Page 7

7

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

DÜNYA

Halkýn sesine kulak ver

Hayalet gemi VÝRA BÝSMÝLLAH

ABD BAÞKANI OBAMA, MISIR'DAKÝ KRÝZ BAÞLADIÐINDAN BU YANA CUMHURBAÞKANI MÜBAREK ÝLE ÝKÝ KEZ GÖRÜÞTÜÐÜNÜ, MÜBAREK'E, "HALKIN SESÝNE KULAK VERMESÝNÝ TAVSÝYE ETTÝÐÝNÝ" SÖYLEDÝ. ABD Baþkaný Barak Obama, bir soru üzerine, Mýsýr’daki kriz baþladýðýndan bu yana Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek ile iki kez görüþtüðünü belirterek, “her seferinde de Mübarek’e, Mýsýr’ýn geleceðinin Mýsýrlýlarýn elinde olacaðýný vurguladýðýný” söyledi. ABD Baþkaný Barack Obama, Mýsýr’da sistemli geçiþ dönemi için müzakerelerin, Mýsýr muhalefetinin geniþ bir temsilini içermesi ve bu dönemin, daha iyi bir gelecek arayanlarýn meþru þikayetlerini ele almasý gerektiðini belirterek, “Eðer, muhalefete yönelik sadece jestler yapýlýp da muhalefetin baský altýna alýnmasýna devam edilirse, bu iþe yaramaz. Eðer gerçek reform yerine, görünürde bir reform yaparsanýz, bu etkili olmaz” dedi. Obama, Beyaz Saray’da, Kanada Baþbakaný Stephen Harper ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda Mýsýr ile ilgili sorularý da cevapladý. “Bu geleceði belirleyecek olan biz deðiliz” diyen Obama, ayrýca Mübarek’e, son iki haftada olanlarýn ýþýðýnda “eski yollara geri dönmenin iþlemeyeceðini, baský, þiddete baþvurma, enformasyon akýþýný kesmeye yeltenmenin iþe yaramayacaðýný söylediðini” kaydetti. Obama, “Mýsýr’ýn parlak geleceðe sahip olmasý için, ki olabileceðine inanýyorum, iþe yarayacak tek þey, tüm taraflarý içeren, demokratik uygulamalara, serbest ve adil seçimlere ve Mýsýr halkýnýn þikaketlerine yanýt veren bir temsile sahip hükümete yol açan ve þu anda baþlayan bir sistemli dönüþüm sürecine geçiþ” dedi. Obama, Mübarek’in kendi ülkesine önem verdiðine inandýðýný belirterek, Mübarek’i “gururlu ve vatansever” olarak tanýmladý. Mübarek’e, hükümetindeki yakýn kiþilerle istiþareye girmeye ihtiyacý olduðunu söylediðini belirten Obama, Mübarek’e, bunun yanýnda, Mýsýr halkýnýn sesine kulak vermesi ve ileriye doðru giden, sistemli, anlamlý ve ciddi bir yol konusunda kararýný vermesi gerektiði konusunda tavsiyede bulunduðunu söyledi. Obama, Mýsýr’da çok uzun zamandýr iktidarda olan Mübarek’in seçimlerde tekrar aday olmayacaðýný söylediðini hatýrlatarak, “Mübarek’in kýrýlma noktasý anlamýna gelen bu kararýnýn ardýndan, hem Mübarek hem Mýsýr hükümeti hem de muhalefetin, bu geçiþ dönemini etkin, kalýcý ve meþru hale nasýl getirebileceklerini, kendilerine sormasý gerektiðini” kaydetti. ABD Baþkaný Obama, bunun ABD veya diðer ülkelerin verebileceði bir karar olmadýðýný vurgulayarak, ancak kendilerinin bu geçiþ döneminde yer alacak ana ilkelere iþaret edebileceðini ifade etti. Mýsýr’daki geliþen olaylarý yakýndan takip ettiklerini belirten Obama, üç noktaya dikkat çekmek istediðini söyledi. Yaþanan krize cevap olarak þiddet kullanýmýna karþý olduklarýný belirten Obama, son günlerde Mýsýr sokaklarýnda, insan haklarýný, uluslararasý deðer ve normlarý ihlal eden þiddet ve taciz olaylarýnýn ortaya çýktýðýna dikkati çekerek, “Bundan dolayý þu güçlü ve açýk mesajý gönderiyoruz: Gazetecilere saldýrý kabul edilemez, insan haklarý eylemcilerine saldýrýlar kabul edilemez, barýþçýl protestoculara saldýrýlar kabul edilemez” dedi. Obama, Mýsýr hükümetinin, insanlarýnýn haklarýný korumaktan, protestocularýn da gösterilerini barýþçýl þekilde yapmaktan sorumlu olduðunu ifade ederek, bu durumun þiddet veya baský yoluyla çözülemeyeceðini kaydetti. Washington/aa

