Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÝNGÝLTERE BAÞBAKANI DAVÝD CAMERON:

Dershanelere mecbur muyuz? / 3’TE

CAMÝ KARÞITLIÐI DÝN DÜÞMANLIÐINI KÖRÜKLÜYOR

Engelliye hizmet lütuf deðil, görev / 6’DA Helâl gýdalarda talep patlamasý / 16’DA

Soðuk hava yüz felcini tetikleyebilir / 15’TE

Haberi sayfa 7’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 6 ÞUBAT 2011 PAZAR / 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.708

www.yeniasya.com.tr

Halkýn sesine kulak ver ABD Baþkaný Barak Obama

OBAMA: OLAYLAR BAÞLADIKTAN SONRA ÝKÝ DEFA GÖRÜÞTÜÐÜM MÜBAREK’E HALKIN SESÝNE KULAK VERMESÝNÝ TAVSÝYE ETTÝM. BAÞKAN YARDIMCISI GEDÝKLÝ: CHP PARTÝ BAYRAÐINI DERHAL DEÐÝÞTÝRSÝN

AKP: 6 ok CHP’de anlamýný kaybetti KILIÇDAROÐLU'NA MÝLLÎ GÜVENLÝKTEN 0, ÝNKILÂP TARÝHÝNDEN 2 n AKP­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­Ge­dik­li,­“CHP’nin­par­ti­bay­ra­ðý­ný­der­hal de­ðiþ­tir­me­si­ge­re­kir.­6­il­ke­yi­sim­ge­le­yen­6­ok­bu­gü­nün­CHP’sin­de­an­la­mý­ný­yi­tir­miþ­tir”­de­di.­Ge­dik­li,­ha­zýr­la­dýk­la­rý­kar­ne­de­Ký­lýç­da­roð­lu'na­Mil­lî­Gü­ven­lik­der­sin­den­0­(sý­fýr),­Ýn­ký­lâp­Ta­ri­hi­ve­A­ta­türk­çü­lük­der­sin­den­de­2­ver­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­ Haberi sayfa 4’te

Tahrir Meydanýndaki binlerce Mübarek karþýtý gösterici geceyi çadýrlarda geçirirken, meydanda duyulan silâh sesleri kýsa süreli paniðe yol açtý. FOTOÐRAF: AA

MISIR'IN GELECEÐÝ MISIRLILARIN ELÝNDE

BASKI SÜRERKEN JESTLER ÝÞE YARAMAZ

n ABD­Baþkaný­O­ba­ma,­Mý­sýr'da­ki­kriz­baþ­la­dý­ðýn­dan beri­Mü­ba­rek'le­i­ki­kez­gö­rüþ­tü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­"her­se­fe­rin­de­Mý­sýr'ýn­ge­le­ceði­nin­Mý­sýr­lý­la­rýn­e­lin­de­o­la­ca­ðý­ný vur­gu­la­dý­ðý­ný"­söy­le­di.­O­ba­ma,­Mü­ba­rek'e,­Mý­sýr­hal­ký­nýn­se­si­ne­ku­lak­ver­me­si­ve­i­le­ri­ye­doð­ru­gi­den,­sis­tem­li,­an­lam­lý­ve­cid­dî­bir­yol­ko­nu­sun­da­ka­ra­rý­ný­ver­me­si ge­rek­ti­ði­ko­nu­sun­da­tav­si­ye­de­bu­lun­du­ðu­nu­ak­tar­dý.

n Mü­ba­rek'e,­"es­ki­yol­la­ra­ge­ri­dön­me­nin,­bas­ký­ve­þid­de­tin,­en­for­mas­yon­a­ký­þý­ný­kes­me­ye­yel­ten­me­nin­iþ­le­me­ye­ce­ði­ni­söy­le­di­ði­ni"­belirten­O­ba­ma,­mu­ha­le­fe­te­sa­de­ce­jest­ler­ya­pý­lýp­da­bas­ký­la­rýn­de­va­mý­ha­lin­de­bu­nun i­þe­ya­ra­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­"Ger­çek­re­form­ye­ri­ne gö­rü­nür­de­bir­re­form­ya­par­sa­nýz,­bu­et­ki­li­ol­maz"­de­di. Haberi sayfa 7’de

YENÝ BÝR MISIR ÝÇÝN KAN VE GÖZYAÞI

Maya Bolder’in yazýsý sayfa 8’de

Ýnsanlar demokrasi ve hürriyet istiyor

Hüsnü Mübarek Bahreyn’e gidebilir

BASKICI REJÝMLER SIKINTIDAN KURTULAMAZ n Bas­ký­cý,­ o­to­ri­ter­ re­jim­le­rin,­ gü­nü­müz­de­ sý­kýn­tý ya­þa­ma­ma­sý­nýn­ müm­kün­ ol­ma­dý­ðý­ný­ ifade­ eden Mec­lis­ Baþ­ka­ný­ Meh­met­ A­li­ Þa­hin,­ ‘’Halk,­ da­ha de­mok­ra­tik,­da­ha­öz­gür­bir­dü­zen­is­ti­yor”­­de­di. Haberi sayfa 4’te

KABUL EDEBÝLECEK ARAP ÜLKELERÝNDEN BÝRÝ n Mu­ha­lif­ li­der­ Mu­ham­med­ El­ Ba­ra­dey,­ Al­man Der­ Spi­e­gel­ der­gi­si­ne­ ver­di­ði­ de­meç­te­ Mü­ba­rek’i ka­bul­e­de­cek­bir­A­rap­ül­ke­si­nin­o­la­ca­ðý­ný,­bun­lar­dan­bi­ri­o­la­rak­Bah­reyn'in­ko­nu­þul­du­ðu­nu­söy­le­di.

Büyük salon olmadýðý için camide konuþmuþ YRD. Doç. Dr. Zeki Çevik, M. Kemal’in Balýkesir’de 7 Þubat 1923 tarihinde yaptýðý konuþmayý büyük salonlar olmadýðý için Zaðanos Paþa Camiinde yaptýðýný söylerken, Balýkesir Ýl Müftüsü Turgut Açari de, konuþmanýn Cuma deðil, bir Çarþamba günü öðleden sonra gerçekleþtiðini belirtti.

Haberi sayfa 4’te

Ýdeolojik ayrýlýklara karþý bütünleþtirici ortak deðerler ÞANLIURFA Valisi Nuri Okutan, ‘’Türkiye’nin yönü, ideolojilerin yol açacaðý ayrýlýklardan deðil, bütünleþtirici ortak deðerlerin keþfedilmesinden geçiyor’’ dedi.

Haberi sayfa 10’da

Galatasaray Lisesi önünden Taksim Meydanýna yürüdüler.

ÝSTANBUL'DA TÜKETÝCÝ EYLEMÝ

Bitmeyen akaryakýt zamlarýna protesto TAKSÝCÝLER DE DESTEK VERDÝ n TÜKODER­ ü­ye­le­ri,­ Ýs­tan­bul’da­ a­kar­ya­ký­ta­ya­pý­lan­zam­la­rý­pro­tes­to­et­ti.­El­le­rin­de­çe­þit­li­slo­gan­lar­ya­zý­lý­dö­viz­ler­bu­lu­nan­ grup,­ bil­di­ri­ da­ðý­ta­rak­ Tak­sim Mey­da­nýna­ka­dar­yü­rü­dü.­Ey­le­me­tak­si­ci­ler­de­klak­son­ça­la­rak­des­tek­ver­di. Haberi sayfa 11’de

Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

FETHEDÝLMEMÝÞ SON KALE: AÝLE

Haberi sayfa 15’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

LÂHÝKA

Mülk Allah’ýndýr; sende emaneten duruyor

‘‘

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Mülk Allah’ýndýr; sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalýrsa, meccânen zâil olur, gider.

Ý’lem eyyühe’l-aziz! a­bir,­ â­lem-i­ â­hi­re­te­ a­çýl­mýþ­ bir­ ka­pý­dýr.­ Ar­ka­ ci­he­ti­ rah­met­tir,­ ön­ ci­he­ti­i­se­a­zap­týr.­Bü­tün­dost­ve­sev­gi­li­ler­o­ka­pý­nýn­ar­ka­ci­he­tin­de­du­ru­yor­lar.­Se­nin­de­on­la­ra­il­ti­hak­za­ma­nýn­gel­me­di­mi?­Ve­on­la­ra­gi­dip­on­la­rý­zi­ya­ret­et­me­ye­iþ­ti­ya­kýn­yok­mu­dur?­E­vet,­va­kit yak­laþ­tý.­Dün­ya­ka­zû­ra­týn­dan­te­miz­len­mek­ü­ze­re­bir­gu­sül­lâ­zým­dýr.­Yok­sa,­on­lar­is­tik­zar­la ik­rah­e­de­cek­ler­dir. E­ðer­ Ý­mam-ý­ Rab­ba­nî­ Ah­med-i­ Fa­ru­kî­ bu­gün­Hin­dis­tan’da­ha­yat­ta­dýr­di­ye­zi­ya­re­ti­ne­bir dâ­vet­ vu­ku­ bul­sa,­ bü­tün­ zah­met­le­re­ ve­ teh­li­ke­le­re­kat­la­na­rak­zi­ya­re­ti­ne­gi­de­ce­ðim.­Bi­na­e­na­leyh,­ Ýn­cil’de­ “Ah­med,”­ Tev­rat’ta­ “Ah­yed,” Kur’ân’da­“Mu­ham­med”­is­miy­le­mü­sem­mâ­i­ki ci­ha­nýn­ gü­ne­þi,­ kab­rin­ ar­ka­ ta­ra­fýn­da­ mil­yon­lar­ca­Fa­ru­kî­Ah­med’ler­le­mu­hat­o­la­rak­sâ­kin­dir.­On­la­rýn­zi­ya­ret­le­ri­ne­git­mek­i­çin­ni­ye­a­ce­le­et­mi­yo­ruz?­Ge­ri­kal­mak­ha­tâ­dýr. Þu­e­sâ­sa­ta­dik­kat­lâ­zým­dýr: 1.­ Al­lah’a­ abd­ o­la­na,­ her­þey­ mu­sah­har­dýr; ol­ma­ya­na­her­þey­düþ­man­dýr. 2.­Her­þey­ka­der­le­tak­dir­e­dil­miþ­tir.­Kýs­me­ti­ne­râ­zý­ol­ki,­ra­hat­e­de­sin. 3.­Mülk­Al­lah’ýn­dýr;­sen­de­e­ma­ne­ten­du­ru­yor. O­e­ma­ne­ti­ib­ka­e­dip­se­nin­i­çin­mu­ha­fa­za­e­de­cek.­Sen­de­ka­lýr­sa,­mec­câ­nen­zâ­il­o­lur,­gi­der. 4.­ De­vam­ ol­ma­yan­ bir­þey­de­ lez­zet­ yok­tur. Sen­ zâ­il­sin.­ Dün­ya­ da­ zâ­il­dir.­ Hal­kýn­ dün­ya­sý da­zâ­il­dir.­Kâ­i­na­týn­þu­þekl-i­hâ­zý­rý­da­zâ­il­dir. Bun­lar­ sa­ni­ye­ ve­ da­ki­ka­ ve­ sa­at­ ve­ gün­ gi­bi bir­bi­ri­ni­ta­ki­ben­ze­va­le­gi­di­yor­lar. 5.­Â­hi­ret­te­se­ni­kur­ta­ra­cak­bir­e­se­rin­ol­ma­dý­ðý­tak­dir­de,­fâ­ni­dün­ya­da­bý­rak­tý­ðýn­e­ser­le­re de­kýy­met­ver­me. *** Ý’lem­ey­yü­he’l-a­ziz! Süb­ha­nal­lah,­ El­ham­dü­lil­lah,­ Al­la­hu­ek­ber. Bu­üç­mu­kad­des­cüm­le­nin­fay­da­la­rý­ný­ve­ma­hall-i­is­ti­mal­le­ri­ni­din­le:­ 1.­Kal­bin­de­ha­yat­bu­lu­nan­bir­in­san,­kâ­i­na­ta,­ â­le­me­ ba­kar­ken,­ id­râ­kin­den­ â­ciz,­ bil­has­sa þu­boþ­luk­ta­ya­pý­lan­Ý­lâ­hî­ma­nev­ra­la­rý­gör­mek­le­hay­ret­ler­i­çin­de­ka­lýr.­Ýþ­te­bu­gi­bi­hay­ret­ve deh­þe­ten­giz­ va­zi­yet­le­ri,­ an­cak­ Süb­ha­nal­lah cüm­le­sin­den­ ne­be­ân­ e­den­ mâ-i­ zü­lâ­li­ iç­mek­le o­hay­ret­a­te­þi­sö­ner.­ 2.­ Ay­ný­ o­ in­san,­ gör­dü­ðü­ le­ziz­ ni­met­ler­den duy­du­ðu­zevk­le­ri­iz­har­et­mek­le,­hamd­ün­vâ­ný al­týn­da­in’â­mý­Mün’im’de­ve­Mün’im’i­in’am­da gör­mek­le­i­da­me-i­ni­met­ve­tez­yid-i­lez­zet­ta­le­bin­de­bu­lu­na­rak,­ El­ham­dü­lil­lâh cüm­le­siy­le­nî­met­ler­de­fi­ne­si­ni­bu­lan­a­dam­gi­bi­ne­fes­a­lý­yor.­ 3.­ Ay­ný­ o­ in­san,­ mah­lû­kat-ý­ a­ci­be­ ve­ ha­re­kât-ý­ ga­rî­be­den­ ak­lý­nýn­ tar­ta­ma­dý­ðý­ ve­ zih­ni­nin­ i­çi­ne­ a­la­ma­dý­ðý­ þey­le­ri­ gör­dü­ðü­ za­man, Al­la­hü­ek­ber­ de­mek­le­ ra­hat­ bu­lur.­ Ya­ni,­ Hâ­lýk’ý­ da­h a­ a­z îm­ ve­ da­h a­ bü­y ük­t ür.­ On­l a­r ýn halk­ve­ted­bir­le­ri­ken­di­si­ne­a­ðýr­de­ðil­dir. *** Ý’lem­ey­yü­he’l-a­ziz! Ýn­san,­ sey­yi­a­týy­la­ Al­lah’a­ za­rar­ ver­miþ­ ol­mu­yor.­An­cak­nef­si­ne­za­rar­e­der.­Me­se­lâ,­ha­riç­te,­vâ­ki­de­ve­ha­ki­kat­te­Al­lah’ýn­þe­ri­ki­yok­tur­ ki,­ o­n un­ hiz­b i­n e­ gir­m ek­l e­ Ce­n âb-ý Hakk’ýn­ mül­kü­ne­ ve­ â­sâ­rý­na­ mü­da­ha­le­ e­de­bil­sin.­ An­cak,­ þe­ri­ki­ zih­nin­de­ dü­þü­nür,­ boþ ka­fa­sýn­da­ yer­leþ­ti­rir.­ Çün­kü,­ ha­riç­te­ þe­ri­kin ye­r i­ yok­t ur.­ O­ hal­d e­ o­ ka­f a­s ýz,­ ken­d i­ e­l iy­l e ken­di­e­vi­ni­yý­ký­yor.­ Mesnevî-i Nûriye, s. 207-209

K

LÜGATÇE

istikzar: Çirkin, pis ve kötü görmek. ik rah: Ýð ren mek. Tiksinmek. muhat: Ýhâta olunmuþ. Etrafý çevrilmiþ. Etrafý kuþatýlan. ibka: Bakileþtirme, ebedîleþtirme. meccânen: Ücretsiz,

parasýz. zâil: Geçen, geçici. Devamlý olmayan. Tükenen. zeval: Zâil olma, sona erme. * Gitmek. Yerinden ayrýlýp gitmek. Mün’im: Nimet veren Allah. tezyid-i lezzet: Lezzeti arttýrma.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Ýnsanlarýn­ anlayýp­ kavrayacaklarý­ dilden­ konuþun.­ Onlarýn­ Allah­ ve­ Resûlünü­ yalanlamalarýný­ister­misiniz? Câmiü's-Saðîr, No: 1954 / Hadis-i Þerif Meâli

Eþyayla olan münasebetimiz dül.”­(Le­ma­lar,­18)­di­yor­ya­Üs­ta­dý­mýz;­san­ki­bu­söz,­ne­ki­el­den­çý­kýp­gi­di­yor,­he­men her­þey­i­çin­ge­çer­li­bir­dert,­bir­ü­zün­tü­ha­pý gi­bi...­Kül­li­bir­ka­i­de­san­ki.­He­pi­mi­zin­bil­di­ði­bir­söz­a­ma­bil­mek­baþ­ka­þey,­uy­gu­la­mak a­pay­rý­bir­þey.­As­lo­lan­da­bu­de­ðil­mi?­ Biz­den­ay­rý­lýp­gi­de­ni­gü­zel­u­ður­la­mak­ge­re­kir.­ Ge­li­þi­ne­ se­vin­di­ði­miz­ gi­bi,­ o­nu­ gü­zel kar­þý­la­dý­ðý­mýz­ gi­bi,­ ve­da­sý­ da­ gü­zel­ ol­ma­lý. Bu­ ra­zý­ ol­ma­nýn­ he­men­ ar­dýn­da­ kim­ bi­lir ni­ce­be­re­ket­ler­giz­li­dir.­Bu­gi­diþ­ler­de,­eþ­yay­la­a­ra­mýz­da­ki­bu­bað­lar­dan­ay­rý­lýþ­lar­da,­bel­ki­ka­de­rin­bi­ze­u­za­ta­ca­ðý­bir­ü­mit­da­lý­o­la­bi­lir;­o­nu­da­bek­le­yip­gör­me­miz­ge­re­kir.­ So­ðuk­ ve­ do­nuk­ ba­kýn­ca,­ baþ­ka­ mâ­nâ­la­ra da­yo­run­ca,­iþ­ler­sar­pa­sa­rý­yor.­O­yol­bi­zi­ha­ki­ka­te­ gö­tü­ren­ bir­ yol­ ol­mak­tan­ çý­ký­yor. Doð­ru­ yol­ i­se,­ ka­de­rin­ çiz­di­ði­ ve­ gös­ter­di­ði ad­res­te­ giz­li.­ O­ da­ ra­zý­ ol­mak­tan­ ve­ ka­bul­len­mek­ten­ ge­çi­yor.­ Doð­ru­ yol­la­ vic­da­ný­mýz a­ra­sýn­da­ki­ en­ ký­sa­ me­sa­fe­ bu­dur.­ Ya­ni­ Ce­Bir gün Hz. Peygamber nâb-ý­ Hakk’ýn­ is­te­di­ði­ ve­ gös­ter­di­ði­ þe­kil­de Efendimiz’in (asm) evinde “Bir­a­ðaç­ki,­ o­la­ný­dýr.­O­nun­i­çin­es­ki­ler­bo­þu­na­de­me­miþ­E­ði­le­e­ði­le­i­ba­det­ol­muþ.­ ler­“O­ lan­þey­ha­yýr­lý­dýr.”­di­ye.­ mum söndüðünde, “Ýnnâ Bir­a­ðaç­ki,­ Ya­o­la­na­ra­zý­o­la­ca­ðýz,­ya­da­eþ­ya­nýn­biz­den lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” A­ðaç­de­yip­geç­mek­â­det­ol­muþ” u­zak­la­þýr­ken­bý­rak­tý­ðý­de­rin­iz­ler­al­týn­da­e­zi­lip —­A­rif­Ni­hat­As­ya diyor. Hz. Aiþe, “Mum kav­ru­la­ca­ðýz.­En­a­zýn­dan­cid­dî­sar­sýn­tý­lar­ya­þa­ya­ca­ðýz.­Bun­lar­da­her­gün­a­zar­a­zar­ta­I­þý­ðýn­yan­dan,­ar­ka­dan­vur­du­ðu,­ha­le­ler­le söndüðünde de mi, yâ ham­mül­ve­a­zim­i­pi­mi­zi­ke­mi­ren­fa­re­ler­ya çok­ en­te­re­san­ man­za­ra­lar­ çi­zi­yor.­ Ya­ni­ a­Resûlallah?” deyince, da­tu­tun­du­ðu­muz­da­lý­ke­sen­dar­be­ler­dir. ða­cýn­ü­ze­rin­de­ne­yi­gör­mek­is­ti­yor­sa­nýz,­o­Bel­ki­de­ka­fa­mý­zýn­bir­kö­þe­sin­de­so­ru­i­þa­“Evet, her ne ki, senden nun­ü­ze­rin­de­o­nu­gö­re­bi­li­yor­su­nuz.­ ret­le­ri­be­li­re­cek:­ ayrýlýp gidiyor, her þey için.” Bun­dan­bir­müd­det­ev­vel,­yap­rak­la­rý­dö­Ne­den?­Ni­çin?­Na­sýl?­ kül­me­ye­baþ­la­dý­ðýn­da,­san­ki­ben­den­de­bir Þey­ta­nýn­i­þi­bu.­Ya­ka­de­re­i­ti­raz­et­ti­re­cek,­ya þey­ler­git­ti­ði­ni­san­dým. Rab­bi­miz­le­a­ra­mý­za­bir­per­de­çe­ke­cek.­Bu­Oy­sa­çok­geç­me­den­ið­ne­u­cu­ka­dar­ye­ni dik­le­ri­yýl­lar­dan­kal­ma,­en­az­60­yýl­lýk­ma­zi­si­o­- nun­gi­bi­ni­ce­si­ni,­gün­i­çin­de­bel­ki­yüz­ler­ce­sür­gün­ler­ be­lir­di­ ön­ce.­ Son­ra­ ye­ni­ dal­lar lan­bir­kâ­sey­di­bu.­Ha­tý­ra­sý­da­var­dý­ya­ni.­ si­ni­ya­þa­mý­yor­mu­yuz?­ ye­ni­yap­rak­lar­va­zi­fe­ba­þý­na­geç­ti. Ba­zen­so­ru­lar­ye­ri­ni­ve­him­le­re­bý­ra­ký­yor. Yer­de­ki­ký­rýk­la­rý­top­lar­ken­an­nem­ne­gi­bi Ha­yat­ta­her­þey­böy­le.­Dur­mak­yok.­Her bir­tep­ki­ve­re­cek­di­ye­bek­le­dim.­Bak­tým,­ol­- Ve­him­ler­ þüp­he­le­re,­ þüp­he­ler­ su­i­zan­la­ra, an,­a­ma­her­an­kud­ret-i­e­ze­li­ye,­kâ­i­na­tý­bin­bir duk­ça­ sa­kin.­ Þa­þýr­dým­ doð­ru­su…­ Da­ya­na­- su­i­zan­lar­da­gýy­bet­le­re­ka­dar­sü­rük­le­ye­bi­li­gü­zel­is­mi­nin­te­cel­li­siy­le­a­nen­fe­a­nen­ta­ze­len­- ma­yýp­að­zý­mý­aç­tým:­ yor­in­sa­ný.­Mad­dî­ma­ne­vî­has­ta­lýk­la­ra­müb­di­ri­yor,­de­ðiþ­ti­ri­yor.­De­ði­þen­bütün­hal­ler­bir­te­lâ­e­di­yor.­ “An­ne,­pek­ü­zül­me­din­ga­li­ba”­de­dim.­ bi­rin­den­gü­zel­ler.­Çün­kü­on­la­rý­de­ðiþ­ti­ren,­e­Ýn­sa­nýn­ken­di­si­ne­bi­le­ta­ham­mü­lü­nün­kal­“A­man­ oð­lum,­ ni­ye­ ü­zü­le­yim?­ O­ ka­dar be­dî­ve­ser­me­dî­bir­gü­zel­den­ge­li­yor­bü­tün yýl­ va­zi­fe­si­ni­ yap­tý­ ya,­ yet­mez­ mi?­ Çok­ bi­le ma­dý­ðý­bu­za­yýf­an­lar­da­sab­re­den­ka­za­ný­yor.­Sa­bu­gü­zel­lik­ler.­O­nun­i­çin­iþ­te­böy­le­gü­zel­ler.­ da­yan­mýþ.­On­ca­yýl­in­san­bi­le­da­yan­mý­yor.” býr­da­ni­ce­zen­gin­lik­ler­var­dýr.­O­nun­ya­nýn­da­en Eþ­yay­la­o­lan­il­gi­miz­çok­en­te­re­san. do­lu­ha­zi­ne­ler­bi­le­tam­ta­kýr­dýr.­Yok­sul­bir­in­sa­de­mez­mi?­ Sev­di­ði­niz­bir­a­yak­ka­bý­me­se­lâ…­Ü­ze­rin­de­i­nýn­sab­rý,­zen­gin­bi­ri­nin­ih­sa­nýn­dan­da­ha­bü­Gül­dük­geç­tik.­Es­ki­gün­le­ri­yâd­et­tik.­ nat­çý­bir­toz,­bir­le­ke­gör­se­niz,­çý­ka­ra­ma­sa­nýz­o­“Te­v ek­kül­l e­ be­l â­ yü­zün­de­ gül,­ tâ­ o­ da yük­tür.­Her­þey­pa­ray­la­a­lýn­maz­ne­de­ol­sa.­ nu,­ü­zü­lü­yor­su­nuz.­Ka­le­mi­ni­zi­kay­bet­se­niz,­a­- gül­sün.­ /­ O­ gül­dük­çe­ kü­çü­lür,­ e­der­ te­bed­Ý­yi­si­mi,­gi­de­ne­“Gü­le­gü­le”,­ge­le­ne­“Hoþ ra­ma­dan­e­de­mi­yor­su­nuz,­on­suz­ya­pa­mý­yor­su­nuz­bir­tür­lü. On­ca­za­man­dýr­e­mek­ver­di­ði­niz,­e­li­niz­de­tut­tu­ðu­nuz,­be­ra­ber­ol­du­ðu­nuz­bir­þey,­not­def­te­ri­niz,­tes­bi­hi­niz­me­se­lâ,­bir­an kay­bol­sa,­mah­zun­o­lu­yor­su­nuz. Ka­fa­ný­zýn­bir­kö­þe­sin­de­yer­e­di­yor­bu.­Ak­lý­ný­za­ta­ký­lý­yor­ve­çýk­mý­yor.­Göm­le­ði­niz,­ce­ke­ti­niz, pan­to­lo­nu­nuz­i­çin­de­ge­çer­li bun­lar.­Ký­rýþ­sa,­ü­tü­sü­bo­zul­sa ya­da­bir­ye­ri­yýr­týl­sa,­e­li­niz­de de­ðil,­dert­le­nip­ke­der­le­ni­yor­su­nuz.­ E­li­niz­de­ki­su­ya­da­çay­bar­da­ðý­bir­þe­kil­de­ký­rýl­sa,­her­ne ka­dar­ “Ýn­nâ­ lil­la­hi­ ve­ in­nâ­ i­ley­hi­ râ­ci­ûn.”­ (Biz­ Allah'tan geldik,­yine­O’na­döneceðiz.) de­se­niz­ de,­ ni­ha­yet­ o­nun­ da bir­ öm­rü­nün­ var­ ol­du­ðu­nu bil­s e­n iz­ de,­ yi­n e­ bir­ þey­l er ko­pu­yor­i­çi­niz­den.­ Dü­þen­her­yap­rak,­ü­ze­rin­de bir­nok­ta­cýk­toz­ya­da­kir­bu­lu­nan­a­yak­ka­bý,­le­ke­le­rin­gö­rün­dü­ðü­el­bi­se­ler,­kay­bet­ti­ði­niz eþ­ya­lar,­her­þey­a­ma­her­þey,­ne yap­sa­nýz,­ne­et­se­niz­de,­el­de de­ðil,­de­rin­iz­ler­bý­ra­ký­yor.­Yýl­lar­dýr­kul­lan­dý­ðý­nýz­çay­dan­lý­ðýn ya­da­ta­va­nýn­bir­an­da­sa­pý­e­li­niz­de­ka­lý­yor,­di­ye­lim.­O­na­da ü­zü­lü­yor­su­nuz.­Ger­çi­ta­mir­e­dil­me­ye­cek­þey­de­ðil.­Ye­ni­si­de a­lý­na­bi­lir,­a­ma­me­se­le­o­de­ðil. O­an­da­ru­hu­nuz­da­bir­fýr­tý­na ko­pu­yor­iþ­te... Bü­tün­ bun­lar­ eþ­yay­la­ a­ra­mýz­da­de­rin­bir­mü­na­se­be­tin var­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor.­Sýr­rý,­ha­ki­ka­ti­ne­dir,­a­þi­kâr­bi­le­mi­yo­ruz.­ Bir­gün­Hz.­Pey­gam­ber­E­fen­d i­m iz’in­ (asm)­ e­v in­d e mum­sön­dü­ðün­de,­ “Ýn­nâ­lil­la­h i­ ve­ in­n â­ i­l ey­h i­ râ­c i­û n.” (Biz­ Allah'tan­ geldik,­ yine O’na­döneceðiz.) di­yor.­Hz. A­i­þe,­ “Mum­ sön­dü­ðün­de­ de mi,­ yâ­ Re­su­lal­lah?”­ de­yin­ce,­ “E­vet,­ her­ ne ki,­sen­den­ay­rý­lýp­gi­di­yor,­her­þey­i­çin.”­ SELÝM GÜNDÜZALP De­mek­ki,­biz­den­ay­rý­lan,­u­zak­la­þan­o­þe­yin­de­bir­vak­ti­var.­Ay­rý­la­ca­ðý,­u­zak­la­þa­ca­ðý selimgunduzalp@hotmail.com a­nýn­ ka­der­de­ ta­yin­ e­dil­miþ­ bir­ za­ma­ný­ var, bir­ öm­rü­ var.­ O­ an­ gel­me­den,­ o­ ol­mu­yor. O­nun­gel­di­ði­a­ný­ka­bul­len­mek­de,­ka­de­re­i­­dam­da­kü­çü­cük,­bir­ka­rýþ­boyun­da­bir­Bon­sa­i* ma­nýn­gü­zel­bir­ör­ne­ði­ni­teþ­kil­e­di­yor.­ a­ða­cý­var.­Dost­ol­duk.­E­pey­dir­mi­sa­fi­rim.­Ko­nu­Ye­ri­ gel­miþ­ken,­ ya­kýn­ za­man­da­ ya­þa­dý­þu­yo­rum,­soh­bet­e­di­yo­rum­ken­di­siy­le,­ev­le­ri­- ðým­bir­ha­tý­ram­var.­Pay­la­þa­yým­siz­ler­le.­ miz­de­an­ne­le­ri­mi­zin­yap­tý­ðý­gi­bi.­Gü­neþ­ý­þý­ðý­nýn Çok­sev­di­ðim,­be­yaz­por­se­len­den­bir­çor­ba di­key­gel­me­sin­den­hoþ­lan­mý­yor,­su­yu­nun­faz­la ka­se­miz­var­dý.­Bir­gün­mut­fak­ta­her­na­sýl­sa­an­ya­da­az­ve­ril­me­sin­den­de.­Ku­rak­ka­lýr­sa,­ba­þý­yi­- ne­min­e­lin­den­düþ­tü­ve­ký­rýl­dý.­Ba­bam­la­ev­len­ne­dert­te.­Hu­yu­nu­su­yu­nu­öð­ren­mek­e­pey­vak­ti­mi­a­la­cak.­Var­sýn,­ol­sun…­Ha­lim­den­mem­nu­num.­ El­le­ri­ni­ aç­mýþ­ bir­ Mev­le­vî­ gi­bi,­ Rab­bi­ne kar­þý­ zi­kir­de­ her­ da­im.­ S­ ha­lin­de­ kýv­rý­lan göv­de­si,­ rü­kû­ya­ var­mýþ­ bir­ mü’mi­ni­ tas­vir e­di­yor­â­de­ta.­Yan­da­ki­dal­la­rý­da,­ne­re­dey­se diz­le­ri­ne­deð­mek­ü­ze­re.

O

‘‘

gel­din…­O’nun­iz­niy­le­hoþ­gel­din.”­de­mek, her­­hal­de­en­doð­ru­su,­en­gü­ze­li. Ya­pa­bi­li­yor­ mu­yuz?­ Ko­lay­ de­ðil…­ Ba­zen o­lu­yor,­ba­zen­o­la­mý­yor.­En­a­zýn­dan­doð­ru­su­nun­ne­ol­du­ðu­nu­bi­le­lim­ve­o­nu­yap­ma­ya­kar­þý­bir­a­zim,­bir­aþk,­bir­þevk­i­çi­miz­de u­yan­sýn,­o­da­o­ye­ter. Eþ­yay­la­ o­lan­ mü­na­se­be­ti­miz,­ ço­cuk­lu­ðu­muz­dan­bu­ya­na,­ken­di­mi­zi­id­rak­et­ti­ði­miz gün­den­bu­ya­na­sü­rüp­gi­di­yor.­ Eþ­ya­de­yin­ce,­o­ku­du­ðu­nuz­ga­ze­te­den,­e­li­ni­zin­al­týn­da­ki­ki­tap­tan,­der­gi­den,­a­ya­ðý­ný­za­giy­di­ði­niz­ço­rap­tan…­Say­ma­ya­bir­kal­kýn­ba­ka­lým,­ni­ce­eþ­yay­la­mü­na­se­be­ti­ni­zin­ol­du­ðu­nu. Diþ­fýr­ça­sýn­dan,­bar­da­ðý­nýz­dan,­ça­ta­lý­nýz­dan, ka­þý­ðý­nýz­dan,­tut­tu­ðu­nuz­ka­pý­nýn­tok­ma­ðýn­dan,­bir­yan­da­o­da­ný­zý­süs­le­yen­lev­ha­lar­dan, boy­nu­bü­kük,­mah­zun­du­ran­gül­den,­lâ­le­den, sak­sý­lar­da­aç­ma­yý­bek­le­yen­fes­le­ðen­den,­be­gon­ya­lar­dan,­her­þey­den,­a­ma­her­þey­den,­o­tur­du­ðu­nuz­kol­tuk­tan,­san­dal­ye­den,­di­zi­ni­zi da­ya­dý­ðý­nýz­ma­sa­dan,­gö­zü­nüz­le­ok­þa­dý­ðý­nýz her­þey­le­bir­ba­ðý­nýz,­bir­a­lâ­ka­nýz­var.­ Eþ­yay­la­a­ra­mýz­da­ki­mü­na­se­bet­çok­de­rin. Ýn­san­eþ­ya­yý­bu­ra­dan­a­lýp­da­hiç­bir­ye­re­gö­tü­re­mi­yor­za­ten.­Çün­kü­mülk,­O’nun.­Biz­de e­ma­ne­ten­du­ru­yor.­Eþ­ya­bu­ra­da­ka­lý­yor­ve in­san­bir­ke­fen­le­gi­di­yor.­Eþ­yay­la­o­lan­mü­na­se­be­ti­ne­kat­tý­ðý­an­lam­lar­la­gi­di­yor.­On­la­rý he­lâl­ve­gü­zel­bir­yol­da­kul­lan­mýþ­i­se,­ken­di­sin­den­ay­rýl­dý­ðý­za­man­gü­zel­u­ður­la­mýþ­i­se, gel­di­ði­za­man­gü­zel­kar­þý­la­mýþ­ve­eþ­ya­nýn hak­ký­ný­ver­miþ­i­se,­iþ­te­o­za­man­ka­za­ný­yor. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bu­dün­ya­ya­bü­yük bir­pa­zar­ve­bir­ti­ca­ret­ha­ne­o­la­rak­ba­ký­yor­On Ye­din­ci­Söz’de­ve­bi­ze­bu­yol­da­ki­dav­ra­ný­þýn en­gü­zel­ör­nek­le­ri­ni­su­nu­yor.­Sa­de­ce­eþ­ya­de­ðil,­bü­tün­kâ­i­nat­ve­i­çin­de­ki­her­þey­i­çin,­þu de­rin­ve­ma­ni­dar­söz­le­ri­zik­re­di­yor: “Dün­ya­bir­ki­tâb-ý­Sa­me­dâ­nî­dir.­Hu­ruf­ve ke­li­mâ­tý­ne­fis­le­ri­ne­de­ðil,­bel­ki­Baþ­ka­sý­nýn­zât ve­sý­fât­ve­es­mâ­sý­na­de­lâ­let­e­di­yor­lar.­Öy­le­i­se mâ­nâ­sý­ný­bil,­al;­nu­ku­þu­nu­bý­rak,­git. Hem­bir­mez­ra­a­dýr.­Ek­ve­mah­sû­lü­nü­al, mu­hâ­fa­za­ et;­ mü­zah­ra­fâ­tý­ný­ at,­ e­hem­mi­yet ver­me. Hem­ bir­bi­ri­ ar­ka­sýn­da­ dâ­im­ ge­len­ ge­çen ay­na­lar­mec­mû­a­sý­dýr.­Öy­le­i­se­on­lar­da­te­cel­lî­e­de­ni­bil,­en­vâ­rý­ný­gör­ve­on­lar­da­te­zâ­hür e­den­ es­mâ­nýn­ te­cel­li­yâ­tý­ný­ an­la­ ve Mü­sem­mâ­la­rý­ný­ sev;­ ve­ ze­vâ­le­ ve­ ký­rýl­ma­ya­mah­kûm­o­lan­o­cam­par­ça­la­rýn­dan­a­lâ­ka­ný­kes. Hem­sey­yar­bir­ti­ca­ret­gâh­týr.­Öy­le­i­se a­lýþ­­ve­ri­þi­ni­yap,­gel;­ve­sen­den­ka­çan­ve sa­na­il­ti­fat­et­me­yen­ka­fi­le­le­rin­ar­ka­la­rýn­dan­bey­hû­de­koþ­ma,­yo­rul­ma. Hem­ mu­vak­kat­ bir­ sey­ran­gâh­týr. Öy­le­i­se­na­zar-ý­ib­ret­le­bak­ve­zâ­hi­rî çir­kin­ yü­zü­ne­ de­ðil,­ bel­ki­ Ce­mîl-i Bâ­kî­ye­ba­kan­giz­li,­gü­zel­yü­zü­ne­dik­kat­ et,­ hoþ­ ve­ fay­da­lý­ bir­ te­nez­züh yap,­dön;­ve­o­gü­zel­man­za­ra­la­rý­i­râ­e e­den­ ve­ gü­zel­le­ri­ gös­te­ren­ per­de­le­rin­ ka­pan­ma­sýy­la,­ a­kýl­sýz­ ço­cuk­ gi­bi að­la­ma,­me­rak­et­me. Hem­ bir­ mi­sa­fir­hâ­ne­dir.­ Öy­le­ i­se o­n u­ ya­p an­ Mih­m an­d âr-ý­ Ke­r î­m in iz­ni­da­i­re­sin­de­ye,­iç,­þük­ret;­ka­nu­nu da­i­re­sin­de­iþ­le,­ha­re­ket­et.­Son­ra­ ar­ka­na­ bak­ma,­ çýk,­ git;­ her­ze­kâ­râ­ne fu­zû­lî­ bir­ sû­ret­te­ ka­rýþ­ma.­ Sen­den ay­rý­lan­ ve­ sa­na­ â­it­ ol­ma­yan­ þey­ler­le mâ­nâ­sýz­ uð­raþ­ma­ ve­ ge­çi­ci­ iþ­le­ri­ne bað­la­nýp­bo­ðul­ma.”­(Söz­ler,­187) Bu­cüm­le­le­rin­ar­dýn­dan­doð­ru­ad­re­si­de­gös­te­ri­yor: “De­mek­ deð­mez­ ki,­ a­lýn­sa;­ çü­rük mal­dýr­hep­bu­çar­þý­da. Öy­le­i­se­geç;­i­yi­mal­lar­di­zil­miþ­ar­ka­sýn­da.”­(Söz­ler,­188) *** Son­söz­Mev­lâ­nâ’dan:­ “Kom­þu­la­rýn,­dost­la­rýn­yar­dý­mý­ol­ma­sa­bi­le,­bir­iþ­yo­lu­na­gi­re­bi­lir.­A­ma­se­nin tak­di­rin­ol­ma­sa,­o­iþ­as­la­o­la­maz.”­ Al­lah’ým,­ bi­zi­ eþ­ya­dan­ eþ­ya­ya­ se­fer ey­le­me.­ Eþ­ya­nýn­ ha­ki­ka­ti­ni­ gör­me­yi na­sip­ey­le.­ Al­lah’ým,­gö­nül­bah­çe­mi­zi­son­suz­ba­ha­rý­nýn­lût­fü­i­le­di­rilt,­yem­ye­þil­ey­le. Mey­ve­le­ri­ni,­çi­çek­le­rin­den­bol­ey­le.­ E­fen­di­mi­ze­son­suz­sa­lât­ve­se­lâm­i­le… Dipnot: * 30 cm boylarýnda, Japonlarýn kendilerine mahsus ve bin bir emekle büyüttükleri küçük bir aðaç cinsi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 R. Evvel 1432 Rumî: 24 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.07 5.19 5.26 5.39 5.34 4.48 4.53 4.45 5.28 4.59 5.27

Güneþ 6.30 6.46 6.49 7.05 7.01 6.13 6.18 6.12 6.55 6.22 6.51

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.30 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.52 12.19

Ýkindi 14.50 14.54 15.09 15.14 15.09 14.29 14.31 14.20 15.04 14.42 15.07

Diyanet’e “Beyaz Masa” teklifi ÖZERK Di­ya­net­Va­kýf­Ça­lý­þan­la­rý­Bir­li­ði Sen­di­ka­sý­(DÝN-BÝR-SEN) Ge­nel­Baþ­ka­ný Lüt­fi­Þe­no­cak,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’na “Be­yaz­Ma­sa”­tek­li­fin­de­bu­lun­du.­Þe­no­cak, yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­her­ge­çen­gün­ö­ne­mi­ar­tan­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­nin­ih­ti­yaç­la­rý­nýn da­art­tý­ðý­ný,­bu­ih­ti­yaç­la­ra­ce­vap­ve­re­bil­mek i­çin­çe­þit­li­dü­zen­le­me­ler­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­na ‘’Be­yaz­Ma­sa’’­tek­li­fi­ge­ti­ren­Þe­no­cak,­hem taþ­ra­da­ça­lý­þan­teþ­ki­lât­men­sup­la­rý­hem­de va­tan­daþ­la­rýn,­su­nu­lan­hiz­met­ler­den­da­ha i­yi­ya­rar­lan­ma­sý­nýn­bu­yol­la­müm­kün­o­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­Lüt­fi­Þe­no­cak,­baþ­kan­lý­ða­ge­len­bir­çok­ki­þi­nin­ki­me­gi­de­ce­ði­ni­ve­so­ru­nu­nu­na­sýl­çö­ze­ce­ði­ni­bil­me­di­ði­ni­i­fa­de­e­de­rek,­be­yaz­ma­sa­uy­gu­la­ma­sý­i­le­ve­ri­le­cek da­nýþ­ma­hiz­me­ti­nin­mem­nu­ni­ye­ti­ve­ka­li­te­yi­art­tý­ra­ca­ðý­na­i­þa­ret­et­ti.­Ye­ni­dü­zen­le­me­ler­le­baþ­kan­yar­dým­cý­lýk­la­rý­nýn­ya­ný­sý­ra o­lu­þan­ge­nel­mü­dür­lük­le­rin­bir­çok­hiz­met yap­tý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Þe­no­cak,­‘’Be­yaz­ma­sa uy­gu­la­ma­sý,­ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­le­ri­ve­hiz­met­le­ri­o­lum­lu­o­la­rak­des­tek­le­ye­cek­tir’’­gö­rü­þü­nü­bil­dir­di. Ankara / Ahmet Terzi

Eðitimciler Antalya’da toplandý AVRASYA ül­ke­le­rin­de­in­san­hak­la­rý­nýn ko­run­ma­sý,­de­mok­ra­si­nin­ve­sos­yal­a­da­le­tin­sað­lan­ma­sý­i­le­e­ði­tim­ci­le­rin­e­ko­no­mik, sos­yal­kül­tü­rel,­mes­le­kî­hak­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­ve­Türk­çe­e­ði­ti­mi­nin­doð­ru­yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sý­a­ma­cýy­la­ku­ru­lan­U­lus­la­ra­ra­sý Av­ras­ya­E­ði­tim­ci­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu’na­bað­lý Av­ras­ya­E­ði­tim­ci­ler­Der­ne­ði,­Tür­ki­ye’nin çe­þit­li­il­le­riy­le,­Ro­man­ya­tem­sil­ci­le­rin­ka­tý­lý­mýy­la­Tem­sil­ci­ler­Ku­ru­lu­Ýs­ti­þa­re­Top­lan­tý­sý­An­tal­ya’da­baþ­la­dý.­Av­ras­ya­E­ði­tim­ci­ler­Der­ne­ði­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Þu­a­yip­Öz­can,­a­la­ca­klarý­ka­rar­larý­si­ya­sî­erk­ve­il­gi­ler­le­de­pay­la­þa­ca­klarýný­söyledi.­­Antalya / aa

Akþam 17.17 17.21 17.36 17.42 17.36 16.56 16.58 16.48 17.31 17.08 17.35

Yatsý 18.33 18.41 18.52 19.01 18.56 18.13 18.17 18.08 18.51 18.25 18.52

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.35 5.41 5.16 5.08 5.19 5.06 4.54 4.52 4.36 5.24 5 .14

Güneþ 7.03 7.06 6.45 6.33 6.43 6.34 6.17 6.20 6.01 6.53 6.35

Öðle 12.25 12.33 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.28 12.14 12.08

