Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler

boy t i o l b a t , a f 64 say YARIN ÜCRETSÝZ

lZübeyir­Gündüzalp­lNecmeddin­Þahiner­lBekir­Berk­­lMustafa­N.­Polat­lSabahaddin­Zaim­lAhmed­Þahin­lMü’mine­Güneþ­lHekimoðlu­Ýsmail lAbdullah­Yeðin­lMahir­Ýz­lÝlhan­Yardýmcý­lZeynep­Münteha­Polat­lHasan­Aktunç­lDr..­Necla­Pekolcay­lGalip­Gigin­lMünevver­Ayaþlý­ lVehbi­Vakkasoðlu­lÝhsan­Atasoy­lAli­Uçar­lSuad­Alkan­lOsman­Demirci­lAbdülhamid­Oruç­lProf.­Dr.­Alpaslan­Özyazýcý­lSafa­Mürsel­ lMustafa­Necati­Bursalý­lYavuz­Bahadýroðlu­lHilmi­Doðan­lDr.­Sadullah­Nutku­lMuhammed­Bozdað­lRahmi­Erdem­lHüseyin­Hatemi­ lSadýk­Yalsýzuçanlar­lProf.­Dr.­Ýsmail­L.­Çakan­lProf.­Dr.­Yunus­Vehbi­Yavuz­lFethullah­Gülen­lProf.­Dr.­Lütfi­Ülkümen­lDr.­Nadir­Lâtif­Ýslâm­ lMustafa­Canelli­lProf.­Dr.­Servet­Armaðan­lMustafa­Özcan­lMehmet­Dikmen­lAbdurrahman­Þen­lMustafa­Sungur­lSenai­Demirci­ lAbdülaziz­Hatib­lMetin­Karabaþoðlu­lÝbrahim­Hakký­Konyalý­lProf.­Dr.­Ali­Nihat­Tarlan­lEmine­Þenlikoðlu­lAbdulkadir­Badýllý­lHalit­Ertuðrul­ lProf.­Dr.­Ýbrahim­Canan­lGürbüz­Azak­lHüseyin­Demirel­lAbdülkadir­Selvi­lKasým­Baydemir­lCan­Alpgüvenç­lCemil­Tokpýnar­ lÞaban­Döðen­lÜmit­Þimþek­lRefet­Kavukçu­lOrhan­Kiverlioðlu­lAli­Bulaç­lMehmet­Kýrkýncý­lCemal­Uþþak­lMehmet­Paksu­lProf.­Dr.­Ahmet Akgündüz­lAhmed­Günbay­Yýldýz­lMustafa­Baþoðlu­lDemirhan­Kadýoðlu­lAhmed­Vehbi­Ünlü­lH.­Cengiz­Alpay­lVehip­Sinan­ lDaðýstan­Çetinkaya lMustafa­Çalýþan­lMurat­Çiftkaya

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

42. yýlýmýzda FKM’de buluþalým 42.­yýldönümümüzü­birlikte­ kutlamak­amacýyla­bugün­saat 18.00’de­Çemberlitaþ­Fýrat Kültür­Merkezinde­buluþalým.

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 20 ÞUBAT 2011 PAZAR / 75 Kr

ÝKT GENEL SEKRETERÝ PROF. DR. ÝHSANOÐLU ARAP LÝDERLERÝNE SESLENDÝ: HALKA KARÞI ÞÝDDET KULLANMAYIN VE ÝNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERÝN. MEÞRU HALK HAREKETLERÝ n Hal­ký­na­kar­þý­þid­det­kul­la­nan A­rap­yö­ne­tim­le­ri­nin­hýz­la­meþ­ru­i­yet­le­ri­ni­kay­bet­tik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­Mý­sýr­ve­Tu­nus'ta­ki­a­yak­lan­ma­la­rýn­meþ­ru­bi­rer­halk­ha­re­ke­ti­ol­du­ðu­nu­vurgulayan­Prof.­Dr. Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­yö­ne­tim­le­rin­hal­kýn­se­si­ne­ku­lak­ver­me­si ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­etti.

FOTOÐRAF: CÝHAN

BASÝRETLÝ OLUN HALKI DÝNLEYÝN

www.yeniasya.com.tr

TARÝHÎ HÜNKÂR KASRI KÜL OLDU

FOTOÐRAF: AA

YIL: 41 SAYI: 14.722

Þimdi de Beyazýt Camii Beyazýt Camii külliyesinde yer alan Hünkâr Kasrýnda çýkan yangýn, kasrý kül etti. Yangýnýn camiye sirayet etmeden söndürüldüðünü kaydeden Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, ‘’Görünen o ki elektrik aksamýndan kaynaklanan bir yangýn. Ucuz atlatýldý’’ dedi. Haberi sayfa 6’da

FOTOÐRAF: YASÝN ÖKSÜZ

DEMOKRASÝ ÝSTÝYORLAR

ÝSTANBUL VALÝSÝ MUTLU, YENÝ ASYA’NIN MANÞET TOPLANTISINDA— Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, gazetemizi ziyaret ederek, manþet toplantýmýza katýldý. Mutlu, birinci sayfaya konulacak manþet adayý haberlerle ilgili olarak yapýlan deðerlendirmelere yorumlarýyla katkýda bulundu. Haberi sayfa 4’te

n Or­ta­do­ðu­ve­Ku­zey­Af­ri­ka­halk­la­rý­nýn­ar­týk­ka­tý­lým­cý­yö­ne­tim­ve de­mok­ra­si­is­tek­le­ri­ni­di­le­ge­tir­dik­le­ri­ni­söy­le­yen­Ýh­sa­noð­lu,­tüm dün­ya­da­de­mok­ra­si­ge­li­þir­ken­A­rap­dün­ya­sý­nýn­is­tis­na­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­“Bu­ül­ke­ler­de de­mok­ra­si­ku­ru­la­ca­ðý­na­da­ir­ü­mi­dim­var”­de­di.­Haberi 7’de

Muhalefet bastýrdý, asker çekildi

Libya’da gerilim týrmanýyor

Yemen’de olaylar sürüyor

n Yönetim karþýtý gösterilerin bir haftadýr sürdüðü Bahreyn’de ana muhalefetteki Þiî bloku, Kralýn diyalog önerisini reddederek, öncelikle askerlerin sokaklardan çekilmesini istedi. Ardýndan baþkent Manama’da zýrhlý araçlar ve askerler Ýnci Meydaný’ndan çekilmeye baþladý. Haberi 7’de

n Merkezi New York'ta bulunan Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW), hastane çalýþanlarý ve görgü tanýklarýna dayanarak, Libya'daki olaylarda 84 kiþinin öldüðü tahminini bildirdi. Ülkede internet eriþimi gece aniden kesildi. Özel güvenlik güçleri Bingazi'deki protesto kamplarýna baskýn yaptý. 7’de

n Baþkent Sana’da dünkü gösterilerde güvenlik güçleri bir protestocuyu vurarak öldürdü. Binlerce göstericinin yürüyüþü sýrasýnda polisin ateþ açmasý sonucu 5 kiþinin de yaralandýðý kaydedilirken, protestocular “Halk rejimin yýkýlmasýný istiyor” sloganlarý attý. Haberi 7’de

ISSN 13017748

“28 Þubat’a karþý Çiller’le birlikte mücadele ettik”

Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

LÂHÝKA

Hürriyetimiz âlem-i Ýslâmýn hürriyetinin mukaddimesidir

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

Sual: Heyhât! Nasýl, hürriyetimiz umum âlem-i Ýslâmýn hürriyetinin mukaddimesi ve fecr-i sâdýký olur? Cevap: Ýki cihetle...

B

i­zim­mil­le­ti­miz­ve­e­be­dî­kar­deþ­le­ri­miz­üç yüz­mil­yon­dan­zi­ya­de­i­ken,­bun­lar­üç müt­hiþ­kayd-ý­is­tib­dat­i­le­mu­kay­yed­o­lup, ec­ne­bi­le­rin­is­tib­dâd-ý­mâ­ne­vî­le­ri­nin­tahtý­e­sa­ret­le­rin­de­e­zi­lir­ler.­Ýþ­te­hür­ri­ye­ti­mi­zin­bir­þu­be­si­o­lan­gayr-ý­müs­lim­le­rin hür­ri­ye­ti,­bi­zim­u­mum­mil­le­ti­mi­zin­hür­ri­ye­ti­nin­rüþ­ve­ti­dir.­Ve­o­müt­hiþ­is­tib­dâd-ý­mâ­ne­vî­nin­ (Haþiye 1) dâ­fi­i­dir.­Ve­o­ka­yýt­la­rýn­a­nah­ta­rý­dýr.­Ve­ec­ne­bî­le­rin,­bi­zim dû­þü­mü­ze­çök­tür­dük­le­ri­müt­hiþ­is­tib­dâd-ý­mâ­ne­vî­nin­râ­fi­i­dir.­E­vet,­Os­man­lý­la­rýn­hür­ri­ye­ti,­ko­ca­As­ya ta­li­hi­nin­keþ­þa­fý­dýr.­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bah­tý­nýn­mif­ta­hý­dýr,­it­ti­had-ý­Ýs­lâm­sû­ru­nun­te­me­li­dir.­ Su­al:­Ne­dir­o­üç­ka­yýt­ki,­is­tib­dâd-ý­mâ­ne­vî o­nun­la­â­lem-i­Ýs­lâ­mi­ye­ti­kayd­et­miþ­tir?­ Cevap: Me­se­lâ,­Rus­hü­kû­me­ti­nin­is­tib­da­dý,­bir ka­yýt­týr.­Rus­mil­le­ti­nin­ta­hak­kü­mü­de­di­ðer­bir­ka­yýt­týr.­Â­dât-ý­küf­ri­ye­ve­zâ­li­mâ­ne­le­ri­nin­ta­gal­lü­bü de­ü­çün­cü­bir­ka­yýt­týr.­Ýn­gi­liz­hü­kû­me­ti,­ger­çi­za­hi­ren­müs­te­bid­de­ðil­se­de,­mil­le­ti­mü­te­hak­ki­me­dir. ­dâ­tý­da­hi­mü­te­gal­li­be­dir.­Ýþ­te­si­ze­Hin­dis­tan­bir bür­han­ve­Mý­sýr­ya­rý­bür­han­dýr.­ Bi­na­e­na­leyh,­mil­le­ti­miz­ya­üç­ve­ya­bir­bu­çuk­ka­yýt i­le­mu­kay­yed­dir.­Bu­na­mu­ka­bil,­bi­zim­gayr-ý­müs­lim­le­rin­a­yak­la­rýn­da­yal­nýz­bir­ya­lan­cý­kay­dý­mýz­var­dý.­O­na­be­de­len­çok­naz­la­rý­ný­çek­ti­ði­miz­gi­bi,­on­lar­nes­len ve­ser­ve­ten­zi­ya­de­leþ­ti­ler;­biz,­bir­ne­vî­hiz­met­kâr­lýk­o­lan­me­mu­ri­yet­ve­as­ker­lik­ci­he­tiy­le­ser­vet­ve­ne­sil­ce­a­þa­ðý­ya­düþ­tük.­Fikr-i­mil­li­yet,­hür­ri­ye­tin­pe­de­ri­dir.­Yi­ne­e­sir­Ek­râd­ve­Et­râk­i­di.­Ýþ­te­o­ya­lan­cý­kay­dý,­üç­ve­ya on­mil­yo­nun­a­ya­ðýn­da­a­çý­yo­ruz.­Tâ­ki,­üç­ka­yýt­i­le mu­kay­yed­üç­yüz­mil­yon­Ýs­lâ­mýn­hür­ri­ye­ti­ne­mey­dan a­çýl­sýn. (Haþiye 2) El­bet­te­â­ci­len­ü­çü­ve­ren­ve­â­ci­len­üç­yü­zü­nü­ka­za­nan,­ha­sa­ret­et­mi­yor.­(Haþiye 3) “Sað­lam,­kes­kin­ve­bi­len­miþ­hüc­cet­ten­ký­lý­cý­sað­e­li­ne­ve­hür­ri­ye­ti­de,­par­lak­renk­li­A­rap­a­tý­nýn­diz­gi­ni­gi­bi­sol­e­li­ne­a­la­cak­o­lan­Ýs­lâm,­bað­ve­bah­çe­le­ri­mi­zin kö­kü­nü­ku­ru­tan­is­tib­da­dýn­ba­þý­ný­par­ça­la­ya­cak­týr.” Su­al:­Hey­hât!­Na­sýl,­hür­ri­ye­ti­miz­u­mum­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­hür­ri­ye­ti­nin­mu­kad­di­me­si­ve fecr-i­sâ­dý­ký­o­lur?­ Cevap: Ý­ki­ci­het­le:­ Birincisi: Biz­de­o­lan­is­tib­dat,­As­ya’nýn­hür­ri­ye­ti­ne zul­ma­nî­bir­set­çek­miþ­ti.­Zi­ya-yý­hür­ri­yet­o­muz­lim per­de­den­ge­çe­mez­di­ki,­göz­le­ri­aç­sýn,­ke­mâ­lâ­tý­gös­ter­sin.­Ýþ­te­bu­sed­din­tah­ri­biy­le,­fikr-i­hür­ri­yet­Çin’e­ka­dar­ya­yýl­dý­ve­ya­yý­la­cak­týr.­Fa­kat­Çin­if­rat­e­dip­ko­mü­nist­ol­du.­Â­lem­de­ki­te­ra­zi­nin­hür­ri­yet­gö­zü­a­ðýr­gel­di­ðin­den,­bir­den­bi­re­te­ra­zi­nin­ö­te­ki­gö­zün­de­o­lan­vah­þet­ve­is­tib­da­dý­kal­dýr­dý,­git­gi­de­kal­ka­cak.­E­ðer­siz­sa­hi­fe-i­ef­kâ­rý­o­ku­sa­nýz,­ta­rîk-i­si­ya­se­ti­gör­se­niz,­hu­te­bai­u­mu­mî­o­lan,­doð­ru­ko­nu­þan­ce­râ­i­di­din­le­se­niz,­an­la­ya­cak­sý­nýz­ki:­A­ra­bis­tan,­Hin­dis­tan,­Ca­va,­Mý­sýr,­Kaf­kas,­Af­ri­ka­ve­em­sal­le­rin­de­o­de­re­ce­fikr-i­hür­ri­ye­tin ga­le­ya­nýy­la,­â­lem-i­Ýs­lâ­mýn­ef­kâ­rýn­da­öy­le­bir­ta­hav­vül-ü­a­zîm­ve­in­ký­lâb-ý­a­cip­ve­te­rak­kî-i­fik­rî­ve­te­yak­kuz-u­tam­in­taç­et­miþ­tir­ki,­ba­ha­sý­na­yüz­se­ne­ver­sey­dik­yi­ne­u­cuz­du.­Zi­ra­hür­ri­yet,­mil­li­ye­ti­gös­ter­di.­Mil­li­yet­sa­de­fin­de­o­lan­Ýs­lâ­mi­ye­tin­cev­her-i­nu­ra­nî­si­te­cel­lî­ye­baþ­la­dý.­Ýs­lâ­mi­ye­tin­ih­ti­za­zý­ný­ih­bar­et­ti­ki,­her­bir­müs­lim,­cüz-ü­fert­gi­bi­ba­þý­boþ­de­ðil­dir.­Bel­ki­her­bi­ri,­mü­rek­ke­bât-ý­mü­te­da­hi­le-i­mü­te­sa­i­de­den­bir cüz­dür.­Sa­ir­ec­za­lar­la­câ­zi­be-i­u­mu­mi­ye-i­Ýs­lâ­mi­ye nok­ta­sýn­da­bir­bi­riy­le­sý­la-i­ra­him­le­ri­var­dýr.­þu­ih­bar bir­ka­vî­ü­mit­ve­rir­ki,­nok­ta-i­is­ti­nad,­nok­ta-i­is­tim­dad ga­yet­ka­vî­ve­me­tin­dir.­Þu­ü­mit,­ye­is­le­öl­dü­rü­len­kuv­ve-i­mâ­ne­vi­ye­mi­zi­ih­yâ­et­ti.­Þu­ha­yat,­â­lem-i­Ýs­lâm­da­ki­ga­le­yan­e­den­fikr-i­hür­ri­yet­ten­is­tim­dad­e­de­rek,­u­mum­â­lem-i­Ýs­lâm­ü­ze­ri­ne­çök­müþ­o­lan­is­tib­dâd-ý mâ­ne­vî-i­u­mu­mî­nin­per­de­le­ri­ni­par­ça­par­ça­e­de­cek­tir.­(Haþiye 4) “Ye’sin­ba­ba­sý­nýn­bur­nu­sür­tül­se­de...”­ Ýkinci cihet: Þim­di­ye­ka­dar­ec­ne­bî­ler­ba­ha­ne-ma­ha­ne­tu­tar­lar­dý.­Mil­le­ti­mi­zi­e­zi­yor­lar­dý.­þim­di­i­se,­el­le­rin­de­u­ruk-u­in­sa­ni­yet­kâ­râ­ne­le­ri­ne­ve­ya­da­mar-ý­mü­te­as­sý­bâ­ne­le­ri­ne­ve­ya­â­sâb-ý­des­sa­sâ­ne­le­ri­ne­do­kun­du­ra­cak,­el­le­rin­de­ser­riþ­te-i­ba­ha­ne­o­la­cak­öy­le­nok­ta bu­la­maz­lar.­Bul­sa­lar­da­tu­ta­maz­lar.­Bâ­hu­sus­me­de­ni­yet,­hubb-u­in­sa­ni­ye­ti­tev­lid­e­der.­ Haþiye 1: Kýrk­dört­se­ne­son­ra­söy­le­me­si­lâ­zým­ge­len­söz­le­ri,­o­za­man­söy­le­miþ.­ Haþiye 2: El­ham­dü­lil­lâh,­þim­di­a­çýl­ma­ya­baþ­la­dý.­ Haþiye 3: Yi­ne­bak,­ma­þa­al­lah,­hem­Nu­run­Zül­fi­kar ve­Hüc­ce­tul­la­hi’l-Bâ­li­ða­gi­bi­mec­mu­a­la­rý­ný,­hem Ye­men,­Mý­sýr,­Ce­za­yir,­Hind,­Fas,­Kaf­kas,­Fars­ve A­rap­gi­bi­Ýs­lâm­mil­let­le­ri­ni­ha­ber­ve­rir­gi­bi­þif­re­li bir­fýk­ra­dýr.­ Haþiye 4: Lil­lâ­hil­hamd,­kýrk­beþ­se­ne­son­ra­par­ça par­ça­et­me­ye­baþ­la­dý.­ Münâzarât, s. 61-65

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Kim­dünya­menfaatini­isterse,­kendisine­ondan­veririz.­Kim­ahiret­sevabýný­isterse,­ona da­ondan­veririz.­Þükredenleri­elbette­mükâfatlandýracaðýz. Âl-i Ýmran Sûresi: 145 / Âyet-i Kerime Meâli

Kalbimizi yaratan Allah, kalbimizden geçenleri bilmez mi? gel­dik­a­ma­kal­bim­hep­ço­cuk­kal­dý,­hiç­bü­yü­me­di.­ Ba­di­ba­di­yü­rü­dük.­Ha­di­kal­bim,­þim­di­de­yü­rü. SELÝM GÜNDÜZALP Ha­di­ba­ka­lým,­ha­di…­Sen­ço­cuk­ka­lan­ya­nýn­la, ben­ih­ti­yar­o­lan­ya­ným­la.­Yü­rü­ba­ka­lým…­Ha­di… Bun­dan­son­ra­bir­bi­ri­mi­ze­da­ha­ya­kýn­ol­ma­lý­yýz. selimgunduzalp@hotmail.com Kal­bim­di­le­ge­lip­de­ko­nuþ­say­dý,­Rab­bim,­ne­er­þe­yi­ya­ra­tan­Al­lah,­her­þe­yin ler­der­di­a­ca­ba?­Vic­da­ný­mý­zý,­i­ma­ný­mý­zý­da­bir ih­ti­ya­cý­ný­bi­lir.­Ýs­te­di­ði­ni,­vak­tin­- ko­nuþ­tu­ra­bil­sey­dik,­kal­bi­miz­gi­bi,­ne­ler­der­ler­di a­ca­ba?­Çek­ti­ði­bun­ca­e­za,­ce­fa,­sý­kýn­tý,­dert,­ke­de­gön­de­rir,­ve­rir.­ Kal­bi­mi­zi­ya­ra­tan­Al­lah,­kal­- der,­Rab­bin­den,­ya­ra­ta­nýn­dan­o­ka­dar­u­zak­lýk… bi­m iz­d en­ge­ç en­l e­r i­de­bi­l ir. Kim­bi­lir,­kü­çük­bü­yük­her­ha­di­se­ne­ka­dar­sars­Kal­bi­miz,­hep­Rab­bi­miz­le­a­lâ­- mýþ­týr­o­nu,­ne­ka­dar­hýr­pa­la­mýþ­týr…­Di­le­ge­lip ka­dar­dýr,­O'­na­ba­kar,­der­di­ni de­bir­ko­nuþ­say­dý­kal­bi­miz…­On­ca­i­þe­ya­ra­maz, O'­na­a­çar,­her­ih­ti­ya­cý­ný­O'n­dan­bek­ler.­Rab­bi­- beþ­pa­ra­et­mez­iþ­le­rin­pe­þin­de­ne­ka­dar­yo­rul­miz­le­ko­nu­þan­di­li­miz­dir­kal­bi­miz.­Rab­bi­miz­le du­ðu­nu­bir­an­lat­ma­ya­baþ­la­say­dý­kal­bi­miz…­Ah a­ra­mýz­da­ki­el­çi­miz­dir­kal­bi­miz.­Kir­len­me­di­ði kal­bi­miz­bir­ko­nuþ­say­dý…­Söy­le­ne­cek­söz­le­ri sü­re­ce,­en­güç­lü­ya­ný­mýz­dýr­kal­bi­miz.­Kal­bi­miz, hiç,­a­ma­hiç­çe­kin­me­den­söy­le­sey­di,­dos­doð­ru­yü­zü­müz­de­de­sey­di,­a­ca­ba­ne Rab­bi­miz­le­a­lâ­ka­dar­dýr. Kal­bi­mi­zi­ya­ra­tan­Al­lah,­kal­bi­miz­den­ge­çen­- o­lur­du­ha­li­miz? O­bü­yük­he­sap­ön­ce­si­bir le­ri­de­bi­lir.­Kal­bi­miz­Al­lah­i­le­o­lun­ca,­kal­bi­miz ge­niþ­le­yin­ce,­hiç­bir­þey­dar­gel­mez.­Al­lah­i­le­ol­- u­ðul­tu­kap­lar­dý­her­ye­ri, du­mu,­her­yer­o­na­yâr­o­lur,­ya­rar­o­lur.­Böy­le bir­he­ye­can­ka­sýr­ga­sý­e­bir­kal­bin­se­si­ne­uy­mak,­ku­lak­ver­mek,­ne­hoþ ser­di­her­­ hal­de.­Yüz­le­bir­duy­gu­dur.­Ve­o­za­man­kalp­ler­ney­le­do­luy­- ri­miz­sa­ra­rýr,­bir­a­ðaç ba­þýn­da­ki­yap­rak­gi­sa,­du­dak­lar­dan­o­dö­kü­lür,­gi­der… Kal­bi­miz,­baþ­lý­ba­þý­na­bir­dün­ya­dýr.­Rab­bi­- bi­tit­rer­di­her­ya­ný­miz­den­ge­len­her­sin­ya­li­mýk­na­týs­gi­bi­çe­ker mýz.­Çün­kü­söy­le­kal­bi­miz.­O­güç­lü­kalp­i­le­in­san,­in­san­ol­du­- ye­ce­ði­þey­ler,­bi­zim de­bil­di­ði­miz,­pek ðu­nun­far­ký­na­va­rýr. Mil­yar­lar­ca­in­san,­ni­ce­iþ­ler­le­ha­þýr­ne­þir­o­lur­- ço­ðu,­ta­ný­ðý­mýz­o­lan ken,­kal­bin­sýr­la­rýn­dan­ha­ber­siz­ya­þar­du­rur…­Oy­- þey­ler­dir.­Mah­þer­ke­si­lir­di­dört­bir­ya­ný­sa­ki­kal­bi­miz,­ak­lýn­bil­me­di­ði­ni­ce­sýr­la­ra­sa­hip­tir. mýz…­Þen­lik­li­bir­hâl *** Es­ki­den­kü­çü­cük­tü­ev­le­ri­miz.­O­kü­çü­cük­ev­- ol­maz­dý­her­­hal­de…­ “Çok­üz­d ün­be­n i,­çok ler­de­ni­ce­in­san­ya­þar­dýk­bir­a­ra­da.­Kalp­le­rin­ge­yor­ dun.­Ak­la­ha­ya­le­gel­mez­boþ niþ­ol­du­ðu­yer­de,­ev­ler­de­dar­gel­mez­di­bi­ze. iþ­ l er­ de­ça­lýþ­týr­dýn.­Hiç­ha­be­rin­bi­le Kalp­ler­kü­çül­dü­mü,­da­ral­dý­mý,­her­þey­kü­çü­lü­yor­gö­zü­müz­de,­her­ni­met­kü­çü­lü­yor.­Kü­çü­len ol­ma­dý­ne­at­tý­ðým­dan,­ne­de­ha­ya­tý­na ne­ler­kat­tý­ðým­dan.­Hiç,­a­ma­hiç…­Gün­le­ri­ni bir­kal­bin­gö­zün­de­de­her­þey­de­ðe­ri­ni­yi­ti­ri­yor. Ba­þý­mýz­ að­rý­dý­ðýn­da,­ o­nu­ u­yu­mak­la­ sus­tu­- öy­le­si­ne­boþ­þey­le­rin­pe­þin­de­koþ­mak­la­ge­çir­ra­bi­li­riz,­ya­da­bir­i­laç­al­mak­la.­A­ma­kal­bi­mi­- din…­Kâ­i­nat­do­lu­su­gü­zel­lik­ler,­be­nim­e­lim­le­su­zin­að­rý­la­rý­ný,­sý­zý­la­rý­ný­sa­de­ce­Rab­bi­mi­ze­aç­- nu­lur­ken­sa­na,­dö­nüp­de­bak­ma­dýn­hiç­ba­na. Çöp­lük­ler­de­e­þe­len­din.­E­li­ne,­a­vu­cu­na­ne­geç­ti, mak­la­din­di­re­bi­li­riz.­ O­ku­ma­dý­ðý­mýz­ki­tap­yok.­Ta­ný­ma­dý­ðý­mýz bil­mem­ki…­ “Sen­se­si­mi­duy­ma­dýn­be­nim.­Ben­se­nin­ký­mil­let­yok.­Ah,­bir­de­kalp­ül­ke­si­ne­gi­re­bil­sek, kal­bi­mi­zi­ta­ný­ya­bil­sey­dik…­Kal­bi­mi­zin­mut­lu­lu­- rýk­ kal­bi­nim…­ Göl­gen­den­ da­ha­ ya­kýn­dým­ sa­na.­Ý­çin­de­bir­ses­tim.­Hiç­yüz­ver­me­din­ba­na. ðu,­Rab­bi­ni­bil­mek­le,­O’nu­ta­ný­mak­la­dýr.­ Kal­bi­mi­zin­se­si­ni­duy­mak,­o­se­sin­çað­rý­sý­na Bý­rak­ yüz­ ver­me­yi,­ ha­ber­siz­ ya­þa­dýn­ ben­den. Son­ra­gün­gel­di,­göz­yaþ­la­rý­na­tu­tun­dun.­Ü­zü­uy­mak,­ne­mü­kem­mel­bir­duy­gu­dur.­ Nef­sin­ e­sa­re­tin­den­ kur­tul­muþ­ bir­ kal­be­ sa­- len­ben­dim,­að­la­yan­sen.­Sa­çý­ný­ba­þý­ný­yol­dun. hip­ol­mak,­hür­bir­kalp­le­Al­lah’a­ya­kýn­ol­mak, Yi­ne­ ben­den­ bî­ha­ber­ ya­þa­dýn.­ Ne­ yap­týy­san hep­ sen­ yap­týn.­ Ba­þý­na­ dert­ler­ aç­týn.­ Ben­den ne­gü­zel­bir­duy­gu­dur… Kal­bi­mi­zi­ ya­ra­tan­ Al­lah,­ kal­bi­miz­den­ ge­- ge­len­se­se­bir­tür­lü­ce­vap­ver­me­din.­ “Koþ­tur­dun­nef­si­ne­u­yup,­koþ­tur­dun…­Yor­çen­le­ri­de­bi­lir. Kal­bi­miz,­ah­o­en­gü­zel­ya­ný­mýz…­Hep­ço­cuk dun­ be­ni,­ çok­ yor­dun.­ So­nun­da­ ya­týp­ u­yu­yan kal­dý.­O­nun­la­be­ra­ber­yü­rü­dük.­Ay­ný­ya­þa­be­ra­ber sen­din.­Ben­hiç­din­len­me­dim,­hiç­sus­ma­dým…

Göz­gi­bi­gör­mek­le,­ku­lak­gi­bi­i­þit­mek­le­kal­ma­dým,­ her­ þe­yin­ þa­hi­di­ ben­dim,­ a­cý­yý­ ben­ çek­tim.­ Her­ or­ga­nýn­ ya­þa­dý­ðý­ný,­ ben­ ken­dim­de bin­ler­ce­ de­fa­ ya­þa­dým.­ Ha­len­ de­ ha­týr­la­dýk­ça ya­þý­yo­rum,­ya­þa­mak­ta­yým.­ “Ý­çin­den­çal­dým­ka­pý­ný.­Söy­le­dim,­duy­ma­dýn. U­yar­dým,­ol­ma­dý.­Nef­si­ni­bes­le­din,­þý­mart­týn­ve be­ni­hep­i­kin­ci­pla­na­at­týn.­El­bil­din,­ya­ban­bel­le­din.­Se­si­me­ses­ver­me­din.­Ben­se­nin­kal­bin­dim. Rab­bin­den­ha­ber­ve­ren­bi­ri­cik­kal­bin…­Ya­ra­tan i­çin­a­tan,­O­nun­i­çin­ça­lý­þan­ve­se­nin­gi­bi­bir­a­ci­zi­Rab­bi­ne­mu­ha­tap­e­den,­in­sa­ný­in­san­e­den­bir ya­nýn­dým.­A­ma­hiç­al­dýr­ma­dýn,­duy­ma­dýn­git­tin…­Yýl­lar­yý­lý­böy­le­ya­þa­dýn.­Be­ni­de,­ken­di­ni

bi­zi­en­gü­zel­an­la­tan­o­cüm­le­yi: ‘Kalp­ler­an­cak­Al­lah’ý­an­mak­la­hu­zur­bu­lur.’ (Rad,­28) “Za­man­za­man­dil­len­dir­di­ðin­bir­du­â­var­dý­ya:­ ‘Rab­bim,­kal­bi­mi­di­nin­ü­ze­re­sa­bit­kýl.’­(Tir­mi­zî, De­a­vât,­85)­ di­ye,­Hz.­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz’in (asm)­bu­du­â­sý.­O­nu­söy­le­di­ðin­de,­ni­çin­at­tý­ðý­mý­ve ni­çin­ya­ra­týl­dý­ðý­mý­ye­ni­den­an­lar­dým.­Keþ­ke­o­nu her­gün,­a­ma­her­gün­söy­le­yey­din,­o­na­uy­gun­bir ha­yat­ya­þa­ma­yý­di­le­yey­din,­Rab­bim­den­is­te­yey­din…­Ol­ma­dý,­o­la­ma­dý…­Üz­dün,­yor­dun­be­ni…”­ Kim­bi­lir,­kal­bi­miz­ko­nuþ­say­dý,­ne­ler­di­ye­cek­ti­ne­ler…­Bun­dan­çok­da­ha­faz­la­sý­ný­söy­le­ye­ce­ðin­den­þüp­hem­yok. Kal­bi­miz­iþ­te­böy­le…­ Yo­kuþ­yu­ka­rý­çýk­tý­ðý­mýz­za­man,­göð­sü­müz­da­ra­lýr.­Yo­kuþ­a­þa­ðý­i­ner­ken­de­diz­ka­pak­la­rý­mýz­að­rýr.­Ha­ni­de­ve­ye­de­miþ­ler:­“Yo­ku­þu­mu­se­ver­sin,­i­ni­þi­mi?”­O­da:­“Düz­yo­lun­su­yu­mu­çýk­tý?”­de­miþ. Kal­b i­m iz­ de­ þöy­l e­ ses­l e­n ir­d i­ her h ­ al­de:­ “Be­ni­dik­te,­yo­kuþ­ta­yor­dun.­Bir tür­lü­i­ma­nýn­yö­nü­ve­yo­lu­o­lan doð­ru­yo­la,­sý­rat-ý­müs­ta­kî­me sok­ma­dýn,­gö­tür­me­din.­Doð­ru­ve dü­rüst­bir­yol­da,­düm­düz­bir yol­da­yü­rüt­me­din­be­ni.­Ni­ye? Ni­ye?­Bu­ka­dar­be­lâ­lý­yol­la­ra,­dik yo­kuþ­la­ra­sür­dün­Ne­den?­So­nu sar­pa­sa­ra­cak­yol­la­ra­ve­teh­li­ke­li­i­niþ­çý­kýþ­la­ra­ni­ye­sap­týr­dýn­ki­be­ni, ni­ye?”­ Öy­le­dir­ kal­bi­miz…­ En­ güç­lü­ ya­ný­mýz­dýr­ kal­bi­miz…­ Der­de,­ sý­kýn­tý­ya­ dü­þün­ce,­ göz­ya­þý­ tu­fa­ný­na­ tu­tul­du­ðu­muz­da an­la­rýz.­ Ü­zül­dü­ðü­müz­de,­ ke­der­len­di­ði­miz­de an­la­rýz.­Yal­nýz­ol­ma­dý­ðý­mý­zý,­bi­zi­biz­den­da­ha i­yi­an­la­yan,­kol­la­yan­du­â­du­â­Rab­bi­mi­ze­yal­va­ran,­ ya­ka­ran­ en­ ha­yat­dar­ bir­ ya­ný­mý­zýn­ ol­du­ðu­nu­ o­ za­man­ an­la­rýz.­ Her­kes­ çe­ker­ gi­der. de­mah­vet­tin.­ Kal­bi­miz­le­ ka­lý­rýz­ baþ­ ba­þa.­ Kal­bi­miz,­ Rab­bi­“Ya­z ýk­ de­ð il­ mi­ þim­d i?­ Na­s ýl­ dö­n e­c e­ð iz miz­den­ha­ber­ve­rir. bun­ca­ ha­ta­dan,­ bun­ca­ yan­lýþ­tan?­ Na­sýl­ te­lâ­fi Kal­bi­mi­zi­ ya­ra­tan­ Al­lah,­ kal­bi­miz­den­ ge­e­de­ce­ðiz­bun­ca­za­ra­rý,­bun­ca­zi­ya­ný,­bo­þa­ge­- çen­le­ri­de­bi­lir. çen­on­ca­za­ma­ný?­ O­ za­man­ an­la­rýz­ ger­çek­ dos­tu­mu­zun­ kim “Ý­çin­den­ses­le­nen­spi­ke­rin­dim.­Ses­ten­da­ha ol­du­ðu­nu.­ çok,­al­dý­ðýn­her­mu­kad­des­ne­fes­ten­da­ha­çok Al­lah’ým,­kal­bi­me­Se­ni­ne­re­de­ve­na­sýl­bu­la­ya­kýn­dým­da,­ha­be­rin­ol­ma­dý.­Bir­et­par­ça­sý­san­- ca­ðý­ný­ öð­ret­ti­ðin­ i­çin­ Sa­na­ hamd­ e­di­yo­rum. dýn,­bir­kö­þe­ye­at­týn.­U­nut­tun­be­ni.­ Se­ni­ bi­len,­ Se­ni­ ve­ Re­sû­lü­nü­ (asm)­ se­ven­ bir “Ra­kam­lar­la­ölç­tün,­biç­tin.­Sa­de­ce­ma­te­ma­- kal­bi­ba­na­lüt­fet­ti­ðin­i­çin­de­hamd­e­di­yo­rum. tik­ bir­ de­ðer­ at­fet­tin­ a­týþ­la­rý­ma.­ Sa­de­ce­ kan Hem­ ne­ lü­tuf­ ki,­ o­nun­ i­çin­de­ ni­ce­ bin,­ ni­ce pom­pa­sý­zan­net­tin.­Bir­tür­lü­an­la­ma­dýn­be­ni. yüz­bin­lü­tuf­lar­giz­li.­Kal­bim­"Rab­bim"­di­yor. Hâl­bu­ki­be­nim­çev­re­me­ni­ce­lâ­ti­fe­ler,­bin­ler­ce Kal­bim­ Se­ni­ bi­li­yor­ Rab­bim.­ Se­ni­ bil­di­ri­yor. duy­gu­lar­ yer­leþ­tir­miþ­ti­ Rab­bim.­ Ben­ çam­ ko­- Sen­den­ge­le­ni,­ba­na­ha­ber­ve­ri­yor.­Di­lim­du­â­za­la­ðý,­kýr­mý­zý­bir­et­par­ça­sý­de­ðil­dim.­Ben­se­- ya­ dur­du­ðun­da­ Rab­bim,­ be­ni­ din­le­di­ði­ni­ ve nin­ kal­b in­d im,­ ha­y a­t ýn­- ce­vap­ver­di­ði­ni­yi­ne­kal­bim­le­bi­li­yo­rum.­ dým.­Sen­de,­sa­na­en­ya­kýn Her­kes­ çe­kip­ gi­di­yor.­ Kal­bim­ yi­ne­ be­nim­du­ran­ bir­ yer­dey­dim.­ O­- le,­yi­ne­Rab­bim­le.­ lan­ bi­ten­ her­ þe­yin­ þa­hi­Ye­ni­den­ kal­bi­mi­zin­ fet­hi­ ge­rek.­ Kal­bi­mi­z diy­dim.­ fet­het­mek,­Al­lah­de­mek­le­müm­kün.­ “Sen­i­se,­ne­söz­ler­söy­le­Kal­bi­miz,­ mer­ke­zin­de­ baþ­ka­ bir­ þe­yi­ ka­bul din­bi­ri­le­ri­ne.­‘Kal­bim’­de­- et­mi­yor.­Sa­de­ce­Rab­bi­ni­ve­O­'nun­gü­zel­i­sim­din,­‘Ha­ya­tým’­de­din­ko­nuþ­- le­ri­ni­is­ti­yor.­Kal­bin­di­li­ni­bi­le­ne,­kalp­tes­lim tu­ðun­ni­ce­le­ri­ne...­Bir­gün o­lu­yor.­Kal­bi­ye­ni­den­iþ­ler­hâle­ko­yan­o­gü­zel ol­sun­kal­bi­ne,­ya­ni­ba­na­dö­- ke­li­me­ler,­o­nu­ra­nî­Söz­ler,­kal­bi­ya­ra­ta­nýn­her nüp­de­‘Ey­kal­bim,­na­sýl­sýn?’ dem­o­na­il­ham­et­ti­ði­o­du­a­lar…­Kal­bi­miz­an­de­me­din.­Sen­ce­bu­söz­le­ri cak­on­lar­la­tes­kin­o­lu­yor,­tat­min­bu­lu­yor. Kal­bi­ni­ye­ni­den­keþ­fe­den­le­re­se­lâm­ol­sun. en­baþ­ta­hak­e­den­ben­de­ðil Kal­bin­den­Rab­bi­ne­en­ký­sa­yo­lu­bu­lup­da­gi­den­miy­dim?­ “Böy­le­dir­ in­san.­ En­ ya­- le­re,­o­se­se­ku­lak­ve­ren­le­re­se­lâm­ol­sun. *** ký­n ý­n a,­ en­ lâ­y ýk­ ol­d u­ð u Ý­ki­kalp­ko­nu­þu­yor­du.­Bi­ri:­ söz­l e­r i­ e­s ir­g er­ de,­ ken­“Na­sýl­ge­çi­yor­ha­ya­týn?”­di­ye­sor­du.­Di­ðe­ri:­ din­den­ en­ u­zak­la­ra­ ni­ce “Ýþ­ler­ke­sat.­Bi­zim­ki­nin­u­ya­na­ca­ðý­yok.­Ne met­hi­ye­ler­dü­zer… “A­lýn­ma­dý­ðý­mý­zan­net­- na­maz,­ ne­ o­ruç,­ ne­ ze­kât…­ Ýs­len­dik,­ pis­len­me.­Su­su­yor­sam,­say­gým­- dik,­pas­lan­dýk­iþ­te.­Ya­sen?” “Be­nim­de­du­ru­mum­pek­fark­lý­de­ðil.­A­ma­yi­ne dan­dýr.­Bir­gün­ha­ta­ný­an­la­yýp­da­be­ni­an­la­ya­ca­ðýn­dan, de­ü­mit­li­yim.”­ “Na­sýl­ya­ni?”­ ha­ta­la­rýn­dan­dö­ne­ce­ðin­“Her­ge­ce­bir­piþ­man­lýk­to­hu­mu,­bir­töv­be den,­se­si­mi­du­ya­ca­ðýn­dan dam­la­sý­dü­þü­yor­i­çi­me.­O,­bir­par­ça­ra­hat­la­tý­yor e­mi­nim­de,­on­dan­dýr.­ “Ben,­Ya­ra­tan’ýn­ü­ze­rin­- be­ni.”­ “Bir­dam­lay­la­ne­o­lur­ki?” de­bý­rak­tý­ðý­en­bü­yük­e­ma­“Öy­le­de­me.­O,­bir­dam­la­de­ðil­ki…­O,­bir­de­niz net­tim.­Ý­man­la­þe­ref­len­dir­di­ði…­Ve­sen,­bu­i­man­dan be­nim­i­çin.­O­nu­i­çi­me­ka­týp­bü­yü­tü­yo­rum. ‘Al­is­ti­fa­de­et­ti­ðin­de,­iþ­te­ben­o lah’ým,­bu­kü­çü­cük­dam­la­yý­um­ma­na­çe­vir.’­di­yo­za­man­kalp­tim.­Ýþ­te­ben,­o rum.” za­man,­ni­çin­at­tý­ðý­mý,­ni­çin Dam­la­nýn­ du­â­sý,­ bü­yük­ o­lur.­ Bir­ dam­la­y ya­þa­dý­ðý­mý­bi­len­dim,­his­se­- de­ni­ze­çe­vi­re­bi­lir­Rab­bim.­Ve­bir­gün­kal­bin den­dim.­ du­â­sý­ka­bul­o­lur­Ýn­þâal­lah.­ “Bu­hâlin­dý­þýn­da­ki­hiç­*** bir­hâl,­tat­min­et­mez­be­Kal­bi­mi­zi­ ya­ra­tan­ Al­lah,­ kal­bi­miz­den­ ge­ni.­ Sen­ de­ bi­li­yor­sun­ ya, çen­le­ri­de­bi­lir.­El­bet­te­bi­lir.­Ce­vap­da­ve­rir…

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Çinli öðrenciler, din eðitimini Türkiye’de alacak

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

DÝYANET Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Meh­met­Gör­mez’in­dâ­vet­li­si­o­la­rak­Tür­ki­ye’ye­ilk­kez­res­mi­zi­ya­ret­te­bu­lu­nan Çin­Ýs­lâm­Ce­mi­ye­ti­Baþ­ka­ný­Hi­la­lund­din­Chen­Gu­ang­yan,­Gör­mez­i­le­gö­rüþ­me­le­rin­de­Çin­li­öð­ren­ci­le­rin­Tür­ki­ye’de­Ý­mam­Ha­tip­li­se­le­ri­ve­i­la­hi­yat­fa­kül­te­le­rin­de­e­ði­tim­al­ma­sý­ko­nu­sun­da­ge­rek­li­dü­zen­le­me­ler­ya­pýl­ma­sý­ve­or­tak­di­nî­ya­yýn­lar­la­il­gi­li­iþ­bir­li­ði ya­pýl­ma­sý­ko­nu­sun­da­mu­ta­ba­ka­ta­var­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Bu­ko­nu­ya­çok­ö­nem­ver­dik­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ren Gu­ang­yan,­ül­ke­le­ri­ne­dön­dük­ten­son­ra­bu­ko­nu­da de­ðer­len­dir­me­ya­pa­cak­la­rý­ný,­da­ha­son­ra­bir­ta­rih

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 17 R. Evvel 1432

ISSN 13017748

be­lir­le­ye­rek­Tür­ki­ye’ye­öð­ren­ci­gön­de­re­cek­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Bu­iþ­bir­li­ði­nin­mut­la­ka­ba­þa­rý­lý­bir­þe­kil­de ger­çek­leþ­ti­re­cek­le­ri­ni­vur­gu­la­yan­Gu­ang­yan,­ay­rý­ca Çin­ve­Türk­Müs­lü­man­lar­a­ra­sýn­da­fes­ti­val­dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Gu­ang­yan,­Çin­li­Müs­lü­man­la­rýn­Hac­i­ba­de­ti­ko­nu­sun­da­Tür­ki­ye’nin­tec­rü­be­le­rin­den­ya­rar­lan­mak­is­te­dik­le­ri­ni­i­fa­de­ederek,­Çin­li Müs­lü­man­la­rýn­Hac­i­ba­de­ti­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­si­i­çin dü­zen­le­nen­or­ga­ni­zas­yon­lar­ko­nu­sun­da­Tür­ki­ye­i­le iþ­bir­li­ði­ya­pa­cak­la­rý­ný­vur­gu­la­dý. Programý­kap­sa­mýn­da­ba­zý­zi­ya­ret­ve­gö­rüþ­me­ler

Rumî: 7 Þubat 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 4.54 5.04 5.12 5.24 5.19 4.34 4.38 4.30 5.13 4.46 5.13

Güneþ 6.15 6.29 6.34 6.48 6.44 5.57 6.02 5.55 6.38 6.07 6.35

Öðle 12.00 12.09 12.18 12.29 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.51 12.19

Ýkindi 15.01 15.07 15.20 15.27 15.21 14.40 14.43 14.33 15.16 14.53 15.19

Akþam 17.32 17.38 17.50 17.58 17.53 17.11 17.14 17.04 17.47 17.23 17.50

ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ni­kay­de­den­Gu­ang­yan,­‘’Tür­ki­ye’nin­di­nî­e­ði­ti­mi­hak­kýn­da­ge­nel­bil­gi­ler­el­de­et­tik. E­ði­tim­sis­te­mi­nin­çok­gü­zel­ve­ol­gun­bir­me­ka­niz­ma­sý­ol­du­ðu­nun­far­ký­na­var­dýk.­Türk­ler­den­tec­rü­be ka­zan­ma­ya­de­ðer­pek­çok­nok­ta­ol­du­ðu­nu­gör­dük. Bu­ko­nu­lar­da­ül­ke­niz­den­da­ha­çok­tec­rü­be­ka­zan­ma­yý­ar­zu­e­di­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Gu­ang­yan,­din­gö­rev­li­le­ri­nin­ye­tiþ­ti­ril­me­si­ko­nu­sun­da­Tür­ki­ye­i­le­iþ­bir­li­ði­ya­pa­cak­la­rý­ný­an­la­tarak,­i­ki­ül­ke­nin­de­da­ha­pro­fes­yo­nel­ve­do­na­ným­lý­din­a­dam­la­rý­ye­tiþ­tir­mek­is­te­di­ði­ni­söy­le­di. Ankara / aa

Yatsý 18.46 18.56 19.05 19.16 19.11 18.27 18.31 18.22 19.05 18.38 19.05

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.19 5.27 5.00 4.53 5.05 4.50 4.40 4.36 4.22 5.08 5 .01

Güneþ 6.46 6.50 6.27 6.17 6.28 6.17 6.02 6.03 5.45 6.35 6.21

Öðle 12.25 12.32 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.27 12.14 12.07

