Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler Bekleyiniz

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

HAFTASONU EKÝNÝZÝ BUGÜN BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.714

SÜLEYMAN’A YETKÝ

Asker devrede n Mý sýr or du su ko mu ta kademesi Hüsnü Mübarek’in yetkilerini yardýmcýsý Ömer Süleyman’a devri konusunu onayladý. Ordu ayrýca bu sene içinde özgür ve adil bir seçimin yapý la ca ðý ga ran ti si ni de verdi. Yapýlan açýklamada olaðanüstü halin kaldýrýlacaðý da vurgulandý. Haberi sayfa 7’de

www.yeniasya.com.tr

DEMOKRASÝ, HEMEN ÞÝMDÝ MÜBAREK'ÝN AÇIKLAMALARI HALKI TATMÝN ETMEDÝ. BATILI LÝDERLER GEÇÝÞ SÜRECÝNÝN HIZLI VE ÞEFFAF OLMASINI ÝSTEDÝ.

ÝSRAÝL’ÝN GÖRÜÞÜ

DEMOKRATÝK SÜREÇ ÝÞLESÝN n ABD Baþkaný Barack Obama, Hüsnü Mübarek'in konuþmasýnýn ardýndan yaptýðý yazýlý açýklamada Mýsýr hükümetini, yapýlan deðiþimleri anlatma ve Mýsýr halkýnýn istediði demokrasi ve temsil gücü yüksek bir hükümete uzanan adým adým süreci açýk ve kesin bir dilde ifade etme yönünde süratle harekete geçmeye çaðýrdý.

BM: HALKA KULAK VERÝLMELÝ n BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, Mýsýr'da halkýn meþrû isteklerini karþýlayacak þeffaf, düzenli ve barýþçýl bir geçiþin yaþanmasýný istedi. Avustralya Baþbakaný Julia Gillard ise “Mýsýr'daki iktidar deðiþikliðinin düzenli, sakin ve barýþçýl olmasý gerekiyor” dedi.

AB: KONUÞMA HAYAL KIRIKLIÐI n AB Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da, Mübarek’in önceki gece yaptýðý konuþmanýn “daha hýzlý ve derin reformlara kapý aralamadýðýný” söyledi. Ashton yaptýðý açýklamada, Mýsýr'daki siyasî deðiþikliðin ''þimdi'' yapýlmasý gerektiðini belirtti. Haberi sayfa 7’de

Ordu iktidarý devralsýn

ORTADOÐU UZMANI DR. WALKER:

n Ýsrail’in eski BM Daimî Temsilcisi Büyükelçi Dan Gillerman, Mýsýr’da Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in istifa etmesi durumunda, ordunun baþa geçmesinin ülkede istikrarýn korunmasý açýsýndan son derece iyi bir haber olabileceðini ileri sürdü.. Muhalif lider Muhammed El Baradey de, ‘’Mýsýr patlayacak, ordu ülkeyi kurtarmalý’’ dedi. Haberi sayfa 7’de

Hüsnü Mübarek meydan okudu n Amerikan Richmond Üniversitesi Ortadoðu uzmanlarýndan Dr. Joshua Walker, önceki gece beklentilerin aksine istifa etmeyeceðini açýklayan Mýsýr Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek’in, halkýna mey dan o ku du ðu nu söyledi. Haberi 7’de

EL ARABÝYA’NIN ÝDDÝASI

Milyonlarca kiþi yürüdü

Mübarek, ailesiyle Kahire’yi terk etti Haberi sayfa 7’de

Tahrir Meydanýnda toplanan yüzbinlerce kiþi Cuma namazý kýldý ve dua etti. Namaz sonrasý protestocular “Yallah” sesleriyle Mübarek’i istifaya çaðýrdýlar. FOTOÐRAFLAR: AA

Haberi sayfa 7’de

BAÞÖRTÜLÜ OLARAK GÝRMEK ÝÇÝN 50 YAÞ ÜSTÜ ARANIYOR

Orduevinde tesettür yasaðý n Askerî birlik ve kurumlarýnda sivillere yönelik din ve vicdan hürriyetini kýsýtlayýcý yasakçý uygulamalar devam ediyor. Askerî gazino, orduevi ve tesislere baþörtülü olarak girebilmek için 50 yaþ üstü olmak þartý aranýyor. Haberi sayfa 5’te

AP: Baþörtüsü yasaðý kalksýn Haberi sayfa 5’te

Vizesiz seyahat hayata geçmeli n ÝKV Baþkaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Münih Ýdare Mahkemesinin, turist olarak Almanya’ya vizesiz olarak girilebileceði kararýna iliþkin, hukuk alanýnda tanýnan hakkýn AB düzeyinde siyasî otorite tarafýndan vakit geçirilmeden uygulamaya konulmasýnýn büyük önem taþýdýðýný bildirdi. Haberi sayfa 4’te

Cumartesi günleri verdiðimiz ELÝF ekini yarýn yayýnlayacaðýz. ISSN 13017748

2010’DA CÂRÎ AÇIKTA REKOR ARTIÞ OLDU

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Sevme demiyoruz, Allah namýna sev!

‘‘

Be­d.i­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Sevdiklerini, sevme demiyoruz. Belki, onlarý Cenâb-ý Hakkýn hesâbýna ve Onun muhabbeti nâmýna sev deriz... Refîka-i hayatýný, rahmet-i Ýlâhiyenin mûnis, latîf bir hediyesi olduðu cihetiyle sev ve muhabbet et.

M

ü­him­Bir­Su­âl Di­yor­su­nuz­ki:­“Mu­hab­bet­ih­ti­yâ­rî de­ðil.­Hem,­ih­ti­yac-ý­fýt­rî­ye­bi­nâ­en,­le­ziz­ta­am­la­rý­ve­mey­ve­le­ri­se­ve­rim,­pe­der­ve­vâ­li­de­ve­ev­lât­la­rý­mý­se­ve­rim, re­fî­ka-i­ha­ya­tý­mý­se­ve­rim,­dost­ve­ah­bab­la­rý­mý­se­ve­rim,­en­bi­yâ­ve­ev­li­yâ­yý­se­ve­rim,­ha­ya­tý­mý,­genç­li­ði­mi­se­ve­rim,­ba­ha­rý­ve­gü­zel­þey­le­ri­ve­dün­ya­yý se­ve­rim.­Na­sýl­bun­la­rý­sev­me­ye­ce­ðim?­Na­sýl­bü­tün­bu­mu­hab­bet­le­ri­Ce­nâb-ý­Hak­kýn­zât­ve­sý­fat ve­es­mâ­sý­na­ve­re­bi­li­rim?­Bu­ne­de­mek­tir?” El­ce­vap:­Dört­Nük­te­yi­din­le. Bi­rin­ci­Nük­te: Mu­hab­bet,­çen­dan,­ih­ti­yâ­rî­de­ðil. Fa­kat­ih­ti­yar­i­le­mu­hab­be­tin­yü­zü,­bir­mah­bub­dan di­ðer­bir­mah­bu­ba­dö­ne­bi­lir.­Me­se­lâ,­bir­mah­bu­bun­çir­kin­li­ði­ni­gös­ter­mek­le­ve­ya­hut­a­sýl­lâ­yýk-ý mu­hab­bet­o­lan­di­ðer­bir­mah­bu­ba­per­de­ve­ya­ay­na ol­du­ðu­nu­gös­ter­mek­le,­mu­hab­be­tin­yü­zü­me­câ­zî mah­bub­dan­ha­ki­kî­mah­bu­ba­çev­ri­le­bi­lir. Ý­kin­ci­ Nük­te:­ Tâ­dâd­et­ti­ðin­sev­dik­le­ri­ni,­sev­me de­mi­yo­ruz.­Bel­ki,­on­la­rý­Ce­nâb-ý­Hak­kýn­he­sâ­bý­na ve­O­nun­mu­hab­be­ti­nâ­mý­na­sev­de­riz. (...) Hem,­ re­fî­ka-i­ ha­ya­tý­ný,­ rah­met-i­ Ý­lâ­hi­ye­nin mû­nis,­la­tîf­bir­he­di­ye­si­ol­du­ðu­ci­he­tiy­le­sev­ve mu­hab­bet­et.­Fa­kat­ça­buk­bo­zu­lan­hüsn-ü­sû­re­ti­ne­mu­hab­be­ti­ni­bað­la­ma.­Bel­ki­ka­dý­nýn­en­câ­zi­be­dar,­ en­ tat­lý­ gü­zel­li­ði,­ ka­dýn­lý­ða­ mah­sus­ bir le­tâ­fet­ ve­ ne­zâ­ket­ i­çin­de­ki­ hüsn-ü­ sî­re­ti­dir.­ Ve en­ kýy­met­tar­ ve­ en­ þi­rin­ ce­mâ­li­ i­se,­ ul­vî,­ cid­dî, sa­mi­mî,­ nu­râ­nî­ þef­ka­ti­dir.­ Þu­ ce­mâl-i­ þef­kat­ ve hüsn-ü­sî­ret,­â­hir­ha­ya­ta­ka­dar­de­vam­e­der,­zi­yâ­de­le­þir.­ Ve­ o­ za­i­fe,­ la­tî­fe­ mah­lû­kun­ hu­kuk-u hür­me­ti­ o­ mu­hab­bet­le­ mu­hâ­fa­za­ e­di­lir.­ Yok­sa, hüsn-ü­sû­re­tin­ze­vâ­liy­le,­en­muh­taç­ol­du­ðu­bir za­man­da,­bî­ça­re,­hak­ký­ný­kay­be­der. Sözler, s. 1040 *** Ak­lý­ba­þýn­da­o­lan­bir­a­dam,­re­fi­ka­sý­na­mu­hab­be­ti­ni­ve­sev­gi­si­ni,­beþ­on­se­ne­lik­fâ­ni­ve­zâ­hi­rî hüsn-ü­ce­mâ­li­ne­bi­na­et­mez.­Bel­ki,­ka­dýn­la­rýn hüsn-ü­ce­mâ­li­nin­en­gü­ze­li­ve­da­i­mî­si,­o­nun­þef­ka­ti­ne­ve­ka­dýn­lý­ða­mah­sus­hüsn-ü­sî­re­ti­ne­sev­gi­si­ni­bi­na­et­me­li-tâ­ki,­o­bi­ça­re­ih­ti­yar­la­dýk­ça,­ko­ca­sý­nýn­mu­hab­be­ti­o­na­de­vam­et­sin.­Çün­kü­o­nun re­fi­ka­sý,­yal­nýz­dün­ya­ha­ya­týn­da­ki­mu­vak­kat­bir yar­dým­cý­re­fi­ka­de­ðil,­bel­ki­ha­yat-ý­e­be­di­ye­sin­de­e­be­dî­ve­se­vim­li­bir­re­fi­ka-i­ha­yat­ol­du­ðun­dan,­ih­ti­yar­lan­dýk­ça­da­ha­zi­ya­de­hür­met­ve­mer­ha­met­le bir­bi­ri­ne­mu­hab­bet­et­mek­lâ­zým­ge­li­yor.­Þim­di­ki ter­bi­ye-i­me­de­ni­ye­per­de­si­al­týn­da­ki­hay­van­ca­sý­na mu­vak­kat­bir­re­fa­kat­ten­son­ra­e­be­dî­bir­mu­fa­ra­ka­te­mâ­ruz­ka­lan­o­a­i­le­ha­ya­tý,­e­sa­sýy­la­bo­zu­lu­yor. Hem­Ri­sâ­le-i­Nur’un­bir­cüz’ün­de­de­nil­miþ­ki: Bah­ti­yar­dýr­ o­ a­dam­ ki,­ re­fi­ka-i­ e­be­di­ye­si­ni kay­bet­me­mek­i­çin­sa­li­ha­zev­ce­si­ni­tak­lit­e­der,­o da­sa­lih­o­lur. Hem­ bah­ti­yar­dýr­ o­ ka­dýn­ ki,­ ko­ca­sý­ný­ mü­te­dey­yin­gö­rür,­e­be­dî­dos­tu­nu­ve­ar­ka­da­þý­ný­kay­bet­me­mek­i­çin­o­da­tam­mü­te­dey­yin­o­lur,­sa­a­det-i­ dün­ye­vi­ye­si­ i­çin­de­ sa­a­det-i­ uh­re­vi­ye­si­ni ka­za­nýr.­ Bed­baht­týr­ o­ a­dam­ ki,­ se­fa­he­te­ gir­miþ zev­ce­si­ne­ it­ti­bâ­ e­der,­ vaz­ge­çir­me­ye­ ça­lýþ­maz, ken­di­si­de­iþ­ti­rak­e­der. Bed­baht­týr­o­ka­dýn­ki,­zev­ci­nin­fýs­ký­na­ba­kar,­o­nu­baþ­ka­bir­su­ret­te­tak­lit­e­der. Veyl­o­zevc­ve­zev­ce­ye­ki,­bir­bi­ri­ni­a­te­þe­at­mak­ta yar­dým­e­der.­Ya­ni,­me­de­ni­yet­fan­ta­zi­ye­le­ri­ne­bir­bi­ri­ni­teþ­vik­e­der.­ Lem’alar, 24. Lem’a, 2. Nükte *** Sa­a­de­tin­e­sas­la­rýn­dan­ni­kâh­i­se:­ E­vet,­in­sa­nýn en­faz­la­ih­ti­ya­cý­ný­tat­min­e­den,­kal­bi­ne­mu­ka­bil bir­kal­bin­mev­cut­bu­lun­ma­sý­dýr­ki,­her­i­ki­ta­raf sev­gi­le­ri­ni,­aþk­la­rý­ný,­þevk­le­ri­ni­mü­ba­de­le­et­sin­ler ve­le­za­iz­de­bir­bi­ri­ne­or­tak,­gam­ve­ke­der­li­þey­ler­de­de­yek­di­ðe­ri­ne­mu­a­vin­ve­yar­dým­cý­ol­sun­lar. E­vet,­bir­iþ­te­mü­te­hay­yir­ka­lan­ve­ya­bir­þe­ye­da­la­rak­te­fek­kür­e­den­a­dam,­ve­lev­zih­nen­ol­sun,­is­ter­ki, bi­ri­si­gel­sin,­ken­di­siy­le­o­hay­re­ti,­o­te­fek­kü­rü­pay­laþ­sýn.­Kalb­le­rin­en­la­ti­fi,­en­þe­fi­ki,­“kýsm-ý­sa­ni”­i­le ta­bir­e­di­len­ka­dýn­kal­bi­dir.­Fa­kat­ka­dýn­i­le­ru­hi­im­ti­za­cý (ge­çi­mi) ik­mal­e­den,­kal­bi­ün­si­yet­ve­ül­fe­ti­it­mam­e­den,­sû­rî­ve­za­hi­ri­o­lan­ar­ka­daþ­lý­ðý­sa­mi­mi­leþ­ti­ren,­ka­dý­nýn­if­fe­tiy­le,­ah­lak-ý­sey­yi­e­den­te­miz­ve pak­bu­lun­ma­sý­ve­çir­kin­a­rý­za­lar­dan­hâ­lî­ol­ma­sý­dýr.­ Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 196

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Aziz­ve­Celil­olan­Allah­yolunda­bir­gece­nöbet­beklemek;­gecesi­naf ile­ibadetle,­gündüzü naf ile­oruçla­geçirilen­bin­günden­faziletlidir. Câmiü's-Saðîr, No: 1956 / Hadis-i Þerif Meâli

Zedelenen kadýnlýk ve annelik YORUMluYORUM YASEMÝN YAÞAR

ü­nü­müz­ a­i­le­le­rin­de­ prob­lem­le­rin­ çýk­tý­ðý­ nok­ta­la­rýn­bi­ri­si­de­‘ka­dý­nýn­er­kek­leþ­me­si,­er­ke­ðin­de ka­dýn­laþ­ma­sý’­me­se­le­si­dir. Ce­nâb-ý­Hak,­ka­dý­na­ay­rý­er­ke­ðe­ay­rý­hu­su­si­yet­ler ver­miþ­tir.­Be­de­nî­ve­ru­hî­ö­zel­lik­le­ri­Al­lah’ýn­on­la­ra yük­le­di­ði­so­rum­lu­luk­la­ra­gö­re­þe­kil­len­miþ­tir. A­i­le­de­ ge­çim­ te­mi­ni­ va­zi­fe­si­ er­ke­ðe­ yük­len­di­ði­ i­çin,­ er­kek­te­ru­hî­sað­lam­lý­lýk,­da­ya­nýk­lý­lýk­ö­ne­çý­kan­ö­zel­lik­ler­den­dir.­ Bu­ yüz­den­ er­ke­ðin­ en­ ö­nem­li­ has­le­ti­ hi­ma­yet,­ mer­ha­met­ve­hür­met­ol­mak­zo­run­da­dýr. Ka­dýn­ i­se­ a­i­le­nin­ ge­çi­min­den­ mes’ul­ tu­tul­ma­mýþ­týr.­ Bu yüz­den­ru­hî­ve­be­de­nî­o­la­rak­ha­yat­mü­ca­de­le­si­ne­uy­gun­de­ðil­dir.­Ka­dý­na­yük­le­nen­en­ö­nem­li­so­rum­lu­luk­a­i­le­ha­ya­tý­nýn “mü­dîr-i­ dâ­hi­lî­si”­ (i­çiþ­le­ri­ i­da­re­ci­si) ol­ma­sý­dýr­ ve­ bu­nun­ da ge­rek­le­ri­o­la­rak­sa­da­kat­ve­gü­ven­en­e­sas­lý­has­le­ti­ol­ma­lý­dýr. Ay­rý­ca­ ev­ i­çin­de­ ço­cuk­la­rýn­ do­ðum­ ve­ son­ra­sýn­da­ki­ dö­nem­de­ ba­ký­lýp,­ ko­run­ma­ ve­ e­ði­tim­ gi­bi­ Ý­lâ­hî­ va­zi­fe­le­ri­ de an­ne­ ü­ze­ri­ne­dir.­ Ka­dýn,­ an­cak­ im­kân­ ve­ þart­la­rýn­ el­ver­di­ði öl­çü­de­meþ­rû­bir­or­tam­da­ça­lý­þa­bi­lir. Ýþ­te­ bu­ Ý­lâ­hî­ ta­yi­nin­ e­se­ri­ o­la­rak,­ ka­dýn­ ve­ er­ke­ðin­ fýt­ra­tý ay­rý­ve­bir­bi­ri­ni­ta­mam­la­yan­bir­hü­vi­yet­ka­zan­mýþ­týr.­Fa­kat eþ­ler­bu­ö­zel­lik­le­ri­nin­dý­þý­na­taþ­tý­ðý­za­man­a­i­le­sa­a­de­ti­za­a­fa uð­rar­ve­a­i­le­bi­rey­le­ri­mut­suz­o­lur­lar. Ýs­lâm’ý­bil­me­yen­ler,­ge­le­nek­sel­a­i­le­ya­pý­sý­ný­e­leþ­ti­ren­ler­ma­a­le­sef­bir­bir­a­i­le­le­ri­ni­kay­bet­mek­te­dir­ler.­Gü­ya­öz­gür­lük,­ser­best­lik­ve­e­þit­lik­söy­lem­le­riy­le­ge­le­nek­sel­a­i­le­de­ki­er­ke­ðin­hi­ma­yet­va­zi­fe­si­ni­ta­hak­küm,­ka­dý­nýn­sa­da­kat­va­zi­fe­si­ni­e­sa­ret­o­la­rak­de­ðer­len­di­rip,­fýt­ra­ta­kar­þý­sa­vaþ­aç­mýþ­lar­dýr.­Oy­sa­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­fýt­rî­o­la­rak­ta­yin­et­ti­ði­ka­dýn­lýk­ve­er­kek­lik rol­le­ri,­ge­re­ðin­ce­ya­þa­nýr,­fýt­ra­ta­zýt­ha­re­ket­e­dil­mez ve­bu­rol­le­rin­ke­mâl­nok­ta­sý­o­la­rak­ta­yin­e­di­len sün­net-i­se­niy­ye­da­i­re­sin­den­çý­kýl­maz­sa­a­i­le­de ne­za­lim,­ne­de­maz­lûm­o­lur.­ Ge­le­nek­sel­a­i­le­yi­e­leþ­ti­ren­ler­Müs­lü­man­ka­dý­nýn­e­sir­li­ðin­den­ve­maz­lûm­lu­ðun­dan­dem vu­ra­rak­ten­kit­yap­mak­ta­dýr­lar.­Oy­sa­bu­ten­kit­ler­de­bu­lu­nan­la­rýn­a­i­le­ha­yat­la­rý­na­ve­ya­a­i­le­siz ha­yat­la­rý­na­ba­kýl­dý­ðýn­da­ger­çek­e­sa­re­tin­kýs­ka­cýn­da­kýv­ran­dýk­la­rý­a­pa­çýk­gö­rü­lür.­Zi­ra­ce­mi­yet ha­ya­týn­da­mo­dern­ka­dýn,­nef­sin,­sû­re­tin,­zev­kin,

‘‘

Kadýnýn erkekle eþitlik yarýþý, annelik ve hanýmlýk vazifelerini zedelemiþ; ailenin saadet ve huzurunu bozmuþ, toplum hayatý sarsýlmýþ ve fertler de þahsiyetini yitirmiþtir. Kadýnlar, ancak Cenâb-ý Hakk’ýn verdiði ulvî seciyeleri, Ýlâhî tanzime göre kullanmasý ile, yani fýtratlarýna uygun hareket ederek letâfet, zerâfet ve kýymet kazanabilirler.

haz,­e­na­ni­yet­ve­se­fa­he­tin­e­si­ri­du­ru­mu­na­dü­þü­rül­müþ­tür. Ka­dýn­la­rýn­if­fet­ve­i­ta­at­da­i­re­sin­den­çý­ka­rak­ko­ca­la­rý­na­zul­met­me­si;­bu­na­mu­ka­bil­ko­ca­nýn­i­se,­o­to­ri­te­si­ni­nef­sa­nî­ar­zu­lar uð­ru­na­kul­lan­ma­sý,­a­i­le­yu­va­la­rý­ný­tah­rip­et­mek­te­dir.­Be­di­üz­za­man­bu­rol­kay­ma­la­rý­ný­ve­bu­na­bað­lý­o­la­rak­tah­rip­o­lan­se­ci­ye­le­rin­a­i­le­ha­yat­la­rý­ný­na­sýl­ce­hen­ne­me­çe­vir­di­ði­ni­þu­ve­ciz sö­züy­le­i­fa­de­e­der:­“Se­fih­er­kek­ler­he­ve­sât­la­rýy­la­ka­dýn­la­þýr­sa,­o­za­man­a­çýk­sa­çýk­ka­dýn­lar­da ha­yâ­sýz­lýk­la­er­kek­le­þir­ler.” (Le­ma­ât) Yu­v a­y a­ sa­h ip çýk­ma­hu­su­sun­da­ka­dýn­da­ha te­s ir­l i­ bir­ rol üst­l en­m iþ­t ir. Do­la­yý­sýy­la­ka­dý­nýn­bu­nok­t a­d a gös­te­re­ce­ði­fe­ra­set,

gay­ret,­fe­da­kâr­lýk­çok­da­ha­ö­nem­arz­e­de­cek­tir.­Ay­rý­ca­ço­cuk­la­rýn­e­ði­ti­mi­nok­ta­sýn­da­da­Al­lah­ka­dý­na­çok­yük­sek­se­ci­ye­ler ih­san­et­miþ­tir.­Bun­lar­dan­en­ö­nem­li­si­þef­kat­his­si­dir.­Çok­yük­sek­bir­duy­gu­o­lan­bu­his,­in­ki­þaf­e­der­ve­doð­ru­kul­la­ný­lýr­sa, dün­ya­da­da­a­hi­ret­te­de­ha­yýr­lý­ve­þe­fa­at­çi­ev­lât­lar­ye­tiþ­ti­re­bi­lir. Fa­kat­ge­le­nek­sel­a­i­le­ye­sal­dý­ran­lar­ma­a­le­sef­ka­dýn­la­rýn­bu­ul­vî his­si­ni­de­tah­rip­et­miþ,­dün­ye­vî­leþ­me­mik­ro­bu­nu,­bu­his­se­bu­laþ­týr­mýþ­týr.­Hat­ta­bu­his­si­ta­ma­men­kay­be­den,­ca­na­var­boz­ma­sý­an­ne­ler(!)­bu­mim­siz­me­de­ni­ye­tin­ü­rü­nü­dür.­Ev­lâ­dý­i­çin ca­ný­ný­fe­da­e­de­bi­le­cek­ka­dar­yük­sek­ruh­ta­þý­yan­an­ne­li­ðin,­ev­lâ­dý­ný­ve­ya­ken­di­ni­so­ka­ða­terk­e­de­cek­ka­dar­ru­hu­ve­vic­da­ný te­fes­süh­et­miþ­ca­na­var­la­ra­dö­nüþ­tü­ðü­gö­rül­müþ­tür. Duy­gu­ba­ký­mýn­dan­er­kek­ten­da­ha­zen­gin­bir­fýt­rat­ta­ya­ra­tý­lan­ka­dýn,­bu­duy­gu­zen­gin­li­ði­ni­Al­lah’ýn­o­na­yük­le­di­ði­so­rum­lu­luk­ve­va­zi­fe­de­kul­lan­maz,­Ý­lâ­hî­ni­za­mýn­dý­þý­na­çý­kar­sa,­fýt­ra­tý­na­i­ha­net­et­miþ­o­la­cak­týr. Hâ­sý­lý,­ka­dý­nýn­er­kek­le­e­þit­lik­ya­rý­þý,­an­ne­lik­ve­ha­ným­lýk­va­zi­fe­le­ri­ni­ze­de­le­miþ;­a­i­le­nin­sa­a­det­ve­hu­zu­ru­nu­boz­muþ,­top­lum­ha­ya­tý­sar­sýl­mýþ­ve­fert­ler­de­þah­si­ye­ti­ni­yi­tir­miþ­tir. Ka­dýn­lar,­an­cak­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­ver­di­ði­ul­vî­se­ci­ye­le­ri,­Ý­lâ­hî tan­zi­me­gö­re­kul­lan­ma­sý­i­le­le­tâ­fet,­ze­râ­fet­ve­kýy­met­ka­za­na­bi­lir­ler.­Ak­si­hal­de,­bu­ö­zel­lik­le­ri­ni­kay­be­den­bir­ka­dýn,­bü­tün kýy­met­ve­de­ðe­ri­ni­kay­be­de­cek­ve­Be­di­üz­za­man’ýn­ta­bi­riy­le,­‘u­cuz­bir­me­tâ’­ha­li­ne­ge­le­cek­tir. Ce­mi­ye­tin­þe­kil­len­me­sin­de­ka­dýn­fak­tö­rü­çok­ö­nem­li­dir. Genç­ler­ve­ço­cuk­lar­la­il­gi­li­þi­kâ­yet­ler,­as­lýn­da­an­ne­le­rin­se­vi­ye­si­nin­bir­gös­ter­ge­si­dir.­Bir­mil­le­ti­na­sýl­bir­ge­le­ce­ðin bek­le­di­ði­ni­gör­mek­i­çin,­genç­le­re­bak­mak­ge­re­kir. Genç­le­rin­du­ru­mu,­ka­rak­ter­ve­þah­si­yet­o­lu­þu­mu­nu öð­ren­mek­i­çin­de­an­ne­le­re­bak­mak­ge­re­kir. Ce­mi­yet­ha­ya­tý­nýn­sað­lýk­lý­lý­ðý­i­çin­ka­dýn­lýk­ve­an­ne­lik­rol­le­ri­nin­tah­rip­e­dil­me­me­si­þart­týr.­Ak­si­hal­de bu­nun­be­de­li­ni­bü­tün­bir­top­lum­o­la­rak­ö­de­ye­ce­ðiz.

Seninle aydýnlandým Yeni Asya’m Medenîsin, Avrupalýsýn diye diye uyuttular. Maymundan döndürerek, yaratýlýþýmý unutturdular, Her türlü çirkefliði kültürden sayýp baktýrdýlar Ben seninle aydýnlandým Yeni Asya’m. Din, iman ne imiþ, çaðdaþlýk dediler dâvâmýz! Karabulutlar gibi, çöktü üzerimize dünyalýk hevâmýz Konuþtular duymadýk, yaþadýlar görmedik ne iþe yaradý sevdamýz, Þimdi ah vâh çeksek ne çare, alev almýþ sönmüyor günahlarýmýz. Ýdealimizmiþ gibi sundular, mâlâya'ni faydasýz iþleri Çevirdiler yüzümüzü, serseri, anarþist ettiler bizleri Soysuz bir millete benzettiler, kapattýlar yollarý Göremedik, duyamadýk, bilemedik hakikatlarý Asrýn bedîsi þanlý Üstadým, Hür Adam Sen vazifeni yaptýn en karanlýk zamandan Elimizde hepsi Sözler, Lem'alar, Þuâlar, Tarihçe-i Hayatýndan. Fakat nefsimizin esiri olduk, mahrumuz ihlâs-ý tâmmeden Himmet et Üstadým himmet, akýl baþtan, can tenden gitmeden. Gençlik þevk ve gayretimi nefsim için harcasam da Hatam, günahým çok, güz mevsiminde geldim kapýna Affýna, merhametine sýðýndým baðýþlayansýn inandým buna Hamd ü senâlar olsun Allah’ým, sonsuz þükürler olsun Sana. EMÝNE BENLÝCE

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 9 R. Evvel 1432 Rumî: 30 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.02 5.13 5.21 5.33 5.28 4.43 4.47 4.39 5.22 4.54 5.21

Güneþ 6.24 6.39 6.43 6.58 6.55 6.076 6.12 6.05 6.48 6.16 6.45

Öðle 12.00 12.10 12.19 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.55 15.00 15.14 15.20 15.134 14.34 14.37 14.26 15.09 14.47 15.13

Peygamberimizi bilen karýncayý bile incitmez MEVLÝT KANDÝLÝ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KONFERANSTA KONUÞAN EMEKLÝ DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKAN YARDIMCISI NECMETTÝN NURSAÇAN, “PEYGAMBERÝMÝZÝ BÝLEN BÝR KARINCAYI BÝLE ÝNCÝTMEZ” DEDÝ. EMEKLÝ Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Nursaçan, “Peygamberimizi bilen bir karýncayý bile incitmez.” dedi. Çukurova Din Görevlileri Derneði’nin Mevlit Kandili dolayýsýyla düzenlediði ‘Peygamber sevgisinin bize kazandýrdýklarý’ konulu konferans büyük ilgi gördü. Konferansa konuþmacý olarak emekli Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Nursaçan katýldý. Çukurova Din Görevlileri Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Büyük’ün açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Kur’ân-ý Kerim okundu. Daha sonra kürsüye gelen emekli Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Nursaçan, Peygamberimizin güzel ahlâký ile ilgili ayetler ve hadisler

anlatarak, davranýþlarýndan örnekler sundu. Nursaçan, günümüzde Peygamberimize (asm) daha çok ihtiyaç duyulduðuna vurgu yaptý. Nursaçan, “Bütün kötülüklerin kaynaðýnda Allah ve Resulünü tanýmamak yatýyor. Bizim bizi þekillendirecek model insana ihtiyacýmýz yok. Bizim tek biricik rehberimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm) var. Bütün sýkýntýlarýmýz Peygamberimizi insanlýða gerçek anlamda tanýtmamamýzdan kaynaklanýyor. Peygamber Efendimizi yakýndan tanýyan ve bilen bir kiþi yerde yürüyen karýncayý bile incitmez. O (asm) bir birleriyle asýrlarca savaþan kabileleri barýþtýrmýþtýr. Ýhtiyarlayan dünyanýn Güllerin Efendisi`ni tanýmaya ihtiyacý var.” diye konuþtu.

ONUN TEMSÝLCÝLERÝYÝZ

Emekli Diyanet Ýþleri Bþk Yrd. Necmettin Nursaçan

NURSAÇAN, ‘’Ýþleyeceðiniz kötülük sadece sizde kalmaz; milletinize, ülkenize, peygamberinize kadar gider. Sadece ekmek için gelinmedi buralara. Hepimiz O’nun temsilcileriyiz; güvenilir, emin olmalýyýz.’’ dedi. Hz. Muhammed’in (asm) dünyaya barýþ ve sevgi daðýtan bir insan olduðunu vurgulayan Nursaçan, Müslümanlarýn hayat biçimini ve ahlâkýný ona benzetmesi halinde, bugün yaþanan kimi sorunlarýn kolaylýkla ortadan kalkacaðýný söyledi. Nursaçan, Resulullah’ýn hayatýndan örnekler verdiði konuþmasýný duâ ile tamamladý. Güldeste korosu da mini bir konser vererek, ilahilerle dinleyenlere duygusal anlar yaþattý. Konferansýn sonunda Adana Müftüsü Ýsmail Canbolat tarafýndan Emekli Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Necmettin Nursaçan’a bir buket çiçek takdim edildi. Programa, Adana Müftüsü Ýsmail Canbolat, Seyhan Müftüsü Halil Uzun, Yüreðir Müftüsü Lütfi Eker, emekli Müftü Mehmet Barýþ, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Adana / cihan

Gazi’ye Edebiyat Fakültesi kurulacak GAZÝ Üniversitesi Rektörlüðü bünyesindeki Fen-Edebiyat Fakültesinin adý Fen Fakültesi olarak de ðiþ ti ri lir ken, rek tör lü ðe baðlý olarak Edebiyat Fakültesi kurulacak. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararý, Resmi Gazete’nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn yazýsý üzerine, Gazi Üniversitesi Rektörlüðü bünyesindeki Fen-Edebiyat Fakültesinin adýnýn Fen Fakültesi olarak deðiþtirilmesi ve rektörlüðe baðlý olarak Edebiyat Fakültesi kurulmasý kararlaþtýrýldý. Ankara / aa

Ýstanbul'un önemli eserlerinden Beyazýt Kulesi turizme açýlacak.

Devlet bu sene bireysel özürlü eðitimine aylýk 343 lira, gruplar için ise 97 lira ödenek ayýrdý.

Özürlü eðitimine devlet desteði MEB bütçesinde ÖZEL eðitim okullarý ile özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eðitiminin bütçeden karþýlanacak kýsmý, KDV hariç ‘’bireysel eðitim’’ için aylýk 343 lira, ‘’grup eðitimi’’ için 97 lira olarak belirlendi. Maliye Bakanlýðýnýn konuya iliþkin, ‘’2011 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliði’’ Resmî Gazetenin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, belirlenen tutarlar, Millî Eðitim Bakanlýðý bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarlarý aþan

kýsmý ise ilgililer tarafýndan karþýlanacak. Söz konusu eðitim hizmetini sunan veya yararlananlarýn, gerçek dýþý beyanda bulunarak, fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda ise bu tutarlar, iki katý ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilecek. Özel eðitim okullarý ile özel eðitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bu fiilleri tekrarý halinde ise kurum açma izinleri iptal edilecek. Teblið, 1 Ocak 2011’dan geçerli olmak üzere dün yürürlüðe girdi. Ankara / aa

TESK: Niþasta bazlý þekere uyarý yazýlsýn TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Ge nel Baþkaný Bendevi Palandöken, niþasta bazlý ürünlerin üze rine mutlaka sigara paketlerinde olduðu gibi ‘Saðlýða zararlý dýr’ ibaresinin yazýlmasý gerektiðini ifade etti. Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, halkýn saðlýðý ile oynanmamasý için þekerle ilgili yapýlan açýklamalarýn dikkate alýnarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan oluþturulan izleme kurulunun halký rahat latacak açýklamalar yapmasý gerektiðini ifade etti. Bakanlar Kurulunun kotayý yüzde 50’lere kadar yükseltme ve düþürme yetkisine sahip olduðunu belirten Palandöken, ‘’Ancak bugüne kadar yetkisini yükseltme üzerine kullandý. Bu konuda Danýþtayýn AB ülkelerinde yüzde 2 olan niþasta bazlý þeker ü retim kotasýnýn Türkiye’de sürekli arttýrýlmasýnýn sektörde

pancar þekeri aleyhine dengeleri bozduðu gibi pazar payýný daraltmaktadýr’’ deðerlendirmesinde bulundu. Palandöken, ‘’Ülkedeki kaçak üretimin yaný sýra, yurt dýþýndan da Türkiye’ye kaçak GDO’lu niþasta bazlý þeker sokuluyor iddialarý ce vaplanmalýdýr’’ dedi. Yetkisi olmayan kiþilerce yapýlan açýklamalarýn halký endiþeye sevk ettiðini anlatan Palandöken, ‘’Pi yasada trilyonluk niþasta bazlý þeker var. Elde somut bilgiler yoksa bu tür açýklamalar yapýlmamalýdýr. Bu tür açýklamalar direkt olarak esnafýmýzý zan altýnda býrakmakta’’ sözlerini kaydetti. Palandöken, obezite, kanser, kalp, böbrek, diyabet, karaciðer yetmezliði gibi hastalýklara sebep olduðu için bazý AB ülkelerinde yasaklanan niþasta bazlý þekerin, çocuklar için de büyük tehlike meydana getirdiðini kaydetti. Ankara / aa

Yatsý 18.39 18.48 18.57 19.08 19.03 18.19 18.23 18.14 18.57 18.31 18.58

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.29 5.35 5.10 5.02 5.14 4.59 4.48 4.46 4.30 5.18 5 .09

Güneþ 6.56 6.59 6.38 6.27 6.37 6.27 6.11 6.13 5.55 6.46 6.30

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.43 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.13 15.25 14.53 14.51 15.05 14.43 14.41 14.30 14.20 15.01 15.06

Akþam 17.42 17.54 17.22 17.20 17.33 17.12 17.09 16.59 16.49 17.30 17.34

Yatsý 19.03 19.11 18.43 18.37 18.50 18.33 18.25 18.20 18.06 18.51 18.47

TAHLÝL

Üç konu

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

eçen hafta baþladýðýmýz yeni tarzýn sizlerden tasvip gördüðünü ifade eden olumlu mesajlarýnýz üzerine, bundan böyle Cumartesi günleri bu þekilde kýsa anekdotlarla huzurunuza çýkmayý düþünüyoruz. Ýnþaallah ilgi ve desteðinize lâyýk, istifadeye de medar olur. ***

G

Baþörtülüye parmak izi ve kulak kontrolü ALES kýlavuzunda baþörtüsü yasaðýný kaldýran düzenlemelerin Danýþtay engeline takýlmasý ve ardýndan yine baþörtülülerin derse alýnmasýna iliþkin yazýsýndan dolayý YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkýnda yapýlan suç duyurusunda savcýlýðýn verdiði takipsizlik kararýnýn meþhur Sincan hakimi Osman Kaçmaz tarafýndan kaldýrýlmasý sonrasýnda iþler yine karýþmýþ görünüyor. Danýþtay’ýn kararýna YÖK’ün yaptýðý itirazdan olumlu bir sonuç çýkmasý beklenmezken, ÖSYM Baþkanvekili Prof. Dr. Ali Demir’in “Baþörtüsü serbest olursa adaylarýn tanýnmasý zorlaþýr ve güvenlik problemi olabilir” gerekçesine karþý seslendirdiði “tedbirler” de yürekleri burktu: “Göz taramasý, parmak izi ve kulak kontrolü.” Hepsi de ancak suçlu olduðundan ciddî þekilde kuþku duyulan kiþilere uygulanabile cek, in san o nu ru na ya kýþ ma yan, a þa ðý la yý cý yöntemler. Baþýný örten bir genç kýzý, kimliðini ispatlamak için göz retinasý ve parmak izi kont rolüne muhatap kýlmak, görevlilerce kulaklarýna baktýrmak, hiç olacak þey mi Allah aþkýna?! ***

Hz. Ömer’i (r.a.) örnek gösterirken

Helikopter destekli terör operasyonu ÝSTANBUL Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi Müdürlüðü ekipleri, Ýstanbul genelinde terör suçlarýna karýþan þahýslara yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda çok sayýda þüphelinin gözaltýna alýndýðý belirtildi. Son zamanla artan kundaklama olaylarý baþta olmak üzere, terör suçuna karýþan þahýslara yönelik Ýstanbul genelinde operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopterleri de destek verdi. Baðcýlar’da bir adresi çok sayýda polis ekibi ablukaya aldý. Bu adresten 2 kiþi gözaltýna alýnýrken polis helikopteri de mahalle üzerinde uçuþ yaptý. Gözaltýna alýnanlar sabah saatlerinde Adli Týp Kurumu’na getirilerek saðlýk kontrolünden geçirildi. Gözaltýna alýnanlar arasýnda kadýnlarýn da bulunmasý dikkat çekti. Ýstanbul / cihan

Akþam 17.23 17.28 17.42 17.48 17.43 17.02 17.05 16.55 17.38 17.15 17.41

Beyazýt Kulesinde restorasyon baþladý ÝSTANBUL Üniversitesi (ÝÜ) Yangýn Kulesi’nin restorasyonu baþladý. ÝÜ’den yapýlan yazýlý açýklamada, Yangýn Kulesi’nin çevresine iskeleler kurularak restorasyonuna baþlandýðý belirtilerek restorasyonu süresince Ýstanbullular’a hava durumunu gösteren ýþýklandýrma sisteminin hizmet veremeyeceði bildirildi. Ýstanbul / Yeni Asya

Balýk stoklarý azalýyor GREENPECE Akdeniz Denizler Kampanyasý Sorumlusu Banu Dökmecibaþý, "Endüstriyel avcýlýk arttýkça, yumurtlama zamanlarý ve yerlerinde avlanýldýkça balýk stoklarý hýzla azalýyor" dedi. Dökmecibaþý, þöyle konuþtu: ‘’Ülkemizde balýkçýlýk can çekiþiyor. Endüstriyel avcý lýk arttýkça, yumurtlama zamanlarý ve yerlerinde avlanýldýkça balýk stoklarý hýzla azalýyor, balýklar azaldýkça daha çok yavru balýk avlanmaya ve satýlmaya baþlanýyor. Yavru balýk avlandýkça ve satýþý devam ettikçe de türler üremeye fýrsat bulamadýðý için durum daha da va him hale geliyor. Küçük balýk yoksa, büyük balýk da olmaz.’’ Dökmecibaþý, avcýlýðýn gittikçe artmasý dünya denizlerindeki büyük balýk türlerinin yüzde 90’ý, toplam balýk türlerinin ise yüzde 60’ýnýn tükenmiþ durumda olduðu bildirildi. Adana / aa

Edremit EMÝT fuarýnda DÜNYANIN 6. Büyük turizm fuarý Doðu Akdeniz Turizm Fuarý (EMÝTT) 2011 kapýlarýný açtý. TÜYAP Beylikdüzü'nde 15. Kez turizm sektörünü bir araya getiren Fuarýn 2. Holünde uluslar arasý bölümde yer alan Edremit standý büyük ilgi görüyor. Kazdaðlarý, denizi, termal turistik tesisleri, oksijeni ve denizi ile turizmin hýzlý yükselen deðerlerinden birisi olan Edremit EMÝTT 2011 fuarýnýn da ilgi merkezlerinden bir tanesi oldu. Fuara katýlan Edremit Belediye Baþkaný Av. Tuncay Kýlýç “Edremit’imizi bütün turizm deðerleri ve zeytini ile Ýstanbul’a buradan da dünyaya taþýmayý amaçladýk. Edremit’in deðerlerini bu stand içinde buluþturduk.” dedi. Edremit, 2000 yýlýndan bu yana EMÝT'e katýlýyor. Ýstanbul / Yeni Asya

Baþbakan Erdoðan valilere seslenirken, Ýkinci Halife Hz. Ömer’i (r.a.) örnek gösterip, “Hepinizin birer Ömer olmasýný istiyorum. Yoksulu bulacaksýnýz; gýdasýný, erzakýný, kömürünü vereceksiniz” demiþ. Devlet idaresinde zirve ve rehber þah si yet le rin ba þýn da ge len Hz. Ö mer’in (r.a.) bu þekilde günümüz yöneticilerine bir nümune-i imtisal olarak sunulmasý elbette ki tak dire þayan bir tavýr. Ancak burada eksik kalan ve rahatsýz eden birþey var. O da, Hz. Ömer (r.a.) gibi, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) en yakýnýnda bulunmuþ büyük bir sahabenin yalnýzca bir yönüyle nazara verilmesi. Benzer bir durum daha önce Hz. Peygamberin (a.s.m.) ilk eþi Hz. Hatice (r.a.) için de sergilenmiþ, onun “ticaretle uðraþan bir kadýn” olma vasfýna dikkat çekilmiþti. Þüphesiz, bu da önemli, ama öncelik, Ýslâmýn saff-ý evvelini teþkil eden ve her biri birer yýldýz olarak tavsif edilen bu sahabe ve sahabiyelerin manevî þahsiyetlerinde olmalý ve zikredilen özelliklerine de bu baðlamda atýf yapýlmalý deðil mi? Aksi halde, onlarý da “dünyevî” eksenli projelerin referanslarý olarak kullanma durumuna düþülür ki, bizce çok sakýncalý... ***

“Ýmtiyazsýz, sýnýfsýz kitle” böyle mi oluyor? Türkiye’de TSK’ya baðlý 43 orduevi ve 400’ü aþkýn sosyal tesis varmýþ (Radikal, 7.2.11). Bilin diði gibi, buralardaki aþçýlýk, garsonluk, kuaförlük, resepsiyon, temizlik v.s. gibi görevler erler tarafýndan yürütülüyordu. Tepkiler üzerine bu uygulamadan vazgeçilip, o iþler sivillere devredilirken, buna baðlý olarak, tesislerdeki “sudan ucuz” fiyatlarýn biraz artsa da dýþarýyla kýyaslandýðýnda yine çok düþük kaldýðý belirtiliyor. Orduevlerindeki beþ yýldýzlý otel konforundan ve sosyal tesis imkânlarýndan çok ucuz fiyatlarla yararlanma ayrýcalýðý eskisi gibi devam ediyor. Ama bu ayrýcalýk, üst düzeyler için geçerli. Benzer durum, emniyet, yargý, üniversite gibi kurumlar ve diðer yüksek bürokrasi görevlileri için de söz konusu. Onlar da lüks imkânlardan çok düþük fiyatlarla istifade imtiyazýna sahipler. Keza, meslek odalarý ve sendikalarda da para lel yapý ve organizasyonlarý görmek mümkün. Özellikle kamuda ve kamuyla bir þekilde irtibatlý kurumlarda bu þekilde daðýtýlmýþ bir ayrýcalýklar sistemi yýllardýr yürürlükte. Buna karþýlýk on milyonlarca kiþi, býrakýn böyle imkânlara sahip olmayý, derd-i maiþetle kývranýp duruyor.


