Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÇOCUKLAR ÝÇÝN TEHLÝKE

GIDA TEKNÝSYENLERÝ ENSTÝTÜSÜ 14 GIDAYI SAÐLIKLI BULDU

ÝNTERNET TUZAÐINA DÝKKAT

BU YÝYECEKLER SAÐLIKLI YÝYEBÝLÝRSÝNÝZ

Haberi sayfa 5’te

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 23 OCAK 2011 PAZAR/ 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.694

www.yeniasya.com.tr

Yüz yýllýk korku Gerçeklerle yüzleþmek bazý çevreleri korkutuyor. Genelkurmay, arþivlerin açýlmasý yönündeki talep ve baþvurularý reddediyor. 31 MART BELGELERÝNE GENELKURMAY ENGELÝ

GAZETECÝ-YAZAR ORAL ÇALIÞLAR:

n Hür Adam filmi Said Nursî'nin farklý boyutlarýyla gündeme taþýnmasýna vesile oldu. Bediüzzaman'ýn hayatý ile ilgili belgeler üzerinde çalýþan Sosyolog Müfit Yüksel'e göre halen Said Nursî hakkýnda ciddî bir araþtýrma yapýlamýyor. Kendisine ve dönemine ait bulgularýn test edilmesi açýsýndan önemli bir yere sahip olan 31 Mart Vak'asýna ait belgelere ulaþýlmasý için arþivlere yapýlan bütün araþtýrma baþvurularý reddediliyor.

Said Nursî bize yanlýþ tanýtýldý

EMNÝYET'TE DE FOTOÐRAF VE BELGELER VAR n Yeni Aktüel'e konuþan Yüksel þunlarý söyledi: "31 Mart’a ait belgeler tamamen askeriyenin elinde. Genelkurmay’da ATASA arþivinde. Fakat asker her ne pahasýna olursa olsun 31 Mart belgelerinin araþtýrmacýlara açýlmasýna imkân vermiyor. Gerekçe ise oldukça manidar: ‘Çok yüksek seviyede gizli bilgiler ihtiva etmesi.’ Said Nursî’yle ilgili Emniyet’in elinde de 170 kadar fotoðraf ve belge olduðu söyleniyor.." Sayfa 8’de Sosyolog Müfit Yüksel, Bediüzzaman' la ilgili çalýþmalarýnda arþiv engeline takýlmaktan þikâyetçi.

n Toplumun Said Nursî konusunda yanlýþ bilgilendirildiðini belirten gazeteci-yazar Oral Çalýþlar "Said Nursî sembolik ve kilit figürlerden biri. Onun derdi ve meselesinin ne olduðu konusunda toplumu bilgilendirmek için yoðun çabalar gösteren bir çevrenin varlýðýna raðmen, hâlâ alýnmasý gereken çok yol var" diye yazdý. Oral Çalýþlar’ýn yazýsý sayfa 8’de

YÖNETMEN MESUT UÇAKAN

BALYOZ DÂVÂSI OPERASYONUNDA ORTAYA ÇIKTI

“Hür Adam” dönüm noktasý

Kur’ân-ý Kerim’e bile tahammülleri yok

n Yönetmen Mesut Uçakan, ‘’Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursî’’ filminin birçok yönüyle baþarýlý bir çalýþma olduðunu belirterek, ‘’Film, varlýðýyla, söylenemeyeni söylemesiyle ve millî deðerlerin anlatýlmasý açýsýndan bir dönüm noktasýdýr’’ dedi. Haberi sayfa 3’te

ELE GEÇÝRÝLEN BELGELER HAYRETE DÜÞÜRÜYOR n Gölcük Donanma Komutanlýðýnda Balyoz dâvâsý çerçevesinde yapýlan operasyonda ele geçirilen deliller içerisindeki Suga Harekât Planýnda, komutanlarýn radyodan Kur’ân-ý Kerim okunmasýna bile tahammül edemediði ortaya çýktý. Haberi 4’te

OLAYLAR HER AN ÜLKELERÝNE SIÇRAYABÝLÝR

Tepki sonuç verdi, yasak kalktý Trafiðe alkol tehdidi

KELEBEK ETKÝSÝ YAPMASINDAN KORKUYORLAR

n Trafik Hizmetleri Baþkanlýðýnýn verilerine göre, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandar ma Genel Komutanlýðý trafik ekiplerince alkollü araç kullanýmý sebebiyle geçici sürelerle geri alýnan sürücü belgesi sayýsý, 2002 yýlýnda 75 bin 265 iken, bu rakam 2009’da 121 bin 787’ye çýktý. Haberi sayfa 3’te

n Susa Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Prof Adnan Munasýr, Ortadoðu’da artýk bazý liderlerin rahat uyuyamadýðýný, Tunus’taki geliþmenin kendi kapýlarýna da dayanmasýndan büyük bir tedirginlik duyduðunu söyledi. Haberi sayfa 7’de

ÝSTANBUL’DA YAPILAN ZÝRVE SONA ERDÝ

Nükleerde sonuç yok, ama hâlâ kapý açýk

Carî açýðýn halli için zamana ihtiyaç var n Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, 40 yýl boyunca enflasyonun çift haneli olduðunu bildirerek, ‘’Carî açýk da çözülecek, ama bunun için uzun vadeye ihtiyaç var. Carî açýk konusu uzun vadede kontrol altýna alýnabilecek bir sorundur’’ dedi. Haberi sayfa 11’de

Ortadoðulu liderlerde Tunus tedirginliði var

BM GÜVENLÝK KONSEYÝ ÝLERÝSÝ ÝÇÝN ÝYÝMSER Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesindeki baþörtüsü yasaðýna karþý sürdürülen tepkiler olumlu sonuç verdi, yasak kaldýrýldý.

n Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde sürdürülen baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýldýðý bildirildi. Çorum Memur-Sen Basýn Sekreterliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum’da faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluþunun da destek verdiði yoðun protestolar sonucu, Cuma günü sabah saatlerinde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðýndan sendikanýn aranarak fakültelerinde uygulanan baþörtüsü yasaðýnýn Cuma günü itibariyle kaldýrýldýðý bildirildi. Haberi sayfa 4’te

n Ýran’ýn nükleer programýyla ilgili Ýstanbul’da yapýlan müzakerelerde, BM Güvenlik Konseyinin daimî üyeleri ve Almanya (5+1) heyetine baþkanlýk yapan Catherine Ashton, müzakerelerden olumlu bir sonuç alamadýklarýný belirterek, “Ýran’ýn, pragmatik bir tavýr takýnmasýný ve olumlu bir tavýr göstermesini bekliyorduk. Kapý hâlâ açýktýr ve tercih Ýran’ýn elindedir” dedi Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

MEMURLUK ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLIYOR

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

LÂHÝKA

Sýnýrsýz hürriyet, vahþet-i mutlakadýr

‘‘

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Hürriyet-i mutlak ise, vahþet-i mutlakadýr, belki hayvanlýktýr. Tahdid-i hürriyet dahi insaniyet nokta-i nazarýndan zarurîdir. l­týn­cý­ ve­him: Ba­zý­la­rý,­ “Sün­net-i­ Ne­be­vi­ye­yi­he­def-i­mak­sat­e­den­it­ti­had-ý­Ýs­lâm,­Hür­ri­ye­ti­teh­dit­e­der­ve­le­vâ­zým-ý me­de­ni­ye­ye­mü­nâ­fi­dir”­di­yor­lar.­ Elcevap: A­sýl­mü’min­hak­kýy­la­hür­dür. Sâ­ni-i­ ­le­me­ abd­ ve­ hiz­met­kâr­ o­lan,­ hal­ka­ te­zel­lü­le­ te­nez­zül­ et­me­mek­ ge­rek­tir.­ De­mek,­ ne ka­dar­i­ma­na­kuv­vet­ve­ril­se,­hür­ri­yet­de­o­ka­dar kuv­vet­bu­lur. Am­ma­ hür­ri­yet-i­ mut­lak­ i­se,­ vah­þet-i­ mut­la­ka­dýr,­bel­ki­hay­van­lýk­týr.­Tah­did-i­hür­ri­yet­da­hi in­sa­ni­yet­nok­ta-i­na­za­rýn­dan­za­ru­rî­dir. Sa­ni­yen:­Ço­cuk­luk­ta­bi­a­tý­i­le,­he­vâ­ve­he­ves­i­le­al­da­tý­cý­zü­nub­ve­me­sâ­vi-i­me­de­ni­yet­me­ha­sin­ zan­no­lu­nu­yor.­ Hal­bu­ki­ me­de­ni­ye­tin­ hiç­bir ha­ki­kat­lý­me­ha­si­ni­yok­tur­ki­Ýs­lâ­mi­yet­te­sa­ra­ha­ten­ve­ya­zým­nen­ve­ya­iz­nen­o­ve­ya­da­ha­ah­se­ni bu­lun­ma­sýn! Sa­li­sen:­Ba­zý­ se­fih­ ve­ lâ­ü­ba­li­ler­ hür­ ya­þa­mak is­te­me­dik­le­rin­den,­ nefs-i­ em­ma­re­nin­ e­sa­ret-i re­zi­le­si­al­tý­na­gir­mek­is­ti­yor­lar. Elhasýl: Þe­ri­at­ da­i­re­sin­den­ ha­riç­ o­lan­ hür­ri­yet,­ya­is­tib­dat­ve­ya­e­sa­ret-i­ne­fis­ve­ya­ca­na­var­ca­sý­na­hay­van­lýk­ve­ya­vah­þet­tir.­Böy­le­lâ­ü­ba­li­ler ve­ zýn­dýk­lar­ i­yi­ bil­sin­ler­ ki,­ din­siz­lik­le­ ve­ se­fa­het­le­sa­hib-i­vic­dan­hiç­bir­ec­ne­bî­ye­ken­di­le­ri­ni sev­di­re­mez­ler­ve­ben­ze­te­mez­ler.­Zi­ra­mes­lek­siz ve­se­fih­se­vil­mez.­Ve­bir­ka­dý­na­ya­ký­þýr­is­tih­san et­ti­ði­li­ba­sý,­er­kek­giy­se­mas­ka­ra­o­lur. Ye­din­ci­ ve­him: Ýt­ti­had-ý­ Ýs­lâm­ ce­ma­a­ti,­ sa­ir ce­mi­yet-i­ di­ni­ye­ i­le­ þak­ku’l-â­sâ­dýr.­ Re­ka­bet­ ve mü­na­fe­ra­tý­in­taç­e­der. El­ce­vap:­ Ev­ve­lâ­ u­mur-u­ uh­re­vi­ye­de­ ha­set­ ve mü­za­he­met­ve­mü­na­ka­þa­ol­ma­dý­ðýn­dan,­bu­ce­mi­yet­ler­den­ han­gi­si­ mü­na­ka­þa­ya,­ re­ka­be­te­ kal­kýþ­sa,­i­ba­det­te­ri­ya­ve­ni­fak­et­miþ­gi­bi­dir. Sa­ni­yen:­ Mu­hab­bet-i­ din­ sa­i­ka­sýy­la­ te­þek­kül e­den­ce­ma­at­le­rin­i­ki­þart­la­u­mu­mu­nu­teb­rik­ve on­lar­la­it­ti­had­e­de­riz. Bi­rin­ci­þart:­Hür­ri­yet-i­þer’i­ye­yi­ve­â­sâ­yi­þi­mu­ha­fa­za­et­mek­tir. Ý­kin­ci­ þart:­ Mu­hab­bet­ ü­ze­rin­de­ ha­re­ket­ et­mek,­ baþ­ka­ ce­mi­ye­te­ le­ke­ sür­mek­le­ ken­di­si­ne kýy­met­ ver­me­ye­ ça­lýþ­ma­mak;­ bi­rin­de­ ha­tâ­ bu­lun­sa,­ müf­ti-i­ üm­met­ o­lan­ ce­mi­yet-i­ u­le­mâ­ya ha­va­le­et­mek­tir. Sa­li­sen:­Ý’lâ-yý­ke­li­me­tul­la­hý­he­def-i­mak­sat­e­den­ce­ma­at,­hiç­bir­ga­ra­za­va­sý­ta­o­la­maz.­Ýs­ter­se de­mu­vaf­fak­o­la­maz.­Zi­ra­ni­fak­týr.­Hak­kýn­ha­tý­rý â­li­dir,­ hiç­bir­ þe­ye­ fe­da­ o­lun­maz.­ Na­sýl­ Sü­rey­ya yýl­dýz­la­rý­ sü­pür­ge­ o­lur­ ve­ya­ ü­züm­ sal­ký­mý­ gi­bi ye­ni­lir?­Þems-i­ha­ki­ka­te­“püf,­üf”­e­den,­di­va­ne­li­ði­ni­i­lân­e­der. Ey­di­nî­ce­mi­yet­ler! Mak­sa­dý­mýz,­di­nî­ce­ma­at­lar­ mak­sat­ta­ it­ti­had­ et­me­li­dir­ler.­ Me­sa­lik­te­ ve meþ­rep­ler­de­it­ti­had­müm­kün­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­ca­iz­de­de­ðil­dir.­Zi­ra­tak­lit­yo­lu­nu­a­çar­ve­“Ne­me lâ­zým,­baþ­ka­sý­dü­þün­sün”­sö­zü­nü­de­söy­let­ti­rir. Hutbe-i Þamiye, Reddü’l Evham, s. 105 LÜGATÇE

Sâni-i Âlem: Âlemin san'atkârý ve yaratýcýsý olan Allah. abd: Kul. tezellül: Zillet gösterme, alçalma. hür ri yet-i mut lak: Sýnýrsýz hürriyet. vah þet-i mut la ka: Sýnýrsýz vahþet. tah did-i hür ri yet: Hürriyetin sýnýrlanmasý. zü nub: Gü nah lar. Kabahatlar, suçlar. me sâ vi-i me de ni yet: Medeniyyetin fe nalýklarý, kötülükleri. me ha sin: Ý yi lik ve güzellikler. sa ra ha ten: A çýk ve sa rih o la rak. A çýk tan açýða. zýmnen: Açýktan olmayarak, dolayýsýyla, ima

yolu ile. Ýçinden olarak. ahsen: En güzel, daha güzel. se fih: Zevk ve eð lenceye düþkün. Sefahe te düþ müþ. Ma lý ný dü þün me den har ca yan. istihsan: Beðenme. Güzel görme. þakku’l-âsâ: Deðne ði kýrmak. * Mc: Ýhtilâ fa sebeb olmak, topluluktan ayrýlmak. mü na fe rat: Nef ret et me ler, tik sin me ler. Arada olan soðukluk lar. u mur-u uh re vi ye: Ahirete ait ameller, iþ ler. müfti-i ümmet: Ümmetin müftüsü. mesalik: Meslekler.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Allah­ takvayý­ sana­ azýk­ eylesin,­ günahlarýný­ baðýþlasýn­ ve­ her­ nerede­ olursan­ ol­ seni hayra­yöneltsin. Câmiü's-Saðîr, No: 1918 / Hadis-i Þerif Meâli

Allah her þeyi güzel yapar de­mir­ler,­der­si­ni­din­le­di­ði­o­yer­ler,­bir­gün ge­lip,­ders­le­rin­ve­ri­le­ce­ði­yer­ler­o­lu­yor.­Ses­SELÝM GÜNDÜZALP siz­ses­siz,­ko­ðuþ­la­rýn,­so­ðuk­o­da­la­rýn­i­çin­de de­mir­de­ken­di­rü­ya­sý­ný­gö­rü­yor.­De­mi­rin selimgunduzalp@hotmail.com bi­le­e­ri­yip­te­rak­ki­et­ti­ði­bir­dün­ya­da,­in­sa­nýn nef­si­ni­e­ri­te­me­yip­te­den­ni­et­me­si­ür­per­ti­yor. Bu­tab­lo­in­sa­ný­sar­sý­yor,­ür­per­ti­yor… l­lah­di­le­mez­se­hiç­bir­þey­ol­Ka­na­dý­o­lup­da­u­ça­ma­mak,­gö­zü­o­lup­da maz.­Yap­rak­sol­maz.­Gü­neþ gö­re­me­mek,­kal­bi­o­lup­da­se­ve­me­mek,­ak­lý­o­bat­maz.­Ö­nü­mü­ze­a­çý­lan­i­- lup­da­o­nu­Al­lah­i­çin­kul­la­na­ma­mak­ve­so­ki­ yol­d an­ bi­r i­n i­ seç­m ek, nun­da­if­lâs­et­mek,­tü­ken­mek,­bit­mek,­yit­mek biz­d en.­ Seç­t i­ð i­m iz­ yo­l un ve­git­mek...­Bir­hiç­uð­so­rum­lu­lu­ðu­bi­ze­a­it.­ ru­na…­Ko­ca­bir­kâ­i­na­tý *** da­ar­ka­sýn­da­bir­hiç­li­ðe Ý­zin­ve­ril­di­ði­öl­çü­de­ko­nu­þu­ruz.­Ý­zin­ve­- sü­rük­le­yip­göm­mek…­ ril­di­ði­müd­det­çe­ya­þa­rýz.­Seç­ti­ði­miz­yol­da Bu­ muy­d u?­ Bu,­ böy­l e da­i­zin­ve­ril­di­ði­öl­çü­de­yü­rür,­gi­de­riz.­Ý­çi­- mi­ol­ma­lýy­dý?­ miz­de­ni­ce­to­hum­lar­bel­ki­de­çat­la­ma­dan, Ha­y ýr.­ Ha­y ýr!­ As­l a­ böy­l e ba­þak­ver­me­den­öy­le­ce­gö­çer­gi­de­riz.­ ol­ma­ma­lýy­dý.­ Ya­lan­cý­do­ðum­san­cý­la­rý­na­kar­þý­lýk,­sa­hi­*** ci­o­lan­la­rý­da­var­dýr­el­bet­bu­dün­ya­da.­On­Ýn­san­ ve­ zin­dan…­ Ken­di­ni­ hap­se­la­rýn­ ço­cuk­la­rý­yýz­ biz.­ On­la­rýn,­ o­ ýz­tý­rap­lý den­me­kâ­ný­hap­se­di­yor­Üs­tad.­O­da­la­rý, in­san­la­rýn,­ üs­tad­la­rýn­ ço­cuk­la­rý­yýz.­ O­ do­- so­kak­la­rý,­git­ti­ði­bel­de­le­ri­zapt­e­di­yor­Üs­ðum­ san­cý­la­rý­ný­ çe­ken­ler­ ol­ma­say­dý,­ baþ­ta tad.­Ýç­ten­ku­þa­tý­yor,­kalp­ten­ya­ka­lý­yor. Ne­bi­ (asm)­ ve­ o­nun­ i­þa­ret­ et­ti­ði­ yö­ne­ ba­On­lar­Üs­ta­dý­i­çer­de­sa­ný­yor­lar.­Oy­sa­ki­ka­kan­lar­ol­ma­say­dý,­ha­li­miz­toz­du­man­dý.­ de­rin­a­ra­ya­çek­ti­ði­per­de­yi­bir­tür­lü­gö­re­mi­Yo­lun­bir­ke­na­rýn­da­ki­a­ðaç,­ses­siz­se­da­sýz yor­lar.­Üs­tad­ü­ze­ri­ne­ka­pa­nan­her­ka­pý­yý­on­ya­þa­ma­yý­öð­re­ti­yor­bi­ze.­A­ðaç,­hiç­de­sa­kin la­rýn­üs­tü­ne­ka­pa­tý­yor.­Far­kýn­da­de­ðil­ler. de­ðil.­Her­an­boy­a­tý­yor,­her­an­do­ðum­san­- Mah­kûm­o­mu,­on­lar cý­la­rý­ i­çin­de.­ Tel­ tel­ dö­kü­lü­yor­ ba­ký­yor­su­- mý,­bil­mi­yor­lar.­ nuz­saç­la­rý.­Son­ra­bir­gün­dal­uç­la­rýn­da­to­Mah­rum­ ol­maz, mur­cuk­lar­ça­týr­dý­yor­u­fak­u­fak.­Son­ra­yap­- mah­k ûm­ ol­m az rak­yap­rak,­çi­çek­çi­çek­du­â­ya­du­ru­yor­a­ðaç.­ “Al­lah”­di­yen.­Al­lah’a Du­a­la­rý­ ka­bul­ o­lu­yor­ ve­ a­ðaç­ yi­ne,­ bu kul­o­lan,­hür­o­lur.­O­nu mev­sim­ ye­ni­ baþ­tan­ gi­yi­ni­yor.­ So­yun­ma­- mah­rum­ e­den­ler­ mah­rum dan­gi­yin­mek­yok.­Fak­rýn­ve­ac­zin­i­ki­ka­- o­lur.­Hür­a­dam­hep­hür­ya­þý­na­dýy­la;­ üs­tü­müz­de­ var­lýk­ a­dý­na­ ne­ var­sa yor.­O­nu­can­dan­se­ven­can­dos­tu on­lar­dan­so­yun­ma­dan,­on­la­ra­gü­ven­mek­- Meh­med­Â­kif­san­ki­þu­a­te­þîn­i­fa­de­le­ten­vaz­geç­me­den,­“Ben­yo­kum”­de­me­den, ri­o­nun­i­çin­söy­le­miþ: “Sa­de­ce­ ve­ sa­de­ce­ Sen­ var­sýn­ Al­lah’ým” “Ben­ e­zel­den­ be­ri­dir­ hür­ ya­þa­dým,­ hür de­me­den,­yok­luk­tan­var­lý­ða­ge­çiþ­yok.­ ya­þa­rým… Ya­þa­mak­git­gi­de­zor­la­þý­yor.­Ýh­ti­yaç­lar­ço­ða­Han­gi­çýl­gýn­ba­na­zin­cir­vu­ra­cak­mýþ?­Þa­þa­rým! lý­yor.­Hýrs­i­le­nef­si­miz­üs­tü­mü­ze­üs­tü­mü­ze­a­Kük­re­miþ­ sel­ gi­bi­yim,­ ben­di­mi­ çið­ner, ba­ný­yor.­Is­lak­ze­min­ler­de­a­yak­la­rý­mýz­ü­þü­yor. a­þa­rým So­ðuk­iþ­li­yor­bir­yer­den­i­çi­mi­ze.­Ü­þü­tü­yor Yýr­ta­rým­ dað­la­rý,­ en­gin­le­re­ sýð­mam,­ ta­kal­bi­mi­zi.­Diþ­le­ri­miz­bir­bi­ri­ne­vu­ru­yor.­El­le­ri­- þa­rým!” mi­zi­o­vuþ­tu­ru­yo­ruz,­ý­sýn­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz.­Sý­cak­bir­yer­a­rý­yo­ruz­so­ku­lup­ý­sý­na­cak.­So­ba­lar Bir­ vird­ gi­b i­ o­ gü­z el­ cüm­l e­y i yet­mez.­Gü­neþ­ge­rek­bi­ze.­Ü­þü­yo­ruz… de­fa­at­le­söy­lü­yor­hür­a­dam:­ So­ðuk­tan­de­ðil­as­lýn­da­bu­ü­þü­mek.­He­pi­mi­“Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­zin­ya­þa­dý­ðý­gi­bi­bir­ü­þü­mek.­Al­lah’tan­u­zak, par…”­ eþ­ya­ya­ya­kýn­ol­mak.­“Doð­be­nim­öm­rü­me, Al­lah­ yap­tý­ mý, doð­da­gü­neþ­gi­bi…”­di­ye­me­mek…­Gü­ne­þi iþ­t e­ böy­l e­ ya­ya­ný­mýz­da,­ya­ký­ný­mýz­da­his­se­de­me­mek…­Yü­- par.­ zü­mü­zü­O­na­çe­vi­re­me­mek…­Bin­bir­yan­dan Al­lah­her­þe­Rab­bi­mi­zin­var­lý­ðý­ný­his­se­de­me­mek,­ü­þü­tü­yor yi­gü­zel­ya­par.­ bi­zi.­En­sý­cak­o­da­lar­da­bi­le­ü­þü­yo­ruz.­ Ka­r ar­ ver­“So­ðuk­za­ten”­de­me,­o­nu­hiç­söy­le­me.­O mek­za­ma­ný­dýr.­Ya­boþ­luk­tan,­u­çu­rum­dan bel­li.­De­mem,­o­de­ðil.­Ac­zin­ve­fak­rýn­ý­sýt­ma­dý­- a­þa­ðý­at­la­yýp­düþ­mek,­ya­da­uç­mak­a­ný­dýr. ðý­in­sa­ný,­hiç­bir­þey­ý­sý­ta­mý­yor.­Al­lah’ýn­i­çin­de Ýs­te­mek­ yet­mi­yor.­ Ýh­lâs­ ol­ma­dý­ mý,­ hiç­bir yer­et­me­di­ði­bir­kal­bi,­hiç­bir­þey­dol­du­ra­mý­yor.­ þey­ol­mu­yor.­Mi­to­lo­ji­de’ki­Ý­ca­rus­gi­bi­bal­A­ðaç,­bu­sýr­rý­bi­li­yor.­Bi­li­yor­gi­bi­ya­þý­yor. mu­m un­d an­ ka­n at­l a­r a­ gü­v e­n ip­ gü­n e­þ e Ses­siz­ se­da­sýz...­ Ga­ye­si­ni,­ öm­rü­nü,­ to­mur­- kar­þý­ dik­len­me­ye­ gel­mi­yor.­ Bal­mu­mun­cuk­la­rýn­ ar­dýn­da­ki­ mey­ve­le­re­ a­da­mýþ.­ Çok dan­ ka­nat­la­rýn­ var­sa,­ gü­ne­þe­ kar­þý­ çýk­ya­kýn­da­mey­ve­ye­du­ra­cak.­Vak­ti­ni­bek­li­yor. ma.­E­rir­sin,­bi­ter­sin. E­mir­gel­me­den­sýr­la­rý­ný­a­çý­ða­vur­mak­yok. Ýþ­te­sa­na­o­nun­ye­ri­ne­i­ki­ka­nat:­ Acz­ve Yok­luk­tan­var­lý­ða­geç­mek­yok.­Hak’tan­ba­- fakr.­O­i­ki­ka­nat­la­de­ðil­ken­di­ni,­gü­ne­þi, har­fer­ma­ný­gel­me­den­ne­ba­har,­ne­top­rak kâ­i­na­tý­bi­le­zapt­e­der­sin.­ ne­de­a­ðaç­sýr­rý­ný­a­ça­mý­yor.­A­ðaç­lar­çi­çe­Ü­mit­li­o­la­na­a­çý­lý­yor­an­cak­u­fuk­lar. ðe,­mey­ve­ye­du­ra­mý­yor.­Ýn­san­i­zin­yok­i­se A­ya­ðý­nýn­al­týn­da­ki­yer,­ne­ka­dar­kay­gan e­ð er,­ i­k i­ du­d a­ð ý­n ý­ deð­d i­r ip­ de­ bir­ sö­z ü ol­sa­da­bin­bir­en­gel­ler­bu­lun­sa­da,­kay­mý­söy­le­ye­mi­yor,­söy­le­ye­ce­ði­ni­di­ye­mi­yor. yor,­düþ­mü­yor.­Ýn­san­an­cak­o­za­man­ko­ru­nu­Ne­ var­sa­ On­dan­ bil­me­den,­ ne­ var­sa­ a­- yor.­Hýsn-ý­ha­sin­de­o­lu­yor.­ ma­ her­ þey,­ kü­çük­ –­ bü­yük,­ her­ þey­ On­“Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par.” di­yen,­öy­le dan­dýr­di­ye­bil­me­den,­a­çýl­mý­yor­sýr­lar.­ bir­ da­la­ tu­tu­nu­yor­ ki,­ öy­le­ bir­ ka­nat­la­ u­Sýr­lar­su­lar­gi­bi­yý­ka­ya­cak­i­çi­mi­zi,­ah­bir­tes­- çu­yor­ki,­do­yul­mu­yor­bu­gü­zel­li­ðin­sey­ri­lim­o­la­bil­sek­ve­di­ye­bil­sek­Hür­A­dam­gi­bi: ne.­Me­kân­o­nu­zapt­e­de­mi­yor.­O­þa­hi­ka­“Al­lah­ her­ þe­yi­ gü­zel­ ya­par!­ Al­lah­ her dan­ â­lem­ bir­ baþ­ka­ gü­zel­ gö­rü­nü­yor.­ Ac­þe­yi­gü­zel­ya­par!” zin­ ve­ fak­rýn­ ka­nat­la­rý­ný­ tak­ma­yan­la­rýn Fil­m in­ da­h a­ en­ ba­þ ýn­d a­ ya­k a­l a­d ý­ bu ha­li­i­se­o­ra­dan­çok­se­fil­gö­rü­nü­yor.­ cüm­le­be­ni.­Çýn­lý­yor­ha­la­o­cüm­le­bey­nim­At­tý­ðý­mýz,­a­ta­ca­ðý­mýz­a­dým­lar,­ya­rýn­la­rý­mý­de,­ ha­fý­zam­da,­ kal­bim­de.­ Ne­ ka­dar­ iç­ten, zýn­ve­ya­pa­ca­ðý­mýz­iþ­le­rin­ren­gi­ni­be­lir­le­ye­ne­ ka­dar­ ye­rin­de­ ve­ ne­ ka­dar­ gü­zel.­ Al­lah cek.­Al­lah­ni­yet­le­ri­mi­zi­gü­zel­ey­le­sin. bir­þe­yi­söy­le­tir­de,­söy­le­yen­dil­de­gü­zel­o­Al­lah’ýn­ya­rat­tý­ðý­bu­gü­zel­dün­ya­ya­dost­ve lun­ca,­ ne­ler­ ol­maz­ ki?­ Ý­ki­ gü­zel­ bir­ a­ra­da kar­deþ­ol­duk­ça,­sýr­lar­a­çý­lý­yor.­Ým­kân­sýz­lý­ðýn­i­ol­du­mu,­söz­de­kal­be­su­lar­gi­bi­a­kar. çin­de­ki­im­kân,­ka­ran­lý­ðýn­i­çin­de­ki­nur­gi­bi­a­Al­lah,­her­þe­yi­gü­zel­ya­par.­ yan­o­lu­yor.­Kâ­i­nat­la­bir­lik­te­li­ði­ol­du­ðu­nu­u­Ne­ge­le­cek,­ne­geç­miþ­na­mý­na­bir­ke­der nu­tan­in­san,­kâ­i­nat­kar­deþ­le­ri­nin­ha­ya­tý­na­ne­tor­tu­su­bý­rak­mý­yor.­Ka­ran­lý­ðýn­son­mal­ze­me­- ler­kat­tý­ðý­ný,­iþ­te­o­an­an­lý­yor.­ si­de,­her­þe­yi­ni­top­la­yýp,­pý­lý­sýy­la­pýr­tý­sýy­la­be­Ya­zýk­e­di­yo­ruz…­Her­þey­bi­zim­le­be­ra­ber­ra­ber­çe­kip­gi­di­yor­o­me­kân­la­rýn­i­çin­den.­ ken,­Al­lah­i­çin­bir­lok­ma,­bir­ne­fes­ha­va,­ko­O­me­kân­la­rýn­i­çin­de­nur­dan­bir­a­dam­ya­- nu­þa­lým,­söy­le­ye­lim,­gö­re­lim­di­ye­bir­dam­la­ý­þý­yor.­I­þý­ðýn­gir­di­ði­yer,­o­kap­ka­ran­lýk­yer,­he­- þýk,­gö­zü­mü­ze­a­kýt­ma­ya­ça­ba­lar­ken,­o­kos­ko­men­a­pay­dýn­lýk­o­lu­yor­bir­den.­E­ri­yor­ha­pis­- ca­gü­neþ,­ay,­ge­ce­mi­zi­süs­le­yen­yýl­dýz­lar­la­be­ha­ne­nin­de­mir­le­ri.­E­ri­yor­bi­rer­bi­rer…­Had­- ra­ber­el­e­le­ve­rip­lam­ba­o­lur­ken,­bu­gü­zel­dü­da­ne­le­re­gi­di­yor,­e­ri­ti­li­yor­o­de­mir­ler.­Yýl­lar ze­nin­ve­in­ti­za­mýn­o­a­ziz­ha­tý­ra­sý­na­hür­me­ten son­ra­te­mel­le­ri­a­tý­la­cak­o­lan­ders­ha­ne­le­rin her­þe­yi­On­dan,­Al­lah’tan­bil­mek­var­ken­ve ve­mü­es­se­se­le­rin­te­mel­de­mir­le­ri­o­lu­yor. gay­rý­sý­na­“Çe­kin­ey­çir­kin­e­mel­ler,­el­le­ri­ni­zi­ü­Tu­tun­du­ðu­yer­ler,­el­le­ri­ni­koy­du­ðu,­ba­þý­ný ze­rim­den!”­de­mek­var­ken,­de­ðer­miy­di­e­be­dî yas­la­dý­ðý,­göz­ya­þý­ný­i­çi­ne­a­kýt­tý­ðý­o­yer­ler,­o bir­ha­ya­týn­kay­býy­la­yüz­yü­ze­kal­mak?

Bu­ka­dar­zor­mu­ki­“Al­lah­her­þe­yi­gü­zel ya­par.”­de­mek?­ As­la­ve­kat’a… *** Ba­zen­i­ki­ta­ne­tak­si­çar­pý­þý­yor.­Ý­ki­o­to­büs,­i­ki­kam­yon...­Ne­den?­Þo­för­le­ri­fark­lý. Ý­ki­u­çak­çar­pý­þa­bi­li­yor.­Ne­den?­Pi­lot­la­rý fark­lý.­ Ke­za­i­ki­tren­çar­pý­þa­bi­li­yor.­Ne­den?­Sü­rü­cü­le­ri,­i­da­re­e­de­ni­fark­lý.­ Ý­ki­ge­mi­çar­pý­þa­bi­li­yor.­Ne­den?­Kap­tan­la­rý fark­lý…­ Ge­mi­ler,­tren­ler­u­çak­lar,­a­ra­ba­lar,­bir­bir­le­riy­le­çar­pý­þa­bi­li­yor­lar.­Ne­den?­Sü­rü­cü­le­ri,­pi­lot­la­rý,­kap­tan­la­rý fark­lý­da,­o­nun­i­çin.­ Sor­ma­lý­in­san.­Ba­þý­ný kal­dý­rýp­bir­bak­ma­lý se­ma­ya,­gök­le­re doð­r u;­ bun­c a za­man­i­ki­ge­ze­gen­ni­ye­çar­pýþ­mý­yor­di­ye...­Hik­me­ti­n i­ sor­-

mü­ked­der­et­me­bi­zi.­Ko­nuþ­ma­yan,­su­san, hiç­bir­þey­söy­le­me­yen,­naz­dar­bir­ço­cuk­gi­bi i­çi­ne­ka­pan­ma!­Ne­o­lur­ken­di­ne­ya­zýk­et­me. Çýk­da­ko­nuþ.­Hür­a­dam­gi­bi...­Sýr­týn­da­ki­yü­kü­ye­re­bý­rak.­Üs­tü­ne­bas­ve­kâ­i­na­ta­bak.­ “Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par.”­ Al­lah­ne­gü­zel­ve­kil­dir.­ Aç.­Gü­zel­lik­le­re­bir­per­de­aç.­Dur­ma!­Hay­di!­Aç­þu­gö­nül­e­vi­nin­pen­ce­re­si­ni.­Gör,­sey­re­di­le­cek,­þa­hit­o­lu­na­cak­ne­gü­zel­lik­ler­var... O­za­man­iþ­te­bir­mâ­nâ­i­fa­de­e­de­cek­“Eþ­he­dü”­de­mek­na­maz­lar­da.­Ma­dem­ki­þa­hit­sin, þa­hit­li­ði­nin­de­li­li­ni­gör,­bil­ve­ye­ri­ne­ge­tir.­ Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par.­ Kup­ku­ru­bu­öm­rü­yan­gý­na­ver­de,­o­yan­gýn­dan­bir­nu­ra­nî­ha­yat­fýþ­kýr­sýn,­çýk­sýn­ye­ni­den...­Hem­de­dal­la­rýn­ký­rýl­dý­ðý­yer­den­ye­ni sür­gün­ler­ver­sin­ha­ya­tý­mýz­ye­ni­den…­ Se­nin­gü­cün­bir­ye­re­ka­dar.­Bel­ki­de­bu­ra­ya­ ka­dar.­ Son­suz­ gü­cün­ ve­ kud­re­tin­ sa­hi­bi­ne­ bý­rak­ her­ þe­yi.­ Ma­dem­ O­ var,­ her þey­var.­Ma­dem­bu­ra­ya­ka­dar­bil­din­ya,­o da­ bir­ þey­ iþ­te.­ Se­nin­ ac­zi­ni­ bil­di­ðin­ ve “bit­tim”­de­di­ðin­yer­de,­O­nu­bil­men­var­ya, kâ­i ­n a­t a­ be­d el.­ O­n un­ son­s uz­ kuv­v et­ ve kud­re­ti­ni­bil­men­i­çin­dir­iþ­te­bu­du­rum­da. U­hud’da­ba­þý­na­ge­len­le­ri­dü­þün­sa­ha­be­le­rin­ve­sev­gi­li­Ne­bi­mi­zin­(asm).­Ta­if’te­ki­ha­li­ni­ha­týr­la.­Ý­mam-ý­Rab­ba­nî’nin­ve­Ý­mam-ý ­zâm’ýn­zin­dan­lar­da­çek­tik­le­ri­ni­bir­ha­týr­la. Kýr­baç­ al­týn­da­ in­le­yen,­ can­ ve­ren­ Ý­mam Ah­met­ Han­bel­le­ri­ dü­þün.­ Hz.­ Hü­se­yin’in Ker­be­lâ’da­ki­þa­ha­de­ti­ni­de...­Ve­son­ra­bü­tün­bu­hal­le­ri­bir­a­ra­ya­ge­tir­de­o­a­de­se­den­bak­Üs­ta­dýn­ha­ya­tý­na.­

Bu­ra­dan­ö­te­si,­ye­ni­bir­ha­yat,­an­la­ya­bil­diy­sen­ e­ðer…­ Bel­ki­ de­ ha­yat þim­di­baþ­lý­yor­Tam­da­bu­ra­dan­ “Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par.”­ Ya­þa­mak­ i­çin,­ ya­þat­mak­ i­çin,­ ya­þa­dý­ðýn ma­lý­ve­ce­va­bý­a­ra­yýp­bul­ma­lý.­ Ne­den?­Ne­den?­Ý­da­re­e­de­ni­bir­de­on­dan. ha­ya­tý­ en­ gü­zel­ ve­ en­ an­lam­lý­ kýl­mak­ i­çin Bu­kâ­i­na­týn­sa­hi­bi­bir­de­o­nun­i­çin.­Sul­tan-ý sa­na,­ba­na,­o­na,­bir­fýr­sat­da­ha­iþ­te...­ A­ða­cýn­u­cun­da­ki­to­mur­cuk­lar­gi­bi,­pat­Kâ­i­nat­bir­dir,­Al­lah­bir­dir­de,­o­nun­i­çin­her la­ma­ya,­ çat­la­ma­ya­ ha­zýr­ mý­sýn?­ Do­ðu­ma þey­gü­zel­dir. var­mý­sýn?­Ý­çi­nin­ý­sýn­dý­ðý­an­her­þey­ha­zýr. “Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par.” Al­lah­yap­tý­mý,­böy­le­ya­par.­Yap­týk­la­rý­na­in­- Sen­ha­zýr­mý­sýn? E­lin­de,­ a­vu­cun­da,­ gü­ven­di­ðin­ ne­ var­sa, sa­ný­hay­ran­ký­lar.­ Ey­in­san,­ner­de­sin?­Yi­ne­ne­re­le­re­giz­len­- hep­si­ O­nun.­ Za­ten­ on­la­rý­ a­ta­ma­dý­ðýn,­ bý­din­ sen?­ So­ka­ðýn­ ya­ný­ ba­þýn­da­ki­ a­ðaç­ bi­le ra­ka­ma­dý­ðýn­i­çin­yok­sul­sun.­Bý­rak­san,­her to­mur­cuk­lan­ma­ya­baþ­la­dý.­Se­nin­i­çin­de­çi­- þey­ se­nin­ o­la­cak.­ Bý­ra­ka­ma­dý­ðýn­ i­çin­ hiç­çek­ a­ça­cak­ bir­ ke­li­me­ yok­ mu?­ Kal­bin­de bir­þey­se­nin­o­la­mý­yor.­ Ke­der­yok.­Al­lah­var.­Her­þey­e­ri­yip­git­se boy­ a­tan­ bir­ to­hum­ yok­ mu?­ Ba­ha­rýn­ ko­ku­su­nu­duy­mu­yor­mu­sun­hâ­lâ­i­çin­de?­Ký­- de,­yok­ol­sa­da,­O­var.­O­bi­ze­ye­ter.­Al­lah­var.­ “Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par” di­ye­lim.­Hay­di, þýn­ en­ þid­det­li­ mev­sim­le­rin­de­ bi­le­ ba­har­dan­ kal­ma­ bir­ yâd-ý­ ce­mil­ gi­bi­ ge­çi­yor­ þu göz­le­ri­mi­zi­a­çýp­u­ya­na­lým­Ýn­þal­lah.­Gü­cü, kud­re­ti,­kuv­ve­ti,­zer­re­ce­ne­var­sa,­her­þe­yi, gün­ler.­Ne­den,­ni­çin­an­la­mý­yo­ruz­ki? hiç­bir­þe­yi­ken­di­miz­den­bil­me­yip,­O'n­dan­bi­A­ce­le­e­dip­kýþ­ta­ge­le­nin­müj­de­si­var: “Siz­ler­ cen­ne­ta­sa­ bir­ba­har­da­ge­le­cek­si­- lip­a­yý­la­lým.­Güç­le­ne­lim­ye­ni­den­bu­mü­ba­rek ke­li­me­le­rin­ve­“Söz­le­rin”­ha­va­sýy­la­do­la­lým. niz.”­(Ta­rih­çe-i­Ha­yat,­75)­ “Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par…” O­nun­müj­de­si­bu. Gök­le­ri­yýl­dýz­lar­la­süs­ler.­Ý­çi­mi­zi,­i­nan­cý­Zer­re­ye,­ha­va­ya,­kü­re­ye­hük­me­den­Al­lah, mev­sim­le­rin­sa­hi­bi­o­lan­Al­lah,­gü­zel­an­lar, mý­za­uy­gun­duy­gu­lar­la­süs­ler.­Ge­ce­mi­zi­ve gü­zel­man­za­ra­lar­sey­ret­ti­ri­yor.­Yok­mu­sun­bu gün­dü­zü­mü­zü­sü­rek­li­gü­zel­ey­ler­bu­gü­zel sey­rin­i­çin­de?­Sa­na­ay­rý­lan­yer­de­bir­boþ­luk dün­ya­ya­uy­gun,­gü­zel­iþ­ler­ya­pa­lým­di­ye.­ Ba­zen­ sa­a­det­ten­ fe­lâ­ket­ doð­du­ðu­ gi­bi, var.­Yok­sun­di­ye­ü­zü­lü­yo­ruz.­ Ey­in­san!­ Sen­ner­de­sin?­Bak­ü­zü­lü­yo­ruz fe­lâ­ket­ten­de­sa­a­det­do­ðar.­ “Al­lah­her­þe­yi­gü­zel­ya­par…”­ Yok­lu­ðun­bel­li­o­lu­yor­he­men.­Yok­lu­ðu­nu var­lý­ða­çe­vi­re­cek­bir­þey­ler­söy­le.­Söy­le­de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 Safer 1432 Rumî: 10 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.16 5.29 5.34 5.48 5.44 4.57 5.02 4.55 5.38 5.08 5.36

Güneþ 6.41 6.58 6.59 7.17 7.13 6.23 6.29 6.24 7.07 6.33 7.02

Öðle 11.57 12.07 12.16 12.27 12.22 11.38 11.42 11.34 12.17 11.49 12.16

Ýkindi 14.37 14.40 14.55 15.01 14.54 14.15 14.18 14.06 14.50 14.29 14.54

‘Hür Adam’ dönüm noktasý

Akþam 17.02 17.05 17.20 17.25 17.19 16.40 16.42 16.31 17.14 16.53 17.19

Yatsý 18.20 18.27 18.39 18.47 18.42 17.59 18.03 17.53 18.36 18.12 18.38

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.45 5.50 5.26 5.17 5.28 5.16 5.02 5.02 4.45 5.34 5 .22

Güneþ 7.16 7.17 6.58 6.44 6.554 6.47 6.27 6.33 6.12 7.06 6.45

Öðle 12.23 12.30 12.04 11.57 12.08 11.53 11.44 11.40 11.25 12.12 12.05

Ýkindi 14.53 15.06 14.32 14.32 14.46 14.22 14.23 14.10 14.01 14.40 14.49

Akþam 17.17 17.31 16.57 16.57 17.11 16.47 16.47 16.35 16.26 17.05 17.13

Yatsý 18.41 18.51 18.21 18.17 18.30 18.11 18.06 17.58 17.46 18.29 18.30

TAHLÝL

Muhabbet fedailiði

YÖNETMEN UÇAKAN: HÜR ADAM, BÝR ÇOK YÖNÜYLE BAÞARILI OLMUÞ BÝR FÝLM. FÝLM, VARLIÐIYLA, SÖYLENEMEYENÝ SÖYLEMESÝYLE VE MÝLLÎ DEÐERLERÝN ANLATILMASI AÇISINDAN BÝR DÖNÜM NOKTASIDIR. YÖNETMEN Mesut Uçakan, ‘’Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi’’ filminin birçok yönüyle baþarýlý bir film olduðunu belirterek, ‘’Film, varlýðýyla, söylenemeyeni söylemesiyle ve millî deðerlerin anlatýlmasý açýsýndan bir dönüm noktasýdýr’’ dedi. Uçakan, insanlarýn bir filmi eleþtirirken bunun hangi kriterlerle yapýlmasý gerektiðini bilmediðini savundu. Uçakan, ‘’Hür Adam’’ filminde, söylenemeyecek pek çok þeyin büyük bir cesaretle ifade edildiðini belirtti. Sinema sektöründe çok sayýda filmin çekildiðini dile getiren Uçakan, ‘’Mehmet Tanrýsever’in çýkýp da 4 milyon TL gibi bir rakamý gözü kapalý olarak bu alana yatýrmýþ olmasý gerçekten son derece alkýþlanmasý, örnek olmasý gereken bir olay. Diðer açýdan bakýldýðýnda filmin akademik olarak ‘þu sahnesi böyle olmuþ, oyunculuðu þöyle olmuþ’ gibi eleþtiriler doðrusu halký, pek çok entelektüeli de ilgilendirmemesi gereken þeyler. Çünkü Mehmet Tanrýsever, kendi gücü ve imkânlarýyla, kendi kapasitesiyle bir film yapmýþ. Üstelik de o filmi olay haline getirmiþ, Türkiye’nin gündemine oturtmuþ. Söylenemeyen, konuþulamayan pek çok þeyi konuþmaya, konuþturtmaya vesile olmuþ’’ diye konuþtu.

