Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BÜYÜK ÝLGÝ GÖRÜYOR

Sözleþmeliler mahkeme kapýsýnda / 3’TE

ABD’DE OSMANLI ÝZLERÝ

8 yýlda 54 milyar dolar dýþarýya çýktý / 11’DE Dilekçe Komisyonu “dert kapýsý” / 4’TE

Sarýmsaðýn fiyatý 10 lirayý zorluyor / 6’DA

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.689

www.yeniasya.com.tr

PROF. DR. FUAT KEYMAN: 1982 ANAYASASIYLA OLMAZ

Said Nursî: eðilmeyen bir vicdan

Yeni anayasa eskisine bakýlarak yapýlmasýn ÝNSAN ODAKLI VE KATILIMCI DEMOKRASÝ TEMELÝNDE OLMALI n Koç­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Prof.­ Dr.­ Fu­at­ Key­man,­ “Ar­týk Tür­ki­ye’nin­ ye­ni­ bir­ a­na­ya­sa­ya­ ih­ti­ya­cý­ var­dýr.­ Bu­ a­na­ya­sa­ 1982 A­na­ya­sa­sý­na­ba­ký­la­rak­ya­pý­la­maz.­Bu­a­na­ya­sa­ha­ki­ka­ten­ye­ni­ol­ma­lý.­Ye­ni­a­na­ya­sa­ar­týk­in­san­o­dak­lý,­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si­te­me­lin­de­ol­ma­lý­dýr”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu. Haberi sayfa 5’te

PROF. YASÝN CEYLAN: ONUN DÝN TEMELLÝ SAVUNMALARI KARÞISINDA YENÝ REJÝM TEL TEL DÖKÜLDÜ. ONU DÂVÂSINDAN ALIKOYAMADILAR n “Sa­id­Nur­sî,­hem­e­ðil­me­miþ­bir­vic­da­na­sa­hip­ti,­ hem­ de­ Os­man­lý­ yö­ne­ti­min­de­ki­ Kür­te­li’nde­mev­cut­o­lan­öz­gür­lü­ðün­den­yok­sun­bý­ra­kýl­mýþ­tý.­ Sür­gün,­ ha­pis,­ mah­ru­mi­yet,­ yal­nýz­lýk, hat­tâ­ze­hir­len­me,­o­nu­öz­gür­lük­dâ­vâ­sýn­dan­a­lý­ko­ya­ma­dý.­Öz­gür­lü­ðün­se­si,­her­tür­lü­zu­lüm­ve de­si­sey­le­bas­tý­rýl­dý,­an­cak­ke­si­le­me­di.”

EÐÝLÝP BÜKÜLENLERE AHLÂK DERSÝ n “Mus­ta­fa­ Ke­mal'le­ ko­nu­þur­ken­ ba­cak­ ba­cak üs­tü­ne­at­ma­sý­ve­ra­hat­bir­e­day­la­gö­rüþ­le­ri­ni­i­fa­de­ et­me­si,­ Hür­ A­dam­ i­çin­ ga­rip­se­ne­cek­ bir ha­di­se­de­ðil.­Ýkisi­de­ayrý­dünyalarýn­insanlarý. Nur­sî’nin­ bu­ du­ru­þu,­ gü­nü­müz­de,­ muk­te­dir­le­rin­ve­mü­te­gal­li­be­nin­kar­þý­sýn­da­e­ði­lip­bü­kü­len il­mi­ye­sý­ný­fý­i­çin­bir­ah­lâk­der­si­ni­te­li­ðin­de.” Yazýsý Medya-Politik’te

NURCULAR YANLIÞ TANITILDI

Zeynelabidin bin Ali ülkeyi terk etti, ama Tunus'ta olaylar hâlâ devam ediyor. FOTOÐRAF: AA

ORAL ÇALIÞLAR: ÖYLE DEÐÝLMÝÞ n Nurcularýn rejim tarafýndan sistemli bir þekilde yanlýþ tanýtýldýðýný söyleyen yazar Oral Çalýþlar “Türkiye’de fark lý lýk lar bi li ne rek, say gý gösterilerek yeni bir çeþitlilik oluþuyor. Eskiden okullarda bize Nurcular baþ düþman olarak gösteriliyordu; ‘Tür ki ye’yi mah ve de cek ö rüm cek kafalýlar topluluðu.’ Bunun böyle olmadýðýný kabul eden yeni bir kültür oluþturmak gerekiyor” dedi.

BELÝRSÝZLÝK HAKÝM, YAÐMALAMALAR SÜRÜYOR

Tunus’ta kaos devam ediyor BÜYÜKELÇÝLÝK MÜSTEÞARIMIZ: TAM BÝR BELÝRSÝZLÝK VAR n THY’ye­a­it­ö­zel­u­çak­la­Tunus'tan­Ýs­tan­bul’a­ge­len­333­Türk­yol­cu­ a­ra­sýn­da­ bu­lu­nan­ Tür­ki­ye’nin­ Tu­nus­ Bü­yü­kel­çi­li­ði­ Müs­te­þa­rý Ni­lü­fer­Kay­gý­sýz,­“Tam­bir­be­lir­siz­lik­ha­kim.­So­kak­lar­da­gös­te­ri­ve yað­ma­la­ma­la­rýn­de­vam­et­ti­ði­ni­bi­li­yo­ruz”­de­di. Haberi sayfa 7’de

H. Hüseyin Kemal’in röportajý sayfa 12’te

HER AKÞAM RÝSALE-Ý NUR DERSÝ

Arap rejimleri kýrýlma aþamasýnda Sami Cebeci’nin dizi yazýsý sayfa 15’te

DP'NÝN YENÝ GENEL BAÞKANI ZEYBEK:

DP tekrar canlanacak “PARTÝ YENÝDEN DÝRÝLECEK” n De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel Baþ­k an­l ý­ð ý­n a­se­ç i­l en Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek, ‘’Bu­bir­ye­ni­den­do­ðuþ ku­r ul­t a­y ý­ol­d u’’­de­d i. Zey­bek,­bu­nun­bir­baþ­lan­gýç­ol­du­ðu­nu,­da­ha çok­ça­l ý­þ ý­l a­c a­ð ý­n ý,­e­mek­le­rin­bir­le­þe­ce­ði­ni­ve­De­mok­rat­Par­ti'nin­ye­ni­den­di­ri­le­ce­ði­ni­söy­le­di. Haberi sayfa 4’te

MUSTAFA ÖZCAN: 2011 YILI BÜYÜK GELÝÞMELERE GEBE n De­mok­rat­E­ði­tim­ci­ler­Der­ne­ði­nin­dü­zen­le­di­ði­seminerde­ko­nu­þan­ya­zar­Mus­ta­fa­Öz­can,­Ýs­lâm­ül­ke­le­rin­de­de­mok­ra­si­nin­ol­ma­dý­ðý­ný,­o­la­nýn da­po­pü­lizm­a­dý­na­kul­lanýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­A­rap­re­jim­le­ri­nin­ký­rýl­ma­a­þa­ma­sýn­da­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Öz­can­“2011­bü­yük­ge­liþ­me­le­re­ge­be”­de­di. Ümit Kýzýltepe’nin haberi sayfa 10’da

KARAÇÝ'DE ÇATIÞMALAR

DOÐU KUDÜS'TE YENÝ PROJE

Pakistan da durulmuyor

Ýsrail’den yeni inþaat

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI n Pa­k is­t an’ýn­ gü­n e­y in­d e­k i Ka­ra­çi’de­ ya­þa­nan­ o­lay­la­rda ha­ya­tý­ný­ kay­be­den­le­rin­ sa­yý­sý­ 31’e­ yük­sel­di.­ Sind­ e­ya­le­tin­de­ ik­ti­dar­da­ o­lan­ MQM­ i­le­ ANP­ ta­raf­tar­la­rý­ a­ra­sýn­da çý­kan­ça­týþ­ma­lar­da­çok­sa­yý­da­ki­þi­de­ya­ra­lan­dý. Haberi sayfa 7’de

1400 KONUT DAHA YAPACAK n Ýs­ra­il’in,­ Ba­tý­ Þe­ri­a’da­ Do­ðu­ Ku­d üs’ün­ Gi­l o­ Ya­h u­d i ma­h al­l e­s in­d e­ plan­l a­d ý­ð ý 1400­ko­nut­luk­ye­ni­pro­je­nin, ge­le­cek­ haf­ta­ Ku­düs­ Be­le­di­ye­sinin­ Plan­la­ma­ ve­ Ýn­þa­at Ko­m is­y o­n unca­ gö­r ü­þ ü­l e­r ek o­nay­lan­ma­sý­bek­le­ni­yor. Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

BENZÝN FÝYATINA ELMAS VE BOR ÇÖZÜMÜ

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

LÂHýKA

Her iki deccalýn harikulâde icraatý

Be­d.i­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

Ekser tahribat ve hevesâta sevkiyât olduðundan, kolayca harikulâde öyle iþler yaparlar ki, bir rivayette, “Bir günleri bir senedir.” Yani, bir senede yaptýklarý iþleri üç yüz senede yapýlmaz denilmiþ.

ÝKÝNCÝ MESELE i­va­yet­ler­de,­her­i­ki­Dec­ca­lýn­ha­ri­ku­lâ­de­ic­ra­at­la­rýn­dan­ve­pek­fev­ka­lâ­de­ik­ti­dar­la­rýn­dan­ve hey­bet­le­rin­den­bah­se­dil­miþ.­Hat­tâ­bed­baht­bir ký­sým­in­san­lar,­on­la­ra­bir­ne­vî­u­lû­hi­yet­is­nad­e­der­di­ye­ha­ber­ve­ril­miþ.­Bu­nun­se­be­bi­ne­dir? Elcevap: “El-il­mu­ in­dal­lah”­ (Ha­ki­ka­ti­ Al­lah­ bi­lir) ic­ra­at­la­rý­bü­yük­ve­hâ­ri­ku­lâ­de­ol­ma­sý­i­se:­Ek­ser­tah­ri­bat­ve­he­ve­sâ­ta­sev­ki­yât­ol­du­ðun­dan,­ko­lay­ca­ha­ri­ku­lâ­de­öy­le­iþ­ler­ya­par­lar­ki,­bir­ri­va­yet­te,­“Bir­gün­le­ri­ bir­ se­ne­dir.”­ Ya­ni,­ bir­ se­ne­de­ yap­týk­la­rý­ iþ­le­ri­ üç yüz­ se­ne­de­ ya­pýl­maz­ de­nil­miþ.­ Ve­ ik­ti­dar­la­rý­ pek fev­ka­lâ­de­gö­rül­me­si­i­se,­dört­ci­het­ve­se­be­bi­var: Birincisi: Ýs­tid­râc­e­se­ri­o­la­rak,­müs­te­bi­dâ­ne­o­lan­ko­ca­hü­kû­met­le­rin­de,­ce­sur­or­du­la­rýn­ve­fa­al­mil­le­tin kuv­ve­tiy­le­vu­ku­a­ge­len­te­rak­ki­yat­ve­i­yi­lik­ler­hak­sýz­o­la­rak­on­la­ra­is­nad­e­dil­me­siy­le,­bin­ler­a­dam­ka­dar­bir ik­ti­dar­on­la­rýn­þa­hýs­la­rýn­da­te­veh­hüm­e­dil­me­ye­se­bep o­lur.­Hal­bu­ki,­ha­ki­ka­ten­ve­ka­i­de­ten,­bir­ce­ma­a­tin­ha­re­ke­tiy­le­vü­cu­da­ge­len­müs­bet­me­hâ­sin­ve­þe­ref­ve­ga­ni­met­o­ce­ma­a­te­tak­sim­e­di­lir­ve­ef­ra­dý­na­ve­ri­lir.­Ve sey­yi­ât­ve­tah­ri­bat­ve­za­yi­ât­i­se,­re­i­si­nin­ted­bir­siz­li­ði­ne ve­ku­sur­la­rý­na­ve­ri­lir.­Me­se­lâ,­bir­ta­bur­bir­ka­le­yi­fet­het­se,­ga­ni­met­ve­þe­ref­sün­gü­le­ri­ne­a­it­tir.­Ve­men­fî ted­bir­ler­le­za­yi­ât­lar­ol­sa,­ku­man­dan­la­rý­na­a­it­tir.­ Ýþ­te­hak­ve­ha­ki­ka­tin­bu­düs­tur-u­e­sa­si­ye­si­ne­bü­tün bü­tün­mu­ha­lif­o­la­rak­müs­bet­te­rak­ki­yât­ve­ha­se­nat­o müt­hiþ­baþ­la­ra­ve­men­fî­ic­ra­at­ve­sey­yi­at­bî­ça­re­mil­let­le­ri­ne­ve­ril­me­siy­le,­nef­ret-i­âm­me­ye­lâ­yýk­o­lan­o­þa­hýs­lar,­is­tid­rac­ci­he­tiy­le,­ehl-i­gaf­let­ta­ra­fýn­dan­bir­mu­hab­bet-i­u­mu­mi­ye­ye­maz­har­o­lur­lar.­ Ýkinci cihet ve sebep: Her­i­ki­Dec­cal,­â­za­mî­bir­is­tib­dat­ve­â­za­mî­bir­zu­lüm­ve­â­za­mî­bir­þid­det­ve­deh­þet­le­ha­re­ket­et­tik­le­rin­den,­â­za­mî­bir­ik­ti­dar­gö­rü­nür. E­vet,­öy­le­a­cip­bir­is­tib­dat­ki,­ka­nun­lar­per­de­sin­de her­ke­sin­vic­da­ný­na­ve­mu­kad­de­sa­tý­na,­hat­tâ­el­bi­se­si­ne mü­da­ha­le­e­der­ler.­ (Zan­ne­de­rim,­asr-ý­â­hir­de­Ýs­lâm­ve Türk­hür­ri­yet­per­ver­le­ri,­bir­hiss-i­kab­lel­vu­ku­i­le­bu deh­þet­li­is­tib­da­dý­his­se­de­rek­ok­lar­a­týp­hü­cum­et­miþ­ler.­Fa­kat­çok­al­da­nýp­yan­lýþ­bir­he­def­ve­ha­tâ­bir­cep­he­de­hü­cum­gös­ter­miþ­ler.) Hem­öy­le­bir­zu­lüm­ve­ce­bir­ki,­bir­a­da­mýn­yü­zün­den­yüz­kö­yü­ha­rap­ve­yü­zer mâ­sum­la­rý­tec­zi­ye­ve­teh­cir­i­le­pe­ri­þan­e­der.­ Üçüncü cihet ve sebep: Her­i­ki­Dec­cal,­Ya­hu­di­nin­Ýs­lâm­ve­Hý­ris­ti­yan­a­ley­hin­de­þid­det­li­bir­in­ti­kam­bes­le­yen­giz­li­ko­mi­te­si­nin­mu­a­ve­ne­ti­ni­ve­ka­dýn­hür­ri­yet­le­ri­nin­per­de­si­al­týn­da­ki­deh­þet­li­bir­di­ðer­ko­mi­te­nin­yar­dý­mý­ný,­hat­tâ­Ýs­lâm­Dec­ca­lý­ma­son­la­rýn­ko­mi­te­le­ri­ni­al­da­týp­mü­za­he­ret­le­ri­ni­ka­zan­dýk­la­rýn­dan,­deh­þet­li­bir­ik­ti­dar­zan­ne­di­lir.­Hem­ba­zý­ehl-i­ve­lâ­ye­tin­is­tih­ra­ca­týy­la an­la­þý­lý­yor­ki,­Ýs­lâm­dev­le­ti­nin­ba­þý­na­ge­çe­cek­o­lan­Süf­ya­nî­Dec­cal­i­se,­ga­yet­muk­te­dir­ve­da­hi­ve­fa­al­ve­gös­te­ri­þi­is­te­me­yen­ve­þah­sî­o­lan­þan­ve­þe­re­fe­e­hem­mi­yet ver­me­yen­bir­sad­râ­zam­ve­ga­yet­ce­sur­ve­ik­ti­dar­lý­ve me­tin­ve­cev­val­ve­þöh­ret­pe­rest­li­ðe­te­nez­zül­et­me­yen bir­se­ras­ker­bu­lur,­on­la­rý­tes­hir­e­der.­On­la­rýn­fev­ka­lâ­de ve­dâ­hi­yâ­ne­ic­ra­at­la­rý­ný,­ri­ya­sýz­lýk­la­rýn­dan­is­ti­fa­de­i­le ken­di­þah­sý­na­is­nat­ve­o­va­sý­tay­la­ko­ca­or­du­nun­ve­hü­kû­me­tin­te­ced­düt­ve­in­ký­lâp­ve­harb-i­u­mu­mî­in­ký­lâ­býn­dan­ge­len­þid­det-i­ih­ti­ya­cýn­sev­kiy­le­iþ­le­dik­le­ri­te­rak­ki­yâ­tý þah­sý­na­is­nad­et­ti­re­rek­þah­sýn­da­pek­a­cip­ve­ha­ri­ka­bir ik­ti­dar­bu­lun­du­ðu­nu­med­dah­lar­ta­ra­fýn­dan­i­þâ­a­et­ti­rir.­ Dördüncü cihet ve sebep: Bü­yük­Dec­ca­lýn,­is­pri­tiz­ma­ ne­vin­den­ tes­hir­ e­di­ci­ has­sa­la­rý­ bu­lu­nur.­ Ýs­lâm­Dec­ca­lý­nýn­da­hi,­bir­gö­zün­de­tes­hir­e­di­ci­man­ye­tiz­ma­ bu­lu­nur.­ Hat­tâ,­ ri­va­yet­ler­de­ “Dec­ca­lýn­ bir gö­zü­ kör­dür”­ (Bu­ha­ri,­ Fi­ten:­ 26) di­ye­ na­zar-ý­ dik­ka­ti­gö­zü­ne­çe­vi­re­rek­Bü­yük­Dec­ca­lýn­bir­gö­zü­kör ve­ö­te­ki­nin­bir­gö­zü,­ö­te­ki­gö­ze­nis­be­ten­kör­hük­mün­de­ol­du­ðu­nu­ha­dis­te­kay­det­mek­le,­on­lar­kâ­firi­ mut­lak­ bu­lun­du­ðun­dan,­ yal­nýz­ mün­ha­sý­ran­ bu dün­ya­yý­gö­re­cek­bir­tek­gö­zü­var­ve­â­ký­be­ti­ve­â­hi­re­ti­gö­re­bi­le­cek­göz­le­ri­ol­ma­ma­sý­na­i­þa­ret­e­der.­ Ben­bir­mâ­ne­vî­â­lem­de­Ýs­lâm­Dec­ca­lý­ný­gör­düm. Yal­nýz­bir­tek­gö­zün­de­tes­hir­ci­bir­man­ye­tiz­ma­gö­züm­le­mü­þa­he­de­et­tim­ve­o­nu­bü­tün­bü­tün­mün­kir­bil­dim.­Ýþ­te­bu­in­kâr-ý­mut­lak­tan­çý­kan­bir­cü­ret ve­ce­sa­ret­le­mu­kad­de­sa­ta­hü­cum­e­der.­A­vâm-ý­nâs ha­ki­kat-ý­ ha­li­ bil­me­dik­le­rin­den,­ ha­ri­ku­lâ­de­ ik­ti­dar ve­ce­sa­ret­zan­ne­der­ler.­ Hem­þan­lý­ve­kah­ra­man­bir­mil­let,­mað­lû­bi­ye­ti­hen­gâ­mýn­da,­böy­le­is­tid­raç­lý­ve­þan­lý­ve­ta­lih­li­ve­mu­vaf­fa­ki­yet­li­ve­kur­naz­bir­ku­man­da­ný­bu­lun­du­ðun­dan,­giz­li ve­deh­þet­li­o­lan­mâ­hi­ye­ti­ne­bak­ma­ya­rak,­kah­ra­man­lýk da­ma­rýy­la­o­nu­al­kýþ­lar,­ba­þý­na­kor,­sey­yi­e­le­ri­ni­ört­mek is­ter.­Fa­kat­kah­ra­man­ve­mü­ca­hid­or­du­nun­ve­din­dar mil­le­tin­ru­hun­da­ki­nur-u­Ý­mân­ve­Kur’ân­ý­þý­ðýy­la­ha­ki­kat-ý­hâ­li­gö­re­ce­ði­ve­o­ku­man­da­nýn­çok­deh­þet­li tah­ri­ba­tý­ný­ta­mi­re­ça­lý­þa­ca­ðý­ri­va­yet­ler­den­an­la­þý­lýr. Þuâlar, 5. Þuâ, Üç Küçük Mesele, s. 927

R

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Ey­iman­edenler!­Kadýnlara­zorla­varis­olmanýz­size­helâl­deðildir.­Apaçýk­bir­edepsizlik­yapmadýkça,­onlara­verdiðinizin bir­kýsmýný­ele­geçirmeniz­için­de­kadýnlarý­sýkýþtýrmayýn.­Onlarla­iyi­geçinin.­Eðer­onlardan­hoþlanmazsanýz­(biliniz­ki) Allah'ýn­hakkýnýzda­çok­hayýrlý­kýlacaðý­bir­þeyden­de­hoþlanmamýþ­olabilirsiniz.­ Nisa: 19 / Âyeti Kerime Meâli

Hepimiz ‘Hür Adam’ýz! ür­A­d am,­hep re­ne­ka­dar­ta­ham­mül hak­ve­hür­ri­ye­e­de­bi­le­cek. tin­pe­þin­de­dir. Es­ki­þe­hir­Ha­pis­ha­ne­Hür­r i­y et­ i­s e, sin­de­gün­ler­ce­aç­ve­su­yük­sek­bir­de­ABDÝL YILDIRIM suz­bý­ra­ký­lýp,­tu­va­let­ih­ðer­ol­du­ðu­i­çin ti­ya­cýn­dan­bi­le­mah­rum hep­yük­sek­ler­de­bu­lu­nur­ve e­dil­di­ði­gün­ler­de,­Af­yon abdilyildirim26@hotmail.com yük­sek­bir­be­del­ö­de­ne­rek Ha­pis­ha­ne­sin­de­zem­he­el­de­e­di­lir.­O­nun­i­çin­Hür­A­rî­a­yýn­da­so­ba­sýz­ko­ðu­dam­her­za­man­yük­sek­le­ri þu­nun­cam­la­rý­ký­rý­la­rak ter­cih­et­miþ,­da­i­ma­zir­ve­ler­de­do­laþ­ö­lü­me­terk­e­dil­di­ðin­de,­E­mir­mýþ­týr.­O­nu­kâh­bir­da­ðýn­te­pe­sin­de, dað’da­ki­e­vin­de­en­kuv­vet­li­ze­kâh­bir­ka­le­nin­zir­ve­sin­de, hir­ler­le­ze­hir­le­ne­rek­a­cý­i­çin­de kâh­bir­mi­na­re­nin­þe­re­kýv­ran­dý­ðýn­da,­ha­ya­li­miz­hep fe­sin­de­do­la­þýr­ken­gö­rü­Hür­A­dam’ýn­ya­nýn­da­ol­du. yo­ruz. O­na­bu­ka­dar­e­za­ve­ce­fa­la­rý O­n u­ iz­l e­m e­y e­ de­v am re­va­gö­ren­le­rin­de­in­san­gö­e­di­yo­ruz.­Kur’ân’a­dil­u­za­rü­nüm­lü­var­lýk­lar­ol­ma­sýn­tan,­“Kur’ân’ý­Müs­lü­man­la­dan­do­la­yý,­in­san­lý­ðý­mýz­rýn­ e­lin­den­ al­ma­lý­yýz”­ di­yen dan­u­tan­dýk.­ Hür­ A­dam,­ ay­ný­ za­Ýn­gi­liz­ Sö­mür­ge­ler­ Ba­ka­ný­nýn­al­çak­ça­be­yan­la­rý­ný­i­þi­tin­man­da­ “Nur­ A­dam”­ dý. ce,­ Hür­ A­dam’ýn­ yük­sek­ duy­O­na­ zul­me­den­ za­lim­ler, gu­la­rý­ ha­re­ke­te­ ge­çi­yor.­ Se­si­ni hem­ ca­hil,­ hem­ de­ ga­fil kâ­i­na­ta­ du­yu­ra­cak­ de­re­ce­de, ol­duk­la­rýn­dan,­Nur’u­zin­yük­sek­ per­de­den­ mey­dan­ o­da­na­ ka­pa­ta­rak­ sön­dü­re­ku­yor:­“Ben­de­Kur’ân’ýn­sön­cek­le­ri­ni­ zan­ne­di­yor­lar­dý. mez­ve­sön­dü­rü­le­mez­bir­nur Bil­mi­yor­lar­dý­ ki,­ ka­ran­lýk ol­du­ðu­nu­dün­ya­ya­is­pat­e­de­ne­ ka­dar­ ko­yu­ o­lur­sa,­ ý­þýk ce­ðim.”­ Ve­ bu­ i­de­al­ uð­ru­na o­ ka­dar­ faz­la­ par­lar­dý.­ Ni­yol­la­ra­dü­þü­yor. te­kim­ ha­pis­ha­ne­ler­ bi­rer Ý­man­ ve­ Kur’ân­ dâ­vâ­sý­ný mek­tep­o­lu­yor,­en­a­zý­lý­ka­dün­ya­nýn­ ba­þý­na­ ge­çir­mek til­ler,­ en­ gad­dar­ ca­ni­ler,­ en i­çin­çýk­tý­ðý­yol­da,­“çek­me­di­be­lâ­lý­mah­kûm­lar­a­ra­sý­na­a­ði­ce­fa,­gör­me­di­ði­e­za”­kal­tý­lan­ Hür­ A­dam,­ on­la­rý­ da mý­yor.­ Bir­ ka­til­ gi­bi­ ha­pis­en­ký­sa­sü­re­de­ken­di­ne­ben­ha­ne­ye,­ bir­ mec­nun­ gi­bi­ tý­ze­ti­yor,­kalp­le­ri­ni­yu­mu­þa­tý­mar­ha­ne­ye,­bir­â­si­gi­bi­sür­gü­yor,­ vic­dan­la­rý­ný­ nur­lan­dý­rý­ne­ gön­de­ri­li­yor.­ “Þar­kýn­ yal­yor­d u.­ As­l ýn­d a­ bu­ du­r um çýn­ka­ya­lýk­la­rýn­dan­tu­lû­e­den yö­ne­ti­ci­le­rin­de­i­þi­ne­gel­me­bir­ a­teþ­pa­re-i­ ze­kâ”,­ ne­ ga­rip si­ ge­re­ki­yor­du,­ a­ma­ on­la­rýn ve­ a­cý­ ki,­ de­li­lik­ is­na­dý­ i­le­ tý­gö­zü­nü­ kin­ bü­rü­dü­ðü­ i­çin, mar­ha­ne­ye­ka­pa­tý­lý­yor... bun­dan­ da­ ra­hat­sýz­ o­lu­yor­Hür­A­dam’ýn­hür­ri­yet­yol­lar­dý.­A­ma­ Hür­A­dam, ya­ni cu­lu­ðu­de­vam­e­di­yor,­ha­ya­li­Nur­ A­dam,­ zin­dan­la­ra­ da miz­de­o­nun­pe­þin­den­gi­di­nur­ to­hu­mu­ a­tý­yor,­ kan­ ve yor.­Yo­lu­muz­Se­li­mi­ye­Kýþ­la­göz­ya­þý­ i­le­ on­la­rý­ su­la­yýp, sýn­dan,­Sul­ta­nah­met­ve­Se­la­neþv-ü­ ne­m â­ bul­m a­l a­r ý­n ý nik­Mey­dan­la­rýn­dan­ge­çi­yor, sa­býr­la­bek­li­yor­du.­ o­ra­dan­da­ha­mal­lar­kah­ve­si­ne “Ben,­ ce­mi­ye­tin­ i­ma­ný­ný u­z a­n ý­y or.­Git­t i­ð i­her­yer­d e kur­tar­mak­yo­lun­da­dün­hür­ri­ye­ti­an­la­tý­yor.­Ha­mal­la­ya­mý­da­fe­da­et­tim,­â­hi­ra­ders­ve­ri­yor,­as­ker­le­re re­ti­mi­de.” na­si­hat­e­di­yor.­“Hür­ri­yet­i­Fe­da­kâr­lý­ðýn­bu­de­re­ce­ma­nýn­has­sa­sý­dýr”­di­ye­si­ni­ ak­lý­mýz­ al­ma­dý­ðý­ gi­bi, rek,­ i­m an­l a­ hür­r i­y e­t i ha­y a­l i­m iz­ de­ al­m ý­y or­d u. bir­lik­te­zik­re­di­yor. Ken­di­si­ne­ zul­me­den­le­re­ kin bes­le­me­di­ði­ gi­bi,­ bed­du­a­ bi­le Hür­r i­y e­t in­ düþ­et­mi­yor­du.­ Bu­ za­man­da­ in­san man­la­rý­ol­du­ðu­gi­bi, sev­gi­si­nin­bu­ka­da­rý­an­cak­Be­di­Hür­A­d am’ ýn­da­düþ­üz­za­man’da­bu­lu­na­bi­lir­di.­ man­l a­r ý­pek­çok­t u. Dev­let,­ Hür­A­dam’ý­göz­ler­den “Bi­zim­düþ­ma­ný­mýz sak­la­mak­ve­gö­nül­ler­den­u­zak­laþ­ce­ha­let,­za­ru­ret­ve­ih­týr­mak­i­çin­ya­kýn­ta­ri­hin­en­u­zak ti­lâf­týr”­di­yor­du.­Ce­ha­kö­þe­le­rin­de­u­nu­tul­ma­ya­terk­et­let­le­mü­ca­de­le­i­çin­il­miþ­ti.­A­dý­nýn­a­nýl­ma­sýn­dan­bi­le min­el­mas­ký­lý­cý­i­le­mü­ra­h at­s ýz­o­l an­l ar­var­d ý.­A­m a ca­de­le­e­der­ken,­bir­yan­“Meh­met­Tan­rý­se­ver”­a­dýn­da dan­da­va­ta­ný­is­ti­lâ­e­den bir­a­dam­çýk­tý,­öy­le­bir­film Rus­ve­Er­me­ni­güç­le­ri­ne yap­tý­ki,­dev­le­tin­de,­mil­le­tin kar­þý­top­ve­tü­fek­le­sa­va­þa de­na­zar­la­rý­ný­bir­de­fa­da­ha ka­tý­lý­yor­du.­Ka­de­rin­cil­ve­Hür­A­dam’a­çek­ti.­O’na­mu­si­o­la­rak,­Rus­la­ra­e­sir­dü­hab­bet­bes­le­yen­ler­de,­mu­þü­yor­ve­e­sir­kam­pý­na­gö­ha­le­fet­e­den­ler­de­bu­fil­mi­me­rak­la tü­rü­lü­yor.­Ha­ya­li­miz­de­o­bek­le­di,­he­ye­can­la­sey­ret­ti.­ nun­la­bir­lik­te­Kos­tur­ma’ya an­cak­ Hür­A­dam o­la­bi­lir­di.­Bu­gö­rev Pek­ çok­ in­san,­ bu­ fil­mi­ iz­le­dik­ten ka­dar­u­za­ný­yor.­Rus­Kaf­kas­Or­du­su za­ten­ken­di­si­ne­“Ý’caz-ý­Kur’ân’ý­be­yân son­ra­ Hür­A­dam’ýn­ta­ra­fýn­da­yer­al­Ko­mu­ta­ný­Ni­ko­la­Ni­ko­la­viç­kam­pý et”­ta­li­ma­tý­i­le­ve­ril­miþ­ti. mak­ta­dýr.­ Us­ta­ ka­ri­ka­tü­rist­ Ýb­ra­him tef­ti­þe­gel­di­ði­za­man­her­kes­a­ya­ða­kal­“Bu­in­ký­lâb-ý­a­zî­min­te­mel­taþ­la­rý Öz­da­bak’ýn­çok­gü­zel­tas­vir­et­ti­ði­gi­kar­ken,­ Hür­A­dam ye­rin­den­bi­le­ký­- sað­lam­ge­rek”­di­yen­Hür­A­dam,­te­mel­bi,­si­ne­ma­sa­lo­nu­na­gi­ren­her­a­dam, pýr­da­mý­yor.­Bi­zim­yi­ne­yü­re­ði­miz­að­- le­rin­çü­rük­ze­min­ü­ze­ri­ne­a­týl­dý­ðý­ný­gö­o­nu­ ta­ný­dýk­tan­ son­ra “Hür­ A­dam” zý­mý­za­ge­li­yor­“Ey­vah,­bu­de­fa­kur­þu­- rün­ce,­fik­ri­ni­de­ðiþ­ti­ri­yor,­si­ya­set­ye­ri­ne o­la­rak­sa­lon­dan­çý­ký­yor. na­di­zil­mek­ten­kur­tu­la­ma­ya­cak”­di­yo­- Kur’ân’ýn­el­mas­ký­lý­cý­i­le­mü­ca­de­le­et­San­ki­her­kes­li­sân-ý­hâ­li­i­le­“He­pi­miz ruz.­A­ma­i­ma­nýn­kud­si­ye­ti­ve­il­min me­ye­ka­rar­ve­ri­yor­du.­Bu­ka­ra­rý­ný­da Hür­A­da­mýz”­di­ye­ba­ðý­rý­yor. iz­ze­ti­ne­o­lan­sa­da­ka­ti­i­le­yi­ne­ha­ya­tý­ný en­i­yi­þe­kil­de­hür­ri­ye­tin­en­bol­ol­du­ðu ve­hür­ri­ye­ti­ni­mu­ha­fa­za­e­di­yor. dað­baþ­la­rýn­da­tat­bik­e­de­bi­lir­di.­O­nun ÜSTÂDIM Bi­rin­ci­Dün­ya­Sa­va­þý­bit­miþ,­ar­ka­sýn­- i­çin­yi­ne­do­ðu­nun­yal­çýn­dað­la­rý­na Çek­ti­ðin­çi­le­yi­be­yaz­per­de­de, dan­baþ­la­yan­Ýs­tik­lâl­Mü­ca­de­le­si­so­- doð­ru­yo­la­çýk­mýþ­tý.­Ha­ya­li­miz­bu­dað­Gör­dük­de­hü­zü­ne­dal­dýk­Üs­tâ­dým. nun­da­“Ýs­lâm’ýn­son­or­du­su”­mu­zaf­fer la­ra­týr­man­mak­ta­zor­luk­çek­se­de,­biz Af­yon­zin­da­nýn­da,­so­ðuk­hüc­re­de, ol­muþ,­va­tan­düþ­man­is­ti­lâ­sýn­dan­kur­- de­pe­þin­den­gi­di­yo­ruz. Ru­hu­muz­ü­þü­dü,­don­duk­Üs­tâ­dým. ta­rýl­mýþ­tý.­Gö­rü­nür­de­bir­hür­ri­yet­se­Hür­A­dam’ýn­dâ­vâ­sýn­da­gös­ter­di­ði vin­ci­ve­coþ­ku­su­var­dý.­A­ma­ Hür­A­- se­bat­ve­gay­re­ti­gö­ren­hür­ri­yet­ve­þe­ri­at Mü­ba­rek­be­de­ni­ze­hir­le­di­ler, dam,­bu­hür­ri­yet­gö­rün­tü­sü­nün­al­týn­- düþ­man­la­rý,­o­nu­dað­lar­da­da­ra­hat­bý­Cev­þen­le­ze­hi­ri­yen­dik­Üs­tâ­dým. da­ce­re­yan­e­den­bir­þey­ler­den­ra­hat­sýz­- rak­ma­dý­lar.­“Ya­bi­zim­le­bir­lik­te­o­lur­Sa­id­le­rin­so­nu­gel­di­de­di­ler, dý.­Çün­kü­ye­ni­bir­dev­le­tin­te­mel­le­ri­a­- sun,­ya­da­ha­ya­tý­sa­na­ze­hir­e­de­riz”­di­Bir­öl­düy­sek,­bin­di­ril­dik­Üs­tâ­dým. tý­lýr­ken,­i­ma­nýn­te­mel­le­ri­ne­di­na­mit yor­lar­dý.­A­ma­o,­zeh­ri­yu­dum­la­ma­ya Sa­lo­na­hâ­kim­di­ru­hâ­ni­ye­tin, yer­leþ­ti­ril­di­ði­ni­fark­e­di­yor­du.­Kur­tu­luþ ra­zý­ol­du,­hür­ri­yet­yo­lu­nu­ter­cih­et­ti. Ru­hu­na­rah­met­ler­sun­duk­Üs­tâ­dým. Sa­va­þý­ka­za­nýl­mýþ­tý,­a­ma­bir­baþ­ka­mâ­- Çi­le­ye­ve­ce­fa­ya­tâ­lip­ol­du.­On­dan­son­Per­de­ye­ak­set­ti­Nur­lu­rü’ye­tin, ne­vî­sa­vaþ­þim­di­baþ­lý­yor­du.­San­ki­“Kü­- ra­da­ar­dý­ar­ka­sý­ke­sil­me­yen­sür­gün­ler, Se­ni­kar­þý­mýz­da­san­dýk­Üs­tâ­dým. çük­ci­had­bit­miþ,­þim­di­bü­yük­ci­had” mah­ke­me­ler,­ha­pis­ler,­su­i­kast­lar­dev­ri (A. Y.) baþ­lý­yor­du.­Bu­ci­ha­dýn­baþ­ko­mu­ta­ný, baþ­la­dý.­Ba­ka­lým­ha­ya­li­miz­bu­zu­lüm­le­-

Niçin Hür Adam? feyzýNuR

GÖNÜL PINARI

BAKÝ ÇÝMÝÇ bakicimic@hotmail.com

ün­kü­ Be­di­üz­za­man;­ “Ben­ ek­mek­siz­ ya­þa­rým, hür­ri­yet­siz­ya­þa­ya­mam”­1 di­ye­rek­ha­ya­tý­ve­fi­i­li­yâ­tý­i­le­bu­sö­zü­nü­is­pat­et­miþ­bir­Ýs­lâm­â­li­mi ve­mü­câ­hid-i­Kur’ân’dýr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“En­ev­vel­be­nim­meþ­rû­da­i­re­de­ki­hür­ri­ye­ti­me­do­kun­ma­sýn­lar”­ 2 di­ye­hay­kýr­mýþ­bir kah­ra­man­dýr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“hür­a­dam­la­rýn,­hür­mem­le­ke­ti­nin­i­lâ­hî­ku­ru­luþ­fel­se­fe­si­ni,­a­kýl­la­ra­ve­gö­nül­le­re­nak­þe­den­din­a­da­mý­dýr.”­3 Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­hür­fi­kir­li,­va­kâr­lý,­Ýs­lâm’ýn ve­Kur’ân’ýn­þe­câ­a­tý­ný­biz­zat­ya­þa­yan­bir­fe­da­î­dir. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Ýn­san­lar­hür­ol­du­lar,­a­ma yi­ne­ab­dul­lah­týr­lar.­Her­þey­hür­ol­du;­þe­rî­at­da­hür­dür,­ meþ­rû­ti­yet­ de.­ Me­sâ­il-i­ þe­rî­a­tý­ rüþ­vet­ ver­me­ye­ce­ðiz.­Baþ­ka­sý­nýn­ku­sû­ru­in­sa­nýn­ku­sû­ru­na­se­net ve­ö­zür­o­la­maz.” 4 di­ye­bil­miþ­bir­mü­fes­sir­dir. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Biz­hür­söy­le­di­ði­miz­den­do­la­yý­ma’rûz­ka­la­ca­ðý­mýz­bu­mah­kû­mi­ye­ti­if­ti­hâr­la­kar­þý­la­ya­ca­ðýz.­Ve­sa­de­ce­‘Al­lah­bi­ze­ye­ter;­O­ne­gü­zel­ve­kil­dir’ 5 ni­dâ­sýy­la­der­gâh-ý­Kà­di­yü’l-Hâ­câ­ta­el­a­ça­ca­ðýz”­ 6 di­ye­bi­len­ta­le­be­le­re­sa­hip­tir. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­hür­ri­yet­te­“in­san­her­ne­se­fâ­het ve­re­zâ­let­iþ­ler­se,­baþ­ka­sý­na­za­rar­ver­me­mek­þar­týy­la­bir­þey­de­nil­mez”­7 an­la­yý­þý­ný­ka­bûl­et­me­di­ði­ni­söy­le­miþ­tir. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Zi­râ’,­nâ­ze­nin­hür­ri­yet,­â­dâb-ý þe­rî­at­la­mü­te­ed­di­be­ve­mü­te­zey­yi­ne­ol­mak­lâ­zým­dýr. Yok­sa,­se­fâ­het­ve­re­zâ­let­te­ki­hür­ri­yet,­hür­ri­yet­de­ðil­dir. Bel­ki­hay­van­lýk­týr,­þey­ta­nýn­is­tib­dâ­dý­dýr.­Nefs-i­em­mâ­re­ye­e­sir­ol­mak­týr”­8 tes­bit­le­ri­ni­yap­mýþ­týr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Hür­ri­yet-i­u­mû­mî,­ef­râ­dýn zer­rât-ý­hür­ri­yâ­tý­nýn­mu­has­sa­lý­dýr.­Hür­ri­ye­tin­þe’nî­o­dur­ki,­ne­nef­si­ne,­ne­gay­rý­ya­za­ra­rý­do­kun­ma­sýn”­9 di­ye mü­kem­mel­bir­hür­ri­yet­ta’rî­fi­yap­mýþ­týr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­”Bel­ki­hür­ri­yet­bu­dur­ki:­Kà­nûn-u­a­da­let­ve­te’dîb­ten­baþ­ka,­hiç­kim­se­kim­se­ye­ta­hak­küm­et­me­sin.­Her­ke­sin­hu­kû­ku­mah­fûz­kal­sýn, her­kes­ha­re­kât-ý­meþ­rû­a­sýn­da­þâ­hâ­ne­ser­best­ol­sun­‘Al­lah’ý­bý­ra­kýp­da­bir­bi­ri­mi­zi­rab­e­din­me­ye­lim’­10­neh­yi­nin sýr­rý­na­maz­har­ol­sun”­11 ha­kî­ka­ti­ni­hay­kýr­mýþ­týr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Hür­ri­ye­tin­ke­mâ­li,­fi­ra­vun­luk tas­la­ma­mak­ve­baþ­ka­sý­nýn­hür­ri­ye­ti­ni­ha­fî­fe­al­ma­mak­týr”­12 di­ye­rek­mü­kem­mel­bir­ta’rîf­da­hâ­yap­mýþ­týr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Þe­hâ­met­ve­þef­kat-i­î­mâ­ni­ye­den­te­vel­lüd­e­den­hür­ri­yet-i­þer’i­ye­dir­ki,­o­hür­ri­yet-i þer’i­ye,­â­dâb-ý­þer’i­ye­i­le­süs­le­nip­garp­me­de­ni­yet-i­se­fî­ha­ne­sin­de­ki­sey­yi­a­tý­at­mak­týr”­13 de­mek­te­dir. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Ý­man­dan­ge­len­hür­ri­yet-i þer’i­ye­i­ki­e­sa­sý­em­re­der”­der.­Bun­lar: 1-­Ya­nî,­î­mân­bu­nu­ik­ti­za­e­di­yor­ki,­ta­hak­küm­ve­is­tib­dâd­i­le­baþ­ka­sý­ný­ten­zîl­et­me­mek­ve­zil­le­te­dü­þür­me­mek­ve­zâ­lim­le­re­te­zel­lül­et­me­mek...­‘Al­lah’a­ha­ki­kî­abd o­lan,­baþ­ka­la­ra­abd­o­la­maz.’ 2-­Bir­bi­ri­ni­zi,­Al­lah’tan­baþ­ka­ken­di­ni­ze­Rab­yap­ma­yý­nýz.­ Ya­ni,­ Al­lah’ý­ ta­ný­ma­yan,­ her­þe­ye,­ her­ke­se nis­pe­ti­ne­gö­re­bir­ru­bû­bi­yet­te­veh­hüm­e­der,­ba­þý­na mu­sal­lat­ e­der.”­ 14 “E­vet,­ hür­ri­yet-i­ þer’i­ye­ Ce­nâb-ý Hak­kýn­Rah­mân,­Ra­hîm­te­cel­lî­siy­le­bir­ih­sâ­ný­dýr­ve î­mâ­nýn­bir­has­sa­sý­dýr”­15 î­zâh­la­rý­ný­yap­mak­ta­dýr. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“A­sýl­mü’min­hak­kýy­la­hür­dür. Sâ­ni-i­Â­le­me­abd­ve­hiz­met­kâr­o­lan,­hal­ka­te­zel­lü­le­te­nez­zül­et­me­mek­ge­rek­tir.­De­mek,­ne­ka­dar­î­mâ­na­kuv­vet­ve­ril­se,­hür­ri­yet­de­o­ka­dar­kuv­vet­bu­lur”­ 16 di­ye hür­ri­ye­tin­î­mân­i­le­kuv­vet­ka­za­na­ca­ðý­na­i­þa­ret­et­miþ­tir. Çün­kü­ Be­di­üz­za­man;­ “Ýn­san­da­ki­ þe­hâ­met-i­ î­mâ­ni­ye­ þef­kat­le­ ci­haz­lan­mýþ­týr.­ Þef­kat­ i­se­ bü­tün­ mah­lû­ka­ta­ a­cý­mak­ ve­ on­la­rýn­ hak­ ve­ hu­kûk­la­rý­ný­ ko­ru­ma­yý­ge­rek­ti­rir.­‘Ya’nî­te­zel­lül­et­me­mek,­hak­sýz­la­ra, zâ­lim­le­re­ zil­let­ gös­ter­me­mek,­ maz­lûm­la­rý­ da­ ze­lil et­me­mek.­ Ya’nî,­ hür­ri­yet-i­ þer’i­ye­nin­ e­sâs­la­rý­ o­lan müs­te­bit­le­re­dal­ka­vuk­luk­et­me­mek­ve­bî­ça­re­le­re­ta­hak­küm­ve­te­keb­bür­et­me­mek­tir”­17 de­mek­te­dir. Çün­kü­Be­di­üz­za­man;­“Na­sýl­hür­ri­yet­î­mâ­nýn­has­sa­sý­dýr?”­di­ye­so­ran­la­ra­ce­vâ­ben;­“Zi­râ,­râ­bý­ta-i­î­mân i­le­Sul­tan-ý­Kâ­i­na­ta­hiz­met­kâr­o­lan­a­dam,­baþ­ka­sý­na te­zel­lül­i­le­te­nez­zül­et­me­ye­ve­baþ­ka­sý­nýn­ta­hak­küm ve­is­tib­dâ­dý­al­tý­na­gir­me­ye­o­a­da­mýn­iz­zet­ve­þe­hâ­met-i­ î­mâ­ni­ye­si­ bý­rak­ma­dý­ðý­ gi­bi;­ baþ­ka­sý­nýn­ hür­ri­yet­ve­hu­kû­ku­na­te­ca­vüz­et­me­yi­da­hi,­o­a­da­mýn­þef­kat-i­î­mâ­ni­ye­si­bý­rak­maz.­E­vet,­bir­pa­di­þa­hýn­doð­ru bir­ hiz­met­kâ­rý,­ bir­ ço­ba­nýn­ ta­hak­kü­mü­ne­ te­zel­lül et­mez.­Bir­bî­ça­re­ye­ta­hak­kü­me­da­hi­o­hiz­met­kâr­te­nez­zül­et­mez.­De­mek­î­mân­ne­ka­dar­mü­kem­mel­o­lur­sa,­o­de­re­ce­hür­ri­yet­par­lar.­Ýþ­te­Asr-ý­Sa­â­det”­ 18 ha­kî­kat­le­ri­ni­hay­ký­ran­Hür­A­dam­dýr.­ Ýþ­te­Be­di­üz­za­man’ýn­di­lin­den­Hür­A­dam!