Ýkindi 15.20 15.32 15.01 14.58 15.11 14.51 14.47 14.38 14.27 15.09 15.11

Akþam 17.52 18.03 17.32 17.29 17.42 17.22 17.18 17.09 16.58 17.40 17.41

Yatsý 19.11 19.19 18.52 18.46 18.58 18.42 18.32 18.29 18.14 19.00 18.54

TAHLÝL

Ýhlâs ve helâlleþme

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

s­tad,­ Ýh­lâs­ Ri­sa­le­si’nde­ “Ýh­lâ­sý­ ka­zan­mak ve­ mu­ha­fa­za­ et­mek­ ve­ ma­ni­le­ri­ def­ et­mek­i­çin­reh­be­ri­niz­ol­sun”­di­ye­rek­sý­ra­la­dý­ðý­ dört­ düs­tur­dan­ ü­çün­cü­sün­de­ “Ey­ Ri­sa­le-i Nur­þa­kird­le­ri­ve­Kur’ân’ýn­hiz­met­kâr­la­rý”­hi­ta­býn­dan­son­ra­þu­i­fa­de­ler­le­de­vam­e­di­yor: “Siz­ler­ve­biz­ler­(...)­in­san-ý­kâ­mil­is­mi­ne­lâ­yýk bir­þahs-ý­ma­ne­vî­nin­â­za­la­rý­yýz.­Ve­ha­yat-ý­e­be­di­ye­ i­çin­de­ sa­a­det-i­ e­be­di­ye­yi­ ne­ti­ce­ ve­ren­ bir fab­ri­ka­nýn­çark­la­rý­hük­mün­de­yiz.­Ve­sa­hil-i­se­lâ­met­o­lan­dâ­rüs­se­lâ­ma­üm­met-i­Mu­ham­me­di­ye­yi­ (a.s.m.)­ çý­ka­ran­ bir­ se­fi­ne-i­ Rab­ba­ni­ye­de (Rab­bi­mi­zin­ge­mi­sin­de) ça­lý­þan­ha­de­me­le­riz.” Ve­bü­tün­bun­la­rý­þu­ne­ti­ce­ye­bað­lý­yor: ”El­bet­te­dört­fert­ten­1111­kuv­vet-i­ma­ne­vi­ye­yi­ te­min­ e­den­ sýrr-ý­ ih­lâ­sý­ ka­zan­mak­la­ te­sa­nüd ve­it­ti­had-ý­ha­ki­kî­ye­muh­ta­cýz­ve­mec­bu­ruz.” Ýh­lâs­Ri­sa­le­si’nde­ki­di­ðer­mâ­nâ­lar­gi­bi­bu­ha­ki­ka­ti­ de­ her­ za­man­ ha­týr­da­ tut­ma­mýz­ ve­ ge­re­ði­ni­ ye­ri­ne­ ge­tir­me­miz­ i­cab­ et­ti­ði­ i­çin,­ Üs­tad baþ­ka­hiç­bir­e­se­rin­de­ol­ma­yan­bir­no­tu­bu­ri­sa­le­nin­ba­þý­na­ko­yup­“En­a­zýn­dan­her­on­beþ­gün­de­bir­de­fa­o­kun­ma­lý”­de­miþ­(Lem’a­lar,­s.­389). Çün­kü­ za­man­ sür’at­le­ a­kýp­ gi­der­ken,­ ha­ya­týn ve­ hiz­me­tin­ ge­tir­di­ði­ de­ði­þik­ hal­ler­ kar­þý­sýn­da in­s a­n ýn­ bun­l a­r ý­ u­n u­t up­ bir­t a­k ým­ ge­l ip­ ge­ç i­c i þey­le­re­ta­ký­la­rak­bu­mâ­nâ­lar­dan­u­zak­laþ­ma­ris­ki her­an­i­çin­mev­cut.­Ve­Al­lah­mu­ha­fa­za,­a­yak­la­rý en­ faz­la­ sürç­tü­ren­ zor­lu­ ve­ çet­re­fil­li­ im­ti­han­lar da­böy­le­du­rum­lar­da­söz­ko­nu­su­o­la­bi­li­yor. Mü­na­ka­þa­ ve­ kav­ga­ya­ deð­me­di­ði­ çok­ son­ra­dan­ve­ba­zan­da­iþ­iþ­ten­geç­tik­ten­son­ra­an­la­þý­lan­son­de­re­ce­ba­sit­se­bep­ler,­ki­þi­ye­in­san-ý­kâ­mil­ vas­fýn­da­ki­ o­ þahs-ý­ ma­ne­vî­nin­ â­za­sý,­ e­be­dî sa­a­de­ti­ ka­zan­dý­ran­ fab­ri­ka­nýn­ çark­la­rýn­dan­ bi­ri ve­üm­me­ti­kur­tu­luþ­sa­hi­li­ne­u­laþ­tý­ra­cak­Rab­ba­nî­ge­mi­nin­ha­de­me­si­ol­du­ðu­nu­u­nut­tu­ra­bi­li­yor. Ýþ­te­ bu­ u­nut­ma­ ha­li­nin­ o­la­bil­di­ðin­ce­ ký­sa­ sü­re­de­at­la­tý­lýp,­Nur­ta­le­be­si­nin­ha­ya­tý­na­a­sýl­mâ­nâ­sý­ný­ka­zan­dý­ran­o­as­lî­he­def­le­re­tek­rar­yo­ðun­la­þýl­ma­sý­i­çin,­Ýh­lâs­Ri­sa­le­si­çok­sýk­o­kun­ma­lý. O­ku­nup,­ dört­ fer­de­ 1111’lik­ bir­ kuv­ve-i­ ma­ne­vi­ye­ ka­zan­dý­ran­ da­ya­nýþ­ma­ ve­ it­ti­ha­dý­ muh­kem­þe­kil­de­te­sis­i­çin­el­den­ge­len­kat­ký­veril­me­li. Üs­tad,­bu­bað­lam­da­ko­nu­nun­bü­tün­bo­yut­la­rý­ný­en­in­ce­de­tay­ve­nü­ans­la­rý­na­ka­dar­i­fa­de­et­miþ.­ Bun­la­rý­ tek­rar­ tek­rar­ dik­kat­ ve­ te­fek­kür­le o­ku­yup,­ ya­þa­dý­ðý­mýz­ tec­rü­be­le­ri­ de­ on­la­rýn­ ý­þý­ðýn­da­ye­ni­den­göz­den­ge­çi­re­rek­du­ru­þu­mu­zu,­i­liþ­ki­ve­mu­ha­ta­bi­yet­le­ri­mi­zi­tan­zim­et­me­li­yiz. Ger­çek­þu­ki,­ha­ya­tý­ný­ay­ný­hiz­me­te­vak­fet­miþ in­san­lar­a­ra­sýn­da­bi­le­has­bel­be­þer­mi­zac­u­yum­suz­lu­ðun­dan­ ve­ her­han­gi­ bir­ tâ­lî­ ko­nu­da­ fi­kir ay­rý­lý­ðýn­dan­kay­nak­la­nan­tat­sýz­lýk­lar­o­la­bi­li­yor. Ö­nem­li­o­lan,­bun­la­rý­da­ha­faz­la­bü­yü­me­le­ri­ne im­kân­ ver­me­den­ i­za­le­ et­me­ye­ ça­lýþ­mak­ ve­ya müm­kün­ol­du­ðu­öl­çü­de­kü­çül­te­rek,­te­sa­nüd­ve it­ti­had­mâ­nâ­la­rý­ný­tah­rip­e­de­cek­bo­yut­la­ra­u­laþ­ma­la­rý­ný­en­gel­le­mek­ol­ma­lý.­Bu­nun­i­çin­de­is­ti­þa­re­ze­min­le­ri­en­i­yi­þe­kil­de­de­ðer­len­di­ril­me­li. Her­han­gi­bir­ko­nu­da­or­ta­ya­çý­ka­bi­le­cek­fark­lý fi­kir­ ve­ yak­la­þým­lar,­ ol­gun,­ se­vi­ye­li­ ve­ sa­kin­ üs­lûp­lar­la­ mü­za­ke­re­ e­dil­me­li;­ ha­þin,­ ka­ba­ ve­ ký­rý­cý söy­lem­ler­den­mut­lak­su­ret­te­u­zak­du­rul­ma­lý. Çün­kü­ bil­has­sa­ has­sas­ mi­zac­ sa­hip­le­ri­ a­çý­sýn­dan,­ gö­nül­ler­ bir­ kez­ ký­rýl­dý­ mý,­ bi­lâ­ha­re­ ta­mir et­mek­pek­ko­lay,­hat­tâ­müm­kün­o­la­ma­ya­bi­li­yor. Yi­ne­has­bel­be­þer­kýr­gýn­lýk­lar­ol­ma­sý­ha­lin­de­i­za­le­ve­ta­mi­ri­açýsýndan­bü­yük­ö­nem­ta­þý­yan­bir çý­kýþ­for­mü­lü­nü­i­se­þu­i­fa­de­ler­de­gö­rü­yo­ruz: “Sý­kýn­tý­dan­neþ’et­e­den­ (kay­nak­la­nan)­ ger­gin­lik­ler­ ve­ ku­sur­lar­ yü­zün­den­ Ýh­lâs­ Ri­sa­le­si’nin düs­tur­la­rý­mu­ha­fa­za­e­dil­me­di­ðin­den,­siz­bir­bi­ri­niz­le­ ta­mam­ he­lâl­leþ­mek­ lâ­zým­dýr­ ve­ za­ru­rî­dir. Siz­bir­bi­ri­ni­ze­en­fe­da­kâr­ne­se­bî­kar­deþ­ten­da­ha zi­ya­de­kar­deþ­si­niz.­Kar­deþ­i­se,­kar­de­þi­nin­ku­su­ru­nu­ör­ter,­u­nu­tur­ve­af­fe­der.” (Þu­â­lar,­s.­544) De­n iz­l i­ hap­s in­d en­ çý­k ýþ­ vak­t i­n in­ yak­l aþ­t ý­ð ý gün­ler­de­ Üs­ta­dýn­ yaz­dý­ðý­ bir­ mek­tup­ta­ yer­ a­lan bu­söz­ler­he­pi­miz­i­çin­ge­çer­li.­Biz­ler­de­is­te­me­den­da­hi­ol­sa­kay­na­ðý­ve­ya­mu­ha­ta­bý­ol­du­ðu­muz ger­gin­lik­ve­ku­sur­lar­dan­do­la­yý­he­lâl­leþ­me­li­yiz.

Ü

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

HA­BER

FARK

Medya ve özgürlük

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

e­mok­ra­si­ i­le­ yö­ne­ti­len­ ül­ke­le­rin­ en­ ba­riz ö­zel­lik­le­rin­den­ bi­ri­ de,­ med­ya­nýn­ öz­gür ol­ma­sý­dýr.­ Med­ya­nýn­ öz­gür­ ol­ma­dý­ðý­ ül­ke­le­rin­ hür­ ve­ de­mok­rat­ ol­ma­la­rý­ da­ ko­lay­ de­ðil­dir.­ Tür­ki­ye­ de,­ med­ya­nýn­ öz­gür­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­nýn­tar­tý­þýl­dý­ðý­ül­ke­ler­den­bi­ri­dir.­Bir­pen­ce­re­den­ba­kýn­ca­“med­ya­öz­gür,”­di­ðer­pen­ce­re­den ba­kýn­ca­da­“öz­gür­de­ðil”­de­mek­müm­kün. Med­ya­nýn­öz­gür­o­lup­ol­ma­dý­ðýn­dan­ön­ce,­bel­ki de­med­ya­nýn­dü­rüst­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­tar­týþ­mak­lâ­zým.­Ya­da­öz­gür­lü­ðü­na­sýl­an­la­dý­ðý­ný,­na­sýl­yo­rum­la­dý­ðý­ný­ve­na­sýl­dav­ran­dý­ðý­ný­in­ce­le­mek­ge­re­kir. Ýk­ti­dar­lar­i­le­med­ya,­ge­nel­an­la­mýy­la­bir­bi­ri­ni e­leþ­ti­rir.­Çün­kü­med­ya­bi­raz­da­bu­sa­ye­de­a­yak­ta­ du­ra­bi­lir.­ Hiç­ e­leþ­tir­me­yen,­ hiç­ i­ti­raz­ et­me­yen,­ sa­de­ce­ ‘res­mî­ a­çýk­la­ma­lar’ý­ doð­ru­ ka­bul­ e­den­bir­med­ya,­kâ­ðýt­üs­tün­de­‘öz­gür’­ol­sa­da,­fi­i­len­‘bas­ký­al­týn­da’­sa­yýl­ma­lý­dýr. Bu­gü­ne­ ba­kýl­dý­ðýn­da­ med­ya­nýn­ öz­gür­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­mek­ ko­lay­ de­ðil.­ A­ma­ bu­ tes­bit,­ tek ba­þý­na­‘ik­ti­dar­bas­ký­sý’ný­ak­la­ge­tir­me­sin.­On­dan çok­ da­ha­ ö­nem­li­ ve­ ön­ce­lik­li­ o­lan,­ med­ya­ ü­ze­rin­de­ki­‘hu­ku­kî­bas­ký’dýr.­Bu­bas­ký­yý­hiç­gör­me­yip,­baþ­ka­bas­ký­lar­dan­bah­se­de­rek­‘med­ya­ya­öz­gür­lük’­is­te­mek­ya­nýl­tý­cý­dýr.­ Tür­ki­ye’de­ki­ med­ya­ ger­çek­ an­lam­da­ hür­ ve ser­best­ol­mak­is­ti­yor­sa;­ön­ce­lik­li­o­la­rak­ü­ze­rin­de­ki­hu­ku­kî­bas­ký­ya­i­ti­raz­et­me­li­dir.­Çün­kü­bel­li­baþ­lý­ko­nu­lar­hak­kýn­da­yaz­mak,­çiz­mek­ve­yo­rum­yap­mak­‘teh­li­ke­li’dir.­Geç­miþ­te­ol­du­ðu­gi­bi bu­gün­ de­ yüz­ler­ce­ ga­ze­te­ci­nin­ yar­gý­la­ný­yor­ ol­ma­sý­ bu­ du­ru­mun­ sa­de­ce­ ‘ki­þi’ler­le­ de­ðil,­ sis­tem­le­il­gi­li­bir­prob­lem­ol­du­ðu­nu­gös­te­rir. Bir­ nok­ta­ da­ha­ dik­kat­ çe­ki­ci:­ ‘Ý­nanç­la­rý­ ha­kîr gör­mek’­gi­bi­ko­nu­lar­da­med­ya­öz­gür­lü­ðü­var­ken, ‘ger­çek­le­ri­ di­le­ ge­tir­me’­ nok­ta­sýn­da­ ay­ný­ öz­gür­lük­ler­ sað­lan­mý­yor.­ Me­se­lâ,­ i­nanç­lar­la­ a­lay­ e­den bir­ ka­ri­ka­tür­ çi­zil­di­ðin­de,­ çi­ze­rin­ ‘öz­gür’­ ol­du­ðu sa­vu­nu­lur­ken;­ baþ­ka­ bir­ sos­yo­lo­jik­ ha­ki­ka­ti­ di­le ge­ti­ren­o­lun­ca­o­na­‘med­ya­lin­ci’­lâ­yýk­gö­rü­lü­yor. “Be­nim­ gi­bi­ dü­þü­nü­yor,­ ha­ta­ da­ yap­sa­ sa­vu­na­yým”­ya­da­“Be­nim­gi­bi­dü­þün­mü­yor,­doð­ru­söy­le­se­de­sa­hip­çýk­ma­ya­yým”­tav­rý,­med­ya­nýn­bir­o­lup,­‘za­lim’le­re­kar­þý­dur­ma­sý­ný­en­gel­li­yor. Me­se­lâ,­ son­ yýl­lar­da­ de­vam­ e­den­ Er­ge­ne­kon ben­ze­ri­ha­di­se­ler­ü­ze­ri­ne­ya­zý­ve­ha­ber­ya­zan­on­lar­ca­ga­ze­te­ci,­yüz­ler­ce­yýl­ha­pis­is­te­ðiy­le­yar­gý­la­ný­yor.­Bu­gün­i­çin­u­nu­tul­muþ­ol­sa­da,­301,­312­gi­bi­ Türk­ Ce­za­ Ka­nu­nu­nun­ ‘meþ­hur’­ mad­de­le­ri­ne mu­ha­le­fet­ se­be­biy­le­ de­ yüz­ler­ce­ ga­ze­te­ci­ yar­gý­lan­dý.­ Dü­þü­nün­ ki,­ “TSK­ ir­ti­ca­ sen­dro­mun­dan kur­tul­ma­lý­dýr”­þek­lin­de­ki­bir­tes­bit­da­hi,­so­nun­da be­ra­at­le­ ne­ti­ce­len­miþ­ ol­sa­ bi­le­ dâ­vâ­ ko­nu­su­ ol­muþ­tur.­Ga­ze­te­ci­le­rin,­yaz­dýk­la­rý­ya­zý­ve­ha­ber­ler se­be­biy­le­DGM’ler­de­ve­üs­te­lik­‘si­lâh,­in­san­ve­u­yuþ­tu­ru­cu­ka­çak­çý­la­rýy­la’­ay­ný­mah­ke­me­de­yar­gý­lan­dýk­la­rý­gün­le­ri­u­nut­tuk­mu? “Tür­ki­ye’de­ med­ya­ tam­ an­la­mýy­la­ öz­gür­dür” de­me­den­ön­ce­bun­la­rý­da­dü­þün­mek­lâ­zým.­Çün­kü,­ bu­gün­ bu­ tes­bit­le­ri­ ya­pan­lar,­ ya­rýn­ “Med­ya öz­gür­de­ðil”­de­mek­du­ru­mun­da­ka­la­bi­lir­ler. Ta­bi­î,­ bu­gü­nü­ tar­tý­þýr­ken­ 1950­ ön­ce­si­ “tek par­ti­dev­ri”nde­ya­þa­nan­‘med­ya­linç­le­ri’ni­ha­týr­la­mak­lâ­zým.­ Te­mel­de­med­ya­dü­rüst­o­lup,­“güç­lü­den­ya­na de­ðil,­hak­lý­dan­ya­na”­ta­výr­a­lýr­ve­“kim­o­lur­sa­ol­sun­za­li­me­kar­þý”­dur­ma­yý­ter­cih­e­der­se,­öz­gür­lük­ yo­lun­da­ hýz­la­ yol­ kat­ e­de­bi­lir.­ Ak­si­ hal­de “Med­ya­ öz­gür­dür”­ di­ye­ne­ de,­ “Med­ya­ bas­ký­ al­týn­da­dýr”­di­ye­ne­de­“Sen­de­hak­lý­sýn”­de­mek­du­ru­mun­da­ka­lý­rýz. Med­ya­ve­öz­gür­lük­tar­týþ­ma­la­rý­na­doð­ru­pen­ce­re­den­bak­mak­ta­fay­da­var,­ves­se­lâm.

D

Vali Mutlu, gazetemizin yazý iþleri haber toplantýsýna katýlarak, manþet deðerlendirmelerine yorumlarýyla katkýda bulundu. Mutlu, Ýslâm dünyasýndaki demokrasi taleplerine yöneticilerin uygun politikalar üretmeleri gerektiðini kaydetti. FOTOÐRAFLAR: YASÝN ÖKSÜZ

Ýstanbul Valisi Mutlu, c’yý ziyaret etti YENÝ ASYA MEDYA GRUP’A NEZAKET ZÝYARETÝNDE BULUNAN ÝSTANBUL VALÝSÝ MUTLU, GAZETEMÝZÝN YAZI ÝÞLERÝ HABER TOPLANTISINA KATILDI, BÝZÝM RADYO’YA KONUK OLDU. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL

Karikatüristimiz Özdabak, Vali Mutlu'ya "Her Yüze Bir Tebessüm" isimli karikatür albümü hediye etti.

ÖZDABAK, MUTLU’YA ALBÜMÜNÜ ÝMZALADI GAZETEMÝZ Karikatüristi Ýbrahim Özdabak da, sanat hayatýnýn 30. yýlý anýsýna hazýrlanan ve seçme eserlerinden oluþan “Her Yüze Bir Tebessüm” isimli karikatür albümünü imzaladý. Özdabak’a çok teþekkür eden Mutlu, karikatüristlerin tek karede birçok düþünceyi anlatmalarýna ve keskin zekâlarýna hayranlýk duyduðunu söyledi. Mutlu ayrýca, Özdabak’a san'at hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný diledi.

Vali Mutlu, Bizim Radyo özel yayýnýna katýlarak sorularý cevapladý.

Darbe anayasasý çöpe atýlmalý n ESKÝ bakanlardan­Hasan­Celal­Güzel,­‘’Mevcut Anayasa’yý­çöpe­atmak­ve­yeni­bir­Anayasa’yý­yürürlüðe­sokmak­lâzým’’­dedi.­Muhafazakâr­Demokratlar Platformu­tarafýndan­düzenlenen­‘’Toplumsal Sözleþmenin­Yenilenmesi­Iþýðýnda­Yeni­Anayasa Sempozyumu’’,­Rixos­Otel’de­yapýldý.­Sempozyumda konuþan­Eski­bakanlardan­Hasan­Celal­Güzel, referandum­ile­kabul­edilen­Anayasa­deðiþikliklerinin çok­isabetli­olduðunu­ancak­Türkiye’nin,­Anayasa deðiþikliðine­deðil,­yeni­bir­Anayasa’ya­ihtiyaç­duyduðunu­dile­getirdi.­1982­Anayasasý’nýn­artýk köhnediðini­ifade­eden­Güzel,­son­30­senede­hem dünyanýn­hem­de­Türkiye’nin­deðiþtiðine­dikkati çekti.­Türkiye’nin­son­8­yýlda­demokratikleþme konusunda­kabuðunu­çatlattýðýný­söyleyen­Güzel, ‘’Þimdi­artýk­yeni­Anayasa­yapmanýn­zamaný­gelmiþtir. Mevcut­Anayasa’yý­çöpe­atmak­ve­yeni­bir­Anayasa’yý yürürlüðe­sokmak­lâzým’’­dedi.­­Ankara / aa

BÝZÝM RADYO’YA DA KONUK OLDU ÝSTANBUL Valisi Hüseyin Avni Mutlu Bizim Radyo’nun konuðu oldu. Bizim Radyo özel yayýnýnda Yeni Asya Medya Grup Genel Müdürü Recep Taþcý ve Mehmet Yaþar Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu aðýrladý. Özel programda Vali Mutlu, radyolarý ve radyoculuk yayýncýlýðýný önemsediðini ve Bizim Radyo’nun önemli yayýnlar gerçekleþtirdiðini ifade ederek radyoculuðun birçok insan için ilk göz aðrýsý olduðunu ve insanlarýn dünyasýnda ayrý bir yeri olduðunu ifade etti. Ýstanbul halkýnýn güvenlik, ulaþým, eðitim ve geleceði noktasýnda çok umutlu olduðunu, sorunlarýný aþma noktasýnda hýzla ilerlediðini ve özellikle güvenlik açýsýndan dünyadaki bir

çok ülkeden daha güvenli olduðunu, eðitim ve ulaþým anlamýnda da hýzla eksikliklerini tamamladýðýný belirtti. Vali Mutlu, Yeni Asya Gazetesi’nin 42. yýlý münasebetiyle sorulan bir soruya’da þu þekilde cevap verdi: “42. yýlda sizlere baþarýlar dilerim. Gönlüm yarýn düzenlenecek programda sizlerle birlikte olacaktýr. Bu güzel hizmetleriniz nedeniyle de iletiþim yýlýnda fevkalâde 42 yýlý hizmet dolu geçirmiþ bir camiasýnýz bende bu güzel gününüzü tebrik ederim.” Vali Mutlu, özel bir programda yeniden Bizim Radyo’ya konuk olma sözünü vererek Ýstanbul’lu dinleyicilere selam ve saygýlarýný sunarak programdan ayrýlmýþ oldu.

ÝSTANBUL Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni­Mut­lu,­ Ye­ni­ As­ya­ Med­ya­ Grup’a­ ne­za­ket zi­ya­re­tin­de­bu­lun­du.­Va­li­Mut­lu,­Gü­neþ­li’de­ki­ mer­kez­ bi­na­mý­za­ ge­li­þin­de Ye­ni­As­ya­Med­ya­Grup­Ge­nel­Mü­dü­rü­Re­cep­Taþ­cý­ve­bi­rim­mü­dür­le­ri­ta­ra­fýn­dan­kar­þý­lan­dý.­Ýlk­o­la­rak­ga­ze­te­miz­ Ým­ti­yaz­ Sa­hi­bi­ Meh­met­ Kut­lu­lar’ýn­ ça­l ýþ­m a­ o­d a­s ý­n a­ ge­ç en,­ Va­l i Mut­lu’ya­ Kut­lu­lar,­ ga­ze­te­miz­ ve­ ya­yýn­la­rý­mýz­hak­kýn­da­ö­zet­bir­bil­gi­ver­di.­ Gö­rüþ­ a­lýþ­ ­ve­ri­þi­nin­ ar­dýn­dan­ Ge­nel­Mü­dü­rü­müz­Taþ­cý,­Va­li­Mut­lu’ya, ga­ze­te­mi­zin­ ku­ru­lu­þu­nun­ 42.­ yý­lý­ ha­tý­ra­sý­na­bir­fin­can­ta­ký­mý­ve­ya­yýn­la­rý­mýz­dan­he­di­ye­ler­tak­dim­et­ti.­

Kutlular, Vali Mutlu'ya gazetemiz ve yayýnlarýmýz hakkýnda bilgi verdi.

ÝSLÂM ÜLKELERÝNDEKÝ HALK DEMOKRASÝ ÝSTÝYOR Va­li­Hü­se­yin­Av­ni­Mut­lu,­da­ha­son­ra ga­ze­te­mi­zin­ya­zý­iþ­le­ri­ha­ber­top­lan­tý­sý­na­ka­tý­la­rak,­man­þet­de­ðer­len­dir­me­le­ri­ne­yo­rum­la­rýy­la­kat­ký­da­bu­lun­du.­Va­li Mut­lu,­Or­ta­do­ðu­ül­ke­le­rin­de­ki­halk­a­yak­lan­ma­la­rý­ve­re­jim­le­rin­sert­tep­ki­siy­le­il­gi­li­ha­be­ri­de­ðer­ler­len­di­rir­ken­Ýs­lâm dün­ya­sýn­da­de­mok­ra­si­ta­lep­le­ri­nin­söz ko­nu­su­ol­du­ðu­nu,­yö­ne­ti­ci­le­rin­de­bu­na uy­gun­dav­ran­ma­la­rý­ve­po­li­ti­ka­lar­ü­ret­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Va­li­Mut­lu, “Bu­nu,­Rus­lar­i­yi­yap­tý.­Ýn­san­hak­la­rý­ta­le­bi­ve­öz­gür­lük­rüz­ga­rý­de­mir­per­de­yi yýk­tý.­Rus­yö­ne­ti­ci­le­ri­ba­si­ret­li­dav­ran­dý. Bu­rüz­gâ­rýn­kar­þý­sýn­da­du­ra­ma­ya­cak­la­ný­an­la­yýn­ca,­‘de­ði­þi­mi­ken­di­miz­ya­pa­lým’­de­di­ler.­Bun­da­da­çok­ba­þa­rý­lý­ol­du­lar.­Hat­ta­de­mir­per­de­ül­ke­le­rin­den Bul­ga­ris­tan,­Ro­man­ya,­Ma­ca­ris­tan,­Po­lon­ya­sür’at­le­AB’ye­gi­re­cek­ka­dar­ba­þa­rý­lý­bir­de­ði­þim­ser­gi­le­di­ler.­Ýs­lâm­dün­ya­sýn­da­ki­yö­ne­ti­ci­ler­de­in­þal­lah­ba­þa­rý­lý o­lur­lar.­Halk­la­rý­nýn­de­ði­þim,­de­mok­ra­si ta­lep­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­ti­rir­ler.”

Vali Mutlu'ya fincan takýmý ve yayýnlarýmýzdan hediyeler takdim edildi.

Vali Mutlu, Genel Yayýn Yönetmenimiz Kâzým Güleçyüz ile kýsa bir sohbet etti.

ORTADOÐUDA BASÝRET TESTÝ YAÞANIYOR Va­li­Mut­lu,­Ýs­lâm­Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­lâ­tý­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu’nun­A­rap­li­der­le­re­yap­tý­ðý­“Hal­ký­ný­za­kar­þý­þid­det­kul­lan­ma­yýn­ve­in­san hak­la­rý­na­say­gý­gös­te­rin”­çað­rý­sý­nýn­çok ye­rin­de­ve­doð­ru­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, hal­kýn­ta­lep­le­ri­nin­sür’at­le­kar­þý­lan­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Mut­lu,­I­rak’ýn­dev­rik­li­de­ri­Sad­dam­Hü­se­yin’in­bu­nu­yap­ma­dý­ðý­ný­ha­tý­la­ta­rak,­“E­ðer­Sad­dam Hü­se­yin­de­mok­ra­si­ta­lep­le­ri­ne­ce­vap ver­sey­di,­ka­pý­la­rý­ný­dün­ya­ya­aç­say­dý, nük­le­er­ça­lýþ­ma­lar­ol­ma­dý­ðý­ný­gös­ter­sey­di,­ABD­I­rak’a­mü­da­ha­le­e­de­mez­di, bu­nu­ya­pa­maz­dý”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Or­ta­do­ðu’da­ ya­þa­nan­la­rýn­ ba­si­ret tes­t i­ ol­d u­ð u­n u­ i­f a­d e­ e­d en­ Mut­l u, “Tu­nus­ve­Mý­sýr­halk­la­rý­ba­þa­rý­lý­ol­du. Di­ðer­ ül­ke­ li­der­le­ri­ni­ de­ ba­si­re­te­ da­vet­ et­mek­ lâ­zým.­ Zýt­laþ­mak­ fev­ka­lâ­de teh­li­ke­li­o­lur”­de­di.

Vali Mutlu, Zübeyr Gündüzalp Salonu giriþindeki sergiyi inceledi.

Vali Mutlu, Zübeyr Gündüzalp Salonu’ndaki yemeðe iþtirak etti.


5

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

HABER HABERLER

Gurbette oy için YSK’nýn düzenlemesi bekleniyor n DEVLET Bakaný Faruk Çelik, yurt dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýnýn bulunduklarý ülkelerde oy kullanabilmeleri için atýlacak adýmlardan birisi olarak, “Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yapacaðý düzenlemeyi beklediklerini” kaydetti. Konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göre Devlet Bakaný Çelik, “Dýþiþleri Bakanlýðý’nýn olumlu görüþ bildirdiðini, YSK’nýn takvimi belirlemesinden sonra bu konuda önemli bir ilerleme kaydedileceðini” söyledi. Devlet Bakaný Faruk Çelik, “Dýþiþleri Bakanlýðýmýzýn olumlu görüþünü de ekleyerek konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdik. YSK’nýn bu konudaki takvimini ve uygulamasýný bekliyoruz. Önümüzdeki genel seçimlerde yurt dýþýndaki vatandaþlarýmýzýn bulunduklarý ülkelerde oy kullanabilmesi mümkün olacak gibi görünüyor” dedi. Bu arada, yurt dýþýnda yaþayan Türk vatandaþlarýnýn, 2011 genel seçimlerinde “yurt dýþýnda kurulacak sandýklarda” ve “elektronik olarak” oy kullanabilmeleri için Anayasal ve yasal düzenlemeler hazýr. Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan alýnan bilgilere göre de, vatandaþlarýn yoðun olarak yaþadýðý ülkelerin hemen hemen hepsinde önceden izin almak veya bilgi vermek kaydýyla diplomatik temsilciliklerde sandýk kurulmasýnýn yasal olarak mümkün olduðu belirtiliyor. Dýþiþleri Bakanlýðý ve Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý’nýn da yurt dýþýnda sandýk kurulmasý konusunda YSK ile irtibat halinde olduðu ve bu konuyla ilgili YSK’nýn nihai kararýný beklendiði bildirildi. Ankara / aa

Reformlara devam edilmeli TÜRKÝYE'NÝN REFORM SÜRECÝNE DEVAM ETMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEN AKPM BAÞKANI ÇAVUÞOÐLU, YENÝ BÝR SÝVÝL ANAYASAYA ÝHTÝYAÇ OLDUÐUNU VURGULADI. AV RU PA Kon se yi Par la men ter Mec li si (AKPM) Baþkaný Mevlüt Çavuþoðlu, Türkiye’nin reform sürecine devam etmesi gerektiðini ve yeni bir sivil anayasaya ihtiyaç olduðunu belirtti. Çavuþoðlu, Ýngiltere’nin baþkenti Londra’daki London School of Economics’te (LSE) Avrupa Enstitüsü bünyesindeki Çaðdaþ Türk Çalýþmalarý Kürsüsü tarafýndan düzenlenen konferansta, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Uluslararasý Politikadaki Rolü” konulu bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda, “Avrupa; kültürler, diller ve politik uygulamalardaki farklýlýklarý bir engel olarak deðil, büyük bir fýrsat olarak kabul etmelidir” diyen Mevlüt Çavuþoðlu, bütün bu tecrübe zenginliklerinin, fikirlerin ve enerjilerin bir a-

raya getirilerek demokratik istikrarýn korunmasý için kullanýlmasý gerektiðini söyledi. AKPM Baþkaný Çavuþoðlu’na konferansta konuþmasýnýn ardýndan sorular da yöneltildi. Türkiye’deki ifade ve basýn özgürlüðüne iliþkin bir soru üzerine Çavuþoðlu, geçen 8 yýlda Türkiye’nin özellikle ifade özgürlüðü konusunda büyük bir ilerleme kaydettiðini belirterek, “Türkiye’de kimsenin ifade özgürlüðünden dolayý cezaevinde olduðunu söyleyemezsiniz” dedi. Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde deðiþiklik yapýldýðýný, ancak bu deðiþikliðin uygulanmasýnýn geliþtirilmesi gerektiðini ifade eden Çavuþoðlu, “Bu deðiþiklikten bu yana hiç kimse, ifade özgürlüðünden dolayý cezaevine konulmadý. Bana bir tane örnek

gösteremezsiniz” diye konuþtu. Soru soran kiþinin Türkiye’de bazý soruþturmalarýn sürdürüldüðünü söylemesi üzerine de Çavuþoðlu, bu soruþturmalarýn ifade özgürlüðü sebebiyle deðil, yasa dýþý aktiviteler gibi sebeplerle yürütüldüðünü kaydetti. Avrupa Konseyinde Türkiye’nin reform sürecine tam destek verildiðini bildiren Çavuþoðlu, Türkiye’nin reform sürecine devam etmesi gerektiðini ve yeni bir sivil anayasaya ihtiyaç olduðunu belirtti. Çavuþoðlu, “Türkiye doðru yolda, ancak daha fazla yapmasý gerekenler var” dedi. Türkiye’deki ifade özgürlüðüne iliþkin bir baþka soruyu ise Çavuþoðlu, Türkiye’nin ciddî bir yargý reformuna ihtiyacý olduðunu belirterek cevapladý. Londra / aa

3 büyükelçi merkeze atandý n DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðýnda yapýlan bazý atamalar, dünkü Resmî Gazete’de yayýmlandý. Ýspanya Büyükelçisi Ender Arat ve KKTC Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen merkeze atanýrken, Romanya Büyükelçisi Ayþe Sinirlioðlu Ýspanya Büyükelçisi, Genel Müdür Büyükelçi Ömür Þölendil Romanya Büyükelçisi, Lefkoþe Büyükelçiliði Uzman Müþaviri Halil Ýbrahim Akça KKTC Büyükelçisi olarak atandý. Japonya Büyükelçisi Selim Sermet Atacanlý merkeze atanýrken, Ýnsan Kaynaklarý Dairesi Baþkaný Elçi Abdurrahman Bilgiç Japonya Büyükelçiliði görevine atandý. Dýþiþleri Bakanlýðý’nda Amerika Genel Müdür Yardýmcýlýðýna Ali Murat Ersoy, Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýna Teftiþ Kurulu Üyesi Büyükelçi Mehmet Taþer atandý. Ankara / aa

Elçilik kâtibi canýna kýydý n KÝNÞASA Büyükelçiliði Ýkinci Kâtibi Osman Tuncel intihar etti. Dýþiþleri Bakanlýðý olaya iliþkin bir heyetin Kinþasa’ya hareket ettiðini açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Kinþasa Büyükelçiliði Ýkinci Katibi Osman Tuncel’in 17 Þubat’ta Büyükelçiliðin Kançýlarya binasýndaki odasýnda intihar teþebbüsünde bulunduðunun üzüntüyle öðrenildiði belirtildi. Büyükelçilik çalýþanlarý tarafýndan ivedilikle hastaneye yetiþtirilen Tuncel’in, yapýlan bütün müdahalelere raðmen kurtarýlamadýðý ifade edilen açýklamada, Tuncel’in ailesinin olayýn hemen ardýndan Bakanlýk mensuplarýnca ziyaret edilerek bilgilendirildiðine iþaret edildi. Açýklamada þöyle denildi: “Merhumun cenazesinin ivedilikle Türkiye’ye getirilmesini ve olaya iliþkin durum tespiti yapýlmasýný teminen Bakanlýðýmýz Teftiþ Kurulu Baþkaný ve Ýnsan Kaynaklarý Dairesi Baþkanýndan oluþan bir heyet bugün (dün), içinde saðlýk görevlisinin de bulunduðu Saðlýk Bakanlýðýnýn tahsis ettiði bir uçakla Kinþasa’ya hareket etmiþtir. Cenaze 20 Þubat 2011 Pazar günü Ýstanbul’da topraða verilecektir. Baþsaðlýðý dileklerimizle duyurulur.” Ankara / aa

Basýn Ýlân Kurumu’nun yeni yönetimi belli oldu n BASIN Ýlân Kurumu’nun 26. dönem ilk genel kurul toplantýsý yapýldý. Basýn Ýlân Kurumundan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kurumun Ýstanbul Sultanahmet’teki genel müdürlük binasýnda gerçekleþen toplantýda yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi. Yönetim kurulu üyeliði için yapýlan seçimlerde Hükümet Grubundan Vakýflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Maliye Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Seyit Ahmet Baþ, Basýn Grubu’ndan Belde Gazetesi sahibi Alaeddin Kaya, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Tarafsýzlar Grubu’ndan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Celal Göle, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Yusuf Karakoç seçildi. Adnan Ertem ve Prof. Dr. Celal Göle’nin yeniden seçildiði yönetime dört yeni isim girdi. Basýn Ýlân Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay’ýn doðal üyesi olduðu yönetim kurulunun ayný gün yapýlan ilk toplantýsýnda Adnan Ertem yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçildi. Anadolu Ajansý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkaný Faruk Þahin ile Millî Gazete sahibi Ömer Yüksel Özek de denetçi olarak seçildi. Ýstanbul / aa

Yasakta keyfî uygulamalar devam ediyor ANKARA Ýnanç Özgürlüðü Platformu’nýn 264. haftasýndaki eylemde konuþan ÝLKDER üyesi Aysel Yýlmaz, üniversiteler de ikinci yarýyýl öðretim dönemlerine baþladýðýný hatýrlatarak, “YÖK’ün açýklamalarýna raðmen bazý rektör ve dekanlarýn keyfi uygulamalarý hala devam ediyor. Bunun son örneði Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yaþandý” dedi. Bazý üniversitelerde baþörtülü öðrencilerin derse girebilmek þöyle dursun, kampus bahçesine bile adým atamadýðýný söyleyen Yýldýz þöyle konuþtu: “Hani bütün öðrenciler özgür bir þekilde derslere girebilecek, gerekirse ders hocalarý herhangi bir müdahalede bulunmadan (hiç de haklarý olmadýðý halde) tutanak tutacaklardý? Hani kimsenin eðitim hakký engellenemezdi? Maalesef keyfi uygulamalar kanunlarýn ve yayýnlanan genelgelerin önüne geçiyor. Ülkemizde bu trajikomik manzaralar yaþanýrken, çocuklarýmýz ba-

þörtüsünden dolayý okullarýna giremezken, diploma törenlerine katýlamazken, hak ettikleri ödülleri almak için sahneye çýkamazken, dünyada iþlerin böyle yürümediðinin bir ispatý olarak baþbakanýmýzýn baþörtülü eþine Brüksel’de ‘Geleneklere Baðlý Kalarak Ýlerlemenin Sembolüsünüz’ denilerek barýþ, özgürlük ve demokrasiye katkýlarýndan dolayý ödül verilebiliyor. Bu manzaradan gurur mu duymalý, halimize üzülmeli mi sevinmeli mi bilmiyoruz.” Bu yýlan hikâyesine dönen süreçte tükenen gençlerin kimse farkýnda olmadðýný ifade eden Aysel Yýlmaz, “Onlarýn yiten umutlarýnýn, kaybolan yýllarýnýn hesabýný kim verecek? Geleceðimizin teminatý olan bu genç beyinlerin böylesine harcanmasý ülkemiz için büyük bir kayýp deðil mi? Bu ülkenin çýkarlarýný düþündüðünü söyleyenler bunun ne zaman farkýna varacaklar?” diye sordu. Ankara / Fatih Karagöz

Zeybek: 28 Þubat'a karþý Çiller ile mücadele ettik DP LÝDERÝ ZEYBEK, “28 ÞUBAT” DENÝLEN, O ANTÝDEMOKRATÝK MÜDAHALEYE KARÞI MÜCADELEYÝ ÇÝLLER ÝLE BÝRLÝKTE YÜRÜTTÜKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, eski Baþbakan ve DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller ile “28 Þubat” denilen, o antidemokratik müdahaleye ve darbe teþebbüsüne karþý mücadeleyi birlikte yürüttüklerini söyledi. DP Lideri Zeybek, eski Baþbakan ve DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller’e nezaket ziyareti bulundu. Zeybek, yaklaþýk bir saat süren görüþmeden sonra gazetecilere yaptýðý açýklamada, Çiller’in kendisine “Merkez saðýn partisi Demokrat Parti’dir. Siz merkez saðýn söylemlerine uygun bir þekilde, Demokrat Parti’nin iki eksenini, yerli yerine oturtmak anlamýnda çok doðru þeyler söylüyorsunuz ve doðru iþler yapýyorsunuz. Ben de bunu görmekten memnunluk duyuyorum. Bu parti, elbetteki benim partimdir. Bunda þüphe yok ve partim için zamaný geldiðinde nasýl destek vermek gerekirse, onu yapacaðýmdan da kimsenin þüphesi olmasýn” dediðini aktardý. Zeybek, þunlarý kaydetti: “Biz bugün bir nezaket ziyareti gerçekleþtiriyoruz. Sayýn Baþbakan, ben Cumhurbaþkanlýðý’nda Baþdanýþman olarak görev yaptýðým bir dönemde, 1995 seçimlerinde, kendileri beni çaðýrdýlar ve milletvekili adaylýðý teklif ettiler. Bir müddet sonra da 54. hükümet döneminde bakanlýk teklif ettiler. Kendisinin eþbaþba-

DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, eski Baþbakan ve DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller'e nezaket ziyareti bulundu.

kanlýðý dönemiydi. O dönemde kendisiyle birlikte ayný kabinede bulundum. ‘28 Þubat’ denilen, o antidemokratik müdahaleye ve darbe teþebbüsüne karþý mücadeleyi birlikte yürüttük. Sonuna kadar da orada, kendisinin yanýnda bulundum. Mücadelede kendisine yardýmcý olma çabasý içinde bulundum. Bugün tabiî ki partimizin bir büyüðüdür, bir genel baþkanýdýr ve baþbakanýdýr. Benim bu

mânâda hususî bir iliþkim de vardýr, çünkü siyasete yeniden onun çaðrýsýyla döndüm.” DP Genel Baþkaný Zeybek, bir gazetecinin, “Sayýn Çiller’in size tam desteði var diyebilir miyiz” þeklindeki sorusuna “Elbette, tabiîi, hiç þüpheniz olmasýn, desteði tam. Benim genel baþkan seçilmemden çok büyük memnuniyet duyduðunu ifade etti” karþýlýðýný verdi. Ankara / Yeni Asya

ANKARA

Yeni Asya basýnda bir ekoldür

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

ur’ân’ýn bu çaða mesajýný aktarmayý görev edinerek yayýn hayatýna 21 Þubat 1970’te baþlayan Yeni Asya, yarýn 42. kuruluþ yýldönümü kutlayacak. 14 bin 723 nüshasýnda hep gerçekleri yazan Yeni Asya’nýn, basýn camiasýnda müstesna bir yeri vardýr. Olaylar karþýsýnda saðduyulu yaklaþýmý, sansasyona sapmadan, karalamadan, haberin doðruluðunu test etmeden yalan yanlýþ haberlere sütunlarýna yer vermeden, hak yolda ölçülü yayýnlarý ile basýn dünyasýnda örnek duruþun simgesi olmuþtur. Þimdilerde birçok gazete için yapýlan yakýþtýrmalar Yeni Asya için hiç yazýlmamýþtýr. Yeni Asya için “candaþ”, “yandaþ” gibi yakýþtýrmalar yapýlamýyorsa, bu 41 yýldýr yaptýðý hakkaniyetli yayýnlarý sebebiyledir. Baþ ka ga ze te ler ta ra fýn dan “Ba ðým sýz, gü dümsüz, samimî Ýslâmcýlar” diye nitelenen gazetemiz bizim iftihar sebebimiz olmuþtur. Ayrýca Yeni Asya için “Nurcularýn gazetesi” denilmesi de bizim için iftihar meselesidir. Yeni Asya basýn camiasýnda þöyle bilinir: Ri sâ le-i Nur’un med ya da ki di li ol muþ tur. Dengeli. Radikalizme prim vermez. Saðduyulu. Hak’tan, haklýdan, adaletten, özgürlükten, demokrasiden yanadýr. Ýnsan hak ve hürriyetlerine deðer verir. Demokratikleþme yolundaki ýsrarlý takibini sürdürür. Ýfâde ve inanç özgürlüðünü tereddütsüz savunur. Ýnandýklarýný haykýrmaktan geri durmaz. Ýlkelidir. Bütün gücünü okuyucudan alan tek gazetedir. Her za man maz lû mun ya nýn da, zâ li min karþýsýnda olmuþtur. Milletin deðerlerine saygý duyar. 12 Eylül ihtilâl döneminde 470 gün kapatýlmýþ, ancak baský ve tehditlere boyun eðmemiþtir. Dik durmuþtur. *** Yarýn gazetemizle birlikte verilecek olan “Basýnda Yeni Asya ekolü” isimli broþürümüz bütün okuyucularýmýzýn eline ulaþacak. 41 yýl boyunca kimlerin gelip geçtiði anlatýlacak. Yeni Asya hep bir okul oldu. Buradan yetiþenler þimdi gazete ve televizyonlarda köþe taþlarýný oluþturuyorlar. Biz de 42 yýlýn 26 yýlýnda Ankara’da deðiþik görevlerde hizmet etme gayreti içinde olduk. Bu süre içinde Ankara bürosundan da birçok deðerli isim geldi geçti. Temsilci olan ve haber merkezinde görev alan arkadaþlarýmýzdan bazýlarýný burada anmak isterim. Bedrettin Ergül, Mus ta fa Kö le oð lu, Ab dul ka dir Sel vi, A li þen Koç, Kenan Þahin, Said Yüce, Bilâl Çetin, Hasan Makara, Hasan Seven, Metin Gümüþ, Ýbrahim Kaygusuz, Kemal Benek, Cemil Yüzer hemen bir çýrpýda aklýmýza gelen isimler. 1980 ihtilâlinden sonra demokrasiye geçiþ sürecinin hemen ardýndan baþladýðýmýz gazetedeki görevlerimizde birçok acý tatlý hatýralarýmýz oldu. 1990 yýlýnda yeni gazetemizin çýkýþýnda yaþadýðýmýz heyecan hâlâ hafýzalarýmýzda. Bir hafta içinde eski büromuzu býrakýp þimdi mülkümüz olan binaya taþýndýðýmýzda bürodaki kardeþlerimiz ve aðabeylerimizin içindeki büyük hizmet yapma gayreti gözlerimizin önünde. Ay ný yýl bü yük ses ge ti ren “Be di üz za man Mevlid”lerinin ilkinin büromuzda yaþattýðý büyük heyecan da hiç aklýmýzdan çýkmýyor. Yýllarca süren Mevlid geleneðinde gözaltýlar da yaþandý. Gazetemizin imtiyaz sahibi bu mevlidde daðýtýlan bir broþür yüzünden aylarca hapiste yatýrýldý. Bu zaman zarfýnda birçok anma programlarý, paneller, açýkoturumlar yapýp kamuoyunu bilgilendirdik. Her program bize yoðun bir çalýþma ve heyecaný yaþattý. *** Yeni Asya’yý bugünlere getiren asýl baþarý ömürlerini bu hizmete vakfetmiþ okuyucularýmýzýndýr. Bütün okuyucularýmýzý saygýyla selâmlýyor ve duâlarýný bekliyoruz. “Tavizsiz istikrar çizgisi” prensibini kurulduðu günden bu yana hep düstur edinen ve inandýklarýndan hiç taviz vermeyen Yeni Asya, bundan sonra da bu haklý dâvâyý sürdürmeye devam edecektir Ýnþaallah… Hizmet dolu daha nice yýllara…

K


6 HABERLER

ÇAGÝAD Mevlit Kandili’ni bir hafta kutladý nBORNOVA il­çe­sin­de­bu­lu­nan­Çam­di­bi­Genç­Ýþ­A­dam­la­rý­Der­ne­ði­(ÇA­GÝ­AD),­Mev­lit­Kan­di­li’ni­bir haf­ta­kut­la­dý.­ÇA­GÝ­AD­Baþ­ka­ný­Mu­zaf­fer­Þen,­“Bu se­ne­Mev­lit­Kan­di­li’ni­kut­lu­do­ðum­ol­du­ðu­i­çin­bir haf­ta­kut­la­ma­ka­ra­rý­al­dýk”­de­di.­Ýz­mir­2.­O­to­Ta­mir­ci­le­ri­Sa­na­yi­Si­te­si’nde­ku­ru­lan­ve­Mev­lit­Kan­di­li’nde­ku­ru­lan­ça­dýr­da,­14-18­Þu­bat­a­ra­sý­her­gün bir­faaliyet ya­pýl­dý.­Bu­et­kin­lik­ler­de,­18­Þu­bat’a­ka­dar her­gün­pi­lav­ve­lok­ma­ve­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm) i­le­il­gi­li­ki­tap­lar­da­ðý­týl­dý.­Ýlk­de­fa­ya­pý­lan­faaliyetin­son gü­nü­Cu­ma­gü­nü­de­‘Sa­ka­l-ý­Þe­rif’­gös­te­ril­di.­Sa­ka­l-ý Þe­rif’i­ha­ya­týn­da­ilk­de­fa­gö­ren­on­lar­ca­ki­þi­de­ol­du­ðu öð­re­nil­di.­2.­O­to­Sa­na­yi­Si­te­si’nde­böy­le­bir­faaliyet­ilk de­fa­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­ten­­ÇA­GÝ­AD­Baþ­ka­ný­Þen,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­al­dý­ðý­ka­rar­la,­Tür­ki­ye’de ‘Kut­lu­Do­ðum’­haf­ta­sý­ný­her­se­ne­Ni­san­a­yý­nýn­i­kin­ci­haf­ta­sý­kut­la­dý­ðý­ný,­bu­haf­ta­da­tek­rar­faaliyet­ya­pa­cak­la­rý­ný­kay­det­ti.­Ýzmir / cihan

