Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

“HÜR ADAM” FÝLMÝNÝN BAÞROL OYUNCUSU BAÐ:

ÖZEL MOBÝL STANDLAR KURULDU, BROÞÜR DAÐITILDI

ROLÜMÜ BÝZZAT YAÞAYARAK OYNADIM

KIÞ OYUNLARINDA RÝSÂLE-Ý NUR'UN TANITIMI YAPILIYOR

Ömer Þenöz’ün haberi ayfa 10’da

Haberi HAFTA SONU ekinde

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Hafta Sonu ve Mersin eklerimizi bayinizden isteyiniz

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

29 OCAK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.700

Eðitimde zihniyet deðiþimi þart ÝLK VE ORTA ÖÐRETÝMDE BÝRÝNCÝ YARIYIL SONA ERERKEN, EÐÝTÝMDE, SÝSTEMDEN KAYNAKLANAN BÝR ÇOK PROBLEM ÇÖZÜM BEKLÝYOR. FOTOÐRAF: AA

KEMALÝST ANLAYIÞ YASAK ÜRETÝYOR

2010-2011 EÐÝTÝM YILININ ÝLK YARISI TAMAMLANDI

16 milyon öðrenci yarý yýl tatiline çýktý Okul öncesi, ilköðretim ve orta öðretimdeki yaklaþýk 16 milyon öðrenci, dün karne heyecaný yaþadý. Okulla bu yýl tanýþan 1 milyon 226 bin ilköðretim öðrencisi, ilk kez karne ile aldý. Yoðun ders programýnýn ardýndan öðrenciler, 15 günlük ara tatilinde dinlenme fýrsatý bulacak. 2010-2011 eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý 14 Þubat 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Haberi sayfa 3’te

n E­ði­tim-Bir-Sen­Bur­sa­Þu­be­Baþ­ka­ný­Nu­man­Þe­ker,­e­ði­tim­ve­e­ði­tim­ci­le­rin­so­run­la­rý­nýn­çö­zü­mü­i­çin­zih­ni­yet­dev­ri­mi­nin­þart­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­E­ði­ti­min­ö­nün­de­ki­en­bü­yük­en­ge­lin­ya­sak­çý­zih­ni­yet­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Þe­ker,­i­nan­cý­ge­re­ði­ba­þý­ný­ör­ten­kýz­la­rýn, hiç­bir­hu­ku­kî­da­ya­na­ðý­ol­ma­yan­ya­sak­lar­la­e­ði­tim­hak­kýn­dan mahrum­bý­ra­ký­la­ma­ya­ca­ðý­ný­söyledi.­­Þe­ker,­res­mî­i­de­o­lo­ji­den­kay­nak­la­nan­ya­sak­la­rýn­ye­ni­a­na­ya­sa­i­le­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­is­te­di.

ÇOCUKLARINIZLA ORTAK PROGRAM YAPIN n Ö­te­yan­dan,­Ýs­tan­bul­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­Mu­am­mer­Yýl­dýz,­''A­i­le­ler,­ço­cuk­la­ra­ba­þa­rý­sýz­lýk­la­rý­ný­ha­týr­la­ta­cak­ve­ya­yüz­le­ri­ne­vu­ra­cak­her­han­gi­bir­ta­výr­i­çin­de­ol­ma­sýn­lar''­ de­di.­Her­ço­cu­ðun­i­yi­bir kar­ne­al­ma­is­te­ði­nin­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Yýl­dýz,­ký­rýk­not­lar­la­e­ve ge­len­ço­cuk­la­rýn,­bu­du­ru­mu­nun­a­þý­la­bi­le­ce­ði­ni­ve­te­lâ­fi­me­ka­niz­ma­la­rý­ný­ça­lýþ­týr­mak­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Yýl­dýz,­a­i­le­le­rin­ço­cuk­la­rýy­la­va­kit­ge­çir­me­le­ri­ni,­or­tak­prog­ram­yap­ma­la­rý­ný­ve­ço­cuk­la­rýn bek­len­ti­le­ri­ne­gö­re­dav­ran­ma­la­rý­ný­tav­si­ye­et­ti.­Haberi sayfa 3-4’te

HÝÇBÝR ÜLKEDE BÜFEDE ÝÇKÝ SATIÞI YAPILMIYOR

TÜRKÝYE’NÝN NÜFUSU 73 MÝLYON 722 BÝN 988 KÝÞÝ

71 MÝLYAR 563 MÝLYON DOLARA YÜKSELDÝ

Ýçkiye ulaþmak kolay olmamalý

Bir yýlda bir milyon kiþi arttýk

Dýþ ticaret açýðý yüzde 84.5 arttý

AVRUPA ÜLKELERÝNDE ÝÇKÝ SATIÞI BÝZDEKÝ GÝBÝ SERBEST DEÐÝL n ABD­ve­Avrupa’da­alkollü­içkiye­bizdeki­kadar­kolay­ulaþýlmadýðýný­belirten­Tütün­ve­Alkol­Piyasasý­Düzenleme­Kurumu Baþkaný­Mehmet­Küçük,­“Hiçbir­ülkede­bakkal­ve­büfede,­bizdeki gibi­içki­satýþý­yok’’­dedi­.­Haberi sayfa 5’te

NÜFUSUN YARISINI 29 YAÞINDAN KÜÇÜKLER TEÞKÝL EDÝYOR n TÜÝK,­‘’Adrese­Dayalý­Nüfus­Kayýt­Sistemi­2010­Nüfus­Sayýmý Sonuçlarý’’ný­açýkladý.­Buna­göre,­2009­yýlý­itibariyle­72­milyon­561 bin­312­kiþi­olan­ülke­nüfusu,­1­milyon­161­bin­676­kiþilik­artýþla, 2010­sonunda­73­milyon­722­bin­988­kiþiye­ulaþtý.Haberi sayfa 11’de

ÝTHALATTAKÝ ARTIÞ ÝHRACATI ÜÇE KATLADI n 2009’da­102­mil­yar­do­lar­o­lan­ih­ra­cat,­2010’da­yüz­de­11,5­ar­ta­rak 113­mil­yar­930­mil­yon­do­la­ra­yük­sel­di.­Ýt­ha­lat­i­se­yüz­de­31,6­ar­ta­rak 185­mil­yar­493­mil­yon­do­la­ra­çýk­tý.­Dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­da­yüz­de­84,5 ar­ta­rak,­71­mil­yar­563­mil­yon­do­la­ra­u­laþtý­.Haberi sayfa 11’de

Kýzým ölse de býraktýðý deðerler yaþýyor

Mýsýr’da Cuma namazý sonrasý gerginliði POLÝS ÝLE GÖSTERÝCÝLER ARASINDA ÇATIÞMA n Mý­sýr’da­ki­ey­lem­ler­dör­dün­cü­gü­nü­ne­gi­rer­ken,­dün­Cu­ma­na­ma­zý­son­ra­sýn­da­bü­yük­bir gös­te­ri­ya­pýl­dý.­Tah­rir­Mey­da­nýnda­top­la­nan­on­bin­ler­ce­ey­lem­ci­i­le­po­lis­ler­a­ra­sýn­da­ça­týþ­ma çýk­tý.­Po­lis,­mu­ha­lif­li­der­Ba­ra­dey’in­Cu­ma­na­ma­zý­ný­kýl­dý­ðý­ca­mi­den­ay­rýl­ma­sý­na­i­zin­ver­me­di.

n Ýs­ra­il­ tank­la­rý­ al­týn­da­ka­la­rak­ö­len­A­me­ri­ka­lý­ ba­rýþ­ gö­nül­lü­sü Rac­hel­ Cor­ri­e'nin­ ha­ya­t ý­n ý­ an­l a­t an­ o­y u­nun­ Tür­k i­y e­ ga­l a­s ý ya­pýl­dý.­ An­ne­ Cindy Cor­ri­e,­ký­zý­nýn­Fi­lis­tin­li­le­rin­ hak­la­rý­ný­ sa­vu­nur­ken­ can­ ver­di­ði­ni be­lir­te­rek­"Ký­zý­mýn­ge­ri­de­ bý­rak­tý­ðý­ de­ðer­ler ya­þý­yor”­de­di. Elif Nur Kurtoðlu’nun haberi sayfa 10’da

ÝNTERNET VE CEP TELEFONU ERÝÞÝMÝ KESÝLDÝ

Cuma namazý sonrasý Tahrir Meydaný’nda toplanan onbinlerce eylemci gösteri düzenledi. Polis eylemcilere müdahale etti.

n Ka­hi­re,­dý­þýn­da­Ýs­ken­de­ri­ye,­Sü­veyþ,­Ass­yut ve­Min­ya­þehirlerinde­de­pro­tes­to­ey­lem­le­ri­ya­pýl­dý.­Hü­kü­met,­ül­ke­de­ki­in­ter­net­e­ri­þi­mi­ne­ya­sak­ge­ti­rir­ken,­ül­ke­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­cep­o­pe­ra­tör­yet­ki­li­le­rin­den­de­bütün­cep­te­le­fo­nu­e­ri­þi­mi­ni­dur­dur­ma­em­ri­ver­di.­­Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

ALMANYA’DAN “KURTLAR VADÝSÝ”NE ÞARTLI ÝZÝN

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Mýsýr da þehadetnâmesini alacak inþâallah!

‘‘

‘‘

Cennet,­sizden­birinizin­ayakkabýsýnýn­baðýndan­kendisine­daha­yakýndýr.­Cehennem­de­böyledir. Câmiü's-Saðîr, No: 1931 / Hadis-i Þerif Meâli

Okçular yerini terk etmemeli

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

GÖNÜL PINARI ABDÝL YILDIRIM

Mýsýr, Ýslâmýn zeki bir mahdumudur... Þu asilzade evlât, þehadetnamelerini aldýktan sonra, herbiri bir kýt’a baþýna geçecek, muhteþem âdil pederleri olan Ýslâmiyetin bayraðýný âfâk-ý kemâlâtta temevvüc ettirecekler.

abdilyildirim26@hotmail.com

LÜGATÇE þehadetnâme: diploma. âfâk-ý kemâlât: olgunluk ufuklarý, dereceleri. temevvüc: dalgalandýrma. nev-i beþer: insanoðlu. hikmet-i ezeliye: ezelî hikmet. bîhemtâ: eþsiz, enzersiz. mücellâ: parlak, parýldayan. müreccah: tercih edilir, üstün. medeniyet-i hazýra: þimdiki medeniyet. sûret: resim, þekil, görünüþ. hulûl: nüfuz etmek, girmek, dahil olmak. kaziye: hüküm, karar. bilâkis: tam tersi. bidayet: baþlangýç. bedevî: göçebe hayatý yaþa yan. müstenkif: geri duran, çeki nen, kaçýnan.

a­rih­bir­ib­ret­ay­na­sý­dýr.­Ýn­san­lar­bu­ay­na­ya­ba­ka­rak­ya­þa­dýk­la­rý­za­ma­na­çe­ki­dü­zen­ver­me­ih­ti­ya­cý­du­yar­lar.­Ta­rih­ay­na­sýn­da­yü­rek­le­ri­ka­bar­tan­sah­ne­ler­ol­du­ðu­gi­bi,­yü­rek­bur­kan­hal­ler­de gö­rü­lür.­Bu­gü­nün­in­sa­ný­na­dü­þen,­dün­den­ders­al­mak,­bu­gü­ne­ve­ya­rý­na­bu­na­gö­re­þe­kil­ver­mek­tir. U­hud­Sa­va­þý’nda­ya­þa­nan­o­lay­lar­da,­ib­ret­sah­ne­le­ri­i­le­do­lu­dur.­O­ra­dan­a­lý­nýp­bu­gü­ne­u­yar­la­na­cak­çok ders­ler­var­dýr.­Bi­lin­di­ði­gi­bi,­U­hud­Sa­va­þý­de­yin­ce,­ilk ön­ce­ “Ok­çu­lar­Te­pe­si”­ ak­la­ge­lir.­Sa­va­þýn­ký­rýl­ma nok­ta­sý­o­lan­ve­Müs­lü­man­la­ra­bü­yük­a­cý­lar­ya­þa­tan o­lay,­ok­çu­la­rýn­yer­le­ri­ni­terk­et­me­siy­le­baþ­lar. Her­ ko­nu­da­ ol­du­ðu­ gi­bi,­ as­ke­rî­ a­lan­da­ da­ en yük­sek­ bir­ de­hâ­ sa­hi­bi­ o­lan­ Al­lah­ Re­su­lü­ (asm), çok­ stra­te­jik­ bir­ te­pe­ye­ el­li­ ok­çu­ yer­leþ­tir­miþ­ ve “Gör­se­niz­ki­kuþ­lar­ce­na­ze­le­ri­mi­zi­kal­dý­rý­yor,­yi­ne­de­yer­le­ri­niz­den­ay­rýl­ma­ya­cak­sý­nýz”­di­ye­tem­bih­et­miþ­ti.­A­ma­bu­ra­da­ki­de­rin­hik­me­ti­ve­in­ce ha­ki­ka­ti­ tam­ o­la­rak­ an­la­ma­yan­ ok­çu­la­rýn­ bü­yük kýs­mý,­ düþ­man­ or­du­su­nun­ boz­gu­na­ uð­ra­dý­ðý­ný dü­þü­ne­rek­ te­pe­den­ a­þa­ðý­ in­di­ler.­ On­lar­ da­ di­ðer kar­deþ­le­ri­ gi­bi­ ga­ni­met­ top­la­mak­ is­te­di­ler.­ Hal­bu­ki,­on­la­ra­ve­ri­len­gö­rev,­ga­ni­met­top­la­mak­de­ðil,­o­te­pe­yi­so­nu­na­ka­dar­mü­da­fa­a­et­mek­ti. Ne­ti­ce­de,­ok­çu­la­rýn­bu­ih­ma­li­ni­fýr­sat­bi­len­bir baþ­ka­er­kân-ý­harp­Ha­lid­bin­Ve­lid,­kaç­mak­ta­o­lan­kuv­vet­le­ri­ni­top­la­ya­rak­o­te­pe­den­do­la­nýp­Ýs­lâm­ or­du­su­nu­ ku­þat­tý­ ve­ sa­va­þýn­ sey­ri­ de­ðiþ­ti. On­dan­son­ra­da­bi­li­nen­a­cý­o­lay­lar­ya­þan­dý. Be­d i­ü z­z a­m an­ Haz­r et­l e­r i,­ “Ci­d al­ ber­d e­v am, harp­ i­se­ sec­cal­dir” di­yor.­ Ya­ni­ mü­ca­de­le­ her­ za­man­ de­vam­ e­der,­ sa­vaþ­ i­se­ a­kýp­ gi­der.­ Sý­cak­ sa­vaþ­lar­bir­sü­re­de­vam­e­der,­so­nun­da­bir­ta­raf­ga­lip­ ge­lir­ ve­ sa­vaþ­ so­na­ e­rer.­ A­ma­ ci­dal­ de­ni­len mü­ca­de­le­i­nanç,­fi­kir,­i­de­o­lo­ji­ve­dü­þün­ce­cep­he­le­rin­de­her­za­man­de­vam­e­dip­du­rur.­Hak­i­le­ba­týl,­ha­yýr­i­le­þer,­is­tib­dat­i­le­hür­ri­yet,­sü­rek­li­ci­dal hâ­lin­de­dir.­ Bun­la­rýn­ ta­ma­mý­na­ ký­sa­ca­ i­man-kü­für­mü­ca­de­le­si­de­de­ni­le­bi­lir.­ Ý­man­cep­he­si­nin­â­hir­za­man­da­bel­ki­de­en­stra­te­jik­ böl­ge­si­ Tür­ki­ye­ Cum­hu­ri­ye­ti­ top­rak­la­rý­ ol­du­ðu­ i­çin,­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri,­ kü­für­le­ mü­ca­de­le­ ka­rar­gâ­hý­ný­ bu­ra­da­ ku­ru­yor.­ “Ý­ma­ný­ kur­tar­mak­ve­Kur’ân’a­hiz­met­i­çin,­Mek­ke’de­ol­sam da­ bu­ra­ya­ gel­mek­ lâ­zým­dý.­ Çün­kü­ en­ zi­ya­de­ bu­ra­da­ ih­ti­yaç­ var”­ di­ye­rek,­ bu­ra­da­ki­ ih­ti­ya­cýn­ ne ka­dar­þid­det­li­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­di­yor.­De­vam­e­dip gi­den­ci­da­lin­mer­kez­üs­sü­bu­coð­raf­ya­ol­du­ðu­i­çin­ en­ muh­kem­ sa­vun­ma­ hat­tý­ný­ bu­ra­da­ o­luþ­tu­ru­yor.­ Ok­çu­lar­ me­sa­be­sin­de­ki­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­ni de­i­man­ve­hür­ri­yet­mev­zi­i­ne­yer­leþ­ti­ri­yor. Gü­nü­müz­de­ya­þa­nan­ci­da­lin­U­hud­Sa­va­þý’ndan bir­far­ký­yok­tur.­Dün­ol­du­ðu­gi­bi­bu­gün­de­i­man ve­ hür­ri­yet­ ka­le­si­ mün­kir­ ve­ müs­te­bit­ güç­ler­ ta­ra­fýn­dan­ku­þa­týl­mak­is­te­ni­yor.­Bu­na­kar­þý­en­et­ki­li­sa­vun­ma,­ha­di­se­ler­le­gö­rül­mek­te­dir­ki,­ok­çu­lar te­pe­si­ni­ tut­muþ­ o­lan­ Nur­ Ta­le­be­le­ri­ ta­ra­fýn­dan ya­pýl­mak­ta­dýr.­ Geç­miþ­te­ ko­mü­nizm­ bu­ mev­zi­yi a­þa­ma­dý­ðý­ i­çin­ tu­tu­na­ma­dý­ ve­ yý­ký­lýp­ git­ti.­ Fa­kat ko­mü­niz­min­yý­kýl­ma­sý­i­le­teh­li­ke­geç­miþ­de­ðil­dir. Ý­man­ mev­zi­in­de­ki­ ok­çu­la­rýn­ gö­re­vi­ so­na­ er­me­miþ­tir.­ Gö­rü­nüþ­te­ is­tib­da­dýn­ ba­zý­ ka­le­le­ri­ düþ­müþ,­ba­zý­mev­zi­le­ri­e­le­ge­çi­ril­miþ­gi­bi­ol­sa­da,­bu du­rum­re­hâ­ve­te­ka­pýl­ma­mý­zý­ge­rek­tir­mez. Üs­tâd­ Haz­ret­le­ri­nin­ or­ta­ya­ koy­du­ðu­ þab­lon­ ö­nü­müz­de­dur­mak­ta­dýr.­Bu­þab­lo­nu­iç­ti­mâ­î­ha­ya­tý­mý­zýn­ü­ze­ri­ne­koy­du­ðu­muz­za­man,­de­ði­þen­bir þe­yin­ol­ma­dý­ðý­ný­gö­re­ce­ðiz.­Ý­sim­le­rin­de­ðiþ­me­siy­le­ha­ki­kat­ler­de­ðiþ­miþ­ol­ma­ya­ca­ðýn­dan,­ar­týk­teh­li­ke­ geç­ti­ di­ye­me­yiz.­ Za­fer­ sar­hoþ­lu­ðu­ i­le­ gö­rev ye­ri­ni­terk­e­dip­ga­ni­met­top­la­ma­ya­ko­þan­lar­o­la­bi­lir.­ Bi­zim­ va­zi­fe­miz­ ga­ni­met­ top­la­mak­ de­ðil, ye­ri­miz­de­sa­bit­ka­la­rak­mev­zi­i­mi­zi­mu­ha­fa­za­et­mek­ol­ma­lý­dýr.

T

E

y­bi­ra­der!­Â­lem-i­Hý­ris­ti­ya­nýn­rüç­ha­ný­na se­be­bi­yet­ve­ren­ih­ti­yar­laþ­mýþ­o­lan­es­bâ­ba­te­kâ­bül­e­de­cek,­genç,­dinç­es­bab­biz­de­in­ki­þa­fa­baþ­la­mýþ­týr.­Baþ­ka­ki­tap­ta­taf­sil­et­mi­þim.­Bir­hi­kâ­ye:­ Bun­dan­on­se­ne­ev­vel*­Tif­lis’e­git­tim.­Þeyh San’an­Te­pe­si­ne­çýk­tým,­dik­kat­le­te­mâ­þâ­e­di­yor­dum.­Bir­Rus­ya­ný­ma­gel­di. De­di: “Ni­ye­böy­le­dik­kat­e­di­yor­sun?­ De­dim: “Med­re­se­min­plâ­ný­ný­ya­pý­yo­rum.”­ De­di: “Ne­re­li­sin?”­ “Bit­lis­li­yim”­de­dim.­ De­di: “Bu­Tif­lis’tir.”­ De­dim: “Bit­lis,­Tif­lis,­bir­bi­ri­nin­kar­de­þi­dir.”­ De­di: “Ne­de­mek?”­ De­dim: “As­ya’da,­â­lem-i­Ýs­lâm’da­üç­nur,­bir­bi­ri­ar­ka­sý sý­ra­in­ki­þa­fa­baþ­lý­yor.­Siz­de­bir­bi­ri­üs­tün­de­üç­zul­met­in­ki­þa­fa­baþ­la­ya­cak­týr.­Þu­per­de-i­müs­te­bi­da­ne­yýr­tý­la­cak,­ta­kal­lüs­e­de­cek.­Ben­de­ge­lip­bu­ra­da med­re­se­mi­ya­pa­ca­ðým.”­ De­di: “Hey­hat!­Þa­þa­rým­se­nin­ü­mi­di­ne.”­ De­dim: “Ben­de­þa­þa­rým­se­nin­ak­lý­na.­Bu­ký­þýn­de­va­mý­na­ih­ti­mâl­ve­re­bi­lir­mi­sin?­Her­ký­þýn­bir­ba­ha­rý, her­ge­ce­nin­bir­ne­ha­rý­var­dýr.”­ De­di: “Ýs­lâm­par­ça­par­ça­ol­muþ.”­ De­dim: “Tah­si­le­git­miþ­ler.­Ýþ­te­Hin­dis­tan,­Ýs­lâ­mýn­müs­ta­id­bir­ve­le­di­dir;­Ýn­gi­liz­mek­teb-i­i­da­dî­sin­de­ça­lý­þý­yor.­Mý­sýr,­Ýs­lâ­mýn­ze­ki­bir­mah­du­mu­dur;­Ýn­gi­liz­mek­teb-i­mül­ki­ye­sin­den­ders­a­lý­yor.­Kaf­kas­ve Tür­kis­tan,­Ýs­lâ­mýn­i­ki­ba­ha­dýr­o­ðul­la­rý­dýr;­Rus mek­teb-i­har­bi­ye­sin­de­ta­lim­a­lý­yor.­Ý­lâ­â­hir...­ “Ya­hu,­þu­a­sil­za­de­ev­lât,­þe­ha­det­na­me­le­ri­ni­al­dýk­tan­son­ra,­her­bi­ri­bir­kýt’a­ba­þý­na­ge­çe­cek, muh­te­þem­â­dil­pe­der­le­ri­o­lan­Ýs­lâ­mi­ye­tin­bay­ra­ðý­ný­â­fâk-ý­ke­mâ­lât­ta­te­mev­vüc­et­tir­mek­le,­ka­deri­E­ze­lî­nin­na­za­rýn­da,­fe­le­ðin­i­na­dý­na,­nev-i­be­þer­de­ki­hik­met-i­e­ze­li­ye­nin­sýr­rý­ný­i­lân­e­de­cek­tir.”­ Ýþ­te­hi­kâ­ye­min­ya­rý­sý­bu­ka­dar. (...)­ Ey­Müs­lü­man,­al­dan­ma,­ba­þý­ný­in­dir­me!­Pas­lan­mýþ­bî­hem­tâ­bir­el­mas,­da­i­ma­mü­cel­lâ­ca­ma mü­rec­cah­týr.­Za­hi­ren­o­lan­Ýs­lâ­mi­ye­tin­za­a­fý,­þu me­de­ni­yet-i­ha­zý­ra­nýn,­baþ­ka­di­nin­he­sa­bý­na­hiz­met­et­me­si­dir.­Hal­bu­ki­þu­me­de­ni­yet­sû­re­ti­ni­de­ðiþ­tir­me­si­za­ma­ný­hu­lûl­et­miþ­tir.­ Sû­ret­de­ði­þir­se,­ka­zi­ye­bi­lâ­kis­o­lur.­Na­sýl­þim­di­ye­ka­dar­bi­da­ye­tin­de­söy­le­nil­di­ði­gi­bi,­ne­re­de Müs­lü­man­var­sa,­Hý­ris­ti­ya­na­nis­pe­ten­be­de­vî, me­de­ni­ye­te­kar­þý­müs­ten­kif­ve­so­ðuk­dav­ra­nýr­ve ka­bu­lün­de­ýz­tý­rap­çe­ker,­sû­ret­de­ðiþ­se­baþ­ka­la­þýr.­ “Ger­çek­ten­zor­luk­la­be­ra­ber­bir­ko­lay­lýk­var­dýr.”­(Ýn­þi­rah­Sû­re­si:­94:6.)­ “Her­ge­le­cek­þey­ya­kýn­dýr.”­(Ýb­ni­Mâ­ce,­Mu­kad­de­me:7.)­ *­Ru­mî­1326­(Mi­lâ­dî­1910)­se­ne­sin­de.­ Sü­nu­hat,­s.­203-210

âlem-i Hýristiyan: Hýristiyan â lemi. rüçhan: üstünlük. esbab: sebepler. inkiþaf: açýlma, geliþme. zulmet: karanlýk. perde-i müstebidane: Zorba ca perde. Diktatörce perde. takallüs: kasýlma, birþeyin bü zülüp gerilmesi. nehar: gündüz. müstaid: kabiliyetli. mekteb-i idadî: Osmanlýlarda lise mektebi. mahdum: evlât, oðul. mekteb-i mülkiye: siyasal bil giler fakültesi. bahadýr: kahraman, cesur, yiðit. mekteb-i harbiye: harb okulu. asilzade: sülâlesi ve âilesi þe refli, temiz ve asil olan.

lahika@yeniasya.com.tr

ÝSTÝÞARE AHLÂKI le­il­gi­li­o­la­rak­is­ti­þa­re­de­ki­le­rin­ken­di­le­ri­ni­ge­liþ­tir­me­me­si,­bil­gi do­na­ný­mý­ nok­ta­sýn­da­ki­ za­yýf­lýk­la­rý­ ne­ti­ce­sin­de­ is­ti­þa­re­ or­tam­la­rý­ba­zen­his­sî­boþ­luk­la­rýn­tat­min­e­dil­di­ði­bir­yer­ha­li­ne­ge­le­bi­lir. YASEMÝN YAÞAR Me­se­lâ,­ ki­þi­nin,­ ö­nem­li­ ih­ti­yaç­la­rýn­dan­ bi­ri­si,­ bir­ gru­ba,­ bir top­lu­lu­ða­a­it­ol­ma­his­si­dir.­Ýþ­te­sýrf­bu­his­sin­tat­mi­ni­a­dý­na­bir yyasar@yeniasya.com.tr o­lu­þu­mun­ve­ya­he­ye­tin­i­çin­de­bu­lun­mak­ni­ye­ti,­is­ti­þa­re­nin­o­lu­þa­cak­ru­hu­nu­da­ha­baþ­la­ma­dan­da­ðý­ta­cak­týr.­Çün­kü­is­ti­þa­re bir­lik,­ be­ra­ber­lik­ ve­ te­sa­nü­dü­ pe­kiþ­tir­mi­yor­sa,­ o­ is­ti­þa­re­de s­ti­þa­re,­ in­sa­nýn­ þah­sî­ o­la­rak­ boþ­lu­ða,­ za­fi­ye­te­ düþ­- prob­lem­ var­ de­mek­tir.­ Zi­ra­ is­ti­þa­re­ he­yet­le­ri­nin­ i­çin­de­ böy­le me­ nok­ta­la­rýn­da­ki­ teh­li­ke­le­ri­ni­ meþ­rû­ or­tam­da bir­kaç­ki­þi­nin­bu­lun­ma­sý­o­to­ma­tik­o­la­rak­is­ti­ka­met­li­bir­is­ti­þa­tör­pü­le­yen,­za­af­la­rýn­ve­yan­lýþ­la­rýn­hiç­çe­kin­me­den re­yi­ne­ti­ce­ver­me­ye­cek­tir.­Çün­kü­bu­çe­þit­bir­ah­lâk­kar­þý­da­ki söy­le­ne­bil­di­ði­or­tam­lar­dýr.­Ýn­san­bir­iþ­te­tek­ba­þý­na in­sa­na­doð­ru­la­rý­söy­le­me­ce­sa­re­ti­ni­ký­ra­cak­týr. ka­rar­ver­di­ði­tak­dir­de,­o­kim­se­nin­in­sâ­ni­yet­ten­ge­Bir­baþ­ka­nok­ta­da,­me­se­lâ,­bi­ri­si­nin­gýy­bet­yap­mak­ve­ya­te­len­ his­sî­ boþ­luk­lar­la­ ka­rar­ ver­me­si­ pek­ çok­ hu­ku­- ces­süs­gi­bi­bir­ah­lâ­kî­za­a­fý­o­la­bi­lir.­Ýþ­te­hak­pe­rest­le­rin­o­luþ­tur­kun­ çið­nen­me­si­ni­ so­nuç­ ve­re­bi­lir.­ He­le­ bu­ kim­se, du­ðu­bir­is­ti­þa­re­he­ye­tin­de­böy­le­bir­in­san­ze­min­bu­la­maz­ve bir­top­lu­lu­ðun,­bir­ca­mi­a­nýn,­bir­a­i­le­nin­li­de­ri,­ön­de­ri,­söz­sa­- hat­ta­ bu­ za­fi­ye­ti­ ta­mir­ e­di­lir.­ Yok­ böy­le­ de­ðil,­ kar­þý­sýn­da­ki­ler hi­bi­kim­se­si­i­se,­du­rum­da­ha­da­va­him­le­þir.­Ýþ­te­bu­tür­prob­- de­ böy­le­ i­ra­de­ ko­ya­ma­yan­ ki­þi­ler­den­ o­lu­þu­yor­sa,­ is­ti­þa­re­ or­lem­le­re,­hu­kuk­suz­luk­la­ra,­hak­sýz­lýk­la­ra,­ve­bal­le­re­düþ­me­me­nin tam­la­rý­ gýy­bet­ or­tam­la­rý­na­ dö­nü­þüp,­ in­sa­nýn­ his­sî­ boþ­luk­la­rý­ça­re­si­is­ti­þa­re­dir­ve­is­ti­þa­re­nin­hak­ký­ný­ver­mek­tir. nýn­meþ­rû­bir­or­tam­da­tat­min­e­dil­di­ði­bir­yer­hâ­li­ne­ge­le­bi­lir.­ Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm),­doð­ru­dan­va­hiy­le­mu­ha­tap­o­Bir­ baþ­ka­ za­fi­yet,­ in­sa­nýn­ e­na­ni­ye­ti­dir.­ E­ðer­ is­ti­þa­re­ ah­lâ­ký lan­bi­ri­si­o­la­rak,­is­ti­þa­re­yi­hiç­bý­rak­ma­ma­sý­ö­nem­li­bir­ders­ni­ya­ka­lan­ma­mýþ­sa,­ bir­ ki­þi­nin­ i­ki­ du­te­li­ðin­de­dir.­O­(asm),­hak­kýn­da­va­hiy da­ðý­a­ra­sýn­dan­çý­kan­lar­doð­ru­ka­bul gel­me­yen­hu­sus­lar­da­as­ha­býy­la­is­ti­þa­e­di­lir­ve­o­kim­se­ye­hiç­bir­kar­þý­du­re­e­der­di. ruþ­ta­bu­lu­nul­maz­i­se,­is­ti­þa­re­or­ta­Ki­þi,­ne­ka­dar­dâ­hî­de­ol­sa,­a­kýl­lý­da mý­ e­na­ni­ye­te­ hiz­met­ e­den­ ve­ e­ne­yi ol­sa,­or­tak­ak­la­ih­ti­yaç­du­yar.­Ýs­ti­þa­re­bes­le­yen­ meþ­rû­ bir­ ze­min­ hâ­li­ne ye­ ih­ti­yaç­ duy­ma­yan­ ki­þi,­ za­ten­ a­kýl­lý ge­le­cek­tir. ki­þi­ de­ðil­dir.­ Çün­kü­ in­sa­nýn­ sü­rek­li Ýs­t i­þ a­r e­ he­y e­t in­d e­k i­l e­r in­ a­k ýl, þey­ta­na­ a­çýk­ ka­pý­la­rý­nýn­ bu­lun­ma­sý­ ve e d his,­he­ ye­can­den­ge­si­ni­i­yi­kur­ma­sý re þa Ýstiþare ahlâký, isti nefs-i­ em­ma­re­si­ bir­ ta­kým­ za­fi­yet­le­re ö­nem­li­dir.­Bu­den­ge­nin­bi­ri­le­hin­temel düþ­me­si­ni­ ne­ti­ce­ ve­re­bi­lir.­ Bu­ yüz­den de­ bo­zul­ma­sý,­ meþ­ve­ret­ ru­hu­nu bulunanlarýn bazý ý is­ti­þa­re,­baþ­ka­sý­nýn­gö­züy­le­gör­me­ye,­i­ýn as da­bo­za­bi­le­cek­tir.­Bu,­fert­fert­ki­m ol ip h deðerlere sa þit­me­ye­ih­ti­yaç­duy­mak­týr. þi­le­rin­ den­ge­ in­sa­ný­ ol­ma­sý­ an­la­, et uhuvv Bir­fýk­ra­an­la­tý­lýr;­bir­psi­ki­yat­rist­has­mý­na­ge­lir.­Ya­ni­he­ye­can­lý­bir­ya­gerekli kýlar. Ýhlâs, , ik tl ta­sý­ný­tec­rü­be­et­mek­is­ter. es er pý,­sa­kin­bir­ya­pý,­man­týk­lý­bir­ya­p ak tesanüd, h -­ Söy­le­ ba­ka­lým,­ Al­lah­ sa­na­ ü­çün­cü pý,­his­li­bir­ya­pý­vs.­bir­bi­ri­ni­den­eal ve bir­ göz­ ver­sey­di,­ vü­cu­du­nun­ ne­re­sin­de himmet, yüksek id ge­le­yen­ un­sur­lar­ hâ­li­ne­ gel­me­si ý, ým an on d i ol­ma­sý­ný­is­ter­din? lg bi , lâ­zým­dýr.­Bu­nun­yo­lu­da,­ki­þi­nin maksatlar De­li­ce­vap­ve­rir: a, m ken­di­ ya­pý­sý­ný­ ta­ný­ma­sý­ ve­ bu açýk ol tecrübe, yeniliklere -­Ý­þa­ret­par­ma­ðý­mýn­u­cun­da. ya­pý­nýn­ ta­mi­re­ ih­ti­ya­cý­nýn­ ol­luluk, Dok­tor­so­rar: ma­sý­ ge­rek­li­li­ði­ne­ i­nan­ma­sý­ lâ­muhabbet, sorum t se -­Ne­den? râ fe zým­dýr.­ Ak­si­ hal­de,­ he­ye­can­lý n te rü mantýk, akýl yü De­li: bir­ya­pý­yý,­sa­kin­bir­ya­pý­en­gel­ar -­Bu­i­ki­gö­züm­hep­baþ­ka­la­rý­ný­gö­rü­yor. le­di­ði­ tak­dir­de;­ öf­ke­ pat­la­ma­sý gibi deðer ve ahlâkl at Baþ­ka­la­rý­ný­ de­ðer­len­di­ri­yor.­ Hiç­ ol­maz­sa ay h ya­þa­na­bi­lir.­ Zi­ra­ ten­ki­de­ a­çýk in n istiþare üyeleri bu­ ü­çün­cü­ göz­ i­le­ dö­ner,­ ken­di­me­ ba­ka­ol­mak,­ ön­ce­ ki­þi­nin­ ken­di­ni ýr. rým. prensipleri olmalýd ta­ný­ma­sý­i­le­müm­kün­dür. E­vet,­ in­sa­nýn­ ken­di­ne­ bak­ma­sý,­ ken­di­ni Ýs­t i­þ a­r e­ ah­l â­k ý,­ is­t i­þ a­r e­d e sað­lýk­lý­ de­ðer­len­dir­me­si,­ ku­sur­la­rý­ný­ gör­bu­lu­nan­la­rýn­ ba­zý­ te­mel­ de­me­si,­yan­lýþ­la­rý­ný­fark­e­de­bil­me­si,­ba­zen­an­ðer­le­re­sa­hip­ol­ma­sý­ný­ge­rek­li­ký­lar.­Ýh­lâs,­u­huv­vet, cak­baþ­ka­bir­göz­le­müm­kün­o­la­bil­mek­te­dir.­Hat­ta­bu­ko­nu­da te­sa­nüd,­hak­pe­rest­lik,­him­met,­yük­sek­i­de­al­ve­mak­sat­lar,­bil­gi düþ­man­o­lan­bi­ri­nin­gö­zü,­ba­kýþ­a­çý­sý­ba­zen­da­ha­i­sa­bet­li­o­la­- do­na­ný­mý,­tec­rü­be,­ye­ni­lik­le­re­a­çýk­ol­ma,­mu­hab­bet,­so­rum­lu­bil­mek­te­dir.­Zi­ra­düþ­man­hep­ku­sur­a­ra­dý­ðý­i­çin­o­lum­suz­luk­- luk,­man­týk,­a­kýl­yü­rü­ten­fe­râ­set­gi­bi­de­ðer­ve­ah­lâk­lar­is­ti­þa­re la­rý­ da­ha­ ko­lay­ gö­re­bi­lir.­ Fa­kat­ ga­raz­la­ bak­tý­ðý­ i­çin,­ þevk­ ký­rý­cý ü­ye­le­ri­nin­ ha­yat­ pren­sip­le­ri­ ol­ma­lý­dýr.­ De­ðil­se­ bi­le­ is­ti­þa­re­ bu da­o­la­bi­lir.­­ er­dem­le­ri­ka­zan­dý­ran­bir­sü­reç­ve­or­tam­hâ­li­ne­gel­me­li­dir. Mu­hab­bet­göz­lü­ðü­i­se,­ku­sur­gös­ter­me­ye­bi­lir.­Bu­nun­da­bir Ay­rý­ca­ is­ti­þa­re­ or­tam­la­rý,­ ne­fis­ ter­bi­ye­si­nin­ ya­pýl­dý­ðý­ or­teh­li­ke­si,­i­yi­ge­çin­mek­ve­mü­ma­þa­at­a­dýy­la­ku­sur­la­rý­ra­hat­ça­i­- tam­lar­dýr.­ Ýs­ti­þa­re­de­ a­lý­nan­ ka­rar­lar­ bir­ e­ma­net­ hük­mün­de fa­de­et­me­ye­bi­lir.­Ýþ­te­bu­nok­ta­lar­dan­yo­la­çý­ka­rak­her­in­sa­nýn o­lup,­o­ra­da­a­lý­nan­ka­rar­la­rýn—ki­þi­ye­rað­men­ol­sa­bi­le—dý­þa­bir­ü­çün­cü­gö­ze­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Bu­nun­en­sað­lýk­lý­or­tam­la­rý­i­se rý­da­ken­di­ka­ra­rýy­mýþ­gi­bi­sa­vu­nul­ma­sý­is­ti­þa­re­ah­lâ­ký­nýn­bir is­ti­þa­re­or­tam­la­rý­dýr.­ ge­re­ði­dir.­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­ko­nuy­la­il­gi­li,­is­ti­þa­re­ka­rar­Ýs­ti­þa­re­or­tam­la­rý,­el­bet­te­sa­de­ce­his­sî­boþ­luk­la­rý­ta­mir­et­me la­rý­nýn­bi­rer­e­ma­net­ol­du­ðu­nu,­bu­e­ma­net­hu­ku­ku­na­ri­â­yet or­tam­la­rý­de­ðil­dir.­Ba­zen­de­yap­tý­ðý­nýz­iþ­le­rin,­at­tý­ðý­nýz­a­dým­la­- et­me­ye­nin­de­hâ­in­ol­du­ðu­nu­be­lirt­me­si,­ko­nu­nun­e­hem­mi­rýn­sað­lýk­lý­lý­ðý­ný­test­et­ti­ði­niz­ve­þevk­ka­zan­dý­ðý­nýz­or­tam­lar­dýr. ye­ti­ni­gös­ter­mek­te­dir. Ýs­ti­þa­re­bu­an­lam­da­da­in­sa­ný­mo­ti­ve­e­den,­mo­ral­gü­cü­nü­yük­Ýs­ti­þa­re­de­bu­lu­nan­la­rýn­ba­zý­ah­lâk­la­ra­sa­hip­ol­ma­sý­ge­rek­sel­ten­bir­iþ­lev­gö­re­bi­lir. ti­ði­na­sýl­bir­zo­run­lu­luk­sa,­is­ti­þa­re­he­ye­ti­ni­se­çen­le­rin­de­en Ne­ya­zýk­ki,­is­ti­þa­re­ah­lâ­ký­tam­te­min­e­dil­me­di­ði­za­man­lar­da az­ se­çi­len­ler­ ka­dar­ e­hil­ ol­ma­sý­ is­ti­þa­re­nin­ sað­lýk­lý­lý­ðý­ a­çý­sýn­ve­ya­nâ­e­hil­le­rin­is­ti­þa­re­de­bu­lun­ma­sýy­la,­ya­pý­lan­iþ­ve­hiz­met­i­- dan­ge­rek­li­dir.

