Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR

ÝSKENDERÝYE’DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR

ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR

MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE AYÝNE CANLI KALKAN OLDU

Haberi sayfa 15’te

FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI

Haberi sayfa 7’de

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

YAKINDA Y

ENÝ ASYA’D

A

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

YIL: 41 SAYI: 14.681

www.yeniasya.com.tr

YARGIYA GÜVEN

SARSILDI YARGI MENSUPLARI: TOPLUMUN ORTAK ÝNANCI, ADALET SÝSTEMÝNÝN ÝYÝ ÇALIÞMADIÐI YÖNÜNDE. SÝSTEMDEKÝ SIKINTILAR

UYGULAMA ÇAÐIN GERÝSÝNDE

n Adana Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun, iyileþtirmelere raðmen toplumun tüm kesimlerinde adalet sisteminin iyi iþlemediði ve güven vermediði yönünde ortak bir inancýn bulunduðunu belirterek, “Sistemdeki sýkýntýlar da yargýya güveni azaltýyor” þeklinde konuþtu.

n HSYK üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen “Mahkeme duvarlarýna 'Adalet mülkün temelidir' sözü yazýlýdýr. Hak ve özgürlüklerin teminatý, hakim ve savcýlardýr. Ama Türkiye'nin geliþmiþlik düzeyine uygun yargý uygulamalarýnýn olduðunu söylemek kolay deðil” dedi. Haberi 4’te

Cuma günü vizyona giren ‘Hür Adam’ filminin gösterimde olduðu sinemalardaki bütün seanslarýn bir haftalýk süre için biletlerinin tamamen satýldýðý bildirildi.

ÝZLEYÝCÝLER BÝLET BULAMAZKEN, SALON SAHÝPLERÝ ÝLGÝDEN MEMNUN

Hür Adam kapalý giþe BÜTÜN SEANSLARIN BÝLETLERÝ SATILDI

SAÝD NURSÎ’NÝN ESERLERÝNE BÜYÜK ÝLGÝ

n Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýndan bazý kesitlerinin anlatýldýðý “Hür Adam-Bediüzzaman Said Nursî” filmi vizyona girdiði iki günde kapalý giþe oynatýldý. Ýzleyiciler bilet bulamamaktan þikâyet ederken, salon sahipleri gösterilen ilgiden memnun.

n Film ve basýndaki tartýþmalar sebebiyle, Bediüzzaman’ýn hayatýný ve eserlerini merak eden insanlar, kitapçýlarýn yolunu tuttu. Kitapçýlar, Risale-i Nur eserleri ile Bediüzzaman’ýn hayatýnýn anlatýldýðý kitaplarýn satýþýnda patlama yaþandýðýný bildirdiler. 16’da

Ýþgale “barýþçý direniþ” çaðrýsý n ABD karþýtý tutumuyla bilinen Iraklý Þiî lider Mukteda El Sadr, yýllardýr yaþadýðý Ýran’dan dönmesinden sonra Necef'te taraftarlarýna seslenirken, ülkedeki bütün iþgalcilerin reddedilmesi çaðrýsýnda bulunarak, barýþçý bir direniþe iþaret etti. 7’de

ABD’lilerle kimler konuþmuþ? CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Berhan Þimþek istifa etti Haberi sayfa 4’te

YÖK, bu yýl 2 bin 500 akademisyen alacak Haberi sayfa 3’te

Un fiyatlarýndaki artýþ ekmeðe yansýyacak mý? Haberi sayfa 6’da

“MUHTEÞEM YÜZYIL” DÝZÝSÝNE

Rekor þikâyet n RTÜK’e 2010 yýlýnýn dokuz aylýk döneminde 64 bin 664 bin vatandaþ bildirimi yapýlýrken, ‘’Muhteþem Yüzyýl’’ dizisi için 11 Aralýk-6 Ocak tarihlerinde 74 bin 911 þikâyet geldi. Üst Kurul Baþkaný Davut Dursun, ‘’Sadece bu program için gelen ve kýsa bir süreyi kapsayan þikâyetler 74 bin. Bunu önemsemek gerekir. Bu basit birþey deðildir. Burada normal tepkinin ötesinde olaðanüstü bir tepki var’’ diye konuþtu. Haberi sayfa 3’te

n ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü P. J. Crowley, Amerikalý yetkililerle konuþan ve bu nedenle belgelerde adlarý geçenler arasýnda sivil toplum aktivistleri, gazeteciler ve hükümet yetkililerinin bulunduðunu söyledi. 7’de

CEZAYÝR GERGÝN—

Cezayir’de iþsizlik, hayat pahalýlýðý ve temel gýda fiyatlarýna yüksek zamlarý protesto gösterilerinde bir kiþinin öldüðü bildirildi. Arapça günlük gazete El Habar’ýn haberine göre, baþkent Cezayir’in 300 km güneydoðusundaki M’Sila bölgesinde polisle çatýþan göstericilerden 18 yaþýnda bir erkek, isabet eden mermiyle öldü. Haberi sayfa 7’de

Araplara ihracat ikiye katlandý n Tür ki ye’nin A rap ül ke le ri ve Türk Cumhuriyetleriyle yaptýðý ticaretin her geçen yýl büyüdüðü, son beþ yýlda ihracat iki kattan daha fazla artarken, ithalâtýn ise ayný seviyede kaldýðý bildirildi. Haberi sayfa 6’da

ISSN 13017748

RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ BAÞLIYOR

Haberi sayfa 10’da

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

LÂHÝKA

Ankara reislerinde gördüðüm...

‘‘

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

O gün yüzler vardýr aðarýr, yüzler vardýr kararýr. Yüzleri kararanlara gelince: Siz imanýnýzdan sonra tekrar küfre mi döndünüz? Öyleyse, inkârýnýzdan dolayý tadýn azabý! Yüzleri aðaranlar ise, Allah'ýn rahmeti içindedirler. Ve onlar ebediyen Cennette kalacaklardýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 106-107 / Âyet-i Kerime Meâli

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Bundan on iki sene evvel Ankara reisleri, Ýngilizlere karþý Hutuvat-ý Sitte nâmýndaki mücahedatýmý takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidiþâtlarý, benim ihtiyarlýk hissiyâtýma uygun gelmedi.

S

alisen: Bun dan on i ki se ne ev vel An ka ra  re is le ri,  Ýn gi liz le re  kar þý  Hu tu vat-ý  Sit te  na mýn da ki  mü ca he da tý mý tak dir  e dip,  be ni  o ra ya  is te di ler.  Git tim.  Gi di þat la rý,  be nim  ih ti yar lýk  his si ya tý ma uy gun gel me di. “Bi zim le ça lýþ” de di ler.  De dim:  “Ye ni  Sa id  ö te ki  dün ya ya  ça lýþ mak  is ti yor, si zin le ça lý þa maz; fa kat si ze de i liþ mez.” E vet, i liþ me dim ve i li þen le re de iþ ti rak et me dim. Çün kü, an’a nat-ý mil li ye-i Ýs lâ mi ye le hin de is ti mal e di le bi lir bir de ha-i as ke rî yi, an’a ne a ley hi ne  çe vir me ye  ma at te es süf  bir  ve sî le  ol du. E vet, ben, An ka ra re is le rin de, hu sû san Re i si cum hur da bir de ha his set tim ve de dim: “Bu  de ha yý,  kuþ ku lan dýr mak la  an’a nat  a ley hi ne çe vir mek ca iz de ðil dir. O nun i çin, ne ka dar  e lim den  gel miþ se  dün ya la rýn dan  çe kin dim, ka rýþ ma dým. On üç se ne den be ri si ya set ten çe kil dim; hat ta bu yir mi bay ram dýr, bir i ki s in d en  baþ k a  u m um l a r ýn d a,  bu  gur b et t e, ken di o dam da yal nýz mah pus gi bi ge çir dim; ta ki  si ya se te  bu laþ mam  te veh hüm  e dil me sin. Hü kû me tin iþ le ri ne i liþ me di ði me ve ka rýþ mak is te me di ði me de lâ let e den:  Birinci Delil: On üç se ne dir, si ya set li sa ný o lan ga ze te le ri bu müd det zar fýn da hiç o ku ma dý ðý mý do kuz se ne o tur du ðum Bar la kö yün de, do kuz  ay  i ka met  et ti ðim  Is par ta’da  dost la rým bi li yor lar.  Yal nýz;  Is par ta  tev kif hâ ne sin de,  ga yet in saf sýz bir ga ze te ci nin, din siz ce si ne, Ri sâ le-i  Nur’un  Ta le be le ri ne  hü cu mu nun  bir  fýk ra sý, is te me di ðim hal de ku la ðý ma gir di. Ýkinci Delil: On  se ne dir  Is par ta  vi la ye tin de bu lu nu yor dum.  Dün ya nýn  çok  ta hav vü lâ tý  i çin de si ya se te ka rýþ mak te þeb bü sü ne da ir hiç bir e ma re, hiç bir te reþ þu hat gö rül me di ði dir. Üçüncü Delil: Hiç bir ha tý ra gel me yen, â nî o la rak  be nim  i ka met gâ hým  bas tý rýl dý,  tam  ta har rî e dil di. On se ne den be ri en mah rem ev ra ký mý ve ki tap la rý mý al dý lar. Hem va li da i re si, hem  po lis  da i re si,  bu  ki tap la rým da  si ya set-i hü kû me te i li þe cek hiç bir mad de yi bu la ma dýk la rý ný  î ti raf  et me le ri dir.  A ca ba,  on  se ne  de ðil, bel ki on ay be nim gi bi se bep siz nef ye di len ve mer ha met siz ce zu lüm gö ren ve iþ ken ce li taz yik ve ta ras sud e di len bir a da mýn en mah rem ev r a k ý  mey d a n a  çýk s a,  za l im l e r in  yüz l e r i n e sav ru la cak on mad de çýk maz mý?  E ðer  de nil se, “Yir mi den  zi ya de  mek tup la rýn ya ka lan dý?”; ben de de rim, “O mek tup lar, bir kaç se ne  zar fýn da  ya zýl mýþ lar.  A ca ba,  on  se ne  zar fýn da on dos ta, on ve yir mi ve yüz mek tup çok mu? Ma dem mu ha be re ser best tir ve dün ya ný za i liþ mez ler; bin ol sa da, bir suç teþ kil et mez ler.”  Dördüncü Delil: Mü sa de re e di len bü tün ki tap la rý mý  gö rü yor su nuz  ki,  si ya se te  ar ka la rý ný çe v i r ip,  bü t ün  kuv v et l e r i  i l e  î m a n a  ve Kur’ân’a, a hi re te mü te vec cih ol ma la rý dýr. Yal nýz i ki-üç ri sâ le ler de, Es ki Sa id, sü kû tu terk e de rek  ba zý  gad dar  me mur la rýn  iþ ken ce le ri ne kar þý hid det et miþ, hü kû me te de ðil, bel ki va zi fe si ni sû-i is ti mal e den o me mur la ra î ti raz ey le miþ, maz lû ma ne þek va sý ný yaz mýþ. Fa kat, yi ne o i ki-üç ri sâ le yi mah rem de yip neþ ri ne i zin ver me dim. Has bir ký sým dost la rý ma mün ha sýr kal m ýþ l ar d ýr.  Hü k û m et  e l e  ba k ar  ve  za h i r e dik kat e der; kal be bak mak, giz li ve hu sû si iþ le re  bak mak  hak ký  yok tur.  Ki,  her kes,  kal bin de ve ha ne sin de is te di ði ni ya pa bi lir ve pa di þah la rý zem me der, be ðen mez.  Tarihçe-i Hayat, Eskiþehir Hayatý, Eskiþehir Mahkemesi Müdafaatýndan Bir Kýsmý, s. 341 LÜGATÇE

Hutuvat-ý Sitte: Bediüzzaman Hazretleri nin, Ýstanbul’u iþgal e den Ýn gi liz le re kar þý yazdýðý bir risâle. an’a nat-ý mil li ye-i Ýslâmiye: Ýslâm milli yetinin gelenek ve gö renekleri.

an’ane: Gelenek, âdet, örf; aðýzdan aðýza nakledilen söz. tevehhüm: Zannetme, evhamlanma, yok olaný var zannetme. tereþþuhat: Sýzýntýlar, iþaretler, emâreler, deliller; ortaya çýkma.