OBAMA, ERDOÐAN ÝLE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ Barack Obama

ABD Baþkaný Obama’nýn, Baþbakan Erdoðan ile de Mýsýr’daki olaylarý görüþtüðü bildirildi. Beyaz Saray’dan yapýlan yazýlý açýklamada, Obama’nýn Baþbakan Erdoðan ile yaptýðý telefon görüþmesinin, ABD’nin yakýn müttefikleri arasýnda devam eden istiþarelerden birini oluþturduðu belirtildi. Ýki liderin Mýsýr’da geliþen olaylarý konuþtuðu belirtilen açýklamada, Obama ve Erdoðan’ýn, Mýsýr halkýnýn isteklerini gerçekleþtiren bir geleceðe yönelik baðlýlýklarýný paylaþtýklarý ifade edildi. Açýklamada, ‘’ABD Baþkaný Obama ve Baþbakan Erdoðan’ýn, ABD ve Türkiye’nin Mýsýr’daki geliþen olaylar ve iki ülkenin daha kapsamlý ortak gündemleriyle ilgili olarak yakýn istiþarelere devam etmede mutabýk kaldýðý’’ kaydedildi. Washington/aa

Der Spiegel’in iddiasý:

MÜBAREK BAHREYN’E GÝDEBÝLÝR

Mýsýr'daki göstereciler, Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek gidene kadar meydanlarda kalmaya kararlý. FOTOÐRAF: AA

Olaylarýn kaynaðý demokrasi eksikliði BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Arap dünyasýndaki geliþmeleri anlayýþla karþýladýðýný belirterek, bölgede yaþanan olaylarýn fakirlik, güvensizlik, rüþvet olaylarý ve demokrasi eksikliðinden kaynaklandýðýný söyledi. 47. Münih Güvenlik Konferansýna katýlan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun burada yaptýðý konuþmasýnda, güvenliðin olduðu yerde barýþ ve istikrarýn bulunduðunu, güvenliðin olmadýðý ortamlarda ise kriz ve karmaþalarýn yaþandýðýna iþaret etti. Ban Ki-mun, insan onurunun korunmasý ve insan haklarýna uyulmasý konusunda geçmiþte de birçok uyarýda bulunmuþ olduklarýný ifade etti. Afrika ülkelerinde bu yýl 20 seçim yapýlacaðýný, kendilerinin de bu seçimlerin adil ve demokratik bir þekilde yapýlmasýna yardýmcý olacaðýný kaydeden BM Genel Sekreteri, nükleer terörizme karþý da mücadele edilmesi gerektiðini, özellikle Ýran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarýnýn hala büyük endiþe kaynaðý olduðunu, Kuzey Kore’de gizli bir uranyum zenginleþtirme merkezinin ortaya çýkartýlmýþ olmasýnýn da bu endiþeleri körükleBan Ki-Mun diðini sözlerine ekledi. Münih/aa

SUDAN’DAKÝ ÖLÜ SAYISI 20’YE YÜKSELDÝ n SUDAN'IN güneyindeki Malakal kentinde askerler arasýnda çýkan çatýþmada ölenlerin sayýsý 20’ye yükseldi. Güney Sudan ordusunun sözcüsü Philip Aguer, bölgede ölü sayýsýnýn bu sabah 20’ye çýktýðýný, çok sayýda kiþinin yaralandýðýný, askerlerin havan ve aðýr silahlarla çatýþtýðýný söyledi. Çatýþma, ayný askeri birimin üyeleri arasýnda, bazýlarýnýn Sudan’ýn kuzeyine hareket etmeleri yönündeki yeni emirlere karþý koymasý üzerine çýkmýþtý. Ölenlerden 2’sinin çocuk olduðu bildirilmiþti. Cuba/aa