SÖYLENEMEYENÝ SÖYLEDÝ

Uçakan, “Biz nesil olarak doluyuz, baðrýmýz yanýyor. Her þeyi birden anlatmak istiyoruz’’ dedi.

UÇAKAN, filmin genelinde, Said Nursî’nin doðumundan vefatýna kadar bütün olaylarý anlatma telâþýnýn bazý þeylerin eksik kalmasýna, bazý konularýn atlanmasýna sebep olduðunu ifade ederek, ‘’Bu filmden yüz tane film çýkartýlabilir. Ayný eleþtiri bana da geldi. Anka Kuþu filminde dediler ki ‘O kadar çok þey anlatýyorsun ki, biz senin bu filminden iki yüz film çýkarýrýz.’ Biz nesil olarak doluyuz, baðrýmýz yanýyor. Her þeyi birden anlatmak istiyoruz’’ þeklinde konuþtu. Uçakan, ‘’Hür Adam’’ filmini takdir ettiðini belirterek, ‘’Hür Adam, çoðu yönleriyle çok baþarýlý olmuþ bir film. Film, varlýðýyla, söylenemeyeni söylemesiyle ve millî deðerlerin anlatýlmasý açýsýndan bir dönüm noktasýdýr’’ dedi. Ýstanbul / aa

Trafikte alkol tehdidi

Kutlular bugün Kontv’de GAZETEMÝZ imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, uydudan yayýn yapan Kontv’de ekranlara gelen Yedi Tepe programýna konuk oluyor. Ahmet Dur ve Ahmet Refik Partal tarafýndan hazýrlanan programýn bu haftaki misafiri olan Kutlular, Ahmet Refik Partal’ýn kendisine yönelttiði sorularý cevaplayacak. Program bugün saat 15:00’te Kontv ekranýna geliyor. Ýstanbul / YENÝASYA

Her yýl alkollü araç kullanma sonucu meydana gelen kazalarda çok sayýda insan vefat ediyor. Trafik Hiz metleri Baþkanlýðýnýn verilerine göre, yapýlan denetimler sonucu Türkiye’de daimi veya geçici sürelerle her yýl ortalama 100 bin kiþinin sürücü belgesi geri alýnýyor. Sürücü belgelerinin geri alýnmasýnda birinci sebep alkollü araç kullanýmý olur ken, bunu aþýrý hýz, 100 ceza puanýný aþmak, sürücü olmayý engelleyecek ölçüde saðlýk þartlarýnýn deðiþmesi ve sürücü bel ge si al ma ya en gel teþkil eden türden mahkûmiyet alýnmasý gibi sebepler takip ediyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDAN ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERÝ ARTIYOR VERÝLERE göre, Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý trafik ekiplerince alkollü araç kullanýmý sebebiyle geçici olarak geri alýnan sürücü belgesi sayýsý, 2002 yýlýnda 75 bin 265 iken bu rakam 2003 yýlýnda 76 bin 262’ye 2004’de 88 bin 96’ya, 2007’de 106 bin 168’e, 2009’da da 121 bin 787’ye çýktý. 2010 yýlýnda ise sadece polis sorumluluðu bölgesinde alkollü araç kullanan 129 bin 448 sürücünün sürücü belgesi geri alýnýrken, bu rakam sürücü belgelerini geri alma iþlemlerinin yüzde 84’ünün alkol dolayýsýyla gerçekleþtiðini gösteriyor. Bu yýl da polis sorumluluðu bölgesinde toplam 152 bin 592 sürücü belgesi geri alýndý. Konya / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

stad, birinci Emirdað hayatýnýn sonlarýnda, muhtemelen Afyon mahkemesi öncesinde yazdýðý ve “Kanunca ifademi almak lâzýmken, ifademi almadýlar. Ben de ifademi þimdi adliyenin þahs-ý manevîsine ve Dahiliye Vekiline bera-yý mâlûmat (bilgi için) beyan ediyorum” cümleleriyle takdim ettiði on maddelik metnin sekizinci maddesinde kendisini anlatýrken, “Kýrk seneden beri bütün kuvvetiyle ve âsârýyla (eserleriyle) Ýslâmiyetin uhuvvetine (kardeþliðine) ve Müslümanlarýn birbirine muhabbetine çalýþan ... bir adam” ifadesini kullanýyor. Gerçekten onun hayatýna ve eserlerine baktýðýmýz zaman, bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Ki, Hür Adam’da da bunlarýn bir kýsmý yansýtýlmýþ ve filme ayrý bir zenginlik katmýþ. Ama çok daha fazlasý verilebilirdi. Meselâ “Biz muhabbet fedaileriyiz, husûmete vaktimiz yok” sözünde ifadesini bulan çarpýcý mesaj, baþlý baþýna üzerinde durulmaya deðer. Bir ideale adanmýþlýðýn en ileri aþamasýný ifade eden “fedailik” kelimesinin sevgi için kullanýlmasýndaki mânâyý çok iyi anlamamýz lâzým. Bu sene, irad ediliþinin 100. yýlýný idrak ettiðimiz Hutbe-i Þamiye’deki en önemli mesajlardan birinin muhabbetle ilgili olmasý da manidar. “Muhabbete en lâyýk þey muhabbettir ve husûmete en lâyýk sýfat husumettir. Sevmek sýfatý en ziyade sevilmeye ve muhabbete lâyýktýr” diyen Üstad, bu eserini 1950’den sonra gözden geçirip tekrar yayýnlarken þunlarý da ilâve etmiþ: “Hu su met ve a da ve tin (düþ man lý ðýn) vak ti bitti. Ýki harb-i umumî (dünya savaþý), adavetin ne kadar fena, tahrip edici ve dehþetli zulüm olduðunu gösterdi. Ýçinde hiçbir fayda olmadýðý tezahür etti.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 348) Bu sözler, iman hizmetine ve onun en önemli sonuçlarýndan biri olan Müslümanlarýn kardeþliðine odaklanmýþ bir idealin, ayný zamanda bütün insanlýðý da kapsamýna aldýðýnýn bir ifadesi. Yýllardýr risaleleri okuyan insanlar olarak, dönüp kendi kendimize sormamýz gereken en önemli suallerden bazýlarý herhalde þunlar olmalý: Acaba biz bu mânâlarýn neresindeyiz ve hayatýmýzda onlarý ne ölçüde aksettirebiliyoruz? Muhabbet fedailiðinin gereðini hakkýyla yerine getirebiliyor muyuz? Yoksa yine Hutbe-i Þamiye’de ifade ve daha geniþ þekilde de Uhuvvet Risalesi’nde izah edildiði üzere, husumet sebebi olarak gördüðümüz ve küçük taþlar mesabesinde olan gerekçeleri Uhud Daðý azametindeki sevgi baðlarýnýn önüne geçirerek, iliþki ve muhatabiyetlerimizi ona göre mi düzenliyoruz? Hepimiz bu noktada kendimizi sýký ve samimî bir özeleþtiriye tâbi tutmak durumundayýz. Üstad birinci Ýhlâs Lem’asýnýn giriþinde çok önemli bir noktaya daha dikkatlerimizi çekiyor: “Bu mübarek Isparta’nýn medar-ý þükran bir hüsn-ü taliidir (bahtýnýn güzelliðidir) ki, ondaki ehl-i takva ve ehl-i tarikat ve ehl-i ilmin, sair yerlere nisbeten, rekabetkârane ihtilâflarý görünmüyor. Gerçi lâzým olan hakikî muhabbet ve ittifak yoksa da, zararlý muhalefet ve rekabet de baþka yerlere nisbeten yoktur.” (Lem’alar, s. 37l) Burada, dine hizmet eden insanlar arasýnda birbirine muhalefet, rekabet ve ihtilâf olmamasý takdir ediliyor, ama asýl olmasý gerekenin hakikî muhabbet ve ittifak olduðuna vurgu yapýlýyor. E vet, din dar la rýn bir bir le riy le uð raþ ma dan kendi hizmetleriyle meþgul olmalarý elbette ki güzel ve takdire þayan bir durum, ama yetmez. Hakikî bir muhabbet, ittifak ve tesanüd içinde, ortak meselelerine sahip çýkmalarý da lâzým. Bu hem “Mü’minler ancak kardeþtir” Ýlâhî fermaný ile “Ýman etmedikçe cennete giremez, birbinizi sevmedikçe de iman etmiþ olmazsýnýz” Nebevî ikazýnýn, hem de onlardan hareketle, “Zaman cemaat zamanýdýr” diyen Ahirzaman Müceddidinin “Ehl-i dalâletin cemaat halindeki taarruzuna ancak þahs-ý manevî ile mukavemet edilebilir” mânâsýndaki irþadlarýnýn bir gereði. Evet, zaman muhabbet fedailiði zamaný...

Ü

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Yanlýþ tanýtanlar utansýn!

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ediüzzaman Said Nursî’nin, daha doðrusu onun telif ettiði Risâle-i Nur eserlerinin topluma tanýtýlmadýðý ve hatta ‘yanlýþ tanýtýldýðý’ tarihî bir gerçektir. Hayatýný, gençliðin imanýný kurtarmaya vakfeden bu büyük âlim, hayatý boyunca her türlü iftira ve zulümlere maruz kalmýþtýr. Yeri gelmiþ ýrkçýlýkla, yeri gelmiþ mürtecî olmakla, yeri gelmiþ ‘devleti yýkmak’la itham edilmiþ. Bütün bu ithamlarýn iftira olduðu, açýlan mahkemeler sonunda anlaþýlmýþ, ama yine de onu rahat býrakmamýþlar... Son tahlilde bu iftira kampanyasýndan kim zarar görmüþ? Elbette ki bütün bir millet, gençler, ihtiyarlar ve hepimiz zarar görmüþüz. Çünkü bu iftira kampanyalarý neticesinde milyonlarýn Risâle-i Nur ile kurmak istediði bað engellenmiþ; bu eserlerden istifade, olmasý gereken nisbette olamamýþ. Sonunda da imansýzlýk kurdu gövdenin içine girmiþ, kalplerimizi esir almýþ ve aileyi temelden çökertmeye çalýþmýþ. Aradan yýllar geçince yapýlan bu hatanýn aðýr bir faturasý olduðunu hepimiz görüyoruz. Bediüzzaman’ýn yanlýþ tanýtýldýðýna þahit olanlardan biri de gazeteci yazar Oral Çalýþlar olmuþ. Þöyle diyor: “Gençliðimizin ve çocukluðumuzun en korkutucu ‘karakter’lerinin baþýnda ‘Nurcular’ geliyordu. Gün geçmezdi ki gazetelerde Nurculara iliþkin bir haber çýkmasýn. 27 Mayýs askerî müdahalesi öncesinde, Baþbakan Adnan Menderes’in Said Nursi’nin elini öptüðü iddiasý, CHP’nin suçlamalarýnýn baþýndaydý. Said Nursi’nin yaþamýný konu alan, onu bir anlamda yasak raflarýndan çýkarýp meþru zemine taþýyan ‘Hür Adam’ filmi, tarihin okutulmayan, öðretilmeyen, gösterilmeyen bir boyutunu ortaya koyuyor.” (Radikal, 22 Ocak 2011) Bir diðer araþtýrmacý-yazar da, Said Nursî’nin doðru bir þekilde tanýnmasýný engelleyen plana dikkat çekmiþ. Ýlgili haberde þöyle deniliyor: “Said Nursî’nin hayatýný anlatan ‘Hür Adam’ filmi pek çok tartýþma doðurdu ama onun hayatýný belgelerle anlatan bir kitap hazýrlamakta olan Müfit Yüksel’e göre mevcut durumda Said Nursî hakkýnda resmî evraklar üzerinden ciddi bir araþtýrma yapýlamýyor. Örneðin, ona ve dönemine ait ta rihi bilgilerin, bulgularýn test edilmesi açýsýndan 31 Mart Vak'asýna dair belgelere ulaþýlmasý için arþivlere yapýlan bütün araþtýrma baþvurularý sürekli reddediliyor. 31 Mart’a ait belgeler tamamen askeriyenin elinde. Genelkurmay’da ATASA arþivinde. Fakat askeriye her ne pahasýna olursa olsun 31 Mart belgelerinin araþtýrmacýlara, okuyuculara açýlmasýna imkân vermiyor. Gerekçe ise oldukça manidar: ‘Çok yüksek seviyede gizli bilgiler ihtiva etmesi.’” (Aktüel, 20 Ocak 2011) Said Nursî’ye yapýlan en açýk haksýzlýklardan biri de, onun 31 Mart Vak’asýnda ‘isyancý’lara destek verdiði iftirasýdýr. Lise yýllarýmýzda okutulan tarih derslerinde hemen her yýl bu iddianýn tartýþmasý yaþanýrdý. Tarih öðretmenimiz her defasýnda “Said Nursî de Volkan gazetesindeki yazýlarýyla isyaný teþvik etti” derdi. Biz de her defasýnda bu beyana itiraz eder ve ‘belge’lerle bunun böyle olmadýðýný ifade ederdik. Ýtirazlarýmýz sebebiyle belki iyi ‘not’ alamazdýk, ama o vesileyle Bediüzzaman ve Risâle-i Nur’la ilgili konular sýnýfta tartýþýlmýþ olurdu. Türkiye’yi ‘tek parti’ zihniyetiyle idare edenler uzun süre Bediüzzaman’ý sadece tanýtmamakla kalmadýlar, iftira ve yalanlar sýralayarak yanlýþ tanýtmaya da çalýþtýlar! Þükürler olsun ki, artýk yalancýlarýn mumlarý sönmeye yüz tuttu. Onu tanýtmayanlar ve yanlýþ tanýtanlar utansýn!

B

Osman Can, yeni anayasa için çalýþýyor ANAYASA Mahkemesi eski raportörü Doç. Dr. Osman Can, “Türkiye’nin demokratik inþaasý için nasýl bir Anayasa olabilir, böyle bir çalýþma içerisindeyim” dedi. Can, Türkiye Yazarlar Birliði Gençlik Platformu tarafýndan düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, Anayasa’nýn top lum sözleþmesi olarak tanýmlandýðýný ve yapýlacak deðiþikliklerde toplumun mutabakatýnýn arandýðýný söyledi. Mevcut Anayasa’nýn bir toplum mutabakatý olmadýðýný ifade eden Can, 1982 Anayasasý’nýn 5 generalin ortaya çýkardýðý bir metin olduðunu belirtti. Can, ‘’Böyle bir Anayasa toplum sözleþmesi olamaz. Bu ferman, toplum söz leþmesi deðil’’ dedi. Anayasa’nýn toplumun farklý kesimlerini bir arada tutan bir metin olduðunu dile getiren Can, Anayasa ile devlet yapýlanmasýnýn üretildiðine, temel kurallarýn belirlendiðine iþaret etti. Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacý olduðunu belirten Can, ‘’Türkiye’nin demokratik inþaasý için nasýl bir Anayasa olabilir, böyle bir çalýþma içerisindeyim. Türkiye’nin Anayasasýný yapacak böyle bir süreç içine girdik’’ diye konuþtu. Ankara / aa

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

HA­BER

AB bizi cesaretlendirsin BAÞMÜZAKERECÝ EGEMEN BAÐIÞ, AB'DEN BEKLENTÝLERÝNÝN, ÜYELÝK YOLUNDA TÜRKÝYE'NÝN CESARETÝNÝ KIRMAMASI OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. BAÐIÞ, KATILIM SÜRECÝNÝN GERÝ DÖNÜLEMEZ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, AB’den beklentilerinin, üyelik yolunda Türkiye’nin cesaretini kýrmamasý olduðunu belirterek, ‘’Biz, gerçekçi ve somut bir temelde sürdürüldüðü sürece bu süreci mümkün olduðunca devam ettirmeye kararlýyýz’’ dedi. Columbia Üniversitesi Türkiye Kulübünün, Conrad Otel’de düzenlediði toplantýya katýlan Baðýþ, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin, her iki tarafýn da çabasýný gerektiren zor bir süreç olduðunu belirtti. Özellikle son dönemde yaþanan geliþmelerin, siyasî olaylarýn bütün süreci etkisi altýna alabildiðini gösterdiðini belirten Baðýþ, ‘’Ne yazýk ki teknik kriterler yerine müzakere sürecinin normal iþleyiþini önleyen bazý siyasî etkenler bu sürece hakim oluyor’’ diye konuþtu. Baðýþ, müzakere sürecinde Türkiye’nin þu ana kadar açtýðý 13 faslýn dýþýnda açýlmasý söz konusu 20 faslýn 17’sinin bazý üye ülkelerin siyasi blokajlarý sebebiyle açýlamadýðýný belirterek, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Siyasî engel-

ler olmasa 12 faslýn müzakerelerine kýsa vadede, 4 faslýn müzakerelerine ise orta vadede baþlayabilecek seviyedeyiz. Üyelik müzakerelerinde fasýl açmak bir hedeftir mutlaka. Ama bizim esas hedefimiz, ülkemizin dönüþümünü saðlamaktýr. Biz bu dönüþümü her þeyden çok vatandaþlarýmýzýn her alanda en yüksek standartlara ulaþmasý için gerçekleþtirmek istiyoruz. Bizim AB’den beklentimiz, üyelik yolunda Türkiye’nin cesaretini kýrmamasýdýr. Bu süreç iki yönlü bir yoldur. Hem Türkiye’nin hem de AB’nin birbirine karþý sorumluluklarý vardýr. Biz, gerçekçi ve somut bir temelde sürdürüldüðü sürece bu süreci mümkün olduðunca devam ettirmeye kararlýyýz.’’ Türkiye’nin AB üyeliðinin her iki taraf için de fýrsatlar sunan bir ‘’kazan-kazan’’ iliþkisi olduðunu dile getiren Baðýþ, Türkiye için, sonsuz dinamiklerini ülkenin dönüþümü için kullanma, AB için de daha da karmaþýk hale gelen küresel sistemde ekonomik ve siyasi gücünü arttýrma fýrsatýnýn bulunduðunu aktardý.

“GERÝ DÖNÜLMEZ BÝR SÜREÇ’’ AB'YE aday ülke olan Türkiye’nin, etkileyici ekonomik geliþmesi ve siyasî istikrarý ile küresel sahneye damgasýný vurduðunu ifade eden Baðýþ, þunlarý kaydetti: ‘’Bu yýl Avrupa’nýn en hýzlý büyüyen ekonomisi olan Türkiye, OECD verilerine göre 2050 yýlýnda Avrupa’nýn en büyük ikinci ekonomisi olacaktýr. Durum sadece ekonomiyle sýnýrlý deðil. Türkiye uluslararasý politikada yumuþak gücüyle küresel ve bölgesel bir aktör haline gelmiþtir. Türkiye, AB üyesi olduðunda, dýþ politikayla ekonomik politikadan, bölgesel güvenlik ve sosyal uyuma kadar uzanan geniþ bir yelpazede Avrupa’nýn çýkarlarýna katkýda bulunacaktýr. Birçok kereler ifade ettiðim gibi, katýlým sürecini zorlu, ancak sonunda hem Türkiye’nin hem de AB’nin kazanacaðý geri dönülemez bir süreç olarak görüyoruz.’’ Baðýþ, günümüz Türkiyesinin farklý bir noktada olduðunu kaydederek, ‘’Artýk birtakým haklý gerekçeler olmaksýzýn, bir ricacý gibi AB kapýsýnda bekletilebilecek bir ülke deðiliz’’ dedi. Ýstanbul / aa

HA­BER­LER

Tepki sonuç verdi, yasak kalktý nHÝTÝT Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sürdürülen baþörtüsü yasaðýnýn tepkiler üzerine kaldýrýldýðý bildirildi. Memur-Sen Çorum Þubesi Basýn Sekreterliði’nden yapýlan yazýlý açýklamada, birçok üniversitede fiilen kaldýrýlan baþörtüsü yasaðýnýn inat ve ýsrarla Hitit Üniversitesi’nde uygulanmaya devam edildiði belirtildi. Açýklamada, 15 Ocak’ta Memur-Sen’e baðlý Eðitim-Bir-Sen Þubesi’nin öncülüðünde, Çorum’da faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluþunun da destek verdiði yoðun bir katýlýmla uygulamanýn protesto edildiði hatýrlatýldý. Açýklamada, “Yaþanan bu geliþmelerden sonra Cuma günü sabah saatlerinde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlýðý’ndan sendikamýz aranarak fakültelerinde fiilen uygulanan baþörtüsü yasaðýnýn Cuma günü itibariyle kaldýrýldýðýný bildirmiþlerdir. Eðitim-Bir-Sen Þubesi olarak, bu anlamsýz yasaðýn kaldýrýlmasý için ortaya konulan kararlý mücadelemizde katký saðlayan herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz” denildi. Çorum / cihan

Danýþtay kararý zihniyet sorunu Gölcük Donanma Komutanlýðý'nda ele geçirilen belgeler, Balyoz dâvâsý ile ilgisi bulunduðu gerekçesiyle Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiþti.

Kur’ân’a tahammülleri yok DONANMA KOMUTANLIÐI'NDA ELE GEÇÝRÝLEN BELGELER, RADYODAN KUR'ÂN OKUNMASINA BÝLE TAHAMMÜL EDÝLEMEDÝÐÝNÝ ORTAYA KOYDU. GÖLCÜK Donanma Komutanlýðý’nda yapý lan operasyonda ele geçirilen deliller içerisindeki Suga Harekât Planý’nda, komutan larýn radyodan Kur’ân-ý Kerim okunmasýna bile tahammül edemediði ortaya çýktý. Balyoz Dâvâsý ile ilgisi bulunduðu gerekçesiyle Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 43 klasör içerisinde ilginç iddialar bulunuyor. Suga Harekât Planý’nýn icrasýna karþý çýkmasý muhtemel Deniz Kuvvetleri personeli komutanlar hakkýnda çetele tutulmuþ. Suga Harekat Planý’nýn yer aldýðý 9. klasörde TCG Gaziantep Komutaný Deniz Kurmay Yüzbaþý Ümit Metin tarafýndan Aralýk 2002’de hazýrlanan bilgi notunda Tuðamiral Ahmet Aksoy’un Ramazan ayýnýn ilk iki gününde Aksaz Üs Radyosu’nda Kur’an-ý Kerim

yayýnýnýn yapýlmasýna izin verdiði belirtiliyor. Kurmay Yüzbaþý Ümit Metin, hazýrladýðý raporunda “Müslümanlarýn kutsal kitabý olan Kur’ân’dan bölümler yayýnlanmasýna izin vermiþ, ancak Kurmay Baþkaný’nýn itirazlarýna dayanamayarak yayýna son verilmiþtir” diyor. Suga Harekât Planý’nýn icrasýna karþý çýkmasý muhtemel komutanlarýn MP-5 makineli tabanca daðýtýlan Deniz Kuvvetleri personelince tutuklanmasýna yönelik olduðu öne sürülen belgeler de ortaya çýktý. Belgenin bir üste terfi edemeyen Tuðamiral Abdullah Gavremoðlu imzalý olduðu iddia edildi. O zaman Kurmay Albay olan Gavremoðlu tarafýndan 2003’te hazýr landýðý öne sürülen belgede þu emirler yer alýyor: “1. Suga Harekât Planý’nýn icrasýnda

‘Reaksiyonlarýn Gösterilmesine Engel Olan Komutanlarýn’ geçici/sürekli olarak tevkif edilmesi veya yetki devri içeren teb ligatýn yapýlmasý maksadýyla personel gö revlendirilmesi ilgi ile emredilmiþtir. 2. Görevlendirilen personele MP-5 kakineli tabanca tahsis edilmiþ, yemin ettirilerek muhtýra imzalatýlmýþtýr.” Gölcük’te ele geçen belgelerde alt rüt beli subaylarýn amiralleri fiþlediði, komutanlarýn e-maillerinin takip edildiði de anlaþýlýyor. TCG Kartal Komutaný Deniz Kurmay Kýdemli Yüzbaþý M. Cem Kýzýl, Aralýk 2002’de Tuðamiral Ahmet Þenol hakkýnda hazýrladýðý bilgi notunda, “Ramazan ayýnda bazý günler oruç tuttuðu tespit edilmiþtir” þeklinde rapor ettiði belirlendi. Ýzmir / cihan

Demokrasiden korkuyorlar BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, ‘’Týpký 12 Eylül Halk Oylamasý’nda olduðu gibi bu açýlýþ töreni öncesinde Batmanlýlarý sindirmek, bu açýlýþ töreninden uzak tutmak için o malum odaklar harekete geçti. ‘Batmanlý Baþbakaný karþýlamasýn, Batmanlý Baþbakaný dinlemesin, Batman bu açýlýþ heyecanýný yaþamasýn’ diye her türlü antidemokratik baskýcý yönteme baþvur dular. Bunlar aslýnda ýþýktan korkuyorlar, bunlar aslýnda aydýnlýktan korkuyorlar, bunlar aslýnda demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar’’ dedi. Erdoðan, Batman Cumhuriyet Meydaný’nda düzenlenen toplu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýnda 12 Eylül’deki Halk Oylamasý’na deðindi. Halk oylamasýna Batmanlýlar’ýn yüzde 95 gibi çok yüksek bir oranda ‘’evet’’ dediðini hatýrlatan Erdoðan, ‘’Bunun için þükranlarýmý sunuyo rum’’ diye konuþtu. Bütün tehditlere raðmen, bütün korkutmalara raðmen halkýn özgür iradesine yönelik baskýlara raðmen Batmanlýlarýn sandýða gittiðini ve özgür lüklere, ileri demokrasiye, hukukun üstün -

Baþbakan Erdoðan, Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen toplu açýlýþ töreninde Batmanlýlara seslendi.

lüðüne ‘’evet’’ dediðini kaydeden Erdoðan, þunlarý söyledi: ‘’Statükoya, statükoculara, deðiþimden korkanlara, özgürlükten, demokrasiden korkanlara, Batman en güzel cevabý verdi.

Ýþte bundan dolayý hepinize sonsuz teþekkür ediyorum. Sevgili Batmanlýlar, bugün de Batman tarihi günlerinden birini yaþý yor. Bu gün Batman eðitimde, saðlýkta, sosyal hizmetlerde, tarýmda ve sanayide tam 69 farklý eserle 69 farklý hizmetle buluþuyor. Ama çok ilginçtir, týpký 12 Eylül Halk Oylamasý’nda olduðu gibi bu açýlýþ töreni öncesinde Batmanlýlarý sindirmek, bu açýlýþ töreninden uzak tutmak için o malum odaklar harekete geçti. ‘Batmanlý Baþbakaný karþýlamasýn, Batmanlý Baþbakaný dinlemesin, Batman bu açýlýþ heyecanýný yaþamasýn’ diye her türlü antidemok ratik baskýcý yönteme baþvurdular. Bunlar aslýnda ýþýktan korkuyorlar. bunlar aslýnda aydýnlýktan korkuyorlar, bunlar aslýnda demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar. Yýllarca yoksulluðu sömürdüler. Þimdi de çýkýyorlar, buraya yapýlan yatýrýmlarý, hizmetleri hazmetmediklerini gösteriyorlar. Yoksulluk devam etsin ki, Batman’ý istismar edelim istiyorlar. Bataklýk kurumasýn ki, bataklýktan rant saðlamaya devam edelim istiyorlar.’’ Batman / aa

nHAS Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Demircan, Danýþtay’ýn, ‘’2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eðitim Giriþ Sýnavý (ALES)’’ sonbahar dönemi kýlavuzundaki kýlýk kýyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmesini durdurma kararýnýn, ülkedeki zihniyetle ilgili sorunun göstergesi olduðunu söyledi. Demircan, partisinin Malatya Ýl Teþkilatýnýn kuruluþu dolayýsýyla yapýlan toplantýda, insanlarýn, en küçük organizasyonlar olan aileler ile en büyük organizasyon olan devlete kadar birlikte yaþamalarýnýn teminatýnýn hak ve özgürlükler olduðunu ifade etti. ‘’Bir ülkede hak ve özgürlükler kabul edilmiyor, korunmuyor ve engeller çýkarýlýyorsa orada birliktelik olmaz, çatýþma olur’’ diyen Demircan, þöyle devam etti: ‘’Bir tespitle Danýþtay’ýn aldýðý son karar ülkemizdeki zihniyetle ilgili sorunun göstergesidir. HAS Parti olarak, insanlarýn kendi kendilerini yönetmelerini ve kendileriyle ilgili kararlarý kendilerinin vermelerini temel bir insan hakký olarak algýlýyoruz. Bir insanýn kendi kýyafetini belirlemesi ister inancý, ister geleneði, ister doða þartlarý gerekçesiyle olsun, o kararý kendisi verir.’’ Ýnsanlarýn kýyafetiyle ilgili kararlarý konusunda asla baský yapýlamayacaðýný dile getiren Demircan, ‘’Bu durum insan haklarý ihlalidir. Dolayýsýyla Türkiye’deki yasal mevzuatýn düzeltilmesinin siyasi iradenin görevi olduðuna inanýyoruz. Ýktidar bu konuda üzerine düþeni yapmýyor. Ýktidar bu sýkýntýlarý siyasî ranta çevirmenin mücadelesini yapýyor’’ dedi. Malatya / aa

Kýlýçdaroðlu: Ýktidara gelirsek baþörtüsü sorununu çözeceðiz nCHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, iktidara geldiklerinde baþörtüsü sorununu çözeceklerini iddia etti. Kýlýçdaroðlu, Denizli’ye hareketinden önce Esenboða Havalimaný’nda gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin, “ Daha önce, ‘baþörtüsü sorununu biz çözeceðiz’ þeklinde açýklamanýz olmuþtu. Danýþtay’ýn baþörtüsüyle ilgili ALES kararýna destek çýkmanýz eleþtirilere neden oldu. Daha önceki açýklamanýzla çeliþki oluþturmuyor mu?” sorusuna’ Kýlýçdaroðlu, “Kim yapýyor bu eleþtiriyi” cevabýný verdi. Muhabirin, “Gazetelerde yer alýyor” karþýlýðý üzerine Kýlýçdaroðlu þöyle devam etti: “Onu yapanlar öncelikle benim ne söylediðimi okusunlar. Benim söylediklerimi okumadan, yorum yapmak hiç kimsenin haddi olmamasý lâzým. Benim söylediklerim gayet açýk. Biz iktidara geldiðimizde bu sorunu çözeceðiz. Bu kadar basit.” Ankara / cihan

Cumhurbaþkaný Gül, AKPM Genel Kurul’una hitap edecek nCUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 2011 Genel Kurulu’nun Kýþ Oturumu’na katýlmak ve Genel Kurul’a hitap etmek üzere 2426 Ocakta Strazburg’a çalýþma ziyareti gerçekleþtirecek. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Gül’ün, AKPM 2011 Genel Kurulu’nun Kýþ Oturumu’na konuk Devlet Baþkaný sýfatýyla katýlmak ve 25 Ocakta Genel Kurul’a hitap etmek üzere 24 Ocakta Strazburg’a gidecek. Gül’ün Genel Kurul’a hitabý sonrasýnda parlamenterlerin sorularýný cevaplamasý öngörülüyor. Açýklamada, Cumhurbaþkaný Gül’ün, AKPM Genel Kurulu’na hitabý öncesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AKPM Baþkaný Mevlüt Çavuþoðlu ile görüþmesinin öngörüldüðü belirtildi. Ankara / aa


5

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

HABER ANKARA

Tartýþmalar TBMM yasa mý çýkarýr, yönetmelik mi? ken,­ Baþ­ba­kan­lýk­ta­ ya­þa­nan­ bir­ gö­rün­tü­ bu tar­týþ­ma­yý­fark­lý­bo­yu­ta­ta­þý­dý. Baþ­ba­kan­lýk­Mer­kez­Bi­na­sý’nýn­þe­ref­ka­pý­sýn­MEHMET KARA da­nö­bet­tu­tan­po­lis­me­mur­la­rý­nýn­giy­di­ði­ký­mkara@yeniasya.com.tr ya­fet­le­ri­gö­ren­ler­Fe­ner­bah­çe­li­o­lan­Er­do­ðan’ý ha­týr­la­dý.­Res­mî­he­yet­le­rin­gi­riþ­yap­tý­ðý­þe­ref ev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­- ka­pý­sýn­da­ki­po­lis­le­rin­ký­ya­fet­le­ri­nin­sa­rý-la­ci­mil­Çi­çek,­“TBMM­ya­sa­mý­çý­ka­rý­yor, vert­ol­ma­sý­son­gün­ler­de­si­ya­se­tin­tar­týþ­ma­ko­nu­su­o­lan­Ga­la­ta­sa­ray­ta­ký­mý­ný­a­kýl­la­ra­ge­tir­di.­ yö­net­me­lik­mi?”­di­ye­sor­muþ. Bu­du­rum­ha­ber­o­lun­ca,­“Baþ­ba­kan­lýk­kay­TBMM’de­ger­çek­leþ­ti­ri­len­Ka­nun­Ya­pým­Sü­re­ci­Sem­poz­yu­mu’nda­ko­nu­þan­Çi­çek,­bü­rok­- nak­la­rý”­he­men­a­çýk­la­ma­yap­ma­ge­re­ði­duy­du­rat­la­rý,­mil­let­ve­kil­le­ri­ni,­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­ni lar.­nö­bet­tu­tan­po­lis­me­mur­la­rý­nýn­giy­di­ði­ký­e­leþ­ti­rir­ken,­“Mec­lis,­u­zun­za­man­dan­be­ri­Tür­- ya­fet­le­rin,­Em­ni­yet­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’nün­res­ki­ye’de­a­de­ta­yö­net­me­lik­çý­kar­tý­yor­ka­nun­a­dý­al­- mî­tö­ren­ký­ya­fe­ti­ol­du­ðu­ve­da­ha­ön­ce­yaz­lýk týn­da.­Bu­nun­se­be­bi­ne­dir­di­ye­ka­fa­yor­ma­ya­ça­- tö­ren­ký­ya­fe­ti­gi­yen­po­lis­le­rin­kýþ­lýk­res­mî­tö­lýþ­tým.­Bu­nun­se­be­bi­ge­ri­ye­dö­nük­bak­tý­ðý­mýz­da ren­ký­ya­fe­ti­giy­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­söy­le­di­ler.­Ay­ný bü­rok­ra­si­de­tef­tiþ­yýl­gýn­lý­ðý­var.­Tef­tiþ­ten­kor­ku­- kay­nak­lar,­kýþ­lýk­ký­ya­fet­le­re­ge­çil­me­si­nin­gün­cel lu­yor.­‘Ý­le­ri­de­ba­þý­ma­bir­iþ­gel­me­sin’­di­ye,­‘kor­- tar­tý­þý­lan­ko­nu­lar­la­bir­il­gi­si­nin­bu­lun­ma­dý­ðý­ný ku­lu­düþ­gör­mek­ten­se­u­ya­nýk­yat­mak­i­yi­dir’­di­- a­çýk­la­mak­du­ru­mun­da­da­kal­dý­lar. Bu­a­çýk­la­ma­la­ra­rað­men­ko­nu­Mec­lis’in yor,­ak­lý­na­ne­ge­lir­se­bu­nu­ka­nu­na­ya­zý­yor.­O za­man­da­8-10­mad­de­lik­ka­nun­o­lu­yor­50­mad­- gün­de­mi­ne­ta­þýn­dý.­A­da­na­Mil­let­ve­ki­li­Mus­ta­fa Vu­ral,­Baþ­ba­kan’ýn­ce­vap­la­ma­sý­is­te­miy­le­ver­de.­Bu­da­za­man­kay­bý­na­ne­den­o­lu­yor”­de­miþ. Ý­ti­raf­ gi­bi­ bir­ a­çýk­la­ma.­ A­na­ya­sa­da­ da­ bu di­ði­so­ru­ö­ner­ge­sin­de,­bu­nun­Ga­la­ta­sa­ray­se­du­r um­ söz­ ko­n u­s u,­ ka­n un­l ar­d a­ da.­ Son yir­ci­si­nin­ýs­lýk­lý­pro­tes­to­suy­la­bir­il­gi­si­o­lup­ol­gün­ler­de­bu­nun­ör­nek­le­ri­ni­gö­rü­yo­ruz.­Zi­ra ma­dý­ðý­ný­sor­du.­Vu­ral,­“Bu­rast­lan­tý,­sta­dýn­a­çý­bir­ a­na­ya­sa­ ve­ya­ ka­nun­ mad­de­sin­den­ her­- lý­þýn­da­ya­þa­nan­la­rýn­Ga­la­ta­sa­ray­se­yir­ci­si­nin de­ðil,­Baþ­ba­kan­ve­e­ki­bi­nin­ör­güt­lü­bir­ey­le­mi kes­fark­lý­an­lam­lar­çý­ka­rý­yor. ol­du­ðu­iz­le­ni­mi­ni­ver­mek­te­dir”­de­di­ve­þu­so­ru­la­rý­yö­nelt­ti:­“Uy­gu­la­ma,­po­lis­ký­ya­fet­ka­nu­SARI LACÝVERT MÝ, SARI KIRMIZI MI? TT­ A­re­na­ Sta­dý’nýn­ a­çý­lý­þýn­da­ Er­do­ðan’a nu­na­uy­gun­mu­dur?­Uy­gun­sa­ni­çin­þim­di?” Spor­ si­ya­se­te­ ka­rýþ­tý­rý­lýr­sa­ iþ­te­ böy­le­ so­ya­pý­lan­pro­tes­to­lar­la­il­gi­li­tar­týþ­ma­lar­sü­rer­-

D

Kaçak elektrikte 40 tutuklama n ÝSTANBUL'DA ka­çak­e­lek­trik­kul­la­ný­mý­na­i­liþ­kin­dü­zen­le­nen­o­pe­ras­yon­da­gö­zal­tý­na­ a­lý­nan­ ve­ a­ra­la­rýn­da­ BE­DAÞ­ gö­rev­li­le­ri­nin­ de­ bu­lun­du­ðu­ 57­ ki­þi­den­ 40’ý­ tu­tuk­lan­dý.­Ýs­tan­bul­Ma­lî­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri­nin,­ka­çak­e­lekt­rik­ kul­lan­dý­ðý­ tes­pit­ e­di­len­ a­bo­ne­ler­den teh­dit­le­ pa­ra­ top­la­dýk­la­rý­ ö­ne­ sü­rü­len­ bir suç­ör­gü­tü­ne­yö­ne­lik­Ýs­tan­bul’un­21­il­çe­sin­de­be­lir­le­nen­88­ad­re­se­500­po­lis­ve­40 Bo­ða­zi­çi­ E­lek­trik­ Da­ðý­tým­ A.Þ­ (BE­DAÞ) gö­rev­li­siy­le­bir­lik­te­dü­zen­le­nen­eþ­za­man­lý­ o­p e­r as­y on­d a­ gö­z al­t ý­n a­ a­l ý­n an­l ar­d an 57’si­nin­‘’suç­iþ­le­mek­a­ma­cýy­la­ör­güt­kur­mak’’,­‘’suç­ör­gü­tü­ne­ü­ye­ol­mak’’,­‘’ni­te­lik­li do­lan­dý­rý­cý­lýk’’,­‘’suç­de­lil­le­ri­ni­yok­et­mek, giz­le­me­ ve­ya­ de­ðiþ­tir­mek’’­ i­le­ ‘’rüþ­vet’’ suç­la­rýn­dan­ sevk­ e­dil­dik­le­ri­ Ga­zi­os­man­pa­þa­ Ad­li­ye­sin­de­ki­ iþ­lem­le­ri­ ta­mam­lan­dý. Bu­ki­þi­ler­den­7’si­sav­cý­lýk,­10’u­i­se­tu­tuk­lan­ma­la­rý­ta­le­biy­le­sevk­e­dil­dik­le­ri­mah­ke­me­ce­ser­best­bý­ra­kýl­dý.­Nö­bet­çi­mah­ke­me, 3­BE­DAÞ­gö­rev­li­si­i­le­BE­DAÞ’ýn­ta­þe­ron fir­ma­la­rýn­da­ça­lý­þan­15­iþ­çi­nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­top­lam­40­þüp­he­li­nin­i­se tu­tuk­lan­ma­sý­na­ka­rar­ver­di.­­Ýstanbul / aa

nuç­lar­da­or­ta­ya­çý­ký­yor.­Her­þey­den­bir­an­lam­çý­ka­rý­lý­yor. *** ‘EFELENMEKLE, ÜFELENMEKLE OLMUYOR!’ MHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li’nin­en­te­re­san­ma­te­ma­tik­he­sap­la­rý­na­þa­hit­ol­muþ­tuk. Ön­ce­par­ti­si­nin­ku­ru­luþ­ta­ri­hin­den­ik­ti­dar­ta­ri­hi­ni­çý­kar­mýþ­tý.­Son­ra­da,­her­bir­“ül­kü­da­þý”ndan­24­oy­is­ter­ken­yi­ne­bir­he­sap­yap­mýþ, her­ke­si­hay­re­te­dü­þür­müþ­tü.­Her­ül­kü­da­þýn­dan 24­oy­is­ter­ken,­bu­nun­da­as­ker,­o­kul­ar­ka­daþ­la­rýn­dan­ve­kom­þu­lar­dan­bu­lun­ma­sý­ný­is­te­miþ­ti. An­cak­ öy­le­ an­la­þýl­dý­ ki,­ bý­ra­kýn­ as­ker­ ve­ya o­kul­ar­ka­da­þýn­dan­oy­is­te­me­yi­MHP’li­er­kek­le­rin­ eþ­le­ri­ni­ bi­le­ ik­na­ e­de­me­dik­le­ri­ or­ta­ya çýk­tý.­MHP­Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Os­man Ça­kýr­ MHP’li­ er­kek­le­ri­ e­leþ­ti­re­rek,­ “Bi­zim bey­ler­ev­de­e­fe­le­ni­yor.­Ha­ným­da­san­dýk­ta­in­ti­ka­mý­ný­a­lý­yor,­baþ­ka­par­ti­ye­oy­ve­ri­yor.­Par­ti­li­le­ri­mi­zin­yüz­de­70’i­nin­e­þi­ma­a­le­sef­par­ti­mi­ze­oy­ver­mi­yor”­de­miþ.­Ve­o­da­Bah­çe­li­gi­bi bir­he­sap­yap­mýþ­ve­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­so­nu­cu­nu­ an­lat­mýþ.­ “En­ son­ se­çim­ler­de­ or­ta­la­ma­ 6 mil­yon­oy­al­dýk.­Bu­oy­la­rýn­3­mil­yo­nu­er­kek­3 mil­yo­nu­ka­dýn­de­ðil.­4­mil­yon­200­bi­ni­er­kek, di­ðe­ri­ka­dýn.­Bu­ne­de­mek?­Bi­ze­oy­ve­ren­le­rin­ço­ðu­be­kâr­ya­da­eþ­ler­oy­ver­mi­yor.­Bi­zim ba­yan­la­rý­mýz­da­ da­ þöy­le­ bir­ þey­ var;­ bi­zim bey­ler­e­ve­gi­di­yor­e­fe­le­ni­yor,­ü­fe­le­ni­yor­ha­ný­mý­ kýz­dý­rý­yor.­ Ha­ným­ da­ di­yor;­ ‘Sen­ mi­sin böy­le­ya­pan’,­san­dýk­ta­in­ti­ka­mý­ný­a­lý­yor…”