Hayatýmýz ideallerimiz kadardýr cük me kân lar. Her da im mi sa fir le re terk e di lir di o ö zel ya tak lar. Se vinç le, zevk le ya pý dý bu terk e diþ ler. Ýn ce cik bir ki li min ört SELÝM GÜNDÜZALP lýr  tü ðü çýp lak tah ta la rýn üs tü, on la ra kuþ tü yü ya tak lar dan da ha ra hat ge lir di.  sgunduzalp@hotmail.com Ne  mü ba rek  in san lar dý  on lar.  Ý de al le ri mi zi, ha yal le ri mi zi tek rar ve tek rar göz den ir  ga ye-i ha yal  ol maz sa, ya hut ge çi rir dik  on la rýn  ya nýn da.  A yar  o lur duk nis yan ba sar sa, ya te nâ si e dil se; bir gü zel. En doð ru sa at bi lir dik on la rý. Ye el bet te zi hin ler e ne le re dö ner ler, ni d en  ku r ar d ýk  ha y a t ý m ý z ý.  Ta z e l en m iþ, et ra fýn da ge zer ler.’ (Söz ler, 648) yep ye ni  bir  ruh la  çý kar dýk  o  me kân lar dan, y le di yor Be di üz za man Haz ret - o ev ler den. Rab bim bu ör nek in san la rýn sa le ri. Ha yal ve uf ku mu za yer leþ - yý la rý ný  ço ðalt sýn,  ne sil le ri ni  ve  i de al le ri ni tir di ði miz i de âl ve he def le ri mi zi bi tir me sin Ýn þâ al lah. kay bet ti ði miz an, her þey, nef si mi zin, ben lik Bu in san la rýn, dert le riy le dert len dik le ri in duy gu mu zun et ra fýn da dön me ye baþ lý yor. Bu, san lar  ol ma dý ðý  gün,  ha yat la rý  ka ra rýr dý.  Bir öy le hýz lý bir dö nüþ ki, ha ya ta ge li þin ve ya ra tý - baþ ka sý nýn  der diy le  il gi len me dik le ri  gün, lý þýn ga ye si nin, ö te le re a it ne var sa, her þe yin, ger çek ten  ha yat la rý  mey ve siz  ge çer di.  Mad u nu tu lu þun a dý o lu yor he de fi kay bet mek. dî-ma ne vî  dert li ler  a rar dý  on lar.  Ya  da  a ra Hiz met de, i ba det de, in san la rýn bü yük a - dýk la rý  i çin  on lar,  on la rý  bu lur du.  Gön lü cý la rý  i çin de  kýv ran dý ðý ný  gör mek,  dü þün - mah zun, kal bi ký rýk lar, on la rý bu lur du. mek  de,  bü tün  bun la ra  el  a týp  koþ mak  ve Ý de al le ri  buy du.  Ya þat mak  i çin  ya þa mak, ko þuþ tur mak da, ne var sa u nu tu lu yor, hep si tek ga ye le riy di.  bir ke na ra ko lay ca a tý lý yor, terk e di li yor. Sa Ha týr la rým,  ba zý la rý  ca mi  ön le rin de  yar de ce ken di ö zel hal le ri ve dert le ri i çin de ya - dým  top lar dý  bir  mü’mi nin,  bir  muh ta cýn þa yan  ve  ko za sý ný  ör dü ðü  kü çü cük  dün ya sýy la baþ ba þa ka lý ve ri yor in san. Oy sa,  ne  bü yük  im kân lar  var dýr  e lin de… Kal bi ne  yan sý yan  o  saf  i man  ý þý ðýy la,  bü tün ka ran lýk la rý  yu ta cak  ka dar,  çok  a cý la rýn  ve dert le rin de va sý o la cak ka dar bü yük bir kal bin,  bü yük  bir  ak si yo nun  sa hi biy ken,  ne re dey se  ken di ne  bi le  söz  ge çi re me yen,  ken di yü kü nü bi le ta þý ya ma yan za val lý bir hâ le dü Yüksek gayeler, hedefler þü yor in san.  ve idealler edinenler, Ha ya týn as lî ga ye si bu de ðil. Ha ya týn i çe ri si ne önlerine hayatýn en gi rer ken bir tek þey le gir mek; o da ha ya tý tes lim a la cak o lan i de â li ni, ga ye-i ha ya li ni kay bet me büyük gayesini koyanlar, mek i çin gir mek ge re kir ken, an cak böy le ce a hayatý Allah için yak la rý mý zýn üs tün de ka la bi le cek ken, ken di ö zel ve kü çük ar zu la rýy la ha ya ta tu tun ma ya ça lý yaþayanlar, nihayetinde yor in san. On la rýn da bir ço ðu nu ne ya zýk ki, kendi dertlerinin de ger çek leþ ti re me den gö çüp gi di yor.  zebunu ve mahkûmu Hýr sýn,  is ra fýn,  ka na at siz li ðin  ve  aç göz lü lü ðün,  ne  var sa  her  þe yi  ken din de  baþ la yýp olmuyorlar. ken din de  bi tir me nin  ve  da hi  þey ta nýn  i þi ni ko lay laþ týr ma nýn  bir  yo lu  o lu yor  bu.  Nefs tu za ðý na  ta ký lý yo ruz.  Ga ye  ve  i de al le ri mi zi ya vaþ ya vaþ u nu tu yo ruz.  ih ti yaç la rý ný  gi der mek  i çin.  Ki mi  de,  kurs Bir den ol mu yor. A dým a dým ko pu yo ruz o lar da ki  Kur’ân  ta le be le ri  i çin  ko þuþ tu rur gü ze lim i de al le ri miz den. “Ne i dik, ne ol du”ya lar dý.  Çev re de ki  i ti bar  sa hi bi  in san la rýn  ya dü þü ve ri yo ruz. Ve son ra da bit mek bil me yen da muh ta rýn tesbit et ti ði, e de me di ði ne ka þi kâ yet ler baþ lý yor on dan, bun dan, þun dan… dar  fa kir  var sa,  kim se nin  yüz su yu nu  dök He de fi ni þa þý ran lar, nef sin ve þey ta nýn he - tür mez di  on lar.  Ýs tet me den  ve rir ler,  a rat de fi o lur lar. ma dan  bu lur lar dý.  A ra la rýn da  kü çük  grup Hiç  þi kâ yet  et me ye lim.  Kim se yi,  kim se ye lar  ku rar lar dý.  Muh taç la rýn  ve  fa kir le rin hiç bo þu na þi kâ yet et me ye lim. Ken di miz e - im da dý na ko þar lar dý.  di yo ruz, ken di miz bu lu yo ruz. Bi li yo rum bir ço ðu nun ev le rin de ya ka cak o O tu rup að la ya lým ha li mi ze. dun la rý yok tu, yi ye cek mal ze me le ri de. Ü þü Bel ki göz yaþ la rý mýz bir piþ man lýk duâ sý o - mek ten, ih ti ya cý mý zý arz et mek ten u ta nýr dýk lur der di mi ze. on la rýn ya nýn da. Ü þü mek, a yýp tý. Ýh ti ya cý ný giz *** le mek, mert lik ti, zen gin lik ti. Hiç bir þey den þi En o nul maz a cý la rýn ve dert le rin i çe ri sin - kâ yet et me me yi, on la rýn ya nýn da öð re nir dik.  de ya þa yan, a ma ha ya ta te bes süm et me yi ve Dük kân lar  müþ te ri ler le  o  ka dar  kay na baþ ka la rý nýn  yar dý mý na  can la  baþ la  ko þuþ - yan  yer ler  de ðil di  es ki den.  Gi re ni,  çý ka ný tur ma yý,  ken di le ri ne  as lî  gö rev  bi len  in san - bel liy di. Ka za ný lan þey ler bel ki çok az dý. A la rýn a ra sýn da ya þa dýk biz ler.  ma  bel l i  ki,  be r e k et  var d ý.  Bu  in s an l ar, Bir ço ðu  a ða be yi miz di,  kar de þi miz di.  En mut luy du  ve  çev re le ri ne  de  bu  nu ru,  bu ya kýn dos tu muz du on lar. Bu bir rü ya de ðil - ha va yý ya yý yor lar dý. di. Bir el ma yý yir mi ki þi ye pay e der di on lar. Bir ruh var dý on lar da. Öy le bir ruh ki, ne tuz Öð ren ci lik yýl la rým da ta ný dý ðým öy le fe da kâr ru hu na, ne na ne ru hu na ben zer di bu. Ru hun ar ka daþ la rý mýz, kar deþ le ri miz var dý ki, ken di ru huy du bu. Bu in san la rýn i de al le ri var dý. Ý lâ hî ya ta ðýn da  ve  o da sýn da  bir  ge ce  bi le  yat mýþ bir nur ve ruh var dý. O ru hu a rý yo ruz þim di… de ðil ler di.  Yol ge çen  ha nýy dý  za ten  o  kü çü ***

‘B

‘‘

Ne ol duy sa ol du. Son za man lar da tu haf þey ler ol du. O ruh lar san ki bi rer bi rer u çup git ti ler ya da kay bol ma ya yüz tut tu lar. Nes li tü ke nen can lý lar i çin bun ca ça lýþ ma nýn ve gay re tin i çi ne gi ren ler, dün ya mý zýn bu ce sur yü rek le ri ni de u nut ma sýn lar. Bu a sil ruh la rýn da sa yý sý nýn a zal ma sý ný ön le mek i çin ge re ke ni yap sýn lar. Bu ruh la rý ye ni den ço ðalt ma nýn yol la rý ný a ra sýn lar. Go et he þöy le der: “E vet,  bu  hep  doð ru dur.  Baþ ka la rý  i çin hiç bir þey yap ma yan ken di i çin de hiç bir þey yap maz.” Ý de al le ri ni kay be de nin kay be de ce ði hiç bir þe yi kal ma mýþ týr.  Baþ k a s ý n ýn  der d iy l e  dert l e n e n e,  Al l ah ken di der di ni de u nut tu rur. Yük sek ga ye ler, he def ler  ve  i de al ler  e di nen ler,  ön le ri ne  ha ya týn en bü yük ga ye si ni ko yan lar, ha ya tý Al lah i çin ya þa yan lar, ni ha ye tin de ken di dert le ri nin de ze bu nu ve mah kû mu ol mu yor lar. O  dert le ri  ko lay lýk la  a þý yor lar.  Da ha  bü yük dert le rin im da dý na ko þu yor lar.  Bir o da yý ay dýn lat mak i çin na sýl bir kü çük düð me ye  do kun mak  ye ter se,  ha ya tý  ay dýn lat mak  i çin  de  ay ný  þey  ge rek li.  Ý nan cýn dan ve  i de al le rin den  ý þýk  al ma lý  in san.  Der di nin der ma ný, yi ne o der din i çin de dir. U zak ta a ra ma ma lý in san. Göz le rin ö nün de ki per de ler a çýl ma lý. Kal bin ö nün de ki en gel ler a þýl ma lý.  Ko lay de ðil el bet te. A ma müm kün. Bi raz gay ret i le, Asr-ý Sa a det’i ha týr la mak i le ve en baþ ta ki, Nur la rý o ku mak i le her þey müm kün.  Kay bet ti ði miz  o  al týn  gün le ri  ve  a nah tar la rý dü þür dü ðü müz yer de a ra mak ge rek. Yi tir di ði miz  o  gü zel lik ler  i çin,  ruh  yan gýn la rý ge rek,  piþ man lýk  duy mak  ge rek,  tek rar  bir hiz met  ker va ný nýn  i çi ne  gir mek  ge rek.  En ge ri den  ge len,  a ya ðý  se ken,  to pal la yan  bi ri de  ol sak,  o  ker va nýn  i çin de  ol mak  ge rek. Hiz met ler  ve  i yi lik ler  ker va ný nýn  bir  ne fe ri ol mak i çin, yi ne Ya ra ta ný mý za duâ lar et mek ve  bu lun du ðu muz  hal den  yep ye ni  bir  ge le ce ðe ka nat lan mak dü þü yor bi ze. Me rak  et me yin,  si ze  uy gun  bir  hiz met ker va ný  da  bu lu nur  el bet.  U nu tul maz sý nýz bu dün ya çöl le rin de.  Hem  bir  ba kýn  ya þa dý ðý nýz  ha ya týn  her saf ha sý na. Han gi an ve ne za man u nu tul du nuz ki siz? Sa yýn ya þa dý ðý nýz yýl la rýn gün le ri ni, an la rý ný. Gö zü mü ze lâ zým o lan ý þýk, kal bi mi zin ih ti ya cý o lan sev gi, bur nu mu zun ö nün de ki  ha va  gi bi  en  ha ya tî  ni met ler,  her dem ha zýr de ðil miy di? Ey Yü ce Ya ra tan!  Sen den u zak kal dý ðý mýz her  an  ve  her  za man  i çin  af  di le ni yo ruz. Son suz rah me tin den ve þef ka tin den mer ha met di le ni yo ruz.  Göç  yo lun da  dü þe  kal ka  i ler li yo ruz.  Göç, yol da  dü zü lür müþ.  Ka yýp la rý mýz  çok;  te lâ fi e de cek  va kit  yok.  Na sip  ey le  ký rý ðý mý zý  dö kü ðü mü zü  o nar ma yý,  ek si ði mi zi  ge di ði mi zi ka pat ma yý. Ey Rah man!  Ey Han nan-ý Men nan!  Yar dým ey le!  Bi zi bu dün ya çöl le rin de mah vet tir me! Bü tün  a na  ve  ba ba lar da ki  rah me tin  ve þef ka tin top la mý, Al lah’ýn son suz rah met ve þef ka ti nin bir dam la cý ðý bi le de ðil. Her rah met ve þef kat yan sý ma sý O’ndan. Ay na lar da ki  gü zel lik,  hep  O’ndan.  Ay na lar da  yok  bir þey. Ay na la ra vu ru lu yo ruz. Ay na lar da ki gö rün tü nün ger çe ði ni u nu tu yo ruz. Sa de ce bir

te cel li si var ay na lar da, bir nur var sa de ce or da. Kal dý ki, o da O'n dan.  O son suz rah me tin ya nýn da, a dý ný an dýk la rý mý zýn rah me ti ve þef ka ti ne dir ki? Al lah ku lu nu hiç terk et mez ki… Ýn san ga fil. Ýn san ca hil. Ýn san, u nut kan bir var lýk. Rab bi miz  hiç  bý rak mý yor  bi zi,  bir  ba þý mý za  koy mu yor. Rah me tiy le hep sa rýp ku cak lý yor.  A ða cýn ga ye si, sa de ce mey ve le ri ni ye tiþ tir mek  de ðil,  ay ný  za man da  on la rý  bör tü  bö cek ten  ve  çü rü mek ten  de  ko ru mak týr.  Ha yat a ða cý mý zýn mey ve si, hiz met ve i ba det le ri miz i se, on la rýn ih lâs la mu ha fa za sý da bi ri cik ga ye miz ol ma lý dýr. Ýþ le di ði miz  a mel le rin  ve  yap tý ðý mýz  hiz met le rin  çok lu ðu  de ðil,  on la rýn  ih lâs la  mu ha fa za sý ö nem li dir. Rab bim bu ko nu da da bu has sa si yet i çin de  ga ye si ne  yü rü yen le ri  yal nýz  bý rak mý yor. Çe kir de ðin bir ga ye si de, a ðaç ol duk tan son ra en gü zel mey ve le ri ver mek tir. Kâ i nat a ða cý nýn ba þýn da ki en bi ri cik mey ve o lan in san da,  ne  ka dar  i man  ve  i ba det  mey ve si  ver se de, o yol da ne ka dar ci had et se de, yap týk la rý ný az gör me li, a mel le ri nin ih lâs ve sa mi mi yet le mu ha fa za sý na ça lýþ ma lý dýr.  Bu nu  ba þa ra ma ya nýn  hâ li,  if lâs  et miþ  bir tüc ca rýn  hâ li ne  ben zer.  Bi zim  ha yat  a ða cý mý zýn ba þýn da ki mey ve mi ze, ya ni hiz met ve i ba det le ri mi zin mah vý na ça lý þan, çü rüt me ye ça lý þan el ler (iç ve dýþ se bep ler), bir i ki ta ne de de ðil dir. Gýy bet ten ri ya ya, gu ru ra, ben li ðe, süm’a ya ka dar, al ký þa, þöh re te ka dar, her þey bi rer mu zýr þey ler hük mün de dir. Ka zan dý ðý mýz  on ca  mey ve yi  ya  ko pa rýp  ve ya  çü rüt mek su re tiy le, bi zi te rak ki ye de ðil, te den ni ye sü rük le mek te dir. Rab bim a mel le ri mi zin ih lâs la mu ha fa za sý ný ve bu gü zel hâ lin e li miz den kaç ma ma sý ný cüm le mi ze na sip ey le sin Ýn þa al lah.  *** Ýh lâs  saf  sü te  ben ze ti lir se  Al lah  rý za sý nýn dý þýn da ki her han gi bir ga ye i çin hiz met ve i ba det  yap mak,  sü te  o  ga ye nin  ma hi ye ti ne gö re az ya da çok su ka rýþ týr mak de mek tir.  Rab bim  saf  bir  süt  hük mün de ki  Ý lâ hî  ga ye mi ze ha riç ten ka rý þa cak dam la lar dan, i ba de ti mi zi  ve  i de al le ri mi zi  bo za cak  hâl ler den he pi mi zi mu ha fa za ey le sin Ýn þal lah.  Bi zim  kü çük  Ay þe  Zeh ra’mý zýn,  da yý sý nýn o nu ku cak la yýp “Söy le ba ka lým, en çok ki mi se vi yor sun?” di ye sor du ðun da, ver di ði ce vap her þe yi ö zet li yor: “Ben en çok Al lah’ý ve son ra da Pey gam be ri mi (asm) se vi yo rum.” So ru  zor du.  Ce va bý  da  hiç  ko lay  de ðil di. Öy le bir ce vap tý ki bu, “Her ço cu ðun kal bin de ken din den da ha bü yük bir ço cuk var dýr.” hük mü nü te yit e di yor du. Al lah’ým, Ay þe Zeh ra’mý zýn di le ge tir di ði bu i fa de yi ve bu ço cuk ça sa fi ye ti bi zim de ru hu mu za ve kal bi mi ze de na sip ey le. Ha ya tý mý zýn bi ri cik ga ye si o lan Se nin rý zan uð run da ya þa ma yý, i de al le ri miz den sap ma dan, on la rý kay bet me den hu zu ru na var ma yý na sip ey le. Bü tün kar deþ le ri mi ze se lâm ve du â lar ol sun. Hz. Pey gam be ri mi ze (asm) de yer ler ve gök ler dur duk ça, sa lât-u se lâm ol sun. Biz ne re de o lur sak o la lým, Rab bi mi zin rah me ti, gü neþ gi bi bu lur bi zi.  Ye ter ki kay bet me ye lim ga ye-i ha ya li mi zi, i de a li mi zi.  Çün kü ha yat, i de al le ri miz ka dar dýr.  Mev sim kýþ–yaz ol muþ fark et mez. Ý de a li o lan, bu yol da da ki ka fevt et mez. 

