Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR

ÞULE YÜKSEL ÞENLER:

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR

SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ

Haberi sayfa 16’da

ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16’DA

Röprotajý Hafta Sonu ekinde

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Hafta Son ue bayinizden kimizi isteyiniz...

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.707

www.yeniasya.com.tr

Katar'da yaþayan Yusuf El Kardavi, Mýsýr'daki isyaný "Ýhvan-i Müslümin"in baþlattýðýný ileri sürüp, 'laik dünya'ya el altýndan 'Mýsýrlýlara destek olmayýn' diyenlere itiraz ediyor. "(Bu) Gençlerin zulme karþý olan isyanýdýr. Ýhvan baþlattý diyen varsa, yanýlýyorlar. Namaz kýlanlarý görünce Ýhvancý dediler" diye seslendi... FOTOÐRAF: AA

Sabýr ve direniþ çaðrýsý MISIRLI ALÝM YUSUF EL KARDAVÝ, OKUDUÐU CUMA HUTBESÝNDE, “ZALÝM ÝDARECÝYE HAKKI SÖYLEMEK GEREK” DEDÝ VE HERKESÝ SABREDEREK KAHÝRE’DEKÝ TAHRÝR MEYDANINI TERK ETMEMEYE ÇAÐIRDI.

Yazýcýoðlu için sarsýcý iddia AVUKAT YAVUZ’UN ÝDDÝALARI ÇARPICIYDI n Stv­Ha­ber’e­konuþan­BBP’li­avukat­Ke­mal­Ya­vuz’dan­çarpýcý­bir­iddia:­“Heli­kop­te­rin­düþ­tü­ðü­ye­rin­ko­or­di­nat­la­rý­nýn­i­þa­ret­len­di­ði­ha­ri­ta­kriz­mer­ke­zi­ne­u­laþ­tý­rýl­ma­dý.” Haberi sayfa 4’te

Dâvâ açýldý HANEFÝ AVCI’NIN 20 YIL HAPSÝ ÝSTENÝYOR n Ýs­tan­bul­12.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si,­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Av­cý’nýn­da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­22­ki­þi­hak­kýn­da­“Dev­rim­ci­Ka­rar­gâh­Ör­gü­tü’’­id­di­a­na­me­sini­ka­bul­et­ti. Haberi sayfa 5’te

MEYDANDAKÝ BÝNLERCE KÝÞÝ DÝNLEDÝ

ZALÝME HAKKI SÖYLEMEK GEREK

n Dün­ya­ca­ ta­nýn­mýþ­ bü­yük­ a­lim­ Yu­suf­ el Kar­da­vi’nin­dün­kü­Cu­ma­hut­be­si­El­Ce­zi­re te­le­viz­yo­nu­ ta­ra­fýn­dan­ nak­len­ ya­yýn­lan­dý. Ka­hi­re’de­ki­Tah­rir­Mey­da­ný’n­da­top­la­nan­la­rýn­da­din­le­dik­le­ri­hut­be­de­Mý­sýr­lý­la­ra­ses­le­nen­ Kar­da­vi,­ genç­le­re­ ses­le­nir­ken­ “Sab­re­din­ve­mey­da­ný­terk­et­me­yin”­de­di.­Tüm­e­ði­tim­ ve­ öð­re­ti­mi­ni­ Ez­her­ Ü­ni­ver­si­te­si’nde sür­dü­ren­ Kar­da­vi,­ sö­zü­ din­le­nen­ bir­ Ýs­lâm a­li­mi­o­la­rak­ta­ný­ný­yor.­

n “Gü­cü­ye­ten­he­rke­s­me­y­dana­gel­sin”­di­yen­Kar­da­vi,­hut­be­sin­de­“Bir­ka­vim­ken­di­ni dü­zelt­me­se­Al­lah­on­la­rý­dü­zelt­mez”­ha­dis-i þe­ri­fi­ni­de­ha­týr­lat­tý.­“Ci­had­la­rýn­en­ha­yýr­lý­sý za­lim­ sul­ta­na­ kar­þý­ hak­ký­ söy­le­mek­tir”­ di­yen­Kar­da­vi,­“Bu­halk­Ö­mer­Sü­ley­ma­ný­baþ­kan­o­la­rak­ka­bul­et­mez.­Çün­kü­o­da­Mü­ba­rek’in­bir­par­ça­sý.­Or­du­muz,­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ Baþ­ka­ný­ný­ ‘baþ­kan’­ o­la­rak­ ta­yin­ et­sin”­di­ye­ses­len­di.­Suna Durmaz / Kuveyt

Dünya, Mübarek sonrasýný konuþuyor YENÝ BAÞKANIN KÝM OLACAÐI TARTIÞILIYOR n Mý­sýr’da­hal­kýn­Cum­hur­baþ­ka­ný­Mü­ba­rek’in git­me­si­i­çin­a­yak­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan,­tüm­dün­ya­da­Mü­ba­rek­son­ra­sý­na­gö­re­plan­ve­stra­te­ji­ler ile­yeni­baþkanýn­kim­olacaðý­ko­nu­þu­lu­yor.­ Haberi sayfa 7’te

OSTÝM’de ihmal var ÝÞYERÝ SAHÝBÝ ÝHMALÝ REDDETTÝ, AMA... n A­SÝ­AD­ An­ka­ra­ Þu­be­ Baþ­ka­ný­ Ser­hat E­sen,­ Os­tim­ ve­ Ý­ve­dik­ Sa­na­yi­ Si­te­le­rin­de­ mey­da­na­ ge­len­ pat­la­ma­lar­da­ ih­ma­lin­söz­ko­nu­su­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti. Haberi sayfa 5’te

Türkiye Ortadoðu’da aktör TÜRKÝYE GÜNDEME TAÞINDI n Or­ta­do­ðu­uz­ma­ný­Jos­hu­a­Wal­ker,­“Tür­ki­ye’nin, Or­ta­do­ðu’nun­ken­di­ken­di­ne­a­tan­mýþ­ki­lit­ak­tö­rü ve­u­lus­la­ra­ra­sý­o­yun­cusu”­ol­du­ðu­nu­söyledi. Haberi sayfa 7’te

ISSN 13017748

HASTALANMIÞ ROLLER VE AÝLE HAYATI

Yasemin Yaþar’ýn yazýsý sayfa 2’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Âsâyiþi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz

‘‘

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Dahilî âsâyiþi ihlâl suretinde, yüzde on cani yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i Ýlâhiye ve hakikat-i Kur’âniye ile þiddetle men edildiði için, biz bütün kuvvetimizle, o ders-i Kur’ânî itibarýyla, âsâyiþi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz.

M

ahkeme Reisine, Pek çok uzun ve mazlûmâne macera-yý hayatýma dair þu gayet kýsa ifademi dinlemenizi rica ediyorum. Yirmi sekiz sene emsalsiz ihanetlerin, ta ras sut la rýn, ha pis le rin i le ri sürdükleri sebeplerinden, Birincisi: Beni “Rejimin aleyhindedir” diye itham etmiþler. Buna cevaben deriz ki: Her hükûmette muhalifler bulunur. Âsâyiþe, emniyete iliþmemek þartýyla herkes vicdanýyla, kalbiyle kabul ettiði bir metodu, bir fikri ile mes’ul olamaz. Çünkü dininde en mutaassýp ve cebbar bir hükûmet olan Ýngilizlerin yüz sene hâkimiyeti altýnda bulunan yüz milyondan ziyade Müslüman lar, Ýngilizlerin küfrî rejimlerini Kur’ân ile reddettikleri ve kabul etmedikleri halde, Ýngiliz mahkemeleri þimdiye kadar onlara o cihette iliþmemiþtir. Hem bu millette ve bu hükûmet-i Ýslâmiye içinde eskiden beri bulunan Yahudiler ve Nasranîler, bu milletin dinine ve kudsî rejimlerine muhalif ve zýt ve muteriz olduklarý halde, hiçbir zaman mahkeme, kanunlarýyla onlara o cihette iliþmemiþtir. Hem Hazret-i Ömer (r.a.) hilâfeti zamanýnda bir âdi Hýristiyanla mahkemede beraber muhakeme olmuþlar. Halbuki o âdi Hýristiyan, Müslümanlarýn hem mukaddes rejimlerine, hem dinlerine, hem kanunlarýna muhalif iken, o mahkemede onun hali nazara alýnmamasý gösteriyor ki, mahkeme hiçbir cereyana âlet olamaz, hiçbir tarafgirlik içine giremez ki, Halife-i Rû-yi Zemin, âdi bir kâfirle muhakeme olmuþlar. Ýþte, ben de yüzer âyât-ý Kur’âniyeye istinaden Kur’ân’ýn kudsî kanunlarýnýn yerine, medeniyetin bozuk kýsmýndan anarþilik hesabýna ve bir nevi bolþeviklik namýna istibdad-ý mutlak mânâsýnda Cumhuriyetteki hürriyet perdesi altýnda dindarlar hakkýnda eþedd-i zulme âlet olabilen muvakkat bir rejime, deðil yalnýz ben, belki bütün ehl-i vicdan muhaliftir. Hem muhalefet, hiçbir hükûmette bir suç sayýlmýyor. Ýkincisi: Âsâyiþi bozmak, emniyeti ihlâl etmek ihtimali bahanesiyle otuz sene cezayý bana çektirdiler. Buna cevaben deriz ki: Mahkemenin tahkikatýyla hem beþ yüz bin fedakâr Nur Talebeleri bulunduðu halde, hem yirmi sekiz sene zarfýnda bu kadar zâlimâne ihanetlere mâruz olduðumuz halde, Nurcularla alâkadar olan altý vilâyet, altý mahkeme hiçbir vukuatýný kaydedememeleri, gösterememeleri ispat ediyor ki, Nurcular âsâyiþin muhafýzlarýdýrlar. Ýman dersiyle herkesin kafasýnda bir yasakçýyý býrakýyorlar. Âsâyiþi muhafaza ediyorlar. Ve üç vi lâyetin insaflý zabýtalarý bunu tasdik etmiþler. Üçüncüsü: “Dini siyasete âlet yapmak istiyor” diye beni suçlu yapýyorlar. Sebilürreþad’ýn 116. sayýsýndaki “Hakikat Konuþuyor” namýndaki makalem buna kat’î bir cevaptýr. O makalenin kýsaca hülâsasý þudur: Elcevap: Bütün dünyasýný, hattâ lüzum olsa kendi þahsî âhiretini dine feda etmeye bütün hayatý þehadet eden ve otuz beþ seneden beri siyaseti terk eden ve beþ mahkeme bu meseleye dair kat’î delil bulamadýðý halde seksen yaþýný geçmiþ, kabir kapýsýnda, hem dünyada hiçbir þeye mâlik olmayan bir adam hakkýnda “dini siyasete âlet yapýyor” diyenler, yerden göðe kadar haksýzdýrlar, insafsýzdýrlar. Hem bu iftiralarýyla beraber, o adam hakkýnda gü ya âsâyiþi ve emniyeti ihlâl etmek istiyor, diyorlar. Halbuki o adamýn Kur’ân-ý Hakîmden aldýðý haki kat dersi ve talebelerine verdiði ders þudur: Bir hanede veya bir gemide birtek mâsum, on câ ni bulunsa, adalet-i Kur’âniye o mâsumun hakkýna zarar vermemek için, o haneyi yakmasýný ve o gemiyi batýrmasýný men ettiði halde, dokuz mâsumu birtek câni yüzünden mahvetmek suretinde o haneyi yakmak ve o gemiyi batýrmak, en azîm bir zulüm, bir hýyanet, bir gadir olduðundan, dahilî âsâyiþi ihlâl suretinde, yüzde on cani yüzünden doksan masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet-i Ýlâhiye ve haki kat-i Kur’âniye ile þiddetle men edildiði için, biz bütün kuvvetimizle, o ders-i Kur’ânî itibarýyla, âsâyiþi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz. Emirdað Lâhikasý, s. 738

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Rabbinizden size eriþecek bir baðýþlanmayý ve Cenneti kazanmak için yarýþýn ki, o Cennetin geniþliði gökler ve yer kadardýr ve takvâ sahipleri için hazýrlanmýþtýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 133 / Âyet-i Kerime Meâli

Hastalanmýþ roller ve aile hayatý YORUMluYORUM

AHMET SANDAL sandalahmet@hotmail.com

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayýrlýdýr” (Hadis-i Þerif, Aclûnî, Keþfü’l-Hafâ, 1: 310) üþünen insan mutludur. Hedef mutluluksa iþte sana kolay ve en kestirme yol. Zaten, Cenâb-ý Hak bizlere tefekkür etmeyi, akletmeyi ve düþünmeyi emretmiyor mu? Evet emrediyor. Hem de Kur’ân-ý Kerim’in yüzlerce yerinde, yüzlerce âyetinde bunu emrediyor. Öyleyse düþün ve mutlu ol! Allah (cc), insanlarý nasýl düþünmeye çaðýrýyor? Kâinatý ve tüm yaratýlmýþlarý müþahede ederek düþünmeye çaðýrýyor. Ýþte düþünceye ça ðýran âyetlerden bir kaçý: Kamer Sûresi 22. âyet: “Andolsun Biz Kur’ân’ý zikr (öðüt alýp düþünmek) için kolaylaþtýrdýk. Fakat öðüt alýp-düþünen var mý?” Nahl Sûresi 12. âyet: “Geceyi, gündüzü, güneþi ve ayý sizin emrinize verdi; yýldýzlar da O’nun emriyle emre hazýr kýlýnmýþtýr. Þüphesiz bunda, aklýný kullanabilen bir topluluk için âyetler vardýr.” Furkan Sûresi 44. âyet: “Yoksa sen, onlarýn çoðunu (söz) iþitir ya da aklýný kullanýr mý sayýyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayýr, onlar yol bakýmýndan daha þaþkýn ve aþaðýdýrlar.” Þuarâ Sûresi 28. âyet: “(Musa) ‘Eðer aklýnýzý kulla nabiliyorsanýz, O, doðunun da, batýnýn da ve bunlar arasýnda olan herþeyin de Rabbidir’ dedi.” Rum Sûresi 24. âyet: “Size bir korku ve umut (unsuru) olarak þimþeði göstermesi ile gökten su indirmek sûretiyle ölümünden sonra yeri onun la di rilt me si de, O’nun â yet le rin den dir. Þüphesiz bunda, aklýný kullanabilecek bir kavim için gerçekten âyetler vardýr.” Câsiye Sûresi 5. âyet: “Gece ile gündüzün ardarda geliþinde (veya aykýrýlýðýnda), Allah’ýn gökten rýzýk indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgârlarý (belli bir düzen içinde) yönetmesinde aklýný kullanan bir kavim için âyetler vardýr.” Evet, Kur’ân-ý Kerim’de insaný tefekküre çaðýran nice nice âyet ve iþaret vardýr. Bu kesin bir bilgidir. Peki, insan niye bu kadar ýsrarla düþünmeye çaðrýlmaktadýr? Birinci neden ahirette kurtuluþumuz bu tefekküre baðlýdýr. Ýkinci sebep de dünyadaki mutluluðumuz da tefekküre baðlýdýr. “Dü þünmek mut lu luk tur” de dim yu ka rý da, yazýmýn baþýnda. Rabbimiz bizim için mutluluk formülünü Kur’ân-ý Kerim’e yerleþtirmiþ. Kim Kur’ân’a sarýlýrsa mutlu olur. Düþünmek insana nasýl mutluluk veriyor? Ýþte bunun izahý. Düþünmek insanda bir rabýta, yani baðlýlýk saðlýyor. Bu rabýtada üç boyut vardýr. Birincisi Yaradandýr. Ýkinci boyut bütün yaratýlmýþlardýr. Üçüncü boyut ise insanýn kendisidir. Ýnsan düþünmekle þunun farkýna varýyor. Yalnýz olmadýðýnýn farkýna varýyor. Beni Yaradan bir yüce Zât var. O beni yaratmýþ ve dünyaya göndermiþ. Bu durumdan, bu düþünceden büyük bir kuvvet alýyor. Bu düþünce insana büyük bir kuvvet veriyor ve yalnýz olmadýðýný anlýyor. Yalnýz olmadýðýný anlayan insan mutludur. Yalnýz insan mutsuzdur. Yalnýz insan ve yalnýzca kendisini düþünen insan mutsuzdur. Ýnsan düþünmekle ikinci olarak þunu fark edi yor: Kendisi gibi yaratýlmýþ nice canlý, cansýz varlýðý keþfediyor. Daha doðrusu hissediyor. Bu keþif ve hisle birlikte, bir hususun farkýna varýyor. Bu kadar yaratýlmýþ içerisinde, ayný þartlarda ya da benzer þartlarda bulunduðunu fark ediyor. Demek ki, bu kadar yaratýlmýþ insan ve diðer canlýlar, cansýz varlýklar bir sebebe binâen yaratýldý. Hayat boþ deðil. Bir maksadý var. Ýþte bunun farkýna varýyor. Bu farkýna varýþla birlikte bir hedefi olduðunu anlýyor. Hedefi olduðunu anlayan insan mutludur. Hedefi olmayan, günü birlik yaþayan insan mutsuzdur. Düþünmedeki üçüncü boyut insanýn kendisini tanýmasýdýr. Ýnsan düþünmekle kendisini tanýyor. Bu tanýma þöyle oluyor: Yaratýcýyý, kâinatý, tüm yaratýlmýþlarý tefekkür eden bir insan anlar ki, kendisi çok küçük bir konumdadýr. Bu kadar muazzam bir yaradýlýþ içerisinde noktadan dahi küçük kalmaktadýr. Bunu düþünen insan bencil olamaz. Yani kendisine bir pâye veremez. Bütün mutsuzluklar insanýn kibrinden gelir. Kibirli insanlar, karþýsýndakini küçük görerek, kendisinde bir güç olduðunu sanarak iþe baþlarlar ve felâkete doðru giderler. O kibirliler eðer akletselerdi, düþünselerdi, mutluluðun bütün kâinatý tefekkürden geldiðini ve mutluluðun asýl olarak bütüncül düþünmeden kaynaklandýðýný anlarlardý. Zaten, geliþen bilim de göstermiþtir ki, “insan beyninin her iki tarafý da birbiriyle dayanýþma içerisindedir. Ýnsan beyni kapsamlý düþünmeye yatkýndýr. Kapsamlý düþündükçe beyin de geliþmektedir.” Buradan çýkaracaðýmýz sonuç yardýmlaþmacý ve dayanýþmacý olmamýz gerektiðidir. Öyleyse, mutluluðun bir yolu da yardýmlaþmadan, dayanýþmadan ve kapsamlý bir þekilde etrafýný düþünmekten ve bencillikten sýyrýlmaktan gelir. Evet, uzun uzun anlatmaya yerimiz kâfî deðil. So nuç çok a çýk ve bel li dir: “Dü þü nen in san mutludur” vesselâm.

D

YASEMÝN YAÞAR

“Nev-î beþerin hayat-ý dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslý zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce’, bir tahassüngâh ise, âile hayatýdýr.” Bediüzzaman Said Nursî

B

u asýr, her türlü yýkým ve sapmalarýyla saflarý daha da netleþtirdi. Doðruluk, bütün mertebeleriyle; çirkinlik de yine bütün tedennî derekeleriyle karþýmýza çýkmaktadýr. Gençlik önüne sunulan rol modeller; aileye takdim edilen aile modelleri; annelere-babalara servis edilen ‘annelik-babalýk’ rolleri içinde pek çok bozulmuþluklar ve sapmalar taþýyor. Cemiyetin içerisindeki fýtrata zýt her model, ucubelikler içeriyor. Aile kurmuþ, evlât sahibi olmuþ, toplum karþýsýnda bir sorumluluk alarak san'atçý(!) kimliði elde etmiþ kiþiler; býrakýn anneliðibabalýðý, eþ olma sorumluluðunu, san'atçý kimliðini; henüz daha ‘insan’ olma hususiyetini bile kazanamamýþ; kendine, eþine, çocuklarýna karþý adam gibi bir duruþ, kiþilik, kimlik, rol bulamamýþ olarak cemiyet içinde yer almaktadýrlar. Böyle acayiplikler taþýyan hasta roller, ne acý ki her gün Müslüman ailelerinin bir nev'î tahassüngâhý olan aile hayatlarýný sarsmaya devam etmektedir. Ýnsan sosyal bir varlýk olduðu için, onun taþýdýðý roldeki bozulmalar sadece kendiyle alâkalý deðil, ilgili olduðu her þeyi alâkadar eden bir durum sergiliyor. Bu da insanlardaki rol bozulmasýný daha vahim bir hâle sokuyor. Bu zaman eski zamana kýyas edilmez. Çünkü eskiden insanýn iþlediði günah setr edilebiliyor, herkes ondan haberdar olmuyordu. Oysa âhir zamanda bir þahsýn iþlediði günahlar binler adam gibi tesir edi yor. Çün kü tek no lo ji nin ge liþ me si dolayýsýyla bir tek kelimeyle bir milyon kebâir birden iþleniyor. Milyonlarca insanýn duyu organlarýna hitab eden günahlar hýzla yayýlýyor. Üstelik önceden günahlar içtimâî hayatýn içine çýkýldýðý zaman bulaþýrken, günümüzde insanlarýn en özeli olan evlerine teknolojik âletler vasýtasýyla girmektedir. Bu zehirlemelerin de hedefi sadece evde anne ve baba deðil, masum evlâtlar da ol maktadýr. Küçücük dünyalara vaktinden evvel verilen mesajlar, uyarýlan hisler onlarýn akýl ve kalplerinde manevî yaralanmalara sebep olmaktadýr. Bir yuvanýn maneviyat gövdesi olan kadýnlarýn hevesatlarýný tahrik ederek, onlarý sefahate dâvet etmektedirler. Evin reisi ise, hem içtimaî hayatta, hem evinin içinde adeta günah bombardýmanlarýna maruz kalýp, ya aklýný daðýtýp manevî bir divane olur, ya kalbini daðýtýp manevî bir dinsiz olur, ya fikrini daðýtýp manevî bir ecnebi olur. Bir toplumun bel kemiði hükmündeki aile bozulursa da, artýk o toplum felç olur. Bugün çevremizde hep þikâyet eden, huzursuz, öfkeli, mutsuz insanlarýn sayýsý nýn arttýðýný görmekteyiz. Ýþte bu mutsuz luk, huzursuzluk ve öfkelerin sebebi elbette ki rollerdeki bu bozulmalardýr. Artýk ahir zamanda ne anne ‘anne’ gibi, ne baba ‘baba’ gibi ve ne de çocuk ‘çocuk’ gibidir. Rollerdeki hastalanmalar, aslýndan fýtrattan uzaklaþmanýn, ‘fabrika ayarlarý’ndaki bozulmalarýn göstergeleridir. Aslýnda ýskalanan gerçek þudur ki, rollerdeki her bir bozulma, manevî bir hasta lanma belirtisidir. Ýnsanlar genelde maddî hastalýklarýna

Tefekkür eden insan mutludur

duyarsýz kalmazlar. Fakat manevî hasta- hastalýklar, hem dünya hem ahiretin mahlýklarýnýn farkýna bile varmadýklarý çoktur. volmasýna sebep olurlar. Üstelik maddî hastalýklar, insanýn sadece Bu yüzden cemiyet hayatýnda hemen dünyevî hayatýný tehdit ederken; manevî hemen herkese bir þekilde bulaþmýþ manevî hastalýklarý tanýmak, tedavi etmek daha bir önem arz eder. Kalbinde manevî hastalýk olanýn tahayyülleri kirlenir, tasavvurlarý bayaðýlaþýr, fikirleri sislenir. Doðru göremez, düþünemez, deðerlendiremez. Bu da bireyin hem þahsî hayatýný, hem Ýnsan sosyal bir varlýk de içtimâî hayatýný zehirlendirir. olduðu için, onun taþýdýðý Hâsýlý, rolleri, yeni baþtan bir ele almak roldeki bozulmalar sadece gerekiyor. Annenin, ‘anne’ rolünü; babakendiyle alâkalý deðil, ilgili nýn ‘baba’ rolünü; çocuðun ‘çocuk’ rolünü yeni baþtan bir çalýþmak gerekiyor. olduðu her þeyi alâkadar Özellikle de sosyal roller taþýyan, toplumun karþýsýnda olan kiþilerin taþýdýðý roleden bir durum sergiliyor. leri daha bir hassasiyetle ele almak gerekiBu da insanlardaki rol yor. Çünkü onlardaki bozulma ve sapma, bozulmasýný daha vahim henüz kendisi olamamýþlar için baþka bir sapma örneði oluþturacaktýr. bir hâle sokuyor.

‘‘

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 2 R. Evvel 1432 Rumî: 23 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.08 5.20 5.27 5.39 5.35 4.49 4.54 4.46 5.29 5.00 5.28

Güneþ 6.31 6.47 6.50 7.06 7.02 6.14 6.19 6.13 6.56 6.23 6.52

Öðle 12.00 12.10 12.18 12.29 12.25 11.40 11.44 11.36 12.19 11.51 12.19

Ýkindi 14.49 14.53 15.08 15.13 15.08 14.28 14.30 14.19 15.03 14.41 15.07

Doðalgaz, yýlda bin 300 lira tasarruf saðlýyor ADAPAZARI Gaz Daðýtým A.Þ (AGDAÞ) Ge nel Müdürü Kenan Demir, doðalgazýn çevreci bir yakýt olmasý yanýnda yýlda bin 300 lira tasarruf saðladýðýný söyledi. Demir, yaptýðý açýklamada, 2010 yýlýnda Sakarya’da doðalgaz kullanan ev sayýsýnýn 62 bin 500’e ulaþtýðýný vurguladý Demir, ortalama 100 metre karelik bir dairede oturan 4 kiþilik bir ailenin yýllýk kömür ve tüp maliyetinin yaklaþýk 2 bin 200 lirayý bulduðunu, ancak ayný ailenin bu ihtiyacýný doðalgaz ile karþýlamasý durumunda 900 liranýn yeterli olduðunu dile getirdi. Bu þekilde doðalgaz kullanýmý dolayýsýyla yýlda ortalama bin 300 lira tasarruf edildiðini ifade eden Demir, temizlik, boya-badana ve saðlýk giderleri gibi yan maliyetlerin de bu hesaba katýlmasý halinde yýllýk tasarrufun 2 bin lirayý geçtiðini anlattý. Demir, özellikle ocakta tüp yerine doðalgazýn kullanýlmasý halinde de yüzde 80 civarýnda bir tasarruf saðlandýðýný belirtti. Sakarya / cihan

Tramvayda kesintisiz ulaþým KABATAÞ-Zeytinburnu-Baðcýlar tramvay hattýnda aktarma dönemi sona erdi. Duraklarda yürütülen alçaltma çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Kabataþ-Baðcýlar arasý 65 dakikaya indi. Zeytinburnu Tramvay Ýstasyonu’nda düzenlenen basýn toplantýsýnýn ardýndan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, tranvayýn geçtiði ilçelerin belediye baþkanlarý kesintisiz ulaþýmý baþlatan tramvay sürüþünü birlikte gerçekleþtirdi. Hat üzerinde kesintisiz ulaþým saðlamak amacýyla 37 adet yüzde 100 düþük tabanlý tramvay aracýnýn hizmet vereceðini dile getiren Topbaþ, “Büyükþehir belediyesi olarak vatandaþlarýmýzýn Zeytinburnu’nda inip tramvay deðiþtirmesi istemedik ve hattý kesintisiz hale getirdik. Böylece vatandaþlarýmýz tek biletle aktarmasýz ve kesintisiz olarak 65 dakika içinde Baðcýlar’dan Kabataþ’a ulaþma imkânýna sahip olacak. Biz bu yýl ulaþýma 7 milyar, toplam yatýrýma ise 16 milyar lira pay ayýrdýk.” diye konuþtu. Ýstanbul / aa

Akþam 17.16 17.20 17.34 17.41 17.35 16.54 16.57 16.47 17.30 17.07 17.33

Yatsý 18.32 18.40 18.51 19.00 18.55 18.12 18.15 18.06 18.50 18.24 18.51

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.36 5.42 5.17 5.09 5.20 5.07 4.54 4.53 4.37 5.25 5 .15

Güneþ 7.04 7.07 6.46 6.34 6.44 6.36 6.18 6.22 6.02 6.54 6.36

Öðle 12.25 12.32 12.06 11.59 12.11 11.56 11.46 11.42 11.27 12.14 12.07

Ýkindi 15.06 15.19 14.46 14.45 14.59 14.36 14.35 14.23 14.14 14.54 15.00

Akþam 17.33 17.46 17.14 17.12 17.25 17.04 17.02 16.51 16.41 17.21 17.27

Yatsý 18.55 19.04 18.35 18.30 18.43 18.25 18.18 18.12 17.59 18.43 18.41

TAHLÝL

Haftanýn içinden

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ugün, hafta içinde medyada yer alan haberlerden çýkardýðýmýz bazý notlarý, küçük yorumlarla okurlarýmýza sunmak istiyoruz. Eðer ilginizi çeker ve “tutarsa,” haftada bir bu tarzý devam ettirmeyi düþünebiliriz. Takdiri size ait. «««

B

Bursa nutkunun faturasý Seviye Belirleme Sýnavý'ný 3-4 yýl içinde kaldýracaklarýný bildiren Bakan Çubukçu, liselerin hepsinin eðitim kalitesini eþit hale getirerek yaygýnlaþtýracaklarýný da kaydetti.

SBS, 3-4 YIL ÝÇÝNDE KALKIYOR MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI NÝMET ÇUBUKÇU, 8. SINIFLARIN TABÝ TUTULDUÐU SBS'YÝ 3-4 YIL ÝÇERÝSÝNDE KALDIRACAKLARINI SÖYLEDÝ. SEVÝYE Belirleme Sýnavý’ný (SBS) kaldýracaklarýnýn müjdesini veren Millî Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, yabancý okullarýn öðrenci alýmýnda da kendi prosedürlerini uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Çubukçu þunlarý söyledi: “Anadolu liselerine tamamen dönüþme süreci var biliyorsunuz. Özellikle akademik liseler, yani yükseköðretime hazýrlayan okullarýn hepsinin eðitim kalitesini eþit hale getirip yaygýnlaþtýracaðýz. Ayrýca sýnavla öðrenci kabul etmelerine gerek kalmayacak. Yabancý okullar mevcut statülerini kurumlarýna ö -

zel olarak düzenleyebilir. Zaten birçoðu þu anda da sýnavsýz öðrenci alabiliyor. Ya da isterse SBS’ye göre alýyor. Biz onlarýn nasýl öðrenci alacaklarýný belirlemiyoruz.” Çubukçu, özel okullardaki öðrenci sayýsýnýn arttýrýlmasýnýn, öðretmen adaylarýna yeni çalýþma alanlarý oluþturacaðýný söyledi. Kriz dönemlerinde özel okul öðrencilerinin azaldýðýný hatýrlatan Çubukçu, þöyle konuþtu: “2001 krizinden sonra öðrenci sayýsý yüzde 16 azalmýþtý. Bu öðrenci kaybý üç yýlda geri alýndý. Memnuniyetle belirtmeliyim ki iktidarýmýzýn bütün yýllarýnda özel okullarýmýzdaki öðrenci sayýsý artmýþ -

týr. Bu öðretim yýlýnda özel okullarda 50 bin 853 öðretmen çalýþmakta. Resmî okullarýmýzda 23 öðrenci için 1 öðretmen, özel okullarýmýzda 9 öðrenci için 1 öðretmen görev yapmakta. Özel okullarýn toplam öðrenci içindeki payý yüzde 3. Geliþmiþ ülkelerde bu oran yüzde 10’un üzerinde. Ö zel okullarýn payý arttýkça resmî okullardaki öðrenci yoðunluðu düþecek. Bu okullardaki öðrencilerin daha iyi hizmet almasý saðlanacak.” 2002’den bu yana toplam öðrenci sayýsýnda yüzde 7.32, özel okullardaki öðrenci sayýsýnda ise yüzde 109 artýþ yaþandý. Ýstanbul / Yeni Asya

Ahmet Kabaklý vefatýnýn 10. yýlýnda anýlacak GAZETECÝ-YAZAR Ahmet Kabaklý, ölümünün 10. yýlýnda çeþitli faaliyetlerle anýlacak. Türk Edebiyatý Vakfý’ndan yapýlan açýklamaya göre, Kabaklý için 9 ve 13 Þubat tarihlerinde ÝBB Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý Kültür Müdürlüðü ve Türk Edebiyatý Vakfý iþbirliðiyle 2 anma toplantýsý düzenlenecek. Kabaklý, önce ölüm tarihi olan 8 Þubat’ta ailesi, kurucusu olduðu Türk Edebiyatý Vakfý ü yeleri, öðrencileri ve sevenleri tarafýndan Eyüp Sultan Mezarlýðý’ndaki kabri baþýnda Kur’ân tilâveti ve hatim duâsýna katýlacaklar. Türk Edebiyatý Vakfý’nda da 9 Þubatta ‘’Alperen’e Vefa’’ baþlýðýyla yapýlacak ‘’Çarþamba Sohbetleri’’nde de ko-

nuþmacýlar Ahmet Kabaklý’yý anlatacak. Cemal Reþit Rey Konser Salonu’nda, 13 Þubatta düzenlenecek bir diðer toplantýda da katýlýmcýlar Kabaklý’yý çeþitli yönleriyle ele alacak. Ayrýca, Kabaklý’nýn hayatýndan çeþitli kesitlerin yer aldýðý ‘’Ahmet Kabaklý Fotoðraflarý Sergisi’’ açýlacak. Konuþmalarýn ardýndan Türk Halk Müziði Sanatçýsý Esat Kabaklý da ‘’Türküler le Türk Dünyasý’’ temalý bir anma konseri verecek. Türk Edebiyatý Vakfýnýn restorasyonu tamamlanan Sultanahmet’teki hizmet binasý ve vakýf bünyesinde kurulan ‘’Edebiyat Kýraathanesi’’nin açýlýþý da 13 Þubat Pazar günü gerçekleþtirilecek. Ýstanbul / Yeni Asya

Hemzemin geçitte kaza: 5 ölü ÝZMÝR’ÝN Tire ilçesinde önceki akþam saatlerinde trenin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpmasý sonucu 5 kiþi öldü. TCDD Genel Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, kazanýn saat 19.00 sýralarýnda meydana geldiði belirtilerek, þunlar kaydedildi: “Ýzmir-Tire seferini yapan ray otobüsü, Tire giriþinde korumalý hemzemin geçitte bariyer kollarý inik flaþör ve çan çalýþýr vaziyette iken iþçi taþýyan bir minibüsün kapalý hemzemin geçide bariyer kollarýný aniden kýrarak girmesi sonucu hemzemin geçit kazasý meydana gelmiþtir.” Kaza yerinde 3 kiþi ölürken, yaralanarak Tire Devlet Hastanesi ile Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine sevk edilen 2 iþçide hastanelerde öldü. 5 kiþi ise yaralandý. Ankara - Tire / aa

Hükümetin Yargýtay ve Danýþtay’daki üye ve daire sayýsýný arttýran düzenlemeler yapma giriþimine karþý “sokak direniþi” baþlatmaya niyetlenen ve bu tavrýný M. Kemal’in Bursa nutkuna dayandýran CHP’ye itiraz, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik’ten geldi. Kendisinin Türkiye’de Atatürk’ü, Atatürkçülüðü ve Nutuk’u iyi bilenlerden biri olduðunu söyleyen Çelik, M. Kemal’in böyle bir nutku bulunmadýðýný savundu ve CHP’lileri kast ederek “Atatürk hayatta olsaydý bunlarý kovalardý” dedi (Habertürk, 3.2.11). Ama kovalama yönteminin nasýl olacaðýna, Bursa nutku denilen metindeki “el, taþ, sopa ve silâh” gibi araçlardan birini kullanýp kullanmayacaðýna açýklýk getirmedi. Çelik’in o nutukla ilgili olarak yaptýðý “Bu anarþidir” deðerlendirmesi doðru. Ama onun “Böyle bir konuþma yok” dediði Bursa nutku için Kýlýçdaroðlu “Var” diyor. ÝP’liler de öyle. Ve anlaþýlan o ki, “Var” deyip ona istinaden eylem yapanlar hep olacak. Ve bunun faturasý da hep M. Kemal’e çýkacak. «««

“Alkol yasaðý” ve alkol tüketimindeki artýþ “AKP alkolü yasaklýyor” paranoyasýnýn yeniden týrmanýþa geçtiði bir ortamda çýkan “Alkol tüketimi altý yýlda iki kattan fazla arttý” (Zaman, 30.1.2011) haberi son derece ilginç bir paradoks ortaya çýkarýrken, bu konuya özel “duyarlýlýk” gösterip cayýrtý koparmayý sürdüren Sözcü gazetesi, “Kadehler AKP’ye kalktý” manþeti ve “Alkol sýnýrlamasýna öfke kusan vatandaþlar yurdun dört bir yanýnda sokaða dökülüp, týksýrýncaya kadar içtiler” spotlarýyla (31.1.2011), tartýþmaya ayrý bir renk ve çeþni kattý. Acaba Zaman’ýn haberinde geçen “alkol tüketi mindeki artýþ” böylesi “týksýrýncaya kadar” içenlerin mi marifeti; yoksa evvelce hiç görülmemiþ þekilde tam sayfa gazete ilânlarýyla yapýlan raký özendirmelerinin de bir sonucu olarak Yeþilay’ýn alkolizmi önleme amaçlý faaliyetlerini çok daha önemli hale getiren sosyal bir afetin mi iþareti? «««

“Atatürkçülük faþistlikse...” Sabah yazarý Hýncal Uluç, “Atatürkçü olmak, ona sahiplenmek, onunla gurur duymak, ona özenilmesini istemek faþistlikse, ben faþist olmakla gurur duyarým” diye yazmýþ (28.1.11). Ne diyelim? Olsun ona “mübarek.” «««

Apo: “M. Kemal kurucu önderimiz” Öcalan’ýn avukatlarýyla yakýn temas halinde olduðu belirtilen Cengiz Kapmaz, Neþe Düzel’e verdiði mülâkatta Apo’nun “M. Kemal ortak de ðerimiz, kurucu önderimizdir” dediðini aktarmýþ (Taraf, 31.1.11). Yoruma hacet var mý? «««

CHP, cemaatler, siyaset CHP lideri Kýlýçdaroðlu, “Saygýn bir sürü cemaat, siyasete bulaþmamýþ yüzlerce inanç grubu var. Bun larýn büyük kýsmý siyasallaþmamýþ, kendi manevî dünyalarýnda yaþýyorlar. Bunlara her zaman saygý duymamýz gerekiyor” demiþ (Özlem Akarsu Çelik, Akþam, 29.1.11). Temelde doðru bir yaklaþým. Ama bu mesajýn cemaatlere “Siyasetten ve dünyadan tamamen elinizi eteðinizi çekip kendi kabuðunuzda yaþayýn” üslûbuyla seslendirilmesi problemli. Ayrýca, cemaatlerin duyarlý olduðu konularda eskiden kalma duyarsýz ve hoyrat yaklaþýmlarýn terk edilip, dinî deðerler baþta olmak üzere toplumun gerçekleriyle barýþýk söylem ve politikalarýn geliþtirilip inandýrýcý bir þekilde hayata taþýnmasý da gerekiyor. Bu konularý çözüme kavuþturacak formül ise Bediüzzaman’ýn yaptýðý orijinal yorumlarda. «««

CHP’li gözüyle DP ve ezan CHP Parti Meclisinin ilâhiyatçý yeni üyesi Muhammed Çakmak, “Ýnsanlar DP’yi Arapça ezan talebini yerine getirdiði için iktidara taþýdý” diyor (Vatan, 26.1.11). Doðru söze ne denir? “CHP zarif ve ince dindarlýðýn yaþandýðý parti” (Habertürk, 29.1.11) sözüne ise “inþaallah” diyelim...