4

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

FARK

Yakýn tarih bilindikçe CHP zora giriyor

Üniversitelerden atýlma tarih oluyor ÜNÝVERSÝTEDEN ATILMAYI KALDIRAN DÜZENLEME GENEL KURULDA KABUL EDÝLDÝ.

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ürkiye’nin herhangi bir meselesini konuþun ca, konu ister istemez ‘tek parti’ devrine uzanýyor. Cumhuriyetin ilânýyla birlikte ülkemizi ‘idare’ etmeye baþlayan kadronun kurduðu CHP (o zamanki adýyla Halk Fýrkasý) 1950’ye kadar ‘tek parti’ olarak idareyi elinde tuttu. Arada kurulan baþka partiler de oldu, ama onlara da hayat hakký tanýnmadý, kýsa sürede çeþitli bahanelerle o partiler de kapatýldý. Nihayet 1946’da kurulan “Demokrat Parti,” hür tercihlerin yapýlabildiði ilk seçimde (14 Mayýs 1950) iktidarý ‘tek parti’den devraldý. Bu devralma öyle bir deðiþikliðe yol açtý ki, CHP bir daha tek baþýna iktidar yüzü görmedi! (Unutanlar için hatýrlatalým: 1950’den önceki seçimler ‘açýk oy ve gizli sayým’ sistemiyle yapýlýyordu. Yani oylar herkesin gözü önünde, açýkça kullanýlýyor, ama bunlarýn sayýmý ‘gizli, gözlerden uzak’ yapýlýyordu. Bu seçimlere ‘seçim’ demek mümkün mü?) Geçen günlerde bir dergi, Ýstiklâl Marþý’nýn sözlerini deðiþtirerek bir yanlýþa imza atmýþ. Neticede bu dergiyi satan bir firma, tepkiler üzerine derginin satýþýný askýya almýþ, sahiplerine ‘iade’ etmiþ. Bu hareket sonrasý Ýstiklâl Marþý, yazýldýðý devir ve bu marþý yazan merhum Mehmed Âkif Ersoy tartýþma konusu oldu. Ýyi ki de oldu, çünkü çoðu kiþinin bilmediði ya da unuttuðu tarihî gerçekler bir defa daha gün yüzüne çýktý. NTV’de yayýnlanan “Mirgün Cabas’la Her Þey” adlý programa (10 Þubat 2011, saat: 21.00) katýlan CHP milletvekili ‘Ýstiklâl Marþý’ný savundu, ama sonrasýnda gelen sorularla zor durumda kaldý. Çünkü programa katýlan Muhsin Kýzýlkaya, “Savunduðunuz marþýn yazarý Mehmed Âkif, sizin partinizce Mýsýr’a hicret etmeye mecbur býrakýldý. Akif’e neler neler yapmýþsýnýz. Akif’in peþine polis, hafiye, istihbaratçý takan bir partisiniz. Dolayýsý ile sizin Âkif’i ve Ýstiklâl Marþý’nýn savunmaya hakkýnýz yok” meâlinde sözler söyledi. Bu tarihî gerçeklerin hatýrlatýlmasý üzerine CHP milletvekili zor anlar yaþadý. “Hayýr, o kendi isteðiyle Mýsýr’a gitti, ama sonra yine Türkiye’ye geldi” gibi sözler sarfetti, ama pek de inandýrýcý olmadý. Nihayet programa katýlan Ýsmet Özel de CHP’nin yaptýklarýný bir bir hatýrlattý ve neticede ciddî bir yakýn tarih tartýþmasý yaþandý. Ýsmet Özel, “Bu marþý savunmasý gereken en son parti CHP’dir. Çünkü marþta, ‘Bu ezanlar ki þehadetleri dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli’ deniyor; ama CHP ezanlarýn okunmasýný 14 yýl (doðrusu 18 yýl: 1932-1950 yýllarý arasýnda Ezan-ý Muhammedî’nin aslýyla okunmasý yasaklanmýþ, ‘Tanrý Uludur/ Tanrý Uludur’ diye okutulmuþtur) yasaklatmýþtýr. Ne hakla þimdi bu marþý savunuyorsunuz?” meâlinde tesbitlerde bulundu. NTV de belki böyle bir tartýþma beklemiyordu, ama konu yakýn tarih olunca mecburen CHP’nin yaptýðý yanlýþlar gündeme geldi. Belki de bu programý dinleyen pek çok genç, yakýn tarihte böyle hadiselerin yaþandýðýný ilk defa duymuþ oldu. CHP, gerçek anlamda milletle kaynaþmak ve ‘sosyal demokrat’ olmak istiyorsa, ‘tek parti’ devrinde yapýlan yanlýþlar sebebiyle bu milletten samimî bir özür dilemelidir. O gün yapýlan hatalara sahip çýkarak, inkâr ederek ya da yok sayarak bir yere varmak mümkün deðil. Yakýn tarih ne kadar iyi bilinirse, CHP o kadar zorda kalacak. Çünkü o yýllarda yapýlanlarý bugünün gençleri kabul etmesi mümkün deðil. CHP ö zür diler ve millete raðmen iþ yapmaktan vazgeçerse, kendi menfaatine olur. CHP’nin iþi gerçekten zor, vesselâm...

T

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Alaylý'nýn aðabeyi, muhterem kardeþimiz Ali Alaylý'nýn babasý, muhterem kardeþimiz Ahmet Alaylý'nýn amcasý

Þavký ALAYLI'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk' tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Keçiören Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Mustafa Toros'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak' tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ramazan Kaya ve Ailesi Hasan Demirel ve Ailesi /AKHÝSAR

MECLÝS Genel Kurulunda, “Torba” tasarýnýn, üniversiteden atýlmayý kaldýran ve terörden hüküm giyenler hariç üniversiteye yeniden dönüþ yolunu açan düzenlemesi kabul edildi. Maddeye göre, yükseköðretim kurumlarýnda hazýrlýk dahil bütün sýnýflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öðrenimi gören öðrencilerden, her ne sebeple olursa olsun iliþiði kesilenler, kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren 5 ay içinde iliþiklerinin kesildiði yükseköðretim kurumuna baþvurarak, 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimlerine yeniden baþlayabilecekler. Üniversiteye dönüþte süre sýnýrý olmayacak. Öngörülen sürede bitirememe sebebiyle üniversiteden atýlma da kaldýrýldý. Üniversite öðrencilerinin uygulamadan yararlanabilmesi için süre aþýmýnýn uzunluðuna baðlý olarak katlanarak hesaplanacak katký payý veya öðrenim ücretlerini ödemeleri gerekecek. Bu oran yüzde 300 fazlasýna kadar ulaþabilecek. Türk Silâhlý Kuvvetlerine (TSK) baðlý eðitim kurumlarý ile Polis A kademisi ve baðlý yüksek öðretim kurumlarýnda eðitim görürken iliþiði kesilenler ise YÖK’ün uygun

gördüðü yükseköðretim kurumlarýna intibak ettirilecek. Müracaat süresi içinde askerlik zamaný gelmiþ olanlarýn askerlikleri tecil edilmiþ sayýlacak. Düzenlemenin yürürlüðe gireceði tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköðretim kurumuna baþvurmalarý halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek. Terör suçlarýndan hüküm giyenler düzenleme kapsamý dýþýnda olacak. AKP Grup Baþkanvekili Bekir Bozdað ve arkadaþlarýnca verilen önergenin kabul edilmesiyle yurt dýþýndaki üniversitelerden yatay geçiþ yaptýktan sonra yatay geçiþleri iptal edilenler de kapsam içine alýndý. BDP Muþ Milletvekili Nuri Yaman’ýn terör suçlarýndan hüküm giyenlerin de kapsam içine alýnmasý yönündeki önergesi Bozdað ve arkadaþlarýnca verilen önergenin kabulüyle madde metni deðiþtiði gerekçesiyle TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut tarafýndan iþleme konulmadý. CHP’nin polis akademisinden iliþiði kesilenlerin söz konusu akademide öðrenimlerine devam etmelerine imkân saðlayan önergesi de kabul edilmedi. Ankara / aa

YGS'YE 1 MÝLYON 692 BÝN BAÞVURU Üniversiteye giriþte birinci aþama sýnavý olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýna (YGS) 1 milyon 692 bin 345 aday baþvurdu. ÖSYM’den yapýlan açýklamada, 2011-ÖSYS’ye baþvuran adaylar içerisinde YGS’ye girmek isteyen aday sayýsýnýn 1 mil yon 692 bin 345 olarak gerçekleþtiði bildirildi. ÖSYM Yürütme Kurulu tarafýndan, 2011-ÖSYS kýlavuzunda yayýmlanan sýnav yapýlacak il merkezlerinin kapasitesi yeterli olmadýðý için, 2010 yýlýnda sýnav yapýlan ilçe sýnav merkezlerinde de sýnav yapýlmasýna karar verildiði belirtildi. Adaylarýn, adres semt/ilçe bilgilerine göre, kendilerine en yakýn il ya da ilçede sýnava girmek üzere atamalarý yapýlacak. Ankara / aa

BAKANLIKLAR ÝNCELEME BAÞLATTI Bu arada, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, söz konusu bölgede 6 ve 10 Þubat günlerinde meydana gelen heyelan ile ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile ortak heyet kurulduðu, heyelanlarýn sebeplerini ortaya çýkarmak üzere inceleme baþlatýldýðý duyuruldu.

Göçükte arama devam ediyor AFÞÝN-ELBÝSTAN Termik Santrali kömür üretim sahasýnda meydana gelen göçükte haber alýnamayan 9 iþçiye ulaþma çalýþmalarýna dün devam edildi. Edinilen bilgiye göre, göçük altýnda kalan 9 kiþiye ulaþabilmek için arama kurtarma çalýþmalarý, gece görüþ kabiliyetine sahip helikopterler eþliðinde gece de sürdürüldü. Valilik Kriz Merkezinden yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi: ‘’Göçükte kendisinden haber alýnamayan 9 kiþinin bulunmasý amacýyla Adana, Diyarbakýr, Malatya, Gaziantep ve i-

limiz arama kurtarma ekiplerinden oluþan 87 kiþi helikopterler aracýlýðýyla bölgeye indirilmiþ olup, arama kurtarma çalýþmalarý firmaya ait 10 kýlavuz eþliðinde yapýlmaktadýr. Ayrýca, Genelkurmay Baþkanlýðýna ait 2 helikopter tarafýndan bölge havadan sürekli taranmaktadýr. Diyarbakýr Arama Kurtarma Birlik Müdürlüðünden bölgeye sevk edilen detektörler ve arama köpeði uzmanlarý eþliðinde arama kurtarma hizmetleri devam etmektedir. Ankara MTA’dan 7 kiþilik uzman ekip olay mahallinde

olup, arama kurtarma çalýþmalarýna devam edilmektedir.’’ Kömür üretim sahasýnda önceki gün saat 10.11’de meydana gelen göçükte, Hacý Mehmet Ýpek, Muhsin Koþan, Adnan Demir, Tuðran Gökhan, Nail Yýlmaz, Kemal Elmas, Cuma Yýldýrým, Aydoðan Polat ve Halil Tatlý kaybolmuþtu. Göçük sebebiyle hafif þekilde yaralanan 7 iþçinin saðlýk durumunun ise iyi oldðu açýklandý. Önceki günkü aramalar sýrasýnda dozer operatörü Ruþen Demir’in cesedine ulaþýlmýþtý. Kahramanmaraþ / aa

Baðýþ: AB ile vize sorunu bitmeli BAÞMÜZAKERECÝ BAÐIÞ, VÝZE SORUNLARININ BIKKINLIK VERDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Ege men Baðýþ, Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkelerle yaþanan vize sorununu eleþtirerek, “Artýk insanlarýmýz vize sorunlarýndan býktý, usandý. Türkiye’nin bu vize uygulamasýndan kurtulmasýnýn zamaný geldi. AB ülkeleri bu vizeyi kaldýrmalý” dedi. Baþmüzakereci Baðýþ, Uluslararasý Avrupa Hareketi (EMI) ve Türkiye Ü çüncü Sektör Vakfý’nýn (TÜSEV) Ýs tanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleþkesi’nde düzenlediði ‘’Aday Ülke ler de Si vil Top lum Ku ru luþ la rý (STK): Siyasî Taahhütten Etkin Diyaloða’’ baþlýklý kongrede yaptýðý konuþmada, AB ülkeleri ile yaþanan vize sorununu eleþtirdi. Baðýþ, artýk vize eziye tine son vermek istediklerini belirterek, þunlarý kaydetti: “Artýk insanlarýmýz vi ze sorunlarýndan býktý, usandý. Artýk

Türkiye’nin bu vize uygulamasýndan kurtulmasýnýn zamaný geldi. Avrupa Birliði ülkeleri bu vizeyi kaldýrmalý. Ben þu anda sivil toplumlarýmýz arasýndaki en büyük engelin bu vize olduðunu görüyorum. Herkes artýk þunu bilmelidir ki; Türkler artýk Avrupa’ya gitmek fikrinde deðiller. Bizim ekonomimiz Avrupa ekonomisinden çok daha dinamik ve Avrupa’nýn en hýzlý büyüyen ekonomisine sahibiz. Geçen sene yüzde 8 büyümüþüz. Avrupa’nýn ortalamasý yüzde 1,5’tu. Ancak sivil toplum güçleri tabii ki oradaki vatandaþlarýný ziyaret etmek, öðrenciler staj yapmaya, Türkler tatil için gitmek istiyor. Bu sorunun çözülmesi ile birlikte sivil toplumun çok daha güçleneceðini düþünüyorum. Avrupa Birliði’ndeki insanlarýn da Türkiye’yi çok daha iyi tanýyacaðýna inanýyorum.’’ Ýstanbul / Elif Nur Kurtoðlu

EN BÜYÜK ENGEL, ÖN YARGI EGEMEN Baðýþ, son yapýlan kamuoyu araþtýrmasýna göre Türkiye’nin yüzde 66’sýnýn hala bu kadar zorluða raðmen Avrupa Birliði’ne katýlýmý desteklediðini, ancak yüzde 67,3’ünün Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne giremeyeceðini düþündüðünü bildirdi. Bunun çok büyük bir ikilem olduðunu belirten Baðýþ, ‘’Türkiye tam üye olmak istiyor. Ancak önündeki en büyük engel ön yargý. Hem Türkiye içindeki ön yargý, hem de Avrupa’daki ön yargý. Bu ancak sizin iþbirliðiniz ile çözülebilecek bir sorun’’ dedi. Türkiye’nin adil müzakere süreci istediðini ifade eden Baðýþ, AB’ye üye olurken Kýbrýs Rum kesimine niçin sorun çýkarýlmadýðýnýn hâlâ Türkiye’de sorgulandýðýný bildirdi. Baðýþ, Avrupa’nýn Türki ye için en önemli dýþ politika olduðunu kaydetti.

lecekleri yönündeki kararýna iliþkin, hukuk alanýnda tanýnan hakkýn üye devlet ler ve Avrupa Birliði (AB) düzeyinde siyasî otorite tarafýndan vakit geçirilmeden uygulamaya konulmasýnýn büyük önem taþýdýðýný bildirdi. Ýstanbul / aa

nCHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’den, Meclis Genel Kurulu’ndan geçen yargý düzenlemesini imzalamamasýný isterken, Gül’ün imzalamasý halinde Anayasa Mahkemesi’ne baþvuracaklarýný söyledi. Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul’a hareketinden önce Esenboða Havalimaný’nda gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný cevapladý. Kýlýçdaroðlu, “Cumhurbaþkaný Gül’den randevu isteyecek misiniz?” sorusuna, Gül’ün yargý düzenlemesini imzalamamasý çaðrýsý yaptý. Düzenlemenin Danýþtay ve Yargýtay’dan ve komisyon süresince sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþleri alýnmayarak genel kuruldan geçirildiðini savunan Kýlýçdaroðlu, yargý düzenlemesinin tamamýyla yargýyý siyasallaþtýrmaya yönelik olduðunu öne sürdü. Anamuhalefet lideri, Gül’ün imzalamasý halinde yargý düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taþýyacaklarýný söyledi. Ýstanbul / cihan

"Anayasa Meclisi" kurulsun nHALKIN Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Baþkaný Nu man Kurtulmuþ, tek görevi yeni anayasa hazýrlamak olan ayrý bir ‘’Anayasa Meclisi’’ kurulmasýný teklif etti. Kurtulmuþ yaptýðý açýklamada, Türkiye’nin, Tanzimat döneminden bu yana süre gelen en önemli sorunlarýndan birisi olan anayasa tartýþmalarýnýn sürekli olarak ‘’Anayasa’yý kim yapacak?’’ sorusuyla kilitlendiðini savundu. Anayasalarýn, halkýn anayasasý olmasý gerektiðini ifade eden Kurtulmuþ, þu görüþleri dile getirdi: ‘’A partisinin, B partisinin anayasasý olmaz. Anayasa’yý anayasacýlar yapmaz. Bunu söylediðimizde Baþbakan karþý çýkýyordu. Sonra gördük ki kendisi de ayný noktaya geldi. Anayasa’yý halk yapar. Anayasa’yý halkýn yapmasýnýn yolu ise biz çok açýk bir þekilde teklif ediyoruz yeni bir ‘Anayasa Meclisi’ seçmektir. Çift turlu, halk tarafýndan seçilen bir ‘Anayasa Meclisi’nin oluþmasýdýr. Tek vazifesi anayasa yapmak olan bir anayasa meclisi. 300 kiþiden müteþekkil bir meclis. Bu meclis anayasayý yapacak ve TBMM vasýtasýyla doðrudan doðruya referanduma götürecek.’’ Denizli / aa

Haberal, baþka hastanede n“ERGENEKON” dâvâsý kapsamýnda tutuklu bulunan eski Baþkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal bir süredir tedavisinin sürdüðü Ýs tanbul Üniversitesi (ÝÜ) Kardiyoloji Enstitüsünden, Mehmet Akif Ersoy Göðüs Kalp ve Damar Cerrahi si Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Bu arada, Haberal’ýn mahkemeye gönderilmeyen saðlýk raporuna iliþkin, 4 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Ýstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýsý Fikret Seçen tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda, bir astsubay, bir hemþire ve Haberal’ýn iki refakatçisinden oluþan 4 kiþiyle ilgili gözaltý kararý verildi. Emniyet görevlileri, sabah saatlerinde söz konusu kiþileri gözaltýna aldý. Özel yetkili savcý Seçen’in ayrýca, 3 Aralýk 2010’da geldiði Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesinde, Savcýlýkta “þüpheli” sýfatýyla ifade veren ve ardýndan da serbest býrakýlan Prof. Dr. Cengiz Çeliker’i, dün yeniden ifadesini almak üzere çaðýrdýðý kaydedildi. Ýstanbul / aa

Balyoz sanýklarýna tutuklama talebi n“BALYOZ Planý’’ davasýnda aralarýnda Çetin Doðan, Özden Örnek, Halil Ýbrahim Fýrtýna’nýn da bulunduðu yaklaþýk 180 sanýðýn tutuklanmasýný talep edildi. ‘’Balyoz Planý’’ iddialarýyla ilgili eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Halil Ýbrahim Fýrtýna, eski Deniz Kuvvetleri Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan’ýn da aralarýnda bulunduðu 196 sanýklý davanýn 13. duruþmasýna dün devam edildi. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi’ndeki salonda yapýlan duruþmada Cumhuriyet Savcýsý Savaþ Kýrbaþ, aralarýnda Çetin Doðan, Özden Örnek, Halil Ýbrahim Fýrtýna’nýn da bulunduðu yaklaþýk 180 sanýðýn tutuklanmasýný istedi. Ýstanbul / aa

Selek'in beraatýna itiraz nÝSTANBUL’DAKÝ Mýsýr Çarþýsý’nda 7 kiþinin öldü ðü, 127 kiþinin de yaralandýðý olaya iliþkin dâvâda, sosyolog Pýnar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkýnda verilen beraat kararýna direnme hükmüne Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Saraç itiraz etti. Alýnan bilgiye göre, itiraz dilekçesini hüküm veren Ýstanbul 12. Aðýr Ceza Mahkemesine sunan savcý Sa raç, mahkemenin Yargýtay 9. Ceza Dairesince verilen Selek ve Öztürk yönünden bozma kararýna uymasý gerektiðini savundu. Ýstanbul / aa

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

ÝKV: Vizesiz seyahat hayata geçsin ÝKTÝSADÎ Kalkýnma Vakfý (ÝKV) Baþkaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, Münih Ýdare Mahkemesi’nin turist olarak Almanya’ya seyahat eden Türk vatandaþlarýnýn ülkeye vize siz girebilecekleri ve üç aya kadar kalabi -

CHP, yargý düzenlemsini AYM’ye taþýyacak

Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ

Dosya No: 2009/995 TAL Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins,miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 23.02.2011 günü Saat 13:15-13:20 KÖÞKLÜÇEÞME MAH. 578 SK. NO: 5 IÞIKLAR OTOPARKI GEBZE yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart ol duðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 31.01.2011 S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi 115.000,00 YTL 1 Adet 41 L 3778 PLAKALI RENAULT MASTER MARKA 2002 MODEL PANELVAN KAMYONET MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝK MEVCUT RUHSAT VE ANAHTAR YOK. Toplam :15.000,00 YTL www.bik.gov.tr B: 9782


5

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

HABER ANKARA

BAÞKENT YAZILARI

“Kâðýttan kaplan”a tepki; darbelerin arkasý ve amacý (1)

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

ün­de­mi­sap­týr­ma­ve­ger­çek­gün­de­mi ka­mu­o­yun­dan­ka­çýr­ma­he­sa­bý­na­kamp­laþ­ma­ve­ku­tup­laþ­ma­si­ya­se­ti­sü­rü­yor. Tak­tik­le­rin­bi­ri­bit­me­den­di­ðe­ri­baþ­lý­yor. Ev­ve­la­“u­cû­be­hey­kel”­ve­“stat­ta­ýs­lýk”­po­le­mik­le­ri­ü­ze­rin­den­týr­man­dý­rý­lan­ger­gin­lik, “pan­kart­kri­zi”­ve­“kar­ton­dan­kap­lan”­a­týþ­ma­sýy­la­de­vam­et­ti… KKTC’de­ Ta­lat­ yö­ne­ti­mi­ dö­ne­min­de­ da­ha­a­ðýr­pro­tes­to­ve­pan­kart­la­rý­“me­se­le”­et­me­yen­Baþ­ba­kan’ýn­du­rup­du­rur­ken­ö­te­den be­ri­ a­çý­lan­ bir­kaç­ ay­ký­rý­ ve­ had­di­ni­ bil­mez slo­gan­ ba­ha­ney­le­ baþ­lat­tý­ðý­ “bes­le­me”­ ve “nan­kör­lük”­is­na­dý­nýn­a­ka­bin­de­CHP­Ge­nel Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Ba­tum’un­“as­ker­kar­ton­dan­kap­lan­mýþ”­tar­týþ­ma­sý­a­lev­len­di.­KKTC Cum­hur­baþ­ka­nýn­dan­ Baþ­ba­ka­ný­na­ bü­tün yet­ki­li­le­rin­söz­ko­nu­su­pan­kart­la­rýn­mar­ji­nal bir­ gru­ba­ a­it­ ol­du­ðu­ tav­zih­le­ri­ne­ rað­men, Er­do­ðan’la­ hü­kû­met­ ve­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ söz­cü­le­ri­nin,­ tar­týþ­ma­yý­ i­na­dý­na­ üs­tü­ne­ git­me­le­ri­i­çe­oy­nan­dý­ðý­ný,­“kriz”in­iç­po­li­ti­ka­mal­ze­me­si­ya­pýl­dý­ðý­ný­e­le­ve­ri­yor.­ Ke­za­ baþ­tan­ be­ri­ “TSK’ne­ yük­len­mek”le seç­men­ nez­din­de­ “de­mok­rat­lýk”­ ha­va­sý­ ve­ren­ik­ti­dar­par­ti­si­tem­sil­ci­le­ri­nin,­son­dem­de­ga­rip­bir­ma­nev­ray­la­“TSK’ya­sa­hip­çýk­-

G

ma­la­rý”­çar­pý­cý.­Þim­di­ye­dek­“as­ker­den­he­sap­so­ran­ce­sur­de­mok­rat”­pro­pa­gan­da­sý­ný yü­rü­ten­ AKP’nin­ ­ son­ dem­de­ kes­kin­ dö­nüþ­le­“kâ­ðýt­tan­kap­lan”­ya­kýþ­týr­ma­sý­na­tep­ki­si,­dik­kat­çe­ki­ci. Ve­bun­ca­o­lup­bi­ten­den­son­ra­AKP­si­ya­sî ik­ti­da­rý­nýn­se­çim­ön­ce­si­“mil­li­yet­çi­oy­lar”a­yö­ne­li­þi­ve­“as­ke­re­sa­hip­çýk­ma­sý”nýn­iç­yü­zü­nü ar­ka­plâ­ný­ný­söz­ko­nu­su­e­di­yor…­

AKP’NÝN “ABD RAHATSIZLIÐI”! Bu­va­sat­ta,­“TSK­bi­zim­le­il­gi­li­bir­ku­ru­luþ­tur”­ di­yen­ Er­do­ðan’ýn,­ ‘’Si­lâh­lý­ Kuv­vet­le­ri­ne yö­ne­lik,­ iþ­te­ ‘kâ­ðýt­tan­ bir­ kap­lan­mýþ’,­ ö­bür ta­raf­tan­ ‘ABD­ i­çi­ni­ oy­muþ­ oy­muþ’­ di­ye,­ or­du­yu­ a­de­ta­ A­me­ri­ka’nýn­ yö­ne­ti­mi­ne,­ A­me­ri­ka’nýn­i­dâ­re­si­ne­ver­miþ­bir­ha­va­da­gös­ter­mek­ suç­tur”­ söy­le­miy­le­ Ba­tum­ hak­kýn­da “suç­du­yu­ru­su”nda­bu­lun­ma­sý,­çar­pý­cý.­ Da­ha­da­il­gin­ci,­ik­ti­dar­par­ti­si­a­dý­na­ko­nu­þan­la­rýn,­Ge­nel­kur­may’ýn­“e-a­çýk­la­ma­sý”ný­salt Ba­tum’un­üs­tü­ne­at­mak­la,­ne­den­li­“as­ker yan­lý­sý”­ve­“TSK­sa­vu­nu­cu­su”­ol­duk­la­rý­ný­â­de­ta­cüm­le­â­le­me­gös­ter­mek­pe­þin­de­ol­ma­la­rý…­ Oy­sa­ Tür­ki­ye’de­ mil­let­ i­râ­de­si­nin­ tem­sil­ci­si­Mec­li­si­ka­pa­tan,­meþ­rû­hü­kû­met­le­ri­uy­du­ruk­ ba­ha­ne­ler­le­ a­la­þa­ðý­ e­den­ dar­be­le­rin ve­ dar­be­ci­le­rin­ A­me­ri­kan­ des­te­ði­ni­ al­dý­ðý baþ­ta­A­me­ri­kan­res­mî­ka­yýt­la­rý­ol­mak­ü­ze­re yer­l i­ ve­ ya­b an­c ý­ bü­t ün­ ar­þ iv­l er­l e­ or­t a­d a. “Wi­ki­le­aks­krip­to­la­rý”­bu­nun­son­bel­ge­le­ri...­ Er­do­ðan,­“Ge­re­ði­nin­ya­pýl­ma­sý­lâ­zým.­Bu kar­þý­lýk­sýz­ ka­la­maz.­ Bu­ kar­þý­lýk­sýz­ kal­dý­ðý an­da­TSK­i­le­fut­bol­to­pu­oy­nar­gi­bi­oy­nar­lar.­Bu­nun­be­de­li­ö­den­me­li­dir,­ö­det­tir­me­li­dir.­ Kim­se­ bu­ra­da­ de­mok­ra­tik­ sü­reç­le­ bu­-

‘‘

Baþtan beri “TSK’ne yüklenmek”le seçmen nezdinde “demokratlýk” havasý veren iktidar partisi temsilcilerinin, son demde garip bir manevrayla “TSK’ya sahip çýkmalarý” çarpýcý.

nu­ iç­ i­çe­ ko­ya­maz.­ Hiç­bir­ za­man,­ TSK’yý, biz­her­han­gi­bir­ül­ke­nin­yö­net­ti­ði­ve­ya­i­çi­ni bo­þalt­tý­ðý­gi­bi­bir­yak­la­þý­ma,­bir­kar­ton­ku­tu­y a­ ben­z et­m e­ o­l a­y ý­n a­ prim­ ve­r e­m e­y iz, ver­me­me­li­yiz”­ di­yor.­ Lâ­kin­ tam­ da­ Kýb­rýs ko­nu­su­ tar­tý­þý­lýr­ken,­ týp­ký­ 12­ Ey­lül­ dar­be­sin­de­ol­du­ðu­gi­bi­yer­li­iþ­bir­lik­çi­ler­le­ko­tar­dý­ðý­ 27­ Ma­yýs’ýn­ bir­ “ec­ne­bî­ pro­je­si”­ ol­du­ðu­nun­or­ta­la­çýk­ma­sý,­in­fi­â­le­va­ran­tep­ki­si­ni­ha­va­da­bý­ra­ký­yor. Doð­ru­su­þu­ki­or­du­nun­o­nu­ru­nu­ko­ru­mak ay­rý,­en­çok­or­du­ya­za­rar­ve­ren­dar­be­ci­le­ri­ko­ru­yup­kol­la­mak­ay­rý.­“Dar­be­le­rin­ar­ka­sýn­da ABD­ol­du­ðu”na­tep­ki­bü­tün­bü­tün­ay­rý…

DARBELERÝN TEMEL SEBEBÝ… Ger­çek­ þu­ ki­ ABD­ ve­ Ýn­gil­te­re’nin­ ba­þý­ný çek­ti­ði­ Be­di­üz­za­man’ýn­ “i­kin­ci­ Av­ru­pa”­ an­la­mýn­da­ki­ Ba­tý,­ mil­lî­ dâ­vâ­lar­da­ en­ u­fak­ bir tâ­vi­ze­ ya­naþ­ma­yan­ Baþ­ve­kil­ Men­de­res’ten ol­duk­ça­ra­hat­sýz­dý­lar.­

Fev­ka­lâ­de­ba­si­ret­li­ön­gö­rü­sü­ve­be­lâ­ða­týy­la BM’de­ ve­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ ze­min­ler­de­ ül­ke­nin hak­la­rý­ný­sa­vu­nan,­dýþ­po­li­ti­ka­da­ki­a­sil­ve­tâ­viz­siz­ du­ru­þu,­ ba­si­ret­li­ ve­ ba­þa­rý­lý­ hiz­met­le­riy­le­ Men­de­res’le­ bir­lik­te­ Lon­dra­ ve­ Zü­rih an­laþ­ma­la­rýy­la­Kýb­rýs’ý­Ýn­gil­te­re’nin­kur­sa­ðýn­dan­ çe­kip­ a­la­rak­ Tür­ki­ye’ye­ “ga­ran­tör­lük” hak­ký­ný­sað­la­yan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Fa­tin­Rüþ­tü Zor­lu’ya­ diþ­ bi­le­di­ler.­ Bu­gün­kü­ AKP’nin “dost­la­rý”,­bu­nun­in­ti­ka­mýy­la­“yer­li”­dar­be­ci­ler­le­“el-e­le”­dar­be­kum­pa­sý­kur­du­lar… De­mok­rat­ Par­ti­ hü­kû­met­le­ri­nin­ Bað­dat Pak­tý’yla­ Ýs­lâm­ â­le­mi­ne­ ya­kýn­laþ­ma­nýn­ ar­dýn­d an­ NA­T O’da­ müt­t e­f ik­ A­m e­r i­k a’nýn tav­rý­na­ kar­þý­ baþ­ta­ e­ko­no­mik­ an­laþ­ma­la­rýn ya­pýl­dý­ðý­Rus­ya­ol­mak­ü­ze­re­dün­ya­ya­a­çý­lan dýþ­po­li­ti­ka­dan­söz­de­“stra­te­jik­or­tak­lar”­Ýn­gil­te­re­ve­ABD’nin­ra­hat­sýz­lý­ðý,­dar­be­nin­en baþ­ta­ge­len­“ne­den­le­ri”nden­di. Her­fýr­sat­ta­dar­be­ler­le­mü­ca­de­le­et­tik­le­ri­ni­ i­le­ri­ sü­ren­ Er­do­ðan­ ve­ par­ti­si­ söz­cü­le­ri, bun­la­rý­gör­mez­den­gel­di­ler… Bu­a­ra­da­“yan­daþ”­ve­“kar­þýt”­med­ya­nýn­el­bir­li­ðiy­le­De­mok­rat­Par­ti’yi­ka­ra­la­ma­ve­top­tan­tas­fi­ye­kam­pan­ya­sýn­da­is­ti­mal­e­di­len­ba­zý çev­re­ler­ce­u­zun­sü­re­ýs­rar­la­“DP’nin­ba­þý­na ge­çe­ce­ði”­pro­pa­gan­da­sý­na­kar­þý­CHP’li­Ba­tum’un,­“Ha­ya­tým­da­hiç­bir­gün­mer­kez­sað­cý ol­ma­dým”­sö­zü,­ol­duk­ça­en­te­re­san.­ Ba­tum’un­ DP­ ve­ mis­yo­nuy­la­ il­gi­li­ o­la­rak, “Ben­ DP’nin­ ilk­ ku­rul­ta­yý­na­ da,­ A­NAP’la bir­leþ­ti­ði­ ku­rul­ta­ya­ da­ git­me­dim.­ Ben­ mer­kez­ sað­ de­sem­ ka­rým,­ ço­cuk­la­rým­ ba­na­ oy ver­mez­ bir­ ke­re”­ cüm­le­si,­ Tür­ki­ye’de­ si­ya­sî he­sap­lar­uð­ru­na­ger­çek­le­rin­ne­den­li­ters­yüz e­dil­di­ði­ni­or­ta­ya­ko­yu­yor…­

Hindistan Büyükelçisi merkeze alýndý n BAKANLAR Ku­ru­lu’nun­3­O­cak­2011 ta­rih­li­ka­ra­rýy­la­Hin­dis­tan­Bü­yü­kel­çi­si Meh­met­Le­vent­Bil­man­mer­kez­gö­re­vi­ne, Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Ay­lin­Taþ­han­i­se Mo­zam­bik­Bü­yü­kel­çi­li­ði’ne­a­tan­dý.­Ay­rý­ca, Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­nan­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­ka­rar­la­rýy­la­Dip­lo­ma­tik­Ar­þiv­Da­i­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­na­Be­kir­Uy­sal,­Do­ðu­As­ya ve­Pa­si­fik­Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­lý­ðý­na­Es­ra­Can­ko­rur,­Pro­to­kol­Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­lý­ðý­na­Hi­da­yet­Bay­rak­tar,­Ba­tý­Af­ri­ka Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­lý­ðý­na­Ar­te­miz­Sü­mer,­Do­ðu­Af­ri­ka­Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­lý­ðý­na­Ay­þe­Se­def­Ya­vu­zalp’in­a­tan­ma­la­rý uy­gun­gö­rül­dü.­“Sü­rek­li­Gö­rev­le­Yurt­dý­þýn­da­Bu­lu­nan­Me­mur­la­ra­Ö­de­ne­cek­Ay­lýk­la­ra­Ý­liþ­kin­Ka­rar­da­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Ka­rar”da­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­­Ankara / aa

Kundakçýlar gözaltýnda

AP'de Türk asýllý Hollandalý Parlamenter Bozkurt’un verdiði önergeyle Türkiye'ye, "üniversitelerdeki baþörtüsü sorununun kadýnlarýn özgür tercihine saygýlý þekilde çözülmesi" çaðrýda bulunuldu.

n ÝSTANBUL’DA dü­zen­le­nen­te­rör­ör­gü­tü o­pe­ras­yo­nun­da,­kun­dak­la­ma­ey­lem­le­ri­ne ka­rýþ­týk­la­rý­ö­ne­sü­rü­len­a­ra­la­rýn­da­BDP­ü­ye­le­ri­nin­de­bu­lun­du­ðu­20­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­son­za­man­lar­da Ýs­tan­bul’da­ge­ce­sa­at­le­rin­de­ger­çek­leþ­ti­ri­len kun­dak­la­ma­o­lay­la­rý­i­le­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma baþ­la­tan­Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­Bað­cý­lar,­Kâ­ðýt­ha­ne,­Ga­zi­os­man­pa­þa­ve­Kü­çük­çek­me­ce’de­tesbit­e­di­len ad­res­le­re­eþ­za­man­lý­o­pe­ras­yon­dü­zen­le­di. O­pe­ras­yon­da­a­ra­la­rýn­da­BDP­ü­ye­le­ri­i­le­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­le­ri­ve­ka­dýn­la­rýn­da­ol­du­ðu­20­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­Þüp­he­li­le­rin,­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­nün­Va­tan Cad­de­si’nde­ki­yer­leþ­ke­si­ne­ge­ti­ril­di­ði,­bu­ra­da­ta­mam­la­na­cak­iþ­lem­le­rin­ar­dýn­dan­ad­li­ye­ye­sevk­e­di­le­cek­le­ri­öð­re­nil­di.­­

AP: Baþörtüsü yasaðý özgürlük yoluyla çözülsün

8 OTOMOBÝL DAHA KUNDAKLANDI Bu­arada,­Pen­dik­Çam­çeþ­me­Ma­hal­le­si Ýlk­ba­har­So­ka­ðý’nda­park­ha­lin­de­bu­lu­nan­8 o­to­mo­bil,­kim­li­ði­be­lir­siz­ki­þi­ya­da­ki­þi­ler­ce a­te­þe­ve­ril­di.­Ya­nan­o­to­mo­bil­ler,­ma­hal­le­sa­kin­le­ri­nin­ih­ba­rý­ü­ze­ri­ne­o­lay­ye­ri­ne­ge­len­it­fa­i­ye­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­sön­dü­rül­dü.­