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 Safer 1432 Rumî: 27 K. Evvel 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.18 5.32 5.37 5.52 5.48 5.00 5.05 4.58 5.41 5.10 5.39

Güneþ 6.45 7.03 7.04 7.22 7.19 6.28 6.34 6.29 7.12 6.37 7.06

Öðle 11.53 12.02 12.11 12.22 12.18 11.33 11.37 11.29 12.12 11.44 12.12

Ýkindi 14.25 14.26 14.43 14.47 14.41 14.03 14.05 13.53 14.36 14.16 14.42

Muhteþem Yüzyýl’a rekor þikâyet

Akþam 16.48 16.49 17.06 17.10 17.04 16.26 16.28 16.16 16.59 16.39 17.05

Yatsý 18.08 18.13 18.26 18.34 18.28 17.47 17.50 17.40 18.23 17.59 18.26

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.49 5.53 5.30 5.20 5.31 5.20 5.05 5.06 4.48 5.38 5 .24

Güneþ 7.22 7.22 7.04 6.49 6.59 6.53 6.32 6.39 6.17 7.12 6.48

Öðle 12.18 12.25 11.59 11.52 12.04 11.49 11.39 11.35 11.20 12.07 12.00

Ýkindi 14.39 14.53 14.18 14.19 14.34 14.09 14.10 13.56 13.48 14.26 14.37

Akþam 17.02 17.16 16.41 16.42 16.57 16.32 16.33 16.19 16.11 16.49 17.00

Yatsý 18.27 18.38 18.08 18.05 18.18 17.58 17.53 17.45 17.33 18.16 18.18

TAHLÝL

Ýstibdad-ý ilmî ve ihtilâflar

KAMUOYUNDA TEPKÝLERE YOL AÇAN ‘’MUHTEÞEM YÜZYIL’’ DÝZÝSÝYLE ÝLGÝLÝ RTÜK’E 74 BÝN 911 ÞÝKÂYET GELDÝ. ÜST KURUL BAÞKANI DAVUT DURSUN, TEPKÝYÝ, TOPLUMUN BU KONUDAKÝ HASSASÝYETÝ BAKIMINDAN ÖNEMSEMEK, CÝDDÝYE ALMAK GEREKTÝÐÝNÝ ÝFADE ETTÝ. ‘MUHTEÞEM Yüzyýl’a gelen tepkiler RTÜK’ü býktýrdý. Fragmanlarýn ekranda yayýmlanmaya baþladýðý 11 Aralýktan, 6 Ocak akþamýna kadar bütün program türlerinde gelen þikâyetlerin yüzde 93’ü ‘’Muhteþem Yüzyýl’’la ilgili oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 2010 yý lýnýn dokuz aylýk döneminde 64 bin 664 bin vatandaþ bildirimi yapýlýrken, kamuoyunda tepkilere yol açan ‘’Muhteþem Yüzyýl’’ dizisiyle ilgili 11 Aralýk-6 Ocak tarihlerinde 74 bin 911 þikâyet geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Baþkaný Davut Dursun, konuya iliþkin sorularýný cevapladý. Dizi yayýna girmeden önce ve sonrasýnda kamuoyunda oluþan tepkinin oldukça ‘’büyük’’ olduðunu dile getiren Dursun, dizinin tanýtým görüntülerinin yayýmlanmaya baþladýðý 11 Aralýktan itibaren kendilerine çaðrý merkezinden ya da web sitelerinden izleyici tepkileri geldiðini belirtti. Üst kurula 2009 ve 2010 yýlýnda gelen toplam seyirci þikâyetlerinin ortalamasýnýn 65-70 bin olduðunu kaydeden Dursun, ‘’Sadece bu program için gelen ve kýsa bir süreyi kapsayan þikâyetler 74 bin. Bir yýl içerisinde yapýlmýþ olan ortalama þikâyeti de aþan bir oranda bu programa yönelik þikâyet var. Bunu önemsemek gerekir bu basit bir þey deðildir’’ dedi. Genel olarak þikâyetlere bakýldýðýnda bu tarihten itibaren giderek artan bir tepki yoðunluðu olduðuna deðinen Dursun, ‘’Þimdiye kadar çok az karþýlaþtýðýmýz bir durum. 6 Ocak akþamýna kadar gelen toplam þikâyetin yüzde 93’ü diziyle ilgili. Burada normal tepkinin ötesinde olaðanüstü bir tepki var’’ diye konuþtu. Tepkiyi, toplumun bu konudaki hassasiyeti bakýmýndan önemsemek, ciddiye almak gerektiðini ifade eden Dursun, vatandaþýn yaný sýra sivil toplum örgütleri, sendikalar, muhtelif örgütlerin de tepkilerini RTÜK’e ulaþtýrdýðýný bildirdi. Dursun, dizinin ilk bölümünün 5 Ocakta yayýnlandýðýný ancak þikâyetlerin büyük bir bölümünün henüz program yayýnlanmadan, tanýtýmlarýn dönmeye baþladýðý 11 Aralýktan itibaren baþladýðýna dikkati çekerek, ‘’Yani seyredilmeden, dizi henüz yayýmlanmadan önce bir hassasiyet oluþmuþtu’’ diye konuþtu. Bu dönemde izleyicilerden dizinin durdurulmasý yönünde talepler geldiðini kaydeden Dursun, RTÜK’ün yayýmlanmamýþ bir programla ilgili tasarrufta bulunma ya da yayýnlanan bir programý yayýndan kaldýrma yetkisinin bulunmadýðýný belirtti. Dizinin ilk bölümünün 5 Ocakta yayýmlandýðýný kaydeden Dursun, yayýmlanan bir programýn RTÜK uzmanlarýnca, Üst Kurul kanunun 4. maddesindeki yayýn ilkelerine uygun olup olmadýðý yönünden denetlendiðini hatýrlatarak, ‘’Uzmanlarýmýz çalýþýyorlar. Yayýn ihlâli olduðu yönünde rapor gelirse, konuyu öncelikli olarak kurul gündemine alýrým. Üst Kurul deðerlendirir eðer hatalý görürse kendi sistematiði içerisinde müeyyide uygulanýr’’ þeklinde konuþtu. Dizinin sonunda ‘’tarihi gerçeklerden hareketle kurgulama yapýlmýþtýr’’ þeklinde bir ifadenin yer aldýðýný hatýrlatan Dursun, kurgu bile olsa yayýncýlarýn da izleyicinin hassasiyetini gözeterek senaryoyu oluþturmasýnýn önemine deðindi.

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

N

DÝZÝYLE ÝLGÝLÝ ÞÝKÂYETLER RTÜK’e 5 Ocakta yayýmlanan ‘’Muhteþem Yüzyýl’’ dizisinin fragmanlarýnýn ekranda yer aldýðý 11 Aralýk 2010’dan 6 Ocak 2011 akþamýna kadar 74 bin 911 þikâyet geldi. Bütün program türlerinde bu tarihler arasýndaki toplam þikâyet sayýsý 80 bin 681 oldu. Verilere göre þikâyetlerin yüzde 93’ü ‘’Muhteþem Yüzyýl’’ dizisine geldi. En çok þikayet dizi yayýmlandýktan sonraki gün yapýldý. 74 bin 911 þikâyetin 38 bin 96’sý 6 Ocakta bildirildi. Þikâyetlerde göze çarpan bir diðer unsur ise dizinin fragmanlarý gösterildiði andan itibaren itiraz edilen noktalarýn, dizi gösterime girmesinden sonra da devam etmesi oldu. Þikâyetlerde, çoðunlukla Osmanlý hanedanýnýn yanlýþ tanýtýldýðý, tarihimize hakaret edildiði konularý üzerinde duruldu. RTÜK iletiþim merkezine ve web sitesine dizi yayýna girmeden önce ve sonra gelen þikâyetlerden bazýlarý ise þöyle:’’Muhteþem Yüzyýl isimli dizide gerçeklerle ve tarihle alâkasý olmayan görüntülere yer verildiði için þikâyetçiyim. Dizide, Osmanlý padiþahlarýnýn ahlak dýþý yalan yanlýþ görüntüler içinde yer almasýndan rahatsýz oldum ve þikâyetçiyim. Lütfen bu dizi yayýnlanmasýn. Tarihimizi yalanlayan, atalarýmýzý ve Osmanlý devletini aþaðýlayan, aldatýcý, halký yanlýþ bilgilendiren yayýn yapýlýyor. Lütfen amacýna ulaþmadan engellensin.’’ Ankara / aa

Osmanlý’yý karalayan yalan dizilere geçit verilmesin SHOW TV’de yayýnlanmaya baþlanan ve Osmanlý’nýn en büyük, en adaletli Ýmparatorlarýndan olan Kanunî Sultan Süleyman’ý “edep ve ahlak yoksunu, þehvet düþkünü” gibi göstermeye çalýþan, Osmanlý Saraylarý’ný “fuhuþ yuvasý” olarak addeden Muhteþem Yüzyýl filmine Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý da büyük tepki gösterdi. 600 yýl dünyaya hükmeden, adaletleri, hoþgörüleri ve kahramanlýklarýyla cihana nam salan Osmanlý Hakanlarýný san'at adý altýnda küçük düþürmeye çalýþmanýn kimsenin haddi olamayacaðýný belirten Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, RTÜK’ün Osmanlý’yý karalamayý, aþaðýlamayý hedef alan bu tür dizi ve diðer yapýmlara geçit vermemesini istedi. Henüz gösterime girmeden fragmanlarý izleyen 5 binin üzerinde vatandaþýn diziyi RTÜK’e þikâyet ettiðini hatýrlatan Turbay, vatandaþtaki bu duyarlýlýðýn ilgililerden de beklendiðini söyledi. Dizinin yapýmcýsýnýn, senaristinin ve yayýnlanan kanalýn protesto edilmesi gerektiðini ve dizinin derhal yayýndan kaldýrýlmasý gerektiðini kaydeden Turbay, Türkiye genelindeki bütün Bem-Bir-Sen teþkilâtlarýnda bu konuda ciddî bir tepkinin oluþtuðunu ve il ve þube baþkanlýklarýndan RTÜK’e þikâyet mesajlarý yaðdýðýný ifade etti. Ankara / Recep GÖREN

YÖK bu yýl dil þartý aramadan 2 bin 500 akademisyen alacak ÖÐ RE TÝM Ü ye si Ye tiþ tir me Pro je si (ÖYP) kapsamýnda geçen yýl dil þartý aramadan 2 binden fazla araþtýrma görevlisi alan Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK), bu yýl da ayný proje çerçevesinde 2 bin 500 araþtýrma görevlisi alacak. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Öz can, Konya Ticaret Odasý Karatay Üni versitesi’nin açýlýþý için geldiði Konya’da gazetecilere ö nemli açýklamalarda bu lun du. Prof. Dr. Özcan, ÖYP kapsa mýn da a ka de misyen alýmýnýn ihtiyaç ölçüsünde her yýl devam edeceðini belirtti. Bu sene ÖYP kapsamýnda geçtiðimiz yýldan da ha fazla araþtýrma görevlisi alacaklarýný dile getiren Özcan, “Bu yýl 2 bin 500 kiþi alacaðýz. Hükümetin vermiþ olduðu kadro tahsisatýna uygun olarak alýyoruz. Yeni kurulmuþ üniversiteler için

asreddin Hocaya mal edilen o meþhur fýkrayý hepimiz biliriz ve yeri geldikçe sohbetlerimizde de sýk sýk kullanýrýz: Kadýlýk yaptýðý sýrada Hocaya bir adam gelip, baþýndan geçen bir olayý anlatmýþ ve sormuþ: “Haklý deðil miyim hocam?” “Haklýsýn” demiþ Hoca. Biraz sonra baþka biri gelmiþ, ayný olayý kendi yorumuna göre anlatmýþ ve sonra o da sormuþ: “Haklý deðil miyim hocam?” Hoca ona da “Haklýsýn” demiþ. Adam gittikten sonra bu defa hanýmý içerden, “Efendi, ikisine de haklýsýn dedin, birisi haksýz olmalý deðil mi?” diye seslendiðinde ona da “Sen de haklýsýn haným” demiþ Hoca. Her anlatýldýðýnda gülüp geçtiðimiz bu fýkrada, aslýnda gayet derin mânâ ve hikmetler var. Fýkradaki mesaj, ilk bakýþta herkese mavi boncuk daðýtan bir eyyamcýlýðýn hicvedilmesi gibi an la þý lý yor sa da —böy le bir yo rum çý kar mak mümkün olsa bile—daha derin düþünüldüðünde en aykýrý gibi görünen fikirlerde dahi bir “dane-i hakikat” bulunabileceði gerçeðini hatýrlatýyor. Nitekim Üstad Mutezile ve Cebriye ile ilgili bir tahlilinde “Þu bâtýl mezheplerde birer dane-i hakikat mevcut, münderiçtir; mahsus mahalli vardýr. Bâtýl olan, tamimdir” (Sözler, s. 1154) diyerek, bunlarýn dayandýðý “dane-i hakikat”lerin özel hallerde geçerli iken genelleþtirilmelerinin bâtýl mezhepleri doðurduðunu ifade ediyor. Çýkýþ noktalarýnda birer “dane-i hakikat” bulunan fikirlerin bilâhare bâtýl mezhepleri ortaya çýkarmalarýnda, sebep ve kaynaðý kendileri olan “genelleþtirme” hatasýnýn yanýnda, onlara karþý “hakký savunma” adýna ortaya konulan “istibdad-ý ilmî”nin payýna da dikkat çekiyor Üstad. Yine Üstadýn “Dalâlet fýrkalarýný Ýslâmiyetten intac eden (netice veren), mesail-i diniyedeki (dinî meselelerdeki) istibdad-ý ilmîdir ve nefsülemirde mukayyed (haddizatýnda kayýt ve þartlara baðlý) olan þeyde ýtlaktýr (o kayýt ve þartlarý kal dý rýp u cu a çýk þe kil de ge nel leþ tir mek tir)” (Münâzarât, Eski Said Dönemi Eserleri, s. 216) ifadeleri, konunun her iki boyutunu da özetliyor. Yani, haktan sapan bâtýl mezheplerin ortaya çýkmasýnda iki taraflý hatalar söz konusu. Bu hatalardan biri, dayandýklarý “kayýt ve þartlarla sýnýrlý bir doðru”yu genelleþtiren o mezhep mensuplarýnca yapýlýrken, o meselede haklý olan görüþü savunanlar da, farklý fikirdekileri baský altýna alýp dýþlamak suretiyle diðer hatayý iþliyorlar. Neticede belki hak müdafaa ve muhafaza edilmiþ oluyor, ama karþýlýðýnda ehl-i hak cephesinde gedikler açýlýp zayiat verilmesi pahasýna. Oysa, bir dane-i hakikatten yola çýkýp sapma riskine maruz kalanlar da, hakkýn müdafaasý adýna onlara tavýr koyanlar da tavýr ve üslûplarýnda daha dengeli ve mutedil bir yaklaþým takip etmiþ olsalar, belki o ihtilâflar olmayacak veya olsa bile fazla büyüyüp derinleþmeyecek. Bâtýl mezheplerin ortaya çýkýþýný, aktardýðýmýz iki önemli sebebe baðlayan Üstadýn, bunlar için tekrar Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisine dönüþ yolunun açýk olduðunu vurgulamasý da anlamlý. “Meþrutiyet-i ilmiye (ilmî demokrasi) hakkýyla teessüs etse (kurulsa), meyl-i taharrî-i hakikatýn (gerçeði arama meylinin) imdadýyla, fünun-u sadýkanýn muavenetiyle (doðru fenlerin yardýmýyla), insafýn yardýmýyla, þu fýrak-ý dâlle (dalâlete sapmýþ fýrkalar) Ehl-i Sünnet ve Cemaate dahil olacaklarý kaviyyen me’muldür (kuvvetle ümit edilir)” (a.g.e.) sözleri, bunun çok açýk bir ifadesi. Yani, hakký savunurken, bizim hak anlayýþýmýza ters gibi görünen fikirlerde dahi bir “dane-i hakikat” olabileceðini dikkate alarak izlenecek insaflý ve dengeli bir tavýr, muhtemel yeni ihtilâflarýn önünü keseceði gibi, istibdad-ý ilmînin sebebiyet verdiði eski ihtilâflarý izale ve tamir ederek, hak noktasýnda yeniden ortak bir çizgide bir araya gelip bütünleþmenin de yolunu açýyor. Evet, ihtilâflarý bitirip kalýcý ve saðlam ittifaklar kurmak için de istibdadýn kalkmasý gerekiyor.

ayrý kadro veriyorlar. Eski yerleþik üniversiteler için ayrýca kadro veriyorlar. Ýhtiyacýmýza göre artarak devam edecek” dedi. Lisansüstü eðitimdeki öðrencilerin dil sýnavlarýnýn zorluðundan þikâyetçi lduklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine YÖK Baþkaný Özcan, “Ülkemizde hemen hemen her þeyi baþardýk. An cak dil öðretimini ba þa ra ma dýk. Bu, cumhuriyet döneminden beri en geri kaldý ðýmýz alanlardan biri” diye konuþtu. Dil öð re ni mindeki çýtayý yukarý yükseltmeleri i çin öðrencilere destek olacaklarýný an latan Özcan, “Çýtayý aþaðý düþürmemiz söz konusu olamaz. Hele hele akademisyenlerimiz için hiç söz konusu ola maz. Çünkü biz iyilerin en iyilerinin akademisyen olmasýný istiyoruz” ifadelerini kullandý. Konya / cihan

