­kýl­la­rý­ný­ge­niþ­let­miþ­o­lu­yor­lar.­A­ma­sýrf­bir­i­nat­ve­e­na­ni­yet­yü­zün­den­baþ­ka­a­kýl­la­ra­ö­nem­ver­me­yip bil­di­ði­ni­o­ku­yan­lar,­is­tik­rar­ve­is­ti­ka­met­le­ri­ni mu­ha­fa­za­e­de­mi­yor­lar.­ Meþ­ve­ret­le­ a­lý­nan­ bir­ ka­ra­ra­ uy­mak,­ ak­lý­mý­zý­or­tak­a­kýl­ha­vu­zu­na­a­ta­rak­o­ra­dan­çý­ka­cak­ ka­ra­ra­ gö­re­ ha­re­ket­ et­mek,­ bi­zi­ bir­çok so­rum­lu­luk­tan­ da­ kur­ta­ra­cak­týr.­ Da­ha­ i­sa­bet­li­ka­rar­ver­me­mi­ze­ve­da­ha­düz­gün­dav­ran­ma­mý­za­im­kân­sað­la­ya­cak­týr.­­­ Meþ­ve­ret­ ka­rar­la­rý­na­ i­ti­raz­ e­dip­ ak­lý­mý­zý ka­rýþ­týr­maz­sak,­ iç­ti­mâî­ ko­nu­lar­da­ ak­lý­mýz ka­rýþ­ma­ya­cak,­zih­ni­miz­bu­lan­ma­ya­cak­týr.­ Not: 42.­ku­ru­luþ­yýl­dö­nü­mü­mü­na­se­be­tiy­le bütün­ Ye­ni­ As­ya­ o­ku­yu­cu­la­rý­ný­ teb­rik­ e­di­yor,­Ye­ni­As­ya­bay­ra­ðý­nýn­ký­ya­me­te­ka­dar­i­man­burç­la­rýn­da­dal­ga­lan­ma­sý­ný­di­li­yo­rum.

Ö


21 ÞUBAT 2010 PAZARTESÝ

MAKALE Tebrikler Yeni Asya

e­ni­ As­ya­ bu­ gün­ kýrk­ i­kin­ci­ ya­þý­na gi­ri­yor.­ Teb­rik­ler­ Ye­ni­ As­ya...­ Teb­rik­ler­ Ye­ni­ As­ya’nýn­ is­ti­ka­met­ i­çin­de­ki­ ya­yýn­ po­li­ti­ka­sý­nýn­ mî­mâ­rý,­ mü­hen­di­si­ve­uy­gu­la­yý­cý­sý­o­lan­þahs-ý­mâ­ne­vî­ye... Teb­rik­ler­ Ye­ni­ As­ya’nýn­ kad­ro­su­na,­ o­ku­yu­cu­su­na,­dos­tu­na,­se­ve­ni­ne... Kýrk­bir­yýl­ön­ce­bu­gün­hâ­lis­bir­ni­ye­tin­te­zâ­hü­rü­o­la­rak­doð­du­Ye­ni­As­ya.­Kýrk­bir­yýl­dýr­med­ya­da­ký­sýl­maz­bir­se­sin­sa­hi­bi­ol­du!­ Bir­ göz­ya­þý­dýr­ Ye­ni­ As­ya...­ Kýrk­ bir­ yýl ön­ce­bu­gün,­“la­ha­na­yap­ra­ðý­ka­dar­da­ol­sa bir­ ga­ze­te!”­ di­yen­ bü­yük­ him­met­ sa­hip­le­ri­nin­göz­le­rin­de­bir­yaþ­dam­la­sý­o­la­rak­to­mur­cuk­lan­dý.­ Ba­zen­ göz­ya­þý­ dam­la­sý­ ol­du o­na­gö­nül­ve­ren­le­rin­gö­zün­de,­ba­zen­kan­dam­la­sý­ol­du,­ak­tý.­A­ma­se­ven­le­ri­nin­ba­þý­ný­ eð­dir­me­di­ hiç.­ Boy­nu­nu­ bük­tür­me­di. U­tan­dýr­ma­dý.­ Vu­rul­du,­ dö­vül­dü,­ ký­rýl­dý, ko­vul­du,­tür­lü­to­kat­la­ra­ma­ruz­kal­dý.­A­ma yý­kýl­ma­dý,­tü­ken­me­di,­yok­ol­ma­dý.­Hep­ya­þa­dý,­ hep­ ne­fes­ al­dý­ dur­du,­ hep­ can­ ol­du, kan­ ol­d u,­ hep­ ha­y at­ ol­d u­ da­m ar­l ar­d a. Dost­la­rý­nýn,­ se­ven­le­ri­nin,­ o­ku­yu­cu­la­rý­nýn gö­zün­de­de­ðil,­da­mar­la­rýn­da­ya­þa­dý! Bir­dâ­vâ­dýr­Ye­ni­As­ya...­Kýrk­i­ki­yýl­ön­ce­bu gün,­hak­kýn,­ha­kî­ka­tin,­it­ti­ha­dýn,­u­huv­ve­tin, kar­deþ­li­ðin,­el­ma­sýn,­cev­he­rin,­nû­run,­e­be­di­ye­tin,­son­suz­lu­ðun,­sa­a­de­tin,­iz­ze­tin,­o­nu­run, hiz­me­tin,­fik­rin,­e­de­bin,­ak­lýn,­sa­mi­mi­ye­tin se­si­ve­çýð­lý­ðý­o­la­rak­dün­ya­ya­gel­di.­Se­si­ni,­so­lu­ðu­nu­kes­mek­is­te­yen­ler­çýk­tý.­On­la­ra­bi­rer gül­da­lý­u­zat­tý­Ye­ni­As­ya.­Yo­lu­na­ve­yol­cu­lu­ðu­na­de­vam­et­ti. Bir­bür­han­dýr­Ye­ni­As­ya... Ta­rih­bo­yun­ca hak­bil­di­ði­yol­da­tek­ba­þý­na­da­ol­sa,­bin­bir­e­zâ­ya­ve­ce­fâ­ya­gö­ðüs­ge­re­rek­de­ol­sa­ni­ce­ý­þýk ya­kan­bü­yük­him­met­sa­hip­le­ri­ge­lip­geç­miþ­ler.­Pey­gam­ber­ler­ve­on­la­rýn­müs­ta­kim­üm­met­le­ri­bu­ses­siz­dâ­vâ­nýn­bur­ha­ný­ol­du­lar. Pey­gam­ber­ler­dö­ne­min­den­son­ra­mü­ced­did­ler,­as­rýn­i­mam­la­rý,­as­rýn­sa­hip­le­ri­ve­on­la­rýn is­ti­ka­met­i­çin­de­ki­ta­kip­çi­le­ri­hak­i­çin­bi­rer bur­han­ol­du­lar.­Hak­kýn­ne­fes­a­lan­di­li­ol­du­lar, da­mar­la­rýn­da­kan­ye­ri­ne­hiz­met­aþ­ký­do­la­þan e­li­ol­du­lar,­ko­lu­ol­du­lar,­ya­þa­yan­de­li­li­ol­du­lar. Ya­rýn­Mah­þer­de­Ce­nâb-ý­Hak­sor­du­ðun­da, “Al­lah’ým!­Se­nin­sö­zü­ne­sa­dýk­kim­se­le­ri­gör­me­dim!”­di­ye­ya­kýn­ma­la­rý­na­im­kân­ver­me­ye­cek­öl­çü­de­fe­dâ­kâr­ca,­kah­ra­man­ca,­yi­ðit­çe hak­sýz­lýk­la­ra,­bid’at­la­ra,­da­lâ­le­te,­yan­lý­þa­kar­þý hak­kýn­hu­kû­kun,­fa­zi­le­tin,­ah­lâ­kýn,­hay­rýn­bi­rer­bur­ha­ný­o­lan­hak­ve­gö­nül­e­ren­le­ri­ne­her a­sýr­da­þahit­ol­du­bu­dün­ya.­Ye­ni­As­ya­i­le­de gör­dü­ki,­â­hir­za­man­da­boþ­de­ðil!­Â­hir­za­man da­fe­dâ­kâ­rýn­dan,­kah­ra­ma­nýn­dan,­yi­ði­din­den, hak­kýn­mü­da­fi­in­den­mah­rum­de­ðil.­ Bir­teb­lið­dir­Ye­ni­As­ya... Ak­la,­fik­re,­hür dü­þün­ce­ye,­se­lîm­kal­be,­hak­kýn,­nu­run,­fey­zin,­fa­zî­le­tin,­is­ti­ka­me­tin,­ih­lâ­sýn,­tev­hi­din,­te­vek­kü­lün,­tes­li­min­ve­sa­a­det-i­dâ­rey­nin­teb­li­ði ol­du­doð­du­ðu­gün­den­be­ri.­Din­le­yen­az­dý­ve­ya­çok­tu!­Ne­ö­ne­mi­var?­Fa­kat­teb­lið­var­dý! Se­si­ni,­so­lu­ðu­nu­ký­sýp­o­tu­ran­yok­tu!­Gü­ne­þi ve­gün­dü­zü­gös­te­ren­var­dý!­E­ðer­göz­yum­ma­say­dý­lar...­Gör­me­yen­kal­ma­ya­cak­tý!­ Bir­du­â­dýr­Ye­ni­As­ya...­ Halk­tan­hak­ka­hak i­çin­yük­se­len­bir­ni­yaz­dý,­a­çý­lan­bir­el­di,­söy­le­yen­bir­dil­di;­hem­kav­len,­hem­fi­i­len­söy­le­di, ba­zen­is­ti­dat­di­li­ol­du,­ba­zen­ih­ti­yac-ý­fýt­rî­di­li ol­du,­ba­zen­ýz­tý­rar­di­li­ol­du.­A­ma­hep­der­gâhý­iz­ze­te­aç­tý­gön­lü­nü,­e­li­ni,­di­li­ni,­ni­ya­zý­ný. Hep­O’na­yö­nel­di,­hep­O’nu­bil­di,­hep­O’nu bil­dir­di,­hep­O’nu­sev­di,­hep­O’nun­i­çin­sev­di, hep­O’nu­sev­dir­di,­hep­O’nu­yaz­dý,­hep O’nun­i­çin­yaz­dý. Bir­ tek­lif­tir­ Ye­ni­ As­ya... E­li­ni­ dost­lu­ða, ba­rý­þa,­ kay­naþ­ma­ya,­ i­nan­ma­ya,­ hür­ri­ye­te, de­mok­ra­si­ye,­hak­ka,­hu­kû­ka,­ý­þý­ða,­ay­dýn­lý­ða,­kar­deþ­li­ðe,­bir­li­ðe,­be­ra­ber­li­ðe,­sev­gi­ye­ve­mu­hab­be­te­u­zat­mýþ.­“Hak,­müþ­te­re­ði­miz­ ol­sun”­ di­yor.­ “Hak­kýn­ ha­tý­rý­ný­ tes­lim­ e­de­lim;­ baþ­ka­ ha­týr­la­ra­ fe­dâ­ et­me­ye­lim.­Fert­o­la­rak­da,­ce­mi­yet­o­la­rak­da­sa­a­de­ti­miz­ bun­da­dýr”­ di­yor.­ Kýrk­ bir­ yýl­dan be­ri­bu­tek­li­fi­ni­tek­rar­lý­yor.­Ký­yâ­me­te­ka­dar­da­Ýn­þa­al­lah­tek­rar­la­ya­cak! Bir­çiz­gi­dir­Ye­ni­As­ya... Ýs­ti­ka­me­tin,­tes­li­mi­ye­tin,­tev­hi­din,­sa­dâ­ka­tin,­i­sâ­be­tin,­say­gýn­lý­ðýn,­ne­zâ­ke­tin,­hýf­zýn,­hi­mâ­ye­tin,­e­mâ­ne­tin, doð­ru­lu­ðun,­mert­li­ðin,­a­çýk­yü­rek­li­li­ðin,­a­çýk söz­lü­lü­ðün,­hür­ya­þa­ma­nýn,­hür­dü­þün­me­nin, doð­ru­i­nan­ma­nýn,­müs­bet­ha­re­ke­tin­çiz­gi­si...­ Ye­ni­As­ya­kýrk­bir­yýl­dan­be­ri­bu­göz­ya­þý­nýn,­bu­dâ­vâ­nýn,­bu­teb­li­ðin,­bu­tek­li­fin­ve­bu çiz­gi­nin­pe­þin­de,­i­zin­de,­ar­ka­sýn­da,­ta­ki­bin­de…­Bu­çiz­gi­siy­le­Mah­þe­re,­Al­lah’ýn­hu­zu­ru­na­çýk­mak­e­me­lin­de­Ye­ni­As­ya…­Ký­ya­me­te ka­dar,­Mah­þe­re­ka­dar,­e­be­di­ye­te­ka­dar,­son­suz­lu­ða­ka­dar­yo­lun­a­çýk­ol­sun­Ye­ni­As­ya!

Y

DU Ey­Ha­mîd-i­Me­cîd!­Gü­zel­kâ­i­nat­var­e­den,­gü­zel­mah­lû­kat­halk­e­den,­gü­zel­in­san­lar­ya­ra­tan,­gü­zel­dâ­vâ­lar­in­di­ren­Al­lah’a hamd­ol­sun!­Rabb’im!­Ýn­dir­di­ðin­gü­zel­dâ­vâ­yý­an­la­ma­yý,­ya­þa­ma­yý­ve­hiz­met­et­me­yi fah­ri­miz,­þe­re­fi­miz­ve­se­beb-i­vü­cu­du­muz kýl!­Sa­na­u­laþ­ma­yý­ga­ye-i­ha­yat­bi­len­le­ri­ih­lâs-ý­tâm­me­ve­rý­za-ý­Ba­ri’ne­er­dir!­Bu­gü­zel çiz­gi­ye­yar­dým­e­den­le­re­yar­dým­et!­Â­min!

9

21 Þubat 1970, Nur hareketi ve Türkiye için bir dönüm noktasýdýr

a­hi­lî­ve­hâ­ri­cî­en­gel­le­me­le­re­rað­men,­Ýt­ti­had,­Zül­fi­kâr,­Ýh­lâs’tan­son­ra­Ye­ni­As­ya,­Be­di­üz­za­man’ýn,­“­lem-i­Ýs­lâm’ýn­bu mü­ba­rek­va­ta­nýn­a­hâ­li­si­ne­kar­þý­pek­þid­det­li­i­ti­raz­ve­it­ti­ham­la­rý­ný­i­zâ­le­et­mek­i­çin­mat­bu­at­li­sa­nýy­la­ko­nuþ­mak­lâ­zým­gel­miþ­di­ye­kal­bi­me ih­tar­e­dil­di.”­1­sö­zün­den­de­il­ham­a­la­rak,­21­Þu­bat­1970’te­Be­di­üz­za­man’ýn­ta­le­be­le­rin­den­Zü­be­yir­Gün­dü­zalp’in­ön­cü­lü­ðün­de­bü­tün­Nur Ta­le­be­si­a­ða­bey­le­rin­de­iþ­ti­ra­kiy­le­ku­rul­du.­ Ýþ­te­ bu­ ta­rih,­ hem­ Nur­ ha­re­ke­ti,­ hem­ de Tür­ki­ye­i­çin­bir­dö­nüm­nok­ta­sý­dýr.­Zi­ra,­Ye­ni­ As­ya’nýn­ ga­ye­si,­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ ha­ki­kat­le­ri­ni­ ga­ze­te­ yo­luy­la­ ve­ li­sa­nýy­la­ â­le­me­ neþ­-

D

ret­m ek­l e­ be­r a­b er,­ din­d ar­l a­r a­ ya­p ý­l an­ hü­cum­l a­r ý­ dur­d ur­m ak,­ Ke­m a­l izm,­ za­l im­ ve des­sas­la­rýn­ o­yun­la­rý­ný­ de­þif­re­ et­mek,­ va­tan sat­hý­ný­bir­mek­tep­yap­mak­týr. Ye­ni­ As­ya,­ ilk­le­rin­ ga­ze­te­si­dir.­ He­men­ he­men­ o­lum­lu­ bütün­ çý­ðýr­la­rýn­ ar­ka­sýn­da­ Ye­ni As­ya­ e­ko­lü­ var:­ Di­nî­ hi­kâ­ye,­ ro­man­ ve­ si­ne­ma­cý­lýk­ta,­ta­rih­þu­u­ru­nun­u­yan­ma­sýn­da,­ta­bu­la­rýn­yý­kýl­ma­sýn­da,­dar­be­ve­dik­ta­tör­le­re­di­re­nil­me­sin­de,­hak­sýz­lýk­la­ra­kar­þý­ka­mu­o­yu­o­luþ­tu­rul­ma­sýn­da,­ Tür­ki­ye’nin­ de­mok­ra­tik­leþ­me­sin­de,­ bütün­ hak­ ve­ hür­ri­yet­le­rin­ ih­ya­sýn­da, tek­nik,­sos­yal­i­lim­ve­ir­fan­dün­ya­sýn­da­vs… Ye­ni­Ay­sa­e­ko­lü,­dec­ca­lizm­le,­Süf­ya­nizm­le,­ Ke­ma­lizm­le,­ müs­te­bit­ sis­tem­le­ mü­ca­de­le e­de­ge­li­yor…­ Pe­ki,­41­yýl­dýr­bir­ta­kým­da­hi­lî,­pek­çok­ha­ri­cî en­gel­ler­le­kar­þý­laþ­ma­sý­na,­mad­dî­im­kân­sýz­lýk­la­ra­rað­men­hiz­met­le­ri­ni­sür­dü­ren­Ye­ni­As­ya, bu­aþk­ve­þev­ki­ni,­hiz­met­stra­te­ji­si­ni­kim­den­a­lý­yor?­Â­lim­le­ri­miz­den­H.­Bas­ri­Çan­tay’ýn­þu­i­-

fa­de­le­ri,­bu­so­ru­mu­za­ce­vap­ve­ri­yor­sa­ný­rým: “Kar­de­þim,­ siz­ler­ Üs­ta­dýn­ na­sýl­ bir­ in­san ol­d u­ð u­n u­ bil­m i­y or­s u­n uz.­ Kim­s e­ Üs­t ad­l a mu­ka­ye­se­ e­di­le­mez.­ Biz­ler­ Üs­ta­dýn­ sa­ye­sin­de­mü­el­lif­ol­duk.­Biz­ler­kor­ku­muz­dan­ne­e­ser­ya­za­bi­li­yor­duk­ve­ne­de­kim­se­ye­an­la­ta­bi­li­yor­duk.­ Üs­tad­ Haz­ret­le­ri­ Ri­sâ­le-i­ Nur­la­rý te’lif­et­me­ye­baþ­la­dý;­hem­Tür­ki­ye’de­o­ku­ma çý­ðý­rý­aç­tý,­hem­de­ha­pis­ha­ne­ler­de­da­yak,­ke­lep­çe,­ aç­lýk,­ su­suz­luk­ her­ zul­me­ ta­ham­mül et­ti.­ Fa­kat­ o­nun­ ih­lâ­sý,­ o­nun­ þef­ka­ti,­ o­nun mer­ha­me­ti,­ o­nun­ te­va­zu­u,­ o­nun­ þe­ca­a­ti­ ve kah­ra­man­lý­ðý­her­þe­ye­ga­lip­gel­di. “Ýlk­mec­lis­te­Be­di­üz­za­man­ne­ka­dar­hak­lýy­mýþ,­biz­ho­ca­lar­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ý­des­tek­le­me­dik­ ve­ yal­nýz­ bý­rak­týk.­ Biz­ ho­ca­lar­ Be­di­üz­za­man­bi­raz­faz­la­gi­di­yor,­di­ye­ken­di­le­ri­ne ma­ni­ol­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­týk.­Ken­di­le­ri­ni­dur­dur­mak­ i­çin,­ a­man­ faz­la­ i­le­ri­ git­me­ di­ye­rek,­ ce­ke­ti­nin­e­te­ði­ni­çek­miþ­tik.­Biz­ler­bi­raz­da­kor­ku­yor­duk.­ Be­di­üz­za­man­ çok­ per­va­sýz­dý.­ Hiç

Kelimelerin ucu: Gül mü, diken mi? te­za­hü­rü­dür:­ "A­ziz,­ sýddîk,­ ha­lis,­ muh­lis, fe­dâ­kâr,­ ce­fa­kâr,­ ci­van­mert…­ kar­deþ­le­rim!" Kur'ân'ý­ reh­ber­ e­di­nen­ ay­ný­ Üs­tad'ýn, bir­de­din­ve­mu­kad­de­sat­düþ­man­la­rý­na kar­þý­kul­lan­dý­ðý­sert­ve­kes­kin­bir­üs­lûp­ve i­fa­de­tar­zý­var­ki,­bu­nun­ör­nek­le­ri­ni­de Mü­da­fa­a­lar­da­gör­mek­müm­kün:­ "Ey­di­ni dün­ya­ya­sa­tan­bed­baht­lar!­Ey­sah­te­kâr­ha­mi­yet­fü­rûþ­lar!..­Ya­pa­ca­ðý­nýz­var­sa,­gö­re­ce­ði­niz­de­var!" gi­bi… De­mek­ ki,­ kud­sî­ kay­nak­lar­da­ be­yan­ e­di­len­öl­çü­bu­dur:­Dos­ta­kar­þý­mü­lâ­ye­met ve­mu­hab­bet­li­bir­li­sân;­düþ­ma­na­ve­has­se­ten­ za­li­me­ kar­þý­ sert­ ve­ hu­þû­net­li­ bir üs­lûb–u­be­yan… Ke­li­me­le­rin­kök­le­ri­ay­ný­ol­sa­bi­le,­ek­le­ri fark­lý­yap­mak­yi­ne­de­müm­kün.

Ya­ni,­ay­ný­kök­ten­ge­len­ke­li­me­le­rin­u­cu­na­di­ken­ta­ký­la­bi­le­ce­ði­gi­bi,­ay­ný­ke­li­me­nin u­cun­da­gül­ler­de­aç­tý­rý­la­bi­lir. Bu­nok­ta­ya­dik­kat­e­dil­me­di­ði­tak­dir­de, hat­lar­ka­rý­þa­bi­lir. Dos­ta­kar­þý­sarf­e­di­le­cek­üs­lûp,­mu­hab­be­ti­zi­ya­de­leþ­ti­ri­ci­bir­ký­vam­da­ol­ma­sý­ge­re­kir­ken,­ dik­kat­siz­lik­ ve­ pa­ta­vat­sýz­lýk­ se­latif@yeniasya.com.tr be­biy­le,­ak­si­yön­de­bir­te­sir­u­yan­dý­ra­bi­lir. Ba­zý­kim­se­ler­var­dýr­ki,­ken­di­ni­bir­tür­ost­la­ra,­ih­van­la­ra­kar­þý­kul­la­ný­la­cak lü­dü­zel­te­mi­yor,­a­lýþ­mýþ­ol­du­ðu­ko­nuþ­ma söz­ve­ke­li­me­ler­ley­yin­ol­ma­lý;­yu­tar­zý­ný­bir­tür­lü­a­yar­la­ya­mý­yor. mu­þak,­ok­þa­yý­cý,­mü­lâ­yim­ol­ma­lý. Ha­liy­le,­ký­rý­cý­ol­mak­tan­da­kur­tu­la­mý­yor. Ý­lâ­hî­me­saj­da,­böy­le­o­lun­ma­sý­em­re­di­li­Mu­ha­ta­býy­la­ han­gi­ ko­nu­da­ ko­nuþ­sa, yor:­"Ru­he­mâ­u­bey­ne­hüm."­Ya­ni,­a­ra­nýz­ne­yi­an­lat­sa,­yi­ne­de­ke­li­me­le­ri­di­ken­gi­bi da­ mer­ha­met­li­ o­lun,­ bir­bi­ri­ni­ze­ þef­kat­li kul­la­ný­yor. dav­ra­nýn. Di­li­ý­sýr­ga­no­tu­ve­ke­li­me­ler­de­di­ken­gi­Üs­tad­ Be­di­üz­za­man'ýn­ Lâ­hi­ka­lar­da­ki bi­ in­ci­ti­ci,­ ka­na­tý­cý­ o­lun­ca,­ ha­liy­le­ dost üs­lû­bu,­ bu­ Ý­lâ­hî­ ha­ki­ka­tin­ ha­ri­ku­lâ­de­ bir çev­re­si­git­gi­de­a­za­lýr,­et­ra­fýn­da­kim­se­cik­ler­kal­maz­o­lur. 21 ÞUBAT 2001 Bu­da­o­na­ce­za­o­lur,­a­zap­ve­rir. Ýþ­te,­böy­le­si­du­rum­la­ra­düþ­me­mek­i­çin,­di­li­ne­mu­kay­yet­ol­ma­lý­ve­ke­li­me­le­ri­dik­kat­ve­i­ti­na­i­le­kul­lan­ma­lý. Bu­nu­be­ce­re­me­yen­ki­þinin­sus­ma­sýn­da,­ken­di­ni­tut­ma­sýn­da­ha­yýr­var­dýr. evlet ve hükümetin teKi­þi,­il­lâ­da­her­yer­de­ko­nuþ­mak­ve­ya pe noktasýnda buluko­nu­þu­lan­ her­ me­se­le­nin­ ü­ze­rine­ at­la­nanlar arasýnda yaþanan mak­zo­run­da­de­ðil­dir. bir sürtüþme ve tartýþma, Ne­ di­yor­ Hz.­ Mev­lâ­nâ:­ "Ye­rin­de­ ko­bardaðý taþýran bir son nuþ­ma­sý­ný­bil­mi­yor­san­e­ðer,­sus­ki­se­ni damla hükmüne geçti ve a­dam­zan­net­sin­ler." Cumhuriyet tarihinin en Ne­ gü­zel,­ ne­ ka­dar­ ma­ni­dar­ bir­ i­fa­büyük iktisadî krizinin patde.., lamasýna sebebiyet verdi. E­vet,­ ye­rin­de­ söz­ söy­le­me­si­ni­ bil­me­Yer Ankara; MGK'nýn Þuyen­ler,­ bil­me­di­ði­ ko­nu­da­ ha­bi­re­ ko­nu­bat ayý olaðan toplantýsý. þup­ ah­kâm­ ke­sen­ler,­ ken­di­ çið­lik­le­ri­ni, Tarih, 21 Þubat 2001; günki­fâ­yet­siz­lik­le­ri­ni,­ ba­sit­lik­le­ri­ni­ or­ta­ya lerden Çarþamba. koy­muþ­o­lur­lar. Toplantýnýn katýlýmcýlarý, Da­ha­sý,­ bir­ ko­nu­da­ bil­gi­si­ kýt­ ol­du­ðu Cumhurbaþkaný A. N. Sehal­de­ çok­ça­ ko­nu­þan­ ki­þi,­ bir­ an­lam­da zer, Ana–Sol–M koalisyonu if­lâ­sý­ný­i­lân­et­mi­þ­o­lu­yor. ortaklarýndan Baþbakan B. Cumhurbaþkaný Sezer'in Baþbakan Ecevit'e Anayasa kitapçýðýný fýrlatmaMüf­lis­ tüc­car­ du­ru­mu­na­ düþ­mek­ten Ecevit, Baþbakan Yardýmcý- sý, boyutlarý dehþet uyandýran bir krizin patlamasýna sebebiyet verdi. þid­det­le­ka­çýn­mak­lâ­zým. sý M. Yýlmaz, H. Özkan, M. Her­ke­sin­ken­di­bil­gi­ve­ka­pa­si­te­si­da­Savunma Bakaný S. Çakhükümetin diðer üyeleri Buna mukabil, Sezer de hi­lin­de­ ko­nuþ­ma­lý,­ had­di­ hu­du­du­ aþ­makoðlu, Ýçiþleri Bakaný S. takip ederek toplantýdan kendine göre bir açýklama ma­ma­lý­ ki,­ za­man­la­ ka­bi­li­ye­ti­ ge­liþ­sin, Tantan ile üst düzeydeki il- ayrýlýrlar. Böylelikle, MGK yaptý ve böylelikle, büyük te­kâ­mül­et­sin. gili tüm komutanlar. (MHP toplantýsý yine ilk kez olbir gürültü ile patlayan ikBu­nun­ i­çin­ de,­ sa­býr,­ se­bat,­ gay­ret lideri Bahçeli, o günlerde mak üzere, baþlamadan tisadî kriz, her iki tarafça gös­ter­mek,­ta­ham­mül­ve­te­en­ni­i­le­git­yurt dýþýndaydý.) bitmiþ olur. da bir nevî deklare edilmiþ mek,­bil­me­di­ði­ko­nu­lar­da­da­i­þin­eh­li­o­Herkes yerini almýþ ve Çankaya Köþkü'nden oldu. lan­kim­se­le­re­da­nýþ­mak­lâ­zým. toplantý baþlamak üzere... Baþbakanlýða döner dönKamuoyunda "Kara ÇarNe­ de­miþ­ ec­da­dý­mýz:­ "Da­ný­þa­rak­ gi­Ýþte, tam o anda Sezer, Emez ilk açýklamasýný yapan þamba" diye de isim yapan den,­ yü­ce­ dað­dan­ aþ­mýþ;­ da­nýþ­ma­dan cevit ve Özkan arasýnda Ecevit'in aðzýndan, o sarsý- Cumhuriyet tarihinin bu en gi­den­i­se,­düz­o­va­da­yo­lun­þa­þýr­mýþ." çocuksu bir tartýþma, sürcý krizin fitilini ateþleyen büyük ekonomik krizi, iþ Hü­lâ­sa:­Gü­zel­ko­nuþ­ma­yý­öð­re­nin­ce­tüþme ve aðýz dalaþý baþþu sözler döküldü: "MGK hayatýna, aile hayatýna ve ye­ka­dar­sus­ma­yý­ter­cih­et­me­li.­Zi­ra,­gü­lar. Karþýlýklý olarak, anaya- toplantýsýnýn açýlýþýnda, bütün sosyal hayata yakýcý, zel­söz­ler­le­ko­nuþ­ma­yý,­mu­hab­bet­li­sâ­ný­sa kitapçýðý fýrlatmalarý vu- gündeme geçilmeden önce yýkýcý öyle bir darbe vurdu ný­kul­lan­ma­yý­ye­ni­baþ­tan­öð­ren­mek­çok ku bulur. kamu görevlilerinin önünki, kimi yerde açtýðý yarala- zor­de­ðil­dir.­Lâ­kin,­dost­mec­li­sin­de­bi­le Bunun üzerine tehevvüre de sayýn cumhurbaþkaný rýn sarýlmasý hiçbir þekilde ký­rý­cý,­in­ci­ti­ci­þe­kil­de­ko­nuþ­ma­tar­zý­na­a­kapýlan Baþbakan Ecevit, söz alarak son derece termümkün olmadý. Yanan lý­þan­bir­kim­se­nin,­bu­yan­lý­þý­ný­dü­zelt­hodserâne hareket ederek biye dýþý bir üslûpla bana yandýðýyla, yýkýlan yýkýldýme­si­hiç­ko­lay­de­ðil­dir. toplantýyý terk eder. Onu aðýr ithamlarda bulundu." ðýyla kaldý.