Yolcu otobüsüne silâhlý saldýrý: 3 yaralý n SÝNOP’UN Bo­ya­bat­il­çe­sin­de­ha­re­ket­ha­lin­de­ki­yol­cu­o­to­bü­sü­ne­bir­o­to­mo­bil­den­a­teþ­a­çýl­ma­sý­so­nu­cu­3­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­E­di­ni­len bil­gi­ye­gö­re,­Du­ra­ðan­il­çe­sin­den­Ýs­tan­bul’a gi­den­Hü­sa­met­tin­Kor­kan­(43)­yö­ne­ti­min­de­ki­34­E­U­4529­plâ­ka­lý­yol­cu­o­to­bü­sü­ne, Bo­ya­bat­il­çe­si­Ha­cý­ah­met­li­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­he­nüz­kim­li­ði­be­lir­le­ne­me­yen­ki­þi­ya­da­ki­þi­ler­ce­bir­o­to­mo­bil­den­a­teþ­a­çýl­dý.­Sal­dý­rý­da o­to­bü­sün­ar­ka­kol­tu­ðun­da­o­tu­ran­Meh­met Taþ­han­(51),­Os­man­Dün­dar­(50)­ve­Sa­týl­mýþ­Kýv­rak­(16)ya­ra­lan­dý.­Ya­ra­lý­lar,­Bo­ya­bat 75.­Yýl­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­O­lay­la il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­sür­dü­rü­lü­yor.­Sinop / aa

AP, TÜRKÝYE’YE BAÞÖRTÜSÜ SORUNUNUN KADINLARIN ÖZGÜR TERCÝHÝNE SAYGILI ÞEKÝLDE ÇÖZÜLMESÝ ÇAÐRISINDA BULUNDU. AVRUPA Par­la­men­to­su­(AP),­Dýþ­Ý­- tek­le­yen­Sos­ya­list­ler­le,­bu­ko­nu­da­ge­ORDUEVÝNDE 50 YAÞ liþ­ki­ler­ Ko­mi­te­si’nde­ ka­bul­ e­di­len ri­a­dým­at­ma­la­rý­i­çin­pa­zar­lýk­ya­pa­ca­ra­por­da,­ ü­ni­ver­si­te­ler­de­ki­ ba­þör­tü­- ðý­ný­be­lirt­ti.­Ay­ný­za­man­da­AP’nin ALTINA BAÞÖRTÜSÜ YASAK sü­so­ru­nu­nun­ka­dýn­la­rýn­öz­gür­ter­- Tür­ki­ye’de­ka­dýn­hak­la­rý­ra­por­tör­lü­ci­h i­n e­ say­g ý­l ý­ þe­k il­d e­ çö­z ül­m e­s i çað­rý­sýn­da­bu­lu­nul­du. AP­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mi­te­si,­Hol­lan­da­lý­Hris­ti­yan­De­mok­rat­Ri­a­O­o­menRu­ij­ten­ta­ra­fýn­dan­ka­le­me­a­lý­nan Tür­ki­ye­ka­rar­tas­la­ðý­ný,­5­ha­yýr­ve­3 çe­kim­se­re­kar­þý­51­oy­la­ka­bul­et­ti. AP­Tür­ki­ye­Ra­por­tö­rü­O­o­menRu­ij­ten­ve­di­ðer­Hris­ti­yan­De­mok­rat­la­rýn­kar­þý­çýk­ma­sý­na­rað­men,­Hol­lan­da­lý­Sos­ya­list­E­mi­ne­Boz­kurt­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­de­ði­þik­lik­ö­ner­ge­siy­le Tür­ki­ye’ye,­“ü­ni­ver­si­te­ler­de­ki­ba­þör­tü­sü­so­ru­nu­nun­ka­dýn­la­rýn­öz­gür­ter­ci­hi­ne­say­gý­lý­þe­kil­de­çö­zül­me­si”­çað­rý­sý­ya­pýl­dý.­O­o­men-Ru­ij­ten,­oy­la­ma­nýn­ar­dýn­dan­ba­sý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ken­di­si­nin­de­ba­þör­tü­sü­öz­gür­lü­ðün­den­ya­na­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“A­ma­bu­ko­nu­AB’nin­de­ðil­Tür­ki­ye’nin i­þi.­Ka­ra­rý­Tür­ki­ye­ver­me­li”­de­di.­ Ra­por­tör­O­o­men-Ru­ij­ten,­Tür­ki­ye ka­rar­tas­la­ðý­nýn­ge­le­cek­ay­AP­Ge­nel Ku­ru­lun­da­oy­lan­ma­sý­ön­ce­sin­de,­ba­þör­tü­sü­ko­nu­sun­da­ki­ö­ner­ge­yi­des­-

ðü­nü­yü­rü­ten­E­mi­ne­Boz­kurt­i­se Hýris­ti­yan­De­mok­rat­lar­dý­þýn­da­he­men­bütün­si­ya­sî­grup­la­rýn­des­te­ðiy­le ka­bul­e­di­len­ö­ner­ge­si­nin,­AP­ço­ðun­lu­ðu­nun­i­ra­de­si­ni­yan­sýt­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­bu­ko­nu­da­ge­ri­a­dým­at­ma­sý­nýn müm­kün­ol­ma­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Boz­kurt,­Tür­ki­ye’de­ka­dýn­la­rýn­si­ya­set­te tem­sil­e­dil­me­o­ra­ný­nýn­dü­þük­lü­ðü­ne vur­gu­ya­pa­rak,­bu­yýl­ki­ge­nel­se­çim­ler­de­par­ti­ler­den­ka­dýn­ko­ta­sý­uy­gu­la­ma­la­rý­bek­le­di­ði­ni­ve­se­çim­ler­ön­ce­sin­de­ha­zýr­la­ya­ca­ðý­AP­ra­po­run­da­bu ko­nu­ya­dik­ka­ti­çe­ke­ce­ði­ni­di­le­ge­tir­di. Türk­a­sýl­lý­Al­man­Sos­ya­list­Ýs­ma­il Er­tuð­da­“ba­þör­tü­sü­so­ru­nu­na­öz­gür­lük­ler­çer­çe­ve­sin­den­bak­týk­la­rý­ný”­be­lir­te­rek,­ka­bul­e­di­len­de­ði­þik­lik ö­ner­ge­siy­le­AP’nin­Tür­ki­ye’ye,­“ü­ni­ver­si­te­ler­de­ba­þör­tü­sü­nün­ar­týk­so­run­ol­ma­ma­sý­ko­nu­sun­da­net­bir me­saj­gön­der­di­ði­ni”­a­çýk­la­dý.­Er­tuð, AP­Tür­ki­ye­ka­rar­tas­la­ðý­ný,­mev­cut ha­liy­le­ge­çen­yýl­kin­den­da­ha­o­lum­lu bul­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­­Brüksel / aa

ASKERÎ birlik ve kurumlarýnda sivillere yönelik din ve vicdan hürriyetini kýsýtlayýcý uygulamalarýn devam ettiði ortaya çýktý. Askerî gazino, orduevi ve tesislere, sakallý ve baþörtülü giriþ yasaðý uygulamalarýnda dikkat çekici ayrýntýlar var. Zaman’ýn haberine göre, tesislere giriþte ‘türban’, ‘baþörtüsü’ ayrýmý yapýlýyor. Türbanlý kimse alýnmazken, baþörtülü olarak girebilmek için 50 yaþ üstü olmak þartý aranýyor. Trajikomik durum, orduevlerinde verilen düðün davetleri için de geçerli. Ýstanbul Kartal Hava Kuvvetleri Ce vizli Özel Eðitim Merkez Komutanlýðý Orduevi’nde 2009 yýlýnda gerçekleþtirilen düðüne ait davetiyede, “Düðünümüz askerî ortamda gerçekleþtirileceðinden erkeklerde uzun saç ve sakal, bayanlarda türban ve elli yaþ altý bayanlarda baþörtüsü yasaktýr” uyarý notu yer alýyor. Bu emre göre türban ve baþörtüsü takmak ile sakallý ve uzun saçlý olmak dini istismar olarak yorumlanýyor. Aslýnda bu uygulama 3 Kasým 2002’de, AKP’nin tek baþýna iktidar olduðu genel seçimlerin hemen akabine rastlýyor. Kimi askeri yetkililerin, “laiklik” ilkesinin tehlikede olduðu tezinden hareketle ‘sembol’ olarak tanýmladýklarý inanca ait deðerleri engelleme yoluna gittiði bu süreçte, kamusal alanda türban ve baþörtüsü kullanýlmasýnýn Anayasa’da yer alan din ve vicdan hürriyeti ile baðdaþmadýðý savunuldu. Danýþtay’ýn türban ile ilgili verdiði kararý gerekçe gösteren yetkililer, askerî tesislerdeki düðünlerde sakal ve baþörtüsüne yasak getirdi. Askerî tesislerdeki düðünlere girebilmek için takým elbise giymek gerekiyor. Spor kýyafetlerle ge lenler de alýnmýyor. Saç ve sakal týraþý da mutlaka olunmalý. Düðün saatinden önce kesinlikle içeri kimse alýnmýyor. Ayrýca, türbanlý veya baþý kapalý kimselere giriþ yasak. Sadece 50 yaþ üstün de olan yaþlý bayanlar baþörtüsü ile kabul ediliyor.

Enflasyon sepeti!

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

eç­ti­ði­miz­haf­ta,­“Enf­las­yon­ne­den­ve­na­sýl­dü­þer?” baþ­lýk­lý­bir­ya­zý­mýz­da,­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu’nun­enf­las­yon­he­sap­la­ma­sý­i­çin­‘Enf­las­yon­He­sap­la­ma­ve­ri­le­ri’­­fi­yat­la­rýn­da­ki­de­ðiþ­me­le­ri­iz­le­di­ði­ü­rün­le­rin­lis­te­sin­de­ki­ba­zý­ek­sik­lik­le­ri­ve­çar­pýk­lýk­la­rý­di­le­ge­tir­miþ,­Enf­las­yon­he­sap­la­rý­nýn­mil­le­tin­en­çok­tü­ket­ti­ði­mal­lar­ve­hiz­met­ler­le­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­mýþ­týk.­ Bu­ya­zý­mýz­ü­ze­ri­ne­bir­Sa­lih­i­sim­li­o­ku­yu­cu­muz­uz­ma­ný­ol­du­ðu­bu­ko­nu­da­bir­a­çýk­la­ma­gön­der­di.­A­çýk­la­ma­ya­bak­týk­ki,­ha­ki­ka­ten­ya­zý­mýz­da­ek­sik­lik­ler­var­mýþ. Bu­ mek­tu­bu­ ay­nen­ ak­ta­ra­lým­ ki,­ ek­sik­ bý­rak­týk­la­rý­mýz­da­or­ta­ya­çýk­sýn. “Ev­ve­la­bir­a­ka­de­mis­yen­o­la­rak­þu­nu­söy­le­mek­is­te­rim.­Bir­þe­yin­41­yý­lýn­en­dü­þük­ra­ka­mý­ol­du­ðu­nu söy­le­mek­i­çin­ön­ce­lik­le­geç­miþ­dö­nem­de­ðer­le­ri­nin na­sýl­he­sap­lan­dý­ðý­na­bak­mak­ve­enf­las­yon­se­pe­ti­de­ni­len­se­pe­tin­i­çin­de­geç­miþ­te­han­gi­de­ðiþ­ken­ler­var­dý,­þim­di­i­se­han­gi­de­ðiþ­ken­ler­var­on­la­rýn­or­ta­ya­ko­nul­ma­sý­þart­týr.­Bir­ke­re­2002­ön­ce­si­AKP­ön­ce­si­enf­las­yon­se­pe­ti­de­ðiþ­ken­le­ri­i­le­AKP­dö­ne­mi­enf­las­yon se­pe­ti­de­ðiþ­ken­le­ri­ay­ný­de­ðil.­Do­la­yý­sýy­la­böy­le­bir­i­fa­de­ya­ni­kar­þý­laþ­týr­ma­a­ka­de­mik­a­çý­dan­ge­çer­siz­dir.­ Bu­ül­ke­de­ha­týr­la­yýn­bir­gün­ön­ce­2800-3000­do­lar­o­lan­Mil­lî­Ge­lir­bir­gün­son­ra­4400-4500­do­la­ra­çýk­tý­da­ha son­ra­7500-8000­do­lar­ol­du­ðu­söy­len­di.­Pe­ki­bir­gün­de ne­de­ðiþ­ti?­AB­kri­ter­le­ri­ne­gö­re­he­sap­la­ma­kri­ter­le­ri­de­ðiþ­ti.­Do­la­yý­sýy­la­ik­ti­da­rýn­‘mil­lî­ge­li­ri­miz­art­tý’­gi­bi­i­fa­de­le­ri de­ger­çek­le­ri­yan­sýt­mý­yor.­TÜ­ÝK­geç­miþ­dö­nem­he­sap­la­ma­la­rý­i­le­þim­di­ki­dö­nem­he­sap­la­ma­la­rý­ný­ay­rý­ay­rý­ya­pa­rak­ya­yýn­la­sýn­ve­on­dan­son­ra­ger­çek­çi­bir­de­ðer­len­dir­me yap­ma­im­kâ­ný­su­nul­sun.­Yok­sa­bu­u­yut­ma­dü­ze­ni­bu kan­dýr­ma­ve­ma­ni­pü­le­dü­ze­ni­böy­le­de­vam­e­der­gi­der.­ Ba­kan­Þim­þek­ge­çen­ler­de­yu­mur­ta­ü­ze­rin­den­bir he­sap­yap­tý­ve­Tür­ki­ye’nin­ge­liþ­miþ­li­ði­ni­bu­ve­ri­ye­gö­re­is­pat­la­ma­ya­kalk­tý.­Ben­de­bu­i­þin­uz­ma­ný­a­ka­de­mis­yen­bi­ri­o­la­rak,­geç­miþ­dö­nem­ve­þim­di­ki­dö­nem ve­ri­le­ri­i­le­il­gi­li­ba­zý­ger­çek­le­ri­or­ta­ya­koy­mak­is­ti­yo­rum.­Tek­bir­ör­nek­ver­mek­ge­re­kir­se­AKP­ön­ce­si­as­ga­rî­üc­ret­li­7­kü­çük­al­týn­a­lýr­ken­AKP’nin­son­dö­ne­min­de­as­ga­rî­üc­ret­li­ma­a­þýy­la­an­cak­6­kü­çük­al­týn­a­la­bi­li­yor­muþ.­Da­ha­çok­mi­sal­var­ve­bu­de­ðiþ­ken­ler­na­za­ra­ve­ril­di­ðin­de­as­lýn­da­ra­kam­lar­da­oy­nan­sa­da­re­a­li­te­de­çok­faz­la­de­ði­þen­bir­þey­ol­ma­dý­ðý­an­la­þý­la­cak­týr.­ Tür­ki­ye’de­iþ­siz­lik­yüz­de­12’ler­den­ (res­mî­ra­kam­la­ra gö­re) düþ­tü­mü?­Ha­yýr!­O­za­man­bü­yü­me­de­dik­le­ri­bü­yü­me­ler­ne­den­is­tih­da­ma­yan­sý­mý­yor.­Ne­den­Ba­ba­can ‘me­sai­sa­at­le­ri­ni­dü­þü­rür­sek­iþ­siz­li­ði­a­zal­tý­rýz’­di­yor.­Ne­den?­Ta­biî­ki­re­el­e­ko­no­mik­po­li­ti­ka­lar­ü­re­te­me­dik­le­rin­den­ve­sü­rek­li­ül­ke­nin­vak­ti­ni,­gay­re­ti­ni,­e­ner­ji­si­ni boþ­po­le­mik­ler­le­tri­bün­le­re­kar­þý­oy­na­mak­la­ge­çir­dik­le­rin­den...­Ül­ke­de­iþ­siz­li­ði­ön­le­ye­cek­an­cak­ve­an­cak­ü­re­ti­me­da­ya­lý­po­li­ti­ka­lar­dýr.­Pa­zar­la­ra­a­çýl­ma­dýr.­Re­el­po­li­ti­ka­lar­dýr.­Prof.­Dr.­A­saf­Sa­vaþ­A­kat­di­yor­ki,­“AB’ye­u­yum­dan­do­la­yý­enf­las­yon­ka­lem­le­ri­o­ray­la­ay­ný­ol­du.” Ýþ­te­bu­ho­ca­mý­zýn­bi­le­enf­las­yon­se­pe­tin­de­ki­ka­lem­le­ri o­ku­ma­dý­ðý­ný, AKP­an­ga­je­si­i­le­bu­söz­le­ri­sarf­et­ti­ði­ni dü­þün­me­ye­baþ­la­dým.­Çün­kü­enf­las­yon­se­pe­tin­de­ki ‘Hac­se­ya­ha­ti’­han­gi­AB­ül­ke­si­nin­se­pe­tin­de­var?” Ýþ­te­ o­ku­yu­cu­mu­zun­ mek­tu­bu­ bu­ þe­kil­de…­ Biz de­ay­nen­ak­tar­dýk.­Bi­ze­u­nut­tuk­la­rý­mý­zý­ha­týr­lat­tý­ðý i­çin­o­ku­yu­cu­mu­za­te­þek­kür­e­di­yo­ruz.­ «««

G

ÝÇ HÝZMET KANUNU BDP’li­Ha­sip­Kap­lan,­15­Ma­yýs­2008­ta­ri­hin­de­“Türk Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri­Ýç­Hiz­met­Ka­nu­nun­da­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir”­ver­di­ði­Ka­nun­Tek­li­fi’nin­Ýç­Tü­zü­ðün 37.­mad­de­si­ge­re­ðin­ce­45­gün­i­çin­de­Ko­mis­yon­da­gö­rü­þül­me­di­ði­i­çin,­yi­ne­Ýç­Tü­zü­ðün­37.­mad­de­si­ge­re­ðin­ce­ doð­ru­dan­ Ge­nel­ Ku­rul­ gün­de­mi­ne­ a­lýn­ma­sý” i­çin­Mec­lis­ge­nel­ku­ru­lun­da­bir­ko­nuþ­ma­yap­tý. Gö­rüþ­me­ler­sý­ra­sýn­da­da­dar­be­le­re­ge­rek­çe­gös­te­ri­len Ýç­Hiz­met­Ka­nu­nu­nun­35.­mad­de­si­gün­de­me­gel­di. Ma­lûm­mad­de­de,­“Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­rin­va­zi­fe­si;­Türk yur­du­nu­ve­A­na­ya­sa­i­le­ta­yin­e­dil­miþ­o­lan­Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni­kol­la­mak­ve­ko­ru­mak­týr”­de­ni­li­yor. Ge­nel­Ku­rul’da­Kap­lan,­12­Ey­lül­ih­ti­lâ­lin­den­son­ra­ya­pý­lan­iþ­ken­ce­le­ri,­ha­pis­le­ri­an­la­týr­ken,­AKP­Sam­sun­Mil­let­ve­ki­li­Ah­met­Ye­ni,­12­Ey­lül’de­ya­pý­lan­re­fe­ran­dum­da oy­ver­me­dik­le­ri­ni­ha­týr­la­týn­ca,­Kap­lan,­“Yar­gý­la­dý­nýz­mý, Ev­ren’i,­pa­þa­la­rý”?­di­ye­sor­du­ve­“Þim­di,­kâ­ðýt­tan­kap­lan­lar­var­mý,­yok­mu,­bu­oy­la­ma­da­or­ta­ya­çý­ka­cak.­Ak­Par­ti di­yor­ki:­‘Biz­dar­be­ci­le­re­kar­þý­yýz,­biz­çe­te­le­re­kar­þý­yýz,­biz dar­be­ci­le­ri­yar­gý­la­ya­ca­ðýz.’­Bu­nun­mi­henk­ta­þý­bu­mad­de­dir,­35.­mad­de­dir.­CHP­di­yor:­‘Dar­be­ci­le­re­kar­þý­yýz.’ Ö­ner­ge­le­ri­var.­Bu­mad­de­mi­henk­ta­þý­dýr.­MHP­12­Ey­lü­lün­mað­du­ru­bir­par­ti­dir,­i­çe­ri­gir­miþ­tir,­yar­gý­lan­mýþ­týr,­mað­du­ru­dur,­dar­be­ye­kar­þý­dýr.­Bu­35.­mad­de­bu­nun­mi­henk­ta­þý­dýr”­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lun­du. Ko­nuþ­ma­lar­dan­son­ra­ö­ner­ge­oy­lan­dý­ve­so­nuç­lar­tu­ta­nak­la­ra­þöy­le­ak­set­ti:­ “Ö­ner­ge­yi­oy­la­rý­ný­za­su­nu­yo­rum:­ Ka­bul­e­den­ler… Ka­bul­et­me­yen­ler…­ (BDP­sý­ra­la­rýn­dan­“Bra­vo”­ses­le­ri, a­yak­ta­al­kýþ­lar[!])­Ö­ner­ge­ka­bul­e­dil­me­miþ­tir.­ Ýb­ra­him­Bi­ni­ci­(Þan­lý­ur­fa)­- Siz­bu­su­nuz­iþ­te!­ Ha­sip­Kap­lan­(Þýr­nak)­-­Bra­vo,­çok­ya­þa­yýn­siz!­ Ne­ti­ce­ i­ti­ba­riy­le,­ dar­be­le­re­ da­ya­nak­ nok­ta­sý­ ol­muþ­bir­mad­de­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­Mec­lis’te­bir­çýr­pý­da­ red­de­dil­miþ­ ol­du.­ Bu­ tab­lo­ as­lýn­da­ Ha­sip­ Kap­lan’ý­hak­lý­çý­kar­tý­yor.­Dar­be­le­re­kar­þý­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­le­rin­bu­mad­de­de­ði­þik­li­ði­ni­red­det­me­si­sa­mi­mi­yet­le­ri­nin­gös­ter­ge­si­ol­mu­yor­mu?


6

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

YURT HABER

Doðu’ya yarýndan itibaren kar geliyor METEOROLOJÝ yetkilileri, Pazar, Pazartesi ve Salý günleri Doðu Anadolu Bölgesi’nde kar yaðýþýnýn beklendiðini belirtti. Doðu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soðuk hava hayatý olumsuz etkilerken, bölgede en düþük hava sýcaklýðý eksi 19 dereceyle Aðrý’da ölçüldü. Alýnan bilgiye göre, Karadeniz üzerinden gelen yüksek basýncýn etkisi altýndaki bölgede, aralýklarla devam eden kar yaðýþý devam ediyor. Gece en düþük hava sýcaklýklarý sýfýrýn altýnda olmak üzere Aðrý’da 19, Erzurum’da 18, Kars’ta 16, Ardahan’da 10, Erzin-

Üçüncü köprüye YPK onayý

can’da 4 ve Iðdýr’da 3 derece ölçüldü. Bu arada Ýkizdere-Ýspir, Kaðýzman-Tuzluca Cumaçay yol ayrýmý, Akþar-Gaziler-Karaurgan, Gaziler-Sarýkamýþ Karaurgan yol ayrýmý ve Þavþat-Ardahan karayollarýnda kar ve tipi dolayýsýyla ulaþýmýn saðlana madýðý kaydedildi. Bölgede zaman zaman etkili olan kar yaðýþý dolayýsýyla vatandaþlarýn yolda mahsur kaldýðýný ifade eden Iðdýr Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Fer hat Akkuþ, karla mücadele çalýþmalarýnýn bölgede 9 ekip ve 47 personelle yürütüldüðünü sözlerine ekledi. Erzurum / aa

Suça karýþan çocuklar meslek öðreniyor VAN’DA sokakta çalýþýrken çeþitli suçlara karýþan çocuklar, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Ýþ-Kur tarafýndan açýlan meslek kurslarýyla yeni bir hayata adým atýyor. Van’da sokakta çalýþtýklarý sýrada bazý suçlara karýþtýklarý iddiasýyla Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þubesinde misafir edilen, yaþlarý 14-18 arasýnda deðiþen 17 çocuk, polis memuru Yakup Antlý tarafýndan hazýrlanan Emniyet Genel Müdürlüðü ile Ýþ-Kur Genel Müdürlüðü tarafýndan desteklenen proje kapsamýnda ‘’Doðalgaz

Tesisatçýlýðý’’ kursuna baþladý. Endüstri Meslek Lisesi Tesisat Teknolojileri Bölümünde verilen kurslara katýlan çocuklar, 6 ay boyunca doðalgaz tesisatçýlýðý eðitimini aldýktan sonra çeþitli kurumlarda ve özel þirketlerde istihdam edilecek. Polislerin daveti üzerine bu kursa baþladýðýný anlatan Fatih K, kurs sayesinde, yeni bir meslek öðrenmeye çalýþtýðýný belirterek, ‘’Çok mutluyum. Kurs sonunda, güzel bir mesleðim olacak. Ailem de bu konuda büyük destek veriyor’’ dedi. Van / aa

YPK, ÝSTANBUL BOÐAZINA ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ YAPILMASINI DA ÝÇEREN KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJE ÝHALESÝ ÝÇÝN ONAY VERDÝ. BU AY ÝHALEYE ÇIKILACAK. YÝD MEVZUATINDA ‘’ÖNEMLÝ’’ DEÐÝÞÝKLÝK

ULAÞTIRMA Bakanlýðýnýn Ýstanbul Boðazýna üçüncü köprü yapýlmasýný da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayý alýndý. Köprüde demiryolu bulunmasý ve projenin yapým ve iþletiminde Karayollarý Genel Müdürlüðünün hisse sahibi olmasýna yönelik çalýþmalarýn kesinlik kazanmasýyla bu ay ihale ilanýna çýkýlmasý bekleniyor. Öte yandan YÝD ihalelerinde ikinci YPK onayýný ortadan kaldýran maddenin yer aldýðý ‘’Torba Yasanýn’’ yürürlüðe girmesiyle ‘’dev’’ ihalenin sözleþmesi

doðrudan Ulaþtýrma Bakanlýðýnca onaylanacak. Ulaþtýrma Bakanlýðý yetkililerinden alýnan bilgiye göre, YPK, 414 kilometre uzunluðunda olan ve Garipçe-Poyrazköy güzergâhýnda yer alacak proje için YÝD modeliyle ihaleye çýkýlmasý için gereken onayý verdi. Proje kapsamýnda Ýstanbul Boðazý’na yapýlacak üçüncü köprüde demiryolunun da bulunmasýný planlayan ve bu konuda fizibilite çalýþmalarý yapan Ulaþtýrma Bakanlýðý, öte yandan projenin yapým ve iþletiminde Karayollarý Genel Müdürlüðünün de hisse sahibi olmasýna

yönelik bir çalýþma yürütüyor. Bu arada Ulaþtýrma Bakanlýðý, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesini kazanacak giriþime, Karayollarý Genel Müdürlüðünün de yüzde 10 ortak olmasý fikri üzerinde çalýþýyor. Ancak yetkililer, yaklaþýk 6.5 milyar dolarlýk projede, bu miktarda hisse için gereken kaynaða nasýl ulaþýlacaðý konusunda çözüme ulaþýlamadýðýný dile getiriyor. Yetkililer, Karayollarý Genel Müdürlüðünün hisse sahibi olmasý halinde projede ‘’borca da ortak olacaðýnýn’’ gözönüne alýnmasý gerektiði uyarýsýnda bulunuyor. Ankara / aa

Bir çok kurumun baþvurduðu YÝD ihaleleriyle önemli baþarýlara imza atan Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn, projelerin YPK onayýndan geçiþ sürecinde önemli zaman kayýplarý yaþamasý YÝD mev zuatýnda deðiþiklik yapýlmasýna neden oldu. Ýstanbul Boðazý’nýn altýndan sadece lastik tekerlekli araçlarýn geçeceði ‘’Tüp Tünel Projesi’’ ihalesinin 30 aydýr sonuçlandýrýlamamýþ olmasý, diðer önemli projelerin gerçekleþtirilmesinde de gecikme yaþanacaðý öngörüsü yetkilileri harekete geçirdi. Buna göre, TBMM’de görüþülmekte olan Torba Yasa’ya eklenen ve kabul edilen bir maddeyle YÝD ihalelerinde sözleþmelerin YPK onayýna sunulmasý ortadan kaldýrýldý. YÝD mevzuatýnda projelerin ikinci kez YPK onayýna sunulmasýnýn önüne geçen madde, yapýlan yatýrýmlarda görevli þirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafýndan talep garantisi verilebilmesine de imkân saðladý. Torba Yasanýn yürürlüðe girmesiyle Ulaþtýrma Bakanlýðý, YPK’dan ilk onayý alýnan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesinde sözleþmesini YPK’ya göndermeyecek. Bakanlýk projenin sözleþmesini kendisi onaylayarak bu konuda önemli bir ilke imza atmýþ olacak.

‘Çocuklarýnýzý polisle korkutmayýn’ mektubu

1 metre boyunda, 15 kilo aðýrlýðýnda ekmek

MALATYA Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði, kadýnlara, içinde çocuklarýn polisle korkutularak terbiye edilmemesini de içeren ifadelerin yer aldýðý mektuplar göndermeye baþladý. Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Süleyman Hançer, yaptýðý açýklamada, Büro Amirliði olarak suçu olmadan önce önlemeyi ve suça sebep olan sebepleri ortadan kaldýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Ailelerin genellikle çocuklarýný polis, asker, doktor, hemþire ile korkuttuðunu anlatan Hançer, mektupta bu sebeple bir sitem de yer aldýðýný anlattý. Mektupta, ‘’Lütfen çocuklarýnýzý terbiye etmek için onlarý polis, asker, doktor, hemþire gibi meslek sahipleri ile korkutmayýnýz ki onlara ihtiyaçlarý olduðunda yardým istemekten çekinmesinler’’ ifadesi dikkat çekti. Hançer, bu korkutma ve terbiye etme þeklinin çocuklarda bu mesleklere yönelik bir antipati beslemelerine sebep olduðundan yakýndý. Hançer, evden hýrsýzlýklarýn ve dolandýrýcýlýk olaylarýnýn, kontör dolandýrýcýlýðýnýn önüne geçmek için vatandaþlarý bilgilendirmek istediklerini aktardý. Süleyman Hançer, uygulama kapsamýnda 20 bin kadýna mektup göndermeye baþladýklarýný sözlerine ekledi. Malatya / aa

ZONGULDAK’TA, ekmek ustasýnýn yaptýðý 1 metreyi aþan ve 15 kilogram aðýrlýðýndaki ‘’dev’’ ekmek, müþterilere istedikleri kadar kesilerek satýlýyor. Kozlu beldesindeki bir fýrýnýn ekmek ustasý Osman Öz, 15 kilogramý aþan ve ortalama 1 metre 25 santimetre uzunluðunda hazýrladýklarý ekmekleri görenlerin þaþýrdýðýný söyledi. Kilogramý 3 liradan satýlan ekmekleri farklý unlarý karýþtýrarak yaptýðýný söyleyen Öz, ekmeðin özellikle sindirim sistemi rahatsýzlýðý olanlar tarafýndan ilgi gördüðünü belirtti. Büyük boyutta ekmek piþirmenin zor olduðunu, özel un ve malzeme kullanarak ürünü hazýrladýklarýný anlatan Öz, ‘’Bölgede bu boyutta ekmek piþiren baþka fýrýn yok. Diðer ürünlerimize göre bu ekmeðimizin kilogramý 50 kuruþ daha pahalý. Çünkü, daha fazla iþçilik ve farklý malzemeler kullanýyoruz. Piþirmesi de uzun sürüyor. Özellikle sindirim sistemi rahatsýzlýðý bulunan, 35-40 yaþýný aþan vatandaþlarýmýz kalorisi az olan ekmeðimizi tercih ediyorlar. Satýþlarýmýzdan memnunuz’’ dedi. Zonguldak / aa

Ekmek ustasý Osman Öz tarafýndan farklý unlar karýþtýrýlarak yapýlan 1 metre 25 cm uzunluðundaki ve 15 kilo aðýrlýðýndaki ekmek görenleri þaþýrtýyor. Ekmeðin kilosu 3 liradan kesilerek satýlýyor. FOTOÐRAF: AA

y se ri i lân lar ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN

PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

firmamýza doðalgaz tesi satý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alý nacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ (0262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler cadde sinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni ya pýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500

TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE Denizlide Akkonak mahallesinde yeni bina 3+1 daire 3.kat 125m2 Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat i marlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda

3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA nArnavutköy Boyalýkta 3.Köprü Yakýnýnda Yatýrýmlýk 500m2 arsa 0532 572 78 71 0212 506 90 74 nSaray'da Sahibinden satýlýk elektrik,su mevcut köyiçinde meraya cepheli hayvancýlýk için ideal 5300m2 Tarla 0282 726 91 49 n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68

VASITA n2003 Model Peugot Partner temiz araba Tel:0541 584 08 96 0546 784 78 75 Denizli n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 mo-

del, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n Otogaz Satýmý Ateþ oto

Lpg'de þok kampanya mar mara bölge bayisinden T4 Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212)549 75 21

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Topkapý Þube:(212)482 95 90 (0532)494 51 59 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

NAKLÝYAT nDinçer Nakliyat Garantili, Marangozlu (0212 ) 217 29 30 (0216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 nAkflaþ Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0212 556 13 37 0532 522 75 80

ZAYÝ Nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Berrah Ýlhan


7

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

DÜNYA

SUBAYLAR, MÜBAREK’E KARÞI HALKA KATILDI

MISIR Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in ailesiyle birlikte baþþehir Kahire’yi terk ettiði bildirildi. Hükümete yakýn bir kaynak, sokaða dökülen halkýn baskýsýyla yetkilerini yardýmcýsý Ömer Süleyman’a devreden Mübarek’in Kahire’den ayrýlarak bilinmeyen bir yere gittiðini açýkladý. Herhangi bir kaynak belirtmeden Mübarek’in Kahire’den ayrýldýðýný duyuran El Arabiye televizyonu da, Cumhurbaþkanýnýn Kýzýl Deniz’deki tatil beldesi Þarm Eþþeyh’e gittiðini iddia etti. Mübarek’in sýk sýk Þarm Eþþeyh’e gittiði ve burada konuklarýný aðýrladýðý belirtiliyor. Kahire / aa

FOTOÐRAFLAR: AA

MÜBAREK'ÝN KAHÝRE’DEN AYRILDIÐI ÝDDÝASI

MISIR’DA Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek’in 30 yýllýk iktidarýna karþý gösteriler sürerken, silâhlý kuvvetlerden orta kademede 15 subay Mübarak’e karþý halk hareketine katýldý. Cuma sabah namazýndan hemen sonra telefonla Reuters ajansýna açýklamada bulunan Binbaþý Ahmed Ali Þuman, “Silâhlý kuvvetlerin halkla dayanýþma hareketi baþlamýþtýr” dedi. Baþþehir Kahire’nin Tahrir Meydaný’ndaki gösteride dün gece halka hitap eden Ali Þuman, “rütbeleri yüzbaþý ile yarbay arasýnda 15 subay halk hareketine katýldý” diyerek, silâhýný orduya teslim ettiðini de bildirdi. Tahrir Meydaný’nýn batý giriþini korumakla görevlendirildiðini belirten Þuman, diðer subaylarý da Mübarek karþýtý gösterilere katýlma çaðrýsý yaptýðýný belirtti. Kahire / aa

“ARTIK SÜLEYMAN FÝÝLÎ CUMHURBAÞKANI” MISIR’IN Washington Büyükelçisi Sameh Þukri, Hüsnü Mübarek’in bütün yetkilerini devrettiðinin altýný çizerek, yardýmcýsý Ömer Süleyman’ýn ‘’fiilî cumhurbaþkaný’’ olduðunu söyledi. Þukri, Amerikan CNN televizyon kanalýna verdiði demeçte, ‘’Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek yetkilerini yardýmcýsýna devretti, yardýmcýsýnýn bundan böyle cumhurbaþkaný yetkileri Ömer Süleyman var’’ ifadesini kullandý. Þukri, ‘’Mübarek’e hukuken cumhurbaþkaný diyebiliriz, ama fiilî cumhurbaþkaný, yardýmcýsýdýr’’ diye konuþtu. Yaklaþýk 30 yýldýr iktidardaki Mübarek önceki akþam istifa etmeden yetkilerini yardýmcýsý Ömer Süleyman’a devrettiðini açýklamýþtý. Washington / aa

EL BARADEÝ: SÜLEYMAN, MÜBAREK’ÝN DEVAMI MÝLYONLAR YÜRÜDÜ—

Mýsýr’da Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek’in, beklenenin aksine önceki gece istifa etmeyeceðini açýklamasý, günlerdir Tahrir Meydaný’nda bekleyen protestocularý hayal kýrýklýðýna uðrattý. Önceki gün gece heyecanlý bekleyiþle meydanlarý dolduran Mýsýrlýlar, Mübarek’in istifa etmemesiyle þaþkýnlýk ve hayal kýrýklýðý yaþadý. Televizyonlardan Mübarek konuþmasýný bitirmeden, kalabalýklar Mübarek aleyhine sloganlar atmaya baþladý. Mýsýr’ýn baþþehri Kahire’deki Tahrir Meydanýnda Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in istifa edeceði spekülasyonlarý üzerine sevinçle bekleyen binlerce kiþi hayal kýrýklýðýna uðradý. Göstericilerden bazýlarý Tahrir Meydanýný çevreleyen caddelerdeki kendi yaptýklarý barikatlarý aþarak Meclis’i Þahabi caddesinde bulunan Parlamentoya ve 6 Ekim köprüsüne doðru yürüyüþe geçti. Meydaný dolduran binlerce gösterici, Mübarek’in konuþmasýnýn sonlarýna doðru ‘’Erhal’’ (Git) sloganlarý atmaya baþlarken, Mübarek’in konuþmasýndan hiçbir þekilde tatmin olmayan göstericiler ‘’ne seni istiyoruz, ne Süleymaný ne de askeri’’ þeklinde slogan attý. Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in istifasýný isteyen küçük bir grup, baþkanlýk sarayý önünde gösteri yaptý. Görgü þahitlerinin verdikleri bilgiye göre, protestocular Mübarek aleyhine slogan atarken, ordu göstericilere müdahale etmedi. Göstericiler, Mübarek’in gitmesinin talep edildiði bir pankartý da saray giriþindeki tellere astýlar. Kahire sokaklarýnda dün milyonlarca Mýsýrlý Mübarek’in gitmesi için yürüdü. Kahire / aa

Demokrasi, hemen þimdi

MISIR Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in, istifa etmeyip yetkilerini devrettiði Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Ömer Süleyman’ýn, “gölge adam” olarak bilindiði belirtildi. Ömer Süleyman, yýllarca gölgede kalarak, Mýsýr dýþ siyasetinin netameli ve el yakan dosyalarýný yönetti. Bu görevi yaparken kilit rol oynayan Süleyman, Ýsrail-Filistin ihtilâfý ile ilgili dosyalarý da yönetti. Mýsýr’da muhalif lider Muhammed El Baradei ise Amerikan haber kanalý CNN’e yaptýðý açýklamada, “Ömer Süleyman’ýn, Hüsnü Mübarek’in devamý olduðunu” vurguladý. El Baradei, “Süleyman ve Mübarek ikiz kardeþ gibidir, ikisi de Mýsýr halký için kabul edilemez” diye konuþtu. El Baradei, Twitter’a “Mýsýr’ýn patlayacaðýný ordunun ülkeyi kurtarmak için bir an önce müdahale etmesi gerektiðini” de yazdý. Kahire / aa

ABD BAÞKANI OBAMA MISIR HÜKÜMETÝNÝ, HALKININ ÝSTEDÝÐÝ DEMOKRASÝ VE TEMSÝL GÜCÜ YÜKSEK HÜKÜMETE UZANAN ADIMI SÜR'ATLE ATMAYA ÇAÐIRDI. AB DE AYNI ÇAÐRIYI YAPTI. ABD Baþkaný Barack Obama, Mýsýr hükümetini, yapýlan deðiþimleri anlatma ve Mýsýr halkýnýn istediði demokrasi ve temsil gücü yüksek bir hükümete uzanan adým adým süreci açýk ve kesin bir dilde ifade etme yönünde sür'atle harekete geçmeye çaðýrarak, ‘’Mýsýr hükümetinin gerçek demokrasiye doðru inandýrýcý, somut ve açýk bir yol ortaya koymasý gerekli’’ dedi. Obama, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in konuþmasýnýn ardýndan yazýlý açýklama yaptý. ‘’Mýsýr halkýna, iktidar geçiþi olduðunun söylendiðini ancak bu ge çiþin hemen, anlamlý ve yeterli olup olmadýðýný henüz açýk olmadýðýný’’ belirten Obama, ‘’Çok sayýdaki Mýsýrlý, yönetimin demokrasiye gerçek bir geçiþ konusunda ciddî olduðuna ikna olmuþ deðil’’ ifadesini kullandý. Obama, Mýsýr halký ve dünyaya net biçimde konuþmanýn, Mýsýr yönetimin sorumluluðunda olduðunu ifade ederek, Mýsýr hükümetinin gerçek demokrasiye doðru inandýrýcý, somut ve açýk yol ortaya koymasý gerektiðini ama hükümetin henüz bu fýrsatý kullanmadýðýný vurguladý. Obama, açýklamasýný þöyle sürdürdü: ‘’Bu olaylarýn baþlangýcýndan bu yana söylediðimiz gibi Mýsýr’ýn geleceði Mýsýr halký tara Barack Obama fýndan belirlenecektir. Ancak ABD olarak bir dizi ana ilkelerin yanýnda olduðumuzu da açýkça ortaya koyduk. Mýsýr halkýnýn evrensel haklarýna saygý gösterilmesi ve arzularýnýn yerine getirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Bu geçiþ sürecinin, geri döndürülemez bir siyasi deðiþimi ve demokrasiye doðru müza kere edilmiþ bir yolu hemen ortaya koymasý gerekiyor. Bu baðlamda Mýsýr’daki olaðanüstü hal yasasýnýn kaldý rýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Mýsýr’daki muhalefet ve sivil toplumun geniþ kesimleriyle yapýlacak anlamlý müzakereler Mýsýr geleceði açýsýndan þu önemli sorularý ele almalý; bütün vatandaþlarýn temel haklarýný koruma sý, geri döndürülemez deðiþimi ortaya koymak için Ana yasa ve diðer yasalarýn revize etmesi, özgür ve adil seçimlere doðru açýk bir yol haritasýnýn ortakça geliþtiril mesi.’’ Mýsýr halkýnýn artýk geriye dönüþ olmadýðýný, ülkenin deðiþtiðini, geleceðin Mýsýr halkýnýn elinde olduðunu açýkça ortaya koyduðu hatýrlatan Obama, barýþçýl toplanma hakkýný kullananlarýn, Mýsýr halkýnýn çoðunluðunu oluþturduðunu ve Mýsýr halkýnýn aza metini temsil ettiðini kaydetti. Washington / aa

Mýsýrlýlar Cuma namazý sonrasý Tahrir Meydanýnda duâ etti.