An­la­þý­lan­o­ki,­böy­le­he­sap­la­ki­tap­la­o­yun art­tý­rýl­ma­sý­ müm­kün­ gö­rül­mü­yor.­ Mil­le­ti ik­na­et­mek­ve­i­nan­dýr­mak­ge­re­ki­yor. ** * TÖVBE ESTAÐFURULLAH! Kars’ta­ki­bir­hey­kel­le­il­gi­li­o­la­rak­Baþ­ba­kan Er­do­ðan’ýn­“u­cu­be”­de­me­sin­den­son­ra­Kül­tür Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay,­Er­do­ðan’ýn­böy­le­söy­le­me­di­ði­ni­i­fa­de­et­miþ­ti.­An­cak­son­ra­sýn­da­Er­do­ðan,­“u­cu­be”yi­hey­kel­i­çin­kul­lan­dý­ðý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Bü­lent­A­rýnç,­Gü­nay’ýn düþ­tü­ðü­du­ru­mu­kast­e­de­rek,­“Al­lah­bi­zi­bu­du­rum­da­bý­rak­ma­sýn”­de­miþ­ti.­A­rýnç,­Gü­nay’ýn “ký­rýl­dým”­de­dik­ten­son­ra­ö­zür­di­le­di,­a­ma­a­tý­a­lan­Üs­kü­dar’ý­geç­miþ­ti.­Gü­nay,­is­ti­fa­sý­ný­is­te­yen CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’na­ce­vap­ve­rir­ken,­“CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­bir­ka­me­ra þa­ka­sý­so­nu­cun­da­gel­miþ­bir­ka­me­ra­ka­za­sý­dýr” de­miþ­ti.­Bu­söz­CHP’li­yet­ki­li­le­ri­hay­li­si­nir­len­dir­di.­Ve­on­lar­da­a­ðýr­söz­ler­le­ce­vap­ver­di­ler. Bu­ tar­t ýþ­m a­ Gü­n ay’ýn­ si­n ir­l e­r i­n i­ i­y i­c e boz­muþ­ an­la­þý­lan.­ Mi­las’ta­ki­ ta­ri­hî­ e­ser­le­ri in­ce­ler­ken­ öy­le­ bir­ söz­ sarf­ et­ti­ ki­ yü­zü­nü ka­pa­týp­ö­zür­di­le­mek­zo­run­da­kal­dý.­Gü­nay, “A­yak­ta­el­le­ri­ha­va­da­ten­nu­re­gi­bi­bir­ký­ya­fe­ti­ o­lan­ 2­ ki­þi­ var.­ Haz­re­ti­ Mu­ham­med’e de­dim­ki…”­de­di­ðin­de­he­men­ha­ta­sý­ný­an­la­yýp,­ön­ce­yü­zü­nü­ka­pat­tý,­pe­þin­den­de­“Çok ö­zür­di­le­rim.­Töv­be­es­tað­fu­rul­lah,­çok­ö­zür di­le­rim,­ çok­ ö­zür­ di­le­rim”­ de­dik­ten­ son­ra söz­le­ri­ni­bu­mah­cu­bi­yet­i­çin­de­ta­mam­la­dý.­

Ýnternet tuzaðýna dikkat! ATO’NUN YAPTIÐI ‘’ONLINE ÇOCUKLAR’’ ARAÞTIRMASI, ÝNTERNET ÇOCUKLAR ÝÇÝN CÝDDÎ TEHLÝKELER BARINDIRDIÐINI ORTAYA KOYDU. UZMANLARDA UYARIYOR

HSYK’dan atama kararnamesi n HAKÝMLER ve­Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu’nun­(HSYK)­ i­da­rî­yar­gý­ha­kim­li­ði­i­le­ad­lî yar­gý­ha­kim­ve­cum­hu­ri­yet­sav­cý­lýk­la­rý­na­a­ta­ma­ya­pýl­ma­sý­na­i­liþ­kin­ka­rar­na­me­si­ya­yýn­lan­dý.­Ý­da­rî­yar­gý­ha­kim­le­ri­i­le­ad­lî­yar­gý­ha­kim­ve­cum­hu­ri­yet­sav­cý­la­rý­nýn­2802­sa­yý­lý Ha­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Ka­nu­nu­ge­re­ðin­ce­a­tan­ma­la­rý­na­i­liþ­kin­ka­rar­na­me,­Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­çe­þit­li­il­ler­de­ki­ver­gi,­i­da­re,­böl­ge­i­da­re mah­ke­me­le­ri­ü­ye­lik­le­ri­i­le­Da­nýþ­tay­tet­kik ha­kim­li­ði,­cum­hu­ri­yet­sav­cý­lýk­la­rý­i­le­ha­kim­lik­le­re­nak­len­a­ta­ma­ya­pýl­dý.­­Ankara / aa

2 Hizbullahçý tutuklandý n ÝSTANBUL'DA te­rör­ör­gü­tü­Hiz­bul­lah’a yö­ne­lik­dü­zen­le­nen­o­pe­ras­yon­da­gö­zal­tý­na a­lý­nan,­ör­gü­tün­söz­de­as­ke­rî­ka­nat­so­rum­lu­su­Ha­cý­Ý­nan­i­le­Meh­met­E­þin­tu­tuk­lan­dý. Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­sin­de,­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­ö­zel­yet­ki­li­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Ha­kan­Ka­ra­a­li­ta­ra­fýn­dan­sor­gu­lan­dýk­tan son­ra­Ýs­tan­bul­Nö­bet­çi­10.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­ne­sevk­e­di­len­Ha­cý­Ý­nan­i­le­Meh­met E­þin’in,­‘’te­rör­ör­gü­tü­ü­ye­li­ði’’­su­çun­dan­tu­tuk­lan­ma­la­rý­na­ka­rar­ve­ril­di.­­Ýstanbul / aa

13 kiþi daha gözaltýnda n BU a­ra­da,­Mer­sin­Ýl­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­ne bað­lý­e­kip­ler,­bir­sü­re­dir­sür­dür­dük­le­ri­so­ruþ­tur­ma­­kap­sa­mýn­da,­þehir­mer­ke­zi­nin ya­ný­sý­ra­Tar­sus,­Er­dem­li­ve­Mut­il­çe­le­rin­de­o­pe­ras­yon­dü­zen­le­di.­O­pe­ras­yon­da­12 ki­þi­nin­gö­zal­tý­na­a­lý­nýr­ken,­ör­güt­men­sup­la­rý­nýn­bu­luþ­ma­nok­ta­sý­ol­du­ðu­i­le­ri­sü­re­len­3­der­nek­te­de­a­ra­ma­ya­pýl­dý.­A­ra­ma­da, ör­güt­sel­ni­te­lik­te­ya­sa­dý­þý­do­kü­man­la­ra­u­la­þýl­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Mer­sin­po­li­si­nin,­o­pe­ras­yon­kap­sa­mýn­da­a­ra­nan­1­ki­þi­yi­de­Ga­zi­an­tep’te­ya­ka­la­ya­rak­þeh­re­ge­tir­di­ði­öð­re­nil­di.

''Avrupa Çevrimiçi Çocuklar'' Projesi kapsamýnda 25 Avrupa ülkesinde yapýlan bir araþtýrmaya göre, Türk çocuklarý interneti güvenli kullanma konusunda Avrupalý yaþýtlarýnýn gerisinde kalýyor.

ANKARA Ti­ca­ret­ O­da­sý­nýn­ (A­TO) yap­tý­ðý­ a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­in­san­lýk­ta­ri­hi­nin­en­bü­yük­bu­luþ­la­rýn­dan­ bi­ri­ o­lan­ in­ter­net,­ ço­cuk­lar­ i­çin­ cid­di teh­li­ke­ler­ba­rýn­dý­rý­yor. An­ka­ra­Ti­ca­ret­O­da­sý­nýn­(A­TO), Türk­Te­le­ko­mü­ni­kas­yon­Ý­le­ti­þim­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­ço­cuk­la­rý,­a­i­le­le­ri­ve­e­ði­tim­ci­le­ri­bi­linç­len­dir­mek­a­ma­cýy­la­kur­du­ðu­‘’www.gu­ven­li­web.org.tr’’­si­te­sin­den­ya­rar­la­ný­la­rak­yap­tý­ðý­‘’On­li­ne­Ço­cuk­lar’’­a­raþ­týr­ma­sý­na­gö­re, ço­cuk­la­ra­in­ter­net­te­‘’po­pü­ler­çiz­gi­kah­ra­man­lar’’ yo­luy­la­por­no­tu­za­ðý­ku­ru­lu­yor.­Pe­do­fi­li­has­ta­la­rý­nýn,­in­ter­ne­ti­ço­cuk­lar­la­bu­luþ­mak­i­çin­bir­a­raç­o­la­rak­kul­lan­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ken­a­raþ­týr­ma,­‘’o­yun­si­te­si’’­gö­rü­nü­mün­de­ki­por­nog­ra­fik­muhtevalý­ba­zý­si­te­ler­de­ço­cuk­la­rýn,­cin­sel­is­tis­mar­ve­ku­mar­gi­bi teh­li­ke­le­re­ma­ruz­kal­dý­ðý­ný­or­ta­ya­ko­yu­yor.­­­­­­­­­­ ÇOCUKLAR, ÝNTERNETÝ GÜVENLÝ KULLANAMIYOR ‘’Av­ru­pa­Çev­ri­mi­çi­Ço­cuk­lar’’­ Pro­je­si­kap­sa­mýn­da­25­Av­ru­pa­ül­ke­sin­de­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­Türk­ço­cuk­la­rý­in­ter­ne­ti­gü­ven­li­kul­lan­ma­ko­nu­sun­da­Av­ru­pa­lý­ya­þýt­la­rý­nýn­ge­ri­sin­de­ka­lý­yor. Tür­ki­ye’de,­Ma­yýs-Ha­zi­ran­2010­dö­ne­min­de,­kýr­sal ve­þe­hir­ler­de­­ya­þa­yan­9-16­yaþ­gru­bun­da­ki­bin­18 ço­cuk­la­yüz­yü­ze­gö­rüþ­me­ler­ya­pýl­dý.­Gö­rü­þü­len ço­cuk­la­rýn­ta­ma­mý­nýn­in­ter­net­kul­lan­dý­ðý­be­lir­len­di.­A­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­in­ter­net­te­cin­sel­i­çe­rik­li­fo­toð­raf­gör­dü­ðü­nü­be­lir­ten­ço­cuk­la­rýn­o­ra­ný­yüz­de 13­o­lur­ken,­bu­ço­cuk­la­rýn­yüz­de­46’sý­gör­dük­le­ri­fo­toð­raf­lar­dan­ra­hat­sýz­lýk­duy­duk­la­rý­ný­di­le­ge­tir­di.­A­raþ­týr­ma­da,­ço­cuk­la­rýn­yüz­de­12’si­nin­cin­sel­i­çe­rik­li me­saj­al­dý­ðý,­yüz­de­4’ü­nün­de­ben­zer­i­çe­rik­li­me­saj­lar­yol­la­dý­ðý,­cin­sel­i­çe­rik­li­me­saj­a­lan­ço­cuk­la­rýn yüz­de­50’si­nin­bu­du­rum­dan­ra­hat­sýz­lýk­duy­du­ðu be­lir­til­di.­A­raþ­týr­ma,­ço­cuk­la­rý­nýn­yüz­de­3’ü­nün­si­ber­zor­ba­lý­ða­ma­ruz­kal­dý­ðý­ný­da­or­ta­ya­koy­du.

ÇOCUKLARIN TERCÝHÝ DE FACEBOOK A­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­sos­yal­pay­la­þým­si­te­si­kul­la­nan ço­cuk­la­rýn­yüz­de­85’i­Fa­ce­bo­ok’u­ter­cih­e­di­yor.­Bu tür­að­lar­da­ço­cuk­la­rý­bek­le­yen­en­bü­yük­teh­li­ke­nin kim­lik­le­ri­ni­a­çý­ða­çý­ka­ra­cak­ki­þi­sel­bil­gi­le­ri­ver­me­le­ri­ve­fo­toð­raf­la­rý­ný­ek­le­ye­rek­ta­ma­men­ta­ný­nýr­ve u­la­þý­la­bi­lir­ha­le­gel­me­le­ri­o­luþ­tu­ru­yor.­Sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­ni­kul­la­nan­ço­cuk­la­rýn­yüz­de­19’u­ad­res,­yüz­de­8’i­te­le­fon­nu­ma­ra­la­rý­ný­pro­fil­le­rin­de pay­la­þý­yor.­A­raþ­týr­ma­ya­gö­re,­ço­cuk­la­rýn­yüz­de 14’ü­hiç­ta­ný­ma­dýk­la­rý­ki­þi­ler­le­in­ter­net­ü­ze­rin­den soh­bet­e­di­yor.­Bun­la­rýn­yüz­de­2’si­de­ta­ný­ma­dýk­la­rý ki­þi­ler­le­da­ha­son­ra­yüz­yü­ze­gö­rü­þü­yor.­Bil­gi­sa­yar­da­ve­ya­in­ter­net­or­ta­mýn­da­oy­na­nan­o­yun­lar­ö­zel­lik­le­ço­cuk­lar­da­ba­ðým­lý­lýk­ya­pa­bi­li­yor.­O­yun­ba­ðým­lý­sý­ço­cuk­lar­sos­yal­ha­yat­tan­ko­pa­rak­sa­nal dün­ya­da­ki­ar­ka­daþ­la­rý­i­le­da­ha­faz­la­za­man­ge­çir­me­ye­baþ­lý­yor.­Bu­du­rum­da­ço­cu­ðun­o­kul­ba­þa­rý­sý, a­i­le­si­ve­ar­ka­daþ­la­rý­i­le­o­lan­i­liþ­ki­le­ri­za­yýf­lý­yor. ANNE-BABALARIN ÇOÐU BÝLÝNÇSÝZ ‘’Av­ru­pa­ Çev­ri­mi­çi­ Ço­cuk­lar’’­ Pro­je­si­ kap­sa­mýn­da­ Tür­ki­ye’de­ ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­ya­ ka­tý­lan ço­cuk­la­rýn­yüz­de­40’ý­ken­di­si­ne­a­it­bil­gi­sa­ya­rý­ol­du­ðu­nu,­yüz­de­39’u­da­bil­gi­sa­ya­rý­ný­a­i­le­fert­le­riy­le­ pay­laþ­tý­ðý­ný­ i­fa­de­ et­ti.­ A­raþ­týr­ma­da,­ E­be­veyn­le­rin­ sa­de­ce­ yüz­de­ 29’u­nun­ in­ter­net­ kul­lan­dý­ðý or­ta­ya­ çýk­tý.­ A­raþ­týr­ma­ya­ gö­re,­ in­ter­net­ kul­la­ný­mý­ko­nu­sun­da­ye­ter­li­bil­gi­ye­sa­hip­ol­ma­yan­e­be­veyn­ler,­ço­cuk­la­rý­nýn­tek­no­lo­ji­kul­la­ný­mý­sý­ra­sýn­da­ el­de­ e­de­ce­ði­ im­kân­la­rý­ ve­ kar­þý­la­þa­bi­le­cek­le­ri risk­le­ri­an­la­ya­mý­yor.­E­be­veyn­le­rin­sa­de­ce­yüz­de 36’sý­ço­cuk­la­rý­ný­ra­hat­sýz­e­di­ci­du­rum­lar­la­kar­þý­laþ­týk­la­rýn­da­ ne­ yap­ma­la­rý­ ge­rek­ti­ði­ ko­nu­sun­da ço­cuk­la­rýy­la­ ko­nu­þu­yor.­ E­be­veyn­le­rin­ üç­te­ bi­rin­den­da­ha­a­zý,­ço­cuk­la­rý­nýn­zi­ya­ret­et­ti­ði­in­ter­net­say­fa­la­rý­ný­ta­kip­e­di­yor.­­Ankara / aa

OKULDA baþarýsý düþük, boþ zaman deðerlendirme faaliyeti olmayan, kendisini ifade etmekte zorlanan, ailesinin yeterli zaman ayýrmadýðý çocuklarýn internete gereðinden fazla ilgi gösterdiðini belirten uzmanlar, internetin yol açabileceði tehlikeli durumlar konu sun da ailelere çeþitli uyarýlarda bulundu. Ailelere çocuklarýna zaman ayýrmalarý, onlarla dýþarýda o yun oynamalarý, spor yapma larýný, aileleri ve arkadaþlarýyla zaman geçirme, kitap okuma, müzik dinleme gibi alternatiflere yönlendirmeleri önerisinde bulunan uzmanlar, ailelerin okul baþarýsýzlýðý ve sýnýf arkadaþlarýyla yaþadýðý kiþisel sorunlarýn tesbitini ustalýkla yapýp en kýsa sürede müdahale etmeleri gerektiðini söyledi. Bilgisayarýn çocuðun odasýnda deðil evin ortak kullaným alanlarýnda tutulmasý gerektiðine iþaret e den uz man lar, ço cu ðun hangi internet sitelerine girdi ði nin dü zen li a ra lýk lar la kontrol edilmesi, internet baþýn da ge çi re ce ði za ma nýn mutlaka sýnýrlanmasý ve in ternette karþýlaþtýðý her þeye inanmamasý konusunda ço cuðun uyarýlmasý gerektiðini vurguladý. Çocuklarýn, internetteki kullanýcý adý, þifreler ve kiþisel bütün bilgilerin kendisine ait çok özel ve önemli bilgiler olduðu, telefon numarasý, adres, okul adý gibi bilgileri hiç kimseyle paylaþmamalarý gerektiði konusunda uyarýlmasý, tanýmadýðý kiþilerden gelen e-mailleri açmama sý gerektiðinin öðretilmesi gerektiðini belirten uzmanlar, ailelerin çocuklarýyla internette neler yaptýðý, kimlerle iletiþim kurduðu konusunda sürekli konuþmasý, onlarýn sosyal að olarak adlandýrýlan arkadaþlýk sitelerine üyeliklerini izlemesi gerektiðine dikkati çekti. Uzmanlar, ailelere, uygunsuz muhtevalý, rahatsýz edici site leri ‘’www.ihbarweb.org.tr’’ adresine ya da ‘’0 (312) 582 82 82’’ numaralý telefona þikâyet etmeleri teklifinde bulundu.

Askerlerin hesap vermeye baþladýklarý zaman…

VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI vehbihorasanli@ttmail.com

e­mok­ra­si­nin­yer­leþ­me­ye­baþ­la­dý­ðý­ný­gö­re­bil­me­miz­ i­çin­ a­tan­mýþ­ ki­þi­le­rin­ ka­mu­o­yu­ ö­nün­de­ he­sap­ ver­me­ye­ baþ­la­ma­s ý­ ge­r e­k i­y or.­ Son­ a­n a­y a­s a­ de­ð i­þ ik­l i­ð i­ i­l e yar­gý­ de­ne­ti­mi­ dý­þýn­da­ tu­tu­lan­ YAÞ­ ka­rar­la­rý ve­ HSYK­ ka­rar­la­rý­ yar­gý­ de­ne­ti­mi­ne­ a­lýn­dý. Lâ­kin­yi­ne­de­yar­gý­dý­þýn­da­tu­tu­lan­mad­de­ler var.­ Meselâ­ Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­ ey­lem­le­ri­ i­le YAÞ­ka­rar­la­rý­nýn­ter­fi­i­le­il­gi­li­o­lan­la­rý­ma­a­le­sef­or­ta­da­du­ru­yor. Bu­du­rum­ül­ke­mi­zi­en­az­1400­yýl­ön­ce­si­ne gö­tü­rü­yor.­Ha­li­fe­Haz­re­ti­A­li’nin­bir­Ya­hu­di­i­le­ mah­ke­me­ye­ çýk­ma­sý,­ Fa­tih’in,­ Se­lâ­hat­tin Ey­yu­bi’nin­ yar­gý­ ö­nün­de­ he­sap­ ver­me­si­ yüz­yýl­lar­ca­ ön­ce­ ger­çek­leþ­miþ­ bir­ a­da­let­ uy­gu­la­ma­sý.­ Ge­lin­ gö­rün­ ki,­ ih­ti­lal­ci­le­rin­ ha­zýr­la­mýþ ol­du­ðu­ a­na­ya­sa­ sa­ye­sin­de­ bin­ler­ce­ yýl­ ge­ri­ye dön­müþ­du­rum­da­yýz.­Ger­çek­ge­ri­ci­le­rin­kim­ler­ol­du­ðu­nu­ka­mu­o­yu­nun­dik­ka­ti­ne­su­na­rým. Ý­þin­ da­ha­ kö­tü­sü­ yar­gý­ ö­nün­de­ he­sap­ ver­me­yi­ bir­ ta­ra­fa­ bý­ra­ka­lým,­ ö­zel­lik­le­ as­ker­le­rin he­sap­ver­me­gi­bi­bir­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­yok.­Üs­tü­ne­ üst­lük­ bir­ de­ hü­kü­met­ten­ he­sap­ sor­ma­la­rý var­ki,­iþ­te­bu­na­da­ya­na­mý­yo­rum. Do­nan­ma­da­çu­val­lar­do­lu­su­fiþ­le­me­ve­dar­be­do­kü­ma­ný­bu­lu­nu­yor,­hiç­bir­a­çýk­la­ma­yok. Kürt­çe­ i­le­ il­gi­li­ a­çý­lým­ ya­pýl­dý­ðýn­da­ a­na­ya­sa ih­lâ­li­ya­pa­rak­hü­kü­me­te­muh­tý­ra­ver,­i­yi­mi! Ka­nun­la­rýn­ böy­le­si­ne­ a­cý­ma­sýz­ca­ çið­nen­di­ði­bir­or­tam­da­hü­kü­me­tin­öz­gü­ven­ek­sik­li­ði­i­çin­de­ol­ma­ma­sý­ge­re­kir.­Se­çil­miþ­in­san­lar­ yet­ki­le­ri­ni­ kul­lan­ma­ya­ baþ­la­ya­na­ ka­dar e­pey­ce­bir­za­man­bek­le­mek­zo­run­da­ka­la­ca­ðýz­an­la­þý­lan. Ka­mu­o­yu­ a­dý­na­ hü­kü­met­ten­ he­sap­ so­ran as­ker­le­re­bu­se­fer­ben­he­sap­so­ru­yo­rum.­Ön­ce­siz­þun­la­rýn­he­sa­bý­ný­ve­rin­ba­ka­lým: 1.­ 13­ E­kim­ 2010­ gü­nü­ A­den­ Kör­fe­zi’nde de­niz­ hay­dut­la­rý­na­ kar­þý­ mü­ca­de­le­ e­den­ fi­lo­nun­san­cak­ge­mi­si­o­la­rak­yo­la­çý­kan­“Gök­çe­a­da”­Fýr­ka­tey­ni­ne­den­ka­ra­ya­o­tur­du? 2.­ Do­nan­ma­mýz­da­ gö­rev­ ya­pan­ teð­men­ler na­sýl­ o­lup­ da­ ko­mu­tan­ a­mi­ral­le­ri­ni­ öl­dür­me plan­la­rý­ya­pa­bi­li­yor? 3.­ “De­mok­ra­tik”­ sý­fa­tý­na­ lâ­yýk­ her­ ül­ke­de suç­ iþ­le­yen­ler­ der­hâl­ gö­rev­le­rin­den­ az­le­di­lir. En­a­zýn­dan­a­çý­ða­a­lý­nýr.­Mah­ke­me­si­de­vam­e­den­zan­lý­su­bay­lar­ne­den­hâ­lâ­gö­rev­le­ri­ne­de­vam­ et­mek­te­dir­ler?­ De­lil­le­rin­ ka­rar­týl­ma­ en­di­þe­si­ni­ta­þý­mý­yor­mu­su­nuz? 4..­25­E­kim­1985-19­Ha­zi­ran­2010­a­ra­sýn­da tam­33­ka­ra­kol­bas­ký­nýn­da­ve­ri­len­top­lam­357 þe­hit­Meh­met­çi­ðin­he­sa­bý­ný­kim­ve­re­cek?­O­lay­l a­r ýn­ iç­y ü­z ü­n ü­ öð­r en­m ek­ i­ç in­ Wi­k i­l i­l e­aks’in­ku­ru­cu­su­Ju­li­an­As­san­ge’nin­a­çýk­la­ma­la­rý­ný­mý­bek­le­ye­ce­ðiz? 5.­Meh­met­çik­le­ri­ö­lü­me­yol­la­yan­ba­zý­ge­ne­ral­le­re­han­gi­ge­rek­çey­le­ma­dal­ya­ve­ril­miþ­tir? 6.­“He­ron­lar”ýn­PKK’ya,­faz­la­za­yi­at­ver­dir­di­ði­ i­çin­ dev­re­den­ çý­ka­rýl­ma­sý­ný­ is­te­yen­ su­bay­la­rýn­he­sa­bý­ný­kim­ve­re­cek? 7.­23­Tem­muz­1974’de­Kýb­rýs­Ha­re­kâ­tý­sü­rer­ken­ “Türk­ U­çak­la­rý”­ ta­ra­fýn­dan­ ba­tý­rý­lan TCG­ Ko­ca­te­pe’nin­ ve­ ha­yat­ta­ ka­la­bi­len­ al­tý­sý su­bay­ 42­ bah­ri­ye­li­nin­ ni­çin­ biz­zat­ bi­zim­ do­nan­ma­mýz­ta­ra­fýn­dan­de­ðil­de “Me­vo­ot­Yam” ad­lý­ bir­ Ýs­râ­il­ kor­ve­ti­ ta­ra­fýn­dan­ kur­ta­rýl­dý­ðý­nýn­he­sa­bý­ný­kim­ve­re­cek­tir? 8.­ TSK’da­ “hiz­m et­ e­r i”­ o­l a­r ak­ kul­l a­n ý­l an 231.000­Meh­met­çi­ðin­ve­bun­lar­dan­Si­liv­ri’de sa­nýk­ o­lan­ pa­þa­la­rýn­ pa­buç­la­rý­ný­ te­miz­le­mek zo­run­da­bý­ra­ký­lan­la­rýn­he­sa­bý­ný­kim­ve­re­cek? 9.­­Da­ha­çok­so­ru­var­la­kin­bu­ra­da­ke­si­yo­rum. Ha­sý­lý­ ke­lâm­ gö­rü­lü­yor­ ki­ TSK­ dý­þa­rý­dan gay­ret­ ol­mak­sý­zýn­ biz­zat­ ken­di­ni­ ýs­lâh­ et­me ye­te­ne­ði­ne­sa­hip­de­ðil­dir.­Za­ten­hiç­bir­ku­rum bu­nun­ ya­pa­maz.­ He­le­ he­le­ her­ 10­ yýl­da­ bir dar­be­ yap­ma­yý­ a­lýþ­kan­lýk­ ha­li­ne­ ge­ti­ren­ bir ku­rum,­bu­i­þi­hiç­be­ce­re­mez. Sö­zü­mü­mil­le­ti­mi­zin­gön­lün­den­çýk­mýþ­Þa­ir-o­zan­Ka­ra­ca­oð­lan’ýn­bir­þi­i­riy­le­son­lan­dý­ra­rak­bir­par­ça­te­sel­li­bul­mak­is­ti­yo­rum:

D

Kem­l er­ i­y i­ gö­r e­m ez­ /Gam­l an­m a­ gö­n ül gam­l an­m a­ /­ Bin­ kay­g u­ bir­ borç­ ö­d e­m ez /Gam­lan­ma­gö­nül­gam­lan­ma­ Ko­yun­ me­ler­ ku­zu­ me­ler­ /Su­lar­ hen­de­ðin­de­do­lar­/­Að­la­yan­lar­bir­gün­gü­ler­/­Gam­lan­ma­gö­nül­gam­lan­ma­ Yi­ðit­yi­ði­din­yol­da­þý­/­At­yi­ði­din­öz­kar­da­þý­ /­ Ý­man­ her­ þe­yin­ ba­þý­ /­ Gam­lan­ma­ gö­nül gam­lan­ma­ Na­çar­Ka­rac’oð­lan­na­çar­/­Pen­çe­u­rup­göð­sün­a­çar­/­Ka­ra­gün­dür­ge­lir­ge­çer­/­Gam­lan­ma­gö­nül­gam­lan­ma­


6

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

YURT HABER

HABERLER

Fakirle zengin arasýnda muhtarlar köprü oldu nBOR Muh­tar­lar­Der­ne­ði,­top­lum­sal­da­ya­nýþ­ma­yý teþ­vik­e­di­ci­ör­nek­pro­je­yi­ha­ya­ta­ge­çi­ri­yor.­Der­nek, va­tan­da­þýn­e­lin­de­ki­ih­ti­yaç­faz­la­sý­gi­ye­cek,­a­yak­ka­bý ve­di­ðer­mal­ze­me­le­ri­top­la­ya­rak­ih­ti­yaç­sa­hi­bi­va­tan­daþ­la­ra­u­laþ­tý­ra­cak.­Bor­Muh­tar­lar­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný A­li­Ön­say,­il­çe­mer­kez,­ka­sa­ba­ve­köy­ma­hal­le­muh­tar­la­rý­nýn­or­tak­ka­ra­rýy­la­ha­zýr­la­dýk­la­rý­pro­je­yi­der­ne­ði­o­la­rak­ha­ya­ta­ge­çi­re­cek­le­ri­ni­be­lirt­ti.­Ý­yi­lik­a­ma­cýy­la­yo­la­çýk­týk­la­rý­ný­di­le­ge­ti­ren­Ön­say,­“Bor­il­çe­miz­de­ki­ma­hal­le­ler­de­ih­ti­yaç­sa­hip­le­ri­ne­ve­ril­mek­ü­ze­re, va­tan­daþ­la­rýn­el­le­rin­de­bu­lu­nan­ih­ti­yaç­faz­la­sý­gi­yim, a­yak­ka­bý­ve­baþ­ka­mal­ze­me­le­ri­top­la­ya­rak­ih­ti­yaç­sa­hi­bi­a­i­le­le­re­u­laþ­týr­mak­is­ti­yo­ruz.­Bu­hu­sus­ta­tüm var­lýk­lý­va­tan­daþ­lar­ve­el­le­rin­de­ih­ti­yaç­faz­la­sý­eþ­ya bu­lu­nan­hal­ký­mý­zýn­ma­hal­le­muh­tar­la­rý­ný­ve­ya­der­ne­ði­mi­zi­a­ra­ma­la­rý­ný­is­ti­yo­ruz.”­de­di.­­Bor / cihan

ERZURUM’A KAR MÜJDESÝ Erzurum’da yapýlacak Üniversitelerarasý Kýþ Olimpiyatlarý öncesi Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürü Mehmet Çaðlar’dan Erzurum’a kar müjdesi geldi.

Hýrsýzlýk çetesinden 34 kiþi tutuklandý nSUÇ ör­gü­tü­o­luþ­tu­ra­rak­hýr­sýz­lýk­yap­týk­la­rý,­ör­güt­ü­ye­le­ri­ne­yar­dým­ve­ya­tak­lýk­et­tik­le­ri­id­di­a­sýy­la­ad­li­ye­ye­sevk­e­di­len­56­ki­þi­den­34’ü­tu­tuk­lan­dý.­Üm­ra­ni­ye Ad­li­ye­sin­de­cum­hu­ri­yet­sav­cý­sý­ta­ra­fýn­dan­sor­gu­la­nan­56­ki­þi­den,­çe­te­e­le­ba­þý­la­rý­ol­duk­la­rý­ö­ne­sü­rü­len Se­vim­G,­Zün­bül­Ö.­ve­Ce­lal­G’nin­de­­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­34’ü­nün,­nö­bet­çi­mah­ke­me­ce­‘’ni­te­lik­li­hýr­sýz­lýk’’­su­çun­dan­tu­tuk­lan­ma­la­rý­na­ka­rar­ve­ril­di.­Po­lis me­mur­la­rý­Y.K,­O.K.­ve­C.Ö.­i­le­mü­ba­þir­ler­Ü.Y.­ve A.Y’nin­de­yer­al­dý­ðý­22­ki­þi­i­se­ser­best­bý­ra­kýl­dý.­Ýs­tan­bul­A­sa­yiþ­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­Yan­ke­si­ci­lik­Bü­ro­A­mir­li­ði­ön­cü­lü­ðün­de­4­ay­lýk­tek­nik­ve­fi­zi­ki­ça­lýþ­ma so­nu­cu­15­il­de­eþ­za­man­lý­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti­ri­len­o­pe­ras­yon­da,­suç­ör­gü­tü­o­luþ­tu­ra­rak­‘’yan­ke­si­ci­lik’’­ve ‘’kal­dý­rým­cý­lýk’’­gi­bi­yön­tem­ler­le­hýr­sýz­lýk­yap­týk­la­rý­id­di­a­e­di­len­4’ü­ço­cuk­26’sý­ka­dýn­top­lam­51­ki­þi­ya­ka­lan­mýþ­tý.­3­po­lis­me­mu­ru­i­le­2­mü­ba­þir­i­se­suç­ör­gü­tü ü­ye­le­ri­ne­yar­dým­ve­ya­tak­lýk­et­tik­le­ri­id­di­a­sýy­la­gö­zal­tý­na­a­lýn­mýþ­tý.­­Ýstanbul / aa

T. C. ADALAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2010/193 Esas. KARAR NO : 2011/24 Mahkememizce davanýn kabulü ile Erzincan Refahiye Karayaprak Köyü CN: 83 HN: 35 BSN: 48 nüfusa kayýtlý Ýsmail ve Kudret kýzý Refahiye 20/08/1967 d.lu 15893210290 T.C Nolu davacý NAVRUZ KARAYAPRAK’ýn nüfus kaydýnda “NAVRUZ” olan isminin “NEVRUZ” olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olup ilanen duyurulur. 21/01/2011 www.bik.gov.tr B: 4710

TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI KURULU TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK YETKÝ BELGESÝ NUMARASI: ARK/TAASA-182 TARÝHÝ: 04.01.2011 Sermaye Piyasasý Kurulunca Censa Menkul Deðerler A.Þ.’nin Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý A.Þ.’nde “Türev Araçlarýn Alým Satýmýna Aracýlýk” faaliyetinde bulunmasý uygun görülmüþtür. Bu belge, 3794 ve 4487 sayýlý Kanunlarla deðiþik 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu uyarýnca verilmiþtir. A. VEDAT AKGÝRAY KURUL BAÞKANI Ortaklýðýn Baðlý olduðu T. Sicil Memurluðu : Ýstanbul Sicil No : 270847 www.bik.gov.tr B: 4853

T. C. BAKIRKÖY 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO: 2010/526 Esas. KARAR NO: 2010/471 Davacýnýn davasýnýn Kabulüne, Tunceli ili, Hozat ilçesi, Taþýtlý Köyü cilt: 31 Hane: 36, Bsn: 63’te kayýtlý 24962358472 TC Kimlik nolu 11/10/1987Hozat doðumlu ÞERÝF ÇETÝN’in adýnýn “BE DÝRHAN” olarak tashihine. www.bik.gov.tr B: 4651

FATÝH’TE, 23­yýl­dýr­ya­þa­dýk­la­rý­ev­den­çý­ka­rý­lan ab­la-kar­deþ­so­kak­ta­kal­dý.­Kâ­ðýt­top­la­yý­cý­lý­ðý ya­pa­rak­65­ya­þýn­da­ki­ab­la­sý­na­ba­kan­Þev­ket Er­do­ðan,­ya­þa­dýk­la­rý­bi­na­nýn­TO­KÝ­ta­ra­fýn­dan a­lýn­dý­ðý­ný­ve­so­kak­ta­kal­dýk­la­rý­ný­söy­le­ye­rek ken­di­le­ri­ne­yar­dým­e­li­u­za­týl­ma­sý­ný­is­te­di.­53 ya­þýn­da­ki­Þev­ket­Er­do­ðan,­yak­la­þýk­23­yýl­dýr Fa­tih­Mol­la­Hüs­rev­Ma­hal­le­si­Taþ­tek­ne­ler­So­kak’ta­ki­bir­ev­de­65­ya­þýn­da­ki­ab­la­sý­Ce­mi­le Er­do­ðan­i­le­ya­þa­dý.­TO­KÝ­ta­ra­fýn­dan­a­lý­nan­bi­na­dan­çýk­ma­la­rý­i­çin­ken­di­le­ri­ne­bir­kaç­kez teb­li­gat­gön­de­ril­di.­Kâ­ðýt­top­la­ya­rak­ge­çi­nen Þev­ket­Er­do­ðan­ka­la­cak­ye­ri­ol­ma­dý­ðý­i­çin­son gü­ne­ka­dar­bek­le­di.­Ön­ce­ki­sa­bah­za­bý­ta­e­kip­le­ri­ab­la-kar­de­þin­eþ­ya­la­rý­ný­bo­þal­ta­rak­e­vi­o­tu­rul­ma­ya­cak­ha­le­ge­tir­di.­Þev­ket­ve­Ce­mi­le­Er­do­ðan­gü­ne­baþ­lar­ken­ken­di­le­ri­ni­so­kak­ta­bul­du.­Eþ­ya­la­rýn­bir­kýs­mý­ný­kom­þu­la­rý­na­bý­ra­kan ab­la-kar­deþ,­ge­ce­yi­ge­çir­mek­i­çin­yi­ne­yý­ký­lan ev­le­ri­ne­sý­ðýn­mak­zo­run­da­kal­dý.­Ken­di­le­ri­ne yar­dým­e­dil­me­si­ni­is­te­yen­Þev­ket­Er­do­ðan, “Kâ­ðýt­top­la­ya­rak­ge­çi­ni­yo­rum.­65­ya­þýn­da­ki ab­la­ma­bak­mak­zo­run­da­yým.­Ken­di­ba­þý­mýn ça­re­si­ne­ba­ka­rým­a­ma­o­nu­so­ka­ða­a­ta­mam­ki. Dev­le­ti­miz­bi­ze­yar­dým­e­di­yor.­Her­þey­den ön­ce­dev­le­ti­miz­var­ol­sun.­Ba­þý­mý­zý­so­ka­cak bir­yer­ol­sun­ye­ter”­de­di.­So­kak­ta­ka­lan­a­i­le­nin kom­þu­la­rý­da­ab­la-kar­de­þin­zor­du­rum­da­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“U­zun­sü­re­dir­bu­yý­kýk­dö­kük­bi­na­da­ya­þý­yor­lar­dý.­Bu­ra­dan­da­çý­kar­dý­lar”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Ýstanbul / cihan

Havada sýký denetim uçuþa güveni arttýrdý

Suç iþlemek için otomobil kiraladýlar nADANA’DA bir­iþ­ye­rin­de­hýr­sýz­lýk­ya­par­ken­su­çüs­tü­ya­ka­la­nan­zan­lý­la­rýn,­suç­iþ­le­mek­i­çin­o­to­mo­bil­ki­ra­la­dýk­la­rý­tesbit­e­dil­di.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­21­O­cak­ta­mer­kez­Çu­ku­ro­va­il­çe­si­100.­Yýl­Ma­hal­le­si’nde, Meh­met­Y.­(30),­Meh­met­A­li.­K.­(19)­ve­Mu­rat­Y. (21),­hýr­sýz­lýk­a­ma­cýy­la­bir­iþ­ye­ri­ne­ka­pý­ki­li­di­ni­ký­rýp gir­dik­le­ri­sý­ra­da­çev­re­de­dev­ri­ye­gö­re­vi­ya­pan­po­lis­e­ki­bi­ta­ra­fýn­dan­su­çüs­tü­ya­ka­lan­dý.­A­da­na­Em­ni­yet Mü­dür­lü­ðü A­sa­yiþ­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­Hýr­sýz­lýk­Bü­ro­A­mir­li­ði­e­kip­le­ri,­zan­lý­la­rýn,­da­ha­ön­ce­ay­ný­çev­re­de­ki­2 iþ­ye­rin­de­mey­da­na­ge­len­hýr­sýz­lýk­o­la­yý­ný­ger­çek­leþ­tir­miþ­o­la­bi­le­cek­le­ri­ih­ti­ma­li­ni­de­ðer­len­di­re­rek,­bu­iþ­yer­le­ri­nin­gü­ven­lik­ka­me­ra­sý­gö­rün­tü­le­ri­ni­de­in­ce­le­di. Po­li­sin­in­ce­le­me­sin­de,­Mu­rat­Y’nin,­ya­ka­lan­dýk­la­rý­sý­ra­da­ü­ze­rin­de­ay­ný­giy­si­nin­ol­du­ðu­tesbit­e­di­lin­ce,­zan­lý­la­rýn,­di­ðer­hýr­sýz­lýk­o­lay­la­rý­ný­da­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri be­lir­len­di.­Hýr­sýz­lýk­yap­mak­i­çin­1500­li­ra­kar­þý­lý­ðýn­da bir­ay­lý­ðý­na­o­to­mo­bil­­ki­ra­la­dýk­la­rý­ve­ay­ný­a­raç­la­çev­re il­ler­de­de­ba­zý­ben­zer­suç­la­ra­ka­rýþ­týk­la­rý­­be­lir­ti­len zan­lý­la­rýn,­ka­pý­la­rý­ný­de­mir­çu­buk­la­a­çýp­sü­rü­ne­rek­gir­dik­le­ri­iþ­­yer­le­rin­de,­da­ha­son­ra­fark­et­tik­le­ri­gü­ven­lik ka­me­ra­la­rý­ný­sök­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­da­tes­bit­e­dil­di.­Hýr­sýz­lýk­ya­par­ken­gö­rün­tü­le­ri­iþ­yer­le­rin­de­ki­gü­ven­lik­ka­me­ra­la­rýn­ca­ka­yýt­al­tý­na­a­lý­nan­zan­lý­lar­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­rül­dü­ðü­bil­di­ril­di.­Adana / aa