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Bütün zalimlerin sonu aynýdýr

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

er kademedeki ‘zalim idareci’ler kabahatlidir, kýnanmayý ve ikâz edilmeyi hak ediyor; ama en az onlar kadar bu zulümlere sessiz kalanlar da kýnanmayý hak etmiyor mu? Mýsýr’daki ‘isyan’ iyice alevlendi. 30 yýlý aþkýn bir süredir ülkeyi idare eden Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, ‘gitmemek için’ dirense de iþinin kolay olmadýðýný her halde kendisi de anlamýþtýr. Nitekim, yaptýðý bir açýklamada “Kaos olur diye istifa etmiyorum” anlamýnda beyanda bu lunmuþ. Ne kadar da ‘ince’ düþünceli, deðil mi? Gitmeye hazýr, ama yine de ülkesini düþünüyor! Sürekli hatýrlatýyoruz, yine tekrarlamak icap e decek: Meseleye, Mýsýr’ý yöneten bir idareci olarak bakarsak doðru neticelere ulaþamayýz. Önemli olan isim ve resim deðil. Mýsýr’da yaþananlarýn benzerleri her ülkede az ya da çok var. Bu sebeple nerede ‘zalim’ varsa, en baþta oradaki ‘âlim’lere iþ düþer. Mutlak surette zalimlere itiraz edenlerin en baþýnda ‘âlim’ler gelmeli. ‘Âlim’ denince de akla sadece ‘ilâhiyatçý’lar gelmemeli. Bugün ya da yarýn gitmese bile Mýsýr Cumhurbaþkanýnýn uzun süre iktidarda kalabileceðine ihtimal veren yok. Baþta Amerika olmak üzere dünya ülkeleri “Mübarek sonrasý”ný konuþup tartýþmaya baþladý bile. Velev ki Hüsnü Mübarek bugün yarýn gitmemiþ olsun, gerek Mýsýrlýlar ve ge rek se dün ya mil let le ri nez din de ‘hük men’ maðlûp ve iktidardan uzaklaþmýþ konumdadýr. Mýsýr’daki ‘isyan’ýn camilerde kýlýnan Cuma namazý sonrasýnda baþlamýþ olmasýný Türkiye’de yaþayan ‘laik’ler anlamakta zor lanýyor. Nitekim, bazý yazarlar “Böyle iþ mi olur” türü yazýlar yazdýlar. Bu tesbite itiraz ise, Mýsýr’da yaþayan ve ‘isyan’ýn içinde bulunan Amr Þalakani’den geldi. Bir kaç gündür “Ýsyan günlükle ri” ya zan Þa la ka ni, “Ýs lâm cý ya da se kü ler, Hýristiyan ya da Müslüman, tek bir þey yapmaya çalýþýyoruz. Demokrasi için uðraþýyoruz. Diktatörümüzden kurtulmaya çalýþýyoruz. Ben Ýs lâm cý de ði lim. Gün dem le ri ni de sev mi yo rum. Ama olsun, demokraside bunu konuþalým istiyorum. Bizi, kim olursak olalým, dinlemeyen Mübarek’e beraber baðýrýyoruz” demiþ. (Radikal, 4 Þubat 2011) Bu ‘kavga’ sýrasýnda anlamlý bir çaðrý da Katar’da yaþayan Yusuf El Kardavi’den geldi. Kardavi, isyaný “Ýhvân-ý Müslimîn”in baþlattýðýný ileri sürüp, ‘laik dünya’ya el altýndan ‘Mýsýrlýlara des tek olmayýn’ diyenlere itiraz ediyor. “(Bu) Genç lerin zulme karþý olan isyanýdýr. Ýhvan baþlattý diyen varsa, yanýlýyorlar. Namaz kýlanlarý görünce Ýhvancý dediler. Oysa Mýsýr halkýnýn yüzde 80’i zaten namazýný kýlar. Bunu bilmiyorlar mý? (Baþta) Gençlere, dayanýn diyorum, sabredin, meydaný býrakmayýn. Cihadlarýn en hayýrlýsý zalim sultana karþý hakký söylemektir” diye seslenmiþ. Mýsýr’daki geliþmeleri yorumlayan çok sayýda uzman bu hataya düþtü. “Mübarek giderse kim gelir?” sorusunu en öne alýp, bir bakýma Mübarek yönetiminin devam etmesine çanak tuttular. Ýkide bir Mýsýr’ý Ýran’la kýyasladýlar. Öyle bile olsa, milyonlarýn itirazý hiç dikkate alýnmayacak mý? Mýsýr halký kendini toptan intihar mý etmek istiyor ki, onlarýn ne istedikleri, ne dedikleri kulak ardý ediliyor? Tarih þahittir ki bütün zalimlerin sonu hüsran dýr. Dün ya da ki bü tün za lim ler, Mý sýr’da yaþananlardan ders alsýn Ýnþâallah. Ayný zamanda Mýsýr’da yaþananlardan ‘âlim’lerin alacaklarý ders de var elbette...

H

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

Yazýcýoðlu’nun ölümünde sarsýcý iddia BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Kemal Yavuz mer hum genel baþkanlarý Muhsin Yazýcýoðlu’nun öldüðü helikopter kazasýnda helikopterin düþtüðü yerin koordinatlarýnýn iþaretlendiði haritanýn kriz merkezine ulaþtýrýlmadýðýný söyledi. Samanyolu Haber TV’de yayýnlanan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne ve Faruk Mercan’la Endaze programýnda BBP lideri Muhsin Yazýcýoðluyla birlikte 5 kiþinin de vefat ettiði olay masaya yatýrýldý. Programa BBP avukatlarýndan ve partinin MKYK Üyesi Kemal Yavuz, önemli iddialarda bulundu. Helikopte-

rin düþmesinden sonra hem jandarma hem de emniyet istihbaratýnýn derhal Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý’na (TÝB) müracaat ettiðini ifada ederek þunlarý kaydetti: “Hem jandarma hem de emniyet istihbaratý derhal TÝB’e müracaat ediyor. TÝB, bu haritayý oluþturarak kendilerine ulaþýldýðýndan ilk yarým saat içersinde, Turkcell’in ve Avea’nýn baz istasyonlarý çakýþtýrýlarak oluþturuluyor. Üçüncü bir baz istasyonu olmuþ olsaydý eðer noktasal koordinat verilebilirdi ama o günkü ilk anda oluþturulan harita bu harita. Bu haritada 8 kilometrekareye sýkýþ-

týrýlmýþ bir koordinat var. Ancak kriz merkezine bu koordinat hiçbir zaman ulaþtýrýlmadý. Ne jandarma aracýlýðýyla ulaþtýrýldý ne emniyet aracýlýðýyla ulaþtýrýldý? Daha vahimi bu koordinatlar 20 dakika içinde ilgili birimlere ulaþtýrýlmýþ durumda. Yani Kahramanmaraþ Jandarma Komutanlýðý’na ulaþtýrýl mýþ du rum da ve yi ne Kah ra man ma raþ Emniyetine ulaþtýrýlmýþ durumda. Ama hiçbir þe kil de bu Kriz Mer ke zi ne u laþ ma dý. Burada arama kurtarma faaliyetinde oluþan zaafýn gecikmenin belki Ýsmail’in olduðu kesin, birden fazla hayat kaybýna sebep olan

“OSTÝM’DE ÝHMAL VAR” ÝDDÝASI AVRASYA Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ASÝAD) Ankara Þube Baþkaný Serhat Esen de yaptýðý yazýlý açýklamada, Ostim ve Ývedik Sanayi Sitelerinde meydana gelen patlamalarda ihmalin söz konusu olduðunu belirtti. Esen, Ostim’deki Mega Center içindeki yatay sondaj üretim tesisinde meydana gelen patlamanýn gaz sýkýþmasýndan meydana geldiðini ifade ederek, ‘’Olayý TV kanallarýndan tüm detaylarý ile izlemek ve bir þey yapamamak, çaresiz kalmak kaderimiz midir?’’, ‘’Neden biz ülke olarak buradayýz?’’, ‘’Neden insanca yaþam ve çalýþma hakkýný saðlayamýyoruz?’’ sorularýný yöneltti. Ývedik’deki patlamanýn hemen ardýndan olay yerine giden Ankara Valisi Alaaddin Yüksel’in acý gerçeði gözler önüne serdiðini, iþletmenin torna atölyesi olarak ruhsat aldýðýný ancak tiner ve boya imalatý yapýldýðýný ifade eden Esen, bunun ihmal ve sorumsuzluk olduðunu kaydetti. Esen, Ortadoðu’nun ‘’üretim kalbi’’ olarak bilinen Ostim’de denetim ve can güvenliðinin, iþverenin ve özellikle yönetenlerin sorumluluðunda olduðunu belirtti. Ankara / aa

Ankara Ortadoðu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde yaþanan çifte facianýn bilânçosu artmaya devam etti. Patlamalarda ölü sayýsý 18'e ulaþýrken yaralý sayýsý ise 48 oldu. FOTOÐRAF: AA

Patlamalara soruþturma ANKARA OSTÝM’DEKÝ PATLAMALARLA ÝLGÝLÝ SORUÞTURMA ÝÇÝN BÝRÝ CUMHURÝYET BAÞSAVCIVEKÝLÝ VE 4 CUMHURÝYET SAVCISI GÖREVLENDÝRÝLDÝ. ANKARA’DA önceki gün yaþanan çifte facialarla ilgili soruþturma için bir cumhuriyet baþsavcývekili ve 4 cumhuriyet savcýsý görevlendirildi. Ankara’da önceki gün yaþanan çifte facianýn bilânçosu artmaya devam etti. Patlamalarda ölü sayýsý 18’e ulaþýrken yaralý sayýsý ise 48 oldu. Ortadoðu Sanayi ve Tica ret Merkezi’nde (OSTÝM) önceki gün sabah saatlerinde Mega Center Ýþ Merkezinde hidrolik makine üreten fabrikada meydana gelen patlamada 7 kiþi ölmüþ, 34 kiþi de ya ra lan mýþ tý. Bü yük mad dî ha sa rýn meydana geldiði bu patlamanýn þoku atlatýlmadan Ankara’da akþam saatlerinde bir patlama daha meydana geldi. Ýlk patlamanýn olduðu yere yaklaþýk bir kilometre uzaklýktadaki Ývedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki biyodizel ve tiner dolum atölyesin de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýktý. Yangýn sýrasýnda iþ yeri önünde bulunan bir aracýn da LPG tüpünün patladýðý belirtildi. Ekipler, ilk anda enkazdan 9 ceset, 14 yaralý çýkardý. Arama kurtarma çalýþmalarý saat 03.00’e kadar devam etti. Çalýþmalara dün günün ilk ýþýklarýyla birlikte tekrar baþlandý. Çalýþmalara dün 20 kiþilik bir ekip katýlýrken, 2 kiþinin daha cesedine ulaþýldý. Patlamanýn olduðu bölgede dumanlar tütmeye devam etti. Bu arada, yakýnlarýndan haber alamayan bazý vatandaþlar, polisin güvenlik çemberine aldýðý olay yerinin dýþýndaki bekleyiþini sürdürdü. 5 SAVCI GÖREVLENDÝRÝLDÝ Patlamalarla ilgili soruþturma için bir cumhuriyet baþsavcývekili ve 4 cumhuriyet savcýsý görevlendirdi. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Kuriþ’in de ön-

ceki gün akþam patlamalarýn meydana geldiði yere giderek, bilgi aldýðý öðrenildi.

ERGÜN: SPEKÜLATÝF DEÐERLENDÝRME YAPMAYIN

ÝLK PATLAMADA 7 KÝÞÝ ÖLDÜ Ankara Valiliði’nden yapýlan açýklamada, OSTÝM’deki ilk patlamada ardýndan yapýlan çalýþmalarda enkaz altýnda kalan 1 fabrika çalýþanýnýn daha cesedine ulaþýlmasýyla, olayda 7 kiþinin vefat ettiðinin anlaþýldýðýnýn ifade edildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: ‘’Bi ri aðýr yaralý olmak üzere 12 yaralý vatandaþýmýzýn tedavileri Ankara’da muhtelif hastanelerde halen devam edilmektedir. Ayrýca olayda yaralanan 22 vatandaþýmýzýn da hastane lerde tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiþlerdir.

SANAYÝ ve Ticaret Bakaný Nihat Er gün, OSTÝM’deki patlamalara iliþkin olarak, üzüntü içerisinde birtakýmsp spekülatif deðerlendirmeler yapýlmasýnýn doðru olmadýðýný, her türlü teknik ekibin kurulduðunu ve çalýþmalarýn baþlatýldýðýný kaydetti.

ÝÞ YERÝ SAHÝBÝ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDÝ OSTÝM’de ilk patlamanýn yaþandýðý Özkan lar Þir ke ti nin or tak la rýn dan Ay han Özkan, firmalarýna iliþkin iþletme ruhsatý ve iþ güvenliði konusundaki iddialara iliþkin, 2008 yýlýnda almýþ olduklarý iþ yeri açma ruhsatýný göstererek ‘’Bu, 2008 yýlýnda aldýðýmýz inþaat ruhsatýmýzdýr. Biz güvenliðe uyan ciddî bir firmayýz’’ diye konuþtu. Özkan, yetkililerden bunun basýna farklý yansýtýlmamasýný isteyerek, ‘’Bizim baþýmýza gelen herkesin baþýna gelebilecek þanssýz bir olaydýr. Bu oksijen tüpü patlamasýdýr. Bunun suçlularýný aramak yerine yaralý birinin üstüne suç atmak doðru deðildir. Lütfen bunu düzeltme yerine gitsinler ve suçluyu beraberce arayýp bulalým. Yani burada suçlu bensem beni tespit etsinler ama suçlu ben deðilim. Her türlü güvenlik tedbirini almýþým. Her türlü þey düzgündür’’ diye konuþtu. Ankara / aa

DSP'de referandum istifasý MUÞ’UN Kýzýlaðaç beldesinin DSP’li belediye baþkaný Þirin Yýlmaz, partisinden istifa etti. Yýlmaz, Muþ 1. Noterliðinde yaptýðý iþlemle DSP’den istifa ettiðini belirtti, görevini baðýmsýz olarak yürüteceðini söyledi. 12 Eylülde yapýlan referandumda DSP’nin ‘’Hayýr’’ oyu kullanma kararý aldýðýný, ancak kendisinin ‘’Evet’’ oyu kullandýðýný ifade eden Yýlmaz, ‘’Ondan sonra gerek Genel Baþkan ile gerekse diðer yöneticilerle a ramýzda soðukluk baþladý. Bu durum, DSP çatýsý altýnda hizmet yapmama engel oldu’’ dedi. Muþ / aa

DÝNÇER: LÜTFEN ÝTÝBAR ETMEYÝN ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer, bir TV kanalýnda henüz bilirkiþilerin çalýþmalarýný tamamlayarak raporlarýný vermediðini belirte rek, patlamalara iliþkin bir yargýya varmanýn doðru olmayacaðýný söyledi. Bakan Dinçer, ‘’Þu anda söylenen her þey orada olaya uzaktan þahit olanlarýn tahminleri üzerine söylenen þeyler. Lütfen itibar etmeyin’’ dedi.

ÝKÝ PATLAMADA DA AYNI MARKA TÜP KULLANILDI ÝVEDÝK Organize Sanayi Bölgesi Baþkaný Hasan Gültekin, her iki patlamanýn olduðu iþ yerinde ayný marka sanayi tüpleri kullanýldýðýný, patlamanýn, tüplerin kaçak yapmasý ya da imalat hatasýndan kaynaklandýðýný düþündüklerini ifade etti. Ersoy Gaz Sanayi ve Ticaret A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Kasým Ersoy ise OSTÝM 24. Caddede meydana gelen olayda ‘’Oksijen tüplerinin patladýðý’’ þeklinde yapýlan yorum, haber ve açýklamalarýn gerçeklerle ilgi sinin bulunmadýðýný savundu.

bu vakada bu ilgililerin doðrudan kusurunun olduðu inancýndayým.” BBP, ÖZEL YETKÝLÝ SAVCI ÝSTEYECEK Bu arada Antalya’da devam eden partisinin genel istiþare kampýnda konuþan BBP Genel Baþkaný Yalçýn Topçu, gelecek hafta Kah ra man ma raþ Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na baþvurarak, Muhsin Yazýcýoðlu’nun öldüðü ka zay la il gi li so ruþ tur ma nýn ö zel yet ki li cumhuriyet savcýsý tarafýndan soruþturulmasýný talep eden dilekçeyi vereceklerini de bildirildi. Ýstanbul / Yeni Asya

HA­BER­LER

Eker hakkýnda gensoru n CHP, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker hakkýnda, ‘’Yanlýþ politikalarla çiftçileri iþsizliðe ve yoksulluða ittiði’’ iddiasýyla gensoru önergesi verdi. CHP Grup Baþkanvekilleri Kemal Anadol, Akif Hamzaçebi ve Muharrem Ýnce’nin imzasýyla TBMM Baþkanlýðýna sunulan gensoru önergesinde, AKP iktidarý döneminde uygulanan tarým politikalarý yüzünden, üreticilerin büyük sorunlarla karþýlaþtýðý belirtildi. Önergede, AKP iktidarý döneminde, 3 milyon hububat üreticisinin periþan olduðu, kuru bakliyat üretim alanýnýn ve kütlü pamuk üretiminin azaldýðý kaydedildi. Büyükbaþ hayvan varlýðýnda anlamlý bir iyileþme saðlanamadýðý belirtilen önergede, koyun ve keçi varlýðýnýn da azaldýðý, 2002 yýlýnda 434 bin olan kýrmýzý et üretiminin, 2009 yýlýnda 412 bin tona kadar indiði ifade edildi. Türkiye’de kýrsal alanda yoksulluk oranýnýn, 2002 yýlýnda yüzde 34,48 iken 2009 yýlýnda yüzde 38,69’a yükseldiði iddia edildi. Önergede, ‘’Yanlýþ politikalarýyla çiftçileri iþsizliðe ve yoksulluða ittiði, kýrmýzý et fiyatýný pahalýlaþtýrdýðý, çözümü, yerli üretim ve üreticiyi desteklemek yerine ithalatta bulduðu ve bu suretle yabancý ülkelerin çiftçilerinin desteklenmesine yol açarak görevinin gereklerine aykýrý davrandýðý’’ iddiasýyla Bakan Eker hakkýnda gensoru açýlmasý istendi. Ankara / aa

Bakanlýk: Bizde suikast belgesi yok n MÝLLÎ Savunma Bakanlýðý, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’a suikast iddialarýna iliþkin Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn istediði bütün bilgi ve belgelerin gönderildiðini açýkladý. Millî Savunma Bakanlýðý Genel Sekreterliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, önceki gün bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan Arýnç’a suikast iddialarýna iliþkin Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen soruþturma ile ilgili haberler kapsamýnda yapýlan incelemede, Baþsavcýlýkça 27 Ocak 2010 ile 10 Mart 2010 tarihleri arasýnda Bakanlýktan beþ ayrý yazý ile talepte bu lunulduðunun tespit edildiði belirtilerek, þunlar kaydedildi: ‘’Ýstenilen tüm bilgi ve belgelerin 11 Þubat 2010 ve 2 Nisan 2010 tarihleri arasýnda yine beþ ayrý yazý ile gönderildiði tesbit edilmiþtir. Millî Savunma Bakanlýðý arþivlerinde mevcut olup da, devlet sýrrý olduklarý gerekçesiyle gönderilmeyen hiçbir bilgi veya belge bulunmamaktadýr.’’ Ankara / aa

Aslýtürk iade edilecek nÝNGÝLÝZ Westminster Asliye Hukuk Mahkemesi, iþadamý Orhan Aslýtürk’ün Türkiye’ye iadesine karar verdi. Mahkeme Ýngiltere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn i ade kararýný dün yazýlý olarak bildirdi. Bu arada Aslýtürk’ün kararý temyize götürmemeyi ve hakkýnda Ýstanbul 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde bulunan karar doðrultusunda Türkiye’de yargýlanmayý kabul ettiði öðrenildi. Aslýtürk’ün kýsa bir süre içinde Türkiye’ye iade edilmesi öngörülüyor. Ýngiltere’de suçlularýn iadesinde son kararý Ýçiþleri Bakanlýðý veriyor. Aslýtürk’ün Aralýk ayý baþýndaki duruþmasýnda tutukluluk halinin devamýna karar verilmiþ, ancak þartlý tahliye talebi sonucu Orhan Aslýtürk, aralýk ayý sonunda tutuksuz yargýlanmak üzere þartlý tahliye edilmiþti. Aslýtürk 8 ay boyunca Londra’daki Wandsworth Cezaevinde tutuldu. Londra / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz

Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik.

SEMÝNERE DAVET KONUÞMACI: Mehmet Kutlular KONU: 28 Þubat Süreci ve Yeni Asya TARÝH: 06/02/2011 Pazar Saat: 20.00 ORGANÝZASYON : Asyanur Kültür Merkezi YER: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar/Ankara

Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Halil Çadýr ve Ailesi Ürkmez - Payamlý - ÝZMÝR


5

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

HABER ANKARA

BAÞKENT YAZILARI

Tehlikenin farkýnda mýyýz?

“Gerginlik stratejisi”nin amacý… CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

ü­tün­ id­di­a­lý­ “söy­lem­ler”in­ ve­ re­fe­ran­dum­da­ki­ va­ad­le­rin­ ak­si­ne,­ si­ya­sî­ ik­ti­dar­ “si­vil­ om­buds­man”da­ “as­ke­re­ do­kun­ma­ya­cak”­ ve­ “as­ke­rî­ har­ca­ma­la­rý­ de­ne­tim­dý­þý­bý­rak­tý­ra­cak”­ye­ni­ta­sa­rý­ve­ka­nun­la­ra­ye­ni­le­ri­ek­le­ni­yor.­ Ýk­ti­dar­ par­ti­si­nin­ oy­la­rýy­la­ Mec­lis­ ko­mis­yo­nun­dan­ ge­çi­ri­len­ ve­ Mec­lis­ ta­ti­le­ gir­me­den­ ön­ce­ ya­sa­laþ­tý­rýl­ma­sý­ ön­gö­rü­len­ “Ka­mu De­net­çi­li­ði­ Ku­ru­mu”­ (KDK)­ ta­sa­rý­sýn­da­ki “is­tis­naî­hü­küm­ler”e­“TSK’nýn­sýrf­as­ke­rî­ni­te­lik­li­ fa­a­li­yet­le­ri”­ i­fa­de­si­nin­ ek­len­me­siy­le “as­ke­rî­ni­te­lik­li­fa­a­li­yet­ler”in­KDK’nin­gö­rev a­la­ný­dý­þýn­da­tu­tul­ma­sýy­la­ka­lýn­mý­yor.­ Mec­lis’te­ gö­rü­þül­mek­te­ o­lan­ “Tor­ba­ Ya­sa Ta­sa­rý­sý”nda­sen­di­ka­lar­la­bir­ký­sým­mes­lek­o­da­la­rý­ve­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý,­mev­cut­iþ­çi­hak­la­rý­nýn­el­le­rin­den­a­lý­nýp­ge­ri­ye­gi­dil­di­ði ge­rek­çe­siy­le­so­kak­la­ra­i­ni­yor.­An­ka­ra’da­bin­ler­ce­ po­lis­le­ on­bin­ler­ce­ gös­te­ri­ci­ a­ra­sýn­da pan­zer­li,­ gaz­ bom­ba­lý,­ taþ­lý-so­pa­lý­ mey­dan sa­va­þý­ya­þa­ný­yor… Tar­týþ­ma­ko­nu­la­rý­nýn­ba­þýn­da,­ta­sa­rý­da­iþ­çi­ler­i­çin­de­ne­me­sü­re­si­nin­i­ki­ay­dan­a­ya­çý­ka­rýl­ma­sý,­an­cak­on­per­so­nel­ça­lýþ­tý­ran­iþ­yer­le­rin­de­staj­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­nin­be­lir­til­me­si­ge­-

B

Avcý iddianamesi kabul edildi n ÝSTANBUL 12.­ A­ðýr­ Ce­za­ Mah­ke­me­si, tu­tuk­lu­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Ha­ne­fi­Av­cý’nýn da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­22­ki­þi­hak­kýn­da ‘’Dev­rim­ci­Ka­rar­gah­Ör­gü­tü’’­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­ha­zýr­la­nan­id­di­a­na­me­yi­ka­bul­et­ti.­Ýs­tan­bul­12.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si,­ ö­zel­ yet­ki­li­ Cum­hu­ri­yet­ Sav­cý­sý­ Ka­dir Al­tý­ný­þýk­ta­ra­fýn­dan­Av­cý’nýn­da­a­ra­la­rýn­da bu­lun­du­ðu­ 14’ü­ tu­tuk­lu­ 22­ ki­þi­ hak­kýn­da ha­zýr­la­nan­ id­di­a­na­me­ ü­ze­rin­de­ki­ in­ce­le­me­si­ni­ta­mam­la­dý.­Mah­ke­me­he­ye­ti,­id­di­a­na­me­nin­ ka­bu­lü­ne­ ka­rar­ ver­di.­ Mah­ke­me,­ten­sip­in­ce­le­me­si­so­nu­cun­da­da­va­nýn ilk­ du­ruþ­ma­la­rý­nýn­ 13­ ve­ 15­ Ni­san­ 2011 ta­rih­le­rin­de­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­sin­de­ ya­pýl­ma­sý­na­ ka­rar­ ver­di.­ Mah­ke­me he­ye­ti,­‘’Dev­rim­ci­Ka­rar­gah’’­ad­lý­si­lah­lý­te­rör­ör­gü­tü­nün­var­lý­ðý,­ya­pý­sý,­var­sa­ey­lem­le­ri­ ko­nu­sun­da­ de­tay­lý­ bil­gi­le­rin­ is­te­nil­me­si­i­çin­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­Em­ni­yet­Ge­nel Mü­dür­lü­ðü,­Mil­li­Ýs­tih­ba­rat­Teþ­ki­la­tý,­Ge­nel­kur­may­Baþ­kan­lý­ðý­ve­Jan­dar­ma­Ge­nel Ko­mu­tan­lý­ðý­na­ ya­zý­ ya­zýl­ma­sý­ný­ da­ ka­rar­laþ­týr­dý.­ ­ Av­cý’nýn­ da­ a­ra­la­rýn­da­ bu­lun­du­ðu­14­tu­tuk­lu­þüp­he­li­nin,­‘’te­rör­ör­gü­tü­ü­ye­si’’­ ol­duk­la­rý­na­ i­liþ­kin­ kuv­vet­li­ suç­ þüp­he­si­nin­var­lý­ðý­ný­gös­te­ren­ol­gu­la­rýn­bu­lun­ma­sý­ ve­ de­vam­ et­me­si­ i­le­ a­tý­lý­ ey­le­min CMK’nýn­ 100.­ mad­de­si­nin­ 3.­ fýk­ra­sýn­da sa­yý­lan­ suç­lar­dan­ ol­ma­sý­ dik­ka­te­ a­lý­na­rak tu­tuk­lu­luk­ hal­le­ri­nin­ de­va­mý­na­ ka­rar­ ve­ren­mah­ke­me­he­ye­ti,­Ýs­tan­bul­9.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­gö­rü­len­‘’Dev­rim­ci­Ka­rar­gah­ Ör­gü­tü’’­ da­va­sý­ dos­ya­sý­nýn­ bir­ ör­ne­ði­nin­ di­ji­tal­ or­tam­da­ is­ten­me­si­ne­ hük­met­ti.­ ­ 129­ say­fa­lýk­ id­di­a­na­me­de,­ tu­tuk­lu sa­nýk­lar­dan­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Ha­ne­fi­Av­cý’nýn,­‘’Dev­rim­ci­ka­rar­gah­te­rör­ör­gü­tü­ve men­sup­la­rý­na­ yar­dým’­ ve­ ‘’Te­rör­le­ mü­ca­de­le­de­ gö­rev­ al­mýþ­ ki­þi­le­ri­ he­def­ gös­ter­me’’­gi­bi­suç­lar­dan­22­yýl­6­ay­i­la­49­yýl­6 ay­ a­ra­sýn­da­ de­ði­þen­ ha­pis­le­ ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­is­ten­di.­Ýstanbul / aa

li­yor.­ Sen­di­ka­lar,­ uy­gu­la­may­la­ iþ­çi­ sý­ný­rý­nýn 20’den­ 5’e­ çe­kil­di­ðin­den,­ böy­le­lik­le­ de­ne­ti­min­ en­ az­ ol­du­ðu­ a­lan­la­rýn­ staj­yer­ kul­la­ný­mý­na­a­çýl­dý­ðýn­dan­þi­kâ­yet­çi­ler.­ De­ne­me­ sü­re­si­nin­ dü­þü­rül­me­si­ni­ is­te­yen­sen­di­ka­la­ra­kar­þý­lýk,­Ça­lýþ­ma­Ba­kan­lý­ðý iþ­ve­ren­le­rin­ i­þe­ a­la­cak­la­rý­ iþ­çi­le­rin­ de­ne­yim­sa­hi­bi­ol­ma­la­rý­ný­ter­cih­et­ti­ði­ve­genç iþ­siz­lik­o­ra­ný­nýn­or­ta­la­ma­iþ­siz­lik­o­ra­ný­nýn ol­duk­ça­ ü­ze­rin­de­ ol­du­ðu­ ge­rek­çe­siy­le­ ilk de­fa­i­þe­gi­re­cek­o­lan­la­rýn­is­tih­da­mý­ko­lay­la­þa­ca­ðý­ný­ id­di­a­ et­mek­te.­ Ay­rý­ca,­ mes­lek yük­sek­ o­kul­la­rý­nýn­ ve­ mes­le­ki­ tek­nik­ e­ði­tim­ ve­ren­ yük­sek­ o­kul­la­rýn­ öð­ren­ci­le­ri­ne staj­im­ka­ný­ge­ti­ril­di­ði­ni­i­le­ri­sür­mek­te… KULÜPLERE 163 MÝLYON TL Ke­za­ ya­sa­da­ me­mur­la­rýn­ ge­çi­ci­ o­la­rak baþ­ka­ku­rum­lar­da­gö­rev­len­di­ril­me­si­ne,­sen­di­ka­lar­ “Ka­mu­ e­mek­çi­le­ri,­ rý­za­la­rý­ dý­þýn­da ku­rum­i­çi­ve­ku­rum­lar­a­ra­sýn­da­1­yýl­dan­6­a­ya­ka­dar­gö­rev­len­di­ri­le­bi­le­cek,­sür­gün­ku­ral ha­li­ne­ge­le­cek”­di­ye­i­ti­raz­et­mek­te.­Ba­kan­lý­ðýn,­me­mur­la­rýn­ge­çi­ci­gö­rev­len­di­ril­me­le­ri­ni dü­zen­le­yen­mad­de­de­bu­ge­çi­ci­gö­rev­len­dir­me­ler­de­me­mu­run­mu­va­fa­ka­ti­nin­a­ra­na­ca­ðý a­çýk­ça­be­lir­til­se­de,­is­tis­nai­du­rum­lar­i­çin­ka­mu­ya­ra­rý­ve­hiz­met­ge­rek­le­ri­gö­ze­ti­le­rek­üs­te­lik­ Dev­let­ Per­so­nel­ Baþ­kan­lý­ðý­nýn­ gö­rü­þü a­lýn­mak­su­re­tiy­le­ge­çi­ci­gö­rev­len­dir­me­ya­pý­la­bi­le­ce­ði­ni­ge­rek­çe­gös­ter­mek­te... Bü­tün­bun­la­rýn­ya­ný­sý­ra­be­le­di­ye­ler­de­is­tih­d am­ faz­l a­s ý­ iþ­ç i­l e­r in­ Mil­l î­ E­ð i­t im­ ve

Em­ni­yet­gi­bi­baþ­ka­ku­rum­la­ra­nak­le­dil­me­si,­a­tan­dýk­la­rý­ye­re­beþ­gün­de­baþ­la­maz­lar­sa­ iþ­le­ri­ni­ kay­be­de­cek­le­ri­ hük­müy­le,­ “hiz­met­a­lým­yön­te­mi”yle­ta­þe­ron­lu­ðun­dev­re­ye­so­ku­la­ca­ðý,­tek­no­lo­ji­nin­ge­liþ­me­siy­le­iþ­çi­l e­r in­ iþ­y e­r i­n e­ gel­m e­d en­ ça­l ýþ­m a­s ýn­d a “prim­le­rin­ ek­sik­ ya­tý­rý­la­ca­ðý”­ ben­ze­ri­ bir di­zi­de­tay­da­tar­týþ­ma­var.­Ve­bun­la­rýn­hiç­bi­ri­çö­zül­me­ye­cek­so­run­lar­de­ðil… Doð­ru­su­ bü­tün­ bun­la­ra­ ba­kýl­dý­ðýn­da,­ hü­kû­met­i­le­iþ­çi-me­mur­sen­di­ka­la­rý­nýn­o­tu­rup an­la­þa­ma­ya­cak­la­rý­ bir­ du­rum­ gö­zük­mü­yor. Ne­var­ki­bu­na­rað­men,­a­na­mu­ha­le­fet­par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­nin­ ba­þý­ný­ çek­ti­ði­ sen­di­ka­lar­la, po­lis­a­ra­sýn­da­ki­ký­ya­sý­ya­kav­ga­ve­top­lum­sal o­lay­lar,­ is­ter­ is­te­mez­ “i­þin­ i­çin­de­ki­ iþ”e­ da­ir is­tif­ham­la­ra­se­be­bi­yet­ve­ri­yor.­ Ger­ç ek­t en­ de­m ok­r a­t ik­ hak­ a­r a­m a­ ve top­lan­tý­ye­ri­ne­ne­den­bu­kav­ga­ter­cih­e­di­li­yor?­Son­ra­“ta­sa­rý­yý­pro­tes­to­ey­lem­le­ri”ni su­hû­let­le­ ge­çiþ­tir­me­si­ ge­re­ken­ hü­kû­met ni­çin­ ger­gin­li­ði­ art­tý­rý­cý­ tah­rik­le­re­ fýr­sat ver­di­ri­yor?­ Sen­di­ka­lar­la­ o­tu­ru­lup­ prob­lem­ler­ko­nu­þu­la­maz­mý?­Me­se­le­yi­bu­den­li­zor­la­ma­nýn­an­la­mý­ne­dir? Mec­lis­te­ki­tor­ba­ya­sa­dan­ya­rar­lan­mak­i­çin u­zun­ sü­re­dir­ gi­ri­þim­le­ri­ni­ sür­dü­ren­ i­ki­ bü­yük­ spor­ ku­lü­bü­nün­ 2005-2009­ he­sap­ dö­nem­le­ri­ne­ a­it­ top­lam­ 163­ mil­yon­ TL’yi­ bu­lan­ ver­gi­ borç­la­rý­ný­ “uz­laþ­ma­ yo­lu”yla­ si­lip ver­gi­ zi­yaý­ ce­zâ­la­rýy­la­ bir­lik­te­ af­fa­ uð­ra­tan hü­kû­met,­ ne­den­ “tor­ba­ ya­sa­sý”nda­ iþ­çi­le­re ay­ný­an­la­yý­þý­gös­ter­mez?

NEDEN UZLAÞMA ARANMAZ? Ku­lüp­ler­ Bir­li­ði­ i­le­ gö­rü­þüp­ “ver­gi­ af­fý” ta­lep­le­ri­ni­ka­bul­e­de­rek­tor­ba­ya­a­tan­Baþ­ba­kan,­ne­den­sen­di­ka­lar­la­gö­rüþ­mez?­Yüz­ler­ce­ mil­yon­luk­ trans­fer­ler­ da­hil­ “tüm­ ta­ký­mýn­pa­ra­sý­dev­let­ten”­yo­rum­la­rý­na­yol­a­çan­si­ya­sî­ik­ti­dar,­ni­çin­iþ­çi­ve­me­mur­sen­di­ka­la­rýy­la­uz­laþ­ma­a­ra­maz?­ Bu­so­ru­la­rýn­ce­va­bý,­AKP­si­ya­sî­ik­ti­da­rý­nýn Tür­ki­ye’nin­ö­nün­de­ki­ger­çek­gün­de­mi­giz­le­me­ve­son­de­re­ce­su­nî­ko­nu­lar­la,­a­si­met­rik­si­ya­sî­tan­si­yo­nu­yük­selt­me­yi­he­def­le­di­ði­ni­su yü­zü­ne­çý­ka­rý­yor.­Se­çim­ön­ce­si­so­run­la­ra­sað­lýk­lý­ve­doð­ru­çö­züm­le­re­ge­tir­mek­ye­ri­ne­po­li­tik­po­le­mik­ler­le­baþ­la­yan­si­ya­sî­sü­re­ci­ni­tah­te­re­val­li­o­yu­nuy­la­le­hi­ne­çe­vir­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­ný or­ta­ya­ko­yu­yor. Ve­bu­du­rum,­Cum­hur­baþ­ka­ný’na­ve­ri­len on­ca­yet­kiy­le­za­ten­“ya­rý­baþ­kan­lýk”­sis­te­mi­nin yü­rür­lük­te­ol­du­ðu­Tür­ki­ye’de­“de­mok­ra­tik par­la­men­ter­re­ji­mi”­ta­ma­men­lâf­ta­bý­rak­tý­ran “baþ­kan­lýk”­tar­týþ­ma­sý­ný­baþ­la­tan­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn,­AKP­ve­CHP’den­i­bâ­ret­“i­ki­par­ti­li sis­tem”­he­de­fi­ne­u­la­þa­bil­mek­a­ma­cýy­la,­ge­niþ kit­le­le­ri­si­ya­se­ten­ku­tup­laþ­tý­ran­“sað-sol­re­ka­be­ti”ne­sü­rük­le­me­stra­te­ji­si­yo­ru­mu­na­hak­lý­lýk ka­zan­dý­rý­yor. Er­do­ðan’ýn­son­sü­reç­te­“mil­li­yet­çi­söy­lem”ler­le­sað­oy­la­rý­çek­me­“me­saj­la­rý”na­ba­kýl­dý­ðýn­da,­“A­le­vî-Sün­nî”,­“Türk-Kürt”­ve­“saðsol”­gi­bi­ay­rýþ­ma­la­rýn­si­ya­se­tin­mal­ze­me­si­ya­pýl­dý­ðý­gö­rü­lü­yor.­ Ýk­ti­dar­kol­tu­ðun­da­kal­mak­i­çin­de­ðer­mi?

