Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ENÝNE BOYUNA GÖRÜÞÜLECEK

BAZI “KUSUR” TANIMLARI DEÐÝÞTÝ

TASLAKLAR HAZIRLANDI

TRAFÝK GÜVENLÝÐÝ MASADA

ARAÇ MUAYENEDE YENÝ DÖNEM

ÝSTÝKLÂL MARÞI ÝÇÝN LOGO

Haberi sayfa 3’te

Haberi sayfa 6’da

Haberi 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.695

www.yeniasya.com.tr

Türkiye’nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte AN T L A T E M H E M A Y’Y KONUÞTU

AB SÜRECÝNE DEVAM EDÝLÝP, KEMALÝST REJÝMÝ TASFÝYE EDECEK TEMEL REFORMLAR BÝR AN ÖNCE YAPILMALI. “SADECE BENÝM DEDÝÐÝM OLACAK”

12 EYLÜL SONRASI NE DEÐÝÞTÝ?

GÜÇ DENGESÝ HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ

n “Tür­ki­ye’nin­kur­tu­lu­þu­din,­ýrk,­mez­hep­ü­ze­rin­den­si­ya­set­yap­mak­de­ðil;­Ke­ma­lizmden­de­mok­ra­si­ye­geç­mek.­‘Sa­de­ce­be­nim­is­te­di­ðim­o­la­cak’­de­di­ðin­an­da Ke­ma­liz­min­si­lâh­lý­gü­cü­nü­hýz­lý­ca­ye­ni­den­ha­re­ke­te­ge­çi­rir­sin­ve­bu­da­Tür­ki­ye top­lu­mu­nun­ba­þý­ný­be­lâ­ya­so­kar.­Kon­jonk­tü­rel­o­la­rak­si­vil­i­ra­de­nin­üs­tün­lü­ðü sað­lan­dý,­a­ma­bu­nun­de­mok­ra­tik­bir­re­jim­le­ka­lý­cý­ol­ma­sý­söz­ko­nu­su­e­dil­me­di.”

n “Re­fe­ran­dum­da­12­Ey­lül­re­ji­mi­nin­or­ta­dan­kal­dý­rý­la­ca­ðý­söy­len­di.­Bu­nun­i­çin i­le­ri­bir­a­na­ya­sa­ya­pý­la­ca­ðý,­in­san­hak ve­öz­gür­lük­le­ri­ne­say­gý­lý­bir­Tür­ki­ye­o­luþ­tu­ru­la­ca­ðý­id­di­a­e­dil­di.­‘Üs­tün­le­rin de­ðil,­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü’­de­nil­di.­Re­fe­ran­dum­son­ra­sýnda­i­se,­‘ha­yýr’­di­yen yüz­de­42’nin­a­na­liz­e­di­le­ce­ði­be­lir­til­di. Þim­di­gel­di­ði­miz­nok­ta­da­bun­la­rýn­hiç­bi­ri­yok.­Tam­tersine­geliþmeler­var.”­

n “Hü­kü­met­AB­sü­re­ci­ne­de­vam­et­me­li. Hiç­bir­en­gel­ol­ma­ma­sý­na­rað­men,­re­ka­bet­fas­lý­ný­aç­ma­dýk.­Bir­an­ön­ce­Ke­ma­list­re­ji­mi­­ tas­fi­ye­e­de­cek­te­mel­re­form­la­rýn­ya­pýl­ma­sý­ge­re­kir.­Yok­sa­güç­den­ge­si­hâ­lâ de­ðiþ­me­di­ði­i­çin­as­ke­rî­re­jim ge­lir,­bu­ra­ya­ha­kim­o­lur.” H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 12’de

Haberi sayfa 4’te

TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU:

BURSA’DA KONVOYLU PROTESTO

Sistem çökmüþ

Benzin zamlarýna seyirci kalamayýz

n TOBB­Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­“E­ko­no­mi de­fo­lu­ i­se­ ka­li­te­li­ de­mok­ra­si­den­ bah­se­de­me­yiz. Ül­ke­mizde­her­kes­de­fo­lu,­sis­tem­çü­rü­müþ,­ye­ni­den­di­zayn­e­dil­me­li,­an­cak­o­za­man­he­def­le­re­u­la­þa­bi­li­riz”­de­di.­Haberi sayfa 5’te

CHP LÝDERÝ KILIÇDAROÐLU:

Ýnançlara mühadale etmek doðru deðil

DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek,”Hiçbir kiþinin baþýný örtüp örtmeyeceðine, nasýl örteceðine karýþma hakkýný kimsede görmüyoruz. Biz demokratýz’’ dedi. Mustafa Gökmen’in haberi sayfa 4’te

DP GENEL BAÞKANI ZEYBEK:

Ýsmet Ýnönü’nün Bediüzzaman’a tepkisini Menderes çok güzel cevapladý 1959'DAKÝ KONUÞMAYI HATIRLIYORUM

Danýþtay kadýnlara negatif ayrýmcýlýk yapýyor

HERKES DEFOLU, SÝSTEM ÇÜRÜMÜÞ

Zeybek: Baþörtüsüne kimse karýþamaz

SÜREKLÝ DAMLAYAN BÝR ZAM n Tü­ke­ti­ci­Der­nek­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sýt­ký­Yýl­maz­a­kar­ya­kýt­zam­la­rý­ný­e­leþ­ti­re­rek,­‘’Çok­cid­dî­ve­sü­rek­li dam­la­yan­bir­zam­la­kar­þý­kar­þý­ya­yýz.­Tü­ke­ti­ci­o­la­rak­bu­du­ru­ma­ses­siz­ve­se­yir­ci ka­la­ma­yýz’’­de­di.­Haberi sayfa 11’de

Merkez Bankasý sýnýfta kaldý Haberi sayfa 11’de

n De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­Be­di­üz­za­man’ýn­An­ka­ra’ya­ge­li­þin­de­dö­ne­min­CHP­li­de­ri­Ýs­met­Ý­nö­nü’nün gös­ter­di­ði­tep­ki­ye­Men­de­res’in­ce­va­bý­ný­an­lat­tý.­Ka­nal­A­Te­le­viz­yo­nu­na­a­çýk­la­ma­ya­pan­Zey­bek,­“Be­di­üz­za­man­An­ka­ra’ya­gel­di­ði­za­man,­Ýs­met­Pa­þa­bü­yük­hâ­di­se­yap­tý. O­na­sý­kýn­tý­ver­miþ­ti­ya­‘Ni­ye­ge­li­yor?’­di­ye. Men­de­res­o­za­man­çok­gü­zel,­ne­fis­bir­Türk­çey­le­bir­ko­nuþ­ma­yap­tý.­Bu­gün­bi­le­ha­týr­lý­yo­rum”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­“Bun­la­rý­ni­ye­an­la­tý­yo­rum?”­di­yen­Zey­bek,­“Bi­zim­ha­ya­tý­mý­zý þe­kil­len­di­ren­bun­lar.­On­lar­hiç­çýk­mý­yor­i­çi­miz­den”­de­di.­­Haberi sayfa 4’te

Yemen de Tunus gibi n Ye­men’de­bin­ler­ce­ki­þi,­32­yýl­dýr­ik­ti­dar­da o­lan­Dev­let­Baþ­ka­ný­A­li­Ab­dul­lah­Sa­lih'in­az­le­dil­me­si­i­çin­pro­tes­to­gös­te­ri­si­yap­tý.­7’de

Mýsýr’da eylem hazýrlýðý n Hü­kü­met­kar­þý­tý­grup­la­r,­­yarýn­baþ­kent Ka­hi­re’de­bü­yük­bir­gös­te­ri­dü­zen­le­ye­rek­‘si­vil­i­ta­at­siz­lik’­çað­rý­sýn­da­bu­la­nacak. 7’de

Tiran’da da gerginlik n Ar­na­vut­luk­Baþ­ba­ka­ný­Sa­li­Be­ri­þa,­Ti­ran’da­ki­gös­te­ri­ler­de­üç­ki­þi­nin­ölmesinden­Sos­ya­list Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­nýný­so­rum­lu­tut­tu.­7’de

HERKESÝN ÝNANCINA SAYGI GÖSTEREÐÝZ n CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­ka­týl­dý­ðý bir­top­lan­tý­da­bir­ka­tý­lým­cý­nýn­ta­ri­kat­la­rý­suç­la­ma­sý ü­ze­ri­ne,­“Ý­nanç­la­ra­mü­da­ha­le­et­mek­doð­ru­de­ðil. Her­ke­sin­i­nan­cý­na­say­gý­gös­te­re­ce­ðiz,­a­ma­i­nanç si­ya­se­te­gir­me­ye­cek.­Si­ya­se­tin­ko­nu­su­de­ðil,­si­ya­set­te­herþey­var,­i­nanç­ta­yok.­Ý­nanç­Al­lah­i­le­kul­a­ra­sýn­da­ki­ma­ne­vî­i­liþ­ki­dir.­Bu­ma­ne­vî­i­liþ­ki­ye­her­kes say­gý­gös­ter­me­li­dir’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Haberi 5’te ISSN 13017748

MAVÝ MARMARA’YI UNUTTURMAYIN

Robert Miranda'nýn yazýsý sayfa 8’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

LÂHýKA

Risâle-i Nur ve nesl-i âtî

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

Risâle-i Nur ve hakiki þakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onlarý büyük bir vartadan ve millet ve vataný büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalýþýyorlar.

[“Kendi Kendime Hasbihal” nâmýndaki parçaya lâhika olarak, Adliye Vekiliyle ve Risâle-i Nur’la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihâldir]

E

f­ en­di­ler!­ Siz,­ni­çin­se­bep­siz­bi­zim­le­ve Ri­sâ­le-i­ Nur’la­ uð­ra­þý­yor­su­nuz?­ Kat’i­yen­ si­ze­ ha­ber­ ve­ri­yo­rum­ ki:­ Ben­ ve Ri­sâ­le-i­ Nur,­ si­zin­le­ de­ðil­ mü­ba­re­ze, bel­ki­ si­zi­ dü­þün­mek­ da­hi­ va­zi­fe­mi­zin ha­ri­cin­de­dir.­Çün­kü,­Ri­sâ­le-i­Nur­ve­ha­ki­ki­þa­kirt­le­ri,­el­li­se­ne­son­ra­ge­len­nesl-i­â­tî­ye­ga­yet bü­yük­bir­hiz­met­ve­on­la­rý­bü­yük­bir­var­ta­dan ve­ mil­let­ ve­ va­ta­ný­ bü­yük­ bir­ teh­li­ke­den­ kur­tar­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Þim­di­bi­zim­le­uð­ra­þan­lar, o­ za­m an­ ka­b ir­d e­ el­b et­t e­ top­r ak­ o­l u­y or­l ar. Farz-ý­ mu­hâl­ o­la­rak,­ o­ sa­a­det­ ve­ se­lâ­met­ hiz­me­ti­bir­mü­ba­re­ze­ol­sa­da,­ka­bir­de­top­rak­ol­ma­ya­yüz­tu­tan­la­rý­a­lâ­ka­dar­et­me­mek­ge­rek­tir. E­vet,­ Hür­ri­yet­çi­le­rin­ ah­lâk-ý­ iç­ti­mâ­i­ye­de­ ve din­de­ve­se­ci­ye-i­mil­li­ye­de­bir­de­re­ce­lâ­u­ba­li­lik­ gös­t er­m e­l e­r iy­l e,­ yir­m i-o­t uz­ se­n e­ son­r a din­ce,­ah­lâk­ça,­na­mus­ça­þim­di­ki­va­zi­ye­ti­gös­ter­di­ði­ ci­he­tin­den,­ þim­di­ki­ va­zi­yet­te­ de,­ el­li se­ne­ son­ra­ bu­ din­dar,­ na­mus­kâr,­ kah­ra­man se­ci­ye­li­ mil­le­tin­ nesl-i­ â­ti­si,­ se­ci­ye-i­ di­ni­ye­ ve ah­lâk-ý­ iç­ti­ma­i­ye­ ci­he­tin­de­ ne­ þek­le­ gi­re­cek, el­bet­te­an­lý­yor­su­nuz.­Bin­se­ne­den­be­ri­bu­fe­da­kâr­ mil­let,­ bü­tün­ ruh­ u­ ca­nýy­la­ Kur’ân’ýn hiz­me­tin­de­em­sal­siz­kah­ra­man­lýk­gös­ter­dik­le­ri­hal­de,­el­li­se­ne­son­ra­o­par­lak­ma­zi­si­ni­deh­þet­li­le­ke­dar,­bel­ki­mah­ve­de­cek­bir­ký­sým­nesli­â­tî­nin­e­li­ne­el­bet­te­Ri­sâ­le-i­Nur­gi­bi­bir­ha­ki­ka­ti­ ve­rip,­ o­ deh­þet­li­ su­kut­tan­ kur­tar­mak­ en bü­yük­ bir­ va­zi­fe-i­ mil­li­ye­ ve­ va­ta­ni­ye­ bil­di­ði­miz­den,­ bu­ za­ma­nýn­ in­san­la­rý­ný­ de­ðil,­ o­ za­ma­nýn­in­san­la­rý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz. E­vet,­e­fen­di­ler!­Ger­çi­Ri­sâ­le-i­Nur­sýrf­a­hi­re­te ba­kar;­ga­ye­si­Rý­za-yý­Ý­lâ­hî­ve­i­ma­ný­kur­tar­mak ve­þa­kirt­le­ri­nin­i­se,­ken­di­le­ri­ni­ve­va­tan­daþ­la­rý­ný­i­dam-ý­e­be­di­den­ve­e­be­di­haps-i­mün­fe­rit­ten kur­tar­ma­ya­ça­lýþ­mak­týr.­Fa­kat­dün­ya­ya­a­it­i­kin­ci­de­re­ce­de­ga­yet­e­hem­mi­yet­li­bir­hiz­met­tir;­ve bu­ mil­let­ ve­ va­ta­ný­ a­nar­þi­lik­ teh­li­ke­sin­den­ ve nesl-i­ a­ti­nin­ bi­ça­re­ler­ kýs­mý­ný­ da­la­let-i­ mut­la­ka­d an­ kur­t ar­m ak­t ýr.­ Çün­k ü­ bir­ Müs­l ü­m an baþ­ka­sý­na­ ben­ze­mez.­ Di­ni­ terk­ e­dip­ Ýs­lâ­mi­yet se­ci­ye­sin­den­çý­kan­bir­Müs­lim­da­la­let-i­mut­la­ka­ya­dü­þer,­a­nar­þist­o­lur,­da­ha­i­da­re­e­dil­mez. E­vet,­es­ki­ter­bi­ye-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­a­lan­la­rýn­yüz­de el­li­si­ mey­dan­da­ var­ken­ ve­ an’a­nat-ý­ mil­li­ye­ ve Ýs­la­mi­ye­ye­kar­þý­yüz­de­el­li­la­kayt­lýk­gös­te­ril­di­ði hal­de,­el­li­se­ne­son­ra­yüz­de­dok­sa­ný­nefs-i­em­mâ­re­ye­ ta­bi­ o­lup­ mil­let­ ve­ va­ta­ný­ a­nar­þi­li­ðe sevk­et­mek­ih­ti­ma­li­nin­dü­þü­nül­me­si­ve­o­be­lâ­ya­kar­þý­bir­ça­re­ta­har­rî­si,­yir­mi­se­ne­ev­vel­be­ni si­ya­set­ten­ ve­ bu­ a­sýr­da­ki­ in­san­lar­la­ uð­raþ­mak­tan­ka­ti­yen­me­net­ti­ði­gi­bi;­Ri­sâ­le-i­Nur’u,­hem þa­kirt­le­ri­ni,­bu­za­ma­na­kar­þý­a­lâ­ka­la­rý­ný­kes­miþ; hiç­on­lar­la­ne­mü­ba­re­ze,­ne­meþ­gu­li­yet­yok. Ma­dem­ha­ki­kat­bu­dur;­ad­li­ye­le­rin,­de­ðil­be­ni­ve­on­la­rý­it­ham­et­mek,­bel­ki­Ri­sâ­le-i­Nur’u ve­þa­kirt­le­ri­ni­hi­ma­ye­et­mek­en­bi­rin­ci­va­zi­fe­le­ri­dir.­ Çün­kü,­ on­lar­ bu­ mil­let­ ve­ va­ta­nýn­ en bü­yük­ bir­ hu­ku­ku­nu­ mu­ha­fa­za­ et­tik­le­rin­den, on­la­rýn­kar­þý­sýn­da,­bu­mil­let­ve­va­ta­nýn­ha­ki­kî düþ­man­la­rý­Ri­sâ­le-i­Nur’a­hü­cum­e­dip,­ad­li­ye­yi­þa­þýr­týp,­deh­þet­li­bir­hak­sýz­lý­ða­ve­a­da­let­siz­li­ðe­sevk­e­di­yor­lar. Emirdað Lâhikasý, s. 54 LÜGATÇE

hasbihal: Halleþme; görüþüp, konuþma, soh bet. mübareze: Çatýþma, kavga. nesl-i âtî: Gelecek nesil varta: Tehlike. vekil: Bakan. ah lâk-i içtimaiye: Sosyal ahlâk. cihet: Yön dalalet-i mutlaka: Mutlak dalâlet, sapýklýk.

farz-ý mu hal: Ým kânsýzý farz etme, ol mayacak þeyi olacak mýþ gibi düþünme. haps-i münferit: Tek baþýna olan hapis, ehl-i dalâlet için ölüm ve ka bir. lekedar: Lekeli, lekelenmiþ. mazi: Geçmiþ zaman. seciye: Karakter, huy, tabiat.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Al­lah,­siz­den­i­ki­tâ­i­fe­nin­hâ­li­ni­de­i­þi­tip­gö­rü­yor­du­ki,­on­lar,­dost­la­rý­ve­yar­dým­cý­la­rý­Al­lah­ol­du­ðu­hal­de,­bir­an­bun­dan­gaf­let­e­de­rek­da­ðýl­ma­ya­yüz­tut­muþ­lar­dý.­Hal­bu­ki­mü’min­ler­an­cak­Al­lah’a­gü­ve­nip­O'­na­te­vek­kül­et­me­li­dir­ler. Âl-i Ýmran Sûresi: 122/ Âyet-i Kerime Meâli

“Ey nefsim!” tablosu feyzýnur BAKÝ ÇÝMÝÇ bakicimic@hotmail.com

B

u­ tab­lo­nun­ ba­sý­mý­na­ bir­ ec­za­cý a­ða­be­yi­miz­ ve­sî­le­ ol­du.­ Bu­ ec­za­c ý­ a­ð a­b e­y i­m iz,­ ge­ç en­ se­n e Mek­si­ka’da­ dip­lo­mat­ o­lan­ oð­lu­nun­ ya­ný­na­ i­ki­ ay­lýk­ bir­ zi­ya­ret­i­çin­git­ti.­Gi­der­ken­“Ya­ným­da­ki­tap­gö­tü­re­ce­ðim,­u­çak­ta­o­ku­yup­te­fek­kür­e­de­ce­ðim”­de­di.­Ben­de­“Te­fek­kür­le­ri­ni­zi­ dö­nün­ce­ pay­la­þa­lým”­ de­miþ­tim.­ Ya­nýn­da ‘Hiz­met­ Reh­be­ri’ni­ gö­tür­müþ­ ve­ Üs­tad’ýn “Ey­Nef­sim!”­ hi­ta­bý­i­le­baþ­la­yan­bu­kýs­mý­o­ku­muþ­ve­çok­et­ki­len­miþ. Dön­dü­ðü­gün­be­ni­a­ra­dý­ve­“Ho­cam,­ak­þam der­se­ge­le­ce­ðim­ve­si­zin­le­bir­is­ti­þâ­rem­o­la­cak”­de­di.­Biz­de­ders­ten­son­ra­is­ti­þâ­re­yap­týk ve­bu­kýs­mý­bu­lup­ba­na­o­kut­tu.­Da­ha­son­ra­da bu­kýs­mý­bas­tý­ra­rak,­du­va­ra­a­sý­la­cak­þek­le­ge­ti­rip­da­ðýt­mak­is­te­di­ði­ni­söy­le­di.­Biz­de­na­sýl­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­nok­ta­sýn­da­fi­kir­le­ri­mi­zi­söy­le­dik­ve­gö­rev­bi­ze­tev­dî­e­dil­di.­Bin­a­det­bu­tab­lo­yu­bas­týr­dýk­ve­böy­le­ce­da­ðý­tý­mý­na­baþ­la­dýk. Ýlk­ da­ðýt­ma­ya­ baþ­la­dý­ðým­ gün­ da­ha­ çok es­naf­la­ra­ver­miþ­tim.­De­vam­lý­uð­ra­dý­ðým­bir ber­be­re­de­sa­ný­rým­10­a­det­ka­dar­bý­rak­mýþ­tým­ki,­is­te­yen­le­re­ver­sin­di­ye.­Biz­den­son­ra ký­sa­sü­re­de­bu­tab­lo­ka­pý­þýl­mýþ­ve­ber­ber­bi­zim­ te­le­fo­nu­mu­zu­ a­raþ­tý­ra­rak­ “Ho­cam,­ ba­na­da­hi­kal­ma­dý.­Yi­ne­is­te­yen­ler­var”­de­di. Ha­ki­ka­ten­bu­‘tab­lo’yu­o­ku­yan­lar­ken­di­â­le­min­de­ bu­ tab­lo­dan­ hi­sse­ler­ bu­lu­yor­ ve­ al­mak­is­ti­yor­lar.­Biz­de­ye­ter­li­mik­tar­da­o­ra­ya yi­ne­“Ey­nef­sim!” tab­lo­la­rýn­dan­bý­rak­týk.­Ta­bi bu­a­ra­da­ön­ce­den­ver­di­ði­miz­es­naf­la­rýn­tab­lo­yu­ çer­çe­ve­ yap­tý­rýp­ dük­kân­la­rý­na­ as­tý­ðý­na da­þa­hit­ol­duk,­bu­da­mâ­nâ­lý­bir­hâ­di­se.­Çün­kü­bu­ve­sî­le­i­le­dü­kkân­la­rý­na­gi­rip­çý­kan­her­kes­mu­hak­kak­o­tab­lo­yu­ve­ö­zel­lik­le­“Ey­Nef­sim!”­ hi­ta­bý­ný­ ve­ Üs­ta­dýn­ res­mi­ni­ gö­rü­yor. Bu­ bi­le­ Üs­tad­ Be­di­üz­za­man’ýn­ ta­ný­týl­ma­sý­na ö­nem­li­bir­hiz­met­tir­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum. Ge­çen­ler­de,­ ‘hac’dan­ gel­miþ­ bir­ ta­ný­dý­ðý­mýn­ zi­ya­re­ti­ne­ git­miþ­tim.­ Gi­der­ken­ de­ e­li­me­ba­zý­kü­çük­ki­tap­lar­dan­ve­bu­tab­lo­yu­al­dým.­O­ha­cý­mý­za­tak­dim­e­dip­ge­ri­dön­dük. A­ra­dan­e­pey­bir­sü­re­geç­ti­ve­bir­ak­þam­te­le­fo­num­çal­dý.­“Ho­cam,­ben­Ha­cý­Ha­lil”­de­di.­“Siz­den­du­â­bek­li­yo­rum,­ya­rýn­kalp­a­me­li­ya­tý­o­la­ca­ðým”­de­di.­Ha­cý­Ha­lil,­hiç­en­di­þe­si­ ol­ma­dý­ðý­ný­ ve­ mo­ra­li­nin­ çok­ ye­rin­de­ ol­du­ðu­nu­da­söy­le­di.­Ken­di­si­ne­du­â­e­de­ce­ði­mi­söy­le­dim­ve­geç­miþ­ol­sun­di­ye­rek­ve­da­laþ­týk.­ Bir­ gün­ son­ra­ te­le­fo­nu­nu­ a­ra­dým­ ve oð­lu­çýk­tý,­ba­ba­sý­nýn­a­me­li­yat­tan­ye­ni­çýk­tý­ðý­ný­ ve­ ba­þa­rý­lý­ bir­ a­me­li­yat­ geç­ti­ði­ni­ dok­tor­lar­dan­öð­ren­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­“A­ra­dý­ðý­mý ve­du­â­et­ti­ði­mi­söy­le­yin”­de­dim. Ney­se­ a­ra­dan­ bir­ sü­re­ geç­ti­ ve­ ken­di­si­ni te­le­fon­la­a­ra­yýp­geç­miþ­ol­sun­de­dim­ve­zi­ya­re­ti­ne­ge­le­ce­ði­mi­söy­le­dim.­Bir­gün­zi­ya­re­ti­ne­ git­ti­ðim­de­ bi­ze­ söy­le­dik­le­ri­ çok­ il­ginç­ti. “Ho­cam,­siz­ba­na­bir­tab­lo­ge­tir­di­niz­ya!­Ben o­ tab­lo­yu­ o­ku­duk­tan­ son­ra­ müt­hiþ­ et­ki­len­-

dim­ve­a­me­li­ya­ta­gi­der­ken­o­tab­lo­yu­o­ku­ya­rak­ git­tim.­ E­ðer­ sa­va­þa,­ hat­ta­ ö­lü­me­ de­ git­sem­yi­ne­de­zer­re­ka­dar­i­çim­de­kor­ku­yok­tu” de­di.­“Çün­kü­o­tab­lo­da­ki­söz­ler­be­ni­o­ka­dar ce­sa­re­te­ge­tir­di­ki,­si­ze­a­me­li­yat­ak­þa­mý­‘Çok mo­ral­li­yim’­de­me­min­se­be­bi­de­oy­du”­de­di. Son­ra­ dü­þün­düm­ ki­ bu­ tab­lo­nun­ in­san­lar­da­bu­ka­dar­et­ki­li­o­lu­þu­nun­al­týn­da­ne­ler o­la­bi­lir?­Bü­tün­kal­bî­i­ti­ka­dým­la­söy­lü­yo­rum ki­Üs­ta­dý­mý­zýn­ta­sar­ru­fu,­þahs-ý­mâ­ne­vî­nin be­re­ke­ti­ i­di.­ Çün­kü­ biz­ o­ tab­lo­yu­ is­ti­þâ­re so­nu­cu­bas­ma­ya­ka­rar­ver­miþ­tik. Bir­ di­ðer­ ha­tý­ra­ da­ þöy­le: Soh­bet­le­ri­mi­ze ge­len­ bir­ genç­ kar­de­þi­miz­ var.­ Ba­ba­sý­nýn bir­a­lýþ­kan­lý­ðýn­dan­do­la­yý­çok­muz­da­rip­ol­du­ð u­n u­ ve­ bi­z im­l e­ ko­nuþ­mak­ is­te­di­ði­ni, ne­ler­ yap­ma­sý,­ na­sýl­ dav­ran­ma­sý­ ko­nu­sun­da­ is­ti­þâ­re­ et­mek­ is­te­di­ði­ni­ söy­le­di.­ O­na “ta­mam”­de­dim­ve­hu­sû­sî­o­la­rak­gö­rüþ­tük. A­i­le­vî­ o­la­rak­ e­pey­ prob­lem­le­ri­ ol­du­ðu­nu, ba­ba­sý­nýn­bu­müs­ki­rât­a­lýþ­kan­lý­ðý­yü­zün­den çok­ zor­ gün­ler­ ge­çir­dik­le­ri­ni­ ve­ ge­çir­me­ye de­de­vam­et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­Çev­re­ye­ve­di­ðer­in­san­la­ra­kar­þý­yü­zü­kal­ma­dý­ðý­ný,­ne­ya­pa­ca­ðý­ný­ bi­le­me­di­ði­ni­ ve­ yar­dým­ is­te­di­ði­ni söy­le­di.­El­bet­te­zor­bir­du­rum­du.­Bir­ki­tap­-

lar­da­ ve­ Ri­sâ­le-i­ Nûr­lar­da­ ya­zý­lan­lar­ var­dý, bir­ de­ o­ kar­de­þi­mi­zin­ ya­þa­dýk­la­rý.­ Biz­ yi­ne de­Ri­sâ­le-i­Nûr­ek­sen­li­yer­le­ri­o­nun­la­pay­laþ­týk­ ve­ na­sýl­ yap­ma­sý­ ve­ dav­ran­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­dik.­Ne­o­lur­sa­ol­sun­ba­ba­sý­na kar­þý­ çok­ dik­kat­li­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ ve­ o­nun­ bu­ a­lýþ­kan­lý­ðýn­dan­ an­cak­ bir­ te­dâ­vî­ i­le kur­tu­la­bi­le­ce­ði­ni­ bu­ nok­ta­da­ o­nu­ ik­nâ­ et­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­de­söy­le­dik. A­ra­dan­ e­pey­ bir­ za­man­ geç­ti­ ve­ geç­ti­ði­miz­Ra­ma­zan­a­yý­i­çe­ri­sin­de­bu­genç­kar­de­þi­miz­le­ çar­þý­da­ kar­þý­laþ­týk­ ve­ ba­na­ an­la­ta­cak­la­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Göz­le­ri­nin­i­çi­gü­lü­yor­du­ ve­ se­vinç­le­ ba­ba­sýn­da­ki­ de­ði­þik­lik­le­ri­an­lat­tý.­Bu­genç­kar­de­þi­miz­bi­zim­is­ti­þâ­re­miz­den­ son­ra­ ba­ba­sý­na­ kar­þý­ me­tod­ de­ðiþ­tir­miþ­ ve­ Ri­sâ­le-i­ Nur­lar­dan­ ve­cî­ze­le­ri kü­çük­kâ­ðýt­la­ra­ya­za­rak­ev­de­ba­ba­sý­nýn­gö­re­bi­le­ce­ði­ yer­le­re­ as­ma­ya­ baþ­la­mýþ.­ Ba­ba­sý da­“Ba­na­i­yi­ders­ve­ri­yor­sun”­di­ye­mu­ka­be­le­de­ bu­lun­muþ.­ Ba­ba­sý­ Ra­ma­zan­ a­yý­ný­ da ve­sî­le­ya­pa­rak­o­ruç­tut­ma­ya­ve­na­maz­la­rý­ný da­ kýl­ma­ya­ baþ­la­mýþ­ ve­ en­ ö­nem­li­si­ de­ o müs­k i­r â­t ý­ da­ bý­r ak­m ýþ.­ Bu­ ha­b e­r i­ se­v inç göz­yaþ­la­rý­ i­çer­sin­de­ genç­ kar­de­þi­miz­ ba­na biz­zat­an­lat­tý.­A­ra­dan­bir­haf­ta­geç­ti­ve­bir

sa­bah­te­le­fo­num­çal­dý.­A­ra­yan,­genç­kar­de­þi­m i­z in­ ça­l ýþ­t ý­ð ý­ ku­r u­m un­ mü­d ü­r üy­d ü. “Ho­cam;­Gök­han’ýn­ba­ba­sý­ný­kay­bet­tik,­ya­rýn­öð­le­na­ma­zý­köy­le­ri­ne­ce­na­ze­ye­gi­de­ce­ðiz,­ gel­mek­ is­ter­se­niz­ bi­zim­le­ gi­de­bi­lir­si­niz”­de­di.­Bir­an­da­i­çim­sýz­la­dý­ve­“Ýn­nâ­lil­la­hi­ve­in­nâ­i­ley­hi­râ­ci­ûn” de­dim.­Genç­kar­de­þi­miz­ bir­ ak­ra­ba­sý­nýn­ a­ra­ba­sý­ i­le­ ba­ba­sý­ ve kar­de­þi­ de­ ya­nýn­da­ köy­den­ çar­þý­ya­ ge­li­yor­ken­ ka­za­ yap­mýþ.­ Bu­ ka­za­da­ ba­ba­sý­ a­ðýr, ken­di­si­ ve­ kü­çük­ kar­de­þi­ de­ ya­ra­lan­mýþ­tý. Yol­da­ge­lir­ken­ba­ba­sý­ku­ca­ðýn­da­ve­fat­et­miþ. Ra­ma­zan­ gü­nü­ ol­ma­sý­na­ rað­men­ ce­na­ze­si­ne­ git­tik,­ köy­le­ri­ u­zak­ ve­ yük­sek­ bir yer­de­ ol­ma­sý­na­ rað­men­ o­ ka­dar­ ka­la­ba­lýk bir­ce­ma­a­ti­var­dý­ki­hay­ret­et­tik! Bu­ o­la­yý­ ni­çin­ an­lat­tým?­ Yi­ne­ bi­zim­ “Ey Nef­sim!”­ tab­lo­su­nun­da­bu­hâ­di­se­i­le­bað­lan­tý­sý­var­o­nun­i­çin­an­lat­tým. Bi­zim­genç­kar­de­þi­miz­ba­ba­sý­ný­a­hi­re­te­yol­cu­et­ti­ði­gün­çok­ü­zül­müþ­tü­ve­o­nu­te­sel­li­et­mek­i­çin­e­pey­bir­þey­ler­an­lat­ma­mýz­ge­rek­miþ­ti.­Ken­di­ni­suç­lu­gö­rü­yor­ve­“Be­nim­e­lim­le öl­me­sey­di”­de­yip­ha­yýf­la­ný­yor­ve­vic­dan­a­za­bý çe­ki­yor­du.­Ken­di­si­ne­son­pay­laþ­týk­la­rý­mý­zý­ve ba­ba­sý­nýn­çok­gü­zel­bir­þe­kil­de­ve­fât­et­ti­ði­ni söy­le­dim.­Hem­de­mü­bâ­rek­bir­ay­da…­Be­râ­ber­sa­bah­na­ma­zý­ný­kýl­mýþ­lar­ve­o­ruç­lu­bir­þe­kil­de­ve­fat­et­miþ.­Kar­de­þi­mi­ze­ta­zi­ye­ye­git­ti­ði­miz­de­de­Yir­min­ci­Mek­tub’dan­il­gi­li­ba­his­le­ri o­ku­muþ­ve­va­zî­fe­mi­zi­yap­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­týk. Ýþ­te­ bun­dan­ bir­kaç­ gün­ son­ra­ genç­ kar­de­þi­miz­ tek­rar­ bi­zi­ a­ra­ya­rak­ an­la­ta­cak­la­rý ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Git­ti­ðim­de­“Ho­cam,­ba­ba­mýn­iþ­ye­ri­ne­git­tim­ve­ba­ký­nýz­do­la­býn­da­ ne­ bul­d um?”­ de­d i.­ Çý­k ar­d ý­ ki,­ bi­z im bas­týr­dý­ðý­mýz “Ey­Nef­sim!” tab­lo­su. Son­o­la­rak­bu­genç­kar­de­þi­mi­zin­gör­dü­ðü­i­ki­rü’yâ­dan­da­bah­set­mek­is­ti­yo­rum. Bu­rü’yâ­la­rý­çok­ya­kýn­bir­za­man­da­he­ye­can­ve­hay­ret­i­çin­de­bi­zi­a­ra­ya­rak,­an­la­ta­cak­la­rý­ol­du­ðu­nu­söy­le­ye­rek­baþ­la­dý­kar­de­þi­miz söz­le­ri­ne.­Ri­sâ­le-i­Nûr­la­rý­ta­ný­dýk­tan­he­men son­ra­ilk­rü’yâ­sý­ný­gör­müþ­ve­rü’yâ­sýn­da­E­fen­di­miz’in­(asm),­soh­bet­le­re­de­vam­et­me­si yö­nün­de­ve­‘O­ra­da­ki­kar­deþ­le­rin­is­ti­ka­me­ti çok­gü­zel,­o­ra­yý­bý­rak­ma’­þek­lin­de­tav­si­ye­si ol­muþ.­“O­a­ra­lar­a­ra­sý­ra­soh­bet­le­re­ge­le­mi­yor­dum,­rü’yâ­dan­son­ra­mec­bû­rî­i­þim­ol­ma­dýk­ça­gel­me­mez­lik­yap­mý­yo­rum”­de­di­kar­de­þi­miz.­Biz­ler­de­bu­hâ­di­se­ye­þa­hit­lik­e­di­yo­ruz. Ý­kin­ci­rü’yâ­sý­i­se­da­ha­en­te­re­san­ve­bu rü’yâ­da­da­yi­ne­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zi­(asm) gö­rü­yor­genç­kar­de­þi­miz.­Ul­vî­ve­gü­zel­bir ses­i­þit­ti­ði­ni­ve­o­se­se­doð­ru­yö­nel­di­ði­ni,­an­cak­se­sin­yük­sek­bir­dað­dan­gel­di­ði­ni­söy­lü­yor.­Son­ra­o­da­ða­doð­ru­yö­ne­li­yor­ve­týr­ma­ný­yor­ki­da­ðýn­zir­ve­sin­de­“Ey­nef­sim!”­tab­lo­su do­la­býn­da­bu­lu­nan­ve­ka­za­so­nu­cu­ve­fat­e­den ba­ba­sý­ný­gö­rü­yor.­Ba­ba­sý­na­o­se­sin­ki­me­a­it ol­du­ðu­nu­sor­du­ðun­da,­ba­ba­sý­“Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­ko­nu­þu­yor­du”­di­yor.­Son­ra E­fen­di­miz­(asm)­ge­li­yor­ve­na­sî­hat­ler­e­di­yor.­ Kar­de­þi­mi­zin­bi­ze­sor­du­ðu­so­ru­þu­ol­du: “Ho­cam,­bu­rü’yâ­ne­ye­i­þâ­ret­e­di­yor­o­la­bi­lir?”­ Biz­ i­se,­ E­fen­di­mi­zin­ (asm)­ gö­rül­dü­ðü rü­yâ­la­rýn­rü­yâ-i­sâ­dý­ka­ol­du­ðu­nu­ve­bir­ha­kî­ka­tin­ i­þâ­ret­ ve­ be­þâ­re­ti­ o­la­bi­le­ce­ði­ni­ söy­le­dik.­ Rü­yâ­da­ E­fen­di­mi­zin­ (asm)­ se­si­nin­ i­se,­ savt-ý­ Ne­be­vî­ o­la­rak­ Ri­sâ­le-i­ Nûr­la­ra­ i­þâ­ret­ve­be­þâ­ret­o­la­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­dik.

Bediüzzaman Hazretleri Kuþ­lar­gi­bi­hür­i­ken A­cý,­ýz­tý­rap­lar Üs­tü­ne­yað­mýþ Dün­ya­yý­ar­ka­sý­na­at­mýþ Mil­yon­lar­ca­in­sa­nýn Ý­ma­ný­ný­kur­tar­mýþ Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri Fa­hir­den­gu­rur­dan­kaç­mýþ Ken­di­ni­sak­la­mýþ Bü­tün­dün­ya­ya Nur­la­rý­yay­mýþ­ Ýn­san­la­rýn­i­ma­ný­ný­kur­tar­mýþ Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri San­ki­bir­fýr­tý­na Çam­Da­ðý'n­da,­E­rek­Da­ðý'n­da Bir­ol­muþ­Nur­lar­la Hem­yaz­dýr­mýþ­ta­le­be­le­ri­ne

Bu­eþ­siz­e­ser­le­ri Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri O­fe­lâ­ket,­he­lâ­ket­as­rýn­da O­ka­ran­lýk­gün­ler­de­ Dað­lar­da,­te­pe­ler­de Nur­la­rý­ta­le­be­le­ri­ne­hem­yaz­dýr­dý Hem­o­ku­du Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri Ge­le­cek­Ýs­lâm’ýn­dýr Ü­mit­vâr­o­lun­ Böy­le­de­miþ As­rýn­i­ma­mý Bü­tün­Müs­lü­man­la­ra­ Müj­de­ler­ver­miþ Þu­as­rýn,­hem­a­sýr­la­rýn­a­da­mý Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri CELÂL YALÇIN

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 20 Safer 1432 Rumî: 11 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.15 5.28 5.34 5.48 5.43 4.57 5.01 4.54 5.37 5.07 5.35

Güneþ 6.40 6.57 6.59 7.16 7.13 6.23 6.29 6.23 7.06 6.32 7.01

Öðle 11.58 12.08 12.16 12.27 12.23 11.38 11.42 11.34 12.17 11.49 12.17

Ýkindi 14.38 14.41 14.57 15.02 14.55 14.16 14.19 14.07 14.51 14.30 14.55

Mahir Ýz anýldý n OSMANLI döneminin son öðretmenlerinden, Türk edebiyatý hocasý, ilahiyatçý, þair ve yazar Prof. Mahir Ýz, ölümünün 37. yýlýnda düzenlenen programla Üsküdar’da anýldý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Kültür Müdürlüðü tarafýndan Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi’nde (ÝSAM) düzenlenen anma programý, Mahir Ýz’in hayatýnýn anlatýldýðý bir sinevizyon gösterisi ile baþladý. Programda konuþan ÝBB Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkaný Numan Güzey, ‘’Mahir Ýz hocamýz, hem Osmanlý’nýn hem de Türkiye’nin münevveriydi’’ dedi. Türk sanatlarý araþtýrmacýsý Prof. Dr. Uður Derman da Mahir Ýz’in Haydarpaþa Lisesinde Edebiyat öðretmenliði yaptýðý yýllarda 4 yýl o lisede okuduðunu anlattý. Kendisinin resmi hocasý olmamasýna raðmen edebiyat dersini farklý anlattýðýndan dolayý sürekli Mahir Ýz’in peþinden gittiðini söyleyen Derman, ‘’Hocalýðý döneminde cazibesine kapýldým. Çünkü derslerinde, sadece Türk edebiyatý deðil, edebiyatýna vakýf olduðu Arapça, Farsça þiirlerden örnekler verirdi. Hiçbir zaman resmi talebesi olmadým, ama boþ derslerimde onun derslerine girerdim’’ diye konuþtu. Gazeteci Yazar Mehmet Þevket Eygi de Mahir Ýz’in vefatýndan sonra Sadaka-i Cariye býrakabilen insanlardan biri olduðunu belirterek, ‘’Çok vasýflý, dini bütün bir Müslüman’dý. Kendisinde hiç kibir ve gurur yoktu. Mütevaziydi. Vazifelerini yerine getirirdi. Türkiye’nin onun gibi insanlara çok ihtiyacý var’’ dedi.