Ç

Dipnotlar: 1- Emirdað Lâhikasý,2006,s:51; 2- Emirdað Lâhikasý, 2006, s: 51; 3- Tarihçe-i Hayat, 2006,s: 976; 4- Divan-ý Harb-i Ör fî.1995,s: 65; 5- Âl-i Ýmrân Sûresi, 3:173.; 6- Þuâlar, 2005, s: 883; 7- Münâzarât, 2007, s: 133; 8- Münâzarât. 2007, s: 134; 9Münâzarât. 2007, s: 134; 10- Âl-i Ýmrân Sûresi, 3:64.; 11- Münâzarât. 2007, s: 138, 39; 12- Münâzarât, dipnot; 13- Hutbe-i Þâmiye, 1996, s: 66; 14- Hutbe-i Þâmiye, 1996, s: 66; 15- Hutbe-i Þâmiye, 1996, s: 67; 16- Hutbe-i Þâmiye, 1996, s: 103; 17- Hutbe-i Þâmiye, 1996, s: 41; 18- Münâzarât. 2007, s: 145.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Safer 1432 Rumî: 4 K. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.18 5.31 5.36 5.50 5.46 4.59 5.04 4.57 5.40 5.09 5.38

Güneþ 6.44 7.01 7.02 7.20 7.17 6.26 6.32 6.27 7.10 6.36 7.05

Öðle 11.56 12.05 12.14 12.25 12.21 11.36 11.40 11.32 12.15 11.47 12.15

Ýkindi 14.32 14.34 14.50 14.55 14.48 14.10 14.12 14.00 14.44 14.23 14.49

Akþam 16.55 16.58 17.14 17.18 17.12 16.34 16.36 16.24 17.08 16.47 17.13

Sözleþmeliler yine mahkeme kapýsýnda SAÐLIK-SEN, DANIÞTAY'A AÇTIÐI DÂVÂDA KAMUDA SAYILARI 250 BÝNÝ AÞAN SÖZLEÞMELÝ PERSONELÝN ÇALIÞMA ESASLARINI BELÝRLEYEN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI HÜKÜMLERÝNÝN ÝPTALÝNÝ ÝSTEDÝ. SAÐLIK Sen­ta­ra­fýn­dan,­Da­nýþ­tay’a­a­çý­lan­dâ­vâ­da,­ka­mu­da­sa­yý­la­rý­250­bi­ni­a­þan­söz­leþ­me­li­per­so­ne­lin­ça­lýþ­ma­e­sas­la­rý­ný­be­lir­le­yen­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­ka­ra­rý­nýn ba­zý­hü­küm­le­ri­nin­ip­ta­li­is­ten­di.­Sað­lýk-Sen’in­aç­tý­ðý dâ­vâ­da,­söz­leþ­me­li­per­so­ne­lin­i­þe­a­lýn­ma­da­a­ra­nan­ni­te­lik­ler­den­bi­ri­si­ni­kay­bet­me­si­ve­ya­hiz­me­ti­nin­ge­rek­ti­ði­po­zis­yo­na­ih­ti­yaç­kal­ma­ma­sý­gi­bi­du­rum­lar­da­i­da­re­ye­söz­leþ­me­yi­fes­het­me­yet­ki­si­ta­nýn­ma­sý,­ip­ta­li is­te­nen­dü­zen­le­me­le­rin­ba­þýn­da­ge­li­yor.­Sen­di­ka­dan ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re­hü­kü­met,­yýl­ba­þýn­da­uy­gu­la­ma­ya­koy­du­ðu­söz­leþ­me­li­per­so­nel­ça­lýþ­týr­ma­e­sas­la­rýn­da­da­ha­ön­ce­yar­gý­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­len­yü­rüt­me­yi dur­dur­ma­ka­rar­la­rý­ný­dik­ka­te­al­ma­dý.­A­çýk­la­ma­da,

söz­leþ­me­li­per­so­ne­lin­ta­yin­ler­de­kad­ro­lu­me­mur­la­ra ö­de­nen­sü­rek­li­gö­rev­yol­lu­ðu­nu­al­ma­sý­ge­rek­ti­ði­Da­nýþ­tay­ka­ra­rý­i­le­sa­bit­ken,­mev­zu­at­ta­ya­sa­ðýn­de­vam et­me­si­ne­de­niy­le­i­da­re­nin,­söz­leþ­me­li­per­so­ne­le­gö­rev yol­lu­ðu­ö­de­me­di­ði­kay­de­dil­di.­Dâ­vâ­kap­sa­mýn­da­ay­rý­ca­gi­yim­yar­dým­la­rý­na­sý­nýr­la­ma­ge­ti­ren,­yö­ne­ti­ci­le­rin ra­po­ruy­la­söz­leþ­me­nin­fes­he­dil­me­si­ne­im­kan­ta­ný­yan hü­küm­le­rin­de­ip­ta­li­is­ten­di.­Sað­lýk-Sen­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Mah­mut­Ka­çar,­söz­leþ­me­li­per­so­nel­mev­zu­a­tý­nýn i­da­re­nin­cid­di­ye­ti­ne­ve­gü­ve­ni­lir­li­ði­ne­ya­kýþ­ma­dý­ðý­ný be­lir­te­rek,­“Hü­kü­met,­ka­mu­da­ay­ný­i­þi­ya­pan­ay­ný­sta­tü­de­ki­ça­lý­þa­ný­ný­fark­lý­ad­la­ra­ve­hak­la­ra­mah­kûm­ol­mak­tan­kur­tar­ma­lý­dýr.”­de­di.­­Ankara / cihan

Yatsý 18.14 18.21 18.33 18.41 18.36 17.54 17.57 17.47 18.30 18.06 18.33

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Güneþ Öðle 7.19 12.21 7.20 12.28 7.01 12.02 6.47 11.55 6.57 12.07 6.51 11.52 6.30 11.42 6.36 11.38 6.15 11.23 7.09 12.10 6.47 12.03

Ýkindi 14.46 15.01 14.26 14.27 14.41 14.16 14.17 14.04 13.56 14.34 14.44

Akþam 17.10 17.25 16.50 16.50 17.05 16.40 16.41 16.28 16.19 16.58 17.07

Yatsý 18.35 18.45 18.15 18.12 18.25 18.05 18.00 17.52 17.40 18.23 18.24

Ýlginiz için teþekkürler YE­NÝ­AS­YA’dAN­SÝ­ZE

Köyde ‘akýllý tahta’ ile eðitim SÝVAS’IN U­laþ­il­çe­si­ne­bað­lý­Ka­ra­þar­Kö­yü’nde­ki­bir­leþ­ti­ril­miþ­sý­nýf­lý­il­köð­re­tim­o­ku­lun­da­ders­ler,­ ‘’Do­kun­ma­tik­A­kýl­lý­Tah­ta’’ i­le­ya­pý­lý­yor.­U­laþ­il­çe­mer­ke­zi­ve­bel­de­ler­de­ki­o­kul­la­ra­yö­ne­lik­yü­rü­tü­len ‘’Do­kun­ma­tik­A­kýl­lý­Tah­ta­Ka­zan­dýr­ma­Pro­je­si’’nin kap­sa­mý­köy­ler­de­ki­bir­leþ­ti­ril­miþ­sý­nýf­lý­il­köð­re­tim­o­kul­la­rý­ný­da­i­çi­ne­a­la­rak­ge­niþ­le­ti­li­yor.­Pro­je­çer­çe­ve­sin­de­mer­kez­ve­bel­de­ler­de­e­ði­tim­ve­ren­o­kul­lar­da­bir­çok­sý­ný­fa ‘’Do­kun­ma­tik­a­kýl­lý­tah­ta­sis­te­mi’’­ku­ran­U­laþ­Kay­ma­kam­lý­ðý­ve­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðü,­köy­o­kul­la­rý­na­da­a­kýl­lý­tah­ta­ka­zan­dý­rý­yor.­Ýl­çe­ye­bað­lý­Ka­ra­þar­Kö­yün­de­in­ce­le­me­ler­de­bu­lu­nan­U­laþ­Kay­ma­ka­mý­Can­Ak­soy,­mer­kez­ve­bel­de­ler­de­ki­il­köð­re­tim­o­kul­la­rý­dý­þýn­da­ilk­de­fa­bir­köy­o­ku­lun­da­a­kýl­lý­tah­ta­uy­gu­la­ma­sý­nýn­baþ­la­týl­dý­ðý­ný,­bu­nun­di­ðer­köy­le­re­de­ör­nek­o­la­cak­bir­ça­lýþ­ma­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­­Sivas / aa

Ýmsak 5.48 5.52 5.29 5.19 5.30 5.19 5.04 5.05 4.47 5.37 5 .23

yeniasyadansize@yeniasya.com.tr

ür­ A­dam­ fil­mi­ gün­de­me­ gel­dik­ten­ son­ra ga­ze­te­miz­de­film­le­il­gi­li­ya­yýn­lar­yo­ðun­la­þýn­ca,­o­ku­yu­cu­la­rý­mýz­dan­“Bun­la­rý­bro­þür yap­sa­nýz­da,­fil­mi­iz­le­yen­le­re­u­laþ­tý­rýp,­Üs­ta­dý­ve Ri­sa­le-i­Nur’u­da­ha­i­yi­ta­ný­ma­la­rý­na­yar­dým­cý­ol­sak”­þek­lin­de­tek­lif­ler­gel­me­ye­baþ­la­dý. Bun­l ar­d an­ bi­r i­ o­l an­ De­n iz­l i­ Tem­s il­c i­m iz Meh­met­Ce­be,­me­sa­jýn­da­þöy­le­di­yor­du: “Gün­dem­de­ o­lan­ Hür­ A­dam­ Be­di­üz­za­man Sa­id­ Nur­sî­ i­le­ il­gi­li,­ kay­na­ðýn­dan­ ya­pý­lan­ bil­gi­len­di­ri­ci­ ya­zý­lar­ tak­di­re­ þa­yan­dýr.­ Bu­nun­la­ bir­lik­te,­ga­ze­te­nin­sý­nýr­lý­yer­le­re­u­laþ­tý­ðý­dik­ka­te­a­lý­n a­r ak,­ bu­ ko­n u­d a­k i­ bil­g i­l en­d ir­m e­l e­r i­m i­z in bro­þür­ ve­ ek­ o­la­rak­ ve­ril­me­si­ ve­ bu­ i­þin­ sý­ca­ðý sý­ca­ðý­na,­gün­dem­de­ðiþ­me­den­ve­ril­me­si­ge­re­kir di­ye­dü­þü­nü­yo­ruz.” Ce­be’den­ön­ce,­as­len­Al­man­ya’da­i­ka­met­et­mek­te­o­lup,­mem­le­ke­ti­De­niz­li’den­bi­zi­a­ra­yan o­ku­yu­cu­muz­Ha­san­Rüz­gâr­da­ay­ný­tek­li­fi­i­let­ti. Son­ra­ki­ gün­ler­de­ An­ka­ra­ baþ­ta­ ol­mak­ ü­ze­re baþ­ka­ ma­hal­ler­den­ ge­len­ ta­lep­ler­ de­ bu­ yön­de o­lun­ca,­ ko­nu­yu­ sür’at­le­ de­ðer­len­di­rip­ ge­re­ði­ni yap­ma­ya­ka­rar­ver­dik. Ve­so­nuç­ta,­ge­çen­Cu­ma­günü­ga­ze­tey­le­bir­lik­te­ ver­di­ði­miz­ Hür­ A­dam­ Fýr­tý­na­sý­ bro­þü­rü, bu­tek­lif­le­rin­ne­ti­ce­si­o­la­rak­or­ta­ya­çýk­tý. Ce­be’nin­ tek­li­fin­de,­ film­le­ il­gi­li­ o­la­rak­ di­ðer ga­ze­te­ve­ya­yýn­lar­da­çý­kan­ha­ber­ve­ya­zý­la­rýn­da bu­bro­þür­de­yer­al­ma­sý­is­te­ni­yor­du,­a­ma­bun­la­rý­da­koy­du­ðu­muz­tak­dir­de­ha­cim­çok­ge­niþ­le­ye­ce­ði­i­çin­on­la­ra­yer­ver­me­dik. Çý­kýþ­nok­ta­mýz,­film­ve­si­le­siy­le­gün­de­me­ge­len­ ko­nu­lar­da,­ ö­zel­lik­le­ Sa­id­ Nur­sî-M.­ Ke­mal gö­rüþ­me­siy­le­ il­gi­li­ o­la­rak­ Ye­ni­ As­ya’da­ çý­kan ay­dýn­la­tý­cý­ ve­ ta­mam­la­yý­cý­ bil­gi­le­ri­ ih­ti­va­ e­den ya­zý­la­rý­bir­a­ra­ya­top­la­mak­tý. Öy­le­ de­ yap­týk­ ve­ böy­le­ce,­ fil­mi­ sey­re­dip­ o ko­nu­lar­da­ da­ha­ ge­niþ­ bil­gi­ ih­ti­ya­cý­ du­yan­la­ra yar­dým­cý­o­la­cak­bir­do­kü­man­ha­zýr­la­mýþ­ol­duk. Ýs­ti­fa­de­ye­ve­si­le­ol­ma­sý­ný­di­li­yo­ruz. ««« Ý­kin­ci­bas­ký­yý­yap­týk Bro­þür­ ký­sa­ sü­re­de­ ha­zýr­lan­dý­ðý­ ve­ bi­raz­ da bun­dan­do­la­yý­ye­ter­li­du­yu­ru­ya­pý­la­ma­dý­ðý­hal­de,­ tah­min­le­ri­mi­zi­ a­þan­ bir­ a­lâ­ka­ gör­dü.­ Öy­le ki,­ ilk­ bas­ký­ ký­sa­ sü­re­de­ tü­ken­di­ ve­ i­kin­ci­ bir bas­ký­da­ha­yap­ma­mec­bu­ri­ye­ti­hâ­sýl­ol­du. Bun­dan­do­la­yý­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­te­þek­kür­e­di­yo­ruz.­Ve­film­viz­yon­da­kal­dý­ðý­sü­re­ce­bu­bro­þü­re­ ih­ti­ya­cýn­ de­vam­ e­de­ce­ði­ni­ ha­týr­la­ta­rak, bun­dan­son­ra­da­ye­ni­ta­lep­ler­de­bu­lu­na­bi­le­ce­ði­ni­zi­i­fa­de­et­mek­is­ti­yo­ruz. ««« Haf­ta­nýn­Be­di­üz­za­man­man­þet­le­ri Hür­ A­dam­ ve­si­le­siy­le­ o­lu­þan­ Be­di­üz­za­man gün­de­mi­ni,­geç­ti­ði­miz­haf­ta­da­ge­rek­man­þet­le­ri­miz,­ge­rek­se­sa­ir­ha­ber­le­ri­miz­ve­kö­þe­ya­zý­la­rý­mýz­la­can­lý­tut­ma­gay­re­ti­mi­zi­sür­dür­dük. En­a­zýn­dan­man­þet­le­ri­ha­týr­la­ya­cak­o­lur­sak. 8­O­cak:­Gün­dem­Sa­id­Nur­sî. 9­O­cak: Hür­A­dam­ka­pa­lý­gi­þe. 10­O­cak: A­sýl­ba­þa­rý­Sa­id­Nur­sî’nin. 11­ O­cak:­ Be­di­üz­za­man­ her­ ko­nu­ya­ in­sa­nî yak­laþ­tý. 12­O­cak:­O­be­yan­na­me­hâ­lâ­ge­çer­li. 13­O­cak:­(Be­di­üz­za­man’ý) Ke­ma­lizm­giz­le­di, halk­sa­hip­len­di. 14­O­cak:­Ri­sa­le-i­Nur­­ma­ter­ya­liz­mi­çü­rüt­tü. 16­O­cak: Sa­id­Nur­sî­sim­ge­i­sim. Bun­lar,­Ye­ni­As­ya’nýn,­Be­di­üz­za­man­ve­Ri­sa­le-i Nur’la­il­gi­li­her­müs­bet­ge­liþ­me­ye,­ar­dýn­da­baþ­ka­ca­hiç­bir­fark­lý­he­sap­ve­mü­lâ­ha­za­ol­mak­sý­zýn,­sa­mi­mi­yet­le­sa­hip­çýk­ma­an­la­yý­þý­nýn­ye­ni­ör­nek­le­ri o­la­rak­ka­yýt­la­ra­geç­ti­ve­ar­þiv­ler­de­ki­ye­ri­ni­al­dý. Bu­ çiz­gi­ ve­ an­la­yýþ,­ Ye­ni­ As­ya­ ya­yýn­ ve­ hiz­met­ ha­ya­tý­ný­ sür­dür­dü­ðü­ müd­det­çe­ in­þa­al­lah da­ha­da­ge­li­þe­rek­de­vam­e­de­cek. ««« Ku­düs­ve­A­vus­tral­ya­not­la­rý Ýs­ra­il’de­iþ­ya­pan­bir­Türk­fir­ma­sý­nýn­da­ve­tiy­le­bu­ül­ke­ye­gi­den­Fa­ruk­Ça­kýr’ýn­ge­zi­iz­le­nim­le­ri­ni­“Ku­düs,­not­la­rý”­baþ­lýk­lý­bir­ya­zý­di­zi­si­o­la­rak­11-13­O­cak­gün­le­rin­de­ya­yýn­la­dýk. Ar­dýn­dan,­ ge­çen­ yý­lýn­ son­ i­ki­ haf­ta­sý­ný,­ A­vustral­ya­Nur­Vak­fý­nýn­da­ve­tiy­le­bu­kýt’a-ül­ke­de­ ge­ç i­r en­ Sa­m i­ Ce­b e­c i’nin­ Mel­b o­u r­n e­ ve Sydney’i­ kap­sa­yan­ se­ya­ha­tiy­le­ il­gi­li­ in­ti­ba­la­rý­ný da­ “A­vus­tral­ya­ not­la­rý”­ baþ­lýk­lý­ bir­ di­zi­ o­la­rak dün­den­i­ti­ba­ren­neþretmeye­baþ­la­dýk.

H

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Hakikaten yeni olsun

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

e­çim­yý­lýn­da­yýz,­do­la­yý­sý­i­le­bu­yý­lý­‘ye­ni­a­na­ya­sa­yap­ma­yý­lý’­o­la­rak­da­ad­lan­dýr­mak müm­kün.­Ger­çek­ten­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­bel­ki 2011­yý­lýn­da­ya­pý­la­ma­ya­cak,­a­ma­bu­ko­nu­da­yo­ðun­bir­tar­týþ­ma­ya­þa­na­ca­ðý,­a­na­ya­sa­tas­lak­la­rý­nýn or­ta­ya­çý­ka­ca­ðý­ný­söy­le­ye­bi­li­riz. Ye­ni­bir­a­na­ya­sa­yap­mak­tek­nik­an­lam­da­zor de­ðil,­a­ma­“12­Ey­lül­dar­be­a­na­ya­sa­sý­ný­a­rat­ma­ya­cak­bir­a­na­ya­sa”­yap­ma­ya­ba­zý­en­gel­ler­var.­En baþ­ta­“ye­ni­a­na­ya­sa”­is­te­yen­le­rin­bir­kýs­mý;­tam­i­fa­de­et­me­se­ler­de­“12­Ey­lül­a­na­ya­sa­sý­ný­a­ra­tan­bir a­na­ya­sa”­yap­týr­ma­nýn­pe­þin­de.­Ma­a­le­sef,­“Kav­ga ve­kar­ga­þa­a­ra­sýn­da­hür­ri­yet­le­ri­na­sýl­ký­sýt­la­ya­bi­li­riz,­de­mok­ra­si­yo­lun­da­ki­i­ler­le­me­yi­na­sýl­en­gel­le­riz”­pla­ný­ya­pan­lar­da­var! 12­Ey­lül­1980­dar­be­si­nin­ü­ze­rin­den­bun­ca­yýl geç­ti­ði­hal­de­hâ­lâ­‘dar­be­a­na­ya­sa­sý’­i­le­yö­ne­til­mek Tür­ki­ye’ye­çok­pa­ha­lý­ya­mal­o­lu­yor.­Hiç­kim­se, “A­na­ya­sa­nýn­pek­çok­mad­de­si­de­ðiþ­ti.­Bu­a­na­ya­sa ‘dar­be­a­na­ya­sa­sý’­ol­mak­tan­çýk­tý”­de­me­sin.­El­bet­te çok­sa­yý­da­mad­de­de­ðiþ­ti,­a­ma­bu­a­na­ya­sa­nýn ‘ruh’u­de­ðiþ­me­di,­an­la­yý­þý­de­ðiþ­me­di,­ba­ký­þý­de­ðiþ­me­di!­Bu­ba­kým­dan­bel­li­baþ­lý­mad­de­le­rin­de­ðiþ­ti­ril­me­sin­den­zi­ya­de,­yep­ye­ni­ve­çok­da­ha­‘i­yi’­bir­a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­lý­dýr. Koç­Ü­ni­ver­si­te­si­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­Fu­at Key­man,­ko­nu­i­le­il­gi­li­bir­de­ðer­len­dir­me­ya­par­ken;­‘’Ye­ni­a­na­ya­sa­in­san­o­dak­lý,­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si­te­me­lin­de­ol­ma­lý­dýr’’­de­miþ. Tür­ki­ye’de­sa­de­ce­kim­lik­ler­ve­et­nik­kö­ke­ne­da­ya­lý­so­run­lar­ol­ma­dý­ðý­ný­da­i­fa­de­e­den­Key­man, þun­la­rý­da­söy­le­miþ:­‘’Tür­ki­ye­çok­cid­dî­an­lam­da e­ko­no­mik,­re­fah,­kal­kýn­ma­te­me­lin­de­so­run­la­ra sa­hip­tir.­(...)­O­yüz­den­sos­yal­hak­la­ra,­sos­yal­a­da­le­te­ve­in­sa­nî­kal­kýn­ma­ya­ö­nem­ve­ren­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­yý­top­lum­o­la­rak­o­luþ­tur­mak­du­ru­mun­da­yýz.­Or­tak­dil­de­ki­e­þit­va­tan­daþ,­bu­an­lam­da­sa­de­ce­fark­lý­kim­lik­ler­a­ra­sýn­da,­hak­la­ra,­öz­gür­lük­le­re, so­rum­lu­luk­da­e­þit­va­tan­daþ­lýk­de­ðil,­ay­ný­za­man­da­Tür­ki­ye’yi­ya­rý­na­ha­zýr­la­ma­da,­in­sa­nî­kal­kýn­ma­yý­ö­ne­çý­kar­tan­bir­sos­yal­a­da­le­ti­ya­rat­mak­du­ru­mun­da­dýr.­O­yüz­den­de­e­þit­va­tan­daþ­lý­ðýn­ya­nýn­da­sos­yal­a­da­let,­ye­ni­a­na­ya­sa­mý­zýn­i­kin­ci­par­ça­sý­ol­mak­du­ru­mun­da­dýr.­Tür­ki­ye’nin­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Bu­a­na­ya­sa­1982­a­na­ya­sa­sý­na­ba­ký­la­rak­ya­pý­la­maz.­Bu­a­na­ya­sa­ha­ki­ka­ten ye­ni­ol­ma­lý.­Ye­ni­a­na­ya­sa­ar­týk­in­san­o­dak­lý,­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si­te­me­lin­de­ol­ma­lý­dýr.’’ Ben­zer­ þe­kil­de­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si­ es­ki­ ra­por­tö­rü­ Doç.­ Dr.­ Os­man­ Can­ da­ þöy­le­ de­miþ: ‘’An­ka­ra’da­ki­min­ka­rar­ve­re­ce­ði­ne­be­nim­ka­rar ver­mem­lâ­zým­ön­ce.­O­ra­ya­gi­de­cek­o­lan,­o­ra­da ça­lý­þa­cak­ o­lan,­ o­ra­dan­ bu­ ta­ra­fa­ gö­rev­li­ o­lan­la­rýn­hep­si­nin­bel­li­öl­çü­ler­de­ba­na­ta­bi­ol­ma­sý­la­zým.’’ (A­A,­15­O­cak­2011) A­kýl­ i­çin­ yol­ bir­ ve­ “A­me­ri­ka’yý­ ye­ni­den­ keþ­fet­m e”ye­ ge­r ek­ ol­m a­d ý­ð ý­n a­ gö­r e­ uz­m an­l a­r ýn tes­bit­le­ri­ne­ ku­lak­ ver­mek­ la­zým.­ Ney­miþ?­ Tür­ki­ye’nin­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­var­ve­bu­a­na­ya­sa­1982 [dar­be] a­na­ya­sa­sý­na­ba­ký­la­rak­ya­pý­la­maz.­Bu­a­na­ya­sa­“is­men”­de­ðil,­an­la­yýþ­ve­yak­la­þým­tar­zý­o­la­rak­“ha­ki­ka­ten­ye­ni”­ol­ma­lý.­Ý­la­ve o­la­rak,­bu­a­na­ya­sa­yý­ya­pa­cak­ve­o­lan­la­rý­da­mil­let,­ben,­sen,­biz­ve­on­lar;­[müm­kün­ol­du­ðu­ka­dar]­hep­be­ra­ber­tes­bit­et­me­li­yiz. Bun­ca­sý­kýn­tý­dan­son­ra,­muh­te­me­len­gi­di­ci­o­lan 12­Ey­lül­dar­be­a­na­ya­sa­sý­ný­a­ra­tan­‘ye­ni­bir­a­na­ya­sa’­yap­ma­yý­dü­þü­nen­var­sa,­bir­da­ha­dü­þün­sün!

S

Doðu Anadolu donuyor DOÐU A­na­do­lu­Böl­ge­si’nde­et­ki­li­o­lan­so­ðuk­ha­va ha­ya­tý­o­lum­suz­yön­de­et­ki­ler­ken,­Ar­da­han’da­ba­zý de­re­ve­çeþ­me­le­rin­don­du­ðu­gö­rül­dü.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Si­bir­ya­ü­ze­rin­den­ge­len­yük­sek­ba­sýnç mer­ke­zi­nin­et­ki­si­al­týn­da­bu­lu­nan­Do­ðu­A­na­do­lu Böl­ge­si’nde­so­ðuk­ha­va­et­ki­si­ni­sür­dü­rü­yor.­Kar ya­ðý­þý­se­be­biy­le­böl­ge­il­le­rin­den­Muþ’ta­7­ve­Bin­göl’de­3­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­10­köy­yo­lun­da­ha­len u­la­þým­sað­la­na­mý­yor.­Ýl­Ö­zel­Ý­da­re­Mü­dür­lü­ðü­ne bað­lý­kar­la­mü­ca­de­le­e­kip­le­ri,­ka­pa­lý­köy­yol­la­rý­nýn u­la­þý­ma­a­çýl­ma­sý­i­çin­ça­lýþ­ma­la­rý­na­de­vam­e­di­yor. Böl­ge­de­ge­ce­en­dü­þük­ha­va­sý­cak­lý­ðý­sý­fý­rýn­al­týn­da ol­mak­ü­ze­re,­Er­zu­rum’da­20,­Ar­da­han’da­18,­Að­rý’da­ 16,­ Ið­dýr’da­ 10,­ Kars’ta­ 13­ ve­ Er­zin­can’da­ 8 de­re­ce­o­la­rak­öl­çül­dü.­Bu­a­ra­da­böl­ge­de­et­ki­li­o­lan­so­ðuk­ha­va­se­be­biy­le­Ar­da­han’da­ba­zý­de­re­ve çeþ­me­le­rin­don­du­ðu­gö­rü­lür­ken,­ba­zý­ev­le­rin­ka­pý­ve­pen­ce­re­le­ri­de­buz­tut­tu.­Yet­ki­li­ler,­ça­tý­lar­da o­lu­þan­ buz­ sar­kýt­la­rý­nýn­ düþ­me­ teh­li­ke­si­ bu­lun­du­ðu­na­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­va­tan­daþ­la­rýn­ça­tý­sa­çak­la­rý­ al­týn­da­ yü­rü­me­me­le­ri­ ko­nu­sun­da­ u­yar­dý. Me­te­o­ro­lo­ji­yet­ki­li­le­ri,­böl­ge­de­ge­ce­ya­þa­nan­ha­va­sý­ca­ðý­nýn­mev­sim­nor­mal­le­ri­nin­2-3­de­re­ce­al­týn­da­sey­ret­ti­ði­ni­bil­dir­di.­Erzurum / aa

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

HA­BER

Dilekçe Komisyonu “dert kapýsý” gibi VATANDAÞLAR TBMM­Di­lek­çe­Ko­mis­yo­nu­na­baþ­vu­ra­rak,­“her­tür­lü­dert­le­ri­ne­der­man­o­lun­ma­sý­ný”­is­ti­yor.­­Di­zi­le­rin­u­zun­lu­ðu,­o­to­yol­lar­da­ki­te­sis­ler­de­ya­pý­lan­hýr­sýz­lýk o­lay­la­rý,­tra­fik­ce­za­sý­nýn­teb­lið­e­dil­me­me­si, kýþ­sa­a­ti­uy­gu­la­ma­sý­nýn­kal­dý­rýl­ma­sý,­ha­kim, sav­cý­ve­sað­lýk­ça­lý­þan­la­rý­nýn­has­ta­ne­ler­de sý­ra­ya­gir­me­den­mu­a­ye­ne­ol­ma­sý­þi­ka­yet­le­ri dik­kat­çe­ki­yor.­Ko­mis­yon,­bu­ko­nu­la­rý,­o­luþ­tur­du­ðu­alt­ko­mis­yon­lar­da­in­ce­le­dik­ten son­ra,­il­gi­li­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­ra­ya­zý­ya­za­rak­va­tan­daþ­la­rýn­so­ru­nu­na­çö­züm­bul­ma­ya­ça­lý­þý­yor. TBMM­Di­l ek­ç e­Ko­m is­y o­n u­Baþ­k a­n ý Yah­ya­Ak­man,­ya­pý­lan­bu­baþ­vu­ru­lar­ve­so­nuç­la­rý­hak­kýn­da­bil­gi­ver­di.­O­to­yol­da­ki­bir te­sis­te­ge­rek­li­gü­ven­lik­ted­bir­le­ri­a­lýn­ma­dý­ðý i­çin­hýr­sýz­lý­ða­ma­ruz­ka­lan­bir­va­tan­da­þýn

ko­mis­yon­la­rý­na­baþ­vur­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ak­man,­bu­te­sis­ler­de­MO­BE­SE’ye­bað­lý­ka­me­ra­sis­te­mi­nin­ku­rul­ma­sý­nýn,­hýr­sýz­lýk­ve­gasp gi­bi­o­lay­la­rý­ön­le­ye­ce­ði­ni,­bu­nu­da­ko­mis­yon­ka­rar­la­rýn­da­tav­si­ye­e­de­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­Ak­man,­An­ka­ra’dan­baþ­vu­ran­bir­va­tan­da­þýn­da­tra­fik­ce­za­sý­nýn­teb­lið­e­dil­me­di­ði þi­ka­ye­tin­de­bu­lun­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Va­tan­da­þýn­ken­di­si­ne­teb­lið­e­dil­me­yen­ce­za­yý,­da­ha son­ra­fa­i­ziy­le­ö­de­mek­zo­run­da­kal­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ak­man,­“Bu­ko­nu­da­gö­rüþ­le­ri­ni sor­du­ðu­muz­ku­rum­la­rýn­ver­di­ði­ce­vap,­ko­nu­nun­6­ay­i­çin­de­kök­ten­çö­zü­me­ka­vu­þa­ca­ðý­ný­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Ce­za­la­rýn­ar­týk­di­rekt­ad­re­se­gi­de­ce­ði­be­lir­til­di.­Mil­yon­lar­ca ce­za­dan­bah­set­ti­ði­mi­ze­gö­re­top­lu­mun­ge­ne­li­ni­il­gi­len­di­ren­bir­so­run­da­böy­le­ce­gi­de­ril­miþ­o­la­cak”­de­di.­Ankara / aa

“YAZ SAATÝ UYGULAMASI GEREKSÝZ” SENARYO Yazarlarý Derneðinin, dizilerin sürelerinin uzunluðu konusunda komisyona baþvurduðunu kaydeden Akman, dernek yöneticilerinin, dizilerin uzun olduðu ve bunun için de çalýþanlarýn normal çalýþma þartlarýnýn dýþýnda mesai yapýlmasýndan þikayet ettiðini bildirdi. Yahya Akman, ayrýca “emeklerinin sömürüldüðü, devletin de sigorta ve vergi kaybýnýn olduðunu belirttiklerini ifade ederek, konuyu alt komisyonun verdiði karar çerçevesinde ele alacaklarýný ve bir ihlal varsa bunu araþtýrýp takipçisi olacaklarýný ifade etti. Hakim, savcý ve saðlýk çalýþanlarýnýn hastanelerde sýraya girmeden muayene olmalarý konusunda þikayetler geldiðini belirten Akman, yaptýklarý çalýþmadan sonra, Saðlýk Bakanlýðýnýn genel-

Yeniden doðuþ kurultayý oldu DP'NÝN YENÝ LÝDERÝ ZEYBEK, KURULTAYI BÖYLE DEÐERLENDÝRDÝ. DEMOKRAT Par­ti­(DP) Ge­nel­Baþ­kan­lý­ðý­na­ se­çi­len­ es­ki­ ba­kan­lar­dan­ Na­mýk Ke­mal­ Zey­bek,­ ‘’Bu­ bir­ ye­ni­den­ do­ðuþ ku­rul­ta­yý­ol­du’’­de­di. A­ta­türk­Spor­Sa­lo­nu’nda­ön­ce­ki­gün ya­pý­lan­DP­10.­O­la­ðan­Bü­yük­Kon­gre­si’nde­ge­nel­baþ­kan­lýk­se­çi­mi­nin­ü­çün­cü tu­run­da­594­de­le­ge­oy­kul­lan­dý.­Üç­a­da­yýn­ya­rýþ­tý­ðý­ü­çün­cü­tur­oy­la­ma­da­Zey­bek,­ge­çer­li­586­o­yun­566’sý­ný­a­la­rak­DP Ge­nel­Baþ­ka­ný­se­çil­di.­Bu­tur­da­a­day­lar­dan­Rý­fat­Ser­da­roð­lu­19­oy,­Ad­nan­Da­ðýs­tan­lý­i­se­1­oy­al­dý.­ Zey­bek,­ge­nel­baþ­kan­lý­ða­se­çil­me­si­nin ar­dýn­dan­yap­tý­ðý­te­þek­kür­ko­nuþ­ma­sýn­da, es­ki­baþ­ba­kan­lar­dan­Ad­nan­Men­de­res’i ken­di­si­li­se­dey­ken­ta­ný­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti. 1960­ön­ce­si­Bent­de­re­sin­de­bir­se­lin­mey­da­na­gel­di­ði­ni,­bir­çok­e­vin­sel­su­la­rý­na­al­týn­da­kal­dý­ðý­ný­ha­týr­la­tan­Zey­bek,­o­ku­la gi­der­ken­sa­ba­hýn­06.30’da­Men­de­res’in se­lin­ya­þan­dý­ðý­yer­de­ya­pý­lan­köp­rü­yü­de­net­ler­ken­gör­dü­ðü­nü­an­lat­tý.­‘’Her­ke­sin bir­dö­nem­Men­de­res’e­a­þýk­ol­du­ðu­nu’’­i­fa­de­e­den­Zey­bek,­De­mok­rat­Par­ti­li­ol­ma­yan­la­rýn­bi­le­Men­de­res’in­ya­ra­lý­o­la­rak kur­tul­du­ðu­u­çak­ka­za­sýn­dan­son­ra­Tür­ki­ye’ye­ge­li­þin­de­kar­þý­la­dý­ðý­ný­söy­le­di. Zey­bek,­Men­de­res’in­de­mok­ra­si­yi­i­çi­ne sin­di­re­me­miþ­bir­ta­kým­çev­re­ler­ta­ra­fýn­dan­þe­hit­e­dil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­Men­de­res’in­ö­lü­mün­den­duy­du­ðu­ü­zün­tü­yü­de di­le­ge­tir­di.­‘’Bu­bir­ye­ni­den­do­ðuþ­ku­rul­ta­yý­dýr’’­di­yen­Zey­bek,­bu­nun­bir­baþ­lan­gýç­ol­du­ðu­nu­da­ha­çok­ça­lý­þý­la­ca­ðý­ný,­e­mek­le­rin­bir­le­þe­ce­ði­ne­ve­De­mok­rat­Par­ti’nin­ye­ni­den­di­ri­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Bü­tün ka­rý­þýk­lýk­dö­nem­le­ri­nin­ar­dýn­dan­di­ri­liþ dö­nem­le­ri­nin­baþ­la­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Zey­bek,­par­ti­li­ler­den­bun­dan­son­ra­a­la­na­ya­yý­lýp­par­ti­nin­fi­kir­le­ri­ni­kit­le­le­re­yay­ma­la­rý­ný­is­te­di.­Ankara / aa

ge yayýmlayarak bu ayrýmcýlýða son verdiðini söyledi. Yahya Akman, “Bu, bizim için þu açýdan önemli: Biz bir denetim komisyonuyuz. Yasada meslek gruplarý arasýnda ayrýmcýlýk olacaðý konusunda bir hüküm yok. Ýdari bir düzenleme ile yapýlabileceði için bizim komisyonun konusudur. Yaptýðýmýz çalýþmalarýn da sonuç vermesi bizi vatandaþlarýmýz adýna mutlu ediyor” diye konuþtu. Komisyon Baþkaný Yahya Akman, bazý vatandaþlarýn “yaz saati uygulamasýnýn gereksiz olduðu” konusunda baþvurduklarýný ifade ederek, “Bu bize de makul geldi. Yaptýðýmýz çalýþmalarda kamu ku rumlarýnýn da bizimle hemfikir olduðunu gördük. Yaz saati uygulamasýnýn yapýlmamasýný tavsiye edeceðiz” dedi.

Günay: Kýlýçdaroðlu bir kamera kazasý nKÜLTÜR ve­Tu­rizm­Ba­ka­ný­Er­tuð­rul­Gü­nay,­‘’CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­bir­ka­me­ra­þa­ka­sý­so­nu­cun­da­gel­miþ­bir­ka­me­ra­ka­za­sý­dýr.­O­nun­söz­le­ri­ne­ö­zel­o­la­rak­de­ðer­ve­rip­ce­vap ver­me­yi­uy­gun­bul­mu­yo­rum’’­de­di.­Gü­nay,­Muð­la­Mi­las’ta­yer­a­lan­U­zun­yu­va­ka­zý­a­la­nýn­da­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­du.­Ba­kan­Gü­nay,­da­ha­son­ra­Mi­las­Mü­ze­si’nde,­in­ce­le­me­le­ri­ne­ve­ta­ri­hi­e­ser­le­re­i­liþ­kin­ga­ze­te­ci­le­re­a­çýk­la­ma­lar yap­tý.­Gü­nay,­a­çýk­la­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan,­bir­ga­ze­te­ci­nin son­gün­ler­de­ya­þa­nan­‘’hey­kel­tar­týþ­ma­la­rý’’­i­le­il­gi­li­o­la­rak, ‘’CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­si­zi­is­ti­fa­ya­da­vet­e­di­yor­bu­ko­nu­da ne­dü­þü­nü­yor­su­nuz?’’­di­ye­sor­ma­sý­ü­ze­ri­ne­þun­la­rý­söy­le­di: ‘’Ar­ka­daþ­lar­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­i­le­il­gi­li­bir­þey­söy­le­mek is­te­mi­yo­rum.­Þu­se­çi­mi­ge­çe­lim.­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­hâ­lâ ye­rin­de­ka­la­bi­lir­se.­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­bir­ka­me­ra­þa­ka­sý so­nu­cun­da­gel­miþ­bir­ka­me­ra­ka­za­sý­dýr.­O­nun­söz­le­ri­ne­ö­zel­o­la­rak­de­ðer­ve­rip­ce­vap­ver­me­yi,­de­ðer­len­dir­me­yap­ma­yý­uy­gun­bul­mu­yo­rum.’’­­Milas / aa

Komþu, Türkiye ile yakýnlaþmak istiyor

PARTÝ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR BELLÝ OLDU DP’DE Genel Ýdare Kurulu (GÝK) baþta olmak üzere parti organlarýnda görev alacaklar belli oldu. Zeybek’in genel baþkanlýða seçilmesinin ardýndan birlikte çalýþacaðý partililerin ismini divana verdi. Ýsimlerin okunmasýnýn ardýndan listeler oylandý. Listelerin oylamasýna 367 delege katýlýrken, bu delegelerden 289’un oyu geçerli sayýldý. Genel Ýdare Kurulu þu isimlerden oluþuyor: ‘’Salih Uzun, Ahmet Uyanýk, Osman Çilsal, Gültekin Uysal, Ayþe Sucu, Hasan Basri Coþkun, Erkut Þenbaþ, Bekir Ongun, Agâh Oktay Güner, Bülent Erdinç, Ali Öz, Vedat Çýnaroðlu, Yavuz Tekeli, Sabahattin Bulut, Ergun Özdemir, Bünyamin Altuner, Cengiz Atak, Galip Çetin, Nuran Talu, Ýbrahim Çetinkaya, Rauf Bozkurt, Tolga Batallý, Zekeriya Er, Salih Babayiðit, Haydar Altuntaþ, Mecid Hazýr, Fuat Kara, Ahmet Ruguncý, Fisün Yaþar, Tahir Dengiz, Necmi Hoþver, Deniz Sülün, Cahit Kale, Ergüven Yakan, Aþkýn Çelik, Ahmet Han, Ali Dünya, Asým Kaleli, Sabahattin Öztürk, Feraye Kefeli Keleþoðlu, Cem Karakeçili, Baki Mert, Ahmet Yaprak, Mustafa Öge, Mustafa Uður Ener, Serkan Tatlýcý.’’ Kongrede ayrýca, Ahmet Edip Bucak ve Dursun Akdemir’in de aralarýnda bulunduðu 70 kiþilik Merkez Karar Kurulu ve 21 kiþilik Yüksek Haysiyet Divaný ile yedek üyeleri belirlendi.

Demirtaþ: Resmî dille sorunumuz yok

Ýlk meclisi baþkanlar açacak

BDP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Se­la­hat­tin­De­mir­taþ,­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ta­lep­le­ri i­le­il­gi­li­o­la­rak,­‘’Bi­zim­baþ­kent,­bay­rak,­sý­nýr­ve­res­mi­di­le­so­ru­nu­muz yok­tur’’­de­di.­De­mir­taþ,­Di­yar­ba­kýr’da­ki­Ýn­san­Hak­la­rý­Der­ne­ði­Di­yar­ba­kýr­Þu­be­sin­ce­Ka­ya­pý­nar­Be­le­di­ye­si­Kül­tür­Mer­ke­zi­Ti­yat­ro­Sa­lo­nu’nda­dü­zen­le­nen,­‘’Ne­den­Ye­ni­Bir­A­na­ya­sa?’’­ko­nu­lu­pa­ne­lin­a­çý­lý­þýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­12­Ey­lül­A­na­ya­sa­sý’nýn­bü­tün­de­ði­þik­lik­hal­le­ri­i­le­çö­pe­a­týl­ma­sý­ný,­ye­ri­ne­Tür­ki­ye­top­lu­mu­nu­i­fa­de­e­den­ye­ni­bir a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­di.­Hak­ve­öz­gür­lük­le­ri­ka­bul­e­den­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­yaç­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­De­mir­taþ,­þöy­le­de­di:­‘’Tür­ki­ye­top­lu­mu­çok­dil­li,­çok­kül­tür­lü­ve­çok­i­nanç­lý­dýr.­Her­ke­si­kap­sa­yan­ku­cak­la­yan­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­mýz­var­dýr,­halk­a­na­ya­sa­sý­bu­dur.­Hak ve­öz­gür­lük­le­ri­bah­þe­den,­sý­nýr­la­rý­ný­be­lir­le­yen­de­ðil,­ka­bul­e­den­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­mýz­var­dýr.­AK­Par­ti­‘ilk­3­mad­de­ye­do­kun­durt­ma­yýz’­di­yor.­Biz­‘ilk­3­mad­de­de­de­ði­þik­lik­ya­pýl­sýn’­der­ken,­san­ki­dev­let bir­Cum­hu­ri­yet­ol­mak­tan­çýk­sýn,­res­mi­di­li­de­ðiþ­sin,­bay­ra­ðý­ve­ya­baþ­ken­ti­de­ðiþ­sin­gi­bi­bir­tek­lif­te­bu­lu­nu­yor­mu­þuz­gi­bi­bir­kor­ku­ya­ra­týl­ma­ya­ça­lý­þý­lý­yor.­Oy­sa­bi­zim­baþ­kent,­bay­rak,­sý­nýr­ve­res­mi­di­le­so­ru­nu­muz­yok­tur.­Bun­la­rýn­hep­si­a­na­ya­sa­kal­sýn­bu­na­kim­se­nin­i­ti­ra­zý yok­tur­a­ma­Tür­ki­ye­top­lu­mu­nun­hep­si­ni­Türk­o­la­rak­ta­ným­la­yýp, her­ke­se­sa­de­ce­bir­tek­a­na­dil­bah­þe­dip,­her­ke­sin­bu­ýr­kýn­ta­ri­hi­ne­hiz­met­e­den­bir­an­la­yý­þa­mah­kûm­e­de­mez­si­niz.’’­­Diyarbakýr / aa

TBMM Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­An­tal­ya’nýn­Kaþ­il­çe­si­ne­bað­lý­Kal­kan­bel­de­sin­de­ki­Pa­ta­ra­An­tik­Ken­ti’nde­ki dün­ya­nýn­ilk­de­mok­ra­tik­mec­lis­bi­na­sý­nýn­a­çý­lý­þý­ný­­dün­ya par­la­men­to­baþ­kan­la­rý­ný­da­vet­e­de­rek­ya­pa­cak­la­rý­ný­bil­dir­di.­Þa­hin,­Pa­ta­ra­An­tik­Ken­ti’nde­bu­lu­nan­ve­res­to­ras­yon­ça­lýþ­ma­la­rý­sü­ren­Lik­ya­Bir­li­ði­Mec­lis­Bi­na­sý’nda­in­ce­le­me­ler­de­bu­lu­na­rak,­Ka­zý­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Hav­va­I­þýk Ýþ­kan’dan­bil­gi­al­dý.­Þa­hin,­in­ce­le­me­nin­ar­dýn­dan­ga­ze­te­ci­le­re­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­bi­lim­in­san­la­rý­nýn­i­fa­de­le­ri­ve ve­ri­le­re­gö­re,­Pa­ta­ra­böl­ge­sin­de­ki­ta­ri­hi­ka­lýn­tý­la­rýn,­dün­ya­nýn­ilk­de­mok­ra­tik­mec­lis­bi­na­sý­ol­du­ðu­nun­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný,­an­tik­böl­ge­nin­þe­hir­dev­let­ler­den­ku­ru­lu­Lik­ya­Bir­li­ði­ne­bað­lý­de­mok­ra­tik­u­sul­le­ça­lý­þan­bir­par­la­men­to­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Ýlk­mec­lis­bi­na­sýn­da­u­zun­sü­re­dir­ça­lý­þýl­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Þa­hin,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Bu­ra­sý­bit­ti­ðin­de dün­ya­par­la­men­to­baþ­kan­la­rý­ný­bu­ra­ya­da­vet­et­me­yi plan­lý­yo­ruz.­An­cak­Ni­san­a­yý­TBMM’nin­de­a­çýl­dý­ðý­ay­dýr.­Bu­ra­yý­han­gi­ay­da,­han­gi­ta­rih­te­a­ça­ca­ðý­mýz­ko­nu­su­nu­he­nüz­be­lir­le­me­dik.­Dün­ya­par­la­men­to­baþ­kan­la­rý­ný bu­ra­ya­da­vet­et­mek­su­re­tiy­le­bu­ra­yý­aç­ma­yý­plan­lý­yo­ruz ve­bu­nu­da­ö­nem­si­yo­ruz.’’­­Kaþ / aa

nYUNANÝSTAN'DA ya­pý­lan­bir­ka­mu­o­yu­a­raþ­týr­ma­sý, Yu­nan­hal­ký­nýn­bü­yük­bö­lü­mü­nün,­“Tür­ki­ye­i­le­ya­kýn­laþ­ma­po­li­ti­ka­sý”nýn­sür­dü­rül­me­si­ni­des­tek­le­di­ði­ni­or­ta­ya koy­du.­A­ti­na’da­ya­yým­la­nan­Eth­nos­ga­ze­te­si­nin,­MARC Gal­lup­þir­ke­ti­ne­yap­týr­dý­ðý­bir­ka­mu­o­yu­a­raþ­týr­ma­sý­so­nuç­la­rý­na­gö­re,­“Yu­na­nis­tan,­Tür­ki­ye’ye­kar­þý­na­sýl­bir­ta­výr­i­çe­ri­sin­de­ol­ma­lý?”­so­ru­su­nu­ce­vap­la­yan­Yu­nan­lý­la­rýn yüz­de­49,6’sý­nýn­“Tür­ki­ye­i­le­ya­kýn­laþ­ma­po­li­ti­ka­sý­nýn sür­dü­rül­me­si­ni­des­tek­le­di­ði,­yüz­de­44,7’si­nin­i­se,­Yu­na­nis­tan’ýn­kom­þu­ül­ke­le­re­kar­þý­da­ha­sert­bi­ta­výr­i­çe­ri­sin­de­ol­ma­sýn­dan­ya­na­ol­du­ðu”­be­lir­len­di.­A­raþ­týr­ma­da, “(Yu­na­nis­tan­Baþ­ba­ka­ný­Yor­go)­Pa­pan­dre­u’nun­Er­zu­rum zi­ya­re­ti­siz­de­na­sýl­bir­et­ki­o­luþ­tur­du”­so­ru­su­nu­ce­vap­la­yan­Yu­nan­lý­la­rýn­yüz­de­49,9’u­“o­lum­lu”,­yüz­de­32,1’i­“o­lum­suz”,­yüz­de­18’i­de­“bil­mi­yo­rum,­il­gi­len­mi­yo­rum”­ce­va­bý­ný­seç­ti.­“Pa­pan­dre­u,­Türk­bü­yü­kel­çi­le­ri­top­lan­tý­sýn­da­Kýb­rýs’ta­ki­iþ­ga­le­ve­E­ge’de­ki­ha­va­ih­lal­le­ri­ne­de­ðin­mek­le­i­yi­yap­tý­mý,­yok­sa­bu­nu­yap­ma­ma­lýy­dý­mý?”­so­ru­su­na­i­se,­Yu­nan­lý­la­rýn­yüz­de­88,2’si­ter­ci­hi­ni­“i­yi­yap­tý”, 6,7’si­“yap­ma­ma­lýy­dý”­ve­5,1’de­“bil­mi­yo­rum,­il­gi­len­mi­yo­rum”­ce­va­bý­ver­di.­­Atina / aa