Mahkemeden yasaða destek YÖK BAÞKANI HAKKINDA, ''BAÞÖRTÜSÜ'' KONUSUNDA ÝÜ'YE GÖNDERÝLEN YAZIYLA BAÞLATILAN SORUÞTURMADA VERÝLEN ''TAKÝPSÝZLÝK KA RARI'', SÝNCAN 1. AÐIR CEZA MAHKEMESÝ TARAFINDAN KALDIRILDI. YÖK Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can hak­kýn­da,­‘’ba­þör­tü­sü’’­ko­nu­sun­da­Ýs­tan­bul Ü­ni­ver­si­te­si­ne­(Ý­Ü)­gön­de­ri­len­ya­zýy­la­‘’A­na­ya­sa­yý­ih­lal­ve­hal­ký­ka­nun­la­ra­uy­ma­ma­ya­a­le­nen­tah­rik’’­su­çu­nu­iþ­le­di­ði­id­di­a­sýy­la baþ­la­tý­lan­so­ruþ­tur­ma­da­ve­ri­len­‘’ta­kip­siz­lik ka­ra­rý’’,­Sin­can­1.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­ta­ra­fýn­dan­kal­dý­rýl­dý.­Sin­can­1.­A­ðýr­Ce­za Mah­ke­me­si­Baþ­ka­ný­Os­man­Kaç­maz’ýn ver­di­ði­ka­rar­da,­þi­ka­yet­ko­nu­su­ey­le­min Öz­can’ýn­YÖK­baþ­kan­lý­ðý­gö­re­viy­le­il­gi­li­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­le­rek,­so­ruþ­tur­ma­nýn­2547 Sa­yý­lý­Yük­se­köð­re­tim­Ka­nu­nu­nun,­YÖK Baþ­ka­ný­hak­kýn­da­ki­ce­za­so­ruþ­tur­ma­u­su­lü­nü­dü­zen­le­yen­53.­mad­de­si­ne­gö­re­ya­pýl­ma­dý­ðý­sa­vu­nul­du.­Ka­rar­da,­‘’Ve­ri­len­ko­vuþ­tur­ma­ya­yer­ol­ma­dý­ðý­na­da­ir­ka­rar­hu­-

kuk­tan­yok­sun­o­lup,­hu­ku­ka­uy­gun­ol­ma­dý­ðý,­u­sul­ve­ya­sa­la­ra­da­ay­ký­rý­ol­du­ðun­dan i­ti­ra­zýn­ka­bu­lüy­le­ko­vuþ­tur­ma­ya­yer­ol­ma­dý­ðý­na­da­ir­ka­ra­rýn­kal­dý­rýl­ma­sý­na­ka­rar­ver­mek­ge­rek­mek­te­dir’’­id­di­a­sýn­da­bu­lu­nul­du. Tür­ki­ye­Genç­lik­Bir­li­ði­(TGB)­An­ka­ra­Ýl Sek­re­te­ri­Os­man­Er­bil,­‘’YÖK’ün­ba­þör­tü­sü­ne­i­liþ­kin­o­la­rak­Ý­Ü’ye­gön­der­di­ði­ya­zý­se­be­biy­le­A­na­ya­sa’yý­ih­lal­et­ti­ði,­gö­re­vi­ni­kö­tü­ye­kul­lan­dý­ðý­ve­hal­ký­ka­nun­la­ra­uy­ma­ma­ya­tah­rik­su­çu­nu­iþ­le­di­ði­id­di­a­sýy­la’’­Öz­can­hak­kýn­da­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­muþ­tu.­An­ka­ra­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Mus­ta­fa­Þa­hin­Tan­rý­ö­ver,­Öz­can­hak­kýn­da,­‘’Ko­vuþ­tur­ma­a­çýl­ma­sý­na­yer­ol­ma­dý­ðý­na’’­ka­rar ver­miþ,­Er­bil­i­se­bu­ka­ra­ra­Sin­can­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­i­ti­raz­et­miþ­ti.

ÖZCAN: GÖREVÝM EÞÝT ÞARTLARDA EÐÝTÝM ALINMASINI SAÐLAMAK

YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan

YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, sýnavlara baþörtüsüyle girilmesine izin verdiði için hakkýnda soruþturma baþlatýl ma sý ný, "Ü ze ri me düþen hukuki sorumluluðu yerine getireceðim. Görevim öðrencilerin eþit þartlarda eði tim al ma sý ný sað la mak" þeklinde deðer lendirdi. Ankara / aa

Baþbakan’ýn basýn danýþmaný görevini býraktý n BAÞBAKANLIK Ba­sýn­ Da­nýþ­ma­ný­ Ke­mal­Öz­türk,­gö­re­vin­den­ay­rýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­ Öz­türk,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ 2003’ten bu­ ya­na­ An­ka­ra’da­ ba­sýn­ da­nýþ­man­lý­ðý yap­tý­ðý­ný,­bu­sü­re­nin­5­yý­lý­nýn­Dev­let­Ba­ka­ný­ ve­ Baþ­ba­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Bü­lent­ A­rýnç’la,­ 3­ yý­la­ ya­ký­ný­nýn­ da­ Baþ­ba­kan­ Re­cep­ Tay­yip­ Er­do­ðan­ i­le­ geç­ti­ði­ni­ be­lirt­ti. ‘’Ül­ke­me­ böy­le­ hiz­met­ et­ti­ðim­ i­çin­ çok bü­yük­ o­nur­ duy­dum’’­ a­çýk­la­ma­sýn­da­ bu­lu­nan­ Öz­türk,­ þun­la­rý­ kay­det­ti:­ ‘’An­cak ba­sýn­ve­si­ya­set­ku­rum­la­rý­a­ra­sýn­da­ge­çen çok­ yo­ðun,­ yo­ru­cu­ ve­ stres­li­ gö­re­vim­de ar­týk­ nö­bet­ de­ði­þi­mi­ vak­ti­ gel­di.­ Bu­ ne­den­le­ gu­rur­la­ sür­dür­dü­ðüm­ Baþ­ba­kan­lýk Ba­sýn­Da­nýþ­man­lý­ðý­gö­re­vim­den­bu­gün­i­ti­ba­riy­le­ay­rýl­dým.­Bir­sü­re­a­i­le­me­va­kit­a­yý­ra­rak­ din­le­ne­ce­ðim.­ Ni­ye­tim­ Ýs­tan­bul’a dö­ne­rek­u­zun­so­luk­lu,­ka­lý­cý­e­ser­ler­bý­ra­ka­cak­ ça­lýþ­ma­lar­ yap­mak.­ Ak­tif­ si­ya­se­te gir­me­yi­dü­þün­mü­yo­rum.’’­Ankara/ aa

Beyazýt meydanýnda cuma namazý sonrasý toplanan 5 bini aþkýn kiþi, Hüsnü Mübarek yönetimini devirmek için iki haftadýr direnen Mýsýr halkýna destek verdi.

Ýstanbul’da Mübarek’e öfke HÜSNÜ Mü­ba­rek­yö­ne­ti­mi­ni­de­vir­mek­i­çin­i­ki­haf­ta­dýr­di­re­nen­Mý­sýr­hal­ký­na­Ýs­tan­bul’da­Cu­ma­na­ma­zý­son­ra­sý­des­tek­ey­le­mi­dü­zen­len­di.­Be­ya­zýt­mey­da­nýn­da­ki­ey­le­me­5­bi­ni­aþ­kýn­in­san­ka­týl­dý.­Cu­ma­na­ma­zýn­dan­son­ra­a­la­na­top­la­nan­ka­la­ba­lýk,­ön­ce­Mý­sýr’da­ki­ey­lem­ler­de­ha­ya­tý­ný­kay­be­den­ler­i­çin­gý­ya­bi ce­na­ze­na­ma­zý­kýl­dý.­Son­ra­Kur’an-ý­Ke­rim­o­kun­du. Ey­lem­de­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­fo­toð­raf­la­rý­ya­kýl­dý.­“Fi­ra­vun­Mü­ba­rek­he­sap­ve­re­cek”,­“Ýs­yan­a­te­þi­ta­but­la­rý ya­ka­cak”,­“Mü­ba­rek­ye­ter­ar­týk”­þek­lin­de­pan­kart­lar a­çýl­dý,­slo­gan­lar­a­týl­dý.­Ey­le­me­Müs­lü­man­Kar­deþ­le­rin­li­der­le­rin­den­Dr.­Eþ­ref­Ab­dü­laf­far­da­ka­týl­dý.­Bir çok­u­lu­sal­ve­ya­ban­cý­te­le­viz­yon­ka­na­lý­ey­le­mi­can­lý o­la­rak­ver­di.­Si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­a­dý­na­or­tak­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ný­ya­pan­ÝHH­Ýn­sa­ni­Yar­dým­Vak­fý Baþ­ka­ný­Bü­lent­Yýl­dý­rým­þun­la­rý­söy­le­di:

“Bu­di­re­niþ­her­ke­se­ders­o­la­cak.­Mes­cid-i­Ak­sa­yý­ký­lýr­ken­des­tek­ve­ren­bü­tün­li­der­le­rin­so­nu­böy­le­o­la­cak.­Ka­hi­re’de­so­kak­lar­dol­du,­mey­dan­lar­dol­du. Halk­ha­re­ke­te­ge­çe­cek.­Sa­de­ce­Ka­hi­re’de­de­ðil­bü­tün­dün­ya­da­bu­gün­mey­dan­lar­dol­du.­Hep­bir­lik­te nö­bet­te­yiz,­hep­bir­lik­te­Mý­sýr­hal­ký­nýn­ya­nýn­da­yýz. Söz­bit­ti­ar­týk.­9­Ma­vi­Mar­ma­ra­þe­hi­di­nin­a­te­þiy­le ar­týk­öz­gür­lük­a­te­þi­ya­kýl­dý.”­Müs­lü­man­Kar­deþ­le­rin li­der­le­rin­den­Dr.­Eþ­ref­Ab­dül­gaf­far­i­se­“Bir­çok­ül­ke­de­in­san­lar­so­kak­la­ra­dö­kü­le­rek­Ýs­ra­il’e­ve­A­me­ri­ka’ya­ha­yýr­de­di­ler.­Bu­gün­üm­me­tin­do­ðum­gü­nü­dür.­Bu­gün­Mý­sýr’da­mil­yon­lar­ta­rih­ya­zý­yor.­Bu­gi­di­þa­týn,­bu­yük­se­li­þin­ö­nün­de­du­ra­ma­ya­cak­lar”­de­di.­ Ko­nuþ­ma­lar­dan­son­ra­Dr.­Eþ­ref­Ab­dül­gaf­far­ta­ra­fýn­dan­di­re­nen­Mý­sýr­hal­ký­i­çin­du­a­ya­pýl­dý.­Du­a­nýn ar­dýn­dan­ka­la­ba­lýk­o­lay­sýz­da­ðýl­dý.­

MISIR BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ’NE YÜRÜDÜLER ANKARA'DA da bazý sivil toplum kuruluþlarý, Cuma sonrasýnda Mýsýr’da Devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek’in görevi býrak masý için direniþ yapan Mýsýrlýlara destek için toplandý. Kocatepe Camii çýkýþýnda bir araya gelen gruptakiler, Mýsýr’daki muhaliflere destek vererek Mübarek’in görevi býrakarak ülkeyi terk etmesini talep etti. Kocatepe’den Mýsýr Büyükelçiliði’ne yürüyüþ düzenleyen grup, burada yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz bir þekilde daðýldý. Ýstanbul / Yeni Asya

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

s­lýn­da­e­pey­dir,­si­ya­sî­par­ti­ge­nel­baþ­kan­la­rý­nýn a­ra­la­rýn­da­ki­kav­ga­lar­dan­bah­set­mek­is­te­mi­yo­ruz.­Çün­kü­on­la­rýn­kav­ga­la­rý,­bir­bir­le­ri­ne­ha­ka­ret­et­me­le­ri­ül­ke­nin­gün­de­mi­ni­meþ­gul­e­der­ken,­bir­çok­so­ru­nu­da­per­de­li­yor.­Çok­ö­nem­li­me­se­le­ler­Tür­ki­ye’nin­gün­de­mi­ne­da­hi­ge­ti­ri­le­mi­yor.­ Bu­so­run­la­rýn­ba­þýn­da­bel­ki­de­ço­cuk­la­rýn­ge­le­cek­le­ri i­le­il­gi­li­so­run­lar­yer­a­lý­yor…­E­ði­tim­sis­te­mi­ma­lûm. Yaz-boz­tah­ta­sý­na­dön­dü­ðü­i­çin­ço­cuk­lar­ne­ya­pa­cak­la­rý­ný­da­hi­bi­le­mi­yor­lar.­Ay­ný­hü­kü­met­dö­ne­min­de­6,­7 ve­8.­sý­nýf­la­rýn­gi­re­ce­ði­bir­sý­nav­uy­gu­la­ma­ya­ko­yu­lur­ken­bir­ba­ký­yor­su­nuz,­sý­nav­lar­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­ka­ný­de­ði­þin­ce­kal­dý­rýl­mýþ.­Þim­di­i­se­ba­zý­sý­nýf­lar­sý­nav­la­ra­gi­rer­ken­di­ðer­le­ri­sý­nav­dan­mu­af­o­la­bi­li­yor­lar. Öð­ren­ci­ler,­o­kul­la­rýn­a­çýk­ol­du­ðu­dö­nem­ler­de­o­kul­i­le­ders­ha­ne­a­ra­sýn­da­gün­le­ri­ni­ge­çi­ri­yor.­Bir­ya­rýþ­týr­gi­di­yor.­Ço­cuk­lar­sý­nav­stre­sin­den­baþ­ka­bir­þey­gö­re­mez o­lu­yor­lar.­Et­ra­fýn­da­ki­o­lay­lar­la­il­gi­len­me­yi­bý­ra­kýn,­a­i­le­le­ri­i­le­va­kit­ge­çi­re­mez­ha­le­ge­li­yor,­baþ­ka­bir­iþ­le­il­gi­len­me­ye­fýr­sat­da­hi­bu­la­mý­yor­lar. E­ði­ti­min­ so­run­la­rý­ ta­bi­ bun­lar­la­ sý­nýr­lý­ de­ðil. Öð­ren­ci­le­rin­ol­du­ðu­ka­dar­e­ði­tim­ci­le­rin­de­bir­çok so­run­la­rý­var.­ Bu­gün­bu­ra­da­“ge­le­ce­ði­miz”­de­di­ði­miz­genç­le­rin ge­le­ce­ði­ni­bir­ba­ký­ma­ka­rar­tan,­te­le­viz­yon,­in­ter­net ve­cep­te­le­fo­nu­gi­bi­bü­yük­tah­ri­bat­mey­da­na­ge­ti­ren­ tek­no­lo­ji­ler­den­ bah­set­mek,­ teh­li­ke­ye­ dik­kat çek­mek­is­ti­yo­ruz.­A­ma­cý­dâ­hi­lin­de­kul­la­nýl­dý­ðýn­da fay­da­lý­ o­lan­ bu­ tek­no­lo­jik­ a­let­ler,­ a­ma­cý­ dý­þýn­da kul­la­nýl­dý­ðýn­da­ mad­dî,­ ma­ne­vî­ ve­ ru­hî,­ o­na­rýl­ma­sý zor­bü­yük­tah­ri­bat­la­ra­ne­den­o­la­bi­li­yor.­ Pe­ki­bu­teh­li­ke­le­rin­far­kýn­da­mý­yýz? 16­ mil­yon­ öð­ren­ci­ ya­rý­yýl­ ta­ti­li­ne­ gir­di­ ve­ ta­ti­lin bir­haf­ta­sý­da­geç­ti.­Ço­cuk­lar­ta­til­le­ri­ni­na­sýl­ge­çi­ri­yor?­ Ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­lar­da­ ço­cuk­la­rý­mý­zýn­ ta­til­le­ri­ni­o­ku­ya­rak­de­ðil,­te­le­viz­yon­sey­re­de­rek­ve­in­ter­net­ba­þýn­da­ge­çir­dik­le­ri­ni­gös­te­ri­yor. Ýn­san­lýk­ta­ri­hi­nin­en­ö­nem­li­ve­bü­yük­bu­luþ­la­rýn­dan­bi­ri­si­ka­bul­e­di­len­in­ter­ne­tin,­ço­cuk­lar­i­çin­cid­dî teh­li­ke­saç­tý­ðý­or­ta­da.­Za­rar­lý­si­te­ler­en­bü­yük­teh­li­ke­yi­o­luþ­tu­rur­ken,­soh­bet­o­da­la­rý­de­ni­len­kar­þý­sýn­da­ki­nin­kim­ol­du­ðu­nu­bil­me­den­ya­pý­lan­soh­bet­ler­bü­yük­za­rar­lar­ve­ri­yor.­Pay­la­þým­si­te­le­rin­de­ki­ad­res­ve fo­toð­raf­lar­ra­hat­bir­þe­kil­de­her­kes­ta­ra­fýn­dan­gö­rü­le­bi­li­yor.­Ýs­te­yen­is­te­di­ði­ni­pay­la­þý­yor.­Za­rar­lý­mý­de­ðil­mi­kon­trol­e­den­kim­se­yok.­Kö­tü,­çir­kin­me­saj­lar, kü­für­ler­ser­best­çe­o­ra­ya­ya­zý­la­bi­li­yor.­Ço­cuk­lar­da bu­ra­dan­gö­re­rek,­bu­ke­li­me­le­ri­öð­re­ni­yor­lar. Ýn­ter­ne­tin­di­ðer­bir­za­ra­rý­da­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­di­li­ni boz­ma­sý­o­lu­yor.­“By,­ok,­slm”­gi­bi­an­lam­sýz­bir­dil­o­luþ­tu­rul­muþ,­ço­cuk­lar­nor­mal­cüm­le­kur­ma­yý­u­nu­tu­yor­lar.­Ay­ný­sa­kýn­ca­cep­te­le­fo­nun­da­da­ge­çer­li... Ay­rý­ca­bil­gi­sa­yar­da­ve­ya­in­ter­net­or­ta­mýn­da­oy­na­nan­o­yun­lar­ço­cuk­lar­da­ba­ðým­lý­lýk­ya­pa­bi­li­yor.­O­yun ba­ðým­lý­sý­ço­cuk­lar­sos­yal­ha­yat­tan,­ar­ka­daþ­la­rýn­dan, hat­ta­a­i­le­sin­den­ko­pu­yor.­Sa­nal­bir­dün­ya­da­sa­nal ar­ka­daþ­la­rý­i­le­da­ha­faz­la­za­man­ge­çir­me­ye­baþ­lý­yor. Bu­da­bir­çok­ba­þa­rý­sýz­lý­ðý­be­ra­be­rin­de­ge­ti­ri­yor.­ Ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­gös­ter­di­ki,­in­ter­ne­ti­kul­lan­ma­ya­ye­te­cek­ka­dar­bil­gi­ye­sa­hip­o­lan­çok­az­sa­yý­da­ki­an­ne-ba­ba­ço­cuk­la­rý­nýn­tek­no­lo­ji­kul­la­ný­mý­sý­ra­sýn­da­kar­þý­la­þa­bi­le­ce­ði­risk­le­ri­an­la­ya­bi­li­yor.­Ay­ný­a­raþ­týr­ma­da­or­ta­ya­çý­kan­so­nuç,­bu­i­þin­va­ha­me­ti­ni or­ta­ya­ko­yu­yor.­Ço­cuk­lar­in­ter­net­kul­lan­ma­ya­10 ya­þýn­da­baþ­lý­yor­ve­gün­de­or­ta­la­ma­1-1,5­sa­at­in­ter­net­kul­la­ný­yor.­Ya­ni,­in­ter­net,­öð­ren­ci­le­rin­hem­o­kul ba­þa­rý­sý­ný­hem­de­ge­li­þim­le­ri­ni­o­lum­suz­et­ki­li­yor. Bir­baþ­ka­teh­li­ke­i­se­te­le­viz­yo­nun­za­rar­la­rý...­­A­i­le­ya­pý­sý­ný­teh­dit­e­den­prog­ram­ve­di­zi­le­rin­art­ma­sý­ço­cuk­la­rýn­za­rar­lý­a­lýþ­kan­lýk­lar­ka­zan­ma­sý­na­yol­a­çý­yor.­ Geç­ti­ði­miz­gün­ler­de­Rad­yo­Te­le­viz­yon­Üst­Ku­ru­lu (RTÜK) Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Da­vut­Dur­sun’un­ço­cuk­la­rýn­900­sa­a­ti­o­kul­da­bin­200­sa­a­ti­te­le­viz­yon­kar­þý­sýn­da­ge­çir­di­ði­ni­a­çýk­la­ma­sý­da­i­þin­ne­bo­yut­la­ra­gel­di­ði­ni­gös­te­ri­yor.­Dur­sun,­il­köð­re­tim­ça­ðý­ný­ta­mam­la­mýþ bir­ço­cu­ðun­yak­la­þýk­100­bin­ka­dar­þid­det­sah­ne­si­ve 8­bin­ö­lüm­ya­da­öl­dür­me­sah­ne­si­iz­le­miþ­ol­duk­la­rý­ný ak­tar­mýþ­tý.­Dur­sun,­bu­çar­pý­cý­ra­kam­la­rý­ver­dik­ten son­ra­te­le­viz­yo­nun,­iz­le­yi­ci­ler­ve­da­ha­çok­ge­li­þim­ça­ðýn­da­ki­ço­cuk­lar­ü­ze­rin­de­o­lum­lu­et­ki­le­ri­nin­ya­nýn­da bir­di­zi­o­lum­suz­et­ki­le­ri­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­miþ­ti. Dur­sun,­ço­cuk­la­rýn­fi­zi­kî,­sos­yal­ve­ah­la­kî­ge­li­þi­mi­nin­te­le­viz­yon­ya­yýn­la­rýn­ca­o­lum­suz­et­ki­len­di­ði­ni­be­lir­tir­ken,­ba­zý­ted­bir­ler­al­dýk­la­rý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­Ö­ne­çý­kan­en­ö­nem­li­ted­bi­rin,­ço­cuk­la­rýn­te­le­viz­yon­kar­þý­sýn­da­bu­lun­duk­la­rý­sa­at­ler­de­on­la­rý­o­lum­suz­et­ki­le­ye­bi­le­cek­i­çe­rik­te­ki­prog­ram­la­rýn­ya­yýn­lan­ma­ma­sý­ol­du­ðu­nu vur­gu­la­mýþ­tý.­An­cak­bu­na­dik­kat­e­den­te­le­viz­yon­sa­yý­sý­nýn­ne­ka­dar­az­ol­du­ðu­nu­da­her­kes­gö­rü­yor. Ta­bi­î,­ço­cuk­lar­bu­ka­dar­te­le­viz­yon­kar­þý­sýn­da­za­man­ge­çi­rin­ce­de­ki­tap­o­ku­ma­ya­fýr­sat­bu­la­mý­yor­lar! DES­Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Mer­ke­zi­ ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan a­raþ­týr­ma­da­ “Tür­ki­ye­Ne­den­O­ku­mu­yor?” so­ru­su­na ve­ri­len­ce­vap­lar­da­bu­nun­is­pa­tý­ni­te­li­ðin­de.­Genç­ler,­iþ yo­ðun­lu­ðu,­ders­ler,­in­ter­net­ve­te­le­viz­yon­dolayýsýyla­ki­tap­o­ku­ma­dýk­la­rý­ný­a­çýk­la­mýþ­lar.­ Pe­ki­in­san­lar­bu­teh­li­ke­nin­far­kýn­da­lar­mý?­ Far­kýn­da­ol­ma­dýk­la­rý­a­raþ­týr­ma­lar­da­or­ta­ya­çý­ký­yor.­O­hal­de,­ço­cuk­la­rý­mý­zý­bu­be­la­lar­dan­kur­tar­ma­nýn­yo­lu­ço­cu­ðu­mu­zu­sý­ký­ta­kip­et­mek,­sý­ký­ted­bir­ler al­mak­tan­ge­çi­yor.­On­lar­la­bir­lik­te­ki­tap­al­mak,­ki­tap o­ku­mak,­ki­tap­o­ku­nan­me­kân­la­ra­gö­tür­mek­ge­re­ki­yor.­Ak­si­hal­de,­on­la­rý­ge­le­cek­le­ri­ve­do­la­yý­sýy­la­bi­zim­ge­le­ce­ði­miz­cid­dî­risk­al­týn­da­o­la­cak­týr…

A


6

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

MED­YA­PO­LÝ­TÝK

Sayýþtay her kurumu denetleyebilmeli DOSYAM ÞERÝF GÜNDÜZ sg-kys@hotmail.com

ilindiði gibi Sayýþtay Kanunu kabul edildi, ama bu kanun çok konuþulacak. Çünkü askerin harcamalarý denetlen mede “kurumun görüþüne” göre raporlanacak. Yani bütçeden büyük pay alan askerî harcamalar, “icazetli” yapýlabilecek. Kabul edilen metin aynen þöyle: “Savunma, güvenlik ve istihbaratla ile ilgili kamu idarelerinin ellerinde bulunan devlet mallarýnýn bu kanun uyarýnca yapýlacak denetimi sonucunda hazýrlanacak raporlarýn kamuoyuna duyurulmasýna iliþkin hususlar; ilgili kamu idaresinin görüþleri alýnarak Sayýþtay tarafýndan hazýrlanýp Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak bir yönetmenlikle düzenlenir.” Allah aþkýna böyle denetleme olur mu? Denetlenecek kamu idaresi “izin verirse” mahiyetindeki “görüþleri alýnarak” rapor hazýrlama... Peki, bir kamu kurumu kendi aleyhinde “görüþ” beyan eder mi? Mümkündür, ama Türkiye de böyle bir þey hiç yapýlmadý. Kanunun böyle olmasý doðru deðildir. Bu milletin diþinden týrnaðýndan ödediði vergilerden büyük pay alýp, denetleme yapan kurumlara hesap vermeyi kurumun ‘arzu su’na baðlamak yanlýþtýr. Bu, askerleri de töhmet altýnda býrakýr. Onun için en evvel Genelkurmay bu kanunun yanlýþlýðýný ifade etmelidir. Hem bu ülkede “kayýt dýþý, belgesiz iþ” yapýlmamasý için çýrpýnacaðýz; öbür taraftan bu kanunla bunu uygulamaya koyacaðýz.

B

Anlamadýðýmýz bir husus da þudur ki, askerî alým ve harcamalarýn yurt dýþý kýsmýnda yabancý ülkelerdeki firmalar veya Türkiye’deki ara cý kuruluþlarý cihaz, silâh, araç, gereç hakkýnda her bilgiyi bildiði, bütün fiyat ve harcamalarýn en ince teferruatýna kadar öðrendiði halde, bu devletin “gizliliðini ihlâl” etmiyor da, resmî bir kurumun bunu denet lemesi “gizliliði ihlâl” olur mu? Bu yabancý kiþilere karþý “bilgi” olurken, kendi ülke insanýmýzdan gizlenecek bir husus “millîlik” deðildir. Kanunlarla kurulmuþ Sayýþtay bütçeden pay alan her kurum ve kuruluþu “ilgili kurumun görüþünün” dýþýnda baðýmsýz denetleyebilmelidir. Bu ülkede devletin parasýný harcayan her kurum denetlemede yasalar önünde “eþit” olmalýdýr. Yoksa “kayýt dýþýndan” þikâyet edenlerin þikâyete hakký olmaz. Ve o zaman: Dað lar da cep ha ne lik ler bu lu nunca “kayýt dýþý” olur. Denizlerde si lâh ve mü him mat çý kýn ca “kaydý bulunmaz.” Son ra bi ri le ri kal kar JÝ TEM var der, diðeri “yoktur bu kayýt dýþý” der. Bu ülkede her harcamanýn vebali olduðu gibi, hesabý da olmalýdýr. Yol yakýn iken hükümet bu yasayý düzeltmelidir. Yoksa Sayýþtay arþivleri de þaibeli yanar ve “Askerî mallarýn denetim konusu bu kadar saydamlýktan uzaklaþýr ise, kazdýðýnýz her yerden, namlusu size dönük silahlar pýtrak gibi çýkabilir." (Zaman, Eser Karakaþ, 20.01.2011) Ve bu denetimler yapýlamazsa “asker vesayeti” bitmez.

Ölüm... Ve biz FARKINDA mýsýnýz, bilmem. Ölümü bir giysi, bir jest, bir söz gibi görüyoruz. O yüzden de... Kimine yakýþtýrýyoruz, kimine hiç yakýþtýramýyoruz. Kimi durumda uygun buluyoruz, kimi durumda uygunsuz! Çoðu zaman da ölüm bir tür hastalýk gibi görünüyor gözümüze. Kimilerini, mesela çok “canlý” dediðimiz tipte insanlarý asla bu “hastalýða” yakalanmaz sanýyoruz! Öyle in sanlar öldüðünde, baþka türlü sarsýlýyoruz. Onca yüksek doz “canlýlýk ilacý” ölüme kâr etmedi, diye düþünüyoruz alttan alta ve buna çok bozuluyoruz. Çünkü iliþkilerimizi, alacaklarýmýzý, vereceklerimizi, tutkularýmýzý, tutsaklýklarýmýzý... Hepsini ama hepsini sanki hiç ölmeyecekmiþiz gibi örgütlüyoruz. Ah, biraz uzaktan bakabilsek kendimize... Göreceðiz ki, bu halimiz, sevdiklerimizin ölümleri kadar acý!

««« Ünlülerin ölümünün medyadaki yansýmalarý tam da bu açýdan ibretlik özellikler taþýyor. Kimse bana ölenin yakýnlarýnýn acýsýný anlayýp paylaþtýðýný söylemesin! O tesellisi zor acýnýn özü sevdiðini kaybetmektir: Giden, gelmeyecektir! Fakat ünlü birinin ölümüne uzaktan bakýp aðlaþanlarýn derdi çoðu zaman farklýdýr: Onlarýnki ölüm gerçeðiyle kavgaya tutuþmaktýr. Hatta Facebook, Twitter gibi sosyal aðlarda bir ün lünün ölümü üzerine yazýlanlarý sakin kafayla okuduðunda, utanýp sýkýlýr insan. Çünkü yorumlar eninde sonunda “aman, üç günlük dünya! Bak, o da öldü! Biz kendi hayatýmýzýn deðerini bilelim” noktasýna gelip dayanýr. Eski insanlar ölüm gerçeðini evreni anlamak için bir anahtar olarak kullanýrlardý. Oysa modern insanýn “ölüm farkýndalýðý” egoist bir motivasyondan öteye gidemiyor. «««

Sevsinler bu barolarý 1 ÞUBAT Salý günü Hürriyet gazetesinde 24 baronun, içlerinde maalesef Ýstanbul Barosu da var, “Demokrasi ve Hukuk Devleti için Kamuoyuna Duyuru: ÇOK GEÇ OLMADAN” baþlýklý tam sahife bir ilanýný gördük. Ýlan ya da duyurunun amacý Yargýtay ve Danýþtay’da üye ve daire sayýsýný artýran, Yargýtay’ý yeniden yapýlandýran bir kanun tasarýsýný eleþtirmek. Söz konusu 24 baro bu kanunla yargýnýn da yürütmeye baðlanacaðýný ve böylece hukuk devletinin ve demokrasinin sonlanacaðýný öne sürüyorlar. Bu yazýda bu tartýþmaya girmek istemiyorum. Daha ziyade ön plana çýkartmak istediðim nokta bu barolarýn geçmiþ hukuk devleti ve demokrasi performanslarý. Bugün öne sürdükleri iddianýn ciddiye alýnabilmesi için kuruluþlarýn geçmiþte mesleklerine, hukuka, hukuk devleti kavramýna ihanet etmemiþ olmalarý çok önemli. Aksi durumda bu bildiri ve yayýnlandý-

ðý gazete kaðýdý baþka amaçlar, mesela temizlik için kullanýlabilir. Aþaðýda yakýn, çok yakýn tarihimize iliþkin bazý gün ve olaylarý hatýrlatacaðým. Bu barolarýn, yöneticilerinin, bu yönetimlere oy veren avukatlarýn bu tarihlerde nasýl tepkiler verdiklerini doðrusu çok merak ediyorum; bu konularda beni aydýnlatan olursa sevinirim. Baþlayalým, tek tek, numaralayarak gidelim. 1- 27 Nisan muhtýrasý hemen ertesin de bu barolar ve yöneticileri bu muhtýraya karþý çýkýp, bu berbat muhtýra metninin hukuk devletine ve demokrasiye, yani cumhuriyet kavramýna ihanet olduðunu gazete ilanlarýyla açýkladýlar mý? 2- Anayasa Mahkemesi’nin 367 kararý ný eleþtirdiler mi? Yargý kararlarýnýn uygulanma zorunluluðu olduðunu, herkesi baðladýðýný ama eleþtirilemez olmadýðýný en iyi herhalde bu avukat arkadaþlarýmýz bilmezler mi? 3- Anayasa Mahkemesi’nin 367 kararý öncesi dönemin CHP Genel Baþkaný De-

niz Baykal’ýn “bu karar böyle çýkmaz ise kaos olur” sözünü eleþtirdiler, sahife sahife gazete ilanlarý verdiler mi? 4- Yargýtay’ýn o korkunç “Hrant Dink” kararý sonrasý bu ayný arkadaþlar nasýl tepki gösterdiler? 5- Bu barolarýn mensuplarý, yönetimleri yoksa yargýnýn ya da askerin eleþtirilemeyeceðini, sadece seçilmiþlerin mi eleþtiriye konu olabileceklerini düþünüyorlar? 6- Dönemin Genelkurmay Baþkaný Sayýn Yaþar Büyükanýt Þemdinli davasý sanýklarý olan iki uzman çavuþ için, “ben onlarý tanýrým, iyi çocuklardýr” dediðinde nasýl tepkiler verdiler? 7- Bir orgeneralin iki uzman çavuþu hangi baðlantýlarla tanýdýðýný düþündüler mi? 8- 1 Þubat tarihli bu ilanýn, duyurunun altýnda imzasý olan Bolu Barosu, Bolu’da, Bolu Expres gazetesinin bir yazarýnýn (!) “bundan sonra öldürülen her asker için aþaðýdaki isimlerden beþini de biz öldürelim” ifadesini ifade özgürlüðü gören Bolu’dan çýkan bir yargý kararý

y se ri i lân lar ELEMAN ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) 452 33 35 Gözde Optik Mustafa Kuru

PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi

M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) 514 63 56 Gsm: (0555) 512 40 59 EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL

n ANTALYA ALANYA'da açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) 728 95 78 n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ (0262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servi sine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

“Yok böyle bir ölüm!” Beklenmedik ölümler karþýsýnda son zamanlarda bu tepki veriliyor. Dahasý, uzun süredir ölümcül bir hastalýktan çeken medyatik bir kiþi hayattan ayrýldýðýnda bile ayný tepki gösteriliyor. Oysa öylesiyle, böylesiyle ölüm var, hep olacak! Ama insanlýk kadar eski bir buyruk var: “Öldürmeyeceksin!” Yani... Asla olmamasý gereken, asla kabullenmememiz gereken ölümler göz kýrpmadan iþlenen cinayetler, haince ve bütün kutsallarý çiðneyerek gerçekleþtirilen kýyýmlardýr. Kaç gündür gazete sayfalarýný karýþtýrýrken “yok, böyle bir ölüm” diye isyan ettiðim bir þey var. Ne mi? Mutki’de jandarma karakolunun bahçesinde açýlan kuyudan çýkan 18 cesedin sakladýðý sýr! Peki medyada, kamuoyunda bu olaya ilgi ne kadar? Cevabý biliyorsunuz. Haþmet Baboðlu, Sabah, 4 Þubat 2011

KÝRALIK DAÝRE n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli

120 m2 (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat imarlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA

n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55

VASITA

n Sahibinden Satýlýk Araç

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL.