Yeni Asya’dan Yalova Valisine tanýþma ziyareti Yeni Asya Yalova Temsilciliði, Yalova Valisi Dursun Ali Þahin’i makamýnda ziyaret etti. Yalova’ya yeni gelmesine raðmen çalýþmalarýnda çok hýzlý hareket eden Vali Þahin, “Her personelin halka hizmet etmelerini, oturmak yerine, ayakkabýlarýný biraz eskitmelerini istiyorum” dedi. Yeni il olmasýna raðmen hýzlý geliþen Yalova’da, el birliði ile baþarýya katkýda bulunmalarý gerektiðini belirten Vali Þahin, üniversite ile de dayanýþma içerisinde olacaklarýný, her türlü geliþme için, ellerinden geleni yapacaklarýný belirtti. Yalova Yeni Asya Temsilcisi Hasan Ürekli de; “Ýlimizde yapýlacak çok iþ var. Devlet-vatandaþ iþ birliði saðlandýðý takdirde her þeyin üstesinden gelebiliriz” þeklinde konuþtu. Yalova / Mehmet Çalýþkan


4 FARK

Dizi dizi tarih

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

arihi anlatan film ve diziler umumiyetle tartýþmalara sebep olmuþtur. Hele bu diziler ‘ecdâdý kötülemeyi’ marifet bilen bir anlayýþla yapýlýrsa itirazlar daha fazla yükselir. Bir televizyon kanalýnda yayýnýna baþlanan ve Kanunî Sultan Süleyman’ýn hayatýný ya da dönemini anlatan dizi de haklý olarak tepki ve itirazlarla karþýlaþtý. Diziyi yayýnlayan TV kanalý, “Bu bir ‘dizi’dir, ‘belgesel’ deðildir” diyerek kendisini savunmaya çalýþýrken; Osmanlý dönemini karalamayý ‘tarihçilik’ olarak kabul eden bir kýsým kiþiler de “Kanûnî günahsýz mý? Sultan Süleyman da ‘insan’ deðil mi? Onun da hatalarý yok mu? Bu itiraz niye?” anlamýna gelecek sorular soruyorlar. Elbette Sultan Süleyman da bir ‘insan’dýr, zaaflarý ve hatalarý da vardýr. Fakat bu ve benzeri dizilerde bu kiþilerin ‘iyilikleri’ne hiç yer verilmemesi, Osmanlý denince de akla sadece ‘harem’in gelmesi normal midir? Haklý itirazlara sebep olan ‘dizi’yi izlemedim ve izlemeyi de düþünmüyorum. Kimse “Vay! Böyle bir diziyi izlemeden nasýl görüþ belirtirsin!” demesin. Çünkü diziyi izleyenlerin beyanlarýný ve deðerlendirmelerini duyduk, dinledik ve okuduk. Dolayýsý ile meselenin özü anlaþýlmýþ durumda. Bundan önce olduðu gibi bu dizide de Osmanlý sultaný ‘zevk ve eðlence düþkünü’ olarak tanýtýlýyormuþ. Önce þunu tartýþalým ve bir noktaya varalým: Dizide söz konusu edilen padiþah, Ýslâmýn emirlerini yerine getiren bir isim mi, deðil mi? Hayattayken namaz kýlýyor muydu, kýlmýyor muydu? Ýcraatlarýna imza atarken onu muhasebeye çeken ‘âlim’ler yok muydu? Bu cümleden olarak “Zenbilli Ali Efendi”yi hatýrlamak lâzým. Zenbilli Ali Efendi (Ali Cemali Efendi), zühdü ve takvasý ile tanýnan bir isim. Hiç bir zaman doðru bildiðini söylemekten çekinmemiþ. Tam 24 yýl boyunca, Yýldýrým Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve nihayet Kanunî Sultan Süleyman’la birlikte çalýþmýþ... Yeri gelmiþken, Zenbilli Ali Efendi’nin pervasýzlýðýný anlatan tarihi bir hakikati de bilmânâ hatýrlatalým: Kanunî Sultan Süleyman, Ýstanbul'un kýrk ayrý yerine çeþme suyu akýtmaya baþlayýp bununla övündüðü bir sýrada Þeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi; Kanunî'nin Avrupa’dan getirdiðin uygulamalarla Ýstanbul’u 'kirlettiðini' hatýrlatmýþ ve "O getirdiðin sularýn cümlesi üzerinden akýp geçse yüz senede temizleyemez” demiþtir. (Lem’alar, Sekizinci Lem’a, s. 64) Þimdi, padiþaha bu derece ‘sert’ cevaplar verebilen bir âlim, onun Ýslâma uymayan hâl ve hareketleri karþýsýnda susmuþ olabilir mi? Bu ve benzeri dizilere bizim itirazýmýz bu noktadandýr. Yoksa, þunu yapmýþ, bunu yapmýþ me selesi deðil. Bir dizi ya da film, Allah’ý bilen, onu tanýyan ve ibadet eden bir ismi ‘belden aþaðý düþüncelerle hastalýklý’ olarak gösteriyorsa ona itiraz ederiz. Elbette Kanunî Sultan Süleyman ya da baþka bir padiþah ‘cinsel hayat’ da yaþamýþtýr; a ma sadece bunu ön plana çýkarýp insanlarla alay etmek hiç kimseye bir þey kazandýrmaz. Böyle yapanlar öncelikle ‘ah’ alýr, bu da bilinsin. Bu vesile ile, bütün film ve diziler için geçerli olan itirazýmýzý da bir defa daha kayda geçirelim: Lütfen, bu vasýtalarý kullanarak ‘müstehcen yayýn’ yapýlmasýn! ‘Kadýn’ unsuru niçin hep ‘müstehcen malzeme’ olarak anlaþýlýyor ve öyle sunuluyor? Bir þey daha: Bu tarihi dizilere yapýlan itirazýn bin misli; müstehcen ve ahlâk bozucu ‘normal dizi’lere de yapýlmalý...

T

CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Þimþek istifa etti n CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Berhan Þimþek, millet-

vekili adaylýðý için görevinden istifa etti. Þimþek, partisinin Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý’nda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Haziran ayýnda görevi devraldýðýný belirterek, 6,5 aylýk bir yolculuða veda ettiðini kaydetti. Bu dönem içinde partililerle çok güzel bir çalýþma yürüttüklerini, güzel mitingler yaptýklarýný anlatan Þimþek, emeði geçen örgütü ne teþekkür ettiðini dile getirdi. Ýl baþkanlýðý olarak 6,5 aylýk süreç içinde teknolojiyi kullandýklarýný ifade eden Þimþek, dün itibarýyla görevinden istifa ettiðini açýkladý. Ýstanbul / aa

Bediüzzaman Said Nursî Flash Tv’de konuþulacak n GAZETEMÝZÝN yazarlarýndan Cevher Ýlhan, 10 Ocak Pazartesi günü sabahý 07.30’da Flash Tv’deki “Gerçek Gündem” programýna katýlacak. Flash Tv Ankara Temsilcisi Yýlmaz Tunca’nýn yönettiði program, sabah 7.30’da baþlýyor.

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

HA­BER

Ergin: Konuþmaktan çok icraat zamaný ADALET BAKANI, ZAMANIN KONUÞMA DEÐÝL, ÝCRAAT ZAMANI OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. ADALET Bakaný Sadullah Ergin, zamanýn konuþma deðil, icraat zamaný olduðunu söyledi. Elbirliði ile sorunun çözülmesi için çalýþtýklarýný dile getiren Ergin, yargýya hakim ve savcý alýmlarýnda bir takým sýkýntýlar yaþadýklarýný da ifade etti. Bakanlýk giriþinde gazetecilerin günde me iliþkin sorularýný cevaplayan Ergin, yargýdaki sorunlarýn çözümü için ilk adýmýn atýldýðýný belirterek mevzuat açýsýndan diðer çalýþmalarýn ise devam ettiðini söyledi. Önümüzdeki hafta Meclis’te görüþülecek kanunlarýn yargýdaki sorunlarýn küçültülmesi açýsýndan önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný vurgulayan Er- Adalet Bakaný Sadullah Ergin gin, Yargýtay Baþkaný Hasan Gerçeker’in duðunu söyledi. Adalet Bakanlýðý’nýn haaçýklamalarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, ko- zýrladýðý çözüme yönelik taslak ve buna inuþmaktan çok gayret gösterme vakti ol- liþkin Gerçeker’in “Bize bir þey sorulmadý”

açýklamasýnýn sorulmasý üzerine de Ergin, konuya iliþkin yargý kurumlarýyla daha önce yapýlmýþ görüþmeler olduðunu, basýn önünde bu konularý konuþmayacaðýný vurguladý. Bu sorunlarý el birliðiyle beraber çalýþarak çözeceklerini belirten Ergin, konuþmaktan çok icraat zamaný olduðunun altýný çizdi. Gerçeker ile zaman za man görüþtüklerini yine gerekirse görüþebileceklerini anlatan Ergin, çalýþmalara devam edeceklerini ve herkesin kendi görev alanýnda gayret göstermesini beklediklerini dile getirdi. Hakim ve savcý alýmlarýna iliþkin bir soruya da Ergin, ocak ayýnda bir mülakatýn yapýlacaðýný ve 2013 yýlýna kadar en az üç sýnav açmak zorunda olduklarýný ifade etti. Ankara / cihan

Adalete güven sarsýlýyor YARGI MENSUPLARI, TOPLUMUN ORTAK ÝNANCININ, ADALET SÝSTEMÝNÝN ÝYÝ ÇALIÞMADIÐI YÖNÜNDE OLDUÐUNU KAYDEDÝYOR.

PROF. DR. GÖKCEN:

UYGULAMA, ÇAÐIN GERÝSÝNDE KALIYOR

ADANA Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun, iyileþtirmelere raðmen toplumun bütün kesimlerinde adalet sisteminin iyi iþlemediði ve güven vermediði yönünde ortak bir inancýn bulunduðuna dikkati çekti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Beytorun, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Adalet Akademisinin düzenlediði, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’yi kapsayan ‘’Yargýda Durum Analizleri’’ konulu toplantýnýn açýlýþýndaki konuþmasýnda, son yýllarda, hukuk reformu, yeni adalet saraylarýnýn inþasý, ceza infaz kurumlarýnýn uluslararasý standartlara kavuþturulmasý, adlî birimlerin kapasitelerinin artýrýlmasý ve insan kaynaklarýnýn nitelik ve nicelik yönünden geliþtirilmesi gibi

alanlarda önemli çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Beytorun, iyileþtirmelere raðmen toplumun bütün kesimlerinde adalet sisteminin iyi iþlemediði ve güven vermediði yönünde ortak bir inancýn bulunduðuna dikkati çekerek, ‘’Yargýnýn sorunlarý arasýnda, bilirkiþilik kurumu, adlî týp, tutukluluk süre lerinin uzunluðu, zaman aþýmý nedeniyle dâvâlarýn düþmesi, mahkemelerdeki iþ yükünün fazlalýðý, duruþmalarýn çok uzun sürmesi, Yargýtay ve Da nýþ tay da ki dos ya la rýn faz la lý ðý, temyiz süresinin yýllara sarkmasý bulunuyor. Bu sýkýntýlar da yargýya gü veni azaltýyor’’ diye konuþtu. HiltonSA Otel’de iki gün süren toplantýya, HSYK üyeleri ile bölgede görev yapan hakim ve savcýlar katýldý. Adana / aa

HSYK üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen ise 12 Eylül 1980 darbesi döneminde gözaltý süresinin 90 gün olduðunu, günümüzde ise gözaltý için savcýdan izin alýnmasý gerektiðini belirtti. Söz konusu geliþmenin Türkiye adýna olumlu olduðunu vurgulayan Gökcen, þöyle devam etti: ‘’Standartlarýn yükseltilmesi süreci devam ediyor. Ýnsanýmýz buna lâyýktýr. Ama bununla birlikte hak ve özgürlüklere ulaþmada uzun süren yargýlamalar ya da birtakým ihlallerin telafisi açýsýndan mahkemelerden beklenen kararlarýn alýnmasýnda gecikmeler var. Ülkemizde, geliþmiþlik düzeyinin gerisinde kalan, araç gereç, personel, hakim, savcý ve yardýmcý personel sayýsý yüzünden aksayan adalet hizmetleri mevcut. Bu nedenle, hiçbir önyargýya kapýlmadan, bu iþi yapan meslektaþlarýmýzýn bulunduklarý bölgelere giderek sorunlarý bir de onlardan dinleyip yapýlacak yasal ve idarî düzenlemeleri tespit etmeyi amaçlýyoruz.’’ Gökcen, ‘’batý toplumlarýnda özgürlüðün, Türk medeniyetinde ise adaletin esas olduðunu’’ kaydederek, þöyle devam etti: ’’Bundan dolayý mahkeme duvarlarýna ‘adalet mülkün temelidir’ sözü yazýlýdýr. Hak ve özgürlüklerin teminatý, hakim ve savcýlardýr. Ama hepimiz biliyoruz ki Türkiye’nin geliþmiþlik düzeyine uygun yargý uygulamalarýnýn olduðunu söylemek kolay deðil. Hedefimiz, Libya, Sudan, Irak ve Ýran deðil, Almanya, Ýngiltere veya Fransa’daki standartlardýr.”

Bahçeli’den, Baþbakan Erdoðan’a destek

Kýlýçdaroðlu’ndan “âcizlik” suçlamasý

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu’nun yaptýðý deðerlendirmelere verdiði karþýlýklarý doðru bulduðunu söyledi. Bahçeli, Ýstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliðini ziyaretinin ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bahçeli, bir soru üzerine, ‘’Sayýn Baþbakan’ýn, Yu nanistan Baþbakaný’nýn yapmýþ olduðu deðerlendirmeler karþýsýnda, Yunanistan politikalarýna karþýlýk verdiði cevaplarý doðru buluyorum’’ dedi. MHP lideri Bahçeli, sözlerini þöyle sürdürdü: ‘’Ancak, bir gerçeðin altýný çizmek istiyorum. Þahsî dostluklarla millî menfaatler karþý karþýya geldiðinde her zaman millî menfaatler öne çýkmaktadýr. O bakýmdan, zamanla Ýstanbul’da bir araya gelerek sýcak iliþkiler görüntüleri vermenin, millî menfaatlerin çatýþtýðý alanda yerinin olmadýðýný, Sayýn Baþbakan’ýn da görmesinde yarar olduðu kanaatindeyim.’’ Ýstanbul / aa

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu da Erdoðan’ý eleþtirdi. Kýlýçdaroðlu, Hatay gezisi öncesi Adana Hiltonsa’da düzenlenen toplantýda bir soru üzerine, þöyle konuþtu: ‘’Öteden beri Yunanistan ve Kýbrýs Rum kesiminin resmi tezidir bu. Bizim de tezimiz var. Biz, uluslar arasý anlaþmalara dayanarak barýþ saðlamak için Kýbrýs’a gittik. Bizim as kerlerimiz orada iþgalci deðildir. Uluslar arasý anlaþmalara dayanarak orada görev yapýyorlar. Bir baþbakanýn, bir Türkiye Cumhuriyeti Baþbakanýnýn önünde, orada bizim ordumuzun iþgalci olduðu söyleniyor da, eðer Baþbakan ‘Hayýr biz uluslar arasý anlaþmalardan kaynaklanarak oraya müdahale ettik’ diyemiyor ise bu o Baþbakanýn acizliðini gösterir. Öyle anlaþýlýyor ki, sayýn Baþbakan metinleri camdan okuyor. Böyle bir sorunun yanýtý camda olmadýðý için yanýt veremedi. Kendisinin de bu soruya yanýt verecek kapasitesinin olmadýðý anlaþýlýyor.’’ Adana / aa

ANKARA

Ýlle de Roman olsun!