Göstericiler meydaný terk etmeleri için zorlanmayacak

TUNUS’TA SOKAÐA ÇIKMA YASAÐI HAFÝFLETÝLDÝ

MISIR Baþbakaný Ahmet Þefik, Tahrir meydanýndaki muhalif göstericilerin güç kullanýmý yoluyla çýkarýlmayacaðýný belirtti. Enformasyon bakanlýðýnýn bildirisine göre, Baþbakan Þefik, göstericilerin Tahrir meydanýný terk etmeleri için zorlanmayacaðýný söyledi. Baþbakan Þefik, göstericilerin Tahrir meydanýnda kalmakta özgür olduklarýný ve hiçbir þiddet ve yýkýcý eyleme karýþmamak koþuluyla, gösterilere katýldýklarý için hiç kimsenin gözaltýna alýnmayacaðýný belirtti. Bu arada, ABD Savunma Bakaný Robert Gates ile Mýsýr Savunma Bakaný Mareþal Muhammed Hüseyin Tantavi’nin, yeni bir telefon görüþmesi yaptýðý bildirildi. ABD Savunma Bakanlýðý sözcüsü Geoff Morrell, bu görüþmenin iki bakan arasýndaki dördüncü görüþme olduðunu kaydetti. ABD Savunma Bakanlýðý, görüþmenin içeriðiyle ilgili bilgi vermedi. Öte yandan devlet televizyonunun haberine göre gece sokaða çýkma yasaðý da hafifletildi. Buna göre akþam 17.00 sabah 07.00 arasýnda uygulanmakta olan yasak 3 saat kýsaltýlarak, akþam 19.00 sabah 06.00 saatleri arasýnda uygulanacak. Kahire/aa

n TUNUS'TA 12 ocak tarihinden bu yana uygulanan sokaða çýkma yasaðýnýn hafifletildiði bildirildi. Tunus haber ajansý, ülkede güvenlik durumunda görülen iyileþme nedeniyle sokaða çýkma yasaðýnýn bu gece yarýsýndan itibaren 24.00 ile 04.00 arasýnda uygulanacaðý belirtildi. Sokaða çýkma yasaðý daha önce 22.00-04.00 arasýnda uygulanýyordu. Öte yandan Turizm Bakaný Mehdi Huas, olaðanüstü hal uygulamasýnýn gelecek hafta kaldýrýlacaðýný açýkladý. Tunus/aa

MISIRLI Nobel barýþ ödülü muhalif Muhammed El Baradei, Almanya’nýn Der Spiegel dergisine verdiði demeçte, “kansýz bir geçiþ süreci için öncelikle Mýsýr Genelkur may Baþ ka ný i le gö rüþ me yi tercih ettiðini” söyledi. “Kansýz bir geçiþi nasýl yapabileceðimi incelemek için öncelikle komutanlarla görüþmeyi tercih ederim” diyen El Baradei, 29 yýldýr görevde bulunan Cumhurbaþkaný Mübarek’i kabul edecek bir Arap ülkesinin þüphesiz olacaðýný, Bahreyn’den konuþulduðunu kaydetti. Kahire/aa

ÞÝMDÝYE KADAR 5 BÝN KÝÞÝ YARALANDI MISIR'DA düzenlenen gösterilerde þimdiye kadar 5 bin kiþinin yaralandýðý bildirildi. El Cezire televizyonu Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý kaynaklarýna dayanarak verdiði haberde, ülke genelinde yapýlan gösterilerde þimdiye kadar 5 bin kiþinin yaralandýðýný kaydetti. El cezire ayrýca dört eski bakan yardýmcýsýnýn tutuklandýðýný duyururken, tutuklananlarýn kimliði ve hangi bakanlýklarda çalýþtýklarýna iliþkin bilgi vermedi. Ankara/aa