BM: BARIÞÇIL BÝR GEÇÝÞ YAÞANSIN BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un, Mýsýr’da halkýn meþrû isteklerini karþýlayacak þeffaf, düzenli ve barýþçýl bir geçiþin yaþanmasýný istediði bildirildi. BM Sözcülüðünden yapýlan açýklamada, Genel Sekreter Ban Ki-mun’un, Mýsýr’da yaþanan geliþmeleri çok yakýndan takip ettiði, Mýsýr’daki halkýn, aralarýnda özgür, adil ve güvenilir seçimlerin yapýlmasý da dahil bütün meþrû isteklerini karþýlayacak þeffaf, düzenli ve barýþçýl bir geçiþ döneminin olmasýný istediði ifade edildi. Genel Sekreterin, Mýsýr’da halkýn kendi geleceðini kendisinin tayin etmesi gerektiðini vurguladýðý belirtilen açýklamada, ‘’Genel Sekreter, Mýsýr’daki geçiþ döneminde, insan haklarýna tam olarak saygý gösterilmesi, bütün taraflarla içten ve kapsayýcý bir diyalog kurulmasý çaðrýsýnda bulunmakta, BM’nin de bu süreçte Mýsýr’a yardým etmeye hazýr olduðunu belirtmektedir’’ denildi. Birleþmiþ Milletler / aa Mübarek'in televizyonda yaptýðý konuþmada yetkilerini yardýmcýsý Ömer Sülayman'a devrettiðini söylemesi öfkeli Mýsýr halkýný çileden çýkardý.

Mýsýr ordusu devrede ULUSLARARASI haber ajansý AP, Mýsýr’daki son geliþmelerin, ordunun kontrolü ele almakta olduðunu ortaya koyduðunu ileri sürdü. Ordunun resmî TV kanalýndan yaptýðý ve “ulusun korunmasý için gereken tedbirleri deðerlendirmekte olduðu” ve “halkýn bütün taleplerinin karþýlanacaðý” açýklamasýna dikkati çeken ajans, “bu dramatik açýklamalar, 17 günlük protestolarýn ardýndan ordunun kontrolü ele almakta olduðunu gösteriyor” yorumunu yaptý. Mýsýr’da ordu, yýl sonunda özür ve adil seçim vaadinde bulundu. Mýsýr’da bir toplantý gerçekleþtiren ordunun üst kademeleri, ardýndan yaptýklarý açýklamada “Þu anki durum sona erer ermez” olaðanüstü hal yasasýnýn kaldýrýlacaðýný belirtti. Ordu, açýk bir þekilde göstericilerden sokaklardan çekilmesini isterken, yayýnladýðý “iki numaralý bildiri” ile göstericilerin en çok itiraz ettikleri 30 yýllýk yasanýn kaldýrýlacaðýný belirtti. Mýsýr Silâhlý Kuvvetler Yüksek Konseyi, Savunma Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Muhammed Hüseyin Tantavi baþkanlýðýnda toplanmýþtý. Kahire / aa - cihan

AB LÝDERLERÝ, YÖNETÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÇAÐRISI YAPTI AVRUPA Birliði (AB) Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptýðý açýklamada, Mýsýr’daki siyasî deðiþikliðin ‘’þimdi’’ yapýlmasý gerektiðini belirtti. Avustralya Baþbakaný Julia Gillard da ‘’Mýsýr’daki iktidar deðiþikliðinin düzenli, sakin ve barýþçýl olmasý gerekiyor’’ dedi. Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in istifa etmeyip yetkilerini Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Ömer Süleyman’a devretme stratejisini o naylayan Kanada Dýþiþleri Bakaný Lawrence Cannon ise yaptýðý açýklamada, ‘’Mýsýr’da reform ihtiyacýnýn acil olmasýnýn aþikâr olmakla birlikte, bu reform süreci aþýrýlýða, þiddete ve hoþgörü süzlüðe götürecek bir iktidar boþluðu da oluþturmamasý gerekiyor’’ diye konuþtu. Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný William Hague, BBC radyosuna yaptýðý açýklamada, Mýsýr’daki iktidar deðiþikliðinin acilen yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Londra-Brüksel / aa


8

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

MED­YA­PO­LÝ­TÝK

‘Baðýmsýz yargýya havale ettik’le olmaz! 12 Ey­lül’ü­ger­çek­leþ­ti­ren­ler­den­ve 12­Ey­lül­ik­ti­da­rý­nýn­her­tür­lü­so­rum­lu­sun­dan­he­sap­sor­ma­im­kâ­ný­ný­or­ta­dan­kal­dý­ran­ün­lü­“Ge­çi­ci­15. Mad­de”nin­A­na­ya­sa’dan­çý­ka­rý­la­ca­ðý­a­çýk­lan­dý­ðýn­da­bi­zim­çev­re­ler­de her­kes­çok­se­vin­miþ,­ben­se­ra­hat­sýz ol­muþ­tum.­Bu­ra­hat­sýz­lý­ðý­mý­ön­ce­2 Ni­san­2010­ta­rih­li,­“Pa­ket­te­ki­‘ge­çi­ci 15.­Mad­de’ye­ne­den­se­vi­ne­me­dim” baþ­lýk­lý­ya­zým­da,­son­ra­da­27­Tem­muz­2010­ta­rih­li,­“Ge­çi­ci­15.­Mad­de ra­hat­sýz­lý­ðým­bü­yü­yor”­baþ­lýk­lý­ya­zý­la­rým­da­i­fa­de­et­miþ­tim. Þöy­le­de­miþ­tim­ilk­ya­zý­da: “(...)­15.­Mad­de­keþ­ke­o­pa­ket­te ol­ma­say­dý­di­yo­rum.­Çün­kü­bu,­Hâ­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu’nun­(HSYK)­ya­pý­sý­ný­de­ðiþ­tir­mek gi­bi,­as­ker­le­rin­ad­lî­yar­gý­da­yar­gý­lan­ma­sý­nýn­yo­lu­nu­aç­mak­gi­bi­‘tek­nik’ bir­ko­nu­de­ðil.­Prof.­Tur­gut­Tar­han­lý’nýn­Mil­li­yet’ten (29­Mart) Dev­rim­Se­vi­may’la­ko­nu­þur­ken­ga­yet­gü­zel­i­fa­de­et­ti­ði­gi­bi­bir­‘a­ðýr­lý­ðý’ var.­Ö­lüm­le­rin,­iþ­ken­ce­le­rin­he­sa­bý­ný­sor­ma­ya­so­yun­mak­bir­ha­zýr­lý­ðý ve­cid­di­ye­ti­ge­rek­ti­rir,­ak­si­tak­dir­de o­a­ðýr­lý­ðýn­al­týn­da­e­zi­lir­si­niz.­Yal­nýz po­li­tik­ne­den­ler­le­de­ðil,­mað­dur­la­ra gös­te­ril­me­si­ge­re­ken­say­gý­ne­de­niy­le­de­kim­se­nin­hak­ký­yok­tur­böy­le bir­þe­ye.” Prof.­Tar­han­lý’nýn,­12­Ey­lül’le­ger­çek­bir­he­sap­laþ­ma­nýn­ö­zün­de­“si­ya­si”­bir­me­se­le­ol­du­ðu­nu,­do­la­yý­sýy­la­me­se­le­nin­hu­ku­ka­ha­va­ley­le çö­zü­le­me­ye­ce­ði­ne­da­ir­söy­le­di­ði þey­ler­de­çok­ö­nem­li­gel­miþ­ti­ba­na. Her­sa­tý­rý­na­ka­týl­dý­ðý­mý­söy­le­ye­rek, bu­söz­le­ri­ni­de­ak­tar­mýþ­tým­o­ya­zý­da...­Þöy­le­di­yor­du­Tar­han­lý: “Geç­miþ­le­he­sap­laþ­ma­da­de­min de­an­lat­tý­ðým­gi­bi­hu­kuk­ye­ter­siz ka­la­bi­lir.­Hu­ku­kun­ye­ter­siz­kal­dý­ðý za­man­lar­da­i­se­hü­kü­me­tin­o­muz­la­rý­na­a­ðýr­bir­po­li­tik­so­rum­lu­luk­bi­ner.­30­yýl­dýr­he­sa­bý­ve­ril­me­miþ

mað­du­ri­yet­ler­i­çin­de­ya­þa­yan­Tür­ki­ye­va­tan­daþ­la­rý­ný­bu­a­ðýr­lý­ðýn­al­týn­da­bý­rak­ma­ma­so­rum­lu­lu­ðu­dur bu.­Ve­hiç­ha­fif­bir­ko­nu­de­ðil,­çün­kü­bu­bir­yar­gý­la­ma­me­se­le­si­de­ðil, he­sap­ve­re­bil­me­me­se­le­si­dir.” O­za­man­da­de­di­ðim­gi­bi,­me­se­le, “Ge­çi­ci­15”i­kal­dýr­mak­de­ðil,­o­mad­de­yi­kal­dýr­mýþ­ol­mak­tan­do­ðan­si­ya­si­so­rum­lu­lu­ðun­ge­re­ði­ni­ye­ri­ne ge­ti­rip­ge­ti­re­me­ye­ce­ði­niz­dir...­O­i­ra­de­yi­gös­te­rip­gös­te­re­me­ye­ce­ði­niz­dir...­Bu­yön­de­sa­mi­mi­bir­ar­zu­du­yup­duy­ma­dý­ðý­nýz­dýr... Be­nim­re­fe­ran­dum­dan­ön­ce­ki ka­na­a­tim,­hü­kü­me­tin­ken­di­so­rum­lu­lu­ðu­nu­15.­Mad­de’yi­kal­dýr­mak­tan­i­ba­ret­gör­dü­ðü­ve­re­fe­ran­du­mun­“e­vet”le­so­nuç­lan­ma­sý­ný­ta­ki­ben­i­þi­“yar­gý­ya­ha­va­le”­e­dip­me­se­le­yi­ka­pa­ta­ca­ðý­yö­nün­dey­di.­Ýþ­te­o­ne­den­le­“keþ­ke­Ge­çi­ci­15.­Mad­de­re­fe­ran­dum­pa­ke­tin­de­hiç­ol­ma­say­dý” di­ye­yaz­mýþ­tým.­ Re­fe­ran­du­mun­ü­ze­rin­den­tam beþ­ay­geç­ti,­ön­gö­rü­mün­tü­müy­le ger­ç ek­l eþ­t i­ð i­n i­ gör­m ek­t en­ hiç mem­nun­de­ði­lim! Hrant­Dink­da­va­sý­da­si­ya­si­i­ra­de­nin­“yar­gý­ya­ha­va­le”­et­mek­le­so­rum­lu­luk­tan­kur­tu­la­ma­ya­ca­ðý­bir da­va...­Bu­da­va­ya­i­liþ­kin­son­za­man­lar­da­il­ginç­ge­liþ­me­ler­ol­du.­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül­Dev­let­De­net­le­me Ku­ru­lu’nu­so­ruþ­tur­ma­i­çin­ha­re­ke­te ge­çir­di.­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan'ýn­“He­nüz­ku­man­da­mer­ke­zi­ne­u­la­þý­la­ma­dý”­de­ðer­len­dir­me­si­de­ö­nem­liy­di. Bu­a­ra­da­30'a­ya­kýn­dev­let­gö­rev­le­siy­le­il­gi­li­o­la­rak­sav­cý­lý­ðýn­so­ruþ­tur­ma­baþ­lat­tý­ðý­ha­ber­le­ri­gel­di,­ar­dýn­dan­bun­lar­ya­lan­lan­dý.­Dink­a­i­le­si­nin­a­vu­ka­tý­Fet­hi­ye­Çe­tin,­“sav­cý­ü­ze­rin­de­bas­ký­uy­gu­la­ný­yor”­yo­ru­mu­nu­yap­tý. Alper Görmüþ, Taraf, 11 Þubat 2011

Kim darbe yanlýsý, kim darbe karþýtý? (...)Si­ya­sal­par­ti­ler,­ge­çen­sa­lý­gü­nü­bu­so­ruy­la­il­gi­li­tu­tum­la­rý­ný­bel­li e­den­bir­oy­la­ma­kar­þý­sýn­da­kal­dý­lar. Oy­la­ma­nýn­so­ru­su­þuy­du:­ “Ýç­Hiz­met­Ka­nu­nu’nun­ün­l ü 35’in­ci­mad­de­si­nin­kal­dý­rýl­ma­sý­ný ö­ne­ren­ka­nun­tek­li­fi­nin­Mec­lis’te gö­rü­þül­me­si­ni­is­ti­yor­mu­su­nuz,­is­te­mi­yor­mu­su­nuz?”­ Söz­ko­nu­su­35’in­ci­mad­de,­bun­dan­ön­ce­ki­dar­be­le­re­yet­ki­ver­di­ði—dar­be­ci­ler­ta­ra­fýn­dan—ö­ne­sü­rü­len­mad­dey­di.­Met­ni­þöy­ley­di:­ “Si­lah­lý­kuv­vet­le­rin­va­zi­fe­si,­Türk yur­du­nu­ve­A­na­ya­sa­i­le­ta­yin­e­dil­miþ­o­lan­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti’ni kol­la­mak­ve­ko­ru­mak­týr.”­ Bu­nun­kal­dý­rýl­ma­sý­ve­ya­sa­lar­da as­ke­ri­dar­be­i­çin­kul­la­ný­la­bi­le­cek, ve­ya­öy­le­yo­rum­la­na­cak­bir­yet­ki bý­ra­kýl­ma­ma­sý,­da­ha­ön­ce­CHP­ta­ra­fýn­dan­da­tek­lif­e­dil­miþ,­a­ma­so­nu­ca­bað­lan­ma­mýþ­tý.­ Þim­di­ko­nu,­BDP’nin­ta­ra­fýn­dan Mec­lis­ Ge­nel­ Ku­ru­lu’na­ ge­ti­ril­-

miþ­ti.­ Tek­li­fi­ha­zýr­la­yan,­BDP’li­Ha­sip Kap­lan’dý.­Bu­nu­u­zun­sü­re­ön­ce Mec­lis’e­ver­miþ­ti.­A­ma­tek­lif­bir tür­lü­gö­rü­þü­le­me­miþ­ti.­Ko­mis­yon­da­bek­le­ti­li­yor­du.­Ýç­tü­zü­ðe­gö­re, bu­gi­bi­hal­ler­de­tek­lif­sa­hi­bi,­tek­li­fi­nin­doð­ru­dan­doð­ru­ya­Mec­lis’te gö­rü­þül­me­si­ni­is­te­ye­bi­lir­di.­Kap­lan ve­ar­ka­daþ­la­rý­bu­im­kâ­ný­kul­lan­mýþ­lar­dý.­ Sa­lý­gü­nü­oy­la­ma­ya­pýl­dý.­BDP’liler­le­bir­lik­te­CHP’li­ler,­ka­bul­o­yu ver­di­ler.­MHP’li­ler­çe­kim­ser­kal­dý­lar.­AKP’li­ler­i­se­red­o­yu­ve­re­rek, tek­li­fin­gün­de­me­a­lýn­ma­sý­ný­ön­le­di­ler.­ Ya­ni,­AKP,­Mec­lis’te­dar­be­le­rin ön­len­me­si­yo­lun­da­ki­en­so­mut­gi­ri­þi­me­‘Ha­yýr’­di­yen­tek­par­ti­ol­du.­ Bu­nu­ni­çin­böy­le­yap­tý?­AKP, baþ­ka­la­rý­ný­dar­be­ci­lik­le­suç­la­ma­dan ön­ce­bu­so­ru­yu­ya­nýt­la­ma­lý­dýr. Altan Öymen, Radikal, 11 Þubat 2011

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/506 Ta. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 23.02.2011 günü saat 09.30- 09.40 arasýnda ARNAVUTKÖY Atatürk Sanayi Bölgesi, Fahri Korutürk Cad., 336. Sokak No: 4, Hadýmköy adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanm yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarý da yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 06.01.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 Orýzýo marka CMO- 4A model 109117358 seri triko örgü makinasý 20.000,00 1 Vignoni marka 34-32, 1980 20 seri triko örgü makinasý 200,00 1 tk. toplama bilgisayar takýmý www.bik.gov.tr B: 9855

Rejimin teminatý POLÝS teþ­ki­la­tý­men­sup­la­rý­na­as­ker­lik­ten­mu­a­fi­yet­ya­sa­laþ­tý.­Ka­mu­ya­ra­rý­a­çý­sýn­dan­di­ðer­ba­zý­a­lan­lar­da­hiz­met­ve­ren­le­re­ay­ný þan­sýn­ve­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­ha­týr­la­tan­ol­du,­a­ma­ko­nu­he­men hiç­tar­tý­þýl­ma­dan­ge­çil­di.­Bu­a­ra­da,­‘söz­leþ­me­li­er’­ko­nu­su­da­es ge­çil­di.­As­lýn­da­pro­fes­yo­nel­as­ker­lik­ko­nu­su­faz­la­sýy­la­ö­nem­li bir­ko­nu­dur.­Tüm­bu­ko­nu­lar­gün­dem­dey­ken,­me­se­la­‘vic­da­nîi ret’­hak­ký­ne­den­gün­de­me­gel­mez­bel­li­de­ðil! Tüm­bu­ko­nu­lar­gün­de­me­ge­le­mi­yor,­çün­kü­mem­le­ke­tin­de­-

‘‘

Bir memlekette, ister asker, ister polis, ‘teminat’ olarak giderek daha öne çýkar, iktidarlar giderek daha fazla bunu vurgular ise, demokrasi tehlikeli bir mecraya girmiþ demektir.

di­yen­her­kes,­‘hak­sýz’­ney­se­de,­‘yý­ký­cý,­tah­kir­ve­tah­rip­e­di­ci­ne de­mek?­Her­ku­rum­sor­gu­la­na­maz,­e­leþ­ti­ril­mez­mi?’­di­ye­kük­rer,­kük­re­me­si­ge­re­kir.­A­ma­ba­kýn­týs­yok!­ Baþ­ba­kan,­i­ki­yýl­ön­ce­(Ha­zi­ran­2009),­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Po­lis­E­ði­tim­ve­Kon­gre­Mer­ke­zi’nin­a­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­sýn­da,­‘Em­ni­yet­teþ­ki­la­tý­mýz­hem­hu­kuk­sis­te­mi­nin,­hem­de­mok­ra­si­nin,­hem­de­ge­nel­an­lam­da­re­ji­min­sar­sýl­maz­gü­ven­ce­si­dir,­a­de­ta­bir­si­gor­ta­sý­dýr’­de­miþ­ti.­Ar­dýn­dan,­‘re­ji­min­bek­çi­si­as­ker mi­dir,­po­lis­mi­dir?’­þek­lin­de­son­de­re­ce­tu­haf­bir­tar­týþ­ma­ya­pýl­mýþ­tý.­Ha­týr­la­dý­ðým­ka­da­rýy­la,­bu­so­ru­kar­þý­sýn­da­tek­sý­ký­du­ran O­ral­Ça­lýþ­lar,­“Tür­ki­ye’de­o­to­ri­ter­bir­si­ya­set­ve­re­jim­an­la­yý­þý­ol­du­ðu­i­çin­te­mi­nat­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­bý­ra­ký­lý­yor”­ (Mil­li­yet,­1 Tem­muz­2009) de­miþ­ti.

Geçmiþ olsun

Ýþ­te­me­se­le­tam­da­bu­dur!­­Bir­mem­le­ket­te,­is­ter­as­ker,­is­ter po­lis,­‘te­mi­nat’­o­la­rak­gi­de­rek­da­ha­ö­ne­çý­kar,­ik­ti­dar­lar­gi­de­rek da­ha­faz­la­bu­nu­vur­gu­lar­i­se,­de­mok­ra­si­teh­li­ke­li­bir­mec­ra­ya gir­miþ­de­mek­tir.­Dü­ne­ka­dar­as­ke­ri­ve­sa­yet­le­mü­ca­de­le­bay­ra­ðý­ný­kim­se­ye­kap­týr­ma­yan­lar,­Baþ­ba­kan’ýn­‘as­ker­le­oy­nat­mam’ mok­rat­la­rý­nýn,­bel­li­ki,­‘CHP’nin­o­to­ri­ter­zih­ni­ye­ti’­dý­þýn­da­hiç­bir çý­ký­þý­kar­þý­sýn­da­su­sup­o­tur­duk­la­rý­yet­mi­yor­muþ­gi­bi,­za­ten­bir dert­le­ri­yok!­CHP­za­ten­mu­ha­le­fet­te,­ik­ti­da­ra­ge­le­ce­ði­de­yok­a­- ‘po­lis­dev­le­ti’­kay­gý­sý­hiç­duy­ma­dýk­la­rý­i­çin,­ye­ni­ve­sa­yet­dü­ze­ni ma,­ül­ke­de­ki­o­to­ri­ter­lik­so­ru­nu­hep­CHP’nin­so­ru­nu­o­la­rak­gö­- as­ke­riy­le,­po­li­siy­le­güç­le­ne­rek­ku­ru­lur­ken­ses­siz­ka­la­bi­li­yor­lar. rül­me­ye­de­vam­e­di­li­yor.­Ye­ni­‘gü­ven­lik’­an­la­yý­þý,­po­li­ti­ka­la­rý­ve Bu­ve­sa­yet­dü­ze­ni­yer­leþ­tik­çe­da­ha­da­sus­mak­zo­run­da­ka­la­cak­bun­la­rýn­ya­sal­la­þýp­ku­rum­sal­laþ­ma­sý­kim­se­nin­u­mu­run­da­de­ðil.­ lar­ve­bel­li­ki­he­pi­miz­ka­la­ca­ðýz.­Kim­se­po­lis­le­ba­þý­ný­be­la­ya­sok­mak­is­te­mez,­öy­le­de­ðil­mi?­De­mok­ra­si­nin­te­mi­na­tý,­ön­ce­as­ker, son­ra­po­lis­o­lan­ül­ke­de,­de­mok­ra­si­nin­sý­ný­rý­ný­da,­as­ker­ve­po­lis Týs yok! Sý­kýy­sa­ol­sun!­Baþ­ba­kan,­ken­di­si­ne­te­þek­kü­re­ge­len­po­lis­teþ­- çi­zer.­On­dan­son­ra,­her­ke­se­‘geç­miþ­ol­sun!’ ‘Si­vil­o­to­ri­ter­lik’­ol­maz­di­yen­le­rin­dün­ya­dan­ha­be­ri­ol­ma­dý­ðý ki­la­tý­men­sup­la­rý­ný­ka­bul­de,­‘gü­ven­li­ði­miz­i­çin­ça­lý­þan­hiç­bir­ku­ru­ma­da­hak­sýz,­yý­ký­cý,­tah­kir­ve­tah­rip­e­di­ci­e­leþ­ti­ri­ge­ti­ril­me­si­ni bel­li,­a­ma­hiç­ol­maz­sa­son­pat­lak­ve­ren­Mý­sýr­o­la­yýn­da,­bu­ül­ke­ka­bul­e­de­me­yiz’­de­di;­du­rum­an­la­þýl­dý.­Ýk­ti­dar­lar,­as­ke­ri­ne,­po­li­- nin­as­ke­ri,­dar­be­nin­kur­du­ðu­o­to­ri­ter­re­ji­mi­na­sýl­bir­po­lis­dev­si­ne­sa­hip­çý­kar,­bu­ra­sý­do­ðal.­A­ma­de­mok­ra­si­ler­de­bu­na­kar­þý le­ti­ne­dö­nüþ­tür­dü­ðü­nü­gö­rüp­u­yan­sa­lar­di­yo­rum. Nuray Mert, Milliyet, 11 Þubat 2011 he­men­ses­yük­se­lir­ve­ya­yük­sel­me­si­ge­re­kir;­ken­di­ne­‘de­mok­rat’

Kâðýttan kaplan CHP Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­a­na­ya­sa­hu­ku­ku­pro­fe­sö­rü­Sü­heyl­Ba­tum­ne­de­di:­“TSK­ka­ðýt­tan­bir­kap­lan­mýþ.” Yüz­de­yüz­doð­ru­söy­lü­yor,­ken­di­si­ne­yüz­de­yüz­ka­tý­lý­yo­rum.­ Hak­kýn­da­a­çý­lan­da­va­yý­da­kü­çük­yaþ­lar­dan­be­ri­bil­di­ði­miz bir­fýk­ra­ya­ben­ze­ti­yo­rum:­“A­da­mýn­bi­ri,­bir­za­man­lar,­mem­le­ke­tin­bi­rin­de­dev­let­baþ­ka­ný­na­ze­ka­sýz­de­miþ­ve­mah­ke­me ken­di­si­ni­mah­kum­et­miþ;­ge­rek­çe­de­ha­ka­ret­de­ðil,­dev­let­sýr­rý­nýn­if­þa­a­sý”.­ Çok­es­ki­ar­ka­da­þým­Sü­heyl’in­bu­sö­zü­söy­ler­i­ken­mu­ra­dý­ne i­di­doð­ru­su­bi­le­mem,­bu­o­lay­dan­son­ra­ken­di­siy­le­ko­nuþ­ma­dým,­bel­ki­Sü­heyl­baþ­ka­þey­mu­rad­e­di­yor,­ben­baþ­ka­yo­rum­lu­yo­rum­a­ma­i­þin­ö­zün­de­TSK­ger­çek­ten­bir­ka­ðýt­tan­kap­lan.­ Sü­heyl­i­le­ay­rýþ­tý­ðý­mý­zýn­ke­sin­ol­du­ðu­nok­ta,­Sü­heyl,­bu­gün­“ka­ðýt­tan­kap­lan­mýþ”­di­yor,­ben­i­se­se­ne­ler­dir­ay­ný­þe­yi

‘‘

Kanýmca TSK’yý kâðýttan kaplan yapan mesele iddia edilen bir darbe giriþimini yüzüne gözüne bulaþtýrmasý deðil, yaptýðý baþka her iþi de, aslî görevi baþta olmak üzere, çok düþük verimlilik düzeylerinde yürütmesi.

söy­lü­yo­rum.­ Sü­heyl­bu­ger­çe­ði­bu­gün­gö­rü­yor,­bir­ih­ti­mal­baþ­ka­ne­den­ler­den­bir­ka­ðýt­tan­kap­lan­gö­rü­yor,­a­ma­bu­du­rum­yi­ne­de TSK’nýn­bu­ö­zel­li­ði­ni­de­ðiþ­tir­mi­yor.­ Ül­ke­miz­de,­TSK­dý­þýn­da­baþ­ka­ku­rum­la­rýn­du­ru­mu­da­ay­nen­böy­le.­ Za­ten­bir­ül­ke­de­ku­rum­lar,­ö­zel­lik­le­de­res­mi­ku­rum­lar­a­ra­sýn­da­mut­la­ka­“bi­le­þik­kap­lar”­ku­ra­lý­ge­çer­li­dir.­ Bir­ül­ke­nin­ü­ni­ver­si­te­si­çok­kö­tü­o­la­cak,­160­mil­yon­do­lar büt­çe­li­Fe­ner­bah­çe­Ýs­viç­re’nin­“Yo­ung­Boys­ (Genç­Oð­lan­lar) ta­ký­mý­na­(büt­çe­si­yir­mi­mil­yon­do­lar) e­le­ne­cek,­Av­ru­pa­or­ta­la­ma­sý­bin­de­üç­i­ken­biz­de­0-5­yaþ­a­ra­sý­be­bek­ö­lüm­le­ri­bin­de­23 o­la­cak,­Le­Mon­de,­The­Gu­ar­di­an,­BBC­a­ya­rýn­da­bir­ba­sýn­ku­ru­lu­þu­muz­ol­ma­ya­cak,­yü­ce­le­rin­yü­ce­si­yar­gý­mýz­da­ha­A­na­ya­sa­nýn­a­mir­hük­mü­90.­Mad­de­yi­ka­rar­la­rý­na­yan­sýt­mak­tan­a­ciz o­la­cak,­A­na­ya­sa­sý­bu­ram­bu­ram­ýrk­çý­lýk­ve­ka­pa­lý­top­lum­i­de­o­lo­ji­si­ko­ka­cak­a­ma­OR­DU­SU­KA­ÐIT­TAN­DE­ÐÝL­DE­ÇE­-

LÝK­TEN­O­LA­CAK.­ Bu­müm­kün­de­ðil­dir­a­ma­TSK’nýn­yap­tý­ðý­en­i­yi­halk­la­i­liþ­ki­ler,­bu­na­bi­ri­le­ri­ni­i­nan­dýr­mak­ol­muþ­tur.­ Biz­ler­i­se­bu­nun­böy­le­ol­ma­dý­ðý­ný­se­ne­ler­dir­söy­le­di­ði­miz­i­çin­va­tan­ha­i­ni,­cum­hu­ri­yet­düþ­ma­ný­gi­bi­saç­ma­sa­pan,­ah­lak­sýz­e­leþ­ti­ri­le­re­ma­ruz­ka­lý­yo­ruz.­ Sü­heyl,­tek­ra­ren­i­fa­de­e­di­yo­rum,­“TSK­ka­ðýt­tan­kap­lan­mýþ” i­fa­de­si­ni­ne­den­kul­lan­mýþ­týr­bi­le­mem­a­ma­ben,­bu­te­mel­doð­ru­yu,­ba­zý­göz­lem­le­re­da­yan­dý­ra­rak­söy­lü­yo­rum.­ Geç­ti­ði­miz­ay­lar­da­Göl­cük’te,­De­niz­Kuv­vet­le­ri­nin­hem­kal­bi,­hem­bey­ni­ol­ma­sý­ge­re­ken­bir­nok­ta­da,­bir­is­tih­ba­rat­bi­ri­mi­nin­o­da­sý­nýn­ze­mi­nin­de­çu­val­çu­val­Bal­yoz­da­va­sý­na­i­liþ­kin ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­bel­ge­ler­e­le­geç­ti.­ Bal­yoz­da­va­sý­sa­nýk­la­rý­nýn­a­vu­kat­la­rý­bu­bel­ge­le­rin­“düz­me­ce”­ol­du­ðu­nu­ö­ne­sü­rü­yor­lar.­ A­vu­kat­la­rýn­tüm­id­di­a­la­rý­nýn­yüz­de­yüz­doð­ru­ol­du­ðu­nu var­sa­ya­lým,­bu­bel­ge­ler­tü­müy­le­sah­te,­düz­me­ce­ol­sun.­ Pe­ki,­o­za­man,­bu­sah­te­bel­ge­le­ri­bir­or­du­nun­is­tih­ba­rat­bi­ri­mi­nin­ze­mi­ni­ni­kal­dý­ra­rak­kim­yer­leþ­ti­re­bi­li­yor,­ha­in­(!)­ol­ma­yan­is­tih­ba­rat­çý­su­bay­la­rýn­bu­du­rum­dan­na­sýl­ha­be­ri­ol­mu­yor?­ Be­nim­ka­ðýt­tan­kap­lan­de­di­ðim­þey­iþ­te­tam­da­bu.­ Bel­ge­ler­sah­te­de­ðil­se­ler­re­za­let,­sah­te­i­se­ler­çok­da­ha­bü­yük bir­re­za­let.­ Gü­ney­do­ðu­sý­ný­rý­mýz­da­ay­ný­ka­ra­kol­lar­na­sýl­o­lu­yor­da­ar­ka ar­ka­ya­bas­kýn­yi­ye­bi­li­yor­lar?­ Ge­len,­hat­ta­o­luk­o­luk­a­kan­is­tih­ba­rat­na­sýl­o­lu­yor­da­kul­la­ný­la­mý­yor?­ TSK’nýn­bir­bö­lü­mü­nün,­hat­ta­bel­ki­de­bü­tü­nü­nün­bir­an­tide­mok­ra­si­kal­kýþ­ma­sý­i­çin­de­o­lup­ol­ma­dý­ðý­na­i­liþ­kin­da­va­lar yü­rü­yor,­bu­me­se­le­nin­si­ya­sal­ya­ný,­yar­gý­ve­ta­rih­hü­küm­le­ri­ni ve­re­cek­ler.­ An­cak,­be­nim­na­çiz­ka­na­a­ti­me­gö­re,­or­ta­da­çok­da­ha­va­him bir­me­se­le­var,­o­me­se­le­de­TSK’nýn­ken­di­si­ne­e­ma­net­e­di­len ka­mu­kay­nak­la­rý­ný,­ver­gi­ge­lir­le­ri­ni,­va­tan­ev­lat­la­rý­ný­(va­ta­ni gö­re­vi­ni­pa­þa­ha­ným­la­rý­na­fön­çe­ke­rek­ya­pan­lar)­çok­a­ma­çok ve­rim­siz­kul­lan­dý­ðý.­ Ka­ným­ca­TSK’yý­ka­ðýt­tan­kap­lan­ya­pan­me­se­le­id­di­a­e­di­len bir­dar­be­gi­ri­þi­mi­ni­yü­zü­ne­gö­zü­ne­bu­laþ­týr­ma­sý­de­ðil,­yap­tý­ðý baþ­ka­her­i­þi­de,­as­li­gö­re­vi­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re,­çok­dü­þük­ve­rim­li­lik­dü­zey­le­rin­de­yü­rüt­me­si.­ U­ma­rým­ve­di­le­rim,­Sü­heyl­de­bu­i­fa­de­yi­bu­an­lam­da­kul­lan­mýþ­týr.­ Eser Karakaþ, Star, 11 Þubat 2011

T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/76 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çý karýlmýþtýr. Birinci artýrma 23.02.2011 saat 14.00-14.10 arasýnda SEFA MAH. YILDIRIM SOK. NO: 9 YENÝ DOÐAN adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahinin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 08/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 12.000,00 1 34 NLE 55 PLAKALI KIA MARKA KAMYONET 2005 MODEL BEYAZ RENKLÝ 2005 MODEL ÖNDEN DARBELÝ PASLANMA VAR ÖNDEN DARBELÝ DÝKÝZ AYNALARI KIRIK ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 9874

Kemalizm’in týraþladýðý akýl HER i­de­o­lo­ji­nin­ kur­ban­la­rý­ var­dýr. CHP­ Ýz­mir­ mil­let­ve­ki­li­ Ca­nan­ A­rýt­man­da­Ke­ma­lizm’in­kur­ba­ný...­ (Bu­ sa­týr­la­rý­ o­ku­du­ðun­da,­ “Keþ­ke ya­þa­sa­da­kur­ban­ol­sam­A­ta­ma”­fi­lan di­ye­cek­tir. Ben­ce­bir­sa­kýn­ca­sý­yok!)­ 80­yýl­lýk­Ke­ma­list­e­ði­ti­min­et­ki­siy­le­A­rýt­man’ýn­zih­nin­de­“A­rap­ka­dý­ný” di­ye­bir­“ka­te­go­ri”­o­luþ­muþ. Bu­ ka­dýn,­ A­rap­ er­ke­ði­nin­ dört­ e­þin­den­ bi­ri­ o­la­rak­ ha­ya­tý­ný­ sür­dü­rü­yor.­E­ði­tim­se­vi­ye­si­fev­ka­lâ­de­dü­þük. Müs­lü­man­o­lan­bu­ka­dýn,­çar­þaf­giy­me­den­so­ka­ða­çýk­mý­yor.­Eh­li­yet­a­la­mý­yor,­ oy­ kul­la­na­mý­yor.­ Mi­ras­tan dü­þük­pay­a­lý­yor. Ca­nan­Ha­ným,­“Biz­bu­ka­dý­na­öy­kü­ne­me­yiz”­di­yor. Ý­ki­ cid­di­ so­run­ var­ bu­ hey­hey­len­me­de: 1)­ Hiç­ kim­se­ A­rýt­man’dan­ di­ðer ka­dýn­la­ra­öy­kün­me­si­ni­is­te­me­di. Pe­k i,­ bu­ öy­k ün­m e­ la­f ý­ ne­r e­d en çýk­tý?­Çok­a­çýk:­Ke­ma­lizm­de­ni­len­o­to­ri­ter­ i­de­o­lo­ji,­ ka­dýn­lar­dan­ ha­ya­li bir­ “Av­ru­pa­lý­ ka­dý­na”­ öy­kün­me­si­ni is­ti­yor. Or­ta­da­ fol­ yok,­ yu­mur­ta­ yok­ken, “Ben­A­rap­ka­dý­ný­na­öy­kün­mem”­di­ye­ yay­ga­ra­ ko­par­ma­nýn­ al­týn­da­ bu ya­tý­yor. 2)­Da­ha­ö­nem­li­si:­Or­tak­ö­zel­lik­le­re­ sa­hip­ bir­ “A­rap­ ka­dý­ný”­ yok­ ki­ þu dün­y a­d a!­ Hep­s i­n in­ ya­þ am­ bi­ç i­m i fark­lý... An­cak­ Ke­ma­lizm­ ta­ra­fýn­dan­ a­kýl­la­rý­ tý­raþ­lan­mýþ­ bu­ in­san­lar­ fark­la­rý gör­mü­yor...­ (Da­ha­da­be­te­ri­gör­mek­is­te­mi­yor­lar.) Emre Aköz, Sabah, 11 Þubat 2011

Darbe tehdidi Kýrmýzý Kitap’a neden girmedi? MALUM ol­du­ðu­ ü­ze­re­ Mil­li­ Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si­(MGSB) nam-ý­di­ðer­ ‘Kýr­mý­zý­ Ki­tap’­ geç­ti­ði­miz­ yý­lýn son­ gün­le­rin­de;­ 28­ E­kim’de­ de­ðiþ­ti. Med­ya­ya­ yan­sý­yan­ ha­ber­le­re­ gö­re kla­sik­ an­lam­da­ ir­ti­ca­ teh­di­di­ Kýr­mý­zý Ki­tap’tan­çýk­tý.­ Gün­dem­ yo­ðun­ ol­du­ðu­ i­çin­ de­ði­þen­Kýr­mý­zý­Ki­tap­ü­ze­rin­de­faz­la­du­ra­ma­dýk.­Fa­kat­o­gün­ler­de­çok­tar­tý­þý­la­cak­bir­ge­liþ­me­ya­þan­dý.­ Bal­yoz­ve­Er­ge­ne­kon­yar­gý­la­ma­la­rý­nýn­ol­du­ðu­þu­gün­ler­de­o­il­ginç­ay­rýn­tý­yý­not­düþ­me­a­dý­na­ak­ta­ra­lým.­ MGSB’nin­ ye­ni­den­ ya­zým­ ça­lýþ­ma­la­rý­sü­rer­ken­‘si­vil’­gü­ven­lik­ve­is­tih­ba­rat­bi­rim­le­rin­ce­bir­ra­por­ha­zýr­lan­dý.­O­ra­da­2007­Ha­zi­ran’ýn­dan­bu ya­na­ya­þa­nan­ge­liþ­me­ler­de­ðer­len­di­ril­di­ve­“hü­kü­me­ti/de­mok­ra­si­yi­ýs­kat ve­ il­g a”­ fa­a ­l i­y et­l e­r i­n in­ MGSB’de ‘teh­dit’­o­la­rak­yer­al­ma­sý­ko­nu­sun­da ö­ne­ri­ha­zýr­lan­dý. Fa­kat­ni­hai­me­tin,­si­vil­le­rin­a­ðýr­lý­ðý­na­ rað­men­ bu­ ö­ne­ri­den­ yok­sun çýk­tý.­ (...)­ A­ca­ba,­ han­gi­ ge­rek­çe­ i­le ‘hü­kü­me­ti/de­mok­ra­si­yi­ ýs­kat­ ve il­ga’ teh­dit­o­la­rak­gö­rül­me­di? Adem Yavuz Aslan, Bugün, 11 Þubat 2011

T. C. KARTAL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/426 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23.02.2011 saat 14.12-14.25 arasýnda SEFA MAH. YILDIRIM SOK. NO: 9 YENÝDOÐAN adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr. 08/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 4.000,00 1 34 KUU 54 PLAKALI PEJO MARKA 306 1994 MODEL ÖN CAM KIRIK TAVANDA ÇÜRÜKLER VE MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 9873


9

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

MAKALE Ýhlâslý amelin deðeri yüksektir! FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info (0 505) 648 52 50