Yatsý 18.21 18.28 18.40 18.48 18.43 18.00 18.04 17.54 18.37 18.13 18.39

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.45 5.49 5.26 5.16 5.28 5.15 5.02 5.02 4.45 5.34 5 .21

Güneþ 7.15 7.16 6.57 6.44 6.54 6.46 6.27 6.32 6.12 7.05 6.44

Öðle 12.23 12.30 12.04 11.57 12.09 11.54 11.44 11.40 11.25 12.12 12.05

Ýkindi 14.54 15.07 14.33 14.33 14.47 14.24 14.24 14.11 14.02 14.41 14.50

Akþam 17.19 17.32 16.59 16.58 17.12 16.49 16.48 16.36 16.27 17.06 17.14

Yatsý 18.42 18.52 18.22 18.18 18.31 18.12 18.07 17.59 17.47 18.30 18.30

Bediüzzaman gündemine devam

Üniversite hastanelerinde döner sermaye müjdesi n TÜRK Saðlýk-Sen’in açtýðý dava sonucunda, ilk kez bir üniversite hastanesinde riskli birimlerde çalýþan ama kýsa süreli bu birimlere hizmet veren personele, döner sermaye ödemesinin riskli birim katsayýsýndan ödenmesine karar verildi. Türk Saðlýk-Sen tarafýndan Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan radyoloji çalýþanlarýnýn mesai içi veya mesai dýþýnda acil servise verdiði hizmet sürelerince döner sermaye ödemelerinin riskli birim katsayýsýndan yararlanmasý baþvuru yapýlmýþ, Ýdarenin baþvuruyu reddetmesinin ardýndan sendika tarafýndan dava açýlmýþtý. Dâvâyý görüþen Mersin 1. Ýdare Mahkemesi verdiði karar da riskli birimlerde çalýþmamakla birlikte bu bölümlere ge çici hizmet sunan personelin hizmet sunduðu süresince riskli birim katsayýsýndan yararlandýrýlmasýný engelleyen bir hüküm bulunmadýðýna dikkat çekti. Mahkeme kararýnda riskli birimlere bu birimlerde çalýþmayanlarýn geçici hizmet sunduðu süreler için riskli birimlerde çalýþanlarla ayný katsayýdan döner sermaye ödemesi yapýlmasýnýn hakkaniyet gereði olduðuna dikkat çekildi. Ýdarenin yapýlan baþvuruyu reddetmesinde hukuka uyarlýlýk bulunmadýðý belirtildi. Mahkeme idarenin döner sermayeyi riskli birim katsayýsýndan ödenmesi baþvurusunu red iþleminin iptaline karar verdi. Mahkemenin verdiði kararla, ilk kez bir ü niversite hastanesinde riskli birimlerde çalýþan, ama kýsa süreli bu birimlere hizmet veren personellere döner sermaye ödemesinin riskli birim katsayýsýndan ödenmesine karar verilmiþ oldu. Ankara / cihan

Akþam 17.03 17.06 17.22 17.26 17.20 16.41 16.43 16.32 17.16 16.54 17.20

YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

ür Adam filmi vesilesiyle gündeme gelen Bediüzzaman’la ilgili yorum ve deðerlendirmeler, geride býraktýðýmýz hafta boyunca da devam etti ve bunlarý Yeni Asya’da geniþ bir þekilde yansýtmaya çalýþtýk. 17 Ocak Pazartesi günü, ODTÜ Felsefe Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Ceylan’ýn Radikal-Ýki’de yayýnlanan yazýsýndaki bazý tesbit le ri ni “Sa id Nur sî: e ðil me yen bir vic dan” manþetiyle duyurduk. Ayný gün, Hasan Hüseyin Kemal’e “Nurcular bize yanlýþ tanýtýldý, baþ düþman olarak öðretildi, oysa onlar da bizim kültürümüzün bir parçasý” diyen Oral Çalýþlar’ýn röportajýný da yayýnladýk. 18 Ocak’ta, Star yazarý Mustafa Akyol’un köþe yazýsýný “Risale-i Nur’un mesajý müstebit rejimden daha güçlü” sürmanþetiyle dikkatlere sunduk. 19 Ocak’ta, Kayseri Temsilciliðimizin þehirdeki bir sinemada gösterimi devam eden Hür Adam seanslarý öncesinde izleyicileri bilgilendirip, çýkýþta kitap sergisi açmasýný “örnek bir uygulama” olarak duyurduk. (Kitap sergisi daha önce Uþak’ta da açýlmýþtý.) 20 O cak’ta, Mus ta fa Ýs lâ moð lu’nun Hi lal TV’de film vesilesiyle yaptýðý deðerlendirmeleri “Üstad hayatýný Kur’ân için adadý, ona borcumuz var” sözlerini sürmanþetten verdik. 21 Ocak’ta Hür Adam’ýn yönetmeni Mehmet Tanrýsever’in “Bu filmi çektiðim için çok huzurluyum” ve ertesi gün de bir baþka yönetmenin, Mesut Uçakan’ýn “Ben de Said Nursî filmi çekmek isterim” sözlerini yansýttýk. 22 Ocak’ta da arþivlerin kapalý tutulmasý sebebiyle Said Nursî hakkýnda ciddî bir araþtýrma yapýlamadýðýný söyleyen Müfit Yüksel’in ifadelerini “Yüz yýllýk korku: Gerçeklerle yüzleþmek bazý çevreleri korkutuyor. Genelkurmay, arþivlerin a çýlmasý yönündeki talep ve baþvurularý reddediyor” manþet ve alt özetiyle gündeme taþýdýk. Ve ayný gün yine Oral Çalýþlar’ýn Radikal’deki köþe yazýsýný, “Said Nursî bize yanlýþ tanýtýldý” baþlýðýyla aktardýk. Köþe yazýlarýmýzda da konunun farklý yönlerini iþlemeye devam ettik. *** Ses getiren manþetlere devam Hafta içinde ses getiren manþetlerimizden biri de, 18 Ocak’taki “Tunus’ta çöken, Kemalist model” baþlýðý oldu. Büyük ilgi çeken ve yanký uyandýran manþetimiz, bazý internet sitelerinde “Ulusalcýlarý korkutacak manþet” þeklinde yorumlandý. Keza Danýþtay’ýn ALES sýnavýna baþörtülü gi ri le bil me si ne i liþ kin dü zen le me i çin ver di ði “yürütmeyi durdurma” kararýný eleþtiren manþet le ri miz den, 22 O cak’ta ki “A ta türk il ke le ri hukukî ölçü olamaz” baþlýðý da ses getirdi. Ayný þekilde “Din derslerinde Atatürk’ün iþi ne?” diye soran 19 Ocak manþetimiz ve konuya iliþkin yorumlarýmýz da büyük tasvip gördü. *** Beyanat ve Tenvirler dersleri Son temsilciler toplantýsýnda alýnan karar ge reði, geçen Cumartesi günü siyasî geliþmeleri deðerlendirmek üzere Ankara’da yapýlan toplantýda gündeme gelen ve tasvip görüp en kýsa zamanda gereðinin yerine getirilmesi kararý alýnan hususlardan biri, mümkün olan her yerde ö zel gün dem li “yo ðun laþ tý rýl mýþ Be ya nat ve Tenvirler dersleri” organize edilmesi oldu. Bilindiði gibi, eserlerdeki içtimaî ve siyasî öl çülerin yer aldýðý bahislerin derlenmesiyle hazýrlanan Beyanat ve Tenvirler, ilk olarak Zübeyir Gündüzalp tarafýndan tanzim edilmiþti. Daha sonra ilâvelerle zenginleþtirilerek ve daha sistematik bir düzenlemeyle yeniden basýldý. Þimdi oradaki ölçülerden, özellikle son dönemde çok konuþulan bahislere ýþýk tutup, zihinlerdeki sual ve tereddütlere cevap verecek mahiyette olanlarýn dikkatle okunup müzakere edilmesine büyük ihtiyaç var. Bu mânâdaki derslerin organizasyonu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde mahallerle irtibat kurulacak. Gerekli ön hazýrlýklarýn yapýlma sý açýsýndan, þimdiden bu bilgiyi vermiþ olalým.

H

Saðlýk Bakanlýðý’nýn genelgesinde, ambulansýn gerek hasta kabininde gerekse sürücü bölmesinde hiçbir surette refakatçi alýnmamasý istenildi. FOTOÐRAF: CÝHAN

Ambulanslara artýk refaketçi alýnmayacak SADECE EMZÝKLÝ VE KUVÖZDEKÝ BEBEKLERÝN REFAKATÇÝLERÝ AMBULANSA ALINACAK. AKSÝ HALDE DOÐACAK ZARARLARDAN ÖNCELÝKLE AMBULANS PERSONELÝ SORUMLU OLACAK. EMZÝKLÝ bebeklerin ve kuvözdeki yenidoðanlarýn dýþýnda, ambulanslara refakatçi alýnmayacak. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðünün il Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiði genelgede, acil hastalarýn saðlýk kurumlarýna nakli sýrasýnda, hasta yakýnlarýnýn da hastaneye ayný ambulansla ulaþma talepleriyle karþýlaþýldýðý belirtildi. Ancak ambulanslara refakatçi a lýnmasýnýn, hastalara týbbî müdahalede bulunan ekiplerin görev yapmasýný zorlaþtýrdýðý gibi, personel ve ambulans sürüþ güvenliði açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurduðu; diðer taraftan, meydana gelebilecek bir kazadan etkilenme ihtimali bulunan hasta ya-

kýnlarýna tazminat ödenmesi gibi telâfisi güç ve imkânsýz durumlar ortaya çýkabile ceði belirtilen genelgede, þunlara dikkat çekildi: ‘’Hizmetin yürütülmesinde herhangi bir olumsuzluða meydan vermemek ve ambulans güvenliðinin saðlanmasý açýsýndan emzikli bebek veya kuvöz içerisinde yenido ðan nakli gibi vakalarýn dýþýnda, ambulansa gerek hasta kabininde gerekse sürücü bölmesinde hiçbir surette refakatçi alýnmamasý, aksi halde doðacak zararlardan öncelikle ambulans personeli olmak üzere müteselsi len ambulans servisi baþhekimi ile saðlýk il yöneticilerinin sorumlu olacaðý hususunda bilgilerinizi ve gereðini rica ederim.’’

‘’VATANDAÞLARA ÝYÝ ANLATILMALI’’ SAÐLIK Bakanlýðý’nýn uygulamasýna Türk Saðlýk-Sen’den de destek geldi. Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, uygulamayý olumlu bulduklarýný belirterek, ‘’Uygulama doðru, ancak saðlýk çalýþanlarý ile hasta yakýnlarýný karþý karþýya getirme olasýlýðý var. Bu, ambulansta hastalara rahat müdahale yapýlabilmesi ve ambulans kazalarýnýn önlenmesi için çok doðru bir uygulamadýr. Fakat bunun vatandaþa iyi anlatýlmasý lâzým. Gerekli ve doðru bilgi lendirme yapýlmalýdýr” dedi. Ankara / aa

Trafik güvenliði masaya yatýrýlýyor SAÐLIK BAKANLIÐI VE DSÖ’NÜN YÜRÜTTÜÐÜ PROJEYLE TRAFÝK KAZALARINDAN KAYNAKLANAN ÖLÜMLERLE SAKATLANMALARIN ÖNÜNE GEÇÝLMESÝ AMAÇLANIYOR. SAÐLIK Bakanlýðý ve Dünya Saðlýk Örgütü’nün (DSÖ) yürüttüðü pro jeyle trafik kazalarýndan kaynaklanan ölümlerle sakatlanmalarýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Türkiye’nin yaný sýra Brezilya, Kamboçya, Çin, Mýsýr, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya ve Vietnam’ý da içi ne alan ‘’10 Ülkede Yol Gü ven li ði Projesi’’ yürü tülüyor. Projeyle odak ola rak belirlenen bu ülkelerde uy gulanacak trafik kaza larýný önleme projeleriyle ölüm ve sakatlanma oranlarýnýn azaltýlmasý ve

model programlar geliþtirilmesi amaçlanýyor. Proje çerçevesinde yarýn ‘’Güvenli Trafik Projesi Afyonkarahisar Açýlýþ Toplantýsý’’ düzenlenecek. DSÖ Türkiye yetkililerinin yaný sýra Saðlýk Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve proje yürütücülerinin katýlacaðý toplantýda, dünyada yol gü ven li ði ve ‘’10 Ülkede Yol Güvenliði Projesi’’, Av ru pa böl ge sin de yol güvenliði, projenin Rusya ve Türkiye’deki uygulamalarý ele alýnacak.

YILDA 10 BÝN KÝÞÝ ÖLÜYOR 2009 Küresel Yol Güvenliði Raporuna göre Türkiye’de her yýl yaklaþýk 10 bin kiþi trafik kazalarýndan ölüyor. Proje kapsamýnda Türkiye’de yürütülecek çalýþmalarýn emniyet kemeri, çocuk araç koltuðu ve kask kullanýmý, içkili araç kullanýmý ve hýz gibi risk faktörleri üzerine odaklanmasý planlanýyor. Ankara / aa


4 FARK

Çürüyen sistemin iniltileri

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

HA­BER

Danýþtay kadýnlara negatif ayrýmcýlýk yapýyor MAZLUMDER Kocaeli Þube Üyesi Orhangazi Ergin, Danýþtay’ýn YÖK’ün 2010 yýlý Akademik Personel ve Lisans Üstü Eðitime Giriþ Sýnavý’nda (ALES) baþörtüsü ile sýnava girme izni veren düzenlemesini iptal etmesininin kadýnlara uygulanan negatif ayrýmcýlýk olduðunu söyledi. MAZLUMDER Kocaeli Þubesi adýna açkýlama yapan dernek üyesi Ergin, Danýþtay 8. Dairesi’nin ALES’te baþörtülü adaylara sýnava giriþ izni veren YÖK düzenlemesini zorlama bir yorumla ile iptal ederek,

baþörtüsünü tekrar yasaklamasýný kýnadý. Ergin, þunlarý söyledi: “YÖK’ün üniversitelerde baþörtüsü ile ilgili almýþ olduðu karar tüm kesimlerce olumlu bir hava yarattý. Kanunlarda ve anayasa mýzda olmayan yasakçý uygulama toplumsal mutabakatla çözümlenmiþtir. Anamuhalefet partisinden, iktidara ve diðer siyasi partilerce de sözlü olarak verilen beyanlarda baþörtü yasaðýnýn kalkmasý yönünde mutabakat oluþmuþken Danýþtay’ýn almýþ olduðu bu kararla baþörtülü kadýnlara

negatif bir ayrýmcýlýk yapýlmýþ oldu.” Ergin, Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýna Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasý Komitesi (CEDAW) Ekim 2010 Türkiye raporunu þöyle özetledi: “Baþörtüsü sorununun iki yýl içinde çözülmesi ve yapýlan iyileþtirmelerle ilgili BM’ye yazýlý rapor sunulmasýný istemiþtir. Bu raporun ardýndan BM kararýna uygun olarak YÖK tarafýndan düzeltici önlemler alýnmýþ ve ayrýca bu çerçevede kadýnlara yönelik pozitif ayrýmcýlýk A-

nayasa’ya eklenmiþti. Ancak ulusal üstü hukukun baðlayýcýlýðý Anayasa 90. Maddesi tarafýndan kabul edilmesine raðmen Danýþtay’ýn eski hastalýklarýndan ve ideolojik saplantýlarýndan kurtulamadýðý görülmektedir.” Ergin, Danýþtay 8. Dairesi’nin evrensel hukuk metinlerinde yeri olmayan ve güvenlik gibi kendisini ilgilendirmeyen bir konuda karar alarak, kendisini hem yasamanýn hem de yürütmenin yerine koymasýnýn kabul edilemeyeceðini sözlerine ekledi. Kocaeli / cihan

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

er ne kadar ‘sistem iþliyor’ denilse de, mevcut sistemin verimli iþlemediðini herkes biliyor. Hangi konuya el atýlsa ‘sistem’in büyük ölçüde týkandýðý da görülür. Eðitim, ulaþým, aile hayatý, ticarî ahlâk ve tabiî ki adalet(sizlik). Ýþlemediði halde adýný anmadýðýmýz konular da vardýr elbette. Saydýðýmýz ve sayamadýðýmýz bütün bu sýkýntýlarýn temelinde tek bir ‘temel yanlýþ’ var ve biz bu ‘çürük temel taþ’ý ya da yanlýþý görmezden geliyoruz. Adýna ne denilse denilsin, bi namýzýn temeline saðlam taþ konulmamýþ. Nitekim, “Hür Adam/ Nur Adam/ Kul Adam” Bedi üzzaman Said Nursî, vaktinde ve zamanýda ‘temel atan’larý ciddî mânâda ikaz etmiþ ve þöyle demiþ tir: “Þu inkýlab-ý azimin temel taþlarý saðlam gerek!” (Tarihçe-i Hayat) Üzüntüyle ifade etmek gerekirse bu samimî, haklý ve ciddî ikâzlar “Türkiye’yi idare edenler”ce dikkate alýnmadýðý için bugün ‘sistem’ çökme noktasýna gelmiþtir. ‘Çöküþ’ tesbitini bir kiþi deðil, neredeyse her kiþi yapýyor. Nitekim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu da Karabük’te yaptýðý bir konuþmada bu sýkýntýyý dile getirmiþ. Halkýn iradesinin üstünde bir irade olmayacaðýný da söyleyen TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, sözlerini þöyle sürdürmüþ: “Ekonomi defolu ise kaliteli demokrasiden bahsedemeyiz. Ülkemizde herkes defolu, sistem çürümüþ, yeniden dizayn edilmeli, ancak o zaman hedeflere ulaþabiliriz. 2023’te dünyanýn 10. ekonomisi olacaksak, özel sektörün rakipleri ile ayný þartlar oluþturularak yarýþmasý saðlanmalýdýr.” (AA, 22 Ocak 2011) “Ülkemizde herkes defolu, sistem çürümüþ, yeniden dizayn edilmeli. Ancak o zaman hedeflere ulaþabiliriz” tesbitini “ümitsizlik” olarak görmemek lâzým. Aksine, “Bir Türk dünyaya bedeldir” diyerek kendimizi ve milleti kandýrmayý tercih edersek yanlýþ yaparýz. Problemi, sýkýntýyý, çöküntüyü tesbit edip çare almak akýl iþidir. Türkiye’yi i dare edenleri yapmasý gereken de budur. Tabiî ki ‘çöküntü’nün sebebini de iyi tahlil etmek lâzým. “Dindarlýk bizi geri býraktý” gibi bir kabulle bu günlere geldik. Oysa inancýmýz bizi çalýþmaya, dürüstlüðe, adalete teþvik ediyor. Yaþadýðýmýz çeliþki de zaten burada: Bize iyiliði tavsiye eden ‘sistem’i dýþladýk, düþman belledik ve bu günlere geldik. Bataklýða düþenin, bataðý ‘misk-ü am ber’ gibi görüp yüzüne gözüne süsmesi gibi... Aradan yýllar geçti ve çýkmaz bir sokaða sürüklendiðimiz ortaya çýktý. Þimdi herkes “bu badireden nasýl çýkarýz?” konuþuyor, tartýþýyor. Gidilen yolun yanlýþ olduðunun görülmesi ve kabul edilmesi müsbet bir adým. Þimdi yapýlmasý gereken doðru tercihleri ortaya koyabilmek. Türkiye’yi idare edenler nezdinde elbette bu kolay deðil. Çünkü yýllardan beri düþman bellediðimiz ‘sistem’in artýk dost kabul edilmesi icap edecek. Dünyadaki geliþmeler de bunu icap ettiriyor. Çaresizlik içinde kývranan Türkiye’nin ve bütün bir insanlýðýn huzur ve sükûnu, ‘temel’lerdeki çürüyen taþlarý atýp, yerine saðlam ve çürümeyen direkleri koymakla mümkün. Þu anda çürüyen sistemin iniltileri kulaklarý dolduruyor. Hep bir lik te bu ‘ba tak lýk’tan kur tul mak i çin gayret gösterilip duâ edelim...

H

Ýstanbul’da otomobil hýrsýzlýðý azalýyor ÝSTANBUL'DA geçen yýl 4 bin 780 otomobil hýrsýzlýk olayý meydana gelirken, bunlarýn 2 bin 654’ü emniyet ekiplerinin çalýþmalarý sonucu bulundu. Alýnan bilgiye göre, kentte günde ortalama 2005 yýlýnda 41, 2006 yýlýnda 35, 2007 yýlýnda 26, 2008 yýlýnda 20, 2009 yýlýnda 18, geçen yýl ise 13 otomobil çalýndý. Þehirde en çok otomo bil hýrsýzlýðý Bahçelievler, Küçükçekmece ve Pendik’te meydana geldi. Oto Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri, 2010 yýlýnda suç örgütü oluþturarak otomobil hýrsýzlýðý yaptýklarý belirlenen 8 ayrý gruba yönelik düzenlediði operasyonlarda, gözaltýna alýnan 156 kiþiden 89’u tutuklandý. Alarmlý ve immobilizer otomobiller ile site içindeki otomobillerin çalýnma risklerinin, diðerlerine göre daha düþük olduðunu belirten yetkililer, evden yapýlan hýrsýzlýk olaylarýnda ise en çok açýkta býrakýlan otomobil anahtarlarýnýn alýnarak, araçlarýn çalýndýðýný bildirdi. Yetkililer, sürücüleri, otomobillerin yedek anahtarlarýný güvenmedikleri valelere vermemeleri, benzin istasyon larý ile hastane ve market önlerinde ‘’hemen geleceðim’’ düþüncesiyle çalýþýr vaziyette araç býrakmamalarý, iþ yeri giriþlerinde bulunan resepsiyonlara veya danýþmalara anahtar býrakmamalarý konusunda uyardý. Ýstanbul / aa

Ýnönü’nün Said Nursî’ye tepkisine Menderes cevap verdi DP GENEL BAÞKANI ZEYBEK, ÝNÖNÜ'NÜN BEDÝÜZZAMAN'A TEPKÝSÝNE MENDERES'ÝN CEVABINI HATIRLATTI: ÝSMET PAÞA BÜYÜK HÂDÝSE YAPTI, MENDERES CEVAP VERDÝ. DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Nâmýk Kemal Zeybek, Bediüzzaman’ýn Ankara’ya geliþinde dönemin CHP lideri Ýnönü’nün gösterdiði tepkiye Menderes’in cevabýna dikkat çekti. Kanal A Televizyonunda gazeteci Ömer Þahin’in, “Gün Ortasý” programýna katýlan Zeybek, Kültür Bakanlýðý döneminde Ayasofya’nýn dört minâresinde ezân okunduðunu ve arkasýndaki Hünkâr Mahfili’nin açýldýðýný hatýrlattý. “Bana baktýðýnýz zaman Menderes’in Demokrat Partisi’ni görürsünüz” cevabýný veren Zeybek, Menderes’e dair bir hâtýrasýný nakletti. Menderes’in konuþmalarýný dinlediðini bildiren Zeybek, “Mesela Bediüzzaman Ankara’ya gel-

diði zaman, Ýsmet Paþa büyük hâdise yaptý. -Ona sýkýntý vermiþti ya- Yani ‘Niye geliyor’ diye. Menderes o zaman bir konuþma yaptý. Ve konuþmadaki tane tane, aðzýndan sözler yað gibi akarak -hiç böyle uydurukça filân da yoktu onun Türkçesinde- çok güzel, çok nefis bir Türkçeyle yaptý. Bugün bile hatýrlýyorum” þeklinde konuþtu. “Bunlarý niye anlatýyorum” diyen Nâmýk Kemal Zeybek, fikrî yapýsý ve hayata bakýþý hakkýnda, “Bizim hayatýmýzý þekillendiren bunlar. Çocukluðumuzda yaþadýklarýmýz ve okuduklarýmýz elbette. Onlar hiç çýkmýyor içimizden, nereden bulursak bulunalým” dedi. Ankara

“SÝYASÎ ÇÝZGÝM, MENDERES’ÝN DEMOKRAT PARTÝSÝ’DÝR” AYRICA lise son sýnýfý ve üniversite birinci sýnýfýný okuduðu yýllarda Ankara Aydýnlýkevler’de Âtýf Bey Mahallesinde oturduklarýný, 1957’de ki sel felâketinde Bentderesi’nýn taþýp evleri yýkmasý üzerine Menderes’in semte gelerek setin baþýnda yanýndaki bakanlara ve yetkililere tâlimatlar verdiðini gördüðünü an latan Zeybek, “Menderes hem aðlýyor hem de etrafýndakilere anlatýyordu. Menderes duygulu bir insandý” dedi. Her sabah okuduðu Gazi Lisesi’ne yayan gitmek zorunda olduðunu ve sabahlarý çok erken saat 6.30’da oradan geçerken birkaç sefer Menderes’in inþaatý denetlediðini gördüðünü aktaran Zeybek, 27 Mayýs 1960 ihtilâli sabahý saat 4’te, “güvendiðiniz silâhlý kuvvetlerin sesi size bir dakika sonra hitap edecektir. Radyolarýnýzýn baþýndan ayrýlmayýn. Türk Silâhlý Kuvvetleri idâreye el koymuþtur” anonsunu babasýnýn kulaðý radyoda ilk kez aðladýðýný gör düðünü belirten Zeybek, babasýnýn “Büyük Doðu”, “Serdengeçti” ve “Hür Adam” okuyan “çok koyu bir Demokrat” olduðunu belirtti. “Ben böyle bir yapýdan geliyorum. Çok bilinmez ama ben siyasete çok erken yaþta Adalet Partisi Gençlik Kollarýnda baþladým, Siyasî seçimimi Menderes’in Demokrat Partisi olarak yaptým. Biz Demokrat Parti’nin tabii çizgisindeyiz” ifâdesinde bulundu. DP Genel Baþkaný Zeybek, DYP, ANAP, MHP, BBP ve hatta Saadet Partisi ile Has Parti’nin, Demokrat Parti’den ayrýlma kollar olduðunu kaydetti. “Demokrat Parti ile CHP aksi arasýnda çok keskin bir ayrýþma noktasý vardýr, bugün aslýnda insanlar bunu bilmezse, ola gelen iþleri, Türkiye’nin temel tartýþma konularýný anlamazlar” açýklamasýný yaptý.

Kurtulmuþ: Adalet duygusu zedelenirse o ülke çöker n HALKIN Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, “Adalet duygusu zedelenirse o ülke çöker. Son dönemde alýnan kararlar adaletin zayýf olduðu duygusunu maalesef pekiþtirmiþtir” dedi. Kurtulmuþ, yurt gezileri kapsamýnda geldiði Bolu’daki Köroðlu Otel’de kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenledi. Yeni Anayasa yapma sürecine deðinen Kurtulmuþ, 8 yýldan bu yana tek baþýna iktidar olan AK Parti hükümetinin referandum sürecinde halktan o yetkiyi almasýna raðmen gerekeni yapmadýðýný belirtti. Kurtulmuþ, ‘’Bu anayasa, ya milletin bütün kesim lerinin içinde olduðu bir parlamento tarafýndan ya da millet tarafýndan seçilmiþ bir anayasa meclisi yoluyla yapýlmalý baþka da çaresi yok’’ dedi. CMK’nýn 102. maddesi kapsamýndaki tahliyeleri hatýrlatan bir gazetecinin, ‘’Hizbullah sanýklarýnýn serbest býrakýlýp daha sonra yeniden tutuklanmalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz’’ þeklindeki sorusuna, Kurtulmuþ þu karþýlýðý verdi: ‘’Adalet mülkün temelidir sözü laf olsun diye söylenmiþ bir söz deðildir. Bir ülke fakir olabilir bu bir felâket deðildir. Ama adalet duy gusu zedelenirse o ülke çöker. Son dönemde alýnan kararlar adaletin zayýf olduðu duygusunu maalesef pekiþtirmiþtir. Türkiye’de Hizbullah davasý baþta olmak üzere 5-6 yýl devam eden davalar var. Kemal Türkler gibi 30 yýl sürdürülüp çöp tenekesine atýlan davalar var. Böyle bir adalet sisteminin olduðu ülkede gerçekten mülk abat olmaz, sistem ayakta kalmaz. Onun için adaletin sürekli bir þekilde yerine getirildiði bir sisteme ihtiyaç var. Bunun için de biz uzun zamandýr Türkiye’de yargý reformuna ihtiyaç olduðunu dile getiriyoruz. Son Hizbullah tahliyeleri ve sonrasýnda yaþananlar kamu vicdanýný yaralamýþtýr.’’ Bolu / aa

Etik Kurulu, 2010’da 30 etiksizlik tesbit etti nBAÞBAKANLIK Etik Kurulu, 2010 yýlýnda kamu görevlilerine yönelik, etik davranýþ ilkelerinin ihlâl edildiði iddiasýyla iþleme aldýðý 358 dosyadan 30’unda etik ilkelerine aykýrýlýk tespit etti. Yapýlan baþvurularda ilk sýralarda usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma yer aldý. Baþbakanlýk Etik Kurulu’nun 2010 yýlý faaliyet raporu açýklandý. Etik Kurulu’na kamu kurumlarýnda genel müdür ve üstü bürokratlar için baþvurulabiliyor. Kurul, bakanlar, milletvekilleri, askerler, yargý ve üniversite mensuplarý haricinde diðer kamu görevlileri hakkýnda iþlem yapabiliyor. Yargýya intikal etmiþ konularda ilgili iþlem yapmayan kurul, 2010 yýlýnda 2009 yýlýndan intikal eden 47 dosya ile birlikte 358 baþvuruyu iþleme aldý. Bunlarýn 319’u hakkýnda iþlem yaptý. 230 dosya kanuni þartlarý taþýmadýklarý için usulden ret edilirken, 117 adet dosya hakkýnda karar verildi. Usul yönünden reddedilen 230 dosya için 16 adet kurul kararý alýndý. Karar verilen 117 adet dosyanýn 30 adetinde etik ihlali kararý verildi. Bu dosyalardan 11 tanesi yargýya intikal ettiði için iþleme alýnmadý, 42 adet dosyada ise etik ihlali olmadýðýna karar verildi, 16 dosya ise usul yönünden ret edildi. Etik ihlali verilen dosyalardan biri Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edildi, 29 kararda baþta “dürüstlük ve tarafsýzlýk” ilkesi olmak üzere sýrasýyla “saygýnlýk ve güven”, “savurganlýktan kaçýnma”, “hizmet standartlarýna uymama”, “amaç ve misyona baðlýlýk”, “çýkar çatýþmasýndan kaçýnma” ve “yöneticilerin hesap verme sorumluluðu” ilkelerinin ihlal edildiði kaydedildi. Ankara / cihan

Meclis’in gündemi ‘Torba Tasarý’

Baþörtüsüne kimse karýþamaz

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek,”Hiçbir kiþinin baþýný örtüp örtmeyeceðine, nasýl örteceðine karýþma hakkýný kimsede görmüyoruz. Biz demokratýz’’ dedi. Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Zeybek, DP’nin manevi deðerlere, Cumhuriyete ve demokrasiye baðlý olduðunu ifade ederek, ‘’Ýktidar ve muhalefet manevi deðerleri birbirlerine silah gibi kullanýyor. Onlar aslýnda millete saldýrýyorlar’’ diye konuþtu. Yeni bir dönemin baþladýðýný anlatan Zeybek, þunlarý kaydetti: ‘’Bu dönem Demokrat Partinin yeniden diriliþ dönemidir. Demokrat Partiye bazýlarý külleri üzerinde diyorlar. Hayýr külleri üzerinde deðil, kökleri üzerinde... Kök deðerleri üzerinde yeniden yükseliþe geçtik. Kök deðerlere sýmsýký baðlý kalarak, söylediðimiz her sözün hesabýný vermek üzere konuþuyoruz.’’ Zeybek, Danýþtayýn, baþörtülü öðrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitim Giriþ Sýnavýna (ALES) girmesine izin veren düzenlemenin yürütmesini durdurmasýyla ilgili bir soru üzerine Zeybek, insanlarýn kýlýklarýna kýyafetlerine karþýma hakkýnýn hiç kimsede olmadýðýný belirtti. Zeybek “Hiçbir kiþinin baþýný örtüp örtmeyeceðine, nasýl örteceðine karýþma hakkýný kimsede görmüyoruz. Biz demokratýz’’ diye konuþtu. Ýstanbul/MUSTAFA GÖKMEN

Toplu mezarlarýn toplu belgesi de bulundu BÝTLÝS'ÝN Mutki Ýlçesinde 6 Ocak tarihin den bu yana 2 ayrý noktada yapýlan kazýlar da ortaya çýkarýlan cesetlerin defin iþlemlerinin yapýldýðý, söz konusu iþlemlerin Mutki Cumhuriyet Savcýlýðý, Mutki Ýlçe Beledi yesi, bilirkiþi olarak çaðrýlan doktorlar, þahitler ve gömü iþlemini gerçekleþtiren be lediye çalýþaný tarafýndan imza altýna alýn dýðý ortaya çýktý. Elde edilen belgelere göre, 3’ü defin izni, 3’ü de tutanak olmak üzere 6 belgede Kavakbaþý yolu üzerinde 17 kiþi nin defnedilmesi kararýnýn verildiði ortaya

çýktý. 1999 yýlýnda 4 ayrý çatýþmada hayatýný kaybeden 17 PKK’lýya ait olduðu kesinleþen cesetlerin gömülmesi ile ilgili yapýlan iþlemlerde 34193 sicil numaralý cumhuriyet baþsavcýsý, 530 sicil numaralý adliye zabýt kâtibi, bilirkiþi olarak görevlendirilen 2 doktor, tanýklar Mehmet Coþkun ve Masum Dalga, dönemin Mutki Belediye Baþ kaný M. Sait Birlik ve kepçe operatörü Orhan Güllübardak’ýn imzalarý bulunmakta. Söz konusu belgelerin 3 tanesi Mutki Cumhuriyet Savcýlýðýnca, diðer 3’ü de

Mutki Ýlçe Belediyesi tarafýndan kaleme alýndýðý ortaya çýktý. Elde edilen bilgiler ýþýðýnda çatýþmalarýn yeri, tarihi ve çatýþmalarda hayatýný kaybedenlerin isimleri ve sayýlarý ise þöyle: 08.09.1999 Taþboðaz köyü, Ayþe Hatun Daðý Ohin Orman la rý 2 PKK men su bu 08.09.1999 Çay geçit Köyü Kýrsalý Mekar Vadisi 2 PKK mensubu 08.09.1999 Surumluluk Mevkii 2 PKK mensubu 08.09.1999 Taþboðaz köyü, Ayþe Hatun Daðý Ohin Ormanlarý 11 PKK mensubu Bitlis / cihan

nMECLÝSÝ, bir haftalýk aranýn ardýndan yoðun bir gündem bekliyor. Meclisin bu haftaki en önemli gündem maddesi, çeþitli kanunlarda deðiþiklik yapýlmasýný içeren ‘’Torba Tasarý’’ olacak. TBMM Genel Kurulu; haftaya Ýller Bankasý Anonim Þirketi Hakkýnda Kanun Tasarýsý ile baþlayacak. Yarýn görüþülecek tasarýyla; il özel idareleri, belediyeler ve baðlý kuruluþlarý ile bunlarýn üye olduklarý mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacýný karþýlamak, projeler geliþtirmek ve bu idarelere danýþmanlýk hizmeti vermek amacýyla, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiþiliðe sahip, ‘’Ýller Bankasý Anonim Þirketi’’ unvaný altýnda bir kalkýnma ve yatýrým bankasý kurulmasý öngörülüyor. Genel Kurulda, 26 Ocak Çarþamba gününden itibaren bazý alacaklarýn yapýlandýrýlmasý ile çeþitli kanunlarda deðiþiklik içeren ‘’Torba Kanunu Tasarýsý’’nýn görüþülmesine baþlanacak. Toplam 265 maddelik tasarý, ‘’te mel kanun’’ olarak 10 bölüm halinde görüþülecek. Genel Kurul, bu tasarý için iki hafta boyunca cuma günleri de çalýþacak. TBMM’deki ihtisas komisyonlarý da gündemlerindeki konular için toplanacak. Anayasa Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluþ ve Yargýlama Usulleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’ný 26 Ocak Çarþamba günü görüþecek. Komisyon, bu tasarýnýn ardýndan Kamu Denetçiliði Kurumu (Ombudsman) Yasa Tasarýsý’ný de ele alacak. Adalet Komisyonu, Sporda Þiddet ve Düzensizliðin önlenmesine Dair Kanun Tasarýsýný yarýn görüþecek. Ko misyon, patent haklarý, endüstriyel tasarým coðrafi iþaretlerin korunmasýna iliþkin yasa tekliflerini ise 27 Ocak Perþembe günü gündemine alacak. Çalýþmalarýný tamamlayan Kanser Araþtýrma Komisyonunun raporunu TBMM Baþkanlýðýna vermesi bekleniyor. Ankara / aa


5

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

HABER HABERLER

MAKRO - DALGA

Adalet önce vicdanýmýzda aranmalý RECEP TAÞCI receptasci@yeniasya.com.tr

eçen­hafta... “Köklü­bir­yargý­reformu­þart”­diye lâfý­ baðlamýþ,­ devamýný­ bu­ haftaya saklamýþtýk. Yargýtay’daki­ içler­ acýsý­ tabloyu­ hatýrlatarak­konuya­girelim. Yargýtay­Baþkanýnýn­ifadesine­göre; Yargýtay’a­ intikal­ eden­ dosya­ sayýsý 2005’te­724­bin­iken­2010­yýlýnda­bu­sayý­1 milyon­869­bine­ulaþmýþ. Danýþtay’da­da­durum­farklý­deðil. Ýlk­derece­mahkemelerde,­her­yýl­milyonlarca­dâvâ­açýlýyor. Bir­hakim­günde­40’dan­fazla­duruþmaya giriyor. Bu­tablo­karþýsýnda; Dosyalarýn­ zamanaþýmýna­ uðramasý,­ bir türlü­sonuçlanamamasý­normal. Ayrýca­isabetli­karar­da­çýkamaz. Bu­ yüzden­ adalet­ duygusunu­ zedeleyen pek­çok­karara­þahit­oluyoruz. Bu­da­normal. Çözüm?

G

Adalet Bakanlýðý, bin 200 hakim ve savcý alacak n YARGIDAKÝ iþ­yü­kü­nü­a­zalt­mak­i­çin­ça­lý­þan­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý,­is­ti­naf­mah­ke­me­le­ri­ni ha­ya­ta­ge­çir­mek­i­çin­ha­kim­sav­cý­a­lý­mý­na baþ­lý­yor.­Son­5­yýl­da­ha­kim­ve­sav­cý­a­lým­sü­re­ci­nin­YAR­SAV’ýn­baþ­vu­ru­su­dolayýsýyla Da­nýþ­tay­ta­ra­fýn­dan­tam­4­kez­en­gel­len­me­si­ne­kar­þýn­ba­kan­lýk,­2011­yý­lý­i­çin­de­bin­200 ha­kim­ve­sav­cý­a­lý­na­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý,­2011­yý­lýn­da­a­çýl­ma­sý­plan­la­nan­ad­lî yar­gý­hâ­kim­ve­sav­cý­a­day­lý­ðý,­a­vu­kat­lýk­tan­a­day­lý­ða­geç­mek­is­te­yen­ler­i­çin­ad­lî­yar­gý­hâ­kim­ve­sav­cý­a­day­lý­ðý,­ic­ra­mü­dür­ve­yar­dým­cý­lý­ðý­i­le­i­da­rî­yar­gý­hâ­kim­a­day­lý­ðý­ya­zý­lý­ya­rýþ­ma sý­nav­ta­rih­le­ri,­kad­ro­sa­yý­sý­ve­söz­ko­nu­su­sý­nav­la­ra­baþ­vu­ru­ta­rih­le­ri­ni­a­çýk­la­dý.­Sý­nav­i­lan­la­rý­i­se­ay­rý­ca­ya­yým­la­na­cak.­­Ankara / cihan

Herkesçe­biliniyor. Hakim­ve­savcýlarýn­sayýsýný­arttýrmak. Ýstinaf­mahkemeleri­kurmak. Adlî­kolluk­ihdas­etmek. Adlî­Týp­Kurumu’na­iþlerlik­kazandýrmak. Bilirkiþilik­müessesesine­çeki­düzen­vermek. Ýþ­ yükünü­ ve­ kýrtasiyeciliði­ arttýran­ usul hükümlerini­ve­mevzuatý­sadeleþtirmek. Zihniyet­de­önemli. Lüzumsuz­yere­kamu­dâvâsý­açýlmamalý. Savcýlar,­ müfettiþ­ baskýsý­ hissetmeden takipsizlik­kararý­verebilmeli. Anti­ parantez­ dâvâlarýn­ çoðunun­ kamu aleyhine­sonuçlandýðýný­hatýrlatalým. Hakimler­sorumluluk­üstlenerek­dâvâlarý uzatmamalý. Yargýnýn­ hýzlý­ ve­ adil­ iþlemesini­ saðlayacak­bu­teklifleri­çoðaltabiliriz. Ama­esas­can­alýcý­nokta­þu: Vatandaþla­ devlet,­ vatandaþla­ vatandaþ neden­davalý? Psikologlar,­ psikiyatristler,­ sosyologlar, ekonomistler­bunun­cevabýný­araþtýrmalý. Yoksa­ne­tedbir­alýrsanýz­alýn,­milyonlarca­dâvâ­dosyasýnýn­altýndan­kalkamayýz. Bize­sorarsanýz­söyleyelim. Ýðneyi­ kendimize­ çuvaldýzý­ baþkasýna batýralým­ ve­ sayacaðýmýz­ þu­ dileklerimizi sizlerle­paylaþalým.