Bakan Yýlmaz: “Torba”dan af çýkmadý nDEVLET Ba­ka­ný­Cev­det­Yýl­maz,­‘’Tor­ba­Ta­sa­rý’’­o­la­rak ad­lan­dý­rý­lan­ba­zý­ka­nun­lar­da­de­ði­þik­lik­ön­gö­ren­ya­sa­ta­sa­rý­sýn­da­ki­dü­zen­le­me­ler­de­her­han­gi­bir­af­fýn­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ga­ze­te­ci­le­rin­tor­ba­ta­sa­rý­ya­i­liþ­kin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­yan­Yýl­maz,­bir­çok­a­lan­da­dü­zen­le­me­i­çe­ren bu­ya­sa­nýn,­iþ­let­me­le­rin­ö­de­me­ko­lay­lý­ðý­el­de­et­me­si­ni­ve va­tan­daþ­la­rýn­ra­hat­la­ma­sý­ný­sað­la­yan­dü­zen­le­me­ler­i­çer­di­ði­ni­bil­dir­di.­Yýl­maz,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Ta­bi,­bu­ra­da­bir­af söz­ko­nu­su­de­ðil.­Geç­miþ­te­ö­den­me­miþ­bir­ta­kým­ce­za­lar ve­borç­la­rýn­enf­las­yon­o­ra­nýy­la­ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­ve­tak­sit­len­di­ril­me­siy­le­ö­de­me­ko­lay­lý­ðý­ge­ti­ren­bir­dü­zen­le­me. Do­la­yý­sýy­la­borç­la­rý­ný,­ver­gi­le­ri­ni­ö­de­yen­va­tan­daþ­la­rý­mý­zý ce­za­lan­dý­ran­bir­ma­hi­yet­te­de­ðil­a­ma­bir­þe­kil­de­sý­kýn­tý­ya­þa­mýþ,­ö­de­me­ya­pa­ma­mýþ,­bu­yüz­den­yük­sek­ce­za­ve­fa­iz­ler­le­kar­þý­laþ­mýþ­va­tan­daþ­la­rý­mý­zý­ve­iþ­let­me­le­ri­mi­zi­ra­hat­la­tan­bir­dü­zen­le­me.­Ö­zel­lik­le­kriz­son­ra­sý­dö­nem­de­da­ha da­bir­ra­hat­la­ma­sað­la­ya­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.”­­Niðde / aa

Kapýkule’de 13 km’lik TIR kuyruðu nKAPIKULE Sý­nýr­Ka­pý­sý’nda,­yurt­dý­þý­na­çý­kýþ­ya­pa­cak 520­ci­va­rýn­da­TIR,­13­ki­lo­met­re­u­zun­lu­ðun­da­kuy­ruk­o­luþ­tur­du.­Ka­pý­ku­le­güm­rük­yet­ki­li­le­rin­den­e­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­TIR’la­rýn­ih­ra­cat­yük­le­ri­ni­gi­de­cek­le­ri­ül­ke­de­ki fir­ma­la­ra­ya­rýn­gü­nü­tes­lim­et­me­ye­ça­lýþ­ma­sý­se­be­biy­le, Türk­ta­ra­fýn­da­týr­kuy­ru­ðu­o­luþ­tu.­Ka­pý­ku­le’de­TIR’la­rýn iþ­lem­le­ri­nin­ký­sa­sü­re­de­ta­mam­lan­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­yet­ki­li­ler,­Bul­gar­güm­rü­ðün­de­sis­tem­le­rin­da­ha­ya­vaþ­iþ­le­me­sin­den­do­la­yý­TIR’la­rýn­Ka­pý­ku­le­güm­rü­ðün­de­bek­le­dik­le­ri­ni­bil­dir­di­ler.­Ýs­tan­bul’dan­al­dý­ðý­yü­kü­Al­man­ya’ya gö­tü­ren­TIR­þo­fö­rü­Ö­mer­Boz­kurt­yak­la­þýk­20­sa­at­ten­bu ya­na­kuy­ruk­ta­bek­le­di­ði­ni­be­lirt­ti.­Boz­kur,­Bul­gar­güm­rük­çü­le­rin­çok­ya­vaþ­ça­lýþ­tý­ðý­ný­ve­bu­se­bep­le­TIR­kuy­ruk­la­rý­nýn­u­za­dý­ðý­ný­an­lat­tý.­Di­ðer­bir­þo­för­Cen­giz­Kah­ra­man­i­se­Bul­gar­güm­rük­çü­le­rin­ken­di­le­rin­den­pa­ra­is­te­di­ði­ni,­pa­ra­ver­me­yen­þo­för­le­rin­iþ­lem­le­ri­ni­da­ha­ya­vaþ yap­týk­la­rý­ný­i­le­ri­sür­dü.­­Edirne / aa


5

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

HABER

Hür Adam’a sahip çýk(a)mamak

MAKRO - DALGA

Niye kýzýyoruz? RECEP TAÞCI receptasci@yeniasya.com.tr

e­ni­ yý­la­ a­dým­ a­tar­ at­maz­ bi­ne­ ya­kýn­tu­tuk­lu­sa­lý­ve­ri­lin­ce­ül­ke­a­ya­ða kalk­tý. Gün­dem­alt­üst­ol­du. Med­ya­dan­ si­ya­set­ dün­ya­sý­na­ ka­dar­ her ke­sim­ a­da­let­ me­ka­niz­ma­sý­nýn­ çar­pýk­lý­ðý­ný di­le­ge­tir­di,­suç­la­ma­lar­da­bu­lun­du,­çö­züm tek­lif­le­ri­ni­sun­du. Tah­li­ye­ler­ kar­þý­sýn­da­ Ab­dul­lah­ Ö­ca­lan bi­le­is­yan­et­ti. A­vu­kat­la­rý­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ Ým­ra­lý’dan­ gön­der­di­ði­ ve­ ga­ze­te­ man­þet­le­ri­ne­ ge­çen­ me­sa­jýn­da­þöy­le­ses­len­di:­ “Ka­til­le­ri,­ ca­ni­le­ri,­ vah­þi­ce­ ci­na­yet­ iþ­le­yen­le­ri­ser­best­bý­ra­ký­yor­lar.” Að­lar­mý­sýn­gü­ler­mi­sin? Tra­ji­ko­mik­bir­du­rum. Sap­la­sa­man­bir­bi­ri­ne­ka­rýþ­mýþ­va­zi­yet­te. Bir­hu­su­su­net­leþ­ti­re­lim.

Y

Savcýlar çalýþmalarýný tamamladý n ALMANYA bað­lan­tý­lý­De­niz­Fe­ne­ri­e.V. dâ­vâ­sý­nýn­Tür­ki­ye­u­zan­tý­sýy­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­3­cum­hu­ri­yet­sav­cý­sý,­so­ruþ­tur­may­la­il­gi­li­Al­man­ya’da­yü­rüt­tük­le­ri­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ta­mam­la­ya­rak­Tür­ki­ye’ye­dö­nö­dü. Frank­furt­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðün­de­ken­di­le­ri­ne­tah­sis­e­di­len­bö­lüm­de­yak­la­þýk­i­ki­haf­ta bo­yun­ca­ça­lý­þan­sav­cý­lar­Na­di­Tür­kas­lan, Ab­dül­va­hap­Ya­ren­ve­Meh­met­Ta­möz’ün Luft­han­sa’ya­a­it­ta­ri­fe­li­u­çak­la­Mü­nih’ten Tür­ki­ye’ye­dön­dük­le­ri­be­lir­til­di.­­Köln / aa

Van’da, 8 üniversite öðrencisi tutuklandý n VAN’DA te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­genç­lik ya­pý­lan­ma­sý­na­yö­ne­lik­dü­zen­le­nen­o­pe­ras­yon­da,­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­ve­mah­ke­me­ye­sevk e­di­len­10­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­sin­den­8’i­tu­tuk­lan­dý.­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Te­rör­le­Mü­ca­de­le­(TEM) Þu­be­si­e­kip­le­ri­nin,­12­O­cak­ta te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­genç­lik­ya­pý­lan­ma­sý­na­yö­ne­lik­kent­mer­ke­zin­de­ki­çe­þit­li­der­nek bi­na­la­rý­i­le­ev­le­re­dü­zen­le­di­ði­eþ­za­man­lý­o­pe­ras­yon­lar­da­gö­zal­tý­na­a­lý­nan­10­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­si,­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü’nde­ki­iþ­lem­le­ri­nin­ar­dýn­dan­ad­li­ye­ye­çý­ka­rýl­dý.­Yak­la­þýk­14­sa­at­sü­ren­du­ruþ­ma­nýn­ar­dýn­dan öð­ren­ci­ler­den­K.C,­S.T,­E.F,­F.Y,­Y.T,­S.S, A.A.­ve­D.B.­tu­tuk­lan­dý,­D.S,­ve­E.Ö.­i­se tutuksuz­ yargýlanmak­ üzere­ serbest býrakýldý.­Bu­a­ra­da,­Hak­kâ­ri’nin­Þem­din­li­il­çe­sin­de,­i­zin­siz­gös­te­ri­le­re­ka­týl­dýk­la­rý­ve­te­rör­ör­gü­tü­pro­pa­gan­da­sý­yap­týk­la­rý­ge­rek­çe­siy­le­gö­zal­tý­na­a­lý­nýp­mah­ke­me­ye­sevk­e­di­len­7­ki­þi­den­3’ü­tu­tuk­lan­dý.­Van / aa

Tu­tuk­la­ma;­ kaç­ma,­ de­lil­le­ri­ ka­rart­ma­ ve ye­ni­bir­suç­iþ­le­me­ih­ti­ma­li­ne­kar­þý­bir­ted­bir­dir,­ bu­ hal­ler­ mev­cut­sa­ is­tis­nai­ o­la­rak uy­gu­lan­ma­lý­dýr­ ve­ ma­kul­ sü­re­yi­ de­ aþ­ma­ma­lý­dýr. Ev­ren­sel­hu­kuk­bu­nu­em­re­di­yor. Ne­var­ki­din­le­yen­yok­tu. Ça­re­o­la­rak­AB’nin­de­zor­la­ma­sýy­la­ya­sal dü­zen­le­me­ye­gi­dil­di. Ce­z a­Mu­h a­k e­m e­l e­r i­Ka­n u­n u’nun­102. mad­de­si­i­le­tu­tuk­lu­luk­sü­re­le­ri­sý­nýr­lan­dý­rýl­dý. Bu­mad­de­nin­yü­rür­lük­ta­ri­hi­i­ki­de­fa­er­te­len­di,­ni­ha­yet­2011­yý­lý­nýn­ba­þýn­da­uy­gu­la­ma­ya­ge­çil­di. Ve­ ge­çil­me­siy­le­ bir­lik­te­ ký­ya­me­tin­ kop­ma­sý­na­se­bep­o­lan­tah­li­ye­ler­baþ­la­dý. Çün­kü­bu­in­san­lar­10­yýl­dan­faz­la­bir­sü­re­dir­tu­tuk­luy­du­lar. Ka­nun­dan­ya­rar­lan­dý­lar. Be­ra­at­et­me­di­ler. Yar­gý­lan­ma­la­rý­sü­re­cek. Ha­pis­ha­ne­ler­de­ 57­ bin­ tu­tuk­lu,­ yýl­lar­dýr de­mir­par­mak­lýk­lar­ar­ka­sýn­da­çi­le­çe­ki­yor. Ne­mah­kûm­e­di­yor­lar­ne­de­tah­li­ye. Ba­zý­la­rý­bel­ki­de­ma­sum,­boþ­ye­re­ya­tý­yor­lar.

Bu­du­rum­dan­þi­kâ­yet­çi­de­ðil­miy­dik? Av­ru­pa­ Ýn­san­ Hak­la­rý­ Mah­ke­me­si’nde taz­mi­nat­ ö­de­me­ye­ mah­kûm­ ol­mu­yor­ mu­yuz? Ýþ­te­bu­a­yý­bý­mýz­kýs­men­dü­zel­til­di. Ni­ye­ký­zý­yo­ruz? E­li­ ka­lem­ tu­tan­lar­ i­çer­de­ ca­ni­ler­ dý­þar­da di­ye­mi? Mah­kûm­et­sey­di­niz. 6­se­ne­bek­le­di­niz. Ký­lý­ný­zý­ký­pýr­dat­ma­dý­nýz. Ka­nu­nun­ 2011’de­ yü­rür­lü­ðe­ gir­me­siy­le bu­ tah­li­ye­le­rin­ o­la­ca­ðý­ný­ cüm­le­ a­lem­ bi­li­yor­du. Ne­den­ted­bir­a­lýn­ma­dý? Su­çu­baþ­ka­sý­na­at­ma­nýn­kim­se­ye­ya­ra­rý yok. Baþ­ta­ hü­kü­met­ ol­mak­ ü­ze­re­ mu­ha­le­fet, yar­gý,­ba­ro­lar,­med­ya... Ü­zer­le­ri­ne­dü­þen­gö­re­vi­yap­ma­dý. A­ma­þim­di­bu­nu­tar­týþ­ma­nýn­sý­ra­sý­de­ðil. Çö­züm­ü­re­til­me­li. Ýlk­o­la­rak­da­so­ru­na­doð­ru­teþ­his­kon­ma­lý. Þu­tes­bit­le­re­sa­ný­rým­ço­ðun­luk­ka­tý­la­cak­týr. Yar­gý,­ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­yi­ti­re­rek­si­ya­set­ku­-

Yeni anayasa eskisine bakýlarak yapýlamaz Koç Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Türkiye’de sadece kimlikler ve etnik kökene dayalý sorunlar olmadýðýný belirterek, ‘’Türkiye insani kalkýnmada, eðitimde, gençlerin siyasete katýlýmýnda, yoksullukta önemli sorunlara sahip bir ülkedir” dedi.

PROF. DR. KEYMAN, TÜRKÝYE’NÝN YENÝ BÝR ANAYASAYA ÝHTÝYACI OLDUÐUNU, BU ANAYASANIN 1982 ANAYASASINA BAKILARAK YAPILAMAYACAÐINA DÝKKATÝ ÇEKTÝ.

Göstericiler polise taþla saldýrdý n HAKKÂRÝ’DE i­zin­siz­gös­te­ri­dü­zen­le­yen Hak­kâ­ri­De­mok­ra­tik­Yurt­se­ver­Genç­li­ði ü­ye­si­bir­grup,­po­li­se­taþ­at­tý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Cum­hu­ri­yet­Cad­de­si’nde­bir­a­ra­ya­ge­len­Hak­kâ­ri­De­mok­ra­tik­Yurt­se­ver Genç­li­ði­ü­ye­si­bir­grup­‘’a­na­dil­de­e­ði­tim’’ ba­ha­ne­siy­le­yü­rü­yüþ­dü­zen­le­di.­Yo­ðun­gü­ven­lik­tedbir­le­ri­al­týn­da­dü­zen­le­nen­yü­rü­yüþ­te­Bul­var­Cad­de­si’ne­­ka­dar­i­ler­le­yen grup,­be­le­di­ye­bi­na­sý­nýn­ö­nün­de­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­yap­tý.­A­çýk­la­ma­nýn­ar­dýn­dan­da­ðý­lan­grup,­gü­ven­lik­ön­le­mi­a­lan­po­lis­le­re taþ­at­tý.­Po­lis,­gru­bu­ba­sýnç­lý­su­ve­bi­ber ga­zýy­la­da­ðýt­ma­ya­ça­lýþ­tý.­A­ra­so­kak­la­ra ka­çan­gös­te­ri­ci­le­rin­bu­ra­da­ey­lem­le­ri­ni sür­dür­me­ye­de­vam­et­ti.­­Hakkâri / aa

Tarla sulama kavgasý: 2 ölü n TOKAT’IN Tur­hal­il­çe­sin­de,­tar­la­su­la­ma­sý­yü­zün­den­çý­kan­kav­ga­da,­ba­ba­ve­7­ya­þýn­da­ki­oð­lu­öl­dü­rül­dü,­di­ðer­oð­lu­a­ðýr­ya­ra­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­il­çe­mer­ke­zin­de­tar­la kom­þu­su­ol­duk­la­rý­öð­re­ni­len­Mu­rat­G.­(44) ve­Du­ran­Kýr­mý­zý­(46)­a­ra­sýn­da,­u­zun­za­man­dýr­tar­la­su­la­ma­sý­yü­zün­den­ya­þa­nan hu­sû­met­se­be­biy­le,­Kýr­mý­zý’nýn­Ga­zi­os­man­pa­þa­Ma­hal­le­si’nde­ki­e­vi­nin­ö­nün­de­tar­týþ­ma­çýk­tý.­Tar­týþ­ma­nýn­bü­yü­me­si­ü­ze­ri­ne çý­kan­kav­ga­da,­Mu­rat­G’nin­pom­pa­lý­tü­fek­le­Du­ran­Kýr­mý­zý­ve­oð­lu­7­ya­þýn­da­ki Yu­nus­Em­re­Kýr­mý­zý’yý­öl­dür­dü­ðü,­di­ðer oð­lu­Ci­han­Kýr­mý­zý’yý­(23)­da­ya­ra­la­dý­ðý­ö­ne­sü­rül­dü.­Am­bu­lans­la­To­kat­Dev­let­Has­ta­ne­si­ne­sevk­e­di­len­Kýr­mý­zý’nýn­sað­lýk­du­ru­mu­nun­cid­di­ye­ti­ni­ko­ru­du­ðu­öð­re­nil­di. O­lay­dan­son­ra­ka­çan­Mu­rat­G’nin­po­lis­e­kip­le­ri­ta­ra­fýn­dan­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý­ðý,­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­ðü­bil­di­ril­di. Tokat / aa

ru­mu­nun­et­ki­si­al­tý­na­gir­miþ­tir. Tu­tuk­lu­luk­ha­li­ce­za­ya­dö­nüþ­müþ­tür. An­k a­r a­ 11.­ A­ð ýr­ Ce­z a­ Mah­k e­m e­s i’nin haf­ta­ i­çin­de­ ver­di­ði­ “Tem­yiz­ sü­re­si­ tu­tuk­la­ma­dan­ sa­yýl­maz.”­ ka­ra­rý­ bu­ ce­za­yý­ da­ha da­u­za­ta­cak­týr. Dâ­vâ­lar­yýl­lar­ca­sür­mek­te­dir. Dos­ya­lar­za­ma­na­þý­mý­na­uð­ra­mak­ta­dýr. Ka­mu­ vic­da­ný­ný­ sýz­la­tan­ yar­gý­ ka­rar­la­rý­na­sýk­ça­rast­lan­mak­ta­dýr. Ýþ­yü­kü­a­da­le­tin­te­cel­li­si­ni­ön­le­ye­cek­bo­yut­ta­dýr. Ne­ti­ce­de­kök­lü­bir­yar­gý­re­for­mu­þart­týr. Söy­le­ye­cek­da­ha­çok­sö­zü­müz­var. De­va­mý­ný­haf­ta­ya­ko­nu­þa­lým. *** Kýy­met­li­o­kur­la­rým; Ýlk­ya­zý­mýz­bu­sü­tun­da­18­O­cak­2009­ta­ri­hin­de­ya­yýn­lan­mýþ­tý. Tam­i­ki­yýl­geç­miþ. Hiç­ ak­s at­m a­d an­ her­ Pa­z ar­t e­s i­ siz­l er­l e bir­lik­te­ol­duk. Ýl­gi­ni­ze­ ve­ des­te­ði­ni­ze­ te­þek­kür­ e­di­yor, da­ha­u­zun­yýl­lar­be­ra­ber­li­ði­mi­zin­sür­me­si­ni­di­li­yo­rum.

KOÇ Ü­ni­ver­si­te­si­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Prof. Dr.­Fu­at­Key­man,­Tür­ki­ye’nin­ye­ni­bir a­na­ya­sa­ya­ ih­ti­ya­cý­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­“Bu­a­na­ya­sa­1982­a­na­ya­sa­sý­na­ba­ký­la­rak­ ya­pý­la­maz.­ Bu­ a­na­ya­sa­ ha­ki­ka­ten­ye­ni­ol­ma­lý.­Ye­ni­a­na­ya­sa­ar­týk­in­san­ o­dak­lý,­ ka­tý­lým­cý­ de­mok­ra­si­ te­me­lin­de­ol­ma­lý­dýr”­de­di. E­d ir­n e’de,­ Ye­n i­ A­n a­y a­s a­ Plat­f or­mu’nca­ ‘’A­na­ya­sa­Top­lan­tý­la­rý’’­ ya­pýl­dý. Top­lan­tý,­ DSÝ­ Kon­fe­rans­ Sa­lo­nu’nda Ga­ze­te­ci-Ak­ti­vist­ Ha­cer­ Fog­go,­ Koç Ü­ni­ver­si­te­si­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Prof.­ Dr. Fu­at­ Key­man­ ve­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si es­ki­ ra­por­tö­rü­ Doç.­ Dr.­ Os­man­ Can, ka­týl­dý.­ Prof.­ Dr.­ Key­man,­ Gün­ Bal­çi­çek­Pa­mir’in­yö­net­ti­ði­top­lan­tý­da­yap­tý­ðý­ ko­nuþ­ma­da,­ Tür­ki­ye’de­ fark­lý­ kim­lik­ler­ ve­ bu­ kim­lik­ler­den­ or­ta­ya­ çý­kan ta­lep­le­rin­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ ‘’A­ma bu­kim­lik­ler­a­ra­sýn­da­ki­ta­lep­le­rin­or­tak ko­nu­þul­ma­ im­kâ­ný,­ hak­lar,­ so­rum­lu­luk­lar­ ve­ öz­gür­lük­ler,­ ya­ni­ e­þit­ va­tan­daþ­lýk­ an­la­yý­þý­dýr’’­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Ye­ni a­na­ya­sa­nýn­e­sa­sen­Tür­ki­ye’de­ki­so­run­la­rý­ e­þit­ va­tan­daþ­lýk­ te­me­lin­de­ çöz­me o­lu­þu­mu­nu­top­lu­ma­ver­di­ði­ni­vur­gu­la­-

yan­ Key­man,­ va­tan­daþ­la­ra­ yö­ne­lik­ or­tak­bir­di­lin­oluþturulabile­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Tür­ki­ye’de­sa­de­ce­kim­lik­ler­ve­et­nik kö­ke­ne­da­ya­lý­so­run­lar­ol­ma­dý­ðý­ný­da­i­fa­de­e­den­Key­man,­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’Tür­k i­y e­ çok­ cid­d î­ an­l am­d a­ e­k o­no­m ik,­ re­f ah,­ kal­k ýn­m a­ te­m e­l in­d e so­run­la­ra­ sa­hip­tir.­ Tür­ki­ye­ dö­nü­þü­mün­ i­çin­de­ çok­ ö­nem­li­ bir­ yer­de­dir. Fa­kat­in­sa­ni­kal­kýn­ma­da,­ka­dýn­er­kek e­þit­li­ðin­de,­ e­ði­tim­de,­ genç­le­rin­ si­ya­se­te­ ka­tý­lý­mýn­da,­ yok­sul­luk­ta­ ö­nem­li so­r un­l a­r a­ sa­h ip­ bir­ ül­k e­d ir.­ O­ yüz­den­ sos­yal­ hak­la­ra,­ sos­yal­ a­da­le­te­ ve in­s a­n i­ kal­k ýn­m a­y a­ ö­n em­ ve­r en­ ye­ni bir­a­na­ya­sa­yý­top­lum­o­la­rak­o­luþ­tur­mak­du­ru­mun­da­yýz.­Or­tak­dil­de­ki­e­þit­ va­t an­d aþ,­ bu­ an­l am­d a­ sa­d e­c e fark­lý­kim­lik­ler­a­ra­sýn­da,­hak­la­ra,­öz­gür­lük­le­re,­so­rum­lu­luk­da­e­þit­va­tan­daþ­lýk­de­ðil,­ay­ný­za­man­da­Tür­ki­ye’yi ya­rý­na­ha­zýr­la­ma­da,­in­sa­nî­kal­kýn­ma­yý­ ö­ne­ çý­kar­tan­ bir­ sos­yal­ a­da­le­ti­ ya­rat­mak­ du­ru­mun­da­dýr.­ O­ yüz­den­ de e­þit­va­tan­daþ­lý­ðýn­ya­nýn­da­sos­yal­a­da­let,­ ye­n i­ a­n a­y a­s a­m ý­z ýn­ i­k in­c i­ par­ç a­s ý ol­mak­du­ru­mun­da­dýr.’’

YENÝ ANAYASA KATILIMCI DEMOKRASÝ TEMELÝNDE OLMALI Top­lu­mun­so­run­la­rý­na­çö­züm­bul­ma­te­me­lin­de­yak­la­þan­bir­dev­let­ya­pý­sý­nýn­ön­gö­rül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­de­vur­gu­la­yan­Key­man,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Bu­ an­lam­da­ e­þit­ va­tan­daþ­lýk,­ sos­yal­ a­da­le­tin ya­nýn­da­bu­nun­ü­çün­cü­a­ya­ðý­e­sas­lý­dev­let­ya­pý­sý­nýn­ ye­ni­den­ ör­güt­len­me­si­dir.­ Bu­ ör­güt­len­me, baþ­kan­lýk­sis­te­mi,­ya­rý­baþ­kan­lýk­sis­te­mi­gi­bi­re­fe­rans­lar­la­o­la­maz.­Bu­ye­ni­den­ör­güt­len­me,­par­la­men­ter­ de­mok­ra­si­yi­ güç­len­di­ren,­ par­la­men­ter de­mok­ra­si­yi­ kim­lik­le­re,­ si­vil­ top­lum­ ör­güt­le­ri­ne a­çý­lan,­ya­ni­par­la­men­ter­de­mok­ra­si,­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si­ler­i­çe­ri­sin­de­güç­len­di­ren­ni­te­lik­te­ol­mak du­ru­mun­da­dýr.­O­yüz­den­de­dö­nü­þen­Tür­ki­ye­i­çin­de­ar­týk­Tür­ki­ye’nin­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Bu­a­na­ya­sa­1982­a­na­ya­sa­sý­na­ba­ký­la­rak ya­pý­la­maz.­Bu­a­na­ya­sa­ha­ki­ka­ten­ye­ni­ol­ma­lý.­Ye­ni­a­na­ya­sa­ar­týk­in­san­o­dak­lý,­ka­tý­lým­cý­de­mok­ra­si te­me­lin­de­ol­ma­lý­dýr.­Tür­ki­ye­re­jim­te­me­lin­de­de­ðil,­ Tür­ki­ye­ top­lum­sal­ ya­pý­sý­ný­ güç­len­di­re­cek, güç­len­di­rir­ken­de­in­sa­na­re­fe­rans­ve­ren­bir­ül­ke ko­nu­mu­na­gel­me­li­dir.­Tür­ki­ye­ilk­de­fa­ken­di­a­na­ya­sa­sý­ný­yap­ma­þan­sý­na­sa­hip­tir.­Bu­bir­ge­rek­li­lik­tir.­Çün­kü,­Tür­ki­ye’de­ya­þa­dý­ðý­mýz­so­run­lar i­çin­de­ bi­zim,­ or­tak­ bir­ dil­ ya­rat­mak,­ bu­ or­tak di­li­ hep­ bir­lik­te­ ü­ret­mek­ ge­rek­li­li­ði­miz­ var­dýr. Bu­nun­i­çin­e­li­mi­zi­ta­þýn­al­tý­na­ko­ya­lým.’’ CAN: HALK KARAR VERMELÝ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si­ es­ki­ ra­por­tö­rü­ Doç.­ Dr. Os­man­ Can­ da­ a­na­ya­sa­la­rýn­ bir­ top­lum­ söz­leþ­me­si­o­la­rak­ka­bul­e­dil­di­ði­ni­söy­le­di.­Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi­ne­ ba­kýl­dý­ðýn­da­ böy­le­ bir­ söz­leþ­me­nin­ gö­rü­le­me­ye­ce­ði­ni­vur­gu­la­yan­Can,­‘’Or­ta­ya­çý­ka­rý­lan­ a­na­ya­sa­la­rý­ be­ðen­se­niz­ de­ bu­ ger­çek­ de­ðiþ­mi­yor’’­ de­di.­ A­na­ya­sa­la­rýn­ dev­let­ ay­gý­tý­ný­ be­lir­le­yen­ te­mel­ ku­ral­lar­ man­zu­me­si­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­Can,­ko­nuþ­ma­sý­na­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’An­ka­ra’da­ve­ri­len­ka­rar­be­nim­ha­ya­tý­mý­et­ki­li­yor­sa,­bir­dev­let­hal­ka­a­it­ol­ma­sý­ge­re­ken­bir­mil­let ha­di­se­si­i­se­bu­nun­ne­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­hal­kýn­ka­rar ver­me­si­lâ­zým.­Bi­rey­le­rin,­yurt­taþ­la­rýn­fark­lý­lýk­la­rý, kim­lik­le­rin­bu­ka­ra­rý­ver­me­si­lâ­zým.­Bun­dan­son­ra An­ka­ra’da­ve­ri­len­ka­ra­rýn­be­nim­o­na­yý­ma­da­yan­ma­sý­lâ­zým.­An­ka­ra’da­ki­min­ka­rar­ve­re­ce­ði­ne­be­nim ka­rar­ver­mem­lâ­zým­ön­ce.­O­ra­ya­gi­de­cek­o­lan,­o­ra­da­ça­lý­þa­cak­o­lan,­o­ra­dan­bu­ta­ra­fa­gö­rev­li­o­lan­la­rýn hep­si­nin­bel­li­öl­çü­ler­de­ba­na­ta­bi­ol­ma­sý­lâ­zým.­‘’ Ga­ze­te­ci-Ak­ti­vist­ Ha­cer­ Fog­go­ i­se­ Tür­ki­ye’de 3.5­ mil­yon­ Ro­man­ va­tan­da­þýn­ ya­þa­dý­ðý­ný,­ bun­la­rýn­ baþ­ta­ iþ­siz­lik­ ol­mak­ ü­ze­re,­ e­ði­tim,­ sað­lýk­ so­run­la­rý­ bu­lun­du­ðu­nu,­ bu­ se­bep­le­ de­ ay­rým­cý­lý­ða kar­þý­ko­run­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­det­ti.­Edirne /­a­a

DOÐU VEYA BATI ÞÜKRÜ BULUT s.bulut@saidnursi.de

an­rý­se­ver’in­son­si­ne­ma­ça­lýþ­ma­sý­fi­kir­mah­fil­le­rin­de­ve­bil­has­sa­Türk­fi­kir­dün­ya­sýn­da­tsu­na­mi­et­ki­si­ yap­mýþ­ gö­rü­nü­yor.­ Be­di­üz­za­man’ý­ 1924’ler­den baþ­la­ya­rak­ meç­hu­li­yet­ çö­lü­ne­ göm­mek­ is­te­yen­ler­ ayný ro­lü­ oy­na­ya­ dur­sun­lar.­ Ta­rih­ten­ bî­ha­ber­ gö­rü­nen­ Ke­ma­list­ çev­re­le­re­ do­ku­nul­du­ðun­da,­ on­la­rýn­ na­sýl­ sal­dýr­gan­laþ­týk­la­rý­ný­hay­ret­le­mü­þa­he­de­e­di­yo­ruz.­Sek­sen­kü­sûr­ se­ne­den­ be­ri­ Cum­hu­ri­ye­te­ ha­ne­dan­ ref­lek­siy­le­ sa­hip­çý­kan­la­rýn;­hem­Be­di­üz­za­man’a,­hem­Os­man­lý’ya­ve hem­ de­ A­na­do­lu­ Müs­lü­man­la­rý­na­ çek­tir­dik­le­ri­ e­zi­yet­le­ri­ bi­len­ler­ Hür­ A­dam’a­ bi­gâ­ne­ kal­ma­ya­ ça­lý­þan­la­rýn ha­let-i­ru­hi­ye­le­ri­ni­az-çok­bi­li­yor­lar. Be­di­üz­za­man’ýn­ye­ni­den­or­ta­ya­koy­du­ðu­Kur’â­nî­fi­kir­ler­den­do­la­yý,­o­nun­Ke­ma­liz­min­bi­rin­ci­de­re­ce­de­ki­mu­ha­le­fe­ti ka­bul­e­den­ler.­Hür­A­dam’a­sa­hip­çýk­ma­mak;­hat­ta­ek­ran­la­rý­ný­se­kü­ler­ma­bet­ler­de­ki­si­ne­ma­la­rý­nýn­ka­pý­la­rý­ný­ Hür­A­dam se­yir­ci­si­ne­aç­ma­mak­ta­ken­di­le­rin­ce­hak­lý­dýr­lar.­Zi­ra on­lar,­Be­di­üz­za­man­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­sek­sen-sek­sen­beþ se­ne­dir­Ke­ma­lizm­a­dý­na­Tür­ki­ye’de­ki­in­san­la­ra­çek­ti­ri­len iþ­ken­ce­ler­den­ra­hat­sýz­ol­ma­dýk­la­rý­gi­bi,­ta­raf­tar­lýk­da­mar­la­rý­ný­tat­min­e­den­za­lim­ler­den­de­mem­nun­dur­lar. Ýþ­a­da­mý­M.­Tan­rý­se­ver’in­fil­mi­Tür­ki­ye’de­ki­sos­yal­ve­i­de­o­lo­jik­ka­te­go­ri­ze­yi­tek­rar­gün­de­me­ta­þý­yor.­ Ke­ma­lizm,­ Mark­sizm­ ve­ Türk­ ýrk­çý­lý­ðý­ ce­na­hýn­da yer­ a­lan­la­rýn­ tep­ki­le­ri­ni,­ bil­gi­den­ yok­sun­ if­ti­ra­ do­lu ma­ka­le­le­ri­ni­ve­yer­yer­ce­ha­let­ve­ba­sit­lik­le­ri­ni­kö­þe­le­ri­ne­ ta­þý­yan­ ya­zý­la­rý­ný­ gö­rüp­ o­ku­duk­ça­ kav­ga­nýn­ bo­yut­la­rý­ný­bi­raz­da­ha­an­la­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz.

T

ANLAYAMADIKLARIMIZ... Sol­ ce­nah­ di­ye­bi­le­ce­ði­miz­ Sa­id­ Nur­sî­ kar­þýt­la­rý­nýn ta­výr­la­rý­nýn­ an­la­þý­lýr­lý­ðý­na­ mu­ka­bil,­ an­la­þý­la­ma­yan­ du­ruþ­lar­da­var...­Yal­nýz­ca­biz­de­ðil,­fil­min­yö­net­me­ni­de ka­na­a­ti­miz­ce­ tam­ an­la­ya­ma­dý.­ Se­lâ­nik­ Ha­ne­da­ný’nýn 31­ Mart­ ih­ti­lâ­liy­le­ Os­man­lý­ dö­ne­min­de­ ve­ Cum­hu­ri­yet­le­bir­lik­te­Ke­ma­lizm­a­dý­na­çev­ri­len­en­tri­ka­la­rýn­ne­ti­ce­sin­de­ger­çek­le­þen­as­ke­rî­ih­ti­lâl­ler­le­mil­le­ti­mi­zin­a­ra­sý­na­ at­tý­ðý­ tef­ri­ka,­ sal­dý­ðý­ kor­ku­yu­ an­la­mak­ ha­ki­ka­ten­ko­lay­de­ðil­di.­Mil­le­tin­gö­zü­öy­le­kork­muþ­ki... Ýn­san­ca­na­var­laþ­tý­ðý­za­man,­zu­lüm­de­hay­van­la­rý­kat kat­ a­þa­bil­di­ðin­den,­ in­sa­nýn­ hem­cin­sin­den­ kork­ma­sý baþ­ka­kor­ku­lar­la­kar­þý­laþ­tý­rýl­ma­ya­cak­ka­dar­de­rin,­ka­lý­cý­ve­i­za­le­si­güç­bir­kor­ku­dur. Din­dar­kim­lik­le­re­sa­hip­si­ya­set­çi­le­rin,­STK’la­rýn­ve­hat­ta ef­kâr-ý­am­me­de­Nur­cu­bi­li­nen­ba­zý­ce­ma­at­le­rin Hür­A­dam’a­a­le­nî­ar­ka­çýk­ma­la­rý­na,­Ke­ma­list­ler­ce­o­luþ­tu­ru­lan­at­mos­fer­ma­ni­o­lu­yor.­Ba­zý­la­rý­mýz­a­çý­lým­lar­dan,­ye­ni­hür­ri­yet­ler­den,­Er­ge­ne­kon­cu­luk­a­dý­al­týn­da­a­çý­ða­çý­ka­rý­lan­ih­ti­lâl­ci­ler­den­son­ra­söz­ko­nu­su­kor­ku­yu­yer­siz­bu­la­bi­lir­ler. Hür­A­dam’a­kor­ku­la­rýn­dan­do­la­yý­sa­hip­çý­ka­ma­yan­lar,­me­sele­le­rin­iç­­ yü­zü­nün­bi­lin­di­ði­gi­bi­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­lü­yor­lar. M.­Ke­mal’le­ba­rýþ­ma­mýþ­hiç­bir­fert,­STK,­ce­ma­at­ve­ya­ku­ru­mun­ra­hat­yü­zü­gö­re­me­ye­ce­ði­ni­ve­el­le­rin­de­ki­im­kân­la­rý kay­be­de­rek­mah­ru­mi­yet­le­re­dü­þe­cek­le­ri­ni­id­di­a­e­di­yor­lar. Bu­nok­ta­da­Ke­ma­lizm­le­ba­rýþ­ma­yý­e­sas­ka­bul­e­den­le­rin, çe­kin­ce­le­ri­ne­hak­ver­mek­zo­run­da­yýz.­Ay­rý­ca,­Er­ge­ne­kon dâ­vâ­sý­ný­ge­ce­gün­düz­med­ya­da,­si­ya­sî­ku­lis­ler­de­ve­hat­ta ka­mu­o­yun­da­dil­len­di­ren­le­rin,­yer­yer­M.­Ke­mal’e­bi­at­mâ­nâ­sý­na­ge­le­cek­ya­yýn,­ha­re­ket­ve­ic­ra­at­la­rý,­Ke­ma­liz­min­Er­ge­ne­kon­cu­lu­ðun­dý­þýn­da­ve­hat­ta­o­nu­i­da­re­et­ti­ði­ne­i­na­ný­yor­lar.­Tür­ki­ye’nin­ak­tü­el­po­li­ti­ka­sýn­da,­bü­rok­ra­si­sin­de­ve or­du­sun­da­hâ­lâ­kuv­vet­li­gö­rü­nen­Ke­ma­lizm­i­de­o­lo­ji­si­nin kar­þý­sýn­da­yer­a­lan­Hür­A­dam’a­sa­hip­çýk­mak,­mez­kûr­gu­rup­la­ra­ve­AKP­kur­may­la­rý­na­hiç­de­ko­lay­ol­ma­ya­cak­týr. Çün­kü­fi­lm­mev­zu­u­i­ti­ba­riy­le­Sa­id­Nur­sî­i­le­M.­Ke­mal’i kar­þýt­i­ki­cep­he­o­la­rak­se­yir­ci­si­ne­su­nu­yor. HÜR ADAM’A YALNIZCA NURCULAR SAHÝP ÇIKMIYOR. Tan­rý­se­ver’in­fil­min­de­ö­zel­lik­le­“hür­ri­yet­ve­a­da­let” mef­hum­la­rý­ö­ne­çý­ka­rýl­mýþ.­Ýs­tib­da­da­kar­þý­ve­de­mok­ra­si­ye­ ta­raf­ o­lan­lar Hür­ A­dam’ý­ al­kýþ­lý­yor­lar.­ De­mok­ra­si­nin­ Tür­ki­ye’de­ki­ kýs­mî­ ge­li­þi­mi­ni­ ve­ Tür­ki­ye’nin dýþ­ güç­le­rin­ o­yun­ca­ðý­ ha­li­ne­ gel­me­me­si­ni,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ Tür­ki­ye’den­ çýk­ma­sý­na­ ve­ e­ser­le­ri­ni­ Türk­ di­lin­de­ ver­me­si­ne­ bað­la­yan­ yüz­ler­ce­ Türk­ ay­dý­ný­ bu film­den­do­la­yý­bil­has­sa­yö­net­me­ni­ni­teb­rik­e­di­yor­lar. Be­di­üz­za­man’ýn­dü­þün­ce­le­ri­ni­mu­a­sýr­Ýs­lâm­mü­te­fek­kir­le­rin­den­fark­lý­o­lu­þu­nu­ses­len­di­ren­Ba­tý­me­de­ni­ye­ti kar­þý­sýn­da­mü­da­fa­a­e­den Hür­A­dam’ý­ken­di­le­ri­ni­Nur­cu ta­ným­la­ma­yan­ya­zar,­a­ka­de­mis­yen­ve­sos­yal­bi­lim­ci­çev­re­ler­de­de­al­kýþ­lý­yor­lar.­As­ya’nýn,­Ýs­lâ­mýn­ve­bil­has­sa­Türk mil­le­ti­nin­iz­ze­ti­ni­Av­ru­pa’nýn­din­siz­fey­le­sof­la­rý­ný­ko­ru­yan­Ri­sâ­le-i­Nur’a­gi­den­yol­la­rý­ Hür­A­dam ge­niþ­kit­le­le­re gös­ter­di­ðin­den­film­mil­le­tin­a­lâ­ka­sý­ný­hak­e­di­yor. Kürt­çe’nin­Sa­id­Nur­sî­fil­miy­le­Türk­mil­le­ti­ne­tak­di­mi­ne­þark­lý­la­rýn­çok­mem­nun­ol­duk­la­rý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz. Al-i­Bey­te­men­sup­bir­i­ma­mýn­fil­mi­ol­ma­sý­ha­se­biy­le, A­le­vî­le­ri­mi­zin­de­mut­lu­o­la­cak­la­rý­ný­ve­Be­di­üz­za­man’ýn Os­man­lý­a­zýn­lýk­la­rý­nýn­hak­ve­hür­ri­yet­le­ri­ni­e­ser­le­rin­de mü­da­fa­a­sýn­dan­do­la­yý;­Taþ­nak,­Pon­tus­ve­Hýn­çak­gi­bi em­per­ya­list­le­re­a­let­ol­ma­mýþ­Hý­ris­ti­yan­va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­da­Hür­A­dam’ý­se­lâm­la­ya­cak­la­rý­na­i­na­ný­yo­ruz. Hür­A­dam fil­mi,­Be­di­üz­za­man’ýn­dev­le­tin­ba­zý­er­kân­la­rý­ný­din­siz­lik­le­ri­ne­â­let­e­den­ko­mi­te­le­ri,­Türk­dev­le­tin­den or­du­sun­dan,­em­ni­ye­tin­den­ve­yar­gý­sýn­dan­han­gi­in­ce­ve has­sas­öl­çü­ler­le­a­yýr­dý­ðý­ný;­as­ke­ri­mi­ze,­po­li­si­mi­ze­ve­a­da­let men­sup­la­rý­mý­za­gös­ter­di­ði­sev­gi­yi­de­or­ta­ya­çý­kar­dý­ðýn­dan, söz­ko­nu­su­sý­nýf­lar­da­Tan­rý­se­ver’e­mü­te­þek­kir­dir­ler. Kor­ku­ ve­ en­di­þe­le­rin­den­ do­la­yý­ sa­yýn­ Tan­rý­se­ver’in bu­gü­zel­ça­lýþ­ma­la­rý­na­a­le­nî­des­tek­ol­ma­yan­la­ra­da­þef­kat­le­ yak­laþ­ma­mýz­ lâ­zým.­ Bel­ki­ de­ Hür­ A­dam,­ mil­le­ti­mi­zin­ ruh­ ve­ duy­gu­la­rý­na­ sin­si­ce­ ge­çi­ril­miþ­ kor­ku­ ke­lep­çe­le­ri­ni­ta­ma­men­ký­rýp-at­ma­ya­bir­ve­si­le­o­la­cak­týr. Hür­A­dam,­hür­ri­yet­le­rin­per­de­ye­bu­ka­dar­par­lak­lýk­ta­ilk a­kis­le­riy­di...­Hür­ri­yet­gü­ne­þi­an­be­an­yük­sel­di­ðin­den,­Tan­rý­se­ver­e­hem­mi­yet­siz­teb­rik­ve­ten­kit­le­ri­bý­ra­kýp­ci­han­þü­mul­pro­je­le­rin­ba­þý­na­a­ci­len­geç­me­li­dir.­Ýs­lâm­â­le­mi­nin­ü­ze­ri­ne­ge­ril­miþ­si­yah­ça­dýr­la­rý­pa­ram­par­ça­e­de­cek­ve­ü­mit­siz­li­ði­i­da­ma­mah­kûm­e­de­cek­ye­ni­ça­lýþ­ma­la­ra...


6

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

YURT HABER

HABERLER

Köylülerden internet talebi MANÝSA’NIN YUNTDAÐI BÖLGESÝNDE YAÞAYAN KÖYLÜLER, TEKNOLOJÝDEN FAYDALANMAK ÝÇÝN BÖLGELERÝNDEKÝ 63 KÖYE ÝNTERNET BAÐLANMASI ÝÇÝN TÜRK TELEKOM MANÝSA ÝL MÜDÜRLÜÐÜNE BAÞVURDU.