An­ka­ra’dan­ Sa­mir­ Ýs­ma­il: “Sevaplarýmýz gü nah la rý mýz dan a ðýr o lur sa kur tu lu ruz ve Cennete gireriz diyorlar. Bu durumdaki insan Cehenneme girmeden doðrudan Cennete girer mi? Böyle konuþmalar insanlarý günah iþlemeye yönlendirmez mi?” en­net­Al­lah’ýn­lüt­fu,­Ce­hen­nem­i­se­a­zap­yur­du­dur. Mah­þer’de­kes­kin­bir­a­da­let­var­dýr;­a­ma­mað­fi­ret de­var­dýr,­þe­fa­at­da­var­dýr.­Fa­kat­ki­me­ne,­ne­ka­dar te­cel­li­e­de­cek;­tak­dir­Ce­nâb-ý­Al­lah’ýn­dýr.­Bu­ko­nu­da ‘yüz­de’­ver­mek­bi­zim­i­çin­ya­nýl­tý­cý­o­lur.­Çün­kü­yüz­de ver­mek­he­sap­tu­tu­cu­i­le­il­gi­li­bir­kav­ram­dýr.­Ne­yi­kaç­ya­za­ca­ðý­ný­biz­bil­me­yiz.­An­cak­biz­sa­de­ce­a­me­li­miz­de­ih­lâs­lý­ol­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­ni­bi­li­riz.­Ýh­lâs­lý­a­me­lin­key­fi­yet de­ðe­ri­Al­lah­ka­týn­da­çok­yük­sek­tir.­Me­se­lâ­ha­dis­te­ “El­ham­dü­lil­lah­ke­li­me­si­mi­za­ný­dol­du­rur.­Süb­ha­nal­la­hi­vel­ham­dü­lil­la­hi­tes­bih­le­ri­se­vap­ba­ký­mýn­dan­yer­le­gök­ler­a­ra­sý­ný­dol­du­rur”­ 1 bu­yu­ru­lur.­Bu­na­sýl­bir­dol­du­ruþ­tur? An­la­þý­lý­yor­ki,­bir­ ‘El­ham­dü­lil­lah’­ ke­li­me­si­mi­zan­da­bü­tün­gü­nah­lar­dan­a­ðýr­ba­sý­yor.­Ýn­san­ba­ðýþ­la­ný­yor.­A­ma bu­El­ham­dü­lil­lah­ke­li­me­si,­na­sýl­bir­El­ham­dü­lil­lah­ke­li­me­si­dir?­Bu­ra­da­ke­mi­yet­de­ðil,­key­fi­yet­ö­nem­li­dir! Hiç­þüp­he­siz,­Al­lah­hem­Â­dil’dir,­a­da­let­sa­hi­bi­dir; hem­Ra­hîm’dir,­Ga­fur’dur,­mer­ha­met­ve­rah­met­sa­hi­bi,­mað­fi­ret­ve­ba­ðýþ­la­ma­sa­hi­bi­dir.­A­mel­le­ri­mi­zin tam­ kar­þý­lý­ðý­ný­ a­da­let­le­ ve­rir,­ se­va­bý­mý­zý­ i­se­ faz­lýn­dan­ve­lüt­fun­dan­ih­san­e­der. Su­çu­kar­þý­lý­ðýn­da­in­san­ya­ce­za­gö­rür,­ya­ba­ðýþ­la­nýr.­Ü­çün­cü­þýk­yok­tur.­E­ðer­su­çu­nu­i­ti­raf­et­miþ­ve­piþ­man­ol­muþ­sa,­en­il­kel­ka­vim­ler­de­bi­le­in­san­lar­ba­ðýþ­lan­mýþ­týr. E­ðer­su­çu­na­suç­kat­mýþ­ve­piþ­man­ol­ma­mýþ­i­se­her­yer­de­ve­her­top­lum­da­in­san­ce­za­lan­dý­rýl­mýþ­týr.­ A­da­let­de,­af­da­Al­lah’ýn­sý­fat­la­rýn­dan­dýr.­Ý­ki­sý­fat­bir­bi­riy­le­çe­liþ­mez,­bi­lâ­kis­bir­bi­ri­ni­ta­mam­lar.­Af­i­le­yo­la­ge­len­in­san­af­fe­di­lir.­Af­i­le­yo­la­gel­me­yen­ve­az­gýn­la­þan­in­san­i­se­ce­za­gö­rür.­U­nut­ma­ya­lým­ki,­me­de­nî­top­lum­lar­da­da,­il­kel­top­lum­lar­da­da­ba­zen­piþ­man­lýk­ka­nun­la­rý­i­le in­san­lar­iþ­le­dik­le­ri­suç­lar­dan­af­fe­di­li­yor.­Piþ­man­o­la­ný­af­fet­mek­in­san­lýk­a­çý­sýn­dan­bü­yük­bir­fa­zi­let­tir.­Ni­te­kim biz­de­bir­çok­dos­tu­mu­zu­bi­ze­kar­þý­iþ­le­dik­le­ri­suç­la­rýn­dan­af­fet­mi­þiz,­hak­et­tik­le­ri­hal­de­he­men­ce­za­lan­dýr­ma­mý­þýz­dýr.­Di­ðer­yan­dan­biz­zat­ken­di­mi­zin­de­sýk­sýk­af­fa ve­ba­ðýþ­lan­ma­ya­ih­ti­ya­cý­mýz­ol­du­ðu­bir­va­ký­a­dýr.­ Gü­na­hýn­kar­þý­lý­ðýn­da­ce­za­gör­mek­i­le­ba­ðýþ­lan­ma­yý Be­dî­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­þöy­le­bir­mi­sâl­i­le a­çýk­lý­yor: Ze­hir­i­çen­a­da­mýn,­Al­lah’ýn­koy­du­ðu­â­dil fýt­rat­ka­nu­nu­na­gö­re­has­ta­lan­ma­sý­ve­ya­öl­me­si­lâ­zým­dýr.­E­ðer­ö­lüm­den­ve­ya­has­ta­lýk­tan­kur­tu­lur­sa,­Al­lah’ýn­faz­lý­na­maz­har­ol­muþ­o­lur.­2 Bu­de­mek­tir­ki,­Al­lah­fýt­rat­ka­nun­la­rý­ný­ba­zen­kul­la­rý­nýn­le­hi­ne­de­ðiþ­ti­ri­yor.­Fa­kat­kul­la­rý­nýn­a­ley­hi­ne­o­la­cak­þe­kil­de­de­ðiþ­tir­mi­yor.­Ya­ni­Al­lah­kul­la­rý­na­zu­lüm­yap­mý­yor.­ A­zap,­çi­le,­mu­sî­bet,­be­lâ,­sý­kýn­tý,­dert,­gam­ve­ke­der­ku­la­hak­et­ti­ði­i­çin­ve­ri­lir.­Bu­zu­lüm­de­ðil,­a­da­let­tir.­Ve­yap­tý­ðý­kö­tü­lük­le­rin­bi­re­bir­kar­þý­lý­ðý­dýr.­Der­di­gö­ren,­sý­kýn­tý­ya dü­þen,­gam­ve­ke­der­çe­ken­kul­i­se,­dö­ner­yi­ne­Al­lah’a­sý­ðý­nýr.­Al­lah’a­du­â­e­der,­gü­nah­la­rý­ný­ha­týr­lar,­i­ti­raf­e­der, yap­týk­la­rý­na­piþ­man­o­lur,­ba­ðýþ­lan­mak­is­ter.­Al­lah­da­o­nu ba­ðýþ­lar­ve­sý­kýn­tý­sý­ný­kal­dý­rýr,­has­ta­lý­ðý­na­þi­fa­ve­rir,­gam­ve ke­de­ri­ni­gi­de­rir.­Al­lah­bir­ku­lu­nu­bir­gü­na­hý­dolayýsýyla ba­ðýþ­la­mýþ­sa,­ar­týk­o­gü­nah­tan­do­la­yý­mah­þer­de­ku­lu­na so­ru­sor­maz­ve­o­gü­nah­dolayýsýyla­ce­hen­ne­me­at­maz.­ “O­gün­in­san­lar­yap­týk­la­rý­nýn­kar­þý­lý­ðý­ný­gör­mek­i­çin he­sap­ye­rin­den­bö­lük­bö­lük­dö­ner­ler.­Kim­zer­re­ka­dar bir­i­yi­lik­ya­par­sa­o­nun­mü­kâ­fa­tý­ný­gö­rür.­Kim­de­zer­re ka­dar­bir­kö­tü­lük­ya­par­sa­o­nun­ce­za­sý­ný­gö­rür”3­â­ye­ti zer­re­ka­dar­da­ol­sa­ba­ðýþ­lan­ma­yan­kö­tü­lük­le­rin­kar­þý­lý­ðý­ný­in­sa­nýn­gö­re­ce­ði­ni­bil­di­ri­yor.­Bu­Al­lah’ýn­a­da­le­ti­ge­re­ði­dir.­Ya­ni,­dün­ya­da­ol­du­ðu­gi­bi­â­hi­ret­te­de,­mah­þer­de de­her­kes­bi­re­bir­yap­týk­la­rý­nýn­kar­þý­lý­ðý­ný­gö­re­cek,­kim­se­ye­zu­lüm­ve­hak­sýz­lýk­ya­pýl­ma­ya­cak­týr.­ Ke­zâ,­“De­ki,­ey­gü­nah­ta­a­þý­rý­gi­de­rek­ne­fis­le­ri­ne zul­met­miþ­o­lan­kul­la­rým!­Al­lah’ýn­rah­me­tin­den­ü­mi­di­ni­zi­kes­me­yin.­Mu­hak­kak­ki­Al­lah­bü­tün­gü­nah­la­rý ba­ðýþ­lar.­Þüp­he­siz­O­çok­ba­ðýþ­la­yý­cý­ve­çok­mer­ha­met e­di­ci­dir.”­4 â­ye­ti­de­Al­lah’ýn­af­ve­ba­ðýþ­la­ma­sý­ný,­mað­fi­ret­ve­mer­ha­me­ti­ni­bü­tün­in­san­lý­ða­i­lân­e­di­yor.­ Ön­ce­ki­â­yet­Al­lah’ýn­a­da­le­ti­ni,­bu­â­yet­Al­lah’ýn­af­fý­ný­ve­ba­ðýþ­la­ma­sý­ný­di­le­ge­ti­ri­yor.­Bu­i­ki­â­yet­bir­bi­riy­le el­bet­te­çe­liþ­mi­yor.­Al­lah’ýn,­kul­la­rý­na­yap­týk­la­rý­ný­bi­re bir­gös­ter­me­si­de,­kul­la­rý­nýn­gü­nah­la­rý­ný­af­fet­me­si­de yük­sek­te­cel­li­le­rin­den­dir.­Her­i­ki­si­de­Al­lah’ýn­sý­fa­tý­dýr.­Al­lah­af­fet­ti­ði­za­man­el­bet­te­ku­lu­nun­gü­na­hý­ný ört­müþ,­ce­za­sýn­dan­vaz­geç­miþ,­o­nun­þer­ri­ni­ve­sey­yi­a­tý­ný­ha­se­na­ta­ve­i­yi­lik­le­re­çe­vir­miþ­o­lur.­ Al­lah’ýn­zul­met­me­di­ði­ni­bil­me­miz,­Al­lah’ýn­za­lim­ol­ma­dý­ðýn­dan­e­min­ol­ma­mýz,­Al­lah’ýn­tak­dir­et­tik­le­ri­nin bi­zim­kö­tü­lük­le­ri­mi­ze­bi­re­bir­kar­þý­lýk­gel­di­ði­ni­tes­lim­et­me­miz­ye­ter­li­dir!­Kul­lu­ðu­mu­za­ya­ký­þan­gü­nah­la­rý­mý­zý­i­ti­raf­e­dip­töv­be­et­mek­tir.­Ý­þi­mah­þe­re­bý­rak­ma­mak­týr!

C

DU Ey­Ða­fûr-u­Ra­hîm!­Sey­yi­â­tý­mý­zý­ha­se­na­ta­teb­dil­ey­le! Gü­nah­la­rý­mý­zý­se­vap­lar­la­de­ðiþ­tir!­Ha­ta­la­rý­mý­zý­ke­mâ­lâ­ta tah­vil­ey­le!­Ku­sur­la­rý­mý­zý­rý­za­na­gi­den­yol­lar­kýl!­Bi­ze mak­bul­töv­be­na­sip­et!­Mah­þer­de­bi­zi­ba­ðýþ­la!­Bi­zi­þe­fa­at-ý­uz­ma­dan­his­se­dar­ey­le!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Riyazü’s-Salihin, c.1, s. 49, 1/25. 2- Mesnevî-i Nûriye, s. 201. 3- Zilzal Sûresi: 6.7.8. 4- Zümer Sûresi: 53.

“Firesiz hizmet!”

YERÝN KULAÐI

Âlimler, Bediüzzaman’ý anlatýyor ne­ler­de­da­yak,­ke­lep­çe,­aç­lýk,­su­suz­luk­her zul­me­ ta­ham­mül­ et­ti.­ Fa­kat­ o­nun­ ih­lâ­sý, o­nun­ þef­ka­ti,­ o­nun­ mer­ha­me­ti,­ o­nun­ te­va­zu­u,­ o­nun­ þe­ca­a­ti­ ve­ kah­ra­man­lý­ðý­ her þe­ye­ga­lip­gel­di.” l Ömer Nasuhî Bilmen: “Bü­tün­ Ýs­tan­bul­u­le­ma­sý­nýn­tak­dir­le­ri­ni­ka­zan­mýþ­tý. ALÝ FERÞADOÐLU Ben­ biz­zat­ bir­kaç­ kez­ soh­be­tin­de­ bu­lun­fersadoglu@yeniasya.com.tr dum.­ O­ dö­nem­de­ yaz­dý­ðý­ bü­tün­ ma­ka­le­e­di­üz­za­man,­ hiç­bir­ bek­len­ti­ i­çi­ne le­ri­ni­o­ku­dum.­Doð­ru­su­ilm-i­ke­lâm­da­bir gir­mek­si­zin,­bü­tün­ma­kam­ve­mev­- tec­dit­ ha­re­ke­ti­ yap­tý.­ Ý­ma­nýn­ bü­tün­ rü­ki­le­ri­terk­e­de­rek,­en­ceb­bar,­en­za­- kün­le­ri­ni­ ke­mâl-i­ vu­zuh­la­ or­ta­ya­ koy­du. lim­ko­mu­tan­la­ra­kar­þý­bi­le­ha­ki­ka­ti­per­va­- Ce­nâb-ý­Hak­bu­mil­let-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­sa­hip­siz­bý­rak­ma­mýþ­týr.­Her­a­sýr­da­bü­yük­müç­sýz­ca­söy­le­di. He­men­ bü­tün­ â­lim­le­rin­ it­ti­fa­kýy­la­ za­- te­hit­ler,­ mü­ced­did­ler­ ve­ mür­þid­ler­ gön­ma­ný­mý­zýn­mü­ced­di­di,­Be­di­üz­za­man­Sa­id der­miþ­tir.­ Be­di­üz­za­man­ da­ o­ zat­lar­dan Nur­sî’dir.­ Yüz­ler­ce­sin­den­ bir­ka­çý­ný­ ta­kip bi­ri­si­dir.­ O,­ ce­bir­ ve­ kuv­ve­tin,­ zu­lüm­ ve ta­hak­kü­mün­ hü­küm­fer­mâ­ ol­du­ðu­ bu­ de­e­de­lim: l Þeyhü’l-Ýslâm Mustafa Sabri: “Be­di­- vir­de­gön­de­ril­miþ­tir.” l Ali Rýza Hakses (Diyanet Ýþleri üz­za­man­Ha­dîs­il­min­de­de­ma­hir­di.”­1 l Müfessir H. Basri Çantay: “Kar­- eski Baþk.): “Bü­tün­i­lim­ve­fen­le­ri­ez­ber­de­þim,­siz­ler­Üs­ta­dýn­na­sýl­bir­in­san­ol­du­- le­miþ­ti.­ O­na­ kar­þý­ genç­li­ðin­de­ bü­tün­ Ýs­ðu­nu­ bil­mi­yor­su­nuz.­ Kim­se­ Üs­tad­la­ mu­- lâm­u­le­ma­sý­a­ciz­kal­dý.” l Ali Ulvi Kurucu: “Be­di­üz­za­man, ka­ye­se­ e­di­le­mez.­ O­nun­ ku­la­ðý­na­ üf­le­yen kud­ ret­li­ bir­ ýs­la­hat­çý­ ve­ ha­ri­ka­lar­ ha­ri­ka­sý var­dý.­O­nun­fiþ­ta­ka­ca­ðý­ye­ri­var­dý.­Bi­zim bir­ pe­da­gog­ (mü­reb­bî/ter­bi­ye­ci)­ ve­ bir fiþ­ta­ka­cak­ye­ri­miz­yok. na­ d i­ re-i­fýt­rat­týr.”2 “Kar­d e­þ im,­ biz­l er­ Üs­t a­d ýn­ sa­y e­s in­d e l Cemil Meriç: “Sa­id­ Nur­sî’yi­ ve­ ri­mü­el­lif­ ol­duk.­ Biz­ler­ kor­ku­muz­dan­ ne­ e­ser­ya­za­bi­li­yor­duk­ve­ne­de­kim­se­ye­an­la­- sâ­le­le­ri­ni­ ta­ný­ma­dý­ðým­ yýl­lar,­ ‘bed­baht­ta­b i­l i­y or­d uk.­ Üs­t ad­ Haz­r et­l e­r i­ Ri­s â­l e-i lýk’týr.­ Öm­rün­de­ e­ser­le­ri­ne­ na­sýl­ baþ­la­Nur­la­rý­ te’lif­ et­me­ye­ baþ­la­dý;­ hem­ Tür­ki­- mýþ­sa­ öy­le­ de­ bi­tir­miþ­tir.­ Hiç­bir­ dün­ya ye’de­ o­ku­ma­ çý­ðý­rý­ aç­tý,­ hem­ de­ ha­pis­ha­- bü­yü­ðü­ne­ dal­ka­vuk­luk­ yap­ma­mýþ­týr.­ Bu

B

bi­zim­ mem­le­ket­te­ bü­yük­ bir­ fa­zi­let­tir. Ce­mi­yet­te­he­men­her­kes­a­na­dan­doð­ma bir­ dal­ka­vuk­ ol­muþ…­ Ya­kýn­ ta­ri­hi­miz tek­ bir­ mü­ca­hid­ ta­ný­mýþ­týr,­ o­ da­ Sa­id Nur­sî’dir…­ Ben­ Müs­lü­man­ mü­te­fek­kir de­yin­ce,­ ce­lâ­de­tiy­le,­ ci­ha­de­tiy­le,­ o­nu­ ta­ný­dým,­ baþ­ka­ ta­ný­ma­dým.­ Hep­si­ pýrt­ de­yin­ce­ka­çan,­fi­rar­e­den­in­san­lar.­Bir­ta­ne baþ­ka­gör­me­dim­ki…”­3 l Alay Müftüsü Osman Nuri Efendi: “Üs­tad­ a­ca­ip­ bir­ in­san.­ Siz­ler­ Ri­sâ­le-i Nur’u­an­la­ya­rak­o­ku­yun.­(...)­Si­zin­Üs­ta­dý­nýz­da­öy­le­bir­de­ha,­öy­le­bir­ka­bi­li­yet­var ki,­ dün­ya­da­ki­ dev­let­le­rin­ si­ya­se­ti­ Üs­ta­da ve­ril­se­hep­si­ni­i­dâ­re­e­der.”­4 l ABD Hartford Üniversitesinden Prof. Dr. Ýbrahim Abu Rabi: “Ri­sâ­le-i Nur­lar­ sa­de­ce­ a­kýl­cý­ bir­ tarz­ i­le­ ya­zýl­ma­dý, e­ser­ler­de­Ý­lâ­hî­bir­il­hâ­mýn­ko­ku­su­da­a­lý­nýr. Ri­sâ­le­le­rin­ bu­ tarz­ ya­zý­lýþ­ bi­çi­mi,­ ö­zel­li­ði sâ­de­ce­Be­di­üz­za­man’da­gö­rü­lür.­Be­di­üz­za­man­ sa­de­ce­ ak­lý­ný­ ve­ ze­kâ­sý­ný­ kul­la­na­rak hik­met­a­çý­sýn­dan­da­me­se­le­ye­yak­laþ­mýþ.”­5 Dipnotlar: 1- Necmeddin Þahiner, Aydýnlar Konuþuyor, s. 303. 2- Ýhsan Kasým Salihî, Ýslâm Önderlerinden Bediüzzaman Said Nursî ve Eseri, s. 11-12. 3- Þefaattin Deniz/Yeni Asya / 24.02.2007. 4- Þahiner, Aydýnlar Konuþuyor, s. 303. 5- Ye ni As ya, 25.9.2000; Za man, 27.9.2000.

Havuzumuz battý, sorumlular ortaya çýksýn VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI vehbihorasanli@ttmail.com

o­nan­ma­da­yakýnlarda­ü­zü­cü­­bir­o­lay­da­ha­ya­þan­dý.­Ko­ca­e­li’nin­Göl­cük­Ýl­çe­si’nde­ku­ru­lu­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý’na­bað­lý­as­ke­rî­ter­sa­ne­de,­sa­vaþ­ge­mi­si­ve­de­ni­zal­tý­la­rýn­ba­kým­o­na­rým­la­rý­nýn­ya­pýl­dý­ðý­yü­zer­ha­vuz­lar­dan­ bi­ri,­ ba­kým­ ça­lýþ­ma­sý­ sý­ra­sýn­da­ bat­tý.­ Göl­cük­ Ter­sa­ne­si’nde­ki­ bu­ ha­vuz­lar,­ ba­ký­ma­ a­lý­na­cak­ ge­mi­ ya­naþ­tý­ðýn­da­ de­ni­zal­tý­ gi­bi­ alt­ ve­ yan­la­rýn­da­ki­ tank­la­ra­ su­ a­la­rak­ ba­tý­yor,­ da­ha son­ra­bu­su­lar­bo­þal­tý­la­rak­dev­ge­mi­i­le­bir­lik­te­su­yü­zü­ne­çý­ka­rak­ge­mi­ve­ya­de­ni­zal­tý­nýn­ge­niþ­kap­sam­lý­ba­ký­mý­ya­pý­lý­yor­du. As­ke­rî­yet­ki­li­ler­den­he­nüz­bir­a­çýk­la­ma­ya­pýl­ma­dý.­Fa­kat­e­di­ni­len­ bil­gi­le­re­ gö­re­ ha­vuz­lar­dan­ bi­ri,­ ba­kým­ sý­ra­sýn­da­ a­ni­den bat­ma­ya­baþ­la­dý.­O­lay­a­nýn­da­ha­vu­zun­es­ki­yen­par­ça­la­rý­nýn­de­ðiþ­ti­ril­mek­te­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­li­yor. Ü­ze­rin­de­her­han­gi­bir­ge­mi­ve­de­ni­zal­tý­nýn­bu­lun­ma­dý­ðý­i­çin­çok þans­lý­sa­yý­lý­rýz.­Zi­ra­yýl­lar­ön­ce­yi­ne­bu­ha­vuz­lar­dan­bi­ri­zin­ci­ri­ni­ko­par­mýþ­Ýz­mit­ön­le­rin­de­Pet­kim’in­rö­mor­kör­le­ri­ta­ra­fýn­dan­kur­ta­rýl­mýþ­tý.­A­ma­ü­ze­rin­de­yüz­ler­ce­as­ker­ve­sa­vaþ­ge­mi­le­ri­mev­cut­tu.­ O­za­man­teh­li­ke­u­cuz­at­la­týl­mýþ­tý.­Þim­di­de­öy­le.­Ol­duk­ça­es­ki­ol­du­ðu­be­lir­ti­len­ha­vu­zun­ba­tý­þý­sý­ra­sýn­da­ö­len­ya­da­ya­ra­la­nan­ol­ma­dý.­Ne­ka­dar­se­vin­sek­az­dýr.­ Al­lah’a­ bin­ler­ce­ þü­kür­ ol­sun­ ki­ yak­la­þýk­ 15­ yýl­lýk­ Do­nan­ma ha­ya­tým­da­ bir­ as­ke­ri­min­ bi­le­ bur­nu­ ka­na­ma­dan­ gö­rev­le­ri­mi yap­mak­na­sip­ol­du.­Be­nim­i­çin­bü­yük­bir­gu­rur­kay­na­ðý­dýr.­Zi­ra­ha­ki­kî­mer­mi­ler­le­ya­pý­lan­top­ve­si­lâh­a­týþ­la­rýn­da­en­mo­dern or­du­lar­da­ bi­le­ ka­za­lar­ o­la­bil­mek­te­dir.­ Meselâ­ bir­ mer­mi­nin fün­ye­si­ a­rý­za­lan­dý­ðý­ tak­dir­de­ ya­pa­cak­ tek­ þey­ var­dýr­ o­nu­ im­ha et­mek.­Çün­kü­a­dý­üs­tün­de­pat­la­ma­ya­ha­zýr­bom­ba­dýr.­ On­lar­ca­de­fa­kar­þý­laþ­tý­ðým­böy­le­si­du­rum­da­der­hal­as­ker­le­ri­top­tan­u­zak­laþ­tý­rýr­top­kap­ta­ný­i­le­bir­lik­te­ka­ma­yý­sö­ker,­her­an­pat­la­ma­ya­ha­zýr­o­lan­mer­mi­yi­de­ni­zin­di­bi­ne­gön­de­rir­dim.­Gö­rev­yap­tý­ðým yýl­lar­da­bir­ABD­sa­vaþ­ge­mi­sin­de­fün­ye­a­rý­za­sý­dolayýsýyla­mer­mi­nin im­ha­iþ­le­mi­es­na­sýn­da­bir­pat­la­ma­ol­muþ­45­de­niz­ci­vefat­et­miþ­ti. Ký­sa­ca­bu­i­þin­þa­ka­sý­yok­tur.­Çok­cid­dî­ted­bir­ler­a­lýn­ma­lý­dýr. Sa­de­ce­top­a­týþ­la­rýn­da­de­ðil­ha­fif­si­lâh­a­týþ­la­rýn­da­da­sýk­sýk­ka­za­lar­mey­da­na­ge­lir.­Zi­ra­ha­ya­týn­da­ilk­de­fa­si­lâ­hý­e­li­ne­a­lan­as­ker­ler­ he­ye­can­lan­mak­ta­ ve­ ka­za­la­ra­ se­bep­ o­la­bil­mek­te­dir­ler. Ge­mi­dey­ken­ si­lâh­ bö­lü­mü­ su­ba­yý­ ol­du­ðum­ i­çin­ a­týþ­la­rý­ ben yap­tý­rýr­dým.­A­týþ­po­li­gon­la­rýn­da­bin­ler­ce­kez­a­týþ­yap­týr­mý­þým­dýr.­ Yi­ne­ þük­re­de­rek­ i­fa­de­ e­de­yim­ ki­ ka­za­sýz­ be­lâ­sýz­ gö­re­vi­mi yap­tým­ve­bir­tek­va­tan­ev­la­dý­nýn­bi­le­za­rar­gör­me­den­a­týþ­la­rý­ný yap­tý­ra­rak,­ba­ba­o­ca­ðý­na­gön­der­dim.

D

“Ý­yi­de­bun­lar­dan­bi­ze­ne?”­de­me­yin­sa­kýn.­Zi­ra­bü­tün­bun­la­rý­þu sebep­ler­le­an­lat­ma­yý­bir­borç­bi­li­yo­rum.­Be­nim­gi­bi­bin­ler­ce­si­lâh­ar­ka­da­þým­sýrf­e­þi­ba­þör­tü­lü­di­ye­or­du­dan­a­týl­dý.­Þan­la,­þe­ref­le­ba­þa­rý­i­le gö­rev­yap­ma­mý­za­rað­men­yi­ne­de­bi­ze­“siz­di­sip­lin­siz­si­niz”­de­nil­di. Son­ra­ne­ol­du,­tec­rü­be­li­ve­va­ta­ný­i­çin­ca­ný­ný­se­ve­se­ve­fe­da­e­de­bi­len bu­in­san­la­rýn­ye­ri­dol­du­ru­la­ma­dý.­ Ýþ­te­sa­de­ce­bir­ör­ne­ði­bu­ha­vuz­o­la­yý­dýr.­Sa­vaþ­ge­mi­le­ri­miz­ka­ra­ya­o­tu­ru­yor­ses­se­da­yok.­Ya­hu­bir­ki­þi­da­hi­“ted­bir­siz­lik­yü­zün­den” da­hi­ol­sa­ce­za­lan­dý­rý­la­ma­ya­cak­mý­dýr?­Dev­le­tin­gü­cü­sa­de­ce­din­dar as­ker­le­re­mi­ye­ti­yor?­Mil­yon­lar­har­ca­na­rak­mey­da­na­ge­ti­ri­len­sa­vaþ ge­mi­le­ri,­ter­sa­ne­le­ri­miz­tec­rü­be­li­ve­li­ya­kat­li­ki­þi­le­rin­or­du­dan­a­týl­ma­sý­so­nu­cun­da­ka­ra­ya­o­tu­rup­bat­mýþ­ol­ma­sýn,­sa­kýn…­ Bu­ra­da­ en­ ö­nem­li­ so­rum­lu­luk­ biz­le­rin­ or­du­dan­ a­týl­ma­sý­na im­za­ a­tan,­ sý­ra­sý­ i­le­ Cum­hur­baþ­kan­la­rý,­ Baþ­ba­kan­lar,­ Mil­lî­ Sa­vun­ma­Ba­kan­la­rý­ve­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­sý­ra­lý­si­cil­a­mi­ri­ko­mu­tan­lar­dýr. Si­lâh­lý­kuv­vet­ler­de­ve­ö­zel­lik­le­de­Do­nan­ma­mýz­da­ka­çak­çý­lýk, ca­sus­luk­ ve­ ah­lâk­sýz­lýk­ gi­bi­ ü­zü­cü­ o­lay­la­rýn­ sýk­ sýk­ ve­ ar­ta­rak mey­da­na­gel­me­si­nin­en­ö­nem­li­se­be­bi,­bu­va­tan­per­ver­as­ker­le­rin­or­du­dan­a­týl­ma­sý­de­ðil­de,­ne­dir? Ar­týk­kör­o­lan­bi­le­an­la­dý­ki,­din­dar­as­ker­ler­or­du­da­dar­be­yap­mak is­te­yen­le­rin­yü­zün­den­mes­lek­le­rin­den­ay­rýl­mak­zo­run­da­kal­mýþ­lar­dýr.­Ba­þör­tü­sü,­tür­ban­ba­ha­ne­dir.­Da­ha­ön­ce­bu­nu­an­lat­mak­ta­güç­lük­çe­ki­yor­duk.­Çok­þü­kür­yar­gý­nýn­o­la­ya­el­at­ma­sý­i­le­bir­lik­te­ger­çek­ler­bir­bir­göz­ler­ö­nü­ne­se­ril­me­ye­baþ­la­dý­da­bir­par­ça­fe­rah­bul­duk. O­lan­ mem­le­ke­ti­mi­ze­ ol­du.­ Zi­ra­ fe­da­kâr­ tec­rü­be­li­ ve­ i­nanç­lý in­san­lar,­as­ker­ma­aþ­la­rý­nýn­ke­sil­me­si­i­le­aç­kal­ma­dý­lar.­Rýz­ký­ve­ren­Rab­bim,­bir­ka­pý­ka­pa­yýp­baþ­ka­ka­pý­lar­aç­tý.­Fa­kat­çok­güç­lük­çe­ken­kar­deþ­le­ri­miz­ol­du.­Ti­ca­rî­ha­ya­týn­zor­luk­la­rý­ný­bil­me­den­a­cý­ma­sýz­ca­sö­mü­rül­dü­ler,­a­þa­ðý­lan­dý­lar­ve­ör­se­len­di­ler.­A­i­le­le­ri­ve­ço­cuk­la­rý­çok­güç­lük­çek­ti.­ Her­ne­i­se,­vic­da­ný­o­lan­her­ke­sin­kal­bi­ni­pa­ra­la­yan­bu­a­cý­ha­tý­ra­la­rý­ bir­ ta­ra­fa­ bý­ra­kýp­ hü­kü­me­ti­mi­ze,­ baþ­ko­mu­tan­ o­lan Cum­hur­baþ­ka­ný­mý­za­ þu­ so­ru­yu­ sor­mak­ is­ti­yo­rum.­ Ö­zel­lik­le Do­nan­ma­mýz­da­mey­da­na­ge­len­ü­zü­cü­o­lay­la­rýn­he­sa­bý­so­ru­lu­yor­mu?­Yok­sa­da­ha­ön­ce­ol­du­ðu­gi­bi­“ir­ti­ca­yay­ga­ra­sý”­ya­pan­lar ö­dül­len­di­ri­lip­ma­dal­ya­mý­ve­ri­li­yor? CHP­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ön­cü­lük­et­ti­ði­ve­YAÞ­ze­de­a­dý­ve­ri­len­fe­da­kâr­ve­ce­fa­kâr­in­san­la­ra­e­mek­li­ma­a­þý­bað­lan­ma­sý­ko­nu­sun­da­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­“u­yum­ya­sa­sý”­ha­zýr­la­ný­yor­mu?­Bin­ler­ce­in­sa­nýn­me­rak­la­bek­le­di­ði­ve­sý­kýn­tý­la­rý­na­bir­par­ça­mer­hem­o­la­cak­bu­ya­sa­nýn çýk­ma­sý­i­çin­da­ha­ne­ka­dar­bek­le­ye­ce­ðiz? Lüt­fen,­bir­par­ça­in­saf­e­di­niz­ve­ge­rek­li­ça­lýþ­ma­la­rý­hýz­lan­dý­ra­rak bir­so­nuç­al­ma­ya­ça­lý­þý­nýz.­Ba­kýn­zul­mün­a­bad­ol­ma­dý­ðý­ný­ve­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­Tu­nus­ve­Mý­sýr­ör­nek­le­ri­ne­ka­dar­a­çýk­bir­þe­kil­de­gös­te­ri­yor.­E­lin­de­ki­si­lâ­ha­gü­ve­nip­ma­sum­in­san­la­rý­e­zen­le­rin­son­la­rý­hem bu­dün­ya­da­hem­ö­te­ta­raf­ta­pek­va­him.­­ Ta­ri­hin­ka­ra­say­fa­la­rý­na­gö­mül­me­mek­i­çin­gay­re­te­ge­lip­va­zi­fe­le­ri­ni­zi­bi­hak­kýn­yap­ma­ya­ça­lý­þý­nýz,­ves­se­lâm…

HASBÝHAL NEJAT EREN nejateren@saidnursi.de

f­ en­dim,­baþ­lý­ða­al­dý­ðý­mýz­ “fi­re­siz­hiz­met” tâ­bi­ri­nin­pa­ten­ti,­as­ker­o­ca­ðýn­da­ye­tiþ­miþ, öm­rü­nü­dâ­vâ­sý­na­a­da­mýþ,­iç­ti­mâî­ko­nu­lar­da­da­is­ti­ka­met­ten­hiç­þaþ­ma­mýþ,­Mer­sin­i­li­nin se­ne­ler­ce­Ye­ni­As­ya­Tem­sil­ci­li­ði­ni­yap­mýþ,­fe­da­kâr,­ce­fa­kâr,­ve­fa­kâr­Ah­met­Se­vinç­A­ða­be­ye­a­it. E­vet,­hiz­me­te­“fi­re­siz”­o­dak­lan­mak.­Fi­re­siz­ya­þa­yýp,­i­man­yo­lun­da­is­ti­ka­met­te­ka­la­bil­mek,­he­le de­böy­le­deh­þet­li­bir­za­man­da­ve­kay­gan­bir­ze­min­de­ko­lay­bir­me­se­le­ol­ma­sa­ge­rek. Þim­di­ko­nu­yu­bi­raz­a­ça­lým­ve­mak­sa­dý­mý­zý­si­zin­le­pay­laþ­ma­ya­ça­lý­þa­lým.­Ge­çen­haf­ta­so­nu, dü­nü­rü­mün­dü­ðü­nü­i­çin­Mer­sin­i­lin­dey­dim. Dü­ðün­me­ra­si­mi­nin­“ge­lin­al­ma”­tö­re­nin­den son­ra­â­det­o­lan­dü­ðün­sa­hi­bi­nin­ik­ra­mý­ný­mü­te­a­kip­fýr­sa­tý­de­ðer­len­dir­mek­ü­ze­re­Mer­sin­Ye­ni As­ya­Bü­ro­su­na­geç­tik.­O­ra­da­dost­lar­la;­hem­ça­yýn­“de­mi­ni”­hem­de­soh­be­tin­“de­mi­ni”­bir­lik­te ya­þa­dýk.­Yýl­la­rý­ný­bu­dâ­vâ­ya­ver­miþ­o­lan­ve­yýl­lar­ca­bu­ra­da­Mer­sin­Ye­ni­As­ya­Tem­sil­ci­li­ði­gö­re­vi­ni­en­zor­þart­lar­da­ya­pan,­e­mek­li­as­ker,­de­ðer­li Ah­met­Se­vinç­A­ða­be­yi­sor­dum.­De­ðer­li­e­þi,­ab­la­mý­zýn­bir­ka­za­so­nu­cu­vü­cu­dun­da­ký­rýk­lar­o­luþ­tu­ðu­nu­ve­o­nun­sað­lýk­prob­lem­le­ri­do­la­yý­sýy­la ev­de­re­fa­kat­çi­ol­du­ðu­nu­söy­le­di­ler.­He­men­te­le­fon­e­dip­ken­di­siy­le­gö­rüþ­tük.­Ah­met­A­ða­bey, beþ­da­ki­ka­son­ra­bü­ro­ya­teþ­rif­et­ti.­Ku­cak­laþ­týk, has­ret­gi­der­dik.­Soh­bet­sý­ra­sýn­da­bir­a­ra­Ah­met A­ða­bey:­“Ba­na­ba­zý­kar­deþ­ler­‘Fi­re­ver­me­yen kar­de­þim!’­di­ye­hi­tap­e­der­ler”­de­di. Bu­söz­be­nim­dik­ka­ti­mi­çek­ti.­“Ne­dir­bu?­Ne de­mek,­bi­raz­a­çar­mý­sý­nýz­a­ða­bey?”­de­dim. Ah­met­A­ða­bey­ký­sa­ca­ko­nu­yu­þöy­le­i­zah­et­ti: “Kar­de­þim,­ben­bu­dâ­vâ­yý­ta­ný­dýk­tan­son­ra baþ­ta­ken­dim,­son­ra­da­a­i­le­ef­ra­dý­mý­þu­üç­þey­den­as­la­u­zak­tut­ma­dým,­bun­la­rý­terk­et­me­dim. Böy­le­ce­de­El­ham­dü­lil­lah­hiç­‘fi­re’­ver­me­dik.­Bu gü­ne­ka­dar­ce­ma­at­le­kay­naþ­ma­ve­bir­lik­te­ay­ný çiz­gi­de­ol­ma­nýn­sýr­rý­da­bu­ra­da­dýr.­ Ço­cuk­la­rý­mý ve­ken­di­mi­bu­deh­þet­li­a­sýr­da­‘fi­re­ver­me­den’­ye­tiþ­tir­me­nin­sýr­rý­bun­lar­dýr:­Ben­her­hal­ve­þart­ta: 1-­Ders­ha­ne­ye­de­vam­et­me­yi­hiç­terk­et­me­dim. 2-­Ta­le­be­hiz­met­le­ri­ne­çok­ö­nem­ver­dim.­Ço­cuk­la­rý­mý­da­bu­na­dâ­hil­et­tim.­3-­Neþ­ri­ya­tý­hiç bý­rak­ma­dým,­de­vam­lý­ta­kip­et­tim.­Hâ­lâ­da­bü­yük bir­dik­kat­ve­þevk­le­ta­kip­e­di­yo­rum. “Ýþ­te­bu­üç­þey­be­ni,­ço­cuk­la­rý­mý­ve­a­i­le­mi­bu as­rýn­deh­þe­tin­den­kur­tar­dý­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum. O­nun­i­çin­El­ham­dü­lil­lah­a­i­le­ce­bir­bü­tün­o­la­rak, hiç­‘fi­re­siz’­o­la­rak­bir­Ye­ni­As­ya­E­ko­lün­de­gö­zü­mü­zü­aç­týk­ve­þu­an­da­da­ay­ný­min­vâl­ü­ze­re­ço­cuk­la­rým­la,­da­mat­la­rým­la,­ge­lin­le­rim­le,­to­run­la­rým­la­de­vam­et­mek­te­yiz. “Ay­rý­ca,­bun­la­rýn­ya­nýn­da,­þu­hu­su­sa­da­dik­ka­ti­ni­zi­çek­mek­is­te­rim.­Bu­da­çok­ö­nem­li­dir.­Bu mu­kad­des­dâ­vâ­da­il­men,­ak­len,­man­tý­ken,­sað­du­yuy­la­ha­re­ket­e­de­bil­mek.­Dâ­vâ­nýn­i­ma­nî­ve­iç­ti­mâî­her­i­ki­bo­yu­tu­nu­çok­i­yi­kav­ra­yýp­haz­me­de­bil­mek­de­bir­o­ka­dar­ö­nem­li­dir.” E­vet,­iþ­te­pay­la­þa­bi­le­ce­ði­miz­gü­zel­bir­ha­yat tec­rü­be­si­ve­pren­sip­li,­ka­rar­lý­o­la­bil­me­nin­ve­ta­viz­siz­ya­þa­ma­nýn­gü­zel­bir­ne­ti­ce­si. Za­man­za­man,­dost­lar­la­ge­rek­yüz­yü­ze,­ge­rek­se­de­te­le­fon­ve­in­ter­net­ü­ze­rin­den­yap­tý­ðý­mýz­soh­bet­ler­de­hep­þu­nu­vur­gu­lar­ve­has­bi­hâl­ e­d e­r iz: “Ri­s â­l e-i­ Nur­l a­r ý­ az­ o­k u­y o­r uz! Dün­ya­ya­ faz­la­ dal­dýk!­ Dün­ye­vî­leþ­tik!­ Ri­sâ­le­ye da­ha­ faz­la­ o­dak­lan­ma­lý,­ fer­dî­ ve­ top­lu­ o­la­rak da­ha­ faz­la­ o­ku­ma­lý­yýz!­ vb.”­ Ýn­þâ­al­lah,­ þim­di za­man­bu­has­re­tin­gi­de­ril­me­si­i­çin­i­þin­as­lý­na yo­ðun­laþ­mak­ za­ma­ný­dýr.­ Tat­bi­ka­tý­na­ geç­mek za­ma­ný­dýr.­ Ýn­þâ­al­lah­ tat­bi­ka­tý­ný­ da­ ya­pa­rýz,­ ki El­ham­dü­lil­lah­ ba­zý­ yer­ler­de­ za­ten­ var­dý,­ ba­zý yer­ler­de­de­ye­ni­ye­ni­bu­gü­zel­â­det­baþ­la­dý. El­bet­te­ki­bu­za­man­da­ki­en­bü­yük­ih­ti­yaç­la­rý­mý­zýn­ba­þýn­da­ge­len­bu­tür,­ö­zel­lik­le­“Mü­za­ke­re­li­Ri­sâ­le-i­Nur­O­ku­ma­la­rý­na”­þid­det­le­ih­ti­ya­cý­mýz­var.­Bu­ba­kým­dan­di­ðer­ba­zý­il­le­ri­miz­de­de­o­lan­bu­tür­gü­zel­fa­a­li­yet­le­ri­ve­bu­tür hiz­met­le­ri­gö­nül­den­teb­rik­e­di­yo­rum.­Yay­gýn­la­þa­rak­de­vam­et­me­si­ni­te­men­ni­e­di­yo­rum. An­tal­ya­i­lin­de­de­ya­kýn­za­man­i­çe­ri­sin­de­böy­le bir­fa­a­li­ye­ti­baþ­lat­tý­ðý­mý­zý­be­lirt­mek­is­te­rim.­ Bu­müs­bet­fa­a­li­yet­ler­ce­ma­a­tin­is­ti­ka­me­ti­ni, te­sa­nü­dü­nü,­mu­hab­be­ti­ni,­aþk­ve­þev­ki­ni­art­tý­rýr. Bun­lar­ol­ma­dý­ðý­za­man­da,­i­þin­i­çi­ne­nef­sin­he­ve­sat­la­rý,­þey­ta­nýn­o­yun­la­rý­gi­rer­ve­mâ­lâ­ya’ni­yât, boþ­bo­ðaz­lýk,­ten­kit,­gýy­bet,­is­tik­rar­sýz­lýk,­ye­is,­e­na­ni­yet,­ku­tup­laþ­ma­ve­Al­lah­ko­ru­sun­her­tür­lü men­fî­lik­le­re­mü­hey­ya­bir­or­tam­o­luþ­ma­ya­baþ­lar.­ Bü­tün­men­fî­lik­le­ri­or­ta­dan­kal­dý­ra­cak­ve­ca­mi­â­o­la­rak­bi­zim­ö­nü­mü­zü­a­çýp,­müs­be­te­yö­nel­te­cek­bu­tür­“mü­za­ke­re­li­o­ku­ma­la­rýn”­ve­o­ku­nan­la­rý­an­la­yýp,­haz­me­dip­ha­ya­ta­tat­bik­et­me­nin,­do­la­yý­sýy­la—“li­sân-ý­hâl­i­le”—on­la­ra­ay­na­ol­ma­nýn çok­el­zem­ol­du­ðu­nu­ve­Üs­tad­ve­saff-ý­ev­vel­ler­den­ge­len­en­sað­lam­bir­yol­ve­u­sûl­ol­du­ðu­nu­za­ten­ço­ðu­muz­bi­li­yo­ruz.­Öy­ley­se­bu­bi­li­ne­ni­bir de­fa­da­ha­tem­bel­nef­sim­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­dost­lar­la­pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum. Aþk­la,­þevk­le,­ü­mit­le,­sev­giy­le,­mu­hab­bet­le yoð­rul­muþ­mâ­ne­vî­sof­ra­la­ra­sa­hip­o­lup­“fi­re­siz” bir­þe­kil­de­bu­mu­kad­des­dâ­vâ­da­son­ne­fe­se­ka­dar­de­vam­et­mek­ü­mit­ve­te­men­ni­si­i­le!