Ýkindi 15.07 15.20 14.47 14.46 15.00 14.37 14.36 14.24 14.15 14.55 15.01

Akþam 17.35 17.47 17.15 17.13 17.27 17.05 17.03 16.52 16.42 17.23 17.28

Yatsý 18.56 19.05 18.37 18.31 18.44 18.26 18.19 18.13 18.00 18.45 18.42

TAHLÝL

Þefkat ve muhabbet

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

a­ya­tý­ný­vak­fet­ti­ði­i­de­al­ler­den­bi­ri­ni­“Müs­lü­man­la­rýn­ kar­deþ­lik­ ve­ mu­hab­be­ti”­ o­la­rak­ i­fa­de­ e­dip,­ bu­nu­ Ýt­ti­had-ý­ Mu­ham­me­dî­ (a.s.m.)­ i­çin­ yap­tý­ðý­ o­ mu­az­zam,­ kap­sam­lý ve­son­de­re­ce­ku­cak­la­yý­cý­ta­rif­le­de­or­ta­ya­ko­yan ve­Nur­mes­le­ðin­de­mü’min­le­rin­kar­deþ­li­ði­nin­e­sas­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Üs­ta­dýn­bu­yak­la­þý­mý, ay­ný­ hiz­met­ e­ko­lün­de­ be­ra­ber­ce­ ça­lý­þýp­ gay­ret gös­te­ren­ler­i­çin­çok­da­ha­faz­la­sýy­la­ge­çer­li. Ta­le­be­le­ri­ne­ yaz­dý­ðý­ lâ­hi­ka­ mek­tup­la­rýn­da­ en çok­ü­ze­rin­de­dur­du­ðu­hu­sus­lar­dan­bi­ri­nin­te­sa­nüd­ol­ma­sý­bun­dan.­Bir­e­lif­tek­ba­þý­na­an­cak­1’i tem­sil­ e­der­ken­ üç­ e­lif­ yan­ ya­na­ gel­di­ðin­de­ 111 kuv­ve­ti­ni­ka­zan­dýk­la­rý­na­dik­kat­le­ri­çek­me­si­de. Ha­yat­la­rý­ný­ i­man­ ders­le­riy­le­ ve­ bu­ ders­le­rin is­tik­rar­lý­ bir­ þe­kil­de­ de­va­mý­na­ bað­lý­ o­la­rak­ git­tik­çe­de­rin­le­þip­güç­le­nen­tah­ki­kî­bir­i­man­la­tan­zim­ ça­ba­sýn­da­ki­ hiz­met­ er­ba­bý­nýn,­ “Tev­hid-i­ i­ma­nî­ tev­hid-i­ ku­lû­bu­ is­ter”­ sö­zün­de­ki­ mâ­nâ­yý en­ön­ce­lik­li­ve­fýt­rî­bir­va­zi­fe­o­la­rak­ha­yat­la­rý­na aksettirmeleri,­ i­m a­n ýn­ nu­r uy­l a­ ay­d ýn­l an­m ýþ kalb­le­ri­ni­bü­tün­sa­mi­mi­yet­le­riy­le­bir­bir­le­ri­ne­a­ça­rak­ku­cak­la­þýp­ke­net­len­me­le­ri­ge­rek­mez­mi? “Za­man­ce­ma­at­za­ma­ný­dýr”­tes­bi­tin­de­di­le­ge­ti­ri­len­ha­ki­kat­de­bu­nun­bir­baþ­ka­ge­rek­çe­si. An­cak­in­san­la­rýn­hem­ne­fis­le­riy­le,­hem­de­ne­fis­ bað­lan­tý­lý­ se­bep­le­re­ bað­lý­ o­la­rak­ bir­bi­r­le­riy­le i­liþ­ki­le­rin­de­ ço­ðu­ za­man­ de­ði­þik­ im­ti­han­lar­dan geç­tik­le­ri­de­bir­vâ­ký­a.­Ö­zel­lik­le­bir­lik­te­yü­rü­tü­len­hiz­me­tin­ge­re­ði­o­la­rak­ya­kýn­me­sai­i­çerisin­de­o­lan­lar­a­ra­sýn­da­mi­zaç­ve­meþ­rep­fark­lý­lý­ðýn­dan­i­le­ri­ge­len­sý­kýn­tý­lar­çý­ka­bi­lir.­Gün­de­me­ge­len­bir­ko­nu­da­fi­kir­ay­rý­lýk­la­rý­da­ya­þa­na­bi­lir. Ki­mi­za­man­bun­lar,­a­ra­da­ki­kar­deþ­lik­bað­la­rý­nýn­sý­nan­dý­ðý­zor­lu­im­ti­han­la­ra­da­dö­nü­þe­bi­lir. Ýþ­te­bil­has­sa­böy­le­du­rum­lar­da­na­sýl­dav­ra­nýl­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ne­ ý­þýk­ tu­tan­ son­ de­re­ce­ ö­nem­li öl­çü­ve­pren­sip­le­ri­de­lâ­hi­ka­lar­da­gör­mek­te­yiz. Me­s e­l â­ bun­l ar­d an­ bi­r i­ Kas­t a­mo­n u­ Lâ­h i­k a­sý’nda­yer­a­lan­bir­mek­tup­ta­ki­þu­i­fa­de­ler­de: “Me­dar-ý­ni­za­ (çe­kiþ­me­ve­ih­ti­lâf­ko­nu­su) bir me­se­le­var­sa,­meþ­ve­ret­e­di­niz.­Çok­sý­ký­tut­ma­yý­nýz.­ Her­kes­ bir­ meþ­rep­te­ ol­maz.­ Mü­sa­ma­ha­ i­le bir­bi­ri­ne­bak­mak,­þim­di­el­zem­dir.”­(s.­336) Ay­ný­e­ser­de­bu­na­ben­zer­çok­me­saj­lar­var. Bir­ baþ­ka­ mek­tup­ta­ki­ “(...)­ is­min­de­ki­ zat­ ma­dem­ev­vel­ce­Ri­sa­le-i­Nur’a­gir­miþ­ve­ya­zý­sýy­la­da iþ­ti­rak­ et­miþ,­ o­ da­i­re­ i­çin­de­dir;­ o­nun­ fik­ren­ bir yan­lý­þý­var­sa­da­af­fe­di­niz”­(s.­357) i­fa­de­le­ri­gi­bi. Hak­kýn­ha­tý­rý­ný­â­lî­tut­ma­ve­hiç­bir­ha­tý­ra­fe­da et­me­me­pren­si­bi,­bil­has­sa­“da­i­re­i­çin­de­ki”­cüz’î ve­ fer’î­ fi­kir­ ay­rý­lýk­la­rý­ i­le­ his­sî­ im­ti­zaç­sýz­lýk­la­ra kar­þý­ka­ba,­ha­þin­ve­dýþ­la­yý­cý­ta­výr­lar­la­mu­ka­be­le et­me­nin­ge­rek­çe­si­o­la­rak­as­la­kul­la­nýl­ma­ma­lý. Mu­ha­ta­bi­yet­le­ri­miz­de­ “E­li­miz­de­ nur­ var,­ to­puz­ yok.­ Nur­ kim­se­yi­ in­cit­mez,­ ý­þý­ðýy­la­ ok­þar” (a.g.e.) öl­çü­sü­her­za­man­ha­tý­rý­mýz­da­ol­ma­lý. Ri­sa­le-i­Nur­mes­le­ði­nin­dört­te­mel­e­sa­sýn­dan bi­ri­nin­þef­kat­ol­ma­sý­da,­u­huv­vet,­mu­hab­bet­ve te­sa­nüd­mâ­nâ­la­rý­ný­ta­mam­la­yan­ve­tah­kim­e­den çok­ö­nem­li­bir­ha­ki­ka­ti­ö­nü­mü­ze­ko­yu­yor. Ve­ bü­tün­ bun­lar,­ i­lâ­hî­ bir­ tav­zif­le,­ a­hir­za­ma­nýn­ deh­þet­li­ þart­la­rýn­da­ üm­met-i­ Mu­ham­me­di­ye­yi­(a.s.m.)­sa­hil-i­se­lâ­me­te­çý­kar­ma­hiz­me­tin­de­is­tih­dam­e­di­len­bir­þahs-ý­ma­ne­vî­nin­u­zuv­la­rý­ me­s a­b e­s in­d e­k i­ bah­t i­y ar­ hiz­m et­ er­b a­b ý­n ýn, bir­bir­le­riy­le­ o­lan­ i­liþ­ki­le­rin­de­ çok­ da­ha­ faz­la­ ö­zen­li,­ dik­kat­li,­ müþ­fik,­ ku­cak­la­yý­cý­ ve­ ku­sur­la­rý ör­tü­cü­dav­ran­ma­la­rý­ge­re­ði­ne­i­þa­ret­e­di­yor. Zü­be­yir­ Gün­dü­zalp’ýn­ “Böy­le­ bir­ za­man­da, böy­l e­ kud­s î­ bir­ i­m an­ hiz­m e­t in­d e­ ça­l ý­þ an­l a­r a kar­þý­ du­ru­mu­muz­ þu­dur:­ Bir­ zer­re­ hiz­met­ bir dað,­ bir­ dir­hem­ hiz­met­ bir­ bat­man­dýr.­ Bu­ nur hiz­m e­t in­d e —az­ da­h i­ ol­s a— bu­l u­n an­l ar,­ çok hür­met,­mu­hab­bet­ve­þef­ka­te­lâ­yýk­týr”­þek­lin­de­ki­i­fa­de­le­ri­ay­ný­mâ­nâ­la­ra­dik­ka­ti­mi­zi­çe­ki­yor. Ke­za­ yi­ne­ Gün­dü­zalp’in­ i­fa­de­ et­ti­ði­ “Ce­ma­a­tin­ bü­tün­ dü­ze­ni­ ve­ a­hen­gi,­ ce­ma­at­ fert­le­ri­nin yek­di­ðe­ri­ne­þef­kat,­mer­ha­met,­sev­gi­ve­hür­met­kâr­dav­ra­nýþ­la­rýy­la­müm­kün­dür”­cüm­le­si­de. Bu,­“en­ya­kýn­dost­ve­en­ci­van­mert­kar­deþ”­ol­ma­yý­ge­rek­ti­ren­“hýl­let”­meþ­re­bi­nin­de­bir­i­ca­bý.

H

DESAM’ýn araþtýrmasýna göre, velilerin yarýsýndan çoðu “sýnavlarda dershaneye giden öðrencinin baþarýlý olacaðý, gitmeyenin ise baþarýsýz olacaðý” düþüncesinde.

Dershanelere çözüm þart DES’ÝN “DERSHANELERE MECBUR MUYUZ?” ARAÞTIRMASI, EÐÝTÝM SÝSTEMÝNÝN KAMBURU DERSHANELERE BÝR AN ÖNCE ÇÖZÜM ÜRETÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ ORTAYA KOYDU. FATÝH KARAGÖZ ANKARA

DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­ Sen­di­ka­sý­ (DES) Ge­nel­Baþ­ka­ný­Gür­kan­Av­cý,­e­ði­tim­sis­te­mi­n in­ ka­n a­y an­ ya­r a­l a­r ýn­d an­ bi­r i­s i­ o­l an ders­ha­ne­le­re­bi­r­an­ön­ce­çö­züm­ü­re­til­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di. DES­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Av­cý,­ sen­di­ka­la­rý­nýn Ar-Ge­ku­ru­lu­þu­o­lan­DES­Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Mer­ke­zi’nin­(DE­SAM) yap­tý­ðý­“Ders­ha­ne­le­re­ Mec­bur­ mu­yuz?”­ i­sim­li­ a­raþ­týr­ma so­nuç­la­rý­ný­a­çýk­la­dý.­A­raþ­týr­ma­so­nuç­la­rý­na gö­re,­ ve­li­le­rin­ ya­rý­sýn­dan­ ço­ðu­ “sý­nav­lar­da ders­ha­ne­ye­gi­den­öð­ren­ci­nin­ba­þa­rý­lý­o­la­ca­ðý,­git­me­ye­nin­i­se­ba­þa­rý­sýz­o­la­ca­ðý”­dü­þün­ce­sin­de.­Ve­li­le­rin­yüz­de­54’ü­ders­ha­ne­se­çi­min­de­ders­ha­ne­ba­þa­rý­sý­nýn­ö­nem­sen­di­ði­ni be­lir­ti­yor.­ Ve­li­le­rin­ yüz­de­ 84’ü­ ders­ha­ne­le­rin­al­dýk­la­rý­üc­re­ti­hak­et­me­dik­le­ri­ni­söy­lü­yor.­ Yüz­de­ 56’sý­ ders­ha­ne­le­rin­ fi­yat­ ta­ri­fe­si

ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­lü­yor.­Yüz­de­96’sý­e­ði­tim­sis­te­min­de­ki­çar­pýk­lýk­se­be­biy­le­ders­ha­ne­le­rin­ ol­du­ðu­nu­ dü­þü­nü­yor.­ Yüz­de­ 75’i ders­ha­ne­le­rin­e­ði­tim­de­ki­a­çý­ðý­ka­pa­ta­ma­ya­ca­ðý­ný­ söy­lü­yor.­ Bu­ ve­ri­ler­ ý­þý­ðýn­da­ ders­ha­ne­le­rin­ dev­let­ o­kul­la­rý­nýn­ ye­ri­ni­ al­ma­ya baþ­la­dý.­ Öð­ren­ci­ler­ o­ku­la­ a­yýr­ma­dýk­la­rý­ e­me­ði­ve­za­ma­ný­ders­ha­ne­ler­de­har­cý­yor.

DERSHANELER OKULLARININ YERÝNÝ ALMAYA BAÞLADI Ra­po­run­so­nuç­la­rý­ný­de­ðer­len­di­ren­Gür­kan­Av­cý,­a­raþ­týr­ma­nýn­ve­li­le­rin­sýr­tý­na­ekst­ra­dan­ders­ha­ne­üc­re­ti­yük­len­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­ve­ders­ha­ne­le­rin­öð­ren­ci­le­ri­stre­se­sok­tu­ðu­nu,­on­la­rýn­sos­yal­yön­le­ri­ni­za­yýf­lat­tý­ðý­ný ve­bu­sebep­le­öð­ren­ci­le­re­a­ðýr­yük­ler­ve­so­rum­lu­luk­lar­yük­le­me­nin­doð­ru­ol­ma­dý­ðý­ný bü­yük­bir­a­çýk­lýk­la­or­ta­ya­çý­kar­dý­ðý­ný­söy­le­di. Av­cý,­e­ði­tim­sis­te­mi­nin­kam­bur­la­rýn­dan­bi­ri­si­o­lan­ders­ha­ne­le­rin­öð­ren­ci­le­ri­a­de­ta­ro­bot­laþ­tý­ra­rak,­ha­ya­týn­an­la­mý­ný­test­so­ru­la­rý­nýn­se­çe­nek­le­rin­den­bi­rin­de­a­rar­ha­le­ge­tir­di­ði­ni

söy­le­di.­Av­cý,­“Dev­let­o­kul­la­rýn­da­ye­ter­li­e­ði­tim ve­ri­le­mi­yor­mu?­Ve­ril­mi­yor­sa­ne­den­le­ri­a­raþ­tý­rýl­ma­lý­dýr.­Baþ­ba­kan­Sa­yýn­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ý­ders­ha­ne­siz­bir­e­ði­tim­sis­te­mi­i­çin düð­me­ye­bas­ma­ya­dâ­vet­e­di­yo­ruz.­E­þit­lik­çi,­a­da­let­çi,­üc­ret­siz­ve­ka­li­te­li­e­ði­tim­sis­te­mi­kur­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­Öð­ren­ci­ler­ve­ve­li­ler­ders­ha­ne­le­rin­e­ko­no­mik­ve­psi­ko­lo­jik­sý­kýn­tý­sý­ný­çek­mek­zo­run­da­bý­ra­kýl­ma­ma­lý­dýr”­de­di.

ÖÐRENCÝLER SAHTE DOKTOR RAPORUYLA OKULA GÝTMÝYOR Li­se­son­sý­nýf­ta­o­ku­yan­900­bin­öð­ren­ci­den­ he­men­ hep­si­nin­ ü­ni­ver­si­te­ sý­na­vý­na ha­zýr­lan­mak­ i­çin­ o­ku­lun­ son­ bir­kaç­ a­yýn­da­ra­por­a­la­rak­o­ku­la­git­me­di­ði­ni­ha­týr­la­tan­Av­cý,­ders­ha­ne­ler­de­o­kul­da­ki­gi­bi­klâ­sik­e­ði­tim­yön­te­miy­le­der­si­tar­týþ­ma­ya,­ya­pa­rak­ ya­þa­ya­rak­ öð­ren­me­ ye­ri­ne­ en­ ký­sa za­man­da,­se­çe­nek­ler­a­ra­sýn­da­ki­doð­ru­ce­va­bý­bu­la­ya­ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­ve­böy­le­ce­hem­li­se­le­re­ hem­ de­ ü­ni­ver­si­te­ye­ gi­riþ­te­ o­ku­lun i­kin­ci­pla­na­düþ­tü­ðü­nü­söy­le­di.

Sürücüler eðitilecek TÜRKÝYE Þo­för­ler­ ve­ O­to­mo­bil­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu­ Baþ­ka­ný­ Fev­zi­ A­pay­dýn, ka­za­la­rýn­ te­mel­ se­be­bi­nin­ e­ði­tim­siz ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­20­bü­yük­il­de­ti­ca­ri­ta­þýt­sü­rü­cü­le­ri­ne­e­ði­tim­ve­re­cek­le­ri­ni­bil­dir­di.­ Tür­ki­ye­Þo­för­ler­ve­O­to­m o­b il­c i­l er­ Fe­d e­r as­y o­n u­ (TÞOF) Baþ­ka­ný­ Fev­zi­ A­pay­dýn,­ yap­tý­ðý­ ya­zý­lý a­çýk­la­ma­da,­ tra­fik­ ka­za­la­rý­nýn­ Tür­ki­ye’nin­ a­na­ so­run­la­rýn­dan­ bi­ri­ ha­li­ne gel­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­tra­fi­ðe­çý­kan­her­ke­sin­ dik­kat­li­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ kay­det­ti.­Tra­fik­te­dik­ka­ti­ar­týr­mak­ve­ka­za­la­rýn­ ö­nü­ne­ geç­mek­ i­çin­ 20­ bü­yük il­de­ ti­ca­ri­ ta­þýt­ sü­rü­cü­le­ri­ne­ e­ði­tim ve­re­cek­le­ri­ni­ bil­di­ren­ Baþ­kan­ A­pay­-

Sigarayla uyuyunca yangýn çýktý ÝSTANBUL Ü­ni­ver­si­te­si­(Ý­Ü)­Ça­pa­Týp Fa­kül­te­si­Has­ta­ne­si’nde­bir­per­so­ne­lin si­ga­ra­i­çer­ken­u­yu­ma­sý­so­nu­cu­yan­gýn çýk­tý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­rü,­Ý­Ü­Ça­pa­Týp Fa­kül­te­si­Has­ta­ne­si­Rad­yo­lo­ji­bö­lü­mü ar­þi­vin­de­yan­gýn­çýk­tý.­Has­ta­ne­per­so­ne­li­nin­ha­ber­ver­me­si­ü­ze­ri­ne­o­lay­ye­ri­ne­ge­len­Fa­tih­ve­Bay­ram­pa­þa­it­fa­i­ye­e­kip­le­ri,­yan­gý­na­ký­sa­sü­re­de­mü­da­ha­le­e­de­rek­kon­trol­al­tý­na­al­dý.­Ýt­fa­i­ye­e­kip­le­ri,­yan­gý­nýn­çýk­tý­ðý­bö­lüm­de­du­man­tah­li­ye­ça­lýþ­ma­sý­yap­tý.­Yan­gý­nýn­i­çe­ri­de­si­ga­ra­i­çen­bir per­so­ne­lin­dik­kat­siz­li­ðin­den­kay­nak­lan­dý­ðý­öð­re­nil­di.­O­lay­la­il­gi­li­Rad­yo­lo­ji­Ra­por­Sek­re­te­ri­Kür­þat­Al­per­A­car gö­zal­tý­na­­a­lýn­dý.­­Ýstanbul / aa

dýn,­ ‘’Ti­ca­rî­ a­raç­ sü­rü­cü­le­ri­nin­ bil­gi­len­di­ril­me­si­ve­bi­linç­len­di­ril­me­si­pro­je­si­ni­10­Þu­bat’ta­Es­ki­þe­hir’den­baþ­la­tý­yo­ruz.­20­il­de­çe­þit­li­za­man­lar­da­ya­pý­la­cak­o­lan­7’þer­sa­at­lik­e­ði­tim­se­mi­ner­le­rin­de,­halk­la­i­liþ­ki­ler,­sü­rü­cü­psi­ko­lo­ji­si­ ve­ tra­fik­ so­run­la­rý­ ko­nu­la­rýn­da­a­çýk­la­ma­lar­da­ve­gö­rüþ­a­lýþ­ve­ri­þin­de­bu­lu­nu­la­cak­týr’’­de­di.­Ka­za­o­ran­la­rý­nýn­ a­þa­ðý­ çe­kil­me­si­ i­çin­ her­ ku­ru­mun­ ü­z e­r i­n e­ gö­r ev­l er­ düþ­t ü­ð ü­n ü vur­gu­la­yan­ A­pay­dýn,­ il­gi­li­ bi­rim­le­rin sos­yal­ so­rum­lu­luk­ ge­re­ði­ gö­rev­ a­lan­la­rý­na­yö­ne­lik­top­lum­sal­tra­fik­bi­lin­ci­nin­o­luþ­ma­sý­i­çin­gö­rev­al­ma­la­rý­ge­re­ði­ne­i­þa­ret­et­ti.­ Ankara / aa

Pendik’te, 6 araç kundaklandý PENDÝK’TE park­ha­lin­de­ki­6­a­raç ya­kýl­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­E­sen­ler Ma­hal­le­si­San­cak­So­kak’ta­park ha­lin­de­ki­3­a­raç­ta­ay­ný­an­da­yan­gýn çýk­tý.­A­raç­la­rýn­yan­dý­ðý­ný­gö­ren­va­tan­daþ­lar,­it­fa­i­ye­ge­lin­ce­ye­ka­dar ken­di­im­kân­la­rýy­la­yan­gý­na­mü­da­ha­le­et­ti.­Ýt­fa­i­ye­e­kip­le­ri­yan­gý­na mü­da­ha­le­et­ti­ði­sý­ra­da,­Pe­tek­So­kak’ta­da­a­raç­la­rýn­yan­dý­ðý­yö­nün­de­ih­bar­gel­di.­Pe­tek­So­kak’a­gi­den it­fa­i­ye­e­kip­le­ri,­3­a­raç­ta­çý­kan­yan­gý­ný­sön­dür­dü.­Ýt­fa­i­ye­nin­mü­da­ha­le­si­ne­rað­men­6­a­raç­tan­3’ü­kul­la­ný­la­maz­ha­le­gel­di.­A­raç­la­rýn­ya­ný­cý mad­de­dö­kü­le­rek­a­te­þe­ve­ril­di­ði an­la­þýl­dý.­A­raç­la­rý­ya­kan­zan­lý­ve­ya zan­lý­la­rýn­ya­ka­lan­ma­sý­i­çin­ça­lýþ­ma baþ­la­týl­dý.­­Ýstanbul / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Enflasyondan daha önemli!

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

aratýlýþ gerçeklerine itiraz edenlerin düþtüðü haller herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Birileri ‘ölen meþhur’u tartýþýrken ‘yaratýlýlýþ gerçekleri’ni göz ardý ediyor, baþkalarý da Mýsýr’da yaþananlarý deðerlendirirken ayný hataya düþüyor. Oysa, yaþanan hadiselere yaratýlýþ gerçeði penceresinden bakýlabilse; hem çareler bulunur, hem de ayný hatalar ömür boyu tekrarlanmaz. Mesela, ismi önemli olmayan ‘meþhur biri’ öldü ve arkasýndan çok deðiþik deðerlendirmeler yapýldý, yapýlmaya da devam ediyor. Acaba, deðerlendirmelerle birlikte ‘ibret ve ders’ alýnsa daha iyi olmaz mýydý? Her ölümde olduðu gibi ‘meþhurlarýn ölümü’nden alýnacak dersler de vardýr. Ortada, yanlýþ tercih sonucu meydana gelen ‘üzücü ve ibret verici bir ölüm þekli’ var. O halde, kiþilerin yeni ve benzer yanlýþlara sürüklenmesini engelleyen tavsiyeler ve deðerlendirmeler yapýlmasý gerekmez mi? Ýsmi mühim olmayan bir yazarýn, bu ‘feci ölüm’ü deðerlendirirken kullandýðý üslup da baþka bir tartýþma baþlattý. Bu yazara itiraz edenlerden biri, “Senin hayatýn ‘feci ölüm’le tanýþan ‘ünlü kiþi’den farklý mý?” diye sormuþ. Aslýnda bu tartýþmalar, ‘kötülük’ çamuruna batanlarýn bile bu ‘çamur’da bulunmaktan memnun olmadýklarýný gösteriyor. Öyle olmasa ‘yanlýþ yapan’lar ayýplanýr mýydý? Olumlu ya da olumsuz deðerlendirmeler yapanlar þunu unutuyor: ‘Benzin’in olduðu yerde ateþ yakýlmaz. Yakýlýrsa, o benzin mutlak surette ateþ alýr, yangýn büyür ve neticede büyük tahribat meydana gelir. Türkiye’de ise ‘benzin’ ile ‘ateþ’i birbirine dost ve kardeþ yapma gayreti seziliyor. Bir yandan ‘sigara’ ile mücadele edilirken, öte yandan ‘alkollü içki’lerin tam sayfa reklamlarý gazete sayfalarýný kirletiyor! Dünkü gazetelerde bile bu yapýlmýþ! (Reklamý yapýlan alkollü içkilerin biri þöyle sunulmuþ: “Lütfen bilinçli tüketiniz!” Bir baþkasýnda da “ailece” ve “keyifle içilmesi” daveti var. Arzu eden bakabilir: Hürriyet, Sabah, Haber Türk ve onlarcasý daha. 5 Þubat 2011) Bazý tavýrlarý anlýyoruz da, þu alkollü içkilerin reklamýnýn ‘büyük gazete’lerde hâlâ devam ediyor olmasýný anlayamýyoruz! Bunun için Türkiye’yi idare edenlere kýzmýyor, sadece acýyoruz. Bu kadar vurdum duymazlýk olur mu? Bir yandan insanlarý ‘iyi’liðe çaðýrýp, öte yandan ‘kötü’lüðe teþvik eden reklamlara izin vermek neyin nesi? Alkollü içkilerin içilmesini teþvik edip, içildikten sonra yaþananlardan piþmanlýk duymak mümkün mü? Kamuoyunun gündeminde olan ‘feci ölüm’ hadisesinde sorumlu olanlardan biri de ‘alkollü içki’ deðil mi? Gecenin gündüze dönme vaktine kadar içki içen ve aklýný iptal eden (hükmen ‘deli’ olan) kiþilerden ‘akýllý’ gibi davranmasý beklenebilir mi? Gelin, ‘benzin’lerin yanmasýna, ‘barut’larýn patlamasýna deðil; biri ‘yanýcý’ diðeri de ‘yakýcý’ olan þeyleri yan yana koyanlara engel olalým. Saðlam aile ‘birey’leri istiyorsak, gereðini yapacak þekilde çalýþalým. Ýlk adým olarak da ‘bütün kötülüklerin anasý’ olan alkollü içkilerin hiç deðilse reklamlarýný durduralým. Ýnanýn bunu yapmak, enflasyonu iki puan düþürmek ve ihracatý beþ puan arttýrmaktan daha faydalýdýr. Türkiye’nin bu konuda yeni bir anlayýþa, yeni bir mütabakata ve yeni bir uyanýþa ihtiyacý var, vesselâm.

Y

Alkollü sürücüler, can güvenliðini tehdit ediyor ÝSTANBUL’DA geçen yýl bir önceki yýla oranla alkollü araç kullanan sürücüler yüzde 81 artýþ gösterdi. Ýstanbul Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü verilerinden derlenen bilgiye göre, þehirde 2007 yýlýnda meydana gelen 243 kazada 270 kiþi, 2008 yýlýnda 225 kazada 244 kiþi, 2009 yýlýnda 220 kazada 241 kiþi ve 2010 yýlýnda 195 kazada 233 kiþi olmak üzere toplam 883 ölümlü kazada 988 kiþi öldü. Þehirde, 2007 yýlýnda 9 bin 812, 2008 yýlýnda 10 bin 387, 2009 yýlýnda 10 bin 660 ve geçen yýl da 10 bin 958 olmak üzere toplam 41 bin 817 yaralamalý kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2007 yýlýnda 15 bin 203, 2008 yýlýnda 15 bin 429, 2009 yýlýnda 16 bin 600, geçen yýl da 16 bin 960 olmak üzere toplam 64 bin 192 kiþi yaralandý. Son 4 yýlda meydana gelen ölümlü, yaralamalý ve maddi hasarlý kazalarda toplam 1 milyar 7 milyon 561 bin TL maddi hasar oluþtu. Bu arada, 2007 yýlýnda 21 bin 483 sürücü, 2008 yýlýnda 21 bin 799 sürücü, 2009 yýlýnda 23 bin 252 sürücü ve 2010 yýlýnda da 42 bin 194 sürücü olmak üzere son 4 yýlda toplam 108 bin 728 sürücü hakkýnda ‘’trafikte alkollü araç kullanmak’’ suçundan iþlem gördü.Bu rakamlara göre, geçen yýl 2009 yýlýna oranla alkollü araç kullanan sürücüler yüzde 81 artýþ gösterdi. Ýstanbul / aa

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

HA­BER

AKP: 6 ok CHP’de anlamýný kaybetti AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Gedikli, 6 ilkeyi simgeleyen 6 okun bugünün CHP’sinde anlamýný yitirdiðini söyledi. AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Gedikli, CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu’nun göreve geldiðinden bu yana icraatlarýný deðerlendirerek, kendisi için bir karne hazýrladýklarýný belirtti. Kýlýçdaroðlu’nu ‘’siyasetin tembel öðrencisi’’ne benzeten Gedikli, CHP’nin halktan kopuk, elitist bir zümre partisi olduðunu söyledi. Gedikli, “Böyle bir partinin dönem karnesi de tabiî ki çok zayýf. Türkçe dersinden 0 verdik, çünkü Sayýn Kýlýçdaroðlu kaba bir üslûba, bozuk bir dile

sahip” dedi. Hayat Bilgisi ders notu olarak CHP Genel Baþkanýna 1 verdiklerini bildiren Gedikli, Millî Güvenlik dersinden sýfýr verdiklerini söyledi. Gedikli, “Referandumda oy kullanamayan Sayýn Kýlýçdaroðlu en temel vatandaþlýk görevlerinden birini yerine getiremedi. Ýnanç özgürlüðüne, toplumsal kesimlerin sorunlarýna duyarsýz kaldý. ‘Alevî’ ve ‘Kürt’ kelimelerini aðzýna almaya bile cesaret edemedi. Sonuçta Vatandaþlýk ve Ýnsan Haklarý Eðitimi dersinden de kocaman bir sýfýr aldý’’ dedi. CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu’nun tarih dersi notunun sýfýr, Türkiye Cumhuriyeti Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük

dersi notunun da 2 olduðunu kaydeden Ge dik li, þun la rý söy le di: ‘’CHP’nin parti bayraðýný derhal deðiþtirmesi gerekir. 6 ilkeyi simgeleyen 6 ok bugünün CHP’sinde anlamýný yitirmiþtir. Cumhura saygýsý olmayan cumhuriyetçi olamaz, milletini düþünmeyen milliyetçi olamaz, halkýný göz ardý eden halkçý olamaz, inançlara saygýlý olmayan laik olamaz, sýrf muhalefet yapmak adýna reformlara karþý çýkan inkýlâpçý olamaz. Halký isyana teþvik eden, millete aptal diyen, çarþaf yýrtan, baþörtülüleri rahibeye benzeten bir parti çaðýmýza yakýþmýyor, Türkiye’nin büyüklüðüne yakýþmýyor.’’ Ankara / aa

AKP’nin Kýlýçdaroðlu için hazýrladýðý karnede verdiði notlar þöyle: ‘’I- TEMEL DERSLER TÜRKÇE :0 MATEMATÝK :0 HAYAT BÝLGÝSÝ :1 MÝLLÝ GÜVENLÝK :0 VATANDAÞLIK VE ÝNSAN HAKLARI EÐÝTÝMÝ :0 TARÝH :0 T.C. ÝNKILAP TARÝHÝ VE ATATÜRKÇÜLÜK :2 BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR :0 II- KÝÞÝSEL VE SOSYAL BECERÝLER BAÐIMSIZ OLARAK KARAR VERME SINIF ETKÝNLÝKLERÝNE KATILMA MANTIKLI DÜÞÜNME VE HAREKET ETME ALDIÐI GÖREVLERÝ YERÝNE GETÝRME

:1 :0 :3 :1

Karnede yer alan ‘’Sonuç ve Kanaat’’ bölümünde de ‘’CHP’nin bu tembel ve tutarsýz genel baþkan ile býrakýn iktidar olmayý, anamuhalefet kalmasý bile abestir. Kemal Kýlýçdaroðlu’nun, 12 Haziran 2011 seçimlerinde Türk Milletinden tasdikname alarak, ‘’Dandi Kemal’’ olarak baþladýðý genel baþkanlýk görevini ‘’Tekaüt Kemal’’ olarak kapatacaðý kanaatine varýlmýþtýr. Sayýn Kýlýçdaroðlu’nun, emeklilik günlerinde 14 aylýk genel baþkanlýk dönemindeki icraatlarýný deðerlendirecek bol vakti olacaktýr’’ görüþüne yer verildi.

HA­BER­LER

Polise askerlik kalktý

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Letonya'nýn Cesis þehrinde bulunan Türk Þehitliði’ni ziyaret ederek çelenk býraktý. FOTOÐRAF: AA

Halk özgürlük istiyor MECLÝS BAÞKANI ÞAHÝN, “BASKICI REJÝMLERÝN, GÜNÜMÜZDE SIKINTI YAÞAMAMASI MÜMKÜN DEÐÝLDÝR. HALK, DAHA DEMOKRATÝK, DAHA ÖZGÜR BÝR DÜZEN ÝSTEMEKTEDÝR” DEDÝ. TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, baskýcý, otoriter rejimlerin, günümüzde sýkýntý yaþamama sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný be lir te rek, ‘’Halk, daha demokratik, daha özgür bir düzen istemektedir. Dost ve kardeþ ülkelerin, onlarýn yöneticilerinin, halkýn bu beklentilerine cevap verecek bir tavýr içinde olmalarýný bekliyorum, kendilerine bunu tavsiye ediyorum’’ dedi. Þahin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiði Letonya’dan ayrýlmadan önce gazetecilere deðerlendirmede bulundu. Parlamentoda, Dýþiþleri, Avrupa Komisyonu ve Letonya-Türkiye Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkan ve üyeleriyle bir araya geldiðini hatýrlatan Þahin, heyetin, Türkiye’nin bölge ve dünyadaki geliþmelere karþý bakýþ açýsýný öðrenmek istediðini

Arslan’ýn iddialarý mahkemeye taþýnýyor BUGÜN gazetesi yazarý Adem Yavuz Arslan, Dink ailesinin avukatlarýnýn ‘’Bi Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonu’nun Þifreleri’’ adlý kitabýndaki iddialar için dilekçeyle mahkemeye baþvuracaðýný söyledi. Arslan, bugüne kadar hep cinayette kimin ihmali olduðu üzerinde tartýþýldýðýný, kendisinin ise kitabýnda daha çok Hrant Dink cinayeti öncesi ve sonrasýna ýþýk tutmaya çalýþtýðýný ifade etti. Hrant Dink cinayetinin tekil bir olay olarak görülemeyeceðinin altýný çizen Arslan, ‘’Bu cinayet Karadeniz’de adým adým iþlenen bir sürecin parçasý olarak yaþandý ve devamý da gelecekti ama engellendi’’ dedi. Bir gazeteci olarak Hrant Dink cinayeti konusunda kendini sorumlu hissederek çalýþtýðýný aktaran Adem Yavuz Arslan, kendisi için önemli olanýn çözüm noktasýna bir katký saðlamak olduðunu ve kitabýnda bugüne kadar bilinmeyen belgeleri ortaya çýkararak bunu saðladýðýný düþündüðünü söyledi. Hrant Dink’in kardeþi Orhan Dink ve ailenin diðer üyelerinin kendisini arayarak teþekkür ettiðini anlatan Arslan, ‘’Dink ailesinin avukatlarý kitaptaki iddialar için dilekçeyle mahkemeye baþvuracak. O açýdan kitap çözüm sürecine katký saðladý, ama bazý çevreleri de rahatsýz ediyor’’ diye konuþtu. Arslan, amatör olmadýðý her halinden belli olan tehditlerin ilk günden itibaren baþladýðýný, bu sebeple kendisine 24 saatlik koruma tahsis edildiðini ifade etti. Kitabýnýn birçok ‘bilinmeyen’i ortaya koymasý açýsýndan kamuoyunda çok tartýþýldýðýný belirten Adem Yavuz Arslan, ‘’Kamuoyundaki bu hassasiyetin Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçmesinde etkili olduðunu düþünüyorum’’ ifadelerini kullandý. Ankara / aa

söyledi. Þahin, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Tüm parlamenterler, en azýndan komisyon baþkanlarý, Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki rolünü çok takdir ettiklerini söylediler, etkin bir ülke olduðunu tespit ettiler. Türkiye ile her alanda iliþkileri geliþtirmenin, kendileri için çok önemli olduðunu vurguladýlar. Bundan büyük memnuniyet duyduk. En çok üzerinde durduklarý konu, þu anda Kuzey Afrika’da baþta Mýsýr olmak üzere, bu bölgelerdeki geliþmeler konusunda Türkiye’nin ne düþündüðü, nasýl bir tavýr içinde olduðu. Türkiye, AB ile müzakere sürecinde. Demokrasi, insan haklarý, hukukun üstünlüðü ilkeleri AB’nin de deðerleridir. Türkiye de bu deðerlere sahiptir. Bu deðerlere sahip olmayý arzu eden halklarýn bu ta-

lebine Türkiye, büyük saygý duymaktadýr. Bu ülkeyi yönetenlerin de saygý duymasý gerektiðini her fýrsatta ifade etmektedir. Çünkü artýk çok küçülen bir dünyada yaþýyoruz, kitle iletiþim araçlarýndaki baþ döndürücü geliþmeler, dünyanýn hangi noktasýnda olursa olsun, insanlarý, diðer bölgelerdeki geliþmelerden haberdar etmektedir. Baskýcý, otoriter rejimlerin, günümüzde sýkýntý yaþamamasý mümkün deðildir. Halk, daha demokratik, daha özgür bir düzen istemektedir. Bu talebini de þimdi her türlü riski göze alarak ifade etmektedir. Dost ve kardeþ ülkelerin, onlarýn yöneticilerinin, halkýn bu beklentilerine cevap verecek bir tavýr içinde olmalarýný bekliyorum, kendilerine bunu tavsiye ediyorum.’’ Riga / aa

Büyük salon olmadýðý için camide konuþmuþ M. KEMAL'ÝN BALIKESÝR'DEKÝ KONUÞMASINI BÜYÜK SALONLAR OLMADIÐI ÝÇÝN ZAÐNOS PAÞA CAMÝÝ'NDE YAPTIÐI BELÝRTÝLDÝ. BALIKESÝR Üniversitesi (BAÜ) Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Çevik, M. Kemal’in “Balýkesir Hutbesi” olarak bilinen 7 Þubat 1923 tarihli konuþmasýný o tarihte halka seslenmek için büyük salonlar olmadýðý için Zaðnos Paþa Camii’nin seçildiðini söyledi. M. Kemal’in Balýkesir’e geliþinin 88. yýldönümü dolayýsýyla önceki gün 420 köyde “Balýkesir Hutbesi” okundu. Ýkindi namazýndan önce de millî mücadelede þehit olanlar için mevlit programý icra edildi. Bütün bu kutlamalara raðmen tarihçiler ve Balýkesir Ýl Müftülüðü yetkilileri, M. Kemal’in “Balýkesir Hutbesi”ni olarak bilinen Zaðnos Paþa Camii’ndeki konuþmasýný Cuma günü deðil, Çarþamba günü yaptýðýna dikkat çekti. Balýkesir Ýl Müftüsü Turgut Açari, M. Kemal’in Balýkesir’de Cuma deðil, Çarþamba günü öðleden sonra vatandaþlara seslendiðini belirterek, “Atatürk, Zaðnos Paþa Camii’ndeki minbere üç-dört basamak çýkýp halka sesleniyor. Müftülük olarak yaklaþýk 10 yýldan beri okunan hutbeyi sadeleþtirip birkaç paragrafýný Cuma hutbesi olarak okutuyoruz” dedi.

KONUÞMA ÇARÞAMBA GÜNÜ YAPILMIÞ BAÜ Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Çevik de M. Kemal’in, söz konusu hutbeyi Çarþamba günü okuduðunu kaydetti. M. Kemal’in, Balýkesir’e 6 Þubat 1923 tarihinde geldiðini söyleyen Çevik, Zaðnos Paþa Camii’ndeki konuþmasýný 7 Þubat’ta yaptýðýný vurguladý. O tarihte halka seslenmek için büyük salonlar olmadýðý için caminin seçildiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Çevik, þunlarý kaydetti: “Ben bizzat o hutbeyi dinleyen, Muzaffer isminde bir vatandaþla konuþtum. 1980 yýlýnda görüþtüðüm kiþi, o tarihte 17 yaþlarýnda delikanlý olduðunu aktardý. Hutbeden sonra halkýn arasýna inen Atatürk, vatandaþlarýn kendisine soru sorabileceðini de söylemiþ. Akabinde vatandaþlarýn 40 kadar soru sorduðu belirtilir. Hutbenin Balýkesir’de okunmasý da tesadüf deðil. Burasý hem Kuvay-ý Milliye hareketinin baþladýðý þehir hem de vatandaþlarýn millî ve dinî duygularý çok kuvvetli. Ayrýca Lozan görüþmeleri yakýn zamanda kesilmiþti. Parti çalýþmalarýna baþlayan Atatürk, Balýkesir’deki konuþmasýyla hem halkýn nabzýný tuttu hem de dünyaya mesaj verdi.” Balýkesir / cihan

nEMNÝYET teþkilâtýnda 10 yýlýný doldurmuþ polislerin askerlik hizmetini yapmýþ sayýlmasýný öngören tasarý, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaþtý. Askerlik Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yasaya göre, Emniyet Genel Mü dür lü ðü mer kez ve taþ ra teþ ki lâ tý kadrolarýnda bulunan ve Emniyet Hizmetleri Sýnýfýna mensup personel ile mezun olup göreve baþlamak kaydýyla polis eðitim ve öðretim kurumlarýnda öðrenim görmekte olanlar ve bu kurumlarýn giriþ sýnavlarýný kazanmýþ olanlardan askerlik hizmetini yapmamýþ olanlarýn askere celp ve sevk iþlemleri ertelenecek. Bu yükümlülerden Emniyet teþkilâtýnda 10 yýllýk hizmet süresini tamamlayanlar; askerlik hizmetini yerine getirmiþ sayýlacak. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Millî Savunma Bakanlýðýna gönderilerek nüfus kayýtlarýna iþlenmesi saðlanacak. Yasaya göre, 10 yýllýk sürenin baþlangýcýnda, polis eðitim ve öðretim kurumlarýndan mezun olarak fiilen göreve baþlanýlan tarih esas olacak. 10 yýllýk süre tamamlanmadan herhangi bir sebeple Emniyet teþkilâtýndan ayrýlan veya baþka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten iliþiði kesilen personel, genel hükümlere göre askerlik hizmetini yerine getirecek. Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla, bu kapsama giren personelden, halen askerlik hizmetlerini yerine getirmekte olanlarýn, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilecek ve görevlerine iade edilecek. Yasa, yurt dýþýnda görev yapan veya eðitimini yurt dýþýnda sürdüren polisleri de kapsayacak. Düzenleme kapsamýna giren polisler hakkýndaki yoklama kaçaðý ve bakaya gibi suçlardan adlî takibat yapýlamayacak, baþlatýlan tahkikatlar da durdurulacak. Ankara / aa

Ormanlar, insansýz uçaklarla korunacak nÇEVRE ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, ormanlarda insansýz uçaklarla havadan denetim yaparak yangýn ikazý konusunda daha önce çalýþma yapýldýðýný belirterek, Türkiye’de üretimin yapýlmasýnýn ardýndan bu uçaklardan yararlanýlacaðýný bildirdi. Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Ormancýlýk Forumu’na katýlmak üzere gittiði ABD’den dönüþünde Atatürk Havalimaný VIP Salonu’nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, bir müjde vermek istediðini belirterek, ‘’Þimdiye kadar düzenlenen 9 toplantý hep New York’ta yapýlmýþ. Biz ilk defa 2013 yýlýnda yapýlacak 10. toplantýnýn Türkiye’de yapýlmasý konusunda teklifte bulunduk. Bütün ülkelerin onayýyla 10. BM Dünya Ormancýlýk Forumu’nun Türkiye’de yapýlmasý kararlaþtýrýldý’’ dedi. Eroðlu, orman yangýnlarý konusundaki teknolojilerini bu toplantýlarda aktardýðýný belirterek, katýlýmcýlarýn Türk ormancýsýnýn yangýnla mücadeledeki teknolojik imkanlarýný takdirle karþýladýklarýný söyledi. Teknolojiyi çok iyi takip ettiklerini dile getiren Eroðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ‘’Tüm Türkiye’de yangýn gözetleme kulelerimiz var. Sürekli izleniyor. Kamerayla takip sistemini ilk defa hassas bölgelerde biz kurduk. 2 yýl önce de insansýz uçaklarla havadan denetim yaparak yangýn ikazý konusunda bir çalýþmamýz oldu. Bunun hazýrlýk safhasýndayýz. Bunlar Türkiye’de üretilmeye baþlandý. Zaten bütün uçaklarýn, tankýn, tüfeðin ve diðer ihtiyaçlarýn kendimiz tarafýndan karþýlanmasý konusunda hedefimiz var. Savunma müsteþarlýðýmýz bu konuda bir çalýþma yapýyor. Biz de üretildiði zaman istifade edeceðiz.’’ Ýstanbul / aa


5

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

HABER ANKARA

BAÞKENT YAZILARI

AKP’nin “darbecilerden hesap sorma” sözü ran­dum­da­ba­zý­mad­de­le­ri­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­nin­de­hiç­bir­i­þe­ya­ra­ma­dý­ðý­gö­rü­lü­yor.­­­