Sarýmsaðýn fiyatý 10 lirayý zorluyor n GEÇTÝÐÝMÝZ yýl­fi­ya­týy­la­a­dýn­dan­çok­söz­et­ti­ren sa­rým­sak,­ül­ke­ih­ti­ya­cý­nýn­yüz­de­25’i­nin­kar­þý­lan­dý­ðý Kas­ta­mo­nu’nun­Taþ­köp­rü­il­çe­sin­de­ge­çen­haf­ta­lar­da­7­li­ra­dan­a­lý­cý­bu­lur­ken,­pi­ya­sa­da­ü­rü­nün­a­zal­ma­sýy­la­10­li­ra­sý­ný­rý­na­yak­laþ­tý.­Taþ­köp­rü­lü­le­rin, ‘’be­yaz­al­týn’’­o­la­rak­ni­te­le­di­ði­sa­rým­sak,­il­çe­de­38­yýl­dýr­ku­ru­lan­ve­sa­de­ce­sa­rým­sa­ðýn­sa­týl­dý­ðý­pa­zar­da bu­haf­ta­9,3­li­ra­dan­a­lý­cý­bul­du.­Da­ha­ön­ce­ki­yýl­lar­da ü­re­ti­ci­si­ne­za­rar­et­ti­ren,­hat­ta­Taþ­köp­rü’de­bi­le­sa­týþ fi­ya­tý­mas­ra­fý­nýn­al­týn­da­kal­dý­ðý­i­çin­de­re­le­re­dö­kü­len­sa­rým­sak,­bu­se­zon­4-5­li­ra­dan­sa­týl­ma­ya­baþ­lar­ken,­pi­ya­sa­da­ü­rü­nün­a­zal­ma­sýy­la­fi­ya­tý­her­ge­çen gün­art­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Geç­ti­ði­miz­haf­ta­lar­da­7 li­ra­dan­a­lý­cý­bu­lan­i­ri­sa­rým­sak,­bu­haf­ta­ku­ru­lan­pa­zar­da­9,3­li­ra­dan­iþ­lem­gör­dü.­Pa­zar­da­or­ta­boy­sa­rým­sak­5-7­li­ra­a­ra­sýn­da­sa­tý­lýr­ken,­kü­çük­sa­rým­sak­i­se­4-5­li­ra­dan­a­lý­cý­bul­du. Taþköprü / aa

MANÝSA’NIN Yunt­da­ðý­böl­ge­sin­de­ya­þa­yan köy­lü­ler,­böl­ge­le­rin­de­ki­63­kö­ye­in­ter­net­bað­lan­ma­sý­i­çin­Türk­Te­le­kom­Ma­ni­sa­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­ne­baþ­vur­du.­Yunt­dað­lý­lar­Sos­yal­Yar­dým­laþ­ma­Da­ya­nýþ­ma­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Der­ne­ði­(YUNT-DER)­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­U­yu­maz, Yunt­da­ðý­böl­ge­sin­de­bu­lu­nan­63­köy­de­in­ter­net­bað­lan­tý­sý­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­tek­no­lo­ji­den­fay­da­lan­mak­i­çin­gi­ri­þim­ler­de­bu­lun­duk­la­rý­ný­söy­le­di. Köy­ler­de­ya­þa­yan­o­kul­ça­ðýn­da­ki­ço­cuk­lar­i­-

le­va­tan­daþ­la­rýn,­þe­hir­mer­ke­zin­de­ki­im­kan­lar­dan­fay­da­lan­ma­la­rý­ný­is­te­dik­le­ri­ni­kay­de­den­U­yu­maz,­‘’Ço­cuk­la­rý­mý­zýn­in­ter­net­ten­ya­rar­lan­ma­sý,­ö­dev­le­ri­ni­ya­pa­bil­me­si,­a­raþ­týr­ma­la­ra­yö­ne­le­bil­me­si­i­çin­böl­ge­ye­in­ter­net­e­ri­þi­mi­sað­lan­ma­sý­ný­ta­lep­et­tik.­Va­tan­daþ­lar­da in­ter­net­sa­ye­sin­de­ya­pa­bi­le­cek­le­ri­bir­çok­iþ­ten­mah­rum.­Bu­ne­den­le­dün­ya­nýn­kul­lan­dý­ðý in­ter­ne­ti­biz­de­köy­lü­le­ri­mi­ze­kul­lan­dýr­mak is­ti­yo­ruz.­Türk­Te­le­kom­Ma­ni­sa­Ýl­Mü­dür­lü­ðün­den­bu­yön­de­ça­lýþ­ma­yap­ma­la­rý­ný­ta­lep

et­tik’’­de­di.­Türk­Te­le­kom­Ma­ni­sa­Ýl­Mü­dü­rü Ýs­m a­i l­U­z el­i­s e­gö­r e­v e­gel­d ik­l e­r in­d e­il­d e ADSL­hiz­me­ti­a­la­ma­yan­yer­le­ri­tes­pit­et­tik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­a­maç­la­rý­nýn­in­ter­net­siz­köy kal­ma­ma­sý­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Bu­nun­la­il­gi­li ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­dýk­la­rý­ný­ve­kü­çük­ma­li­yet­ler­le­in­ter­net­e­ri­þi­mi­sað­la­na­bi­le­cek­böl­ge­le­re ADSL­bað­lan­tý­sý­kur­duk­la­rý­ný­be­lir­ten­U­zel, ‘’Bu­nun­dý­þýn­da­ka­lan­ve­ya­tý­rým­ge­rek­ti­ren yer­ler­i­çin­ge­rek­li­tes­pit­ler­ya­pýl­dý.­Ma­ni­sa­o­la­rak­bu­ko­nun­da­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­ön­der­lik

yap­týk.­Sis­tem­tah­si­si­ya­pýl­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz. Ya­tý­rým­ge­rek­ti­ren­yer­le­re­ta­lep­ol­du­ðu­tak­tir­de­‘TTNET­3G’­mo­de­li­in­ter­ne­ti­gö­tü­re­ce­ðiz’’ di­ye­ko­nuþ­tu.­Türk­Te­le­kom­Ma­ni­sa­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­Müþ­te­ri­Ý­liþ­ki­le­ri­Mü­dü­rü­Ýb­ra­him Tur­gut­da­söz­ko­nu­su­in­ter­net­ta­lep­le­riy­le­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rýn­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’3G’’ mo­de­li­in­ter­ne­tin­kul­la­ný­lýp­kul­la­ný­la­ma­ya­ca­ðýy­la­il­gi­li­köy­ler­de­de­ne­me­ler­yap­týk­la­rý­ný,­uy­gun­kam­pan­ya­fi­yat­la­rýy­la­köy­le­re­bu­hiz­me­ti ve­re­cek­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Manisa / aa

Ekmek israfý ‘roll ekmek’ ile önlenecek n ANKARA Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­Halk­Ek­mek­Fab­ri­ka­sý­ta­ra­fýn­dan­ü­re­ti­len­50­gram­lýk­‘’Roll­Ek­mek’’,­bu­gün­den­i­ti­ba­ren­ek­mek sa­týþ­bü­fe­le­rin­de­tü­ke­ti­ci­ye­su­nu­la­cak.­Be­le­di­ye­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­Halk Ek­mek­Fab­ri­ka­sý­nýn­ye­ni­ek­mek­çe­þi­di­‘’Roll Ek­mek’’,­ke­pek­li­ve­nor­mal­ol­mak­ü­ze­re­i­ki çe­þit­ü­re­ti­le­cek.­A­çýk­la­ma­da­gö­rüþ­le­ri­ne­yer ve­ri­len­Halk­Ek­mek­Fab­ri­ka­sý­Ge­nel­Mü­dü­rü­A­li­Ýlk­ba­har,­50­gram­o­la­rak­ü­re­ti­len­ye­ni çe­þi­din­i­ki­li­pa­ket­ler­de­25­ku­ruþ­tan­sa­tý­la­ca­ðý­ný­be­lirt­ti.­‘’Roll­Ek­mek’’­i­le­ek­mek­is­ra­fý­ný ön­le­me­yi­he­def­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Ýlk­ba­har,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Nor­mal­ek­mek­ler­bö­lü­nüp­is­raf­e­dil­di­ðin­den­tek­ki­þi­nin­yi­ye­bi­le­ce­ði­50­gram­lýk­Roll­Ek­mek­ü­re­ti­mi­ne­baþ­la­dýk.­Ü­re­ti­mi,­ilk­bir­ay­da­75­bin­a­det,­ta­kip­e­den­6.­ay­da­da­ta­le­be­gö­re­100­bin­o­la­rak dü­þü­nü­yo­ruz.’’­Ankara / aa

Ýstanbul’da elektrik kesintisi n ÝSTANBUL’DA bu­gün­18,­19­ve­20­O­cak­ta­rih­le­rin­de­Kar­tal,­Üs­kü­dar,­Mal­te­pe­ve­Bey­koz’da­ba­zý­semt­ler­de­e­lek­trik­ke­sin­ti­si­uy­gu­la­na­cak.­A­na­do­lu­Ya­ka­sý E­lek­trik­Da­ðý­tým­A.Þ’den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re, Kar­tal,­Va­ni­köy­ve­Bey­koz­iþ­let­me­mü­dür­lük­le­ri­bün­ye­sin­de­ki­ba­zý­tra­fo­mer­kez­le­rin­de­ba­kým­ve­o­na­rým ça­lýþ­ma­sý­ya­pý­la­cak.­Ça­lýþ­ma­kap­sa­mýn­da­bu­gün­Üs­kü­dar’da­08.00-11.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da,­Mal­te­pe’de 08.30-11.30­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da,­Kar­tal’da­13.00-16.00 sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da,­­Bey­koz’da­da­ba­zý­so­kak­la­ra­e­lek­trik ve­ri­le­me­ye­cek.­Kar­tal’da­da­18­O­cak­Sa­lý­gü­nü­08.3011.30­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da,­Mal­te­pe’de­3.00-16.00­sa­at­le­ri a­ra­sýn­da­Üs­kü­dar’da­08.00-11.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­bir ký­sým­yer­ler­e­lek­trik­a­la­ma­ya­cak.­19­O­cak­Çar­þam­ba gü­nü­08.30-11.30­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­Kar­tal’da­Ça­vu­þoð­lu­Ma­hal­le­si­ve­Ev­re­O­to­Ser­vis;­13.00-16.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­Kar­tal­Ye­ni­Ma­hal­le,­Gü­ney­Me­te­ro­lo­ji, O­pel,­Duy­de­mir­Ýn­þa­at­ve­Dün­dar­A­rý­As­ya­pý­da­e­lek­trik­ke­sin­ti­si­uy­gu­la­na­cak.­20­O­cak­Per­þem­be­gü­nü Kar­tal’da­08.30-11.30­ve­13.00-16.00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da ba­zý­böl­ge­le­re­e­lek­trik­ve­ri­le­me­ye­cek.­­Ýstanbul/aa

Tasarruf için A sýnýfý ürün alýn n TMMOB E­lek­trik­Mü­hen­dis­le­ri­O­da­sý­Ýz­mir­Þu­be­si Baþ­ka­ný­Se­dat­Gül­þen,­be­yaz­eþ­ya­a­lýr­ken­ö­zel­lik­le­A sý­ný­fý­ta­bir­e­di­len­ü­rün­le­rin­ter­cih­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni bil­dir­di.­Gül­þen,­ko­nut­lar­da­en­faz­la­e­lek­tri­ðin­buz­do­la­bý,­ça­ma­þýr,­bu­la­þýk­ma­ki­ne­si­ve­ý­sýt­ma,­so­ðut­ma­a­ma­cýy­la­kul­la­ný­lan­kli­ma­lar­da­tü­ke­til­di­ði­ni­be­lir­te­rek, bu­ü­rün­le­rin­e­ner­ji­kul­la­ným­la­rý­nýn­A,­B,­C,­D,­E,­G gi­bi­harf­sem­bol­le­riy­le­i­fa­de­e­dil­di­ði­ni­kay­det­ti.­A­sý­ný­fý­ü­rün­le­rin­yük­sek­ve­rim­li­lik­o­ra­ný­na­sa­hip­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Gül­þen,­þu­bil­gi­le­ri­ver­di:­‘’G­sý­ný­fý­na doð­ru­ve­rim­dü­þü­yor.­Do­la­yý­sýy­la­ay­ný­iþ­da­ha­faz­la­e­ner­jiy­le­ya­pýl­mýþ­o­lu­yor.­Ör­ne­ðin­A­sý­ný­fý­ye­ri­ne­C­sý­ný­fý­bir­buz­do­la­bý­kul­lan­dý­ðý­mýz­da­yüz­de­45­da­ha­faz­la­e­ner­ji­tü­ket­miþ­o­lu­yo­ruz.­Ko­nut­lar­da­kul­la­ný­lan­e­lek­trik­be­de­li­yak­la­þýk­30­krþ/kWh­o­la­rak­ka­bul­e­dil­di­ðin­de,­her­ne­ka­dar­mev­sim­sel­so­ðut­ma­a­yar­la­rý­et­kin­ol­sa­bi­le­or­ta­la­ma­ay­lýk­o­la­rak­B­sý­ný­fý­buz­do­la­býn­da­ay­lýk­12,20­TL­o­lan­gi­der,­A­sý­ný­fýn­da­8,85,­A­7,70, A’da­3,60­ge­ri­li­yor.­A­e­ner­ji­se­vi­ye­si­gün­de­0.5­Ki­lo­vat de­ðe­rin­de­e­ner­ji­tü­ket­mek­te­dir.­0.5­ki­lo­vat,­40­wat de­ðe­rin­de­bir­lam­ba­nýn­12­sa­at­yan­ma­sý­na­eþ­de­ðer bir­tü­ke­tim­dir.­Ül­ke­miz­de­mil­yon­lar­ca­buz­do­la­bý,­ça­ma­þýr­ma­ki­ne­si­gi­bi­ci­haz­la­rý­kul­lan­dý­ðý­mýz­dü­þü­nül­dü­ðün­de­ve­ri­mi­yük­sek­ci­haz­la­rýn­e­ner­ji­tü­ke­ti­min­de ö­ne­mi­da­ha­da­or­ta­ya­çýk­mak­ta­dýr.’’­Ýzmir / aa

Ýzmir çöplüðü alev alev yandý

Ýçerisinde aynalý sazan, kayabalýðý, kýzýlkanat, tatlý su kefali, þafak, tahta balýðý gibi balýklar bulunan Çýldýr Gölü, yöredeki balýkçýlarýn en büyük geçim kaynaðýný.

Ekmeklerini buzdan çýkarýyorlar ARDAHAN’IN Çýl­dýr­il­çe­si­sý­nýr­la­rýn­da­buz­tu­tan­Çýl­dýr­Gö­lü’nde ba­lýk­çý­lar,­so­ðuk­ha­va­ya­al­dý­rýþ­et­me­den­buz­la­rý­ký­rýp­ek­mek­pa­ra­la­rý­ný­ka­za­ný­yor.­124­ki­lo­met­re­ka­re­a­la­nýy­la­Do­ðu­A­na­do­lu­Böl­ge­si’nin­i­kin­ci­bü­yük­gö­lü­o­lan­Çýl­dýr­Gö­lü’nün­yü­ze­yi­nin­bü­yük­bir kýs­mý­ta­ma­mýy­la­buz­tut­tu.­Ge­çen­yýl­la­ra­o­ran­la­geç­do­nan­ve­buz ka­lýn­lý­ðý­nýn­20­san­ti­met­re­ye­ka­dar­çýk­tý­ðý­göl­de,­bu­yýl­buz­ka­lýn­lý­ðý yer­yer­5­san­ti­met­re­ye­ka­dar­düþ­me­sin­den­do­la­yý­at­lý­ký­zak­ve­ben­ze­ri­et­kin­lik­ler­ya­pý­la­mý­yor.­Ý­çe­ri­sin­de­ay­na­lý­sa­zan,­ka­ya­ba­lý­ðý,­ký­zýl­ka­nat,­þa­fak,­tat­lý­su­ke­fa­li,­tah­ta­ba­lý­ðý,­ay­na­lý­sa­zan,­ot­sa­za­ný,­as­ya sa­zan­bu­lu­nan­Çýl­dýr­Gö­lü,­yö­re­de­ki­ba­lýk­çý­la­rýn­en­bü­yük­ge­çim kay­na­ðý­ný­teþ­kil­e­di­yor.­Buz­la­rý­ký­ra­rak­at­týk­la­rý­að­lar­la­‘Es­ki­mo­u­su­lü’­ba­lýk­av­la­yan­ba­lýk­çý­lar,­çok­risk­li­ol­ma­sý­na­kar­þýn­ek­mek­pa­ra­sý­ka­zan­ma­nýn­mut­lu­lu­ðu­nu­ya­þý­yor.­Sý­cak­lý­ðýn­sý­fý­rýn­al­týn­da­15 de­re­ce­ye­ka­dar­düþ­tü­ðü­böl­ge­de,­ba­lýk­çý­lar­bin­bir­zah­met­le­at­týk­la­rý­að­lar­da­kýs­me­ti­ni­a­rý­yor.­Gün­de­or­ta­la­ma­10-15­ki­log­ram­ba­lýk av­la­yan­Çýl­dýr­lý­ba­lýk­çý­lar,­tut­tuk­la­rý­ba­lýk­la­rý­ki­lo­su­nu­pa­zar­da­4­i­la 7­li­ra­a­ra­sýn­da­sa­tý­yor.­Ardahan / cihan

ÜNÝVERSÝTEYE gi­riþ­te­uy­gu­la­nan­bi­rin­ci­a­þa­ma­o­lan­Yük­se­köð­re­ti­me­Ge­çiþ­Sý­na­vý’na (YGS)­baþ­vu­ru­lar,­19­O­cak­Çar­þam­ba­gü­nü so­na­e­re­cek.­A­day­lar­2011-ÖSYS­Ký­la­vu­zuy­la­ a­d ay­ bil­g i­ for­m u­n a­ ÖSYM’nin ‘’http://www.osym.gov.tr’’­in­ter­net­ad­re­sin­den­u­la­þa­bi­le­cek.­Bu­ký­la­vu­zun­da­ðý­tý­mý­ve

Davacý D.S.Ý. Genel Müdürlüðüne izafeten D.S.Ý. 26. Bölge Müdürlüðü tarafýndan mahkememize açýlan ve aþaðýda esas ve parsel numaralarý belirtilen taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn verilen ara kararý gereðince, Aþaðýda ili, ilçesi, mahallesi, köyü ve parsel numaralarý belirtilen taþýnmazlarýn Kamulaþtýrma bedellerinin tespiti ile davacý DSÝ Genel Müdürlüðü adýna tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiþtir. Taþýnmazlar üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý DSÝ Genel Müdürlüðüne karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aþaðýda belirtilen esas sayýlý dava dosyalarýna sunulmasý ile duruþma gün ve saatinde duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde HUMK’un 213/2. Maddesi gereðince yargýlamaya yokluklarýnda devam olunacaðý ve mahkememizce belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Artvin Vakýflar Bankasýnda açtýrýlacak hesaba yatýrýlacaðý hususu dava dilekçesi ve duruþma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ILI : ARTVÝN ÝLÇESÝ : MERKEZ KÖYÜ : DERÝNKÖY Duruþma Günü : 18.01.2011

1

DOSYA 2010/408

TAPU PARSEL MALÝKÝ EYÜP YILMAZ

Antalya’nýn Kumluca ilçesinde amatör bir balýkçý, oltayla boyu 2,4 metre, aðýrlýðý ise 100 kilo olan bir köpek balýðý yakaladý. Dün sabah saatlerinde balýk avlamak için denize açýlan balýkçý Yusuf Kolakoðlu’nun oltasýna, Kumluca açýklarýnda camgöz köpek balýðý takýldý. Kolakoðlu, yaklaþýk bir saatlik uðraþ sonucu köpek balýðýný tekneye çýkarmayý baþardý. Kolakoðlu’nun yakaladýðý 2,4 metre boyunda, yaklaþýk 100 kilo aðýrlýðýndaki köpek balýðýna vatandaþlar ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kumluca / aa

YGS’ye baþvurular 19 Ocak’ta sona eriyor

T. C. ARTVÝN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN

NO

Oltaya köpek balýðý takýldý

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ADA VE PARSEL NUMARASI 122 Ada 28 Parsel www.bik.gov.tr B: 3046

sa­tý­þý­ya­pýl­ma­ya­cak.­Ký­la­vuz­da,­baþ­vu­ru­iþ­lem­le­ri,­pu­an­la­rýn­he­sap­lan­ma­sý,­sý­nav­la­rýn uy­gu­lan­ma­sý,­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­riþ­te­i­kin­ci­a­þa­ma­o­lan­Li­sans­Yer­leþ­tir­me­Sý­na­vý­(LYS)­i­le il­gi­li­ay­rýn­tý­lý­bil­gi­ler­yer­a­lý­yor.­2011-2012 öð­re­tim­yý­lýn­da­yük­se­köð­re­ti­min­tüm­li­sans ve­ön­li­sans­(sý­nav­sýz­ge­çiþ­da­hil)­prog­ram­la­-

Metrobüs’ün çarptýðý kiþi öldü nÝSTANBUL Av­cý­lar’da­alt ge­çi­di­ kul­lan­ma­yýp­ yo­lun kar­þý­sý­na­ geç­me­ye­ ça­lý­þan bir­ki­þi­met­ro­büs­çarp­ma­sý so­nu­cu­ öl­dü.­ Av­cý­lar-Sö­ðüt­lü­çeþ­me­ se­fe­ri­ni­ ya­pan met­r o­b üs,­ Ý­E TT­ kam­p ý mev­ki­sin­de­ met­ro­büs­ yo­lun­d an­ kar­þ ý­y a­ geç­m e­y e ça­lý­þan­A­li­Þim­þek’e­çarp­tý. Çarp­m a­n ýn­ et­k i­s iy­l e­ yo­l a sav­ru­lan­ A­li­ Þi­þek­o­lay­ye­rin­de­öl­dü.­Ka­za­ye­rin­de ha­y a­t ý­n ý­kay­b e­d en­Þim­þek’in­ce­se­di,­Dr.­Sa­di­Ko­nuk­Ba­kýr­köy­E­ði­tim­ve­A­raþ­t ýr­m a­ Has­t a­n e­s i­n in mor­gu­na­kal­dý­rýl­dý.­O­lay­la il­gi­li­ so­ruþ­tur­ma­ sü­rü­yor. Ýstanbul / aa

rýn­d a­öð­r e­n im­gör­m ek­is­t e­y en­a­d ay­l ar, 2011-ÖSYS’ye­baþ­vu­ra­cak.­Baþ­vu­ru­iþ­le­mi son­ra­sýn­da­ve­ri­le­cek­þif­re­nin­a­day­lar­ta­ra­fýn­dan­u­nu­tul­ma­ma­sý­ve­sak­lan­ma­sý­ge­re­ki­yor. A­day­lar­bu­þif­re­i­le­gi­riþ­bel­ge­si­ni­te­min­e­de­cek,­sý­nav­so­nuç­bil­gi­le­ri­ni­ve­yer­leþ­tir­me­so­nuç­la­rý­ný­öð­re­ne­bi­le­cek.­Ankara / aa

n ÝZMÝR’ÝN Çið­li­il­çe­sin­de­bu­lu­nan­ve þeh­rin­tüm­çöp­le­ri­nin­bo­þal­týl­dý­ðý­Har­man­da­lý­çöp­dö­küm­a­la­nýn­da­dün­ge­ce­sa­at­le­rin­de­yan­gýn­çýk­tý.­Ýz­mir’in­18­yýl­dýr çöp­de­po­la­ma­a­la­ný­o­la­rak­kul­lan­dý­ðý­Çið­li il­çe­si­Har­man­da­lý­bel­de­sin­de­ki­a­lan­da­ön­ce­ki­ge­ce­sa­at­22.30­sý­ra­la­rýn­da­yan­gýn­çýk­tý.­Rüz­ga­rýn­et­ki­siy­le­ký­sa­sü­re­de­bü­yü­yen a­lev­ler­ge­niþ­bir­a­lan­da­et­ki­li­ol­du.­Yan­gý­nýn­du­yul­ma­sýy­la­o­lay­ye­ri­ne­çok­sa­yý­da­it­fa­i­ye­e­ki­bi­sevk­e­dil­di.­Ýt­fa­i­ye­e­kip­le­ri­ve çöp­lük­te­bu­lu­nan­do­zer­i­le­kep­çe­ler­yan­gý­na­mü­da­ha­le­et­ti.­Ýt­fa­i­ye­e­kip­le­ri­yan­gý­na mü­da­ha­le­e­der­ken,­iþ­ma­ki­na­la­rý­da­ya­nan böl­ge­ye­yý­ðý­nak­ya­pa­rak­a­lev­le­ri­sön­dür­me­ye­ça­lýþ­tý.­Yan­gýn,­sa­at­ler­sü­ren­ça­lýþ­ma­nýn­ar­dýn­dan­ge­ce­sa­at­01.30­sý­ra­la­rýn­da kon­trol­al­tý­ný­a­lýn­dý.­Yan­gýn­da­her­han­gi­bir can­ve­mal­kay­bý­ya­þan­ma­dý.­Ýzmir / cihan

Çiftçiler akaryakýt zammýný protesto etti n AKARYAKIT fi­yat­la­rý­na­ya­pý­lan­zam­la­rý pro­tes­to­e­den­De­niz­li’nin­Çal­il­çe­sin­den bir­grup­çift­çi,­il­çe­mer­ke­zi­ne­yü­rü­ye­rek park­ta­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­yap­tý.­Grup­a­dý­na a­çýk­la­ma­yý­o­ku­yan­Os­man­O­nur,­dün­ya­da­en­pa­ha­lý­ben­zi­ni­ve­ma­zo­tu­Tür­ki­ye’nin­kul­lan­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’çift­çi­ler, kam­yon­cu­lar,­dol­muþ­çu­lar­ma­zo­tu­3­li­ra 200­ku­ruþ­tan­kul­la­nýr­ken,­ge­mi­ci­ler,­yat­çý­lar­ne­den­u­cu­za­kul­la­ný­yor?­Bu­ay­rým­cý­lýk ne­den?’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Pro­tes­to­sý­ra­sýn­da çift­çi­ler­ay­rý­ca,­ma­zot­zam­mý­nýn­ge­ri­a­lýn­ma­sý­ta­le­bi­ni­i­çe­ren­ve­10­met­re­u­zun­lu­ðun­da­ol­du­ðu­be­lir­ti­len,­im­za­la­rýn­bu­lun­du­ðu­di­lek­çe­yi­aç­tý­lar.­Çift­çi­Os­man­O­nur,­top­la­dýk­la­rý­im­za­la­rý­E­ner­ji­ve­Ta­bii Kay­nak­lar­Ba­kan­lý­ðý­i­le­TBMM’ye­gön­de­re­cek­le­ri­ni­söy­le­di.­ Denizli / aa

T. C. ARTVÝN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Davacý D.S.Ý. Genel Müdürlüðüne izafeten D.S.Ý. 26. Bölge Müdürlüðü tarafýndan mahkememize açýlan ve aþaðýda esas ve parsel numaralarý belirtilen taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn verilen ara kararý gereðince, Aþaðýda ili, ilçesi, mahallesi, köyü ve parsel numaralarý belirtilen taþýnmazlarýn Kamulaþtýrma bedellerinin tespiti ile davacý DSÝ Genel Müdürlüðü adýna tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiþtir. Taþýnmazlar üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý DSÝ Genel Müdürlüðüne karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aþaðýda belirtilen esas sayýlý dava dosyalarýna sunulmasý ile duruþma gün ve saatinde duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde HUMK’un 213/2. Maddesi gereðince yargýlamaya yokluklarýnda devam olunacaðý ve mahkememizce belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Artvin Vakýflar Bankasýnda açtýrýlacak hesaba yatýrýlacaðý hususu dava dilekçesi ve duruþma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur. KAMULAÞTIRIL AN TAÞINMAZIN ÝLÝ : ARTVÝN ÝLÇESÝ : MERKEZ KÖYÜ : DÝKMENLÝ Duruþma Günü : 18.01.2011 NO

DOSYA

1

2010/410

TAPU PARSEL MALÝKÝ Emine Aydýn,. Durmuþ Aydýn, Aslan Aydýn, Susember Gören, Cemal Aydýn, Nazým Aydýn

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ADA VE PARSEL NUMARASI 104 ADA 51 PARSEL www.bik.gov.tr B: 3043


7

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

DÜNYA

Tunus’ta kaos sürüyor TUNUS'TAKÝ OLAYLAR SONRASI TÜRKÝYE'YE GETÝRÝLEN TÜRK VATANDAÞLARI, ÜLKEDE KAOSUN DEVAM ETTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. TUNUS'TA yaþanan olaylar sebebiyle Türkiye’ye getirilen Türk vatandaþlarý, Atatürk Havalimanýnda yakýnlarý tarafýndan sevinç gözyaþlarýyla karþýlandý. THY’ye ait özel uçakla Ýstanbul’a gelen 333 yolcu, Atatürk Havalimaný’nda kendileri için ayrýlan özel bankodan giriþ iþlemlerini yaptýrdý. Yolcular arasýnda bulunan Türkiye’nin Tunus Büyükelçiliði Müsteþarý Nilüfer Kaygýsýz, ülkede belirsizliðin hakim olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: ‘’Tunus’ta yaþanýlanlar her saat deðiþiyor. Biz uçaða binmeden önce Baþbakan Muhammed Gannuþi’yi görevden aldýlar. Anayasa gereði temsilciler baþkaný görevi devraldý. Yine yasa gereði 45-50 gün içerisinde seçim yapýlacak. Ardýndan cumhurbaþkanlýðý seçimleri söz konusu ama bununla ilgili net bir þey yok. Tam bir belirsizlik hakim. Sokaklarda gösteri ve yaðmalamalarýn devam ettiðini biliyoruz. TAV þirketinin inþa ettiði havaalanýna gittik ve uçaðý 5-6 saat bekledik. Belirli bir süre Türkiye’de kalacaðým ve olaylar durulduktan sonra Tunus’a döneceðim. Çocuklarýmýn geri dönmesi gerektiði için Türkiye’ye geldim.’’

Yeni yerleþim planlarýnýn uygulanmasý halinde, Ýsrail'e uluslar arasý tepkinin artacaðý tahmin ediliyor.

Ýsrail’den yeni iþgal planý BATI ÞERÝA’DA DOÐU KUDÜS’ÜN GILO YAHUDÝ MAHALLESÝNDE PLANLADIÐI BÝN 400 KONUTLUK YENÝ PROJENÝN, KUDÜS BELEDÝYESÝ’NCE GÖRÜÞÜLEREK ONAYLANMASI BEKLENÝYOR. ÝSRAÝL DE, Batý Þeria’daki Filistin þehirlerinden Beytüllahim’in yanýbaþýndaki yeni konut projesiyle dünya çapýnda yeni tepkilere hedef olabilecek. Konut projesinin onaylanmasý halinde, Bölge Komisyonu’na sunulacaðýný belirten Ordu radyosuna konuyla ilgili bir açýklama yapan, Þimdi Barýþ (Þalom Ahþav) Genel Sekreteri Yariv Oppenheimer projenin, Yeþil Hattýn ötesindeki en büyük projelerden biri olduðunu, hatta Ýsrail ile ABD arasýndaki iliþkilerde de büyük gerilime neden olan Doðu Kudüs’ün Ramat Þlomo ve Har Homa’daki (Cebel Mukabir) projelerden de büyük olduðunu belirtti. ABD Baþkan yardýmcýsý Joe Biden’in Ýsrail ve Filistin’i ziyareti sýrasýnda Kudüs’ün Yahudi mahallelerinden Ramat Þlomo’da yapýlmasý öngörülen projenin yine komisyonca onaylanmasý, ABD tarafýnda büyük tepki ve kýnamalara yol açmýþ ve Planlama Komisyonu, iki ülke iliþkilerinde yaþanan krizin ardýndan, bunun sadece bir aþama olduðunu belirtip, komisyonun karar alma ilkelerinde de deðiþikliklere gitmiþti. Oppenheimer, bu projenin halihazýrda Ýsrail’e yönelen uluslar arasý tepkiyi daha da arttýracaðý yolundaki endiþesini dile getirdi.

BARIÞ SÜRECÝNÝN TABUTUNA YENÝ ÇÝVÝ KUDÜS Belediye Meclisi’nin Meretz partili üyelerinden Meir Margalit de, sözkonusu konut projesini Yeþil Hattýn ötesindeki diðer inþaat planlarýndan “daha ciddi ve tehlikeli” diye niteledi. Margalit, “Bu, barýþ sürecinin tabutuna çakýlan bir diðer çivi” dedi. Ordu radyosu ise, inþaata baþlanmasýnýn henüz zaman alacaðýný belirtmekle birlikte, yerel komisyonda projenin müzakere edilmesinin, bu amaca yönelik bir adým olarak deðerlendirildiðini de kaydetti. Bu arada, Belediye Meclisi’nin Likudlu üyelerinden Eliþa Peleg ise “Gilo’nun Kudüs’ün bir parçasý olduðunu” belirtti, bu mahallede yapýlacak konut inþaatlarýnýn tartýþma kabul etmeyeceðini savundu. Özel bir firma tarafýndan yapýlacaðý bildirilen konut projesinin tamamlanmasýnýn 4 yýla yakýn bir süre alabileceði de kaydediliyor. Tel Aviv / aa

‘‘

Tunus halký Türkleri çok seviyor. Onun için bu ülkeyi ziyaret ederseniz esnafla pazarlýða Türk olduðunuzu söyleyerek baþlayýn. Sonrasý ise Fenerbahçe, Galatasaray muhabbeti olacaktýr. Günün herhangi bir saatinde aradýðýnýz dükkâný kapalý görürseniz þaþýrmayýn. Dükkân sahibi uyumaya gitmiþtir birkaç saat sonra dönecektir.

Kaygýsýz, vatandaþlarýn Tunus’taki büyükelçi liðin internet sitesindeki duyurularý takip etmelerini isteyerek, büyükelçiliðe kayýtlý 350 Türk vatandaþý bulunduðunu, yapýlan duyurulardan sonra bir kýsmýnýn Türkiye’ye döndüðünü ifade etti. Kaygýsýz, Türkiye’ye gelmek isteyen baþka vatandaþlarýn olmasý halinde büyükelçiliðin gerekeni yapacaðýný kaydetti. Tunus’ta 4 yýldýr ya þadýðýný ve Tunus’u çok sevdiðini belirten Vahit Ergenç isimli iþ adamý da ‘’Ülkede yolsuzluklar vardý. Halkýn biraz daha sabýrlý olmasý gerekiyordu. Devlet Baþkanýnýn gitmesi bir iþ a damý olarak bizim için çok kötü oldu. Yaðmala malar var, halka da yazýk. Türkleri çok seviyorlar ve iyi davranýyorlar. Olaylar için çok üzgünüz’’ diye konuþtu. Oðlu Ahmet ile birlikte Türkiye’ye dönen Ýpek Tanju ise Tunus’a eþini ziyaret etmek için gittiðini belirterek, ‘’En kötüsü helikopterlerle ateþ açýlmasý. Þu an her yer karýþýk. Tunus’tan kaçtýk. Eþim Tunus’ta bankada çalýþýyor, bütün bankalarý yaktýlar. Eþim orada kaldý. Oraya gitmem gerçekten çok zor’’ sözleriyle duygularýný ifade etti.

“ÜLKEMÝZ CEHENNEME DÖNDÜ’’ BÝR Türkle evli olan, kýzlarý Melek ve Rana ile Ýstanbul’a gelen Tunuslu Sonya Ýlyas da ‘’Bizim Tunus çok güzeldi, ama þimdi cehennem oldu. Her tarafta ateþ var. Geceleri evlere saldýrýyorlar. Onun için buraya geldik. Askerler koruyor, ama hâlâ çok tehlike var’’ þeklinde konuþtu. Tunus’ta eþiyle birlikte havalimaný iþletmecisi TAV’da çalýþan Polonya asýllý Silvia Güney de Tunus’ta þartlarýn çok kötü olduðunu, Türkiye’de bulunmaktan mutluluk duyduðunu söy le di. Türk va tan daþ la rýn dan Mehmet Eker de ‘’Cennete geldik. Orada yakýp yýkýyorlardý. Gece bir evde kaldýk. Banyo kapýsýný kýrdýk ve ana kapýya dayadýk. O þekilde yattýk. Çok korktuk. Evlere saldýrýp soyuyorlar’’ dedi. Ýstanbul / aa

‘‘ ‘‘ Tunus halký sakin bir halktýr. Bir araba diðerine arkadan çarparsa, kavga etmez ya da tutanak tutmazlar. Polis de çaðýran olmaz. Arabalarýndan inmeden hiçbir þey olmamýþ gibi yollarýna devam ederler.

Tunus halký ‘çalýþkanlýk’ sözcüðünü pek bilmez. En yaygýn söz ‘Lundi Prochain inþallah”týr (Gelecek Pazar tesiye inþallah.). Her iþi erteler ve unuturlar. Sipariþinizi alan garson yemeðinizi getirmeyi unutmuþsa, kapýnýn önünde gördüðü arkadaþýyla sohbete daldýðýndandýr.

Beþir, sonucu kabul edecek SUDAN’DA 9 Ocakta, Güney’in baðýmsýzlýðý için düzenlenen referandum süreci itibarýyla sona ererken, Güney Sudanlýlar özerklik için resmî sonuçlarýn açýklanmasýný beklemeye baþladý. Komisyon, kayýtlý 4 milyon seçmenin yüzde 80 kadarýnýn oy kullandýðýný düþünüyor. Bu arada Sudan Devlet Baþkaný Ömer El Beþir’in partisi, ülkenin bölünmesiyle sonuçlansa dahi seçim sonucuna saygý duyulacaðýný açýkladý. Ulusal Kongre Partisinden üst düzey yetkili Rabie Abdüllatti, ‘’Birlik ya da ayrýlma, sonuç ne olursa olsun partinin bunu kabul edeceði açýktýr’’ ifadesini kullandý. Juba / aa

Pakistan’da yine þiddet PAKÝSTAN'IN güneyindeki Karaçi þehrinde yaþanan etnik þiddet olaylarýnda vefat edenlerin sayýsý 31’e yükseldi. Sind eyaletinde iktidarda olan Hindistan göçmenlerinin kurduðu Kavimler Birliði Hareketi’nin (MQM) ile Peþtunlar’ýn haklarýný savunan Millî Avami Partisi’nin (ANP) taraftarlarý arasýnda çýkan çatýþmalarda çok sayýda kiþi de yaralandý. Karaçi Emniyet Müdürü Feyyaz Leghari, þehirde güvenlik tedbirlerinin arttýrýldýðýný, polis araçlarýnýn þehrin hassas bölgelerinde devriye görevini yoðunlaþtýrdýðýný ve 16 þüphelinin göz altýna alýndýðýný belirtti. Bu arada, Pakistan Federal Ýçiþleri Bakaný Rahman Malik yükselen gerginlik dolayýsýyla Karaçi’ye geldi. Siyasî partilerin liderleriyle biraya gelen Malik, saldýrýlarýn sonlandýrýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Hafta içinde ANP’nin yerel liderinden Naib Nazým’a yapýlan saldýrýyla baþlayan þiddet olaylarý, motosikletli silâhlý kiþilerin düzenlediði saldýrýlarla týrmanýþa geçmiþti. Pakistan’ýn ekonomik ve ticarî baþþehir 20 milyon nüfuslu Karaçi’de iki etnik partinin þehirdeki siyasî alan mücadelesi ve mezhep çatýþmalarý binlerce kiþinin hayatýna mal oldu. Pakistan’ýn baðýmsýz Ýnsan Haklarý Komisyonu, Aralýk ayýnda açýkladýðý bir raporda, sadece 2010 yýlýnda Karaçi’de hedef gözeterek iþlenen cinayetlerde 711 kiþinin vefat ettiðini rapor etti. Ýslamabad / aa

Kilise saldýrganýna idam cezasý verildi MISIR'DA 6 Ocakta bir Kilise çýkýþýnda 1 Müslüman polis ile 6 Kýptiyi öldüren kiþi idam cezasýna çarptýrýldý. Kena þehrindeki mahkeme yetkilileri, saldýrýdan kýsa süre sonra yakalanan 2 iþbirlikçinin hakkýndaki kararýn ise 20 Ocakta verileceðini bildirdi. Söz konusu 3 kiþi, Noel arefesindeki ayine katýldýktan sonra Kilise’den çýkan kalabalýða bir araçtan ateþ açarak 6 Kýpti ile 1 Müslüman polisi öldürmüþ, 9 kiþiyi de yaralamýþtý. Kena / aa

Ölü sayýsý 600’ü geçti BREZÝLYA'DA þiddetli yaðýþlarýn ardýndan ge len sel baskýnlarý ve toprak kaymalarý yüzünden vefat edenlerin sayýsý 600’ü geçti. Sivil Savunma yetkilileri, sellerden en çok etkilenen Rio yakýnlarýndaki zirai bölgede evsiz kalanlarýn sayýsýnýn da 14 bin civarýnda olduðunu ifade etti. Bölgede felâketten en çok etkilenen Nova Friburgo’da ölü sayýsýnýn 274 olarak rapor edildiðini belirten yetkililer, bunu 263 ölüyle Teresopolis þehrinin izlediðini kaydetti. Brezilya tarihinin en büyük felâketi kabul edilen sel baskýný ve toprak kaymalarýnda ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor. Rio De Janeiro / aa

Afrika’nýn en Batýlý ülkesinde neler oluyor? GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

niversite mezunu, iþsiz bir iþportacýnýn tezgâhýna polisin el koymasý bir ülkedeki 23 yýllýk diktatörlüðü devirdi. Tarih böyle yazacak Tunus’ta olup bitenleri. Birçok kimse bu olayýn aslýnda dolan bardaðý taþýran son damla olduðunu hatýrlamayacak bile. Halbuki Tunus’ta ülkenin Fransýz sömür geliðinden—halkýn halen Fransýzca konuþtuðu, Kuzey Afrika’daki Batýlý devlet olmakla ö vünülen, yýlda 5 bin Fransýz turistin geldiði ülkenin kurtulduðu da þüpheli—sonraki Burgiba’dan sonra ikinci cumhurbaþkaný olan Zeynelabidin bin Ali, 23 yýl boyunca ülkesine aðýr baský altýnda yaþattý. Ýþsizliðin hýzla arttýðý— resmî rakamlar yüzde 13 ise de reel durum bundan çok daha kötü—ülkeye—Fransýzlar dýþýndaki—yabancý yatýrýmlarýn bin Ali sülâlesinin herþeyden pay talep etmesi yüzünden pek fazla olmadýðý, ülkenin kaynaklarýnýn özellikle devletin önemli kademelerine yerle þen bin Ali’nin eþinin sülâlesi tarafýndan kontrol altýnda tutulduðu bir ülke Tunus.

Ü

Tunus aslýnda Batýlýlarýn örnek gösterdiði bir ülke. Arap dünyasýnda modernitenin tek temsilcisi. Eðitim ve kültür düzeyi hayli yüksek. Ýlkokul üçüncü sýnýftan itibaren eðitim dili Fransýzca. Bu ülkenin devlet adamlarý, doktorlarý, avukatlarý, mühendislerinin büyük çoðunluðunun eðitim yeri Fransa. Avrupa’nýn yanýbaþýnda. Roma’dan uçakla 55 dakika. Ama bütün bunlar sömürgecilikten kalma has-

‘‘

Henüz resmen ifade edilmemiþse de bu devrimin adý “Yasemin Devrimi” olarak adlandýrýlmaya adaydýr. Yasemin ülkede mesaj veren çiçek olarak yaygýndýr. Erkekler sað kulaðýnýn ardýna yasemin takýyorsa kalbi dolu, sol kulaðýnýn ardýna takýyorsa kalbi boþ anlamýna gelir.?

talýklarýn, çoðulcu demokrasiden yoksunluðun, rüþvet ve yozlaþmanýn karþýsýnda bir anlam ifade etmiyor. Halk her seçimde yüzde doksanýn üzerinde oy alarak sözde demokra-

siyle seçilen diktatöre yetti artýk dedi. Artýk Arap dünyasýndaki genel kurban rolü oynamayý kabullenme havasýndan kurtuldu. Sömürgecilere ya da Batýlýlara karþý deðil, yerli diktatöre karþý ayaklandý. Onun için diðer Arap ülkelerindeki diktatörlerin de bu olaylarý endiþe ile izledikleri açýk. Þimdiden Mýsýr’da bazý gösterilerde “Bin Ali, Mübarek’e uçaðýnýn hazýr olduðunu söyle!” sloganlarý atýlýyor. Peki, Tunus’ta þimdi ne olacak? Ne olacaðýný kestirmek hayli güç. Ülkede yaðma hareketleri baþladý. Baþþehirdeki en büyük tren istasyonu yakýldý. Bu ülkedeki Türk vatandaþlarý geri getirildi. Baþbakan Ganuþi’nin olaylarý durdurmasý zor görünüyor. Anayasa gereði þimdi 60 gün içinde devlet baþkaný seçimi yapýlacak. Ama bu seçimlerden istikrar çýkacaðý kuþkulu. Zira 23 yýllýk dikta rejiminin izlerinin kýsa sürede silinmesi, bozduðu devlet çarkýnýn tamiri, baský altýnda yaþayan halkýn hürriyeti hemen hazmetmesi kolay deðil. Fransýzlar ve Amerikalýlarýn bu ülkedeki geliþmelere kendi çýkarlarýný koruma adýna müdahalesi, iþi daha da güçleþtirecek. Temennimiz ülkenin þimdiye kadar sesini çýkaramayan aydýnlarý ve kanaat önderlerinin bu kaostan halkýn sükûnet içinde çýkmasýna öncülük etmeleri. Eðer bu kargaþadan demokratik bir ülke çýkarýlabilirse, bu da bölgeye örneklik etmesi açýsýndan hayýrlý bir geliþme olacak. Umudumuz bu geliþmenin bir an önce olmasý.


8

Hür adam SAÝD NURSÝ’NÝN özgürlük mücadelesini söz ve resimle dile getirmeye çalýþan ‘Hür Adam’ filminin vizyona girmesi, Cumhuriyet rejimi tarafýndan yasaklý olan bu zatýn, itibarýnýn iadesi olarak algýlanabilir. Bu olay ayný zamanda, rejime karþý, farklý kesimlerden sergilenen özgürlük arzu ve çabasýnýn geldiði noktayý gösteriyor. Nur Külliyatýný okumuþ, Nur cemaati ile haþýr neþir olmuþ biri sýfatýyla, filmi izlerken, konuyla ilgili hafýzamdaki bilgiler, unutulmuþ ama filmdeki sahnelerle canlanan vakalar ve daha önce kýsmen bildiðim, film sayesinde tamamýna ulaþtýðým malumat üzerinde, bir bütün olarak düþünüp deðerlendirdiðimde, þu noktalarý tespit ettim: 1. Said Nursi’nin kiþiliði ve karakteri. Ulus-devletin yasaklarýnýn henüz uðramadýðý Kürt diyarýnda, hür bir ortamda yetiþmiþ, medrese eðitimini almýþ bir Kürt gencinin, inançlarýnýn zýddýna geliþen bir dünyaya karþý sergilediði fevkalade bir direnç. Ýnandýklarýndan vazgeçmek yerine, her türlü bedensel mahrumiyet ve iþkenceyi tercih eden bir kiþilik. Bunun yanýnda, insanoðlunda ender bulunacak, yüksek seviyede nefse hakimiyet, hazlardan imtina ve saygýyý hak eden erdemli bir yaþam. 2. Yeni kurulmuþ bir Cumhuriyetin modernleþme ve batýlýlaþma programýnýn uygulanýþ biçimi. Bir bilinç ve zihinsel devrim olan batý menþeli Modernite ve Aydýnlanmanýn, Türk reformcularýnýn elinde, kanun ve kuvvete dayalý bir baský ve zulüm düzeneðine dönüþümünün hikâyesi. 3. Said Nursi’nin Kemalist modernleþme ve sekülerleþme karþýsýnda ortaya koyduðu antitez. Bu antitezin daha geliþtirilmiþ þekliyle, Batý medeniyetinin esasýný teþkil eden, yeni batý felsefesi ve dünya görüþüne karþý savunduðu Ýslami yaþam modeli. Bir insanýn özgürlük iddiasý, ya henüz bükülmemiþ orijinal vicdanýn sesinden kaynaklanýr ya da hür bir yaþamý mümkün kýlan coðrafi ve kültürel þartlarýn kaybýndan doðar. Said Nursi, hem eðilmemiþ bir vicdana sahipti hem de Osmanlý yönetimindeki Kürteli’nde mevcut olan özgürlüðünden yoksun býrakýlmýþtý. Sürgün, hapis, mahrumiyet, yalnýzlýk, hatta zehirlenme, onu özgürlük davasýndan alýkoyamadý. Özgürlüðün sesi, her türlü zulüm ve desiseyle bastýrýldý ancak kesilemedi. Nursi’nin saygýn ve muteber bir kiþilik olarak film, kitap, makale ve tartýþmalara konu olmasý, bunun belirgin bir kanýtý. (...)

‘‘

Özgürlüðün sesi, her türlü zulüm ve desiseyle bastýrýldý, ancak kesilemedi.

Filmde öne çýkan temalardan biri, yeni kurulmuþ Cumhuriyet rejiminin modernleþme adýna halka reva gördüðü acýmasýz uygulamalar. Bir zihinsel devrim olan ve batýda filizlenen Modernite, kanun ve kolluk kuvvetleri zoruyla uygulanamazdý. Bu zorbalýk, ikna, anlamak, yeniden inþa etmek gibi temel prensipleri olan Modernite ve Aydýnlanmanýn metoduna aykýrýydý. Bu durum, modernliði uygulayanlarýn, bu yeni yaþam modelinin felsefesini ve zihin yapýsýný kavramadýklarýný gösteriyor. Nursi’nin din kaynaklý savunmalarý karþýsýnda, yeni rejimin ilkeleri tel tel döküldü. Nursi ikna, þiddetten uzak ve yüksek ahlaka dayalý bir kiþilikle taraftar toplarken, yeni rejim korku ve þiddet salarak, halký itaate zorluyordu. Hele ilerlemiþ yaþýna raðmen, hâlâ mahkemelere bir mücrim gibi çýkartýlmasý, baþlý baþýna, Cumhuriyet hükümetlerinin büyük bir ayýbý. Filmde böyle bir sahne karþýsýnda duygusallýða kapýldým. Sokrat’ý, Boethius’u, Sühreverdi’yi, Ýbn Rüþd'ü, Spinoza’yý, Galile’yi a nýmsadým. Ýnsanlar ne isterler bu adamlardan? Hangi kötülüklerinden dolayý hapis, sürgün, ölüm gibi cezalara çarptýrýrlar? Yeni rejimin bu sýð ve ceberut yöntemi, yaklaþýk, bir asýrdan sonra, meyvelerini verdi. Kemalizm ve Kemalistler artýk korkutan taraf olmaktan çýktý, korkan taraf oldu.