Ýnsanlar... Eften­püften­sebeplerle­mahkemeye­koþmasa... Hakkýna­rýza­gösterse... Kul­hakký­yemese... Birbirinin­gözünü­oymasa... Çevreyi­rahatsýz­edip­hýr­çýkarmasa... Konuþarak­uzlaþmak­varken­yumruklaþmasa... Hýzýný­alamayýp­silâhýna­davranmasa... Kadýna­þiddet­uygulamasa... Yalan­dolandan­uzak­dursa... Küfür­etmese... Hýrslarýna­gem­vursa... Sözlerini­tutsa... Çalmasa,­çýrpmasa... Bedava­elektrik,­su­kullanmasa... Borcuna­sadýk­kalsa... Rüþvet­almasa,­vermese... Ýhaleye­fesat­karýþtýrmasa... Vergi­kaçýrmasa... Yolsuzluk­yapmasa... Ýþçi-iþveren­iliþkilerinde­el­sýkýþsa,­helâlleþse... Kirasýný­ aksatmasa,­ ev­ sahipleri­ de­ zam diye­diretmese... Ormanlarý­yaðmalamasa... Devlet­arazilerini­iþgal­etmese... Yuvalarýný­yýkýp­boþanmasa... Miras­ kavgasýna­ tutuþmasa,­ kardeþler darýlmasa...

Cinayet­iþlemese... Baþkasýnýn­namusuna­göz­dikmese... Sorun­kendiliðinden­çözülür. Mahkemeler­rahat­nefes­alýr. O­kadar­mý­zor? Ahlâklý­olmak,­yasalara­uymak. Lâfa­ gelince­ mangalda­ kül­ býrakmayýz, doðrulukta­dürüstlükte­yarýþýrýz. Eylemde­ise­tam­tersi. Nüfusun­ neredeyse­ yarýsý­ diðer­ yarýsýný suçluyor. Mahkemeye­vermiþ. Yazýk. Ya­vermeyenler? Bir­ sonuç­ alamayacaðýný­ düþünüp­ hak aramaktan­vazgeçenler,­lânet­edenler. Sayýlarý­bilinmiyor. Bir­de... Küskünlükler,­dargýnlýklar,­kýrgýnlýklar­var. Aile­içinde... Arkadaþlar­ve­komþular­arasýnda. Neden? Kýskançlýk,­kapris,­dedikodu,­alýnganlýk­mý? Bu­da­sorgulanmalý. Yüzüne­ gülüp­ arkasýndan­ kuyusunu kazan­sahte­dostlarý­da­unutmayalým. Son­sözümüz: Toplumsal­barýþ­için... Adalet­önce­vicdanýmýzda­aranmalý.

Sistem çürümüþ TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU, "ÜLKEMÝZDE HERKES DEFOLU, SÝSTEM ÇÜRÜMÜÞ, YENÝDEN DÝZAYN EDÝLMELÝ, ANCAK O ZAMAN HEDEFLERE ULAÞABÝLÝRÝZ" DEDÝ.

YÖK Baþkaný’nýn ilk görüþmesi Tokat’ta nYÖK Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Yu­suf­Zi­ya­Öz­can, ü­ni­ver­si­te­le­rin­öð­ren­ci­kon­sey­baþ­kan­la­rýy­la yap­tý­ðý­top­lan­tý­da­a­lý­nan­ka­rar­doð­rul­tu­sun­da,­ilk­öð­ren­ci­tem­sil­ci­si­gö­rüþ­me­si­ni­To­kat Ga­zi­Os­man­Pa­þa­Ü­ni­ver­si­te­si­Öð­ren­ci­Kon­sey­Baþ­ka­ný­i­le­ya­pa­cak.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re, Öz­can,­ya­rýn,­ ‘’Kar­deþ­Ü­ni­ver­si­te­ler­Pro­je­si’’ kap­sa­mýn­da­To­kat­Ga­zi­Os­man­Pa­þa­Ü­ni­ver­si­te­si’ni­zi­ya­ret­e­de­cek.­Öz­can,­19­O­cak’ta Tür­ki­ye’de­ki­ü­ni­ver­si­te­le­rin­öð­ren­ci­tem­sil­ci­le­ri­i­le­bir­a­ra­ya­gel­miþ­ti.­Top­lan­tý­son­ra­sýn­da yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da­Öz­can,­bun­dan­son­ra­ü­ni­ver­si­te­zi­ya­ret­le­rin­de­mut­la­ka­öð­ren­ci tem­sil­ci­siy­le­de­gö­rü­þe­ce­ði­ni­be­lirt­miþ­ti. Top­lan­tý­da­a­lý­nan­ka­rar­ge­re­ði,­Öz­can,­Ga­zi Os­man­Pa­þa­Ü­ni­ver­si­te­si’ne­ya­pa­ca­ðý­zi­ya­ret­te,­ü­ni­ver­si­te­nin­Öð­ren­ci­Kon­sey­Baþ­ka­ný A­li­Me­þe­i­le­de­gö­rü­þe­cek.­YÖK­Baþ­ka­ný­Öz­can,­Me­þe’den­ü­ni­ver­si­te­si­i­le­il­gi­li­is­tek­ve ta­lep­le­ri­din­le­ye­cek.­­Ankara / aa

n CHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­‘’Ta­ri­kat­la­rý suç­la­ma­yýn,­i­nanç­lar­ay­rý­ko­nu­lar.­Ý­nanç­la­ra­mü­da­ha­le et­mek­doð­ru­de­ðil.­Her­ke­sin­i­nan­cý­na­say­gý­gös­te­re­ce­ðiz­a­ma­i­nanç­si­ya­se­te­gir­me­ye­cek”­de­di.­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­De­niz­li­Es­naf­ve­Sa­nat­kâr­lar­O­da­la­rý­Bir­li­ði’nde­es­na­fýn­so­ru­la­rý­ný­da­ce­vap­lan­dýr­dý.­De­niz­li’de ön­se­çim­ya­pýp­ya­pýl­ma­ya­ca­ðý­na­­yö­ne­lik­bir­so­ru­ü­ze­ri­ne­Ký­lýç­da­roð­lu,­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­ön se­çim­ya­pý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Ön­se­çim­ve­a­ta­ma­ko­nu­sun­da­sýk­sýk­ken­di­si­ne­so­ru­lar­so­rul­du­ðu­nu­be­lir­ten CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ký­lýç­da­roð­lu,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’A­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­ön­se­çi­min­ya­pýl­ma­sýn­dan­ya­na­yýz.­A­ma bu­bü­tün­il­ler­de­o­la­cak­an­la­mýn­da­de­ðil.­Bel­li­il­ler­de­ön se­çim­ya­pa­mý­yo­ruz.­A­ma­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­Tür­ki­ye­gen Bir­ka­tý­lým­cý­nýn­ta­ri­kat­la­rý­suç­la­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­Ký­lýç­da­roð­lu,­‘’Ta­ri­kat­la­rý­suç­la­ma­yýn,­i­nanç­lar­ay­rý­ko­nu­lar.­Ý­nanç­la­ra­mü­da­ha­le­et­mek­doð­ru­de­ðil.­Her­ke­sin­i­nan­cý­na­say­gý­gös­te­re­ce­ðiz,­a­ma­i­nanç­si­ya­se­te­gir­me­ye­cek. Si­ya­se­tin­ko­nu­su­de­ðil,­si­ya­set­te­her­þey­var,­i­nanç­ta yok.­Ý­nanç­Al­lah­i­le­kul­a­ra­sýn­da­ki­ma­ne­vi­i­liþ­ki­dir.­Bu ma­ne­vî­i­liþ­ki­ye­her­kes­say­gý­gös­ter­me­li­dir’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Ký­lýç­da­roð­lu,­81­i­li­do­la­þa­ca­ðý­ný,­her­ke­si­din­le­ye­ce­ði­ni­bil­di­re­rek,­‘’E­vet­o­yu­ve­re­nin­de­ha­yýr­o­yu­ve­re­nin­de­ba­þý­mýz­da­ye­ri­var,­o­na­say­gý­gös­te­re­ce­ðiz’’­de­di.­Denizli / aa

Eroðlu: Cenevre görüþmesine hazýrýz n KKTC Cum­hur­baþ­ka­ný­Der­viþ­E­roð­lu,­Kýb­rýs­Türk ta­ra­fý­nýn­26­O­cak­ta­Ce­nev­re’de­ya­pý­la­cak­üç­lü­Kýb­rýs gö­rüþ­me­si­i­çin­ha­zýr­o­ldu­ðu­nu­söy­le­di.­KKTC­Cum­hur­baþ­ka­ný­E­roð­lu,­de­vam­e­den­Kýb­rýs­mü­za­ke­re­le­rin­de­ge­li­nen­a­þa­ma­hak­kýn­da­bil­gi­ver­mek­ve­BM­Ge­nel Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun­ve­Kýb­rýs­Rum­yö­ne­ti­mi­li­de­ri Di­mit­ris­Hris­tof­yas­i­le­26­O­cak­ta­Ce­nev­re’da­ya­pa­ca­ðý gö­rüþ­me­ön­ce­sin­de,­gö­rüþ­le­ri­ni­al­mak­ü­ze­re­Halk Kon­se­yi­i­le­bi­ra­ra­ya­gel­di.­Sa­yýþ­tay­bi­na­sýn­da­ki­top­lan­tý­ya­47­si­vil­top­lum­ör­gü­tü­tem­sil­ci­si­ka­týl­dý.­E­roð­lu, ba­sý­na­ka­pa­lý­ya­pý­lan­gö­rüþ­me­nin­ba­þýn­da,­ký­sa­bir­su­nuþ­ko­nuþ­ma­sý­yap­tý.­E­roð­lu,­üç­lü­Kýb­rýs­gö­rüþ­me­si­nin,­‘’mü­za­ke­re­le­rin­se­lâ­me­ti­a­çý­sýn­dan­bir­dö­nüm nok­ta­sý­ol­ma­sý­ný­ar­zu­et­tik­le­ri­ni’’­be­lir­te­rek,­‘’Ce­nev­re’de­ya­pý­cý­bir­tu­tum­or­ta­ya­ko­ya­rak­hal­ký­mý­zýn­hak ve­çý­kar­la­rý­na­ha­lel­ge­tir­me­ye­cek­bir­çö­züm­an­laþ­ma­sý i­le­ye­ni­bir­or­tak­lýk­ku­rul­ma­sý­ný­zor­la­ya­ca­ðý­mýz­dan kim­se­nin­þüp­he­si­ol­ma­sýn.­Kýb­rýs­Türk­ta­ra­fý­Ce­nev­re gö­rüþ­me­si­i­çin­ha­zýr­dýr’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Lefkoþa / aa

Arýnç: Darbeler dönemi kapandý

‘’Ali Gaffar’’lar, Okkan’ý mezarý baþýnda anacak n DÝYARBAKIR'DA 10­yýl­ön­ce­uð­ra­dý­ðý­si­lah­lý­sal­dý­rý­so­nu­cu­þe­hit­o­lan­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­A­li­Gaf­far­Ok­kan’a­du­yu­lan­sev­gi­se­beb­biy­le­‘’A­li­Gaf­far’’­is­mi­ve­ri­len­101­ço­cuk, is­mi­ni­ta­þý­dýk­la­rý­Ok­kan’ý­me­za­rý­ba­þýn­da­a­na­cak.­Di­yar­ba­kýr­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðün­den a­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ye­ni­þe­hir­il­çe­si­Þe­hit­lik sem­tin­de­24­O­cak­2001­gü­nü­uð­ra­dý­ðý­si­lah­lý sal­dý­rý­so­nu­cu­5­po­lis­me­mu­ruy­la­þe­hit­o­lan Em­ni­yet­Mü­dü­rü­A­li­Gaf­far­Ok­kan­bu­ðün a­ný­la­cak.­An­ma­et­kin­lik­le­ri­kap­sa­mýn­da­ilk o­la­rak­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Ok­kan­i­le­po­lis­me­mur­la­rý­Meh­met­Ka­ma­lý,­Sab­ri­Kün,­Meh­met­Se­pet­çi,­A­til­la­Dur­muþ­ve­Se­la­hat­tin Bay­soy’un­ha­in­sal­dý­rý­ya­uð­ra­dý­ðý­Þe­hit­lik Sem­ti­Se­zai­Ka­ra­koç­Bul­va­rýn­da­ki­ye­re­ka­ran­fil­bý­ra­ký­la­cak,­ar­dýn­dan­Di­yar­ba­kýr­Po­li­se­vin­de­an­ma­tö­re­ni­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Ay­rý­ca­Dað­ka­pý­sem­tin­de­ki­Ne­bi­Ca­mi­si’nde­i­kin­di­na­ma­zý­nýn­ar­dýn­dan­þe­hit­Ok­kan­ve­5 po­lis­me­mu­ru­i­çin­mev­lit­o­ku­tu­la­cak.­Di­yar­ba­kýr’da­Ok­kan’a­du­yu­lan­sev­gi­ne­de­niy­le ‘’A­li­Gaf­far’’­is­mi­ve­ri­len­101­ço­cuk,­is­mi­ni ta­þý­dýk­la­rý­Ok­kan’ý­me­za­rý­ba­þýn­da­a­na­cak. Hen­dek­Be­le­di­ye­sin­ce­ha­zýr­la­nan­ve­Di­yar­ba­kýr­Va­li­li­ðin­ce­des­tek­le­nen­‘’Gö­nül­Yol­cu­lu­ðu-Þe­hit­A­li­Gaf­far­Ok­kan­Bir­Kar­deþ­lik Hi­ka­ye­si’’­pro­je­si­kap­sa­mýn­da,­Di­yar­ba­kýr’da ‘’A­li­Gaf­far’’­ve­‘’A­li­Gaf­far­Ok­kan’’­is­mi­ni­ta­þý­yan­101­ço­cuk,­a­i­le­le­ri­ve­öð­ret­men­le­riy­le Hen­dek’e­git­mek­ü­ze­re­sa­bah­u­çak­la­Ýs­tan­bul’a­ha­re­ket­et­ti.­ Diyarbakýr / aa

Kýlýçdaroðlu: Tarikatlarý suçlamayýn

Hisarcýklýoðlu, Karabük'te Vali Nafiz Kayalý Gençlik Merkezi'ndeki ''Ekonomiye Deðer Katanlar'' plâket törenine katýldý.

TOBB Baþ­ka­ný­Ri­fat­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­“E­ko­no­mi de­fo­lu­i­se­ka­li­te­li­de­mok­ra­si­den­bah­se­de­me­yiz.­Ül­ke­miz­de­her­kes­de­fo­lu,­sis­tem­çü­rü­müþ,­­ye­ni­den­di­zayn­e­dil­me­li,­an­cak­o­za­man­he­def­le­re­u­la­þa­bi­li­riz”­de­di. Hi­sar­cý­koð­lu,­Ka­ra­bük'te­Va­li­Na­fiz­Ka­ya­lý Genç­lik­Mer­ke­zi'nde­ki­''E­ko­no­mi­ye­De­ðer­Ka­tan­lar''­pla­ket­tö­re­nin­de­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da, zen­gin­ol­mak,­e­ko­no­mi­yi­yük­selt­mek­i­çin­ül­ke­de­ki­gi­ri­þim­ci­sa­yý­sý­nýn­art­tý­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ül­ke­nü­fu­su­nun­ya­rý­sý­nýn­ka­dýn­ol­ma­sý­na­kar­þýn­bu­nun­70­bi­ni­nin­gi­ri­þim­ci­ol­du­ðu­nu,­72­mil­yon­luk­nü­fu­sa­kar­þýn­i­se­1­mil­yon­300­bin­gi­ri­þim­ci­nin­bu­lun­du­ðu­nu­an­la­tan Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­''Ja­pon­ya'da­bu sa­yý­nýn­3­ka­tý­mev­cut.­Gi­ri­þim­ci­o­ra­ný­dün­ya­da yüz­de­45,­AB'de­de­yüz­de­55,­biz­de­i­se­yüz­de 28.­Çok­ge­ri­de­yiz.­Genç­kýz­ve­ka­dýn­la­rý­mý­zý, genç­le­ri­mi­zi­gi­ri­þim­ci­yap­ma­lý­yýz.­Ar­týk­genç kýz­lar­'na­sýl­me­mur­o­lu­rum'­de­ðil,­'na­sýl­gi­ri­þim­ci­o­lu­rum'­de­me­li.­Bu­yön­de­81­il­de­ka­dýn­la­rý­ör­güt­le­dik.­Ül­ke­miz­de­ta­bu­la­rýn­yüz­de 92'si­er­kek­le­rin­ü­ze­ri­ne­ka­yýt­lý.­Kýz­la­rý­mý­zý­'da­-

mat­ge­le­cek'­di­ye­mi­ras­tan­a­yýr­ma­ma­lý­yýz.­Kriz ön­ce­si­ne­dö­ne­bi­len­16­ül­ke­den­bi­ri­si­o­lan­Tür­ki­ye­12.­sý­ra­da­dýr.­Bu­bir­ba­þa­rý­dýr.­Ül­ke­mi­zin bir­id­di­a­sý,­bir­he­de­fi­var.­2023­yý­lýn­da­dün­ya­nýn­ilk­10­e­ko­no­mi­si­a­ra­sýn­da­ol­mak.­He­de­fi­miz,­id­di­a­mýz­var­sa­ö­nü­mü­ze­bak­ma­lý­yýz.­'Ben ö­nüm­de­ki­le­ri­na­sýl­ge­çe­rim'­di­ye­ça­lýþ­ma­lý­yýz. Çin'den­son­ra­dün­ya­da­e­ko­no­mi­si­bü­yü­yen­2. ül­ke­yiz.­Tür­ki­ye­9­ay­da­yüz­de­8.9­bü­yü­müþ­tür. Bu­bü­yü­me­de­ö­zel­sek­tö­rün­çok­kat­ký­sý­var­dýr. Bu­sü­re­de­1­mil­yon­100­bin­ki­þi­i­þe­a­lýn­mýþ, bun­lar­dan­980­bi­ni­ka­yýt­lý­dýr.''­Ýh­ra­cat­ta­zor­luk­lar­ya­þan­dý­ðý­ný­ve­to­par­la­nýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne dik­ka­ti­çe­ken­Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­''Ýh­ra­cat­ta­25­ül­ke bi­zi­geç­miþ,­bü­yü­me­miz­lâ­zým.­Ül­ke­miz­de­sa­na­yi­ü­re­ti­mi­ar­tý­þý­yüz­de­14,­a­ra­mal­ih­ra­ca­tý ar­tý­þý­yüz­de­35'tir.­Tür­ki­ye'de­a­ra­ma­lý­it­ha­la­tý­ný des­tek­le­me­li­yiz.­Her­tür­lü­ma­lýn­gi­ri­þi­ser­best, an­cak­biz­is­te­yin­ce­güm­rük­du­var­la­rý­o­lu­þu­yor. O­ra­dan­da­bir­gol­yi­yo­ruz,­bu­ha­len­dü­zel­til­me­di.­Dö­viz­i­þi­dü­zel­mez,­o­nu­boþ­ve­rin­gir­di­le­ri­mi­ze­ba­ka­lým''­di­ye­ko­nuþ­tu. TOBB­o­la­rak­ti­ca­ret,­borç­lar­ve­hu­kuk

mu­ha­ke­me­le­ri,­pa­re­ken­de­sek­tör­ka­nun­la­rý­ný ta­kip­et­tik­le­ri­ni­be­lir­ten­ Hi­sar­cýk­lý­oð­lu,­ko­nuþ­ma­sý­ný­þöy­le­sür­dür­dü:­ ‘’Bu­ka­nun­lar­dan bir­ço­ðu­ger­çek­leþ­ti.­2­yýl­da­ya­pý­la­bi­le­cek­ka­nun­lar­bir­haf­ta­da­çý­kar­týl­dý,­e­me­ði­ge­çen­le­re te­þek­kür­e­di­yo­rum.­Ay­rý­ca­ge­çi­ci­fa­iz­o­ran­la­rý­nýn­in­di­ril­me­si,­ver­gi­prim­borç­la­rý­nýn­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý,­ver­gi­ve­prim­le­ri­ni­dü­zen­li­ö­de­yen­le­rin­de­ö­dül­len­di­ril­me­si­ni­is­te­mek­te­yiz.­Bun­lar­ya­pý­lýr­sa­ö­zel­sek­tö­rün­ra­kip­le­ri­i­le­ya­rý­þa­bil­me­si­sað­la­na­cak­týr.­E­ko­no­mi­de­fo­lu­i­se­ka­li­te­li­de­mok­ra­si­den­bah­se­de­me­yiz.­Ül­ke­miz­de­her­kes­de­fo­lu,­sis­tem­çü­rü­müþ,­ye­ni­den­di­zayn­e­dil­me­li,­an­cak­o­za­man­he­def­le­re­u­la­þa­bi­li­riz.­Be­ce­ri­ka­zan­dýr­ma­ve­iþ­e­din­dir­me­se­fer­ber­li­ði­ (BE­CE­RÝ­10) pro­je­si­i­le­genç­le­ri­hem­mes­lek­hem­de­iþ­sa­hi­bi­ya­pý­yo­ruz.­Bu­pro­je­i­le­111­o­ku­la­106 mil­yon­li­ra­lýk­ma­ki­ne­ve­teç­hi­zat­ve­ril­di.­5 yýl­da­1­mil­yon­iþ­siz­e­ði­ti­le­cek.­Bun­la­ra­15­li­ra harç­lýk­ve­ri­le­rek,­si­gor­ta­la­rý­ya­pý­lý­yor.­1-4­yýl a­ra­sýn­da­genç­le­ri­i­þe­a­lan­lar­dan­da­SSK­pay­la­rý­a­lýn­ma­ya­cak.’’­­Karabük / aa

Erdoðan: Dinsel milliyetçilik yapmayacaðýz BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,mil­li­bir­lik,­kar­deþ­lik­sü­re­ci­nin­a­dým­a­dým­he­de­fe­i­ler­le­di­ði­ni­gör­dük­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­din­sel­mil­li­yet­çi­lik­yap­ma­ya­cak­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti. Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­An­ka­ra­Spor­Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen,­‘’Tür­ki­ye­2023’e­yü­rü­yor,­An­ka­ra AK­Par­ti’de­Bu­lu­þu­yor’’­prog­ra­mýn­da­yap­tý­ðý ko­nuþ­ma­da,­Er­zu­rum’un­27­O­cak­Per­þem­be gü­nü­kýþ­o­yun­la­rý­na­ha­zýr­lan­dý­ðý­ný­ha­týr­la­ta­rak, ‘’Sa­yýn­Ký­lýç­da­roð­lu­sen­de­zer­re­ka­dar­ül­ke­se­ver­lik­var­sa,­va­tan­se­ver­lik­var­sa­kýþ­o­yun­la­rý­nýn a­çý­lý­þý­na­gel.­Kar­var­mý,­yok­mu­gör’’­de­di. Er­do­ðan,­ ‘’On­lar­ laf­ ü­re­ti­yor­ biz­ iþ­ ü­re­ti­yo­r uz.­ He­m en­ o­r a­d an­ va­t an­d a­þ ýn­ bi­r i­s i kalk­tý,­ ‘CHP’nin­ kay­bo­lan­ o­ 1­ tril­yo­nu­ ne

ol­du­Sa­yýn­Ký­lýç­da­roð­lu?­Kay­be­den­le­ri­a­çýk­la­ma­dý­nýz’­di­yor.­Bun­lar­bu.­Bun­lar­ha­zi­ne­yi dol­du­rup­el­le­ri­ne­ve­rin,­i­na­nýn­he­men­ar­ka­sýn­dan­ ha­zi­ne­ bo­þa­lýr.­ Çün­kü­ geç­miþ­le­ri böy­le.­ Hep­ do­lu­ al­dý­lar­ ar­ka­dan­ bo­þalt­tý­lar. O­nun­i­çin­de­be­nim­mil­le­tim­bu­nu­i­yi­bi­li­yor.­Ý­yi­bil­di­ði­i­çin­de­mil­le­tim­hiç­bir­za­man bu­ CHP­ zih­ni­ye­ti­ne,­ bu­ ül­ke­de­ tek­ ba­þý­na ik­ti­dar­yo­lu­nu­aç­ma­dý’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­mil­li­bir­lik,­kar­deþ­lik sü­re­ci­nin­a­dým­a­dým­he­de­fe­i­ler­le­di­ði­ni­gör­dük­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­din­sel­mil­li­yet­çi­lik­yap­ma­ya­cak­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­Bu­ül­ke­nin­yüz­de 99’u­nun­Müs­lü­man­ol­du­ðu­nun­söy­len­di­ði­ni ha­týr­la­tan­Er­do­ðan,­þöy­le­de­vam­et­ti:

‘’Bu­nu­ta­bii­ne­ye­gö­re­öl­çü­yor­lar,­bi­çi­yor­lar bi­le­mi­yo­rum.­A­ma­mez­he­bi­o­la­rak­fark­lý­lýk­lar var.­Sün­ni­si,­A­le­vi­si­ve­sa­i­re­si...­A­ma­ül­ke­miz­de az­da­ol­sa­Mu­se­vi­si,­Hris­ti­ya­ný­var­ve­sa­i­re.. Hep­si­nin­de­i­nan­cý­bi­zim­gü­ven­ce­miz­al­týn­da­dýr.­A­yý­rým­as­la­ya­pa­ma­yýz.­Böy­le­bir­hak­ký­mýz yok.­Bu­gü­ven­ce­al­týn­da­biz­bu­ül­ke­de­bir­o­la­ca­ðýz,­di­ri­o­la­ca­ðýz,­i­ri­o­la­ca­ðýz.­Bu­yo­la­böy­le gi­re­ce­ðiz.­Hiç­bir­Sün­ni’nin­A­le­vi’ye,­A­le­vi’nin Sün­ni­ye­ta­hak­küm­et­me­si­dü­þü­nü­le­mez.­Kim­se­nin­böy­le­bir­hak­ký­yok.­Biz­bu­nu­baþ­tan­be­ri sa­vun­duk­a­ma­bi­ri­le­ri­he­def­sap­týr­ma­gay­re­ti­i­çe­ri­si­ne­gi­re­bi­lir­ler.­Biz­di­yo­ruz­ki­‘Bi­zim­i­þi­miz var.­E­mi­ro­lun­du­ðu­gi­bi­dost­doð­ru­ol’­di­yo­ruz yo­la­de­vam­e­di­yo­ruz.’’­Ankara / aa

n DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç,­‘’Bu­gün­Tür­ki­ye’de­her­kes­bil­me­li­ki­bun­dan­son­ra­dar­be­ol­ma­ya­cak.­Bun­dan­son­ra­ne­dar­be­o­la­cak,­ne dar­be­he­ves­li­si­o­la­cak’’­de­di.­A­rýnç,­ Bu­ca­Es­naf­ve­Sa­na­yi­ci­Ýþ­A­dam­la­rý­Der­ne­ði’nin­(BE­SÝ­AD)­ 9.­ku­ru­luþ yýl­dö­nü­mü­se­be­biy­le­Hil­ton­O­te­li’nde­ve­ri­len­da­ya­nýþ­ma­ve­ta­nýþ­ma­ye­me­ði­ne­ka­týl­dý.­Bu­ra­da­ko­nu­þan A­rýnç,­12­Ey­lül’de­ya­pý­lan­re­fe­ran­dum­la­Yük­sek­As­ke­ri­Þu­ra­ve­Ha­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu’nun­ka­rar­la­rý­na­i­liþ­kin­yar­gý­yo­lu­nun­a­çýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek, ‘’Tür­ki­ye’nin­son­60­yý­lý­nýn­30­yý­lý­ný­he­ba­e­den­dar­be­ler dö­ne­mi­nin­ar­týk­bü­tün­iz­le­ri­ni­ka­zý­mak,­son­A­na­ya­sa de­ði­þik­li­ðiy­le­müm­kün­ol­du’’­de­di.­Son­5­se­ne­ye­ka­dar Tür­ki­ye’ye­kim­ge­lir­se­gel­sin­ya­rým­sa­at­ko­nuþ­tuk­tan son­ra­ku­la­ða­e­ði­lip­‘Dar­be­o­la­cak­mý,­ol­ma­ya­cak­mý?’’ di­ye­sor­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­A­rýnç,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Ya Al­lah’tan­kor­kun.­Bu­nu­na­sýl­so­ra­bi­lir­si­niz?­‘Geç­miþ­te þöy­le­ol­du­da,­böy­le­ol­du­da,­yi­ne­ba­zý­de­di­ko­du­lar­var da,­e­e­e­e­o­la­cak­mý,­ol­ma­ya­cak­mý?’­Dar­be­ka­dar­ba­þý­na taþ­düþ­sün.­Ol­ma­ya­cak­bun­dan­son­ra.­Hiç­kim­se­bu­ce­sa­re­ti­bu­la­ma­ya­cak.­Bu­de­mok­ra­si­le­rin­en­çir­kin­kar­þý­laþ­tý­ðý­so­ru­lar­dan­bi­ri­si­dir.­Tür­ki­ye­ye­ni­bir­dö­ne­me baþ­lý­yor.­Bu­na­her­ke­sin­a­yak­uy­dur­ma­sý­lâ­zým.­A­yak uy­dur­mak­ta­zor­luk­çe­ken­ler­o­la­bi­lir.­‘Ah­ne­re­de­o­es­ki gün­ler,­ne­ka­dar­da­mut­luy­duk.­Ney­di­60’lar,­70’ler, 80’ler’­di­yen­ler,­iç­ge­çi­ren­ler­o­la­bi­lir.­U­ya­nýk­dur­mak, kor­ku­lu­rü­ya­gör­mek­ten­da­ha­i­yi­dir.­Bun­dan­so­nra­ne dar­be­o­la­cak,­ne­dar­be­he­ves­li­si­o­la­cak.’’­­Ýzmir / aa

Kimsenin hayat tarzýna müdahale etmeyiz n SANAYÝ ve­Ti­ca­ret­Ba­ka­ný­Ni­hat­Er­gün,­kim­se­nin ha­yat­tar­zý­na­mü­da­ha­le­et­me­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­‘’Biz ha­yat­tar­zý­na­mü­da­ha­le­e­dil­miþ­in­san­la­rýz.­Ha­yat­tar­zý­na­mü­da­ha­le­e­dil­me­nin­in­san­da­ne­bü­yük­ya­ra­lar­aç­tý­ðý­ný­biz­i­yi­bi­li­riz’’­de­di.­Ba­kan­Er­gün,­par­ti­si­nin­Ban­dýr­ma­Ýl­çe­Baþ­kan­lý­ðý’nda­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, hiç­kim­se­nin­top­lu­mun­mo­ra­li­ni­boz­ma­ya,­top­lu­mu kay­gý­lan­dýr­ma­ya­hak­ký­nýn­ol­ma­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Er­gün, þöy­le­ko­nuþ­tu:­­‘’Lü­zum­suz­tar­týþ­ma­lar­la­top­lu­mu­kay­gý­lan­dýr­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar.­Ne­di­yor­lar;­‘AK­Par­ti­ha­yat tar­zý­na­mü­da­ha­le­et­mek­is­ti­yor’­Ki­min­ha­yat­tar­zý­na mü­da­ha­le­et­mi­þiz?­Biz­ha­yat­tar­zý­na­mü­da­ha­le­e­dil­miþ in­san­la­rýz.­Ha­yat­tar­zý­na­mü­da­ha­le­e­dil­me­nin­in­san­da ne­bü­yük­ya­ra­lar­aç­tý­ðý­ný­biz­i­yi­bi­li­riz.­Bi­ri­si­nin­ha­yat tar­zý­na­mü­da­ha­le­e­der­se­niz­o­nu­ya­ra­lar­sý­nýz,­o­ya­ra­da ko­lay­te­da­vi­e­dil­mez.­O­nun­i­çin­kim­se­nin­ha­yat­tar­zý­na mü­da­ha­le­et­me­yiz­de­e­dil­me­si­ne­mü­sa­a­de­de­et­me­yiz, bi­zim­ki­ne­e­dil­di­ði­ni­bil­di­ði­miz­i­çin.­Da­nýþ­tay’ýn­son­al­dý­ðý­ka­rar­ha­yat­tar­zý­na­­mü­da­ha­le­de­ðil­mi?­Ýn­san­lar­sý­na­va­gi­re­cek­ler,­yük­sek­li­sans­sý­na­vý­na.­Bu­sý­na­va­gi­rer­ken­‘Þu­ký­ya­fet­le­bu­ký­ya­fet­le’­gi­rip­gir­me­me­si­ne­ka­rý­þý­yor­Da­nýþ­tay.­Mü­da­ha­le­e­di­yor,­‘Bun­lar­gir­me­sin’­di­yor.­ Ha­yat­ tar­zý­na­ mü­da­ha­le­ bu­ iþ­te.­ O­ ço­cuk­lar­da­ bu gi­bi­uy­gu­la­ma­la­rýn­aç­tý­ðý­ya­ra­la­rý­bi­len­var­mý?­Na­sýl­te­da­vi­­e­di­le­cek,­bu­nu­dü­þü­nen­var­mý?­Yok.’’


6 HABERLER

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

YURT HABER

Karadeniz’de kurak kýþ METEOROLOJÝ VERÝLERÝNE GÖRE, GENELLÝKLE YAÐIÞIN YÜKSEK ORANDA OLDUÐU KASIM AYINDA TRABZON’A HÝÇ YAÐMUR DÜÞMEDÝÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. EN YAÐIÞLI ÝL RÝZE’DE ÝSE METREKAREYE SADECE 8.2 KÝLOGRAM YAÐIÞ DÜÞTÜ.

Araçlarýn muayenede ‘’emniyetsiz’’, ‘’aðýr kusurlu’’, ‘’hafif kusurlu’’ kabul edilmelerine gerekçe olan ölçütlerde deðiþikliðe gidildi.

Araç muayenesinde yeni düzenleme nBUGÜNDEN itibaren geçerli olacak ‘’2011-2012 Yýllarýnda Uygulanacak Kusurlar Tablosuna’’ göre araçlarýn muayenede ‘’emniyetsiz’’, ‘’aðýr kusurlu’’, ‘’hafif kusurlu’’ kabul edilmelerine gerekçe olan ölçütlerde deðiþikliðe gidildi. Buna göre, araçlarýn ABS’lerinin çalýþmamasý veya arýzalý olmasý, fabrika çýkýþý ABS’li üretilmiþ araçlarýn ABS’sinin iptal edilmesi veya fabrika çýkýþý ABS’siz olarak üretilmiþ araçlara sonradan teknik onay alýnmadan ABS takýlmasý, ‘’aðýr kusur’’ sayýlacak. Yeni kusur düzenlemesiyle ABS’li üretilen yolcu ve yük taþýyan M2, M3, N2,N3,O3 ve O4 sýnýfý ticari araçlarýn ABS’lerinin çalýþýr durumda olmasý ve iptal edilmemesi, ABS’li olmalarý gerektiði halde teknik mevzuata aykýrý þekilde ABS’siz üretilmiþ/tadil edilmiþ araçlarýn ve özellikle M2 sýnýfý minibüs, M3 sýnýfý otobüs ve O4 sýnýfý römorklarýn üzerine sonradan ve teknik onay olmadan takýlmýþ ABS’lerin araç muayenesi sýrasýnda tesbit edilmesi ve bunlarýn teknik onay almalarý güvence altýna alýnmýþ olacak. Düzenlemeyle bir önceki muayenesine göre kilometresi düþük olan araçlarýn ‘’hafif kusurlu’’ kabul edilmesi saðlandý. Ankara / aa

Polis, çocuklarý suça iten sebepleri ortadan kaldýracak nPOLÝSÝN görevinin sadece suçluyu yakalamak olmadýðý, suça iten sebepleri araþtýrarak bunlara çözüm üretmekle de görevli olduðu belirtildi. Bayburt Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan çocuklarý suça iten sebeplerde ailenin rolü tartýþýldý. Bayburt Þair Zihni Kültür Merkezi’nde yapýlan ‘Ailede ve Toplumda Saðlýklý Ýletiþim’ konulu panel öncesinde konuþan Ýl Emniyet Müdürü Mesut Ýnce, emniyet mensuplarýnýn görevlerinin sadece suçluyu yakalamak olmadýðýný, suça iten sebepleri araþtýrarak bunlara çözüm üretmekle de görevli olduklarýný vurguladý. Panele katýlan Hayat Boyu Eðitim ve Kiþisel Geliþim Derneði Baþkaný Adem Solak ise suç oranýn diðer Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de fazla olduðunu belirterek, yapýlan araþtýrmalarda suça sebep olan olaylara çözümün ailede olduðunun ortaya çýktýðýný ifade etti. Çocuðun suça yönelmesinde aile içerisindeki þiddetin çok fazla etkisi olduðunu dile getiren Solak, suça bulaþmanýn aile içi iliþkilerin iyi olmamasýndan kaynaklandýðýný vurguladý. Giresun Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Enver Sarý ise konuþmasýnda öfke konusuna deðinerek, öfkeni tamamen saðlýklý bir duygu olduðunun, kontrol edilmediði zaman zarar verici hale geldiðinin altýný çizdi. Sarý, öfke ile baþa çýkmada bastýrma, ifade etme ve yatýþtýrma gibi üç temel þart olduðunu belirtti. Bayburt / cihan

Raylý ulaþýmda öncelik Keçiören’in nKEÇÝÖREN Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Ankara’da devam eden raylý ulaþým sistemi çalýþmalarýnda önceliðin Keçiören’e verildiðini bildirdi. Belediye Baþkaný Ak, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým’ýn geçtiðimiz günlerde Keçiören’i ziyaret ettiðini hatýrlatarak, temaslarý sýrasýnda ilçe halkýna ‘’metro müjdesi’’ verdiðini söyledi. Ulaþtýrma Bakanlýðý’nýn yarým kalan metro projelerini tamamlayacaðýný aktaran Ak, bu kapsamda yapýmý devam eden Keçiören metrosunun Ankara’daki projeler arasýnda ilk sýraya alýndýðý ve önceliðin Keçiören’e verildiði müjdesini veren Bakan Yýldýrým’a teþekkür eden Ak, bu karardan duyduklarý memnuniyeti diye getirdi. Keçiören’de toplu taþýmayý kullanan yoðun bir nüfus olduðuna da dikkati çeken Ak, ‘’Hizmete girecek olan metro hattý kýsa bir hat olmasýna raðmen nüfus yoðunluðu nedeniyle müþterisi en çok olan güzergâh olacaktýr. Bu sayede kendini amorti edebilecek potansiyele de sahiptir. Bu nedenle Keçiören metrosunun ilk sýrada bitirilmesi ve hizmete açýlmasý sadece Keçiören’e hizmet etmeyecek ayný zamanda Ankara’nýn ve diðer metrolarýn yapýmýna da hizmet edecektir’’ görüþünü bildirdi. Ankara / aa

Patnos’ta kan baðýþý kampanyasý KIZILAY Patnos Þubesi tarafýndan ilçede bir günlük kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Kampanyada 110 ünite kan toplandý. Güvenli kan temininde yaþanan sýkýntýlarý aþabilmek amacýyla Kýzýlay Patnos Þubesi tarafýndan kan baðýþý kampanyasý organize edildi. Menderes Caddesi üzerindeki bir iþ merkezindeki kampanya kapsamýnda vatandaþlar kan baðýþýnda bulunmak için sýraya girdi. Kampanya sonucu yaklaþýk 110 ünite kan toplandý. Kýzýlay Patnos Þube Baþkaný Nasýr Açýk, amaçlarýnýn Patnos halkýna kan vermenin önemini benimsetmek olduðunu vurguladý. Aðrý / cihan