YORUMluYORUM

Ý

‘‘

VECÝZE

Dünyanýn lezzetini, zevkini, saadetini, rahatýný isterseniz, meþrû dairedeki keyfe iktifâ ediniz; o, keyfinize kâfidir. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 13. Söz, 2. Makam, s. 132

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

‘’TRT Okul’’ gün sayýyor TRT ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iþbirliðiyle kurulan eðitim kanalý ‘’TRT Okul’’, 31 Ocak’ta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn katýlmasý beklenen törenle yayýn hayatýna baþlayacak. AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Aydýn, yaptýðý açýklamada, TRT ile AÜ arasýnda baþ latýlan ‘’TRT Okul’’ adlý iþbirliði proje siyle 7’den 77’ye her yaþ grubuna eðitim ve öðretim imkaný vermeyi hedeflediklerini söyledi. Bu anlamýyla TRT Okul’un ‘’hayat boyu eðitim projesi’’ olduðunu ifade eden Prof. Dr. Aydýn, þöyle konuþtu: ‘’Türkiye’de ilk defa yaþam boyu eðitim yapacak, eðitim odaklý bir kanal açýlmaktadýr. Bu aslýnda dünyada bir ilktir. Dünyada ilk defa bir yüksek öðretim kurumu ile yine bir kamu yayýncýlýk kuruluþu bir araya gelerek kendi imkanlarýný, kabiliyetlerini, yeteneklerini ve tecrübelerini eðitim ve öðretim yapmak için bir araya getirmiþtir. Ýki kurum tek bir kurummuþ gibi ‘yaþam boyu eðitim’’ vizyonu içinde birleþerek çalýþmaktadýr. Bununla sadece Türkiye’de deðil Ýngiltere’den Çin’e kadar geniþ coðrafyada yaþayan 7’den 77’ye her yaþ grubundaki insanýmýza eðitim ve öðretim imkaný vermeyi hedefliyoruz. Eðitim ve öðretim programlarýyla insanlarýmýzý eðlenirken eðitmek istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz.’’ Eskiþehir / aa

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

Hicrî: 25 Safer 1432 Rumî: 16 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.13 5.25 5.31 5.45 5.41 4.54 4.59 4.51 5.34 5.05 5.33

Güneþ 6.37 6.53 6.55 7.13 7.09 6.19 6.25 6.20 7.02 6.29 6.58

Öðle 11.59 12.09 12.17 12.29 12.24 11.39 11.43 11.35 12.18 11.51 12.18

Ýkindi 14.43 14.46 15.01 15.07 15.01 14.21 14.23 14.12 14.56 14.34 15.00

Akþam 17.08 17.12 17.27 17.32 17.26 16.47 16.49 16.38 17.21 17.00 17.26

Miniklerin karne heyecaný

Yatsý 18.25 18.33 18.44 18.53 18.48 18.05 18.08 17.59 18.42 18.17 18.44

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.42 5.47 5.23 5.14 5.25 5.12 4.59 4.59 4.42 5.31 5 .19

Güneþ 7.11 7.13 6.53 6.40 6.50 6.42 6.24 6.28 6.08 7.01 6.41

Öðle 12.24 12.31 12.05 11.58 12.10 11.55 11.45 11.41 11.26 12.13 12.07

Ýkindi 14.59 15.12 14.39 14.38 14.52 14.29 14.28 14.16 14.07 14.47 14.54

Akþam 17.25 17.38 17.05 17.04 17.18 16.55 16.54 16.42 16.33 17.13 17.18

Yatsý 18.47 18.57 18.28 18.23 18.36 18.18 18.12 18.04 17.52 18.36 18.35

TAHLÝL

Maðduriyet

OKULLA BU YIL ADIM ATAN 1 MÝLYON 226 BÝN ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝSÝ, ÝLK KEZ KARNE ÝLE TANIÞTI. MÝNÝK ÖÐRENCÝLER YAKLAÞIK 2 HAFTALIK TATÝLÝN ARDINDAN 14 ÞUBAT’TA TEKRAR OKULA DÖNECEK.

Ýlk kez karne alan minik öðrenciler hem heyecanlý hem de sevinçliydi. FOTOÐRAF: AA

OKUL öncesi, ilköðretim ve orta öð retimdeki yaklaþýk 16 milyon öðrenci, dün karne heyecaný yaþadý. Okulla bu yýl tanýþan 1 milyon 226 bin ilköðretim öðrencisi, ilk kez karne ile tanýþtý. Anasýnýfý öðrencileri, eðitim öðretim yýlýnýn ilk yarýsýnýn son gününde ‘’ilk karne’’ heyecaný yaþadý. 20 Eylül’de baþlayan 20102011 eðitim-öðretim yýlýnýn ilk yarýsý sona erdi. Okula velileriyle gelen miniklerin heyecanlý olduðu gözlendi. Öðretmenlerinin elinden karneleri alan çocuklar, karnelerini dikkatle inceledi. Veliler öðretmenlere çiçek vererek, teþekkür etti. Ailelerin de mutlu olduðu görüldü. Fatih Topkapýlý Mehmetbey Ýlköðretim Okulu’nda ilk kez karne alan birinci sýnýf öðrencilerinin bir hayli heyecanlý olduðu gözlendi. Karnelerini alan öðrenciler dikkatli bakýþlarla not bölümünü incele di. Eðitim döneminde, harflerle ve sayýlarla tanýþan, birçok yeni bilgi yi hafýzalarýna kaydeden öðrenci-

ler, ara tatilde okulu ve arkadaþlarýný özleyeceklerini belirtti. Yoðun ders programýnýn ardýndan öðrenciler, 15 günlük ara tatilinde dinlenme fýrsatý bulacak. Yaklaþýk 2 haftalýk tatilin ardýndan minik öðrenciler 14 Þubat’ta tekrar okula dönecek. 2010-2011 eðitim-öðre tim yýlýnýn ikinci yarýsý 14 Þubat 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Eði tim-öð re tim yý lý 17 Ha zi ran 2011’de tamamlanacak.

BÝR ANNENÝN ÝLK KARNE HEYECANI Gazi Ýlköðretim Okulu anasýnýfý öðrencisi Sýrma Þengül’ün annesi Gülen Þengül, kýzýnýn ilk karnesi nin kendilerini heyecanlandýrdýðýný belirterek, ‘’Çok duygulandým. Bizim için unutulmayacak bir gün’’ dedi. Ýzmir’de Dün 53 bin 178’i ilköðretim 1. sýnýf olmak üzere toplam 680 bin 836 öðrenci karne aldý. Ýstanbul - Ýzmir / aa - cihan

Baský çocuðu baþarýsýzlýða iter

Baþarýsýzlýðý yüzlerine vurmayýn

DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Ar-Ge Kuruluþu olan DESAM’ýn (DES Stratejik Araþ týrmalar Merkezi) “Türkiye Karne Sendromu” raporuna göre veliler kýrýk karne getiren çocuklarýna nasýl davranacaðýný bilmiyor. Kötü karne alan çocuðuna sert ve aþaðýlayýcý davranan anne babalar çocuklarýnda ciddî kiþilik bozukluklarýna neden oluyor. DESAM, velilere seslenerek, “Öðrencilerin gerçek özelliklerini, yeteneklerini ortaya çýkaramayan eðitim sistemimizde karne tek baþýna baþarýyý gösteremez, karne ölçütlerden sadece bir tanesi” görüþünü dile getirdi.

ÝSTANBUL Millî Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz, ‘’Aileler, çocuklara baþarýsýzlýklarýný hatýrlatacak veya yüzlerine vuracak herhangi bir tavýr iVELÝLERE çinde olmasýnlar’’ dedi. Yýldýz, yaptýðý açýklama KARNE da, çocuklarýn baþarýlarýUYARISI nýn dönemsel olarak deðil, uzun vadede düþünülmesi gerektiðini belirterek, ailele rin hoþlarýna gitmeyecek tablolarý anlayýþla karþýlamalarýný ve destek olmalarýný istedi. Her ço-

Baskýnýn çocuðu baþarýsýzlýða iteceðini kaydedilen DESAM raporunda þu uyarýlar yer aldý: “Karneye çok fazla anlam yüklenmemeli. Kýrýk notlarýn altýnda yatan asýl sebebi araþtýrmak gerekir. Anne baba bu iþe, kendi çocukluklarýndan da baþlayýp daha geniþ bir çerçeveden bakmalý. Çocuklarýna yüklenmemeli, onlarla ilgilenerek, sorunlarýna yönelerek, düþük notlarý olduðu için yanlýþ yollara sapmasýný engelleyebilirler. Zayýf notla karþýnýza gelen çocuðunuzun sizden daha fazla üzüldüðünü unutmayýn.” Fatih Karagöz / Ankara

cuðun iyi bir karne alma isteðinin olduðunu ifade eden Yýldýz, kýrýk notlarla eve gelen çocuklarýn, bu durumunun aþýlabileceðini ve telâfi mekanizmalarýný çalýþtýrmak gerektiðini kaydetti. Yýldýz, ailelerin çocuklarýyla vakit geçirmelerini, ortak program yapmalarýný ve çocuklarýn beklentilerine göre davranmalarýný tavsiye etti. Yarýyýl tatilinde ailelerin çocuklarýyla kaliteli zaman geçirmesinin önemine iþaret eden Yýldýz, bu tatilin bir fýrsata dönüþtürülmesi ve bunun yanýnda çocuðun baþarabileceðine inandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Ýstanbul / aa

Kar dolayýsýyla Erzurum’da 180, Muþ’ta 58, Bingöl’de 7, Ardahan’da 18 ve Tunceli’de 167 olmak üzere 430 köye ulaþým saðlanamýyor. Kar yaðýþý Muþ’ta etkili oluyor. FOTOÐRAF: AA

430 köy yolu kapalý DOÐU Anadolu Bölgesi’nde aralýklarla etkisini sürdüren kar yaðýþý dolayýsýyla 430 köye ulaþým saðlanamýyor. Alýnan bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen yaðýþlý havanýn etkisi altýna giren Doðu Ana dolu Bölgesi’nde, kar yaðýþý aralýklarla etkili oluyor. Kar dolayýsýyla Erzurum’da 180, Muþ’ta 58, Bingöl’de 7, Ardahan’da 18 ve Tunceli’de 167 olmak üzere 430 köye ulaþým saðlanamýyor. Ýl özel idarelerine baðlý karla mücadele ekipleri, köy yollarý-

nýn ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, yol açma çalýþmalarýnýn yaný sýra ula þýmýn saðlanamadýðý köylerdeki acil hastalara da yardým ediyor. Erzurum’da son 24 saatte, biri doðum vak'asý olmak üzere iki hasta Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ve 112 ekiplerince hastanelere ulaþtýrýldý. Meteoroloji yetkilileri, kar yaðýþýnýn bölgede aralýklarla etkisini sürdürmesini beklediklerini bildirdi. Erzurum / aa

Kamyonet kasasýnda 32 kaçak EDÝRNE’DE kamyonet kasasýnda gizlenerek yurt dýþýna gitmeye çalýþan 32 kaçak yakalandý. Edirne Jandarma Komutanlýðýndan verilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Enez ilçesine baðlý Çavuþköy Köyü yol ayrýmýndaki denetimler sýrasýnda sürücülüðünü R.B’nin yaptýðý 34 BU 3689 plâkalý kamyonet durdurdu. Kamyonette yapýlan aramalarda, E-

ritre, Myanmar ve Filistin uyruklu 32 kaçak yakalandý. Gözaltýna alýnan R.B. ve olayla ilgisi olduðu anlaþýlan M.S. ‘’göçmen kaçakçýlýðý’’ iddiasýyla sevk edildikleri savcýlýkta ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý. Kaçaklar ise sýnýr dýþý edilmek üzere Edirne Emniyet Mü dürlüðü Pasaport ve Yabancýlar Þubesine gönderildi. Edirne / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ürkiye’nin geldiði noktada karþý karþýya olduðumuz ilginç paradokslardan biri, maðduriyetlerin yer deðiþtirdiði yönünde oluþan algý. AKP iktidarý ve onun temsil ettiði söylenen kesimler kast edilerek kullanýlan “Dünün mað dur la rý bu gü nün mað rur la rý na dö nüþ tü” söylemi ve bilhassa Ergenekon sürecinde ger çekleþen gözaltý, tutuklama ve yargýlamalarý bu durumun “karþý cenah”taki yansýmalarý olarak gören deðerlendirmeler bunu ifade ediyor. Hiçbir baský ve tesir altýnda kalmadan, sadece ve sadece adaleti tecellî ettirmek üzere çalýþmasý gereken adalet terazisindeki ayarýn önce resmî ideoloji kaynaklý, son dönemde de siyasî iktidara izafe edilen müdahalelerle bozulmasý, yaþanan sýkýntýyý daha ileri noktalara taþýyýp katmerliyor. Yassýada utancýný da bizzat görüp yaþayanlardan rahmetli Ýhsan Tombuþ’un dediði gibi, 28 Þubat, öncekilerin tümünü geride býrakan baský ve müdahalelerle yargýda büyük tahribat yaptý. Þimdi de o süreçte yaþananlarýn yine yargý üzerinden ve rövanþ mantýðýyla tersinin cereyan etmekte olduðuna iliþkin iddialar seslendiriliyor. Bilhassa Ergenekon ve darbe planlarý ekseninde yapýlan operasyonlar, gözaltý ve tutuklama lar, açýlan dâvâlar, bunlarýn muhatabý ve hedefi olan kesim tarafýndan “maðduriyet” baðlamýnda deðerlendiriliyor ve o þekilde de takdim ediliyor. Buna karþýlýk, söz konusu sürecin “demokrasiye kast eden darbe giriþimleriyle hesaplaþma” baðlamýnda ele alýnmasý gerektiði, dolayýsýyla bir maðduriyetten söz edilemeyeceði belirtiliyor. Ýþin bu ciheti elbette ki son derece önemli. Ama süreç devam ederken gözlenen ve “Çifte standart mý uygulanýyor? Ayný ithamlara muhatap olanlardan, ‘arkasý saðlam’ olanlar kollanýyor mu? Ve ilgili-ilgisiz herþey ayný torbaya doldurulup, iradî veya gayri iradî birtakým maðduriyetlere de yol açýlýyor mu?” gibi istifhamlarýn oluþmasýna yol açan bazý iþaretler söz konusu. Bu durumla bir açýdan baðlantýlý olan, ama haddizatýnda ondan da baðýmsýz bir zeminde ve ilgili olduðu kesimlerde yaygýnlaþan bir psikoloji gözden kaçmamalý. “Mahalle baskýsý” tartýþmalarýyla da açýða çýkan yalnýzlaþma, tecrit, kendini toplumsal bir baský altýnda hissetme ve bunlardan kaynaklanan bir “maðduriyet” psikolojisi. Bunlarýn önemli bir kýsmý, cumhuriyetin baþýndan bu yana tekellerinde tuttuklarý iktidar ve güçle bunun getirdiði imkânlarýn artýk yavaþ ya vaþ ellerinden çýktýðýný, etki ve nüfuzlarýnýn azalmaya yüz tuttuðunu gören “Beyaz Türkler.” Bunlar, eski sistemi kuran, gevþedikçe tahkim eden ve o sistemden beslenip nemalanarak bugünlere gelen “elit zümrenin çekirdek kadrosu.” Bir de bunlarýn dýþýnda, eðitim kurumlarýnda ve güdümlü medyada yapýlan tek taraflý bilgilendirme, telkin ve beyin yýkamalar neticesi, meseleleri kendilerine dikte edildiði þekilde öðrenip kabullenen ve içselleþtiren kesimler var. Tartýþmalarda bilhassa bunlarýn hissiyatý dikkate alýnýp, saðlýklý fikir müdavelesinin yapýlabileceði bir bilgi altyapýsý ve uygun psikolojik ortam hazýrlanmalý ve bu çerçevede provokatif tavýr ve söylemlerden kaçýnýlmalý ki, duygusal tepkilerin öne çýkýp, buna baðlý olarak, gerçeklerin idrakinin sabote edilmesine meydan verilmesin. Bunun için de, hangi cenahta olursa olsun maðduriyet hissinin yaþanmasýna veya var olan böyle bir duygunun güçlenerek devamýna sebep olabilecek tavýr, söylem ve uygulamalardan hassasiyetle kaçýnýlmalý; ve meselelerin doðru bilgi temelinde, duygulardan âzâde, ifrat ve tefritten uzak bir zeminde soðukkanlýlýkla tartýþýlabileceði olgun bir atmosfer oluþturulmaya çalýþýlmalý. Ýþte “ileri demokrasi” sözüyle kast edilen mâ nâlardan biri de bu olmalý. Her fikir özgürce dile getirilip eþit þartlarda düzeyli bir üslûpla tartý þýlabilmeli. Bunun en önemli þartlarýndan biri olan “doðru bilgi” altyapýsý teþekkül ettirilmeli. Bunun için de istibdat kaynaklý “doðrularý ters yüz etme veya gizleme” alýþkanlýðý son bulmalý. Ve hesaplaþma böyle bir anlayýþla yapýlmalý.

T

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Çirkin reklâmlar dursun!

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

aþ ta te le viz yon lar ol mak ü ze re; ga ze te, dergi ve ‘sanal âlem’ vasýtalarýnýn reklâmlar olmadan yayýnlarýný devam ettirebilmeleri neredeyse mümkün deðil. Bu bakýmdan medya, reklâm veren firmalara muhtaçtýr. Elbette bu muhtaçlýk, karþýlýklý bir muhtaçlýk olarak anlaþýlmalý. Çünkü firmalar da medya vasýtalarýna muhtaçtýr, onlar da yaptýklarý reklâmlarla ürünlerini tanýtýp satýþ imkâný bulabiliyorlar. Baþka ülkeleri bir yana býrakýrsak, Türkiye’deki uygulamada ciddî yanlýþlar olduðu ortada. En baþta, ilgili ve ilgisiz her türlü reklâmda ‘kadýn’lar malzeme olarak kullanýlýyor. Yeri geliyor araba lastiði reklâmýnda, yeri geliyor ‘týr’ reklâmlarýnda kadýnlarýn ‘müstehcen malzeme’ olarak kullanýldýðý görülüyor. Hayret edilmesi gereken baþka bir nokta da, kadýn haklarýný savunmak için yola çýkan ‘feminist’lerin bu konuda susmalarý, kadýnlarýn ‘malzeme’ olarak kullanýlmasýna itiraz etmemesidir. Elbette bu yanlýþa itiraz eden az sayýda ‘feminist’ de vardýr, ama bunlarýn sesi yeterince duyulmuyor, duyurulmuyor. Hükmen ‘çirkin’ ve müstehcen reklâmlarýn devam etmesinde, bu reklamlarý yayýnlayan yayýn organlarýnýn da sorumluluðu var elbette. Türkiye þartlarýnda baþtan aþaðý ‘müstehcen’ reklâmlarýn hazýrlanmasý baþlý baþýna bir hata. Ama bunlara itiraz etmeden sayfalarýný açan, özellikle ‘mütedeyyin patronlar’ da ikaz edilmeli. Son yýllarda, þahsî hayatlarýnda ‘mütedeyyin’ olan bazý ‘patron’larýn medya dünyasýna adým attýklarýna þahit olduk. Ne var ki bu patronlar, iþ reklâm almaya gelince ‘mütedeyyin’ davranmýyorlar. Daha da çarpýcý olan, inancý gereði alkollü içki içmeyen bazý patronlar, içmedikleri alkollü içkilerin gazetelerinde reklâmlarýna müsaade ediyorlar. Bu yanlýþlarýn devam etmemesi gerek. Ýstense ve arzu edilse, reklâm verenler de ‘mütedeyyin’ gazetelere uygun reklâm materyalleri hazýrlayabilirler. Reklâm verenler açýsýndan bunun yapýlmasý da ‘ayýp’ deðil. Nihayetinde Türkiye’deki müþterilerin büyük çoðunluðu ‘mütedeyyin’ deðil mi? Diyelim ki bir giyim eþyasýnýn reklâmý hazýrlanacak. Bunun için hazýrlanan reklamýn ‘müstehcen fotoðraf’la süslenmesi þart mýdýr? Bu ürünleri sadece müstehcen giyimi tercih edenler mi kullanýr? Ayný þekilde mobilya üreten bir firma, reklâmlarda baþörtülü bir fotoðraf kullansa garip mi kaçar? Hem reklâmlarda kullanýlan aile fotoðraflarýnda niçin hiç baþörtülü ‘nine’ olmaz? Baþörtülü ninelerin olduðu aileler ‘müþteri’ deðil mi? Türkiye’de yayýn yapan Amerikan orijinli bir TV kanalý, gazetelere verdiði reklamlarda iki farklý malzeme kullanmýþ. Bu durumu diline dolayan bir gazete de “Amerikan yalakalýðý” (Sözcü, 27 Ocak 2011) diye firmayý eleþtirmiþ. Ýki ya da daha çok sayýda reklam malzemesi hazýrlamayý kýnamak yersiz. Ama sözkonusu hadisede ‘muhafazakâr kesim’ için hazýrlandýðý ifade edilen ve bazý gazetelerde yayýnlanan reklâm metni/ materyali de gerçekte ‘muhafazakâr’lýða uygun deðil. Farklý reklam metni hazýrlanmasý bazý gazetelerin talebiyse takdire deðer, ama açýkçasý böyle ol duðunu tahmin etmiyoruz. Ama bu talebin mutlak sûrette dile getirilmesi ve uygun olmayan reklâmlarýn ‘mütedeyyin’ okuyucularýn tercih ettiði gazetelerde yayýnlanmamasý gerekir. Bu noktada birinci sorumluluk, sahipleri ve okuyucularý mütedeyyin olan medya vasýtalarýnda, gazete ve televizyonlardadýr. Müctehcen reklâmlar kesin bir dille iade edilmeli ve “müstehcen olmayan reklâmlarýn hazýrlanmasý’ talep edilmelidir. Ayný zamanda bir ‘müþteri’ olarak talebimiz budur.

B

Kar yaðýþý yurtta etkili olacak HAFTA sonu yurt genelinde kar yaðýþý beklenirken, yaðýþlarýn Doðu Anadolu’da gelecek haftaya kadar aralýklarla etkisini sürdüreceði tahmin ediliyor. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürü Mehmet Çaðlar, yaptýðý açýklamada, hava sýcaklýklarýnýn Ýç ve Doðu bölgelerde azalacaðýný, Ýç Anadolu ve Doðu Anadolu’da minimum sýcaklýklarýn 0’ýn altýnda gerçekleþeceðini söyledi. Ýstanbul’da havanýn az bulutlu ve soðuk olacaðýný tahmin ettiklerini belirten Çaðlar, bugün, Ýç Anadolu’nun doðusunda kuvvetli yaðýþlar görüleceðini kaydetti. Çaðlar, kuvvetli yaðýþlarýn yarýn da Doðu Anadolu’nun orta kesimlerinde etkili olacaðýný kaydetti. Çaðlar, 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarýnýn yapýldýðý Erzurum’da Perþembe gününe kadar aralýklarla kar yaðýþlarý görüleceðini, yaðýþlarýn kuvvetli olmayacaðýný ifade etti. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürü Çaðlar, þunlarý söyledi: ‘’Hafta sonu yurt genelinde kar yaðýþý bekleniyor. Yaðýþlarýn Doðu Anadolu’da gelecek haftaya kadar aralýklarla süreceði tahmin ediliyor. Sýcaklýklarýn Pazar günü yurt genelinde 2 ila 4 derece azalmasý bekleniyor.’’ Ankara / aa

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

Davutoðlu: Ýsrail raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, Mavi Marmara ile ilgili Ýsrail’in Turkel Komisyonu tarafýndan ha zýrlanan raporun objektiflik iddiasýnýn kesinlikle kabul edilemeyeceðini belirterek, “bu raporu güvenilir ve tarafsýz bulmanýn uluslar arasý hukuk ilkeleri açýsýndan kabul edilebilir bir tutum olmadýðýný, bu konudaki tutumlarýný hem Washington’da hem Ankara’da ABD yetkililerine aktardýklarýný” söyledi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Karadað ve Bosna-Hersek’e yapacaðý ziyaret öncesinde Esenboða Hava li ma nýn da dü zen le di ði ba sýn toplantýsýnda sorularý cevapladý. Bir so ru ü ze ri ne, Ýs ra il’in Ma vi Marmara raporunun ABD tara-

fýndan güvenli ve tarafsýz olarak yorumlanmasýyla ilgili bir deðerlendirme yapan Davutoðlu, “Bu raporu güvenilir ve tarafsýz bulmak, uluslararasý hukuk ilkeleri açýsýndan kabul edilebilir bir tutum deðildir. Biz bu konudaki tutumumuzu hem Washington’da hem Ankara’da ABD yetkililerine aktardýk çok açýk bir þekilde” dedi. Bakan Davutoðlu, raporu Ýsrail basýnýnýn, kanaat önderlerinin bile tarafgir bulduklarýný belirterek, þöyle devam etti: “Uluslararasý hukukun savunucusu, en önemli küresel güç ve Türkiye’nin en önemli müttefiki olan ABD tarafýna, bu tutumu kabul edilemez bulduðumuzu ilettik.”

AB’YE VÝZEDE BÝR ENGEL DAHA AÞILIYOR

Davutoðlu, Karadað ve Bosna-Hersek ziyaret öncesinde sorularý cevapladý.

DAVUTOÐLU, AB ile geri kabul anlaþmasýnda sona gelindiði, gelecek ay bu anlaþmanýn imzalanacaðý konusunun hatýrlatýlmasý ve anlaþmanýn kesin tarihinin sorulmasý üzerine, bu konunun son bir yýl içinde AB ile iliþkilerde en yakýndan takip ettikleri konu olduðunu ifade etti. Vize muafiyeti ve geri kabul anlaþmasýnýn birlikte ele alýndýðýný belirten Davutoðlu, bu konuda çok ýsrarlý olduklarýný ve üzerlerine düþen görevleri yerine getirdiklerini söyledi. Davutoðlu, “Gerçekten geri kabul anlaþmasýnda son aþamaya gelindi. Bundan birkaç gün önce konuyla ilgili komiserle, detaylý telefon görüþmesi gerçekleþtirdim. O görüþmenin ardýndan kendileri de basýna dünkü açýklamayý yaptýlar. Geri kabul anlaþmasý gelinen bu aþamada artýk, Türkiye ile AB arasýnda vize muafiyeti müzakerelerinin baþlamasý önünde bir engel kalmadýðýný düþünüyoruz. Bu müzakerelerinin baþlamasý için AB’nin gereken kararlarý almasý ve adýmlarý atmasýný bekliyoruz. Geri kabul anlaþmasý, ancak bu sürece paralel olarak iþletilebilecek bir süreçtir. Ama olumlu bir geliþmedir” dedi. Ankara / aa

Þartlar baþkanlýk sistemine uygun deðil HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Türkiye’nin mevcut politik ve siyasî þartlarýnýn baþkanlýk sisteminin konuþulmasý için müsait olmadýðýný söyledi. Kurtulmuþ, partisinin Fýndýklý ve Ardeþen ilçe teþkilat binalarýnýn açýlýþýný yaptý, vatandaþlarla sohbet ederek, dertlerini dinledi. Ar deþen ilçe teþkilâtýnda gazetecilere açýklama yapan Kurtulmuþ, Türkiye’de son günlerde baþkanlýk sisteminin tartýþýldýðýný, ideal demokrasilerde bütün þartlar oluþtuktan sonra yürütmenin tek bir elde toplanmasý gerekti ðini vurguladý. Kurtulmuþ, þöyle devam etti: ‘’Baþkanlýk sistemi ideal demokrasiler için önemli göstergelerden biridir, ancak Türkiye’nin mevcut politik ve siyasî þartlarý, bir

baþkanlýk sisteminin konuþulmasý için müsa it deðildir. 12 Eylülün siyasî yapýsý bu þekliyle devam ediyorken, siyasî partiler yasasý, seçim yasasý, Meclis Ýç Tüzüðü, Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasasý, toplu sözleþme, grev ve lokavt yasasý gibi demokrasiyi iþletecek temel yasalarýn tamamý 12 Eylülün askerî yasalarýyken, bunlarý deðiþtirmeden Türkiye’de yapýlacak baþkanlýk tartýþmasý korkarým seçimle iþbaþýna gelen krallýklarý doðurur.’’ Önce demokrasinin ‘’adam gibi’’ bir demokrasi haline gelmesi gerektiðini dile getiren Kurtulmuþ, þunlarý kaydetti: ‘’Türkiye’de bürokratik oligarþinin bütün kurum ve kuruluþlarýn millet denetimine açýlmasý, sivil siyasetin tam katýlýmcý bir demokrasi haline getirilmesi, ba-

rajlarýn kaldýrýlmasý, ön seçimlerin getirilmesi, meclis iç tüzüðünün düzenlenmesi bütün bunlar yapýldýktan sonra Türkiye demokrasisinin ideal geleceði noktalardan birisi baþkanlýk sistemi olmalýdýr. Bunlar, zaten halkýn önemli bir kýsmýnýn siyasette söz sahibi olmasý saðlanmamýþken, millet sadece bir oy makinesi olarak vazife görüyorken, parlamentonun gücü fevkalâde zayýfken böyle bir sistemin içerisinde baþkanlýk sistemini de getirmek seçimle krallýklarý getirmekten baþka bir anlam ifade etmez. 2002’den bu yana milletimizin beklentisi olan yeni bir anayasa yapma sürecinin hýzlandýrýlmasý, siyasî yapýlanma þarttýr. Bu alt yapý saðlandýktan sonra Türkiye baþkanlýk sistemini konuþabilir.’’ Rize / aa

Eðitim-Bir-Sen: Zihniyet devrimine ihtiyaç var nEÐÝTÝM-BÝR-SEN Bursa Þube Baþkaný Numan Þeker, sorunlarýn çözümü izin zihniyet devrimine ihti yaç olduðunu söyledi. Þeker, düzenlediði basýn toplantýsýnda 2010-2011 eðitim-öðretim döneminin 1. yarýyýlýný deðerlendirdi. Eðitimin ve eðitimcilerin sorunlarýnýn çözümü için zihniyet devriminin gerekliliðine vurgu yapan Þeker, sivilleþmeye ve demokratikleþmeye yönelik samimî gayretin toplumun bütün kesimlerince ortaya konulmasýný, zihniyet devriminin ilk þartý olarak gösterdi. Þeker, özgürlük alanlarýný geniþleten yeni anayasa ile inancý gereði baþýný örten kýzlarýn, hiçbir hukukî dayanaðý olmayan yasaklarla eðitim hakkýndan yoksun býrakýlamayacaðýnýn altýný çi zerek, baþörtüsünün üniversitelerde serbest olmasý gerektiðini ve baþörtüsüyle üniversiteyi bitirenlerin kamuda da çalýþabilmesi gerektiðini kaydetti. Öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý için tatmin edici adýmlar atýlmasý gerektiðini belirten Þeker, bakanlýðýn 30 bini Þubat ayýnda olmak üzere en az 120 bin öðretmen atamasý yapmasý gerektiðine dikkat çekti. Bursa / cihan

Diyanet-Sen: Militarist vesayete son verilsin

DP Genel Baþkaný Zeybek, genel baþkan yardýmcýlarý ile düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýnda, gündeme iliþkin konulardaki görüþlerini açýkladý, sorularý cevapladý. FOTOÐRAF: AA

Ýnsanlarýn nasýl giyineceðine siz mi karar vereceksiniz? DP LÝDERÝ ZEYBEK, BAÞÖRTÜSÜ KONUSUNDA CHP’NÝN TAVRINI ELEÞTÝREREK, ‘’ÝNSANLARIN NASIL GÝYÝNECEÐÝNE SÝZ MÝ KARAR VERECEKSÝNÝZ? CUMHURÝYETÝ KORUMAK ADINA KALA KALA ÝÞ KADINLARIN BAÞINI NASIL ÖRTECEÐÝNE MÝ KALIYOR?’’ DÝYE SORDU. MEHMET KARA ANKARA

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, baþörtüsü konusunda CHP’nin tavrý ný eleþtirerek, ‘’Bu mudur cumhuriyeti korumak? Ýnsanlarýn nasýl giyineceðine siz mi karar ve receksiniz? Cumhuriyeti korumak adýna kala kala iþ kadýnlarýn baþýný nasýl örteceðine mi kalýyor?’’ diye sordu. DP Genel Baþkaný Zeybek, genel baþkan yardýmcýlarý ile birlikte Sheraton Otel’de düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsýnda, gündeme iliþkin konulardaki görüþlerini açýkladý, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. DP’nin Türkiye’de bozulan 3 temel dengeyi düzeltmek üzere yola çýktýðýný kaydeden Zeybek, bunlardan ilkinin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve demokrasiye sahip çýkmak olduðunu vurguladý. Geliþmeyi ve kalkýnmayý tabandan baþlatarak, ürete rek bozulan dengenin yerine oturtulacaðýný anlatan Namýk Kemal Zeybek, milli baðýmsýzlýktan vazgeçmeden dünya ile bütünleþme hedefinde ol duk la rý ný a çýk la dý. Tür ki ye’de den ge le rin bozulduðunu, iktidar ve muhalefetin bu denge üzerinden siyaset yaparak siyaseti alt seviyelere dü þür dü ðü nü sa vu nan DP Ge nel Baþ ka ný, Baþbakan ya da muhalefet liderlerinin en a ðýr eleþtirileri yapmalarý gerektiðini ancak ‘’sokak kavgasý tarzý’’ ifadelerden kaçýnýlmasý gerektiðini vurguladý. Kendilerinin bu seviyeye inme -

yeceðini, DP’nin gerekirse gündem oluþturacaðýný anlatan Zeybek, siyasetçinin topluma önderlik etmesi gerektiðini belirtti. ‘’ANA DÝLLERÝNE GÖRE MÝLLÝYET TAKDÝR EDÝLEMEZ’’ Baþbakan’ýn insanlarý milliyetlerine göre sýrala dýðýný, bunun insanlarý birbirine bakarken hangi milliyetten olduklarýný düþünmeye ittiðini ile ri süren Zeybek, bunun bilgisizlikten kaynaklandýðýný, cumhuriyetin deðerlerine göre yanlýþ olduðunu savundu. Soylarýna, anadillerine göre insanlara milliyet takdir etmenin kimsenin hakký olmadýðýný ifade eden Zeybek, ‘’Ortak buluþma noktamýz var, bunu daðýtma sayýn Baþba kan’’ diye konuþtu. “KALA KALA ÝÞ KADINLARIN BAÞINI NASIL ÖRTECEÐÝNE MÝ KALIYOR?’’ ANAP’ta milletvekili olduðu dönemde baþörtüsü konusunda yaptýklarý çalýþmalarý da anlatan Na mýk Ke mal Zey bek, bu konu-da CHP’nin tav rý ný e leþ tir di ve ‘’Bu mudur cumhuriyeti korumak? Ýnsanlarýn nasýl giyineceðine siz mi karar vereceksiniz? Cumhuriyeti korumak adýna kala kala iþ kadýnlarýn baþýný nasýl örteceðine mi kalýyor?’’ diye sordu. Gurur denilen þeyin çok tehlikeli olduðunu, Baþbakan’ýn gururunun çok tahrik edildiðini söyleyen Zeybek, bazý hizmetlerin yapýldýðýnýn doðru olduðunu, ancak kendisinden önce de baþka kimselerce hizmetlerin yapýldýðýnýn unutulma-

“28 ÞUBAT TOPLUMDAKÝ DENGELERÝNÝ BOZDU” MESUT Yýlmaz’ýn istifasý konusunda DP Genel Baþkaný Zeybek, Yýlmaz ile görüþ farklýlýklarýnýn olduðunu ancak ayrýlmasýnýn kendisi ile ilgili olduðunu düþünmediðini ifade etti. Demokrat Parti geleneðinin neden zayýfladýðý ve neden merkez saðda güçlü bir parti olmadýðý yö nün de ki so ru ya da Zey bek, DP’nin toplumun merkezi olduðunu DYP, ANAP gibi partiler ve 28 Þubat süreci gibi nedenlerle toplumdaki dengelerin bozulduðunu söyledi. Bütün hükümetle rin mi a dý nýn do la ca ðý ný ve her þey sað lýklý gittiði takdirde bu hükümetin son günleri yaþadýðýnýn görüleceðini iddia eden Zeybek, bir müddet sonra sadece köklü partilerin ayakta kalacaðýný ifade etti. Merkezde geçici bir kayma olduðunu, ancak bunun yerine oturacaðýný vurgulayan Zeybek, DP’nin her partide oylarý bulunduðunu bunlarýn yeniden döneceðini söyledi. Muhtemel ittifak lar konusuna da deðinen DP Genel Baþkaný Zeybek, geliþmelere göre karar verileceðini belirterek, ‘’(Biz asla ittifak yapmayacaðýz) demem’’ diye konuþtu.

nDANIÞTAY 8. Dairesi’nin, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eðitim Giriþ Sýnavý (ALES) sonbahar dönemi kýlavuzundaki kýlýk kýyafet ile ilgili düzenlemeleri durdurma kararýna Diyanet-Sen’den tepki geldi. Kararýn hukuki olmadýðýný belirten Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, þunlarý kaydetti: “Danýþtay’ýn yasak için sýnav güvenliðini gerekçe göstermesi kabul edilemez olduðu kadar komiktir de. Bu sorumlu luk Danýþtay’ýn deðil güvenlik güçlerinindir. Anayasa’nýn 13. Maddesine göre, temel haklarla ilgili bir sýnýrlama, Anayasa’nýn sadece ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayalý olarak ve ancak kanunla sýnýrlandýrabilir. Komik gerekçelerle Danýþtay’ýn eþit þartlarda sýnavlara girmeyi engelleme çabasýný kýnýyoruz. Mahke meler insanlarýn haklarýný baskýcý otoriteler ve idarecilere karþý koruyacaðýna adeta insan haklarýný yasaklayýcý, toplumdaki kitleleri farklýlaþtýrmayý öne çýkararak toplum huzurunu bozmaktadýrlar. Türkiye’de ötekileþtirme anlayýþý halen daha da devam etmektedir. Derhal bu anlayýþtan her kesimin vazgeçmesi gerekmektedir. Bizim kardeþliðe, özgürlüklerin öne çýkarýlmasýna ve korunmasýna ihtiyacýmýz vardýr. Türkiye’nin geleceði için bunu hep birlikte baþaralým.” Ankara/ cihan

“Filistin için toplanan para hedefine ulaþmadý” iddiasý n SAADET Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Hasan Bitmez, Filistin için 2009 yýlýnda 72 milyon TL toplandýðýný, bu paranýn hedefine ulaþmadýðýný öne sürdü. Bitmez, parti genel merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýsrail’in Filistin’de ‘’soykýrým’’ yaptýðýný söyledi. Millî Eðitim Bakanlýðý baþta olmak üzere çeþitli kurum ve kuruluþlarýn Filistinlilerin sýkýntýlarýný hafifletmek amacýyla yardým kampanyasý düzenlendiðini, bu kampanya neticesinde yaklaþýk 72 milyon TL toplandýðýný söyledi. Bitmez, 2009 yýlýn da top la nan bu pa ra nýn Ýs ra il’in is te me me si dolayýsýyla Filistinlilere ulaþtýrýlamadýðýný iddia etti. Bitmez, toplanan paralarýn amacýna uygun þekilde Gazze’ye ulaþtýrýlmasýný istedi. Ankara / aa

Almanya’dan Kurtlar Vadisi’ne þartlý onay n “KURTLAR Vadisi Filistin” filminin Almanya’da gösterilmesine konulan engel þartlý kalktý. Sinema filminin Almanya’daki daðýtýcýsý Pera Film’in itirazý ný de ðer len di ren Al man Film Kon trol Ku ru mu (FSK), filmin vizyona girmesini 18 yaþ sýnýrý ile kabul etti. Pana Film’den yapýlan yazýlý açýklamada, Kurtlar Vadisi Filistin’in Almanya’da vizyona girmesiyle ilgili yasaðýn sona erdiði duyuruldu. Açýklamada, “Kurtlar Vadisi Filistin filmimizin Almanya daðýtýcýsý Pera Film’in itirazýný deðerlendiren Alman Film Kontrol Kurumu (FSK), bir kez daha Kurtlar Vadisi Filistin filmi için toplanarak filmimizin vizyona girmesini 18 yaþ sýnýrýyla onayladý. Kurtlar Vadisi Filistin filmimiz, 98 kopyayla Almanya’daki seyircileriyle bugün 18 yaþ sýnýrlamasýyla gösterime girmiþ bulunmaktadýr” ifadeleri yer aldý. Ýstanbul / cihan


5

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

HABER BAÞKENT YAZILARI

ANKARA

“Muhtariyet / özerklik”