D

TARÝHTE BUGÜN

Zirvede patlayan kriz D

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

kim­se­den­ çe­ki­nip­ kork­mu­yor­du.­ A­ma­ yýl­lar ge­çin­ci­Be­di­üz­za­man’ýn­ne­ka­dar­hak­lý­ol­du­ðu­nu­gör­dük,­biz­le­re­hak­ký­ný­he­lâl­et­sin.”­2 Ýþ­te­Ye­ni­As­ya­da,­Üs­tad’dan­al­dý­ðý­bu­ce­sa­ret ve­hiz­met­tar­zý­ný­sa­da­kat­ve­se­bat­la­de­vam­et­ti­re­rek­bü­yük­hiz­met­le­re­im­za­at­tý,­hâ­len­de­at­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Me­se­lâ,­za­ma­nýn­da­bü­tün mal­var­lý­ðý­nýn­e­lin­den­a­lýn­ma­sý­na­se­bep­o­lan Ke­ma­liz­mi,­Süf­ya­niz­mi,­müs­te­bit­re­ji­mi,­dik­ta­tör­le­ri­de­þif­re­e­den­Ya­kýn­Ta­rih­An­sik­lo­pe­di­si­i­le­ta­bu­la­rý­yý­kýp,­bu­ko­nu­da­da­ön­cü­lük­et­ti. Bu­gün­ mil­lî­ ve­ mâ­ne­vî­ de­ðer­ler­ çer­çe­ve­sin­de­ neþ­ri­yat­ ya­pan­ ya­yý­nev­le­ri­nin­ yüz­de 80’i­nin­ku­ru­cu­su,­yö­ne­ti­ci­si,­ya­za­rý­Ye­ni­As­ya­e­ko­lün­den­ye­tiþ­miþ.­ Va­tan­sat­hý­ný­bir­mek­tep­ya­pan­ve­o­ku­yu­cu­la­rýy­la­ bü­tün­le­þe­rek­ yü­rü­yen­ Ye­ni­ As­ya hiz­met­ker­va­nýy­la­da­ha­ni­ce­yýl­la­ra…­ Dipnotlar: 1- Mek tu bat, s. 467. 2- Nec meddin Þahiner, Son Þahitler.

Ayþe Hanýmýn gazetesi…

y­þe­ Ha­ným­ ve­ Na­ci­ Bey­ bi­zim­ a­i­le­ dost­la­rý­mýz­dýr.­ Na­ci Bey­ bir­ a­vu­kat­týr,­ Ay­þe­ kar­de­þi­miz­ de­ ev­ ha­ný­mý.­ Ken­di­le­ri­ Ýs­tan­bul’da­ i­ka­met­ et­mek­te­dir­ler.­Ge­çen­se­ne­yap­tý­ðý­mýz­bir­zi­ya­ret­te­ ken­d i­l e­r i­n e,­ ga­z e­t e­m iz­ Ye­n i­ As­ya’dan­ba­his­le­a­bo­ne­ol­ma­la­rý­ný­tav­si­ye­ et­tim.­ Sað­ ol­sun­lar­ bi­zi­ kýr­ma­dý­lar. Na­ci­Bey,­ken­di­le­ri­nin­al­dý­ðý­bir­ga­ze­te­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­mek­le­ bir­lik­te­ “Os­man­A­ða­bey­sen­tav­si­ye­e­der­sin­de­biz yok­der­mi­yiz?­Al­tý­ay­lýk­bir­a­bo­ne­o­la­lým­ ba­ka­lým”­ de­di­ ve­ ga­ze­te­yi­ mun­ta­za­man­a­lýp­o­ku­ma­ya­baþ­la­dý­lar.­ Ço­cuk­la­rý­mýz­da­sa­mi­mî­ar­ka­daþ­lar. Kü­çük­ký­zým,­Na­ci­Bey’in­ký­zý­o­lan­ar­ka­da­þý­na,­ga­ze­te­den­mem­nun­o­lup­ol­ma­dýk­la­rý­ný­so­run­ca,­ö­zel­lik­le­an­ne­ve­ba­ba­sý­nýn­se­ve­rek­o­ku­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­de­rek, o­za­man­neþ­re­dil­miþ­o­lan­“na­maz”la­il­gi­li­bir­ya­zý­yý­kas­te­de­rek­“An­nem­o­ya­zý­yý çok­be­ðe­ne­rek­o­ku­du­ðu­gi­bi,­ga­ze­te­den o­nu­ke­sip­çan­ta­sý­na­ko­ya­rak,­ön­ce­ken­di­kar­deþ­le­ri­me,­son­ra­da­ta­ný­dýk­la­rý­mý­zýn­ço­cuk­la­rý­na­o­ku­ya­rak­na­ma­za­teþ­vik e­di­yor”­de­miþ.­Ta­bi­î,­bu­nu­du­yun­ca­biz de­ga­ze­te­mi­zin­hiz­me­te­ve­si­le­ol­ma­sý­a­çý­sýn­dan­çok­se­vin­miþ­tik.­Al­tý­ay­lýk­a­bo­ne­o­lu­nan­ga­ze­te­i­se,­hâ­len­o­a­i­le­ta­ra­fýn­dan­se­vi­le­rek­o­ku­nu­yor.­Bel­ki­kaç­al­tý ay­geç­me­si­ne­rað­men… Bun­lar­ hem­ hiz­met­le­ri­miz,­ hem­ de ga­ze­te­miz­a­çý­sýn­dan­se­vi­ni­le­cek­ve­þev­ke­ me­dar­ o­lu­na­cak­ þey­ler­ ger­çek­ten. Bu­ra­da­baþ­lý­ða­her­ne­ka­dar­Ay­þe­Ha­ný­mý­al­mýþ­ol­sak­da,­el­bet­te­bu­gi­bi­da­ha ni­ce­ Ay­þe­ Ha­ným­lar,­ Fat­ma­ Ha­ným­lar, Zey­neb­Ha­ným­lar­ve­sâ­i­re­ler­var­dýr.­ Bu­þan­lý­ga­ze­te­mi­zin­21­Þu­bat­do­ðum gün­le­riy­le­a­lâ­ka­lý­ilk­de­fa­1975­yý­lýn­da­6. yý­lý­na­da­ir­bir­ya­zý­yaz­mýþ­ve­o­gün­den bu­gü­ne­ka­dar­da,­bir­çok­yýl­dö­nü­mün­de yaz­ma­ya­de­vam­et­mi­þiz­dir.­Ya­ni­bu­ga­ze­te­miz­ger­çek­ten­lâ­yý­ðý­veç­hiy­le­ge­niþ kit­le­le­re­ta­ný­tý­lýp­an­la­tý­la­bil­se,­i­na­nýn­çok kim­se­ga­ze­te­mi­zi­se­ve­rek­a­lýp­o­ku­ya­cak­týr.­ Bir­mi­sâl­da­ha­ve­re­yim: Bur­sa’da­be­ra­ber­ol­du­ðu­muz­ka­dîm­hiz­met­er­le­rin­den­Ka­sým­A­li­Gün­gör­A­ða­bey­an­lat­mýþ­tý:­“Met­ro­da­se­ya­hat­e­di­yor­dum,­ta­biî­ga­ze­te­mi­de­aç­mýþ­o­ku­ya­rak. (Ka­sým A­ða­bey,­ga­ze­te­nin­her­kö­þe­si­ni­o­ku­yan bir­a­ða­be­yi­miz­dir.) Ý­ne­ce­ðim­ye­re­yak­laþ­tý­ðým­da­ga­ze­te­mi­top­la­ma­ya­ça­lý­þý­yor­dum,­bak­tým­ya­ným­da­ba­þý­a­çýk­bir­ba­yan­var,­ba­na­doð­ru­dö­ne­rek­‘Be­ye­fen­di, bu­ga­ze­te­ne­re­de­çý­ký­yor?’­de­di.­Ben­de Ýs­tan­bul’da­ba­sýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­din­ce,­‘Ye­ni mi?’­de­di,­41­se­ne­lik­ol­du­ðu­nu­söy­le­dim. ‘Al­lah­Al­lah,­ne­gü­zel­bir­ga­ze­te­bu.­Ya­zý­la­rý,­ha­ber­le­ri­fa­lan.­Tür­ki­ye’de­böy­le ga­ze­te­ler­de­var­mýþ’­de­di.­De­mek­ki­far­kýn­da­de­ðil­dim,­a­ma­ga­ze­te­yi­ba­ya­ðý­in­ce­le­miþ.­Ben­de­in­mek­i­çin­kalk­tý­ðým­da, top­la­yýp­kat­la­dý­ðým­ga­ze­te­yi­ba­ya­na­u­za­ta­rak,­bu­nu­si­ze­he­di­ye­e­di­yo­rum­de­dim ve­mem­nu­ni­yet­le­al­dý­ga­ze­te­yi.“­­ Bu­nun­ gi­bi,­ ço­ðu­mu­zun­ ba­þýn­dan ge­çen­bir­çok­mi­sâl­var­dýr.­Ye­ter­ki­biz­ler­ va­zi­fe­mi­zi­ gü­zel­ ya­pa­lým.­ Ne­ti­ce­ler i­yi­ o­la­cak­týr­ Ýn­þâ­al­lah.­ Bu­ ve­si­ley­le,­ bi­zi genç­li­ði­mi­zin­ ilk­ yýl­la­rýn­da­ dâ­vâ­mýz­la ve­dâ­vâ­mý­zýn­ga­ze­te­si­Ye­ni­As­ya­i­le­42 se­ne­dir­ hem­hâl­ et­ti­ði­ ve­ ih­ti­yar­lý­ðýn mer­di­ven­le­ri­ni­ týr­man­dý­ðý­mýz­ þu­ gün­ler­de­de,­on­dan­a­yýr­ma­dan­ve­ay­rýl­ma­dan­yo­lu­mu­za­de­vam­et­tir­di­ði­i­çin­­Ce­nâb-ý­Hakk’a­þü­kür­ler­ol­sun.­Da­ha­ni­ce yýl­la­rý­ yâd­ et­mek­ ü­ze­re­ Ýn­þâ­al­lah,­ 42. þe­ref­yý­lý­mýz­ha­yýr­lý­ol­sun­e­fen­dim.

A


10

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

Problemlerin artmasý, sorumluluklarýn artmasýdýr

KÜLTÜR SANAT Kimler geldi, kimler geçti?

Minibüs kaptanlarý ve yeni programlar

Ko­nu­yu­mi­ni­büs­kap­tan­la­rý­na­ge­tir­mek­is­ti­yo­rum.­Ak­þam­la­ra­ka­dar­ha­ya­týn­i­çin­de­o­lan­bu­in­san­lar,­sü­rek­li­ev­den­i­þe,­iþ­ten­e­ve­in­san­ta­þý­yor­lar.­Ve­her­tür­den­in­san.­Â­li­mi­de­var­za­li­mi­de, pa­ra­ve­re­ni-ver­me­ye­ni,­pa­ra­üs­tü­a­la­ný-­al­ma­ya­ný,­i­ler­le­ye­ni-i­ler­le­me­ye­ni,­an­la­yýþ­lý­sý-an­la­yýþ­sý­zý, psi­ko­pa­tý,­has­ta­sý,­sað­lýk­lý­sý…­der­ken,­bin­ler­ce­in­san­la­mu­ha­tap­ol­mak­çok­ko­lay­ol­ma­sa­ge­rek. Ha­yat­ta­ne­var­sa,­mut­la­ka­mi­ni­büs­le­re­yan­sý­yor­dur. Mi­ni­büs­kap­ta­ný­ve­mu­a­vi­ni­ne­ka­dar­sað­lýk­lý syasar33@yahoo.com da­ol­sa,­bir­müd­det­son­ra­yý­kým­baþ­lý­yor.­O­nun i­çin­her­tür­den­in­san­la­mu­ha­tap­o­lan­la­rýn­mut­la­ka­ay­lýk­ve­ya­yýl­lýk­bir­ba­ký­ma­gir­me­si­zo­run­lu a­ya­týn­ ru­tin­ iþ­le­rin­de­ za­man­ za­man­ bir ol­ma­lý­dýr.­Bu­in­san­la­rýn­prob­lem­ya­þa­dýk­la­rý­ko­ta­kým­ de­ði­þik­lik­ler­ lâ­zým.­ Ru­tin­ dý­þý­nýn nu­lar­be­lir­le­ne­rek,­e­ði­tim­ler­al­ma­la­rý­sað­lan­ma­kim­se­ye­ bir­ za­ra­rý­ ol­mu­yor­sa,­ gü­zel­dir. lý­dýr.­Yok­sa­kav­ga­lar,­gü­rül­tü­ler­ka­çý­nýl­maz­o­la­Renk­ ka­tý­yor,­ fark­lý­ pen­ce­re­ler­ a­çý­yor,­ in­sa­ný cak­ve­hat­ta­bü­yü­ye­cek­tir. zen­gin­leþ­ti­ri­yor.­ Ge­çen­ler­de­bir­ev­yol­cu­lu­ðu­muz­da­kap­ta­nýn Sü­rek­li­gi­dip­ge­li­yor­ol­du­ðun­yo­lu,­tý­raþ­ol­du­- cid­dî­bir­ger­gin­lik­i­çe­ri­sin­de­ol­du­ðu­nu­göz­lem­le­ðun­ ber­be­ri,­ uð­ra­dý­ðýn­ çay­ iç­me,­ ye­mek­ ye­me dim.­Dý­þa­yan­sýt­tý­ðý­ta­výr­lar,­iç­dün­ya­sý­nýn­hiç­de me­kân­la­rý­ný,­ ko­nuþ­tu­ðun­ in­san­la­rý,­ yol­cu­luk ra­hat­ol­ma­dý­ðý­ný­gös­te­ri­yor­du.­Hat­ta­bir­kaç­kez yap­tý­ðýn­o­to­büs­le­ri,­se­lâm­ver­di­ðin­in­san­la­rý­ve kýr­mý­zý­ý­þýk­ih­lâ­li,­ha­ta­lý­sol­la­ma­lar­bi­le­yap­tý.­Ba­da­ha­pek­çok­þey­le­ri…­Za­man­za­man­de­ðiþ­tir­- rut­fý­çý­sý­gi­biy­di.­Sa­ta­þa­cak­ki­þi­a­rar­gi­biy­di.­Ya­ni me­li­in­san.­Teb­dil-i­me­kân­ha­yýr­sa,­bel­ki­bu­da bu­ruh­ha­li­ka­za­ya­i­yi­ce­ya­kýn­laþ­tý­rý­yor­du. öy­le­dir.­De­ne­yip­gör­me­li.­Çün­kü­her­þey­sü­rek­‘Ge­ri­ye­git­se­ne­be­kar­de­þim,­ne­ba­ký­yon­ö­le,­bu li­de­ði­þi­yor.­Ýn­san­da­de­ði­þi­yor,­in­san­la­il­gi­li­her þah­sî­a­ra­ban­mý­ya…’­bo­zuk­bir­ruh­ha­li­cüm­le­le­þey­de­de­ði­þi­yor. rin­den­ba­zý­la­rý­i­di­bun­lar. Ba­ba­sý­iþ­le­ri­yü­rü­ten­genç­be­ye­fen­di­ye­bel­li­ki Al­lah’tan­ki­ce­vap­ve­ren­ler­da­ha­ma­kul­yak­la­iþ­le­ri­yü­rüt­me­si­i­çin­i­ni­si­ya­tif­ve­ril­miþ.­Da­ha­ön­ce þým­lar­i­çe­ri­sin­de­i­di.­Yok­sa­cid­dî­kav­ga­lar­çýk­ma­sý bu­iþ­ye­ri­ne­git­ti­ði­miz­de­ba­ba­iþ­le­rin­ba­þýn­da­i­di ka­çý­nýl­maz­o­la­cak­tý. ve­bir­es­naf­o­la­rak­yak­la­þý­mý­hiç­de­hoþ­de­ðil­di. ‘Kap­ta­ným,­mo­ra­li­nin­bo­zuk­ol­du­ðu­an­la­þý­lý­yor. Tec­rü­be­ha­ya­ta­yan­sý­ma­mýþ­tý.­Yýl­lar­ca­o­o­lum­suz Bu­ra­sý­si­zin­o­ra­dan­gö­zük­tü­ðü­gi­bi­de­ðil.­A­ra­lar­kar­þý­la­ma­zih­ni­miz­de­ta­ze­li­ði­ni­ko­ru­yor­du.­Ge­- da­ba­yan­la­rýn­ya­nýn­da­kü­çük­ço­cuk­lar­var.­Hem çen­ler­de­bir­ve­si­ley­le­uð­ra­dý­ðý­mýz­bu­iþ­ye­rin­de­e­- böy­le­say­gý­sýz­ko­nuþ­mak­si­ze­ya­kýþ­mý­yor.­Biz pey­ce­de­ði­þik­lik­ler­ol­du­ðu­nu­gör­dük.­Bi­zi­genç müþ­te­ri­yiz.­Bu­ra­da­se­nin­an­nen­ve­ya­e­þin­ol­du­bir­be­ye­fen­di­kar­þý­la­dý.­An­la­þý­lan­da­ha­ön­ce­bi­zi ðu­nu­dü­þün…’.­‘An­ne­ve­e­þi’­ha­týr­la­tý­lan­kap­tan, kar­þý­la­ya­nýn­oð­lu.­Öy­le­gü­zel,­ne­za­ket­li,­in­ce­lik­li bir­an­da­cid­di­leþ­ti­ve­ken­di­ni­fren­le­di.­Du­ru­mu bir­es­naf­lýk­ser­gi­le­di­ki,­þa­þýr­dýk.­Ve­ar­týk­o­iþ­ye­ri­an­la­dý.­Tam­bir­em­pa­ti­e­ði­ti­mi­ol­du. ne­kar­þý­ka­na­a­ti­miz­de­ðiþ­ti.­A­ma­git­me­sey­dik, E­vet,­kap­tan­da­yol­cu­lar­da­bi­zim­in­san­la­rý­mýz. zih­ni­miz­de­hep­o­lum­suz­ta­ra­fý­ka­la­cak­tý.­Bel­ki­o Kim­se­nin­hu­ku­ku­çið­nen­me­den,­ya­þa­ma­yý­öð­o­lum­suz­luk­bi­le­o­an­lýk­i­di. ren­me­miz­ge­re­ki­yor.­Her­kes­ken­di­si­ne­dü­þe­ni Ki­þi­ hak­kýn­da­ki,­ ku­rum­ hak­kýn­da­ki­ o­lu­þan gü­zel­yap­sa,­ya­þa­mak­sa­n'a­ta­dö­nü­þe­cek. doð­ru­da­ol­sa­ka­na­at­le­ri­za­man­za­man­ev­de­u­Er­te­si­gün,­sa­bah­spo­ru­çer­çe­ve­sin­de­bi­sik­let nut­ma­lý­ya­da­kay­bet­me­li. tu­ru­ya­par­ken,­gü­zer­gâ­hý­mi­ni­büs­le­rin­son­du­ra­Çün­kü­ hiç­bir­ þey­ ay­ný­ kal­mý­yor.­ Her­ þey­ sü­ðý­na­çe­vir­dim.­Sa­bah­6­su­la­rý.­Or­tam­ol­duk­ça­ha­rek­li­de­ði­þi­yor.­O­nun­i­çin­a­cý­sýy­la­ne­þe­siy­le­ger­re­ket­li.­Se­fe­re­ge­len­ler-gi­den­ler.­Çay­lar,­si­mit­çek­le­riy­le­ya­þa­ma­lý­ha­ya­tý.­Yok­sa­ha­ya­týn­ta­dý­a­ler…­Tam­ha­ya­týn­or­ta­ye­ri­man­za­ra­sý. lýn­mý­yor. O­tu­ran­bir­gru­bun­ya­ný­na­yak­la­þa­rak,­ken­di­mi Pa­zar­cý­es­na­fý­nýn­ha­lin­den,­mi­ni­büs­kap­tan­la­ta­nýt­tým.­He­men­ba­na­da­bir­çay­söy­le­di­ler.­Der­rý­nýn­ve­mu­a­vin­le­ri­nin­i­çin­de­ol­duk­la­rý­sý­kýn­tý­lar­ken­ha­ri­ka­bir­soh­bet.­Bu­a­ra­da­mi­ni­büs­ler­de­ki dan,­bak­kal­lar,­ter­zi­ler,­a­yak­ka­bý­ta­mir­ci­le­ri­nin o­lum­suz­göz­lem­le­ri­mi­de­ak­tar­dým.­Kap­tan­la­rýn hal­le­rin­den­an­la­mak­ge­re­ki­yor.­Ha­ya­ta­ta­kýl­mak za­ man­za­man­de­ði­þik­e­ði­tim­prog­ra­mý­na­ka­tý­lýp ge­re­ki­yor.­Yok­sa­on­lar­da­ki­sý­kýn­tý­lar­bir­þe­kil­de ka­ týl­ma­dýk­la­rý­ný­sor­dum. ha­ya­tý­et­ki­li­yor,­bi­zi­et­ki­li­yor.­Dý­þa­rý­da­ha­yat­ta­ya­Kap­ tan­lar­dan­yaþ­lý­o­la­ný­nýn­yap­tý­ðý­tek­lif­i­se þa­nan­ge­nel­top­lum­psi­ko­lo­ji­si­bir­þe­kil­de­a­i­le­ye, e­ve,­bi­re­ye­yan­sý­yor.­Hat­ta­za­man­za­man­be­lir­le­- dik­kat­çe­ki­ci­i­di.­“Ge­lin­bi­ze­ça­lýþ­tý­ðý­nýz­ko­nu­la­rý yi­ci­o­lu­yor.­Ni­te­kim­dün­ya­da­ki­pek­çok­top­lum­- an­la­týn,­ma­dem­ki­e­ði­tim­ci­si­niz­bi­ze­se­mi­ner­ve­sal­de­ði­þim­ve­dö­nü­þüm­le­rin­a­teþ­le­ri­ni­bi­rey­ler­- rin,­biz­le­ri­bil­gi­len­di­rin.­Yok­sa­o­lu­þan­o­lum­suz­luk­lar­da­si­zin­de­pa­yý­nýz­var.” de­ki­psi­ko­lo­ji­ler­a­teþ­le­miþ­tir. Si­ze­dü­þe­cek­iþ­le­re­ha­zýr­sa­nýz,­þi­kâ­yet­çi­o­lun. E­vet,­her­kes­na­sýl­bir­ha­ya­týn,­na­sýl­bir­im­kâ­nýn Baþ­kan­yar­dým­cý­la­rý­i­le­te­le­fon­laþ­týk.­So­nun­da i­çin­de­i­se,­her­ke­si­de­öy­le­zan­ne­der.­El­bet­te­o­na ko­ nu­ i­le­ il­gi­li­ bi­ze­ de­ i­þin­ düþ­tü­ðü­nü­ an­la­dýk. uy­gun­da­yo­rum­lar­ya­par.­Zan­ne­der­ki­ha­yat­öy­Baþ­ kan­bi­ze­se­mi­ner­tek­lif­i­let­ti­ve­ça­lýþ­ma­a­lan­le­dir.­O­nun­i­çin­za­man­za­man­ken­di­ya­þa­dý­ðý­mýz la­ r ý­ m ý­zý­ me­kân­la­rýn­da­ soh­bet­ ko­nu­su­ ya­pa­ca­ðý­ha­ya­týn­dý­þýn­da­ki­in­san­la­rýn­ha­yat­la­rý­ný­ta­ný­mak mýz­ko­ nu­sun­da­an­laþ­týk. ve­on­la­rýn­ya­þa­dýk­la­rý­psi­ko­lo­ji­le­ri­bil­mek­an­la­E­vet,­du­rum­an­la­þýl­dý.­Þi­kâ­yet­çi­ol­du­ðu­muz mýn­da­o­dün­ya­lar­la­ta­nýþ­mak­ge­re­ki­yor. A­ma­top­lu­mu­muz­da­ne­a­cý­ki,­hiç­mi­ni­bü­se ko­nu­da­bi­ze­dü­þen­bir­þey­var­sa,­dert­yan­ma­mýz, bin­me­miþ,­pa­zar­a­lýþ­­ ve­ri­þi­ne­git­me­miþ,­kom­þu þi­kâ­yet­çi­ol­ma­mýz­an­lam­sýz­la­þý­yor­du.­Ö­nü­müz­zi­ya­re­ti­yap­ma­mýþ,­pa­ra­sýz­kal­ma­mýþ,­yol­da­kal­- de­ki­gün­ler­de­kap­tan­lar­la,­‘in­san­i­liþ­ki­le­ri’­ko­nu­ma­mýþ­in­san­lar­var.­Ken­di­‘hayat­ka­fe­si’­dý­þý­na sun­da­soh­bet­le­re­baþ­lý­yo­ruz.­Þi­kâ­yet­çi­ol­mak­i­çin çýk­ma­mýþ­bu­in­san­lar­ne­ka­dar­bu­sý­kýn­tý­la­rý­ya­- git­ti­ði­miz­kap­tan­lar­dan­bi­ze­iþ­çýk­mýþ­tý.­Ne­ya­pa­lým­bu­na­ký­sa­gün­kâ­rý­der­ler.­Za­ten­ben­de­kap­þa­yan­ken­di­in­san­la­rý­ný­an­la­ya­bi­le­cek­ler­dir. Bir­de­bu­sýr­ça­köþk­ler­de­ya­þa­yan­lar­ya­zar­sa, tan­lar­la­ko­nu­þa­cak,­dert­le­þe­cek­bir­ze­min­a­rý­yor­çi­zer­se,­sos­yo­log­sa,­psi­ko­log­sa­sa­ir­in­san­lar­hak­- dum.­Çün­kü­on­lar­çok­do­lu­in­san­lar­dýr.­Sü­reç kýn­da­ ya­pa­cak­la­rý­ yo­rum­la­rý­ siz­ de­ðer­len­di­rin. böy­le­ge­liþ­ti.­Ar­týk­bun­dan­son­ra­sý­a­i­le,­ço­cuk, Ya­ni­ sü­rek­li­ Ýs­tan­bul’dan,­ An­ka­ra’dan;­ A­na­do­- genç­der­ken­e­ði­tim­ha­yat­bo­yu­sü­rüp­gi­de­cek. Hay­din,­ha­yýr­lý­sý­ba­ka­lým. lu’yu­ yo­rum­la­yan­la­rý­ dü­þü­nün.­ An­la­tý­lan­lar­ ne ka­dar­ ha­ya­týn­ i­çin­den­ o­la­cak,­ ne­ ka­dar­ ger­çek­Bir­þey­ler­den­þi­kâ­yet­çi­i­se­niz,­si­ze­dü­þen­bir ler­le­ör­tü­þe­cek­tir. þey­ler­var­mý­ba­kýn­ba­ka­lým.

rasityucel-19@hotmail.com

Kim­ler­gel­me­di,­kim­ler­geç­me­di­ki? Ye­ni­As­ya’da­ya­zan­ve­çi­zen­ler­ta­ri­he­mâl­ol­du. Hep­si­o­ve­si­le­i­le­bi­lin­di,­o­ve­si­le­i­le­a­nýl­dý… Yok­sa­kim­ta­nýr­dý,­kim­bi­lir­di? O­bir­o­kul­gi­bi­ol­du,­bir­ü­ni­ver­si­te­gi­bi­ça­lýþ­tý. Þim­di­bir­çok­ga­ze­te­de,­bir­çok­te­le­viz­yon­da,­bir­çok­ya­yý­ne­vin­de­on­la­rýn i­sim­le­ri­ne­rast­lar­sý­nýz. Ve­ni­ce­der­gi­ler­de­on­la­rýn­i­sim­le­ri­var­dýr. Ýþ­te­Ye­ni­As­ya­böy­le­bir­mef­kû­re­nin­o­dak­nok­ta­sý­ol­du. Ya­yýn­la­dý­ðý­ki­tap­la­rý­ve­bü­tün­neþ­ri­ya­tý­i­le­bu­ül­ke­nin­yüz­a­ký­ol­du. Ge­le­nin­ke­yif­ve­he­ves­le­ri­ne­â­let­ol­ma­dý.­O­bir­is­ti­ka­met­ü­ze­ri­ne­ga­ye­si­ne­doð­ru­gi­der­ken,­bir­tram­vay­gi­bi­o­na­gi­ren­ler­ve­çý­kan­lar­ol­du.

H

SOLDAN SAÐA— 1. Risâle-i Nur Külliyatý'nýn dört büyük kitabýndan birinin adý. - Ýçi dolu olan ve dýþý kaplama olmayan, masif. 2. Kan baðýyla birbirine baðlý olan kimseler. - Sinirle ilgili, sinirsel. 3. Osmanlýca 'te' ve 'tý' harflerinin Arapça'daki adý. - Risâle-i Nur Külliyatý'ndan bir eserin adý. 4. Hücrelerin aþýrý çoðalmasýyla insan, hayvan veya bitki dokularýnda oluþan ve büyüme eðilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma. - Ýyinin halk arasýnda söyleniþi. - Tarihte Eyalet valileri buyruðundaki baþýbozuk asker. 5. Daha önce benzeri yazýlmamýþ yeni ve güzel bir eser meydana getirme. Konuþma ve yazýþmalarda saygý belirtisi olarak kiþi adlarýnýn önüne getirilen söz. 6. Roba, elbise. - Eþ, zevce. 7. Belirli ve ortak bir amacý gerçekleþtirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet. - Moritanya'nýn milletlerarasý plaka iþareti. 8. Zenginleþtirme, zenginleþtirilme. - Edirne iline baðlý ilçelerden biri. - Güney Afrika'nýn plaka iþareti. 9. Düz bir yüzey üzerinde yuvarlanan bir top aracýlýðýyla imlecin hareketini saðlayan elektronik araç. - Dünyamýzýn uydusu. 10. Avama ait, avamca, ileri gelenlerden olmayan. Asurlularýn baþþehri.