TRABZON Meteoroloji Bölge Müdürlüðü verilerine göre, Karadeniz son 35 yýlýn en kurak kýþ mevsimini yaþýyor. Genellikle yaðýþýn yüksek oranda olduðu Kasým ayýnda Trabzon’un hiç yaðmur görmediði, Türkiye’nin en yaðýþlý ili olan Rize’de ise ayný dönemde metrekareye sa dece 8.2 kilogram yaðýþ düþtüðü belirtildi. Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüðü Teknik Þube Müdürü Dursun Bozkurt, geçen Ekim ayýndan sonra bölgede yaðýþ miktarýnda ciddî oranda düþüþ yaþandýðýný söyledi. Ekim ayýnda bölgedeki illerde yaðýþ miktarlarýnýn mevsim normallerinde olduðunu belirten Bozkurt, ‘’Kasým ayýnda ise bölgemizdeki yaðýþ miktarlarý adeta dibe vurdu. Bu ayda Trabzon’a hiç yað mur yaðmadý. 35 yýllýk resmi verilerimize göre, böyle bir durumla ilk kez karþýlaþtýk. Buna benzer bir durum 2000 yýlýnda yaþanmýþtý. O yýl ise metrekareye düþen yaðýþ miktarý 10 kilogramdý. 2009 yýlýnýn ayný ayýnda Trabzon’da metre kareye düþen yaðýþ miktarý 163.4 kilogram olurken, uzun yýllar ortalamasý ise 95.7 kilogram olarak kayýtlara geçti’’ dedi. Bozkurt, kasým ayýnda Trabzon’daki hava durumu nun bir ben ze ri nin Giresun’da da yaþandýðýný ifade ederek, ‘’Bu ilimizde Kasým ayýnda metrekareye düþen yaðýþ miktarý sadece 0.8 kilogramdýr. Yani 1 kilogramýn altýnda. Ben ze ri du rum Trab zon’da olduðu gibi 2000 yýlýnda yaþanmýþ ve o metrekareye düþen yaðýþ miktarý 159.4’tür’’ diyýl bu ilimize düþen yaðýþ miktarý da 4.8 kilog- ye konuþtu. ram olarak ölçülmüþ. Bu ilimizde de 2009 yýlýBÖLGEDEKÝ SICAKLIK nýn ayný ayýnda metrekareye düþen yaðýþ miktarý 253.4 kilogram oldu. Uzun yýllar ortalamaDEÐERLERÝ DE YÜKSELDÝ sýna bakýldýðýnda ise bu ilimizde Kasým ayýnda Kasým ayýndaki yaðýþ durumunun Trabzon

MHRS Türkiye geneline yayýlacak SAÐLIK Bakanlýðý, 9 ilde uyguladýðý Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’ye dahil il sayýsýný Þubat’ta 20’ye çýkartacak. Mayýs ayý sonuna kadar 50 ilde uygulanacak sistem, yýl sonuna kadar bütün Türkiye’de yaygýnlaþtýrýlacak. Sistem sayesinde hastanelerdeki bekleme sürelerinin azalacaðýný kaydeden Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Ekrem Atbakan, “Randevu bir sözleþmedir. Bu bizim açýmýzdan da kendi kendimizi disipline etmek” diye konuþtu. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Ekrem Atbakan, MHRS ile Türkiye genelindeki 900 civarýndaki hastaneye bir çaðrý merkezinden eriþerek hastalara randevu vermeyi planladýklarýný söyledi. Bunun için 182 numaralý hattýn hizmete girdiðini belirten Atbakan, sistemin þu anda Erzurum, Kayseri, Eskiþehir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Edirne, Tekirdað ve Kýrklareli’nde uygulandýðýný aktardý. Ankara / cihan

T. C. BOZÜYÜK 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Bilecik Ýli, Bozüyük Ýlçesi, Merkez Mevkii sýnýrlan içerisinde TCDD Genel Müdürlüðü tren yolu projesi içerisinde bulunan cinsi tarla olan taþýnmazlarýn 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 27. maddesine göre TCDD Yönetim Kurulunun 27.02.2004 tarih 8/36 sayýlý kararý ile mülkiyet kamulaþtýrmasý yapýlmasýna karar verildiði ve adý geçen parseller hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kýymet takdir komisyonunca belirtilen bedelin peþin olarak ödenmek kaydýyla aþaðýda maliklerin adý, soyadý; taþýnmazýn ada ve parsel numarasý bulunan taþýnmazlarýn satýn alýnmak istendiði, davacý TCDD Genel Müdürlüðü ile taþýnmaz malikleri arasýnda anlaþma saðlanamadýðý, bu nedenle, Kamulaþtýrma Kanununun 10. Maddesine göre Bozüyük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin aþaðýda gösterilen esas numaralý dava dosyalarýnda kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açýldýðý, Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesi gereðince ÝLAN OLUNUR DOSYA NO DAVALI MEVKÝÝ PAFTA ADA PARSEL 2010/337 HAKKI KIRKIÇ MERKEZ 86 68 2010/338 AHMET TABAR MERKEZ 29K1 82 8 2010/339 1- SÜLEYMAN KÖPRÜLÜ " 3112 5 76 2- FAHÝR KÖPRÜLÜ “ “ “ " 3- SÜMER KÖPRÜLÜ “ “ “ " 4- ÝSMAÝL KÖPRÜLÜ “ “ " " 5- ÝCLAL ELMASLI “ “ “ “ 2010/340 1 - SALÝHA SAÐLAM YERLÝKAYA MERKEZ 62 24 2- VAHÝDE SAÐLAM TONGUR " " " 3- FATMA SAÐLAM KOÞTAÞ " " " 4- BEHÝCE SAÐLAM DEMÝR " " " 5- METÝN SAÐLAM " " " 6- FÝLÝZ SAÐLAM KARADAÝOÐLU " " " 7- AZÝZ SAÐLAM " " " 8- HÝKMET SAÐLAM " " " 9- AYDIN SAÐLAM “ " " 10- NEDÝM SAÐLAM " " " 11- AYSEL SAÐLAM " " " 12- REFÝKA SAÐLAM " " " 13- SUBHÝYE SAÐLAM " " " 2010/341 1- SALÝHA SAÐLAM YERLÝKAYA MERKEZ 62 33 2- VAHÝDE SAÐLAM TONGUR “ “ " 3- FATMA SAÐLAM KOÞTAÞ " " " 4- BEHÝCE SAÐLAM DEMÝR " " " 5- METÝN SAÐLAM " " " 6- FÝLÝZ SAÐLAM KARADAÝOÐLU “ " " 7- AZÝZ SAÐLAM " " " 8- HÝKMET SAÐLAM " " " 9- AYDIN SAÐLAM “ “ " 10- NEDÝM SAÐLAM " " " 11- AYSEL SAÐLAM " " " 12- REFÝKA SAÐLAM " " " 13- SUBHÝYE SAÐLAM " " " 2010/342 1- HÝLMÝYE ÖKSÜZ MERKEZ 29J2 86 4 2- ÝSMAÝL ÖKSÜZ " " " " 3- EMÝNE MANAV “ “ “ “ 4- ZEYNEP KAYMAZ " " " " 5- HÜSMEN ÖKSÜZ " " " " 6- HASAN ÖKSÜZ “ " " " www.bik.gov.tr B: 4523

Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüðü verilerine göre, Karadeniz son 35 yýlýn en kurak kýþ mevsimini yaþýyor. Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürlüðü Teknik Þube Müdürü Dursun Bozkurt, geçen Ekim ayýndan sonra bölgede yaðýþ miktarýda ciddî oranda düþüþ yaþandýðýný söyledi. Gümüþhane’nin Torul ilçesinde, Zigana Daðý’nda bulunan tesis sahipleri de umutla kar yaðýþýný bekliyor. FOTOÐRAFLAR: AA

ve Giresun’un yaný sýra Türkiye’nin en fazla yaðýþ alan ili olma özelliðini taþýyan Rize’de de yaþandýðýna dikkat çeken Bozkurt, þöyle devam etti: ‘’Rize hemen hemen her ay ciddî mânâda yaðýþ alan ilimiz. 2010 ekim ayý içerisinde bu ilimizde metrekareye 461.1 kilogram yaðýþ düþerken, Kasým ayýnda ise metrekareye yaðan yaðmur miktarý sadece 8.2 kilogram oldu. Bu deðere yakýn olmazsa da 35 yýllýk geçmiþte, en az yaðýþ düþen yýl 1996’da 40.3 kilogram ile olmuþtu. Uzun yýllar ortalamasýna bakýldýðýnda bu ilimizde Ekim ayýnda düþen ortalama yaðýþ miktarý 252 kilogramdýr.’’ Bozkurt, yaðýþlarla orantýlý olarak

bölgedeki hava sýcaklýk deðerlerinin de yükseldiðine dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: ‘’Trabzon, Giresun ve Rize’de Kasým ayýnda yaðýþlar dibe vururken, sýcaklýklarda da ciddî mânâda artýþ oldu. Trabzon’un Kasým ayý sýcaklýk ortalamasý 12.2 derece iken, geçtiðimiz Kasým ayýndaki sýcaklýk deðeri 16 dereceye çýktý. Giresun’da Kasým ayýndaki sýcaklýk ortalamasý 16.5, Rize ise 14.1 derece oldu. Bu üç ilimizde Kasým ayýnda yaþanan sýcaklýklar, 35 yýllýk tarihlerinin en yüksek deðerine ulaþtý.’’ Bozkurt, ocak ayýnda da bölgedeki hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyrettiðini vurguladý. Trabzon / aa

Aðaçlar meyveye durdu DOÐU Karadeniz bölgesinde hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde gitmesi, Ardeþen yöresindeki meyve aðaçlarýný þenlendirdi. Yöreye has meyve aðaçlarý ilkbaharý beklemeden þimdiden çiçek açtý, bazýlarý da meyve verdi. Yörede ismi karayemiþ (laz kirazý) olarak bilinen meyve ise ilkbaharý beklemeye sabrý olmayan meyvelerin baþýnda geliyor. Normal þartlarda ilkbaharda çiçek açan ve yaz mevsiminin ortalarýnda meyvesini veren bu aðaçlar, þimdiden çiçeðe bürünmüþ durumda. Ýlçenin vazgeçilmez meyveleri arasýnda yer alan erik ve ki-

raz için de ayný þeyleri söylemek mümkün. Rize’nin Ardeþen ilçe sine baðlý Seslikaya Köyü’nde yaþayan Kadir Ýnci (72) bahçesinde bulunan meyveler de rengârenk çiçeklerle bezenirken karayemiþ (laz kirazý) meyve verdi. Kadir Ýnci, ayný bahçede bulunan erik aðacýnýn yerel hesaba göre “eski yýlbaþý” diye adlandýrýlan 13 Ocak 2011 gününe kadar çiçek açýp meyve verdiðini, son birkaç gün önce yaðan yaðýþ ve soðuk hava ile esen rüzgârdan dolayý çiçek ve meyvelerin döküldüðünü söyledi. Rize / cihan

T. C. BOZÜYÜK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI Bilecik Ýli, Bozüyük Ýlçesi, Merkez sýnýrlarý içerisinde TCDD Genel Müdürlüðü tren yolu projesi içerisinde bulunan cinsi tarla olan taþýnmazlarýn 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 27. maddesine göre TCDD Genel Müdürlüðünün 20.01.2004 tarih 2004/25 kararý ile mülkiyet kamulaþtýrmasý yapýlmasýna karar verildiði ve adý geçen parseller hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kýymet takdir komisyonunca belirtilen bedelin peþin olarak ödenmek kaydýyla aþaðýda maliklerin adý, soyadý; taþýnmazýn ada ve parsel numarasý bulunan taþýnmazlarýn satýn alýnmak istendiði, davacý TCDD Genel Müdürlüðü ile taþýnmaz malikleri arasýnda anlaþma saðlanamadýðý, bu nedenle, Kamulaþtýrma Kanununun 10. Maddesine göre Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin aþaðýda gösterilen esas numaralý dava dosyalarýnda kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açýldýðý, Kamulaþtýrma Kanununun 10. maddesi gereðince ÝLAN OLUNUR. ESAS NO DAVALI ÝLÇESÝ MEVKÝÝ ADA PARSEL 2010/355 AYÞE ARABACI BOZÜYÜK MERKEZ 82 83 FAHRÝYE MORDOÐAN " " " " MEHMET ARABACI " " " " KADRÝYE UYAR " " " " 2010/356 BEDRÝYE GÝR BOZÜYÜK MERKEZ 369 42 SELMA BEKAR " " " " YAKUP DURGUT " " " " ÝSMAÝL DURGUT " " " " 2010/357 ÞÜKRAN MUMCU BOZÜYÜK MERKEZ 143 11 BEHÝÇ TORUN " " " " TÜLAY MUMCU " " " " BANU AK " " " " VÝLDAN MUMCU " " " " FERÝDUN MUMCU " " " " AHMET MUMCU " " " " METÝN TORUN " " " " FEHMÝ MUMCU " " " " ARMAÐAN TORUN " " " " MÜNEVVER MUMCU " " " " 2010/358 BERNA DEMÝRAY BOZÜYÜK MERKEZ 81 9 FERHAN ÝKÝKARDEÞLER " " " " EMÝNE MUMCU " " " " OKAN MUMCU " " " " ÖZKAN MUMCU " " " " ÜMRAN TORUN " " " " AYÞÝM ÇALLIOÐLU " " " " ATÝLLA ATEÞ " " " " ERDAL ATEÞ " " " " MUALLA MESERRET ATEÞ " " " " ALPARSLAN ATEÞ " " " " MERAL KÖPRÜLÜ " " " " www.bik.gov.tr B: 4525

Erciyes’e yürüyen halý ERCÝYES Kayak Mer kezi’nde bir firma tarafýndan yaptýrýlan ve ‘yürüyen halý’ olarak adlandýrýlan tesis hizmete girdi. Kayseri Büyükþehir Belediyesinin uygulamaya koyduðu Erciyes Kýþ Sporlarý Merkezi Projesi kapsamýnda kayak merkezine yeni yatýrýmlarda yapýlýyor. Bir firma tarafýndan yaptýrýlan ve ‘’yürüyen halý’’ olarak adlandýrýlan tesis hizmet vermeye baþladý. Özellikle kýzakçýlar ve acemi kayakçýlar tarafýndan tercih edilen tesis, yürüyen merdiven sistemiyle kayakçý ve kýzakçýlarý 200 metre yukarý taþýyor. Tek se ferlik 1 lira karþýlýðýn da kullanýlan tesisin 12 kullaným ücreti ise 5 lira. Temiz dað havasýnda karýn tadýný çýkarmak isteyen tatilciler için kýzaklar saati 10 lira, kayak malzemeleri ise günlük 20 liradan kiraya veriliyor. Kayseri / aa


7

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

DÜNYA

Çýraðan’da her þey hoþ, ama eller boþ!

Kemalizm artýk Tunus’ta tutunamaz

GENÝÞ AÇI

DOÐU VEYA BATI

HALÝL ÝBRAHÝM CAN

ÞÜKRÜ BULUT

hibrahimcan@windowslive.com

s.bulut@saidnursi.de

emalizm ve Tunus... Bundan yýllar önce çoklarý tarafýndan anlaþýlmayan bir konuydu. Medyada çýkan yazýlar, inceleme ve analizler, bu meselenin de anlaþýlmakta olduðunu gösteriyor. Bin Ali’nin kaçýþý zihinlerde bir “domino etkisi”çaðrýþýmýný yapa dursun. Monarþiye yakýn diktatörlüklerin komünizm veya Kemalizmden gelen diktatörlüklerden ne kadar farklý olduðunu, o ülkede yaþayan insanlara sormak gerekiyor. Hüsnü Mübarek’in Mýsýr’ý, Kaddafi’nin Libya’sý ve Kral Hasan’ýn Fas’ý hep Tunus’tan farklýydýlar. Ýslâmî þeairden rahatsýz olup da sýcacýk tatil beldesi arayan semavî din karþýtlarýnýn Burgiba ve Bin Ali’ye ne denli destek olduklarýný bilmeyenler, elbette domino etkisini bekleyecekler. Ama ne Cezayir’de ve Libya’da, ne de Kahire’de kendilerini yakanlar, ülkedeki idarenin deðiþimini ateþleyemeyecekler. Günümüzde Tunus’ta meydana gelen hadiseden “sürekli devrimler” bekleyenler, geleneksel monarþiden þiddetli diktatörlüðe geçiþ dönemindeki asýl etki faktörünü de düþünmelidirler. Türkiye Cumhuriyetinin yaþadýðý diktatörlüðün nasýl bir domino etkisi yaptýðýný kamuoyuna anlatabilmek için son altmýþ yetmiþ yýllýk Ýslâm dünyasý tarihini yeniden harmanlamak gerekiyor. 1923’ü takip eden zamanlarda TBMM’den tasfiye edilen demokratlarýn baþýna gelen zulümleri dikkate almayanlarýn bu süreci okuyamadýklarýný da belirtmek lâzým. Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra Amerika’nýn emperyalistlerin týrnaklarýný gevþettirerek baðým sýzlýða kavuþturduðu Ýslâm ülkelerinin Türkiye’deki dikta rejimini örnek alarak teker teker tekrar mutlak istibdada mahkûm olduklarýna 1950’den sonra þahit olurken, bu süreçte tam bir domino etkisini görüyoruz. Bir merkezden hazýrlanmýþ özel Kemalizm modelinin Kuzey Afrika ülkelerine, Irak’a, Suriyeye, Yemen’e giydirildiðini, kamuoyu hâlâ tam mânâsýyla bilmiyor. Tunus Türkiye deðil ve seksen küsur sene boyunca milletin can damarlarýndan nifakla “dinsizlik ve sefahet” aþýlanmýþ da deðil. Zengin Avrupa’nýn tatiline müsait yarý sömürge olarak yaþadýðý için, halkýnda derin bir Avrupa karþýtlýðý olduðundan eminim. Orada halkýn yapýsý, tarihi, gelenekleri ve Ýslâmî þeairi zoraki olarak deðiþtirildi. Ama tesettürü de yasaklayan diktatörler, Türkiye Kemalizmini tam olarak uygulamaya cesaret edemediler. Zira halký Arap, dili Kur’ân dili. 1400 senelik bir Ýslâm medeniyetinin beþiði. Bugüne kadar Kemalistlerin büyük gayretlerine raðmen ancak bu kadar yapabildiler. Küçülen dünyada yükselen hürriyet ve inkiþaf eden insanlýk Kemalist diktatörlere müsaade etmeyecek. Fakat kaos, anarþi, talan ve karmaþadan elbette endiþe ediyoruz. Neoliberallerin Tunus’u rahat býrakacaklarýna inanmýyorum. Ýsevî Avrupanýn da modern bolþeviklere Tunus’ta müsaadekâr olacaklarýný zannetmiyorum. Fakat her halükârda sivil Kemalistlerle neoliberallerin buradaki ortak tahribatlarýna karþý Müslümanlarýn müteyakkýz olmalarý gerekiyor...

H

K

Clinton, Gannuþi’yi aradý n ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Tunus’ta Devlet Baþkaný Zeynelabidin bin Ali’nin 23 yýllýk iktidardan sonra sokaðýn baskýsýyla ülkesini terk etmesi nin ardýndan Baþbakan Muhammed Gannuþi’yi arayarak ekonomik ve siyasi reformlarýn süratle yasallaþtýrýlmasýný istedi. Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü P.J. Crowley, Clinton’ýn Baþbakan Gannuþi’yi arayarak, ‘’devam eden reformlarý teþvik ettiðini’’ ve ‘’açýk demokrasiye geçiþ için ABD’nin desteðini önerdiðini’’ belirtti. Bin Ali’nin de baþbakanlýðýný yapan Gannuþi, daha önce yaptýðý açýklamada, demokratik seçimlerle son bulacak geçiþ döneminin bitiminde siyasetten ayrýlacaðýný belirtmiþti. Washington / aa

ABD, insansýz uçakla vurmaya devam ediyor n PAKÝSTAN'IN kuzeybatýsýnda, Afganistan sýnýrý yakýnýndaki Kuzey Veziristan’da, pilotsuz Amerikan uçaðýyla düzenlenen saldýrýda 4 kiþinin öldüðü bildirildi. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen Pakis tanlý istihbarat yetkilileri, insansýz casus uçaðýndan atýlan iki füzenin, Doða Mada Hel Köyündeki bir evi de yerle bir ettiðini açýkladý. ABD’nin, 2008 yýlýndan beri Afganistan’daki Amerikan üssünden kalkan pilotsuz uçaklarla, aþiretlerin kontrolündeki kuzey ve güney Veziristan bölgelerinde düzenlediði, El-Kaide ve Taliban militanlarýnýn hedef alýndýðý kaydedilen saldýrýlarda 2 binden fazla kiþinin vefat ettiði bildiriliyor. Mir Ali / aa

aftasonu Çýraðan Sarayý’nda Ýran’la P5+1 ülkeleri arasýndaki görüþmelerden herhangi bir sonuç çýkmamasý, Obama’ya rahat bir nefes aldýrdý. Dýþ politikasýnýn önemli bir kýsmýný Ýran’a baský ve saldýrý planlarý üzerine kuran Obama yönetimi, burada diplomatik yollarýn çalýþmaya baþlamasý halinde zora düþecekti. Böyle bir ihtimal þimdilik ortadan kalktý. Dünya basýný ve görüþmelere katýlan yedi ülke temsilcisinin tek aklýnda kalan her halde Boðazýn güzelliði, Çýraðan Sarayý, yemeklerin lezzeti ve güvenlik gerekçesiyle gezemedikleri Ýstanbul olacak. Peki ne oldu Çýraðan Sarayý’nda? BM Daimî Konseyi üyesi ABD, Rusya, Çin, Ýngiltere ve Fransa ile “+1”i oluþturan Almanya’nýn temsilcileri, Ýranlý yetkililer ile Ýran’ýn nükleer programý konusunda müzakereleri baþlatmak için bir araya geldiler. Amaç, daha önce Türkiye ve Brezilya’nýn –Amerika’nýn önce itip, sonra niye düþtünüz diye efelendiði- öncülüðünde, Ýran’ýn ürettiði zenginleþtirilmiþ uranyumu, Türkiye yada baþka bir ülkede, kendi ülkesinde barýþçý amaçlarla kurduðunu iddia ettiði nükleer santrallere yakýt verilmesi karþýlýðýnda takas etmesini tartýþacaklardý. Ancak Ýran tarafý bu müzakerelerin baþlayabilmesi için önce Ýran’ýn barýþçý amaçlarla nükleer enerji üretme hakkýnýn tanýnmasýný ve Ýran’a uygulanan yaptýrýmlarýn kaldýrýlmasýný þart koþtu. Böyle bir önþart beklemeyen Batýlý temsilciler afallayýp kaldýlar. Ýran temsilcisi Celili, Nükleer Silahlarýn Yayýlmasýnýn Önlenmesi Anlaþmasýyla verilen haklarý tanýnmadan, ortak bir mantýk oluþturulmadan, müzakereden çok emirleri dikte ettirmeye benzeyen bir çalýþmanýn sonuç vermeyeceðini savunuyordu. Avrupa Birliði Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi –bir bakýma AB Dýþiþleri Bakaný- Ashton ise, Ýran’ýn sivil nükleer enerji programý hakkýný kabul ettiklerini, ancak Ýran’ýn programýnýn sadece barýþçý amaçlarla olduðunu ortaya koymasý için Uluslar arasý Atom Enerjisi Kurumu’na karþý þeffaf olmasý gerektiðini belirtiyordu. Ancak Ashton belki de bu kadar önemli bir konu da ilk kez yaptýðý AB dýþiþleri bakanlýðý görevinden, herhangi bir olumlu geliþme elde edemeden, hatta yeni görüþmeler için bir tarih ve yer dahi belirlenmesini saðlayamadan, baþarýsýzlýkla döndü ülkesine. Peki þimdi ne olacak? Aslýnda bu geliþmeler iki tarafýn da iþine yarýyor. Eðer Türkiye ve Brezilya’nýn teklifi Ekim 2009’da kabul edilseydi, Ýran prensip olarak kabul ettiði 2,650 poundluk uranyumu Cenevre’ye gönderecek karþýlýðýnda nükleer yakýt alacaktý. Geriye kalan zenginleþtirilmiþ uranyum ise Ýran’ýn nükleer silâh yapmasýna yetecek miktarda olmadýðý için, Batý en azýndan bir süreliðine rahatlayacaktý. Amerika’nýn kendi dýþ politikasý oyununu bozduðu için engellediði o takasýn yapýlmadýðý geçen süre içinde, Ýran üç kat daha fazla düþük oranda zenginleþtirilmiþ uranyum üretti. Ayrýca 90 pound kadar da yüzde 19,75 oranýnda zenginleþtirilmiþ uranyuma sahip oldu. Bu da bir bomba yapmak için gerekli oranýn yarýsýndan fazlasý. Böylece gecikme Ýran’ýn iþine yaradý. Obama yönetimi de baskýlarý ve yaptýrýmlarý sürdürebilmek için bir bahane bulduðu için halinden memnun. Bu arada Ýranlý bilim adamlarýný öldürterek, casusluk oyunlarýyla ve malzeme gönderilmesini engelleyerek, programý yavaþlatýyor. Bundan sonraki aþamada neler olacaðýný zamanla göreceðiz. Ýran uranyum zenginleþtirmeye ve ihtiyaçlarýný el altýndan Çin ve Rusya’dan karþýlamaya devam ederken, ABD yönetimi de Ýran üzerindeki baskýyý arttýracak gibi görünüyor. Peki bu görüþmeler Türkiye’ye ne kazandýrdý? Ýyi bir ev sahipliðinin getirdiði övgüleri ve güzel bir tanýtým fýrsatýný. Bundan daha fazlasý olabilmesi için, takas anlaþmasýnda somut bazý ilerlemeler saðlanmasý, buna Ýran’ýn da Batýnýn da ikna edilmesi gerek. Bu da oldukça zor bir iþ. Bütün bun lar dan da ha da ö nem li si Tür ki ye’nin Ýran’ýn nükleer programý konusunda tasalanmaktan çok, kendi nükleer programýný bir an önce baþlatmasý. Silâhlanmak için deðil, enerji üretmek için. Yoksa petrole baðýmlý ekonomiyi daha zor yýllar bekliyor.

Arnavutluk'un baþþehri Tiran'da yapýlan gösterilerde üç kiþinin vefat etmesinin ardýndan siyasîler birbirlerini suçluyor. FOTOÐRAF: AA

Tiran’da gerginlik ARNAVUTLUK Baþbakaný Sali Beriþa, baþþehir Tiran’daki gösterilerde üç kiþinin vefat etmesinden ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Baþkaný Edi Rama’yý sorumlu tuttu. Beriþa, ‘’Baþbakanlýk binasý önündeki gösteri sýrasýnda üç vatandaþýn ölümünde en büyük sorumluluk Edi Rama’ya düþüyor. Edi Rama, Baþbakanlýk binasýný iþgal etme senaryosunu hazýrlamýþtýr, fakat bu senaryosu boþa çýkmýþtýr. Vatandaþlar barýþçýl protesto düzenleme hakkýna sahiptir. 26 Ocak tarihinde Tiran’da baskýya karþý bir miting düzenleyeceðiz. Bütün vatandaþlara mitinge katýlma çaðrýsýnda bulunuyorum’’ dedi. Ana muhalefet Sosyalist Parti Genel Baþkaný Edi Rama, olaylar için hükümet ve polis kuvvetlerini suçladý. Tiran / aa

Mýsýr’da büyük eylem hazýrlýðý

Ülkedeki göstericilerin, Tunus'taki olaylardan ilham aldýklarýna dikkat çekiliyor. FOTOÐRAF: AA

Yemen, Tunus’un izinde Yemen’de binlerce kiþi, 32 yýldýr iktidarda olan devlet baþkanýnýn görevden alýnmasý için protesto gösterisinde bulundu. Baþþehirdeki Sanaa Üniversitesi’nde toplanan öðrenciler ve muhalif gruplar, Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih aleyhine, ‘’Ali, arkadaþýn Bin Ali’ye katýl’’ þeklinde slogan attý. Polis, göstericileri daðýtmak için gözyaþartýcý gaz kullandý. Devlet baþkanýnýn görev süresinin kýsaltýlmasýný da içeren reform paketinin yetersiz olduðundan þikâyet eden göstericilerin, Tunus’ta Zeynelabidin bin Ali’nin 23 yýllýk iktidarý býrakýp kaçmasýna yol açan olaylardan ilham aldýklarýna dikkat çekiliyor. Sanaa / aa

MISIR'DAKÝ hükümet karþýtý gruplarýn, 25 Ocak Salý günü baþþehir Kahire’de büyük bir gösteri düzenleyerek, ‘sivil itaatsizlik’ çaðrýsýnda bulanacaklarý bildirildi. Mýsýr medyasýnda yer alan haberlere göre muhalefetin düzenleyeceði gösteriye, Gad (Yarýn) ve Vefd partilerinin yaný sýra Kifaye (Yeter) ve 6 Nisan hareketleri de destek veriyor. Bu arada, muhalefetin önde gelen liderlerinden, Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu (UA EK) eski Baþkaný Muhammed El Baradei, gösterilere destek verdiðini fakat katýlamayacaðýný açýkladý. Müslüman Kardeþler örgütününse gösteri konusunda net bir tavýr sergilemekten kaçýndýðý, ancak üyelerinin gösteriye katýlmasý konusunda engelleyici bir tutum sergilemeyeceði kaydedildi. Muhalifler, katýlýmý artýrmak için Facebook ve Twitter gibi internet üzerinden de çaðrýlar yaparken, gösteri için izin alýnýp alýnmadýðý henüz açýklýk kazanmadý. Öte yandan iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi’ne (NDP) yakýn kaynaklar, bazý sivil toplum örgütleri ile gençlik derneklerinin, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek’in yeniden cumhurbaþkaný adayý olmasý için çaðrýda bu lun mak ü ze re, yi ne Sa lý gü nü NDP genel merkezi önünde bir gösteri yapýlacaðýný kaydetti. Kahire / aa

Ýsrail kendi kendini akladý ÝSRAÝL hükümetinin Mavi Marmara’ya saldýrýyý soruþturmak üzere kurduðu komisyon, gemiye baskýn yapan askerlerin tavrýnýn uluslar arasý hukuka uygun olduðunu savundu. Ýsrail donanmasýnýn 31 Mayýs’ta Akdeniz’in uluslar arasý sularýnda seyreden Mavi Marmara gemisine düzenlediði, 9 Türk’ün öldüðü askerî o perasyonu soruþturmak üzere Ýsrail hükümeti tarafýndan oluþturulan, baþkanlýðýný eski yargýçlardan Yaakov Turkel’in yaptýðý komisyon ilk raporunu açýkladý. Komisyon Baþkaný Turkel, raporla ilgili Kudüs’te düzenlediði basýn toplantýsýnda, askerlerin tavrýnýn uluslar arasý hukuk kurallarýna uygun olduðunu ileri sürdü. Turkel komisyonunun raporunu iki bölüm halinde suna caðý açýklanmýþtý. Raporunun ikinci bölümünün yayýmlanacaðý tarih hakkýnda henüz bilgi verilmedi. Tel Aviv / aa

Irak’ta iki öðrenci öldü

Ýsrail askerlerinin içinde katliâm yaptýðý Mavi Marmara, Ýstanbul'da coþkuyla karþýlanmýþtý. FOTOÐRAF: SELAHADDÝN VATANSEVER

IRAK’TA, dün sabah düzenlenen saldýrýlarda 8 kiþinin öldüðü bildirildi. Yerel bir polis yetkilisi, baþþehrin kuzeyindeki Termiye’de, El Kaide’ye karþý mücadele eden bir milis grubu mensubunun evinin yakýnýna yerleþtirilen bombanýn infilâk etmesi sonucu, okula gitmekte olan iki çocuðun öldüðünü belirtti. Ýçiþleri Bakanlýðýndan bir yetkili de Baðdat ve civarýnda bombalý araçla düzenlenen bir dizi saldýrýda ise 6 kiþinin öldüðünü, 30 kiþinin yaralandýðýný kaydetti. Baðdat / aa


8

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

MED­YA­PO­LÝ­TÝK

Ýs­ra­il­hâ­lâ­pa­pa­ðan­gi­bi­gü­ven­lik­ve­öz­gür­lük­mar­ta­val­la­rý­o­ku­ya­rak­çýl­gýn­lýk­la­rý­ný­hak­lý­çý­kar­ma­ya­ve­bü­tün­dün­ya­yý­ve­A­me­ri­ka­Bir­le­þik­Dev­let­le­ri’ni­yok­say­mak­ta­dýr.­Pe­ki­ya­ma­sum­Fi­lis­tin­hal­ký­i­çin­öz­gür­lük ne­re­de­dir? Si­lâh­sýz,­sa­vun­ma­sýz­ve­ke­fen­len­miþ­kýz­ve­er­kek­ce­set­le­ri­a­ra­sýn­da­bir­Ýs­ra­il­sal­dý­rý­sý­sý­ra­sýn­da­an­ne­si­ni, ba­ba­sý­ný,­ka­rý­sý­ný­ve­bü­tün­ço­cuk­la­rý­ný­kay­bet­miþ­o­lan Müs­lü­ma­nýn­yü­rek­dað­la­yan­fer­ya­dý­i­çin­çö­züm­ne­dir? He­def­a­lý­nan­BM­o­ku­lu­ve­am­bu­lans­la­rýn,­ev­le­ri­ni kay­ bet­miþ­o­lan­ve­bu­ra­la­ra­sý­ðý­nan­si­vil­ler­le­do­lu­ol­du­ROBERT MIRANDA (Davud Ali Selam) ðu­ n u­bil­mi­yor­lar­mýy­dý?­Vu­ru­lan­a­raç­la­rýn­am­bu­lans rmiranda@wi.rr.com ol­du­ðu­or­ta­day­ken­ve­BM’ye­gö­re,­Ýs­ra­il­ta­ra­fý­vu­ru­lan e­çen­ler­de,­muh­te­þem­þe­hir­Ýs­tan­bul­bü­tün­dün­o­ku­lun­ko­or­di­nat­la­rý­hak­kýn­da­bil­gi­len­di­ril­miþ­ken,­bu ya­nýn­dik­ka­ti­ni­bir­kez­da­ha­cel­bet­ti.­Ni­te­kim sal­dý­rý­la­rýn­ger­çek­bi­rer­sa­vaþ­su­çu­ol­du­ðu­a­þi­kâr­dýr... Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­si,­Gaz­ze’li­in­san­la­ra­gý­da Her­ne­ka­dar­Ýs­ra­il­çar­pýt­ma­ve­in­kâr­et­me­kam­ve­i­lâç­yar­dý­mý­yap­mak­i­çin­çýk­tý­ðý­o­bü­yük­in­sa­nî­yar­pan­ya­sýy­la­ken­di­ni­kur­tar­ma­ya­ça­lýþ­sa­da,­as­lýn­da­Ýs­dým­se­fe­rin­den­dön­mek­tey­di.­Bu­ge­mi­ha­týr­la­ya­ca­ðý­koç­ya­zar­Sir­Wal­ter­Scott’un­bir­za­man­lar­ve­ciz­bir nýz­ü­ze­re­Gaz­ze’de­ki­ab­lu­ka­yý­kýr­mak­a­ma­cýy­la­yo­la þe­kil­de­i­fa­de­et­ti­ði­bir­du­ru­ma­ken­di­ni­dü­þü­rü­yor:­“Al­ko­yu­lan­u­lus­lar­a­ra­sý­bir­fi­lo­da­ki­bir­ge­miy­di­ve­bu dat­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­ilk­an­da,­ah­öy­le­kar­ma­þýk­bir­að kon­voy­Ýs­ra­il­güç­le­ri­ta­ra­fýn­dan­sal­dý­rý­ya­uð­ra­mýþ­tý.­ ör­dük­ki!”...­ Ma­vi­Mar­ma­ra’ya­ya­pý­lan­çý­kar­ma­so­nu­cun­da­se­kiz Ýþ­te­Ma­vi­Mar­ma­ra’ya­kar­þý­ya­pý­lan­sal­dý­rý­da,­si­yo­Türk­ve­bir­Türk-A­me­ri­kan­gen­ci­þe­hit­ol­muþ­tu. nist­li­der­le­rin­Fi­lis­tin­hal­ký­na­ya­pý­lan­zu­lüm­le­rin­ar­Ü­ze­rin­de­si­yo­nist­ler­ta­ra­fýn­dan­kat­le­di­len­9­Tür­ki­dýn­da­ki­ger­çek­le­ri­dün­ya­nýn­ge­ri­ka­la­nýn­dan­sak­la­mak ye’li­ak­ti­vis­tin­pos­ter­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­ge­mi,­Fi­lis­tin a­ma­cýy­la­ör­dük­le­ri­ya­lan­að­la­rý­nýn­son­hal­ka­sý­dýr.­ ve­Türk­bay­rak­la­rý­sal­la­ya­rak­ve­Al­la­hu­Ek­ber­ni­da­la­An­cak­Ma­vi­Mar­ma­ra’da­ki­kah­ra­man­la­rýn­ve­di­rýy­la­kar­þý­lan­dý.­ ðer­le­ri­nin­fe­da­kâr­lýk­la­rýy­la,­si­lâh­du­var­la­rý­nýn­ar­dýn­da­Tür­ki­ye’nin­Fi­lis­tin­ko­nu­sun­da­ki­po­zis­yo­nu­di­ðer ki­ger­çek­le­ri­ve­Ýs­ra­il­güç­le­ri­nin­Fi­lis­tin­in­sa­ný­na­yap­mil­let­le­re­na­za­ran­ga­yet­a­çýk­ve­net­tir.­Baþ­ba­kan­Er­do­týk­la­rý­ný­gör­me­fýr­sa­tý­ya­ka­la­ya­bi­li­yo­ruz.­ ðan­þöy­le­de­miþ­ti:­“Al­lah­er­ya­da­geç­ma­sum­la­rýn­ca­Ö­te­yan­dan­Or­ta­Do­ðu­ko­nu­sun­da­Ba­tý­lý­ül­ke­le­rin ný­na­ký­yan­la­ra­ce­za­la­rý­ný­ve­re­cek­tir.” sa­ðýr­ses­siz­li­ði­u­lus­lar­a­ra­sý­gü­ven­lik­sis­te­mi­nin­hak­ka­Ay­rý­ca­de­di­ki:­“Ýs­ra­il,­bom­ba­lar­al­týn­da­ö­len­sa­vun­ni­ye­ti­hak­kýn­da­bü­yük­so­ru­i­þa­ret­le­ri­ne­se­bep­o­lu­yor.­ ma­sýz­ka­dýn­ve­ço­cuk­lar­se­be­biy­le­lâ­net­le­ne­cek­tir.­Ýs­Ne­ti­ce­de­Ýs­ra­il’in­çir­kin­mas­ke­si­kalk­tý­ve­al­týn­da­ki ra­il,­a­na­la­rýn­göz­yaþ­la­rý­se­be­biy­le­lâ­net­le­ne­cek­tir”... Fi­lis­tin­li­le­rin­ev­le­ri­ni­yý­kan­ve­da­ha­çok­top­rak­i­çin­kan Çok­il­ginç­tir,­na­sýl­o­lu­yor­da­ta­rih­le­rin­de­Na­zi­zul­i­çen­ra­di­kal­le­rin­ger­çek­su­rat­la­rý­or­ta­ya­çýk­tý.­ mü­gi­bi­bir­zul­me­ma­ruz­kal­mýþ­bir­halk,­Fi­lis­tin­li­lere Ma­vi­Mar­ma­ra’yý­u­nut­tur­ma­yýn! bu­a­cý­ve­ýz­tý­rap­la­rý­ya­þat­ma­ya­de­vam­e­de­bi­lir? TERCÜME: UMUT YAVUZ

Mavi Marmara’yý unutturmayýn!

G

TEBRÝK Mustafa Hamza Bey ile Esra Nur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çifte iki cihan saadetleri dileriz.

AAAAAA YAAA AA

BAÞLIÐA ba­ka­rak­ ne­ a­la­ka­sý­ var­ de­me­yin... Doð­ru­dan­a­la­ka­sý­var...­ Ým­p a­r a­t or­l uk­ da­ð ýl­d ýk­t an­ son­r a­ o­n un coð­raf­ya­sýn­da­ sö­mür­ge­leþ­me­yen­ tek­ ül­ke­nin­ Tür­ki­ye­ ol­du­ðu­nu­ bi­li­yo­ruz.­ (...)­ Mil­le­tin­e­ge­men­li­ði­ne­da­ya­lý­bir­“mil­li­dev­let”­ku­ra­cak­ sü­reç­ bü­tü­nüy­le­ “Mec­lis”­ ta­ra­fýn­dan yö­ne­til­di. Pe­ki,­ son­ra­ ne­ ol­du?­ Mil­le­tin­ e­ge­men­li­ði fik­rin­den­ne­den­u­zak­la­þýl­dý? As­lýn­da­çok­i­yi­bi­lin­di­ði­gi­bi,­mil­le­tin­e­ge­men­li­ði­ni­ sür­dür­me­nin­ yo­lu­ de­mok­ra­si­den geç­mek­tey­di­fa­kat­mil­li­mü­ca­de­le­yi­ger­çek­leþ­ti­ren­kad­ro,­de­mok­ra­si­ye­ge­çiþ­te­cid­di­so­run­lar­ ya­þa­mak­tan­ kur­tu­la­ma­dý.­ Çün­kü­ te­mel­de­de­mok­ra­si,­fark­lý­laþ­mýþ­bir­top­lum­sal ya­pý­yý,­ço­ðul­cu­lu­ðu­ya­þa­ta­cak­sos­yal­ve­e­ko­no­mik­i­liþ­ki­le­ri­ge­rek­ti­ri­yor­du.­ Tu­nus’ta­Bur­gi­ba’yla­baþ­la­yan­dö­nem­as­lýn­da­sö­mür­ge­ci­lik­kar­þý­tý­bir­ha­re­ke­tin,­na­sýl­bir­bü­rok­ra­tik­dik­ta­tör­lü­ðe­dö­nüþ­tü­ðü­nü or­ta­ya­ koy­mak­ta­dýr.­ Ýn­sa­nýn­ ak­lý­na­ sö­mür­ge­ci­lik­ de­vam­ et­sey­di,­ sö­mür­ge­ yö­ne­ti­mi yer­li­hal­ka­kar­þý­“dev­rim”­a­dý­al­týn­da­bu­ka­dar­ za­li­ma­ne,­ bas­ký­cý­ o­la­bi­lir­ miy­di,­ yer­li hal­kýn­ de­ðer­le­ri­ne­ sa­vaþ­ a­ça­bi­lir­ miy­di­ gi­bi so­ru­la­rý­ge­tir­mek­te­dir.