CEVHER ÝLHAN

ÝDDÝALAR HEP HAVADA KALDI… Me­se­la­12­Ey­lül­dö­ne­mi­so­rum­lu­la­rý­hak­kýn­da­ce­za­î,­mâ­lî­ve­ya­hu­ku­kî­so­rum­lu­luk­id­KP’nin­ se­ç im­ be­y an­n a­m e­l e­r in­d e, di­a­sý­i­le­ri­sü­rü­le­me­ye­ce­ði­ni­hük­me­bað­la­yýp hü­kû­met­ prog­ram­la­rýn­da­ ve­ en­ son dar­be­ci­le­ri­ko­ru­yup­kol­la­yan­“ge­çi­ci­15. re­fe­ran­dum­da­ söz­ ver­di­ði­ “dar­be­le­- mad­de”­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­baþ­ta­“Bý­ra­kýn rin­ ve­ dar­be­ci­le­rin­ yar­gý­lan­ma­sý”nda­ hâ­lâ bu­su­lu­þa­ka­la­rý!”­tep­ki­si­ne­kar­þý­lýk­ka­mu­o­yu­nun­bas­ký­sýy­la­“a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði”­pa­ke­ti­bir­a­dým­a­týl­mýþ­de­ðil.­ Si­ya­sî­ik­ti­dar,­her­fýr­sat­ta,­ö­zel­lik­le­“Er­ge­ne­- ne­ko­nu­lup­kal­dý­rýl­dý.­Lâ­kin­Mec­lis’te­bü­tün kon­so­ruþ­tur­ma­la­rý”­sü­re­cin­de­ko­ta­rýl­ma­mýþ u­ya­rý­la­ra­rað­men­“dar­be­ci­le­rin­yar­gý­lan­ma­“dar­be­ye­or­tam­ha­zýr­lýk­la­rý”nýn­ve­ba­þa­rýl­ma­mýþ sý”na­ve­“dar­be­suç­la­rýn­da­za­ma­na­þý­mý­ol­ma­“dar­be­te­þeb­büs­le­ri”nin­so­ruþ­tu­rul­ma­sý­sü­re­cin­- ma­sý”na­da­ir­bir­hü­küm­ek­len­me­di. Da­ha­sý,­re­fe­ran­dum­da­A­na­ya­sa’nýn­148. de,­bü­tün­va­ad­le­ri­ne­rað­men­ne­ya­zýk­ki­ye­ni­ne 12­Ey­lül­ih­ti­lâ­lin­den­ne­de­28­Þu­bat­“post­mo­- mad­de­sin­de­ya­pý­lan­de­ði­þik­lik­le,­“ge­nel­kur­may dern­dar­be­sü­re­ci”nden­he­sap­so­rul­ma­sý­ný­ve baþ­ka­ný­ve­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­nýn­an­cak­Yü­ce Di­van’da­yar­gý­la­na­bi­le­ce­ði”­hük­müy­le,­za­ten yar­gý­lan­ma­sý­ný­sað­la­ma­dý,­sað­la­ya­ma­dý. Baþ­ta­ 27­ Ma­yýs’tan­ son­ra­ dar­be­le­rin­ bel mu­ha­ta­ra­lý­bir­kör­dü­ðü­me­dö­nü­þen­dar­be­ci­le­ke­mi­ði­ni­ o­luþ­tu­ran­ 12­ Ey­lül­ dar­be­ci­le­ri­ni rin­yar­gý­lan­ma­sý,­â­de­ta­im­kân­sýz­ha­le­ge­ti­ril­di.­ Bu­na­gö­re,­baþ­ta­dar­be­li­de­ri­Ev­ren­Pa­þa­ve kur­ta­rý­yor,­ 28­ Þu­bat­çý­la­rý­ ka­yý­rý­yor­ ve­ 27 “ih­ti­lâl­kon­se­yi”­ol­mak­ü­ze­re­dar­be­dö­ne­mi Ni­san­e-muh­tý­ra­sý­na­kar­þý­bi­gâ­ne­ka­lý­yor. Ger­çek­þu­ki­Tür­ki­ye’de­de­mok­ra­si­nin­dö­- so­rum­lu­la­rý­nýn­yar­gý­lan­ma­sý­hak­kýn­da­ki­yüz­nüm­nok­ta­sý­ilk­hür­se­çim­ler­le­çok­par­ti­li­sis­- ler­ce­suç­du­yu­ru­su,­“dar­be­yö­ne­tim­mer­ke­te­mi­ge­ti­ren­De­mok­rat­Par­ti’yi­si­lâh­zo­ruy­la zi’nin­Baþ­kent­ol­ma­sý”­ha­se­biy­le­ön­ce­An­ka­ra de­vi­ren­27­Ma­yýs­kan­lý­ih­ti­lâ­li­ni­ve­de­va­mý­A­- Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­da­top­lan­dý.­Ar­dýn­da­let­Par­ti­si­hü­kû­me­ti­ni­si­lâh­zo­ruy­la­ik­ti­dar­- dan­“su­çun­1984­yý­lý­ön­ce­sin­de­iþ­len­di­ði­i­çin dan­u­zak­laþ­tý­ran­12­Mart­muh­tý­ra­sý­ve­DYP’li ö­zel­yet­ki­li­Cum­hu­ri­yet­sav­cý­lý­ðý­nýn­gö­rev­a­hü­kû­me­te­tu­zak­ku­ran­28­Þu­bat­post­mo­dern la­ný­na­gir­me­di­ði”­ve­“dâ­vâ­aç­ma­yet­ki­si”nin dar­be­si­ol­mak­ü­ze­re,­de­mok­ra­si­yi­kat­le­den, Yar­gý­tay­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­sý’nda­ol­du­ðu mil­let­i­râ­de­si­nin­tem­sil­ci­si­Mec­lis­le­ri­ka­pa­tan, ge­rek­çe­siy­le­“gö­rev­siz­lik”­ka­ra­rýy­la­dos­ya hü­kû­met­le­ri­de­vi­ren­dar­be­le­rin­ve­mü­da­hâ­le­- Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­ha­va­le­e­dil­di. AKP­gru­bu­nun­söz­ko­nu­su­“dar­be­suç­la­rý­nýn le­rin­hiç­bi­ri­hâ­lâ­he­sâ­ba­çe­kil­miþ­de­ðil… Þim­di­ye­ka­dar­17­kez­100’e­ya­kýn­mad­de­si yar­gý­lan­ma­sý”na­da­ir­bir­kaç­ke­li­me­lik­bir­i­bâ­de­ðiþ­ti­ri­len­“12­Ey­lül­a­na­ya­sa­sý”nýn­son­re­fe­- re­yi­ek­le­me­me­siy­le,­dar­be­ci­le­rin­“dar­be­su­çu cevher@yeniasya.com.tr

A

ge­re­ði­a­ðýr­ce­za­da­yar­gý­lan­ma­la­rý”­ye­ri­ne­“gö­rev­suç­la­rýn­dan­ö­tü­rü­Yü­ce­Di­van’da­yar­gý­la­na­bi­le­cek­le­ri”­sta­tü­sü­ne­ka­vuþ­tu­rul­du.­ Re­fe­ran­du­mun­ü­ze­rin­de­beþ­a­ya­ya­kýn­sü­re­ geç­me­si­ne­ rað­men,­ ka­mu­o­yun­da­ “Yü­ce Di­van”­sav­cý­sý­sý­fa­týy­la­Yar­gý­tay­Cum­hu­ri­yet Baþ­sav­cý­sý­nýn­ dâ­vâ­nýn­ a­çýp­ a­çýl­ma­ya­ca­ðý bek­le­ni­yor.­Kal­dý­ki­da­va­a­çýl­sa­bi­le,­a­çý­la­cak dâ­vâ­nýn­ cum­hur­baþ­ka­ný­nýn,­ Mec­lis­ baþ­ka­ný­nýn,­ baþ­ba­ka­nýn­ ve­ ba­kan­la­ra­ denk­ Yü­ce Di­van’da­ gö­rü­le­cek­ ol­ma­sý,­ da­ha­ baþ­tan­ i­þi þi­râ­ze­sin­den­çý­ka­rýp­su­lan­dýr­mak­ta. Böy­le­ce,­dar­be­ci­le­rin­yar­gý­lan­ma­sý­na­da­ir­i­kaz­la­rý­dik­ka­te­al­ma­yan­AKP­si­ya­sî­ik­ti­da­rý­nýn “ge­çi­ci­15.­mad­de”yi­A­na­ya­sa­met­nin­den­çý­kar­ma­sý­nýn­hiç­bir­an­la­mý­kal­ma­dý.­Dar­be­ci­le­rin yar­gý­lan­ma­sý­nýn­ö­nü­ne­ek­ba­ri­yer­ler­ko­nu­lup yar­gý­lan­ma­la­rý­da­ha­baþ­tan­iþ­lev­siz­bý­ra­kýl­dý. Ký­sa­ca­sý,­dar­be­ci­le­ri­ne­yar­gý­yo­lu­a­çýl­ma­dý. Er­do­ðan’ýn­mey­dan­mey­dan­“12­Ey­lül’de­12­Ey­lül’ün­he­sa­bý­nýn­so­ru­la­ca­ðý”,­hat­ta­ “Men­de­res’e ya­pý­lan­la­rýn­he­sa­bý­nýn­so­ru­la­ca­ðý”;­“13­Ey­lül­sa­ba­hý,­dar­be­ci­le­rin­he­sap­ve­re­ce­ði”,­“Ev­ren­ve­ih­ti­lâl­ci­kon­sey­ü­ye­le­ri­nin­he­men­tu­tuk­la­na­ca­ðý ve­yar­gý­la­na­cak­la­rý” id­di­a­la­rý­ha­va­da­kal­dý… “28 ÞUBAT’TAN NEDEN HESAP SORULMAZ?” Re­fe­ran­dum­pro­pa­gan­da­sýn­da­“12­Ey­lül­dar­be­ci­le­rin­den­he­sap­so­ra­ca­ðýz” nu­tuk­la­rý­ný­a­tan ik­ti­dar­par­ti­si­gru­bu­nun,­mu­ha­le­fet­ten­ge­len “12­Ey­lül­1980­dar­be­sü­re­ci­nin­yol­aç­tý­ðý­mað­du­ri­yet­le­rin­gi­de­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­ka­nun­tek­li­fi”ne­de­ka­yýt­sýz.­Ve­ri­len­sö­ze­rað­men­YAÞ’ze­de­le­rin­mad­dî­ve­mâ­ne­vî­mað­du­ri­yet­le­ri­nin­gi­de­ril­me­sin­de­ve­hak­la­rý­nýn­i­â­de­si­ne­da­ir­hiç­bir

ya­sal­dü­zen­le­me­yap­ma­dý­ðý­gi­bi… Ne­ti­ce­de­CI­A­a­ja­ný­nýn­A­me­ri­kan­Baþ­ka­ný’na­“Bi­zim­ço­cuk­lar­ba­þar­mýþ”­müj­de­si­ni(!) ver­di­ði,­Mec­lis’in­ka­pý­sý­na­ki­lit­vu­ran,­se­çil­miþ hü­kû­met­le­ri­a­la­þa­ðý­e­den,­yüz­bin­ler­ce­va­tan­da­þa­iþ­ken­ce­ve­zu­lüm­ya­pan­12­Ey­lül­dar­be­ci­le­rin­den­he­sap­so­rul­ma­dý­ðý­gi­bi,­ir­ti­ca­bri­fing­le­rin­de­yar­gý­men­sup­la­rý­ný,­iþ­a­dam­la­rý­ný, ga­ze­te­ci­le­ri,­bü­rok­rat­la­rý­da­ki­ka­lar­ca­a­yak­ta al­kýþ­la­tan,­tank­la­rý­so­kak­lar­da­yü­rü­tüp­“de­mok­ra­si­ye­ba­lans­a­ya­rý­ve­ren”,­uy­du­ruk­“ir­ti­ca teh­li­ke­si”­ba­ha­ne­siy­le­yüz­bin­ler­ce­in­sa­ný­fiþ­le­ye­rek­mað­dur­e­den­28­Þu­bat­post­mo­dern dar­be­si­nin­de­he­sa­bý­so­rul­ma­dý.­Dar­be­le­re­ge­rek­çe­gös­te­ri­len­“TSK­Ýç­Hiz­met­Ka­nu­nu­35. mad­de­si”­de­ðiþ­ti­ril­me­di… De­mok­ra­si­ye­a­çýk­bir­mü­da­hâ­le­o­lan,­ik­ti­dar par­ti­si­söz­cü­le­ri­nin­“muh­tý­ra”­o­la­rak­al­gý­la­dý­ðý ve­na­sýl­di­ren­di­ði­pro­pa­gan­da­sýy­la­en­az­yüz­de 10-15­oy­el­de­e­dil­di­ði­be­lir­ti­len­“27­Ni­san­emuh­tý­ra­sý”­da­si­ga­ya­çe­kil­me­di.­Üs­te­lik­Dol­ma­bah­çe’de­sa­at­ler­ce­sü­ren­ve­“me­zâ­ra­ka­dar bir­sýr­o­la­rak­ka­la­ca­ðý”­giz­li­meç­hul­gö­rüþ­me­nin­ya­pýl­dý­ðý­e­mek­li­“Muh­tý­ra­cý­Pa­þa”ya­di­ðer­le­rin­den­fark­lý­o­la­rak­bir­tril­yo­na­mal­o­lan zýrh­lý­“ö­zel­a­raç”­tah­sis­e­di­lip­ö­dül­len­di­ril­di. Ger­çek­ten­AKP­ik­ti­da­rý­si­ya­sî­ran­tý­ný­ye­di­ði­dar­be­ler­den­ve­dar­be­ci­ler­den­ne­den­he­sap sor­maz.­De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nâ­mýk­Ke­mal­Zey­bek’in­i­fâ­de­siy­le,­“12­Ey­lül’ü ya­pan­lar­ne­den­yar­gý­lan­mý­yor?­Hal­kýn­i­râ­de­si­ni­da­ya­nan­ko­a­lis­yo­nu­he­def­a­lan,­doð­ru­dan­mil­le­tin­ruh­kö­kü­ne­kar­þý­bir­sal­dý­rý­ya dö­nü­þüp­â­de­ta­Ýs­lâ­mý­ha­sým­i­lân­e­dip­doð­ru­dan­mâ­ne­vi­ya­tý­mý­za­sal­dý­ran­28­Þu­bat­dö­ne­mi­nin­so­rum­lu­la­rý­na­ne­den­dâ­vâ­a­çýl­maz?”

Erdoðan, Obama ile Mýsýr’ý görüþtü n ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma,­Baþ­ba­kan Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan­i­le­te­le­fon­da­Mý­sýr’da­ki­o­lay­la­rý­gö­rüþ­tü.­Be­yaz­Sa­ray’dan ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­O­ba­ma’nýn­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­i­le­yap­tý­ðý­te­le­fon­gö­rüþ­me­si­nin,­ABD’nin­ya­kýn­müt­te­fik­le­ri­a­ra­sýn­da de­vam­e­den­is­ti­þa­re­ler­den­bi­ri­ni­o­luþ­tur­du­ðu­be­lir­til­di.­Ý­ki­li­de­rin­Mý­sýr’da­ge­li­þen­o­lay­la­rý­ko­nuþ­tu­ðu­be­lir­ti­len­a­çýk­la­ma­da,­O­ba­ma­ve­Er­do­ðan’ýn,­Mý­sýr­hal­ký­nýn­is­tek­le­ri­ni­ger­çek­leþ­ti­ren­bir­ge­le­ce­ðe­yö­ne­lik­bað­lý­lýk­la­rý­ný­pay­laþ­týk­la­rý­i­fa­de­e­dil­di.­A­çýk­la­ma­da,­‘’ABD­Baþ­ka­ný­O­ba­ma­ve­Baþ­ba­kan Er­do­ðan’ýn,­ABD­ve­Tür­ki­ye’nin­Mý­sýr’da­ki ge­li­þen­o­lay­lar­ve­i­ki­ül­ke­nin­da­ha­kap­sam­lý or­tak­gün­dem­le­riy­le­il­gi­li­o­la­rak­ya­kýn­is­ti­þa­re­le­re­de­vam­et­me­de­mu­ta­býk­kal­dý­ðý’’ kay­de­dil­di.­­­Washington / aa

Aden’deki görev süresi uzatýlýyor n TÜRK Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri­nin­A­den­Kör­fe­zi’nde­ki­gö­rev­sü­re­si­nin­1­yýl­da­ha­u­za­týl­ma­sý­ný­ön­gö­ren­Baþ­ba­kan­lýk­Tez­ke­re­si,­7 Þu­bat­ta­TBMM­Ge­nel­Ku­ru­lun­da­gö­rü­þü­le­cek.­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­na­su­nu­lan­Baþ­ba­kan­lýk­Tez­ke­re­sin­de,­A­den­Kör­fe­zi,­So­ma­li ka­ra­su­la­rý­ve­a­çýk­la­rý,­A­rap­De­ni­zi­ve­mü­ca­vir­böl­ge­ler­de­mey­da­na­ge­len­kor­san­lýk­ve si­lah­lý­soy­gun­ey­lem­le­ri­hak­kýn­da­2008­yý­lýn­da­ka­bul­e­di­len­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi ka­rar­la­rý­ve­TBMM’nin­bir­yýl­i­çin­ver­di­ði­i­zin­çer­çe­ve­sin­de,­TSK’nýn­de­niz­un­sur­la­rý­nýn­söz­ko­nu­su­böl­ge­ler­de­ko­nuþ­lan­dý­rýl­dý­ðý­kay­de­dil­di.­TSK­de­niz­un­sur­la­rý­nýn­böl­ge­d e­ gö­r ev­ ic­r a­ et­m e­s i­n e­ i­z in­ ve­r en TBMM­ka­ra­rý­nýn­sü­re­si­nin­10­Þu­bat­2011 ta­ri­hin­de­so­na­e­re­ce­ði­be­lir­ti­len­tez­ke­re­de, þun­lar­kay­de­dil­di:­‘’TSK­de­niz­un­sur­la­rý­nýn A­den­Kör­fe­zi,­So­ma­li­ka­ra­su­la­rý­ve­a­çýk­la­rý, A­rap­De­ni­zi­ve­mü­ca­vir­böl­ge­ler­de­gö­rev­len­d i­r il­m e­s i­i­ç in­10­Þu­b at­2009­ta­r ih­l i TBMM­ka­ra­rýn­da­be­lir­le­nen­il­ke­ve­e­sas­lar da­hi­lin­de­10­Þu­bat­2011­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren 1­yýl­u­za­týl­ma­sý­ný­A­na­ya­sa­nýn­92.­mad­de­si u­ya­rýn­ca­arz­e­de­rim.’’­­­Ankara / aa

Adnan Kahveci mezarý baþýnda anýldý n GEÇÝRDÝÐÝ tra­fik­ka­za­sýn­da­e­þi­ve­ký­zýy­la vefat­e­den­es­ki­Dev­let­ve­Ma­li­ye­Ba­kan­la­rýn­dan­Ad­nan­Kah­ve­ci,­ö­lü­mü­nün­18.­yý­lýn­da­Kar­tal­Ya­ka­cýk’ta­ki­me­za­rý­ba­þýn­da­a­nýl­dý.­Ýs­tan­bul­Köp­rü­ba­þý­Kül­tür­ve­Da­ya­nýþ­ma­Der­ne­ði­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­an­ma­tö­re­nin­de­ko­nu­þan­Der­nek­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Gök­sal­Pur­tu­loð­lu,­Ad­nan­Kah­ve­ci’nin­ö­lü­mü­nün­18.­yý­lýn­da­a­cý­sý­ný­hâ­lâ­his­set­tik­le­ri­ni­ve­o­nu­rah­met­le­an­dýk­la­rý­ný­di­le ge­tir­di.­Pur­tu­loð­lu,­Kah­ve­ci’nin­ö­lü­mü­nün ü­ze­rin­den­18­yýl­geç­me­si­ne­rað­men,­kab­ri­nin­o­nu­se­ven­ler­le­dol­ma­sý­nýn­in­san­lar­ü­ze­rin­de­na­sýl­bir­et­ki­bý­rak­tý­ðý­nýn­gös­ter­ge­si ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ka­tý­lým­cý­lar,­an­ma­tö­re­nin­de,­ü­ze­rin­de­‘’U­nut­ma­dýk,­u­nut­ma­ya­ca­ðýz’’­ya­zý­lý­pan­kart­la­Türk­bay­ra­ðý­ný­Kah­ve­ci’nin­me­za­rý­ba­þý­na­as­tý.­Kah­ve­ci’nin­ru­hu­na du­a­la­rýn­o­kun­du­ðu­tö­re­ne,­Sam­sun­Va­li­si Hü­se­yin­Ak­soy­da­katýldý.­­Ýstanbul / aa

CENAZELER TOPRAÐA VERÝLÝYOR - Bu arada ilk patlamada vefat eden Ali Yiðit’in (32) cenazesi Çorum’un Mecitözü ilçesine baðlý Doðla köyünde (üste), 30 yaþýndaki Necdet Ali Tanýþma ise Trobzon’un Çaykara ilçesinin Uzuntarla Köyünde topraða verildiler.

Dinçer: Sorumlusunu tesbit edeceðiz ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANI DÝNÇER, OSTÝM'DEKÝ PATLAMALARLA ÝLGÝLÝ ÖNCE SORUNU, ARDINDAN DA SORUMLUSUNU TESBÝT EDÝP, GEREÐÝNÝN YAPILACAÐINI SÖYLEDÝ. ÇALIÞMA ve­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­ka­ný­Ö­mer Din­çer,­OS­TÝM’de­ki­pat­la­ma­lar­la­il­gi­li­o­la­rak,­ "A­na­liz­le­ri­miz­ de­vam­ e­de­cek.­ So­ru­nu tes­bit­ e­de­ce­ðiz,­ son­ra­ so­rum­lu­su­nu­ tes­bit e­de­ce­ðiz­ve­ge­re­ði­ni­ya­pa­ca­ðýz’’­de­di.­ Din­çer,­ Ma­lat­ya­lý­ Ýþ­ A­dam­la­rý­ Der­ne­ði­nin­ (MÝ­AD),­ ‘’Ça­lýþ­ma­ Ya­sa­sý’nýn­ Ýþ­ Ya­þa­mý­na­Et­ki­le­ri­ve­Ye­ni­De­ði­þik­lik­ler’’­ko­nu­lu 45.­ Ay­l ýk­ Top­l an­t ý­s ý’nýn­ ar­d ýn­d an­ ba­s ýn men­sup­la­rý­nýn­ so­ru­la­rý­ný­ ce­vap­la­dý.­ ‘’OS­TÝM’de­ki­pat­la­ma­lar­dan­ha­re­ket­le­iþ­sað­lý­ðý­ ve­ gü­ven­li­ði­ ko­nu­sun­da­ Hü­kü­met­ o­la­rak­ ne­ gi­bi­ ra­di­kal­ ted­bir­ler­ al­ma­yý­ dü­þü­nü­yor­su­nuz?’’­ þek­lin­de­ki­ bir­ so­ru­ ü­ze­ri­ne Din­çer,­bu­so­ru­nun­ö­zel­ve­ge­nel­bo­yu­tu­nun­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. Din­çer,­ka­za­la­rýn­her­ke­si­de­rin­den­et­ki­le­di­ði­ni­ be­lir­te­rek,­ ö­len­le­re­ rah­met,­ a­i­le­le­ri­ne de­baþ­sað­lý­ðý­di­le­di.­Pat­la­ma­lar­dan­son­ra­so­ru­nun­çok­so­mut­bir­þe­kil­de­or­ta­ya­kon­ma­-

dý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Din­çer,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Ö­zel­lik­le­i­kin­ci­pat­la­ma­dan­son­ra­so­ru­nun ne­re­den­or­ta­ya­çýk­tý­ðý,­bo­yut­la­rý­nýn­ne­ol­du­ðu ko­nu­sun­da­he­nüz­tam­tes­bit­ler­ya­pýl­ma­dý.­Bu a­çý­dan,­‘Bu­ra­da­ki­ek­sik­lik­þuy­du’­de­mek­baþ­lan­gýç­ta­ön­yar­gý­o­la­bi­lir.­Biz­in­ce­li­yo­ruz.­Ha­di­se­baþ­la­dý­ðý­an­dan­i­ti­ba­ren­uz­man­la­rý­mýz hep­o­ra­day­dý,­her­þe­yi­ka­yýt­al­tý­na­al­dýk.­Bun­dan­son­ra­da­a­na­liz­le­ri­miz­de­vam­e­de­cek. Ha­ki­ka­ten­so­ru­nu­tesbit­e­de­ce­ðiz,­son­ra­so­rum­lu­su­nu­tes­bit­e­de­ce­ðiz­ve­ge­re­ði­ni­ya­pa­ca­ðýz.­Bu­ha­di­sey­le­bir­lik­te­fark­et­ti­ði­miz­baþ­ka­bir­du­rum­var­ki­OS­TÝM­ve­Ý­ve­dik­i­le­il­gi­li cid­di­iþ­sað­lý­ðý­ve­gü­ven­li­ði­so­run­la­rý­var.­Sa­na­yi­Ba­kan­lý­ðý­i­le­bir­lik­te­ça­lýþ­ma­e­ki­bi­kur­duk,­tek­tek­o­ra­da­iþ­let­me­le­ri­göz­den­ge­çi­re­ce­ðiz.­On­la­rýn­ruh­sat­la­rý­ný,­iþ­sað­lý­ðý­ve­gü­ven­li­ði,­ka­yýt­lý­lýk­du­rum­la­rý­ný­göz­den­ge­çi­re­ce­ðiz ve­ek­sik­ler­var­sa­on­la­ra­göz­yum­ma­ya­ca­ðýz. So­ru­nun­ö­zel­bo­yu­tu­de­di­ðim­bu­kýs­mý.’’­

ÇALIÞMALAR DÜN DE DEVAM ETTÝ Bu­a­ra­da,­OS­TÝM’de­ilk­pat­la­ma­nýn­mey­da­na­ gel­di­ði­ Me­ga­ Cen­ter’da­ ve­ i­kin­ci­ pat­la­ma­nýn­mey­da­na­gel­di­ði­25.­Cad­de’de­Si­vil Sa­v un­m a­ A­r a­m a­ ve­ Kur­t ar­m a­ Bir­l i­ð i­ i­l e An­ka­ra­ Bü­yük­þe­hir­ Be­le­di­ye­si­ e­kip­le­ri­nin yü­rüt­tü­ðü­ça­lýþ­ma­la­ra­dün­de­de­vam­et­ti. Pat­la­ma­la­rýn­mey­da­na­gel­di­ði­böl­ge­ler­de in­ce­le­me­ler­de­bu­lu­nan­An­ka­ra­Va­li­si­A­la­ad­din­Yük­sel,­“Son­ce­se­di­bu­la­na­ka­dar­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ sür­dü­re­ce­ðiz,­ pat­la­ma­nýn­ ne­den­le­ri­ü­ze­rin­de­ça­lýþ­mak­i­çin­de­ay­rý­grup o­luþ­tur­duk”­de­di.­

DNA TESTÝ YAPILIYOR Pat­la­ma­la­ra­ i­liþ­kin­ so­ruþ­tur­ma­ da­ sü­rü­yor.­O­lay­da­­vefat­e­den­an­cak­kim­li­ði­be­lir­le­ne­me­yen­ler­ i­çin­ ya­kýn­la­rýn­dan­ DNA­ ör­nek­le­ri­a­lýn­dý.­­Ýstanbul / aa

Enflasyon neden ve nasýl düþer?

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

nf­las­yon­ ra­kam­la­rý­ Per­þem­be­ gü­nü­ a­çýk­lan­dý. Son­41­yý­lýn­en­dü­þük­se­vi­ye­sin­de­ol­du­ðu­söy­len­di.­Yý­lýn­ilk­a­yýn­da­TÜ­FE’de­yüz­de­0.41,­Ü­FE’de­yüz­de­2.36­art­tý. Enf­las­yon­da­üç­ha­ne­li­ra­kam­la­rý­gö­ren­bi­ri­si­o­la­rak,­tek ha­ne­li­ra­kam­la­ra­in­me­si­(4.9)­el­bet­te­bi­zi­de­mut­lu­e­der. An­cak­ra­kam­lar­a­çýk­la­nýr­ken,­bir­de­ay­ný­a­yýn­“zam­þam­pi­yon­la­rý”­da­a­çýk­lan­dý.­O­cak­a­yý­nýn­zam­þam­pi­yo­nu­yüz­de­55.01’lik­fi­yat­ar­tý­þýy­la­ku­ru­so­ðan­ol­du.­O­nu­yüz­de 28.59’la­pat­lý­can,­yüz­de­26.33’le­ka­bak,­yüz­de­23.23’le­sa­la­ta­lýk,­yüz­de­19.15’le­man­da­li­na­iz­le­di.­ Ü­re­ti­ci­Fi­yat­la­rý (Ü­FE)­ba­zýn­da­i­se­fi­ya­tý­en­çok­ar­týþ­gös­te­ren­ü­rün­yüz­de 51,58­i­le­ham­si­ol­du.­Gö­rül­dü­ðü­gi­bi­“te­mel­ih­ti­yaç­mad­de­le­rin­de­yüz­de­50-55’lik­ar­týþ­o­lur­ken­enf­las­yon­na­sýl­tek ha­ne­ye­dü­þer”­di­ye­dü­þün­me­den­e­de­me­dik. Mu­ham­med­Sal­man­i­sim­li­o­ku­yu­cu­muz­bu­ra­kam­la­rý­gö­rün­ce­bir­ma­il­at­mýþ:­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu’nun­enf­las­yon­he­sap­la­ma­sý­i­çin­‘Enf­las­yon­He­sap­la­ma­ve­ri­le­ri’­­fi­yat­la­rýn­da­ki­de­ðiþ­me­le­ri­iz­le­di­ði­ü­rün­le­rin “tam­lis­te­si”ni­bi­ze­ha­týr­lat­mýþ.­He­sap­la­ma­lar­da­kul­la­ný­lan­ü­rün­ler­den­ba­zý­la­rý­þun­lar:­“Hor­tum,­ruj,­­o­je,­fa­ni­la, cam,­mus­luk,­ki­lit,­tül­per­de,­so­ba­bo­ru­su,­bö­cek­i­lâ­cý, ça­lý­sü­pür­ge,­göz­lük­ca­mý,­pa­ti­naj­zin­ci­ri,­o­to­pas­ta­sý, pin­pon­to­pu,­le­go,­flüt,­ka­ri­des,­ba­lýk­yu­mur­ta­sý (hav­yar),­is­pir­to,­çu­val­…”­lis­te­böy­le­u­za­yýp­gi­di­yor. Pe­ki,­lis­te­de­ol­ma­yan­ü­rün­ler­ne­ler:­Pey­nir,­zey­tin,­çay, þe­ker,­yu­mur­ta,­çi­çek­ya­ðý,­zey­tin­ya­ðý,­ma­kar­na,­hel­va, bal,­re­çel,­kah­ve,­ek­mek,­mar­ga­rin,­sal­ça,­et,­süt,­pi­rinç, mer­ci­mek,­no­hut,­ku­ru­fa­sul­ye,­un,­be­be­bis­kü­vi­si,­mey­ve su­yu,­ek­mek,­de­ter­jan,­ço­cuk­be­zi,­pik­nik­tü­pü…” Sal­man,­“Bü­tün­bun­la­rý­gö­rün­ce­enf­las­yo­nun­ne­den­dü­þük­çýk­tý­ðý­da­ha­i­yi­an­la­þý­lý­yor”­no­tu­nu­da­ek­le­ye­rek­du­ru­ma­son­nok­ta­yý­koy­muþ… ** * “BAÞBAKAN HALKI KANDIRMAZ!” Si­ya­set­te­ki­a­ðýz­da­la­þý­o­lan­ca­hý­zýy­la­de­vam­e­der­ken,­üs­lûp­yer­de­sü­rü­nür­ken­hem­mu­ha­le­fet­ka­na­dýn­dan,­hem­de­ik­ti­dar­ka­na­dýn­dan­öy­le­a­çýk­la­ma­lar­gel­di­ki,­þa­þýr­dýk­kal­dýk. Ön­ce­MHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­Er­do­ðan­i­çin,­“Bi­zim­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mýz­ya­lan­söy­le­mez,­bi­zim Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mýz­if­ti­ra­et­mez,­bi­zim­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mýz­hal­ký­kan­dýr­maz,­bi­zim­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mýz­yol­suz­luk­yap­maz,­rüþ­vet­ye­mez,­bi­zim­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mýz tah­rik­si­ya­se­ti­güt­mez,­bi­zim­Sa­yýn­Baþ­ba­ka­ný­mýz­san­ki bir­me­lek”­de­di­ði­ni­o­ku­duk.­Pe­þin­den­de­AKP­Ge­nel Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Hü­se­yin­Çe­lik,­CHP’den­ö­zür­di­le­di.­ Ta­bi­þaþ­kýn­lý­ðý­mýz­tah­min­e­de­ce­ði­niz­gi­bi­ký­sa­sür­dü. Ý­ki­si­de­as­lýn­da­kar­þý­sýn­da­ki­ni­e­leþ­tir­mek­i­çin,­ken­di­ü­ze­rin­den­su­çu­at­mak­i­çin­bu­i­fa­de­le­ri­kul­lan­mýþ­tý.­Bah­çe­li­in­ce­bir­gön­der­me­de­bu­lu­nur­ken,­“san­ki”­de­di.­Çe­lik­i­se,­“Ül­ke­ye­yap­tý­ðý­mýz­hiz­met­ten,­aç­tý­ðý­mýz­te­sis­ler ne­ti­ce­sin­de­CHP’ye­ver­di­ði­miz­ra­hat­sýz­lýk­tan­do­la­yý­ö­zür­di­li­yo­ruz…”­di­ye­rek­ið­ne­le­me­de­bu­lun­muþ­tu. *** BÝBER VE ÂDEME MAHKÛM ETMEK Son­yýl­lar­da­a­lýþ­týk­ar­týk.­Se­çim­yak­laþ­týk­ça­ö­zel­lik­le­AKP­ve­CHP­Ge­nel­baþ­kan­la­rý (geç­miþ­te­Bay­kal’la da­ ay­ný­sý­ ol­muþ­tu) bir­bir­le­ri­ne­ söy­le­me­dik­le­ri­ni­ bý­rak­maz­lar.­Ya­lan­söy­le­mek­le,­if­ti­ra­cý­lýk­la­suç­lar­hat­ta da­ha­a­ðýr­it­ham­lar­da­bu­lu­nur­lar.­ Ge­nel­se­çim­le­re­4­ay­gi­bi­bir­sü­re­kal­mýþ­ken,­ay­ný sah­ne­yi­yi­ne­ya­þý­yo­ruz.­Bu­nun­sebep­le­ri­a­ra­sýn­da­i­ki par­ti­ de­ “i­ki­ ku­tup­lu­ si­ya­set”­ ar­zu­ et­tik­le­rin­den,­ ül­ke­de­san­ki­baþ­ka­par­ti­yok­muþ­gi­bi­gös­ter­me­ça­ba­sý­nýn­ ol­du­ðu­ or­ta­ya­ çý­ký­yor.­ Son­ o­lay­la­ra­ ba­kar­sak bun­la­rý­da­ha­i­yi­gö­re­bi­li­riz.­CHP’li­ba­zý­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ya­yýn­la­dý­ðý­bil­di­ri­den­son­ra­Er­do­ðan­söy­le­me­di­ði­ni­bý­rak­ma­dý.­Hak­lý­bir­tep­ki.­An­cak­üs­lûp­yan­lýþ o­lun­ca­hak­lý­lý­ðýn­da­bir­ge­çer­li­li­ði­kal­mý­yor. Þim­di­i­ki­si­de­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­sýn­da­ki­nin­se­vi­ye­si­ne in­me­ye­ce­ði­ni­söy­lü­yor.­Ký­lýç­da­roð­lu,­“Ruh­ha­li­i­yi­de­ðil. Kü­für­e­di­yor.­Ben­ce­vap­ver­me­ye­ce­ðim”­der­ken,­Er­do­ðan,­“CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­bu­üs­lû­bu­na­de­vam­e­der­se ken­di­si­ni­â­de­me­mah­kûm­e­der­ve­as­la­mu­ha­tap­al­ma­yýz”­de­di.­Ger­çi­bu­di­ya­log­la­ra­mil­let­o­la­rak­çok­þa­hit­ol­du.­Bu­söz­ler­yi­ne­u­nu­tu­la­cak­týr­ve­se­çi­me­ka­dar­bu­a­ðýr it­ham­la­rý­ve­a­ðýz­da­la­þý­ný­duy­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ðiz. Çün­kü,­da­ha­þim­di­den­Ký­lýç­da­roð­lu,­“Da­ha­çok­ko­nu­þur­sa­að­zý­na­bi­ber­sü­re­ce­ðim”­de­di­bi­le.­Mil­let­ne­ce­vap ve­re­cek­ o­nu­ da­ 4­ ay­ son­ra­ gö­re­ce­ðiz.­ Mil­le­tin­ ki­min­að­zý­na­bi­ber­sü­re­ce­ði­san­dýk­ta­bel­li­o­la­cak.­ ** * MISIR, TBMM’YÝ DE GERDÝ! Mý­sýr’da­ ya­þa­nan­ o­lay­lar­ dün­ya­nýn­ gün­de­min­de ye­ri­ni­a­lýr­ken­TBMM’de­ya­pý­lan­de­ði­þik­o­tu­rum­lar­da­ o­ra­da­ki­ o­lay­la­ra­ a­týf­lar­ ya­pý­lý­yor.­ Bu­ a­týf­lar­ za­man­za­man­da­sert­tar­týþ­ma­la­ra­sebep­o­lu­yor. CHP­ Ýz­mir­ Mil­let­ve­ki­li­ Meh­met­ A­li­ Su­sam’ýn­ bir o­tu­rum­ sý­ra­sýn­da,­ “Bu­ uy­gu­la­dý­ðý­nýz­ sus­tur­ma­ ve bas­kýy­la,­se­si­ni­çý­ka­ra­bi­len­ler­ve­ya­çý­kar­mak­is­te­yen­le­ri­ez­me­niz­le,­bir­gün­ge­lir,­ka­fa­ný­zý­kal­dýr­dý­ðý­nýz­da, hiç­ar­zu­et­me­yiz­ki,­Ku­zey­Af­ri­ka’da­ya­þa­nan­o­lay­lar Tür­ki­ye’de­ de­ o­la­bi­lir”­ de­me­si­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ mil­let­ve­kil­le­ri­nin­sert­tep­ki­si­ne­sebep­ol­du. AKP­Sam­sun­mil­let­ve­ki­li­Ah­met­Ye­ni’nin­bu­söz­le­re­kar­þý­lýk­o­la­rak,­“A­yýp!­A­yýp!­Mil­le­ti­tah­rik­e­di­yor­su­nuz”­ de­me­si­ne­ Su­sam,­ “Dik­ka­ti­ni­zi­ çe­ki­yo­rum. Kim­se­yi­tah­rik­et­mek­i­çin­söy­le­mi­yo­rum”­di­ye­ce­vap ver­di.­An­cak­AKP­Trab­zon­Mil­let­ve­ki­li­A­sým­Ak­kan, “Að­zýn­dan­çý­ka­ný­ku­la­ðýn­du­yu­yor­mu­se­nin­ya?­Ne bi­çim­ko­nu­þu­yor­sun­ya?­Kim­ki­mi­sus­tu­ru­yor­kar­de­þim­ya?­Si­zin­ka­fa­nýz­de­ðiþ­mez.­A­ra­dan­yüz­se­ne­de geç­se­CHP­ay­ný­CHP’dir,­de­ðiþ­mez”­di­ye­ses­len­di. Su­sam­i­se,­ne­de­mek­is­te­di­ði­ni­u­zun­u­zun­an­lat­ma­ya­ça­lýþ­týy­sa­da­ge­len­tep­ki­le­re­en­gel­o­la­ma­dý.

E


6

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

YURT HABER

Engelliye hizmet lütuf deðil, görev Yalçýn Kahya, zimmetin kaldýrýlmasýný istiyor. FOTO: CÝHAN

Ahýrdaki kitabe uykularýný kaçýrýyor nADANA'NIN Yumurtalýk ilçesinde, bir ahýrýn duvarýnda bulunan ve üzerinde eski yazýlarýn yer aldýðý kitabenin zimmetlendiði ahýr sahibi, geceleri uykularýnýn kaçtýðýný, bu sebeple kitabenin buradan alýnmasýný istediðini bildirdi. Yumurtalýk ilçesine baðlý Yeniköy’de yaþayan Yalçýn Kahya (38), yaptýðý açýklamada, daha önce köy yolundaki bir duvarda bulunan ancak duvar yýkýlýnca açýkta kalan kitabeyi, kaybolmamasý için yirmi yýl önce yaptýrdýklarý ahýr yapýmýnda kullandýklarýný söyledi. Kitabenin tarihî deðerinin farkýnda olduklarýný belirten Yalçýn Kahya, ‘’Bu kitabe uzun yýllardýr ahýrýn bir parçasý olarak duruyor. Ancak 2009’un sonlarýna doðru kitabenin ahýr duvarýnda olduðu yönünde gazetelerde çýkan haber üzerine, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü’nce buraya inceleme ekibi gönderildi. Bu ekip, kitabeyi köy muhtarýnýn da þahitliðinde benim adýma zimmetledi. O günden bu yana tedirginlik duymaya baþladým. Bunu biri gelip çalarsa ne olacak diye korku yaþýyorum’’ dedi. Yalçýn Kahya, kitabe üzerine zimmetli olduðu için ona bir þey olduðunda kendisinin sorumlu tutulacaðýný bildiðini belirterek, þöyle devam etti: ‘’Öðrendiðime göre bu kitabeye zarar gelirse benim zimmetimde olduðundan aðýr cezada yargýlanacaðým. Bu sorumluluðu daha fazla taþýmak istemiyorum.’’ Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Arýk ise söz konusu ahýrýnýn duvarýndaki kitabenin Yalçýn Kahya’nýn rýzasý ile alýnarak bir müzeye taþýnabileceðini, bunun için söz konusu yere inceleme ekibi gönderileceðini kaydetti. Yumurtalýk / aa

Doðu’da, soðuk hava hayatý olumsuz etkiliyor nDOÐU Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soðuk hava, hayatý olumsuz etkiliyor. Bölgede 166 köy yolunda ulaþým saðlanamýyor. Alýnan bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basýncýn etkisi altýnda bulunan Doðu Anadolu Bölgesi’nde soðuk hava hüküm sürüyor. Bölgede aralýklarla etkili olan kar yaðýþý dolayýsýyla, Erzurum’da 61, Muþ’ta 11, Erzincan’da 55, Bingöl’de 14, Iðdýr’da 6 ve Tunceli’de 19 olmak üzere 166 köy yolunda ulaþým saðlanamýyor. Ýl Özel Ýdare Müdürlüðüne baðlý karla mücadele ekipleri, kapalý köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalýþmalarýnýn yaný sýra ulaþýmýn saðlanamadýðý köylerdeki durumu aðýr olan hastalara da yardým eli uzatýyor. Erzurum’da son 24 saat içinde 2’si doðum vak'asý olmak üzere 5 hasta, Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ve 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere ulaþtýrýldý. Soðuk havanýn etkisiyle çeþmeler ve süs havuzlarý dondu. Bazý çocuklar, Erzurum þehir merkezindeki Havuzbaþý Atatürk Anýtý’nýn bulunduðu ve üzeri buzla kaplanan süs havuzunda, buz hokeyi maçý yaptý. Bu arada, bölgede gece en düþük hava sýcaklýðý, sýfýrýn altýnda olmak üzere, Aðrý’da 26, Kars’ta 23, Erzurum’da 22, Ardahan’da 20, Iðdýr’da 15 ve Erzincan’da 8 derece ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri, soðuk havanýn bölgede etkisini sürdüreceðini bildirdi. Erzurum / aa

Ege beþik gibi sallanýyor nÝZMÝR'DE 3.7 þiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi’nin verilerine göre, saat 01.12’de Ýzmir Selçuk merkezli 5 kilometre derinliðinde ve 3.7 þiddetinde deprem gerçekleþti. Ayný bölgede 3.0 büyüklüðünde ikinci bir sarsýntý daha meydana geldi. Bu arada Aydýn’ýn Kuþadasý ilçesinde 4.1 þiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezinden alýnan bilgiye göre, saat 04.37’de Kuþadasý merkezli yaklaþýk 2 kilometre derinliðinde ve 4.1 þiddetinde deprem gerçekleþti. Öte yandan Denizli’de saat 09.17’de 3,7 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.17’de Denizli merkezli 3,7 büyüklüðünde deprem gerçekleþti. Öte yandan Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetim Baþkanlýðý, depremin merkez üssünün Denizli’nin Akköy ilçesi olduðunu bildirerek, büyüklüðünü ise 4,0 olarak açýkladý. Denizli’nin Honaz ilçesinde de saat 04.06’da 2.5 büyüklüðünde bir deprem daha kaydedildi. Ýzmir - Aydýn - Denizli / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Ahmet ve Nusret

Gönüllü'nün annesi, Faik Altun'un kayýnvalidesi

Fatime Gönüllü’nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Sayan Ailesi adýna Ýbrahim Sayan Turgutlu / MANÝSA

ÖZÜRLÜLER ÝDARESÝ BAÞKANI BEKÝR KÖKSAL, ENGELLÝLERE YÖNELÝK YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN HÝZMETLERÝ ''ENGELLÝLERE BÝR LÜTUFMUÞ'' GÝBÝ GÖRMEDÝKLERÝNÝ KAYDETTÝ. ÖZÜRLÜLER Ýdaresi Baþkaný Bekir Köksal, yerel yönetimlerle kamu kurumlarýnýn hizmet ve binalarýný engellilere uygun hale getirmesi için tanýnan sürenin 2012 Temmuzda sona erdiðini belirterek, ‘’Ondan sonra sivil toplum kuruluþlarý ve özürlüler devlet aleyhine, belediyeler aleyhine tazminat dâvâlarý açabilecekler. Yani engelliler gelecek yýl zengin olacak’’ dedi. Köksal yaptýðý açýklamada, engellilerin de saðlýklý vatandaþlar gibi bu toplumun insanlarý olduðuna dikkati çekti. Köksal, yapýlan ve yapýlmasý gereken hizmetleri ‘’engellilere bir lütufmuþ’’ gibi görmediklerini, kimsenin de bunu böyle algýlamamasý gerektiðini belirtti. Köksal, ‘’Bütün hizmetlerden yararlanmak her vatandaþýn olduðu kadar engellilerin de hakký. Devlet olarak bizim bir görevimiz bu’’ dedi. Köksal, AB’de yapýlan bir araþtýrmaya göre yeni bina yapýlýrken engelliler için uygun hale getirilmesinin, yýkýp yeniden yapmaktan çok daha ucuz maliyetli olduðunu aktardý. Köksal, ayrýca yapýlmasý gereken düzenlemelerden sadece engellilerin deðil, yaþlýlarýn, hamilelerin, çocuk arabasýyla gezen ebeveynler gibi bir çok kesimin yararlanacaðýný sözlerine ekle-

di. Konuyla ilgili belediyeleri bilinçlendirmek için bir çok ilde toplantýlar düzenlediklerini hatýrlatan Köksal, proje kapsamýnda Marmara Belediyeler Birliði’yle bir protokol imzaladýklarýný, ayrýca yakýn zamanda Türkiye Belediyeler Birliði’yle protokol yapacaklarýný belirterek, böylece engelsiz bir Türkiye oluþturma konusunda bütün belediyelere destek vereceklerini söyledi. Köksal, engellilerin de saðlýklý insanlar gibi kendilerine sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi ve evlerinden çýkabilmesi için 2005 yýlýnda özürlüler yasasýnýn yürürlüðe girdiðini hatýrlattý. Bu yasanýn baþta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna bazý yükümlülükler getirdiðini belirten Köksal, yol, yaya geçidi, binalar, toplu taþýma gibi kamusal hizmetlerin engelliler için eriþilebilir duruma getirilmesi gibi yükümlülükler için sürenin gelecek yýl Temmuz ayýnda dolacaðýný ifade etti. Köksal, bu sürenin dolmasýna bir yýldan biraz fazla zaman kalmasýna karþýn henüz yerel yönetimler ve kamu kurumlarýnýn konuyla ilgili çalýþma yapmadýðýný, gerçekleþtirilen birtakým çalýþmalarýn da yetersiz kaldýðýný vurguladý.