Evleri yýkýldý, sokakta kaldýlar

Erzurum’da düzenlenen Üniversitelerarasý Kýþ Olimpiyatlarýna sayýlý günler kala henüz kar yaðmamasý yetkilileri endiþelendirirken, Meteoroloji Çarþamba gününden itibaren kar yaðýþý haberini verdi. Öte yandan olimpiyatlarýn yapýlacaðý yerde son hazýrlýklar hýzlý bir þekilde devam ediyor. FOTOÐRAF: AA

DEVLET Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dü­rü­Meh­met­Çað­lar,­Ü­ni­ver­si­te­le­ra­ra­sý­Kýþ­O­lim­pi­yat­la­rý­nýn­ya­pý­la­ca­ðý­Er­zu­rum’a­o­yun­lar­ön­ce­sin­de Çar­þam­ba­gü­nün­den­i­ti­ba­ren­kar­dü­þe­ce­ði­ni, ya­ðýþ­la­rýn­Per­þem­be­ve­Cu­ma­gün­le­ri­de­sür­me­si­nin­bek­len­di­ði­ni­bil­dir­di. Çað­lar,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­ya­ðýþ­la­rýn­Mar­ma­ra’nýn­ba­tý­sý,­Ký­yý­E­ge­i­le­Ba­tý­Ak­de­niz’de­a­ra­lýk­lar­la­sü­re­ce­ði­ni­be­lir­te­rek,­ya­ðýþ­lý­ha­va­nýn­bu­gün,­Mar­ma­ra,­E­ge,­Ba­tý­Ak­de­niz­i­le­ak­þam­ve ge­ce­sa­at­le­rin­de­Ba­tý­Ka­ra­de­niz­ve­Ýç­A­na­do­lu’nun­ba­tý­sý­ný­et­ki­si­al­tý­na­a­la­ca­ðý­ný,­haf­ta­so­nun­da­sý­cak­lýk­dü­þü­þü­bek­len­me­di­ði­ni­söy­le­di. Pa­zar­te­si­gü­nü­yur­dun­ku­zey­ba­tý­ke­sim­le­ri­nin­Bal­kan­lar­dan­ge­le­cek­so­ðuk­­ha­va­nýn­et­ki­si­ne­gi­re­ce­ði­ni­an­la­tan­Çað­lar,­ya­ðýþ­la­rýn­hem­ül­ke­ge­ne­li­ne­ya­yý­la­ca­ðý­ný­ve­sý­cak­lýk­la­rýn­ba­tý­dan baþ­la­ya­rak­a­za­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. Meh­met­Çað­lar,­ye­ni­haf­ta­ya­bek­le­nen­ha­va­du­ru­mu­na­i­liþ­kin­þun­la­rý­­söy­le­di:­‘’Pa­zar­te­si­ve­Sa­lý­gü­nü­Trak­ya­i­le­Ba­tý­Ka­ra­de­niz’in iç­ke­sim­le­rin­de­­ya­ðýþ­lar­kar­la­ka­rý­þýk­yað­mur ve­yük­sek­ler­de­ka­ra­dö­nü­þe­cek,­ö­zel­lik­le­Çar­-

þam­ba­ gü­nü­ so­ðu­ma­ da­ha­ da­ et­ki­li­ ol­ma­ya baþ­la­ya­cak.­ Ül­ke­mi­zin­ he­men­ he­men­ ta­ma­mýn­da­ gö­rü­le­cek­ ya­ðýþ­la­rýn­ Ak­de­niz­ ký­yý­la­rý i­le­Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu’nun­gü­ne­yin­de­yað­mur,­ku­zey,­iç­ve­do­ðu­böl­ge­ler­de­kar­þek­lin­de­ o­la­ca­ðý­ný­ tah­min­ e­di­yo­ruz.­ Per­þem­be­ ve Cu­ma­gün­le­ri­ö­zel­lik­le­do­ðu­böl­ge­ler­de­kuv­vet­li­kar­ya­ðýþ­la­rý,­iç­ve­ba­tý­ke­sim­ler­de­kuv­vet­li­buz­lan­ma­ve­don­o­la­yý­gö­rü­le­cek.’’

i­la­ -18­ de­re­ce­ler­ a­ra­sýn­da­ sey­ret­me­si­ bek­le­ni­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu. Çað­lar,­Ýs­tan­bul­ve­An­ka­ra’da­ge­le­cek­haf­ta bek­le­nen­ha­va­du­ru­mu­na­i­liþ­kin­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ýs­tan­bul’da­Pa­zar,­Pa­zar­te­si­ve­Sa­lý­gün­le­ri­a­ra­lýk­lar­la­yað­mur­ve­sa­ða­nak,­Çar­þam­ba­gü­nü kar­la­ka­rý­þýk­yað­mur­ve­yük­sek­le­rin­de­kar­ya­ðý­þý gö­rü­le­bi­lir.­Ha­va­sý­cak­lý­ðý­çar­þam­ba­gü­nü­ne­ka­dar­mak­si­mum­8­i­la­12,­mi­ni­mum­4­i­la­6­de­re­ce­ler­a­ra­sýn­da­sey­re­der­ken,­Çar­þam­ba­ve­Per­þem­be­gün­le­ri­mak­si­mum­3­i­la­5,­mi­ni­mum­0­i­BEKLENEN KAR GELÝYOR Er­zu­rum’da­ya­pý­la­cak­Ü­ni­ver­si­te­le­ra­ra­sý­Kýþ la­-1­de­re­ce­a­ra­sýn­da­sey­ret­me­si­bek­le­ni­yor.­An­O­lim­pi­yat­la­rý­dolayýsýyla­böl­ge­de­ki­kar­bek­len­ti­- ka­ra’da,­Pa­zar­ak­þam­sa­at­le­rin­den­son­ra­ya­ðýþ si­ne­de­de­ði­nen­Çað­lar,­bu­gün,­ya­rýn,­Pa­zar­te­si var,­Pa­zar­te­si­ve­Sa­lý­gü­nü­a­ra­lýk­lar­la­yað­mur, ve­Sa­lý­gün­le­ri­il­ge­ne­lin­de­ya­ðýþ­bek­len­me­di­- ku­ze­yi­nin­yük­sek­le­rin­de­kar­la­ka­rý­þýk­yað­mur ði­ni,­sa­bah­ve­ge­ce­sa­at­le­rin­de­kuv­vet­li­buz­- söz­ko­nu­su.­Çar­þam­ba­gü­nü­so­ðu­ma­i­le­bir­lik­te lan­ma­ve­don­o­la­yý­i­le­bir­lik­te­sis­gö­rü­le­ce­ði­ni ö­zel­lik­le­ku­zey­ve­do­ðu­sun­da­kar­ya­ðýþ­la­rý­gö­rü­söy­le­di.­ Çað­lar,­ Çar­þam­ba­ gü­nü­ þehirde­ kar le­cek.­Þehir­mer­ke­zin­de­bu­ya­ðý­þýn­ha­fif­ol­ma­sý­ya­ðý­þý­ bek­len­di­ði­ni­ be­lir­te­rek,­ ‘’O­yun­lar­ ön­- ný­bek­li­yo­ruz.­Ha­va­sý­cak­lý­ðý­Çar­þam­ba­gü­nü­ne ce­sin­de­Çar­þam­ba­gü­nü­baþ­la­ya­cak­kar­ya­ðý­- ka­dar­mak­si­mum­6­i­la­8,­mi­ni­mum­0­i­la­2­de­re­þý­nýn­kuv­vet­le­ne­rek,­Per­þem­be­ve­Cu­ma­gü­- ce­ler­a­ra­sýn­da­sey­re­der­ken,­Çar­þam­ba­gü­nü nü­de­vam­e­de­ce­ði­tah­min­e­di­li­yor.­Ha­va­sý­- mak­si­mum­2­i­la­4,­mi­ni­mum­0­i­la­-1­de­re­ce­a­cak­lý­ðý­nýn­mak­si­mum­0­i­la­-2,­mi­ni­mum­-16 ra­sýn­da­o­la­cak.’’­­Erzurum / aa

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO : 2010/599 KARAR NO : 2010/731 1- DAVANIN KABULÜ ile; Konya ili, Cihanbeyli Ýlçesi, Böðrüdelik Köyü Cilt: 11, Hane: 43, Birey Sýra: 43 numaralarýnda nüfusa kayýtlý, Önder ve Figen’den olma, 18/07/1995 doðumlu, TC: 13250622786 kimlik nolu TOLÐA ÜNAL’ýn nüfus kayýtlarýnda TOLÐA olan adýnýn TOLGA olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE. www.bik.gov.tr B: 4848

BAKIRKÖY 4. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN (Bozma ilamý ve duruþma gününün tebliði) ESAS NO: 2010/356 Davacý : Cengiz Kuzgun Vekili : Av. Belgin Akpýnar Davalý : Cemalettin Karaca Manastýrlý Rýfat Sok. 25/6 Aksaray/Ýstanbul Dava : Alacak Taraflarý yazýlý bulunan iþ bu davada Mahkememizce verilen 03/12/2008 tarih, 2006/2034 esas, 2008/817 sayýlý karar Yargýtay 21. Hukuk Dairesinin 16/03/2010 tarih 2009/4187 esas, 2010/2859 sayýlý kararý ile Bozularak Mahkememize iade edilmiþ olmakla Mahkememizde yeniden 2010/356 esas sayýsýna kayýt edilmiþ ve duruþma günü 13/04/2011 günü saat 10.10 olarak verildiði davalý Cemalettin Karaca adýna teblið yerine kaim olmak üzere iþ bu karar ÝLANEN teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 4733

T. C. KADIKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/415 Karar No: 2010/463 Davacý Siyaset Göl tarafýndan açýlan Ad Deðiþtirme davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Mahkememizin 22.12.2010 tarih ve 2010/415 E., 2010/463 K. sayýlý ilam ile “Siyaset” olan adýnýn “Arzu" olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþtir. Duyurulur. 11.01.2011 www.bik.gov.tr B: 4575

Dolandýrýcýlarýn sermayesi dili EMNÝYET, çe­þit­li­yön­tem­ler­le­va­tan­daþ­la­rý mað­dur­e­den­do­lan­dý­rý­cý­la­rýn­ser­ma­ye­si­nin­dil­le­ri­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­va­tan­daþ­la­rý­u­yar­dý.­Ya­pý­lan­u­ya­rý­la­ra­rað­men her­gün­on­lar­ca­ki­þi­nin­do­lan­dý­rý­cý­la­rýn mað­du­ru­ol­du­ðu­Bur­sa’da,­po­lis­va­tan­daþ­la­ra­yan­ke­si­ci­lik­ve­do­lan­dý­rý­cý­lýk­o­lay­la­rý­na­kar­þý­a­la­cak­la­rý­ted­bir­le­ri­a­çýk­la­dý.­­Bur­sa­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­va­tan­daþ­la­rýn top­lu­ta­þý­ma­a­raç­la­rý­na­bi­niþ­ler­de,­pa­zar yer­le­rin­de,­maç­lar­da­baþ­ka­la­rý­ta­ra­fýn­dan­i­til­di­ði­an­lar­da­cep­ve­çan­ta­la­rý­ný kon­trol­et­me­le­ri­is­ten­di.­ Cüz­dan­da­faz­la­pa­ra­bu­lun­du­rul­ma­ma­sý­tav­si­ye­e­di­len­a­çýk­la­ma­da,­pa­ra­ye­-

ri­ne­kre­di­kar­tý,­çek­gi­bi­ö­de­me­a­raç­la­rý­nýn­kul­la­ný­la­bi­le­ce­ði­be­lir­til­di.­ A­lýþ­ve­riþ­es­na­sýn­da­çan­ta­ve­de­ðer­li eþ­ya­la­rýn­a­lýþ­ve­riþ­a­ra­ba­la­rýn­da­ve­tez­gâh­lar­da­bý­ra­kýl­ma­ma­sý­na­ö­zen­gös­te­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­vur­gu­la­nan­a­çýk­la­ma­da, “Yan­ke­si­ci­le­rin­ö­zel­lik­le­yaþ­lý­ve­ba­yan­la­rý­ter­cih­et­ti­ði­ni­u­nut­ma­yý­nýz.­­Te­da­vi­i­çin­git­ti­ði­niz­has­ta­ne­ler­de­ve­ban­ka­lar­da­ki­iþ­le­ri­ni­zi­ya­par­ken­gö­rev­li­le­rin­dý­þýn­da­yar­dým­cý­ol­mak­is­te­yen­ki­þi­le­re­i­ti­bar­et­me­yi­niz.­Do­lan­dý­rý­cý­la­rýn­di­li­ser­ma­ye­si­dir.­Kim­se­nin­si­zi­i­yi­ni­ye­ti­niz­den is­ti­fa­de­e­de­rek­hi­le­ve­de­si­se­ler­le­pa­ra ve­ya­eþ­ya­la­rý­ný­zý­al­ma­sý­na­mü­sa­a­de­et­me­yi­niz.”­i­fa­de­le­ri­yer­al­dý.­Bursa/cihan

Aile ortamý, öðrencilere yaradý SOSYAL. Hiz­met­ler­ve­Ço­cuk­E­sir­ge­me Ku­ru­mu’nun­‘Ço­cuk­Ev­le­ri­Pro­je­si’­bin­800 yu­va­ço­cu­ðun­ha­ya­tý­ný­de­ðiþ­tir­di.­Sý­cak­ev­ve sev­gi­or­ta­mý­na­ka­vu­þan­ço­cuk­lar,­hem­sos­yal­ha­ya­ta­u­yum­hem­de­o­kul­da­ki­ba­þa­rý­la­rýy­la­ör­nek­bi­rey­ler­ha­li­ne­gel­di.­Ku­ru­mun ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­sü­re­cin­de­2006­yý­lýn­da­ve­baþ­lat­tý­ðý­52­il­de­uy­gu­la­nan­ve­sa­yý­sý 300’ü­bu­lan­‘Ço­cuk­Ev­le­ri­Pro­je­si,­bin­800 ço­cu­ða­ye­ni­ka­pý­lar­aç­tý.­Gi­de­rek­yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sý­dü­þü­nü­len­uy­gu­la­ma­da­þe­hir­le­rin seç­kin­ma­hal­le­le­rin­de­ki­ra­la­nan­ev­ler­gü­zel mo­bil­ya­lar­la­dö­þen­di.­Her­bir­e­ve­6–12­yaþ

a­ra­lý­ðýn­da­en­faz­la­6­ço­cuk­yer­leþ­ti­ril­di.­Ço­cuk­lar­tek­dü­ze,­ku­ral­cý­yu­va­ha­ya­týn­dan­a­i­le,­kom­þu­luk,­ar­ka­daþ­lýk­kav­ram­la­rýy­la­ta­nýþ­tý.­Ço­cuk­e­ði­ti­mi­a­la­nýn­da­e­ði­tim­al­mýþ­‘ab­la­lar’­3­var­di­ya­i­le­24­sa­at­ço­cuk­la­rýn­her­tür­lü ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­lý­yor.­Ay­rý­ca­her­üç­e­vin­tüm ih­ti­yaç­la­rýn­dan­so­rum­lu­bir­‘ko­or­di­na­tör öð­ret­men’­gö­rev­ya­pý­yor.­Ço­cu­ðun­gi­yim, gý­da­ve­e­vin­bü­tün­ih­ti­yaç­la­rý­da­ço­cuk­lar­la bir­lik­te­a­lý­ný­yor.­Sý­cak­ev­ve­a­i­le­or­ta­mý­na ka­vu­þan,­ken­di­o­da­la­rý­o­lan­ço­cuk­la­rýn mut­lu­lu­ðu­sos­yal­ha­ya­ta­ve­ders­le­ri­ne­de o­lum­lu­yan­sý­yor.­­­Sakarya /­­ci­han

ULAÞTIRMA Ba­kan­lý­ðý­Si­vil­Ha­va­cý­lýk­Ge­nel Mü­dü­rü­A­li­A­rý­du­ru,­ge­çen­yýl­yer­li­ve­ya­ban­cý ha­va­a­raç­la­rý­na­2­bin­520­em­ni­yet­de­ne­ti­mi (SA­F A)­ ger­ç ek­l eþ­t ir­d ik­l e­r i­n i­ bil­d i­r e­r ek, ‘’SHGM­ta­ra­fýn­dan­sü­rek­li­de­ne­tim­ge­çi­ren Türk­u­çak­la­rý­na­ve­ha­va­yo­lu­iþ­let­me­le­ri­ne­u­lus­la­r­a­ra­sý­a­lan­da­gü­ven­art­tý’’­de­di.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­da­bu­lu­nan­A­rý­du­ru,­ha­va­yo­lu iþ­let­me­le­ri­nin­u­lus­la­r­a­ra­sý­si­vil­ha­va­cý­lýk­ku­ral­la­rý­na­uy­gun­u­çuþ­yap­ma­sý­a­ma­cýy­la­ger­çek­leþ­ti­ri­len­yer­li­ve­ya­ban­cý­ha­va­a­raç­la­rý­em­ni­yet­de­ne­tim­le­ri­ni­­2010­yý­lýn­da­en­üst­se­vi­ye­ye­u­laþ­týr­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ge­çen­yýl­Tür­ki­ye’ye­u­çuþ­ger­çek­leþ­ti­ren­ya­ban­cý­ha­va­a­raç­la­rý­na­1050,­Türk­ha­va­yo­lu­iþ­let­me­le­ri­ne­a­it­u­çak­la­ra­i­se­1470­de­net­le­me­ya­pýl­dý­ðý­ný­kay­de­den­A­rý­du­ru,­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:­‘’Türk ha­va­yo­lu­iþ­let­me­le­ri­nin­u­lus­la­r­a­ra­sý­ku­ral­ve stan­dart­la­rý­­uy­gu­la­ma­ko­nu­sun­da­kay­det­ti­ði­i­ler­le­me­ler­çer­çe­ve­sin­de­ön­ce­ki­yýl­la­ra­gö­re bul­gu­lar­da­ö­nem­li­o­ran­da­dü­þüþ­göz­le­nir­ken, SHGM­ta­ra­fýn­dan­sü­rek­li­de­ne­tim­ge­çi­ren Türk­u­çak­la­rý­na­ve­ha­va­yo­lu­iþ­let­me­le­ri­ne­u­lus­la­r­a­ra­sý­a­lan­da­gü­ven­art­tý.­U­çak­la­ra­yýl­lýk o­la­rak­ya­pý­lan­u­çu­þa­el­ve­riþ­li­lik­de­ne­tim­le­rin­den­fark­lý­o­la­rak­‘ha­va­a­ra­cý­em­ni­yet­de­ne­tim­le­ri’,­u­lus­la­r­a­ra­sý­ör­güt­ler­ta­ra­fýn­dan­ be­lir­len­miþ­ ku­ral­lar­ çer­çe­ve­sin­de­ u­çuþ­ ön­ce­sin­de­ kok­pit,­ ka­bin­ gi­bi­ u­ça­ðýn­ ge­nel­ du­ru­mun­da­ u­çuþ­ em­ni­ye­ti­ni­ et­ki­le­ye­bi­le­cek­ o­lum­suz­luk­la­rýn­tes­bit­e­dil­me­si­a­ma­cýy­la­ger­çek­leþ­ti­ri­li­yor.­Ha­va­a­ra­cý­em­ni­yet­de­ne­tim­le­rin­de,­ha­va­yo­lu­iþ­let­me­si­nin­gü­zer­gâh,­ha­va­þartla­rý,­no­tam,­a­ðýr­lýk­den­ge­du­ru­mu,­pi­lo­tun­ sað­lýk­ ra­po­ru­ gi­bi­ ko­nu­lar­da­ pro­se­dür­le­re­uy­gun­ha­re­ket­e­dip­et­me­di­ði­nin­ya­ný­ sý­ra­ can­ ye­lek­le­ri,­ ok­si­jen­ tüp­le­ri,­ yan­gýn de­tek­tör­le­ri­ gi­bi­ e­kip­man­la­rý­nýn­ ek­sik­ o­lup ol­ma­dý­ðý­ ve­ u­ça­ðýn­ ge­nel­ du­ru­mu­na­i­liþ­kin in­ce­le­me­ya­pý­lý­yor.’’­Ankara / aa

Üniversite öðrencilerine 4 yýldýzlý yurt konforu YÜKSEK Öð­re­nim­Kre­di­ve­Yurt­lar­Ku­ru­mu­nun­(YURT­KUR)­Cum­hu­ri­yet­Ü­ni­ver­si­te­si (CÜ)­ kam­pü­sün­de­yap­tý­ðý­4­yýl­dýz­lý­o­tel­stan­dar­dýn­da­ki­öð­ren­ci­yur­du,­mo­dern­ye­mek­ha­ne­si,­sos­yal­te­sis­le­ri,­her­o­da­sýn­da­ban­yo,­tu­va­let­ve­buz­do­la­bý­bu­lu­nan­o­da­la­rýy­la­öð­ren­ci­le­re­her­tür­lü­kon­fo­ru­su­nu­yor.­YURT­KUR­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­nün­ ‘’Yýl­dýz­lý­Yurt­lar­Pro­je­si’’ kap­sa­mýn­da,­­Cum­hu­ri­yet­Ü­ni­ver­si­te­si­yer­leþ­ke­sin­de­ya­pý­lan­ve­a­çý­lý­þý­bir­sü­re­ön­ce­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­ta­ra­fýn­dan­top­lu­a­çý­lýþ­tö­re­nin­de ger­çek­leþ­ti­ri­len­bin­ki­þi­lik­öð­ren­ci­yur­du,­mo­dern­gö­rü­nü­müy­le­dik­ka­ti­çe­ki­yor.­Top­lam­4 blok­tan­o­lu­þan,­mo­dern­bir­sos­yal­te­si­sin­de yer­al­dý­ðý,­1,­2­ve­­3’er­ki­þi­den­o­lu­þan­yurt­ta­ki her­o­da­da­ban­yo,­tu­va­let­ve­buz­do­la­bý­bu­lu­nu­yor.­Ký­sa­bir­son­ra­her­o­da­ya­te­le­viz­yo­nun­da ko­nu­la­ca­ðý­be­lir­ti­len­yur­dun,­mo­dern­ye­mek­ha­ne­si­ve­sos­yal­te­sis­le­ri­i­le­4­yýl­dýz­lý­o­tel­stan­dar­dýn­da­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­li­yor.­Kýz­öð­ren­ci­le­re tah­sis­e­di­len­ve­top­lam­bin­44­öð­ren­ci­nin­ba­rýn­dý­ðý­yur­dun­sos­yal­te­sis­le­rin­de­si­ne­ma­ve top­lan­tý­sa­lo­nu,­in­ter­net­sa­lo­nu,­o­tur­ma­sa­lo­nu,­kan­tin,­ku­a­för­gi­bi­hiz­met­a­lan­la­rý­da­bu­lu­nu­yor.­En­gel­li­öð­ren­ci­ler­i­çin­de­her­tür­lü­ko­lay­lý­ðýn­sað­lan­dý­ðý­yurt­ta,­ö­zel­­a­san­sör­ler­ve tu­va­let­ler­de­yer­a­lý­yor.­Ay­rý­ca­yur­dun­gi­riþ­le­rin­de­ve­ye­mek­ha­ne­sin­de­‘’par­mak­i­ziy­le­ge­çiþ sis­te­mi’’­uy­gu­la­ný­yor.­Öð­ren­ci­ler­yur­da­­gi­riþ­le­rin­de­par­mak­iz­le­ri­ni­ba­sa­rak­gi­rer­ken,­ye­mek­ha­ne­de­kah­val­tý­ve­­ye­mek­le­ri­ni­de­bu­þe­kil­de­a­lý­yor.­­Sivas / aa


7

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

DÜNYA HABERLER

Assange’a Rus vizesi n WIKILEAKS'ÝN kurucusu Julian Assange’a Rus vizesi verildiði ve yakýnda Rusya’yý ziyaret etmeyi planladýðý belirtildi. Basýna açýklamada bulunan Rusya’daki ‘Wikileaks Dostlarý’ organizasyonunun kurucularýndan gazeteci Ýsrail Þamir, Assange’ýn yakýn günlerde Rusya’yý ziyaret edebileceðini açýkladý. Þamir kurulma aþamasýnda olan ‘Wikileaks Dostlarý’ iþlemlerini tamamladýðý zaman, ziyaret ile ilgili detaylarýn belli olacaðý belirtti. Assange’ýn Rusya’ya ziyaretinin Ýngiltere mahkemesinin hakkýnda vereceði karara baðlý olduðu belirtildi. Tecavüz suçlamasý sebebiyle Ýsveç’e iade talebini inceleyen Woolwich Aðýr Ceza Mahkemesi, duruþmayý 7 Þubat’a ertelemiþti. Moskova / cihan

Bulgaristan’da domuz gribi tatili Tunus'taki halk devriminin ardýndan hayat yavaþ yavaþ normale dönerken, yaþanan olaylarýn ardýndan Ortadoðu'daki diðer bazý liderler de benzer olaylarla karþýlaþabilecekleri korkusu yaþýyor. FOTOÐRAF: AA

Ortadoðu’da liderler tedirgin TUNUS’TAKÝ GELÝÞMELERÝN ARDINDAN ORTADOÐU’DAKÝ DÝÐER BAZI LÝDERLER, KENDÝ ÜLKELERÝNDE DE AYNI OLAYLARIN YAÞANABÝLECEÐÝ TEDÝRGÝNLÝÐÝ ÝÇÝNDE. SUSA Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Prof Adnan Munasýr, Ortadoðu’da artýk bazý liderlerin rahat uyuyamadýðýný, Tunus’taki geliþmenin kendi kapýlarýna da dayanmasýndan büyük bir tedirginlik duyduðunu öne sürüyor. Ortadoðu’da önümüzdeki çok kýsa sürede önemli geliþmeler beklediðini de anlatan Munasýr, baþka ülkelerde de insanlarýn kendilerini yaktýðýný ancak devrim olmadýðýný bunun sebebinin de ülkeler arasýndaki sistem, toplumsal yapý farký olduðunun altýný çiziyor. Munasýr’a göre her zaman benzer olaylar benzer sonuçlar doðurmayabilir. Tunus’un demokrasi konusunda baþarýsýz olmasý için pek çok bölge liderinin çaba sarf ettiðini de öne süren Munasýr, bu durumda kendi rejimlerinin haklýlýðýna bir pay çýkaracaklarýný ifade ediyor.

TUNUS'TA SEÇÝME HANGÝ YASALARLA GÝDÝLMELÝ? MUHAMMED Gannuþi’nin kendini devlet baþkaný ilan etmesinin Tunus kanunlarýna göre yanlýþ olduðunu belirterek, Meclis Baþkaný Fuad Mebaza’nýn görevi devralmasýnýn yolunu açan ülkenin en önde gelen hukukçularýndan ve Tunus Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanlarýndan Prof Sadýk Belaid ise mevcut yasalarla parlamento ve cumhurbaþkanlýðý seçimlerine gidilmesinin ülke için yanlýþ olduðunun altýný çiziyor. Kurucu bir meclisin hazýrlayacaðý yasalarla seçime gidilmesini öneren Belaid, Tunus ordusunun gücünün de fazla abartýldýðýný iddia ediyor. Belaid, “Burasý Türkiye deðil küçük bir ülkeyiz ve ordumuz da çok küçük. Zaten devletin kurucusu Habib Burgiba

muhtemel bir ordu darbesinden korktuðu için hiçbir zaman onun güçlü bir pozisyonda olmasýný istememiþti” diyor. Ülkenin önde gelen bilim adamlarýndan fizikçi Munsef bin Salim ise yýllarca kendisine zulmeden bir rejimden kurtulduklarý için halka teþekkür ediyor. ABD ve Avrupa’dan tedavisi için para geldiðini, ancak rejimin bu paralara el koyduðunu, hatta dýþarý çýkmamasý için pasaportunu elinden aldýðýný, internetini ve telefonunu da kestiðini söyleyen Salim, “Bin Ali döneminde ülke büyük bir hapishaneye dönüþtürüldü. Ancak iktidarlarýnda eksik bir þey vardý, çimentolarý yoktu ve ondan dolayý da bir günde kartondan bir dev gibi devrildiler” diyor. Tunus / cihan

n BULGARÝSTAN'IN baþþehri Sofya’da, domuz gribi sebebiyle okullar bir hafta tatil edildi. Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Baþkent Bölgesi Saðlýk Kontrol ve Koruma Müfettiþliði tarafýndan yapýlan açýklamada, salgýnýn yayýlmasýnýn engellenmesi amacýyla, Sofya’daki okullarýn 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir hafta tatil edildiði bildirildi. Bakanlýk yetkilileri de hastalanarak saðlýk birimlerine baþvuranlarýn yüzde 30’unda domuz gribi teþhisinin doðrulandýðýný belirtti. Nüfusu 1,5 milyon civarýn da olan baþkent Sofya’daki bütün hastanelerde, ya pýlmasý planlanan ameliyatlar askýya alýndý ve hasta ziyaretleri yasaklandý. Sofya / aa

Cami kundaklamada bir Alman gözaltýnda n ALMANYA'NIN baþþehri Berlin’de, aralarýnda Türk Þehitlik Camii’nin de bulunduðu bazý camilere yönelik kundaklama giriþimleriyle ilgili olarak, Manuel K. (30) adlý bir Almanýn gözaltýna alýndýðý bildirildi. Berlin polisi, Savcýlýðýn delil toplamak için yerel bir gazete hakkýnda arama emri çýkarttýðýný, burada yapýlan aramalar sonucunda gazetede çalýþmayan bir kiþiye yönelik þüphelerin arttýðýný belirtti. Açýklamada, bu kiþinin Blaschkoalle adlý metro istasyonunda yakalanarak gözaltýna alýndýðý ve tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildiði kaydedildi. Bu arada “Berliner Morgenpost” gazetesi, Manuel K.’nýn, camilere kundaklama giriþiminde bulunduðunu itiraf ettiðini yazdý. Berlin / aa

Endonezya’da Türkiye ilgisi n ENDONEZYA'NIN baþþehri Cakarta’da düzenlenen inanç fuarý kapýlarýný ziyaretçilere açtý. Fuarda, Türkiye en gözde ülke oldu. Balai Kartini Fuar Merkezi’ndeki fuarda her dine ait gezi ve turistik faaliyet gösteren tur þirketleri bulunuyor. Türkiye Kuala Lumpur Kültür ve Tanýtým Müþavirliði tarafýndan açýlan Türkiye standýna gösterilen ilgiden dolayý memnuniyetlerini dile getiren Kültür ve Tanýtma Ateþesi Ali Gülen, Türkiye’nin Pasifik ülkelerinde her geçen gün daha yoðun bir ilgiye sahip olduðunu söyledi. Gülen, “Pasifik’te ve özellikle de Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde büyük bir Müslüman nüfus var. Biz bu potansiyeli deðerlen dirmek istiyoruz. Sadece Müslümanlar için deðil Hýristiyanlar için de Türkiye inanç turizmi için gözde bir ülke olabilir’’ dedi. Ýnanç fuarýnda Singapur ve Endonezya menþeli turizm dergilerinde de Türkiye fotoðraflarý olmasý dikkat çekti. Cakarta / cihan

Türkiye, bölgede anahtar oyuncu ABD'NÝN önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin, Ortadoðu’nun Ýran’ýn nükleer programý ve Lübnan’daki siyasî kriz gibi iki zor diplomatik meselesini çözmek için devreye girmesinin, bölgenin “anahtar oyuncusu” ola rak ortaya çýktýðýný gösterdiðini yazdý. Gazetenin internet sayfasýnda ‘’Türkiye, Ortadoðu’da Hakem Rolü Ýçin Bastýrýyor’’ baþlýðýyla çýkan yorum haberde, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimî üyesi ve Almanya (5 1 ülkeleri) ile Ýran’ýn diplomatlarýnýn, Ýran’ýn nükleer programýný görüþmek için Ýstanbul’da toplandýklarý, toplantýya evsahip liði yapan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun da toplantýya katýlan kimi ülkelerle ikili görüþme yapmak için 48 saatlik Lübnan ziyaretinin ardýndan Ýstanbul’a geldiði hatýrlatýldý. Davu toðlu’nun Lübnan’daki siyasi krizin çözülmesi için arabuluculuk yardýmýnda bulunmasýnýn ve Ýran’ýn nükleer programý üzerindeki görüþmelerin Ýstanbul’da yapýlmasýnýn, Türkiye’nin Ortadoðu’da nasýl önemli bir oyuncu olarak ortaya çýktýðýný gösterdiðini yazan gazete, diplomatlarýn ve siyasi uzmanlarýn Türkiye’nin, belki de bölgede Sünnilerle, Þiilerle, Hizbullah’la ve Washington’la kolaylýkla konuþabilen tek ülke olduðunu söylediklerini kaydetti. Bu durumun “uzun bir dönem kendisini Arap dünyasýndan tecrit etmiþ Türkiye açýsýndan büyük bir deðiþiklik olduðu” yorumunu yapan gazete, bunun istikrarlý bir komþu bölge isteyen Türkiye’nin geliþen ekono misinin de bir sonucu olduðunu yazdý.

DAVUTOÐLU-HÝZBULLAH GÖRÜÞMESÝ ÖRNEÐÝ DAVUTOÐLU'NUN açýklamalarýna da yer veren gazete, Dýþiþleri Bakanýnýn ‘’Türkiye’nin Ýran’ýn nükleer meselesine olan ilgisinin lüks olmadýðýný, Ýran’ýn komþusu olarak Türkiye’nin bölgede nükleer bir kýzýþmadan, Batý ve Ýran arasýndaki gerilimden ya da Ýran’a karþý yaptýrýmlardan zarar görecek ilk ülke olduðunu’’ söylediði belirtildi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu’nun son yýllarda Ortadoðu’daki krizlerde (ara buluculuk kapsamýnda) bir demirbaþ haline geldiðini yazan gazete, Davutoðlu’nun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile de görüþtüðünü, bunun da bölgede Türkiye’nin güçlü bir oyuncu olarak yükseldiðini bir kez daha gösterdiðini vurguladý. Gazete, Davutoðlu’nun Türkiye olarak, ‘’Herkesle görüþtüklerini, konuþacaklarýný, bunun birinin kazancý diðerinin kaybý olan bir oyun olmadýðýný, Sünnilerin ya da Þiilerin kazandýðý ya da bazý durumlarda Hýristiyanlarýn kazandýðý, diðer gruplarýn ise kaybettiði bir Irak ya da Lübnan olamayacaðý’’ sözlerini de hatýrlattý. New York / aa

El Sadr Ýran’a döndü IRAKLI Þiî lider Mukteda El Sadr’ýn, 4 yýl aradan sonra geldiði ülkesinden Ýran’a geri döndüðü bildirildi. El Arabiya’nýn haberine göre Sadr hareketinin üst düzey yetkilileri, El Sadr’ýn Ýran’a geri döndüðü belirtildi. Þiî din adamýnýn Mehdi Ordusu’nun eski bir üyesi de El Sadr’ýn Ýran’a geri dönüþünün sürpriz olduðunu söylerken, siyasî blokundan bir yetkili din adamýnýn yakýn zamanda ülkesine geri gelmesini beklediðini ifade etti. ABD’nin 2003’te Irak’ý iþgalinin ardýndan Amerikan güçleriyle çatýþan El Sadr, hakkýnda çýkarýlan tutuklama emrinin ardýndan gizlice Ýran’a kaçmýþtý. ABD karþýtlýðýyla tanýnan El Sadr, 4 yýl aradan sonra 5 Ocakta ülkesine dönmüþtü. Ankara / aa

Malezya donanmasý korsanlarý durdurdu

Nükleerde sonuç çýkmadý ÝRAN'IN nükleer programýyla ilgili Ýstanbul’da yapýlan müzakerelerde, Ýran yönetimi, Ýstanbul’da Türkiye’nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen nükleer görüþmeler sýrasýnda ABD ile ikili görüþmeleri reddetti. Ýran’ýn baþ nükleer arabulucusu Saad Celili’nin yardýmcýsý Abolfazl Zohrevand, teklifin Avrupa Birliði Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton tarafýndan yapýldýðýný belirterek, “Þimdi böyle bir görüþme yapmaya hiç gerek yok” dedi. BM Güvenlik Konseyinin daimî üyeleri ve Almanya (5 1) heyetine baþkanlýk yapan Catherine Ashton ise, müzakerelerden olumlu bir sonuç alamadýklarýný söyledi. Ashton, “Ayrýntýlý ve yapýcý bir görüþme yapmayý hedeflemiþtik, ancak Ýran tarafý bunun için hazýr deðil” dedi. Ashton, “Ýran’ýn, pragmatik bir tavýr takýnmasýný ve olumlu bir cevap göstermesini bekliyorduk. Kapý hâlâ açýktýr ve tercih Ýran’ýn elindedir” dedi. Ýran Millî Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Ýran’ýn Nükleer Baþmüzakerecisi Said Celili de, “konuþmalarýn faydalý olmasý için ilk önce ortak bir mantýk olmasý gerektiðini” söyledi. Celili, “Ortak mantýk yerine baþka bir þey kullanýrsanýz, artýk bu diyalog çerçevesinden çýkýp talimat çerçevesine girer. Kültürler arasýndaki konuþmalar mantýða dayalý olmalýdýr ki talimat çerçevesinde olmasýn” diye konuþtu. Ýstanbul / aa

n MALEZYA donanmasý, Aden Körfezi’nde Malezya gemisini kaçýrmaya çalýþan Somalili korsan larý engelledi. Askerî yetkililer, korsanlarýn, Singapur’a gitmekte olan, 9,8 milyon dolarlýk kimyasal madde taþýyan MT Bunga Laurel gemisine Umman’ýn 555 kilometre açýklarýnda saldýrdýðýný belirtti. 3 korsanýn aðýr yaralandýðý çatýþmalarýn ardýndan geminin 23 kiþilik mürettebatýnýn kurtarýldýðý, 7 korsanýnýn da yakalandýðý kaydedildi. Malezya Baþbakaný Necib Rezak, korsanlara ne yapýlacaðýyla ilgili olarak uluslar arasý hukuku incele diklerini söyledi. Kuala Lumpur / aa

ABD: Küba postalarý geri gönderilmedi n ABD, Küba’dan kýsa süre önce bu ülkeye gelen çok miktardaki postayý topluca geri gönderdiðine iliþkin haberleri yalanladý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Güney Amerika birimi sözcüsü Charles LuomaOverstreet, Amerikan posta idaresinin Küba’dan gelen hiçbir postayý geri göndermediðini ve bu postalara hiçbir kýsýtlama getirilmediðini belirtti. LuomaOverstreet, Küba postalarýndaki bu aksaklýðýn, üçüncü ülkelerin havayolu þirketlerinin bu postalarý gönderemeyip iade etmesinden kaynaklanmýþ olabileceðini söyledi. Posta i daresi sözcüsü Dave Lewin de yaþanan yoðunluk karþýsýnda, üçüncü ülkelerin havayolu þirketlerinin yetersiz kalmýþ olabileceðini, bu þirketlerin Küba postalarýný iade etme sebebinin bu olabileceðini ifade etti. Washington / aa


8

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

MED­YA­PO­LÝ­TÝK

Asker sorunu içinde bir sorun: Jandarma KAFES’TE ayný görevlendirme, Balyoz’da benzer görevlendirme... Görev öldürmek. Hedef gazeteci, yazar, hukukçu, din adamlarý. Aralarýnda Dink’in ismi de geçiyor... O öldürüldü... Bu çerçevede mi acaba? Be nim de i çin de bu lun du ðum grubun imhasý için 5 jandarma personelinin görevlendirildiðini okuyorum gazetelerden... Daha önce defalarca yazdým, bundan sonra da defalarca yazacaðým... Asker sorununun içindeki dev sorun lar dan bi ri si jan dar ma dýr, JÝ TEM’iyle, Dink cinayetiyle tüm faili meçhullerde tartýþýlan jandarma sorunu... Sorunu yaratan jandarmanýn yapýsýdýr aslýnda... Ýlk bakýþta, göze batan sorun yoktur. Türkiye’nin mülki idare sistemine baktýðýmýzda ilk göze çarpan husus, mülki teþkilata tabi jandarma birimlerinin illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamlarýn emir ve denetimi altýnda olduðudur. Ancak bu, kâðýt üzerinde ve etkisi sýnýrlý bir kuraldýr. Nitekim vali ve kaymakamlar polisin ve diðer tüm kamu personelinin ‘sicil amiri’ iken, jandarmanýn sicil amiri, Jandarma Genel Komutanlýðý üzerinden askerî otoritedir. Vali ve kaymakamlar, polisler tarafýndan iþlenen disiplin suçlarýnda ‘disiplin iþlemi yapma’ yetkisine sahipken, jandarma üzerinde dolaylý ve tabiatý gereði kullanýlmayan disiplin yetkileri vardýr, fiili yetki askerî karargâhtadýr. Jandarma atamalarý ve görev yeri deðiþikliklerinde valilerin çok sýnýrlý (sadece il düzeyin de astsubay ve uzman çavuþlar olmak üzere) yetkileri bulunmaktadýr. 2002 yýlýnda Ankara’da toplanan Mülki Ýdare Þurasý’nýn yayýnlanan raporlarý bu konuda önemli tespit ve analizler içerir. Raporlar önce yetkisorumluluk mekanizmasýndaki çarpýklýða iþaret eder: “Mülki amirler, suç iþlenmesini önlemek, kamu düzenini ve güvenini korumak için gereken tedbirleri

almakla yükümlü olmasýna raðmen, üstlendikleri sorumlulukla orantýlý olarak teþkilat üzerinde yetkileri bulunmamaktadýr.” Ýçiþleri Bakanlýðý Strateji Merkezi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin birlikte yürüttükleri bir araþtýrmaya, Mülki Ýdare Amirleri Araþtýrmasý Raporu’na göre, Mülki Ýdare Amirleri’nin yüzde 84,1’i kolluk güçleri üzerindeki yetkilerinin yetersiz olduðunu düþünmektedir. Ýstenen yetkiler arasýnda özellikle “jandarma üzerinde sicil ve disiplin yetkisi”, yüzde 89,4 ile birinci sýrada gelmektedir. Þu açýk: Özerk, denetlenmeyen, buna karþýlýk denetleyen yapýlar, vesayet özelliðinin altýný çizerler. Sivil yöneticilerin jandarmanýn konumu hakkýnda söyledikleri, askeri vesayete dair bir kanýt olarak kabul edilebilir... Ýþte size ciddi ve sürmekte olan bir so run kay na ðý, üs te lik biz zat devlet eli ve diliyle tanýmlanan bir sorun... Jandarma kendi baþýna bir güçtür. DTP’nin bir raporunda jandarmanýn yönetmelik eksikliðiyle mülki amirlerden özerk olmasý konusunda ýsrar edip Jandarma Genel Komutanlýðý’na bazý sorular sorunca “jandar ma nýn ba ðým sýz lý ðý Türk de mokrasisinin garantisidir” þeklinde bir yanýt almýþtý. Trajikomik bir yanýt... Hangi demokrasi? Türkiye’de 81 tane il var, 81 tane ilde 81 tane alay komutaný var. Bu alay komutanlarýnýn hepsi 1987’den itibaren, yani JÝTEM’in kurulduðu tarihten itibaren hepsi bu tezgâhtan geçti, hepsi bu sistemin en can alýcý, en imha edici mekanizmalarýnda görev aldý. Bugün karþýmýzdaki bu baðýmsýz jan dar ma teþ ki la tý ay ný za man da resmi politikalarýn denetimsiz þekilde uygulandýðý bir makinedir. Kimileri sulandýrmaya çalýþsa da sorun da sürüyor, süreç de... Ýþin bu yönü de elbet bir gün masaya yatýrýlacaktýr... Ali Bayramoðlu, Yeni Þafak, 22 Ocak 2011