VEHBÝ HORASANLI vehbihorasanli@ttmail.com

ir zamanlar boðazdan bir gemi geçmiþti. Üzerinde kimse yaþamadýðý ve karanlýk olduðu için “Hayalet gemi Varyag” diye bir makale yazmýþtým. Fakat nereden bilebilirdim bir gün ben de ayný Varyag gibi bir hayalet gemide bulunacaðýmý… Fýrtýnalý bir kýþ günü korsanlarýn neredeyse her hafta bir gemi kaçýrdýklarý Aden Körfezi’ne gelmiþtim. Gemimin makinasýnda müzmin arýzalar vardý ve hemen hemen her gün stop ederek onarmaya çalýþýyorduk. Kýzýldeniz ile Aden Körfezinin birleþtiði Babülmendep Boðazýna gelince askerî gemilerin eskortladýðý, yani koruma saðladýðý konvoya katýlmam gerekiyordu. Fakat konvoy iki gün sonra ileri hareket edecekti ve bu yüzden Cibuti’de beklemem gerekecekti. Ayrýca hava fýrtýnalýydý. Bu havada korsanlarýn avlanmak için denize açýlmakta güçlük çekeceðini de düþünerek konvoya katýlmak yerine yalnýz baþýma seyre devam etmeye karar verdim. Baþýma gelecekleri biliyordum, zira makinemiz neredeyse her gün arýza veriyor durmak zorunda kalýyorduk. Eðer katýlsaydýk konvoy bizim için durup beklemezdi. Bir de diðer gemilere karþý ayýp olacaktý. Nitekim daha ilk saatlerde ana makineyi stop etmek zorunda kaldýk. Zira silindir veya gömlek adý verilen pistonlarýn içinde hareket ettiði ana makine layneri çatlamýþtý. Layneri deðiþtirmek gerekiyordu ve bu iþlem en az bir gün sürecekti. Stop ettiðimizi bölgede karakol yapan Türk savaþ gemisine bildirdim. O da birlikte görev ifa ettiði diðer gemilere durumumuzu bildirdi. O günü öyle bitirdik. Hava kararmýþtý ve Somali sahillerine çok yakýn bir noktada bulunuyorduk. Her an bir korsan saldýrýsýna uðramamýz mümkündü. Bu yüzden gemimizi tam bir karartma durumuna almaya karar verdim. Seyir fenerleri de dâhil olmak üzere bütün ýþýklarý kapattýrdým. Gemi içinde çalýþýlan yerlerdeki ýþýklarýn sýzmamasý için bütün lumbuzlarý sýký sýký örtüldü. Þimdi, tam bir hayalet gemi olmuþtuk. Konvoy gemileri Aden koridorundan geçerken bize yaklaþtýklarýnda fenerlerimizi yakýyor yerimizi belli ediyorduk. Bizden uzaklaþýrken yeniden söndürüp hayalet pozisyonumuzu sürdürüyorduk. Gece bizim için adeta koruma kalkaný olmuþtu. Fakat sabah gün ýþýmaya baþladý ve yeniden ortaya çýktýk. Fýrtýna etkisini yitirmiþti ve korsan saldýrýsý için uygun bir ortam vardý. Hep birlikte laynerimizi deðiþtirdik ve makinemizi fayrap ettik. (çalýþtýrdýk) Yeniden seyre baþlamýþtýk, fakat Aden koridoru bitmeden bu sefer kaverde sorun çýkmýþtý yeniden stop etmek zorunda kaldýk. Gece olunca yine hayalet gemi siluetine döndük. Gece bizim için korunma saðlýyordu. Gündüz durumumuz daha kötüydü. Nihayet bu arýzamýzý da onardýk ve yeniden yola koyulduk. Sonunda Aden sularýndan çýkmýþ Umman denizine varmýþtýk. Fakat korsanlar boþ durmuyordu. Bizim stopta kaldýðýmýz gün iki gemi birden kaçýrýldý. Bir tanesi Somali sahillerinden tam 1100 deniz mili, yani yaklaþýk 2000 km uzaklýkta ele geçirilmiþti. Ýþte böyle sevgili okuyucular. Denizciler sadece bildiðimiz iþlerin dýþýnda bir de korsanlar gibi yüzyýllar öncesinin problemlerini günümüzde de yaþýyorlar. Bu vesile ile Rabbimden bütün denizci kardeþlerimizi korumasýný niyaz ediyorum.