BELEDÝYELER DURUMUN BÝLÝNCÝNDE DEÐÝLLER BAZI belediyelerin engellilere yönelik dü zen le me ler yap ma sý na rað men standartlara uymadýðýný ifade eden Köksal, ‘’Yaptýðýnýz rampanýn eðiminin bir standardý var. Eðim oranýnýn en fazla yüzde 10 olmasý gerekiyor. Ama bir bakýyorsunuz yüzde 30, yüzde 40 eðimle, standarda uymayan bir þekilde rampalar yapýlýyor. Ya da asansör yapýyorsunuz, ama tekerlekli sandalyeli bir insan giremiyor. Standartlarý olmayan bu tür hiz metlerin yapýlmasýnýn da hiçbir anla mý yok’’ di ye konuþtu. Köksal, bu konularda olmasý gereken standartlara iliþkin bilgileri içeren el kitaplarýný belediyelere daðýttýklarýný, ayrýca Baþkanlýðýn internet sitesinde de bu standartlarý açýkladýklarýný hatýrlattý. Talep eden bütün belediyelere destek saðladýklarýný anlatan Köksal, belediyelerin ve kamu kurumlarýnýn, durumun yeteri kadar bilincinde olmadýðýna iþaret etti. Ankara / aa

Iðdýrlý çocuklar, okul harçlýklarýný kalorifer küllerinden çýkarýyor. FOTO: AA

Harçlýklarýný çöplükteki küllerden çýkarýyorlar IÐDIR'DA apartman ve lojmanlarýn kalorifer külleri arasýndaki kömür parçalarýný toplayan çocuklar, bunlarý satarak okul harçlýklarýný çýkarmaya çalýþýyor. Þehirdeki kaloriferli apartman ve lojmanlarda yakýlan kömürlerin külleri, bazý yoksul çocuklar için gelir kaynaðý oldu. Kentin çeþitli yerlerindeki çöp alanlarýný dolaþan çocuklar, buralardan topladýklarý tam yanmamýþ kömürleri bakkal, manav, kahvehane gibi yerlere satarak okul harçlýklarýný çýkarýyor. Okullarýn kapanmasýyla sayýlarý artan ve her sabah dondurucu soðuða raðmen el arabalarýyla okul, idari bina, apartman gibi mekânlarýn önündeki çöplüklerde bulunan külleri elden geçiren çocuklar, bulduklarý az yanmýþ kömürleri eleyerek torbalara dolduruyor. Kömür toplarken büyük zahmet çeken çocuklardan bazýlarý, bu torbalarý kendi evlerine yakacak olarak götürürken, bazýlarý da esnafa satmaya çalýþýyor. Kömür toplayan Murat ve Ercan adlý çocuklar, kömürün torbasýný 5 TL’ye sattýklarýný belirterek, ‘’Bazen günde 5 torba sattýðýmýz oluyor. Böylece ailemize katký saðlýyoruz. 8 kardeþiz, maddi durumumuz iyi deðil’’ diye konuþtu. Bazý çocuklar ise inþaat ve çöplerden tahta ve odun parçalarýný toplayarak kömürle birlikte satýyor. Iðdýr / aa

Saðlanan hibeyle Çorum'a Çocuk Oyun Müzesi kurulacak. FOTO: AA

Çorum’a Çocuk ve Oyuncak Müzesi

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, molotof kokteyli atýlan Baðlar Kaymakamlýðý'nda incelemelerde bulundu. FOTO: AA

‘Maalesef birileri bu çocuklarý kullanýyor’ rak, þunlarý söyDÝYARBAKIR Valisi Mustafa Toprak, ledi: "Arkadaþlar saldýrýyý gerçekleþtirenlerin eþkallerinin üzerinde çalýþýbelirlendiðini belirterek, ‘’Ýnþallah kýsa yorlar eþkal belzamanda yakalanýr’’ dedi. Toprak, Emli. Ýnþallah en kýniyet Müdürü Mustafa Saðlam ile birsa zamanda yalikte molotofkokteyli atýlan Baðlar Kaykalanýr. Ama imakamlýðý ve bazý kamu kurumlarýnýn þin esasýna bakbulunduðu binada incelemelerde bumak lâzým. Ölundu. Ýncelemelerin ardýndan gazetezellikle ifade etcilere açýklama yapan Toprak, ebeDiyarbakýr Valisi Mustafa Toprak mek is ti yo rum. veynlerin çocuklarýna sahip olmasý çaðrýsýnda bulundu. Anne-babalarýn Bu çocuklarýn, geleceklerini kurtarmak çocuklarýna sahip çýkma noktasýnda için hepimizin el ele vermeli, bu çocukmesuliyeti olduðunu ifade eden Top- larýmýzý bu yanlýþ yollardan kurtarmalý-

TEBRÝK Kardeþimiz Kenan

Iþýk ile Asiye

yýz. Biz bir taraftan eðitim içerisinde olmalarý için çabalýyoruz. Okullarýna gitsinler gelecekleri, sosyal yaþamlarý güzel olsun, geleceklerini kurtarsýnlar diye. Ama maalesef birileri bu çocuklarý, bu gençleri kullanýyor. Taþ attýrýyor, molotofkokteyli attýrýyor, geleceklerini yok ediyor. Onun için yüreklerinde vicdanlarýnda biraz insanlýk sevgisi varsa lütfen bunlarý yaptýrmasýnlar. Çünkü bu olaylarýn sonu yoktur. Bir gün kendi çokluk çocuklarýný tehdit içerisine alýr. Kimsenin gözyaþý akmasýn diyoruz.’’ Diyarbakýr / aa

ÇORUM Millî Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý’ndan (OKA) hibe desteði kazanan ‘’Çocuk ve Oyuncak Müzesi’’ projesi ile çocuklar, kentteki tarihi Ýstiklal Ýlköðretim Okulu’nda oyuncaklarýn renkli dünyasýna ve unutulmuþ oyunlara doðru yolculuða çýkacak. Türkiye’de sayýca az olan çocuk müzelerinin ilki 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Eðitim Fakültesi’nde açýldý. Daha sonra arkeolog Musa Baran tarafýndan Ýzmir’in Bademler köyünde ‘’Çocuk Oyunlarý ve Oyuncaklarý Müzesi’’ kuruldu. Yazar ve þair Sunay Akýn’ýn Ýstanbul Göztepe’de ailesine ait bir köþkte kurduðu ‘’Oyuncak Müzesi’’ ise tarihin deðiþik dönemlireni ait dünyanýn dört bir yanýndaki oyuncaklarýn sergiliyor. Son olarak Çorum Millî Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve çalýþmalarýna baþlanan proje ile ‘’Çocuk ve Oyuncak Müzesi’’ kurulmasý için OKA tarafýndan ‘’Küçük Ölçekli Altyapý Geliþtirme, Kültürel, Turistik Deðerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Ýyileþtirme Mali Destek Programý’’ kapsamýnda hibe desteði saðlandý. Çorum / aa

‘Hayalî Hayvan Küpeleme’ dâvâsý 17 Mart'a ertelendi IÐDIR'DAKÝ 517 sanýklý ‘’Hayalî Hayvan Küpeleme’’ dâvâsýna devam edildi. Iðdýr Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülen davanýn 4. duruþmasýna 8 tutuklu sanýk, tutuksuz sanýklar, sanýklarýn vekilleri ve yakýnlarý katýldý. Duruþmada haklarýndaki suçlamalarý reddeden ve suçsuz olduklarýný öne süren tutuklu sanýklar, tutuksuz yargýlanmak istediklerini belirterek tahliyelerini talep ettiler. Mahkeme heyeti, sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar verdi. Duruþma 17 Mart tarihine ertelendi. ‘’Hayalî Hayvan Küpeleme’’ davasýnda küçükbaþ hayvan desteklemelerinde yolsuzluk, suç iþleme amacýyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliði, rüþvet, kamu kurumu aleyhine dolandýrýcýlýk, resmî belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik yaptýklarý ve son 2 yýlda 460 bin hayvan küpelemesinde usulsüzlük yapýldýðý iddiasýyla savcýlýk tarafýndan 288 sayfalýk iddianame hazýrlanmýþ, sanýklarýn devleti 3 milyon 700 bin lira zarara uðrattýðý iddia edilmiþti. Iðdýr / aa

SEMÝNERE DAVET

Betül

Hanýmefendinin ismini verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik.

Iþýk ailesini tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

Mustafa Kale, Cuma Bahçeci, Ali Kale, Arif Turgut, Ahmet Demirdöðmez

KONUÞMACI: Mehmet Kutlular KONU: 28 Þubat Süreci ve Yeni Asya TARÝH: 06/02/2011 Pazar Saat: 20.00 ORGANÝZASYON : Asyanur Kültür Merkezi YER: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar / Ankara

TEBRÝK Deðerli arkadaþýmýz M. ile

Emin Deniz

Remziye Hanýmefendinin

izdivaçlarýný tebrik eder, ömür boyu saadetler dileriz.

Yeni Eðitimciler Birliði Þ. Urfa Þubesi Üyeleri


7

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

DÜNYA

Halkýn sesine kulak ver

Hayalet gemi VÝRA BÝSMÝLLAH

ABD BAÞKANI OBAMA, MISIR'DAKÝ KRÝZ BAÞLADIÐINDAN BU YANA CUMHURBAÞKANI MÜBAREK ÝLE ÝKÝ KEZ GÖRÜÞTÜÐÜNÜ, MÜBAREK'E, "HALKIN SESÝNE KULAK VERMESÝNÝ TAVSÝYE ETTÝÐÝNÝ" SÖYLEDÝ. ABD Baþkaný Barak Obama, bir soru üzerine, Mýsýr’daki kriz baþladýðýndan bu yana Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek ile iki kez görüþtüðünü belirterek, “her seferinde de Mübarek’e, Mýsýr’ýn geleceðinin Mýsýrlýlarýn elinde olacaðýný vurguladýðýný” söyledi. ABD Baþkaný Barack Obama, Mýsýr’da sistemli geçiþ dönemi için müzakerelerin, Mýsýr muhalefetinin geniþ bir temsilini içermesi ve bu dönemin, daha iyi bir gelecek arayanlarýn meþru þikayetlerini ele almasý gerektiðini belirterek, “Eðer, muhalefete yönelik sadece jestler yapýlýp da muhalefetin baský altýna alýnmasýna devam edilirse, bu iþe yaramaz. Eðer gerçek reform yerine, görünürde bir reform yaparsanýz, bu etkili olmaz” dedi. Obama, Beyaz Saray’da, Kanada Baþbakaný Stephen Harper ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda Mýsýr ile ilgili sorularý da cevapladý. “Bu geleceði belirleyecek olan biz deðiliz” diyen Obama, ayrýca Mübarek’e, son iki haftada olanlarýn ýþýðýnda “eski yollara geri dönmenin iþlemeyeceðini, baský, þiddete baþvurma, enformasyon akýþýný kesmeye yeltenmenin iþe yaramayacaðýný söylediðini” kaydetti. Obama, “Mýsýr’ýn parlak geleceðe sahip olmasý için, ki olabileceðine inanýyorum, iþe yarayacak tek þey, tüm taraflarý içeren, demokratik uygulamalara, serbest ve adil seçimlere ve Mýsýr halkýnýn þikaketlerine yanýt veren bir temsile sahip hükümete yol açan ve þu anda baþlayan bir sistemli dönüþüm sürecine geçiþ” dedi. Obama, Mübarek’in kendi ülkesine önem verdiðine inandýðýný belirterek, Mübarek’i “gururlu ve vatansever” olarak tanýmladý. Mübarek’e, hükümetindeki yakýn kiþilerle istiþareye girmeye ihtiyacý olduðunu söylediðini belirten Obama, Mübarek’e, bunun yanýnda, Mýsýr halkýnýn sesine kulak vermesi ve ileriye doðru giden, sistemli, anlamlý ve ciddi bir yol konusunda kararýný vermesi gerektiði konusunda tavsiyede bulunduðunu söyledi. Obama, Mýsýr’da çok uzun zamandýr iktidarda olan Mübarek’in seçimlerde tekrar aday olmayacaðýný söylediðini hatýrlatarak, “Mübarek’in kýrýlma noktasý anlamýna gelen bu kararýnýn ardýndan, hem Mübarek hem Mýsýr hükümeti hem de muhalefetin, bu geçiþ dönemini etkin, kalýcý ve meþru hale nasýl getirebileceklerini, kendilerine sormasý gerektiðini” kaydetti. ABD Baþkaný Obama, bunun ABD veya diðer ülkelerin verebileceði bir karar olmadýðýný vurgulayarak, ancak kendilerinin bu geçiþ döneminde yer alacak ana ilkelere iþaret edebileceðini ifade etti. Mýsýr’daki geliþen olaylarý yakýndan takip ettiklerini belirten Obama, üç noktaya dikkat çekmek istediðini söyledi. Yaþanan krize cevap olarak þiddet kullanýmýna karþý olduklarýný belirten Obama, son günlerde Mýsýr sokaklarýnda, insan haklarýný, uluslararasý deðer ve normlarý ihlal eden þiddet ve taciz olaylarýnýn ortaya çýktýðýna dikkati çekerek, “Bundan dolayý þu güçlü ve açýk mesajý gönderiyoruz: Gazetecilere saldýrý kabul edilemez, insan haklarý eylemcilerine saldýrýlar kabul edilemez, barýþçýl protestoculara saldýrýlar kabul edilemez” dedi. Obama, Mýsýr hükümetinin, insanlarýnýn haklarýný korumaktan, protestocularýn da gösterilerini barýþçýl þekilde yapmaktan sorumlu olduðunu ifade ederek, bu durumun þiddet veya baský yoluyla çözülemeyeceðini kaydetti. Washington/aa

OBAMA, ERDOÐAN ÝLE TELEFONDA GÖRÜÞTÜ Barack Obama

ABD Baþkaný Obama’nýn, Baþbakan Erdoðan ile de Mýsýr’daki olaylarý görüþtüðü bildirildi. Beyaz Saray’dan yapýlan yazýlý açýklamada, Obama’nýn Baþbakan Erdoðan ile yaptýðý telefon görüþmesinin, ABD’nin yakýn müttefikleri arasýnda devam eden istiþarelerden birini oluþturduðu belirtildi. Ýki liderin Mýsýr’da geliþen olaylarý konuþtuðu belirtilen açýklamada, Obama ve Erdoðan’ýn, Mýsýr halkýnýn isteklerini gerçekleþtiren bir geleceðe yönelik baðlýlýklarýný paylaþtýklarý ifade edildi. Açýklamada, ‘’ABD Baþkaný Obama ve Baþbakan Erdoðan’ýn, ABD ve Türkiye’nin Mýsýr’daki geliþen olaylar ve iki ülkenin daha kapsamlý ortak gündemleriyle ilgili olarak yakýn istiþarelere devam etmede mutabýk kaldýðý’’ kaydedildi. Washington/aa

Der Spiegel’in iddiasý:

MÜBAREK BAHREYN’E GÝDEBÝLÝR

Mýsýr'daki göstereciler, Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek gidene kadar meydanlarda kalmaya kararlý. FOTOÐRAF: AA

Olaylarýn kaynaðý demokrasi eksikliði BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Arap dünyasýndaki geliþmeleri anlayýþla karþýladýðýný belirterek, bölgede yaþanan olaylarýn fakirlik, güvensizlik, rüþvet olaylarý ve demokrasi eksikliðinden kaynaklandýðýný söyledi. 47. Münih Güvenlik Konferansýna katýlan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun burada yaptýðý konuþmasýnda, güvenliðin olduðu yerde barýþ ve istikrarýn bulunduðunu, güvenliðin olmadýðý ortamlarda ise kriz ve karmaþalarýn yaþandýðýna iþaret etti. Ban Ki-mun, insan onurunun korunmasý ve insan haklarýna uyulmasý konusunda geçmiþte de birçok uyarýda bulunmuþ olduklarýný ifade etti. Afrika ülkelerinde bu yýl 20 seçim yapýlacaðýný, kendilerinin de bu seçimlerin adil ve demokratik bir þekilde yapýlmasýna yardýmcý olacaðýný kaydeden BM Genel Sekreteri, nükleer terörizme karþý da mücadele edilmesi gerektiðini, özellikle Ýran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarýnýn hala büyük endiþe kaynaðý olduðunu, Kuzey Kore’de gizli bir uranyum zenginleþtirme merkezinin ortaya çýkartýlmýþ olmasýnýn da bu endiþeleri körükleBan Ki-Mun diðini sözlerine ekledi. Münih/aa

SUDAN’DAKÝ ÖLÜ SAYISI 20’YE YÜKSELDÝ n SUDAN'IN güneyindeki Malakal kentinde askerler arasýnda çýkan çatýþmada ölenlerin sayýsý 20’ye yükseldi. Güney Sudan ordusunun sözcüsü Philip Aguer, bölgede ölü sayýsýnýn bu sabah 20’ye çýktýðýný, çok sayýda kiþinin yaralandýðýný, askerlerin havan ve aðýr silahlarla çatýþtýðýný söyledi. Çatýþma, ayný askeri birimin üyeleri arasýnda, bazýlarýnýn Sudan’ýn kuzeyine hareket etmeleri yönündeki yeni emirlere karþý koymasý üzerine çýkmýþtý. Ölenlerden 2’sinin çocuk olduðu bildirilmiþti. Cuba/aa

Göstericiler meydaný terk etmeleri için zorlanmayacak

TUNUS’TA SOKAÐA ÇIKMA YASAÐI HAFÝFLETÝLDÝ

MISIR Baþbakaný Ahmet Þefik, Tahrir meydanýndaki muhalif göstericilerin güç kullanýmý yoluyla çýkarýlmayacaðýný belirtti. Enformasyon bakanlýðýnýn bildirisine göre, Baþbakan Þefik, göstericilerin Tahrir meydanýný terk etmeleri için zorlanmayacaðýný söyledi. Baþbakan Þefik, göstericilerin Tahrir meydanýnda kalmakta özgür olduklarýný ve hiçbir þiddet ve yýkýcý eyleme karýþmamak koþuluyla, gösterilere katýldýklarý için hiç kimsenin gözaltýna alýnmayacaðýný belirtti. Bu arada, ABD Savunma Bakaný Robert Gates ile Mýsýr Savunma Bakaný Mareþal Muhammed Hüseyin Tantavi’nin, yeni bir telefon görüþmesi yaptýðý bildirildi. ABD Savunma Bakanlýðý sözcüsü Geoff Morrell, bu görüþmenin iki bakan arasýndaki dördüncü görüþme olduðunu kaydetti. ABD Savunma Bakanlýðý, görüþmenin içeriðiyle ilgili bilgi vermedi. Öte yandan devlet televizyonunun haberine göre gece sokaða çýkma yasaðý da hafifletildi. Buna göre akþam 17.00 sabah 07.00 arasýnda uygulanmakta olan yasak 3 saat kýsaltýlarak, akþam 19.00 sabah 06.00 saatleri arasýnda uygulanacak. Kahire/aa

n TUNUS'TA 12 ocak tarihinden bu yana uygulanan sokaða çýkma yasaðýnýn hafifletildiði bildirildi. Tunus haber ajansý, ülkede güvenlik durumunda görülen iyileþme nedeniyle sokaða çýkma yasaðýnýn bu gece yarýsýndan itibaren 24.00 ile 04.00 arasýnda uygulanacaðý belirtildi. Sokaða çýkma yasaðý daha önce 22.00-04.00 arasýnda uygulanýyordu. Öte yandan Turizm Bakaný Mehdi Huas, olaðanüstü hal uygulamasýnýn gelecek hafta kaldýrýlacaðýný açýkladý. Tunus/aa

MISIRLI Nobel barýþ ödülü muhalif Muhammed El Baradei, Almanya’nýn Der Spiegel dergisine verdiði demeçte, “kansýz bir geçiþ süreci için öncelikle Mýsýr Genelkur may Baþ ka ný i le gö rüþ me yi tercih ettiðini” söyledi. “Kansýz bir geçiþi nasýl yapabileceðimi incelemek için öncelikle komutanlarla görüþmeyi tercih ederim” diyen El Baradei, 29 yýldýr görevde bulunan Cumhurbaþkaný Mübarek’i kabul edecek bir Arap ülkesinin þüphesiz olacaðýný, Bahreyn’den konuþulduðunu kaydetti. Kahire/aa

ÞÝMDÝYE KADAR 5 BÝN KÝÞÝ YARALANDI MISIR'DA düzenlenen gösterilerde þimdiye kadar 5 bin kiþinin yaralandýðý bildirildi. El Cezire televizyonu Mýsýr Saðlýk Bakanlýðý kaynaklarýna dayanarak verdiði haberde, ülke genelinde yapýlan gösterilerde þimdiye kadar 5 bin kiþinin yaralandýðýný kaydetti. El cezire ayrýca dört eski bakan yardýmcýsýnýn tutuklandýðýný duyururken, tutuklananlarýn kimliði ve hangi bakanlýklarda çalýþtýklarýna iliþkin bilgi vermedi. Ankara/aa

VEHBÝ HORASANLI vehbihorasanli@ttmail.com

ir zamanlar boðazdan bir gemi geçmiþti. Üzerinde kimse yaþamadýðý ve karanlýk olduðu için “Hayalet gemi Varyag” diye bir makale yazmýþtým. Fakat nereden bilebilirdim bir gün ben de ayný Varyag gibi bir hayalet gemide bulunacaðýmý… Fýrtýnalý bir kýþ günü korsanlarýn neredeyse her hafta bir gemi kaçýrdýklarý Aden Körfezi’ne gelmiþtim. Gemimin makinasýnda müzmin arýzalar vardý ve hemen hemen her gün stop ederek onarmaya çalýþýyorduk. Kýzýldeniz ile Aden Körfezinin birleþtiði Babülmendep Boðazýna gelince askerî gemilerin eskortladýðý, yani koruma saðladýðý konvoya katýlmam gerekiyordu. Fakat konvoy iki gün sonra ileri hareket edecekti ve bu yüzden Cibuti’de beklemem gerekecekti. Ayrýca hava fýrtýnalýydý. Bu havada korsanlarýn avlanmak için denize açýlmakta güçlük çekeceðini de düþünerek konvoya katýlmak yerine yalnýz baþýma seyre devam etmeye karar verdim. Baþýma gelecekleri biliyordum, zira makinemiz neredeyse her gün arýza veriyor durmak zorunda kalýyorduk. Eðer katýlsaydýk konvoy bizim için durup beklemezdi. Bir de diðer gemilere karþý ayýp olacaktý. Nitekim daha ilk saatlerde ana makineyi stop etmek zorunda kaldýk. Zira silindir veya gömlek adý verilen pistonlarýn içinde hareket ettiði ana makine layneri çatlamýþtý. Layneri deðiþtirmek gerekiyordu ve bu iþlem en az bir gün sürecekti. Stop ettiðimizi bölgede karakol yapan Türk savaþ gemisine bildirdim. O da birlikte görev ifa ettiði diðer gemilere durumumuzu bildirdi. O günü öyle bitirdik. Hava kararmýþtý ve Somali sahillerine çok yakýn bir noktada bulunuyorduk. Her an bir korsan saldýrýsýna uðramamýz mümkündü. Bu yüzden gemimizi tam bir karartma durumuna almaya karar verdim. Seyir fenerleri de dâhil olmak üzere bütün ýþýklarý kapattýrdým. Gemi içinde çalýþýlan yerlerdeki ýþýklarýn sýzmamasý için bütün lumbuzlarý sýký sýký örtüldü. Þimdi, tam bir hayalet gemi olmuþtuk. Konvoy gemileri Aden koridorundan geçerken bize yaklaþtýklarýnda fenerlerimizi yakýyor yerimizi belli ediyorduk. Bizden uzaklaþýrken yeniden söndürüp hayalet pozisyonumuzu sürdürüyorduk. Gece bizim için adeta koruma kalkaný olmuþtu. Fakat sabah gün ýþýmaya baþladý ve yeniden ortaya çýktýk. Fýrtýna etkisini yitirmiþti ve korsan saldýrýsý için uygun bir ortam vardý. Hep birlikte laynerimizi deðiþtirdik ve makinemizi fayrap ettik. (çalýþtýrdýk) Yeniden seyre baþlamýþtýk, fakat Aden koridoru bitmeden bu sefer kaverde sorun çýkmýþtý yeniden stop etmek zorunda kaldýk. Gece olunca yine hayalet gemi siluetine döndük. Gece bizim için korunma saðlýyordu. Gündüz durumumuz daha kötüydü. Nihayet bu arýzamýzý da onardýk ve yeniden yola koyulduk. Sonunda Aden sularýndan çýkmýþ Umman denizine varmýþtýk. Fakat korsanlar boþ durmuyordu. Bizim stopta kaldýðýmýz gün iki gemi birden kaçýrýldý. Bir tanesi Somali sahillerinden tam 1100 deniz mili, yani yaklaþýk 2000 km uzaklýkta ele geçirilmiþti. Ýþte böyle sevgili okuyucular. Denizciler sadece bildiðimiz iþlerin dýþýnda bir de korsanlar gibi yüzyýllar öncesinin problemlerini günümüzde de yaþýyorlar. Bu vesile ile Rabbimden bütün denizci kardeþlerimizi korumasýný niyaz ediyorum.

B

ABD ile muhtemel senaryolar görüþülüyor ABD yönetiminin, Mýsýr yönetiminin önde gelen isimleriyle sürekli temas halinde kalarak, Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek sonrasýna iliþkin olasý bir dizi senaryoyu görüþtüðü bildirildi. Bu senaryolarýn önde geleni ise, “Mübarek’in çekilerek, iktidarý ordunun da desteklediði bir geçici hükümete devretmesi.” Protestocular, Mübarek gitmediði sürece her tür öneriye kapalý olduklarý için, 82 yaþýndaki Cumhurbaþkaný da, kalan 7 ayýný tamamlamak istediði için, beliren açmazý aþmak üzere ABD Baþkaný Barack Obama yönetimi, bir dizi senaryoyu Kahire ile müzakere ediyor. AP’nin haberine göre Obama yönetiminin adlarýnýn açýklanmasýný istemeyen yetkilileri, Mübarek’in derhal istifasý, askerlerin desteklediði bir geçici hükümetin kurulmasý ve bu hükümete de Ömer Süleyman’ýn baþkanlýk etmesi ihtimali görüþülüyor. Washington/ aa

Mýsýrlý bakan özür diledi Mýsýr Maliye Bakaný Semir Rýdvan, Amerikan CNN televizyonuna yaptýðý açýklamada, Mýsýr güvenlik güçlerinin gazeteci ve göstericilere karþý tüm kötü muamelelerinden ötürü özür diledi. Pazartesi göreve atanan Rýdvan, “Kötü muamele kurbaný tüm gazetecilere, tüm yabancýlara ve tüm Mýsýrlýlara özürlerimi sunmak isterim” dedi. Kahire’de Hüsnü Mübarek rejimine karþý isyan hareketinin sembolü Tahrir meydanýndaki göstericiler, yeni çatýþmalar çýkmasý endiþesiyle tanklarýn meydandan ayrýlmasýný engellemeye çalýþýyorlar. Askerler ve göstericiler meydaný temizlerken, göstericiler askerleri, Mübarek yanlýlarýnýn olasý saldýrýlarýna karþý kendilerini barikat gibi koruyan tahrip olmuþ askeri araçlarý buradan kaldýrmamalarý için ikna etmeye çalýþtý. Binlerce Mübarek karþýtý gösterici geceyi çadýrlarda geçirirken, meydanda gece duyulan silah sesleri kýsa süreli paniðe yol açtý. Kahire/aa

David Cameron

Cami karþýtlýðý din düþmanlýðýný körüklüyor ÝNGÝLTERE Baþbakaný David Cameron, Ýslamiyet ve radikal dincilik arasýnda kesinlikle büyük bir fark olduðunu belirterek, Avrupa ülkelerinde cami inþaatlarýna karþý çýkanlarýn din düþmanlýðýný körüklediðini söyledi. Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile 47. Münih Güvenlik Konferansýna katýlan Cameron, burada yaptýðý konuþmada, terörün din ile hiçbir ilgisinin olmadýðýný, Ýngiltere’de de Ýrlandalý teröristlerin bulunduðunu belirterek, radikal dinci terör eylemlerinin genelde, dinin çarptýrýlmýþ þekli ile eðitilenler tarafýndan gerçekleþtirildiðini söyledi. Ýslamiyet ile siyasi ideoloji arasýnda kesin bir ayrým yapýlmasý gerektiðini ifade eden Cameron, ‘’Ýslamiyet ile radikal dincilik arasýnda kesinlikle büyük bir fark var. Cami yapýmýna karþý çýkanlar din düþmanlýðýný körüklüyor. Dine karþý mücadele, terörizme karþý mücadeleye yardýmcý olmaz’’ þeklinde konuþtu. Cameron, Tunus ve Mýsýr’daki geliþmeler ile ilgili olarak da halklara baský uygulanmamasý gerektiðini, ancak bu ülkeleri kimin yöneteceðine kendilerinin karar veremeyeceðini sözlerine ekledi. Münih/aa


8

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

MED­YA­PO­LÝ­TÝK

Mýsýr’ýn 14 Mayýs’ý mý, 27 Mayýs’ý mý? OTORÝTER re­jim­le­re­kar­þý­Tu­nus’ta­baþ­la­yýp­Mý­sýr’a­sýç­ra­yan­pro­tes­to­lar,­Tür­ki­ye­de­mok­ra­si­si­nin­ta­rih­sel­tec­rü­be­si­ni­ve­Müs­lü­man­ül­ke­le­re­ör­nek­ol­ma­im­kân­la­rý­ný­gün­de­me­ta­þý­dý.­(...)­Kuþ­ku­suz,­Tür­ki­ye­i­le­A­rap­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­fark­lý­lýk­lar­pa­ra­lel­lik­ler­den­çok­da­ha­faz­la.­Bu­fark­lý­lýk­lar,­ül­ke­le­rin­ta­rih­sel­tec­rü­be­le­rin­den,­top­lum­sal­pra­tik­le­rin­den­ve­si­ya­sal­sis­tem­le­ri­nin­ik­ti­dar­bi­le­þen­le­rin­den­kay­nak­la­ný­yor.­Bu­nun­la­be­ra­ber,­top­lum­sal­de­ðer­ler ve­si­ya­sal­yö­ne­tim­le­rin­bu­de­ðer­le­ri­bas­týr­ma­stra­te­ji­le­ri­ü­ze­rin­den­bir­kar­þý­laþ­týr­ma­yap­mak­müm­kün.­Ni­te­kim­Mý­sýr’da­ya­þa­nan­pro­tes­to­lar­dan­çý­ka­rýl­ma­sý­ge­re­ken­ders­le­re­yö­ne­lik­kar­þý­laþ­týr­ma­lar­da­bu­di­na­mik­ler­ü­ze­rin­den­te­da­vü­le­so­ku­lu­yor.­

ÝSLÂMCILIÐIN PANZEHÝRÝ OLARAK OTORÝTER REJÝMLER Ba­tý­nýn,­hal­ký­Müs­lü­man­o­lan­ül­ke­ler­de­ki­si­ya­sal­re­jim­ler­le­il­gi­li en­ö­nem­li­aç­ma­zý,­de­mok­ra­tik­sis­te­min­Ýs­lam­cý­bir­kad­ro­yu­ik­ti­da­ra­ta­þý­ma­o­la­sý­lý­ðý­dýr.­O­to­ri­ter­re­jim­ler­Ýs­lam­cý­teh­di­de­kar­þý koy­ma­va­at­le­riy­le­meþ­ru­i­yet­bu­lu­yor.­Bu­denk­lem,­ön­ce­so­ðuk­sa­va­þýn­son­bul­ma­sýy­la­Ýs­lam­coð­raf­ya­sýn­da­o­to­ri­ter­re­jim­le­ri­zor­la­yan­Ýs­lam­cý­ha­re­ket­le­rin­ö­ne­çýk­ma­sý,­ar­dýn­dan­da­11­Ey­lül’de­‘Ýs­la­mi­ra­di­ka­lizm’in­bas­ký­cý­yö­ne­tim­ler­le­i­liþ­ki­si­nin­keþ­fe­dil­me­siy­le, ba­tý­lý­zi­hin­ler­de­þüp­he­u­yan­dýr­dý.­An­cak,­Ce­za­yir­der­si,­Ý­ran­pa­ra­no­ya­sý­ve­Ýs­ra­il­ger­çe­ði,­ba­tý­yý,­se­çim­ler­son­ra­sýn­da­ki­muh­te­mel­ik­ti­dar­denk­lem­le­ri­nin­ü­re­te­ce­ði­so­nuç­lar­dan­ür­küt­tü.­Böy­le­ce,­sa­vun­du­ðu­de­mok­ra­tik­de­ðer­le­ri­hal­ký­Müs­lü­man­o­lan­ül­ke­ler­i­çin is­tis­na­tu­ta­rak,­o­to­ri­ter­re­jim­le­rin­be­ka­so­ru­nuy­la­yüz­leþ­me­yi­er­te­le­di­ve­bas­ký­cý­yö­ne­tim­le­ri­des­tek­le­me­yi­sür­dür­dü.­O­to­ri­ter­re­jim­ler­i­se,­ba­tý­ya­ö­de­dik­le­ri­di­yet­öl­çü­sün­ce­halk­la­rýn­dan­kop­tu­lar, halk­la­rýn­dan­kop­tuk­la­rý­öl­çü­de­de­ba­tý­lý­dýþ­des­te­ðe­ve­o­nun,­baþ­ta or­du­ol­mak­ü­ze­re,­iç­des­tek­çi­le­ri­ne­yas­lan­mak­du­ru­mun­da­kal­dý­lar.­Sö­mür­ge­dö­ne­mi­ba­tý­lý­çý­kar­la­rý­sö­mür­ge­son­ra­sý­du­rum­da­da sür­dü­re­bil­mek­ü­ze­re­te­da­vü­le­so­ku­lan­bu­fa­sit­da­i­re,­do­ðal­o­la­rak top­lum­i­le­si­ya­sal­re­jim­ler­a­ra­sýn­da­ki­ge­ri­li­mi­gün­geç­tik­çe­art­týr­dý. Ve­ni­ha­yet,­de­mok­ra­tik­bir­si­ya­sal­re­jim­den,­a­dil­bir­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­dan­ve­mü­ref­feh­bir­ya­þam­stan­dar­dýn­dan­mah­rum­bý­ra­ký­lan kit­le­ler,­dün­Tu­nus’ta,­bu­gün­de­Mý­sýr’da­baþ­kal­dýr­dý­lar.­

TÜRKÝYE TECRÜBESÝ VE KEMALÝST PARANTEZ Ge­le­lim­Tür­ki­ye’ye.­Tür­ki­ye,­bü­tün­yer­li-di­ni­un­sur­la­rýn­or­tak mü­ca­de­le­siy­le­ver­di­ði­kur­tu­luþ­sa­va­þý­sa­ye­sin­de­sö­mür­ge­tec­rü­be­si­ni­ya­þa­ma­dý.­Er­zu­rum­ve­Si­vas­Kon­gre­le­ri,­Lo­zan­Ant­laþ­ma­sý­ve Bi­rin­ci­Mec­lis’te­so­mut­la­þan­et­nik­ve­di­ni­ço­ðul­cu­lu­ðu­ye­de­ði­ne a­la­rak­Cum­hu­ri­ye­ti­ku­ran­Ke­ma­list­ön­der­lik,­bu­tec­rü­be­yi,­ba­tý­cý­lýk­üst­baþ­lý­ðý­al­týn­da,­27­yýl­sü­re­cek­se­kü­ler­ve­mil­li­yet­çi­bir­o­to­ri­ter­re­jim­le­i­ka­me­et­ti.­Ýlk­ser­best­se­çim­ler­de,­de­mok­ra­tik­bir­i­ra­dey­le­kur­du­ðu­Cum­hu­ri­ye­tin,­Ke­ma­list­seç­kin­ler­a­ra­cý­lý­ðýy­la­o­to­-

‘‘

Mýsýr’da kitleler, Türkiye gibi olmak için Tahrir meydanýný dolduruyor ve Mýsýr tipi bir Kemalizm’in son bulmasýný talep ediyorlar. ri­ter­bir­re­ji­me­dö­nüþ­me­si­ne­tep­ki­gös­te­ren­top­lum,­mev­cut­yö­ne­ti­me­son­ve­rip­14­Ma­yýs­1950’de­De­mok­rat­Par­ti’yi­ik­ti­da­ra­ta­þý­dý.­Tek­par­ti­o­to­ri­ter­re­ji­mi­nin­ü­ret­ti­ði­top­lum­sal­ya­ban­cý­laþ­ma­yý,­e­ko­no­mik­kal­kýn­ma,­si­ya­sal­ka­tý­lým­ve­din­sel­ser­best­lik­i­le­aþ­ma­ya­yö­ne­lik­bir­si­ya­set­yü­rü­ten­De­mok­rat­Par­ti,­top­lum­dan­al­dý­ðý­des­tek­le­CHP’ye­ik­ti­dar­yo­lu­nu­a­ra­la­ma­yýn­ca,­Ke­ma­list­ko­a­lis­yo­nun­ger­çek­leþ­tir­di­ði­27­Ma­yýs­dar­be­si­ne­ma­ruz­kal­dý.­Ke­ma­list­seç­kin­ler,­ba­tý­nýn­Müs­lü­man­top­lum­lar­da­de­mok­ra­si­pra­ti­ðin­den­duy­du­ðu­en­di­þe­yi,­27­Ma­yýs­re­ji­miy­le­or­ta­dan­kal­dýr­dý. Or­du­nun,­yar­gý­nýn­ve­Ke­ma­list­ay­dýn­la­rýn­re­jim­mu­ha­fýz­lý­ðý­sta­tü­sü­e­din­dik­le­ri­bu­re­jim,­mer­kez­sað­ik­ti­dar­la­rýn­ken­di­le­ri­ne­çi­zi­len­ik­ti­dar­a­la­ný­na­ra­zý­ol­ma­la­rýy­la,­10­yýl­lýk­a­ra­lýk­lar­la­ya­þa­nan­ke­sin­ti­le­re­rað­men,­‘de­mok­ra­tik­sis­tem’­gö­rün­tü­sü­nü­sür­dür­dü. Tah­rir­mey­da­ný­ný­dol­du­ran­ka­la­ba­lýk­la­rýn­Mý­sýr’da­gör­dü­ðü­iþ­le­vi, Tür­ki­ye’de­se­çim­san­dý­ðý­gör­dü.­Top­lum­her­se­çim­de,­Ke­ma­list ve­sa­yet­çi­re­jim­den­duy­du­ðu­ra­hat­sýz­lý­ðý­san­dý­ða­yan­sýt­tý.­(...)

KEMALÝZM VE BAASÇILIK Bu­ta­rih­sel­o­ku­ma­lar­dan­son­ra­Tür­ki­ye­ve­Mý­sýr­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da­or­ta­ya­çý­kan­re­sim­a­çýk­týr.­Ke­ma­lizm,­de­mok­ra­tik­Tür­ki­ye’yi­ku­ran­de­ðil,­kur­tu­luþ­sa­va­þý­ko­þul­la­rýn­da­da­hi­mil­let­i­ra­de­si­nin­si­ya­sal­sis­te­me­yan­sý­ma­sýn­dan­ta­viz­ver­me­yen­de­mok­ra­tik­tec­rü­be­yi­o­to­ri­ter­re­ji­me­dö­nüþ­tü­ren­i­ra­de­yi­tem­sil­et­mek­te­dir.­14­Ma­yýs­1950’de­top­lum,­tek­par­ti­nin­o­to­ri­ter­tec­rü­be­si­ni ge­ri­sar­ma­ya­te­þeb­büs­et­se­de,­27­Ma­yýs­re­ji­mi­Ke­ma­list­o­to­ri­ter sis­te­mi­tek­rar­tah­kim­et­me­yi­ba­þar­dý.­27­Ma­yýs’tan­bu­ya­na, Tür­ki­ye’de­ki­de­mok­ra­si­pra­ti­ði­ni­an­lam­lan­dý­ran­te­mel­di­na­mik, Ke­ma­list­seç­kin­le­rin­si­lah­ve­ya­sa­ma­ri­fe­tiy­le­e­din­dik­le­ri­im­ti­yaz­la­rý­ge­ri­al­ma­mü­ca­de­le­si­dir.­Bu­çer­çe­ve­de,­Tah­rir­mey­da­ný­ný dol­du­ran­kit­le­le­rin­ve­on­la­ra­ön­cü­lük­e­den­ak­tör­le­rin­Tür­ki­ye tec­rü­be­sin­de­ki­o­to­ri­ter­mo­ment­le­ri­dik­kat­le­a­na­liz­et­me­sin­de ya­rar­var.­Mý­sýr’ýn­ge­le­ce­ði­ni­be­lir­le­ye­cek­so­ru,­Mý­sýr’da­ki­o­to­ri­ter­re­ji­min­14­Ma­yýs­de­ne­yi­mi­ni­ya­þa(t)ma­mak­i­çin­da­ya­ta­ca­ðý 27­Ma­yýs­dü­ze­ni­ne­mu­ha­le­fe­tin­di­re­nip­di­re­ne­me­ye­ce­ði­dir.­27 Ma­yýs’la­Tür­ki­ye’ye­or­du­gö­ze­ti­min­de­bir­ve­sa­yet­si­te­mi­ni­da­ya­tan­i­ra­de,­Mý­sýr’a­da­or­du­gö­ze­ti­min­de­bir­ve­sa­yet­dü­ze­ni­da­yat­ma­yý­ta­sar­lý­yor.­Tür­ki­ye’nin­27­Ma­yýs­ham­le­siy­le­ya­rým­a­sýr­dýr sür­dür­dü­ðü­mü­ca­de­le­ha­len­son­la­na­bil­miþ­de­ðil.­Tah­rir­mey­da­ný­nýn­da,­o­to­ri­ter­re­jim­le­ge­çen­ya­rým­a­sýr­dan­son­ra,­bir­ya­rým­a­sýr­da­ha­de­mok­ra­tik­kis­ve­li­bir­o­to­ri­ter­re­ji­me­ma­ruz­kal­ma­ris­ki,­o­la­sý­lý­ðý­en­yük­sek­se­nar­yo­o­la­rak­gün­dem­de­dir.­Son­o­la­rak, us­lan­maz­bir­piþ­kin­lik­le­bu­denk­le­mi­ters­yüz­e­dip­Mý­sýr’da­ki pro­tes­to­lar­dan­Tür­ki­ye­i­çin­ders­ler­çý­ka­ran­gü­nü­müz­YÖN’cü­le­ri­ni­de­an­ma­dan­bi­tir­me­ye­lim.­(...)­Oy­sa­Mý­sýr’da­kit­le­ler,­Tür­ki­ye­gi­bi­ol­mak­i­çin­Tah­rir­mey­da­ný­ný­dol­du­ru­yor­ve­Mý­sýr­ti­pi bir­Ke­ma­lizm’in­son­bul­ma­sý­ný­ta­lep­e­di­yor­lar.­Gö­rü­nen­o­ki­(...) Mý­sýr,­top­lum­sal­ge­ri­li­mi­de­a­la­rak,­bir­kaç­on­yýl­da­ha­ve­sa­yet re­ji­mi­nin­ye­ni­bir­kur­gu­suy­la­ya­þa­ma­ya­de­vam­e­de­cek.­Mý­sýr’da gö­rün­tü­14­Ma­yýs­ol­sa­da,­re­jim­27­Ma­yýs­o­la­cak. Hatem Ete, Sabah, 5.1.2011

Yeni bir Mýsýr için kan ve gözyaþý MAYA BOLDER Kahire-Hurghada info@hurghadaservices.com