E


10

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT

20 farklý ülkeden 180 kiþinin izlediði Hür Adam filmi öðrenciler tarafýndan beðenildi. Çok etkilendiklerini ifade eden öðrenciler ayný tür filmlerin kendi ülkelerinde de vizyona girmesi gerektiðini ifade ettiler.

‘Hür Adam’dan, hür adamlara KONYA’DA e­ði­tim­gö­ren­mi­sa­fir­öð­ren­ci­ler­Mev­lâ­nâ­U­lus­la­ra­ra­sý­Öð­ren­ci­Der­ne­ði­ön­cü­lü­ðün­de­ ‘Hür­A­dam’­ fil­min­de bu­luþ­tu.­20­fark­lý­ül­ke­den­180­ki­þi­nin­iz­le­di­ði­Hür­A­dam­fil­mi­öð­ren­ci­ler­ta­ra­fýn­dan­be­ðe­nil­di.­Çok­et­ki­len­dik­le­ri­ni­i­fa­de e­den­öð­ren­ci­ler­ay­ný­tür­film­le­rin­ken­di ül­ke­le­rin­de­de­viz­yo­na­gir­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti­ler.­ Hür­A­dam fil­mi­ve­si­le­siy­le­ top­la­nan­ fark­lý­ ül­ke­ler­den­ öð­ren­ci­ler­ bu­ ve­si­ley­le­ bir­ ke­re­ da­ha kar­deþ­lik­le­ri­ni­ pe­kiþ­tir­di­ler.­ Fark­lý­ça­lýþ­ma­lar­la­Kon­ya’da­e­ði­tim­gö­ren­mi­sa­fir

KANUNÎ’NÝN OÐLU BEYAZÝD’ÝN ACI HÝKÂYESÝ

L TAN U S Î N U N KA AN ÝLE SÜ LEYM HÜRREM N SULTAN’I NDAN I O ÐULLAR LE Ý BA YEZÝD NUN U 3 TO RU N , ACI SONU RI NIN A MEZARL U UÐ BU LUN D SÝ VAS’TA E ZÝYARET ÝN R GELENLE Ý YÜ RE ÐÝN R. O BURKU Y

öð­ren­ci­le­ri­ken­di­bün­ye­sin­de­to­par­la­yan En­sar-Mu­ha­cir­kar­deþ­li­ði­ni­sun­ma­ya gay­ret­e­den­Mev­lâ­nâ­U­lus­la­ra­ra­sý­Öð­ren­ci­Der­ne­ði­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Fa­tih Bek­dik­de­“Kon­ya’da­50­ül­ke­den­1200 öð­ren­ci­kar­deþ­le­ri­miz­le­bir­a­ra­ya­gel­me­ye­gay­ret­e­di­yo­ruz.­Kon­ya­hal­ký­ve­or­tak de­ðer­le­ri­miz­le­bu­öð­ren­ci­kar­deþ­le­ri­mi­ze mi­sa­fir­per­ver­li­ði­miz­le­yar­dým­cý­ol­ma­ya ça­lý­þý­yo­ruz,­bu­fil­mi­öð­ren­ci­kar­deþ­le­ri­mi­ze­iz­let­me­im­kâ­ný­ný­su­nan­Ye­ni­As­ya ga­ze­te­si­Kon­ya­Tem­sil­ci­li­ði­ne­te­þek­kür e­di­yo­ruz”­de­di.­­Konya / Yeni Asya

FOTOÐRAF: AA

Prof. Yeniterzi’ye hizmet ödülü MEVLÂNÂ Ü­ni­ver­si­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si Prof.­Dr.­E­mi­ne­Ye­ni­ter­zi,­2011­“Dost­Ýs­lâm’a­Hiz­met­Ö­dü­lü’ne­lâ­yýk­gö­rül­dü. Ta­sav­vuf­kül­tü­rü­ne­hiz­met­ga­ye­siy­le bir­a­ra­ya­ge­len­Ce­nan­E­ði­tim­Kül­tür ve­Sað­lýk­Vak­fý,­Al­tay­Kül­tür­ve­Sa­nat E­ði­tim­Vak­fý­i­le­Türk­Ka­dýn­la­rý­Kül­tür Der­ne­ði’nin­(TÜRK­KAD) bir­lik­te­ver­dik­le­ri­ ‘Dost­Ýs­lâ­ma­Hiz­met­Ö­dül­le­ri’nin­sa­hip­le­ri­bel­li­ol­du.­Üç­si­vil­top­lum­ku­ru­lu­þu,­2005­yý­lýn­dan­bu­ya­na e­ser­le­riy­le­Ýs­lâm­di­ni­ne­ve­Hz.­Pey­gam­ber’e­hiz­me­ti­ön­pla­na­a­lan­bir Türk,­bir­de­ya­ban­cý­yý­ “Dost­Ýs­lâ­ma Hiz­met­Ö­dü­lü” i­le­tal­tif­e­di­yor.­2011

yý­lý­ö­dül­le­rin­den­bi­ri­Mev­lâ­nâ­Ü­ni­ver­si­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­ve­ Mev­lâ­nâ­Sos­yal­A­raþ­týr­ma­lar­Mer­ke­zi­(MEV­SAM) Mü­dü­rü­Prof.­Dr.­E­mi­ne­Ye­ni­ter­zi’ye ve­ri­le­cek.­Si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn tem­sil­ci­le­ri­i­le­bi­lim­a­dam­la­rýn­dan­o­lu­þan­se­çi­ci­ku­ru­lun­yap­tý­ðý­de­ðer­len­dir­me­de­2011­yý­lý­nýn­ ‘Dost­Ýs­lâm’a Hiz­met­Ö­dül­le­ri’ni­al­ma­ya­Mev­lâ­nâ Ü­ni­ver­si­te­si’nden­Prof.­Dr.­E­mi­ne­Ye­ni­ter­zi,­Di­van­Þi­i­rin­de­Na’t­ve­Türk­E­de­bi­ya­týn­da­Na’tlar,­Prof.­Dr.­O­mid Sa­fi,­Me­mo­ri­es­of­Mu­ham­mad:­Why the­Prop­het­Mat­ters­ad­lý­e­ser­le­riy­le lâ­yýk­gö­rül­dü.­­Konya / cihan

Battal Gazi’nin hayatý film oluyor SEKÝZÝNCÝ yüz­yýl­da­ya­þa­dý­ðý­tah­min­e­di­len­Bi­zans­lý­lar’a­kar­þý­mü­ca­de­le­ver­miþ Türk­ku­man­da­ný­Bat­tal­Ga­zi’nin­ha­ya­tý 3D­tek­no­lo­ji­i­le­ye­ni­den­film­leþ­ti­ri­le­cek. Ma­nas­Ev­le­ri­Ýn­þa­at­A.Þ’nin­spon­sor­lu­ðu­nu­üst­len­di­ði­ve­Ha­zi­ran­a­yýn­da­çe­kim­le­ri­ne­baþ­la­na­cak­o­lan­si­ne­ma­fil­mi­nin­frag­ma­ný­ni­te­li­ðin­de­o­lan­rek­lâm­fil­mi­nin­çe­kim­le­ri­ne­i­se­ön­ce­ki­gün­baþ­lan­dý.­Ýlk­çe­kim­le­ri­Þiþ­li’de­ki­A­ya­za­ða­A­ta­Film­Stüd­yo­la­rý’nda­ya­pý­lan­rek­lam­fil­min­de­pa­di­þa­hý,­ilk­film­de­‘’Bat­tal­Ga­zi’’ ro­lü­nü­can­lan­dý­ran­Cü­neyt­Ar­kýn­ (Fah­ret­tin­Cü­rek­li­ba­tur),­sul­ta­ný­Pe­ri­han­Sa­vaþ,­pa­di­þa­hýn­ký­zý­ný­da­Ba­þak­Sa­yan­oy­-

na­ya­cak.­E­for­Ya­pým­þir­ke­ti­nin­sa­hi­bi Feh­mi­De­mir­bað,­‘’Bat­tal­Ga­zi’’­si­ne­ma fil­mi­nin­çe­kim­le­ri­ne­Ha­zi­ran­a­yýn­da baþ­la­ya­cak­la­rý­ný­ve­fil­min­ge­le­cek­yýl­Þu­bat­a­yýn­da­viz­yo­na­gir­me­si­nin­plan­lan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­De­mir­bað,­Bat­tal­Ga­zi­ro­lü­nü­ilk­o­la­rak­ Cü­neyt­ Ar­kýn’ýn­ oð­lu Ka­an­ Po­lat­ Cü­rek­li­ba­tur’a­ tek­lif­ e­de­cek­le­ri­ni,­o­nun­ka­bul­et­me­me­si­ha­lin­de­Ký­vanç­Tat­lý­tuð,­Me­met­A­li­A­la­ba­ro’ya­ tek­lif­ gö­tü­re­cek­le­ri­ni­ be­lirt­ti. De­mir­bað,­ film­de­ çok­ ö­nem­li­ rol­le­ri bu­lu­nan­ ‘’kö­tü­ ka­rak­ter­ler’’­ i­çin­ Tar­kan,­Cem­Yýl­maz­gi­bi­i­sim­le­ri­dü­þün­dük­le­ri­ni­ak­tar­dý.­­Ýstanbul / aa

tah­týn­va­ri­si­o­la­rak des­tek­len­di­ði­i­çin­Hür­rem­Sul­tan’ýn en­tri­ka­la­rý­nýn­da­et­ki­siy­le­Ka­nu­nî­ta­ra­fýn­dan­boð­du­ru­la­rak­öl­dü­ðü­bil­gi­si­yer­a­lý­yor.­Er­kek­kar­deþ­le­KANUNÎ Sul­tan­Sü­ley­man­i­le­Hür­rem rin­den­sa­de­ce­Se­lim’in­sað­kal­dý­ðý­i­fa­de­e­di­len­Ba­Sul­tan’ýn­o­ðul­la­rýn­dan­Ba­ye­zid­i­le­3­to­ru­nu­nun­a­cý ye­zid’in­taht­kav­ga­sý­yap­tý­ðý­a­ða­be­yi­Se­lim­ve­o­nun so­nu,­me­zar­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­Si­vas’ta­zi­ya­re­te­ge­- ta­ra­fý­ný­tu­tan­ba­ba­sýy­la­mü­ca­de­le­et­ti­ði,­da­ha­son­ra len­le­rin­yü­re­ði­ni­bur­ku­yor.­Os­man­lý­Ým­pa­ra­tor­lu­- ya­þa­nan­çe­þit­li­ge­liþ­me­le­rin­ar­dýn­dan­o­ðul­la­rý­ný­a­la­ðu’nun­en­u­zun­sü­re­taht­ta­ka­lan­pa­di­þa­hý­Ka­nu­nî rak­Ý­ran­þa­hý­na­sý­ðýn­dý­ðý­kay­de­di­li­yor.­Ý­ran’da­Þah Sul­tan­Sü­ley­man’ýn­ o­ðul­la­rýn­dan­ Þeh­za­de­ Ba­ye­- Tah­masb­ta­ra­fýn­dan­bü­yük­bir­tö­ren­le­kar­þý­lan­dý­ðý zid’in­me­za­rý,­Si­vas­Yu­ka­rý­Tek­ke­Me­zar­lý­ðýn­da­- i­fa­de­e­di­len­Ba­ye­zid’in,­o­nun­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ba­ba­sýn­dan­af­fý­ný­di­le­di­ði,­Ka­nu­nî’nin­de­bir­a­ra­o­nu­af­fet­ki­Ab­dul­va­ha­bi­Ga­zi­Ca­mi­i’nde­yer­a­lý­yor. Tar­týþ­ma­la­ra­yol­a­çan­‘’Muh­te­þem­Yüz­yýl’’­ad­lý me­yi­dü­þün­se­de­Se­lim’in­ve­Tah­masb’ýn­tu­tum­la­rý di­zi­de­aþk­la­rý­ko­nu­e­di­len­Ka­nu­nî­Sul­tan­Sü­ley­man kar­þý­sýn­da­bun­dan­vaz­geç­ti­ði,­bu­çe­kiþ­me­den­ya­i­le­Hür­rem­Sul­tan’ýn­oð­lu­o­lan­Ba­ye­zid’in­kab­ri,­o­- rar­lan­mak­is­te­yen­Tah­masb’ýn­bir­ba­ha­ney­le­Ba­ye­ðul­la­rý­Or­han,­Os­man­ve­Ab­dul­lah­i­le­bir­lik­te­ca­- zid’i­ve­o­ðul­la­rý­ný­hap­se­at­týr­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor. Bun­dan­son­ra­Ka­nu­nî,­Se­lim­ve­Tah­masb­a­ra­mi­de­ki­Ab­dul­va­ha­bi­Ga­zi­Tür­be­si­nin­yer­al­dý­ðý­a­lan­da­bu­lu­nu­yor.­Cam­i­le­çev­ri­li­bir­a­lan­i­çin­de­ki sýn­da­ Ba­ye­zid’in­ tes­li­mi­ ko­nu­sun­da­ ya­zýþ­ma­ ve san­du­ka­la­rýn­yan­kýs­mýn­da­bu­lu­nan­lev­ha­da,­‘’Þeh­- pa­zar­lýk­lar­baþ­la­dý­ðý,­an­laþ­ma­sað­la­nýn­ca­Kaz­vin’e za­de­ler­Ka­nu­nî­Sul­tan­Sü­ley­man’ýn­oð­lu­Ba­ye­zid gi­den­Os­man­lý­el­çi­le­ri­nin­25­Ey­lül­1561­ta­ri­hin­de ve­o­ðul­la­rý­Os­man,­Or­han,­Ab­dul­lah­bu­ra­da­med­- ön­ce­ Ba­ye­zid’i,­ ar­dýn­dan­ da­ o­ðul­la­rý­ný­ bo­ða­rak öl­dür­dük­le­ri­kay­de­di­li­yor.­Ba­ye­zid­ve­o­ðul­la­rý­nýn fun­dur.­Þe­hit­ma­sum­la­ra­El­Fa­ti­ha’’­ya­zý­yor. Ab­dul­va­ha­bi­Ga­zi­Haz­ret­le­ri’nin­Tür­be­si­ni­zi­ya­- ce­na­ze­le­ri­nin­ Si­vas’a­ ge­ti­ri­le­rek­ def­ne­dil­di­ði,­ Ba­re­te­ge­len­va­tan­daþ­lar,­ca­mi­nin­i­çin­de­tür­be­ye­gi­- ye­zid­öl­dü­ðü­za­man­36,­en­bü­yük­oð­lu­Or­han’ýn den­yol­da­sað­ta­raf­ta­‘’þeh­za­de­ler’’­di­ye­a­ný­lan­Ba­ye­- i­se­16­yaþ­la­rýn­da­ol­du­ðu­bil­gi­si­yer­a­lý­yor. zid­ve­o­ðul­la­rý­nýn­me­za­rýn­da­da­duâ­o­ku­yor.­Ba­ye­CAMÝNÝN ÝMAMI BOSTANCI zid­ve­o­ðul­la­rý­nýn­Si­vas’ta­gö­mü­lü­ol­ma­la­rý­nýn­hi­ka­Ab­dul­va­ha­bi­Ga­zi­Ca­mii­i­ma­mý­Meh­di­Bos­tan­ye­si­Ab­dul­va­ha­bi­Ga­zi­Ca­mii­Yap­týr­ma­ve­Ya­þat­ma cý,­Ba­ye­zid’in­ta­ri­hî­kay­nak­lar­da­ge­çen­hi­ka­ye­si Der­ne­ðin­ce­bas­tý­rý­lan­bro­þür­de­de­an­la­tý­lý­yor. hak­kýn­da­bil­gi­ve­re­rek,­‘’Ta­bi­ki­gü­na­hýy­la,­ha­ta­sýy­la,­se­va­býy­la­bu­ta­ri­he­mal­ol­muþ­bir­o­lay­dýr.­Bi­ze ÞEHZADE BAYEZÝD’ÝN dü­þen­ta­raf­bun­lar­dan­­ders­al­mak­ve­ge­le­ce­ðe­öy­le YÜREK BURKAN HÝKÂYESÝ Ta­ri­hî­kay­nak­lar­da,­an­ne­si­nin­Hür­rem­Sul­tan bak­mak’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ba­ye­zid­ve­Ka­nu­nî’nin­þa­i­ol­du­ðu­be­lir­ti­len­Ba­ye­zid’in­kar­deþ­le­rin­den­Mah­- ra­ne­yö­nü­ol­du­ðu­nu­an­la­tan­Bos­tan­cý,­‘’Ba­ye­zid mud­ve­Ab­dul­lah’ýn­çok­kü­çük­yaþ­lar­da­öl­dü­ðü,­di­- ba­ba­sý­na­bir­ta­kým­mek­tup­lar­ya­zý­yor.­Mek­tu­bun­ðer­kar­deþ­le­ri­Meh­med­ve­Ci­han­gir’in­genç­yaþ­ta da­þi­ir­di­li­ni­kul­la­ný­yor.­Ba­ba­sý­da­o­na­ay­ný­þe­kil­de has­ta­la­na­rak,­Mus­ta­fa’nýn­i­se­as­ker­ler­ta­ra­fýn­dan þi­ir­di­liy­le­ce­vap­ve­ri­yor’’­de­di.­­Sivas / aa

SOLDAN SAÐA— 1. Allah'ýn kendi þanýna lâyýk bir tarzda görme sýfatý. - Bir kitabýn sayfalarýnýn kenarýna veya altýna yazýlan açýklayýcý yazý, derkenar. 2. Hz. Mûsâ'nýn yere atýldýðýnda büyük bir ejderhaya (yýlan) dönüþebilen, sihirbazlarý maðlûp eden ve taþa vurulduðunda Cenâb-ý Hakk'ýn izniyle su fýþkýrtan ve kendisine mu'cize olarak verilmiþ deðneði. - Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. 3. Ordunun gerisinde bulunan askerler, artçýlar. - Ýlâhî yardým. 4. Ýlânlar, duyurular. - Erime noktalarý düþük metalleri tutturma iþlemlerinde kullanýlan, kalay ve kurþun alaþýmlarýnýn genel adý. 5. Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. - Sodyumun simgesi. 6. Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuþ delikli bir tür kumaþ. - Bir kimsenin, satýn aldýðý hizmet veya ürün karþýlýðýnda para yerine verdiði ve karþýlýðý banka hesabýndan ödenen yazýlý belge. 7. Kur'ân-ý Kerim'in 67. sûresi olan Mülk Sûresinin diðer adý. 8. Raf, sergen. - Bir kimsenin malik olduðu þey, varlýk, servet. 9. Güneyde bir ilimiz. - Mevlevî âyinlerinde tarikat mensuplarýnýn musikî eþliðinde cezbe hâlinde ayakta dön me hareketi. 10. Vaktinde yapýlan ibadet. - Bir kar üstü aracý. - Brüt olmayan.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KANUNÎ ÝLE BAYEZÝD’ÝN YAZDIÐI DOKUNAKLI MEKTUPLAR Karakter bakýmýndan Kanunî’ye benzediði, melankolik, zeki, mütevazý ve cesur bir kiþi olarak nitelendirildiði belirtilen Bayezid’in, ‘’Þahi’’ mahlasýyla yazdýðý þiirler bulunuyor. Veliahtlýk meselesinde babasýna isyan edince Kanunî Sultan Süleyman tarafýndan kovulan Bayezid, af dilemek için babasýna þu nazmý yolluyor: ‘’Ey seraser âleme Sultan Süleyman’ým baba, Tende Caným, Canýmýn içinde cananým baba, Bayezid’ine kýyar mýsýn benim caným baba Bigünahým, Hak bilür, devletlü sultaným baba. Enbiya ser-defteri yani ki âdem hakkýçün, Hem dahi Musî ile îsî-i Meryem hakkýçün, Kâinatýn server-i ol Ruh-i Azam hakkýçün, Bigünahým, Hak bilür, devletlü sultaným baba... ...Hak Taâlâ, kim cihanýn þahý etmiþtir seni Öldürüp ben kulunu, güldürme þahým düþmeni Gözlerim nuru oðullarýmdan ayýrma beni Bigünahým, Hak bilür devletlü sultaným baba Tutalým iki elim baþtan baþa kanda ola, Bu meseldir, söylenir kim ‘kul günah itse n’ola’ Bayezid’in suçunu baðýþla, kýyma bu kula, Bigünahým, Hak bilür, devletlü sultaným baba.’’ Kanunî Sultan Süleyman ise oðluna cevaben yazdýðý mektubunda, þu dizelere yer veriyor: ‘’Ey demâdem mazhar-ý tuðyân-ý isyâným oðul Takmýyan boynuna her giz tavk-ý fermâným oðul Ben kýyar mýydým sana ey Bâyezîd Hâným oðul Bî-günahým deme bâri tevbe kýl câným oðul’’

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Kalp gözüyle görme, doðru ve ölçülü görüþ. Helyumun simgesi. 2. Yazýda veya sözde bayaðý tabirlerin bulunmamasý. - Kur'ân-ý Kerim'in 38. sûresi. 3. Eti yenen bir hayvanýn iç organlarý. - Uzaklýk belirtir bir nida. 4. Seçkinler meclisi. - Mal, servet; ticarî deðeri olan mal. 5. Osmanlý alfabesinin on ikinci harfi olup ebced hesabýnda ikiyüz sayýsýnýn karþýlýðý. - Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ailesinden olan, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) ev halký. 6. Millî Ýstihbarat Teþkilâtýmýzýn kýsasý. - Ateþ gibi yakan dert, elem. 7. Farsçada kan. - Ümit ve iyimserlik hâli; bir tarikat mensubunun iç dünyasýný daðýtacak çeþitli alâkalara karþý korumak amacýyla telkin edilen iyimserlik. 8. Balý alýnmýþ petek. - Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanýlan þekil verici ses veya sesler, lâhika. 9. Eðer kelimesinin yerini tutan bir baðlaç. 10. "Olur, BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI peki veya fena deðil” anlamlarýnda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kullanýlan bir söz. 1 M I S I R A H A L Ý F E Maydanozgillerden, kimyon türü 2 U T A R Ý T O K A B Ý N bir bitki. 11. Yetin - 3 R I Z A N U R E M Ý N A mekten dilek. - Ki- 4 A R A Z Ý D O K E K E N mi yörelerimizde 5 K E N A T U R E L U T Ý hala. 12. Fayda. - 6 A F A N E K O R Ý H A Y Bediüzzaman Said B A R A K A T Ý B A R E Nursî Hz.lerinin Es- 7 ki Said döneminde 8 E T A M A L E M Ö S Ý T kaleme aldýðý bir e- 9 D Ý M A L A T T L A F Ý 10 Ý H A L E T Ý H A N E T seri.


11

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

EKONOMÝ ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

EFEKTÝF SATIÞ

1 ÝSVEÇ KRONU

n BAKÜ-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattýyla 1.5 milyon ton Türkmen petrolünün pompalandýðý bildirildi. Ülkede Rusça yayýn yapan ‘’turkmenistan.ru’’ haber sitesinin haberine göre, 1 Þubat 2011 itibariyle 1 milyon 496 bin 713 ton Türkmen petrolü BTC üzerinden Ceyhan limanýna ulaþtý. Azerbeycan’ýn devlet petrol þirketi SOCAR’ýn a çýklamasýna dayandýrýlarak verilen haberde, Aralýk 2010’da 215 bin 640 ton, Ocak 2011’de ise 225 bin 142 ton Türkmen petrolü söz konusu boru hattýndan sevk edildi. Toplam 1.5 milyon ton Türkmen petrolünün BTC hattýndan 6 aylýk süre zarfýnda taþýndýðý bildirildi. Aþkabat / aa

1.6600 0.24678

1.6469 0.24407

1.6625 0.24735

1.5959 5.6341

1.6031 5.7083

1.5900 5.5496

1.6092 5.7939

1.6013 1.6147

1 KANADA DOLARI

0.29231 2.1795

0.29068 2.1675

0.29298 2.1828

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.29088 2.1690

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27290 0.42558

0.27474 0.42635

0.27271 0.42239

0.27537 0.42955

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.5536

2.5669

2.5518

2.5708

100 JAPON YENÝ

1.9192

1.9320

1.9121

1.9393

1 KUVEYT DÝNARI

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5970 ÖNCEKÝ GÜN 1,5940

DÜN 2,1690 ÖNCEKÝ GÜN 2,1570

DÜN 69,62 ÖNCEKÝ GÜN 69,80

DÜN 473,00 ÖNCEKÝ GÜN 475,00

p

CARÎ AÇIK REKOR KIRDI

Halk ekmeðe yapýlan yüzde 25 zam geri alýnsýn

BTC’de 1,5 milyon ton petrol taþýndý

1.6494 0.24424

1.5901 1.5874

1 AVUSTRALYA DOLARI

n TASARRUF Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF), Eylül 2005’ten bu yana satýþa çýkan 13 adet medya sektörü ticarî ve iktisadî bütünlük satýþýndan toplam 1 milyar 267 milyon 409 bin 463,17 dolar gelir elde etti. Satýþlarýn 8’ini Uzan Grubu’ndan, 2’sini Merkez Grubu’ndan, 3’ünü Aksoy Grubu’ndan borçlarýna karþýlýk devralýnan medya sektörü ticari ve iktisadi bütünlükleri oluþturdu. Söz konusu satýþlar içerisinde ilk sýrayý, 5 Aralýk 2007 tarihinde satýþa çýkan, ATV Sabah Ticari ve Ýktisadi Bütünlüðünün 1 milyar 100 milyon dolar bedelle Turkuvaz Radyo Tv Gazetecilik ve Yay. A.Þ’ye satýþý alýyor. Bu arada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onayý bekleyen 4 adet, RTÜK ve Rekabet Kurumu onayý bekleyen 1 adet satýþ bulunuyor. 46 milyon 251 bin dolar, 570 bin lira da, henüz tahsis edilmeyen satýþlarýn bedelini oluþturuyor. te yandan TMSF yönetimindeki Show Radyo, 15 Þubat 2011 tarihinde 11 milyon dolar muhammen bedelle satýþa çýkarýlacak. Ýstanbul / aa

EFEKTÝF SATIÞ

1.5989 1.6051

1 DANÝMARKA KRONU

TMSF ‘medya’dan 1.2 milyar dolar kazandý

ALIÞ

1.5912 1.5947

1 ABD DOLARI

n TÜKETÝCÝ Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Ge nel Baþkan Yardýmcýsý Ali Çetin, Ankara Büyükþehir Belediyesinin halk ekmek fiyatlarýný yüzde 25 arttýrmasýnýn keyfi olduðunu savunarak, zammýn bir an önce geri alýnmasýný istedi. Çetin, yaptýðý yazýlý açýklamada, ekmeðin Türkiye’de tüketicilerin en temel ve vazgeçilmez gýda maddesi olduðu ifade etti. Tüketicilerin günlük enerji ihtiyacýnýn yüzde 40’ýný sadece ekmekten karþýladýðýný belirten Çetin, yoksul kesimlerde bu oranýn yüzde 60-70’i bulduðunu kaydetti. Ekmeðin girdi maliyetlerinde bir artýþ olmadýðýný, buna raðmen Ankara Büyükþehir Belediyesinin halk ekmeðe yüzde 25 yaptýðýný belirten Çetin, þunlarý kaydetti: ‘’Ankara Büyükþehir Belediyesi, halkýn ekmeði ile oynamaktan vazgeçmelidir. Haksýz, keyfi olarak belirlenmiþ yüzde 25 oranýnda zammý geri almalýdýr. Fýrýncýlar Federasyonu 2010 yýlýnda zam kararý aldýðýnda, Tarým Bakanlýðý, ‘zam gerekçesi yok’ diye itiraz etmiþti. Þimdi sayýn Bakana soruyoruz; yüzde 25 zam haklý mý? ‘Yüzde 6 enflasyon var’ deyip, AKP’li belediye ekmeðe yüzde 25 zam yapýnca niçin sesiniz çýkmýyor? Halkýn ekmeði ile oynayanlara halk seçimlerde gereken dersi verecektir.’’ Ankara / aa

DÖVÝZ SATIÞ

TÜRKÝYE'NÝN CARÎ ÝÞLEMLER AÇIÐI, 2010 YILINDA BÝR ÖNCEKÝ YILA GÖRE YÜZDE 247,1 ARTIÞ GÖSTERDÝ. 2009'DA 13 MÝLYAR 991 MÝLYON DOLAR OLAN CARÎ AÇIK, 2010 YILINDA 48 MÝLYAR 557 MÝLYON DOLARA ULAÞTI.

CARÎ iþlemler hesabý 2010 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 247.1 artarak 48 milyar 557 milyon dolar açýk verdi. Merkez Bankasý, 2010 yýlýnda cari açýðýn rekor kýrarak 2009’a göre yüzde 247.1 artýþla 48.56 milyar dolar olduðunu açýkladý. Orta vadeli programda (OVP) 2010 için öngörülen carî açýk hedefi 39.3 milyar dolardý. Merkez Bankasý verilerine göre cari açýk 2010 Aralýk ayýnda 2009 yýlýnýn ayný ayýna göre, yüzde 131.9 artýþla 7.53 milyar dolar olarak gerçekleþti. Aralýk 2009’da 3.25 milyar dolar olan cari açýk, 2009 yýlýnýn tamamýnda 13.99 milyar dolar olmuþtu.Yurtdýþýnda yerleþik kiþilerin yurtiçinde yaptýklarý net yatýrýmlar (FDI), 2009 yýlýnda 8.41 milyar dolar iken, 2010 yýlýnda yüzde 5.8 artýþla 8.9 milyar dolar oldu.

TESK: Milyonlarca çocuk tehlikede TÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, þekerle ilgili milyonlarca çocuðun sað lýðýnýn teh likede olduðunu belir terek, ‘’Niþasta bazlý ürünlerin üzerine mutlaka sigara ‘Saðlýða zararlýdýr’ ibaresi yazýlmasý gerekiyor’’ dedi. TESKGenel Baþkaný Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, yetkili yetkisiz herkesin açýklamalarla halký endiþeye sevk et ti ði ni an la ttý. Birçok yiyecek ve içecek üreten fabriklarda niþaþta bazlý ürünlerini kullanýlýdýðý haberinin herkesi endiþeye sevk ettiðini kaydeden Palandöken, Saðlýk Bakanlýðýný konuya önem vermesi için uyararak, “Bu koþullarda tüketiciye satýlan gýda ürünleri ile birlikte restoran, pastane ve büyük yiyecek içecek tedarikçilerine satýlan ürünler içinde geçerlidir. Yönergeye göre ürünün içindeki malzemeler genetik yapýsý deðiþtirilmiþ gýda ürünleri, ambalaj gazlarý, tatlandýrýcýlar, aspartam, kinin, kafein, meyan kökü, phytosterol için etikette özel bir ibare gerekmektedir. Ülkemizde bu yönde sýký denetimin yapýlmasý, ürünlerin üzerine sigara paketlerindeki gibi ‘saðlýða zararlýdýr, obezite yapar, kansere yol açar. Ýbareleri yazýlmalýdýr. Çünkü, 15 ülkede 300 bin ton, Türkiye’de ise 540 bin ton niþasta bazlý þeker kullanýlýyor” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

EBK, 100 adet satýþ merkezi açacak ET BALIK Kurumu’nun (EBK), 17 büyük þehirde franchising sistemi ile 100 satýþ merkezinin açýlacaðýný söyleyen Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker, çalýþmalara baþladýklarýný açýkladý. Et Balýk Kurumu’nun Sincan’daki kombinasýnda incelemelerde bulunan Bakan Eker, þu deðerlendirmeyi yaptý: “EBK, bu yýl içinde 17 büyükþehirde, isim hakkýnýn verilmesi suretiyle 100 satýþ merkezi oluþturulacak. Franchising sistemi ile oluþturulacak satýþ merkezleri ile ilgili þartlar bir dosya haline getirildi ve bu EBK’dan temin edebilecek. Satýþ merkezleri 80 metrekare olacak. Amacýmýz dar gelirli ve orta gelirli vatandaþlarýmýza, ucuz, saðlýklý ve hijyenik et ve et ürünlerini ulaþtýrmak. Yeni oluþturulacak maðazalarýn 50’si Ýstanbul’da, 20’si Ankara’da, 5’i Ýzmir’de, 4’ü Bursa’da, 3’ü Kocaeli’de açýlacak. Geri kalan kýsmý diðer illerde olacak. Ýsim hakký ile ilgili koþullar EBK tara fýn dan be lir le ne cek. Teknik saðlýk ve hijyenik þartlarý yerine getiren ve 80 metrekare dükkâný olan herkesin müracaatta bulunabilecek.” 85 MÝLYON LÝRALIK YATIRIM Mehdi Eker, EBK’nýn 8 kombinasýnýn rehabilite edilmesi ve iyileþtirilmesi için 85 milyon lira yatýrým yaptýklarýný belirterek, þöyle konuþtu: “Makine ve ekipmanlarýný yeniledik. Ýyileþtirme çalýþmalarýnýn ardýndan Sincan’daki tesis dünyanýn en modern tesislerinden biri haline geldi.675 kiþinin çalýþtýðý Sincan et kombinasýna 2009 ve 2010 yýllarýnda 32 milyon lira yatýrým yaptýk, bu tesiste günde 200 büyükbaþ, 500 küçükbaþ hayvan kesildi.” EBK’nýn sahip olduðu marka deðeriyle halký tarafýndan itibar edilen, ürünleri aranan bir kurum olduðunu anlatan Eker, “Et ürünleri, þarküteri ürünleri itibariyle oldukça iyi marka deðeri ve ismi olan bir kuruluþ. EBK’nýn 33 kalem et ve et ürünü imal etme imkaný var” dedi. Ankara / aa

Yeni Asya Medya Grup, YENÝSÝAD’a üye oldu Yeni Asya Medya Grup, Yeni Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði’ne (YENÝSÝAD) üye oldu. YENÝSÝAD Genel Baþkaný Ömer Þevket Sipahi, Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Saraçlar, Genel Sekreter Mücahit Yýldýz ve Koordinatör Recep Akhan, gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ý ziyaret etti. Ziyarette Yeni Asya Medya Grup’un YENÝSÝAD’a üyeliði deðerlendirildi. Karþýlýklý görüþ alýþ veriþinden sonra üyelik için imzalar atýldý. YENÝSÝAD’a üyelik için Yeni Asya Medya Grup adýna imzayý Genel Müdür Recep Taþcý attý. Genel Baþkan Sipahi, Yeni Asya’nýn YENÝSÝAD'a üye olmasýndan memnuniyet duyduðunu belirterek, Genel Müdür Taþcý’ya, üyeliðinin hayýrlý olmasýný diledi. Üyelik sözleþmesinin imzalanmasýnýn ardýndan Sipahi, Taþcý’ya üye rozeti de taktý.