Zihinsel engellilere ‘gönüllü parmak izi’ uygulamasý nTOKAT Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü’nce­ha­ya­ta­ge­çi­ri­len ‘’Du­yar­lý­An­ne-Gü­ven­li­Ço­cuk­Pro­je­si’’­ çer­çe­ve­sin­de­zi­hin­sel­en­gel­li­le­re­yö­ne­lik­o­la­rak­uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan­‘’Gö­nül­lü­Par­mak­Ý­zi’’­ça­lýþ­ma­sýy­la,­en­gel­li­le­rin­kay­bol­duk­la­rý­za­man­ya­þa­dýk­la­rý­kim­lik­ve­ad­res­bil­gi­si­be­yan­e­de­me­me­so­ru­nu­or­ta­dan­kal­ka­cak.­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Mus­ta­fa­Ak­taþ,­Top­lum Des­tek­li­Bü­ro­A­mir­li­ði’nce­bir­sü­re­ön­ce­ba­zý­sos­yal so­rum­lu­luk­pro­je­le­ri­nin­ha­ya­ta­ge­çi­ril­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­bu­pro­je­ler­den­bi­ri­nin­de ‘’Du­yar­lý­An­ne-Gü­ven­li­Ço­cuk­Pro­je­si’’ ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Bu­pro­je çer­çe­ve­sin­de­en­gel­li­va­tan­daþ­la­ra­yö­ne­lik­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­da­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ak­taþ,­2010­yý­lýn­da en­gel­li­va­tan­daþ­la­rýn­gö­nül­lü­par­mak­i­zi­a­lýn­ma­sý ça­lýþ­ma­sý­ný­baþ­lat­týk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Ö­zel­lik­le­ka­yýp­du­ru­ma­dü­þe­rek­kim­lik­ve­ad­res­bil­gi­le­ri­ni­i­fa­de e­de­me­dik­le­rin­den­do­la­yý­prob­lem­ya­þa­yan­en­gel­li va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­bu­prob­lem­ler­den­kur­tul­ma­sý­a­ma­cýy­la­kent­te­ki­106­en­gel­li­miz­ve­a­i­le­le­riy­le­ir­ti­bat kur­duk.­Gö­nül­lü­par­mak­i­zi­a­lýn­ma­sý­ça­lýþ­ma­sý­kap­sa­mýn­da­þu­a­na­ka­dar­65­zi­hin­sel­en­gel­li­va­tan­da­þý­mý­zýn­par­mak­i­zi­a­lýn­mýþ­o­lup­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­de­vam­et­mek­te­dir’’­de­di.­­Tokat / aa

Türk Telekom’dan sigarayý býrakma merkezi nTÜRK Te­le­kom,­ça­lý­þan­la­rý­nýn­si­ga­ra­yý­bý­rak­ma­la­rý­na­des­tek­ol­mak­i­çin­ ‘’Si­ga­ra­Bý­rak­týr­ma­Po­lik­li­nik­le­ri’’­ kur­du.­Türk­Te­le­kom,­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý’nýn 2008­yý­lýn­da­baþ­lat­tý­ðý ‘’Du­man­sýz­Ha­va­Sa­ha­sý­Pro­je­si’’ kap­sa­mýn­da­ ‘’Türk­Te­le­kom­Si­ga­ra­Bý­rak­týr­ma Po­lik­li­nik­le­ri’’ kur­du.­Po­lik­li­nik­ler­den­Tür­ki­ye­ça­pýn­da­ki­25­bi­ni­aþ­kýn­Türk­Te­le­kom­ça­lý­þa­ný­ya­rar­la­na­bi­le­cek.­Türk­Te­le­kom­Si­ga­ra­Bý­rak­týr­ma­Po­lik­li­nik­le­ri’nin­6’sý­An­ka­ra­Ge­nel­Mü­dür­lük,­Ýs­tan­bul Ge­nel­Mü­dür­lük,­A­na­do­lu­Mer­kez­I,­Ýz­mir­i­le­Ýs­tan­bul­I.­ve­I­I.­böl­ge­ler­de­17­O­cak­ta­fa­a­li­ye­te­geç­ti. 15­Þu­bat­ta­da­Türk­Te­le­kom­Si­ga­ra­Bý­rak­týr­ma­Po­lik­li­nik­le­ri­bütün­il­ler­de­hiz­me­te­gir­di.­Türk­Te­le­kom,­bu­pro­je­i­le­ha­len­si­ga­ra­kul­lan­mak­ta­o­lan bütün­ça­lý­þan­la­rý­na­u­laþ­ma­yý­he­def­li­yor.­Po­lik­li­nik­ler­de­ilk­a­þa­ma­da,­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­ ‘’Tü­tün­Kon­tro­lü­ve­Si­ga­ra­Bý­rak­ma­Te­da­vi­le­ri’’ e-kur­su­ve­sý­nýf­e­ði­ti­mi­ne­ka­týl­mýþ­60­he­kim­ça­lý­þa­cak.­Türk­Te­le­kom­Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Þük­rü­Kut­lu,­po­lik­li­nik­le­rin,­hiz­met­ve­re­ce­ði­kit­le­nin­bü­yük­lü­ðü­a­çý­sýn­dan­dün­ya­da­bir­ilk­ol­ma­ö­zel­li­ði­ta­þý­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­­Ankara / aa

Kaçak balýk avlayanlara 1,3 milyon lira ceza nTARIM ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­ge­çen­yýl­yap­tý­ðý­de­ne­tim­ler­de,­ka­çak­ve­ku­ral­dý­þý­av­la­ný­lan­120­ton­su ü­rü­nü­ne­ve­av­da­kul­la­ný­lan­mal­ze­me­le­re­el­koy­du. Ge­çen­yýl­ba­lýk­çý­lýk­la­il­gi­li­52­bin­860­de­ne­tim­ya­pan ba­kan­lýk,­top­lam­1,3­mil­yon­li­ra­i­da­rî­pa­ra­ce­za­sý ver­di.­Tür­ki­ye,­av­la­ný­la­cak­as­ga­ri­ba­lýk­bo­yu­ko­nu­sun­da­AB­ku­ral­la­rý­na­u­yu­yor.­An­cak,­is­ta­koz,­is­tav­rit,­lev­rek,­la­gos,­ha­ni­ve­or­foz­da,­av­lan­ma­sý­na­i­zin ve­ri­len­as­ga­rî­ba­lýk­bo­yu,­AB’den­da­ha­dü­þük.­Bu­nun,­coð­ra­fi­ve­bes­len­me­þart­la­rýn­dan­kay­nak­lan­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor.­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­yet­ki­li­le­ri­nin­ver­di­ði­bil­gi­ye­gö­re,­av­se­zo­nu­nun­baþ­la­ma­sýy­la­bir­lik­te,­baþ­ta­ham­si­av­cý­lý­ðý­na­ge­ti­ri­len­dü­zen­le­me­ler­ol­mak­ü­ze­re,­su­ü­rün­le­ri­av­cý­lý­ðý­na­ge­ti­ri­len dü­zen­le­me­le­rin­ta­kip­ve­kon­tro­lü­a­ma­cýy­la,­ka­ra­ya çý­kýþ­nok­ta­la­rý,­yol­gü­zer­gah­la­rý,­ba­lýk­hal­le­ri­ve­pe­ra­ken­de­sa­týþ­yer­le­rin­de,­ba­kan­lýk­e­le­man­la­rýn­ca­eþ za­man­lý­de­ne­tim­ler­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor.­Ge­çen­yýl, Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de,­52­bin­860­de­ne­tim­ya­pý­lýr­ken, de­ne­tim­ler­so­nu­cun­da,­3­bin­718­ce­zaî­iþ­lem­uy­gu­lan­dý,­78­ki­þi­hak­kýn­da­da­sav­cý­lý­ða­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lu­nul­du.­Ka­çak­ve­ku­ral­dý­þý­av­la­nan­120­ton su­ü­rü­nü­ne,­6­a­det­trol­a­ðý­na,­7­a­det­al­gar­na­a­ðý­na, 5­bin­51­a­det­tý­rý­vý­rý,­70­bin­met­re­að,­190­a­det­ol­ta ta­ký­mý,­190­a­det­se­pet,­80­a­det­pa­ra­ke­te­ye­el­ko­nul­du.­Ya­pý­lan­ih­lâl­ler­i­çin­top­lam­1­mil­yon­348,6­bin li­ra­i­da­ri­pa­ra­ce­za­sý­uy­gu­lan­dý.­Ba­kan­lýk,­2009’da, ba­lýk­çý­lýk­sek­tö­rün­de­53­bin­60­de­ne­tim­yap­mýþ, 2790­a­det­i­da­ri­ce­za­uy­gu­lar­ken,­101­ki­þi­ye­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­muþ­tu. Ankara / aa

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

YURT HABER

Yayýncýlýkta yeni dönem YENÝ RTÜK YASASI ÝLE FREKANSLAR BAÞKA KÝÞÝYE DEVREDÝLEMEYECEK, HABERLER KLÝBE DÖNÜÞMEYECEK, REKLÂMLARA GEÇÝÞTE SES PATLAMASI YAÞANMAYACAK, OBEZÝTEYE YOL AÇAN YÝYECEKLER ÖZENDÝRÝLMEYECEK.

RADYO ve­Te­le­viz­yon­Üst­Ku­ru­lu­(RTÜK)­ Baþ­ka­ný Prof.­Dr.­Da­vut­Dur­sun,­TBMM’de­ka­bul­e­di­len ‘’RTÜK­Ya­sa­sý’’­i­le­fre­kans­ü­ze­rin­den­pa­ra­ka­zan­ma dö­ne­mi­nin­bit­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Ar­týk­ya­yýn­cý­la­rýn,­ka­mu­sal­mal­o­lan­ve­bel­li­bir­sü­re­ken­di­le­ri­ne­kul­lan­ma yet­ki­si­ve­ri­len­fre­kans­la­rý­baþ­ka­ki­þi­ye­dev­ret­me­yet­ki­si­so­na­e­ri­yor’’­de­di.­Ya­sa­i­le­il­gi­li­so­ru­la­rý­ce­vap­la­yan­­Prof.­Dr.­Dur­sun,­fre­kans­so­ru­nu­nun­ka­nun­da­ki dü­zen­le­mey­le­çö­zü­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Ya­yýn­cý­la­rýn­fi­i­len kul­lan­dýk­la­rý­fre­kans­la­rý­bir­de­ðer­le­baþ­ka­bi­ri­ne­dev­ret­me­hak­ký­na­sa­hip­ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Dur­sun, þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Ya­ni­ken­di­ya­yýn­ku­ru­luþ­la­rýn­da­ki­ tek­nik­ do­na­ný­mý,­ is­tas­yo­nu,­ ve­ri­ci­le­ri­ bir­ baþ­ka ki­þi­ye­ dev­re­de­bil­dik­le­ri­ gi­bi,­ ka­mu­sal­ im­kan­ o­lan fre­kan­sý­ da­ dev­re­de­bi­li­yor­lar­dý.­ Ye­ni­ ya­say­la­ fre­kans­ ü­ze­rin­den­ pa­ra­ ka­zan­ma­ dö­ne­mi­ bit­ti.­ Ar­týk ya­yýn­cý­la­rýn,­ka­mu­sal­mal­o­lan­ve­bel­li­bir­sü­re­ke­di­le­ri­ne­ kul­lan­ma­ yet­ki­si­ ve­ri­len­ fre­kans­la­rý­ baþ­ka ki­þi­ye­ dev­ret­me­ yet­ki­si­ so­na­ e­ri­yor.­ E­ðer­ bu­ fre­kans­tan­ ya­yýn­ yap­ma­ya­cak­lar­sa,­ fre­kan­sý­ sa­hi­bi­ o­lan­ dev­le­te­ i­a­de­ et­me­le­ri­ ge­re­ki­yor.­ Bu­nu­ an­cak RTÜK­bir­baþ­ka­ki­þi­ye­dev­re­de­bi­le­cek.’’

‘’HABERLER KLÝBE DÖNÜÞMEYECEK’’ Ya­say­la­Av­ru­pa­Bir­li­ði­mev­zu­a­tý­na­tam­u­yum­sað­lan­dý­ðý­ný,­mev­cut­ya­yýn­il­ke­le­ri­nin­ye­ni­len­di­ði­ni,­ba­zý­la­rý­nýn­ye­ni­kav­ram­lar­la­da­ha­an­la­þý­lýr,­ba­sit­ve­et­ki­li ha­le­ge­ti­ril­di­ði­ni,­ay­rý­ca­ye­ni­il­ke­le­ri­nin­i­lâ­ve­e­dil­di­ði­-

ni­be­lir­ten­Dur­sun,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Bun­lar­dan­bi­ri,­ya­yýn­cý­la­rýn­so­rum­lu­lu­ðu­o­la­rak, ha­ber­ler­de­do­ðal­e­fek­tin­dý­þýn­da­ses­ve­ya­gö­rün­tü­e­fekt­le­ri­nin­kul­la­nýl­ma­ma­sý.­Çün­kü­bu­e­fekt­le­rin­kul­la­nýl­ma­sý,­ha­be­ri­bir­tür­dra­ma­ya,­kli­be­dö­nüþ­tü­rü­yor.­Ha­ber,­ha­ber­ol­ma­­ö­zel­li­ði­ni­kay­be­di­yor.­Ar­týk ha­ber­ler­de,­do­ðal­e­fek­tin­dý­þýn­da­ses­ve­ya­gö­rün­tü­e­fek­ti­kul­la­ný­la­ma­ya­cak.­Bu­e­fekt­le­rin­kul­la­nýl­ma­sý,­ha­be­ri­bir­tür­dra­ma­ya,­kli­be­dö­nüþ­tü­rü­yor.­Di­zi­ler­de za­ten­bu­tür­þey­ler­ya­pý­lý­yor,­ha­ber,­ha­ber­o­la­rak­ve­ril­me­li.­Bir­di­ðe­ri­i­se­nor­mal­prog­ram­lar­i­le­rek­lâm­lar a­ra­sýn­da­çok­cid­dî­ses­far­ký­or­ta­ya­çý­ký­yor.­Bu,­iz­le­yi­ci­le­ri­ra­hat­sýz­e­di­yor.­Ar­týk­rek­lam­la­ra­ge­çiþ­te­ses­pat­la­ma­sý­ol­ma­ya­cak,­hem­a­i­le­hu­zu­ru­muz­hem­de­u­zak­tan­ku­man­da­la­rý­mýz­bo­zul­ma­ya­cak.’’­Ço­cuk­la­rýn bes­len­me­si­ni­o­lum­suz­et­ki­le­ye­cek,­o­be­zi­te­ye­yol­a­ça­bi­le­cek­tür­de­ki­yi­ye­cek­le­rin­rek­la­mý­na­ve­ö­zen­di­ril­me­me­si­ne­yö­ne­lik­il­ke­ler­de­ge­ti­ril­di­ði­ni­i­fa­de­e­den Dur­sun,­ya­sa­nýn­ay­rý­ca­top­lum­sal­cin­si­yet,­ýrk,­din,­dil ay­rý­mý­ko­nu­sun­da­da­ha­çað­daþ­dü­zen­le­me­ler­i­çer­di­ði­ni­bil­dir­di.­Mev­cut­ya­sa­da­ha­ber­bül­te­ni,­ha­ber prog­ram­la­rý­ve­gün­cel­prog­ram­la­rý­su­nan­la­rýn­rek­lâm­lar­da­gö­rev­a­la­ma­ya­cak­la­rý­yö­nün­de­dü­zen­le­me ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Dur­sun,­‘’Ye­ni­ya­sa­da­gün­cel prog­ram­la­rý­su­nan­la­rý­bu­kap­sam­dan­çý­ka­rýp,­di­ðer­le­ri­ni­mu­ha­fa­za­et­tik.­Yi­ne­mev­cut­ya­sa­da­ha­ber­ler,­ha­ber­prog­ram­la­rý­ve­gün­cel­prog­ram­lar­da­spon­sor­a­lý­na­ma­ya­ca­ðý­na­yö­ne­lik­dü­zen­le­me­var.­Gün­cel­prog­-

ram­la­rý,­bu­ra­dan­da­çý­kar­dýk.­Da­ha­uy­gu­la­na­bi­lir­bir sis­te­mi­be­nim­se­miþ­ol­duk’’­di­ye­ko­nuþ­tu.

‘’ÜRÜN YERLEÞTÝRMEYLE DÝZÝLER EKONOMÝYE KATKI SAÐLAYACAK’’ Rek­lâm­sü­re­le­ri­ko­nu­sun­da­mev­cut­ya­sa­i­le­ye­ni ya­sa­nýn­fark­lý­dü­zen­le­me­i­çer­me­di­ði­ni­be­lir­ten­Dur­sun,­þun­la­rý­ kay­det­ti:­ ‘’Rek­lâm­ sü­re­le­ri,­ u­lus­la­r­ a­ra­sý söz­leþ­me­ler­le­ be­lir­len­miþ­ ve­ ya­yý­nýn­ yüz­de­ 20’si­ni ge­çe­me­ye­ce­ði­ þek­lin­de­ dü­zen­len­miþ­tir.­ Do­la­yý­sýy­la biz­bu­dü­zen­le­me­ye­u­yu­yo­ruz.­An­cak,­uy­gu­la­ma­da bir­ta­kým­eks­tra­hu­sus­lar­la­yüz­de­20,­bi­raz­da­ha­a­þýn­dý­rý­lý­yor­du.­Ye­ni­uy­gu­la­may­la­a­þýn­dýr­ma­la­rý­ön­le­mek­is­ti­yo­ruz.­Do­la­yý­sýy­la­bu­sü­re­ko­ru­nu­yor,­bu­na ek­ o­la­rak­ rek­lâm­lar­ ko­nu­sun­da,­ AB­ ül­ke­le­rin­de­ de uy­gu­la­nan­ ‘ü­rün­ yer­leþ­tir­me’­ di­ye­ ye­ni­ bir­ sis­tem ge­ti­ri­li­yor.­ Bel­li­ tür­ prog­ram­lar­da,­ eð­len­ce­ ve­ spor prog­ram­la­rýn­da,­ di­zi­ ve­ si­ne­ma­ film­le­rin­de­ ü­rün yer­leþ­tir­me­ser­best­bý­ra­ký­lý­yor.’’ Prof.­Dr.­Dur­sun,­‘’Tür­ki­ye’de,­i­çe­ri­ðin­de­ki­tar­týþ­ma­la­rý­bir­ta­ra­fa­bý­ra­kýr­sak­çok­ka­li­te­li­di­zi­ler­ya­pý­lý­yor.­Türk­di­zi­le­ri,­ar­týk­kom­þu­ül­ke­le­re,­Bal­kan­ve Or­ta­Do­ðu­ül­ke­le­ri­ne­de­pa­zar­la­ný­yor.­Ü­rün­yer­leþ­tir­me­nin­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sýy­la,­ö­zel­lik­le­ih­ra­cat­ko­nu­su­o­lan­di­zi­ler­Türk­e­ko­no­mi­si­ne­ar­tý­kat­ký­da­sað­la­ya­cak’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Ankara / aa

Bahar dönemi Umre sezonu baþladý BAHAR dö­ne­mi­um­re­se­zo­nu­baþ­la­dý,­bin­ler­ce­ki­þi­yi­kut­sal­top­rak­lar he­ye­ca­ný­sar­dý.­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­ba­har,­yaz­ve­Ra­ma­zan­dö­ne­min­de­top­lam­7­fark­lý­tip­te­um­re prog­ra­mý­ha­zýr­la­dý.­Ba­har,­Yaz­ve Ra­ma­zan­ol­mak­ü­ze­re­3­dö­nem­de ha­zýr­la­nan­um­re­nin­ba­har­dö­ne­mi res­men­baþ­la­dý.­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­i­le­bu­yýl­um­re­ye­gi­den­le­rin en­faz­la­ü­çer­ki­þi­lik­o­da­lar­da­ka­la­ca­ðý­ný­ak­ta­ran­Bur­sa­Müf­tü­sü­Mah­mut­Gün­düz,­bu­sa­yý­nýn­üs­tün­de­o­da­la­ra­um­re­ci­yer­leþ­ti­ril­me­ye­ce­ði­ni ve­is­te­yen­le­rin­i­ki­ki­þi­lik­o­da­lar­da ka­l a­b i­l e­c e­ð i­n i­i­f a­d e­et­t i.­Müf­t ü Gün­düz,­Þu­bat­ve­Mart­ay­la­rýn­da ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­um­re­se­fer­le­ri­nin Cid­de­ve­Me­di­ne­Ha­va­li­ma­ný­o­la­rak­plan­lan­mýþ­ol­ma­sý­na­rað­men, Me­di­ne­Ha­va­li­ma­ný’nda­ki­ta­di­lat

ne­de­niy­le­söz­ko­nu­su­gi­diþ­ve­dö­nüþ­u­çuþ­la­rý­nýn­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­Cid­de­Ha­va­li­ma­ný’ndan­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­Ö­zel­lik­le­ta­rým­meþ­gu­li­yet­le­ri­nin­en­az­ol­du­ðu­bu­kýþ­dö­ne­min­de­um­re­ta­lep­le­ri­nin­çok­faz­la ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ken­Müf­tü­Gün­düz,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­va­sý­ta­sýy­la­bu­yýl­Bur­sa’dan­ba­har­dö­ne­min­de­4­bin­ki­þi­nin­um­re­ye­gi­de­ce­ði­ni­söy­le­di.­Ýlk­ka­fi­le­nin­sa­ba­hýn­ilk sa­at­le­rin­de­du­â­ve­göz­yaþ­la­rýy­la­u­ður­lan­dý­ðý­ný­an­la­tan­Bur­sa­Ýl­Müf­tü­sü­Gün­düz,­“Bur­sa­Müf­tü­lü­ðü­o­la­rak­1.­tur­da­4­bin­ki­þi­yi­kut­sal­top­rak­la­ra­gön­de­ri­yo­ruz.­Ül­ke­ge­ne­lin­de­bu­an­lam­da­müf­tü­lük­ler­a­ra­sýn­da­ilk­sý­ra­da­yer­al­dý­ðý­mý­zý­öð­ren­dim.­Um­re­ye­her­yýl­il­gi­nin­da­ha­da art­tý­ðý­ný­mut­lu­luk­la­söy­le­mek­is­ti­yo­rum.”­de­di.­­Bursa / cihan

Beyazýt Camii ek binasýnýn 2. katý yandý BEYAZIT Ca­mi­i’nin­av­lu­sun­da yer­a­lan­2­kat­lý­ah­þap­bi­na­da­çý­kan­yan­gýn,­it­fa­i­ye­e­kip­le­rin­ce sön­dü­rül­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­ca­mi­nin­av­lu­sun­da­yer­a­lan 2­kat­lý­ah­þap­ek­bi­na­da,­dün­sa­at­10.30­sý­ra­la­rýn­da­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­bir­ne­den­le­yan­gýn çýk­tý.­­Fa­tih­ve­Be­yoð­lu­it­fa­i­ye­e­kip­le­ri,­yü­rü­tü­len­ça­lýþ­ma­lar­so­nu­cu­ek­bi­na­nýn­2.­ka­týn­da­çý­kan­yan­gý­ný,­ca­mi­ye­ve­di­ðer kat­la­ra­sýç­ra­ma­dan­ký­sa­sü­re­de sön­dür­dü.­Yan­gýn­dan­do­la­yý­ek ah­þap­ bi­na­da­ mad­di­ ha­sar mey­da­na­gel­di.­­Ýstanbul / aa

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bahar, yaz ve Ramazan döneminde toplam 7 farklý tipte umre programý hazýrladý. Bahar, Yaz ve Ramazan olmak üzere 3 dönemde hazýrlanan umrenin bahar dönemi resmen baþladý.

Kamyonet otobüs duraðýna çarptý: 2 ölü, 2 yaralý SAMSUN’DA kam­yo­ne­tin­o­to­büs­du­ra­ðý­na­çarp­ma­sý­so­nu­cu 2­ki­þi­öl­dü,­2­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­A­ta­kum­il­çe­sin­de­Soy­kan­Y.(20)­yö­ne­ti­min­de­ki­ 07­ EDJ­ 55­ plâ­ka­lý kam­yo­net,­di­rek­si­yon­ha­ki­mi­ye­ti­nin­kay­be­dil­me­si­so­nu­cu o­to­büs­du­ra­ðý­na­çarp­tý.­Kam­yo­ne­tin­çarp­tý­ðý­du­rak­ta­bek­le­yen­bir­ki­þi­o­lay­ye­rin­de,­bir ki­þi­i­se­has­ta­ne­ye­gö­tü­rü­lür­ken­yol­da­öl­dü.­Ka­za­da­ya­ra­la­n an­sü­r ü­c ü­Soy­k an­Y.­i­l e kam­yo­net­te­bu­lu­nan­bir­yol­cu i­se­On­do­kuz­Ma­yýs­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Has­ta­ne­si­ne kal­dý­rýl­dý.­­Samsun / aa

Sivas’ta aç kalan kurt, þehre indi

Lastik kapaklar tekerlekli sandalyeye dönüþtü AKDENÝZ Üniversitesi Çevre Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) ile Ekoloji Topluluðu tarafýndan yürütülen ve Eylül 2010’da baþlayan ‘Engellere Kapaktan Yollar Yapalým’ kampanyasýnda Ocak 2011’e kadar toplanan bin 250 kilogram plastik kapak, plastik hammadde sanayiine satýldý. Kapak toplayamayan hayýrseverlerin de baðýþýyla elde edilen gelirle 16 tekerlekli sandalye, Týp Fakültesi Yoðun Bakým Ünitesi için 3 sürgülü tekerlekli sandalye dýþýnda 1 adet de akülü sandalye alýndý. Tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý amacýyla Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuþan Rektör Prof. Dr. Ýsrafil Kurtcephe, toplumun örnek alacaðý her türlü çalýþmaya katký saðlamak zorunda olduklarýný söyledi. Kurtcephe, “Nüfusumuzun 8, 5 milyonluk bölümü için arzu ediyoruz ki tüm vatandaþlarýmýz bir araya gelsin ve onlarýn karþýlaþtýðý fizikî engelleri el birliðiyle aþalým. Hiçbir engel tanýmaksýzýn onlara sahip çýkalým” dedi. Antalya / cihan

KAR ya­ðý­þý­son­ra­sý­yi­ye­cek­bu­la­ma­yan­ aç­ kurt,­ Si­vas­ þehir mer­ke­zin­de,­ Dev­let­ Su­ Ýþ­le­ri 19.­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­bah­çe­sin­d e­ gö­r ün­t ü­l en­d i.­ Kurt, ku­ru­mun­ 3-4­ ay­rý­ gü­ven­lik ka­me­ra­sý­ ta­ra­fýn­dan­ ay­rý­ ay­rý kay­da­a­lýn­dý.­Gü­ven­lik­ka­me­ra­sý­na­ yan­sý­yan­ gö­rün­tü­ler­de bir­kurt­ka­ça­rak­bah­çe­den­u­zak­la­þý­yor.­­Sivas / cihan


7

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

DÜNYA

Yönetimi halkla paylaþýn

Kalbim Türkiye’de kaldý

ÝSLÂM KONFERANSI TEÞKÝLÂTI GENEL SEKRETERÝ EKMELEDDÝN ÝHSANOÐLU, ARAP LÝDERLERÝNE, "ÞEFFAF VE ADÝL OLUN, YÖNETÝMÝ HALKLA PAYLAÞIN, HALKIN SOSYAL VE EKONOMÝK TALEPLERÝNE CEVAP VERÝN" TEKLÝFÝNDE BULUNDU.

ÝKT Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu

Bangladeþ’te tren kazalarý: 13 ölü, 45 yaralý n BANG LA DEÞ’TE mey­d a­n a­ ge­l en­ i­k i tren­ ka­za­sýn­da­ 13­ ki­þi­ öl­dü.­ Bang­la­deþ ha­ber­ a­jan­sý,­ baþ­þehir­ Dak­ka’nýn­ do­ðu­sun­d a­ bu­l u­n an­ Co­m il­l a­ böl­g e­s in­d e­k i hem­ze­min­ ge­çit­te,­ bir­ eks­pres­ tre­ni­nin o­to­bü­se­ çarp­tý­ðý­ ka­za­da­ 8­ ki­þi­nin­ öl­dü­ðü­nü,­ 25­ ki­þi­nin­ ya­ra­lan­dý­ðý­ný­ du­yur­du. A­jan­sýn­ha­be­rin­de,­baþ­þehrin­ba­tý­sýn­da­ki Jes­so­re’da­ yi­ne­ bir­ tre­nin­ o­to­bü­se­ çarp­ma­sý­so­nu­cu­5­ki­þi­nin­öl­dü­ðü,­20­ki­þi­nin ya­ra­lan­dý­ðý­be­lir­til­di.­­Dakka / aa

Amerikan üssüne Afganlar karar verir n AFGANÝSTAN Dev­let­Baþ­ka­ný­Ha­mid Kar­za­i,­ABD’nin­ül­ke­de­da­i­mî­as­ker­bu­lun­dur­ma­sý­ko­nu­suy­la­il­gi­li­ka­ra­rý­Af­gan­la­rýn ver­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Kar­za­i,­bir­kaç A­me­ri­ka­lý­yet­ki­li­nin,­ül­ke­de­da­i­mi­A­me­ri­kan­üs­sü­ku­rul­ma­sý­ko­nu­su­nu­gün­de­me ge­tir­di­ði­ni­be­lir­ti,­an­cak­bu­yön­de­res­mî­bir ta­lep­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný­a­çýk­la­ma­dý.­Ha­mid Kar­za­i,­böy­le­bir­ih­ti­ma­li­dýþ­la­ma­dý­ðý­ný,­an­cak­bu­ko­nu­da­ki­ka­ra­rýn­Af­gan­la­ra­a­it­ol­du­ðu­nu,­ka­rar­da­“ya­ban­cý­et­ki­si”nin­ol­ma­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­­Kabil / aa

ÝSLÂM Kon­fe­ran­sý­Teþ­ki­lâ­tý­(ÝKT)­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ek­me­led­din­Ýh­sa­noð­lu,­Bah­reyn,­Lib­ya, Ce­za­yir­ve­Ye­men’de­ki­ge­liþ­me­le­ri­de­ðer­len­di­rir­ken,­A­rap­ül­ke­le­ri­ne­“Hal­ký­ný­za­kar­þý­þid­det­kul­lan­ma­yýn­ve­in­san­hak­la­rý­na­say­gý­gös­te­rin”­çað­rý­sý­yap­tý.­ E­rit­re­zi­ya­re­ti­ön­ce­sin­de­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lu­nan­Ýh­sa­noð­lu,­hal­ký­na­kar­þý­þid­det­kul­la­nan A­rap­yö­ne­tim­le­ri­nin­hýz­la­meþ­rû­i­yet­le­ri­ni kay­bet­tik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­Mý­sýr­ve­Tu­nus’ta­ki halk­a­yak­lan­ma­la­rý­nýn­meþ­rû­bi­rer­halk­ha­re­-

ke­ti­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Hal­kýn­ta­lep­le­ri­nin­ö­nem­li­ol­du­ðu­na­dik­ka­ti­çe­ken­ÝKT­Ge­nel Sek­re­te­ri,­A­rap­ül­ke­le­rin­de­ki­yö­ne­tim­le­rin hal­kýn­se­si­ne­ku­lak­ver­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de e­de­rek­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Biz­2005­yý­lýn­da­ki­10 yýl­lýk­ey­lem­pla­ný­mýz­da­hal­kýn­mey­dan­o­ku­ma­sý­ný­gör­müþ­ve­çö­züm­ö­ne­ri­le­ri­tav­si­ye­et­miþ­tik.­Tu­nus­ve­Mý­sýr’da­ya­þa­nan­la­rýn­ge­rek­çe­le­ri­sür­priz­de­ðil­dir,­a­ma­za­man­la­ma­sý­sür­priz­dir.­Or­ta­do­ðu­ve­Ku­zey­Af­ri­ka­halk­la­rý­ar­týk­da­ha­ka­tý­lým­cý­yö­ne­tim­ve­de­mok­ra­si­is­-

tek­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ri­yor­lar.”­ Tüm­dün­ya­da­de­mok­ra­tik­yö­ne­tim­sa­yý­sý­nýn­gi­de­rek­art­tý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Ýh­sa­noð­lu, bütün­dün­ya­da­de­mok­ra­si­ge­li­þir­ken­A­rap dün­ya­sý­nýn­is­tis­na­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­vur­gu­la­ya­rak,­“Gös­te­ri­le­rin­ya­þan­dý­ðý­ül­ke­ler­de­ge­le­cek­te­de­mok­ra­si­ku­ru­la­ca­ðý­na­da­ir­be­nim­u­mu­dum­var”­de­di.­Ýh­sa­noð­lu,­A­rap­li­der­le­ri­ne, “Þef­faf­ve­a­dil­o­lun,­yö­ne­ti­mi­halk­la­pay­la­þýn, hal­kýn­sos­yal­ve­e­ko­no­mik­ta­lep­le­ri­ne­ce­vap ve­rin”­ö­ne­ri­sin­de­bu­lun­du.­­Kahire / aa

Libya’daki olaylar kaygý verici DIÞÝÞLERÝ Ba­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü Sel­çuk­Ü­nal,­Tür­ki­ye’nin­Trab­lus­ Bü­y ü­k el­ç i­l i­ð i­ ve­ Bin­g a­z i Baþ­kon­so­los­lu­ðu­nun­Lib­ya’da ya­þa­yan­va­tan­daþ­la­rýn­em­ni­ye­ti­nin­gü­ven­ce­al­tý­na­a­lýn­ma­sý­ný te­mi­nen­ ye­rel­ ma­kam­lar­la­ eþ­gü­düm­ha­lin­de­ça­lýþ­ma­lar­sür­dür­dü­ðü­nü­ bil­dir­di.­ Ü­nal­ bir so­ru­ya­ ce­va­ben­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ Lib­ya’da­ a­ðýr­lýk­lý­ o­la­rak Bin­ga­zi’de­ve­ül­ke­nin­do­ðu­ke­si­min­de­ki­ yer­le­þim­ bi­rim­le­rin­de­ce­re­yan­e­den­o­lay­la­rýn­kay­gý ve­ri­ci­ bo­yut­la­ra­ u­laþ­tý­ðý­ný­ be­lirt­ti. Or­tak­ta­ri­hin­pay­la­þýl­dý­ðý­kar­deþ­Lib­ya’nýn­iç­ba­rýþ,­hu­zur­ve re­fa­hý­na­ö­nem­ver­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Ü­nal,­o­lay­lar­da­can­ka­yýp­la­rý­ve­ya­ra­lan­ma­lar­mey­da­-

na­gel­miþ­ol­ma­sýn­dan­ü­zün­tü du­yul­du­ðu­nu­kay­det­ti.­

ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ KESÝLDÝ Yö­ne­tim­kar­þý­tý­gös­te­ri­le­rin dü­zen­len­di­ði­Lib­ya’da­ge­ce­sa­at­le­rin­de­in­ter­net­e­ri­þi­mi­nin ke­s il­d i­ð i­ bil­d i­r il­d i.­ Mer­k e­z i ABD’de­bu­lu­nan­ve­in­ter­net tra­fi­ði­nin­gö­ze­ti­min­de­uz­man o­lan­Ar­bor­Net­works­þir­ke­ti­nin a­çýk­la­ma­sýn­da,­Lib­ya’da­in­ter­net­e­ri­þi­min­de­ký­sýt­la­ma­la­rýn ol­du­ðu­nu,­ge­ce­ya­rý­sý­da­in­ter­net­e­ri­þi­mi­nin­“a­ni­den­ke­sil­di­ði” be­lir­til­di.­Ö­te­yan­dan­ö­zel­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­Bin­ga­zi’de­ki pro­tes­to­kamp­la­rý­na­bas­kýn­ya­pa­rak,­böl­ge­yi­te­miz­le­di­ði­be­lir­til­di.­­Ankara - San Francisco / aa

LÝBYA’DA ÜÇ GÜNDE 84 KÝÞÝ ÖLDÜ TUNUS’TA baþlayan Mýsýr’da Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in görevini býrakmasýyla sonuçlanan yönetim karþýtý gösterilerin sýçradýðý Libya’da geçen çarþambadan bu yana yapýlan gösterilerde 84 kiþinin öldüðü belirtiliyor. Merkezi New York’ta bulunan Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü (HRW), hastane çalýþanlarý ve görgü tanýklarýna dayanarak, olaylarda 84 kiþinin öldüðü tahminini bildirdi. Uluslararasý Af Örgütü, medya ve internete kýsýtlamalarýn uygulanmasý nedeniyle kesin rakamlar tesbit edilememesine raðmen 35’i dün olaylarýn merkezi Bingazi’de, 46 kiþinin öldüðünü açýklamýþtý. Uzun yýllar Ýngiliz ve Fransýz idaresinde kaldýktan sonra 1951’de baðýmsýzlýðýný kazanan Libya, doðrudan halk yönetimi anlamýna gelen Cemahiriye sistemiyle yönetiliyor. “Devrim Lideri” unvanýný taþýyan Muammer Kaddafi, 1976’da yayýmladýðý; Ýslâmî ülküler, sosyalizm ve Arap milliyetçiliðinin harmanlandýðý, siyasî partiler ve temsili demokrasiyi reddeden “Yeþil Kitabý”ný temel olarak alarak, halkýn görüþlerini halk komiteleri ve genel halk kongresi aracýlýðýyla sunabilmesine olanak tanýyan “Cemahiriye Sistemi”ne 2 Mart 1977’de geçti. Libya lideri, ülkenin adýný da Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi olarak deðiþtirdi. Muammer Ebu Minyar El Kaddafi 1969’da yüzbaþýyken Kral Ýdris’e karþý yaptýðý ihtilalden sonra albaylýða terfi etti. Kaddafi, ihtilâlden sonra Devrim Komuta Konseyi Baþkaný oldu. Ankara / aa

Kuveyt’te vatansýz Araplar gösteri yaptý n KUVEYT’TE va­tan­daþ­lýk­is­te­yen­va­tan­sýz A­rap­lar­la­gü­ven­lik­güç­le­ri­a­ra­sýn­da­çý­kan ça­týþ­ma­lar­da­30­ki­þi­nin­ya­ra­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Gü­ven­lik­kay­nak­la­rý,­baþ­kent­Ku­veyt’in ku­zey­ba­tý­sýn­ta­ki­Cah­ra’da­dü­zen­le­nen­gös­te­ri­ler­de­50­ki­þi­nin­de­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý­ný be­lirt­ti.­Ay­ný­kay­nak­lar,­Sa­li­bi­ye­Kö­yün­de de­80­ki­þi­nin­ben­zer­gös­te­ri­yap­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­Cah­ra’da­gös­te­ri­ci­le­re­göz­ya­þar­tý­cý­gaz­ve­taz­yik­li­suy­la­mü­da­ha­le­et­ti­ði­kay­de­dil­di.­­Kuveyt / aa

Somalili korsanlar, 4 Amerikalýyý kaçýrdý n SOMALÝLÝ kor­san­lar,­Hint­Ok­ya­nu­su’nda,­So­ma­li­ký­yý­la­rý­a­çýk­la­rýn­da­bir­yat­la se­ya­hat­et­mek­te­o­lan­4­A­me­ri­ka­lý­yý­ka­çýr­dý. BM­So­ma­li­Mis­yo­nu­Bi­rin­ci­Sek­re­te­ri­Ö­mer­Ce­mal,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­S/V­Qu­est ad­lý­yat­ta­ki­le­rin­ka­çý­rýl­ma­sý­nýn­bü­yük­kay­gý ya­rat­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­kor­san­la­ra,­re­hi­ne­le­ri der­hal­ser­best­bý­rak­ma­la­rý­çað­rý­sý­yap­tý. ABD­ban­dý­ra­lý­bir­ge­mi­nin­kap­ta­ný­ný­ka­çý­ra­rak­kö­tü­mu­a­me­le­yap­mak­tan­ABD’de yar­gý­la­nan­bir­kor­san,­Per­þem­be­gü­nü­33­yýl hap­se­mah­kûm­e­dil­miþ­ti.­­New York / aa

18 yaþ altýna ‘ibadet yapamazsýn’ zulmü n MÜSLÜMANLARA yö­ne­lik­ca­mi­le­ri­ka­pat­ma,­sa­kal­lý­in­san­la­ra­ta­ciz­ve­ba­þör­tü­sü ya­sa­ðý­nýn­ya­þan­dý­ðý­Ta­ci­kis­tan’da­i­ba­det ya­sa­ðý­ge­niþ­le­til­di­ve­Hris­ti­yan­la­rý­da­kap­sa­ya­cak­þe­kil­de­18­ya­þýn­al­týn­da­i­ba­det­ya­sak­la­ný­yor.­Uy­gu­la­ma­SSCB­dö­ne­mi­ni­ha­týr­lat­tý.­Ta­ci­kis­tan’da­kÝ­Ý­ma­ma­li­Rah­man yö­ne­ti­mi,­ca­mi­le­ri­ka­pat­ma,­sa­kal­lý­in­san­la­ra­ta­ciz­ve­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­nýn­ar­dýn­dan, bu­de­fa­ül­ke­de­ki­Hris­ti­yan­la­rýn­da­tep­ki­si­ne­sebep­o­lan­ye­ni­bir­ya­sak­pe­þin­de.­Dün­ya­Bül­te­ni’nin­ha­be­ri­ne­gö­re,­ye­ni­ha­zýr­la­nan­“e­be­veyn­so­rum­lu­lu­ðu”­baþ­lýk­lý­ya­sa ta­sa­rý­sýn­da­18­ya­þýn­dan­kü­çük­le­rin­ca­mi­ve ki­li­se­le­re­gir­me­si­ve­i­ba­det­yap­ma­sý­ya­sak­la­ný­yor.­U­zun­bir­sü­re­dir­ü­zer­le­rin­de­ki bas­ký­lar­ve­ya­sak­lar­la­zor­za­man­lar­ge­çi­ren Ta­cik­Müs­lü­man­lar,­bu­tür­bir­ya­sa­ðýn Sov­yet­dö­ne­min­de­bi­le­uy­gu­lan­ma­dý­ðý­nýn al­tý­ný­çi­zer­ken,­Ta­ci­kis­tan’da­ki­Rus­Or­to­doks­Hý­ris­ti­yan­la­rý­da­bas­ký­lar­dan­na­si­bi­ni­al­dý.­Ya­sa­ta­sa­rý­sý­ný­e­leþ­ti­ren­Qurg­hon­tep­pa’da­ki­ Rus­ Or­to­doks­ Ki­li­se­si’nin­ pa­pa­zý­Ni­ko­lay­Go­lub,­ço­cuk­la­rýn­i­ba­det­ha­ne­le­re­git­me­si­nin­ya­sak­lan­ma­sý­nýn­“ka­bul e­di­le­mez”­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.

YEMEN’DE YAÐMA—

Yemen’in baþþehri Sana’da hükümet karþýtlarý dün sabah tekrar gösterilere baþladý. Bölgedeki kaynaklar, Sana’da üniversitenin önünde toplanan yüzlerce göstericinin Adalet Bakanlýðýna doðru yürüdüðünü söyledi. Ülkenin güneyindeki sahil þehri Aden’de ise gruplarýn hükümet binalarýna saldýrdýðý, yaðmaladýðý ve yaktýðý belirtildi. Aden sakinleri, saldýrý, yaðmalama ve yakma olaylarýna raðmen þehir sokaklarýnda polis ya da asker olmadýðýný bildiriyor. Yemen’de 9. gününe giren protesto gösterilerine polisin müdahalesi sonucu en az 6 kiþinin öldüðü, 150’den fazla kiþinin yaralandýðý belirtiliyor. Yemen’in baþþehri Sana’da bugünkü gösterilerde güvenlik güçlerinin bir protestocuyu vurarak öldürdüðü bildirildi. Saðlýk yetkilileri, polisin Sana’daki binlerce göstericinin yürüyüþü sýrasýnda ateþ açmasý sonucu 5 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Dün sabah erken saatlerde göstericiler baþþehirde Sana Üniversitesi’nden Adalet Bakanlýðýna doðru “Halk rejimin yýkýlmasýný istiyor” sloganlarýyla yürümeye baþlamýþtý.

Bahreyn’deki gösteriler Amerika’yý etkilemedi ABD Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý­ (Pen­ta­gon),­ Bah­reyn’de­ki­A­me­ri­kan­as­ke­rî­var­lý­ðý­nýn,­bu­ül­ke­de­ki­pro­tes­to­gös­te­ri­le­rin­den­o­lum­suz­et­ki­len­me­di­ði­ni­a­çýk­la­dý.­Pen­ta­gon­söz­cü­sü­Al­bay­Da­vid­La­pan,­‘’Gös­te­ri­ler­üs­sün­bu­lun­du­ðu böl­ge­nin­u­za­ðýn­da’’­de­di­ve­A­me­ri­kan­as­ker­le­ri­nin­gös­te­ri­dü­zen­le­nen yer­ler­den­u­zak­dur­ma­sý­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ih­ti­yat­ted­bir­le­ri­nin­a­lýn­dý­ðý­ný söy­le­di.­A­me­ri­kan­5.­Fi­lo­su­nun­ka­rar­ga­hý­nýn­bu­lun­du­ðu­baþ­þehir­Ma­na­ma’da­yak­la­þýk­4­bin­200­A­me­ri­kan­as­ke­ri­bu­lu­nu­yor.­­

ÞÝÎ MUHALEFET, KRAL’IN DÝYALOG TEKLÝFÝNÝ REDDETTÝ Bah­reyn’de­Sün­nî­ik­ti­da­rýn­kar­þý­sýn­da­ki­Þiî­mu­ha­le­fe­ti,­Kral­Ha­mad bin­Ý­sa­El­Ha­li­fe’nin­di­ya­log­teklifi­ni­red­det­ti.­Ýk­ti­da­rý­pro­tes­to­i­çin­ön­ce­ki­ gün­ par­la­men­to­dan­ ay­rý­lan­ Þiî­ Vi­fak­ blo­ku­nun­ ü­ye­si­ Ýb­ra­him Mat­tar,­ik­ti­da­rýn­di­ya­lo­ðu­cid­den­is­te­di­ði­ni­san­ma­dýk­la­rý­ný,­çün­kü­as­ker­le­rin­ hâ­lâ­ so­kak­lar­da­ ol­du­ðu­nu­ be­lirt­ti.­ Ül­ke­de­ bir­ haf­ta­dýr­ sü­ren gös­te­ri­le­rin­ar­dýn­dan­Kral,­Ve­li­aht­Prens­Sal­man­bin­Ha­mad­El­Ha­li­fe’den,­gös­te­ri­ler­le­kral­lý­ðý­sar­san­kri­zin­çö­zü­mü­i­çin­“bü­tün­ta­raf­lar­la” millî­di­ya­log­baþ­lat­ma­sý­ný­is­te­miþ­ti.­­Washington - Manama / aa

BAHREYN'DE ZIRHLI ARAÇLAR GERÝ ÇEKÝLÝYOR YÖNETÝM karþýtý gösterilerin yapýldýðý Bahreyn’in baþþehri Manama’da, zýrhlý araçlarýn Ýnci Meydaný’ndan çekilmeye baþladýðý bildirildi. Reuters ajansý, zýrhlý araçlar ve tanklardaki askerlerin meydaný terk etmeye baþladýðýný duyurdu. Tanklý ve zýrhlý araçlý askerler hükümet karþýtý protestolarýn yapýldýðý, 4 kiþinin öldüðü 231 kiþinin yaralandýðý gösteriler üzerine önceki gün meydana konuþlanmýþtý. Yönetim karþýtý gösterilerin bir haftadýr sürdüðü Bahreyn’de Kral Hamad bin Ýsa El Halife, Veliaht Prens Salman bin Hamad El Halife’den, gösterilerle krallýðý sarsan krizin çözümü için “bütün taraflarla” ulusal diyalog baþlatmasýný istemiþti. Ana muhalefetteki Þiî bloku ise Kral’ýn diyalog önerisini reddederek, öncelikle askerlerin sokaklardan çekilmesi gerektiðini bildirmiþti.