O­cak’tý­her­þe­yin­baþ­la­dý­ðý­ta­rih...­Mý­sýr’ýn­in­san­la­rý­göz­le­ri­ni­ve­a­ðýz­la­rý­ný­aç­tý­lar.­Ýs­te­dik­le­ri þey­öz­gür­lük­ve­de­mok­ra­siy­di…­Ha­yat­la­rý­ný­ül­ke­le­ri­i­çin­fe­da­et­me­is­te­ði­ve­mü­ca­de­le­gü­cü,­bu­in­san­la­rý­ken­di­le­ri­ni­a­te­þe­a­ta­cak­de­re­ce­de­sar­mýþ­tý.­Ü­mit­siz­di­ler…­Tek­is­te­dik­le­ri­nor­mal­bir­ha­yat­sür­mek­ti­bel­ki­de, hayatýn­ve­in­san­lý­ðýn­say­gý­gör­dü­ðü­bir­dü­zen­ve­ko­nuþ­ma­ya­ve­fi­kir­le­ri­ni­i­fa­de­et­me­ye­sý­nýr­sýz­öz­gür­lük­is­ti­yor­lar­dý.­Ar­týk­ye­ter­di!­Ýþ­te­ba­ðý­rý­yor­lar­dý!­30­yýl­dýr­ay­ný­li­der­le­yö­ne­ti­li­yo­ruz,­þim­di­git­me­si­nin­za­ma­ný­dýr! Ýþ­te­Mý­sýr­hal­ký­nýn­Baþ­kan­Mü­ba­rek’e­me­sa­jý­bu­ka­dar­a­çýk­ve­net­ti.­Mý­sýr’ýn­genç­in­san­la­rý­ol­duk­ça­e­ði­tim­li­dir­ve­ce­sur­dur.­Þim­di­de­yep­ye­ni­bir­Mý­sýr­i­çin­ve­bü­tün­Mý­sýr­lý­lar­i­çin­mü­ca­de­le­e­di­yor­lar.­Bu­ha­ya­li­ger­çek­leþ­tir­mek­i­çin­mu­hak­kak­su­ret­te­bir­bir­le­riy­le­ve­dün­ya­i­le­i­le­ti­þi­me­ih­ti­yaç­la­rý var­dý.­Ay­rý­ca­bil­gi­a­ký­þý­da­ge­re­ki­yor­du.­Fa­kat­Mü­ba­rek’in­ilk yap­tý­ðý­þey,­bü­tün­ül­ke­de­in­ter­ne­ti­ve­te­le­fon­bað­lan­tý­sý­ný kes­mek­ol­du.­Böy­le­ce­her­han­gi­top­lu­bir­gös­te­ri­dü­zen­le­mek­i­çin­ge­re­ken­i­le­ti­þim­a­ðý­na­sa­hip­o­lun­ma­ya­cak­tý.­Böy­le­ce­in­san­lar­bir­a­ra­ya­ge­le­me­ye­cek­ler­di.­Bu­ic­ra­a­týn­ilk­gü­nü ol­duk­ça­kor­kunç­tu.­Fa­kat­her­þe­ye­rað­men,­bin­ler­ce­in­sa­nýn bir­a­ra­ya­ge­le­rek­gös­te­ri­ler­dü­zen­le­ye­bil­me­si­de­bir­o­ka­dar muh­te­þem­di…­Ey­lem­le­rin­ilk­gün­le­rin­de­bin­ler­ce­ki­þi­yi mey­dan­lar­da­gö­rün­ce­duy­gu­la­ný­yor­dum.­Genç­ve­yaþ­lý­in­san­lar­ve­hat­ta­ço­cuk­lar­ve­da­ha­da­il­gin­ci­en­gel­li­in­san­lar­bi­le­mey­dan­la­ra­dö­kü­lü­yor­du.­Bun­la­rýn­a­ra­sýn­da­sa­n'at­çý­lar, meþ­hur­in­san­lar,­yö­net­men­ler,­o­yun­cu­lar­da­var­dý…­Ýþ­te bun­lar­bü­tün­in­san­la­rýn­bir­a­ra­ya­gel­di­ði­gös­te­ri­ler­di… Gör­dü­ðü­müz­bir­baþ­ka­man­za­ra­i­se,­mü­ca­de­le­nin­tam or­ta­sýn­da­Müs­lü­man­lar­na­ma­za­dur­duk­la­rýn­da,­Hý­ris­ti­yan Mý­sýr­lý­la­rýn­on­la­rý­ko­ru­ma­sýy­dý.­Bu­ha­ya­tým­bo­yun­ca­as­la­u­nu­ta­ma­ya­ca­ðým­ha­ri­ku­lâ­de­bir­man­za­ray­dý.­Ýþ­te­o­an­da­göz­le­rim­yaþ­lar­la­dol­du.­Ýþ­te­ay­ný­za­man­da­bu,­i­ki­di­nin­men­sup­la­rý­a­ra­sýn­da­her­han­gi­bir­nef­ret­ve­prob­le­min­ol­ma­dý­ðý­nýn­ve­Mý­sýr­lý­lar­o­la­rak­bir­lik­ol­duk­la­rý­nýn­en­a­çýk­ka­ný­týy­dý. Doð­ru­dü­rüst­u­yu­ma­mýþ­lar­dý,­doð­ru­dü­rüst­bir­þey­ler­de­ye­me­miþ­ti­bu­in­san­lar,­a­ma­iþ­te­dim­dik­ve­bir­a­ra­da­a­yak­ta­du­ru­yor­lar­dý­mey­dan­lar­da…­ Mý­sýr­lý­la­rýn­bu­ef­sa­ne­vî­du­ruþ­la­rýy­la­ver­dik­le­ri­me­saj­a­çýk­tý.­Bu­nun­uð­ru­na­ha­yat­la­rý­ný­bi­le­fe­da­et­me­yi­gö­ze­al­mýþ­lar­dý ar­týk.­Pek­ta­biî­ki,­med­ya­men­sup­la­rý­bu­tür­gös­te­ri­ler­den­u­zak­laþ­tý­rýl­mýþ­tý.­Bir­ço­ðu­sý­nýr­dý­þý­e­di­li­yor­du.­An­cak­in­san­lar ta­ra­fýn­dan­çe­ki­len­a­ma­tör­vi­de­o­lar­dan­bu­ef­sa­ne­vî­di­re­ni­þi sey­ret­mek­müm­kün­o­lu­yor­du.­Ba­zý­vi­de­o­lar­da­ki­gö­rün­tü­ler be­ni­þok­e­di­yor­du.­Zi­ra­po­lis­a­raç­la­rý­doð­ru­dan­in­san­la­rýn yý­ðýn­la­rý­nýn­ü­ze­ri­ne­sü­rü­lü­yor­du.­A­ra­ba­la­rýn­al­týn­da­e­zi­len on­lar­ca­in­san­gör­dük.­Ay­ný­za­man­da,­gös­te­ri­ci­ler­cad­de­ler­de­na­ma­za­dur­du­ðun­da,­po­lis­ü­zer­le­ri­ne­taz­yik­li­su­sýk­ma­ya baþ­lý­yor­du.­Bu­kor­kunç­bir­man­za­ray­dý,­göz­le­ri­me­i­na­na­mý­yor­dum…­Tek­ke­li­mey­le­mi­de­bu­lan­dý­rý­cý­bir­dav­ra­nýþ­tý… Gös­te­ri­le­rin­bir­kaç­gün­son­ra­sýn­da­ni­ha­yet­cep­te­le­fon­la­rý tek­rar­ak­tif­ol­ma­ya­baþ­la­dý.­Ka­hi­re’de­ki­dost­la­rý­mýz­la­sü­rek­li o­la­rak­ir­ti­bat­ha­lin­dey­dik.­Bir­ço­ðu­bi­zi­bil­gi­len­dir­mek­i­çin sü­rek­li­a­rý­yor­lar­ve­göz­le­riy­le­þa­hit­ol­duk­la­rý­o­lay­la­rý­ak­ta­rý­yor­lar­dý.­De­dik­le­ri­ne­gö­re­ha­pis­ha­ne­ler­den­ve­ne­za­ret­ha­ne­ler­den­on­lar­ca­suç­lu­kaç­mýþ­tý.­Po­lis­bi­le­rek­ve­is­te­ye­rek,­ka­pý­la­rý­a­ça­rak­on­la­rý­dý­þa­rý­sal­mýþ­tý.­Bu­nu­bir­baþ­ka­ar­ka­da­þým da­te­yid­et­ti.­Ni­te­kim­o­nun­da­bir­ak­ra­ba­sý­ha­pis­ha­ne­dey­miþ ve­o­nu­da­sal­mýþ­lar.­O­nun­da­de­di­ði­ne­gö­re­biz­zat­po­lis­gel­miþ­ve­ka­pý­yý­aç­mýþ­tý.­Yi­ne­be­nim­ta­ný­dý­ðým­bir­gör­gü­þa­hi­di­nin­an­lat­tý­ðý­na­gö­re,­po­lis­çok­a­ðýr­suç­lar­iþ­le­miþ­bir­gru­bu Ka­hi­re­so­kak­la­rý­na­sal­dýk­tan­son­ra,­on­la­rý­kýz­dýr­mak­i­çin­ü­zer­le­ri­ne­a­teþ­aç­mýþ­tý.­Böy­le­ce­Ka­hi­re­so­kak­la­rý,­in­san­lar­i­çin da­ha­teh­li­ke­li­bir­yer­ha­li­ne­ge­li­yor­du.­Ni­te­kim­bu­suç­lu­lar ev­le­re­sal­dý­rý­yor,­dük­kân­la­rý­yað­ma­lý­yor,­in­san­la­rýn­eþ­ya­la­rý­ný ça­lý­yor­lar­dý.­Hat­ta­a­ra­ba­la­rýn­yol­la­rý­ný­ke­si­yor­lar­dý.­Bu­nu­da göz­le­riy­le­gö­ren­bir­ar­ka­da­þým­an­lat­tý.­Bu­suç­lu­lar­dan­bir kýs­mý,­a­ra­ba­la­rý­zor­la­dur­du­ru­yor­lar,­eþ­ya­la­ra­el­ko­yu­yor­lar ve­bu­in­san­la­rýn­a­ra­ba­la­rý­ný­ça­lýp­ka­çý­yor­lar­dý.­Bir­çok­bü­yük ma­ða­za­ya­da­gi­ril­miþ­ti.­Ka­hi­re­ger­çek­ten­in­san­lar­i­çin­kor­kunç­bir­yer­ha­li­ne­gel­miþ­ti,­zi­ra­Mü­ba­rek­po­lis­le­re­e­mir ver­miþ­ti.­As­la­yað­ma­cý­la­ra­do­ku­nul­mu­yor­du.­Ne­den­pe­ki? Çün­kü­ül­ke­de­ka­os­çýk­sýn­is­ti­yor­du.­Böy­le­ce­Mý­sýr­lý­la­rýn­ü­mit­siz­li­ðe­dü­þe­ce­ði­ni­sa­ný­yor­du.

25

Fa­kat­as­la­öy­le­ol­ma­dý.­Ýn­ter­net­ve­te­le­fon­gi­bi­her­han­gi­bir bað­lan­tý­la­rý­ol­ma­dan­da­bir­lik­te­ha­re­ket­et­me­yi­ba­þar­dý­lar. Hat­ta­ba­zý­as­ker­ler­bi­le­halk­la­ha­re­ket­et­ti.­Po­lis­gö­re­vi­ni­yap­ma­yýn­ca,­Ka­hi­re’de­in­san­lar­a­ra­sýn­da­so­kak­çe­te­le­ri­o­luþ­tu­rul­muþ­ve­böy­le­ce­her­kes­ken­di­ma­hal­le­si­ni­yað­ma­cý­la­ra­kar­þý­ko­ru­ma­ya­baþ­la­mýþ­tý.­Hat­ta­yi­ne­halk­lar­dan­grup­lar,­so­kak­la­rý­te­miz­li­yor,­tra­fi­ði­kon­trol­e­di­yor,­ya­ban­cý­la­ra­kim­lik­so­ru­yor­ve­gös­te­ri­ci­le­re­yi­ye­cek­ve­i­çe­cek­te­da­rik­e­di­yor­lar­dý.­Ýþ­te bu­ve­bu­nun­gi­bi­hal­kýn­da­ya­nýþ­ma­sý­na­ör­nek­o­lan­þey­ler,­ba­na­bü­yük­bir­gü­ven­ve­sý­cak­lýk­ver­di.­Ö­te­yan­dan,­halk­i­le­as­ker­le­rin­da­ya­nýþ­ma­sý­da­gö­rül­me­ye­de­ðer­bir­baþ­ka­sah­ney­di. Po­li­se­rað­men,­as­ker­halk­tan­ya­na­bir­ta­výr­ser­gi­li­yor­du. Ül­ke­ge­ne­lin­de­SMS­ve­te­le­fon­ser­vis­le­ri­ça­lýþ­mý­yor­du,­an­cak­or­du­dan­bü­tün­hal­kýn­cep­te­le­fon­la­rý­na­bir­me­saj­gel­miþ­ti.­Bu­me­saj­ba­na­da­u­laþ­tý.­Bü­tün­hal­ka,­ül­ke­yi­yað­ma­cý­lar­dan­ko­ru­mak­i­çin­iþ­bir­li­ði­çað­rý­sý­ya­pý­lý­yor­du.­Ger­çek­ten Mý­sýr’da­bir­i­na­nýl­maz­ba­þa­rý­lý­yor­du.­Hiç­bir­i­le­ti­þim­a­ra­cý­ol­ma­dan,­in­san­lar­sað­du­yu­i­le­bir­a­ra­ya­ge­li­yor­ve­iþ­bir­li­ði­i­çin­de­di­re­niþ­le­ri­ni­ger­çek­leþ­ti­ri­yor­lar­dý.­Bi­zim­ya­þa­dý­ðý­mýz Hurg­ha­da­þeh­rin­de,­Ka­hi­re’de­ki­ka­dar­yað­ma­o­lay­la­rý­ya­þan­mý­yor­du.­An­cak­ey­lem­le­rin­bir­kaç­gün­son­ra­sýn­da,­ar­týk Hurg­ha­da’da­da­yað­ma­la­rýn­baþ­la­dý­ðý­na­da­ir­u­ya­rý­lar­gel­di. Biz­de­bir­a­ra­ya­ge­le­rek­ken­di­ma­hal­le­mi­zi­el­e­le­ko­ru­duk. Bu­ra­da­ki­bü­tün­er­kek­ve­ka­dýn­lar­el­le­ri­ne­ge­çir­dik­le­ri­her­a­let­le,­so­kak­baþ­la­rýn­da­ve­ev­le­ri­nin­ö­nün­de­nö­bet­tut­ma­ya baþ­la­dý­lar.­Son­ra­dan­her­ke­sin­ma­hal­le­miz­de­ki­park­ta­top­la­na­ca­ðý­ha­be­ri­gel­di.­O­ra­da­bü­tün­in­san­lar­bir­a­ra­ya­gel­miþ­ve tek­vü­cut­ol­muþ­tu.­Bu­ra­da­ya­þa­dý­ðý­mýz­duy­gu­la­rý­ke­li­me­ler­le an­la­ta­mam.­Zi­ra­bü­tün­in­san­lar­er­kek­ve­kýz­kar­deþ­ler­gi­bi bir­a­ra­ya­gel­miþ­ve­or­tak­ha­re­ket­e­di­yor­duk.­Sa­de­ce­er­kek­ler de­ðil,­ka­dýn­lar­da­el­le­ri­ne­ge­çir­dik­le­ri­so­pa­lar­ve­di­ðer­a­let­ler­le­mey­dan­day­dý.­He­pi­miz­ma­hal­le­mi­zi­ko­ru­mak­i­çin­ha­zýr­dýk.­Pek­ta­biî­ki,­bir­yan­dan­da­çok­bü­yük­bir­kor­ku­his­se­di­yor­duk.­Çün­kü­her­an­her­þey­o­la­bi­lir­di.­Bi­zim­le­be­ra­ber­kü­çük­ço­cuk­lar,­yaþ­lý­in­san­lar­ve­be­nim­gi­bi­sa­vun­ma­sýz­ka­dýn­lar­da­var­dý.­Her­an­yað­ma­cý­lar­la,­suç­lu­lar­la­yüz­yü­ze­ge­le­bi­lir­dik.­O­ge­ce,­bi­ze­Hol­lan­da­Bü­yü­kel­çi­li­ðin­den­u­la­þýl­dý­ve­â­cil­du­rum­lar­da­ne­yap­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­söy­len­di.­De­dik­le­ri­ne gö­re,­Mý­sýr­lý­as­ker­ler­Hurg­ha­da’ya­doð­ru­yo­la­çýk­mýþ­tý.­Bu­ra­da­ne­den­da­ha­ön­ce­hiç­as­ker­bu­lun­ma­dý­ðý­na­þa­þýr­mýþ­týk. Her­ney­se,­þim­di­as­ker­ler­yo­la­çýk­mýþ­tý­ve­bi­zi­ko­ru­mak­i­çin ge­le­cek­ler­di.­Ma­hal­le­mi­zi­ken­di­ça­ba­la­rý­mýz­la­sa­ba­hýn­er­ken sa­at­le­ri­ne­ka­dar­ko­ru­duk.­Çok­þü­kür­ki,­cid­dî­hiç­bir­o­lay­ya­þan­ma­dan­ge­ce­yi­at­lat­mýþ­týk.­Son­ra­dan­duy­duk­ki,­çok­kü­çük­çap­ta­bir­grup­ma­hal­le­mi­ze­ka­dar­gel­miþ­ti.­Pek­ta­biî­ki, çok­kork­tuk…­A­ma­er­te­si­sa­bah,­Mý­sýr­as­ker­le­ri­nin­bi­zim bu­lun­du­ðu­muz­böl­ge­ye­var­dýk­la­rý­ný­gö­rün­ce­ra­hat­la­dýk­ve se­vin­dik.­Ay­ný­za­man­di­li­mi­i­çin­de­Hurg­ha­da­ha­va­li­ma­ný­na sýk­sýk­u­çak­lar­gel­me­ye­baþ­la­dý.­Bu­ra­da­bu­lu­nan­bi­zim­gi­bi baþ­ka­ül­ke­va­tan­daþ­la­rý­ül­ke­le­ri­ne­gö­tü­rü­lü­yor­du.­Bi­ze­de­gi­dip­git­me­ye­ce­ði­miz­so­rul­du.­Ýs­te­sek­o­an­da­ül­ke­yi­ra­hat­lýk­la terk­e­de­bi­lir­dik.­Hurg­ha­da’da­ya­þa­yan­ya­ban­cý­a­sýl­lý­on­lar­ca

in­san,­top­lu­ca­Hurg­ha­da’da­ka­lýp­Mý­sýr­lý­la­ra­des­tek­ver­me­ye ka­rar­ver­dik.­Biz­de­ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le­Mý­sýr’da­ya­þý­yor­duk.­Bi­rer­Mý­sýr­lý­sa­yý­lýr­dýk.­O­hal­de­ne­o­lur­sa­ol­sun­bu­ra­yý­terk­et­me­ye­cek­ve­hal­ký­mý­za­yar­dým­e­de­cek­tik.­Ben­ve­ar­ka­da­þým da­ka­lan­lar­a­ra­sýn­day­dýk.­Bu­dav­ra­ný­þý­mýz­dan­do­la­yý­bü­yük bir­hu­zur­ve­gu­rur­duy­duk.­He­pi­miz­de­bu­ra­da­ki­in­san­lar­i­çin­e­li­miz­den­ge­le­ni­yap­ma­ya­da­ir­bir­gay­ret­ve­a­zim­var­dý. Ma­hal­le­miz­de­tank­la­rýn­üs­tün­de­nö­bet­tu­tan­as­ker­ler­le­soh­bet­et­tik.­Bi­ze­kar­þý­ki­bar­ve­dost­can­lý­sýy­dý­lar.­Bi­ze­þim­di­gü­ven­de­ol­du­ðu­mu­zu­ve­kork­ma­ma­mýz­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di­ler. Biz­de­her­han­gi­bir­o­lay­du­ru­mun­da,­Hurg­ha­da­lý­lar­o­la­rak on­la­ra­her­an­yar­dým­e­de­ce­ði­mi­zi­ve­ha­zýr­ol­du­ðu­mu­zu­söy­le­dik.­On­lar­la­fo­toð­raf­bi­le­çe­kil­dik.­Bu­ka­dar­dost­can­lý­sý­ve ki­bar­ol­ma­la­rý­biz­le­ri­çok­se­vin­dir­di.­Hu­zur­lu­his­set­tik. Ka­hi­re’de­o­lan­la­ra­dö­ne­cek­o­lur­sak…­O­ra­da­bu­lu­nan­bir ar­ka­da­þý­mý­zýn­be­lirt­ti­ði­ne­gö­re,­Ka­hi­re’de­bu­lu­nan­57357 ad­lý­bir­has­ta­ne­de­çok­a­cý­bir­o­lay­ya­þan­mýþ­tý.­Has­ta­ne­nin­a­dý­si­ze­de­ga­rip­gel­miþ­tir­mu­hak­kak.­Bu­ra­sý­kan­ser­li­ço­cuk­lar i­çin­ba­ðýþ­lar­la­ku­rul­muþ­bir­ha­yýr­has­ta­ne­si.­Bu­ra­kam­lar­da has­ta­ne­nin­ku­ru­lu­þu­i­çin­top­la­nan­ba­ðýþ­la­rýn­ya­tý­rýl­dý­ðý­he­sap­nu­ma­ra­sý…­Bu­ra­da­top­la­nan­pa­ra­lar­la­has­ta­ne­ku­ru­lun­ca­has­ta­ne­ye­bu­il­ginç­is­mi­ver­me­ka­ra­rý­al­mýþ­lar.­57357­ad­lý has­ta­ne­de­yað­ma­cý­lar­dan­na­si­bi­ni­al­mýþ­ne­ya­zýk­ki…­Bu­ra­ya­ge­len­yað­ma­cý­lar­has­ta­ne­de­ne­var­ne­yok­sa­her­þe­yi­çal­mýþ­lar­ve­has­ta­ne­yi­ta­lan­et­miþ­ler.­Kan­ser­li­ço­cuk­la­rýn­yat­tý­ðý­bir­ha­yýr­has­ta­ne­si­ne­bu­nu­ya­pa­cak­ka­dar­gö­zü­dön­müþ yað­ma­cý­la­rýn...­Ta­biî­ki­bu­ve­bu­nun­gi­bi­on­lar­ca­a­cý­o­lay­ya­þan­dý­Ka­hi­re’de... An­cak­gü­zel­þey­ler­de­ya­þa­ný­yor­du­bir­yan­dan...­Gös­te­ri­ler ge­nel­de­ba­rýþ­çý­ge­çi­yor­du...­Ýn­san­lar­“Ba­rýþ,­ba­rýþ,­ba­rýþ”­di­ye slo­gan­a­tý­yor­lar­dý...­An­cak­si­vil­gös­te­ri­ci­ler­a­ra­sýn­da­si­vil­ký­ya­fet­ler­le­do­la­þan­gü­ven­lik­gö­rev­li­le­ri­e­sas­o­lay­la­rý­çý­kar­tý­yor­du.­Bun­la­rýn­ke­sin­kes­a­ma­cý­kav­ga,­dö­vüþ­çý­kar­mak­ve­böy­le­ce­ka­o­sa­sebep­ol­mak­tý.­Ger­çek­ten­bu­yap­týk­la­rý­çir­kin­bir pro­vo­kas­yon­du.­Ger­çek­Mý­sýr­lý­lar,­ba­rýþ­çý­bir­gös­te­ri­yap­mak­is­ter­ken,­þim­di­a­ra­la­rý­na­sý­zan­bu­a­jan­lar­o­lay­la­rý­çý­ðý­rýn­dan­çý­kart­mak­is­te­miþ­ti.­Bu­ve­bu­nun­gi­bi­se­bep­ler­le­bir­çok­ki­þi­vefat­et­ti­Ka­hi­re’de,­Ýs­ken­de­ri­ye’de,­Sü­veyþ’de­ve­da­ha­bir­çok­yer­de.­Pe­ki­ne­den?­Çün­kü,­bi­ri­le­ri­Mý­sýr­hal­ký­nýn is­tek­le­ri­ni­ku­la­kar­dý­e­di­yor­du.­Gü­cü­nü­kul­la­na­rak­bun­la­rý bas­týr­mak­is­ti­yor­du.­Ýn­san­lar­bu­nun­be­de­li­o­la­rak­kan­ve göz­yaþ­la­rý­ný­ver­mek­zo­run­da­bý­ra­ký­lý­yor­du. Bu­kor­kunç­bir­plan­dý,­a­ma­i­na­ný­yo­rum­ki,­Al­lah­Mý­sýr hal­ký­nýn­ya­nýn­da­dýr­ve­on­la­ra­yar­dým­e­de­cek­tir.­On­lar­is­te­dik­le­ri­ni­el­de­e­de­cek­ler,­hak­la­rý­ný­ka­za­na­cak­lar­ve­nor­mal ha­yat­la­rý­na­ge­ri­dö­ne­cek­ler­dir…­Ve­bu­ye­ni­dü­zen­de­ar­týk yoz­laþ­ma­son­bu­la­cak­týr.­Ýn­san­lar­zor­la,­suç­suz­ye­re­ve­kim­se­ye­ha­ber­da­hi­ve­ril­me­den­ha­pis­le­re­tý­kýl­ma­ya­cak…­U­mu­yo­ruz­ki,­Mý­sýr’da­çok­þey­de­ði­þe­cek.­Ar­týk­yö­ne­ti­ci­ler­ö­mür bo­yu­kol­tuk­la­rýn­da­kal­ma­ya­cak­lar… Mý­sýr’da­ya­þa­nan­tra­je­di­de­bir­baþ­ka­bo­yut­da,­e­ko­no­mi­nin­bü­yük­bir­sý­kýn­tý­ya­gir­miþ­ol­ma­sý­dýr…­ATM’ler­de­bir ku­ruþ­pa­ra­yok…­Hep­si­bo­þal­týl­mýþ.­Ýn­san­lar­is­te­se­de­pa­ra­la­rý­ný­çe­ke­mi­yor.­Yað­ma­cý­lar­bir­çok­ban­ka­yý­da­yað­ma­la­mýþ du­rum­da.­Þim­di­ye­ka­dar­ban­ka­lar­ka­pa­lý.­Ma­ða­za­lar­ka­pa­lý…­Bu­du­rum­hem­Ka­hi­re’de,­hem­Hurg­ha­da’da­böy­le… Mý­sýr’ýn­her­ta­ra­fýn­da­ay­ný­du­rum­söz­ko­nu­su.­Ka­hi­re’de­ek­me­ðin­fi­ya­tý­her­za­man­ki­nin­dört­ka­tý­faz­la­þu­an­da.­Ýn­san­la­rýn­bir­ço­ðu­ek­mek­a­la­maz­ha­le­gel­di.­Bü­tün­bu­ya­þa­nan­lar ger­çek­ten­i­na­nýl­maz­ve­hep­si­bir­tek­a­da­mýn­kol­tuk­sev­da­sýn­dan­kay­nak­la­ný­yor.­Pe­ki­bü­tün­dün­ya­ne­re­de?­Her­ke­sin bu­du­rum­dan­ha­ber­dar­ol­ma­sý­ge­re­ki­yor­ve­Mý­sýr­lý­la­ra­yar­dým­e­dil­me­si­þart. Ýþ­te­geç­ti­ði­miz­gün­bü­yük­gün­ya­þan­dý.­“El­Mes­si­ra­el­Mil­li­o­na”­ (mil­yon­la­rýn­yü­rü­yü­þü) de­ni­len­o­bü­yük­gün.­Tah­rir Mey­da­nýn­da­de­ðil­bir­mil­yon,­tam­i­ki­mil­yon­in­san­top­lan­dý...­An­cak­Mü­ba­rek­bu­na­rað­men­ne­de­di?­Gö­rev­sü­re­si­nin so­nu­na­ka­dar­kol­tu­ðun­da­o­tu­ra­cak­mýþ!­He­pi­miz­bu­a­da­mýn vur­dum­duy­maz­lý­ðý­kar­þý­sýn­da­þok­ge­çir­dik.­Öf­kem­den­o gün­göz­yaþ­la­rý­mý­tu­ta­ma­dý­ðý­mý­ha­týr­lý­yo­rum. Þim­di­i­se­Al­lah’tan­Mý­sýr­i­çin­yar­dým­ta­lep­e­di­yo­ruz.­He­pi­miz­zul­me­kar­þý­bir­ve­be­ra­ber­ol­ma­lý­yýz.­Müs­lü­man,­Hý­ris­ti­yan­fark­et­mez…­Bi­riz­ve­hep­bir­ve­be­ra­ber­ka­la­ca­ðýz. Be­nim­te­men­nim­ve­Mý­sýr’dan­in­san­lý­ða­me­sa­jým,­her­ke­sin bu­gi­bi­du­rum­lar­da­hep­bir­lik­ve­be­ra­ber­lik­i­çin­de­ha­re­ket et­me­si­dir.­Böy­le­ce­u­ma­rým­bü­tün­dün­ya­ba­rýþ­i­çin­de­ha­ri­ka ya­rýn­la­ra­ka­vu­þur.­­ E­lim­den­gel­di­ðin­ce­ve­i­le­ti­þim­im­kân­la­rý­el­ver­di­ðin­ce­Mý­sýr’da­o­lup­bi­ten­her­þe­yi­Ye­ni­As­ya­o­ku­yu­cu­la­rý­i­le­pay­laþ­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ðim.­ Al­lah­yar­dým­cý­mýz­ol­sun! Tercüme: Umut Yavuz


9

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

MaKaLE Velev ki gerçek olsa?

YERÝN KULAÐI

Samimî duâ, eþkýyadan da kurtarýr!

MEHMET BOYACIOÐLU ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

e­le­cek­ se­çim­ler­den­ þim­di­den­ ü­mi­di­ni ke­sen­müz­min­mu­ha­le­fet­par­ti­si­nin­bir men­su­bu­nun,­ Mec­lis­ A­da­let­ Ko­mis­yo­nun­da­ki­ söz­le­ri­ ü­ze­ri­ne­ çý­kan­ tar­týþ­ma­ e­pey bir­sü­re­gün­dem­de­ka­la­ca­ða­ben­zi­yor. CHP­Mer­sin­Mil­let­ve­ki­li­Ý­sa­Gök’ün,­Mec­lis A­da­let­ Ko­mis­yo­nu’nda,­ yük­sek­ yar­gýy­la­ il­gi­li ya­sa­ta­sa­rý­sý­hak­kýn­da­ki,­“Bu­nu­böy­le­ge­tir­di­ði­niz­ tak­dir­de­ hal­ka­ so­kak­ so­kak,­ ma­hal­le­ ma­hal­le­di­ren­me­hak­ký­do­ðar”­söz­le­ri­ü­ze­ri­ne­baþ­la­yan­‘fa­þizm­ve­eþ­ký­ya­lýk’­tar­týþ­ma­sý­bü­yü­dü. An­la­þý­lý­yor­ ki,­ bi­ri­le­ri­ müs­bet­ fi­kir­le,­ müs­bet­ ha­re­ket­le,­ ye­ni­ al­ter­na­tif­ler­le­ ra­ki­bi­ni­ alt e­de­me­ye­ce­ði­ni­an­la­yýn­ca,­ka­ba­kuv­vet­ten­me­det­u­mu­yor.­­ Da­yan­ma­ya­ ça­lýþ­týk­la­rý­ da­ Bi­rin­ci­ Re­i­sin­ 5 Þu­bat­1933­gü­nü­Bur­sa’da­söy­len­di­ði­ö­ne­sü­rü­len­nu­tuk­ta­ki­i­fa­de­ler.­Ýd­di­a­ya­gö­re,­e­za­nýn as­lî­ ha­liy­le­ o­kun­ma­sý­ný­ mü­te­a­kip­ Ýz­mir­ zi­ya­re­ti­ni­ya­rý­da­ke­sen­ma­lûm­þa­hýs­Bur­sa’ya­ge­li­yor­ve­ma­lûm­nut­ku­i­rat­e­di­yor. Nut­kun­ger­çek­ol­du­ðu­nu­var­sa­ya­rak­de­vam e­de­lim;­de­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­ö­zet­le­þu:­ Türk­ gen­ci dev­rim­le­ri­ be­nim­se­miþ­tir…­ Bun­la­rý­ güç­süz dü­þü­re­cek­en­kü­çük­bir­ký­pýr­tý­ve­bir­dav­ra­nýþ duy­du­ mu,­ “Bu­ ül­ke­nin­ po­li­si­ var­dýr,­ jan­dar­ma­sý­var­dýr,­or­du­su­var­dýr,­a­da­let­ör­gü­tü­var­dýr”­ de­me­ye­cek­tir.­ El­le,­ taþ­la,­ so­pa­ ve­ si­lâh­la; ne­si­ var­sa­ o­nun­la­ ken­di­ ya­pý­tý­ný­ (ma­lûm­ Os­man­lý­ pa­þa­sý,­ kab­rin­den­ çý­kýp­ gel­se­ þu­ söz­le­ri an­lar­ mý,­ o­ da­ ay­rý­ hi­kâ­ye…) ko­ru­ya­cak­týr… Doð­r u­l u­ð u­n a­ i­n an­d ý­ð ý­ fi­k ir­l e­r i­ yü­z ün­d en mah­ke­me­de­ yar­gý­la­nýr­ken­ de­ hiç­bir­ ma­kam ve­ mev­ki­den­ il­ti­mas­ is­te­me­ye­cek,­ hak­lý­lý­ðý­ný ken­di­sa­vu­na­cak­týr.­­ Ba­zý­ re­fik­le­ri­miz­de­ki­ ya­zar­ ar­ka­daþ­la­rý­mýz bu­nut­kun­ger­çek­ol­ma­dý­ðý­sa­vý­ü­ze­rin­den­ya­zýp­çiz­di­ler,­i­yi­de­et­ti­ler.­A­ma­i­þin­bir­yö­nü­nü ek­sik­bý­rak­tý­lar.­­­­ Bu­fa­kir­de,­ve­lev­ki­nu­tuk­ger­çek­ol­sa­ (“ve­lev”­söz­cü­ðü­nü­an­la­ma­ya­cak­Türk­çe­ve­man­týk­ ö­zür­lü­ ge­ri­ dur­sun;­ bo­þu­na­ iþ­kil­len­me­sin) di­ye­ce­ðim.­­ Ve­lev­ki­ger­çek­ol­sa…­ Ön­ce­lik­le,­her­coð­raf­ya­da­ta­ri­hî­þah­si­yet­ler­den­bi­ri­nin­söz­ve­ey­lem­le­ri­ni­be­ðe­nen­bi­ri­le­ri çý­kar.­ Si­ya­set­çi­le­rin­ fi­kir­le­ri­ni­ be­ðe­nen­ çý­kar, as­ke­rî­ þa­hýs­la­rýn­ ey­lem­le­rin­den­ hoþ­la­nan­ çý­kar,­bir­halk­kah­ra­ma­ný­nýn­yap­týk­la­rý­ný­gök­le­re­çý­ka­ran­bu­lu­nur.­Bir­ka­na­at­ön­de­ri­nin­fi­kir­le­ri­ne­hay­ran­lýk­du­yan­lar­da­mev­cut­o­la­bi­lir.­­ A­ma­ bu­ sev­gi­ ve­ hay­ran­lýk,­ se­ve­ni;­ se­vi­len þah­si­yet­le­rin­fi­kir­ve­ak­si­yon­la­rý­ný­baþ­ka­la­rý­na taþ­la­so­pay­la­ka­bul­et­tir­me­hak­ký­ve­rir­mi?­­­ Di­ye­lim­ki,­bi­ri­le­ri­ül­ke­de­ki,­ö­zel­lik­le­ka­mu­da­ki­müt­hiþ­is­raf­ve­lük­sü­ba­ha­ne­e­de­rek­Pat­ro­na Ha­lil’i­ör­nek­a­lýp­taþ­la­so­pay­la­“çað­daþ­uy­gar­lý­ðýn”­bü­tün­e­ser­le­ri­ni­yað­ma­la­sa­hak­lý­o­lur­mu? Var­sa­ya­lým­ ki,­ Þeyh­ Bed­red­din’e­ hay­ran­lýk du­yan­lar­ol­sa,­on­la­rýn,­Þey­hin­ko­mü­ner­fi­kir­le­ri­ni­zor­la­baþ­ka­la­rý­na­ka­bul­et­tir­me­ve­uy­gu­lat­ma­gi­ri­þim­le­ri­ma­zur­mu­gö­rü­le­cek­tir? Al­man­ya’da­ Hit­ler’e­ hay­ran­lýk­ du­yan­ daz­lak­la­rýn,­ ya­ban­cý­ düþ­man­lý­ðý­ yap­ma­la­rý,­ ö­zel­lik­le­Ya­hu­di­le­re­fi­i­li­sal­dý­rý­da­bu­lun­ma­la­rý­hoþ kar­þý­la­ný­yor­mu?­ Ha­di­se­ye­bir­de­þu­a­çý­dan­ba­ka­lým: Söy­len­di­ði­ id­di­a­ e­di­len­ bu­ nu­tuk­ta­ki­ i­fa­de­ler,­o­dev­rin­ic­ra­at­la­rý­i­le­bir­çe­liþ­ki­yi­mi­i­fa­de et­mek­te­dir,­yok­sa­ya­pý­lan­lar­bu­söz­le­re­uy­gun mu­dur?­ Ör­nek­ler­le­an­la­týr­sak,­Mec­lis­te­ki­i­kin­ci­gru­bu­tas­fi­ye­e­de­rek­La­u­sann­ne­Ba­rýþ­An­laþ­ma­sý­ný­a­de­ta­di­ken­siz­gül­bah­çe­sin­de­im­za­la­tan­ve bi­lâ­ha­re­ “Cum­hu­ri­yet”i­ i­lân­ e­den­ kad­ro­ bu söz­ler­le­çe­liþ­ki­li­bir­ey­lem­mi­yap­mýþ­týr?­ Tak­rîr-i­ Sü­kûn­ Ka­nu­nu­nu­ çý­kar­tan,­ re­jim mu­ha­lif­le­ri­ni,­ü­ye­le­ri­nin­ço­ðu­hu­kuk­çu­ol­ma­yan­ Ýs­tik­lâl­ Mah­ke­me­le­ri­ i­le­ e­zen­ bir­ kad­ro, bu­ nu­tuk­ta­ki­ söz­le­re­ ay­ký­rý­ bir­ fi­il­de­ mi­ bu­lun­muþ­tur?­­ Mu­va­za­a­lý­ka­la­cak­la­rý­ü­mi­diy­le­par­ti­ler­kur­du­rup,­ mil­le­tin­ on­la­ra­ te­vec­cü­hün­den­ son­ra bu­ mü­es­se­se­le­ri­ bi­rer­ ba­ha­ne­ i­le­ ka­pat­tý­ran­lar,­bu­nut­kun­ak­si­ne­bir­ta­sar­ruf­ta­mý­bu­lun­muþ­lar­dýr?­ Ký­sa­ca­sý,­sarf­e­dil­di­ði­id­di­â­e­di­len­bu­söz­ler yir­mi­ ye­di­ yýl­lýk­ bir­ “de­mok­ra­tik­ gül­ bah­çe­si”nin­(!)­ye­gâ­ne­di­ken­le­ri­mi­dir? Ve­ya­pý­lan­bas­ký­cý­ic­ra­at­la­rýn­ve­ma­lûm­nu­tuk­ta­ki­bun­la­rý­te­yit­e­den­söz­le­rin­sek­sen­kü­sur­ yýl­dan­ son­ra,­ gü­nü­mü­zün­ hür­ri­yet­le­ri­ ve gö­re­ce­li­ ha­ki­kat­le­ri­ gök­le­re­ çý­ka­ran­ zih­ni­yet ya­pý­sý­i­çin­de­ki­a­ðýr­lý­ðý­ne­dir?­Des­po­tizm­â­lem çar­þý­sýn­da­hâ­lâ­mer­gup­bir­me­ta­mý­dýr?­­­­­ Öy­ley­se,­ Ýn­gi­liz­le­rin­ de­di­ði­ gi­bi­ de­sek­ hak­sýz­mý­sa­yý­lý­rýz?­“So,­what?”­ Böy­le­bir­nu­tuk­söy­len­miþ­se­ne­ol­muþ­ya­ni, bu­nun­bi­zi­bað­la­yan­bir­yö­nü­var­mý?

G

â­i­na­týn­kü­çük­bir­nu­mû­ne­si­o­la­rak­bü­tün var­lýk­la­rýn­ö­zel­lik­le­ri­ni­bün­ye­sin­de­ta­þý­yan­in­sa­noð­lu;­ha­lî­fe­sý­fa­týy­la­bü­tün­var­lýk­la­rý­tem­sil­e­der.­Do­la­yý­sýy­la­on­la­rýn­du­yar­lý­lý­ðýn­da­hem­þu­û­ru,­hem­po­tan­si­yel­ye­te­nek­le­ri, hem­li­sa­ný,­hem­be­den­di­liy­le­du­â­e­de­bi­lir.­Za­ten­ya­ra­tý­lý­þý­nýn­sýr­rý,­dil­ve­ko­nuþ­ma­me­le­ke­si­nin­ve­ril­me­si­nin­se­bep­le­rin­den­bi­ri­bu­dur.­Ö­zel­lik­le­ýz­tý­rar­de­re­ce­sin­de­dil­i­le­ya­pý­lan­du­â­la­rýn,­ru­hu­mu­zun­de­rin­lik­le­rin­den­ko­pup­gel­di­ðin­den,­ek­se­ri­yâ­ka­bul­e­di­le­ce­ði­ha­ber­ve­ri­lir.­ Çe­þit­li­ mu­sî­bet­ler­le­ ve­ya­ her­han­gi­ bir­ fe­lâ­-

K

satIr arasI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ yasemin@yeniasya.com.tr

eç­ti­ði­miz­ haf­ta­ med­ya­nýn­ eð­len­ce­li­ ki­þi­li­ði­ i­le­ ta­nýt­tý­ðý­ bir­ ha­tu­nun­er­kek­ar­ka­da­þý­nýn­e­vin­de­ö­lü­ver­me­si­ a­i­le­ye­ da­ir­ bir­çok­ ko­nu­yu gün­de­me­ ge­tir­di.­ Ev­li­lik,­ an­ne­lik,­ al­dat­ma,­iç­ki,­eð­len­ce­dün­ya­sý… Med­ya­da­ ö­lüm­ rüz­gâ­rý e­ser­ken,­ ha­ya­týn­ an­la­mý ye­ni­den­sor­gu­la­ný­yor.­Ö­lüm­ ha­k i­k a­t i­ med­y a­y ý, he­le­de­iç­le­rin­den­bi­ri­o­lun­c a­ ken­d i­n e­ ge­t i­r en þa­mar­gi­bi­a­de­ta…

G

ket­le­kar­þý­la­þan­la­rýn­du­â­la­rý­ný­ka­bul­e­den­her­þe­yin­ Sa­hi­bi,­ Mû­cî­bu’d-Da­a­vât­ (Du­â­la­ra,­ is­tek­le­re­ce­vap­ve­ren),­kud­re­ti­son­suz­o­lan­Al­lah’týr.­Ö­nem­li­o­lan­is­tek­le­ri­mi­zi,­ýz­tý­rar­de­re­ce­sin­de­ki­du­ây­la­O­na­sý­ðý­na­rak­bil­dir­mek­tir. Ýþ­te­bun­lar­dan­bi­ri­si: Ý­bâ­det,­du­â­ve­tak­vâ­da­i­le­ri­de­re­ce­de­o­lan­Hz.­Pey­gam­be­rimizin­(asm)­seç­kin­ar­ka­daþ­la­rýn­dan­E­bu­Ma’lak,­ti­câ­ret­le­uð­raþ­mak­ta­dýr.­O­za­ma­nýn­bir­eþ­ký­ya­sý­yo­lu­nu­ke­se­rek: “Ma­lý­ný­yýk,­se­ni­öl­dü­re­ce­ðim”­der. “Se­nin­ mak­sa­dýn­ mal­dýr,­ ne­yim­ var­sa­ al git!”­tek­li­fi­ne,­“Be­nim­mak­sa­dým­se­nin­ma­lýn de­ðil­ ca­nýn­dýr,­ se­ni­ öl­dü­re­ce­ðim!”­ de­yin­ce, “O­za­man­bý­rak­da­dört­re­kât­na­maz­ký­la­yým, on­dan­son­ra­ne­ya­par­san­yap!”­der. Si­lâ­hý­ný­in­di­rir­eþ­ký­ya.­E­bû­Ma’lak­ab­dest­a­lýr, dört­re­kât­na­maz­ký­lar­ve­“Ey­çok­se­ven­Al­lah’ým! Ey­ar­þýn­yü­ce­Sa­hi­bi!­Ey­her­di­le­di­ði­ni­di­le­di­ði­gi­bi

ya­pan­Al­lah’ým!­Hiç­bir­kim­se­nin­is­te­se­bi­le­sa­hip o­la­ma­ya­ca­ðý­kud­re­tin­le,­hiç­bir­kim­se­nin­göz­di­ke­me­di­ði­hü­küm­ran­lý­ðýn­la­ve­ar­þý­nýn­her­ta­ra­fý­ný dol­du­ran­nu­run­la­be­ni­þu­eþ­ký­ya­nýn­kö­tü­lü­ðün­den­ko­ru!”­di­ye­du­â­e­der­ve­üç­se­fer­tek­rar­lar. E­li­ni­ in­dir­me­den,­ bir­ at­lý­ be­li­rir,­ eþ­ký­ya­ ne ol­du­ðu­nu­ an­la­ma­dan­ mýz­rak­la­ eþ­ký­ya­yý­ can­sýz­ye­re­se­rer.­E­bû­Ma’lak,­“Sen­kim­sin,­Hý­zýr gi­bi­im­da­dý­ma­ye­tiþ­tin?”­der. At­lý: “Ben­dör­dün­cü­kat­se­ma­nýn­me­lek­le­rin­de­nim.­Sen­du­â­ya­baþ­la­dý­ðýn­da­se­ma­nýn­ka­pý­la­rýn­da­bir­gý­cýr­tý­duy­dum.­Ý­kin­ci­sin­de­gök­te­ki me­lek­ler­dal­ga­lan­dý­lar.­Ü­çün­cü­sün­de­i­se­‘Bu dar­da­ ka­lan­ bir­ çâ­re­si­zin­ du­â­sý­dýr!’­ di­ye­ bir ses­du­yul­du.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­be­nim­gö­rev­len­di­ril­mem­ i­çin­ Al­lah’a­ ni­yaz­ et­tim.­ Bu­ gö­rev ba­na­ ve­ril­di.­ Kim­ ab­dest­ a­la­rak­ dört­ re­kât

Ailede neler oluyor? da­ ge­li­þen­ “çe­kir­dek­ a­i­le­ mo­de­li”nde an­ne­ ba­ba­nýn­ üst­len­di­ði­ gö­rev­le­ri­ ya­vaþ­ ya­vaþ­ kreþ­ler,­ a­na­o­kul­la­rý,­ hu­zu­rev­le­ri,­sý­ðýn­ma­ev­le­ri,­ye­tiþ­tir­me­yurt­la­rý­ gi­bi­ ku­rum­lar­ üst­len­mek­te.­ Zi­ra, an­ne-ba­ba­ sa­bah­tan­ ak­þa­ma­ ça­lýþ­ma ha­ya­tý­nýn­ la­bi­rent­le­rin­de­ ko­þuþ­tur­ma i­çin­de.­Da­ha­faz­la­tü­ket­mek­i­çin,­da­ha faz­la­har­ca­mak­ge­rek! Hü­lâ­sa,­var­lýk­â­le­mi­boþ­luk­ka­bul­et­mi­yor.­Boþ­luk,­eþ­ya­nýn­ta­bi­a­tý­na­ay­ký­rý. “Bar­dak­bo­þal­mýþ!”­de­di­ði­miz­de­bi­le­i­çi­ni

rim”­ di­yen­ he­ves­le­ri­nin­ e­si­ri­ bir­ in­san da­þüp­he­siz­ön­ce­lik­le­a­i­le­si­ni­et­ki­li­yor. EÐÝTÝM VE MEDYA A­i­le­de­ço­cuk­ü­ze­rin­de­an­ne­ba­ba­nýn et­ki­si­nin­za­yýf­la­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­bir­ger­çek.­ 28­ Þu­bat­ ka­rar­la­rý­nýn­ bir­ ar­ma­ða­ný o­lan­se­kiz­yýl­lýk­mec­bu­rî­e­ði­tim­bi­le­a­i­le­nin­ ço­cuk­la­rýn­ e­ði­ti­mi­ ko­nu­sun­da­ki ter­cih­le­ri­ni­et­ki­le­mek­te.­­ Her­ge­çen­gün­yo­ðun­la­þan­ya­yýn­la­rýy­la­ med­ya­ da­ a­i­le­ ku­ru­mu­nu­ yön­len­dir­mek­te.­An­ne­ba­ba­nýn ço­cu­ðun­ e­ði­ti­mi­ü­ze­rin­de­ki­et­ki­si­ or­ta­dan­ kal­kar­ken,­film­yýl­dýz­la­rý­nýn­ et­ki­si­ art­ma­ya baþ­l a­m ak­t a!­ Di­z i film­ler­ sa­de­ce­ ço­cuk­la­rý­ de­ðil,­ an­ne ba­ba­la­rý­da­et­ki­si­ni al­tý­na­ a­la­bil­mek­te ya­zýk­ki..­ Tü­ke­tim­ e­ko­no­mi­s i­n in­ ma­þ a­s ý hük­m ün­d e­ o­l an “ma­l ûm”­ med­y a, rek­l âm,­ di­z i­ film, si­ne­ma,­mü­zik,­klib ya­yýn­la­rýy­la­ kay­na­ðý­n ý­ se­m a­v i­ e­m ir­ler­den­a­lan­ka­na­at, rý­zýk,­hay­si­yet,­iz­zet, hür­met,­na­mus­gi­bi kav­ram­la­rý­yýp­r at­mak­ta.­ Tü­ke­tim­e­ko­no­mi­si,­as­lýn­da­in­sâ­nî de­ðer­le­ri­tü­ket­mek­te!­