Doðan’ýn 5 þirketi sözlü savunma yapacak EN KA BE TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ MAL ALIMI ÝHALE ÝLANI En Ka Be Tem. Ürün Gýda Plastik Nak. Tic. San. ve Paz. Ltd. Þti. Org. San. Þub. Kuzeydoðu Anadolu Kalkýnma Ajansý 2010 Yýlý KOBÝ Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Erzurum Ýli. Aziziye Ýlçesi, Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde. NO: 12 ERZURUM adresinde 'Temizlik Uygarlýktýr' isimli proje için bir mal alýmý ihalesini sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhale kapsamýnda aþaðýda belirtilen makine ekipmanlar alýnacaktýr. Lot-1: a) ON TONLUK HAMMADDE STOK TANKI b) BEÞ TONLUK POLYESTER STOK TANKI Lot-2: a) ALTI TONLUK CÝDARLI ISITICILI KAZAN b) BEÞ TONLUK SIVI TANKI c) ÜÇ TONLUK DOMESTOS TANKI Lot-3: a) ÇÝFT TARAFLI LOADCEL'LI BÝDON DOLUM MAKÝNASI b) ÝKÝ KAFALI YARI OTOMOTÝK DOLUM MAKÝNASI c) ÝKÝ PÝSTONLU OTOMOTÝK KREM JEL DOLUM VE KAPAK MAKÝNASI d) TEK PÝSTONLU 500 GR-5 KG YARI OTOMATÝK DOLUM MAKÝNASI e) ALTI VEYA ON PÝSTONLU OTOMATÝK ASÝTLÝ DOLUM VE KAPAK KAP. MAKÝNASI f) ÇÝFT SERVO MOTORLU ALTI NOZULLU DOLUM MAKÝNASI g) VÝDALI KAPAK KAPATMA MAKÝNASI Lot-4: a) ÇÝFT TARAFLI MOTORLU ETÝKETLEME MAKÝNASI b) BÝDON ETÝKETLEME VE SARMA BANTLI MAKÝNASI Lot-5: a) BUHAR KAZANI Lot -6: a) MÝNÝBÜS ALIMI Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 12 ERZURUM adresinden veya www.kudaka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Ýhale ile ilgili detaylý bilgi 0 442 329 02 09 veya 0 442 243 00 25 no'lu telefonlardan temin edilebilir. Teklifler Birim Fiyat esaslý olarak sunulacaktýr. Teklif için son teslim tarihi ve saati: 04.03.2011 CUMA 14.00 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar: www.kudaka.org. tr internet adresinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, 04.03.2011 tarihinde, saat 15.00'de ve Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde NO: 12 ERZURUM adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. www.bik.gov.tr B: 9952

p

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

p

10 ÞUBAT 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

REKABET Kurulunca Doðan Grubuna ait 5 þirket hakkýnda sürdürülen soruþturmanýn sözlü savunma toplantýsý 29 Mart’ta yapýlacak. Konuya iliþkin duyuru Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayýmlandý. Duyuruya göre, Rekabet Kurulunun 9 Eylül 2009 tarihli kararý uyarýnca, ‘’Doðan Yayýn

Holding A.Þ., Hürriyet Gazetecilik ve Mat baacýlýk A.Þ., Doðan Gazetecilik A.Þ., Baðýmsýz Gazeteciler Yayýncýlýk A.Þ., Doðan Daily Nevs Gazetecilik ve Matbaacýlýk A.Þ.’’ hakkýnda baþlatýlan soruþturmanýn sözlü savunma toplantýsý 29 Mart 2011 Salý günü, saat 10.00’da yapýlacak. Ankara / aa

ÝZMÝR 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/384 Esas. KARAR NO: 2008/513 Davacý ZÝNNUR YÜKSEL aleyhine mahkememizde açýlan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili Tespit Davalarý) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Nedenleri yukarýda açýklandýðý üzere; 1- 20618979 s.s. numaralý davacý Zinnur Yüksel'in talebiyle baðlý kalýnarak davalý iþverenlerden; Temp Müh. Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti 'ne ait 1056384.35 nolu iþyerinde; 02/01/2001 27/03/2001 tarihleri arasýnda asgari ücretle 86 gün çalýþtýðý, 86 günlük çalýþmasýnýn Kuruma bildirilmediði, Efes Danýþmanlýk Hiz. Satýþ Org. Ýç ve Dýþ Tic. Ltd. Þti'ne ait 1197985.35 nolu iþyerinde; 01/01/2004 - 08/02/2004 tarihleri arasýnda asgari ücretle 47 gün çalýþtýðý, 47 günlük çalýþmasýnýn Kuruma bildirilmediðinin tespitine, 2- 14,00 YTL ilam harcý tayini ile peþin alýnan harcýn mahsubuna bakiye 1,80 YTL harcýn davalý þirketlerden alýnarak hazineye gelir kaydýna, 3- Tarafýn yapmýþ olduðu yargýlama giderleri ve ücreti vekâletin kendi üzerlerinde býrakýlmasýna, 4- Davacý tarafýn yapmýþ olduðu 180,00 YTL yargýlama giderinin davalýlardan alýnarak davacý tarafa verilmesine, Dair davacý vekili ve davalý SSK vekilinin yüzüne karþý, diðer davalýlarýn yokluðunda karar verilmiþ Davalý Temp Mühendislik inþaat sanayii Tic. Ltd. Þrk.'in tebligata yarar adresi tesbit edilemediðinden kararýn ilan yolu DAVALI TEP MÜHENDÝSLÝK INÞ. SAN. TÝC. LTD. ÞRK'ne tebliðine Yargýtay yolu açýk olmak üzere karar verildi. 21/01/2011 www.bik.gov.tr B: 9716

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2009/1157 Esas. Mahkememizin 06/05/2010 tarih, 2009/1157 Esas, 2010/525 Karar sayýlý ka rarý ile Kýsýtlý adayý YUNUS BULUT'un "Akli me lekelerinin yerinde olmadýðý, Kanuni ehil bulunmadýðý, Mahkemede din lenmesinde fayda olmadýðý, Kendisine vasi tayininin gerektiðinin" bildi rildiði anlaþýldýðýndan YUNUS BULUT'un HACÝR ALTINA ALINDIÐI ve kendisine AYSEL BULUT'un VELAYETÝ ALTINA KONULMASINA dair karar verilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 9878

Sanayi ciro endeksi Aralýk'ta yüzde 29 arttý SANAYÝ Ciro Endeksi, 2010 yýlý Aralýk ayýnda, 2009 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 29,3, bir önceki aya göre ise yüzde 32,1 arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Aralýk 2010 dönemine iliþkin ‘’Sanayi Ciro ve Sipariþ Endeksleri’’ni yayýmladý. Buna göre, Sanayi Üretim Anketi kapsamýnda yer alan imalat sanayi ile madencilik ve taþocakçý lý ðý ký sým la rýn da bu lu nan iþ yer le rin den 2005=100 temel yýllý oluþturulan Sanayi Ciro Endeksi, 2010 yýlý Aralýk ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 29,3, bir önceki aya göre de yüzde 32,1 artýþ gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde, geçen yýl Aralýk ayýnda, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, madencilik ve taþocakçýlýðý endeksi yüzde 26,2, imalat sanayi endeksi ise yüzde 29,4 artýþ kaydetti. Ana sanayi gruplarý sýnýflamasýna göre Aralýk ayýnda en yüksek artýþ yüzde 36,9 ile ara malý imalatýnda görüldü. Ankara / aa

T. C. ESKÝÞEHÝR ÝÞ MAHKEMESÝNDEN BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2010/1382 Esas. DAVALI: KASAPLAR ODASI BAÞKANLIÐI Kýbrýs Þehitleri Caddesi Malikbey Çarþýsý Kat: 1 Merkez/ ESKÝÞEHÝR Davacý Neriman Tolan vekili Av. Tuncer Çingir tarafýndan davalý Kasaplar Odasý Baþkanlýðý aleyhinize açýlan A lacak (Ýþçi Ýle Ýþveren Ýliþkisinden Kaynaklanan) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresi nizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 23/02/2011 günü saat: 09:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçe si ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9600


12

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN T. C. MÝDYAT KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN

ESAS NO: 2008/33 Davacý Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan, davalýlar Hazine, Güngören Köyü Tüzelkiþiliði ve diðerleri aleyhine açmýþ olduðu kadastro Tespitine itiraz davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda; Mardin Ýli, Midyat Ýlçesi, Güngören Köyü nüfusuna kayýtlý dahili davalýlar Barsavum ký zý, 1945 d.lu Seydi Turgut, Gevriye oðlu, 1944 d.lu Hanna Bulut, Aziz oðlu, 1980 d.lu Þükrü Demir ve Ýbrahim oðlu, 1953 d.lu Gevriye Turgut'a duruþma gününü bildirir davetiye çýkartýldýklarý ancak bila teblið iade edildikleri ve adý geçenlerin tebligata yarar açýk adreslerinin tespiti hususunda yapýlan bütün araþtýrmalara raðmen tebligata yarar açýk adresleri tespit edilemediðinden ilanen tebligata karar verilmiþ olup; yukarýda adý geçen dahili davalýlarýn duruþma günü olan 06/06/2011 günü saat 09.00'da duruþma salonunda hazýr bulunmalarý veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri, dava konusu Güngören köyüne ait 101 ada 206 nolu parselin Seydi Turgut adýna, 101 ada 202 nolu parselin Hanna Bulut adýna, 101 ada 177 nolu parselin Þükrü Demir adýna, 101 ada 205 nolu parselin Gevriye Turgut adýna kayýtlý olan tespitlerin iptali ile davacý adýna tesciline karar verileceði hususunun tebliði gerekmektedir. Duruþma günü hazýr olmadýklarý veya kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde HUMK 213. maddesi gereðince yargýlamaya yokluklarýnda devam edilerek sonuçlandýrýlacaðý hususu ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9595

T. C. MARDÝN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2011/161 (2009/1025 Eski Esas) DAVALI : MURAT DOÐAN Latif oðlu, halen Yalým Beldesi Merkez/ MARDÝN Davacý DEDAÞ tarafýndan aleyhinize açýlan Kamulaþtýrma (Taþýnmazýn Tescili Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde; davaya konu Mardin Merkez Yalým Köyü Ayinsince mevkiinde kain 339 Ada 6 parsel üzerinde 232.22 metrekare irtifak hakký alaný olarak 2942 sayýlý yasanýn deðiþik 4650 sayýlý yasanýn 10 maddesi gereðince acele el konularak bedel tespiti yapýlan taþýnmazýn davacý Tedaþ'a izafeten DÝCLE ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ. Adýna tesciline karar verilmesi hususunda açýlan davada, yukarýda isimleri yazýlý davalýnýn adresine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, mahalle kayýtlarýnda kay dýnýn bulunmadýðý gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Mahkememizce dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verildiðinden; Yukarýda isimleri yazýlý davalýnýn duruþma günü: 15/03/2011 günü saat: 10:00'da du ruþmada bizzat hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðun da devam olunacaðý hususu, dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 9673

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE /ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/16 Esas. Davacý Milli Savunma Bakanlýðý vekili tarafýndan, davalý Ayþe Eren ve diðerleri aleyhine açýlan, Þereflikoçhisar ilçesi, Çavuþ köyü 259 parsel sayýlý taþýnmazýn, Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen ara kararý uyarýnca; Tapu maliki davalý Memiþ kýzý Ayþe Erol'un yapýlan araþtýrmalara raðmen adresi bulunamadýðýndan, kendilerine ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup, Tebligat gününde, kendilerine tebligat yapýlamayanlara tebligat yerine geçmek üzere; Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesi hükmü gereðince 7201 Sayýlý Tebligat Kanunun 28. maddesi hükmü çerçevesinde ilanen teblið yapýlmasýna karar verilmiþ; KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ankara ili, Þereflikoçhisar ilçesi, Çavuþ köyü MEVKÝÝ : Çolakbaðý mevkii PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : 259 VASFI : Bað YÜZÖLÇÜMÜ : 2.680.00 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Ayþe Erol, Meryem Calayir, Maliye Hazinesi KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Milli Savunma Bakanlýðý/ANKARA Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, maliki, cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/16 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Gazete ile yapýlan ilan tarihinden veya mahkememiz divanhanesine asýlmak suretiyle yapýlan ilan süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilecektir. Açýlacak davada husumet Milli Savunma Bakanlýðý Ankara'ya yöneltilecektir. (30) gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda Ýptal Davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecektir ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna yatýrýlacaðý banka; T.C. Vakýflar Bankasý Þereflikoçhisar Þubesidir. Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri, teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Davalý Ayþe Erol'un duruþmanýn býrakýldýðý 07.03.2011 gün ve saat 09.45'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde gýyabýnda duruþmaya devam olunacaðý ve karar verileceði dava dilekçesi, meþruhatlý davetiye eki ve duruþma gün ve saatini bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9611

2010/2594 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 10/03/2011 günü saat 11:20- 11:30'da Bahat Yediemin Otoparký Kemalpaþa Mah. Halkalý Cad. No: 95 Sefaköy Küçükçekmece Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 15/03/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 07/02/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 14.000,00 1 Adet 35 AH 4379 Plakalý, Beyaz renkli 2004 model Volkswagen marka Kapalý kasa kamyonet Muhtelif çizikler var, ruhsat ve anahtar yok. Ön sað ve sol aynalar kýrýk, sol arka stop lambasý kýrýk. www.bik.gov.tr B: 9687

T. C. ÜSKÜDAR 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/323 KARAR NO: 2010/550 Davacý AYTAÇ ÇÝVGÝN tarafýndan davalýlar HALÝT DAÞTAN ve NALAN ÇÝVGÝN aleyhine mahkememize açýlan Babalýk (Soybaðýnýn Reddi) davasýnýn açýk duruþmasý sonunda verilen 01.10.2010 tarih ve 2008/323 Esas, 2010/550 Karar sayýlý karar uyarýnca; HÜKÜM : Yukarýda açýklanan gerekçelerle; 1- Ýstanbul Ýli, Üsküdar Ýlçesi, Ahmediye Mahallesi, CN: 34, HN: 1818, BSN: 12'de nüfu sa kayýtlý, 29620928402 TC. Nolu, Mustafa oðlu, Mahmure'den olma, 19/11/1951 Üsküdar doðumlu davacý AYTAÇ ÇÝVGÝN ile ayný yer nüfusuna kayýtlý 10451681994 TC. Nolu, 16/08/1993 doðumlu PINAR, 10451682052 TC. Nolu, 15/09/1995 doðumlu MURAT; 10451682120 TC. Nolu, 08/08/1999 doðumlu SERDAR arasýndaki SOY BAÐININ KALDIRILMASINA, 2- Davalý Halit Daþtan aleyhine açýlan davanýn ise husumet yönünden reddine, 317,15 TL harçtan 14,00 TL'si peþin alýndýðýndan, geri kalan 3,15 TL'nin davalý Nalan Çivgin'den alýnmasýna, 4- Davacýnýn yaptýðý aþaðýda dökümü yazýlý 216,00 TL yargýlama giderinin davalý Na lan Çivgin'den alýnarak, davacýya verilmesine, karar verilmiþ olup, Ýþ bu kararýn davalý NALAN ÇÝVGÝN'e ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý, teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolunun açýk olduðu aksi halde kararýn bu haliyle kesinleþeceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9695

T. C. ÝZMÝR 7. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ ÞEREFLÝKOÇHÝSAR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/352 Esas. Davacý Milli Savunma Bakanlýðý vekili tarafýndan, davalý Serkan Keskin ve diðerleri aleyhine açýlan, Þereflikoçhisar ilçesi, Karamollauþaðý köyü 662 parsel sayýlý taþýnmazýn, Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, mahkememizde yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen ara kararý uyarýnca; Davalý Bayram ve Seniha'dan olma 1975 d.lu Serkan Keskin'in yapýlan araþtýrmalara raðmen adresi bulunamadýðýndan, kendilerine ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup, Tebligat gününde, kendilerine tebligat yapýlamayanlara tebligat yerine geçmek üzere; Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesi hükmü gereðince 7201 Sayýlý Tebligat Kanunun 28. maddesi hükmü çerçevesinde ilanen teblið yapýlmasýna karar verilmiþ; KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ankara ili, Þereflikoçhisar ilçesi, Karamollauþaðý köyü MEVKÝÝ : Nenecik PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : 662 VASFI : Bað YÜZÖLÇÜMÜ : 1.380.00 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Server Keskin, Þahabettin Keskin, Ayþe Keskin, Ramazan Keskin, Nuray Onat, Sonay Keskin, Mehmet Keskin, Naciye Karacan, Aynur Þimþek, Þengül Karaca, Belgin Keskin, KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Milli Savunma Bakanlýðý/ANKARA Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, maliki cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2009/352 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Gazete ile yapýlan ilan tarihinden veya mahkememiz divanhanesine asýlmak suretiyle yapýlan ilan süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilecektir. Açýlacak davada husumet Milli Savunma Bakanlýðý Ankara'ya yöneltilecektir. (30) gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda Ýptal Davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecektir ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahibi adýna yatýrýlacaðý banka; T.C. Vakýflar Bankasý Þereflikoçhisar Þubesidir. Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri, teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Davalý Serkan Keskin'in duruþmanýn býrakýldýðý 07.03.2011 gün ve saat 10.15'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmasý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde gýyabýnda duruþmaya devam olunacaðý ve karar verileceði dava dilekçesi, meþruhatlý davetiye eki ve duruþma gün ve saatini bildirir davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9612

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2011/6 Esas. KARAR NO: 2011/149 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Bayrampaþa ilçesi, Altýntepsi (1886) mah/köy ,1 Cilt, 108 Hane No'da nüfusa kayýtlý Ýsmet ve Þükriye'den olma 06/12/1958 doðumlu KAMÝL METÝN AVCI TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak ve kendisine TMK 413. maddesi gereðince Mardin ili, Kýzýltepe Mah/köy, Yüceli Mah/köy, 109 Cilt No, 128 Hane No 'da nüfusa kayýtlý Davut ve Talý'dan olma 01/03/1947 doðumlu SÜLEYMAN YÜCEDAÐ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 9786

Sayý: 2005/605 Esas. 2008/155 Karar. Davacý Ümran Çelik Duzcu tarafýndan davalý Selami Duzcu aleyhine açýlan boþanma davasýnýn mahkememizce verilen 03.03.2008 tarihli kararýnda; Ýstanbul Fatih Ýlçesi Derviþali C: 16,H: 1767'de kayýtlý davacý Ahmet ve Birgül kýzý, Mustafakemalpaþa 06.04.1970 d.lu, 31624486598 TC ve 18 BSN'de kayýtlý (evlenmeden önce Bursa-Mustafakemalpaþa ilçesi Orta Mah. C: 10, H: 602'de kayýtlý, kýzlýk soy ismi Çelik) Ümran Çelik Duzcu ile davalý Mehmet ve Bedriye oðlu, Haseki 28.06.1955 d.lu,32410804800 TC ve 4 BSN'de kayýtlý Selami Duzcu'nun TMK. 166/1-2 mad. gereðince þiddetli geçimsizlik sebebi ile boþanmalarýna, Davacýnýn manevi tazminat talebinin reddine, 5000 TL. Maddi tazminatýn, dava tarihi itibarý ile 100 TL. Yoksulluk nafakasýnýn, 400,96 TL. Yargýlama gideri ile 450 TL. Vekâlet ücretinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþ olup daha önce adresi tespit edilemeyen davalýya dava dilekçesi ve duruþma günü gazete ilan yolu ile yapýlmýþ olup iþ bu kararýnda ilan yolu ile davalýya tebliðine karar verilmekle mahkeme kararýnýn iþ bu ilanýn gazetede yayýnýndan 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ve 15 gün içinde temyizi kabil olup temyiz edilmediði taktirde hükmün kesinleþeceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 9720

T. C. BOZTEPE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/115 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrmanýn 03.03.2011 günü saat 10.45-10.50'de Boztepe 2. Ýcra Müdürlüðü Arka Bahçesi adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08.03.2011 günü ve ayný saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin, ihale damga bedelinin ve teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla baþvurmalarý ilan olunur. 08.02.2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 115.000,00 1 40 AU 420 PLAKALI SARI RENKLÝ R124GA4X2NA420HP TÝPÝ SCANIA 2006 MODEL ÇEKÝCÝ ÝLE 40 AL 421 PLAKALI SARI-GRÝ RENKLÝ YARI RÖMORK(Damperli Kasa)D98 ÜÇ DÝNGÝLLÝ 2006 MODEL DAMPERLÝ DORSE ÇEKÝCÝNÝN ÖN CAMI SOL ALT KISIMDAN SAÐ TARAFA DOÐRU ÇATLAMIÞ, TOPLAM 12 TEKERLEKLÝ, TEKERLEKLER BÝRAZ YIPRANMIÞ. www.bik.gov.tr B: 9731

T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010- 4679 talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý 34 AK 069 Plaka sayýlý vasýta satýþa çýkarýlmýþtýr. ÝÝK'nun 118. maddesi gereðince açýk artýrmanýn 16/02/2011 tarihinde SAAT 10.30/ 10.40 Saatleri arasýnda YEDÝEMÝN ÇAYIROÐLU OTOPARKI- BAHÇELÝEVLER KERÝM ÇAVUÞ CAD. NO: 18 adresinde yapýlmasýna, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymeti nin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, taþýnýrlarýn satýþ bedeli üzerinden % 1 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, satýþa iþtirak edeceklerin taþýnýrýn muhammen bedelinin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý gerekeceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþ vurmalarý ilan olunur. 09/02/2011 TL ADEDÝ CÝNSÝ- MAHÝYETÝ-ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ 130.000.00 TL 1 34 AK 069 PLAKALI 2007 MODEL SÝYAH RENKLÝ RANGE ROVER JEEP (lastikler inik muhtelif çizikler mevcut, anahtar mevcut, ruhsatý yok) www.bik.gov.tr B: 9746

T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/2984 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/02/2011 saat 11.45-11.50 arasýnda KOCAELÝ S. ORHAN MAH. 1120 SOK. NO: 16 ÜNAL OTOPARK GEBZE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma ya pýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 16.000,00 1 41 UE 482 PLAKA SAYILI 2008 MODEL, GRÝ RENKLÝ HUNDAI MARKA HUSUSÝ OTOMOBÝL Accent Era. www.bik.gov.tr B: 9749

T. C. ÞÝÞLÝ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/1570 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: 10/03/2011 günü SAAT: 10.00-10.10'da HÜRRÝYET MAH. FÝDAN SK. NO: 28 ÞÝÞLÝ/ÝST'de yapýlacaðý ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 8 oranýnda K.D.V.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/02/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 24.960,00 TL 208 ERKEK TAKIM ELBÝSE ÇEÞÝTLÝ RENK KUMAÞ OLARAK 1.000,00 TL 50 ERKEK PANTOLONU 5.000,00 TL 50 ERKEK AYAKKABI AYAKKABILAR GENELDE ÇÝFT DEÐÝL www.bik.gov.tr B: 9755

KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) T. C. ÝZMÝR 6. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/1131 KARAR NO: 2010/802 Davacý Hülya ETÝLÝ vekili tarafýndan davalý Durmuþ Cemil ETÝLÝ aleyhine açýlan boþan ma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davalý Durmuþ Cemil ETÝLÝ'nin Þehit Süleyman Efe Sokak No: 21 DaireB16 Keçiören ANKARA adresine tebligat yapýlamadýðý, tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemediðinden, Mahkememiz kararýnýn dayalýya ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, davalý duruþmalara katýlmamýþ yargýlama yokluðunda bitirilip görülmüþtür. HÜKÜM: AÇIKLANAN NEDENLERLE Davanýn KABULÜNE, Ýzmir Ýli, Konak Ýlçesi, Atatürk, Cilt No: 172, Hane No: 478, BSN: 13'de ÇELEBÝ soyadý ile nüfusa kayýtlý iken evlenerek 48109336576 T.C. No ile Ankara Ýli, Beypazarý Ýlçesi, Karaþar- Cumhuriyet, Cilt No: 41, Hane No: 103, BSN: 74'de nüfusa kayýtlý, Mustafa ve Sakiye kýzý, 09.01.1983 Bornova doðumlu HÜLYA ETÝLÝ ile ayný yer BSN: 56'da 14455020124 T.C. No ile nüfusa kayýtlý, Muharrem ve Ayfer oðlu, 28.01.1977 Ankara doðumlu DURMUÞ CEMÝL ETÝLÝ'nin ÞÝDDETLÝ GEÇÝMSÝZLÝK NEDENÝ ÝLE BOÞANMALARINA, Peþin alýnan harcý mahsubu ile eksik kalan 1,55 TL harcýn davalýdan ALINMASINA, Davacý tarafýndan yapýlan Baþvuru harcý ve peþin harç 31,20 TL, 3 adet davetiye gideri 15,00 TL, 6 adet müzekkere gideri 42,00 TL, Gazete ilan Ücreti 212,40 TL olmak üzere toplam 300,60 TL den ibaret yargýlama giderinin davalýdan alýnýp davacýya VERÝLMESÝNE, 1.000 TL vekâlet ücretinin davalýdan alýnýp kendisini vekil ile temsil eden davacýya VERÝLMESÝNE, Davacý vekilinin yüzünde davalýnýn yokluðunda kararýn tebliðinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargýtay yolu açýk olmak üzere verilen karar açýkça okunup usulen anlatýldý. 29/09/2010 Tüm Aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalý Durmuþ Cemil ETÝLÝ'ye Mahkememiz kararýnýn ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýlan tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkeme kararý teblið yerine geçerli olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 03/11/2010 www.bik.gov.tr B: 9724

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1646 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 29/12/2010 tarih, 2010/1646 E., 2010/1952 K. sayýlý karar ile Mehmet Zilli ve Þükriye'den olma, 01/07/1914 d.lu MÜSLÜM DÖNER'in TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine 1946 d.lu, Müslüm oðlu MUSTAFA DÖNER vasi olarak tayin edilmiþtir. 17/01/2011 www.bik.gov.tr B: 9754

DOSYA NO: 2010/4319 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18.02.2011 saat 11:30 - 11:40 arasýnda MALTEPE MALTEPE YEDDÝEMÝN OTOPARKI YALI MAH. PÝRÝ REÝS CD. KORUMA YOLU MEVKÝÝ NO: 3 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulanmadýðý takdirde 23.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin, alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %....oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 40.000,00 TL 1 34 TK 6958 PLAKALI VOLKSWAGEN 2008 MODEL TRANSPORTER 1.9 TDI SÝYAH RENKLÝ CÝNSÝ KAMYONET, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 9772

T. C. BEYOÐLU 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/1834 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 23.02.2011 günü saat 10.00-10.10 arasýnda BEYOÐLU/ÝST. KAHRAMAN OTOPARKI PÝYALEPAÞA BULVARI adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000 TL 1 34 NME 82 PLAKALI PEUGEOT 308,COMFORT 1.6 SÝYAH RENKLÝ 2008 MODEL HUSUSÝ ARAÇ. www.bik.gov.tr B: 9774


13

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN T. C. ÜSKÜDAR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/158 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18.02.2011 saat 11:10-11:20 arasýnda ÜSKÜDAR ETPA OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya namarasiyle müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi Cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 35.000,00 TL 1 34 S 9321 Plaka No. Peugeot 2008 model 308 Come 1,6 HDI gri renkli hususi oto muhtelif çizikleri mevcut www.bik.gov.tr B: 9773

T. C. ÞÝÞLÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/34 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/02/2011 saat 10:00-10:10 arasýnda KAÐITHANE/ÝSTANBUL MAVÝ SU YEDDÝEMÝN OTOPARKI CENDERE CAD. NO: 25 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28.01.2011 (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin %20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 15.000.00 1 34 DZ 3722 PLAKALI CHEVROLET AVEO M-1 2008 MODEL OTOMOBÝL,BEYAZ RENKLÝ ARACIN ÖN TAMPON VURUK VE LASTÝKLERÝ DE ÝNÝK DURUMDA, ÇEÞÝTLÝ YERLERDE KÜÇÜK ÇAPLI ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 9797

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/3132 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 01/03/2011 saat 10:20-10:30 arasýnda BÜYÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL TEM OTOPARKI HADIMKÖY YOLU KIRAÇ MEVKÝÝ NO: 188/1 (BP KARÞISI) adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 07/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 02.02.2011 (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr. LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 35.000.00 1 34 TY 2953 PLAKALI, MERCEDES MARKA, 2001 MODEL, ML 55 AMG TÝPÝ, SÝYAH RENK ARAZÝ TAÞITI. TEYP YOK, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT, ANAHTAR VAR, RUHSAT YOK, FAAL OLUP OLMADIÐI BÝLÝNMÝYOR. www.bik.gov.tr B: 9798

T. C. ÝSTANBUL 14. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN ÝLANEN TEBLÝGAT Dosya No: 2009/33422 KAMBÝYO SENETLERÝNE (ÇEK, POLÝÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ HACÝZ YOLU ÝLE YAPILACAK TAKÝPTE ÖDEME EMRÝ ALACAKLI : Ecevit AYDOÐAN VEKÝLÝ : Av. Servet BAKIRTAÞ BORÇLU : Ferdi TETÝK 872 sokak, No: 67 Kemeraltý/Ýzmir BORÇ MÝKTARI : 33.300,11 TL. TAKÝP MESNEDÝ : 31.05.2009 Tarihli 5.000,00, 3.05.2009 Tarihli 5.000,00 TL. meblaðlý, 15.06.2009 Tarihli 5.000,00 TL. meblaðlý, 15.07.2009 Tarihli 3.000,00 TL: meblaðlý, 15.08.2009 Tarihli 3.000,00 TL. meblaðlý, 31.08.2009 Tarihli 2.850,00 TL. Meblaðlý, 18.05.2009 Tarihli 5.000,00 TL. meblaðlý 7 adet çek. Alacaklý vekili tarafýndan borçlu aleyhine yapýlan icra takibinde, borçlunun yukarýda yazýlý adresine çýkarýlan örnek 10 numaralý ödeme emri bila teblið geri çevrilmiþ olup zabýtaca yapýlan araþtýrmaya raðmen de borçlu adresinin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni sürelere 10 gün daha ilave edilerek ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraf larýný iþbu ilanýn gazete ile neþri tarihinden itibaren 20 gün içinde ödemeniz, takip dayanaðý senet altýndaki imzanýn size ait olmadýðý iddiasýnda iseniz 15 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Ýcra Tetkik Mercii Hakimliði'ne bildirmeniz, aksi taktirde kambiyo senedindeki imzanýn sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý imzanýzý haksýz yere inkâr ederseniz senede da yanan takip konusu alacaðýn % 10 u oranýnda para cezasýna mahkûm edileceðiniz, borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya imhal edildiði veya alacaðýn zamanaþýmýna uðradýðý hakkýnda veya yetki itirazýnýz varsa bunu sebepleri ile birlikte 15 gün içinde Ýcra Tetkik Mercii Hakimliði'ne bir dilekçe ile bildirerek Tetkik Mercii'nden itirazýnýzýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz taktirde cebri icraya devam olunacaðý, itiraz edilmediði ve borç ödenmediði taktirde 20 gün içinde ÝÝK.nun 74. maddesi gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, bulunmazsanýz hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapis ile cezalandýrýlacaðýnýz hususu örnek 10 nu maralý ödeme emri teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 06/09/2010 www.bik.gov.tr B: 9853

ÝZMÝR 8. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/603 Esas. KARAR NO: 2008/490 Davacý SALÝHA AKKIN(SERT) aleyhine mahkememizde açýlan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku Ýle Ýlgili Tespit Davalarý) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: 1 - Davanýn KISMEN KABULÜ ile; Davacýnýn davalý iþ verene ait iþ yerinde 01/05/1990-31/08/1990 tarihleri arasýnda asgari ücretle 120 gün, 01/01/1992-30/04/1992 tarihleri arasýnda asgari ücretle 120 gün olmak üzere toplam 240 gün çalýþtýðý, bu çalýþmalarýnýn davalý kuruma bildirilmediðinin TESPÝTÝNE Fazla talebin REDDÝNE Karar kesinleþtiðinde infaz aþamasýnda bilirkiþi raporunun bir örneðinin karara eklenmesine 2- Davacý tarafýndan peþin yatýrýlan 12,20 YTL harçtan alýnmasý gerekli 14 YTL harcýn mahsubu ile eksik 1,80 YTL harcýn davalý Ester Yaþarun Üzüm Ýþletmesinden alýnmasýna 3- Davalýlar tarafýndan yapýlan yargýlama giderlerinin uhdesinde býrakýlmasýna 4- Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlýk ücret tarifesi gereðince hesaplanan 500 YTL maktu vekâlet ücretinin davalýlardan alýnarak davacýya ödenmesine 5- Davacý tarafýndan yapýlan (harçlar hariç) 120 YTL bilirkiþi ücreti, 30 YTL tanýk ücreti, 5 davetiye gideri 20 YTL olmak üzere toplam 170 YTL'nin davalýlardan alýnarak davacýya ödenmesine 6- Davacý tarafýndan yapýlan baþvuru harcý, peþin harç, vekâlet harcý toplamý olan 26,50 YTL yargýlama giderinin davalý Ester Yaþarun Üzüm Ýþletmesinden alýnarak davacýya ödenmesine Dair davacý ve davalý SSK vekili yüzüne, diðer davalý yokluðunda yapýlan açýk yargýlamalar sonunda Yargýtay yolu açýk olmak üzere verilen karar açýkça okunup usulen anlatýldý. 09/07/2008 Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 28/01/2011 www.bik.gov.tr B: 9715

T. C. Sapanca Ýcra Dairesi (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No : 2010/994 TAL. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 18/03/2011 günü saat 11:00 ile 11.10 arasý Kýrkpýnar Hasanpaþa mh. No: 7 Talia Otel- Sapanca adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþlvurmalarý ilân olunur. 01/02/2011 Menkulün Takdir Edilen Deðeri: 2.000,00 4 TOPLAMA BÝLGÝSAYAR (KLAVYE- MAUS-KLAVYE-MONÝTÖR) 100,00 1 HP YAZICI-1018-PLASER JET 200,00 1 HP FOTOKOPÝ-5610 300,00 1 KÖÞELÝ ÇALIÞMA MASASI 2 PARÇALI 100,00 2 MÝSAFÝR KOLTUK 100,00 2 MÜDÜR KOLTUK 100,00 1 SAMSUNG YAZICI 250,00 1 SUNNY KLÝMA 500,00 1 BAYMAK SALON TÝPÝ KLÝMA 700,00 1 PHÝLÝPS 102 EKRAN LCD TV 600,00 6 KAFEBAR MASA 12 SANDALYESÝ ÝLE 100,00 1 KAFEBAR MASA 3 SANDALYESÝ ÝLE 500,00 1 SALON TÝPÝ BAYMAK KLÝMA 7.800,00 1 26 ADET SAMSUNG ÇEÞÝTLÝ EBATLARDA TV 300,00 1 LG 51 EKRAN TV 4.500,00 15 SUNNY KLÝMA 15.000,00 1 PERA YOLCU ASANSÖRÜ www.bik.gov.tr B: 9785

T. C. SULTANBEYLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/1804 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02.03.2011 günü Saat: 10:00-10:05'de Turgut Reis Mah. Fatih Cad. No: 311 Sultanbeyli/Ýstanbul yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para yada eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA ADEDÝ 5.000,00 YTL 500 12.000,00 YTL 1000

CÝNSÝ Muhtelif Marka Ve Çeþitlerde Okul Çantasý Muhtelif Marka Ve Çeþitlerde Bayan Çantasý

17.000,00 YTL Toplam (Ýc.Ýf.K.114/1,114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

www.bik.gov.tr B: 9820

T. C. ÞÝÞLÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010- 3764 tal. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 11.03.2011 günü 10,00-10,10 saatleri arasýnda MERKEZ MAH. BOSTAN SOK. NO: 8 ERDE OTOPARKI- KAÐITHANE- ÝST. adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KD.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize buþvurmalarý ilan olunur. 02.02.2011 S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi 130.000,00 YTL 1 Adet 34 EH 8386 PLAKALI- PEUGEOT 2008 MODEL KAPALI KASA MÝNÝBÜS BOXER BEYAZ RENKLÝ 335 L H 2 TÝPÝ EHI MODEL KOLTUKLU SAÐ ARKA FAR KIRIK VE BANTLI SOL ÖN FAR ÇATLAK YANLARDA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER VAR. Toplam: 30.000,00 YTL www.bik.gov.tr B: 9831

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/1144 Ta. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 23.02.2011 günü saat 09.50- 10.00 arasýnda ARNAVUTKÖY Atatürk Sanayi Bölgesi, Fahri Korutürk Cad., 336. Sokak No: 4, Hadýmköy adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 06/01/2011 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000,00 1 Výgnoni marka penta open model 2000 1516 seri nolu triko örgü makinasý. www.bik.gov.tr B: 9854

T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/4586 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 24.02.2011 saat 09,30-09,40 arasýnda SEFA MAH. FATÝH CAD. YILDIRIM SOK. NO. 9 SANCAKTEPE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 01.03.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resmi ve tellaliyenin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin % 20'si kadar teminat alýnacaktýr.) 09/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 3.500,00 TL 1 34 SZK 52 PLAKALI TOFAÞ ÞAHÝN BEYAZ ÖN TAMPON YOK MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÜRÜKLER MEVCUT ANAHTAR, RUHSAT YOK STEPNE VE AKÜ YOK LASTÝKLERÝ ÝNÝK 1996 MODEL. www.bik.gov.tr B: 9871

T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/64 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23.02.2011 saat 10.00- 10.10 arasýnda FATÝH KEMÝKLÝ BURUN SK. NO: 5 TOPKAPI OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 27.01.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi 20.000.00 1

CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 DZ 7308 PLAKALI 2008 MODEL GRÝ RENKLÝ MITSUBISHI GOLD MARKA HUSUSÝ OTO ANAHTAR VE RUHSAT YOK. SOL ÖN KAPI ALT KISIM HAFÝF VURUK. SOL ARKA STOP LAMBASI KIRIK MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 9775

T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/194 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02/03/2011 saat 11:20-11:30 arasýnda FATÝH/ÝSTANBUL TOPKAPI OTOPARKI MÝLLET CAD. KEMÝKLÝBURUN SOK. NO: 5 TOPKAPI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 07.02.2011 (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 20.000.00 1 34 DZ 9089 PLAKALI, CITROEN BERLÝNGO MARKA, 2008 MODEL, GRÝ RENKLÝ, ÇÝFT SIRA KOLTUKLU KAMYONET. SAÐ ARKA KAPI ÇITASI ÇIKIK, SOL ÖN ÇAMURLUKTA ÇÝZÝK VAR, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 9799

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/9443 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/03/2011 saat 10:20-10:30 arasýnda ÝKÝTELLÝ/ÝSTANBUL SEBAT MAKÝNA ÝKÝTELLÝ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ESKOOP SANAYÝ SÝTESÝ C3 BLOK NO: 106108 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 22/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 02.02.2011 (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 22.000.00 1 34 UH 8831 PLAKALI GRÝ RENKTE, 2008 MODEL CHEVROLET MARKA SX 16V OTOMOBÝL. ÖN TAMPON VE ARKA TAMPON VURUK, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 9800

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/6612 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17/03/2011 saat 10:20-10:25 arasýnda PENDÝK/ÝSTANBUL LÝDER YEDDÝEMÝN OTOPARKI YEÞÝLBAÐLAR MAH. TURGUT PAÞA CAD. NO: 66 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 22/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELÝKLERÝ) 19.000.00 1 34 UB 5364 PLAKALI, 2006 MODEL, NISSAN ALMERA 1.5, SOL ARKA KAPI ÇÝZÝK, ÜST TAVAN HAFÝF ÇÖKÜK, ARKA BAGAJ HAFÝF EZÝK, MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 9801

T. C. BAKIRKÖY 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/4277 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 04.03.2011 saat 10.00-10.10 arasýnda TÜRKÝSTAN OTOMOTÝV KOCASÝNAN KÖY ALTI MEVKÝÝ KERKÜK CAD. NO: 30 B. EVLER adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 09.03.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymeti nin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi nin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 07/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 17.000,00 TL 1 34 DS 9335 PLAKALI BEYAZ RENKLÝ 2006 MODEL KAPALI KASA, PANALVAN TÝPÝ RENAULT MASTER, SAÐ VE SOL DÝKÝZ AYNALARI YOK, ARACIN ÝÇÝNDE SADECE ÞOFÖR KOLTUÐU VAR, BAÞKA KOLTUK YOK ARKA TANPON VE SAÐ SOL MARJPÝYELLER YOK ARKA SOL CAM KIRIK, ANAHTAR VE RUHSAT YOK. MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER VAR. www.bik.gov.tr B: 9821

T. C. TEKÝRDAÐ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR MALLARIN AÇIK ARTIRMA YOLU SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2011/3 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan, aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 09 / 03 /2011 tarihinde saat 14:00-14:05 arasýnda aracýn baðlý bulunduðu 100.Yýl Sanayi Sitesi 16/A No: 12 Doðanlar Otoparkýnda yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14/03/2011 tarihinde ayný yer ve saatte 2. arttýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, Alacaklý Þirketin Varlýk Yönetim Þirketi olmasý sebebiyle alýcýnýn KDV'den muaf olduðu, Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödeneceði, Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Aracýn Takdir Edilen Deðeri Adedi CÝNSÝ (önemli nitelik ve özellikleri) 23.000,00 TL 1 34 EN 3093 Plaka, 2007 Model, Ford Transit 330 S Kapalý Kasa Kamyonet Ön Tanpon Kýrýk, Muhtelif Çizikler Var. (iik.m.114/1, 114/3) *Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 9962


14

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

SPOR

CEVABI SERT OLACAK BEÞÝKTAÞ BAÞKANI YILDIRIM DEMÝRÖREN, FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MAHMUT ÖZGENER'ÝN SUÇLAMALARINA PAZAR GÜNKÜ MALÝ KONGREDE CEVAP VERECEK. ÜYELER ÝÇÝN ÜCRETSÝZ OTOBÜS SEFERLERÝ BEÞÝKTAÞ Kulübü'nün 2010 Yýlý Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurul Toplantýsý'na katýlmak isteyen üyeler için otobüs seferleri yapýlacak. Siyah-beyazlý kulüp, kongre üyelerinin toplantýya katýlmalarýný kolaylaþtýrmak için Ýstanbul'un çeþitli yerlerinden seferler düzenleyecek. Seferler, Anadolu yakasýnda Bostancý ÝDO Deniz Otobüsleri Terminali önü, Kadýköy Rýhtým Caddesi Aden Otel önü, Avrupa yakasýnda ise Bakýrköy Carousel Alýþveriþ Merkezi önü, Aksaray ÝSKÝ önü, Beþiktaþ Vapur Ýskelesi önü ve Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden yapýlacak.

ANKARAGÜCÜ RAHATSIZ ANKARAGÜCÜ Basýn Sözcüsü Avni Kavlak, yarýn oynanacak Ankaragücü-Beþiktaþ maçý ile ilgili ''rahatsýz edici'' bazý duyumlar aldýklarýný belirterek, ''Bize ulaþan duyumlar ýþýðý altýnda bu maçý bütün gözlemcilerin dikkatle izlemelerini tavsiye ediyoruz'' dedi.

BEÞÝKTAÞ Kulübü'nün 2010 Yýlý Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurul Toplantýsý 13 Þubat Pazar günü yapýlacak. Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre Merkezi'nde çoðunluða bakýlmaksýzýn gerçekleþtirilen idari ve mali genel kurul toplantýsý saat 10.00'da baþlayacak. Top lantýda, 1 Ocak-31 Aralýk 2010 dönemindeki faaliyetleri için kulüp yönetim kurulunun idari ve mali bakýmlardan ayrý ayrý ibrasý genel kurul üyelerinin oyuna sunulacak, ayrýca 2011 mali yýlý bütçesi oylanacak. TARTIÞMALI GEÇMESÝ BEKLENÝYOR Beþiktaþ Kulübü'nün 2010 Yýlý Olaðan Ýdari ve Mali Genel Kurul Toplantýsý'nýn gündemi þöyle: 1Açýlýþ, 2- Toplantý Baþkanlýk Divaný seçimi, 3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý, 4- Yönetim Kurulu Ýdari ve Mali Faaliyet Raporlarý'nýn okunmasý, 5- Denetleme Kurulu Raporu'nun okunmasý, 6- Divan Baþkanlýk Kurulu Raporu'nun okunmasý, 7- Raporlarýn görüþülmesi, 8- 01.01.2010–31.12.2010 dönemi Yönetim Kurulu'nun idari ve mali bakýmlardan ayrý ayrý ibrasýnýn oya sunulmasý, 9- 2011 Mali Yýlý Bütçesi'nin okunmasý, görüþülmesi ve oylanmasý, 10- Dilekler ve temenniler, 11- Kapanýþ. MAHMUT ÖZGENER'E CEVAP VERECEK

Gökhan Gönül futbola kaleci olarak baþlamýþ

Genel kurul toplantýsýnda, Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Yýldýrým Demirören'in, Perþembe günü açýklamalarda bulunan Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener'e cevapvermesi bekleniyor. Mahmut Özgener'in, kulübü, asbaþkan Serdal Adalý'yý ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroðlu'nu hedef alan açýklamalarýna baþkan Yýldýrým Demirören'in 13 Þubat Pazar günü olaðan idari ve mali genel kurul toplantýsýnda cevapt vereceði bildirilmiþti. Baþkan Yýldýrým Demirören Lütfi Kýrdar'da yapýlacak Mali Kongrede eleþtirileri cevaplayacak.

Süper Lig'de yarýn Ankara'da Ankaragücü ile karþýlaþacak olan siyah-beyazlýlar son yýllarda Ankara deplasmanýnda baþarýlý sonuçlar alýyor. Beþiktaþ 2005'teki Ankaraspor yenilgisinin ardýndan baþkentte maç kaybetmedi.

Gökhan Gönül futbola kaleci olarak baþladýðýný ve çok zor þartlarda devam ettirdiðini söyledi.