ROBERT MIRANDA (Davud Ali Selam) rmiranda@wi.rr.com

s­tan­bul’un­ gör­ke­mi­ be­nim­ i­çin­ muh­te­þem­ ve ol­duk­ça­a­ziz­dir.­An­ka­ra’nýn,­Ýz­mir’in­ve­Ma­ni­sa’nýn­se­vim­li­li­ði­hâ­lâ­kal­bim­de­ve­ak­lým­da­dýr.­ Bir­baþ­ka­gün­da­ha­ge­çer­ken­þöy­le­ma­zi­ye­bir dö­nüp­bak­tý­ðým­da,­Sul­tan­Ah­met­Ca­mii­ya­nýn­da­ kar­deþ­le­rim­le­ pay­laþ­tý­ðým­ ne­þe­ ve­ he­ye­ca­ný ye­ni­den­ ha­týr­la­dým.­ Don­muþ­ hal­de­ki­ ve­ kar­la kap­lý­ Mic­hi­gan­ Gö­lü­ne­ de­rin­ de­rin­ ba­kar­ken, Bo­ðaz’ýn­o­ru­hu­dâ­vet­e­den­ý­þýl­tý­lý­ve­par­lak­su­la­rý­ný­dü­þün­düm.­ Kal­bim­ Tür­ki­ye’de­ kal­dý...­ Hiç­ ken­di­ ül­kem­den­baþ­ka­bir­ül­ke­yi­bu­den­li­se­ve­bi­le­ce­ði­mi­ha­yal­ da­hi­ et­mez­dim,­ a­ma­ ol­du­ iþ­te...­ Dün­ya­nýn þan­lý­ta­ri­hi­ni­o­muz­la­rý­na­gu­rur­la­yük­len­miþ­bu ha­ri­ka­top­rak­lar,­bu­gü­zel­þe­hir,­ger­çek­mâ­nâ­da Al­lah’ýn­bir­baþ­ya­pý­tý­gi­bi­dir... O­ra­da­ e­din­di­ðim­ dost­la­rým,­ be­nim­ i­çin­ bü­yük­bir­o­nur,­bü­yük­bir­lü­tuf­tur...­O­ka­dar­seç­kin­ in­san­lar­dý­lar­ ki,­ ba­na­ “in­san­lýk”­ a­dý­na­ çok þey­öð­ret­ti­ler.­Her­han­gi­bir­es­naf­tan­tu­tun,­yol­dan­ ge­lip­ ge­çen­ her­han­gi­ bir­ in­sa­na­ ka­dar,­ bu ha­r i­k a­ in­s an­l a­r ýn­ se­l âm­ ve­r ir­k en­ ta­k ýn­d ýk­l a­r ý ne­za­ket­ve­þýk­lý­ðý­ha­tý­rý­ma­ge­li­yor... Kal­bim­ Tür­ki­ye’de­ kal­dý...­ Ýs­tan­bul’u­ dü­þü­nü­yo­rum...­Öy­le­bir­þe­hir­ki,­kül­tür,­e­ði­tim,­din,­tu­rizm,­eð­len­ce­ve­sa­n'at­in­san­ha­ya­tý­nýn­ay­rýl­maz bir­ par­ça­sý­ gi­bi­ bu­ renk­li­ þe­hir­de­ bir­ a­ra­ya­ gel­miþ...­ Þe­hir­ boy­lu­ bo­yun­ca­ u­za­nan­ çar­þý­la­rý,­ Bi­zans­ ki­li­se­le­ri,­ Sul­tan­ Ah­met’i­ ve­ di­ðer­ Os­man­lý ko­nak­la­rýy­la­ süs­len­miþ...­ Tür­ki­ye’ye­ ha­yat­ üf­le­yen­bir­þe­hir­bu...­Ýs­tan­bul­gi­bi­bir­þe­hir­dün­ya­nýn­baþ­ka­hiçbir­ye­rin­de­yok­tur. Mil­w a­u ­k e­e ’nin­ cad­d e­l e­r in­d e­ yü­r ür­k en,­ Ýz­mir’in,­ An­ka­ra’nýn,­ Ma­ni­sa’nýn­ ma­hal­le­le­ri­ ge­li­yor­ak­lý­ma...­O­ra­da­bir­çok­fark­lý­et­nik­kö­ken­den in­san­lar­la­ta­nýþ­mýþ,­ah­bap­ol­muþ­tum.­A­ra­la­rýn­da Rum­Or­to­doks­Hý­ris­ti­yan­lar,­Er­me­ni­ler,­Se­fa­rad Ya­hu­di­le­ri­de­var­dý­ve­hep­si­bir­a­ra­da­dost­ça­ve ha­y a­t ýn­ ta­d ý­n ý­ çý­k a­r a­ çý­k a­r a,­ muh­t e­þ em­ ma­v i gök­yü­zü­nün,­ hu­zur­ ve­ren­ mel­te­min­ ve­ Ýs­lâ­mýn ka­nat­la­rý­al­týn­da­ya­þý­yor­lar­dý... Kü­çük­ bir­ ka­sa­ba­nýn­ or­ta­ ye­rin­de­ki­ kah­ve­de o­tu­rup­çay­la­rý­mý­zý­yu­dum­lar­ken­ve­in­san­la­rýn­iþ­le­ri­ni­yap­mak­i­çin­ko­þuþ­tur­ma­la­rý­ný­iz­ler­ken,­o­ra­da­ki­Müs­lü­man­dost­la­rým­la­bir­bi­ri­mi­ze­an­lat­tý­ðý­mýz­hi­kâ­ye­ler­gel­di­ak­lý­ma...­Böy­le­þey­le­ri­hiç ya­þa­ma­mýþ­tým­da­ha­ön­ce...­Bu­se­bep­le­her­ya­þa­dý­ðý­mý­ çok­ i­yi­ ha­týr­lý­yo­rum­ zi­ra­ hep­si­ ol­duk­ça ma­ne­vî­an­lar­dý. Ta­nýþ­tý­ðým­her­in­san­ken­di­ni­Al­lah­yo­lu­na­a­da­mýþ­ saf­ in­san­lar­dý.­ Söz­ge­li­mi­ Is­par­ta­ bu­ an­lam­da­ma­ne­vî­ha­va­yý­çok­i­yi­yan­sý­tý­yor­du,­a­de­ta­Sa­id­Nur­sî’nin­et­ki­si­ni­ha­len­bu­ra­da­his­se­de­bi­li­yor­du­nuz. Tür­k i­y e’de,­ her­ ta­r a­f a­ a­p a­ç ýk­ sin­m iþ­ o­l an böy­le­si­ bir­ ru­ha­ni­yet­le­ çok­ ko­lay­lýk­la­ bü­tün­le­þe­bi­lir­si­niz.­ Bu­ra­da­ in­san­lar­ ha­ya­tý­ ya­þa­na­bi­lir ký­lý­yor...­Bir­kez­da­ha­gi­de­ce­ðim­gü­nü­dört­göz­le­bek­li­yo­rum... Meþ­hur­Türk­þa­i­ri­ve­dev­let­a­da­mý­Yah­ya­Ke­mal­Be­yat­lý­(1884-1958)­ne­gü­zel­söy­le­miþ: “Sa­na­dün­bir­te­pe­den­bak­tým­a­ziz­Ýs­tan­bul Gör­me­dim­gez­me­di­ðim,­sev­me­di­ðim­hiç­bir­yer Öm­rüm­ol­duk­ça­gö­nül­tah­tý­na­key­fin­ce­ku­rul Sa­de­bir­sem­ti­ni­sev­mek­bi­le­bir­öm­re­de­ðer.. Ni­ce­rev­nak­lý­þe­hir­ler­gö­rü­nür­dün­ya­da Lâ­kin­ef­sun­lu­gü­zel­lik­le­ri­sen­sin­ya­ra­tan. Ya­þa­mýþ­týr­de­rim,­en­hoþ­ve­u­zun­rü­ya­da Sen­de­çok­yýl­ya­þa­yan,­sen­de­ö­len,­sen­de­ya­tan…” Kal­bim­Tür­ki­ye’de­kal­dý... Tercüme: Umut Yavuz

Ý

Umman’da reform isteniyor UMMAN’DA yüz­ler­ce­ ki­þi­nin­ si­ya­sî­ re­form­ ta­le­biy­le­ gös­te­ri­ yap­tý­ðý­ bil­di­ril­di.­ Or­ta­do­ðu­ ve­ Ku­zey­ Af­ri­ka­ ül­ke­le­rin­de­ki­ yö­ne­tim­ kar­þý­tý­ pro­tes­to­lar­dan­ son­ra,­ Um­man’ýn­ baþ­ken­ti­ Mus­kat’ta da­Cu­ma­na­ma­zýn­dan­son­ra­gös­te­ri­dü­zen­len­di. Baþ­þehrin­ ti­ca­rî­ mer­ke­zi­ Ru­vi’de­ top­la­nan­ 300 do­la­yýn­da­ki­þi­“de­mok­ra­si­is­ti­yo­ruz”­slo­gan­la­rý­a­tar­ken,­ ma­aþ­ zam­mý­ ve­ iþ­ ta­le­bin­de­ bu­lun­du. Gös­te­ri­ci­ler,­ba­kan­la­rýn­4­yýl­dan­u­zun­sü­re­gö­rev yap­ma­ma­sý­ný­ da­ is­te­di.­ Bir­ gös­te­ri­ci,­ ka­bi­ne­nin, ü­ye­le­ri­ se­çim­le­ ge­len­ Þû­râ­ Kon­se­yin­ce­ a­tan­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni,­yol­suz­lu­ðu­teþ­vik­et­ti­ði­i­çin­10-20­yýl gö­rev­ ya­pan­ ba­kan­lar­ is­te­me­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ et­ti. Gös­te­ri­ye­ka­tý­lan­bir­öð­ren­ci­de­Re­u­ters’a­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­ gý­da­ ve­ di­ðer­ ü­rün­le­rin­ fi­yat­la­rý­nýn son­üç­yýl­da­i­ki­ka­tý­na­çýk­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Pro­tes­to­cu­la­rýn­bir­sa­at­ka­dar­sü­ren­gös­te­ri­nin­ar­dýn­dan böl­ge­den­ay­rýl­dý­ðý­be­lir­til­di.­­Muskat / aa


8

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

MEDYa-POLÝtÝK

Çaðdaþ Türk kadýnlarý ve Arap kadýnlarý satIr arasI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ yasemin@yeniasya.com.tr

ýllardýr bu ülkenin üniversitelerinde uygulanan baþörtüsü yasaðýnýn muhataplarý olarak “Çaðdaþ Türk kadýný” ve “Arap kadýnlarý” mukayesesini iyi biliriz. Bu ayrýmda hedef dindir… Ýlkokul sýralarýndan beri, resim dersinde bile “modern ve gerici” Türk kadýnlarýnýn çizimlerini, mukayeselerini yaparak bugünlere geldik. “Arap kadýnlarý saçlarýný taramýyordu. Bakýmsýzlardý. O yüzden baþlarýný örttüler. Kur’ân’da ‘Baþýnýzý örtün’ emri bulunmuyor” nutuklarýný da dinledik. “Ör tün me yi çok is ti yor sa nýz A ra bis tan’a, Ýran’a gidin!” sözü de çok kez söylendi yüzümüze. Netice mi? Yapýlan onca baskýya raðmen, bugün üniversite eðitimini yurt dýþýnda tamamlamaya çalýþan yüzlerce genç ký zý mýz var. Ül ke miz dey se ya sak es ki ye nazaran gevþemeye yüz tutmuþ vaziyette. Birçok üniversite yönetimi, öðrencilerine bu yasaðý uygulamýyor. Kaldý ki, kadýnlar dinî deðerleri muhafaza ederek de “modern ve çaðdaþ” olunabileceðini çok önceden keþfetmiþlerdir…

Y

BÝR TARAÐIN DÝÞLERÝ GÝBÝ… Bilirsiniz Hz. Âdem (as) yaratýldýðýnda þeytan “O topraktan, bense ateþtenim” deyip Rabbimize isyan etmiþti. Ýlk ayrýmcýlýðý, üstünlük dâvâsýný, milliyetçiliði böylelikle o yapmýþtýr. Hayat Rehberimiz Kur’ân-ý Kerim’in dili Arapça ve Peygamberimiz (asm) de Arap olduðundan, onlara duyduðumuz muhabbet fýtrîdir. Kaldý ki, þefkatli Nebî (asm) Veda Hutbesinde “Allah katýnda herkesin bir taraðýn diþleri gibi eþit olduðunu, Arabýn Arap olmayandan üstün bulunmadýðýný, üstünlüðün ancak takva ile olduðunu” hatýrlatmýþtýr o son konuþmasýnda…

OSMANLI Bilirsiniz, bugün olduðu gibi geçmiþte de Dünya milletleri içinde savaþçý kimliðiyle tanýnan ve Çinlilere o meþhur seddi yaptýran Türkler ilginçtir, Araplarla yaptýklarý bir savaþ sýrasýnda Ýslâmla tanýþmýþ ve bu dine gönülden baðlanmýþlardýr. Yüzlerce yýl boyunca Ýslâmý baþkalarýna da tanýtmak için çalýþmýþlardýr. Bugün onca tahribata raðmen Avrupa’nýn içlerinde ayakta kalan camiler, mescidler bunun açýk delilleridir. Çok dilli, çok renkli, çok dinli, çok ýrklý bir imparatorluktur Osmanlý. Ýslâmdan aldýðý güçle yüzlerce yýl hepsini bir arada tutabilmiþtir… Son dönemlerinde dinî deðerlerinden yavaþ yavaþ uzaklaþan Osmanlý, milliyetçi akýmlarýn etkisinde kalmýþ, yayýlmacý Batýnýn “Böl ve yut!” politikasýnýn neticesi zayýflamýþtýr.

DERÝN KÖKLER Bediüzzaman Hazretlerinin “Rüyada Bir Hitabe” isimli eserinde “Bu maðlûbiyete Kader nasýl fetva verdi?” sorusuna verdiði cevaptan halkýn dinî vecibelerine lâkayd olduðunu anlýyoruz. Zira Bediüzzaman Hazretleri o eserinde namaz, oruç, zekât, hac vazifelerindeki tembelliðin neticesi kaderin bu musîbetlere fetva verdiðini detaylý bir þekilde anlatýr… “Ne Þam’ýn þekeri, ne Arabýn yüzü” tarzýndaki deyimler, “Arap sabunu, Arap saçý” gibi tabirler o günlerden yadigârdýr… Cumhuriyetin ilk yýllarýnda yapýlan icraatlarda köklerimizle olan irtibatlarýn tamamen koparýldýðý bir gerçektir. Arapça olan Ezan-ý Muhammedî’nin Türkçeleþtirilmesi bunun en açýk delilidir. Devlet büyüklerinin “Arabýn yaveleri” tarzýnda küçüm se di ði i ba det di li mi zin de ðiþ ti ril me çalýþmalarý, hâlâ Türkçe ibadet tartýþmalarýyla zaman zaman gündeme gelir… Demokrat Parti döneminde ezanýn aslî hâli ile söylenmesi kararýný bu millet düðün gibi kutlamýþ, kadýnýyla erkeðiyle çoðu insan aðlayarak ezaný dinlemiþtir. Neticede, “çaðdaþ Türk kadýný” ve “Arap kadýnlarý” tabirinin dayandýðý kökler pek derinlerdedir…

DARBE SANIKLARINI TERFÝYLE TALTÝF ASKERÝ Yüksek Ýdare Mahkemesi Daireler Kurulu karar verdi: Darbe sanýklarý terfi ettirilebilir. Baþbakanlýk, Ýçiþleri ve Milli Savunma Bakanlýklarý’nýn, AYÝM’in Balyoz Davasý sanýklarý olan iki general ve bir amiralin ‘’bir üst rütbeye terfi ettirilmeme iþleminin iptali’’ istemini yerinde bulduðu kararý hakkýnda yaptýðý düzeltme talebi, AYÝM Daireler Kurulu’nca oybirliðiyle reddedildi! Böylece, belki de dünya tarihinde ilk kez parlamenter demokrasiyle yönetilen bir ülkede, Anayasa’yý ihlal, darbe yaparak mevcut hükümeti silah zoruyla devirmek suçun dan yar gý la nan or du mensuplarý terfi ile taltif edilmiþ oldu. Dünyanýn bütün demokratik rejimlerinde ordu içinde cuntacý (veya cuntamsý) faaliyetlere adý karýþanlar ordudan temizlenir. Ya emekliye sevk edilir ya açýða alýnýr ne yapýlýrsa yapýlýr ama o þaibeli kiþilerin eski görevlerinde kalmalarýna, yetki kullanmalarýna göz yumulmaz. Dikkat ederseniz, “adý karýþanlar” diyorum, suçluluðu kesinleþenler deðil. Suçluluðun kesinleþmesi zaten mahkûmiyeti ya da beraatý getirir. Açýða alýnma ise bir tedbirdir. Bütün kamu görevleri için gerekli olan bu tedbir ordu gibi bir güvenlik örgütü için haydi haydi gereklidir. Bizim durumumuzda, ortada bir bavul dolusu belge, o belgelere dayanarak hazýrlanmýþ ve mahkeme tarafýndan kabul edilmiþ bir iddianame var. Ýsnat edilen suç da öyle böyle deðil: Anayasa’yý ihlal suçu; darbe yaparak mevcut hükümeti silah zoruyla devirmek... Ve bizim “hukukumuz” bu insanlarý terfi ile ödüllendiriyor. “Askeri vesayet son buldu; artýk býrakýn askerle uðraþmayý; asker diye diye sivil vesayeti gizliyorsunuz” diyenlere ithaf olunur... ««« Hükümetin AYÝM’e karþý yürüttüðü hukuk mücadelesini burada özetleyecek deðilim. Merak edenler internete girip 2010 Aðustos’undaki YAÞ toplantýsýndan bu yana sürmekte olan bu çekiþmeyi ayrýntýlarýyla öðrenebilirler. Ben sadece bazý kýssadan hisseler çýkarmak istiyorum. Bildiðiniz gibi söz konusu üç generalin açýða alýnmasý konusu geçtiðimiz Kasým ayýnda gündeme gelmiþti. O tarihte hükümet, TSK Personel Kanunu’nun 65. maddesine dayanarak Balyoz Davasý’ndan yargýlanan üç generalin açýða alýn-

masýna karar verdi. Ne var ki bu, çok ama çok gecikmiþ bir tedbirdi. Aslýnda siyasi iradenin yapmasý gereken þey, TSK Personel Kanunu’nun 65’inci maddesini 2010 Aðustos’undaki YAÞ’ta iþletmek ve sanýk subaylarýn tümünü açýða almak idi. Bu yapýlmadý. Hükümet YAÞ’ta sadece bazý generallerin terfilerini engellemekle yetindi. Ama bu arada çok garip bir þey oldu: Genelkurmay, terfisi engellenen üç generalin bulundukla rý rüt be le riy le yeni

‘‘

Neden bir yargý reformu paketi niteliði taþýyan pakete Askerî Yargýtay’ýn ve Askerî Yüksek Ýdare Mahkemesi’nin laðvedilmesi dahil edilmedi?

Millî güvenlik fiþlemeleri MÝLLÎ Güvenlik Bilgisi Dersi öðretmenlerine, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðý’ndan yollanan fiþleme belgesinin baþlýðý, “Görevli olduklarý okullarda dikkat edecekleri konular/Kontrol Formu”... Neye dikkat edecekler? Kýz öðrencilerin kýyafet durumu, Okul idareci ve öðretmelerin kýyafetleri; Okul bahçesinde Atatürk büstünün olup olmadýðý; varsa bakýmýna itina gösteriliyor mu?; Okul içinde Atatürk köþesi mevcut mu?; * Öðretmen ve öðrenciler arasýnda Atatürk, laiklik ve cumhuriyet aleyhinde kýþkýrtýcý çalýþmalar ve gruplaþmalar var mý?; Pazartesi ve cuma günleri yapýlmasý gereken bayrak törenlerine katýlmaktan kaçýnan öðrenci ve öðretmen var mý? Öðretmen odalarýnda Harem/ Selâmlýk uygulanýyor mu? Erkek ve kýz öðrenciler ayný sýnýfta eðitim görüyor mu? Ýnsan ister istemez soruyor: Bütün bunlar, stadyumlara toplanýp, daha sonra sorgulanýp cezaevlerine gönderilip, ya da görevden alýnacaklar için bir alt yapý çalýþmasý mý? Nazlý Ilýcak, Sabah, 19.2.2011

görevlere vekaleten atanmalarýný teklif etti ve bu teklif de hükümet tarafýndan kabul edildi. Besbelli ki bu, o zaman hükümetle Genelkurmay arasýnda yapýlmýþ siyasi bir uzlaþmaydý. “Açýða almama ama terfi de ettirmeme” þeklinde bir orta yol arayýþýydý. Ne var ki ilerleyen günler, asker tarafýnýn bu “uzlaþma”ya razý olmadýðýný ve terfiyi saðlamak için dayatmaya devam ettiðini gösterdi ve bu dayatma bugünkü AYÝM Daireler Kurulu kararýna kadar geldi dayandý. Gelinen bu nokta bize vesayet rejimiyle girilen uzlaþmalarýn çözüm olmadýðýný en çarpýcý biçimde gösteriyor. Ýþte gördüðünüz gibi, biz TSK’dan ortaya dökülen bunca skandaldan sonra, bize bir daha böyle örgütlenmelere müsaade etmeyeceði konusunda güvence vermesini ve kendi içini temizlemesini beklerken; o darbe sanýðý generalleri terfi ettirmekten asla vazgeçmiyor. Ayrýca bu vesileyle Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi’nin fonksiyonunu ve nasýl çalýþtýðýný da; Danýþtay’dan ayrý bir askeri yüksek idare mahkemesi bulunmasýnýn sonuçlarýný da bir kez daha görmüþ oluyoruz. Geçtiðimiz yýl yaptýðým “Ol ma sa ol maz mý” programýnýn konularýndan biri askeri yargý idi. Tartýþmacýlardan kimisi askeri mahkemelerin tamamen kaldýrýlmasýný, kimisi revizyondan geçirilmesini savundular. Ama üzerinde kuvvetle birleþtikleri bir nokta vardý: Hepsi de Askeri Yargýtay’ýn ve Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi’nin varlýðýný kesinlikle bir hukuk skandalý olarak görüyorlardý ve kaldýrýlmasý noktasýnda tamamen hemfikirdiler. Dünyanýn birçok ülkesinde askeri mahkemeler vardý ama Askeri Yargýtay bize özgü bir hukuk garabetiydi. Ayrýca, tek dereceli bir idari yargý organý olarak Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi’nin varlýðý hiçbir biçimde izah edilemezdi. Böyle söylüyorlardý... Ben eminim referanduma sunulan Anayasa deðiþikliði paketini hazýrlayan hukukçular da Askeri Yargýtay ve Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi konusunda ayni fikirdeydiler. Bu konuda bütün hukukçular arasýnda bir konsensüs vardý. Peki o zaman neden, aðýrlýklý olarak bir yargý reformu paketi niteliði taþýyan bu pakete Askeri Yargýtay’ýn ve Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi’nin laðvedilmesi dahil edilmedi? Þimdi hatýrlýyorum da, o programýn tartýþmacýlarýndan Askeri Yargýtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan konuþmasýnda, o gün tam da yeri gelmiþken bu iki askeri üst mahkemeyi kaldýrmayý teklif dahi etmeyen siyasetçilerin ileride askeri yargý konusunda þikâyette bulunma haklarýný da kaybedeceklerini söylemiþti. Zaman onu haklý çýkardý. Gülay Göktürk, Bugün, 19.2.2011

Dekolte, taciz ve tahrik BÝRÝLERÝ bu ülkede çaðdaþlýðý alkol ve çýplaklýk üzerinden deðerlendirmekten ve ahkâm kesmekten zevk alýyor adeta. Alkol karþýtýysanýz ve alkol almýyorsanýz siz peþinen gericisiniz. Hele de kadýnlarýn örtünmesini öngörüyorsanýz yobazsýnýz. Bu son derece sýð ve ilkel kural, sosyal hayatý öylesine etki altýna almýþ durumda ki kimi dini bütün insanlar bile davetlerinde alkol ikram etmek gibi bir tenakuza düþmekten kendilerini alamýyorlar. Baþörtülü hanýmlar hâlâ toplumun normal üyeleri konumuna yükselebilmiþ deðiller. Çaðdaþ olmak istiyorsan alkol alacaksýn ve ailendeki hanýmlar en azýndan baþörtülü olmayacaklar. Eþleri baþörtülü cumhurbaþkaný ve baþbakanýn memleketinde durum hâlâ böyle. Yasal bir yasak, yok ama kelimenin tam anlamýyla bir mahalle baskýsý söz konusu. Birileri kendileri gibi olmayan, kendileri gibi düþünmeyen, kendileri gibi yiyip içmeyen ve kendileri gibi giyinmeyenlerle birlikte yaþama bilincinden yoksunlar. Ötekine tahammül edemiyorlar. Asýl sorun burada. Ötekine tahammül, ötekiyle birlikte yaþama bilinci. Ötekinin düþüncesine saygýlý olma erdemi. Bugün ülkemizdeki sorunlarýn ve tartýþmalarýn temelinde ötekine bu tahammülün bu bilincin ve erdemin noksanlýðý yatmaktadýr.

Bunun son örneðini CHP Konya Ýl Kadýn Kollarý dekolte konusunda yaptýðý basýn toplantýsýnda sergiledi. Ve Orhan Çeker hedef tahtasý haline geldi. Konya SÜ Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Hukuku Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Orhan Çeker gibi bir ilahiyatçý deðil de herhangi bir sosyal bilimler dalýnda öðretim üyesi olan mesela sosyolog birisi, ‘“Dekolte ve erkekleri tahrik edici þekilde giyinen kadýn tacize uðruyor ise tacize uðrayan kadýn, tacizi yapan erkek kadar suçludur” deseydi ayný tepkiyle karþýlaþýr mýydý? Hiç zannetmiyorum. Çeker hoca ilahiyatçý olduðu için kurduðu bu cümleyi dini bir yorum olarak deðerlendiren çevreler hocadan ziyade dine karþý duyduklarý tepkiyi dile getiriyorlar. Týpký alkolü din yasakladýðý ve tesettürü din emrettiði için karþý çýktýklarý gibi. Kaldý ki Çeker hoca dinî bir tespit yerine insanî bir tespit yapmýþ. Þu âyet ve þu hadiste böyledir de dememiþ. Ama deðil mi ki ilahiyat hocasý vurun abalýya mantýðýyla yükleniyorlar hocaya. Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn söylediði gibi dekolte taciz için gerekçe deðildir. Dekolte ya da tahrik edici elbise giyeni taciz etmek gerekir gibi bir mantýk genel olarak bütün erkeklere özel olarak da tacizin haram olduðuna inanan bütün mümin erkeklere hakarettir. Gerekçe deðildir, tamam, ama tahrik edici kýyafet kimi durumlarda tacize sebep olabilir. Tahrik edici kýyafet erkeklerin dikkatini çek-

ðiyle erkeðin karþýsýna oturup sonra da karþýsýndaki erkeði potansiyel tacizci yerine koyarak eteðini çekiþtirme çabasý erkeði taciz deðil de nedir? Batý toplumu için olmasa da en azýndan Türk top lumu için böyle. Çeker hoca sýradan bir cümle Ýslam, toplum içinde dekolteyi de erkeði tahrik kurmuþ, hakkýnda hem YÖK hem edecek kýyafeti de tacizi de yasaklar. Ýslam’a uyan de savcýlýk inceleme baþlatmýþ. uyar uymayanýn sevabý da günahý da kendinedir. Böyle durumlarda Müslüman’ýn ölçüsü belliTek kelimeyle ayýptýr, ayýp. dir. Efendimiz aleyhisselama ayný durumu sormuþlar, buyurmuþ ki:”Birincisi lehinize ikincisi aleyhinizedir.” yani böylesi bir durumdan kurtulumez demek mümkün mü? þunuz yok mutlaka görürsünüz. Ýlk görüþünüzde Hemen bütün dizi ve filmlerde erkeklerin plaj- size bir günah yoktur ama döner de ikinci kez lardaki kadýnlara nasýl baktýklarý ve bakmak için dikkatlice inceleyerek bakarsanýz iþte o aleyhinine bahaneler ürettikleri sahnelerle dolu deðil mi? zedir. Toplantýlarda ve iþyerlerinde dekolte giyinen haBu iþin bir yönü. Bir de bu meselenin ifade öznýmlarýn erkeklerin dikkatini nasýl çektiðini ve gürlüðü yaný var. hatta tahrik edici kýyafeti sebebiyle tacize uðradýBir üniversite hocasý toplumun bütün deðerleðýný gösteren sahnelerle dolu deðil mi? rine aykýrý görüþleri bile dile getirebilir. Hatta aÇeker hoca aslýnda eksik söylemiþ. Tahrik edici nayasaya ve yasalara aykýrý fikirleri bile öne süreelbise kadýna taciz sebebi olmanýn ötesinde erke- bilir. Üniversite fikir özgürlüðünün beþiðidir. Bir ðe tacizin ta kendisidir. milletvekilinin sahip olduðu kürsü dokunulmazTahrik edici elbise giyinen kadýnlara istisnasýz lýðýna üniversite hocasý fazlasýyla sahiptir. Baþkabütün erkekler bakar. Ýnsanýn doðasýnda vardýr larý da itiraz eder. Tartýþýlýr. bu. Mýknatýs madeni nasýl çekerse bir bayan güAma savcýlýk inceleme baþlatmaz/baþlatmazelliklerini sergileyince erkekler de ona öyle ba- malýdýr. Çeker hoca sýradan bir cümle kurmuþ, karlar, bakýyorlar. hakkýnda hem YÖK hem de savcýlýk inceleme Dekolte ve tahrik edici kýyafet giyen bayanlar baþlatmýþ. kendilerine bakan erkekleri ‘Niye bakýyorsunuz?’ Tek kelimeyle ayýptýr, ayýp. halleriyle taciz etmiyorlar mý? Mesela mini eteResul Tosun, Yeni Þafak, 19.2.2011

‘‘


8

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

PO­ZÝ­TÝF­PEN­CE­RE

84

Bir genç nasýl eleþtirilir? Ya­n i,­ ‘Bir­ þey­ bü­t ün­ bü­t ün­ ka­z a­n ýl­maz­sa,­bü­tün­bü­tün­de­terk­e­dil­me­me­li­dir.’­bir­ka­i­de­dir. Ba­zen­yý­ký­cý­ten­kit,­na­sýl­bir­te­sir­or­ta­ya­çý­ka­ra­ca­ðý­he­sap­e­dil­me­miþ­bir­cüm­le i­le­ o­la­bi­li­yor,­ ba­zen­ a­yar­sýz­ bir­ mi­mik, ba­ zen­de­yan­lýþ­bir­be­den­dav­ra­ný­þý­o­la­SEBAHATTÝN YAÞAR bil­mek­te­dir. syasar33@yahoo.com Ge­çen­ler­de­bir­pik­nik­me­kâ­nýn­da­o­tu­ru­yo­ruz.­Ay­ný­me­kâ­na­bir­öð­ren­ci­gru­bu­da gel­di.­Öð­ren­ci­þa­ka­laþ­ma­la­rý,­la­u­ba­li­cüm­leþ­ti­ri,­bir­san’at­týr. le­ler,­dav­ra­nýþ­lar­nor­mal­gi­bi­gö­zü­kü­yor. Ge­liþ­ti­ren,­de­ðiþ­ti­ren,­fark­- Ta­biî­in­san­bir­dav­ra­ný­þý­de­ðer­len­di­rir­ken, lý­pen­c e­r e­l er­a­ç an,­i­l e­r i­y e o­dav­ra­ný­þý­ken­di­za­man­ve­þart­la­rý­i­çin­de sevk­e­den,­ol­gun­laþ­tý­ran,­de­- de­ðer­len­dir­me­si­ge­re­ki­yor.­Yok­sa,­yan­lýþ rin­leþ­ti­ren­bo­yut­la­rý­var­dýr. so­nuç­la­ra­u­la­þý­lý­yor. Ta­biî­yer­li­ye­rin­de­ya­pýn­ca Öð­ren­ci­gru­bu­nun­ba­þýn­da­bir­de­öð­ret­bu­so­nuç­la­rý­ve­ri­yor. men­var.­ Za­ten­ye­rin­de­ol­ma­yan­hiç­bir­þey,­sað­Ha­liy­le­lâ­kayt­söz­ve­dav­ra­nýþ­lar­dan­öð­lýk­lý­bir­so­nu­ca­dö­nüþ­mü­yor. ret­men­de­his­se­siz­kal­mý­yor.­ O­za­man­da­san’at­ol­mu­yor. Hat­ta­ba­zen­e­ðer­öð­ret­men­böy­le­bir­lâ­*** kayt­sü­re­ce­kar­þý­cid­dî­bir­pren­sip­ted­E­leþ­ti­ri­her­a­lan­da­ya­pý­la­bil­mek­te­dir. bi­ri­al­maz­sa,­sü­re­cin­i­çin­de­yer­a­la­Ha­ya­týn­ya­þan­dý­ðý­her­yer­de­e­leþ­ti­ri­var­- bi­lir.­‘Ben­mi­kur­ta­ra­ca­ðým­bu dýr.­Var­dýr,­a­ma­ye­rin­de­yý­ký­cý­so­nuç­lar, ka­dar­a­ya­rý­bo­zu­ðu’,­‘ta­kýl­sen ye­rin­de­de­ya­pý­cý­so­nuç­lar­do­ðu­ra­bil­mek­- de­ha­ya­tý­ný­ya­þa’,­‘boþ­ver, te­dir. al­dýr­ma’­gi­bi­bo­zuk­fel­se­Bu,­bu­ký­lý­cý­kul­la­na­na­gö­re­de­ði­þir. fe­nin­or­ta­ya­çý­ka­ra­ca­ðý O­nun­i­çin­de­e­leþ­ti­ri,­ya­pý­cý­ve­yý­ký­cý­di­ye dav­ra­nýþ­lar­pek­de­sað­i­ki­ye­ay­rýl­mýþ­týr. lýk­lý­ol­ma­ya­cak­týr. Ya­pý­cý­ve­ya­yý­ký­cý­ta­ným­la­ma­sý,­mu­ha­Öð­ret­men­her­ha­tap­ta­ki­te­si­ra­ta­gö­re­dir. liy­le­ve­her­cüm­le­siy­le O­za­man­e­leþ­ti­ri­yap­ma­dan­ön­ce,­e­leþ­ti­ri öð­ren­ci­nin­mo­de­li­dir. ya­pan­ka­dar,­e­leþ­ti­ri­ya­pý­lan­ü­ze­rin­de­ki­te­Her­sö­zün,­her­dav­si­ri­de­dik­ka­te­al­mak­ge­re­kir.­Ya­ni,­‘Bu ra­ný­þýn,­o­an­an­la­þýl­ma­cüm­lem­den­þu­ki­þi­ne­an­lar,­na­sýl­an­lar?’ý sa­bi­le,­i­le­ri­si­i­çin­ka­yýt­dik­ka­te­al­mak,­e­leþ­ti­ri­ya­pa­nýn­so­rum­lu­lu­- la­r a­ ge­ç en­ bir­ so­n u­c u ðun­da­dýr. var­dýr. ‘Sa­de­ce­doð­ru­la­rý­söy­le­dim.’­de­mek; Öð­r et­m en,­ be­r a­b er­ ge­z i doð­ru­yap­týn­de­mek­de­ðil­dir. yap­týk­la­rý­ve­u­zak­tan­öð­ret­me­Her­cüm­le­nin­ye­ri,­za­ma­ný,­ma­ka­mý­öl­- ne­doð­ru­ko­þup­ge­len­ve­‘Ho­ca­a­a­a! çül­me­li­dir. Ho­ca­a­a­a­a!’­di­yen­gen­ce;­þöy­le­bir­cüm­*** le­sarf­et­ti.­“Ya­hu­Ah­met!­Sa­na­a­dam­ol E­ði­tim­de­e­leþ­ti­ri­ye­bak­tý­ðý­mýz­da­ko­nu de­mi­yo­rum.­A­ma­ne­o­lur­bir­i­ki­da­ki­ka­a­da­ha­bir­dik­kat­çek­mek­te­dir. dam­lýk­tak­li­di­yap.” E­leþ­ti­ri,­e­ði­ti­min­vaz­ge­çil­mez­bir­par­ça­Genç­bu­ta­ným­la­ma­yý­çok­ta­an­ka­bul­et­sý­dýr. miþ­gö­rü­nü­yor.­Çün­kü­öð­ret­men­bu­cüm­Yý­ký­cý­e­leþ­ti­ri­e­ði­ti­mi­mi­zin­her­ka­de­me­- le­yi­söy­ler­ken­öð­ret­men­de,­öð­ren­ci­de,­ar­sin­de­çok­yay­gýn­dýr.­E­ði­tim­or­tam­la­rýn­da ka­daþ­la­rý­da­kah­ka­ha­lar­la­gü­lü­yor­lar­dý. e­leþ­ti­ri­nin­her­çe­þi­diy­le­kar­þý­laþ­mak­ve­or­Or­ta­ yer­de­ çok­ cid­dî­ bir­ yý­kým­ var­ ve ta­ya­çý­kar­dý­ðý­yý­kým­la­rý­her­yer­de­gör­mek yý­kan­da­bu­yý­kým­dan­o­lum­suz­et­ki­le­ne­müm­kün­dür. cek­ler­de­kah­ka­ha­lar­la­gü­lü­yor­lar.­Ýl­ginç Ya­pý­cý­e­leþ­ti­ri­her­ne­ka­dar­cý­lýz­kal­mýþ o­lan­da­bu. ol­sa­da,­te­si­ri­ni­mu­ha­fa­za­et­mek­te­dir.­Ya­Ya­ni­ço­ðu­za­man­biz­genç­le­re­bir­ya­pý­cý­e­leþ­ti­ri­de,­ek­sik­li­ði­ni­gi­de­ren,­des­tek­le­- kýþ­týr­ma­ya­pý­yo­ruz,­son­ra­da­on­lar­o­ya­yen,­ge­liþ­ti­ren,­yar­dým­e­den­bo­yut­la­rý­ak­la kýþ­týr­ma­mý­zýn­ ge­re­ði­ o­lan,­ öð­re­nil­miþ gel­mek­te­dir. ça­r e­s iz­l ik­ de­n i­l en­ dav­r a­n ýþ­l a­r ý,­ söz­l e­r i Yý­ký­cý­e­leþ­ti­ri­nin­te­si­ri­ni­or­ta­dan­kal­dý­ra­- ser­gi­le­dik­le­rin­de­ de­ tep­ki­ler­ gös­te­ri­yo­bil­mek­çok­da­ko­lay­de­ðil­dir.­Yýk­mak­ko­lay ruz.­Bu­doð­ru­ol­mu­yor. yap­mak­zor­ol­du­ðun­dan,­bu­a­lan­da­da­bu Be­yin,­ge­rek­iç­ko­nuþ­ma­lar­so­nu­cu­o­yý­ký­cý­te­sir­be­lir­gin­li­ði­ni­sür­dür­mek­te­dir. lu­þan­ cüm­le­le­rin­ ve­ ge­rek­se­ dý­þa­rý­dan A­ma­þart­lar­ne­o­lur­sa­ol­sun,­ya­pý­cý­ten­- ken­di­si­ne­sarf­e­di­len­cüm­le­le­rin­ge­re­ði­ni ki­di­sür­dür­mek­el­zem­dir. ye­ri­ne­ge­tir­mek­ü­ze­re,­cid­dî­e­ner­ji­sar­fi­-

E

‘‘

Beyin, gerek iç konuþmalar sonucu oluþan cümlelerin, gerekse dýþarýdan kendisine sarf edilen cümlelerin gereðini yerine getirmek üzere, ciddî enerji sarfiyatýna girmektedir. Yani eðitim ortamýnda sarf edilen cümleler, sarf edilen kiþi üzerinde adeta kiþiliðine, kimliðine kazýnan sonuçlara dönüþmektedir.

ya­tý­na­gir­mek­te­dir. Ya­n i­ e­ð i­t im­ or­t a­m ýn­d a­ sarf­ e­d i­l en cüm­le­ler,­sarf­e­di­len­ki­þi­ü­ze­rin­de­a­de­ta ki­þi­li­ði­ne,­ kim­li­ði­ne­ ka­zý­nan­ so­nuç­la­ra dö­nüþ­mek­te­dir. *** Ço­ðu­e­ði­tim­ci­de,­na­sýl­ten­kit­e­de­bi­le­ce­ði­ü­ze­rin­de­bil­gi­sa­hi­bi­de­ðil­dir. Ö­zel­lik­le­ kýy­met­li­ li­se­ öð­ren­ci­si­ Ma­þuk’un,­‘Ben­ne­ya­par­sam­ya­pa­yým­ba­ba­mý­ mem­nun­ et­mem­ müm­kün­ de­ðil.­ En ma­kul­ko­nu­lar­da­bi­le­mut­la­ka­bir­e­leþ­ti­re­cek­ta­raf­bu­lur.­O­tur­mak,­kalk­mak,­ye­mek,­ iç­mek,­ yü­rü­mek,­ oy­na­mak…­ hâ­sý­lý ya­þa­mak­bi­le­baþ­lý­ba­þý­na­ba­bam­i­çin­de­rin­e­leþ­ti­ri­ko­nu­la­rý­dýr.­Ar­týk­ben­çö­züm de­a­ra­ya­maz­ha­le­gel­dim.’­cüm­le­le­ri­çok iç­ka­rar­tý­cý­ve­in­ci­ti­ci­i­di. O­nun­i­çin­e­leþ­ti­ri­si­bol­bir­top­lum­ol­-

YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 20 ÞUBAT 2011 PAZAR du­ðu­muz­dan,­bu­ko­nu­lar­da­de­ði­þik­tek­lif­le­ri­ de­ne­mek­te­ fay­da­ var.­ A­ma­ u­nu­tul­ma­ma­lý­dýr­ ki,­ hiç­bir­ ko­nu­nun­ bü­tün pen­ce­re­le­ri­ ka­pan­mýþ­ de­ðil­dir.­ Ko­nu­ ne o­l ur­s a­ ol­s un,­ ‘ü­m it’­ i­ç in­d e­ yak­l aþ­m ak çok­ö­nem­arz­et­mek­te­dir. Harry­Le­vin­son’ýn,­‘Bir­e­leþ­ti­ri­na­sýl­ol­ma­lý­dýr?’­so­ru­su­nu­ce­vap­lan­dýr­dý­ðý­cüm­le­ler­den­is­ti­fa­de­et­me­ye­ça­lý­þa­lým. -­Be­lir­le­yi­ci­o­lun.­ (Do­kuz­ma­sum­bir­ca­ni­sý­fat­i­çin­de,­ca­ni sý­fa­ta­yo­ðun­laþ­mak.­Ten­kit­te­top­tan­cý­ol­ma­mak.­Yan­lýþ­ne­dir­ve­ne­ka­dar­dýr;­doð­ru ne­dir­ve­o­ne­ka­dar­dýr­be­lir­le­mek­ve­o­na gö­re­e­leþ­ti­ri­de­bu­lun­mak­ö­nem­li­dir.) -­Lâ­fý­do­laþ­týr­ma­yýn,­sap­týr­ma­yýn­ve­e­leþ­ti­ri­yi­ka­ça­mak­bir­þe­kil­de­yap­ma­yýn.­Bu,­a­sýl­ver­mek­is­te­di­ði­niz­me­sa­jý­bu­lan­dý­rýr. -­Bir­çö­züm­ö­ne­rin.­ (Sa­de­ce­e­leþ­ti­ri­yap­mak,­a­ra­da­ki­me­sa­fe­yi­aç­mak­tan­baþ­ka­so­nuç­ver­mez.­A­ma­ye­ni­bir­çö­züm­tek­li­fi,­ye­ni­bil­gi­ler­öð­ren­mek de­mek­tir.) -­E­leþ­ti­ri­yi­biz­zat­ya­pýn.­Yüz­yü­ze­da­ha et­ki­li­dir. -­Du­yar­lý­o­lun.­Em­pa­ti­gös­ter­mek.­Yý­ký­cý­bir­et­ki­yap­ma­sý­ný­a­zalt­mak. E­leþ­ti­ri­ye­he­def­o­lan­ki­þi­ne­yap­ma­lý­dýr? -­E­leþ­ti­ri­yi­ki­þi­sel­bir­sal­dý­rý­o­la­rak de­ðil,­i­þin­na­sýl­da­ha­i­yi­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­ne­da­ir­de­ðer­li­bir­bil­gi­o­la­rak­gör­mek. -­So­rum­lu­luk­al­mak­ye­ri­ne,­sa­vun­ma­cý­lý­ða­yö­nel­me­dür­tü­sü­ne­dik­kat­et­mek. -­Çok­can­sý­ký­cý­o­lu­yor­sa,­son­ra­de­vam­et­mek­ü­ze­re­a­ra­ver­mek. -­E­leþ­ti­ri­yi­düþ­man­ca­bir­du­rum­o­la­rak gör­mek­ye­ri­ne,­e­leþ­ti­ren­le­bir­lik­te­so­ru­nu çöz­me­ye­ça­lýþ­mak­i­çin­bir­fýr­sat­o­la­rak­de­ðer­len­dir­mek. De­mek­ki,­e­leþ­ti­ren­de,­e­leþ­ti­ri­len­de­sü­reç­hak­kýn­da­bil­gi­sa­hi­bi­ol­ma­lý­dýr. Ne­hak­sýz­e­leþ­ti­ri­ler­yap­mak,­ne­de­hak­sýz­e­leþ­ti­ri­le­ri­ka­bul­et­mek­sað­lýk­lý­dýr. *** E­vet,­ kim­ ve­ ne­yi­ ten­kit­ e­der­se­ et­sin; e­ðer­ten­kit­e­de­nin­ten­ki­di­ni­in­saf­iþ­le­tir­se,­ya­pý­lan­ten­kit­he­de­fi­ne­u­la­þýr;­ya­pý­cý, ge­liþ­ti­ri­ci,­ des­tek­le­yi­ci,­ bil­gi­ ak­ta­rý­cý­ bir ta­kým­ so­nuç­la­ra­ dö­nü­þe­bi­lir.­ A­ma­ bel­ki dik­kat­ e­dil­me­si­ ge­re­ken­ þey;­ ya­pý­cý­ ten­ki­din,­ yý­ký­cý­ cüm­le­ler­le­ ya­pýl­ma­ma­sý­dýr. Ya­pý­cý­ ten­kit,­ ya­pý­cý­ ke­li­me­ler­den­ o­lu­þan­cüm­le­ler­le­gü­zel­dir. Son­ söz­ o­la­rak,­ hak­ et­me­di­ði­miz­ bir ten­k it­ ya­ da­ teb­r ik­ i­l e­ kar­þ ý­l aþ­m ýþ­s ak, bu­nu­ ka­bul­len­me­mek,­ ken­di­mi­zi­ ko­ru­ma­ya­al­mak­ö­nem­li­dir. Bu­nun­ da­ for­mül­ cüm­le­si,­ “Ben­ ken­di­me­si­zin­ba­na­bak­tý­ðý­nýz­göz­le­bak­mý­yo­rum”dur.