T. C. BAKIRKÖY 5. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/6 Esas. 19/01/2011 Davacý, YUSUF YILMAZ ile Davalý, HASIMSIZ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle; Müvekkilinin abisi Kazým Yýlmaz'ýn 1992 yýlýnda Bahçelievler/Ýstanbul'da ikamet etmekte iken memleketi Siirt'e gittiðini,ancak 1992 yýlýndan beri haber alýnamadýðýný,ailesinin bütün aramalarýnýn sonuçsuz kaldýðýndan, davacý tarafýndan abisinin gaipliðine karar verilmesi talep edilmiþ bulunduðundan KAZIM YILMAZ hakkýnda bilgisi olanlarýn, görenlerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize baþvurmalarý aksi halde gaipliðine karar verileceði ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 4660

SOSYOLOG MÜFÝT YÜKSEL:

Said Nursî’ye dair arþivler kimseye açýlmýyor SAÝD Nursi’nin hayatýný anlatan “Hür Adam” filmi pek çok tartýþma doðurdu, ama onun hayatýný belgelerle an latan bir kitap hazýrlamakta olan Müfit Yüksel’e göre mevcut durumda Said Nursi hakkýnda resmi evraklar üzerinden ciddi bir araþtýrma yapýlamýyor, örneðin, ona ve dönemine ait tarihî bilgilerin, bulgularýn test edilmesi açýsýndan 31 Mart Vakasýna dair belgelere ulaþýlmasý için arþivlere yapýlan bütün araþtýrma baþvurularý sürekli reddediliyor. 31 Mart’a ait belgeler tamamen askeriyenin elinde. Genelkurmay’da ATASA arþivinde. Fakat as keriye her ne pahasýna olursa olsun 31 Mart belgelerinin araþtýrmacýlara, okuyuculara açýlmasýna imkân vermiyor. Gerekçe ise oldukça manidar: “Çok yüksek seviyede gizli bilgiler ihtiva etmesi.” Said Nursi’yle ilgili Emniyet’in elinde de 170 kadar fotoðraf ve belge olduðu söyleniyor. Þu sýralar Said Nursi’nin hayatýna dair bir kitap üzerinde çalýþan ve ailesinin Nursi’yle yakýn temasý bulunan araþtýrmacý-yazar Müfit Yüksel’in filme ve Said Nursi’ye dair bambaþka söyleyecekleri var. Said Nursi’nin hayatý üzerine bir kitap hazýrlýðýndasýnýz. “Hür Adam” filmi onu yansýtabiliyor mu? Bediüzzaman’ýn eserlerinde, “Tarihçe-i Hayat’ýnda birçok þey yazýlmýþ ancak detaylar oldukça eksik. Birçok þey aydýnlýða kavuþmuyor. Ben þu sýralar onun hayatýyla ilgili kapsamlý bir çalýþma yürütüyorum. Ancak ailesinden, yakýnlarýndan baþlayarak çevresinden, hocalarýndan, hayatýna giren insanlarýn kim olduðuna, yaþadýðý bölgenin þartlarýna, bölgedeki aþiretlere, medreselere, ailelere kadar onun hayatý çerçevesine giren konularda yeterli bilgi yok. Oysa bende bunlarla ilgili oldukça bilgi ve belge mevcut... Gerek anne. gerekse baba tarafýmýn Said Nursi ile ailevî ve coðrafî yakýnlýðý sebebiyle onunla ilgili þeylerin birçoðunu biliyoruz. Bu belgelerin bir kýsmýný, örneðin (...) Mustafa Sungur aracýlýðýyla babama gönderdiði mektup gibi, kabriyle ilgili vasiyetnamesi gibi belgeleri kitabý beklemeden yayýmladým. (...) Sadece bazý tanýklarýn ifadeleri üzerinden deðil de bazý konularda arþiv belgeleri üzerinden gidilebilseydi, tartýþmalý kýlmadan daha net olarak film çekilebilirdi. Türkiye’de farklý Ýslami kesimlerde bile birçok farklý Said Nursi algýsý var gibi... Bu algý bölgelere göre ayrýlýyor. Bazý bölgelerde Kürtlerin tepkileri söz konusu. Resmî ideolojiyi benimseyen

Tunus’ta çöken Kemalizmdir TUNUS’TAKÝ toplumsal patlama hangi mecraya dökülürse dökülsün, bütün Arap denizinde tsunami etkisi yaratmaya devam edecektir. Yeni dönemin “Anglo-sakson liberalizmi”yle “evrensel akýlcý Fransýz solu”ndan mutlu bir evlilik çýkarmaya çalýþan Radikal gazetesi “Arap usulü darbe!” manþetini atmýþtý. Bunun zihni derin köklerinde Tunus’ta çöken Türkiye Kemalizm’inin ýrkçýlýðý, kendini oryantalize ve kolonize ederken görüþ alaný burnunun ucundan ötesine uzanamayan aydýnlarýnýn kibri yatmaktadýr. Ýþin garibi þu ki, her kibri besleyen bir gururdur ve her gururun altý ve arkasý boþtur. Ail Bulaç, Zaman, 22 Ocak 2011

T. C. KARTAL 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KARAR ESAS NO : 2010/104 Esas. KARAR NO : 2010/167 1 AÇILAN DAVANIN KABULÜ ÝLE, Çankýrý Ýli, Bayramören Ýlçesi, Ýncekaya Köyü, CN: 76 HN: 23 BSN: 183'de nüfusa kayýtlý 21499641376 TC kimlik numaralý 08/03/1992 doðum tarihli 12/02/1993 tescil tarihli Satýlmýþ ve Naðihan’dan olma Vahide Düzdal’ýn ismine Seda isminin ilavesiyle Vahide Seda olarak nüfus kütüðünde DÜZELTÝLEREK TESCÝLÝNE , www.bik.gov.tr B: 4577

T. C. ÝSTANBUL 11. ÝCRA HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/502 Davacý FURKAN ÝTH. ÝHR. VE SINAÝ MAM. PAZ. LTD. ÞTÝ. tarafýndan davalý MÜCAHÝT ARSLAN, FATMA YENEN aleyhine Ýstanbul 14. Ýcra Müdürlüðünün 2009/27428 sayýlý icra dosyasý ile ilgili olarak istihkak davasýnýn verilen ara karar uyarýnca, 30 Aðustos Mahallesi 3. cadde Yakýnkent Sitesi 22/B blok No: 1 Menemen/Ýzmir adresine usulüne uygun tebligat yapýlamayan davalý FATMA YENEN’e ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Yapýlan þikâyet davasýnýn duruþmasý 17/03/2011 günü saat 10.30'da olup, adý geçen davalý FATMA YENEN’in duruþmada hazýr bulunmasý veya kendini bir vekille temsil etmesi aksi taktirde H.U.M.K’nun 509 ve 510. maddeleri gereðince gýyabýnda karar verileceði ilanen teblið olunur. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 4568

T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Esas No: 2010/481 Esas. Giresun ili, Tirebolu ilçesi, Yalýköy köyü, Cilt No: 39, Hane No: 38, B SN: 34’de nüfusa kayýtlý Davacýlar Recep ve Sabire oðlu, 24/07/1997 D.lu SEYFÝHAN BAYRAK'IN SEYFÝHAN OLAN ÝSMÝ BARIÞ ÝSMÝ EKLENMEK SURETÝYLE SEYFÝHAN BARIÞ OLACAK ÞEKÝLDE Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.11.2010 tarih, 2010/481 Esas ve 2010/532 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 4768

Deprem yerin dibine gömmüþtü ASLINDA Balyozcular ilk Balyoz darbesini 17 Aðustos 1999 depreminde yedi. Ýzmit depreminin en önemli kazancý, bir iç savaþ çýkartacak planlarýn ve fiþlemelerin yerin dibine gömülmesiydi. Çünkü deprem üssü Gölcük’te 2 milyon vatandaþýn fiþlendiði kozmik arþiv vardý. Güven Erkaya ve Çetin Doðan, gemi azýya almýþlardý. 130 bin memurun namaz kýldýðý veya eþi baþörtülü olduðu için, YAÞ kararlarý gibi yargýsýz infazla memurluktan atýlmalarýný hükümetten talep ediyorlardý. (...) Bu atmosferde, 10 ile 17 Aðustos 1999’da Gölcük’te yapýlan istihbarat toplantýsýna yabancý istihbarat örgütlerinden üst düzey yetkililer katýldý. Deprem sayesinde fiþler kayboldu ancak uslanmadýlar, bir sene sonra 30 bin memuru tekrar fiþlediler. Nuh Gönültaþ, Bugün, 22 Ocak 2011

“31 Mart Vakasý’na iliþkin belgelere ulaþýlamýyor”

‘‘

31 Mart’a ait belgeler tamamen askeriyenin elinde. Genelkurmay’da ATASA arþivinde. Fakat askeriye her ne pahasýna olursa olsun 31 Mart belgelerinin araþtýrmacýlara, okuyuculara açýlmasýna imkân vermiyor.

Said Nursi kimliði son dönemlerde giderek geniþ kitlelere yayýlmaya baþladý. Bu film de bunun þimdilik zirve noktasýný teþkil ediyor. Ama gerçekte onun hayatýyla ilgili objektif araþtýrma yapýlabildi mi? Daha önceleri resmî ideolojinin baskýsý vardý. Bunu o sürecin sona ermesinin bir iþareti olarak görmek gerek, özellikle Þerif Mardin’in sosyolojik olarak Said Nursî'yi incelemesinden sonra Bediüzzaman’ýn geniþ kitlelere açýlmasýnýn yolu açýlmaya baþladý. Ama yine de engeller var. Mesela, ona ve dönemine ait tarihî bilgilerin bulgu larýn test edilmesi açýsýndan 31 Mart Vakasý’na dair bel gelere ulaþýlmasý için arþivlere yapýlan bütün araþtýrma baþvurulan reddedildi. 31 Mart’a ait belgeler tamamen askeriyenin elinde, Genelkurmay’da ATASA arþivinde. Fakat askeriye her ne pahasýna olursa olsun 31 Mart belgelerinin araþtýrmacýlara, okuyuculara açýlmasýna imkân vermiyor. Dolayýsýyla Said Nursi’nin o dönemlerine dair bilgiler karanlýkta kalýyor.

Þimdiye kadar hiçbir baþvuruyu kabul etmediler mi? Bugüne kadar bu konuda yapýlan bütün talepler reddedildi. Said Nursi’ye dair resmi belgeler kimseye açýlmýyor. Cumhuriyet öncesi bir dönem hakkýnda bu kadar ketum davranýlmasý oldukça dikkat çekici. Bir ikinci olay... Barla Platformu’nun direktörü Sait Yüce 20072008’de Said Nursi’ye dair belge ve fotoðraflarý incelemek üzere Emniyet Genel Müdürlüðüne baþvurmuþ kesimlerde Said Nursi’yi kanun dýþý görme eðilimi var. ancak baþvurusu reddedilmiþ. Sebebi olarak “çok yüksek Onlar açýsýndan Nursi, hakkýnda konuþulamaz, yazýla- seviyede gizli bilgiler ihtiva etmesi” gösterilmiþ. 2008’de maz bir kiþilik... Ýslamî kesimde de farklýlaþan bir algý var bu redde itiraz edilmiþ. Bilgi edinme kurulu bu itirazý inona karþý. Bir kýsmý onu tarikat karþýtý olarak gördükleri celemiþ ve tekrar ret kararý vermiþ. Yani mevcut durumiçin ona muhalif duruyorlar. Oysa ona danýþan, konu- da Said Nursi hakkýnda resmî evraklar üzerinden ciddi þan, ondan istifade eden tarikat mensuplarý da vardý. bir araþtýrma yapýlamýyor. Medineli Hacý Osman Efendi. Cizreli Þeyh Nurullah Dolayýsýyla “Hür Adam” da dâhil topluma veya Gönenli Mehmed Efendi gibi... Hatta Abdülha- tam anlamýyla yansýtýlamýyor mu? kim Arvasi, Bediüzzaman’a çok karþý olmasýna rað(...)Bediüzzaman’ýn birçok yönüne dair bilgiler belgemen onun amcasý Seyit Þefik Arvasi gibi onunla bera- sel anlamda karanlýkta kalýyor. Said Nursi’yle ilgili Emni ber hapiste yatanlar da vardý. Bu anlamda gruplar ara- yet’in elinde 170 kadar fotoðraf ve belge olduðu söyleni sýnda Said Nursi’ye karþý farklý yaklaþýmlar, farklýlaþan yor. Bunlarýn hiçbirisini vermiyorlar.(...) Bediüzzaman algýlarý var. (...) Konuþan: Birol Biçer, Yeni Aktüel, Ocak 2011

Said Nursi’nin sessiz direniþi... GENÇLÝÐÝMÝZÝN ve çocukluðumuzun en korkutucu ‘karakter’lerinin baþýnda ‘Nurcular’ geliyordu. Gün geçmezdi ki gazetelerde Nurculara iliþkin bir haber çýkmasýn. 27 Mayýs askeri müdahalesi öncesinde, Baþbakan Adnan Menderes’in Said Nursi’nin elini öptüðü iddiasý, CHP’nin suçlamalarýnýn baþýndaydý. Said Nursi’nin yaþamýný konu alan, onu bir anlamda yasak raflarýndan çýkarýp meþru zemine taþýyan ‘Hür Adam’ filmi, tarihin okutulmayan, öðretilmeyen, gösterilmeyen bir boyutunu ortaya koyuyor.

‘‘

Said Nursî sembolik ve kilit figürlerden biri. Onun derdi ve meselesinin ne olduðu konusunda toplumu bilgilendirmek için yoðun çabalar gösteren bir çevrenin varlýðýna raðmen, hâlâ alýnmasý gereken çok yol var.

Said Nursi’nin sürgün edildiði Isparta’nýn Barla kasabasýnda, inançlarý doðrultusunda bir çevre yaratýþ hikâyesini izlerken, ‘Nurculuk’ diye anýlan ‘akým’ýn ilk geliþim günlerine ve uðradýðý baskýlara tanýk oluyoruz. Said Nursi, (Þeyh Said’i desteklemediðini ilan ettiði halde) Þeyh Said isyaný gerekçe gösterilerek, kuþ uçmaz kervan geçmez bir yere sürgün ediliyor. Nurcular, ‘tek devlet’, ‘tek millet’, ‘tek bayrak’ diye kurulan yeni sistemin hedeflerinden biri oluyor. (...) ***

Sivil tarih yazýmý ‘Sivil tarih yazýmý’nda ilerliyoruz. Hrant ve Agos’la birlikte Ermenilerin, gayrimüslimlerin yaþadýklarýný resmi tarihin dýþýnda öðrenmeye ve tartýþmaya b. Aleviler; Dersim’i, Koçgiri’yi gündeme getirerek yeni bir hesaplaþmayý günümüze taþýdý. Dindarlar, Ýskilipli Atýf Hoca’nýn nasýl idam edildiði gibi bir çok tartýþmayý önümüze koydu. Resmi tarih (Bu tarihte 29 Kürt Ýsyanýnýn neden gerçekleþtiðini göremezsiniz. Dersim’de binlerce Alevi’nin katledilmesini bir ‘uygarlaþtýrma’ projesi olarak okursunuz) artýk toplumun hemen he-

men hiçbir kesimini tatmin etmiyor. Bu süreçte, Said Nursi sembolik ve kilit figürlerden biri. Onun derdi ve meselesinin ne olduðu konusunda toplumu bilgilendirmek için yoðun çabalar gösteren bir çevrenin varlýðýna raðmen, hâlâ alýnmasý gereken çok yol var. Bu yolun önemli bir yapýtaþý olan ‘Hür Adam’, üç saate yaklaþan süresine ve Said Nursi’nin uzun konuþmalarýyla yer yer aðýrlaþmasýna raðmen, kendini izleten bir film. Örneðin Said Nursi’yi canlandýran Mürþid Aða Bað çok baþarýlý. Çok tartýþýlan ‘Atatürk’le buluþma sahnesi’, aslýnda o kadar da öne çýkmýyor. Sonuçta Mustafa Kemal’in onu Ankara’ya davet ettiðini ve desteðini istediðini biliyoruz. Ancak, Said Nursi’nin yeni devletin dinle olan iliþkisi konusundaki endiþeleri nedeniyle iþbirliðine yanaþmadýðý görülüyor. Buluþma da bu aný resmediyor. Filmde Said Nursi’nin ilk iki dönemi, yani ‘Eski Said’ ve ‘Yeni Said’ dönemleri ele alýnýyor. “Üçüncü Said” dönemi (Yani DP’nin iktidara geldiði ve baskýlarýn bir anlamda kalktýðý dönem) yok. Tabii, 27 Mayýs’ýn ardýndan mezarýnýn yok edilme sürecini ve sonraki baský dönemini de görmüyoruz. ***

Filmi geriye sarmak mümkün deðil Bu ülkede, insanlar,yýllarca acýlarýný içlerine atarak ve yalanlarý dinleyerek, güvensizlik duygusuyla yaþadý. Bu ülkenin yakýn tarihinin net ve objektif bir görüntüsüne ulaþmak pek mümkün deðil.Yakýn tarihimizin geniþ kesimlerin üzerinde birleþebileceði, gerçekleri tüm açýklýðýyla ortaya koyan, objektif sayýlabilecek bir haritasýna olan ihtiyaç artýyor. Bunu oluþturamadýðýmýz sürece, tarihimizle ve kimliðimizle barýþamayacaðýz. Her yeni arayýþ içinde yanlýþlarý, eksikleri, haksýzlýklarý da taþýyabilir. Ancak gerçeklere ulaþmanýn yolu yeni arayýþlardan geçiyor. Filmin sonunda Said Nursi çektiði acýlarý ifade ederken özetle þunlarý söylüyor: “Araþtýrdým bize bu zulmü yapanlar Türk deðil. Türkler, böyle acýmasýzlýk yapan bir millet deðildir.” Bir Kürt din alimi olan Said Nursi’nin böyle hoþgörülü bir tutum almasýný, onun affediciliðine baðlamayý tercih ediyorum. Oral Çalýþlar, Radikal, 22 Ocak 2011


9

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

MAKALE Haksýzlýða uðrayýnca doðru tavýr göstermek

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE ailecaysaati@gmail.com Süleyman KÖSMENE

Av. Emine Yýlmaz: “Hak­sýz­kay­na­na­bed­du­â­sý­i­le­il­gi­li­doð­ru­ta­výr­na­sýl­ol­ma­lý­dýr?” Ýn­san­lar­ya­ra­týl­dý­ðý­gün­den­be­ri­hak­lý­lýk­ve­hak­sýz­lýk­var­o­lup­gel­di.­Hiç­bir­gün­ne­hak­lý­lýk­ek­sik­ol­du­yer­yü­zün­den,­ne­de­hak­sýz­lýk!­Çün­kü­in­san­lar çe­tin­bir­im­ti­han­ya­þý­yor­lar!­Yap­týk­la­rýy­la,­et­tik­le­riy­le­Al­lah’ýn­hu­zu­ru­na­git­me­ye­ha­zýr­la­ný­yor­lar.­Hâl­bu­ki­ki­mi­za­man­in­san­lar­bu­nu­he­sa­ba­kat­ma­dan uð­ra­dýk­la­rý­hak­sýz­lý­ðýn­he­sa­bý­ný­ken­di­le­ri­sor­ma­ya kal­ka­bi­li­yor­lar.­Ken­di­le­ri­sor­ma­ya­kalk­týk­la­rý­za­man da­a­da­let­o­ra­dan­gi­di­yor!­O­ra­ya­öf­ke­ve­ga­zap­ge­li­yor.­Ar­dýn­dan­ci­na­yet­ler!...­Çün­kü­i­þe­þey­tan­ka­rý­þý­yor.­His­ve­he­va­ka­rý­þý­yor.­Kin­ve­nef­ret­ka­rý­þý­yor. Bu­du­rum­da,­bir­hak­sýz­lý­ða­uð­ra­yýn­ca,­uð­ra­dý­ðý­mýz hak­sýz­lý­ðýn­he­sa­bý­ný­so­ra­ca­ðýz­ve­a­da­let­e­de­ce­ðiz­di­ye­yo­la­çý­ký­yo­ruz,­ken­di­mi­zi­Al­lah’ýn­ho­þu­na­git­me­yen­baþ­ka­bir­hak­sýz­ta­výr­i­çin­de­bu­lu­ve­ri­yo­ruz.­Bu du­rum­da­da­hak­sýz­du­ru­ma­biz­ge­çi­yo­ruz!­­ Pey­gam­ber­ler­de­hak­sýz­lý­ða­uð­ra­dý­lar,­zul­me­uð­ra­dý­lar.­A­ma­sa­býr­da,­te­vek­kül­de,­Al­lah’a­tes­li­mi­yet­te­ve in­san­la­rý­in­cit­me­mek­te­bü­tün­dün­ya­ya­reh­ber­ol­du­lar.­Haz­ret-i­Yu­suf­kar­deþ­le­ri­ta­ra­fýn­dan­hak­sýz­ye­re ku­yu­ya­a­tý­lýp­ö­lü­me­terk­e­dil­miþ­ti.­Ak­þam­le­yin­sah­te kan­bu­laþ­tý­rýl­mýþ­göm­le­ði­ni­ba­ba­la­rý­na­ge­tir­di­ler.­Ve: “Ey­ba­ba­mýz!”­de­di­ler,­“Biz­ya­rýþ­mak­ü­ze­re­git­tik;­Yu­suf’u­da­eþ­ya­mý­zýn­ya­ný­na­bý­rak­týk,­der­ken­o­nu­kurt ye­miþ;­fa­kat­se­nin­bi­ze­i­nan­ma­ya­ca­ðýn­dan­kor­ku­yo­ruz!”­di­ye­rek­að­la­dý­lar.­Ya­kup­A­ley­his­se­lâm­bu­nun­bir dü­ze­nek­ol­du­ðu­nu,­o­ðul­la­rý­nýn­ya­lan­söy­le­dik­le­ri­ni, Yu­suf’un­ba­þý­na­hak­sýz­bir­be­lâ­sar­dýk­la­rý­ný,­bel­ki­de ca­ný­na­kast­et­tik­le­ri­ni­an­la­dý.­A­ma­Al­lah’a­sý­ðýn­mak­tan­ve­Al­lah’tan­sa­býr­di­le­mek­ten­baþ­ka­ça­re­bu­la­ma­dý.­Þöy­le­de­di:­“Ha­yýr!­Ne­fis­le­ri­niz­si­zi­al­da­týp­böy­le­bir i­þe­sü­rük­le­di.­Ar­týk­ba­na­dü­þen,­gü­zel­bir­sa­býr­dýr.­Ya­lan­la­rý­ný­za­kar­þý­da­an­cak­Al­lah’a­sý­ðý­ný­rým!”1 Ya­kup­A­ley­his­se­lâm­o­ðul­la­rý­nýn­bi­le­rek­ve­kur­gu­la­ya­rak­ yap­týk­la­rý­ bu­ fa­ci­a­nýn­ deh­þe­tin­den­ Al­lah’a­sý­ðýn­mýþ,­a­ma­çok­ü­zün­tü­den­göz­le­ri­ni­kay­bet­miþ­ti.­Bir­gün­bir­kom­þu­su: “Ey­ Ya­kup!­ Ke­de­rin­den­ e­ri­yip­ tü­ke­nip­ git­tin! Ne­dir­ bu­ çek­tik­le­rin?­ Ne­dir­ bu­ ba­þý­na­ ge­len­ler?” di­ye­sor­du­ðun­da­Ya­kub­A­ley­his­se­lâm:­ “Za­man­u­zun,­ü­zün­tü­le­rim­çok!”­de­miþ­ti.­ Yü­ce­Al­lah­þöy­le­vah­yet­ti: “Ey­Ya­kub!­Be­ni­ya­rat­týk­la­rý­ma­þi­kâ­yet­mi­e­di­yor­sun?” Ya­kub­ A­ley­his­se­lâm­ töv­be­ e­dip,­ mað­fi­ret­ di­le­yin­ce­Ce­nâb-ý­Al­lah:­“Se­ni­ba­ðýþ­la­dým!”­bu­yur­du.­ Ya­kub­ A­ley­his­se­lâm­ bun­dan­ son­ra­ der­di­ni­ so­ran­la­ra: “Ben­der­di­mi­ve­hüz­nü­mü­an­cak­Al­lah­Te­â­lâ’ya þi­kâ­yet­e­de­rim”­der­di.2­ Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­iþ­ken­ce­le­re­ve­ha­ka­r et­l e­r e­ uð­r a­d ý­ð ý­ Mek­k e­ gün­l e­r in­d e­ kim­s e­y e bed­du­â­et­me­di.­Ta­if­dö­nü­þün­de­ken­di­si­ni­taþ­la­yýp mü­ba­rek­a­yak­la­rý­ný­ka­na­tan­Ta­if­hal­ký­ný­he­lâk­et­mek­ü­ze­re­ge­len­me­lek­le­re,­“Ben­rah­met­i­çin­gön­de­ril­dim.­ U­mu­lur­ ki­ on­la­rýn­ sul­bün­den­ Al­lah’ýn di­ni­ni­an­la­yan­ne­sil­ler­ya­ra­tý­lýr!”­di­ye­rek­Ta­if­hal­ký­nýn­he­lâ­ki­ne­ra­zý­ol­ma­dý­ve­ge­ri­gön­der­di.­ As­rý­mýz­da­bir­pey­gam­ber­ta­kip­çi­si­o­lan­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­Haz­ret­le­ri­de­iþ­ken­ce,­zu­lüm­ve­hak­sýz­lýk­lar­i­çin­de­ge­çen­öm­rün­de­bir­de­fa­ol­sun­ken­di­si­ne­hak­sýz­lýk­ve­iþ­ken­ce­ya­pan­la­ra­bed­du­â­et­me­di.­Hat­ta­son­va­si­yet­le­rin­den­bi­rin­de­de­di­ki: “E­ðer­Ri­sâ­le-i Nur’u­ten­kit­fik­riy­le­tet­kik­e­den­ad­li­ye­me­mur­la­rý,­i­man­la­rý­ný­o­nun­la­kuv­vet­len­di­rip­ve­ya­kur­tar­sa­lar,­son­ra­be­ni­i­dam­i­le­mah­kûm­et­se­ler;­þa­hit­o­lu­nuz,­ben hak­ký­mý­on­la­ra­he­lâl­e­di­yo­rum.”­ 3 Ke­za­Be­di­üz­za­man ha­pis­ha­ne­de,­ze­hir­le­ne­rek,­ö­lüm­dö­þe­ðin­de­i­ken,­fýr­sat bu­lup­zi­ya­re­ti­ne­va­ra­bi­len­bir­ta­le­be­si­ne­þöy­le­de­miþ­tir:­“Ö­lür­sem,­dost­la­rým­in­ti­ka­mý­mý­al­ma­sýn­lar.”­4 Bü­tün­bu­ör­nek­ler­çok­yük­sek­ör­nek­ler­hiç­þüp­he­siz.­Bi­zim­ki­si­bir­bi­ri­mi­zin­çok­ya­kýn­la­rýn­da­bu­lu­nan­a­i­le­i­çi­bi­rey­le­re­kar­þý­ (an­ne­miz,­ba­ba­mýz,­e­þi­miz,­ço­cuk­la­rý­mýz,­ka­yýn­va­li­de­miz,­ka­yýn­pe­de­ri­miz…­vs.) an­la­yýþ­lý­ol­mak,­zu­lüm­le­ri­ol­du­ðun­da­kat­lan­mak,­hak­sýz­lýk­yap­týk­la­rýn­da­si­ne­ye­çek­mek,­yü­zü­mü­ze­tü­kür­dük­le­rin­de­yað­mur­say­mak,­bed­du­â­et­tik­le­rin­de­se­si­mi­zi çý­kar­ma­mak­ve­bü­tün­bun­lar­da­yu­ka­rý­da­çok­a­zý­na­i­þa­ret­et­ti­ði­miz­reh­ber­le­ri­miz­de­ol­du­ðu­gi­bi­Al­lah’a­sý­ðýn­mak,­Al­lah’a­ha­va­le­et­mek,­Al­lah’tan­sa­býr­di­le­mek­tir.­A­i­le­i­çi­hu­zur­suz­lu­ðu­kö­rük­le­ye­cek­ve­kýþ­kýr­ta­cak dav­ra­nýþ­lar­dan­ke­sin­lik­le­ka­çýn­mak­týr.­Bi­zim­de­im­ti­ha­ný­mýz­bu­dur!­Bu­nu­ba­þa­ra­bi­lir­sek­Al­lah­ya­nýn­da­ka­za­nan­biz­o­lu­ruz.­Ak­si­tak­dir­de­bi­zim­de­ve­re­ce­ði­miz bir­sü­rü­he­sap­o­lur.­Çün­kü­bi­zim­hak­a­ra­ma­a­dý­na yap­tý­ðý­mýz­ço­ðu­þey­ler,­ger­çek­te­hak­ve­a­da­let­de­ðil,­o­nun­ki­le­re­ben­zer­þe­kil­de­bi­zim­de­bil­mu­ka­be­le­yap­tý­ðý­mýz­hak­sýz­lýk­lar­dan­baþ­ka­bir­þey­ol­ma­ya­cak­týr. DU Ey­Ha­kîm-i­Ra­him!­Bi­ze­hak­ký,­hik­met­li­ki­ta­bý­ve gü­zel­ di­ni­ ver­di­ðin­ gi­bi,­ mu­â­me­le­le­ri­mi­zi­ hak­ka, hik­me­te,­a­da­le­te­ve­mer­ha­me­te­mu­va­fýk­kýl!­Dav­ra­nýþ­la­rý­mý­zý­hak­tan,­hu­kuk­tan,­i­liþ­ki­le­ri­mi­zi­mu­hab­bet­ten,­ duy­gu­la­rý­mý­zý­ mer­ha­met­ten,­ kuv­ve-i­ ak­li­ye­mi­zi­ hik­met­ten,­ kuv­ve-i­ þe­he­vi­ye­mi­zi­ if­fet­ten, kuv­ve-i­ga­da­bi­ye­mi­zi­a­da­let­ten­u­zak­kýl­ma!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Yusuf Sûresi: 16, 17, 18. 2- Yusuf Sûresi: 86; Taberi, Tefsir, 13/16. 3- Þûâlar, s. 331. 4- Tarihçe-i Hayat: 472.

ANADOLU’NUN SÝNESÝ

Civanmert kardeþ

Yok­sa­gün­lük­ha­yat­hal­le­ri­i­le­bu­kar­deþ­li­ði­ve­dost­lu­ðu­u­zun­sü­re­de­vam­et­tir­mek kün­de­ðil­dir. RAÞÝT YÜCEL müm­ Bir­“ci­van­mert­kar­deþ”­ta­sav­vur­e­di­niz: Se­vinç­le­ri­ni­zi­pay­laþ­sýn,­ke­der­le­ri­ni­ze­or­rasityucel-19@hotmail.com tak­ol­sun. Ço­cuk­lu­ðu­muz­da­ “kan­ kar­deþ­li­ði­ ak­di” ya­par­dýk­ken­di­a­ra­mýz­da. a­ya­týn­yal­nýz­ya­þan­ma­sý­zor­dur. Bir­mik­tar­kan­a­ký­týr­ve­o­kan­la­rý­bir­bi­ri­Her­ in­san­ â­le­min­de­ sa­mi­mî­ dost­lar ne­do­ kun­du­ra­rak­“kan­kar­de­þi”­o­lur­duk. a­rar. Her­ þe­yi­mi­zi­ be­ra­ber­ pay­la­þa­rak­ dost­lu­Böy­l e­s i­ dost­l uk­ ve­ ar­k a­d aþ­l ý­ð ýn­ mad­d î ðu­ m u­ z u­kuv­vet­leþ­ti­rir­dik. mâ­ne­vî­fay­da­la­rý­ký­yas­e­dil­mez. Ko­ n u­ muz­ “ci­van­mert­ kard­eþ” ol­ma­ me­Ö­zel­lik­le­ za­ma­ný­mýz­da­ki­ dost­luk­ ve­ kar­deþ­lik­ duy­gu­la­rý­nýn­ a­zal­ma­sý­ ve­ kay­bol­ma­sý se­le­si­dir. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bu­nu­ta­rif­e­der­top­lum­ha­ya­tý­mýz­da­ö­nem­li­ya­ra­lar­a­çar. ken­“hýl­let”­di­ye­bir­tâ­bir­kul­la­nýr. Bu­nun­sað­lan­ma­sý­ih­lâ­sa­bað­lý­dýr. Mes­le­ði­ni­“ha­lî­li­ye”­o­la­rak­ta­rif­e­der. Al­lah­ i­çin­ sev­mek,­ Al­lah­ i­çin­ gö­rüþ­mek, “Hýl­let­i­se,­en­sa­mi­mî­dost­ve­en­fe­da­kâr lil­lâh­ i­çin­ mü­na­se­bet­te­ bu­lun­mak,­ bu­nun ar­ k a­daþ­ ve­ en­ gü­zel­ tak­dir­ e­di­ci­ yol­daþ­ ve te­me­li­ni­teþ­kil­e­der.

H

en­ci­van­mert­kar­deþ­ol­mak­ik­ti­za­e­der.” “Ci­van­mert”in­an­la­mý­çok­yük­sek­tir. “Sö­zün­de­ sað­lam,­ i­yi­lik­se­ver,­ kah­ra­man ka­rak­ter­li­in­san”­an­lam­la­rý­na­ge­lir. Var­mý­böy­le­bir­kar­de­þi­niz? O­za­man­dün­ya­nýz­i­na­nýn­baþ­ka­la­þýr. Bu­nun­sað­lam­yo­lu­Ýs­lâm­kar­deþ­li­ðin­den ge­çi­yor. “Mü’min­ mü’mi­nin­ kar­de­þi­dir” bu­yu­ru­yor­Ce­nâb-ý­Hak. A­sýr­lar­ca­ böy­le­ de­vam­ et­ti­ ve­ böy­le­ de­vam­e­de­cek. Ve­Be­di­üz­za­man­bu­na­bir­mâ­nâ­kat­tý: “Siz­ler­ bir­bi­ri­ni­ze­ ne­se­bî­ kar­deþ­ten­ da­ha ya­kýn­sý­nýz“ de­di. Ve­ mâ­nâ­nýn­ te­za­hü­rü­nü­ gö­ren­ler­ hay­ret i­çin­de­kal­dý­lar. Çün­kü­bu­bir­“sa­ha­bi­mes­le­ði”­i­di. Te­me­li­Me­di­ne’de­a­týl­dý.

Bediüzzaman’dan kadýn konusuna ilmî bir bakýþ SATIr ArASI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ yasemin@yeniasya.com.tr

e­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ ha­ya­tý­ bo­yun­ca­ ka­dý­na­ bak­ma­mýþ­týr­ bi­le,­ a­ma­Ýs­lâ­mýn­ka­dýn­ko­nu­sun­da­ki­hü­küm­le­ri­ni­il­mî­a­çý­dan­öy­le­si­ne­gü­zel­i­fa­de­et­miþ­tir­ki,­Ýs­lâm­düþ­man­la­rý­ný­a­de­ta kah­rýn­dan­çat­lat­mýþ­týr! Bir­ka­dýn­o­la­rak­Ri­sâ­le-i­Nur’un­sa­týr­la­rý­ a­ra­sýn­da­ o­nun­ ha­ným­lar­ hak­kýn­da yaz­d ýk­l a­r ý­n ý­ o­k ur­k en,­ “Em­r o­l un­d u­ð un þe­yi­ a­çýk­ca­ be­yan­ et­ ve müþ­rik­ler­den­yüz­çe­vir” (Hi­cr­Sû­re­si:­94)­â­ye­ti­ni ha­týr­la­ma­mak­müm­kün mü­dür? Di­ler­se­niz­o­nun­ha­ya­tý­n ýn­ ilk­ dö­n e­m in­d en ka­d ýn­ ko­n u­s u­n a­ “um­man­dan­bir­kat­re”­mi­sâ­li ký­sa­bir­ke­sit­su­na­lým:­

B

ÝLMÝN ÝZZETÝ BAKTIRMIYOR! Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­nin­ ka­dýn­ ko­nu­su­na ba­kýþ­a­çý­sý­il­ginç­tir. His­l e­r in­ ga­l e­y an­d a ol­du­ðu­ genç­lik­ yýl­la­rýn­da­ bi­l e­ “Ýl­m in­ iz­z e­t i ma­n i­ o­l u­y or!”­ di­y e­r ek ka­dýn­la­ra­ bak­ma­mýþ­týr. Van’da­ mi­s a­f ir­ o­l a­r ak kal­dý­ðý­Va­li­Ö­mer­Pa­þa­nýn­ko­na­ðýn­da­ya da­Ýs­tan­bul’un­meþ­hur­Kâ­ðýt­ha­ne­ge­zin­ti­le­rin­de­ cins-i­ lâ­tif­ o­lan­ ka­dýn­lar­la­ il­gi­len­me­miþ­tir.­ Bu­ ko­nu­da­ki­ has­sa­si­ye­ti­ne o­dö­nem­de­ki­ar­ka­daþ­la­rý­þa­hit­tir. Ka­dý­na­bak­ma­dý­ðý­gi­bi­ha­ya­tý­bo­yun­ca ev­len­me­miþ­tir­ de.­ Bütün­ bun­la­ra­ rað­men­ilk­mah­kû­mi­yet­ce­za­sý­ný­ka­dýn­la­rýn te­set­tü­rü­ko­nu­sun­da­ki­â­ye­tin­yo­ru­mu­nu yap­tý­ðý­kü­çük­bir­ri­sâ­le­yü­zün­den­al­mýþ­týr.­1935­Es­ki­þe­hir­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­i­dam­la­yar­gý­la­nýp,­11­ay­ha­pis­yat­mýþ­týr.­Ha­ya­tý­nýn­son­yýl­la­rý­na­doð­ru­bi­le ka­dýn­ko­nu­sun­da­ki­fi­kir­le­ri­suç­lan­ma­se­bep­le­rin­den­ bi­ri­ o­la­bil­miþ­tir.­ 1952’de­ki Ýs­tan­bul­Genç­lik­Reh­be­ri­Mah­ke­me­Mü­da­fa­a­la­rý­bu­a­çý­dan­ö­nem­li­dir.­ Ha­y a­t ý­n ý­ ba­þ ýn­d an­ so­n u­n a­ þa­h it­ ve de­lil­le­riy­le­an­lat­tý­ðý­ “Ta­rih­çe-i­Ha­yat” i­sim­li­ e­se­rin­den­ bu­ ha­ki­kat­le­ri­ ta­kip­ et­mek­müm­kün­dür.­­

OSMANLI AVRUPA’YA HAMÝLE 20.­ as­rýn­ da­ha­ ilk­ yýl­la­rýn­dan­ bu­gün­le­ri gö­re­bi­len­kes­kin­bir­ba­kýþ­a­çý­sý­na­sa­hip­tir Be­di­üz­za­man.­Os­man­lý’yý­Av­ru­pa’ya­ben­ze­yen­gün­le­rin­bek­le­di­ði­ni­da­ha­o­yýl­lar­da gör­müþ­tür.­Ka­dýn­ko­nu­sun­da­da­ay­ný­du­rum­ge­çer­li­dir.­ Le­ma­at’ta­yer­a­lan­ “Ka­dýn­lar­yu­va­la­rýn­dan­çý­kýp­be­þe­ri­yol­dan­çý­kar­mýþ;­yu­va­la­rý­na­dön­me­li”­ baþ­lýk­lý­bö­lüm­bu­ba­kýþ­a­çý­sý­ný­ö­zet­len­me­si­a­çý­sýn­dan­eþ­siz­dir.­­

dem­de­ o­lan­ Ýs­lâ­mi­yet­te­ki­ ta­ad­düt-ü­ zev­cât (çok­ ev­li­lik) ve­ gayr-i­ müs­lim­ bir­ ka­dýn­la­ev­len­me­hak­kýn­da­ki­hü­küm­le­rin­yo­ru­mu­ya­pý­lýr.­

1913-1918: Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri­ Bi­rin­ci­ Dün­ya Sa­va­þýn­da­Do­ðu­Cep­he­sin­de­a­lay­ko­mu­ta­ný­o­la­rak­Er­me­ni­ve­Rus­la­ra­kar­þý­çar­pý­þýr­ken,­e­sir­düþ­tü­ðü­Rus­la­rýn­e­lin­den­fi­rar­e­de­rek­Ka­sým­1918’de­Ýs­tan­bul’a­u­laþ­tý­ðýn­da­Har­bi­ye­Na­zý­rý­En­ver­Pa­þa’nýn­tek­li­fiy­le Dâ­rü’l-Hik­me­ti’l-Ýs­lâ­mi­ye­ye­ü­ye­ta­yin­e­di­1908: 23­ Tem­muz­ 1908’de­ i­lân­ e­di­len­ Ý­kin­ci lir.­ Ken­di­si­ne­ il­mi­ye­de­ “Mah­reç”­ pa­ye­si Meþ­rû­ti­yet’in­ ilk­ yý­lýn­da­ Be­di­üz­za­man ve­ri­lir.­ Bu,­ Os­man­lý­ ül­ke­sin­de­ki­ bü­tün Haz­ret­le­ri­ Ýs­tan­bul’da­dýr. “Her­ so­ru­ya res­mî­ u­le­ma­nýn­ re­i­si­ o­lan­ “Baþ­mü­der­ris­ce­vap­ ve­ri­lir,­ a­ma­ so­ru­ so­rul­maz” di­ye­- lik”ten­ son­ra­ki­ il­mî­ rüt­be­ an­la­mý­na­ gel­rek­ bütün­ u­le­ma­ya­ a­de­ta­ mey­dan­ o­kur. mek­te­dir. Çam­lý­ca’da­ Yu­suf­ Ýz­zet­tin­ Pa­þa­ Köþ­Mý­sýr’da­ki­ meþ­hur­ Ez­her­ u­le­ma­la­rýn­dan kü’nde­ ka­lan­ Be­di­üz­za­m an,­ Kur’ân’ýn mu'­ci­ze­li­ði­ni­ça­ðýn­in­sa­ný­na­gös­ter­mek­i­çin yaz­d ýk­l a­r ý­n ý­ neþ­r et­me­ye­ baþ­lar.­ (Ta­rih­çe-i­Ha­yat,­Ye­ni­As­ya Neþ­ri­yat,­ s.­ 10.) Le­ma­â t­ i­s im­l i­ e­s e­r i­ de bun­lar­dan­bi­ri­dir.­

LEMAÂT Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­Le­ma­ât’ta­yer a­lan­ve­son­ra­dan­Te­set­tür­Ri­sâ­le­si’nin­e­sa­sý­o­la­cak­tes­bit­ler­le­ka­dýn­ko­nu­sun­da­ki­tar­týþ­ma­la­ra­“mu­a­sýr”la­rýn­dan­çok­da­ha­fark­lý bir­a­çý­dan­yak­la­þýr.­ Ka­d ýn­ hür­r i­y e­t i Þeyh­ Ba­hid­ E­fen­di’nin “Os­man­lý­ hü­kû­- ha­re­ke­ti­ni­ de­ðer­len­dir­di­ði­ bu­ bö­lüm­de me­tin­de­ki­ hür­ri­ye­te­ ne­ di­yor­sun­ ve­ Av­- se­fih­me­de­ni­ye­tin­ka­dý­ný­me­tâ­ha­li­ne­ge­ru­pa­ hak­kýn­da­ fik­rin­ ne­dir?”­ so­ru­su­na ti­r ip,­ ka­d ý­n a­ du­y u­l an­ say­g ý­y ý­ kýr­d ý­ð ý­n ý “Os­man­lý­ hü­kü­me­ti­ Av­ru­pa­ i­le­ hâ­mi­le­- an­l a­t ýr.­ Bu­g ün­ bi­l e­ tar­t ýþ­m a­s ý­ ya­p ý­l an dir;­ Av­ru­pa­ gi­bi­ bir­ hü­kü­me­ti­ do­ðu­ra­- hey­kel­ve­re­sim­ler­ko­nu­su­na­Ýs­lâ­mýn­ba­cak.­ Av­ru­pa­ da­ Ýs­lâ­mi­yet’e­ hâ­mi­le­dir;­ o ký­þý­ný­öz­gün­bir­dil­le­i­fa­de­e­der.­Ö­zel­lik­le da­ bir­ Ýs­lâm­ dev­le­ti­ do­ðu­ra­cak.”­ (E­mir­- ka­dýn­ hey­kel­le­ri­ ve­ ka­dýn­ re­sim­le­ri­nin dað­ Lâ­hi­ka­sý,­ s.­ 345) þek­lin­de­ ce­vap­ ve­- in­sa­noð­lu­nun­ hýr­çýn­laþ­mýþ­ ru­hu­ ü­ze­rin­rir.­Þeyh­Ba­hid­de­ay­ný­dü­þün­ce­de­dir.­A­- de­ki­ müt­hiþ­ et­ki­le­rin­den­ bah­se­der.­ Ýs­lâ­ma­gö­rüþ­le­ri­ni­bu­ka­dar­ve­ciz­ve­be­li­ða­- mýn­ya­sak­la­dý­ðý­re­sim­ve­hey­kel­le­rin­taþ­ne­bir­tarz­da­i­fa­de­et­me­nin­an­cak­Be­di­- laþ­mýþ­bir­zu­lüm,­ri­yâ,­he­ves­hük­mün­de üz­za­man’a­ has­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ e­de­rek ol­du­ðu­nu­be­lir­tir. Bu­ko­nu­da­se­fih­er­kek­le­rin­ka­dýn­ko­nu­hay­ran­lýk­la­ “Bu­ genç­le­ mü­nâ­za­ra­ e­dil­sun­da­ki­ tu­tum­la­rý­ný­ de­ðer­len­di­re­rek­ baþ­mez”­(Ta­rih­çe-i­Ha­yat,­s.­50) der. lar­sö­ze:­ “Se­fih­er­kek­ler,­he­ve­sât­la­rýy­la­ka­dýn­la­þýr­sa;­o­za­man­a­çýk­sa­çýk­ka­dýn­lar­da 1910-1911: Meþ­rû­ti­yet­ son­ra­sýn­da­ git­ti­ði­ Þark­ta­ki ha­yâ­sýz­lýk­la­er­kek­le­þir­ler” der. Se­fih­ me­de­ni­ye­tin­ be­þe­re­ he­di­ye­si­ o­lan a­þi­ret­le­rin­ so­ru­la­rý­na­ ver­di­ði­ ce­vap­lar­dan o­lu­þan­ Mü­nâ­za­rât­ i­sim­li­ e­se­rin­de­ de­ ka­- ve­hâ­len­tar­tý­þý­lan­ka­dýn­prob­lem­le­rin­den dýn­la­ il­gi­li­ bö­lüm­ler­ yer­ a­lýr.­ Ýlk­ bas­ký­sý ilk­ba­sa­mak­ta­hem­cin­si­o­lan­se­fih­er­kek­le­1911’de­ ya­pý­lan­ e­ser­de­ bu­gün­ bi­le­ gün­- ri­me­sul­tu­tan­il­ginç­bir­tes­bit­tir­bu.­

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

Mek­ke’den­ Me­di­ne’ye­ ge­len­ Müs­lü­man­la­ra­Me­di­ne­li­ler­ku­cak­aç­tý­lar. Ye­dik­le­rin­den­ye­dir­di­ler,­iç­tik­le­rin­den­i­çir­di­ler. Her­þey­le­ri­ni­pay­laþ­tý­lar. Bu­in­san­lýk­â­le­mi­ne­bir­ör­nek­teþ­kil­et­ti. Ren­g i,­ ýr­k ý,­ mil­l e­t i­ ne­ o­l ur­s a­ ol­s un­ bir kar­deþ­lik­mef­kû­re­si­ha­ya­ta­hâ­kim­ol­du. Gü­nü­müz­de­ di­nî­ ce­ma­at­ ve­ te­þek­kül­ler­de­bir­e­sas­ol­du. “Ci­van­mert­ kar­deþ­li­ðin” sað­lam­ ol­du­ðu dün­ya­lar­da­göz­ya­þar­tý­cý­sah­ne­ler­ya­þan­dý. Ken­di­si­ih­ti­yaç­i­çin­de­ol­du­ðu­hal­de,­kar­de­þi­ni­ter­cih­e­den­a­sil­si­ma­lar­i­le­kar­þý­kar­þý­ya­kal­dýk. Gü­nün­me­de­nî­in­san­la­rý­bu­nu­an­la­ma­da güç­lük­çek­ti­ler. A­ma­ha­yat­böy­le­bir­mâ­nâ­i­le­ha­yat­bul­du. Bir­an­da­kýrk­yýl­lýk­dost­luk­sah­ne­le­ri­ya­þan­dý. Bu­nu­is­tis­mar­e­den­ler­hep­al­dan­dý.