MUSTAFA KEMAL’LE Said Nursi’nin Mustafa Kemal’le görüþmesine gelince, konuþurken bacak bacak üstüne atmasý ve rahat bir edayla görüþlerini ifade etmesi, Hür Adam için garipsenecek bir hadise deðil. (...) Nursi’nin bu duruþu, günümüzde, muktedirlerin ve mütegallibenin karþýsýnda eðilip bükülen ilmiye sýnýfý için bir ahlak dersi niteliðinde. (...) Said Nursi’nin, sahip olduðu inanç ve düþüncelerle Mustafa Kemal’i etkilemesi gayet zordu. Kendisi bunun fakýndaydý. Çünkü ikisi de ayrý dünyalarýn insanlarý olmuþlardý. Nursi, klasik Ýslam modelini temsil ederken, Mustafa Kemal batý kaynaklý yeni bir dünyanýn temsilcisiydi, Ýçinde bulunduðu ve Nursi’nin de mensup olduðu dünyayý deðiþtirip yerine bu yenidünyayý kurmak istiyordu. Nursi’nin asýl mücadelesi, bu yenidünyayla idi. Bu yenidünya, batý dünyasýydý. Kurucularý da 17-18. asýr filozoflarýydý. Nur Külliyatý’nýnbüyük bir kýsmý, Modernite ve Aydýnlanma olarak adlandýrýlan bu yenidünyanýn, felsefi temellerine yapýlan eleþtiridir. Nursi, Modernite’nin kurucu filozoflarýný, dinsizlik ve inançsýzlýkla itham eder. Bu itham yerindedir. Ondan önce, Hýristiyan dünyasýnýn teologlarý, bu filozoflarýn karþýsýnda durmuþ, onlara reddiyeler dizmiþlerdi. Hýristiyan din adamlarýnýn tanrý, din ve ahlak adýna verdikleri mücadele, pek de bir þeye yaramamýþ, Hýristiyanlýk elden çýkmýþtý. Din, sosyal hayattan çekilmiþ, kiliseye sýkýþmýþtý. Nursi’nin korkusu, ayný akýbetin Ýslam’ýn baþýna gelmesiydi Aslýnda bu korku, bizzat bu yeni rejimin aracýlýðýyla gerçekleþiyordu. (...) ‘Hür Adam’ filminin, Nursi’nin sürgün yaþamýnýn bazý sahnelerini tekrarlamak suretiyle, monoton bir izlenim býrakmasýna raðmen, bir özgürlük savaþçýsýnýn söz ve tavýrla rýný resmederek, hayat hikâyesini vizyona taþýmasý bir baþa rýdýr. Film kahramanýnýn yaþam evrelerindeki fiziki ve kültürel þartlar ustaca canlandýrýlmýþ. Filmi izleyen kiþi, Cumhuriyetin kuruluþunda gerçekleþtirilen kültür devriminin, o dönemin insaný üzerinde ne tür bir travma yarattýðýna da bir nebze tanýk olacaktýr. Prof. Dr. Yasin Ceylan, Radikal, 16.1.2011

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

MEDYA - POLÝTÝK

O bir ‘yalnýz adam’dý DUYGULARIN sisli bir sonbahar gibi ruhumu sardýðý soðuk bir aralýk günü... Sevgili kardeþim Gürkan Bey, “Hür Adam” filminin özel bir gösterimi için arýyordu. Birkaç gün önce de yapýmcýsý Mehmet Tanrýsever’i izlemiþtim. Bu sýra dýþý insan filmi anlatýyordu. Daha doðrusu anlatamýyordu. Sunucu, “ “Mehmet Bey isterseniz önce filmden birkaç kare izleyelim sonra sohbetimize geçelim” demiþti. Filmden kareler ekrana gelmeye baþladýðýnda, Mehmet Bey’in yüzünde de hüzün gölgeleri gezinmeye baþlamýþtý. Az sonra da gamlý gözlerinden dökülen iri damlalar, arkadan gelecek saðanaðýn habercisi gibiydi. Ekranda sarsýla sarsýla aðlamaya baþlamýþ, bir hayli zaman sonra sakinleþince de; “ ben bu filmin adýný Hür Adam koydum ama o “Yalnýz Adam” demiþti. Bu cümle bir kor gibi dokunmuþtu yüreðime. Daveti hemen kabul ettim. Hava güneþli olmasýna raðmen soðuktu. Mehmet Tanrýsever’in Kýraç’taki iþ yerine vardýðýmýzda öðle de olmuþtu. Biraz sonra, Abdullah Yeðin Aðabey de geldi. Ömrünü iman hizmetine adamýþ bu muhteþem insaný görmeyeli yirmi yýlý geçmiþti. Saçlarý, kaþlarý, býyýklarý incecikten kar yaðmýþ gibi aðarmýþ, adýmlarý iyice aðýrlaþmýþ olan bu iman abidesi insan sanki sýrtýnda bir dað taþýyor gibi yürüyordu. Üstadýmýzýn son gecesinde ifa ettiði tarihi görev düþtü hatýrýma. 1960’ýn soðuk bir Mart gecesi. Gece sýrtýný sabaha dayadýðý bir anda, Urfa semalarýnda binlerce kuþ... Uçuyorlar, kavis çizip yeniden kalktýklarý yere geri dönüyorlar, karanlýkta kanatlarýný açýp kapýyorlar, duruyorlar, sonra yeniden koþuyorlar. Bir çýðlýk ki, karanlýðýn baðrýna gömülü evlerin ýþýklarý birer ikiþer yanýyor, pencereler açýlýyor. Böylesi görülmüþ þey deðil... Yaðmur hafif hafif çiseliyor. Ýpek palas Oteli’nin kapýsýna dayanan emniyet amirinin sesi yýrtýyor karanlýðý. “Ankara’nýn emri tez Urfa’dan çýkacaksý nýz, bizi zor kullanmaya mecbur etmeyiniz.” Sadakat timsali Urfa halký oradadýr. “Üstad Bediuzzaman bizim misafirimizdir, vermeyiz”

Saçlarý gece karasý, çakýr gözleri çakmak çakmak bir genç, gecenin karanlýðýnda, çiseleyen yaðmur altýnda, Urfa’nýn taþ döþeli daracýk sokaklarýnda bir baþýna koþar adýmlarla yürüyor. Hýzlý, telaþlý adýmlardan yayýlan sesler karýþýyor gecenin karanlýðýna. Dönemin Baþbakaný Adnan Menderese, “ömrünü iman ve Kur’an hizmetine adamýþ insaný Urfa emniyeti rahat býrakmýyor, bu haksýzlýða müdahale ediniz” diyerekten telgraf çekmek için, gecenin o saatinde Urfa Postanesi’ne gitmektedir. Ýpek Palas Oteli’nin 27 no’ lu odasýnda yaðmur gözlü güzel, usulca gözlerini kapamýþ, nurdan bir abide gibi inancýn ve asale tin yüceliðinde öylece uyumaktadýr. “Uyudu, aðrýlarý biraz olsun hafifledi herhalde” diyerek üstünü örtüyorlar. Sabah ezanlarý, Urfa minarelerine can vermeye baþlýyor. Þehrin üzerini örten karanlýklar, siyah bir þal gibi dalga dalga açýlmaya baþlýyor. Yalnýz Adam, yataðýnda sessizce uyumaktadýr. Nereye gitse, ardý sýra gelen sadýk talebeleri yaný baþýndadýr. Ýman abidesi insanýn, ilk defa üzerine sabah ezaný okunmaktadýr. Görülmüþ þey deðil. En hasta anlarýnda hatta zehirlendiði günlerde bile “namaz vakti geldi mi?” diye mutlaka soran insan, namaz vaktini sormamak ta, Urfa minarelerinden yükselen ezanlarý duymamaktadýr. Her gece, ezandan birkaç saat önce kalkan, yaz geceleri aðaçlarýn tepesinde, kýþlarý da odasýnda, vaktin girmesine bir saat kala evrad-ý ezkarýný bitiren, sonra da namaz vaktini bekleyen maneviyat sultaný kýpýrtýsýz uyumaktadýr. Kuþlar, çýðlýk çýðlýðadýr dýþarýda. Gecenin siyah saçlarýna düþen yaðmur altýnda Urfa sokaklarýnda postaneye doðru yürüyen soylu gencin içini bir ürperti kaplar. Adýmlarýný daha bir hýzlandýrýr... O gece, Urfa postanesinin yolunu tutan o soylu genç þimdi adýmlarý iyice aðýrlaþmýþ, saçlarý, kaþlarý, býyýklarý iyice aðarmýþ olan Abdullah Yeðin Aðabeyden baþkasý deðildi. Salonda önümde oturuyor ve ben de yan profilden Ýçinin aydýnlýðýný ele veren o nur gibi yüze bakýyordum. Ve salondaki ýþýklar aðýr aðýr söndü.

Doðuda daðlar arasýnda bir köy sahnesiyle baþladý film. Filmin en hazin iki sahnesinin ilk Van sürgünü ve Afyon Hapishanesi’nde yaþanan sahneler olduðunu söylemeliyim. Acýlarýn kapýlarý yokladýðý, duvarlarý, daðlarý dövdüðü bu sahneler de salondakiler gözyaþlarýna boðuldu. 1925 yý lý nýn so ðuk bir þu bat gü nü Van’dan baþlayan sürgün günleri daðlar arasýndaki küçük bir kasaba olan Barla’da nok talanýyordu. Kadýn erkek, çoluk çocuk, genç ve ihtiyarlarýn oluþturduðu kafilenin uzunluðu kilometreleri buluyor. Askerler, yurdundan yuvasýndan edilmiþ bu insanlarýn etrafýnda kuþ uçurtmuyor. Zaten bu soðukta kuþlar da ortalýkta görünmüyor ya. Yuvalarýna ya da kuytu bir yerlere sýðýnmýþ olmalý.

duraðý olan Barla’da geçiyor. Yalnýz Adam, soðuk bir þubat günü giriyor Barla’ya. Bir elinde içine bütün dünyasýný sýðdýrdýðý sepeti. Bir elinde çamurdan kurtardýðý yýrtýk lastik ayakkabý. Beyaz yün çorapla çamurlara bata-çýka yürüyor. Yaðmur altýnda, iki askerin arasýnda... Yüreðindeki yangýnlarla yürüyor yarýnlara. Barla’da ve bütün bir Anadolu’da kýþ hükmünü icra ediyor. Ama Kýþ’ýn gözyaþlarýnda bahar var. Son tipilerinden sonra bahar geliyor, Barla’ya. Toprak kabarýyor, esniyor, geriniyor... Badem aðaçlarý, Barla’nýn baðlarýný gelin alaylarý gibi dolduruyor. Karþýsýnda Eðridir Gölü, mavinin en tatlý tonlarýnda titrerken; yýldýzlar, berrak bir gökyüzünde tebessüm ediyor. Ýçinden “ “Bak! Allah’ýn rahmet eserlerine” diye bir haykýrýþ kopuyor. “Ben bu filmin adýný Ruhunun ilhamlarýný yazacak ne kalem Hür Adam koydum, ne de kâðýt var. Çocuklarýn el iþi kâðýtlarý, atýlmýþ sigara ama o Yalnýz Adam” paketleri, kullanýlmýþ mektup zarflarý, kese kaðýtlarý, kibrit kutularý yetiþiyor imdada. Barla’da bir sevda tutuþuyor, Barla, asrýn i Rüzgarýn uðultusu yüreklere ürperti salar- man hizmetine beþiklik ediyor. ken kafileler de yüzlerce kýzakla düþe kalka Kalem tutan eller, sessiz tezgâhlar gibi yol almaya baþlýyor. Ýþte o ayrýlýþ aný yürekle- iþlemeye baþlýyor, Ýman tekniðe meydan ri daðlýyor. Bir birine son defa bakan, bir bi- okuyor, rine sarýlan, aðlayan aðýt yakan insanlar... Yazýlanlarý, nur postacýlarý, ateþ böcekleri Rüzgar kendince bu aðýtlara iþtirak ediyor, gibi gecelerin baðrýnda, dað, dere, tepe detipi, vadilerden aldýðý karlarý yamaçlara, zir- meden köy köy, kasaba kasaba ulaþtýrýyor. velere doðru savuruyor. Kulübesini, aðaçlarýn tepelerine kuran Yalnýz Adam’ýn kaþlarý siyah, býyýklarý gür, Yalnýz Adam özgür daðlarda tutsak... gözleri ateþ saçan, mahalli kýyafeti içerisinde Yýldýzlarla söyleþiyor yarýnlarý, yýldýzlara muhteþem duruyor. döküyor derdini. Gecenin baðrýnda aðaçlaElinin biri, Van Müftüsü Masum Efen- rýn tepesinde sabahlara kadar inliyor. di’nin eliyle kelepçeli. Masum Efendinin biÝlk ýþýklar aðaçlarýn tepelerindeki kulübeleðini kelepçe kesmiþ kanýyor, sýkýþan kolu- lerden fýþkýrýyor... nu gevþetme talebi, sýrtýna inen bir dipçikle Duygularýmýn sisli bir sonbahar gibi rucevabýný buluyor ve çamurlarýn içine yüzüs- humu sardýðý soðuk bir aralýk günü... Sevgili kardeþim Gürkan Bey “Hür Adam” tü düþüyor. Yalnýz Adam boþta kalan eliyle müftü Efendinin çamurlara belenmiþ yüzü- filminin özel bir gösterimi için arýyordu. Yapýmcýnýn; “ Ben bu filmin adýný “Hür nü yýkýyor. Aylar süren yolculuktan sonra kafile, Pat- Adam” koydum ama o Yalnýz Adam” sözlenos, Aðrý, Korucuk, Trabzon üzerinden ge- ri bir kor gibi düþüyor yüreðime. O bir yal nýz Adam’dý. miyle Ýstanbul’a getiriliyor. Harun Tokak, Yeni Þafak-Pazar, 16.1.2011 Filmin önemli bir bölümü sürgünün son

‘‘

Ýþte Said Nursî’nin Mustafa Kemal’le görüþtüðünün belgesi BEDÝÜZZAMAN Said Nursi ile Mustafa Kemal Paþa tartýþtýlar mý tartýþmadýlar mý? “Bu sahne gerçek dýþý” deyip dava açanlar da oldu, “baðýmsýz bir kaynak tarafýndan doðrulanmadý” diyen de. Öte yandan Turgut Özakman yine döktürmüþ: “Said Nursi’nin Atatürk’le konuþtuðu hakkýnda hiçbir not, bilgi, aný söz konusu deðildir.” “Hiçbir not, bilgi ve aný” yok öyle mi? Her þeyden önce TBMM Tutanaklarý Dergisi’ne göre Nursi’nin Ankara’ya geldiði ve Meclis’te özellikle Doðulu milletvekilleriyle buluþtuðu kesin. Burada þu soru önemli: M. Kemal, S. Nursi’yi neden ýsrarla çaðýrtmýþ ve Meclis’te “hoþ geldiniz” töreni düzenletmiþtir? Nursi’ye göre M. Kemal kendisini “taltif etmek” ve bütün Doðu illeri genel vaizliði teklifinde bulunmak maksadýyla davet etmiþti. Aslýnda Lozan görüþmeleri sýrasýnda Ýngilizlerin özerk ya da baðýmsýz bir Kürdistan kurulmasý tezlerine karþý, içeride Kürtlerin Türklerden ayrýlmamasý gerektiðini telkin edecek din adamlarýna ihtiyaç vardý. Nursi’nin Ankara’ya çaðrýlmasý, bu nazik sürece olumlu katkýlarda bulunabilir, Kürtlerin TBMM hükümetine baðlýlýðýný koruyabilirdi. Ancak oturumlarý izleyen Nursi, namaz vakti gelip de mescide gittiðinde tam bir hayal kýrýklýðýna uðruyordu. Zira milletvekillerinden ancak bir kýsmý namaz kýlýyordu. Bu durum, kafasýnda soru iþaretleri çaktýrdý. Padiþah-Halifenin yetkilerini kullanan bir Meclis’in kararlarý, namaz kýlýnmadýðý takdirde dinî açýdan sakatlanmaz mýydý? Bunun üzerine beyannamesini yayýnladý. Milletvekillerine gönderdiðinden bir kaç kelime farklý bir nüshayý da TBMM

Baþkaný sýfatýyla M. Kemal’e ulaþtýrdý. Hür Adam Said Nursi filmindeki Bediüzzaman’ýn Mustafa Kemal ile karþýlaþtýðý bu sahne çok tartýþýlmýþtý. 24 Kasým’da Mustafa Kemal “þiddetli bir hid det le” baþ kan lýk di va ný na gi rip Nursi’ye baðýrarak “Seni buraya çaðýrdýk ki, bize yüksek fikir beyan edesin. Sen geldin, namaza dair þeyler yazýp içimize ihtilaf verdin” der. Nursi’nin cevabý da ayný sertliktedir: “Ýmandan sonra en yüksek hakikat namazdýr. Namaz kýlmayan haindir, hainin hükmü merduddur.” Bir gün sonra bu defa Baþkanlýk odasýnda görüþürler. Nursi “bütün hissiyatýný ve prensibini rencide ettiði halde” Mustafa Kemal’in kendisine iliþmeyip taltifine çalýþtýðýný ifade eder. “Mektubat”ta ise Ýslam’ýn kurallarýný tahrip etmenin bu millet, vatan ve Ýslam dünyasýnda büyük za rar doðuracaðýný, inkýlap yapmak gerekiyorsa bunu doðrudan Kur’an’ý esas alarak yapmak gerektiðini söyler. Mustafa Kemal itiraz eder ama onu kendisine çekmek ve nüfuzundan yararlanmak için cazip tekliflerde de bulunur. Þebinkarahisar milletvekilli Ali Süruri Bey’in (1888-1926) basýlmamýþ olan hatýratý, rejime muhalif olmayan bir milletvekilinin elinden çýktýðý için apayrý bir önemdedir. Said Nursi-M. Kemal görüþmesi bu hatýratla ilk kez baðýmsýz ve o devre ait yazýlý bir metin tarafýndan doðrulanmýþ olmaktadýr. Ali Süruri hatýratýnda 25 Kasým günü Meclis daðýlýrken Baþkanlýk Divaný odasýndan içeriye baktýðýný ve “Kemal Paþa” ile “Bediüzzaman Molla Said-i Kürdî” ara sýn da ki ko nuþ ma ya ta nýk ol du ðu nu anlatýr: Konuþmanýn baþlangýcýnda Bediüzza-

man, yazdýðý mektupta (beyanname) namaz kýlmayý tavsiye etmiþ. Sonra Þafiî mezhebine göre namazý terk edenin þahitliði kabul edilmeyeceðinden, Meclis’in çoðunluðu namazý terk ederse kararlarýnýn kusurlu ve hükümsüz olacaðýný söylemiþ. Kay na ðý mýz, ar dýn dan Mus ta fa Ke mal’in sözü aldýðýný ve beyannamenin “siyaseten sakýncalý” olduðundan söz ettiðini, yalnýz kendisi muhatap alýnmýþ olsaydý büyük bir sakýncasýnýn olmayacaðýný ama milletvekillerine de gönderilmesinden üzüntü duyduðunu söyleyip “darýldý”ðýný belirtiyor. Nursi de bu sakýncayý düþünme di ði ni i ti raf e di yor. (Yal nýz bu son cümlenin sayfa kenarýna sonradan eklendiði dikkat çekiyor.)

yor ve zekâsýný gösteriyor. Ardýndan “Bediüzzaman’ý yalnýz þu mübahasede dinleyenler þöhretini pek hakikate muvafýk bulmadýlar sanýyorum” diyor ve ekliyor: “Mamafih yine güzel cevaplar verdi. Ve Meclis’in çok mübarek ve mübeccel olduðundan bahsetti.” Ali Süruri’ye göre Nursi, bundan sonra M. Kemal’e þunlarý söylemiþ: “Siz Kur’an’ý ve Ýs lam’ý kur tar dý nýz. Kur’an’ý omzunuza kaldýrdýnýz. Kur’an ise her sayfasýnda salât (namaz) ile emrediyor. Mademki Kur’an’ý böyle muhafaza ettiniz, onun emri olan salâta da beynelmüslimin te’min-i müdâvemet (Müslümanlarýn namaza devamýný saðlamak) i çin teþebbüs etmeniz lazýmdýr ve mektubu size onun için yazdým. Sizden baþkalarýna yazdýðým doðru olmayabilir. Fakat böyle bir teþebbüsü sizin hatýrýnýza onlar da getirsinler diye yazdým.” Yazar bundan sonra Bediüzzaman’ýn Ali Süruri Bey’in (akþam ezanýnýn okunmasý üzerine) oda hatýralarýndan sonra birileri dan çýktýðýný, arkasýndan Mustafa Kemal’in odada bulunanlara, Bediüzzaman’ý yine çýkýp “hiç belge yok” beðenmediðini söylediðini ve “böyle ulediyebilecekler mi? madan ümmet-i Ýslamiyeye (Ýslam ümmetine) hayýr gelmez” dediðini ekliyor. Said Nursi baþlangýçta biraz “haþince” Bu çok ilginç parçanýn yorumunu size konuþurken muhatabýnýn alttan almasý býrakýyorum. Ancak Ali Süruri Bey’in haüzerine sözlerini tevil edip hafifletiyor týralarýndan sonra artýk tartýþmaya son ve “aralarýndaki kýrgýnlýk zahiren” gide- nokta konulmuþ oldu. “Tarihçe”de anlatýriliyor. Ancak “herhalde iki taraf da bir- lanlarýn bu yeni bulunan hatýratla doðrubirine muðber (gücenik) kaldýlar” ifadesi lanmasý karþýsýnda bakalým birileri yine çýdikkat çekiyor. kýp “hiç belge yok” diyebilecekler mi? Þebinkarahisar milletvekili Ali Süruri Not: Aslý Milli Kütüphane’de bulunan bu hatýratýnda “Kemal Paþa” ile “Bediüzza- önemli hatýratý bulmama yardýmcý olan Ýlman Molla Said-i Kürdî” arasýndaki ko- han Þimþek, Özgür Ýpek Pektaþ ve Dr. Ni nuþmaya tanýk olduðunu anlatýr. yazi Ünver’e teþekkür ederim. Yazara göre sözün burasýnda Mustafa Mustafa Armaðan, Kemal çok mühim meselelere temas ediZaman-Pazar, 16.1.2011

‘‘


9

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

MAKALE Cehennemde akraba ziyareti olacak mý? AÝLE ÇAY SAATÝ SÜLEYMAN KÖSMENE ailecaysaati@gmail.com

Bornova’dan Günan Bey: “Cen­net­ eh­li­ Ce­hen­nem­de­ o­lan­ dost­ ve­ ak­ra­ba­la­rý­ný­ zi­ya­ret­e­de­bi­le­cek­mi?­Dün­ya­da­ha­pis­ha­ne­zi­ya­re­ti­ ya­pýl­dý­ðý­ gi­bi­ o­ra­da­ da­ Ce­hen­nem zi­ya­re­ti­o­lur­mu?” Öncelikle bizi birbirimize dost ve akraba kýlan ve dost ve akrabalarýmýza iyi davranmamýzý, onlar ile sýla yapmamýzý, onlarýn sevinci ile sevinmemizi, derdi ile dertlenmemizi emreden Cenâb-ý Allah’týr. Öyle ki, Kur’ân’a göre mü’minlerden birbirine en yakýn olanlar akrabalardýr1 ve akrabalar birbirleri ile alâkalarýný kesmemeleri gerekir. Nitekim Kur’ân, “Allah’a karþý gelmekten ve akrabalýk baðlarýný koparmaktan sakýnýn”2 buyuruyor. Dünyada bizi birbirimize dost ve akraba kýlan Cenâb-ý Allah’ýn, ahrette bizi ayýracaðýný düþünmek esasen Allah’ýn rahmet ve þefkat sýfatlarý ile çeliþir. Çünkü dostlarýn ve akrabalarýn ayrýlýklarý insaný gerçekten incittiði gibi, esasen Allah’ýn rahmetini de, þefkatini de–-tâbir caizse—incitiyor. Hiç þüphesiz, mahþerde yargýlanýrken, kiþinin, fýtrî bir seyir ile kendi hak ve hukukunun peþine düþeceði, hakkýný çiðneyen kimseleri, bu annesi ve babasý da olsa, akrabasý da olsa görüp hakkýný isteyeceði; haksýz kimselerin ise, borçlu olduðu kimselerden kaçmak isteyeceði Kur’ân’ýn haber verdiði bir gerçek: “O pek kuvvetli sayha geldiði vakit… O gün kiþi kardeþinden, annesinden ve babasýndan, zevcesinden ve oðullarýndan kaçar! Onlardan her kiþinin (o gün) kendine yetecek derdi ve meþguliyeti vardýr.” 3 Diðer yandan kâfir olmanýn, akrabalýk baðlarýný ebediyen kopardýðýný, kâfir kimselerin, Müslüman kimsenin zürriyetinden de sayýlmadýðýný yine bize Kur’ân bildiriyor. Meselâ Hazret-i Nuh (as) kendisini inkâr edip gemiye binmeyen ve gözleri önünde kükreyen suyun dalgalarý içinde boðulup giden oðlu Kenan hakkýnda af dilemek istedi. “Rabbim! Þüphesiz oðlum da ailemdendir” 4 demiþti. Fakat Allah þöyle buyurdu: “Ey Nûh! O, senin ailenden deðildir. Çünkü o, sâlih olmayan bir amel sahibidir (kâfirdir). O halde bilmediðin bir þeyi benden isteme. Seni, cahillerden olmaktan menederim.” 5 Keza Hazret-i Nuh (as) bir münkir olan karýsý için de þefaat etmek ve kurtarmak istedi. Ancak kurtaramadý. Ýþte âyet: “Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karýsý ile Lût’un karýsýný örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarýmýzdan iki salih kiþinin nikâhlarý altýnda bulunuyorlardý. Derken onlara hainlik ettiler de kocalarý, Allah’ýn azabýndan hiçbir þeyi onlardan savamadý. Onlara, ‘Haydi, ateþe girenlerle beraber siz de girin!’ denildi.” 6 Ancak mü’min olan bütün dost ve akrabalarýn gerek kabirde, gerekse mahþerden sonra buluþacaðý ve mahþer dýþýnda ayrýlýk yaþamayacaðý, mahþerdeki yargýlamada bile Cenâb-ý Allah’ýn dost ve akrabalarý uzlaþtýrýp helâlleþtireceði, aralarýnda hak ve hukuk meseleleri varsa Kendi yüksek rahmetiyle barýþtýrýp, hak isteyene Cennetinden verip râzý edeceði rivayetlerden anlaþýlmaktadýr. Peygamber Efendimiz (asm) dost ve akrabalardan cehenneme düþenlerle ilgili olarak, Allah’ýn, Cennet ehlinin ricasýný ve duâsýný kabul edip Cehennem’de ziyaret deðil, Cehennem’den tamamen kurtaracaðýný müjdelemiþtir. Þöyle buyurmuþtur: “Mü’minler ateþten kurtulduklarý zaman, Allah’a yemin ederim ki, sizden hiçbir kimsenin, hakký tamamýyla ortaya çýkarmak hususunda Allah’a yalvarýp yakarmasý, kýyamet gününde mü’minlerin ateþte olan kardeþleri, dost ve akrabalarý için Allah’a yalvarmalarý kadar þiddetli olmamýþtýr! Mü’minler: ‘Ey Rabbimiz! Bunlar bizimle beraber oruç tuttular ve haccettiler’ derler. Onlara: ‘Tanýdýðýnýz kimseleri ateþten dýþarý çýkarýnýz. Onlar ateþe haram edilmiþtir!’ denir. Mü'minler, kimi inciklerine, kimi de dizlerine kadar ateþe gömülmüþ olduðu halde pek çok insaný ateþten dýþarý çýkarýrlar. Sonra: ‘Ey Rabbimiz! Cehennem’de emrettiðin hiçbir kimseyi býrakmadýk!‘ derler. Allah: ‘Geri dönün! Kalbinde bir dinar aðýrlýðýnda iman ve Allah korkusu olan her kimi bulursanýz onu da çýkarýnýz!’ buyurur. Onlar yine pek çok insaný ateþten çýkarýrlar. Sonra: ‘Ey Rabbimiz! Cehennemde, emrettiðin hiç kimseyi býrakmadýk!‘ derler. Allah tekrar: ‘Dönünüz! Kalbinde yarým dinar aðýrlýðýnca iman bulunan her kimi bulursanýz onu da çýkarýnýz!’ buyurur. Onlar yine pek çok insaný ateþten çýkarýrlar. Sonra tekrar: ‘Ey Rabbimiz! Bize emrettiðin hiçbir kimse Cehennemde kalmadý’ derler. Allah yine: ‘Dönünüz! Kalbinde zerre aðýrlýðýnca iman bulunan kimseyi ateþten çýkarýnýz!’ buyurur. Onlar yine pek çok insaný çýkarýrlar. Sonra: ‘Ey Rabbimiz! Cehennemde zerre kadar da olsa iman ve hayýr sahibi hiç kimse kalmadý!’ derler.” 7 Ýþte Allah kullarýný böylesine ateþten kurtara cak olan Rahman ve Rahim’dir. DUÂ Ey Rabb-i Rahîm! Sen bütün kusur ve noksan sýfat lardan münezzehsin! Senden baþka ilâh yok ki bize imdat etsin! Sen eman sahibisin! Senden eman diliyoruz! Eman ver bize! Bizi Cehennem’den kurtar! Âmin! Dipnotlar: 1- Ahzab Sûresi: 6. 2- Nisa Sûresi: 1. 3- Abese Sûresi: 33-37. 4- Hud Sûresi: 45. 5- Hud Sûresi: 46. 6- Tahrim Sûresi: 10. 7- Müslim, Îmân, 301.

YERÝN KULAÐI

“Demokrasinin tam cemalini 100 yýl sonra göreceksiniz!” lar verir, gazetelerde yazýlar yazar. Doðu ve Güyeydoðuyu dolaþarak istibdatýn, diktatörlüðün zararlarýný, hürriyetin özellik ve güzelliklerini halka anlatýr. Münâzarât adý altýnda da kitaplaþtýrýr ve neþreder. Sadece siyasî hürriyeti deðil, ilmî, fikrî, itikadî, yani inanç ve sair bütün hürriyetleri deALÝ FERÞADOÐLU taylý olarak tahlil eder. Yalnýzca askerî ve siyafersadoglu@yeniasya.com.tr sî istibdattan deðil, þeyh taslaklaklarýndan yakamýzý nasýl kurtacaðýmýzýn yollarýný gösterir. Her türlü istibdata müthiþ karþýdýr, nerede ek çok âlimin, þeyhin, hocanýn karþý çýktýðý “meþrûtiyeti/hürriyeti,” gerçek görürse sille vurur; müstebitlere karþý da dik demokrasiyi “imanýn özelliði” olduðu - durur ve asla taviz vermez. Öyle ki, “evliya nu ve þeriata uygunluðunu ortaya koyar Be- ve þefkatli Padiþah” diye tanýmladýðý, ancak di üz za man… Bu na fi i len de bir hür ri yet istibdat taraftarý II. Abdülhamid ve hükümetiyle asla muvazaaya, anlaþmaya gitmez; týkahramaný ve abidesi olarak da çalýþýr. Meþrûtiyetin ilânýyla Sultanahmet ve Selâ- marhane ve hapse girmeyi tercih eder. Bediüzzaman, hürriyet için verdiði müca nik Hürriyet meydanýnda muhteþem nutuk-

P

dele bir destandýr. Hayatý iman, Kur’ân ve hürriyet mücadelesi ile geçti. Ömrünün ilk devresi ilmi sohbetlerde, harp meydanlarýndan, son 35 senesi sürgün, nezaret, mahkeme ve hapislerde iþkenceler altýnda geçer. Ama, o asla hürriyetten taviz vermez. Bedeni zindanda iken, ruhu hürriyet saraylarýndaydý! Din, iman adýna tarif edip sahip çýktýðý hürriyet, meþrûtiyet, cumhuriyet, demokrasi, bugünkü seviyeye gelip, tam cemalini göstermeye baþladýðý bugünlerde, en büyük pay onun. 1910’un son aylarý, 1911 yýlýnýn arefesinde Doðu ve Güneydoðu aþiretlerine hür ri ye ti an lat mak i çin yap tý ðý zi ya ret te sorduklarý onlarca sorudan birisi de þöyle: “Tarif ettiðin meþrûtiyetin ne miktarý bize gelmiþ ve niçin bütün gelmiyor?” “Ancak on kýsýmdan bir kýsmý size gelebil-

BEDESTEN

"Yakmalý, yýkmalý" Ali Þükrü Matbaasýný kýn hezele! Sa a de tin de ga ye si var dýr, þe ka ve tin de. Birincisinin gayesi niam–i sermedi, diðerininki hüsrân–ý ebedidir. Ali Þükrü Bey, kelimenin olanca þümûlüyle mutekid, hâlis bir Müslümandý. O, bütün hayatýnca fîsebilillah çalýþtý. Kullara deðil, Allah'ýna tapýnarak çaM. LATÝF SALÝHOÐLU lýþtý. “Kelime–i hak” uðrunda son merlatif@yeniasya.com.tr ha le–i ha ya tý na ka dar ça lýþ tý. Ni ha yet mesud gayesine ulaþtý. Kal bin de Al lah kor ku sun dan baþ ka ür Adam filmi sayesinde, insanlabirþey yer edemeyen insanlar ölümden rý mý zýn ya kýn ta ri he o lan il gi ve korkmazlar. Ölümden korkanlar, bu âme rak duy gu su da kam çý lan dý. lem–i fâ ni den son ra di ðer bir â lem–i Film, bu açýdan da önemli bir hizmete hakikî ve sermedî de var olduðuna inanvesile oldu. mayan gafillerdir! Pek çok o ku yu cu muz, bil has sa Cum Ali Þükrü’nün ruh–ý necibini taþýyan hu ri yet'in ku ru luþ ön ce si ve son ra sý na ha ki ki mü' min le re kar þý i lân–ý küfr ve ait sisler arasýnda kalmýþ konularýn ayharb eden þakî fýtratlerin akýbetini büdýnlatýlmasýný istiyor. tün tarihimiz canlý misâllerle haykýrýyor Biz de, elimizden geldiðince bu talebi ve: A li Þük rü ler–hak gi bi–da i ma yük kar þý la ma ya ça lý þý yo ruz. Ýþ te, bu gün kü selmiþ, öbürleri ise tarihin lânet–i ebeyazý da böylesi bir talebin neticesi oladi ye si i çin de bo ðu lup kal mýþ lar dýr. A li rak ortaya çýkmýþ bulunuyor. Þükrü fâciasý da bizim için baþlý baþýna bir misâl–i ibret deðil midir? Batý Anadolu seyahati Ali Þükrü, dünyada haklarý tamamen ih kak edilemeyen mâsum, mazlûm inTürk Tarih Kurumuna ait kaynaklarsan lara, Hakk'a tapanlara has bir dâr–ý da bilgiler ve bunlarý doðrulayan Karana im ve adâlet içinde bugün münteha–i bekir Paþanýn "Günlükler"indeki notlar, â mâ li ne kavuþmuþ bulunuyor. Oh, o gaM. Ke mal ön cü lü ðün de üst dü zey de ki ye si ne er miþtir. Fakat, bütün bir ümmete bir heyetin 14 Ocak 1923'te trenle An ma tem yaþ larý döktüren Ali Þükrü’nün kara'dan Eskiþehir'e doðru yola çýktýðýný kah be ka til le ri acaba ne yapacaklar? gösteriyor. Biz bu mil le tin ha ki kî te ma yül le ri ni Bu he ye tin i çin de, M. Ke mal'in ya ný te miz ru hu nu ol duk ça ted kik et mi þiz sýra Fevzi Paþa, Karabekir Paþa ile Yzb. dir: Bu mil let, di ni ne, kà nu nu na, mu Cevat Abbas da vardýr. kad de sa tý na hür met eden insanlarý–bu 1920 seçimlerinde milletvekili olarak hür met te de vam et ti re gel dik le ri müd Mec lis'e ge len Ce vat Ab bas, ay ný za det çe–ser tâc e der. Lâkin, necib hislerini Kapak resmini gördüðünüz Günlükler manda M. Kemal'in Baþyaveridir. 1916 çið ne yen ta hak küm ve ceberrut yollarýisimli eserin 14 Ocak 1923 tarihli kýsmýnda yýlý sonlarýnda yüzbaþý olmuþ, kendi ifana sa pan se fil le ri de birden bire serni(s. 840), M. Kemal'in Ali Þükrü Matbaasý desiyle 24 yýl müddetle asker ve politiiçin "Yakmalý, yýkmalý" dediði belirtiliyor. gûn ve tâ râc ey ler. kacý olarak M. Kemal'in yakýn hizmetinAd la rý ný an mak is te me di ðim ka til ler de bulunmuþtur. de iþte bu kabildendir. Mec lis'te ki mu ha le fet cep he si nin li Ya pý Kre di Ya yýn la rý a ra sýn da "Gün Bu memlekette mütecebbir bir sýnýf, le rin den ve bu cep he nin fik ri ya tý ný der lükler" ismiyle çýkan Kâzým Karabekir'in bir þah siyet yoktur. Yalnýz ve yalnýz milneþ re den Tan ga ze te si nin sa hi bi o lan A ha tý ra not la rý nýn 14 O cak 1923 ta rih li let var dýr, hak vardýr. li Þük rü Be yin boð du rul mak sû re tiy le kýsmýnda aynen þu ifadeler yer alýyor: Karesi Mebusu Hasan Bas ri kat le dil di ði ve þe hir dý þýn da bir bað e vi “Mu ha lif ler den A li Þük rü An ka ra’ya makine (matbaa) getirmiþ... Tan gazete- yakýnlarýnda topraða gömüldüðü, ancak *** 3 Nisan günü netlik kazandý. sini çýkaracakmýþ... Tan gazetesi, 5 Nisan günü çýkan son Ýþte, ayný gün hissiyatýný kaleme alan "Gâ zi, ya ným da Ce vat Ab bas’a de di: sayýsýyla, yayýn hayatýna vedâ etti. Ka re si/Ba lý ke sir me bu su Ha san Bas ri 'Muhalif ler mat baa yapýyor da, siz hâlâ Yukarýda iktibas ettiðimiz makale ve u yu yor su nuz. Yak malý, yýk malý...' "De - (Çantay) Efendi, yazdýklarýný "Millet Þe- konuyla ilgili daha geniþ mâlumat için, dim: Paþam, bu tarzda mukabele doðru hidi" baþlýðýyla 4 Nisan 1923 tarihli Tan Ah met De mi rel im za sýy la ya yýn la nan gazetesinde neþrettirdi. Buyurun, o hisli mudur?” (Age, s. 840.) "Ali Þükrü Beyin Tan Gazetesi" isimli eyazýyý birlikte okuyalým... Diyaloðun devamý, Günlükler'de yok. sere müracaat ediniz. Ýletiþim Yayýnlarý, Heyetin seyahati günlerce, haftalarca 1996 Ýstanbul. Millet Þehidi devam ediyor. Bu ya zý da is mi ge çen ba zý þa hýs lar Sanýyorlar ki kafa kesmekle, beyin ez- hakkýnda daha detaylý bilgileri sunmak 17 Þubat'ta (1923) toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresinin açýlýþýndan sonra, M. mekle fikr–i hürriyet ölür. Hey gidi þaþ- arzusundayýz.

H

Kemal, bir aylýk eþi Lâtife Hanýmla birlikte Ankara'ya dönerken, Karabekir ise, tâ 1 Nisan gününe kadar yurt seyahatine devam ediyor. (Ara notu: Ali Þükrü Bey, 27 Mart gü nü kat le di le rek ce se di gizleniyor. Kayýp ceset, bir hafta sonra bulunuyor.) Gerisini, yine Günlükler'den takip edelim: "1 Nisan 1923 Pazar. Saat 9.30 Ankara'ya vardýk. Trabzon mebusu Ali Þükrü Bey kaybolmuþ. Giresunlu Osman Aða dan biliniyormuþ." "4 Nisan Perþembe. Öðle vakti Mec lis'e gittim. Ali Þükrü Beyin cenaze merasimi yapýldý. Otomobil ile Ýnebolu tarikiyle Trabzon'a hareket etti... Akþam, Osman Aðanýn cesedini Meclis–i Millî'nin kararý mûcibince asmýþlar." (Age, s. 856–57.)

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

miþ. Zîrâ sizin þu vahþetengiz, cehâletperver husûmetefzâ olan sarp dað ve derelerinizdeki vahþet ayýlarýndan, cehâlet ejderhasýndan, husûmet kurtlarýndan bîçare meþrûtiyet korkar, kolaylýkla gelmeye cesâret edemez. Eðer siz tenbel kalýp da onun yolunu yap maz sa nýz, ten bel lik et se niz, yüz se ne sonra tamamen cemâlini göreceksiniz.” 1 “100 sonra cemalini tamamen göreceksiniz” þeklindeki öngörüyü 1910’nun sonlarý, 1911 yýlýnýn arefesinde yapar. Ýþte bazý çat lak ses dýþýnda herkes, “Bediüzzaman haklý çýktý, Bediüzzaman isabetli oldu, Bediüzzaman kazandý, Bediüzzaman’dan helallik di leyelim!” noktasýna gelerek cemalini gördü! Bu müjde, daha doðrusu tesbitin baþka yansýmalarý da olacaktýr þüphesiz. Dipnot: 1- Münâzarât, s. 29.

Bu film Bediüzzaman’ý ne kadar anlatýyor? ATÝLLA YILMAZ ahocam@hotmail.com

dýna þiirler yazýldý. Adýna türküler söylendi. Adýna hikâyeler yazýldý. Adýna romanlar yazýldý. Hayatý ve hatýralarýyla alakalý onlarca kitap yazýldý. Eserleri dünyanýn dört bir yanýnda, elliden fazla dillere tercüme edildi. Ve hayatý ilk defa bir filme konu oldu: Hür Adam! Hayatý; talebeleri ve onu okuyan, onu tanýyanlar tarafýndan efsane gibi dilden dile, ilden ile anlatýldý durdu. O, bu milletin gönlünde taht kuran bir kahraman olduðu gibi; ayný zamanda da büyük bir Ýslâm mütefekkiri olarak tarihteki yerini aldý. Abdülhamit Han’a, Medreset’üz Zehra üniversitenin, Anadolu topraklarýndaki lüzumunu ve gerekliliðini anlattý. Birinci Dünya Savaþýnda Doðu Cephesi’nde Ruslara karþý mücadele verirken esir düþtü. Esaret hayatý yaþadý. Ýstanbul’da Ýngilizlere karþý savaþ beyannameleriyle ve fetvalarýyla korkusuzca mücadele etti. Cumhuriyet’in kuruluþ yýllarýnda, dönemin i da re ci le ri ne, ye ni ku ru la cak o lan devletin fikri anatomisini ders verdi. Verdiði dersin anlaþýlmadýðýný, dinlenilmediðini gördükten sonra; Kur’ân kaynaklý ilmî eserler vücuda getirmek üzere doðup büyüdüðü topraklara döndü. Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýnda, Doðu’da meydana gelen bir ayaklanma sebep gösterilerek Anadolu içlerine sürgüne yollandý. Sürgün hayatýyla birlikte muazzam bir Kur’ân tefsiri oluþmaya baþladý. Hapishane köþelerinde, gözetleme evlerinde, sürgün yýllarýnda, mahkeme koridorlarýnda vücut bulan bu eserlere Risâle-i Nur Külliyatý adýný verdi. Bediüzzaman bir kahraman, bir müceddit, bir mütefekkir, bir Kur’ân yorumcusudur. Dolayýsýyla onun adýna film yapacaklarýn da iþi oldukça zordur. Onu anlatmak hem cesaret, hem bilgi, hem de yürek ister. Hür Adam filminin yapýmcýsý ve oyuncularýný bu cesaretlerinden dolayý tebrik ediyorum. Bu bir baþlangýç olmasý hasebiyle de belki daha gerçekçi, daha mükemmel senaryolar kaleme alýnýr; belki de bunun öncülüðünü Yeni Asya camiasý yapar. Zor olan bir iþe soyunmasýndan dolayý Mehmet Tanrýsever’i kutluyorum. Senaryoyu elinden geldiðince, Üstad’la alâkalý her kesimle paylaþtýðýný söylüyor. Hür Adam’da bana tanýdýk gelen bir Be diüzzaman olduðu gibi; tanýmadýðým bir Bediüzzaman portresi de çiziliyor. Tanýyamadýðým Bediüzzaman’dan bahsetmek istiyorum: Bir parça Tarihçe-i Hayat’tan istifade edilseydi; filmde Ýspanyol paça bir pantolon giyen Bediüzzaman olmayacaktý. Bediüzzaman’ýn hayatý ve eserleri üstün körü okunmuþ olsa bile hemencecik bilinebilecek bir gerçek olan; firengi illeti þapkanýn hiçbir Nur Talebesi’nin baþýna giydirilemeyeceði hususu fark edilecek ve þapka Has Talebeleri’nin baþýnda olmayacaktý. Kendisine olmadýk hakaretleri ve zulümleri reva gören savcýya bile; çoluk çocuðunun hatýrýna bedduâ etmeyen bir Bediüzzman’a; ‘Barla Çýnarý’nda bedduâ ettiriliyor. Üstelik Ýsyan edercesine. Bence bu tür sahneler uygun olmamýþ...

A


10

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

KÜLTÜR-SANAT

POZÝTÝF PENCERE

Palto meselesi

SEBAHATTÝN YAÞAR syasar33@yahoo.com

Diyeceksiniz nedir bu palto meselesi? Sanki tarihte böyle bir mesele varmýþ gibi. Ama aslýnda tarihte böyle bir palto meselesi yok da deðildir. Nasýl mý? Anlatayým… Tokat’tayýz. Üniversite öðrencilik yýllarýmýzdan tanýþtýðýmýz, bize aðabeylik yapmýþ olan ‘Halil Hoca’ hatýralarýmda apayrý özel bir yere sahip. Tatlý esprili, sevecen ve hayat dolu, neþe dolu bir insan tiplemesi. Bunlar üniversite öðrencisi için çok önemli bir duruþ örnekleridir. Yani üniversite öð-

rencilerinin çevresinde, hizmetlerde bu ve ben zeri modeller görmesi, kendisi için bir numune oluþturuyor. Benim de doðrusu zihnimde tatlý izi kalan ‘aðabey’, ‘kardeþ’ örneklerinden birisi de Tokatlý Halil Hoca’dýr. Yani eskilerde insanlar büyükleri, onlarýn üzerindeki anlamý okuyarak, yeni anlamlar yükleyerek onlarý büyütürlerdi. Onun için de onlara büyük zatlar denirdi. Günümüzün büyüklerini de büyük görerek ancak onlarý büyütebiliriz. Ama büyükleri küçük gördüðümüzde, o büyük yine büyüktür, ama bizim gözümüzdeki büyük modeli kalmamýþtýr. Yani günümüzün Abdulkadir-i Geylanileri yok mu? Anlam okur-yazarlýðý; önce, bu okuma yapaný zenginleþtirecektir. Konumuza dönelim. Tokat’a dâvet edildiðimizde yeni yeni tanýþacaðýmýz kahramanlarýn heyecanýný duymuyor deðildik. Ama öncesinden tanýþtýðýmýz kahramanlarý da görecek olmanýn heyecanýný yaþýyorduk. Bizim cüz’i kul düþünceli programýmýz ile kaderin küllî iradeli programýnýn nasýl safha safha deðiþtiðini, yeni yeni sayfalar açýldýðýný halen yaþýyorduk. Biz de kul adýmlarýmýzý attýktan sonra, sonrasýný kaderin asude yolcuðuna býrakmýþtýk. Böyle yapýnca rahat da ettik. Aslýnda her durumda, ‘Gö relim Mevlâ Neyler’i, hep yaþamak gerekiyor. Onun için bir-iki saati bulan ciddî bir sisli yolcu-

luk içerisinde, ‘Temiz ailesinin fedakârlýk nasýl yapýlýr?’ dersini aldýk. Hizmet için rahatý bozmanýn nasýl bir erdem olduðu, Temiz ailesinde apaçýk kendini gösteriyordu. Konumuz bu da deðil. Bunlarýn hepsi dokunsan yazý olacak cinsten hatýra albümleri olarak hayatýmýza girdi. *** Halil Hoca, benim için, ‘Kardeþim sýcak bir þehirden geliyor. O, buralarýn soðuk olduðunu bilmeyebilir. Ben en iyisi evden çýkarken onun için de arabama bir palto daha alayým da, geldiðinde üþümesin, hasta olmasýn’ diyerek, bir mü’min kardeþ liði örneði yansýtýyor. Yani, ‘Ne var kardeþim bunda?’ diyebilirsiniz. Ama doðrusu ben bu mü’min davranýþýnda çok þeyler var diyorum. Bu ve benzeri hassasiyetler birer ciddî ders olarak dünyamýza adeta kazýnýyor. Bu büyük incelikten kime bahsetmiþsem, herkes biraz da gýpta ile baktýlar. Biraz da demek ki, büyük davranýþlarýn varlýðý doðacak zemin aramakta diyebiliriz. Siz ayný incelik taþýyan insanýn olumsuz denebilecek özelliklerine yoðunlaþtýðýnýzda, o bu olumsuz yönünü daha da geliþtirecek ve karþýnýza olumsuz bir insan olarak çýkacaktýr. Yani aslýnda kahramanýnýzý siz oluþturuyorsunuz. Siz onda varolan anlamý okumazsanýz, o da bu anlamýn deðerini görmeyecek ve hatta o anlamý, anlamsýz görmeye baþlayacaktýr.