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

2011 yýlýnýn ilk grup toplantýlarý hayli hararetli geçti. AKP grubunda bir dinleyici tartaklanarak dýþarý atýlýrken, diðer taraftan 150’ye yakýn Roman vatandaþ salonda yerini aldý. Salon “Romanlar sizinle gurur duyuyor” sloganlarý ile inlerken, CHP grubunda Kýlýçdaroðlu’na kasket, þal ve deve maketi hediye edilerek deve güreþlerine dâvet edildi. BDP grubunda ise, “Kürtçe sözlüðe” nazire yaparcasýna Gülten Kýþanak’a “Türkçe sözlük” hediye edildi. Önce AKP grubunda yaþananlara bir göz atalým. Hükümet tarafýndan baþlatýlan demokratik açýlým kapsamýnda sabah saatlerinde genel merkezde sabah kahvaltýsýnda aðýrlanan Romanlar daha sonra AKP grup toplantýsýna katýldý. Erdoðan’ýn gelmesine dakikalar kala, kendisine çingene denilmesinden rahatsýz olduðunu söyleyerek bir vatandaþ iktidar kulisinin olduðu bölümde önce baðýrýp çaðýrarak çýkýþa yöneldi. Parti yetkilileri ikna edip grup salonuna aldý. Tam da bu sýrada milletvekili sýralarýna oturan bir vatandaþ uyarýlmasýna raðmen oturduðu yerden kalkmamakta ýsrar edince polisler tarafýndan karga tulumba salondan dýþarý çýkarýldý. Bütün bu olaylardan sonra Erdoðan grup konuþmasýnda ‘Romanlara selâm yola devam’ türü bir konuþma yaptý. Romanlarýn “Evde oturan ölür” sözünü hatýrlatýrken, Roman sanatçý Balýk Ayhan’ýn “Adam gibi adamsýn, sen Kasýmpaþalýsýn” sözünden hayli mutlu olurken, bir þarký sözü ile cevap verdi: “Ýlle de Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun…” Erdoðan’ýn konuþmasýnda dikkat çeken bir bölüm de konuþmasýný kartonlarla süslediði bölümdü. AKP iktidara gelmeden önceki karayollarýndaki durumu gösteren haritayý korumasýnýn yardýmý ile gösteren Erdoðan’ý dinleyiciler büyük bir coþkuyla alkýþlayýnca Erdoðan da espriyi patlatýp, “Bunu ne diye alkýþlýyorsunuz, esas alkýþlayacaðýnýz tablo iþte bu” diyerek “alkýþlanmasýný istediði” diðer haritayý gösterdi. SÖZLÜK HEDÝYELEÞMESÝ! AKP’nin grup toplantýsý bittiði dakikalarda da BDP’nin grup toplantýsý baþlamýþtý. “Ýki dil ve demokratik özerklik” tartýþmalarýnýn yaþandýðý þu günlerde BDP’lilerin baþta Cumhurbaþkaný Gül olmak üzere deðiþik kiþilere “Kürtçe sözlük” vermesine tepki olsun diye Gül Karyaldýz isimli bir vatandaþ tarafýndan Türkçe sözlük hediye etti. Kýþanak ise “Size de Kürtçe sözlük verelim” karþýlýðýný verdi ve haftalýk grup konuþmasýna baþladý. ZÝYARET ETTÝ, ÜRETÝM DURDU Hemen peþinden de CHP grubu baþladý. Kýlýçdaroðlu grupta malûm olduðu üzere hükümetin icraatlarýný eleþtirdi. Yýlbaþýnda bakanlarýn buraya gele ceðini öðrenince programýný iptal edip Soma’da kömür madeninde iþçilerle beraber olduðunu ifade etti. (Burada þunu da not düþelim. Kýlýçdaroðlu’nun ziyaret ettiði kömür madeni ziyaretten birkaç gün sonra üretimine ara verdi.) Romanlarýn ziyaretleri konusunda da CHP ile AKP arasýnda bir yarýþ olduðu ortaya çýktý. Ýki parti de Romanlarý adeta paylaþamadýlar. Bunun sebebi de ayný gün Meclis Genel Kurulu’nda görüþülecek bir kanunla Romanlara “çingene” diyen 60-70 senelik kanun deðiþtirilecek ve bu kelime kaldýrýlacaktý. Kaldýrýldý da… Kýlýçdaroðlu konuþmasýnda “Biz böyle deyince onlar da apar topar grup toplantýsýna Roman vatandaþlarý getirdiler. Biz vatandaþýn ayaðýna gideriz onlar ayaklarýna getirirler” diyerek tepkisini ortaya koymuþ oldu. ‘ALÝ HÝKÂYE ANLATMA!’ Öte yandan, Türkiye’deki Roman vatandaþlarýn durumu ile ilgili kanun deðiþikliði yapýlýp “çingene” kelimesinin metinden çýkarýldýðý görüþmelerde ilginç tartýþmalar da yaþandý. AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Roman vatandaþlarla ilgili yaptýklarý konutlarý anlatmaya baþ ladýðýnda MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yýldýz’ýn “Ali, boþ hikâye anlatma gözünü seveyim. Doðru bir þey söyle de alkýþlayalým” sözü ile CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakýr’ýn “Ali, inþaat aþamasýnda olanlarý söyle, ihalesi yapýlanlarý deðil” sataþmalarýna ilk anda aldýrýþ etmedi. Muhalefet milletvekillerinin, “Hikâye anlatýyorsun Ali Bey, hikâye! Bunlar hayal aþamasýnda daha Ali!” sözleri üzerine “Bir dinle be kardeþim! Bir dinle!” diyerek cevap veren Koyuncu, Meclis kapandýðýnda Roman vatandaþlarýn yanýna gittiklerini söyleyince Rasim Çakýr’dan cevap gecikmedi, “Ben göremiyorum Ali’ciðim seni…”. Ali Koyuncu, Hüseyin Yýldýz’ýn “335 milletvekiliniz var, bir tane de Romaný milletvekili olarak getir o zaman” sözüne ise cevap vermedi. Meclis’te bu haftanýn gündemini Romanlar belirledi. Artýk kendilerine “çingene” denilmeyecek, ama bütün sorunlarý çözülür mü, onu da önümüzdeki dönemde göreceðiz…


5

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

HABER BAÞKENT YAZILARI

Bediüzzaman’ýn Meclis’te M. Kemal’le tartýþmasý ve “mektup” (3))

hükûmetinin ve bazý çevrelerin baskýsýyla baþta dönemin Þeyhülislâmý Dürrizâde Abdullah Efendi olmak üzere aleyhte fetvalar çýkartýrlar. Bu sýrada baþlayan Anadolu’daki Millî Kurtuluþ Hareketine destek için 76 müftü, 36 ilim adamý ve 11 mebus, zorla dikte ettirilen bu “fetva”yý tesirsiz hale getiren mukabil fetva neþreCEVHER ÝLHAN derler. “Fetva”nýn mâhiyeti Bediüzzaman’a da cevher@yeniasya.com.tr sorulur. “Fetva”yý þeriat ve din ilmi ölçüleri içerisinde tahlil edip cevablandýrýr. Millî Mücadeediüzzaman Said Nursî’nin Dârü’l Hikleyi destekleyen makaleleri ve konuþmalarýnýn meti’l Ýslâmiye’ye tayin edildiði günlerde yaný sýra “cihad fetvasý”ný yayýnlar. (Osmanlý Osmanlý devleti Mondros Mütârekesini Þeyhülislâmlarý, 260; Sarýklý Mücâhitler, 300; Riimzalamýþ; mütârekenin sonucunda 13 Kasým sâle-i Nur Hakkýnda Ýlmî Bir Tahlil, 71) 1918’de Ýstanbul, Müttefik Kuvvetler tarafýndan “Ýngiliz siyasetinin hassa-i mümeyyi resmen iþgâl edilmeye baþlanmýþ, Ýngilizler baþ- ahlâk) intýfa etmesin! (sönmesin!)” diye taným- tümüze sual sormasýna karþý, yüzüne tüzesinin (en açýk özelliðinin) fitnekârlýk, lar. (Hutuvât-ý Sitte, 16-17) kürmek lâzým geliyor... Tükürün o ehli þehre asker çýkarmýþlardý. ihtilâftan istifade, menfaat yolunda her zulmün o merhametsiz yüzüne!’ demiþ Müttefik devletlerden Ýngiltere sâdece Ýstanalçaklýðý irtikâb etmek (iþlemek), yalan“HUTÛVAT-I SÝTTE” ÝLE tim” diye yazar. bul’u iþgâl etmekle kalmaz, ayný zamanda politicýlýk, tahrikkârlýk, hâriçte menfilik olduENTRÝKALARI DEÞÝFRE… Peþinden “altý tükürük mânâsýnda mâkul kalarýný destekleyecek bir kamuoyu oluþturma ðunu” deþifre eder. Bediüzzaman’a göre, Diðer vatanperver âlim ve sivil-asker dev- ve sert cevaplar”la cesâretle, Ýslâmýn izzetini ya çabalar. Bediüzzaman, her vesileyle düþman Kuvayý Millîye aleyhindeki fetva eðer þeiþgali altýndaki halka moral ve mesaj ulaþtýrýlma- let adamlarýyla birlikte Ýngiliz propaganda- büyük bir kemâlât ve þecaatle fiilen ortaya riat adýna verilmiþ pürüzsüz bir fetva olya çalýþýr. Ýngilizlerin psikolojik savaþ taktikleri- sýnýn etkisini kýrmak ve halký ikaz edip u- koyar. Ýngilizlerin desiseleriyle, Þeyhülislâmuþ olsaydý, “amm (umumî) mevuzlu” yandýrmak için “Hutûvat-ý Sitte” (Þeytanýn mý ve diðer bazý ûlemayý lehlerine çevirmene yine psikolojik mukâvemetle karþýlýk verir. olurdu. Muayyen kiþileri veya bir gruba Bu sebeple bir kýsým siyasetçi ve hatta ulema altý aldatmasý) adlý eserini Türkçe ve Arapça ye çalýþmalarýna mukabil, âlem-i Ýslâm ve göre verilmemesi gerekirdi. Halbuki siOsmanlý aleyhindeki emperyalist sömürgearasýnda “iþbirlikçileri” türer. Ýttihatçýlara muha- olarak telif edip neþreder. yasî irâdenin Meþihat’ý zorladýðý bu “fetGizli olarak matbaalarda çoðaltarak Ýstan- cilik siyasetini ve entrikalarýný açýða çýkarýr. lif yazarlar, bilim adamlarý, öðretim üyeleri ve va’ ise, kazayý tazammun eden (siyasî politikacýlardan “Ýngiliz yanlýlarý” oluþur; “Ýngiliz bul’un önemli yerlerinde daðýttýrýr. Böylece Ýstan- Böylece kamuoyunda Ýngiliz aleyhtarlýðý u konjonktüre göre verilen) bir ‘fetva’dýr.” bul kamuoyunda Ýngiliz aleyhtarlýðý uyanýr ve Ýn- yanýyor… Muhipler Cemiyeti” kurulur… (Tulûat, Ankara 1979, 63-65, 81) Bediüzzaman, bundandýr ki iþgalcilere taraf- giltere lehindeki propaganda etkisini kaybeder… Ýþgâl altýndaki bir memlekette ÝngilizBunun içindir ki Ýstanbul’daki Ýngiliz iþgâl ÝÞGALÝN “AHLÂKA VURDUÐU DARBE” tarlýðý ve lehlerinde propaganda yapmayý, “Edirlerin emri ve tazkiyi altýnda bulunan bir Ýngilizlerin Ýstanbul’u, diðer ecnebile ne Camiinde, bir Ýslâm hocasýnýn lisanýyle, Ve- kuvvetleri komutaný General Harrington’un idârenin ve Meþîhat’ýn (Diyanet dairesinizelos gibi þeytan zâlime dua ettirildi. Merkez-i emriyle “idam kararý”yla ölü veya diri ele geçiril- lerin Anadolu’yu iþgâlinin, asýl milletin Hilâl-i Ahdar’ýn, Yeþilay’ýn ilk toplantý günlerine ait imza ve hüviyet defterinde nin) fetvasýnýn “muallel” olduðunu açýkHilâfette (Ýstanbul’da), Müslümanlar lisânýyle mek üzere her tarafta aranan Bediüzzaman, ya- mânevî ve ahlâkî hayatýna vurduðu dar- Bediüzzaman’ýn ismi ve imzasý. ça belirten Bediüzzaman, “Düþman istibeye dikkat çeken Bediüzzaman, “Nehizbüþþeytan olan (Ýngliliz), Yunan askerlerini kalanma tehlikesine karþý sürekli yer deðiþtirir. Bu amaçla 5 Mart 1920’de Babýâli’de’ki Mat- lâsýna karþý harekete geçenler asî deðillerdir, fetÝstanbul’u iþgâlle Müslümanlarý tahakküm den bu kadar (Ý.G.Z.’den (Ýngilizden) nefret bûat Cemiyeti’nin (Gazeteciler Cemiyeti’nin) halâskâr (kurtarýcý), tathirci (temizleyici, pâklava geri alýnmalýdýr” diye açýkça mukabele eder. yýcý) ilân ve karþýsýndaki gürûh-u mücâhidini ve tasarruflarý altýna almak isteyen Ýngilizlerin ediyorsun?” sorusuna, “Sebep bir deðil, bin- bulunduðu binada “Hilâl-i Ahdar (Yeþilay)” Ce Anadolu’daki Millî Mücadele harekâtý aleyhin(mücâhitler kafilesini) câni, zâlim söylettirdi…” iþgâl kuvvetlerine karþý yazdýðý ve çoðalttýra- dir… Bana en ziyâde þedit (aðýr) görünen miyeti kurulur. Ve Bediüzzaman da bu hizmetdeki Meþîhat Dairesi’nin “fetvasý”nýn “muallel misâlleriyle açýklar. Bu durumu, “bir vâlidenin rak daðýttýðý bu eserinde Bediüzzaman, Ýngi- ahlâkýmýza vurduðu darbedir” cevabýný ve - le Yeþilay Cemiyeti’nin ilk kurucularý arasýnda (hastalýklý, eksik, sakat ve kusurlu)” olduðunu i veledini (çocuðunu) kendi eliyle öldürerek ve lizler’in Osmanlý vatandaþlarýný çýkar ve e- rir. yer alýr. (Necmeddin Þahiner, Bilinmeyen Ta- lân ederek, “Mesmu deðil, (dinlenilmez, dinleÝþgâlcilerin her yerde ahlâksýzlýðý cür’etlendir- raflarýyla Bediüzzaman Said Nursî, 224) müteessir olmayarak parça parça etmesine ben- mellerine hizmet ettirme plânlarýný haber vemeye deðer deðil)” diye þiddetle reddeder. zetir. “Hiç mümkün müdür ki onda hissiyat-ý â- rir; desîselerini açýða çýkararak halký uyandýr- diðini nazara verir. Ýman zaafý içindeki topluma Devamýnda Kuvayý Millîyeye ve cihada karþý mânevî tahribatý telkin ettiklerini, maddî iþgâl liye (yüksek hisler) ve ahlâk-ý sâmiye (yüksek maya çalýþýr. Tuzaklarýna dikkat çeker. “KUVAYI MÝLLÎYE ALEYHÝNDEKÝ iþgâlcileri temize çýkaran fetvalarý þiddetle redBu arada Ýngiliz Anglikan Kilisesi’nin, Me- ve zulümle birlikte ahlâkî istila vartasýna düþürFETVA DÝNLENÝLMEZ…” deder. Bu tür bir emr-i vakinin “zulme adalet, þihât-i Ýslâmiyeden (Diyanet dâiresinden) düðünü ikaz eder. Bu süreçte Ýngilizler, bu asil millî direnç cihada isyan, esarete hürriyet nâmýný vermek”le sorduðu altý sualine maðrurâne altýyüz keliÝstanbul’da Ýngilizlerin ve diðer ecnebilerin A- ve direniþi kýrmak için kontrol ettikleri res- çarpýtmak olduðunu ifâde ederek, cihada karþý me i le ce vap is te me si ne kar þý, di ðer ba zý nadolu’da Müslüman gençler ve ahali arasýnda mî makamlarý ve resmî hocalarý kullanmaya verilen fetvayý delilleriyle çürütür. Dâr’ül Hikmet’il Ýslâmiye azâlarý kitap hac- iþgâlle birlikte içki, fuhuþ, kumar gibi secâya-yý koyulurlar. 7 Mart 1920’de Ýstanbul’u iþgâl Fetva verilmeden önce Anadolu’nun kominde uzun cevaplar yazarken, Bediüzza- seyyieyi (kötü ahlâký) inkiþâf ettirdiðini” nazara eden Ýngilizlerin baskýsý veya aldatmacala- nuþturulmasý – dinlenilmesi gerektiðini beman “bir tükürük”le cevap verir. verir. Bozguncu Ýngiliz siyasetinin fenâlýk ve kö- rýyla; Þeyhülislâmlýk’tan, Anadolu’da müs- lirterek, Anadolu harekâtý aleyhindeki dâvâÝstilâcý Ýngilizlere, “Tükürün Ýngiliz lâininin tü ahlâký siyasetine vasýta ettiðini bildirir. Ýþgalle tevlî kuvvetlere karþý koyan Kuvayý Milliye da iþgâlcilerin deðil, ülkenin durumuna va(lânetlisinin) hayasýz yüzüne!” diye iþgâl ve zu- bozulan ahlâkî çöküntünün nesilleri mahvede- mücâhitleri aleyhinde bir “fetva” yazdýrýlýr. kýf siyasetçilerden ve hiçbir tesir altýnda kal lümlerini suratlarýna çarparak meydan okur. ceði endiþesini dile getirir. Ýslâm’ýn izzetinin kýAnadolu’da baþlayan Ýstiklâl Savaþýnýn aleyhi- mayan ulemadan müteþekkil bir heyet taraÝstanbul Boðazýnýn iþgaline iþâretle, “Bir za- rýlmasýnýn ve milletin nâmusunun yaralanmasý- ne Ýngilizlerin kuþatmasýndaki Damat Ferit Paþa fýndan “Ýslâm’ýn menfaati ve geleceði” nokman ingiliz devleti, Ýstanbul Boðazýnýn topla- nýn kolay kolay izâle edilmeyeceðini kaydeder… tasýnda muhakeme edildikten sonra ancak rýný tahrip ve Ýstanbul’u istilâ ettiði hengâmda, Zira mütârekenin acý günlerinde özellikle fetvanýn verilebileceðini kaydeder. o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Ang- Avrupa ve Amerika’dan gemiler dolusu fýçý“Anadolu aleyhine çýkmýþ olan fetva”yý “dilikan Kilisesinin baþpapazý tarafýndan, Meþi- lar la ge ti ri len al kol lü iç ki ler Ýs tan bul’un ne ve Müslümanlarýn maslahatýna göre verilhat-ý Ýslâmiyeden dinî altý sual soruldu. Ben beynini yýkýyor, ciðerini yakýyor; gençliði ve miþ baðýmsýz ve objektif bir fetva” olmadýðýný de o zaman, Dârül-Hikmeti’l-Ýslâmiye’nin a- toplumu sarhoþ ve tepkisiz hale getiriyordu. belirtir. “Anadolu aleyhindeki fetva”nýn, iþgâli zâsý idim. Bana dediler: ‘Bir cevap ver. Onlar, Toplumda içki, kumar ve fuhþiyat kasten meþrûlaþtýrmak ve Müslümanlarýn direniþini altý suallerine altý yüz kelime ile cevap istiyor- yaydýrýlýyordu. Bunun için diðer âlimler ve kýrmak kasdýyla verildiðini izâh eder. “Kim nalar.’ Ben dedim: Altý yüz kelime ile deðil, altý müderrislerle birlikte Bediüzzaman da Ýs zar etse bizzarûre muradý anlar” diyerek fetvakelime ile deðil, hatta bir kelime ile deðil, belki tanbul’da Ayasofya ve Sultan Ahmed gibi nýn maksadýný açýða çýkarýr. Kuvayý Milliye abir tükrük ile cevap veriyorum. Çünkü o dev- selâtin camilerinde, Ýstanbul kýraathaneleleyhindeki fetvanýn aksine, Müslüman halký AYeþilay Zâbýt deftererin’de “Said Kürdî Efendi – ‘En ziyâde rin de, hal kýn ka la ba lýk hal de bu lun du ðu let, iþ te gö rü yor su nuz; a ya ðý ný bo ða zý mý za nadolu’daki iþgâlcilerin aleyhine sevk etmenin Bediüzzaman’ýn Ýstanbul’u iþgal eden iþgalcilere karþý neþretmatbuat meselesine ehemmiyet verelim.” bastýðý dakikada, onun papazý maðrurâne üs- yerlerde bu oyuna karþý halký ikaz eder. gerekli olduðunu yazar. (a.g.e.) tiði “Hutûvat-ý Sitte” eserinin kapaðý.