B

ABD ile muhtemel senaryolar görüþülüyor ABD yönetiminin, Mýsýr yönetiminin önde gelen isimleriyle sürekli temas halinde kalarak, Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek sonrasýna iliþkin olasý bir dizi senaryoyu görüþtüðü bildirildi. Bu senaryolarýn önde geleni ise, “Mübarek’in çekilerek, iktidarý ordunun da desteklediði bir geçici hükümete devretmesi.” Protestocular, Mübarek gitmediði sürece her tür öneriye kapalý olduklarý için, 82 yaþýndaki Cumhurbaþkaný da, kalan 7 ayýný tamamlamak istediði için, beliren açmazý aþmak üzere ABD Baþkaný Barack Obama yönetimi, bir dizi senaryoyu Kahire ile müzakere ediyor. AP’nin haberine göre Obama yönetiminin adlarýnýn açýklanmasýný istemeyen yetkilileri, Mübarek’in derhal istifasý, askerlerin desteklediði bir geçici hükümetin kurulmasý ve bu hükümete de Ömer Süleyman’ýn baþkanlýk etmesi ihtimali görüþülüyor. Washington/ aa

Mýsýrlý bakan özür diledi Mýsýr Maliye Bakaný Semir Rýdvan, Amerikan CNN televizyonuna yaptýðý açýklamada, Mýsýr güvenlik güçlerinin gazeteci ve göstericilere karþý tüm kötü muamelelerinden ötürü özür diledi. Pazartesi göreve atanan Rýdvan, “Kötü muamele kurbaný tüm gazetecilere, tüm yabancýlara ve tüm Mýsýrlýlara özürlerimi sunmak isterim” dedi. Kahire’de Hüsnü Mübarek rejimine karþý isyan hareketinin sembolü Tahrir meydanýndaki göstericiler, yeni çatýþmalar çýkmasý endiþesiyle tanklarýn meydandan ayrýlmasýný engellemeye çalýþýyorlar. Askerler ve göstericiler meydaný temizlerken, göstericiler askerleri, Mübarek yanlýlarýnýn olasý saldýrýlarýna karþý kendilerini barikat gibi koruyan tahrip olmuþ askeri araçlarý buradan kaldýrmamalarý için ikna etmeye çalýþtý. Binlerce Mübarek karþýtý gösterici geceyi çadýrlarda geçirirken, meydanda gece duyulan silah sesleri kýsa süreli paniðe yol açtý. Kahire/aa

David Cameron

Cami karþýtlýðý din düþmanlýðýný körüklüyor ÝNGÝLTERE Baþbakaný David Cameron, Ýslamiyet ve radikal dincilik arasýnda kesinlikle büyük bir fark olduðunu belirterek, Avrupa ülkelerinde cami inþaatlarýna karþý çýkanlarýn din düþmanlýðýný körüklediðini söyledi. Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile 47. Münih Güvenlik Konferansýna katýlan Cameron, burada yaptýðý konuþmada, terörün din ile hiçbir ilgisinin olmadýðýný, Ýngiltere’de de Ýrlandalý teröristlerin bulunduðunu belirterek, radikal dinci terör eylemlerinin genelde, dinin çarptýrýlmýþ þekli ile eðitilenler tarafýndan gerçekleþtirildiðini söyledi. Ýslamiyet ile siyasi ideoloji arasýnda kesin bir ayrým yapýlmasý gerektiðini ifade eden Cameron, ‘’Ýslamiyet ile radikal dincilik arasýnda kesinlikle büyük bir fark var. Cami yapýmýna karþý çýkanlar din düþmanlýðýný körüklüyor. Dine karþý mücadele, terörizme karþý mücadeleye yardýmcý olmaz’’ þeklinde konuþtu. Cameron, Tunus ve Mýsýr’daki geliþmeler ile ilgili olarak da halklara baský uygulanmamasý gerektiðini, ancak bu ülkeleri kimin yöneteceðine kendilerinin karar veremeyeceðini sözlerine ekledi. Münih/aa

06 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 6 Şubat 2011 baskısı

06 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 6 Şubat 2011 baskısı

Advertisement