Siyasette üslûp tartýþmasý

tiyle müthiþ bir su-i kasd plâný” olarak taným lar. “Harb-i U mû mi (Bi rin ci Dün ya Savaþý) neticesinde yine o sû-i kast niyetiyle, Kur’ân’ýn zararýna gàyet aðýr þerâitle (þartlarla) kâfirâne fikirlerini yine icrâ etmek o lan plân la rý” o la rak de þif re e der. Hatta “Ýslâmlar içinde nûr-u Kur’ân’a mu CEVHER ÝLHAN halif hâletlerin ekserisinin ‘gaddarâne Sevr cevher@yeniasya.com.tr Muâhedesi vâhim neticeleri’ olarak görür. arkýn müzmin problemleri hususun- (Kastamonu Lâhikasý, 17; Þuâlar, 619) da, Bediüzzaman’ýn geçen asrýn baþBunun içindir ki “emperyalizma þeflerilarýndan baþlayarak seksen küsur yýl- nin Türkün maddesini serbest býrakýp, bulýk hayatý boyunca dikkat çektiði, Osmanlý na mukâbil rûhunu tâ içinden ve kendi öz münevver ve devlet adamlarýndan, Birinci adamlarýna yýktýrmalarý fikrini telkin etmek Meclis’te ve daha sonra Cumhuriyeti hü- sûretiyle, masonluk hesâbýna Kur’ân ahkâkûmetlerine ve siyasetçilere ilettiði temel mýný ortadan kaldýrmayý” amaçlayan “müttesbit ve çözümler yeterince tartýþýlmadý, hiþ plân Lozan Muahedesi”ni (20 Kasým etraflýca ele alýnmadý… 1922) Sevr’in bir devamý olarak açýklar. (E Bu açýdan “demokratik açýlým”ýn baþarýsý mirdað Lâhikasý, 278) için Bediüzzaman’ýn ortaya koyduðu esas Yine bunun içindir ki 20 Aralýk 1920’de, çözüm umdelerinin bilinmesi ve samimi- emperyalist güçlerin Osmanlýyý bölüp paryetle tatbiki gerekir… çalayarak Ýslâm âlemiyle irtibatýný kesme Zira “özerklik” benzeri çoðu ecnebi kay- plânlarýnýn baþýnda gelen Osmanlý’dan konaklý etnik- ayrýlýkçý talep ve projeler daha parýlacak “Ermenistan” ve “Kürdistan” devönce de “adem-i merkeziyet” ve “muhtari- letlerini kurmak maksadýyla Kürtler adýna yet” a dý al týn da a çý ða çýk mýþ; Be di üz za - hareket etme iddiasýyla ortaya çýkan Kürt man’ýn bunlara karþý muhkem cevaplarý ve Þerif Paþa ile Ermeni Boðos Nubar Paþa açözüm teklifleri olmuþtur… rasýndaki “birlikte çalýþma” anlaþmasýna en evvel Bediüzzaman karþý çýkar. Kürtlerin BEDÝÜZZAMAN’IN temâyüz etmiþ iki temsilcisiyle birlikte orÇÖZÜM TEKLÝFLERÝ… tak bir açýklama yaparak bu giriþimi redBe di üz za man, 10 A ðus tos 1920’de ki dettiklerini deklâre eder. Sevr Muahedesini, “Avrupa zâlim hükûBu “anlaþma”nýn bir ecnebi kaynaklý bir metlerinin, zulümleriyle, âlemi Ýslâma ve komplo olduðunu açýkça bildirir. Þarkî Amerkez-i hilâfete ettikleri ihânet” ve “dev- nadolu’daki “iftirak (ayrýlýkçý) projeleri”nin let-i Ýslâmiyenin nurunu söndürmek niye- arka plânýný açýða çýkarar. Desisenin mak-

Þ

ve hayatî düþmanlarýyla anlaþma yapmak suretiyle, dine olan sýký baðlýlýklarýnýn hilâfýna ayrýlýkçý emeller takip edemeyeceklerini” kaydeder. Hangi maske altýnda olursa olsun “ayrýlýk“Kürt efkâr-ý umûmiyesi” çý” ve “bölücü” zihniyetin “Kürt millî vicdagibi bugün de Kürt nýnýn hissiyatýna aykýrý” olduðunu ilân edip, kamuoyunun kahir bir Kürtlerin yegâne emellerinin dinî ve millî birlik ve bütünlüðün muhâfazasý olduðunu” ekseriyeti, “gaddarâne anlatýr. (Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asmuahede Sevr”in plâný ya Neþriyat, Ýstanbul, 2009, 105-109) “özerklik” perdesindeki Bediüzzaman’ýn, “Ýslâmiyet nâm ve þerefi için beþ yüz bin kiþi fedâ eden Kürtlerin Ýsayrýlýkçý tahriklere karþýdýr… lâm câmiasýndan ayrýlmaya asla tahammüllerinin olmadýðý ve bu maksatla hareket esadýnýn Kürtleri bir “millet-i tâbie” dediði denlerin Kürtlük nâmýna söz söylemeye seecnebilerin sömürgesi haline getirmek ol- lâhiyattar (yetkili) olmadýklarý” beyâný, günümüzde Kürtlerin Türklerle ve bu vatanduðunu belirtir. daki sair unsurlarla ortak inanç ve mânevî esaslar üzerine inþa edilen birlik baðlarýný “KÜRT EFKÂR-I UMÛMÝYESÝ…” 7 Mart 1920 tarihli ve 8273 sayýlý Ýkdam hiçe sayan ve “Kürtlerin temsilciliði” rolüne Gazetesine “Kürt efkâr-ý umûmiyesi” adýna soyunanlara bir cevaptýr. Gerçek þu ki doksan yýl önce ýrkî ve böl“Kürdler ve Osmanlýlýk” baþlýklý tavzihte, devrin kargaþasýnda ecnebilerin Ermeniler gesel tefrikalar üzerine Osmanlý’dan kopüzerinden Kürtleri ýrkî ayýrýmla emellerine mayý ve ayrýlmayý kabul etmeyen, “muhtariyet” ve “adem-i merkeziyet” gibi oyunlara ve fitneye âlet etmek istediðini yazar. Kürtleri, “dört buçuk asýrdan beri vah- gelmediðini Kürd aþiretleri reislerinin Ýsdet-i Ýslâmiyenin (Ýslâm birliðinin) fedakâr tanbul’a çekilen “baðlýlýk telgraflarý”yla isve cesur hizmetkâr ve taraftarlarý olarak pat edip dinî ve millî birlik ve bütünlük bel yaþamýþ ve dinî geleneklerine sadâkati ha- gesini ortaya koyan “Kürt efkâr-ý umûmiyatlarýnýn gâyesi bilen bir kavim” olarak ni- yesi” gibi bugün de Kürt kamuoyunun kâteleyen Bediüzzaman, “Kürtlerin henüz beþ hir bir ek se ri ye ti, “gad da râ ne mu a he de yüz bine yakýn þehitlerinin kaný kuruma- Sevr”in plâný “özerklik” perdesindeki ayrýdan; þiþlere geçirilen yetimlerinin ve gözleri lýkçý tahriklere karþýdýr… “Demokratik açýlým” tartýþmalarýnda önceoyulan ihtiyarlarýnýn hatýralarýný teessürle lik le bu hususun ortaya konulmasý gerekir… anarken, Ýslâmiyetin zararýna olarak tarihî

‘‘

Dolmabahçe’de nöbet kazasý n DOLMABAHÇE Sarayý’nda nöbet tutan askerlerden biri silahla yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Dolmabahçe Sarayý’nýn güvenliðini saðlamakla görevli askerlerden biri nöbet kulübesinde bulunduðu sýrada omuzundan silahla yaralandý. Gümüþsuyu Askerî Hastanesine kaldýrýlarak ameliyata alýnan askerin, hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Olayýn ardýndan saraya çok sayýda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edilirken, geniþ çaplý araþtýrma baþlatýldý. Ýstanbul / aa

Ýstanbul’da Hizbullah operasyonu n TERÖR örgütü Hizbullah’a yönelik soruþturma kapsamýnda Esenler’de bir binada arama yapýldý. Bir gazetenin Ýstanbul Temsilciliði ile 2 derginin faaliyet gösterdiði Esenler’deki binaya gelen Terörle Mücadele Þube Müdürlüðüne baðlý ekipler arama yaptý. Aramada, bilgisayarlarýn hard disklerinin kopyalandýðý ve bazý dokümanlara el konulduðu öðrenildi. Bu arda, Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydýn, yaptýðý açýklamada, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn talimatý doðrultusunda, Ýstanbul temsilciliðinde arama yapýlan gazetenin genel yayýn yönetmeni Mehmet G’nin Kayseri’de gözaltýna alýndýðýný söyledi. Aydýn, gazetenin 2 yazarýnýn da Ýstanbul’da gözaltýna alýndýðýný, soruþturmanýn sürdürüldüðü kaydetti. Ýstanbul / aa

Ricciardone, Gül’e güven mektubu sundu n ABD’NÝN yeni Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’e güven mektubunu sundu. Cumhurbaþkaný Gül’e, güven mektubunu, Türkçe ‘’ABD Baþkaný Barack Obama’nýn güven mektubunu sunmaktan onur duyuyorum’’ diyerek sunan Ricciardone, daha sonra eþini ve diðer büyükelçilik mensuplarýný tanýþtýrdý. Cumhurbaþkaný Gül’ün ‘’Hepiniz çok güzel Türkçe konuþuyorsunuz’’ demesi üzerine, Ricciardone, Türkçe teþekkür etti. Ankara / aa

Kamyonette 32 kaçak n EDÝRNE’DE kamyonet kasasýnda gizle nerek yurt dýþýna gitmeye çalýþan 32 kaçak yakalandý. Edirne Jandarma Komutanlýðýndan aldýðý bilgiye göre, jandarma ekipleri Enez ilçesine baðlý Çavuþköy Köyü yol ayrýmýndaki denetimler sýrasýnda sürücülüðünü R.B’nin yaptýðý 34 BU 3689 plakalý kamyonet durdurdu. Kamyonette yapýlan aramalarda, Eritre, Myanmar ve Filistin uyruklu 32 kaçak yakalandý. Gözaltýna alýnan R.B. ve olayla ilgisi olduðu anlaþýlan M.S. ‘’göçmen kaçakçýlýðý’’ iddiasýyla sevk edildikleri savcýlýkta ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý. Edirne / aa

TAPDK Baþkaný Mehmet Küçük, 2003 yýlýndan sonra alkollü içki tüketiminde büyük bir artýþ olduðunu ifade ederek, 2009 yýlýnda, 1 milyar 79 milyon litreye yükseldiðini belirtti.

ÝÇKÝYE ULAÞMAK KOLAY OLMAMALI TAPDK BAÞKANI KÜÇÜK, ABD VE AVRUPA'DA ALKOLLÜ ÝÇKÝYE BÝZDEKÝ KADAR KOLAY ULAÞILMADIÐINI BELÝRTEREK, “HÝÇBÝR ÜLKEDE BAKKAL VE BÜFEDE, BÝZDEKÝ GÝBÝ ÝÇKÝ SATIÞI YOK” DEDÝ. TÜTÜN ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu (TAPDK) Baþkaný Mehmet Küçük, ‘’ABD ve Avrupa’da alkollü içkiye bizdeki kadar kolay ulaþýlmýyor. Hiçbir ülkede bakkal ve büfede, bizdeki gibi içki satýþý yok’’ diye konuþtu. Bazý kesimlerin tepkisini çeken ‘’Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkilerin Satýþýna ve Sunumuna Ýliþkin Usul ve Esaslar Hakkýnda Yönetmelik’’ konusunda sorularý cevaplayan Küçük, yeni düzenlemenin alkollü içkiler için kýsýtlama anlamýna da gelmediðini söyledi. ‘’Alkollü içkide mahalle baskýsý da söz konusu deðil’’ diyen Küçük, TAPDK’nýn iþin sosyal yönünü de dikkate a larak, alkol ve tütün piyasasýný düzenlemekle görevli bir kuruluþ olduðunu vurguladý. TAPDK Baþkaný, Kurum’un bu yöndeki gö revleri bir tarafa býrakýlarak, yönetmelik sonrasýnda bir bölümü yanlýþ deðerlendirmelerle, ‘’bir bardak suda kýyametler koparýldýðýný’’ ve Kurum’a da haksýz ithamlar yöneltildiðini kaydetti. Ýlgili Kanunda yapýlan deðiþikliðin ardýndan, Piyasa Düzenleme Yönetmeliði’ni çýkarmak zorunda olduklarýna iþaret eden Küçük, ilgili düzenlemeyle de tütün mamul leri ve alkollü içkilerin kamu saðlýðýnýn ve tü ketici haklarýnýn korunmasý ile rekabetin te sisi hususlarý gözetilerek, tanýtýmýna, satýþýna,

sunumuna ve tüketiciye güvenli þekilde ulaþmasýna iliþkin her türlü faaliyet, esas ve usullerinin belirlendiðini vurguladý.

ABD’DE VE AVRUPA’DA ÝÇKÝ SATIÞI DAHA SIKI

ALKOLLÜ ÝÇKÝ TÜKETÝMÝNDE BÜYÜK BÝR ARTIÞ VAR

TAPDK Baþkaný Küçük, iddia edilenin aksine, Türkiye’de alkollü içki satýþýnýn Avrupa ve ABD’den daha kolay olduðunu da kaydetti. ABD’de bu konuda gözlemlerde bulunduðunu anlatan Küçük, þöyle devam etti: ‘’ABD’de New York ve diðer eyaletlerde sistemle ilgili gözlemlerimiz oldu. Orada bira, benzin istasyonlarýnda, diðer içkiler ise Liquor Shop’larda satýlýyor. Ýçki alacak kiþi 70 yaþýnda da olsa mutlaka kimliði soruluyor. Bizde 70 yaþýnda bastonlu bir kiþiye kimlik sorsan, bastonu kafana vurur. ABD’de, 21 ya þýný tam doldurup, doldurmadýðýna da bakýlýyor. Bir gün eksik olsa içki satýþý yapýlmýyor. Biz de bunlarýn hiçbiri yok. Türkiye’de 18 yaþýný dolduranlara içki satýþý serbest. Bakkal ve büfelerde rahatlýkla içki satýlýyor. Türkiye’de 207 bin noktada içki ve sigara satýþý yapýlýyor. Dünyadaki birçok ülkede saat 22.00’den sonra içki satýþý yasak. ABD ve Avrupa’da alkollü içkiye bizdeki kadar kolay ulaþýlmýyor. ABD’de bizzat bizlere, ‘Türkiye’de bu iþler çok kolay, siz de her þey serbest’ diye söyleniyor. Hiçbir ülkede bakkal ve büfede, bizdeki gibi içki satýþý yok. Hele ki sistemin çok daha sert olduðu Ýskandinav ülkelerindeki uygulamalar buraya getirilse, konu o zaman bambaþka boyutlarla tartýþýlýr herhalde. ABD, 21 yaþ altý bir kiþiye bile içki sattýrmýyor bizim de 18 yaþ altý bir kiþiye dahi içki satýþýna taviz vermememiz gerekiyor.’’

2003 yýlýndan sonra alkollü içki tüketi minde büyük bir artýþ olduðunu ifade eden Küçük, 2003 yýlýnda, 500 milyon litre olan bira ve þarabýn oluþturduðu fermente içki tüketiminin, 2009 yýlýnda, 1 milyar 79 milyon litreye yükseldiðini belirtti. Artýþýn büyük kýsmýnýn biradan kaynaklandýðýný kaydeden Küçük, þunlarý kaydetti: ‘’2007 sonunda bandrol uygulamasýyla þarap sektörünün kayýt altýna alýnmasýyla da resmi verilerde artýþ meydana geldi. Ancak, yine de inanýl maz derecede bir artýþ var. Ben, TAPDK’da Alkollü Ýçkiler Piyasasý Dairesinde de uzun süre görev yaptým. O süreçte 2006 yýlýnda, Saðlýk Bakanlýðýnýn yürüttüðü bir AB toplantýsýna katýlmýþtýk. Avrupa’nýn tanýnmýþ uzmanlarýnýn da yer aldýðý toplantýda, yabancý uzmanlar Türkiye’de özellikle gençler arasýnda, alkollü içki tüketimine dikkat çektiler ve Türkiye’de 3-4 yýl içinde gençler arasýndaki alkol tüketiminin çok yoðun þekilde artacaðýný ifade ettiler. Ankara / aa

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

on yýllarda belki de makalelere en fazla konu olan mesele siyasetteki üslupsuzluktur. Siyasetçilerin birbirini aþaðýlamaya, ithamlara, suçlamalara hatta hakaretlere varýncaya kadar aðza alýnmayacak sözler sarf ettiðine þahit oluyoruz. Gün yüzüne çýkmadýk hakaretler siyasî söylemlere konu ediliyor. Bu hakaretlerin en büyük zararý ise, siyasetteki üslubu bozuk ifadelerin millete de yansýmasýdýr. Genel baþkanlarýn birbirlerine karþý bu hakaretleri Meclis Genel Kurulu’na ve komisyonlara da yansýyor. Milletvekilleri birbirlerine aðýr sözlerle cevap veriyorlar. Seviye düþtükçe düþüyor. Özellikle Erdoðan ile Kýlýçdaroðlu arasýnda yaþananlara bakýlýrsa insanlar yeni hakaret kelimeleri öðreniyorlar! Bu aþaðý yukarý her hafta bir konuda devam edip gidiyor. Liderlerin bir hafta birbirlerine artýk cevap vermeyeceðini söyleyip, daha sonraki hafta tekrar birbirlerine en aðýr hakaretlere devam etmesine artýk adeta alýþtýk. Ama artýk sokaktaki vatandaþ da bu üslupsuzluða tepki göstermeye baþladý ««« Bu konuda hassas olan ve bu üslupsuzluða tepki gösteren bir parti genel baþkaný oldu. 15 Ocak günü Genel Baþkanlýða seçilen Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, gazete, televizyon ve ajanslarýn An kara temsilcileri ile Sheraton Hotel’de bir kahvaltýda buluþtu, bir buçuk saat süren toplantýda sorularý cevapladý. Toplantýdan birkaç not aktaralým. Siyasetteki üslupsuzluða dikkat çekerek baþladýðý sohbetinde Türkiye’nin bazý dengelerinin bozulduðunu, siyasetçilerin birbirlerine hakareti saygý çerçevesinin dýþýna çýkardýðýný söylerken, siyasetçilerin örnek olmasý gerektiðini ve “sokak kavgalarýnda görülen ifadeler”den kaçýnmasý gerektiðini söyledi. Zeybek, bu türlü siyasetin çatýþmalara, ayrýþmalara neden olduðunun da altýný çizdi. Kendilerinin hakarete kaçmadan, doðrularý söyleyen bir anlayýþla muhalefet yapacaklarýný söyledi ve “Biz o düzeye düþmeyeceðiz” dedi. “Siyasetçiler örnek olmalý, önderlik etmelidir” diye de ilave etti. Zeybek, baþörtüsü yasaðýndan, milletin ortak deðerlerde buluþmasý, demokrasi, tek adamlýk tartýþmasý gibi konularda da görüþlerini aktardý. Zeybek’in dikkat çektiði bir konuda oldukça çarpýcýydý. “Baþbakan hakkýnda ‘padiþah’ diye nitelemelerin olduðunu görüyoruz. “Nefsi ve gururu okþayan bu ifadeler çok tehlikeli sonuçlar doðurur” derken, Baþbakan’ýn gururunun çok tahrik edildiðini söyledi. Erdoðan’ýn “8 yýl önce Ankara bir köydü, biz yaptýk” sözünü eleþtirirken de, “Herþeyi ben yaptým anlayýþý çok tehlikelidir. Senden önce kimler geldi, kimler geçti. Ruhsal hastalýklarda buna ‘ucb’ denir” derken, , ‘ucb’un tarifini de kendisi yaptý: “Bu maneviyatta çok tehlikeli bir hastalýktýr. Kendisinin yapmadýðý bir þeyi sanki kendisi yapmýþ gibi görmek, kendisini çok beðenmek…” Zeybek, ruhsal hastalýklarýn insanlarýn maneviyatýný da yakacaðýný ifade etti. Zeybek bu tip açýklamalarýndan sonra sorularý da cevaplandýrdý. Yarý baþkanlýk sisteminin zaten fiilen uygulandýðýný söyledi. Fransa’daki yarý baþkanlýk sistemini incelediðini, Türkiye’deki sistemde Cumhurbaþkaný’nýn yetkilerinin Fransa Cumhurbaþkaný’nýn yetkilerinden daha fazla olduðunu söyledi. “Baþka nasýl yarý baþkanlýk sistemi olabilir ki? Sanki yeni bir þey yapýyormuþ havasý verilmesi yanlýþ. Çünkü adý konulmasa da hukuken zaten uygulanýyor” derken, baþkanlýk sistemi için biraz daha düþünülmesi gerektiðini ifade etti. “DP neden zayýfladý, neden güç kaybetti?” þeklindeki soruya ise, toplum dengeleri bozulursa baþka dengelerin oluþacaðý tespitiyle cevap verdi. “Bundan önceki hükümette biliyorsunuz, konuþtuðu eþi tarafýndan düzeltilen, çocuk gibi küçük küçük adýmlarla yürüyen bir baþbakan vardý. Hükümet IMF çukurunda iken bir erken seçim kararý alýndý. Ve neticesinde bu hükümet iktidara geldi” dedi. Hükümetlerin de miadýnýn dolacaðýný, bu hükümetin de miadýnýn dolduðunu söylerken de þu çarpýcý tespiti yaptý: “Köksüz, dam otu gibi olan partiler batar gider…” Merkez saðda geçici kayma olduðunu, kýsa zamanda yerli yerine oturacaðýný söylerken de, “Bizim her partide oyumuz var. DP tam yerine, eksenine oturdu. Halk yeniden yuvaya dönecektir” diye konuþtu. Ýttifak konusunda þu anda konuþmanýn yanlýþ olacaðýný, önümüzde daha 5 ay olduðunu, her ay yeniden oturup konuþacaklarýný söyledi. Þiirlerle süslediði konuþmasýný ise “Elhamdülillah” diye bitirdi. Bunun gerekçesini de þöyle açýkladý. "Ben bir iþe baþlarken “bismillah” diye baþlarým. Siyasette de bunu yapýyorum. Toplantýlara besmele ile baþlýyorum. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Bardakoðlu’na sordum, “Yemeðe baþlarken ve bitiminde ne denir?”diye… O da “Baþlarken bismillah, bitince elhamdülillah denir” diye cevap verdi. Bu sözü üzerine bir gazeteci “O zaman elhamdülillah diyelim” dedi ve Zeybek’e davetinden dolayý bizim adýmýza teþekkür etti. ««« Zeybek genel baþkan seçildikten tam 13 gün sonra Ankara’daki medya yöneticilerinin karþýsýnda iþte bu minvalde konuþmalar yaptý. Tabiî ki Zeybek daha çok yeni bir genel baþkan. Nasýl bir yönetim sergileyeceði ve kendi tabiri ile merkez saðdan kopan oylarý toparlayýp, toparlayamayacaðýný hep beraber göreceðiz...

S


6

n IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky, Türkiye’nin önündeki en büyük riskin Euro bölgesi borç krizi olduðunu söyledi. Davos’ta CNBC-e’nin sorularýný ce vap la yan IMF Bi rin ci Baþ kan Yar dým cý sý Lipsky’ye göre, Türkiye için ana risk Avrupa’daki borç krizi. Lipsky, “Türkiye büyüme açýsýndan çok iyi bir performans sergiledi ve tabiî burdaki konu, enflasyon riskiyle büyümeyi dengeleyerek güçlü büyümeye de vam etmek. Bu arada çok büyük bir dýþ açýkla baþa çýkarak, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi oluþturabilmek. Ancak enerji fiyatlarý dolayýsýyla ortaya çýkan fiyat baskýlarýna ek olarak, baþka dýþ riskler de var. Bu da Avrupa’daki borç krizi. Neyse ki bu konudaki son trendler iyi. Sorunlu Avrupa ülkeleri sorunlarla baþa çýkabilmek için harekete geçti hatta dramatik tedbirler aldý. Umuyoruz ki bunlar baþarýlý olacak” diye konuþtu. “Küresel ekonomide çift dip riski yok; ancak büyüme sorunlarýn tamamýný çözecek güçte deðil” diyen Lipsky, “Çift dip riski görmüyoruz, ama ‘asla asla demeyin’. Ancak bize göre, gerçekleþmesi en muhtemel senaryo, küresel büyümenin nisbi olarak iyi olacaðý, ancak bütün sorunlarý çözmeyeceði yönünde. Hatta bu büyüme yeni sorunlar oluþturabilir ve politika deðiþiklikleri gerektirebilir. Geliþen piyasalarda enflasyon ve aþýrý ýsýnma riskini azaltacak, geliþmiþ ülkelerde ise güçlü iç talep ve istihdam oluþturacak politikalara ihtiyaç var” deðerlendirmesinde bulundu.

Dýþ ticaret açýðý, 2010'da 71,6 milyar dolara çýktý n TÜRKÝYE'NÝN 2010 yýlýnda ihracatý 113,9 milyar dolar, ithalatý 185,9 milyar dolara ulaþtý. Ýthalatýn ihracattan fazla yükselmesi nedeniyle dýþ ticaret açýðýndaki artýþ, yüzde 84,5’i buldu. Dýþ ticaret dengesindeki açýk, 71,6 milyar dolar olarak hesaplandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2010 Aralýk ve Aralýk-Ocak dönemine iliþkin dýþ ticaret verilerini açýkladý. Verilere göre, 2009’da 102 milyar 143 milyon dolar olan ihracat, yüzde 11,5 artarak, 113 milyar 930 milyon dolara yükseldi. Ýthalattaki artýþ ise yüzde 31,6’yý buldu. Tutar, 140 milyar 928 milyon dolardan 185 milyar 493 milyon dolara çýktý. Dýþ ticaret açýðý ise söz konusu dönemde 38 milyar 786 milyon dolardan 71 milyar 563 milyon dolara ulaþtý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný da yüzde 72,5’ten yüzde 61,4’e geriledi. Yýlýn son ayýnda da ihracat 11 milyar 872 milyon dolar, ithalat 20 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleþti. Aralýk ayýndaki dýþ ticaret açýðý 8 milyar 681 milyon dolar olarak hesaplandý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise 2010 Aralýk ayýnda, Kasým ayýna göre ihracat yüzde 10,5 arttý, ithalat yüzde 6,4 azalýþ gösterdi. Ankara / aa

27 OCAK 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU

1.5674 1.5510

1.5750 1.5611

1.5663 1.5439

1.5774 1.5705

1 KANADA DOLARI

0.28950 2.1578

0.28788 2.1459

0.29017 2.1610

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.28808 2.1474

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.4963

2.5093

2.4946

2.5131

1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

1.6567 0.24150

1.6674 0.24401

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6542 0.24133

1.6699 0.24457

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5900 ÖNCEKÝ GÜN 1,5760

DÜN 2,1820 ÖNCEKÝ GÜN 2,1630

DÜN 460,00 ÖNCEKÝ GÜN 460,49

p

DÜN 67,39 ÖNCEKÝ GÜN 67,85

p

1.5739 5.5578

1.5810 5.6310

1.5681 5.4744

1.5870 5.7155

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.27113 0.41921

0.27296 0.41997

0.27094 0.41607

0.27359 0.42312

100 JAPON YENÝ

1.8875

1.9000

1.8805

1.9072

1 KUVEYT DÝNARI

SERBEST PÝYASA

p

Türkiye’nin en büyük riski; Euro bölgesi borç krizi

EKONOMÝ

p

HABERLER

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

Yoksulluðun sebebi ekonomik model TÜRKÝYE'DEKÝ YOKSULLUÐUN TEMEL SEBEBÝNÝN UYGULANAN EKONOMÝK MODEL OLDUÐUNU SAVUNAN POLAT, ZENGÝN ÝLE YOKSUL ARASINDAKÝ UÇURUMUN GÝTTÝKÇE DERÝNLEÞTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. yoksulluðu sadece bir gelir düþüklüðü sorunu FATÝH KARAGÖZ MANEVÎ DEÐERLER olarak görmekten vazgeçip, insanlarýn topluANKARA ma, toplumun eþit bireyleri olarak katýlabilYARDIMA KOÞTURUYOR YOKSULLUÐUN temel sebebinin uygulanan ekonomik model olduðunu savunan Cansuyu Genel Sekreteri Muhammet Polat, zengin ile yoksulun arasýndaki uçurumun gittikçe derinleþtiðine dikkat çekti. Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi’nde (ESAM) düzenlenen Çarþamba konferanslarýnýn bu haftaki konusu ‘Cansuyu Yoksulluk Raporu’ oldu. Konferans kapsamýnda Cansuyu tarafýndan yaptýrýlan ‘Türkiye’de Yoksulluk Algýsý’ araþtýrmasýný ha zýrlayan Doç. Dr. Tevfik Erdem, Ahmet Kýzýlkaya ve Ýnsan Haklarý Uzmaný Selvet Çetin birer sunum yaptý. Araþtýrma üzerine bir deðerlendirmede bulunan Cansuyu Genel Sekreteri Polat, Türkiye’nin en önemli sorunlarý nýn baþýnda gelen yoksulluðun temel sebebinin uygulanan ekonomik model olduðunu vurguladý. Bu modelde zengin ile yoksulun a rasýndaki uçurumun gittikçe derinleþtiðine dikkat çeken Polat, “Felâket diye adlandýrabileceðimiz bu sorun oluþmasýn diye sisteme raðmen çalýþýp yaralarýmýzý sarmamýz gerekiyor” dedi. Yoksulluðun, günlük temel ihtiyaçlarýn tamamýný veya büyük bir kýsmýný karþýla-

melerini engellediðini kabul ederek tüm gücümüzle savaþmamýz gerekiyor” dedi. YOKSULLARI HAYATIMIZDAN DIÞLAMIÞ DURUMDAYIZ Araþtýrmanýn danýþmanlýðýný yapan Doç. Dr. Tevfik Erdem ise ülkede net bir yoksulluk tanýmýnýn bulunmadýðýný kaydetti. Her ay düzenli bir þekilde farklý kurumlar tarafýndan açýklanan açlýk ve yoksulluk rakamlarýnýn bile birbiriyle örtüþmediðini anlatan Erdem, “Yoksulluk ra kamlarý kurumlara göre deðiþiyor. Bu da yardým derneklerini ciddî anlamda sýkýntýya düþürüyor” dedi. Yoksulluk algýsý üzerine yaptýðý Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Merkezi'nde tespitlerde önemli detaylara dikkat çeken Er Çarþamba konferanslarýnýn bu haftaki konusu dem, “Modern toplumlarda yoksulluk günde"Cansuyu Yoksulluk Raporu" oldu. Araþtýrmayý lik hayattan çýkarýlmýþ bir durumda. Yoksullarý hazýrlayan uzmanlar yoksulluðu deðerlendirdi. hayatýmýzda pek görmüyoruz. Dizilerimizde yacak yeterli gelire sahip olmama durumu ol- bile yoksullarý hayatýmýzdan dýþlamýþ durumduðunu hatýrlatan Polat, yoksulluðun ülkenin dayýz. Yoksul insanlar yaþadýklarý topluma yaen ciddî sorunlarýnýn baþýnda gelmesine rað- bancýlaþýyorlar. Çaresizlik, yoksullarý kabullenmen ne yazýk ki konunun sosyal boyutunu or- miþliðe itiyor. Ýþsiz olduðu halde bu kabullen taya koyan yeterli bir çalýþmanýn bulunmadý- miþlikten dolayý iþ aramaktan bile artýk vazgeðýný kaydetti. “Dolayýsýyla yoksulluða salt yar- çiyor. Bu da yardýma baðýmlý topluluklarý meydým temelinde deðil, mücadele vizyonuyla dana getiriyor. Yoksulluðun en tehlikeli boyuyaklaþýlmalýdýr” diye konuþan Polat, “Artýk tunu da bu oluþturuyor” dedi.

Turist arttý, gelir düþtü

Moody’s, bu kez ABD’yi uyardý n ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluþu Moody’s, ABD’e kredi notu uyarýsýnda bulundu. Moody’s, ABD’nin geniþleyen bütçe açýðý konusunda önlem almamasýnýn, ‘’AAA’’ olan kredi notunun görünümünün ‘’negatif’’ yapýlmasý ihtimalini arttýrdýðý ifade etti. Raporun yazarý Steven Hess, þu anda herhangi bir kredi hareketi olmamasýna raðmen gelecek iki yýlda negatif görünüm olasýlýðýnýn arttýðýný belirtti. ABD’nin ‘’AAA’’ kredi notunun görünümü þu an ‘’duraðan.’’ Küresel ekonomik krizin baþladýðý 2007 yý lý ortalarýndan bu yana ekonomiyi resesyondan çýkarabilmek için yapýlan harcamalar ve teþviklerin etkisiyle ABD’nin borcu 4,34 trilyon dolar arttý. Japon ekonomist Hiromasa Nakamura ise ABD’nin notunda bir indirim olacaðýný düþünmediðini belirterek, ülkenin harcamalarý kýsýtlamayý deneyeceðini, bunun da kredi notunu destekleyeceðini söyledi. New York / aa

Dolar 1,59’u aþtý n MERKEZ Bankasý’nýn son adýmlarýnýn ardýndan hýzlanan yabancý satýþlarý dolarý Haziran’dan bu yana en yüksek düzeye taþýdý. Merkez Bankasý’nýn aldýðý son kararlarýn piyasalardaki olumsuz yansýmasý sürüyor. ÝMKB endeksi yüzde 2’ye yakýn kayýpla 64 bin seviyesinin altýna indi. Tahvil piyasasýnda gösterge bileþik faiz yüzde 8 seviyesine ulaþtý. TL varlýklardan çýkýþ, dövizi de yukarý taþýyor. Dolar/tl 1,59’u aþarak Haziran baþýndan bu yana en yüksek seviyeye geldi. Euro/TL de 2,18’i aþarak Aralýk 2009’da gördüðü zirve seviyelere çýktý. Ýstanbul / aa

YARDIMSEVERLER gözünde yoksulluk al gý sý ný de ðer len di ren A raþ týr ma Gö rev li si Ah met Ký zýl ka ya i se yok sul lu ðun te mel sebebi olarak ülkedeki iþsizliðin görüldüðünü vurguladý. Yardýmseverlerin yardým etme duygusunun temelinde manevî deðerlerin yattýðýný bildiren Kýzýlkaya, yardým la rýn za ma nýn da ve ye ri ne u laþ ma sý konusunda yardým temelli sivil toplum kuruluþlarýnýn devlet kurumlarýna göre daha güvenli ve baþarýlý görüldüðünün ifa etti. Ýnsan Haklarý Uzmaný Selvet Çetin ise yoksullarýn gözünde yoksulluk algýsýný deðerlendirdi. Türkiye’nin istihdam sorununa bir çözüm bulmadýðý müddetçe ülkedeki yoksulluk sorununun giderek derinleþeceðine iþaret eden Çetin, yardým alan insanlarýn yapýlan yardýmlarý geçici çözüm olarak gördüklerini kaydetti. Türkiye’de yapýlan yardýmlarýn da çok daðýnýk bir þekilde yapýldýðýný bunun da ciddî bir sorun oluþturduðunu ifade eden Çetin, yardým alanlarda yardýmlarýn gerçek sahiplerine gitmediði konusunda bir kaný oluþtuðunu anlattý.

Bir yýlda, 1 milyon kiþi çoðaldýk TÜRKÝYE NÜFUSU 2010 YILI SONU ÝTÝBARÝYLE BÝR ÖNCEKÝ YILA ORANLA BÝNDE 15,88 ARTARAK, 73 MÝLYON 722 BÝN 988 KÝÞÝYE YÜKSELDÝ. TÜRKÝYE nüfusu 2010 yýlý sonu itibariyle bir önceki yýla oranla binde 15,88 artarak, 73 milyon 722 bin 988 kiþiye yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), ‘’Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2010 Nüfus Sayýmý Sonuçlarý’’ný açýkladý. Buna göre 2009 yýlý itibariyle 72 milyon 561 bin 312 kiþi olan ülke nüfusu, 1 milyon 161 bin 676 kiþilik artýþla, 2010 sonunda 73 milyon 722 bin 988 kiþiye ulaþtý. 2010 yýlýnda 81 ilden 53’ünün nüfusu bir önceki yýla göre arttý, 28 ilin nüfusu ise azaldý. Nüfus artýþ oranýnýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla, Bilecik, Isparta ve Erzincan; en düþük olduðu iller ise Tunceli, Çankýrý ve Ardahan oldu. NÜFUSUN YÜZDE 76,3’Ü MERKEZDE YAÞIYOR Araþtýrma sonuçlarýna göre; toplam nüfusun yüzde 76,3’ü yani 56 milyon 222 bin 356 kiþi, il ve ilçe merkezlerinde; yüzde 23,7’si yani 17 milyon 500 bin 632 kiþi ise belde ve köylerde ikamet ediyor. Ýl ve ilçe merkezlerinde yaþayan nüfus oranýnýn en yüksek olduðu il yüzde 99 ile Ýstanbul, en düþük olduðu il ise yüzde 32 ile Ardahan. Toplam nüfusun yüzde 18’i yani 13 milyon 255 bin 685 kiþi Ýstanbul’da ikamet ediyor. Bunu sýrasýyla; yüzde 6,5 ile (4 mil yon 771 bin 716 kiþi) Ankara, yüzde 5,4 ile (3 milyon 948 bin 848 kiþi) Ýzmir, yüzde 3,5 ile (2 milyon 605 bin 495 kiþi) Bursa,

yüzde 2,8 ile (2 milyon 85 bin 225 kiþi) A dana izliyor. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan il ise 74.412 kiþiyle Bayburt. NÜFUSUN YARISI 29,2 YAÞINDAN KÜÇÜK Ülkemizde ortanca yaþ 29,2. Ortanca yaþ erkeklerde 28,7 iken, kadýnlarda 29,8 oranýnda. Ýl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaþý 29,1; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaþý ise 29,8. Nüfusun yüzde 67,2’si 15 ile 64 yaþlarý arasýnda. 15-64 yaþ grubunda bulunan çalýþma çaðýndaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67,2’sini oluþturuyor. Ülke nüfusunun yüzde 25,6’sý 0-14 yaþ grubunda, yüzde 7,2’si ise 65 ve daha yukarý yaþ grubunda bulunuyor. KÝLOMETREKAREYE 96 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Nüfus yoðunluðu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düþen kiþi sayýsý” Türkiye genelinde 96 kiþi. Bu sayý illerde 10 ile 2.551 kiþi arasýnda deðiþiyor. Ýstanbul 2.551 kiþi ile nüfus yoðunluðunun en fazla olduðu il. Bunu sýrasýyla; 432 kiþi ile Kocaeli, 329 kiþi ile Ýzmir, 254 kiþi ile Hatay ve 250 kiþi ile Bursa takip ediyor. Nüfus yoðunluðunun en az olduðu il ise 10 kiþi ile Tunceli. Yüzölçümü büyüklüðüne göre ilk sýrada yer alan Konya’nýn nüfus yoðunluðu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nýn nüfus yoðunluðu ise 241. Ankara / aa

Akaryakýt fiyatlarýna ‘10 numara’lý çözüm n AKARYAKIT fiyatlarýna ardarda yapýlan zamlar dolayýsýyla otobüs, kamyon ve taksicilerin yüzde 80-90’ýnýn motora zarar verip, çevreyi kirletmesine raðmen mazot yerine, daha ekonomik olan 10 numara yað kullanmaya baþladýðý ileri sürüldü. Konya Þoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Kemal Can, sektörde faaliyet gösteren bütün þoförlerin ana giderlerinin akaryakýt olduðunu söyledi. Akaryakýt fiyatlarýna ardarda gelen zamlarýn da nakliyeci esnafýný zor duruma düþürdüðünü ifade eden Can, zamlar dolayýsýyla birçok esna fýn iflâs ettiðini, birçoðunun da zararýna çalýþtýðýný belirtti. Can, yapacak baþka mesleði bulunmayan, alternatif iþ imkâný bulunmayan þoförlerin, araçlarýnda artýk mazot yerine ‘’10 numara’’ yað kullanmaya baþladýðýný ileri sürerek, þunlarý kaydetti: ‘’Yapýlan zamlar nedeniyle esnafýmýz artýk akaryakýt istasyonuna gitmeyi unuttu. Birçoðu yað yakýyor. Akaryakýt fiyatlarýna yapýlan zamlar nedeniyle otobüs, kamyon ve taksicilerin yüzde 8090’ý aracýn motoruna zarar verip, çevreyi kirletme sine raðmen mazot yerine, daha ekonomik olan 10 numara yað kullanmaya baþladý. Biz her fýrsatta sürücelere, üyelerimize yað kullanýmýnýn zararlarýný, motora ve çevreye olumsuz etkilerini anlatarak kullanmamalarýný istiyoruz ancak yine de önüne geçemiyoruz.” Can, akaryakýta yeni zamlar yapýldýkça yað kullanýmýnýn da o ölçüde artacaðýný sözlerine ekledi. Konya / aa

n TÜRKÝYE'NÝN 2010 yýlý turizm geliri 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolar, turizm gideri ise 4 milyar 825 milyon 214 bin 101 dolar oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2010 yýlý 4. dönem turizm istatistikleri yayýmlandý. Verilere göre, 2009 yýlýnda 21 milyar 249 milyon 337 bin 258 dolar olan turizm gelirleri, 2010 yýlýnda 20 milyar 806 milyon 708 bin 444 dolara geriledi. Buna karþýlýk, 2009 yýlýnda 32 milyon 6 bin 149 olan ziyaret sayýsý, geçen yýl 33 milyon 27 bin 943 kiþiye çýktý. Turizm giderleri de 2009 yýlýyla karþýlaþtýrýldýðýnda 2010 yýlýnda arttý. Buna göre, 2009 yýlýnda 4 milyar 145 milyon 740 bin 850 dolar olan turizm giderleri, geçen yýl 4 milyar 825 milyon 214 bin 101 dolara yükseldi. Geçen yýl Türkiye’ye 33 milyon 27 bin 943 ziyaretçi geldi, kiþi baþýna ortalama 630 dolar harcama yaptý. 2009 yýlýnda ise ziyaretçi sayýsý 32 milyon 6 bin 149 kiþiydi. Gelen ziyaretçiler 664 dolar harcama yapmýþtý. 2009 yýlýnda 5 milyon 561 bin 355 vatandaþ yurtdýþýna giderken, bu rakam, 2010 yýlýnda 6 milyon 557 bin 233 kiþiye yükseldi. Ankara / aa