B

Erbakan, 1-2 gün içinde taburcu edilebilecek n FATÝH Erbakan, 3 Ocak Pazartesi günü rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýlan babasý, Saadet Partisi Genel Baþkaný Necmettin Erbakan’ýn 1-2 gün içinde taburcu edilebileceðini söyledi. Fatih Erbakan, Pazartesi gününden itibaren Özel Güven Hastanesi’nde sol ayak damarlarýnda iltihap teþhisiyle tedavi altýnda bulunan babasýný ziyareti sonrasýnda sorularý cevapladý. Babasýnýn hastanede tedavisinin devam ettiðini, genel saðlýk durumunun iyi olduðunu belirten Fatih Erbakan, 1-2 gün içinde taburcu edilmesini beklediklerini bildirdi. Bu arada, eski baþbakanlardan Tansu Çiller’in Necmettin Erbakan’a ‘’geçmiþ olsun’’ telgrafý gönderdiði belirtildi. Öte yandan, Erbakan’ý ziyaret etmeye gelip de kendisiyle görüþemeyenler için hastanede geçmiþ olsun dileklerini iletebilecekleri bir defter konuldu. Birçok devlet adamý, siyasetçi ve partili Erbakan’a geçmiþ olsun dileklerini deftere yazdý. Ankara / aa

Osmaniye’de yük treni raydan çýktý n OSMANÝYE'NÝN Bahçe ilçesinde yük treninin raydan çýkan beþ vagonundan ikisi devrildi. Alý nan bilgiye göre, Sivas’tan Ýskenderun Demir çelik fabrikasýna (ÝSDEMÝR) demir cevheri taþý yan, ma ki nist Meh met Öz kan i da re sin de ki 63275 sefer sayýlý yük treni, Bahçe istasyonunun çýkýþ makasýnda raydan çýktý. Beþ vagonu ray dan çýkan treninin iki vagonu devrildi. Kazanýn, ikinci yolun eski ve bakýmsýz olduðundan mey dana gelmiþ olabileceði ihtimali üzerinde duru lurken, raylarýn kýrýlmasý üzerine Adana-Gaziantep demiryolu trafiðe kapatýldý. Adana ve Fevzipaþa deposundan gelen teleskopik vinç ve kurtarma ekipleri, bölgede demiryolunu yeni den trafiðe açmak için çalýþma baþlattý. Kazada, can kaybýnýn olmadýðý bildirildi. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. Osmaniye / aa

Ýþgale direniþi ve millî hizmetleri…

Devlet her þeyi yapmamalý

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’de bulunan Devlet Bakaný Yýlmaz, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Bingöl Þubesi’nin düzenlediði kahvaltýya katýldý. FOTOÐRAF: AA

DEVLET Bakaný Cevdet Yýlmaz, devletin sos yal ve fiziki altyapý dýþýnda kalan alanlarý özel sektöre býrakmasý gerektiðini belirterek, ‘’Devlet her þeyi yapmamalý. Her þeyi devletin yaptýðý düzenlere, sosyalist ve komünist denildiðini hepimiz biliyoruz’’ dedi. Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’de bulunan Devlet Bakaný Yýlmaz, Tüm Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði (TÜMSÝAD) Bingöl Þubesi’nin Polisevinde düzenlediði kahvaltýya katýldý. Bakan Yýlmaz, daha sonra yaptýðý konuþmada, özel sektör temsil cilerinden böl genin kal kýnmasý için daha fazla çaba göstermelerini istedi. Yýlmaz, þunlarý kaydetti: ‘’Hükümet ola rak anlayýþýmýz þu; Devlet her þeyi yap-

mamalý. Devletin bir misyonu var, yapmasý gerekenler var, topluma ve iþ dünyasýna býrakmasý gereken iþler var. Her þeyi devletin yaptýðý düzenlere sosyalist ve komünist bir düzen denildiðini hepimiz bi li yo ruz. Biz, böy le bir dü zen den yana deðiliz. Devlete düþen görevler var, top lu ma, iþ dün ya sý na dü þen gö rev ler var. Devlet neyi yapacak? Altyapý yapacak, yol yapacak, hastane yapacak, sosyal ve fiziki altyapýyý gerçekleþtirecek, eðitim kurumlarý açacak, hastaneler açacak, içme su yu ge ti re cek, in san la ra hu zur ve güven, asayiþ, adalet getirmeyi saðlayacak. Dev le tin yap ma sý ge re ken te mel fonksiyonlar bunlar.’’

Devletin iþletmecilik yaptýðý ülkelerin ne hale geldiðinin 20. yüzyýlda hep birlikte görüldüðünü ifade eden Yýlmaz, þöyle konuþtu: ‘’Bu anlayýþ, uzun süre devam edemiyor. Çünkü devlet iþletmeciliði her zaman zarar ediyor. Peki o zararý nereden karþýlýyor devlet? Sonuçta milletten aldýðý vergilerden karþýlýyor. Devlet iþletmeciliði olan yerlerde siyasî müdahaleler, adam kayýrmalar, adam iþe almalarý hepsini biliyoruz. Dolayýsýyla o iþletmeler rekabetçi, verimli bir þekilde çalýþamýyor ve uzun vadede iflâs ediyor, batmaya mahkûm iþletmeler haline geliyor. Halbuki özel sektör mantýðý ile çalýþtýðý zaman daha sürdürülebilir, daha kârlý, daha yenilikçi iþletmeler doðuyor.’’ Bingöl / aa

Gazetecilere ‘’hizmet pasaportu’’ verilecek n DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardým cýsý Bülent Arýnç, görev sebebiyle yurt dý þý na gi de cek ye rel ve u lu sal ba sýn mensuplarýna "hizmet pasaportu" verileceðini bildirdi. Arýnç, Basýn Yayýn ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðün ce (BYEGM) Antalya’nýn Alanya ilçesinde, valilik basýn ve halkla iliþkiler müdürleri ile il emniyet müdürlükleri pasaport þubesi sorumlularýna yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantýsýnýn kapanýþ oturumunda konuþma yaptý. BYEGM olarak yerel medyaya yönelik eðitimler düzenlediklerini de anlatan Arýnç, “Halkýn gözü, kulaðý, dili olmak noktasýnda 4. kuvvet olan medyanýn fonksiyonlarýný ya pan ga ze te le ri miz dir. Ye rel med ya güçlendikçe, ben inanýyorum demokrasi de güçlenecektir. Dolayýsýyla yerel medyayý güçlendirmemiz gerekiyor.’’ Bakan Arýnç, gazetecilerin yurtdýþýna çýkýþlarýnda vize ve pasaporta yönelik yaþadýðý sýkýntýlarý da bildiklerini söyledi. Bu sorunu çözmek üzere çalýþmala rýnýn sürdüðünü dile getiren Bülent Arýnç, 6 ay ya da 2 yýl süreli, doðrudan hizmetle iliþkili bir pasaportu hayata geçirmek üzere altyapýyý hazýrladýklarýný bildirdi. Artýk görev sebebiyle yurtdý þýna gidecek yerel ve ulusal basýn mensuplarýna ‘’hizmet pasaportu’’ verileceðini anlatan Arýnç, þöyle konuþtu: ‘’Ö nümüzdeki hafta Ankara’da açýklayacaðýmýz bir sonuçla bütün Türkiye’ye du yurulacaktýr. Kuruluþlarýnýzdan gelecek taleplerinizi de, bireysel taleplerinizi de Emniyet Genel Müdürlüðüne bildirmek suretiyle sür'atle pasaportlarý kendilerine takdim edeceðiz. Bunun takibini de ayrýca yapacaðýz.” Alanya / aa


6

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

EKONOMÝ 9 OCAK 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

GÜBRETAÞ, 2010’u da rekorlarla tamamlandý

Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI

GÜBRE Fab­ri­ka­la­rý­T.A.Þ.­(GÜB­RE­TAÞ),­son­yýl­lar­da­ki­ is­tik­rar­lý­ yük­se­li­þi­ni­ sa­týþ­tan­ ü­re­ti­me,­ ci­ro­dan kâr­lý­lý­ða­ka­dar­her­yö­nüy­le­de­vam­et­ti­ri­yor.­Gös­ter­di­ði­bu­per­for­mans­la­2010’da­“En­Hýz­lý­Bü­yü­yen­Þir­ket”­ se­çi­len­ GÜB­RE­TAÞ,­ re­kor­lar­la­ ta­mam­la­dý­ðý 2010’nun­ ar­dýn­dan­ 2011’e­ de­ he­def­le­ri­ni­ bü­yü­te­rek gi­ri­yor.­Güb­re­sek­tö­rün­de­ki­top­lam­tü­ke­tim­bir­ön­ce­ki­yý­la­o­ran­la­bi­raz­da­ral­ma­gös­ter­me­si­ne­rað­men, GÜB­RE­TAÞ’ýn­sa­týþ­la­rý­2009­yý­lý­nýn­da­ü­ze­ri­ne­çý­ka­ra­rak­ hem­ ken­di­ re­ko­ru­nu­ ge­liþ­tir­me­si­ni,­ hem­ de pa­zar­pa­yý­ný­art­týr­ma­sý­ný­sað­la­dý.­Þir­ke­tin­bu­yýl­ka­tý, sý­vý­ve­toz­gru­bun­da­ki­top­lam­sa­týþ­la­rý­1­mil­yon­456 to­nun­ü­ze­ri­ne­u­la­þa­rak,­59­yýl­lýk­ta­ri­hi­nin­en­yük­sek sa­týþ­o­ran­la­rý­na­u­laþ­mýþ­ol­du.­­Ya­rým­ca­Te­sis­le­ri’nde yüz­de­ 50’ye­ ya­kýn­ bir­ ar­týþ­la­ 510­ mil­yon­ ton­ ka­tý güb­re­ü­re­til­di.­Bu­yýl­Ý­ran’da­ki­Ra­zi­Pet­ro­kim­ya’da­ki ka­pa­si­te­ kul­la­ným­ o­ra­ný­ i­se­ yüz­de­ 41’den­ yüz­de 50’nin­ü­ze­ri­ne­çýk­tý.­Son­a­çýk­la­nan­9­ay­lýk­kon­so­li­de bi­lan­ço­sun­da­ 122­ mil­yon­ TL­ kâ­ra­ u­la­þan­ GÜB­RE­TAÞ,­ 2010­ yý­lý­ný­ 1,5­ mil­yar­ TL’ye­ ya­kýn­ bir­ ci­roy­la ka­pa­ma­yý­he­def­li­yor.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Bizim Toptan, 9 ayda cirosunu 1 milyar liranýn üzerine çýkardý n BÝZÝM Top­tan,­Ey­lül­2010­i­ti­ba­riy­le­ci­ro­su­nu­bir­ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yüz­de­17­art­tý­ra­rak­1.06 mil­yar­li­ra­ya­çý­kar­dý.­Ýlk­ma­ða­za­sý­ný­2002­yý­lýn­da­a­çan Bi­zim­Top­tan,­8­yýl­lýk­bir­sü­reç­te­fa­a­li­yet­gös­ter­di­ði­or­ga­ni­ze­top­tan­sa­týþ­pa­za­rý­nýn­ve­Yýl­dýz­Hol­ding’in­en hýz­lý­bü­yü­yen­o­yun­cu­la­rýn­dan­bi­ri­ha­li­ne­gel­di.­20072009­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­yýl­lýk­or­ta­la­ma­yüz­de­9,1­bü­yü­me sað­la­yan­þir­ket,­ö­zel­lik­le­2006­son­ra­sý­her­yýl­or­ta­la­ma 13­ma­ða­za­a­ça­rak­2010­yýl­so­nu­i­ti­ba­riy­le­54­il­de­109 ma­ða­za­ya­u­laþ­tý.­Bi­zim­Top­tan’ýn,­es­nek,­öl­çek­le­ne­bi­lir ve­ken­di­ne­öz­gü­bir­ma­ða­za­cý­lýk­mo­de­li­ge­liþ­tir­di­ði­ni kay­de­den­Ge­nel­Mü­dür­Re­cep­Ö­zalp,­“Or­ga­ni­ze­top­tan­sa­týþ­Tür­ki­ye’de­ye­ni­ge­li­þen­bir­a­lan.­Biz­de­bu­a­lan­da­a­lý­þý­la­gel­miþ­mo­del­ler­ye­ri­ne­Tür­ki­ye’ye­öz­gü­bir mo­del­o­luþ­tur­ma­yý­ter­cih­et­tik.­Müþ­te­ri­mi­zin­20­da­ki­ka­da­bi­ze­u­la­þýp,­ih­ti­yaç­la­rý­ný­en­he­sap­lý­yol­dan­kar­þý­la­ya­ca­ðý­bir­sis­tem­o­luþ­tur­duk”­de­di.­Bi­zim­Top­tan’ýn,­30 Ey­lül­2010­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le­266­bi­ni­aþ­kýn­ka­yýt­lý­müþ­te­ri­si mev­cut­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Ö­zalp,­2009­yý­lý­ný­yak­la­þýk 1,25­mil­yar­li­ra­sa­týþ­i­le­ka­pa­týk­la­rý­ný,­2010­yý­lý­nýn­Ey­lül so­nun­da­i­se­1.06­mil­yar­li­ra­lýk­sa­týþ­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.­2009’un­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­yak­la­þýk­yüz­de 17’lik­bir­bü­yü­dük­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Ö­zalp,­2010­yý­lý­nýn­ilk 9­a­yýn­da­bir­ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re­net­kâr­lý­lý­ðý­ný­yüz­de­56­art­tý­ra­rak­13,7­mil­yon­li­ra­dan­21,4­mil­yon li­ra­ya­çý­kar­dýk­la­rý­ný­vur­gu­la­dý.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Arap ülkeleriyle ihracat 2 kat arttý n TÜRKÝYE’NÝN A­rap­ ül­ke­le­ri­ ve­ Türk­ Cum­hu­ri­yet­le­riy­le­yap­tý­ðý­ti­ca­re­tin­her­ge­çen­yýl­bü­yü­dü­ðü, son­5­yýl­da­ih­ra­ca­týn­2­ka­týn­dan­da­ha­faz­la­ar­ttýrdý.