(0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ n Otogaz Satýmý Ateþ oto

Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212)549 75 21 Topkapý Þube:(212)482 95 90 (0532)494 51 59 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr.

karþýsýnda ne dediler? 9- Bu barolarýn yönetimleri Bitlis’in Mutki ilçesinde topraktan fýþkýran kemikler konusunda ne düþünüyorlar? Bu konuda neden bir gazete ilaný vermeyi düþünmüyorlar? 10- Bu barolar Ergenekon davasý sanýðý Arif Doðan’ýn açýklamalarý karþýsýnda sessiz kalan Genelkurmay’ý neden bir açýklamaya çaðýrmýyorlar? Bu listeyi sonsuza kadar uzatmak mümkün. Benim bu konudan anladýðým, söz konusu barolarýn yönetiminin karþý çýktýðý yegane þeyin seçilmiþlerin yapmaya çalýþtýklarý ama kendilerinin beðenmediði düzenlemeler olduðu. Sýký mý, öyle Anayasa Mahkemesi’ni, Yargýtay’ý, Danýþtay’ý, TSK’yý eleþtirmek. 27 Nisan muhtýrasýnda ellerini ovuþturan, sonra Yargýtay’ýn daire sayýsý arttýrýlýrken “hukuk devleti elden gidiyor” diyen hukukçular ve onlarýn barolarýyla karþý karþýyayýz. Eser Karakaþ, Star, 4 Þubat 2011

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 (0324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu (0212 ) 217 29 30 (0216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ n ZI 630601-ZI630800-

BN387000 NOLU TÝCARÝ Taksinin fiþ koçanlarý kayýptýr.Hükümsüzdür. 34 THN 61 Süleyman Canbaz ve Ort. n Uludað Üniversitesi

öðrenci kimliðimi, nüfus cüzdanýmý ve ehliyet belgemi kabettim hükümsüzdür. Saim Said Temiz


8

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

PO­ZÝ­TÝF­PEN­CE­RE

82

“Harçlýðýmla satýn aldýðým ilk kitap” SEBAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

GENÇ ve­ki­tap,­bi­ri­di­ðe­ri­ol­mak­sý­zýn­dü­þü­nü­le­me­ye­cek­muh­te­þem­i­ki­li. Ki­tap­lar­genç­le­re,­genç­ler­de­ki­tap­la­ra ya­ký­þý­yor. Ki­tap­sýz­lýk­i­se­her­ke­sim­i­çin­ür­kü­tü­cü. Genç­lik,­in­san­ha­ya­tý­nýn­dö­nüm­nok­ta­sý ve­bir­bü­tün­hâ­lin­de­ha­ya­týn­na­sýl­lý­ðý­ný­be­lir­le­yen­kri­tik­sü­reç. Genç­lik­yýl­la­rý­na­ka­dar­ki­ço­cuk­luk­dö­ne­mi­genç­li­ði;­genç­lik­ten­son­ra­ki­or­ta­yaþ­ve ih­ti­yar­lýk­dö­ne­mi­i­se,­yi­ne­genç­li­ði­ö­nem­li ký­lý­yor.­Ya­ni­çok­i­yi­ge­çi­ril­me­miþ­bir­ço­cuk­luk­dö­ne­mi;­çal­kan­tý­lar­ve­a­ra­yýþ­lar­i­çe­ri­sin­de­bir­genç­lik­de­mek­tir.­Yi­ne­ay­ný­þe­kil­de­genç­lik­çal­kan­tý­lar­i­çe­ri­sin­de­o­lur­sa, bu,­ken­di­si­ni­zor­gün­ler­bek­le­yen­bir­or­ta yaþ­ve­ih­ti­yar­lýk­sü­re­ci­de­mek­tir. O­za­man­ne­ya­pýp­et­me­li,­genç­li­ðin­ü­ze­rin­de­has­sa­si­yet­le­dur­ma­lý­ve­bu­zor­lu sü­reç­te­bü­yük­ler­on­la­ra­reh­ber­lik­et­me­li­dir­ler. Bu­ko­nu­da­dev­let­or­gan­la­rý­nýn­da,­e­be­veyn­le­rin­de­bil­gi­do­lu,­doð­ru­i­le­ti­þim­tek­nik­le­ri­kul­la­na­rak­genç­ler­le­o­lan­bir­lik­te­lik­le­ri­art­týr­ma­la­rý­ge­re­kir. Ak­si­hal­de­ro­ta­sý­ný­bu­la­ma­mýþ­bir­genç­lik;­hem­ken­di,­hem­a­il­e­si­ve­hem­de­dev­le­ti­i­çin­bü­yük­sý­kýn­tý­lar­i­çe­re­cek­tir. Uz­man­la­rýn­ve­e­be­veyn­le­rin,­genç­le­re bil­gi­le­ri­ni­ve­tec­rü­be­le­ri­ni­pay­laþ­ma­la­rý­es­na­sýn­da­ol­duk­ça­ti­tiz­bir­i­le­ti­þim­tek­ni­ði kul­lan­mak,­ak­ta­rý­la­cak­bil­gi­den­ve­tec­rü­be­den­çok­da­ha­ö­nem­li­dir.­Çün­kü­doð­ru­bil­gi­ve­tec­rü­be­ak­ta­rýl­sa­da,­e­ðer­ak­ta­rým­tek­ni­ði­ve­üs­lû­bu­yok­sa­ve­ya­za­yýf­sa­o­ak­ta­rý­lan­bil­gi­nin­doð­ru­lu­ðu­çok­faz­la­bir­an­lam i­fa­de­et­me­ye­cek­tir. Ço­ðu­kez­genç­le­re­söy­le­nen­na­si­hat­ler­de bir­prob­lem­yok­tur.­A­ma­o­na­si­hat­le­ri­söy­le­me­bi­çi­mi­ve­do­za­jý,­o­es­na­da­ki­mi­mik­ler,­ses­to­nu,­ye­ri­ve­za­ma­ný­doð­ru­na­si­ha­ti et­ki­siz­ha­le­ge­ti­re­bil­mek­te­dir. Ke­mal’le­u­zun­ca­bir­za­man­dýr­ta­ný­þý­yo­ruz.­Ken­di­ya­þa­dýk­la­rý­na­ve­ba­þý­na­ge­len ha­di­se­le­re­þaþ­kýn­lýk­du­yan­bi­ri­si.­Nor­mal o­lan­bir­ha­di­se­yi­bi­le­Ke­mal­bü­yük­bir­þaþ­kýn­lýk­i­çe­ri­sin­de­an­la­týr.­O­nun­i­çin­ço­ðu­ki­þi­o­nu,­zor­an­lar­ya­da­an­la­maz.­Ya­ni­o­na, ‘Ne­ol­muþ­ki­böy­le­a­bar­tý­lý­o­la­rak,­çok­bü­yük­bir­þey­var­mýþ­gi­bi­an­la­tý­yor­sun?’­di­yor­lar.­Oy­sa­ben­Ke­mal’i­an­lý­yo­rum.­Ke­mal­çok­has­sas­bir­genç.­Du­yar­lý­lýk­dü­ze­yi ol­duk­ça­yük­sek.­

Bir­gün­iþ­ye­rin­de­o­da­ma­gel­miþ­ti.­E­pey­ce­bir­ko­nuþ­tuk.­Ben­de­ken­di­si­ni­ra­hat his­set­sin­di­ye­çok­da­ko­nu­þur­ken­göz­le­ri­ne bak­ma­mýþ­tým.­Ha­ni­o­da­i­çin­de­u­fak­te­fek iþ­le­ri­ya­par­ken,­ay­ný­za­man­da­da­kü­çük çap­lý,­id­di­â­lý­ol­ma­yan­ko­nuþ­ma­lar­ya­pý­yor­duk.­A­ma­o­nun­bü­tün­ko­nuþ­ma­bo­yun­ca göz­le­ri­nin­ü­ze­rim­de­ol­du­ðu­nun­far­kýn­day­dým.­Bak­tým­çok­da­soh­be­ti­miz­ni­ha­ye­te u­laþ­ma­dan­Ke­mal,­‘Ho­cam­ben­mü­sa­a­de is­ti­yo­rum’­de­di­ve­ay­rýl­dý.­A­ra­dan­bir­kaç sa­at­geç­miþ­ti­ki,­bak­tým­te­le­fon­da­Ke­mal. Ke­mal,­bü­yük­bir­ü­zün­tü­i­çe­ri­sin­de,­‘Ho­cam,­bi­li­yo­rum­ben­si­ze­bü­yük­bir­say­gý­sýz­lýk­yap­tým.­Tam­da­soh­bet­bit­me­den kal­kýp­git­tim.­E­ve­ge­lin­ce­yap­tý­ðý­mýn­yan­lýþ ol­du­ðu­nu­dü­þün­düm­ve­si­zi­a­ra­dým.­Siz­den­çok­ö­zür­di­li­yo­rum­ho­cam.­Bi­raz­da ho­cam­ben­si­zi­ken­di­meþ­gu­li­yet­le­ri­ni­zin çok­ol­du­ðu­bir­za­man­da­meþ­gul­et­tim.­Bu­nun­i­çin­de­ö­zür­di­le­rim.’ Ke­mal’i­ye­ni­an­lý­yor­dum.­O­nun­in­ce­lik ve­ne­za­ket­do­lu­yak­la­þý­mý­as­lýn­da­ba­na­bir ders­ve­ri­yor­du.­O,­‘Ö­zür­di­le­rim­ho­cam’ de­dik­çe,­ben­o­nun­her­bir­öz­rün­de­bir­in­ce­lik­der­si­bu­lu­yor­dum. Ney­se­ki­i­fa­de­et­ti­ken­di­si­ni­de,­ka­pa­lý­o­da­la­rý­mýz­o­luþ­ma­dý. Þim­di­ler­de­i­yi­yiz­Ke­mal’le. Ke­mal’in­bu­yö­nü­nü­ta­ný­yýn­ca,­her­ko­nu­nun,­her­hâ­di­se­nin­her­in­san­da­ay­rý­bir i­zi­ol­du­ðu­nu­fark­et­tim.­Al­lah­her­in­sa­ný ay­rý­bir­du­yar­lý­lýk­ta­ya­rat­mýþ.­Ay­ný­cüm­le her­fark­lý­in­san­da­ay­rý­ay­rý­çað­rý­þým­lar mey­da­na­ge­ti­ri­yor. Bir­e­ði­tim­ci­ha­tý­ra­mý­hiç u­nut­mu­yo­rum.­Mü­zik­bö­lü­mün­de­der­si­miz­var­dý.­O ders­te­ha­zýr­lýk­sýz­ko­nuþ­ma­ör­nek­le­ri­ya­pa­cak­týk.­Or­ta­ya­çý­ka­cak­du­rum­la­rý­ben­de­bil­mi­yor­dum.­Bir­öð­ren­ci­ar­ka­da­þý­mý­kür­sü­ye­dâ­vet­et­tim.­Çýk­tý.­‘Bu­yu­run ho­cam’­de­di.­Ben­de,­‘E­fen­dim­siz­den,­ha­zýr­lýk­sýz­ko­nuþ­ma­ör­ne­ði çer­çe­ve­sin­de,­‘an­ne’­ko­nu­su­et­ra­fýn­da­beþ­da­ki­ka­lýk­bir­ko­nuþ­ma­is­ti­yo­ruz.’­de­dim. 18­yaþ­la­rýn­da­ki­er­kek­öð­ren­ci­miz,­ön­ce­bi­raz­du­rak­la­dý. Bi­raz­zih­nin­de­ki­ko­nu­i­le­il­gi­li­bil­gi­le­ri­dü­zen­le­di.­Ve son­ra­yüz­hat­la­rý­ka­rýþ­mýþ bir­þe­kil­de.­Yüz­ren­gi­at­mýþ­bir­þe­kil­de,­‘Ho­cam, ö­zür­di­li­yo­rum,­a­ma­ha­ya­tým­d a­hiç­b ir­an­l am­de­ð e­r i ol­ma­yan­bir­kav­ram­sor­du­nuz.­Hiç­bir­þey ko­nuþ­mak­is­te­mi­yo­rum.­Sý­nýf­ar­ka­daþ­la­rým­dan­da­ö­zür­di­le­ye­rek,­ye­ri­me­o­tur­mak is­ti­yo­rum.’­de­di. Sý­nýf­ta­ki­bü­tün­öð­ren­ci­ler­buz­kes­miþ, þo­ke­ol­muþ­tu.­Doð­ru­su­ben­de­bü­yük­bir þaþ­kýn­lýk­i­çe­ri­sin­de­i­dim,­a­ma­çok­da­bel­li

mýþ­tý,­di­ðe­ri­de­duy­gu­sal­bir­at­mos­fer­o­luþ­tur­muþ­tu. E­v et,­her­ko­n u­her­in­s an­d a­ay­r ý­ay­r ý kom­po­zis­yon­lar­o­luþ­tu­ru­yor­du. Her­in­sa­nýn­ö­zel­bir­do­na­ným­i­çe­ri­sin­de Kitabý, elinde büyük bir ol­du­ðu­an­la­þý­lý­yor­du. mücevher taþýyormuþ Ney­se,­ko­num­Ke­mal’di.­Ge­çen­ler­de­o­gibi tutan Kemal, da­ma­gel­di.­E­pey­ce­bir­mu­hab­be­ti­mi­zin so­nun­da,­ken­di­si­git­miþ­ve­ko­nuþ­ma­la­rý­“Hocam, artýk ben bir mýz­i­çin­de­a­dý­ge­çen­bir­ki­tap­al­mýþ.­Bu kitap okuyucusu du­rum­dan­da­çok­et­ki­len­miþ­o­la­rak,­bu­a­olacaðým. Çalýþýp, para dý­mý­ný­çok­geç­kal­mýþ­bir­a­dým­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­yor.­Ke­mal­ken­di­ken­di­ne­gü­kazanýp kitaplara lüm­sü­yor­ve­‘Ho­cam­bi­li­yor­mu­su­nuz,­bu vereceðim. Çok geç be­nim­ken­di­harç­lý­ðým­la­al­dý­ðým­ilk­ki­tap. Za­ten­baþ­ka­þe­kil­ler­de­de­al­dý­ðým­ilk­ki­tap. kalmýþým” diyordu. A­ma­bu­bir­de­ði­þi­min­baþ­lan­gý­cý­o­la­cak et­me­me­ye­ça­lýþ­tým.­He­men­bir­ak­tör­tav­rý ho­cam­gö­re­cek­si­niz.­Ya­þa­dýk­la­rý­mýn­ne­ka­i­çe­ri­sin­de,­sý­nýf­tan­bir­ba­yan­ar­ka­da­þý­mý­zýn dar­gü­lünç­ol­du­ðu­nun­ben­de­far­kýn­da­yým. is­mi­ni­söy­le­ye­rek­o­nu­kür­sü­ye­dâ­vet­et­tim. A­ma­þü­kür­ki­far­kýn­da­yým.’ Ki­ta­bý,­e­lin­de­bü­yük­bir­mü­cev­her­ta­þý­“E­vet,­ar­ka­da­þým,­ko­nu­ay­ný,­‘an­ne’.­Bi­ze beþ­da­ki­ka­‘an­ne’­i­le­il­gi­li­dü­þün­ce­le­ri­ni­an­- yor­muþ­gi­bi­tu­tan­Ke­mal,­“Ho­cam,­ar­týk ben­bir­ki­tap­o­ku­yu­cu­su­o­la­ca­ðým.­Ça­lý­þýp, lat­ba­ka­lým.’­de­dim. As­lýn­da­yap­tý­ðým­þey­bi­raz­da­genç­le­rin pa­ra­ka­za­nýp­ki­tap­la­ra­ve­re­ce­ðim.­Çok­geç du­yar­lý­lýk­ha­ri­ta­la­rý­ný­gör­mek­ve­ken­di­si­- kal­mý­þým.­Ge­ce­li­gün­düz­lü­za­man­la­rý­o­ku­ya­rak­ge­çir­mem­ge­rek­ti­ði­ni­bi­li­yo­rum. nin­de­his­set­me­si­ni­sað­la­mak. Ba­yan­öð­ren­ci­miz­bi­raz­dü­þün­dü­ve Çok­geç­kal­dý­ðý­mý­an­la­mam­bi­le­be­nim­i­‘Ho­cam­çok­ö­zür­di­le­rim,­çok­duy­gu­lan­- çin­bü­yük­ni­met.­Si­ze­te­þek­kür­e­di­yo­rum dým.­An­ne­mi­çok­öz­le­dim.­Þu­an­ko­nu­þa­- ho­cam.” Ke­mal­i­çin­ar­týk­iþ­ler­yo­lun­da. ma­ya­ca­ðým’­di­ye­rek­hýç­ký­rýk­lar­la­að­la­ma­ya A­ma­bu­a­þa­ma­öy­le­ö­nem­li,­öy­le­ö­nem­li baþ­la­dý­ve­ko­þa­rak­ye­ri­ne­o­tur­du. E­vet,­bir­kav­ram,­a­ma­i­ki­fark­lý­an­lam ki...­Bu­a­þa­ma­ya­ka­dar­ki­ge­re­ken­ler,­bir or­ta­ya­çýk­mýþ­tý.­Sý­nýf­her­i­ki­tab­lo­da­da­þok mo­to­run­ça­lý­þýn­ca­ya­ka­dar­ki­des­tek­un­i­çe­ri­sin­de­i­di.­Bi­ri­si­so­ðuk­duþ­et­ki­si­yap­- sur­la­rý­gi­bi.

‘‘

YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

elif@yeniasya.com.tr

AZÝZ ÖZKAN ozkanaziz@gmail.com

G Ö Z Y A Þ I

öz­ya­þý;­Ý­lâ­hî­rah­me­tin­â­yi­ne-i­in­sa­nýn­göz­pý­nar­la­rýn­dan­sü­zül­me­si­dir. Göz­ya­þý;­hic­ran­la­ya­nan­bir­ru­hun­iç­ten­i­çe­sýz­la­ný­þý­dýr. Göz­ya­þý;­has­ret­do­lu­si­ne­le­re­dö­kü­len­ýz­tý­rap dam­la­la­rý­dýr. Göz­ya­þý;­ay­rý­lýk­dar­be­si­ni­yi­yen­kim­se­i­le­ka­vuþ­ma­haz­zý­ný­ta­dan­kim­se­le­rin­gayr-i­ih­ti­yâ­rî­baþ­vur­duk­la­rý yol­dur.­ Göz­ya­þý­çe­þit­çe­þit­tir,­kor­ku­dan,­mu­sî­bet­ten,­se­vinç­ten,­ü­zün­tü­den­kay­nak­la­nan­ol­du­ðu­gi­bi­vus­lat­i­le­fi­rak­i­le­mey­da­na­ge­len­ler­de­var­dýr.­Göz­ya­þý­Al­lah­ve­Pey­gam­ber­sev­gi­sin­den­de kay­nak­la­nýr­ki­en­ef­da­li­dir. Ay­rý­lýk­lar­að­la­týr,­na­sýl­ki­sev­di­ðin­den­ay­rý­lan­a­þýk­öy­le­bir­að­la­mýþ­ve­de­miþ­ki; “Að­la­mak­tan­gö­zü­mün­ya­þý­ný­pür­hun­ey­le­din­/­Bi­ri­ni­ay­ný­A­ras­bi­ri­ni­Cey­hun­ey­le­din.” Gü­nü­mü­zün­du­yar­sýz,­duy­gu­ký­sý­rý­in­san­la­rý­ný­gö­ren­baþ­ka bir­þa­ir­i­se­duy­gu­su­nu­þöy­le­di­le­ge­tir­miþ. “Ne­þa­ir­yaþ­dö­ker­ne­a­þýk­að­lar­/­Ta­ri­he­ka­rýþ­tý­es­ki­sev­da­lar Bey­hu­de­ses­le­nir­bey­hu­de­çað­lar­/­Bir­sa­ða­bir­so­la­gö­zü­mün ya­þý” Ý­lâ­hî­rah­met­e­ðer­in­san­da­te­cel­lî­e­der­se­yal­nýz­in­san­la­ra­de­ðil; ke­di­ye­að­lar,­kö­pe­ðe­að­lar,­a­ða­ca­að­lar.­Yav­ru­su­nun­o­to­yo­la­ya­pýþ­mýþ­ce­se­di­ni­ya­la­yan­an­ne­kö­pe­ðin­ha­zin­hâ­li­ne­de­að­lar. Göz­yaþ­la­rý­ra­hat­la­týr,­sý­kýn­tý­dan­bu­na­lan­ruh­la­ra­pen­ce­re­ler­a­çar.­Ay­rý­lýk­að­la­týr,­yýl­lar­dýr­gur­bet­te­ki­yav­ru­su­na­öz­lem­du­yan an­ne­ve­ba­ba­yý­að­lat­tý­ðý­gi­bi. Ay­rý­lýk­að­la­týr,­ku­ru­di­re­ðin­fi­râk-ý­Ah­me­dî’den­(asm)­að­la­dý­ðý gi­bi.­Ka­vuþ­ma­að­la­týr,­u­zun­sü­re­dir­gö­rül­me­yen­ak­ra­ba­la­ra­ka­vuþ­mak­gi­bi. Ka­vuþ­ma­að­la­týr,­ve­da­zi­ya­re­tin­de­Kon­ya’ya­uð­ra­yan­Hz.­Be­di­üz­za­man’ýn­Hz.­Mev­lâ­nâ’nýn­hu­zu­run­da­sar­sý­la­sar­sý­la­að­la­ma­sý­gi­bi.­E­vet­göz­yaþ­la­rý­a­þýk­i­çin,­aþk­i­çin­vaz­ge­çil­mez­bir­o­lay­dýr.­Göz­ya­þý­ol­maz­i­se­in­san­ra­hat­la­ya­maz,­ken­di­ne­ge­le­mez.­A­ma­bir­þa­ir­bu­nun­tam­ter­si­ni­id­di­â­e­de­rek­ba­ký­nýz­ne­de­miþ:­ ***** “Að­lat­ma­tah­fi­fe­de­baþ­lar­/­Að­lat­ma­se­rin­let­me­de­dir­bað­rý­mý­yaþ­lar. Rah­me­te­sa­kýn­ger­çi­da­yan­maz­bu­na­taþ­lar.­/ Að­lat­ma­da­yak­ha­li­pe­ri­þa­ný­ma­bak­ma Yaþ­lar­a­ka­rak­bel­ki­u­çar­zer­re­si­aþ­kýn­/­A­teþ­le ya­þar­yaþ­la­de­ðil­ya­re­si­aþ­kýn

G

Yan­mak­týr­e­fen­dim­bi­ri­cik­ça­re­si­aþ­kýn­/­Að­lat­ma­da­yak­ha­li pe­ri­þa­ný­ma­bak­ma” De­mek­ki­aþ­kýn­de­va­mý­i­çin­yan­mak­ge­rek,­að­la­mak­de­ðil;­a­þý­ka­gö­re­að­la­mak­ta­ham­mül­süz­gö­nül­le­re­has­bir­yol­dur.­Bu­na gö­re­að­la­yan­a­þýk,­pes­et­miþ­de­mek­tir­ki­aþk­yo­lun­da­i­ler­le­ye­mez.­Fu­zu­lî’nin­aþk­an­la­yý­þýn­da­ko­ruk­ü­zü­mün­tat­lý­bi­rer­bal­tu­lum­ba­cýk­la­rý­na­dön­me­si­i­çin­na­sýl­Tem­muz­sý­cak­la­rý­na­ih­ti­yaç var­i­se;­in­sa­nýn­da­fay­da­lý,­ve­rim­li­bir­in­san­ol­ma­sý­i­çin­aþk­a­te­þi i­le­yan­ma­sý­na­ih­ti­yaç­var­dýr.­Aþk­yo­lun­da­i­ler­le­mek­an­cak­ve­an­cak­yan­mak­la­o­lur. Göz­ya­þý­dök­mek­bü­yük­le­rin,­mer­ha­met­li­le­rin­hâ­li­dir;­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­Ve­da­Hac­cýn­da­i­ken­nâ­zil­o­lan­“Bu­gün­si­zin di­ni­ni­zi­ke­mâ­le­er­dir­dim”­â­ye­ti­ni­du­yun­ca­göz­ya­þý­dö­ken­Hz.­E­bû­be­kir’in­hâ­li­gi­bi, Kâ­i­na­týn­ze­vâl­ve­ö­lü­mü­nü­i­lân­e­den­“Ben­ba­týp­gi­den­le­ri­sev­mem”­â­ye­ti­ni­o­ku­yan­Be­di­üz­za­man’ýn­að­la­dý­ðý­gi­bi, Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ve­fa­týn­dan­he­men­son­ra­Hz.­Bi­lâl-i Ha­be­þî’nin­hü­zün­ve­has­ret­a­ký­tan­ya­nýk­se­siy­le­e­zan­o­kur­ken “Eþ­he­dü­en­ne­Mu­ham­me­de’r-Re­sû­lul­lah”­de­di­ði­za­man­as­hab-ý ki­ra­mýn­að­la­dý­ðý­gi­bi. Sev­gi­li­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ký­zý­Hz.­Fa­tý­ma­(r.an­ha),­ba­ba­sý­nýn­ve­fa­týn­dan­son­ra­mü­ba­rek­kab­ri­ne­e­ði­lip­bir­a­vuç­top­rak a­lýp­kok­la­dý­ðý­za­man­þöy­le­de­miþ­ti:­“Ah­med’in­top­ra­ðý­ný­kok­la­ya­nýn­baþ­ka­gü­zel­ko­ku­lar­kok­la­ma­sý­ge­rek­mez.”­Bu­nu­söy­ler­ken­de­göz­le­rin­den­sü­zü­len­rah­me­tin­her­gö­re­nin kal­bi­ni­ý­lýk­ý­lýk­dol­dur­du­ðu­gi­bi... Al­lah­he­pi­mi­zi­Ý­lâ­hî­rah­me­te­â­yi­ne­kýl­sýn­ve­Al­lah­i­çin­göz­ya­þý­dö­ken­ler­den ey­le­sin.­Â­min.


2 ALÝ RIZA AYDIN hocazade68@hotmail.com

isbe kelimesi, lûgat mânâsý ola rak Ýslâm’ýn “emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker”, yani “iyiliði emretme ve kötülüðü yasaklama” prensibi gereðince gerçekleþtirilen genel ahlâký ve toplum düzenini koruma faaliyetlerini ve özellikle bu iþle görevli müesseseyi ifade eder. Günümüz þartlarýna göre görev ve yetkileri bir tek müessesenin çatýsý altýna; tarifi de bir makaleye sýðmayacak kadar çok olan hisbe teþkilâtý, toplumun huzurunu saðlamada önemli rolü bulunan bir kurumdur. “Hisbe teþkilâtýnýn görev alaný ‘Allah hakký’, ‘kul hakký’ ve ‘her iki yönü de bulunan haklar’ olmak üzere üç ana baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Bunlarýn bazýlarý þunlardýr: “Birincisi: Ezanýn vaktinde okunmasýnýn, cemaatle ibadetlerin vaktinde edasýnýn, Cuma ve Bayram namazlarýnýn ifasýnýn saðlanmasý; ibadetlerde alenî ihlâllere (Ramazan ayýnda alenen oruç yenilmesi, içki içip sarhoþ olunmasý, kadýnlarýn iddet müddetini beklemeden evlenmeleri vb.) ve bid’alara engel o lunmasý; sýnýrý aþan kadýn-erkek iliþkilerinin engellenmesi; ölçü tartý âlet ve araçlarýnda sahtekârlýðýn önlenmesi; ihtiyaçtan kaynak lanmayan dilenciliðin yasaklanmasý; ehliyetsiz din adamla rýnýn halký yanýltmasýna fýrsat verilmemesi gibi dinî-içtimaî faaliyetler. “Ýkincisi: Harap olan yol, su kanalý ve kanalizasyon gibi altyapý tesisleriyle ibadethanelerin ve savunma sistemlerinin tamirinin saðlanmasý; komþu haklarýna tecavüzün, her türlü meslek ahlâký ihlâlinin, geciktirilmiþ borçlarýn ödetilmesinin, muamelâtta kanunlara uyulmasýnýn temini ve çarþý pazarla ilgili hususlar. “Üçüncüsü: Toplu taþýma araçlarýnda ya da toplumun istifade ettiði alanlarda kadýn-erkek iliþkilerinde dinî-ahlâkî kurallara riayetin saðlanmasý; taþýtlarda aþýrý yüklemenin engellenmesi; iþçi, yetim, köle ve hayvan haklarýnýn korunmasý; buluntu hayvan ya da kaybolmuþ çocuklarýn yedirilip içirilmesi; yollarýn temiz tutulmasý ve aydýnlatýlmasý; toplum menfaatine aykýrý inþaatlara izin ve rilmemesi gibi faaliyetleri kapsamaktadýr.” 1 Son derece geniþ faaliyet alaný bulunan “hisbe” adýndaki bu teþkilâtýn görevli memu runa “muhtesib” veya “nâzýrü’l-hisbe” denir. “Hisbe faaliyetini yürütmekle görevli memurun hür ve mükellef ve Müslüman, sorumluluk alanýna giren konularda ma’ruf ve mün keri yani meþrû olanla olmayaný ayýrabilecek seviyede dinî-meslekî bilgisi bulunan; ölçü tartý, para ayarý ve fiyat denetlemesi yapacak kadar hesap bilmesi muhtesib’de aranan

H

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

ARAÞTIRMA

GENÇ KALEMLER

Asayiþte bir Peygamber modeli: “Hisbe” teþkilâtý þartlardandýr. Ayrýca, muhtesib’de adalet, güzel ahlâk, güvenilir olmak gibi faziletlerin bulunmasý görev ve sorumluluk üstlenecek kiþide olmasý gereken vasýflardandýr.” 2 Âl-i Ýmran Sûresi’nin 104. âyetinde ifade edilen: “Sizden, hayra çaðýran, iyiliði emredip kötülüðü meneden bir topluluk bulunsun. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerdir” âyetini tefsir eden müfessirler,

bu â ye tin emri uyarýnca, Müslümanlar içinde, iyiliði emreden, kötülükten alýkoyan bir içtimaî kontrol müessesesinin bulunmasýnýn farz-ý kifâye olduðunu belirtmiþler; ancak, bu görevi üstlenen kiþilerde, görevin iyi ve hakkani yete uygun olarak yerine getirilmesini mümkün kýlacak bazý þartlarýn bulunmasý gerektiðine iþaret etmiþlerdir. “Hz. Peygamberimiz’in, vazettiði, kendi koyduðu iktisâdî ve içtimaî hükümlerin uygulanýþýný yerinde görmek için muhtesib ola rak bizzat çarþý pazar teftiþlerine çýktýðý ve gayri meþrû davranýþlarda bulunanlara gerekli ikazlarda bulunduðu rivayetlerden anla þýlmaktadýr.” 3 Peygamber Efendimiz (asm), kadýn sahâ-

bîleri hisbe faaliyetinde görevlendiði için kadýnlarýn da muhtesib tayin edilmelerini caiz görmüþ; bu sistemde görev yapacaklar arasýnda cinsiyet farký gözetmemiþtir. Peygam berimizin (asm) emriyle görevlendirilen ve kaynaklarda adý geçen üçü erkek ikisi kadýn beþ sahâbî þunlardýr: Mekke’de Saîd b. Âs

b. Sa îd el-Ü me vî, Medine’de Abdullah b. Saîd b. Üsayha, Ömer b. Hattab, Semrâ bint Nüheyk el-Ese diyye ve Þifâ bint Abdullah. “Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin de bizzat þehir ve Pazar denetimlerine çýktýklarý, ayrýca bu iþ için özel görevliler tayin ettikleri bilinmektedir.” 4 Bir kötü davranýþ ya da iþlenen bir suç, tecessüse kaçmadan yani bir kimsenin bilinmesini istemediði özel durumlarýný araþtýrmaya kalkýþmadan ve yalnýz þüphe üzerine kiþilik haklarýný çiðnemeden tesbit edildikten sonra en hafiften en aðýra doðru usûllerle giderilir: “a) Ýþlenen fiilin gayrý meþrû olduðunun anlatýlmasý; b) Bilerek kötülük iþleyene öðüt verilmesi; c) Tekdir ve tehdit; d) Kötü lüðe vesile olan durumun ortadan kaldýrýl-

masý ve bu tür âlet edevat ve eþyanýn tahrip edilmesi; e) Ölçülü bir þekilde þu cezalardan birinin uygulanmasý: Hapis, teþhir, darp, meslekten men vb. cezalar.” 5 Muhtesib, Allah hakkýnýn ihlâli halinde af fetme yetkisini kullanabilirken, kul hakký ihlâli durumunda böyle bir yetkisi yoktur. Hisbe hem Kur’ân’ýn bir emri hem de Hz. Peygamberimizin sünneti olmasý itibarýyla Müslümanlara bir miras olarak intikal etmiþtir. Osmanlý’da ise hisbe, aþiretten devlete geçiþle yani devletin teþekkülüyle birlikte uygulamaya baþlandýðý hususunda rivayetler bulunmaktadýr. “Osmanlý dönemi þehir hayatýnda hisbe teþkilâtý ve bu teþkilâtýn yürütülmesinde kadý’nýn yardýmcýsý mevkiinde görev yapan muktesib, önemli bir asayiþ birimi ve vazgeçilmez bir denetim unsuru olarak görülmektedir.” 6 Zira toplum hayatýnda özellikle þehir yaþayýþýný saðlam temellere oturtmak ve yürürlükteki içtimâî düzeni korumak, en önemli meselelerden biriydi. O dönemde “ihtisab aðasý” veya “ihtisab emiri” denilen muhtesibin görev ve yetkileri ihtisab kanunnâmesinde detaylarýyla belirtilmiþtir. Bir örnek: Fatih Sultan Mehmed devrine ait Ýstanbul ihtisap kanunnâmesinde, “Allah’ýn yarattýðý her þeyin hukukunun görülüp gözetilmesi”nden muhtesiplerin sorumlu olduðu ifade edilmekte ve bu göreve geniþ bir yetki çerçevesi çizilmektedir. Kanunî Sultan Süleyman devrinden itibaren Anadolu’dan ve Rumeli’den çok sayýda kiþinin tarýmla iþtigâli býrakarak Ýstanbul’a gelmeye baþlamalarý üzerine bu göçü önlemek için çeþitli tedbirler a lýn ma ya baþ lan mýþ týr. Bu münasebetle ihtisab aðasý, zaman zaman mahallelerde dolaþarak denetlemede bulunur ve baþka þehirlerden göç edenleri tesbit eder, onlarý memleketlerine geri gönderirdi. Ýhtisab aða sý, bu nun ya nýn da gün lük za ru rî ih ti yaç mad de le ri nin hal kýn e li ne uy gun ve u cuz þartlarda geçmesini saðlar; bu maksatla esnaf ve diðer ticaret erbabýný kontrol altýnda tutar; ticarî ve içtimaî dengeleri, azýnlýk haklarýný, esnaf loncalarýnýn faaliyetini, bayýndýrlýk hizmetlerini ve asayiþi görüp gözetirdi. Bu sebepten dolayý, kadýsý bulunan her yere bir de muhtesib, diðer adýyla ihtisab aðasý tayin edilirdi. 25 Temmuz 1855’te kaldýrýlan bu sistemin görevi, yerine yeni kurulan “Þehremâneti”ne, yani Belediye’ye devredildi. Ýþte, bize, asayiþte bir Peygamber modeli… Dipnotlar: 1- TDV Ýslâm Ans.18: 135. 2- Gazalî, 2: 333. 3- TDV Ýslâm Ans. 18: 135 (Tirmizî, Büyu, 4:72). 4- Age. (Abdülhay el Kettânî, 2: 46). 5- Age. 18:135. 6- Mecelle-i umur-ý belediye, Ýstanbul, 1922, 1: 327.

7 Ýçimizdeki kiþilik MERVE ÝRÝYARI mantarrr_89@hotmail.com

ayatýmýzýn her anýnda, her dakikasýnda büyük sýnavýn hazýrlayýcý sorularýyla karþý karþýya geliyoruz. Bazen görmezden gelip, aldýrýþ etmeden arkamýzý döndüðümüz, aslýnda ahirete ait kanaat notlarýmýz; ama farkýna bile varamýyoruz… Okuldaki sýnavlarý hatýrlayalým bir de... Klâsik sýnavlarda kâðýdý þekillerle dolduranlar da vardýr, tüm sorularý tam cevaplayan da... Öðretmenin sevdirdiði bir ders olursa herkes iyi bir not alýr genelde. Ama öðretmeni sevmeyen öðrenciler çoðu zaman o dersin sýnavýndan kötü not alýrlar... Dünyaya geldiðimizde boþ ve kalýn bir defter elimize verilir. Onu biz doldurmak zorundayýzdýr ve asla kopya çekme gibi bir þansýmýz da yoktur... Defterimizi en iyi þekilde doldurmaya çalýþmalýyýz. Mânevî defteri elimize verseler; tezhip ve hatlarla da iyice süslemeye çalýþýrdýk herhalde ama görüntü deðil, içindekiler önemlidir. Aslýnda yaþarken de asýl önemli olan içimizdeki biz deðil miyiz? Bugünlerde giyim tarzýna, konuþmasýna bakarak insanlarý yargýlayanlar çok hatalar yapabiliyor. Dýþarýda açýk olan bir bayan camiye girerek; baþýný güzelce örtüp, tadil-i erkâna uyarak benden çok daha güzel namaz kýlabiliyor. Bu devirde gerçek iman’ýn kimde olduðunu bilmek çok zor gerçekten!.. Zamaný ve yeri geldiðinde “Ne yapsam?” diye düþündüðünüz zamanlarda kumanda sizin elinizdedir. Her zaman iyi bir þeyler yapmaya çalýþýp; puanýmýzý yüksek tutmayý isteriz. Çünkü öðretmenlerimiz hükmünde olan peygamberleri ve onlarý bize yollayan Yaratýcýmýzý çok severiz. Geçenlerde bir camide üflenen neyin sesi— caminin akustiði o kadar güzel inþâ edilmiþti ki—her yerden yankýlanýyordu. Sesin bütün duvarlara çarparak geri döndüðünü ve Yaratýcýma bu þekilde duâ etmenin hazzýný bütün benliðimle hissettim. Onu o kadar seviyormuþum ki, içimin duâsý nefesime yansýdý adeta. Þu vecize aklýma geldi: “Bu kâinatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki, bu mütemadiyen deðiþen ve tazelenen kâinat, bütün mevcudatýyla âyinedarlýk dilleriyle, o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.” Her güzellik O’nu hatýrlatýyor. Kanaatimiz bunlarý görebilmekle geliyor. Defterimize yazýlanlarý düþününce, hangimiz umutsuzluða kapýlmýyoruz ki? Ama o merhamet eden ve baðýþlayandýr. Yanlýþlarýmýz doðrularýmýzý götürmediði için de þanslýyýz. Hatta yanlýþlarýmýzdan dönme kapýsý her zaman açýk iken daha çok þanslýyýz… Kalbimizin sandýðýna kilitli defterimiz açýldýðý zaman, güzellikleriyle gelsin ve yaysýn, herkes her zaman güzel amellerin sahibi olsun Ýnþâallah…

H

Yeni neslin kapýsýnda durulmaz! MUHAMMED ZORLU muhammedzorlu@saidnursi.de

bir saîd, mutlu ve huzurlu. Elinde muhtefîce okuduðu kitap 10. Söz Haþir bahsi. Kimden mi bahsediyorum? Þehir içi otobüste 10-12 dakikalýk bir yolculukta bile cebinde taþýdýðý küçük risâleyi çýkarýp okuyan biri: Said, 12-14 yaþlarýnda yaþý küçük olanlardan biri sadece. Sýnava gitmek için bindiðim otobüste boþ koltuklarýn birine oturduktan sonra farkýna vardým; küçük gibi gözüken, yüreði büyük Said’i. Otobüs duraktan duraða kalabalýklaþmaya baþladýðý sýralarda saðýmda bulu nan küçük Said sol cebinden çýkardýðý risâlenin satýrlarý arasýna dalýp gitmeye baþladý. Kalabalýk otobüsün boðunuklu ðunda, Said’in manzarasýna bakýnca ayrý pencere açýldý bende, ferahlandým adeta. Ve üniversiteye kadar olan kýsa yolculuðum da göz le ri mi on dan a la ma dým. Müsmekât bu manzaraya gýpta ediyor dur. “Elhamdülillah, mâþâallah” diyorum Said’in her sayfayý çeviriþinde. Kýsa ve mânâlý düþünmeye baþlýyorum. Düþünüyorum, imdad isteyen insanlýða âcil yardýmý saðlayan Nurlarý. Az sözle çok mânâ ifade eden, az ve öz konuþan Üstadý. Ve küçük Said gibi daha nicelerini… Tefekküre dalýyorum; saf, temiz olan kiþilerin nur simasýný düþünerek. Leyle-i zulmet-i cehîli, tenvir edeni. Altýnlarýn üstünde kýymeti olan sayfalar, içimdeki

O

‘‘

Sýnava gitmek için bindiðim otobüste boþ koltuklarýn birine oturduktan sonra farkýna vardým; küçük gibi gözüken, yüreði büyük Said’i. Elinde muhtefîce okuduðu kitap 10. Söz Haþir bahsi. O bir saîd, mutlu ve huzurlu...

cahilliði kaldýran benliðimi ‘biz’ yaptýran sayfalar. Taþlýk yerlerden geçen insanlýðý dümdüz yola sevk ettiren Nur dolu hakikatli sayfalar... Ne büyük nimet Allahým! Þükürler olsun ki; orada, burada, þurada deðil de nurdayýz, nurlardayýz, kendimizdeyiz. Genç okurken haþri, yaþamaya baþlýyorum haþri. Said, satýrlarýn arasýnda öyle bir zevk ve lezzet alýyor olacak ki, arada bir, iki dudaðýnýn arasýnda çýkan Haþir bahsinde geçen “Hem hiç mümkün müdür ki...” sözlerini duyuyorum. Hem hiç mâkul müdür ki, hattâ çekirdek kadar her bir mevcuda bir aðaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hik -

metleri bindirsin, semereleri kadar maslahatlarý taksýn da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnýz bir çekirdek kadar gâye versin, bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevî bekasýný gâye yapsýn; ve bunlarý, âlem-i mânâya çekirdekler ve âlem-i âhirete bir mezraa yapmasýn; tâ, hakikî ve lâyýk gâyelerini versinler ve bu kadar mühim ihtifâlât-ý mühimmeyi gâyesiz, boþ, abes býraksýn, onlarýn yüzünü âlem-i mânâya, âlem-i âhirete çevirmesin; tâ, asýl gâyeleri ve lâyýk meyvelerini göstersin? Evet, hiç mümkün müdür ki… Farkýnda olmadan sesinin çýkmasý Said’i utandýrmýþ olacak ki, yüzü kýzarmaya baþlýyor. Said istifini bozmayarak he mencecik sayfalar arasýnda bulduðu lezzete geri dönüyor. Bende suhuf-u semâviyeden damlayan bu kitaplarýn bu duygularý yaþatan olduðunu hatýrlýyorum. Tebessüm ediyorum. Final sýnavýmýn stresini azaltan otobüsteki o manzara, sözlerin arasýnda mânâlý bir söz’e dönüþmüþtü. Otobüs üniversite duraðýna yaklaþmýþ olacak ki, düþüncelerim bölünüyor, ‘inecek var’ ses le ri ni duy ma ya baþ lý yo rum ve o manzaraya veda ediyorum. Çocukluðumuza armaðan olsun bu nakarat: “Bir üstad tanýyorum, o da Bedi üz za man, bir Üs tad ta ný yo rum, en büyük bir kahraman, Bir üstad tanýyorum; asrýn vekili, ancak Lâilâhe illallah, elinde duran sancak”. Ýçimden de nurlu ne sil ka pý sýn da as la du rul maz, du ra mazlar diyerek iniyorum.