THY, artýk resmen Suriye’de TÜRK Hava Yollarý(THY), bürokratik süreci tamamlayarak Suriye’deki varlýðýný resmi leþtirdi. Türkiye-Suriye uçuþlarýný 1984 yýlýndan beri gerçekleþtiren THY, 2009 yýlýna kadar faaliyetlerini yerel acentalar üzerinden sürdürdü. Yerel acentalarý denetleme görevini yapmak üzere Suriye’de sýnýrlý sayýda personel bulundurabilen THY, ayný yýl baþlattýðý tescil iþlemlerine iliþkin süreci önceki gün tamamlayarak Suriye’deki varlýðýna resmî statü kazandýrdý. Türkiye-Suriye arasýndaki iliþkilerin giderek yoðunlaþmasý ve sefer sayýlarýnýn arttýrýlmasýna pa ralel olarak tescil iþleminin gereklilik haline geldiði kaydedildi. Tescil sürecinin tamamlanmasýnýn ardýndan yeni bir ofise taþýnan THY Þam Bürosu’nun 17 Þubatta resmî açýlýþ yapmasý planlanýyor. THY tarafýndan her hafta Þam’a 18, Halep’e 7 yolcu seferi nin yaný sýra 2 kez de kargo uçaðý seferi gerçekleþtiriyor. Yaz döneminde ise Þam’a yapýlan sefer sayýsý 3'e çýkýyor. Þam / aa

Türk-Ýþ, itirazlarýný ‘önergeye’ dönüþtürdü TÜRK-ÝÞ Torba Tasarý’ya iliþkin itirazlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý için TBMM’de grubu bulunan siyasî partilerle temasa geçti. Konfederasyon, Torba Tasarý olarak adlandýrýlan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandý rýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsýna iliþkin bir dosya hazýrlayarak TBMM’de grubu bulunan partilere gönderdi. Dosyada, tasarýya iliþkin itirazlara ve bunlarýn ortadan kaldýrýlmasýna yönelik 11 önerge taslaðýna yer verildi. Ankara / aa


7

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

DÜNYA CEP TELEFONLARI VE ÝNTERNET KESÝLDÝ

MÜSLÜMAN KARDEÞLER'E GÖZALTI

MISIR’DA dünkü gösteriler öncesi ülke genelinde internet eriþimi kesilirken, cep telefonlarý ile de iletiþimin saðlanamadýðý bildirildi. Ülkede önceki gün internet eriþiminin büyük ölçüde kesildiði belirtilirken, dün ülke genelinde internet hizmetinin tamamen durdurulduðu aktarýldý. Ayrýca cep telefonu ile iletiþimin de saðlanamadýðý gelen bilgiler arasýnda. Mýsýr’ýn önde gelen muhalif gençlik örgütü 6 Nisan Hareketi, internetteki sosyal paylaþým siteleri aracýlýðýyla 70 bin kiþiye ulaþarak, yönetime büyük bir gösteri yapma çaðrýsýnda bulunmuþtu. Kahire’de güvenlik güçlerinin merkezi bölgeden kaybolduðu belirtilirken, daha sonra zýrhlý araçlarýn sokaklarda görüldüðü bildirildi. Kahire / cihan

MISIR’DAKÝ baþlýca muhalefet gücünü oluþturan Müslüman Kardeþler’e üye 20 kiþinin gözaltýna alýndýðý bildirildi. Örgütün avukatý Abdelmoneim Abdel Maksut AFP’ye yaptýðý açýklamada, gözaltýna alýnanlar arasýnda 5 eski milletvekilli ve örgütün üst düzey yöneticilerinden 5 kiþinin bulunduðunu belirtti. Avukat, gözaltýna alýnan üst düzey yöneticilerden Essam El-Eriane ve Muhamet Mursi’nin örgütün tanýnmýþ yöneticilerinden olduðunu sözlerine ekledi. Mýsýr’daki gösterilerin baþlangýcýnda, Müslü man Kardeþler gösterilere destek verip, ortak olmamakla birlikte, militanlarýnýn gösterilere katýlýp katýlmamakta serbest olduðunu belirtmiþlerdi. Kahire / aa

Yanardað trafiði felç etti n JAPONYA’DA Þinmoedake yanardaðýnýn faaliyete geçtiði, ülkenin güneybatýsýnda hava ve demiryolu trafiðinin durduðu belirtildi. Yetkililer, Mi yazaki bölgesindeki yanardaðýn iki gün önce lav ve kül püskürtmeye baþlamasý üzerine Japon ANA ve JAL þirketlerine ait Miyazaki uçuþlarýnýn iptal edildiðini, JR demiryolu þirketinin de bölgeye olan seferlerini askýya aldýðýný söyledi. Polis, yanardað faaliyetinden kaynaklý herhangi bir can kaybý olmadýðýný açýkladý. Tokyo / aa

Ýran’a baský sürecek ABD U­l u­s al­ Gü­v en­l ik­ Kon­s e­y i Söz­cü­sü­Mi­ke­Ham­mer,­Ý­ran’ýn nük­le­er­prog­ra­mýy­la­il­gi­li­o­la­rak BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nin­da­i­mi ü­ye­le­ri­ve­Al­man­ya­(5­1)­i­le­Ý­ran­a­ra­sýn­da­ge­çen­haf­ta­Ýs­tan­bul’da­ya­pý­lan­gö­rüþ­me­le­rin­“ha­yal­ký­rýk­lý­ðý” ol­d u­ð u­n u­söy­l e­d i.­Ham­m er,­Ý­ran’ýn­þu­a­na­ka­dar­nük­le­er­prog­ra­mýy­la­il­gi­li­u­lus­lar­a­ra­sý­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­di­ði­ni­sa­vu­na­rak,­Tah­ran’a­yö­ne­lik­bas­ký­nýn­art­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­“Ben­de­ge­çen­haf­ta­(5­1­i­le­Ý­ran­a­ra­sýn­da­ki)­gö­rüþ­me­ler­i­çin­Ýs­tan­bul’day­dým­ve­ha­yal­ký­rýk­lý­ðýy­dý” di­yen­Ham­mer,­Ý­ran’a­doð­ru­se­çim­yap­ma­sý­i­çin­bir­çok­fýr­sat­sun­-

Madende kurtulan yok n KOLOMBÝYA’NIN kuzeydoðusun daki Sardinata bölgesinde bulunan kömür madeni kazasýnda 21 madenciden kurtulan olmadýðý bildirildi. Sardinata Belediye Baþkaný, “La Preciosa” madeninde göçük altýnda kalan son 4 madencinin cesedinin çýkarýldýðýný belirtti. Madenler Bakaný Carlos Rodado madendeki çalýþma koþullarýnýn kurallara uygun olup olmadýðýný belirleyecek soruþturmanýn bitimine kadar, de rinliði bin metreyi bulan madenin kapatýldýðýný duyurmuþtu. Sardinata / aa

duk­la­rý­ný­kay­det­ti.­Ham­mer,­Ý­ran’a kar­þý,­bi­ri­dip­lo­ma­si,­di­ðe­riy­se­bas­ký­yý­i­çe­ren­“i­ki­yol­lu­po­li­ti­ka”­iz­le­dik­le­ri­ne­i­þa­ret­e­de­rek,­dip­lo­ma­si ka­pý­sý­nýn­ha­la­a­çýk­kal­ma­ya­de­vam et­ti­ði­ni­di­le­ge­tir­di.­U­lus­lar­a­ra­sý top­lu­mun,­Ý­ran’a,­u­lus­lar­a­ra­sý­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­si­i­çin­ta­ri­hin­en­sert­yap­tý­rým­la­rý­nýn ge­t i­r il­m e­s i­nok­t a­s ýn­d a­bir­l ik­t e dur­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ham­mer, “þu­a­na­ka­dar­Ý­ran’ýn­bu­nu­yap­ma­dý­ðý­ný,­u­lus­lar­a­ra­sý­meþ­ru­kay­gý­la­rý gi­der­me­yo­lun­da­cid­di­bir­ta­ah­hüt­te­de­bu­lun­ma­dý­ðý­ný”­söy­le­di. Ham­mer,­“Do­la­yý­sýy­la­bas­ký­art­ma­ya­de­vam­e­de­cek”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Washington / aa

Amman’da protestolar n ÜRDÜN’ÜN baþþehri Amman’da muhalefet yanlýsý binlerce kiþi, Baþbakanýn istifa etmesi talebiyle bir protesto gösterisi düzenledi. Pahalýlýk, enflasyon ve iþsizlikten þikâyet eden yaklaþýk 3 bin 500 kiþi, Baþbakan Samir Rifai’nin politikalarýný eleþtirdi ve ‘’Fiyatlar yanýyor, Ürdünlüler de öyle’’ diye slogan attý. Irbid ve Karak kentlerinde toplanan yaklaþýk 2 bin kiþi de benzer bir protesto eyleminde bulundu. Amman / aa

Gemi, ülkeye vardýðýnda yardýmlar acilen afet bölgelerine gönderildi.

Defne Pakistan’a ulaþtý

Tunus, demokratik reformlar yapmalý BAN: ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜNE SAYGI GÖSTERÝLMELÝ— BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’e karþý planlanan büyük protesto gösterisinden önce ülkede internet eriþiminin kesilmesinin ifade özgürlüðü ilkelerine aykýrý olduðu nu söyledi. Dünya Ekonomi Forumu için Ýsviçre’nin Davos kentinde bulunan Ban Ki-mun, Tunus, Yemen ve Mýsýr’daki protestolarý yakýndan takip ettiðini belirterek, liderlere yeni þiddet olaylarýndan kaçýrmalarý çaðrýsýnda bulundu. Ban, liderlerin, ülkelerindeki durumlarý, halklarýnýn “meþru endiþelerini” gidermek için bir fýrsat olarak görmeleri gerektiðini ifade etti. Muhalefetin, internetteki sosyal paylaþým siteleri aracýlýðýyla on binlerce kiþiye ulaþarak bugün büyük bir gösteri yapmayý planladýðý Mýsýr’da, internetin büyük ölçüde kesildiði bildirilmiþti. Davos / aa

Mýsýr’da gergin Cuma MISIR'DA DEVLET BAÞKANI MÜBAREK ALEYHÝNE PROTESTOLAR ÞÝDDETLENDÝ. ON BÝNLERCE KÝÞÝ, SOKAKLARDA GÖSTERÝ YAPTI. MISIR’DA genç­ler­ön­cü­lü­ðün­de­gý­da­fi­yat­la­rý­nýn­yük­sek­li­ði,­yok­sul­luk­ve­yol­suz­lu­ða­kar­þý­tep­ki­ler­le­baþ­la­yan­ve­30­yýl­lýk­Hüs­nü­Mü­ba­rek­yö­ne­ti­mi­ne­kar­þý pro­tes­to­la­ra­dö­nü­þen­gös­te­ri­ler­dör­dün­cü­gü­nün­de kit­le­sel­o­la­rak­baþ­þe­hir­Ka­hi­re­ve­di­ðer­þe­hir­ler­de­de­vam­et­ti.­Po­li­sin­Ka­hi­re’de,­bin­ler­ce­gös­te­ri­ci­ye­plas­tik­mer­mi,­göz­ya­þar­tý­cý­gaz,­cop­ve­taz­yik­li­su­i­le mü­da­ha­le­et­ti­ði­bil­di­ril­di.­U­lus­lar­a­ra­sý­a­jans­lar,­re­form­yan­lý­sý­mu­ha­lif­li­der­o­la­rak­sah­ne­ye­çý­kan­ve yan­daþ­la­rýy­la­gös­te­ri­le­re­ka­tý­lan­Mu­ham­med­El­Ba­ra­de­i’nin­de­po­li­sin­taz­yik­li­su­mü­da­ha­le­si­ne­ma­ruz kal­dý­ðý­ný­du­yur­du.­AP­a­jan­sý,­ko­ru­mak­i­çin­El­Ba­ra­de­i’yi­ku­þa­tan­yan­daþ­la­rý­nýn­ba­zý­la­rý­na­po­li­sin­cop­la mü­da­ha­le­et­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Mü­ba­rek­yö­ne­ti­mi­ne kar­þý­slo­gan­lar­a­tan­gös­te­ri­ci­le­rin­de­po­li­se­taþ­a­ta­rak kar­þý­lýk­ver­di­ði­be­lir­til­di.­A­ra­la­rýn­da­Sü­veyþ’in­de­bu­lun­du­ðu­di­ðer­þe­hir­ler­de­ki­gös­te­ri­le­re­de­po­li­sin­mü­da­ha­le­et­ti­ði­yö­nün­de­ha­ber­ler­gel­di.­Ankara / aa

BARADEÝ’YE POLÝS ABLUKASI CUMHURBAÞKANI Hüsnü Mübarek’e karþý protesto gösterisinin yapýldýðý Mýsýr’da muhalif lider Muhammed El Baradei’in polis ablukasýna alýndýðý bildirildi. Polisin, Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) eski Baþkaný El Baradei’nin bulunduðu bölgeyi terk etmesine izin vermediði belirtildi. El Baradaei’nin baþkent Kahire’de Cuma namazýný kýldýðý caminin dýþýnda gösteriler baþlamýþtý. Polisin Kahire’de, binlerce göstericiye plastik mermi, göz yaþartýcý gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale ettiði ifade edilmiþti. Uluslar arasý ajanslar, reform yanlýsý muhalif lider olarak sahneye çýkan ve yandaþlarýyla bugünkü gösterilere katýlan El Baradei’nin de polisin tazyikli su müdahalesine maruz kaldýðýný duyurmuþtu. Ankara / aa

n AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) kýþ dönemi Genel Kurulu, dün gerçekleþtirilen oturumlarýn ardýndan sona erdi. AKPM, Tunus’ta demokratik reformlarýn hayata geçirilmesi çaðrýsýnda bulundu. Tunus’ta 23 yýllýk Zeynelabidin Bin Ali iktidarýnýn ardýndan ülkede 17 Ocak tarihinde kurulan hükümete seslenen AKPM, yeni kurulan Tunus hükümetinin halkýn beklentisi olan demokratik reformlara gecikmeden baþlamasý gerektiðini vurguladý. Strasbourg / aa

Afganistan’a yeni askerler n ALMAN Federal Meclisi (Bundestag), Afganistan’daki Alman askerlerinin görev süresini bir yýl uzattý. Mecliste yapýlan oylamada 579 milletvekilinden 420’si askerlerin görev süresinin uzatýlmasýna “evet”, 116’sý “hayýr” dedi, 43 milletvekili çekimser oy kullandý. Karara göre, Afganistan’daki Alman askerlerinin görev süresi 2012 yýlýnýn Þubat ayýna kadar uzatýlacak. Afga nistan’da 4 bin 860 Alman askeri görev yapýyor. Hollanda ise, altý ay önce askerlerinin çoðunu geri çektiði Afganistan’a yeniden asker gönderecek. 545 Hollandalý asker, eðitim görevleri yapacak. Berlin, Lahey / aa

ÝNSAN Hak­ve­Hür­ri­yet­le­ri­(ÝHH) Ýn­sa­ni­ Yar­dým­ Vak­fý­ ta­ra­fýn­dan Ýs­tan­bul’dan­ gön­de­ri­len­ yar­dým mal­ze­me­si­ yük­lü­ ge­mi­nin­ Pa­kis­tan’a­ u­laþ­tý­ðý­ bil­di­ril­di.­ Va­kýf­tan ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­31 A­ra­lýk­2010­ta­ri­hin­de­Zey­port­Li­ma­n ý’ndan­ ‘’Ro­t a­m ýz­ Pa­k is­t an, Yü­kü­müz­ Ýn­sa­ni­ Yar­dým’’­ slo­ga­nýy­la­ u­ður­la­nan­ ‘’Def­ne’’­ ad­lý­ yük ge­mi­si,­ 25­ gün­ sü­ren­ bir­ yol­cu­luk­tan­son­ra­Ka­ra­çi­Li­ma­ný’na­u­laþ­tý.­4­bin­800­ton­ka­pa­si­te­ye­sa­hip­ge­mi­nin­ta­þý­dý­ðý­yar­dým­mal­ze­me­si,­hýz­lý­bir­þe­kil­de­bo­þal­tý­la­rak­sel­a­fe­ti­nin­ya­þan­dý­ðý­böl­ge­le­re­gön­de­ril­me­ye­baþ­la­dý.­Ha­yýr­se­ver­le­rin­ ba­ðýþ­la­rýy­la­ top­la­nan­ ve

AGÝT’ten Arnavutluk’a diyalog çaðrýsý yapýldý AVRUPA Gü­ven­lik­ve­Ýþ­bir­li­ði­Teþ­ki­la­tý­(A­GÝT), si­ya­si­ger­gin­li­ðin­baþ gös­ter­di­ði­Ar­na­vut­luk’ta­ta­raf­la­ra di­ya­log­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­A­GÝT’in­dö­nem­baþ­kan­lý­ðý­ný­ya­pan Lit­van­ya’nýn­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­Yar­dým­cý­sý­E­val­dos­Ig­na­ta­vi­ci­us,­ta­raf­la­ra­sað­du­yu­ve­di­ya­log­çað­rý­sýn­da bu­lun­du.­Ger­gin­li­ðin­da­ha­da­týr­man­ma­sý­na­yol­a­çan­gös­te­ri­ve­mi­-

TAZÝYE Deðerli kardeþlerimiz Muhammed ve Münir Aðaryýlmaz

Bayram Öztürk

'ün kardeþlerimizin dedesi vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Sivas Yeni Asya Okuyucularý

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hasan Bal'ýn babasý muhterem aðabeyimiz

Süleyman Bal'ýn

BBC muhabiri yaralandý ÝNGÝLÝZ telekomünikasyon þirketi Vodafone, Mýsýrlý yetkililerin, ülkedeki belirli bölgelerde cep telefonu hizmetlerinin askýya alýnmasý talimatýný verdiklerini bildirdi. Þirketten yapýlan açýklamada, “Mýsýr yasalarýna göre yetkililerin böyle bir hakký bulunduðu ve bu talimata uymak zorunda olduklarý” belirtildi. Öte yandan Fransa Dýþiþleri Bakanlýðýnýn sözcüsü Bernard Valero,

Mübarek yönetimine karþý gösterilerin yapýldýðý Kahire’de 4 Fransýz gazetecinin gözaltýna alýndýðýný açýkladý. Diplomatik bir kaynak, gözaltýna alýnan gazetecilerin Journal du Dimanche, Le Figaro, Paris-Match dergisi ve Sipa fotoðraf ajansýnda görev yaptýklarýný belirtti. Bu arada El Cezire, baþkent Kahire’deki gösterilerde BBC muhabirinin yaralandýðýný duyurdu. Londra / aa

Pa­kis­tan’a­u­laþ­tý­rý­lan­8­mil­yon­TL de­ðe­rin­de­ki­ yar­dým­ mal­ze­me­si, in­þa­at,­te­miz­lik,­i­laç­ve­týb­bi­mal­ze­m e i­le­gý­da,­ça­dýr,­bat­ta­ni­ye, pre­fab­ri­ke­ev­ler­ve­teks­til­eþ­ya­sýn­dan­o­lu­þu­yor.­A­çýk­la­ma­da­gö­rüþ­le­r i­n e­yer­ÝHH­Ýn­s a­n î­Yar­d ým Vak­fý­Pa­kis­tan­Tem­sil­ci­si­Meh­met Ka­ra,­Ka­ra­çi­Li­ma­ný’nda­res­mi­iþ­lem­le­rin­ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ge­mi­de­bu­lu­nan­yar­dým­mal­ze­me­si­nin­hýz­lý­bir­þe­kil­de­bo­þal­tý­la­rak­Sind,­Pen­cab,­Pah­tun­ha­gi­bi sel­böl­ge­le­ri­ne­gön­de­ril­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný,­yar­dým­la­rýn­ön­ce­lik­le­a­fet­ze­de­a­i­le­ler­i­le­has­ta­ne,­o­kul,­ye­tim­ha­ne­ve­med­re­se­le­re­u­laþ­tý­rý­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti. Ýstanbul / Yeni Asya

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ankara Yeni Asya Okuyucularý

ting­le­re­son­ve­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni be­lir­ten­Ig­na­ta­vi­ci­us,­“Bu­ger­gin­du­ru­mun­or­ta­dan­kalk­ma­sý­i­çin­ta­raf­la­rýn­za­man­kay­bet­me­den­bir­a­ra­ya ge­le­rek­di­ya­log­kur­ma­sý­ve­ül­ke­çý­kar­la­rý­ný­ön­plan­da­tut­ma­la­rý­son de­re­ce­ö­nem­li­dir.­Ay­rý­ca­21­O­cak o­lay­la­rý­nýn­ge­niþ­çap­lý­o­la­rak­so­ruþ­tu­ru­lup­so­rum­lu­la­rýn­bu­lun­ma­sý ge­re­ki­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu. Tiran / aa


8

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

MEDYA POLÝTÝK

Ýskenderun zehirleniyor, OYAK uyuyor VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI vehbihorasanli@ttmail.com

ü­z el­ bir­ son­b a­h ar­ gü­n ü ge­mi­ i­le­ yo­lu­muz­ Ýs­ken­de­run’a­düþ­tü.­Bu­ra­da­de­mir­yük­le­yip­Mar­ma­ra­de­ni­zi­ne ge­ti­re­cek­tik.­ Ön­ce­ Ýs­ken­de­run De­mir­ Çe­lik­ Fab­ri­ka­sý­nýn­ li­ma­ný­na­ son­ra­ da­ baþ­ka­ bir­ li­ma­na ya­na­þa­rak­ yü­kü­mü­zü­ yük­le­me­ye­baþ­la­dýk. Ak­þ am­ vak­t i­ ha­z ýr­ ha­v a­ da gü­zel­ken­ köp­rü­üs­tü­ne­ çýk­tým. Gü­ne­þin­ ba­tý­þý­ný­ sey­re­dip­ ak­þam­na­ma­zý­ný­ký­la­cak­tým.­ Ýs­ken­de­run­Kör­fe­zin­de­ak­þam bir­baþ­ka­gü­zel­o­lu­yor.­Gü­neþ­a­ðýr­a­ðýr­ba­tar­ken­bir­renk­cüm­bü­þü­ kör­fe­zin­ her­ ye­ri­ni­ kap­lý­yor­du.­ “Rab­bim­ne­gü­zel­ya­rat­mýþ”­ sö­zü­nü­ söy­le­mek­ zo­run­da ka­lý­yor,­in­san.­ Ben­ böy­le­ gü­zel­ gü­zel­ dü­þü­nüp­ te­f ek­k ür­ e­d er­k en­ bir­d en bo­ða­zý­mý­bir­þey­sýk­ma­ya­baþ­la­dý.­ Ök­sü­rüp­ ak­sýr­ma­ya­ baþ­la­dým.­San­ki­bi­ri­si­bo­ða­zý­ma­kum dol­du­ru­yor­du. Ne­ ol­du­ðu­nu­ an­la­ma­ya­ ça­lýþ­tým­bir­de­ne­gö­re­yim;­Ýs­ken­de­run­ De­mir­ Çe­lik­ Fab­ri­ka­sý,­ ha­va­nýn­ka­rar­dý­ðý­ný­fýr­sat­bi­lip­ba­ca­la­rý­ný­ aç­mýþ­ her­ ta­raf­ sim­si­yah­ol­ma­ya­baþ­la­mýþ­tý.­Ken­di­mi güç­be­lâ­ge­mi­den­i­çe­ri­ye­at­tým.­ Bir­ i­k i­ bar­d ak­ su­ iç­t ik­t en son­ra­ bo­ða­zým­ a­çýl­dý­ ve­ ra­hat ra­h at­ ne­f es­ al­m a­y a­ baþ­l a­d ým. He­men­e­li­me­fo­toð­raf­ma­ki­ne­si­ni­a­lýp­ba­ca­la­rýn­res­mi­ni­çek­me­ye­baþ­la­dým.­ Her­ ta­raf­ sim­si­yah­ ol­muþ­tu. Fab­ri­ka­yö­ne­ti­ci­le­ri­bel­li­ki­hal­kýn­tep­ki­sin­den­kork­muþ­lar­ha­va­ ka­r a­r ýn­c a­ ba­c a­l ar­d an­ kir­l i ha­va­yý­ve­ri­yor­lar­dý.­Yok­sa­ni­çin gün­düz­vak­ti­de­ðil­de­ge­ce­yap­sýn­lar­ki. Bi­li­yor­su­nuz­ Ýs­ken­de­run­ De­mir­ Çe­lik­ Fab­ri­ka­la­rý­ Rus­ tek­no­lo­ji­si­ i­le­ ya­pýl­mýþ­tý.­ Av­ru­pa­lý­lar­ tek­no­lo­ji­ trans­fe­ri­ yap­ma­mak­ i­çin­ cim­ri­ dav­ra­ný­yor­lar­dý. De­ni­ze­ dü­þen­ yý­la­na­ sa­rý­lýr­ mi­sa­li­biz­de­Rus­lar­la­an­la­þýp­fab­ri­ka­yý­yap­týr­mý­þýz. Rus­l ar­ ne­ ya­z ýk­ ki­ in­s a­n a de­ðer­ ver­mez.­ Ken­di­ ül­ke­le­rin­de­ de­ du­rum­ ay­ný.­ Ba­ca­la­rý­na­ doð­ru­ dü­rüst­ fil­tre­ koy­ma­m ýþ­l ar.­ San­k i­ so­b a­d a­ kö­mür­ ya­ký­yor­sun.­ O­ der­ce­ pis ve­ kö­tü­ bir­ du­man­ çý­ka­rý­yor ki,­ bu­r a­d a­ ya­þ a­y an­ in­s an­l ar ne­d en­ þi­k â­y et­ et­m i­y or,­ di­y e me­rak­et­tim­doð­ru­su. O­YAK­ ya­ni­ Or­du­Yar­dým­laþ­ma­Ku­ru­mu,­bir­kaç­yýl­ön­ce­Ýs­de­mir’i­ sa­týn­ al­dý.­ Ö­zel­leþ­tir­me an­laþ­ma­sýn­da­ mu­hak­kak­ ba­ca­dan­ kir­li­ a­týk­la­rýn­ a­týl­ma­ma­sý­ i­le il­gi­li­ mad­de­ler­ ya­zýl­mýþ­týr.­ E­ðer ya­zýl­ma­mýþ­sa­ iþ­gü­zar­ bü­rok­rat­la­ra­ ve­ bu­ ze­hir­le­me­ o­pe­ras­yo­nu­nu­ser­best­bý­ra­kan­hü­kü­me­te he­sa­bý­ný­sor­mak­lâ­zým.­ Yok,­ e­ðer­ ö­zel­leþ­tir­me­ an­laþ­ma­sýn­da­ ba­ca­la­rýn­ fil­tre­ i­le­ do­na­t ý­l a­r ak­ hal­k a­ za­r ar­ ver­m e­s i ön­len­me­si­ ya­zýl­mýþ­ i­se­ bu­ se­fer Ýs­de­mir­ yö­ne­ti­ci­le­rin­den­ he­sap sor­mak­ge­re­kir.­“Ni­çin­hal­ký­ze­hir­li­yor­sun?”­di­ye.­ O­Y AK’ý­ bir­ þe­k il­d e­ an­l ý­y o­rum.­ Zi­ra­ or­du­ e­mek­li­le­ri­ne­ o ka­dar­ çok­ pa­ra­ ve­ri­yor­ ki­ her­hal­de­ hal­kýn­ sað­lý­ðý­ i­çin­ har­ca­ya­cak­ pa­ra­sý­ kal­mý­yor.­ Ne­ yap­sýn­ga­ri­bim. Ör­nek­ o­la­rak­ ken­di­mi­ söy­le­ye­yim.­Or­du­dan­a­týl­dýk­tan­son­ra­ 10­ yýl­dan­ faz­la­ ku­ru­ma­ ü­ye ol­d u­ð um­ i­ç in­ ba­n a­ da­ e­m ek­l i ma­a­þý­bað­la­dý­lar.­Öy­le­bir­ma­aþ ki,­ har­ca­ har­ca­ bit­mi­yor.­ Mec­bu­r en­ ye­n i­ bir­ ü­t ü­ al­d ým.­ O­YAK’ýn­ver­di­ði­pa­ra­la­rý­ü­tü­le­yip ü­tü­le­yip­ sý­kýþ­tý­ra­rak­ bir­ a­ra­ya

G

Entelektüelin, hukukun ve milletin dili A UGS BURG’DA u­y a­n ý­y o­r um.­ A­u gs­burg,­ Al­man­ya’nýn­ en­ es­ki­ þe­hir­le­rin­den­ bi­ri.­ A­dý­ M.Ö.­ 15.­ yüz­yýl­da­ Ro­ma Ým­pa­ra­to­ru­A­u­gus­tus’un­as­ke­ri­üs­o­la­rak­ kul­l an­d ý­ð ý­ A­u ­g us­t a­ Vin­d e­l i­c o­rum’dan­ge­li­yor. Za­ten­ ken­tin­ en­ bü­yük­ mey­da­nýn­da da­ Ým­pa­ra­tor­ A­u­gus­tus’un­ 17.­ yüz­yýl­dan­kal­ma­ko­ca­bir­hey­ke­li­var.­ Fran­sa’nýn­ ha­ber­ ka­na­lý­ 24’ü­ a­çý­yo­rum...­ ««« Mý­sýr’da­bü­yü­yen­is­yan­ilk­ha­ber...­ Ar­dýn­dan­Tu­nus...­ Da­vos­baþ­la­mýþ...­(...) Bu­ man­þ et­l e­r in­ bi­r i­n in­ al­t ýn­d a­ da “san­dý­ðý­en­te­lek­tü­e­lin­di­li­be­lir­le­mi­yor, mil­le­tin­ di­li­ be­lir­li­yor”­ gi­bi­sin­den­ bir spo­ta­da­rast­lý­yo­rum.­ Sa­de­ce­ “san­dý­ðý­ mil­le­tin­ di­li­ be­lir­li­yor­da­o­di­li­kim­na­sýl­yo­rum­lu­yor”­so­ru­su­ de­ðil,­ “ev­ren­sel­ hu­ku­kun­ di­li,­ bu söy­lem­de­ a­ca­ba­ ne­re­ler­de”­ me­ra­ký­ da zih­ni­me­ta­ký­lý­yor...­ ««« Öð­le­den­ son­ra­ i­se...­ Ýlk­ ha­ber­ ge­ne zih­ni­min­ ra­dar­la­rý­nýn­ ta­ra­dý­ðý­ “hu­ku­kun­di­li”­kav­ra­mýy­la­il­gi­li.­Tür­ki­ye,­Av­-

ru­p a­ Ýn­s an­ Hak­l a­r ý­ Mah­k e­m e­s i’nde (A­ÝHM)­ge­çen­yýl­en­faz­la­mah­kûm­o­lan­ ül­ke­ler­ a­ra­sýn­da­ ilk­ sý­ra­da­ yer­ al­mýþ...­ A­ÝHM’in­ 2010­ yý­lý­ ça­lýþ­ma­la­rýy­la­ il­gi­li­ bir­ ba­sýn­ top­lan­tý­sý­ dü­zen­le­yen­ A­ÝHM­Baþ­ka­ný­Je­an­Pa­ul­Cos­ta’nýn­ver­di­ð i­ bil­g i­l e­r e­ gö­r e,­ 2010’da­ Tür­k i­y e hak­kýn­da­ 278­ da­va­da,­ Av­ru­pa­ Ýn­san Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si’nin­en­az­bir­mad­de­si­nin­ ih­lal­ e­dil­di­ði­ne­ hük­me­dil­miþ... Tür­ki­ye’yi,­217­da­vay­la­Rus­ya,­143­da­vay­la­ Ro­man­ya,­ 109­ da­vay­la­ Uk­ray­na, 107­da­vay­la­Po­lon­ya­iz­le­miþ...­ “En­te­lek­tü­e­lin­di­li”...­ “Mil­le­tin­di­li”...­ “Hu­ku­kun­di­li”...­ Ve­“si­ya­set­çi­nin­di­li”...­ ««« Son­ya­pý­lan­A­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­re­fe­ran­du­mu­ son­ra­sýn­da...­ Tür­ki­ye­ va­tan­daþ­la­rý­yar­gý­yý­A­ÝHM’e­ko­lay­ca­þi­kâ­yet e­de­me­ye­cek...­ Yar­gý­tay­a­þa­ma­sýn­dan­son­ra,­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ka­ra­rý­ný­bek­le­ye­cek­ler...­ Ve­ bun­dan­ böy­le­ A­ÝHM’de­ en­ çok mah­kûm­o­lan­ül­ke­ol­du­ðu­mu­zu­da­o­ku­ya­ma­ya­ca­ðýz...­

‘‘

ge­ti­ri­yo­rum.­ Yok­sa­ ta­þý­yor,­ ko­ya­cak­yer­bu­la­mý­yo­rum. Ne­ka­dar­ay­lýk­ve­ri­yor­lar­bi­li­yor­mu­su­nuz?­Tam­22­li­ra!­An­la­ma­dý­nýz­ her­ hal­de,­ o­ za­man ya­zý­i­le­ya­za­yým­“Yir­mi­i­ki­Türk Li­ra­sý”.­ Þu­nu­ da­ söy­le­ye­yim­ O­YAK­e­mek­li­ma­a­þý­ný­üç­ay­da­bir ya­tý­rý­yor.­Bu­ka­dar­çok­ol­ma­sý­o yüz­den.­Ya­ni­ay­lýk­o­la­rak­söy­le­ye­cek­o­lur­sak;­tam­7­li­ra­33­ku­ruþ­ ya­pý­yor.­ El­bet­te­ bu­ ka­dar pa­ra­har­ca­na­rak­bit­mez! Ney­se,­ O­YAK­ yö­ne­ti­ci­le­ri­ni an­la­dýk­di­ye­lim.­Ne­yap­sýn­lar­e­mek­li­le­re­ pa­ra­ ver­mek­ten­ ha­va kir­li­li­ði­ni­ön­le­me­de­ça­re­siz­ka­lý­yor­lar.­Pe­ki,­hü­kü­me­te­ne­di­ye­lim.­Sað­lýk­ve­Çev­re­Ba­kan­lýk­la­rý ve­ bun­la­ra­ bað­lý­ yüz­ler­ce­ me­mur­kör­mü?­Ne­i­çin­hiç­bir­ön­lem­al­mý­yor­lar.­ Ha­di­ hü­kü­me­ti­ de­ bir­ ta­ra­fa bý­ra­ka­lým.­ Ü­ni­ver­si­te­ler,­ ba­þör­tü­lü­ kýz­la­rý­ o­kul­dan­ kov­mak­ i­çin­mi­var?­On­la­rýn­ho­ca­la­rý­da gör­mü­yor­mu?­Han­gi­a­sýr­da­ya­þý­yo­ruz­ ya­hu!­ Af­ri­ka’da­ bi­le­ bu de­re­ce­ ha­va­yý­ kir­le­ten­ fab­ri­ka yok.­Si­zin­hal­kýn­sað­lý­ðý­ný­böy­le­si­ne­ teh­dit­ e­den­ bir­ fab­ri­ka­ya sö­zü­nüz­geç­mi­yor­mu? Üç­ beþ­ ku­r uþ­ ma­l i­y et­ yü­zün­den­ha­va­yý­kir­let­mek­han­gi­in­sa­fa­sý­ðar.­Ta­mam,­Rus­lar 50­yýl­ön­ce­böy­le­yap­mýþ.­Pe­ki, si­zin­ tek­no­lo­ji­den­ hiç­ mi­ ha­be­ri­niz­yok? “E­f en­d im­ bu­ i­þ in­ as­t a­r ý­ yü­zün­den­ pa­ha­lý­ya­ çý­kar.­ Fil­tre­ler þu­ka­dar­pa­ra­tu­tu­yor”­di­ye­cek­le­re­ þu­ sö­zü­ su­rat­la­rý­na­ çarp­mak­ is­te­rim:­ Si­ze­ gö­re­ hal­kýn hiç­ mi­ de­ð e­r i­ yok.­ On­l ar­ bu mem­le­ke­tin­va­tan­da­þý­de­ðil­mi?­ Ýs­ken­de­run­ Be­le­di­ye­si­ baþ­ta ol­mak­ü­ze­re­bü­tün­kör­fez­be­le­di­ye­le­ri­nin­(A­da­na­da­hil)­bu­ko­nu­ya­cid­di­yet­le­e­ðil­me­si­ge­re­kir. Han­gi­ par­ti­den­ se­çil­miþ­ o­lur­sa ol­sun­lar­ hal­kýn­ sað­lý­ðý­ ön­ce­lik­li ge­l ir.­ Ýs­t er­s e­ hü­k ü­m et­l e­ ay­n ý par­ti­den­ol­sun­lar­ka­rar­lý­bir­þe­kil­de­ mü­ca­de­le­ et­me­ va­zi­fe­le­ri var­dýr.­ Yok­sa­ o­ kol­tuk­lar­da­ o­tur­ma­sýn­lar,­ git­sin­ baþ­ka­ bir­ iþ yap­sýn­lar.­ “O­ra­da­ þu­ ka­dar­ in­san­ ça­lý­þý­yor.­Fab­ri­ka­yý­ka­pa­ta­lým­da­iþ­siz mi­ kal­sýn­lar?”­ di­ye­cek­ o­lan­la­ra “E­vet,­ ka­pa­týn”­ de­rim.­ Zi­ra­ hal­kýn­ sað­lý­ðý­ da­ha­ ö­nem­li­dir.­ O­YAK­kâr­yap­sýn­di­ye­mil­yon­lar­ca­ in­sa­nýn­ (bü­tün­ kör­fez­ hal­ký) ze­hir­len­me­si­ mi­ lâ­zým?­ Sa­de­ce halk­de­ðil­bü­tün­bit­ki­ör­tü­sü­ve can­lý­lar­ bu­ iþ­ten­ za­rar­ gö­rü­yor­lar.­ Sa­de­ce­ sað­lýk­ gi­der­le­ri­ bi­le mil­yar­lar­ca­li­ra­tu­tar,­an­la­ya­bil­di­niz­mi­a­ca­ba?

Namýk Kemal Zeybek ve DP

Bir­ba­har­gü­nü­Çu­ku­ro­va’ya ge­len­ Ka­ra­ca­oð­lan,­ Rab­bi­mi­zin­bi­ze­e­ma­net­et­ti­ði­bu­gü­zel yur­d u­m uz­ i­ç in­ ba­k ýn­ na­s ýl söy­le­miþ: Çu­ku­ro­va­ bay­ram­lý­ðýn­ gi­yer­ken,­/Çýp­lak­lý­ðýn­ü­ze­rin­den­so­yar­ken,­/Þu­bat­a­yý­kýþ­ye­li­ni­ko­var­ken,­/Cen­net­den­se­sa­na­ya­ký­þýr­dað­lar.­ A­ða­cý­mýz­ yap­rak­lar­la­ do­na­nýr,­/Taþ­la­rý­mýz­bir­bir­li­ðe­i­na­nýr,­ /Hep­ çi­ç ek­l er­ bað­r ý­n ýz­d a gö­ne­nir,­ /Pý­na­rý­nýz­ çað­lar,­ a­ký­þýr­dað­lar.­ Rüz­gâr­ e­ser,­ dal­la­rý­nýz­ a­tý­þýr. /Kuþ­l a­r ý­n ýz­ bir­b i­r iy­l e­ ö­t ü­þ ür, /Ö­r en­ yer­l er­ bu­ bay­r am­d an pek­ ü­þür,­ /Süm­bül­ ni­çin­ yas­lý ba­ký­þýr­dað­lar.­ Ka­rac’oð­lan,­ si­ze­ ba­kar­ se­vi­nir;­ /Se­v i­n ir­k en­ kal­b i­ ya­n ar, kö­y ü­n ür;­ /Ký­m ýl­d a­n ýr­ hep derd­le­rim,­ de­vi­nir;­ /Yas­ i­le­ se­vin­cim­yý­ký­þýr­dað­lar.

ONU yir­mi­li­yaþ­lar­dan­be­ri­ta­ný­yo­rum. De­mek­ ki­ a­ra­mýz­da­ ya­rým­ as­ra­ ya­kýn bir­ dost­luk­ var...­ Ý­ki­miz­ de­ De­mok­rat Par­t i­l i­ a­i ­l e­l e­r in­ ço­c uk­l a­r ý­y ýz­ A­n a­d o­lu’nun­ bin­ yýl­lýk­ mi­ra­sýy­la­ hem­hâl­ ol­muþ,­mil­li­ve­ma­ne­vi­de­ðer­le­re­sa­hip­o bil­di­ði­niz­Müs­lü­man­Türk­a­i­le­le­ri... Ý­ki­miz­ de­ mil­li­yet­çi­ ve­ mu­ha­fa­za­kâr ol­duk;­lâ­kin­as­lâ­ýrk­çý­ve­tu­tu­cu­ol­ma­dýk.­ Ya­rým­ a­sýr­dan­ be­ri­ yo­lu­muz­dan hiç­ sap­ma­dan­ i­nan­cý­mý­zý­ ve­ i­de­a­li­mi­zi de­vam­ et­ti­ri­yo­ruz.­ Biz­ dâ­vâ­ ar­ka­da­þý­yýz,­dün­ya­ve­â­hi­ret­kar­de­þi­yiz... ‘68­ Ku­þa­ðý’nýn­ sol­cu­la­rý­ ö­vü­ne­dur­sun,­ a­sýl­ de­ði­þi­mi­ biz­ ger­çek­leþ­tir­dik. Se­zai­Ka­ra­koç’un­‘Di­ri­liþ­Nes­li’nin­ön­cü­le­ri­ biz­ ol­duk.­ 1970’ler­den­ son­ra­ki kýrk­yý­la­dam­ga­mý­zý­vur­duk... Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­Hu­kuk­Fa­kül­te­s i’nden­ son­r a­ on­ yýl­ kay­m a­k am­l ýk yap­tý.­ Kay­ma­kam­lýk­ yap­tý­ðý­ her­ ye­re im­za­sý­ný­ at­tý.­ Ça­ye­li,­ Pa­zar­ye­ri,­ Þi­ran, Il­gaz,­Tor­tum,­Kâh­ta­ve­Ke­les,­hâ­lâ­o­nun­des­tan­sý­kay­ma­kam­lý­ðý­ný­yâd­e­der. Kay­ma­kam­lýk­tan­son­ra­rah­met­li­þe­hit

Son yapýlan anayasa deðiþikliði referandumu sonrasýnda... Türkiye vatandaþlarý yargýyý AÝHM’e kolayca þikâyet edemeyecek...