A­ma­o­dur­ma­dý. Da­i­ma­he­de­fi­ne­va­kur­bir­ka­rar­lý­lýk­la­i­ler­le­di­ve­de­vam­e­di­yor. Ta­rih­el­bet­te­bu­nun­tah­li­li­ni­ya­pa­cak­týr. Gö­rüþ­tü­ðü­müz­bir­çok­o­ku­yu­cu­o­na­muh­te­lif­i­sim­ler­koy­du­lar. Ki­mi­o­na­bir­Trab­zon­lu’nun­i­fa­de­si­i­le­“Be­di­üz­za­man’ýn­ga­ze­te­si”­de­di. Ki­mi­“Nur­cu­la­rýn­ga­ze­te­si” de­di. Ki­mi­i­se­“Ha­bat­tý,­ha­ba­ta­cak”­di­ye­çok­bek­le­di. Ya­nýl­dý­lar. O­bat­ma­dý­ve­bat­ma­ya­cak­da­in­þâ­al­lah. Çün­kü­o­nun­çok­ve­fa­lý­o­ku­yu­cu­la­rý­var. Hem­on­lar­sý­ra­dan­in­san­lar­de­ðil. Hiç­bir­ga­ze­te­nin­41­yýl­hiç­ke­sil­me­den­ta­kip­çi­si­yok­tur. Bu­Ye­ni­As­ya’ya­mah­sus­bir­hâl­dir. O­Nu­run­a­þi­kâr­tek­se­si­dir­med­ya­da. Kim­ne­der­se­de­sin,­biz­hep­hak­ký­ve­doð­ru­la­rý­söy­le­dik. Kim­se­ye­el­e­tek­aç­ma­dýk. Bi­zi­yan­lýþ­an­la­yan­lar­o­la­bi­lir. Ö­nem­li­de­ðil. Bu­mef­kû­re­ye­kim­kat­ký­da­bu­lun­muþ­i­se­hep­si­ne­teb­rik­ler... Her­ke­si­gö­nül­den­se­lâm­lý­yo­ruz. Kim­ler­gel­di? 41­yý­lýn­bü­tün­ge­len­le­ri­ni­ve­gi­den­le­ri­ni­ta­ný­yo­ruz. Ha­yat­ta­ki­le­re­se­lâm­ve­mu­hab­bet­le­ri­mi­zi­i­le­ti­yo­ruz. Ve­fat­e­den­le­re­i­se,­Ce­nâb-ý­Hak­tan­rah­met­ler­di­li­yo­ruz.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Kitabü'l-Tevhid, Kitabü'l-Makalat, Kitab Redd Avâil el-Edille-li'l-Kabi, Kitabu Beyanî Vehmi'l-Mutezile, Kitab Ta'vilati'l-Kur'ân adlý eserlerin müellifi, büyük imam. 2. Akrabalar, hýsýmlar, yakýnlar. - Bazý eþyadan ve iþlerden alýnan vergi veya harç. 3. Kuruþun kýsasý. - Aklama, temize çýkarma. 4. Afganistan'da ABD'nin askeri güç kullanarak yönetimden uzaklaþtýrdýðý meþrû hükümet. 5. Deðersiz küçük köle. Yardým isteme, aman dileme. 6. Davulun tokmakla vurulan kýsmý.- Askerlikle ilgili, askere özgü. 7. Aleyhiselâmýn kýsasý. - Evcil geyik. 8. Kalýtsal olarak globin genlerindeki kusurlar dolayýsýyla, zincirin tamamý veya belirli bir bölümünün üretilemediði, anormal hemoglobinlerin oluþturduðu ve BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI hemolitik anemiye sebep olan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir kan hastalýðý. 9. Hükümdarlarýn veya devlet baþkanlarýnýn o- 1 F Ý R A Z T N A Z Ý R E turduðu büyük yapý. - Güneþin 2 I R A M A K N K A N A S buluttan sýyrýlmýþ durumu. 10. 3 R A M A Y A N A A Ý F A Ýstanbul'un ilçelerinden biri. - Bir 4 I D A R Ý P E K A A Ý M seslenme nidasý. 11. Biyolojide 5 L E Z S A A Z K N A N E karþý anlamýna gelen ön ek. 6 D Y A R A M A K K H E A Çok zayýf ve güçsüz. 12. ÂhiretN N K A R A R K R A te günah ve sevaplarýn, iyilik ve 7 A Y A L A S T E S M Ç Ý Y K 8 kötülüklerin ölçüleceði terazi, 9 S N E M A G T T E O E Ý manevî ölçü aleti. - Meþenin 10 H A M Ý Y E S Ý S K A N küçük meyvesi.


11:11.qxd 2/20/2011 9:49 PM Page 1

EKONOMÝ HA­BER­LER

Ergün’den Karsan’ýn New York ihalesine yakýn takip n SANAYÝ ve­ Ti­ca­ret­ Ba­ka­ný­ Ni­hat­ Er­gün,­ Kar­san’ýn­ New­ York­ tak­si­ i­ha­le­si­ni­ ya­kýn­ ta­ki­be­ al­dý. Ba­kan­Er­gün’ün­Kar­san’ýn­New­York­tak­si­i­ha­le­si­ne­gir­me­si­nin­he­men­ar­dýn­dan­New­York­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Mic­ha­el­Blo­om­berg’e­bir­re­fe­rans­mek­tu­bu­yol­la­dý­ðý­or­ta­ya­çýk­tý.­Þim­di­de­ye­ni­bir­re­fe­rans mek­tu­bu­ka­le­me­a­lan­Er­gün,­ö­nü­müz­de­ki­haf­ta­i­çin­de­mek­tu­bu­Blo­om­berg’e­gön­de­re­cek.­Er­gün,­i­kin­ci­mek­tup­ta­Tür­ki­ye’de­ki­o­to­mo­tiv­yan­sa­na­yi­nin­bütün­dün­ya­da­ka­bul­gör­dü­ðü­nü,­bütün­dün­ya­da­ bi­li­nir­ mar­ka­lar­ i­çin­ ü­re­tim­ yap­tý­ðý­na­ vur­gu ya­pa­cak.­ Ay­rý­ca­ Kar­san’ýn­ da­ ken­di­si­ni­ is­pat­la­mýþ bir­fir­ma­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­Kar­san’ýn­bu­pro­je­yi­hak­et­ti­ði­ni­ve­ba­þa­rýy­la­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­ye­ri­ne­ ge­ti­re­ce­ði­ni­ be­lir­te­cek­ o­lan­ Er­gün,­ Tür­ki­ye’de ‘’sý­fýr­ha­ta’’­i­le­ü­re­tim­ya­pýl­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­de­cek.­Er­gün,­ ‘’Bu­gü­ne­ ka­dar­ Tür­ki­ye’de­ ü­re­ti­lip­ de­ ge­ri çað­rýl­mýþ­bir­o­to­mo­bil­yok’’­me­sa­jý­ný­ve­re­cek.­Tür­ki­ye’de­ki­ sa­na­yi­nin­ güç­lü­ ya­pý­sý­na­ da­ vur­gu­ ya­pa­cak­ o­lan­ Er­gün’ün­ mek­tu­bu­ ö­nü­müz­de­ki­ haf­ta­ i­çin­de­gön­der­me­si­bek­le­ni­yor. Ýstanbul / aa

Holdingler yatýrýmda hýz kesmiyor n YAÞANAN glo­bal­kri­zi­ba­zý­ül­ke­ler­i­le­bir­çok­u­lus­la­r­ a­ra­sý­ þir­ket­ a­ðýr­ ha­sar­la­ at­la­týr­ken,­ Tür­ki­ye’de­ hol­ding­ler­ bu­ yýl­ da­ ya­tý­rým­la­rý­na­ de­vam­ e­de­cek.­E­lek­tro­nik-be­yaz­eþ­ya,­teks­til,­e­ner­ji,­gay­ri­men­kul­ve­son­o­la­rak­ma­den­ci­lik­a­lan­la­rýn­da­ya­tý­rým­la­ra­ a­ðýr­lýk­ ve­ren­ Zor­lu­ Gru­bu,­ 2011­ yý­lý­ i­çin yak­la­þýk­ 1,2­ mil­yar­ do­lar­lýk­ bir­ ya­tý­rým­ har­ca­ma­sý ön­gö­rü­yor.­ Zor­lu­ Gru­bu,­ gay­ri­men­kul­ a­la­nýn­da ya­pa­cak­la­rý­pro­je­le­rin­top­lam­ya­tý­rým­tu­ta­rý­yak­la­þýk­ 4­ mil­yar­ do­la­rý­ bu­la­cak.­ Ça­lýk­ Hol­ding’in­ i­se 2011­ yý­lýn­da­ ger­çek­leþ­tir­me­yi­ plan­la­dý­ðý­ ya­tý­rým tu­ta­rý­ or­ta­la­ma­ 700­ mil­yon­ do­lar­ se­vi­ye­sin­de­ bu­lu­nu­yor.­ A­na­do­lu­ Gru­bu’nun,­ 2011­ yý­lýn­da­ ger­çek­leþ­tir­me­yi­ plan­la­dý­ðý­ ya­tý­rým­la­rýn­ top­lam­ tu­ta­rý yak­la­þýk­800­mil­yon­li­ra.­Bo­ru­san­Hol­ding­Üst­Yö­ne­ti­ci­si­A­gah­U­ður,­bu­yýl­i­çin­top­lam­400­mil­yon do­lar­lýk­ ya­tý­rým­ ön­gör­dük­le­ri­ni­ ve­ bu­nun­ ya­rý­sý­ný e­ner­ji­ a­la­nýn­da­ har­ca­ma­yý­ plan­la­dýk­la­rý­ný­ söy­le­di. Boy­ner­ Hol­ding­ de­ bu­ yýl­ i­çin­ 63,5­ mil­yon­ li­ra­lýk ya­tý­rým­­ger­çek­leþ­tir­me­yi­plan­lý­yor.­­Ýstanbul / aa

ÝNÞAAT MALZEMELERÝ FÝYATLARINDA ANORMAL ARTIÞLAR YAÞANDIÐINA DÝKKATÝ ÇEKEN ÝTO BAÞKANI YALÇINTAÞ, "GÝRDÝ FÝYATLARI ARTMADIÐI HALDE, ÝNÞAATA TALEP ARTIYOR DÝYE FÝYATLARI ANORMAL ÞEKÝLDE ARTTIRMAK DOÐRU DEÐÝL" DEDÝ. ÝSTANBUL Ti­ca­ret­O­da­sý­(Ý­TO) Yö­ne­tim­ Ku­ru­lu­ Baþ­ka­ný­ Mu­rat­ Yal­çýn­taþ,­bir­yýl­da­in­þa­at­de­mi­ri­ve­çi­men­to­nun­ to­nu­nun­ yüz­de­ 50’den faz­la­zam­lan­dý­ðý­ný,­ag­re­ga­da­ki­(kum ve­ ça­kýl­ ka­rý­þý­mý)­ ar­tý­þýn­ i­se­ yüz­de 60’ý­ aþ­tý­ðý­ný­ be­lir­te­rek,­ bu­ kon­trol­süz­ fi­yat­ ar­týþ­la­rý­nýn,­ gir­di­ ma­li­yet­le­riy­le­ ya­ da­ dün­ya­ pi­ya­sa­la­rýy­la­ a­çýk­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­ kay­det­ti.­ Ya­zý­lý bir­a­çýk­la­ma­ya­pan­Yal­çýn­taþ,­in­þa­at de­mi­ri,­ çi­men­to­ ve­ ag­re­ga­ fi­yat­la­rýn­da­ a­nor­mal­ ar­týþ­lar­ ya­þan­dý­ðý­na dik­ka­ti­çek­ti. Yal­çýn­taþ,­ ‘’Ýn­þa­at­ de­mi­ri­nin­ to­nu ge­çen­yýl­O­cak­a­yýn­da­780-800­li­ray­dý.­ Bu­ yýl­ i­se­ 1200­ li­ra­nýn­ ü­ze­rin­de. Ya­ni­yüz­de­50’nin­ü­ze­rin­de­bir­ar­tý­þý var.­Çi­men­to­nun­to­nu­da­yi­ne­ne­re­dey­se­ yüz­de­ 50’lik­ ar­týþ­la­ 100­ li­ra­ya çýk­tý.­Ag­re­ga­da­da­yüz­de­60’dan­faz­la

bir­ ar­týþ­ var.­ Bu­ kon­trol­süz­ fi­yat­ ar­týþ­la­rý,­ ne­ gir­di­ ma­li­yet­le­riy­le­ ne­ de dün­ya­pi­ya­sa­la­rýy­la­a­çýk­la­na­bi­lir’’­de­ðer­len­dir­me­sin­de­ bu­lun­du.­ Gir­di­ler göz­ö­nü­ne­a­lý­na­rak­ya­pý­la­cak­fi­yat­a­yar­l a­m a­l a­r ý­n ýn­ nor­m al­ ol­d u­ð u­n u, spe­kü­la­tif­ ve­ su­n'î­ ar­týþ­la­rýn­ i­se­ ön­len­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ i­fa­de­ e­den­ Yal­çýn­taþ,­ e­ner­ji­ gir­di­ ma­li­ye­ti­nin­ bir yýl­da­ or­ta­la­ma­ yüz­de­ 20­ ci­va­rýn­da art­tý­ðý­ný,­ an­cak­ de­mir­ ve­ çi­men­to­nun­di­ðer­gir­di­ler­de,­yüz­de­6-10­a­ra­sýn­da­de­ði­þen­ar­týþ­lar­ya­þan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­ Yal­çýn­taþ,­ ‘’Gir­di­ fi­yat­la­rý­ art­ma­dý­ðý­hal­de,­in­þa­a­ta­ta­lep­ar­tý­yor­di­ye­fi­yat­la­rý­a­nor­mal­þe­kil­de­art­týr­mak doð­ru­de­ðil.­Ý­yi­gi­den­ha­va­la­rýn­da­et­ki­siy­le­ in­þa­at­ sek­tö­rün­de­ki­ ha­re­ket­len­me­ye­ni­zam­lar­i­çin­bir­fýr­sat­o­la­rak­ de­ðer­len­di­ril­me­me­li’’­ i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dý.­Ýstanbul /­Ye­ni­As­ya

Yapýlandýrma ile vatandaþ da, devlet de kazanacak MALÝYE Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek,­ka­mu­a­la­cak­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­sý­i­çin­‘’ka­zan­ka­zan­(win­win)­ta­ným­la­ma­sýn­da­bu­lun­du­ve­‘’Ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­da­va­tan­daþ­da ka­za­na­cak,­dev­let­de­ka­za­na­cak’’­de­di. Þim­þek,­e­lek­trik­li­o­to­mo­bi­lin­Ö­zel­Tü­ke­tim­Ver­gi­si­ne­ta­bi­tu­tul­ma­sýn­da­üç­lü­bir­sý­nýf­lan­dýr­ma­ya­gi­di­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Ye­ni­den ya­pý­lan­dýr­may­la­ger­çek­ten­ye­ni­bir­say­fa­aç­mak­is­te­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Þim­þek,­borç­lu mü­kel­lef­le­re­‘’Bu­fýr­sa­tý­mut­la­ka­de­ðer­len­di­rin’’­çað­rý­sý­yap­tý.­Ye­ni­dö­ne­me,­ge­rek­ka­yýt dý­þý­lýk­la­mü­ca­de­le,­ge­rek­ver­gi­de­ne­ti­mi­nin et­kin­li­ði,­ge­rek­se­ver­gi­ka­yýp­ve­ka­ça­ðý­ný­ta­kip ba­ký­mýn­dan­çok­da­ha­güç­lü­gi­re­cek­le­ri­ni kay­de­den­Ma­li­ye­Ba­ka­ný,­þöy­le­de­vam­et­ti:

de­ni­pa­ra­la­rýn­kü­mü­la­tif­de­ðe­ri­nin­tü­ke­ti­ci­a­çý­sýn­dan­cid­dî­bir­ser­vet­o­luþ­tur­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ka­ya,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Tü­ke­ti­ci­nin­sa­-

týn­al­ma­gü­cü­nün­a­zal­dý­ðý,­ban­ka­la­ra­o­lan­bor­cu­nun­sü­rek­li­ar­týþ­gös­ter­di­ði­bu sü­reç­te,­Mer­kez­Ban­ka­sý,­ma­de­ni­pa­ra­la­rýn­de­ði­þi­mi­i­çin­ek­sü­re­ve­re­rek 209­mil­yon­TL’nin­a­lýþ­ve­riþ­ve­de­ði­þim­yo­luy­la­tek­rar­e­ko­no­mi­ye­ka­zan­dý­rýl­ma­sý­müm­kün­o­la­cak­týr.­Ül­ke­miz ger­çek­le­ri­dik­ka­te­a­lýn­mak­sý­zýn­ge­ti­ri­len­dü­zen­le­me­tü­ke­ti­ci­nin­za­rar­et­me­si­ne­ne­den­ol­muþ­tur.’’­­Adana / aa

Geniþ tanýmlý iþsizlik yüzde 17 TÜRKÝYE Dev­rim­ci­Ýþ­çi­Sen­di­ka­la­rý Kon­fe­de­ras­yo­nu­A­raþ­týr­ma­Ens­ti­tü­sü (DÝSK-AR)­ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­Ýs­tih­dam­Ra­po­ru’nda,­Ka­sým­2010­dö­ne­min­de­ge­niþ­ta­ným­lý­iþ­siz­lik­o­ra­ný­nýn­yüz­de 17,36­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­DÝSK-AR’ýn Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK)­Ha­ne­hal­ký­Ýþ­gü­cü­An­ke­ti­Ka­sým­2010­dö­nem­so­nuç­la­rý­ü­ze­rin­den­ha­zýr­la­dý­ðý­Ka­sým­2010­dö­ne­mi­ne­i­liþ­kin­Ýs­tih­dam­Ra­po­ru’na­gö­re,­baþ­ta­u­mut­suz­luk­ol­mak ü­ze­re­çe­þit­li­ne­den­ler­le­son­3­ay­dýr­iþ­a­ra­ma­ka­nal­la­rý­ný­kul­lan­ma­yan­ve­i­þe baþ­la­ma­ya­ha­zýr­o­lan­u­mu­du­ke­sik­iþ­siz­le­rin­de­he­sa­ba­ka­týl­dý­ðý,­ge­niþ­ta­ným­lý­iþ­siz­lik­o­ra­ný­yüz­de­17,36­ol­du.­Bir­sa­at­bi­le­ça­lýþ­sa­iþ­siz­sa­yýl­ma­yan,­ye­ter­siz­ve­ek­sik­za­man­lý­is­tih­dam­e­di­len­giz­li­iþ­siz­ler i­la­ve­e­dil­di­ðin­de­bu­o­ra­nýn­yüz­de­21­dü­-

11

Fiyatlarý anormal arttýrmak doðru deðil

Elde kalan YTL ve YKr’de deðiþim süresi uzatýlsýn DEÐÝÞÝM sü­re­si­31­A­ra­lýk­2010­ta­ri­hin­de­so­na­er­di­ði­i­çin­pi­ya­sa­da bu­lu­nan­208­mil­yon 899­bin­126­li­ra­tu­ta­rýn­da­1­mil­yar 87­mil­yon­52 bin­136­a­det YKr­ma­de­ni pa­ra­nýn­de­ði­þim­sü­re­si­nin­u­za­tý­la­rak­e­ko­no­mi­ye­ ka­z an­d ý­r ýl­ma­sý­is­ten­di.­Tü­ke­ti­ci­ler­Bir­li­ði­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­zým­Ka­ya,­31­A­ra­lýk 2010­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le­ge­çer­li­pa­ra­lar­la de­ði­þi­mi­ka­bul­e­dil­me­yen­ma­de­ni­pa­ra­la­rýn­tu­ta­rý­nýn­ Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­yet Mer­kez­Ban­ka­sý­nýn­(TCMB) a­çýk­la­ma­la­rý­na­gö­re­208­mil­yon­899­bin­126 li­ra­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­TCMB’nin­ka­ra­rý­ge­re­ði­de­ði­þi­mi­ka­bul­e­dil­me­yen­ma­-

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

zey­le­ri­ne­u­laþ­tý­ðý­di­le­ge­ti­ri­len­ra­por­da, iþ­siz­sa­yý­sý­nýn­res­mi­2­mil­yon­811­ra­ka­mý­na­kar­þýn,­u­mut­suz­iþ­siz­ler­le­4­mil­yon 802­bin,­giz­li­iþ­siz­ler­le­5­mil­yon­804­bin dü­ze­yin­de­ol­du­ðu­sa­vu­nul­du.­Ra­po­ra gö­re,­ge­çi­ci­bir­iþ­te­ça­lý­þan­her­2­ki­þi­ye kar­þýn,­ge­çi­ci­bir­iþ­te­ça­lýþ­tý­ðý­i­çin­iþ­siz kal­mýþ­1­ki­þi­bu­lu­nu­yor.­Bu­na­gö­re,­ge­çi­ci­iþ­çi­ler­i­çin­iþ­siz­lik­o­ra­ný­yüz­de­34­dü­ze­yin­de.­Res­mi­iþ­siz­le­rin­yüz­de­30’u­nu da­ge­çi­ci­iþ­te­ça­lýþ­tý­ðý­i­çin­iþ­siz­ka­lan­lar o­luþ­tu­ru­yor.­Ka­sým­2010­dö­ne­min­de res­mi­iþ­siz­le­rin­yüz­de­15,1’i­ni­iþ­ten­çý­kar­tý­lan­lar,­yüz­de­17,4’ü­nü­i­se­ken­di­is­te­ðiy­le­iþ­ten­ay­rý­lan­lar­o­luþ­tu­ru­yor.­Ýþ­ye­ri­ni­ka­pa­tan­200­bin­ki­þi­he­nüz­bir­i­þe­gi­re­mez­ken,­öð­re­ni­mi­ne­de­vam­e­den­ve­ya­ye­ni­me­zun­iþ­siz­le­rin­sa­yý­sý­i­se­304 bin­dü­ze­yin­de­bu­lu­nu­yor.­Ýstanbul / aa

HATAY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/180 Davacý Mehmet Þam Ay vekili tarafýndan davalýlar Kemal Tolu ve arkadaþlarý aleyhine, taraflar arasýnda imzalanan 01.10.2007 tarihli protokol ve Tolu Elektronik ve Tic. Ltd. Þti'nin Yönetim ve Yürütme Sözleþmesi uyarýnca toplam 52.000,00 TL alacaðýn tahsili talebiyle mahkememize apýlan Alacak davasýnda, tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalý Kemal Tolu (Mucahiddin ve Nigar oðlu 1968 d.lu,) yönünden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Mahkememizin duruþma günü olan 10.05.2011 günü saat 09.05 de bizzat duruþmaya gelmesi ya da kendini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde yokluðunda yargýlamaya devam olunup karar verileceði hususu Tebligat Yasasýnýn ilgili hükümleri gereðince davalý Kemal Tolu'ya ilanen teblið olunur. 02.02.2011 www.bik.gov.tr B: 11309

‘’Bü­tün­bu­a­lan­la­rý­güç­len­di­ri­yo­ruz.­Sis­tem de­ði­þi­yor.­Bu­na­dö­nük­çok­ö­nem­li­ve­kök­lü a­dým­lar­a­tý­lý­yor.­Bu­a­dým­lar­et­ki­si­ni­ya­vaþ­ya­vaþ­gös­te­re­cek.­Ye­ni­dö­ne­me­gi­rer­ken­ka­mu a­la­cak­la­rýn­da­ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­ya­git­tik. Mü­kel­le­fe­ö­de­me­ko­lay­lý­ðý­ge­tir­dik.­Bu­mü­kel­lef­ler­i­çin­çok­bü­yük­bir­fýr­sat­týr.­Bi­zim­i­çin­de­bü­yük­bir­fýr­sat.­Biz,­ka­mu­a­la­cak­la­rý­a­la­nýn­da­yar­gý­nýn­yü­kü­nün­a­zal­týl­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Ta­kip­te­ki­dos­ya­sa­yý­sý­nýn­a­zal­týl­ma­sý­ný he­def­li­yo­ruz.­Ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­mü­kel­lef i­çin­‘ka­zan-ka­zan’,­ya­ni­‘win-win’­de­mek. Mü­kel­lef­i­çin­ol­du­ðu­gi­bi­bi­zim­i­çin­de­‘ka­zan ka­zan’­de­mek.­Va­tan­daþ­da­ka­za­na­cak,­dev­let de­ka­za­na­cak.­Bu­dü­zen­le­me­þu­nu­da­or­ta­ya ko­yu­yor.­Bun­dan­son­ra­mü­kel­le­fe­hiçbir­za­-

man­a­la­ca­ðýn­re­el­de­ðe­rin­den­vaz­ge­çil­me­si se­çe­ne­ði­su­nul­ma­ya­cak.­Bun­dan­son­ra­ver­gi­de­‘Za­ma­nýn­da­ö­de.­Çün­kü­e­nin­de­so­nun­da ö­de­ye­cek­sin’’­dö­ne­mi­baþ­lý­yor.’’ Ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­nýn­va­tan­da­þa­an­la­týl­ma­sý­i­çin­baþ­ta­Ýs­tan­bul,­An­ka­ra­ve­Ýz­mir ol­mak­ ü­ze­re­ bü­yük­ þe­hir­ler­de­ki­ a­lýþ­­ ve­riþ mer­k ez­l e­r in­d e­ ‘’Ma­l i­y e­ Bil­g i­l en­d ir­m e Stand­la­rý’’­a­ça­cak­la­rý­ný­bil­di­ren­Þim­þek,­tüm borç­lu­ mü­kel­lef­le­re­ mek­tup­ gön­de­re­cek­le­ri­ni­ de­ yi­ne­le­di.­ Tür­ki­ye’de­ e­lek­trik­li­ o­to­mo­bil­ü­re­ti­mi­ni­teþ­vik­e­de­cek­le­ri­ni­de­be­lir­ten­ Þim­þek,­ “Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu,­ e­lek­trik­li­ o­to­mo­bil­ler­de­3­ka­te­go­ri­de­ye­ni­ÖTV­o­ran­la­rý­ný­be­lir­le­ye­cek.­Bu­da­ký­sa­sü­re­i­çin­de­ta­mam­la­na­cak.’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Ankara / aa

T. C. DENÝZLÝ 1. AÝLE MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS SAYISI : 2004/134 KARAR SAYISI :2008/626 Davacý, GÜNSEL POLAT tarafýndan Davalý, MÝKAÝL POLAT aleyhine açýlan Boþanma iliþkin davanýn yapýlan yargýlamasý sonunda ; Dumlupýnar Mah. 59 Sok. No: 22 Þahinbey Gaziantep adresinde oturur iken adýna çýkarýlan davetiyenin teblið edilemediði, tüm araþtýrmalara raðmen bulunamadýðýndan davalý adýna kararýn ilanen tebliðine karar verildiðinden mahkememizce 31/07/2008 tarih ve 2004/134 esas ve 2008/626 karar sayýlý ilamý ile davanýn kabulüne, taraflarýn TMK'nun 166/12 maddesi gereðince boþanmalarýna, TMK. 169. Maddesi uyarýnca dava tarihinden itibaren aylýk 100,00 TL tedbir nafakasýnýn davalýdan tahsiliyle davacýya verilmesine, ayný nafakanýn karar kesinleþtikten sonra TMK'nun 175. Maddesi uyarýnca yoksulluk nafakasý olarak devamýna iliþkin verilen kararýn ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapýlmýþ sayýlacaðý, tebliðinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediði takdirde kararýn kesinleþtirileceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 11310

KADIKÖY SOSYAL GÜVENLÝK MERKEZÝ (MENKUL MAL SATIÞ ÝLANI) 6183 sayýlý A.A.T.U.H.Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlarýndan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk artýrma 18.03.2011 günü saat: 10.00 - 10.15 arasý KADIKÖY SOSYAL GÜVENLÝK MERKEZÝ F. Kerim Gökay Cad. No: 161 1. Kat (Yemekhane ve toplantý salonu) Göztepe-Kadýköy /ÝST. adresinde yapýlacak ve muhammen bedelin % 75'ini geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde 23.03.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin % 40'ýný geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr. a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 6 oranýnda teminat alýnacaktýr. b) Satýþ gideri, tellaliye resmi, KDV, Damga Vergisi ücreti alýcýya aittir. c) Satýþa iþtirak eden alýcýlar satýþ ilanýný okumuþ ve þartlarýný kabul etmiþ sayýlacaklardýr. d) Araç dýþtan görüldüðü gibidir. e) Satýþ ilaný ilgililerin adreslerine gönderilecek olup, adrese tebligat yapýlamamasý halinde veya adresleri bilinmeyenlerinde yerinde kaim olacaðý ilanen teblið olunur. f) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Merkezimize baþvurmalarý, satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði ilan olunur. ARACIN NEVÝ MUHAMMAN BEDELÝ ÖZELLÝKLERÝ 1- TÝCARÝ TAKSÝ PLAKASI 550.000,00 TL 2- HYUNDAI ACCENT 15.000,00 TL 1,4 TÝCARÝ OTOMOBÝL NOT: TÝCARÝ TAKSÝ PLAKASI ÝHALESÝNE GÝRECEK KÝÞÝLERÝN BELEDÝYEDEN TAHSÝS BELGESÝ ALMASI GEREKMEKTEDÝR. 34 TBT 05 Plakalý 2007 Model Accent, 1,4 Hyundai Anahtar ve ruhsat yok, Muhtelif çizikleri var, araçta muhtelif çürümeler var, teyp var, taksimetre cihazý var, araç sarý taksi boyalýdýr. ÝÞYERÝ SÝCÝL NO: 1024745-34 www.bik.gov.tr B: 11409

T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/194 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02/03/2011 saat 11.20-11.30 arasýnda FATÝH/ÝSTANBUL TOPKAPI OTOPARKI MÝLLET CAD. KEMÝKLÝBURUN SOK. NO: 5 TOPKAPI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA 20.000.00

ADET 1 adet

MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 34 DZ 9089 PLAKALI, CITROEN BERLÝNGO MARKA, 2008 MODEL, GRÝ RENKLÝ, ÇÝFT SIRA KOLTUKLU KAMYONET. SAÐ ARKA KAPI ÇITASI ÇIKIK, SOL ÖN ÇAMURLUKTA ÇÝZÝK VAR, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: Tashih

MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek

TÜBÝTAK MARMARA ARAÞTIRMA MERKEZÝ ÝHALE ÝLANI 11-14 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan "4. Uluslararasý Gýda ve Beslenme Kongresi ve 3. Safe Consortium Uluslararasý Gýda Güvenliði Kongresi" ve alt etkinlikler için Ýstanbul Kongre Merkezi bünyesinde mevcut olan kongre salonlarý (Beyazýt, Emirgan 1 ve 2, Beylerbeyi), özel amaçlý kullanýlacak salonlar (Maçka, Hamidiye ve Yýldýz) ve fuaye alanlarýnýn (B1 ve B2) organizasyon hakkýnýn satýþa sunulmasý iþi açýk arttýrma ihale usulü ile ihale edilecektir. 1. Ýdarenin a ) Adresi : BARIÞ MAH. DR. ZEKÝ ACAR CAD. NU: 1 GEBZE/KOCAELÝ b ) Telefon - Faks Numarasý: 262 6772000 - 262 6772067 c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :2. Ýhale konusu iþin a ) Niteliði, Türü ve Miktarý : 4. 11-14 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan "4. Uluslararasý Gýda ve Beslenme Kongresi ve 3. Safe Consortium Uluslararasý Gýda Güvenliði Kongresi" ve alt etkinlikler için Ýstanbul Kongre Merkezi bünyesinde mevcut olan kongre salonlarý (Beyazýt, Emirgan 1 ve 2, Beylerbeyi), özel amaçlý kullanýlacak salonlar (Maçka, Hamidiye ve Yýldýz) ve fuaye alanlarýnýn (B1 ve B2) organizasyon hakkýnýn satýþa sunulmasý. b ) Muammen Bedel : 60.000,00 EUR (Y. Altmýþbin Avro) c ) Yapýlacaðý Yer : Ýstanbul Kongre Merkezi. Taþ Kýþla Caddesi, Harbiye/Þiþli/ÝSTANBUL 3. Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer : TÜBÝTAK MAM Ek Ýdari Bina Ýhale Salonu b ) Tarihi - Saati : 28.02.2011 - 14.00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüðünü ve teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren belgeler. a) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkâr odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, c) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, ç) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerini, vermek zorundadýr. d) Vekâleten ihaleye katýlma halinde; vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadýr. 4.2. Tebligat için telefon varsa elektronik posta ve adres beyaný 4.3. Ýstekliye verilen idari þartnamenin, sözleþmenin ve teknik þartnamenin istekli tarafýndan onaylanmýþ hali. (kaþelenip, imzalanmasý.) 4.4. Bu þartname ekinde verilen teklif mektubu, 4.5. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ vergi borcu olmadýðýna dair taahhütname. 4.6. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ sosyal güvenlik pirim borcu olmadýðýna dair taahhütname. 4.7. Geçici Teminat. (En az Muammen Bedelin % 3'ü tutarýnda) 4.8. Ýhale dokümaný satýn alýndýðýna dair belge. 4.9. Ýsteklilerce, yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleþme veya fatura/faturalar kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþlere iliþkin olarak En az dört (4) adet minimum 500'er katýlýmlý kongre düzenlemiþ (bunlardan en az iki (2)'sinin uluslararasý olmasý) ve Gýda veya Beslenme veya Sanayii Alanlarýnda kongre düzenlemiþ, olduðunu gösteren iþ deneyim belgelerini vermek zorundadýr. 4.10. Ýsteklilerin, TURSAB (Türkiye Seyehat Acentalarý Birliði) ile ICCA (International Congress & Convention Association) üyeliklerinin olduðuna dair belgeleri vermek zorundadýr. 5. Ýhale dokümaný TÜBÝTAK MAM Satýn Alma Birimi, Barýþ Mah. Dr. Zeki Acar Cad. Nu: 1 Gebze/KOCAELÝ adresinde görülebilir ve 150 TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 6. Teklifler 28/02/2011 tarihi, saat 14.00 'a kadar TÜBÝTAK MAM Ek Ýdari Bina Ýhale Salonu adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. www.bik.gov.tr B: 11663


12:12.qxd 2/20/2011 9:48 PM Page 1

12

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

HABERLER

Çiftçiye 6,2 milyar lira destekleme ödemesi TARIM ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Meh­di­E­ker,­bu­yýl çift­çi­ye­6­mil­yar­244­mil­yon­li­ra­des­tek­le­me­ö­de­me­si­ya­pa­cak­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Ha­zi­ran­a­yý­na ka­dar­bu­nun­yüz­de­90’ýn­ü­ze­rin­de­ki­kýs­mý­ný­ö­de­miþ­o­la­ca­ðýz’’­de­di.­A­da­na’da,­Çift­çi­ler­Bir­li­ði­ni­zi­ya­ret­te­a­çýk­la­ma­da­bu­lu­nan­Ba­kan­E­ker,­A­da­na’da­ki­çift­çi­le­re­ge­çen­yýl­167­mil­yon­li­ra des­tek­le­me­ö­de­me­si­ya­pýl­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Bu­yýl çift­çi­ye­6­mil­yar­244­mil­yon­li­ra­tu­ta­rýn­da­des­tek­le­me­ö­de­me­si­yap­ma­yý­plan­la­dýk­la­rý­ný­du­yu­ran­E­ker,­‘’Bu­nun­i­çin­de­ön­ce­den­ö­de­di­ði­miz ma­zot,­güb­re,­ser­ti­fi­ka­lý­to­hum,­yað­lý­to­hum­lar, hay­van­cý­lýk­ve­kýr­sal­kal­kýn­ma­des­tek­le­ri­gi­bi des­tek­le­rin­ya­ný­sý­ra­ye­ni­uy­gu­la­ma­ya­koy­du­ðu­muz­des­tek­ler­de­var’’­de­di.­E­ker,­O­cak­a­yý­ö­de­me­si­o­lan­530­mil­yon­li­ra­yý­çift­çi­ye­ver­dik­le­ri­ni, Þu­bat­a­yýn­da­da­1­mil­yar­922­mil­yon­li­ra­ö­de­me ya­pa­cak­la­rý­ný­bil­di­re­rek,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Bu­ö­de­me­güb­re,­ma­zot­ser­ti­fi­ka­lý­to­hum,­hay­van­cý­lýk­ve­hu­bu­bat­des­tek­le­ri­dir.­Mart­a­yýn­da­1­mil­yar­300­mil­yon­li­ra­ö­de­ye­ce­ðiz.­Ha­zi­ran­a­yý­na ka­dar­6­mil­yar­244­mil­yon­li­ra­nýn­yüz­de­90’ý­nýn ü­ze­rin­de­ki­kýs­mý­ný­ö­de­miþ­o­la­ca­ðýz.­Ya­ni­5,5 mil­yar­li­ra­ci­va­rýn­da­bir­pa­ra.­’’­E­ker,­bu­yýl­or­ga­nik­hay­van­cý­lýk­des­te­ði­uy­gu­la­ma­sý­baþ­la­ta­cak­la­rý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Hay­van­cý­lýk­des­tek­le­rin­yüz­de 50’si­or­ga­nik­hay­van­cý­lý­ða­des­tek­o­la­rak­ve­ri­le­cek’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ba­kan­lýk­o­la­rak­Ar-Ge­des­te­ði­ö­de­me­si­ne­de­baþ­la­dýk­la­rý­ný­an­la­tan­E­ker, “2011­yý­lý­i­çin­pro­je­ba­þý­na­300­bin­li­ra­Ar-Ge des­te­ði­ve­re­ce­ðiz.­Bu­kar­þý­lýk­sýz­des­tek.­Ý­lâ­ný­ný yap­týk,­1­Ni­san­2011­ta­ri­hi­ne­ka­dar­baþ­vu­ru­ya­pýl­dý­ðý­tak­tir­de­ge­rek­ö­zel­sek­tör,­ge­rek­mes­lek ku­ru­luþ­la­rý­ve­ü­ni­ver­si­te­le­re­des­tek­sað­la­ya­ca­ðýz.’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Adana / aa

EKONOMÝ

Finansman üzerinde çalýþýyoruz DEVLET BAKANI ZAFER ÇAÐLAYAN VENEZUELA'NIN PETROL KARÞILIÐI KONUT TEKLÝFÝNE ÝLÝÞKÝN OLARAK, ''BÝRKAÇ FÝNANSMAN MODELÝ VAR, BUNLAR ÜZERÝNDE ÇALIÞIYORUZ'' DEDÝ. Bakan Çaðlayan, Venezuela'nýn petrol arama þirketinin yüzde 60, TPAO'nun yüzde 30 ve Güney Afrika þirketinin de yüzde 10 ortak olacaðý bir model üzerinde de ayrýca çalýþýldýðýný, böyle bir ortak yapýyla petrol arama çalýþmalarýnýn yürütülebileceðini bildirdi. Çaðlayan, bütün meselenin uygun finansman modelini bulmak olduðunu belirtti.

DEVLET Ba­ka­ný­Za­fer­Çað­la­yan­Ve­ne­zu­e­la’nýn pet­rol­kar­þý­lý­ðý­ko­nut­tek­li­fi­ne­i­liþ­kin­o­la­rak, ‘’bir­kaç­fi­nans­man­mo­de­li­var,­bun­lar­ü­ze­rin­de ça­lý­þý­yo­ruz’’­de­di.­Brük­sel’de­ga­ze­te­ci­ler­le­soh­bet­top­lan­tý­sý­ya­pan­Ba­kan­Çað­la­yan,­ge­le­cek haf­ta­Por­te­kiz’e­da­ha­son­ra­da­Ve­ne­zu­e­la­ve Ar­jan­tin’e­gi­de­ce­ði­ni­söy­le­di.­Ba­kan­Çað­la­yan, ga­ze­te­ci­le­rin­‘’o­ra­ya­pet­rol­kar­þý­lý­ðý­ko­nut­pro­je­si­i­çin­mi­gi­di­yor­su­nuz?’’­þek­lin­de­ki­so­ru­la­rý­na­kar­þý­lýk,­Ve­ne­zu­e­la’nýn­2011­yý­lý­i­çin 150­bin,­2012­yý­lý­i­çin­de­200­bin­ko­nu­ta ih­ti­ya­cý­bu­lun­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Bu­ko­nut­la­rýn­42-60­ve­72­met­re­ka­re­lik­sos­yal­ko­nut­lar­þek­lin­de­o­la­ca­ðý­ný­an­la­tan­Çað­la­yan, ay­rý­ca­sos­yal­te­sis­le­re,­o­kul­ve­spor­te­sis­le­ri­ne­de­ih­ti­yaç­du­yul­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ve­ne­zu­e­la’ya­ya­pa­cak­la­rý­zi­ya­ret­te mü­te­ah­hit­ler,­in­þa­at­mal­ze­me­si­ü­re­ti­ci­le­ri,­mü­hen­dis­ve­mü­þa­vir­le­rin­de o­la­ca­ðý­ný,­i­ki­ül­ke­a­ra­sýn­da­or­tak­bir ça­lýþ­ma­gru­bu­ku­ru­la­ca­ðý­ný­an­la­tan Çað­la­yan,­‘’Bir­kaç­fi­nans­man­mo­-

ORTAK ÞÝRKETLE PETROL ARAMA ÇAÐLAYAN, Venezuela’nýn petrol arama þirketinin yüzde 60, TPAO’nun yüzde 30 ve Güney Afrika þirketinin de yüzde 10 ortak olacaðý bir model üzerinde de ayrýca çalýþýldýðýný, böyle bir ortak yapýyla petrol arama çalýþmalarý yürütüleceðini bildirdi. Bakan Çaðlayan, bütün meselenin uygun finansman modelini bulmak olduðunu belirtti ve ‘’Nereden bakarsanýz bakýn bütün finansman modellerini üst üste koyduðunuzda yýllýk yaklaþýk 20-25 bin konut yapma imkâný mevcut. Konut ihtiyacý ekmekten daha acil þekilde Venezuela’nýn gündeminde’’ dedi. Çaðlayan, ‘’söz konusu projede petrol fiyatlarý mý petrol miktarý mý baz alýnacak’’ sorusuna karþýlýk da ‘’Sayýn Bakanýn bana ifade ettiðine göre biz ucuz bir fiyatla petrol, petrokok almýþ olacaðýz’’ dedi. Brüksel / Ankara / aa

Türk Telekom, güneþten elektrik enerjisi üretiyor TÜRK Te­le­kom,­47­il­de­bu­lu­nan­700­san­tral­de­ki­gü­neþ­e­ner­ji­si­pa­nel­le­ri­ne­2011­yý­lý­i­çin­de­500­ta­ne­da­ha­ek­le­ye­rek­gü­neþ­e­ner­ji­si­i­le ça­l ý­þ an­ san­t ral­ sa­y ý­s ý­n ý­ 1200’e­ çý­k a­r a­c ak. Türk­ Te­le­kom’dan­ ya­pý­lan­ ya­zý­lý­ a­çýk­la­ma­ya gö­re,­ gü­neþ­ e­ner­ji­si­ pa­nel­le­ri­ni­ ilk­ kez­ 1992 yý­lýn­da­ kul­lan­ma­ya­ baþ­la­yan­ ve­ ye­ni­le­ne­bi­lir e­ner­ji­ kay­nak­la­rý­ kul­la­ný­mý­ný­ gi­de­rek­ ar­tý­ran þir­ket,­ 2011­ yý­lýn­da­ ku­ra­ca­ðý­ 500­ ye­ni­ lo­kas­yon­la­bir­lik­te­yýl­da­864.000­Kwh­e­lek­tri­ði­gü­neþ­e­ner­ji­sin­den­ü­re­te­cek.­Bu­ra­kam­yak­la­þýk 400­a­i­le­nin­yýl­lýk­e­lek­trik­tü­ke­ti­mi­ne­kar­þý­lýk ge­li­yor.­ A­çýk­la­ma­da­ gö­rüþ­le­ri­ne­ yer­ ve­ri­len Türk­ Te­l e­k om­ O­p e­r as­y on­ Baþ­k an­ Ve­k i­l i Me­m et­ A­t a­l ay,­ ya­þ a­n a­b i­l ir­ bir­ dün­y a­ i­ç in sür­dü­rü­le­bi­lir­ e­ner­ji­ kay­nak­la­rý­nýn­ ­ kul­la­ný­mý­na­gü­neþ­e­ner­ji­si­san­tral­le­ri­i­le­ba­þa­rý­lý­bir ör­nek­ver­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Ýstanbul / aa

Araba sevdasýndan deðil, benzinden vazgeçtik SON yýl­lar­da­gi­de­rek­ar­tan­ben­zin­fi­yat­la­rý­kar­þý­sýn­da­va­tan­daþ,­ ‘’a­ra­ba’’­ sev­da­sýn­dan­ de­ðil,­ ben­zin­ tü­ke­ti­min­den­ ta­viz ver­di.­Çe­þit­li­kay­nak­lar­dan­ya­pý­lan­he­sap­la­ma­la­ra­gö­re,­Tür­ki­ye’de­a­raç­sa­yý­sý­2000­yý­lýn­dan­2010­yý­lý­na­ka­dar­yüz­de­80,7 o­ra­nýn­da­ art­tý.­ Bu­na­ kar­þýn­ ben­zin­ tü­ke­ti­mi­ ay­ný­ dö­nem­de yüz­de­24,8­o­ra­nýn­da­a­zal­dý.­Tra­fi­ðe­ka­yýt­lý­mo­tor­lu­a­raç­sa­yý­sý,­2000­yý­lýn­da­8,3­mil­yon­i­ken­2010­yý­lýn­da­15­mil­yo­na­u­laþ­tý.­ Tür­ki­ye’de­ tü­ke­ti­len­ ben­zin­ mik­ta­rý­ da­ ay­ný­ dö­nem­de­ 2 mil­yon­800­bin­731­ton­dan­2­mil­yon­105­bin­87­to­na­ge­ri­le­di.­Ar­tan­fi­yat­la­rýn­et­ki­siy­le­son­11­yýl­da­ben­zin­tü­ke­ti­mi­ni­a­zal­tan­va­tan­daþ­bu­nun­ye­ri­ne,­fi­ya­tý­nis­pe­ten­da­ha­u­cuz­mo­to­rin­ve­o­to­ga­za­yö­nel­di.­2000­yý­lýn­da­8­mil­yon­189­bin­294 ton­luk­ mo­to­rin­ tü­ke­ti­mi­ 2010­ yý­lýn­da­ yüz­de­ 68,2­ o­ra­nýn­da ar­týþ­la­ 13­ mil­yon­ 775­ bin­ 694­ to­na­ çýk­tý.­ O­to­ga­za­ ta­lep­ i­se

ne­re­dey­se­i­ki­ye­kat­la­dý.­Bu­na­gö­re­2000­yý­lýn­da­1­mil­yon­280 bin­331­ton­o­lan­LPG­o­to­gaz­tü­ke­ti­mi,­2010­yý­lýn­da­yüz­de 95,2­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak­2­mil­yon­500­bin­to­na­yük­sel­di. Söz­ ko­nu­su­ dö­nem­de­ top­lam­ a­kar­ya­kýt­ tü­ke­ti­mi 16­mil­yon­153­bin­849­ton­dan,­16­mil­yon­971 bin­485­to­na­çýk­tý. 2010­yý­lýn­da­bir­ön­ce­ki­yý­la­gö­re­top­lam­a­kar­ya­kýt­tü­ke­ti­mi­yüz­de­3,9, ben­zin­tü­ke­ti­mi­yüz­de­7,6­o­ra­nýn­da­a­zal­dý.­Mo­to­rin­tü­ke­ti­mi­bir­ön­ce­ki­yý­la­gö­re yüz­de­2,35­o­ran­da,­o­to­gaz­tü­ke­ti­mi­de­yüz­de 8,4­o­ra­nýn­da­art­tý.

y se ri i lân lar ELEMAN nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 nYayýnevimize Telefonla satýþ yapabilecek,diksiyonu düzgün bay bayan elemanlar alýnacaktýr. Tel:(0212) 221 08 58 n GEBZE'de BULUNAN

PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

de­li­var­bun­lar­ü­ze­rin­de­ça­lý­þý­yo­ruz’’­de­di. Bu­ mo­d el­l er­d en­ bi­r in­c i­s i­n in­ ilk­ e­t ap­t a 60’ar­met­re­ka­re­lik­10­bin­a­det­ko­nu­tun­ya­pýl­ma­sý­ ve­ bun­la­rýn­ ma­li­ye­ti­nin­ Ve­ne­zu­e­la’nýn ge­nel­ büt­çe­sin­den­ kar­þý­lan­ma­sý­ þek­lin­de­ ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Çað­la­yan,­bu­nun­Tür­ki­ye­a­çý­sýn­dan­ ö­nem­li­ bir­ gi­riþ­ o­la­ca­ðý­ný­ i­fa­de­ et­ti. Ý­kin­ci­ mo­de­lin­ ‘’pet­rol­ a­ra­ma­ im­ti­ya­zý­ ve­ril­me­si’’­ þek­lin­de­ ol­du­ðu­nu­ di­le­ ge­ti­ren­ Çað­la­yan,­ pet­rol­ a­ra­ma­ ve­ ü­re­ti­min­den­ or­ta­ya­ çý­ka­cak­ bir­ fon­ o­luþ­tu­ru­la­bi­le­ce­ði­ni­ kay­det­ti. Ü­çün­cü­ fi­nans­man­ mo­de­li­nin­ i­se­ ‘’Ve­ne­zu­e­la pet­rol­þir­ke­ti­nin­3.­ül­ke­le­re­pet­rol­sa­tý­þý­yap­ma­sý­ ve­ a­çý­la­cak­ e­ma­net­ bir­ ban­ka­ he­sa­býn­dan­ mü­te­ah­hit­le­rin­ yap­týk­la­rý­ iþ­le­rin­ kar­þý­lý­ðýn­da­ki­ ö­de­me­le­rin­ ger­çek­leþ­ti­ril­me­si­ni’’­ i­çer­di­ði­ni­kay­de­den­Çað­la­yan,­dör­dün­cü­mo­de­le­i­liþ­kin­de­‘’4­mil­yon­ton­pet­ro­kok­ih­ra­ca­tý­ya­pa­cak­lar,­bu­ra­dan­400­mil­yon­do­lar­lýk­bir fi­nans­man­or­ta­ya­çý­ka­cak.­Bu­nu­Türk­mü­te­ah­hit­le­rin­ ya­pa­ca­ðý­ ko­nut­la­rýn­ fi­nans­ma­nýn­da­kul­la­na­cak­la­rý­ný­söy­lü­yor­lar’’­de­di.

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ (0262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek ze-

min Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE nKirazlýdere'de Esentepede topraktan bitmiþ kelepir daireler 0532 792 77 27 nDenizlide Akkonak

mahallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli

120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68

SATILIK ARSA nSaray'da Acil Sahibinden Satýlýk elektirik su mevcut köyiçinde meraya cepheli hayvancýlýk için ideal 5300m2 Tarla 0282 726 91 49 nHadýmköy'de Sahibinden TOKÝ arazisine bitiþik bahçeli ev yapmaya müsait elektriði suyu çekilebilir. 1000m2 tamamý 32.000 TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73 nArnavutköy'de Sahibinden imar alaný içerisinde 1000m2 35.000TL 282m2 20.000TL 300m2 19.000 TL 500m2 20.000 TL hemen tapulu arsalar.Taksit yapýlýr. 0212 597 51 87- 597 79 020532 717 09 75 n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6

km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85

VASITA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n Otogaz Satýmý Ateþ oto

Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4 Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL

BENZÝNE NE VERÝYORDUK, ÞÝMDÝ NE OLDU? DÖVÝZ kuru ve uluslararasý ham petrol fiyatlarýndaki deðiþimlerin etkisiyle her geçen gün el yakan benzinin litre fiyatýna bir vatandaþ 2000 yýlýnda ortalama 0,58 lira öderken, 11 yýlda ödediði rakam yaklaþýk yüzde 534,5 oranýnda arttý ve 2010’da ortalama 3,68 liraya çýktý. Kýrsal motorinin litre fiyatý da ayný dönemde ortalama 0,43 liradan, 583,7 kat artýþla 2,94 lira oldu. Ankara / aa

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Ýkitelli merkez:(212)549 75 21 Topkapý Þube:(212)482 95 90 (0532)494 51 59 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT n Dinçer Nakliyat Garantili, Marangozlu (0212 ) 217 29 30 (0216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ nAkdeniz Üniversitesi Týp Fakültesinden aldýðým doktorluk diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Dip. No:01001502 Nedim Yýlmaz nAtatürk Üniversitesi Týp Fakültesinden aldýðým Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlýk belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Nedim Yýlmaz nNüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurrahman IÞIKAKDOÐAN nK2 YETKI BELGEMIZE KAYITLI OLAN 19 RC 778 19 RC 940 34 AZ 0746 Plakalý Araçlarýmýzýn Taþýt Belgesi Asýllarý ve Taþýt Kartlarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzüdür. GÜNEÞ TEKSTÝL SAN.VE TÝC.A.Þ.


RÖPORTAJ

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

13

BALYOZ DARBE PLANI 28 ÞUBAT’A BAÐLANABÝLÝR BALYOZ DARBE PLANINA ULAÞAN GAZETECÝ MEHMET BARANSU 28 ÞUBAT'IN YARGILANIP YARGILANAMAYACAÐI KONUSUNDA “O DÖNEMDEN KÝMSEYE DOKUNULAMADI. BÝLÝYORSUNUZ BALYOZ DARBE PLANININ BÝR NUMARALI ÝSMÝ ÇETÝN DOÐAN 28 ÞUBAT'TA BATI ÇALIÞMA GRUBUNUN BAÞINDAYDI. BELKÝ BAKARSINIZ YARIN ÖBÜR GÜN BALYOZ DARBE PLANI 28 ÞUBAT'A BAÐLANABÝLÝR.”

hhkemal@yeniasya.com.tr

ge­ne­kon’un­be­yin­ta­ký­mý­yön­len­di­ri­yor­“O­ha­be­ri öy­le­de­ðil,­böy­le­yap.­Böy­le­ya­par­san­kit­le­ler­da­ha faz­la­so­ka­ða­dö­kü­lür”­di­yor­sa­bu­nun­a­dý­ga­ze­te­ci­lik de­ðil­dir.­So­ner­Yal­çýn­ben­de­da­hil­ol­mak­ü­ze­re bir­çok­ki­þi­ye­ve­ku­ru­ma­if­ti­ra­lar­at­mýþ­týr.­Ba­na­at­tý­ðý­if­ti­ra­lar­la­il­gi­li­e­ðer­ger­çek­çý­kar­sa­ga­ze­te­ci­li­ði­bý­ra­ka­ca­ðý­mý­söy­le­dim,­an­cak­ken­di­si­ni­dâ­vâ­et­ti­ðim mah­ke­me­yi­ben­ka­zan­dým.­So­ner­Yal­çýn’ýn­salt­ga­ze­te­ci­ol­du­ðu­nu­kim­se­id­di­a­e­de­mez.­

Si­zin­i­çin­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný’nýn­yar­gý­lan­ma­sý­ne­yi­i­fa­de­e­di­yor?

Ba­zý­in­san­la­ra­yan­lýþ­en­for­mas­yon­lar­ve­ri­li­yor­o­la­maz­mý?

al­yoz,­dar­be­le­rin­si­vil­sav­cý­lýk­ta­ra­fýn­dan yar­gý­lan­dý­ðý­bir­dâ­vâ.­Bu­cum­hu­ri­yet­ta­ri­hin­de­ilk­ve­cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­nin­en­ö­nem­li­yar­gý­la­ma­sý.­Ma­a­le­sef­Bal­yoz’da hep­ta­lî­me­se­le­ler­tar­tý­þýl­dý.­A­na­un­sur­lar­göz­den­ka­çý­rý­lý­yor.­Bu­nun­ne­den­le­rin­den­bi­ri id­di­a­na­me­yi­kim­se­nin­o­ku­ma­ma­sý.­Ýd­di­a­lar­o­ka­dar­ay­yu­ka­çýk­tý­tar­týþ­ma­fark­lý­mec­ra­lar­kay­dý­ki tar­týþ­ma­la­rý­tek­rar­mec­ra­sý­na­çek­mek­i­çin­bir­ki­tap ya­zý­yo­rum.­Bu­ki­tap­ta­ka­fa­lar­da­ki­so­ru­la­rý­ce­vap­la­ya­cak­a­na­bö­lüm­ler­o­la­cak.­

Bu­ra­da­mev­zu­en­for­mas­yon­de­ðil­ki­te­le­fon­la­a­lý­nan­e­mir­ler­le­plan­lý,­prog­ram­lý­bir­ey­lem­li­lik­ha­li­var.­

B

Siz­ce­Bal­yoz’un­med­ya­a­ya­ðýn­da­bir­ge­niþ­le­me­o­la­cak­mý? Bal­yoz’da­ge­niþ­le­ye­ce­ði­ni­zan­net­mi­yo­rum,­a­ma Er­ge­ne­kon’da­ge­niþ­le­ye­bi­lir.­A­sýl­ga­ze­te­ci­le­rin­ne­ler­yap­tý­ðý­28­Þu­bat­yar­gý­la­nýr­sa­or­ta­ya­çý­ka­cak­týr. Nu­ray­Mert­ge­çen­ak­þam­bir­prog­ram­da Bal­yoz’un­28­Þu­bat’ýn­rö­van­þý­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­Yar­gý­la­ma­la­rýn­a­sýl­a­ma­cý­nýn­dar­be­ler­ol­ma­dý­ðý­ný,­öy­le­ol­say­dý­12­Ey­lül’ün de­yar­gý­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Siz­ce Bal­yoz’la­28­Þu­bat­mý­yar­gý­la­ný­yor?