6

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

GÖRÜÞ

MAKALE

Hikmet kavramý üzerine lý­lý­Ham­di­Ya­zýr­i­se:­“Hik­met;­fay­da­lý­i­lim­ve sa­lih­a­mel­dir.”­di­ye­ta­ným­la­mýþ. benlice37@hotmail.com Kur’ân’da­i­se­hik­met,­mâ­nâ­sý­en­ge­niþ­ve zen­gin­bir­ke­li­me­dir.­Kur’ân’da­99­de­fa­geç­mek­te­dir.­46­de­fa­Al­lah’ýn­A­ziz­is­mi­i­le,­36 ik­met­ke­li­me­o­la­rak­‘in­sa­nýn,­mev­cu­- de­fa­da­A­lîm­is­mi­i­le­be­ra­ber­geç­mek­te­da­týn­ha­ki­kat­le­ri­ni­bi­lip,­ha­yýr­lý­iþ­le­ri dir.­Kur’ân’ýn­ba­zý­â­yet­le­rin­de­“bil­gi”, yap­mak’­sý­fa­tý­na­de­nir.­Al­lah’a­a­it­bir ba­zý­â­yet­le­rin­de­i­se­“pey­gam­ber”­mâ­sý­fat­o­la­rak­da­“her­þe­ye­bir­ga­ye­ve­mak­sat yer­leþ­tir­mek,­her­þe­yi­mâ­nâ­lý­kýl­mak,­eþ­ya­ya gü­zel­ve­ha­yýr­lý­ne­ti­ce­ler­tak­mak”­ta­ma­mý­i­le hik­met­kap­sa­mýn­da­o­lan­þey­ler­dir. Hik­met,­ke­li­me­an­la­mý­o­la­rak,­baþ­ka­bir­a­çý­dan;­“söz­de­ve­dav­ra­nýþ­ta­tam­ve­doð­ru­i­sa­bet,­lâf­zý­az,­mâ­nâ­sý­en­gin­söz;­Kur’ân’da­Al­lah’ýn­pey­gam­ber­le­ri­ne­ve­seç­kin­ha­lis­kul­la­rý­na­na­sip­et­ti­ði­de­rin­an­la­yýþ­ka­bi­li­ye­ti”­gi­bi­çok­çe­þit­li­an­lam­lar­da­kul­la­ný­la­bi­len ge­niþ­kap­sam­lý­bir­kav­ram­dýr.­Mü­fes­sir­ler,­hik­me­te­o­tuz­dan­faz­la­mâ­nâ ver­miþ­ler.­Her­mes­lek­ve­meþ­rep­sa­hi­bi­ken­di­mes­le­ði­ne­uy­gun­mâ­nâ­lar­ver­miþ.­Me­se­lâ;­fý­kýh­il­min­de hik­met,­“he­lâl­ve­ha­ra­mý­bil­di­ren bir­i­lim­dir”­di­ye­ta­rif­e­dil­miþ.­Ta­sav­vuf­â­lim­le­ri­ne­gö­re­hik­met,­“le­dün­ve­ma­ne­vî­sýr­lar”­o­la­rak­ta­rif­e­dil­miþ.­Ba­zý­â­lim­ler­hik­met­ten­ka­sýt “Pey­gam­be­ri­miz’in­(asm)­sün­ne­ti”­de­miþ.­“Hik­met,­fay­da­lý­i­lim­ve­ pey­gam­ber­lik­an­la­mý­na­da­ge­lir”­den­miþ.­Fi­lo­zof­lar­hik­me­ti­“fel­se­fe”­o­la­rak­i­zah­et­miþ.­El­ma­-

ABDULLAH BENLÝCE

H

nâ­sý­na­gel­mek­te­dir. Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­Yir­mi­Be­þin­ci­Söz’de Kur’ân­hak­kýn­da­yap­tý­ðý­bir­di­zi­ta­rif­ten­bi­ri­si de­þu­dur:­“Þu­ki­ta­bý­ke­bî­ri­kâ­i­na­týn­bir­ter­cü­mei­e­ze­li­ye­si…”­ Ya­ni,­“bu­kâ­i­na­tý­kim ve­ ni­çin­ya­rat­mýþ­týr­ve­bu â­lem­ve­i­çin­de­ki­eþ­ya ne­gi­bi­mâ­nâ­lar i­f a­d e­ e­d i­yor?”­so­ru­la­rý­nýn

da­ha­ver­miþ­tir.­Ýn­san­da­ki­a­kýl­kuv­ve­ti­nin­va­sat­mer­te­be­si­ne­hik­met­de­miþ­tir.­Ýn­san­ak­lý­nýn­üç­mer­te­be­si­var­dýr:­Bi­ri­si­tef­rit­mer­te­be­si o­lan­ga­bâ­vet­tir.­Bu­mer­te­be­de­a­kýl­hiç­bir­þey­den­ha­be­ri­ol­ma­ya­cak­ka­dar­iþ­le­me­yen­ve­ça­lýþ­ma­yan­bir­du­rum­da­dýr.­Ne­hak­ký,­ne bâ­tý­lý­id­rak­e­de­me­ye­cek­bir­ha­ma­kat de­re­ce­si­dir.­Ý­kin­ci­si,­if­rat­mer­te­be­si o­lan­cer­be­ze­dir.­Bu­mer­te­be­de­i­se a­kýl­hak­ký­ba­týl,­ba­tý­lý­hak­gös­te­re­cek­ka­dar­al­da­tý­cý­bir­ze­kâ­ya­sa­hip­tir.­Ýn­san­la­rý­ek­se­ri­da­lâ­le­te­a­tan­ve sap­tý­ran­in­san­lar,­bu­cer­be­ze­mer­te­be­sin­de­o­lan­dâ­hî­de­re­ce­sin­de­ki­ kâ­fir­ler­dir.­Di­ðe­ri­i­se­va­sat­o­lan­hik­met­tir.­A­kýl e n bu­mer­te­be­de­hak­ký­hak­bi­lir­o­na­tâ­bi­o­lur, mü­k em­- ba­tý­lý­ba­týl­bi­lip­on­dan­u­zak­du­rur.­Üs­tad mel­ce­va­- Haz­ret­le­ri­nin­bu­hik­met­ta­ri­fi­di­ðer­mü­fes­sir­bý­Kur’â­n-ý le­rin­ta­ným­ve­ta­ri­fi­nin­üs­tün­de­bir­ça­tý­gi­bi Ke­rim’de­dir. du­rup­hep­si­ni­i­çi­ne­a­lý­yor. Bu­hik­met­kud­Me­se­lâ;­gö­zün­hik­me­ti,­gör­mek­tir;­ga­ye­si­i­sî­dir.­Zi­ra,­kâ­i­nat­tan se­gö­rü­len­þey­ler­üs­tün­de­te­cel­lî­e­den­Al­lah’ýn Al­lah­na­mý­na­ve­o­- i­sim­ve­sý­fat­la­rý­ný­te­fek­kür­et­mek­ve­kul­luk­ta nun­es­mâ­sý­he­sa­bý­na bu­lun­mak­týr.­Ak­lýn­hik­me­ti,­eþ­ya­nýn­ar­ka bah­set­mek­te­dir.­Ýþ­te cep­he­sin­de­du­ran­mâ­nâ­la­rý­o­ku­mak­týr,­ga­ye­si kâ­i­na­ta­bu­þe­kil­de­ba­- i­se­o­eþ­ya­üs­tün­de­ki­tev­hi­de­i­þa­ret­e­den­de­lil­kýl­dý­ðý­za­man,­ya­ni­mâ­- le­ri­te­fek­kür­i­le­o­ku­yup­Al­lah’ýn­i­sim­ve­sý­fat­nâi­har­fî­na­za­rýy­la­ba­kýl­- la­rý­ný­is­tih­san­ve­tes­bih­et­mek­tir.­Kal­bin­hik­dý­ðýn­da,­hik­met­li­o­lan­o­Kur’ân’a,­o­kâ­i­na­ta, me­ti,­kâ­i­na­týn­kü­çük­i­puç­la­rý­i­le­i­þa­ret­et­ti­ði hik­me­te­uy­gun­bir­ba­kýþ­yap­mýþ­ol­mak­ta­yýz. son­suz­gü­zel­lik­sa­hi­bi­o­lan­Al­lah’ý­sev­mek­ve Üs­tad­Haz­ret­le­ri­yi­ne­Ý­þâ­râ­tü’l­Ý’câz’da­hik­- o­na­pe­res­tiþ­et­mek­tir. me­te­bü­tün­bu­mâ­nâ­la­rý­ku­þa­tan­bir­mâ­nâ

Bir mücahid-i ekber: Ahmed ibni Hanbel â­lim­dir.­Mez­he­bi­da­ha­çok­Þam,­Bað­dat­ve Mý­sýr’da­ya­yýl­mýþ­týr.­Dört­hak­mez­heb,­Müs­lü­man­lar­i­çin­rah­met­ve­ko­lay­lýk­týr.­Ni­te­kim Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm);­“Üm­me­ti­min (müc­te­hid­le­ri­nin) mez­hep­le­re­ay­rýl­ma­sý­rah­met­tir.”­bu­yur­muþ­tur.­Al­lah’u­Te­â­lâ’ya­o­lan u­g ün­ dört­ mez­h ep­ i­m am­l a­r ýn­d an bað­lý­lý­ðý­dolayýsýyla­son­de­re­ce­te­va­zu­sa­hi­biy­Ah­med­bin­Han­bel­i­le­yol­cu­lu­ðu­mu­di.­Dert­li­le­re­der­man­ol­ma­ya­ça­lý­þýr­dý.­Yok­sul­za­de­vam­e­di­yo­ruz. la­rý­ko­rur,­çok­i­ba­det­e­der­di.­Son­de­re­ce­ha­Ehl-i­ sün­ne­tin­ a­mel­de­ dört­ hak­ mez­he­lim­se­lim,­çok­al­çak­gö­nül­lüy­dü.­A­ce­le­ci­de­bin­den­bi­ri­o­lan­Han­be­lî­mez­he­bi­nin­i­ma­mý ðil­di.­Her­ge­ce­Kur’ân-ý­Ke­rim’in­ye­di­de­bi­ri­ni Ah­med­ bin­ Han­bel,­ Bað­dat’ta­ 780­ (H.164) o­ku­ya­rak­ye­di­gün­de­hat­me­der­di.­Yat­sý­na­se­ne­sin­de­ doð­du.­ As­len­ Bas­ra­lý’dýr.­ Ba­ba­sý ma­zý­ný­ký­lýn­ca­bi­raz­is­ti­ra­hat­e­der­di.­Son­ra Mu­ham­med­ bin­ Han­bel­ as­ker­ (su­bay) i­di. kal­kýp­sa­ba­ha­ka­dar­i­ba­det­ve­ta­at­la­meþ­gul­o­Da­ha­Ah­med­bin­Han­bel­çok­kü­çük­yaþ­ta­i­lur­du.­Hal­ka­da­i­ma­ko­lay­lýk­yol­la­rý­ný­gös­te­rir, ken­ ba­ba­sý­ ve­fat­ et­ti.­ O­nun­ ye­tiþ­me­si,­ i­lim a­ðýr­va­zi­fe­le­ri­yük­le­mez­di.­A­cýk­tý­ðý­za­man­bir­tah­si­li­al­ma­sý­i­le­an­ne­si­il­gi­len­di.­Ah­med­bin þey­bu­la­maz­sa­kim­se­den­yi­ye­cek­is­te­mez­di­ve Han­bel,­ em­sâ­li­ a­ra­sýn­da­ cid­di­ye­ti,­ tak­va­sý, kim­se­yi­ra­hat­sýz­et­mez­di.­Ço­ðu­za­man­ek­me­sab­rý,­me­ta­net­ve­ta­ham­mü­lü­i­le­meþ­hur­ol­ði­ne­sir­ke­ka­týk­o­lur­du.­O­nu­da­ha­çok­mes­du.­Ý­lim­öð­ren­mek­i­çin­pek­çok­Ýs­lâm­bel­de­cid­de,­ce­na­ze­na­ma­zýn­da­ve­has­ta­zi­ya­ret­le­si­ni­do­laþ­tý­ve­bu­u­ður­da­pek­çok­me­þak­ka­te rin­de­gö­rür­ler­di.­Çok­ke­re­az­þey­yer;­“Ö­le­cek kat­lan­dý.­Din­i­lim­le­ri­ni­öð­re­nip,­bil­has­sa­tef­kim­se­i­çin­bun­lar­çok­bi­le”­der­di.­Ha­ram­þüp­sir,­ha­dis­ve­fý­kýh­i­lim­le­rin­de­yük­sek­se­vi­ye­ye he­si­o­lan­þe­yi­red­de­der­di.­Ah­med­bin­Han­bel u­laþ­tý.­Da­ha­son­ra­Bað­dat’a­dön­dü­ve­il­mi­ni Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­sün­ne­ti­ne­son ya­yýp,­in­san­la­ra­çok­fay­da­lý­ol­du.­ de­re­ce­bað­lýy­dý;­“Hiç­bir­ha­dis-i­þe­ri­fi­yaz­ma­Ah­med­bin­Han­bel­(ra)­mez­heb­sa­hi­bi­bir

ARZU KONAN

B

dým­ki,­o­nun­la­a­mel­et­me­ye­yim”­bu­yu­rur­du. Ehl-i­sün­net­i­ti­ka­dýn­dan­as­la­ta­viz­ver­mez­di. Bað­dat’ta­Mu’te­zi­le­fýr­ka­sý­men­sup­la­rý; “Kur’ân-ý­Ke­rim­mah­lûk­tur”­di­ye­rek,­Ab­ba­si ha­li­fe­si­Me’mun’u­bu­yan­lýþ­i­ti­kad­la­rý­na­i­nan­dýr­dý­lar.­Bu­nu­ka­bul­et­me­si­i­çin­Ah­med­bin Han­bel’e­de,­Me’mun­ve­si­le­siy­le­bas­ký­ve­iþ­ken­ce­et­ti­ler.­28­ay­hap­se­dil­di.­Bü­tün­bun­la­ra rað­men­o;­“Kur’ân-ý­Ke­rim­Al­la­hu­Teâ­lâ’nýn ke­lâ­mý­dýr,­mah­lûk­de­ðil­dir”­de­di. Be­di­üz­za­man,­Ri­sâ­le-i­Nur’da­o­nun­la­il­gi­li o­la­rak­“Ý­mam-ý­Ah­med­ib­ni­Han­bel­gi­bi­bir mü­ca­hid-i­ek­ber,­Kur’ân’ýn­bir­tek­me­se­le­si­i­çin­ha­pis­te­pek­çok­a­zap­ve­ril­miþ­ve­þek­vâ­et­me­ye­rek,­ke­mâl-i­sa­býr­la­se­bat­e­dip­o­me­se­le­ler­de­sü­kût­et­me­miþ”­(Lem’a­lar,­26.­Lem’a,­16. Ri­ca,­s.­579) i­fa­de­si­ni­kul­lan­mýþ­týr. Ah­med­bin­Han­bel’in­dil­ler­den­dil­le­re­ge­zen bir­çok­men­ký­be­si­var­dýr.­Pek­çok­ki­ta­bý­var­dýr. Ve­ta­rih­855­ (H.241) Cu­ma­gü­nü­nü­gös­te­rir­ken­ve­fat­et­ti.­Ve­fat­ha­be­ri­Bað­dat­hal­ký­ný að­lat­tý.­Bað­dat­lý­lar­ev­le­ri­nin­ka­pý­la­rý­ný­a­çýp “Ce­na­ze­na­ma­zý­i­çin­ab­dest­al­mak­is­te­yen­gel­sin”­di­ye­ba­ðýr­dý­lar.­Kuþ­lar­ta­bu­tu­nun­ü­ze­rin­de­u­çu­þup,­ken­di­le­ri­ni­ta­bu­ta­vur­du­lar.­O­gün

Ya­hu­di­ve­Hý­ris­ti­yan­lar­dan­pek­çok­kim­se,­bu ha­di­se­yi­gö­re­rek­Müs­lü­man­ol­du­lar.­Að­la­yýp ba­ðý­ra­rak­“La­i­la­he­il­lal­lah”­de­di­ler. Ah­med­bin­Han­bel’in­ta­le­be­le­ri­ne­þöy­le­na­si­hat­bu­yu­rur­du: *­Ý­lim,­in­san­la­ra,­ek­mek­ve­su­ka­dar­lâ­zým­dýr.­Ý­lim,­ri­va­yet,­ku­ru­ma­lû­mat­ve­bil­gi­çok­lu­ðu­de­ðil­dir.­Ý­lim,­fay­da­lý­o­lan­ve­ken­di­siy­le­a­mel­e­di­len­þey­dir. *­Ku­lun­kal­bi­ni­ýs­lah­et­me­si,­dü­zelt­me­si­i­çin,­i­yi­ler­le­be­ra­ber­ol­ma­sý­ka­dar­fay­da­lý­bir þey­yok­tur. *­Her­þey­i­çin­ke­rem­var­dýr.­Kal­bin­ke­re­mi Ha­lýk’tan­ra­zý­ol­mak,­ka­de­re­rý­za­gös­ter­mek­tir. *­Siz­de­ol­ma­yan­me­zi­yet­ler­le­si­zi­met­he­den kim­se­nin,­siz­de­ol­ma­yan­kö­tü­lük­ler­le­bir­gün kö­tü­le­ye­ce­ði­ni­de­u­nut­ma­yý­nýz. *­Te­vek­kül,­her­þe­yi­Al­lah­tan­bil­mek­ve­rýz­ký O’nun­ver­di­ði­ne­i­nan­mak­týr. *­Hüsn-i­zan­ný­o­la­nýn­ha­ya­tý­hoþ­ge­çer. *­Me­zi­yet,­fa­zi­let;­i­lim­ve­ir­fan­ta­mam­lý­ðý i­le­dir. Rah­me­tul­lâ­hi­a­leyh. Kaynak: Baðdat Evliyalarý, c. 1.

3

sis­tem­ay­ný­an­da­bir­kaç­fark­lý­du­rum­da­bu­lu­na­bi­lir”.­Max Born­ve­Brog­li­e­i­sim­li­bi­lim­a­dam­la­rý­1926­yý­lýn­da­“dal­ga­la­rýn­fi­zik­sel­bir­dal­ga­ol­ma­dý­ðý­ný,­bir­ihtimal­dal­ga­sý­o­la­rak yo­rum­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni”­söy­le­di­ler.­Böy­le­ce­”Par­ça­cýk­la­rýn­du­ru­mu­tabiî­bir­be­lir­siz­lik­ta­þý­mak­ta­dýr”­id­di­a­sý­i­le­Max Born­1954­yý­lýn­da­No­bel­ö­dü­lü­nü­a­lý­yor. Bu­“be­lir­siz­lik­il­ke­si”­de­ni­len­þe­yi,­ak­lýn­ka­bul­e­de­bi­le­ce­ði­ni­san­mý­yo­rum.­Zi­ra­“Dü­zen­siz­lik­te­dü­zen­var­dýr,­dü­zen­siz­lik­ve­ya­ka­os­da­bir­dü­zen­dir”­de­mek­bir­bi­ri­i­le­zýt­kav­ram­la­rýn­ay­ný­an­lam­da­kul­la­nýl­ma­sý­de­mek­tir­ki,­en­baþ­ta kul­la­ný­lan­li­sa­na­hý­ya­net­tir.­Bir­þey­“Hem­sý­cak­týr­hem­de so­ðuk­tur”­gi­bi­bir­ö­ner­me­or­ta­ya­çý­kar­ki­bu­nu­ka­bul­et­mek im­kân­sýz­dýr. Ku­an­tum­cu­la­rýn­bir­ke­di­ör­ne­ði­var­dýr.­Schrö­din­ger’in ke­di­si­a­dý­ve­ri­len­bir­de­ney­de­“bir­ke­di­nin­ay­ný­an­da­hem­ö­lü,­hem­de­di­ri­ol­du­ðu”­bir­du­rum­dan­bah­se­di­li­yor­du.­“Üst üs­te­gel­me­ol­gu­su”­a­dý­ve­ri­len­bu­id­di­a­ya­gö­re­be­lir­siz­lik, kar­ma­þa,­dü­zen­siz­lik­al­mýþ­ba­þý­ný­gi­di­yor­du.­El­bet­te­bir­çok bi­lim­a­da­mý­bu­gö­rüþ­le­re­i­ti­raz­e­di­yor,­ka­týl­ma­dý­ðý­ný­a­çýk­ça söy­lü­yor­du.­Zi­ra­kâ­i­nat­ta­in­sa­nýn­kir­li­e­li­do­kun­ma­dýk­ça­bir ne­za­fet,­bir­dü­zen,­bir­te­miz­lik­ve­in­ti­zam­he­men­gö­ze çarp­mak­ta­dýr.­Ba­þý­bo­zuk­lu­ðu­ve­kar­ma­þa­yý­gös­te­ren­en­kü­çük­bir­de­lil­da­hi­yok­tur. Ku­an­tum­cu­bi­lim­a­dam­la­rýn­ka­os,­kar­ma­þa,­be­lir­siz­lik­ve dü­zen­siz­lik­de­dik­le­ri­þey­ler,­öl­çüm­â­let­le­ri­nin­ye­ter­siz­lik­le­rin­den­do­la­yý­yap­mýþ­ol­duk­la­rý­de­ney­ler­den­is­te­dik­le­ri­so­nu­cu çý­ka­ra­ma­dýk­la­rý­nýn­bir­i­ti­ra­fý­dýr.­Bir­id­di­â­or­ta­ya­a­tý­yor­sun, son­ra­bu­nu­de­ney­ler­le­is­pat­la­ya­ma­yýn­ca­“E­fen­dim­iþ­te­be­lir­siz­lik,­ka­os­bu­dur”­di­yor­sun.­Bu­na­kar­ga­lar­bi­le­gü­ler. Ku­an­tum­cu­la­rýn­ke­di­ör­ne­ði­ne­kar­þý­ben­de­niz­Kas­ta­mo­nu­lu­bir­va­tan­da­þýn­yo­la­as­tý­ðý­ta­be­lâ­i­le­ce­vap­ver­mek­is­ti­yo­rum.­Ben­ci­le­yin,­yol­da­çok­ka­za­ol­du­ðu­nu­gör­müþ,­bir ya­zý­a­sa­rak­ge­len­ge­çe­ni­i­kaz­et­mek­is­te­miþ.­Lâ­kin­ko­nuþ­tu­ðu­gi­bi­yaz­mýþ: “Daþ­dü­þe­bü­lü… A­yý­çý­ka­bü­lü… Her­þey­o­la­bü­lü…” Ýþ­te­ sev­gi­li­ o­ku­yu­cu­lar,­ ben­ ku­an­tum­ fi­zik­çi­le­ri­ni­ ay­nen­ böy­le­ an­lý­yo­rum.­ Be­lir­siz­lik­ ve­ kar­ma­þa­ i­cat­ e­dip “her­þey­o­la­bü­lü…”­di­yor­lar.­Za­ten­fel­se­fe­nin­yo­lu­bu­de­ðil­ mi­dir?­ Her­ þe­yi­ Al­lah’ýn­ kud­ret­ e­li­ne­ ver­mek­ ye­ri­ne ya­ra­tý­cý­lýk­is­nat­e­de­rek­da­lâ­let­ba­tak­lý­ðý­na­dü­þü­yor.­ “ken­di­ ken­di­le­ri­ne­ ol­muþ”­ ve­ya­ “se­bep­ler­ yap­mýþ”­ di­ye­On­la­rýn­bu­a­cý­na­cak­hal­le­ri­ni­gö­rün­ce­“Za­ra­ra­ken­di­rý­za­- rek­ ba­tak­lý­ða­ sap­la­nýp­ du­rur­lar.­ Bir­ kýs­mý,­ se­bep­le­ri­ ka­sý­i­le­gi­re­nin­le­hin­de­ba­kýl­maz”­sö­zü­ak­la­ge­li­yor.­Al­lah’ýn nun­ ve­ ku­ral­lar­ i­çi­ne­ so­ka­ma­yýn­ca,­ o­ nok­ta­da­ ke­ser­ ve ver­miþ­ol­du­ðu­a­kýl­ve­kalp­gö­zü­i­le­kâ­i­na­ta­bak­tý­ðý­mýz­da “Ýþ­te­Al­lah­bu­nu­ya­rat­mýþ­týr”­der.­Bu­ne­ka­dar­i­man­lý­bir VEHBÝ HORASANLI Rab­bi­mi­zin­var­lý­ðý­ve­bir­li­ði­he­men­or­ta­ya­çý­ký­yor.­Çok­ze­ki ba­kýþ­a­çý­sý­dýr,­o­ku­yu­cu­la­rý­mýn­tak­di­ri­ne­su­nu­yo­rum.­Zi­vehbihorasanli@ttmail.com ol­ma­ya­ge­rek­yok,­hiç­kim­se­ken­di­si­ne­ve­ri­len­duy­gu­la­rý ra­bi­ri­si­ku­an­tum­cu­lar­gi­bi­bir­id­di­a­or­ta­ya­a­týn­ca­“Hah! yer­li­ye­rin­de­kul­lan­dý­ðý­tak­dir­de­Al­lah’ý­in­kâr­e­de­mez.­­ bak­ bu­nun­ se­be­bi­ de­ buy­muþ”­ di­ye­rek­ ye­ni­den­ da­lâ­let ir­min­ci­ yüz­yý­lýn­ ba­þýn­da­ fi­zik­ dün­ya­sýn­da­ ye­ni­ bir Þim­di­kalk­mýþ­“ka­os­et­ki­si”­a­dý­al­týn­da­bir­sü­rü­id­di­al­ar yol­la­rý­na­sap­ma­teh­li­ke­si­var­dýr.­Ý­mam-ý­Ga­za­li­Ýb­ni­Si­na ge­liþ­me­ or­ta­ya­ çýk­tý.­ A­to­mik­ ve­ya­ a­to­mal­tý­ bü­yük­- or­ta­ya­ a­tý­lý­yor.­ “Dü­zen,­ dü­zen­siz­li­ði­ mey­da­na­ ge­ti­rir. ve­ Fa­ra­bi­ gi­bi­ bü­yük­ fel­se­fe­ â­lim­le­ri­ni­ ba­zý­ nok­ta­lar­da lük­ler­de­ki­ ci­sim­le­rin­ ha­re­ket­le­ri­ i­le­ il­gi­li­ yep­ye­ni Dü­zen­siz­li­ðin­i­çin­de­de­bir­dü­zen­var­dýr.­Dü­zen,­dü­zen­- kü­çük­gör­müþ,­on­la­ra­ba­sit­bir­mü’min­ka­dar­da­hi­de­ðer id­di­a­lar­or­ta­ya­a­týl­dý.­Ku­an­tum­me­ka­ni­ði­a­dý­ve­ri­len­ye­ni siz­lik­ten­do­ðar.­Ye­ni­dü­zen­de­uz­laþ­ma­ve­bað­lý­lýk,­de­ði­þi­- ver­me­miþ­tir.­Zi­ra­fel­se­fe­nin­Kur’ân’ý­din­le­me­yen­da­la­let­fel­se­fî­yak­la­þý­mýn­en­ö­nem­li­ö­zel­li­ði­“be­lir­siz­lik­il­ke­si­nin” min­ar­dýn­dan­çok­ký­sa­sü­re­li­o­la­rak­ken­di­ni­gös­te­rir.­U­- li­yo­lu,­fe­lâ­ket­ten­ve­pe­ri­þan­lýk­tan­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir. ön­pla­na­çýk­mýþ­ol­ma­sý­dýr. la­þý­lan­ ye­ni­ dü­zen,­ ken­di­li­ðin­den­ ör­güt­le­nen­ bir­ sü­reç Ka­ra­ca­oð­lan,­ken­di­nef­si­ne­gü­ve­nen­le­ri­bak­ne­gü­zel­e­leþ­Ýn­san­lar,­ kâ­i­nat­ta­ ce­re­yan­ e­den­ ka­nun­la­ra,­ ku­ral­la­ra va­sý­ta­sý­i­le­kes­ti­ri­le­mez­bir­yö­ne­doð­ru­ge­li­þir”. tir­miþ: bir­ i­sim­ ve­re­rek­ gü­ya­ her­ þe­yi­ an­la­dýk­la­rý­ný­ zan­ne­di­yor­Ne­di­ye­yim­Al­lah,­a­kýl­fi­kir­ve­i­man­ver­sin.­Ýn­sa­noð­lu­Ya­“Ev­vel­sen­de­yü­ce­ler­den­u­çar­dýn­/­Þim­di­en­gin­le­re­in­din lar.­Hâl­bu­ki­bi­lim­de­keþ­fe­di­len­her­þey­“me­ðer­se­da­ha­ne ra­tý­cý­sý­ný­u­nut­mak­ve­da­lâ­le­te­sap­mak­i­çin­ne­ler­uy­du­ru­yor mi­gö­nül­/­Der­ya,­de­niz,­dað,­taþ­de­mez­ge­çer­din­/­Ka­ra­da ka­dar­ çok­ þe­yi­ bil­mi­yor­mu­þuz”­ ce­va­bý­ný­ ver­di­ði­ hal­de, bir­bak­sa­ný­za;­ken­di­li­ðin­den­ör­güt­le­ni­yor­muþ,­i­yi­mi! men­zi­lin­al­dýn­mý­gö­nül­ sa­de­ce­ i­sim­ ta­ka­rak­ (san­ki­ her­þey­ an­la­þýl­dý­ ve­ ba­sit­leþ­ti) Ka­os­ve­ke­le­bek­et­ki­si­te­o­ri­si­nin­ba­ba­sý­Ed­ward­N.­Lo­Yi­ðit­li­ðin­el­den­git­ti­yel­gi­bi­/­Da­ma­ðým­da­ta­dý­kal­dý­bal­gi­bu­an­lam­sýz­ve­saç­ma­dü­þün­ce­yü­zün­den­ma­ter­ya­liz­min renz’in­ö­lü­mü­dolayýsýyla­bir­ya­zar­bun­la­rý­söy­lü­yor.­Ye­ri bi­/­Hoy­rat­e­li­deð­miþ­gon­ca­gül­gi­bi­/­Bo­zul­muþ­bað­la­ra tu­za­ðý­na­düþ­mek­ten­kur­tu­la­mý­yor­lar. gel­miþ­ken­“ke­le­bek­et­ki­si”­de­ni­len­þey­den­bi­raz­bah­se­de­lim.­ dön­dün­mü­gö­nül­ “E­lek­trik”­de­mek­le,­“yer­çe­ki­mi”­a­dý­ný­ver­mek­le­ka­nun­Es­ki­bir­Çin­a­ta­sö­zün­den­ya­pý­lan­bir­u­yar­la­ma­i­le­“Çin’de Has­ta­ol­dun­ya­ta­ðý­ný­is­ter­sin­/­Ka­dir­Mev­lâm­sað­lý­ðý­ný lar­ an­la­þýl­mý­yor.­ Sa­de­ce­ Ce­nâb-ý­ Al­lah’ýn­ kâ­i­nat­ta­ kur­- bir­ke­le­be­ðin­ka­nat­çýr­pý­þý­Kan­sas’ta­er­te­si­gü­nün­ha­va­du­- gös­ter­sin­/­Cen­net-i­A­lâ­dan­bir­köþk­di­ler­sin­/­Boy­nu­nun muþ­ol­du­ðu­dü­ze­nin­kü­çük­bir­nok­ta­sý­ný­id­rak­et­miþ­o­- ru­mu­nu­et­ki­ler”­di­yen­Lo­renz,­as­lýn­da­bir­mad­de­nin­her far­zý­ný­kýl­dýn­mý­gö­nül lu­yo­ruz.­ Nor­mal­ o­lan­ so­nuç;­ Rab­bi­mi­zin­ kud­re­ti­nin­ ne þey­i­le­a­lâ­ka­lý­ol­du­ðu­nu,­bir­bi­rin­den­ba­ðým­sýz­ha­re­ket­e­de­Ka­ra­ca­oð­lan­der­ki­söy­le­sö­zü­nü­/­Hak­ka­tes­lim­ey­le­ken­di de­re­ce­bü­yük­ve­il­mi­nin­son­suz­de­ne­cek­ka­dar­ge­niþ­ol­- me­ye­ce­ði­ni,­Rab­bi­mi­zin­iz­ni­ol­ma­dan­yap­ra­ðýn­bi­le­ký­mýl­- ö­zü­nü­/­El­i­çin­de­ka­ra­la­ma­yü­zü­nü­/­Yo­lun­doð­ru­su­nu­bul­du­ðu­nu­an­la­mak­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­hal­de;­bu­a­kýl­la­rý­gö­zü­- da­ma­ya­ca­ðý­â­ye­ti­ni­tef­sir­e­di­yor.­Rab­bim,­Lo­renz­baþ­ta­ol­- dun­mu­gö­nül” ne­in­miþ­za­val­lý­ma­ter­ya­list­ler­her­þe­yi­ken­di­ken­di­ne­ol­- mak­ü­ze­re­bü­tün­bi­lim­a­dam­la­rý­na­hi­da­yet­na­sip­et­sin. Rab­bim­den­bü­tün­mü’min­le­rin­i­man­la­ya­þa­ma­sý­ný,­öy­le­ce muþ­zan­ne­di­yor.­Bir­kýs­mý­se­bep­le­re­ve­ya­ta­bi­a­ta­ (hâ­þâ) Ku­an­tum­te­o­ri­si­nin­en­çok­i­ti­raz­a­lan­yö­nü­þu­dur:­ ”Bir öl­me­si­ni,­ay­ný­þe­kil­de­ha­þir­de­di­rilt­me­si­ni­ni­yaz­e­di­yo­rum.

Kuantum felsefesi VÝRA BÝSMÝLLAH

Y


4

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

ELÝF / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

MAKALE

KÜTÜP-HANE ORHAN GÜLER

MUHSÝN DURAN muhsinduran@hotmail.com

o­r a­s an’ýn­Merv­þeh­r in­d e­Mi­l â­d î 700’lü­yýl­lar­da­ya­þa­yan­bir­ka­dý,­bu­gün­kü­an­la­mýy­la­bir­hâ­kim­ya­þar­dý. Bu­ka­dý,­ma­lý­mül­kü­ye­rin­de,­ha­tý­rý­sa­yý­lýr bir­in­san­dý.­Ta­bi­böy­le­var­lýk­lý­bir­kim­se­nin þeh­rin­dý­þýn­da­bir­de­ü­züm­ba­ðý­var­dý. Ka­dý­ bir­ gün:­ “Bun­ca­ meþ­gu­li­ye­tim­ a­ra­sýn­da­bu­ba­ðýn­ba­ký­mý­ný­na­sýl­ya­pa­bi­li­rim?”­ di­ye­ dü­þü­nür­ken,­ ak­lý­na­ gel­di­ði­ ü­ze­re­ he­men­ þeh­rin­ kö­le­ pa­za­rý­na­ git­ti. Top­rak­ iþ­le­rin­den­ an­la­yan­ Mü­ba­rek­ is­min­de­bir­kö­le­sa­týn­al­dý.­He­nüz­ba­ha­rýn mer­ha­ba­ de­me­di­ði,­ ta­bi­a­týn­ ye­þil­len­me­di­ði­ kýþ­ gün­le­ri­nin­ son­la­rýn­da­ ye­ni­ kö­le­si Mü­ba­rek’le­ba­ðýn­yo­lu­nu­tut­tu. Kö­le­si­ne­ya­pa­ca­ðý­iþ­le­ri­ta­rif­et­ti.­Za­ten top­rak­iþ­le­rin­den­an­la­yan­kö­le­ye:­“Gö­rüþ­mek­di­le­ðiy­le”­de­yip­ay­rý­la­rak­þeh­re­dön­dü. Ka­dý­þe­hir­de­ki­i­þin­den­fýr­sat­bul­duk­ça, þeh­rin­dý­þýn­da­ki­ye­þil­va­di­nin,­bað­e­vi­nin yo­lu­nu­tu­tu­yor,­te­miz­ha­va­a­lý­yor,­din­le­ni­y or,­ kö­l e­s i­ Mü­b a­r ek’in­ yap­t ýk­l a­r ý­n ý kon­trol­e­di­yor,­yap­ma­sý­ge­re­ken­le­ri­tem­bih­li­yor,­böy­le­ce­gün­ler­haf­ta­la­rý,­haf­ta­lar ay­la­rý­ko­va­lý­yor­du. Gün­ler­güz­mev­si­mi­ne­da­yan­mýþ­tý.­Yi­ne bir­gün­Ka­dý­E­fen­di: “Ýþ­ler­den­ i­yi­ce­ bu­nal­dým.­ Bað­da­ ü­züm­ler­ de­ ol­gun­laþ­ma­ya­ baþ­la­mýþ­týr,­ bu­ gün ba­ða­gi­de­yim”­de­di,­son­ra­da­yo­la­re­van­o­lup­ ba­ða­ var­dý.­ Bað­da­ ça­lý­þan­ kö­le­si­ Mü­ba­rek,­ e­pey­dir­ gör­me­di­ði­ e­fen­di­si­ni­ iç­ten ge­len­bir­mu­hab­bet­le­kar­þý­la­dý.­Bi­raz­o­tu­rup­has­bi­hâl­den­son­ra,­Ka­dý­E­fen­di: “Mü­ba­rek!­ Ba­ða­ i­yi­ bak­mýþ­sýn.­ Ü­züm­ler­de­ma­þal­lah­ö­bek­ö­bek,­sal­kým­sal­kým, te­vek­le­ri,­ kü­tük­le­ri­ dol­dur­muþ,­ þun­lar­dan­bi­raz­ta­da­yým,”­de­di. Mü­ba­rek­ der­hal­ kal­kýp,­ bað­da­ o­ te­vek se­nin­bu­te­vek­be­nim­he­sa­bý,­sa­rý­sa­rý­sal­kým­la­rý­e­lin­de­ki­se­pe­te­koy­muþ,­ge­tir­di. Ka­dý­E­fen­di:­“Ma­þal­lah,­bu­ne­gü­zel­ü­züm­ler­böy­le,­Bis­mil­lah­di­ye­rek­a­týþ­týr­ma­ya baþ­la­dý.”­A­ma­is­te­di­ði­ta­dý­ya­ka­la­ya­ma­dý. Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Mü­ba­rek’e­dö­ne­rek: “Oð­lum­Mü­ba­rek!­Þun­la­rýn­da­ha­tat­lý­la­rý yok­mu,­on­lar­dan­ge­tir­se­ne.” Mü­ba­rek­he­men:­“Pe­ki­e­fen­dim”­di­ye­rek, ba­ðýn­da­ha­de­rin­le­ri­ne­dal­dý.­Da­ha­tat­lý­la­rý­ný­seç­mek­i­çin­a­de­ta­ö­zen­gös­ter­di.­Dik­kat­li­ce­in­ce­le­ye­rek­bir­kaç sal­kým­da­ha­ko­par­dý­e­fen­di­-

H

Üç kap si­ne­tak­dim­et­ti.­E­fen­di­bun­lar­dan­da­bir­ka­çý­nýn­ta­dý­na­bak­tý.­O­da­ne?­Da­ha­da­ek­þi, tat­sýz.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Mü­ba­rek’e­bi­raz­da tat­lý­sert­çý­kýþ­tý: “Oð­lum­ Mü­ba­rek,­ bun­la­rý­ ko­pa­rýr­ken tat­lý­ o­lup­ ol­ma­dý­ðý­ný­ a­dam­ að­zý­na­ a­la­rak ta­dar,­ba­kar­öy­le­ge­ti­rir.­Sen­bun­la­rýn­ta­dý­na­bak­ma­dýn­mý­hiç?” Mü­ba­rek:­“Ha­yýr­E­fen­dim,­ben­hiç­bi­ri­si­nin­ta­dý­na­bak­ma­dým,”­de­di.­ E­fen­di:­“Ne­de­mek­bak­ma­dým,­ya­ni­sen bu­bað­dan­hiç­ü­züm­ye­me­din­mi?” “Ha­yýr­E­fen­dim.­Siz­ba­na­bu­gö­re­vi­ve­rir­ken­ bað­da­ki­ ü­züm­ler­den­ yi­ye­bi­lir­sin, de­me­di­niz­ki;­si­zin­iz­ni­niz­ol­ma­dý­ðýn­dan ben­ de­ ‘ha­r am­d ýr’­ di­y e­ ba­ð ý­n ý­z ýn­ ü­z ü­mün­den­ye­me­dim.” Bu­ ce­vap­ kar­þý­sýn­da­ Ka­dý­ E­fen­di,­ tak­dir­kâr­þaþ­kýn­lý­ðý­ný­bel­li­et­me­me­ye­ça­lý­þa­rak,­hay­ran­hay­ran­bu;­vü­cu­du­kö­le,­a­ma ru­hu­ e­fen­di­sin­den­ da­ha­ “hür”­ ve­ te­nez­zül­süz,­a­sil,­in­sa­ný­sey­re­dal­dý. Ka­dý­ E­fen­di­ a­týy­la­ e­vi­ne­ dö­ner­ken­ ak­lýn­dan­bin­bir­dü­þün­ce­ge­çir­di.­O­gün­ler­de­ þeh­rin­ i­ti­bar­lý­ a­i­le­le­ri­ ev­li­lik­ ça­ðý­na gel­miþ­ký­zý­ný­is­te­mek­te­dir­ler.­Ta­lip­o­lan­la­rýn­ ma­kam-mev­ki­ sa­hi­bi­ say­gýn­ ki­þi­ler ol­du­ðu­nu­ bil­mek­te­dir.­ A­ma­ hiçbi­ri­si­nin Mü­ba­rek­ka­dar­a­sil­ve­tak­va­dav­ra­nýþ­lý­o­la­ma­ya­cak­la­rý­ný­ da­ dü­þün­mek­te­dir.­ O­nun­i­çin­de­yol­cu­luk­bo­yun­ca­ge­liþ­tir­di­ði, ký­zý­ný­ kö­le­si­ne­ ver­me­ fik­ri­ni­ e­þiy­le­ pay­laþ­ma­ya­ ka­rar­ ver­di.­ E­ve­ ge­lin­ce­ ba­þýn­dan­ge­çen­o­la­yý­ve­dü­þün­ce­si­ni­e­þi­ne­aç­tý: “Ha­ným!­Pey­gam­be­ri­mi­zin­ev­li­lik­le­il­gi­li tav­si­ye­le­ri­ma­lû­mun­dur:­‘Ka­dýn­lar­la­ (ve­er­kek­ler­le)­ dört­has­le­ti­i­çin­ev­le­ni­lir;­ma­lý­i­çin, a­sa­le­ti­i­çin,­gü­zel­li­ði­i­çin,­di­ni­i­çin,­sen­din­dar­o­la­ný­ter­cih­et,­me­sut­o­lur­sun.’­ (Ýbn-i Ma­ce,­ni­kâh:­6) bu­yu­ru­yor­lar.­Bi­zim­Mü­ba­rek­iþ­te­böy­le­bi­ri­si,­ne­der­sin?” “E­fen­di!­Bu­iþ­ler­i­ki­mi­zin­ka­ra­rýy­la­ol­maz­ki, ký­z ý­m ý­z ýn­ rý­z a­s ý­ e­sas­t ýr.­ A­s ýl­ o­nun­l a­ ko­n u­-

þa­l ým”­ di­y e­r ek,­ du­r u­m u­ ký­s a­ za­m an­d a kýz­la­rý­na­ak­tar­dý­lar. O­da:­“Siz­uy­gun­gör­dük­ten­son­ra­ben­ra­zý­yým”­de­di.­Ký­sa­bir­za­man­son­ra­Mü­ba­rek, E­fen­di­si­nin­ký­zýy­la­ev­len­di. An­ne­ba­ba­nýn­göz­le­ri­kýz­la­rý­nýn­ve­da­mat­la­rý­nýn­ de­vam­lý­ ü­ze­rin­dey­di.­ Gün­ler gün­le­ri­ ko­va­la­dý­ a­ra­dan­ haf­ta­lar,­ hat­ta ay­lar­geç­ti. Yi­ne­bir­gün­an­ne­ký­zý­na­sor­du:­“Ký­zým be­yin­den­mem­nun­mu­sun?” “An­ne­ci­ðim,­bir­ko­nu­var,­on­dan­baþ­ka­þi­kâ­ye­tim­yok­tur.­O­da;­biz­þim­di­ye­ka­dar­be­ra­ber­o­la­ma­dýk”­de­di. An­ne­nin­ka­fa­sý­na­o­lum­suz­bin­bir­kay­gý, kuþ­ku­ve­dü­þün­ce­sö­kün­et­ti.­Du­ru­mu­be­yi­ne­ak­tar­dý.­ Ka­dý­Bey,­hiç­bir­o­lum­suz­lu­ðun­o­la­ca­ðý­na ih­ti­mal­ver­me­di,­zi­ra­doð­ru­o­la­ný­yap­mýþ­tý, “Al­lah­Re­su­lü­nün­tav­si­ye­si­ne­uy­dum­ve­is­ti­þa­re­i­le­ka­rar­ver­dim,­in­þâ­al­lah­ha­yýr­dýr”­di­ye dü­þün­dü.­Uy­gun­bir­za­man­ve­ze­min­de­ye­ni da­ma­dý­Mü­ba­rek’e­þu­yol­lu­sor­du: “Oð­lum­ bun­ca­ gün­dür­ ký­zým­la­ ev­li­sin a­ma­ öð­ren­di­ði­me­ gö­re­ he­nüz­ bir­ a­ra­ya ge­le­me­miþ­si­niz.­ Se­be­bi­ ne­dir­ bil­mek­ is­te­rim?”­de­di. Mü­ba­rek:­“E­fen­dim­ben­ký­zý­nýz­la­ev­le­ne­ne­ka­dar­ne­ye­di,­ne­iç­ti­bil­mi­yo­rum.­Bel­ki ha­ram­lok­ma­ye­miþ­o­la­bi­lir.­Be­nim­bil­gi­ve i­nan­cý­ma­gö­re,­bir­in­san­ha­ram­ye­di­ði­za­man­o­ha­ram­lok­ma­nýn­et­ki­si­kýrk­gün­den son­ra­an­cak­vü­cut­tan­çý­kar,­vü­cut­te­miz­le­nir.­Ben­si­zin­ký­zý­nýz­la­ev­len­dim.­Tâ­ki­ha­yýr­lý­ev­lât­e­di­ne­yim.­Ýs­ti­yo­rum­ki­o­ev­lât­ha­ram­ye­me­yen­an­ne­ve­ba­ba­dan­dün­ya­ya gel­sin.­An­cak­böy­le­bir­ço­cuk­ha­yýr­lý­o­la­bi­lir. Bu­ne­den­le­de­kýrk­gün­bek­le­me­ye­ka­rar ver­dim.­Ma­ze­re­tim­bu­dur”­de­di. Bu­i­fa­de­le­ri­du­yan­ka­dý­e­fen­di­nin,­da­ma­dý Mü­ba­rek’e­hay­ran­lý­ðý­bir­kat­da­ha­art­mýþ­tý. Ni­ha­yet­kýrk­gün­den­son­ra­ki­za­man­lar­da Mü­ba­rek’in­bir­ço­cu­ðu­ol­du.­O­nun­a­dý­“Ab­dul­lah­bin­Mü­ba­rek”­o­la­rak­tâ­te­be­ü’t-tâ­bi­in (Pey­gam­be­ri­mi­zin­as­ha­bý­ný­gö­ren­ler) dev­rin­den­bu­za­ma­na­ka­dar­a­ný­la­gel­miþ­tir.