“Ev­ren­sel­ hu­ku­kun­ di­li”­ ko­nu­þun­ca ne­ hal­de­ ol­du­ðu­mu­zu­ gör­me­yi­ kim­se is­te­mi­yor...­ Hat­ta­ öy­le­ ki­ A­ÝHM’in­ bu­lun­du­ðu Stras­bo­urg’da­ üç­ gün­ ge­çi­ren­ Cum­hur­baþ­ka­ný­ Ab­dul­lah­ Gül’ün­ prog­ra­mýn­da­ A­ÝHM’i­ zi­ya­ret­ yer­ al­mý­yor... Ta­bii­ki­“ha­ta­sýz­kul­ol­maz”...­ A­ma­yö­ne­tim­de­ki­kul­la­rýn­en­az­ha­ta­ yap­ma­la­rý,­ “hu­ku­kun­ di­li­ne”­ sa­hip çýk­ma­la­rý­i­le­müm­kün...­Tür­ki­ye’yi­yö­ne­ten­ler­ 35­ yýl­ ön­ce­ki­ Av­ru­pa’da­ “dü­-

þün­ce­ a­çýk­la­ma­ öz­gür­lü­ðü­nü”­ iç­sel­leþ­tir­miþ­ ol­sa­lar,­ böy­le­ bir­ top­lum­ ta­sav­vu­ruy­la­yoð­rul­sa­lar,­ben­Ým­pa­ra­tor­A­u­gus­tus’un­ kur­du­ðu­ Al­man­ ken­tin­de, sa­ba­hýn­kö­rün­de­Fran­sýz­ka­na­lý­nýn­tar­týþ­tý­ðý­ “Tür­ki­ye’de­ iç­ki­ ya­sa­ðý”­ ko­nu­suy­la­mý­u­ya­ný­rým?­Ne­di­yor­Hand­ysi­de­Ka­ra­rý:­ “Dü­þün­ce­yi­ a­çýk­la­ma­ öz­gür­lü­ðü,­ sa­de­ce­ ho­þa­ gi­den­ ve­ya­ za­rar­sýz­ ya­ da tep­ki­ ya­rat­maz­ sa­yý­lan­ ha­ber­ler­ ve­ya fi­kir­ler­ i­çin­ de­ðil,­ fa­kat­ dev­le­te­ ve­ya hal­kýn­ bir­ kýs­mý­na­ ters­ dü­þen,­ þo­ke­ e­den­ ya­ da­ ü­zün­tü­ye­ sevk­ e­den­ler­ i­çin de­ ge­çer­li­dir.­ Ço­ðul­cu­luk,­ hoþ­gö­rü­ ve ye­ni­li­ðe­ku­cak­aç­ma­bu­nu­ge­rek­ti­rir­ve bun­lar­ ol­ma­dan­ de­mok­ra­tik­ top­lum ol­maz.”­ ««« A­ÝHM’de­ en­ çok­ mah­kûm­ o­lan,­ 35 yýl­ ön­ce­ki­ Av­ru­pa’nýn­ dü­þün­ce­yi­ a­çýk­la­ma­ öz­gür­lü­ðü­ çý­ta­sý­na­ he­nüz­ hiç­bir þe­kil­de­ yak­la­þa­ma­dý­ðý­mýz­ ül­ke­miz­de, ne­ga­rip­tir­ki­si­ya­set­çi­nin­hoþ­laþ­ma­dý­ðý “en­t e­l ek­t ü­e l­ di­l i”,­ Bal­y oz­c u­l ar­ da “bom­bay­la­pat­lat­mak”­is­ti­yor...­ Her­hal­de­“hal­kýn­di­li”­bun­lar­o­la­maz... Mehmet Altan, Star, 28 Ocak 2011

Hep bir þeyler eksik!

Sabah, 28 Ocak 2011

ÖMÜR yol­cu­lu­ðu­na­çýk­mý­þýz­bir­ke­re... Dü­þe­kal­ka­ve­ya­tah­tý­re­van­la­da­ol­sa,­i­ler­le­me­ye­baþ­la­mý­þýz... O­za­man­bil­me­miz­ge­re­ki­yor­ki,­ha­yat boþ­de­ðil­dir! A­ma­ ha­yat­ta­ bir­ “boþ­luk”­ ol­du­ðu­ doð­ru­dur!­Þim­di­“Dur­ya­hu!­Böy­le­bir­den­bi­re­ gir­di­ðin­ ko­nu­ya­ bak!”­ di­ye­ ge­çir­diy­se­niz­i­çi­niz­den,­hak­lý­sý­nýz. Bi­li­yo­rum,­gün­lük­ga­ze­te­ha­va­sý­na­pek uy­mu­yor­böy­le­söz­ler,­böy­le­ko­nu­lar! A­ma­ye­ni­ta­nýþ­tý­ðým­çok­ba­þa­rý­lý­bir­bi­lim­a­da­mý­nýn­“a­i­le­me,­öð­ren­ci­le­ri­me,­ça­lýþ­ma­la­rý­ma­ tut­kuy­la­ bað­lý­yým­ a­ma­ ken­di­mi­ bil­dim­ bi­le­li­ i­çim­de­ki­ ol­ma­mýþ­lýk duy­gu­su­nu­ ye­ne­mi­yo­rum;­ hep­ bir­ þey­ler ek­sik­ ka­lý­yor”­ de­yi­þi­ gün­ler­dir­ zih­nim­de çýn­la­yýp­dur­ma­say­dý... Bel­ki­ de­ ak­lý­ma­ gel­mez­di­ la­fý­ bu­ra­la­ra ge­tir­mek! ««« El­b et­t e­ böy­l e­ bir­ his­s in­ ruh­s al­ di­n a­mik­le­ri­a­na­liz­e­di­lip­or­ta­ya­ko­na­bi­lir. A­ma­bir­yan­dan­da­bal­gi­bi­bi­li­riz­ki... Sa­de­ce­bir­his­de­ðil­dir­bu!­ “Dün­ya­ha­ya­tý”­ger­çek­ten­ek­sik­tir! Ne­ka­dar­se­vi­lir­sen­se­vil,­hep­ih­ti­ya­cýn­dan­az­ka­lýr. Ne­ ka­dar­ se­ver­sen­ sev,­ kar­þý­lý­ðý­ný­ bul­maz. Ne­ka­dar­ko­va­lar­san­ko­va­la,­hep­ka­çar za­man.­ Ve­ her­ ba­þa­rý,­ ba­þa­rý­la­ma­yan­ ne çok­þey­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­týr.

Güm­rük­ve­Te­kel­Ba­ka­ný­Gün­Sa­zak’ýn müs­te­þa­rý­ ol­du.­ Te­kel­ Ge­nel­ Mü­dü­rü E­sat­Güç­han­i­le­be­ra­ber­ce­yol­suz­luk­la­ra­kar­þý­mü­ca­de­le­siy­le­ün­sal­dý.­ Zey­b ek­ de­ ben­ de­ baþ­l an­g ýç­t a­ AP genç­lik­ kol­la­rýy­la­ si­ya­se­te­ a­dým­ at­mýþ­týk.­Da­ha­son­ra­o­MHP’de­si­ya­se­te­de­vam­ e­d er­k en­ ben­ bü­r ok­r a­s i­d e­ ka­r ar kýl­mýþ­tým.­So­nun­da­A­NAP’ta­bir­a­ra­ya gel­miþ­tik. Zey­bek,­ çok­ ha­re­ket­li­ bir­ si­ya­si­ mü­ca­de­le­den­ge­li­yor. A­N AP’ta­ Ö­z al’ýn­ Baþ­b a­k an­l ý­ð ýn­d a ye­ni­den­ kur­dur­du­ðu­ Kül­tür­ Ba­kan­lý­ðý’na­ gel­di­ ve­ Ak­bu­lut­ Hü­kû­me­ti’nde bu­ gö­re­vi­ne­ de­vam­ et­ti.­ Da­ha­ son­ra DYP’den­ mil­l et­v e­k il­l i­ð i­n e­ se­ç il­d i­ ve Dev­let­Ba­kan­lý­ðý­yap­tý. ««« Na­mýk­ Ke­mal­ Zey­bek,­ Türk­ Dün­ya­sý’ný­ en­ i­yi­ bi­len­ ve­ Türk­lü­ðe­ en­ faz­la hiz­met­e­den­‘ak­sa­kal­lar’ýn­ba­þýn­da­ge­lir. Bü­tün­ Türk­ leh­çe­le­ri­ni­ bi­lir.­ Türk Dün­ya­sý’ný­de­fa­lar­ca­ka­rýþ­ka­rýþ­gez­miþ ve­ e­s er­l er­ ver­m iþ­t ir.­ Zey­b ek,­ De­m i­-

‘‘

Ýkimiz de Demokrat Partili ailelerin çocuklarýyýz Namýk Kemal Zeybek de ben de baþlangýçta AP gençlik kollarýyla siyasete adým atmýþtýk. rel’in­ Baþ­ba­kan­lý­ðý­ dö­ne­min­de,­ Bü­yü­kel­çi­ un­va­nýy­la­ Baþ­ba­kan­lýk­ Baþ­da­nýþ­man­l ý­ð ý­ yap­m ýþ­ ve­ gö­r e­v i­ sý­r a­s ýn­d a Türk­ Dün­y a­s ý’nýn­ ko­o r­d i­n as­y o­n u­n u ger­çek­leþ­tir­miþ­tir.­ Da­ha­ son­ra­ bu­ gö­re­vi­ne­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­Baþ­da­nýþ­ma­ný­o­la­rak­de­vam­et­miþ­tir. Zey­bek­ ,­ ay­rý­ca­ Ah­met­ Ye­se­vi­ Ü­ni­ver­si­te­si’ni­kur­muþ­ve­Mü­te­vel­li­He­ye­ti­Baþ­kan­lý­ðý­gö­re­vin­de­bu­lun­muþ­tur. Ýs­lâm-Türk­su­fiz­mi­ni­ya­kýn­dan­in­ce­-

««« Ge­çen­ge­ce­uy­kum­kaç­tý! En­ ba­þa­rý­lý­ ki­þi­yi­ bi­le­ za­fer­ sar­hoþ­lu­ðu din­dik­ten­he­men­son­ra­ki­a­þa­ma­da­boþ­lu­ða­ dü­þü­ren­ o­ sar­sý­cý­ iç­ se­si­ dü­þün­me­ye baþ­la­dým. Ha­ni­“E..­Son­ra?”­di­ye­fý­sýl­da­yýp­du­ran, ba­þa­rý­lýy­la­ ba­þa­rý­sý­zý­ bir­ çiz­gi­de­ bir­leþ­ti­ren­ses... Son­ra­bak­tým... Ba­þu­cu­ma­ Mus­ta­fa­ U­lu­soy’un­ he­nüz o­k u­m a­y a­ baþ­l a­m a­d ý­ð ým­ ye­n i­ ki­t a­b ý “Dün­ya­nýn­Üç­yü­zü”nü­koy­mu­þum. I­þý­ðý­yak­tým.­Ki­ta­bý­a­lýp­say­fa­la­rý­ný­þöy­le­bir­ka­rýþ­týr­dým.­O­gü­zel­ya­zý­çýk­tý­kar­þý­ma;­ “Ta­mam­lan­ma­mýþ­lýk­ his­si”­ baþ­lýk­lý ya­zý! ««« “U­mut­lar­de­ni­zi­nin­or­ta­sýn­da­bir­a­da­ya do­ða­rýz.­ Ya­ka­mý­zý­ bý­rak­ma­yan­ bir­ his­le ya­þar­ gi­de­riz.­ Bir­ þey­ ek­sik.­ A­ma­ ne?­ Bir ta­mam­lan­ma­mýþ­lýk­ his­siy­le­ ya­þa­rýz”­ di­yor­U­lu­soy. O­kul­bi­ter,­ek­sik­ka­pan­maz! Ýþ,­ eþ,­ ço­cuk­lar.­ Ne­ gü­zel­dir!­ Na­sýl­ ço­ðal­týr­lar­in­sa­ný! A­m a­ bir­ du­r up­ din­l e­m e­y e­ gö­r e­l im ken­di­mi­zi... Boþ­l u­ð un­ dol­m a­d ý­ð ý­n ý,­ da­i ­r e­n in­ bir tür­lü­ta­mam­lan­ma­dý­ðý­ný­an­la­rýz. Bir­çok­þe­yi­e­mek­li­li­ðe­er­te­le­riz­a­ma­bir tür­lü­ol­maz!­Ge­len­ö­lüm­dür­en­so­nun­da. Haþmet Babaoðlu, Sabah, 28 Ocak 2011

le­yen­ Zey­bek’te­ Ah­met­ Ye­se­vi’nin­ al­pe­ren­le­ri­nin­ ru­hu­ ve­ he­ye­ca­ný­ var­dýr. Ha­cý­Bek­tâ­þý­Ve­li’yi,­Mev­lâ­nâ’yý­ve­Yu­nus­ Em­r e’yi­ hiç­ di­l in­d en­ dü­þ ür­m ez. On­lar­dan­ söz­ e­der­ken­ na­sýl­ sa­mi­mi­yet­le­he­ye­can­lan­dý­ðý­ný­gö­re­bi­lir­si­niz. Ýþ­te­ bu­ Na­mýk­ Ke­mal­ Zey­bek,­ De­mok­r at­ Par­t i’nin­ 10.­ O­l a­ð an­ Bü­y ük Kon­gre­si’nde­ ra­kip­le­ri­ni­ â­de­ta­ e­ze­rek Ge­nel­ Baþ­kan­lý­ða­ se­çil­di.­ Es­ki­ DYP’li­ler­den­ve­A­NAP’lý­lar­dan­mey­da­na­ge­len­ kon­gre­ de­le­ge­le­ri,­ hem­ A­NAP’ta hem­de­DYP’de­ba­kan­lýk­yap­mýþ­ve­ra­kip­le­riy­le­ hiç­bir­ þe­kil­de­ ký­yas­la­na­ma­ya­cak­ ka­dar­ üs­tün­ va­sýf­lý­ ve­ tec­rü­be­li Zey­bek’i,­ hiç­ te­red­düt­ et­me­den­ Ge­nel Baþ­kan­lý­ða­seç­ti­ler. DP­ de­l e­g e­l e­r i­ Zey­b ek’te,­ A­n a­d o­lu’nun­ter­te­miz­Müs­lü­man­Türk’ü­nün ko­ku­su­nu­al­mýþ­lar­dý. Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek’in­DP­Ge­nel Baþ­kan­lý­ðý’na­se­çil­me­si,­Türk­si­ya­se­tin­de ö­nem­li­bir­dö­nüm­nok­ta­sý­ol­muþ­tur.­(...) Hasan Celal Güzel, Vatan, 28 Ocak 2011


9

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

MAKALE

Türkiye’nin deðiþen dil siyaseti DÝLDEN DÝLE FARUK SOYLU f_soylu@yahoo.com

on zamanlarda halkýmýz basýnda resmî dil, ikinci dil, anadili, anadili eðitimi, yabancý dil gibi kavramlarla sýk sýk karþýlaþýr oldu. Gazete köþelerinde, televizyon programlarýnda ve baþka ortamlarda pek çok kiþi, uzman olsun olmasýn, görüþ belirtmektedir. Objektif, bilimsel ve insaflý açýklamalarýn yanýnda sübjektif, ideolojik, saldýrgan ve insaftan uzak açýklamalar da yapýlmaktadýr. Bunlarýn yanýna siyasî parti temsilcilerinin beyanlarý da eklenince insanýmýzýn kafasý karýþmaktadýr. Konunun ciddiyet ve itinayla ele alýnmasýnýn önemi gittikçe artmaktadýr. Bu kavramlarýn ne olduðunu anlamak, ilgili temel insânî ve evrensel deðerleri ve dinimizin âmir hükümlerini bilmek, devletimizin eskiden beri dil konusundaki politikasýný bilmek bu konularda saðlam bir deðerlendirme yapmak için yararlý olacaktýr. Anadili “insanýn içinde doðup büyüdüðü aile ya da toplum çevresinde ilk öðrendiði dildir.” 1 Buna literatürde ‘ilk dil’ de denir. Genel kabule göre bir çocuk 6-7 yaþýna kadar anadilini ana hatlarýyla öðrenir. Anadili iyi öðrenmek, konuþmak ve kullanmak kiþinin eðitim, kültür ve bilinç seviyesinin bir göstergesidir. Aile ve çevrede iki dil konuþuluyorsa çocuk iki dili de anadili düzeyinde edinebilir. Böyle kiþiler iki dilli insanlardýr. Resmî dil ise “Bir ülkede kanunla kabul edilen ve resmî yazýþmalarda kulla nýlan dildir.” 2 Birçok ülkede resmî dil ayný zamanda anadili iken diðer bazýlarýnda resmî dil dýþýnda anadili veya anadilleri bulunabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dili Türkçedir, ama kamuoyunun da yakýndan bildiði gibi nüfusumuzun çoðunluðunun anadili Türkçe olmakla birlikte anadili Kürtçe, Arapça, Zazaca, Gürcüce, Boþnakça vs. olan insanlarýmýz da vardýr. Ýkinci dil “anadili veya ilk dilden sonra öðrenilen ikinci dildir.” Türkiye’de doðmuþ, anadili Kürtçe olan bir çocuðun çevrede ya da okulda öðrendiði Türkçe o çocuk için ikinci dili veya resmî dilidir. Bir Kürt ailede ayný anda hem Kürtçe hem de Türkçe konuþuluyorsa, o ailede yetiþen çocuklar için Kürtçe ve Türkçe birden anadilleri olabileceði gibi, dillerin konuþulma düzeyine göre biri anadil diðeri ikinci dil sayýlabilir. Bu tanýmlar ýþýðýnda anadili eðitimi Türkiye’de hem Türkçe’nin, hem de Kürtçe’nin okulda ya da bir baþka kurumda çocuklarýmýza öðretilmesi anlamýna gelir. Yabancý dil ise “ana dilin dýþýnda olan ve akademik, toplumsal ve meslekle ilgili geliþmelere katkýda bulunmak amacýyla öðrenilen dillerden her biridir.” 3 Ýngilizce, Almanca ve Fransýzca, Türkiye’de yaþayan insanlar için yabancý dildir. Ama Türkçe, bir Kürt için yabancý dil sayýlmaz, çünkü çevresinde, basýnda, resmî daireler, okul gibi yerlerde konuþulmaktadýr. Bu açýklamalardan sonra Türkiye’de dil politikasýnýn nasýl bir seyir takip ettiðine bakalým: Osmanlý Devletinin yarým yüzyýl gibi kýsa bir zamanda geçirdiði daðýlma süreci, baðlý kavim ve topluluklarýn baðýmsýzlýk hareketleri, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoðu’da yaþanan acý savaþ tecrübeleri ve buralardan Anadolu’ya doðru yaþa nan büyük göç dalgalarýna yol açan felâketler Türk milletinin hafýzasýnda derin izler býrakmýþtýr. Ýdareyi elinde bulunduran Türk milleti Osmanlý’nýn yýkýlmasýndan ve Cumhuriyet idaresinin kurulmasýndan sonra korunma saikýyla âdeta içine kapanmýþtýr. Devlet ve milletin bölün mesine karþý o zamanki idarecilerde oluþan aþýrý algýlama hassasiyeti ve Batýlý anlamda bir milliyetçilik anlayýþý, azýnlýklar dýþýndaki farklý etnik topluluklarýn her türlü siyasî, kültürel ve dinî taleplerine olumsuz bakýlmasýnda ve öncelikli olarak homojen bir ulus meydana getirecek politikalarýn izlenmesinde etkili olmuþtur. Fakat üç çeyrek yüzyýlý geçen zaman zarfýnda ne baþta hedeflenen homojen ulus oluþturulabilmiþ, ne de toplumun farklý kesimlerini birleþtirecek ve bütünleþtirecek yeni bir dinamik ortaya konabilmiþtir. Toplumsal hayatýn boþluk kabul etmemesi ve oluþan boþluðu doldurma ihtiyacý, Türkiye’yi bir arayýþa sürüklemiþtir. Günümüz Türkiye’sinde yaþanan tartýþmalar bunun ifadesidir.

S

Osmanlý döneminde devlet reayanýn dillerine büyük hoþgörü ile yaklaþmýþtýr. Resmî yazýþmalarda ve Enderun mekteplerinde ve Tanzimat’tan sonra kurulan modern okullarda eðitim dili olarak Türkçe kullanýlýrken, medreselerde Arapça eðitime de devam edilmiþtir. Þark vilayetlerindeki medreselerde eðitim dillerine herhangi bir sýnýrlama getirilmemiþ, Arapça ve Türkçe’nin yanýnda Kürtçe de eðitim dili olarak kullanýlagelmiþtir. Bu bölgelerde Kürtçe resmî dairelerde, çarþýda, pazarda, camide, tekkede, vb. yerlerde her türlü iletiþimde serbestçe ve tabiî olarak konuþulmuþ; bu dilde dinî ve edebî eserler verilmiþ, gramer kitaplarý hazýrlanýp basýlmýþtýr. Ýttihad ve Terakki iktidarýnýn dil politikasý, devletin ilkokullarýnda öðretimin Türkçe’den baþka, bölgede konuþulan dil ile yapýlmasý ve ortaöðretimde Türkçe’nin zorunlu, bölge dilinin ise seçmeli olarak öðretilmesi þeklinde olmuþtur. 4 Ancak Cumhuriyetin kurulmasýndan itibaren yakýn zamana kadar katý bir dil, daha doðrusu “tek dil” politikasý izlenmiþtir. Meselâ 1928‘den itibaren uzunca bir süre ve 27 Mayýs 1960 darbesinden sonra “Vatandaþ, Türkçe Konuþ!” kampanyalarý yürütülmüþtür. 5 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra Doðu ve Güneydoðudaki camilerde mahallî dillerde halka dinî vaaz verilmesi Diyanetin bir genelgesiyle yasaklanmýþ, devlet dairelerine “Türk çe’den baþ ka dil konuþmak yasaktýr” yazýlarý asýlmýþtýr. Bu uygulamalarda görüldüðü gibi resmî dil politikasýnýn çizdiði çerçevede kamusal alanda mahallî dillerin ve özellikle Kürtçe’nin varlýðý kabul edilmemiþ, yazýlý ve sözlü yayýn yapýlmasý yasaklanmýþ, eðitimi ve öðretimi engellenmiþ ve konuþulma masý için gereken tedbirler a lýn mýþ týr. Ancak Avrupa Birliði’ne adaylýk sürecinin hýzlanmasýyla birlikte demok ratikleþme sayesinde Türkiye dil politikasýný deðiþtirme yönünde önemli adýmlar atmýþtýr. Daha önce varlýklarý bile kabul edilmeyen Kürtçe ve Zazaca gibi mahallî dillerin varlýðý tanýnmýþ; bu dillerde önce yazý lý, sonra sözlü ve görüntülü yayýn yapýlabilmesi ve bu dillerin öðretilebileceði kurslarýn açýlmasý için kanunen izin verilmiþtir. Hatta bir devlet kuruluþu olan TRT, 24 saat kesintisiz yayýn yapan bir televizyon kanalýný hizmete açmakla önemli bir geliþmeye imza atmýþtýr. Günümüzde ise resmî dil olan Türkçe’nin dýþýnda ve yanýnda bir anadilde eðitim konusu kamuoyunun gündeminde hararetle tartýþýlmaktadýr. Gerçek bir demokrasiye geçiþ sürecindeki iyileþtirme çabalarý, ülkemizin bir asýrdýr karþý karþýya kaldýðý etnik, inanç, mezhep ve kültür sorunlarýný daha iyi anlamak, çözüm çareleri aramak ve uygulamak için kaçýrýlmayacak altýn fýrsatlar oluþturmuþtur. Bu fýrsatlarý çok iyi deðerlendirmek gerekir. Türkiye’de yaþayan Kürtler, eðer þu anki Türkiye Cumhuriyeti anayasasýnda tanýmlanmýþ olan “Türk Milletinin”6 aslî üyeleri iseler, o zaman Kürtlerin konuþtuðu dili, Türk milletinin varlýðýnýn bir parçasý olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Dolayýsýyla Kürtçe’nin korunmasý, geliþtirilmesi ve yeni kuþaklara öðretilmesi millî bütünleþme için bir gereklilik olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Resmî dil olan Türkçe’nin yanýnda “bir anadilin ya da anadillerin öðretiminin bölgesel ya da ulusal düzeyde zorunlu ya da seçmeli ders olarak okullarda müfredata konmasý meselesinin” Kürt siyasî hareketinin talep ve deðerlendirmelerinden mutlaka baðýmsýz olarak ele alýnmasý gerekir. Kürt siyasî hareketinin talepleri olarak algýlanan sorunlara çözüm arayýþý genelde toplumun geri kalan farklý kesimlerinin farklý sebeplerle genel bir direnç

göstermesi dolayýsýyla saðlýklý sonuçlar doðurmayabilir ve baþarýsýzlýkla sonuçlanabilir. Bu ideolojik ve siyasî inatlaþma, ülkenin acilen çözülmesi gereken sorunlarýný sürüncemede býrakýr ve içinden çýkýlmaz bir hâle getirir. Bu inatlaþma durumuna yol açan en önemli sebep ise, anadil eðitimi ile ilgili talepleri dile getiren siyasî ve etnik hareketin þimdi “demokratik özerklik” istese de bir zamanlar tam baðýmsýzlýk peþinde koþmasý ve millet algýsýný etnik kimlikle sýnýrlý tutmasý gerçeklerinin Türkiye kamuoyunda ülkenin bölüneceði korkusunu sürekli beslemesidir. Dolayýsýyla olaylara yaklaþýmýný etnik politikaya dayandýran bir siyasî hareket, deðiþiminde samimî de olsa, hâlen devam eden güvensizlik, dil ve kül türle ilgili iyileþtirme çabalarýný olumsuz olarak et kilemeye devam edecektir. Bu sebeple anadilleri yaþatma, geliþ-

rekmektedir. Etnik gruplarýn ve elitlerin ve onlarýn temsil ettiði siyasî akýmlarýn dil ve kültür farklýlýðýný politik sembol olarak istismarýný önlemenin çareleri mevcuttur ve bu merhaleden geçen pek çok ülke bu çarelere baþvurmuþtur. Bu çareler, devlete ait karar ve yönetim organlarýnýn söz konusu insanlarý ekonomik ve eðitim yönünden geliþtirmek ve demokratik haklarý daha özgürce kullanmalarýný saðlamak sûretiyle onlarý daha geniþ olan millet kimliðine baðlamasý ve ülkenin kopmaz bir parçasý hâline getirmesidir. Böylece dil ve kültür farklýlýðý, ülkenin genel sosyal ve kültürel yapýsýna uyum içinde katký saðlayacaktýr. 8 Türkiye’nin birlik, barýþ ve huzur içinde geliþmesini, ekonomik ve sosyal yönden refaha ermesini isteyen bütün kesimlerin siyasî ve ideolojik önyargýlardan kurtulmasý gerekir. Anayasada Türk milletinin unsurlarý sayýlan topluluklarýn kültürel ve anadille ilgili haklarýný insanca ve demokratik ülke vatandaþlarýna yakýþýr tarzda yaþamalarý için gereken hukukî düzenlemelerin gerçekleþtirilmesine taraftar olmak gerekir. Bu düzenlemeler sadece Kürtlerin deðil, ayný zamanda diðer topluluklarýn da dil ve kültürlerini kapsamalýdýr. Birleþmiþ Milletler, Avrupa Birliði gibi topluluklarýn insanlýk medeniyetinin ortak tecrübeleri olarak belirlediði temel dokümanlarda bu haklar açýkça dile getirilmekte; uygulanmalarý maksadýyla gereken tedbirlerin alýnmasý topluluk üyesi ülkelere bir görev olarak yüklen mektedir. Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi’nin 2. Maddesi herkesin ýrký, rengi, cinsiyeti, dili, dini, siyasî kanaati, ulusal ya da toplumsal kökeni ne olursa olsun bir ayrým gözetilmeksizin, bütün hak ve özgürlüklere sahip olduðunu söylemektedir. 26. Maddesi ise herkesin eðitim hakkýna sahip olduðunu ve verilecek eðitimin, insan kiþiliðinin tam geliþtirilmesine, insan haklarýna ve temel özgürlüklere saygýyý güçlendirmeye yönelik olmasý gerektiðini ve bütün uluslar, ýrklar ve dinsel gruplar arasýn da an la yýþ, hoþ gö rü ve dostluðu yerleþtirmesi gerektiðini ifade etmektedir. 1 Þubat 1995 tarihinde Strasbourg’da kabul edilen tirme ve ana- Ulusal Azýnlýklarýn Korunmasýna Ýliþkin Çerçeve dilde eðitimi, ayrýlýkçý ve bölücü siyasî hareketin Sözleþmesi Avrupa Konseyine üye ülkelerde yaþataleplerinden ayrý olarak ele almakta ve deðerlen- yan ulusal azýnlýklara verilmesi gereken haklarý dedirmekte yarar vardýr. Süreç iyi idare edilirse, bu a- taylý olarak sýralamaktadýr. Üye ülkeler, dillerle ilgilanda atýlacak adýmlar toplumu bütünleþmeye gö- li olarak azýnlýklarýn: türecektir ve bölücü siyasî hareketin en önemli koa. Etnik, kültürel, dilsel ve dinsel kimliðine saygý zunu elinden alacaktýr. gösterilmesi, b. Kimliklerini ifade etmelerine, saklý tutmalarýna Mahallî dil ve kültürlerle ilgili iyileþtirme adým larýnýn toplumun bütünlüðüne çok önemli katkýda ve geliþtirmelerine uygun þartlarýn hazýrlanmasý, c. Etnik, kültürel, dilsel ya da dinsel kimlikleri bulunacaðý sonucuna nereden varýldýðý sorusuna þöyle cevap verilebilir: Dil planlama uzmanlarý bir nedeniyle ayrýmcýlýk, düþmanlýk ya da yýldýrma eyülkedeki dil farklýlýklarýnýn tek baþýna millî birliði lemlerine karþý korunmasý, d. Kendi dillerini öðrenmesi, tehdit edecek bir sonuca götüremeyeceðini ifade e. Kendi dillerini, özel ve kamusal alanlarda, sözeder.7 Ancak o ülkede eþit olmayan sosyal statüler ile ekonomik varlýklara ve gelir kaynaklarýna eþit lü ve yazýlý olarak serbestçe ve müdahale edilmekolmayan bir eriþim, dil ve inanç farklýlýklarýný poli- sizin kullanmasý, f. Azýnlýk dilindeki adýn ve soyadýn kullanýlma tik olarak istismar etmeye kapý açar. Sosyal statülerden, zenginlik kaynaklarýndan ve politik güçten hakkýnýn resmî olarak tanýnmasý, g. Tabelâ, yazý ve kamuya açýk özel nitelikli diðer mahrum kalan etnik elitler, azýnlýk veya etnik topluluk dillerini protestonun sembolü olarak kullan- açýklamalarda azýnlýk dilinin kullanýlma hakkýna maya kalkýþýrlar. Bu kesimler dil farklýlýðýný siyasî sahip olmasý, h. Ve çoðunluðun kültür, tarih, dil ve din bilgisiistismar konusu yaparlar ve ötekileþtirme, ayrýmcýlýk ve önyargýnýn ifadesinde duygusal araç haline ni geliþtirmek için eðitim ve araþtýrma yapýlmasý, i. Mensubu kiþilerin geleneksel olarak ya da ögetirirler. Türkiye’nin mevcut durumuna bakýldýðýnda yaþananlarýn büyük benzerlik gösterdiði söy - nemli sayýda yaþadýklarý bölgelerde, yeterli talep lenebilir. “Demokratik Özerklik Projesi” ülkenin varsa, mümkün olduðu ölçüde ve mevcut eðitim belli bölgelerinde siyasî güç elde etmek, bölgenin düzenleri çerçevesinde, bu azýnlýklara mensup kiyer altý ve yer üstü ekonomik varlýklarýnýn ve zen - þilere azýnlýk dilinin öðretilmesi ya da bu dilde eðiginliklerinin yönetiminde söz sahibi olmak gibi tim görmeleri için yeterli fýrsatlara sahip olmasýnýn hedeflerin yanýnda mahallî diller ve kültürler ile il- saðlanmasý için, (resmî dilin öðrenilmesi ya da bu gili talepleri de içermektedir. Sonuçta diller ile ilgili dilde eðitim yapýlmasý saklý tutularak) uygun tedhaklar, diðer amaçlara ulaþmak için birileri tarafýn- birlerin alýnmasýný taahhüt ederler. dan kullanýlsýn ya da kullanýlmasýn, insanî ve temel 7-8 Aralýk 2000 tarihinde “Nice Zirvesi”nde ohaklardýr ve talepte bulunan siyasî gruplardan ba- naylanan Avrupa Birliði Temel Haklar Bildirgeðýmsýz olarak ele alýnmasý ve deðerlendirilmesi ge- si’nin 22. Maddesi ise Birliðin “kültürel, dinî ve dil -

sel çeþitliliðe saygý göstereceðini” ifade etmektedir. Nitekim AB üyeleri arasýnda en sýký tek dil politikasýna sahip Fransa bile, bu bildirgede mahallî ve azýnlýk dilleri ilgili haklarýn ifadesinden sonra ülkede konuþulan diðer dillerin öðretilmesi ve geliþtirilmesi için gereken idarî ve hukukî kararlarý almýþ ve uygulamaya koymuþtur. Bu temel insânî belgelerde açýkça ifade edildiði gibi, bir ülkede farklý dillerin ve kültürlerin korunmasý, geliþtirilmesi, öðretilmesi gibi haklarýn tanýnmasý ve uygulanmasý farklý topluluklar arasýnda anlayýþ, hoþgörü ve dostluðun yerleþmesi için bir gereklilik olarak görülmektedir. Her ne kadar bazý metinlerde bu haklar, “azýnlýk haklarý” adý altýnda geçse de azýnlýklara tanýnan haklarý, bir ülkenin aslî unsurlarýndan esirgemek her halde azýnlýk haklarýný esirgemekten daha vahim bir durumdur. Farklý dillerle alâkalý haklarýn teslimini Kutsal Kitabýmýzýn bazý ifadelerine dayandýrmak yanlýþ olmayacaktýr. Kur’ân’ýn deyimiyle “dillerin ve renklerin deðiþik olmasý” týpký “göklerin ve yerin yaratýlýþý” kadar önemli “Ýlâhî delillerdir” ve “þüphesiz bunda bilenler için alýnacak dersler vardýr” (Rum Sûresi, 22) Yine bir baþka âyette Allah, “Ey insanlar! Þüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir diþiden yarattýk ve birbirinizi tanýmanýz için sizi boylara ve kabilelere ayýrdýk” (Hucurat Sûresi, 13) demektedir. Bu Ýlâhî rehberliðin ýþýðýnda birer Ýlâhî baðýþ ve hediye olan farklý dilleri korumanýn gerekliliði ve ayrý etnik topluluklara ait olmanýn bölünmeye deðil “Ýslâm kardeþliðine” yol açmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) Vedâ haccýnda, Arafat Vâdisi’nin ortasýnda 124 bin Müslümanýn þahsýnda bütün insanlýða þöyle hitab etti: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanýz da birdir. Hepiniz Âdem’in (as) çocuklarýsýnýz, Âdem (as) ise topraktandýr. Arabýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerine üstünlüðü olmadýðý gibi; kýrmýzý tenlinin siyah üzerine, siyahýn da kýrmýzý tenli üzerinde bir üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadýr.” 9 Bu yüce hitaptan anlaþýlacaðý gibi bir insaný diðerlerinden üstün kýlanýn kendi iradesi, azmi ve çalýþmasý ile elde edebileceði ve geliþtirebileceði ilim, ahlâk, fazilet gibi vasýflar ile doðuþtan had konmamýþ yetenek, istidat ve becerilerini istikamet ve Ýlâhî rýza dairesinde kullanmak ve geliþtirmek gibi özellikler olabilir. Bu vasýf ve özellikler de en geniþ mânâsýyla “takva” ile ifade edilmektedir. Öbür yandan doðuþtan sahip olduðumuz ýrk, renk gibi genetik özellikler ve içine doðduðumuz çevrenin sahip olduðu dil, kavim mensubiyeti gibi özellikler kiþileri birbirine karþý üstün kýlmaz. Belki bu özellikler, dünya hayatýnda fertler ve topluluklar arasýnda iliþkilerin düzenlenmesi ve ihtiyaçlarýn kolaylýkla karþýlanmasý içindir. Üstad Bediüzzaman, “müsbet milliyetin” toplum hayatýnýn dâhilî ihtiyaçlarýndan ileri geldiðini; yardýmlaþma ve dayanýþmaya sebep olduðunu; menfaatli bir kuvvet temin ettiðini ve uhuvvet-i Ýslâmiyeyi daha da güçlendiren bir araç olduðunu ifade eder. 10 Týpký müsbet milliyet gibi farklý dillerin varlý ðýnýn da uygun olarak kullanýlmasý halinde ülkenin birlik ve beraberliðine ve Ýslâm kardeþliðine basamak olacaðýný gönül rahatlýðýyla söyleyebiliriz. Öyle ise mahallî dillerimizi korumanýn yolu olan serbestçe konuþma, öðrenme ve öðretmenin önünü týkayan her ne engel varsa, uygun ve etkili tedbirlerle kaldýrmak gerekir. Farklý etnik ve kültürel deðer ve zenginliklerin, insânî ve Ýslâmî deðerler çerçevesinde ve bu vatanda gerçek kardeþliði pekiþtirecek tarzda yaþatýlmasý ve geliþtirilmesi için önyargýlarýn terk edilmesi ve gereken sosyal, siyasî, ekonomik ve hukukî düzenlemelerin akl-ý selîmle ve hoþgörüyle tartýþýlarak belirlenmesi ve uygulanmasý gereklidir. Farklýlýk ve çeþitliliðe raðmen birlikte uyum içinde, güncel deyimle “kesrette vahdet” içinde yaþamak, ülkemiz insanlarýnýn birlik içinde yaþama azmini daha da güçlendirecektir. Türkiye’de yaþayan herkesin “birinci sýnýf vatandaþ olmasý”, kendisi olmaktan çekinmemesi, göðsünü gererek dolaþmasý, insanca bir refah ve mutluluk düzeyine ulaþmasý ve farklý anadilleri olup da Türkiye’nin temel kültürüne ve millet kimliðine mensup insanlarýn birbirine “yabani” olarak deðil de “dostça” ve “kardeþçe” bakmasý ülkemizin birlik ve bütünlüðünün teminatý olacaktýr. Farklýlýklarý zenginlik olarak gören, bütün vatandaþlarýna âdil davranan, ekonomik ve demokratik geliþimini saðlayan bir Türkiye, bölgemizde ve dünyada bir cazibe merkezi hâline gelecektir.

Dipnotlar: 1- Vardar, B., ve diðerleri. Baþlýca Dilbilim Terimleri, Ýstanbul Üniversitesi yayýnlarý, Ýstanbul, (1978). 2- Türkçe Sözlük ,TDK Yayýnlarý, Ankara, 2005. 3- Büyük Türkçe Sözlük, TDK Web Sitesi, http://tdkterim.gov.tr/bts/ Eriþim Tarihi, 09.01.2011. 4- Ýleri Ýlay “Batý Gözüyle Meþrûtiyet Döneminde Osmanlý Hükümetlerinin Dil ve Eðitim Politikalarýna Karþý Tepkiler” OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlý Tarihi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayý: 18, 2005. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/126.pdf eriþim Tarihi: 07 Ocak 2011. 5- Bali Rýfat N., “Vatandaþ Türkçe Konuþ!” http://www.rifatbali.com/images/stories/dokumanlar/turkce-konusma-birgun.pdf 6- “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk milleti denir.” Ýnan Afet, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazýlarý. 1969. S.18. “Türk Devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý olan herkes Türk’tür.” T. C. Anayasasý, Md. 66. 7- JACOB, James A. & Beer, William R., “Introduction” in Language Policy and National Unity, Rowman & Allanheld Publishers, 1985. 8- Yalçýn, Nafi. (2002) “The Turkish Language Reform: A Unique Case Of Language Planning In The World”. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi. Cilt:12, Sayý: 3, s: 105-121. 9- http://www.diyanet.gov.tr/turkish/hutbe/vedahutbesi.asp 10- Nursî, Said. Mektubat, Yeni Asya Neþriyat, s. 542, 2007.