SÜPER Lig'de zirve takibini sürdürebilmek için pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karþýlaþacak Beþiktaþ, son yýllarda baþkent deplasmanýnda baþarýlý sonuçlar alýyor. Siyah-beyazlýlar, Ankara takýmlarýyla son 10 sezonda deplasmanda yaptýðý toplam 26 lig maçýnda 18 galibiyet alýrken, 7 kez berabere kaldý, sadece 1 kez kaybetti. Beþiktaþ, bu süre içindeki maçlarda baþkent takýmlarýnýn filelerini toplam 48

Avrupa'da oynama gibi bir hayalim york Hedeflerinin yüzde 99'unu gerçekleþtirdiðini, Avrupa hayalinin olmadýðýný belirten Gökhan, þunlarý kaydetti F.Bahçe'nin millî futbolcusu ''Kendime koyduðum hedeflerin yüzde 99'unu gerçekleþtirdim. Ýþimle alaGökhan Gönül, "Geçen kalý deðil belki ama hayatýmla alakalý sezonun son maçýný unutbelki bir iki þeyi daha yapmam gerekturacak tek þey þampiyontiðini düþünüyorum. Onun dýþýndaki luk. Hedeflerimin yüzde hedeflerimin hepsini yaptým. Ben za99'unu gerçekleþtirdim. ten þu an gelebileceðim en iyi yerlerden birinde olduðumu düþünüyoAvrupa'da oynayacaðým rum. Türkiye'nin bence en iyi takýmý, diye bir hayalim yok" dedi. en iyi kulübüne geldiðimi düþünüyorum. Bu hedefimi gerçekleþtirdim. FENERBAHÇELÝ futbolcu Gökhan Gö- Buradan ayrýlmayý da düþünmüyonül, geçen sezonun son haftasýnda þam- rum. Her futbolcu gibi Avrupa'da hapiyonluðu yitirdikleri Trabzonspor ma- yalim var demiyorum. Olacaksa bir çýnda yaþadýklarýný unutturacak tek þe- gün eðer bu camia için de hayýrlýsýyyin kazanýlacak bir þampiyonluk oldu- sa, benim için de hayýrlýsýysa, gerçekðunu ifade etti. Gökhan, bordo-mavili ten maðdur olmayacaksak hem Feekip karþýsýnda ortaya koyduklarý müca- nerbahçe hem ben, o zaman gitmeyi deleye kimsenin söyleyecek kötü bir ke- isterim. Ama þu an Avrupa'da oynalimesi olmadýðýný kaydederek, ''Çünkü yacaðým diye bir hayalim yok. Þu an biz her þeyi yaptýk, her þeyi denedik. Bu- en büyük hedefimin içindeyim.'' güne kadar Fenerbahçe'de oynadýðýmýz Futbol oynamaya kaleci olarak baþ en iyi futboldu belki. Þunu diyorum; O - ladýðýný anlatan Gökhan Gönül, zor lacaðý varmýþ, olmuþ. Belki de Allah öyle þartlarda futbol oynayarak bugünlere istemiþ. Bunu da yaþamamýz gerekiyor - geldiðinianlatarak, ''Antrenmanlara du, yaþadýk. Uður Boral'ýn da dediði gibi, gitmek için dize kadar kar varken 5 kibunu unutturacak tek þey þampiyonluk. lometre yol yürüyordum. Antrenman Ben istiyorum, takým arkadaþlarým isti- bitiyordu o yorgunlukla ayný yolu yüyor, herkes istiyor. Bunun için de uðra- rüyüp eve geliyordum. Bunun içinde þacaðýz. Hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Ýn- ne bir saðlýklý beslenme var, ne düzenli þallah hedefimize ulaþýrýz. Ben 3. Lig'de, uyku var. Çok zor þartlar altýnda baþla2. Lig A ve B kategorilerinde þampiyon- dým. Beni bunlarýn hiçbirisi yýldýrmaluklar yaþadým, yaþamadýðým tek lig, Sü- dý. Hatta krampon alacak param bile per Lig'' diye konuþtu. yoktu'' diye konuþtu.

Lider Trabzonspor zorlu Sivas virajýnda SÝVASSPOR ile Trabzonspor bugün ligde 12. kez karþý karþýya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadýnda saat 16.00'da baþlayacak karþýlaþmayý Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, þampiyonluðu kovalayan Trabzonspor'u yarýn saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadý'nda konuk edecek. Ligin köklü ekiplerinden Trabzonspor ile ligde 6. sezonunu yaþayan Sivasspor, yarýnki maçla birlikte 12. randevularýna çýkacaklar. Ýki ekip arasýnda geride kalan 11 maçýn 5'inden (biri hükmen) Sivasspor, 4'ünden Trabzonspor galip ayrýlýrken, 2 karþýlaþma beraberlikle sonuçlandý.

G.Saray G.Antepspor'la bu defa ligde oynuyor GALATASARAY ile Gaziantepspor, bugün ligde 50. kez karþý karþýya gelecek. Gaziantep Kamil Ocak Stadýnda saat 19.00'da baþlayacak maçýn hakemi Yunus Yýldýrým. Ýki takým arasýnda geride kalan lig maçlarýnda, sarý-kýrmýzýlý ekibin galibiyet sayýsýnda 29-8 üstünlüðü bulunurken, taraflar 12 kez de eþitliði bozamadý. Galatasaray'ýn ligde attýðý 83 gole, Gaziantepspor 34 golle karþýlýk verdi. Sezonun ilk yarýsýnda yapýlan maçý Galatasaray 1-0 kazandý.

EKRANDA BUGÜN

ANKARA BEÞÝKTAÞ'A DEPLASMAN DEÐÝL

‘‘

SÜPER LÝG'DE BUGÜN 4 MAÇ VAR

kez havalandýrýrken, kalesinde ise 21 gol gördü. Ankara'daki son 26 lig maçýndan 21'inde rakip fileleri en az 1 kez havalandýran siyah-beyazlýlar, sadece 5 karþýlaþmada gol yollarýnda suskun kaldý. SON YENÝLGÝYÝ 2005'TE ALDI Beþiktaþ, deplasmanda Ankara takýmlarýna karþý ligdeki son yenilgisini 25 Eylül 2005 tarihinde Ankaraspor'a 2-0 kaybederek aldý. Bu tarihten sonra baþkent takýmlarýyla rakip sahada 15 lig maçýna çýkan siyah-beyazlýlar, bunlardan 11'ini kazandý, 4'ünde berabere kaldý. Beþiktaþ, son 10 sezonda Ankara'da yaptýðý lig maçlarýnda Ankaragücü'nü 7 kez yenip, 2 kez berabere kalýrken, Gençlerbirliði'ne karþý 7 kez galip geldi, 3 kez de eþitliði bozamadý. Ankaraspor'la baþkentte yaptýðý 5 lig maçýndan 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlýlar, 1 kez yenilirken, Gençlerbirliði OFTAÞ Spor ve Hacettepe ile yaptýðý birer maçý da kazanmasýný bildi. Siyah-beyazlý ekip, bu sezon Ankara'daki maçta Gençlerbirliði'ni 2-0 yendi.

03.00 New York-Lakers NBA (NTV) 14.00 Denizlispor-Akhisar Belediyespor TRT1 16.00 Sivasspor-Trabzonspor Lig TV 19.00 Gaziantepspor-Galatasaray Lig TV 19.00 Atletico Madrid-Valencia (NTVSPOR) 21.00 Sporting-Barcelona (NTVSpor)

SPOR TOTO SÜPER LÝG Bugün: 14.00 Bucaspor-Konyaspor (Yeni Buca) 16.00 Sivasspor-Trabzonspor (Sivas 4 Eylül) 17.00 Ýstanbul B. Belediye-Gençlerbirliði (Olimpiyat) 19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kamil Ocak) 13 Þubat Pazar: 13.30 Karabükspor-Kasýmpaþa (Necmettin Þeyhoðlu) 16.00 Eskiþehirspor-Bursaspor (Eskiþehir Atatürk) 17.00 Medical Park Antalyaspor-Manisaspor (Mardan) 19.00 Ankaragücü-Beþiktaþ (19 Mayýs-Seyircisiz) 14 Þubat Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Þükrü Saracoðlu)

BANK ASYA BÝRÝNCÝ LÝG Bugün: 14.00 Denizlispor-Akhisar Belediyespor (Atatürk) 13 Þubat Pazar: 13.30 Orduspor-Gaziantep B. Belediye (19 Eylül) 13.30 Giresunspor-Güngören Belediyespor (Atatürk) 13.30 Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor ( Kadir Has) 13.30 Diyarbakýr-Mersin Ýdman. (Atatürk-Seyircisiz) 13.30 TKÝ Tavþanlý Linyitspor-Boluspor (Dumlupýnar) 19.00 Karþýyaka-Altay (Ýzmir Atatürk) 14 Þubat Pazartesi: 20.00 Samsunspor-Kartalspor (Samsun 19 Mayýs)

SPOR TOTO 2. LÝG KIRMIZI GRUP

Fabregas'a 60 milyon avro'luk transfer teklifi REAL Madrid'in, Arsenal'in Ýspanyol yýldýzý Cesc Fabregas'ý transfer etmek için sezon sonunda 60 milyon avro önereceði iddia edildi. Ýspanyol Marca gazetesinin haberinde, Barcelona'nýn da uzun süredir kadrosuna katmak istediði Fabregas'ýn Real Madrid'in transferdeki önceliði haline geldiði belirtildi. Marca'ya göre Real Madrid, Fabregas transferi için Fransýz golcüsü Karim Benzema'yý da Arsenal'a vermeyi planlýyor. Arsenal, Barcelona'nýn sezon baþýnda Fabregas için yaptýðý 35 milyon avroluk teklifi reddetmiþti.

‘‘

Teofilo Gutierrez sezon baþýnda Trabzonspor'u izinsiz terketmiþti.

Teofilo Arjantin'e transfer oldu TRABZONSPOR Kolombiyalý oyuncu Teofilo Gutierrez’den kurtuldu. Sezonun ilk yarýsýnda izinsiz olarak kenti terk ederek ülkesine giden Gutierrez’in, Arjantin’in Racing Club de Avellaneda takýmý ile anlaþtý. Bordo-mavili kulüp, Racing’in ödeyeceði bonservis bedelinin yaný sýra bu oyuncunun bir sonraki transferinden de belirlenen oranda yüzde alacak. Transfere iliþkin bordo-mavili kulüpten yapýlan açýklamada, Kolombiyalý oyuncu Teofilo Gutierrez Arjantin’in Racing Club de Avellaneda takýmýna transfer olduðu bildirildi. Açýklamada, þu ifadelere yer verildi: “Bir süredir bu transferle ilgili olarak süren görüþmeler sonrasýnda Arjantin kulübünün gereken sözleþmeyi imzalayarak kulübümüze göndermesiyle sonuçlandý. Buna göre, kulübümüz Teofilo için Racing’in ödeyeceði bonservis bedelinin yaný sýra bu oyuncunun bir sonraki transferinden de belirlenen oranda yüzde alacak. Trabzonspor Kulübü olarak Kolombiyalý oyuncuya bundan sonraki futbol yaþamýnda baþarýlar diliyoruz.”

Allen NBA'in 3 sayýlýk basket rekorunu kýrdý NBA'DE Boston Celtics'de forma giyen Ray Allen, takýmýnýn evinde Los Angeles Lakers'a 92-86 yenildiði maçta, kariyerinin 2562'nci 3 sayýlýk basketini atarak NBA rekorunu kýrdý. 35 yaþýndaki Allen, maçta 3 sayýlýk 3 basket atarak 20 sayýsýnýn 9'unu 3 sayýlýk atýþlardan buldu. Maçtan önce 3 sayýlýk 2559 basketi bulunan Allen, Indiana Pacers'ýn eski yýldýzý Reggie Miller'ýn rekorunu kýrdý. 1987-2005'te

Cruyff yeniden Ajax'ta HOLLANDALI efsanevi futbol adamý Johan Cruyff, hem teknik adam, hem futbolcu olarak görev yaptýðý Ajax kulübüne geri dönüyor. Ajax kulübünün açýklamasýnda, Cruyff'un teknik konularda danýþmanlýk yapmayý kabul ettiði belirtildi. 63 yaþýndaki Cruyff, kendisini 1960'larda keþfeden ve tarihin en önemli oyuncularý arasýna girmesini saðlayan eski kulübünde tekrar görev alacak. Hollanda'da Ajax'ýn dýþýnda Feyenoord'da da forma giyen Cruyff, 5 yýl da Barcelo na'da top koþturmuþtu. Futbolu býraktýktan sonra teknik direktörlüðe baþlayan Cruyff, 1986-1988'de Ajax'ý, 1988-1996'da Barcelona'yý çalýþtýrdý.

13 Þubat Pazar : Maçlar 13.30'da baþlayacak 1461 Trabzon-Pursaklarspor (Ahmet Suat Özyazýcý) Konya Torku Þeker-Pendikspor (Recep Konuk Tesisleri) Balýkesirspor-Fethiyespor (Balýkesir Atatürk) Tarsus Ýdmanyurdu-Belediye Vanspor (Tarsus) Elazýðspor-Eyüpspor (Elazýð Atatürk) Tokatspor-Adana Demirspor (Tokat Gaziosmanpaþa) Kocaelispor-Ofspor (Ýsmetpaþa) Sakaryaspor-Dardanelspor (Sakarya Atatürk) Þanlýurfaspor-Türk Telekomspor (Þanlýurfa GAP)

SPOR TOTO 3. LÝGÝ 1. GRUP 13 Þubat Pazar : Maçlar 13.30'da baþlayacak Lüleburgazspor-Ünyespor (Lüleburgaz 8 Kasým) Diyarbakýr Kayapýnar Belediye-Hatayspor (Seyrantepe 1 ) Ýstanbulspor-Kýrþehirspor (Bahçelievler Ýl Özel Ýdare) 72Batmanspor-Belediye Bingölspor (Batman 16 Mayýs) Bursa Nilüferspor-Ankara Demirspor (Nilüfer) Malatyaspor-Arsinspor (Malatya Ýnönü) Ýnegölspor-Bayrampaþaspor (Ýnegöl Ýlçe) Tepecikspor-Menemen Belediyespor (Tepecik Nazilli Belediyespor-Tekirova Belediyespor (Nazilli Ýlçe)

SPOR TOTO 3. LÝGÝ 2. GRUP 13 Þubat Pazar : Maçlar 13.30'da baþlayacak Darýca Gençlerbirliði-Kýrýklarelispor (Darýca Ýlçe) Yeni Ýskenderunspor-Yalýspor (Ýskenderun 5 Temmuz) Orhangazispor-Beykoz 1908 (Orhangazi Ýlçe) Yimpaþ Yozgatspor-OYAK Renaultspor (Bozok) Kahramanmaraþspor-Batman Petrolspor (12 Þubat) Anadolu Üsküdar 1908-Sivas Dört Eylül Bel. (Vefa) Keçiören Sportif-Ayfonkarahisar (Hasan Doðan) Ispartaspor-Altýnordu (Isparta Atatürk)

AROMA ERKEKLER VOLEYBOL 1. LÝGÝ 13 Þubat Pazar: 14.00 Çankaya Belediyesi ANKA -Galatasaray (Baþkent) 14.00 Torul Gençlik-Beþiktaþ (Gümüþhane Torul) 15.00 TOFAÞ-Ziraat Bankasý (Bursa Atatürk) 16.00 Halkbank-Maliye Milli Piyango (TVF Baþkent) 16.00 Ýstanbul B. Belediye-MEF Okullarý (Haldun Alagaþ) 18.00 Fenerbahçe-Arkasspor (Burhan Felek)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

YENÝASYA / 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

SPOR Filede BeþiktaþF.Bahçe derbisi nAROMA Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nin 13. haftasýnda bugün Ýstanbul'da derbi heyecaný yaþanacak. Beþiktaþ ile Fenerbahçe Acýbadem, BJK Cola Turka Arena'da saat 13.30'da baþlayacak derbide karþý karþýya gelecek. Ligde geride kalan 12 hafta sonunda 11 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Acýbadem, 33 puanla, lider Eczacýbaþý VitrA'nýn 1 puan gerisinde 2. sýrada bulunuyor. Üç galibiyet, 9 yenilgisi olan Beþiktaþ ise 9 puan ve averajla, 12 takýmlý ligde 10. sýrada yer alýyor. Sezonun ilk yarýsýnda yapýlan maçý, son 2 yýlýn þampiyonu Fenerbahçe Acýbadem 3-0 kazandý.

KENETLENÝRSEK G.SARAY GÜZEL YERLERE GELEBÝLÝR

‘‘

G.Saray'ýn Arjantinli futbolcusu Juan Emmanuel Culio, Türk Telekom Arena'da inanýlmaz bir taraftara karþý oynadýklarýný belirterek, "Þu an içinde bulunduðumuz durumu hak etmiyoruz ama bu durumdan arkadaþlýkla, birbirimize kenetlenmemizle çýkarak daha güzel yerlere geleceðimizi düþünüyorum'' diye konuþtu.

Potada liderlik maçý: G.Saray-F.Bahçe nTÜRKÝYE Kadýnlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasý bugün Ýstanbul'da derbi heyecanýna sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe, lig liderini belirleyecek önemli maçta karþý karþýya gelecek. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda saat 15.00'de baþlayacak maçý Fatih Söylemezoðlu, Sami Özel, Ozan Çakar hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 16. hafta maçlarý sonrasý birer maðlubiyeti olan ezeli rakiplerden Fenerbahçe averajla lider, Galatasaray Medical Park ise ikinci sýradabulunuyor. Sezonun ilk yarýsýnda Kadýköy Caferaða Spor Salonu'nda yapýlan maçý son 5 sezonun þampiyonu Fenerbahçe 74-68'lik skorla kazandý.

Tekerlekli Sandalyede derbi günü nTEKERLEKLÝ Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beþiktaþ ile Galatasaray, bugün derbi maçta karþý karþýya gelecek.BJK Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karþýlaþma saat 15.30'dabaþlayacak. Ligde Galatasaray 9 maç sonrasý namaðlup liderliðini sürdürürken, Beþiktaþ ise 1 yenilgiyle 2. sýrada bulunuyor.

15

Sahada savaþan bir futbolcu olduðunu söyleyen Culio, ''Giydiðim forma için saha içerisinde ölebilirim. Canýmý verebilirim'' dedi.

GALATASARAY'IN Arjantinli futbolcusu Juan Emmanuel Culio, futboldaki hýrslý yapýsýna dikkat çekerken, formasýný giydiði takým için her þeyini vereceðini belirtti. Galatasaray TV'de yayýnlanan ''Son Pas'' programýna konuk olan Culio, ilk kez Galatasaray formasý giydiði Beypazarý Þekerspor maçýndan itibaren takýmda iyi þeyler yaptýðýna inandýðýný, takým olarak da her maçta da daha iyiye gideceklerini düþündüðünü söyledi. ''Giydiðim forma için saha içerisinde ölebilirim. Canýmý verebilirim'' diyen Arjantinli futbolcu, ''Saha içerisinde elimden geleni vermek istiyorum. Saha içerisinde takým arkadaþlarýmý sürekli motive etmek istiyorum. Takým oyunu sonuçta ve mutlaka hatalar olabiliyor. Ama birilerinin onlarý motive etmesi gerekiyor ve her ge çen maçta da daha iyiye gideceðini düþünüyorum. Söyleyebileceðim tek þey saha içerisinde Galatasaray formasý için canýmý bile verebilirim'' ifadesini kullandý. Culio, kendisi için taraftarýn çok önemli olduðunu aktaran ve Türk Telekom Arena'da inanýlmaz bir taraftara karþý oynadýklarýný vurgulayarak, ''Kendimi sanki Arjantin'de oynuyormuþ gibi hissediyorum. Çünkü burada-

kiyle oradaki taraftar topluluklarý birbirine çok benzeyen, çok örtüþen taraftar topluluklarý'' dedi. Culio, ligde oynadýðý 3 maçta da sarý-kart görmesiyle ilgili olarak, þunlarý söyledi: ''Futbol karakteri olarak mücadele etmeyi, savaþmayý seven bir futbolcuyum ama geçmiþe bakarsanýz aslýnda bu kadar sýk sarý kart görmemiþtim. 3 maçta 3 sarý kart gördüm ve mesela son maçtakinin çok fazla haklý olduðunu da düþünmüyorum. Kariyerimde hiç bu kadar sýk kart görmedim. Ýlk defa baþýma geliyor. Onun haricinde futbol oynuyorsunuz, futbol birebir temasýn, bi rebir mücadelenin olduðu bir oyun. O yüzden bu tür mücadelelere alýþýk olmanýz gerekiyor ve Türkiye;de de bu tip mücadeleler gerçekten üst düzeyde yaþanýyor. Biraz fiziðe, sert mücadelelere dayalý bir oyun ama demin de belirttiðim gibi bundan kaçamazsýnýz. Futbol oynuyorsunuz ve buna alýþýk olmanýz gerekiyor.'' BAÞARI ÝÇÝN ARKADAÞLIK GEREKLÝDÝR Arjantinli orta saha oyuncusu, bir takýmýn baþarýlý olabilmesi için takým içi arkadaþlýðýn önemine dikkat çekti. Culio, ''Takýmdan sportif anlamda bir baþarý bekleniyorsa, bu kesinlikle bir oyuncudan, iki oyuncudan gelecek þeyler deðildir. Takýmýn beraber olmasý lazým, birlik olmasý lazým'' dedi. Kadrodaki 24 kiþinin tamamýnýn hem saha içinde hem saha dýþýnda, özellikle soyunma odasýnda birbirine kenetlenmesi ve birbirini motive etmesi gerektiðine dikkati çeken Culio, ''Onun haricinde teknik kadronun da ayný þekilde olmasý lazým. Þu anda Galatasaray'da gerçekten bu ortam var. Herkesin birbirini desteklediði bir ortam. Bu da doðal olarak Galatasaray'ý baþarýlý hale getirecektir. Þu an içinde bulunduðumuz durumu hak etmiyoruz ama demin de belirttiðim gibi bu durumdan arkadaþlýkla, birbirimize kenetlenmemizle çýkarak daha güzel yerle re geleceðimizi düþünüyorum'' diye konuþtu.

Utah Jazz'ýn 23 yýldýr antrenörlüðünü yapan efsane teknik adam 68 yaþýndaki Jerry Sloan, görevinden istifa etti.

Utah Jazz'ýn efsane antrenörü Sloan istifa etti AMERÝKAN Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) ta kýmlarýndan Utah Jazz'ýn 23 yýldýr antrenörlüðünü yapan 68 yaþýndaki Jerry Sloan, görevinden istifa etti. Ýstifasýný Utah Jazz'ýn antrenman tesislerinde düzenlediði basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuran Sloan, görevinden ayrýlmaya kendisinin karar verdiðini belirterek, "23 yýl, bir kuruluþun parçasý olmak için uzun bir süre. Zamaným doldu, artýk yolumu deðiþtirme vakti" dedi. Basýn toplantýsý sýrasýnda gözyaþlarýna hakim olmakta bir hayli zorluk çektiði gözlenen Sloan, istifa kararýnýn gerekçesi olarak, enerjisinin azalmasýný gösterdi. Basketbolu býrakmanýn tahmin ettiðinden çok daha zor olduðunu söyleyen Sloan, baþka bir takýmý çalýþtýrmaya niyetinin olmadýðýný da belirterek, "Eve döndüðümde eþimin bana vereceði iþ var" ifadesini kullandý. Efsane antrenörün istifasý, Amerikan basketbol çevrelerinde büyük þaþkýnlýkla karþýlandý. Sloan, Jazz ile olan sözleþmesini daha geçen günlerde 1 yýl uzatmýþtý. Sloan'ýn Utah Jazz takýmýnda geçirdiði 23 yýl boyunca yardýmcýlýðýný yapan Phil Johnson da görevini býraktý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 12 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

Türkiye’nin ilk tabletleri Exper’den n EXPER, bütün dünyada bilgisayar kullaným alýþkanlýklarýný deðiþtiren ve bu yýl dünyada 50 milyon kiþi tarafýndan satýn alýnmasý beklenen tablet bilgisayar pazarýna EasyPad ile girdi. Ýstanbul Sabancý Müzesi The Seed’de düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýlan Türkiye’nin ilk tablet bilgisayarý Exper EasyPad’in P10AN modeli, özel tanýtým fiya týyla 11 Þubat’ta ilk kez Migros maðazalarýnda tüketiciyle buluþacak. Exper Ge nel Müdürü Orhan Korkusuz, son dönemde teknoloji tutkunlarýnýn en çok satýn almak istediði ürünler arasýnda yer alan tablet PC pazarýna EasyPad ile yeni bir soluk getireceklerini söyledi. Korkusuz, “Yeni nesil iþlemci, iþletim sistemi ve grafik kartlarla en az dizüstü bilgisayarlar kadar verimli hale gelen tablet PC pazarýnda Exper olarak çok iddialýyýz” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

Hanak’ta borçlar ödendi, ölüler icradan kurtuldu n ARDAHAN’IN Hanak ilçesi Þehir Mezarlýðý üzerine konulan icra, belediye ile alacaklarýnýn anlaþmasý üzerine kaldýrýldý. Hanak Belediyesi’ne ait mal varlýklarýna bir süre önce, baþta Sosyal Güven lik Kurumu olmak üzere, piyasaya olan bir milyona yakýn borç dolayýsýyla alacaklýlar tarafýndan icra konuldu. Þehir mezarlýðýnýn da bulunduðu mal varlýklarýnýn icralýk olmasý ve satýþa sunulmasý tehlikesiyle baþbaþa kalýnca, belediyenin yeni yönetimi alacaklýlarla temasa geçip, þehir mezarlýðýnýn da içinde bulunduðu birçok mal varlýklarýna konulan haczi kaldýrttý. Ardahan / cihan

Uzun, deðirmenin dedesinden babasýna babasýndan da kendisine kaldýðýný belirtti.

150 yýllýk su deðirmeni, öðütmeye devam ediyor YOZGAT’IN Çe­ke­rek­il­çe­si­ne­bað­lý Ka­ra­ha­cý­lý­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­de­re ke­na­rýn­da­bu­lu­nan­150­yýl­lýk­su de­ðir­me­ni­fa­a­li­ye­ti­ne­de­vam­e­di­yor.­8­ço­cuk­ba­ba­sý­65­ya­þýn­da­ki Ab­dul­lah­U­zun,­de­ðir­me­nin­ba­ba ya­di­gâ­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­U­zun “150­yýl­lýk­su­de­ðir­me­ni­de­dem­den,­ba­ba­ma­on­dan­ba­na­kal­dý. Yýl­lar­ca­de­dem­ar­dýn­dan­ba­bam ve­þim­di­de­ben­de­ðir­me­nin­ta­þý­ný dön­dür­me­ye­baþ­la­dým­“­de­di.­­Ge­-

çi­mi­ni­ta­ma­men­de­ðir­men­sa­ye­sin­de­kar­þý­la­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­U­zun,­“Ge­çi­mi­mi­bu­de­ðir­men­sa­ye­sin­de­kar­þý­lý­yo­rum.­Su­ol­du­ðu tak­dir­de­bu­de­ðir­men­150­yýl­da­ha ça­lý­þýr.­Ba­ba­ya­di­gâ­rý­ta­ri­hi­su­de­ðir­me­ni­nin­öm­rüm­yet­ti­ði­sü­re­ce ça­lýþ­týr­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ðim.”­i­fa­d e­l e­r i­n i­ kul­l an­d ý. Uzun,­ su deðirmeninde­üretilen­unun þeker­hastalýðýna­iyi­geldiðini savundu.­­Yozgat / cihan

Çocuðunuza, abur-cubur yedirmeyin, zeki olsun

100 dolara mal ettikleri telefonlarý internet sitesinde 250 lira ile 500 lira arasýnda satýþa sunan çete, bir yýlda 35 bin adet telefon satmýþ.

35 bin cep kapatýldý KLONLANMIÞ IMEI NUMARALARIYLA TANINMIÞ SÝTELER ÜZERÝNDEN KAÇAK CEP TELEFONU SATAN ÇETE YAKALANDI, 35 BÝN TELEFON KULLANIMA KAPATILDI. ÇÝN’DEN ka­çak­yol­lar­la­yur­da­sok­tuk­la­rý­cep­te­le­fon­la­rý­na­I­MEI­nu­ma­ra­sý­klon­la­dýk­tan­son­ra­in­ter­net­ü­ze­rin­den­sat­týk­la­rý­i­le­ri­sü­rü­len­4­ki­þi­su­çüs­tü­ya­ka­lan­dý.­Bir ih­ba­rý­de­ðer­len­di­ren­Ýs­tan­bul­A­sa­yiþ­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­Bi­li­þim­Suç­la­rý­Bü­ro­A­mir­li­ði­e­kip­le­ri,­Fa­tih’in Tah­ta­ka­le­sem­tin­de­ki­bir­iþ­ye­ri­ne o­pe­ras­yon­dü­zen­le­di.­O­pe­ras­yon­da,­a­ra­la­rýn­da­iþ­ye­ri­sa­hi­bi­Yýl­maz A’nýn­da­bu­lun­du­ðu­4­ki­þi­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­Bu­ki­þi­ler­le­I­MEI­nu­ma­ra­la­rý­kop­ya­la­nan­350­a­det­ka­çak cep­te­le­fo­nu,­bu­te­le­fon­la­ra­a­it­þarj ci­haz­la­rý­ve­ba­tar­ya­la­rý­i­le­3­bil­gi­sa­yar­e­le­ge­çi­ril­di.­Zan­lý­la­rýn­yurt dý­þýn­dan­ka­çak­ge­ti­ri­len­pa­ha­lý­cep te­le­fon­la­rý­na­sis­te­me­ka­yýt­lý­I­MEI nu­ma­ra­la­rý­ný­kop­ya­la­dýk­la­rý,­da­ha son­ra­te­le­fon­la­rý­ün­lü­bir­in­ter­net

sa­t ýþ­ si­t e­s in­d e­ o­l uþ­t ur­d uk­l a­r ý ‘’Kam­pan­ya­Dün­ya­sý’’ i­sim­li­sa­nal ma­ða­za­da­o­ri­ji­nal­miþ­gi­bi­sa­tý­þa sun­duk­la­rý­be­lir­len­di.Zan­lý­la­rýn 100­do­la­ra­mal­et­tik­le­ri­ka­çak­te­le­fon­la­rý­in­ter­net­si­te­sin­de­250­i­le 500­li­ra­a­ra­sýn­da­sa­tý­þa­sun­duk­la­rý, bir­yýl­da­ay­ný­yön­tem­le­yak­la­þýk­35 bin­a­det­te­le­fon­ sat­týk­la­rý­ öð­re­nil­di.­ Em­ni­yet­ yet­ki­li­le­ri,­ yak­la­þýk­ 15­ gün­lük­ ça­lýþ­ma­ so­nun­da kop­ya­la­nan­I­MEI­nu­ma­ra­la­rý­nýn tes­pit­e­di­le­rek­ip­tal­e­dil­di­ði­ni­ve cep­ te­le­fon­la­rý­nýn­ kul­la­ný­la­maz ha­le­ ge­ti­ril­di­ði­ni­ bil­dir­di.­ Em­ni­yet­te­iþ­lem­le­ri­ta­mam­la­nan­4 ki­þi,­‘’Ka­çak­çý­lýk­la­Mü­ca­de­le­Ka­nu­nu’na­mu­ha­le­fet’’,­‘’ni­te­lik­li­do­lan­dý­rý­cý­lýk­yap­mak­su­re­tiy­le­hak­sýz ka­zanç­el­de­et­me’’­suç­la­ma­la­rýy­la ad­li­ye­ye­sevk­e­dil­di.­­Ýstanbul / aa

Safranbolu Evlerini, TOKÝ geleceðe taþýyacak BAÞBAKANLIK Top­lu­Ko­nut­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­(TO­KÝ), dün­ya­mi­ras­lis­te­sin­de­yer­a­lan­ta­ri­hi­Saf­ran­bo­lu­ev­le­ri­ni res­to­re­e­de­cek.­Ka­ra­bük’ün­Saf­ran­bo­lu­il­çe­sin­de­ki­ta­ri­hî ev­le­ri­res­to­re­et­me­ka­ra­rý­al­dý.­U­NES­CO­ta­ra­fýn­dan,­1994 yý­lýn­da­dün­ya­kül­tür­mi­ras­lis­te­si­ne­a­lý­nan­ta­ri­hî­Saf­ran­bo­lu­ev­le­ri,­TO­KÝ­ta­ra­fýn­dan­sað­la­nan­des­tek­sa­ye­sin­de­kül­tür­ve­tu­rizm­ha­ya­tý­na­ka­zan­dý­rý­la­cak.­18­ve­19.­yüz­yýl­ka­rak­te­ris­tik­Türk­mi­ma­rî­ör­nek­le­ri­nin­yer­al­dý­ðý­Saf­ran­bo­lu’da­yak­la­þýk­800­ta­ri­hi­ya­pý­ko­ru­ma­al­týn­da.­3­han,­1­ö­zel mü­ze,­25­ca­mi,­5­tür­be,­8­ta­ri­hi­çeþ­me,­5­ha­mam,­1­ta­ri­hî sa­at­ku­le­si­ve­1­gü­neþ­sa­a­ti­nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu Saf­ran­bo­lu­ev­le­ri,­her­yýl­bin­ler­ce­yer­li­ve­ya­ban­cý­tu­rist­ta­ra­fýn­dan­zi­ya­ret­e­di­li­yor.­Yýl­la­ra­mey­dan­o­ku­yan­Saf­ran­bo­lu­ev­le­ri­nin­ge­le­cek­ku­þak­la­ra­ak­ta­rýl­ma­sý­i­çin­ha­re­ke­te ge­çen­TO­KÝ,­23­ko­na­ðý­as­lý­na­uy­gun­o­la­rak­res­to­re­et­ti. TO­KÝ,­ye­ni­res­to­ras­yon­pro­je­le­ri­i­çin­ya­pý­la­rýn­mül­ki­ye­ti­ni­e­lin­de­bu­lun­du­ran­lar­dan­ta­lep­bek­li­yor.­Ankara / aa

Yumurta artýk daha saðlýklý

Kemik erimesinin ilâcý soðan

Ömür boyu etkili grip aþýsý geliyor

ABD’DE ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma,­mut­fa­ðýn vaz­ge­çil­mez­le­ri­a­ra­sýn­da­yer­a­lan­yu­mur­ta­nýn­ar­týk,­geç­miþ­te­kin­den­çok­da­ha­sað­lýk­lý­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­koy­du.­Ý­tal­yan­Cor­ri­e­re­del­la­Se­ra­ga­ze­te­sin­de­çý­kan­ha­be­re gö­re,­ABD­Ta­rým­Ba­kan­lý­ðý­nýn,­Ta­rým­sal A­raþ­týr­ma­lar­Mer­ke­zi­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan a­raþ­týr­ma,­ko­les­trol­ko­nu­sun­da­en­çok suç­la­nan­be­sin­ler­den­bi­ri­o­lan­yu­mur­ta­nýn,­10­yýl­­ön­ce­si­ne­gö­re­yüz­de­14­o­ra­nýn­da­da­ha­az­ko­les­trol­i­çer­di­ði­ni­gös­ter­di. Ül­ke­de­ki­12­fark­lý­çift­lik­ten­ge­len­yu­mur­ta­la­rý­in­ce­le­yen­a­raþ­týr­ma­cý­la­ra­gö­re,­yu­mur­ta­nýn­i­çer­di­ði­D­vi­ta­mi­ni­mik­ta­rý­da þim­di­ye­ka­dar­i­na­ný­lan­dan­yüz­de­64­o­ra­nýn­da­da­ha­faz­la.­Uz­man­lar,­yu­mur­ta­nýn i­çer­di­ði­ko­les­trol­se­vi­ye­sin­de­ki­dü­þü­þün, ta­vuk­la­rýn­da­ha­ka­li­te­li­bes­len­me­si­ne­bað­lý o­la­bi­le­ce­ði­ni­söy­lü­yor.­­Ankara / aa

ÖZELLÝKLE yaþ­lý­lýk­ta­or­ta­ya­çý­kan­ke­mik e­ri­me­si­ (os­te­o­po­ros)­ has­ta­lý­ðý­na­kar­þý­en et­kin­i­lâ­cýn­so­ðan­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­The Jo­ur­nal­of­Ag­ri­cul­tu­re­and­Fo­od­Che­mistry­(Ta­rým­ve­Gý­da­Kim­ya­sý)­i­sim­li­bi­lim­sel­der­gi­de­yer­a­lan­bir­a­raþ­týr­ma­nýn so­nuç­la­rý­na­gö­re,­fa­re­ler­ü­ze­rin­de­ya­pý­lan de­ney­ler,­be­yaz­ku­ru­so­ðan­da­bu­lu­nan bir­bi­le­þi­min­ke­mik­le­ri­güç­len­dir­di­ði­ni­ve ke­mik­e­ri­me­si­ni­ön­le­me­de­fay­da­lý­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­koy­du.­Ke­mik­le­ri­sað­lam­ve sað­lýk­lý­tut­ma­nýn­baþ­lý­ca­yo­lu­nun­sað­lýk­lý bes­len­me,­iç­ki­ve­si­ga­ra­dan­u­zak­dur­ma ve­þiþ­man­lý­ðý­ön­le­ye­cek­öl­çü­de­eg­zer­siz yap­mak­ol­du­ðu­nu­söy­le­yen­a­raþ­týr­ma­cý­lar,­ku­ru­be­yaz­so­ðan­da­bu­lu­nan­ve GPCS­a­dý­ný­ver­dik­le­ri­bir­bi­le­þi­min­ke­mik­e­ri­me­si­ne­kar­þý­son­de­re­ce­et­kin­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti­ler.­haber7.com

OXFORD Ü­ni­ver­si­te­si­uz­man­la­rý, bir­ke­re­ya­pý­lýn­ca­hayat­bo­yu­et­ki­li o­la­cak­bir­grip­a­þý­sý­ge­liþ­tir­dik­le­ri­ni a­çýk­la­dý.­Bu­gü­ne­ka­dar­ü­re­ti­len grip­a­þý­la­rý­nýn­her­yýl­tek­rar­lan­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni­ve­sa­de­ce­be­lir­li­vi­rüs­le­re­kar­þý­et­ki­li­ol­du­ðu­nu­hatýrla­tan a­raþ­týr­ma­e­ki­bi­nin­baþ­ka­ný­Dr.­Sa­rah­Gil­bert,­ge­liþ­tir­dik­le­ri­ye­ni­a­þý­nýn­ba­ðý­þýk­lýk­sis­te­mi­nin­ö­nem­li­bir par­ça­sý­o­lan­T­hüc­re­le­ri­nin­sa­yý­sý­ný ar­ttýr­dý­ðý­ný­söy­le­di.­A­þý­yý­“H3N2” vi­rü­sü­bu­laþ­týr­dýk­la­rý­11­gö­nül­lü­ü­ze­rin­de­de­ne­dik­le­ri­ni­ve­o­lum­lu so­nuç­al­dýk­la­rý­ný­be­lir­ten­Dr.­Gil­bert,­bun­dan­son­ra­ki­de­ney­ler­de de­ba­þa­rý­lý­so­nuç­a­lýn­dý­ðý­tak­dir­de a­þý­nýn­5­yýl­i­çin­de­pi­ya­sa­ya­sü­rü­le­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­­Londra / aa

n ÇÝKOLATA, cips ve keki fazla tüketmek çocuklarýn zekasýný olumsuz etkiliyor. Ýngiltere’deki Bristol Üniversitesinde 14 bine yakýn çocuk üzerinde yapýlan araþtýrmada küçük yaþlarda aþýrý yað, þeker ve tuz bulunan iþlenmiþ gýdalarý tüketen çocuklarýn zeka seviyesi; balýk, sebze ve meyve yiyenlere göre daha düþük çýk tý. Araþtýrmada 3 yaþýnda abur cubura dayalý beslenen çocuklarýn 8 yaþýna geldiklerinde IQ’larý saðlýklý beslenenlere göre ortalama sekiz puan daha düþük oluyor. Çalýþmada, özellikle beynin büyük bir hýzla geliþtiði 0-3 yaþ arasýnda saðlýklý beslenmenin hayati önemde olduðu uyarýsýnda bulunuluyor. Bilimadamlarý, abur cubur tüketiminin sadece kiloya deðil ayný zamanda zekânýn geliþimine de olumsuz etkileri olduðuna dikkat çekerek ebeveynleri bilinçli olmaya çaðýrýyor.

Ekmek almak isteyen vatandaþ ilk önce tabelâyý okuyor sonra ekmeðini seçiyor..

Vatandaþ aldýðý ekmeðin faydalarýný okuyarak alýyor ZONGULDAK A­lap­lý­il­çe­sin­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­bir­ek­mek­fý­rý­ný, ü­ret­ti­ði­çok­sa­yý­da­ek­mek­tü­rü­nün­fay­da­la­rý­ný­va­tan­da­þa­an­la­ta­rak­sa­tý­yor.­A­lap­lý­Ýl­çe­sin­de­20 yýl­dýr­Un­lu­Ma­mul­le­ri­sek­tö­rün­de­hiz­met­ve­ren­Ka­ya­lar­Un­lu Ma­mul­le­ri,­ken­di­ü­ret­ti­ði­ek­me­ðin­fay­da­la­rý­ný­ve­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­kat­ký­mad­de­le­ri­ni­ta­be­lâ­da ya­zý­lý­o­la­rak­be­lir­te­rek­müþ­te­ri­le­ri­ni­bil­gi­len­di­ri­yor.­Ko­nuy­la­il­-

gi­li­o­la­rak­bir­a­çýk­la­ma­ya­pan Me­tin­Ka­ya,­müþ­te­ri­le­rin­fý­rýn­dan­ek­mek­al­dýk­tan­son­ra­gö­nül ra­hat­lý­ðý­i­le­ay­rýl­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­“Müþ­te­ri­le­ri­miz­ön­ce­ek­me­ðin­i­çin­de­ne­ü­rün­ler­kul­la­nýl­mýþ on­la­rý­o­ku­yor.­Son­ra­ek­me­ðin fay­da­la­rý­ne­ler­dir­on­la­rý­o­ku­yor. Müþ­te­ri­le­ri­miz­bu­uy­gu­la­ma­dan çok­mem­nun­bu­böl­ge­de­biz­den baþ­ka­bu­uy­gu­la­ma­yý­ya­pan­yok sa­ný­rým”­de­di.­­Zonguldak / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

12 Şubat 2011  
12 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 12 Şubat 2011 baskısı

Advertisement