‘‘

Kemalist otoriterizmin model olmasý, tarihsel olarak ömrünü doldurmuþtur.

Kon­jonk­tü­rün­ya­nýn­da­Tür­ki­ye’nin­ta­rih­sel­tec­rü­be­si­nin­“Meþ­ru­ti­yet”e­u­za­nan,­meþ­ru­ti­bir­re­jim­a­ra­yý­þý­nýn­ya­rat­tý­ðý­si­ya­sal­kül­tü­rü­ih­mal­et­me­mek­ge­re­kir.­Bu­nun­i­çin­biz “Bi­rin­ci­Mec­lis”in­de­mok­ra­tik­ru­hun­dan­u­zak­la­þýl­ma­sý­ný­her­fýr­sat­ta­e­leþ­ti­ri­riz. Bu­nun­bi­le­ko­lay­ol­ma­dý­ðý­ný­e­sas­i­ti­ba­rýy­la­ De­mok­rat­ Par­ti’nin­ ku­rul­ma­sý­na­ ve­ ör­güt­len­me­si­ne­yö­ne­lik­ta­sa­rý­lar­da­mev­cut­si­ya­sal­re­ji­min­i­de­o­lo­jik­ve­po­li­tik­ka­rak­te­ri­ni sür­dü­re­cek,­ o­nu­ te­mi­nat­ al­tý­na­ a­la­cak­ a­ra­yýþ­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­bi­lin­mek­te­dir.

Kapýlar özgürlüðe açýlýyor! De­mok­ra­si­öy­le­bir­re­jim­dir­ki,­bü­tün­bu ta­sa­rý­la­rý­ ta­ri­hin­ çöp­ se­pe­ti­ne­ a­ta­cak­ ha­re­-

TUNUS’TA DEVRÝM

Jakobenizmin ruhu

Her­ne­den­se­ba­zý­çev­re­ler­de­Ke­ma­lizm’in a­raç­sal­ bir­ i­de­o­lo­ji­ ha­li­ne­ ge­ti­ril­me­si­nin­ ü­ze­rin­de­ du­rul­maz.­ A­ta­türk’ün­ pres­ti­ji­ne, mil­li­ mü­ca­de­le­nin­ he­ye­ca­ný­ ka­tý­la­rak­ o­luþ­tu­rul­ma­ya­ça­lý­þý­lan­“ya­pay­i­de­o­lo­ji”,­bel­li­bir züm­re­nin­ken­di­ha­yat­tar­zý­ný­top­lu­ma­zor­la be­nim­set­mek­ ü­ze­re­ kul­la­nýl­dý.­ Oy­sa­ a­çýk­týr ki,­ Ke­ma­list­ i­de­o­lo­ji­ bü­tü­nüy­le­ A­ta­türk’ün ve­ Kur­tu­luþ­ Sa­va­þý’nýn­ da­yan­dý­ðý­ Ku­va-i Mil­li­ye­ru­hu­na­ve­o­nun­meþ­ru­i­yet­an­la­yý­þý­na­ kar­þýt­ bir­ dün­ya­ gö­rü­þü­nü­ yan­sýt­mak­ta­dýr.­ Bu­ra­da­ ki­þi­ler­den­ zi­ya­de­ sü­reç­le­re­ ve ya­pý­la­ra­ bak­mak­ du­ru­mu­ an­la­mak­ a­çý­sýn­dan­da­ha­ay­dýn­la­tý­cý­o­la­bi­lir. (...) Tür­ki­ye,­ Ke­ma­list­ i­de­o­lo­ji­nin­ bi­çim­len­dir­di­ði­ o­to­ri­ter,­ bas­ký­cý­ tek­ par­ti­ yö­ne­ti­mi­nin­ cen­de­re­sin­den­ an­cak­ 2.­ Dün­ya­ Sa­va­þý son­ra­sý­ kon­jonk­tü­rün­ sun­du­ðu­ im­kân­la­rý kul­la­na­rak,­ çok­ par­ti­li­ re­ji­me­ ge­çe­rek­ çýk­ma­yý­ba­þar­mýþ­týr.­ ket­li­li­ði­ ya­rat­mýþ­týr.1950­ son­ra­sý­ Ba­yar­ ve

y se ri i lân lar ELEMAN ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) 452 33 35 Gözde Optik Mustafa Kuru

n ANTALYA ALANYA'da açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) 728 95 78 n GEBZE'de BULUNAN

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

n 75 m2, 1+1, 4 katlý,

1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0212 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL 0536 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK DAÝRE

n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79

Men­de­res’le­ baþ­la­yan­ sü­reç,­ sa­de­ce­ si­ya­sal ha­ya­tý­mý­zý­ de­ðil­ top­lu­mun­ ya­pý­sý­ný­ de­ðiþ­ti­re­cek­ e­ko­no­mik­ ve­ sos­yal­ ye­ni­lik­le­re­ yol­ a­ça­cak­týr. Dün­ Ha­bib­ Bur­gi­ba’nýn­ baþ­lat­tý­ðý­ si­ya­sal re­jim­,­“Ke­ma­list­mo­del”den­ne­ka­dar­az­ya da­ çok­ e­sin­le­nir­se­ e­sin­len­sin,­ o­na­ ben­ze­mek­te­dir.­Dev­let­baþ­ta­din­ol­mak­ü­ze­re,­her a­lan­da­ hal­kýn­ bü­tün­ ter­cih­le­ri­ne­ mü­da­ha­le et­miþ,­ ce­be­rut­ bir­ bü­rok­ra­tik­ bas­ký­ re­ji­mi kur­muþ­tur.­Bu­ja­ko­be­niz­min,­di­ðer­Or­ta­do­ðu­ ül­ke­le­rin­de­ ör­nek­le­ri­ne­ sýk­ça­ rast­la­mak müm­kün­dür.­ Zey­nel­ Bin­ A­li­ 23­ yýl­dýr­ bu bas­ký­yý­ her­ tür­lü­ öz­gür­lü­ðü­ yok­ e­den­ kan­lý dik­ta­tör­lü­ðü­sür­dür­mek­tey­di. Yo­l un­ so­n u­n a­ ge­l in­m iþ­t ir,­ bu­g ün­ Tu­nus’ta­ ya­þa­nan­lar­ ya­rýn­ Mý­sýr’da­ Ce­za­yir’de Lib­ya’da­Su­ri­ye­ve­ben­zer­le­rin­de­ya­þa­na­cak­týr.­On­lar­bi­zim­1950­ba­ha­rý­mý­zý­ye­ni­ya­þa­ma­ya­baþ­la­mýþ­lar­dýr.­Ke­ma­list­o­to­ri­te­riz­min mo­del­ ol­ma­sý,­ ta­rih­sel­ o­la­rak­ öm­rü­nü­ dol­dur­muþ­tur. Tür­ki­ye­bü­tün­As­ya­ve­Or­ta­do­ðu­i­çin­de­mok­ra­tik­leþ­me­nin­mo­de­li­dir­ar­týk... Vedat Bilgin / Bugün, 23.1.2011

Ý AS KR MO DE

Muhterem kardeþimiz ve gazetemiz yazarý Rýfat Okyay'ýn deðerli oðlu

Tunus’ta Kemalizmin çöküþü

n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA

n KAYSERÝYE 18 km Uzak-

lýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol çok

temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Tür-

kiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30

Olle Johansson, Ýsveç

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ Diyarbakýr Ulaþtýrma Bölge Müdürlüðünden aldýðýmýz DÝY.K.1 7218216 nolu K1 yetki belgemize ait taþýt listesi kaybolmuþtur.


9

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

MAKALE Ýrtica ne demektir?

VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI vehbihorasanli@ttmail.com

e­çen­ler­de­ bir­ ga­ze­te­ci­ ve­ e­leþ­tir­men,­ a­çýk­ o­tu­rum­ prog­ra­mýn­da yap­mýþ­ ol­du­ðum­ ke­li­me­ yan­lýþ­lýk­la­rý­ný­ bir­ bir­ yaz­mýþ.­ Ýr­ti­ca­len­ ya­ni­ her­han­gi­ bir­ bel­ge­ ol­ma­dan­ yap­tý­ðým­ ko­nuþ­ma­lar­da­ki­ Türk­çe­ kul­la­ným­ ha­ta­la­rý­ný,­doð­ru­la­rý­i­le­gös­ter­di­ði­i­çin­ken­di­si­ne te­þek­kür­et­me­yi­bir­borç­bi­li­yo­rum. Bu­nun­la­bir­lik­te­ben­de­ba­zý­in­san­la­rýn ka­sýt­lý­ol­du­ðu­nu­zan­net­ti­ðim­ba­zý­Türk­çe ha­ta­la­rý­ný­di­le­ge­tir­me­yi­dü­þün­düm.­Ýþ­te bun­lar­dan­bir­ta­ne­si­“ir­ti­ca”­ke­li­me­si­dir. Ýr­ti­ca­ke­li­me­si­nin­kö­kü,­bir­as­ke­rî­te­rim o­lan­“ri­cat”­ke­li­me­sin­den­o­da­bir­kav­le gö­re­“rü­cu”­kö­kün­den­ge­lir.­Rü­cu­‘dön­me’­an­la­mý­na­ge­lir.­Ha­ni­“as­lý­na­rü­cu­et­ti” de­ni­lir­ya,­o­nun­gi­bi.­Ri­cat­ke­li­me­si­de­sa­vaþ­ta­“ge­ri­çe­kil­me­ve­ya­düþ­man­dan­kaç­ma"­an­la­mý­na­ge­len­bir­ke­li­me­dir.­O­lum­suz­mâ­nâ­da­kul­la­ný­lýr­ve­se­vim­siz­bir­ke­li­me­dir.­Suç­la­ma­a­ma­cý­i­le­kul­la­ný­lýr. Pe­ki,­ir­ti­ca­ke­li­me­si­han­gi­an­lam­da­ve­ni­çin­din­dar­in­san­la­rý­ka­ra­la­mak­kö­tü­le­mek mak­sa­dý­i­le­kul­la­ný­lýr,­bir­de­o­na­ba­ka­lým.­ Be­di­üz­za­man,­E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sýn­da “Ga­ze­te­le­ri­din­le­me­di­ðim­hal­de­bir-i­ki­se­ne­dir­‘ir­ti­ca­i­le­it­ham’­ke­li­me­si­mü­te­ma­di­yen­tek­rar­e­dil­di­ði­ni­i­þi­ti­yor­dum.­Es­ki­Sa­id ka­fa­sý­i­le­dik­kat­et­tim,­ka­ti­yen­gör­düm­ki: si­ya­se­ti­din­siz­li­ðe­a­let­ya­pan­ve­be­þer­de­ki en­deh­þet­li­vah­þet­ve­be­de­vi­li­ðin­bir­ka­nun-u­e­sa­si­si­ne­ir­ti­ca­a­ça­lý­þan­ve­ha­mi­yet mas­ke­si­ni­ba­þý­na­ge­çi­ren­giz­li­Ýs­lâ­mi­yet düþ­man­la­rý,­gad­da­ra­ne­bir­it­ham­i­le­eh­li ha­mi­yet­ve­ha­mi­yet-i­di­ni­ye­ve­kuv­vet-i­i­ma­ni­ye­ci­he­tiy­le­de­ðil­di­ni­si­ya­se­te­a­let yap­mak­bel­ki­de­si­ya­se­ti­di­ne­ve­ta­bi­yap­mak­la;­ta­Ýs­lâ­mi­ye­tin­kuv­vet-i­ma­ne­vi­ye­sin­den­bu­hü­kü­me­ti­Ýs­lâ­mi­ye­yi­tam­kuv­vet­len­dir­mek­ve­400­mil­yon­ha­ki­kî­kar­de­þi ar­ka­sýn­da­ih­ti­yat­kuv­ve­ti­bu­lun­dur­mak­ve bir­ký­sým­za­lim­Av­ru­pa’nýn­di­len­ci­li­ðin­den kur­tul­mak­i­çin­ça­lý­þan­la­ra­‘ir­ti­ca’­dam­ga­sý­ný­vu­rup­on­la­rý­mem­le­ke­te­za­rar­lý­te­veh­hüm­et­me­le­ri­yer­den­gö­ðe­ka­dar­had­siz­bir hak­sýz­lýk­týr”­der. Ýþ­te­“ir­ti­ca”­ke­li­me­si­bel­ki­de­100­yýl­dan be­ri­hak­sýz­ve­yan­lýþ­o­la­rak­kul­la­ný­lý­yor. Gü­nü­müz­de­ge­ne­ya­zýk­ki­na­maz­ký­lan,­e­þi­nin­ba­þý­ör­tü­lü,­iç­ki­iç­me­yen,­di­nî­e­ser­ler o­ku­yan­ve­di­ne­du­yar­lý­lý­ðý­has­sas­o­lan­ki­þi­le­rin­yap­mýþ­ol­duk­la­rý­bu­i­ba­det­le­re­“ir­ti­ca” de­ni­yor.­Hâl­bu­ki­beþ­va­kit­na­maz­di­ni­mi­zin­en­ö­nem­li­þart­la­rýn­dan­o­lup­Kur’ân’da yüz­den­faz­la­â­yet­te­em­re­dil­mek­te­dir.­Ke­za Cu­ma­na­ma­zý,­ca­mi­de­ve­ce­ma­at­le­ký­lýn­ma­sý­ge­re­ken­bir­na­maz­dýr.­ Ýç­ki­iç­mek­ve­ba­þör­tü­sü­tak­mak­ (tür­ban­de­dik­le­ri) di­ni­mi­zin­ke­sin­o­la­rak­em­ret­ti­ði­fi­il­ler­dir.­Ý­lim­öð­ren­mek­ka­dýn­ve er­kek­bü­tün­i­na­nan­la­ra­farz­ol­du­ðu­i­çin di­nî­ki­tap­la­rý­ve­tef­sir­le­ri­o­ku­ma­mec­bu­ri­ye­ti­var­dýr.­Bun­la­rýn­ya­pýl­dý­ðý­fi­il­le­re­“ir­ti­ca”­ya­pan­ki­þi­le­re­de­“mür­te­ci”­den­me­si ka­dar­yan­lýþ­bir­þey­o­la­maz.­Zi­ra­ri­cat­et­me,­sa­vaþ­tan­kaç­ma­bü­yük­bir­gü­nah­týr. Din­dar­bir­in­sa­na­bu­þe­kil­de­söy­len­me­si ka­dar­e­dep­siz­lik­o­la­maz.­Bu­i­ba­det­le­ri­ya­pan­in­san­la­ra­sa­de­ce­“din­dar”­ve­ya­“tak­va sa­hi­bi”­de­ni­le­bi­lir,­o­ka­dar. E­vet,­gö­rül­dü­ðü­gi­bi­ir­ti­ca­ve­tür­ban, ne­re­dey­se­tam­ter­si­an­lam­lar­da­ve­bir­a­maç,­ka­sýt­gö­ze­ti­le­rek­yan­lýþ­o­la­rak­kul­la­ný­lý­yor.­Din­dar­er­kek­le­ri­yaf­ta­la­mak­ve­a­þa­ðý­la­mak­i­çin­mür­te­ci,­din­dar­ka­dýn­la­rý ka­nun­dý­þý­gös­ter­mek­i­çin­“tür­ban­lý”­ke­li­me­le­ri­ni­kul­la­ný­yor­lar.­Be­ni­e­leþ­ti­ren­ya­zar kar­de­þim­den­bu­ba­riz­ha­ta­yý­da­dü­zelt­me­si­ni­ö­zel­lik­le­is­tir­ham­e­di­yo­rum. Ha­di,­ko­nu­ke­li­me­le­rin­yan­lýþ­kul­la­nýl­ma­sýn­dan­ a­çýl­dý­ bir­ de­ di­nî­ ko­nu­lar­dan bir­ ör­nek­ ve­re­yim.­ Türk­çe­miz­de­ di­ni has­sa­si­yet­le­ri­ön­plan­da­o­lan­ve­çok­sa­lih­ a­mel­ (se­vap) iþ­le­yen­le­re­ “tak­va­ eh­li” der­ler.­ Çok­ yan­lýþ­ de­ðil­ a­ma­ tak­va­ ke­li­me­si­ “gü­nah­la­ra­ kar­þý­ koy­ma”­ an­la­mý­ný i­çer­mek­te­dir.­ Se­vap­lý­ iþ­ler­ ya­pan­ gü­zel a­mel­ler­de­bu­lu­nan­in­san­la­ra­“sa­lih”­ve­ya “din­dar”­ de­nil­me­si­ ge­re­kir.­ Tak­va­ ke­li­me­si­“ka­vi”­ya­ni­kuv­vet­li­kö­kün­den­ge­lir ve­ gü­nah­la­ra­ kar­þý­ dur­ma­yý­ i­fa­de­ e­der. Gü­nah­lar­dan­ çe­kin­mek­ de­mek­tir.­ Ger­çi ha­ram­la­rýn­ ter­ki­ va­cip­ hük­mün­de­dir. Bu­yüz­den­tak­va­da­da­sa­lih­a­mel­se­va­bý var­dýr.­ Be­di­üz­za­man’a­ gö­re­ gü­nah­la­rýn ter­ki­ se­vap­ iþ­le­mek­ten­ da­ha­ ö­nem­li­dir. Gü­nah­la­rý­ def­ et­mek,­ i­yi­lik­le­ri­ ça­ðýr­mak­tan,­ iþ­le­mek­ten­ da­ha­ ön­ce­lik­li­dir. Gü­nü­müz­de­ tak­va­ e­sas­la­rý­ çok­ ö­nem ka­zan­mýþ­týr­ve­sa­lih­ve­gü­zel­iþ­le­ri­yap­mak­tan­ da­ha­ a­cil­dir,­ ö­ne­ a­lýn­mak­ zo­run­lu­lu­ðu­ var­dýr.­ Her­ ne­ i­se,­ kü­çük­ de ol­sa­bir­yan­lý­þý­di­le­ge­tir­mek­is­te­dim.

G

M. EMÝN TOPRAK

erçi­dýþarýdaki­hasmý­maðlup­ettik,­ama içimizdeki­düþman­ondan­daha­fenadýr. Nefis­ cehennemdir.­ Cehennem­ ise ejderhadýr.­Ona­deryalar­dökülse­sönmez. Bu­kadar­gýda­onu­doyurup­sakinleþtirmez. Cenâb-ý­ Hak­ seslenir.­ “Doydun­ mu?­ Söyle.” “Hayýr”­der.­Doymak­yok­ve­iþtahý­baki. Bu­ kadar­ insan­ ve­ cinleri­ lokma­ gibi­ yutmuþken,­“Daha­var­mý”­diye­coþar. Saflarý­ daðýtaný­ aslan­ sanma.­ Asýl­ nefsini eðebilen­aslandýr. Medih­ tatlýdýr,­ onun­ çirkinliði­ görünmez. Kýnanmanýn­ise­tadý­acýdýr. Aç­hap­ve­macun­elbet­deva­olur.­Hastalýðý

G

Mesnevî’yi konuþturmak gidermede­kullanmak­yerindedir. Zira­þekerin­tadýnýn­tesiri­gizlidir.­Bir­müddet­sonra­onun­hususiyeti­çýbana­sebep­olur.

ayýbýný­ söyleyen­ elbette­ yol­ kaybeder.­ Çünkü insanýn­yarýsý­ayýptan,­diðer­yarýsý­da­gayýptan meydana­gelmiþtir. Yara­ayýbýna­merhemi­ara…

AYIP VE GAYB Dört­Hintli­namaz­kýlmak­için­bir­mescide varmýþlardý.­ Huþu­ içinde­ namazlarýný­ kýlmak için­niyet­edip­tekbir­aldýlar. Müezzin­içeri­girdiðinde­biri­gayr-i­ihtiyari “Ezan­ okundu­ mu?”­ dedi.­ Diðer­ Hintli namazda­ olduðu­ halde­ berikine­ ihtar­ için “konuþtun,­namazýn­bozuldu”­der. Üçüncüsü­de­“Zavallý,­sen­kendine­bak,­ona kýzma”­dedi.­Dördüncüsü­de­“Allah’a­hamdolsun­ben­onlar­gibi­asla­konuþmadým”­dedi. Böylece­hepsinin­namazý­bozuldu. Baþkasýnýn

ACELE ETMEMEK Zira­ teenni­ Rahman’dandýr.­ Mel’un­ þeytansa­acele­etmeye­sevk­eder. Köpeðin­bile­önünde­bir­lokma­ekmek­olsa onu­önce­koklar,­sonra­yer. Köpeðin­koku­alan­burnu­bizim­aklýmýzdýr. Biz­bu­koklamaya­onunla­katýlýrýz. Bu­yerler­ve­gökler­bile­altý­günde­yavaþlýkla yaratýldý.­ Yoksa­ “kün=ol”­ emriyle­ Cenâb-ý­ Hak­ bir anda­yüzlerce­yer­ve­gök­yaratmaya­kadirdir.

KATRE Arena ve Ayasofya

nun­e­de­bi­lir­mi­si­niz?­Ýn­san­la­rýn­pro­tes­to­la­rý­ný an­la­mak­ve­is­tek­le­ri­ne­ger­çek­mâ­nâ­da­ce­vap­ver­mek­i­çin­yö­ne­ti­ci­le­rin­her­þey­den­ön­ce­bu­so­ru­la­ra­ce­vap­a­ra­ma­la­rý­ve­ö­zel­lik­le­e­ði­tim­sis­te­mi­ni hasangunes@hotmail.com göz­den­ge­çir­me­le­ri­ge­re­ki­yor.­So­ru­nun­ce­va­bý ün­ya­ne­dir,­ha­yat­ne­dir?­Ha­yat;­yi­yip,­i­çip hem­ken­di­yö­ne­tim­le­ri­nin­hem­de­dev­le­tin­de­eð­len­mek­ten­mi­i­ba­ret­tir?­Ýs­tan­bul’da­ye­ni vam­ve­be­ka­sý­i­çin­bü­yük­ö­nem­arz­et­mek­te­dir. Eð­len­ce­ve­a­re­na­de­ni­lin­ce­ön­ce­bun­la­rýn­zir­a­çý­lan­A­re­na’da­ki­pro­tes­to­lar­ve­baþ­ba­ka­nýn­sert­çý­ký­þý­ný­gö­rün­ce,­is­ter­is­te­mez­bu­so­ru­la­rý ve­de­ol­du­ðu­Ro­ma­ak­la­ge­lir.­Ta­ri­he­gö­re­Do­ðu ve­ge­çen­yýl­yaz­dý­ðý­mýz­stad­yu­mun­ye­ri­ve­dev­le­- Ro­ma­i­le­Ba­tý­Ro­ma­a­ra­sýn­da­or­tak­nok­ta­la­rýn ya­nýn­da­ö­nem­li­fark­lar­da­var­dýr.­Bel­ki­de­bu tin­spo­ra­ba­ký­þý­i­le­il­gi­li­ya­zý­yý­ha­týr­la­dým. O­ya­zý­da­stad­yum­la­rýn­ve­mem­le­ke­tin,­es­ki­Ro­- fark­lar­Kos­tan­ti­na­pol­ya­ni­Ýs­tan­bul­mer­kez­li­o­ma’da­ol­du­ðu­gi­bi­de­ðer­le­rin­kat­le­dil­di­ði­bir­çe­þit lan­Do­ðu­Ro­ma’nýn­bin­se­ne­da­ha­faz­la­ya­þa­a­re­na­la­ra­dö­nüþ­tü­rül­mek­is­ten­di­ðin­den­bah­set­- ma­sý­na­se­bep­ol­du.­Ba­tý­Ro­ma,­o­za­ma­nýn­di­ni miþ­t ik.­Ay­r ý­c a­bü­t ün dün­y a­d a­ ol­d u­ð u­ gi­b i hal­kýn­u­yuþ­tu­ru­la­rak­yö­ne­til­me­tak­ti­ði­ne­de­dik­kat­çek­miþ­tik.­Spor­ca­mi­â­sý­na­bi­raz­u­zak­ol­du­ðu­muz­dan­ol­sa­ge­rek bil­mi­yor­duk;­me­ðer­se ye­ni­sta­dýn­is­mi­ger­çek­ten­A­re­na­i­miþ… O­ ya­z ý­d an­ bir­k aç cüm­le­ak­ta­ra­lým:­ “Ro­ma­lý­þa­ir­Ju­vé­nal’in­‘ek­mek­ve­sirk’­tâ­bi­ri­meþ­hur­dur.­Þi­i­rin­de­be­da­va ‘ek­mek­ve­sirk’­kar­þý­lý­ðýn­da­her­tür­lü­de­ðe­ri fe­da­e­den­Ro­ma­hal­ký­i­çin­a­ðýr­i­fa­de­ler­kul­la­nýr.­Ýn­sa­nî­de­ðer­le­ri­bir ya­na­i­tip,­ek­mek­uð­ru­na­hür­ri­ye­ti­terk­e­den, ba­sit­eð­len­ce­le­re­da­la­rak­mem­le­ke­tin­ge­le­ce­ði­ni­dü­þün­me­yen,­zu­lüm­ve­is­tib­da­da­ses­siz ka­lan­Ro­ma­hal­ký­ný­ký­ya­sý­ya­ten­kid­e­der.­Ger­- o­lan­Hý­ris­ti­yan­lý­ðý­tam­haz­me­de­me­den­se­fa­hat çek­ten­de,­Ro­ma’nýn­ge­ri­le­me­ve­çö­küþ­dö­nem­- ve­eð­len­ce­i­çe­ri­sin­de­çö­küp­git­ti.­Do­ðu­Ro­ma­i­le­rin­de­im­pa­ra­tor­lar­ve­Ro­ma­a­ris­tok­ra­si­si,­ya­- se­Hý­ris­ti­yan­lý­ða­sa­rýl­dý.­Hý­ris­ti­yan­lýk­her­ne­ka­rýþ­ma­la­ra­ve­eð­len­ce­le­re­çok­ö­nem­ve­ri­yor,­yö­- dar­tah­rif­ol­muþ­bir­din­ol­sa­da;­o­za­ma­na­be­lir­ne­ti­ci­le­rin­yýl­dýz­la­rý­hi­pod­rom­da­ki­ba­þa­rý­la­rý­na, li­bir­an­la­yýþ­ge­tir­di.­Ro­ma­a­re­na­la­rýn­da­ki­put­eð­len­ce­nin­ca­zi­be­si­ne,­be­da­va­da­ðý­tý­lan­yi­ye­cek­- pe­rest­lik­ten­kal­ma­vah­þet­ar­týk­Do­ðu­da­yok­tur. le­re­gö­re­par­lý­yor­du.­Af­ri­ka’dan­ge­ti­ri­len­ak­ro­- Es­ki­Ýs­tan­bul’da­ki­hi­pod­rom­da­ço­ðun­luk­la­at bat­lar,­As­ya­ve­kom­þu­ül­ke­ler­den­ya­da­on­la­rýn ya­rýþ­la­rý,­res­mî­tö­ren­ler­ve­eð­len­ce­ler­ya­pý­lýr­dý. ta­bi­riy­le­bar­bar­lar­dan­a­lý­nan­e­sir­ler­ve­kö­le­le­rin Bu­ra­da­u­nu­tul­ma­ma­sý­ge­re­ken­en­ö­nem­li­nok­yap­týk­la­rý­gös­te­ri­ler­ve­kan­lý­mü­ca­de­le­le­ri,­as­lan­- ta;­im­pa­ra­tor,­hi­pod­ro­mun­ya­ný­na­dün­ya­nýn­en la­ra­a­tý­lan­mu­ha­lif­ler­hal­kýn­ay­lar­ca­dil­le­rin­den bü­yük­ma­be­di­o­lan­A­ya­sof­ya’yý­in­þâ­et­miþ­ti. Ya­ni­Do­ðu­Ro­ma­bi­le­hal­kýn­sa­de­ce­hi­pod­rom­düþ­me­yen­tar­týþ­ma­sý­ve­soh­be­ti­o­lu­yor­du.” Ju­vé­nal’in­“be­da­va­sirk”­i­fa­de­si­bu­gün­“be­da­va lar­la,­a­re­na­lar­la­yö­ne­ti­le­me­ye­ce­ði­ni,­mut­la­ka stad­yum”­ol­muþ.­Be­da­va­sirk­na­sýl­Ro­ma’nýn­çö­- A­ya­sof­ya­gi­bi­dev­ma­bed­le­rin­ve­mâ­ne­vî­de­ðer­kü­þü­ne­ça­re­o­la­ma­mýþ­ak­si­ne­hýz­lan­dýr­mýþ­sa,­be­- le­rin­ge­rek­li­ol­du­ðu­nu­bi­li­yor­du.­Ni­ce­im­pa­ra­da­va­stad­yum­la­rýn­da­mem­le­ke­te­bir­fay­da­sý­ol­- tor­lar,­im­pa­ra­tor­luk­lar­ve­hi­pod­rom­lar­gel­di ma­ya­cak­týr.­Ni­te­kim­A­re­na’da­ki­pro­tes­to­lar­da geç­ti,­a­ma­A­ya­sof­ya­hâ­lâ­a­yak­ta. Ta­rih­çi­le­re­gö­re­bu­gün­kü­Sul­ta­nah­met­Mey­ha­ya­týn­ek­mek­ve­sirk­ten­i­ba­ret­ol­ma­dý­ðý­nýn­bir­i­fa­de­si­dir,­gös­ter­ge­si­dir.­Bir­ek­sik­li­ðin,­bir­yan­lý­þýn, da­nýn­da­bir­hi­pod­rom­var­dý.­Bu­gün­kü­Di­ki­li­taþ or­ta­da­ka­lý­yor,­tö­ren­ler­ve­ya­rýþ­lar­et­ra­fýn­da­ya­yan­lýþ­da­ol­sa­baþ­ka­bir­þe­kil­de­te­za­hü­rü­dür. Öy­ley­se­ha­yat­ne­dir,­in­san­ne­dir?­Biz­in­san­lar pý­lý­yor­du.­Bü­tün­dev­let­ler­de­ol­du­ðu­gi­bi­Do­ðu sa­de­ce­kar­ný­mý­zý­do­yur­mak­ve­eð­len­mek­i­çin­mi Ro­ma­da­i­niþ­li­çý­kýþ­lý­dýr.­Ay­ný­þe­kil­de­A­ya­sof­ya ya­ra­týl­dýk?­A­kýl­dan­ru­ha­ka­dar­bir­bi­rin­den­ha­ri­ka ve­hi­pod­ro­mun­mü­dâ­vim­le­ri­de­i­niþ­li­çý­kýþ­lý­ol­bin­ler­ce­mad­dî­ve­ma­ne­vî­ci­haz­la­do­na­tý­lan­þu du.­Gü­ya­Ýs­tan­bul’u­sað­la­ma­a­la­cak­ve­Ku­düs’ü in­san,­sa­de­ce­bu­ge­çi­ci­dün­ya­i­çin­mi­ya­ra­týl­dý? kur­ta­ra­cak­Haç­lý­lar,­mi­sa­fir­e­dil­dik­le­ri­þeh­ri­iþ­Böy­le­duy­gu­lar­dan­mü­te­þek­kil­in­sa­ný,­eð­len­ce­ler­- gal­e­dip­ya­kýp-yý­kýp­yað­ma­la­yýn­ca­þe­hir­bü­yük le,­ge­çi­ci­zevk­ler­le­ve­hat­ta­dün­ya­nýn­en­mo­dern za­rar­gör­dü­ve­es­ki­ih­ti­þa­mý­na­bir­da­ha­ka­vu­þa­ve­pa­ha­lý­te­sis­le­riy­le­do­yu­ra­bi­lir­mi­si­niz?­Mem­- ma­dý.­Bu­tah­rip­ten­Hi­pod­rom­da­na­si­bi­ni­al­dý.

HASAN GÜNEÞ

D

GÜN GÜN TARÝH

A­ya­sof­ya­i­se­kur­tul­du.­Ger­çek­sa­hip­le­ri­o­lan­ve kýy­me­ti­ni­ger­çek­ten­tak­dir­e­de­cek­o­lan­son­di­nin­tem­sil­ci­le­ri­ni­bek­li­yor­du.­Os­man­lý­bir­ký­sým res­mî­tö­ren­le­ri­ni­es­ki­hi­pod­ro­mun­ye­rin­de­ki bu­mey­dan­da­ya­par­dý.­Ya­ný­na­da­me­de­ni­yet­le­re­mey­dan­o­ku­yan­mu­az­zam­Sul­ta­nah­met­Ca­mi­i’ni­i­lâ­ve­et­ti,­A­ya­sof­ya’yý­ta­mir­et­ti­ve­bi­ze ca­mi­o­la­rak­mi­ras­bý­rak­tý.­Ýs­tan­bul’un,­Bo­ðaz’ýn ve­A­na­do­lu’nun­ta­pu­su,­bek­çi­si,­ki­li­di­ve­ý­þý­ðý­o­lan­muh­te­þem­ca­mi­ler,­kül­li­ye­ler,­med­re­se­ler ve­da­rül­fü­nun­lar­i­le­do­na­ta­rak­ger­çek­mâ­nâ­da me­de­nî­bir­þe­hir­ve­ye­ni­bir­me­de­ni­yet­kur­du. Ge­rek­es­ki­Ro­ma’da,­ge­rek­se­Os­man­lý’da­a­re­na­lar­ve­hi­pod­rom­lar­ih­ti­lâl­le­rin,­is­yan­la­rýn,­pro­tes­to­la­rýn­ve­taþ­kýn­lýk­la­rýn­ö­nem­li­bir­mer­ke­zi ol­muþ­tur.­An­cak­ma­bed­ler­ö­zel­lik­le­A­ya­sof­ya­gi­bi­sem­bol­ha­li­ne gel­miþ­ca­mi­ler­i­se­sulh ve­sü­kû­nun,­ba­rýþ­ve kar­deþ­li­ðin­me­kâ­ný­ol­du­ðu­gi­bi­bü­tün­mem­le­ke­ti­i­çi­ne­a­lan­ma­ne­vî bir­at­mos­fe­rin­kal­bi­ol­muþ­tur.­Ri­sâ­le-i­Nur’da da­i­fa­de­e­dil­di­ði­gi­bi,­i­ti­ka­dý­sar­sýl­mýþ­yüz­ki­þi­nin­i­da­re­si­ve­a­sa­yi­þin te­mi­ni,­bin­ler­ce­din­dar ki­þi­nin­i­da­re­sin­den­da­ha­zor­dur.­A­sa­yiþ­ve gü­ven­li­ðin­ö­nem­li­ol­du­ðu­bu­za­man­da­ve­i­le­ri­ki­dö­nem­ler­de­bu hu­sus­u­nu­tul­ma­ma­lý. Þüp­he­siz­spo­ra­kar­þý­ de­ði­liz.­ Meþ­rû­ da­i­re­de­ eð­len­mek­ in­san­la­rýn­ ih­ti­ya­cý…­ An­cak dev­let,­ bu­ fa­kir­ mil­le­tin­ pa­ra­la­rý­ný­ har­car­ken ön­ce­lik­sý­ra­sý­na­dik­kat­et­me­li­dir.­Hiz­me­tin­kýy­me­ti­ni­bil­mek­de­ön­ce­lik­sý­ra­sýy­la­il­gi­li­dir.­Eð­len­ce­ve­spor­bir­þe­kil­de­ken­di­sek­tö­rü­nü­mey­da­na­ ge­ti­rir­ ve­ ken­di­ pa­ra­sý­ný­ bu­lur.­ Sa­hip­siz o­lan;­bu­mil­le­tin­sa­na­yi­i­dir,­e­ko­no­mi­si­dir­ve­en ö­nem­li­si­ ma­ne­vî­ ve­ kül­tü­rel­ de­ðer­le­ri­dir.­ Bir­çok­hu­sus­ta­ma­a­le­sef­ken­di­mâ­ne­vî­de­ðer­le­ri­miz­ terk­ e­di­lip­ es­ki­ Ro­ma’ya­ dö­nül­müþ­tür. Bun­ca­re­for­ma­ve­ta­mi­re­rað­men­e­ði­tim­sis­te­mi­miz­de­hâ­lâ,­Ro­ma­ve­a­re­na­an­la­yý­þý­ve­ma­ter­ya­list­fel­se­fe­nin­hâ­ki­mi­ye­ti­de­vam­et­mek­te­dir.­Ye­ti­þen­genç­lik­ma­a­le­sef­on­la­rýn­e­se­ri­dir. Bu­gün­þe­hir­ler­ge­li­þi­yor,­bü­yü­yor.­Yol­lar, kav­þak­lar­ve­spor­te­sis­le­ri­gi­bi­hiz­met­ler­ne­re­dey­se­ek­sik­siz­ye­ri­ne­ge­ti­ri­li­yor.­An­cak­mâ­ne­vî alt­ya­pý­u­nu­tu­lu­yor.­Hâl­bu­ki­þe­hir­de­mek,­me­de­ni­yet­de­mek­tir,­in­sa­nî­de­ðer­ler­de­mek­tir… Av­ru­pa’da­da­þe­hir­le­rin­ö­nem­li­mer­kez­le­ri,­yol­la­rýn­ke­siþ­me­nok­ta­la­rý­ma­bed­ler­ve­o­ül­ke­nin mâ­ne­vî­de­ðer­le­ri­ni­tem­sil­e­den­kül­tür­mer­kez­le­riy­le­do­na­týl­mýþ­týr.­Baþ­ta­Os­man­lý­ol­mak­ü­ze­re­ta­rih­te­ki­Ýs­lâm­dev­let­le­ri­nin­u­zun­ö­mür­lü­o­lan­la­rý­nýn­hep­si,­þe­hir­in­þâ­e­der­ken­ve­ge­liþ­ti­rir­ken­ca­mi­ler­ve­kül­li­ye­ler­gi­bi­mâ­ne­vî­de­ðer­le­ri as­la­ih­mal­et­me­miþ­tir.­Ak­si­hal­de­þe­hir­ler­ça­buk­ha­rap­o­lan­ve­ça­buk­el­de­ðiþ­ti­ren­bi­rer­taþ ve­be­ton­yý­ðý­nýn­dan­fark­lý­ol­maz­dý…

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

TAHRÝP VE TAMÝR Birisi­ yeri­ kazýyordu.­ Aptalýn­ biri­ baðýrmaya­ baþladý.­ “Niçin­ böyle­ yeri­ harap­ edip, kazýp­periþan­ediyorsun?” Beriki­ dedi­ ki:­ “Aptal,­ bana­ niçin­ kýzýyorsun?­ Sen­ önce­ yapýlýþla­ harap­ oluþu­ bil. Burasý­harap­olmadan­nasýl­gül­bahçesi,­buðday­tarlasý­olup­mamurlaþýr?” Yaraný­ neþterle­ açmadan,­ merhem­ ilâcýnýn hiç­tesiri­olur­mu? Terzi­ kumaþý­ parça­ parça­ eder­ de,­ kimse þikâyete­ baþlayýp,­ “Niçin­ bu­ güzel­ atlasý­ sen makasla­kesip­parçaladýn”­demez. Evet­aziz­dostlar! Dön­ve­yan… Ateþ,­çoðu­zaman­sudan­daha­temizleyicidir.