MUHSÝN DURAN muhsinduran@hotmail.com

G

ü­neþ­li,­a­ma­bi­raz­ü­þü­ten­bir­Þu­bat­öð­le­niy­di. Ü­ze­rin­de­bir­tek­yap­rak­da­hi­kal­ma­mýþ,­sýk­ça bir­ça­lý­lý­ðý­an­dý­ran­e­rik­a­ða­cý­nýn­te­pe­sin­den­“cý­yak,­cý­yak”­ses­le­ri­ge­li­yor­du.­Ba­þý­mý­kal­dýr­dým, a­ða­cýn­te­pe­si­ne­bak­tým.­Bi­ri­si­kü­çük,­di­ðe­ri­bü­yük­çe­i­ki­ça­tal­kuy­ruk­kýr­lan­gýç.­Bü­yü­ðü,­a­ða­cýn en­üst­da­lýn­da­ki­ya­rým­kal­mýþ­yu­va­nýn­i­çe­ri­sin­de­si­yah­ga­ga­sýy­la­ça­lý-çýr­pý­la­rý­dü­zel­ti­yor,­di­ðe­ri­ga­ga­sýy­la­ge­tir­di­ði­ça­lý-çýr­pý­la­rý­yu­va­ya­bý­ra­ký­yor­du. Vak­tim­mü­sa­it­ti.­A­ða­cýn­he­men­kar­þý­sýn­da­bu­lu­nan­ban­ka o­tur­dum.­On­la­rý­iz­le­me­ye­baþ­la­dým. Kü­çük­ o­lan­ kýr­lan­gýç,­ di­ðe­ri­ne,­ e­þi­ne­ bi­raz­ cý­yak­la­dýk­tan­son­ra,­he­men­en­ya­kýn­da­la­sýç­ra­dý.­Son­ra­bi­raz­u­za­ða,­ son­ra­ alt­ dal­la­ra,­ der­ken­ ye­re­ in­di.­ Ça­lý­lar­ a­ra­sýn­dan bi­ri­si­ne­ bir­ ga­ga­ at­tý.­ O­nu­ bý­rak­tý,­ bir­ di­ðer­ uy­gun­ ça­lý par­ça­sý­ný­ ga­ga­sý­na­ al­dý­ ve­ ha­va­lan­dý.­ Yu­va­nýn­ tam­ te­pe­sin­de,­ha­va­da­ka­nat­çýrp­tý,­ga­ga­sýn­da­ki­ça­lý­par­ça­sý­ný­yu­va­ya­bý­rak­tý.­Cý­yak­cý­yak­ses­le­riy­le­az­ö­te­de­ki­da­la­kon­du. E­þi­ i­se­ o­nun­ ge­tir­di­ði­ ça­lýy­la,­ ar­ka­sý­ný­ dö­ne­rek­ yu­va­nýn ke­nar­la­rý­ný­bü­yük­bir­gay­ret­le­ör­me­ye­baþ­la­dý. Bir­se­fe­rin­de­yi­ne­yu­va­i­çin­ça­lý­al­ma­ya­in­miþ­ti.­Ga­ga­sý­na­bir­dal­cýk­al­dý.­He­men­bý­rak­tý,­a­ni­den­bir­a­dým­ö­te­ye zýp­la­dý.­He­nüz­ba­þý­ný­top­rak­tan­ye­ni­çý­kar­mýþ­bir­so­lu­ca­ný­ pen­çe­siy­le­ a­çý­ða­ çý­kar­dý.­ Ga­ga­sý­na­ kýs­týr­dý­ðý­ gi­bi,­ he­men­ha­va­lan­dý.­Yu­va­yý­dü­zelt­mek­le­uð­ra­þan­e­þi­nin­kar­þý­sýn­da­ki­da­la­kon­du.­E­þi­o­nun­að­zýn­da­ki­so­lu­ca­ný­fark­et­ti. Bir­ cý­yak­la­ma­ i­le­ ya­ný­na­ ge­le­rek­ ga­ga­sýn­da­ki­ so­lu­ca­nýn ya­rý­sý­ný­ kap­tý,­ pay­laþ­tý­lar.­ O­ da­ hiç­ i­ti­raz­ et­me­di.­ Tek­rar yu­va­ya­ça­lý-çýr­pý­top­la­mak­i­çin­a­ða­cýn­di­bi­ne­in­di. Bu­iþ­lem­bir­sa­at­bo­yun­ca­de­vam­et­ti.­Son­ra­sýn­da,­bu­gün­kü­iþ­le­ri­bit­miþ­ol­sa­ge­rek­ki,­i­ki­si­be­ra­ber­ha­va­lan­dý­lar.­Baþ­ka a­ðaç­la­ra,­park­la­ra,­baþ­ka­bah­çe­le­re­doð­ru­ka­nat­çýrp­tý­lar. Bel­li­ ki,­ yap­mak­ta­ ol­duk­la­rý­ yu­va­ya­ ge­le­cek­ yav­ru­lar bek­le­ni­yor­du.­ On­lar­ da­ biz­ an­ne­ ba­ba­lar­ gi­bi­ ha­zýr­lý­ða er­ken­baþ­la­mýþ,­a­ce­le­ci­ler­di. He­nüz­ ilk­ba­ha­ra­ hay­li­ za­man­ var­dý,­ a­ma­ þim­di­den yu­va­te­lâ­þý­na­düþ­mek­te­hak­sýz­da­sa­yýl­maz­lar­dý.­Er­ken­ci­lik­fýt­ra­ta­uy­gun­bir­ku­ral­ol­sa­ge­rek. Na­sýl­ol­sa­ha­va­lar­da­mü­sa­it­ti.­Öy­le­ya,­Þu­bat­a­yý­ol­ma­sý­na­ rað­men (Ýs­tan­bul’da) ma­þâ­al­lah­ bu­ yýl­ kar,­ kýþ, fýr­tý­na­yok.­Her­ta­raf­gün­lük­gü­neþ­lik. On­lar­ha­zýr­la­dýk­la­rý­yu­va­la­rýn­da,­bu­ba­har­da­yav­ru­la­rý­ný ye­tiþ­ti­re­cek­ler.­Son­ra,­son­ra­da­gü­ne­þin­kýz­dýr­ma­ya­baþ­la­dý­ðý yaz­mev­si­mi­nin­baþ­la­rýn­da­yu­va­dan­u­çu­ra­cak­lar. *** Kuþ­la­rýn,­ da­ha­ doð­ru­su­ hay­van­la­rýn­ il­hâm-ý­ Ý­lâ­hi­ i­le yap­týk­la­rý­ bu­ iþ­ler­ bi­zim­ ha­ya­tý­mý­za­ ne­ ka­dar­ da­ çok ben­zi­yor­de­ðil­mi? Ye­tiþ­tir­mek­te­ol­du­ðu­muz­ço­cuk­la­rý­mýz­bir­gün­ço­cuk­o­da­la­rý­ný­terk­e­de­cek­ler.­Bir­çok­la­rý­mý­zýn­ki­çok­tan­terk­et­ti­ler bi­le.­O­ev­de­ya­þa­yan­an­ne-ba­ba­lar­o­da­la­rý­na­gir­dik­çe,­na­sýl duy­gu­la­ra­bü­rü­nü­yor­lar­bir­bil­se­niz? Ah!­Keþ­ke,­bütün­an­ne­ve­ba­ba­la­rýn­duy­gu­la­rý­na,­dü­þün­ce­le­ri­ne­ter­cü­man­o­la­bil­sek.­Ö­zel­lik­le­de­bir­an­ne­nin­ses­siz­ce­a­kýt­tý­ðý­ve­tül­ben­ti­nin­ke­na­rýy­la­sil­di­ði­i­ki­dam­la­göz­ya­þý­nýn söy­le­mek­is­te­dik­le­ri­ni­ha­tip­ler­ke­lâ­mýy­la,­e­dip­ler­ka­le­miy­le or­ta­ya­koy­sa­lar.­Dün­ya­lar­do­lu­su,­kü­tüp­ha­ne­ler­do­lu­su­ro­man­lar,­hi­kâ­ye­ler,­des­tan­lar,­re­sim­ler,­þi­ir­ler,­bes­te­ler­o­lu­þur. Bu­za­man­da,­me­ga­þehrin­ko­þuþ­tur­ma­ca­sýn­da­be­ton­-

Küçük þeyler dan­ya­pýl­mýþ­lüks­la­bi­rent­ler­a­ra­sýn­da­do­la­þa­do­la­þa,­zi­hin­sel­ ka­os­ ya­þa­yan­ bir­ in­san­ o­la­rak­ kuþ­lar,­ çi­çek­ler, bö­cek­ler­ di­ye­ kü­çüm­se­di­ði­miz­ ha­zi­ne­ler­ de­ðe­rin­de­ki ha­yat­la­rý,­dün­ya­la­rý­gör­mü­yo­ruz,­gö­re­mi­yo­ruz. Bu­ ha­yat­lar­ ki­tâb-ý­ ke­bîr-i­ kâ­i­na­týn­ bir­ par­ça­sý­ de­ðil mi­dir?­Böy­le­bir­kâ­i­nat­kül­li­ya­tý­ný­hat­met­miþ­kaç­ba­ba­yi­ðit,­kaç­bil­ge­ki­þi­ta­ný­yo­ruz? Kâ­i­nat­kül­li­ya­tý­ný­ya­zan­Rab­bi­miz,­biz­den­ön­ce­dün­ya­sah­ne­si­ne­bit­ki­le­ri­ve­hay­van­la­rý­çý­kar­dý.­O­sah­ne­yi­sa­ya­ma­ya­ca­ðý­mýz­ka­dar­mü­te­câ­nis,­de­ði­þik­tür­ler­den­var­lýk­lar­la­de­ko­re et­ti,­mef­ruþ­et­ti,­mü­zey­yen­yap­tý:­“De­ki,­Yer­yü­zün­de­ge­zip do­la­þýn­da,­Al­lah­baþ­ta­na­sýl­ya­rat­mýþ­bir­ba­kýn.­Ýþ­te­Al­lah bun­dan­son­ra­ (ay­ný­þe­kil­de) â­hi­ret­ha­ya­tý­ný­da­ya­ra­ta­cak­týr. Ger­çek­ten­Al­lah­her­þe­ye­kâ­dir­dir.’’­(An­ke­bût­Sû­re­si:­20) “Mey­ve­le­rin­den­ ye­sin­ler­ di­ye­ biz­ o­ra­da­ hur­ma­lýk­lar, ü­züm­ bað­la­rý­ var­ et­tik­ ve­ iç­le­rin­de­ pý­nar­lar­ fýþ­kýrt­týk. Bun­la­rý­ on­la­rýn­ el­le­ri­ yap­mýþ­ de­ðil­dir.­ Hâ­lâ­ þük­ret­me­ye­cek­ler­mi?”­(Ya­sin­Sû­re­si:­34,­35)­di­ye­bil­dir­di.­ Son­ra­da­bu­müt­hiþ­mu’ci­ze­vî­sah­ne­ye,­ha­ri­ka­do­na­ným­lý­in­sa­ný­gön­de­re­rek,­ta­yin­et­ti­ði­bir­ö­mür­bo­yun­ca, ken­di­si­ne­ya­ra­þýr­bir­o­yun­çý­kar­ma­sý­ný­is­te­di.­Ve­a­de­ta, “Hay­di­sah­ne­se­nin”­de­di. Dün­ya­ha­ya­týn­da­Rab­bi­miz­bit­ki­ve­hay­van­la­rý­bi­zim ar­ka­daþ­la­rý­mýz­ o­la­rak­ ya­rat­tý.­ Biz­ tek­no­lo­jik­ i­cat­la­rýn câ­zi­be­siy­le­o­i­ki­ö­nem­li­ar­ka­da­þý­kü­çüm­se­dik,­ba­sit­gör­dük,­ha­ya­tý­mýz­dan­tard­et­tik,­kov­duk,­u­nut­tuk.­Hâl­bu­ki o­bit­ki­ve­hay­van­lar­hâ­lâ­bi­ze­ha­yat­ve­ri­yor­lar. Sa­bah,­öð­le,­ak­þam­sof­ra­mý­za­ko­nu­lan­yi­ye­cek­ve­i­çe­cek­ler, bit­ki­sel­ve­ya­hay­van­sal­de­ðil­mi?­Hâ­lâ­ilk­in­san­Hz.­Â­dem­(as) ba­ba­mý­zýn­ye­dik­le­ri­ni­ye­mi­yor­mu­yuz?­Sof­ra­mýz­da­tek­no­lo­ji­nin­hiç­bir­ü­rü­nü­gý­da­o­la­rak­bu­lu­nu­yor­mu? O­ hal­de­ biz­ in­san­lar­ di­ðer­ can­lý­ yar­dým­cý­la­rý­mý­zýn (ön­ plan­da­ gö­rün­me­se­ler­ de) kýy­me­ti­ni­ bil­me­li,­ on­la­rý

elif@yeniasya.com.tr

bi­ze­ hiz­met­kâr­ et­tir­di­ði­ i­çin­ Rab­bi­mi­ze­ te­þek­kür et­me­li,­þük­ret­me­li­yiz. Ha­ya­ta­ bu­ a­çý­dan­ ba­kýn­ca­ gü­nü­müz­de­ki­ tek­no­lo­ji­ ve­ bil­gi­ ka­za­ným­la­rý­mý­zýn­ bi­zi­ ro­ta­mýz­dan­ sap­týr­dý­ðý­ný­ gö­rü­yo­ruz.­ Gün­ geç­tik­çe can­lý­la­ra­mer­ha­me­ti­miz­a­za­lý­yor.­Bu­sebep­le ol­sa­ge­rek­ki;­hem­cins­le­ri­mi­ze,­bir­bi­ri­mi­ze de­mer­ha­met­siz­li­ði­miz­git­tik­çe­ar­tý­yor. Dün­ya­hýr­sý­gö­zü­mü­zü­bü­rü­dü.­Var­lýk­lý­lý­ðý­mýz­ bi­zi­ gu­rur­lan­dýr­dý.­ Ken­di­miz­d en­ baþ­k a­s ý­n ý­ gö­r e­m ez,­ du­y a­maz,­ his­se­de­mez­ ol­duk.­ Gu­rur­lu, mað­rur,­hýrs­lý,­kin­ci,­kýs­kanç,­ken­di­ni­be­ðen­miþ,­e­go­ist,­hod­bin,­ho­den­diþ,­hod­fu­ruþ­ol­duk. Ra­ha­tý­mý­zý­dü­þü­ne­rek­de­re­le­rin, ne­hir­le­rin­su­la­rý­ný­e­vi­mi­ze­a­kýt­týk. Gayr-i­ me­de­nî­li­ði­miz­ dolayýsýyla ec­dâ­dýn­ yap­tý­ðý­ so­kak­ çeþ­me­le­ri­ni tah­r ip­ et­t ik.­ Ye­n i­s i­n i­ yap­m a­d ýk. Mev­cu­du­nun­ mus­lu­ðu­nu­ çal­dýk,­ o­nun­ye­ri­ne­ka­zýk­çak­týk.­A­ma­so­kak­ta ya­þa­yan­ hay­van­la­rýn­ su­ ih­ti­ya­cý­ný­ dü­þü­ne­rek­on­lar­ca­se­ne­den­be­ri­o­çeþ­me­le­rin­su­yu­nu­hâ­lâ­a­kýt­ma­yý­be­ce­re­me­dik. Ya­zýn­sý­cak­gün­le­rin­de­su­suz­luk­tan­að­zý­a­çýk do­l a­þ an­ ser­ç e­l e­r in­ kli­m a­ hor­t um­l a­r ýn­d an­ dam­l a­y an dam­la­lar­la­ su­suz­luk­la­rý­ný­ gi­der­me­ye­ ça­lýþ­týk­la­rý­ný­ gör­düm.­ Ke­di­ ve­ kö­pek­le­rin­ su­suz­luk­tan­ so­kak­ so­kak,­ að­zý a­çýk­ça­re­siz­do­laþ­týk­la­rý­ný­gör­düm.­Hat­ta­bu­mü­þa­he­de­mi­bir­il­çe­nin­kal­dý­rým­la­rý­ný­mer­mer­ler­le­kap­lat­mýþ­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­na,­“So­kak­baþ­la­rý­na­mer­mer­den­o­yul­muþ bi­rer­su­ça­na­ðý­ko­yu­nuz”­di­ye­de­arz­et­tim. Hey­hat! Bu­gü­ne­ka­dar­bir­ge­liþ­me­gö­re­me­dim. *** Bu­hu­sus­ta­fer­di­o­la­rak­ne­ya­pa­bi­li­rim­di­ye­dü­þün­dü­ðüm­de­ken­dim­ce­bir­ça­re­bul­dum.­Ta­þýn­dý­ðým­her­ma­hal­le­de­e­vi­min­ö­nü­ne,­kal­dý­rý­ma­hur­da­cý­dan,­mer­mer­ci­den­es­ki­bir­ha­mam-kur­na­ta­þý­a­la­rak­göm­düm.­O­ra­da de­vam­lý­su­bu­lun­ma­sý­ný­te­min­et­tim.­Son­ra­da­gün­dü­zün ve­ge­ce­nin­bir­sa­a­tin­de­on­dan­ka­na­ka­na­su­i­çen­ke­di­ve kö­pek­le­ri­sey­ret­me­nin­mut­lu­lu­ðu­nu­de­fa­lar­ca­tat­tým,­ya­þa­dým.­Hâ­lâ­cep­te­le­fo­num­da­ve­bil­gi­sa­ya­rým­da­o­kap­lar­dan­su­i­çen­ke­di­ve­kö­pek­le­rin­re­sim­le­rin­den­bir­hay­li­si­ni dost­la­rým­la­pay­laþ­ma­nýn­zev­ki­ni,­hu­zu­ru­nu­ya­þý­yo­rum. Ve­i­na­nýr­mý­sý­nýz?­Bun­lar­dan­ba­zý­la­rý­on­se­ne­dir­fa­a­li­yet­te ol­du­ðu­nu­gör­mek­ba­na­bir­baþ­ka­zevk­ve­hu­zur­ve­ri­yor. Al­ sa­na­ he­men­ce­cik­ ko­lay­lýk­la­ ya­pý­la­cak­ bir­ çeþ­me, bir­se­bil,­ký­sa­ca­sý­bir­sa­da­ka-i­câ­ri­ye. Ne­der­si­niz? Bu­ ya­zýn­ e­vi­mi­zin­ ö­nü­ne­ nes­li­ni­ tü­ket­mek­ ü­ze­re­ ol­du­ðu­muz­ so­kak­ hay­van­la­rý­nýn­ iç­me­si­ i­çin­ es­ki­ bir­ su kur­na­sý­ve­ya­be­ton­la­bi­raz­ye­re­gö­mül­müþ­me­tal,­plâs­tik­bir­su­ka­bý­gö­me­lim­mi?­ Ý­na­ný­yo­rum­ki­si­zin­de­ih­lâ­sý­nýz­dolayýsýyla,­o­so­kak­ta ha­yat­ol­du­ðu­sü­re­ce,­yýl­lar­bo­yu­bir­çeþ­me­niz,­bir­se­bi­li­niz­hiz­met­et­miþ­o­la­cak­ve­böy­le­ce­in­sa­noð­lu­nun­yar­dým­cý­la­rý,­ar­ka­daþ­la­rý­o­lan­kuþ­lar,­ke­di­ler,­kö­pek­ler­yýl­lar­ca­sý­cak­yaz­gün­le­rin­de­en­ö­nem­li­ih­ti­yaç­la­rý­ný­si­zin se­bi­li­niz­den­gi­de­re­cek­ler­dir.­ Ne­der­si­niz? Yok­sa­bu­kü­çük­þey­le­ri­dü­þün­mek,­be­nim­gi­bi­a­ciz­in­san­la­rýn­i­þi­mi?


2

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

DÝZÝ

GENÇ KALEMLER

Küçük Said’in ailesi ve hocasýnýn hayranlýðý de, aðýzlarýný niçin baðlarsýnýz? Böyle bir þeyi ilk defa görüyorum. Arkadaþlarla merak içinde kaldýk. Mirza Efendi’nin güneþ yanýðý yüzleri al al olmuþtu bir anda… Mahcubiyet içinde baþýný eðdi: “Hocam” dedi. “Ben çiftçiyim. Tarlam epeyce uzaktadýr. Gelip giderken de komþularýn tarlalarýndan geçmek zorunda kalýyorum. Hayvan iþte, lâf-söz dinlemiyor, komþularýn ekinlerinden yiyor. Bunun için, öküzlerin aðýzlarýný baðlýyorum ki, baþkalarýnýn tarlasýndan yemesinler…” Nur Muhammed Efendi’nin iri gözleri daha da açýldý. Hayret ve þaþkýnlýðý daha da arttý. “Yani rýzkýnýza haram karýþmasýn diye, öyle mi?” Mirza Efendi baþýný eðdi, sustu. Nur Muhammed Efendi arkadaþlarýna döndü: “Duy dunuz deðil mi?” dedi. “Haram lokmanýn HALÝT ERTUÐRUL girmediði bu evde, herkesi þaþýrtan böyle eþsiz Said2 halitertugrul1956@gmail.com ler yetiþir elbette… Haram lokmanýn girdiði hanelerin niçin iflâh olmadýðý ortada… Çünkü haram vücuda girince, önce mizâcý ve ahlâký bozar. O haneyi ce hennem hayatýna çevirir. Zaten bu evdeki huzur, -Bediüzzaman’dan Bir Eðitim Kuralýher þeyi anlatýyor.” Ýnsanýn en birinci üstadý ve tesirli muallimi, “Se ni tebrik ediyorum Mirza Efendi” dedi. “Hüronun validesidir. met edilecek ve eli öpülecek insanlarsýnýz siz. Saözlerime inanamýyorum diye atýlmýþtý id’deki, herkesi hayran býrakan bu farkýn ve dürüstNur Muhammed Efendi. Bu olacak þey lüðün sebebi þimdi daha iyi anlaþýlmaktadýr.” Mirza Efendi, baþýyla eþi Nuriye Haným’ý iþaret deðil! Þaþkýnlýk içindeyim doðrusu… Haet ti: yatýmda ilk kez böyle bir þey görüyorum. “Sað olsun, esas itina ve titizliði Said’in annesi Nur Muhammed Efendi ve arkadaþgös terir.” la rý, ne diye cek le rini bile miyor lar dý, Göz ler bir anda Nuriye Haným’a çevrilince, o nurKüçük Said’in Nurs Köyündeki evinde… Tam bir lu ve pý rýl pýrýl simada, bir anda utangaçlýk terleri þok içindeydiler. bo þal ma ya baþladý. Anne Nuriye Haným’ýn ikram ettiði ayranlarý yu“Siz na sýl yetiþtirdiniz Said’i?” diye sordu Nur Mudumlayan Küçük Said’in hocalarý, baba Mirza Efenham med Efendi… di’yi karþýlarýnda bu þekilde görünce, neye uðradýkNu ri ye Haným bakýþlarýný yere eðdi, yüzünden larýný anlayamamýþlardý. bon cuk bon cuk inen terleri sildi. Þimdi nasýl söy*** le me liy di bu nu? Bir türlü konuþamadý, edebinden Bahar ayýydý. Baba Mirza Efendi, çiftçilik yaptýðý ve ha yâ sýn dan… tarlasýndan öküzleri ile birlikte çýkagelmiþti. Ama öBeyi Mirza Efendi’nin ýsrarýyla anlattý nihayet: küzlerin aðzý baðlýydý. Hem de bin bir çeþit otlarýn “Ben Said’e hamile kalýnca, abdestsiz yere basmaher tarafý yeþile boðduðu bir mevsimde… dým. Sa id doðunca da, onu abdestsiz emzirmedim.” Þaþkýnlýðýný bir türlü üzerinden atamayan Nur Nur Mu hammed Efendi ve arkadaþlarý, bu açýklaMuhammed Efendi: ma kar þý sýn da adeta ikinci bir þokla sarsýlmýþlardý. “Allah Allah” diye fýrladý yerinden… “Bu mevDuy duk la rý, gördükleri inanýlýr gibi deðildi. simde öküzlerin aðzý mý baðlanýr?” diye söylendi “Dü rüst lü ðün, hakkýn ve hukukun bu kadarý… kendi kendine… Al lah’ým! Böy le bir hayat yaþamak! Bu insanlar Evinde önemli misafirlerin olduðunu gören Mirza me lek mi dir, ne dir?” Efendi’yi tatlý bir sevinç sarmýþtý. Hele bu misafirleNur Muhammed Efendi heyecan içinde ayaða rin Küçük Said’in hocalarý olduðunu öðrenince, bir fýr la dý yeniden… baþka heyecan kaplamýþtý içini… “Ba na hayatýmýn en büyük dersini verdiniz” dedi. Büyük bir saygý ve hürmetle “Hoþ geldiniz” diye“Böy le anne ve babadan, böylesine huzur dolu airek, el-pençe vaziyette karþýlarýna dikildi. Fakat Nur le yu va sýn dan, baþka türlü bir insan zaten yetiþemez. Muhammed Efendi’nin gözleri hâlâ öküzlerin aðBöy le bir ailenin çocuðuna hoca olmak, bizim için zýndaki baðdaydý. Ýlk fýrsatta bunun sebebini sordu: en bü yük bir þereftir. Ýnþâallah, Küçük Said, gelecek“Doðrusu anlayamadým” dedi. Öküzlerin, ineklete çok bü yük bir ‘Said’ olacaktýr.” rin en fazla ota ihtiyaç duyduðu bu bahar mevsimin-

G

Etik, ne kelime? (!)

OKUMADAN GEÇMEYÝN

Küçük Said’in kardeþleri KÜÇÜK Said, yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuðuydu. Üç erkek, üç de kýz kar de þi var dý. Ý sim le ri, doðum sýrasýna göre þöyleydi: Duriye, Haným, Abdullah, Mehmed, Abdülmecid ve Mercan. Mirza Efendi, bütün çocuklarýný okutmuþtu. Hepsi de çevrelerinde âlim olarak biliniyorlardý. Bütün kardeþlerin de çok ibretli hayat öyküleri vardý. En büyükleri Duriye Haným, ýrmakta boðularak þehit olmuþtu. Duriye Haným’ýn oðlu Ubeyd de, dayýsý Bediüzzaman Said Nursî’yle birlikte Ruslara karþý savaþýrken þehit düþmüþtü. Ýkinci çocuk Haným ise, tanýnmýþ bir âlim olan Molla Said Efendi’yle evlenerek Þam’a yerleþmiþti. Haným’ýn ilmi o kadar büyüktü ki, medrese hocasý olan eþine derslerde sürekli yardým ediyor ve bilemediði konularda rehberlik yapýyordu. Bu yüzden kendisine “Âlime Haným” deniliyordu. Þam medresesinin bu iki büyük ho ca sý, Mek ke’de hac ya par ken, Kâbe tavafý sýrasýnda birlikte vefat etmiþlerdi. Üçüncü kardeþ Abdullah Efendi de, çevrenin çok büyük saygý duyduðu bir âlimdi. Ayný zamanda Bedi üz za man Sa id Nur sî’nin de ilk hocalarýndan birisiydi. Sayýsýz talebe yetiþtiren Abdullah Efendi, bir cuma gecesi namaz kýlarken, seccadesi baþýnda Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtu. Oðlu Abdurrahman ise, Bediüzzaman Said Nursî’nin en sevdiði talebesi olarak, çok büyük ve hayýrlý hizmetlerde bulunmuþtu. Ailenin beþinci çocuðu olan Mehmed ise, 1951 yýlýnda Nurs Kö yün de rahmetli olmuþtu.

Ýnsanlar arasýnda çok sevilen Mehmed, fakiri ve yoksulu doyurup korumakla tanýnmýþtý. Mirza Efendi’nin âlim çocuklarýndan bir diðeri de, Abdülmecid Efendi’dir. Yurdun çeþitli yerlerinde müftülük ve din dersi öðretmenliði yapan Abdülmecid Nursî, Türkiye’de tanýnan önemli âlimlerden birisidir. Yetiþtirdiði öðrencilerle gönüllerde yaþayan bu müstesna insan, 1967 yýlýnda Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Mezarý Konya’dadýr. Ailenin en küçük çocuðu Mercan Haným ise, kendi evinde ömrünün sonuna kadar öðrenci yetiþtirmiþtir. Vefat tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ailenin birbirinden üstün bu deðerli bireyleri arasýnda, Bediüzzaman Said Nursî’nin çok önemli bir yeri vardý. Daha küçük yaþlarda, her þeyi sorgulayan, her þeyin sebebini öðrenmeye çalýþan eþsiz kabiliyeti yüzünden sohbetleri çok severdi. Özellikle de annesi Nuriye Haným’ýn anlattýðý “Ýyilik-güzellik” öykülerine ve Abdülkadir Geylanî Hazretleriyle alâkalý hikâyelere büyük ilgi duyardý. Kendisini, Abdülkadir Geylanî Hazretlerine öylesine kaptýrmýþtý ki, onu hep hayalinde gezdirir, rüyasýnda görür, sanki onunla arkadaþlýk ederdi. Bir gün elindeki cevizleri kaybeden Küçük Said, bunlarý aramýþ bulamamýþtý. Aklýna Abdülkadir Geylanî Hazretlerini getirip; “Ya Þeyh” dedi. “Sana bir Fatiha, benim cevizimi buldur.” Ve ardýndan cevizlerini buldu. Bu olaylar Küçük Said’in çok büyük bir ruha sahip olduðunu, gelecekle ilgili büyük hayaller kurduðunu göstermektedir. O, çocuk yaþýnda, büyük insanlarýn dünyasýna girmeyi baþarmýþtý. Bu da Kü çük Sa id’in a i le i çindeki farkýný ortaya koyuyordu.

7

NAGEHAN BAYRAM bayramnagehan@gmail.com

ÇOK sevdiðim bir derginin dünyasýnda dolaþýrken, dikkatimi bir yazý celbetti. Özetle ‘kelimeler’den bahsediyordu. Osmanlý döneminde, çocuklarýn hatta yetiþkinlerin, ‘kelime yapýlarý’ný öðrenmeye baþlayan talebelerin arkadaþlarý, hocalarý; yemek yerken, yürürken, muhabbetin tam da ortasýnda ansýzýn “Ne kelime?” diye sorarlarmýþ. Soru sorulan talebe yada yetiþkin, kelimenin hangi babdan geldiðini, kaynaðýný ve ne mânâya geldiðini soruyu yöneltene açýklarmýþ. Yazýyý okurken kendi kendime, ansýzýn birden bire “Etik ne kelime?” diye sorasým geldi. Ýçimde yine bir fýrtýna koptu. Eðer bir toplumu yýkmak istiyorsanýz, onu dilinden ve dininden uzaklaþtýrmanýz yetecektir.

Birileri bizi dilimizden uzaklaþtýrýrken dikkatimi çeken tekniðin adýmýydý etik? “Ahlâk” kelimesinin günümüzdeki karþýlýðýný “etik” kelimesi aldý. Misâl veriyorum, bir insana “Yaptýðýn hiç etik olmadý” deseniz, muhatabanýz size þöyle bir bakacak “Niye ki?” diyecek, belki de oralý bile olmayacak. Ýltifat olarak algýlarsa da þaþýrmayýn(!) Fakat muhatabýnýza kelimenin bozulmamýþ öz hâliyle hitap etseniz, “Yaptýðýn hiç ahlâkî deðildi” deseniz, ister istemez durup bir düþünecek. Ben de soruyorum bizlere: Kelimenin yapýlarýný yumuþatmamýz ne kadar doðru? Ve bizi bizden ve deðerlerimizden milim milim uzaklaþtýrýrken, mânevî deðerlerimizle aramýza ne kadar mesafe koymuþ. Günümüz gençlerinin ve hatta yetiþkinlerinin, kelime daðarcýðýmýzý düþündükçe üzülüyorum... “Etik ne kelime?” diye sorasým geldi benim de bizlere. Etik cidden ne kelime? Ahlâk ne kelime?

Þeytana “hooop” diyebilmek!

Sevdiðime... nim sevdiðimi önemli kýlan unsurlar. Yýl lar ön ce si a þýk ol muþ tum o na. nurullahcetin54@hotmail.com Hiçbir zaman aklýmdan çýkmadý. Her ge çen gün, o nu gör me sem de, o na daha fazla baðlandým. Elbette onu seven çok kiþi vardý. Ama onun bendeki PEK çok insanýn dört gözle beklediði yeri çok farklýydý. Ama.. Þimdi keþke “14 Þubat sevgililer günü” yine geldi ha yat ta ol say dý... Keþ ke ya þa say dý... geçti. O günde pek çok kimsenin sev- Gitseydim yanýna. Sarýlsaydým, onu gi li si i le bir yer le re git mek is te me si sev di ði mi söy le sey dim... Hiç bir za sözkonusu idi. Benim öyle “bir yerlere” man yanýndan ayrýlmazdým. Keþke... götürecek sevgilim yoktu. Ama herkes Biliyorum bu imkânsýz. Bari hiç olgibi benim de bir sevdiðim var elbet. mazsa rüyalarýmý süslese... Keþke… Ýþte, bir 14 Þubat sevgililer günü daha Var da, acaba o beni seviyor mu? Ya geldi geçti. Yýllardýr hep bu günü bekleda ben onun sevgisine lâyýk mýyým? Nasýl ki herkes için sevdiði çok de- dim. Seni bu günde bulmayý bekledim ðerli ise, benim de sevdiðim çok de- hep. Ne büyük tevafuk deðil mi? Herkeðerli. Onu, bu kadar çok deðerli kýlan, sin unutmamasý gerektiðini hatýrladýðý beni “ben” etmesi. Ay ýþýðýnýn dahi ol- bir gün. 14 Þubat 2011, ayný zamanda madýðý karanlýklarda, kendimi bulma- Mevlid Kandili idi. Bize sevgiyi öðreteni ma vesile olmasý. Yüreðim ateþler içe- öðrendiðimiz gün. Kim istemez ki, “En ri sin de ya nar ken, vü cu du mun buz Sevgili” ile bu günü geçirmeyi. Peki, acatuttuðu zamanda beni normale dön- ba o, bu günü bizimle geçirmek ister dürmesi. Küskünken hayata, vazgeç- mi? Biz buna lâyýk mýyýz? Ya Resûlallah! Ne olur bizi þefaatinmiþken hayattan, beni hayata baðlamasý. Kýsacasý beni özüme döndürüp, den mahrum etme. Ne olur, bize yüz insan olduðumu hatýrlatmasý. Ýþte be- çevirme. Bizi de al yanýna...

NURULLAH ÇETÝN

ÞULENUR YAÞAR slnr-1905@hotmail.com

ÞEYTAN hep insaný kandýrmaya çalýþýr. Peki kendini ne sanýr ki(!) insanla bu kadar uðraþýr? Acaba hiç mi fark etmez Allah’ýn huzurundan atýlmýþ zavallý ve yapa yalnýz bir varlýk olduðunu? Hiç mi bilmez, nihaye tin de ken di si nin tek ka lýp nefret edilen olacaðýný? Eðer bunlarý biliyorsa, bu þeytan ne cür’etle ima ný i çin ça lý þan insanlara bulaþýr, musallat olur? Bilmez mi ki o in sanlarýn üzerinde Allah’ýn rahmeti, inayeti vardýr... Pe ki biz þim di þey tan i çin bu cüm le le ri sý ra la dýk, damarý varsa damarýna da bastýk, ama bu sýrada hiç kendimize baktýk mý? Þeytanýn sözünü hiç mi dinlemedik? Eðer nefsimizi temize çýkarma niyetinde deðilsek, dinlediðimizin farkýndayýz demektir. ‘Ben ateþtenim, insan topraktan’ diyerek kibirlenen þeytana þu zamana kadar az mý uyduk?

Bana da en son, okuma programýna gitmeden önce az çektirmemiþti! “Zaten tatilin iki hafta; bir haftasýnda staja gidip çalýþacaksýn, geriye bir haftan kalacak, onda da ne iþin var okuma programýnda? Hem merakla beklediðin dizinin tekrarý olmayan yeni bölümü var. Oraya gidip bir de her gün erken kalkacaksýn. Çekilir mi yaa. Boþveeeer, evde otur, gez, dolaþ, keyfine bak” deyip durdu baþýmda. O an Allah’ýn izni ve merhametiyle kendimi toparlayýp “Kes bu aldatmaca lâflarý!” dercesine eûzü besmele çekmiþ ve daha fazla kulak asmamak için hýzlý hýzlý hazýrlanýp çýkmýþtým. Ve o zamanki okuma programýn da yap tý ðý mýz dersler, fikir alýþ veriþle ri, dü þün ce pay la þýmlarý o kadar lezzet verdi ki, anlatamam. Yaptýðým özel okuma bile ayrý bir tat doluydu. Rabbim aklýma anlama, dilime konuþma kuvveti vermiþti ve her iþlenen dersi anlayýp o konuyla ilgili paylaþacak fikirlerim oluyordu; bu mutluluk verici bir þeydi gerçekten. Çok þükür dedim Rabbime, çoook þükür… Ve anladým ki iþin sýrrý; þeytana ‘hoooop’ diyebilmekte! Deneyin ve görün…


6

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

MAKALE

OKUDUKÇA

3

SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

Vefatýnýn 85. yýlýnda rahmetle anýyoruz

Ders: Din Kültürü, Konu: Dindar Atatürk(!)

Ýdeal

Ýdeal, yolda bulunacak bir þey deðildir. Ancak yolunda olunacak bir þeydir. Yolda bulunan, ancak taþ olur; ideal olmaz. Ýdeali kimse düþürmemiþtir ki yerde bulunsun. Ýdeal yýldýzlara benzer. Yerde arama. Ancak yüksek fikirlerin ve hayatlarýn eseridir onlar. Baþýný yere deðil, göklere, Ýlâhî iþaretlere çevir. Ýdeal pýrlantadýr. Ýdeal, yolda bulunmaz. Ancak O’nun yolunda bulunur. Ve O’nun istediði þartlar altýnda oluþur. Ýdeal, elmasa benzer. Erbabý bilir, onu tanýr. Yerde kalmaz, yolda bulunmaz. O, Ýlâhîdir. Ýnsana, doðru yolu gösterir. S. Gündüzalp

YILDIZ FIRTINA

Mektup

yildiz.mavi@mynet.com

Ýskilipli Mehmet Atýf Hoca SIÐINAK

iç­ki­ya­sa­ðý­ve­gi­yin­me­ (te­set­tür)”­ko­nu­sun­da­da­bir­e­se­ri var­dýr.­“Frenk (Ba­tý) Mu­kal­lit­li­ði­ (tak­lit­çi­li­ði) ve­Þap­ka” adlý­bir­eser­yazmýþtýr.­Fa­kat­il­ginç­tir,­bu­e­se­ri­ni­þap­ka­ka­nu­ nun­dan­1,5­yýl­ön­ce­ka­le­me­al­mýþ­týr.­Kö­rü­kö­rü­ne­ba­tý CÝHAT ERDOÐ tak­lit­çi­li­ði­ni­yer­mek­i­çin­yaz­mýþ­týr.­32­say­fa­dan­i­ba­ret­tir. cihaterdog@yahoo.com Fa­kat­bu­e­se­rin­den­do­la­yý­An­ka­ra­Ýs­tik­lâl­Mah­ke­me­si’nde yar­gý­lan­mýþ­týr. Mah­ke­me,­sav­cý­Ne­cip­A­li’nin­10­se­ne­lik­kü­rek­sür­gü­nü ÝSKÝLÝPLÝ Meh­med­A­týf­Ho­ca,­Ýs­ki­lip’in­Top­ha­ne­Kö­yün­de ka­ra­rý­na­uy­ma­ya­rak­i­dam­ka­ra­rý­ver­miþ­tir.­A­týf­Ho­ca H.­1292­ (M.­1875) yý­lýn­da­doð­du.­As­len­Ak­ko­yun­lu’dur. mah­ke­me­de­sa­vun­ma­yap­ma­ya­rak,­yaz­dý­ðý­sa­vun­ma­yý Sü­lâ­le­si­Ý­ma­mo­ðul­la­rý­o­la­rak­bi­li­nir.­Ba­ba­sý­Meh­med­A­- yýrt­mýþ­týr.­Ge­rek­çe­si­i­se,­gör­dü­ðü­rü­ya­da­Pey­gam­be­ri­miz li’dir.­An­ne­si­Mek­ke-i­Mü­ker­re­me’den­göç­et­miþ­Be­nî Hz.­Mu­ham­med’in­(asm):­“Ya­ný­ma­gel­mek­du­rur­ken,­ne Hat­tab­ka­bi­le­sin­den­A­rap­De­de­nin­to­run­la­di­ye­mü­da­fa­a­ka­ra­la­mak­la­meþ­gul­o­lu­yor­sun?” rýn­dan­Naz­lý­Ha­ným­dýr.­Son­dev­rin­din söz­le­ri­dir.­Za­ten­bü­yük­in­san­lar­ha­maz­lûm­la­rýn­dan­bi­ri­dir.­Ýlk­tah­si­li­ni­Ýs­ki­yat­ta­da,­ö­lüm­de­de­yü­ce­dir­ler. Hz. P lip’te­gör­dü.­1893’te­Ýs­tan­bul’a­git­ti.­Ýs­eyga Bü­yük­lük­le­rin­den­hiç­bir­þey­kay­tan­bul’da­pro­fe­sör­(mü­der­ris) ol­du.­Fa­rüyas mber (as bet­mez­ler.­Bü­tün­sýr­la­rýn­a­çý­ða­çý­tih­Ca­mi­i’nde­ders­ler­ver­me­ye­baþ­la­Ýskilip ýna gird m), ka­ca­ðý­bü­yük­gü­ne­doð­ru­kor­ku­suz­iði li Atý dý.­Da­ha­son­ra­Ýs­tan­bul­Ý­la­hi­yat­Fa­ca­yü­ rür­ler.­Â­lem­le­rin­Rab­bi­ne­i­f H “Yan kül­t e­s i’ne­ kay­d o­l a­r ak­ o­r a­d an ýma g oca'ya: nanç­la­rý­tam­dýr.­Haz­ret-i­Mev­lâ­nâ­ne elm 1905’te­me­zun­ol­du.­Ka­ba­taþ­Li­se­duru gü­zel­söy­le­miþ: “Biz­öl­dük­ten­son­ra rken, ek sin­de­A­rap­ça­öð­ret­me­ni­o­la­rak kab­ ri­mi­zi­a­ra­ma,­bi­zim­me­za­rý­mýz­â­rif­diy ne gö­rev­yap­tý.­1909’da­Da­rü’l-Hi­la­karal e müdafa le­rin­gö­nül­le­ri­dir.” ama a fet-i­Â­li­ye­(Yü­ce­Hi­la­fet­Mer­ke­An­ka­ra­ U­lu­can­lar­ Ce­za­e­vi’nden­ a­lý­k o l a l u m y zi)­ Med­re­se­si­U­mum­Mü­dür­orsun eþgu nýp,­ 4­ Þu­bat­ 1926’da­ Sa­man­pa­za­rý’nda­ i­l ?” de lü­ðü’ne­ge­ti­ril­di.­Ýs­tan­bul­Fa­tih dam­e­dil­di.­Ce­na­ze­na­ma­zý­ký­lýn­ma­dý.­Na­miþti sem­ti­nin­en­ta­nýn­mýþ­ho­ca­sý­ol­du. . a­þý­yý­kan­ma­dý.­An­ka­ra­Ma­mak’ta­ki­Kim­se­Ký­rým­Ev­kaf­Na­zýr­lý­ðý (Va­kýf­lar­Ba­kan­lý­siz­ler (sa­hip­siz­ler) me­zar­lý­ðý­na­ def­ne­dil­di. ðý)­ tek­li­fi­ni­de­ge­ri­çe­vir­miþ­tir.­Ge­rek­çe­si­i­se:­“Va­ta­Za­být­kâ­ti­bi­nin­oð­lu­na­va­si­ye­ti­i­le­me­za­rý­bu­ným­dan­ay­rýl­mam.­Ýs­lâ­mî­kal­kýn­ma­dâ­vâ­sý­nýn­ilk­mer­ke­zi lu­na­bil­di.­ Va­si­yet­te­ zul­men­ a­sý­lan­ bir­ â­li­min­ me­za­rý­nýn Tür­ki­ye’dir.­Baþ­ka­yer­o­la­maz”­ce­va­bý­i­di. ye­ri­ gös­te­ri­li­yor­du:­ 2009’da­ me­za­rý­ Ýs­ki­lip’te­ Gül­ba­ba Ýs­ki­lip­li­A­týf­Ho­ca’nýn­çok­sa­yý­da­e­se­ri­var­dýr.­E­ser­le­rin­- Me­zar­lý­ðý’na­nak­le­dil­di.­Me­sut­U­ça­kan­ta­ra­fýn­dan “Ke­le­den­bi­ri­si­çok­il­ginç­tir: “Þe­ri­a­ta­gö­re­de­niz­ve­ka­ra­kuv­vet­- bek­ler­Son­su­za­U­çar” i­sim­li­fil­m­i­le­Ýs­ki­lip­li­Meh­med­A­le­ri­nin­ö­ne­mi­ve­ge­rek­li­li­ði” (Na­zar-ý­Þe­ri­at­ta­Kuv­ve-i týf­ ho­ca­nýn­ An­ka­ra­ Ýs­tik­lâl­ Mah­ke­me­si’nde­ki­ yar­gý­lan­Ber­ri­ye­ve­Bah­ri­ye­nin­E­hem­mi­ye­ti­ve­Vü­cu­bu).­“Ýs­lâm’da ma­sý­sü­re­ci­ni­ko­nu­a­lan­bö­lüm­si­ne­ma­ya­ta­þýn­mýþ­týr.

"Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi" dersi müfredatýnda Atatürk’le ilgili konular da yer alýyormuþ. Heyhât! Bu nasýl iþ? Bu çarpýklýða pek çok dindar kadar, nice Kemalist de kýzýyor ve kýzmakta. Çünkü pek çok kimse biliyor ki, Atatürk dine mesafe koymuþtu ve bunu da gizlemiyordu. "Avrupa gibi dinden uzaklaþarak yükselebiliriz" fikrine sahip olmuþ ve köklü reformlar yani inkýlâplar hep bu yönde olmuþ. Onun döneminde dinin temel esaslarý yok edilmeye çalýþýlmýþ... Gelelim AKP’li Milli Eðitim bakanlýðýnýn, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersiyle ilgili olarak yapmak istediði icraatýn ayrýntýsýna: "21. yüzyýlýn çaðdaþ, Atatürk ilke ve inkýlâplarýný benimsemiþ, temel demokratik deðerlerle donatýlmýþ, insan haklarýna saygýlý, yaþadýðý çevreye duyarlý, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayýp sosyal ve kültürel baðlam içinde oluþturan, kullanan ve düzenleyen sosyal katýlým becerilerini geliþtirmiþ, kendi dininden baþka dinlere anlayýþlý, milli ve ahlaki deðerleri benimseyen, TC vatandaþlarý yetiþtirmek…" Bu paragrafý okurken bile içinde türlü çeliþkiler var. Meselâ; "kendi dininden baþka dinlere karþý anlayýþlý". Atatürk böyle miydi? Sözgelimi, Müslümanlara anlayýþlý olabilmiþ miydi? Cumhuriyet’ten sonra kurulan Ýstiklâl Mahkemelerinin icraatlarý ve sanýklarý kimlerdi, nelerdi, bir hatýrlayalým. Sýrf inancý gereði sarýk takan Ýskilipli Atýf Hocanýn idamý herkesin bildiði bir örnek deðil mi? Sonra Kurtuluþ Mücadelesi’nde yanýnda olan kumandanlar birer birer yok edilmiþ, saf dýþý býrakýlmamýþ mýydý? Peki neden? Sebep, Ýslâma baðlý oluþlarý olmasýn... Neden ezan on sekiz yýl zorla Türkçe okutulmuþ? Neden Kur’ân-ý Kerim "tercüme edilsin, ta ne mal olduðu ortaya çýksýn" sû-i niyetiyle tercüme çalýþmalarýna baþlanmýþ? Neden sarýk takan baþlar kesilmiþ? Bu nedenlerin listesi uzun, tâkatim yok saymaya... Kýsacasý, Atatürk’le dinin barýþmasý mümkün deðil. Bediüzzaman’a yapýlan eza ve cefalarýn da tek sebebi, onun Ýslâma sýmsýký baðlý ve milletin imanýnýn selâmeti için çalýþan bir Ýslâm âlimi olmasý deðil miydi? Evet, Atatürk dinden uzak bir medeniyet tasavvur ediyordu. Bediüzzaman ise dindar bir cumhuriyet istiyordu. AKP’li Milli Eðitim’in yaptýðý bu hata, gerçekten af götürmez cinsten. Bir an önce bu yanlýþtan dönmelidirler. O halde tarihî gerçeklere raðmen bu çeliþkili icraattan vazgeçilmeli. Zira artýk Kemalizm’in çökmek üzere olduðu bir devirde ona tutunmak birlikte yok olmak demektir. Hazýr elde fýrsat varken, iyi bir þekilde deðerlendirmeli. Zira dört ay sonra ne olacaðýný kimse bilmez. Yarýn "Bir AKP vardý" denilsin ve hayýrlý icraatlarla anýlsýn. Yoksa örnek aldýðýnýz ve benzetildiðiniz, fakat tarihe karýþan idollerle, inkýlâplarla anýlýrsýnýz. Artýk devir deðiþti. Yeni bir çaða doðru akýyor dünya. Artýk "hürriyet güneþi" doðmaya baþlýyor. Gözleriniz kamaþmasýn. Aydýnlar uyarýyor, millet uyanýyor, hürriyet uyanýyor. Bu aydýnlýk sabahta sizler ve bizler kalmayalým. Yeni günde yeni bir anayasa, yeni bir Türkiye olsun istiyoruz. Ýdarede hâkimiyet yalnýz milletin olsun istiyoruz.