Ne zaman susmalý, ne zaman konuþmalý?

ÝSTÝKAMET HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: (0505) 284 32 40

i­zim­ül­ke­miz­de­bil­sin­ve­ya­bil­me­sin­bir­çok­in­sa­nýn­ko­nu­þup­ah­kâm­kes­ti­ði­pek­çok­a­lan­var. Bi­le­nin­de,­bil­me­ye­nin­de­ser­best­çe­serd-i­ke­lâm­e­de­rek,­ya­rým­ya­ma­lak­bil­gi­ký­rýn­tý­la­rýy­la­kar­þý­sýn­da­ki­ni­sus­tur­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­a­lan­lar­dan­bi­ri­si,­hiç­þüp­he­siz­di­nî­ko­nu­lar­dýr.­Doð­ru­ve­sað­lam­kay­nak­la­ra da­yan­ma­dýk­ça­ko­nu­þul­ma­ma­sý­ge­rek­li­o­lan­ko­nu­la­rýn ba­þýn­da­dî­nî­ko­nu­lar­gel­me­si­ge­rek­ti­ði­hal­de,­he­men her­ke­sin­bu­ko­nu­da­ken­din­den­e­min­bir­þe­kil­de,­ser­best­çe­ko­nuþ­ma­sý­câ­lib-i­dik­kat­tir.­Bel­li­bir­bil­gi­bi­ri­ki­mi­ge­rek­ti­ren,­bir­baþ­ka­de­yim­le­bir­i­lim­ve­uz­man­lýk a­la­ný­o­lan­dî­nî­ko­nu­lar­da­i­þin­eh­li­ol­ma­yan­ba­zý­in­san­la­rýn­rast­ge­le­ze­min­ler­de,­ya­rým-yan­lýþ­bir­þe­kil­de,­u­lu­or­ta­ah­kâm­kes­me­le­ri­di­ne­vu­ru­la­cak­en­bü­yük­za­rar­dýr.­Bu­i­þi­bir­de­kar­þý­lýk­lý­çe­kiþ­me­ve­mü­na­ka­þa þek­lin­de,­bir­bi­ri­ni­il­zâm­et­me­ze­mi­ni­ne­kay­dý­ra­rak yap­mak,­be­ra­be­rin­de­çok­da­ha­teh­li­ke­li­du­rum­la­ra­se­be­bi­yet­ve­rir.­Hal­bu­ki­di­nî­mev­zu­la­rý­bi­len­e­hil­ki­þi­ler ko­nuþ­ma­lý;­ye­ter­li­bil­gi­ye­sa­hip­ol­ma­yan­lar­da­din­le­yip is­ti­fa­de­et­me­yi­ter­cih­et­me­li.­Bu­þe­kil­de­hem­an­la­tan, hem­de­din­le­yen,­ü­zer­le­ri­ne­dü­þe­ni­ye­ri­ne­ge­tir­miþ­o­lur­lar.­Bu­me­yan­da­saf­mü’min­le­rin­ka­fa­la­rý­ný­ka­rýþ­týr­mak­ni­ye­tiy­le,­ka­sýt­lý­bir­þe­kil­de­ga­ze­te­ve­der­gi­kö­þe­le­rin­de­ve­ya­rad­yo,­te­le­viz­yon­ka­nal­la­rýn­da,­dî­ni­bil­gi­a­dý al­týn­da­saç­ma-sa­pan­ya­zý­ve­ko­nuþ­ma­lar­la­arz-ý­en­dâm­e­den­ze­vâ­týn­da,­bu­i­þin­çok­da­ha­tu­haf­ve­teh­li­ke­li­bir­yö­nü­nü­o­luþ­tur­du­ðu­nu­u­nut­ma­mak­lâ­zým. Yi­ne­ he­men­ bir­ çok­ in­sa­nýn­ aþk­la­ þevk­le­ ko­nuþ­mak­tan­ zevk­ al­dý­ðý­ bir­ di­ðer­ a­lan­ da­ si­ya­set a­la­ný­dýr.­ Bu­ ko­nu­da­ da­ bi­len­ ve­ya­ bil­me­yen­ he­men­bir­çok­in­sa­nýn­me­rak­la­si­ya­set­a­la­ný­ný­ta­kip et­ti­ði­ne­ve­o­lur­ol­maz­yer­ler­de­bir­si­ya­sî­gi­bi­nu­tuk­at­tý­ðý­na­þa­hit­o­lu­yo­ruz.­U­zak­tan­ya­kýn­dan­il­gi­duy­ma­ma­la­rý­ge­rek­li­o­lan­bir­çok­me­rak­lý­nýn, si­ya­se­te­ ve­ si­ya­set­çi­le­re­ a­lâ­ka­ duy­duk­la­rý­ný,­ bu ko­nu­da­e­ner­ji­sar­fet­tik­le­ri­ni­gö­rü­yo­ruz. Ü­zer­le­ri­ne­va­zi­fe­ol­ma­dý­ðý­hal­de,­si­ya­set­le­il­gi­len­me­yi­bir­ge­le­cek­ve­rant­ka­pý­sý­gö­re­rek,­o­ga­ye­i­le­si­ya­set­le­ha­þir-ne­þir­o­lan­ke­sim­ler­de­var.­Giz­li­ni­yet­le­ri­ni­ve­e­mel­le­ri­ni­ger­çek­leþ­tir­mek­i­çin­þu­ve­ya­bu­þe­kil­de­si­ya­set­le­iç­li-dýþ­lý­o­lan­la­rýn­ba­þýn­da,­bi­lin­di­ði­gi­bi,­as­ker­ler­ge­li­yor­ül­ke­miz­de.­As­lî­va­zi­fe­le­ri­va­tan bek­çi­li­ði­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­hal­de,­ken­di­le­ri­ni­cum­hu­ri­ye­tin­ye­gâ­ne­bek­çi­si,­re­ji­min­ve­la­ik­li­ðin­ko­ru­yu­cu­su ko­nu­mun­da­gö­ren­or­du­mu­zun­ö­te­den­be­ri­Tür­ki­ye’de­ki­si­ya­se­tin­i­çin­de­ol­duk­la­rý­bi­li­nen­bir­ger­çek­tir. Üst­le­ri­ne­va­zi­fe­ol­ma­dý­ðý­hal­de­þu­ve­ya­bu­þe­kil­de si­ya­se­te­il­gi­du­yan,­si­ya­set­yo­lu­i­le­e­mel­le­ri­ni­ger­çek­leþ­tir­mek­ni­ye­tiy­le­bil­fi­il­si­ya­set­a­la­ný­nýn­i­çin­de­rol­üst­le­nen­di­ðer­bir­ke­sim­de,­ba­zý­ser­ma­ye­ke­sim­le­ri,­ma­kam-mev­ki­mef­tun­la­rý,­hat­ta­ba­zý­dî­nî­ce­ma­at­ler­dir. Þu­ra­sý­ya­þa­nan­bir­ger­çek­tir­ki,­bi­zim­ül­ke­miz­de­bir­çok­in­san,­bir­çok­ko­nu­da,­ken­di­le­ri­ni­hiç de­il­gi­len­dir­me­yen­me­se­le­ler­le­uð­ra­þý­yor;­bil­se­de bil­me­se­ de­ ka­fa­ yo­ru­yor,­ ah­kâm­ ke­si­yor.­ Bu­nun bir­so­nu­cu­o­la­rak­bil­fi­il­ken­di­si­ni­il­gi­len­di­ren,­bil­mek­le­ ve­ yap­mak­la­ mü­kel­lef­ ol­du­ðu­ me­se­le­le­ri ye­te­rin­ce­ bil­mi­yor,­ yap­mý­yor.­ Sa­yý­lý­ ö­mür­ da­ki­ka­la­rý­ný­ken­di­a­çý­sýn­dan­lü­zum­lu­o­lan­iþ­le­re­sar­fe­de­ce­ði­ne;­ço­ðu­za­man­hiç­bir­fay­da­sý­ol­ma­yan, ken­di­si­ni­hiç­a­lâ­ka­dar­et­me­yen­lü­zum­suz,­za­rar­lý ve­ma­la­ya­ni­iþ­ler­de­har­ca­ya­rak­he­der­e­di­yor. Hal­bu­ki­her­in­san­yal­nýz­ken­di­si­ni­a­lâ­ka­dar­e­den­me­se­le­le­re­ka­fa­yor­sa...­Ken­di­si­ni­hiç­de­a­lâ­ka­dar­ et­me­yen­ me­se­le­ler­den­ u­zak­ dur­ma­yý­ öð­ren­se...­Bil­me­di­ði­ve­ya­bil­di­ðin­den­tam­e­min­o­la­ma­dý­ðý­ ko­nu­lar­ ü­ze­ri­ne­ ko­nuþ­mak­tan­ im­ti­nâ et­se...­Baþ­ta­ken­di­a­çý­sýn­dan,­son­ra­çev­re­sin­de­ki in­san­lar­a­çý­sýn­dan,­da­ha­son­ra­da­ül­ke­miz­ba­ký­mýn­dan­da­ha­doð­ru,­da­ha­sað­lýk­lý­ol­maz­mý? “Að­zý­ o­lan­ ko­nu­þu­yor”­ mi­sâ­li,­ ko­nu­þu­yor­ ol­mak­i­çin­ko­nuþ­ma­ma­lý...­Na­zar-ý­âm­me­de­gö­rün­mek­i­çin­ko­nuþ­ma­ma­lý...­“Ne­çok­bi­li­yor...­Ne­gü­zel­ko­nu­þu­yor...”­de­sin­ler­di­ye­serd-i­ke­lâm­et­me­me­li...­Ye­ri­ne­gö­re­sus­ma­nýn,­ge­ri­ler­de­dur­ma­nýn, çok­ko­nuþ­mak­tan,­i­le­ri­de­gö­rün­mek­ten­da­ha­ev­lâ, da­ha­et­ki­li­ol­du­ðu­nu­u­nut­ma­ma­lý...­Ýh­ti­yaç­ha­lin­de­bil­dik­le­ri­mi­zi­i­fa­de­et­mek­ne­ka­dar­ye­rin­de­i­se, bil­me­dik­le­ri­miz­ ve­ya­ ya­rým­ bil­dik­le­ri­miz­ hak­kýn­da­da­sus­mak­o­de­re­ce­ye­rin­de­bir­ha­re­ket­tir.

B


10

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT “Aþk içinde meþk” sergisi

Arkadaþlýk MERVE ÝRÝYARI ünyanýn neresine giderseniz gidin, farklý dinlere sahip olsalar da, hayat tarzlarý farklý olsa da en önemli insanlar arkadaþlardýr veya arkadaþ kadar yakýn akrabalardýr. Ailenin yeri ne kadar doldurulamazsa arkadaþ ta öyledir. Þöyle bir bakýnca Peygamber Efendimizin (asm), Üstadýmýzýn yanýnda hep arkadaþlarý vardý. Hz. Ebubekir hem en yakýn arkadaþý, hem tek sýr daþýydý, birçok zorluðu onun sayesinde aþabilmiþtir veya onun sayesinde daha güçlü olmuþtur. Üstad ise Zübeyir Aðabey gibi bir hazineye sahipti ve onun desteði hep omuzunu tutan bir el oldu… Ko re ce çin gu, Por te kiz ce a mi go, Al man ca frund, Ýngilizce friend günlük hayatta en çok kullanýlan sözcükler arasýnda. Her yerde herkesin arkadaþý, yanýnda yoldaþý bulunur. Gerçek arkadaþlýðý, bir kiþi eðer size veriyorsa o zaten size bir ömür boyu can yoldaþý olacaktýr… Üstad bize, Risâle-i Nur’larýn her yerinde arkadaþ diye hitap eder. Hayatýmýzýn her safhasýnda bizim yol da þý mýz de ðil mi dir, Nur lar? O za man biz Üstadýn yakýn arkadaþlarýyýz. Biz onun bu devirdeki can yoldaþlarýyýz… “Cennet fikriyle der: “Benim küçük kardeþim veya arkadaþým öldü; Cennetin bir kuþu oldu, Cen net te ge zer, biz den da ha gü zel ya þar.” Bu örnekte de kardeþ ve arkadaþ bir tutulmuþtur. Bizi görünce tebessüm eden yüz, ayný ortamda, ayný koltukta yan yana ders dinlediðiniz ve ona her derdinizi açabildiðiniz kiþiler arkadaþlarýnýzdýr. Hatta deðeri, arkadaþtan da ötedir… “Benim hayali arkadaþým” diye hitabý vardýr Üstadýn; biz onun hayali arkadaþlarýyýz. Biz onu sadece resimlerden bilsek bile herkesin hayalindeki Üstad farklýdýr. Ýlk gördüðünüzde arkadaþýnýzmýþ gibi, hemen dertlerinizi anlatmak istemez misiniz? O, derdini anlatmak istese en iyi þekilde dinlemez misiniz? Hayali de olsa biz onun yakýn arkadaþlarýyýz… Peygamberimiz (asm), Hz. Ebubekir’in dizine yatar ve kendini rahat hissederdi. Çünkü onun derdi arkadaþýnýn derdi, arkadaþýnýn derdi Peygamberimizin derdiydi. Bir Peygambe rin en yakýn dostu olmak ne þereftir… Arkadaþlýkla ilgili güzel hikâyelerden biri þöyledi: “Ýki kardeþ varmýþ, sürekli kavga eder birbirlerini hiç sevmediklerini söylerlermiþ. Bir gün abla trafik kazasýnda ölünce; kardeþ onun yerinin nefret deðil kýskançlýk olduðunu, aslýnda onu çok sevdiðini anlamýþ. Geri gelsin diye duâlar etmiþ. Bir gün penceresine konan kuþ, ona abla sý nýn kuþ sev gi si ni ha týr lat mýþ. A ma ku þun bir sahibi varmýþ. Kýzdan geri almaya gelince, kýz onu her gün görmek istediðini söylemiþ. Ablasýnýn yerini hiç doldurmasa da o ve kuþun sahibi çok iyi arkadaþ olmuþlar. Öyle ki onlarý gören kardeþ sanýyormuþ…” Arkadaþlýk kardeþliktir. Kardeþlik arkadaþlýktýr. Öyle ki ablam benim hem kardeþim, hem de çok yakýn arkadaþým... Allah’ýn yarattýðý her canlýnýn bir arkadaþý her zaman vardýr. Bazen bir kedinin en yakýn arkadaþý bir köpektir. Önemli olan, iyi dostlarý bulabil mektir. “Bana arkadaþýný söyle sana kim olduðunu söyleyeyim”, “Ýyi dost kara günde belli olur” gi bi daha birçok güzel söz, aslýnda bizim tamamlayacaðýmýz noktalarla doludur. Önemli olan boþluklarý doðru kelimelerle doldurmaktýr. Buradan bütün arkadaþlarýma ve arkadaþým olan ablama, kuzenlerime iyi ki varsýnýz diyorum…

D

Azim Bedri Goki’nin sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluþtu.

DÝCLE’NÝN “MELEKLERÝ” ÝSVÝÇRE’DE SERGÝLENECEK ‘Die Engel Des Tigris’ Dicle’nin Melekleri adlý fotoðraf sergisi 27 Ocak 2011 Tarihinde Ýsviçre’nin Zürih þehrinde sergiye açýlýyor. Ýslamabad’da baþlayan kongre, Ýslâm Arkeolojisi uzmanlarýný buluþturdu.

Ýslâm Arkeolojisi Kongresi baþladý IRCICA ile Pakistan’daki Kültür ve Tarih Araþtýrmalarý Millî Enstitüsü (NIHCR, Ýslamabad) tarafýndan ortaklaþa düzenlenen “Ýkinci Uluslararasý Ýslâm Arkeolojisi Kongresi” Pakis tan Baþbakaný Yusuf Rýza Gilani’nin himayesinde Ýslamabad’da baþladý. Birçok ülkeden Ýslâm Arkeolojisi uzmanlarýný bir araya getiren kongrenin açýlýþýnda konuþan IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren, Ýslam Arkeolojisinin durumu, deðeri ve bu sahadaki çalýþmalar üzerinde durdu. Eren’in ardýndan Pakistan Kültür Bakaný Pir Aftab Hussain Shah Jilani ve Kültür ve Tarih Araþtýrmalarý Millî Enstitüsü Müdürü Dr. Khurram Qadir birer konuþma yaptýlar. Pakistan Eðitim Bakanlýðý’nýn 21-28 Ocak 2011’de düzenlediði Pakistan Bilgi Festivali faaliyetleri kapsamýnda gerçekleþtirilen konferansta, disiplinler arasý bir bilgi paylaþým ortamý oluþturulmasý bekleniyor. Kültür Sanat Servisi

“Yuvaya Kitap Uçur”dular

“DÝCLE’NÝN Melekleri” ad lý fotoðraf sergisi 27 Ocak 2011 tarihinde Ýsviçre’nin Zürih þehrinde sergiye açýlýyor. Hasankeyf’in tarihi dokusu içinde Down Sendromlu Çocuklarýn yer aldýðý 27 adet fotoðraftan oluþan sergi, Ýsviçre-Zürih Kültür ve Tanýtma Ata þesi standýnda sergilenecek. Batman Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü adýna hazýrlanan “Dicle’nin Melekleri” adlý sergi fotoðraflarýnýn çekimini fotoðraf sanatçýlarýndan Feriha Baþ ve Ubeyd Baþ gerçekleþtirdi.

Hasankeyf onlarla anlam kazandý Bu çalýþmada yer alan 20 Down Sendromlu çocuk ise, Batman Down Sendromlu Melekler Derneðinin Çocuklarýndan seçildi. Down Sendromlu çocuklar ile Hasankeyf görüntülerinin ayný karede yer almasý çalýþmayý daha anlamlý bir bakýþ açýsý kazandýrdý. “Dicle’nin Melekleri” adlý bu engelsiz sergi 27–30 Ocak 2011 tarihleri arasýnda Zürih Kültür ve Tanýtma Ataþeliði standýnda sahne alacak Recep Bozdað / Ýstanbul DOSEM: Batmanda down sendromlu çocuklar yararýna kurulan ve toplumdaki down sendromu algýsýný deðiþtirmeye yönelik çalýþmalarda bulunan dernek, down sendromlu çocuklarýn sosyal, eðitim ve hayat düzeylerini yükselt meye yönelik çalýþmalarda bulunmaktadýr. Dernek 2010 Yýlýnda kurulmuþ olup baþkanlýðýný bir down babasý olan Mehmet Emin Baþ yapmaktadýr. Ayrýntýlý bilgi: www.dosemturkiye.org

Okumanýn yaþý yok KEÇÝÖREN Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarý (KEÇMEK) bünyesinde okuma yazma kurslarýna devam eden 305 bayan kursiyer sertifikalarýna kavuþtu. Keçiörenlilere beceri ve meslek edindirme amacýyla oluþturulan ve bir çok branþta faaliyet gösteren KEÇMEK kurslarý okuma yazma bilmeyenlere de imkân sunuyor. Aralarýnda 70’lik ninelerin ve genç annelerin de bulunduðu 305 bayan kursiyer okuma yazma kurslarýný baþarýyla tamamlayarak sertifikalarýna kavuþtu. Halil Ýbrahim Sofrasý’nda düzenlenen programla sertifikalarýný alan kursiyerler okur-yazar olmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Ahmet Terzi / Ankara

“Hür Adamýn Esareti” kitabý çýktý YAZAR ve eðitimci Meryem Aybike Sinan’ýn ‘’Hür Adamýn Esareti’’ adlý kitabý satýþa sunuldu. Konuyla ilgili yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 344 sayfalýk kitap Paradoks Yayýnlarý tarafýndan yayýmlandý. Paralel kurgu tekniðiyle yazýlan kitapta, Said Nursî’nin Rusya’daki esaret yýllarý anlatýlýyor. Yazar Meryem Aybike Sinan, ‘’Kitapla tarihe mal olmuþ Said Nursî’yi halkýn anlayabileceði dilde kaleme almayý ve böylece onun tanýtýlmasýna katkýda bulunmayý amaçlýyorum’’ dedi. Ýstanbul / aa

TÜRKMEN asýllý 30 yýllýk hat sanatçýsý Azim Bedri Goki’nin “Aþk Ýçinde Meþk” isimli sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluþtu. Goki’nin son dönem çalýþmalarýnýn yer aldýðý ser ginin açýlýþýný Küçükçekmece Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ramazan Çetinkaya yaptý. “Ben böyle bir ilgiyi Türkiye’nin hiçbir yerinde görmedim” diyen Ýran Asýllý Sanatçý Azim Bedri Goki, tuval ve kâðýt üzerine çeþitli boya ve diðer malzemelerle yaptýðý ve hat sanatýný icra ettiði çalýþmalarýný Sefaköy Kültür Ve Sanat Merkezi’nde sergiliyor. Sanatçý Goki, çalýþmalarýný özgün ve çaðdaþ düþüncelerle yaptýðýný, hat sanatýný resimsel figürlerle yansýttýðýný ve eserlerinde yaðlý ve guaþ boya kullandýðýný dile getirdi. Sanatçý, eserlerini serbest düzen içerisinde oluþturduðunu bazen de geometrik form biçimselliðinde figürlere aðýrlýk verdiðini belirtti. Goki, sergisine gösterilen yoðun ilgi karþýsýndaki düþüncelerini “Ben böyle bir ilgiyi Türkiye’nin hiçbir yerinde görmedim” diyerek, ifade etti. Said Temur / Ýstanbul

SOLDAN SAÐA— 1. Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açýlan baca. - Gemiyi baþtan veya kýçtan halatla karaya baðlama. 2. Gemilerde türlü iþlerde kulla nýlan bir tür demir halka. - Üst düzey yöneticiler, amirler. 3. Havacý bülteni. - Karabuðdaygillerden, dere kýyýlarýnda, sulak çayýrlarda kendiliðinden yetiþen, çok yýllýk ve yapraklarý sebze olarak kullanýlan bir bitki, efelek. 4. Ýrityumu simgeleyen harfler. - Bir kiþiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik. 5. Dinimizce yasak olan geleceði öðrenmek, þans ve kýsmeti anlamak amacýyla oyun kâðýdý, kahve telvesi, el ayasý vb.'ne bakarak anlam çýkarma. - Konfeksiyonda üretim için çok sayýda kesim yapýldýktan sonra parçalarýn sýrasýnýn, renk tonlarýnýn, bedenlerinin karýþmamasý amacýyla, üzerinde bu bilgilerin bulunduðu etiketleri yapýþtýrmaya yarayan araç. - Baðýþlama. 6. Baþ çoban. - Anonim Þirketin kýsasý. Farsçada ekmek. 7. Ve benzerinin kýsasý. - Galyumu simgeleyen harfler. - Eski metinlerde Recep ayýnýn simgesi. 8. Küçük mýsýr ekmeði. - Duru, sakin havada çýkan kuru soðuk. 9. Plastik, tahta, mika vb. maddelerden yapýlmýþ taþlarla oynanan ve konkene benzeyen bir tür oyun. - Toprak damlarda, yollarda topraðý ezmek için kullanýlan taþ silindir. - Alman ýrkçýsý. 10. Bir iþ veya durumun sonu, sonuç. - Büyük, çok büyük.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DEVLET Bakaný Selma Aliye Kavaf, toplumdaki sorunlara dikkat çekebilmek için sýk sýk sosyal sorumluk projeleri düzenlediklerini belirterek, ‘’Sosyal problemler, toplumda kamuoyunun tüm taraflarýnýn katýlýmý ve desteðiyle çözülebi lecek problemlerdir’’ dedi. Muþtu, Gonca ve Altýn Burç yayýnlarýnýn organize ettiði, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) himayesindeki, korunmaya muhtaç çocuklara, halkýn katkýlarýyla kitap hediye edilmesini öngö ren ‘’Yuvaya Kitap Uçur’’ adlý sosyal sorumluluk projesinin baþlatýlmasý ve imza töreni, Devlet Bakaný Kavaf’ýn katýlýmýyla Toruim Alýþveriþ Merkezi içindeki NT adlý maðazada gerçekleþti. Projeyi organize eden yayýnevlerinden, ayný anda iki kitap satýn alan kiþilerin, üçüncü kitabý, yayýnevi aracýlýðýyla Çocuk Esirgeme Kurumuna baðýþlamasýný kapsayan projenin baþlatýlmasý dolayýsýyla düzenlenen törende konuþan Devlet Bakaný Kavaf, çocuklarýn dünyayý ve yeni ufuklarý kitaplardan öðrenileceklerini söyledi. SHÇEK ve yayýnevleri arasýnda yapýlan imza töreninin ardýndan Devlet Bakaný Kavaf, projenin ilk kitaplarýný satýn aldý. Ýstanbul / aa

SSM’nin sergisi International Herald Tribune’de... INTERNATÝONAL Herald Tribune, Sakýp Sabancý Müzesi’nde devam etmekte olan “Aða Han Müzesi Hazineleri: Ýslâm Dünyasýnda Kaligrafi ve Kitap Sanatý” sergisiyle ilgili olarak web sitesinde geniþ bir deðerlendirmeye yer verdi. Susanne Fowler tarafýndan hazýrlanan ve “Yazýlý Metinler Yoluyla Ýslâm Tarihinin Ýzini Sürmek” baþlýðý ile yayýnlaan yazýda sergideki eserlerle ilgili detaylý bilgiler yer alýyor. Hattatlarýn, Allah’ýn sözlerini aktarma ve yayma güçleri dolayýsýyla erken Ýslâm döneminin “rock yýldýzlarý” olarak tanýmladýðý haberde, kullanýlan yazý biçimlerinin zaman içinde geçirdiði dönüþümün sergide etkileyici þekilde tasvir edildiði de anlatýlýyor. Kültür Sanat Servisi

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Bir gemideki mallarý göstermek için kaptan tarafýndan boþaltma iþlemlerinin yapýlacaðý gümrük idaresine verilen liste. 2. Baþlýklý, su geçirmeyen spor ceket. - Rusya'da bir nehir. 3. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen. Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balýk. 4. Cenâbý Hak, Allah (cc). - Belirli maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluþ. 5. Noksan, eksik. - Arapçada su. 6. Meþgul eden þey. 7. Bir makineyi oluþturan ve iþlemesine yardým eden parçalardan her biri. - Elektrikle ayrýþým olayýnda ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluþtuðu elektrot. 8. Ýskit lerin bayan askerleri. 9. Kimi yörelerimizde hala. - Kastamonu'nun bir ilçesi. 10. Aramak fiilini gerçekleþtiren. - Kuzey Yarým Kürede 21 Haziran 23 Eylül tarihleri arasýndaki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar arasýndaki sýcak mevsim. 11. Deniz hayvanlarýnýn kabuklarýndan elde edilen, çalgý lardaki önemli notaBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI larýn yerlerini belli etmek veya süslemek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 amacýyla perde aralarýna iþlenen beyaz 1 H A V A L Ý F Þ Ü K U R ve sert madde. - Ya- 2 A R A F A T Ý E R Ý M E taðýn yerden yüksek 3 C A N Ý K Ý S M E T K V ol ma sý ný sað la yan 4 Ý R A T I K A U T M M A veya sandýk olarak 5 M A K A R A R N Ý S A N kullanýlan boþ böl- 6 E T A P K D A T M A S Ý mesi. 12. Kumaþýn D A B A T Ý K A MN Ý M dýþ yüzü, kullanýlacak 7 yaný. - Saygý göster- 8 Ý Ç E R Ý K S A N Ý Y E 9 N A S A M H A M Ý Y E T me, hürmet. 10

E N E S A A N A E E T A


11

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

EKONOMÝ 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

Ankara, Ýstanbul ve Zonguldak dýþýnda da alýnabilecek.

Meslek hastalýðý raporu her yerden alýnabilecek n DAHA önce Ankara, Ýstanbul ve Zonguldak’taki meslek hastalýklarý hastanelerinin yetkili olduðu sigortalýlarýn meslekte kazanma gücü kaybý oranlarý tesbitinde esas alýnacak saðlýk kurulu raporlarýný düzenlemeye, Saðlýk Bakanlýðý meslek hastalýklarý hastaneleri ile eðitim ve araþtýrma hastaneleri ve devlet üniversitesi hastaneleri yetkili olacak. Daha önce Ankara, Ýstanbul veya Zonguldak’ta bulunan Saðlýk Bakanlýðý Meslek Hastalýklarý Hastaneleri ile Kurum tarafýndan belirlenecek üniversite hastaneleri yetkili kýlýnmýþtý. Sosyal Güvenlik Kurumu, konuyla ilgili yönetmeliði Resmî Gazete’nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre çalýþma gücünün en az yüzde 60’ýný veya vazifelerini yapamayacak þekilde meslek kazanma gücünü kayýp ettiklerinin belgelenmesi gerektiði durumlarda, sigortalýlarýn meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücü kaybý oranlarý tesbitinde esas alýnacak saðlýk kurulu raporlarýný düzenlemeye, Saðlýk Bakanlýðý meslek hastalýklarý hastaneleri ile eðitim ve araþtýrma hastaneleri ve Devlet üniversitesi hastaneleri yetkili olacak. Ankara / aa

ATO, kongre ve sergi sarayýný kiraya verecek n ANKARA Ticaret Odasý (ATO), Eskiþehir Yolu Söðütözü mevkiinde bulunan kongre ve sergi sarayýný, 10 yýl süreyle kiraya vermek üzere ihale açtý. Buna göre, Söðütözü’nde bulunan, Çankaya Ýlçesi Mustafakemal Mahallesi 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüðüne kayýtlý, 26 bin 246 ada 1 numaralý parsel üzerinde kayýtlý ATO Kongre ve Sergi Sarayý, otopark ve lokantalarý da dahil olmak üzere, 10 yýl süreyle kiraya verilecek. Kira ihalesine katýlmak isteyenler þartnameyi, 26 Ocak 2011 tarihinden itibaren mesai saatleri içinde bedel ödeyerek ATO Proje Müdürlüðünden temin edebilecekler. Þartnameye göre hazýrlanacak olan teklif mektuplarý ise 8 Mart 2011 tarihinde saat 14.00’e kadar ATO Genel Sekreterliðine elden teslim edilecek. Ankara / aa

Yapý malzemelerine ‘kalite belgesi’ þartý n BAYINDIRLIK ve Ýskân Bakaný Mustafa Demir, inþaatlarda ‘’Kalite Standart Belgesi’’ olmayan malzemenin artýk kullanýlamayacaðýný, Yeni Yapý Denetimi Yönetmeliði’nde bunun net bir þekilde ifade edildiðini bildirdi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Sakarya Þubesinin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasýnda (SATSO) gerçekleþtirdiði 13. Olaðan Genel Kurulu’nda konuþan Demir, bakanlýðýnýn ve hükümetin faaliyetlerini deðerlendirdi. Yapý Denetimi Yönetmeliði’nde bazý düzenlemeler yaptýklarýný anlatan Demir, þunlarý söyledi: ‘’65 yaþýnýn üzerinde olan teknik elemanlara yapý denetçi belgesi artýk vermiyoruz. 12 yýl fiili çalýþmýþ olma þartý vardý, onu 5 yýla düþürdük. Daha genç arkadaþlar da görev alýr hale geldi. Yapý denetimine tabi olarak denetlenen inþaat, ayrýca bakanlýðýmýz tarafýndan mutlaka denetlenecek. Artýk bu iþin kaçarý, göçeri kalmadý. Çýkardýðýmýz yetkiyle birlikte malzeme denetimi yapýlacak. Kalite standart belgesi olmayan malzeme artýk inþa atlarda kullanýlamayacak. Yeni Yapý Denetimi Yönetmeliði’nde net bir þekilde onu ifade ediyoruz. Kalite standart belgesi olmayan, tarif edilmiþ standartlarda, bir belgesi yoksa bir tuðla bile inþaatlarda artýk kullanýlamayacak.’’ 2012 yýlý baþýndan itibaren bir yapýmcýnýn ustalara iþ verebilmeleri için, ustalarýn o iþi yapabileceðine dair belgeleri bulunma þartý aranacaðýný kaydeden Demir, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðüyle ilgili çalýþmalarýn da devam ettiðini bildirdi. Demir, ‘’Özellikle kadastro çalýþmalarý bitti. Daha önce yapýlmýþ olan, yüzde 60’ýn üzerindeki eski yapýlmýþ olan kadastro çalýþmalarý da üç yýlda yeniden sayýsal ortamda Ýnþallah. Bütün programlarýný yaptýk. 2013 yýlý sonuna kadar bitiriyoruz’’ diye konuþtu. Sakarya / aa

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5693 1.5480 0.28497 2.1241 2.4984

1.5769 1.5581 0.28637 2.1343 2.5115

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5682 1.5793 1.5409 1.5674 0.28477 0.28703 2.1226 2.1375 2.4967 2.5153

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.6260 1.6365 0.23537 0.23782 1.5749 1.5820 5.5507 5.6238 0.26808 0.26989 0.41972 0.42048 1.8923 1.9049

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6236 0.23521 1.5691 5.4674 0.26789 0.41657 1.8853

1.6390 0.23837 1.5880 5.7082 0.27051 0.42363 1.9121

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5710 ÖNCEKÝ GÜN 1,5400

DÜN 2,1370 ÖNCEKÝ GÜN 2,0740

DÜN 68,15 ÖNCEKÝ GÜN 68,20

DÜN 460,47 ÖNCEKÝ GÜN 460,80

p

p

p

Cinsi

Cinsi

p

21 OCAK 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

Memurluk baþvurularý baþlýyor YILIN ÝLK MEMUR ATAMASINA BAÞVURULAR YARIN BAÞLARKEN, YENÝ MEMURLARIN 529'U LÝSE, 1.698'Ý 2 YILLIK, 4.333'Ü DE 4 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI ARASINDAN OLMAK ÜZERE 6.560 MEMURUN ATAMASI YAPILACAK. DEVLET Personel Baþkanlýðý, bu yýlýn ilk memur atamasýyla ilgili süreci 24 Ocak 2011 Pazartesi günü baþlatýrken, 2011’in Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) ve yerleþtirme takvimini de belirledi. Kamu kurum ve kuruluþlarýnca tesbitleri 2010 yýlýnda yapýlan ve öðretmenler ile kariyer meslek memurlarý dýþýndaki kadro ve pozisyonlara alýnacak 6.560 memur için baþvurular pazartesi baþlýyor. Kamu kurum ve kuruluþlarýnca daha önce Devlet Personel Baþkanlýðýna gönderilen toplam 6.560 kadro ve pozisyona yerleþtirilmek isteyen memur adaylarý, Pazartesinden itibaren 2 Þubat Çarþamba akþamýna kadar ÖSYM Baþkanlýðýnýn ‘’www.osym.gov.tr’’ adresi üzerinde tercihte bulunacak. Ge çen yý lýn son dö ne min de ya pý lan KPSS’ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluþlarýna alýnacak personelin 1.557’si bakan lýk lar da, 1.693’ü ba kan lýk la ra bað lý müsteþarlýk ve genel müdürlüklerde, 431’i baþkanlýklarda, 853’ü üniversitelerde, 932’si

de mahalli idareler, il özel idareleri, il afet ve acil durum müdürlükleri ve birlik müdürlüklerinde görev yapacak. Bu yerleþtirmede Saðlýk Bakanlýðý 541, Ýçiþleri Bakanlý ðý 380, Ulaþtýrma Bakanlýðý 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý 140, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý 86, Adalet Bakanlýðý 83, Dýþiþleri Bakanlýðý 75, Çevre ve Orman Bakanlýðý 11, Kültür ve Turizm Bakanlýðý da 5 yeni memur alacak. Müsteþarlýk ve Genel Müdürlüklerde ise en fazla memur alýmýný 337 memur ile Gümrük Müsteþarlýðý gerçekleþtirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayollarý, 198 memurla da Devlet Su Ýþleri (DSÝ) izleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumunun 164 yeni memur alýmýnda bulunacaðý bu yerleþtirmede, mahallî idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525’i il afet ve acil durum müdürlüklerinde, 58’i de sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde çalýþacak. Bu dönemde KÝT’lere

de 1.094 ye ni me mur a lý na cak. Bu me mur la rýn 236’sý Tür ki ye E lek trik Ý le tim A.Þ, 195’i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170’i Posta ve Telgraf Teþkilâtý Genel Müdürlüðü, 144’ü de Devlet Demiryollarý Genel Mü dür lü ðü bün ye sin de i þe baþ la ya cak. Yeni memurlarýn 529’u lise, 1.698’i 2 yýllýk yüksekokul, 4.333’ü ise 4 yýllýk yüksekokul mezunlarý arasýndan seçilecek. 95 DEÐÝÞÝK KADROYA ATAMA YAPILACAK Yeni memurlar, 95 kadro ve pozisyona atanacak. Yeni memurlarýn 1.273’ü mühen dis, 865’i ve ri ha zýr la ma iþ let me ni, 428’i hemþire, 331’i bilgisayar iþletmeni, 240’ý tekniker, 187’si muhafaza memuru, 169’u psikolog, 161’i enformasyon memuru, 101’i zabýt katibi, 96’sý da þoför olacak. ÖSYM’nin yer leþ tir me so nuç la rý, da ha sonra açýklanacak ve yeni memurlar, güvenlik soruþturmasý ve diðer prosedürlerin ardýndan göreve baþlayacak.