BÝR ARAÞTIRMA Ül­ke­miz­de­ 2006­ yý­lýn­da,­ Bo­ða­zi­çi­ Ü­ni­ver­si­te­si ve­A­çýk­Top­lum­Ens­ti­tü­sü’nün­des­te­ðiy­le­“Tür­ki­ye’de­ Mu­ha­fa­za­kâr­lýk”­ a­dýy­la­ bir­ a­raþ­týr­ma­ ya­pýl­mýþ­tý.­ Hal­ký­mý­zýn­ “Mu­ha­fa­za­ e­dil­me­si­ ge­re­ken en­ ö­nem­li­ ku­rum­ han­gi­si­dir?”­ so­ru­su­na­ ver­di­ði ce­vap­“a­i­le”­i­di.­%­45.6­i­le bi­rin­ci­ sý­ra­da­ki­ ye­ri­ni­ al­mýþ­t ý.­ Ý­k in­c i­s i­ “din”­ di. Bun­la­rý­ “dev­let”­ ve­ “mil­let”­ta­kip­e­di­yor­du. A­raþ­týr­ma­ne­ti­ce­le­ri­ne is­ter­ka­tý­lýn,­is­ter­ka­týl­ma­yýn top­lu­mun­bir­ke­si­ti­ni­göz­ler­ö­nü­ne­ser­di­ði­ke­sin… Ya­p ý­l an­ ça­l ýþ­m a­l ar­d a gö­rü­len­ o­ ki,­ a­i­le­ ku­ru­NETÝCE-Ý mu­nu­yýp­ra­tan­prob­lem­KELÂM EN ETKÝLÝ OKUL: AÝLE le­rin­ba­þýn­da­bo­þan­ma­lar Bütün­ bu­ i­fa­de­Hz. Âdem (as) ve Hz. Havva ile temeli atýlan dünyanýn bu en ve­a­i­le­par­ça­lan­ma­la­rý­nýn le­r i­m iz­d en­ son­r a kök lü kurumu, bütün tahribat çalýþmalarýna raðmen yine de ter(ya­ni­ bo­þan­ma­sa­ da­ ay­rý ya­zý­mý­zýn­ ba­þýn­da­cih ediliyor. Zira, nikâh birlikteliði altýnda aile kurmak, böyle bir ya­þa­ma­nýn) art­ma­sý­ ge­li­ki­a­raþ­týr­ma­ne­ti­ce­ailenin ferdi olmak “temiz nesiller” anlamýna geliyor. Bu, insayor.­ Ar­dýn­dan­ da­ a­i­le­ i­çi le­ri­ne­dö­ner­sek­þu­nýn tabiatýna uygun, fýtrî bir ihtiyaç. Ailenin sýcak ortamýnýn kiþid­det,­ te­rör­ ve­ e­ko­no­mi nu­ra­hat­lýk­la­söy­le­þiye kazandýrdýðý yardýmlaþma, dayanýþma, þefkat, merhamet kay­nak­lý­o­lan­göç­ne­ti­ce­ye­bi­li­riz: si­a­i­le­u­yum­prob­lem­le­ri, eðitimlerinin yerini ise hiçbir þey dolduramýyor. Di­n î­ de­ð er­l e­r i­tö­re­ci­na­yet­le­ri,­terk­e­di­miz­ ha­y a­t ý­m ý­z ýn len­ih­ti­yar­lar,­al­kol,­u­yuþ­ön­c e­l ik­ lis­t e­s in­d e tu­ru­cu,­cin­sel­kim­lik­le­rin baþ­ sý­ra­da­ yer­ al­ma­dý­ðý­ tak­dir­de­ þah­sî, dol­dur­muþ­o­lan­ha­va­nýn­bi­lin­cin­de­yiz. kay­be­dil­me­si,­ eþ­cin­sel­ a­i­le­ler­ ve­ ev­li­lik De­m e­m iz­ o­ ki,­ mâ­n e­v î­ â­l em­d e­ de a­i­le­vî,­ top­lum­sal­ prob­lem­le­ri­miz­ hiç dý­þý­bir­lik­te­lik­ler... va­zi­yet­ay­ný.­Di­nî­de­ðer­le­ri­mi­zi­ta­ze­le­- bit­mez.­ Üs­te­lik­ bi­zi­ ha­yat­tan­ býk­tý­ra­yip,­ dol­dur­ma­dý­ðý­mýz­da,­ ye­ri­ni­ baþ­ka cak­rad­de­ye­ge­ti­rir… MODERN VE ÇAÐDAÞ AÝLELER! Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ bu­ ha­ki­ka­ti de­ðer­ler­a­lý­yor… Ba­tý­ ül­ke­le­riy­le­ ay­ný­ bo­yut­lar­da­ ol­Ki­þi­le­rin­ ma­ne­vî­ de­ðer­ler­den­ u­zak­- þu­söz­le­riy­le­ne­ka­dar­gü­zel­i­fa­de­e­di­yor: ma­sa­ da­ ül­ke­miz­de­ a­i­le­ ku­r u­mu­nun laþ­ma­sý,­ mad­de­ci­ bir­ ha­yat­ an­la­yý­þý­ný “Din­ha­ya­týn­ha­ya­tý,­hem­ru­hu,­hem teh­dit­al­týn­da­ol­du­ðu­bir­ger­çek. or­ta­ya­ çý­ka­rý­yor.­ “Za­man­ ar­týk­ de­ðiþ­ti. e­sa­sý “Mo­dern­ve­çað­daþ­ya­þam”­a­dý­al­týn­- Hür­ bir­ in­sa­ným.­ Ýs­te­di­ði­mi­ ya­pa­bi­li­Ýh­ya-i­din­i­le­o­lur,­bu­mil­le­tin­ih­ya­sý…”

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

na­maz­ký­lar­ve­ýz­tý­rar­di­liy­le­du­â­ya­par­sa,­du­â­sý­ka­bul­o­lur”­1 der. Za­man­za­man­bu­ha­di­se­nin­ör­nek­le­ri­ni­ya ken­di­miz­ya­þa­mý­þýz­dýr­ve­ya­çev­re­miz­de­ki­ler­den­duy­mu­þuz­dur.­A­ra­da­ki­fark,­yar­dý­mý­mý­za gön­de­ri­len­me­lek­le­ri­ve­Hz.­Hý­zýr’ý­(as)­gö­re­me­me­miz,­da­ha­doð­ru­su­fark­e­de­meme­miz­dir. Her­þe­yi­plan­la­yan­ve­prog­ram­la­yan­Zât,­bi­zim se­si­mi­zi,­du­â­la­rý­mý­zý­da­i­þi­tir­ve­ce­vap­ve­rir.­ Ya­pa­ca­ðý­mýz­þey,­du­â­yý­e­de­bi­i­çin­de­ih­lâs­la yap­m ak­ ve­ ýs­r ar­l a­ O’ndan­ ta­l ep­ et­m ek­t ir. Çün­kü­her­þey­ve­her­kes­O’nun­e­lin­de… Not: Muhterem kardeþim Þükrü Bulut’un muhtereme ablasý Remziye Oruç'un vefatýný teessürle öðrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, geride kalanlarýna sabr-ý cemil niyaz ederim. Dipnot: 1- El-Ýsâbe, 4/18.

Ülfetler gafletlere dönüþünce

ÝstÝKaMEt HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: (0505) 284 32 40

eþ­hur­28­Þu­bat­ka­rar­la­rý­nýn­yü­rür­lü­ðe­gir­di­ði­ve ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­nýn­en­a­cý­ma­sýz­bir­bi­çim­de­uy­gu­lan­dý­ðý­o­dö­nem­de­bir­hâ­kim­ar­ka­da­þý­mýn­biz­zat­ya­þa­dý­ðý­ve­ken­di­si­ni­de­rin­den­et­ki­le­di­ði­bir­o­lay­be­ni­de et­ki­le­miþ­ol­ma­lý­ki,­a­ra­dan­e­pey­ce­za­man­geç­miþ­ol­du­ðu hal­de­hâ­len­ha­týr­la­dýk­ça­i­çi­mi­de­rin­bir­hü­zün­kap­lar. Bu­hâ­kim­ar­ka­daþ­la­soh­be­ti­miz­es­na­sýn­da­uy­gu­lan­mak­ta­o­lan­key­fî­ve­ka­nun­suz­ba­þör­tü­sü­zul­mün­den­bah­se­din­ce,­hâ­kim­bey:­“Müs­lü­man­la­ra­re­va­gö­rü­len­bu­ka­nun­suz ve­man­týk­sýz­uy­gu­la­ma­lar­da­bi­zim­de­pa­yý­mýz­var...­Ba­kýn ge­çen­ler­de­ad­li­ye­ye­me­mur­al­mak­i­çin­bir­sý­nav­yap­týk...­Sý­nav­ko­mis­yo­nu­o­la­rak,­sý­na­va­gi­re­cek­o­lan­ba­yan­la­ra­ba­þör­tü­le­riy­le­gir­mek­is­te­yen­le­re­her­han­gi­bir­en­gel­çý­kar­ma­ma­ya­ka­rar­ver­dik...­Ne­ya­zýk­ki­ge­len­ba­yan­la­rýn­he­men­hep­si­ba­þör­tü­le­ri­ni­ön­ce­den­çý­ka­ra­rak­gel­di­ler...­Ka­pý­dan­ör­tü­sü­i­le­ge­len­bir­ba­yan­da­bi­ze­doð­ru­ge­le­rek, ‘Hâ­kim­bey,­is­ti­yor­sa­nýz­ba­þör­tü­mü­çý­ka­ra­bi­li­rim!’­de­di. Ben­de­gayr-ý­ih­ti­yâ­rî,­bi­raz­da­ký­za­rak­‘Ba­þör­tü­sü­nü­çý­kar­ma­ný­zý­kim­söy­lü­yor?­Geç­ye­ri­ne­o­tur’­de­dim”­de­miþ­ti. Bu­nun­la­bað­lan­tý­lý­o­la­rak­bir­sü­re­ön­ce­or­ta­de­re­ce­li o­kul­la­rýn­tef­ti­þi­i­çin­ge­len­bir­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý Mü­fet­ti­þi­nin­an­lat­týk­la­rý­da­en­te­re­san.­Bu­mü­fet­tiþ­dos­tu­muz,­tef­tiþ­i­çin­bir­li­se­ye­gi­di­yor.­Da­ha­ön­ce­den­ör­tü­lü­ol­du­ðu­nu­bil­di­ði­bir­ba­yan­öð­ret­me­nin­bu­de­fa­ba­þör­tü­süz­bir­þe­kil­de­ya­ný­na­gel­di­ði­ni­gö­rün­ce­ho­ca­ha­ný­ma­so­ru­yor;­“Siz­bu­gü­ne­ka­dar­ba­þör­tü­nüz­le­mi­ders­le­re­gi­ri­yor­du­nuz,­yok­sa­be­nim­gel­di­ði­mi­öð­re­nin­ce­mi ba­þör­tü­nü­zü­çý­kar­dý­nýz?”­Ho­ca­ha­ným;­“Si­zin­ge­le­ce­ði­ni­zi­du­yun­ca­ba­þör­tü­mü­çý­kar­dým”­de­yin­ce,­mü­fet­tiþ dos­tu­muz­“Ho­ca­ha­ným­lüt­fen­her­ha­lü­kâr­da­ba­þör­tü­nü­ze­sa­hip­çý­kýn...­Hay­di­gi­din,­ba­þör­tü­nü­zü­ta­kýn­ve öy­le­ce­ders­le­ri­ni­ze­gi­rin”­de­di­ði­ni­söy­lü­yor. Yi­ne­bu­me­yan­da­bir­ü­ni­ver­si­te­miz­de,­kýs­men­de­ol­sa ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­nýn­so­na­er­me­si­ne­rað­men,­ba­zý­ba­þör­tü­lü­kýz­la­rý­mý­zýn,­ba­zý­ay­ký­rý­ho­ca­la­rý­nýn­göz­le­ri­ne­bat­ma­mak­i­çin­ba­þör­tü­le­ri­ni­çý­ka­ra­rak­ders­le­re­gir­dik­le­ri­de, bi­zim­a­çý­mýz­dan­ü­ze­rin­de­çok­ça­dü­þü­nül­me­si­ge­re­ken, ib­ret­lik­a­cý­bir­tab­lo­ol­sa­ge­rek.­Bir­bü­tün­o­la­rak­bu­ve ben­ze­ri­e­sef­ve­ri­ci­ör­nek­o­lay­la­rý­alt­al­ta­ko­yup­bak­tý­ðý­mýz­da,­ehl-i­di­ne­yö­ne­lik­ha­ka­ret­ve­hak­sýz­lýk­la­rýn­ne­den­böy­le­u­za­ya­rak­de­vam­et­ti­ði­ni­da­ha­i­yi­an­lý­yo­ruz.­Ý­na­ný­yo­ruz­ki,­zu­lüm­de­vam­et­mez,­fa­kat­kü­für­de­vam­e­der.­Lâ­kin­zul­me­ze­min­ha­zýr­la­yan­hâl­ve­ta­výr­lar­de­vam et­tik­çe,­zu­lüm­i­lâ­ni­ha­ye­de­vam­et­me­se­de­u­za­ya­bi­lir. Ehl-i­din­o­la­rak­ü­ze­rin­de­ka­fa­yor­ma­mýz­ge­re­ken­du­rum­lar­dan­bi­ri­de,­i­çi­ne­dü­þü­rül­dü­ðü­müz­bu­ve­ben­ze­ri­a­cýk­lý­du­rum­lar­ol­sa­ge­rek.­Ba­zý­has­sa­si­yet­le­ri­miz­ne­den böy­le­kay­bol­du­a­ca­ba?­Di­nî­de­ðer­le­ri­mi­zi­ne­den­böy­le­u­mur­sa­maz­ha­le­gel­dik?­Gü­nah­la­ra,­ha­ram­la­ra­kar­þý­o­lan du­yar­lý­lýk­la­rý­mýz­na­sýl­böy­le­za­a­fa­uð­ra­dý?­Da­ha­dü­ne­ka­dar sa­çý­nýn­bir­te­li­ni­da­hi­nâ­mah­rem­le­re­gös­ter­mek­ten­þid­det­le­ka­çý­nan­kýz­la­rý­mý­za­ne­ol­du­da,­þim­di­hiç­çe­kin­me­den, ba­sit­ba­ha­ne­ler­le­baþ­la­rý­ný­a­çar­ol­du­lar?­E­vet­Müs­lü­man­lar o­la­rak­ka­fa­mý­zý­yor­ma­mýz­ge­re­ken­me­se­le­bu­dur. Gö­rü­lü­yor­ ki,­ dî­ni­ ba­zý­ has­sa­si­yet­ler­ ze­de­le­nin­ce, ba­zý­du­yar­lý­lýk­lar­tör­pü­le­nin­ce,­ge­ri­ye­bir­þey­ler­kal­mý­yor.­ Ha­ta­lar­ ve­ yan­lýþ­lar­ ar­týk­ bir­bi­ri­ni­ ta­kip­ e­di­yor.­Gü­nah­la­ra,­ha­ram­la­ra­kar­þý­dik­kat­ve­has­sa­si­yet­ler­ kay­bol­duk­ça,­ if­sat­ ko­mi­te­le­ri­nin­ bü­tün­ ga­ye­ ve mak­sat­la­rý­ye­ri­ne­gel­miþ­o­lu­yor. Has­sa­si­yet­le­rin­ku­lak­ar­dý­e­dil­me­si,­be­ra­be­rin­de­ha­ta­ve gü­nah­la­rý­gör­me­mez­lik­ten­gel­me­yi,­ha­ram­la­rý­ha­fi­fe­al­ma­yý­ge­ti­ri­yor.­Ki­e­sas­teh­li­ke­bun­dan­son­ra­ge­li­yor...­Ýn­san­lar u­zun­sü­re­bir­ku­su­ru­ve­ya­gü­na­hý­iþ­le­ye­iþ­le­ye,­ar­týk­gün ge­li­yor,­o­gü­na­hý­ve­ya­ha­ta­yý­nor­mal­gör­me­ye­baþ­lý­yor,­o­nun­la­bir­ne­v'î­ül­fet­pey­da­e­di­yor;­böy­le­bir­du­ru­ma­dü­þen in­san­da­ar­týk­da­ha­o­ku­sur­ve­yan­lýþ­la­rý­terk­e­de­mi­yor. Hat­ta­za­man­za­man­bi­le­rek­ve­ya­bil­me­ye­rek­iþ­le­di­ði­bu­çe­þit­ha­ta­ve­gü­nah­la­rýn­sa­vu­nu­cu­lu­ðu­nu­da­hi­ya­pa­rak,­büs­bü­tün­mâ­ne­vî­ha­ya­tý­ný­teh­li­ke­ye­sok­ma­yý­gö­ze­a­la­bi­li­yor. Be­di­üz­za­man’ýn­ “Her­bir­gü­nah­ta­küf­re­gi­den­bir­yol­var­dýr” de­di­ði­tes­bi­tin­bir­ör­ne­ði­de­bu­ol­sa­ge­rek. Ör­tü­lü­ol­duk­la­rý­hal­de,­if­sat­ko­mi­te­le­ri­nin­key­fî­da­yat­ma­la­rý­na­da­ya­na­ma­yýp,­is­te­me­ye­rek­de­ol­sa­baþ­la­rý­ný a­çan­kýz­la­rý­mý­zýn­u­zun­sü­re­böy­le­ce­o­kul­la­rý­na­de­vam et­me­le­ri­nin­ver­di­ði­a­lýþ­kan­lýk­ve­ül­fet­ler,­be­ra­be­rin­de hem­ö­nem­li­bir­þe­â­ir,­hem­de­her­mü­kel­lef­i­çin­farz-ý­a­yýn­o­lan­te­set­tü­rü­ö­nem­se­me­me­yi­ge­ti­ri­yor.

M


10

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

“Hür Adam”ýn aðaç sevgisi

Kursiyerler el emeklerini sergiliyor

ÇEVRECÝ BAKIÞ CEVAT ÇAKIR cevatcakir53@hotmail.com

eçen yazýmýzda Said Nursî Hazretlerinin hayvan sevgisinden bahsetmiþtik. Bu haftaki yazýmýzda ise, onun nasýl bir aðaç dostu olduðundan bahsedeceðiz. Kur’ân-ý Kerim’i okuyan kiþilerde bir aðaç düþüncesi oluþur. Çünkü “600 sayfalýk Kur’ân-ý Kerim’in 150-180 ve 320-330 sayfalarý hariç baþtan sona aðacýn zikredildiði görülür.” (1) Ýþte Risale-i Nurda da aðaç ismi her yere serpilmiþ durumda. Böylece okuyucunun zihninde aðaç fikri sürekli canlý tutulur. Risale-i Nurda 27 aðaç türünden ve 300’den fazla yerde de aðaçlardan bahsedilmektedir. Ayrýca Said Nursî yaþantýsýnda da aðaçlarla çok ciddi dostluklar kurmuþtur. Hatta kendi ifadesine göre insanlardan ürktüðü zamanlarda Çam Daðýnda bir çam aðacýnýn tepesine çýkmýþtýr. (2) “Ýþte gece vakti, þu garibane daðlarda, sessiz, sadasýz, yalnýz, aðaçlarýn hazinane hemhemeleri içinde...” (3) Yine Said Nursî hayatýnýn bazý bölümlerinde aðaçlarýn olduðu yüksek yerleri tercih etmiþtir. Barla’da Çamdaðý, Kastomonu’da Karadað, Tiflis’te Þeyh San’an Tepesi, Ýstanbul’da Çamlýca Tepesi ve Yuþa Tepesi gibi. Þimdi de Risal-i Nurdan örnekler verelim: “Demek her bir aðaç Bismillah der” (4) “Yazýn müzeyyen sayfasý” (5) “Bir aðaç bir kelimedir ne kadar sayfasý vardýr.” (6) “Evet Rahmetin erzak hazinelerinden olan bir þecerenin uçlarýndaki meyveler, çiçekler yapraklar.” (7) “Çünkü her meyvedar aðaç ve çiçekli bir otun da amelleri var.” (8) “Bazan aðaç gibi bir kelimede bir kasideyi yazan.” (9) “Her bir aðacýn birer tesbihatý olduðu gibi” (10) “Barla aðzýnýn, þu dað lisanýnýn bir muazzam kelimesi olan bu odamýzýn önündeki Çýnar aðacýna bak, gör. Aðacýn þu üç baþýnýn her baþýnda, kaç yüz dal dilleri var.” (11) “Þu aðaçlar raksa gelmiþ cezbe istiyorlar.” (12) “Her bir aðaç yüksek bir taþ üzerinde arþa baþýný kaldýrýp durmuþlar” (13) “Her bir aðaç güzel yazýlmýþ manzum bir kasidedir.” (14) “Mücize-i harika-i kudret olar aðaç” (15) “Madem hiç ümid edilmediði tarzda odundan rýzýklar akýyor” (16) “Herbir aðaç birer mührü Ehadiyet” (17) “Bir aðaç küçük bir kâinat hükmündedir” (18) “Umum eþcar ve nebatatýn cezbedarane hareket-i zikriyede bulunan yapraklarýndan” (19) “Her bir aðaç birer mektub-u Rabbani...” (20) Said Nursî Hazretleri bir talebesine Barla’da kaldýðý evin önündeki Çýnar aðacý için “Ehli hükümet gelerek, þu aðacýn dalýný kes, sana yüz lira vereceðim dese kesmem” demiþtir. Aðaçlara karþý çok þefkatli olduðunu nakleden talebesi Bayram Yüksel, “Çam Daðýnda bazan aðaç lazým olurdu. Üstadýmýz rasgele aðaçlarý kesmemize mani olurdu. “Aðaçlarý kesmeyin, onlar da zikrediyor” derdi (20) demiþtir. Yine üzerinde bir oturak yeri olan Barla’daki Çýnar aðacý için “Ben bu çýnar aðacýný Yýldýz Sarayýna deðiþmem, bu çýnar aðacý benim için 1000 altýndan kýymetli” (21) demiþtir. Evet “Hür Adam”ýn nazarýnda aðaçlar odun olmaktan çýkýp ibadette bir arkadaþ oluvermiþ. Ýnsanlardan ürktüðü zamanlarda onlarla hemhal olmuþtur. Elbette ki böyle bir düþünceye sahip olan kiþiler aðaca balta kaldýramazlar. Dolayýsýyla günümüz “eli baltalýlar”ýna bu tarz düþüncenin mutlak sürette aktarýlmasý lazýmdýr ki, ormanlarýmýz kurtulsun. Yoksa eli baltalý ve hýzarlýlardan ormanlarýmýzýn daha çok çekeceði var...

G

Dipnotlar: 1-Ýbrahim Canan, Çevre Ahlaký, 54; 2-Said Nursi, Mektubat, 24; 3Said Nursi, mektubat, 28; 4-Said Nursi, Sözler, 12; 5-Said Nursi, Sözler, 49; 6-Said Nursi, Sözler, 61; 7-Said Nursi, Sözler, 75; 8-Said Nursi, Sözler, 109; 9-Said Nursi, Sözler, 144; 10-Said Nursi, Sözler, 152;11- Said nursi, Sözler, 152; 12-Said Nursi, Sözler, 204; 13- Said Nursi, Sözler, 204; 14-Said Nursi, Sözler, 550; 15- Said Nursi, Mektubat, 282; 16-Said Nursi, Lem’alar, 67 ;17-Said Nursi, Lem’alar, 314; 18-Said Nursi, Lem’alar, 319 ;19-Said Nursi, Lem’alar, 357; 20Said Nursi, Þualar, 35

Kutlular ve Sami Cebeci, KONTV’de KONTV’NÝN "Yedi Tepe"programýnýn bu haftaki konuðu gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, olacak. Ýlk bölümü geçen hafta yayýnlanan progmýn yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu kanalýn Ýstanbul temsilcisi Ahmet Dur yapýyor. Kutlular, saat 15:00'te Kontv ekranlarýna gelecek. Öte yandan ayný kanalýn Kültür Dünyamýz” programýnýn bu haftaki konuðu ise yazarýmýz Sami Cebeci olacak. Yazar Duran Çetin’in hazýrlayýp sunduðu “Kültür Dünyamýz” 16:05'te ekrana gelecek. Programda kültür, edebiyat, sanat ve kitap dünyasýna pencere aralanýyor. KONTV’nin uydu frekanslarý: Türksat 2A 42 Frekans: 12130)

Þanlýurfa Valiliði'nin organize ettiði Süleymah Þah Buluþmalarý'nda Türkiye ve Suriye'den akademisyenler bir araya geldi.

Urfa’da Süleyman Þah Buluþmalarý baþladý ÞANLIURFA VALÝLÝÐÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN "SÜLEYMAN ÞAH BULUÞMALARI" ÇERÇEVESÝNDE, SURÝYE VE TÜRKÝYE'DEN AKADEMÝSYENLER ORTAK TARÝH ÜZERÝNE GÖRÜÞLERÝNÝ AÇIKLIYOR. PEYGAMBERLER ve inançlar diyarý, Þanlýurfa, Türkiye ve Suriye’den akademisyenlerin, halk temsilcilerinin ve basýnýn katýlýmýyla bir büyük organizasyona daha ev sahipliði yapýyor. Þanlýurfa’da 4-6 Þubat 2011 tarihleri arasýnda üç gün sürecek “Süleyman Þah Buluþmalarý” baþladý. Þanlýurfa Valiliði tarafýndan düzenlenen “Süleyman Þah Buluþmalarý” çerçevesinde, Suriye ve Türkiye’den akademisyenler ve halk temsilcileri Süleyman Þanlýurfa’da ve Halep Üniversitesi’nde konferans ve paneller düzenlenirken, organizasyonun ikinci günü tüm katýlýmcýlar, Süleyman Þah Türbesi’nde bir araya geliyor. Bu kapsamda Þanlýurfa’da düzenlenen “Geçmiþten Günümü-

ze Türkiye-Suriye Ýliþkileri, Þanlýurfa Boyutu“ konulu panelde konuþan Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan, Þanlýurfa’nýn zenginlikleriyle yaþattýðý medeniyetlere bereket ve varlýk kattýðýný belirterek, geçmiþin ortak deðerleri etrafýnda yeniden buluþulmasý halinde, kentin ve bölgenin ayný refah ve kalkýnmýþlýk düzeyine ulaþacaðýný söyledi. Vali Okutan“ Þanlýurfa, bereketli topraklarýný yaný sýra kültürel kodlarýndaki zenginlikle de bölge için büyük bir potansiyeli barýndýrýyor. Kentimiz yaþattýðý medeniyetlere deðer katan bir þehir ama bugün gelinen nokta itibariyle bunlarý tekrar ortaya çýkarmak gerekiyor. Kültürel kodlarýmýzý doðru okursak, bunlarýn sunduðu zenginlikleri

hayatýmýza atmaya baþlayacaðýz. Dünyada ve Türkiye yeni bir dönem yaþýyor, ülkemiz için yeni dönemde komþularýyla sýcak iliþki son derece önemli. Böyle bir süreçte kendi yerel deðerlerini bilme, kültürel kodlarýný tespit etme, bunlarý evrensel deðerlerle buluþ tur ma nýn e sas ol du ðu nu bi li yo ruz. Komþularla bu ortak deðerler üzerinden dialoða geçmek gerektiðine inanýyoruz.” Yeni Türkiye’nin yönü, ideolojilerin meydana getireceði ayrýlýklardan deðil, bütünleþtirici ortak deðerlerin keþfedilmesinden geçtiðini ifade eden Vali Okutan, Süleyman Þah adýyla sembolleþen ortak deðerlerin bölge halklarý arasýndaki baðý güçlendirdiðine vurgu yaptý. Þanlýurfa / NÝHAT ÇÝÇEK

nSÝNCAN Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Hobi ve Meslek Edindirme Kursiyerlerinin Ebru ve Tezhip Sergisi Optimum Alýþveriþ Merkezinde görücüye çýktý. Yaklaþýk 120 eserin yer aldýðý serginin açýlýþý vatandaþlardan da yoðun ilgi gördü. Açýlýþýný Sincan Belediye Baþkaný Doç. Dr. Mustafa Tuna’nýn yaptýðý Sergide geleneksel Türk süsleme sanatlarýndan ebru ve tezhip çalýþmalarýnýn çeþitli örnekleri yer alýyor. Açýlýþýn ardýndan eserleri inceleyen Baþkan Tuna, sergi açýlýþýnda emeði geçen herkese teþekkür ederek, sergi açýlýþýna imkan saðlayan Optimum Alýþveriþ Merkezi yetkililerine ve Kurs Hocalarýna teþekkür plaketi verdi. Kursiyerlerin sabýrla iþledikleri birbirinden güzel eserlerin sergisini bir hafta boyunca tüm sanatseverler gezebilecek. Sincan Belediyesi Hobi ve Meslek Edindirme Kurslarý, Tandoðan, Temelli ve Yenikkent’teki 3 ayrý Kültür Merkezinde Bilgisayar, Ýðne Oyasý, Resim, Gitar, Baðlama, Drama, Týbbi Sekreterlik, Arapça, Ýngilizce, Diksiyon, Aþçýlýk, Anne Çocuk Eðitimi, Kuaförlük, Cilt Bakýmý branþlarýnda toplam 600 kursiyere ders vermeye devam ediyor. Ankara/ Ahmet Terzi

TYB Akademi 1. sayýsýný Ýmam-ý Gazâlî’ye ayýrdý nTÜRKÝYE Yazarlar Birliði bünyesinde çýkarýlan, sosyal bilimler alanýnda bir boþluðu dolduracak bilimselhakemli bir dergi olan TYB Akademi birinci sayýsýyla okurlarýyla buluþtu. TYB Akademi bu anlamda kapýlarýný bütün bilim insanlarýna açarak, özgürce tartýþacaklarý bir platform oluþturacaktýr. Bilim insanlarýnýn yazdýklarý önemli çalýþmalar sadece üniversite koridorlarýnda kalmayacak toplumun tüm kesimine yayýlabilecektir. TYB Akademi birinci sayýsýný da çok anlamý bir konuya ayýrarak, vefatýnýn 900. yýlý münasebetiyle Ýslam düþünce geleneðinin kutuplarýndan olan Ýmam-ý Gazâlî’yi iþlemiþ. Gazâlî hakkýnda uzun zamandýr bilim camiasýnda parça parça birçok çalýþma yapýlýyor, muhtemelen de yapýlacak. Ancak TYB Akademi 2011 yýlýnda Gazâlî temalý ilk icraatý yaptý ve Gazâlî’ye yakýþýr dolu dolu kitap formatýnda bir dergi çýkardý. TYB Akademi’nin birinci sayýsý olmasýna raðmen Gazâlî sayýsýnda hiçbir yerde yayýnlanmamýþ tam 14 özgün makale bulunuyor. Derginin sunuþ yazýsýný TYB Vakfý Baþkaný D. Mehmet Doðan yapmýþ. Daha sonra ise Hanifi Akýn tarafýndan kýsa bir Gazâlî biyografisi yer alýyor. Kültür Sanat Servisi

Ahmet Kabaklý, vefatýnýn 10. yýldönümünde anýlacak “VAKIF ADAM” Þeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklý, vefatýnýn 10. yýldönümü münasebetiyle 9 Þubat ve 13 Þubat tarihlerinde ÝBB Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý Kültür Müdürlüðü ve Türk Edebiyatý Vakfý’nýn ortaklaþa düzenleyeceði iki önemli toplantýyla anýlacak. Türk Edebiyatý Vakfý’nýn restorasyonu ve tefrîþi tamamlanan Sultanahmet’teki hizmet binasý ve vakýf bünyesinde kurulan “Edebiyat Kýraathanesi”nin açýlýþý da 13 Þubat Pazar günü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yapýlacak. Türk Edebiyatý dergisinin Þubat sayýsý Ahmet Kabaklý’nýn vefatýnýn 10. yýldönümü dolayýsýyla “özel sayý” olarak yayýnlandý. Ahmet Kabaklý hocayý anma programý, vefat yýldönümü olan 8 Þubat 2011 Salý günü baþlayacak. Ailesi, kurucusu olduðu Türk Edebiyatý Vakfý mensuplarý, talebeleri ve sevenleri saat 11.00’de, Eyüp Sultan Mezarlýðý Piyer Loti Tepesi’nde buluþup, Kabaklý’nýn kabri baþýnda Kur’an tilâveti ve hatim duasýna katýlacaklar. Ýlk anma toplantýsý Türk Edebiyatý Vakfý’nda yapýlacak. Kabaklý, Cemal Reþit Rey'de de bir programda anýlacak. Kültür Sanat Servisi

Gençler “Hür Adam”ý izledi Ankara Keçiören’de bir grup Can Kardeþ ve Genç Yaklaþým dergisi okuyucusu gençler hafta sonu bir araya gelerek Hür Adam filmini seyretti. Filme ilk baþta bilet bulmakta zorlandýklarýný söyleyen gençler, filmin geçe geç saatlere kadar sürmesine raðmen pür dikkat izlediler. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatýný Risale-i Nurlardan okumuþ olan gençler, sinemada izlediklerinde de çok duygulandýklarýný ve apayrý bir tad aldýklarýný belirttiler. “Sanki Üstad Hazretleri ile birlikte biz de o günleri tekrar yaþamýþýz gibi geldi” diyen genç okuyucular, bundan sonra Risale-i Nurlara filmdeki “Sadýk” kadar sadýk olacaklarýna ifade ettiler. Ankara/ ÖMER DÝNLER

SOLDAN SAÐA— 1. Coðrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasýnýn, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslaðý. - En çok, en üst, en büyük, en yüksek (derece, nicelik). 2. Elektrik iletkenliði düþük, kolayca anyonlar verebilen, oksitleri asit oluþturan ve genellikle periyodik çizelgenin IV-VII’nci gruplarýnda bulunan kükürt, fosfor gibi elementler. - Savaþta kazanýlan baþarý. 3. Camilerde müezzinin ezan okuduðu, sala verdiði, þerefesi olan, çoðunlukla taþtan, yüksek ve ince yapý. - Ýri delikli kalbur. 4. Ýrityumu simgeleyen harfler. - Cahiliye döneminde meþhur bir put. - Bir hikâye etme eki. - Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz. 5. Kur'ân'ýn kalbi olarak nitelendirilen söz. - Engel. - Kuzu sesi. 6. Eleme vasýtasý. - Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasýndaki ses. Yabanî hayvan yakalama iþi. 7. Göðüs boþluðunda, iki akciðer arasýnda, vü cu dun her ya nýndan gelen kaný BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI akciðerlere ve ora1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan ge len te miz 1 A R A B Ý N O Z A H A M ka ný da vü cu da daðýtan organ. - Ý2 R A F A D A N A K A L E lâvesi anlamlý keli3 A S A L K S A K A T A T me. 8. Ra sul-ü 4 B A L A M Ý R K S A B A Kibriya Efendimi5 E T A K U H A H A Y A N z'in hayatýný konu 6 Y Ý F A L A N M L Ý M E alan eser. 9. AçýkÝ M A L A T A K Ý L A T 7 lamalar, izahlar. 8 N A L A N O K A S A M E Sivas'ýn bir ilçesi. 9 A L Ý K E N A R V B E K 10. Deniz ateþesi. 10

P A R A T O N E R E S A

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA—1. Bir insanýn yurdunu, ulusunu ve ailesini koruma çabasý. - Baryumu simgeleyen harfler. 2. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesine eþit deniz kuvvetleri subayý. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar. 3. Latincede böbrek. - Düþman üzerine gönderilen küçük askerî birlik. 4. Üstten saða doðru eðik matbaa yazýsý. - Doðuþtan beri geçen ve yýl birimi ile ölçülen zaman. 5. Taranmaktan emir. Koyun, köpek, at vb. hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý, sakýrga. 6. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne, bir san'atý yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. - Ýncil'de Mekke daðlarýna verilen isim. 7. Bir þeyin iyi veya kötü olma özelliði, nitelik. 8. Hür, serbest. Panoda sessizler. 9. Belediye hizmetlerinin güvenliðini saðlamakla görevli yönetim. - Üzme, sýkýntý verme, üzgü. 10. Kabile, devlet. - Günah. 11. Ýstek, amaç, gaye, maksat. - Pasak, leke. 12. Ýstekli, azimli. - Dünyamýzýn uydusu.


11

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

EKONOMÝ

1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

Hangar’dan ayakkabýda birleþme çaðrýsý n HANGAR'IN or­ga­ni­ze­et­ti­ði­sek­tör­top­lan­tý­sý­6­bin met­re­ka­re­lik­dev­mer­kez­de­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Han­gar Grup­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­ve­AYAD­A­yak­ka­bý­cý­lar­Der­nek­Baþ­ka­ný­Al­pas­lan­Sel­çuk,­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­200’e­ya­kýn­ü­re­ti­ci­ve­a­yak­ka­bý­ham­mad­de­ci­si­ne bir­leþ­me­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­12­bin­met­re­ka­re­lik­ü­re­tim­a­la­ný­ve­6­bin­met­re­ka­re­lik­teþ­hir­a­la­ný­i­le,­top­lam­da­18­bin­met­re­ka­re­lik­dev­te­si­si,­sek­tö­rün­ge­liþ­me­si­i­çin­so­nu­na­ka­dar­kul­la­na­cak­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Sel­çuk, ye­ni­bir­a­çý­lým­i­le­“A­yak­ka­bý­cý­lar­Kon­sor­si­yu­mu”­pro­je­si­ni­ha­ya­ta­ge­çi­re­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Ken­di­le­ri­ne­a­it dev­te­sis­le­ri­ça­lýþ­tý­ðý­ü­re­ti­ci­le­re­aç­ma­ka­ra­rý­a­lan­Han­gar,­kon­sor­si­yum­la­il­gi­li­ilk­top­lan­tý­yý­da­Av­cý­lar’da­ki mer­kez­bi­na­da­ger­çek­leþ­ti­re­cek.­Ýlk­a­þa­ma­da­70­ü­ze­ri a­töl­ye­ve­fab­ri­ka­nýn­1500­çe­þit­a­yak­ka­bý­mo­de­liy­le­ya­pý­la­cak­fu­ar­top­lan­tý­sý­na,­iç­ve­dýþ­pa­zar­dan­300­e­ya­kýn­a­lý­cý­dâ­vet­e­dil­di.­ Ýstanbul / Yeni Asya

1.5927 1.6188 0.29128 2.1716 2.5680

1.6004 1.6294 0.29271 2.1821 2.5814

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5916 1.6114 0.29108 2.1701 2.5662

1.6028 1.6392 0.29338 2.1854 2.5853

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6777 0.24517

1.6885 0.24772

1.6752 0.24500

1.6910 0.24829

1.6119 5.6435

1.6192 5.7178

1.6059 5.5588

1.6254 5.8036

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27715 0.27902 0.42597 0.42674

0.27696 0.42278

0.27966 0.42994

100 JAPON YENÝ

1.9477

1.9405

1.9681

1.9606

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5840 ÖNCEKÝ GÜN 1,5900

DÜN 2,1520 ÖNCEKÝ GÜN 2,1620

DÜN 68,75 ÖNCEKÝ GÜN 68,095

DÜN 468,44 ÖNCEKÝ GÜN 472,00

p

1 AVUSTRALYA DOLARI

DÖVÝZ SATIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

p

1 ABD DOLARI

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

p

4 ÞUBAT 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

Ýthal hayvanlarda hastalýk endiþesi TRAKYA Böl­ge­si­Ve­te­ri­ner­He­kim­le­ri­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Er­dal­Ýl­gü, A­da­pa­za­rý’na­yurt­dý­þýn­dan­ge­len hay­van­lar­da­ma­vi­dil­has­ta­lý­ðý­tes­bit­e­dil­di­ði­ni,­do­ku­ve­or­gan­lar­da in­ce­le­me­ya­pýl­mak­ta­ol­du­ðu­nu öð­ren­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Ýl­gü,­yap­tý­ðý ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Bul­ga­ris­tan’da­ki þap­has­ta­lý­ðý­i­le­il­gi­li­ön­lem­o­la­rak Trak­ya’da­uy­gu­la­nan­3­haf­ta­lýk­ka­ran­t i­n a­sü­r e­s i­n in

bit­me­siy­le­yurt­dý­þýn­dan­it­hal­hay­van­la­rýn­gel­me­ye­de­vam­e­de­ce­ði­ni ha­týr­lat­tý.­Yurt­dý­þýn­dan­ge­len­hay­van­l a­r ýn­da­h a­o­ül­k e­d e­sað­l ýk kontrol­le­ri­nin­ya­pýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ýl­gü,­a­çýk­la­ma­sý­na­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Fa­kat­ge­çen­haf­ta­öð­ren­di­ðim­ka­da­rýy­la­A­da­pa­za­rý’na yurt­dý­þýn­dan­ge­len­hay­van­lar­da

Ma­vi­Dil­has­ta­lý­ðý­tes­bit­e­dil­miþ. Þu­an­da­do­ku­ve­or­gan­lar­da­­in­ce­le­me­ya­pýl­mak­ta­ol­du­ðu­nu­öð­ren­mek­te­yiz.­Bu­nun­ne­ka­dar­cid­dî bir­so­run­ol­du­ðu­nu­an­lat­ma­ya­ge­rek­yok­sa­ný­rým.­Ül­ke­mi­zin­ü­re­ti­ci­si­ni­des­tek­le­ye­ce­ðiz,­hay­van­cý­lý­ðý ge­liþ­ti­re­ce­ðiz­der­ken­çok­cid­dî­bir be­la­yý­ba­þý­mý­za sar­m ak­t a -­

yýz.­Bu­ge­len­hay­van­la­rýn­bel­li­bir sü­re­ka­ran­ti­na­da­bek­le­me­si­ge­re­ki­yor.­ O­la­ ki­ mu­a­ye­ne­de­ semp­tom­lar­yok­sa­bi­le­in­ku­bas­yon­sü­re­si­ni­ ka­ran­ti­na­da­ da­ ge­çir­sin­ ki has­ta­hay­van­la­rý­it­hal­et­me­ye­lim. Son­ra­la­bo­ra­tu­var­test­le­ri­ol­ma­sý ge­re­ki­yor.­ A­ma­ na­sýl­ o­lu­yor­ da bun­la­rý­at­la­týp­bu­hay­van­lar­ül­ke­ye­ gi­re­bi­li­yor?­ Ýþ­te­ bu­ra­da­ cid­di so­ru­i­þa­ret­le­ri­var.’’­­Edirne / aa

SON yýl­lar­da­ ül­ke­ ça­pýn­da­ ö­zel­lik­le kam­y on­ ve­ o­t o­b üs­ gi­b i­ a­r aç­l ar­d a kul­la­ný­mý­ gi­de­rek­ yay­gýn­la­þa­rak­ bü­yük­bir­ver­gi­kay­bý­i­le­çev­re­tah­ri­ba­tý­na­ se­bep­ o­lan­ ‘’10­ nu­ma­ra­lý­ yað’’ kul­la­ný­mý­na­ yö­ne­lik­ E­ner­ji­ Pi­ya­sa­sý Dü­zen­le­me­ Ku­ru­mu­ (EPDK)­ ta­ra­fýn­dan­sert­ted­bir­ler­a­lýn­dý.­Ku­ru­lun geç­ti­ði­miz­ haf­ta­ yap­tý­ðý­ top­lan­tý­da ka­ra­ra­ bað­la­nan­ kap­sam­lý­ dü­zen­le­me­ye­gö­re,­a­kar­ya­kýt­ha­ri­cin­de­ka­lan sol­vent,­ma­de­ni­ve­baz­yað­lar,­as­falt, sol­vent­ naf­ta­ gi­bi­ pet­rol­ ü­rün­le­ri­ i­le a­týk­yað­lar,­a­týk­sol­vent­ler,­bit­ki­sel­a­týk­ yað­lar­ ve­ bun­la­rýn­ ge­ri­ ka­za­ný­mý so­nu­cu­el­de­e­di­len­ü­rün­ler­a­kar­ya­kýt o­la­rak­sa­tý­þa­arz­e­di­le­me­ye­cek­ve­sa­tý­la­ma­ya­cak.­Bu­ü­rün­ler­a­kar­ya­kýt­o­la­rak­bu­lun­du­ru­la­ma­ya­cak,­sa­týn­a­lý­na­m a­y a­c ak­ ve­ kul­l a­n ý­l a­m a­y a­c ak. Ma­de­ni­yað­li­san­sý­ol­ma­dan­sa­týþ­ya­pan­bu­ki­þi­ler­hak­kýn­da­Ka­nu­nun­il­gi­li­ mad­de­si­ u­ya­rýn­ca­ iþ­lem­ ya­pý­la­cak.­Bu­hü­küm­ge­re­ði­yol­da­a­kar­ya­kýt­ o­la­rak­ yað­ sa­tan­la­ra­ bu­ yýl­ i­çin be­lir­le­nen­ 739­ bin­ 666­ TL­ ce­za­ uy­gu­la­na­cak.­­­Ankara / aa