10

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT

“Hür Adam”ýn hayvan sevgisi

ABD’li barýþ gönüllüsü Rachel’in hayatý sahnede

ÇEVRECÝ BAKIÞ CEVAT ÇAKIR cevatcakir53@hotmail.com

aha vizyona girmeden gündemi deðiþtiren “Hür Adam” filminde dikkatimizi çeken farklý bir konu üzerinde durmak istiyorum. Filmin bir sahnesinde Said Nursî, cezaevindeki hücresinde yanýna gelen farelere yem veriyor. Evinde kedilerle arkadaþlýk edip onlarla konuþuyor. Kendisini Barla’ya götüren askerin bir kuþa kurþun atttýðýný görünce yanlýþ yaptýðýný söylüyor. Evet Said Nursî’nin sadece hayvanlarla ve diðer mahlûkatla olan þefkati iyi bir çevre filmi olabilir. Ýstikbalde, “nesl-i cedid”den böyle bir filmi bekliyoruz. Asrýn çevrecisi ve þefkat kahramaný Said Nursî’den bugünkü hayvan severlerin ders alacaðý ibretli örnekler vardýr. Bu yazýmýzda bunlarýn bir kýsmýný aktarmak istiyorum. Cezaevinde çok zor þartlar içinde iken dahi sineklerin konduklarý yerlerinden rahatsýz edilmesine razý olmuyor. Ve baþýndan geçen þöyle bir hadiseyi anlatýyor: “Güz mevsiminde, sineklerin terhisat zamanýna yakýn bir vakittte, hodgâm insanlar, cüz’i tacizleri için sinekleri itlaf etmek üzere hapishanedeki odamýzda bir ilaç istimal ettiler. Benim fazla rikkatime dokunmuþtu. Odamda çamaþýr ipi vardý. Bilâhare, o insanlarýn inadýna sinekler daha ziyade çoðaldýlar. Akþam vaktinde, o küçücük kuþlar, o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardý. Çamaþýr sermek için Rüþtü’ye dedim: ‘Bu küçücük kuþlara iliþme; baþka yere ser.’ O da kemal-i ciddiyetle, dedi ki, ‘Bu ip bize lâzýmdýr; sinekler baþka yerde kendilerine yer bulsun’” 1 Yýlaný taþla vurmak isteyen bir talebisine engel oluyor: “Üstadla beraberdik. Sonradan plaj yaptýklarý yerde boðazdan koca bir yýlan geliyordu. Bilek kalýnlýðýnda ve iki adam boyu. Ben taþ aldým. ‘Mehmed ne ediyon?’ dedi. ‘Yýlaný kovalýyorum’ dedim.. ‘O gelsin dokunmaz, sürünsün taþ atmak yok’ dedi. ‘Biz’ dedi, ‘ufacýk bir karýncayý öldüremeyiz, çok ufak bir mahlûku öldüremeyiz. Bize canlýlarý öldürmeye müsaade yok’ dedi." 2 Erek Daðýnda yaban elmalarýný yemek isteyen talebelerine, “Bizim hisselerimiz baðlarda ve bahçelerdedir. Bizim rýzkýmýzý Cenâb-ý Hak oralarda tayin etmiþtir. Bu yabanî meyveler, yabanî hayvanlarýn rýzkýdýr. Onlarýn kýsmetine dokunmamamýz lâzýmdýr” diyerek engel olmuþtur. 3 Yine bir gün talebelerinden birisinin, açýk unuttuðu odasýna giren bir köpeðin küpteki kavurmalarýný yiyip küpü kýrmalarý üzerine köpeði dömek için sopa hazýrladýðýný görünce, “Bu hayvanlarýn gýybetini yapmayýn ve helâl edin” diyerek köpeðin dövülmesine engel olmuþtur. 4 Daðda gezerken bir kertenkele öldüren Molla Hamid Ekinci’ye, “Evini harap etmiþsin” diye tepki verdikten sonra þu sorularý soruyor: “O hayvan sana taarruz etti mi?” “O hayvanýn rýzkýný sen mi veriyorsun?” “Senin, mülkünde mi, arazin de mi geziyordu?” “Sen mi yarattýn?” “Bu hayvanlarýn niçin yaratýldýklarýn, yani fýtrî vazifelerini biliyor musun?” 5 Erek Daðýnda bir oda yapmak isteyen talebelerinin kazý sýrasýnda karýnca yuvalarýna rastlamalarý üzerine Said Nursî orasýný kazmamalarýný, sebep olarak da “Bir ev yýkýp, bir ev yapmak olur mu?” diyor. 6 Yine avcýlýk yapan bir talebesini bundan vazgeçiriyor: “Ne yaparsýn” diye soruyor. Avcýlýk. “Sizin oralarda ne hayvanlar bulunur?” “Ceylan, tavþan, ördek ve keklik.” “Her ava çýktýðýnýzda ne kadar para masraf edersiniz?” “Bazan olur ki 50 lira da masraf yaparýz” dedim. “Siz o parayla ehli hayvan alýp etini yeseniz daha iyi olmaz mý?” “Evet dedim daha iyi olur muhakkak” 7 Ayrýca, eþeðe hakaret olur gerekçesiyle ‘eþek’ deðil de ‘iþlek’ denmesini istiyor. 8 Ayrýca karýnca yuvalarýna þeker, bulgur ve ekmek vermesi de güzel örnekler. 9 Kurbanlýk hayvanýnýn kaçmamasý için önce ayaðýný kesen ve para için hayvanlarýný dövüþtüren bir toplumda bu uygulamalar çok ileri bir uygulama.

FÝLÝSTÝNLÝ BÝR AÝLENÝN EVÝNÝN YIKILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIÞIRKEN ÝSRAÝL BULDOZERÝ TARAFINDAN EZÝLEREK ÖLEN AMERÝKALI BARIÞ GÖNÜLLÜSÜ RACHEL CORRIE’NÝN HAYATI SAHNELENDÝ.

D

Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneðince Timaþ Yayýnevinde düzenlenen toplantýya katýlan Mürþit Bað, ‘’Said Nursî’yi filme baþladýktan sonra tanýdým. Ben Üstadý oynamaya çalýþsam baþarýlý olamazdým. Onun gibi yaþamaya çalýþtým. Sabýrlý olmaya çalýþtým. Sahnenin dýþýnda bile duruþum ayný oldu’’ dedi. Toplantýya Said Nursî’nin talebelerinden Mehmet Fýrýncý da (soldan üçüncü) katýldý.

Bediüzzaman, toplumun imanýný korumaya çalýþtý HÜR ADAM FÝLMÝNÝN BAÞ ROL OYUNCUSU MÜRÞÝT AÐA BAÐ: SAÝD NURSÎ’YÝ FÝLME BAÞLADIKTAN SONRA TANIDIM. O, TOPLUMUN ÝMANINI KORUMAK ÝÇÝN ÇABALADI. ÖMER ÞENÖZ ÝSTANBUL ‘’HÜR Adam: Bediüzzaman Said Nursî’’ filminin baþ rol oyuncusu Mürþit Aða Bað, Said Nursî’yi filme baþladýktan sonra tanýdýðýný belirterek, ‘’Üstadý oynamaya çalýþsam baþarýlý olamazdým. Onun gibi yaþamaya çalýþtým’’ dedi. Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneðince Timaþ Yayýnevinde düzenlenen toplantýya katýlan Bað, san'atçýnýn eleþtiriye açýk olmasý gerektiðini vurgulayarak, bu filmin konusunda bir ilk olmasýnýn eleþtirilmeyeceði anlamýna gelmeyeceðini kaydetti. Bað, oyuncu olarak filmin bir malzemesi olduðunu ifade ederek, filmde kendisini yönlendirecek yönetmen ve senaryonun bulunduðunu ve bu yönlendirmelere göre davrandýðýný anlattý. Yönetmen Mehmet Tanrýsever’in, filmin konusunun ciddiyetine göre davrandýðýný belirten Bað, kendisinin yönlendirmelerin dýþýnda bir müdahalede bulunmadýðýný ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýðýný kaydetti. Bað, bu filmin, insanlara Þeyh Said ile Said Nursî arasýndaki farký öðrettiðini ifade ederek, ‘’Said Nursî’yi filme baþladýktan sonra tanýdým. Ben Üstadý oynamaya çalýþsam baþarýlý olamazdým. Onun gibi yaþamaya çalýþtým. Sabýrlý olmaya çalýþtým. Sahnenin dýþýnda bi-

le duruþum ayný oldu’’ dedi. Said Nursî’nin toplumun imanýný korumak için çabaladýðýný söyleyen Bað, hürriyeti savunurken hiçbir sebep olmadan yaþlý halde mahkeme mahkeme gezdiðini anlattý. Bað, filmin çekimlerine iliþkin bilgiler de verdi.

SALÝHOÐLU: YENÝ FÝLMLER DE ÇEKÝLSÝN Toplantýya katýlan dinleyiciler de filmle ilgili deðer lendirmelerini baþrol oyuncusuyla paylaþtý. Gazetemiz yazarlarýndan Latif Salihoðlu da filme emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini ifade ederek, “Filmde Bediüzzaman’ýn talebelerini canlandýranlarýn kýlýk kýyafetleri daha dikkatli seçilseydi iyi olurdu. M. Kemal’in Ýslâm âlemine yazdýðý mektup da, filmde anlatýldýðý gibi ölümüne yakýn bir zamanda gerçekleþmemiþ. O mektubun tarihi 1920 olmalý. Said Nursî ile M. Kemal’in anlaþamadýðý açýk. Said Nursî’nin bu konudaki mektuplarý meydanda. Zýtlar birleþmez. Bunu unutmamak lâzým. Ama bu film, her türlü tebriki hak ediyor. Ýnþallah yenileri de yapýlýr” dedi. Caðaloðlu “Timaþ Kitap Kahvesi”nde düzenlenen toplantý sonrasýnda katýlanlara gazetemizin yayýnladýðý “Hür Adam Fýrtýnasý” adlý kitapçýk hediye edildi. Toplantýya, çok sayýda eðitimci, öðrenci ve yazarlarýn yaný sýra, Said Nursî’nin talebelerinden Mehmet Fýrýncý da katýldý.

BÝR Filistinli ailenin evini yýkmak isteyen Ýsrail buldozerinin altýnda kalarak ölen ABD’li barýþ gönüllüsü Rachel Corrie’nin günlük ve mektuplarý üzerinden hayatýný anlatan ‘’Benim Adým Rachel Corrie’’ adlý tiyatro oyununun Türkiye galasý yapýldý. Ýlk kez 2006’da Londra Playhouse Theatre’da sahnelenen oyunun galasýna, Rachel Corrie’nin ABD’den gelen annesi Cindy Corrie ve babasý Craig Corrie de katýldý. Galada konuþan anne Cindy Corrie Ýstanbul’da bir hafta kalacaklarýný ve kýzlarýnýn ölümüyle ilgili Ýsrail hükümetine karþý açtýklarý dâvâ hakkýndaki son ge liþ me le ri Türk ka mu o yuy la paylaþmak için geldiklerini ifade ederek, ‘’Kýzým 23 yaþýnda, Filistinlilerin evleri yýkýlmasýn diye mücadele ederken Ýsrail buldozerleri altýnda can verdi. Ama kýzýmýn geride býraktýðý de-

’Benim Adým Rachel Corrie’’ adlý tiyatro oyununun Türkiye galasý Muammer Karaca Tiyatrosunda yapýldý.

di… Oyunun galasý 27 Ocak’ta Mu ammer Karaca Tiyatrosunda izleyicisiyle buluþtu. Ayrýca, galaya Rachel’in anne ve babasý Cindy ve Craig Corrie de katýldý.

“SOMUT ADIMLAR ATILMALI”

Oyun sonrasý düzenlenen basýn toplantýsýyla hislerini dile getiren Cindy Corrie, Rachel’in bu hikâyesini çok uzun bir süre kalbinde ve ruhunda hissettiðini ifade ederek, “Bugün Gazze’de hâlâ a cý lar de vam e di yor. Rachel’in bulunduðu duvarýn arkasýndaki çocuklar aðlamaya devam ediyor. Ben buradan bir kez daha insanlýða hatýrlatmak istiyorum ki da ha et kin so mut a Oyunun galasýna Rachel Corrie’nin annesi Cindy ve babasý Craig dýmlar atýlmalý ve bir Corrie de katýldý. þeyler yapýlmalý” þeklinðerler yaþýyor ve yaþatýlacaktýr. Kýzý- de konuþtu. Baba Craig Corrie de kýzlarýnýn ölümýn yaþadýklarýný aktaran oyunun mü nün ardýndan olayýn peþini býrakTürkçe versiyonunu ilk kez izleyecek ma dýk larýný, cinayetin aydýnlanmasý iolmaktan büyük mutluluk ve heyecan çin ça lýþ týklarýný belirterek, Filistinlilerin duyuyorum’’ dedi. hak la rý i çin savaþan birer aktivist olarak Rachel Corrie, 2003’te üniversite da mü ca delelerini sürdürdüklerini söyöðrencisiyken Uluslar arasý Dayanýþ“Be nim Adým Rachel Corrie” ünlü le di. ma Hareketi’ne (International Solida rity Movement) katýlarak barýþ gönül- Ýngiliz aktör Alan Rickman ve The Gulüsü olarak Filistin’e gitmiþ, 16 Mart ardian gazetesi editörü Katharine Vi2003’te Filistinli bir ailenin evinin yý- ner tarafýndan derlendi. Setenay Ye kýlmasýný þiddete baþvurmadan engel- ner’in Türkçe’ye çevirip, oynadýðý tek lemeye çalýþýrken bir Ýsrail buldozeri perdelik oyunu Turgay Kantürk yönettarafýndan ezilerek can vermiþti. Rac - ti. “Ýnsanoðlunun en zor koþullar altýnhel’in Filistin’e gidiþ süreci ve orada da bile nazik, cömert, güzel ve güçlü oyaþadýðý bütün sýkýntýlar Rachel’in labileceðini gösterebilen herkesten ilgünlük ve mektuplarýndan derlenen ham almalýyýz” diyen Rachel Corrie’nin bir tiyatro oyunu oldu. Ve adýna da hayatýný anlatan oyun Ýstanbul’dan “Benim Adým Rachel Corrie” denil- sonra bütün Türkiye’yi gezecek.

MAVÝ MARMARA’YA ZÝYARET

Dipnotlar 1. Lâtif Nükteler, s.11, 2. Son Þahitler cild. 3 s. 35, 3. Son Þahitler cid. 1, s .201, 4. Son Þahitler cild 1, s, 200 5. Son þahitler cild 1, s. 205, 6. Son þahitler cild 1, s. 206, 7. Son Þahitler cild 1, s. 304, 8. Son þahitler cild 1, s. 419, 9. Son Þahitler cild 1, s. 251.

ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

Gazetemiz yazarlarýndan Lâtif Salihoðlu da toplantýda bir konuþma yaptý. Filme emeði geçen herkese teþekkür ettiklerini ifade eden Salihoðlu, “Bediüzzaman’ýn talebelerini canlandýranlarýn kýyafetleri daha dikkatli seçilse iyi olurdu” dedi.

SOLDAN SAÐA— 1. Bir fitilin etrafýna erimiþ bal mumu, içyaðý, stearik asit veya parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun aydýnlatma aracý. - Mýzmýz, sevimsiz, baþkalarýyla iliþki kurmayan kimse. 2. Dinî ilimlerin okutulduðu fakülte. Rus yapýsý, karadan havaya güdümlü silâh. 3. Savaþta yapýlan çarpýþmalardan her biri. Bazý ülkelerde, hükümdarlarýn, mareþallerin, din adamlarýnýn güç sembolü olarak törenler de ta þý dýk la rý bir tür a ðaç ve ya me tal den deðnek. 4. Ýþ yeri, daire, büro. - Fransýzca çarþaf, nevresim vesaire. - Farsçada yýlan. 5. Pi lavda kullanýlan et suyu. - Etkili söz söyleme san'atý. 6. Bilgisayarda dosya aktarým ileti þim kuralý. - Akýl. 7. Çadýr, büyüklere mahsus çadýr. - Gövdesi kýzýl, ayaklarý ve yelesi koyu renkli olan, yaðýz (at). 8. Ezanla ilgili olan. Elektrik iletkenliði düþük, kolayca anyonlar verebilen, oksitleri asit oluþturan ve genellikle periyodik çizelgenin IV-VII’nci gruplarýnda bulunan kükürt, fosfor gibi elementler. 9. Tabakalar. - Arapçada su. 10. Apansýz, bir denbire. - Mitolojide Kaz Daðý'nýn adý. - Su yolu.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Öte yandan, ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfýndan yapýlan açýklamaya göre, Rachel Corrie’nin anne ve babasý Mavi Marmara gemisini ziyaret etti. Corrie ailesi, Tuzla tersanesinde tamir ve bakýmý süren gemiyle ilgili olarak Vakýf Baþkaný Bülent Yýldýrým ve geminin kaptaný Mahmut Tural’dan da bilgi aldý. Baba Craig Corrie gemiyi gezerken, anne Cindy Corrie rahatsýzlýðýndan dolayý gemiye çýkamadý. Baba Craig Corrie, kýzý Rachel ile Mavi Marmara’da þehit olan 9 aktivistin ayný kaderi yaþadýklarýný belirterek, kýzýnýn savaþ karþýtlýðýnýn simgesi olduðunu ifade etti.

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Sarý, beyaz veya menekþe renginde çiçekler açan, yapraklarý akasya yapraðýna benzeyen bir süs bitkisi. - Kimi yörelerimizde öteki mânâsýnda kullanýlan kelime. 2. Osmanlýlarda kapýkulu askerlerine, saray ve devlet kuruluþlarýndaki bazý görevlilere üç ayda bir verilen ücret. - Eski Oðuzlarda Oðuz destanlarýný okuyan saz þairi. 3. Uzman, iþini iyi bilen, usta. - Baðýmlý. 4. Hükümdara özgü o lan. - Ýneðin, sütten kesildikten sonra bir yaþýna kadar olan yavrusu. 5. Ýngiliz soyluluk unvaný. - Niteliði deðiþmemiþ, aslýna uygun olan. 6. Sahiplik, maliklik. - Canlý ve cansýz varlýklarý, duygu ve düþünceleri, çeþitli durumlarý bildiren kelime, isim. 7. Bitkiler. - Osmanlýlarda ilmiye nin giy di ði bir tür BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI üst lük. 8. Ba tý top lumlarýnda bayan adý. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. Zincir halkasý. 10. 1 P A S S M E T A Z O R Ý Yeniçeri kütük defte ri. - Be yaz, pü tür lü 2 Ý L A H Ý Y U N Z T O R dilli küçük sincap gö - 3 Y A L A K A E R K U M A rünümlü hayvan. 11. 4 A G A B A L A B O R A Ý Sün gü gi bi tü fe ðin 5 T Ü M E D E M A M A N Ý namlusu ucuna taký- 6 A N E B O T A N Ý K L N lan veya bel kayýþýna 7 Ý S B E E T N A S E B Ý asýlý olarak taþýnan bir 8 A M A Z O N D M E L E K çeþit býçak. 12. Þehir 9 R Ý Z Ý K O Ý A R A K A planý. - Kuþlar için su 10 A T A K K T O Z T MA S konulan küçük kap.


11

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü Ýhale Ýlaný

T. C. ANKARA 6. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

Kelebek Plastik Mühür Alýmý iþi, Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü ve Baðlý Daðýtým Þirketlerinin 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamýnda Yapacaðý Mal ve Hizmet Alýmlarý Hakkýnda Yönetmeliðe göre Açýk Ýhale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý*: 2011/13646 1- Ýdarenin : a) adresi : Abdülhakhamit Cd. No: 21 34437 Taksim-Beyoðlu/ÝSTANBUL b) telefon ve faks numarasý : 0212 361 85 48 - 0212 361 85 46 c) elektronik posta adresi : 2- Ýhale konusu 2- Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý : MAL ALIMI Kodu Adý Miktarý Birimi 196200000060000 PLASTÝK SAYAÇ MÜHÜRÜ MAVÝ 2.000.000Adet 196200000062000 PLASTÝK SAYAÇ MÜHÜRÜ YEÞÝL 2.000.000Adet

Esas No: 2009/2674 Esas. Davacý Ýsmail Uslu vekili tarafýndan davalý Mehmet Kamil ve arkadaþlarý aleyhine açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnda; Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Etimesgut mahallesi, 8679 ada 1 parsel sayýlý taþýnmazda hissedar olan davalýlar Mahmut Gop,( Atatürk bulvarý no: 11/5 Kýzýlay Ankara Mehmet Kamil, Ahmet Ferit Argan ,Behçet Beðit, Hatice Döner, Hilmi Akant’ýn tebligata yarar açýk ve sarih adresleri mahkememizce ve zabýtacada tespit edilemediðinden taraflar arasýnda görülen Ortaklýðýn Giderilmesi davasýna karþý varsa savunmalarýnýzý veya delillerinizi duruþmanýn býrakýldýðý 9.3.2011 günü saat 10.05’de mahkememize gelerek beyanda bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde, gýyabýnýzda karar verileceði hususu HUMK.nun 509. ve 510. maddeleri gereðince davetiye yerine kain olmak üzere ilanen teblið olunur. 21.01.2011 www.bik.gov.tr B: 6143

b) teslim yer(ler)i : BEDAÞ BAKIRKÖY MERKEZ ÝÞLETME AMBARI , c) teslim tarih(ler)i : Ýþe baþlama tarihinden itibaren temrin planýna göre 120 gün 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : BOÐAZÝÇÝ ELEKTRÝK DAÐ. A.Þ. Genel Müdürlüðü-Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : 07.02.2011 günü saat 10:30:00 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, kuruluþu, pay durumu ve ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. c) Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar. d) Bu ilanýn 4.3 ve 4.4'üncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 4.3. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.4. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýstenen Mesleki Teknik Belgeler aþaðýdadýr: 4.4.1- Kapasite raporu: Bu ihalede isteklilerin alým konusu malý, sözleþme süresi içinde alým miktarýnda üretebileceðine dair kapasite raporunu, teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. Ýstekli imalatçý ise kendi adlarýna veya unvanlarýna düzenlenen kapasite raporunu sunar. Ýstekli yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise satýcýsý veya temsilcisi olduðu imalatçýnýn kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda yetkili satýcý veya yetkili temsilci olduðunu gösteren belgeleri de kapasite raporuyla birlikte sunmak zorundadýr. Ýstekli tarafýndan adlarýna veya unvanlarýna düzenlenen ayný iþe iliþkin birden çok kapasite raporu sunulabilir. Bu durumda kapasite raporlarýndaki miktarlar toplanarak deðerlendirilir. Aday veya istekli, yetkili satýcýsý veya yetkili temsilcisi olduðu imalatçýnýn ayný iþe iliþkin birden çok kapasite raporunu sunabilir. Bu durumda kapasite raporlarýndaki miktarlar toplanarak deðerlendirilir. Ýstekli tarafýndan sunulan kapasite raporunun, kayýtlý bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasý ya da kayýtlý olunan esnaf ve sanatkârlar odasý tarafýndan mevzuatýna uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý zorunludur. Yabancý istekliler tarafýndan sunulan kapasite raporunun ise ilgili ülke mevzuatýna göre düzenlenmiþ olmasý gerekmektedir. Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan biri, birkaçý veya tümü tarafýndan ortaklýk oranlarýna bakýlmaksýzýn kapasite miktarýna iliþkin yeterlik kriteri saðlanabilir. 4.4.2- Ýmalat yeterlik belgesi, imalâta yeterlilik belgesi: Bu ihalede isteklilerin imalat yeterlik belgesi ile imalâta yeterlilik belgesinden birini teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinde veya son baþvuru tarihinde geçerli olmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan biri tarafýndan imalat yeterlik belgesi veya imalâta yeterlilik belgesinin sunulmasý yeterlidir. 4.4.3- Kaliteye iliþkin belgeler: 4.4.3.1- Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde aþaðýdaki belgeleri sunmalarý zorunludur. - TSE Belgesi - ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi Ýstenilen belge(ler)in, ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belge(ler)i sunmasý yeterlidir. 4.4.3.2. Kalite/Çevre yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgelendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alýnan teyit yazýlarý geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir. 4.4.4- Tedarik edilecek mallarýn kataloglarý, fotoðraflarý Bu ihalede isteklilerin, teklif edilen malýn teknik þartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluðunun belirlenmesi amacýyla teknik bilgilerin yer aldýðý katalog ile fotoðraf cinsinden aþaðýda yazýlý belgeleri, teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. - Tedarik edilecek mallarýn numuneleri - Tedarik edilecek mallarýn kataloglarý ve/veya fotoðraflarý. Ýþ ortaklýðýnda teknik bilgilerin yer aldýðý katalog, teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman, teklif edilen mal esas alýnarak ve teklif edilen mala iliþkin olarak idari þartnamede yapýlan düzenleme çerçevesinde; ortaklardan biri, birkaçý veya tümü tarafýndan sunulabilir. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhale tüm isteklilere açýktýr. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1- Ýhale dokümaný idarenin adresinde görülebilir ve 150.00.- Türk Lirasý karþýlýðý BOÐAZÝÇÝ ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ-MALÝ ÝÞLER VE FÝNANS YÖNETÝMÝ MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, doküman bedelini aþaðýda belirtilen hesap numara(lar)ýna yatýrmak zorundadýr. - Ziraat Bankasý Taksim Þubesi TR 760001000843057582455142 IBAN nolu Þirkerimiz hesabýna - Merkez Vezne Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8- Teklifler, 07.Þub.2011 saat 10:30:00'e kadar BOÐAZÝÇÝ ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ. GENEL MÜDÜRLÜÐÜ-GENEL EVRAK ÞEFLÝÐÝ' ne verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Ýhalede iþin tamamý için teklif verilebilir. 14- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir. www.bik.gov.tr B: 6206

URLA KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/50 Esas. KARAR NO: 2010/65 Davacý ORMAN GENEL MÜDÜRLÜÐÜ aleyhine mahkememizde açýlan Orman davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; 17/12/2010 tarihli karar ile; davaya konu Ýzmir ili, Urla ilçesi, Zeytineli köyü Sarpdere mevkiinde, 1660 m2 yüzölçümlü olarak kayýtlý 1624 parsel sayýlý taþýnmazýn davalýlar Ali oðlu, Zekeriya, Meryem, Zekeriya kýzý Hayriye, Zekeriya oðlu ALÝ adlarýna kayýtlý tapusunun iptali ile tamamýnýn orman vasfý ile hazine adýna tapuya kayýt ve tesciline karar verilmiþ olup, tüm aramalara raðmen adresleri tespit edilemeyen davalýlar tapu malikleri MERYEM, Ali oðlu ZEKERÝYA, Zekeriya kýzý HAYRÝYE, Zekeriya oðlu ALÝ‘ye Mahkeme kararý yerine kaim olmak üzere, iþbu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yargýtay yolu açýk olarak, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 11/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6101

T. C. ÇEÞME SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU SAYI: 2010/266 ESAS. MENKULÜN PAZARLIK USULÜ ÝLE SATIÞINA ÝLÝÞKÝN ÝLAN Kýsýtlý Bülent KOÞAN adýna kayýtlý 1994 model Mitsubishi Prenses marka 35 RAD 89 plaka sayýlý otobüsün 18.000,00+ KDV deðerden az olmamak kaydýyla pazarlýk suretiyle satýþýnýn yapýlmasýna karar verilmiþ olmakla, Yukarýda özellikleri ve deðeri belirtilen otobüsün pazarlýk usulü satýþýnýn Adliye 1. kat Hukuk Mahkemeleri Yazý Ýþleri Müdürlüðü odasýnda 07.02.2010 günü saat 14.00 ila 14.10 arasýnda yapýlmasýna satýþ bedeli üzerinden KDV, damga vergisi, alým ve teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý satýþ þartnamesinin 2010/266 Esas sayýlý dosyadan görülebileceði artýrmaya iþtirak edenlerden % 20 oranýnda teminat alýnacaðý, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Memurluðumuza müracaat etmeleri ilan olunur. 24.01.2011 www.bik.gov.tr B: 6095

KARTAL 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO: 2010/126 Esas. KARAR NO: 2010/281 Karar. 1- Davanýn KABULÜNE, 2- Konya ili Ereðli ilçesi Zengen köyü Cilt No: 96, Hane No: 98. BSN: 2'de nüfusa kayýtlý Yusuf ile Safiye’den olma 01.07.1920 Tercan doðumlu 57367160038 TC kimlik nolu “ÝMOÞ KAYA”nýn nüfus kaydýndaki “ÝMOÞ” olan isminin “EMOÞ” olarak TASHÝHEN NÜFUSA TESCÝLÝNE, 3- Davacýnýn çocuklarý 57364160192 TC Kimlik nolu Haydar, 57361160256 TC.Kimlik nolu Emine, 11992119250 TC Kimlik nolu Celile, 57358160320 TC Kimlik nolu Celal, 11935121104 TC Kimlik nolu Firaz, 52834311142 TC Kimlik nolu Fikriye ve 57355160484 TC Kimlik nolu Ahmet Mutlu’nun “ÝMOÞ” olan ana adlarýnýn “EMOÞ” olarak TASHÝHEN NÜFUSA tashihine karar verildi. www.bik.gov.tr B: 6146

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2010/5108 ESAS.

Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 18/02/2011 günü saat 11.00- 11.10'da Zaloðlu Yediemin Otoparký Kaya baþýyolu Üzeri Altýnþehir Baþakþehir Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 23/02/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.’nin alýcý ya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 1.000,00 1 Adet 34 KAD 83 Plakalý, 1989 Model, FATÝH Marka tanker, 162/22 SHT Tipli, 6BT50104284 Motor No’lu, F0303043 Þasi No’lu, Kýrmýzý beyaz aðýr hasarlý. (ÝÝK. m. 114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 6081

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO: 2010/723 Esas. KARAR NO: 2010/768 1- DAVACININ DAVASININ KABULÜ ile, Çankýrý Ýli Ilgaz ilçesi, Belören Cilt: 18, Hane: 28, BSN: 49’da nüfusa kayýtlý Ali ve Fatma'dan olma Ilgaz 28/05/1972 doðumlu ZAFER MALOÐLU’nun nüfusta “MALOÐLU” olan soyadýnýn “ÖZTÜRK olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE. www.bik.gov.tr B: 6085

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2010/5104 ESAS.

Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 18/02/2011 günü saat 10.30- 10.40'da Zaloðlu Yediemin Otoparký Kayabaþý Yolu Üzeri Altýnþehir Baþakþehir Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 23/02/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 1.000,00 1 Adet 34 PRT 21 Plakalý, 1970 Model, Ford D.750 Marka Kamyon, Mavi sarý her tarafý çürük hasarlý. (ÝÝK m. 114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 6078

T. C. KARTAL 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2010/5107 ESAS.

Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 18/02/2011 günü saat 10.45- 10.55'de Zaloðlu Yediemin Otaparký Kayabaþý Yolu Üzeri Altýnþehir Baþakþehir Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 23/02/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 1.000,00 1 Adet 34 SHY 66 Plakalý, 1994 Model, Fatih Marka Kamyon, Kýrmýzý beyaz aðýr hasarlý. (ÝÝK m. 114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 6084

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/477 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 14/12/2010 tarih, 2010/477 E., 2010/1848 K. sayýlý karar ile Murteza ve Ayþehan’dan olma, 01/07/1937 d.lu ÝLYAS TELLÝOÐLU’nun TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine kýzý, 1975 d.lu, Ýlyas kýzý SUNA TELLÝOÐLU vasi olarak tayin edilmiþtir. 30/12/2010 www.bik.gov.tr B: 6056

KARTAL 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2005/1171 Esas. KARAR NO : 2010/1072 Davacý SSK BAÞKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; 07/12/2010 tarihli hüküm ile; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçeye binaen; Davanýn KISMEN KABULÜNE, 39.712,52 TL 'lik peþin deðerli gelirin 17.09.2004 gelir onay tarihinden itibaren, 128,63 TL cenaze yardýmýnýn 09.02.2004 ödeme tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizleri ile birlikte davalý Metin Taþtan’dan alýnarak davacý kuruma verilmesine, Diðer davalý Ankara Sigorta A.Þ. aleyhine açýlan davanýn REDDÝNE, Harçlar yasasýna göre alýnmasý gereken 2.366,57 TL harcýn davalý Metin Taþtan’dan alýnarak hazineye gelir kaydýna, AAÜ tarifesi gereðince kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 4.602,53 TL. Vekâlet ücretinin davalý Metin Taþtan’dan alýnýp davacýya verilmesine, Davacý tarafça yapýlan 61,00 TL Yargýlama giderinin davalý Metin Taþtan’dan tahsili ile davacýya verilmesine, Dair davacý vekilinin yüzüne karþý tefhim, davalý tarafýn yokluðunda teblið tarihinden itibaren 8 günlük süre içinde mahkememize verilecek temyiz dilekçesi ile Yargýtay yolu açýk olmak üzere 07/12/2010 tarihinde karar verilmiþ olup, davalý METÝN TAÞTAN (Merkez Harmantepe Mah. Baðlar cad. Kümeler Evler Çýkmazý N. 5 Topselvi/Pendik) a mahkememizin gerekçeli kararýnýn ilanen tebliðine karar verildiðinden, iþbu ilanýn yayýmýndan itibaren 7 günlük teblið müddeti sonunda iþleyecek 8 günlük temyiz müddeti sonuna kadar davalý METÝN TAÞTAN'ýn yasal yollara baþvurmasý-temyiz edilmediði takdirde davalý METÝN TAÞTAN yönünden mahkememizin gerekçeli kararýnýn teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 19/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6196

ESAS NO: 2010/439 KARAR NO: 2010/1574 Davacý Fevzi Yýldýrým tarafýndan davalý Iþýl Narsap aleyhine açýlan Nafakanýn Kaldýrýlmasý davasýnda davalýnýn adresi tespit edilemediðinden, davalý Iþýl Narsap’a mahkeme kararýnýn ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, Mahkememizin 2010/439 Esas, 2010/1574 Karar sayýlý 22/12/2010 tarihli Kararý ile; Davanýn KABULÜNE, davalý için Üsküdar 1. Aile Mahkemesinin 2008/490 E. 2009/572 K. sayýlý ilamý ile belirlenen yoksulluk nafakasýnýn KALDIRILMASINA, Harç peþin alýndýðýndan yeniden harç alýnmasýna yer olmadýðýna, Davacý tarafýndan yapýlan 34.30 TL. harç toplamý, 0.60 TL. dosya gömleði gideri, 15.00 TL. tebligat gideri, 55.50 TL. müzekkere gideri, 200.00 TL. bilirkiþi ücreti ve 190.81 TL. Ýlan gideri olmak üzere toplam 496.21 TL. yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Davacý vekili için Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesi uyarýnca hesaplanan ancak asgari hadde yükseltilmek sureti ile elde edilen 1100.00 TL vekâlet ücreti takdiri ile davalýdan tahsili ile davacýya verilmesine, Davacý tarafýndan Mahkemeler veznesine depo edilen 26.60 TL.nin yatýrana iadesine, Dair davacý ve vekilinin yüzüne karþý, davalýnýn yokluðunda kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içerisinde Yargýtay’a temyiz baþvuru yolu açýk olmak üzere verilen kararýn davalý IÞIL NARSAP‘a ilanýndan itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý, teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediði takdirde hükmün kesinleþeceði hususu MAHKEME KARARI Tebliði yerine kaim olmak üzere ÝLAN olunur. 20/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6189

T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/808 Esas. 03/11/2010 Davacý Dürdane Ünal ve Arzu Toklucu vekili tarafýndan ikame olunan Gaiplik davasý sebebiyle, Ýstanbul, Þiþli ilçesi, Feriköy mahallesi 244 pafta, 10535 ada, 9 parsel de kayýtlý bulunan yerde 1975 yýlýnda bir gecekondu yapmýþ ve o yýldan bu güne kadar bu yerde zilyed olduðunu, davacýlarýn evinin üzerinde bulunduðu gayrimenkul, tapuda Mýsýr Tebalý Osep oðlu “Parsih“ adýna kayýtlý olduðunu, bu kiþinin nerede olduðu, ölü olup olmadýðý, mirasçýlarýn kimler olduðu tespit edilemediðinden MISIR TEBALI OSEP OÐLU, "PARSÝH” ÝN GAÝP OLDUÐUNA karar verilmesi talep edilmiþ olmakla, Mýsýr Tebalý Osep oðlu “PARSÝH“ hakkýnda uzun seneden beri haber alýnamadýðýndan ilan tarihinden itibaren 6 AY ÝÇÝNDE kendisi hakkýnda bilgileri olanlarýn Mahkememizin 2010/808 esas sayýlý dosyasýna bilgi vermeleri ilan olunur. 03.11.2010 www.bik.gov.tr B: 6199

T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/819 KARAR NO: 2010/784 Davacýlar tarafýndan açýlan davanýn KABULÜ ile, Çanakkale Ýli, Biga Ýlçesi, Güleçköy Köyü/Mah., C. 64; H: 54; BSN: 48’de nüfusa kayýtlý olan 127 429 117 04 TC. Nolu “MEHMET BAKÝ GATFAR”ýn, nüfus kayýtlarýnda “MEHMET BAKÝ” olan isminin “DENÝZ”, “GATFAR” olan soy isminin de “ALTAN” olarak TASHÝHÝNE, www.bik.gov.tr B: 6116

HÝZMET VAKFI MÜTEVELLÝ HEYETÝ BAÞKANLIÐINDAN GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI 1- Aþaðýda özellikleri belirtilmiþ olan KIRKLARELÝ ili , Merkez Ýlçesi, Karakaþ Mah. Bayýndýr 1 sok. No: 4 D: 7 Güneþ sitesi C blok adresindeki vakfýmýza ait taþýnmazýn, tahmini bedel üzerinden 29 Ocak 2011 günü saat 11.00'da açýk artýrma usulüyle satýþý yapýlacaktýr. 2- Söz konusu taþýnmaza ait satýþ þartnamesi Vakýf merkezinde görülebilir. Telefon : 0212 516 20 49 Fax: 0212 517 77 58 3- Ýsteklilerin geçici teminat ile istenen diðer belgeleri teklif mektuplarýný ihale saatýna kadar Hizmet Vakfý Ýhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 4- Ýhale; Ýstanbul - Fatih -Çemberlitaþ Piyerloti cad. Dostlukyurdu sok. Hacýbey Apartmaný No: 10/2 adresindeki Hizmet Vakfý merkezinde yapýlacaktýr. Vakfýmýz 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununa tabi deðildir. NEVÝ MEVKÝÝ T.BEDELÝ G.TEMÝNAT ÝHALE TARÝH VE SAATÝ Daire Kýrklareli-merkez 105.000 TL 5.250 TL 31 Ocak 2011 Saat: 11:00


12

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN ÝLAN KARTAL 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN

ESAS NO : 2007/713 KARAR NO : 2010/1090 Davacý SSK BAÞKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçeye binaen; Davanýn KISMEN KABULÜNE, 7.632,00 TL'lik peþin deðerli gelirin 10.10.2002 gelir onay tarihinden itibaren, 94,20 TL cenaze yardýmýnýn 18.04.2002 tediye tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalý Tasfiye Halinde Tek Yapý Ýnþaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Þti, Ýdil Ýnþaat Tic. A.Þ. Tayyar Tarýk Caner ve Muammer Özcan’dan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacý kuruma verilmesine, Davalý Haydar Güneþ aleyhine açýlan davanýn REDDÝNE, Harçlar yasasýna göre alýnmasý gereken 459,00 TL harcýn davalý Haydar Güneþ dýþýndaki davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydýna, Tarife gereðince hesaplanan 1.100.00 TL ücreti vekâletin davalý Haydar Güneþ dýþýndaki davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile, davacýya verilmesine, Davacý tarafça yapýlan masraflar toplamý olan 224,50 TL yargýlama giderinin Haydar Güneþ dýþýndaki davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile, davacýya verilmesine, Dair, davacý vekilinin yüzüne karþý davalý tarafýn yokluðunda teblið tarihinden itibaren 8 gün içinde Mahkememize verilecek temyiz dilekçesi ile Yargýtay yolu açýk olmak üzere 14/12/2010 tarihinde karar verilmiþ olup, davalý HAYDAR GÜNEÞ (Aydýntepe Mah. Atalay Sok. N: 24 Ýçmeler/Tuzla/Ýstanbul) e mahkememizin gerekçeli kararýnýn ilanen tebliðine karar verildiðinden, iþbu ilanýn yayýmýndan itibaren 7 günlük teblið müddeti sonunda iþleyecek 8 günlük temyiz müddeti sonuna kadar davalý HAYDAR GÜNEÞ in yasal yollara baþvurmasý-temyiz edilmediði takdirde davalý HAYDAR GÜNEÞ yönünden mahkememizin gerekçeli kararýnýn teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 19/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6197

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/495 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 21/12/2010 tarih, 2010/495 E., 2010/1889 K. sayýlý karar ile Osman ve Emine’den olma, 02/12/1941 d.lu, ÜMMÜGÜLSÜM KOÇAK’ýn TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine kýzý, 1960 d.lu, Mehmet kýzý FADÝME BAÞOL vasi olarak tayin edilmiþtir. 06/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6176