Ýnsanlar çocukluktan uzaklaþtýkça, olgunlaþmalarý beklenirken, hassasiyetlerinin artmalarý beklenirken, arkadaþlarýný daha çok düþünmeleri gerekirken; neler oluyor ve neden oluyorsa, çoðu kez tam tersi oluyor. Konum bu da deðil. Konum þu; bizim Sueda’nýn samimî arkadaþý Zehra, evleri biraz uzakta olduðu için okula servisle gidip geliyor. Bizimkisi de okulun yakýnlýðýndan dolayý yürüyerek gidip geliyor. Sueda o gün okula giderken, öðle saatlerinde olduðundan ve biraz da havalarýn güneþli olmasý dolayýsýyla kalýn giysisini almamýþ. Ama akþam eve dönüþ saatinde havalar biraz soðuyunca, üþümüþ. Tam okuldan ayrýlmak üzere iken, arkadaþý Zehra, ‘Sueda ben servisle gidiyorum. Minibüsün içi sýcak oluyor. Ama sen yürüyerek eve gideceksin, üþürsün. Sen benim montumu al, giy, üþümeyesin’ diyerek, montunu (palto) Sueda’ya giydiriyor ve eve gönderiyor. Sabahleyin farklý bir renkte giysiyle okula giden Sueda, akþam farklý bir renkle eve gelmiþti. Kendisi yaþananlarý anlatýnca durumu anladýk. Zehra, arkadaþý için, ciddî bir fedakârlýkta bulunmuþtu. Büyüdükçe, büyük davranýþlarýmýz kaybol masýn. Hatta büyüdükçe davranýþlarýmýz da büyüsün. Çünkü insan davranýþlarý kadardýr. Ýþte palto meselesi, insanlýk tarihi kadar eski böyle tarihi bir palto meselesidir.

Ýnsandaki hangi düðmeye dokunursanýz, onun mahsulleri ile karþýlaþmanýz normal olacaktýr. O zaman insanla muhatap olurken bu kuralý unutmamak gerekiyor. Yani kiminle muhatap olduðunuz, muhatap olduðunuz kiþinin hangi düðmesine dokunduðunuzla alâkalýdýr. Aðzýmýzdan çýkan her cümle, uzaktan kumanda ile gönderilen bir sinyal gibidir. Ona göre de açýlýmý olacaktýr. Onun için gönderdiðiniz sinyallerin neticelerinden sorumlusunuz. *** Palto meselesi deyince, beni asýl bu yazýyý kaleme almaya tetikleyen bir büyük palto hadise daha meydana geldi. Ýlkokul dördüncü sýnýfa giden kýzýmýn, Zehra isimli bir arkadaþý var. Çok iyi arkadaþlar. Birbirlerinin hep iyiliklerini düþünüyorlar. Yardýmseverler. Birbirlerini hep arayýp sorarlar. Ve menfaatten u zak, paylaþým içerisindeler. Kendilerinde olan güzel eþyalar, istiyorlar ki arkadaþýnýn da olsun. Hatta kendilerinin olmasýn arkadaþýnýn olsun istiyorlar. Arkadaþlarýnýn sevinmesi, mutlu olmasý, yüzünün gülmesi kendilerinden daha da önemlidir, anlayýþý ön planda. Bunu da þundan anlýyorum, geçenlerde bizimkiler güzel bir taký almýþlardý, kendisine güzel gelince, hemen, ‘Anne bunu arkadaþýma hediye edebilir miyim?’ diye teklifte bulundu. Zaten çocuklar hep öyledir. Çünkü çocukturlar. Saf, temiz, art niyetsiz…

Kazakistan’da Türk yemekleri KAZAKÝSTAN'DA Türkçe öðrenen genç kýzlar, Türk yemeklerine de ilgi gösteriyor. Astana Yu nus Emre Kültür Merkezinde Türk dili kursuna katýlan Kazak kýzlarý ‘’imam bayýldý’’ ve ‘’yaprak sarmasý’’ gibi yemeklerin nasýl yapýldýðýný da öðrenmek isteyince, bu ülkede yaþayan Türk hanýmlarýnýn kendilerine ders vermeleri saðlandý. Kursiyerlerin Türk yemeklerine, Türk gelenek ve göreneklerine büyük bir ilgi duyduðunu ifade eden Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Aslan, ‘’Kursiyerlerimizin bu yönde talepleri olunca, burada yaþayan Türk hanýmlarýndan yardým istedik. Onlar da sað olsunlar geldiler, kursiyerlerimize burada yardýmcý oldular’’ dedi. Gerek ismi, gerekse lezzetiyle Kazak kýzlarýnýn ilgisini çeken ‘’imam bayýldý’’, en çok uðraþýlan yemek oldu. Bu ve diðer yemeklerin nasýl yapýldýðýný öðreten kadýnlar da, ‘’Türkiye’de ‘Erkeðin kalbine giden yol midesinden geçer’ þeklinde bir söz var. Bir kadýnýn eþini, ailesini mutlu edebilmesi için mutfaðýna muhakkak dikkat etmesi gerekir’’ diye konuþtular. Kursiyerlerden Gavhar Abdullah, ‘’Türk mutfaðý gerçekten çok zengin. Biz Yunus Emre Kültür Merkezinde sadece dil öðrenmiyoruz. Türki ye’nin kültürünü, gelenek ve göreneklerini de öðreniyoruz. Bundan dolayý da çok memnununuz’’ dedi. Astana / aa

Dýþ Haberler eski müdürümüz de olan Özcan, Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu'nda düzenlenen seminerde Ýslâm dünyasýndaki geliþmeleri deðerlendirdi.

T. C. ÝZMÝR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/578 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : ÝZMÝR-BUCA-TINAZTEPE MEVKÝÝ : PAFTA NO : 21 N II a ADA NO : E.284 PARSEL NO : E 160 VASFI : ARSA YÜZÖLÇÜMÜ : 109 M2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SEVÝM AKYOL KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝZMÝR BUCA BELEDÝYESÝ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : 2942 S. Kamulaþtýrma kararýnýn 10 md.ger. Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/578 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 11/01/2011 www.bik.gov.tr B: 2847

T.C. URLA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/465 Esas. Davacý Süleyman Uysal tarafýndan davalý Maliye Hazinesi ve dahili davalý Demircili Köyü Tüzel Kiþiliði ile Orman Ýdaresi aleyhine Mahkememize açýlan Tapusuz Taþýnmaz Tescili (Kiþilerce Açýlan) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda verilen ara kararý gereðince; Ýzmir ili Urla ilçesi, Demircili köyü Köycivarý mevkii, doðusu orman, batýsý Süleyman Uysal tarlasý, kuzeyi Mahmut Teke’nin tarlasý, güneyi orman ile çevrili 9.625 m2 miktarýndaki taþýnmazýn zilyetlikle iktisap þartlarý oluþtuðundan davacý adýna tescili talep edilmekle yukarýda hudutlarý miktarý belirtilen taþýnmazda bir hak iddiasýnda bulunanlarýn son ilan tarihinden itibaren 3 aylýk süre içerisinde Mahkememizin 2010/465 esas sayýlý dosyasýna müracaat ederek tescile itiraz davasý açmalarý ilan olunur. 08/12/2010 www.bik.gov.tr B: 2855

T.C. ÝZMÝR 6. AÝLE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO : 2010/369 DAVALI : AYDIN ERSÖZ- Süleyman ve Ayþe oðlu, 10.01.1983 Gercüþ doðumlu, 74566005250 T.C. No ile nüfusa kayýtlý, Yeþilyurt Mahallesi Mehmet Akif Eroy Caddesi Kayapýnar Bucaðý No: 18-1 Gercüþ / BATMAN Davacý AYÞE ERSÖZ Tarafýndan davalý AYDIN ERSÖZ Aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile duruþma gününü bildirir davetiye çýkartýlmýþ olup, tebligat yapýlamadýðý ve tüm aramalara raðmen adresiniz tespit edilemediðinden dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 16 / 02 / 2011 günü saat: 09.00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 13/01/2011 www.bik.gov.tr B: 2868

Arap rejimleri kýrýlma aþamasýnda ARAP REJÝMLERÝNÝN KIRILMA AÞAMASINDA OLDUÐUNU BELÝRTEN ÖZCAN, "2011 BÜYÜK GELÝÞMELERE GEBE" DEDÝ. ARAÞTIRMACI yazar Mustafa Özcan, “Arap rejimleri kýrýlma aþamasýnda, 2011 büyük geliþmelere gebe” dedi. Demokrat Eðitimciler Derneði’nin, Yeni Asya Vakfý Seminer Salonu’nde gerçekleþtirdiði, “Türkiye ve Ýslâm Ülkelerinde Demokrasi Geliþmesi” konulu seminere konuþmacý olarak katýlan Özcan, Ýslam dünyasýndaki son geliþmeleri deðerlendirdi. Tunus’ta istibdat ve despotizmin yaþandýðýný sonunda buna dayanamayan halkýn da ayaklanarak, Zeynelabidin bin Ali’yi devirdiðini hatýrlatan Özcan, Ýslâm ülkelerinde demokrasinin olmadýðýný, olanýn da bunu popülizm adýna kullandýðýný söyledi. Istibdat rejiminin fýrsatlarý yok ettiðini, bozuk bir sistem olduðunu ve toplumu da bozduðunu belirten Özcan, demokrasinin ise fýrsatlar rejimi olduðunu ifade etti. Demokrasinin yaþandýðý Türkiye, Malezya, Endonezya ve Senegal gibi ülkeleri örnek veren Özcan þunlarý söyledi: “Arap dünyasýnda siyasî bir yaþlanma var. Suudi Arabistan’da rejim deðiþiyor, sistemin sonuna gelindi. Kardeþ-

SOLDAN SAÐA— 1. 1526-1600 yýlarý arasýnda yaþayan divan edebiyatýmýzýn ünlü bir þairi.- Lozan Antlaþma sý'na göre, Ýstanbul dýþýnda oturan Rum lar la de ðiþ ti ril mek ü ze re Ba tý Trakya dýþýndaki Yunanistan'dan getirilen Türkler. 2. Yer fýstýðý. - Ýri taneli bezelye. 3. Muðla iline baðlý ilçelerden biri. - Adým, merhale. 4. Açýk al, doru ile al arasý bir at donu. - Arapçada bir harf. - Kelime baþýnda kullanýldýðýnda sahip mânâsý katan bir ön ek. 5. Bütün olarak, büsbütün, baþtan sona. - Sesin tonuna göre piþmanlýk, öfke, özlem, beðenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz. 6. Özür, bahane. - Bir baðlaç. 7. Tortu, pas. - Elde taþýnabilir küçük çanta. - Küçük maðara. 8. Gözde leke. - Ses sinyali için çalgý aletleri ile bilgisayar gibi çeþitli elektronik cihazlar arasýnda ortak bir dil oluþturmak amacýyla geliþtirilmiþ dijital arayüz. - Bir binek hayvaný. 9. "Yapmam, istemem, kabul etmem” anlamýnda kullanýlan bir itiraz sözü. Sekiz yýllýk ilköðretimden sonra en az üç yýllýk bir eðitimle hayata veya yükseköðretime hazýrlayan ortaöðretim kurumu, ortaöðretim. 10. Gezmeler, gezinmeler.

BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mehmet Âkif buluþturdu

ler bitiyor. Bitince oðullarý var. Mýsýr’da Mübarek oðlunu, Libya’da Kaddafi oðlunu yerine geçirmek istiyor. Cezayir ve Fas’ta krallýk var. Arap rejimleri kýrýlma aþamasýnda. 2011 büyük geliþmelere gebe. Binali gitti. Mýsýr’da seçimler var. Arap dünyasýnda geliþmeler olacak.” Demokrasinin Türkiye’de kavga içinde gittiðini ve fesat bir rejim haline geldiðini kaydeden Özcan, demokrasinin halkýn katýlýmý ve denetimiyle saðlýklý bir þekilde devam edeceðini ve ayakta kalacaðýný vurguladý. Özcan, “Demokratik rejim bir terbiye rejimi, bir olgunluk rejimi. Milletimizi eðitmemiz lâzým, eðitmezsek bir gün Araþtýrmacý Yazar Mustafa Özcan duvara toslayabiliriz” diye konuþtu. Ýstanbul / Ümit Kýzýltepe

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÖZEL Yýldýrýmhan Eðitim Kurumlarý, Mehmet Âkif Ersoy Yýlý sebebiyle yazarlarý öðrencileri ile buluþturdu. Özel Yýldýrýmhan Liseleri Müdürü Nurettin Koca, Mehmet Âkif Ersoy’un, ölümünün 74. yýlýnda anýldýðýný ifade ederek ayný zamanda Ýstiklâl Marþý’nýn kabulünün 90. yýl dönümü dolayýsýyla 2011 yýlýnýn Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan ‘’Mehmet Âkif Yýlý’’ olarak ilan edildiðini kaydetti. Yýldýrýmhan Eðitim Kurumlarý olarak bu haftayý Mehmet Âkif Ersoy’u anma günü ve eserlerini anlama haftasý ilân ettiklerini ifade eden Koca, “Öðretmen ve öðren cilerimizle þiir, kompozisyon, sunum yarýþmalarý düzenledik. Bu gibi yazarlar buluþmasýnýn eðitime büyük bir katký saðladýðýna inanýyorum. Ýstiklâl Marþý’nýn büyük þairi Âkif Ersoy’u ebediyete intikalinin 74. yýlýnda saygý ve rahmetle anýyoruz” þeklinde konuþtu. Mersin / cihan

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Yer elmasýnýn þekerli türü. - Güneþ'e olan uzaklýðý, yerin Güneþ'e olan uzaklýðýndan daha çok olan dýþ gezegenlerin ilki olan kýzýl gezegen, Merih. 2. Bitkilerin fazla dal ve çubuklarýný kesmek, seyrekleþtirmek. 3. Mürekkep balýðýnýn bir türü. - Yüzyýlýn kýsasý. 4. Akþam vakti. - Çok olmayan. - Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk, menekþe renginin kýrmýzýya çalaný. 5. Bayanlar hapishanesi. 6. Maden Tetkik Arama'nýn kýsasý. -Arzlar, dünyalar. 7. Muhtevasýnda nane bulunan. 8. Eski metinlerde receb ayýný simgeleyen harfler. - Boru sesi. Kýsaca litre. 9. Boða güreþi alaný. - Osmanlý Ýmparatorluðu'nda zeamet adý verilen topraklarý tasarruf etme hakkýna sahip olan kiþiler. 10. Kur'ân alfabesinde bir harf. - Sahibe'nin ilk hecesi. - Türk Standartlarý Enstitüsü'nün kýsasý. 11. Uyarma, uyarý, dikkat çekme, ihtar, tembih. - Bir yapým eki. - Bir þeyin eksiðini tamamlamak için ona katýlan parça. 12. Çýkýþ yeri kolay bulunamayacak kadar karýþýk koridorlarý olan yapý. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Z A T Ý K A D Ý R Þ

A L A K O T A M A K

L A L E Z A R D F A

U C A N A K A T R L

M A S A L T M A K A

Ý R E S A A A B T F

Y A M A K H A E D A

E R Ý K K C Ý R Ý T

T A M Ý S R L A N A

T G A R Ý B A N K R

G O L M L A H Ý K A

A N A T O M Ý Z Ý L


11

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

EKONOMÝ

8 yýlda 54 milyar dolar dýþarýya çýktý Hayvan geliþimine katký saðlamak için çalýþmalara baþlandý.

Bor madeni hayvanlarýn beslenmesinde kullanýlacak n ONDOKUZ Ma­yýs­Ü­ni­ver­si­te­si­(O­MÜ)­Zi­ra­at­Fa­kül­te­si­Zo­o­tek­ni­Bö­lü­mü’nde­bor­ma­de­ni­nin­ko­yun,­sý­ðýr gi­bi­ge­viþ­ge­ti­ren­hay­van­la­rýn­bes­len­me­sin­de­kul­la­nýl­ma­sý­yö­nün­de­bir­ça­lýþ­ma­baþ­la­týl­dý­ðý­be­lir­til­di.­O­MÜ Zo­o­tek­ni­Bö­lü­mü­Öð­re­tim­Ü­ye­si­Prof.­Dr.­Zeh­ra­Sa­rý­çi­çek,­bor­ma­de­ni­nin­hay­van­ge­li­þi­mi­ne­kat­ký­sý­ný sað­la­mak­i­çin­ça­lýþ­ma­baþ­lat­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Sa­rý­çi­çek,­ça­lýþ­ma­hak­kýn­da­þu­bil­gi­le­ri­ver­di:­‘’Bor­ma­de­nin­den­el­de­e­di­len­mi­ne­ral­ler­ke­mik­ve­ek­lem­sað­lý­ðýn­da­çok­ö­nem­li­mi­ne­ral­ler­den­bi­ri­dir.­Bor­mi­ne­ra­li bit­ki­bü­yü­me­si­i­çin­ge­rek­li­o­lan­e­le­ment­o­lup,­hay­van­lar­da­kal­si­yum,­fos­for­ve­mag­nez­yum­me­ta­bo­liz­ma­sý­ü­ze­rin­de­ö­nem­li­et­ki­si­bu­lun­mak­ta­dýr.­Bor­e­le­men­ti­kal­si­yum­ve­fos­for­me­ta­bo­liz­ma­sý­na­et­ki­gös­te­re­rek­ke­mik­mi­ne­ral­le­ri­nin­ge­li­þi­mi­ne,­da­ya­nýk­lý­lý­ðý­na­ve­ya­pý­sý­na­kat­ký­sað­la­mak­la­bir­lik­te­ös­tro­jen ve­di­ðer­hor­mon­la­rýn­ü­re­ti­min­de­de­rol­oy­na­mak­ta­dýr.­Bor­ek­sik­li­ðin­de­ke­mik­ler­den­kal­si­yum­ve mag­nez­yum­kay­bý­art­mak­ta­ve­vi­ta­min­D­sen­te­zi­i­se­a­zal­mak­ta­dýr.­Bu­ne­den­le­sý­ðýr­ve­ko­yun­gi­bi­ge­viþ­ge­ti­ren­hay­van­la­rýn­ge­li­þi­mi­ne­kat­ký­sað­la­mak­ve et­ka­li­te­si­ni­art­týr­mak­a­ma­cýy­la­bor­mi­ne­ral­le­ri­ni hay­van­ye­min­de­kul­lan­ma­ya­baþ­la­dýk.­Bor­ma­de­nin­den­el­de­e­di­len­bor­mi­ne­ral­le­ri­et­ka­li­te­si­nin­ar­tý­þýn­da­ve­ay­ný­za­man­da­tü­ke­ti­ci­be­ðe­ni­si­i­le­in­san sað­lý­ðý­ný­o­lum­lu­yön­de­et­ki­le­ye­cek­tir.­Baþ­lat­tý­ðý­mýz ça­lýþ­ma­da­ilk­al­dý­ðý­mýz­so­nuç­lar­çok­o­lum­lu.­An­cak ça­lýþ­ma­yý­da­ha­da­ge­liþ­tir­mek­is­ti­yo­ruz.’’­­Samsun / aa

Sebze ve meyvelere ‘Türk Malý’ ibaresi yazýlacak n ZORUNLU stan­dar­da­ uy­gun­ o­la­rak­ ih­raç­ e­di­len en­gi­nar,­ha­vuç,­ýs­pa­nak,­in­cir­ez­me­si,­kar­puz,­ki­vi, ku­ru­in­cir,­mah­lep,­pa­ta­tes,­sal­yan­goz,­sap­ve­kök ke­re­viz,­sa­rým­sak,­ta­ze­bi­ber,­ye­þil­sa­la­ta­ve­ma­ru­lun­ am­ba­la­jý­na­ ‘’Türk­ Ma­lý’’ i­ba­re­si­ de­ ya­zý­la­cak. Dýþ­Ti­ca­ret­Müs­te­þar­lý­ðý’nýn,­ih­ra­cat­ta­zo­run­lu­o­la­rak­uy­gu­la­nan­ ye­mek­lik­ ay­çi­çek­ya­ðý­stan­dar­dý­nýn re­viz­yo­nu­i­le­ba­zý­mey­ve­ve­seb­ze­le­rin­stan­dart­la­rý­nýn­ ta­di­li­ne­ i­liþ­kin­ Dýþ­ Ti­ca­ret­te­ Stan­dar­di­zas­yon Teb­li­ði,­Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü­sa­yý­sýn­da­ya­yým­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­zo­run­lu­stan­dar­da­uy­gun­o­la­rak ih­raç­e­di­len­en­gi­nar,­ha­vuç,­ýs­pa­nak,­in­cir­ez­me­si, kar­puz,­ki­vi,­ku­ru­in­cir,­mah­lep,­pa­ta­tes,­sal­yan­goz, sap­ve­kök­ke­re­viz,­sa­rým­sak,­ta­ze­bi­ber,­ye­þil­sa­la­ta ve­ ma­ru­lun­ am­ba­la­jý­na­ ‘’Türk­ Ma­lý’’ i­ba­re­si­ o­ku­nak­lý­o­la­rak­si­lin­me­ye­cek­ve­bo­zul­ma­ya­cak­þe­kil­de ya­zý­la­cak­ve­ba­sý­la­cak.­Ye­ni­le­nen­ay­çi­çek­ya­ðý­stan­dar­dý­u­ya­rýn­ca,­ay­çi­çek­ya­ðý­el­de­e­dil­di­ði­bit­ki­ti­pi­ne­ve­ü­re­tim­de­uy­gu­la­nan­yön­tem­le­re­gö­re­üç­sý­ný­f a­ ay­r ýl­d ý.­ Ay­ç i­ç ek­ ya­ð ý­ am­b a­l aj­l a­r ý­ ü­z e­r i­n e, ‘’Türk­Ma­lý’’­i­ba­re­si­ya­zý­la­cak.­­Ankara / aa

ÝSMMMO RAPORUNA GÖRE, TÜRKÝYE'DEN YABANCILARIN SON 25 YILDA YAPTIKLARI DIÞARIYA NET KÂR TRANSFERÝ 105,8 MÝLYAR DOLAR, SON 8 YILDA ÝSE 54 MÝLYAR DOLAR OLDU. 2003-2010­yýl­la­rý­ný­kap­sa­yan­8­yýl­da,­þir­ket­le­rin­kâr­ak­ta­rý­mý,­fa­iz­ö­de­me­le­ri ve­port­föy­ya­tý­rým­la­rý­a­ra­cý­lý­ðýy­la,­Tür­ki­ye’den­yurt­dý­þý­na­gö­tür­dü­ðü­net­kâr trans­fe­ri­54­mil­yar­do­la­ra­u­laþ­tý.­ Ýs­tan­bul­Ser­best­Mu­ha­se­be­ci­Ma­lî­Mü­þa­vir­ler­O­da­sý­nýn­(ÝSM­MMO) Mer­kez­Ban­ka­sý­ve­Ha­zi­ne­ra­kam­la­rýn­dan­ya­rar­la­na­rak­ha­zýr­la­dý­ðý­‘’Fa­iz­ve­Kâr­Trans­fe­ri-2011’’­ra­po­ru­na­gö­re,­ban­ka­lar 2010’un­ilk­11­a­yýn­da­net­o­la­rak­33­mil­yar­do­lar­borç­la­nýr­ken­ca­ri­a­çý­ðýn yüz­de­80’i­ni­fi­nan­se­et­miþ­ol­du.­A­çý­ðýn­ge­ri­ka­la­ný­i­se­yak­la­þýk­20­mil­yar­do­lar­lýk­ký­sa­va­de­li­port­föy­ya­tý­rým­la­rý­gi­ri­þiy­le­kar­þý­lan­dý.­Bu­nun­15,6­mil­yar do­la­rý­ný­dev­let­iç­borç­lan­ma­se­net­le­ri­i­çin­ge­len­ya­tý­rým­lar,­4,2­mil­yar­do­la­rý­ný­i­se­his­se­se­ne­di­a­lým­la­rý­o­luþ­tur­du.­Ay­ný­dö­nem­de­doð­ru­dan­ser­ma­ye ya­tý­rým­la­rý­nýn­6,2­mil­yar­do­lar­da­kal­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­di­len­ra­por­da,­‘’Oy­sa­ki 2006’dan­2008’e­üç­yýl­lýk­dö­nem­de­doð­ru­dan­ya­tý­rým­lar­20­mil­yar­do­lar­ci­va­rýn­da­sey­ret­miþ­ti.­Dün­ya­e­ko­no­mi­sin­de­ki­kriz­doð­ru­dan­ya­tý­rým­la­rýn 2009’da­8,2­mil­yar­do­la­ra­in­me­si­ne­ne­den­ol­du.­Ge­çen­yýl­Türk­e­ko­no­mi­si hýz­la­yu­ka­rý­bir­a­tak­yap­ma­sý­na,­yak­la­þýk­yüz­de­8­bü­yü­me­hý­zý­na­kar­þýn­doð­ru­dan­ya­tý­rým­lar­düþ­me­ye­de­vam­et­ti’’­i­fa­de­le­ri­ne­yer­ve­ril­di. Ra­po­ra­gö­re,­2010’da­dý­þa­rý­ya­trans­fer­e­di­len­pa­ra­mik­ta­rý­yük­sek­se­vi­ye­le­ri­ni­ko­rur­ken,­þir­ket­le­rin­kar­trans­fe­ri,­fa­iz­ö­de­me­le­ri­ve­port­föy­ya­tý­rým­la­rý­a­ra­cý­lý­ðýy­la­yurt­dý­þý­na­trans­fer­e­di­len­pa­ra­mik­ta­rý­top­lam­da­10,6 mil­yar­do­lar­dü­ze­yin­de­ger­çek­leþ­ti.­2009­yý­lýn­da­doð­ru­dan­ya­tý­rým­lar­a­ra­cý­lý­ðýy­la­trans­fer­e­di­len­kâr­tu­ta­rý­2,9­mil­yar­do­lar­o­lur­ken­bu­yý­lýn­ilk 11­a­yýn­da­ra­kam­2,6­mil­yar­do­la­rý­aþ­tý.­Port­föy­ya­tý­rým­la­rý­a­ra­cý­lý­ðýy­la­çý­kan­pa­ra­3­mil­yar­do­lar,­fa­iz­gi­de­ri­i­se­4,8­mil­yar­do­lar­ol­du.­Ay­rý­ca­üc­ret ö­de­me­le­riy­le­158­mil­yon­do­lar­lýk­bir­çý­kýþ­ger­çek­leþ­ti.­Ge­lir­den­ge­si­net o­la­rak­11­ay­da­7­mil­yar­do­lar­a­çýk­ver­di.­Mer­kez­Ban­ka­sý­ö­de­me­ler­den­ge­si­ve­ri­le­rin­den­ya­pý­lan­he­sap­la­ma­ya­gö­re,­2003-2010­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da ya­ban­cý­la­rýn,­Tür­ki­ye’den­yap­týk­la­rý­kar­trans­fe­ri­89­mil­yar­do­lar­ol­du. Kâr­trans­fer­le­riy­le­Tür­ki­ye’nin­el­de­et­ti­ði­35­mil­yar­do­lar­lýk­ge­lir­dü­þül­dü­ðün­de­net­kâr­trans­fe­ri­54­mil­yar­do­lar­o­la­rak­ger­çek­leþ­ti.­Tür­ki­ye’den ya­ban­cý­la­rýn­son­25­yýl­da­yap­týk­la­rý­kâr­trans­fer­le­ri­nin­top­la­mý­i­se­165,5 mil­yar­do­lar­dü­ze­yi­ne­u­laþ­tý.­Kâr­trans­fe­riy­le­el­de­e­di­len­59,7­mil­yar­do­lar­dü­þül­dü­ðü­za­man­dý­þa­rý­ya­net­kar­trans­fe­ri­105,8­mil­yar­do­lar­­ol­du.

CARÎ AÇIÐIN YÜZDE 88’Ý BORÇLA FÝNANSE EDÝLDÝ

ÖZEL SEKTÖRÜN 59,5 MÝLYAR DOLAR KISA VADELÝ BORCU VAR KAMU kesiminin 91,3 milyar dolarlýk borcunun 84,3 milyar dolarýný uzun vadeli borçlar, bu miktarýn 43,8 milyar dolarýný ise uluslararasý finansal piyasalarda gerçekleþtirilen tahvil ihraçlarý stoku oluþturdu. Merkezi yönetim dýþýnda kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankalarý, Kamu Ýktisadi Te þekkülleri (KÝT) ve diðer finansal olmayan kamu kuruluþlarýnýn toplam dýþ borçlarý, 2010 yýlý üçüncü çeyrek sonu itibarýyla 13,4 milyar dolar tutarýnda gerçekleþti. Özel sektörün 178,7 milyar dolarlýk borcunun ise 59,5 milyar dolarý kýsa vadeli borçlardan oluþtu. Bankacýlýk sektörü 36,8 milyar dolar ile yüzde 62’lik paya sahip olurken, özel sektörün orta ve uzun vadeli dýþ borçlarý ayný dönemde 119,2 milyar dolar olarak gerçekleþti. Finansal olmayan kuruluþlar 85,4 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dýþ borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

KAMU, 2011’DE 10,5 MÝLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Ýlk 11 aylýk veriler, 41,6 milyar dolarlýk carî açýðýn fi nans ma nýn da ban ka cý lýk kesimi ve borçlanma senetlerinin büyük rol oynadýðýný gösterdi. Bankalarýn bu dönemde saðladýðý yaklaþýk 22,3 milyar dolarlýk kaynaðýn 12,3 milyar dolarýný dýþarýdan saðlanan mevduat, 10 milyar dolarýný krediler oluþturdu. Hazine ise ge len sýcak para karþýlýðýnda 14,3 milyar dolar borçlandý. Toplamda carî açýðýn yüzde 88’ini oluþturan 36,6 milyar dolarlýk bölüm borçla finanse edildi. Hazine Müsteþarlýðý verilerine göre ise Türkiye’nin brüt dýþ borç stoku 2010 yýlý üçüncü çeyreði sonu itibariyle 282,3 milyar dolar oldu. Bunun yüzde 63,9’una denk gelen 178,7 milyar dolarýný özel sektör borçlarý oluþtururken, kamu kesimi borçlarýnýn payý 91,3 milyar dolar ile yüzde 32,3 seviyesinde gerçekleþti.Merkez Bankasý, 12,3 milyar dolarlýk borcu ile yüzde 4,35 pay ile en az borcu olan kurum olarak dikkati çekti.

Hamitabat ihaleye çýkacak ÖZELLEÞTÝRME Ý­da­re­si­Baþ­kan­Ve­ki­li­Ah­met­Ak­su,­Ha­mi­ta­bat­Ter­mik­San­tra­li’nde,­ö­nü­müz­de­ki­gün­ler­de­i­ha­le­ye­çýk­ma­yý­ön­gör­dük­le­ri­ni­bil­dir­di.­Ak­su,­Ö­zel­leþ­tir­me Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­la­cak­o­lan­yak­la­þýk­16 bin­me­ga­vat­lýk,­E­Ü­AÞ’a­a­it­san­tral­ler­den­ilk­ön­ce­4­a­det ter­mik­san­tra­lin,­ar­dýn­dan­9­port­fö­yün­ö­zel­leþ­ti­ri­le­ce­ði­ni kay­det­ti.­Ha­mi­ta­bat’ýn­þir­ket­ol­ma­sý­dolayýsýyla­his­se­sa­týþ yön­te­miy­le­ö­zel­leþ­ti­ri­le­ce­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ak­su,­e­lek­trik­ü­re­tim­ö­zel­leþ­tir­me­le­rin­de­hid­ro­lik­san­tral­ler­de­iþ­let­me hak­ký­dev­ri,­ter­mik­san­tral­ler­de­i­se­mül­ki­yet­hak­ký­dev­ri yön­te­mi­ni­uy­gu­la­ya­cak­la­rý­ný­söy­le­di.­­Ankara/aa

RA PO RA gö re devlet, 2011 ve 2012 yýllarýndaki 10’ar milyar dolarlýk ödemenin ardýndan, dýþ borç ödemelerinde görece rahat bir döneme girecek. Ödeye ceði en yüksek miktar i se 2011 yýlýndaki 10,5 milyar dolar olacak. Devletin yaklaþýk 10 yýlda ödeyeceði toplam miktar 112 milyar dolarý aþacak. Yaklaþýk 10 yýlda ödenecek faiz rakamý ise 38,5 milyar do larý bulacak. 2017 yýlýna kadar toplam 136 milyar dolar dýþ borç ödeme si yapacak olan özel sektör, en büyük tutarý 32 milyar dolar ile bu yýl ödeyecek. Vade süreleri göz önüne alýndýðýnda özel sektörün 2012’de 24,8 milyar, 2013’de 19,7 milyar, 2014’de 12,1 milyar, 2015 ve sonrasýnda 47,4 milyar dolar dýþ borç ödemesi yapmasý gerekiyor. Özel sektörün yurtdýþýndan saðladýðý uzun vadeli kredi borcunun 72 milyar 15,9 milyon dolarý dolardan, 30 milyar 993,1 milyon dolarý avrodan, 3 milyar 916,9 milyon dolarý da diðer dövizlerin dolar karþýlýðýndan oluþuyor.

EKONOMÝ SICAK PARAYA DEÐÝL, SANAYÝCÝYE TESLÝM EDÝLSÝN ÝSMMMO Baþkaný Yahya Arýkan, ekonominin sýcak paraya deðil sanayiciye teslim edilmesi gerektiðini belirterek, ‘’Yabancý sermaye ülkemize gelip, borsada kazanýp hiç vergi vermeden gidiyor. Doðrudan yatýrýmlarýn payý azalýrken, sýcak para giriþiyle büyük faiz geliri elde ediliyor. Ya bancý sermayenin, vergi vererek daha uzun süreli burada kalmasýnýn yollarý bulunmalý’’ deðerlendirmesini yaptý. Arýkan, kalýcý yatýrýma vergi indirimi ve teþvik getirilmesi gerektiðini belirterek, en önemli çarelerden birinin de Tobin vergisi türü önlemler olduðunu ifade etti. Ýstanbul / aa

Benzin zammýna elmas ve borlu çözüm n GELECEK Na­no­Ge­nel­Mü­dü­rü­Ay­dýn­Ba­ran,­TÜ­BÝ­TAK­MAM’da,­el­mas­to­zu­ve­bor­ma­de­ni­nin­na­no­tek­no­lo­ji­yo­luy­la­bir­leþ­ti­ril­me­siy­le­ge­liþ­ti­ri­len­ve­a­raç­lar­da­yüz­de­10’dan­faz­la­ya­kýt­ta­sar­ru­fu­sað­la­yan ‘’Na­no­borx’’­ad­lý­ü­rü­nün,­ben­zin­fi­yat­la­rýn­da­ki­ar­tý­þýn ar­dýn­dan­yok­sat­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Ba­ran,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­TÜ­BÝ­TAK­MAM’da­na­no­tek­no­lo­ji­sa­ye­sin­de­Tür­ki­ye’de­ilk­de­fa­bor­ve­el­ma­sý­bir a­ra­ya­ge­ti­re­rek­‘’Na­no­Borx’’un­ü­re­til­di­ði­ni­be­lir­te­rek, ü­rü­nün­ E­ner­ji­Pi­ya­sa­sý­De­net­le­me­Ku­ru­mu­(EPDK) li­san­sýy­la­An­ka­ra’da­E­ta­Ma­de­ni­Yað­Fab­ri­ka­sýn­da­ü­re­til­di­ði­ni­an­lat­tý.­A­raç­lar­i­çin­‘’e­ner­ji­i­çe­ce­ði’’­ö­zel­li­ði ta­þý­yan­Na­no­Borx’un,­ya­kýt­ta­sar­ru­fu­nun­ya­ný­sý­ra per­for­mans­ar­tý­þý­da­sað­la­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ba­ran, ben­zin­fi­yat­la­rý­na­ar­dý­ar­dý­na­ya­pý­lan­zam­la­rýn­ya­kýt ta­sar­ruf­ü­rün­le­ri­ne­il­gi­yi­ar­týr­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­A­raç­lar­da yüz­de­10’dan­faz­la­ya­kýt­ta­sar­ru­fu­sað­la­yan­‘’Na­no Borx’’un­bu­dö­nem­de­yok­sat­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­bil­di­ren­Ba­ran,­dün­ya­ca­ün­lü­o­to­mo­tiv­fir­ma­la­rý­ve­Tür­ki­ye’nin­ön­de­ge­len­ü­ni­ver­si­te­le­ri­ta­ra­fýn­dan­test­e­di­len ü­rü­nün,­a­ra­cýn­se­si­ni­a­zalt­tý­ðý­ve­ek­soz­e­mis­yon­de­ðer­le­rin­de­yüz­de­33­a­zal­ma­sað­la­dý­ðý­i­çin­çev­re­ci­ol­du­ðu­nu,­a­raç­la­ra­eks­tra­per­for­mans­ve­ta­sar­ruf­im­ka­ný­sun­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Ýstanbul/Yeni Asya

Hacýoðlu, sponsor oldu, önyargýlarý yýktý n HACIOÐLU Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Yýl­maz­E­sen, O­kan­Ba­yül­gen’in­prog­ra­mý­na­spon­sor­ol­ma­la­rý­nýn o­lum­suz­yar­gý­la­rý­kýr­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Lah­ma­cu­nun­se­vi­le­rek­ye­nil­me­si­ne­rað­men­ba­zý­çev­re­ler­ce­a­þa­ðý­la­nan­bir­ol­gu­ol­du­ðu­nu­i­le­ri­sü­ren­E­sen,­Ba­yül­gen’in prog­ra­mý­na­spon­sor­ol­mak­la­bu­yar­gý­yý­nis­be­ten kýr­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­Spon­sor­luk­tan­son­ra­sa­týþ­la­rý­nýn­yüz­de­20­art­tý­ðý­ný­be­lir­ten­E­sen,­Türk­mi­sa­fir­per­ver­li­ði­nin­bir­ör­ne­ði­o­la­rak;­prog­ra­mý­nýn­ya­yýn­lan­dý­ðý­her­ge­ce­stüd­yo­ya­1500­lah­ma­cun­gön­der­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Ýstanbul/Yeni Asya

Mal Alýmý Ýçin Ýhale Ýlaný

Kuru soðan pazarda 2,5 liraya ulaþtý 2010 yýlý üretiminde rekoltenin 2 milyon tonun üzerine çýkmasýna raðmen son haftalarda fiyatý artan kuru soðanýn kilosu 2,5 lirayý gördü. Bursa Büyükþehir Belediyesi Hal Müdürlüðünde Aralýk ayý baþlarýnda 0,55 ile 1,30 lira aralýðýnda olan kuru soðanýn toptan kilosu bugün 1,5-2,5 lira seviyelerine yükseldi. Bu artýþ market ve pazarlara yansýmaya baþladý. Pazar yerlerinde kuru soðanýn kilosu, kalitesine göre 2 ile 2,5 lira arasýnda satýlmaya baþlandý. Hal fiyatlarýnýn birkaç gün içinde pazara yansýmasýyla fiyatlarýn daha da yükselebileceði belirtildi. Geçen yýl üretiminin 1 milyon 849 bin tona düþmesi nedeniyle 2010 nisan ve mayýs aylarýnda kuru soðanýn fiyatý 4 liraya kadar ulaþmýþtý. Bursa/aa

Abeka Ýnþaat Mühendislik Çelik San. ve Tic. A.Þ., Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýþletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþa Açýlýmlarýna Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Samsun’da “Abeka Çelik Atölye Ýþ Geliþtirme Projesi” için bir mal alýmý ihalesini sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhale kapsamýnda aþaðýda belirtilen makine ekipmanlar alýnacaktýr. Lot 1: 3 Tonluk Forklift Lot 2: Traktörlü Toz Altý Kaynak Makinesi Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý, Abeka Ýnþaat Mühendislik Çelik San. ve Tic. A.Þ. 19 Mayýs Sanayi Sitesi 68. Sokak No: 40 Kutlukent/Tekkeköy/SAMSUN adresinden ve www.oka.org.tr internet adresinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 07/02/2011 13.30’dur. Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; www.oka.org.tr internet adresinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, 07.02.2011 tarihinde, saat 14.00’da Abeka Ýnþaat Mühendislik Çelik San. ve Tic. A.Þ. 19 Mayýs Sanayi Sitesi 68. Sokak No: 40 Kutlukent/Tekkeköy/SAMSUN adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. www.bik.gov.tr B: 3106

Bankalarýn altýn hesaplarý, kuyumcularýn yerine geçti GEÇMÝÞTE ‘’yas­týk­al­tý’’­o­la­rak­ta­bir­e­di­len­ yön­tem­le­re­ baþ­vu­ran­ bi­rey­sel ya­tý­rým­cý­la­rýn,­ ça­lýn­ma­ ris­ki­ni­ or­ta­dan­ kal­dý­ran,­ a­lým-sa­tým­ iþ­lem­le­ri­ni ko­lay­laþ­tý­ran­ al­týn­ he­sap­la­rý­na­ yö­nel­me­si­nin­ku­yum­cu­la­rýn­iþ­le­ri­ni­a­zalt­tý­ðý­bil­di­ril­di.­‘’En­çok­ka­zan­dý­ran­ya­tý­rým­a­ra­cý’’­o­la­rak­gö­rü­len­ve­ay­ný­za­man­da­ziy­net­eþ­ya­sý­o­la­rak­da­de­ðer­len­di­ri­len­ al­týn,­ bi­rey­sel­ ya­tý­rým­cý­lar ta­ra­fýn­dan­ bu­gü­ne­ ka­dar­ ge­nel­lik­le ev­de­sak­lan­dý.­Ev­de­ki­al­tý­nýn­ça­lýn­ma ris­ki­ ta­þý­ma­sý,­ ya­tý­rým­cý­la­rý­ ban­ka­lar­dan­ka­sa­ki­ra­la­ma­ya­yö­nelt­ti.­Bu­yön­tem­de­ de­ al­tý­ný­ boz­dur­mak­ is­te­yen ki­þi­nin­þu­be­ye­gi­de­rek­za­man­kay­bet­mek­ is­te­me­me­si­ni­ dik­ka­te­ a­lan­ ban­ka­cý­lýk­sek­tö­rü­a­ra­yýþ­la­ra­gi­ren­bi­rey­sel­ ya­tý­rým­cý­la­ra­ bi­li­þim­ sek­tö­rü­nün

ge­liþ­me­le­ri­ne­ pa­ra­lel­ o­la­rak­ se­çe­nek­ler­ sun­ma­ya­ baþ­la­dý.­ Ký­sa­ sü­re­ ön­ce­si­ne­ ka­dar­ sý­nýr­lý­ sa­yý­da­ ban­ka­ ta­ra­fýn­dan­uy­gu­la­ma­ya­ko­nu­lan­‘’al­týn­he­sa­bý’’nýn­ gü­nü­müz­de­ yay­gýn­laþ­tý­rý­la­rak­müþ­te­ri­le­rin­hiz­me­ti­ne­su­nul­ma­sý, al­tý­na­ya­tý­rým­ya­pa­cak­la­ra­al­ter­na­tif se­çe­nek­o­luþ­tur­du.­Bu­he­sap­la­ra­ya­tý­rým­ya­pýl­ma­sý­nýn­al­tý­nýn­ça­lýn­ma­ris­ki­ni­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý,­in­ter­net­or­ta­mýn­dan­a­lým-sa­tým­iþ­lem­le­ri­nin­ko­lay­ca­ya­pý­la­bil­me­si­im­kan­la­rý­bu­lun­ma­sý bi­rey­sel­ya­tý­rým­cý­la­rýn­al­týn­he­sap­la­rý­na­il­gi­si­ni­ar­týr­dý.­Ban­ka­la­rýn­da­bu­il­gi­ye­kar­þý­lýk­o­la­rak­he­sap­çe­þit­li­li­ði sun­ma­sý,­de­ðer­li­me­tal­ve­mü­cev­he­rat sek­tö­rü­nün­tem­sil­ci­le­ri­nin­i­fa­de­siy­le ‘’müþ­te­ri­le­rin­a­de­ta­ku­yum­cu­yo­lu­nu u­nut­ma­sý’’na­ne­den­o­lu­yor.­Mersin/aa

T. C. ARTVÝN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN Davacý D.S.Ý. Genel Müdürlüðüne izafeten D.S.Ý. 26. Bölge Müdürlüðü tarafýndan mahkememize açýlan ve aþaðýda esas ve parsel numaralarý belirtilen taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnýn verilen ara kararý gereðince, Aþaðýda ili, ilçesi, mahallesi, köyü ve parsel numaralarý belirtilen taþýnmazlarýn Kamulaþtýrma bedellerinin tespiti ile davacý DSÝ Genel Müdürlüðü adýna tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmiþtir. Taþýnmazlar üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine ve davacý DSÝ Genel Müdürlüðüne karþý idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilecekleri, konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aþaðýda belirtilen esas sayýlý dava dosyalarýna sunulmasý ile duruþma gün ve saatinde duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi taktirde HUMK’un 213/2. Maddesi gereðince yargýlamaya yokluklarýnda devam olunacaðý ve mahkememizce belirlenecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Artvin Vakýflar Bankasýnda açtýrýlacak hesaba yatýrýlacaðý hususu dava dilekçesi ve duruþma günü yerine kaim olmak üzere ilan olunur. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ÝLÝ : ARTVÝN ÝLÇESÝ : MERKEZ KÖYÜ : ZEYTÝNLÝK Duruþma Günü : 18.01.2011 NO 1

DOSYA 2010/409

‘ TAPU PARSEL MALÝKÝ GÜLER YELKENCÝ (DÝNÇER)

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN ADA VE PARSEL NUMARASI 652 PARSEL www.bik.gov.tr B: 3045


12

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

RÖPORTAJ Tür­ki­ye’nin­de­ði­þim­po­tan­si­ye­li­ve­de­ði­þim­is­te­ði­nin­ö­nü­ne­çý­kar. O­za­man­de­ði­þim­le­ça­týþ­ma­ya­baþ­lar­ki­iþ­te­bu­so­nun­baþ­lan­gý­cý o­la­bi­lir.­A­NAP­böy­le­git­me­di­mi?­Kim­se­Tay­yip­Er­do­ðan’a­son­su­za­ka­dar­ta­pu­ver­miþ­de­ðil.­U­nu­tul­ma­sýn­ki­Tür­ki­ye’nin­dün­ya­ya­a­çýl­ma­yý­sa­vu­nan,­a­çý­la­rak­bü­yü­yen­ye­ni­ge­li­þen­bir­ser­ma­ye­si­var,­kü­re­sel­çap­ta­et­ki­si­ni art­tý­ran­bir­ye­ni­en­te­lek­tü­el­e­ner­ji­si­var.­Bu­e­ner­ji,­de­ði­þim­is­te­ði­nin,­de­ði­þim­di­na­mi­ði­nin­ü­rü­nü. Sta­tü­koy­la­uz­la­þa­rak,­Kürt­le­rin­hak­ta­lep­le­ri­ni­mil­li­yet­çi­bir­söy­lem­le­yok­sa­ya­rak­bu­de­ði­þim­di­na­mi­ðiy­le­bir­lik­te­yü­rü­ne­mez.­

H. HÜSEYÝN KEMAL hhkemal@gmail.com

Türkiye’de Hizbullahçýlarýn serbest býrakýlmasý ve ortadan kaybolmalarý büyük tartýþma meydana getirdi. Bu tartýþmalardan en önemlisi demokratik açýlým sürecinde yeni bir komplo ile karþý karþýya olup olmadýðýmýzdý. Biz de bu konuyu bölgeyi çok yakýndan tanýyan yazar Oral Çalýþlar’la konuþtuk. Çalýþlar, AKP’nin ‘devlet be nim’ diyerek deðiþime direnmesi durumunda demokratik kesimin AKP’yi sileceðini de söyledi. ‘Hür Adam’ filmi üzerinden yapýlan tartýþmalarý deðerlendiren Çalýþlar, Said Nursî’nin filminin yasaða takýlmadan yayýnlanmasýný büyük bir kazanç olarak yorumladý.

n Tam­da­Kürt­me­se­le­si­nin­çö­zü­mün­de­bu­nu­söy­le­mek is­te­miþ­tim.­Di­nî­duy­gu­lar­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­mý­des­te­le­yen­bir­un­sur­ha­li­ne­ge­le­bi­lir.­Di­ni,­Kürt­me­se­le­sin­de en­gel­le­yi­ci­bir­un­sur­ol­mak­tan­çý­kar­mak­müm­kün.