YERÝN KULAÐI

Gerçek imân ve tevekkülün kazandýrdýðý perspektif

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

l­ im­ ve­ fa­zi­let­çe­ en­ meþ­hur­ â­lim­le­rin­den­ bi­ri,­ her­ gün­ ol­du­ðu­ gi­bi,­ o gün­ de­ öð­ren­ci­le­ri­ne­ ders­ ver­mek­le meþ­gul­dü.­An­cak,­ken­di­siy­le­a­ci­len­gö­rüþ­mek­is­te­yen­bir­ki­þi­yü­zün­den,­der­se­ bir­kaç­ da­ki­ka­ a­ra­ ver­mek­ zo­run­da kal­dý.­ Ge­len­ ki­þi,­ þeh­rin­ en­ zen­gin­le­rin­den­ bi­ri­ de­ðil­se­ bi­le,­ ha­tý­rý­ sa­yý­lýr tüc­car­la­rý­a­ra­sýn­day­dý.­A­dam,­â­li­me:­ “Si­ze­ bir­ ma­ru­za­tým­ var”­ de­di.­ “Ben hac­ca­ git­mek­ is­ti­yo­rum.­ Bu­nun­ i­çin, se­ne­ bo­yu­ ke­nar­da­ üç­ yüz­ al­týn­ bi­rik­tir­dim.­ A­ca­ba­ bu­ pa­ra­ ra­hat­lýk­la­ gi­dip gel­mem­i­çin­ye­ter­li­o­lur­mu?”­ ­li­min­ce­va­bý­þuy­du: “Bu­pa­ra­ra­hat­lýk­la­gi­dip­gel­men­i­çin ye­ter­li­ol­ma­ya­bi­lir.” Bu­nun­ü­ze­ri­ne,­a­dam: “Pe­ki­ öy­ley­se,”­ de­di.­ “Bi­raz­ da­ha­ bi­rik­ti­rir,­se­ne­ye­gi­de­rim.” A­d a­m ýn­ med­r e­s e­d en­ ay­r ýl­m a­s ý­n ýn üs­tün­den­ faz­la­ bir­ za­man­ geç­me­den, bu­ kez,­ a­ya­ðýn­da­ ça­rýk,­ e­lin­de­ kü­çük bir­ boh­ça­ i­le­ sa­de­ hâl­li­ bir­ der­viþ,­ â­li­min­ zi­ya­re­ti­ne­ gel­di.­ “Faz­la­ dur­ma­ya­ca­ðým”­ de­di­ der­viþ.­ “Al­lah­ na­sip­ e­der­se,­hac­i­çin­yo­la­düþ­tüm.­Di­ye­ce­ðin,­is­te­di­ðin­bir­þey­var­mý?” ­lim:­ “Yo­lun­a­çýk­ol­sun.­O­ra­la­ra­biz­den­de se­lâm­ gö­tür;­ du­â­ et­ bi­zim­ i­çin”­ de­di, son­ra­da­ku­cak­la­þýp­ve­da­laþ­tý­lar.­ Öð­ren­ci­ler,­ya­rým­sa­at­i­çin­de­gör­dük­le­ri­ bu­ i­ki­ man­za­ra­ kar­þý­sýn­da­ þaþ­ký­na dön­müþ­ler­di.­Ýç­le­rin­den­en­ce­sa­ret­li­si: “Ho­cam”­ de­di,­ “Tüc­car­ gel­di­ðin­de, ‘Hac­i­çin­üç­yüz­al­týn­yet­me­ye­bi­lir’­de­di­niz.­ Bu­ a­da­mýn­ i­se­ bel­ki­ bir­ al­tý­ný­ bi­le yok.­A­ma­o­na­yo­lun­a­çýk­ol­sun­de­di­niz.”­ ­lim­þu­ce­va­bý­ver­di:­ “Çün­kü­tüc­car,­pa­ra­sý­na­gü­ve­ni­yor­du. Üç­yüz­al­tý­nýn­ba­þý­na­ne­ge­le­ce­ði­ni,­ye­tip­yet­me­ye­ce­ði­ni­ben­ga­ran­ti­e­de­mem. A­ma­der­viþ,­‘Al­lah­na­sip­e­der­se’­di­ye­rek yo­la­ko­yul­muþ.­Ý­na­ný­yo­rum­ki,­gü­ven­di­ði­Al­lah­o­nu­yol­da­bý­rak­ma­ya­cak­týr.”­ Ýþ­te­ger­çek­i­man­ve­ger­çek­te­vek­kü­lün­ bir­ ör­ne­ði.­ Zi­ra,­ i­man,­ Müs­lü­ma­nýn,­ hat­ta­ in­san­lý­ðýn­ ö­nü­ne­ kâ­i­nat­ ça­pýn­d a,­ hat­t â­ son­s uz­l uk­ â­l e­m in­d e­k i son­suz­gü­zel­lik­le­ri­he­def­ko­yar.­Dün­ya ha­ya­tý­ný­da,­son­suz­ha­yat­la­bir­leþ­ti­rir. Ý­mân;­ ki­þi­li­ði­miz,­ ka­rak­te­ri­miz,­ bil­gi bi­ri­ki­mi­miz­ ve­ dav­ra­nýþ­ bi­çi­mi­mi­zin alt­ya­pý­sý­ný­ o­luþ­tu­rur.­ Ken­di­mi­ze,­ çev­re­mi­ze­ba­kýþ­a­çý­mý­zý­ve­kur­du­ðu­muz­i­le­ti­þi­mi­de­i­fâ­de­e­der.­Her­tür­lü­o­lum­suz­lu­ðu­rý­za­i­le­kar­þý­la­ma,­di­re­ne­bil­me gü­cü­nü­de­ka­zan­dý­rýr. Tah­ki­ki/ger­çek­ i­mân;­ o­lay­la­rýn,­ nes­ne­le­rin­iç­yüz­le­ri­ni­keþ­fet­me­mi­zi­sað­lar.­ Ba­þ ý­b oþ­l uk­ ve­ he­d ef­s iz­l ik;­ sý­k ýn­t ý, prob­l em,­ stres­ kay­n a­ð ý­d ýr;­ i­m ân­ i­s e son­suz­he­def­ler­gös­te­rir. Ger­ç ek­ i­m ân­ i­l e­ in­s an,­ rû­h un­d a­k i yük­sek­lez­zet­le­ri­ve­sa­a­det­le­ri­his­se­der. O­i­man­kal­bi­i­kaz,­vic­da­ný­tah­rik­e­dip, rû­hu­ha­re­ke­te­ge­çir­dik­çe,­in­sa­nýn­mut­lu­luk­ve­hu­zu­ru­ar­tar;­o­na­mâ­ne­vî­cen­net­le­rin­ka­pý­la­rý­a­çý­lýr.­1

Ý

Dipnot: 1- Þuâlar, s. 160.


10

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT

POZÝTÝF PENCERE

“Görevini yap, gerisine karýþma” tam bir terapi cümlesidir

SEBAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

ünlük hayatta en fazla yorulduðumuz meselelerden birisi, haddimizi aþan iþlerle uðraþmak ve zihnimizi görev alanýnýn dýþýnda kullanmaktýr. Bütün streslerin sebebi budur. Yani, neticeye karýþmaktýr. Oysa netice insana ait deðildir. Takdire karþý tedbirin bir anlamý kalmýyor. Benim asýl deðinmek istediðim ise, ne iþ yapýyor olursak olalým, her iþin, ‘bir kiþiye düþen tarafý, bir de kiþiyi aþan tarafý’nýn varlýðýnýn bilinmesidir. Ýnsan, hayatý bu sýnýrlar içerisinde yaþýyor. ‘Alt’ ve ‘üst’ eþiklerin aþýlmasý, stres sebebidir; vasat ise, ideal hayat biçimi olan sünnet-i seniyedir. Ne olursa olsun insan haddi aþmamalýdýr. Had, mutluluktur. Zaman zaman yetmiþ, seksen yaþlarýna geldiði ve emekli de olduðu halde iþinden, mesleðinden gönül baðýný koparamadýðý gibi, beden baðýný da koparamamýþ insanlarla karþýlaþýrýz. Bu bir haddi aþmaktýr. Oysa her þeyin bir zamaný vardýr. Ýnsan zamaný gelince, her þeyden elini çekip gidiyor. Direnmek abes. Ýlâhî kanun, insanýn aþýrýya kaçmýþ isteklerini dinlemiyor. Ýnsan da bu aþýrý isteklerin tokatýný yiyor. Ýnsanýn bu özelliði, haddi aþmasa, aslýnda biraz da insanýn iyi tarafýdýr diyebiliriz. Ýnsan her þeye çabuk uyum saðlýyor. Duygu, davranýþ uyumlu insan. Bugünlerde evimizde biraz hüzün var. Dört, beþ aydýr evimizin misafiri olmuþ küçük bir tavþanýmýz vardý. Gerçekten de evin neþesine neþe katýyordu. Onun için zaman zaman kim müsaitse onun bulunduðu odaya gider ve onunla konuþurdu. Doðrusu bu usûle ben de epeyce katýldým. Yani yaný baþýnda bir sevimli canlý var, sende de onu sevecek duygu varsa, buna duyarsýz kalamýyorsunuz. Tabiî o sevildikçe de hareketler, hatta sesler neþenin boyutunu gösteriyordu. Sevince, önce seven rahatlýyor. Tavþana da hemencecik alýþývermiþtik. Evimizin bir parçasý olmuþtu adeta. Her gün en az birkaç kiþi onun bulunduðu odaya gider, onunla konuþurdu. Bu konuþmak bile anlamlý idi. Baþlangýçta ‘mümkün deðil’ diyenler bile, bir müddet sonra onunla konuþmaya ve ilgilenmeye baþlamýþtý. Bu konuda hepimizden daha ilgili ise küçük kýzým Sueda olmuþtu. Özellikle okuldan geldiðinde hemen tavþanýn yiyeceði ile, kafesin temizlenmesi ile ilgilenir ve ancak o zaman kendisi rahatlýyordu. Zaten eðer kafes temiz deðilse, tav-

G

þan kendisine verilen yiyeceklere de pek itibar etmiyordu. Yani temiz olmayan bir ortam tavþan için bile yaþamaya uygun deðildi. Bu bir hayvanda bile böyleyse, insanýn nasýl eþref-i mahlûkat olduðu daha net anlaþýlýyordu. Bir canlýnýn kafes içindeki hareketleri -kafes ne kadar geniþ de olsa- kafesin dýþýndaki beni hep rahatsýz ediyordu. Tavþanla dört beþ aylýk bir hukukumuz oluþmuþtu. Bize emanet edilmiþ bir canlý idi o. Onu emanetine almak demek, ‘yemesini, içmesini, barýnmasýný saðlayacaðým, ilgileneceðim’ demekti. Biz de genel itibariyle tavþanýn hak ve hukukunu gözetmeye çalýþtýk. Doðrusu, misafir bir tavþan karþýsýnda herkesin ne kadar ‘diðergam’ olduðu, ne kadar kendi dýþýndaki varlýklarla ilgili olduðu, yardýmsever olduðu veya olmadýðý anlaþýlýyordu. Onun için birkaç aylýk bir tavþan muhabbetinde aile bireylerinin duygu durumu net olarak ortaya çýkmýþ oluyordu. Birkaç gün önce tavþanýn bu kafesten kurtulmasý için bir adým attýk. Adýmý da bütün ev ahalisinin rýzasýyla attýk. Çünkü onun yaþama ortamý bu kadar dar olamazdý ve bu kadar kiþi odaklý olmazdý. Neyse ki, gittiði yer bizi biraz olsun rahatlatacak bir mekândý. Ortanca kýzýmýn sýnýf arkadaþlarýnýn çiftliði. Orada pek çok tavþan varmýþ. Belki de yakýnda gider, bulunduðu çiftlikte onu ziyaret ederiz. Bu da bizim vefa duygumuzun derecesini gösterecektir. Aslýnda anlýyorum ki, kiþi nerede, kiminle, nasýl olursa olsun, içindekileri yaþýyor. Ýç dýþa aksediyor. Ýçinde güzellik olan bunu þartlar ne olursa olsun yaþýyor. Adeta hayat bir tarla gibi, insanýn taþýdýðý duygularý ektiði ve karþýlýðýný gördüðü bir zemin oluyor. Bugün duygu anlamýnda ne ekmiþsek, elbette þimdi ve yarýn onun ürünleriyle karþýlaþmamýz kaçýnýlmaz olacaktýr. Minik tavþan. Onunla imtihan olduk adeta. Pek çok test gerçekleþti. Duyarlýlýk testi, duygusallýk testi, insanlýk testi, sevgi testi, ilgi testi… Aslýnda uzatmaya ne gerek var, hayatýn kendisi bir testti. Söylemek istediðim þey þu idi; ‘Görevini yap, gerisine karýþma.’ Tam bir terapi cümlesi bu. Yani bir cümle söylemek için o kadar çok cümle lâzým ki. Bu adeta zirveye ulaþan basamaklar gibi, tespihin taneleri gibi bir þey. Bir taneye yöneliyorsunuz, ama o bir tane hepsine baðlý. Ýnsaný oldukça rahatlatan bir cümle bu. Ýnsana haddini bildiren bir cümle. Dünyayý kurtaramayacaðýný hatýrlatan bir cümle. Ýnsana cüz’î iradesini gösteren bir cümle. Bilgisayarý resetlemek gibi bir þey bu. Ýnsanýn elinin uzandýðý nokta öyle az ki. Elmayý aðzýna taþýmak kadar… Sonrasý ‘gerisi’ oluyor. Ama gelin görün ki insan, çoðu zaman ‘gerisi’ ile tüketiyor ömrü. O kadar ‘gerisi’ olarak takýldýðýmýz ve ‘gerisi’ yüzünden ihmal ettiðimiz ‘görev’lerimiz var ki. Evet, ‘görevini yap, gerisine karýþma’, güzel bir cümle. Ama görevini güzel yapmak þartýyla. Zaten görevini güzel yapmak, duâ olacak ve gerisi de gelecektir. Bu, her þeyde, her iþte geçerlidir. Þimdi bile, ‘Görevini yap, gerisine karýþma’.

650 yýllýk baský sanatý yaþatýlmaya çalýþýlýyor IHLAMUR AÐACINA YAPILAN BASKILARIN KUMAÞ ÜZERÝNE KÖK BOYA ÝLE AKTARILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN SANATIN YAÞATILMASI ÝÇÝN KURSLAR DÜZENLENÝYOR. ÇANAKKALE’NÝN Eceabat ilçesine baðlý Kilitbahir Köyü’nde, kaybolmaya yüz tutmuþ ve 650 yýllýk ‘’Tahta Baský Yazmacýlýk’’ el sanatýný yaþatýlmaya çalýþan, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sanatçýsý ve modelist Handan Cengiz, ‘’Amacým kaybolmaya yüz tutmuþ bu sanatý ye-

HEM HOBÝ HEM EKONOMÝK AMAÇLI ÜRETÝM YAPILIYOR

niden canlandýrarak yaþatmak ve gelecek nesiller devretmektir’’ dedi. Tahta Baský Yazmacýlýk sanatýnýn, 650 yýllýk geçmiþinin bulundu-

rencileri Cengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi, Mustafa Kutlu’nun Yoksulluk Ýçimizde ve Cahit Zarifoðlu’nun Kuþlarýn Dili isimli kitaplarý ile ilgili sorularý; 9-12. Sýnýf öðrencileri ise Peyami Safa’nýn Dokuzuncu Hariciye Koðuþu, Tolstoy’un Ýnsan Ne Ýle Yaþar? ve Kemal Tahir’in Devlet Ana isimli kitaplarý ile ilgili sorularý cevapladýlar. Öðrencilerin daha çok okumasý, dili kullanma yetkinliklerinin arttýrýlmasý, düþünme becerilerinin geliþtirilmesi ve olumlu alýþkan-

2010 Beþþehir Edebiyat Ödüllerini kazananlar belli oldu. Türkiye’de ilk kez okuyucular, ödül alanlarý belirlediler. Türkiye’de ilk olarak edebiyat alanýnda bir yýlýn deðerlendirmesini okuyucular yaptý. Bunun öncüsü de Ýzdiham oldu. Zira, bugüne kadar her yerde konuþulan lakin dile getirilmeyen þikâyetler konusunda cesur davranmak isteyen Ýzdiham, sadece eleþtiri yapmanýn bulunulan ortama bir faydasý olmadýðýný ifade ediyor. Birkaç kiþiden oluþan jürilerin ödülleri daðýttýðýnýn altýný çizen Ýzdiham, bu yüzden okuyucularýn tercihinin önemine deðindi.

lýklarýn yaygýnlaþtýrýlmasý noktasýnda dershanelerin de en az okullar kadar sorumluluk almasý gerektiðini vurgulayan Dershane yöneticileri, “Öðrencilerimizi okumaya teþvik ediyoruz. Böylece hem sýnavlarda baþarýlý olmalarýný hem de kendilerini geliþtirmelerini saðlamaya çalýþýyoruz. 8 Mayýs 2011’de yapacaðýmýz 2. Dönem oku-yorum yarýþmalarýna 5. Sýnýftan 12. Sýnýfa kadar bütün öðrencilerimizin katýlýmýný bekliyoruz” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

SOLDAN SAÐA— 1. Baðýrsaklarý tutan karýn iç zarý. - Dik baþlý. 2. Ýlâhi yardým. - Torna aracýnýn yiv açma aracý. 3. Torunu olan kadýn, büyük anne. - Rus Kazaklarýn baþbuðuna verilen unvan. 4. Akdeniz'e dökülen bir akarsuyumuz. - Mekke yakýnlarýndaki mübarek dað. 5. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yumu þak ve yaðlý toprak - Sýkýþtýrýlmýþ hava içine püskürtülen yakýtla çalýþan motor. - Galyumu simgeleyen harfler. 6. Deste sayýsý. - Nazi hücum kýtasý. - Bir düþünce veya kararý benimse meyerek karþý çýkma. 7. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiþ, basýlý veya yazýlý kâðýt yapraklarýn bütünü. - Posta paketi. 8. Arapça da göz. - Mikroskopta kalýn cam. 9. Tek parmaklýlar (Perissodactyla) takýmýnýn, atgiller (Equidae) familyasýndan, küçük baþlý ve kýsa kulaklý, uzun kýllý yele ve kuyruðu olan, geniþ bir týrnakla çevrilmiþ olan üçüncü parmaðýnýn ucu ile yere basan, bütün dünyaya yayýlmýþ, erkeðine aygýr, diþisine kýsrak denilen bir tür. Uygun bulma, tasvip. - Dini inancý olmayan. 10. Garry Kimoviç ………..(d. 13 Nisan 1963, Bakü, Azerbaycan SSC), 1985-2000 yýllarý arasý dünya þampiyonu olan Rus satranç ustasý. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ay rýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen.

Ellerinde 250 yýllýk Ihlamur aðacýndan kalýplarýn olduðunu vurgulayan Cengiz, ‘’Ihlamur aðacýnýn ömrü uzun ve güve girmiyor. Bu nedenle senelerce dolapta

Ve 2010 Beþþehir Edebiyat Ödülleri ile de bu yýl bir ilki baþlattý. Beklenilen düzeyde bir katýlým olmadýðý oylamada katýlan sayýsýna az demenin de pek þýk olmadýðýný bildiren Ýzdiham, oylamaya katýlan herkese teþekkür etti. Ýzdiham bundan sonra her yýl bu oylamayý okuyucularýn önüne getireceklerini kaydetti. Oylamada, þiir dalýnda Bülent Parlak ve kitabý “Sevgili Huzursuzluðum” þaibe olmasýn diye oylamadan çekildi. Oylamada birinci olanlara Ýzdiham Kupasý ise en kýsa zamanda verileceði kaydedildi. Recep Bozdað / Ýstanbul

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

beklese bile her seferinde kokladýðýnýzda ýhlamur kokuyor. Ihlamur aðacýný bulmak çok zor. Boyalarýmýzýn fiyatý yüksek ama Opet firmasý boya ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Onlara teþekkür ediyoruz’’ diye konuþtu. Kursiyerler, babaannelerinden, anneannelerinden kalan 50, 100 ve 150 yýllýk kumaþlarýn üzerine yaptýklarý, Osmanlý Karanfili, Osmanlý Þal Deseni, Kuzu Gözü, Geyik Figürü, Kilim Desenleri, Osmanlý Lâlesi, Kýr Çiçeði, Manda Yolu, Tura, Mevlana ve Truva Atý figürleriyle masa örtüsü, yazma, yemeni ve namaz örtü sü gibi eserler ortaya çýkardýklarýný bildirdi. Mevlânâ ve Helen kýyafeti ile yöreye ait kaftanlar, þalvarlar ve takýlar yaptýklarýný kaydeden kursiyerler, 2. dönemin sonunda Kilitbahir Kalesinde defile yaparak, Tabyalarda sergi açmayý istediklerini söyledi. Eceabat Belediye Baþkaný Kemal Dokuz, kursa katýlanlarýn, hobiden ziyade ekonomik amaçlý üretim yaptýklarýný vurgulayarak, geçmiþi bu kadar köklü olan bu sanatla ilgilenen kursiyerlerin eserlerini satabileceklerini ifade etti. Eceabat Kaymakamý Bülent Uygur da boðazýn incisi güzel Kilitbahir Köyünde, tarihî mekânda bir tarihin canlandýrýldýðýný söyledi. Kurs öðretmeni Cengiz’in, kaybolmaya yüz tutmuþ Tahta Baský Yazmacýlýk sanatýnýn günümüzdeki son temsilcilerinden olduðunu be lirten Uygur, ‘’Cengiz bütün heyecaný ile karþý mýzda. Bu sanatýn yaþatýlmasý için çaba gösteren ve emeði geçen herkesi kutluyorum, onlara teþekküre ediyorum’’ dedi. Çanakkale / aa

2010 Beþþehir Edebiyat Ödülleri

Birikim, kitap okutup, sýnav yapýyor BÝRÝKÝM Dersaneleri, iki yýldýr devam eden oku-yorum Kitap Okuma Yarýþmalarý’nýn 3’üncüsünü 15 Ocak 2011 Cumartesi günü gerçekleþtirdi. Kurulduðu ilk günden bu güne kitap okumaya önem veren Birikim Dershaneleri, 15 Ocak 2011 Cumartesi günü, Ýstanbul genelinde 5-8. Sýnýf ve 9-12. Sýnýf öðrencilerinin katýlýmýyla iki farklý kategoride yapýlan sýnavda daha önce öðrencilere duyurulan üçer kitaptan otuzar soru soruldu. Yapýlan sýnavda 5-8. sýnýf öð-

ðunu söyleyen Cengiz, bu sanatýn yok olmamasý için kurslar düzenlediklerini, bu kapsamda 23 yýlda 30 sergi açýklarýný bildirdi. Kilitbahir Köyünde de bu çerçevede kurs açtýklarýný, 28 kursiyerin katýldýðý eðitimin birinci döneminin tamamlandýðýný, ikinci döneme 18 kursiyer ile devam edeceklerini belirten Cengiz, Tahta Baský Yazmacýlýk sanatýnýn, kök boya ve anelin boyalar kullanýlarak yapýldýðýný anlattý. Ihlamur aðacýna yapýlan baskýlarýn, genellikle o tantik tezgâh dokumasý olan iplik içeren kumaþlarýn üzerine kök boya ile aktarýldýðýný kaydeden Cengiz, Türkiye’de bu sanatla uðraþan 3 kiþiden biri olduðunu dile getirdi. Cengiz, ‘’Amacým kaybolmaya yüz tutmuþ bu sanatý yeniden canlandýrarak yaþatmak ve gelecek nesiller devretmektir’’ dedi.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ýþte oylama sonuçlarýnda en fazla oy alan eserler Roman: Ýskender Pala – Þah Sultan – Kapý Yayýnlarý. Hikâye: Mustafa Kutlu – Zafer Yahut Hiç – Dergâh. Þiir: Murat Menteþ – Garanti Karantina – Sel Ya yýncýlýk. Tv Programý: Kafa Dengi. Yýlýn Yayýnevi: Ýletiþim.

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Gölge balýðý. - Gözde beyaz leke. 2. Ben zenden türeyen bir amin. - Dedelerden ve büyük babalardan her biri. 3. Gerçekte yeri olmayýp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî. - Cayman Adalarý için internet ülke kodu üst seviye alan adý. 4. Kur'âný Kerim cümlesi. - Yurdumuzun en kuzey noktasýnýn bulunduðu ilimiz. 5. Gam (II) dizisinde do ile mi arasýndaki ses. - Gelenek, görenek. Sodyum elementinin simgesi. 6. Un elerken dökülmemesi için yere serilen bez ya da þaplanmýþ deriden yapýlan örtü. - Bir iþ veya bir davranýþta gereken ölçü. 7. Sýkýntýya sokma, üzme. - Molibden elementinin simgesi. 8. Gelir getiren mülkler. - Yanardaðlarýn püskürme sýrasýnda yeryüzüne çýkardýklarý, dünyanýn derinliklerinden gelen kýzgýn, erimiþ maddeler, püskürtü. 9. Mitolojide geçen gariplikleriyle ünlü ülke. 10. Hayvanlara yedirmek için kurutulmuþ ot, mýsýr sapý. - Ýnsanýn veya çevrenin karakBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI terlerini, göreneklerini inceleyen, serü1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ven le ri ni an la tan, 1 M A N Ý K A F A B A Þ O duygu ve tutkularýný 2 A N E L E T A M Ý R A N çö züm le yen, kur 3 N O T A M Ý L A B A D A ma ca ve ya ger çek Ý R A H I M E Z Ý Y E T 4 olaylara dayanan uA L A M E T O Ý A F N F 5 zun e de bî tür. 11. K 6 E P A Þ A N A N S T E Af ri ka'nýn ba tý u cunda bir devlet. - 7 S A V B T G A A B N B A Mühendis cetveli. 8 T O R A M A N A A Y A Z 12. Ýþaret, alâmet. - 9 O K E Y M L O M N A Z Ý Baþ saðlýðý dileme. 10 E A K Ý B E T A A Z A M


11

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

EKONOMÝ Döner sermaye yatýrýmlarý yüzde 20 artacak

Odun'a yüzde 8 zam sektörü üzdü n AÐAÇ Ma­mul­le­ri­ve­Or­man­Ü­rün­le­ri­Ýh­ra­cat­çý­la­rý Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Te­ver,­ye­ni­yý­lýn­ilk­gü­nün­de dev­le­tin­o­du­na­yüz­de­4,1-8,62­a­ra­sýn­da­zam­yap­tý­ðý­ný, KDV­o­ra­nýn­da­ki­den­ge­siz­li­ðin­gi­de­ril­me­si­ni­bek­ler­ken, zam­i­le­kar­þý­laþ­ma­nýn­þo­ku­nu­ya­þa­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­Te­ver,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­2009­yý­lýn­da­2­mil­yar­502 mil­yon­do­lar­o­lan­sek­tör­ih­ra­ca­tý­nýn,­2010­yý­lýn­da­yüz­de 17’lik­ar­týþ­la­2­mil­yar­928­mil­yon­do­la­ra­çýk­tý­ðý­ný,­top­lam ih­ra­cat­ar­tý­þý­nýn,­yüz­de­11,2’de­kal­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Te­ver, þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Biz­ler­KDV­o­ra­nýn­da­ki­den­ge­siz­li­ðin gi­de­ril­me­si­ni­bek­ler­ken,­zam­i­le­kar­þý­laþ­ma­nýn­þo­ku­nu ya­þý­yo­ruz.­O­du­nu­Or­man­Ýþ­let­me­si­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den­i­ha­le­so­nu­cu­a­lý­yo­ruz­ve­o­dun­sa­tý­þýn­da­dev­le­ti­mi­zin­hiç­bir­kay­bý­yok.­Bu­nun­ya­ný­sý­ra­a­ðaç­lan­dýr­ma fo­nu,­ba­kan­lýk­Fo­nu,­dam­ga­ver­gi­si,­de­la­li­ye­ver­gi­si­var. A­ðaç­ve­or­man­ü­rün­le­rin­de­za­ten­yüz­de­18’lik­KDV­bu­lu­nu­yor.­En­a­zýn­dan­dev­le­ti­miz,­bu­nok­ta­dan­son­ra KDV­o­ra­ný­ný­yüz­de­8’e­çe­ke­bi­lir­se,­sek­tör­de­ya­þa­nan KDV­den­ge­siz­li­ði­nin­ö­nü­ne­ge­çil­miþ­o­lur.­Þu­an­da­bir mo­bil­ya­cý­bez­a­lýr­ken­yüz­de­8­KDV­ö­dü­yor,­a­ma­kol­tuk ü­re­tip­sa­tar­ken,­ö­de­di­ði­KDV­yüz­de­18.­Bu­gü­ne­ka­dar böy­le­gel­dik,­a­ma­ar­týk­bu­yü­kü­kal­dý­ra­bi­le­cek­du­rum­da de­ði­liz.­Bu­hak­sýz­lý­ðýn­gi­de­ril­me­si­lâ­zým.’’­­Ýstanbul / aa

DÝSK: Ýþsiz sayýsý 398 bin kiþi azaldý n TÜRKÝYE Dev­rim­ci­Ýþ­çi­Sen­di­ka­la­rý­Kon­fe­de­ras­yo­nu­A­raþ­týr­ma­Ens­ti­tü­sü­(DÝSK-AR),­E­kim­2010­dö­ne­min­de­iþ­siz­lik­o­ra­ný­nýn­ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­1,8­pu­an­lýk­dü­þüþ­le­yüz­de­11,2­ol­du­ðu­nu,­iþ­siz­sa­yý­sý­nýn­da­398­bin­ki­þi­a­zal­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­DÝSK-AR’ýn Ey­lül,­E­kim­ve­Ka­sým­dö­ne­mi­ni­kap­sa­yan­ra­po­run­da, kri­zin­et­ki­le­ri­nin­his­se­dil­me­ye­baþ­lan­dý­ðý­E­kim­2007 dö­ne­min­den­bu­ya­na­o­luþ­tu­ru­lan­2­mil­yon­110­bin­ki­þi­lik­is­tih­da­mýn­yüz­de­23,8’i­ya­ni­503­bin­ki­þi­nin­ka­yýt dý­þý­o­la­rak­ça­lýþ­ma­ya­þa­mý­na­da­hil­ol­du­ðu­i­fa­de­e­dil­di. Ra­por­da,­þun­lar­kay­de­dil­di:­‘’Böy­le­lik­le­ka­yýt­dý­þý­ça­lý­þan­la­rýn­sa­yý­sý­E­kim­2010­dö­ne­mi­i­çin­10­mil­yon­o­la­rak­ger­çek­leþ­miþ­ve­il­gi­li­dö­nem­i­çin­son­5­yý­lýn­re­ko­ru­nu­kýr­mýþ­týr.­Ay­ný­dö­nem­de­ge­çi­ci­bir­iþ­te­ça­lý­þan­la­rýn­sa­yý­sý­17­bin,­ek­sik­ve­ye­ter­siz­is­tih­dam­e­di­len­giz­li iþ­siz­le­rin­sa­yý­sý­501­bin,­iþ­a­ra­ma­yýp,­ça­lýþ­ma­ya­baþ­la­ma­ya­ha­zýr­ol­du­ðu­i­çin­iþ­siz­sa­yýl­ma­yan­la­rýn­sa­yý­sý­314 bin­ki­þi­art­mýþ­týr.­Kri­zin­et­ki­si­i­le­baþ­la­yan­kýr­sa­la­dö­nüþ,­ta­rým­sal­is­tih­dam­da,­1­mil­yon­97­bin­ki­þi­lik­ar­tý­þa ne­den­ol­muþ­tur.­Böy­le­lik­le­ta­rým­da­ça­lý­þan­la­rýn­sa­yý­sý 5­mil­yon­905­bin­ki­þi­yi­bul­muþ­tur.’’­­E­kim­2010­dö­ne­mi­i­çin­i­þe­baþ­la­ma­ya­ha­zýr­o­lup­iþ­a­ra­ma­yan­la­rýn­da­hil­e­dil­di­ði­ge­niþ­ta­ným­lý­iþ­siz­lik­ra­ka­mý­yüz­de­17,3­o­lur­ken,­ek­sik­ve­ye­ter­siz­is­tih­dam­e­di­len­ler­le­bir­lik­te bu­o­ra­nýn­yüz­de­21,3’e­u­laþ­tý­ðý­vur­gu­la­nan­ra­por­da­iþ­siz­sa­yý­sý­nýn,­u­mut­suz­lar­la­4­mil­yon­803­bin,­ek­sik­ve ye­ter­siz­is­tih­dam­e­di­len­ler­i­la­ve­e­dil­di­ðin­de­5­mil­yon 931­bin­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­­­Ýstanbul / aa

Kimya sektörü 12 milyar dolar ihracat bekliyor n TOBB Tür­ki­ye­ Kim­ya­ Sa­na­yi­ Mec­li­si­ Baþ­ka­ný­ Ti­mur­Erk,­kim­ya­sek­tö­rün­de,­12­mil­yar­do­lar­tu­ta­rýn­da­ih­ra­cat­ bek­le­dik­le­ri­ni­ bil­dir­di.­Erk,­kim­ya­sek­tö­rü­nün­ en­ hýz­lý­ bü­yü­yen­ sek­tör­le­rin­ ba­þý­ný­ çek­ti­ði­ni i­fa­de­e­de­rek,­‘’Ýh­ra­cat­ta­hep­ilk­3­ve­ya­4’te­yiz’’­de­di. TOBB­ Tür­ki­ye­ Kim­ya­ Sa­na­yi­ Mec­li­si­ Baþ­ka­ný­ Ti­mur­Erk,­Mec­lis­Top­lan­tý­sý’nda,­top­lam­ül­ke­ih­ra­ca­týn­da­yüz­de­10’luk­bir­pa­ya­sa­hip­o­lan­kim­ya­sa­na­yi ih­ra­ca­tý­nýn,­ 2010­ yý­lý­ 10­ ay­lýk­ ve­ri­le­ri­ kap­sa­mýn­da 10,2­ mil­yar­ do­lar­ se­vi­ye­si­ne­ u­laþ­tý­ðý­na­ i­þa­ret­ e­der­ken,­yý­lýn­ta­ma­mýn­da­bu­ra­ka­mýn­12­mil­yar­do­lar­o­la­rak­tah­min­e­dil­di­ði­vur­gu­la­dý.­­­Ankara / aa

Çukurova Bölgesel Havayolu’nda ilk uçuþ 2012 Nisan’da n ADANA Ti­ca­ret­O­da­sý­nýn­ön­cü­lü­ðün­de­yak­la­þýk bir­yýl­ön­ce­baþ­la­tý­lan­Çu­ku­ro­va­i­le­Or­ta­do­ðu­ve­Af­ri­ka­ül­ke­le­ri­ni­di­rekt­u­çuþ­lar­la­bir­bi­ri­ne­bað­la­ya­cak ‘’Çu­ku­ro­va­Böl­ge­sel­Ha­va­yo­lu’’­pro­je­sin­de­fi­zi­bi­li­te ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­ta­mam­lan­dý­ðý­ve­ta­ný­tým­fa­a­li­yet­le­ri­ne baþ­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Pro­je,­Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný Þa­ban­Baþ­ve­Ha­va­cý­lýk­Mü­hen­di­si­Ö­zerk­Ün­lü­ta­ra­fýn­dan­Mes­lek­Ko­mi­te­si­ve­Mec­lis­ü­ye­le­ri­ne­an­la­týl­dý. ‘’Pro­je­miz­or­tak­ol­mak­is­te­yen­tüm­i­þa­dam­la­rý­na­a­çýk­týr’’­di­yen­Baþ­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Çu­ku­ro­va­Böl­ge­sel­Ha­va­yo­lu­Pro­je­si,­ön­ce­lik­le­Çu­ku­ro­va’dan­Or­ta­do­ðu­ve­Af­ri­ka­ül­ke­le­ri­ni­di­rekt­u­çuþ­lar­la­bir­bir­le­ri­ne bað­la­ya­cak­ve­bu­ül­ke­ler­le­ken­ti­miz­ve­böl­ge­miz­a­ra­sýn­da­ö­nem­li­bi­rer­ti­ca­ret­köp­rü­sü­o­luþ­tu­ra­bi­le­cek­tir. Böy­le­ce,­ha­va­yo­lu,­li­man­la­rý,­fu­ar­a­lan­la­rýy­la­za­ten­ö­nem­li­bir­ca­zi­be­mer­ke­zi­ko­nu­mun­da­bu­lu­nan­Çu­ku­ro­va­bu­pro­je­i­le­ta­ma­men­dün­ya­ya­a­çý­la­cak,­ö­nü­müz­de­ki­sü­reç­te­Av­ru­pa­i­le­Or­ta­do­ðu’nun­bu­luþ­tu­ðu bir­mer­kez­ha­li­ne­de­ge­le­bi­le­cek­tir.’’­­­U­çuþ­la­rýn­2012 Ni­san­a­yýn­da­baþ­la­ma­sý­ný­he­def­leniyor.­Adana/aa

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5710 ÖNCEKÝ GÜN 1,5710

DÜN 2,1370 ÖNCEKÝ GÜN 2,1370

DÜN 68,15 ÖNCEKÝ GÜN 68,15

DÜN 460,47 ÖNCEKÝ GÜN 460,47

tu

tu

tu

Tever, KDV'de indirim beklerken zamla þok olduklarýný söyledi

DOLAR

tu

DÖNER ser­ma­ye­li­ku­ru­luþ­la­rýn­ya­tý­rým­la­rý­yüz­de­20,7­o­ra­nýn­da­ar­ta­cak.­Ku­ru­luþ­la­rýn­dö­ner­ser­ma­ye­den­ya­pa­ca­ðý­ya­tý­rým­lar 902­mil­yon­550­bin­li­ra­dan,­1­mil­yar­89­mil­yon­li­ra­ya­çý­ka­cak.­2011­Yý­lý­Ya­tý­rým­Prog­ra­mýn­dan­ya­pý­lan­he­sap­la­ma­la­ra­gö­re,­en çok­dö­ner­ser­ma­ye­ya­tý­rý­mý­yak­la­þýk­486­mil­yon­li­ra­i­le­sað­lýk­a­la­nýn­da­ya­pý­la­cak.­Dö­ner­ser­ma­ye­den­ya­tý­rým­la­rýn­sek­tö­rel­da­ðý­lý­mýn­da­i­se­bu­yýl­ge­çen­yý­la­gö­re,­i­ma­lat­da­lýn­da­10­kat­ar­týþ­o­la­cak­ve­6­mil­yon­550­bin­li­ra­ya­tý­rým­ger­çek­le­þe­cek.­Ýk­ti­sa­dî­a­lan­da­ki­ya­tý­rým­ö­de­ne­ði­de­yak­la­þýk­2­kat­ar­týþ­la­315­mil­yon­li­ra­o­la­cak.­Sos­yal­a­lan­da­ki­dö­ner­ser­ma­ye­ya­tý­rým­la­rý­i­se­yüz­de 24­dü­þüþ­le­5.7­mil­yon­li­ra­o­la­rak­ger­çek­le­þe­cek.­Ta­rým­a­la­nýn­da­109­mil­yon­600­bin,­u­laþ­týr­ma­ve­ha­ber­leþ­me­a­la­nýn­da­133 mil­yon­630­bin,­tu­rizm­a­la­nýn­da­2­mil­yon­500­bin,­e­ði­tim­a­la­nýn­da­30­mil­yon­300­bin­li­ra­lýk­ya­tý­rý­mý­ya­pý­la­cak.­­Ankara / aa

SERBEST PÝYASA

Merkez Bankasý sýnýfta kaldý MERKEZ BANKASI'NIN YAPTIÐI FAÝZ ÝNDÝRÝMÝNÝN YETERLÝ OLMADIÐINI BELÝRTEN BAKAN ÇAÐLAYAN, "MERKEZ BANKASI BU KONUDA SINIFTA KALMIÞTIR. SÜRECÝ ÝYÝ ÝDARE EDEMEMÝÞTÝR" DEDÝ. DEVLET Ba­ka­ný­Za­fer­Çað­la­yan,­Mer­kez Ban­ka­sý’nýn­yap­tý­ðý­fa­iz­in­di­ri­mi­nin­ye­ter­li ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Çað­la­yan,­Ak­de­niz­Ýh­ra­cat­çý­Bir­lik­le­ri­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen top­lan­tý­kap­sa­mýn­da,­Ha­tay’da­sek­tör tem­sil­ci­le­riy­le­bir­a­ra­ya­gel­di.­Ta­rým­sal­ü­rün­ler­ve­bu­ü­rün­ler­i­çe­ri­sin­de­yer­a­lan yaþ­mey­ve­ve­seb­ze­ih­ra­ca­tý­nýn­ö­nem­li­ve a­ðýr­lýk­lý­bir­ya­pý­ya­sa­hip­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Çað­la­yan,­dün­ya­nýn­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de­ki­en­stra­te­jik­mad­de­le­rin­den­bi­ri­nin­e­ner­ji,­di­ðe­ri­nin­i­se­ta­rým­ve­ta­rým­sal ü­rün­ler­o­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Tür­ki­ye’nin­kü­re­sel­kriz­den­çok­ö­nem­li­ba­þa­rý­lar­el­de­e­de­rek­çýk­tý­ðý­ný,­bu­nu­bü­tün­dün­ya­nýn­test et­ti­ði­ni­an­la­tan­Çað­la­yan,­ül­ke­nin­kü­re­sel kriz­de­ki­e­ko­no­mi­yö­ne­ti­mi­ve­si­ya­sî­is­tik­ra­rýn­dan­do­la­yý­mo­del­bir­yer­ha­li­ne­gel­di­ði­ni­kay­det­ti.­Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­yap­tý­ðý fa­iz­in­di­ri­mi­nin­ye­ter­li­ol­ma­dý­ðý­na­da­dik­ka­ti­çe­ken­Çað­la­yan,­ko­nuþ­ma­sý­ný­þöy­le sür­dür­dü:­“Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­i­ki­gün

ön­ce­yap­mýþ­ol­du­ðu,­al­mýþ­ol­du­ðu­ted­bir ö­nem­li­an­cak­ge­cik­miþ­bir­ted­bir­dir.­So­ðu­tul­muþ­ve­so­ðut­tu­rul­muþ­bir­ted­bir­dir. Gö­re­vi­fa­iz­ra­ka­mý­be­lir­le­mek­o­lan­Mer­kez­Ban­ka­sý­Pa­ra­Po­li­ti­ka­sý­Ku­ru­lu,­ma­a­le­sef­me­se­le­nin­ar­ka­sýn­dan­ko­þan­bir­ya­pý­da ha­re­ket­et­miþ­tir.­Ne­o­lur­du­bun­la­rý­bir­se­ne­ev­vel­yap­say­dý.­Bu­sý­cak­pa­ra­ya­kar­þý ön­lem­ler­ve­Mer­kez­Ban­ka­sý’nýn­fa­iz­in­di­ri­mi­bi­zim­bun­la­rý­ko­nuþ­tu­ðu­muz­gün­ler­de­ya­pýl­say­dý.­Tür­ki­ye­2010­yý­lýn­da,­id­di­a e­de­rek­söy­lü­yo­rum­8-10­mil­yar­do­lar­lýk­it­ha­la­tý­da­ha­az­ya­pa­cak­tý.­Tür­ki­ye­8-10 mil­yar­lýk­ü­re­tim­ve­is­tih­da­mý­da­ha­faz­la ya­pa­cak­tý.­Ýh­ra­ca­tý­da­ha­faz­la­ger­çek­leþ­ti­ri­yor­du.­Fa­iz­ko­nu­sun­da­ABD,­Çin,­Ja­pon­ya­ö­nem­li­ted­bir­ler­a­lýr­ken­biz­ted­bir­al­mak­ta­ge­cik­tik.­Mer­kez­Ban­ka­sý­bu­ko­nu­da­sý­nýf­ta­kal­mýþ­týr.­Sü­re­ci­i­yi­i­da­re­e­de­me­miþ­tir.­Da­ha­ö­nem­li­ra­di­kal­ka­rar­lar­al­ma­sý­ný­bek­le­mek­lâ­zým.­Tür­ki­ye’yi­da­ha faz­la­bü­yüt­mek­ge­liþ­tir­mek­is­ti­yo­ruz.”