T. C. ÇATALCA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2007/819 KARAR NO : 2008/1160 Davacý Raif Kurt Vekili Av. Nuray Baðlan tarafýndan davalýlar Sevgi Nas vs aleyhine mahkememizde açýlan Ýstanbul ili, Çatalca ilçesi Yassýören köyü 373 parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda ORTAKLIÐIN GÝDERÝLMESÝ davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen 31.10.2008 tarihli karar gereðince; Tapunun Ýstanbul ili, Çatalca ilçesi, Yassýören köyünde kain 373 parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda; Davacýnýn davasýnýn mahkememizin yetkisizliði nedeniyle dava dosyasýnýn Gaziosmanpaþa Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine devrine, karar kesinleþtiðinde, talep halinde dosyanýn yetkili ve görevli Gaziosmanpaþa Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmiþ olup, adresi tespit edilemeyen ve kendilerine tebligat yapýlamayan davalýlardan Sevgi Naz, Hasan Yavaþ, Mustafa Kaya, Saim Kaya, Þaziye Bozkýr, Mehmet Asým Pektaþ, Raim Çevik, Cahide Saltýk’a teblið yerine geçmek üzere iþ bu ilanýn ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, teblið tarihinden itibaren 8 gün içinde yasal yollara baþvurulmadýðý taktirde hükmün kesinleþmiþ sayýlacaðýnýn karar tebliði yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen teblið olunur. 18/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6215

T. C. ÞÝÞLÝ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLAN) Dosya No: 2010/3828 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: 24/02/2011 tarihinde ÇAÐLAYAN MAH. TAÞOCAÐI CD. AKBANK ALTI KELER OTOPARKI KÂÐITHANE/ÝST.'de SAAT 11.00-11.1O’da yapýlacaðý ve o günü kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/03/2011 tarihinde ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 24/01/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Kuruþ Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 14.000 TL 1 34 UF 5811 PLAKALI RENAULT MARKA 2007 MODEL KANGO KAPALI KASA KAMYONET SOL ARKA TEKERLEK PATLAK. SAÐ AYNA VURUK. ÖN ÇITA GEVÞEK. MUHTELÝF YERLERÝNDE UFAK ÇÝZÝKLER MEVCUT. TEYBÝ VAR, RUHSAT VE ANAHTAR YOK. www.bik.gov.tr B: 6222

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma Ýlaný) 2010/4563 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23/02/2011 saat 10.30- 10.35 arasýnda MÝMARSÝNAN ESKÝ SÝLÝVRÝ YOLU TÝMUR OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 24.01.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000.1 34 DR 7428 PLAKALI 2007 MODEL CÝTROEN MARKA MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ OLAN HUSUSÝ OTOMOBÝL. RUHSAT YOK, ANAHTAR VAR. www.bik.gov.tr B: 6221

2010/3928 T. Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/02/2011 saat 10.40/10.50 arasýnda VAKIF ÝTÝMAT YEDÝEMÝNLÝ OTOPARKI TALATPAÞA, SUYOLU CAD. ESENYURT adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numaraþiyle üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 24/01/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 12.000,00 1 34 TY 2074 PLAKA SAYILI fiyat MARKA 2001 MODEL GRÝ RENKLÝ fiyat BRAVO MODEL ÖN CAM ÇATLAK MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT OLUP, HUSUSÝ OTO. www.bik.gov.tr B: 6180

ÝLAN KARTAL 1. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 1997/105 Esas. KARAR NO : 2010/1139 Davacý SSK BAÞKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; 28/12/2010 tarihli hüküm ile; HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçeye binaen; Davanýn REDDÝNE, Yargýlama giderlerinin davacý üzerinde býrakýlmasýna, Davacý kurum harçtan muaf olduðundan harç alýnmasýna yer olmadýðýna, Dair, kesin olmak üzere verilen davacý vekilinin yüzüne karþý davalýlarýn yokluðunda 28/12/2010 tarihinde karar verilmiþ olup, davalýlar VEYSÝ ÖZPÝLÝÇ (Sigorta Cad. 57/2 Çavuþoðlu Kartal-Ýstanbul) - MEHMET ALÝ UYAN (Sigorta Cad. 57/2 Çavuþoðlu Kartal) e mahkememizin gerekçeli kararýnýn ilanen tebliðine karar verildiðinden, iþbu ilanýn yayýmýndan itibaren 7 günlük teblið müddeti sonunda iþleyecek 8 günlük temyiz müddeti sonuna kadar VEYSÝ ÖZPÝLÝÇ ve MEHMET ALÝ UYAN'ýn yasal yollara baþvurmasý-temyiz edilmediði takdirde davalý VEYSÝ ÖZPÝLÝÇ -MEHMET ALÝ UYAN yönünden mahkememizin gerekçeli kararýnýn teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 19.01.2011 www.bik.gov.tr B: 6202

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/542 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 21/12/2010 tarih, 2010/542 E., 2010/1897 K. sayýlý karar ile Ednan ve Hüsne’den olma, 01/02/1969 d.lu, MELAHAT CENGÝZ’in TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine kardeþi, 1971 d.lu, Ednan oðlu BAYRAM CENGÝZ vasi olarak tayin edilmiþtir. 10/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6274

T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2010/566 Esas. Musa ve Anþa’dan olma Eskiboðazkesen 15/04/1980 doðumlu, Sivas ili, Sivas mer kez ilçesi, Eskiboðazkesen Mahallesi/Köyü nüfusuna kayýtlý, Cilt No: 92, Hane No: 35, BSN No: 135’de davacý Mevlüt Suna’nýn Mevlüt olan ismi MEVLÜDE olarak Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/12/2010 tarih, 2010/566 Esas ve 2010/656 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 07/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6283

T. C. BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2009/451 Davacý Yusuf KARTAL vekili tarafýndan davalý Þerafettin YAÐIZ aleyhine mahkememizde açýlan Alacak davasýnýn yapýlan açýk duruþmasýnda verilen ara karar gereðince; Mustafa Kemal Mahallesi 69 Sokak No: 8/6 Baðcýlar/ÝSTANBUL adresinde davalý Þerafettin YAÐIZ‘a ulaþamadýðýndan dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, iþ bu davanýn duruþmasý 10.02.2011 günü saat 10.35’de yapýlacaðýndan muayyen gün ve saatte duruþmada hazýr bulunmanýz veya vekille temsil ettirilmeniz, gelmediðiniz veya vekille de temsil ettirilmediðiniz ve dosya hakkýnda ibraz edilen belgeler karþýsýnda beyanda bulunmadýðýnýz takdirde HUMK.nun 509 ve 510. maddesi gereðince gýyabýnýzda duruþmanýn devam olunacaðý bu suretle karar verileceði hususu teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 11.01.2011 www.bik.gov.tr B: 6280

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2010/1058 Esas. KARAR NO : 2010/1414 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, ÝZMÝR ili, BUCA ilçesi, VALÝRAHMÝBEY mah/köy nüfusuna kayýtlý AHMET kýzý,1917 doðumlu HAMÝYE MUTLU hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý ALÝ oðlu 1937 doðumlu DÝNCER MUTLU VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 6308

Simav Belediye Baþkanlýðý bünyesinde 657 sayýlý Kanunun 48'inci maddesindeki genel þartlarýn yaný sýra, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý resmi gazetede yayýmlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmenliðinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanan Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde münhal bulunan aþaðýda sýnýfý, unvaný, derecesi, âdeti, KPSS puan türü, taban puaný ve öðrenim durumu belirtilen 6 Adet Ýtfaiye Eri kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sýnavýna (KPSS) girmiþ ve belediyemiz sýnav komisyonunca belirlenen aþaðýdaki taban puanlarýna göre belediyemize müracaat eden adaylar arasýndan, en yüksek puandan baþlamak üzere kadro ve öðrenim durumlarý itibariyle ilan edilen sayýlarýn 3’katý aday belirlenerek sözlü sýnava çaðrýlacaktýr. ALIM YAPILACAK BOÞ KADROLAR: Sýnýfý Unvaný Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Taban Öðrenim Durumu Puan Türü Puaný GÝH Ýtfaiye 11 6 E/K KPSSP94 50 Lise ve dengi okul Eri 2010 mezunu olmak ÝTFAÝYE ERLÝÐÝNE BAÞVURU ÞARTLARI: Ýtfaiye erliðine baþvuruda bulunmak için 657 sayýlý Kanunun 48'inci maddesindeki genel þartlarýn yaný sýra; 1) Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak, 2) Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla erkeklerde en az 1.67 m, kadýnlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda ( +,-) 10 kg.'dan fazla fark olmamak, 3) Ýtfaiye Eri sýnavýnýn yapýlacaðý 07/02/2011 günü itibariyle 30 yaþýný doldurmamýþ olmak, 4) Askerlik Hizmetini yapmýþ tecilli ya da muaf olmak. 5) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluþunda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi görevlerde daha önce çalýþmýþ veya halen çalýþýyor olmamak, BAÞVURU SÜRESÝ VE YERÝ Baþvuru süresi 04/02/2011 tarihinde 08.30’da baþlayýp ayný gün saat 12.00’da sona erecektir. Baþvurular; Simav Belediye Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitimi Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Posta ve e-mail yolu ile yapýlan müracaatlar kabul edilmeyecektir. BAÞVURU SIRASINDA ÝSTENÝLECEK BELGELER 1) Aday tarafýndan doldurulacak olan Baþvuru Formu (Boþ baþvuru formu örneði belediyemizden temin edilecektir.) 2) KPSS sýnav sonuç belgesi. 3) Nüfus cüzdaný fotokopisi (T.C vatandaþlýk No’su olan) 4) Öðrenim durumlarýný gösterir belge fotokopisi.(Aslý ibraz edilecektir.) 5) Son üç ay içerisinde çekilmiþ 3 adet vesikalýk fotoðraf (1 adeti baþvuru formuna yapýþtýrýlacaktýr.) 6) Güncel tarihli Cumhuriyet Savcýlýklarýndan alýnmýþ Sabýka kaydý, 7) Askerlik þubesinden askerlikle iliþiði olmadýðýna dair belge. . 8) Görevini yapmaya engel olmadýðýna dair Doç. Dr. Ýsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinden alýnmýþ saðlýk raporu. 7- Simav Toplum Saðlýðý Merkezlerinden onaylý boy kilo tespit formu. Onaylý olmayan adaylar sözlü sýnava alýnmayacaktýr. SINAV YERÝ VE ZAMANI Simav Belediye binasýnda 07/02/2011 günü saat 09.00’da baþlayacak olup, sözlü mülakat ve dayanýklýlýk testi olarak yapýlacaktýr. Sýnava çaðrýlacak adaylarýn listesi 05.02.2010 tarihinde Belediye ilan panosunda ve belediyemizin web sitesinde (www.simav.bel.tr) ilan edilecektir. Adaylar sýnav giriþ belgelerini 05.02.2011 tarihinde veya sýnavýn yapýlacaðý gün belediyemizden temin edeceklerdir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadýðý sonradan tespit edilen baþvurular dikkate alýnmayacaktýr. SÖZLÜ SINAV KONULARI 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý 2) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi 3) 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 4) Mahalli Ýdarelerle ilgili temel mevzuat. 5) Belediye Ýtfaiye Yönetmeliðinin 16. maddesinin 5. bendi gereði dayanýklýlýk testi (NOT: Adaylar sýnavda sýnava giriþ belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanýlmak üzere nüfus cüzdaný ya da sürücü belgesini de yanlarýnda bulunduracaklardýr. Sözlü sýnava girmeye hak kazanan adaylarýn yanlarýnda dayanýklýlýk testi için eþofman ve spor ayakkabýsý getirmeleri gerekmektedir.) SINAV ÞEKLÝ VE DEÐERLENDÝRME 1) Sözlü sýnav mülakat þeklinde yapýlýr. Adaylarýn bu sýnava alýnmalarý alfabetik soyadý sýrasýna göre olur. Sözlü sýnavda deðerlendirme, komisyon baþkaný ve üyelerin 100 üzerinden ayrý ayrý takdir edecekleri notlarýn toplamýnýn ortalamasý alýnarak yapýlýr. 2) Sýnav komisyonu, sýnava giren adaylarý dayanýklýlýk testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliði ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel þartlarý taþýyýp taþýmadýklarý açýsýndan deðerlendirir. 3) Baþarý notu sözlü sýnavda alýnan nottur. Sözlü sýnav komisyonu, sýnav sonuçlarýný sözlü sýnavda en yüksek not alandan baþlayarak sýralandýrmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sýnavda baþarýlý olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 4) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sýnav listesindeki baþarý sýralamasýna göre sýnavýn bitiþ tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panosundan ve belediyemiz web sitesinde(www.simav.bel.tr) ilan edilir. Sýnav sonuçlarý kazanan adaylara da ayrýca yazýlý olarak teblið edilir. Bu tebligatta sýnavý kazanmýþ olanlarýn atanmasý için gerekli belgeler ve iþlemler ile bunlarýn belediyeye teslimi için tanýnan süre belirtilir. 5) Sýnav ilanýnda belirtilen kadro sayýsý kadar yedek baþarý listesi ilan edilir. Sýnavý kazanan adaylardan süresi içinde baþvurmayanýn yerine yedek aday çaðrýlýr. www.bik.gov.tr B: 5938

T. C. MERKEZ / ÝSTANBUL 8. ÝCRA DAÝRESÝ T. C. CEYHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2007/397 Davacý Ziraat Bankasý A.Þ. vekili tarafýndan davalýlar Handan Karaakýn ve diðerleri aleyhine mahkememize açýlan Meni Müdahale, Ecrimisil davasýnýn yapýlan açýk duruþmasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince: Davacý Ziraat Bankasý vekili 19.07.2002 tarihinde dava açarak müvekkili banka adýna kayýtlý Ceyhan ilçesi Þevkiye köyü 187 parsel sayýlý taþýnmazda haksýz müdahalenin önlenmesine, toplam 53.900,00 TL ecrimisilin her yýl için ayrý ayrý hesaplanacak faiziyle birlikte davalýlardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiþ olup davalýlardan MEHMET KARAAKIN mirasçýsý HANDAN KARAAKIN’ýn adresi yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen tespit edilemediðinden davalý HANDAN KARAAKIN’a duruþma günü olan 12.04.2011 günü saat 11.30’da duruþmaya gelip beyanda bulunmasý veya kendisini vekille temsil ettirmesi aksi takdirde yokluðunda yargýlamaya devam edileceði ve karar verileceði dava dilekçesi ile duruþma günü yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 6035

T. C. KARTAL 3. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2008/670 Esas. DAVALILAR : 1- AYÞE HALE ALPAY Yavuz Selim Mah. Dozkestane Mevkii Karadeniz Caddesi Çavuþbaþý Beykoz/ ÝSTANBUL 2- OSMAN HALUK BÝNGÖL Yavuz Selim Mah. Dozkestane Mevkii Karadeniz Caddesi Çavusbaþý Beykoz/ ÝSTANBUL 3- FUNDA DOÐANCI Yavuz Selim Mah. Dozkestane Mevkii Karadeniz Caddesi Çavuþbaþý Beykoz/ ÝSTANBUL Davacý tarafýndan davalý aleyhinize açýlan Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 12/05/2011 günü saat: 10.15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 6316

T. C. KÜTAHYA ÝLÝ SÝMAV ÝLÇESÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE ERÝ ALIM ÝLANI

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ

T. C. CEYHAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2005/261 Davacý Ziraat Bankasý A.Þ. vekili tarafýndan davalýlar Handan Karaakýn, Sabri Mukan ve diðerleri aleyhine mahkememize açýlan Meni Müdahale, Ecrimisil davasýnýn yapýlan açýk duruþmasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince: Davacý Ziraat Bankasý vekili 19.07.2002 tarihinde dava açarak müvekkili banka adýna kayýtlý Ceyhan ilçesi Þevkiye köyü 169 parsel sayýlý taþýnmazda haksýz müdahalenin önlenmesine, toplam 30.900,00 TL ecrimisilin her yýl için ayrý ayrý hesaplanacak faiziyle birlikte davalýlardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiþ olup davalýlardan MEHMET KARAAKIN mirasçýsý HANDAN KARAAKIN ve ÞEVKET MUKAN mirasçýsý SABRÝ MUKAN’ýn adresleri yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen tespit edilemediðinden davalýlar HANDAN KARAAKTN, SABRÝ MUKAN duruþma günü olan 12.04.2011 günü saat 11.30’da duruþmaya gelip beyanda bulunmalarý veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde yokluklarýnda yargýlamaya devam edileceði ve karar verileceði dava dilekçesi ile duruþma günü yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 6036

2010/30016 ESAS.

Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 24/02/2011 günü saat 16.10 16.20 ve 16.20-16.30 saatleri arasýnda Levent Mah. Gül Sk. N: 8 1.Levent/Ýst.’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 01/03/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 25/01/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 16.000,00 1 Adet 34 BY 5669 Plakalý, 2006 Model, FIAT Marka, KAPALI KASA KAMYONET.DUCATO 2.0 JTD ACTIVE Tipli, ( Satýþ saati 16.10-16.20) 17.000,00 1 Adet 34 BS 2106 Plakalý, Model, HARLEY DAVIDSON Marka, VRSCB Tipli,(satýþ saati 16.20-16.30) (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. www.bik.gov.tr B: 6315

T. C. BAKIRKÖY 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas No Karar No

: 2010/289 : 2010/279 BAKIRKÖY 9. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Mahkememizin yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý dosyasýnda 25/08/2010 tarihli ilamý ile Balýkesir ili, Marmara ilçesi Topaðaç CN: 9, HN: 33 BSN: 41’de nüfusta kayýtlý Ýsmail ve Nuray kýzý 25/09/2009 Erdek d.lu Azra Sopoðlu’nun nüfusta Azra olan adýnýn ZÜMRÜT AZRA olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verildiði ilan olunur. 20/09/2010 www.bik.gov.tr B: 6317


13

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN

y se ri i lân lar ELEMAN ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) 452 33 35 Gözde Optik Mustafa Kuru n ANTALYA ALANYA'da

açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) 728 95 78 n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ (0262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n BaðcýlarÝSt. Cep telefonu tamir servisine usta aranýyor. Anka Ýletiþim (0212) 651 11 11 (0212) 515 72 02

Mahkememizin aþaðýda esas numaralan belirtilen dosyalarýnda verilen ara kararlar gereðince: A-Aþaðýda esas numaralý yazýlý dosyalarýnda; maliki bulunduðu yer, miktar ve deðeri belirtilen tapulu taþýnmazlarla ilgili, Enerji Ýletim Hattý Projesi kapsamýnda davacý Türkiye Elektrik Ýetim A.Þ. (TEÝAÞ) tarafýndan davalý maliklerin aleyhine kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tescil davasý (lO.madde) açýlmasý sebebiyle: B-Aþagýda belirtilen taþýnmazlarla ilgili, tüm ilgililere aþaðýda esasý yazýlý dosyalardaki taþýnmazlarla ilgili konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeleri gerektiði, C-Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceði, bu davalarda husumetin davacý Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. (TEÝAÞ) ye yöneltilmesi gerektiði, D- Süresi içerisinde idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelemedikleri takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði, E- Taraflarýn duruþmalarýn atýlý bulunduðu 17.02.2011 günü aþaðýda belirtilen davalýn duruþmasýnda mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini vekil ile temsi ettirmeleri gerektiði, duruþmalarda bulunmadýklarý veya vekil ile temsil ettirilmedik!er takdirde duruþmanýn yokluklarýnda devam edeceði: F- Kamulaþtýrma bedelinin Ziraat Bankasý Yomra Þubesine yatýrýlacaðý hususlarýnýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý yasanýn 10/5 maddesi uyarýnca ilan olunur. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU ÝL: TRABZON ÝLÇE: YOMRA

www.bik.gov.tr B: 5964

KONUÞMACI : ALÝ FERÞADOÐLU KONU : Meslek ve Meþrebimizde Sadakat ve Tesanüt

n Sahibinden Denizlide

BüroyaMuâyenehâneye uygun Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitler caddesinde 100m2 2+1 Yüksek zemin Herþeyiyle Lüx Yeni yapýlý Doðalgazlý Kombili (0533) 712 48 06 n Sahibinden Denizlide Kiralýk Daire Mehmetçik mah. Kýbrýs Þehitlerde 95m2 2+1 Kombili Doðalgazlý (0533) 712 48 06 n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL (0212) 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ah met Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL (0212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDENDENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m2 (0533) 712 48 06

Geçmiþ Olsun öðrenmiþ bulunuyoruz.Cenâb-ý Hâk' dan acil þifalar dileriz,

Sivas Yeni Asya Okuyucularý

SATILIK ARSA

n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL (0224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n ÝZNÝK Yürüklerde 2,700 m2 imarlý 25,000 (0534) 558 02 68 n Sahibinden Denizli Cankurtaran'da Arsa 435m2 B+2 Kat Ýmarlý (0533) 712 48 06

ÇEÞÝTLÝ n DEVREN KÝRALIK

Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. (0324) 326 39 78 MERSÝN

Garantili, Marangozlu (0212 ) 217 29 30 (0216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ

n Sosyal Hizmetler Çocuk

Esirgeme Kurumuna Ait Personel Kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Nejdet Özçelik n Harran Üniversitesinden aldýðým Akademik Kurum Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Habib DOÐAN n Ehliyetimi Kaybettim Hükümsüzdür. Feyzullah Tekin n 17.01.2011 tarihinde Kimlik ve Ehliyetimi çaldýrdým Hükümsüzdür. Yavuz Dural

VASITA

2004 model Palio Van 1200 motor 8 valf 82.000 km ilk elim (0533) 712 48 06 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ASLÝYE HUKUKMAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO : 2010/507 KARAR NO : 2010/724 1- DAVANIN KABULÜ ile; Mardin Ýli, Midyat Ýlçesi, BarýþtepeKöyü, Cilt: 21, Hane: 71, Birey Sýra: 28 numaralarýnda nüfusa kayýtlý, Ahmet ve Emine’den olma, 01/02/1982 doðumlu, TC : 255 833 653 22 kimlik nolu AYDIN ÖGAN’ýn nüfus kayýtlarýnda ÖGAN olan soyadýnýn ÇAVUÞOGLU olarak TASHÝHEN TESÇÝLÝNE. www.bik.gov.tr B: 6335

AKSARAY KADASTRO MÜDÜRLÜÐÜ T.C. MANAVGAT 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ’NDEN ÖDEME EMRÝ VE YENÝLEME DÝLEKÇESÝ ÝLANEN TEBLÝGATI DOSYA NO : 2010/ 754 ESAS ALACAKLI : TASFÝYE HALÝNDE TÜRK TÝCARET BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ AV : Av. EMÝNE TUNA HASKÖYLÜ (Ýst. Baro Sic.N0:32265) ADRES : Hobyar Mahallesi Postane Yaný Sokak NO: 11 Amanyadi Han Fatih/Ýstanbul BORÇLU : ALAATTÝN URHAN ADRES : OTEL SOL MUNA KUMKÖ Y/SÝDE/ANT AL YA BORÇ MÝKTARI : 2.412.34-TL (Faiz ve masraflar hariç) TAKÝP MÜSTENÝD : 10.07.1998 Vade Tarihli 600.00-TL Bedelli bir adet senet. Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 (7) nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve masraflarýný yedi güne onbeþ (15) gün ilavesi ile yirmiiki (22) gün içersinde ödemeniz, (teminatý vermeniz) borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa senet altýndaki imza size ait deðil ise yine yedi (7) güne onbeþ (15) gün ilavesi suretiyle yirmiiki (22) gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, akdi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde mercii önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazlarýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet veya borca itirazýnýzý yazýlý ve sözlü olarak icra dairesinde yedi (7) güne onbeþ (15) gün ilavesi ile yirmiiki (22) gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içersinde 74. mad. Gereðince mal beyanýnda bulunmanýz aksi halde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur. (Ýcra Ýflas Kanunu 60) YENÝLEME DÝLEKÇESÝ Alacaklý banka vekili tarafýndan Müdürlüðümüzün 2002/2267 E. sayýlý dosyasý ile yapýlan icra takibi yenilenmiþ bulunmakla, Müdürlüðümüzün 2010/754 E. sayýlý numarasýný almýþtýr. Bundan böyle dosyamýz bu numara üzerinden yürütülecektir. Yukarýda yazýlý borç miktarýný Masraf ve Faizleriyle birlikte ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde cebri icraya devam olunacaðý ilanen teblið olunur. 25.01.2011 www.bik.gov.tr B: 6070

ESAS NO : 2010/460 KARARNO : 2010/279 Siirt ili,merkez Algül mah. hane: 277'de nüfusa kayýtlý Hasan ve Arzu’dan olma, 2010 doðumlu 238 431 004 16 T. C. nolu Eslem’in Mülayim’in adýnýn “ NEVAL “ olarak düzeltilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur. www.bik.gov.tr B: 6333

TAZÝYE

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz Hasan Bal'ýn babasý muhterem

Vahit ve Vedat ARAS kardeþlerimizin halasý

aðabeyimiz

DÝNÇER NAKLÝYAT

n Sahibinden Satýlýk Araç

FATÝH 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN

SAAT: 20.00 YER : ÝZMÝR MURAT REÝS CAMÝÝ KONFERANS SALONU NOT: Gýda Kermesi vardýr. Cumartesi dersi bu salona alýnmýþtýr. Giriþ ücretsizdir. Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. Bütün halkýmýz dâvetlidir.

Ali CEYLAN'ýn trafik kazazý geçirdiðini

Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat i marlý (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli (0258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. (0212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

DOSYA NO: 2010/113 Davacý Nazým Hikmet Ertürk tarafýndan açýlan isim tashihi davasýnýn yapýlan açýk du ruþmasý sonunda: Davanýn kabulü ile Ýstanbul Maltepe, Esenkent Cilt no: 13, Hane no: 99 ‘da nüfusa ka yýtlý BSN: 8, TC 182 302 969 88 nolu Yaþar ve Zennure ‘den olma 21/01/1979 doðumlu Nazým Hikmet Ertürk'ün isminin “Nazým’ olarak DÜZELTÝLMESÝNE, karar verilmiþ olup, ilan olunur. 27.01.2011 www.bik.gov.tr B: 6322

TARÝH : 29.01.2011 CUMARTESÝ

Muhterem kardeþimiz Ýsmail CEYLAN'ýn babasý

n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ

ÜSKÜDAR 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN

T.C. YOMRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝN’DEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI)

SEMÝNERE DAVET

KÝRALIK DAÝRE

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

Süleyman BAL'ýn vefatýný

Ýpek ÇELÝK hanýmefendi vefatýný teessürle

teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk' dan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk' dan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Demetevler Yeni Asya Okuyucularý

Demetevler Yeni Asya Okuyucularý

Aksaray Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden yapýlan Arazi Toplulaþtýrma Projesi kapsamýnda Aksaray ili, Eskil ilçesinde bulunan parsellerin paftasýndan sayýsallaþtýrýlmasý sonucu hesaplanan alan ile tapu kütüðüne iþlenen alanýn hata sýnýrýnýn dýþýna çýktýðý belirlenmiþtir. Paftasý ve zeminde ilgili parselin sýnýrlarýnda yapýlan incelemede sýnýrlarýnýn sabit olduðu herhangi bir deðiþiklik olmadýðý belirlenmiþtir. Ayrýca sýnýrlarýnda gayri sabit hudutlu parsel bulunmadýðý tespit edilmiþtir. Aradaki yüzölçüm farklarýnýn planimetre ile yapýlan hesaplamadan kaynaklandýðý anlaþýlmýþtýr. Parsel alanýnýn 3402 sayýlý Kadastro Kanununun 41. maddesine göre düzletilmesi gerekmektedir. Aþaðýda bilgileri verilen parsellerin ; Ayný Kanunu’nun 41.maddesi gereðince teblið edilmek ve tebligatý takiben 30 günlük süre içerisinde Eskil Sulh Hukuk Mahkemesine dava açýlmamasý sonucunda düzeltmenin kesinleþtirilmesine karar verildi. ADI SOYADI BABA ADI PARSEL NO Ramazan KIRKIL NECÝP 1223 Mavuþen UYKUN NECÝP 1223 Hüseyin SANLAV HÜSEYÝN 1004 Ümmügülsüm ÇEÐÝÇ TAHÝR 968 Nuh SANLAV HALÝL 925 Ýsa ÇEÐÝÇ ABDULLAH 973 Alime EROÐLU NECÝP 1223 Dede GÖKOÐLU HÜSEYÝN 1233

ESKÝ YÜZÖLCÜMÜ(M2) 13400 13400 118800 176150 133400 39100 13400 23330

YENÝ YÜZÖLCÜMÜ(M2) 15200 15200 107584,68 180221,89 134727,15 39932,64 15200 7985

www.bik.gov.tr B: 6314

FATÝH 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/260 Esas KARAR NO : 2010/271 Davacý ABDULLAH ERDOÐAN tarafýndan davalýlar Ramazan Böcek , Selman Demir ve Suat Pekpalto aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat davasýnda; Mahkememizin 2010/206 esas ve 2010/271 karar sayýlý 22/07/2010 tarihli ilamý ile; “1- 15.000,00 TL’lik maddi tazminat davasýnýn KABULÜNE, davalýlardan alýnýp davacý ya verilmesine, dava tarihinden itibaren reeskont faizi uygulanmasýna - Manevi tazminat davasýnýn REDDÝNE - Taraflar arasýndaki sözleþmenin feshine 2- Harçlar Kanunu gereðince alýnmasý gereken 891,00 TL harçtan asýl davada ve bir lesen davada peþin alýnan toplam 355,00 TL harem mahsubu ile bakiye 536,00 TL’nin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline 3- Avukatlýk asgari ücret tarifesi gereðince davacý vekiline davanýn kabul ve red oram dikkate alýnarak 1.800,00 TL vekalet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacýya verilmesine 4- Avukatlýk asgari ücret tarifesi gereðince davalý Selman Demir vekiline davanýn ka bul ve red oraný dikkate alýnarak 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacýdan alýnýp bu davalýya verilmesine 5- Davacý tarafýndan asýl davada ve birleþen davada sarf edilen 387,75 TL baþvuru ve peþin harç, 21,30 TL posta pulu, 431,17 TL ilan masrafýndan oluþan toplam 840,22 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacýya verilmesine Kararýn taraflara tebliðinden sonra 15 gün içinde temyiz edebileceklerine, davacý vekilinin yüzüne karþý, davalýlarýn yokluðunda “ karar verilmiþ olup kararýn davalýlar SUAT PEKPALTO VE RAMAZAN BÖCEK adýna teblið yerine geçmek üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 24/01/2011 www.bik.gov.tr B: 6343


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

SPOR

BÖYLE KURA OLUR MU?

BAKIÞ

4'lü final F.Bahçe Ülker için hayâl deðil

ZÝRAAT TÜRKÝYE KUPASI'NDA ÇEYREK FÝNALDE BÝRBÝRLERÝYLE EÞLEÞEN TAKIMLAR BÝR ÖNCEKÝ TURDA AYNI GRUPTA YER ALMIÞ VE ÝLK 2 SIRADA BULUNARAK GRUPTAN BERABER ÇIKMIÞTI. Beþiktaþ-G.Antep B.B

G.Antepspor-G.Saray

Ýstanbul B.B-Kasýmpaþa G.Birliði-Bucaspor

‘‘

ZÝRAAT Türkiye Kupasý'nda çeyrek ve yarý final eþleþmeleri Ýstanbul'da yapýlan kura çekimiyle belirlendi. Olimpiyatevi'nde gerçekleþtirilen kura çekimine, gruplarda 5. maçlar sonucunda çeyrek finale kalan 8 kulübün temsilcileri ile Futbol Federasyonu ve Ziraat Bankasý yöneticileri katýldý.Kura çekimi sonrasý çeyrek finalde eþleþmeler þu þekilde oluþtu: Beþiktaþ-Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, GaziantepsporGalatasaray, Ýstanbul Büyükþehir BelediyesporKasýmpaþa, Gençlerbirliði-Bucaspor. Çift maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat

Türkiye Kupasý'nda çeyrek final ilk maçlarý 2-3 Þubat, rövanþlarý ise 2-3 Mart'ta yapýlacak. YARI FÝNALDE KARÞILAÞABÝLÝR Çeyrek finaldeki Beþiktaþ-Gaziantep Büyükþehir Belediyespor eþleþmesinden turu geçecek ekiple Gaziantepspor-Galatasaray eþleþmesinin galibi, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-Kasýmpaþa eþleþmesinin turu geçen tarafýyla da Gençlerbirliði-Bucaspor eþleþmesinin galibi yarý finalde karþý karþýya gelecek. Bu durumda, Beþiktaþ ile Galatasaray, turu geçmeleri halinde yarý finalde birbirlerine rakip olacak. Yarý final-

Türkiye Kupasý'nda çeyrek final ilk maçlarý 2-3 Þubat, rövanþlarý ise 2-3 Mart'ta yapýlacak. Beþiktaþ ve G.Saray turu geçerse yarý finalde birbirlerine rakip olacak.

ler de çift maçlý eleminasyon sistemine göre oynanacak, tarihleri daha sonra belirlenecek. AYNI GRUPTAN ÇIKTILAR Çeyrek final eþleþmelerinde kupa tarihinde belki de ilk kez yaþanan ilginç bir durum ortaya çýktý. Çeyrek finalde birbirleriyle eþleþen takýmlar bir önceki turda ayný grupta yer almýþ ve ilk 2 sýrada bulunarak, gruptan beraber çýkmýþtý. Ziraat Türkiye Kupasý'nda bu sezonki final maçý Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Stadý'nda, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

G.Saray Bursa'da 3 puan arýyor SÜPER Lig'in 19. hafta karþýlaþmasýnda bugün Bursaspor'a konuk olacak Galatasaray, bu zorlu mücadeleden 3 puan çýkarmanýn hesaplarýný yapýyor. Oldukça kötü bir performans sergilenen ilk yarýda rakibine Ali Sami Yen Stadý'nda 2-0 maðlup olmaktan kurtulamayan Galatasaray, yeni transferlerle takviye ettiði kadrosuyla ikinci yarýya Sivasspor galibiyetiyle baþlarken, Burssapor'u da deplasmanda yenerek bir çýkýþ yakalamak istiyor. Sarý-kýrmýzýlý ekipte sarý kart cezalýsý olan Lorik Cana, Bursaspor karþýlaþmasýnda forma giyemezken, Çaðlar Birinci, Gökhan Zan, Juan Pablo Pino ve Arda Turan'ýn sakatlýklarý sürüyor. Öte yandan, Avustralya Milli Takýmý'yla Asya Kupasý'nda finale yükselen Lucas Neill ile Harry Kewell da bu karþýlaþmada takýmdaki yerlerini alamayacak. Galatasaray takýmý, dün yaptýðý antrenmanýn ardýndan Bursa'ya gitti. Bursa Atatürk Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yýldýrým yönetecek.

Niang takýmla birlikte çalýþýyor SPOR Toto Süper Lig'de 30 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u aðýrlayacak olan Fenerbahçe, çalýþmalarýný sürdürdü. Teknik direktör Aykut Koca man yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basýna kapalý olarak gerçekleþtirilen çalýþmada, Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki Gençlerbirliði maçýnda görev alan oyuncularýn yenileme çalýþ masý yaptýklarý, diðer oyuncularýn ise ýsýnma bölümünün ardýndan 2 grup halinde top kapma ve pas antrenmaný gerçekleþtirdikten sonra çift kale maç oynadýklarý belirtildi. Sarýlacivertli ekipte sakatlýðý nedeniyle bir süredir takýmla birlikte antrenmanlara çýkamayan Senegalli oyuncu Mamadou Niang'ýn, dünkü idmanýn tamamýnda yer aldýðý aktarýldý. Fenerbahçe, bu akþam gerçekleþtireceði antrenmanla Trabzonspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak.

Erkekler klasik bireysel 10 kilometre kayaklý koþuda Rus sporcu Vladislav Skobelev 25:43.1'lik dereceyle birinciliði elde ederken, Türk sporcu Sabahattin Oglago 27:10.4 ile beþinci oldu.

Kayakta ilk gururumuz 25. DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER KIÞ OYUNLARIERKEKLER KLASÝK BÝREYSEL 10 KÝLOMETRE KAYAKLI KOÞUDA TÜRK SPORCU SABAHATTÝN OGLAGO, 27:10.4 ÝLE TÜRKÝYE'NÝN BUGÜNE KADARKÝ EN ÝYÝ DERECESÝNÝ GERÇEKLEÞTÝREREK 5. OLDU. 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý'nda erkekler klasik bireysel 10 kilometre kayaklý koþuda altýn madalyayý Rus sporcu Vladislav Skobelev kazandý. Koþuya katýlan beþ Türk sporcudan Sabahattin Oglago, 27:10.4 ile Türkiye'nin bugüne kadarki en iyi derecesini gerçekleþtirerek 5. oldu. Erkekler bireysel 10 kilometre kayaklý koþu yarýþmalarý, Erzurum'un Kandilli Kayak Merkezi'nde yapýldý. 66 sporcunun start aldýðý ancak 62'sinin tamamlayabildiði yarýþta, Rus sporcu Vladislav Skobelev 25:43.1'lik dereceyle birinciliði elde ederken, artý 55.3'le Japonya'dan Akira Samuel Lenting gümüþ madalyaya uzandý. Kazakistan'dan Gennady Matviyenko ise artý 58.5'lik dereceyle üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandý.

Yarýþta start alan beþ Türk sporcudan Sabahattin Oglago, Kazak sporcu Matviyenko'nun sadece 28.8 salise gerisinde kalarak, 27:10.4 ile madalya þansýný kýl payý kaçýrdý. 5. olan Oglago'nun elde ettiði derece Türkiye'nin bu branþta ulaþtýðý en iyi sonuç oldu. 4.'lüðü ise Oglago'dan 7.9 salise daha iyi derece yapan Ukraynalý sporcu Ivan Bilosyuk elde etti. Diðer Türk sporcular birbiri ardýna sýralanarak, 39, 40, 41 ve 42. sýraya yerleþtiler. Altýn madalyanýn sahibi Skobelev'in artý 3:51.9 gerisinde kalan Ömer Yusufoðlu 39., Süleyman Ateþ artý 4:01.7 ile 40., Sabahattin Oglago'nun amcasýnýn oðlu Burhan Oglago artý 4:02.0 ile 41., Erkan Orhan ise artý 4:11.9'luk derecesiyle 42. sýrada yer buldu.

NOTLAR..

12 Dev Adam'a kimler çýkacak?

“Haydi Þampiyon” diye motive ettiler

2011 AVRUPA ÞAMPÝYONASI KURA ÇEKÝMÝ PAZAR GÜNÜ YAPILACAK. (A) MÝLLÝ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, KURA ÇEKÝMÝNDE FRANSA, HIRVATÝSTAN VE RUSYA ÝLE BÝRLÝKTE ÝKÝNCÝ TORBADA YER ALACAK. BU yýl 31 Aðustos18 Eylül tarihleri arasýnda Litvanya'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nýn kura çekimi 30 Ocak Pazar günü yapýlacak. Litvanya'nýn baþ kenti Vilnius'taki Litvanya Uluslararasý Drama Tiyatrosu'nda gerçekleþtirilecek kura çekimi TSÝ 19.30'da baþlayacak. (A) Milli Erkek Basketbol Takýmý, kura çekiminde Fransa, Hýrvatistan ve Rusya ile birlikte 2. torbada yer alacak. Bu yýl 24 takýmla oynanacak olan Avrupa Þampiyonasý'nýn kura çekimine, (A) Milli Takým Menajeri Harun Erdenay, Milli Takýmlar Ýdari Menajeri Barbaros Akkaþ ve Türkiye Basketbol Federasyonu FIBA ve Dýþ Ýliþkiler Direktörü Emir Turam katýlacak. Kura çekiminde ayrýca, ilk torbada Ýspanya, Sýrbistan, Yunanistan ve Slovenya, 3. torbada Al manya, Litvanya, Karadað ve Belçika, 4. torbada Büyük Britanya, Makedonya, Ýsrail ve Gürcistan, 5. torbada Ýtalya, Bulgaristan, Polonya ve Bosna Hersek, 6. torbada ise Ukrayna, Letonya ve son radan belirlenecek son iki takým yer alacak.

Erkekler Curling yarýþmasýnda Türkiye, Çek Cumhuriyeti karþýsýnda baþarýlý olamadý. FOTOÐRAF: A.A

CURLÝNGDE POLONYA'YA 8-3 YENÝLDÝK 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý bayanlar curling yarýþmasýnda Türkiye, ilk maçýnda Polonya'ya 8-3 yenildi. 2 bin kiþilik Curling Arena'da yapýlan yarýþmalarda Türk Milli Takýmý, ringe Öznur Polat, Elif Kýzýlkaya, Þeyda Zengin ve Burcu Pehlivan'dan oluþan ekiple çýktý. Rakip Polonya ise Magdalena Muskus, Elzbieta Ran,

Magda Straczek ve Magdalena Dumanowska tertibiyle ringte yer aldý. Milli Takým, Polonya önünde ringten 3., 6. ve 7. rauntlarda 1-0'lýk skorlarla galip gelmeyi baþardý. Konuk ekip Polonya Milli Takýmý ise 1., 4., 5. ve 9. rauntlardaki üstünlüðünü ise 2-0, 3-0, 2-0 ve 1-0'lýk sonuçlarla tamamladý. 2. ve 8. oyunlar ise 0-0 eþitliklerle sona erdi.