Di­ni­ hak­ ta­lep­le­ri­ne­ kar­þý­ kul­lan­mak­ ye­ri­ne­ din­dar­la­rý so­ru­nun­ çö­zü­mün­de­ po­zi­tif­ bir­ un­sur­ o­la­rak­ kul­lan­mak müm­k ün.­ AKP,­ bu­ a­l an­d a­k i­ et­k i­s i­ ne­d e­n iy­l e­ me­s e­l e­y i Trab­zon’a,­ Yoz­gat’a,­ Ço­rum’a­ da­ha­ ko­lay­ an­la­ta­bi­lir.­ Bu­ra­da­mil­li­yet­çi­oy­he­sap­la­rý­dev­re­ye­gi­ri­yor.

n Tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri­ni­ dü­zen­le­yen­ ye­ni­ bir­ ka­nun mad­de­si­ge­re­ði­Hiz­bul­lah­ü­ye­le­ri­dý­þa­rý­çýk­tý­ve­PKK i­le­Hiz­bul­lah­a­ra­sýn­da­bir­ça­týþ­ma­ya­þa­na­bi­le­ce­ði­id­di­a­la­rý­dil­len­di­ril­di.­Ne­di­yor­su­nuz?­

Kürt­le­rin­yo­ðun­o­la­rak­ya­þa­dý­ðý­böl­ge­ler­de­di­nî­ve­mil­lî­kim­lik­bir­bi­riy­le­hep­re­ka­bet­ha­lin­de­ol­du.­U­zun­yýl­lar­di­nî­kim­lik da­ha­önp­lan­da­i­di.­An­cak­din­dar­lar­i­çin­de­de­mil­lî­kim­lik­yok sa­yý­la­maz­dý.­Dev­let,­bu­fark­lý­lý­ðý­kýþ­kýrt­ma­yý,­yýl­lar­ca­Kürt­me­se­le­si­nin­kim­lik­te­mel­li­çö­zü­mü­ne­en­gel­ol­mak­i­çin­bir­im­kân­mýþ gi­bi­gör­dü.­12­Ey­lül­dar­be­ci­le­ri,­u­çak­tan­at­týk­la­rý,­ü­ze­rin­de­â­yet­ler­ya­zý­lý­bro­þür­ler­le­PKK’lý­la­rýn­kâ­fir­ol­du­ðu­nu­söy­ler­di.­An­cak ge­li­nen­nok­ta­da­di­nî­ve­mil­lî­kim­lik­­le­ri­bir­bi­ri­nin­kar­þý­sý­na­ko­yup­ça­týþ­týr­ma­nýn­pa­ra­et­me­di­ði­ni­gör­dük.­“Biz­Müs­lü­ma­nýz, din­dar­lar­kar­deþ­tir,­ne­re­den­çýk­tý­bu­Kürt­lük”­de­ni­le­rek­me­se­le­nin­çö­zü­le­me­ye­ce­ði­or­ta­da.­Kürt­le­rin­din­da­rý­da­mil­li­yet­çi­si­de dil­le­ri­nin­yok­ol­ma­sý­ný,­kül­tür­le­ri­nin­si­lin­me­si­ni­is­te­mi­yor­lar.­ n Ya­ni­in­san­la­ra­hak­la­rý­ve­ril­me­den­sa­de­ce­Müs­lü­man­lýk­ü­ze­rin­den­bu­me­se­le­çö­zül­mez­di­yor­su­nuz?

Be­nim­böl­ge­de­din­dar­lar­la­da­i­yi­dost­luk­la­rým­var.­Gö­rüþ­tü­ðüm­i­mam­lar­var,­va­a­zý­ný­Kürt­çe­ver­mek­is­ti­yor.­Bu­nun­ge­rek­çe­si­o­la­rak­da­in­san­la­rýn­Türk­çe­va­a­zý­an­la­ma­ma­sý­ný­gös­te­ri­yor. Kürt­lü­ðü­ne­sa­hip­çýk­tý­ðý­ný­di­le­ge­ti­ri­yor.­ n As­lý­na­ba­kar­sa­nýz­din­dar­lýk­da­Türk­mil­li­yet­çi­li­ði­ne­ â­let­ e­di­le­rek­ yýp­ra­tý­lý­yor.­ Hiz­bul­lah’ý­ ku­ran­la­rýn da­de­rin­dev­let­ol­du­ðu­nu­u­nut­ma­mak­ge­rek.

Er­ge­ne­kon­ve­ya­de­rin­dev­let­di­ye­ce­ði­miz­güç­ler­mil­lî­kim­lik­le di­nî­kim­li­ði­ça­týþ­týr­mak­ü­ze­re­plan­lar­yap­tý­lar.­Ör­güt­len­me­ler ger­çek­leþ­tir­di­ler.­Bu­ter­tip­ler­bü­yük­fe­la­ket­le­re­yol­aç­tý.­Bir­çok­i­yi­ni­yet­li­din­dar­da­bu­ça­týþ­ma­nýn­ba­zen­un­su­ru­ha­li­ne­gel­di­ler.­ AKP­ve­BDP­a­ra­sýn­da­ki­si­ya­sî­re­ka­bet­bi­le­ba­zen­bu­te­mel­ü­ze­rin­den­o­kun­ma­ya­ça­lý­þý­lý­yor.­“Din­dar­lar­AKP’ye­mil­li­yet­çi­o­lan Kürt­ler­BDP’ye­oy­ve­ri­yor”­tü­rün­den­a­çýk­la­ma­lar­ya­pý­lý­yor. AKP’nin­bu­nu­yap­ma­ma­sý­lâ­zým.­So­nuç­ta­mil­lî­ta­lep­le­ri­bu­lu­nan­Kürt­le­rin­bir­kýs­mý­da­AKP’ye­oy­ve­ri­yor­ve­me­se­le­nin­in­san hak­la­rý­ve­öz­gür­lük­ler­te­me­lin­de­çö­zül­me­si­i­çin­de­AKP’nin­bir þey­ler­yap­ma­sý­ný­bek­li­yor.­De­ði­þik­si­ya­sî­e­ði­lim­den­Kürt­ler­bir bü­tün­o­la­rak­bu­i­þin­hak­te­me­li­ni­de­çö­zü­mü­nü­is­ti­yor­lar.­ n De­mok­ra­tik­a­çý­lým­sü­re­cin­de­Ha­bur’da­ya­þa­nan­-

lar­ ül­ke­ ge­ne­lin­de­ o­lum­suz­ bir­ ha­va­ o­luþ­tur­du. Þim­di­i­se­Hiz­bul­lah’ýn­göv­de­gös­te­ri­si­yap­ma­sý­de­mok­ra­tik­a­çý­lým­sü­re­ci­ne­na­sýl­yan­sýr? PKK’lý­la­rýn­Ha­bur’dan­gi­rip­si­vil­ha­ya­ta­ka­rýþ­mak­is­te­me­si, ya­sal­a­lan­da­si­ya­se­te­ge­çiþ­ve­si­lâh­la­rýn­bý­ra­kýl­ma­sý­dü­þün­ce­si­nin­ bir­ par­ça­sýy­dý.­ Ha­bur’da­ ya­þa­nan­la­ra­ Ba­tý’dan­ gös­te­ri­len­tep­ki­le­rin­hak­lý­ya­ný­var,­an­cak­ma­kul­o­la­rak­dü­þün­dü­ðü­müz­de­bu­nun­so­ru­nun­çö­zü­mün­yö­nün­de­a­týl­mýþ­bir­a­dým o­la­rak­ gö­rül­me­si­ ge­re­kir­di.­ So­nuç­ta­ o­ra­dan­ ge­len­ler­ si­lâ­hý bý­rak­ma­i­ra­de­si­ni­i­fa­de­et­miþ­ler­di.­Dað­da­mü­ca­de­le­e­den­bir in­sa­nýn­ ge­lip­ tes­lim­ ol­ma­sý­nýn­ da­ psi­ko­lo­jik­ bir­ ta­ra­fý­ var. Ha­bur’da­ ya­þa­nan­lar­ bu­ psi­ko­lo­ji­yi­ ha­fif­let­mek­ i­çin­ ya­pý­lan gös­te­ri­ler­di,­di­ye­o­kun­say­dý­iþ­bu­ka­dar­bü­yü­mez­di.­

Radikal yazarý Oral Çalýþlar, Said Nursî’nin hayatýný anlatan "Hür Adam" filminin yasaða takýlmadan yayýnlanmasýný büyük bir kazanç olarak yorumladý.

NURCULAR BAÞ DÜÞMAN OLARAK ÖÐRETÝLDÝ YAZAR ORAL ÇALIÞLAR: "ESKÝDEN OKULLARDA BÝZE NURCULAR 'BAÞ DÜÞMAN' OLARAK GÖSTERÝLÝYORDU; 'TÜRKÝYE'YÝ MAHVEDECEK ÖRÜMCEK KAFALILAR TOPLULUÐU.' BUNUN BÖYLE OLMADIÐINI KABUL EDEN YENÝ BÝR KÜLTÜR OLUÞTURMAK GEREKÝYOR. TABÝÎ KARÞI TARAFIN DA MODERN GÖRÜNEN ÝNSANLARI DOÐRU ANLAMASI DA ÖNEMLÝ."

Böy­le­söy­le­mek­çok­hak­sýz­lýk­o­lur.­Hü­kü­met­te­ma­a­le­sef Kürt­ me­se­le­si­ni­ ha­lý­nýn­ al­tý­na­ sü­pür­mek­ is­te­yen­ bir­ ta­výr n Hiz­bul­lah’ýn­gös­te­ri­si… gö­rü­yo­rum.­Kürt­çe­ta­le­biy­le­il­gi­li­yak­la­þý­mý­i­se­in­san­hak­A­ðýr­laþ­tý­rýl­mýþ­mü­eb­bet­le­ce­za­lan­dý­rý­la­ca­ðý­ke­sin­in­san­la­rý la­rý­ve­de­mok­ra­tik­stan­dart­la­ra­uy­gun­düþ­mü­yor.­Mil­yon­hu­kuk­za­af­la­rý­ný­çöz­me­ye­rek­tah­li­ye­si­ne­yol­aç­mak­kor­ku­tu­cu. lar­ca­in­san­a­na­di­li­nin­dev­let­ta­ra­fýn­dan­ko­run­ma­sý­ve­öð­Hiz­bul­lah’ý­JÝ­TEM’de­e­ði­ten,­ko­ru­yan,­kol­la­yan­güç­a­ca­ba­bun­- re­til­me­si­ko­nu­sun­da­dev­let­ten­a­tý­lým­bek­li­yor.­An­cak­hü­la­rýn­dý­þa­rý­çýk­ma­sý­ný­mý­sað­la­dý?­Ka­rar­la­rý­nýn­ke­sin­leþ­me­si­ne kü­met­ta­ra­fýn­dan­“Kürt­çe’yi­i­kin­ci­bir­res­mî­dil­o­la­rak­ka­bir­ay­ka­la­ser­best­bý­ra­kýl­dýk­la­rý­ný­dü­þü­nün­ce­ka­fa­lar­da­so­ru­i­þa­- bul­et­mek­müm­kün­de­ðil”­gi­bi­ya­nýl­tý­cý­bir­yak­la­þým­gös­te­ret­le­ri­o­lu­þu­yor.­Beþ­se­ne­dir­uy­gu­lan­ma­sý­er­te­le­nen­ya­sa­ne­den ri­li­yor.­ Kürt­le­rin­ böy­le­ bir­ ta­le­bi­ yok.­ Hü­kü­met,­ yak­la­þan on­la­rýn­mah­kû­mi­yet­gi­ye­ce­ði­mah­ke­me­ön­ce­si­ne­denk­gel­di? se­çim­ler­yü­zün­den­mil­li­yet­çi­lik­ya­pa­rak­prim­ka­za­na­ca­ðý­Bu­ra­dan­yo­la­çý­ka­rak­çok­çe­þit­li­te­o­ri­ler­i­cat­e­de­bi­li­ri­si­niz.­Ce­za­- ný­dü­þü­nü­yor.­An­cak­hü­kü­met­bu­gü­ne­ka­dar­mil­li­yet­çi­lik la­rý­on­gün­son­ra­ke­sin­le­þe­cek­ki­þi­ler­or­ta­lýk­ta­yok­lar.­Böy­le­o­- ya­pa­rak­ba­þa­rý­sað­la­ma­dý.­Tam­ter­si­ne­hü­kü­me­ti­mil­li­yet­lun­ca­da­ba­zý­so­ru­la­rý­sor­mak­ta­hak­lý­o­lu­yo­ruz.­ çi­lik­le­ vur­mak­ is­te­yen­ler­ ba­þa­rý­sýz­lý­ða­ uð­ra­dý­lar.­ Kürt­çe ko­nu­sun­da­a­ta­ca­ðý­a­dý­mýn­AKP’nin­se­çim­ler­de­þan­sý­ný­ar­n Hiz­bul­lah’ý­ kul­la­na­rak­ ye­ni­den­ kar­ga­þa­ çý­kar­- tý­ra­ca­ðý­ný­ dü­þü­nü­yo­rum.­ Bu­nu­ Türk­ top­lu­mu­nun­ tep­kiy­le mak­müm­kün­mü? kar­þý­la­ya­ca­ðý­ný­dü­þün­mü­yo­rum.­ Hiz­bul­lah’ý­es­ki­þek­liy­le­kul­la­na­cak­bir­gü­cün­a­ðýr­dar­be­ler­al­dý­ðý­ka­na­a­tin­de­yim.­Bir­kýs­mý­þu­an­da­yar­gý­da­he­sap­ve­ri­yor­lar. Gö­re­bil­di­ðim­ka­da­rýy­la­Hiz­bul­lah’ýn­böy­le­bir­ça­týþ­ma­ya­ye­ni­den­gi­ri­þe­bi­le­cek­e­ner­ji­si­ve­ni­ye­ti­yok.­An­cak,­bi­li­yo­ruz­ki­dev­let­i­çin­de­ba­zý­güç­le­rin­ce­bin­de­“Din­dar­lý­ðý­Kürt­me­se­le­sin­de çö­züm­ta­lep­le­ri­ne­kar­þý­bir­un­sur­o­la­rak­kul­la­na­bi­lir­mi­yiz?”­fik­ri­du­ru­yor.­Fay­da­sýz­ve­kö­tü­so­nuç­la­ra­ne­den­o­lan­bu­ar­gü­ma­ný ar­týk­kim­se­kul­lan­ma­ya­kalk­ma­ma­lý.­

n Ö­ca­lan,­Hiz­bul­lah’a­kar­þý­bü­yük­bir­teh­dit­ler­sa­vu­ru­yor…

Ben­böl­ge­de­ça­týþ­ma­o­la­ca­ðý­ka­na­a­tin­de­de­ði­lim.­An­cak­dev­let­ye­ni­den­böy­le­bir­þey­is­ter­se­o­za­man­du­rum­de­ði­þe­bi­lir. n PKK­ ken­di­ni­ dev­let­ kar­þý­sýn­da­ kö­þe­ye­ sý­kýþ­mýþ his­se­der­se­Hiz­bul­lah’ý­kýþ­kýr­ta­maz­mý?

PKK­ken­di­si­ne­kar­þý­lýk­ver­me­yen­bir­güç­le­ça­týþ­ma­i­çi­ne gir­mez.­Böl­ge­in­sa­ný­da­bu­nu­o­nay­la­maz.­ n Dev­le­tin,­ Kürt­ me­se­le­sin­de­ dini­ en­gel­le­yi­ci­ bir un­sur­ o­la­rak­ kul­lan­dý­ðý­ný­ söy­le­di­niz.­ Bu­gün­ din­dar­ di­ye­bi­le­ce­ði­miz­ bir­ hü­kü­met­ de­mok­ra­tik­ a­çý­lým­la­Kürt­me­se­le­si­ni­çöz­me­ye­ça­lý­þý­yor.­Siz­hü­kü­me­tin­di­nî­duy­gu­la­ra­Kürt­me­se­le­sin­de­en­gel­le­yi­ci­bir­rol­biç­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz?

n De­niz­Bay­kal’ýn­a­ka­de­mis­yen­ken­yap­tý­ðý­tesbit­-

le­rin­ de­mok­ra­tik­ plat­for­ma­ uy­gun­ ol­du­ðu­ an­cak par­ti­li­de­ri­ol­du­ðun­da­de­ðiþ­ti­ði­yö­nün­de­cid­dî­tes­bit­ler­ var.­ Ýn­san­lar­ Ký­lýç­da­roð­lu’nun­ CHP’yi­ dö­nüþ­tü­rüp­dö­nüþ­tü­re­me­ye­ce­ði­ko­nu­sun­da­kay­gý­lý.­

Hak­ký­ný­ye­me­mek­lâ­zým­bu­gü­ne­ka­dar­Baþ­ba­kan­bir­çok­a­lan­da­ce­sur­a­dým­lar­at­tý,­kri­tik­za­man­lar­da­risk­le­ri­gö­ze­a­lan­ka­rar­lar­ver­di.­Kürt­me­se­le­si­de­risk­al­ma­yý­ge­rek­ti­ri­yor.­Biz­de Baþ­ba­kan­dan­risk­al­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Ta­rih­te­ka­lý­cý­bir­iz­bý­rak­mak­is­ti­yor­sa­çö­züm­ris­ki­ni­gö­ze­al­ma­lý.­Ken­di­si­ne­sert­e­leþ­ti­ri­ler­yap­ma­mý­zýn­ne­de­ni­bu­i­þin­çö­zü­mü­yö­nün­de­a­dým­lar­at­ma o­la­nak­la­rý­na­sa­hip­ol­ma­sý­dýr.­Dü­ne­gö­re­so­run­la­rýn­çö­zül­me­sin­de­e­li­ko­lay­laþ­tý.­As­ker,­bü­rok­ra­si,­yar­gý­ve­CHP’nin­es­ki­si­ka­dar­en­gel­le­yi­ci­güç­le­ri­yok.­Bir­çok­þey­a­þýl­dý.­Her­za­man­böy­le im­kân­lar­e­le­geç­me­ye­bi­lir.­Cum­hur­baþ­ka­ný­da­“Kürt­me­se­le­si­nin­çö­zü­mün­de­u­lu­sal­ve­u­lus­lar­a­ra­sý­en­uy­gun­za­ma­ný­ya­þý­yo­ruz”­de­miþ­ti.­Hü­kü­me­ti­bu­nok­ta­da­zor­la­mak­ge­re­ki­yor. n KCK­o­pe­ras­yon­la­rý­bu­o­lum­lu­ha­va­yý­san­ki­da­ðýt­mý­þa­ben­zi­yor.

KCK­ dâ­vâ­sý,­ Kürt­ ha­re­ke­ti­nin­ ya­sal­ a­lan­da­ ge­liþ­me­si­ni zor­la­yan­çok­yan­lýþ­bir­dâ­vâ.­Hü­kü­me­ti­bu­nok­ta­da­ba­zý­o­dak­lar­ yan­lýþ­ yön­len­dir­di­ler.­ KCK­ da­va­sý­nýn­ a­çýl­ma­sýy­la PKK­za­yýf­la­dý­mý­güç­len­di­mi?­Git­sin­ler­ye­rin­de­tes­bit­et­sin­ler.­ KCK­ o­pe­ras­yo­nun­dan­ son­ra­ böl­ge­de­ da­ha­ çok­ in­san,­ ken­di­ni­ PKK’lý­ o­la­rak­ ta­ným­la­ma­ya­ baþ­la­dý.­ “Ma­dem be­le­di­ye­baþ­kan­la­rý,­BDP­il­ve­il­çe­baþ­kan­la­rý,­ka­dýn­kol­la­rý baþ­kan­la­rý­PKK’lý­o­za­man­da­biz­de­PKK’lý­yýz”­di­yor­lar.­ n 12­Ey­lül’de­ha­pis­ha­ne­ler­de­ya­þa­nan­lar­týp­ký­2010’da da­ha­fark­lý­þart­lar­da­ya­pý­lý­yor­gi­bi…

12­Ey­lül’de­ya­pý­lan­ha­ta­bir­baþ­ka­ko­þul­da,­bo­yut­ta­ye­ni­den ya­þa­ný­yor­as­lýn­da.­KCK­dâ­vâ­sý­mâ­nâ­sýz­bir­or­ta­ma­ne­den­ol­du.­An­ka­ra’da­o­tu­rup,­“Kö­tü­Kürt­le­ri­i­çe­ri­a­tar­sak,­i­yi­Kürt­ler ka­lýn”­te­o­ri­le­ri­ü­re­tip­Er­do­ðan’a­a­kýl­ve­ren­le­ri­u­ça­ða­bin­di­rip Sil­van’da,­Si­ve­rek’te­hal­kýn­a­ra­sýn­da­do­laþ­ma­ya­dâ­vet­e­di­yo­rum.­Bu­nun­ne­ka­dar­yan­lýþ­ol­du­ðu­nu­o­za­man­gö­rür­ler.

ESKÝDEN NURCULUK DÝYE BÝR SUÇ VARDI n Son­gün­ler­de­Sa­id­Nur­sî’nin­ha­ya­tý­ný­per­de­ye­ak­ta­ran­“Hür­A­dam”­fil­mi­tar­týþ­ma­la­ra­ne­den­ol­du.­Bütün bu­tar­týþ­ma­lar­ba­kýþ­a­çý­nýz­ne­dir?

Fil­mi­ gör­me­dim,­ an­cak­ en­ ya­kýn­ za­man­da­ iz­le­mek­ is­ti­yo­rum.­Fil­me,­ta­ri­hî­a­çýn­dan,­es­te­tik­a­çý­dan­e­leþ­ti­ri­ler­ya­pa­bi­lir­si­niz,­be­ðen­me­ye­bi­lir­si­niz.­An­cak­ger­çek­þu­ku­Sa­id Nur­sî,­ha­ya­tý­ya­sak­lar­la­geç­miþ­bir­in­san.­ Dü­ne­ka­dar­‘Nur­cu­luk’­di­ye­bir­suç­var­dý.­Nur­cu­luk­tan yar­gý­lan­mýþ­hap­se­gir­miþ­in­san­lar­var­dý.­Þim­di­bun­lar­nor­ma­le­dö­nü­yor.­Sa­id­Nur­sî’nin­ha­ya­tý­ta­rih­sel­bir­pa­na­ro­ma­al­týn­da­fil­me­dö­nü­þü­yor.­A­cý­lar,­sý­kýn­tý­lar­çek­miþ­bir­din­a­da­mý­nýn­ha­ya­tý­viz­yon­da­bir­film­o­la­rak­kim­se­nin­ya­sa­ðý­na,­san­sü­rü­ne­ta­kýl­ma­dan­si­ne­ma­lar­da­gös­te­ri­li­yor­sa­bu­bir­ka­zanç. n 12­Ey­lül­sav­cý­la­rýn­dan­Fa­ik­Ta­rým­cý­oð­lu­Di­ya­net Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný’nýn­Nur­cu­lar­ve­Sü­ley­man­cý­lar­hak­kýn­da­ dâ­vâ­ aç­ma­sý­ i­çin­ ken­di­si­ne­ teb­li­gat­ta­ bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­miþ­ti.

Di­ya­net’in­ ku­ru­luþ­ a­ma­cý­ za­ten­ bir­ ‘dev­let­ di­ni’­ o­luþ­tur­mak.­ Dev­le­tin­ ken­di­ne­ gö­re­ bir­ Müs­lü­man­lýk­ ta­ný­mý­ var. Bir­ke­re­Ký­lýç­da­roð­lu’na­za­man­ta­ný­mak­lâ­zým.­An­cak Dev­ l et­ Müs­lü­man­lý­ðý­ i­çin­de­ i­se­ Nur­cu­luk,­ Sü­ley­man­cý­lýk CHP’den­Tür­ki­ye’yi­de­ðiþ­ti­re­cek­de­mok­rat­bir­par­ti­çý­kar­ma yok.­ On­ la­rýn­ da­ Dev­let­ Müs­lü­man­lý­ðý­na­ da­hil­ e­dil­me­si­ ça­ha­ya­li­ne­ka­pýl­ma­ya­lým.­Yok­sa­bu­nun­so­nu­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý­o­ba­ l a­ r ý­ o­ l a­rak­ gö­rü­le­bi­lir­ bu­ tür­ mü­da­ha­le­ler.­ Ta­rým­cý­oð­lu lur.­Ben­a­çýk­ça­böy­le­bir­ha­yal­i­çin­de­de­ði­lim­A­ma­CHP’de­ki so­ r uþ­ t ur­ ma­ aç­ma­mýþ­ o­la­bi­lir,­ an­cak­ bir­çok­ mah­ke­me­nin de­ði­þi­min­Tür­ki­ye’de­ki­so­run­la­ra­cid­di­kat­ký­lar­yap­ma­sý Nur­ c u­ l a­ r ý­sýrf­i­nanç­la­rý­ne­de­niy­le­ce­za­lan­dýr­dý­ðý­ný­bi­li­yo­ruz.­­ müm­kün.­Hü­kü­met­Kürt­me­se­le­sin­de­çö­züm­yo­lun­da­a­dým­lar­at­mak­is­ter­se­CHP­geç­miþ­te­ol­du­ðu­gi­bi­“sa­kýn­ha!”­di­ye ba­ðýr­ma­ya­bi­lir.­CHP’nin­Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­mer­kez n Tür­ki­ye’nin­gi­de­rek­de­mok­ra­tik­leþ­ti­ði­bir­dö­nem­de par­ti­si­ol­ma­sý­ih­ti­ma­li­da­yan­dý­ðý­i­de­o­lo­ji­i­ti­ba­riy­le­müm­kün Sa­id­Nur­sî’nin­fik­ri­ya­tý­nýn­ne­gi­bi­kat­ký­sý­o­la­bi­lir? de­ðil.­A­ma­geç­miþ­ten­fark­lý­bir­CHP­o­la­ca­ðý­da­ke­sin.­Bu Sa­id­Nur­sî’nin­dü­þün­ce­le­ri­ne­çok­ha­kim­ol­ma­dý­ðým­dan­de­rin fark­lý­lýk­bi­raz­da­hü­kü­me­tin­de­mok­ra­si­ve­in­san­hak­la­rý­ko­- laf­lar­et­mek­is­te­mem.­Be­nim­gö­rü­þüm­Sa­id­Nur­sî’nin­ma­ruz nu­sun­da­iz­le­ye­ce­ði­po­li­ti­ka­la­ra­bað­lý­o­la­rak­þe­kil­le­ne­cek­tir. kal­dý­ðý­bas­ký­la­rýn­in­san­lýk­dý­þý­ol­du­ðu­dur.­Nur­cu­la­rý­da­bu­ül­ke­n Ya­pý­lan­ a­raþ­týr­ma­lar­da­ Ýç­ A­na­do­lu­ gi­bi­ Türk­le­rin­ yo­ðun­ ya­þa­dý­ðý­ yer­ler­de­ Kürt­çe­ e­ði­tim­le­ il­gi­li n As­ke­rin­es­ki­si­gi­bi­po­li­ti­ka­da­ak­tif­rol­üst­le­ne­me­me­- nin­bir­top­lum­sal­kül­tür­ve­din­dar­lar­top­lu­lu­ðu­o­la­rak­an­la­mak ge­rek­ti­ði,­Tür­ki­ye­kül­tü­rü­nün­bir­par­ça­sý­ka­bul­et­mek­ge­rek­ti­ði­bir­kar­þý­tav­rýn­ol­ma­dý­ðý­da­a­þi­kâr… si­CHP’nin­de­ði­þim­de­et­ken­rol­oy­na­mýþ­mý­dýr? dir.­Ar­týk­Sa­id­Nur­sî’yi­da­ha­i­yi­an­la­ma­mýz­i­çin­da­ha­faz­la­im­kî­Hü­kü­me­tin­“Kürt­çe­ko­nu­þan­yurt­taþ­la­rý­mýn­a­na­dil­le­ri­ni As­ker,­bü­rok­ra­si,­yar­gý­ve­CHP­bir­cep­he­o­luþ­tu­ru­yor­lar­- ný­mýz­var.­Ta­rih­te­yok­sa­yýl­mýþ,­yal­nýz­lý­ða­i­til­miþ­in­san­la­rý­mýz­la ko­ru­ma­la­rýy­la­ il­gi­li­ Mil­lî­ E­ði­tim­ Ba­kan­lý­ðý­ i­çin­de­ bir­ yön­- dý.­Bu­cep­he­de­ði­þi­me­kar­þý­di­renç­gös­te­ri­yor­ve­AKP’nin­ö­- il­gi­li­de­ðer­len­dir­me­yap­mak­i­çin­ye­ni­ta­ri­hî­im­kân­lar­do­ðu­yor.­ tem­bu­lup­ted­bir­ler­a­la­ca­ðým”­de­me­si­ye­ter­li.­Ý­kin­ci­res­mî nü­nü­ kes­mek­ ko­nu­sun­da­ bir­ it­ti­fak­ si­ya­se­ti­ iz­li­yor­du.­ An­dil,­e­ði­tim­di­li­fa­lan­de­ðil.­Ta­lep­de­bu­de­ðil­za­ten. cak­ bu­ o­dak­lar­ bi­rer­ bi­rer­ es­ki­ güç­le­ri­ni­ yi­tir­di­ler.­ Yar­gý­ i­- n Her­­hal­de­top­lu­mun­de­ði­þik­kül­tür­le­ri­nin­or­tak­bir çin­de­de­ði­þi­me­di­re­nen­ka­nat­son­re­fe­ran­dum­la­es­ki­a­ðýr­lýk­- Tür­ki­ye­kül­tü­rü­o­luþ­tur­ma­vak­ti­ge­li­yor? n Bu­ra­da­a­na­mu­ha­le­fet­par­ti­si­o­lan­CHP’nin­tav­rý la­rý­ný­ kay­bet­ti.­ As­ker,­ es­ki­ et­kin­li­ðin­den­ e­pey­ce­ u­zak­ bir Gel­di­ði­i­çin­nor­mal­le­þi­yor.­Sa­id­Nur­sî­de,­Na­zým­Hik­met da­ ö­nem­li.­ Siz­ Ke­mal­ Ký­lýç­da­roð­lu­ dö­ne­mi­ni­ na­sýl nok­ta­ya­ gel­di.­ CHP­ yö­ne­ti­mi­ de­ Bay­kal’ýn­ git­me­siy­le­ ye­ni de,­Ne­ cip­Fa­zýl­da,­Pe­ya­mi­Sa­fa­da­hat­ta­Nec­met­tin­Er­ba­kan bu­lu­yor­su­nuz? bir­þe­kil­ka­zan­dý.­Bun­lar­bir­bi­ri­ne­bað­lý­þey­ler.­Ta­biî­mer­kez da­top­lum­sal­ta­ri­hi­mi­zin­bir­par­ça­sý.­Bun­la­rý­ken­di­ta­ri­hi­ger­Bir­ se­ne­ ön­ce­si­ne­ ka­dar­ De­niz­ Bay­kal­ ön­der­li­ðin­de­ki med­ya­nýn­da­bu­güç­le­rin­bir­par­ça­sý­ol­du­ðu­nu­u­nut­ma­mak çek­li­ði­i­çin­de­yer­li­ye­ri­ne­o­turt­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­E­ðer­bu­de­CHP,­ MHP’den­ da­ha­ ka­tý­ bir­ tu­tum­ iz­li­yor­du.­ Bu­ çiz­gi­nin ge­re­ki­yor.­O­ra­da­da­bir­de­ði­þim­ya­þa­na­ca­ðý­gö­rü­lü­yor.­ ðer­le­ri­yer­li­yer­le­ri­ne­o­tu­rur­sak­sað­lýk­lý­bir­ge­le­cek­ku­ra­bi­li­riz. yu­mu­þa­dý­ðý­ný­ gö­re­bi­li­riz.­ Ý­ki­ se­ne­ ön­ce­ Der­sim’de­ki­ kat­liâ­Bu­gü­ne­ka­dar­kor­ku­ü­ze­rin­den­ya­zýl­mýþ­bir­ta­rih­var­dý.­Bu­sü­mý­sa­vu­nan­i­kin­ci­a­dam­O­nur­Öy­men­yok­ve­Ký­lýç­da­roð­lu n AKP­de­ði­þi­me­di­re­nen­ka­nat­la­rýn­nis­pe­ten­tas­fi­ye­- reç­hâ­lâ­bit­miþ­de­de­ðil.­O­kul­lar­da­o­ku­tu­lan­in­ki­lap­ta­ri­hi­nin baþ­kan­ol­du.­Bun­la­rý­gör­mek­ge­re­ki­yor.­20­yýl­dýr­mil­li­yet­çi­- siy­le­güç­lü­ol­du­ðu­nu­var­sa­yýp­de­ði­þi­mi­dur­du­rur­mu? tek­ta­raf­lý­ol­du­ðu­nu,­top­lum­sal­de­ði­þi­mi­an­lat­ma­dý­ðý­ný­bi­li­yo­lik­ü­ze­ri­ne­te­mel­len­di­ril­miþ­CHP’nin­al­tý­ay­da­Kürt­me­se­le­AKP’nin­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de­hü­kü­met­ol­ma­ih­ti­ma­li­var, ruz.­Bu­res­mî­ta­rih­an­la­yý­þý­nýn­ye­ri­ne­ye­ni­si­ni­koy­mak­ge­re­ki­si­ne­ de­mok­ra­tik­ çö­züm­ler­ ü­re­te­ce­ði­ gi­bi­ bir­ bek­len­ti­ i­çi­ne an­cak­bu­ü­çün­cü­dö­nem­AKP­i­çin­bü­yük­teh­li­ke­ler,­risk­ler­i­çe­ri­- yor.­Za­man­la­ta­ri­he­nor­mal­göz­le­bak­ma­yý­öð­re­ne­ce­ðiz.­Tür­ki­gir­mek­ger­çek­çi­ol­maz.­Bun­la­rýn­ya­nýn­da­CHP­yö­ne­ti­mi­ne yor.­AKP­yar­gý­yý,­as­ke­ri,­bü­rok­ra­si­yi­de­mok­ra­si­a­ley­hi­ne­kol­la­- ye’de­fark­lý­lýk­la­r­bi­li­ne­rek,­say­gý­gös­te­ri­le­rek­ye­ni­çe­þit­li­lik­o­lu­þu­Kürt­ kim­li­ði­ni­ sa­vu­nan­ ba­zý­ i­sim­le­rin­ de­ gir­di­ði­ni­ gör­mek yan,­on­lar­la­sta­tü­ko­te­mel­li­it­ti­fak­la­ra­gi­ren­bir­ye­re­doð­ru­ev­ri­le­- yor.­Es­ki­den­o­kul­lar­da­bi­ze­Nur­cu­lar­baþ­düþ­man­o­la­rak­gös­te­ri­ge­re­kir.­CHP’de­mil­li­yet­çi­ler­son­de­ði­þik­lik­ler­de­yö­ne­tim­i­- bi­lir.­“Dev­le­tin­tem­sil­ci­si­be­nim”­de­me­ye­baþ­la­dý­ðý­an­dan­i­ti­ba­- li­yor­du;­“Tür­ki­ye’yi­mah­ve­de­cek­ö­rüm­cek­ka­fa­lý­lar­top­lu­lu­ðu.” çin­de­za­yýf­la­dý­lar.­Ge­çen­haf­ta­‘Cu­mar­te­si­An­ne­le­ri’nin­ya­- ren­da­ha­ön­ce­ki­“mað­dur-zen­ci”­po­zis­yo­nun­dan­“mað­rur-ha­- Bu­nun­böy­le­ol­ma­dý­ðý­ný­ka­bul­e­den­ye­ni­bir­kül­tür­o­luþ­tur­mak nýn­da­ i­ki­ CHP­ ge­nel­ baþ­kan­ yar­dým­cý­sý­ var­dý.­ Da­ha­ ön­ce kim”­du­ru­mu­na­ge­çe­bi­lir.­Bu­na­da­ir­i­þa­ret­ler­de­var.­E­ðer­AKP ge­re­ki­yor.­Ta­biî­kar­þý­ta­ra­fýn­da­mo­dern­gö­rü­nen­in­san­la­ra­ah­lâk­de­ði­þi­me­di­re­nir­se,­sta­tü­koy­la­bir­ko­a­lis­yo­na­gir­me­ye­kal­kar­sa sýz­e­ti­ke­tin­den­vaz­geç­me­si,­on­la­rý­doð­ru­an­la­ma­sý­da­ö­nem­li… CHP­a­çý­sýn­dan­bu­ra­la­ra­yak­laþ­mak­müm­kün­de­ðil­di.­


YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað recepbozdag@yeniasya.com.tr

Ümit Kýzýltepe umitvar@yeniasya.com.tr

OTOMOBÝL

Sayfa Tasarým: Sedat Serdar

sedat@yeniasya.com.tr

13

Peugeot, 200. yýlýnda dünya rekorlarý kýrdý PEUGEOT, DÜNYADA 2 MÝLYON 142 BÝN ADET ÝLE TARÝHÎ SATIÞ REKORU KIRARKEN, TÜRKÝYE'DE DE REKORLARA ÝMZA ATTI.

Nissan araç bulsaydý, satacaktý

2010 yýlý otomotiv pazarýný deðerlendiren Nissan Oto motiv A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlkim Sancaktaroðlu, “Tüm markalarda olduðu gibi, bizim için de 2010 yýlýnýn en önemli konusu tedarik oldu, talebi karþýlamakta ciddî sýkýntýlar yaþadýk ve hâlâ da yaþýyoruz” dedi.

2010 YILINDA TOPLAM PAZAR % 38 ORANINDA BÜYÜME GÖSTERÝRKEN, % 81 ORANINDA BÜYÜME BAÞARISI GÖSTEREN NÝSSAN, 2010'DA DAHA FAZLA ARAÇ TEDARÝK EDEBÝLSEYDÝ ONLARI DA SATACAKTI. 2010 yýlýnda toplam pazar % 38 oranýnda büyüme gösterirken, % 81 oranýnda büyüme baþarýsý gösteren Nissan, 2009 yýlýný % 1.33 pazar payý ile kapatmýþtý. Nissan, 2010 yýlýnda binek pazar payýný % 1.6’dan % 2.2’ye çýkarýrken, hafif ticarî pazar payýný da % 0.8 olarak korudu. Toplam pazar da ise % 1.74’lük bir pazar payýna ulaþtý. Aralýk ayýnda ise 3,077 adetlik satýþ ile % 2.1’lik bir pazar payý elde etti. 2010 yýlý otomotiv pazarýný deðerlendiren Nissan Otomotiv A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlkim Sancaktaroðlu; “Tüm markalarda olduðu gibi, bizim için de 2010 yýlýnýn en önemli konusu te darik oldu, talebi karþýlamakta ciddî sýkýntýlar yaþadýk ve hâlâ da yaþýyoruz. Tüm bu tedarik sýkýntýsýna raðmen 2010 yýlýný tarihî bir baþarý ile kapattýðýmýz için çok mutluyuz” dedi. Mart ayýnda 2010 yýlýnda pazardan baðýmsýz 7.000 adet Qashqai satma

hedefleri olduðunu belirten Ýlkim Sancaktaroðlu sözlerine þöyle devam etti; “O dönem için 3 yýlda satýlan adedin bir yýl içinde satýlmasý oldukça iddialý bir hedefti. Fa-

kat 2009 yýlýnda 3.809 adetlik satýþla sýnýfýnýn en çok tercih edilen Crossover’ý olan Qashqai’nin satýþ baþarýsýný, 2010 yýlýnda, 7.051 adet Qashqai ve 454 adet Qashqai+2 satýþý ile toplamda 7.500 adet seviyesine getirdik. Auto Show Fuarý’ nda lansmanýný gerçekleþtirdiðimiz Yeni Micra 545 ve Juke 1.113 adetlik satýþ rakamýyla 2011’de görecekleri yoðun talebi þimdiden belli etti.” Nissan, yýlýn ilk ayýna yeni Micra, Note ve Sancaktaroðlu, bu sene en az 21.000 adet Qashqai’ daki avantajlý ödeme imkânla- satýþ gerçekleþtirmek istediklerini belirterýyla giriyor. Ocak ayýnda, yoðun ilgi gö - rek, “Bu da 760.000’lik bir pazarda % 2.8 ren Juke modelini 40,075TL’ den baþla- pazar payý yapmakla eþdeðerdir. 2011 yýyan fiyatlarla satýyor. “Þehrin Anahtarý” lýnda ürün gamýna Murano Dizel’i katYeni Micra aylýk 339TL taksitle, “Asi Þe- mayý planlýyoruz. Ocak ayý ile birlikte hir li” Qash qai ay lýk 400TL tak sit le Navara’nýn yeni 3.0 V6 versiyonunu 46,075 TL’ den baþlayan fiyatlar ile satý- satýþa sunduk. Bu çok özel bir araç oþa sunuluyor. “Ailenizin Geniþ Otomobi- lup özel sipariþ ile getirilecektir. 2011 li” Nissan Note ise aylýk 380TL taksitle yýlýnda sizleri ve tüketicileri bir sürpriz 30,943 TL. baþlangýç fiyatý ile satýþta. bekliyor” dedi.

Yýlýn ilk kampanyasý

2010 yýlýnda % 37 oranýnda bir geliþme ile 760 bin 913 adet satýþ rakamlarýna ulaþan Türkiye otomotiv pazarýnda Peugeot % 43 oranýnda bir artýþ göstererek 43 bin 395 adet satýþ gerçekleþtirdi. 2009 yýlýna göre Pazar payýný 0,2 puan artýran Peugeot toplam pazarda % 5,7 oranýnda pazar payý elde etti. Pazar geliþiminin üzerinde bir artýþ gösteren Peugeot, Aralýk ayýnda 7 bin 926 adet ile Türkiye’deki ay bazýnda satýþlarýnda rekor kýrdý. Peugeot, satýþ adeti olarak 2010 yýlýnda Türkiye pazarýndaki en iyi ikinci performansýný elde ederek toplam pazarda 6. sýrayý ve hafif ticari araç pazarýnda 3. sýrayý elde etti, binek otomobil pazarýnda ise 1 basamak kazandý. Dünyada 2 milyon 142 bin adet ile tarihi satýþ rekoru kýran (+%16, 3) ve birinci Fransýz otomobil markasý olan Peugeot, Türkiye’de de rekorlara imza attý. Son 3 yýlda satýþ rakamlarýný ikiye katlayan, Pazar payýný ise % 63 oranýnda bir geliþme ile 2.2 puan artýrarak 5,7’ye yükselten Peugeot, pazarda 3 basamak yukarý çýktý. Binek

Ibiza ailesi 26 bin 400’den baþlayan fiyatlarla DOÐUÞ Otomotiv-SEAT, markanýn dünya çapýnda en çok satan modeli olan Ibiza ailesi için 2010 Aralýk ayý kampanyalarýný, yeni yýlda da sürdürüyor. Gittiði her yerde tüm ilgiyi üzerinde toplayan Ibiza ailesi 26 bin 400’den baþlayan fiyatlarla SEAT Yetkili Satýcýlarý’nda… Ibiza ailesi, tasarým, donaným ve kullaným özelliklerinin yaný sýra avantajlý fiyatlarýyla da herkesin ihtiyacýna göre bir seçenek sunuyor.

Hyundai’den göz kamaþtýran modeller Hyundai, otomotiv endüstrisinin anavataný olan ABD-Detroit’teki en büyük otomobil fuarý olan NAIAS’ta (North American International Auto Show– Kuzey Amerika Uluslararasý Otomobil Fuarý) iki yeni dünya lansmaný gerçekleþtirdi. Hyundai, fuarda Veloster isimli yeni crossover coupe modelini ve Curb isimli konseptini ilk kez tanýttý. Hyundai’nin yakaladýðý büyük geliþimin son örneklerinden biri olan Veloster, arka yolcularýn araca daha rahat binmesi için sadece sað tarafta sunulan tek arka kapýsý ve çift kavramalý debriyaja sahip 1.6 litre hacmindeki direkt enjeksiyonlu benzinli motoruyla yüzünü dünyaya ilk kez gösterdi.

T.C. ARSÝN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) Sayý: 2010/177 Esas.

28/12/2010

Davacý, ÞEREF ÇALIÞKAN ile Davalý, NATALÝA ÇALIÞKAN arasýnda mahkememizde görülmekte olan Boþanma davasý nedeniyle; Aþaðýda kimliði yazýlý davalýya duruþma günü bunca aramalara raðmen teblið edilemediði anlaþýldýðýndan adý geçen davalýnýn duruþma günü olan 24.02.2011 günü saat 10.40'da bizzat duruþmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri duruþmaya gelmedikleri veya bizzat kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruþmanýn gýyaplarýnda yapýlacaðý 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. 29. maddeleri gereðince adý geçen davalýya tebligat yerine kaim olmak üzere ilanan teblið olunur. 24.09.2008 DAVALININ KÝMLÝÐÝ NATALÝA ÇALIÞKAN 27485470906 TC Kimlik nolu, VLADÝMÝR VE SUETLANA KIZI KABARDÝNO-BALKARSK 10.07.1973 DOÐUMLU TRABZON ÝLÝ ARSÝN ÝLÇESÝ YAYLACIK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI

www.bik.gov.tr B: 3052

otomobil pazarýnda 18 bin 851 adet satýþ ve % 37 oranýnda geliþme ile otomotiv sektörü sýralamasýnda 1 basamak yukarý çýkan Peugeot, hafif ticarî araç pazarýnda ise 24 bin 544 adet satýþ rakamý ve % 47 oranýnda geliþme ile üst üste 2. yýlýnda 3. sýrada yer aldý. Peugeot markasýnýn 2010 yýlýnda gerçekleþtirdiði satýþlarýn % 31’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluþuyor. 148 bin 396 adet olarak gerçekleþen 2010 yýlý Aralýk ayý pazarýnda ise Peugeot, 7 bin 926 adet satýþ adeti ile Türkiye’de ay bazýnda kendi satýþ rekorunu kýrdý. Ýki yýl üst üste dünyada birinci Fransýz otomobil markasý olan Peugeot, dünya otomobil markalarý sýralamasýnda 1 basamak yukarý çýkarak 9. luða yerleþti. Avrupa sýralamasýnda 1 basamak yükselerek 4.lüðü elde eden Peugeot, dünyada toplam hafif ticari araç satýþlarýný % 36 arttýrdý.

2010’UN son ayýna büyük kampanya ile giren Volkswagen Ticarî Araç, ilgi gören indirimlerini yeni yýla da taþýdý. 4.000 TL’ye varan indirimler sunan kampanya, sýnýfýnýn üstün özelliklerine sahip olan Volkswagen Ticarî Araç modellerine çok daha uygun þartlarda sahip olma imkâný saðlýyor. Kampanya sayesinde Transporter, Caravelle ve Crafter minibüs modellerine 4.000 TL’ye varan indirim oranlarýnýn yanýsýra uygun ödeme þartlarý ile sahip olmak mümkün. Ekim ayýnda tanýtýlan ve yenilenen dýþ tasarýmýyla çok daha þýk bir görünüme kavuþan Yeni Caddy ise 36.845 TL’den baþlayan çok özel lansman fiyatý ile satýþa sunulmaya devam ediyor.