FAÝZ LOBÝSÝNE SÜRPRÝZ OLDU Mer­kez­ Ban­ka­sý­nýn­ ger­çek­leþ­tir­di­ði 25­ pu­an­lýk­ in­di­ri­min­ as­lýn­da­ 125­ pu­an ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­sa­vu­nan­Çað­la­yan­bu in­di­ri­mi­ sür­priz­ o­la­rak­ kar­þý­la­yan­la­rýn fa­iz­ lo­bi­si­ ol­du­ðu­nu­ id­di­a­ et­ti.­ Çað­la­yan,­ “Dün­ fa­iz­ler­ in­di­ril­di.­ Her­kes­ hay­ret­ler­ i­çe­ri­sin­de.­ Ba­na­ di­yor­ ki­ te­le­viz­yon­mu­ha­bir­le­ri­‘Sa­yýn­Ba­kan­çok­sürp­riz­bir­þey­ol­du?’­Ne­ol­du?­‘Fa­iz­ler­mer­kez­ban­ka­sý­ta­ra­fýn­dan­25­pu­an­in­di­ril­di.’­Ne­re­si­bu­nun­sür­priz?­Ba­na­gö­re­25 de­ðil­125­pu­an­var­da­ha­in­di­ril­me­si­ge­re­ken.­Ha­sür­priz­ki­min­i­çin.­Ba­kýn­sür­priz­ þu­nun­ i­çin­ Tür­ki­ye’de­ki­ fa­iz­ lo­bi­si ken­di­ka­zanç­la­rý­nýn­a­zal­dý­ðý­i­çin­on­lar­a­çý­sýn­dan­þok­ve­sür­priz­ol­du.­Bu­nok­ta­da Mer­kez­Ban­ka­sý­nýn­da­ha­ya­pa­ca­ðý­kat­e­de­ce­ði­ ö­nem­li­ me­sa­fe­ler­ var.­ Bu­ bi­zim dýþ­ ti­ca­re­ti­mi­ze­ en­ ö­nem­li­ et­ken­ler­den bi­ri­dir”­de­di.­­Hatay /aa - cihan

BABACAN: FAÝZ ÝNDÝRÝMÝNÝ DESTEKLÝYORUZ DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Merkez Bankasýnýn faiz indirimini desteklediklerini, gerekirse ek tedbirler de alabileceklerini bildirdi. Babacan, Japonya’nýn en yüksek tirajlý ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) verdiði demeçte, Türkiye’nin serbest sermaye hareketlerini desteklediðini ve ülkenin etrafýna duvarlar örmeye benzeyen önlemleri almaya niyetli olmadýðýný ifade etti. Merkez Bankasý’nýn politika faizinin, kýsa vadeli sermayenin giriþini kolaylaþtýrmayacak kadar düþük, ayný zamanda iç talepte aþýrý ýsýnmaya sebep olmayacak kadar yüksek olmasý gerektiðine iþaret ederek, ‘’Para biriminin deðerlenmesinin ihracat üzerindeki etkisi fazla deðil, ithalat üzerindeki etkisi ise büyük’’ diye konuþtu. Merkez Bankasý’nýn faiz indirimlerini desteklediðine vurgu yapan Babacan, ‘’Gerekirse ek önlemleri de düþünebiliriz’’ diye konuþtu. Öte yandan Babacan, ‘’Türkiye’de sermayenin serbest dolaþýmýný destekliyor ve uzun vadeli yatýrýmlarý arttýrýyoruz. Uluslar arasý finansal iþlem vergisi düþünmüyoruz’’ açýklamasýnda bulundu. Ankara / aa

Doðalgazýn yýldýzý 2011’de parlayacak

TOBB Baþkan Yardýmcýsý Yavuz, Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmada, "Türkiye'deki hayvan varlýðýný ne biz biliyoruz ne de Tarým Bakanlýðý biliyor" dedi.

Hayvan varlýðýný kimse bilmiyor TÜRKÝYE O­d a­l ar­ve­Bor­s a­l ar­Bir­l i­ð i (TOBB)­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Fa­ik­Ya­vuz, ‘’Tür­ki­ye’de­hay­van­var­lý­ðý­ný­ne­biz­bi­li­yo­ruz­ne­de­Ta­rým­Ba­kan­lý­ðý­bi­li­yor’’­de­di.­Di­yar­ba­kýr­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý Av­ru­pa­Bir­li­ði­Bil­gi­Mer­ke­zi’nce­‘’AB, Tür­ki­ye­ve­GAP­Böl­ge­sin­de­Hay­van­cý­lýk’’­ko­nu­lu­kon­fe­rans­dü­zen­len­di.­Ya­vuz,­kon­fe­ran­sýn­a­çý­lý­þýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­ta­rým­ve­hay­van­cý­lý­ðýn­ge­liþ­me­si­ko­nu­sun­da­bir­lik­o­la­rak­çe­þit­li­za­man­lar­da­u­ya­rý­lar­yap­ma­la­rý­na­rað­men ta­rým­ve­hay­van­cý­lý­ðýn­bir­ke­na­ra­bý­ra­kýl­dý­ðý­ný­sa­vun­du.­ABD,­Ka­na­da­ve­Fran­sa gi­bi­ül­ke­ler­de­ta­rým­da­ba­þa­rý­nýn­sað­lan­-

dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ya­vuz,­‘’Tür­ki­ye’de­hay­van­var­lý­ðý­ný­ne­biz­bi­li­yo­ruz,­ne­de­Ta­rým­Ba­kan­lý­ðý­bi­li­yor.­2009­yý­lý­nýn­i­kin­ci ya­rý­sýn­da­yay­e­li­miz­den­fýr­la­dý­ve­et­fi­yat­la­rý­i­ki­ye­kat­lan­dý.­Hü­kü­met­i­yi­ni­yet­le­et it­ha­la­tý­ný­aç­tý.­An­cak­Et­Ba­lýk­Ku­ru­mu bu­sü­re­ci­i­yi­de­ðer­len­di­re­me­di.­Ha­zýr­la­nan­Hay­van­sal­Ü­re­tim­de­Di­key­Kü­me­le­me­Mo­de­li­pro­je­si­i­le­sek­tör­ka­yýt­al­tý­na a­lý­na­cak­týr’’­de­di.­Di­yar­ba­kýr­Ti­ca­ret­ve Sa­na­yi­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Ga­lip­En­sa­ri­oð­lu da,­Di­yar­ba­kýr­i­çin­ha­zýr­la­nan­Hay­van­sal Ü­re­tim­de­Di­key­Kü­me­le­me­Mo­de­li­pro­je­si­ne­Þan­lý­ur­fa,­Bin­göl,­Muþ,­Van­ve Ma­lat­ya’nýn­da­da­hil­e­dil­di­ði­ni­be­lirt­ti.

Pro­je­nin­Di­yar­ba­kýr­a­ya­ðý­nýn­37,5 mil­yon­do­lar­büt­çe­ye­sa­hip­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­En­sa­ri­oð­lu,­‘’Di­yar­ba­kýr­i­çin kur­gu­la­nan­37,5­mil­yon­do­lar­lýk­Hay­van­sal­Ü­re­tim­de­Di­key­Kü­me­le­me­Mo­de­li­pro­je­si­GAP­i­le­i­liþ­ki­len­di­ri­le­rek­­ge­niþ­le­til­di.­Bu­kap­sam­da­Þan­lý­ur­fa,­Bin­göl,­Muþ,­Van­ve­Ma­lat­ya­da­pro­je­ye­da­hil­e­dil­di.­Böy­le­ce­250­mil­yon­do­lar­lýk bir­böl­ge­sel­kal­kýn­ma­ham­le­si­or­ta­ya çýk­tý.­E­ðer­el­bir­li­ðiy­le­pro­je­ye­sa­hip­çý­kar­sak­sa­de­ce­böl­ge­mi­zin­de­ðil,­Tür­ki­ye’nin­de­da­mýz­lýk­hay­van­prob­le­mi­ni çö­zen­sek­tö­rel­ya­pý­lar­o­luþ­tu­ra­bi­li­riz’’ di­ye­ko­nuþ­tu.­Diyarbakýr/aa

TÜDEF’ten ‘akaryakýt zammý’ protestosu TÜKETÝCÝ Der­nek­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu­(TÜ­DEF)­ Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sýt­ký­Yýl­maz,­a­kar­ya­kýt­zam­la­rý­ný­e­leþ­ti­re­rek,­‘’Çok­cid­di­ve sü­rek­li­dam­la­yan­bir­zam­la­kar­þý­kar­þý­ya­yýz.­Tü­ke­ti­ci­o­la­rak­bu­du­ru­ma­ses­siz­ve se­yir­ci­ka­la­ma­yýz’’­de­di.­Bur­sa’nýn­üç mer­kez­il­çe­si­Ni­lü­fer,­Os­man­ga­zi­ve­Yýl­dý­rým’da­top­la­nan­ey­lem­ci­ler,­a­raç­la­rý­na bað­la­dýk­la­rý­kýr­mý­zý­ba­lon­lar­la­kent­mer­ke­zin­de­kon­voy­o­luþ­tu­rup,­kor­na­ça­la­rak ben­zin­zam­mý­ný­pro­tes­to­et­ti.­TÜ­DEF Ge­nel­Baþ­ka­ný­Yýl­maz,­Ni­lü­fer­il­çe­sin­de­ki­top­lan­ma­mer­ke­zin­de­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­son­zam­lar­la­kur­þun­suz­ben­zi­nin fi­ya­tý­nýn­4­TL’yi­aþ­tý­ðý­ný,­bu­yük­sek­fi­yat dolayýsýyla­tü­ke­ti­ci­nin­e­zi­ci­ço­ðun­lu­ðu­nun­a­ra­cý­ný­kul­la­na­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Yýl­maz,­tü­ke­ti­ci­nin­se­ya­hat­öz­gür­lü­ðü­nün bu­fi­yat­la­ký­sýt­lan­dý­ðý­ný,­ay­rý­ca­dün­ya­nýn en­pa­ha­lý­ben­zi­ni­ni­kul­la­nan,­en­yük­sek ver­gi­si­ni­ö­de­yen­tü­ke­ti­ci­ol­mak­is­te­me­di­ði­ni,­bu­sebep­le­a­kar­ya­kýt­ü­rün­le­ri­ne ya­pý­lan­zam­la­ra­kar­þý­çýk­tý­ðý­ný­ve­tü­ke­ti­ci ör­güt­le­ri­nin­mü­ca­de­le­si­ne­des­tek­ver­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Ben­zin­fi­ya­tý­nýn­bu­dü­ze­ye gel­me­sin­den­hü­kü­me­tin­so­rum­lu­ol­du­-

ðu­nu­sa­vu­nan­Yýl­maz,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’A­lý­nan­ver­gi­ne­de­niy­le­tü­ke­ti­ci­ver­gi mü­kel­le­fi­ko­nu­mun­da­dýr.­A­kar­ya­kýt­fi­yat­la­rýn­da­be­lir­le­yi­ci­fak­tör­pi­ya­sa­ko­þul­la­rý­de­ðil,­hü­kü­met­po­li­ti­ka­sý­dýr.­Bu­ne­den­le­TÜ­DEF,­bir­ta­raf­tan­bu­hu­kuk­suz uy­gu­la­ma­yý­yar­gý­ya­ta­þýr­ken,­di­ðer­ta­raf­tan­ül­ke­ge­ne­lin­de­or­ta­ya­koy­du­ðu­ey­lem­ler­le­ka­mu­o­yu­nu­o­luþ­tur­mak­ta­dýr. Bu­hü­kü­met­155­ku­ruþ­la­dev­ral­dý­ðý­ben­zin­fi­ya­tý­ný­4­TL’nin­ü­ze­ri­ne­u­çur­muþ­tur. A­kar­ya­kýt­fi­ya­tý­ný­salt­pet­rol­ve­kur­ar­tý­þý­-

na­bað­la­mak­tam­o­la­rak­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­mak­ta­dýr.­Te­mel­so­run­a­lý­nan­yük­sek ver­gi­ve­yük­sek­kar­mar­jý­dýr.­Bu­nun­so­rum­lu­su­da­AKP­ik­ti­da­rý­dýr.’’ Sýt­ký­Yýl­maz,­Da­nýþ­tay­Ver­gi­Dâ­vâ­Da­i­re­le­ri­Ku­ru­lu­nun­2010/52­Sa­yý­lý­ka­ra­rý­nýn­uy­gu­lan­ma­sý­ha­lin­de­ben­zi­nin­25 ku­ruþ­da­ha­u­cuz­a­lý­na­bi­le­ce­ði­ni­be­lir­te­rek,­ ver­gi­nin­ o­ra­ný­nýn­ in­di­ril­me­si­ du­ru­mun­da,­ kay­nak­ sý­kýn­tý­sý­ çe­ki­li­yor­sa o­nun­da­ça­re­si­ni­bul­ma­nýn­yi­ne­hü­kü­me­te­a­it­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­ Bursa/aa

TÜRKÝYE en­bü­yük­do­ðal­gaz­da­ðý­tý­mý­ve­ya­tý­rý­mý­ný 2011­yý­lýn­da­ger­çek­leþ­ti­re­cek.­Bu­yýl­60­böl­ge­de­ya­tý­rým­la­rý­ve­fa­a­li­yet­le­ri­de­vam­e­den­do­ðal­gaz­da­ðý­tým þir­ket­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ 1­ mil­yo­na­ ya­kýn­ ye­ni­ a­bo­ne­ye do­ðal­gaz­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­he­def­le­ni­yor.­Do­ðal­gaz­da­ðý­tým­ þir­ket­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ E­ner­ji­ Pi­ya­sa­sý­ Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­na­(EPDK) su­nu­lan­ya­tý­rým­ve­a­bo­ne­he­def­le­ri­ne­gö­re­2011­yý­lýn­da­yak­la­þýk­986­bin­364­a­bo­ne­ye­ do­ðal­ gaz­ u­laþ­tý­rý­la­cak.­ Bu­ ra­kam­ ö­nü­müz­de­ki beþ­yýl­da­5­mil­yon­290­bi­ne­çý­ka­cak.­Da­ðý­tým­þir­ket­le­ri­ta­ra­fýn­dan­5­yýl­lýk­dö­nem­de­2,8­mil­yar­li­ra­lýk­ya­tý­rým­ ger­çek­leþ­ti­ril­me­si­ he­def­le­ni­yor.­ Bu­ ya­tý­rý­mýn 857­ mil­yon­ 337­ bin­ 138­ li­ra­lýk­ en­ bü­yük­ kýs­mý­ da 2011­i­çin­de­ya­pý­la­cak.­ Tür­ki­ye­Do­ðal­Gaz­Da­ðý­tý­cý­la­rý­Bir­li­ði­(GAZ­BÝR) Baþ­ka­ný­Meh­met­Ka­zan­cý,­do­ðal­gaz­da­ðý­tým­þir­ket­le­ri­ne­ve­EPDK’ya­ve­ar­týk­köy­ler­den­bi­le­‘’do­ðal­gaz­ge­ti­rin’’­ta­le­bi­gel­di­ði­ni­söy­le­di.­Bu­ta­lep­ar­tý­þý­ný,­A­na­do­lu­in­sa­ný­nýn­do­ðal­ga­za­ý­sýn­ma­sý­nýn­ya­nýn­da­yak­la­þan­ge­nel­se­çim­ler­le­bir­lik­te­ hal­kýn­ hiz­met­ bek­len­ti­si­nin­ art­ma­sý­na­ bað­la­yan Ka­zan­cý­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Da­ðý­tým­sek­tö­rü­o­la­rak­bu za­ma­na­ ka­dar­ ül­ke­miz­de­ 20­ mil­yar­ li­ra­ya­ ya­kýn­ bir kat­ma­ de­ðer­ o­luþ­tur­duk.­ A­sýl­ bü­yük­ ya­tý­rým­la­ra­ ve do­ðal­ga­zýn­yay­gýn­laþ­ma­sý­na­ö­nü­müz­de­ki­5­yýl­da­ta­nýk­ o­la­cak­sý­nýz.­ EPDK­ Baþ­ka­ný­ Kök­taþ,­ Tür­ki­ye’nin do­ðal­gaz­i­le­ta­nýþ­tý­ðý­1987­yý­lýn­dan­be­ri­bir­yýl­da­en bü­yük­ye­ni­do­ðal­gaz­a­bo­ne­si­nin­bu­yýl­u­la­þý­la­ca­ðý­ný a­çýk­la­dý.­ Sa­na­yi­ci­ler­den,­ be­le­di­ye­ baþ­kan­la­rýn­dan, mil­let­ve­kil­le­rin­den­do­ðal­gaz­da­ðý­tým­böl­ge­le­ri­mi­zin a­lan­la­rý­nýn­ge­niþ­le­til­me­si­is­te­ni­yor.’’­­Ankara / aa

En modern petrol arama gemisi Karadeniz’e gelecek ABD’LÝ e­ner­ji­fir­ma­sý­Ex­xon­Mo­bil­ta­ra­fýn­dan­ö­zel­o­la­rak­ yap­tý­rý­lan­ ve­ dün­ya­nýn­ en­ mo­dern­ pet­rol­ a­ra­ma­ ge­mi­le­rin­den­ bi­ri­ o­la­rak­ gös­te­ri­len­ De­ep­wa­ter Cham­pi­on (de­rin­de­niz­þam­pi­yo­nu) Ka­ra­de­niz’e­gel­mek­i­çin­yo­la­çýk­tý.­Ko­nuy­la­il­gi­li­bil­gi­ve­ren­ Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri­A­no­nim­Or­tak­lý­ðý­(TPA­O) Ge­nel­Mü­dü­rü Meh­met­Uy­sal,­Gü­ney­Ko­re’de­ki­ter­sa­ne­ler­de­yap­tý­rý­lan­ De­ep­wa­ter­ Cham­pi­on­ þu­ an­da­ Gü­ney­ Af­ri­ka Ca­pe­ Town­ þehri­ne­ ka­dar­ u­laþ­tý­ðý­ný­ be­lir­tir­ken,­ ge­mi­nin­ Mart­ a­yý­nýn­ ilk­ ya­rý­sýn­da­ Tür­ki­ye’de­ Ban­dýr­ma’ya­ u­l aþ­m a­s ý­n ý­ bek­l e­d ik­l e­r i­n i­ kay­d et­t i.­ Uy­s al, ‘’Mart­ so­nu­ ve­ya­ Ni­san­ ba­þýn­da­ Kas­ta­mo­nu­ a­çýk­la­rýn­da­son­da­ja­baþ­la­ma­sý­ný­plan­lý­yor­lar’’­de­di.­Ka­ra­de­niz’de­or­ta­la­ma­su­de­rin­li­ði­nin­2­bin­met­re­ol­du­ðu­nu kay­de­den­ Uy­sal,­ ‘’On­dan­ son­ra­ki­ he­def­ de­rin­li­ði­miz 3­bin­500­met­re­i­le­4­bin­500­met­re­a­ra­sýn­da­de­ði­þi­yor.­Ya­ni­o­ra­da­top­lam­son­daj­6­bin­6­bin­500­met­re­yi­bu­la­cak’’­de­di.­Ya­pý­lan­an­laþ­ma­çer­çe­ve­sin­de­Ex­xon­ Mo­bil’in­ Ka­ra­de­niz’de­ i­ki­ a­det­ ku­yu­ aç­ma­ mü­kel­le­fi­ye­ti­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­yen­TPA­O­Ge­nel­Mü­dü­rü,­ku­yu­lar­dan­il­ki­nin­Kas­ta­mo­nu­a­çýk­la­rýn­da­a­çý­la­ca­ðý­ný,­da­ha­son­ra­da­þir­ke­tin­el­de­et­ti­ði­ne­ti­ce­le­re gö­re­ i­kin­ci­ ku­yu­yu­ aç­mak­ is­te­ye­bi­le­ce­ði­ni­ bil­dir­di. Ýlk­ a­ra­ma­sý­ný­ Tür­ki­ye’de­ ya­pa­cak­ o­lan­ De­ep­wa­ter Cham­pi­on,­ su­ de­rin­li­ði­ 3­ bin­ 600­ met­re­ o­lan­ de­rin de­niz­ler­de,­yak­la­þýk­12­bin­200­met­re­ye­ka­dar­son­daj yap­ma­ye­te­ne­ði­ne­sa­hip­bu­lu­nu­yor.­­Ankara / aa


12

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ

Kemalist rejimi tasfiye edecek temel reformlarýn yapýlmasý gerekir HÜKÜMET BÝR AN ÖNCE SERT SÖYLEMLERÝNDEN UZAKLAÞIP AB SÜRECÝNE DEVAM ETMELÝ. HÝÇBÝR ENGEL OLMAMASINA RAÐMEN REKABET FASLINI AÇMADIK. BÝR AN ÖNCE KEMALÝST REJÝMÝ TASFÝYE EDECEK TEMEL REFORMLARIN YAPILMASI GEREKÝR. YOKSA GÜÇ DENGESÝ HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝÐÝ ÝÇÝN ASKERÎ REJÝM GELÝR BURAYA HÂKÝM OLUR. H. HÜSEYÝN KEMAL hhkemal@gmail.com

aþbakanýn sertleþen üslûbundan sonra hükümetin demokratik ataklarýný destekleyen liberal aydýnlardan da eleþtiriler geldi. Baþbakan Taraf gazetesine ve Ahmet Altan’a sonucu hapisle sonuçlanabilecek ceza dâvâsý açtý. Biz de bu kargaþayý ve yaþananlarý Mehmet Altan’la konuþtuk. Mehmet Altan öncelikle kiþisel ve siyasî olarak kimseyle kavgalarýnýn olmadýðýný, ilkeler üzerinden eleþtiri yaptýklarýný söylüyor. Ve bu ilkelerin de; ileri demokrasi, hukukun üstünlüðü, çoðulcu demokrasi olduðunu vurguluyor. Bu ilkelerden sapan herkesi ve her kesimi eleþtirmenin kendilerine olan saygýlarýndan kaynaklandýðýný belirtiyor. Son günlerde yükselen sertleþme politikalarý konusunda hükümeti de, toplumu da uyarýyor. Bir kiþiyi eleþtiremeden övmenin bir mânâsý olmadýðýný söyleyen Altan, Türkiye’nin hâlâ askerî rejim olduðu konusunda ise iddialý. Hatta, eðer gerginlik politikasý devam ederse, Kemalist militer yapýnýn bunu bahane ederek harekete geçeceðini, Türkiye’yi cehenneme çevireceðini söylüyor. Danýþtay’ýn geçen günlerde açýkladýðý baþörtüsüyle sýnava alýnmama kararýný ise, bu ataklardan biri olarak görüyor.

B

n Ke­ma­list­ re­ji­min­ hal­ka­ cid­dî­ mâ­nâ­da­ mað­du­ri­yet­ya­þat­tý­ðý­28­Þu­bat’tan­son­ra­ne­de­ðiþ­ti? Deðiþenler; ilk defa askerî darbe planý deþifre edildi ve Balyoz Darbe Planý’ný yapanlar yargý önüne çýkarýldý. 27 Nisan Muhtýrasý’na demokratik bir ülkede olmasý gere ken gibi bir ceza kesilmedi, ancak siviller daha dik durdu. Deðiþmeyen ise, buranýn hâlâ askerî rejim olmasý. 12 Eylül’ün sivilleri vesayet altýnda tutan askerî rejiminde bir deðiþiklik olmadý. Genelkurmay'ýn anayasal pozisyonunda, askerî mevzuatlarda, askerî yargýda, askerî eðitimde bir deðiþim olmadý. Konjonktürel olarak sivil iradenin üstünlüðü saðlandý, ama bunun demokratik bir rejimle kalýcý olmasý söz konusu edilmedi. n “Ya­sal­o­la­rak­bir­çok­de­ði­þim­ol­du,­ar­týk­dar­be­ya­pý­la­maz”­söy­le­mi­ne­ka­tý­lýr­mý­sý­nýz? Bugün yine sivil irade Genelkurmay’ýn izni olmadan komutan atayamaz. Askerî Yargýtay, Danýþ tay hâlâ duruyor. Genelkurmay’ýn baþbakana “baðlý” deðil, “sorumlu olduðu” ibaresi anayasada duruyor. Hükümet, bugün ileri demokrasi diyor, ancak Türk halkýnýn vergileriyle maaþlarýný alan askerlerin, yargýçlarýn ve son olarak da valilerin maaþlarýný halktan saklýyor. Darbelere yasal dayanak olarak kabul edilen 35. madde ortada dururken de darbe olmaz demenin kolay olmayacaðýný düþünüyorum. Kemalist rejimden kurtulmak istiyor, askerî vesayetin pençesi altýnda ezilmek istemiyorsak hayat tarzlarýmýzý birbirimize dayatmadan, iþlerimizi evrensel hukukun üstünden yürütmemiz gerekir. Eðer güçlü olan kesimler týpký Kemalistler gibi kendi hayat biçimlerini diðerlerine dayatýrsa bu yapýya da toplumdan aðýr cevap ge lir. De mokrasi ancak te mel hak ve özgürlükleri sa vun mak la, AB’yi savun makla olabi lir. n Baþ­b a ­k a ­-

‘‘

Türkiye’nin kurtuluþu Kemalizm’den demokrasiye geçmek; din, ýrk, mezhep üzerinden siyaset yapmak deðil. “Sadece benim istediðim olacak” dediðin anda, Kemalizm’in silâhlý gücünü hýzlýca yeniden harekete geçirirsin ve bu da Türkiye toplumunun baþýný belâya sokar.

nýn­sert­le­þen­üs­lû­bu­ve­Ah­met­Al­tan’a­a­çý­lan­dâ­vây­la­ bir­lik­te­ Ke­ma­list­ler,­ “Biz­ li­be­ral­ ay­dýn­la­ra söy­le­miþ­tik”­de­me­ye­baþ­la­dý­lar.­ Burada ölçü yanlýþý var. Ben Kemalist cumhuriyet yerine demokratik cumhuriyet kurulmasýný, yani ikinci cumhuriyeti 1991 yýlýnýn Ocak ayýnda, yani tam 20 yýl önce gündeme getirdim. O zaman AKP cenin bile deðildi. Niye düþünürlerin, yazarlarýn, çizerlerin üstünden partiler deðil de partiler üzerinden insanlar yargýlanýyor bunu anlamýþ deðilim. Benim düþünceme yaklaþan siyaseti destekler, uzaklaþaný eleþtiririm. Eðer bir deðerlendirme yapýlacaksa, benim kitaplarým, yazdýklarým, çizdiklerim üzerinden yapýlmalý! n Nu­ray­ Mert­ “Si­vil­ dik­ta­ ge­li­yor”­ de­di­ðin­de­ bü­yük­e­leþ­ti­ri­al­mýþ­tý.­Siz­bu­e­leþ­ti­ri­nin­hâ­lâ­a­ðýr­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz? Benim eleþtirim, referandumda 12 Eylül rejiminin ortadan kaldýrýlacaðý söylendi. Bunun için ileri bir anayasa yapýlacaðý, insan hak ve özgürlüklerine saygýlý Türkiye oluþturulacaðý iddia edildi. “Üstünlerin deðil, hukukun üstünlüðü” denildi. Referandum sonrasý ise, hayýr diyen yüzde 42’nin analiz edileceði belirtildi. Þimdi geldiðimiz noktada ise, bunlarýn hiçbiri yok. Tam tersine askerî vesayetin bir parçasý o lan Sa yýþ tay Ya sa sý’nda as ker le rin ye rin de lik de ne ti mi AK Parti’nin Grup Baþkanve kil le ri nin verdiði önergeyle mec li sin ve ka munun de ne ti mi dýþýna çýka rýl-

dý. Biraz önce söylediðim gibi askerlerin maaþlarý saklanmaya devam ediliyor. Ýktidar son çýkýþlarýyla kendisi gibi yaþamayan insanlarýn hayat tarzlarýný aþaðýlayan bir yaklaþýmýn ipuçlarýný uyandýrmaya baþladý. Dindar insanlarýn alýþkanlýklarýndan birini aþaðýlayan bir üslûp kullanýlsa acaba ne olur? Kemalizm’e karþý gelirken herkesin diðerinin hak ve özgürlüklerine saygý göstermesi gerekir. Biz yasaklarda birleþmek deðil özgürlüklerde çoðalmak istiyoruz. Eðer birbirimize dayatmalar içine girersek burasý cehenneme döner. n Hü­kü­me­tin­ her­ tep­ki­nin­ ar­ka­sýn­da­ “or­ga­ni­ze güç­ler­ var”­ de­me­si­ de­ e­leþ­ti­ri­ ko­nu­su­ o­lu­yor.­ Bu e­leþ­ti­ri­le­re­ka­tý­lý­yor­mu­su­nuz?­ Ýktidar yaptýðý yanlýþýn tepkisi geldiðinde de buna “Ergenekon” deyip rahatlýyor. Her eleþtiriye “Bu orga nizedir” diyen bir hükümet, gittikçe altýndaki zeminin kaydýðýný da fark etmez, haklý eleþtirileri de gözden kaçýrabilir. Biliyorsunuz, AK Parti’ye yönelik eleþtiri öðrencilere þiddet kullanan polise arka çýkmasýyla baþladý. Rüzgâr durup dururken tersine döndü. n Bu­ ter­si­ne­ dö­nü­þü­ AKP’nin­ se­çim­ler­de­ MHP’yi ba­raj­al­tý­na­it­mek­is­te­me­si­ne­bað­la­yan­lar­da­var.­ Millî Güvenlik Kurulu bildirisi korkunçtu. 2010 yýlýný MGK’nýn “vatan-millet” otoriter üslûbuyla kapattýk. Hem ileri bir demokrasi diyeceksin, hem de “Tek”liðe vurgu yapacaksýn. Askeri arkana alarak Kürtleri korkutmak ileri demokrasinin neresine sýðar? Son gelinen nokta, bir taraftan MHP’nin oyunu almak, bir taraftan da askerle anlaþma izlenimi veren bir durum. MHP’lileþerek demokratikleþeceðiz iddiasý çok yanlýþ. “Þimdi çok oy alalým, sonra ileri bir anayasa yaparýz” yaklaþýmý doðru ise, MHP’lileþerek eðer çok oy alýnýyor, iktidar olunuyorsa, neden demokrasi yapýl sýn ki? Siyasetçinin “þimdi biraz oynayayým, sonra sizi ileri demokrasiye götüreceðiz” takiyyesi mantýksýz bir süreç. Bizim hiçbir siyasî partiyle alýp veremediðimiz yok, bizim Türkiye’yi demokratikleþtirmek gibi bir kaygýmýz var. n Ý­yi­ni­yet­li­de­ol­sa,­bu­o­yun,­siz­ce­hü­kü­me­ti,­do­la­yý­sýy­la­Tür­ki­ye’yi­zo­ra­so­kar­mý? Benim korkum da o! Oyun oynarken geri dönüþü olmayan bir noktaya da gelebilir Türkiye. Hukukun dýþýnda siyaseten getirisi olabilecek gerginlik politikalarý güttüðün vakit her þey azar. Nitekim de bu gerginlik politikalarýnýn karþýlýðý geldi ve Danýþtay baþörtüsü yasaðý kararýný açýkladý. Anlayacaðýnýz karþý taraf bu gerginlik politikalarýný fýrsat bildi ve ataða geçti. Eðer hükümet sert üslûbuna devam ederse önümüzdeki dönem buna benzer ataklarý hep beraber görürüz. Hükümet bir an önce sert söylemlerinden uzaklaþýp AB sürecine devam etmeli. Hiçbir engel olmamasýna raðmen, rekabet faslýný açmadýk. Bir an önce Kemalist rejimini tasfiye edecek temel reformlarýn yapýlmasý gerekir. Yoksa güç dengesi hâlâ deðiþmediði için askerî rejim gelir buraya hakim olur. n ”Kent­ Din­dar­lý­ðý”­ ki­ta­bý­nýz­dan­ yo­la­ çý­ka­rak­ si­ya­set­le­din­dar­lýk­a­ra­sýn­da­na­sýl­bir­i­liþ­ki­ol­du­ðu­nu an­la­ta­bi­lir­mi­si­niz? Beklentisi olmayan politikacý da olmaz. Asýl soru, dindar bir insan politikacý olur mu? Dindar bir insan nasýl politikacý olur, milliyetçi olur? Eðer, din siyasete alet edilirse, siyasetçiler dinî duygularý oya dönüþtürme ihtiyacý hissedebilirler. Bu da kendine oy verenleri önemseyen bir yaklaþýmý ortaya çýkarýr ve ötekini oluþturur. Halbuki her þeyin insanî bir bakýþ açýsýyla hukuk üzerinden çözümlenmesi gerekir. Türkiye’nin kurtuluþu Kemalizm’den demokrasiye geçmek; din, ýrk, mezhep üzerinden siyaset yapmak deðil. “Sadece benim istediðim olacak” dediðin anda Kemalizm’in silâhlý gücünü hýzlýca yeniden harekete geçirirsin ve bu da Türkiye toplumunun baþýný belâya sokar.

Siyasetçi, çifte standartlý olmamalý n Din­dar­lar­ Er­ba­kan’ý­ saf­ dý­þý­ bý­ra­kýp­ da­ha­ de­mok­rat ol­du­ðu­nu­dü­þün­dü­ðü­Er­do­ðan’ý­seç­ti.­Er­do­ðan,­de­ði­þi­me­a­yak­uy­du­ra­maz­sa,­din­dar­ta­ban­o­nu­da­dev­re­dý­þý­ bý­rak­maz­ mý?­ E­ðer­ din­dar­lar­ di­nin­ si­ya­se­te­ a­let­ e­dil­me­si­ni­is­te­se­Er­ba­kan’ý­des­tek­le­mez­miy­di? Son dönemde AKP’ye eleþtiri yapanlar Neoconcu deðil, laikçi, CHP’li deðil ve Türkiye’nin MHP’lileþerek ileri götürülemeyeceði tehlikesinin altýný çizenler. Dindarlar vicdan sahibidir. Üç yýldýr askerî vesayete karþý göðsünü siper eden Ahmet Altan ve Taraf gazetesine sadece tazminat deðil, hapislere girsin, yatsýn diye ceza dâvâsý açýlmasýný halk anlamaz. Söylenenler doðru ise, askerî vesayetle anlaþarak, milliyetçi oylarý alacak siyaset izleyerek Türkiye daha ileri gidemez. Bunu en çok dindarlar ve AK Parti’nin tabaný anlar. Dindarlar ve muhafazakârlar özgür ve mutlu olmak istiyor. Kendinin baþýna belâ getirecek bir siyaseti kabul etmez. n AKP­dö­ne­min­de­li­be­ral­le­rin­en­kâr­lý­dö­nem­le­ri­ni­ya­þa­dýk­la­rý­da­id­di­a­e­di­li­yor… AK Parti olmasa hiçbir varlýk gösteremeyen iktidarýn omurgasýz, dalkavuk, amipleri var. Bir adamý eleþtiremeyince, övmenin de bir mânâsý yok. Biz, Türkiye’nin ortak çýkarýnýn çoðulcu evrensel demokrasi de olduðunu söylüyoruz. Bu ilkelerden sapýnca baþbakaný eleþtiriyoruz. Baþbakaný hiç eleþtirmeden sürekli överek kendine yer arayan garibanlar var. Onlarý da ciddiye almamak lâzým. Ýlk imzam 65 yýlýnda yayýnlandý. Eðer “ben” zede alýrsam varlýðým anlamýný yitirir. Bunun da faturasý yoktur. Bunun onuru vardýr. Tutarlý olmayan saygýn olamaz. Ne olur, dalkavuk olur. Bizim derdimiz þu veya bu siyasî parti deðil, bizim derdimiz Türkiye’nin askerî vesayetten kurtulup gerçek bir demokrasi olmasý. Bu noktalarda eksik ve aksak gördüðümüz þeyler olursa ister hükümet, ister asker, ister yargý olsun herkese eleþtirimizi söyleriz. n As­lý­na­ba­kar­sa­nýz­Baþ­ba­ka­nýn­Ta­raf’a­dâ­vâ­aç­ma­sý­ga­ze­te­nin­hü­kü­me­tin­ga­ze­te­si­ol­du­ðu­ya­lan­la­rý­ný­da­is­pat­la­mýþ­ol­du. Ahmet Altan, kendi gibi olmayýnca yok olur. Düþünceye ihanet etmek baþka bir þeye benzemez; eðer edersen varmýþ gibi yaþarsýn. n A­i­le­ o­la­rak­ hep­ as­ke­rî­ dar­be­ler­den­ mað­dur­ ol­du­nuz. Siz­ 28­ Þu­bat’ta­ bü­yük­ be­del­ler­ ö­de­di­niz,­ hat­ta­ ö­lüm­le teh­dit­e­dil­di­niz.­Baþ­ba­kan’ýn­Ah­met­Al­tan’a­dâ­vâ­aç­ma­sý si­zi­in­sa­nî­o­la­rak­üz­dü­mü? Hayýr, hayýr kesinlikle! Türkiye istediðimiz tarafa doðru gidiyor. Bu yaþadýklarýmýz eksikliklerdir, yanlýþlýklardýr, yalpalamalardýr. Uyarmaya kalkarsýnýz, duyan duyar, duymayan duymaz, fakat toplum olarak bu uyarýlarý duymazsak faturayý hep beraber öderiz. Bir tek, maðdur üreten, maðdurlarý da birbiriyle çarpýþtýran rejimini deðiþtirme imkâný varken fýrsatý kaçýrýrsak buna üzülürüm. AK Parti çok güçlendiðini düþündüðünü ve demokratik süreci yavaþlattýðý bir dönemde, militer silleye de hedef olabilir. Biz hiçbir siyasî partinin bu tür durumlara düþmesini istemeyiz. Bizim uyarýlarýmýzýn kiþisel çýkar ve ikbal kaygýsýyla yapýlmýþ uyarýlar olarak algýlamamalý! Ahmet Altan bir þey istemiyor ki? Eðer bu milletin hizmetkârý olmak istiyorsan, illa iktidar gibi bir kaygýn olmamalý. Bir vakýf kurup millete gene hizmet edilebilir. Ýktidar olunca da neden tutarlýlýðýný kaybedesin ki? Böyle olunca da kafalar karýþýyor. n Hü­kü­me­tin­i­le­ri­bir­ham­le­ya­pa­bil­me­si­i­çin­MHP­ta­ba­ný­nýn­o­yu­na­da­ih­ti­yaç­duy­du­ðu­bu­sert­söy­le­min­se­çim­le­re­ya­kýn­yu­mu­þa­ya­ca­ðý­söy­le­ni­yor.­Siz­bir­yu­mu­þa­ma bek­li­yor­mu­su­nuz? Yumuþama olabilir. Siyasetçinin çifte standartlý, pragmatist olmasý güvenini azaltýr. Ben deðiþimin siyasetini arýyorum. n Siz­ya­kýn­dö­nem­de­as­ker­ler­le­si­vil­ik­ti­da­rýn­bir­uz­laþ­ma­a­ra­yý­þý­i­çin­de­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz? Askerlerin maaþlarýnýn açýklanmamasý, Sayýþtay denetiminden askerî harcamalarýn muaf tutulmasý, Kürt sorununda MGK açýklamasý yanýk kokusu veriyor. n Er­ge­ne­kon­sü­re­ci­de­vam­e­di­yor,­a­ma… Ne kadar devam edeceðini bilemeyiz. Üstelik sadece hükümetin iradesiyle mi ilerliyor dâvâ? n Em­re­Us­lu,­sa­de­ce­hü­kü­me­tin­de­ðil,­dev­let­i­çin­de­de­mok­rat­ bü­rok­rat­la­rýn­da­ bu­ dâ­vâ­nýn­ sür­me­sin­de­ bü­yük kat­ký­sý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­miþ­ti.­ Hat­ta,­ hü­kü­met­le­ as­ker­ler a­ra­sýn­da­ “din­dar­ bü­rok­rat­la­rý­ ba­na­ ver,­ sen­ ik­ti­dar­ ol” pa­zar­lý­ðý­nýn­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lirt­miþ­ti.­ Biz askerlerle pazarlýk eden iktidar aramýyoruz. Türk toplumunu özgürleþtirecek, toplumsal iradeyi temsil edecek iktidar arýyoruz.


YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recepbozdag@yeniasya.com.tr

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL

Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

Ferrari FF görücüye çýktý

Renault Clio HB 1.5 dCi

sedat@yeniasya.com.tr

13

ÝTALYAN lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin tarihindeki ilk dört tekerlekten çekiþli süper spor modeli Ferrari FF’in ilk fotoðraflarý bütün dünyayla ayný anda yayýnlandý. Ferrari FF adýný taþýyan ve Ferrari 612 Scaglietti modelinin yerini alacak olan 660 HP’lik V12 motorlu yeni süper spor, yepyeni bir GT spor otomobil devrini açmasýyla da dikkat çekiyor. Hem radikal ön tasarýmý hem de benzersiz arka hatlarýyla Ferrari’nin gelmiþ geçmiþ bütün modellerinden açýk ara ayrýlan Ferrari FF, ilk olarak 2011 Cenevre Otomobil Fuarý’nda resmen halk önünde tanýtýlacak.