2011’ÝN KPSS VE YERLEÞTÝRME TAKVÝMÝ Bu arada Devlet Personel Baþkanlýðý, bu yýlýn KPSS ve yerleþtirme takvimini de belirledi. Buna göre KPSS A Grubu ve Öðretmenlik için 9-25 Mayýs tarihleri arasýnda baþvuruda bulunulacak. Bu grubun KPSS sýnavý da 9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Baþkanlýðýn ilân ettiði yerleþtirme takvimine göre de, Devlet Personel Baþkanlýðý, 1. yerleþtirmede, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn memur taleplerini 1 Mart-8 Nisan tarihleri arasýnda alacak. Bu kadro ve pozisyonlara iliþkin liste ler 9 Mayýs’ta da ÖSYM’ye gönderilecek. Memur adaylarý, 30 Mayýs-8 Haziran tarihlerinde ÖSYM’ye tercihte bulunacak. 2. yerleþtirmede ise kamu kurum ve kuruluþlarýnýn talepleri 5-30 Eylül tarihleri arasýnda toplanacak. Devlet Personel Baþkanlýðý, yeni memur kad ro la rý ný 24 E kim’de ÖSYM’ye i le te cek. ÖSYM de 21-30 Kasým tarihleri arasýnda, 2. yerleþtirme taleplerini alacak. Ankara / aa

Chavez: 200 bin varillik sahayý siz iþletin

Nusaybin Sýnýr Kapýsý’nýn temeli 29 Ocak’ta atýlacak MARDÝN’ÝN Nusaybin ilçesinde Türkiye ile Suriye arasýnda yapýlacak olan Nusaybin Sýnýr Kapýsý’nýn temelinin 29 Ocak’ta Devlet Bakaný Hayati Yazýcý ve TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu’nun katýlýmýyla atýlacaðý bildirildi. Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Necdet Aktaþ, sýnýr kapýsýnýn yapýmý için 2008 yýlýnda 216 dönüm mayýnlý sahanýn temizlendiðini hatýrlattý. Tek gümrük sahasýnýn olacaðý Suriye ile ‘’Kardeþ Kapý’’ modeli olarak iþletilecek Nusaybin Sýnýr Kapýsý’nýn Türkiye’de ilk olduðunu ve baþka örneðinin bulunmadýðýný, dünyada da ikisi ABD, biri Ýsviçre olmak üzere 3 örneði bulunduðunu ifade eden Aktaþ, þöyle dedi: ‘’29 Ocak’ta yapýlacak temel atma töreni için hazýrlýklar son aþamaya geldi. Tek mühürle geçiþlerin yapýlacaðý Kardeþ Kapý modeli ile Türkiye, Ortadoðu’ya daha kolay açýlacak. Yapýlacak kapýnýn Habur Sýnýr Kapýsý’nýn iþ yükünü yüzde 50 oranýnda hafifletecek. Suriye üzerinde Irak’a geçiþlerde ise mesafe kýsalacak. Yeni açýlacak kapýdan Suriye üzerinden Irak’ýn Musul kentine gidilebilecek. Bu yol Habur Sýnýrý’na göre yaklaþýk 150 kilometre daha kýsa ve daha güvenli bir yoldur.’’ Aktaþ, yapýmý üstlenen inþaat firmasýnýn inþaat çalýþmalarýný Aðustos’ta bitireceðine dair söz verdiðini kaydederek, kapýnýn istihdam oluþturacaðýný, bölgeye ekonomik canlýlýk getireceðini ve kapýnýn açýlacaðýnýn da bölgede sevinç oluþturduðunu söyledi. Nusaybin / aa

Mobil takip projesiyle yakýttan tasarruf saðladý TÜRK Telekom, 2010 yýlý baþýnda sahadaki iþ süreçlerinin optimizasyonu sonucunda filodaki araçlarýnda GPS uy gulamasýna da geçerek kullanýlan yakýt miktarýndan tasarruf etti. Türk Telekom, 2010 yýlý baþýnda sahadaki iþ sü reçlerinin optimizasyonu sonucunda, filodaki araçlarýnda GPS uygulamasýna da geçerek kullanýlan yakýt miktarýnda önemli oranda tasarruf saðladý. Türk Telekom, tüm bu uygulamalarda 2010 yýlýnýn 9 ayýnda 2009 yýlýna göre yakla þýk yüzde 10 daha az yakýt harcarken, 2009 yýlýna kýyasla kat edilen mesafede ise yüzde 13 azalma kaydedildi. Alýnan önlemler sonucunda, önceki yýlýn ayný dönemine göre 700 ton akaryakýt ve yaklaþýk 2 bin 200 ton karbon salýnýmý tasarrufu oldu. Ýstanbul / aa

Altýn fiyatý 65 dolar geriledi ADANA Kuyumcular Odasý Baþkaný Oðuz Baþman, yeni yýlla birlikte uluslar arasý borsalarda oluþan sakin hava ve ABD piyasalarýndan gelen olumlu yöndeki sinyallerin dolar lehine geliþmeye yol açtýðýný bildirerek, ‘’uluslar arasý borsalarda Ocak ayýnýn ilk günlerinde 1400 dolar olan altýnýn ons fiyatý 65 dolar geriledi’’ dedi. Oðuz Baþman, uluslar arasý borsalarda Ocak ayýnda altýnýn ons fiyatýnýn 65 dolar gerilemesinin, iç piyasada da etkisini gösterdiðini kaydetti. Baþman, þöyle devam etti: ‘’Türkiye’de de Merkez Bankasýnýn faiz indirimiyle birlikte dolar kuru 1,530 seviyelerinden 1,556’ya çýktý. Uluslar arasý borsalarda altýn fiyatlarýnýn gerilemesiyle birlikte de yýl baþýnda 70 lira olan 24 ayar altýnýn fiyatý 68 liraya, çeyrek altýn fiyatý da 117 liradan 112 liraya düþtü. Cumhuriyet altýnýnda da 15 lira düþüþ yaþandý ve þu an 445 liradan satýlýyor.’’ Adana / aa

TÜRKÝYE’YE ‘konut yapýn, karþýlýðýnda akaryakýt verelim’ teklifinde bulunan Venezuela hükümeti, günde 200 bin varil petrol üretilen bir sahanýn iþletmesini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý’na (TPAO) devredebileceklerini açýkladý. Enerji Bakaný Taner Yýldýz, bu sahanýn yüzde 10 ortaðý bile olunsa 20 bin varil petrol anlamýna geldiðini, bunun da Türkiye açýsýndan cazip olduðunu söyledi. Yýldýz, Venezuela’da petrole 20 milyar dolarlýk yatýrým yapma ve kâr etme imkâný bulunduðunu aktardý. Bu ülkeye resmî bir ziyarette bulunan Bakan Yýldýz, Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez ile gerçekleþtirdiði görüþmeden çok yararlý sonuçlar alýndýðýný belirtti. Yýldýz, “Yaklaþýk 2 milyon adet konuta ihtiyaçlarý var. Devlet baþkaný, halkýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak istiyor. Bizden de konut yapýmýna katký vermemizi bekliyor” dedi. Hugo Chavez’in, Türk heyetine günlük 200 bin varil üretim yapýlan petrol sahasýný önerdiðini dile getiren Bakan Yýldýz, petrolde maliyetleri aþaðýya çekebilecek her türlü fýrsatý deðerlendirmek istediklerini an lattý. Yýldýz, Þubat ayýnda bir çalýþma grubu oluþturarak bu konuyu detaylý þekilde masaya yatýracaklarýný ifade etti. Caracas / aa

Þimþek: Carî açýk için zamana ihtiyaç var

Bakan Eker, 2011-2015 döneminde kýrsal kalkýnma için çiftçiye 1,5 milyar lira hibe vereceklerini açýkladý.

Hükümetten çiftçiye 1,5 milyar TL hibe 2011-2015 dö ne min de uy gulanacak yeni Kýrsal Kalkýnma Ya tý rým la rý nýn Des tek lenmesi Programý’ný tanýtan Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Mehdi Eker, 5 yýl içinde 1,5 milyar lira hibe destek vermeyi hedeflediklerini açýkladý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan 20112015 yýllarýný kapsayan Yeni Dönem Kýrsal Kalkýnma Yatýrým la rý nýn Des tek len me si Prog ra mý ta ný rým top lan tý sý Manisa’da gerçekleþtirildi. Bakan Eker, toplantýda, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Des-

teklenmesi Programý kapsamýnda 2006 yýlýndan bu yana 1 milyar liralýk tesis ve makineekipman hibe desteði verdiklerini, bu desteklerle 3 bin 5 tesisin kurulduðunu ve 30 bin kiþiye istihdam saðlandýðýný belirtti. Bakan Eker, þöyle devam etti: “2011-2015 döneminde yapacaðýmýz programýn yenilikleri de var. Örneðin bundan önce 500 bin lira olan limit 600 bin liraya çýkarýldý. Proje maliyeti 500 bin liraya kadar olan para nýn yarýsýný ödüyorduk, bunu 600 bin liraya çýkarýyoruz. Gerçek kiþiler için limit 150 bin lira,

tüzel kiþiler için 600 bin lira. Altyapý yatýrýmlarýnda toplu basýnçlý sulama sistemlerinde hibe oraný yüzde 75. Yani 100 lira yatýrým yapýyorsun, 75 lirasýný ben veriyorum. Yeni programla hedefimiz 5 yýl içinde toplam 1,5 milyar destek vermek ve yeni dönemde 3 bin tarýma dayalý tesis daha kazandýrmak. 1,5 milyar da proje sahiplerinin yatýrmasýyla toplam 3 milyar liralýk yatýrým yapýlacak. Bakan Eker, yeni dönemde 2011-2015 yýllarý arasýnda bu þekilde 100 bin projeye daha destek vereceklerini ifade etti. Manisa / aa

MALÝYE Bakaný Mehmet Þimþek, “Carî açýk da çözülecek ama bunun için uzun vadeye ihtiyaç var. Carî açýk konusu uzun vadede kontrol al týna alýnabilecek bir sorundur’’ dedi. Bakan Þimþek New York’taki temaslarýnýn ardýndan Türkevi’nde düzenlediði basýn toplantýsýnda bir gazetecinin, cari açýðýn enerji sektöründen mi kaynaklandýðýnýn ve bu nun nasýl giderileceðinin sorulmasý üzerine Þimþek, bu sorunun önemli ölçüde enerjiden kaynaklandýðýný belirterek, Türkiye’nin petrol kuyularýnýn neredeyse yok denecek kadar az olduðunu, doðalgazýn yüzde 99’unu ithal ettiðini, elektrik üretiminin önemli bir kýsmýnýn doðalga za ya da ithal kömüre dayalý olduðunu anlattý. Türkiye’nin çok hýzlý büyüdüðünü, enerji ihtiyacýnýn da büyüdüðünü ifade eden Þimþek, ‘’Þu son 8-9 yýla bakýn, AK Parti hükümetleri döneminde, enerjiyi bir tarafa býrakýn, o yýllarýn çoðunda bizim cari fazlamýz vardýr. Aslýnda Türkiye’nin temel göstergeleri iyidir ama enerji, dýþa baðýmlýlýk yapýsal bir durumdur. Bir günde aþýlacak bir sorun deðil’’ dedi. New York / aa


12

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

Ý­LAN

T. C. ÝZMÝR 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN/BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2006/1640 Esas. DAVALILAR : NERMÝN RANA YAÐCIOGULLARI Davacý Mürsel Necmittin Sertçelikoðlu tarafýndan miras býrakan Ýzmir ili, Konak ilçesi, cilt 92, hane 76'da nüfusa kayýtlý Ahmet oðlu Havva’dan olma Ýzmir 1288 doðumlu, Mehmet Ali’nin babasý Armutlu oðlu Mehmet oðlu Armutlu Ahmet’e ait mirasçýlýk belgesinin iptali davasýnda, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 08/02/2011 günü saat: 09.30’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 4615

T. C. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT ÖRNEK: 10 KAMBÝYO SENETLERÝ (ÇEK, POLÝÇE ve EMRE MUHARRER SENET ÜZERÝNE HACÝZ YOLU ÝLE YAPILACAK TAKÝP TALEPLERÝNDE ÖDEME EMRÝ DOSYA NO : 2009/14989 Es. ALACAKLI : Yol ve Yapý End. Taah. Tic. Ltd. Þti. VEKÝLÝ : Av. Metin Aras BORÇLU : Doðan Öztürk-Karabayýr mah. Baðcýlar cad. No: 41 Esenler Ýstanbul BORÇ MÝKTARI: 21.622,00 TL asýl alacak 64,86, TL. komisyon 43,70 TL. Ýhtiyati haciz masrafý 160,00 TL.Vekâlet ücreti + 240,24 TL. Ýþlemiþ faiz 22.130,80 TL.nin yýllýk % 20 faizi, masraf, vekâlet ücreti ile tahsili. Kýsmi ödemelerin B.K. 84 uyarýnca öncelikle faize ve masraflara mahsuben hesaplanmasý talebinden ibarettir. TAKÝP MESNEDÝ : 21.622,00 TL. bedelli, 30.06.2009 vade tarihli senet Alacaklý vekili tarafýndan borçlu aleyhine yapýlan icra takibatýnda; borçlunun yukarýda yazýlý adresine çýkarýlan örnek 10 numaralý ödeme emri bila teblið iade edilmiþ, zabýtaca yapýlan araþtýrmaya raðmen borçlu adresinin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni sürelere (15 ) gün daha ilave edilerek gazete ile ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borç ve masraflarýný iþbu ilanýn gazetede neþri tarihinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz. Takip dayanaðý senet kambiyo senedi niteliðine haiz deðilse 20 gün içinde merciye þikâyet etmeniz, takip dayanaðý senet altýndaki imza size ait deðilse bunu 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altýndaki imzanýn sizden sadýr sayýlacaðý, imzanýzý haksýz yere inkâr ederseniz sözü edilen senedin dayanaðý takip konusu alacaðýn % 10’u oranýnda para cezasýna mahkûm edileceðiniz. Borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya ihmal edildiði veya alacaðýn zaman aþýmýna uðradýðý hakkýnda itirazýnýz varsa bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazýnýzýn kabulüne dair bir karar getirmediðiniz takdirde cebri icraya devam olunacaðý, itiraz edilmediði ve borç ödenmediði takdirde 25 gün içinde ÝÝK’nun 74. maddesi gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, bulunmazsanýz hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz hususlarý örnek 10 numaralý ödeme emrinin tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 18.01.2011 www.bik.gov.tr B: 4657

T. C. FOÇA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO: 2009/187 Esas. Davacý Yasemin Görgeç vekili Av. Rifat Bozkrut tarafýndan davalýlar Kadri Görgeç , Meryem Ova, Dahili davalý Fatma Arýcý (Taþçý) aleyhinize açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davaya Konu Ýzmir ili Foça ilçesi Yenifoça Bucak mevkiinde kain 1746 parsel sayýlý taþýnmaz maliklerinden Emine Arýcý (Yaran) mirasçýsý olan dahili davalýlardan Fatma Arýcý (Taþçý)’ya dahili dava dilekçesinde belirtilen adresiniz ile mernis kayýtlarýndan alýnan adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 15/02/2011 günü saat: 09.10’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 4614

T. C. MARDÝN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/913 DAVALI: REMZÝ MANKAN (29489184612 T.C. Kimlik No’lu Cemil ve Hasine’ den olma 17/02/1982 Mardin doðumlu, Mardin Ýli Yeþilli Ýlçesi Bahçebaþý Mah. Cilt: 54 Hane: 55 nüfusuna kayýtlý. Davacý K.H. tarafýndan Davalý Remzi Mankan aleyhine açýlan Nüfus (Yaþ Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Dava dilekçesinde belirtilen adresine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinden ayrýldýðý gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 05/04/2011 günü Saat: 14:00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile Deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere yukarýda bilgileri yazýlý Davalý REMZÝ MANKAN’a ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 87530

TURGUTLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN TAÞINMAZ MAL SATIÞ ÝLANI 1- Mülkiyeti Belediyeye ait Ýlçemiz Koþukýrý mevkii 6. mýntýka 2686 adada kayýtlý ekli listede KDV hariç satýþ fiyatlarý ve özellikleri belirtilen iþyerleri 2886 sayýlý yasanýn 45’inci maddesi gereðince açýk arttýrma ihalesi ile satýlacaktýr. 2- Satýþ Ýhalesi 11/02/2011 Cuma günü saat: 14.00’da Encümen toplantý salonunda ekli listedeki sýraya göre Belediye encümeni huzurunda yapýlacaktýr. 3- Ýhaleye katýlabilmek için: a- Tebligat adresi, b- Gerçek kiþilerde T.C. Kimlik nolu nüfus fotokopisi, tüzel kiþilerde ise Oda Sicil kaydý ile imza sirküleri, c- Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadýðýna dair belge, d- Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. 4- Ayrýntýlý þartname mesai saatleri içinde her gün Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðünde görülebilir. 5- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 6- Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir. KOÞUKIRI GIDA ÇARÞISI-2 SATIÞ LÝSTESÝ SIRA BLOK KAPI BRÜT GEÇÝCÝ KDV HARÝÇ NO NO NO (m2) TEMÝNATI FÝYATI 1 A 9 653 M2 7.350,00 YTL 245.000 TL 2 A 10 644 M2 7.200,00 YTL 240.000 TL 3 A 11 644 M2 7.200,00 YTL 240.000 TL 4 A 12 668 M2 7.470,00 YTL 249.000 TL 5 A 13 644 M2 7.200,00 YTL 240.000 TL 6 A 14 644 M2 7.200,00 YTL 240.000 TL 7 A 15 644 M2 7.200,00 YTL 240.000 TL www.bik.gov.tr B: 4679

ESAS NO: 2009/754 ÝLAN METNÝ Trabzon ili Of ilçesi Kumludere Köyü 119 ada 17 parsel, 127 ada 10 ve 11 parseller, 128 ada 9 parsel ve 130 ada 2 parselde tapuya kayýtlý bulunan taþýnmazlarýn satýþý suretiyle Ortaklýðýnýn Giderilmesi davasýna iliþkin dava dilekçesi davalýlar Musa, Recep ve Hatice Birkan’a teblið edilememiþ olup yapýlan tüm aramalara raðmen adresinde tespit edilemediðinden dava dilekçesini davalýya ilanen teblið yoluna gidilmiþtir. Davanýn duruþmasý bu kez 07/02/2011 günü saat 09.35’e býrakýldýðý, davalýnýn anýlan günde mahkemede hazýr bulunarak veya bir vekil ile kendisini temsil ettirerek tüm belge ve delillerini sunmasý aksi halde yargýlamaya yokluðunda devam edilerek mevcut delillere göre karar verileceði tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 4506

AKYURT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/79 Esas. KARAR NO: 2010/139 Davacý OSMAN AKSEKÝLÝ aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davanýn KABULÜ ile Çorum ili Bayat ilçesi Akseki Mah. Cilt No: 7. Hane No: 3, B.S.N.: 141’de Nüf. Kay. 25747525210 T.C.Kimlik numaralý 24/09/1973 Bayat doðumlu Mehmet ve Münise oðlu Osman AKSEKÝLÝ’nin isminin Ýrfan AKSEKÝLÝ olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþtir. Ýlanen teblið olunur. 12/10/2010 www.bik.gov.tr B: 4637

ESAS NO: 2007/166 KARAR NO: 2010/821 Davacý ÝSMET DÝLAVER V. Av. Mustafa KESER tarafýndan davalýlar aleyhine mahkememize açýlan TAKSÝM ÝZALE-Ý ÞUYU davasýnýn yapýlýp bitirilen açýk duruþmasý sonunda verilen karar gereðince; Davada taraf olan davalýlardan HABÝBE BAYRAM, MESUT YAHYA SARAL, MEHMET KEMAL SARAL, MUSTAFA CENGÝZ, OSMAN YILDIRAY, SEVGÝ ÞAHÝNOÐLU’na yargýlama sýrasýnda duruþma günü ile birlikte dava dilekçesi gazete yolu ile ilanen teblið edilmiþ olup, mahkememizce verilen 24/12/2010 tarih 2007/166 esas, 2007/821 karar gereðince; “Davaya konu Sürmene-Orta mahalle, Hükümet Caddesinde kain 135 ada, 22 parselde kayýtlý taþýnmazýn alenen satýþ suretiyle ortaklýðýnýn giderilmesine” dair karar tüm aramalara raðmen davalýlara teblið edilememiþ olup, ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla, Yukarýda ismi yazýlý bulunan davalýlar adýna mahkememizce verilen hüküm özeti ilaný gerekli görüldüðünden dolayý iþ bu ilanýn gazetede tebliðinden itibaren 15 gün sonra adý geçen davalýlara teblið edilmiþ sayýlacaðý ve müteakip 15 gün sonra kesinleþeceði teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 4507

CÝNSÝ MÝKTAR/ ADET MUHAMMEN SATIÞ SAATLERÝ Lüks Ofis Masa Takýmý ve Vitrinlerden Oluþan Takým 12 ADET 1 Adet Müdür Koltuðu + 2 Adet Misafir Koltuðu’ndan Oluþan Takým 12 ADET Küçük Sehpa 12 ADET Deri Koltuk Takýmý (2 Tekli + 1 Üçlü) 9 ADET 1 Adet Yuvarlak Toplantý Masasý + 6 Adet Sandalye’den Oluþan Takým 9 ADET

12 ADET 15 ADET 9 ADET 3 ADET

14.30-14.40

www.bik.gov.tr B: 4847

Örnek No: 25

Menkulün Açýk Arttýrma ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 23/02/2011 günü 34 UC 6716 plakalý vasýtanýn saat 10:30-10:35 saatleri arasýnda, 34 JC 284 plakalý vasýtanýn saat 10:45-10:50 saatleri arasýnda Barboros Hayrettin Paþa Mah. Cebeci Cad. No: 87 Karakaþ Otopark G.O.Paþa/ÝSTANBUL adre sinde her bir araç için ayrý ayrý yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetlerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarý paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanacak K.D.V'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa girmek isteyen ilgililerin muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat yatýrmalarý, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/01 /2011 Muhammen Kýymeti YTL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli özellikleri) 18.000,00-TL 1 34 UC 6716 plakalý, ruhsat yok, anahtar mevcut. Ön tara fýnda 1 tane tekli 1 tane ikili koltuk mevcut, kapalý kasa kamyonet. Beyaz renkli, 34 TJ 284 plakalý, ruhsat yok, anahtar mevcut. Ön tarafýnda 1 tane tekli 1 10.000,00TL 1 tane ikili koltuk mevcut. Gri renkli panelvan tipli kamyonet, sað arka tarafýnda 1-2 tane ufak çizikler mevcut. (Ýc. Ýf. K. 114/1,114/3 www.bik.gov.tr B: 4551

ESAS NO: 2009/107 Davacý SEVGÝ ÜSTÜNER (MÝRYAN) vekili tarafýndan davalýlar ABDÝ APUL, HASAN APUL, YÜKSEL MERAL, AYKENT GÜNAYDIN, MAT TURÝSTÝK HÝZ. TÝC. TUR. LTD. ÞTÝ. aleyhine, davacýnýn ikinci el bir otomobil almak için 24/03/2007 tarihinde davalýlardan Apdi Apul’un iþyerine gittiðini, davalýlar ellerinde bulunan ve diðer davalý Yüksel Meral’e ait fiesta marka aracý davacýya önerdiklerini, davacýnýn uygun olacaðýný bildirmesi üzerine davalýlardan Hasan Apul’un 27 NY 750 plaka sayýlý aracý test sürüþünde deneyip göstermek üzere davacýyla birlikte yola çýktýklarý esnada hýzlý ve dikkatsiz bir þekilde tali yoldan kontrolsüz kavþaða girerek ana caddeye çýkan diðer davalý Aykent Günaydýn’ýn kullanmakta olduðu 06 AG 8310 plaka sayýlý Mat Turistik Hizmetler Tic. ve Tur. Ltd. Þti.'ne ait araca çarptýðýný, daha sonra da park etmiþ duran Hasan Özen’e ait 07 ABJ 50 plaka sayýlý araca çarparak durduðunu, davalýlardan Aykent Günaydýn ve Hasan Apul haklarýnda Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2008/559 esas sayýlý davanýn açýldýðýný, davacýnýn kaza sýrasýnda aldýðý darbe nedeniyle yüzünde derin kesi izlerinin oluþtuðunu, kaza sonrasýnda eþinden ayrýldýðýný, konuþma zorluðu ve þekil bozukluðu nedeniyle psikolojik yýkým yaþadýðýný belirterek 25.000,00 TL manevi ve 1.000,00 TL maddi tazminatýn fazlaya iliþkin haklar saklý kalmak ve dava tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili istemiyle dava açýlmýþ olup, Davalýlardan YÜKSEL MERAL’in tespit edilen adreslerine tebligat yapýlamamasý nedeniyle adý geçen davalýya dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Adý geçen davalý YÜKSEL MERAL’in mahkememiz duruþma günü olan 27/01/2011 günü saat 09.15'de hazýr bulunmasý ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde davanýn yokluðunda devam olunacaðý, karar verileceði ÝLANEN dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere teblið olunur. 11/01/2011 www.bik.gov.tr B: 4474

DOSYA NO: 2010/4770 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 16.02.2011 günü saat :09.20-09.30 saatleri Piri Reis Cad. N: 31 Maltepe Yeddiemin Otoparký adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 21.02.2011 günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuatýn belirlediði oranda KDV'nin alýcýya ait olacaðý, muhammen bedelin % 20'si kadar teminat yatýrýlacaðý ve satýþ þartnamesinin satýþ dosyasýndan görülebileceði, masraf verildiði takdirde taþýnýr mal açýk artýrma ilanýnýn bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20.01.2011 Muhammen Kýymeti T.L Adedi Cinsi mahiyeti ve önemli nitelikleri 1- 95.000,00 1 Adet 34 FU 2225 Plaka sayýlý BMW Jeep X5 vasýtanýn muhtelif çizikler mevcut. 2009 model. Ruhsat ve anahtar yok. www.bik.gov.tr B: 4558

ÝSTANBUL 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÝLANEN ÖDEME EMRÝ TEBLÝÐÝ ÖRNEK: 7 DOSYA NO : 2009/6127 ALACAKLI : Birleþik Fon Bankasý A.Þ. (Eski ünvaný Bayýndýrbank A.Þ.(Toprakbank Külli halefi) BORÇLU : Akdeniz Ticaret Pazarlama- Sýrrý Köse ALACAK MÝKTARI : 250.460,18 TL.'nýn 148.823,22 TL.lýk asýl alacak miktarýna iþleyecek % 105 faiz , faizin % 5 gider vergisi, icra mas. ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili. (Kýsmi ödemelerde BK. 84. md.nin uygulanmasý) SENET VE TARÝHÝ : Sözleþme, ihtarname. Yukarýda yazýlý olan borç için adýnýza gönderilen ödeme emri bila teblið iade edilmiþ, yapýlan zabýta tahkikatý da semeresiz kaldýðýndan iþbu ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ödeme emrinin ilaný tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarýný 22 gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna itirazýnýz varsa senet aslýndaki imza size ait deðilse yine bu 22 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý imzayý reddettiðiniz takdirde mercii önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde ÝÝK. 74. madde gereði mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceði takibe itirazla birlikte teblið giderini ödemeniz aksi halde itiraz etmemiþ sayýlacaðýnýz teblið olunur. 21.01.2011 www.bik.gov.tr B: 4682

6 ADET 22.920,00 TL

Telsiz Telefon Split Klima Çelik Kasa Masa Telefonu

T.C. GAZÝOSMANPAÞA 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No: 2010/1606 Tal.

Dosya No: 2010 / 2286 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar aþaðýda belirtilmiþ olan gruplar halinde ayrý ayrý olarak satýþA çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 17.02.2011 tarihinde “Dr. Mithat Martý Cad. Atatürk San. Bölgesi No: 9 Hadýmköy Ýstanbul” adresinde aþaðýda belirtilen saatler arasýnda yapýlacak ve o gün, kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 22.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu mahcuzun satýþ bedel üzerinden % 18 oranýnda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 19.01.2011

46 Inc Phýlýps LCD TV ve Sehpasý

T. C. ANTALYA 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIR MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI

T. C. SÜRMENE SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

T.C. GAZÝOSMANPAÞA 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI T. C. OF SULH HUKUK MAHKEMESÝ

T. C. HATAY KADASTRO MAHKEMESÝ Sayý: 1987/31 2009/8 E.K. Davacý Mihail Ýlyan ve Corc Marin ile davalý Günyazý köyü tüzel kiþiliði arasýnda mahkememize görülmekte olan tespite itiraz tescil davasý nedeniyle; Antakya Günyazý köyü 192 parsel sayýlý taþýnmazla ilgili olarak Mahkememizde açýlan davanýn yargýlamasý sonunda verilen 01.05.2009 tarih ve 19870312009/8 E.K sayýlý ilamý, Suriye uyruklu davacý Mihail Ýlyan’ý temsilen Hazine vekili ile, Mihail Ýlyan terekesi temsilcisi vekili tarafýndan temyiz edilmekle Yargýtay 16. HD'nin 11.10.2010 gün ve 2010/6945 5812 E.K. sayýlý ilamý ile ONANMASINA karar verilmiþtir. Mahkememizin 01.05.2009 tarih ve 19870312009/8 E.K. sayýlý ilamýnýn temyizi sonucunca verilen Yargýtay 16. HD'nin 11.10.2010 gün ve 2010/6945 5812 E.K. sayýlý ONAMA ilamýnýn bütün aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen asli müdahil Muna Arafeh mirasçýlarý olan eþi Ürdün uyruklu ADNAN ARAFEH ile, çocuklarý Hatay ili, Merkez ilçesi, Atabey mahallesi, Cilt: 52, hane: 73’te nüfusa kayýtlý Adnan ve Muna’dan olma 1982 d.lu RAÞA ARAFEH, Adnan ve Muna’dan olma 1975 d.lu HAYSAM ARAFEH, Adnan ve Muna’dan olma 1979 d.lu LEÝT ARAFEH’e ilanýn yayýnlanmasýndan itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 3586

T. C. FATÝH 2. ÝCRA DAÝRESÝ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2011/51 TAL. Örnek No: 63 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/02/2011 günü saat 09.50-10.00 arasýnda Mevlanakapý Mah. Kemikliburun Sk. No: 5/A Topkapý Otoparký Fatih/Ýstanbul’da yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 21/01/2011 Muhammen kýymeti Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 14.000,00-TL 1 Adet 34 EA 0027 plakalý 2006 model FÝAT Maria marka marka araç. Kýrmýzý renkli, anahtar, ruhsat yok. Sol arka çamurlukta ve tamponda ezik, muhtelif çizikler var. Aracýn teybi mevcut. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 www.bik.gov.tr B: 4838

T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIR MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/1869 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.02.2011 günü saat 10.00-10.10’DA SANCAK YEDÝEMÝN OTOPARKI A. GAZÝ MAH. O. GAZÝ CAD. NO: 51 SANCAKTEPE-SANCAKTEPE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60‘ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.02.2011 günü ayný yer ve saatlerde ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden mevzuat’a uygun görülen oranda KDV'nin alýcýya ait olacaðý, muhammen bedelin % 20'si kadar teminat yatýrýlacaðý ve satýþ þartnamesinin satýþ dosyasýndan görülebileceði, masraf verildiði takdirde taþýnýr mal açýk artýrma ilanýnýn bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 06.01.2011 Muhammen Deðeri 16.000,00 TL.

Adedi 1 ADET

Cinsi 23 AK 906 PEUGEOT PARTNER ARACIN ARKA SAÐ STOP KIRIK, ARKA KAPI VURUK, ORTA KAPILAR ARIZALI RUHSAT YOK. ANAHTAR VAR. www.bik.gov.tr B: 3832

T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/401 Esas. Kars ili. Merkez, Akbaba köyü, Cilt.No: 12, Hane No: 82, BSN: 48’de nüfusa kayýtlý Aþir ve Aysen oðlu, 01/05/1989 D.1u, Davacý Cihan Kerehan’ýn KEREHAN OLAN SOYÝSMÝ KARAHAN OLARAK, Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/11/2010 tarih, 2010/401 Esas ve 2010/527 sayýlý kararý ile düzeltilmiþtir. Ýlan olunur. 07/12/2010 www.bik.gov.tr B: 4670


13

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

PAZAR OLA

pazarola@yeniasya.com.tr

'Enstitü Gençlik' çalýþýyor

Kelle rayici

PAZARLIK

MÝZAH

ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU sg-kys@hotmail.com

Kelle rayici Ergenekon sanýðý Arif Doðan: “Bir köyden 80 kelle aldým” demiþ. Kelle miktarýný söylemiþ. Ama bir þeyi eksik býrakmýþ. “Bir kellenýn rayicini” söylememiþ. Onu da söyleseydi, Güneydoðuda “bir insan kellesinin” kaça gittiðini herkes öðrenmiþ olurdu. Çünkü “örtülü ödenekten” bu rayiç ödendi. Kazýlarda çýkan kemikler bunun ispatý. “Rayici” söyle Arif Doðan, rayici…

D

Arena Stadý “Vefasýz” stadý olsun Bilirsiniz “vefa” Ýstanbul’da bir semtin adýdýr. Üstelikte de çok vefalý bir zatýn adýndan mülhemdir. Her ne kadar insanlar “bozacýsý” ile ismini duysa da, O bir “Vefa” beldesidir. Orada hep “Vefa” vardýr; “vefasýzlýk” buraya uðramamýþtýr. “TT Arena Stadýnda” olanlarý okuyunca “Vefa” aklýma geldi. Hükümet “Arena Stadý” için 600 trilyon harcamýþ. Spor adýna iyi de. Ancak Türkiye’de sadece GS takýmý ve kulübü yok. Profesyonel ve amatör binlerce kulüp var. Yalnýz GS takýmý için bu sahaya, bu kadar paranýn devletin kasasýndan aktarýlmasý doðru deðildir. Ülkenin devletçe yapmak istediði çok daha önemli iþleri var. Ve bütün bunlara raðmen baþbakanýn statta “ýslýk lanma”sý yanlýþ. Galiba “beþer zulmetmiþ, ama kader adalet etmiþ.” Stadýn adý deðiþtirilse iyi olur: “Vefasýz Stadý” diye…

Tikrit yanmýþ Saddam’ýn doðum yeri Tikrit’te bombalarda 50 kiþi ölmüþ ve þehir yanmýþ. Bütün Irak yandýktan sonra Tik rit yanmamýþ olsa ne olur ki..

Dinç Bilgin’in cezasý Eski medya patronu ve bankacý Dinç Bilgin “nitelikli dolandýrýcýlýktan” dolayý 3 yýl ceza almýþ. Oðlu da 2 yýl üç-dört ay ceza almýþ. Ýyi ki Gaziantep’te “baklava çalan çocuklar” gibi “baklava çalmamýþlar” Yoksa alimallah onlar da on seneden daha aþaðý cezadan kurtulmazlardý. Ehh, beterin beteri var Dinç Bey! Baklava dükkânýn önünden geçerken dikkat et!

ye­gi­der­bu­ço­cuk,­ne­yer,­ne­i­çer?’’­di­ye­dü­þün­düm,­bi­raz­bek­le­dim,­gel­me­di.­Pa­nik­le­di­ðer­genç­le­rin­ya­ný­na­git­tim.­‘’Yu­nus’u­gör­dü­nüz­mü?’’­de­dim.­‘’Yo­o’’­de­di­ler­hep­bir­a­ðýz­dan.­Göz­yaþ­la­rý­i­çin­de­‘’Na­sýl­o­lu­yor­da­bu­ka­ÇETÝN KASKA dar­ra­hat­o­lu­yor­su­nuz?’’­di­ye­hay­kýr­dým.­Yok, yok,­yok­tu.­Te­le­fon­la­a­ra­dým,­te­le­fo­nu­ka­pa­lýy­dý.­Gö­zü­mü­ka­rart­tým­Þe­ker­ci­Han’a­gi­dip cetinkaska@hotmail.com o­nu­gör­me­ye­ka­rar­ver­dim.­Tam­ka­pý­ya­yö­ne­le­cek­ken,­bak­tým­Yu­nus­ya­ný­na­top­la­dý­ðý ün­öð­len­vak­ti­‘ens­ti­tü’ye­gel­dim.­Ça­lýþ­- genç­le­re­fýk­ra­an­la­tý­yor,­her­kes­bi­ne­þe­li­bi­ne­ma­ya­baþ­la­ma­dan­ön­ce­þöy­le­bir­ens­ti­- þe­li… Yu­nus­baþ­la­dý­fýk­ra­la­rý­sý­ra­la­ma­ya:­ ‘’Ar­ka­tü­yü­do­laþ­tým.­Hum­ma­lý­bir­ça­lýþ­ma var­dý.­Her­kes­o­tur­muþ­i­þi­ni­gü­cü­nü­ya­pý­yor­- daþ­lar­A­li,­Mý­sýr’da­o­ku­yan­bir­öð­ren­ci.­Sý­nav­du.­Kýþ­tan­mý­dýr­bil­mem,­a­ma­o­an­i­na­nýl­maz la­rý­bit­miþ­ve­yaz­ta­ti­li­ne­gi­re­cek..­Ba­ba­sý­A­bir­sev­gi­duy­dum­bu­in­san­la­ra­kar­þý.­Ve­yü­- li’ye­te­le­fon­e­der­ve­sý­nav­la­rýn­na­sýl­geç­ti­ði­ni rek­ten,­can­dan­bir­‘’Ko­lay­gel­sin’’­de­dim. so­rar.­A­li­de­bil­me­di­ði­hal­de­“çok­i­yi­geç­ti” Duy­ma­dý­lar.­‘’Ko­lay­gel­sin’’­di­ye­yi­ne­le­dim. der­ve­bu­nun­ü­ze­ri­ne­ba­ba­sý­o­nu­Ýs­tan­bul’a Yi­ne­duy­ma­dý­lar.­Ol­sun,­on­la­rýn­‘’Ba­na­kar­þý iþ­le­rin­de­yar­dým­et­me­si­i­çin­ça­ðý­rýr.­A­li­gi­de­o­lan­sev­gi­le­ri­ye­ter‘’­de­dim.­O­da­ma­çe­kil­dim. cek­tir­Ýs­tan­bul’a­ve­ar­ka­da­þý­na­son­o­la­rak­þöy­O­gün­o­ka­dar­sev­gi­do­luy­dum­ki­bir­tür­lü­ö­- le­der;­“Ah­met­sen­not­la­rý­mý­öð­re­nir­sin­ve nüm­de­ki­ça­lýþ­ma­ya­yo­ðun­la­þa­ma­dým.­Ens­ti­tü be­ni­a­rar­sýn.­E­ðer­te­le­fo­na­ba­bam­çý­kar­sa Genç­lik­Ku­ru­lu­nu,­ar­ka­daþ­la­rý­mý­dü­þün­düm. Mu­ham­med’in­A­li’ye­se­lâ­mý­var­der­sin;­ben Mu­ham­med’i­dü­þün­düm,­“N’a­pý­yor­dur­a­ca­- an­la­rým­bir­ta­ne­za­yý­fým­ol­du­ðu­nu.”­Ah­met ba?’’­di­ye­i­çim­den­ge­çir­dim.­Da­ya­na­ma­dým not­la­rý­öð­re­nir­ve­a­rar.­Te­le­fo­na­ba­ba­sý­çý­kar git­tim­ya­ný­na.­Bak­tým­bi­þey­ler­a­raþ­tý­rý­yor.­Ka­- ve­Ah­met­þöy­le­der:­-Am­ca­cým­A­li’ye­söy­le­o­fa­sý­ný­kal­dý­rýp­’’bu­yur­bi­ra­der’’­der­gi­bi­bak­tý na­bü­tün­Üm­met-i­Mu­ham­med’in­(asm)­se­bu­gü­zel­in­san.­Ben­de­o­na­‘’de­vam­et­de­vam lâ­mý­var...­Bu­fýk­ra­dan­do­la­yý­çok­bü­yük­bir et­‘’­der­gi­bi­bak­tým.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­o­da­ba­na kah­ka­ha­at­tým.­Bu­nu­gö­ren­Yu­nus­e­fe­le­nip ‘’ba­þým­dan­de­fol­git­de­vam­e­de­lim’’­der­gi­bi ka­þýy­la­‘’git­çay­lak’’­der­gi­bi­yap­tý.­‘’Kýz­ma­gi­di­bak­tý.­Alt­tan­al­dým­‘’kar­deþ,­a­yýp­e­di­yor­sun’’ yo­ruz’’­der­gi­bi­bir­kaþ­i­þa­re­ti­ya­pýp­çýk­tým­o­der­gi­bi­bak­tým.­E­vet,­res­men­göz­le­ri­miz­le ra­dan.­Bir­den­te­le­fo­num­çal­dý.­‘’O­da­ne,’’­a­ra­yan­ga­ze­te­den­bir­‘yet­ki­li’ydi­ve­ya­zý­mý­bek­li­ko­nuþ­tuk.­ O­da­ma­dön­düm­tek­rar­ma­sa­ma­o­tur­dum. yor­du.­Ben­da­ha­ma­sa­ya­bi­le­o­tur­ma­mýþ­tým. Ka­le­mi­e­li­me­al­dým.­Yok,­ol­mu­yor,­i­çim­de­ki He­men­ha­zýr­o­la­ge­çip,­aç­tým­te­le­fo­nu,­o­nun sev­gi­yað­mur­la­rý­mi­zah­ya­zý­sý­yaz­ma­ma­en­gel ko­nuþ­ma­sý­na­i­zin­ver­me­den,­“A­bi­ya­zý­yol­da, o­lu­yor­du.­Bu­se­fer­de­Yu­nus­ak­lý­ma­düþ­tü. her­hal­de­kap­sa­ma­a­la­ný­dý­þý­na­ta­kýl­mýþ­bi­raz­N’a­pý­yor­du­a­ca­ba­þim­di­bu­ul­vî­in­san,­ne­ler dan­ge­lir”­fa­lan­fi­lan­tür­den­bi­þey­ler­sý­ra­la­dým. dü­þü­nü­yor­du?­Git­tim­çal­dým­ka­pý­sý­ný,­o­da­da Yut­ma­dý:­’’Çe­tin,­Me­tin­ça­buk­þu­ya­zý­yý­gön­yok­tu,­a­ma­ko­ku­su­sin­miþ­ti­o­da­ya,­du­var­da­ki der’’­de­di.­Te­le­fo­nu­ka­pat­tý.­Ha­zýr­o­lu­bý­ra­kýp, ra­hat­o­la­geç­tim.­Ma­sa­ya­o­tur­dum.­‘’Ne­ya­za­res­me,­iç­ti­ði­bir­bar­dak­su­ya… Me­ra­kým­dan­çat­la­mak­ü­ze­rey­dim..­‘’Ne­re­- yým’’­di­ye­dü­þün­me­ye­ko­yul­dum...

PAZARIN PAZARI SELÝM KARBEYAZ aselimsel@mynet.com

“VER LEFTER’E, YAZSIN DEFTERE” YILLARDIR spor­se­ver­ler­bu­slo­ga­ný­söy­le­yip­dur­du­lar..­“Ver­Lef­ter’e,­Yaz­sýn­def­te­re….”­­Bu­na­rað­men Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu­yýl­la­rýn­gol­cü­sü­Lef­ter’i­ka­le­ci ya­pýp­çýk­tý..­Ve­Fe­ner­bah­çe­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di… Ge­çen­haf­ta­stat­ta­Ga­la­ta­sa­ray­lý­lar­ta­ra­fýn­dan­Baþ­ba­kan­yu­ha­la­nýn­ca­çok­se­vin­miþ­ol­ma­lý­ki­üç­oð­lu­nun Ga­la­ta­sa­ray­lý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.. Trans­fer­o­lan­fut­bol­c u­ he­m en­ der ya; “-Ben­ ço­c uk­l u­ðum­d a­ Fe­n er­l iy­dim….”­­ “-Be­nim­a­i­lem­as­lýn­da­Ga­la­ta­sa­ray­lý….” “-………..”

AMAN HA…. Ga­ze­te­le­rin­yaz­dý­ðý­na­gö­re,­ge­çen­ler­de bir­hâ­kim­le­tar­tý­þan­öð­re­tim­gö­rev­li­si­tu­tuk­lan­mýþ… Þim­di­ben­de­bu­ko­nuy­la­il­gi­li­bir­þey­ler­ya­za­ca­ðým­yaz­ma­sý­na­da..­ A­man­ha­di­yo­rum….

ALKOLSÜZ GALA Ýs­mi­lâ­zým­de­ðil­bir­fil­min­ga­la­sý ya­pýl­mýþ…­Ye­ni­yö­net­me­lik­kap­sa­m ýn­d a­ iç­k i­ ser­v i­s i ya­pý­la­ma­mýþ,­do­la­yý­sýy­la­ga­la­ya­gi­den­ler­bu­na­tep­ki gös­ter­miþ­ler… Yok­sa­bu­film a­yýk­ka­fay­la­sey­re­di­le­me­ye­cek­ka­dar ber­bat­mýy­dý?