Hayat ve ölüm niçin yaratýlmýþtýr? “O, hanginizin daha güzel iþ yapacaðýnýzý denemek için ölümü ve hayatý yarattý. Onun kudreti herþeye galiptir ve O çok baðýþlayýcýdýr.” (Mülk: 2) Bu âyet, hayatýn anlamsýz bir var oluþ olmadýðýný, ölümün ise sonu hiç olan bir yok oluþ anlamýna gelmediðini; aksine hayatýn, hayýrlý faaliyetlerin yapýldýðý bir alan, ölümün ise, yaptýklarýmýzýn karþýlýðýný bulacaðýmýz ebedî bir varlýk sahasýna geçiþi saðlayan dönüm noktasý olduðunu hatýrlatýr. Nitekim Rabbimiz buyurur: “Her nefis ölümü tadýcýdýr. Kýyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateþten uzaklaþtýrýlýr ve cennete sokulursa artýk o gerçekten kurtuluþa ermiþtir. Dünya hayatý, aldatýcý metâdan (ticaret malý) baþka bir þey deðildir.” (Âl-i Ýmran, 185)

ÞAÝR Hay­dar­ Er­gü­len’in­ “Zarf”­ ad­lý­ o za­rif­ ki­ta­bý­ný­ o­kur­ken,­ bir­ dü­þün­ce­dir al­dý­ be­ni...­ Na­sýl­ da­ kal­dýr­mýþ­týk­ nos­tal­ji­san­dý­ðý­na­mek­tu­bu,­gü­zel­o­lan­bir çok­þey­gi­bi. Na­sýl­da­u­nut­muþ­tuk­hoy­rat­ça! Sa­hi­ ka­çý­mýz­ u­cu­ ya­nýk­ bir­ mek­tup al­mýþ­tý­yâ­rin­den? Ka­çý­mýz­pos­ta­cý­yo­lu­göz­lü­yor­du? Han­gi­ bi­ri­mi­ze­ ge­len­ zar­fýn­ ü­ze­rin­de­sev­gi­li­nin­is­mi­ya­zý­yor­du. Ý­çin­de­ dos­tun­ im­za­sý,­ sev­gi­si­ þef­ka­ti var­dý...? Sa­hi­ hiç­ mek­tup­ al­mý­yor­ muy­duk ar­týk? Oy­sa;­da­ha­bu­sa­bah­ya­na­ya­na­Gü­neþ­ad­lý­bir­mek­tup­doð­du­ü­ze­ri­mi­ze Bir’i,­Bi­ri­ci­ði,­Sev­gi­li­yi­gös­ter­di­bi­ze. Yü­zü­mü­zü­fe­rah­lat­tý­se­rin­se­rin,­i­çi­miz­de­ki­ ku­rak­lý­ðý­ al­dý­ ý­lýk­ ý­lýk­ Su­ ad­lý mek­tup. Ü­ze­rin­de­ mer­ha­me­tin­ im­za­sý­ Rah­man­o­lan­sev­gi­li­den­gel­di. Bir’i,­Bi­ri­ci­ði,­Sev­gi­li­yi­gös­ter­di­bi­ze. Ba­har­ pos­ta­cý­sý­ný­ bek­li­yo­ruz­ he­pi­miz.­ U­sul­ u­sul­ ge­le­cek­ ö­nü­müz­de­ki ay­lar­da­çi­çek­yük­lü­mek­tup­la­rýy­la. Bir’i,­ Bi­r i­c i­ð i,­ Sev­g i­l i­y i­ gös­t e­r e­c ek bi­ze. Ca­ným­ Al­lah’ým;­ de­ðer­ ver­din,­ sev­din,­ yok­luk­tan­ Ha­yat­ ad­lý­ bir­ mek­tup gön­der­din­ is­mi­ni­ yaz­dýn­ ü­ze­ri­ne,­ im­za­ný­at­týn. Bir’i,­ Bi­ri­ci­ði,­ Sev­gi­li­yi­ gös­ter­din­ bi­ze. Ben­ de­ bir­ mek­tup­ gön­de­re­bil­sem Sa­na­ver­di­ðin­ö­mür­le... Kul­lu­ðum­la­ ya­zýp,­ sec­de­ i­le­ im­za­la­dý­ðým. Ö­lüm­zar­fý­na­ko­yup,­i­man­i­le­pos­ta­ya­ver­di­ðim Bir’i,­ Bi­ri­ci­ði,­ Sev­gi­li­yi,­ Sen’i­ gös­te­ren­bir­mek­tup...­ Hüseyin Ferdi Olur

Ç ÂYET-Ý KERÝME Gece,­gündüz,­Güneþ­ve­Ay­da­O’nun âyetlerindendir.­Siz­ne­Güneþe,­ne­de Aya­secde­etmeyin;­bütün­bunlarý yaratan­Allah’a­secde­edin—eðer­sadece Ona­kulluk­edecekseniz. Fussilet Sûresi: 37

Ç TÝCARET AHLÂKI Bir­Müslüman’ýn,­herhangi­bir­malý ondaki­ayýbý­açýklamadan­satmasý­helâl deðildir. Hadis-i Þerif

Ç NEYE MUHTACIZ? Çok­söyleyen­deðil,­çok­iþ­yapan yöneticiye­muhtaçsýnýz. Hz. Ömer (ra)

Ç ZAMAN Zaman­bir­kýlýçtýr.­Sen­onu­iyi­kullanmazsan,­o­seni­keser. Ýmam Mâlik

Ç TUHAF BÝR HÂLÝMÝZ Ne­tuhaf!­Ýnsan­hiç­ayrýlmayacaðý Allah’tan­kaçma­hâlindedir­ve­bir­gün mutlaka­ayrýlacaðý­dünyaya­da­yapýþma halindedir. Ataullah Ýskenderî

Ç NEFS-Ý EMMÂRE Yapacaðýn­iþlerde­nefsinle­meþveret et­ve­o­ne­derse­aksini­yap Mevlânâ

Ç ÖLÜMDEN SONRA... Ölümden­sonra­seninle­beraber olmayan­her­þey,­dünyadan­sayýlýr. Ýmam Gazâlî

Ç MERHAMETSÝZLÝK Merhametsizlik­kýlýcýný­çeken­kiþi, merhametsizlerin­kýlýcýyla­ölür. Molla Cami

Ç ÝSLÂM VE ÝNSAN Eskiden­saðýr,­dilsizdim.­Ýslâm­ile kendimi­buldum.­ Malcolm X

Ç ÝSTÝKAMET Ýstikamet­üzere­olanlar­daima­rahat ederler,­hem­bu­dünyada­hem­öbür dünyada.­Ölçüsüz­ve­muvazenesiz olanlar­ise,­hem­burada­hem­orada rahatsýz­olurlar. Osman Zengin

Ç HAZIR CEVAP

Ç KARAKTER

Ç KENDÝNE BAK!

Ç RAHMET KAPISI

-­Hem­Müslüman­olsak,­hem Hýristiyan­kalsak­olmaz­mý? -­Güneþi­bulduðun­halde­neden­hâlâ mum­ýþýðýndan­medet­umuyorsun?

Karakter­bir­akrostiþe­benzer: Hangi­yönden­okursanýz­okuyun­hep ayný­þeyi­söyler. Ralph Waldo Emerson

Baþkasýnda­beðenmediðiniz bir­þeyi­kendinizde­de­düzeltmeye­çalýþýn. Thomas Sprat

Az­ya­da­çok­kim­ne­istemiþse Mevlâ’dan, Hiç­mahrum­olup­da­dönen­var­mý­o kapýdan? Selçuk Yýldýrým


4

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

ELÝF / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

PORTRE

KÜTÜP-HANE ORHAN GÜLER orhanguler66@hotmail.com

o­cuk­ ter­bi­ye­sin­de­ ma­ne­vi­yâ­týn e­hem­mi­ye­ti­ni­mev­zu­a­lan­ve­bu mev­z u­y u­ Üs­t ad­ Be­d i­ü z­z a­m an Sa­id­Nur­sî’nin­fi­kir­le­ri­is­ti­ka­me­tin­de­yo­rum­la­yan­bir­in­ce­le­me. “Mü­t e­v a­z i”­ di­y e­b i­l e­c e­ð i­m iz e­ser,­ to­pu­ to­pu­ üç­ bö­lüm­den­ mey­da­na ge­li­yor:­ 1-­ Ço­cu­ðun­ Ge­li­þim­ Dö­nem­le­ri, 2-­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ E­ði­ti­me­ Yak­la­þý­mý,­ 3Ço­cu­ða­Ve­ri­le­cek­Di­nî­E­ði­tim…­ E­vet,­“Tak­dim”de­de­nil­di­ði­gi­bi,­“bil­has­sa­ gü­nü­müz­de­ ih­ma­le­ uð­ra­mýþ­ bir­ yö­nü var­dýr­ ki­ ço­cu­ðun,­ biz­ce­ hem­ dün­ya­sý­ný hem­ de­ a­hi­re­ti­ni­ il­gi­len­di­ren­ bu­ yö­nü­ ö­nem­ba­ký­mýn­dan­ilk­sý­ra­da­yer­al­mak­ta­dýr ve­ço­cu­ðun­ma­ne­vî­ta­ra­fý­dýr.”­(s.­7) Pe­ki­ne­ya­pa­ca­ðýz?­ Bu­so­ru­nun­ce­va­bý,­“Ger­çek­bir­ter­bi­ye sis­te­mi­nin­ Ý­lâ­hî­ sö­ze­ da­yan­ma­sý,­ ak­lî­ bir ge­rek­li­lik­tir.”­þek­lin­de­ve­ri­li­yor.­ Biz­de­“ta­mam”­di­yo­ruz! Ya­ bu­ gi­ri­þin­ ki­tap­la­ a­lâ­ka­sý­ ne­dir,­ di­ye so­ra­cak­la­rýn­me­ra­ký­i­se­þöy­le­i­za­le­e­di­li­yor:­ “(…)E­li­niz­de­ki­ ki­ta­býn­ te­me­li­ni,­ ‘ço­cu­ðun­ ma­ne­vî­ e­ði­ti­mi’­ o­luþ­tur­muþ­tur.­ Di­nî e­ði­tim,­ ter­bi­ye­ ve­ tel­kin­ u­sul­le­ri,­ ‘ço­cuk ru­hu­ve­ge­li­þi­mi’­dik­ka­te­a­lý­na­rak­in­ce­len­miþ­tir.­ /­ Bu­ ça­lýþ­ma­nýn­ o­ri­ji­nal­ yö­nü­ i­se, as­rýn­ Kur’ân­ tef­si­ri­ Ri­sâ­le-i­ Nur’dan­ me­det­al­ma­sý­dýr.­Söz­ko­nu­su­tef­si­rin­mü­el­li­fi Be­di­üz­za­man­ ve­ ta­le­be­le­ri­nin­ ko­nuy­la­ il­gi­l i­ ha­y at­ tec­r ü­b e­l e­r i­n i­ dik­k a­t e­ al­m a­s ý­dýr…”­(s.­8) E­ser­de­bi­rin­ci­ve­i­kin­ci­bö­lüm­ler­ký­sa­ca, fa­kat­ ye­te­rin­ce­ iþ­len­miþ;­ en­ ha­cim­li­ bö­lüm,­so­na­ka­lan­ü­çün­cü­bö­lüm.­ Ý­kin­ci­ bö­lüm­de­ Ri­sâ­le-i­ Nur’un­ e­ði­ti­me yak­la­þý­mý­ve­ri­lir­ken­hu­su­san­“Ön­ce­ne­fis­e­ði­til­me­li.”­de­ni­li­yor­ve­þun­lar­vur­gu­la­ný­yor: “(…)Ri­s â­l e-i­ Nur’da­ e­ð i­t i­m in­ ö­n e­m i, ‘dar­da­i­re­den­ge­niþ­da­i­re­ye’­doð­ru­sý­ra­lan­mýþ­týr.­Ri­sâ­le-i­Nur’a­gö­re,­bir­ki­þi­e­ði­ti­me ön­ce­ken­di­nef­sin­den­baþ­la­ma­lý,­son­ra­a­i­le ve­di­ðer­bi­rey­ler­le­bu­hal­ka­ge­niþ­le­til­me­li­dir.­Ya­ni­Ri­sâ­le-i­Nur’a­gö­re,­ken­di­nef­si­ni ter­bi­ye­e­de­me­yen­bi­ri­nin,­baþ­ka­la­rý­ný­ter­bi­ye­ et­me­si­ ve­ on­la­ra­ e­ði­tim­ ver­me­si­ ol­duk­ç a­ zor­d ur.­ As­l ýn­d a­ bu,­ bir­ Ýs­l â­m î pren­sip­tir.­ Ýs­lâm­ di­ni­ne­ gö­re,­ ci­hadda­ da bu­du­rum­böy­le­dir.­Yi­ne­Ýs­lâm’a­gö­re,­en bü­yük­ ci­had,­ ki­þi­nin­ ken­di­ nef­si­ne­ kar­þý yap­t ý­ð ý­ ci­h addýr.­ Bu­ an­l am­d a­ Ri­s â­l e-i Nur’da,­ ‘Nef­si­ni­ ýs­lâh­ et­me­yen,­ baþ­ka­sý­ný ýs­lâh­e­de­mez.’­de­nil­mek­te­dir.” (s.­20) Pe­þi­sý­ra­Ri­sâ­le-i­Nur’un­e­ði­tim­he­def­le­ri­ö­zet­le­ni­yor:­“*­Nef­si­ni­ýs­lâh­et­mek­le­i­þe baþ­la­mak.­*­Ço­cuk­la­rýn­ye­te­nek­le­ri­nin­in­ki­þaf­ et­me­si­ne­ yar­dým­cý­ ol­mak.­ *­ Müsbet ha­re­ket­e­den­bi­rey­ler­ye­tiþ­tir­mek.­*­Ýn­san psi­ko­lo­ji­si­ni­ bi­le­rek,­ o­na­ gö­re­ e­ði­tim­ ver­mek.­*­Kâ­i­na­ta­mâ­nâ-i­har­fî­i­le­bak­mak.­/ *­Tah­ki­kî­i­ma­na­sa­hip­öz­gür­fert­ler­ye­tiþ­-

Ç ­ r i b ­ k Bü­yüe­vi­yât­ mâ­n t­bu: ku Asrýnýn kutbu olan Cüneyd-i Baðdâdî Hazretleri 822’de (H. 207) Nihavend’de doðdu, Baðdat’ta büyüdü ve orada yaþadý. Kendisine ait ders verici, kalbe nazar eden, âmin denilecek bir çok menkýbe vardýr.

Cüneyd-i Baðdâdî Hazretleri ge­lip­gi­den­zi­ya­ret­çi­le­ri?”­di­ye­so­run­ca,­o­þa­hýs að­la­ya­rak: “E­fen­dim!­On­lar­bu­ra­da­e­ma­net­çi­o­la­rak ka­lý­yor­lar­dý.­Ö­mür­le­ri­bi­tip,­bu­dün­ya­dan­a­hi­re­te­göç­tü­ler.­Dün­ya­nýn­hâ­li­böy­le­dir.­O­na­ge­len­gi­der.­Bu­dün­ya­ken­di­si­ne­i­yi­lik­e­den­le­re ün­ya­nýn­fa­ni­li­ði­ne,­sü­sü­ne­al­dan­- kö­tü­lük­e­der”­der. Cü­neyd-i­Bað­da­dî­“Da­ha­ön­ce­bu­ra­ya­uð­ra­ma­yan,­a­me­li­ne­gü­ven­me­yen­bir ma­ne­vi­yât­bü­yü­ðü­dür­o.­822’de dý­ðým­da­bi­ri­si­bu­sa­ra­yýn­pen­ce­re­sin­de;­‘Ey­sa­(H.­207) Ni­ha­vend’de­do­ðan­Cü­- ray!­Sa­na­hü­zün,­gam­ve­ke­der­gir­mez’­di­yor­neyd­bin­Mu­ham­med,­Bað­dat’ta du”­de­yin­ce,­o­þa­hýs­að­la­yýp;­“Val­la­hi­þi­i­ri­o­ku­yan­ben­dim.­Bu­sa­ra­yýn­sa­kin­le­rin­den­ben­den bü­yü­dü­ve­o­ra­da­ya­þa­dý. As­rý­nýn­kut­bu­o­lan­Cü­neyd-i­Bað­dâ­dî’ye­a­it baþ­ka­kim­se­kal­ma­dý.­Ah!­Dün­ya­ya­al­da­nan­la­ders­ve­ri­ci,­kal­be­na­zar­e­den,­â­min­de­ni­le­cek ra­ya­zýk”­der. Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Cü­neyd-i­Bað­da­dî;­“Bu­ha­bir­çok­men­ký­be­var­dýr.­Bun­lar­dan­bi­ri,­dün­ra­ b e,­vi­ra­ne­ol­muþ­yer­de­na­sýl­ka­lý­yor­sun,­kal­ya­da­ka­lý­cý­ol­ma­dý­ðý­mý­zý­vur­gu­lar.­Þöy­le­ki: bin­na­ sýl­ra­hat­e­di­yor?”­di­ye­so­run­ca;­“O­na­sýl Cü­neyd-i­Bað­dâ­dî­bir­yol­cu­lu­ðu­sý­ra­sýn­da söz?­Bu­ ra­sý­sev­dik­le­ri­min­e­vi­de­ðil­mi?­Bu­on­Ku­fe’ye­uð­rar­ve­þeh­rin­i­le­ri­ge­len­le­rin­den­bi­ri­si­nin­sa­ra­yý­ný­gö­rür.­Sa­ray­çok­gü­zel­ve­süs­lü­o­- la­rýn­ya­di­gâ­rý,­ha­tý­ra­sý­dýr”­de­dik­ten­son­ra,­þu lup,­ka­pý­sýn­da­hiz­met­çi­ler­var­dýr.­Pen­ce­re­sin­de mâ­nâ­da­bir­þi­ir­o­kur:­“Ba­na­de­di­ler,­sen­sev­bi­ri­si­þu­ma­na­da­þi­ir­söy­lü­yor­dur:­“Ey­Sa­ray! dik­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­yer­ler­de­dur­ma­yý­se­vi­Sa­na­hü­zün,­gam,­ke­der­gir­mez.­Za­man­se­nin yor­sun.­Ben­de­dim,­her­ne­ka­dar­bu­ra­lar­da sa­kin­le­ri­ne,­i­çin­de­ki­le­re­bir­þey­yap­maz.­Sen on­lar­la­bu­lu­þa­mý­yor­sam­da,­on­la­rýn­kal­bim­de yer­le­ri­bü­yük­tür.­O­hal­de­on­la­rýn­ge­zip­do­laþ­muh­taç­lar­i­çin­ne­gü­zel­bir­ko­nak­sýn.” A­ra­dan­bir­müd­det­geç­tik­ten­son­ra­Cü­- týk­la­rý­yer­le­re­o­lan­sev­gi­si­se­be­biy­le­kal­bim neyd-i­Bað­dâ­dî­o­ra­ya­tek­rar­uð­rar.­Bu­se­fer­o bað­lý­i­ken,­bu­vi­ra­ne­yi­na­sýl­ter­ke­de­rim?”­O­sa­ra­yý­ön­ce­kin­den­da­ha­baþ­ka­bu­lur.­Ka­pý­sý nun­bu­söz­le­ri­Cü­neyd-i­Bað­dâ­dî’yi­de­rin­den ka­rar­mýþ,­i­çin­de­ya­þa­yan­lar­da­ðýl­mýþ,­o­gü­ze­- et­ki­ler.­Dün­ya­fa­ni,­ge­len­gi­di­yor. *** lim­sa­ra­yý­pe­ri­þan­vi­ra­ne­bir­va­zi­yet­te­gö­rür. Cü­ n eyd-i­Bað­ d â­ d î,­ve­ fat­e­de­ce­ði­za­man­çok O­man­za­ra­li­san-ý­hâl­i­le­san­ki­þun­la­rý­fý­sýl­dar: üz­ g ün­ d ü.­Ta­ l e­ b e­ l e­ r i­kor­ kup;­“E­fen­dim!­Bi­zim “Bu­sa­ra­yýn­gü­zel­lik­le­ri­git­ti.­Ye­ri­ni­gör­dü­ü­ m i­ d i­ m iz,­si­ z in­þe­ f a­ a t ­ i­ n iz­be­ re­ke­ti­i­le­kur­tul­ðün­þu­man­za­ra­al­dý.­Za­man­i­çe­ri­sin­de­hiç­bir mak­ t ýr.­Si­ z in­i­ s e­ýz­ d ý­ r ap­ l ý­ve­ü­ zün­tü­lü­bir­hâ­li­þey­ay­ný­i­yi­hâl­ü­ze­re­kal­maz.­Ýþ­te­gör­dü­ðün niz­var.­Bu­hâ­ l i­ n iz­bi­ z im­yü­ r e­ði­mi­zi­par­ça­lý­þu­sa­ray­gü­zel­du­ru­mu­nu­bu­yal­nýz­lýk,­ga­rip­lik yor”­de­ d i­ l er.­Bun­ l a­ r a­ce­ v a­ b en;­“Ey­dost­ la­rým! ha­li­ne;­se­vin­ci­ni­gam­ve­ke­de­re­bý­rak­tý.” Cü­neyd-i­Bað­dâ­dî­sa­ra­yýn­ka­pý­sý­ný­ça­lar.­Ý­- Ben­yet­miþ­se­ne­lik­i­ba­det­ve­ta­a­tým­dan­ve­siz­çe­ri­den­ga­yet­za­yýf­bir­ses­le­bi­ri­si:­“Buy­run” le­re­üs­tad­ol­mak­i­le­ka­zan­dýk­la­rý­mýn­hep­si­nin, de­yin­ce;­“Bu­sa­ra­yýn­o­gü­zel­li­ði­ne­ne­ol­du? bir­kýl­i­le­a­sýl­mýþ­ol­du­ðu­nu­ve­rüz­gâr­es­me­si­i­Ne­re­de­o­nun­o­par­lak­ha­li,­ne­re­de­o­nun­i­çe­ri­- le­bir­tüy­mi­sâ­li­sal­lan­dý­ðý­ný­his­se­di­yo­rum.­Bu sin­de­en­kýy­met­li­el­bi­se­ler­le­ge­zi­nen­ler,­ha­ni­o e­sen­rüz­gâ­rýn­red­rüz­gâ­rý­mý,­yok­sa­ka­bul­ye­li

ARZU KONAN

D

mi­ol­du­ðu­nu­bil­mi­yo­rum”­bu­yur­du.­Bi­raz son­ra;­“Al­lah”­di­ye­rek­ru­hu­nu­tes­lim­et­ti. E­vet,­bu­mü­ba­rek­zât­lar­a­mel­le­ri­ne­gü­ven­me­yip­ü­zü­lü­yor­lar;­hey­hât­bi­zim­ha­li­mi­ze­ki ne­ka­dar­e­mi­niz,­de­ðil­mi? Cü­neyd-i­Bað­dâ­dî’nin­sýk­ça­et­ti­ði­bir­du­â­sý var­dýr.­Â­min­ler­le­o­ku­yup­ka­bu­lü­nü­di­le­ye­lim Ýn­þâ­al­lah: “Ya­Rab­bi!­Yer­de­ve­gök­te­Sa­na­i­ta­at­e­den­le­re­mer­ha­met­ey­le.­Ey­Ke­rim­o­lan­Al­lah’ým! Lü­tuf­ve­ke­re­min­hür­me­ti­ne­bü­tün­gü­nah­la­rý­mý­zý,­ha­ta­ve­ku­sur­la­rý­mý­zý­af­fey­le.­Yap­tý­ðý­mýz zu­lüm­ve­hak­sýz­lýk­lar­se­be­biy­le­o­lan­kul­borç­la­rýn­dan­bi­zi­kur­tar.­Ke­re­min­le­eð­ri­lik­le­ri­mi­zi dü­zelt.­Kö­tü­lük­le­ri­mi­zi­i­yi­li­ðe­teb­dil­ey­le. “Ey­di­le­di­ði­ni­yok­ve­var­e­den­Al­lah’ým!­ Ka­lan­öm­rü­müz­de­bi­zi­kö­tü­lük­ler­den­ko­ru.­Ra­zý ol­ma­dý­ðýn,­be­ðen­me­di­ðin­þey­le­ri­bi­ze­çir­kin gös­ter,­be­ðen­dik­le­ri­ni­sev­dir.­Biz­le­re­ra­zý­ol­du­ðun­iþ­le­ri­yap­ma­yý­na­sib­ey­le.­Ve­fa­tý­mý­za­ka­dar bu­ha­li­mi­zi­da­im­ey­le.­Bun­lar­i­çin­kal­bi­mi­zi­ýs­lâh­ey­le.­U­zuv­la­rý­mý­zý­bu­iþ­le­re­sevk­ey­le.­Bi­zi mu­vaf­fak­kýl­ve­iþ­le­ri­miz­de­yar­dým­ey­le. “Ya­Rab­bi!­ Bi­ze­sen­den­u­tan­ma­yý,­be­ðen­di­ðin­her­sö­ze­koþ­ma­yý­ih­san­ey­le.­Seç­tik­le­ri­ne, sev­dik­le­ri­ne­na­sip­et­ti­ðin,­be­ðen­di­ðin­iþ­le­ri yap­ma­ve­se­ni­de­vam­lý­an­ma­hâ­li­ni,­sýrf­Se­nin i­çin­ya­pý­lan­a­mel­le­rin­en­gü­ze­li­ni­yap­ma­yý öm­rü­mü­zün­so­nu­na­ka­dar­de­vam­et­me­yi­na­sib­ey­le.­Ö­lü­mü­bi­ze­ik­ram,­ih­san,­Sa­na­ya­kýn­lýk­ve­se­vinç­ey­le;­piþ­man­lýk,­ü­zün­tü­ey­le­me. Ka­bir­le­ri­mi­zi­Cen­net­bah­çe­le­ri­ve­rah­me­ti­nin in­di­ði­yer­ey­le.­O­ra­da­bi­zi­kor­ku­dan­e­min­ey­le. “Ey­mah­lû­ka­tý,­ge­le­ce­ðin­den­þüp­he­ol­ma­yan­gün­de­top­la­ya­cak­o­lan­Al­lah’ým!­ Bi­zim­o gün­den­as­la­þüp­he­miz­yok­tur.­O­gü­nün­kor­ku­la­rýn­dan­e­min­kýl­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­dan­kur­tar. O­gü­nün­bü­yük­sý­kýn­tý­sý­ný­biz­den­kal­dýr.­Bi­zi Mu­ham­med­A­ley­his­se­lâm’ýn­ya­nýn­da­bu­lu­nan­la­rýn­a­ra­sý­na­kat.

“Al­lah’ým!­ He­sa­bý­mý­zý­ko­lay­ey­le.­Lüt­fun­la ke­re­min­le­mu­a­me­le­ey­le.­Bi­ze­a­mel­def­te­ri­mi­zi­sað­ta­ra­fý­mýz­dan­ver.­Sý­ra­tý­ça­buk­ge­çen­ve gýp­ta­e­di­len­ler­den­ey­le.­Tar­tý­gü­nün­de­se­va­bý­mý­zý­a­ðýr­kýl.­Ce­hen­nem’in­se­si­ni­bi­ze­i­þit­tir­me.­Ce­hen­nem’den­ve­Ce­hen­nem’e­yak­laþ­tý­ra­cak­iþ­ler­den­ve­söz­ler­den­kur­tar.­Lü­tuf­ve ke­re­min­le­bi­zi­Cen­net’te­ken­di­le­ri­ne­ih­san­da bu­lun­du­ðun­pey­gam­ber­ler,­sýd­dýk­lar,­þe­hit­ler ve­sa­lih­ler­i­le­be­ra­ber­ey­le. “Ya­Rab­bi!­ O­ra­da­bi­zi,­ba­ba­la­rý­mýz,­an­ne­le­ri­miz,­ya­kýn­la­rý­mýz­ve­ço­luk­ço­cu­ðu­muz­la­en gü­zel­bir­hal­de­be­ra­ber­bu­lun­dur.­Dün­ya­da­i­ken­bi­zim­le­ül­fet­le­ri,­ya­kýn­lýk­la­rý­o­lan­la­rý­da bi­ze­kat.­On­la­rý­um­duk­la­rý­na­ka­vuþ­tur.­Dün­ya­dan­i­man­la­ay­rý­lan­bü­tün­mü'­min­er­kek­ve ka­dýn­la­ra­rah­me­tin­le­mu­a­me­le­ey­le.­Zu­lüm ve­hak­sýz­lý­ða­uð­ra­yan­la­ra­yar­dým­et.­Has­ta­la­rý­na­þi­fa­ver.­Bi­ze­ve­on­la­ra­na­suh­töv­be­et­mek na­sib­et.­Çün­kü­Sen,­çok­ih­san­sa­hi­bi­sin­ve her­þe­ye­ka­dir­sin. “Ya­Rab­bi! Se­nin­yo­lun­da­ci­had­e­den­le­re yar­dým­ey­le.­Hem­i­da­re­ci­yi,­hem­de­i­da­re­e­di­le­ni­ýs­lâh­ey­le.­Müs­lü­man­la­rýn­iþ­le­ri­ni­ü­ze­ri­ne a­lan­la­ra,­Müs­lü­man­la­ra­kar­þý­þef­kat­ve­mer­ha­met­na­sib­et. “Ya­Rab­bi!­Bi­ze­Müs­lü­man­lar­a­ra­sýn­da­ih­ti­laf­gös­ter­me.­Biz­le­ri­Sa­na­yak­laþ­tý­ran­þey­ler­de bir­leþ­tir. “Ya­Rab­bi!­ Bi­zi­a­ziz­kýl,­ze­lîl­kýl­ma.­Bi­zi,­Se­nin­rý­za­na­gö­tü­ren­dün­ya­ve­a­hi­ret­iþ­le­rin­de bir­leþ­tir.­Bu­an­cak­Se­nin­yar­dý­mýn­la­o­lur. “Ya­Rab­bi! Bi­ze­Sen­den­kork­ma­yý,­Sa­na­ta­zim­ve­hür­me­ti,­sev­dik­le­ri­ne­lüt­fet­ti­ðin­ma­ri­fet­ve­ni­met­le­ri­ni­bi­ze­ih­san­ve­bun­la­rý­de­vam­lý­ey­le.”­ ­min Rah­me­tul­la­hi­a­leyh Ýstifade edilen kaynak: Baðdat Evliyalarý, c. 1

Kur’ân, Hadis ve Risâle ýþýðýnda çocuk eðitimi

ÇOCUK EÐÝTÝMÝNDE MANEVÝYAT Yazan: Özkan Taþar Sayfa Sayýsý: 128 Ebatlarý: 13,5x19,5 cm Türü: Ýnceleme Yayýnlayan: Yeni Asya Neþriyat

Yayýn Tarihi: Ocak 2010.

tir­mek.­ *­ Hem­ bu­ dün­ya­yý­ hem­ de­ di­ðer dün­ya­yý­ ih­mal­ et­me­yen­ fert­ler­ ye­tiþ­tir­mek.­/­*­Ýn­san­lý­ða­fay­da­sað­la­ya­cak­bi­rey­ler­ ye­tiþ­tir­mek.­ /­ *­ Zil­let­le­ ya­þa­mak­tan­sa iz­zet­le­ öl­me­yi­ ter­cih­ e­den­ bi­rey­ler­ ye­tiþ­-

tir­mek.­ *­ Kar­deþ­lik­ ve­ u­huv­vet­ duy­gu­su son­ de­re­ce­ ge­liþ­miþ­ fert­ler­ ye­tiþ­tir­mek.­ * Or­tak­ pay­da­da­ bu­lu­þa­bi­le­cek,­ hoþ­gö­rü­lü bi­r ey­l er­ ye­t iþ­t ir­m ek.­ *­ Ya­r a­t ý­l a­n ý­ Ya­r a­dan’dan­ ö­t ü­r ü­ se­v en­ ne­s il­l er­ ye­t iþ­t ir­mek…”­(s.­22-23) E­se­ri­en­te­re­san­ký­lan,­hat­tâ­o­na­bel­li­bir his­si­yat­ka­tan­ “Bir­Kýs­sa-Bir­Ýb­ret”­ baþ­lýk­lý

5 ya­zý­lar­dik­kat­çe­ki­ci.­Men­ký­be­ya­da­hi­kâ­ye­ler­den­mey­da­na­ge­len­bu­ya­zý­lar,­ü­çün­cü­ ve­ son­ bö­l üm­d e­ mev­z u­l a­r ýn­ a­r a­s ý­n a ser­piþ­ti­ril­miþ­do­kuz­ha­ri­ka­ya­zý­dan­i­ba­ret. Bun­la­rýn­ ö­ne­ çý­kan­ hu­su­si­yet­le­ri­ el­bet­te, “kýs­sa­dan­ his­se”­ ka­bi­lin­den­ dü­þün­dü­rü­cü ve­ öð­re­ti­ci/ders­ ve­ri­ci­ ol­ma­la­rý.­ (Bil­has­sa 1­ve­5­no’lu­la­ra­dik­kat!) “Ço­cu­ða­di­nî­e­ði­tim­ve­ri­lir­ken­dik­kat­e­dil­me­si­ ge­re­ken­ nok­ta­lar”­ a­ra­ baþ­lýk­lý­ ya­zý­nýn­ (s.­ 29-30) ya­ný­ sý­ra­ “Þe­fik­ A­ða­bey” ad­l ý­ Nur­ Ta­l e­b e­s i­n in­ Üs­t ad­ Be­d i­ü z­z a­man’a­ yaz­dý­ðý­ ha­ri­ka­ mek­tu­bun­ in­ce­len­di­ði­“Ço­cuk­la­ra­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ði­ti­mi­na­sýl ve­r il­m e­l i?”­ a­r a­ baþ­l ýk­l ý­ ya­z ý­ (s.­ 34-37), “Ço­cu­ðu­mu­za­ na­ma­zý­ na­sýl­ sev­di­re­bi­li­riz?”­ so­ru­su­na­ ce­vap­ teþ­kil­ e­den­ ya­zý­ (s. 58-60) i­le­ “Ço­cuk­la­ra­ Re­sû­lul­lah’ý­ na­sýl an­la­ta­bi­li­riz?”­ so­ru­su­nun­ ce­va­bý­ný­ ve­ren ya­zý­yý­ (s.­ 96-102)­ “mut­la­ka­ o­kun­ma­la­rý” di­le­ðiy­le­si­ze­bý­ra­ký­yo­ruz! Bir­ hu­sus­ da­ha­ var­ ki,­ te­mas­ et­me­den ge­çe­me­ye­ce­ðiz.­ Üs­tad’ýn­ de­yi­þiy­le,­ “in­sa­nýn­en­bi­rin­ci­üs­ta­dý­ve­te­sir­li­mu­al­li­mi,­o­nun­ va­li­de­si­dir“­ (Lem’a­lar,­ s.­ 463),­ ke­za “kü­çük­lü­ðün­de­ i­man­ der­si­ al­ma­yan­ bir ço­cuk,­ da­ha­ son­ra­ pek­ zor­ bir­ þe­kil­de­ i­man­ve­Ýs­lâm’ýn­e­sas­la­rý­ný­ru­hu­na­sin­di­re­bi­lir; [öy­le­ ki] bu,­ gay­ri­müs­li­min­ Ýs­lâ­mi­yet’i­ ka­bul­ et­me­si­ ka­dar­ zor­ o­lur.”­ (Ha­ným­lar­Reh­be­ri,­s.­317)­Bu­yüz­den,­ço­cuk­la­rýn­ma­ne­vî­ter­bi­ye­si­ve­bu­ter­bi­ye­de­an­ne­le­rin­ro­lü­çok­mü­him­dir! Ve­kü­çük­not­la­rý­mýz­(sý­ray­la): *­E­ser­de­mü­el­li­fe­a­it­bir­“ön­söz”ün­yok­lu­ðu­dik­kat­çe­ki­yor. *­Re­dak­si­yon­ha­ta­la­rýy­la­kar­þý­laþ­týk.­Ör­nek­1:­A­týf­ta­bu­lu­nu­lan­ba­zý­ki­þi­le­rin­i­sim ve­ya­so­yi­sim­le­ri­ne­den­se­yok.­Me­se­lâ­“Þe­fik­ A­ða­bey”­ di­ye­ zik­re­di­len­ (s.­ 34-37) ki­þi han­gi­Þe­fik’tir?­Ke­za­”E­rik­son’a­gö­re”­i­ba­re­s in­d e­k i­ (s.­ 14-16)­ þa­h ýs­ kim­d ir,­ ne­c i­dir?...­Ör­nek­2:­Ay­ný­say­fa­da­ay­ný­no’lu­i­ki dip­not­ra­ka­mý­var.­ (Ý­kin­ci­1­no’lu­dip­not, Ri­sa­le’den­ bir­ ik­ti­ba­sa­ a­it,­ an­cak­ ken­di­si/met­ni­yok.)­Ör­nek­3:­”E­fen­di­mi­zi­[asm] ne­ ka­dar­ çok­ sev­me­me­miz­ ge­rek­ti­ði­ni” þek­lin­de­ki­i­ba­re­yi­ (s.­100) “yan­lýþ­an­la­þý­la­bi­le­ce­ði”­en­di­þe­siy­le­not­e­di­yo­ruz. *­An­la­ya­ma­dý­ðý­mýz­bir­cüm­le­ve­de­so­nu­ bað­lan­ma­yan­ bir­ men­ký­be­ye­ rast­ gel­dik.­ Þöy­le­ ki,­ ”Mev­zu­ çok­ an­la­ta­bi­le­ne…” cüm­le­sin­de (s.­105) ne­den­mek­is­ten­di­ði­ni pek­ an­la­ya­ma­dýk (Siz­ an­la­ya­bil­di­niz­ mi?); ke­za­8­no’lu­”Bir­Kýs­sa-Bir­Ýb­ret”te­ki,­so­nu ha­v a­d a­ kal­m ýþ­ gi­b i­ du­r an­ men­k ý­b e­d e Deh­rî­i­le­Ý­mam-ý­A­zam­a­ra­sýn­da­ki­mü­na­za­r a­n ýn­ (106-108) na­s ýl­ ne­t i­c e­l en­d i­ð i­n i (me­se­lâ­Deh­rî’nin­mað­lûp­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný) me­rak­et­tik! *­ Ba­zý­ alt­ baþ­lýk­lar­ ne­den­se­ (s.­ 62,­ 96) “se­çil­me­miþ;”­ ya­ni­ baþ­lýk­ mý­ de­ðil­ mi­ pek bel­li­ol­mu­yor…­ Ký­sa­ca,­ bir­ e­ði­tim­ci­nin­ ka­le­min­den,­ Ri­sâ­le-i­ Nur’dan­ mev­zuy­la­ il­gi­li­ ba­his­le­rin þer­hi­nin­ de­ ya­pýl­dý­ðý,­ ço­cuk­la­rýn­ ma­ne­vî ge­l i­þ i­m iy­l e­ a­l â­k a­l ý­ ha­r i­k a­ bir­ pe­d a­g o­jik/ter­bi­ye­vî­ki­tap!


13

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

EKONOMÝ

Minibüs ve kamyonete de hurda indirimi geldi n KAMYONLARDAN sonra minibüs ve kamyonetlere de hurda indirimi müjdesi geldi. Araçlarý kilosuna 80 kuruþ ile 1,1 lira verilerek hafta baþýndan itibaren teslim alýnacak. 1985 model ve altý araçlarýn trafikten çekilmesi için 3 yýldýr çalýþma yürüttükleri bilgisini veren Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Talat Aydýn, þimdiye kadar kamyon, çekici, tanker, otobüsleri aldýklarýný belirtti. Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuþ araçlara, piyasa deðerinin üzerinde para verdiklerini söyleyen Aydýn, varsa aslý, faizi vergi cezasý ile trafik para cezalarýnýn silindiðini ifade etti. Bugüne kadar yaklaþýk 27 bin aracý piyasadan çektiklerinin altýný çizen Aydýn, “Þimdi bir çalýþma daha yaptýk. Kamyonet ve minibüsleri de dahil ediyoruz. Zannediyorum hafta baþý Resmî Gazete’de yayýnlanacak. 4 cins aracýn yanýna kamyonet ve minibüsleri de ekledik. 1985 model ve öncesi olanlarý piyasadan alýp imha edeceðiz. Araç sahiplerine bedeli ödenecek, trafik ve vergi cezalarý affedilecek” diye konuþtu. Kýrýkkale, Kocaeli ve Ýzmir hurda müdürlüklerine günde bin-bin 500 araç teslim edildiðini, böyle giderse yýl sonuna kadar 45 bin araç toplayabileceklerini söyledi. Traktörler içinde ilerde hurda indirimi düþünebileceklerini söyleyen Aydýn, otomobillerin kendi kapsamlarýna girmediðini belirtti. Þu ana kadar yapýlan ödemeler hakkýnda da bilgi veren Aydýn, toplam 27 bin araç aldýklarýný ve buna karþýlýk 135 milyon lira ödeme yaptýklarýný açýkladý. 10 milyon liranýn da ödeme aþamasýnda olduðunu da ekledi. Hurda araçlara araç baþýna ortalama 5 bin 500 lira ödeme yapýlýyor. Dolayýsýyla hedeflenen 100 bin araç toplanýrsa, karþýlýðýnda ödenen tutar 550 milyon lirayý bulacak. Ankara / cihan

AB’nin imzaladýðý STA’lar haksýz rekabete yol açýyor n DEVLET Bakaný Zafer Çaðlayan, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptýðý Serbest Ticaret Anlaþmalarý’nýn (STA) haksýz rekabete yol açtýðýný belirterek, ‘’Ýþlerine geldiðinde hukuku hatýrlamak AB’ye yakýþmýyor’’ dedi. Bakan Çaðlayan, çeþitli temaslarda bulunmak üzere geldiði Brüksel’de gazetecilerin sorularý üzerine, AB ile STA’lar yüzünden yaþanan sorunun temelinde 1996 Türkiye’si yöneticilerinin hatasýnýn bulunduðunu ileri sürerek, þunlarý kaydetti: ‘’AB ile Gümrük Birliði anlaþmasý imzalanýrken, 1996 yýlýnda, Türk yöneticiler kimi kaygýlardan dolayý hatalý bir imza atmýþlar. AB þimdi bize bunun bizim hatamýz olduðu söylüyor. Tamam bizim hatamýz, gelin düzeltelim diyoruz. Bir yanlýþ sonsuza kadar sürmez ki! AB, vurdumduymaz tavrý ile kendi imajýný tüketiyor. Bunu açýkça da ifade edebilirler kendi bilecekleri þeydir. Ama Türkiye’nin haksýz rekabete maruz kalmasýna sebep olan uygulamayý sürdürmeye haklarý yok. Ýþlerine geldiðinde hukuku hatýrlamak AB’ye yakýþmýyor. Ýþine gelince hukuk, gelmeyince gukuk kabul edilebilir mi?’’ Vize uygulamasýna karþý açýlan dâvâlarý kazanan Türk iþ adamlarýnýn çabasýna dikkat çeken Çaðlayan, ‘’Buna raðmen vize uygulamasý hukuk tanýmamazlýktýr’’ diye konuþtu. Brüksel / aa

Mükelleflere beyanname uyarýsý n MALÝYE Bakanlýðý, mükellefleri, ‘’beyannamelerinin kanunî sürede elektronik ortamda verilip verilmediðini titizlikle takip etmeleri’’ konusunda uyardý. Maliye Bakanlýðý’nýn elektronik beyanname uygulamasýna iliþkin usûlleri düzenleyen Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliði’nde yaptýðý deðiþiklik, Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Tebliðde, mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarýyla aracýlýk sözleþmesi düzenlemiþ olmasýnýn, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiþ olduðu anlamýna gelmeyeceðine dikkati çekerek, mükelleflerin beyannamelerinin kanunî sürede elektronik ortamda verilip verilmediðini titizlikle takip etmeleri gerektiði vurgulandý. Tebliðde ayrýca, mevcut elektronik beyanname aracýlýk sözleþmeleri 15 gün içinde, yeni imzalanacak sözleþmeleri ise 30 gün içinde Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) internet vergi dairesine bildirilecek. Ankara / aa

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz emekli il müftüsü

Halil Elitok'un babasý

Ömer Elitok'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Denizli Yeni Asya Okuyucularý

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

DÜN 1,5820 ÖNCEKÝ GÜN 1,5820

DÜN 2,1440 ÖNCEKÝ GÜN 2,1440

DÜN 70,50 ÖNCEKÝ GÜN 70,50

tu

2. OSB Çevre Zirvesi Antalya’da yapýlacak

ORGANÝZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluþu (OSBÜK) tarafýndan gerçekleþtirilen ‘’2. OSB Çevre Zirvesi’’, 24-25 Þubat 2011 tarihlerinde Antalya’da yapýlacak. OSBÜK’ten yapýlan açýklamaya göre, iki gün sürecek zirveye Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile sektör temsilcileri katýlacak. Zirvede, Ostim ve Ývedik Organize Sanayi Bölgelerinde yaþanan patlamalar sonrasý gündeme gelen OSB’lerin kalkýnmada yeri, Sanayi Strateji Belgesi ve çevre sorunlarý, OSB’lerde çevre denetimi, ölçüm, izleme ve OSB, hava kalitesi yönetimi, kimyasallarýn yönetimi, atýklarýn yönetimi, OSB’lerde ÇED uygulamalarý gibi konular masaya yatýrýlacak. Ankara / aa

tu

tu

ALTIN C. ALTINI DÜN 474,00 ÖNCEKÝ GÜN 474,00

tu

G20’DE GÖSTERGE KRÝZÝ BÝRÇOK G20 ÜYESÝ, CARÎ HESAPLAR DENGESÝ, DÖVÝZ KURU VE REZERVLER, KAMU BORÇ VE AÇIKLARI ÝLE ÖZEL BORÇ SEVÝYESÝNÝN GÖSTERGE OLARAK KABUL EDÝLMESÝNÝ DESTEKLERKEN, ÇÝN, DÖVÝZ KURU VE REZERVÝ KRÝTERÝNE KARÞI ÇIKIYOR. DÜNYANIN önde gelen 20 ekonomisinin temsil edildiði G20 Maliye Bakanlarý ve Merkez Bankalarý Baþkanlarý Toplantýsý’nda, tartýþmalar, küresel ekonomik risklerin izlenmesinde hangi göstergelerin dikkate alýnmasý gerektiði üzerinde odaklandý. Birçok G20 üyesi, cari hesaplar dengesi, döviz kuru ve rezervler, kamu borç ve açýklarý ile özel borç seviyesinin gösterge olarak kabul edilmesini destekliyor. Ancak Çin, döviz kuru ve rezervi kriterine karþý çýkýyor. Toplantýya katýlan ülkeler, 2008 yýlýndaki küresel ekonomik krizin tekrarýndan kaçýnmak için, ekonomi politikalarýnda daha iyi koordinasyon yapýlmasý gerektiðini düþünüyorlar. Avrupa Birliði (AB) Komisyonu’nun ekonomik ve parasal iþlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, G20 ülkeleri arasýnda ‘’küresel

dengesizlikleri tespit etme’’ konusunda bir anlaþma olduðunu, ancak göstergeler konusunda tartýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Almanya Maliye Bakan Yardýmcýsý Joerg Asmussen de ülkelerin çoðunluðunun beþ göstergenin kabul edilmesini desteklediðini belirtti. G20 ülkeleri, ekonomik dengesizliklerin ne zaman tehlikeli hale geleceði konusunda da henüz bir sýnýr belirlemedi. ABD Hazine Bakaný Timothy Geithner ise toplantýlarda dünya ekonomisi konusunda daha iyimser bir tablo çizerek, küresel ekonominin her açýdan, son iki ya da üç yýlýn en iyi dönemini yaþadýðýný söyledi. Geithner, finansal piyasalarýn ihtiyacý olan istikrar, etkinlik ve yeniliðin dengesini saðlamak için daha sýký mali düzenlemenin, sürdürülebilir toparlanmada merkezi rolü olduðunu ifade etti.

ÇÝN DÜNYAYA KARÞI SORUMLULUK BÝLÝNCÝNDE DEÐÝL KÜRESEL ekonomik risklerin izlenmesindeki göstergeler konusunda birçok G20 üyesi ülke anlaþsa da Çin özellikle döviz kuru ve rezervi göstergesine karþý çýkýyor. Pekin yönetimi, uzun süredir, dolar satýn alarak yuanýn deðerini düþük tutup haksýz ticarî avantaj kazanmakla suçlanýyordu. Bazý ekonomistler, Çin ve diðer ‘’merkantilist’’ ülkelerin, özellikle ABD Dolarý baþta olmak üzere aþýrý döviz rezervi bulundurarak, 2008 krizine katkýda bulunduðunu savunuyor. Ayrýca, bu ülkelerin bütçe fazlalarýyla, ABD hazine tahvillerine yatýrým yaparak, ABD’nin borçlanma

Mazot, gübre ve toprak analizi desteðinden faydalanmak isteyen çiftçilerin tarým il-ilçe müdürlüklerine baþvuru süresi, 1 Nisan 2011’e kadar uzatýldý. Gübre ve toprak analizi destekleri, 1 Ocak-31 Aralýk 2010 tarihleri arasýnda analiz yaptýran çiftçi kayýt sistemine (ÇKS) kayýtlý çiftçilere ödenecek. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnýn konuyla ilgili tebliði Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Mazot, gübre ve toprak analizi desteðinden faydalanmak isteyen çiftçiler için 31 Aralýk 2010’da sona eren baþvuru süresi, teblið ile 1 Nisan 2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatýldý. Çiftçiler, 1 Nisan 2011’e kadar tarým il-ilçe müdürlüklerine baþvurabilecek.

Gübre ve analiz desteði süresi uzatýldý

maliyetini ucuzlattýklarý ve bu ülkede ‘’konut balonu’’ yaþanmasýna yardýmcý olduklarý da iddia ediliyor. Almanya Maliye Bakaný Wolfgang Schaeuble, ‘’Çin’in dünyaya karþý sorumluluðunun bilincinde olduðunu düþünmüyorum’’ dedi. Çin Maliye Bakaný Xie Xuren, finansal kriz ve ekonomik þoklarla karþý karþýya bulunan geliþmekte olan piyasalarýn belli bir miktar rezervi elinde tutmaya ihtiyacý olduðunu ifade etti. Birçok Asya ülkesi, para birimleri sert þekilde devalüe edildikten sonra 1997 Asya krizinden sonra döviz rezervlerini artýrmaya baþladý. Paris / aa

HA­BER­LER

Ýcradan satýlýk ‘mezarlýk’ n AKÇAKOCA Ýcra Müdürlüðü, mezarlýk arsasý cinsinde iki adet taþýnmazý, satýþa çýkardý. Ýcralýk.com’dan alýnan bilgiye göre, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde mezarlýk yaný mevkiinde 55 metrekare mezarlýk arsasý cinsinde ve belediye imar planý içerisinde aðaçlandýrýlacak alan olarak gözüken taþýnmaz, 2 bin 750 lira muhammen bedelle satýþa sunulacak. Yukarý Mahalle mezarlýðýna bitiþik, özel parselli mezarlýk yeri niteliðinde, belediye imar planý içerisinde, aðaçlandýrýlacak alan olarak gözüken bir diðer taþýnmaz da, 2 bin 500 lira muhammen bedelle ihaleye çýkacak. Ýki taþýnmazýn ihalesi, 8 Nisan 2011 tarihinde yapýlacak. Alýcý çýkmamasý halinde en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak kaydýyla taþýnmazlar 18 Nisan 2011 günü ikinci arttýrmaya çýkarýlacak. Satýþ peþin para ile yapýlacak, ancak alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilecek. Ýstanbul / aa

BRÝC, Güney Afrika’nýn katýlmasýyla BRÝCS oldu Kýrsal Kalkýnma Destekleri ilgili Bakanlar Kurulu Kararý, 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

Kýrsal kalkýnma desteðine devam KIRSAL kalkýnma yatýrýmlarýna, 2011-2015 döneminde de yüzde 50-75 tutarýnda hibe desteði uygulanmasýna devam edilecek. Kýrsal Kalkýnma Destekleri ilgili Bakanlar Kurulu Kararý, 1 Ocak 2011’den geçerli olmak üzere Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Karar, tabiî kaynaklar ve çevrenin korunmasýný dikkate alarak, kýrsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve tarýma dayalý sanayi en-

tegrasyonunun saðlanmasý için küçük ve orta ölçekli iþletmelerin desteklenmesi, tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý, toplu basýnçlý sulama sistemlerinin geliþtirilmesi, yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn faaliyetlerinin arttýrýlmasý, kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin oluþturulmasý ve tarýmsal faaliyetler için geliþtirilen yeni

TEBRÝK

TAZÝYE

Kardeþlerimizden

Muhterem hocamýz ve aðabeyimiz emekli il müftümüz ve Kardelen Çocuk Köþkü kurucularýndan

teknolojilerin üreticiler tarafýndan kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için makine ve ekipman alýmlarýna iliþkin yatýrýmlarýn desteklenmesini öngörüyor. Ekonomik yatýrýmlarda ve makine-ekipman alýmlarýnda hibeye esas proje tutarý üst limitinin yüzde 50’sine, toplu basýnçlý sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutarý üst limitinin yüzde 75’ine kadar hibe desteði verilecek. Proje bütçesi KDV hariç hazýrlanacak. Ankara / aa

Halil Elitok'un babasý

Ömer Elitok

’un

vefatýný öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'dan (c.c.) rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz.