Ge­le­nek­sel­o­la­rak­TSK’nýn­i­çin­de­bir­grup za­ten­si­vil­ik­ti­dar­lar­ü­ze­ri­ne­bas­ký­kur­mak i­çin­çe­þit­li­fa­a­li­yet­ler,­fiþ­le­me­ler­vs.­yap­mý­yor­muy­du? Ya­pý­yor­du­ta­bi­î,­a­ma­bu­ra­da­ta­ma­men­ik­ti­da­rý he­def­a­lan­bir­ça­lýþ­ma­var.­3­Ka­sým’dan­i­ti­ba­ren he­def­te­Ak­Par­ti­var.­Çe­tin­Do­ðan­2003’ün­Mart­a­yýn­da­dü­zen­le­ne­cek­“O­la­sý­lý­ðý­en­yük­sek­teh­li­ke­se­nar­yo­su”­se­mi­ne­ri­ni­bu­yön­de­de­ðer­len­dir­mek­is­ti­yor.­Bu­se­mi­ner­de­dar­be­ma­sa­ya­ya­tý­rý­lý­yor.­Ýs­tan­bul’la­il­gi­li­sý­ký­yö­ne­tim­plan­la­rý­gün­cel­le­ni­yor.­Bu se­mi­ner­de­kim­se­nin­sah­te­de­me­di­ði­po­wer­po­int su­num­lar­var;­ha­ri­ta­lar­la­han­gi­so­ka­ða­han­gi­tan­kýn­ko­yu­la­ca­ðý­na­ka­dar­ay­rýn­tý­lar­var.­ Si­zin­le­ka­mu­o­yu­na­hiç­yan­sý­ma­yan­bir­bil­gi­yi pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum.­Bu­e­mir­ü­ze­ri­ne­Çe­tin­Do­ðan­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Öz­kök’e­E­ge­men­Ha­re­kât­Pla­ný­ko­nu­þu­la­cak­di­ye­ya­zý­gön­de­rir­ken­ken­di alt­bi­rim­le­ri­ne­ýs­lak­im­zay­la,­faks­la­“O­la­sý­lý­ðý­en yük­sek­teh­li­ke­se­nar­yo­su­na”­ça­lý­þýn­di­yor.­ Bu­me­tin­ler­i­çin­de­an­ne­si­ve­fat­e­den­tüm­ge­ne­ral­Ö­zars­lan’ýn­da­ya­zýþ­ma­la­rý­var.­O­da­alt­bi­rim­le­ri­ne­2002’de­ki­E­ge­men­Ha­re­kât­Pla­ný­ný­ya­pa­ca­ðýz­di­yor.­Bir­haf­ta­son­ra­i­se­“E­ge­men­Ha­re­kât Pla­ný’ný­çý­ka­rýn­o­nun­ye­ri­ne­si­ze­ö­zel­kur­yey­le gön­de­re­ce­ðim­þe­yi­ya­pa­ca­ðýz”­di­yor.­Ge­nel­kur­ma­yý­ve­Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­ni­dik­ka­te­al­mý­yor­lar.­Ö­zel kur­yey­le­gön­de­ri­len­bir­dar­be­pla­ný­ya­pý­yor­lar.­

Darbe planý denen þeyin harp oyunu olduðu iddia ediliyor. Biz de bu tartýþmalarý Balyoz Darbe Planý’na ulaþan ve bu belgeleri savcýlýða ulaþtýran Taraf Gazetesi Yazarý Mehmet Baransu’ya sorduk.

kök’ün­ya­nýn­da­yer­a­lý­yor.­Bu­plan­lar­kar­þý­sýn­da­Öz­kök’ün­de­at­rak­si­yon­la­rý­o­lu­yor.­Do­ðan’ýn­al­tý­ný­bo­þal­tý­yor,­alt­bir­lik­le­ri­ni­baþ­ka­yer­le­re­kay­dý­rý­yor.­Do­ðan­al­tý­bo­þal­týl­mýþ­bi­rin­ci­or­du­ko­mu­ta­ný­o­la­rak­son ay­la­rý­ný­ya­þý­yor­ve­son­ra­e­mek­li­ye­sevk­e­di­li­yor.­

Ha­va­Kuv­vet­le­ri­ve­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­o­lu­yor­lar.­Bu­i­sim­ler­da­ha­son­ra­Þe­ner­E­ruy­gur’la bir­lik­te­gün­de­me­ge­li­yor­lar.­Þe­ner­E­ruy­gur’un­a­da­mý­o­lan,­Bal­yoz­dö­ne­min­de­Bur­sa­Jan­dar­ma­Ko­mu­ta­ný­o­lan­Le­vent­Er­söz­da­ha­son­ra­Jan­dar­ma­Ýs­tih­ba­rat­Ko­mu­ta­ný­o­lu­yor.­Þe­ner­E­ruy­gur­da­as­lýn­Dar­be­nin­ya­pýl­mak­is­ten­di­ði­ta­rih­le­il­gi­li da­o­lay­la­rýn­i­çin­de.­2003’te­ya­pý­la­ma­ya­ný­2004’te bir­çý­ka­rým­da­bu­lu­na­bi­li­yor­mu­su­nuz? Sa­rý­kýz,­A­yý­þý­ðý’nda­yap­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­ Be­nim­bel­ge­ler­den­ba­ka­rak­tah­min­de­bu­lun­du­Hil­mi­Öz­kök’ün­tek­ba­þý­na­bu­dar­be­yi­dur­ðum­ta­rih­ler­den­bi­ri­27­Ma­yýs.­Bal­yoz­is­mi­ne­bak­dur­ma­ya­gü­cü­yet­mez.­Or­du­i­çin­de­de­bir tý­ðý­mýz­da­bu­27­Ma­yýs’ta­da­kul­la­nýl­mýþ­týr.­Bir­baþ­dar­be­kar­þý­tý­saf­laþ­ma­var­mý? ka­ta­rih­o­la­rak­da­19­Mart­o­la­bi­lir­di­yo­rum,­a­ma bu­plan­lar­a­ka­me­te­uð­ra­tý­lý­yor.­Da­ha­son­ra­I.­Or­2003’te­dar­be­ye­kar­þý­o­lan­lar­var­dý,­a­ma­tam­bir du’da­gö­rev­yap­mýþ­bir­as­ker­bel­ge­le­ri­ba­na­ver­di po­zis­yon­a­la­mý­yor­lar­dý.­Ýh­bar­mek­tup­la­rýy­la­Öz­ve­mah­ke­me­baþ­la­dý. kök’ü­bil­gi­len­di­ri­yor­lar­dý.­Dar­be­yap­mak­is­te­yen ko­mu­tan­la­ra­“Yap­týk­la­rý­nýz­dan­ha­ber­da­rýz,­ge­re­An­la­dý­ðým­ka­da­rýy­la­Ay­taç­Yal­man’ýn­da kir­se­si­zi­im­ha­e­de­riz”­di­ye­teh­dit­mek­tup­la­rý­da dar­be­pla­ný­nýn­a­ka­me­te­uð­ra­týl­ma­sýn­da­bü­ya­zý­yor­lar­dý.­Bun­lar­o­dö­nem­o­lay­la­rýn­i­çin­de­bu­lu­yük­kat­ký­sý­var? nan­ko­mu­tan­lar­dan­din­le­di­ðim­hi­kâ­ye­ler.­MÝT’e, 19­Mart’tan­son­ra­Öz­kök’le­or­tak­ha­re­ket­e­di­- em­ni­ye­te­gi­den­ih­bar­mek­tup­la­rý­nýn­or­du­nun­i­çin­yor­lar.­Bal­yoz’dan­son­ra­ha­zýr­la­nan­A­yý­þý­ðý,­Sa­rý­kýz den­git­ti­ði­ni­u­nut­ma­ya­lým.­Den­ge­ler­o­dö­nem­dar­Hil­mi­Öz­kök­ve­Ay­taç­Yal­man’ýn­ö­zel­kur­Dar­be­plan­la­rýn­da­Öz­kök’ün­ya­nýn­da­yer­a­lý­yor. be­ci­le­rin­le­hi­ne­ol­du­ðu­i­çin­a­çýk­tan­ta­výr­a­la­ma­yan ye­den­ha­ber­le­ri­var­mý? Öz­den­Ör­nek’in­gün­lük­le­ri­ne­ba­kýn­hep­Yal­man’ý ko­mu­tan­lar­top­lu­ha­re­ket­e­de­mi­yor­lar­dý.­An­cak Hil­mi­Öz­kök’ün­baþ­tan­so­na­her­þey­den­ha­be­ri e­leþ­ti­ren­hat­ta­“De­li”­di­yen­E­ruy­gur’u­gö­rür­sü­nüz. mü­ca­de­le­le­rin­de­ba­þa­rý­lý­ol­du­lar,­dar­be­ol­ma­dý.­ var.­Ay­taç­Yal­man’la­il­gi­li­i­se­çö­ze­me­di­ðim­i­ki­ön­Hü­kü­me­tin­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­bu­plan­lar­gö­rüm­var;­ya­o­lay­la­rýn­i­çin­de­de­ðil­di­ya­da­son­ra­dan­ha­be­ri­var­mýy­dý? dan­Öz­kök’ün­ya­ný­na­gel­di.­Ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le­Çe­tin Do­ðan­Ge­nel­kur­may’ý­dik­ka­te­al­ma­ya­rak­dar­be­ey­Baþ­ba­kan­lýk­ta­dar­be­plan­la­rýný­gü­nü­bir­lik­ta­kip­e­lem­pla­ný­ya­pý­yor.­Se­mi­ner­de­bu­na­harp­o­yu­nu­di­den­bir­o­fis­ku­rul­muþ­tu.­2004’te­gün­gün­ne­ler­ol­du­yor­lar,­a­ma­bu­nun­2002’de­ki­harp­o­yu­nuy­la­ya­kýn­- Balyoz Darbe Planý’na ulaþan ðu­nu­bi­len­bir­baþ­ba­kan­lýk­var­dý.­Bu­gün­Baþ­ba­kan dan­u­zak­tan­ni­te­lik­i­ti­ba­riy­le­il­gi­si­yok.­Bu­nu­il­ko­- Gazeteci Mehmet Baransu “Çetin ve­kur­may­la­rý­bun­la­rý­an­lat­maz­lar,­a­ma­dar­be­plan­kul­ço­cu­ðu­na­bi­le­gös­ter­se­niz­i­ki­si­a­ra­sýn­da­ki­far­ký la­rý­na­kar­þý­kon­tra­a­tak­top­lan­tý­la­rý­ya­pýl­dý.­Ne­ti­ce­de Doðan Genelkurmay Baþkaný gö­re­bi­lir.­3-7­Mart’ta­bu­se­mi­ner­ya­pýl­dýk­tan­son­ra dar­be­ya­pa­cak­e­kip­a­ra­sýn­da­ay­rýþ­ma­sað­lan­dý.­ 19­Mart’ta­göz­lem­ci­bir­al­bay­Mil­lî­mu­ta­ba­kat­hü­- Özkök’e Egemen Harekat Planý Kim­var­dý­bu­çe­kir­dek­e­kip­te? kü­me­tin­den,­MÝT’in­ba­þý­na­ki­min­a­ta­na­ca­ðý­na,­fiþ­- konuþulacak diye yazý le­me­le­re­ka­dar­tut­tu­ðu­bil­gi­le­ri­Hil­mi­Öz­kök’e­ra­in­de­em­ni­ye­tin,­MÝT’in­hat­ta­dýþ­iþ­le­ri­nin­ol­gönderirken kendi alt birimlerine du­Ý­ðçu­ya­ por­o­la­rak­su­nu­yor.­ ni­dev­let­ak­lý­nýn­bu­lun­du­ðu­bir­grup­tu.­

‘‘

Bil­di­ði­miz­ka­da­rýy­la­za­ten­se­mi­ne­ri­bir­çok göz­lem­ci­as­ker­ra­por­e­di­yor­de­ðil­mi? Söy­le­di­ði­niz­gi­bi­bir­çok­bi­rim­den­göz­lem­ci­ler se­mi­ne­ri­ra­por­e­di­yor­lar­an­cak­bu­ra­por­la­rýn­hep­si or­ta­da­yok.­Ge­nel­kur­may­“Ra­po­ru­yak­týk”­di­yor, Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­“Biz­de­ra­por­var”­di­yor.­Bu­ra­por­lar­mah­ke­me­ye­ge­le­cek­mi?­Ge­le­cek­o­lur­sa­o­ri­ji­nal ha­liy­le­mi­ge­le­cek?­gö­re­ce­ðiz.­ Ben­Hil­mi­Öz­kök’ün­her­þey­den­ha­ber­dar­ve­i­çer­de­a­da­mý­o­la­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­Öz­kök’ün­Yal­man’la­bir­gö­rüþ­me­si­var.­Bu­gö­rüþ­me­den­son­ra­or­tak­mu­ta­ba­ka­ta­va­rý­yor­lar.­Bu­nu­­Le­vent­Er­söz’ün­19­Mart­2003’te­yap­tý­ðý­“Ay­taç­Pa­þa’ya­a­ðýr­ko­nu­þa­ca­ðým.­Bi­zi­Öz­kök’e­sat­tý.­Þe­ner­E­ruy­gur,­Be­ni,­To­lon’u,­Er­dal­Þe­nel’i­bir­çok­pa­þa­yý sat­tý”­ko­nuþ­ma­lar­dan­an­lý­yo­ruz.­An­la­dý­ðým­ka­da­rýy­la­Ay­taç­Yal­man,­Çe­tin­Do­ðan’ýn­ya­nýn­da­gö­rü­nüp­da­ha­son­ra­dar­be­pla­ný­ný­en­gel­le­yen­ki­þi­ler­den bi­ri­o­la­rak­kar­þý­mý­za­çý­ký­yor.­ Bu­ka­dar­or­ga­ni­zas­yon­var,­ö­nem­li­pa­þa­lar­da­dar­be­nin­des­tek­çi­si­ne­den­i­ler­le­te­mi­yor­lar­plan­la­rý­ný? Hil­mi­Öz­kök’ü­a­þa­mý­yor­lar­ve­Ay­taç­Yal­man­Öz­-

ýslak imzayla, faksla “Olasýlýðý en yüksek tehlike senaryosuna” çalýþýn diyor” dedi.

Hat­ta­Ay­taç­Yal­man­Bal­yoz’u­kast­e­de­rek­Öz­kök’e “E­ðer­ge­çen­se­ne­ya­ný­nýz­da­ol­ma­say­dým­se­ni­bun­lar­pa­ram­par­ça­e­de­cek­ler­di”­der.­ Bal­yoz’un­a­ka­me­te­uð­ra­dý­ðý­ný,­dar­be­plan­la­rý­nýn­iz­len­di­ði­ni­bi­len­as­ker­ne­den­hâ­lâ bu­he­ves­ten­vaz­geç­mi­yor? Siz­bel­ge­ler­le,­göz­lem­ra­por­la­rýy­la­dar­be­plan­la­rý­ný­res­mi­ye­te­dö­ke­bi­lir­si­niz,­an­cak­ön­le­mek­i­çin gü­cü­nüz­yet­me­ye­bi­lir.­O­dö­nem­Hil­mi­Öz­kök’e yal­nýz­kal­dý­ðý­i­çin­“Ye­tim”­di­yor­lar.­Hat­ta­Öz­kök Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­o­lur­ken­en­ya­kýn­ar­ka­da­þý­I. Or­du­ko­mu­ta­ný­E­dip­Ba­þer’i­Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­a­ta­ma­dý­lar.­O­nun­ye­ri­ne­Ay­taç­Yal­man­gel­di.­Hil­mi­Pa­þa’nýn­gü­cü­o­gün­i­ti­ba­riy­le dar­be­plan­la­rý­ný­ön­le­me­ye­yet­ti.­Bal­yoz’da­kim­le­rin is­mi­var­di­ye­bak­tý­ðý­mýz­da­dö­ne­min­Ha­va­Harp O­ku­lu­Ko­mu­ta­ný­Ýb­ra­him­Fýr­tý­na,­Do­nan­ma­Ko­mu­ta­ný­Öz­den­Ör­nek.­Bir­se­ne­son­ra­bu­i­sim­ler

As­ker­den­kim­se­var­mýy­dý? As­ker­o­ra­da­ol­maz.­As­ker­sa­de­ce­bil­gi­len­di­rir. As­ke­rin­de­ha­be­ri­ol­ma­dan­dar­kap­sam­lý­giz­li­bir mü­ca­de­le­ti­mi­mi­a­dý­na­ne­der­se­niz­de­yin,­bir­bi­rim­var­dý.­Ha­ne­fi­Av­cý­bu­bi­ri­mi­bi­len­ler­den­bi­riy­di. Bal­yoz’u­ma­dem­dev­let­ak­lý­bi­li­yor­du,­ne­den o­dö­nem­mü­da­ha­le­e­dil­me­di­di­yen­ler­var? 1997­yý­lýn­da­Hür­ri­yet­Ga­ze­te­si­bu­gün­yaz­dý­ðý­ný ne­den­ya­za­mý­yor­du­i­se­o­gün­de­o­nun­i­çin­mü­da­ha­le­e­di­le­me­di.­Her­þey­den­ge,­güç.­Bir­þey­­o­la­cak­la­rý­göz­ö­nü­ne­a­lý­na­rak­ya­pý­lýr.­2003’te­dar­be­yi­en­gel­le­mek­ba­þa­rýy­dý­ve­bu­ba­þa­rýl­dý.­Ka­rar­gâ­hý­na­se­fer­ta­sýy­la­gi­den­bir­ge­nel­kur­may­baþ­ka­ný­o­þart­lar­da­dar­be­yi­ön­lü­yor.­ A­ma­ge­çen­gün­Öz­kök­“Ben­ar­ka­daþ­la­rý­mýn­te­miz­ol­du­ðu­na­i­na­ný­yo­rum”­de­di.. De­vam­e­den­cüm­le­de­“Ben­ar­ka­daþ­la­rý­mýn­te­miz­ol­du­ðu­na­i­na­ný­rým,­a­ma­yan­lýþ­bir­þey­yap­mýþ­lar­sa­yar­gý­da­o­nu­or­ta­ya­çý­ka­rýr”­di­yor.­Öz­kök­gel­miþ­geç­miþ­ge­nel­kur­may­baþ­kan­la­rý­a­ra­sýn­da­çok fark­lý­bir­ye­re­sa­hip­tir.­Va­tan­da­þý­tem­sil­e­den,­va­tan­daþ­ka­la­bi­len,­sis­te­min­dev­þi­re­me­di­ði­biz­den­bi­-

ri­dir.­Öz­kök­in­san­la­rý­kýr­ma­ma­ya,­yan­lýþ­la­rý­ken­di i­çin­de­dü­zelt­me­ye­ça­lý­þý­yor.­Ben­ce­Öz­kök’ün­ne bi­li­yor­sa­an­lat­ma­sý­­ge­re­ki­yor.­ Bal­yoz­dö­ne­min­de­Baþ­ba­kan’la­Ge­nel­kur­may’ýn­dar­be­ye­kar­þý­or­tak­ha­re­ket­et­ti­ði­ni dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz?­ Ben­bil­gi­pay­la­þý­mý­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yo­rum.­ Baþ­ba­kan­lýk­ta­ku­ru­lan­bi­rim­Öz­kök’ün ken­di­ni­ye­tim­his­set­me­me­si­ni­sað­la­mýþ­o­la­bi­lir­mi? Ben­ce­o­bi­rim­den­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Öz­kök’ün­de­ha­be­ri­yok­tu.­ Siz­dar­be­pla­ný­nýn­ger­çek­li­ðiy­le­il­gi­li­net ko­nu­þu­yor­su­nuz.­Pe­ki­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­bu ka­dar­in­sa­nýn­siz­ce­hep­si­suç­lu­mu? 191­sa­nýk­var.­Bun­la­rýn­hep­si­nin­dar­be­pla­ný­nýn i­çin­de­ol­du­ðu­gi­bi­bir­id­di­a­da­bu­lu­na­mam.­Mah­ke­me­nin­bu­sa­nýk­lar­la­il­gi­li­çok­dik­kat­li­in­ce­le­me yap­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Çün­kü­2003­yý­lýn­da­Ge­nel­kur­may’ýn,­Ka­ra­Kuv­vet­le­ri’nin­em­ri­ni­din­le­me­yen ken­di­ni­‘tan­rý’­zan­ne­den­Çe­tin­Do­ðan­gi­bi­bi­ri­“Se­-

‘‘

Gazeteci-yazar Mehmet Baransu darbe tarihi konusunda tahminlerde bulundu; “Benim belgelerden bakarak tahminde bulunduðum tarihlerden biri 27 Mayýs. Balyoz ismine baktýðýmýzda bu 27 Mayýs’ta da kullanýlmýþtýr” dedi.

mi­ne­re­ge­le­cek­si­niz”­di­yor.­2003­yý­lýn­da­I.­Or­du’da ol­sam­muh­te­me­len­ben­de­ka­tý­lýr­dým­pla­na.­Do­ðan’ýn­e­mir­le­ri­ni­ben­de­ha­zýr­lý­yor­o­la­bi­lir­dim. Mah­ke­me­nin­çok­i­yi­tah­kik­et­me­si­ge­re­ki­yor. Dar­be­yi­ca­ný­gö­nül­den­is­te­yen­bi­ri­de­si­zin söy­le­di­ði­niz­ba­ha­ne­le­ri­söy­le­ye­bi­lir.­Ya­ni du­rum­çok­ka­rý­þýk… Bu­nu­söy­le­me­si­bi­le­çok­gü­zel­bir­þey­dir.­Hu­ku­ken­bu­nun­ha­fif­le­ti­ci­se­be­bi­var­dýr.­Za­ten­mah­ke­me­se­mi­ne­re­ka­tý­lan­her­ke­si­sa­nýk­o­la­rak­du­ruþ­ma­ya­da­hil­et­me­miþ.­Bir­e­le­me­ya­pýl­mýþ.­

28­Þu­bat­yar­gý­la­ný­yor­sa­Çe­vik­Bir,­Ka­ra­da­yý,­Kýv­rý­koð­lu­ne­re­de?­Ben­ce­Nu­ray­Mert­da­ha­ze­ki­ce þey­ler­söy­le­sin,­çün­kü­bu­söy­lem­le­ri­ne­sa­de­ce­gü­lü­yo­rum.­Ay­rý­ca­Nu­ray­Mert­ilk­si­vil­fa­þiz­mi,­si­vil­dik­ta­yý­ben­yaz­dým­di­yor.­E­ðer­Bal­yoz­bel­ge­le­ri­ne­ba­kar­sa­Çe­tin­Do­ðan’ýn­bir­lik­le­re­gön­der­di­ði­me­tin­ler­de­yer­a­lan­Hit­ler­Al­man­ya­sý,­se­çim­ve­ben­zer­i­fa­de­le­rin­yýl­lar­son­ra­ken­di­kö­þe­sin­de­ya­zýl­dý­ðý­ný­gö­re­cek­tir.­28­Þu­bat­ko­nu­sun­da­söy­le­dik­le­ri­ne­ka­týl­mý­yor,­çün­kü­da­ha­sý­ra­28­Þu­bat’a­gel­me­di.­Bu­mil­let­27­Ma­yýs’a­ka­dar­o­lan­dar­be­gi­ri­þim­le­ri­ni­yar­gý­la­ya­cak,­27­Ma­yýs’la­da­dar­be­ci­ler­i­çin­son­nok­ta­yý ko­ya­cak­týr.­Bu­nun­da­rö­vanþ­la­bir­il­gi­si­yok­tur.­ Dar­be­ler­le­bu­ka­dar­de­rin­den­he­sap­la­þa­ca­ðý­mý­zý­i­fa­de­e­den­yo­rum­lar­da­var? Üç­se­ne­ön­ce­bu­yar­gý­la­ma­la­rý­ya­pa­ca­ðý­mý­zý kim­se­tah­min­bi­le­e­de­mi­yor­du.­Beþ­se­ne­son­ra­ne­ler­o­la­ca­ðý­ný­kim­se­tah­min­e­de­mez.­Beþ­se­ne­son­ra þim­di­ga­ze­te­ci­gö­rü­nüm­lü­in­san­la­rýn­da­na­sýl­dar­be­ci­as­ker­ler­le­iþ­bir­li­ði­yap­tý­ðý­or­ta­ya­çý­kar­sa­kim­se þa­þýr­ma­sýn.­ 28­Þu­bat­ya­kýn­za­man­da­yar­gý­la­na­bi­lir­mi? O­dö­nem­den­kim­se­ye­do­ku­nu­la­ma­dý.­Bi­li­yor­su­nuz­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný­nýn­bir­nu­ma­ra­lý­is­mi­Çe­tin Do­ðan­28­Þu­bat’ta­Ba­tý­Ça­lýþ­ma­Gru­bu’nun­ba­þýn­day­dý.­Bel­ki­ba­kar­sý­nýz­ya­rýn­ö­bür­gün­Bal­yoz­Dar­be­Pla­ný­28­Þu­bat’a­bað­la­na­bi­lir.­Ba­zý­ga­ze­te­ci­le­rin te­tik­çi­li­ði­ne­rað­men­dar­be­ler­le­he­sap­la­þa­ca­ðýz. Ýl­la­her­ga­ze­te­ci­nin­fark­lý­dü­þün­dü­di­ye­çe­te­ü­ye­si­mi­ol­ma­sý­ge­re­ki­yor? Si­ze­sa­de­ce­i­sim­ver­me­den­bir­o­lay­an­la­ta­yým. Çün­kü­o­ki­þi­an­lat­týk­la­rý­mý­o­kur­sa­ken­di­ol­du­ðu­nu çok­i­yi­an­lar.­An­ka­ra’da­bir­o­te­lin­ka­fe­ter­ya­sýn­da­i­ki ka­dýn­ar­ka­daþ­ka­fa­ka­fa­ya­ve­rip­“AKP’yi­na­sýl­yön­len­di­ri­riz?­Bu­dâ­vâ­la­rý­na­sýl­yön­len­di­ri­riz?”­di­ye plan­lar­yap­mýþ­lar.­Yan­ma­sa­ya­keþ­ke­bak­sa­lar­dý. Çün­kü­yan­ma­sa­da­te­le­viz­yon­la­ra­da­çý­kan­çok­ya­kýn­dan­ta­ný­dý­ðým­bir­ga­ze­te­ci­ar­ka­da­þým­o­tu­ru­yor­muþ.­Ken­di­le­ri­ni­plan­la­rý­na­o­ka­dar­kap­týr­mýþ­lar­ki yan­ma­sa­ya­bak­ma­ih­ti­ya­cý­his­set­me­miþ­ler.­Ta­biî ki­si­zin­söy­le­di­ði­niz­gi­bi­fark­lý­gö­rüþ­te­ga­ze­te­ci­ler var­dýr,­an­cak­dar­be­dâ­vâ­la­rý­nýn­üs­tü­nü­ört­mek­ve ka­pat­mak­i­çin­çok­bi­linç­li­bir­po­li­ti­ka­yü­rü­tü­lü­yor.­ Siz­dâ­vâ­sü­reç­le­ri­nin­27­Ma­yýs’a­ka­dar­u­za­na­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di­niz.­Pe­ki­Er­ge­ne­kon­dâ­vâ­sü­re­ci­on­yýl­lar­mý­de­vam­e­de­cek? Er­ge­ne­kon­de­di­ði­niz­þey­dar­be­den­baþ­ka­bir­þey de­ðil.­Siz­hü­kü­met­le­ri­ne­den­yýk­ma­ya­ça­lý­þýr­sý­nýz. Bu­nun­ne­de­ni­dar­be­dir.­Bu­a­çý­dan­ba­kýl­dý­ðýn­da­dâ­vâ­lar­bir­bi­ri­ne­çok­ra­hat­bað­la­na­bi­lir.­An­cak­dar­be­le­rin­ay­rý­ay­rý­yar­gý­la­nýp­ne­ti­ce­len­me­si­ge­re­kir.­ Dar­be­ dâ­vâ­la­rýn­da­ si­vil­ sa­nýk­lar­ gö­re­mi­yo­ruz?

Ýd­di­a­na­me­le­re­bak­tý­ðý­mýz­da­san­ki­on­lar­don­du­rul­muþ­du­rum­da.­On­lar­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­lar­de­O­da­Tv’nin­sa­hi­bi­Hür­ri­yet­Ga­ze­te­si­ya­za­rý vam­e­di­yor.­Ba­zý­iþ­a­dam­la­rýy­la­il­gi­li­bil­gi­ler­var­id­So­ner­Yal­çýn’ýn­hap­se­a­týl­ma­sý­da­bü­yük­bir di­a­na­me­ler­de­i­sim­ve­ril­mi­yor,­an­cak­iþ­a­da­mý­nýn yan­ký­u­yan­dýr­dý.­Ba­sýn­öz­gür­lü­ðü­ne­dar­be ko­nu­tu,­ko­na­ðý­nýn­ta­ri­fin­den­kim­ol­du­ðu­an­la­þý­lý­o­la­rak­yo­rum­lan­dý. yor.­Muh­te­me­len­sav­cý­lýk­si­vil­ler­le­il­gi­li­bel­ge­le­ri Gö­re­cek­si­niz­So­ner­Yal­çýn­hak­kýn­da­bir­çok­ki­þi tam­o­la­rak­top­la­dý­ðýn­da­o­pe­ras­yon­ya­pý­la­cak­týr.­E­ya­ný­la­cak,­fark­lý­þey­ler­or­ta­ya­çý­ka­cak.­E­ðer­si­zi­Er­- ðer­dar­be­ya­pý­yor­sa­nýz­iþ­a­da­mý­ol­ma­dan­ol­maz!


Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað (recepbozdag@yeniasya.com.tr )

Ümit Kýzýltepe (umitvar@yeniasya.com.tr)

OTOMOBÝL

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

sedat@yeniasya.com.tr

15

Lancia Flavia ve Lancia Flavia Cabrio konseptlerinin 6 ay içinde seri üretime alýnmasý beklenirken, 2012 yýlý baþýnda Avrupa ülkelerinde satýþa sunulmasý hedefleniyor.

Lancia’nýn yeni amiral gemisi

Lancia Flavia yeniden doðacak

LANCIA markasýnýn amiral gemisi unvanýný taþýyan Thema isminin yeniden yollara dönüþünü simgeleyen yeni model, 81. Cenevre Otomobil Fuarý’nda resmen gün ýþýðýna çýkacak. Chrysler’in 300 modeli temel alýnarak geliþtirilen arkadan itiþli Lancia Thema, boyutlar, konfor ve etkileyici görsellik gibi tipik Amerikan öðelerini, þýk Ýtalyan iç/dýþ tasarým detaylarý ve lüks unsurlarla süslenmiþ donaným özellikleriyle kombine etmiþ olmasýyla ön plana çýkacak. Ekim ayýndan itibaren Avrupa pazarlarýnda ilk müþterileriyle buluþacak olan Lancia Thema, 5 ileri vitesli otomatik þanzýmanla kombine edilmiþ olarak 190 HP ve 224 HP’lik iki ayrý dizel motorun yaný sýra 8 ileri vitesli otomatik þanzýmanla donatýlan 292 HP’lik 3.6 litrelik V6 benzinli motor ile satýþa sunulacak.

LANCIA-CHRYSLER ittifakýnýn potansiyelini ortaya koyan ve seri üretime çok yakýn olmasýyla diðer yeniliklerden ayrýlan Lancia logolu iki ayrý konsept, 2011 Cenevre Otomobil Fuarý’nda ziyaretçilerini selamlayacak. Orta sýnýf lüks bir sedan ile ayný platformda geliþtirilen bir cabriodan oluþan konseptler ise Lancia’nýn efsanevi Flavia modelinin adýný taþýyor. Lancia Flavia ve Lancia Flavia Cabrio konseptlerinin 6 ay içinde seri üretime alýnmasý beklenirken, 2012 yýlý baþýnda Avrupa ülkelerinde satýþa sunulmasý hedefleniyor. Chysler 200 ve Chrysler 200 Convertible modelleri temel alýnarak geliþtirilen her iki Lancia konsepti, seri üretime geçildiðinde Ýtalyan markanýn Avrupa kýtasýnda satýþlarýný hýzla yükseltmesine yardýmcý rol oynayacak iki kilit oyuncu olmasý bakýmýndan önem taþýyor.

Lancia ataða kalkýyor

Volkswagen’den en iyi Ocak satýþý

n VOLKSWAGEN dünya genelinde 2011’e hýzlý girdi. Ocak ayýnda binek araç satýþlarý, bir önceki yýl Ocak ayýna göre yüzde 16,5 artarak 418 bine ulaþtý. Volkswagen Binek Araç ise 3 bin 599 araç ile Türkiye’de tüm zamanlarýn en iyi Ocak ayýna imza attý. Volkswagen’in binek araç satýþlarýný, büyüyen otomobil pazarýna sahip bölgelerde arttýrdýðý dikkat çekiyor. Buna göre Ocak ayýnda, Asya Pasifik bölgesinde satýþlar da yüzde 31,5 oranýnda artarak 187 bin 700’ü buldu. Asya Pasifik bölgesi, en çok satýþ yapýlan bölge oldu. Türkiye’de bütün zamanlarýn en iyi Ocak ayý 2011 Ocak ayý, Volkswagen Binek Araç’ýn en çok araç sattýðý Ocak ayý oldu. Volkswagen Binek Araç 3 bin 599 araç ile Türkiye’de bütün zamanlarýn en iyi Ocak ayýna imza attý.