***

E­þi­ve­ken­di­si­ha­ram­ye­me­miþ­bir­kö­le­nin bu­ço­cu­ðu­nun­na­sýl­bi­ri­si­ol­du­ðu­nu­me­rak e­di­yor­ve­o­nun­la­ta­nýþ­mak­is­ti­yor­mu­su­nuz? He­men­in­ter­ne­te­gir­me­ni­zi­ve­bu­ço­cu­ðun ha­ya­tý­ný­o­ku­ma­ný­zý­tav­si­ye­e­de­rim. E­fen­dim!­ Ýn­san­la­rýn­ vü­cu­du­nun­ bes­len­di­ði­ üç­ kap­ var­dýr­ ki;­ bun­la­ra­ meþ­rû ve­ mü­bah­ gý­da­lar­ ko­na­rak­ bes­len­me­dik­çe­bir­in­san­hem­ruh,­hem­de­be­den­sað­lý­ðý­na­as­la­ka­vu­þa­maz. Bu­kap­lar:­Mi­de,­ka­fa­ve­kalp­tir. Mide: He­l âl­ gý­d a­l ar­l a­ den­g e­l i­ o­l a­r ak bes­len­me­li.­Bil­has­sa­gü­nü­müz­de­þüp­he­li­ler­den­ ka­çýn­ma­lý­dýr.­ Zi­ra­ ha­ram­ gý­da­ gi­ren­ vü­cu­dun­ du­ru­mu­ va­him­dir.­ Vü­cu­dun­bütün­or­gan­la­rý­ný­can­lý­tu­ta­cak­o­lan, mi­de­ye­ko­nu­la­cak­o­lan­gý­da­lar­dýr.­Bu­gý­da­lar­ha­ram­o­lur­sa;­göz­ha­ra­ma­bak­mak­tan­zevk­a­lýr.­Dil­ha­ram­ko­nuþ­ma­yý­se­ver. Ku­lak­ ha­ram­ söz­ din­le­mek­ten­ hoþ­la­nýr. Be­y in­ ha­r am­ dü­þ ün­m ek­t e­ ve­ kur­g u­l a­mak­ta­ma­ha­ret­kesp­e­der­ve­hâ­ke­za... Kafa: As­rýn­fen­i­lim­le­riy­le,­sos­yal­i­lim­le­riy­le­gý­da­lan­ma­lý­dýr.­Ý­lim­ler­bi­rer­â­let­tir.­On­lar­hem­hay­ra­hem­de­þer­re­kul­la­ný­la­bi­lir, kul­la­ný­lý­yor­da.­Ýlk­i­cat­a­tom­bom­ba­sý­ný­Ja­pon­ya’da­kul­lan­dýk­la­rý­gi­bi.­Ý­lim­le­rin­hay­ra kul­la­ný­la­bil­me­si­i­çin­i­se,­kalp­dev­re­ye­gi­rer. Kalp: Din­i­lim­le­ri,­i­ba­det,­zi­kir­gi­bi­gý­da­lar­la­bes­len­me­si­ge­re­kir.­Kal­bin­gý­da­sý­ný­kal­bi­ya­ra­tan­þöy­le­bil­di­ri­yor:­“Bi­le­si­niz­ki­kalp­ler­an­cak­Al­lah’ý­an­mak­la­(do­yar)­hu­zur­bu­lur.” (Ra’d Sûresi 28) Yu­ka­rý­da­üç­kab­dan­ka­fa­ve­kal­bin­na­sýl bes­le­ne­ce­ði­ni­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­de be­lið­bir­tarz­da­þöy­le­ve­ci­ze­leþ­ti­ri­yor:­ “Vic­da­nýn­zi­ya­sý­u­lum-u­di­ni­ye­dir.­Ak­lýn­nu­ru, fü­nûn-u­me­de­ni­ye­dir.­Ý­ki­si­nin­im­ti­za­cýy­la ha­ki­kat­te­cel­lî­e­der.­O­i­ki­ce­nah­i­le­ta­le­be­nin him­me­ti­per­vaz­e­der.­Ýf­ti­rak­et­tik­le­ri­va­kit bi­rin­ci­sin­de­ta­as­sup,­i­kin­ci­sin­de­hi­le­ve­þüp­he­te­vel­lüd­e­der’’­(Münâzarât) *** Ta­rih­bo­yun­ca­ol­du­ðu­gi­bi­gü­nü­müz­de de­ço­ðun­luk­la­þek­va­ve­þi­kâ­yet­le­rin,­âh-u e­n in­l e­r in­ kay­n a­ð ý­ bu­ kap­l ar­ ne­d e­n iy­l e de­ðil­mi­dir? Mi­de­si­ boþ­ ve­ya­ tam­ do­ya­ma­yan­la­rýn, ka­fa­sý­boþ­ya­da­a­bur­cu­bur­bil­gi­ler­le­ka­rý­þýk­ o­lan­la­rýn,­ kal­bi­ boþ­ ve­ya­ ger­çek­ gý­da­sýy­la­bes­le­ne­me­yen­le­rin­fer­ya­dý­ný,­çev­re­mi­ze­bi­raz­dik­kat­ke­si­lir­sek­çok­net­bir þe­kil­de­mut­la­ka­du­ya­rýz. Bü­tün­in­san­lý­ðýn­bu­üç­ka­bý­meþ­rû­ve mü­bah­gý­da­lar­la­dol­dur­ma­sý,­ye­gâ­ne­ga­ye, te­men­ni­ve­du­â­la­rý­mýz­dýr.

5

ney­do­ðu’dan­i­ki­þe­hit­ce­na­ze­si­gel­miþ! Müf­tü­bey,­ca­mi­de­va­az­ve­rir­ken­Gü­orhanguler66@hotmail.com ney­do­ðu­lu­ol­du­ðu­mu­söy­le­di­ðim­tak­dir­de­ba­zý­genç­le­rin­tep­ki­gös­te­re­bi­le­ce­ðin­den­en­di­þe­e­de­rek­du­ru­mu­ba­na ha­týr­lat­ma­sý­i­çin­þo­fö­rü­nü­u­yar­mýþ;­an­an­lý­ec­dâ­dý­mýz­dan­yâ­di­gâr,­þe­hit cak­ þo­för­ bir­ tür­lü­ söy­le­me­ye­ ce­sa­ret kan­la­rýy­la­le­ba­leb­mü­ba­rek­va­e­de­me­miþ.­ Te­dir­gin­li­ði­ bun­dan­mýþ... ta­ný­mý­zýn­ba­þý­na­a­çý­lan­“Türk/­Der­ken­ka­sa­ba­ya­var­dýk.­Va­a­zýn­so­Kürt­me­se­le­si”ne­da­ir,­bir­grup nun­da,­ bu­ra­da­ mi­sa­fir­ o­la­rak­ bu­lun­de­ðer­li­mü­el­li­fin­hâl­ça­re­le­ri­ni du­ðu­mu­ve­Gü­ney­do­ðu’dan­gel­di­ði­mi or­ta­ya­ko­yan­bir­der­le­me. söy­le­ye­rek­ kür­sü­den­ in­dim.­ Na­maz­E­ser,­ay­rý­ya­zar­la­ra­a­it­11­ya­zý­ve­de­ði­dan­son­ra­ce­ma­at,­de­ðil­tep­ki­gös­ter­þik­ ki­þi­ler­le­ ya­pý­lan­ üç­ rö­por­ta­jý­ kap­sa­mek,­ e­li­mi­ sýk­mak­ ve­ be­ni­ ku­cak­la­yan­beþ­bö­lüm­den­mey­da­na­ge­li­yor. mak­i­çin­sý­ra­ya­gir­di­ler.­Müf­tü­lük­þo­“Böl­ge­nin­Ta­ri­hi”­bö­lü­mün­de­Doç.­Dr. fö­r ü­n ün­ yü­z ün­d e­ se­v inç­ e­m a­r e­l e­r i Mü­nir­Ay­kut’un­“Gü­ney­do­ðu­A­na­do­be­lir­miþ­ti.­ Ön­ce­ ka­sa­ba­lý­lar­ bi­zi­ ye­lu’nun­Me­de­ni­yet­Ta­ri­hi­A­çý­sýn­dan­Ö­ne­me­ð e­ al­d ý­l ar;­ ar­d ýn­d an,­ Gü­n ey­d o­mi,”­Ar­þiv­ci-A­raþ­týr­ma­cý­Ab­dul­lah­De­ðu’dan­ge­len­þe­hit­a­i­le­le­ri­nin­ta­zi­ye­le­mir’in­“Os­man­lý­Kay­nak­la­rý­na­Gö­re­Do­ðu ri­ni­ de­ yap­týk­tan­ son­ra­ mem­nun­ bir ve­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu’nun­Ýl­ha­ký”­ve­Dr. þe­kil­de­ka­sa­ba­dan­ay­rýl­dýk…”­(s.­82) Ab­dul­na­sýr­Yi­ner’in­“Ýd­ris-i­Bit­li­sî­(1473?Ne­gü­zel­ve­ib­ret­lik­bir­ha­tý­ra,­de­ðil 1520);”­“Ta­ným­ve­Teþ­his”­bö­lü­mün­de­Ni­mi?­Si­ zi­bil­mem,­a­ma­bu­fa­ki­rin,­a­ný­lan met­De­m ir’in­“Gü­n ey­d o­ð u­Me­s e­l e­s i,” bah­ s i­o­ ku­du­ðun­da­göz­le­ri­dol­du! Prof.­Dr.­Mus­ta­fa­Er­do­ðan’ýn­“Tür­ki­ye’nin Ay­ r ý­ c a,­bu­kez­“E­ge­li”­(Ma­ni­sa)­bir­a­Kürt­So­ru­nu,”­Prof.­Dr.­Mu­sa­K.­Yýl­maz’ýn ka­de­mis­ye­nin­(Doç.­Dr.­Þa­di­E­ren),­ya­“Do­ðu­ve­Gü­ney­do­ðu’nun­Te­mel­So­ru­nu” zý­sýn­da­“çö­züm”e­da­ir­ben­zer­bir­ha­tý­ve­Doç.­Dr.­Þa­di­E­ren’in­“Irk­çý­lýk­Ü­ze­ri­ne ra­yý­pay­laþ­tý­ðý­ný­(s.­93)­ek­le­ye­lim… Ký­sa­bir­De­ðer­len­dir­me;”­“Çö­züm­Ö­ne­ri­Ve­kü­çük­not­la­rý­mýz­(sý­ray­la):­ le­ri”­bö­lü­mün­de­Ga­ze­te­ci-Ya­zar­Mus­ta­fa *­Ön­ce­lik­le,­ens­ti­tü­den­ben­zer­pro­je­Ak­yol’un­“Kürt­So­ru­nu­nu­Çöz­mek­Ý­çin ler­(me­ se­lâ­“A­le­vi­lik-Sün­ni­lik”­mev­zu­u Os­man­lý­Tec­rü­be­si­ni­Ha­týr­la­mak­Ge­rek,” vs.)­bek­ l e­di­ði­mi­zi­söy­le­sek­na­sýl­o­lur?!... Ab­dul­ha­mid­Kýr­mý­zý­ve­Se­lin­Böl­me’nin *­E­ s er­ d e­ki­ya­zý­ve­rö­por­taj­la­rýn­“Köp­“Kürt­Ha­re­ket­le­rin­de­Din­dar­lý­ðýn­Ye­ni rü”nün­han­gi­sa­yý­la­rýn­dan­a­lýn­dý­ðý­keþ­Te­za­hür­le­ri,”­A­raþ­týr­ma­cý-Ya­zar­Naz­mi ke­be­lir­til­sey­miþ...­ E­roð­lu’nun­“’Gü­ney­do­ðu­So­ru­nu’­ve­Ha­*­Me­tin­de­ki­dip­not­ra­kam­la­rý­o­ka­dar mi­di­ye­A­lay­la­rý­na­Da­ir­Bir­kaç­Bel­ge­de kü­ çük­ki­güç­lük­le­se­çi­li­yor.­ An­la­tý­lan­lar;”­“E­ði­tim­Fak­tö­rü”­bö­lü­mün­“Dip­ n ot”­ de­m iþ­k en,­ her­ say­f a­d a de­B.­Sa­it­Çift­çi’nin­“E­ði­ti­min­Do­ðu­Ya­ka­dip­ n ot­ra­ kam­la­rý­nýn­1’den­baþ­la­dý­ðý­ný sý”­baþ­lýk­lý­ya­zý­la­rý­yer­a­lý­yor.­ i­ f a­ d e­e­ d e­ l im.­Böy­le­der­le­me­bir­e­ser­Son­bö­lüm­o­lan­“Rö­por­taj­lar”da­i­se,­Ke­de­ dip­ n ot­ ra­kam­la­rý­nýn­ en­ a­zýn­dan mal­Be­nek’in­Prof.­Dr.­Müm­taz’er­Tür­kö­her­ ya­zý­da­ mü­te­sel­sil/sý­ra­lý/zin­cir­le­ne’yle­yap­tý­ðý­“Din,­Et­nik­Fark­lý­lýk­la­rý­A­me­ol­ ma­sý­ge­rek­mez­miy­di?­ þan­Bir­Top­lum­sal­Ya­pýþ­tý­rý­cý­dýr,”­Ah­met *­Prof.­ Dr.­ Mus­ta­fa­ Er­do­ðan’ýn,­ (ay­Dur­sun’un­Yu­suf­Kap­lan’la­yap­tý­ðý­“Tür­ki­nen­ týr­ n ak­ i­çin­de)­ “te­vek­kül­cü”­ de­di­ði ye’nin­Üst­Kim­li­ði­Ýs­lâm’dýr”­ve­yi­ne­Ah­met tav­ r ý,­ “so­ r un­ lar­ kar­þý­sýn­da­ pa­sif­ kal­ma­yý Dur­sun’un­Prof.­Dr.­Mit­hat­San­car’la­yap­tý­tel­ k in­ e­ d en”­ þek­ lin­de­ yo­rum­la­ma­sý­ (s.­ 61) ðý­“Gü­ney­do­ðu’da­ki­So­run­Bir­De­mok­ra­si dik­ k at­çe­ k i­ c i.­Te­ vek­kül­ya­da­bu­nu­e­sas­a­So­ru­nu­dur”­baþ­lýk­lý­rö­por­taj­lar­bu­lu­nu­yor. lan­ bir­ tav­ r ýn­ (te­ vek­kül­vâ­rî) pa­sif­lik­le­ a­lâ­“Tak­dim”de­ de­ be­lir­til­di­ði­ ü­ze­re,­ e­ser, ka­sý­na­sýl­ku­ru­lur,­an­la­mak­ka­bil­de­ðil!­Or­Ye­n i­ As­y a­ Vak­f ý­ bün­y e­s in­d e­k i­ Ri­s â­l e-i ta­ yo­lu­ (va­sat)­ e­sas­ a­lan,­ ya­ni­ müs­bet­ bir Nur­ Ens­ti­tü­sü’nün­ ya­yýn­ or­ga­ný­ “Köp­rü” his­ o­lan­ “te­vek­kül”ü,­ “pa­sif­lik”­ mâ­nâ­sýn­da der­gi­sin­de­neþ­re­dil­miþ­o­lan­ma­ka­le­ler­den da­ol­sa­“o­lum­suz­la­mak”­müm­kün­mü? der­len­miþ.­ *­Me­tin­de­“Ha­mi­di­ye­A­lay­la­rý­ve­Ab­dül­A­bar­tý­yo­ruz­ sa­nýl­ma­sýn;­ e­se­rin­ her­ hâ­ha­ mid’in­Kürt­po­li­ti­ka­sý”­a­ra­baþ­lý­ðý­(s.­107) lin­den,­“or­tak­a­kýl”­mah­su­lü­ol­du­ðu­an­la­GÜ NEY DO ÐU SO RU NU na­ sýl­sa­“se­çil­me­miþ,”­ya­ni­a­yýrt­e­dil­me­miþ.­ þý­lý­yor.­ Ya­ni­ e­se­ri­ teþ­kil­ e­den­ ya­zý­ ve­ rö­(Tarihi-Kaynaðý-Çözümü) *­Ay­ ný­ya­zý­da­i­ki­yer­de­a­týf­ya­pý­lan­“The por­taj­lar­ ga­yet­ us­ta­lýk­la­ se­çil­miþ­ ve­ bö­Hazýrlayan: Risale-i Nur Enstitüsü. Sayfa Sayýsý: 212. Ebatlarý: 13,5x19,5 cm. Kurds”­ ad­lý­ ki­ta­býn­ ya­zar(lar)ý­ bir­bi­ri­ne lüm­l en­m iþ.­ O­k u­m a­ bit­t i­ð in­d e­ “Þu­r a­s ý Türü: Derleme. Yayýnlayan: Yeni Asya Neþriyat. Yayýn Tarihi: Kasým 2009. ka­rýþ­mýþ!­ Say­fa­ 106’da­ Da­vid­ McDo­wall, nok­san­ol­muþ,­o­ra­sý­þöy­le­ol­say­mýþ.”­di­ye­üç­ say­fa­ ö­te­de­ de­ Derk­ Ki­na­ne­ ge­çi­yor. cek­hâ­li­niz­kal­mý­yor!­An­la­ya­ca­ðý­nýz,­mev­zu­ya­lâ­yýk­bir­pro­je,­her­sa­ha­da­ol­du­ðu­gi­- ne­hak­sýz­lýk­o­lur;­her­bi­rin­den­ký­sa­ca­da­ol­sa la­yý­sýy­la­Ma­ni­sa’nýn­bir­il­çe­sin­de­bu­lun­du­- Doð­ru­su­ han­gi­si?­ (Gi­di­þa­ta­ gö­re,­ ilk­ i­sim bi­ bu­ sa­ha­da­ da­ en­ sa­la­hi­yet­li­ ka­lem­ Üs­- bah­set­mek­de­bu­ya­zý­nýn­sý­nýr­la­rý­ný­a­þa­cak! ðum­sý­ra­da,­Cu­ma­gü­nü­il­çe­müf­tü­sü,­ye­ni da­ha­bas­kýn­gö­rü­nü­yor.) Vel­hâ­sýl,­ba­kýþ­a­çý­la­rý­na­gö­re­teþ­hi­si­gi­bi tad­ Be­d i­ü z­z a­m an­ Sa­i d­ Nur­s î­ Haz­r et­l e­- En­i­yi­si­i­se,­ga­li­ba,­bir­ba­ký­ma­“çö­züm”e­da­ir il­çe­ol­muþ­bir­ka­sa­ba­ca­mi­in­de­va­az­ver­me­“te­ da­vi”si­ de­ fark­lý­lýk­ arz­ e­den­ ve­ bu­ yö­mi­tek­lif­et­ti.­Ka­bul­et­tim.­/­Cu­ma­sa­ba­hý ri’nin­ ba­kýþ­ a­ç ý­sý­ný­ da­ muh­t e­v î­ ya­zý­l ar­l a his­sî­bir­ha­tý­ra­ya­yer­ver­mek…­ nüy­ le­ tar­týþ­ma­la­ra,­ hat­tâ­ kamp­laþ­ma­la­“Gü­ney­do­ðu­lu”­a­ka­de­mis­yen­Mu­sa­K. müf­tü­lü­ðün­þo­fö­rüy­le­yo­la­çýk­týk.­Fa­kat­þo­“süs­le­ne­rek”­a­da­ma­kýl­lý­or­ta­ya­kon­muþ. för­de­bir­te­dir­gin­lik­his­set­me­ye­baþ­la­dým; ra/”dü­þük­yo­ðun­luk­lu­sa­vaþ”la­ra­bi­le­yol­a­Ge­le­lim­ya­zý­ve­rö­por­taj­la­ra…­Ha­ki­ka­ten Yýl­maz­an­la­tý­yor: “1993­yý­ l ý,­Gü­ n ey­ d o­ ð u’da­o­ l ay­ l a­ r ýn­yo­ ð un hiç­ko­nuþ­mu­yor­ve­üz­gün­du­ru­yor­du.­Me­- çan­ me­se­le­yi­ uz­man­ ka­lem­ler­den­ öð­ren­bir­bi­rin­den­gü­zel­iþ­ler,­bun­lar.­Siz­de­tak­dir e­der­si­niz­ki,­bi­ri­si­ni­ö­ne­çý­kar­mak,­di­ðer­le­ri­- ya­þan­dý­ðý­bir­dö­nem­di.­Res­mî­bir­gö­rev­do­- ðer­bir­gün­ön­ce,­gi­de­ce­ði­miz­ka­sa­ba­ya­Gü­- mek­is­te­yen­le­re­yö­ne­lik­mü­him­bir­e­ser.

Þ

Çözüm, demokraside ve “iman kardeþliði”nde


11

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

DÜNYA

Dünya, Mübarek sonrasýný konuþuyor DÜNYA KAMUOYUNDA MISIR CUMHURBAÞKANI HÜSNÜ MÜBAREK’ÝN ÝSTÝFASINA KESÝN GÖZÜYLE BAKILIRKEN, MÜBAREK’TEN SONRA YETKÝLERÝN KÝME YA DA KÝMLERE DEVREDÝLECEÐÝ KONUSUNDA YORUMLAR YAPILIYOR. ABD’NÝN say­gýn­ga­ze­te­le­rin­den­New­York­Ti­mes (NYT),­ABD­yö­ne­ti­mi­nin,­Mý­sýr­lý­yet­ki­li­ler­le­Mý­sýr­Cum­hur­baþ­ka­ný­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­der­hal­is­ti­fa­et­me­si­ko­nu­su­nu­gö­rüþ­tü­ðü­nü­yaz­dý. Ga­ze­te­de­ A­me­ri­ka­lý­ yet­ki­li­le­re­ ve­ A­rap­ dip­lo­mat­la­ra­da­yan­dý­rý­la­rak­çý­kan­ha­ber­de,­i­ki­ta­raf­a­ra­sýn­da­gö­rü­þü­len­bir­pla­na­gö­re,­Mý­sýr­or­du­su­nun­ da­ des­t e­ð iy­l e­ Mü­ba­r ek’in­ yet­k i­s i­n i­ Mý­s ýr Cum­hur­baþ­ka­ný­ Yar­dým­cý­sý­ Ö­mer­ Sü­ley­man’ýn baþ­kan­lý­ðý­ný­ ya­pa­ca­ðý­ ge­çi­ci­ bir­ hü­kü­me­te­ dev­ret­me­si­nin­ ön­gö­rül­dü­ðü­ kay­de­dil­di.­ Ha­ber­de, Mü­ba­rek’in­ þim­di­lik­ gö­re­vi­ni­ bý­rak­ma­ya­ ya­naþ­ma­sa­ da­ ABD­ ve­ Mý­sýr­ yö­ne­tim­le­ri­nin,­ Ö­mer Sü­ley­man’ýn,­ Mý­sýr­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­ka­ný­ Kor­ge­ne­r al­ Sa­mi­ E­nan­ ve­ Mý­sýr­ Sa­vun­ma­ Ba­ka­ný Ma­re­þal­Mu­ham­med­Tan­ta­vi­ta­ra­fýn­dan­des­tek­le­ne­rek,­ül­ke­de­der­hal­a­na­ya­sal­bir­re­form­sü­re­ci­ni­ baþ­lat­ma­sý­na­ yö­ne­lik­ bir­ plan­ hak­kýn­da­ gö­rüþ­me­le­ri­ni­sür­dür­dük­le­ri­be­lir­til­di. New­York­Ti­mes,­gö­rü­þü­len­plan­da,­ge­çi­ci­hü­kü­me­tin,­Müs­lü­man­Kar­deþ­ler­de­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­Mý­sýr’da­mu­ha­le­fet­grup­la­rý­na,­ül­ke­de­Ey­lül­a­yýn­da­öz­gür­ve­a­dil­se­çim­le­rin­ya­pý­la­bil­me­si­a­ma­cýy­la­se­çim­sis­te­mi­nin­gö­rü­þül­me­si­i­çin­ça­lýþ­ma­la­ra baþ­lan­ma­sý­yo­lun­da­çað­rý­da­bu­lun­ma­sý­nýn­ön­gö­rül­dü­ðü­nü­de­yaz­dý.­Ha­ber­de,­ABD­yö­ne­ti­mi­yet­ki­li­le­ri­nin,­söz­ko­nu­su­pla­nýn,­Mý­sýr­Cum­hur­baþ­ka­ný Hüs­nü­Mü­ba­rek’i­is­ti­fa­et­me­ye­ik­na­et­me­a­ma­cýy­la Mý­sýr­lý­üst­dü­zey­yet­ki­li­ler­le­ü­ze­rin­de­gö­rü­þü­len bir­kaç­se­çe­nek­ten­bi­ri­ol­du­ðu­nu­be­lirt­tik­le­ri,­an­cak so­nu­cun­Mý­sýr’ýn­ken­di­a­na­ya­sal­ku­ral­la­rý­na­ve­Mý­sýr’da­so­ka­ða­dö­kü­len­pro­tes­to­cu­la­rýn­ruh­ha­li­ne­de bað­lý­ol­du­ðu­nu­söy­le­dik­le­ri,­bu­an­lam­da­ih­ti­yat­lý ko­nuþ­tuk­la­rý­bil­di­ril­di.­­New York / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir Gönüllü'nün annesi, deðerli arkadaþýmýz Faik Altun'un kayýnvalidesi

Fatime Gönüllü’nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Said Eski, Talip Sakar / ÝZMÝR

Gazetemizin temsilcisi Cuma Bahçeci'nin annesi

Emine Bahçeci'nin baþarýlý bir göz ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Kendilerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Haþim Çeken, Hüseyin Yüksekdað / MERSÝN

n BRANDEÝS Ü­ni­ver­si­te­si­ne­bað­lý­Crown­Or­ta­do­ðu­Ça­lýþ­ma­la­rý­Mer­ke­zi­ve­Ger­man­Mars­hall Fund­uz­ma­ný­Jos­hu­a­Wal­ker,­“Tür­ki­ye’nin,­Or­ta­do­ðu’nun­ken­di­ken­di­ne­a­tan­mýþ­ki­lit­ak­tö­rü ve­u­lus­lar­a­ra­sý­o­yun­cu”­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, “Or­ta­do­ðu’da­en­bü­yük­ve­en­hýz­lý­bü­yü­yen­e­ko­no­mi­o­la­rak­Tür­ki­ye’nin,­ben­zer­siz­bir­þe­kil­de, (ya­þa­nan­son­ge­liþ­me­ler­le­bir­lik­te) böl­ge­de­ye­ni or­ta­ya­çýk­mak­ta­o­lan­hü­kü­met­ler­i­çin­al­ter­na­tif mo­del­ler­sun­ma­da­be­lir­le­yi­ci­rol­oy­na­ya­bi­le­ce­ði­ni”­kay­det­ti.­Wal­ker,­Fo­re­ign­Po­licy­Der­gi­si’nde “Türk­le­rin­Or­ta­do­ðu’nun­Ki­lit­Ak­tö­rü­O­la­rak Dö­nü­þü”­baþ­lýk­lý­ya­zý­ka­le­me­al­dý.­Wal­ker,­“a­na­list­le­rin,­A­rap­dün­ya­sýn­da­ki­o­lay­ve­dev­rim­le­ri, da­ha­çok­So­ðuk­Sa­va­þýn­iz­le­ri­nin­en­son­ör­ne­ði” o­la­rak­gör­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­An­cak­“u­zun­va­de­li da­ha­ö­nem­li­kü­re­sel­e­ði­lim­le­re­as­lýn­da­Türk­le­rin a­þi­na­ol­du­ðu­nu”­i­fa­de­e­den­Wal­ker,­“En­faz­la Mý­sýr­Cum­hur­baþ­ka­ný­Hüs­nü­Mü­ba­rek­ta­ra­fýn­dan­tem­sil­e­di­len,­ge­le­nek­sel­o­to­ri­ter­re­jim­le­re kar­þý­da­ha­ön­ce­hiç­gö­rül­me­miþ­dü­zey­de­ve­bir­bi­ri­ne­bað­lý­pro­tes­to­lar,­Or­ta­do­ðu’yu­Os­man­lý Ým­pa­ra­tor­lu­ðu’nun­çö­zü­lü­þü­ve­A­rap­mil­li­yet­çi­li­ði­ni­yük­se­li­þi­ni­ha­týr­la­tan­dö­ne­me­ge­ri­dön­dür­dü”­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Er­do­ðan’ýn,­Mü­ba­rek’e “hal­ký­nýn­se­si­ne­ku­lak­ver­me­si”­söz­le­ri­ni­ha­týr­la­tan­Wal­ker,­bu­nun,­Tür­ki­ye’yi­Or­ta­do­ðu’nun “ken­di­ken­di­ne­a­tan­mýþ­ki­lit­ak­tö­rü”­ha­li­ne­ge­tir­di­ði­ni­yaz­dý.­Washington / aa

n ÝSRAÝL i­le­Gaz­ze­Þe­ri­di­a­ra­sýn­da­ki­tü­nel­le­rin, Mý­sýr’da­ki­o­lay­lar­se­be­biy­le­bu­kez­ter­si­ne­hiz­met ver­me­ye­baþ­la­dý­ðý,­Si­na­Ya­rý­ma­da­sýn­da­ya­þa­yan­la­rýn­a­cil­ih­ti­yaç­la­rý­i­çin­Gaz­ze’den­mal­git­ti­ði­be­lir­til­di.­Lüb­nan’da­ya­yým­la­nan­El­Ah­bar­ga­ze­te­sin­de­yer­a­lan­ve­Ýs­ra­il­ba­sý­ný­na­yan­sý­yan­ha­be­re gö­re,­Mý­sýr’da­ki­o­lay­lar­Ka­hi­re’den­Si­na’ya­mal sev­ki­ya­tý­nýn­dur­ma­sý­na­yol­aç­tý.­Bu­ge­liþ­mey­le bir­lik­te­Gaz­ze­Þe­ri­di­i­le­Mý­sýr­sý­ný­rýn­da­“Fi­la­del­fi ko­ri­do­ru”­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­böl­ge­de­ki­tü­nel­ler bu­kez­ter­si­ne­hiz­met­ver­me­ye­baþ­la­dý.­Ha­ber­ler­de,­“Gaz­ze’nin­tam­kar­þý­is­ti­ka­me­tin­de­ki­le­re” baþ­ta­ek­mek­ol­mak­ü­ze­re­çe­þit­li­gý­da­mad­de­le­ri­nin­ta­þýn­dý­ðý­be­lir­ti­li­yor.­­Tel Aviv / aa

Cuma namazý sonrasý imam konuþma yaptý

Mýsýr genelindeki protesto gösterileri devam ederken, dünya genelinde ülkeyi nasýl bir geleceðin beklediðine dair soru iþaretleri bulunuyor. FOTOÐRAF: AA

MISIR Cum­hur­baþ­ka­ný­ Hüs­nü­Mü­ba­rek,­ül­ke­yi­ka­o­sa­sa­ra­ca­ðýn­dan­ kork­tu­ðu­ i­çin­ is­ti­fa­ et­me­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Mü­ba­rek,­ A­me­ri­kan­ ABC­ te­le­viz­yon­ ka­na­lýn­da­ Chris­ti­a­ne A­man­po­ur’a­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­ ye­te­rin­ce­ cum­hur­baþ­kan­l ý­ð ý­ yap­t ý­ð ý­n ý­ ve­ ik­t i­d a­r ý þim­di­ bý­rak­mak­ is­te­di­ði­ni,­ a­ma­ ül­ke­si­ni­ ka­o­sun­ sar­ma­sýn­dan­ kork­tu­ðun­dan­ bu­nu ya­pa­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­te­rek,­ Mý­sýr­lý­la­rýn­ a­ra­la­rýn­da­ sa­vaþ­ma­la­r ý­n ý­ gör­m ek­ is­t e­m e­d i­ð i­n i kay­det­ti. Washington / aa

SENATO’DA MISIR TASARISINA ONAY ABD Se­na­to­su,­ Mý­sýr­ Cum­hur­baþ­ka­ný Hüs­nü­Mü­ba­rek’i­ik­ti­da­rý­ge­çi­ci­bir­hü­kü­me­te­dev­ret­me­ye­ça­ðý­ran­ka­rar­ta­sa­rý­sý­ný­o­nay­la­dý.­Kon­gre’de­ki­et­ki­li­i­sim­ler­d en­ o­l an,­ Cum­h u­r i­y et­ç i­ Se­n a­t ör John­ McCa­i n­ ve­ De­m ok­r at­ Se­n a­t ör John­ Kerry­ ta­ra­fýn­dan­ ha­zýr­la­nan­ ta­sa­rý,­ Se­n a­t o’da­ ses­l i­ oy­l a­m a­ yön­t e­m iy­l e ka­bul­ e­dil­di.­ Bað­la­yý­cý­lý­ðý­ ol­ma­yan­ ka­rar­da,­Mü­ba­rek’e,­“de­mok­ra­tik­bir­si­ya­sî­ sis­t e­m e­ dü­z en­l i­ ve­ ba­r ýþ­ç ýl­ ge­ç i­þ i” der­hal­baþ­lat­ma­sý­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nu­lu­yor.­Ka­rar­da,­bu­nun,­bu­yýl­öz­gür­ve­a­dil­ se­çim­le­rin­ ya­pý­la­bil­me­si­ i­çin­ ge­rek­li re­form­la­rýn­ ha­ya­ta­ ge­çi­ril­me­si­ a­ma­cýy­la “Mý­s ýr’da­k i­ mu­h a­l e­f et­ li­d er­l e­r i,­ si­v il top­lum­ve­or­duy­la­ko­or­di­nas­yon­ha­lin­de,­ ik­ti­da­rýn­ kap­sa­yý­cý­ bir­ ge­çi­ci­ hü­kü­me­te­ dev­re­dil­me­si­ni”­ de­ i­çer­me­si­ ge­rek­ti­ði­be­lir­ti­li­yor. Washington / aa

MÜSLÜMAN KARDEÞLER: CUMHURBAÞKANLIÐI ÝÇÝN HEVESLÝ DEÐÝLÝZ MISIR'IN en­bü­yük­mu­ha­lif­ha­re­ke­ti­Müs­lü­man Kar­deþ­ler,­ ‘’cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­na­ a­day­ ol­ma­ya he­ves­li­ ol­ma­dýk­la­rý­ný’’­ be­lirt­ti.­ El­ Ce­zi­re­ te­le­viz­yo­nu­nun­ha­be­ri­ne­gö­re,­Müs­lü­man­Kar­deþ­ler’in ü­ye­si­o­lan­es­ki­mil­let­ve­ki­li­Mu­ham­med­el­Bel­ta­gi,­‘Mü­ba­rek­re­ji­mi­nin­bit­me­si­nin­ar­dýn­dan­mü­za­ke­re­ye­ ha­zý­rýz.­ Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­na­ a­day­ ol­ma­ya­ve­ya­bir­ko­a­lis­yon­hü­kü­me­tin­de­­gö­rev­len­di­ril­me­ye­he­ves­li­de­ði­liz’’­de­di­ve­hü­kü­me­tin­ör­güt­le­ ‘’flört­ et­ti­ði­ni’’­ i­fa­de­ et­ti.­ El­ Bel­ta­gi,­ si­ya­si re­form­la­rý­gö­rüþ­me­ye­da­vet­e­den­hü­kü­met­tem­sil­ci­le­ri­nin,­ ya­sak­lý­ ör­gü­tün­ par­ti­ o­la­rak­ ta­ný­na­ca­ðý­ i­þa­re­ti­ni­ ver­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Müs­lü­man­ Kar­deþ­ler­ ör­gü­tü­ ü­ye­le­ri,­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Hüs­nü Mü­ba­rek­ kar­þý­tý­ gös­te­ri­le­re­ ka­tý­lý­yor­ an­cak­ gös­te­ri­le­rin­ or­ga­ni­ze­ e­dil­me­sin­de­ her­han­gi­ bir­ rol­le­ri­ol­ma­dý­ðý­ný­sa­vu­nu­yor.­Ör­güt­hü­kü­me­tin­gö­rüþ­me­dâ­ve­ti­ni­de­red­det­miþ­ti.­­Kahire / aa

GEÇMÝÞ OLSUN

TAZÝYE

Muhterem aðabeyimiz

Gazetemizin eski Genel Müdürü Bekir

Selahattin Akyýl'ýn

Gönüllü ile kardeþlerimiz Ahmet ve Nusret Gönüllü'nün annesi, Faik Altun'un kayýnvalidesi

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Hasan Þen / ÝZMÝR

TAZÝYE GEÇMÝÞ OLSUN

Türkiye, Ortadoðu’da kilit aktör konumunda

Gazze-Mýsýr tünelinde iþler tersine döndü!