Kardelen Çocuk Köþkü DENÝZLÝ

Ebrar ve Fatih Karpuz'un

Ýbrahim Safa ismini verdikleri bir oðullarý dünyaya gelmiþtir. Küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

Trabzon Yeni Asya Okuyucularý

GEÇMÝÞ OLSUN Hollanda SCHÝEDAM (Muradiye) Camii din görevlisi olan kardeþimiz Abdurrahim Peker'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Trabzon Yeni Asya Okuyucularý

n BREZÝLYA, Rusya, Hindistan ve Çin’in oluþturduðu BRÝC, Güney Afrika’nýn da katýlýmýyla BRÝCS oldu. Hindistan Maliye Bakaný Pranab Mkharjee, G20 maliye bakanlarý ve merkez bankalarý baþkanlarý toplantýsý kapsamýnda ortak tutum belirlemek için BRÝC ülkelerinin kendi aralarýnda yaptýðý toplantýya Güney Afrika’nýn da katýldýðýný söyledi. Mukharjee, ‘’Güney Afrika da toplantýmýza ka týl dý ve on la ra ‘hoþ gel din’ de dik. BRÝC bundan sonra Güney Afrika’nýn (Sourt Africa) da baþ harfini alarak BRÝCS olmuþtur’’ dedi. Güney Afrika’nýn ilk kez temsil edileceði BRÝCS toplantýsý Nisan ayýnda Çin’in ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek. Paris / aa

Konya’daki kuraklýk deðiþimi uydudan tesbit edilecek n TÜRKÝYE'DE ilk defa uygulanacak bir projeyle, iklim deðiþikliðinin ve sulu tarýmýn Konya Kapalý Havzasý üzerindeki etkisinin uydu görüntülerinin de kullanýlacaðý TÜBÝTAK destekli bir projeyle ortaya çýkarýlacaðý bildirildi. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Semih Ekercin, TÜBÝTAK destekli projenin çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi. Projeyle Konya Kapalý Havzasý’ndaki kuraklýk deðiþimini ve Tuz Gölü’ne etkisini ortaya çýkaracaklarýný belirten Ekercin, ‘’Uydu görüntüleri destekli bu tip kapsamlý bir proje Türkiye’de ilk defa yapýlýyor. 5 ayrý uydu görüntüsünü birleþtirerek Konya Kapalý Havzasý’nýn tamamýný mozaik görüntü üzerinden çalýþýrken, bulgularý arazi çalýþmalarý ile destekleyerek projeyi gerçekleþtireceðiz’’ dedi. 36 ay sürecek projenin sonunda bir eylem planý oluþturacaklarýný kaydeden Ekercin, ‘’Çalýþmanýn temel hedefini de oluþturan son aþamasýnda, Konya Kapalý Havzasý ve Tuz Gölü Alt Havzasý’nda kuraklýðýn etkileri konusunda mevcut durumu korumak veya iyileþtirmek amacýyla havzada uygulanmasý gereken koruyucu uygulanabilir yönetim stratejilerini belirleyeceðiz’’ diye konuþtu. Konya / aa


14

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

Bediüzzaman, Ýslâmda demokrasinin olduðunu söyledi

Yaðmur ve hüzün

EYLÜL SAADET BAYRÝ saadetbayri@hotmail.com

“Bilmiyorum ne vardý saçlarýnda?/ Rüzgâr mý delice eserdi/ Gözlerim mi öyle görürdü yoksa?/ Saçlarýnýn her hâli hoþuma giderdi...” (Özdemir Âsâf)

rka penceremin karþýsýnda kocaman bir kiraz aðacý var. Her bahar gelin gibi süslenir, takar çiçeklerini baþýna. Kiraz aðacýnýn bu hâli ilahî bir naðmenin, hâl diliyle söylendiðini hissettiriyor bana. Zira o nefis çiçekler tek tek dökülmeye baþlarken, aðacýn esas sahibine yer açýlýr zihinlerde. Öyle ki, gözler baþka bir güzelliðe takýlmasýn diye çiçekler gider. Ne muazzam bir þey iman dürbünü! “Korkma, bu Allah’ýn emridir. O rahimdir, o hakîmdir” düþüncesini, kudret kaleminin mürekkebi tadýnda nakþediyor zihnime. Bana öyle geliyor ki, bir çember çizer gibi bu âlemdeki cereyanlar. Her nakýþ bir gül oyaya doðru uzanýrken, her mevsimin ayrý ayrý çeyizlerle, yar-ý maksuda giden bir gelin gibi süslediðini hissederim dünyayý. Ýþte bu sebepten, çiçeklerin nazlý geliþi ile gamlý gidiþini rüzgârda duvaðý savrulan gelin gibi seyrederim. Evet gelin gibi: Hem nazlý, hem gamlý… Hem aðlar, hem de en güzellerini giyinerek gider… Sahi, mevsimin bahar, yaz, sonbahar ya da kýþ olmasý fark eder mi insanýn temaþasý açýsýndan? Elbette hayýr… Bu yüzdendir ki, tabiatýn þekilden þekle ve renkten renge giriþini ayaklarým yerden kesilircesine izlerim. Öyle ki, imkâným olsa bütün yaratýlanlara, “Öyle güzel yaratýlmýþsýnýz ki, ayaðýmý yerden kesiyorsunuz. Lütfen, ya siz buraya çýkýn ya da beni aþaðýya indirin!” demek isterim. Çünkü “Kâinatý naðamatýyla raksa getiren ve hakaikin esrarýný ihtizaza veren musika-i Ýlâhiye hiç durmuyor; mütemadiyen güm güm eder” ifadelerinin belirttiði hakikat, hemen her þey ve yerde mevcut. Meselâ yaðmur… Rahmet ezgisi eþliðinde o nasýl bir raks þölenidir!... “Þýp þýp” diye yüreðin süveydasýna inen her bir tanesini, bir meleðin indirdiðini bilmek ve bütün þehrin meleklerle dolduðunu hayal etmek… En sonunda, duâ etmenin o müthiþ hazzýna erip kendinden geçmek… Sahi, yaðmur yaðdýðýnda çocuklar neden sevinç içinde çýðlýklar atardý eski zamanlarda. Neden yaðmur yaðýnca evde duramaz, dýþarý çýkmak için sabýrsýzlanýrdýk? O zamanlar, bütün çocuklar yaðmurda ýslanmak pahasýna neden sokaða doluþurlardý? Kýz çocuklarý saçlarý uzasýn diye nisan yaðmurunu neden beklerlerdi mesela? Öyle ya, “Yaðmur yaðýyor. Seller akýyor. Arap kýzý camdan bakýyor” diye tutturulan þarký, mazinin hangi tenhasýnda sönüp kaldý? Yüzümüze deðen her damlada, içimizin kýpýr kýpýr oluþu hani? Nerede tadý, neþesi ve farký yaðmurla beraber havalara uçmak olan çocukluðun sokaktaki adý? Peki ya ellerimizle yaðmurun ellerinden tutmaya çalýþmalarýmýz? Dokunamadýðýmýz; ama ýslandýkça avuçlarýmýz, parmaklarýna dokunduðumuzu sandýðýmýz yaðmurlarýn güldürdüðü çocukluðumuz, neden þimdilerde sokaklarda yaþamýyor? Kim bilir, belki de þimdiki annelerin, çocuklarýnýn saçlarýna yaðmurun deðmesine izin vermediðinden kaynaklanýyor. Melekle yaðmurun özdeþliðinin zihinlerden silinmesindendir belki de. Yahut da þimdiki çocuklar, yaðmurlarý meleklerin indirdiðinden bihaber yetiþiyordur. Duâ vaktinden mi habersiz, temaþa medeniyetinin milenyum nesli? Bilemiyorum… Bildiðim, “Mestane nukuþ-ý suver-i âleme baktýk/ Her birini bir özge temaþa ile geçtik” diyen bir temaþa medeniyetinden arta kalan þimdiki neslin çocuklarý, pencereden izledikleri gibi yaðmuru, hayatý da pencerelerden izliyorlar. Mekanik ve ruhsuz oyuncaklarýn arasýnda, ellerinden tutabilecekleri yanýbaþlarýndaki hayatýn varlýðýndan habersiz yetiþmekteler. Bundan olsa gerek, yaðmurlar artýk hüzün kokuyor her tanesiyle. Sevindirmiyor kimseyi artýk damlalarýn süzülüþü. “Bu yaðmur, bu yaðmur, bir gün dinince/ Aynalar yüzümü tanýmaz olur” mýsralarýnýn içli týnýsý titretirken bam telini gönlümün, Hüzün bulaþýr yaðmurun ellerine. Bundandýr iþte, üzgün oluþum…

A

PROF. DR. A. HAMDÝ AYDIN, “BEDÝÜZZAMAN, 1910’LARDAN BAÞLAYARAK DEMOKRATLIK VE DEMOKRASÝNÝN ÝSLÂMLA BAÐDAÞTIÐINI, BU KAVRAMLARIN ÝSLÂMDA OLDUÐUNU ÖZELLÝKLE VURGULAMIÞTIR” DEDÝ. ATÝLLA YILMAZ ( ahocam@hotmail.com) KAHRAMANMARAÞ PROF. Dr. A. Hamdi Aydýn, Kahramanmaraþ Yeni Asya Vakfý’nda; “Türk Siyasî Tarihinde Demokrat Düþünce Ve Bediüzzaman‘’ konulu bir seminer verdi. Demokrasi’nin bir halk yönetimi olduðunu anlatan Prof. Aydýn; demokrasi kelimesinin kaynaðýnýn eski Yunan mitolojisine dayandýðýný, ama bir türlü tarifi, tanýmý ve uygulamasýnýn gerçekleþtirilemediðini, herkesin ayrý bir demokrasi tanýmýnýn olduðunu söyledi. Demokrasinin; sosyal, muhafazakâr, liberal gibi tasniflerinin olduðunu anlatan Aydýn; bunlarýn ortak noktalarýnýn demokratlýk olduðunu belirtti. Demokrasi’nin Avrupa toplumlarýnda doðduðunu, uygulamasýnýn da oradaki gibi olmasý ge-

rektiðini vurguladý. Cumhuriyet’in gerçek anlamda Cumhuriyet olabilmesi için, hürriyet ve demokrasiyle iliþkilendirilmesi gerekir, yoksa Cumhuriyet lâfýzdan ibaret kalýr diyen Prof. A.Hamdi Aydýn, Bediüzzaman’ýn “Ben dindar bir Cumhuriyetçiyim‘’ dedikten sonra hürriyete vurgu yaptýðýný, ‘’Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam‘’ diyerek; hürriyetsiz cumhuriyetin olamayacaðýný savunduðunu belirtti. “Cumhuriyetçi olup da, hürriyetçi olmamak mümkün deðildir. Cumhuriyetçi olupta demokrat olmamak mümkün deðildir” diyen Hamdi Aydýn, Bediüzzaman’ýn gerçek bir cumhuriyetçi ve gerçek bir demokrat olduðunun altýný çizerek, “Dolayýsýyla Bediüzzaman; ideal anlamda bir Cumhuriyetçidir. Onda Cumhuriyet içi boþ bir kavram deðildir” þeklinde konuþtu.

DÝKTA DEMOKRATLIKLA BAÐDAÞMAZ ÇOÐUNLUÐU elde ederek gelip hükümet olmanýn her yaptýðýnýn doðru demek olmadýðýný anlatarak, halkýn oylarýnýn çoðunluðunu alarak gelip, dikta bir anlayýþ ve yönetiminde söz konusu olabileceðini, bunun demokratlýkla baðdaþmayacaðýný, demokrat olmanýn bu olmadýðýnýn da altýný çizen Prof. Aydýn, “Demokrat olmayý, olabilmeyi içimize sindirmemiz gerekir” dedi. Demokratlýðý herkesin, her siyasî partinin savunduðunu söyleyen Aydýn, demokrat olmanýn birinci þartýnýn hürriyetçilere ve hürriyetlere taraftar olmak olduðuna vurgu yaparak, “Hürriyetçi deðilseniz, demokrat deðilsiniz” sözlerini kullandý. Demokratlýk her kesime ve herkese eþit mesafede olmaktýr, tarafsýz olmaktýr diyen A. Hamdi Aydýn þunlarý kaydetti: “Bediüzzaman’ýn, demokratlýk prensiplerini ve ölçülerini savundu, kiþilerin hakimiyetini deðil. Kiþilerin gelip geçicidir ama ilke ve prensipler kalýcýdýr. Türkiye‘de kimsenin demokrat olmadýðý dönemlerde, hatta aydýn kesimlerin bile demokratlýktan, demokrasiden bahsetmediði dönemlerde Bediüzzaman demokrasi ve demokratlýktan bahsetmiþtir. Bediüzzaman, 1910’lardan baþlayarak demokratlýk ve demokrasinin Ýslâmla baðdaþtýðýný, bu kavramlarýn Ýslâm’da olduðunu özellikle vurgular. Bunu da ülkenin hem doðusundaki vatandaþlara, hem de Ýstanbul gibi aydýn kesimin merkezi sayýlan coðrafyalarda anlatmýþtýr. Demokrat olmanýn ölçülerini Bediüzzaman ortaya koymuþtur.” Seminer sonrasý Prof. Dr. A. Hamdi Aydýn, konuyla ilgili sorulara da cevap verdi. Kahramanmaraþ Yeni Asya Vakfý yetkilileri ise, bu tür seminerlerin devam edeceðini insanýmýzýn, akademik çerçevede bilgilendirilmesi konusunda gayretlerinin sürdürüleceðini söylediler.

Abdurrahim Karakoç anýldý

Ses san'atçýsý Serkan Vural, ‘’Avanoslu Selahattin’e ait belgeleri toplarken özellikle onun doldurduðu taþ plaklar bize çok yol gösterdi. Bu plaklarýn bir kýsmý çok iyi korunurken bir kýsmýný ise ne yazýk ki ahýr köþelerine terk edilmiþ halde bulduk’’ dedi. FOTOÐRAF: AA

Ahýrdan çýkan taþ plaklar ‘’TAÞA çaldým ayvam ile narýmý’’ türküsüyle tanýnan Avanoslu Selahattin Küçükdað’a (Avanoslu Selahattin) ait eserler, ahýrlardan toplanan taþ plaklar ve 4 yýllýk bir araþtýrma sonunda gün yüzüne çýkarýlarak kitaplaþtýrýldý. Türküleri seslendirmedeki yeteneðinde dolayý ‘’Anadolu Bülbülü’’ olarak da bilinen Avanoslu Selahattin’e ait Türkülerinin gün yüzüne çýkarýlarak kitaplaþtýrýlmasýna öncülük eden ses san'atçýsý Serkan Vural, ‘’Avanoslu Selahattin’e ait belgeleri toplarken özellikle onun doldurduðu taþ plaklar bize çok yol gösterdi. Bu plaklarýn bir kýsmý çok iyi korunurken bir kýsmýný ise ne yazýk ki ahýr köþelerine terk edilmiþ halde bulduk’’ dedi. Avanoslu Selahattin’in hayatýný ve eserlerini araþtýrýrken onlarca kiþiyle görüþtüðünü belirten Vural, araþtýrma aþamasýnda Avanoslu Selahattin ile ilgili

SOLDAN SAÐA— 1. Yüksek, yukarý. - Örnek, karþýlýk, misil, bir þeye benzetilerek yapýlan þey. 2. Uzaklaþmak, uzamak, ara açýlmak. Girinti çýkýntý, eðrilik, çarpýklýk. 3. Kutsal Hint destaný. - Bir iþi yapma, bir iþi gerçekleþtirme. 4. Darwinius masillae türüne ait fosil. Altýn kökü. - Ýþaret, alâmet. 5. Parlak, kaygan ve düz olan þey. - Çok olmayan, kifayetsiz. - Ballýbabagillerden, yapraklarý sapsýz, çiçekleri beyaz veya menekþe renginde, güzel kokulu, yapraklarý baharat olarak kullanýlan, çok yýllýk ve otsu bir kültür bitkisi. 6. Bir þeyin yokluðunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek. - Kimi yörelerimizde evet mânâsýnda kullanýlan söz. 7. Arapçada göz. - Herhangi bir durum için tartýþýlarak verilen kesin yar gý, hü küm. - (Tersi) Bir yüzey ölçüsü birimi. 8. Uzay üzerine geliþmiþ uygarlýklardan kurulmuþ tarayýcý tabanlý bir strateji oyunu. - Osmanlý Türkçesinde deðirmen. Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren i þa re tin a dý. - Yapraklarýn üzerinde görülen ýslaklýk, þebnem. 9. Mevlevî âyinlerinde tarikat mensuplarýnýn musikî eþliðinde cezbe hâlinde ayakta dönme hareketi. Hattat kelimesinde orta. 10. Himaye eden, koruyan, koruyucu. - Yerleþtirme.

elinde belge ve dokümaný olan insanlara ulaþmak için Avanos Belediyesi’nden duyuru bile yapýldýðýný ifade etti. Araþtýrmalarýný sadece Avanos’ta yapmadýðýný, Nevþehir’in bir çok ilçesini gezerek derleme yaptýðýný ve bu süreçte Avanos Belediye Baþkaný Mustafa Körükçü’nün büyük katkýlarý olduðunu anlatan Vural, ‘’Avanoslu Selahattin’in hayatta olan dönem arkadaþlarýný, akrabalarýný, çocuklarýný bularak onlarýn elinde sanatçýyla ilgili olan dokümanlarý topladým. Bir çoðuyla da sözlü olarak, onun hakkýnda bildiklerini dinleyerek bilgi aldým’’ diye konuþtu. Vural, Avanoslu Selahattin’in hayat hikâyesinin ve eserlerinin yer aldýðý bilgileri Avanos Belediyesi tarafýndan yayýnlanan ‘’Avanos Halkbilim Araþtýrmalarý ve Avanoslu Selahattin’’ adlý kitapta yayýnladýðýný belirtti. Nevþehir / aa

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðünce düzenlenen ‘’Yaþayan Çýnarlara Saygý’’ faaliyetinde þair ve yazar Abdurrahim Karakoç anýldý. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki programda þa ir Faz lý Kah ra man, Ka ra koç’un hayatýný anlatarak, bazý þiirlerini okudu. Anma faaliyetinde konuþan Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði Baþkaný Mehmet Nuri Yardým, son yýllarda vefa rüzgârý estiðini belirterek, ‘’Türkiye’de artýk yaþayan deðerlerimizin de kýymeti bilinmeye baþlandý’’ dedi. Dernek olarak sadece kendilerinin son üç yýlda 100’e yakýn yaþayan þair, bestekâr, hattat veya ressamla ilgili toplantýlar, programlar yaptýklarýný ifade eden Yardým, bu vefa rüzgârýnýn devamýný diledi. Yardým, ‘’Hem vefat eden bü yük le ri mi zi ha týr la ma lý hem de yaþayan deðerlerimizi anmalýyýz. San'atla, þiirle ilgilenmek çok büyük ayrýcalýktýr. Doktorlar, sevdikleri hastalara ‘Mutlaka san'atýn bir dalý ile ilgilenin’ derler. Çünkü san'at hakikaten tedavi edicidir’’ diye konuþtu. Þair ve yazar Bes ta mi Yaz gan da Ka ra koç’un Türk þiirinin çýnarý olduðunu belirterek, ona vefa gösteren herkese teþekkür etti. Abdurrahim Karakoç’un þiirlerinin de okunduðu gecede, þiirlerinden bes te le nen þar ký lar dan o lu þan konser verildi. Ýstanbul / aa

DERGÝLERDE BU AY MOSTAR Aylýk Kültür ve Aktüalite dergisi Mostar, Þubat sayýsýnda, Yapýlarý, etkileri ve kaynak deðerleriyle “Osmanlý Sefaretnameleri”ni kapak konusu yapmýþ.

SEMERKAND Aylýk tasavvufî dergi Semerkand, Þubat sayýsýnýn baþ konusu olarak “tasavvufî hayat ve ve geri kalmýþlýk” baþlýðýný ele alarak çeþitli yönlerden incelemiþ.

ALTINOLUK Aylýk mecmua Altýnoluk dergisi, 300 sayýnýn mesajý diyerek, yola çýkýþýndan bu yana katettiði mesafeyi “Güzel Müslüman olmak” kapaðýyla özetlemiþ.

UMRAN Aylýk düþünce kültür siyaset dergisi Umran Þubat sayýsýnda yaþadýðýmýz zaman dilimini “Tuhaf zamanlar liberalizm, sekülerleþme ve pasif devrim” çerçevesinde ele almýþ.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncaðý. 2. Bir þeyin yapýlmasýna da, yapýlmamasýna da gücü yeten canlýnýn, bunlardan birini ayýrýp seçmesi ve olmasý veya olmamasýna belli bir zaman içinde kendi isteðiyle hükmetmesi. - Olaylarýn gidiþinde olaðan dýþýna yer vermeyen, deðiþmezlik ve mecburiyet gösteren kural. 3. Arabî aylarýn dokuzuncusu, oruç tutulan ay. - Ýlâç, merhem. 4. Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilen bir söz. - Avama ait, avamca, ileri gelenlerden olmayan. 5. Elden çýkan, elden çýkmýþ, telef olmuþ. "Dürüst, temiz olarak kabullen” anlamýnda kullanýlan bir ad. 6. Taze soðan ve marulla piþirilmiþ kuzu eti yemeði. 7. Bakma, gözetBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI me, gözetim. 8. Irmak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dere, çay, küçük akarsu. Ý Þ A R A T Ü L Ý C A Z 1 Bilerek, isteyerek yapýlan. 2 9. Güney Afrika'nýn plaka MA K A R O N Ý K L T A iþareti. - Tarla sýnýrý. 10. 3 A M E T A L T Y A M A K Kayýnbirader. - Bedduâ. 4 M A L R S U N A Ý A M Ý Sayý, nicelik, deðer, güç, I R Y S A N A K A AA R 5 derece vb. bakýmýndan 6 A Y Ç O T A N A K D N A büyük ve aþýrý olan. 11. A7 L A Ý N T Y A T A K N F rýtýmevi. 12. Askerlerin ve Ý F L A S T Y L M A K Ý 8 bilhassa Yeniçerilerin kay9 N R E S Z G R K E S E R dý, ulüfe defteri. - Gele10 Y A K R R A S A T A N E nek, kanun, eski usul.


15

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

Ý­LAN T. C. ALUCRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) 2008/161 Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü vekili Av. Cemil Temel tarafýndan mahkememizde açýlan ve duruþmasý 30/03/2011 gününe erteli olan 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 19. maddesi uyarýnca kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davalarýna iliþkin olmak üzere; aþaðýda, yeri, mevkii, sýnýrý, miktarý ve zilyedi yazýlý taþýnmazlarýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaþtýrma bedelinin zilyede, Alucra Ziraat Bankasýnda açýlacak hesaptan 17/02/2011 ödeneceði ilan olunur. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ÝLÝ : GÝRESUN ÝLÇESÝ : ÇAMOLUK

T. C. ALUCRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) 2008/178 Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü vekili Av. Cemil Temel tarafýndan mahkememizde açýlan ve duruþmasý 30/03/2011 gününe erteli olan 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 19. maddesi uyarýnca kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davalarýna iliþkin olmak üzere; aþaðýda, yeri, mevkii, sýnýrý, miktarý ve zilyedi yazýlý taþýnmazlarýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaþtýrma bedelinin zilyede, Alucra Ziraat Bankasýnda açýlacak hesaptan 16/02/2011 ödeneceði ilan olunur. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ÝLÝ : GÝRESUN ÝLÇESÝ : ÇAMOLUK

SÝVAS AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 29/11/2010 Sayý: 2010/9 Esas. DOSYA NO: 2010/9- 2010/960 Davacý Fadime Yýlmaz tarafýndan davalý Mehmet Yýlmaz aleyhine açýlan Velayetin Kaldýrýlmasý davasýnda verilen 07/10/2010 tarih ve 2010/9-960 esas karar ile Sivas ili Merkez ilçesi Küçükminare mah. cilt 25, hane 193'de nüfusa kayýtlý Ahmet ve Ayþe oðlu 05.05.1961 doðumlu 16445247924 TC kimlik nolu davalý Mehmet Yýlmaz'ýn ayný yerde nüfusa kayýtlý Mehmet ve Fadime kýzý 06.09.1995 Sivas doðumlu 16388249832 TC kimlik nolu küçük kýzý ESMA YILMAZ üzerindeki velayetinin kaldýrýlmasýna karar verilmiþ olup davalý Mehmet Yýlmaz'ýn tüm aramalara raðmen tebligata yarar adresi temin edilemediðinden bu hüküm özetinin davalý Mehmet Yýlmaz'a karar teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið edilmiþ olup, bu ilanýn yayýmýndan itibaren 7 gün sonra davalýya karar teblið yapýlmýþ sayýlacaðý tebligat kanunun 28 ve 31. maddeleri uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 83333

BEYOÐLU 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI)

www.bik.gov.tr B: 43234

T. C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/3230 ESAS. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11.03.2011 CUMA saat 10:10 - 10:20 arasýnda ORG. DERÝ SAN. BÖL. 14. YOL 13-6 PARSEL TUZLA adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2011 ÇARÞAMBA günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 10.02.2011 (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 160.000,00 2 ADET LÝKÝT DOLUM MAKÝNESÝ SATUK BUÐRAHAN MARKA 15.000,00 3 ADET REAKTÖRLÜ KAZAN MARKASIZ 40.000,00 1 ADET ARGETEC MARKA ETÝKET MAKÝNESÝ 10.000,00 1 ADET JEL DOLUM MAKÝNESÝ MARKASIZ 10.000,00 1 ADET ETÝKET MAKÝNESÝ MARKASIZ 10.000,00 1 ADET ÖNERSAN MARKA SHRÝNK MAKÝNESÝ 40.000,00 2 ADET TUNCER MAKÝNA AÝREOSO DOLUM MAKÝNASI (GAZLI DOLUM) www.bik.gov.tr B: 11630

BAKIRKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) Dosya No: 2011- 128 Ta. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Nene Hatun Mahl. 122. Sokak (Olimpiyat Otoparký) ESENLER adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma 10.03.2011 günü saat 10:40-10:50 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde 15.03.2011 günü saat 10:40- 10:50 arasýnda yukarda yazýlý adreste ikinci artýrma yapýlarak tahmin edilen deðerinin % 40'ýný ve öncelikli alacaklýlarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek koþulu ile satýlacaðý, alýcý çýkmadýðý takdirde satýþ talebinin düþürüleceði, ihaleye katýlmak isteyenlerden tahmin edilen kýymetinin % 20 oranýnda nakit veya teminat mektubunun isteneceði, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teslim masraflarý, ihale damga vergisi ve % 18 KDV alýcýya ait olduðu ilan olunur. 14.02.2011 Lira A det Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 40.000,00 YTL 1 34 YH 1290 Plakalý 2005 Model Ýveco 27+1 Koltuklu Beyaz Renkli Yarým Otobüs. Muhtelif Yerlerinde çizikler, Sað orta bölmede çizikler Mevcut Anahtarý var. Ruhsatý yok. 40.000,00 YTL Toplam www.bik.gov.tr B: 11634

T.C. BAKIRKÖY 12. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/77 Esas. KARAR NO : 2010/708 Davalý : 1- AYSER ÖZGÜL 2- HASAN ÖZGÜL Davacý : 3- SOSYAL SÝGORTALAR KURUMU BAÞKANLIÐI HÜKÜM: Davanýn Kabulü ile, 1-) Fazlaya iliþkin haklar saklý kalmak kaydý ile 2.647,22 TL.'nin 19.10.2005 tarihinden itibaren iþleyecek yasal faiziyle birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline, 2-) 158,00 TL. karar ilam ve harcýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydýna, 3-) Davacýnýn yapmýþ olduðu 5 adet müzekkere gideri 22,00 TL., 5 adet davetiye gideri 17,00 TL., Bilirkiþi inceleme gideri 215,00 TL. olmak üzere toplam 254,00 TL. yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, 4-) Davacý kendisini vekille temsil ettirdiðinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Av. Asg. Ücrt. Tarf. Hükümleri gereðince takdiren 1.000,00 TL. vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, dair yasa yolu açýk olmak üzere, davacý vekilinin yüzüne karþý verilen karar açýkça okunup usulen anlatýldý. 26/10/2010 Mahkememizden verilen 26/10/2010 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiþtir. Mahkeme kararý yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 11750

T. C. KARÞIYAKA 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2010/503 DAVALI : ÖMER KAYACAN Mamak/ANKARA Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni ile Boþanma (Çekiþmeli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 23/03/2011 günü saat: 11:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 11764

www.bik.gov.tr B: 62169

T. C. SAKARYA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2009/590 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/03/2011 günü saat 15.15-15.25 arasýnda Dr. Selahattin Zaim Bulvarý Evrenköy mevkii Sakarya adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/03/2011 günü Dr. Selahattin Zaim Bulvarý Evrenköy mevkii Sakarya adresinde 15.15-15.25 saatleri arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý; Þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde Þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda nosu yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 11/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 40.000,00 TL 1 adet 41 PB 044 plaka sayýlý 2008 model Citroen marka siyah renkli VF7UA9H2H45215395 þasi seri no'lu 10JB863125193 motor seri no'lu MI sýnýfý C4 PicassoSXRX 1.6H ticari sýnýflý 7 kiþilik araç (Ön sol hasarlý çamurluk cant tampon darbeli). www.bik.gov.tr B: 11635

T. C. SAKARYA 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/565 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 02.03.2011 günü 14:40-14:50 saatleri arasýnda DR. SABAHATTÝN ZAÝM BULVARI EVRENKÖY MEVKÝÝ NO: 335 ADAPAZARI adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde ikinci artýrmanýn 07.03.2011 günü 14:40-14:50 saatleri arasýnda DR. SABAHATTÝN ZAÝM BULVARI EVRENKÖY MEVKÝÝ NO: 335 ADAPAZARI adresinde yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; Satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda Türk Lirasý peþin para ya da eþ deðerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.DV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 04.02.2011 S.No Bedeli Adedi Cinsi 15.000,00 TL 1 Adet 54 FZ 692 PLAKALI 2005 MODEL FORD FÝESTA COMFORT. 1,4 DÝZEL. FISTIK YEÞÝLÝ RENKLÝ, ARAÇ ÇALIÞIR DURUMDA. Toplam : 15.000,00 TL www.bik.gov.tr B: 11637

BAKIRKÖY 12. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO KARAR NO DAVACI DAVALI

: 2007/438 Esas. : 2010/852 : SGK GENEL MÜDÜRLÜÐÜ : HALÝT YALVAÇ. Karabaþ mah. Hizarönü cad. no: 9 D: 3 Ayvansaray/Eyüp/Ýst. DAVA : ALACAK Davalý Halit YALVAÇ'a yukarýdaki adresinde tebligat yapýlamadýðýndan duruþma günü de ilanen teblið edilmiþ olmasý nedeniyle bu kez mahkemece verilen kararýn da ilanen tebliði gerektiðinden hüküm kýsmý aþaðýdaki gibidir. HÜKÜM: Davanýn Kabulü ile, 1-) Davalý Halit Yalvaç yönünden fazlaya iliþkin haklar saklý kalmak kaydý ile, 7.423,54 TL'nin 14/09/2005 tarihinden iþleyecek yasal faiziyle birlikte - davalý Axa Oyak Sigorta A.Þ. bakiye poliçe limiti olan 5.165,00 TL'den dava tarihinden itibaren iþleyecek yasal faiziyle birlikte sorumlu olmak üzere - davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline, 2-) 441,00 TL. karar ilam ve harcýn davalý Halit Yalvaç tamamýndan, davalý Axa Oyak Sigorta A.Þ. 307,00 TL.'sinden sorumlu olmak üzere davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydýna, 3-) Davacýnýn yapmýþ olduðu 14 adet müzekkere gideri 93,00 TL., 5 adet davetiye gideri 19,00 TL., Bilirkiþi inceleme gideri 320,00 TL. olmak üzere toplam 432,00 TL. yargýlama giderinin davalý Halit Yalvaç tamamýndan, Axa Oyak Sigorta AÞ ise 302,00 TL.'sinden sorumlu olmak üzere davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, bakiye yargýlama giderinin davacý üzerinde býrakýlmasýna, 4-) Davacý kendisini vekille temsil ettirdiðinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Av. Asg. Ücrt. Tarf. Hükümleri gereðince takdiren 1.100,00 TL. vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, dair yasa yolu açýk olmak üzere, davacý vekilinin yüzüne karþý verilen karar açýkça okunup usulen anlatýldý. 06/12/2010 Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. Ýþbu ilan yayýnlandýðý tarihten itibaren 8 gün sonra yapýlmýþ sayýlacaktýr. 10/02/2011 www.bik.gov.tr B: 11748

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/2829 Esas. KARAR NO: 2011/444 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Zeyrek mah/köy, 62 Cilt, 664 Hane No'da nüfusa kayýtlý Ali ve Hadice'den olma 04/09/1933 doðumlu, ÞÜKRÜ ATILGAN TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak ve kendisine TMK 413. maddesi gereðince Kýrklareli ili, Babaeski ilçesi, Sinanlý Mah/köy, 36 Cilt No, 200 Hane No'da nüfusa kayýtlý Þükrü ve Sevim'den olma 12/02/1981 doðumlu ÖZGE SEVÝNÇ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 11772

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/1674 Esas. KARAR NO: 2009/512 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Siirt, Baykan, Yarýmca, cilt 28, hane 24'de nüfusa kayýtlý Yusuf ve Hayat oðlu 01.01.1950 doðumlu YAHYA OKULEVÝ'nin rahatsýzlýðý nedeniyle TMK. 405. maddesi gereðince kýsýtlanmasýna, kendisine ayný yerde nüfusa kayýtlý Sitti'den olma 01.01.1973 doðumlu MUAMMER OKULEVÝ'nin vasi olarak atanmasýna karar verilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 11731

2011/49 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 11/03/2011-CUMA günü saat 10.00-10.30 arasýnda BEYOÐLU/ÝSTANBUL PÝRÝ PAÞA MAH. ÞABANDERE SOKAK NO: 73-CÝHAT OTOPARKIHASKÖY/BEYOÐLU/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/03/2011-ÇARÞAMBA günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle ilanen teblið olunur. 14/02/2011 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 34 GK 2019 PLAKALI, RENAULT MARKA. 2009 MODEL CLÝO, H. OTO, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT 10.00/10.10 ARASINDA YUKARIDA YAZILI YERDE. 12.000,00 1 34 FM 5689 PLAKALI, 2009 MODEL KAPALI KASA Renault Kango Marka KAMYONET. MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT 10.20-10.30 ARASINDA YUKARIDA YAZILI YERDE. www.bik.gov.tr B: 11604

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/2204 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 09.03.2011 günü Saat 11:30-11:35 FAZ OTOMOTÝV SAN. VE TÝC. AÞ. ÝSTASYON CAD. NO: 591 E-5 KARAYOLU ÜZERÝ GEBZE yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 15.02.2011 S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi 120.000.00 YTL 1 Adet 34 SHD 30 PLAKA SAYILI 2009 MODEL DACIA SANDERO MARKA BENZÝNLÝ YEÞÝL RENKLÝ HUSUSÝ OTOMOBÝL. Toplam : 20.000,00 YTL www.bik.gov.tr B: 11638

T. C. K. ÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/8330 TAL. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci artýrma 01.04.2011 günü 10.40-10.45 saatleri arasýnda AVCILAR CÝHANGÝR MAH. TRAKYA OTO PARKI'nda yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 06.04.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14.02.2011 (Ýc.lf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ C ÝNSÝ 22.000,00 TL 1 34 JUE 65 Plakalý, 2008 Model Renault Marka Megane 2, Exp. 1.5 Dcý Tipli Hususi Otomobil, Anahtar Ve Ruhsatý Yok. www.bik.gov.tr B: 11670

T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2010/6119 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci artýrmanýn 10/03/2011 günü saat 11:00 - 11:10'da ALBA SAN. SÝTESÝ B BLOK NO. 118 BAYRAMPAÞA ÝST.'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 15.02.2011 KONULAN DEÐERÝ ADEDÝ CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ 10.000,00 YTL 1 DOKUMA ETÝKET MAKÝNASI YEÞÝL RENK SERÝ NOSUZ TRR11 ÝBARELÝ MOD.027/P.0 10.000,00 YTL 1 DOKUMA ETÝKET MAKÝNASI YEÞÝL RENK SULZER RUTÝ 384 www.bik.gov.tr B: 11871

T. C. KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO: 2009/4668 E. Föy No: 1780 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D 4810058590) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D. 2970076744) Adres: UZUNÇAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ N0. 31 A BLOK (A-2 GÝRÝÞÝ) KAT. 2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: 216 545 17 37 BORÇLU : ÝSMAÝL ÇELÝK (ÝHSAN ve SAHER oðlu 1972 HAFÝK doðumlu TC.NO: 24530361790) MEHMET AKÝF ERSOY MAH. SÝVASLILAR SOK. NO: 25 ÝÇ KAPI NO: 6 ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL BORÇ MÝKTARI : 1.544,83 TL (Faiz ve masraflar HARÝÇ) Yukarýda adý, adresi yazýlý alacaklýya olan borcunuzdan dolayý yapýlan icra takibinde; yazýlý adresinize ödeme Emri emri gönderilmiþ adresinizi terk ettiðinizden ödeme Emri emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaca yaptýrýlan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadýðýndan ödeme Emri emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ilanýn gazetede neþri tarihinden itibaren yukarýda yazýlý borç ve masraflarýný kanuni süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz (teminatý vermeniz), borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði, ilanen teblið olunur. 01.02.2011 www.bik.gov.tr B: 11778


16

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

Ý­LAN T. C. KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ

2009/17947 E. ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : AV. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN BORÇLU : AHMET ÇOBAN (TC.NO: 48496815814) BORÇ MÝKTARI : 2.481,48 TL (FAÝZ VE MASRAFLAR HARÝÇ ) TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝ Dosyamýzda olan yukarýda yazýlý alacaklýya borcunuzdan dolayý yukarýda adresinize 7 nolu ödeme emri gönderilmiþ ve adresten ayrýlmýþ olmanýz sebebiyle tebligat yapýlamadan bila iade edilmiþ olmasý ve zabýtaca yaptýrýlan tetkikat ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni süre olan 7 gün'e 15 gün ilave edilerek ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Borcunuzu iþ bu ilanýn gazetede yayýnlanmasýndan itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýnda dair, bir itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðil ise 7 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý imzayý reddediniz takdirde Mahkeme önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet ve borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. Maddeye itiraz edilip reddedildiði takdirde ise 18 gün içinde 75. maddeye göre mal beyanýnda bulunmanýz halinde ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur. www.bik.gov.tr B: 11779

T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý: 2006/161 Esas. 20/01/2011 Davacý, ZAFER ERÝNÇ ile Davalý, MEHMET ÖZTÜRK arasýnda mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davasý nedeniyle; Davacýnýn borçlu olmadýðý halde sahte bono ile icra takibi yaparak ve icra satýþýnda alacaðý mahsup yoluyla Maltepe ilçesi, 7 pafta, 87 ada, 11 parsel sayýlý taþýnmazý haksýz olarak davalýnýn aldýðýný ve davacýnýn davalýya borçlu olmadýðýný icra yoluyla yapýlan tahsilatýn istirdatýný gerektiðini talep ve dava etmiþ, 29/11/2010 günlü ýslah dilekçesi ile istirdat talebini tapu iptali ve tescil davasý haline dönüþtürmüþtür. Davalý Mehmet Öztürk'e Mektep Cad. Kültür Sk. N: 12 K.Yalý-Maltepe/ÝST. ve Esmahatun Mah. Cumhuriyet Cad. 19/17 Üsküdar/ÝST. adreslerinde dava dilekçesi ve duruþma günü teblið edilememiþ zabýta vasýtasýyla yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen adresi temin edilememiþ bulunduðundan davalýnýn duruþma günü olan 23/03/2011 günü saat 10.50'de Mahkememizde hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde HUMK.'nun deðiþik 213, 377'nci maddeleri uyarýnca yokluðunda tetkikat ve yargýlama yapýlarak hüküm verileceði ýslah dilekçesi yerine geçerli olmak üzere teblið olunur. 20/01/2011 www.bik.gov.tr B: 11841

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/8631 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 10/03/2011 günü saat 10:45- 10:50'de Rbs Yediemin Otoparký Tevfikbey Mah. Mektep Sok. No: 7 (Rumeli Hastanesi Yaný) Sefaköy Küçükçekmece Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 15/03/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 16/02/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 20.000,00 1 Adet 34 ES 0035 Plakalý, Mitsubishi marka kamyonet, Siyah renkli, anahtar ve ruhsat yok. Muhtelif çizikler var. www.bik.gov.tr B: 11856

T. C. ÝSTANBUL 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT KAMBÝYO SENETLERÝ ÜZERÝNDE HACÝZ YOLU ÝLE YAPILACAK TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝ DOSYA NO : 2009/12955 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE HALK BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : Av. B. Banu KOCATAÞ - Av. Aysel VARER AKÇA Halaskargazi Cd. No: 53 K: 6 Harbiye/ÝSTANBUL BORÇLU : OSMAN SATILMIÞ YÜKSELÝÞ CAD. SARIHAN SOK. NO: 3/4 SÝNCAN/ANKARA BORÇ MÝKTARI : Fazlaya iliþkin her türlü talep hakkýmýz saklý kalmak kaydýyla; 20.000,00-TL Asýl Alacak 4.276,00-TL Ýþlemiþ Faiz (01.08.08-25.05.09) + 60.80-TL Komisyon 24.336,00-TL Toplam alacaðýn takip tarihinden itibaren asýl alacaða iþleyecek % 20 oranýnda reeskont faizi, reeskont faiz oranýnýn deðiþmesi halinde deðiþen faiz oranýnýn uygulanmasý, masraf ve vekâlet ücreti ile tahsili ile kýsmi tahsilatýn B.K 84'e göre öncelikle masrafa, faizlere ve vekâlet ücretine mahsup edilmesi ve kredi takibiyle tahsilde tekerrür olmamasý taleplidir. (Fazlaya dair haklarýmýz ve deðiþen faiz oranlarý ile ilgili talep ve dava haklarýmýz saklýdýr.) Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 10 nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrinin gazetede yayýmý müteakip 25 gün içerisinde yukarýda yazýlý alacaðýn dosyamýza ödenmesi, takip müstenidi senedin Kambiyo vasfýnda olmadýðý veya senet altýndaki imzanýn size (borçluya) ait olmadýðý yahut alacaðýn itfa veya ihmal edildiði ya da zamanaþýmýna uðradýðý, yahut Ýcra Müdürlüðümüzün yetkisine olan itirazýnýzý 20 gün içinde Ýcra Tetkik Mercii Hakimliðine itirazla bu hususta istihsal edilecek kararýn Ýcra Müdürlüðümüze ibraz edilmesi, senet altýndaki imzanýn haksýz yere inkâr edilmesi (borçlu tarafýndan) halinde takip konusu alacaðýn % 10 nispetinde para cezasýna mahkûm edileceðiniz, borç ödenmez ve belirtilen süre içerisinde itirazýn kabul edildiðine dair karar ibraz edilmediði taktirde cebri icraya devam edileceði, borç ödenmediði taktirde 25 gün içinde mal beyanýnda bulunulmasý (borçlu tarafýndan) veya hakikate aykýrý beyanda bulunulmasý halinde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz teblið ve ihtar olunur. www.bik.gov.tr B: 11609

T. C. ÞÝÞLÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) (TAHSÝH) 2011/34 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/02/2011 saat 10:00-10:10 arasýnda KÂÐITHANE/ÝSTANBUL MAVÝ SU YEDDÝEMÝN OTOPARKI CENDERE CAD. NO: 25 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 15.000.00 1 adet 34 DZ 3722 PLAKALI CHEVROLET AVEO M-1 2008 MODEL OTOMOBÝL, BEYAZ RENKLÝ ARACIN ÖN TAMPON VURUK VE LASTÝKLERÝ DE ÝNÝK DURUMDA, ÇEÞÝTLÝ YERLERDE KÜÇÜK ÇAPLI ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 9797

T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/4827 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.03.2011 saat 10.10-10.15 arasýnda BAÐCILAR/ÝSTANBUL Mahmutbey Merkez mah. Halkalý cad. No: 3 Dadaþ Otoparký adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 30.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 13.000,00 YTL 1 34 FS 2681 PLAKALI FORD TRANSÝT CONNECT 2000 MODEL, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT, ÖN CAMI YOK, SAÐ ARKA KAPI CAMI YOK, LASTÝKLER PATLAK, SOL ARKA STOP LAMBASI KIRIK, BEYAZ RENKLÝ KAPALI KASA KAMYONET. www.bik.gov.tr B: 11859

T. C. KADIKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/98 Talimat. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn; 10/03/2011 günü saat 09:40'dan 09:50'ye kadar Bacar Yediemin Otoparký - Tepe Nautilus yaný Umut Sk. No: 58/56 Acýbadem Koþuyolu / ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2011 günü ayný yerde Bacar Yediemin Otoparký - Tepe Nautilus yaný Umut Sk. No: 58/56 Acýbadem Koþuyolu / ÝSTANBUL ve ayný saatte (saat 09:40'dan 09:50ye kadar) Ýkinci artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. Ýhaleye iþtirak edeceklerin muhammen bedelin % 20'si nisbetinde nakit ya da bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Ýþbu ilan, ayný zamanda borçlu ve alacaklýlarýna tebliði zorunlu ilan yerine ve kendilerine satýþ ilaný tebliðe çýkarýlýp da bila teblið iade olunanlara da kaim olmak üzere teblið ve ilan olunur. Muhammen Kýymeti (TL) Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Özellikleri 15.000-TL 1 Kamyonet 35 EA 127 Plakalý, FÝAT marka, 2008 (Onbeþbin-TL) model, Doblo Combi 1.4 BZ. ACTÝVE tipli, mistik gri renkli, 350A1000.4132019 motor no.lu, NM4223000.07173368 þase no.lu, anahtarý var, benzinli, çift sýra koltuklu yanlarý camlý van kamyonet. Yönetmelik Örnek No: 24 www.bik.gov.tr B: 11809

BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/502 ESAS. 2010/431 KARAR. Davacý Gülsüm Gençal Þenver tarafýndan davalý nüfus müd. Aleyhine açýlan soyisim tashihi davasýnda Mahkememizin 27/12/2010 gün ve ayný sayýlý kararý gereðince: Davanýn kabülü ile, Kastamonu ili, Araç ilçesi, Hanözü köyü C. 61, H. 11'de nüfusa kayýtlý Mehmet kýzý Ayten'den olma 9/2/1972 d.lu Gülsüm'ün Gençal Þenver olan SOYADININ ÝPTALÝ ÝLE ÞENVER OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE, iliþkin karar ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 11901

BAKIRKÖY 4. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/317(15/12/2010 Tarihli kararýn ilanen tebliði) Davacýlar : S.G.K. Baþkanlýðý Vekili : Av. Arzu ACIMAZ: Meclisi Mebusan cad. No: 43 Fýndýklý/Beyoðlu/Ýstanbul Davalýlar : 1- Eren KAYA : Birlik Mah. 846 Sok. NO: 12/2 Esenler/Ýstanbul 2- Ahmet KAYA : Birlik Mah. 846 Sok. NO. 12/2 Esenler/Ýstanbul 3- Muhammet KAYA : Turgut Reis Mah. 416. Sk. No: 5 iç kapý No: 3 Esenler/Ýstanbul 4- Aytaç KAYA'ya velayeten Ýpek KAYA Birlik Mah. 846 Sok. NO: 12/2 Esenler/Ýstanbul 5- Birgül KAYA (kendi adýna asaleten Sercan KAYA'ya velayeten) Nine Hatun Mah. 127. Sk. No: 9 Ýç kapý no: 6 Esenler/Ýstanbul Dava : Kurum alacaðý Taraflarý yazýlý bulunan iþ bu davada Mahkememizce verilen 15/12/2010 tarih 2007/317 Esas, 2010/923 sayýlý karar ile davanýn kýsmen kabulü ile 2.545,82 TL ilk peþin deðerli gelirin onay tarihi olan 14.07.1998 tarihinden itibaren, 38,39 TL geçici geçici iþ göremezlik ödeneðinin ödeme tarihi olan 24.06.1997 tarihinden, 175,72 TL. Hastane masraflarýnýn sarf tarihi olan 24/06/1997 tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýlardan tahsili ile davacýya ödenmesine karar verildiðinden, kararýn davalýlar adýna teblið yerine kaim olmak üzere iþ bu karar ÝLANEN teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 11863