LANCÝA, MART AYINDAKÝ 2011 CENEVRE OTOMOBÝL FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKARACAÐI YENÝ MODELLERÝYLE ATAÐA KALKIYOR. LANCIA, Mart ayýndaki 2011 Cenevre OÐ tomobil Fuarý’nda görücüye çýkaracaðý yeRECEP BOZDA ni modelleriyle ataða kalkýyor. Fuarla birniasya.com.tr recepbozdag@ye likte Lancia’nýn amiral gemisi Thema Ekim ayýnda Avrupa yollarýnda gezmeye baþlarken, Ypsilon ise Haziran ayýndan itibaren satýþa sunulmasý bekleniyor. Diðer bir model olan Flavia ise 2012 baþýnda Avrupa kýt'asýnda kilit oyuncu olma planlarý yapýyor. Ýþte yeni Lancialar:

Alfa Romeo MiTo’da Þubat kampanyasý n ALFA Romeo Türkiye, lüks küçük sýnýftaki temsilcisi MiTo modeli için 28 Þubat tarihine kadar sürecek ve birçok satýn alma kolaylýðý sunan fýrsat kampanyasýna start verdi. Kampanya kapsamýnda Alfa Romeo MiTo modeli için 2450 Euro’ya varan özel indirimler sunuluyor. 135 HP güç üreten yeni Multiair benzinli motorla kombine edilmiþ olarak sunulan TCT kodlu 6 ileri otomatik þanzýmanlý Alfa Romeo MiTo versiyonu, 22 bin 400 Euro’luk anahtar teslim satýþ fiyatýyla da sýnýfýnda ekonomik bir seçenek olarak dikkatleri üstüne çekiyor.

MÝNÝ AMÝRAL GEMÝSÝ YENÝ LANCÝA YPSÝLON! Lancia markasýnýn Chrysler ile birlikte kurmaya devam ettiði yeni otomotiv hanedanýnýn en büyük ve önemli yeniliði, Mart ayýnda düzenlenecek olan 2011 Cenevre Otomobil Fuarý’nda görücüye çýkacak. Ýlk olarak 25 yýl önce yollarda yerini almaya baþlayan Lancia Ypsilon efsanesinin 4. kuþaðýný temsil eden yeni model, markanýn mini amiral gemisi unvanýný taþýyor. Bugüne kadar 1.5 milyon adetten fazla üretilen Lancia Ypsilon ailesinin son üyesi, gerek Lancia Delta’yý andýran tasarýmý, gerekse teknolojik özellikleri ve daha fazla konfora imkân veren sürüþ yapýsýyla dikkat çekiyor.

Haziran ayýnda satýþa sunulmasý planlanýyor

Avrupa ülkelerinde Haziran ayýndan itibaren satýþa sunulmasý planlanan Yeni Lancia Ypsilon, tarihinde ilk defa 5 kapýlý olarak yollara çýkacak olmasýyla da farkýný ortaya koyuyor.

KARSAN otobüs üretim tesisini açtý

Audi’de ‘Yürüyen Ýnternet’

Toyota’nýn çevrecisi elektrikli iQ’da hayat buluyor HÝBRÝD teknolojisinin lideri Toyota, çevreci teknolojiler konusundaki uzun yýllara dayanan deneyimini elektrikli araçlara taþýyor. Kalitesi ispatlanmýþ Hybrid Synergy Drive altyapýsý üzerine inþa edilen yeni elektrikli araç prototipi Toyota iQ EV, Avrupa prömiyerini Cenevre Motor Show’da gerçekleþtirmeye hazýrlanýyor. 2011 yýlýnda Avrupa’da kiralama yöntemi ile test edilecek olan Elektrikli iQ, 2012 yýlýnda pazara sunulacak. Ýnovatif teknolojileri ve akýllý tasarým detaylarý ile dikkat çeken iQ’nun Avrupa Prömiyeri Cenevre’de yapýlacak olan ve yeni kompakt lityum iyon pil ile donatýlan elektrikli prototipi de 3 metrenin altýndaki uzunluðuna raðmen 4 kiþilik oturma kapasitesi sunuyor.

Hyundai’den yeni slogan nDÜNYANIN en hýzlý büyüyen otomotiv markasý olan Hyundai, “tüketiciler ve araçlar için yeni fikirler ve imkânlarla yepyeni bir deðer oluþturmak” amacýyla “New Thinking. New Possibilities – Yeni Yaklaþým. Yeni Olanaklar” adý verilen sloganýný kullanmaya baþladý. Hyundai’nin “Modern Premium” olarak belirlenen yeni marka konseptini içeren bu slogan, yeni bir bakýþ açýsýyla tüketiciler için duygusal bir deðer ve deneyim meydana getirmeyi amaçlýyor. Hyundai, yeni araçlarýný artýk bu felsefe doðrultusunda hazýrlayýp en yüksek kaliteyi sunmayý ve marka imajýný ve bilinirliðini bütün dünyada arttýrmayý hedefliyor.

antýsý saðlayan A8 dardý LTE ile broadband internet baðl nAUDI, dünyanýn yeni iletiþim stan ve bilgi transferi mi DSL’den 7 kat daha hýzlý internet eriþi modelini tanýttý. Hali hazýrdaki 3G ve da sunuyor. ný ýnda online olarak HD video izleme imkâ saðlayan LTE’li Audi A8, seyahat sýras

SEAT’ýn 2011 avantajlarý sürüyor SEAT, 2011 yýlý kampanyalarýna devam ediyor. 27.300TL’den baþlayan fiyatlarla satýþa sunulan Cazibe Merkezi Ibiza ailesinin yeni üyesi DSG þanzýmanlý 1,2 lt. TSI 105 beygirlik 5 kapýlý Ibiza 35 bin 900 TL kampanyalý fiyatýyla Seat Yetkili Satýcýlarý’nda sahiplerini bekliyor. Style donaným paketinde 15” alüminyum alaþým jantlar, dönüþe duyarlý ön sis farlarý, elektrikli, ýsýtmalý, katlanabilir yan aynalar, otomatik klima, cruise control, direksiyondan kumandalý radyo/CD/MP3 çalar, deri direksiyon ve vites topuzu gibi zengin ekipmanlar standart olarak sunuluyor. 1.2 lt TSI 105 hp DSG seçeneði 100 kilometrede sadece 4.4 lt (þehir dýþý, 100 km/ lt) yakýt tüketim deðerine sahipken 5 kapýlý Ibiza 1,2 lt TSI 105 hp DSG 35 bin 900 TL, Sportcoupe 35 bin 500 TL, Sportstourer 36 bin 700 TL, kampanyalý anahtar teslim fiyatýyla satýlýyor. Seat Ibiza model ailesinin 27 bin 300 TL’den baþlayan fiyatlarla sunulduðu kampanyada, bir diðer baþarýlý modeli olan Leon ise 38 bin TL’den baþlayan fiyatlarla alýnabiliyor.

n “SINIRSIZ Ulaþtýrma Çözümleri” vizyonu kapsamýnda Eylül 2010’da Ýtalya’nýn ikinci otobüs markasý BredaMenarinibus ile stratejik ortaklýk anlaþmasý imzalayan KARSAN, Akçalar’daki otobüs üretim tesisinin resmî açýlýþýný yaptý. Yeni vizyonu doðrultusunda toplu taþýmada taksiden otobüs segmentine kadar farklý ürünler geliþtirip Türkiye ve ihraç pazarlarýna sunmayý amaçlayan KARSAN; Ýtalya’nýn önde gelen otobüs üreticilerinden BredaMenarinibus ile imzaladýðý stratejik ortaklýk anlaþmasý neticesinde otobüs üretimine de baþladý.

Gölcüklü Ford Transit Ýngiltere’de yýlýn ticarî aracý

n GÖLCÜK'TE üretilen Ford Transit’in dört tekerlekten çekiþli modeli (AWD–All Whee Drive), Ýngiltere’nin saygýn ticarî araç dergisi What Van? tarafýndan yýlýn 4x4 Van’ý seçildi. Türkiye’deki üretimi 6 nesildir süren ve 45 yýldýr devam eden üretimiyle otomotiv tarihinde rekora imza atan Ford Transit, Ýngiltere’de yayýmlanan “What Van?” dergisi tarafýndan iki ödüle birden lâyýk görüldü. Yýlýn Minibüs’ünün yaný sýra 4x4 kategorisinde de ödül alan Göl cüklü Ford Transit, Tür kiye’nin gururu olmayý sürdürüyor.


16

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

AKTÜALÝTE

ed­ya­ de­ni­lin­ce­ ço­ðu­ kez­ gü­nü­bir­lik po­li­ti­ka­lar­te­dâî­e­der.­Oy­sa­“mat­bu­at” de­ni­len­ba­sý­nýn­mâ­ne­vî-ah­lâ­kî­de­ðer­le­rin­tah­ri­bin­de­ve­ya­ko­run­ma­sýn­da­bü­yük­bir iþ­le­vi­var. Mad­dî­iþ­gal­ve­is­ti­lâ­la­ra­kar­þý­top­lu­mu­ay­dýn­lat­ma­da­ol­du­ðu­gi­bi­mâ­ne­vî-­ah­lâ­kî­iþ­gal­ve­is­ti­lâ­la­ra­kar­þý­da­mil­le­ti­i­kaz­e­dip­ten­vir­et­me­nin­en baþ­ta­ge­len­a­raç­la­rýn­dan­dýr­ba­sýn… Bu­nun­i­çin­dir­ki­Ýn­gi­liz­le­rin­Ýs­tan­bul’u­iþ­ga­lin­de,­ö­zel­lik­le­Os­man­lý­dev­le­ti­nin­im­za­la­mak­du­ru­mun­da­kal­dý­ðý­Mon­dros­Mü­tâ­re­ke­si­so­nu­cun­da­iþ­gal­po­li­ti­ka­la­rý­ný­des­tek­le­ye­cek­bir­ka­mu­o­yu o­luþ­tur­ma­ya­ça­ba­la­yan­iþ­gal­ci­ler,­mad­dî­iþ­gal­le ye­tin­mez­ler.­O­gün­kü­mat­bû­at­ü­ze­rin­den­psi­ko­lo­jik­sa­vaþ­tak­tik­le­riy­le­ka­mu­o­yu­nu­le­hi­ne­çe­vir­me­ye­ça­lý­þýr­lar.­­ Dö­ne­min­bir­ký­sým­si­ya­set­çi­le­ri­ni,­mu­har­rir­le­ri,­hat­ta­u­le­ma­yý­“iþ­bir­lik­çi”­ya­par;­“Ýn­gi­liz­yan­lý­la­rý”­o­lu­þur;­“Ýn­gi­liz­Mu­hip­ler­Ce­mi­ye­ti”­ku­ru­lur… Ýn­gi­liz­pro­pa­gan­da­sý­so­nu­cu­mat­bû­a­týn­et­ki­siy­le­iþ­gal­ci­le­re­ta­raf­tar­lýk­o­rad­de­ye­va­rýr­ki,­Be­di­üz­za­man’ýn­tes­bi­tiy­le,­“E­dir­ne­Ca­mi­in­de,­bir Ýs­lâm­ho­ca­sý­nýn­li­sâ­nýy­le,­Ve­ni­ze­los­gi­bi­þey­tan zâ­li­me­duâ­et­ti­ri­lir.”­Yi­ne­“mer­kez-i­hi­lâ­fet­te­ (Ýs­tan­bul’da),­Müs­lü­man­lar­li­sâ­nýy­le­hiz­büþ­þey­tan (þey­ta­nýn­gru­bun­dan) o­lan (Ýn­gi­liz),­Yu­nan­as­ker­le­ri­ni­ha­lâs­kâr­ (kur­ta­rý­cý),­ tat­hir­ci (te­miz­le­yi­ci)­i­lân­ve­kar­þý­sýn­da­ki­gü­rûh-u­mü­câ­hi­di­ne­(mü­câ­hid­ler­ka­fi­le­si­ne) ‘câ­ni,­zâ­lim’­söy­let­ti­ri­lir…” (Sü­nû­hat,­Ý­þâ­rât,­Tu­lû­at,­64-65) As­lýn­da­iþ­gal­ci­ler,­mad­dî­iþ­gal­de­ol­du­ðu­gi­bi kalb­ler­ve­ka­fa­lar­ü­ze­rin­de­ki­mâ­ne­vî­iþ­gal­ve­is­ti­lâ­da­da­mat­bû­a­tý­kul­la­nýr­lar.­Bu­na­kar­þý­Be­di­üz­za­man,­her­ve­si­ley­le­iþ­ga­li­al­týn­da­ki­hal­ka­mo­ral ve­me­saj­u­laþ­tý­rýl­ma­ya­ça­lý­þýr.­Psi­ko­lo­jik­sa­va­þa­yi­ne­psi­ko­lo­jik­mu­ka­ve­met­le­kar­þý­lýk ve­rir.­Ýþ­gâ­lin­mâ­ne­vî­sal­dý­rý­sý­na­kar­þý­Vol­kan’dan­Ta­nin’e,­“Ser­bes­tî”den­“Se­bi­lür­re­þad”a,­“Mi­zan”dan­“Ýk­dam”a,­“Þark­ve­Kür­dis­tan”dan­“Ehl-i­Sün­net”e,­dev­rin­ga­ze­te­le­rin­de­ve­mec­mu­la­rýn­da­iç­ti­maî­ge­liþ­me­le­re­da­ir­ma­ka­le­ler­ya­zar.­Bi­lâ­ha­re,“Bü­yük Do­ðu”da,­“Bü­yük­Ci­had”da­Ri­sâ­le-i­Nur’un hak­lý­dâ­vâ­sý­ný­an­la­týr;­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin mü­da­fa­a­la­rý­ný,­be­ra­at­ka­rar­la­rý­ný­neþ­ret­ti­rir.­Hiz­met­ha­ber­le­ri­nin­çýk­tý­ðý­ga­ze­te­le­ri al­dý­rýr,­o­ku­tur…

M

da­yat­ma­la­rý­na­kar­þý­ih­tar­e­der.­ (Ta­rih­çe-i­Ha­yat, 218-219) Ev­ve­lâ­me­bus­la­rý­ve­dev­let­ri­câ­li­ni­Ýs­la­mî an’â­ne­le­ri­ye­ri­ne­ge­tir­me­ye­ça­ðý­rýr.­“Lâ­ü­bâ­li­ya­ne,­Av­ru­pa­me­de­ni­yet­i­ha­bi­se­ (pis me­de­ni­ye­ti) kýs­mýn­dan­sü­zü­len­bid’a­kâr (din­dý­þý)­ bir­ce­re­ya­nýn­mil­le­tin­si­ne­sin­de­yer­tu­ta­ma­ya­ca­ðý­ný”­bil­di­rir.­Ö­zel­lik­le­ah­lâk­ta­ec­ne­bi­tak­lit­çi­li­ðin­den sa­kýn­dý­rýr.­“De­mek­â­lem­i­Ýs­lâm­i­çin­de­mü­him­ve in­ký­lâb­vâ­rî­bir­iþ­gör­mek,­Ýs­lâ­mi­yet’in­e­sas­la­rý­na uy­mak­la­o­la­bi­lir.­Baþ­ka­o­la­maz.­Hem­ol­ma­mýþ, ol­muþ­i­se­de,­ça­buk­ö­lüp­sön­müþ”­di­ye­ha­ber­ve­rir. (a.g.e.,­125-127) Mec­lis’in­çý­ka­ra­ca­ðý­ka­nun­la­rýn­mut­la­ka­mil­le­tin­i­nanç­ve­an’a­ne­si­is­ti­ka­me­tin­de­ol­ma­sý­ný,­ak­si hal­de­va­ta­nýn­bü­tün­lü­ðü­nün,­mil­le­tin­bir­li­ði­nin mu­hâ­fa­za­e­di­le­me­ye­ce­ði­ni­be­lir­tir­ler.­Ýç­ki­ve bi­lu­mum­müs­ki­rat­ya­sa­ðý­nýn­gev­þe­til­me­sin­den,­te­set­tü­rün­kal­dý­rýl­ma­sý­na­ka­dar zâ­fi­yet­le­rin­mil­le­ti­ah­lâ­ken­pe­ri­þan­e­dip yý­ka­ca­ðý­ný­ve­ec­ne­bi­nin­mâ­ne­vî­is­ti­lâ­sý­na mâ­ruz­bý­ra­ka­ca­ðý­ný­ya­zar,­an­la­týr…

den­Ge­ne­ral­Netc­he­o­lo­don,­Ya­hu­di­if­sad­ko­mi­te­le­ri­nin­ö­zel­lik­le­Müs­lü­man­lar­ve­Hý­ris­ti­yan­lar­a­ra­sýn­da­ev­li­li­ði­dev­re­dý­þý­bý­rak­tý­rýp­â­i­le­yi­de­je­ne­re et­mek­ve­ne­sil­le­ri­çö­kert­mek­i­çin­ön­ce­lik­le­ba­sýn,­si­ne­ma,­ti­yat­roy­la­müs­teh­cen­lik­le­mâ­ne­vî­tah­ri­bat­yap­týk­la­rý­ný­be­lir­tir. “Çün­kü­bu­ya­yýn­lar­ve­pro­pa­gan­day­la­halk­ef­kâ­rýn­da kar­g a­þ a­l ýk­ve­ü­m it­s iz­l ik­l e ye­tiþ­kin­ler­de­ba­þý­boþ­ar­zu­lar,­genç­ler­de­sin­sî­he­ves­ler­u­yan­dý­rý­la­cak­týr.­Müs­lü­man­ve­Hý­ris­ti­yan­kalb­ler­de,­bu­din­le­rin­ge­tir­di­ði i­mân­ye­ri­ne­þüp­he­ci­lik­fi­liz­len­di­ri­le­cek;­ne­ti­ce­de, þe­he­va­nî­duy­gu­lar­la­bir mad­de­ci­þüp­he­c i­l ik,

DERÝN YARALARI TEDAVÝ… Be­di­üz­za­man,­“Ýs­lâm­mem­le­ke­ti­o­lan bu­va­tan­dan­ko­mü­nist­bay­kuþ­la­rýn­ses­le­ri­ni­i­þi­ti­yo­rum”­der.­Ko­mü­nizm, Bol­þe­vizm,­bel­ki­si­ya­sî­an­lam­da­yý­kýl­dý;­lâ­kin­“dün­ya­bü­yük bir­ mâ­n e­v î b u h ­r a n g e -­

Mânevî istilâya karþý matbûat ve Yeni Asya... YENÝ ASYA, ÝLK SAYISINDAN SON SAYISINA, BEDÝÜZZAMAN'IN BELÝRLEDÝÐÝ FÝKRÎ ÝSTÝKAMETÝ TÂKÝP EDER, VAZÝFESÝNÝ BÝHAKKIN YERÝNE GETÝRÝR. MÝLLET ÝRÂDESÝNÝ GASBEDEN, ANTÝDEMOKRATÝK EMR-Ý VAKÝLERE KARÞI ÇIKAR; DARBELERE, ARA DÖNEMLERE, YASAKLARA, DAYATMALARA CESURCA DÝRENÝR DEMOKRASÝYÝ KATLEDEN HAKSIZLIKLARA, ZULME MUKABELE EDER. HAK VE HÜRRÝYETLERÝ, ÝNANÇ VE ÝBADET HÜRRÝYETÝNÝ, DÝN EÐÝTÝMÝ VE ÖÐRETÝMÝNÝ, HALKIN HAKKINI VE HUKUKUNU SAVUNMAYI ÞÝÂR EDÝNÝR.

MÂNEVÎ VE AHLÂKÎ ÝÞGALE KARÞI… Mü­tâ­re­ke­nin­a­cý­gün­le­rin­de­Av­ru­pa­ve A­me­ri­ka’dan­ge­mi­ler­do­lu­su­fý­çý­lar­la­ge­ti­ri­len­al­kol­lü­iç­ki­ler­Ýs­tan­bul’un­bey­ni­ni­yý­ký­yor,­ci­ðe­ri­ni­ya­ký­yor;­genç­li­ði­ve­top­lu­mu­sar­hoþ­ve­tep­ki­siz­ha­le­ge­ti­ri­yor­du. Top­lum­da­iç­ki,­ku­mar­ve­fuh­þi­yat­kas­ten yay­dý­rý­lý­yor­du.­ Dev­rin­bir­çok­â­li­mi­ve­mü­der­ri­siy­le­bir­lik­te Be­di­üz­za­man­da­Ýs­tan­bul’da­A­ya­sof­ya­ve­Sul­tan Ah­med­gi­bi­se­lâ­tin­ca­mi­le­rin­de,­Ýs­tan­bul­ký­ra­at­ha­ne­le­rin­de,­hal­kýn­top­lan­dý­ðý­me­kân­lar­da­ko­nuþ­ma­lar­ya­par,­i­kaz­e­der.­Bu­a­maç­la­5­Mart 1920’de­Ba­bý­â­li’de’ki­Mat­bû­at­Ce­mi­ye­ti’nin­ (Ga­ze­te­ci­ler­Ce­mi­ye­ti’nin)­ bi­na­sýn­da­ku­ru­lan­Hi­lâl-i Ah­dar­ (Ye­þi­lay) Ce­mi­ye­ti’nin­ilk­ku­ru­cu­la­rý­a­ra­sýn­da­yer­a­lýr. Ýn­gi­liz­le­rin­Ýs­tan­bul’u,­di­ðer­ec­ne­bi­le­le­rin­A­na­do­lu’yu­iþ­gâ­li­nin,­a­sýl­mil­le­tin­mâ­ne­vî­ve­ah­lâ­kî ha­ya­tý­na­vur­du­ðu­dar­be­ye­dik­kat­çe­ken­ve­va­tan­per­ver­â­lim­ve­si­vil-as­ker­dev­let­a­dam­la­rýy­la­bir­lik­te­Ýn­gi­liz­pro­pa­gan­da­sý­nýn­et­ki­si­ni­kýr­ma­ya­ve hal­ký­u­yan­dýr­ma­ya­ça­lý­þan­Be­di­üz­za­man,­“Hu­tû­vat-ý­Sit­te”­ (Þey­ta­nýn­al­tý­al­dat­ma­sý)­ ad­lý­e­se­ri­ni Türk­çe­ve­A­rap­ça­o­la­rak­te­lif­e­dip­giz­li­ce­mat­ba­a­lar­da­ço­ðal­ta­rak­Ýs­tan­bul’un­ö­nem­li­yer­le­rin­de­da­ðýt­tý­rýr.­Müs­lü­man­la­rý­ta­hak­küm­ve ta­sar­ruf­la­rý­al­tý­na­al­mak­is­te­yen­iþ­gâl­kuv­vet­le­ri­nin­Os­man­lý­a­ha­li­si­ni­e­mel­le­ri­ne­hiz­met et­tir­me­de­sî­se­le­ri­ni­ve tu­zak­la­rý­ný­de­þif­re­e­der. Böy­le­ce­Ýs­tan­bul­ka­mu­o­yun­da­Ýn­gi­liz­a­leyh­tar­lý­ðý­u­ya­nýr­ve­iþ­gal­le­hin­de­ki­pro­pa­gan­da et­ki­si­ni­kay­be­der… Ýþ­gâl­ci­le­rin­mad­dî­iþ­gâl­ve­zu­lüm­le­bir­lik­te ah­lâ­kî­is­ti­lâ­var­ta­sý­na­dü­þür­dü­ðü­nü;­ec­ne­bi­le­rin Müs­lü­man­genç­ler­ve­a­hâ­li­a­ra­sýn­da­iþ­gâl­le­bir­lik­te­iç­ki,­fu­huþ,­ku­mar­gi­bi­“se­câ­ya-yý­sey­yi­e­yi (kö­tü­ah­lâ­ký)”­in­ki­þâf­et­ti­rip­i­man­za­a­fý­i­çin­de­ki top­lu­ma­ah­lâk­sýz­lý­ðý­en­jek­te­et­tik­le­ri­ni­na­za­ra­ve­rir.­Boz­gun­cu­Ýn­gi­liz­si­ya­se­ti­nin­fe­nâ­lýk­ve­kö­tü ah­lâ­ký­si­ya­se­ti­ne­va­sý­ta­et­ti­ði­ni­a­çý­ða­çý­ka­rýr.­Ýþ­gal­le­bo­zu­lan­ah­lâ­kî­çö­kün­tü­nün­ne­sil­le­ri­mah­ve­de­ce­ði­en­di­þe­si­ni­di­le­ge­ti­rir.­Ýs­lâm’ýn­iz­ze­ti­nin ký­rýl­ma­sý­nýn­ve­mil­le­tin­nâ­mu­su­nun­ya­ra­lan­ma­sý­nýn­ko­lay­ko­lay­i­zâ­le­e­dil­me­ye­ce­ði­ni­kay­de­der. (Sü­nû­hat,­ Ý­þâ­rât,­ Tu­lû­at,­63-64;­ Nec­med­din­Þa­hi­ner,­Bi­lin­me­yen­Ta­raf­la­rýy­la­Be­di­üz­za­man­Sa­id Nur­sî,­224) “GARPLILAÞMAK” BAHANESÝYLE MUKADDESLERÝ TAHRÝP Rus­ya’da­bol­þe­vik­ve­ko­mü­nist­ih­ti­lâ­li­a­na­liz­e­-

din­le­rin­ver­di­ði­kül­tü­rün­ye­ri­ni­a­la­cak­týr”­di­ye ya­zar. (Rus­Ýh­ti­lâ­li­ve­Ya­hu­di­ler,­164) Plân,­ön­ce­i­nan­cý­ya­ra­la­mak­la­u­fû­net­li­ba­tak­lýk­ta­se­fâ­het­mik­rop­lu­il­let­le­ri­tü­ret­mek.­Boz­gun­cu­ya­yýn­lar­la­“eð­len­ce”­mas­ke­si­al­týn­da­her­tür­lü gayr-ý­meþ­rû­lu­ðu­ö­zen­dir­mek.­Mil­le­ti,­mad­dî­ve mâ­ne­vî­is­ti­lâ­ya­kar­þý­di­re­ne­me­ye­cek,­dep­ren­me­ye­cek­du­ru­ma­sok­mak…­ Zi­ra­if­sad­ko­mi­te­le­ri,­si­ne­ma,­te­le­viz­yon,­in­ter­net,­ga­ze­te-mec­mu­a­ve­ben­ze­rî­her­tür­lü­ya­yýn yo­luy­la,­“hür­ri­yet-i­nis­van­ (ka­dýn­öz­gür­lük­le­ri)” pa­ra­va­nýn­da­ka­dýn­la­rý­yu­va­la­rýn­da­u­çu­ra­rak­â­i­le­yi­if­sad­la­top­lu­mu­mâ­nen­ze­hir­le­yip­çö­kert­me­yi pro­je­le­ri­nin­ba­þý­na­koy­muþ­lar.­ Çün­kü­se­fa­hât­ve­ah­lâk­sýz­lýk­çu­ku­ru­na­dü­þen genç­ler,­ar­týk­dü­þü­ne­mi­yor;­mâ­ne­vî­de­ðer­le­ri selb­o­lu­yor,­in­sa­ni­yet­ci­he­ti­du­mu­ra­uð­ru­yor­ve mu­kad­des­le­re­kar­þý­lâ­kayd­ka­lý­yor… Bu­a­çý­dan­Be­di­üz­za­man,­“gad­da­râ­ne­Sevr­Mu­a­he­de­si”ni,­“Av­ru­pa­zâ­lim­hü­kû­met­le­ri­nin, zu­lüm­le­riy­le,­â­le­mi­Ýs­lâ­ma ve­mer­kez-i­hi­lâ­fe­te­et­tik­le­ri­i­hâ­ne­ti,­ec­ne­bi­le­rin Kur’ân’ýn­za­ra­rý­na­gà­yet­a­ðýr­þe­râ­it­le­kâ­fi­râ­ne­fi­kir­le­ri­ni­ic­râ­sý­ve­dev­let-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­nu­ru­nu­sön­dür­mek­ni­ye­tiy­le­müt­hiþ­bir su-i­kasd­plâ­ný”­di­ye­tak­bih­e­der.­Sevr’in­he­de­fi­ni, “On­lar­dün­ya­ha­ya­tý­ný­se­ve­se­ve­â­hi­re­te­ter­cih­e­der­ler”­(Ýb­ra­him­Sû­re­si,­3)­me­â­lin­de­ki­â­ye­tin­tef­si­riy­le,­“ha­yât-ý­dün­ye­vi­ye­yi­ha­yât-ý­uh­re­vi­ye­ye, ehl-i­Ýs­lâ­ma­da­bi­le­rek,­se­ve­rek­ter­cih­et­tir­me­si ve­ehl-i­Ýs­lâm­i­çi­ne­de­öy­le­bir­re­ji­min­so­kul­ma­sýy­la­Ýs­lâ­mi­yet­düþ­man­la­rý­ga­le­be­çal­mak­la,­Mu­â-­ he­de­þart­la­rý­ný,­dün­ya­yý­di­ne­ter­cih­re­ji­mi­meb­dei­(baþ­lan­gý­cý)”­o­la­rak­tef­sir­e­der. (Kas­ta­mo­nu, 17,­Þu­â­lar,­243,­619) Sal­ta­na­týn­kal­dý­rýl­ma­sý­nýn­a­ka­bin­de­Hi­lâ­fe­tin laðv­e­di­lip­din­den­tec­rit­e­ði­ti­min­ya­ný­­sý­ra,­“tek­ye ve­zâ­vi­ye­le­rin­ve­med­re­se­le­rin­ka­pa­týl­ma­sý,­lâ­ik­li­ðin­ka­bu­lü,­Ýs­lâ­mi­yet­ye­ri­ne­mil­li­yet­e­sas­la­rý­nýn

ko­nul­ma­sý,­þap­ka­gi­yil­me­si,­te­set­tü­rün­kal­dý­rýl­ma­sý,­Lâ­tin­harf­le­ri­nin­Kur’ân­harf­le­ri­ye­rin­de ceb­ren­ka­bu­lü,­Türk­çe­e­zân­ve­ka­met­o­kun­ma­sý, mek­tep­ler­de­din­ders­le­ri­nin­kal­dý­rýl­ma­sý­gi­bi­in­ký­lâp­ha­re­ket­le­ri”yle­sü­ren­dev­rim­ler,­mâ­ne­vî­ve ah­lâ­kî­tah­rip­te­is­ti­mal­e­di­lir.­(Þu­â­lar,­373) Ký­rýl­ma,­Sevr’in­eh­li­leþ­ti­ril­miþ,­sý­nýr­lan­dý­rýl­mýþ” ve­ri­yo­nu­“müt­hiþ­plân­Lo­zan­Mu­a­he­de­si”nde da­ya­tý­lýr.­Be­di­üz­za­man­bu­nu,­“Em­per­ya­liz­ma þef­le­ri­nin­Tür­kün­mad­de­si­ni­ser­best­bý­ra­kýp,­bu­na­mu­ka­bil­rû­hu­nu­tâ­i­çin­den­ve­ken­di­öz­a­dam­la­rý­na­yýk­týr­ma­la­rý­fik­ri­ni­tel­kin­et­mek­sû­re­tiy­le,­ma­son­luk­he­sâ­bý­na­Kur’ân­ah­kâ­mý­ný or­ta­dan­kal­dýr­mak”­o­la­rak­a­çýk­lar.­(E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­278-279) He­def,­“Garb­lý­laþ­mak­ba­ha­ne­si”yle­mil­le­tin­mu­kad­des­le­ri­ni­sil­mek,­hâ­ri­cî­ce­re­yan­la­ra­ka­pý­lan,­i­nanç­za­a­fý­na­uð­ra­mýþ,­i­çi­boþ,­mâ­nen­çü­rü­müþ­bir­ne­sil­mey­da­na­ge­tir­mek­tir…