HADÝ ORDAN…

ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) 452 33 35 Gözde Optik Mustafa Kuru n ANTALYA ALANYA'da açýlacak olan Kreþimiz için sorumlu Müdür aranmaktadýr. Ýrtibat Telefonu: (0555) 728 95 78 n GEBZE'de BULUNAN

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n ÝHRACATÇI FÝRMA -

LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11

KÝRALIK DAÝRE

daný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

1.KAT, Bina yaþý 510 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0212 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL 0536 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK ARSA

n 75 m2, 1+1, 4 katlý,

SATILIK DAÝRE

n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Mey-

REZZAN YENGEDEN ÖÐÜTLER BETÜL YÝÐÝT Betuly06@mynet.com

Te­rö­rist­ba­þý­‘Ce­za­mý­ev­de­çe­ke­yim yok­sa­ka­lý­cý­a­teþ­kes­ol­maz’­de­miþ.. Ha­di­or­dan...

y se ri i lân lar ELEMAN

Evlilik öðüdü

n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 105.000 TL Þaban Yücetürk 5323650637 3122295555 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55

VASITA

n 2006 GAZELLE sobol çok

temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ n DEVREN KÝRALIK

Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Tür kiþ Caddesi No: 18/B Bakýr-

köy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: 17278803196 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30

YEÐEN de­rin­dü­þün­ce­le­re­dal­mýþ­sýn ye­ðen...­Ev­len­mek­le­ev­len­me­mek­a­ra­sýn­da­kal­mýþ­sýn­ye­ðen…­Kýs­met­le­-

rin­var­mýþ­ye­ðen...­Ev­li­lik­ö­nem­li­bir­ka­rar­dýr­ye­ðen...­Ben­sa­na­ne­ev­len­de­rim­ye­ðen­ne­de­ev­len­me­de­rim­ye­ðen…­Kim­se­nin­ge­le­ce­ði­i­le­il­gi­li­bir­ö­ðüt­ve­re­mem­ye­ðen…­Yal­nýz­dik­kat­et­ye­ðen,­bo­yu­sen­den ký­sa­ol­ma­sýn­ye­ðen...­As­lýn­da­þim­di­þöy­le de­bir­du­rum­var­or­ta­da­ye­ðen…­ Ev­le­nir­sin­ye­ðen­e­þin­i­yi bi­ri­çý­kar,­ye­ðen­mut­lu­o­lur­sun­ve­ya­çok­mut­lu­o­lur­sun ye­ðen…­E­þin­i­yi­çýk­maz­sa­ye­ðen­“Fi­lo­zof”­o­lur­sun­ye­ðen, ye­ðen­ci­ðim…­­

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ Diyarbakýr Ulaþtýrma Bölge Müdürlüðünden aldýðýmýz DÝY.K.1 7218216 nolu K1 yetki belgemize ait taþýt listesi kaybolmuþtur.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

SPOR

TARAFTAR ÝLGÝ GÖSTERMEDÝ SPOR-TOTO Süper Lig’de Medical Park Antalyaspor ile Fenerbahçe arasýndaki karþýlaþmaya taraftarlar yeterli ilgiyi göstermedi. Medical Park Antalyasporlu ve Fenerbahçeli futbolcular, sahaya ‘’Anadolu’nun zirvesinde buluþalým. 25 Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý Erzurum 2011’’ yazýlý pankartý taþýyarak çýktýlar. Ýki takým tribünlerinde de boþluklar görüldü. Karþýlaþmaya taraftarlarýn ilgi göstermeme sebebi olarak, Mardan Stadý’nýn þehir merkezine uzaklýðý ve yolunun yeterince geniþ olmamasý ile bilet fiyatlarýnýn kale arkasý 100, açýk 125, kapalý tribünün ise 150 lira olmasý gösterildi. Maça ulaþmak için taraftarlar yüzlerce metre araç kuyruðu oluþturdu. Antalyaspor tribünlerindeki ‘’Kent mýzýkacýlarý’’ isimli bando takýmý renkli görüntüler oluþturdu.

Semih Erden, Utah Jazz potasýna 14 sayý býraktý.

Semih’ten NBA’de kariyer rekoru MAÇTAN DAKÝKALAR 2. dakikada Mehmet Yýlmaz’ýn pasýnda ceza sahasý çizgisi üzerinde topla buluþan Tita’nýn sert vuruþunda, top yan direðin yanýndan auta çýktý. 10. dakikada Alex’in pasýnda sol kanattan ceza sahasý içerisine giren Niang’in yerden vuruþunda, top kalecinin saðýndan dýþarý çýktý. 20. dakikada Alex’in kornerinde kaleci Ömer’in yumrukla uzaklaþtýrdýðý top, ceza sahasý içerisinde Emre’nin önüne düþtü. Emre’nin sert vuruþunda Kaleci Ömer, ayaklarý ile topu kornere çeldi. 36. dakikada kazanýlan serbest vuruþta topun baþýna geçen Alex’in vuruþunda, meþin yuvarlak bir kez daha kalenin üzerinden auta çýktý. 41. dakikada çalýmlarla Antalyaspor ceza sahasý önünde hareketlenen Gökhan Gönül’ün, Antalyaspor defans oyuncularýnýn hatasýndan yararlanarak yaptýðý aþýrtma vuruþta, meþin yuvarlak Antalyaspor fileleri ile buluþtu: 0-1

NÝANG ÝLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI FENERBAHÇE Baþkaný Yýldýrým, karþýlaþmayý protokol tribününden, Antalyaspor Baþkaný Hasan Akýncýoðlu ile birlikte takip etti. Maçtan yaklaþýk yarým saat önce Mardan Stadý’na gelen Yýldýrým, bir süre stadý inceledi. Fenerbahçe’de karþýlaþmanýn 18 kiþilik kadrosuna giremeyen yabancý oyuncular Guiza, Bilica ve Christian, mücadeleyi tribünden takip etti. Kamp sürecince sakatlýðý bulunan Niang ise ilk 11’de sahaya çýktý.

Yine Guiza iddiasý ÝSPANYOL spor basýný, Fenerbahçe’de forma giyen Daniel Güiza’nýn menajerleri tarafýndan Getafe takýmýna önerildiðini yazdý. AS gazetesi, Güiza’nýn Ýspanya’ya dönmek istediðini bir kez daha vurgularken, La Liga’da bu futbolcuyla ilgilenecek kulüplerin Getafe ve Mallorca olduðunu savundu. Haberde, geçtiðimiz yaz Güiza ile Getafe kulübünün yaptýðý görüþmelerin Fenerbahçe’nin istediði 5 milyon avro yüzünden durdurulduðu hatýrlatýlýrken, taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlayabileceðini öne sürüldü.

1

0 MARDAN Ömer ** Erkan ** Ali Turan ** Deniz * Yenal * (Dk. 79 Ýlkem *) Sedat * Uður * Ýbrahim * (Dk. 79 Kenan *) Tita * Mehmet * (Dk. 78 Djiehoua *) Necati * T. Direktör MEHMET ÖZDÝLEK

Tolga Özkalfa Ekrem Kan Serkan Akarca

Sarý Kartlar: Dk. 66 Erkan, Dk 67 Ýbrahim (MP Antalya), Dk. 76 Mehmet, Dk 89 Özer (FB) Kýrmýzý Kart: Erkan (Maç sonrasý) (MP Antalya)

Gol: Dk. 41 Gökhan Gönül (FB)

Volkan ** Gökhan *** Lugano ** Yobo ** Dos Santos * Selçuk * Emre ** M. Topuz ** Alex *** (Dk. 90 Gökay ?) Niang * (Dk. 76 Dia *) Semih * (Dk. 62 Özer *)

T. Direktör AYKUT KOCAMAN

GOL ÇABALARI SONUÇ VERMEDÝ 48. dakikada Erkan Sekman’ýn sað kanattan sert ortasýnda, Yobo’nun ters vuruþunda meþin yuvarlak kale direðinin yanýndan kornere çýktý. 58. dakikada Lugano’nun geri pasýnda kaleci Volkan topu elinle alýnca hakem çift vuruþ kararý verdi. Çift vuruþta topun baþýna geçen Tita’nýn pasýnda Necati’nin kötü vuruþunda, top farklý bir þekilde auta çýktý. 69. dakikada Alex’in pasýnda ceza sahasý dýþýnda topla buluþan Mehmet Topuz’un sert vuruþu sonuçsuz kaldý. 89. dakikada Tita’nýn ortasýnda ceza sahasý içerisinde karambolde kalan meþin yuvarlaða Ali Turan’ýn vuruþunda, kaleci Volkan parmaklarýnýn ucuyla topu kornere çeldi. 90. dakikada Sedat’ýn sert ortasýnda Necati’nin vuruþunda, top kaleci Volkan’da kaldý. Ayný dakika içinde Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkýç’la karþý karþýya kalan Alex’in vuruþunda top kaleci Ömer’de kaldý. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Fenerbahçe maçý 1-0 kazandý.

nNBA takýmlarýndan Boston Celtics’de forma giyen milli basketbolcu Semih Erden, takýmýnýn evinde Utah Jazz’ý 110-84 yendiði maçta attýðý 14 sayýyla kariyer rekorunu kýrdý. Erden, NBA’de daha önce oynadýðý maçlarýn 3’ünde 10’ar sayý kaydetmiþti. Boston’daki maçta 30 dakika sahada kalan Erden, 14 sayý, 7 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynayarak takýmýna katkýda bulundu. Erden, 5 kez kullandýðý 2 sayýlýk atýþlarýn tamamýnda baþarýlý olurken, serbest atýþlarda da 5’te 4 isabetle oynadý. Celtics’de sahanýn en skorer ismi 21 sayý atan Kevin Garnett oldu. Boston ekibinde Paul Pierce 20 sayý, Glenn Davis 15 sayýyla skora katkýda bulundu. Jazz’da Mehmet Okur 7 dakika oynadýðý maçta sayý atamadý. Milwaukee Bucks’da oynayan Ersan Ýlyasova, takýmýnýn deplasmanda Cleveland Cavaliers’i 102-88 yendiði maçta 7 sayý, 5 ribauntla oynadý. Hidayet Türkoðlu ise takýmý Orlando Magic’in evinde Toronto Raptors’u 112-72 yendiði maçta 6 sayý, 6 ribaunt kaydetti.

Potada zorlu maç nBEKO Basketbol Ligi’nde sezonun ikinci yarýsýnýn ilk haftasý Ýstanbul’da dev bir maça sahne olacak. Lig lideri Fenerbahçe Ülker ile ikinci sýradaki Banvit, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karþý karþýya gelecek. Saat 13.00’te baþlayacak ve Spormax’ten naklen yayýnlanacak maçý Aytuð Ekti, Serkan Emlek, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 15’er maçta 13’er galibiyet, 2’þer yenilgisi bulunan iki ekipten averajla Fenerbahçe Ülker lider, Banvit ise ikinci sýrada yer alýyor. Sezonun ilk yarýsýnda Bandýrma’da yapýlan maçý Fenerbahçe Ülker 70-67’lik skorla kazandý.

Beko Basketbol Liginde 5 maç vardý nBEKO Basketbol Ligi’nin 16. haftasý, dün çeþitli þehirlerde yapýlan 5 maçla baþladý. Alýnan sonuçlar þöyle: Antalya BB - Efes Pilsen: 60-92 Erdemir -GS Cafe Crown: 75-74 O. Renault- A. Petkim: 68-60 Olin Edirne - Mersin BB: 72-58 P. Karþýyaka - TOFAÞ: 76-69

Cimbom Arena’da ilk lig maçýna çýkýyor ALÝ SAMÝ YEN'E VEDA ETTÝKTEN SONRA AJAX MAÇIYLA TT ARENA STADI'NA TAÞINAN GALATASARAY, YENÝ STADINDAKÝ ÝLK LÝG MAÇINDA SÝVASSPOR'U AÐIRLIYOR. SAAT 19:00'DAKÝ KARÞILAÞMA LÝG TV'DEN YAYINLANACAK. SPOR Toto Süper Lig’de ikinci yarýnýn ilk maçýný bugün Sivasspor’a karþý yapacak olan Galatasaray, yeni stadý Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’daki ilk resmi müsabakasýna da çýkmýþ olacak. Saat 19.00’da baþlayacak Galatasaray-Sivasspor maçýný Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Ýki takým, Süper Lig’de bugün 12. kez karþý karþýya gelecek. Sivasspor’un lige yükselmesiyle baþlayan rekabette geride kalan 11 maçtan 6’sýný Galatasaray, 2’sini Sivasspor kazanýrken, 3 maç da berabere sonuçlandý. Ligde Galatasaray toplam 19, Sivasspor ise 11 gol attý. Bu arada, iki ekip arasýnda Ýstanbul’da yapýlan 5 maçý da Galatasaray kazandý.

KEWELL YARI FÝNALE TAÞIDI

YENÝ ASLAN SAHNE ALACAK Sarý kýrmýzýlýlar, önemli ölçüde yenilenerek taraftarýnýn karþýsýna çýkacak. Sezonun ilk yarýsýnda ki performansýyla büyük hayal kýrýklýðý yaþatan Galatasaray, Kazým Kazým, Juan Emmanuel Culi o, Bogdan Stancu, Robinson Zapata ve Yekta Kurtuluþ’la takviye edilen yeni kadrosuyla ikinci yarýda daha baþarýlý bir performans ortaya koyma nýn ve taraftarýna kendisini affettirmenin hesapla rýný yapýyor. Sarý-kýrmýzýlý takýmda Sivasspor maçý öncesi, Milan Baros, Juan Pablo Pino, Gökhan Zan ve Çaðlar Birinci’nin sakatlýklarý devam ediyor. Avustralyalý Harry Kewell ve Lucas Neill da Asya Kupasý’nda milli takým formasý giyiyor.

ÝETT’DEN ÜCRETSÝZ SERVÝS HÝZMETÝ TT Arena'daki maç için ÝETT otobüsleri, ücretsiz hiz met verecek. Karþýlaþma için stat kapýlarýnýn saat 16.00’da açýlacaðý, ÝETT otobüslerinin maç için taraftarlara geliþte ve dönüþte ücretsiz hizmet vereceði bildirildi. ÝETT otobüs seferlerinin Ümraniye-Tepeüs -

tü Hareket Amirliði, Alt Bostancý-Hareket Amirliði, Esenkent Hareket Amirliði-Bahçeþehir, Yenibosna Metro Aktarma Merkezi ve Mecidiyeköy-Katlý Otopark önünden geliþte saat 15.00-16.30, maç sonu ise 21.00’den itibaren hizmet vereceði belirtildi.

ÖZBEKÝSTAN A Milli Futbol Takýmý, tarihinde ilk kez Asya Futbol Þampiyonasý yarý finaline yükseldi. Katar’ýn baþkenti Do ha’da de vam e den As ya Futbol Þampiyonasý’nda grup maçlarýnda çok baþarýlý bir performans sergileyerek, çeyrek finale yükselen Özbekistan Milli Takýmý, çeyrek finaldeki rakibi Ürdün’ü 2_1 yenerek, tarihinde ilk defa Asya Þampiyonasý yarý finaline yükselme baþarýsýný gösterdi. Diðer çeyrek final ma çýnda da Asya Futbol Konfederasyonu’na üye olmasýnýn ar dýn dan 2. kez As ya Fut bol Þampiyonasý’na katýlan Avustralya Milli Takýmý, son Asya Futbol Þampiyonasý galibi Irak Milli Takýmý’ný uzatma bölümünün 117.dakikasýnda Galatasaray formasý giyen Harry Kewell attýðý gole 1_0 yenerek, yarý finalde Özbekistan’ýn rakibi oldu.

B. Münih, Bundesliga'da Kaiserslautern'i 5-1 maðlup etti.

Hamit’ten iki asist nALMANYA Birinci Futbol Ligi’ne (Bundesliga) 19. hafta maçlarý ile devam edildi. Münih Allianz Arena’da oynanan ve 69 bin kiþinin izlediði maçta Bayern Münih, Kaiserslautern’i Arjen Robben, Mario Gomez’in (3) ve Thomas Müller’in attýðý gollerle 5-1 yendi. Ev sahibi ekipte Arjen Robben’in yerine 74. dakika da oyuna giren milli futbolcu Hamit Altýntop, Mario Gomez ve Thomas Müller’in attýðý gollerde asist yapan isim oldu. Lider durumda bulunan Nuri Þahin’li Borussa Dortmund ise, sahasýnda Serdar Taþçý’nýn forma giydiði Stuttgart ile 1-1 berabere kaldý.

Skibbe, 2012’ye kadar uzattý nALMANYA’NIN Eintracht Frankfurt takýmý, Teknik Direktörü Michael Skibbe’nin sözleþmesini 2012 yýlýna dek uzattý. Kulübün açýklamasýnda, Skibbe’nin takým için ideal teknik adam olduðu ve sözleþmesinin 1 yýl daha uzatýldýðý belirtildi. 45 yaþýndaki Skibbe 2008-2009 sezonunda Galatasaray’ý çalýþtýrdýktan sonra 2009 Temmuzunda Frankfurt’un baþýna geçmiþti. Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi’nde 19. haftada 8. sýrada yer alýyor.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 23 OCAK 2011 PAZAR

SPOR

4-2 ÞENOL GÜNEÞ: ÜZGÜNÜZ TRABZONSPOR Teknik Direktörü Þenol Güneþ, Ankaragücü maçýnda kazanmaya yakýn taraf olduklarýný, o yüzden aldýklarý beraberlik sebebiyle üzüntü yaþadýklarýný söyledi. Güneþ, ‘’Rakibin de bizim de nasýl oynayacaðýmýz belliydi. Ýlk yarý daha az pozisyon bulduk ve rakibe pozisyon vermeden 1-0 öne geçtik. Ýkinci yarý ise daha etkili pozisyonlar bulduk ama golleri bulamadýk’’ dedi. Güneþ, hiç beklenmedik anda defansta yapýlan üst üste hatalar sonucu rakibin golü attýðýný ifade etti.

MAÇTAN DAKÝKALAR 20. dakikada Yattara’nýn saðdan yerden ortasýnda yakýn mesafede Rajnoch ile Umut’un hamle yapýp dokunamadýðý top, arkada boþ durumdaki Jaja’nýn önüne düþtü. Bu futbolcu da meþin yuvarlýðý filelere gönderdi: 1-0 36. dakikada Selçuk’un derinlemesine pasýnda ceza alaný çizgisi üzerinde topu kontrol eden Burak, kaleci Bora’yý geçerek meþin yuvarlaðý kaleye gönderdi. Ancak savunmada Güven yatarak topa müdahale edip mutlak bir golü önledi. 50. dakikada Jaja’nýn pasýnda kaleci Bora’dan ceza alaný ön çizgisi üzerinde kurtulan Umut’un þutunda, top yan aðlarda kaldý. 61. dakikada Ankaragücü beraberliði yakaladý. Bu dakikada ceza alaný içindeki Sapara’nýn ortasýnda arka direkteki Gabric, topu kafayla filelere gönderdi: 1-1 74. dakikada Sezer’in saðdan ortasýnda, ceza alaný içindeki Umut’un kafa vuruþunda, top yandan auta gitti. 90+3. dakikada Jaja’nýn pasýnda ceza alaný içinde kaleci Bora ile karþý karþýya kalan Umut’un þutunda top Bora’dan döndü. Ýki takým da eþitliði bozamayýnca karþýlaþma 1-1 beraberlikle sona erdi.

ÜMÝT ÖZAT: KUTLUYORUM ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Ümit Özat ise oyuncularýný göstermiþ olduklarý mücadeleden dolayý kutlayarak, ‘’Ýlk yarý tamamen Trabzonspor’un üstünlüðünde, ikinci yarý ise tamamen bizim üstünlüðümüzde geçti. Ýkinci yarý Sestak’ý alarak baþladýk o da bize oyunda hakimiyeti getirdi. Daha sonra orta sahaya Özgür’ü aldýk. Beraberliði yakaladýktan sonra iki santrforla oyunda galibiyeti arayan taraftýk’’ dedi.

1

1 H. AVNÝ AKER Onur ** Serkan *** Giray ** Glowacki ** Cale ** Selçuk ** Colman ** (Dk. 71 Sezer *) Yattara ** (Dk. 69 Alanzinho *) Burak ** (Dk. 85 M. Çakýr *) Jaja ** Umut ** T. Direktör ÞENOL GÜNEÞ

Halis Özkahya Mustafa E. Eyisoy Mehmet Þ. Yýlmaz

Sarý kartlar: Dk. 26 Giray, Dk. 83 Glowacki, Dk. 84 Umut (TS), Dk. 40 Güven (A.Gücü)

Goller: Dk. 20 Jaja (TS) Dk. 61. Gabriç (A. Gücü)

Buca, deplasman fakiri SPOR To­to­ Sü­per­ Lig’de­ ön­ce­ki­ gün dep­las­man­da­Be­þik­taþ’a­5-1­ye­ni­len­Bu­cas­por,­oy­na­dý­ðý­son­5­dep­las­man­ma­çýn­dan­ pu­an­ çý­ka­ra­ma­dý.­ Lig­de­ düþ­me hat­týn­da­bu­lu­nan­Bu­cas­por,­i­kin­ci­dev­re­nin­ilk­ma­çýn­dan­da­sa­ha­dan­pu­an­sýz ay­rýl­dý.­18.­haf­ta­yý­12­pu­an­la­17.­sý­ra­da ta­mam­la­yan­sa­rý­la­ci­vert­li­e­kip­bu­gü­ne ka­dar­oy­na­dý­ðý­10­dep­las­man­ma­çýn­da 3­ be­ra­ber­lik­ ve­ 7­ mað­lu­bi­yet­ al­dý.­ Bu maç­lar­da­5­gol­a­tan­sa­rý­la­ci­vert­li­e­kip, ka­le­sin­de­i­se­22­gol­gör­dü.­

Hurma iddialý konuþtu KAYSERÝSPOR Ge­nel­Me­na­je­ri­Sü­ley­man­Hur­ma,­‘’Ö­nü­müz­de­ki­1-2­yýl­i­çin­de­her­þe­yi­miz­le­þam­pi­yon­luk­i­çin­ha­zý­rýz’’­de­di.­Li­gin­i­kin­ci­ya­rý­sý­i­çin­çok mut­lu­ve­u­mut­lu­ol­duk­la­rý­ný,­ay­rý­ca­ta­ký­ma­ye­ni­ka­tý­lan­fut­bol­cu­lar­dan­da­çok u­mut­lu­ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Hur­ma, ‘’Dün­ya­da­ad­la­rýn­dan­söz­et­ti­re­bi­le­cek fut­bol­cu­lar­al­dýk.­Ku­lü­bü­müz­de­ki­te­sis­le­ri­miz,­fi­zi­ki,­i­da­ri­ve­mad­di­ko­þul­la­rý­mýz­or­ta­da.­Ar­týk,­Kay­se­ris­por­Av­ru­pa stan­dart­la­rý­nýn­bi­le­ü­ze­ri­ne­çýk­tý.­Her þe­yi­miz­le­þam­pi­yon­luk­i­çin­ha­zý­rýz.­Bü­tün­güç­le­ri­mi­zi­mak­si­mum­da­bir­leþ­ti­re­bi­lir­sek­bu­nu­be­ce­re­bi­le­ce­ði­mi­zi­dü­þü­nü­yo­rum.­Ö­nü­müz­de­ki­1-2­yýl­i­çin­de he­de­fi­miz­bu­dur’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­

Bora ** Uður ** Rajnoch *** Zewlakow ** Murat Duruer * (Dk. 25 M. Çoðum **) Adem Koçak ** Güven ** Sapara ** (Dk. 63 Özgür *) Serdar Özkan * (Dk. 46 Sestak* ) Gabric *** Metin **

UMUT'A GEÇÝT YOK Hücum hattýnda yine etkili olan Bordo-Mavililer'de Umut Bulut, birkaç müsait pozisyondan yararlamazken, Ankaragücü kalecisi Bora, 20. dakikada gelen golün ardýndan kalesinde baþarýlý bir performans sergiledi.

T. Direktör ÜMÝT ÖZAT

Beþiktaþ, bu sezon Nobre'nin gol attðý bütün maçlardan galibiyetle ayrýldý.

Tarzan'ýn 'Yiðit'leri var SPOR Toto Süper Lig’in 18. hafta karþýlaþmasýnda Kardemir Karabükspor’u konuk eden Manisaspor, rakibini 4-2 maðlup etti. Ev sahibi ekibin golleri Simpson, Kahe, Yiðit Gökoðlan ve Yiðit Ýncedemir’den gelirken, Hakan Söyler ve Birol’un penaltýdan kaydettiði goller, Karabükspor’un puan almasýna yetmedi. Konuk ekipte Emenike, 68. dakikada kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldý. Bu sonuçla Manisaspor puanýný 25'e çýkartýrken, Karabükspor 24 puanda kaldý.

0-1

Eskiþehir 3’lük attý SPOR Toto Süper Lig’de baþkent deplasmanýna konuk olan Eskiþehirspor, Gençlerbirliði karþýsýnda sahadan 1-0’lýk galibiyetle ayrýlarak 3 puanýn sahibi oldu. Maçýn tek golü 54. dakikada Burhan’dan geldi. Bu dakika içinde Eskiþehirspor’un kullandýðý serbest atýþta yapýlan verkaçla topa en son dokunan Burhan, meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturdu. Ýki takýmýn da çabalarýna raðmen maçta baþka gol olmayýnca karþýlaþma konuk ekibin üstünlüðüyle sonuçlandý. Eskiþehirspor bu sonuçla puanýný 25’e yükseltirken, G. Birliði 17 puanda kaldý.

Nobre kendine geldi GEÇTÝÐÝMÝZ SEZON LÝGÝ SADECE 1 GOLLE TAMAMLAYAN BREZÝLYALI GOLCÜ, BU SEZON ÞÝMDÝDEN 6 GOLE ULAÞTI. BEÞÝKTAÞ'TA ge­çen­se­zon­ken­di­sin­den­bek­le­ne­ni­ve­re­me­yen­Mert­Nob­re,­bu­se­zon­ö­zel­lik­le­son­maç­lar­da­or­ta­ya­koy­du­ðu­per­for­mans­ve­at­tý­ðý­gol­ler­le göz­dol­du­ru­yor.­Ge­çen­se­zon 1’i­Sü­per­Lig,­2’si­de­Tür­ki­ye Ku­pa­sý’nda­ol­mak­ü­ze­re­sa­de­ce 3­gol­a­ta­bi­len­Nob­re,­bu­se­zo­nun­­he­nüz­or­ta­sý­na­ge­lin­me­si­ne rað­men­top­lam­8­go­le­u­laþ­tý.­Bu­cas­por’a­at­tý­ðý­2­gol­le­Spor­To­to­Sü­per­Lig’de­ki­gol­sa­yý­sý­ný­6’ya­yük­sel­ten Nob­re,­U­E­FA­Av­ru­pa­Li­gi­ve­Zi­ra­at Tür­ki­ye­Ku­pa­sý’nda­da­bi­rer­go­le­im­za­at­tý. Ö­zel­lik­le­dev­re­a­ra­sýn­da­ye­ni­trans­fer­le­rin­gel­me­si­nin­ar­dýn­dan­tek­nik­di­rek­tör­Bernd­Schus­ter­ta­ra­fýn­dan­for­vet­Hu­go­Al­me­i­da’nýn­ar­ka­sýn­da­oy­na­tý­lan­Bre­zil­ya­a­sýl­lý­fut­bol­cu,­bu­ye­ni böl­ge­sin­de­oy­na­dý­ðý­2­maç­ta­top­lam­3­gol­kay­det­ti.­Bu­a­ra­da­Be­þik­taþ,­bu­se­zon­Nob­re’nin gol­at­tý­ðý­bü­tün­maç­lar­dan­ga­li­bi­yet­le­ay­rýl­dý. Tür­ki­ye­ka­ri­ye­rin­de­top­lam­104­go­lü­bu­lu­nan Nob­re,­bu­gol­le­ri­nin­81’i­ni­Sü­per­Lig,­7’si­ni Av­ru­pa­ku­pa­la­rý,15’i­ni­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý,­1’i­ni i­se­TFF­Sü­per­Ku­pa’da­at­tý.

Guti, 40 yýllýk Beþiktaþlý gibi BEÞÝKTAÞ Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, Bu caspor karþýsýnda mükemmel bir oyun ortaya koyup, farklý skorla galip geldiklerini ve ligin ikinci yarýsýna fýrtýna gibi girdiklerini söyledi. Ýspanyol futbolcu Guti Hernandez’e övgüler yaðdýran Vardar, ‘’Guti sanki 40 yýldýr Beþiktaþ’ta oynuyor. Takým içinde liderlik yapýyor. Kendisini kutluyorum, iyi ki böyle bir transfer yapmýþýz’’ ifadesini kullandý. Yeni transferlerden Simao’nun da iyi oynadýðýný anlatan Vardar, Almeida’nýn da kýsa süre içinde atacaðý gollerle takýma katký saðlayacaðýna inandýðýný, Fernandes’in de iyi futbolcu olduðunu söyledi.

TRABZONSPOR MAÇI BÝLETLERÝ SATIÞTA BEÞÝKTAÞ'IN Zi­ra­at­Tür­ki­ye Ku­pa­sý­(B)­Gru­bu’nda­26­O­cak­Çar­þam­ba­gü­nü­Trab­zons­p or­i­l e­Fi­y a­p ý­Ý­n ö­n ü Sta­dý’nda­oy­na­ya­ca­ðý­ma­çýn bi­let­le­ri­sa­tý­þa­çý­ka­rýl­dý.­Ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re­bi­let­le­rin­fi­yat­la­rý­þöy­le:

VIP Üst B ve E: 275 TL VIP Üst A ve F: 250 TL VIP Alt A ve F: 150 TL VIP Alt B ve E: 200 TL VIP Alt C ve D: 250 TL Numaralý Orta: 150 TL

Numaralý Kenar: 125 TL Kapalý Üst: 110 TL Kapalý Alt: 90 TL Yeni Açýk: 50 TL Eski Açýk: 40 TL

ÖTE yandan Trabzonsporlu taraftarlar için ayrýlan biletlerin 40 TL’den satýlacaðý Ýstanbul Valiliðinde gerçekleþtirilecek Ýl Spor Güvenlik Kurulu toplantýsýnda alýnacak kararlar doðrultusunda satýþa çýkartýlacaðý kaydedildi.

Kasýmpaþa iyi baþlamak istiyor SPOR To­to­Sü­per­Lig’de­ilk­ya­rý­yý­son sý­ra­da­bi­ti­ren­Ka­sým­pa­þa,­bu­gün­sa­ha­sýn­da­Ga­zi­an­teps­por­i­le­ya­pa­ca­ðý­kar­þý­laþ­ma­yý­ka­za­na­rak,­i­kin­ci­ya­rý­ya­i­yi­bir baþ­lan­gýç­yap­ma­yý­is­ti­yor.­Se­zo­nun­ilk ya­rý­sýn­da­1­ga­li­bi­yet,­5­be­ra­ber­lik­ve­11 mað­lu­bi­yet­a­lan­la­ci­vert-be­yaz­lý­ta­kým, i­kin­ci­ya­rý­da­ser­gi­le­ye­ce­ði­per­for­mans­la li­ge­tu­tun­ma­yý­he­def­li­yor.­Dev­re­a­ra­sýn­da­tek­nik­di­rek­tör­Yýl­maz­Vu­ral­i­le yol­la­rý­ný­a­yý­ran­ve­ta­ký­mýn­ba­þý­na­Fu­at Ça­pa’yý­ge­ti­ren­Ka­sým­pa­þa,­Þi­li­li­sto­per Ju­an­Rob­le­do’yu­trans­fer­e­de­rek,­kad­ro­su­nu­güç­len­dir­miþ­ti.­Ka­sým­pa­þa­Ku­lü­bü­Fut­bol­Þu­be­So­rum­lu­su­Meh­met Sü­ha­Si­dal,­Ga­zi­an­teps­por­i­le­ya­pa­cak­la­rý­kar­þý­laþ­ma­nýn­ken­di­le­ri­i­çin­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Ga­zi­an­teps­por­çok­i­yi­bir­ta­kým.­Biz­de­i­kin­ci ya­rý­ya­i­yi­baþ­la­mak­is­ti­yo­ruz.­Ýn­þal­lah ka­za­nan­ta­raf­biz­o­lu­ruz’’­de­di.

Konyaspor sýkýntýlý ARA trans­fer­dö­ne­min­de­ö­nem­li­o­yun­cu­la­rý­kad­ro­su­na­ka­tan­Kon­yas­por,­bu­gün­kü­Bur­sas­por­ma­çý­ön­ce­si­i­de­al­11’i kur­mak­ta­sý­kýn­tý­çe­ki­yor.­Kon­yas­por­Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Zi­ya­Do­ðan,­çok­ö­nem­li trans­fer­ler­yap­týk­la­rý­ný­an­cak­ya­þa­dýk­la­rý ba­zý­prob­lem­ler­se­be­biy­le­Bur­sas­por­kar­þý­sý­na­bu­trans­fer­le­rin­bir­ço­ðun­dan­yok­sun­çý­ka­cak­la­rý­ný­be­lirt­ti.­Ye­ni­trans­fer­le­ri iz­le­mek­i­çin­tri­bün­le­re­ge­le­cek­Kon­yas­por­ta­raf­ta­rý­nýn­ký­sa­sü­re­li­bir­þaþ­kýn­lýk ge­çi­re­bi­le­ce­ði­ne­dik­kat­çe­ken­Do­ðan, ‘’Maç­ön­ce­si­çok­ö­nem­li­ek­sik­le­ri­miz­var. Ý­kin­ci­dev­re­ye­sý­kýn­tý­lý­baþ­lý­yo­ruz.­Dev­re a­ra­sý­ha­zýr­lýk­la­rýn­da­5’e­5­çift­ka­le­maç yap­mak­zo­run­da­kal­dýk.­En­bü­yük­sý­kýn­tý­mýz­bir­lik­te­ça­lý­þa­ma­mak’’­de­di.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Japonya, uzaya 6 ton gýda gönderdi ULUSLARARASI Uzay Ýstasyonuna (UUÝ) malzeme taþýyan Japon uzay aracý “Kounotori2” fýrlatýldý. Ülkenin güneyindeki bir adadan fýrlatýlan insansýz roket, UUÝ’deki astronotlar için yaklaþýk 6 ton gýda, su, giyim ve deney malzemele ri götürüyor. UUÝ ile kenetlenerek yükünü býraktýktan sonra atýk malzemeleriyle doldurulacak araç atmosfere yeniden girerken kendisini imha edecek.

Beyazýt Yangýn Kulesi yeniden ýþýklandýrýldý Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Beyazýt Yangýn Kulesi yeniden ýþýklandýrýldý. ÝÜ Rektörlüðünden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ÝÜ ve Siemens iþbirliðiyle Osram A.Þ’nin katkýlarýyla gerçekleþtirilen ýþýklandýrma çalýþmalarý sonucunda daha renkli hale gelen kule, 24 Ocakta törenle kamuoyuna tanýtýlacak. Ýstanbul’un siluetine renk veren ÝÜ Beyazýt Yangýn Kulesi, ýþýk þöleniyle misafirlerini aðýrlayacak. Ýstanbul / aa

Çaldýran’da aðaçlar buz tuttu TÜRKÝYE'NÝN en soðuk yerleþim birimleri arasýnda gösterilen Van’ýn Çaldýran ilçesinde, soðuk hava sebebiyle aðaçlar buz tuttu. Hava sýcaklýðýnýn kýþ mevsiminde sýfýrýn altýnda yaþandýðý Çaldýran’da, soðuk hava hayatý olumsuz etkiliyor. Kar ya ðý þý nýn faz la ol ma dý ðý il çe de, don du ru cu so ðuk yüzünden aðaçlar adeta beyaza büründü. Ýlçedeki hayvan pazarýnda, yetiþtirdiði küçük ve büyükbaþ hayvanlarý satmaya çalýþan tüccarlar, soðuk havanýn satýþlarý da etkilediðini belirterek, soðuktan dolayý vatandaþlarýn mecbur kalmadýkça evlerinden dýþarý çýkamadýðýný söyledi. Van/aa

Her 5 telefondan 1’i çakma! DÜNYADA satýlan her 5 cep te le fo nun dan 1’i ya sa dý þý ‘çakma’ modeller. Kaynak ülkelerin baþýndaysa Çin geliyor. Nokia’nýn yaptýðý açýklamaya göre, lisanslý ve tasarým patentli orijinal ürünlerin taklitlerinden oluþan yasadýþý korsan cep telefonu pazarý, toplam pazarýn yüzde 20’sini geçti. Bu ürünlerin büyük bölümü Çin’de yapýlýyor ve dünyaya deðiþik yollarla daðýtýlýyor. Nokia yönetim kurulu ü yesi Esko Aho, ‘çakma’ tele fonlarýn Asya dýþýnda Latin Amerika’da ve bazý Avrupa ülkelerinde de üretildiðini söyledi. Rapora göre korsan modellerin satýþýndaki yüz delik artýþ, bütün telefon pazarýndaki artýþý da geride býrakmýþ durumda. Gartner araþtýrma firmasýnýn tahmini, 2010’un üçüncü çeyreðinde cep telefonu pazarýnýn yüzde 35 büyüdüðü yönünde.

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 23 OCAK 2011 PAZAR

Bu yiyecekler saðlýklý GIDA TEKNÝSYENLERÝ ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN YAYINLANAN "GIDA TEKNOLOJÝSÝ" DERGÝSÝNDE YER ALAN HABERDE 14 YÝYECEÐÝN SAÐLIKLI OLDUÐU ÝSPATLANDI. GIDA Teknisyenleri Enstitüsü tarafýndan yayýnlanan “Gýda Teknolojisi” dergisinde yer alan haberde 14 yararlý yiyecek, “tam tahýllýlar”, “Sert kabuklu yemiþler” ve “Meyve ve sebzeler” olarak üç kategoriye ayrýldý.

TAM TAHILLILAR Arpa: Yaklaþýk 20 yýlý kapsayan 11 klinik deney, arpa tüketimini artýrmanýn kötü kolesterolü düþürdüðünü gösterdi. Kinoa ve kara buðday: Araþtýrma kinoa ve kara buðday tohumlarýnýn ve filizlerinin polifenol bakýmýndan zengin olduðu ve glutensiz ekmekler gibi yiyeceklerin besin deðerini arttýrdýðýný belirtiyor. Kahverengi pirinç: Beyaz pirincin yerine kullanýlacak kahverengi pirinç, tip 2 þeker hastalýðý riskini düþürüyor. Çavdar: Çavdardan yapýlan ekmek kahvaltýda yenilirse, öðle yemeði öncesinde ve sonrasýnda açlýðý azaltýyor.

SERT KABUKLU YEMÝÞLER

MEYVE VE SEBZELER

Badem: 2007 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmada, her gün 300 kalori olarak alýnan bademin kilo aldýrmadýðý ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerinde faydalý etkileri oldu ðu belirlendi. Bademdeki lifin de yaðlarýn bazýsýný engellediði tesbit edildi. Fýndýk: Özellikle taze fýndýðýn kabuðunda bulunan antioksidanlar dolayýsýyla bol bol fýndýk tüketilmeli. Pekan cevizi: 2010 yýlýnda yapýlan araþtýrmada, Pekan cevizinde bulunan E vitamini nöron dejenerasyonunun geliþimini erteleyerek nörolojik koruma saðlýyor. Antep fýstýðý: Son yapýlan araþ týrmalara göre, Antep fýstýðýnýn anti-inflamatuar özellikleri bulunuyor. Ceviz: Ceviz bakýmýndan zengin beslenme tip 2 þeker hastalarýnda kardiyovasküler hastalýk riskini azaltýyor.

Siyah ahududu: 2010 yýlýnda yapýlan çalýþmada, siyah ahududunun farelerde baðýrsakla ilgili tümör geliþimini önlemede çok etkili olduðu kaydedildi. Yaban mersini: Yaban mersiniyle yapýlan içeceklerin obezlerde, þeker hastasý olmayanlarda ve insülin hassasiyetini azaltýyor. Brokoli ve karnabahar: Bol bol bu sebzelerden tüketirseniz, saldýrgan prostat kanseri ris kini azaltýyor. Nar: Ön çalýþma nar suyunun diyalize giren böbrek hastalarýnda bir dizi komplikasyonu önlemeye yardýmcý ol duðunu gösterdi. Domates: 6 haftalýk çalýþ mada, günde 2 porsiyon konserve domates ürünü tüketen yüksek tansiyon hastalarýnýn kan basýncýnda önemli derecede düþüþ olduðu gözlendi.

Binbir Hatim’in duâsý yapýldý Erzurum’da 477 yýldýr aralýksýz devam eden Binbir Hatim geleneði kapsamýnda son bir ay içerisinde vatandaþlar cami ve evlerinde 11 bin 336 hatim yaptý. Hatimlerin duâsý ise Erzurum Müftüsü Yakup Arslan tarafýndan Ulu Camii’nde binlerce vatandaþýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Erzurum’da 1533 yýlýnda Pir Ali Baba tarafýndan okutulmaya baþlanan hatim geleneði bu yýl da 11 bin 336 hatimle noktalandý. 17 Aralýk- 21 Ocak günleri arasýnda Erzurum il genelindeki camilerde ve vatandaþlarýn evlerinde okuduðu 11 bin 336 hatm-i þerifin duâsý Ulu Cami’de yapýldý. Camideki duâya yaklaþýk 8 bin kiþi katýldý. Cuma namazý öncesinde okunan Kur’ân-ý Kerim tilâvetinin ardýndan hatm-i þerif Mütfü Arslan’ýn duâsýyla son buldu. Müftü Arslan, okunan hatimlerin ve duâlarýn ülkenin ve milletin belâ ve musîbetlerden korunmasýna vesile olmasýný temenni etti. Müftü Arslan, “477 yýldýr Erzurum’da Binbir Hatim okunuyor, duâ yapýlýyor. 17 Aralýk-21 Ocak tarihleri arasýnda yaklaþýk 11 bin 400 hatim okundu, duâ yaptýk. Memleketimizin, milletimizin selâmeti için, belâlardan korunmamýz için Kur’ân-ý Kerim okuyarak, hatimleri indirerek Allah’a sýðýnýyoruz. Allah kabul eylesin ülkemiz, memleketimize güzellikler ve insanlarýmýza hayýrlý ömür diliyoruz” dedi.

En sýcak yýl 2010 AMERÝKAN Ulusal Ýklim Bilgi Merkezi, Ýngilizcesiyle National Climate Data Center’dan alýnan bilgilere göre, 1880’den bu yana tutulan veriler içinde 2010 yýlý en sýcak yýl oldu. 2000’den bu yana her yýl, kayýtlara en sýcak 15 yýldan biri olarak geçiyor. Ulusal Ýklim Bilgi Merkezi Bilimsel Daire Baþkaný David Eastering, 2010 yýlýnda yeryüzü sýcaklýðýnýn, 20. yüzyýl ortalamasýndan 0.62 derece yüksek olduðunu söyleyerek, bu sonuçlarýn karbon emisyonlarýyla gezegen ýsýsýnýn arttýðýný ve sera gazlarýnýn iklime olan etkilerini göstermeyi sürdürdüðünü vurguladý. Eastering, “Küresel ýsýnmayý tek bir hava olayýna indirgemek mümkün deðil ancak, sürekli artan sýcaklýk, sýcak hava dalgalarý, kuraklýk ve seller gibi olaðandýþý hava olaylarýnýn görülmesi ihtimalini yükseltiyor” dedi. Ýklim bilimci Vladimir Petoukhov ise, “Bazý uzak deniz buzlarýnýn erimesinin kendisine bir etkisinin olmayacaðýný düþünen her kim varsa yanýlýyor” diyor.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

23 Ocak 2011  
23 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 23 Ocak 2011 baskısı

Advertisement