AVM’ler bir birine zarar vermeye baþladý n TÜRKÝYE Es­naf­ve­Sa­nat­kâr­la­rý­Kon­fe­de­ras­yo­nu (TESK) Baþ­ka­ný­Ben­de­vi­Pa­lan­dö­ken,­ya­sa­ma­dö­ne­mi­nin­so­nu­na­ge­lin­di­ði­ni,­ve­ri­len­on­ca­sö­ze­rað­men ‘’Pe­ra­ken­de­Ya­sa­sý’’nýn­çý­ka­rýl­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek, ‘’Ya­sa­nýn­çýk­ma­ma­sý­i­çin­lo­bi­ya­pan­lar­þim­di­çýk­sýn di­ye­de­meç­ve­ri­yor.­Yan­ya­na­a­çý­lan­AVM’ler­bir­bi­ri­ne­za­rar­ver­me­ye­baþ­la­dý.­A­ma­ha­la­ye­ni­AVM­ya­pý­mý­de­vam­e­di­yor.­2011­yý­lýn­da­25­ye­ni­AVM­da­ha­a­çý­la­cak.­Ye­ni­AVM’ler­le­ül­ke­ge­ne­lin­de­46­i­li­mi­ze­ya­yý­lan­AVM­sa­yý­sý­da­50­i­li­ge­çe­cek.­Þu­an­266­o­lan AVM­sa­yý­sý­2011­yý­lý­so­nun­da­291’e,­2012­so­nun­da 323’e­u­laþ­ma­sý­bek­le­ni­yor’’­de­di.­Pa­lan­dö­ken­yap­tý­ðý ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Av­ru­pa­or­ta­la­ma­sý­nýn­AVM’ler­de bin­ki­þi­ye­200­met­re­ka­re­ol­du­ðu­nu,­An­ka­ra’nýn­i­se 217­met­re­ka­re­i­le­hâ­lâ­þam­pi­yon­lu­ðu­nu­de­vam­et­tir­di­ði­ni­söy­le­di.­2011­yý­lý­so­nun­da­Ýs­tan­bul­117­AVM ve­272­met­re­ka­re,­An­ka­ra­i­se­35­AVM­ve­297­met­re­ka­re­i­le­þam­pi­yon­lu­ðu­nu­sür­dü­re­ce­ði­ni­gös­ter­di­ði­ni be­lir­ten­Pa­lan­dö­ken,­2009­yý­lýn­da­39­il­de­AVM­var­ken­þim­di­46­i­le­ya­yýl­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Pa­lan­dö­ken, ‘’Ku­rul­du­ðu­yer­de­ki­sos­yo-e­ko­no­mik­den­ge­le­ri­alt­üst e­den­AVM’le­re­ku­ral­lar­ge­ti­re­cek­Pe­ra­ken­de­Ya­sa­sý’nýn­çýk­ma­sý­ný­bek­ler­ken,­Be­le­di­ye­le­ri­mi­zin­de­e­lin­de­ki­im­kân­lar­la­ (Çar­pýk­AVM’leþ­me­ye­dur)­ di­ye­bi­le­ce­ði­ni,­hak­sýz­re­ka­be­ti­ön­le­ye­bi­le­ce­ði­ni­de­fa­lar­ca­di­le ge­tir­miþ­tik.­An­ka­ra’da­ya­þa­nan­mar­ket­ve­AVM­ser­vis­le­ri­nin­kal­dý­rýl­ma­sý­ka­ra­rý­ta­lep­le­ri­mi­zin­hak­lý­lý­ðý­ný or­ta­ya­koy­muþ­tur’’­de­di.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Otomotivde Ocak rekoru n OCAK a­yýn­da­o­to­mo­bil­ve­ha­fif­ti­ca­rî­a­raç­top­lam pa­za­rý­44­bin­789­a­det­o­la­rak­ger­çek­le­þe­rek,­ön­ce­ki yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de­122,89­o­ra­nýn­da art­tý.­ O­to­mo­tiv­Dis­tri­bü­tör­le­ri­Der­ne­ði­(ODD)­ Ge­nel­Ko­or­di­na­tö­rü­Dr.­Hay­ri­Er­ce­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­2011­yý­lý­O­cak­a­yýn­da­o­to­mo­bil­ve­ha­fif­ti­ca­rî­a­raç­top­lam­pa­za­rý­44­bin­789­a­det­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­20­bin­95­a­det­o­lan­2010­yý­lý O­cak­a­yý­o­to­mo­bil­ve­ha­fif­ti­ca­rî­a­raç­pa­zar­top­la­mý­na­gö­re­sa­týþ­lar­yüz­de­122,89­o­ra­nýn­da­art­tý.­2011 yý­lý­O­cak­a­yý­top­lam­pa­zar­ra­ka­mý­44­bin­789­a­det­i­le en­yük­sek­1994­yý­lý­O­cak­a­yý (39.629­a­det)­ pa­za­rý­ný geç­ti.­2011­yý­lý­O­cak­a­yýn­da,­ge­çen­yý­lýn­O­cak­a­yý­na gö­re­o­to­mo­bil­sa­týþ­la­rý­yüz­de­137,16­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak 29­bin­868­a­det­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­35­bin­929­a­det­o­lan­1994­yý­lý­O­cak­a­yý­sa­týþ­la­rýn­dan­son­ra­2011­yý­lý­O­cak­a­yýn­da­29­bin­868­a­det­i­le­en­yük­sek­2.­sa­týþ­de­ðe­ri­ne­u­la­þýl­dý.­2011­yý­lý­O­cak­a­yýn­da,­ha­fif­ti­ca­rî­a­raç pa­za­rý­ge­çen­yý­lýn­O­cak­a­yý­na­gö­re­yüz­de­98,92­o­ra­nýn­da­ar­ta­rak­14.921­a­det­ol­du.­­Ýstanbul / aa

Çin, teknolojiyi de ele geçirdi ATO, ÇÝN’ÝN, TÜRKÝYE’NÝN YÜKSEK TEKNOLOJÝ PAZARINI DA ELE GEÇÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, ÇÝN’DEN YAPILAN YÜKSEK TEKNOLOJÝ ÝTHALATININ 10 YILDA 10 KAT ARTARAK 4,4 MÝLYAR DOLARA ÇIKTIÐINI AÇIKLADI. lý­yor.­A­TO’nun­ça­lýþ­ma­sý­na­gö­re,­2010­yý­lýn­da 21,1­mil­yar­do­lar­lýk­yük­sek­tek­no­lo­ji­ü­rü­nü­it­hal­e­den­Tür­ki­ye’nin­bu­a­lan­da­ih­ra­ca­tý­3,6 mil­yar­do­lar­ol­du.­Tür­ki­ye’nin­tek­no­lo­ji­ü­re­te­me­me­si­dýþ­ti­ca­re­ti­ne­17,5­mil­yar­do­lar­lýk­a­çýk ÇÝN’ÝN,­Tür­ki­ye’nin­yük­sek­tek­no­lo­ji­ü­rün­pa­- o­la­rak­yan­sý­dý.­Tür­ki­ye’nin­yük­sek­tek­no­lo­ji­ü­za­rý­ný­da­e­le­ge­çir­di­ði,­Çin’den­ya­pý­lan­yük­sek rü­nü­ti­ca­re­tin­de­ver­di­ði­a­çýk,­top­lam­39,8­mil­tek­no­lo­ji­it­ha­la­tý­nýn­10­yýl­da­10­kat­ar­ta­rak­4,4 yar­do­la­rý­bu­lan­sa­na­yi­ü­rün­le­ri­dýþ­ti­ca­ret­a­çý­mil­yar­do­la­ra­yük­sel­di­ði­bil­di­ril­di.­An­ka­ra­Ti­- ðý­nýn­yüz­de­44’ü­nü­o­luþ­tur­du.­Tür­ki­ye’nin ca­ret­O­da­sý,­Dýþ­Ti­ca­ret­Müs­te­þar­lý­ðý­ve­ri­le­ri 2010­yý­lý­yük­sek­tek­no­lo­ji­ü­rün­le­ri­it­ha­la­týn­da i­le­O­ECD­sý­nýf­la­ma­sýn­dan­ya­rar­la­na­rak­‘’Tek­- Çin,­4­mil­yar­363­mil­yon­do­lar­i­le­bi­rin­ci­sý­ra­no­lo­ji­Dýþ­Ti­ca­re­ti’’­ça­lýþ­ma­sý­ha­zýr­la­dý.­A­- da­yer­a­lýr­ken,­o­nu­4­mil­yar­11­mil­yon­do­lar­la TO’dan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­söz­ko­nu­su A­me­ri­ka­Bir­le­þik­Dev­let­le­ri,­1­mil­yar­788­mil­ça­lýþ­ma­nýn,­Tür­ki­ye’nin­en­çok­it­ha­lat­yap­tý­ðý yon­do­lar­la­Al­man­ya,­1­mil­yar­604­mil­yon­do­ü­çün­cü­ül­ke­o­lan­Çin’in,­yük­sek­tek­no­lo­ji­it­hal lar­la­Fran­sa­iz­le­di.­ et­ti­ði­ül­ke­ler­sý­ra­la­ma­sýn­da­bi­rin­ci­li­ðe­yük­sel­10 YILDA 10 KAT ARTIÞ di­ði­ni­or­ta­ya­koy­du­ðu­kay­de­dil­di.­Tür­ki­ye’nin Tür­ ki­ye’nin­Çin’den­yap­tý­ðý­yük­sek­tek­no­it­hal­et­ti­ði­i­le­ri­tek­no­lo­ji­ü­rün­le­ri­a­ra­sýn­da,­ha­lo­ j i­ ü­ r ü­nü­ it­ha­la­tý­ 2000­ yý­lýn­da­ 432­ mil­yon va­ve­u­zay­ta­þýt­la­rý,­bil­gi­sa­yar­lar,­te­le­fon­lar, do­ l ar­ i­ ken,­ 2005­ yý­lýn­da­ 2,1­ mil­yar­ do­la­ra, rad­yo­ve­te­le­viz­yon­ve­ri­ci­le­ri,­rad­yo­ve­te­le­viz­2010­yý­ lýn­da­da­4,4­mil­yar­do­la­ra­çýk­tý.­Tür­ki­yon­a­lý­cý­la­rý,­ses­ve­gö­rün­tü­kay­de­den­ci­haz­lar, ye’nin­ Çin’den­ al­dý­ðý­ yük­sek­ tek­no­lo­ji­ ü­rün­i­laç­lar,­op­tik­a­let­ler,­fo­toð­raf­çý­lýk­a­let­le­ri,­sa­at­le­ r i­10­yýl­ d a­10­kat­ar­ týþ­gös­ter­di.­2010­yý­lýn­da ler,­o­to­ma­tik­kon­trol­ve­a­yar­a­let­ve­ci­haz­la­rý­Tür­ k i­ y e’nin­ top­ l am­ yük­sek­ tek­no­lo­ji­ ü­rü­nü nýn­ak­sam­ve­par­ça­la­rý,­e­lek­tro­nik­valf­ve­e­lek­it­ h a­ l a­ t ý­ n ýn­yüz­ d e­20,7’si­Çin’den­ger­ çek­leþ­ti­tron­tüp­le­ri­i­le­di­ðer­e­lek­tro­nik­par­ça­lar­yer­a­-

FATÝH KARAGÖZ ANKARA

ril­di.­TÜ­ÝK­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­Tür­ki­ye,­2010­yý­lýn­da­Çin’den­top­lam­17,2­mil­yar­do­lar­lýk­it­ha­lat­ger­çek­leþ­tir­di.­Bu­it­ha­la­týn­4­mil­yar­363 mil­yon­ do­la­rý­ný­ i­se­ yük­sek­ tek­no­lo­ji­ ü­rün­le­ri o­luþ­tur­du.­Baþ­ka­bir­i­fa­dey­le,­Çin’den­ya­pý­lan her­ 100­ do­lar­lýk­ it­ha­la­týn­ 25­ do­la­rý­ yük­sek tek­no­lo­ji­ ü­rün­le­ri­ne­ git­ti.­ Çin’in­ Tür­ki­ye’ye en­ çok­ sat­tý­ðý­ i­ki­ ü­rün­ gru­bu,­ 1­ mil­yar­ 886 mil­yon­do­lar­i­le­‘’bü­ro,­mu­ha­se­be,­bil­gi­iþ­lem ma­ki­ne­le­ri’’­ ve­ 1­ mil­yar­ 810­ mil­yon­ do­lar­la ‘’rad­yo,­ te­le­viz­yon,­ ha­ber­leþ­me­ teç­hi­za­tý­ ve ci­haz­la­rý’’­ ol­du.­ Bu­ i­ki­ gru­bun­ it­ha­la­tý,­ Çin’den­ya­pý­lan­it­ha­la­týn­yüz­de­22’si­ni­o­luþ­tur­du. 10 YILDA 77 MÝLYAR DOLAR AÇIK Çin,­Tür­ki­ye’nin­en­çok­mal­al­dý­ðý­ül­ke­ler a­ra­sýn­da­ hýz­la­ zir­ve­ye­ týr­ma­nýr­ken,­ Tür­ki­ye’nin­ Çin’e­ ih­ra­ca­tý­ ge­ri­ler­de­ sey­re­di­yor. 2000­ yý­lýn­da­ Tür­ki­ye’ye­ 1,3­ mil­yar­ do­lar­lýk ü­rün­ sa­tan­ Çin,­ bu­ ra­ka­mý­ yýl­lar­ i­çin­de­ ar­týr­dý.­2006­yý­lýn­da­Tür­ki­ye’nin­Çin’den­yap­tý­ðý­top­lam­it­ha­lat­mik­ta­rý­9,7­mil­yar­do­la­ra yük­s e­l ir­k en,­ bu­ ra­k am,­ 2007­ yý­l ýn­d a­ 13,2 mil­yar­ do­la­ra,­ 2008’de­ 15,7­ mil­yar­ do­la­ra, 2009­ yý­lýn­da­ 12,7­ mil­yar­ do­la­ra­ ve­ 2009’da

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Ahmet ve Nusret

Gönüllü'nün annesi, Faik Altun'un kayýnvalidesi

Fatime Gönüllü

’nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Beyoðlu -Beþiktaþ Yeni Asya Okuyucularý

da­17,1­mil­yar­do­la­ra­yük­sel­di. 2000­yý­lý­na­gö­re­Tür­ki­ye’ye­yap­tý­ðý­ih­ra­ca­tý­ yak­la­þýk­ 13­ kat­ ar­tý­ran­ Çin,­ 2010­ yý­lýn­da da­ ­ 17,2­ mil­yar­ do­lar­lýk­ mal­ sat­tý.­ Böy­le­lik­le 2000­i­le­2010­yý­lý­ný­kap­sa­yan­dö­nem­de­Çin’den­ 86­ mil­yar­ do­lar­lýk­ it­ha­lat­ ya­pan­ Tür­ki­ye,­bu­ül­ke­ye­9­mil­yar­do­lar­lýk­mal­sa­ta­bil­di. Söz­ ko­nu­su­ sü­reç­te­ Tür­ki­ye’nin­ Çin­ i­le­ dýþ ti­ca­re­tin­de­a­çý­ðý­77­mil­yar­do­la­rý­bul­du. TEKNOLOJÝ TÜKETEREK GELÝÞMÝÞ ÜLKE OLUNAMAZ A­TO­ Baþ­ka­ný­ Si­nan­ Ay­gün,­ bir­ ül­ke­nin güç­lü­bir­e­ko­no­mi­ye­sa­hip­ol­ma­sý­nýn­ve­top­lum­sal­re­fa­hý­sað­la­ma­sý­nýn­yo­lu­nun­tek­no­lo­jik­o­la­rak­üs­tün,­ka­li­te­li,­dün­ya­stan­dart­la­rýn­da,­kat­ma­de­ðe­ri­yük­sek­ü­rün­ler­ü­re­ten­sa­na­yi­ ve­ bi­li­þim­ sek­tör­le­ri­ne­ sa­hip­ ol­ma­sýn­dan ge­çe­ce­ði­ni­söy­le­di.­Ay­gün,­“Tür­ki­ye­tek­no­lo­ji tü­ke­te­rek­ ge­liþ­miþ­ ül­ke­ o­la­maz.­ Sü­rek­li­ tek­no­lo­ji­sa­týn­a­la­rak­ge­le­ce­ði­nok­ta­sa­de­ce­kay­nak­sý­kýn­tý­sý­çek­mek­tir”­de­di.­Ay­gün,­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ tek­no­lo­ji­ ü­re­ti­mi­ne­ ön­cü­lük­ et­me­si ge­rek­ti­ði­ni­de­bil­di­re­rek,­“Çin­tek­no­lo­ji­si­çe­kik­gö­zü­nü­Tür­ki­ye’ye­dik­ti”­de­di.­

Ülker’in yeni gofreti: Bolero

Kalbim’den bir ilk… n KALBÝM mar­ka­sý,­mar­ga­rin­pa­za­rý­na­bü­yük­bir­ye­ni­lik­ge­ti­re­rek­kalp­sað­lý­ðý­ný­ko­ru­ma­ya­yar­dým­cý­dü­þük­sod­yum­o­ra­ný­ve­ay­rý­ay­rý­pa­ket­len­miþ­5­a­det 50’þer­gram­lýk­stik­ler­i­le­Kal­bim­Stik­mar­ga­ri­ni­tü­ke­ti­ci­le­ri­nin­be­ðe­ni­si­ne­sun­du.­Mar­ga­rin­ka­te­go­ri­sin­de bü­yük­bir­ye­ni­li­ðe­im­za­a­tan­Kal­bim­mar­ka­sý,­ye­ni­ü­rü­nü­Kal­bim­Stik,­ye­mek­le­re­kat­tý­ðý­eþ­siz­lez­ze­tin­ya­ný­sý­ra,­i­çe­ri­ðin­de­ki­dü­þük­sod­yum­ve­“sý­fýr”­ko­les­te­rol o­ra­ný­i­le­tü­ke­ti­ci­le­ri­nin­kalp­sað­lý­ðý­ný­ko­ru­ma­ya­yar­dým­cý­o­la­cak.­Kal­bim­Stik,­“Kla­sik”­çe­þi­di­nin­ya­ný­sý­ra, “Zey­tin­yað­lý”­çe­þi­di­de­zey­tin­ya­ðýn­dan­ge­len­sað­lýk­ve lez­ze­ti­sof­ra­la­ra­ta­þý­ya­cak.­ Ýstanbul / Yeni Asya

‘10 numuralý yað’a sert düzenleme

Galatasaray Lisesi'nden Taksim'e kadar yürüdüler.

TÜKODER'den akaryakýt zamlarýna protesto TÜKETÝCÝLERÝ Ko­ru­ma­Der­ne­ði­(TÜ­KO­DER) ü­ye­le­ri,­a­kar­ya­ký­ta­ya­pý­lan­zam­la­rý­pro­tes­to­et­ti. Ga­la­ta­sa­ray­Li­se­si­ö­nün­de­top­la­nan­grup­a­dý­na a­çýk­la­ma­ya­pan­TÜ­KO­DER­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Þük­ran­E­roð­lu,­ben­zi­nin­fi­ya­tý­nýn­yýl­lar­dýr­o­to­ma­tik ar­týþ­lar­la­4­li­ra­yý­aþ­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­ben­zin­fi­yat­la­rý­nýn,­tü­ke­ti­ci­le­rin­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­nun­a­ra­cý­ný­kul­lan­ma­ma­nok­ta­sý­na­ge­tir­di­ði­ni­sa­vun­du. Tür­ki­ye’de,­dün­ya­nýn­en­pa­ha­lý­a­kar­ya­ký­tý­nýn kul­la­nýl­dý­ðý­ný­ve­en­yük­sek­ver­gi­le­rin­ö­den­di­ði­ni i­fa­de­e­den­E­roð­lu,­bu­ko­nu­nun­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rýn­ca­dil­len­di­ril­me­si­ne­rað­men­du­yar­sýz ka­lýn­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Grup,­bil­di­ri­da­ðý­ta­rak,­Tak­sim­Mey­da­ný’na­ka­dar­yü­rü­dü.­Ey­le­me,­tak­si­ci­ler de­klak­son­ça­la­rak­des­tek­ver­di.­­Ýstanbul / aa

Beypazarý’ndan nar ve C vitaminli maden sularý BEYPAZARI Ma­den­Su­yu,­ye­ni­ü­rün­le­ri­o­lan­ta­bi­nar­a­ro­ma­lý­ve­C­vi­ta­min­li­li­mon­lu­ma­den­su­la­rý­ný­ tü­ke­ci­le­rin­ be­ðe­ni­si­ne­ sun­du.­ 2011­ yý­lý­na hýz­lý­ bir­ gi­riþ­ ya­pan­ Bey­pa­za­rý­ Ma­den­ Su­yu,­ li­mon,­ el­ma,­ çi­lek­ ve­ viþ­ne­ a­ro­ma­lý­ ma­den­ su­yu çe­þit­le­ri­ne,­yi­ne­yüz­de­100­ta­bi­o­lan­nar­a­ro­ma­lý ve­ta­bi­li­mon­a­ro­ma­lý­C­vi­ta­min­li­ü­rün­le­ri­de­ek­le­di.­Ger­çek­nar­ta­dý­nýn­a­lý­na­bi­le­ce­ði­nar­kýr­mý­zý­sý­ tat,­ da­mak­ ta­dý­na­ hi­tap­ e­der­ken­ sað­lýk­ i­çin ge­rek­li­ o­lan­ mi­ne­ral­le­rin­ de­ vü­cu­da­ a­lýn­ma­sý­na yar­dým­cý­ o­lu­yor.­ Li­mon­ a­ro­ma­lý­ C­ vi­ta­min­li Bey­pa­za­rý­ma­den­su­yu­i­se,­kýþ­ay­la­rýn­da­vü­cu­dun ih­ti­ya­cý­o­lan­mi­ne­ral­le­rin­a­lý­mý­nýn­ya­ný­sý­ra,­200 mg’lýk­bir­þi­þe­si­i­le­de­60­mg­C­vi­ta­mi­ni­ni­al­ma­ný­zý­sað­lý­yor.­Bir­çok­ö­dül­a­lan­Bey­pa­za­rý­Ma­den Su­yu,­2010­AB­ka­li­te­ö­dü­lü­a­lan­tek­ma­den­su­yu mar­ka­sý­ol­ma­yý­ba­þar­mýþ­tý. Ýstanbul / Yeni Asya

ÜLKER’ÝN ye­ni­gof­ret­mar­ka­sý­Bo­le­ro, tü­ke­ti­ciy­le­bu­luþ­tu.­Fark­lý­ta­sa­rý­sý ve­ta­dýy­la­ye­ni­bir­gof­ret­de­ne­yi­mi­su­nan­Bo­le­ro, tü­ke­ti­ci­le­rin­be­ðe­ni­si­ni ka­zan­dý.­Fýn­dýk­lý,­çi­lek­li, muz­lu­3­ta­dý­çý­týr­gof­ret yap­rak­la­rý­ve­kre­may­la­us­ta­-

ca­bir­leþ­ti­ren­Bo­le­ro,­fark­lý lez­ze­tiy­le­tü­ke­ti­ciy­le­­bu­luþ­tu.­'Ken­di­si­in­ce,­lez­ze­ti bol’­slo­ga­nýy­la­pi­ya­sa­ya­çý­kan­Bo­le­ro,­gü­nün­ko­þuþ­tur­ma­sý­i­çin­de­ken­di­ne­kü­çük­ke­yif­li­mo­la­lar­ver­mek­is­te­yen­ler­i­çin­i­de­al­bir­bi­le­þim­o­luþ­tu­ru­yor.­ Ýstanbul / Yeni Asya

FATÝH 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/128 KARAR NO : 2010/765 Davacý KATERYNA ALTINBAÞAK aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni ile Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; KARAR: Yukarýda açýklanan nedenlerle; 1- Davanýn kabulü ile ÝSTANBUL Ýli, ÜSKÜDAR Ýlçesi, SELAMÝALÝ Mah/Köyü Cilt No: 37, Hane No: 1824'de nüfusa kayýtlý, Bsn: 16'da nüfusta 25253074288 T.C Nolu ANATOLÝY ve NATALÝYA'dan olma, 14/04/1977 KRAMATORSK UKRAYNA doðumlu davacý KATERYNA ALTINBAÞAK ile ayný hanede nüfusa kayýtlý 45349403990 T.C Nolu YETVART ÞAHMUR ve YERANUHÝ'den olma 05/11/1958 ÝSTANBUL doðumlu davalý BEDRÝ ALTINBAÞAK'ýn TM.K. 166/1-2 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Ýstenmediðinden davacý yararýna herhangi bir nafaka, tazminat, yargýlama gideri, vekâlet ücreti taktirine yer olmadýðýna, 3- Peþin harcýn mahsubu ile bakiye 1.55 TL harcýn davacýdan alýnmasýna 4- Taraflarýn, kararý tebliðinden itibaren 15 gün içinde Yargýtay'a gönderilmek üzere mahkememize baþvurarak temyiz edebileceklerine dair davacý ve vekilinin yüzüne karþý karar verilmiþ olup, Gökçebeyli köyü Pendik/Ýstanbul adresinde tebligat yapýlamayan ve yapýlan araþtýrmalarda zabýta marifetiyle de adresi tespit edilemeyen davalý BEDRÝ ALTINBAÞAK'a teblið (karar tebliði) yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 20/01/2011 www.bik.gov.tr B: 8181


12

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

Ý­LAN

SIRÇALI BELEDÝYESÝ TARAFINDAN ÝTFAÝYE ERÝ ALINACAKTIR Sýrçalý Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu kapsamýnda istihdam edilmek üzere 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15.16. ve 17. maddelerine ve bu yönetmeliðin 11 Nisan 2007 tarihinde yapýlan deðiþikliklerine göre Baþkanlýðýmýzda münhal bulunan ve aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, adedi, KPSS puaný ve türü belirtilen Ýtfaiye Eri kadrosuna personel alýnacaktýr. Cinsi Sýnýfý Cinsiyeti Derecesi Adedi Ýtfaiye Eri G.Ý.H. E/K 11 1 BAÞVURU ÞARTLARI 1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþý Olmak. 2- Sýnav günü itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 3- Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik fobisi olmamak kaydýyla çalýþma þartlarýna uygun olmak. 4- Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 KPSS sýnavýna girmiþ ve Lise ve Dengi Okul Mezunlarýnýn KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almýþ olmak. 5- Lise ve dengi okul mezunu olmak. 6- Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ veya tecilli olmak. 7- Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak olmak kaydýyla erkeklerde en az 167 cm boyunda, kadýnlarda en az 160 cm boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+-) 10 kg'dan fazla fark bulunmamak. 8- Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevini düzenli þekilde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýðý bulunmamak. (Tam Teþekküllü Hastaneden Saðlýk Raporu Ýstenir.) 9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþunda 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi görevlerde halen çalýþýyor olmamak. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluþuna karþý hizmet yükümlülüðü ve tazminat borcu bulunmamak. 10- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. Maddesindeki genei þartlarý taþýyor olmak. Belediyemize baþvuran adaylar 2010 orta öðretim KPSS puanlarý baþarý sýrasýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlacak adaylarýn listesi Belediye Ýlan Tahtasý ve http://www.sircali.bel.tr/qiris.asp Belediyemiz sitesinden duyurulacaktýr. BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ. Baþvurular 07 Þubat 2011 günü Sabah Saat 08:00'de baþlayýp ayný gün saat 17:00'da sona erecektir. Baþvurular Sýrçalý Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacak olup, posta ve internet yoluyla yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: Sýrçalý Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak baþvuru formu aday tarafýndan eksiksiz ve okunaklý þekilde doldurulacak ve aþaðýdaki belgeler baþvuru formuna eklenecektir. 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi. (TC kimlik no yazýlý yeni ve geçerli olacak) 2- Öðrenim durumunu gösterir diploma aslý veya noter tasdikli fotokopisi. 3- KPSS Sýnav Sonuç Belgesi.(Aslý Ýbraz Edilecek) 4- Son 3 ay içerisinde çekilmiþ 2 adet vesikalýk fotoðraf. 5- Cumhuriyet Savcýlýðýndan alýnmýþ adli sicil belgesi. (son bir ay içerisinde alýnmýþ ) 6- Saðlýk Ocaðýndan alýnmýþ boy ve kilo tespitini belirten belge.( Sýnav Sonunda Saðlýk Kurulu Raporuyla Deðiþtirilecektir) 7- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi.(Aslý veya Noter Tasdikli Sureti olacak) SINAV YER VE SAATÝ: Sýrçalý Belediye Baþkanlýðý "Sýrçalý Kasabasý Mevlana Mahallesi Çiftçi Sokak No: 4/2 Boðazlýyan YOZGAT adresindeki Sýrçalý Belediye Hizmet Binasýnýn Meclis Toplantý Salonunda 11 Þubat 2011 Cuma Günü Sabah Saat 09:00'da yapýlacak olup Ýtfaiye Eri Adaylarý Sözlü Mülakata Tabi Tutulacaktýr. SINAV KONUSU (MÜLAKAT) 1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý. 2- Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi. 3- 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu. 4- Mahalli Ýdareler Ýle Ýlgili Temel Mevzuat. DEÐERLENDÝRME: Sýnav komisyonunca yapýlacak sözlü sýnavda deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için en az 100 üzerinden 70 puan almýþ olmak gerekir. Sözlü sýnavdan 70 ve üzeri puan alan adaylarýn sözlü puaný ile KPSSP94 puanlarýnýn ortalamasý alýnarak hesaplanacaktýr. En yüksek ortalama puan alan adaydan baþlamak kaydýyla alýnacak her kadro için bir asýl bir yedek aday ilan edilecektir. Sýnav sonucu Kazanan adaya yazýlý olarak bildirilecektir. Atama yapýlanlardan göreve baþlamayan adayýn yerine yedek aday arasýndan baþarý sýrasý en yüksek adayýn atamasý yapýlacaktýr. Giriþ sýrasýnda en yüksek puaný alan adaydan baþlanarak yapýlan sýralamaya göre oluþturulan liste Belediye Binasý Ýlan Tahtasý ve http://www.sircali.bel.tr/giris.asp Belediye internet sitesinden duyurulacak ve sýnava katýlan tüm adaylara sýnav sonucu yazýlý olarak bildirilecektir. Baþarýlý olan adaylardan atanmalarý için gerekli belgeler istenilir. Süresi içerisinde yapýlmayan ve þahsen yapýlmayan müracaatlar geçersizdir. Sözlü sýnav sonucunda oluþacak kurum sýnavý baþarý notu 70 olup, altýnda puan alan adaylar baþarýsýz kabul edilecek ve atamalarý yapýlmayacaktýr. ÝLANEN DUYURULUR. www.bik.gov.tr B: 6373

ANKARA 7. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/1316 Davacý Ahmet Saylamýþ tarafýndan davalý Sebahat Saylamýþ aleyhine açýlan Velayet davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda; Davalý Sebahat Saylamýþ'a Anadolu Mah. 112. Sok. No: 17 Y. Mahalle Ankara adresinde emniyet araþtýrmasýnda adresinin tespit edilemediðinden tebligat kanununun 28. maddesi gereðince dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma günü 15.03.2011 saat 10.00'a býrakýlmýþ olup davalýnýn duruþma gününe kadar delillerini dosyaya ibraz etmesi ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde duruþmalara yokluðunda devam olunacaktýr. Ýþ bu ilan davalý Sebahat Saylamýþ'a dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 01.02.2011 www.bik.gov.tr B: 8262

T. C. ÜSKÜDAR 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ÖRNEK NO: 25 DOSYA NO: 2010/2373 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 04/03/2011 günü 11.30-11.40 saatleri arasýnda FERAH MAHALLESÝ KARTAL SOKAK N0: 25 ÜSKÜDAR'da yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 09/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti Lira (YTL) Adedi Cinsi Çeþitli Marka Ve Renklerde Ve Bedenlerde Erkek Kot Pantolon, 3.000,00 TL 150 2.500,00 TL 100 Çeþitli Marka Ve Renklerde Ve Bedenlerde Erkek Keten Pantolon 1.250,00 TL 50 Çeþitli Renk Ve Markalarda Bedenlerde Erkek Kumaþ Pantolon 1.000,00 TL 100 Roballi Marka Çeþitli Renklerde Erkek Gömleði 1.200,00 TL 40 Çocuk Garson Bezboy Kont Mont Çocuk Kot Takým 400,00 TL 10 Çocuk Kot Takým 500,00 TL 40 Çeþitli Renklerde Erkek Gömlek Uzun Kollu www.bik.gov.tr B: 8094

BAKIRKÖY 11. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/63 Esas. KARAR NO : 2010/127 Davacýlar MERVE RUGEYYE BAÐIÞ'a velayeten; GÜL BAÐIÞ, MURAT BAÐIÞ tarafýndan Nüfus Müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Açýlan davanýn KABULÜ ÝLE, Ýstanbul Ýli, Büyükçekmece Ýlçesi, Muratbey Köyü, Cilt No: 36, Hane No: 127, BSN: 12'de nüfusa kayýtlý Murat kýzý, Gül' deh olma, 01/09/2009 doðumlu, T.C. Kimlik Numarasý: 45082358892 olan Merve Rugeyye BAÐlÞ'ýn "MERVE" olan ilk isminin ÝPTALÝ ÝLE, "HÝRA" eklenerek "HÝRA RUGEYYE'' olarak düzeltilmesine, nüfusa bu þekilde tesciline, karar verilmiþ olduðundan iþ bu ilanýn yayýnlanmasýndan itibaren 22 gün içinde temyiz edilmediði takdirde kesinleþeceði ilan olunur. 25/08/2010 www.bik.gov.tr B: 8353

EYÜP 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Sayý : 2008/61 Esas. 01.02.2011 Konu : ÝLAN Davacý BEDÝA GEBZE ile Davalýlar ÇETÝN DEMÝRTÜRK-BEDÝA DEMÝRTÜRK-METÝN DEMÝRTÜRK arasýnda mahkememizde görülmekte olan Ortaklýðýn Giderilmesi davasý nedeniyle; Davalý Metin Demirtürk'ün Karabük Merkez Soðuksu Mah. Oðuzlar Cad. No: 37 Çetin Demirtürk'ün Muðla, Bodrum Bitez Aksite No: 42 Bedia Demirtürk'ün Ýzmir Aliaða Kazým Dirik mah. 382 sk. No: 9/3'deki belirtilen adreslerde tebligat yapýlamadýðýndan davalýlar Metin Demirtürk, Çetin Demirtürk, Bedia Demirtürk'ün tebligata yarar açýk adresleride zabýta marifetiyle tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ve duruþma gününün ilanen teblið edilmesine karar verilmiþ olmakla davacý Bedia Gebze tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan Eyüp Topçular mahallesi 70 pafta 171 ada 19 parsel sayýlý taþýnmazdaki ortaklýðýn giderilmesi davasýnýn duruþma günü olan 03.03.2011 saat 9.30'da duruþmaya gelmeniz, gelmediðiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediðiniz takdirde duruþmanýn yokluðunuzda devam edeceði H.U.M.K.'nun 509 ve 510. maddeleri gereðince duruþma günü ve dava dilekçesi teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 01.02.2011 www.bik.gov.tr B: 8379

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/6614 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 25/02/2011 günü saat 11:05-11:15 de Pergel Çelik Kapý Denizköþkler Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: 43/A Avcýlar Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 02/03/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 38.5 00,00 55 Adet Muhtelif renk ve markalarda çelik kapý. (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 8416

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ÝCRA DAÝRESÝ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/583 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 21/12/2010 tarih 2010/583 E., 2010/1905 K. sayýlý karar ile Hüseyin ve Ayþe oðlu, 19/11/1958 doð. VELÝ HASBAY TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine Ýstanbul Darülaceze Müdürlüðünde sosyal bakým hizmetleri þefi 1980 d.lu, Abdullah kýzý, MELTEM KEKEVÝ vasi olarak tayin edilmiþtir. 11/01/2011 www.bik.gov.tr B: 8146

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/194 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 14/12/2010 tarih, 2010/194 E., 2010/1843 K. sayýlý karar ile Ýstanbul ili, Beykoz ilçesi, Göksu Mah, Cilt No: 6, HaneNo: 27, BSN: 11'de nüfusa kayýtlý, Abdullah Ýhsan ve Emine Fehime'den kýzý, 16/11/1918 doð. ÝFAKAT NERMÝN ERTÜRK TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine Ýstanbul Darülaceze Müdürlüðünde sosyal hizmet uzmaný Ömer oðlu, 1973 doð. MURAT TUNCA vasi olarak tayin edilmiþtir. 03/01/2011 www.bik.gov.tr B: 8147

DOSYA NO: 2010/7434 TAL. Bir borçtan dolayý Rehinli ve aþaðýda cins, miktar ile kýymetleri yazýlý bulunan araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 25/02/2011 Cuma günü 09:40/09:45 saatleri arasýnda Cihaner Otoparký-Avcýlar/ÝST. adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuatýn belirlediði oranda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24.01.2011 Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 35.000,00 TL 1 34 FVJ 44 plaka nolu, MERCEDES-BENZ marka, 27194130314557 motor nolu, WDF2110421A505934 þasi nolu, 2004 Model, CFT E 200 KOMPRESSOR tipi, OTOMOBÝL cinsi, TEALÝT MAVÝ METALÝK renkli araç www.bik.gov.tr B: 8421

BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/368 KARAR NO: 2010/311 Davacý ZEHRA TAÞCI tarafýndan mahkememize açýlan isim deðiþtirilmesi davasýnýn yapýlan duruþmasý sonunda. HÜKÜM : Davanýn kabülü ile, Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Yeþilkale köyü C. 62 Hane. 29'da nüfusa kayýtlý Feramuz kýzý Banüdan olma 22/05/1992 doðumlu Zehra Taþçý'nýn Zehra olan isminin iptali ile EYLÜL OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE iliþkin karar ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 8127

T. C. BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2006/1447 Beykoz Sulh Hukuk Hakimliðinden; Davacý SS Öz Havacýlar ve Doktorlar Arsa Konut Yapý Kooperatifi vekili Av. Haluk Yýlmaz tarafýndan Davalý Sadýk Erkan aleyhine açýlan Alacak davasýnda; Göztepe Mahallesi Erkan Villarý B/1 A Hisarý BEYKOZ adreslerinde ikamet ettiði bildirilen Davalý SADIK ERKAN'ýn tüm araþtýrmalara raðmen bulunamadýðýndan davalýnýn 03.05.2011 günü saat 08.50'de duruþmada hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yokluðunda devam edilebileceði gibi yokluklarýnda karar verileceði hususu teblið olunur. 13.12.2010 www.bik.gov.tr B: 8111

T. C. BEYKOZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI) Dosya No: 2010/1772 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 24.02.2011 günü 10:00-10:05 Saatleri arasýnda Uzunoðlu OtoparkOrhan Veli Kanýk Cad. No: 10 Çubuklu Beykoz / Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 01.03.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, resmi ihale damga vergisinin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27.01.2011 Muhammen Kýymeti : Tutarý -TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 17.000,00 TL 1 34 ANF 60 plaka sayýlý, Renault marka, 2006 Model Megane II Sedan Dyn. 1.5 DCI tipinde Hususi Oto. 17.000,00 TL TOPLAM www.bik.gov.tr B: 8422

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) Örnek No: 25* 2010/9681 ESAS. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 17/02/2011 günü saat 12:00-12:10'da Londra Asfaltý Cihangir Mah. Ýgs Fabrika Ýçi Avcýlar Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 22/02/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya 14/01/2011 numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 20.000,00 4 Adet Vandewide Whaving Machunes Type UMM, a)32-1750 Yýlý 1996 b)Type Cx 990 c)Type Mps 32-1750 d)4557-003 nolu kadife dokuma makinasý ( eski) 12.000,00 2 Adet Gürkan Marka Kadife dokuma makinasý,a)Type 2490-de 92 nolu, 790223-702 seri nolu, b) Okunamadý (eski) 4.000,00 1 Adet Benninger Marka Çözgü Makinasý (Eski) 1 Adet Güven çelik kumaþ kontrol makinasý 0929 3.500,00 seri nolu (Eski) 8.000,00 1 Adet Leo Sistig Marka (Eski) 771028 seri nolu Ampe Makinasý (4 Parça) 2.500,00 1 Adet Ham kumaþ kontrol makinasý (Yeþil renkli) eski, 500,00 1 Adet Emek Marka Kompresör, 6.000,00 2 Adet 12'li bobin makinasý, (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 8228

T. C. EYÜP 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO HAKÝM KÂTÝP DAVACI VEKÝLÝ

: 2008/213 Esas. : FERHAN BÜYÜKELÇÝ : SUZAN BOZ 128503 : ORHAN YILDIRIM : Av. RUÞEN ARSLAN Abýde-i Hürriyet Cad. Zafer Apt. NO: 233/2 Þiþli/Ýstanbul DAVALI : SEDAT DEMÝR Mahmutþevketpaþa Mah. Bahadýr Sokak No: 7/7 Þiþli/ÝSTANBUL Davacý vekili tarafýndan davalý aleyhine açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davalý Sedat Demir'in mahkememizce yapýlan tüm araþtýrmalar sonucu adresi tespit edilememiþ olup, davacý taraf davalý Sedat Demir'e yemin teklifinde bulunduðundan davalý Sedat Demir'in mahkememizce belirlenen 12/03/2011 günü saat: 09.30'daki duruþmaya katýlmak üzere mahkememize gelerek HUMK 379. maddesi uyarýnca; "Dava konusu Ýstanbul ili, Üsküdar Ýlçesi, 1. Bölge Çengelköy Hekimbaþý Sokakta kain tapusunun 222 pafta, 1627 ada, 1 parsel'de kayýtlý bulunan dairenin esas malikinin Orhan Yýldýrým olmadýðýna, gayrimenkulü satmam ve elde edilen parayla Talatpaþa'daki evi yaptýrmam için adýma tescil ettirilmediðine, dolayýsýyla muvazaa olmadýðýna, gayrimenkulü bedeli karþýlýðýnda satýn aldýðýma, Davacý Orhan Yýldýrým tarafýndan bizzat hesabýma gönderilen bilirkiþi raporunda da belirlenen ve tanýklarca da doðrulanan toplam 25.037,73 EURO dýþýnda, davacý Orhan Yýldýrým'ýn annesi Mevlüde Yýldýrým aracýlýðýyla ve elden 19.049,00-EURO daha ödemediðine Allah'ým ve vicdaným üzerine yemin ederim" þeklinde yeminli beyanda bulunmanýz geçerli bir özür bildirmeksizin duruþma için belirlenen gün ve saat olan 12/03/2011 saat: 09.30'da mahkemeye gelmediðiniz takdirde HUMK 337. maddesi uyarýnca yeminden kaçýnmýþ ve yemin edeceðiniz vakýalarýn sabit olmuþ sayýlacaðýnýza karar verileceði ilan olunur. 10/01/2011 www.bik.gov.tr B: 8268

T. C. ÜMRANÝYE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/5172 TALÝMAT. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17.02.2011 günü 13.10-13.15 saatleri arasýnda PARK KOBRA. MERKEZ MAH. HAVACILAR CAD. 7. SK. NO: 32. ALEMDAÐ- ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL'da yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03.02.2011 (Ýc.Ýf.K.114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Muhammen kýymeti LÝRA (TL) ADEDÝ CÝNÝ 30.000,00. TL. 1 34 UEK 57 PLAKALI. 2009 MODEL, SÝYAH NÝSSAN NAVARA. D/C.4X2. SE 5 A/T. MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ MEVCUT. ARKA SOL STOPP LAMBASI KIRIK. www.bik.gov.tr B: 8438

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE/ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/8382 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 17/02/2011 günü saat 12:45- 12:55'de D-100 Yediemin Otoparký Cihangir Mah. Birlik Cad. No: 1 Avcýlar Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 22/02/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 20.000,00 1 Adet 34 EA 1619 Plakalý, 2006 Model, Muhtelif çizikler var, anahtar var, ruhsat yok. Renault Marka, Bej renkli, CLÝO SYB. ALÝZE 1.5 DCI Tipli, (ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 8423

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/ 14 Tereke. T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝ TEREKE TASFÝYE MEMURLUÐU ÝLANI Bakýrköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/ 14 Tereke sayýlý dosyasý ile muris Yusuf Gürleyen terekesi en yakýn mirasçýlarý tarafýndan red edilmiþ, mahkemece terekenin tasfiyesi MK ilgili maddeleri gereði resmi tasfiyeye tabi tutulmakla; MK 621. maddesi gereði, muris Yusuf Gürleyen'den alacaklý olanlar ve borcu olanlarýn iþbu ilanýn neþrinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememiz dosyasýna yazýlý olarak bildirmeleri, aksi takdirde terekenin tasfiyesi aþamasýnda dikkate alýnmayacaklarý ilanen teblið olunur. 01.02.2011 www.bik.gov.tr B: 8211


13

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

PAZAR OLA

pazarola@yeniasya.com.tr

Türkiye’ye kar yaðdý

Uykulu öðüt

PAZARLIK

REZZAN YENGEDEN ÖÐÜTLER BETÜL YÝÐÝT

ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU

Betuly06@mynet.com sg-kys@hotmail.com

YEÐEN ge­ce­ ya­rý­la­rý­na­ ka­dar­ te­le­viz­yon­sey­ret­me­yi­terk­et­ar­týk­ye­ðen.­Her­ha­lin­di­zi­ol­du­ye­ðen.­Di­zi­l er­d e­k i­ gi­b i­ ko­n u­þ ur­ ol­d un­ ye­ðen.­He­le­o­ev­len­dir­me­prog­ram­la­rý­ný­sey­ret­me­ne­bir­mâ­nâ­hiç­ve­re­mi­yo­rum­ye­ðen.­Sen­ev­li­bark­lý­bir ka­dýn­sýn­ ye­ðen...­ Ya­kýn­da­ ev­le­ne­cek­ bir­ ço­c u­ð un­ da­ yok­ ye­ð en… Sa­bah­ kal­kýp­ kar­þý­sý­na­ o­tu­ru­yor­sun­ ye­ðen,­ geç­ va­kit­le­re­ ka­dar­ ye­ðen.­Gö­zü­ne­ya­zýk­ye­ðen.­A­le­la­ce­le yap­tý­ðýn­ ye­mek­te­ tat­sýz­ tuz­suz­ bir þey­o­lu­yor­ye­ðen…­

Halk­mü­zi­ði­miz­de­bir­tür­kü­var: “A­da­na’ya­kar­yaþ­mýþ, Kar­al­týn­da­gül­kal­mýþ”­di­ye.­ Tür­ki­ye’ye­kar­ya­ðýn­ca­si­ya­se­te­“kar­o­la­yý­ný” ka­zan­dý­ran­CHP­ge­nel­baþ­ka­ný­ak­lý­mý­za­gel­di. Ký­lýç­da­roð­lu’nun­“CHP­kar”­o­la­yý­ný­her­din­le­yen­kah­ka­ha­a­tý­yor. Bir­de­bu­nu­Ký­lýç­da­roð­lu’nu­tak­lit­e­den­bi­ri dil­len­di­rin­ce­da­ha­da­“e­sas­lý”­o­lu­yor. A­ma­Tür­ki­ye’ye­kar­ya­ðýn­ca­CHP­ik­ti­da­rý ha­ya­li­“kar­al­týn­da”­kal­dý. Ký­lýç­da­roð­lu,­“Ha­zi­ran’a­ka­dar­kar­yað­ma­say­dý,­biz­ke­sin­ik­ti­dar­o­lur­duk”­gi­bi­söz­ler söy­ler­se­þa­þýr­ma­yýn. Biz­den­ha­týr­lat­ma­sý.­Ke­mal­Bey­söy­ler­mi, söy­ler!