çi­ri­yor,­mâ­ne­vî­te­mel­le­ri­sar­sý­lan­Garb­me­de­ni­ye­ti­i­çi­ne­do­ðan­bir­has­ta­lýk,­bir­ve­bâ,­git­tik­çe yer­yü­zü­ne­da­ðý­lý­yor.”­ Her­þe­yi­boþ­ve­ren­ve­ha­ya­ta­tek­göz­le­ba­kan in­kâr­cý­mad­de­ci­fel­se­fe­den­tü­re­yen­din­siz­lik­a­ký­mý,­çe­þit­li­ký­lýk­lar­da­da­ha­sin­sî­bir­bi­çim­de­ce­mi­ye­tin­bey­ni­ne,­ru­hu­na­si­nip­çar­pý­yor… Doð­ru­su,­bu­gün­Tür­ki­ye’nin­prob­lem­le­ri,­yal­nýz­“Gü­ney­do­ðu­so­ru­nu”,­“de­mok­ra­tik­a­çý­lým”ýn a­ka­me­ti,­yar­gý­nýn­çýk­maz­la­rý,­gel-git­li­dar­be­so­ruþ­tur­ma­la­rý,­e­ko­no­mi­nin­sý­kýn­tý­la­rý­i­le­gün­de­mi sap­tý­ran­ba­sit­po­li­tik­po­le­mik­l er­or­t a­s ýn­d a­k i si­ya­sî­kav­ga­ve­kar­ga­þ ay­l a­ kal­m ý­y or. Son­yýl­lar­da­git­tik­çe a­zan­bir­hýz­la­mâ­ne­vî­ve­ah­lâ­kî­bu­na­lým, ger­çek­gün­de­min­ba­þýn­da­yer­a­lý­yor.­ Ýç­ki­tü­ke­ti­mi,­Tür­ki­ y e’de­u­yuþ­tu­ru­cu­ve “GÂYET MÜTHÝÞ BÝR ZINDIKA, u­ y a­ rý­cý­mad­de­kul­la­BOZUYOR, ZEHÝRLÝYOR…” ný­ m ý,­ al­k ol­ ve­ kö­t ü Bun­dan­dýr­ki­Be­di­üz­za­man,­da­ha mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­vâ­son­ra­Ta­bi­at­Ri­sâ­le­si’nin­ba­þý­na­al­dý­him­bir­bi­çim­de­kat ðý,­ “Bin­ üç­ yüz­ o­t uz­ se­k iz­d e kat­ar­týp­ür­kü­tü­cü­bo­(1922’de)­ An­ka­ra’ya­git­tim.­Ýs­lâm yut­ la­ra­u­laþ­mýþ.­ or­du­su­nu­Yu­nan’a­ga­le­be­sin­den­ne­Dev­ le­tin­Mil­lî­Pi­yan­þe­a­lan­ehl-i­i­mâ­nýn­kuv­vet­li­ef­kâ­rý­i­go­Ý­ d a­ re­si­nin­or­ga­ni­ze çin­de­gâ­yet­müt­hiþ­bir­zýn­dý­ka­fik­ri, et­ t i­ ð i­þans­ve­ta­ lih­o­i­çin­gir­mek­ve­boz­mak­ve­ze­hir­len­yun­ l a­ r ý­çe­ þ it­ l i­i­ s im­ ler­al­dir­mek­i­çin­des­sa­sâ­ne­ça­lýþ­tý­ðý­ný­gör­düm.­‘Ey­vah’­de­dim,­‘Bu­ej­der­ha­i­ma­nýn­er­kâ­ný­- týn­da­ço­ðal­týl­mýþ.­Her­tür­lü­ku­mar­ve­sa­nal­ku­na­i­li­þe­cek!”­en­di­þe­siy­le,­Al­lah’ýn­var­lý­ðý­ný­ve­bir­li­- mar,­in­ter­net­ku­mar­ha­ne­le­ri­yay­gýn­laþ­mýþ.­Te­le­ði­ni­is­pat­e­den­Ta­bi­at­Ri­sâ­le­si’ni­te’lif­e­der.­Ri­sâ­- viz­yon­lar­da­ki­“ka­dýn­ve­iz­di­vaç­prog­ram­la­rý”,­â­i­le le-i­Nur’un­en­ön­ce­lik­li­prog­ra­mý­ný­i­man­ve mef­hu­mu­nu­bom­ba­lý­yor.­Ba­tý­kül­tü­rü­nü­tak­lid Kur’ân­hiz­me­ti­o­la­rak­for­mü­le­e­der.­ (Lem’a­lar, e­den­eð­len­ce,­se­fâ­het­ve­müs­teh­cen­li­ði­tel­kin­e­den­di­zi­ler,­ce­mi­ye­ti­ze­hir­li­yor.­ 239) Mil­yon­lar­ef­sun­la­ný­yor;­fe­cî­fe­lâ­ket­ler­le­so­nuç­Ke­za­Bi­rin­ci­Mec­lis­te­di­ne­kar­þý­gör­dü­ðü­lâ­la­ n an­“ka­zanç­sýz­ha­ram­pa­ra”­bir­çok­â­i­le­yi­if­las kayt­lýk­ve­Garp­lý­laþ­mak­ (Ba­tý­lý­laþ­mak)­ ba­ha­ne­si al­týn­da­ta­ri­hî­if­ti­har­ve­si­le­le­ri­o­lan­Ýs­lâ­mî­e­sas­lar­- et­ti­rip­te­fe­ci­le­rin­e­li­ne­dü­þü­rü­yor.­To­plum­da dan­so­ðuk­luk­gör­dü­ðü­i­çin,­meb’us­la­rýn­i­ba­de­te, deh­þet­ve­ri­ci­cid­dî­trav­ma­lar­ya­þa­ný­yor.­Þim­di­ye bil­has­sa­na­ma­za­mü­da­vim­ol­ma­la­rý­nýn­lü­zum­ve ka­dar­e­þi­ne­ben­ze­ri­ne­rast­lan­ma­yan­ga­rip­ci­nâ­e­hem­mi­ye­ti­ne­da­ir­on­mad­de­lik­bir­be­yan­nâ­me­- yet­ler,­gasp­ve­kap­kaç­o­lu­yor.­Mu­hâf­za­kâr­çe­vre­yi­ta­be­de­rek­me­bus­la­ra,­ko­mu­tan­la­ra­da­ðý­týr. ler­de­bi­le­þim­di­ye­ka­dar­ben­ze­ri­ne­rast­lan­ma­dýk “An­ka­ra­re­is­le­ri”ni­“lâ­di­ni­e­sas­lar”la­din­dý­þý­re­jim bir­bi­çim­de­bo­þan­ma­lar­baþ­gös­te­ri­yor,­to­plu­-

mun­te­me­li­â­i­le­par­ça­la­ný­yor,­da­ðý­lý­yor.­Bu­yüz­den­son­ye­di­yýl­da,­o­tuz­yýl­da­bi­ri­ken­suç­lu­sa­yý­sý­nýn­i­ki­ka­tý­hü­küm­lü­ve­tu­tuk­lu,­ha­pis­ha­ne­le­ri dol­dur­muþ.­Ce­za­ev­le­ri,­yüz­­bi­ni­a­þan­suç­lu­la­rý­is­ti­ab­et­mi­yor… Bu­se­bep­le­dir­ki­e­ser­le­rin­de­i­man­ve­â­hi­ret­i­nan­cý­nýn­za­rû­re­ti­ni­ve­e­hem­mi­ye­ti­ni­be­yân­e­den, ah­lâ­kî­de­je­ne­re­ye­kar­þý­e­de­bi,­Ýs­lâm­ah­lâ­ký­ný, sün­net-i­se­niy­ye­yi­tav­si­ye­e­den­Be­di­üz­za­man, genç­li­ði­ve­top­ye­kûn­top­lu­mu­ze­hir­le­yen­fe­lâ­ke­te kar­þý­çað­rý­da­bu­lu­nur.­“Be­þe­rin­i­dâ­re,­ah­lâk­ve­iç­ti­mâ­i­yâ­tý­i­le­çok­a­lâ­ka­dar­o­lan­iç­ti­mâ­iy­yun­ve­si­yâ­siy­yun­ve­ah­lâ­kiy­yu­nun­ku­lak­la­rý­çýn­la­sýn.­Gel­sin­ler,­bu­boþ­lu­ðu­ne­i­le­dol­du­ra­bi­lir­ler?­Ve­bu de­rin­ya­ra­la­rý­ne­i­le­te­dâ­vî­e­de­bi­lir­ler?”­di­ye­so­rar.­(Söz­ler,­93) Ýn­san­lý­ða­“mu­zýr­ve­se­fih­bir­me­de­ni­ye­ti”­ve­ren,­“se­fâ­het­ve­da­lâ­let­te­bo­zul­muþ­ve­Ý­se­vî­di­nin­den­u­zak­laþ­mýþ­Dec­cal­gi­bi­tek­gö­zü­ta­þý­yan ve­kör­de­hâ­sýy­la­ruh-u­be­þe­re­ce­hen­ne­mî­bir­hâ­le­ti­he­di­ye­e­den,­in­sa­ný­a­lây-ý­il­li­yin­den (en­yük­sek­mer­te­be­den) es­fel-i­sâ­fi­li­ne (en­al­ça­ða)­ a­tan, hay­va­na­týn­en­bed­baht­de­re­ce­si­ne­in­di­ren,­câ­zi­be­dar­o­yun­cak­lar­ve­u­yu­tu­cu­he­va­sat­il­le­ti”ne kar­þý,­Kur’â­nî­hi­dâ­ye­ti­ve­ah­lâ­kî­i­lâ­cý­ö­ne­rir. (Lem’a­lar,­168-169) “TEFTÝÞ HAKKI”NIN KESKÝN KILICI” Os­man­lý’nýn­son­dev­rin­den­Cum­hu­ri­ye­tin­tek par­ti­ve­çok­par­ti­li­de­mok­ra­si­dö­nem­le­ri­ne­ka­dar ha­ya­tý­nýn­her­saf­ha­sýn­da,­“mat­bû­at­li­sa­niy­le­ko­nuþ­ma­nýn­lü­zû­mu”nu­be­lir­tir.­Mil­le­te­ve­“baþ­ta­ki­le­re”­ga­ze­te­ler­va­sý­ta­sýy­la­i­kaz­e­der,­ger­çek­le­ri bil­di­rir.­ Ga­ze­te­ci­le­ri,­“hi­tâ­bet-i­u­mu­mi­ye­sý­fa­týy­la­ga­ze­te­li­sâ­nýy­la­kon­fe­rans­ve­ren­mu­har­rir”;­mat­bu­a­tý, “ef­kâr-ý­am­me­nin (ka­mu­o­yu­nun)­ mü­reb­bi­si (ter­bi­ye­ci­si)”­o­la­rak­tav­sif­e­der.­Or­ta­lý­ðý­ka­rýþ­tý­ran,­ger­çek­le­ri­çar­pý­tan,­fi­kir­le­ri­teþ­viþ­e­dip­sap­tý­rý­cý­ha­le­ge­ti­ren,­si­ya­sî­ze­mi­ni­ve­â­hen­gi­bo­zup mâ­ne­vî-sos­yal­den­ge­si­ni­al­tüst­e­de­rek­u­çu­ru­ma i­ten­“müc­rif­lik”e­dik­kat­çe­ker.­Neþ­ri­yat­la­fik­rî mü­câ­he­de­yi­ha­ya­tý­bo­yun­ca­sür­dü­rür;­“ef­kâr-ý am­me­yi­ (ka­mu­o­yu­nu) pe­ri­þan­e­den­tez­vi­râ­ta kar­þý,­“ga­ze­te­ler­de­on­la­rý­red­de­den­ma­ka­le­ler neþ­re­der. Bü­tün­mil­le­te­hi­tap­e­den­ba­sý­nýn­“hâ­ti­bü’l u­mu­mî”­o­la­rak­de­mok­ra­tik­va­zi­fe­si­ni­doð­ru yap­ma­sý­ve­et­ki­li­ol­ma­sý­i­çin­“de­lâ­il-ül­me­hâ­si­nü­ve’l­me­â­yib”­de­di­ði,­a­yýp­lar­la-yan­lýþ­la­rýn ve­gü­zel­lik­ler­le-doð­ru­la­rýn­mil­le­te­bil­dir­me­si­ni,­baþ­ta­ge­len­mü­him­va­zi­fe­le­ri­a­ra­sýn­da­sa­yar.­ Ba­sý­ný,­“in­ti­kam­fik­ri­nin­ha­bis­mâ­de­ni”­o­lan­þah­si­yet­çi­lik­ten,­o­lan­“on­pa­ra­ka­zan­mak” i­çin­Ýs­lâm­ah­lâ­ký­ný­e­sa­sýy­la­sar­san­a­te­þi­a­lev­len­di­rip­re­zâ­let­ve­müs­teh­cen­lik­to­hum­la­rý­ný­ve­rim­siz­ço­rak­zi­hin­le­re­e­ken­bü­yük­teh­li­ke­den,­fi­kir­le­ri­mü­þev­veþ­e­den,­“þe­mâ­tet­le” kö­tü­lük­le­ri­tel­kin­e­di­ci­kar­ma­ka­rý­þýk­ve­ka­rýþ­tý­rý­cý,­mil­le­tin­bir­li­ði­ni­sar­san­saf­sa­ta­lý­ya­nýl­tý­cý­ya­yýn­lar­dan­sa­kýn­dý­rýr.­ Ba­sý­ný,­mil­let­hâ­ki­mi­ye­ti­ve­“tef­tiþ­hak­ký”nýn­kes­kin­ve­te­sir­li­ký­lý­cý­o­la­rak­ka­mu­o­yun­da­or­ta­ya­a­tý­lan­çe­þit­li­gö­rüþ­le­ri­tem­yiz e­dip­mil­le­ti­doð­ru­bil­gi­len­di­rip­ay­dýn­lat­ma­sý­nýn­ge­re­ði­ni­i­fâ­de­e­der.­Kar­ma­ka­rý­þýk­sat­hî ve­ah­lâk­bo­zu­cu­ya­yýn­lar­la­dü­þün­ce­le­rin­sat­hi­leþ­tir­me­si­ne,­se­fâ­ha­te­ve­he­ve­sa­ta­kar­þý,­mâ­ne­vî­ve­ah­lâ­kî­de­ðer­le­ri­ter­vi­ci­ni­is­ter.­ (Es­ki­ Sa­id Dö­ne­mi­E­ser­le­ri,­187-188) 41 KERE MAÞALLAH… Dün­ol­du­ðu­gi­bi­bu­gün­de,­“be­þe­ri­se­fâ­he­te­ve da­lâ­le­te­sevk­e­den­bo­zul­muþ­Ý­kin­ci­Av­ru­pa”nýn “mim­siz­me­de­ni­ye­ti”ne,­“bu­müt­hiþ­sâ­rî­il­le­te”, “Gar­býn­çü­rü­müþ,­kok­muþ,­te­fes­süh­et­miþ­bâ­týl for­mül­le­ri”ne­kar­þý,­“Ýs­lâm­ce­mi­ye­ti­nin­ter-û­ta­ze­i­man­ve­ah­lâk­e­sas­la­rý”ný­ça­ðýn­id­râ­ki­ne­gö­re­su­nan Kur’ân­tef­si­ri­Ri­sâ­le-i­Nur’u­reh­ber­e­di­nen­neþ­ri­ya­ta­ih­ti­yaç­var­dýr.­Nur­Ri­sâ­le­le­rin­de­ki­mâ­nâ­nýn “mat­bû­at­li­sâ­ný”yla­ko­nuþ­ma­sý­bir­za­rû­ret­tir.­ Ýþ­te­Ye­ni­As­ya,­ilk­sa­yýsýn­dan­son­sa­yý­sý­na,­Be­di­üz­za­man’ýn­be­lir­le­di­ði­bu­fik­rî­is­ti­ka­me­ti­tâ­kip e­der,­va­zi­fe­si­ni­bi­hak­kýn­ye­ri­ne­ge­ti­rir.­Mil­let­i­râ­de­si­ni­gas­be­den,­an­ti­de­mok­ra­tik­emr-i­va­ki­le­re kar­þý­çý­kar;­dar­be­le­re,­a­ra­dö­nem­le­re,­ya­sak­la­ra, da­yat­ma­la­ra­ce­sur­ca­di­re­nir­de­mok­ra­si­yi­kat­le­den­hak­sýz­lýk­la­ra,­zul­me­mu­ka­be­le­e­der.­Hak­ve hür­ri­yet­le­ri,­i­nanç­ve­i­ba­det­hür­ri­ye­ti­ni,­din­e­ði­ti­mi­ve­öð­re­ti­mi­ni,­hal­kýn­hak­ký­ný­ve­hu­ku­ku­nu sa­vun­ma­yý­þi­âr­e­di­nir. Ýlk­baþ­ya­za­rý­mer­hum­Mus­ta­fa­Po­lat’ýn­ilk gün­kü­ga­ze­te­nin­“hü­küm”­baþ­lýk­lý­ilk­baþ­ya­zý­sýn­da­be­lir­le­di­ði,­“hak­ký­mü­da­fa­a­et­mek­e­sas­týr; bun­dan­as­la­vaz­geç­me­ye­ce­ðiz”­ta­ah­hü­dü­ne­sâ­dýk ka­lýr.­Tâ­viz­siz,­iç­ti­mâî­is­ti­ka­met­ve­ten­vir­le­bir­lik­te­top­lu­mu­sar­sýn­tý­dan­ko­ru­yan­mâ­ne­vî­ve­ah­lâ­kî­hiz­met­ve­neþ­ri­ya­tý­ný­þevk­le­sür­dü­rür… Ter­te­miz­hiz­met­þe­ref­li­mâ­zi­sin­de­hak­kýn­ha­tý­rý­ný­üs­tün­tu­tup­hiç­bir­ha­tý­ra­fe­da­et­me­yen­ma­zi­si,­ü­mid­var­olarak­is­tik­bâ­le­ba­kan­fe­râ­se­tiy­le hiç­bir­ha­ri­cî­ve­da­hi­lî­te­sir­ve­kan­dý­rý­þa­kan­maz. Gü­nü­bir­lik­si­ya­sî­ve­dün­ye­vî­men­fa­at­le­re­ka­pýl­maz.­Þaþ­maz,­þa­þýrt­maz;­sap­maz,­sap­týrt­maz…­­ Sat­hî­ve­ah­lâk­bo­zu­cu­ya­yýn­lar­la­dü­þün­ce­le­ri sat­hi­leþ­tir­me­si­ne­mu­ka­bil­“mü­reb­biy­yü´l-ef­kâr” o­lup­fi­kir­le­ri­ter­bi­ye­e­de­rek­ol­gun­laþ­tý­rýr.­“Bed­râ­ka-i­ha­ki­kat”­o­lup­ha­ki­ka­tin­ký­la­vu­zu­ve­yol­gös­te­ri­ci­si­o­la­rak­neþ­ri­yat­hiz­me­ti­ne­de­vam­e­der… 41­yýl­dýr,­mâ­ne­vî­ve­fik­rî­is­ti­lâ­ya­ve­tah­ri­ba­ta kar­þý,­i­nanç­ve­ah­lâ­kî­de­ðer­le­ri­ter­vic­le­mâ­ne­vî ta­mi­rat­ta­bu­lu­nur…­ 41­ke­re­ma­þa­al­lah…


SPOR Atina'da ateþli derbi Olimpiakos'un YUNANÝSTAN Sü per Li gi’nde dün karþý karþýya gelen “ezeli rakipler” Olimpiakos ve Panathinaikos arasýndaki Atina derbisini evsahibi takým Olimpiakos, hakemin tartýþmalý kararlarýyla 21 kazan dý. Yu nan Sü per Li gi’nde 23’üncü hafta geride kalýrken, Panathinaikos’a 10 puan fark atan Olimpiakos, 60 puanla þampiyonluða koþuyor. Dünyanýn önde gelen futbol derbilerinden biri olarak gösterilen ve ateþli taraftarlarýyla iki takým arasýndaki maçlarýn olaylý geçtiði Olimpiakos ve Panathinaikos arasýndaki karþýlaþma, Pire’nin Karaiskaki stadyumunda oynandý. Evsahibi takým Olimpiakos, hakemlerin ikram ettiði galibiyet sonrasý ilk devrede oynanan maçýn rövanþýný ayný skorla 21 aldý. Yunan Süper Ligi’nde 23’üncü hafta geride kalýrken, Panathinaikos’a 10 puan fark atan Olimpiakos, 60 puanla þampiyonluða koþuyor.

Mourinho'yu evinde kimse yýkamýyor ÝSPANYA 1. Futbol Ligi'nin 24. haftasýnda sahasýnda oynadýðý maçta Levante'yi 2-0 yenen Real Madrid þampiyonluk yarýþýndan kopmazken, teknik direktör Jose Mourinho son 9 yýlda evinde oynadýðý lig maçlarýnda yenilmeme re ko ru kýr dý. Son o la rak 23.02.2002 yýlýnda Porto'yu çalýþtýrdýðý dönemde, Beira Mar'a 32 yenilen Mourinho, geçen 9 yýlda Porto'dan sonra çalýþtýrdýðý Chelsea, Ýnter ve þimdi de Real Madrid ile lig maçlarýnda evinde yenilgi almadý. Teknik direktörlüðünü yaptýðý takýmlar, sahasýnda oynadýklarý toplam 148 maçta 123 galibiyet ve 25 beraberlik aldý. REKORLARLA ÝLGÝLENMEM Portekizli teknik adam, rekor ile ilgili Ýspanyol basýnýnýn yönelttiði sorulara, ''Benim için hiçbir önemi olmayan bir istatistik'' cevabýný verdi. ''Rekor kýrmak için hiçbir þey yapmýyorum'' diyen Mourinho, ''Eðer maçýn son 15 dakikasýna girildiðinde berabereysek, beraberliði korumaya çalýþmýyorum. Maçý kazanmaya çalýþýyorum, bir rekor için endiþelenmeye dEðil. Rekorun anlamý yok, sadece evimizde kazandýðýmýz puanlar bize þampiyonluðu getiriyor ve önemli olan da bu'' þeklinde konuþtu.

nsokur@gmail.com.

afta içinde Hagi basýn toplantýsýnda "bu takým benim deðil" diyerek sorumluluktan kaçan bir beyanda bulundu. Bu açýklamanýn geçerliliði söz konusu deðil. Çünkü devre arasý 5 tane oyuncu alýndý. Beþ tane oyuncu bir takýmýn yüzde ellisi demektir. Eðer bu kadar oyuncu bir takýmýn oyununu deðiþtiremeyecekse, o zaman neden onca para harcandý diye sormak gerekmez mi? Kýsacasý Hagi kendini bu söylemlerle temize çýkarýp sorumluluktan kaçamaz. Bir de transferlerdeki dedi- kodular can sýkýcý. Stancu'nun transferinde ileri sürülen suçlamalar yutulur cinsten deðil. G.Antep'e giden Cenk Tosun denen oyuncunun Hagi tarafýndan istenmediði söyleniyor.Veya 50 bin euro için vazgeçildiði söyleniyor. Eðer bunlar gerçekse her türlü tam bir fiyasko. Hagi'nin G.Sarayý'nýn malesef sistemi yok. Sistemsiz bir takýmýn istikrar yakalamasý mümkün deðil. Bir ileri bir geri G.Saray'ýn bu sezonki görüntüsü. G.Saray oyun kurmakta çok zorlanýyor. Bunun iki türlü sebebi var. Birincisi oyuncu kalitesi. Ýkincisi oyuncularýn amaca uygun kullanýlamamasý. Mesela Neill-Sabri ikilisi orta sahanýn ortasýnda oyun kurucu pozisyonunda oynuyorlar. Kesicilikte iyi olan bu oyuncular üretkenlikte eksik kalýyor. Stancu'nun sol kanatta oynatýlmasý anlaþýlmaz bir durum. Gol bölgesi oyuncusu olan Stancu'nun yanlýþ kullanýldýðý bir gerçek. Hagi'nin sað bekteki Serkan ýsrarýný da anlamakta mümkün deðil. Becerisi eksik olan Serkan'ýn, çabukluk eksikliði de olunca defansif ve ofansif katkýsý de eksik kalýyor. Sabri þu anda bu bölgede en verimli olacak oyuncu. Misimoviç'i kalitesinde bir oyuncuyu kadro dýþý býrakýp, teknik kapasitesi düþük oyunculardan iyi oyun beklemek, Hagi gibi oyunculuðunda teknik kapasitesi yüksek birisinin düþünce yapýsýyla ters düþmesi lazým. Ama o, tercihini bu yönde kullanýyor. Saygý duymak lazým. Ancak tirübünlerden "Misimoviç" sesleri yükselmeye baþladý. Baþarýsýz neticeler sürdükçe bu sesler daha gür çýkmaya baþlayacak, Hagi ve yönetim üzerindeki baský artacaktýr. G.Saray'ýn geleceðiyle ilgili kupada G.Antep rövanþý, en belirleyici husus olarak þu anda gündemde oturuyor. Bakalým o güne kadar yeni bir geliþme yaþanacak mý?

H

Carlos, basýn toplantýsýnýn ardýndan yeni takýmý ile ilk antrenmanýna çýktý. Takým arkadaþlarý ile tanýþan Carlos'un antrenmanda oldukça neþeli olduðu görüldü. FOTOÐRAF: A.A

Carlos: Fenerbahçe Ýnter ve Real Madrid'le eþ bir takým BREZÝLYA'NIN Corinthians ekibiyle sözleþmesini feshettikten sonra Rusya Ligi ekiplerinden Anzhi Makhachkala ile 2.5 yýllýk sözleþme imzalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcularýndan Roberto Carlos (37), takýmý ile ilk antrenmanýna çýktý. Roberto Carlos, takýmýnýn Antalya'nýn Serik ilçesine baðlý Belek beldesinde bulunan Spice Otel'deki kampýna katýldý. Teknik direktör Gadzhi Gadzhiev ve medya sorumlusu Alexander Udaltsev ile basýn toplantýsý düzenleyen Carlos, tecrübesini yeni takýmýna taþýmak istediðini söyledi. Anzhi formasý ile çok fazla gol atmaya çalýþacaðýný anlatan Carlos, bir çok takýmdan teklif aldýðýný ancak Anzhi formasý giyeceði için mutlu olduðunu ifade etti. Futbol hayatýný 41 yaþýna kadar sürdürmeyi hedeflediðini kaydeden Carlos, jübilesini yaptýktan sonra Brezilya Milli Takýmý'nda görev almak istediðini vurguladý. Rus gazetecilerin, ''Ronaldo jübile yaptý ancak siz onun iyi arkadaþýsýnýz. Onu ikna edip Anzhi'de birlikte forma giymek ister misiniz?'' sorusuna Carlos, ''Ronaldo ile Anzhi'de forma giymeyi umuyorum. Bir gün birlikte bu takýmýn baþarýsý için top koþturmak isterim. Ronaldo ile konuþtum. Bir gösteri maçýna gelecek'' cevabýný verdi. AYKUT HOCA TÜRKÝYE VE AVRUPA'DA BAÞARILI OLACAK Fenerbahçe'yi her zaman takip ettiðini anlatan Carlos, gazetecilerin þampiyonluk adayýný sormalarý üzerine, ''Fenerbahçe'nin þampiyon olmasýný istiyorum. Ama lig bu sene çok denk geçiyor. Kimin þampiyon olacaðý belirsiz'' diye konuþtu. Sarý-lacivertli Can Arat, Bilica ve Andre Santos ile görüþtüðünü ifade eden Carlos, Anzhi'ye transfer olmasýnýn Türkiye'deki arkadaþlarýný da mutlu ettiðini dile getirdi. Bir gazetecinin, ''Zico'nun gönderilmesini hata olarak gördün. Takýmýn baþýnda þuan Kocaman var. Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'nin baþarýlý olacaðýný düþünüyor musun?'' þeklindeki sorusuna Carlos, ''Aykut hoca Fenerbahçe ile Türkiye ve Avrupa'da çok baþarýlý olacak. Hatadan bahsetmek bana düþmez. O baþkanýn kararýdýr. Aykut hoca Türk futbolu adýna çok deðerli bir kiþi'' diye cevap verdi. KEBABI ÖZLEDÝM, SIK SIK TÜRKÝYE'YE GELECEÐÝM

Roberto Carlos, Antalya'da kamp yaptýklarý otelde düzenldiði basýn toplantýsýnda neþeli tavýrlarýyla dikkatleri üzerine topladý. FOTOÐRAF: A.A

Carlos, bir gazetecinin, ''Genellikle Brezilyalý oyuncular Fenerbahçe'den ayrýldýktan sonra eleþtirel anlamda basýnda görüþleri çýkýyor. Söyleyemediklerini ayrýldýktan sonra mý söylüyorlar? Bir baský mý var?'' sorusuna ise þöyle cevap verdi: ''Ben hiçbir zaman Fenerbahçe takýmýyla ya da taraftarý ile ilgili eleþtiride bulunmadým. Sadece 'Bazen kötü sonuçlar geldiðinde suçlu oyuncu gösteriliyor ve oyuncular gönderiliyor' dedim. Tek suçlu oyuncular deðil ve bu bir ekip oyunu. Baþarýsýzlýkta bir çok etken oluyor. Fenerbahçe, Real Madrid ve Inter ile eþ bir takým.'' Türkiye'de en çok Fenerbahçe taraftarýný, kebabý ve arkadaþlarýný özlediðini söyleyen Carlos, Türkiye'ye yakýn bir bölgeye transfer olduðu için sýk sýk gelerek kebap yiyebileceðini kaydetti.

Lider Trabzonspor Manisa virajýný hasarsýz geçecek mi?