GENÇLÝK ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Kayak Federasyonu Baþkaný Özer Ayýk da yarýþý izleyenler arasýnda yer aldý. Türk sporcularýn, özellikle de en iyi dereceyi yapmasý beklenen Sabahattin Oglago'nun yarýþa baþlamasý ve bitirmeleri sýrasýnda izleyiciler tezahüratta bulundular. Oglago'nun kardeþleri ise sporcuyu, ''Haydi þampiyon'' diye baðýrarak, motive etmeye çalýþtýlar. Yarýþ sonunda 5.'liði elde eden Sabahattin Oglago'yu babasý Mehmet Þirin Oglago ve kardeþleri, Kayak Federasyonu Baþkaný Ayýk sarýlarak kutladýlar. Sabahattin Oglago, yarýþý deðerlendirirken, beklentilerin üzerinde bir derece elde ettiðini ifade ederek, ''Türkiye bana güveniyor. Gözler benim üzerimdeydi. Canla baþla mücadele ettim. Elimden geleni yaptým'' dedi. Yarýþmanýn ardýndan düzenlenen seramonide madalyaya hak kazanan sporculara, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Akgül tarafýndan çiçek verildi. Madalya töreni daha sonra yapýlacak.

EROL DOYURAN erol@yeniasya.com.tr

enerbahçe Ülker Basketbol Takýmý, THY Avrupa Ligi 2. tur (Top 16) (H) Grubu 2. hafta maçýnda Ýspanya'nýn Power Electronics Valencia takýmýný 75-73 yenerek grup birinciliði yolunda önemli bir engeli hasarsýz atlattý. Valencia maçý Fenerbahçe Ülker açýsýndan bu sezonun en zor maçý diyebiliriz. Temsilcimiz çok iyi oynamadý, Geçen hafta Yunanistan'da Olimpiyakos karþýsýnda ortaya koyduðu potansiyelinin yüzde 30'unu bile gösteremedi. Buna raðmen galip gelerek, yoluna devam etmesi önemli bir baþarý. Valencia'nýn arzulu, inanýlmaz bir savunma örneði gösterdi. Buna karþýlýk Fenerbahçe Ülker çocukca hatalar yaptý. Bizimkiler 17 top kaybederken, Valencia 18 hücum ribaundu aldý. Aslýnda bu tip statistiklerle maç kazanmak zordur. Valencia 51 tane 2 sayýlýk attý, Fenerbahçe Ülker 34 karþýlýk verdi. Bu olumsuz tabloya raðmen maçý kazanarak avantaj saðladý. Bu arada Fenerbahçe Ülker taraftarlarýný unutmamak gerekir. Onlarýn desteði olmasaydý bu maçtan galip gelmek gerçekten zor olurdu. Bu arada Sinan Erdem Salonu'nundaki atmosfer karþýsýnda rakip takýmlarýn kolay kolay maçý koparmasý mümkün deðil. Müthiþ bir taraftar topluluðu var. Maçýn her dakikasýnda takýmlarýna büyük gürültü kopararak destek veriyor. Bu yüzden rakip oyuncular telaþlý atýþlar yüzünden baþarýlý olamýyor. Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan 22 sayý ile maçýn en skorer oyuncusu oldu. Ömer, uzun boylu olmamasýna raðmen enerjisi ve bitmek bilmeyen hýrsý ile takýmýna adeta ateþliyor. Baþkan Aziz Yýldýrým tarafýndan da çok seviliyor. Attýðý her sayý sonunda Baþkan Yýldýrým ayakta alkýþ tutarak, destek veriyor. Ömer dýþýnda Tomas 15 sayý, Mirsad 15 sayý ve 7 ribaunt, Preldzic de 10 sayý, 3 asist, 3 blokla takýmana katký yaptý. Bu arada Emir Preldzic'in hakkýný da teslim edelim. Türk vatandaþlýðýna geçmek için iþ lemleri devam eden bu genç oyuncunun bitime 2 saniye kala rakibe yaptýðý üst üste 2 muhteþem blok galibiyetin gelmesinde en önemli unsurdu. Avrupa'da bu sezon dörtlü final hedefini koyan Fenerbahçe Ülker'in Valencia ile yaptýðý maçý 15 bin 600 kiþinin izlediði açýklandý. Zaten bu sezon Sinan Erdem Salonu'nda oynadýðý THY Avrupa Ligi maçlarýný hep dolu tribünlere karþý oynadý. Ýlk turda yapýlan Regal Barcelona maçýnda 15 bin 752 kiþi ile seyirci rekoru kýrýlmýþtý. Valencia maçý 15 bin 600 kiþiyle Regal Barcelona maçýndan sonra en fazla seyirci toplayan ikinci maç oldu. Bu maçta bizleri aðýrlayan Ülker grubundan Nuray Vurgun hanýma teþekkür ediyoruz.

F

SPOR TOTO SÜPER LÝG'DE PROGRAM 29 Ocak Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabük-Kayserispor: Hüseyin Göçek 14.00 Sivasspor-MP Antalya: Yunus Yýldýrým 17.00 Bucaspor-Kasýmpaþa: Kuddusi Müftüoðlu 19.00 Bursaspor-Galatasaray: Bülent Yýldýrým 30 Ocak Pazar: 14.00 Ankaragücü-Manisaspor: Abdullah Yýlmaz 15.00 Ýstanbul B. Belediyespor-Beþiktaþ: Fýrat Aydýnus 17.00 Gaziantepspor-Gençlerbirliði: Süleyman Abay 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Bünyamin Gezer 31 Ocak Pazartesi: 20.00 Eskiþehirspor-Konyaspor: M. Kamil Abitoðlu

BANK ASYA 1. LÝG'DE PROGRAM 29 Ocak Cumartesi: 13.30 Denizlispor-Gaziantep B.Bel. : Özgüç Türkalp 14.00 Karþýyaka-Çaykur Rizespor: M. Ýlker Coþkun 30 Ocak Pazar: 13.30 Tavþanlý Linyitspor-Mersin Ýd.: Mete Kalkavan 13.30 Kayseri Erciyes-Güngören Bel. : Hüseyin Sabancý 13.30 Giresunspor-Orduspor: Hakan Özkan 13.30 Diyarbakýr-Akhisar Belediye: Taner Gizlenci 19.00 Samsunspor-Altay: Volkan Bayarslan 31 Ocak Pazartesi: 20.00 Adanaspor-Kartalspor: Kutluhan Bilgiç

KOCAMAN: 17'DE 17 YAPMAK KOLAY DEÐÝL FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarýnki Trabzonspor maçý öncesinde ikinci yarýdaki 17 maçýn hepsini kazanmanýn hayal olup olmadýðý sorusuna, ''Kimsenin hedefiyle ilgili hayal tespit etmesi doðru deðil. Hayatta her þeyin olabileceðini düþünen insanlardan bir tanesiyim. Geleceðe yönelik tahmin yapma olanaðýmýz varsa, þunu gösteriyor ki ligimizde 17'de 17 yapmak özellikle bu dönemlerde kolay bir þey deðil. Ekstra bir durum olmadýðý müddetçe ne bizim için ne baþka bir takým için kolay görmüyorum" dedi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 29 OCAK 2011 CUMARTESÝ

SPOR ERZURUM'DAN KARELER

Türk sporcular alkýþlar arasýnda seremonide yerini aldý.

Erzurum Kýþ Oyunlarý'nýn açýlýþ törenini izlemek isteyen onbinlerce kiþi, Universiad Arena Stadyumu’na akýn etti. Birçok kapýda izdiham oluþurken stadyumda boþ yer kalmadý. FOTOÐRAFLAR: ANADOLU AJANSI

DÜNYA HAYRAN KALDI TÜRKÝYE'NÝN ÝLK DEFA EVSAHÝPLÝÐÝ YAPTIÐI DÜNYA ÜNÝVERSÝTELER KIÞ OYUNLARI'NIN AÇILIÞ TÖRENÝNDE YAPILAN MUHTEÞEM GÖSTERÝLER ÝZLEYENLERÝ HAYRAN BIRAKTI. ün­ya­ Ü­ni­ver­si­te­ler­ Kýþ­ O­yun­la­rý’nýn a­çý­lýþ­ tö­re­ni­ ha­fif­ kar­ ya­ðý­þý­ al­týn­da ger­çek­leþ­ti.­ Hz.­ Mev­la­na­ ve­ Þem­si’in dost­lu­ðu­nu­ an­la­tan­ se­ma­ gös­te­ri­si,­ Sel­çuk­lu Dev­le­ti'nin­ sem­bo­lü­ Çift­baþ­lý­ Kar­tal’ýn­ u­çu­rul­ma­sý­ve­dans­grup­la­rý­nýn­bir­bi­rin­den­gör­kem­li­gös­te­ri­le­ri­se­yir­ci­le­re­coþ­ku­lu­an­lar­ya­þat­tý.­ Kýþ­ o­yun­la­rý­nýn­ a­çý­lýþ­ tö­re­ni­ni­ iz­le­mek is­t e­y en­ on­bin­l er­c e­ ki­þi,­ U­ni­v er­si­ad­ A­r e­na Stad­yu­mu’na­ a­kýn­ et­ti.­ Bir­çok­ ka­pý­da­ iz­di­ham­ o­lu­þur­ken­ stad­yum­da­ boþ­ yer­ kal­ma­dý. Tö­re­ne­dev­le­tin­zir­ve­si­de­ka­týl­dý.­ ONBÝNLER "TÜRKÝYE" DÝYE BAÐIRDI Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­Tür­ki­ye­Bü­yük­Mil­let Mec­li­si­(TBMM)­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin, Sað­lýk­Ba­ka­ný­Re­cep­Ak­dað,­Spor­dan­So­rum­lu Dev­let­Ba­ka­ný­Fa­ruk­Na­fiz­Ö­zak,­mil­let­ve­kil­le­ri, bü­rok­rat­lar,­FI­SU­Baþ­ka­ný­Ge­or­ge­Kil­li­an,­sa­nat ve­spor­ca­mi­a­sý­nýn­ta­nýn­mýþ­i­sim­le­ri­i­le­yer­li­ve ya­ban­cý­on­bin­ler­ce­ki­þi­tö­re­ni­iz­le­di.­Ýlk­o­la­rak o­yun­la­ra­ka­tý­lan­58­ül­ke­nin­spor­cu­la­rý­nýn­ge­çiþ tö­re­ni­ya­pýl­dý.­Türk­spor­cu­la­rýn­ge­çi­þin­de­i­se on­bin­ler­‘Tür­ki­ye’­di­ye­ba­ðýr­dý.­ CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL Tö­ren­de­ko­nu­þan­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah Gül,­o­yun­la­rýn­ba­rýþ­ge­tir­me­si­te­men­ni­sin­de­bu­lun­du.­Gül,­“Bu­tip­bü­yük­or­ga­ni­zas­yon­lar­ge­nel­lik­le­Ýs­tan­bul’da,­An­ka­ra’da­o­lur­du.­Þim­di böy­le­bir­or­ga­ni­zas­yo­nun­A­na­do­lu’nun­ka­pý­sý Er­zu­rum’da­ger­çek­leþ­me­si­bi­zi­mut­lu­e­di­yor. Spor,­ba­rýþ­ve­cen­til­men­lik­de­mek­tir.­Dün­ya­nýn dört­bir­ya­nýn­dan­ge­len­spor­cu­la­rýn­cen­til­men­ce ya­rý­þa­ca­ðý­na­i­na­ný­yo­rum”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý. TBMM­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­kýþ­o­yun­la­rý­nýn­a­lýn­ma­sýn­da­dev­le­tin­ve­hü­kü­me­tin­kat­ký­sý­nýn­bü­yük­ol­du­ðu­nu,­an­cak­en­bü­yük­pa­yýn­i­se Er­zu­rum­lu­la­ra­a­it­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­ BAÞBAKAN RECEN TAYYÝP ERDOÐAN Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­kýþ­o­yun­la­rý­ný­kýþ­o­lim­pi­yat­la­rý­nýn­ta­kip­e­de­ce­ði­ni­vur­gu­la­dý. Tö­ren­de­kar­deþ­lik,­sev­gi­ve­çoþ­ku­nun­va­rol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Er­do­ðan,­“Mi­sa­fi­ri­miz­de­mi­yo­rum­ev­sa­hi­bi­miz­o­lan­3­bi­ni­aþ­kýn­spor­cu­kar­deþ­le­rim­da­daþ­lar­di­ya­rý­Er­zu­rum’a­hoþ­gel­di­niz. Bu­a­ra­da­tüm­sev­gi­li­da­daþ­kar­deþ­le­ri­mi­zin­tüm iz­le­yen­le­ri­bu­an­lam­lý­bu­luþ­ma­da­kýþ­o­yun­la­rýn­-

D

Milli Voleybolcu Neslihan Darnel, Dünya Supersport Þampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoðlu oyunlar meþalelerini birlikte yaktý.

Selçuklu Devleti’nin sembollerinden "Çiftbaþlý Kartal "make ti çelik halatlarla stadyum üzerinden uçuruldu.

da­en­kal­bi­duy­gu­lar­la­se­lam­lý­yo­rum.­Er­zu­rum fak­lý­bir­kent.­Ka­la­ca­ðý­nýz­ký­sa­sü­re­i­çe­ri­sin­de­do­ya­do­ya­do­laþ­ma­ný­zý,­Er­zu­rum’u­ta­ný­ma­ný­zý­di­le­rim.­O­yun­la­rýn­beþ­yýl­dý­zý­var,­bu­beþ­yýl­dýz­beþ ký­ta­nýn­bu­luþ­tu­ðu­o­yun­lar­man­zu­me­si.­Bu­ra­da ba­rýþ,­kar­deþ­lik,­sev­gi,­coþ­ku­ve­he­ye­can­var.­Ý­na­ný­yo­rum­ki­kýþ­o­yun­la­rýy­la­kýþ­o­lim­pi­yat­la­rý­nýn ta­kip­çi­si­o­la­ca­ðýz.­Er­zu­rum’a­bu­ya­ký­þýr.­Ya­ký­þa­ný da­ger­çek­leþ­ti­re­ce­ðiz.­Dur­ma­ya­ca­ðýz­ve­e­min­a­dým­lar­la­ya­rýn­la­ra­yü­rü­ye­ce­ðiz”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ SPOR BAKANI FARUK NAFÝZ ÖZAK Or­ga­ni­zas­yon­Ko­mi­te­si­Baþ­ka­ný­ve­Spor­dan So­rum­lu­Dev­let­Ba­ka­ný­Fa­ruk­Na­fiz­Ö­zak,­Tür­ki­ye’nin­geç­miþ­dö­nem­de­de­pek­çok­u­lus­la­ra­ra­sý et­kin­li­ði­ba­þa­rýy­la­yap­tý­ðý­ný,­bu­ba­þa­rý­yý­Er­zu­rum’da­da­ha­da­yu­ka­rý­çe­ke­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Ö­zak,­“Tür­ki­ye­her­a­lan­da­ol­du­ðu­ken­di­si­ne­o­lan gü­ve­ni­bo­þa­çý­kar­ma­dý.­Cum­hur­baþ­ka­ný­mýz, Baþ­ba­ka­ný­mýz­o­yun­la­ra­bü­yük­des­tek­ver­di.­Er­zu­rum­dün­ya­nýn­bü­yük­bir­kýþ­spor­la­rý­mer­kez­le­rin­den­bi­ri­dir.­Tür­ki­ye’nin­kýþ­spor­la­rýn­da­ki­en bü­yük­or­ga­ni­zas­yon­o­lan­kýþ­o­yun­la­rý,­kýþ­spor­la­rý­a­dý­na­bir­mi­lat­týr.­Bu­doð­rul­tu­da­a­tý­lan­kýþ­o­yun­la­rý­nýn­ba­þa­rý­lý­ge­çe­ce­ði­ne­i­na­ný­yor­ve­tüm spor­cu­la­ra­ba­þa­rý­di­li­yo­rum”­de­di.­ GÖSTERÝLER BÜYÜK ALKIÞ ALDI FI­SU­Baþ­ka­ný­Ge­or­ge­Kil­li­an’ýn­da­ko­nuþ­ma yap­tý­ðý­tö­re­nin­de­va­mýn­da­FI­SU­bay­ra­ðý­spor­cu­lar­ta­ra­fýn­dan­gön­de­re­çe­kil­di.­Tuð­ba­Daþ­de­mir ta­ra­fýn­dan­o­ku­nan­spor­cu­an­dý­nýn­ar­dýn­dan­Mil­li Vo­ley­bol­cu­Nes­li­han­Dar­nel,­Dün­ya­Su­pers­port Þam­pi­yo­nu­mo­to­sik­let­çi­Ke­nan­So­fu­oð­lu,­Mil­li Gü­reþ­çi­Sel­çuk­Çe­bi­ve­Mil­li­Ok­çu­Gi­zem­Ge­liþ­men­me­þa­le­le­ri­yak­tý­lar.­Sel­çuk­lu­Dev­le­ti’nin sem­bol­le­rin­den­Çift­baþ­lý­Kar­tal­ma­ke­ti­nin­çe­lik ha­lat­lar­la­stad­yum­ü­ze­rin­den­u­çu­rul­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­stad­yu­mun­dört­bir­ta­ra­fýn­dan­at­lý­ci­rit­ler tö­ren­a­la­ný­na­gir­di.­Bü­yük­al­kýþ­a­lan­at­lý­ci­rit­le­rin pe­þin­den­A­na­do­lu­A­te­þi’nin­dans­gös­te­ri­si­coþ­ku­yu­do­ru­ða­çý­kar­dý.­Ta­sav­vu­fi­aþ­kýn­ve­hoþ­gö­rü­nün­ö­nem­li­i­sim­le­rin­den­Hz.­Mev­la­na­i­le­Þems a­ra­sýn­da­ki­dost­lu­ðu­an­la­tan­se­ma­gös­te­ri­si­i­se­ge­ce­nin­en­dik­kat­çe­ken­gör­sel­zi­ya­fet­le­rin­den­bi­riy­di.­Stad­yum­ü­ze­rin­den­ya­pý­lan­se­ma­gös­te­ri­si u­zun­sü­re­al­kýþ­al­dý.­Tö­re­nin­so­nu­na­doð­ru­sah­ne­a­lan­þar­ký­cý­Ke­nan­Do­ðu­lu’nun­par­ça­la­rýna bin­ler­ce­ki­þi­eþlik­et­ti.­

TÖRENE DEVLETÝN ZÝRVESÝ DE KATILDI

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sanat ve spor camiasýnýn tanýnmýþ isimleri ile yerli ve yabancý onbinlerce kiþi töreni izledi.

SEMA GÖSTERÝSÝ UZUN SÜRE ALKIÞ ALDI

Stadyumun dört bir tarafýndan atlý ciritler tören alanýna girdi.

Açýlýþ törenine katýlan herkese soðuktan korunmalarý için kaþkol, bere, eldiven ve pançolar daðýtýldý.

Uzun süre patlayan hava fiþekler ise geceye ayrý bir renk kattý.

Tasavvufi aþkýn ve hoþgörünün önemli isimlerinden Hz. Mevlana ile Þems arasýndaki dostluðu anlatan sema gösterisi ise gecenin en dikkat çeken görsel ziyafetlerinden biriydi. Stadyum üzerinden yapýlan sema gösterisi uzun süre alkýþ aldý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Cuma’dan önce etli pilav ÝZMÝR’ÝN Ko­nak­il­çe­sin­de­ki­Fa­tih­Ca­mi­i’nde,­her­Cu­ma­et­li pi­lav­da­ðý­tý­lý­yor.­Ca­mi­Ko­ru­ma­ve­Ya­þat­ma­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Ze­ke­ri­ya­Sa­ru­han,­Cu­ma­na­maz­la­rýn­dan­ön­ce­ce­ma­a­te et­li­pi­lav­ik­ram­et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­Cu­ma­na­ma­zý­na­ge­len me­mur­la­rýn,­ye­mek­i­çin­de­va­kit­a­yý­rýp­i­þe­geç­kal­ma­ma­sý, böy­le­ce­na­maz­la­rý­ný­hu­þu­i­çin­de­ký­ma­sý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­be­lirten­Saruhan,­uy­gu­la­ma­ya­2010­Ha­zi­ran­a­yýn­da­baþ­la­dýk­la­rý­ný­ve­devam­ettirdiklerini­ifade­etti.­­Ýzmir / cihan

Y

HABERLER

29 OCAK 2011 CUMARTESÝ 3 tekerlekli ve 3 koltuklu araç saatte 40 kilometre hýz yapýyor.

En “tabii” araba

Kâðýthane-Cendere vadisinde yapýlan ve 165 milyon liraya mal olacak Millî Arþiv Sitesi’nde, 370 bin civarýnda defter, 100 milyon civarýnda da belge bulunacak. Belgeler, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldýrýlara karþý da korunacak.

Dünyanýn en büyük tarih arþivi ÝSTANBUL'UN 4 AYRI BÖLGESÝNDE BULUNAN VE 38 ÜLKENÝN HAFIZASI OLAN OSMANLI ARÞÝVLERÝ, YIL SONUNDA HÝZMETE GÝRECEK MÝLLÎ ARÞÝV SÝTESÝ'NDE TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK. OSMANLI ar­þiv­le­ri,­bun­dan­böy­le­ Baþ­ba­kan­lýk­ Top­lu­ Ko­nut­ Ý­da­re­si­ Baþ­kan­lý­ðý (TO­KÝ)­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­Mil­lî­Ar­þiv­Si­te­si’nde­ mu­ha­fa­za­ e­di­le­cek.­ Yer­li­ ve­ ya­ban­cý­ a­raþ­týr­ma­cý­la­rýn­ her­ tür­lü­ bil­gi­ye ko­lay­ e­ri­þi­mi­ni­ sað­la­ya­cak­ þe­kil­de­ ta­sar­la­nan­ ar­þiv­ bi­na­sý,­ TO­KÝ’nin­ yo­ðun­ ça­ba­sý­ sa­ye­sin­de­ res­mî­ tes­lim­ ta­ri­hin­den bir­ yýl­ er­ken­ ta­mam­la­na­rak­ yýl­ so­nu­na hiz­me­te­ gi­re­cek.­ TO­KÝ-Dev­let­ Ar­þiv­le­ri Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü­ iþ­bir­li­ðiy­le­ Kâ­ðýt­ha­ne’de­ya­pý­mý­na­baþ­la­nan­ar­þiv­bi­na­sý­ta­mam­lan­dý­ðýn­da,­ Os­man­lý­ ar­þiv­le­ri­ tek bir­mer­kez­de­top­lan­mýþ­o­la­cak.­

NÜKLEER SÝLÂH BÝLE ZARAR VEREMEYECEK TO­KÝ­ Baþ­ka­ný­ Er­do­ðan­ Bay­rak­tar,­ 9

hek­tar­lýk­a­ra­zi­ü­ze­ri­ne­in­þa­e­di­len­bi­na­da,­ mo­d ern­ ar­þ iv­c i­l i­ð in­ ge­r ek­t ir­d i­ð i bütün­ay­rýn­tý­la­rý­dü­þün­dük­le­ri­ni­be­lirt­ti. Bi­na­nýn­dep­rem­ve­sel­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­her­tür­lü­tabiî­a­fe­te­kar­þý­da­ya­nýk­lý­o­la­rak­ ta­sar­lan­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­den­ Bay­rak­tar,­ mu­ha­fa­za­ al­tý­na­ a­lý­na­cak­ bel­ge­le­rin nük­le­er,­bi­yo­lo­jik­ve­kim­ya­sal­sal­dý­rý­lar­dan­en­i­yi­þe­kil­de­ko­ru­na­ca­ðý­ný­kay­det­ti. Muhtemel­bir­yan­gýn­sý­ra­sýn­da­ar­þiv­de­ki bel­ge­le­re­ za­rar­ ver­me­yen­ gaz­lý­ ve­ ba­sýnç­l ý­ kö­p ük­ kul­l a­n ý­l a­c a­ð ý­n ý­ be­l ir­t en Bay­rak­tar,­ þöy­le­ de­di:­ ’‘Ar­þiv­ bi­na­sýn­da yan­gý­na­ da­ya­nýk­lý­ cam­lar­ kul­la­na­ca­ðýz. Dýþ­ cep­he­ye­ Os­man­lý­ mi­ma­ri­si­ni­ an­dý­ran­ çiz­gi­ler­ ka­zan­dý­ra­ca­ðýz.­ Mil­lî­ Ar­þiv Si­te­si­ kap­sa­mýn­da,­ 350­ ki­þi­lik­ a­raþ­týr­ma sa­lo­nu,­ ar­þiv­ bi­rim­le­ri,­ a­raþ­týr­ma­ ens­ti­-

tü­sü,­kü­tüp­ha­ne­ve­mü­ze,­di­ji­tal­ar­þiv­le­me­ü­ni­te­si,­ha­sar­gö­ren­e­ser­le­rin­kur­ta­rýl­dý­ðý­res­to­ras­yon­ü­ni­te­si,­ya­yýn­ve­ta­ný­tým­hiz­met­le­ri­ü­ni­te­si,­2­bin­ki­þi­lik­kon­gre­mer­ke­zi­ve­sos­yal­te­sis­ler,­i­da­rî­bi­na­lar,­kon­fe­rans­ve­ser­gi­sa­lon­la­rý,­mi­sa­fir­ha­ne­ i­le­ ka­pa­lý­ o­to­park­lar­ ya­pa­ca­ðýz.’’ Os­m an­l ý­ ar­þ iv­l e­r i­n in­ ö­n e­m i­n i­ çok­ i­y i bil­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­ Bay­rak­tar,­ bel­ge­le­rin­ ko­nu­la­ca­ðý­ raf­lar­dan­ ik­lim­len­dir­me­sis­tem­le­ri­ne,­nem­ve­ý­sý­dü­ze­yi­ni­sa­bit­ tu­tan­ sis­tem­ler­den­ bel­ge­le­rin­ ça­lýn­ma­s ý­n ý­ ön­l e­y en­ sis­t em­l e­r e­ ka­d ar­ her tür­lü­ ay­rýn­tý­yý­ dü­þün­dük­le­ri­ni­ kay­det­ti. Bay­rak­tar,­165­mil­yon­li­ra­lýk­ya­tý­rým­be­de­li­o­lan­pro­je­nin­ta­mam­lan­ma­sýy­la­bir­lik­te­ 38­ ül­ke­nin­ ha­fý­za­sý­nýn­ gü­ven­ce­ye a­lý­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­­Ankara / aa

100 MÝLYON BELGE BULUNACAK DÜNYANIN en büyük tarih arþivi olma özelliðini taþýyan Osmanlý arþivinde, 370 bin civarýnda defter, 100 milyon civarýnda da belge bulunacak. Osmanlý coðrafyasýnda yaklaþýk 40’a yakýn devletin tarihine ait bilgi ve belgelerin Osmanlý arþivinde olmasý dolayýsýyla bu devletlerin tarihçileri, kendi tarihlerini yazmak için Osmanlý arþivine geliyor. O sebeple Osmanlý arþivi yurt dýþýndaki akademisyen ve tarihçiler tarafýndan çok iyi bilinen bir arþiv olma özelliði taþýyor. Site içinde yer alacak müzede, Ýngiliz ve Amerikan arþivlerinde olduðu gibi özel malzemelerin birer örneði sergilenecek. Vatandaþlar, araþtýrmacýlar ve öðrenciler müzeye geldiklerinde, Avrupa topraklarýndaki ilk insan haklarý bildirgesinden biri olan ‘’Fatih’in Bosna fermanýný’’, ‘’Karlofça anlaþmasýný’’, ‘’Baltalimaný sözleþmesini’’ ve diðer devletlerle yapýlan ve öðrencilerin tarih dersinde okuduðu anlaþmalarýn birer nüshasýný görecek.

n JAPONYA’DA, ‘’Me­gu­ru’’­ a­dýy­la,­sa­de­ce­ta­biî­mal­ze­me­ler­kul­la­ný­la­rak­ü­re­ti­len­3­te­ker­lek­li­çev­re­dos­tu­a­raç­ba­sý­na­ta­ný­týl­dý.­Sa­de­ce­1­lit­yum­i­yon­pi­liy­le ça­lý­þan­3­te­ker­lek­li­ve­3­kol­tuk­lu­kü­çük­a­ra­cýn­mak­si­mum­hý­zý­sa­at­te­40­ki­lo­met­re.­Tek­pil­le­ke­sin­ti­siz 40­ki­lo­met­re­yol­ya­pa­bi­len­a­raç,­pil­sa­yý­sý­nýn­ar­ttý­rýl­ma­sý­du­ru­mun­da­da­ha­u­zun­me­sa­fe­le­ri­de­ka­te­de­bi­li­yor.­A­raç­ta­ma­men­ba­tý­Ja­pon­ya­iþ­çi­li­ði­ü­rü­nü,­2,5 met­re­u­zun­lu­ðun­da­ve­1,6­met­re­ge­niþ­li­ðin­de.­Ta­ba­ný­ye­ni­den­ka­zan­dýr­ma­iþ­le­min­den­ge­çi­ril­miþ bam­bu­lar­la­dol­du­rul­muþ­a­ra­cýn,­Ja­pon­yel­pa­ze­si­bi­çi­min­de­ki­pen­ce­re­le­ri­i­se­nor­mal­kâ­ðýt­tan­da­ha­sað­lam­o­lan­Ja­pon­kâ­ðý­dýn­dan­i­mal­e­dil­miþ.­A­ra­cýn­ü­re­ti­ci­si­Yo­do­ga­wa­Gru­bu’ndan­No­bu­yu­ki­O­gu­ra,­a­raç­ta­se­ya­hat­e­den­le­rin­se­rin­le­me­ih­ti­yaç­la­rý­nýn­kli­ma­ye­ri­ne­bir­fý­rýl­dak­la­kar­þý­lan­dý­ðý­ný­ve­in­sa­na­din­gin­lik­his­si­ve­ren­bir­rüz­gâr­ça­ný­ný­da­a­ra­ca­i­lâ­ve­et­me­yi­dü­þün­dük­le­ri­ni­be­lirt­ti.­O­gu­ra,­‘’Ta­ma­men­do­ðal­mal­ze­me­ler­le­ü­ret­ti­ði­miz­bu­a­ra­cý­gü­nün­bi­rin­de el­den­çý­kar­mak­is­te­yen­a­raç­sa­hip­le­ri­a­raç­la­rý­ný­ba­sit­çe­top­ra­ða­gö­me­bi­le­cek’’­di­yor.­

Trans yað ve doymuþ yað asitleri depresyonu arttýrýyor n TRANS yað­ ve­ doy­muþ­ yað­ a­sit­le­ri­ ba­ký­mýn­dan zen­gin­ yi­ye­cek­ler­le­ bes­len­me­nin­ dep­res­yon­ ris­ki­ni art­tý­ra­bi­le­ce­ði­ be­lir­len­di.­ Ýs­pan­ya’da­ki­ Las­ Pal­mas de­ Gran­ Ca­n a­r i­a ­ Ü­n i­v er­s i­t e­s in­d en­ Al­m u­d e­n a Sanc­hez-Vil­le­gas­ ve­ e­ki­bi­nin­ yap­tý­ðý­ a­raþ­týr­ma,­ A­me­ri­kan­‘’Plos­O­ne’’­der­gi­sin­de­ya­yým­lan­dý.­A­raþ­týr­ma,­pa­ta­tes­ký­zart­ma­sý­gi­bi­yi­ye­cek­ler­de­ki­trans­yað ve­ doy­muþ­ yað­ a­sit­le­ri­nin­ dep­res­yon­ ris­ki­ni­ ar­ttýr­dý­ðý­ný,­ zey­tin­ya­ðý,­ bit­ki­sel­ yað­lar­ ve­ ba­lýk­ta­ki­ doy­ma­mýþ­yað­la­rýn­i­se­bu­ris­ki­a­zal­tý­ðý­ný­gös­ter­di.­Dep­res­yon­be­lir­ti­si­gös­ter­me­yen­12­bin­den­faz­la­ki­þi­nin ka­týl­dý­ðý­a­raþ­týr­ma­da,­bu­ki­þi­le­rin­bes­len­me­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ve­hayat­tarz­la­rý­6­yýl­in­ce­len­di.­Bi­lim­a­dam­la­rý,­ trans­ yað­ ve­ doy­muþ­ yað­ a­sit­le­ri­ ba­ký­mýn­dan zen­gin­yi­ye­cek­ler­le­bes­le­nen­le­rin,­dep­res­yo­na­ya­ka­lan­ma­ ris­ki­nin­ yüz­de­ 48­ faz­la­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­le­di. A­raþ­týr­ma­cý­lar,­ne­ka­dar­faz­la­trans­yað­ve­doy­muþ yað­ a­sit­le­riy­le­ bes­le­ni­lir­se,­ ruh­ sað­lý­ðý­nýn­ o­ ka­dar faz­la­bo­zul­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­ Washington / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

“HÜR ADAM” FÝLMÝNÝN BAÞROL OYUNCUSU BAÐ:

ÖZEL MOBÝL STANDLAR KURULDU, BROÞÜR DAÐITILDI

ROLÜMÜ BÝZZAT YAÞAYARAK OYNADIM

KIÞ OYUNLARINDA RÝSÂLE-Ý NUR'UN TANITIMI YAPILIYOR

Ömer Þenöz’ün haberi ayfa 10’da

Haberi HAFTA SONU ekinde

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Hafta Sonu ve Mersin eklerimizi bayinizden isteyiniz

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

29 OCAK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.700

Eðitimde zihniyet deðiþimi þart ÝLK VE ORTA ÖÐRETÝMDE BÝRÝNCÝ YARIYIL SONA ERERKEN, EÐÝTÝMDE, SÝSTEMDEN KAYNAKLANAN BÝR ÇOK PROBLEM ÇÖZÜM BEKLÝYOR. FOTOÐRAF: AA

KEMALÝST ANLAYIÞ YASAK ÜRETÝYOR

2010-2011 EÐÝTÝM YILININ ÝLK YARISI TAMAMLANDI

16 milyon öðrenci yarý yýl tatiline çýktý Okul öncesi, ilköðretim ve orta öðretimdeki yaklaþýk 16 milyon öðrenci, dün karne heyecaný yaþadý. Okulla bu yýl tanýþan 1 milyon 226 bin ilköðretim öðrencisi, ilk kez karne ile aldý. Yoðun ders programýnýn ardýndan öðrenciler, 15 günlük ara tatilinde dinlenme fýrsatý bulacak. 2010-2011 eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý 14 Þubat 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Haberi sayfa 3’te

n E­ði­tim-Bir-Sen­Bur­sa­Þu­be­Baþ­ka­ný­Nu­man­Þe­ker,­e­ði­tim­ve­e­ði­tim­ci­le­rin­so­run­la­rý­nýn­çö­zü­mü­i­çin­zih­ni­yet­dev­ri­mi­nin­þart­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­E­ði­ti­min­ö­nün­de­ki­en­bü­yük­en­ge­lin­ya­sak­çý­zih­ni­yet­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Þe­ker,­i­nan­cý­ge­re­ði­ba­þý­ný­ör­ten­kýz­la­rýn, hiç­bir­hu­ku­kî­da­ya­na­ðý­ol­ma­yan­ya­sak­lar­la­e­ði­tim­hak­kýn­dan mahrum­bý­ra­ký­la­ma­ya­ca­ðý­ný­söyledi.­­Þe­ker,­res­mî­i­de­o­lo­ji­den­kay­nak­la­nan­ya­sak­la­rýn­ye­ni­a­na­ya­sa­i­le­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­is­te­di.

ÇOCUKLARINIZLA ORTAK PROGRAM YAPIN n Ö­te­yan­dan,­Ýs­tan­bul­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dü­rü­Mu­am­mer­Yýl­dýz,­''A­i­le­ler,­ço­cuk­la­ra­ba­þa­rý­sýz­lýk­la­rý­ný­ha­týr­la­ta­cak­ve­ya­yüz­le­ri­ne­vu­ra­cak­her­han­gi­bir­ta­výr­i­çin­de­ol­ma­sýn­lar''­ de­di.­Her­ço­cu­ðun­i­yi­bir kar­ne­al­ma­is­te­ði­nin­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Yýl­dýz,­ký­rýk­not­lar­la­e­ve ge­len­ço­cuk­la­rýn,­bu­du­ru­mu­nun­a­þý­la­bi­le­ce­ði­ni­ve­te­lâ­fi­me­ka­niz­ma­la­rý­ný­ça­lýþ­týr­mak­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Yýl­dýz,­a­i­le­le­rin­ço­cuk­la­rýy­la­va­kit­ge­çir­me­le­ri­ni,­or­tak­prog­ram­yap­ma­la­rý­ný­ve­ço­cuk­la­rýn bek­len­ti­le­ri­ne­gö­re­dav­ran­ma­la­rý­ný­tav­si­ye­et­ti.­Haberi sayfa 3-4’te

HÝÇBÝR ÜLKEDE BÜFEDE ÝÇKÝ SATIÞI YAPILMIYOR

TÜRKÝYE’NÝN NÜFUSU 73 MÝLYON 722 BÝN 988 KÝÞÝ

71 MÝLYAR 563 MÝLYON DOLARA YÜKSELDÝ

Ýçkiye ulaþmak kolay olmamalý

Bir yýlda bir milyon kiþi arttýk

Dýþ ticaret açýðý yüzde 84.5 arttý

AVRUPA ÜLKELERÝNDE ÝÇKÝ SATIÞI BÝZDEKÝ GÝBÝ SERBEST DEÐÝL n ABD­ve­Avrupa’da­alkollü­içkiye­bizdeki­kadar­kolay­ulaþýlmadýðýný­belirten­Tütün­ve­Alkol­Piyasasý­Düzenleme­Kurumu Baþkaný­Mehmet­Küçük,­“Hiçbir­ülkede­bakkal­ve­büfede,­bizdeki gibi­içki­satýþý­yok’’­dedi­.­Haberi sayfa 5’te

NÜFUSUN YARISINI 29 YAÞINDAN KÜÇÜKLER TEÞKÝL EDÝYOR n TÜÝK,­‘’Adrese­Dayalý­Nüfus­Kayýt­Sistemi­2010­Nüfus­Sayýmý Sonuçlarý’’ný­açýkladý.­Buna­göre,­2009­yýlý­itibariyle­72­milyon­561 bin­312­kiþi­olan­ülke­nüfusu,­1­milyon­161­bin­676­kiþilik­artýþla, 2010­sonunda­73­milyon­722­bin­988­kiþiye­ulaþtý.Haberi sayfa 11’de

ÝTHALATTAKÝ ARTIÞ ÝHRACATI ÜÇE KATLADI n 2009’da­102­mil­yar­do­lar­o­lan­ih­ra­cat,­2010’da­yüz­de­11,5­ar­ta­rak 113­mil­yar­930­mil­yon­do­la­ra­yük­sel­di.­Ýt­ha­lat­i­se­yüz­de­31,6­ar­ta­rak 185­mil­yar­493­mil­yon­do­la­ra­çýk­tý.­Dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­da­yüz­de­84,5 ar­ta­rak,­71­mil­yar­563­mil­yon­do­la­ra­u­laþtý­.Haberi sayfa 11’de

Kýzým ölse de býraktýðý deðerler yaþýyor

Mýsýr’da Cuma namazý sonrasý gerginliði POLÝS ÝLE GÖSTERÝCÝLER ARASINDA ÇATIÞMA n Mý­sýr’da­ki­ey­lem­ler­dör­dün­cü­gü­nü­ne­gi­rer­ken,­dün­Cu­ma­na­ma­zý­son­ra­sýn­da­bü­yük­bir gös­te­ri­ya­pýl­dý.­Tah­rir­Mey­da­nýnda­top­la­nan­on­bin­ler­ce­ey­lem­ci­i­le­po­lis­ler­a­ra­sýn­da­ça­týþ­ma çýk­tý.­Po­lis,­mu­ha­lif­li­der­Ba­ra­dey’in­Cu­ma­na­ma­zý­ný­kýl­dý­ðý­ca­mi­den­ay­rýl­ma­sý­na­i­zin­ver­me­di.

n Ýs­ra­il­ tank­la­rý­ al­týn­da­ka­la­rak­ö­len­A­me­ri­ka­lý­ ba­rýþ­ gö­nül­lü­sü Rac­hel­ Cor­ri­e'nin­ ha­ya­t ý­n ý­ an­l a­t an­ o­y u­nun­ Tür­k i­y e­ ga­l a­s ý ya­pýl­dý.­ An­ne­ Cindy Cor­ri­e,­ký­zý­nýn­Fi­lis­tin­li­le­rin­ hak­la­rý­ný­ sa­vu­nur­ken­ can­ ver­di­ði­ni be­lir­te­rek­"Ký­zý­mýn­ge­ri­de­ bý­rak­tý­ðý­ de­ðer­ler ya­þý­yor”­de­di. Elif Nur Kurtoðlu’nun haberi sayfa 10’da

ÝNTERNET VE CEP TELEFONU ERÝÞÝMÝ KESÝLDÝ

Cuma namazý sonrasý Tahrir Meydaný’nda toplanan onbinlerce eylemci gösteri düzenledi. Polis eylemcilere müdahale etti.

n Ka­hi­re,­dý­þýn­da­Ýs­ken­de­ri­ye,­Sü­veyþ,­Ass­yut ve­Min­ya­þehirlerinde­de­pro­tes­to­ey­lem­le­ri­ya­pýl­dý.­Hü­kü­met,­ül­ke­de­ki­in­ter­net­e­ri­þi­mi­ne­ya­sak­ge­ti­rir­ken,­ül­ke­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­cep­o­pe­ra­tör­yet­ki­li­le­rin­den­de­bütün­cep­te­le­fo­nu­e­ri­þi­mi­ni­dur­dur­ma­em­ri­ver­di.­­Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

ALMANYA’DAN “KURTLAR VADÝSÝ”NE ÞARTLI ÝZÝN

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý

29 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 29 Ocak 2011 baskısı

29 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 29 Ocak 2011 baskısı

Advertisement