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2006/221 Esas. 07/12/2010 Davacý, ÝSKÝ ile Davalý, TÜLAY DOÐAN arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu Ýptali Ve Tescil davasý nedeniyle; DAVALI: CENGÝZ ALTUN KIZILELMA CAD. NO: 29/2 FINDIKZADE / FATÝH / ÝST. DAVA : Dava konusu Ýstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Kayabaþý köyü, Resneli Çiftliðinde kain, 5 pafta 996 parseldeki 166 m2'lik kýsmý için 2006/221 esasdaki davalýlar aleyhine hükmen tescil davasý açýlmýþ olup yargýlama sonunda davalý CENGÝZ ALTUN'un yukarýdaki adresine çýkartýlan davetiye bila iade edilmiþ, emniyetçe yapýlan tahkikat neticesi sarih adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþ olup duruþmasý 22/02/2011 günü saat 10.00'a býrakýlmýþtýr. Mezkur gün ve saatte duruþmaya gelmeniz, gelmediðiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu dava dilekçesinin tebliði yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07/12/2010 www.bik.gov.tr B: 11675

T. C. FATÝH 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2010/389 Kastamonu ili, Abana ilçesi, Hacýveli mah. 16 hanede kayýtlý Ýbrahim ve Mukadder'den olma 1992 doðumlu 28297816968 TC nolu Ahmet Onur Yuvarlak'ýn soyadýnýn "DENÝZ" olarak düzeltilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur. www.bik.gov.tr B: 11789

T. C. KADIKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 2008/19677 E. ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : AV. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN BORÇLU : ZEYNEP TAÞBAÞ (ÖMER ve SUNA kýzý 1980 TOKAT doðumlu (TC. NO: 45706290980) MÝMARSÝNAN MAH. BARBAROS CAD. TEMEL REÝS SK. NO: 52 D: 2 SULTANBEYLÝ/ÝST. BORÇ MÝKTARI : 6.195,12 TL (FAÝZ VE MASRAFLAR HARÝÇ ) TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝ Dosyamýzda olan yukarýda yazýlý alacaklýya borcunuzdan dolayý yukarýda adresinize 7 nolu ödeme emri gönderilmiþ ve adresten ayrýlmýþ olmanýz sebebiyle tebligat yapýlamadan bila iade edilmiþ olmasý ve zabýtaca yaptýrýlan tetkikat ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni süre olan 7 gün'e 15 gün ilave edilerek ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Borcunuzu iþ bu ilanýn gazetede yayýnlanmasýndan itibaren 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýnda dair, bir itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðil ise 7 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddediniz takdirde Mahkeme önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet ve borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. Maddeye itiraz edilip reddedildiði takdirde ise 18 gün içinde 75. maddeye göre mal beyanýnda bulunmanýz halinde ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur. www.bik.gov.tr B: 11784

T. C. KADIKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/182 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 04.03.2011 saat 11:00-11:10 arasýnda DOST OZAN SOK. NO: 1 KOÞUYOLU KADIKÖY adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 16/02/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özelliklerÝ) 12.000,00 YTL 1 34 SSN 49 PLAKALI FORD FÝESTA MARKA 2008 MODEL WFOCXXGAJCBR88813 ÞASÝ NOLU 8R88813 MOTOR NOLU KAPALI KASA SAÐ ÖNTAMPON KIRIK. MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 11806

MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2005/707 Es. 2005/316 Kr. Davacý Aynur KORTAY tarafýndan davalýlar Kadastro Müdürlüðü ve arkadaþlarý aleyhine açýlan iþlemin iptali davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda davanýn reddine karar verilmiþ olup, davalýlar Çaðatay Terzi, Aynur Yalçýn ve Nadire Seval Kömürlüoðlu'nun tüm araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilemediðinden mahkememizden verilen 27.05.2009 tarihli gerekçeli kararýn ve davacý vekilinin 28.04.2010 tarihli temyiz dilekçesinin ilanen tebliðine, neþir tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararýn teblið edilmiþ sayýlacaðý, süresinde kanun yollarýna baþvurulmadýðý taktirde kesinleþeceði hususu ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 11763


17

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

PAZAR OLA 2 yumurta, 6 aç... Yumurta neye yarar? is­gi­bi­ko­kan,­gü­neþ­li­bir­gün­de, haf­ta­lar­ca­ye­me­di­ði­ni­fark­e­der­sin­ve­ca­nýn­sa­han­da­yu­mur­ta­is­ter.­Aç­lý­ðý­ný­bas­týr­mak­i­çin­ça­ba­lar­ken­in­sa­nýn­i­çi­ne­i­na­nýl­maz­bir­ya­þa­ma­is­te­ði­do­ðar,­e­ner­ji­ge­lir­ya;­o­ruh ha­li­ne­bü­rü­nür­sün­iþ­te.­Ha­va­çok­da­ha ha­fif,­renk­ler­çok­da­ha­par­lak­týr.­ Buz­do­la­býn­dan­i­ki­ta­ne­yu­mur­ta­çý­ka­rýr­sýn,­ ta­bi­ i­ri­le­rin­den­ se­çer­sin.­ Bir ta­ne­si­fark­e­di­lir­þe­kil­de­di­ðer­le­rin­den da­ha­ i­ri­dir.­ ‘’Hey­ yav­rum­ hey’’­ der­sin ve­tef­lon­ta­va­yý­o­ca­ða­ko­yup­al­tý­ný­ya­kar­sýn.­ Bi­raz­ da­ yað…­ yað­ kýz­dý­ðýn­da bi­rin­ci­yi­ ký­rar­sýn­ ta­va­ya,­ a­nýn­da­ bem­be­yaz­ o­lur,­ sa­rý­sý­ da­ gü­neþ­ gi­bi,­ o­o­oh mis…i­kin­ci­ yu­mur­ta­yý­ da­ a­lýr­sýn,­ i­ki ke­re­mut­fak­tez­gâ­hý­na­vu­rur,­i­ki­e­li­nin baþ­par­mak­la­rý­ný­çat­la­ða­bas­tý­rýp­ta­va­nýn­ i­çi­ne­ a­çar­sýn..­ ve­e­ iþ­te!­ yýl­lýn­ en muh­te­þem­üç­sa­ni­ye­si… Son­ra­bul­du­ðun­ga­ze­te­le­ri­ye­re­se­rer­sin­ve­o­al­týn­ta­va­yý­or­ta­ya­ko­yar­sýn. Ma­a­le­sef­et­ra­fýn­da­bir­den­6­aç­top­la­nýr. Oy­sa­sen­sa­de­ce­ken­di­ne­ye­te­cek­ka­dar yap­mý­þýn..­Týrs­tý­ðýn­i­çin­‘’vay­kar­deþ­ler bu­yu­run­sof­ra­ya’’­der­sin.­ (as­lýn­da­bu­yu­run­de­men­a­bes­ol­muþ­tur,­za­ten­o­tur­muþ­lar.) On­la­rý­u­yut­mak­ve­da­ha­faz­la ye­mek­i­çin­baþ­lar­sýn­yu­mur­ta­nýn­gel­mi­þi­ni,­geç­mi­þi­ni­an­lat­ma­ya: Pro­te­in­kay­na­ðý­dýr­ken­di­le­ri.­Ký­rar­sýn, haþ­lar­sýn,­ra­fa­dan­yer­sin,­pas­ta­ya­bö­re­ðe ko­yar­sýn,­hiç­mu­hab­bet­e­de­cek­lâf­kal­ma­dý­ðý­za­man­lar­da­‘’ta­vuk­tan­mý­çý­kar ta­vuk­mu­on­dan­çý­kar’’­þek­lin­de­tar­tý­þýr­sýn,­‘’grip­mi’’­di­ye­þüp­he­e­dip­çok­sev­sen­de­bel­li­bi­sü­re­pa­ra­no­ya­ya­pýp­ye­mez­sin,­da­ha­ne­ol­sun!’’ ‘’Öð­ren­ci­ e­vin­de­ ka­lan­la­rýn­ aç­lýk­tan öl­me­le­ri­ni­ en­gel­le­yen­ be­sin­ mad­de­si. Üst­üs­te­bir­kaç­de­fa­ye­ni­le­bil­me­ö­zel­li­ði­var­dýr,­faz­la­bu­la­þýk­çý­kar­maz­ve­fi­yat-lez­zet­ o­ra­ný­ mak­si­mum­da­ sey­re­der.­Bir­öð­ren­ci­e­vin­de­a­lýn­dýk­tan­son­ra­da­ha­24­sa­at­dol­ma­dan­bir­ko­li­si­nin bi­ti­ril­di­ði­gö­rül­müþ,­bu­na­rað­men­“ne­re­ye­sak­la­dý­nýz­lan­yu­mur­ta­la­rý?”­cüm­-

M

Batum’un “Duraðý” “Kâ­ðýt­tan­kap­lan”­di­ye­rek­TSK’ye­ha­ka­ret e­den­ CHP­ Ge­nel­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Sü­heyl­ Ba­tum,­ yar­gý­ya­ ve­ si­ya­se­te­ mü­da­ha­le et­me­di­ði­ i­çin­ kýz­ma­sý­ “dar­be­ çað­rý­sý”­ o­la­rak­yo­rum­lan­dý. Be­re­ket­ver­sin­ki,­Ba­tum­CHP’de­si­ya­se­te­a­týl­dý. E­ðer­bu­söz­le­ri­baþ­ka­par­ti­de­söy­le­sey­di,­ba­þý­na­e­pey­iþ­ge­lir­di. Bu­nu­bil­di­ðin­den­ol­sa­ge­rek­ki,­“du­rak­ta faz­la­bek­le­me­den”­CHP’ye­geç­miþ…

MÝZAH ÇETÝN KASKA cetinkaska@hotmail.com

le­si­nin­ du­yul­ma­sý­na­ se­bep­ ol­muþ­tur. Hat­ta­kuþ­gri­bi­bi­le­bu­ev­le­ri­et­ki­le­mez, ak­si­ne­yu­mur­ta­nýn­u­cuz­la­ya­ca­ðý­dü­þü­nü­le­rek­se­vi­ni­lir.­ (Yap­tý­ðým­ka­ba­ca­bir he­sap­la,­son­beþ­yýl­da­ye­di­ðim­yu­mur­ta­la­rý­uc­u­ca­ek­le­sem­dün­ya­nýn­çev­re­sin­de­bir­tam­tur,­bir­de­çey­rek­tur­at­mak­ta­dýr.­ Pa­ram­ ol­ma­dý­ðýn­dan­ de­ðil, çok­sev­di­ðim­den­tü­ke­ti­yo­rum­ben­bu­nu…­ben­de­ye­dim)­..’’ ‘’Tür­ki­ye’de­en­çok­tü­ke­ti­len­ta­vuk­i­ca­dý­gý­da­mad­de­si­dir.­Ki­mi­si­be­ya­zý­ný­ye­mez­ki­mi­si­sa­rý­sý­ný.­Ý­ki­si­ni­de­yi­yen­in­san­la­rýn­nes­li­ya­vaþ­ya­vaþ­tü­ken­mek­te­dir.­Su­cuk­la­1.­de­re­ce­den­ak­ra­ba­lý­ðý­var­dýr.­“Su­cuk­lu­yu­mur­ta”­di­ye­bir­de­söz­cük­ö­be­ði var­dýr.­Ta­va­da­pi­þi­ri­le­rek,­haþ­la­na­rak­ve çýl­býr­ol­mak­ü­ze­re­3­çe­þit­o­la­rak­yen­me­si meþ­hur­dur.­Öð­ren­ci­e­vin­de­i­se­kar­to­nun­dan­çý­ka­rýl­ma­dan­30­ta­ne­çift­sa­rý­lý­o­la­rak­ta­va­da­pi­þi­ri­lir­ve­bu­la­þýk­ol­ma­sýn di­ye­ta­va­dâ­hil­tü­mü­ye­nir.’’ ‘’Ül­ke­miz­de­ge­nel­de­ey­lem­yap­mak­i­çin­kul­la­ný­lan­mad­de.­Mad­de­di­yo­rum çün­kü­ta­va­dan­çok­ha­va­da­bi­ri­le­ri­ne­fýr­la­tý­lýr­ken­gö­rü­yo­ruz­ge­nel­de.­Baþ­ka­bir þey­mi­yok­ar­ka­daþ­a­ta­cak.­Ya­zýk­gü­nah. Ay­rý­ca­si­nir­bo­zu­cu­bir­ö­zel­li­ði­var­dýr bu­nun.­Ta­va­da­yað­lar­e­ri­miþ,­yu­mur­ta­nýn­a­þa­ðý­dö­kül­me­si­bek­le­nir­ken,­i­þin­en he­ye­can­lý­ye­rin­de­yu­mur­ta­la­rý­tam­ký­ra­cak­ken,­yu­mur­ta­ka­buk­la­rý­ta­va­ya­dö­kü­lür­ve­yu­mur­ta­yý­ye­mek­iþ­ken­ce­ha­li­ne­ge­lir.­Bu­iþ­ken­ce­den­kur­tul­mak­i­çin yu­mur­ta­yý­çö­pe­at­mak­so­ru­nu­gi­de­rir. Bu­du­rum­da­mas­raf­lý­dýr­ya­zýk­o­lur.­A­ma­ya­kýn­da­hü­kü­met­ta­ra­fýn­dan­ya­sak­lan­ma­sý­muh­te­mel­o­lan­be­sin­ler­a­ra­sý­na gi­re­bi­lir­dik­kat­de­rimmm…’’

pazarola@yeniasya.com.tr

Kýlýçdaroðlu, CHP tarihini hatýrlattý E­ðer­vak­tim­ol­say­dý­ben­Ký­lýç­da­roð­lu’nu­ta­kip­e­den­ga­ze­te­ci­ler­den­ol­mak­is­ter­dim. Çün­kü­ya­zý­ya­za­cak­mal­ze­me­çok­o­lur­du. Ge­çen­de­de­böy­le­ol­du. A­þa­ðý­ya­in­mek­is­te­yen­Ký­lýç­da­roð­lu,­yan­lýþ­lýk­la­yu­ka­rý­çý­kan­mer­di­ve­ni­kul­la­nýn­ca­zor­an­lar­ya­þa­dý. Ön­ce­ha­re­ket­et­me­yen­mer­di­ve­nin­or­ta­sý­na­ge­len­Ký­lýç­da­roð­lu,­mer­di­ven­yu­ka­rý­doð­ru­çý­kýn­ca­þaþ­kýn­lýk­ya­þa­dý. Bir­sü­re­ters­yön­de­i­nen­Ký­lýç­da­roð­lu,­gö­rev­li­le­rin­mer­di­ve­ni­dur­dur­ma­sýy­la­a­þa­ðý­ya­i­ne­bil­di.­ (Ak­tif­Ha­ber, 17.02.2011) Ne­ya­pa­lým? Yýl­lar­dýr­mil­le­tin­ter­si­ne­gi­den­CHP‘nin­Ge­nel­Baþ­ka­ný Ký­lýç­da­roð­lu,­a­þa­ðý­i­ne­ce­ði­ne­yu­ka­rý­ya­çý­ka­cak­mer­di­ve­ne bin­miþ… Çok­mu? Bu­CHP’nin­klâ­sik­tar­zý­ný­is­te­me­den­gös­ter­miþ, Hep­mil­let­ek­se­ri­ye­ti­nin­ak­si­ne­gi­de­rek…

nSultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0212 528 95 32 nE Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0212 671.51.71 nYayýnevimize Telefonla satýþ yapabilecek,diksiyonu düzgün bay bayan elemanlar alýnacaktýr. Tel:(0212) 221 08 58 n GEBZE'de BULUNAN

PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ (0262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek ze-

Yýl­lar­dýr­yurt­dý­þýn­da­ya­þa­yan­Þi­wan­Per­wer: “A­sýl­Ha­in­PKK’lý­lar­dýr”­de­miþ. Yýl­lar­son­ra­da­böy­le­bir­tes­bi­ti­i­fa­de­et­me­si­gü­zel­ol­muþ. Týp­ký­U­ður­Mum­cu­gi­bi. O­nun­u­zak­tan­gör­dü­ðü­nü­keþ­ke,­ya­kýn­da­o­lan­lar­da­gör­se­ve­ya­gö­re­bil­se­ Ya­hut,­gör­me­en­gel­le­ri­kal­dý­rýl­sa. O­za­man­Kürt­böl­ge­sin­de­kan­a­ký­tan­lar­net­le­þir­di…­­­­­­­­­

PAZARLIK ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU sg-kys@hotmail.com

“Bomba” yeþeren topraðýmýz Þýr­nak­Dev­let­Has­ta­ne­si­nin­po­lik­li­nik­bö­lü­mün­de­tý­ka­nan­tu­va­le­ti­o­nar­ma­ya­ça­lý­þan­tek­nik­per­so­nel,­bir a­det­el­bom­ba­sý­bul­du.­(A­A,­16.02.2011) De­niz­den­çý­kan­mü­him­mat­lar,­tar­la­lar­dan­çý­kan­bom­ba­lar,­ge­ce­kon­du­lar­da­çý­kan­si­lâh­la­rýn­ar­dýn­dan, dev­let­has­ta­ne­sin­den­çý­kan­“bom­ba”­da­ek­len­di. Ev­vel­Al­lah­o­ka­dar­si­lâh­ve­mü­him­ma­tý­se­ven­mil­let­ol­mu­þuz­ki. Has­ta­la­rýn­te­da­vi­e­dil­di­ði­yer­de­bi­le­“bom­ba”­çý­ký­yor… Bu­yýl­ha­va­lar­ku­rak­gi­di­yor.­Be­re­ket­ver­sin­ki,­bu­lu­nan­mü­him­mat­bol­lu­ðu­ku­rak­lý­ðý­u­nut­tu­ru­yor. Top­ra­ðý­mýz­be­re­ket­li­dir;­her­þey­ye­ti­þir…

Dünya dördüncüsü ilimiz As­lýn­da­biz­ba­zý­ko­nu­lar­da­dün­ya­bi­rin­ci­si­yiz. Me­se­lâ­rek­tör­i­ken­be­le­di­ye­baþ­ka­ný ol­du­ðu­il­de­bi­lim­fes­ti­va­li­ye­ri­ne­“Bi­ra fes­ti­va­li”­dü­zen­le­me­de… Ba­zý­be­le­di­ye­ça­lý­þan­la­rýn­yan­lýþ­uy­gu­la­ma­la­rý­ný­gör­mez­den­gel­me­de… Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­Ta­nýt­ma Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Le­vent­De­mi­rel,­An­tal­ya’nýn­dün­ya­nýn­en­çok­zi­ya­ret e­di­len­10­þeh­ri­a­ra­sýn­da­Pa­ris,­Lon­dra­ve Sin­ga­pur’un­ar­dýn­dan­4’ün­cü­sý­ra­da­yer al­dý­ðý­ný­bil­dir­miþ. Keþ­ke­dün­ya­da­dör­dün­cü­ü­ni­ver­si­te de­An­tal­ya’da­ol­say­dý…

y se ri i lân lar ELEMAN

Þiwan Perwer’in “Hain” tesbiti

min Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE nKirazlýdere'de Esentepede topraktan bitmiþ kelepir daireler 0532 792 77 27 nDenizlide Akkonak

mahallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli

120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ

Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68

SATILIK ARSA nSaray'da Acil Sahibinden Satýlýk elektirik su mevcut köyiçinde meraya cepheli hayvancýlýk için ideal 5300m2 Tarla 0282 726 91 49 nHadýmköy'de Sahibinden TOKÝ arazisine bitiþik bahçeli ev yapmaya müsait elektriði suyu çekilebilir. 1000m2 tamamý 32.000 TL yarý peþin yarý vadeli arsa 0212 597 99 21 0532 552 59 73 nArnavutköy'de Sahibinden imar alaný içerisinde 1000m2 35.000TL 282m2 20.000TL 300m2 19.000 TL 500m2 20.000 TL hemen tapulu arsalar.Taksit yapýlýr. 0212 597 51 87- 597 79 020532 717 09 75 n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6

km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85

VASITA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkanýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum 0537.334.58.94 nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n Otogaz Satýmý Ateþ oto

Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4 Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL

“Balyoz” gibi Bal­yoz­taþ­ký­rar, De­mir­dö­ver,­ Ka­zýk­ça­kar… A­ma­ bi­ri­le­ri­ in­kâr e­di­yor­du­ki: “Dar­be”­ol­maz­di­ye. Çün­kü­ söz­lük­ler­de böy­le­ta­rif­yok­tur. Tu­t uk­l a­m a­l ar­ ol­du­ðu­na­ gö­re­ “de­mek var­mýþ.” Ji­tem­gi­bi, “Kâ­ðýt­ par­ça­sý”­ gi­bi, “Bo­ru”­gi­bi. …Ve­“bal­yoz”­gi­bi…

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Ýkitelli merkez:(212)549 75 21 Topkapý Þube:(212)482 95 90 (0532)494 51 59 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT n Dinçer Nakliyat Garantili, Marangozlu (0212 ) 217 29 30 (0216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n AKFLAÞ þehiriçi þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ nAkdeniz Üniversitesi Týp Fakültesinden aldýðým doktorluk diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Dip. No:01001502 Nedim Yýlmaz nAtatürk Üniversitesi Týp Fakültesinden aldýðým Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlýk belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Nedim Yýlmaz nNüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurrahman IÞIKAKDOÐAN nK2 YETKI BELGEMIZE KAYITLI OLAN 19 RC 778 19 RC 940 34 AZ 0746 Plakalý Araçlarýmýzýn Taþýt Belgesi Asýllarý ve Taþýt Kartlarý Kaybolmuþtur. Hükümsüzüdür. GÜNEÞ TEKSTÝL SAN.VE TÝC.A.Þ.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

18

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

SPOR

SÜPER LÝG'ÝN EN PAHALI 2 TAKIMI KARÞI KARÞIYA

SON 10 DERBÝDE F.BAHÇE ÜSTÜN: Beþiktaþ ile Fenerbahçe aralarýnda oynadýklarý son 10 karþýlaþmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 5 farkla üstünlüðü bulunuyor. Ezeli rakiplerin 7'si Süper Lig, 2'si TFF Süper Kupa, 1'i de Türkiye Kupasý olmak üzere son 10 karþýlaþmada Fenerbahçe 7, Beþiktaþ 2 kez sahadan galip ayrýlýrken,

bu süre sadece son maçta berabere sonuçlandý. 4'ü FB Þükrü Saracoðlu, 3'ü Ýnönü Stadý, birer tanesi de Ýzmir Atatürk, Köln Rhein Energie ve Atatürk Olimpiyat Stadý'nda olmak üzere yapýlan son 10 maçta Fenerbahçe toplam 16, Beþiktaþ ise 13 gol attý. FOTOÐRAF: A.A

2011'ÝN ÝLK DERBÝSÝNDE BEÞÝKTAÞ MORAL ARARKEN, F.BAHÇE ÇIKIÞINI SÜRDÜRMEK ÝSTÝYOR. ÝNÖNÜ STADI'NDA SAAT 19.00'DA BAÞLAYACAK MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK. NOTLAR...

2021 POLÝS, 870 ÖZEL GÜVENLÝK GÖREV YAPACAK n SÜPER Lig'de Beþiktaþ ile Fenerbahçe arasýnda bugün yapýlacak 2011'in ilk derbisinde olaðanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak maçýn öncesi, sýrasý ve sonrasýnda güvenlik önlemleri alýnacak. Güvenlik önlemleri saat 15.00'den itibaren uygulanmaya baþlanacak ve taraftarlar stada saat 16.00'dan itibaren girebilecek. Ýl Spor Güvenlik Kurulu kararýnca, derbi öncesi, sýrasý ve sonrasýnda 2021'i emniyet mensubu, 870'i de özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 2891 kiþi güvenliði saðlayacak. Bu arada, derbide 15 polis ve 116 stat kamerasý ile tespit çalýþmasý yapýlacaðý bildirildi.

169 MUHABÝR SAHADA, 85 YAZAR TRÝBÜNDE n 2011'ÝN ilk derbisine medyanýn ilgisi büyük oldu. Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak derbide 254 gazetecinin görev yapacaðý bildirildi. Dev maçý stattaki basýn tribünün kapasitesi doðrultusunda 169 muhabir ve yazar ile saha içinde 85 foto muhabiri takip edecek. Türkiye Spor Yazarlarý Derneði (TSYD), yoðunluk nedeniyle birçok akredite baþvurusunu da reddederken, müsabakayý 2'si Portekizli olmak üzere toplam 4 yabancý medya mensubunun da takip edeceði açýklandý.

AZÝZ YILDIRIM 16, YILDIRIM DEMÝRÖREN 6 DERBÝ KAZANDI n FENERBAHÇE Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, baþkan sýfatýyla Beþiktaþ karþýsýnda 16 galibiyet, 13 de yenilgi yaþadý. Aziz Yýldýrým'ýn ilk kez baþkanlýk görevine geldiði 15 Þubat 1998 tarihinden itibaren ezeli rakipler arasýnda yapýlan toplam 35 maçýn 16'sýný Fenerbahçe, 13'ünü Beþiktaþ kazanýrken, 6 maç berabere sona erdi. Sarý-lacivertli takým, Aziz Yýldýrým döneminde Beþiktaþ'a toplam 52 gol atarken, kalesinde ise 49 gol gördü. Beþiktaþ ise 30 Mayýs 2004 tarihinde yapýlan kongrede ilk kez baþkan seçilen Yýldýrým Demirören yönetiminde, Fenerbahçe ile yaptýðý 19 derbi maçtan 6'sýný kazandý, 9'unu yitirdi, 4'ünde de berabere kaldý. Siyah-beyazlýlar bu maçlarda toplam 27 gol atýp, kalesinde ise 28 gol gördü.

EN PAHALI DERBÝ n BEÞÝKTAÞ-Fenerbahçe derbisi özellikle kale arkasý tribün biletlerinin yüksek fiyatýyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlý kulüp yönetimi, derbi için yeni ve eski açýk tribün bilet fiyatlarýný 90 TL olarak belirlerken, bu rakam, kale arkasý tribünler baz alýndýðýnda derbilerde en yüksek miktar olarak ön plana çýktý.

ÝLK GOLE DÝKKAT: 2011'in ilk derbisinin þifresi adeta Beþiktaþ'ta gizli. Sýkýntýlý günler geçiren siyah-beyazlýlarýn bu sezon Süper Lig'deki maçlarda attýðý ve yediði ilk goller, puan açýsýndan belirleyici etki yapýyor. Öyle ki, Beþiktaþ, Süper Lig'de bu sezon skor olarak öne geçtiði 8 maçý da kazanýrken, geriye düþtüðü 13 maçtan sadece 1'inde 3 puana ulaþabildi.

ÝNÖNÜ STADI FENERBAHÇE'YE DEPLASMAN DEÐÝL Süper Lig'de Beþiktaþ ile Fenerbahçe arasýnda bugün yapýlacak derbi öncesi, maçýn oynanacaðý Fiyapý Ýnönü Stadý'nda son yýllarda konuk Fenerbahçe'nin galibiyet açýsýndan üstünlüðü bulunuyor. Ezeli rakipler arasýnda Dolmabahçe'de yapýlan son 10 lig maçýnda Fenerbahçe 6, Beþiktaþ 4 galibiyet aldý. Ýnönü Stadý'ndaki son 5 lig maçýndan 4'ünü kazanan Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki son 10 lig maçýnda ise toplam 13 gol atýp, 14 gol yedi. Ýki takým arasýnda Ýnönü Stadý'ndaki son 10 lig maçýnda hiç beraberlik yaþanmazken, Beþiktaþ 2, Fenerbahçe ise 3 maçta gol atamadý. Beþiktaþ, ezeli rakibine karþý Ýnönü Stadý'nda 4 maçlýk galibiyet özlemine geçen sezon 3-0'lýk sonuçla son verdi.

SPOR Toto Süper Lig'de 2011'in ilk derbi heyecaný bugün Dolmabahçe'de yaþanacak. Þampiyonluk yarýþýnda iddia kalmayan Beþiktaþ son haftalarýn formda takýmý Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ýnönü Stadýnda saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý Cüneyt Çakýr yönetecek. Karþýlaþma Lig TV'den naklen yayýnlanacak. nde yarýn Fenerbahçe'yi aðýrlayacak Beþiktaþ, rakibini yenerek kötü gidiþini durdurmak amacýnda. Flaþ transferlerle baþladýðý sezonun ikinci yarýsýnda oynadýðý Süper Lig'deki 4 maçýnda toplam 8 puan yitiren ve zirveye yaklaþma þansýný kullanamayan, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçýnda ise hafta içinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e kendi evinde 4-1 yenilerek, tur umutlarýný mucizelere býrakan siyah-beyazlýlar, sýkýntýlý gidiþatý derbi zaferiyle sonlandýrmak istiyor 21. hafta itibariyle lider Trabzonspor'un tam 15 puan gerisinde, 6. sýrada yer alan ''Kara Kartallar'', ikinci yarýdaki ilk 4 maçýný kazanan çýkýþtaki ezeli rakibi Fenerbahçe karþýsýnda, taraftar desteðiyle 3 puana ulaþmaya çalýþacak. F.BAHÇE GALÝBÝYET SERÝSÝNÝ SÜRDÜRMEK ÝSTÝYOR Fenerbahçe, ise zirve yarýþýnda çýkýþýný sürdürmek istiyor. Ligin 21. hafta mücadelesinde Kayserispor karþýsýnda elde ettiði galibiyetle puan cetvelinde averajla ikinciliðe yükselen sarý-lacivertli ekip, Beþiktaþ karþýsýnda kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde ikinci yarýya etkili bir baþlangýç yapan, rakiplerinin de puan kaybýyla þampiyonluk yarýþýnda dengeleri deðiþtiren Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk derbi galibiyetini almak amacýnda. Sarý-lacivertliler ezeli rakipleri Beþiktaþ ve Galatasaray ile ligin ilk yarýsýndaki maçlarda beraberlikler almýþtý. Takýmla çalýþmalara baþlayan Mehmet Topuz'un bir sorunu kalmazken, dünkü antrenmanýn baþýndaki bölümde takýmla çalýþan Emre'nin de büyük ihtimalle derbide takýmdaki yerini almasý bekleniyor. Belindeki aðrý nedeniyle tedbir amaçlý olarak dün akþamki çalýþmaya katýlmayan ve MR'ý çekilen Gökhan Gönül ile takýmdan ayrý çalýþan Dia'nýn son durumlarýna bakýlarak derbi için karar verilecek.Burnu kýrýlan Andre Santos'un maske ile çýkacaðý maçta, aðrýlarý süren Güiza da forma giyemeyecek. TÜRKÝYE'NÝN EN PAHALI ÝKÝ TAKIMI Bugünkü derbi Türkiye'nin en pahalý iki takýmýný karþý karþýya getirecek. Transfer borsasýnýn nabzýný tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ýn verilerine göre, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosunda bulunan futbolcularýnýn toplam piyasa deðeri 258 milyon 661 bin TL, Beþiktaþ'ýnkiler ise 222 milyon 19 bin TL. Süper Lig'de mücadele eden futbolcular içinde ise tahmini bonservis ücreti en yüksek olaný 31 milyon 520 bin TL ile Galatasaraylý Arda Turan. Arda'yý, 26 milyon 595 bin TL ile Beþiktaþ'ýn Portekizli futbolcusu Quaresma, 24 milyon 625 bin TL ile de Fenerbahçe'nýn Uruguaylý oyuncusu Lugano izliyor.

BEÞÝKTAÞ'A AVRUPA DÖNÜÞÜ YARAMIYOR SÜPER Lig'de bugün ezeli rakibi Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çýkacak Beþiktaþ'a, Avrupa dönüþü yaramýyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçýnda Ukrayna takýmý Dinamo Kiev'e 4-1 yenilen siyah-beyazlýlar, bu sezon Avrupa kupalarýnda oynadýðý maçlarýn ardýndan Süper Lig'de yaptýðý 8 karþýlaþmadan 6'sýnda puan kaybetti. Beþiktaþ, UEFA Avrupa Ligi dönüþü ligdeki 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonrasý toplam 15 puan yitirdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadýðý ve 2-0 kazandýðý HJK Helsinki

maçý sonrasý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a 2-0 maðlup olan siyah-beyazlýlar, CSKA Sofya'yý 1-0 yendiði karþýlaþmanýn ardýndan da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldý. 2-1'lik Rapid Wien galibiyetinin ardýndan Trabzonspor'a 1-0 maðlup olan Beþiktaþ, 3-1 yenildiði Porto karþýlaþmasýndan sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlýlar, deplasmandaki Porto beraberliðinden sonra evinde Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kalýrken, Ýstanbul'da 2-0 kazandýðý Rapid Wien maçý sonrasýnda da Gaziantepspor maçý 1-1 bitti.

Vali Mutlu centilmenlik çaðrýsý yaptý ÝSTANBUL Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bugünkü Beþiktaþ-Fenerbahçe derbisinin centilmenlik içinde geçmesini temenni etti. Vali Mutlu, Yeni Asya'ya yaptýðý ziyarette sorulan bir soru üzerine, "Türkiye'nin iki güzide Ýstanbul Valisi kulübünün bugünkü karHüseyin Avni Mutlu þýlaþmasýnýn centilmenlik içinde geçmesini diliyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz bu maçla ilgili her türlü tedbirleri almýþtýr. Herkesin yasalara uymasýný bekliyorum. Yanlýþa tevesül edenlerin uyarýlmasýný ve centilmence maç izlemelerini tavsiye ediyorum" dedi. 327. SINAVA ÇIKACAKLAR Beþiktaþ ile Fenerbahçe, bugün yapacaklarý Süper Lig'de 2011'in ilk derbisiyle birlikte 328. kez karþý karþýya gelecek. Ýki ekip arasýnda 28 Kasým 1924 tarihinde, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle baþlayan 87 yýllýk ezeli rekabette, Fenerbahçe'nin galibiyet ve gol sayýsýnda üstünlüðü bulunuyor. Bugüne dek yapýlan 327 maçta Fenerbahçe 122, Beþiktaþ 120 galibiyet alýrken, 85 karþýlaþmada ise taraflar birbirlerine üstünlük saðlayamadý. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 442 golüne, Beþiktaþ 413 golle karþýlýk verdi.

Ýlk yarýda 1-1 biten derbide F.Bahçe'nin golünü Niang atmýþtý.

F.Bahçe derbide golcülerine güveniyor SÜPER Lig'de, bugün Beþiktaþ ile derbi mücadelesinde karþý karþýya gelecek Fenerbahçe, golcülerinin formuna güveniyor. Kaptan Alex'in takýmýný sürükleyen performansýnýn yaný sýra, ligde son 3 maçý boþ geçmeyen Niang, derbide sarý-lacivertli ekibin ezeli rakibine karþý en büyük kozu olacak. Gol krallýðý yarýþýnda 13 golle Kardemir Karabüksporlu Emenike ile birlikte zirvede yer alan Alex, sezonun ikinci yarýsýnda 1 golü bulunmasýna raðmen etkili futboluyla sarý-lacivertli ekibin 4 maçlýk bölümdeki çýkýþýnda büyük rol oynadý. Krallýk yarýþýnda 12 golle, Alex ve Emenike'yi yakýndan takip eden Niang da gol yollarýnda son 3 maçtaki performansýyla, zorlu maç öncesi sarý-lacivertli ekibe güven veriyor. Lide 19. hafta Trabzonspor, 20. hafta Manisaspor ve 21. hafta Kayserispor maçlarýnda 1'er gol atarak galibiyetlerde pay sahibi olan Senegalli futbolcu, sezonun ilk yarýsýnda Kadýköy'de 1-1 biten maçta Beþiktaþ filelerini havalandýrmýþtý. Savunmanýn ortaya koyduðu performans da derbi öncesi Fenerbahçe için önemli bir koz. Sarý-lacivertliler, ikinci yarýda rakip kaleleri 8 kez havalandýrýrken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Atýlan 8 golün 3'ü (Lugano 2, Gökhan 1) savunma oyuncularýndan geldi.

EKRANDA BUGÜN 13.30 Mersin Ýdmanyurdu-Karþýyaka (TRT1) 13.30 Lecce - Juventus (TV8) 14.00 Kayserispor-MP Antalyaspor (Lig TV) 16.00 Chevio - Milan (TV8) 16.00 Manchester City-Notts County (NTV Spor) 18.30 Leyton Orient-Arsenal (NTV Spor) 19.00 Beþiktaþ-Fenerbahçe (Lig TV) 19.00 Altay-Denizlispor (TRT1) 21.45 Napoli - Catania (tv8) 22.00 Barcelona-Athletic Bilbao (NTV Spor)

SPOR TOTO SÜPER LÝG'DE PROGRAM 20 Þubat Pazar: 14.00 Kayserispor-MP Antalyaspor (Kadir Has) 17.00 Konyaspor-Ýstanbul B. Belediyespor (Atatürk) 19.00 Beþiktaþ-Fenerbahçe (Fiyapý Ýnönü) 21 Þubat Pazartesi: 20.00 Manisaspor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayýs)

BANK ASYA 1. LÝG'DE PROGRAM 20 Þubat Pazar: 13.30 Mersin Ýdmanyurdu-Karþýyaka (T. Sýrrý Gür) 13.30 Kartalspor-Diyarbakýrspor (Kartal Ýlçe) 13.30 Akhisar Belediye-Kayseri Erciyes (Belediye) 13.30 Gaziantep B. Bel-Güngören Bel. (Kamil Ocak) 13.30 Çaykur Rizespor-Orduspor (Yeni Rize Þehir) 19.00 Altay-Denizlispor (Folkart Altay Alsancak) 21 Þubat Pazartesi: 20.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


19

YENÝASYA / 20 ÞUBAT 2011 PAZAR

HABER

Naklen program, Özdabak'ýn sergisinin açýlmasýyla baþlayacak.

Bizim Radyo’dan 42. yýl naklen yayýný BÝZÝM Radyo, bugün gazetemizin Fýrat Kültür Merkezinde gerçekleþtirilecek olan 42. kuruluþ yýldönümü programýný naklen yayýnlayacak. Bizim Radyo, programcý ve teknik ekibi gerçekleþtirilecek naklen yayýn için hazýrlýklarýný tamamladý. FKM’deki kutlama programýnýn öncesinde saat 18:00’de baþlayacak naklen yayýn Karikatürist Ýbrahim Özdabak’ýn 30. san'at yýlý münasebetiyle düzenlenen sergi ve kokteylden çeþitli röportajlar ve özel baðlantýlarla gerçekleþecek. Sunumunu Bizim Radyo Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Yaþar’ýn yapacaðý 42. yýl kutlama programýnýn saat 20:00’de baþlangýcýyla birlikte Bizim Radyo bu programý da naklen yayýnla dinleyicilerine ulaþtýrmýþ olacak. Dünyanýn neresinde olursanýz olun www.bizimradyo.fm internet adresinden, Ýstanbul’dan da 104.4 frekansýndan takip edilebilirsiniz.

ARAPÇA VE OSMANLICA ÝLGÝ ODAÐI OLDU TÜRKÝYE'NÝN ORTADOÐU ÜLKELERÝNDE YILDIZININ PARLAMASIYLA, ÖNCELERÝ BÝR KESÝMÝN ÖNYARGI ÝLE BAKTIÐI ARAPÇA VE OSMANLICA ÝLE ÝGÝLÝ KURSLARA ÝLGÝ ARTTI.

Ormanlarý zararlýlardan kuþlar koruyor ANTALYA’NIN Manavgat ilçesinde Orman Ýþletme Müdürlüðü, zararlý böceklerle mücadele için yaptýrdýðý 300 adet kuþ yuvasýný ormanlýk alanlara astý. Manavgat Orman Ýþletme Müdürü Ali Bahþi, ormanlýk alanlarda yaþayan zararlý böceklere karþý en etkin mücadelenin kimyasal yollarla deðil, biyolojik yollarla yapabileceðini belirtti. 2011 yýlý içinde ahþaptan yapýlmýþ kuþ yuvasý sayýna 300 yeni ekleme yapacaklarýný belirten Ali Bahþi, “Ormanlar en çok tür barýndýran yaþam alanlarýdýr. Ormanlara zarar veren böceklerle kimyasal mücadele yerine doðaya duyarlý ve ekolojik dengeyi bozmayacak mücadele yöntemlerini tercih etmekteyiz. Her yýl düzenli þekilde ormanlarýmýza kuþ yuvalarý asmaktayýz” dedi. Kuþlarýn ormanlara zarar veren böceklerle beslenerek tabiî dengenin korunmasýna katký saðladýðýný belirten Bahþi, canlý türlerinin korunmasý ve türlerinin yok olmamasý için biyolojik mücadele yönteminin yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Antalya / aa

Barýþ Manço sergisi Kozyataðý Palladium AVM'de açýldý.

Barýþ Manço sergisine buyrun n PALLADIUM AVM7de, Barýþ Manço’nun çok özel eþyalarýnýn yer aldýðý sergiyle ziyaretçilerini buluþtu. Herkesin aþina olduðu yüzükleri ve kýyafetleri; fotoðraflarý, kendisinin de çok sevdiði 34 BM 777 plâkalý arabasý, Þubat sonuna kadar Palladium’da sergileniyor. Ýstanbul / Yeni Asya

Ucuz terlik için birbirlerini ezdiler

Yer darlýðý dolayýsýyla gelen taleplerin çoðunu karþýlayamayan kurslara ilginin artmasýnda, Türk dýþ politikasýndaki Ortadoðu açýlýmýnýn etkili olduðunu belirtiliyor.

Antalya'da 2011 yýlýnda 300 ahþap kuþ yuvasý daha asýlacak.

HABERLER

SON yýllarda izlediði çok boyutlu dýþ siyasetiyle özellikle Ortadoðu ülkelerinde yýldýzý parlayan Türkiye’de, Arapça ve Osmanlýca kurslarýna ilgi arttý. Libya Büyükelçiliði’ne baðlý olarak baþþehirde hizmet veren ve Arapça dil öðretimi konusunda önemli merkezlerden biri olarak gösterilen Libya Kültür Merkezi Müdürü Amin Ben Amr, yýllýk ortalama 300 kiþinin Arapça kursuna geldiðini, kursiyerler arasýnda öðrenci, vaiz, öðretim üyelerinin bulunduðu belirtti. Yerlerinin darlýðý dolayýsýyla gelen taleplerin çoðunu karþýlayamadýklarýný dile getiren Amr, Türkiye’de Arapça’ya olan ilginin artmasýnda, Türk dýþ politikasýndaki Ortadoðu açýlýmýnýn etkili olduðunu söyledi. Bazý Arap ülkeleriyle vizelerin kaldýrýlmasý, ticaretin geliþmesi, turizmin canlanmasýnýn da, Türkiye’de hem algýlarýn deðiþmesine hem de Arap-

ça’ya olan ilginin artmasýna vesile olduðunu kaydeden Amr, ‘’Türklerin ve Araplarýn ortak bir tarihi var. Bu geçmiþi kimse ayýramaz ve koparamaz. Biz küsersek geleceðimiz olmaz. Bu nedenle iki bölge arasýnda yaþanan bu olumlu iliþkileri çok önemli görüyorum’’ dedi. Türkiye Yazarlar Birliði Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Fidan ise geç miþ dö nem ler de aç týk la rý bu kurslarý baþvuru olmadýðý için kapatmak zorunda olduklarýný dile getiren Fidan, ancak Türkiye ve Orta Doðu bölgesi arasýnda yaþanana geliþmelerin kurslara ilgiyi arttýrdýðýný anlattý. Hem öðretmen hem de yer darlýðý dolayýsýyla artýk talepleri karþýlamakta sýkýntý yaþadýklarýný, 3’er ay periyotlarla yaptýklarý kurslarda 30-40 kiþilik sýnýflarda ders verildiðini, ortalama her þubenin yýllýk 200 kiþiye kurs verdiðini söyledi. Ankara / aa

ARAPÇA’YA ÖN YARGIYLA BAKILIYORDU TÜRKÝYE ve Ortadoðu ülkelerinde yaygýn olarak kullanýlan ve internet üzerinden hizmet veren ‘’onlinearabic.net’’ sitesinin kurucularýndan Ýhsan Dinç ise, geçmiþ dönemlerde Türkiye’de Arapça’nýn sadece bir din dili olarak algýlandýðýný, özellikle bazý kesimlerin bu dile soðuk baktýðýný kaydederek, Arapça kaynak bulmaktaki sýkýntýlarýn da ilginin az olmasýndaki sebepler arasýnda gösterilebileceðini belirtti. Türkiye ve Ortadoðu bölgesindeki ülkeler arasýnda ticaret hayatýnýn canlanmasý, yatýrýmlarýn artmasýnýn ardýndan firmalarýn Arapça bilen elemana ihtiyaçlarýnýn da arttýðýna dikkat çeken Dinç, bu sebeple kurumlarýn artýk iþ baþvurular ilanlarýnda Arapça dil bilme kriteri getirdiðini anlattý. Sitelerinden diplomat, öðretim üyesi, öðrenci, asker, iþ adamý gibi çok çeþitli çevrelerden insanlarýn hizmet aldýðýný dile getiren Dinç, Ortadoðu’dan da birçok ülkeden insanlarýn Türkçe öðrenmeye çalýþtýðýný kaydetti.

n ERZÝNCAN’DA bir firmanýn yaptýðý “Her Eve Terlik” kampanyasýnda 1 TL’ye satýlan terliklerden almak isteyen vatandaþlar izdihama neden oldu. Raflardaki ucuz terliklerden almak isteyenler adeta bir birlerini ezdi. Erzincan da bir alýþ veriþ merkezinde ucuz terlik ve ayakkabý satýþý yapýlacaðýný duyan vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinde iþ yerinin kapýsýnda kuyruk oluþturdu. Ýþ yerinin kapýsýnýn açýlmasýyla birlikte fiyatý 1 TL’den satýlan bayan ve çocuk terliklerinin bulunduðu reyonlarda büyük bir izdiham yaþandý. Ýzdiham dolayýsýyla bayanlar çýðlýk atarken vatandaþlar raflardaki terlikleri kapýþ kapýþ etti. Yaklaþýk 15 dakika içerisinde raflarda bulunan terlikler vatandaþlar tarafýndan kucaklarýna sýðmayacak þekilde alýndý. Bir kiþinin iki çift ter lik a la bil di ði kam pan ya da ku cak la rý ný terlikle dolduran vatandaþlar kasada iki çift terlik almak zorunda kaldýlar. Erzincan / cihan

Dünyanýn en büyük çiçeði Rafflesia ziyaretçi akýnýna uðruyor.

Dünyanýn en büyük çiçeði açtý n ENDONEZYALI bir köylünün ormanda gezerken bulduðu dünyanýn en büyük çiçeði Rafflesia açtý. Geçtiðimiz ay Rafflesia’a çiçeðinin Endonezya’da ormanlýk alandan bulunmasý, botanikçileri ve çiçek severleri heyecanlandýrmýþtý. Nadir rastlanan ve dünyanýn bilinen en büyük çiçeði olan Rafflesia, nihayet açtý. Ýki haftalýk ömrü olan çiçek, yoðun ziyaretçi akýnýna uðruyor. Þu an dünyada bilinen tek Rafflesia çiçeði, Endonezyalý bir köylü tarafýndan ormanda gezinirken bulunmuþtu. Cakarta / cihan

Tayland’da Karagöz oynatmak n TAYLAND’DA düzenlenen bir festivalde ülkemizi temsil eden Karagöz büyük ilgi çekti. Tayland’da bu yýl altýncýsý düzenlenen ‘Dünyanýn Ritmi Festivali’ çerçevesinde davet edilen Karagöz oyunu büyük ilgi topladý. Ýspanya, Malezya, Hindistan, Sri Lanka gibi farklý ülkelerde çeþitli müzik gruplarýyla gölge oyunu san'atçýlarýnýn dâvetli olduðu festivalde Türkiye’den Emin Þenyer bir Karagöz gösterisi sundu. Karagöz’le Hacivat’ýn Leyla ile Mecnun’un sevdasýna yardýmcý olduðu bu maceralarý seyirciler tarafýndan da ilgiyle izlendi. Gösteriden sonra konuþan Þenyer, festivalde gölge oyununun sergilendiði birçok ülkeyle bir araya gelme fýrsatý olduðunu, farklý ülkelerin tekniklerini görmenin Karagöz’ün geleceði için faydalý olacaðýný söyledi. Bangkok / cihan

147 bin dolarlýk ceket n BÝRLEÞÝK Arap Emirlikleri’nin ticarî merkezi Dubai’de kuyumcular, küresel krizin ardýndan düþen satýþlarý arttýrmak ve müþterilerinin dikkatini çekmek için farklý yollara baþvurmaya devam ediyor. Son olarak turistlerin uðrak yeri Dubai Altýn Çarþýsý’nda bir kuyumcunun 22 ayar altýndan yaptýðý ve 3 kilo gelen bayan ceketini 147 bin dolardan satýþa sunduðu bildirildi. Emirates Business’taki habere göre, El Rumeyzan Kuyumculuk satýþ müdürü Marvan Yafi, “Bu ceket, BAE pazarýna sunduðumuz yeni bir ürün ve tamamýyla saf altýndan yapýlmýþtýr. Daha önce maðazamýzda iki adet sergiliyorduk. Biri 3 kg aðýrlýðýnda ve 147 bin dolar deðerinde. Diðerini ise Suudi bir müþteriye sattýk” dedi. Dubai / cihan


SiyahMaviKýrmýzýSarý

SiyahMaviKýrmýzýSarý

20 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 20 Şubat 2011 baskısı

Advertisement