Efsane Fiat Panda Mart’ta geliyor FIAT’IN ilk olarak 1980 yýlýnda üretmeye baþladýðý ve ekonomik mini þehir otomobilleri alanýnda yepyeni bir sayfa açarak 30. yaþýný deviren Fiat Panda efsanesi, Türkiye’de yeniden yollara çýký yor. Fiyat pozisyonlandýrmasý ve hedef tüketici analizi yeniden yapýlarak 19 bin 950 TL’den baþlayan anahtar teslim sa týþ fiyatýyla boy gösterecek Fiat Panda, sadece 1.2 litre 69 HP’lik benzinli motorla ithal edilecek.

DÜNYANIN öncü otomobil üreticileri arasýnda yer alan Fiat’ýn bol ödüllü efsanevi modeli Fiat 500, Meksika’da üretilerek ABD ve Kanada pazarlarýnda sunulmasýnýn ardýndan 2011 Detroit Otomobil Fuarý’nda da görücüye çýktý. Chrysler Grubu çatýsý altýnda yer alan ve satýþ sonrasý aksesuarlar ile servis alanýnda faaliyetler gösteren Mopar’ýn imzasýný taþýyan modifiyeli Fiat 500 versiyonlarý, hem iç hem dýþ tasarým unsurlarýyla dikkat çekiyor.

RENAULT, Ocak ayýnda müþterileri ne tüm binek modellerde ve Yeni Kangoo Multix ayrýca Trafic Passenger modellerinde dosya masrafý almý yor. Bu kam pan ya da Cli o HB 27.550TL, Fluence 37.200TL ve Megane HB 36.850TL’den baþlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor.

PEUGEOT, 2011 yýlýnýn ilk ayýnda da Peugeot almak isteyen müþterileri için büyük kolaylýklar saðlýyor. Peugeot’nun sunduðu fýrsatlar arasýnda Peugeot Finans’dan düþük tak sitli ve balon ödemeli finansman seçenekleri bulunuyor. Ayrýca 31 Ocak tarihine kadar herhangi bir binek ya da ticari Peugeot isteyenler, Ocak’ta araçlarýný teslim alýp, ödemeye Haziran 2011’de baþlayabilecekler.

Volkswagen ticaride 2010 fiyatlarý

Modifiyeli Fiat 500 Detroit Fuarý’nda!

Renault’da Ocak ayýnda dosya masrafý yok

Ýlk ayda kolaylýklar

Skoda 2010’da rekor satýþa ulaþtý

Kia Picanto, 2010’da en çok satýlan minik oldu KÝA'NIN minik sýnýftaki baþarýlý temsilcisi Picanto, 2010 yýlýný A segmentinin en çok satan otomobili olarak tamamladý. 2010 yýlýnda A segmentindeki toplam satýþlarýn % 21’ini oluþturan Kia Picanto, 2005, 2006 ve 2007 yýllarýn da sýnýfýnýn en çok satan otomobili olmuþtu. Kia Picanto, 1.1 lt benzinli ve 1.1 lt turbo dizel motor seçeneði ile satýþa sunuluyor. Hem düz hem de otomotiv vites seçeneðine sahip olan Kia Picanto, 2011 yýlý Nisan ayýnda tamamen yenilerek ülkemizde satýþa sunulacak. Uluslar arasý lansmaný ise Mart ayýnda Cenevre Otomobil Fuarý’nda gerçekleþtirilecek. Yeni Kia Picanto ülkemizde ise Nisan ayýnda satýþa sunulacak.

SKO DA tüm dün ya da ki sa týþ la rýy la 2010 yýlýný rekorla kapatýrken Türkiye’de de önemli bir baþarýya imza atarak teslimatlarýný yüzde 86,1 oranýnda artýrdý. Skoda, dünya genelinde 762 bin 600 adet ile tarihinin en yüksek satýþýný gerçekleþtirerek geçen yýla oranla yüzde 11,5’lik artýþa ulaþtý. Skoda, Tür kiye’de de 6 bin 332 araç teslimatý gerçekleþtirerek, 2009’daki 0,9’luk pazar yüzdesini 1,24’e taþýmayý baþardý. Skoda’nýn Türkiye distribütörü Yüce Auto Genel Müdürü Mahmut Kadirbeyoð lu, tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de Skoda olarak büyük bir baþarý yakalandýðýna dikkat çekerek “Biz 2010 yýlýný atýlým yýlý olarak ilan etmiþtik. Deðerli iþ ortaklarýmýzla birlikte hayata geçirdiðimiz “Dönüþüm Baþlýyor ” konseptiyle atýlým planýmýzýn meyvelerini toplamaya baþladýk. Bu ivme gelecek yýllarda da artarak sürecektir” dedi.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

SPOR

ÖZAK: TEBRÝK BEKLERKEN, ISLIKLANDIK

BAKIÞ

Baþbakan'a ayýp oldu

DEVLET Bakaný Faruk Nafýz Özak, Türk Telekom Arena'nýn açýlýþýnda taraftar tepkisi nedeniyle yaþananlar için ''Bayramý cenaze törenine dönüþtürmek çok büyük bir saygýsýzlýk'' deðerlendirmesinde bulundu. Özak, taraftarlarýn yaptýðýnýn büyük bir saygýsýzlýk ve seviyesizlik olduðunu belirterek, þunlarý söyledi: ''Bayramý, cenaze törenine dönüþtürmek çok büyük bir saygýsýzlýk. Býrakýn buraya bu kadar emek vermiþ bir kiþiyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný bir sporsever ve özellikle Galatasaray'a kimsenin yapamayacaðý bir katkýyý yapmýþ bir kiþi. Çok rahatsýz oldu. Biz de rahatsýz olduk. Tabii bütün Galatasaraylýlara mal etmek istemeyiz ama bu anlayýþýn mutlaka statlardan uzaklaþtýrýlmasý lazým. Bu bir seviyesizlik. Baþbakan tepkisini gösterdi ve ayrýldý. Biz de ayrýlýyoruz. Bu duruma diyecek bir þey yok. Bizi alkýþlamalarý, tebrik etmeleri lazýmken, bu saygýsýzlýðý yapanlarla ayný ortamda oturmak doðru deðil.''

Özgener: Bu tepki son derece üzücü TARIM ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Eker ise yaþananlar için, ''Yapýlanlar çok ayýp, saygýsýzlýk'' ifadelerini kullandý. Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, yaþananlarýn son derece üzücü olduðunu ifade ederek, ''Galatasaray Kulübü Baþkaný her söyleminde ve biz federasyon olarak her söylemimizde, bu stadýn yapýmýnýn Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan gerçekleþtirildiðini dile getirdik. Baþbakanýmýz tarafýndan Türk futboluna büyük bir eser kazandýrýlmýþ. Galatasaray Kulübü'nün geleceði açýsýndan belki de en büyük yatýrým olmuþ. Böyle bir tepkiyle karþýlanmak son derece üzücü oluyor'' diye konuþtu. Öte yandan Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn, Galatasaray Kulübü Baþkaný Adnan Polat'a taraftarýn tepkisinden duyduðu üzüntüyü dile getirdiði gözlendi.

EROL DOYURAN erol@yeniasya.com.tr

G

Galatasaray'ýn 2010-2011 futbol sezonunun ikinci yarýsýndan itibaren maçlarýný oynayacaðý Türk Telekom Arena, yapýlan çeþitli ýþýk gösterileriyle hizmete girdi. FOTOÐRAF: A.A

BAÞBAKANI PROTESTO EDENLERÝ BULACAÐIZ sinde muhteþem bir stadý bize kazandýrdý. Davetimizi kabul edip açýlýþa da teþrif etti. Ancak burada kendisine Galatasaray taraftarý dahi diGalatasaray Baþkaný Adnan yemeyeceðim bazý insanlarýn yapmýþ olduðu tepkiler nedeniyle doðal olarak stattan ayrýlma Polat, Türk Telekom Arena'nýn mecburiyeti hissetti ve ayrýldý. Kesinlikle böyle açýlýþýnda yaþananlarla ilgili bir þeyi hiç haketmedi. Bizim Galatasaray örf olarak, "Muhteþem geceyi bozanve adetleri içerisinde Sayýn Baþbakanýmýzý bu lar var. Kim olduklarýný tespit ederada çok iyi aðýrlamamýz gerekiyordu. Ama maalesef yapamadýk. Burada tepki yapan kesiceðiz ve gerekeni yapacaðýz" dedi. mi de ben Galatasaraylý olarak addetmiyorum. GALATASARAY Kulübü Baþkaný Adnan Polat, Zaten yönetim kurulumuzu toplayýp, bununla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom ilgili ne gerekiyorsa yapacaðýz. Çünkü kimseArena'nýn açýlýþýnda yaþananlarla ilgili olarak, nin bunu yapmaya hakký yok. Ben þahsen GaGalatasaray camiasý adýna Baþbakan Recep latasaray camiasý adýna Sayýn BaþbakanýmýzTayyip Erdoðan'dan özür diledi. Baþbakan Er - dan özür diliyorum. Hiç hak etmediði bir mua doðan'ýn stadýn yapýmý için devletin bütün im- meleye tabi kaldý.'' Galatasaray'ýn misafir olarak kanlarýný harekete geçirdiðini kaydeden Polat, sahaya gelen herkesi iyi bir þekilde aðýrlamasý þöyle konuþtu: ''Stadýn yapýmý için Sayýn Baþba- gerektiðini belirten Polat, ''Maalesef suiistimal kan çok büyük bir gayret sarfetti. Devletin bü- edenler var. Böyle muhteþem bir geceyi bozantün imkanlarýný harekete geçirdi ve biliyorum lar var. Kim olduklarýný tespit edeceðiz ve gereki bu iþi caný gönülden severek yaptý. Netice- keni yapacaðýz'' ifadesini kullandý.

‘‘

Protestocular Ajax'ý bile ýslýkladý GALATASARAYLI taraftarlar, Türk Telekom Arena Stadý'nýn açýlýþ maçýnda rakipleri Ajax'ý ýslýkladýlar. Galatasaraylý futbolcularý ýsýnmak için sahaya çýktýklarýnda coþkuyla alkýþlayan ve tribünlere çaðýran taraftarlar, tam bu sýrada sahaya gelen Ajaxlý futbolculara ýslýklý tepki gösterdiler. Geleneksel olarak misafir takýmlara yönelik yapýlan bu tepkinin hemen sonrasýnda, karþýlaþmanýn dostluk maçý olduðunu hatýrlayan taraftarlar, bu kez Hollanda ekibini alkýþladýlar.

alatasaray'ýn sezonun ikinci yarýsýndan itibaren maçlarýný oynayacaðý Türk Telekom Arena, yapýlan çeþitli etkinliklerle hizmete girdi. Öncelikle altýný çizelim. Arena çok güzel bir stat. Atmosferi insaný büyülüyor. Tribünler rahat ve saha her taraftan güzel görülüyor. Taraftarlarýn müthiþ tezahüratlarý statdaki ambiasý daha da gü zelleþtiriyor. Ancak bu stadý doldurmak kolay deðil. 52 bin seyirci kapasitesi var. Galatasaraylý futbolcular dolu tribünlere karþý oynamak istiyorsa çok baþarýlý sonuçlar almak zorunda. Yoksa kimse bu yolun kahrýný çekip, maça gitmez.. BU STADIN YAPIMINDA EMEÐÝ BÜYÜK Muhteþem ýþýk gösteriliyerilyle baþlayan açýlýþa gölge düþürüldü. Baþbakan Recep Tayyip Erdo ðan'ýn stada gelmesiyle birlikte ýslýklý protestolar uzun bir süre devam etti. Halbuki Türk Telekom Arena'nýn bu noktaya gelmesinde Baþbakan Erdoðan'ýn çok büyük emeði var. Bu stadýn 1.5 yýl gibi kýsa sürede yapýlmasýnda gerçekten büyük destek saðladý. Baþbakan'ýn bu tip statlardan Türkiye'ye 10'dan fazla yapýlmasý gibi bir rüyasý da. Hatta Türkiye'de bir Avrupa Futbol Þampiyonasý ya da Dünya Futbol Þampiyonasý'ný Türkiye'ye getirilmesi için yakýn çevresine talimat verdiðini biliyoruz. PROTESTOLAR ORGANÝZE BÝR ÝÞ MÝ? Yapýlanlarý doðru bulmuyoruz, Islýklý protestoyu haketmedi, bilakis Baþbakan'ýn þahsýna ayýp edildiðini düþünüyoruz. Bu kadar emek sarfetmesine karþýlýk bir açýlýþ konuþmasý yapmasýna raðmen tahammül edilemedi. Bu olumsuz durumu bütün Galatasaray tribünlerine yüklemek doðru deðil. Bazý seyirciler protestoya katýlmayýp, Baþbakan'a alkýþlarla destek verdiler. Ancak ortada kasýtlý bir durum var. Yetkililer bile bu protestonun organize bir iþ olduðunu söylediler. 2012'DE ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ GELEBÝLÝR Bu güzel stat UEFA kritirlerine uygun þekilde yapýldý. Bazý eksiklikmedi var. Yapýlmasý durumunda en geç Aðustos ayýndan itibaren dört dürtlük bütün kriterlere uygun ve beklentileri olan bir stada kavuþmuþ oluruz. 2012'de iyi diyaloglar kurulmasý halinde bir UEFA Avrupa finali veya Þampiyonlar Ligi finalini Ýstanbul'da seyredebiliriz. Bunun için UEFA nezdinde çok iyi çalýþmalar yapýlmasý gerekir. Ayrýca UEFA Baþkaný Michael Plati'niyi mutlaka Türk Telekom Arena'da misafir edilip, bu görkemli tesisin görmesi saðlanmalýdýr. KADÝR TOPBAÞ'IN EMEÐÝNÝ UNUTMAYIN Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ý da tebrik ediyoruz. Türk Telekom Arena'ya gidilmesi için çok önemli yollar ve metro baðlantýlarýný kýsa bir sürede tamamlayarak, açýlýþa yetiþtirdi. Bu yüzden taraftarlar özellikle metro ile geldiklerinde stada ulaþmakta fazla zorluk yaþamadýlar, sadece gireceði tribünü bulmakta sýkýntý çektiler. Kapýlarda yer alan güvenlik görevlilerinin de bu konuda fazla bilgili olmamalarýndan dolayý, taraftarlarýn zorlandýðý görüldü. EKSÝKLÝKLER BÝR AN ÖNCE YAPILMALI Açýlýþýn 15 Ocak'a yetiþtirilmesi için yüzünden gözle görülür önemli eksikler göze çarptý. Örneðin tribünlerin üst katlarý çok rüzgar alýyor ve insanlar titreyerek üþüyor. Fenerbahçe yönetimi Þükrü Saracoðlu Stadýnda yaþanan ayný sýkýntýyý büyük ýsýtýcýlar monte ederek gidermiþlerdi. Ayrýca stadýn dýþýnda yeterli bir aydýnlatma da yok. Basýn tribününde kablosuz internetin olmamasý basýn mensuplarýna büyük sýkýntý yaþattý. Cep telefonu hatlarýnda yaþanan sorun nedeniyle de gazeteciler kendilerine ait mobil internet modemleriyle internete baðlanamadýlar.

Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nýn yapýmýnda Baþbakanýn çok büyük bir gayret sarfettiðini söyledi.

Tuncay harika oynadý STOKE CITY'ÝN BOLTON'I 2-0 YENDÝÐÝ MAÇTA TUNCAY MAÇIN ADAMI SEÇÝLDÝ. TUNCAY Þanlý'nýn 90 dakika forma giydiði maçta Stoke City, sahasýnda Bolton Wanderers'ý 2-0 yenerken, milli futbolcu maçýn adamý seçildi. Britannia Stadý'nda oynanan ve 27 bin futbolseverin izlediði karþýlaþmaya Tuncay ilk 11'de baþladý ve 90 dakika sahada kaldý. Çok iyi bir performans sergileyen Tuncay, maçýn adamý seçildi. Evsahibi takýma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Higginbotham ve 63. dakikada penaltýdan Etherington attý. Guardian

gazetesinde maçý yorumlayan ''Stoke City On This Day'' kitabýnýn yazarý Richard Murphy, Tuncay Þanlý'nýn performansýndan övgüyle söz ederken, milli futbolcunun çok iyi oynadýðýný ve maçýn adamý olduðunu belirtti. Stoke City'nin ikinci golü attýðý penaltýnýn kazanýlmasýnda Tuncay'ýn ''akýllýca'' pasýnýn etkili olduðunun vurgulandýðý gazetede, taraftar oylamasýna da yer verildi. En fazla oyu alan Tuncay, takým arkadaþlarýný geride býraktý.

Uður Boral sakatlandý n SÜPER Lig'in ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de, dün an tren ma ný ya rý da býrakan Uður Boral'ýn sol üst kasýðýnda yýrtýk tespit edildi. Sarýlacivertli kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, Uður Boral'ýn yapýlan kontrollerin de sol üst ka sý ðýn da yýrtýk tespit edildiði ve tedavisine hemen baþlandýðý bildirildi. Bu arada sarýlacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Miracle Otel'in antrenman sahasýnda basýna kapalý bir antrenman gerçekleþtirdi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

DÝZÝ

Her akþam Risâle-i Nur dersi AVUSTRALYA'YA GELÝÞÝMÝZÝN DÖRDÜNCÜ GÜNÜYDÜ. PAZAR AKÞAMI VAKFIN GENÝÞ SALONU YÝNE DOLUYDU. VAKIFTA HER AKÞAM SENE BOYUNCA DERS YAPILIYORDU. BÖYLE BÝR ÜLKEDE YAÞAYAN ÝNSANLARIN KÝMLÝKLERÝNÝ MUHAFAZA ETMEK ÝÇÝN BAÞKA ÇARE DE YOKTU. SBS DEVLET RADYOSUNDAYIZ

SAMÝ CEBECÝ 2 sami_cebeci@hotmail.com

v­ us­tral­ya’ya­ge­li­þi­mi­zin­dör­dün­cü­gü­nüy­dü.­Pa­zar­ak­þa­mý­vak­fýn­ge­niþ­sa­lo­nu yi­ne­do­luy­du.­Üst­kat­tan­ka­me­ra­sis­te­miy­le­ba­yan­lar­alt­kat­ta­ki­der­si­ta­kip­e­di­yor­lar­dý.­Va­kýf­ta­her­ak­þam­se­ne­bo­yun­ca­ders­ya­pý­lý­yor­du.­Böy­le­bir­ül­ke­de­ya­þa­yan­in­san­la­rýn kim­lik­le­ri­ni­mu­ha­fa­za­et­mek­i­çin­baþ­ka­ça­re­de yok­tu.­Ce­ma­a­tin­a­lâ­ka­sý­ve­dik­kat­le­din­le­me­le­ri bel­li­bir­se­vi­ye­yi­gös­te­ri­yor­du. Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bek­le­nen­son­mü­ced­did­di.­Â­hir­za­man­da­ge­le­rek­Ýs­lâm­di­ni­ni­tah­rip­et­me­ye­ça­lý­þan­ve­Ri­sâ­let-i­Ah­me­di­ye­yi­(asm)­in­kâr e­den­deh­þet­li­þa­hýs­la­rýn­tah­ri­bi­ni­ta­mir­et­mek­le mü­kel­lef­ti.­Fen­ve­fel­se­fe­den­ge­len­da­lâ­let­ce­re­yan­la­rý­na­kar­þý­i­man­e­sas­la­rý­ný­ak­lî­ve­il­mî­de­lil­ler­le­is­pat­e­de­rek,­ehl-i­i­ma­nýn­i­ma­ný­ný­Ri­sâ­le-i­Nur­la mu­ha­fa­za­et­mek­va­zi­fe­si­ni­üst­len­miþ­ti.­Coð­ra­fî­o­la­rak­Do­ðu­A­na­do­lu’da­doð­muþ,­fa­kat­ha­ya­tý­nýn ö­nem­li­bir­bö­lü­mü­nü­Türk­le­rin­a­ra­sýn­da­ge­çir­miþ­ti.­Ken­di­be­yan­la­rý­na­gö­re­ba­ba­ta­ra­fýn­dan Haz­ret-i­Ha­san’a,­an­ne­ta­ra­fýn­dan­Haz­ret-i­Hü­se­yin’e­da­ya­ný­yor­du.­Ehl-i­Bey­tin­en­mü­him­va­zi­fe­si o­lan­Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­ni­mu­ha­fa­za­ve­sün­net-i­se­ni­ye­yi­ih­yâ­et­mek­va­zi­fe­si­ni­bu­za­man­da­de­ruh­te e­di­yor­du.­Çok­e­mâ­re­le­rin­ve­i­þâ­ret­le­rin­de­lâ­le­tiy­le mâ­nen­va­zi­fe­liy­di.­An­cak­O,­va­zi­fe­nin­kud­si­ye­ti­ni ve­Nur­Ri­sâ­le­le­ri­nin­ö­ne­mi­ni­na­za­ra­ve­ri­yor,­ken­di þah­sý­ný­ve­mâ­ne­vî­ma­ka­mý­ný­ar­ka­plâ­na­a­tý­yor­du. Zi­ra,­bâ­ki­ha­ki­kat­ler­fâ­ni­þa­hýs­lar­ü­ze­ri­ne­bi­na­e­di­le­mez­di.­E­dil­se,­va­zi­fe­ye­e­hem­mi­yet­li­za­rar­o­lur­du.­“Bir­za­man­son­ra­Ri­sâ­le-i­Nur­la­rýn­çok­þa­þa­a­lý gün­le­ri­ge­le­cek,­fa­kat­o­gün­le­ri­Ýn­þâ­al­lah­ben­gör­me­ye­ce­ðim.”­di­ye­rek,­hiz­me­tin­zah­me­ti­ne­tâ­lip­o­lu­yor,­ra­hat­ve­þe­re­fi­ni­ge­le­cek­ye­ni­ne­sil­le­re­bý­ra­ký­yor­du.­Yi­ne­“Bir­za­man­ge­le­cek,­ben­bu­Ri­sâ­le­le­ri­bü­tün­dün­ya­ya­o­kut­tu­ra­ca­ðým.­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­Dev­le­ti­bu­Ri­sâ­le­le­ri­if­ti­har­la­bü­tün­dün­ya­ya­i­lân­ve­neþ­re­de­cek.­Siz,­ki­me­ta­le­be­ol­du­ðu­nu­zu,­ki­me­hiz­met­et­ti­ði­ni­zi­ve­na­sýl­bir­þa­hýs­la­ko­nuþ­tu­ðu­nu­zu­bil­mi­yor­su­nuz.”­de­miþ­ti.­Bu­gün­i­ti­ba­riy­le­el­li­nin­ü­ze­rin­de­dün­ya­di­li­ne­ter­cü­me­e­di­len­Nur­Ri­sâ­le­le­ri,­ye­di­ký­t'a­da­ve­bü­tün­dev­let­ler­de­bir­þe­kil­de­o­ku­nu­yor­du.­Bu­nun­en­bü­yük­þa­hit­le­rin­den­bi­ri­si­de,­ül­ke­miz­den­on­beþ­bin­ki­lo­met­-

A

Avustralya Nur Vakfýnda yýlýn her akþamý Risale-i Nur dersi yapýlýyor. Yabancý toplumla iç içe yaþayan insanlarýn kimliklerini korumalarý için bu dersler önemli bir ihtiyaç.

re­u­zak­ta­yüz­ler­ce­Nur­Ta­le­be­si­o­lan­siz­ler­si­niz. Ders­ve­soh­be­ti­miz­bu­min­vâl­ü­ze­re­sü­rüp­git­ti.

toð­raf­çek­tik.­Ay­ný­ak­þam­va­kýf­ta­yýz.­Ders­sa­lo­nu yi­ne­do­luy­du.­Biz­ler,­Ýs­lâm’a­hiz­met­e­den­bü­tün ce­ma­at­le­re­kar­þý­mu­hab­bet­do­luy­duk.­Fark­lý­me­“TEFEKKÜR DÜNYALARI”... tot­lar­la­hiz­met­ve­ren­ve­ö­zel­lik­le­gur­bet­el­ler­de Pa­zar­te­si­gü­nü,­Fa­tih­kar­deþ­Mel­bo­ur­ne­þeh­ri­ni din­kar­deþ­le­ri­mi­zin­kay­bol­ma­ma­sý­i­çin­var­gü­cüy­do­laþ­týr­dý.­Þeh­rin­en­yük­sek­bi­na­sý­o­lan­U­re­ka­To­- le­ça­lý­þan­bu­grup­la­rýn­hiz­met­le­ri­ne­ta­raf­tar­ve­du­wer’a­çýk­týk.­Sek­sen­se­ki­zin­ci­kat,­tu­rist­le­rin­þeh­ri â­cý­ol­ma­lýy­dýk.­Biz­ler,­Ri­sâ­le-i­Nur­mes­le­ði­ni­o­ri­ji­sey­ret­ti­ði­ve­fo­toð­ra­fý­ný­çek­ti­ði­bö­lüm­dü.­1998­yý­- nal­kim­li­ðiy­le­ko­ru­mak,­ya­þa­mak,­ya­þat­mak­ve­ge­lýn­da­gel­di­ði­miz­de­çýk­tý­ðý­mýz­Re­al­to­To­wer­çok­a­- le­cek­ne­sil­le­re­ay­nen­ak­tar­mak­mis­yo­nu­nu­üst­þa­ðý­lar­da­kal­mýþ­tý.­O­nun­el­li­al­týn­cý­ka­týn­dan­þeh­ri len­miþ­tik.­Ye­ni­As­ya­E­ko­lü­bu­hu­sus­ta­çok­has­te­mâ­þa­et­miþ­tik.­Bu­bi­na,­a­ra­dan­ge­çen­on­i­ki­yýl­i­- sas­tý.­Meþ­ve­re­ti­e­sas­a­lan­bir­ya­pý­sý­var­dý.­Bel­de­ler­çin­de­ya­pýl­mýþ.­Þe­hir­ta­ma­men­a­yak­lar­al­týn­day­dý. den­baþ­la­ya­rak­U­mu­mî­Þû­ra­ya­ka­dar­u­za­nan, Gök­yü­zü­ký­yý­sý­an­la­mý­na­ge­len­bir­ka­bi­ne­gi­re­rek meþ­ve­ret­zin­ci­riy­le­bir­bi­riy­le­bað­lan­mýþ­mü­te­ca­bi­na­nýn­dý­þý­na­çýk­týk.­Ta­ba­ný­cam­dý.­Dý­þa­rý­çýk­tý­ðý­- nis­ve­mü­te­sa­nid­bir­grup­tu.­Ken­di­kim­li­ði­mi­zi­ve mýz­da,­ta­ba­ný­ve­dört­ta­ra­fý­cam­o­lan­ka­bin­çok de­ðe­ri­mi­zi­bil­me­liy­dik.­Fe­yiz­li­bir­soh­bet­ol­muþ­tu. he­ye­can­ve­ri­ciy­di.­Â­de­ta­boþ­luk­tay­dýk.­Di­ðer­gök­- O­ak­þam­da­böy­le­geç­ti.­Gün­ler­su­gi­bi­a­kýp­gi­di­de­len­ler­a­ya­ðý­mý­zýn­al­týn­da­kal­mýþ­tý.­Bir­hay­li­fo­- yor­du.­Sa­lý­gü­nü­grup­ha­lin­de­Bo­ta­nik­Bah­çe­si­ne

gö­tü­rül­dük.­Yüz­el­li­se­ne­ön­ce­ha­mi­yet­li­bir­kaç­ki­þi­nin­ko­or­di­nas­yo­nun­da­ku­ru­lan­bu­ge­niþ­a­lan ger­çek­ten­çok­ib­ret­ve­ri­ciy­di.­Al­lah’ýn­ha­ri­ka­sa­n'at­la­rý­na­mâ­nâ-yý­har­fiy­le­bak­mak­tam­bir­te­fek­kür­i­ba­de­ti­o­lu­yor­du.­Ak­þam­ya­pý­lan­i­ma­nî­ve­iç­ti­maî­ders­ler­de­tam­bir­fe­yiz­kay­na­ðýy­dý.­Fa­tih­kar­de­þin­is­te­ði­ü­ze­ri­ne­gö­tür­dü­ðü­müz­al­tý­ki­tap­tan­o­lu­þan­o­tuz­beþ­ta­kým,­ya­ni­i­ki­yüz­on­ki­ta­býn­yüz sek­sen­ta­ne­si­o­ge­ce­ve­son­ra­ki­ge­ce­bit­ti.­O­tuz­ta­ne­si­ni­Sydney’e­a­yýr­mýþ­týk.­Gün­düz­le­ri­boþ­geç­mi­yor­du.­Çar­þam­ba­gü­nü­de­dev­ak­var­yu­ma­gö­tü­rül­dük.­Ren­gâ­renk­kü­çük­ba­lýk­lar­dan­kö­pek­ba­lýk­la­rý­na,­mü­rek­kep­ba­lýk­la­rýn­dan­ah­ta­pot­la­ra­ka­dar en­vâ-i­çe­þit­de­niz­can­lý­la­rýn­da­ki­sa­n'at­lý­key­fi­yet­ler, Sa­ni-i­Zü’l-Ce­lâ­lin­ve­Son­suz­Kud­ret­sa­hi­bi­nin var­lýk­ve­bir­li­ði­ne­sa­yý­sýz­dil­ler­le­þa­hit­lik­ya­pý­yor­du.­Bir­hay­li­te­fek­kür­et­tik.

Perþembe günü SBS devlet radyosuna gittik. Fatih Yargý kardeþ þehri avucunun içi gibi biliyordu. Kolaylýkla ulaþtýk. Program yapýmcýsý Tanju Yenisey çok kibar ve nazik bir beyefendiydi. On iki sene evvel telefonla yaptýðýmýz programda, þahsen de tanýþmak ve bir kahve içmek talebinde bulunmuþtu. Yeterli zamanýmýz olmadýðý için gidememiþtik. Allah ömür verince neler olmuyordu ki! Ýþte, þimdi stüdyoda karþý karþýya idik. Kayýt alýp Cuma günü öðleden sonra yayýnlayacaðýný söyledi. Anadolu topraklarýndan kalkýp on beþ bin kilometre uzaklýktaki bu gurbet memleketine gelen, iki sene çalýþýp bir ev, bir araba ve bir de dükkân alacak kadar para biriktirip geri dönmeyi plânlayan, fakat otuz kýrk seneden beri bu yad ellerde kalan vatandaþlarýmýzýn ve çocuklarýnýn kaybolup gitmemesi için neler yapýlabileceði konularýný konuþtuk. Sonra, güncel konularýn en baþýnda gelen Kürt sorunu, anadilde konuþup eðitim alabilme ve özerklik talebi gibi meselelere girdik. Türkiye’nin asýl probleminin gerçek bir demokrasiye sahip olamayýp, korumak zorunluluðu hissettiði resmî ideolojisiydi. Ýleri demokrasilerde resmî ideoloji yoktu. Vatandaþlarýn temel hak ve hürriyetleri tuzak kanunlarla kýsýtlanmamalýydý. Anadilde konuþmak insanlarýn en temel hakkýydý. Türklerle Kürtler bin yýldýr birlikte yaþýyorlardý. Etle týrnak gibi birbirleriyle kaynaþmýþlardý. Ülkeyi birlikte kurmuþlar, birlikte savunmuþlardý. Hepimiz Müslüman’dýk. Irkçýlýk, dinimizin reddettiði cahiliyye döneminden kalma bir belâydý. Ülkemizin toprak bütünlüðü korunmalý ve resmî dili Türkçe olarak kalmalýydý. Onun dýþýnda Kürt kökenli vatandaþlarýmýz dillerini ve kültürlerini geliþtirebilmeliydi. Nasýl bu kýt'ada seksen beþ çeþit millet bir arada yaþýyor, dillerini, dinlerini ve kültürlerini yaþatýyor ve resmî dil Ýngilizce olmak üzere devlet bu tabiî durumu teþvik ediyorsa, bizim ülkemizde de ayný durum olmalýydý. Yüz sene önce Bediüzzaman Hazretleri bu durumu görmüþ ve kurmayý plânladýðý bir Ýslâm Üniversitesinde “Arapça vacip, Türkçe lâzým, Kürtçe caiz olmalý.” demiþti. Eðer o proje hayata geçmiþ olsaydý, bu gün bu problemi konuþuyor olmayacaktýk. “Bütün mü'minler ancak kardeþtir.” semavî düsturu ile ýrkçýlýðýn önü alýnabilirdi. Ýslâm prensiplerinden hayat alan ileri bir demokrasi ülkeyi rahatlatacaktý. Özerklik talebi gibi þeyler, ülke gerçekleriyle örtüþmüyordu. Onun nihayeti, dýþ güçlerin de parmak karýþtýrmasýyla istiklâliyete kadar giderdi. Silâhlar susmalý, hak ve hürriyetler içinde herkes meþrû hareketlerinde þahane serbest olmalýydý. Kýrk altý dakika süren bu karþýlýklý konuþma, iki bölüm halinde ve iki gün yayýnlandý. Bu doðru tesbitler elbette bir gün karþýlýðýný bulacak ve ülkemin insanlarý yaþadýðý topraklarda kendisini kuþlar gibi hür ve özgür hissedeceklerdi.

KADERÝMÝZDE ÝNGÝLÝZCE HUTBE VERMEK DE VARMIÞ! CUMA gü­nü­Fa­tih­kar­deþ­le­Top­lum­Rad­yo­su­na­gi­der­ken,­Sa­dýk Ho­ca­ e­li­me­ i­ki­ kâ­ðýt­ tu­tuþ­tur­du.­ Bi­ri,­ mer­hum­ Þa­ban­ Dö­ðen Ho­ca­nýn­hut­be­ki­ta­býn­dan­a­lýn­mýþ­fo­to­ko­pi,­di­ðe­ri­de­o­nun­Ýn­gi­liz­ce­ö­ze­tiy­di.­“Bu­gün­Cu­ma­Na­ma­zý­ný­se­nin­kýl­dýr­ma­ný­is­ti­yo­ruz”­ de­di.­ Þa­þýr­mýþ­tým­ ve­ “Na­sýl­ o­lur?”­ de­dim.­ “O­lur,­ o­lur! Sen­o­kur­sun.”­de­di.­Ýn­gi­liz­ce­met­ni­a­çýk­tan­o­ku­dum.­“Ta­mam, tam­ doð­ru.­ Ha­di­ Al­lah­ yar­dým­cýn­ ol­sun.”­ de­di. Rad­y o­d a­ on­ i­k i­ se­n e­ ev­v el­ ol­d u­ð u­ gi­b i, prog­ram­ya­pým­cý­sý­Mah­mut­Bey­le­ya­rým­sa­at­can­lý­prog­ram­yap­týk.­Di­ðer­rad­yo­da­ki­ko­nuþ­ma­la­rýn­bir ben­ze­riy­di.­ O­ da­ gün­cel­ ko­nu­la­rý­ter­cih­et­miþ­ti.­Her­i­ki­ rad­y o­ da­ Cu­m ar­t e­s i ak­þ a­m ý­ ve­r e­c e­ð i­m iz kon­f e­ran­sýn­ du­yu­ru­su­nu­yap­tý­lar.­Ve­rim­li­bir­ça­lýþ­ma­ol­du. Rad­yo­dan­son­ra Cu­ma­na­ma­zý­na ye­tiþ­tik.­Ön­ce Türk­çe,­ar­ka­sýn­dan Ýn­gi­liz­ce­hut­be­yi­o­ku­duk­tan­son­ra­na­ma­zý­e­dâ­et­tik.­Çok ka­la­ba­lýk­bir­ce­ma­at var­dý.­Her­þey­ak­lý­ma ge­lir­di­de,­bu­u­zak­kýt'a­da­Ýn­gi­liz­ce­hut­be­o­ku­yup Cu­ma­na­ma­zý­kýl­dý­ra­ca­ðým ak­lý­ma­hiç­gel­mez­di.­Bu­da tat­lý­bir­ha­tý­ra­o­la­rak­ha­fý­za­lar­da kal­dý. Ay­ný­ ak­þam,­ Bro­ad­me­a­dows­ sem­tin­de i­kin­ci­ der­si­mi­zi­ ger­çek­leþ­tir­dik.­ ­ye­tü’l-Küb­ra’dan­tev­hid­ek­sen­li­bir­ders­ti.­Re­fi­ki­miz­o­lan­bir­grup­tan da­ ka­tý­lan­lar­ ol­muþ­tu.­ Ders­ten­ son­ra­ on­la­rýn­ ye­ni­ yap­týr­dýk­la­rý ders­ha­ne­le­ri­ni­ zi­ya­ret­ et­tik.­ Ýþ­te,­ kar­deþ­lik­ ve­ dâ­vâ­ ar­ka­daþ­lý­ðý buy­du.­Her­kes­be­ðen­di­ði­tarz­da­kal­ma­lý,­fa­kat­bir­bi­ri­ni­de­ol­-

du­ðu­ gi­bi­ ka­bul­ et­me­liy­di.­ Bir­ hiz­me­te­ da­ha­ maz­har­ ol­ma­nýn þev­kiy­le­tek­rar­vak­fa­dön­dük.­Va­kýf­baþ­ka­ný­Re­fik­Ko­yu­A­ða­bey kap­ta­ný­mýz­dý­ve­mem­nu­ni­ye­ti­ni­di­le­ge­ti­ri­yor­du.­­

NUR VAKFI PÝKNÝÐÝ... A­vus­tral­ya­ kýt'a­sý­na­ u­laþ­tý­ðý­mý­zýn­ o­nun­cu­ gü­nüy­dü­ ve­ gün­ler­den­ Cu­mar­te­siy­di.­ Nur­ Vak­fý­ pik­nik­ dü­zen­le­miþ­ti.­ Dört­ yüz­den­ faz­la­ Nur­ Ta­le­be­si­ ço­luk­ço­cuk­pik­nik­a­la­ný­ný­dol­dur­muþ­tu. Bir­ ta­raf­tan­ man­gal­lar­ ya­ký­lý­yor, di­ðer­ta­raf­tan­da­ders­ler­ya­pý­lý­yor­du. Ce­ma­a­tin­ kay­naþ­ma­sý­ i­çin­ böy­l e­ prog­r am­l a­r a her­ ta­raf­ta­ ih­ti­yaç­ ol­du­ðu­ ö­nem­li­ bir­ ger­çek.­ Gü­n ey­ ya­r ým kü­re­ yaz­ mev­si­mi­ni ya­þ a­d ý­ð ý­ i­ç in­ ha­v a mü­s a­i t­t i.­ Av­r u­p a ve­ A­me­ri­ka­ kýt'a­la­rý­ don­d u­r u­c u­ so­ðuk­lar­ya­þa­yýp­u­çak se­fer­le­ri­ip­tal­e­di­lir­ken,­ ay­n ý­ an­d a­ bu ký­ta­nýn­ yaz­ mev­si­mi­ni­ ya­þ a­m a­s ý,­ Al­l ah’ýn son­s uz­ kud­r e­t i­n in­ bir de­li­liy­di.­Mu­te­dil­bir­ha­va var­dý.­ Gü­zel­ bir­ gün­ ge­çir­miþ­tik.­O­ak­þam,­beþ­yüz­ci­va­rýn­da­ki­ka­tý­lým­cýy­la­ “Ý­man,­in­san ve­ kâ­i ­n at” ko­n u­l u­ kon­f e­r an­s ý­m ý­z ý pay­laþ­týk.­A­çýþ­ko­nuþ­ma­sý­ný­ya­pan­e­mek­tar­Nur­Ta­le­be­si­Mus­ta­fa­Gök,­Ri­sâ­le-i­Nur­dan ve­ci­ze­ler,­ Meh­met­ ­kif’ten­ ký­sa­ þi­ir­ler­ ve­ dü­þün­dü­ren­ es­pri­le­riy­le­ kon­fe­ran­sa­ renk­ kat­tý.­ Bir­ ta­raf­ta­ ba­yan­lar,­ di­ðer­ ta­raf­ta­er­kek­le­rin­o­tur­du­ðu­sa­lon,­can­lý­ve­he­ye­can­lý­bir­ka­la­ba­lý­ða­ev­sa­hip­li­ði­yap­mýþ­tý. —DEVAM EDECEK—

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E E N YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 17 OCAK 2011 PAZARTESÝ

Washington’da Osmanlý izleri ABD’NÝN BAÞÞEHRÝ WASHINGTON’DA, ABD’NÝN SEMBOLÜ OLAN WASHINGTON ANITI ÝLE KONGRE VE ÜLKENÝN EN GÜZEL MÜZELERÝNDEN ULUSAL DOÐA TARÝHÝ MÜZESÝ, ÝÇÝNDE OSMANLI’DAN HATIRALARI BARINDIRIYOR. ABD’NÝN kurucusu ve ilk Baþkaný George Washington anýsýna yapýlan Washington Anýtý, Amerikalýlara hem özgürlüðü, hem de Baþkan Washington’ýn ülkesine yaptýðý “katkýlarýn enginliðini” anlatýyor. Mermer, granit ve kum ta þýn dan o lu þan a nýt, 169,29 metre yüksekliðiyle de sadece þehrin deðil, dünyanýn taþtan yapýlmýþ en uzun heykeli ve dikili taþý konumunda. Baþkente uçakla veya araçla gelirken, açýk havada en az 30 mil uzaktan görülebilen anýt, yerli ve yabancý turistlerin de ilgi odaðý. Toplam 36 bin 491 bloktan oluþan ve en tepesine 897 basamak kullanýlarak çýkýlabilen anýtta artýk yürümek yasak olsa da þehri ayaklar altýna alan muhteþem manzarasýný görmek isteyenler, asansörleri kullanmak için ya aylar öncesinden rezervasyon yaptýrýyor ya da sabahýn erken saatinden itibaren kuyruða giriyor. Ziyaretçiler, dört köþeli anýtýn üç yanýndan Kongre, Beyaz Saray ve Lincoln Anýtý’ný tepeden izleme fýrsatý buluyor. Washington ve ABD ile özdeþleþen bu anýtýn yapýlýþý ve Osmanlý ile baðlantýsý ise hayli ilginç bir hikaye...

“ÝYÝ ÞEKÝLDE CÝLÂLANMIÞ, SÜSLÜ BÝR YAPI”

18 YIL YARIM KALDI Ölümünün ardýndan ABD’nin ilk Baþkaný Was hing ton’ý o nur lan dýr mak ve ül ke si ne katkýsýný hatýrlatmak için anýt yapýlmasý fikri ortaya atýlmýþ, nerede ve ne tür bir anýt ya pýlaþacaðýna iliþkin yýllar süren tartýþmalarýn ardýndan düzenlenen yarýþmada mimar Robert Mills tarafýndan hazýrlanan dikili taþ þeklindeki anýt planý kabul edilmiþti. Anýtýn ilk köþe taþý 1848 yýlýnda törenle ABD’nin baðýmsýzlýk günü olan 4 Temmuzda konuldu. Ancak para sýkýntýsý, siyasî çekiþmeler ve

Ulusal Doða Tarihi Müzesi'nde Osmanlý'ya ait deðerli taþlar da bulunuyor. FOTOÐRAFLAR: AA

iç savaþ sebebiyle 47 metreye kadar yükse len anýtýn yapýmý 1858 yýlýnda durduruldu. 18 yýl aradan sonra 1876 yýlýnda dönemin Baþkaný Ulysses Grant’ýn anýtýn tamamlanmasý talimatýný vermesi üzerine orduda mühendis olan Thomas Carey tarafýndan inþaata devam edildi. Mills’in planýnda bazý deðiþikliklere gidildi. Anýtýn son taþý 6 Aralýk

1884 yýlýnda eklendi, resmi açýlýþý da 9 Ekim 1888’de ya pýl dý. An cak u zun yýl lar ya rým kaldýðý için anýtta taþlar arasýnda renk farklýlýðý bugün bile çýplak gözle görülebiliyor. Açýlýþýnýn ardýndan ise ilk 6 ayda 10 bini aþkýn kiþinin 897 basamaðý týrmanarak tepesine çýktýðý anýt, günümüzde yýlda bir milyona yakýn ziyaretçi aðýrlýyor.

“ÝKÝ ÜLKE ARASINDAKÝ DOSTLUÐUN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN” Dönemin hükümeti, anýtýn yarým kaldýðý dönemde bunun bir özgürlük sembolü olduðuna vurgu yaparak, diðer eyalet ve ülkelerden hatýra taþlarý göndermeleri teklifinde bulundu ve baðýþlanan her hatýra taþýnýn iç kýsmýna bu eyalet ve ülkelerin adýnýn yazýlacaðýný bildirdi. ABD’nin yazýsý kendisine ulaþan Sultan Abdülmecid de anýta hatýra için üzerinde yaldýzlý tuðrasý bulunan 60x20x152 santimetre ebadýndaki blok taþý gönderdi. Abdülmecid’in mermer üzerine tuðrasýný da Ayasofya’da yazýlarý asýlý olan Türk hat sanatçýsý Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi iþledi. Mermerin üzerine de, “Ebedî dostluða destek için, Abdülmecid Han, haysiyetli adýnýn Washington’daki uzun taþa yazýlmasýna izin verdi” ifadesi yazýldý. Ülkelerden ve eyaletlerden gelen bu hatýra taþlar, anýtýn katlarýn daki iç kýsýmlara yerleþtirildi. Osman lý Dev le ti’nden ge len mer mer blok taþ, anýtýn 17. katýnda yer alýyor. Ancak, anýtýn merdivenleri artýk kamuya kapatýldýðý i çin bu ö zen le ha zýr lan mýþ mermer taþýný görebilmek artýk mümkün deðil. Ziyaretçiler anýtýn tepesinden aþaðý inerken, asansör bazý hatýra taþlarýn yanýndan geçerken yavaþlýyor, ancak bu þekilde de daha çok ABD’nin eyaletlerinden gönderilen hatýra taþlar görülebiliyor. Washington / aa

ABD'nin sembollerinden Washington Anýtý'nda da Osmanlý'dan kalma izler bulunuyor.

SULTAN Abdülmecid’in hatýra taþýyla ilgili ABD kayýtlarýnda yer alan bilgiler ise þöyle: ABD basýnýnda, 1852 yýlýnda Sultan Abdülmecid’in Washington Anýtý’na üzerinde tuðrasýnýn olduðu mermer blok taþý gönderme niyeti olduðunu açýkladýðý haberleri yer aldý. Ýstanbul’dan ABD’ye 1853 yýlýnýn Mayýs ayýnda gönderilen mektupta, Abdülmecid tarafýndan anýt için taþýn en güzel þekilde hazýrlandýðý, Ekim ayýnda gönderilen mektupta da taþýn beyaz mermer olduðu, tuðra ve mermerin üzerindeki yazýnýn altýnla yaldýzlandýðý belirtil di. Hatýra mermer, 1854 yýlýnda gemiyle ABD’ye gönderildi. Sultan Abdülmecid’in gönderdiði blok taþla ilgili 1903 yýlýndaki bir yazýda, “beyaz mermer ve iyi þekilde cilalanmýþ, süslü bir yapý” ifadesi kullanýldý. Anýtta, Sultan Abdülmecid’in gönderdiði mermerin yaný sýra merdivenlerde diðer ülke, eyalet ve kurumlardan gönderilen 193 adet hatýra taþ bulunuyor. ABD’ye o dönem hatýra taþ gönderen diðer ülkeler arasýnda Mýsýr, Japonya, Yunanistan ve Brezilya da yer alýyor.

2. Abdülhamid'in zümrüdü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ABDÜLHAMÝD’ÝN ZÜMRÜDÜ WASHINGTON’DA Washington’daki Osmanlý izlerinden ikincisi de Smithson Ulusal Doða Tarihi Müzesi’nde... Müzenin deðerli taþlar bölümünde, dünyanýn farklý yerlerinden gelen birbirinden güzel de ðerli taþlarýn arasýnda Sultan Ýkinci Abdülhamid’e ait deðerli zümrüt broþ da sergileniyor. Abdülhamid’in resmiyle birlikte sergilenen taþa ait bilgide, Sultan Ab dülhamid’in bu taþý kemer tokasýna taktýðý belirtiliyor. Tiffany firmasýnýn da taþý 1911 yýlýnda bir açýk arttýrmada satýn alarak, önce toka süsü, daha sonra broþ olarak tasarladýðý ifade ediliyor. Bu deðerli taþ, müzenin her gün dolup taþan ziyaretçilerinden de yoðun ilgi görüyor. Washington’daki Osmanlý izlerinin bir diðeri de ABD Kongresinde bulunuyor. Temsilciler Meclisinin galerisinde, tarihe mal olmuþ kanun koyuculardan 23’ünün mermer kabartma portresi yer alýrken, bu portreler den biri de Kanuni Sul tan Sü ley man’a ait... Portre, ünlü heykeltraþ Joseph Ki se lews ki ta rafýndan 1950 yýlýnda yapýldý.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

17 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 17 Ocak 2011 baskısı