MÜBAREK, ÜLKEDE KAOS OLUR DÝYE GÝTMÝYORMUÞ!

Mübarek, Amerikan ABC televizyonuna konuþtu. FOTOÐRAF: AA

HABERLER

Fatime Gönüllü

’nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

Gazetemizin Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarýmýz

Þükrü Bulut ve kardeþlerimiz Ahmet Turan ve Þevket Bulut 'un muhtereme ablasý

Remziye Oruç’un

n MISIR’IN baþ­þehri­Ka­hi­re’de­ki­Tah­rir­mey­da­nýn­da­bir­mil­yon­dan­faz­la­gös­te­ri­ci­nin­top­lan­dý­ðý bil­di­ril­di.­El­Ce­zi­re­te­le­viz­yo­nu,­Tah­rir­mey­da­nýn­da­top­la­nan­gös­te­ri­ci­le­rin­ül­ke­nin­mil­lî­mar­þý­ný­o­ku­ya­rak­Cum­hur­baþ­ka­ný­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­ik­ti­da­rý­bý­rak­ma­sý­yö­nün­de­slo­gan­lar­at­tý­ðý­ný­du­yur­du.­Te­le­viz­yon­ha­be­rin­de,­Tah­rir mey­da­nýn­da­ki­gös­te­ri­ci­ler­a­ra­sýn­da­sý­zan­on­lar­ca gü­ven­lik­gö­rev­li­si­nin­kim­lik­le­ri­nin­de­þif­re­e­dil­di­ði­de­be­lir­til­di.­El­Ce­zi­re­te­le­viz­yo­nu,­mu­ha­lif­li­der­Mu­ham­med­El­Ba­ra­dei­ve­A­rap­Bir­li­ði­Ge­nel Sek­re­te­ri­Amr­Mu­sa’nýn­da­Tah­rir­mey­da­ný­na gel­di­ði­ni­du­yur­du.­Cu­ma­na­ma­zý­ný­kýl­dý­ran­Ý­mam­Ha­lid­el­Ma­rak­bi­hut­be­sin­de,­“Öz­gür­doð­duk,­öz­gür­ya­þa­ya­ca­ðýz.­Za­fe­re­ka­dar­sa­býr­lý­ol­ma­ný­zý­is­ti­yo­rum”­de­di.­“Bi­zi­tem­sil­e­den,­ta­lep­le­ri­mi­zi­di­le­ge­ti­ren­bir­par­ti­miz­yok.­Mü­za­ke­re et­mek­is­te­yen,­bu­ra­ya­ge­lir,­ko­nu­þu­ruz”­di­yen­i­mam,­ce­ma­at­le­bir­lik­te­ö­len­ler­i­çin­göz­ya­þý­dök­tü.­Na­maz­so­na­e­rer­er­mez­top­la­nan­lar­Cum­hur­baþ­ka­ný­Mü­ba­rek­i­çin­“de­fol,­de­fol”­slo­gan­la­rý at­tý­lar.­Tah­rir­mey­da­ný­na­ge­len­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný Mu­ham­med­Hü­se­yin­Ten­ta­vi­de­top­la­nan­la­ra ilk­kez­ses­le­ne­rek,­Mü­ba­rek’e­at­fen,­“Si­ze­se­çim­de­a­day­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di”­de­di.­­Ankara /­a­a

TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz

Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi

Fatime Gönüllü

’nün

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý

GEÇMÝÞ OLSUN

Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve

Muhterem aðabeyimiz

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

Torbalý Yeni Asya Okuyucularý

Selahattin Akyýl'ýn

yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Baþakþehir Yeni Asya Okuyucularý


12 GÝRESUN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE ERÝ MEMURU ALIM ÝLANI 657 sayýlý D.M.K.'nun 48. maddesi (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliði ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik hükümlerine göre, boþ bulunan, aþaðýda; sýnýfý, unvaný, derecesi, adedi, cinsiyeti, öðrenim durumu, KPSS taban puaný türü belirtilen 32 adet Ýtfaiye Eri kadrosuna sözlü sýnav ile memur alýmý yapýlacaktýr.

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2009/4573 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci artýrmanýn 16/02/2011 günü saat 10:20-10:30'da RAMÝ KIÞLA CD. NUR SAN. SÝT. 69/21 BAYRAMPAÞA / ÝST.'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/01/2011 Konulan Deðeri Adedi Cinsi ve Özellikleri 7.500,00 YTL 3 LORATÝ MARKALI ÇORAP ÖRGÜ MAKÝNELERÝ www.bik.gov.tr B: 7775

ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

BAÞVURU ÞARTLARI: 1) 657 sayýlý D.M.K.'nun 48. maddesi A fýkrasý þartlarýný taþýyor olmak. 2) Tartýlma ve Ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayaklý olmak kaydýyla erkeklerde en az 1,67 m, kadýnlarda en az 1,60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. 3) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. 3) Askerlik çaðýna gelmiþ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmýþ yahut tecilli olmak. 4) 2010 KPSS ye girmiþ, lisans mezunlarý KPSSP3 türünden 65 ve üzeri, ön lisans mezunlarý KPSSP93 türünden 75 ve üzeri puan almýþ olmak. 5) Sýnav Tarihi olan 25.02.2011 tarihi Ýtibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, Belediyemize baþvuran adaylar yukarýda belirtilen her kategori için ayrý ayrý olmak üzere, KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak, alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðýrýlacak olup, sýnava çaðýrýlan adaylarýn listesi Belediyemizin www.giresun.bel.tr. Ýnternet sitesinden ve ilan panosunda yayýnlanacaktýr. Sýnava çaðrý için baþka duyuru yapýlmayacaktýr. Sözlü sýnavýna çaðrýlan adaylar, 24.02.2011 tarihinde sýnava giriþ belgelerini Giresun Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðünden alacaklardýr. Adaylar sözlü sýnava gelirken nüfus cüzdaný ve sýnava giriþ belgelerini yanlarýnda bulunduracaklardýr. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvurular, 17.02.2011 Perþembe günü saat 08.30 - 17:00 arasý kabul edilecektir. Baþvurular, Giresun Belediye Baþkanlýðý Taþbaþý Sosyal Tesislerinde Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü'ne þahsen yapýlacaktýr. Faks, Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ve bilgi ile nitelikleri uymadýðý sonradan tespit edilen adaylarýn baþvurularý deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: 1) Adaylar tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru formu ( Boþ Baþvuru formu örneði kurumdan temin edilecektir.) 2) 2010 yýlýnda ÖSYM tarafýndan yapýlan KPSSP3 veya KPSSP93 sonuç belgesinin fotokopisi (Belgenin Aslý baþvuru sýrasýnda adayýn yanýnda olacaktýr.) 3) Saðlýk Raporu (Tam teþekküllü Devlet Hastanelerinden) 4) Boy ve kilo ölçülerini gösterir belge, ( Giresun Belediyesi Saðlýk Ýþleri Müdürlüðünden her adayýn ölçülerini gösterir belge temin edilecektir.) 5) Nüfus cüzdaný aslý veya tasdikli sureti (T.C. Vatandaþlýk no.su olan) 6) Öðrenim durumunu gösterir belgenin aslý veya fotokopisi. 7) Ýkametgâh ilmühaberi 8) Son altý ay içinde çekilmiþ 4 adet vesikalýk fotoðraf ( 1 adedi Baþvuru formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 9) Sabýka kaydý olmadýðýna dair belge (Sýnav tarihinden geriye doðru 30 gün içinde alýnmýþ) 10) Askerlikle iliþiði olmadýðýna dair belge aslý veya tasdikli sureti SINAV YERÝ ZAMANI: 1- Sýnav Tarihi : 25.02.2011 2- Sýnav Saati : 08.30 3- Sýnav Yeri : Giresun Belediyesi Taþbaþý Sosyal Tesisleri Adaylar dayanýklýlýk testi için yanlarýnda eþofman ve spor ayakkabý getireceklerdir. SÖZLÜ SINAV KONULARI: 1) T.C. Anayasasý, 2) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkilap Tarihi, 3) Genel Kültür, 4) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, 5) Mahalli Ýdareler ile ilgili temel mevzuatlar, 6) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi. SINAV ÞEKLÝ, DEÐERLENDÝRME YÖNTEMÝ VE ÝLANI: 1) Sözlü sýnavlar duyurulmuþ olan yer ve saatte baþlar ve geç gelenler alýnmazlar. 2) Sözlü sýnavda deðerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapýlýr, sözlü sýnavda en az 70 puan almak þarttýr. 3) Sözlü Sýnavda alýnan not, atamaya esas nottur. 4) Sözlü Sýnav sonuçlarý, baþarý sýrasýna göre belediye ilan tahtasýnda ilan edilir ve kazananlara yazýlý olarak bildirilir. 5) Baþvuru sýrasýnda istenilen belgeler eksik teslim edilirse, sýnava çaðrýlmaz. 6) Atama yapýlanlardan göreve baþlamayanlarýn yerine yedek adaylar arasýndan baþarý sýrasýna göre atama yapýlýr. 7) Sýnav komisyonu sýnavý iptal edebilir ve durum sýnava girecek adaylara bildirilir. Baþvuru ve iþlemler sýrasýnda gerçeðe aykýrý beyanda bulunduðu veya herhangi bir þekilde gerçeði sakladýðý tespit edilenlerin sýnavlarý geçersiz sayýlýr ve bunlarýn atamalarý yapýlmaz. Durumlarý tespit edilenlerin atamalarý yapýlmýþ olsa dahi atamalarý iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulunulur. www.bik.gov.tr B: 6470

T. C. ÝSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2009/552 Davacý Doðan Nami Bayar vekili Av. Aynur Kamýþ tarafýndan davalýlar Sebahat Çapan ve 9 arkadaþý aleyhine açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnda verilen karar gereðince Mahkememizin 2009/552 esas sayýlý dosyasýnda davalý BURAK YILDIRIM'ýn tebligata yarar açýk adresi bilinmediðinden ve emniyetçe de nereye gittiði bilinmediðinden dosya nýn duruþmasýnýn 09/03/2001 günü, saat 10:00'a erteli olduðu H.U.M.K.'nun 509. ve 510. maddeleri gereðince teblið yerine kain olmak üzere teblið olunur. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 7892

ESAS NO: 2007/2290 Esas. KARAR NO : 2010/523 Davacý EKÞÝOÐLU APARTMANI YÖNETÝCÝLÝÐÝ aleyhine mahkememizde açýlan Ýtirazýn Ýptali davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM; 1- Asýl dosyamýz olan 2007/2290 sayýlý dosyada davalýnýn Ankara 15. Ýcra Müdürlüðünün 2007/4955 sayýlý dosyasýna yönelik itirazýnýn 1.560,00 TL asýl alacak üzerinden iptali ile takibin devamýna, iþlemiþ faiz isteminin reddine, asýl alacaða takip tarihinden itibaren 28/11/2007 tarihine kadar aylýk % 10, bu tarihten sonra aylýk % 5 gecikme zammý uygulanmasýna, asýl alacak üzerinden hesap edilen % 40 icra inkâr tazminatý 624 TL'nin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, 2- Birleþtirilen 9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/2291 sayýlý dosyasýnda davalýnýn Ankara 15. Ýcra Müdürlüðünün 2007/4954 sayýlý dosyasýna yönelik itirazýnýn 910,00 TL asýl alacak üzerinden iptali ile takibin devamýna, iþlemiþ faiz isteminin reddine, asýl alacaða takip tarihinden itibaren 28/11/2007 tarihine kadar aylýk %10, bu tarihten sonra aylýk %5 gecikme zammý uygulanmasýna, asýl alacak üzerinden hesap edilen % 40 icra inkâr tazminatý 364 TL'nin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, dair karar özeti davalý Abdürrezak Kaya Özuður'a ilanen duyurulur. Ýlan neþir tarihinden itibaren bir hafta sonra teblið edilmiþ sayýlacaktýr. 24/01/2011 www.bik.gov.tr B: 7831

T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/ 4392 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/02/2011 saat 09.00-09.10 arasýnda Davutpaþa oto parký Güngören Orgenaral Eþref Bitlis cad. Ferah sok no: 23 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28.01.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000.00 TL 1 34 FT 6559 PLAKA HUNDAÝ MARKA GRÝ RENKLÝ 2008 MODEL H16 VAN SELCTY TÝPÝ KAMYONET CAMLI HUSUSÝ SAÐ ÖN ÇAMURLUK VE SAÐ ÖN KAPIDA EZÝKLER SAÐ SÜRGÜLÜ KAPI ÇÝZÝKLER SAÐ ARKA ÇAMURLUK EZÝK 2004 SOL ARKA ÇAMURLUK VE SÜRGÜLÜ KAPIDA EZÝKLER VE ÇÝZÝKLER ÖN TANPON ÇÝZÝK TYPE (ORJÝNAL) ÜZERÝNDE RUHSAT VE ANAHTAR YOK. www.bik.gov.tr B: 7884

T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/126 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 18/02/2011 saat 10.00-10.10 arasýnda Mahmut bey mah. Teoman sokak no: 2 Vatan oto parký Baðcýlar adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 23/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28.01.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 10.000.00 TL 1 34 REA 35 HUNDAI MARKA GRÝ RENKLÝ KAPALI KASA KAMYONET ÖN TANPON KIRIK SAÐ ÇAMURLUK VE SAÐ ÖN KAPI EZÝK, SAÐ ÖN SÝNYAL KIRIK, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER SAÐ ARKA ÇAMURLUK EZÝK, 2004 MODEL KULLANILMIÞ. www.bik.gov.tr B: 7885

PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/404 KARAR NO: 2010/401 Davacý Demet Can tarafýndan davalý nüfus müdürlüðü aleyhine mahkememizde açýlan soyadý tashihi davasýnýn yapýlan açýk duruþmalarý sonunda verilen karar uyarýnca: Davanýn kabulü ile Afyonkarahisar ili Emirdað ilçesi Aþaðýpiribeyli Cumhuriyet Mah. C. 19 ASN: 55 SNO: 164'de nüfusa kayýtlý Ramazan ve Ümmühan'dan olma 21/06/1992 doðumlu DEMET isminin ZEYNEP KÜBRA olarak T.M.K.nun 27. maddesi uyarýnca ZEYNEP KÜBRA olarak tashihen düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra yayýnlanmýþ sayýlacaktýr. 17/12/2010 www.bik.gov.tr B: 7851

DENÝZLÝ ÝLÝ ÇÝVRÝL ÝLÇESÝ ÇITAK BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN EK: 1 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunun 48. maddesinin (A) fýkrasýndaki þartlarý ve 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 15. maddesindeki Ýtfaiye Erliðine atanma þartlarýna göre boþ Ýtfaiye Eri kadrolarýna sözlü sýnav ile alým yapýlacaktýr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR ÝLE ARANILAN NÝTELÝKLER

BAÞVURU ÞARTLARI 1- Türk vatandaþý olmak, 2- Ýtfaiye Sýnavýnýn yapýlacaðý tarih itibari ile 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 3- Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 4- Yukarýdaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak, Lisans düzeyinde eðitim veren okullarýn Ýlgili bölümlerinden mezunu olmak. 5- Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2010 yýlý Kamu Personel Sýnavýna girmiþ ve KPSSP3 puan türünden yukarýdaki tabloda belirtilen puan ve üzeri almýþ olmak, 6- Erkeklerde boy en az 1.67 metre, kadýnlarda boy en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+,-) 10 kg.dan fazla fark olamamak (Boy ve kilo tespiti saðlýk kuruluþlarýnca onaylý olmasý gerekmektedir.) 7- Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ veya tecilli olmak. 8- Kalýcý ve bulaþýcý hastalýðý olmamak, Ýtfaiye görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak, 9- Daha önce çalýþmýþ olduðu kurum ve kuruluþlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çýkarýlmýþ olmamak, 10- Aðýr hapis veya 1 yýldan fazla hapis cezasý ile veya yüz kýzartýcý bir suç ile hüküm giymemiþ olmaktýr. Belediyemize baþvuran adaylar KPSSP3 baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlacak adaylarýn listesi 09/02/2011 Tarihinde Belediyemiz ( www.citak.bel.tr) internet sitesinde ve Belediye Binasý Giriþ Kapýsý Ýlan Panosunda ilan edilecektir. BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ: Baþvuru süresi 07/02/2011 tarihinde saat 08:00'da baþlayacak ve 07/02/2011 günü mesai bitiminde (17:00) sona erecektir. Baþvurular, Çýtak Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Telefon, posta ve e-mail yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER: 1- Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ Baþvuru Formu örneði kurumdan temin edilecek ve) www.citak.bel.tr adresinden indirilecektir.) 2- 2010 Lisans KPSSP3 Sonuç Belgesi örneði 3- Nüfus Cüzdaný fotokopisi (T.C. Vatandaþlýk Nosu olan) 4- Öðrenim durumlarýný gösterir belge 5- 2 adet son altý ay içerisinde çekilmiþ vesikalýk fotoðraf ( 1 adedi Baþvuru Formuna yapýþtýrýlacaktýr.) DEÐERLENDÝRME: Sýnav Komisyonunca yapýlacak olan sözlü sýnavda deðerlendirme 100 tam puan üzerinden yapýlacaktýr. Sözlü sýnavdan yukarýdaki tabloda belirtilen puan türlerinden 50 ve 70 puanýn altýnda alan adaylar baþarýsýz sayýlacaktýr. Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan not'dur. En yüksek baþarý puanýndan baþlayarak atama yapýlacak sayý kadar asil ve yarýsý kadar yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve baþlamayanlarýn yerine sýrasýyla yedek adaylardan atama yapýlacaktýr. SINAV YERÝ VE ZAMANI: Sýnav Çýtak Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü Fatih Mahallesi Cumhuriyet Meydaný Belediye hizmet binasý Çýtak kasabasý ÇÝVRÝL / DENÝZLÝ adresinde 14/02/2011 günü saat 09.00'da sözlü sýnav olarak yapýlacaktýr. Çaðrýlan adaylarýn 14/02/2011 günü tamamý bitirilmediði takdirde takip eden tarihlerde sözlü sýnava devam edilecektir. Sýnava müracaat eden adaylar, müracaatlarý sýrasýnda baþvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit formunu saðlýk kuruluþlarýna onaylatacaklardýr. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylý olmayan adaylar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. SINAV KONULARI: a- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý, b- Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi, c- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu, d- Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuatlar. e- Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi, (NOT: Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) Sýnav sonuçlarý (www.citak.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylar yazýlý olarak bildirilecektir. www.bik.gov.tr B: 7870

T. C. BEYOÐLU 3.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2008/28203 Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24.02.2011 günü saat 10.00-10.10 arasýnda YILDIRIM OTOPARKI PÝYALEPAÞA BULVARI KAPTANPAÞA MAH. NO: 9 KASIMPAÞA-BEYOÐLU adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya namarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 02.02.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri 21.000,00 1 34 FH 8916 Plaka Sayýlý Fiat Marka 2008 Model Gri Granit Renkte Doblo Kombi Tipi Sol Ön Teker Patlak Komple Çizik Yük Nakli Olarak Kayýtlý Kamyonet. www.bik.gov.tr B: 7900

GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/25 Tal. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 02/03/2011 günü saat 10:00-10:10'da Kahraman 2 Otoparký - Veledi Karabaþ Mah. Tekke Maslaðý Sok. No: 12 Fatih / Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden satýþ günü geçerli oranda K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 01.02.2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 20.000,00 1 34 FV 0396 plakalý, Renault marka, 2009 model, Megane, Gri renkli araç. Sað ayna hasarlý, ön sað tekerlek patlak, muhtelif çizikler mevcut. Anahtar ve ruhsat yok. www.bik.gov.tr B: 7996

2010/3080 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/02/2011 saat 13.30-13.35 arasýnda Iþýklar Köþklü Çeþme Mah. 578 Sk. No: 5 Hyundai arkasý Gebze/KOCAELÝ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 25.01.2011 Lira (TL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 25.000,00 1 34 BPB 17 plakalý, 2004 model, BMC marka, PRO tipli beyaz renkli alacaklý lehine rehinli kamyon, ön tampon kýrýk, ön cam çatlak, aynalar kýrýk, muhtelif yerlerde çizik ve ezik var, ahþap kasalý, ahþap kasanýn sað tarafý açýk, kasanýn üst tarafý kýrýk, anahtar ve ruhsatý var. www.bik.gov.tr B: 7998

BEYOÐLU 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ý lan) 2010/1971 Tal. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 17/02/2011 PERÞEMBE günü saat 11.00-11.10 arasýnda BEYOÐLU/ÝSTANBUL KAPTANPAÞA MAH. PÝYALEPAÞA BULVARI NO: 9 YlLDIRIM OTOPARKIKASIMPAÞA-BEYOÐLU/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60 ý na istekli bulunmadýðý takdirde 22/02/2011 SALI günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/01/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 80.000.00 1 34 EZ 8551 Plakalý Mercedes Benz 2008 Model 3228 C Tipi Kamyon, Ön Tampon Kýrýk. www.bik.gov.tr B: 7949


13

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1049 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 21/12/2010 tarih, 2010/1049 E., 2010/1906.K. sayýlý karar ile Bekir ve Zekiye'den olma, 11/03/1982 doðumlu, MEHMET ULUTAÞ'ýn fiil ehliyeti sýnýrlandýrýlarak, kendisine annesi Ömer kýzý, 1954 doðumlu, ZEKÝYE ULUTAÞ YASAL DANIÞMAN OLARAK atanmýþtýr. 11/01/2011 www.bik.gov.tr B: 7905

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

Muhterem kardeþlerimiz

Gazetemizin Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarýmýz

Muhterem kardeþlerimiz

Derince haným okuyularýmýzdan

Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi

Þükran Özel'in kardeþi, kardeþimiz Ýlhan Özel'in kayýnbiraderi

Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi

Þükrü Bulut ve aðabeylerimiz Ahmet Turan ve Þevket Bulut'un muhtereme ablasý

Fatime Gönüllü

’nün

Remziye Oruç

’un

Fatime Gönüllü

’nün

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye

Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli

Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler,

Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve

Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler,

ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder,

yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi

ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder,

taziyetlerimizi sunarýz.

sunarýz.

taziyetlerimizi sunarýz.

Ýzmit-Derince-BaþiskeleKuruçeþme-Körfez Yeni Asya Okuyucularý

ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Patnos Yeni Asya Okuyucularý

Dosya No: 2010/5138 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 10.02.2011 günü 09:50-09:55 Saatleri arasýnda Merkez mahallesi, Eskisilivri caddesi No: 10 Mimarsinan / BÜYÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin yüzde altmýþýna istekli bulunmadýðý takdirde, 15.02.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden Yüzde 1 Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11.01.2011 Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 15.000,00 TL 1 07 NPR 39 Plaka 2005 model Fiat Palio marka H.oto beyaz renk, ruhsat yok, anahtar var, muhtelif çizikler var, motor: 188A90000313714, Þasi no: N417800006363468, orijinal teyp mevcut) www.bik.gov.tr B: 7917

T. C. GAZÝOSMANPAÞA (ÝST.) 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) Dosya No: 2011/212 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 24/02/2011 günü 10.20 - 10.25 saatleri arasýnda Barboros Hayrettin Paþa Mah. Cebeci Cad. No: 87 Karakaþ Otopark G.O.PAÞA/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetlerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarý paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanacak K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa girmek isteyen ilgililerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 26/01/2011 Muhammen Bedeli Miktarý Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 25.000,00 TL 1 34 YRD 93 plakalý, Mitsubishi marka, Canter tipli, 2009 model, Beyaz renkli Kapalý kasa kamyonet cinsi araç. Muhtelif yerlerinde çizikleri olan, ruhsat ve anahtar yok. www.bik.gov.tr B: 8007

Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý

Dr. Mehmet Kaðan / Dr. Osman Ataç

ve Ailesi

T. C. Ýzmir 3. Ýcra Müdürlüðü (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/9424 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16/02/2011 saat 11:30-11:35 arasýnda Bölasko Yediemin Otoparký, Üni versite Cad. No: 27 Bornova Ýzmir adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 26.01.2011 Lira (YTL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 10.000,00 1 34 BV 2025 Plakalý, Opel Marka, 2005 model, Corsa tipi Beyaz renkli, anahtarý ve ruhsatý olmayan, sol ön çamurluk, sol ön kapý ve kapý altýnda hasarlý, sað kapý altý hasar lý, muhtelif yerlerinde vuruk ve çizikleri olan kamyonet. www.bik.gov.tr B: 7999

T. C. GAZÝOSMANPAÞA (ÝST.) 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) Dosya No: 2011/211 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 24/02/2011 günü 11:30- 11:35 saatleri arasýnda 165/1 Sok. Yýlmaz Otopark Sultangazi/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satý lacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetlerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarý paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanacak K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa girmek isteyen ilgililerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 26/01/2011 Muhammen Bedeli Miktarý Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 23.000,00 TL 1 34 GP 6787 plakalý, Mitsubishi marka, Canter tipli, FE 711 yazýlý, Beyaz renkli Kapalý kasa kamyonet cinsi araç. Muhtelif yerlerinde çizikleri olan, ruhsat ve anahtar yok. www.bik.gov.tr B: 8008

BAKIRKÖY 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) Sayý: 2009/3798 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma günleri ve satýþ yerleri aþaðýda yazýlý adreslerde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde ikinci artýrma günleri aþaðýda yazýlý ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olu nur. 18.01.2011 SATIÞ MAHALLÝ : Yalnýz Selvi cad. No: 1 SOÐANLIK BÝRÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ: 16.02.2011-15.10-15.20 ÝKÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ : 21.02.2011-15.10-15.20 TL ADET CÝNSÝ 8.000,00 1 Adet YAKLAÞIK 18 PARÇADAN OLUÞAN TAKSAN SOÐUTMA SAN. TÝC. LTD. YAPIMI ÖNÜ CAMLI SOÐUTUCULU REYON DOLABI (L) ÞEKLÝNDE 400.00 1 Adet ARI MAKÝNA MARKA KIYMA MAKÝNASI, 500,00 1 Adet HYUNDAÝ MARKA BÝLGÝSAYAR EKRAN+KLAV YE+KASA. 200,00 1 Adet BERKE MARKA PASTIRMA KESME MAKÝNASI SATIÞ MAHALLÝ : Yalnýz Selvi cad. No: 3 SOÐANLIK BÝRÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ : 16.02.2011-15.25-15.35 ÝKÝNCÝ SATIÞ GÜNÜ : 21.02.2011-15.25-15.35 ADET 1 Adet

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye

BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

TL. 10.000,00

Abdülkadir Düzcan’ýn

CÝNSÝ TEKSAN MARKA 6438 SERÝ NOLU JENERATÖR www.bik.gov.tr B: 8034

T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO : 2010/336 KARAR NO : 2010/553 HÜKÜM: Yukarýda izah edilen nedenler ile; . 1- Davanýn KABULÜNE, Samsun ili, Bafra ilçesi, Gökçeaðaç köyü, C: 58 H: 42 BSN: 21'de nüfusa kayýtlý Ýsmet oðlu, Remziye'den doðma, Bafra 1971 doðumlu 57970378028 TC no.lu davacý Nurhan Dursun'un Nurhan olan adýnýn; davacýnýn çocuklarý olan ayný ha ne BSN: 30'da nüfusa kayýtlý Bafra 1996 doðumlu 57943378994 TC no.lu Tarkan Dursun ile, ayný hane BSN: 31'de nüfusa kayýtlý Kâðýthane 1999 doðumlu 57940379048 TC no.lu Merve Dursun'un Nurhan olan baba adlarýnýn Burhan olarak nüfus kütüðünde DÜZEL TÝLMESÝNE, www.bik.gov.tr B: 8018

Dosya No: 2010-4831 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Davutpaþa açýk otoparký Orgeneral Eþref Bitlis cd. Ferrah sok. N: 23 MERTER adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma 24.02.2011 günü saat 10.30-10:40 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde 01.03.2011 günü saat 10.30-10:40 arasýnda yukarda yazýlý adreste ikinci artýrma yapýlarak tahmin edilen deðerinin % 40'ýný ve öncelikli alacaklýlarý, satýþ masraf ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek koþulu ile satýlacaðý, alýcý çýkmadýðý takdirde satýþ talebinin düþürüleceði, ihaleye katýlmak isteyenlerden tahmin edilen kýymetinin % 20 oranýnda nakit veya teminat mektubunun isteneceði, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, teslim masraflarý, ihale damga resmi ve % 18 KDV alýcýya ait olduðu ilan olunur. 27.01.2011 Lira Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 15.000,00 YTL 1 2008 Model 34 FSC 55 Plakalý Ford Transit 300 S Panelvan marka kapalý kasa kamyonet. Muhtelif yerlerin de çizik ve ezilme var, anahtar ve ruhsatý yok. 15.000,00 YTL Toplam www.bik.gov.tr B: 8032

T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/6889 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02.03.2011 günü saat: 11:00-11:05'de Altkaynarca Mah. Kirazlý Sok. No: 6 Pendik yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 07.03.2011 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 31.01.2011 Muhammen kýymeti Lira Adedi C insi 14.000,00 YTL 1 34 FA 1428 Plakalý 2007 Model Tata T35 Marka Ahþap Kasalý Kamyonet Sol Ön Çamurluk Ezik Muhtelif Çizikli. www.bik.gov.tr B: 8028

T. C. ÜSKÜDAR 3. AÝLE MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN ESAS NO: 2005/584 KARAR NO: 2007/36 Davacý Nurten AKTAÞ tarafýndan, davalý Recep AKTAÞ aleyhine açýlan boþanma davasýnýn yapýlan duruþmalarý sonunda verilen 13/02/2007 tarih ve 2005/584 Esas, 2007/36 Karar sayýlý karar uyarýnca; 1- Erzurum Ýli, Ilýca Ýlçesi, Kuzuluk Köyü, Cilt: 148, Hane: 25, BSN: 80'de nüfusa kayýtlý, 443029087772 TC.Nolu, Osman kýzý, Songül'den olma, 10.05.1972 Erzurum doðumlu NURTEN AKTAÞ ile ayný yer BSN: 67'de nüfusa kayýtlý, 44335086698 TC. Nolu, Ahmet oðlu, Canpaþa'dan olma, 01.02.1971 Erzurum doðumlu RECEP AKTAÞ'ýn TMK.'nýn 166. maddesi gereðince BOÞANMALARINA, 2- Taraflarýn müþterek çocuklarý 26.05.1999 doðumlu AYÇA YAREN'in velayetinin annesine verilmesine, babasý ile her ayýn 1. ve 3. haftalarý Cumartesi günü saat 10:00'dan 17:00'ye kadar, dini bayramlarýn 2. günü saat 10:00' dan 3. günü saat 17:00' ye kadar her yýl 1 Temmuz günü saat 10:00' dan 10 Temmuz günü saat 17:00' ye kadar babasýnýn yanýnda Kalmasý suretiyle kiþisel iliþki kurulmasýna, 3- Dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AYÇA YAREN için aylýk 75 YTL. tedbir nafakasýna hükmedilmesine, nafakanýn kararýn kesinleþtiði tarihten itibaren aylýk 100 YTL' ye yükseltilerek iþtirak nafakasý olarak devamýna ve Ayça Yaren'e velayeten davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, fazlaya iliþkin talebin reddine, 4- Davacý kendisi için nafaka, maddi ve manevi tazminat talep etmediðini beyan ettiðinden bu konuda hüküm kurulmasýna yer olmadýðýna, 5- Taraflarýn müþterek çocuklarýnýn velayeti annesine verildiðinden TMK.'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasýna iliþkin Tüzük'ün 4. maddesi gereðince çocuðun herhangi bir mal varlýðý olduðu takdirde mahkememize bu konuda malýn edinilme tarihinden itibaren bir aylýk süre içerisinde bilgi verilmesinin istenilmesine, aksi takdirde TMK.'nun 360. ve 361. maddeleri gereðince öngörülen önlemlerin alýnarak gerekli iþlemlerin resen yapýlacaðýnýn davalý anneye ihtarýna (ihtarat yapýldý) 6- 13.10 YTL harçtan 11.20 YTL.'si peþin alýndýðýndan geri kalan 1.9 YTL.'nin davalýdan alýnmasýna, 7- Davacýnýn yaptýðý aþaðýda dökümü yazýlý 97.40 YTL. yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, karar verilmiþ olup, iþ bu kararýn davalý RECEP AKTAÞ'a ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý, teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yolunun açýk olduðu aksi halde kararýn bu haliyle kesinleþeceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 7955

T. C. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma ilaný) 2010/5225 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 17.02.2011 saat 10.30-10.40 arasýnda Ýstanbul Yavuz Selim mah. Ahmet Yesevi cad. No: 26/A Baðcýlar (Baðcýlar Yedieminli Otoparký) adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 22.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 19/01/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 YTL 1 adet 34 EN 6328 plaka sayýlý Temsa marka 2009 model Maxus tipinde beyaz renkli VM39C14 791 motor nolu, Seyl5PFBKON230591 þase nolu kamyonet (ruhsat ve anahtar yok) muhtelif yerlerinde vuruk ve çizikler var. www.bik.gov.tr B: 8006

T. C. Pendik 1. Ýcra Müdürlüðü (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25.02.2011 saat 11.50-11.55 arasýnda ALTKAYNARÇA MAHALLESÝ KÝRAZLI SOKAK NO: 6 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02.03.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 27.01.2011 Lira Adet Malýn Cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 1 34 ZF 3600 Plakalý 2006 Model OPEL NEW ASTRA 1,6 HB Enjoy Anahtar, Ruhsat var. Muht. Çizikli. www.bik.gov.tr B: 8033

Gaziosmanpaþa 5. Ýcra Müdürlüðü (Tashih Ýlaný) Gaziosmanpaþa 5. Ýcra Müdürlüðü 2010/2286 Talimat dosyasýndan tarafýnýza gönderilmiþ olan taþýnýr açýk arttýrma ilaný 23.01.2011 tarihli Yeni Asya gazetesinde talimatýmýz gereði yayýnlanmýþtýr. Yayýnlanan satýþ ilanýnda menkul açýk arttýrma ilaný metninin onuncu satýrýnda "olduðu" ve "mahcuzun" kelimeleri arasýndaki ( ; ) noktalama iþaretinin konulmadýðý ayrýca ayný satýrda "bedeli" kelimesinin "bedel" olarak yayýnlandýðý görülmüþ olup düzeltilerek ilan olunur. 02.02.2011 Satýþ Günü: 17.02.2011 www.bik.gov.tr B: 4847

T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO :2010/172 KARAR NO :2010/353 H Ü K Ü M: Gerekçede açýklanan nedenlerle: 1. Davanýn KABULÜ ile Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Kayý köyü C: 56, H. 18 TC: 10166069650 nüfusa kayýtlý Arif ve Ayþe Melek kýzý 15/12/1970 doðumlu Hanife Kör'ün isminin AYSUN KÖR olarak TASHÝHÝNE, karar verildi. www.bik.gov.tr B: 7896

ve Ailesi

BAKIRKÖY 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO : 2010/478 Esas. KARAR NO : 2011/15 Davacýnýn davasýnýn kabulüne, Nevþehir ili Acýgöl ilçesi Aðýllý Köy/Mahallesi Cilt No: 61 Hane No: 41 BSN: 260'da kayýtlý 65896052090 TC Kimlik numaralý Kiraz Arslan'ýn mevcut isminin iptali ile HÝCRAN olarak deðiþtirilmesine. www.bik.gov.tr B: 8019

Esas No: 2010/579 Esas. Yüksel ve Hanife'den olma, Üsküdar 11/04/1987 doðumlu, Gümüþhane ili, Gümüþha ne Merkez ilçesi, Arzular/Kabaköy Mahallesi/Köyü nüfusuna kayýtlý, Cilt no: 69, Hane No: 49, BSN: 46'da Davacý Mücahide Yurt'un Mücahide olan ismi AYÞENUR olarak Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2010 tarih, 2010/579 Esas ve 2010/654 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 20/01/2011 www.bik.gov.tr B: 7893


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

SPOR Lebron, Hidayet'li Magic potasýna 51 sayý býraktý

Beþiktaþ Schuster ve Aurelio için Tahkim'e gidiyor

‘‘

Yönetici Ahmet Akpýnar, Alman teknik adamýn hakeme küfür etmediðini, verilen 3 maçlýk cezanýn çok olduðunu söyledi.

BEÞÝKTAÞ, Schuster ve Mehmet Aurelio’ya verilen cezalarýn indirimi için Tahkim Kurulu’na gidiyor. Süper Lig'in 19. haftasýnda Atatürk Olimpiyat Stadý'nda oynanan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi - Beþiktaþ maçýnda hakem Fýrat Aydýnus'a küfür ettiði için önce tri bü ne gön de ri len ar dýn dan da PFDK'dan 3 maç ce za a lan Bernd Schuster'i savunan hukuk iþlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Akpýnar, ''Schuster küfür etmediðini söylüyor'' dedi. Maçýn hakemi Fýrat Aydýnus’un raporunda Schuster’in oyun a-

lanýný terk ettiði yönünde bir raporu olduðunu belirten Akpýnar, Radyospor’a yaptýðý açýklamada, “Fýrat Aydýnus’un raporunda Schuster’in oyun alanýný terk ettiði yönünde bir raporu var. Burada hakem kararý esastýr. Hakem, Schuster’in cezasýný uygun görmüþtür; zaten bu konuda ceza gelmedi.'' diyerek þunlarý söyledi: GÖRÜNTÜDE KÜFÜR YOK ''Akreditasyon kartý nedeniyle 5 bin lira ceza geldi. Schuster’in küfür ettiði iddia edildi; ama görüntüler çok net. Televizyonlarda bunu defalarca gösterdiler. Görüntülerden bunu anlýyoruz. Bir küfür nidasý göremedik. Küfür ettiði iddiasý raporda da var; ama Schuster, ýsrarla küfür etmediðini söylüyor. Biz de kendisine saygý duyuyor ve inanýyoruz. Ayrýca Schuster’in itiraz ettiði konularda haklý olduðu tüm hakem yorumcularý tarafýn dan belirlendi. Bizim temennimiz Schuster’e ceza verilmemesi yönündeydi; fakat 3 maç geldi; tahkime gideceðiz.”