Kasýmpaþa'da yüzler gülüyor SÜPER Lig'de Ankaragücü'nü 21 yenerek üst üste 2. galibiyetini alan Kasýmpaþa'da umutlar yeniden tazelendi. Ligin son sýrasýnda yer alan ve üstündeki takýmlarla açýlan puan farkýný yeniden azaltmayý baþaran Kasýmpaþa takýmýnda moraller düzelirken, kulüp futbol þube sorumlusu Mehmet Süha Sidal, ''Ligden düþmüþ gözüyle bakýlan takýmýmýzý bu handikaptan kurtardýk'' ifadelerini kullandý. Kazanýlan galibiyetlerle takýmýn yeniden kendine güven kazandýðýný aktaran Sidal, ''Çýkýþýmýzý inþallah bundan sonraki maçlarýmýzda devam ettireceðiz. En kötü zamanýmýzda bile destek olan taraftarýmýzýn bu çýkýþýmýzda katkýsý çok büyük'' dedi. Önlerindeki Fenerbahçe karþýlaþmasýnýn kendileri için büyük önem taþýdýðýný anlatan Sidal, ''Fenerbahçe maçýna da puan almak için gideceðiz. Ýnþallah ligde kalacaðýz. Takýmýmýz kendine güveniyor. Ýki oyuncumuz kart cezalýsý olmalarý nedeniyle oynayamayacak ama önemli deðil. Fenerbahçe için de zor bir maç olacak'' diye konuþtu.

17

Hagi'nin sistemi yok

Rusya Ligi ekiplerinden Anzhi Makhachkala ile 2.5 yýllýk sözleþme imzalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcularýndan Roberto Carlos, ''Fenerbahçe'nin þampiyon olmasýný istiyorum. Ama lig bu sene çok denk geçiyor. Kimin þampiyon olacaðý belirsiz'' diye konuþtu.

Jose Mourinho

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

Bugüne kadar iki takým arasýnda yapýlan 9 maçta Manisaspor'un galibiyetlerde 3-2 üstünlüðü bulunuyor. Trabzonspor, Manisaspor deplasmanýndaki 4 maçýn sadece 1'inden 3 puanla dönebildi. TRABZONSPOR ile Manisaspor, bugün 19 Mayýs Stadý'nda saat 20.00'de yapacaklarý karþýlaþmayla birlikte lig tarihindeki 10. karþýlaþmalarýna çýkacak. Bugüne dek iki takým arasýndaki 9 maçta, Manisaspor'un galibiyetlerde 3-2 üstünlüðü bulunuyor. Taraflar, 4 karþýlaþmada ise sahadan beraberlikle ayrýldýlar. Trabzonspor, rakip filelere 10 gol gönderirken kalesinde 11 gol yedi. Ligde ilk 4 haftayý puansýz geçtikten sonra teknik direktör Hikmet Karaman'ýn göreve gelmesiyle ligin ilk devresinde Avni Aker Stadý'nda Trabzonspor'u 3-1, Fiyapý Ýnönü Stadý'nda Beþiktaþ'ý 3-2, Ali Sami Yen Stadý'nda Galatasaray'ý 2-0 yenmeyi baþaran Ege temsilcisi, bu sezon Fenerbahçe'den puan alamadý. Lig maçlarýnda Trabzonspor'a karþý galibiyet sayýlarýnda 3-2 önde bulunan Manisaspor, bugün bu üstünlüðünü korumak için mücadele edecek. Bu sezon ligde ve kupada Trabzon'da 1'er kez karþýlaþan iki ekibin ligdeki mücadelesini Manisaspor, kupadaki mücadelesini ise Trabzonspor ayný skorla 3-1 galip tamamladý.

Lider Trabzonspor bugünkü Manisa maçýný kazanýp yoluna devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR DEPLASMANLARIN EN BAÞARILI TAKIMI Ligde bu sezon Manisa'da oynadýðý 11 maçta beraberliði bulunmayan Manisaspor, bu müsabakalarda 5 galibiyet ve 6 maðlubiyet aldý. Þu ana kadar ligde deplasmanda en baþarýlý takým olan Trabzonspor, deplasmanda oynadýðý 10 maçýn 7'sinde sahadan 3 puanla ayrýldý. Bu müsabakalarda Medical Park Antalyaspor ve Kayserispor'la berabere kalan bordo mavili ekip, sadece Fenerbahçe'ye yenildi. 19 Mayýs Stadý'nda bugün saat 20.00'de oynanacak Manisaspor-Trabzonspor maçýný Fýrat Aydýnus yönetecek. Fýrat Aydýnus, daha önce 21 Eylül 2007'de 19 Mayýs Stadý'nda oynanan ve 1-1 biten Manisaspor-Trabzonspor maçýný da yönetmiþti.

Sivasspor son dakikada yýkýlýyor LÝGDE son haftalarda iyi futbol oynamasýna karþýn son 6 maçta taraftarýna galibiyet armaðan edemeyen Sivasspor, son dakikalarda yenilen gollerle kaybedilen puanlarýn üzüntüsünü yaþýyor. Sivasspor, geride kalan 22 maçýn 12'sinden maðlubiyetle, 3'ünden galibiyetle, 7'sinden ise beraberlikle ayrýldý. Sahasýnda Galatasaray'ý 2-1, Kardemir Karabükspor'u 5-1 ve Konyaspor'u 1-0 yenip, Eskiþehirspor, Gaziantepspor, Bucaspor ve Medical Park Antalyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan kýrmýzý-beyazlýlar, evinde Bursaspor'a 2-0, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a 4-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi. Dýþ sahada ise Trabzonspor'a 6-1, Manisaspor'a 3-0, Kayserispor'a 4-1, Kasýmpaþa'ya 2-0, Fenerbahçe ve Galatasaray'a 1-0, Beþiktaþ, Bursaspor ve Eskiþehirspor'a ise 2-1 maðlup olan Sivasspor, deplasmanda ise sadece Medical Park Antalyaspor, Gençlerbirliði ve Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldý. 6 MAÇTA DA 3 PUAN ALAMADI Sivasspor, özellikle son haftalarda iyi futbol oynamasýna raðmen son 6 maçýnda taraftarýna galibiyet armaðan edemedi. Ligde en son 16. haftada 12 Aralýk 2010 tarihinde sahasýnda Konyaspor'u 1-0 yenen ve son 6 maçýnda galibiyete hasret kalan Sivasspor, son 5 maðlubiyetinin 3'ünü son dakika golleri sonucu, 2'sini ise son 20 dakikada yenilen goller sonucu aldý. Sivasspor, ligin 5. haftasýnda sahasýnda Eskiþehirspor ile yaptýðý maçýn son anlarýna 1-0 önde girmesine raðmen Adem Sarý'nýn 89. dakikada attýðý gole engel olamayarak sahadan 1-1 eþitlikle ayrýlmýþtý. Ligin 20. haftasýnda son anlarýna 1-1 eþitlikle girilen BursasporSivasspor maçýnda Kenneth Miller'in 88. dakikada attýðý gole engel olamayarak Bursa temsilcisine 2-1 yenilen Sivasspor, 21. haftada Trabzonspor ile sahasýnda yaptýðý maçta da baþarýlý bir futbol sergilemesine raðmen son dakikalarda yediði golle maçý 3-2 kaybetmiþti.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

18

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

mehmetilgaz@hotmail.com.tr

SPOR

MUHTEÞEM ALEX

Ferrari ve Alex

SON YILLARIN EN ZEVKLÝ VE EN GOLLÜ GEÇEN DERBÝSÝNDE F.BAHÇE KAPTANI ALEX, 1'Ý PENALTIDAN OLMAK ÜZERE ATTIÐI 3 GOLLE GECEYE DAMGASINI VURDU VE BEÞÝKTAÞ'I YIKAN ADAM OLDU.

er­þem­be­gü­nü­Di­na­mo­Ki­ev'e­fark­lý­mað­lup­o­lan Be­þik­taþ­i­çin­pres­tij­den­ö­te­ye­geç­me­ye­cek­bir maç­ken,­peþ­pe­þe­ka­zan­dý­ðý­pu­an­la­rýn­ar­dýn­dan her­þe­yi­i­le­þam­pi­yon­lu­ða­kon­san­tre­ol­muþ­Fe­ner­bah­çe­i­çin­de,­yo­lu­di­ken­siz­ha­le­ge­tir­me­de­bir­ki­lo­met­re ta­þý­i­di­dün­ak­þam­ki­kar­þý­laþ­ma.­Yýl­dýz­lar­top­lu­ðu­ra­ki­bi­kar­þý­sýn­da,­son­haf­ta­lar­da­yap­tý­ðý­ný­bir­kez­da­ha­ger­çek­leþ­ti­ren­sa­rý­la­ci­vert­li­ler,­da­ha­5.­da­ki­ka­da­der­bi­ler­de­or­ta­ya­çý­kan­Sel­çuk­Þa­hin'ýn­bas­ký­sýy­la­go­lü­bul­du ve­ma­çý­is­te­di­ði­þek­le­dön­dür­müþ­ol­du.­Ken­di­ya­rý­a­la­nýn­da­bek­le­ye­rek­kap­týk­la­rý­top­la­rý­I­si­ar­Di­a­i­le­bu­luþ­tu­rup,­hýz­lý­hü­cum­lar­la­po­zis­yon­a­ra­dý­lar.­Bu­nu­ba­þar­dý­lar­a­ma­son­vu­ruþ­lar­da­et­ki­li­o­la­ma­dý­lar. Bernd­ Schus­ter­ ya­ban­cý­ sý­nýr­la­ma­sýn­dan­ do­la­yý sað­bek­te­Ro­ber­to­Hil­bert­ye­ri­ne­Ek­rem­Dað'­ý­ter­cih­et­me­si­ve­9nun­da­da­ha­ma­çýn­ba­þýn­da­sa­rý­kart gör­me­si,­ Fe­ner­bah­çe'nin­ bü­tün­ a­tak­la­rý­ný­ bu­ra­dan ger­çek­leþ­tir­me­si­ni­sað­la­dý.­Genç­o­yun­cu­Se­ne­gal'li­ler­kar­þý­sýn­da­faz­la­bir­var­lýk­gös­te­re­me­di.­Bi­re­bir­ler­de­ hep­ yal­nýz­ kal­dý.­ A­ma­ I­si­ar­ Di­a'­ nýn­ hý­zý­nýn ke­sil­me­siy­le­dev­re­nin­son­la­rý­na­doð­ru­i­le­ri­çýk­ma­ya baþ­la­dý­ve­ne­fis­de­bir­gol­at­tý.­ Ý­kin­ci­ya­rý­da­i­se­rol­ler­ta­ma­men­de­ðiþ­miþ­ti.­Bu­se­fer ga­li­bi­yet­go­lü­nü­bu­lan­ve­ra­ki­bi­ni­ken­di­ka­le­si­ö­nü­ne hap­se­den­ta­raf­Be­þik­taþ'tý.­Sa­rý­la­ci­vert­li­ler­dev­re­nin so­nun­da­ve­ba­þýn­da­ye­dik­le­ri­gol­ler­den­son­ra­ne­ye­uð­ra­dýk­la­rý­ný­þa­þýr­dý­lar.­Yük­se­len­tem­po­ya­a­yak­uy­du­ra­ma­dý­lar.­Or­ta­sa­ha­da­top­ya­pa­ma­dý­lar.­Ne­cip­Uy­sal, A­lex­de­So­u­za'­ya­a­de­ta­ya­pý­þýk­oy­na­dý­ve­a­dým­at­týr­ma­dý.­Ta­ki­Mat­te­o­Fer­ra­ri'nin­Di­e­go­Lu­ga­no'­ya­dir­sek­a­týp,­kýr­mý­zý­kart­gör­dü­ðü­a­na­ka­dar.­O­da­ki­ka­dan son­ra­Ne­cip­Uy­sal'­ýn­sa­vun­ma­da­Ýb­ra­him­To­ra­man'ýn­ya­ný­na­geç­me­si­ve­son­ra­sýn­da­o­yun­dan­çýk­ma­sý­i­le­Fe­ner­bah­çe­kap­ta­ný­bi­raz­da­ha­ra­hat­la­dý­ve­peþ pe­þe­gol­le­ri­ni­de­a­ta­rak­ge­ce­ye­dam­ga­sý­ný­vur­du.­­ Fe­ner­bah­çe­hiç­bek­le­me­di­ði­skor­i­le­der­bi­den­ay­rýl­ma­yý­be­cer­di.­Bun­da­Mat­te­o­Fer­ra­ri­ka­dar­Bernd Schus­ter'­in­de­kat­ký­sý­bü­yük­tü.­U­zun­za­man­dýr­Ýb­ra­him­To­ra­man­i­le­bir­lik­te­oy­na­yan­To­mas­Si­vok'u­ke­sip,­sa­kat­lýk­tan­çý­kan­ve­maç­ek­si­ði­o­lan­Mat­te­o­Fer­ra­ri'ye­for­ma­ver­me­si­so­nu­ca­di­rekt­et­ki­et­ti.­Böy­le­o­lun­ca­da­Fe­ner­bah­çe­bu­nu­çok­i­yi­de­ðer­len­di­rip,­maç­faz­la­sý­i­le­de­ol­sa­li­der­lik­kol­tu­ðu­na­o­tu­ru­ver­di.

SPOR To­to­Sü­per­Lig'de­Fe­ner­bah­çe, Fi­ya­pý­Ý­nö­nü­Sta­dý'nda­oy­na­nan­der­bi ma­çý­4-2­ka­za­na­rak­haf­ta­yý­üç­pu­an­la ka­pat­tý.­Bu­so­nuç­la­Fe­ner­bah­çe­maç faz­la­sýy­la­li­der­lik­kol­tu­ðu­na­o­tur­du.­Be­þik­taþ'ta­63.­da­ki­ka­da­Fer­ra­ri­kýr­mý­zý kart­la­o­yun­dý­þýn­da­kal­dý.­ 5.­da­ki­ka­da­A­lex'in­sað­çap­raz­dan kul­lan­dý­ðý­ser­best­vu­ruþ­ta,­ce­za­a­la­ný­i­çin­de­i­yi­yük­se­len­Sel­çuk­ka­le­ci­Rüþ­tü'den­ön­ce­me­þin­yu­var­la­ða­mü­da­ha­le et­mek­­is­ter­ken,­Ne­cip'in­om­zu­na­çar­pan­me­þin­yu­var­lak­fi­le­le­re­git­ti­ve­Fe­ner­bah­çe­1-0­ö­ne­geç­ti. 13.­da­ki­ka­da­Gu­ti'nin­pa­sýn­da­sað çap­raz­da­top­la­bu­lu­þan­Qu­a­res­ma,­ö­nü­nü­aç­tý­ðý­an­da­sert­vur­du,­an­cak­me­þin­yu­var­lak­yan­dan­a­u­ta­git­ti.­17.­da­ki­ka­da­sað­dan­top­la­i­yi­gi­den­Di­a,­ce­za­a­la­ný­na­sol­çap­raz­dan­gir­di­ði­an­da­sert vur­du,­an­cak­ka­le­ci­Rüþ­tü­me­þin­yu­var­la­ðý­yum­ruk­la­rýy­la­u­zak­laþ­týr­dý. 20.­da­ki­ka­da­ken­di­ya­rý­a­la­nýn­da­Ne­cip'ten­gü­zel­bir­ha­re­ket­le­to­pu­kur­ta­ran­Ni­ang,­üç­Be­þik­taþ­lý­o­yun­cu­ya­rað­men­Be­þik­taþ­ce­za­a­la­ný­na­ka­dar­me­þin yu­var­lak­la­git­ti.­Se­ne­gal­li­o­yun­cu,­ce­za a­la­ný­na­gir­di­ði­an­da­sert­vur­du,­ka­le­ci Rüþ­tü­to­pu­kor­ne­re­çel­di. Ay­ný­da­ki­ka­i­çin­de­A­lex'in­sol­dan kul­lan­dý­ðý­kor­ner­a­tý­þýn­da­ce­za­ya­yý­i­çin­de­top­la­bu­lu­þan­Em­re­gü­zel­bir­vu­ruþ­yap­tý,­an­cak­ka­le­ci­Rüþ­tü­i­yi­bir­za­man­la­may­la­me­þin­yu­var­la­ðý­son­an­da par­mak­la­rýy­la­kor­ne­re­gön­der­di.­24.­da­ki­ka­da­A­lex'in­a­ra­pa­sýy­la­ce­za­a­la­ný­i­çin­de­Fer­ra­ri'den­ön­ce­top­la­bu­lu­þan Di­a,­ka­le­ciy­le­kar­þý­kar­þý­ya­kal­dý­ðý­po­zis­yon­da­bek­let­me­den­sert­vur­du,­an­cak me­þin­yu­var­lak­yan­di­re­ðe­çar­pa­rak­o­yun­a­la­ný­na­dön­dü,­Be­þik­taþ­sa­vun­ma­sý teh­li­ke­yi­u­zak­laþ­týr­dý.

P

2 4 FÝ YAPI ÝNÖNÜ Rüþtü*** Ekrem ** Ý. Toraman** Ferrari* Ýsmail ** Quaresma ** Necip** (Dk. 70 Aurelio*) Ernst ** Simao* Guti ** Almeida* (Dk. 87 Nobre *)

Cüneyt Çakýr **Bahattin Duran** Tarýk Ongun**

Kýrmýzý Kart: Dk. 63 Ferrari (Beþiktaþ) Sarý Kartlar: Dk. 12 Ekrem, Dk. 30 Quaresma, Dk. 64 Rüþtü, Dk. 67 Necip (Beþiktaþ), Dk. 18 Andre Santos, Dk. 60 Gökhan Gönül, Dk. 84 Bekir, Dk. 87 M. Topuz (Fenerbahçe)

Volkan*** G. Gönül** (Dk. 82 Bekir*) Lugano** Yobo** A.Santos** M. Topuz** Selçuk** Emre*** (Dk. 78 Özer**) Dia*** (Dk. 77 Cristian**) Alex**** Niang**

Goller: Dk. 5 Necip (Kk), Dk. 65 (P), 72 ve 75 Alex (F.Bahçe), Dk. 44 Ekrem, Dk. 49 Ý. Toraman (BJK)

44.­dakikada­kendi­yarý­alanýndan­Guti'nin­pasýyla­hýzlý­çýkan Beþiktaþ,­beraberlik­golünü­buldu. Ýspanyol­yýldýzýn­pasýnda­topla buluþan­Simao,­kanatta­Ekrem'i gördü.­Bu­futbolcu,­Andre­Santos'u geçtikten­sonra­güzel­ve­sert­vurdu. Kaleci­Volkan'ýn­uzanamayacaðý þekilde­doksan­tabir­edilen­yerden meþin­yuvarlak­filelere­gidince siyah-beyazlý­ takým­ Ekrem'in golüyle­1-1'lik­beraberliði­saðladý.

ÝKÝNCÝ YARIDA GOLLER ÜST ÜSTE GELDÝ 50.­dakikada­ceza­alaný­ön­tarafýnda­kazanýlan serbest­ atýþý­ Simao­ kullandý.­ Savunmada Lugano'nun­ sýrtýna­ çarpan­ top­ Ýbrahim Toraman'ýn­önünde­kaldý.­Ý.­Toraman'ýn­vuruþunda­top­aðlarla­buluþtu.­2-1.­60.­dakikada­Beþiktaþ mutlak­bir­gol­pozisyonundan­yararlanamadý. Fenerbahçe­ataða­kalkmak­isterken­Ýbrahim Toraman,­Alex'ten­topu­kaptý.­Bu­futbolcunun uzun­topuna­hareketlenen­Almeida,­ceza­alanýna kadar­girdikten­sonra­vurdu.­Kaleci­Volkan,­soluna­giden­topu­son­anda­filelere­gitmesini­önledi.

63.­ dakikada­ Beþiktaþ sahada­ on­ kiþi­ kaldý.­ Bu dakikada­ sol­ kanattan­ ceza alaný­ içine­ yapýlan­ ortada Ferrari,­ Lugono'ya­ topa­ yükselirken­dirsek­vurdu­ve­kýrmýzý­kartla­oyun dýþýnda­ kaldý.­ Maçýn­ hakemi­ Cüneyt­ Çakýr da­ penaltý­ noktasýný­ gösterdi.­ Penaltýyý­ kullanan­ Alex­ De­ Souza,­ kaleci­ Rüþtü'nün­ solundan­meþin­yuvarlaðý­aðlarla­buluþturdu.­22.­ 72.­ dakikada­ Fenerbahçe­ derbide­ öne geçti.­Bu­dakikada­Emre'nin­sol­taraftan­ceza alaný­ içine­ yaptýðý­ ortada­ Alex'in­ kafa vuruþunda­ meþin­ yuvarlak­ filelerle­ buluþtu. 2-3.­ 75.­ dakikada­ Fenerbahçe­ derbide­ farký ikiye­ çýkardý.­ Bu­ dakikada­ Dia'nýn­ savunmanýn­ arkasýna­ attýðý­ topa­ hareketlenen Alex,­kaleci­Rüþtü'yü­çalýmladýktan­sonra­sol çaprazdan­boþ­kaleye­gönderdi.­2-4.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SPOR

Kayserispor, Antalya'yý uzatmada çökertti 2-0

DERBÝ NOTLARI...

KAYSERÝSPOR

FÝ YAPI Ýnönü Stadýndaki derbi mücadelesiyle nefesleri kesti.

Beþiktaþ ve F.Bahçe'nin deðeri 480 milyon TL BEÞÝKTAÞ i­le­ Fe­ner­bah­çe­ a­ra­sýn­da­ki­ der­bi,­ Tür­ki­ye'nin­ en­ pa­ha­lý­ i­ki­ ta­ký­mý­ný­ kar­þý­ kar­þý­ya­ ge­tir­di. Trans­fer­ bor­sa­sý­nýn­ nab­zý­ný­ tu­tan­ Al­man­ in­ter­net si­te­si­ Trans­fer­markt'ýn­ ve­ri­le­ri­ne­ gö­re,­ Fe­ner­bah­çe'nin­ bu­ se­zon­ kad­ro­sun­da­ bu­lu­nan­ fut­bol­cu­la­rýn tah­mi­ni­ top­lam­ pi­ya­sa­ de­ðe­ri­ 258­ mil­yon­ 661­ bin TL,­Be­þik­taþ'ýn­i­se­222­mil­yon­19­bin­TL.­Be­þik­taþ­lý Qu­a­res­ma,­26­mil­yon­595­bin­TL,­Fe­ner­bah­çe­li­Lu­ga­no­i­se­24­mil­yon­625­bin­TL­i­le­sa­ha­da­en­yük­sek bon­ser­vis­üc­re­ti­ne­sa­hip­fut­bol­cu­lar­ol­du.

EN PAHALI DERBÝ Be­þik­taþ-Fe­ner­bah­çe­der­bi­si­ö­zel­lik­le­ka­le­ar­ka­sý­tri­bün­bi­let­le­ri­nin­yük­sek­fi­ya­týy­la­dik­kat­çek­ti. Si­yah-be­yaz­lý­yö­ne­tim,­der­bi­i­çin­ye­ni­ve­es­ki­a­çýk­tri­bün bi­let­fi­yat­la­rý­ný­90­TL­o­la­rak­be­lir­ler­ken,­bu­ra­kam, ka­le­ar­ka­sý­tri­bün­ler­baz a­lýn­dý­ðýn­da­der­bi­ler­de­en yük­sek­mik­tar­o­la­rak­ön pla­na­çýk­tý.­Bu­a­ra­da­kar­þý­laþ­ma­ön­ce­si­bi­let­ler­ka­ra­bor­sa­da­2-3­ka­tý­fi­yat­la­ra sa­týl­ma­ya­ça­lý­þýl­dý.

HAKEMLER AYNI Be­þik­taþ­i­le­Fe­ner­bah­çe­a­ra­sýn­da­ki­der­bi­de­gö­rev­len­di­ri­len­ha­kem­ler,­i­ki­ta­kým­a­ra­sýn­da­se­zo­nun­ilk­ya­rý­sýn­da­Ka­dý­köy'de­ki­ma­çý­da­yö­net­miþ­ti.­MHK­ta­ra­fýn­dan ma­ça­a­ta­nan­ha­kem­Cü­neyt­Ça­kýr,­yar­dým­cý­ha­kem­ler Ba­hat­tin­Du­ran­ve­Ta­rýk­On­gun­i­le­4.­ha­kem­Sü­ley­man A­bay,­ilk­ya­rý­da­ki­maç­ta­da­gö­rev­yap­mýþ­tý.

21 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ

0-0 Konya’da gol yok, olay var

MP ANTALYA

Stat: Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Bünyamin Gezer**, Mustafa Emre Eyisoy **, Ali Saygýn Ögel** Kayserispor: Souleymanou***, Hasan Ali**, Serdar**, Ufuk**, Abdullah* (Dk. 79 Furkan*), Zalayeta * (Dk. 46 Kujoviç***), Moritz * (Dk. 69 Troisi *), Savaþ *, Önder **, Ziani**, Amrabat** MP Antalyaspor: Ömer **, Ýbrahim**, Uður * (Dk. 82 Kerem *), Sedat **, Deniz ***, Rafeljic **, Yenal **, Ali **, Mehmet* (Dk. 85 Ndjock*), Tita**(Dk. 88 Zitouni*), Kenan** Goller: Dk. 90 ve 90 artý 4 Kujoviç (Kayserispor) Sarý kartlar: Dk. 44 Sedat, Dk. 80 Tita, Dk. 85 Ali Turan, Dk. 90 artý 4 Kenan (Medical Park Antalyaspor), Dk. 45 Ziani, Dk. 50 Savaþ, Dk. 59 Amrabat, DK. 67 Serdar (Kayserispor)

19

SÜPER Lig'de­Kay­se­ris­por,­An­tal­yas­por'u­u­zat­ma­da­ki­ka­la­rýn­da­bul­du­ðu gol­ler­le­ye­ner­ken,­zir­ve­ya­rý­þýn­da­ki­id­di­a­sý­ný­da­sür­dür­dü.­Ýlk­ya­rý­sý­gol­süz­so­na e­ren­kar­þý­laþ­ma­nýn­i­kin­ci­ya­rý­sý­hýz­lý ve­tem­po­lu­geç­ti.­71.­da­ki­ka­da­top­la­bir­lik­te­ce­za­a­la­ný­na­gi­ren­Ti­ta, Ön­der'in­mü­da­ha­le­siy­le­ken­di­ni yer­de­bul­du.­Me­di­cal­Park­An­tal­yas­por­lu­fut­bol­cu­lar­bu­po­zis­yon­da­pe­nal­tý­bek­le­di­an­cak ha­kem­a­u­ta­ka­rar­ver­di.­­79. da­ki­ka­da­Ab­dul­lah,­ce­za­a­la­ný­na­or­ta­la­nan­to­pu­ka­fay­la ce­za­ya­yý­ü­ze­rin­de­ki­Ha­san A­li'ye­in­dir­di.­Bu­fut­bol­cu­nun­sert­þu­tun­da­ka­le­ci­Ö­mer'in­mü­da­ha­le­et­ti­ði­top, di­re­ðin­üs­tün­den­kor­ne­re çýk­tý.­­90.­da­ki­ka­da­Kay­se­ris­Kujoviç por­go­lü­bul­du.­Sað­ka­nat­tan attýðý 2 golle Se­lim'in­kö­þe­a­tý­þýn­da­to­pa­ka­Kayserispor'un galibiyetinde fay­la­vu­ran­Ku­jo­viç,­me­þin­yu­önemli pay var­la­ðý­fi­le­le­re­gön­der­di: sahibi oldu. 1-0 90­ar­tý­4.­da­ki­ka­da Kay­se­ris­por'un­ka­zan­dý­ðý­ser­best­vu­ruþ­ta­Ku­jo­viç,­ce­za­a­la­nýn­da­düz­gün­bir­vu­ruþ­la­to­pu­að­la­ra­gön­der­di:­2-0

SÜPER Lig'de­Kon­yas­por­sa­ha­sýn­da­ko­nuk­et­ti­ði­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­yes­por'la­0-0­be­ra­be­re­ka­la­rak­teh­li­ke­li­böl­ge­den­yi­ne u­zak­la­þa­ma­dý.­­Ra­ki­bin­den­üs­tün­bir­fut­bol­or­ta­ya­ko­yan­ye­þil-be­yaz­lý­e­ki­bin­3­to­pu­di­rek­ten­dön­dü.­Kon­yas­por,­ye­ni­tek­nik­di­rek­tö­rü­Yýl­maz­Vu­ral­yö­ne­ti­min­de­çýk­tý­ðý­ilk­maç­ta­sa­ha­dan­be­ra­ber­lik­le­ay­rýl­dý.­Ye­þil-be­yaz­lý­lar­bu­be­ra­ber­lik­le­ga­li­bi­yet­has­re­ti­ni 7­ma­ça­çý­kar­dý.­Lig­de­en­son­15.­haf­ta­da­5­A­ra­lýk­2010­ta­ri­hin­de sa­ha­sýn­da­Genç­ler­bir­li­ði'ni­2-1­ye­nen­Kon­yas­por,­bu­ma­çýn­ar­dýn­dan­lig­de­yap­tý­ðý­7­kar­þý­laþ­ma­da­2­be­ra­ber­lik,­5­ye­nil­gi­al­dý. Ma­çýn­son­da­ki­ka­la­rýn­da­ma­çýn­ha­ke­mi­ne­tep­ki­gös­te­ren­ta­raf­tar­lar­tri­bün­de­ki­kol­tuk­la­rý­ký­ra­rak­sa­ha­ya­at­tý.­Ta­raf­tar­la­rý­Kon­yas­por­lu­fut­bol­cu­lar­ve­tek­nik­di­rek­tör­Yýl­maz­Vu­ral­ya­týþ­týr­dý.

KONYASPOR

Ý.B.BELEDÝYESPOR

Stat: Atatürk Hakemler: Halis Özkahya**, Nihat Mýzrak**, Arkýn Akgül** Konyaspor: Pawelek***, Zayatte**, Kere**, Mehmet Sedef**, Veli ** (Dk. 69 Gökhan Emreciksin*), Barbaros* (Dk. 64 Musa**), Hakan**, Montano* (Dk. 78 Tazemeta**), Grajciar***, Adnan**, Robak** Ý.B. Belediyespor: Hasagic**, Metin**, Serhat* (Dk. 29 Can Arat**), Martin Kus**, Cihan**, Zeki**, Ekrem**, Gökhan Süzen***, Ali Güzeldal** (Dk. 85 Tevfik*), Ýbrahim Akýn**, Gökhan Ünal** (Dk. 76 Ýskender *) Sarý kartlar: Dk. 8 Barbaros, Dk. 90 Adnan (Konyaspor), Dk. 45 1 Hasagic, Dk. 89 Metin (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor) Kýrmýzý kart: Dk. 90 Robak (Konyaspor)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

21 Şubat 2011  
21 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 21 Şubat 2011 baskısı

Advertisement