Isuzu sektöründe lider

Ð

RECEP BOZDA

niasya.com.tr recepbozdag@ye

ÝLK GÜNÜNDEKÝ PERFORMANSINDA RENAULT CLIO HB 1.5 DCI, ÝLK GÜNKÜ ÇEVÝKLÝÐÝNDEN BÝR ÞEY KAYBETMEDEN YOL ALMASI ASLINDA KENDÝSÝNDEN BEKLE NÝLEN BÝR PERFORMANSTI DESEK ABARTMIÞ OLMAYIZ. ÝLK OLARAK 2009 Cenevre Fuarý’nda görücüye çýkan ve Bursa’da Oyak Renault fabrikalarýnda üretilen Yeni Clio HB, üçüncü jenerasyon Clio üzerine inþa edilen bir otomobil… Clio, Fransýz üretici Renault’nun ürün gamýndaki en eski modellerden birisi. Ýlk olarak ‘90’lý yýllarýn baþýnda karþýmýza çýkmýþtý ve o dönemin klasik Renault çizgisinde köþeli bir otomobildi. 2009 yýlýnda makyajlanan Clio, imajýný da o zaman yeniledi. Test sürüþlerin yeni ve sýfýr arabalarý kullanýrýz. Hatta ilk kullanýcýlarý olur ve görüþlerimizi, ilk izlenimlerimizi okuyucularýmýza aktarýrýz. Zaman zaman “acaba daha önce kullandýðým herhangi bir araç þu anda nasýl?” diye merak ederim, sizin de merak ettiðinizi düþünüyorum. Zira yeni arabayý kullanýp “iyi, fena olmamýþ vs.” tarzýnda cümleleri yazmak biraz rahat oluyor. Sýfýr bir araç geçen 2-3 sene içinde ve kat ettiði 50-60 bin km sonrasýnda ne halde olduðunu merak ettiyseniz, bu hafta bu testlerden birine konuk olacaksýnýz. Test sürüþü misafirimiz ise; Renault Clio HB 1.5 dCi.

ENTEGRE NAVÝGASYON SÝSTEMÝ TASARIMI konforu, çok yönlülüðü, üst segment modelleri aratmayan güvenlik ve donaným düzeyiyle Renault Clio HB Authentique, Expression ve Dynamique olmak üzere üç farklý versiyonu ile satýþa sunulmuþ ve hem dinamizm ve saðlamlýk, hem de akýþkan ve çekici bir karakter kazandýran cezbedici kompakt çizgileri ile dikkat çekmiþ, yeni tasarýmýyla kýsa sürede büyük beðeni kazanmýþtý. Clio’nun ön bölümü gerçek anlamda gençleþtirilmiþ ve arka kýsmýnda ise radikal anlamda bir farklýlýða gidilmemiþti.

2010 geldi geçti, Fiat’ta fiyatlar deðiþmedi

DÜNYANIN lider ticarî araç dizel motor ve ticarî araç üreticilerinden Isuzu, geçtiðimiz günlerde açýklanan Japonya ticarî araç satýþ rakamlarýna göre bir kez daha Japonya’nýn 1 numaralý kamyon ve kamyonet markasý oldu. 2010 yýlý içerisinde Isuzu Japonya’da 1,5 ton istiap hadd ve üzeri kamyon ve kam yo net seg men tin de 42.352 araç satarak % 34 pazar payý ile pazar liderliðine ulaþtý. Ja ponya’nýn yaný sýra Türkiye’de de satýlan ve Þampiyon ismiyle de tanýnan Isuzu N Serisi araçlar, Japonya’da kamyonet segmentin de 10 ve hafif kamyon segmentinde 3 senedir kimseye kaptýrmadýðý pazar liderliðiyle kalitesini bir kez daha ispat etti.

Scania’dan tarihî büyüme DOÐUÞ otomotiv bünyesinde yer alan ve Türkiye pazarýnda elde ettiði satýþ baþarýlarý ile dünyada en çok Scania araç satýlan ülkeler sýralamasýnda 6. sýraya yükselen Scania, toplam pazardan yüzde 10 pay alarak 3. sýrada yerini aldý. Türkiye’nin en çok tercih edilen ithal aðýr ticarî araç markasý Scania, Aðýr Ticarî Araçlar Derneði 2010 yýlý satýþ raporuna göre 2 bin 500 adet satýþ gerçekleþtirerek rekor kýrdý. Toplam pazardan yüzde 10 pay alarak en çok satýlan 3. marka olan Scania, 2003 yýlýndan günümüze ithal aðýr ticarî araç pazarýnda en çok satýlan araç markasý olma baþarýsýný 2010 yýlýnda da yüzde 27 pazar payý ile devam ettirdi.

Nissan Juke Emniyet Müdürlüðü Filosunda KISA sürede herkesin dikkatini çeken Nissan Juke geçtiðimiz Aralýk ayýnda Beyoðlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’nce Polis aracý olarak kullanýlmaya baþlanmasýnýn ardýndan þimdi de Kadýköy, Fatih, Beþiktaþ ve Avcýlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’ne baðlý polis aracý filosuna katýldý. Araçlar Sultanahmet Meydaný’nda düzenlenen bir törenle Kadýköy, Fatih, Beþiktaþ, Avcýlar Ýlçe Emniyet Müdürlerine teslim edildi. Teslim töreni sýrasýnda bir konuþma yapan Nissan Otomotiv A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlkim Sancaktaroðlu; “Nissan Otomotiv A.Þ.olarak Beyoðlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne tahsis ettiðimiz 4 adet Juke’un ardýndan Kadýköy, Beþiktaþ, Avcýlar ve Fatih Emniyet Müdürlüklerine tahsis edilen 8 araç performansý, þehir kullanýmýna uygun boyutlarý ve yerden yüksek yapýsýyla tüm zorluklarýn üstesinden gelerek, her koþulda Emniyet Teþkilâtý’na destek verecektir” dedi.

Opel’den yenilik: iPhone–Opel FlexApp

KEDÝ ÇEVÝKLÝÐÝ SÜRÜYOR 2 sene sonunda Renault Clio HB 1.5 dCi, bir kedi çevikliðinde yol alýþýna devam ettiðini ve ferah sürüþü sürdürdüðüne þahit oluyoruz. Test sürüþlerinde takýntým olan direksiyon simidinde, uygun sürüþ pozisyonunu bulmakta biraz zorlandým. Bu arada Clio’nun ABS ve EBD destekli frenleri güven veriyor. Ani frenlemede de sizi üzmüyor. Netice olarak bu disiplinden üst derecede bir beklentiniz yoksa, yakýt masrafým düþük olsun diyor ve çekirdek bir aile iseniz, Clio HB satýn alabilirsiniz.

CLIO’NUN dýþ görünümü hari cin de ü çün cü je ne ras yon dan farklý olarak ilk dikkat çeken özelliklerden birisi entegre navigasyon sistemi olmuþtu. Ardýndan bir çok markada bu sistemin konulduðunu izledik. Yeni Clio HB’in 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 ve 1.5dCi 70 ve 85 beygir motor seçenekleri bulunuyor. Clio HB 1.5 dCi Dynamique’de yer alan 85 bg gü cün de ki mo tor bu gü cü 3750 d/d’de üretiyor. 200Nm. tork deðerine sahip otomobilin 0/100 km/s hýzlanmasý ise fabrika verilerine göre 12,7 saniye. 100 km.de þehirler arasý yollarda 4 lt, þehir içinde 5.2 lt ve karma 4,4 lt yakýt tüketen Clio 1.5 dCi ile testimiz süresince, aþaðý yukarý benzer deðerleri elde ettik.

TOFAÞ çatýsý altýnda yer alan ve 2010 yýlýnda ülkemizin en çok tercih edilen yerli üretim markasý unvanýna sahip Fiat, 2010 yýlý fýrsatlarý sunmaya devam ederek satýþ kampanyalarý arasýnda fark oluþturmaya devam ediyor. 2010 yýlýnýn son ayýna özel fiyatlarýný, 2011 yýlýnýn ilk ayýnda da sunmaya devam eden Fiat Türkiye, KDV bedeli tutarýnda indirim yapýyor. Fiat Fiorino’dan Fiat Punto Evo’ya, Fiat Linea’dan Fiat Grande Punto’ya kadar birçok model de geçerli olan KDV bedeli kadar indirim kampanyasý, 31 Ocak’ta sona erecek. Bu arada, 2010 Ocak-Aralýk döneminde 45 bin 220 adet otomobil ve 64 bin 718 adet hafif ticarî araç satýþý gerçekleþtiren Fiat Türkiye, geçtiðimiz yýlý binek segmentinde en çok tercih edilen 4. marka olarak tamamlarken, hafif ticarî araç segmentinde ise en çok tercih edilen 1. marka olmayý baþardý. 2010 sonunda toplam satýþýnýn 94 bin 582 adetini yani satýþlarýnýn yaklaþýk % 85’ini Tofaþ’ýn Bursa’daki fabrikasýnda üretilen Fiat Fiorino, Yeni Fiat Doblo, Fiat Doblo Classic, Fiat Linea ve Fiat Albea Sole/Palio Sole modelleriyle gerçekleþtiren Fiat, Türkiye’de üretim yapan global markalar arasýnda da toplam satýþta yerlilik oranýyla yine açýk ara zirvede yer aldý.

OPEL’DEN iPhone kullanýcýlarýna yönelik yeni bir seçenek. Opel FlexApp, sürücülere kolay, etkin ve eðlenceli bir sürüþ sunarak parktan, alýþveriþe, tatilden iþe ve doðru müzik listesini bulmaya kadar bir çok konuda yardýmcý oluyor. Opel FlexApp kullanýcýlarýn park yeri bulmalarýna, göstergede kalan zamaný takip etmelerine ve otomobili nereye park ettiklerini hatýrlamalarýna imkân saðlýyor. Ayrýca alýþ veriþ listesi oluþturmalarýna ve en iyi maðazalarý bulmalarýna da yardýmcý olabiliyor. Ayrýca bir sonraki tatil planlamasý için de imdada yetiþiyor.

Mercedes-Benz Türk için rekorlar yýlý, 2010 SEKTÖRDÜ 43. yýlýný dolduran Mercedes-Benz Türk A.Þ., 2010 yýlýný tarihî bir rekorla kapattý. Bütün ürün gruplarý dahil, toplamda 29.663 adetlik araç satýþý ile tarihinin en yüksek araç satýþýný gerçekleþtiren þirket, yýl boyunca yeni teknolojilere, yalýn süreçlere, insan kaynaðýnýn geliþimine, Ar-Ge çalýþmalarýna, otobüs ve kamyon fabrikalarýna yönelik yatýrýmlarýna devam etti. 1967’de kurulduðu günden bu güne 670 milyon Euro yatýrým yapan þirket, bugün Türkiye’nin 22. en büyük þirketi ve 16. en büyük ihracatçýsý konumunda. 1967’den bu yana toplamda 59.000 otobüs ve 132.000 kamyon üretimi gerçekleþtiren Mercedes-Benz Türk A.Þ., 2010 yýlýnda toplam 30 milyon Euro’luk yatýrým yaptý. Bu arada, Mercedes-Benz Türk 2011 yýlýnda otomobilin 125. yýlýný ve Aksaray Kamyon Fabrikasýnýn da 25. yýlýný kutlayacak.

Tata’nýn yeni yüzü TATA'NIN yeni yüzü Vista 1.4 Safire benzinli ve 1.3 Quadrajet dizel motor seçenekleri ile Avrupa pazarýyla ayný zamanda Tür kiye’de satýþa sunuldu. Tata’nýn tüm dünyada yaptýðý yatýrýmlar paralelinde gözünü Avrupa pazarýna da çevirmesiyle birlikte özellikle bu pazarý hedef alan Vista, Türkiye’de her yýl en çetin rekabetin yaþandýðý ve gün geçtikçe büyüyen “B” segmentinde önemli bir yer edinmek amacýyla yo la çýk tý. Vis ta hem a lýr ken, hem de kullanýrken sunduðu ekonomik özellikleri, zengin dona ný mý i le 20 yaþ üs tü, C1-C2 sosyo-ekonomik statüsünde çok geniþ bir kitleyi hedefliyor. Vista’nýn pratik, ekonomik, fonksiyonel, ergonomik, güvenli, þehirli, rahat ve kendine güvenen bir karakteri bulunuyor.Tata Vista’nýn 1.4 Safire Aura modeli 19 bin 990 TL, 1.3 Quadrajet Aura modeli ise 22 bin 990 TL’lik özel tanýtým fiyatlarýyla satýlýyor.

Audi’den en küçük elektrikli! AUDI, Almanya’daki Nuremberg Oyuncak Fuarý’na özel, e-tron teknolojisiyle çalýþan dünyanýn en küçük elektrikli otomobilini üretti. Alüminyum ve karbon gövdeden 2.3 metre uzunluðunda ve 97 santimetre geniþliðindeki Auto Union Type-C e-tron, saatte 30 kilometre hýza çýkabiliyor. Sýnýrlý sayýda üretilen oyuncak otomobil, 15 bin Euro’ya satýlacak. “Teknoloji ile bir adým önde” felsefesiyle hareket eden Audi, geleceðin teknolojisi elektrikli otomobiller için yaptýðý araþtýrmalarýn sonuçlarýný sergilemek için bu kez dünyanýn en ünlü oyuncak fuarýný seçti. Alman üretici, bu yýl 62’ncisi düzenlenen Uluslar arasý Nuremberg Oyuncak Fuarý’na özel elektrikli oyuncak otomobil üretti. Çocuklarýn veya boylarý 1.80 metrenin altýnda yetiþkinlerin binebileceði otomobil, lityum-iyon pil kullanýyor. 1.5 beygir gücündeki motoru, 40 Nm’lik tork üretiyor. Evdeki prizlerde 2 saatlik þarjla 25 kilometre boyunca yol yapabilen Auto Union Type-C, saatte 30 km maksimum hýza çýkabiliyor.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor ile oynadýðý karþýlaþmayla birlikte, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da ilk resmi karþýlaþmasýna çýktý. Futbol Federasyonu’nun hafta içinde lig maçý oynanmasýna karar verdiði statta, konuk Sivassporlu taraftarlar, bin 600 kiþilik üst tribünde yer aldý. Güvenlik güçleri, Sivassporlu taraftarlarýn çevresinde tedbir aldý.

ARDA KADRODA YOK GALATASARAY’DA kaptan Arda, sakatlýðý nedeniyle maç kadrosunda yer almadý. Sarýkýrmýzýlý kulübün resmi internet sitesi, maçtan 1 saat önce yayýnladýðý kadroda, Arda’nýn ilk 11’de yer aldýðýný duyurdu. An cak, basýn mensuplarýna daðýtýlan esame listesinde Arda’nýn kadroda olmadýðý, bu oyuncunun yerine yeni transfer Yekta’nýn yer aldýðý görüldü. Arda’nýn, kasýk aðrýsý nedeniyle kadroya alýnmadýðý öðrenildi.

YEKTA ÝLK 11’DE, STANCU KULÜBEDE GALATASARAY’DA , hafta içinde Steaua Bükreþ takýmýndan transfer edilen Bogdan Sorin Stancu, teknik direktör Gheorghe Hagi tarafýndan 18 kiþilik maç kadrosuna alýndý. Stancu, maça yedek baþlarken, Kasýmpaþa’dan alýnan Yekta Kurtuluþ ise karþýlaþmada ilk 11’de yer aldý. Yeni transfer kaleci Robinson Zapata ise maç kadrosuna alýnmadý. Galatasaray’da sakatlýklarý bulunan Baros, Gökhan, Pino, Çaðlar ile kýrmýzý kart cezalýsý olan Serkan Kurtuluþ maçta forma giyemedi. Baros, Çaðlar ve yeni transfer Zapata karþýlaþmayý tribünden takip etti.

SERVÝS ÜCRETLERÝNÝ GS KULÜBÜ ÖDEDÝ ÝETT, Spor Toto Süper Lig’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da Galatasaray ile Sivasspor arasýnda yapýlan maçta taraftarlarý taþýyan otobüslerin seyirciden ücret almadýðýný, ancak bedelinin Galatasaray Kulübü tarafýndan ödendiðini açýladý. Açýklamada, “sada yapýlan ÝETT seferlerinin ücreti Galatasaray Kulübü tarafýndan ödenmiþtir’’ ifadesine yer verildi.

SPOR

Arena’yý Servet açtý YENÝ STADINDA ÝLK KEZ BÝR LÝG MAÇINA ÇIKAN G. SARAY, SÝVASSPOR’U SERVET ÇETÝN’ÝN GOLÜYLE 1-0 YENERKEN, KONUK EKÝBÝN BÝR TOPU DÝREKTEN DÖNDÜ.

MAÇTAN DAKÝKALAR 6. dakikada saðdan çalýmlarla ataða çýkan Grosicki’nin ceza sahasýna girer girmez yaptýðý vuruþta, top yandan az farkla auta çýktý. 7. dakikada Emre’nin yaptýðý ortada arka direkte Yekta’nýn vuruþunda meþin yuvarlak auta çýktý. 19. dakikada Yekta’nýn pasýyla ceza sahasý içinde topla buluþan Culio’nun þutunda, defanstan seken top üsten kor nere gitti. 23. dakikada saðdan Culio’nun yaptýðý ortada, Cana’nýn ayak koyduðu top sekerek arka direkte Servet’in önünde kaldý. Bu oyuncunun vuruþunda kaleciden dönen meþin yuvarlak Barýþ’a çarparak auta çýktý. 45. dakikada Culio’nun pasýyla topla soldan Sivasspor ceza sahasýna giren Emre’nin yerden sert ortasýnda, defanstan seken meþin yuvarlak kaleye paralel olarak az farkla kornere gitti.

Güneþ, antrenmanda Engin Baytar ile görüþme yaptý. FOTO: AA

Üzerimizde baský yok

TARÝHE GEÇEN GOL 50. dakikada Sabri’nin savunmanýn arkasýna attýðý topla buluþan Kazým’ýn vuruþunu kaleci son anda kornere çeldi. 57. dakikada Culio’nun pasýnda topla buluþan Barýþ’ýn sert þutunu kaleci son anda kornere tokatladý. 64. dakikada Kamil Grosicki’nin soldan ceza alaný içine gönderdiði topla buluþan Mehmet Yýldýz’ýn yakýn mesafeden vuruþunu kaleci Ufuk çýkardý. Pozisyonun devamýnda topla buluþan Kamanan’ýn yakýn mesafeden vuruþu üstten auta çýktý. 70. dakikada Galatasaray Türk Telekom Arena’da öne geçti. Bu dakikada Sabri’nin ara pasýna hareketlenen Barýþ’ýn ceza alaný içine doldurduðu topu takip eden Servet Çetin takýmýný öne geçirdi. 10.

1 0

nSPOR Toto Süper Lig’de sahasýnda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak ikinci yarýya iyi bir baþlangýç yapamayan Trabzonspor’un teknik direktörü Þenol Güneþ, hayatýn devam ettiðini, Beþiktaþ ile Ziraat Türkiye Kupasý’nda, Fenerbahçe ile ligde yapacaklarý maçlarý kazanmak için oynayacaklarýný söyledi. Güneþ, üzerlerinde bir baský olmadýðýný belirterek, ‘’Baský bizde yok ama bizim dýþýmýzda birilerinde var. Bizim futbol camiasýnda Trabzonsporlu oyuncularýn yok, ama baþkalarýnda olabilir. Çünkü herkesin kendilerine göre beklentileri var, onlar da haklý olarak o baskýyý yapmak isteyecekler. Ama biz de yok öyle birþey. Biz Ankaragücü maçýnda hak ettiðimiz maçta 2 puan kaybettiðimiz için üzüntülüyüz. Futbolda doðrular yapsanýz da böyle zaman zaman sonuçlar alýndýðýný gördük. Daha önce de baþýmýza geldi’’ ifadelerini kullandý.

TT ARENA Ufuk ** Sabri ** oðlu Kuddusi Müftü Cana ** Adil Sinem Servet *** az Muharrem Yýlm Hakan * (Dk. 63 Insua *) Yekta ** Barýþ ** Ayhan ** *) Sarý kartlar: (Dk. 80 M. Sarp . 37 Dk. 34 Cana, Dk Culio ** 14 Culio (GS) Dk. Emre Çolak ** ) (Dk. 57 Stancu ** Rada, Dk. 75 s) Navratil (Siva Kazým *

T. Direktör George Hagi

Korcan ** Uður ** Navratil ** Hayrettin ** (Dk. 46 M. Nas *) Ziya ** Grosicki ** Kadir ** Rada ** Erman ** (Dk. 75 Eneramo *) M. Yýldýz ** Suarez * (Dk. 46 Kamanan *)

T. Direktör Rýza Çalýmbay S) (G et rv Se Gol: Dk. 70

FOTOÐRAFLAR: AA

TT ARENA’DA ÝLK RESMÝ MAÇ

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

Savunmada Mehmet Yýldýz ile mücadele eden Servet, ileriye çýkýp golünü de attý.

Türk Telekom Arena Stadý’ndaki ilk golü atan isim olarak Servet ismini tarihe yazdýrdý. 80. da kikada sol kanattan Ziya’nýn kul lan dý ðý kö þe a tý þýn da E na ra mo’nun kafa vuruþu yan direkten oyun alanýna geri döndü. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca mücadele Galatasaray’ýn 1-0 üstünlüðü ile sona erdi.

Gökhan Gönül’ün en golcü sezonu FENERBAHÇE'NÝN Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasýnda deplasmanda Medical Park Antalyaspor’u 1-0 yendiði maçta, takýmýna 3 puaný getiren golü atan Gökhan Gönül, sarý-lacivertli takýmda en golcü sezonunu yaþýyor. Fenerbah çe’deki 4. sezonunu geçiren milli futbolcu, ilk kez ligde 3 gole ulaþtý. F. Bahçe formasýyla 4 sezondur Süper Lig’de forma giyen Gökhan’ýn toplam 5 lig golü bulunuyor. Ýlk iki sezon F. Bahçe formasýyla ligde gol atamayan Gökhan Gönül, ilk sezo nu o lan 2007-08’de G. Saray ile yapýlan Türkiye Kupasý çeyrek final maçýnda 1 gol kaydetti. Geçen sezon 30 lig maçýnda forma giyen Gökhan, 2 go le im za at tý. 20092010 se zo nun da F. Bah çe’nin deplasmanda Sivasspor’u 5-1 yendiði maçta 1 gol atan Gökhan, Diyarba kýrs por’u dep las man da 3-1 yen di ði maçta da 1 kez fileleri havalandýrdý.

Beþiktaþ, Trabzonspor maçý için taktik ve þut çalýþmasý yaptý.

Kartal’da kupa mesaisi nBEÞÝKTAÞ, Ziraat Türkiye Kupasý’nda 26 Ocak Çarþamba günü Trabzonspor ile oynayacaðý (B) Grubu 5. ve son hafta maçýnýn hazýrlýklarýný yaptýðý antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basýna kapalý olarak gerçekleþtirilen antrenmana, tedavisine devam edilen Nihat Kahveci ve Tomas Sivok’un katýlmadýklarý, Mert Nobre, Guti Hernandez ve Matteo Ferrari’nin ise takýmdan ayrý koþu yaptýðý bildirildi. Kalecilerin takýmdan ayrý çalýþtýðý idmanda, ýsýnma koþularýnýn ardýndan pas ve top kontrolü yapan siyahbeyazlýlarýn, minik kalede deðiþmeli dar alan çalýþmasýnýn ardýndan, yarým sahada taktik çalýþmalar gerçekleþtirdiði kaydedildi. Antrenmanýn þut çalýþmasýyla sona erdiði açýklandý.

BJK Cola Turka: 82 Türk Telekom: 75 n BEKO Basketbol Ligi’nde yapýlan maçta Beþiktaþ Cola Turka, Türk Telekom’u 82-75 yendi. Beþiktaþ’ýn ABD’li oyuncusu Mire Chatman 15 sayý, 12 asistle ‘’Double double’’ yaparken, 9 ribaund alýp 1 ribaundla ‘’Triple double’’ yapmayý kaçýrdý. Beþiktaþ Cola TurkaTürk Telekom karþýlaþmasýný Beþiktaþ Kulübü Baþkaný Yýldýrým Demirören de izledi.

FB Ülker, Banvit’i rahat geçti Gökhan Gönül, bu sezon ise forma giydiði 16 lig maçýnda 3 kez gol sevinci yaþadý.

BEKO Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe Ülker, averajla önünde bulunduðu Banvit’i 83-70 yenerek, liderliðini sürdürdü. FB Ülker, aldýðý bu sonuçla ligde galibiyet serisini 4’e çýkarýrken, Banvit’in de 7 maçlýk galibiyet serisini sonlandýrdý. FB Ülker’de antrenör Neven Spahija, rakiplerinden daha iyi bir takým olduklarýný söyledi. Banvit antrenörü Orhun Ene ise Fenerbahçe Ülker’in THY Avrupa Ligi’nde baþarýlý bir sezon geçirdiðini anlatarak,’’Biraz daha iyi hücum etseydik maça ortak olabilirdik ama bugün kaliteli oyuncularla çok üst düzey bir basketbol oynayan rakibimize karþý yenildik. Kendilerini tebrik ediyorum’’ deðerlendirmesinde bulundu.

Federer, 4. turunda Ýspanyol Tommy Robredo’yu 3-1 yendi ve kariyerinde 27'nci kez çeyrek finale çýktý.

Federer’den yeni rekor n ÝSVÝÇRELÝ tenisçi Roger Federer, Avustralya Açýk Tenis Turnuvasý’nýn 4. turunda Ýspanyol Tommy Rob re do’yu 3-1 yen di ve Grad Slam turnuvalarýnda üst üste 27 kez çeyrek final görerek, Jimmy Connors’ýn bu alandaki rekoruna ortak oldu. Federer, Grand Slam turnuvalarýnda son kez, 2004’teki Fransa Açýk’ta 3. turda elenerek çeyrek finale çýkamamýþtý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

SPOR

BURSA FIRSAT TEPTÝ YEÞÝL BEYAZLILAR, KONYA DEPLASMANINDAN GOLSÜZ EÞÝTLÝKLE AYRILINCA, LÝDER TRABZONSPOR ÝLE PUAN FARKINI 3’E ÝNDÝRME FIRSATINI KULLANAMADI.

MAÇTAN DAKÝKALAR Evinde G. Antep'e yenilen Kasýmpaþa 8 puanda kaldý.

Kasýmpaþa düþüyor!: 0-1 nLÝGÝN dibine demir atan Kasýmpaþa, ikinci yarýya da kötü baþladý. Fuat Çapa’nýn talebeleri kendi sahasýnda G. Antepspor’a 1- 0 maðlup oldu. Maçýn tek golü 38. dakikada Sosa’dan gelirken, bitiþ düdüðünün ardýndan bir grup Kasýmpaþa taraftarý ‘’Yönetim istifa’’ diye baðýrdý ve eski teknik direktör Yýlmaz Vural lehine tezahürat yaptý. Konuk Gaziantepspor ise puanýný 27’ye yükseltti.

Uygun’un cezasý bitti nESKÝÞEHÝRSPOR Teknik Direktörü Bülent Uygun, PFDK’nýn kendisi hakkýnda 8 resmi müsabakada soyunma odasýna ve yedek kulübesine giriþ yasaðý vermesine iliþkin alýnan kararýn ardýndan 11. haftadan beri takýmýnýn baþýndan maçlara çýkamýyordu. Uygun’un cezasý Gençlerbirliði maçýyla sona erdi. Uygun, bu hafta sahasýnda Konyaspor ile yapacaklarý maçta takýmýnýn baþýnda yer alacak.

En hýzlýsý Simpson nLÝGDE ikinci devrenin ilk maçýnda Kardemir Karabükspor’u 4-2 maðlup eden Manisaspor, ikinci yarýya farklý galibiyetle baþlayarak moral buldu. Manisaspor, bu galibiyetle Manisa’da üst üste oynadýðý 3. lig maçýndan da galip ayrýldý. Karþýlaþmanýn 22. saniyesinde Simpson’ýn attýðý gol, bu sezonun en erken golü olurken, ligde þu ana kadar Trabzonsporlu Alanzinho ve Burak, Konyasporlu Lietava, Fenerbahçeli Alex ve Gençlerbirliði’nden Hurþut karþýlaþmalarda ilk dakikalar dolmadan gol bulmuþtu.

12. dakikada Musa’nýn ceza sahasý dýþýndan þutunda top kale cide kaldý. 20. dakikada Robak’ýn ara pasýna hareketlenen Grajciar, kaleciyle karþý karþýya kaldý. Kalesini terk eden Ývankov, son anda topu ayaklarýyla uzaklaþtýrdý. 23. dakikada Vederson’un defansýn arkasýna uzun pasýnda topla buluþan Sercan, kaleciyle karþý karþýya durumda yaptýðý vuruþta meþin yuvarlaðý auta gön derdi. 26. dakikada Grajciar’ýn saðdan kullandýðý serbest vuruþta altý pasta topa iyi yükselen Hakan’ýn kafa vuruþunda meþin yuvarlak az farkla auta çýktý. 55. dakikada Ertuðrul’un ceza sahasýna ortasýnda Robak’ýn kafa vuruþunda top kalecide kaldý. 65. dakikada Turgay’ýn ceza sahasý dýþýndan sert þutunda top az farkla üstten auta çýktý. 82. dakikada Konyaspor ataðýnda topla birlikte ceza sahasýna giren Ali Dere’nin sol çaprazdan þutunda meþin yuvarlak auta gitti. Maç golsüz eþitlikle sona erdi.

0-0

Baþkanlar birlikte izledi KONYASPOR Kulübü Baþkaný Bahattin Karapýnar ile Bursaspor Kulübü Baþkaný Ýbrahim Yazýcý karþýlaþmayý birlikte izledi. Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doðan, karýþalma öncesi Bursaspor Teknik Direktörü Saðlam’a baþarýlar diledi. Karþýlaþma öncesi ellerinde ‘’bir zamanlar biz de sizin gibiydik’’ pankartlarý taþýyan 7 engelli, tekerlekli sandalye ile statta tur attý. Ýki takým oyuncularý Erzurum’daki 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarýna destek için ‘’Anadolu’nun zirvesinde buluþalým’’ yazýlý pankartla sahaya çýktý.

Lisanslarý yetiþmedi EV sahibi ekip Konyaspor’da yeni transferlerden lisansý yetiþmeyen Alvaro Mejia Perez ve Kamil Zayatte’nin yaný sýra Irak Milli Takýmý ile Asya Kupasý’nda bulunan Basem Abbas ve kýrmýzý kart cezalýsý Mahamoudou Kere takýmdaki yerlerini alamadý. Ev sahibi ekipde ara transfer döneminde takýma katýlan Polonyalý milli kale ci Mariusz Pawelek, Musa Çaðýran ve Ertuðrul Arslan ilk kez yeþil-beyazlý formayý giydi.

MAÇIN HAKKI BUYDU BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, 0-0 sona eren Konyaspor maçýn da, her iki takýmýn da birer puandan fazlasýný hak etmediðini söyledi. Saðlam, ikinci yarýnýn baþlangýcý açýsýndan önemli bir maça çýktýklarýný, alacaklarý puanlarla liderle aralarýndaki puan farkýný kapatmak istediklerini söyledi. Konyaspor galibiyeti ile gelecek hafta yapacaklarý Galatasaray karþýlaþmasý öncesi moral bulmak istediklerini, ancak bunu baþaramadýklarýný dile getiren Saðlam, ‘’Maçýn baþýnda iki net pozisyon bulduk, bunlarý deðerlendirebilsek skor farklý olabilirdi. Ýlk devre iyi geçmedi, ikinci yarý biraz daha renkli geçti. Ýki takým da iyi þeyler yaptý ama Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam oyunda gol yoktu’’ dedi.

Miller kadroda

Çok fazla gol pozisyonunun yaþanmadýðý mücadelede iki takým da yakaladýðý fýrsatlarý deðerlendiremedi. FOTO: AA

BURSASPOR’DA tedavisi süren Insua ile Ýbrahim Öztürk’ün yaný sýra Nunez ve Kirita da kadroda yer almadý. Konuk ekipte yeni transfer Ýskoç Kenny Miller, ilk 11’de þans bulamazken, teknik direktör Saðlam, oyuncuyu 18 kiþilik kadroya dahil etti.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

TÜRKÇE ÖÐRETEN KURSLAR I T Þ A T P U L DO

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 24 OCAK 2011 PAZARTESÝ

Yunanlýlar Türkçe öðreniyor TÜRKÇE ÖÐRENMEYÝ EKONOMÝK KRÝZDEN KURTULUÞ REÇETESÝ OLARAK GÖREN YUNANLILAR, AYRICA TARÝH, KÜLTÜR, KÖKEN VE DUYGUSAL SEBEPLERLE DE TÜRKÇE ÖÐRENMEK ÝÇÝN KURSLARIN YOLUNU TUTTU. YUNANLILARIN, Türkçeyi öðrenmek için ül ke genelindeki 150 Türkçe kursuna akýn ettikleri bildirildi. Türkçe öðrenmeyi ekonomik krizden kurtuluþ reçetesi olarak gören Yunanlar, ayrýca tarih, kültür, köken ve duygusal nedenlerle de Türkçe öðrenmek için kurslarýn yolunu tutuyor. Ülkede etkili olan finansal krize baðlý olarak Yunanlar, eskiden daha az raðbet edilen dilleri öðrenmek için yoðun ça-

ba gösteriyor. 2011 yýlýnda iyice popüler olan dillerin baþýnda Türkçe, Arapça, Rusça, Çince ve Ýsveççe geliyor. Bu dillere artýk sadece gençler deðil, iþsiz kalan yetiþkinler de gerek göç etmek, gerekse de iþ bulmak amacýyla ilgi gösteriyor. Yetiþkinlerin ve son dönemde gençlerin en çok raðbet ettiði dillerin baþýnda ise Türkçe geliyor. Türkçe öðrenen Yunanlarýn çoðunluðunu üniversite ve yüksek lisans

öðrencileri, kamu ve özel sektör çalýþanlarý, eðitim, hukuk ve saðlýk sektörlerinde hizmet verenler þeklinde sýralanýyor. Baþta Atina ve Selanik olmak üzere ülke genelinde 150 Türkçe kursu faaliyet gösteri yor. Atina’daki “Perugia Türkçe-Yunanca Dil ve Kültür Merkezi” Müdürü Tina Zogopulu, gençlerin CV’lerini zenginleþtirmek ve Türkiye’yi tanýmak için Türkçe öðrenmek için kur-

sa kayýt yaptýrdýklarýný anlatýyor. 2005-2006 yýlýnda 50 kiþi ile Türkçe derslerine baþladýklarýný söyleyen Zogopulu, bu yýl sadece kendi dil merkezlerinde Türkçe derslerine 250 kiþinin devem ettiðini ve 12 öðretmenle hizmet verdiklerini vurguladý. Tina Zogopulu, “Diðer kurslar da hesaba katýldýðýnda, Yunanistan’da binlerce kiþinin Türkçe öðrendiði görülür” dedi. Ýstanbul / cihan

Ýstiklâl Marþý için logo hazýrlanýyor

Çamý kesmedi, iþ yerinin ortasýnda býraktý

TÜRKÝYE Yazarlar Birliði, Ýstiklâl Marþý’nýn kabul ediliþinin 90. yýlý dolayýsýyla, logo taslaklarý hazýrlattý. Türkiye Yazarlar Birliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Ýstiklâl Marþý’nýn kabulünün 90. yýlý dolayýsýyla bu senenin “Mehmet Âkif Yýlý” olarak ilân edildiði hatýrlatýldý. Ýstiklâl Marþý’nýn sadece dönemin havasýný yansýtmakla kalmadýðý, bir milletin bin yýllýk varoluþ mücadelesinin muhtevasýný kayda geçirdiði vurgulanan açýklamada, þu ifadelere yer verildi: “1921 yýlýnda o zor günlerinde, düþman devletlerin Sevr’i benimsetmek için her türlü imkâný kullandýðý günlerde, ümitsizliðin yaygýnlaþtýðý bir dönemde Anadolu’dan bir ses ‘korkma’ dedi. Mehmet Âkif’in bu kelimeleriyle baþlayan þiiri, Büyük Millet Meclisi tarafýndan 12 Mart 1921’de Millî Marþ olarak seçildi ve ayakta dinlendi. Ýstiklâl Marþý bu yönüyle benzersiz bir ‘Millî Marþ’. Millî mücadeleyi yürüten meclis, ‘Millî Marþý’ kendi bünyesinden çýkardý. Mehmet Âkif Yýlý dolayýsýyla yýl boyunca kullanýlacak logonun tesbitini öncelikle kendi kuruluþlarýmýzýn seçimine býrakýyoruz.” Ýstanbul / Yeni Asya

OSMANÝYE’NÝN Kadirli ilçesinde bir esnaf, içindeki aðaç sevgisi dolayýsýyla kesmediði çam aðacýný iþ yerinin ortasýnda býraktý. 21 yýldýr Coþkunlar Caddesi’nde kebapçýlýk mesleðiyle uðraþan Erdem Çoban, 141 yaþýndaki çam aðacýný, kesmemek için iþ yerinin ortasýnda býraktýðýný söyledi. Çam aðacýnýn altýnda yýllarca seyyar kebapçýlýk yaptýðýný anlatan Çoban, “Kadirli’de benim iþ yerim yýllardýr vatandaþlar tarafýndan ‘çamýn dibi’ olarak bilinir. Yýllardýr müþterilerim aðacýn gölgesinde kebaplarýný yedi. Ýþ yerimi gü zelleþtirmek için tek katlý 65 metrekarelik bir bina yapmak istedim. Çam aðacý iþ yerimin ortasýna geliyordu. Ýçimdeki aðaç sevgisi dolayýsýyla hiç kesmeyi düþünmeden iþ yerimi aðacý ortasý na alacak þekilde yaptýrdým” dedi. Çevreye sahip çýkýlmasý gerektiðini ifade eden Çoban, “Bir aðacýn 60 yýlda yetiþtiðini unutmamak gerekir” þeklinde konuþtu. Osmaniye / cihan

21 yýllýk kebapçý Erdem Çoban, 141 yaþýndaki çam aðacýný dükkânýn ortasýnda býraktý. FOTOÐRAF: CÝHAN

Eskiþehir Orman Bölge Müdürü Mahmut Aydýn, þifalý bitkiler konusunda köylüleri bilinçlendireceklerini belirterek, söz konusu ürünlerin köylüler tarafýndan usûlüne uygun olarak toplanmasýný ve daha sonra pazarlanmasýný saðlayacaklarýný kaydetti. FOTOÐRAF: CÝHAN

Þifalý bitkiler, köylülerin geçim kaynaðý olacak ESKÝÞEHÝR’DE ormanlýk alanlarda bulunan ve genellikle þifalý bitkilerden oluþan odun dýþý orman ürünlerinin toplanýp, iþlenmesi ve pazarlanmasý ile civar köylerde yaþayanlara ek gelir saðlanmasý için bir çalýþma baþlatýldý. Orman Bölge Müdürlüðü’nce hazýrlanan proje, Bursa - Eskiþehir - Bilecik Kalkýnma Ajansý’na (BEBKA) sunulacak ve buradan projeye destek istenecek. Eskiþehir Orman Bölge Müdürü Mahmut Aydýn, kekik, mantar, adaçayý, ýhlamur, kantaron, kuþburnu ve çam fýstýðý gibi onlarca bitki ve meyvenin ormanlýk alanlarda yetiþtiðine dikkat çekerek, “Bunlar bu güne kadar geliþi güzel toplanýyordu’’ dedi. Konu hakkýnda köylüleri bilinçlendireceklerini kaydeden Aydýn, bu sayede söz konusu ürünlerin köylüler tarafýndan usûlüne uygun olarak toplanmasýný ve daha sonra pazarlanmasýný saðlayacaklarýný kaydetti. Þifalý ve aromatik bitkilerin gün gittikçe daha çok talep gördüðünü söyleyen Aydýn, “Mersin, Muðla gibi illerde defne, kekik, keçiboynuzu ve çam fýstýðý gibi ürünleri toplayarak geçinen onlarca köy var. Bu köyler 2010 yýlýnda millî gelire 250 milyon lira katký saðlamýþlar” diye konuþtu. Eskiþehir / cihan

Muhtarlar, zenginden alýp fakirlere verecek BOR Muhtarlar Derneði, toplumsal dayanýþmayý teþvik edici örnek projeyi hayata geçiriyor. Dernek, vatandaþýn elindeki ihtiyaç fazlasý giyecek, ayakkabý ve diðer malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaþlara ulaþtýracak. Bor Muhtarlar Derneði Baþkaný Ali Önsay, ilçe merkez, kasaba ve köy mahalle muhtarlarýnýn ortak kararýyla hazýrladýklarý projeyi derneði olarak hayata geçireceklerini belirtti. Ýyilik amacýyla yola çýktýklarýný dile getiren Önsay, “Bor ilçemizdeki mahallelerde ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere, vatandaþlarýn ellerinde bulunan ihtiyaç fazlasý giyim, ayakkabý ve baþka malzemeleri toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrmak istiyoruz. Bu hususta tüm varlýklý vatandaþlar ve ellerinde ihtiyaç fazlasý eþya bulunan halkýmýzýn mahalle muhtarlarýný veya derneðimizi aramalarýný istiyoruz” dedi. Niðde / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

24 Ocak 2011  
24 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 24 Ocak 2011 baskısı

Advertisement