Ümit Özat'a saha içinde saldýran taraftara 6 ay men cezasý verildi F.Bahçeli oyuncular kimsesiz çocuklarý ziyaret etti FENERBAHÇELÝ bazý futbolcular, kimsesiz çocuklarý ziyaret etti. Sarý-lacivertli takýmýn futbolcularýndan Emre Belözoðlu, Özer Hurmacý, Bekir Ýrtegün, Hasan Erbey, Berk Elitez, Gökay Iravul ve Okan Alkan, düzenlenen bir organizasyon çevresinde, bir grup kimsesiz ve yardýma muhtaç çocuða ziyarette bulundu. Çocuklarýn yarýyýl karnelerini inceleyen, onlara çeþitli hediyeler veren ve imza daðýtan futbolcular, çocuklarla birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.

ANKARA Ýl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü ile Manisaspor arasýnda oynanan karþýlaþmada sahaya girerek sarý-lacivertli takýmýn teknik direktörü Ümit Özat'a saldýran taraftara 1224 lira para ile 6 ay müsabakalarý seyirden men cezasý verdi. Vali yardýmcýsý Mehmet Polat'ýn baþkanlýðýndaki Ýl Güvenlik Kurulu toplantýsýnda alýnan karara göre, Ankara 19 Mayýs Stadý'nda yapýlan maç sýrasýnda sahadaki Ümit Özat'a saldýrdýðý belirtilen Muhammet Ýrþad Kahraman isimli taraftara, 1224 lira idari para cezasý ve 6 ay spor müsabakalarýný seyirden men cezasý verildi. Öte yandan ayný karþýlaþmayý izlemeye gelen bir taraftarýn üzerinde yapýlan aramada uyuþturucu madde bulunduðu ve bu kiþiye de 1224 lira idari para cezasý ile 4 ay spor müsabakalarýný seyirden men cezasý verildiði bildirildi.

NBA'DE Miami Heat'in Orlando Magic'i deplasmanda 104-100 yendiði maçta Heat'den Lebron James, 51 sayý atarak bu sezon bir maçta en çok sayý atan oyuncu oldu. 43 dakika sahada kalan James, maçý 51 sayý, 11 ribaunt, 8 asistle tamamladý. Ýlk çeyrekte 23 sayý kaydeden Lebron James böylece kariyerinde 8. kez bir maçta 50 sayýya ulaþtý. Miami Heat'te Dwyane Wade 14, Chris Bosh 13 sayý kaydetti. Temsilcimiz Hidayet Türkoðlu'nun 13 sayý attýðý Orlando Magic'de, en skorer isim 22 sayýyla oynayan Jameer Nelson oldu. Magic'de Jason Richardson 18 sayý kaydetti. Fenerbahçe lig lideri Trabzonspor'u geçen hafta 2-0 yenerek zirvede puan farkýný 4'e düþürerek büyük bir sevinç yaþadý. FOTOÐRAF: A.A

F.BAHÇE MANÝSA'DA 4'TE 4 YAPACAK MI?

‘‘

Süper Lig'de þampiyonluk yarýþýnda iddialý bir duruma gelen sarý-lacivertli ekip bugün deplasmanda karþýlaþacaðý Manisaspor önünde tek hedefi galibiyet.

SÜPER Lig'in 20. haftasýnda bugün deplasmanda Manisaspor ile karþýlaþacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Lig lideri Trabzonspor'u geçen hafta 2-0 yenerek zirvede puan farkýný 4'e düþüren sarý-lacivertli ekip, Manisaspor deplasmanýndan da 3 puanla dönerek, yeniden iddialý hale geldiði þampiyonluk yarýþýnda kayýp yaþamak istemiyor. Fenerbahçe'de kýrmýzý kart cezalýlarý Caner Erkin ve Selçuk Þahin ile sarý

kart cezalýsý Gökhan Gönül yarýnki maçta forma giyemeyecek. Ayrýca, bronþit olan Özer Hurmacý son yapýlan antrenmana çýkmazken, Uður Boral ise takýmdan ayrý çalýþtý. Süper Lig'deki son 3 maçýnda Sivasspor, Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe, Manisa'da da galip gelirse, bu sezon ligde ilk kez 4 maç arka arkaya kazanmýþ olacak. Sezonun ilk yarýsýnda Süper Lig'de Trabzonspor, Beþiktaþ ve Galatasaray'ý deplasmandaki maçlarda yenen Manisaspor ise Fenerbahçe engelini de geçmesi durumunda, Malatyaspor, Ankaragücü ve Bursaspor'un ardýndan, lig tarihinde ''Dört Büyükler''i ayný sezonda yenen 4. takým olarak tarihe geçecek. Manisa 19 Mayýs Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak maçý hakem Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarý öncesi 39 puanlý Fenerbahçe 3, 28 puanlý Manisaspor ise averajla 7. sýrada bulunuyor.

Beþiktaþ galibiyete kilitlendi SÜPER LÝG'DE BUGÜN KARDEMÝR KARABÜKSPOR ÝLE KARÞILAÞACAK SÝYAH-BEYAZLILAR, 3 PUANI HEDEFLÝYOR. ÝNÖNÜ STADI'NDA SAAT 16.00'DA BAÞLAYACAK MAÇI M. KAMÝL ABÝTOÐLU YÖNETECEK. BEÞÝKTAÞ, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasýnda bugün sahasýnda aðýrlayacaðý Kardemir Karabükspor önünde 3 puaný hedefliyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor yenilgisiyle ligdeki ''17'de 17'' hedefinde erken fire veren siyah-beyazlý ekip, Kardemir Karabükspor karþýsýnda galip gelerek, zirve takibini sürdürmeyi amaçlýyor. Cezalý teknik direktörü Bernd Schuster'den yoksun siyah-beyazlý ekipte, kýrmýzý kart cezalýsý Aurelio'nun yaný

sýra sakatlýðý nedeniyle sezonu kapatan Ersan, sakatlýklarý süren Guti, Cenk ve Nihat bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ýki takýmý Ýstanbul'da 13 yýl sonra karþý karþýya getirecek maç Fiyapý Ýnönü Stadý'nda saat 16.00'da baþlayacak. Müsabakayý hakem Mustafa Kamil Abitoðlu yönetecek. Süper Lig'de 20. hafta maçlarý öncesi 31 puanlý Beþiktaþ 5, 25 puanlý Kardemir Karabükspor ise 11. sýrada bulunuyor.

23 sayý atan Ersan Ýlyasova Bucks'ý zafere taþýyamadý NBA'DE Milli basketbolcu Ersan Ýlyasova, takýmý Milwaukee Bucks'ýn deplasmanda Golden State Warriors'a 100-94 yenildiði maçta 23 sayý 13 ribauntla ''double-double'' yaptý. 34 dakika sahada kalan ve Bucks'ýn en skorer ismi olan Ýlyasova'nýn, 2 de asisti var. Bucks'da Corey Magette 21 sayýyla, Carlos Delfino 20 sayý 8 ribauntla oynarken, Luc Mbah a Moute, 15 sayý 19 ribauntla ''double-double'' yaptý.

Türkiye ligi dünyada 11. sýrada gösterildi FUTBOLDA 21. yüzyýlýn ilk 10 yýlýnýn dünyada en güçlü ulusal ligi Ýngiltere olarak gösterilirken, deðerlendirmede Türkiye ligi 11. sýrada yer aldý. Uluslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu'nun deðerlendirmesine göre, 21. yüzyýlýn ilk 10 yýlýnda, dünyanýn en güçlü ulusal ligleri sýralamasýnda ilk 15 sýra þöyle oluþtu: 1. Ýngiltere, 2. Ýspanya, 3. Ýtalya, 4. Brezilya, 5. Almanya, 6. Fransa, 7. Arjantin, 8. Hollanda, 9. Portekiz, 10. Meksika, 11. Türkiye.

EKRANDA BUGÜN 14:45 Stoke City - Sunderland (Spormax) 14.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (TRT1) 16.00 Beþiktaþ-Kardemir Karabükspor (Lig TV) 17:00 Newcastle - Arsenal (Spormax) 17.30 Milli Piyango-Fenerbahçe (FBTV) 19.00 Manisaspor-Fenerbahçe (Lig TV) 19:30 W. Wanderers - M. United (Spormax) 21:45 Cagliari - Juventus (Spormax) 23:00 | Barcelona – A.Madrid (NTVSpor)

SPOR TOTO SÜPER LÝG Bugün: 14.00 Kasýmpaþa-Ýstanbul B.B. (R.Tayyip Erdoðan) 16.00 Beþiktaþ-Kardemir Karabükspor (Fiyapý Ýnönü) 17.00 Kayserispor-Ankaragücü (Kadir Has) 19.00 Manisaspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayýs) 6 Þubat Pazar: 14.00 Konyaspor-Gaziantepspor (KonyaAtatürk) 16.00 Trabzonspor-MP Antalyaspor (Avni Aker) 17.00 Gençlerbirliði-Bucaspor (Ankara 19 Mayýs) 19.00 Galatasaray-Eskiþehirspor (Telekom Arena)

BANK ASYA 1. LÝG Bugün:

14.00 Çaykur Rizespor-Denizlispor (Rize Þehir) 6 Þubat Pazar: 13.30 Mersin Ýd.-Samsun (Tevfik Sýrrý Gür) 13.30 Gaziantep B.B.-Kayseri Erciyes (Kamil Ocak) 13.30 Akhisar Belediye-Karþýyaka ( Belediye) 13.30 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk) 13.30 Güngören Belediye-Orduspor (Yahya Baþ) 13.30 Kartalspor-Tavþanlý Linyitspor (Kartal Ýlçe) 19.00 Altay-Diyarbakýrspor (Ýzmir Alsancak)

TÜRKÝYE KADINLAR BASKETBOL LÝGÝ Bugün: 15.00 Tarsus Belediyesi-stanbul Üniversitesi (Tarsus) 16.00 Burhaniye Belediyesi-Mersin B Bel. (Burhaniye) 6 Þubat Pazar: 14.30 Panküp Kayseri Þeker-Samsun (Kadir Has) 15.30 Beþiktaþ Cola Turka-Alanya Bele. (Cola Turka) 7 Þubat Pazartesi: 18.00 BOTAÞ -Galatasaray Medical Park (Menderes) 19.00 Fenerbahçe-Ceyhan Belediyesi (Caferaða)

AROMA ERKEKLER VOLEYBOL LÝGÝ Bugün:

13.30 Beþiktaþ-Halkbank (BJK Cola Turka) 17.00 Galatasaray-Ýstanbul B. Bel. (Burhan Felek) 17.30 Milli Piyango-Fenerbahçe (TVF Baþkent) 6 Þubat Pazar: 15.00 Ziraat Bankasý-Torul Gençlik (TVF Baþkent) 16.00 Arkasspor-Çankaya Bel. (Ýzmir Atatürk)

AROMA BAYANLAR VOLEYBOL LÝGÝ Bugün: 14.00 Vakýfbank G.-Dicle Üniversitesi (Ziya Gökalp) 15.00 Nilüfer Belediyesi-Eczacýbaþý (Bursa Nilüfer) 6 Þubat Pazar: 15.00 F.Bahçe Acýbadem-G.Saray MP (Burhan Felek) 16.00 Karþýyaka-TED Kolejliler (Ýzmir Mavi Þehir) 17.30 Ýller Bankasý-Beþiktaþ (TVF Baþkent)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

A­Ý­LE­-­SAЭLIK

Çocuklarýn eðitimi ceza deðil, ödülle olur Okulda baþarýsýzlýðýn sebebi ‘göz’ olabilir n YAKLAÞIK 15­mil­yon­öð­ren­ci­nin­kar­ne­a­la­rak,­2 haf­ta­lýk­bir­ta­til­de­ol­du­ðu­þu­gün­ler­de­uz­man­lar an­ne­ba­ba­la­rý­u­ya­rý­yor:­“E­ðer­ço­cu­ðu­nuz­ders­le­rin­de­is­te­ni­len­ba­þa­rý­yý­gös­te­re­me­miþ­se­se­be­bi­göz bo­zuk­lu­ðu­o­la­bi­lir.”­Tür­ki­ye’de­her­3­ço­cuk­tan­bi­ri­nin­u­zak­ve­ya­ya­ký­ný­gör­me­so­ru­nu­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Dün­ya­göz­A­ta­köy­Has­ta­ne­si’nden­Prof. Dr.­Ke­mal­Di­ki­ci,­göz­bo­zuk­lu­ðu­nun­ço­cuk­la­rýn ders­ler­de­ki­ba­þa­rý­du­ru­mu­nu­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­ni söy­le­di.­Gör­me­bo­zuk­lu­ðu­nun­far­kýn­da­ol­ma­yan a­i­le­le­rin,­ço­cuk­la­rý­nýn­ders­ler­de­ki­dü­þük­ba­þa­rý­se­vi­ye­le­ri­ni,­öð­ren­me­ye­te­nek­le­ri­nin­dü­þük­lü­ðü­ne bað­la­dýk­la­rý­ný­göz­le­ri­nin­bo­zuk­o­la­bi­le­ce­ði­ni­hiç dü­þün­me­dik­le­ri­ni­be­lir­ten­Profç­Dr.­Di­ki­ci,­“Ö­zel­lik­le­be­bek­lik­ça­ðýn­dan­7-8­ya­þý­na­ka­dar­ge­çen­sü­re has­sas­pe­ri­yot­de­nen­bir­dö­nem­dir,­ya­ni­bu­sü­re­i­çin­de­ya­pý­lan­te­da­vi­ler­de­ki­ba­þa­rý­þan­sý­yük­sek­tir” de­di.­Göz­bo­zuk­lu­ðu­nun­er­ken­teþ­his­i­le­ko­lay­ca at­la­tý­la­bil­di­ði­ni­vur­gu­la­yan­Prof.­Dr.­Ke­mal­Di­ki­ci, ço­cuk­ta­göz­bo­zuk­lu­ðu­na­i­þa­ret­e­den­be­lir­ti­le­ri þöy­le­a­çýk­la­dý:­Ço­cu­ðun­tah­ta­yý­ye­te­rin­ce­i­yi­gö­re­me­me­si,­o­kur­ken­sa­týr­at­la­ma­sý,­cüm­le­le­ri­e­liy­le­ta­kip­et­me­si,­bir­gö­zü­nü­da­ha­ö­ne­a­la­rak­ki­ta­ba­bak­ma­sý,­te­le­viz­yo­nu­ya­kýn­dan­sey­ret­me­si,­göz­ler­de su­lan­ma­ve­do­la­yý­sýy­la­ö­dev­le­ri­ni­ya­par­ken­zor­lan­ma­sý­gi­bi­du­rum­lar­göz­bo­zuk­lu­ðu­na­i­þa­ret­tir.­Ço­cuk­la­rýn­da­bu­tür­þi­kâ­yet­ler­göz­lem­le­yen­e­be­veyn­le­rin,­mut­la­ka­bir­he­ki­me­baþ­vur­ma­sý­ge­re­ki­yor.”­

ANTALYA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'EBEVEYN DAVRANIÞLARI' KONULU KONFERANSTA KONUÞAN PEDÝATRÝK NÖROLOG PROF. DR. SABÝHA PAKTUNA KESKÝN, "ÇOCUKLARA VERÝLECEK EÐÝTÝM ÖDÜLLE OLUR. EÐÝTÝMDE CEZANIN YERÝ YOKTUR" DEDÝ. BÜYÜKÞEHÝR Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­‘E­be­veyn­ Dav­ra­nýþ­la­rý’ ko­nu­lu­ kon­fe­rans­ta­ ko­nu­þan Pe­di­at­rik­Nö­ro­log­Prof.­Dr.­Sa­bi­ha­Pak­tu­na­Kes­kin ö­nem­li­me­saj­lar­ver­di.­Hal­kýn­gös­ter­di­ði­bü­yük­il­gi­ye­ te­þek­kür­ e­den­ Kes­kin,­ e­be­veyn­le­rin­ ço­cuk­la­rýn­ ge­li­þi­mi­ne­ ver­dik­le­ri­ ö­nem­den­ do­la­yý­ din­le­yi­ci­le­ri­ni­ kut­la­dý. Prof.­ Dr.­ Kes­kin,­ an­ne-ba­ba­nýn­ ço­cu­ða­ kar­þý­ gö­rev­le­ri,­ o­to­ri­te,­ö­dül-ce­za­kav­ram­la­rý­nýn bo­yu­tu,­ ço­cu­ðun­ ge­li­þim­ sü­reç­le­r i­ ve­ a­k a­d e­m ik­ per­f or­m ans­t an bek­len­ti­nin­bo­yu­tu­ko­nu­la­-

rýn­da­ e­be­veyn­le­re­ bil­gi­ ver­di.­ A­i­le­de­ ço­cu­ðun­ ye­ri ve­ö­ne­mi­ne­dik­kat­çe­ken­Kes­kin,­ço­cu­ða­kar­þý­o­to­ri­te­ kur­mak­ta­ ya­pý­lan­ yan­lýþ­la­ra­ de­ði­ne­rek,­ “Ço­cuk­la­ra­ o­to­ri­te­ kur­mak­ on­la­ra­ ba­ðý­rýp­ ça­ðýr­mak de­ðil,­tu­tar­lý­ol­mak­týr”­di­ye­ko­nuþ­tu. An­ne-ba­ba­nýn­ ço­cuk­lar­ i­le­ i­le­ti­þim­ kur­ma­da,­ do­kun­ma­ ol­gu­su­nu­ mut­la­ka­ kul­lan­ma­la­rý­ ge­rek­ti­ði­ni­ söy­le­yen­ Prof.­ Kes­kin,­e­be­veyn­do­kun­ma­la­rý­nýn ço­cu­ða­ sý­cak­ mo­le­kül­ sal­gý­-

la­dý­ðý­ný­ ve­ bu­nun­ ço­cuk­lar­ a­çý­sýn­dan­ mut­lu­luk ve­ri­ci­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti. Ço­cuk­la­ra­ ve­ri­le­cek­ en­ bü­yük­ e­ði­ti­min­ sý­cak bir­yu­va­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Kes­kin,­“E­ði­tim­ö­dül­le­o­lur.­E­ði­tim­de­ce­za­nýn­ye­ri­yok­tur.­Ba­ðý­rýp­ça­ðýr­ma­ i­le­ ya­ da­ da­yak­la­ ço­cu­ða­ yak­laþ­mak,­ ço­cuk­lar­da­ bü­yük­ du­rak­sa­ma­la­ra­ se­bep­ o­lur.­ Ý­le­ti­þi­mi­ zor­laþ­tý­rýr”­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Kon­fe­rans­ son­ra­sýn­da­Kes­kin­din­le­yi­ci­ler­den­ge­len­so­ru­la­rý­da­ce­vap­la­dý. Müþerref Aksoy / Antalya

Pediatrik Nörolog Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin

Rektal kanamayý dikkate alýn ÜLKEMÝZDE ka­dýn­ve­er­kek­ler­de­gö­rül­me­o­ra­ný ne­re­dey­se­e­þit­de­re­ce­de­o­lan­rek­tal­ka­na­ma­lar (ma­kat­ka­na­ma­la­rý) ba­zý­has­ta­lýk­la­rýn­en­ö­nem­li ha­ber­ci­si­dir.­Bir­ço­ðu­mu­zun­u­ta­na­rak­ve­kor­ka­rak­di­le­ge­ti­re­me­di­ði­bu­be­lir­ti­e­ðer­cid­di­ye­a­lýn­maz­sa­bel­ki­de­ ‘‘kan­ser’’­ gi­bi­teh­li­ke­li­bir­has­ta­lý­ðýn­i­ler­le­me­si­ne­yol­a­ça­bi­li­yor.­Ýs­tan­bul­E­ði­tim­ve A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­si­Ge­nel­Cer­ra­hi­Uz­ma­ný­Op. Dr.­A.­Ke­rim­Ö­za­kay,­rek­tal­ka­na­ma­lar­i­le­il­gi­li bil­gi­ler­ver­di.­Rek­tal­ka­na­ma­yý­“Dýþ­ký­la­ma­i­le­ma­kat­tan­par­lak­kýr­mý­zý­kan­gel­me­si­ne­týb­bî­dil­de he­ma­to­ke­zi­a­ve­ya­rek­tal­ka­na­ma­de­nir”­þek­lin­de ta­rif­e­den­Dr.­Ö­za­kay,­“Rek­tal­ka­na­ma­lar­a­ðýr­lýk­lý o­la­rak­ka­lýn­bar­sa­ðýn­son­ký­sým­la­rý­ný­o­luþ­tu­ran rek­tum­ve­a­nüs­kay­nak­lý­dýr.­Rek­tal­ka­na­ma­da­ge­len­ka­nýn­ren­gi­ge­nel­lik­le­ka­na­ma­nýn­ol­du­ðu­ye­re gö­re­de­ði­þir”­de­di.­Dr.­Ö­za­kay,­“Ö­zel­lik­le­50­yaþ ü­ze­rin­de­er­kek­ve­ka­dýn­lar­da­da­ha­ön­ce­hiç­ka­na­ma­öy­kü­sü­yok­ken­or­ta­ya­çý­kan­ka­na­ma­lar­cid­dî o­la­rak­a­raþ­tý­rýl­ma­lý­dýr.­Ka­na­ma­ya­pan­ne­den mut­la­ka­bu­lun­ma­lý­dýr”­di­ye­rek­þun­la­rý­söy­le­di: “Ka­dýn­ve­er­kek­ler­de­rek­tal­ka­na­ma­gö­rül­me­o­ra­ný­bir­bi­ri­ne­ya­kýn­dýr.­A­ma­her­i­ki­cin­si­yet­te­u­tan­ma­duy­gu­la­rý­ne­de­niy­le­ve­ya­ö­nem­se­me­ye­rek­bu ka­na­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­he­ki­me­baþ­vur­mu­yor­lar. Bu­da­bel­ki­çok­cid­di­o­lan­bir­has­ta­lý­ðýn­ (kan­ser gi­bi) i­ler­le­me­si­ne­yol­a­ça­bi­li­yor.­Kü­çük­bir­þey­di­ye­dü­þü­ne­bi­le­ce­ði­niz­bir­rek­tal­ka­na­ma­çok­cid­dî bir­has­ta­lý­ðýn­ha­ber­ci­si­ve­tek­be­lir­ti­si­o­la­bi­lir.”

Caillou çocuklar için Ýstanbul’da DÜNYACA ün­lü­çiz­gi­film­kah­ra­ma­ný­Ca­il­lo­u’nun­ti­yat­ro­o­yu­nu­nun­Ýs­tan­bul­ga­la­sý­ya­rýn­sa­at­18.30’da­Zey­tin­bur­nu­Kül­tür­Mer­ke­zi’nde­ger­çek­le­þi­yor. Gös­te­ri­me­gir­di­ði­bütün­ül­ke­ler­de­ör­nek­dav­ra­nýþ­la­rýy­la­ço­cuk­la­rýn­kal­bin­de­taht­ku­ran­çiz­gi­film­Ca­il­lo­u’nun­mü­zi­kal­ti­yat­ro­sun­da­ço­cuk­lar­u­nu­tul­maz­bir­gün­ge­çi­re­cek­ve­Ca­il­lo­u­i­le­ta­nýþ­ma­im­kâ­ný­bu­la­cak­lar.­0(212)­415­58­58­nu­ma­ra­lý­te­le­fon­dan­ge­niþ­bil­gi­a­lý­na­bi­lir.­Said Temur / Ýstanbul

Kalp hastalarýna sebze meyve tavsiyesi AVRUPA Kalp­Rit­mi­Bir­li­ði­E­ði­tim­Ko­mi­te­si­Ü­ye­si Prof.­Dr.­Bü­lent­Gö­re­nek,­seb­ze­ve­mey­ve­tü­ke­ti­mi­ni­ar­ttýr­ma­nýn,­ko­ro­ner­kalp­has­ta­lý­ðýn­dan­ö­lüm­le­ri­a­zal­tý­ðý­ný­söy­le­di.­Es­ki­þe­hir­Os­man­ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Kar­di­yo­lo­ji­A­na­bi­lim­Da­lý Öð­re­tim­Ü­ye­si­de­o­lan­Prof.­Dr.­Gö­re­nek,­10­Av­ru­pa­ül­ke­sin­de­300­bin­den­faz­la­ki­þi­de­ya­pý­lan­çok ö­nem­li­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­19­yýl­lýk­so­nuç­la­rý­nýn­a­çýk­lan­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Kalp­has­ta­lýk­la­rýn­da­mey­ve ve­seb­ze­a­ðýr­lýk­lý­bes­len­me­nin­öm­rü­u­zat­tý­ðý­nýn ra­kam­lar­la­net­o­la­rak­or­ta­ya­kon­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Prof.­Dr.­Gö­re­nek,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Av­ru­pa Kar­di­yo­lo­ji­Der­gi­si’nde­ya­yým­la­nan­ça­lýþ­ma­nýn­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­2­por­si­yon­dan­son­ra­ki­her­i­lâ­ve­seb­ze­ve­mey­ve­tü­ke­ti­mi­ko­ro­ner­kalp­has­ta­lýk­la­rýn­dan­ö­lüm­le­ri­yüz­de­4­a­zal­tý­yor.­Di­ðer­bir­i­fa­dey­le ör­ne­ðin­5­por­si­yon­mey­ve­ve­seb­ze­tü­ke­ten­bir­ki­þi­de­ö­lüm­cül­ko­ro­ner­kalp­has­ta­lýk­la­rý­gün­de­4 por­si­yon­tü­ke­ten­den­yüz­de­4­da­ha­az­bu­lun­du. Gün­de­8­por­si­yon­dan­faz­la­mey­ve­ve­seb­ze­yi­yen­ler­de­3­por­si­yon­dan­az­tü­ke­ten­le­re­gö­re­ko­ro­ner ar­ter­has­ta­lýk­lar­dan­ö­lüm­ler­yüz­de­22­da­ha­az­ol­mak­ta­dýr.­Ya­ni­por­si­yon­sa­yý­sý­art­týk­ça­ko­ro­ner­ar­ter­has­ta­lý­ðýn­dan­ö­lüm­ler­de­cid­di­a­zal­ma­lar­o­lu­yor.’’­Prof.­Dr.­Bü­lent­Gö­re­nek,­mev­cut­a­raþ­týr­ma so­nuç­la­rý­nýn,­mey­ve­ve­seb­ze­a­ðýr­lýk­lý­sað­lýk­lý­bes­len­me­nin­ko­ro­ner­kalp­has­ta­lýk­la­rýn­da­öm­rü­u­zat­ma­a­çý­sýn­dan­ne­den­li­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya koy­du­ðu­nu­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­­Eskiþehir /aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 5 ÞUBAT 2011 CUMARTESÝ

En modern cami Almanya'nýn Köln þehrinde Diyanet Ýþleri Türk Ýslâm Birliði'nin inþa ettirdiði DÝTÝB Merkez Camii ve Kültür Merkezi konpleksi , Avrupa'nýn en büyük ve en modern camisi olma özelliðini taþýyor.

Pamuk fiyatlarý 150 yýlýn zirvesinde n DÜNYANIN en büyük üreticileri arasýnda yer alan Avustralya, Pakistan ve Çin’deki seller dolayýsýyla pamuk fiyatlarý son 150 yýlýn en yüksek seviyesine çýktý. Uluslar arasý piyasalarda pamuk fiyatlarý yüzde 2.4 yükseliþle 1.8122 dolara kadar yükseldi. Analistler fiyatlarýn artmasýnda panik alýmlarýnýn etkili olduðunu belirtiyor.Fiyatlarýn üretimin durduðu Amerikan iç savaþý sýrasýndaki seviyeye gelmesinde Çin’in pamuk ithalatýnýn geçen yýl yüzde 86 oranýnda artmasýnýn da payý oldu. Pamuk fiyatlarý Ocak ortasýndan bu yana yüzde 30 yükseliþ kaydetti. Pamuktaki artýþ sonucu tekstil ürünlerinin fiyatlarýnýn hýzla týrmanabileceði belirtiliyor. Ýstanbul / aa

Sigarayý býrakana bir maaþ ikramiye n SÝVAS’TA bir restoran sahibi, sigarayý býrakan personeline de 1 maaþ ikramiye vereceðini açýkladý. Sebatibey Cafe - Restorant sahibi Sebati Manav, 9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü öncesi bir kampanya baþlattý. Kampanya hakkýnda basýn toplantýsý düzenleyen Manav, kampanya çerçevesinde iþyerinde 10 lira olan Ýskender kebabýn fiyatýný 7 liraya indirdiklerini açýkladý. Ayrýca, sigarayý býrakan 5 çalýþanýný da ödüllendirdi. Sigarayý býraktýðý halde yeniden baþlayan iþçilerin sözleþmesini sonlandýracaðýný belirten Manav, bir yýl süreyle sigaraya tekrar baþlamayan iþçilerine ise bir maaþ ö dül vereceðini açýkladý. Sigara býrakma kararý alan iþçiler, patronlarýný gözü önünde ceplerindeki son sigaralarý kýrarak çöpe attý. Sivas / cihan

ODTÜ ilk 500’e girdi

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR

n ODTÜ, merkezi Ýspanya’da bulunan Cybermetrics Laboratuvarlarý tarafýndan yapýlan araþtýrmayla ‘’Dünyanýn en iyi 500 üniversitesi’’ sýralamasýna girmeyi baþardý. ODTÜ, dünyadaki 19 bin üniversitenin deðerlendirildiði ‘’Webometrics Ranking of World Universities’’ sýralamasýnda, bu yýl 321. sýrada yer alarak, dünyanýn ilk 500 üniversitesi arasýna giren tek Türk üniversitesi oldu. ODTÜ, aldýðý toplam puan ile Avrupa üniversiteleri içinde 123’üncü, Asya üniversiteleri içinde 35’inci sýrada yer aldý. Ýlk 500 üniversitenin 198’i ABD ve Kanada’da, 220’si Avrupa’da, 47’si ise Asya ülkelerinde bulunuyor. Ankara / aa

Atýk ilâçlar ekonomiye kazandýrýlacak ANKARA’NIN Polatlý ilçesinde Kent Konseyi tarafýndan baþla týlan kampanya kapsamýnda evlerde atýl vaziyette bulunan ilâçlarýn toplanarak ihtiyaç sahibi kiþilere ulaþtýrýlmasý, ekonomiye kazandýrýlmasý amaçlanýyor. Tö ren de söz a lan Kent Konseyi Baþkaný Þaban Yýlmaz, 10 adet atýk ilâç kutusunu Polat lý Sað lýk Grup Baþ kan lý ðý, kaymakamlýk, belediye ve þehirde bulunan 5 adet saðlýk ocaðýna býraktýklarýný belirtti. Atýk ilâçlarýn toplandýktan sonra

Saðlýk Grup Baþkanlýðý tarafýndan kontrolünün yapýlýp kullaným tarihi bitenleri imha ettikten sonra ihtiyaç sahibi kiþilere ulaþtýracaklarýný aktardý. Yýlmaz, “Trilyonlarca lira deðerinde ilâç evlerin ecza dolaplarýnda atýl vaziyette bekliyor. Bu ça lýþmamýzla ihtiyaç sahibi hemþerilerimizin dertlerine derman olacaðýz hem de bu ilâçlarý ekonomiye kazandýracaðýz. Ülkemizde evlerde 2 buçuk trilyonluk atýk ilâçlarýn çürüdüðü hesaplanmaktadýr.” dedi. Polatlý / cihan

Son yapýlan araþtýrmada, dünyada 500 milyon kiþinin obez olduðu açýklandý.

10 kiþiden biri obez ARAÞTIRMALARA göre dünyada 500 milyon kiþi obez. Uzmanlar, kalp ve damar hastalýklarýna, hatta kansere dâvetiye çýkaran obeziteye karþý acilen tedbir alýnmasý gerektiðini söylüyor. Yeni yapýlan bir araþtýr ma nýn çar pý cý so nuç la rý, dünyada obezite gerçeðini bir kez daha gözler önüne serdi. Araþtýrmaya göre, dünya üzerinde 205 milyon erkek ve 297 milyon kadýn aþýrý kilolu yani obez. Bu durum, son 30 yýlda obez sayýsýnýn 2 kat arttýðý anlamýna geliyor. Uzmanlara göre, obezitenin yaygýnlýðý geliþmiþ ve az geliþmiþ ülkelerde farklýlýk göstermiyor. Meselâ, yüksek kolesterol ve tansiyon

vak'alarýnýn azaldýðý geliþmiþ ülkelerde obezite tehdit oluþturmayý sürdürüyor. Zira Avrupa’da yetiþkin nüfusun yarýsý ya fazla kilolu ya da obez. Uzmanlar bu durumu tsunamiye benzetiyor. Kalp-damar hastalýklarýna ve kansere dâvetiye çýkaran obezite, kontrol altýna alýnamazsa baþka hastalýklarý tetikleyeceðine dikkat çekiyor.

EKONOMÝK MALÝYETÝ DE YÜKSEK Obezite, saðlýk harcamalarýna da yük getiriyor. Amerika Birleþik Devletleri’nde saðlýk harcamalarýnýn yüzde 10’unu obezite sonucu oluþan hastalýklar oluþturuyor.

ALMANYA'NIN KÖLN ÞEHRÝNDE ÝNÞA EDÝLEN, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝ VE KÜLLÝYESÝ OLAN, DÝTÝB MERKEZ CAMÝÝ VE KÜLTÜR MERKEZÝ KOMPLEKSÝNÝN KABA ÝNÞAATI TAMAMLANDI. AVRUPA’NIN en büyük ve modern cami ve külliyesi olan ve Almanya’nýn Köln þehrinde Diyanet Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) tarafýndan inþa edilen DÝTÝB Merkez Camii ve Kültür Merkezi kompleksinin kaba inþaatý tamamlandý. Kaba inþaatýn tamamlanmasý, Köln Büyükþe hir Belediye Baþkaný Jürgen Roters (SPD), cami inþaatýna izin verilmesinde önemli katkýsý olan eski Baþkan Fritz Schramma, Türkiye’nin Köln Baþkonsolosu Mustafa Kemal Basa, caminin mimarý Paul Böhm’ün de katýldýðý bir törenle kutlandý. Törene Alman medyasýnýn büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Açýlýþta bir konuþma yapan Baþkan Jürgen Roters, “Eðer Müslümanlar Almanya’da büyük ve gösteriþli bir cami inþa ediyorlarsa, bu normalleþmenin, burada yeni bir vatan bulduklarýnýn iþaretidir. Kim inþa ediyorsa o kalýr. Burada Almanya’da, Köln’de inþa eden, burada yeni evini bulmuþ, içinde oturduðu, çalýþtýðý ve dinini pratiðe döktüðü yeni bir ev bulmuþ demektir” dedi.

ENTEGRASYONUN ÝÞARETÝ Cami ve Kültür Merkezi’nin inþa

edilmesinin, dýþlanma ve sýnýrlanmanýn tam tersi bir durumu ortaya koyduðunu belirten Roters, “Bu da ha fazla entegrasyonu haber veriyor.” ifadelerini kullandý. Bir politikacýnýn en önemli görevlerinden birinin vatandaþlarýn ilgi ve ihtiyaçlarýný gözlemleme ve barýþ içinde birlikte hayat için dengeli þekilde angaje olmak olduðunu hatýrlatan Roters, DÝTÝB’in cami inþaat izni ve inþasý sýrasýnda baþta Cami Danýþma Kurulu olmak üzere çeþitli çalýþmalarla vatandaþlarý iþin içine katmasýndan dolayý kutladý. DÝTÝB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Bilen ise “Ýçinde bulunduðumuz bu büyüleyici gün geçmiþten bugüne, oradan bizleri ortak bir geleceðe taþýyor. Bu mihenk taþýna hepiniz katkýda bulunuyorsunuz.” dedi. Bu binanýn bir ibadethane, Müslümanlarýn mekaný olmaktan daha fazlasý olduðunu vurgulayan Orhan Bilen, “Bu, ortak bir geleceðe, kardeþliðe, toleransa, buluþmaya inançtýr. Bir umut, dilek ve hayaller evidir. Ýslâm ve diðer dinlerdeki bu insancýllýk bizi bir araya getiriyor. Birbirimizi anlama, sevme ve tolerans sunuyor. Bina buna da hizmet edecek.” diye konuþtu. Köln / cihan

CEMAAT KÜTÜÐÜ SÝSTEMÝ ÝLE MÜSLÜMANLARIN HAKLARI KORUNACAK DÝYANET Ýþleri Türk Ýslâm Birliði (DÝTÝB) Almanya’da yaþayan Müslümanlarýn güç birliði yapmalarý ve haklarýný aramalarýný daha da kolaylaþtýrmasý için cemaat kütüðü çalýþmalarýna baþladý. DÝTÝB Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Kýlýçarslan, Almanya’da Ýslâm dininin resmen bir din statüsünde tanýnmasý, camilerin kilise ve havralar gibi mabet muamelesi görmesi ve imamlarýn papazlar ve hahamlarla ayný konumda olmasýnýn yaný sýra Müslüman çocuklarýn okullarda Federal Anayasa’da belirtilen þartlara dayalý bir Ýslâm Din Dersi verilmesini saðlamak için bu adýmý attýklarýný söyledi. Kýlýçarslan, “Cemaat kütüðü sayesinde Müslümanlarý kayýt altýna alarak varlýklarýný korumayý ve resmî muhatap olarak tanýnmayý hedefliyoruz.” dedi. Din dersini vermek için dini cemaatlerin üye sayýsýný kayýt altýna almasý Almanya þartlarýnda önem taþýyor. Almanya’da yaklaþýk 900 bin civarýnda okul çaðýnda Müslüman çocuðun yaþadýðýný tesbit eden DÝTÝB, ilk olarak belli bir üye sayýsýna sahip olduðunu Alman makamlarýna ibraz edecek. Amaç, Ýslâm Din Dersi’ni organize edebilecek bir altyapý oluþturmak ve devletin þartlarý yerine getirmiþ muhataplarý arasýnda yer almak. Münih / cihan

Kur’ân ezberleyen mahkûmlar serbest KÖRFEZ ülkelerinden Kuveyt’te Kur'ân-ý Kerim’i baþtan sonra ezberleyen mahkûm larýn her yýl ilân edilen ‘Emir affý’ndan yararlanabilecekleri bildirildi. Baðýþ ve Ýslâmî Ýþler Bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, bu karar ile mahkûmlarýn ýslâ hý ve yüksek deðerlerle donatýlmýþ þekilde topluma yeniden entegre edilmesi hedefleniyor. Yerel medyada çýkan haberlerde ba-

kanlýk, ‘Kuveyt, mahkûmlarýn ýslâh edil mesi politikasý çerçevesinde dinî nasihat programý uygulamaktadýr. Program dahilinde mahkûmlar derslere katýlmakta ve ha re ket le ri ne di sip lin kat ma a ma cýy la Kur’ân-ý Kerim’i öðrenmektedir. Baþarýlarýna göre de Emir’in affýna hak kazanacak lardýr’ dedi. Bakanlýk kayýtlarýna göre son olarak programa 137 mahkûm kaydoldu.

Önceki yýllarda 200’ün üzerinde katýlýmcýnýn olduðu ifade edildi. Adalet Bakanlýðý, Kur’ân’ý ezberleyip hafýz olan mahkûmlarýn affa dahil olmasýyla ilgili halen belli bir yönetmelik olmadýðýný belirtti. Fakat Baðýþ ve Ýslâmî Ýþler Bakanlýðý’nýn Kur’ân’ý ezberleyen mahkûmlarýn gelecekte affa dahil edilmelerini saðlayacak bir teklif üzerinde çalýþtýðý kaydedildi. Kuveyt / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

05 Şubat 2011  

Yeni Asya'nın 5 Şubat 2011 baskısı