MübarekÞimon sevgisi Ýs­ra­il­Or­ta­do­ðu­da­hal­kýn­ga­le­ya­nýn­dan­ra­hat­sýz.­Fi­lis­tin ve­Gaz­ze’yi­ab­lu­ka­ya­al­ma­mi­ma­rý,­des­tek­çi­le­ri­Hüs­nü­Mü­ba­rek’i­e­leþ­tir­me­yin­de­miþ. Ý­yi­de­tem­bih­et­miþ­Þi­mon.­Hem­de­Mü­ba­rek’e­te­þek­kür­i­le­be­ra­ber. Ba­ka­lým­Mý­sýr­halký­da­te­þek­kür­mü­e­de­cek? Yok­sa­te­þek­kür­e­den­le­rin­ya­ný­na­mý­gön­de­re­cek…­

Mýsýr diktatörü Mý­sýr’ýn­30­yýl­lýk­dik­ta­tö­rü­Hüs­nü­Mü­ba­rek, o­lay­lar­ü­ze­ri­ne­ko­nuþ­ma­yap­mýþ. “Hü­kü­me­tin­fes­he­dil­di­ði­ni”­söy­le­miþ. A­ma­halk­tat­min­ol­ma­mýþ.­Çün­kü­git­me­si ge­re­ken­hü­kü­met­le­be­ra­ber­Mü­ba­rek’tir. Tah­rir­Mey­da­ný­bu­nu­söy­lü­yor. Gi­de­cek­mi,­yok­sa­kol­tu­ða­da­ha­kuv­vet­li­mi sa­rý­la­cak? Ýz­le­ye­ce­ðiz…

Bir pet þiþesinin serinliði

ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) 452 33 35 Gözde Optik Mustafa Kuru nSayfa düzeni yapacak erkek eleman alýnacaktýr. Yeni Asya Neþriyat Baþvuru tel: 0 212 655 88 59316 n ANTALYA ALANYA'da

Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

Bur­sa’da­bir­PTT­þu­be­sin­de­va­tan­daþ­la­rý­mýz­sý­ra­bek­ler­ken­bir­o­to­mo­bil,­sý­ra­da­ki­le­rin­i­çi­ne­dal­mýþ. Al­lah­rah­met­et­sin­bir­ki­þi­­öl­müþ­ve­beþ­ki­þi­ya­ra­lan­mýþ. Kim­se­nin­bek­le­me­di­ði­bir­o­lay­mýþ.­De­mek­bi­ri­le­ri­pa­ra­al­ma­ya­gi­der­ken,­bi­ri­le­ri­de­in­san­la­ra­za­rar­ver­mek­i­çin­sý­ra­ya gi­re­bi­li­yor­muþ.­Ehh,­ül­ke­miz­de­ki­“ga­rip­lik­ler”­ül­ke­si. Bu­da­bi­ze­mah­sus­bir­“sý­ra­ya­gir­me”­sa­yý­lýr…

Er­ci­yes­Da­ðýn­da­ya­þa­yan­yýl­ký­at­la­rý­yem­bu­la­ma­dýk­la­rýn­dan­do­la­yý,­Kay­se­ri­or­ga­ni­ze­sa­na­yi­böl­ge­si­ne­in­miþ­ler. Geç­miþ­te­kuþ­la­ra­yem­ver­mek­i­çin­va­kýf­ku­ran­bir mil­le­tin­ev­lât­la­rý­da,­bun­la­rýn­aç­lý­ðý­ný­gi­der­miþ. Son­ra­ge­ne­da­ða­doð­ru­bu­ra­dan­u­zak­laþ­mýþ­lar. Ak­lý­ma­gel­di­de­a­ca­ba­“aç­göz­lü­do­lan­dý­rý­cý­lar”da­bu at­lar­ka­dar­an­la­yýþ­lý­ol­sa­ne­o­lur­du.­ At­lar­do­yun­ca­me­kân­la­rý­na­git­ti.­Bun­lar­yi­ye­yi­ye doð­ma­dýk­la­rý­i­çin­do­lan­dý­rý­cý­lý­ða­de­vam­e­di­yor­lar.

Çakmak gazý Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý­ çak­mak­ ga­zý­nýn­18­ya­þýn­dan­kü­çük­le­re­sa­tý­þý­ný­ ya­sak­la­mýþ.­ Ý­yi­ bir­ ka­rar­ ver­miþ. Al­ko­lün­bü­fe­ler­de­ra­hat­lýk­la­sa­týl­dý­ðý­ve­is­te­ye­nin­ko­lay­lýk­la­a­la­bil­di­ði­bir ül­ke­de­bu­ka­ra­rýn­a­lýn­ma­sý­gü­zel­ol­muþ. Di­le­riz­uy­gu­la­nýr­da­“çak­mak­ga­zý”­i­le be­ra­ber­al­kol­da­bi­raz­kon­trol­al­tý­na­a­lý­nýr. O­za­man­ek­mek­al­ma­ya­gi­der­ken­al­ko­le­ko­lu­nuz­çarp­maz.

Oð­lu­ih­mal­so­nu­cu­þe­hit­o­lan­ba­ba,­mah­ke­me­de­ge­ne­ra­le­pet­þi­þe­si­fýr­lat­mýþ. O­ka­dar­yü­re­ði­yan­mýþ­ki…­Pet­te­ki su­se­rin­le­te­me­miþ. O­nun­yü­re­ði­ni­se­rin­le­te­me­yen pet; Ge­ne­ra­lin­yü­re­ði­ni­mi­se­rin­le­te­cek?­

ELEMAN

PERDE TASARIM

O da sýraya girmiþ

Kayserinin yýlký atlarý

y se ri i lân lar

açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) 728 95 78 n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ (0262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor.

Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n SAHÝBÝNDEN ANKARA

Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06

n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de

daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA

n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55

VASITA

n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel ya-

kýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ nBaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 2751371 Musa Top n Otogaz Satýmý Ateþ oto

Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212)549 75 21 Topkapý Þube:(212)482 95 90 (0532)494 51 59 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B

Ye­ðen­kýl­dý­ðýn­na­maz­lar­da­a­ce­le o­lu­yor­ye­ðen.­Hu­þu­i­çin­de­kýl­mý­yor­sun­ye­ðen.­Ak­lýn­di­zi­nin­sah­ne­sin­de ye­ðen.­Bir­rek­lâm­a­ra­sý­ab­dest­a­lý­yor­sun­ye­ðen.­Ý­kin­ci­rek­lâm­a­ra­sý na­maz­ký­lý­yor­sun­ye­ðen…­Ar­týk­bu TV­has­ta­lý­ðýn­dan­kur­tul­ye­ðen.­Sa­bah­la­rý­o­ku­la­gi­den­ço­cuk­la­rý­na­kah­val­tý­ha­zýr­la­ya­maz­ol­dun­ye­ðen…E­þi­ne­de­ha­zýr­la­mý­yor­sun­ye­ðen…­ Se­ni­ki­tap­o­kur­ken­de­gö­re­mi­yo­ruz­ ar­týk­ ye­ðen…Bý­rak­ bu­ lü­zum­suz­iþ­le­ri­ye­ðen…­ Ye­ðen­ci­ðim…

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu (0212 ) 217 29 30 (0216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 13.01.2011 tarihinde Nüfus

ZAYÝ

n 13.01.2011 tarihinde

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. n Hasan Basri AKSOY Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Polat Polat


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

SPOR

Fener’den yarýþa devam F.BAHÇE, MANÝSA’ DA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI. KAHE’NÝN SAYISIYLA YENÝK DURUMA DÜÞEN SARI-LACÝVERTLÝLER, ALEX (P), NÝANG VE DÝA’NIN GOLLERÝYLE ZÝRVE YARIÞINI SÜRDÜRDÜ. ÝLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Ýstanbul BÞB, Beþiktaþ'tan sonra Kasýmpaþa'yý da yendi

Belediye’den Paþa’ya yýkým: 1-3 nGEÇTÝÐÝMÝZ hafta Beþiktaþ’ý maðlup eden Ýstanbul BÞB, ligin sonuna demirleyen Kasýmpaþa’yý da deplasmanda yenmeyi baþardý. Ev sahibi ekip 10. dakikada Ersen Martin’in golüyle öne geçmesine raðmen, Abdullah Avcý’nýn talebeleri Holmen, Gökhan Ünal ve Ali’nin ayaðýndan bulduðu gollerle rakibini 3-1 maðlup etti ve puanýný 29’a çýkardý. Spor Toto Süper Lig’de son galibiyetini 14 Kasým 2010 tarihindeki 12. hafta maçýnda Sivasspor’a karþý alan Kasýmpaþa ise 8 puanla son sýradan kurtulamadý.

6. dakikada Fenerbahçe’den Cristian’ýn kaleye yaklaþýk 25 metre uzaktan attýðý sert þutta, üst direðe çarpýp oyun alanýna düþen topu, kaleci Ýlker kontrol etti. 7. dakikada Manisaspor, mutlak bir gol fýrsatýndan yararlanamadý. Yobo’nun hatasýndan yararlanarak topu kapan Yiðit Gökoðlan, boþ pozisyonda rakip ceza alanýna girdi. Volkan’la karþý karþýya kalan bu oyuncunun vuruþunda, top direðin yanýndan az farkla auta gitti. 13. dakikada Alex’in kullandýðý korner atýþýnýn ardýndan Manisaspor ceza sahasý içinde oluþan karambolde, Niang’ýn vuruþunda top aðlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol olarak deðer kazanmadý. 23. dakikada Alex’in korner atýþýnda defans oyuncularýndan seken top, Mehmet Topuz’un önünde kaldý. Mehmet’in yerden sert vuruþunda top, yandan auta çýktý. 27. dakikada sað kanattan hareketlenen Mehmet Topuz, topu uygun durumda bulunan Emre’ye aktardý. Emre’nin ceza alaný önünden sert þutunda top, kale direðinin yanýndan auta gitti. 35. dakikada Fenerbahçe ceza alaný içinde Kahe, topu kafayla Simpson’ýn önüne býraktý. Simpson’un þutunda, top kaleci Volkan’da kaldý. 43. dakikada Fenerbahçe ceza alaný önünde Manisaspor adýna kazanýlan serbest atýþta Kahe’nin kaleye gönderdiði topa, kaleci Volkan sahip oldu. 44. dakikada sol kanattan geliþen atakta, Bekir’i çalýmlayarak ceza alaný içine giren Simpson’un çapraz pozisyonda yaptýðý vuruþta, kaleci Volkan topu güçlükle kontrol etti.

Alex de Souza, penaltýdan Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atarken, 89. dakikadaki Dia'nýn golünde de asisti yapan isim oldu. FOTOÐRAF: AA Sarý-kýrmýzýlýlar, 90+2'de galibiyete uzandý.

Kayseri son nefeste: 2-1

1 3

nSÜPERLigde zirveyi zorlamak isteyen Kayserispor, geriye düþtüðü maçta evinde Ankaragücü’nü maçýn son bölümünde bulduðu gollerle 2-1 maðlup etti. Maçta ilk yarýyý A. Gücü, Murat’ýn ayaðýndan kazandýðý golle önde kapattý. Ev sahibi Kayserispor ikinci yarýnýn 78. dakikasýnda Kujovic ve 90 artý 2. dakikasýnda Zalayeta’nýn attýðý gollerle rakibini maðlup etmeyi baþardý ve puanýný 39’a yükseltti. Maçýn son dakikasýnda Ankaragücü’nden Uður Uçar, kýrmýzý kartla oyundan atýldý.

Galatasaray moral arýyor nÞAMPÝYONLUK yarýþýndan uzakta kalan ve hedef olarak belirlediði Ziraat Türkiye Kupasý’nda çeyrek final ilk maçýnda Gaziantepspor’a 3-2 maðlup olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Eskiþehirspor’u yenerek moral bulmaya çalýþacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da taraftarýnýn önünde 3 puaný hedefleyen sarý-kýrmýzýlý ekipte, cezalý olan Ayhan, sakatlýklarý süren Arda, Barýþ, Pino, Çaðlar ve Gökhan Zan forma giyemeyecek. Galatasaray ile Eskiþehirspor arasýnda bugün saat 19.00’da yapýlacak karþýlaþmayý hakem Cüneyt Çakýr yönetecek. Öte yandan Galatasaray Kulübü, internet sitesinde yayýmladýðý mesajla, teknik direktör Gheorghe Hagi’nin 46. yaþ gününü kutladý.

MEHMET ILGAZ Ýlker ** Ö. Aysan ** ** Kalabane ** Dixon Ferhat ** M. Güven ** (Dk. 85 Manucho ?) ** Yiðit Simpson ** Y.Gökoðlan ** (Dk. 66 Murat *) ** Isaac Kahe ** (Dk. 80 Makukula *)

Gökhan ve Selçuk'un yerine Bekir ve Cristian MANÝSA 19 Mayýs Stadý’ndaki maçta, Manisaspor tribünlerinde havanýn soðuk ve yaðýþlý olmamasýna raðmen yer yer boþluklar olduðu gözlendi. Sa-

nSPOR Toto Süper Lig’de, sezonun ikinci yarýsýnda oynadýðý iki maçta da galibiyet alamayan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadý’nda Medical Park Antalyaspor’u aðýrlýyor. Saat 16:00’da baþlayacak karþýlaþmayý hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Bugüne dek Trabzonspor ile Medical Park Antalyaspor arasýnda oynanan 31 lig maçýnda Trabzonspor’un 20, Antalyaspor’un ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 7 maçta ise birbirlerine üstünlük saðlayamadý. Trabzonspor, söz konusu 31 maçta rakibine 58 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.

14:00 Konya - G. Antep / Ýlker Meral 17:00 G. Birliði - Buca / Serkan Çýnar

Kuddusi Müftüoðlu Cem Satman, Ali Saygýn Ögel

Sarý kartlar: Dk. 42 Dk. 55 Simpson, Dk. 75 Dixon (Manisa), Dk. 42 Lugano, Dk. 84 Bekir (FB)

Volkan ** ** Bekir Lugano ** Yobo ** A. Santos ** M.Topuz *** Cristian ** Emre *** Alex *** (Dk. 90 Ýlhan ?) *** Niang (Dk. 88 Dia **) Semih ** (Dk. 79 Gökay *)

Goller: Dk. 54 Kahe (Manisa), Dk. 62 Alex (P), Dk. 73 Niang, Dk. 89 Dia (FB)

Trabzon 3 puan peþinde

Süper Ligde 2 maç daha var:

Fenerbahçe tam gaz

19 MAYIS

Bursa’nýn stadýna ilk kazma vuruldu nBURSA Büyükþehir Belediyesi, Bursaspor’a yeni stat yapýmý için 17 Þubat’ta gerçekleþtirilecek ihale öncesi OYAK Renault Spor Kulübü tarafýndan kullanýlan Veledrom Stadý’nda yýkým çalýþmasý baþlattý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, yaklaþýk 2 yýldýr üzerinde çalýþtýklarý projenin fiilen startýný bu yýkýmla verdiklerini söyledi. Altepe, þampiyon þehre yakýþýr bir stadyum inþa edeceklerini vurgulayarak, ‘’Güçlü sanayisi ve kent dinamikleriyle Bursa, bu stadyumu kendisi yapacak güçte. Ankara ve Bursa’daki kurumlarýmýzýn da desteðini alarak kýsa zamanda bu stadyumu Bursa’ya kazandýracaðýz’’ diye konuþtu.

BÝZE GÖRE

rý-lacivertli taraftarlar ise kendilerine ayrýlan kale arkasý tribünü doldurdu. Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçen hafta deplas-

manda 3-1 kazandýklarý Ankaragücü maçý kadrosunda fazla deðiþikliðe gitmedi. Karaman, geçen haftadan farklý olarak ilk 11’de yer alan Bülent Cevahir’i yedek soyundurarak, kart cezasý biten Ö mer Ay san Ba rýþ’a forma þansý verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Ko ca man ise Trabzonspor ma çý ilk 11’in de yer alan Dia’nýn yerine Semih’e, kart cezalýlarý Gökhan ve Selçuk’un ye ri ne i se Be kir ve Cristian’a forma þansý verdi. Fenerbahçe’nin ya ban cý o yun cu la rý Di a ve Stoch, ma ça ye dek ku lü be sin de baþ la dý. Fe ner bah çe Ku lü bü 2. Baþ ka ný Nihat Özdemir, maçtan önce taraftarlarýnýn bulunduðu tribüne giderek, saha kapatma cezasýna yol açabilecek olumsuz tezahürat yapýlmamasý konusunda uyarýda bulundu.

GOLLER 2. YARIDA GELDÝ 51. dakikada sol kanattan geliþen Manisaspor ataðýnda Mehmet Güven, topu ceza alaný önünde uygun durumda bulunan Yiðit Gökoðlan’a aktardý. Yiðit Gökoðlan’ýn vuruþunda top, kale direðinin yanýndan dýþarý çýktý. 54. dakikada sað kanattan hýzlý geliþen Manisaspor ataðýnda Ömer Aysan’ýn ceza alanýna gönderdiði topu, Simpson bekletmeden uygun durumdaki Kahe’ye aktardý. Kahe, topu düzgün bir vuruþla aðlara yolladý: 1-0 62. dakikada Semih’in Manisaspor ceza alaný içinde Kalabane’nin müdahalesiyle yerde kalmasýný hakem Kuddusi Müftüoðlu, penaltý olarak deðerlendirdi. Penaltý atýþýný kullanan Alex, topu aðlarla buluþturdu: 1-1 64. dakikada Alex’in sað kanattan kullandýðý korner atýþýndan gelen topa Bekir’in kafa vuruþunda direkten dönen topu, Manisaspor defansý uzaklaþtýrdý. 67. dakikada Alex’in pasýnda sol kanattan hareketlenen Andre Santos’un kale önüne yerden gönderdiði topa, uygun durumdaki Semih istediði vuruþu yapamayýnca meþin yuvarlak üst direðe çarparak auta gitti. 73. dakikada Manisaspor ceza sahasý içine giren Mehmet Topuz’un þutu, savunmadan sekti. Topu önünde bulan Semih’in þutunu kaleci Ýlker çeldi. Dönen topu kontrol eden Niang’ýn þutunda, top aðlarla buluþtu: 1-2 89. dakikada Mehmet Topuz sað kanattan getirdiði topu, Alex’in önüne býraktý. Alex de topu uygun durumdaki Dia’ya aktardý. Dia’nýn þutunda top, aðlara gitti: 1-3 Karþýlaþma, Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüðüyle sonuçlandý.

mehmetilgaz@hotmail.com.tr

üyük küçük her kulübün 2’þer 3’er transfer yaptýðý devre arasýnda, Kazým Kazým’ý da göndermesine raðmen hiç futbolcu almayan tek ekip Fenerbahçe oldu. Hele kafaya oynayanlar çok çok kaliteli yýldýzlar kattýlar kadrolarýna. Ama Aziz Yýldýrým ya plansýzlýktan ya da beceriksizlikten olsa gerek, teknik direktörü ‘orta sahaya en az bir eleman alacaðýz’ dediði halde, hocasýnýn bu isteðini yerine getiremedi. Televizyonlarda gözdaðý verdiði futbolcularýna güvenemedi. Trabzonspor maçýndaki futbol ve kazanma arzusunu gördü. Ancak bundan sonra da zaman yetmedi herhalde. Ýnþallah uzun maratonda kadro gücü ve derinliði zirvenin tepesi için yeterli olur. Ligin ilk devresinde, 4 büyükleri Fenerbahçe dýþýnda evlerinde dize getiren Manisaspor’da Hikmet Karaman büyük iþlere imza attý. Fenerbahçe’nin tek þansý belki de Hikmet hocanýn iþ baþý yapmamýþ olmasýydý. Çünkü Hakan Kutlu’nun vizyonu Manisaspor’un Kadýköy’de rakibi karþýsýnda tutunmaya yetmemiþti. Dün akþam ise siyah beyazlýlar bu sefer kök söktürdü meslektaþlarýna. Fenerbahçe için çok önemliydi Ege’den 3 puanla dönmek. Trabzonspor’a karþý alýnan galibiyetin anlam kazanabilmesi açýsýndan mutlaka yediðinden fazlasýný atmasý gerekiyordu sarý lacivertlilerin. Gökhan Gönül’ün kart cezalýsý olmasý sað kanadýn iþlerliðine sekte vurdu. Bekir Ýrtegün’ün stoper orijinli olmasý bu bölgeden baþlatýl ma ya ça lý þý lan a tak la rýn ve ri mi ni dü þür dü. Mehmet Topuz hücum varyasyonlarýnda yalnýz kaldý. Sol tarafta Mamadou Niang biraz daha etkili hücum denemeleri gerçekleþtirebildi Andre Santos ile birlikte. Kanatlar tam anlamý ile çalýþtýrýlamayýnca da Alex de Souza’nýn yaptýracaðý verkaçlar ve uzaktan þutlarla sonuç aradýlar. Hýzlý kontratakla gelen Manisaspor’un golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular bocaladý. Ýmdatlarýna 8 dakika sonra gelen penaltý golü yetiþince dengeyi kurdular ve biraz olsun canlandýlar. Bu kýmýldanma ile Senegal’linin kafasýyla 2’yi de buldular. Diðer Senegal’li Isiar Dia da skora katkýda bulunarak ligdeki ilk golünü attý. Deplasmanda kazanýlan bu 3 puan Fenerbahçe’yi zirvenin tam içine sokmuþ oldu.

B

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 6 ÞUBAT 2011 PAZAR

SPOR

Beþiktaþ ‘çizgi’yi aþamadý KARTAL, ÝNÖNÜ’DE KARABÜK’LE BERABERE KALARAK ZÝRVEDEN UZAKLAÞTI. HAKEM HATALARININ DAMGA VURDUÐU MAÇTA, ALMEÝDA’NIN ÇÝZGÝYÝ GEÇEN ÞUTUNDA DEVAM KARARI ÇIKTI. SPOR Toto Süper Lig’de sahasýnda aðýrladýðý Kardemir Karübükspor ile 1-1 berabere kalan Beþiktaþ, zirve yarýþýnda az olan umutlarýný da tüketti. Maçýn gollerini Emenike ve Deumi (kk) attý. Bu sonuçla siyah-beyazlýlar, 2 haftada 5 puan kaybýyla, zirveye yaklaþma umutlarýný sonlandýrdý. Puanýný 32’ye çýkaran Beþiktaþ, 20. haftaya lider giren Trabzonspor’un bugünkü maçýný kazanmasý durumunda bordo-mavili ekibin tam 14 puan gerisine düþecek. Beþiktaþ ayrýca, önceki gün Sivas önünde galip gelen Bursaspor’un da 12 puan gerisinde bulunuyor. Deplasmanda 5 maç sonra puan alan Kardemir Karabükspor ise puanýný 26’ya çýkardý.

Beþiktaþ'ta filmin sonu

METE DÜREN: ACAYÝP KARARLAR VERÝLÝYOR NADÝ AKSOY

BEÞÝKTAÞ'TA basýn sözcüsü Mete Düren karþýlaþmanýn hakemlerine tepki gösterdi. Düren, ikinci yarýnýn baþýndan beri anlam veremedikleri kararlarýn yaþandýðýný belirterek, ‘’Hakemlerin verdiði acayip kararlar var’’ dedi. Düren, ‘’Yýldýzlardan oluþan ve Türkiye standartlarýnýn üstünde oynayan Beþiktaþ karþýsýnda rakip takýmlar ezilmiyor, hakemler eziliyor" ifadelerini kullandý.

nadiaksoy@mynet.com

HAKEM HATALARI MAÇA DAMGA VURDU MAÇ içinde Beþiktaþlýlar Simao’nun, Kardemir Karübüksporlular ise 2 kez Emenike’nin yerde kaldýðý pozisyonlarda penaltý kararý bekledi. Dolmabahçe’deki maça hakemlerin verdiði veya vermediði kararlar damga vururken, siyah-beyazlý taraftarlar federasyon ve hakemler aleyhine baðýrdý.

Ýyi ki Orlando’dayým

NOTLAR... EMENÝKE 13. GOLÜNÜ ATTI

nNBA’DE Orlando Magic’in formasýný giyen Hidayet Türkoðlu, basketbol kariyerinin en iyi yýllarýný Orlando’da geçirdiðini ve burada kendisini çok iyi hissettiðini belirterek, ‘’Toronto ve Phoenix’e gittikten sonra buraya her zaman dönmek istiyordum. Kendimi burada hem oyun olarak hem de yaþam olarak daha rahat, güvende hissediyordum. Allah tekrar bugünleri gösterdi ve þu an buradayým. Þu an sadece keyfini çýkarmaya bakýyorum’’ dedi. Magic’in deplasmanda Washington Wizards’ý 110-92 yendiði maçýn ardýndan Türk basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Hidayet, performansýnýn diðer yýllara nazaran daha iyi olduðunu düþündüðünü, ancak henüz istediði noktada olmadýðýný söyledi. Hidayet, ‘’Sakatlýklarla boðuþuyorum þu an, onlar beni biraz etkiliyor. Ýnþallah kýsa zamanda onlarý atlatýp istediðim performansa en yakýn zamanda çýkacaðým’’ diye konuþtu.

KARDEMÝR Ka ra bükspor’un golcü futbol cu su Em ma nu el Emenike, ligdeki 13. golünü Beþiktaþ’a attý. Nijeryalý futbolcu, gol krallýðý yarýþýndaki iddiasýný sürdürdü.

DEUMÝ’NÝN ÜZÜNTÜSÜ

Erzurum'a büyük övgü

1-1 BEÞÝKTAÞ’A GÜNDÜZ MAÇLARI YARAMIYOR Beþiktaþ, gündüz oynadýðý geçen haftaki Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýndaki yenilginin ardýndan, bu hafta da yine bir gündüz maçýnda Kardemir Karabükspor önünde puan kaybý yaþadý. Öte yandan Beþiktaþ, son 10 sezonda Süper Lig’de kendi evinde 13. kez gündüz maçýna çýkarken, 7 galibiyet, 3 yenilgi, 3 de beraberlik elde etti. Evindeki gündüz maçlarýnda toplam 15 puan kaybeden siyah-beyazlýlar, bu 13 karþýlaþmada 17 gol atýp, kalesinde 11 gol gördü.

KAR DE MÝR Ka ra büks por lu De u mi, kendi kalesine attýðý gol sonrasý büyük üzüntü yaþadý. Takým arkadaþlarý, baþta Emenike olmak üzere Deumi’ye moral vermeye çalýþtý.

SCHUSTER’ÝN CEZASI DÜÞÜRÜLDÜ TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beþiktaþ Teknik Direktörü Bernd Schuster’in 3 maçlýk cezasýný 2 maça indirdi.

nlü aktörlerin baþrolde oynadýðý bir aksiyon filmi seyretmeye gidip, izlemekten usandýðýnýz ve daha çok drama ve gerilimle hatýrladýðýnýz bir filmle karþýlaþýrsanýz ne hissedersiniz? Ýþte dün Ýnönü'ye gelen Beþiktaþ taraftarý ayný duygular içindeydi. Biri lig, diðeri kupa mücadelesi olmak üzere, Ýnönü'de oynadýðý son iki maçýnda 5'er gollü galibiyetler alan Beþiktaþ, gündüz maçýnda aðýrladýðý Karabükspor karþýsýnda yine taraftarýna üzüntü yaþattý. Guti'nin sakatlýðýnda Quaresma’nýn yedek kaldýðý maçta, Ernst ve Fernandez ile çift ön liberolu sistemi benimseyen Schuster, Milli takýma seçilen Ýsmail'in yerine artýk takýma faydadan çok zarar veren Ý. Üzülmez’i tercih etti. Ýlk 10 dakikada görünen Nobre’nin oyun kurucu rolünü üstlendiði Beþiktaþ hücumlarý sonuç vermeyince Karabükspor dengeyi saðladý ve ilk yarý karþýlýklý pozisyonlarla geçti. Üst üste önemli maçlar oynayan yorgun Ý. Toraman, dinlenmiþ Emenike'yi durdurmakta zorlandý. Zaten Emenike ilk defa Ý. Toraman'dan kurtulduðunda da golünü attý. Schuster yanlýþ kadro tercihini etjkisiz Fernandez’i çýkararak düzeltmeye çalýþsa da Ernst, Almeida, Nobre ve Hilbert ile bulunan pozisyonlar deðerlendirilemedi. Hasta Quaresma da Beþiktaþ’ýn derdine devâ olamayýnca Kara Kartal, lige havlu attýðýný ilan etmiþ oldu. Bu maç tan çý ka rý la cak so nuçlar: 1- Hakem M. Kamil Abitoðlu, Hakan’ýn Emenike'ye yaptýðý harekette penaltý düdüðünü çalmayarak ve durum 1-1 iken Almeida’nýn bariz golünü vermeyerek maçýn sonucuna direkt etki etti. 2- Schuster yanlýþ kadro tercihlerine yenisini ekleyerek Beþiktaþ’ý resmen bitirdi. 3- Beþiktaþ taraftarý artýk bu takým için yüksek beklenti içine girmeden, sadece iyi futbol izleme beklentisiyle stada gelmeli ve asla moralini bozmamalý. 4Beþiktaþ yönetimi Schuster ile baþarýnýn gelmediðini görüp gelecek yýlýn teknik direktörünü (mümkünse yerli) aramaya baþlamalý.

Ü

Hidayet, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý.

nERZURUM'DA baþarýyla düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý, bugü yapýlacak kapanýþ törenleri ile sona erecek. Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu (FISU) Baþkaný George Killian, ‘’Erzurum’un ev sahipliði ve misafirperverliði sayesinde UNIVERSIADE Kýþ Oyunlarýna þimdiye kadarki en yüksek katýlým gerçekleþti ve mükemmel iþ çýkardýnýz’’ dedi. Erzurum’daki oyunlara 52 ülkeden bin 593 sporcu, 844 resmi görevli olmak üzere toplam 2 bin 483 kiþinin katýldýðýný belirten Killian, ‘’Baktýðýnýzda harika rakama ulaþýlmýþ. Erzurum’un ev sahipliði ve misafirperverliði sayesinde UNIVERSIADE Kýþ Oyunlarýna þimdiye kadarki en yüksek katýlým gerçekleþti ve mükemmel iþ çýkardýnýz. Türkiye belki oyunlarda çok fazla madalya kazanamadý, ancak bugünden itibaren, 10-12 yýlda çok madalya kazanmaya baþlayacaksýnýz. Kýþ sporlarý çok rekabetçi bir alan’’ diye konuþtu.

PENCERE

TOP ÇÝZGÝYÝ GEÇTÝ, HAKEMLER GÖREMEDÝ Beþiktaþ’ýn 76. dakikada geliþen ataðýnda Almeida’nýn þutunda top önce üst direðe, sonra yere vurarak oyun alanýna döndü. Beþiktaþlýlarýn topun çizgiyi geçtiði gerekçesiyle gol kararý beklediði pozisyonda hakemler ‘’devam’’ kararý verdi. Ancak yayýncý kuruluþun TV’ye yansýttýðý görüntülerde topun gol çizgisini geçtiði görüldü.

Nuri kadrodan çýkarýldý n(A) Milli Futbol Takýmý’nýn 9 Þubat Çarþamba günü Trabzon’da Güney Kore ile yapacaðý özel maç için belirlenen aday kadrosu bugün Ýstanbul’da toplanmaya baþlayacak. Aday kadroya davet edilen futbolculardan kulüp takýmlarýyla lig maçlarýný oynayanlar saat 17.00’den itibaren Swissotel’de bir araya gelecek. Milliler, Güney Kore Milli Takýmý ile birlikte 8 Þubat Salý günü Trabzon’a gidecek ve kampa girecek. Guus Hiddink, 8 Þubat Salý günü iki futbolcunun katýlýmýyla saat 18.30’da Hüseyin Avni Aker Stadý’nda basýn toplantýsý düzenleyecek. Hüseyin Avni Aker Stadý’nda 9 Þubat Çarþamba günü oynanacak Türkiye-Güney Kore karþýlaþmasý saat 20.00’de baþlayacak. Öte yandan Milli futbolcu Nuri Þahin, sakatlýðý sebebiyle, (A) Milli Takým kadrosundan çýkarýldý.

SPOR EKRANI 14.00 BEKO All-Star Organizasyonu (Show TV) 13.30 Bologna – Catania (Spormax/ TV 8) 13.30 Mersin Ýdman Yurdu – Samsunspor (TRT 1) 14.00 Konyaspor – Gaziantepspor (DIGI) 15.30 West Ham – Birmingham City (Spormax) 16.00 Trabzonspor – Antalyaspor (LÝG TV) 16.00 Genoa – Milan (TV 8) 16.30 Hamburg – St. Pauli (TRT 3) 17.00 Gençlerbirliði – Bucaspspor (DIGI) 18.00 Chelsea – Liverpool (Spormax) 18.00 Sevilla – Malaga (NTV Spor) 18.00 Auxerre – Lille (Kanal A) 18.30 Freiburg – E.Frankfurt (TRT 3) 19.00 Galatasaray – Eskiþehirspor (LÝG TV) 19.00 Erzurum 2011 kapanýþ töreni (Show TV) 19.00 Fenerbahçe-Ceyhan Belediyesi (FBTV) 19.30 Altay – Diyarbakýrspor (TRT 1 / TRT 6) 20.00 Real Madrid – Real Sociedad (NTV Spor) 21.45 Inter – Roma (Spormax / TV 8) 22.00 Lyon – Bordeaux (Kanal A) 22.00 Valencia – Hercules (NTV Spor)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Ocak’ta 6 milyon kiþi uçtu DEVLET Ha­va­ Mey­dan­la­rý­ Ýþ­let­me­si­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ (DHMÝ),­ Tür­ki­ye’de­ 2011­ yý­lý­ O­cak­ a­yýn­da­ iç­ ve dýþ­hat­lar­dan­6­mil­yon­330­bin­349­ki­þi­nin­se­ya­hat­et­ti­ði­ni­bil­dir­di.­­Geç­ti­ði­miz­ay­ki­u­çak­tra­fi­ði­i­se,­iç­hat­lar­da­yüz­de­16,1­ar­týþ­la­40­bin­89,­dýþ­hat­lar­da­yüz­de 9­ar­týþ­la­23­bin­247­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­da­yüz­de­13,4 ar­týþ­la­63­bin­336­a­det­ol­du. Ýstanbul / cihan

Y

HABERLER

6 ÞUBAT 2011 PAZAR

Helâl gýdalarda talep patlamasý BÜTÜN HELÂL GIDALAR VE GIDA HARÝCÝ ÜRÜN VE HÝZMETLERDEN OLUÞAN KÜRESEL HELÂL PÝYASASININ HACMÝNÝN YILLIK 1.2 TRÝLYON DOLAR ÝLE 2 TRÝLYON DOLAR ARASINDA DEÐÝÞTÝÐÝ ÝFADE EDÝLÝYOR. DÜN YA He­l âl­ Fo­r u­m u­ ta­r a­f ýn­d an ya­pý­lan­en­son­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­kü­re­s el­ he­l âl­ gý­d a­ pi­y a­s a­s ý­n ýn­ de­ð e­r i 2009’da­ 632­ mil­y ar­ do­l a­r a­ u­l aþ­t ý. Müs­lü­man­ol­ma­yan­tü­ke­ti­ci­le­rin­ek­len­me­si­du­ru­mun­da­bu­ra­ka­mýn­da­ha­da­yük­sel­me­si­bek­le­ni­yor He­lâl­ en­düs­tri­si­ uz­man­la­rý,­ bütün he­lâl­ gý­da­lar­ ve­ gý­da­ ha­ri­ci­ ü­rün­ ve hiz­met­ler­den­o­lu­þan­kü­re­sel­ he­lâl­ pi­ya­sa­sý­nýn hac­mi­nin­yýl­lýk­1.2 tril­yon­do­lar­i­le 2­tril­yon­do­lar a­ra­sýn­da­de­ðiþ­ti­ði­ni­i­fa­de­e­d i­y or. D ü n ­y a ­d a he­lâl­ü­rün­le­r e­ o­l an ta­lep­sa­de­ce Müs­l ü­m an tü­ke­ti­ci­ler­den gel­mi­yor.­Fark­lý ýrk­ve­ di­nî­ i­nan­ca sa­hip­gay­rimüs­lim­le­rin de­he­lâl­lo­go­su­ta­þý­yan­ü­rün­le­ri­ ter­cih­ et­ti­ði­ gö­zö­nün­de­ bu­lun­du­rul­du­ðun­da­ he­lâl­ en­düs­tri­si­nin çok­ge­niþ­bir­po­tan­si­ye­le­sa­hip­ol­du­ðu­ vur­gu­la­ný­yor.­ Kay­nak­la­ra­ gö­re dün­ya­da­ki­ he­lâl­ ti­ca­re­tin­ yüz­de­ 80’i Müs­lü­man­ ol­ma­yan­ ül­ke­ler­ ta­ra­fýn­dan­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor.­Bu­ül­ke­ler­he­lâl­dam­ga­sý­ný­ken­di­e­ko­no­mik­men­fa­at­le­ri­i­çin­kul­la­na­rak­dün­ya­da­ki­en

bü­yük­ he­lal­ ü­rün­ ih­ra­cat­çý­sý­ ha­li­ne gel­di.­Ba­tý­da­en­bü­yük­he­lâl­te­da­rik­çi­le­ri­a­ra­sýn­da­ABD,­Ka­na­da,­Bre­zil­ya,­ Ye­ni­ Ze­lan­da­ ve­ A­vus­tral­ya,­ do­ðu­da­ i­se­ Tay­land,­ Ma­lez­ya,­ Fi­li­pin­ler,­En­do­nez­ya,­Sin­ga­pur­ve­Hin­dis­tan­ sa­yý­lý­yor.­ He­lâl­ pi­ya­sa­sý­nýn­ bu de­re­ce­bü­yü­me­si­nin­ar­dýn­da­he­lâl­ü­rün­le­rin­ ka­li­te­ ga­ran­ti­si­ sun­ma­sý­ ve he­lâl­ dam­ga­sý­nýn­ ka­li­te­li­ ü­rün­ i­le­ eþ­de­ðer­ sa­yýl­ma­s ý­ gö­r ü­l ü­y or. Av­ru­pa’da­ki­he­lâl gý­da­pi­ya­sa­sý­nýn de­ðe­ri­17­mil­yar­ do­l a­r ý Fran­sa’ya­a­it ol­mak­ü­ze­re 66­ mil­yar do­la­rý­bu­lu­yor.­ Sa­de­ce Ýn­gil­te­re’de­ki he­l âl­ et­ sa­t ý­þ ý yýl­lýk­600­mil­yon do­l ar.­ Bu­n un­ ya­n ý ­sý­ra­ ABD’de­ki­ Müs­lü­man­la­rýn­yýl­lýk­he­lâl­gý­da­tü­ke­ti­mi­ 13­ mil­yar­ do­lar­ ci­va­rýn­da. Kör­fez­ ül­ke­le­ri­ i­se­ yýl­da­ 44­ mil­yar do­l ar­l ýk­ he­l âl­ gý­d a­ it­h al­ e­d i­y or. Hin­d is­t an’da­k i­ he­l âl­ gý­d a­ ti­c a­r e­t i 21­ mil­yar­ do­la­rý­ a­þar­ken­ dün­ya­nýn en­ bü­yük­ Müs­lü­man­ ül­ke­si­ En­do­nez­y a’nýn­ yýl­l ýk­ he­l âl­ gý­d a­ har­c a­ma­sý­da­70­mil­yar­do­la­rý­ge­çi­yor.­

Baðlantý maliyeti 621 dolar iken, Lüksemburg'da 112 dolar.

Ýnternetin en pahalý olduðu ülkelerdeniz n TÜRKÝYE E­ko­no­mi­Po­li­ti­ka­la­rý­A­raþ­týr­ma­Vak­fý (TE­PAV),­O­ECD­Ge­niþ­bant­Ýs­ta­tis­tik­le­ri’ne­gö­re­2.39 do­lar­lýk­en­dü­þük­ve­76.11­do­lar­lýk­en­yük­sek­me­ga­bit/sa­ni­ye’lik­fi­yat­la­rýy­la,­Tür­ki­ye’nin­in­ter­ne­tin­en­pa­ha­lý­ol­du­ðu­ül­ke­ler­den­bi­ri­ol­du­ðu­nu­a­çýk­la­dý.­TE­PAV A­raþ­týr­ma­cý­la­rý­Ü.­Ba­rýþ­Ur­han­ve­Ý­rem­Ký­zýl­ca­ta­ra­fýn­dan­ya­zý­lan­ “Tür­ki­ye’de­Ki­þi­le­rin­Ýn­ter­net­Kul­la­ným­la­rý Ne­Þe­kil­de­De­ði­þi­yor?­Ýn­ter­net­Kul­la­ný­cý­la­rý­Ü­ze­ri­ne Bir­De­ðer­len­dir­me”­ baþ­lýk­lý­ra­por­ya­yým­lan­dý.­Ra­po­ra gö­re,­2007­yý­lýn­da­ha­ne­le­rin­yüz­de­80’i­ev­den­in­ter­ne­te e­ri­þe­mez­ken,­bu­o­ran­2010­yý­lýn­da­yüz­de­57’le­re­ka­dar düþ­tü.­O­ECD­Ge­niþ­bant­Ýs­ta­tis­tik­le­ri’ne­gö­re­2.39­do­lar­lýk­en­dü­þük­ve­76.11­do­lar­lýk­en­yük­sek­Me­ga­bit/sa­ni­ye’lik­fi­yat­la­rýy­la­Tür­ki­ye­in­ter­ne­tin­O­ECD­öl­çe­ðin­de en­pa­ha­lý­ol­du­ðu­ül­ke­ler­den­bi­ri­ol­du.­Ýn­ter­net­bað­lan­tý üc­ret­le­ri­ne­da­ha­ya­kýn­dan­ba­kýl­dý­ðýn­da­fark­lý­bað­lan­tý hýz­la­rý­na­gö­re­Tür­ki­ye’nin­yi­ne­O­ECD­ül­ke­le­ri­nin­bir­ço­ðun­dan­da­ha­pa­ha­lý­bir­ser­vi­se­sa­hip­ol­du­ðu­nu­gö­rül­dü.­Ö­zel­lik­le­yük­sek­hýz­lar­da­or­ta­la­ma­bað­lan­tý­ma­li­ye­ti­621­do­la­rý­bu­lan­Tür­ki­ye’nin,­en­ya­kýn­ta­kip­çi­si Lük­sem­burg’da­i­se­ben­zer­bir­bað­lan­tý­nýn­or­ta­la­ma­fi­ya­tý­sa­de­ce­112­do­lar­ci­va­rýn­da.­

Konyalýlar, peynirini maðarada saklýyor

4 bin kiþiye ‘Ahi Pilavý’ daðýtýldý Kýrþehir Belediyesi ve Kýrþehir Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Birlik Baþkanlýðý tarafýndan geleneksel hale getirilen ‘Ahi Pilavý Ýkramý’, vatandaþlardan yoðun ilgi gördü. Yaklaþýk 4 bin kiþiye Cuma namazý sonrasý Ahi Pilavý ve ayran ikram edildi. Mini Çarþý yanýnda bulunan tören alanýnda yapýlan Geleneksel Ahi pilavý ikramýna Kýrþehir Valisi Mehmet Ufuk Erden, Belediye Baþkan Vekili Veli Þahin, Kýrþehir Esnaf ve Sanatkârlar

Odalarý Birlik Baþkaný Bahamettin Öztürk, esnaflar ve vatandaþlar katýldý. Geleneksel hale getirilen ‘Ahi Pilavý Ýkramý’ hakkýnda bilgiler veren Kýrþehir Esnaf ve Sanatkârlarý Odalarý Baþkaný Bahamettin Öztürk, bu faaliyetin her ayýn ilk haftasý Cuma günü gerçekleþtirileceðini söyledi. Öztürk, amaçlarýnýn Ahilik felsefesini daha canlý tutarak, bu felsefeyi esnaf ve vatandaþlarla daha iyi özümsemek olduðunu kaydetti.

n KONYA’NIN Der­bent­il­çe­mer­ke­zi­ne­yak­la­þýk­8­ki­lo­met­re­me­sa­fe­de­bu­lu­nan­Pey­ni­ri­ni­Ma­ða­ra­sý,­tabiî­so­ðuk­ha­va­de­po­su­o­la­rak­yö­re­hal­ký­nýn­yýl­lar­dýr­tu­lum pey­ni­ri­sak­la­ma­de­po­su­o­la­rak­kul­la­ný­lý­yor.­Ma­ða­ra­nýn sa­de­ce­il­çe­nin­de­ðil,­çev­re­il­ve­il­çe­le­rin­den­ge­ti­ri­len­tu­lum­pey­nir­le­ri­nin­de­sak­la­ma­a­la­ný­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Der­bent­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ham­di­A­car,­“Geç­miþ­ten­bu­gü­ne­ya­pý­lan­uy­gu­la­ma­da,­va­tan­daþ­la­rý­mýz­yaz ay­la­rýn­da­4-5­ay­sü­rey­le­tu­lum­pey­nir­le­ri­ni­bu­ma­ða­ra­da­bek­le­ti­yor.­4-5­ay­son­ra­da­do­ðal­or­tam­da­tu­lum pey­nir­ler­ü­nü­Tür­ki­ye­sý­nýr­la­rý­ný­a­þan­çok­ha­ri­ka­bir­ta­da­ka­vu­þu­yor.­Be­le­di­ye­o­la­rak­biz­bu­ma­ða­ra­nýn­yö­re hal­ký­i­çin­cid­dî­bir­ge­lir­kay­na­ðý­ha­li­ne­dö­nüþ­tü­rül­me­si­ni­is­ti­yo­ruz.­Ay­rý­ca,­bu­ma­ða­ra­yý­mey­ve­ve­di­ðer­ü­rün­le­rin­de­po­lan­dý­ðý­bir­do­ðal­so­ðuk­ha­va­de­po­su­ha­li­ne­dö­nüþ­tür­me­yi­de­plan­lý­yo­ruz”­de­di.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

06 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 6 Şubat 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you