Türk­ A­rap­ Ül­ke­le­ri­ Ý­þa­dam­la­rý­ Der­ne­ði­ (TU­RAB) ve­ri­le­rin­den­ der­le­nen­ bil­gi­ye­ gö­re,­ 2010'da­ Tür­ki­ye,­28­mil­yar­do­la­rý­ih­ra­cat­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­42 mil­yar­do­lar­lýk­ti­ca­ret­ger­çek­leþ­tir­di.­2006­yý­lýn­dan bu­gü­ne­ ka­dar­ ih­ra­ca­tý­ 13­ mil­yar­ do­lar­dan­ 28­ mil­yar­ do­la­ra­ çý­ka­ran­ Tür­ki­ye,­ it­ha­lat­ ra­ka­mý­ný­ i­se­ 5 yýl­ön­ce­ki­se­vi­ye­de­tut­ma­yý­ba­þar­dý.­­Mersin / aa

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþlerimiz

Süleyman Akkýn Mustafa Beydemir

ile 'in

baþarýlý birer ameliyat geçirdiklerini öðrendim. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dilerim.

Halil Topçu - Kýzýlinler Köyü / ESKÝÞEHÝR T. C. TRABZON AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/66 DAVALI: ADÝL ÇAKMAK (T.C.NO: 53032527120) Çamçeþme Mah. Alýþ Sok. 20/5 Pendik/ÝSTANBUL Davacý/Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine ka rar verilmiþtir. Duruþma Günü: 24/03/2011 günü saat: 13:50’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir ve kille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 1233

T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/797 KARAR NO : 2010/645 Davacý tarafýndan açýlan davanýn KABULÜ ile Sivas Ýli, Hafik Ýlçesi, Deðirmenboðazý Köyü/Mah., Cilt No: 43, HN: 34, BSN: 19'da nüfusa kayýtlý olan 330 260 782 34 TC. Nolu MEVHUBE SAYAN’ýn, nüfus kayýtlarýnda “MEVHUBE” olan isminin “MEVHÝBE” olarak TASHÝHÝNE,

www.bik.gov.tr B: 1192

1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5571 1.5646 1.5560 1.5426 1.5527 1.5355 0.27134 0.27268 0.27115 2.0220 2.0318 2.0206 2.4056 2.4182 2.4039

1.5669 1.5620 0.27331 2.0348 2.4218

Cinsi 1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.6145 1.6249 0.22538 0.22773 1.5622 1.5693 5.4703 5.5423 0.26093 0.26269 0.41645 0.41720 1.8601 1.8725

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6121 0.22522 1.5564 5.3882 0.26075 0.41333 1.8532

1.6273 0.22825 1.5753 5.6254 0.26329 0.42033 1.8796

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5740 ÖNCEKÝ GÜN 1,5690

DÜN 2,0320 ÖNCEKÝ GÜN 2,0370

DÜN 69,50 ÖNCEKÝ GÜN 68,95

DÜN 469,40 ÖNCEKÝ GÜN 465,76

p

p

p

p

HA­BER­LER

Mükellefe ‘nokta atýþý’ denetim GELÝR VE KURUMLAR VERGÝSÝ MÜKELLEFLERÝ, 284 DEÐÝÞÝK KALEMDE ÝZLEMEYE ALINACAK. MÜKELLEFLER HER BEYAN DÖNEMÝNDE BÜTÜN GELÝR VE GÝDERLERÝNÝ ELEKTRONÝK ORTAMDA KESÝN MÝZAN BÝLDÝRÝMÝNDE BULUNACAK. GELÝR Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ver­gi­de­‘’nok­ta­a­tý­þý’’ de­ne­ti­mi­uy­gu­la­ma­sý­na­ge­çi­yor.­Ge­lir­ve­ku­rum­lar­ver­gi­si­mü­kel­lef­le­ri,­284­de­ði­þik­ka­lem­de­iz­le­me­ye­a­lý­ný­yor.­Ge­lir­Ý­da­re­si­Baþ­kan­lý­ðýn­ca­bi­lân­ço­e­sa­sý­na­gö­re­def­ter­tu­tan­mü­kel­lef­ler­ta­ra­fýn­dan­2010­yý­lý­ve­mü­te­a­kip­dö­nem­ler­i­çin­e­lek­tro­nik­or­tam­da­bil­di­ri­le­cek­o­lan ‘’Ke­sin­Mi­zan­Bil­di­ri­mi’’ne­dö­nük­u­sul­ve e­sas­la­rý­be­lir­le­yen­Ver­gi­U­sul­Ka­nu­nun­teb­lið tas­la­ðý­ha­zýr­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­ge­lir­ver­gi­si­ve ku­rum­lar­ver­gi­si­be­yan­na­me­le­ri­ni­e­lek­tro­nik or­tam­da­ver­mek­zo­run­da­o­lan­mü­kel­lef­ler­den­bi­lân­ço­e­sa­sý­na­gö­re­def­ter­tu­tan­lar,­ke­sin mi­zan­bil­di­ri­mi­ni­de­yap­mak­zo­run­da­o­la­cak. Mü­kel­lef­ler­her­be­yan­dö­ne­min­de­ban­ka­kre­di­le­rin­den,­þüp­he­li­ti­ca­rî­a­la­cak­la­ra,­ge­le­cek­a­ya­a­it­gi­der­ler­den,­a­lý­nan­si­pa­riþ­a­vans­la­rý­na, ar­sa­ve­a­ra­zi­le­rin­den,­ký­dem­taz­mi­nat­kar­þý­lý­-

ðý­na­ka­dar­pek­çok­ko­nu­da,­Ge­lir­Ý­da­re­si­ne­e­lek­tro­nik­or­tam­da­ke­sin­mi­zan­bil­di­ri­min­de bu­lu­na­cak.­Böy­le­lik­le­Ý­da­re,­mü­kel­lef­le­rin­her tür­lü­he­sap­ha­re­ket­le­rin­den­ha­ber­dar­o­la­cak. Ý­da­re­yýl­lar­ca­sü­ren­ve­va­kit­a­lan­in­ce­le­me­ler ye­ri­ne­nok­ta­a­tý­þý­de­ne­tim­ya­pa­cak.­Söz­ko­nu­su­sis­tem­i­le­mü­kel­lef­da­ha­et­kin­ve­ko­lay­þe­kil­de­de­net­le­ne­cek.­Ýn­ce­le­me­ler­de­sü­re­ký­sa­la­cak­ve­da­ha­net­bir­in­ce­le­me­ya­pýl­ma­sý­sað­la­na­cak.­Bi­lân­ço­e­sa­sý­na­gö­re­def­ter­tut­mak­la be­ra­ber­fa­a­li­yet­ko­nu­la­rý­i­ti­ba­riy­le­fark­lý­mu­ha­se­be­tek­ni­ði­ni­kul­lan­mak­du­ru­mun­da­bu­lu­nan­ve­Ban­ka­cý­lýk­Ka­nu­nu­nun­il­gi­li­mad­de­sin­de­sa­yý­lan­mü­kel­lef­ler,­fi­nan­sal­ki­ra­la­ma­ve fak­to­ring­þir­ket­le­ri,­si­gor­ta­þir­ket­le­ri­i­le­­Men­kul­Kýy­met­Ya­tý­rým­Fon­la­rý­A­ra­cý­Ku­rum­lar ve­Ya­tý­rým­Or­tak­lýk­la­rý­ ‘’Ke­sin­Mi­zan­Bil­di­ri­mi’’ ver­me­yü­küm­lü­lü­ðü­ne­ta­bi­ol­ma­ya­cak.

de­ka­bul­et­me­ye­cek.­Ge­lir­ve­ku­rum­lar­ver­gi­sin­den­mu­af­o­lan­lar­bil­di­rim­de­bu­lun­ma­ya­c ak.­ Bil­d i­r im­l e­r i­n i­ e­l ek­t ro­n ik­ or­t am­d a Bil­di­rim­ler­ ge­lir­ ver­gi­si­ mü­kel­lef­le­ri­ i­çin be­lir­le­nen­sü­re­i­çin­de­ver­me­yen­ve­ya­ek­sik Mart­a­yýn­da­ki­ge­lir­ver­gi­si­be­yan­dö­ne­min­- ya­ da­ ya­nýl­tý­cý­ bil­di­rim­de­ bu­lu­nan­ mü­kel­de,­ ku­rum­lar­ ver­gi­si­ mü­kel­lef­le­ri­ i­çin­ de lef­ler­hak­kýn­da­213­sa­yý­lý­Ver­gi­U­sul­Ka­nu­Ni­s an’da­k i­ ku­r um­l ar­ ver­g i­s i­ ge­n el­ be­y an nu­nun­ il­gi­li­ mad­de­si­ hük­mü­ u­ya­rýn­ca­ ö­zel dö­ne­min­de­ya­pý­la­cak.­Ö­zel­he­sap­dö­ne­mi­- u­sûl­süz­lük­ ce­za­sý­ ke­si­le­cek.­ Uy­gu­la­ma­ bir­ne­ ta­bi­ o­lan­ mü­kel­lef­ler­ de­ bil­di­rim­le­ri­ni li­ði­ sað­lan­ma­sý­ a­ma­cýy­la­ e­lek­tro­nik­ or­tam­ken­di­be­yan­na­me­ver­me­sü­re­le­ri­i­çin­de­ya­- da­ve­ri­le­cek­bütün­be­yan­na­me­ve­bil­di­rim­pa­cak.­Tas­fi­ye­ye­gir­miþ­ku­rum­la­rýn­her­ba­- ler­ i­l e­ bun­l a­r ýn­ ek­l e­r in­d e­ boþ­ bý­r a­k ýl­m a­s ý ðým­s ýz­ tas­f i­y e­ dö­n e­m i­n e­ a­i t­ ke­s in­ mi­z an ge­re­ken­ tu­tar­ ha­ne­le­ri­ne­ sý­fýr­ ya­zýl­ma­ya­bil­di­rim­le­ri­ bu­ ku­rum­la­rýn­ tas­fi­ye­ me­mur­- cak.­Boþ­he­sap­lar­at­la­nýl­ma­ya­cak­ve­mut­la­la­rýn­ca­tas­fi­ye­be­yan­na­me­si­nin­ve­ril­me­sü­- ka­bil­di­rim­de­gös­te­ri­le­cek.­Tas­lak­u­ya­rýn­ca, re­si­i­çin­de­ve­ri­le­cek.­Bil­di­rim­ler­e­lek­tro­nik 284­ka­lem­de­ke­sin­mi­zan­bil­di­ri­mi­ön­gö­rü­or­tam­da­gön­de­ril­me­si­zo­run­lu­ol­du­ðun­dan lü­yor.­Bil­di­rim­ler­de­he­sap­la­rýn­borç-a­la­cak ver­gi­ da­i­re­le­ri­ kâ­ðýt­ or­ta­mýn­da­ ve­ri­len­ (el­- top­la­mý­ i­le­ borç-a­la­cak­ ka­la­ný­ ve­ri­le­ri­nin den­ve­ya­pos­ta­i­le) bil­di­rim­le­ri­hiç­bir­þe­kil­- gi­ri­þi­ya­pý­la­cak.­­Ankara / aa

ELDEN BÝLDÝRÝM KABUL EDÝLMEYECEK

Obama, ekonomi ekibini yeniledi

Yaþ meyve ve sebze ihracatýnda hedef tuttu Türkiye Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçýlarý Birliði (TYMSÝB) verilerine göre yaþ meyve ve sebzede 2010 yýlý ihracatýnda yaklaþýk 3 milyon ton ürün karþýlýðýnda 2 milyar 174 milyon 573 bin dolarlýk döviz girdisi saðlandýðý bildirildi. TYMSÝB Sektör Kurulu Baþkaný Kemal Kaçmaz, geçen yýl yaþ meyve ve sebze ihracatýnda 2009 yýlýna göre miktarda yüzde 5, deðerde yüzde 12’lik artýþ meydana geldiðini söyledi. Ürün gruplarý içinde narenciye ihracatýnýn 847 milyon dolarla ilk sýrada yer aldýðýný belirten Kaçmaz, bu ürün grubunun yaþ meyve sebze ihracatý içerisinde yüzde 42’lik pay aldýðýný ifade etti. Kaçmaz, rakamsal verilere göre yaþ meyve sebze ihracat sektörü olarak 2010 yýlý için ortaya konulan hedefe ulaþtýklarýný belirterek, ‘’En çok yaþ meyve sebze ihracatý yapýlan ülkeler arasýnda Rusya 789 milyon 360 bin dolarla genel ihracat içinden yüzde 42’lik pay alarak ilk sýrada yer aldý. Bu ülkeyi Bulgaristan, Almanya, Romanya ve Ukrayna takip etti’’ dedi. Kaçmaz, en çok ihraç edilen yaþ meyve sebzede ise ilk sýrayý 575 bin tonla domatesin aldýðýný bildirdi. Adana / aa

Karaelmas’ý özel sektör ýþýldatýyor ZONGULDAK’TA,­ Tür­ki­ye­ Taþ­kö­mü­rü­ Ku­ru­mu­nun­(TTK) ça­lýþ­týr­ma­dý­ðý­sa­ha­la­rý­ki­ra­la­ma­yön­te­miy­le­ 1989’da­ iþ­let­me­ye­ baþ­la­yan­ ö­zel­ sek­tör,­ 22 yýl­da­ü­ret­ti­ði­7­mil­yon­14­bin­919­ton­kö­mür­kar­þý­lý­ðýn­da­ku­ru­ma­71­mil­yon­223­bin­2010­li­ra­ki­ra be­de­li­ ö­de­di.­ 1989’dan­ i­ti­ba­ren­ fa­a­li­yet­ gös­te­ren ö­zel­ma­den­o­cak­la­rý,­yýl­lýk­50­bin­898­ton­la­baþ­la­dýk­la­rý­ü­re­tim­ra­kam­la­rý­ný,­ya­tý­rým­lar­ve­is­tih­dam sa­yý­sýn­da­ki­ ar­týþ­la­ 1­ mil­yon­ ton­ ci­var­la­rý­na­ yük­selt­me­yi­ba­þar­dý.­Ö­zel­sek­tör­de­4­bin­500­ci­va­rýn­da­ki­þi­is­tih­dam­e­di­li­yor.­­Zonguldak / aa

ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma, e­ko­no­mi­da­nýþ­ma­nlýðýna­Ge­ne­Sper­ling’i­a­ta­dý.­Mary­land e­ya­le­tin­de­ki­bir­fab­ri­ka­yý­zi­ya­re­tin­de­e­ko­no­mi­e­ki­bi­ne ba­zý­ye­ni­a­ta­ma­lar­la­il­gi­li­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lu­nan­O­ba­ma,­ABD­Ha­zi­ne­Ba­ka­ný­Ti­mothy­Ge­i th­n er’ýn­da­n ýþ­man­la­rýn­dan­Sper­ling’i,­ken­di­si­ne­bað­lý­U­lu­sal­E­ko­no­mik Kon­se­yi’nin­ye­ni­di­rek­tö­rü­o­la­rak­a­ta­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Sper­ling,­ABD’nin­es­ki­baþ­kan­la­rýn­dan­Bill­Clin­ton­dö­ne­min­de­1997-2000­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da da­ay­ný­gö­re­vi­yü­rüt­müþ­tü. O­ba­ma,­Ja­son­For­man’ý,­U­lu­sal­E­ko­no­mik­Kon­se­yi­di­rek­tö­rü­nün­baþ­yar­dým­cý­lý­ðý­na­a­ta­dý­ðý­ný,­Kat­ha­ri­ne­Ab­ra­ham’ý Be­yaz­Sa­ray­E­ko­no­mik­Da­nýþ­man­lar­Kon­se­yi­ü­ye­li­ði­ne, He­at­her­Hig­gin­bot­tom’ý­da­Ý­da­re­ve­Büt­çe­O­fi­si­di­rek­tör yar­dým­cý­lý­ðý­na­a­day­gös­ter­di­ði­n i­bil­d ir­d i.­Ab­r a­h am­ve Hig­gin­bot­tom’ýn­gö­rev­le­ri­ne baþ­la­ya­bil­me­le­ri­i­çin,­Se­na­to ta­ra­fýn­dan­o­nay­lan­ma­la­rý­ge­rekiyor. Washington / aa

BATMAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA)NDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/10 Esas. KARAR NO: 2010/623 Davacý ZÜBEYDE TARUN tarafýndan davalý Aslan Tarun aleyhine mahkememize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen 06.10.2010 tarih ve 2010/10 esas 2010/623 sayýlý Davanýn KABULÜ ile Batman ili Kozluk ilçesi Oyuktaþ Köyü, Cilt No: 78, Hane No: 2, T.C.Kimlik No: 31817432234’de nüfusa kayýtlý Resul ve Zekiye kýzý 17/10/1970 doðumlu Zübeyde TARUN ile ayný yer T.C. Kimlik No: 31838431506’da nüfusa kayýtlý Selim ve Talia oðlu 01/01/1966 doðumlu Aslan TARUN’un BOÞANMALARINA dair kararý tüm aramalara raðmen adresi belirlenip kendisine tebligat yapýlamayan davalýya ilanen tebliðine karar verilmiþ olmakla; Ýþbu ilanýn ilaný tarihinden itibaren kendisine tebligat yapýlamayan davalýnýn 15 gün içersinde kararý Temyiz etmediði taktirde kesinleþeceði hususu ilanen teblið olunur. 26.11.2010

www.bik.gov.tr B: 928

T. C. KARTAL / ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI BAKIRKÖY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Bakýrköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/12/2010 tarih ve 2010/91 esas 2010/306 karar sayýlý ilamý ile davacý CENGÝZ DÜDÜK’ün nüfusta DÜDÜK olan soyisminin MAHMUTOÐLU OLARAK TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. 17/12/2010 www.bik.gov.tr B: 1124

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/654 Esas. KARAR NO: 2010/1431 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Erzincan ili, Tercan ilçesi, Yaylayolu mah/köy nüfusuna kayýtlý Selahattin ve Güssün’den olma, 1998 doðum lu RABÝYE GÜZELGÜN hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Selahattin ve Güssün’den olma, 1990 doðumlu HAVVA GÜZELGÜNVASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. 31/12/2010

www.bik.gov.tr B: 1130

2010/6670 ESAS. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 26/01/2011 günü saat 13:50 14:00'da Zümrütevler Mah. Orkide Sok. No: 22 Maltepe’de % 20 teminat karþýlýðýnda yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 31/01/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 31/12/2010 Takdir Edilen Deðeri Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) YTL. 22.000.00 1 Adet 34 DG 8153 Plakalý, 2006 Model, BMC Marka, beyaz renkli C2601050730187 motor nolu, NMC827YHFLK305349 þasi nolu, PRO 827 (8X2)YHF tipli kamyonun ön panjuru, ön tamponu, þanzýmaný. defransiyeli, þaftý, akslarý, aküsü, marþpiyeri, eksozu, türbünü yok, þeytan dingilde lastik, avare dingilde lastik yok, çekerlerde 2 adet lastik yok, þasesi kasasýz, sað, sol çamurluk yok, ön sað lastik patlak, ruhsatý var, anahtar yok.

www.bik.gov.tr B: 1173

Bu diþ macunu, diþleri çizmeden beyazlatýyor

NATURALÝVE diþ­ma­cu­nu;­mis­vak,­pro­po­lis­ve çay­a­ða­cý­nýn­an­ti­bak­te­ri­yel­ö­zel­lik­le­ri­sa­ye­sin­de diþ­le­ri­çiz­me­den­be­yaz­la­týr,­di­þe­ti­has­ta­lýk­la­rý, aft(man­tar) ve­a­ðýz­ya­ra­la­rý­ný­te­da­vi­e­der.­A­ðýz­da­ki­bak­te­ri­le­ri­tabiî­o­la­rak­yok­et­ti­ðin­den­diþ­çü­rü­me­le­ri­ve­a­ðýz­ko­ku­la­rý­ný­ön­ler.­ U­lus­la­ra­ra­sý­Diþ A­raþ­týr­ma­la­rý­Der­ne­ði­(I­ADR)‘nýn­yap­tý­ðý­a­raþ­týr­ma­la­ra­gö­re­pro­po­lis­ve­mis­vak;­a­ðýz­ve­diþ­sað­lý­ðý­nýn­ko­run­ma­sýn­da­et­kin­rol­oy­na­mak­ta­dýr. DÝÞ MACUNUNUZUN MUHTEVASINI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­lar,­2—6­yaþ­la­rýn­da­ki­ço­cuk­la­rýn­diþ­fýr­ça­la­rý­na­koy­duk­la­rý­diþ­ma­cu­nu­nun­1/3­ü­nü­yut­tuk­la­rý­ný­gös­ter­miþ­tir.­Ö­zel­lik­le Ço­cuk­ve­ha­mi­le­ler­diþ­ma­cu­nu­se­çi­min­de­dik­kat­li­ol­ma­lý­dýr. Diþ­ma­cun­la­rý­sað­lýk­so­run­la­rý­o­luþ­tu­ra­bi­le­cek pek­çok­mad­de­ih­ti­va­et­mek­te­dir.­ Sodium lauryl sulfate(SLS): Bu­kim­ya­sa­lýn de­ri­den­e­mi­lip­ve­­or­gan­lar­da­bi­rik­me­ya­pa­bil­mek­te­dir.­Cilt­te­a­ler­jik­re­ak­si­yon­la­ra­se­be­bi­yet ve­re­bil­mek­te­dir.­ Fluorid: Na­ti­o­nal­Re­se­arch­Co­un­cil­(NRC) U­lus­lar­a­ra­sý­A­raþ­týr­ma­Kon­sey’i;­Flu­o­rid­yu­tul­ma­sý­du­ru­mun­da­i­se­be­yin­ve­ke­mik­le­re­za­rar ve­re­bi­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­mýþ­týr.­ Sakkarin: Su­n'î­tat­lan­dý­rý­cý­dýr.­Bir­çok­a­raþ­týr­ma­da­me­sa­ne­kan­se­ri­i­le­i­liþ­ki­si­bu­lun­muþ­tur.

“Undaki artýþý ekmek fiyatýna yansýtmayacaðýz” TÜRKÝYE Fý­rýn­cý­lar­Fe­de­ras­yo­nu­Baþ­ka­ný­Ha­lil Ýb­ra­him­Bal­cý,­un­fi­yat­la­rý­nýn­art­tý­ðý­ný,­fa­kat­bu ar­tý­þý­þu­an­da­ek­mek­fi­yat­la­rý­na­yan­sýt­ma­yý­dü­þün­me­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Bal­cý,­son­gün­ler­de buð­day­ve­un­fi­yat­la­rý­nýn­ar­týþ­gös­ter­me­siy­le bir­lik­te­ka­mu­o­yun­da­‘’ek­mek­fi­yat­la­rýn­da­da­bir de­ði­þik­lik­o­la­cak’’­al­gý­sý­o­luþ­tu­ðu­nu­ve­bu­yön­de de­ha­ber­ler­çýk­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­söy­le­di.­O­lu­þan buð­day­ve­un­fi­yat­la­rý­nýn­spe­kü­la­tif­ol­du­ðu­nu kay­de­den­Bal­cý,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Un­fi­yat­la­rýn­da­ki­ar­týþ­ek­mek­fi­yat­la­rý­ü­ze­rin­de­ye­ni­bir­de­ði­þik­li­ði­þu­an­i­çin­zo­run­lu­kýl­mý­yor.­Çün­kü­ge­rek Fe­de­ras­yo­nu­muz,­ge­rek­se­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­mýz­un­fi­yat­la­rýn­da­ki­yük­se­li­þin­ö­nü­ne ge­çil­me­si­ko­nu­sun­da­Top­rak­Mah­sul­le­ri­O­fi­si­ni (TMO) dev­re­ye­so­ka­rak­TMO’nun­e­lin­de­ki buð­da­yý­sa­tý­þa­arz­et­miþ­du­rum­da.­O­fi­si­miz­A­ra­lýk­a­yý­nýn­16’sýn­dan­i­ti­ba­ren­610­bin­ton­luk buð­da­yý­sa­tý­þa­çý­kar­dý.­Yi­ne­Ta­rým­Ba­kan­lý­ðý ted­bir­a­maç­lý­1­mil­yon­ton­buð­day­it­ha­la­tý­yap­mak­i­çin­yet­ki­al­mýþ­du­rum­da­ve­ö­nü­müz­de­ki sa­lý­gü­nü­300­bin­ton­it­ha­la­tý­ger­çek­leþ­tir­mek­i­çin­i­ha­le­ye­çý­ka­cak.­Biz,­geç­miþ­te­ya­þa­dý­ðý­mýz tec­rü­be­le­re­de­da­ya­na­rak­a­lý­nan­bu­ted­bir­ler ne­ti­ce­sin­de­un­fi­yat­la­rý­nýn­du­ra­ca­ðý­ný­ve­ger­çek fi­ya­tý­na­ge­le­ce­ði­ni­ü­mit­e­di­yo­ruz.­Bu­ne­den­le un­fi­yat­la­rýn­da­ki­yük­sel­me­ye­di­rek­fi­yat­la­ra­yan­sýt­ma­yý­dü­þün­mü­yo­ruz.’’­­Ankara / aa


7

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

DÜNYA

Cezayir’de gerginlik CEZAYÝR’DE KARIÞIKLIK SÜRÜYOR. BAÞÞEHÝR CEZAYÝR, ANNABA VE ORAN ÞEHÝRLERÝNDE GÖSTERÝCÝLER POLÝSLE ÇATIÞTI. ÜLKEDEKÝ GÖSTERÝLERDE ÝKÝ KÝÞÝ ÖLÜRKEN, 300'ÜGÜVENLÝK GÜCÜ, 400 KÝÞÝNÝN YARALANDIÐI BÝLDÝRÝLDÝ . CE ZA YÝR’DE Cezayir­makamlarý, ülkede­hayat­pahalýlýðýný­protesto­gösterilerinde­iki­kiþinin­öldüðünü,­300'ü güvenlik­ gücü­ 400­ kiþinin­ yaralandýðýný­bildirdi.­Cezayir­Ýçiþleri Bakaný­Dahu­Uld­Kablia,­ulusal­3. Kanal'a­yaptýðý­açýklamada,­basýn yayýn­organlarýnýn­bu­yöndeki­haberlerini­doðrulayarak,­ülkede­bir­süredir devam­eden­protesto­gösterilerinde iki­kiþinin­hayatýný­kaybettiðini­ belirtti.­­Cezayir'in­300­km­güneydoðusundaki­M'Sila­bölgesindeki­Ayn

Lahcel'de­bir­kiþinin­polis­karakolunu basma­giriþimi­sýrasýnda­mermiyle,­bir diðerinin­de­Cezayir'in­50­km­batýsýndaki­Ebu­Ýsmail'deki­gösterilerde baþýndan­aldýðý­yara­sonucu­öldüðünü belirten­Uld­Kablia,­ülke­çapýndaki gösterilerde­toplam­400­kiþinin­yaralandýðýný,­bunlarýn­300'ünü­polis­ve jandarmanýn­oluþturduðunu­söyledi. Ce­za­yir’de­iþ­siz­lik,­ha­yat­pa­ha­lý­lý­ðý­ve te­mel­gý­da­fi­yat­la­rý­na­yük­sek­zam­la­rý pro­tes­to­e­den­gös­te­ri­ci­ler,­dün­baþ­kent­Ce­za­yir,­O­ran­ve­do­ðu­da­ki­An­-

na­ba­þehrin­de­ye­ni­den­po­lis­le­ça­týþ­tý. Baþþehir­­ Ce­za­yir’in­göz­de­sem­ti­ Be­lo­u­iz­dad’da­(Bel­co­urt) genç­grup­la­rýn po­lis­le­ça­týþ­tý­ðý,­a­ðýr­þe­kil­de­si­lâh­lý­ve sa­yý­ca­faz­la­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­taþ­ve þi­þe­at­týk­la­rý,­po­li­sin­de­gös­te­ri­ci­le­re kar­þý­taz­yik­li­su­ve­göz­ya­þar­tý­cý­gaz kul­lan­dý­ðý­be­lir­til­miþ­ti. Þim­di­ye­ ka­dar­ gös­te­ri­ ve­ ça­týþ­ma­la­rýn­mey­da­na­gel­di­ði­10­yer­le­þim­ye­ri­ a­r a­s ýn­d a­ yer­ al­m a­y an­ An­n a­b a þehrin­de­de­Cu­ma­na­ma­zý­çý­ký­þý­gös­te­ri­ci­ler­ po­lis­le­ ça­týþ­mýþ­tý.­ Genç­le­rin

taþ­at­tý­ðý­po­lis,­göz­ya­þar­tý­cý­gaz­la­ce­vap­ ver­miþ­ti.­ Ce­za­yir’de­ bir­ haf­ta­yý aþ­kýn­ sü­re­dir­ ül­ke­ nü­fu­su­nun­ bü­yük bö­lü­mü­nü­o­luþ­tu­ran­genç­ler,­ül­ke­nin he­men­her­ye­rin­de,­iþ­siz­lik,­ha­yat­pa­ha­lý­lý­ðý,­ ba­rýn­ma­ so­ru­nu,­ tor­pil,­ il­ti­mas­ ve­ yol­suz­lu­ðu­ pro­tes­to­ e­di­yor. Ýþ­siz­lik­o­ra­ný,­35,6­mil­yon­nü­fus­lu­ül­ke­nin­ yüz­de­ 75’i­ni­ o­luþ­tu­ran­ 30­ yaþ al­tý­genç­ler­a­ra­sýn­da­res­mî­ra­kam­la­ra gö­re­ yüz­de­ 10­ ol­ma­sý­na­ kar­þýn,­ ger­çek­o­ra­nýn­bu­nun­çok­ü­ze­rin­de­ol­du­ðu­be­lir­ti­li­yor.­­Cezayir / aa

Tunus’da da çalkantýlar sürüyor TUNUS'TA hükümetin gerginliði yumuþatma yönündeki ötedbirlerine raðmen, ülkenin orta batý kesimindeki Sidi Buzid’de üç hafta önce baþlayan sokak gösterileri, avukatlarýn grevi, intihar giriþimleri ve internet kullanýcýlarýnýn tutuklanmasý gibi sosyal çalkantýlar son günlerde de devam ediyor. ABD, Tunus’un Washington Büyükelçisini Dýþiþleri Bakanlýðýna çaðýrarak, bu ülkedeki sosyal karýþýklýktan “endiþe” duyduðunu bildirdi ve bireysel özgürlüklere, özellikle internete eriþim konusunda saygý gösterilmesini istedi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðýndan isminin açýklanmasýný istemeyen üst düzey bir yetkili, Tunus’un Washington Büyükelçisini önceki gün Dýþiþleri Bakanlýðýna çaðýrdýklarýný belirterek, kendisine gösterilerde olup bitenlerle ilgili endiþelerini ilettiklerini ve Tunus hükümetini sivil özgürlükleri, özellikle toplantý özgürlüðünü güvence altýna almasý konusunda cesaretlendirdiklerini söyledi. Washington / aa

Ýsrail, Gazze sýnýrýna dayandý El Sadr’dan “barýþçý bir direniþ” çaðrýsý ABD kar­þý­tý­tu­tu­muy­la­bi­li­nen­I­rak­lý­Þiî­li­der­Muk­te­da­El­Sadr,­üç­gün­ön­ce­yýl­lar­dýr­ya­þa­dý­ðý­Ý­ran’dan­dön­me­sin­den­son­ra­dün­Ne­cef­þehrin­de yan­daþ­la­rý­na­ses­len­di.­Yan­daþ­la­rý­na­“Biz­ha­la­mü­ca­de­le­ci­yiz”­di­yen­Sadr,­ül­ke­de­ki­bü­tün­iþ­gal­ci­le­rin red­de­dil­me­si­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­ABD,­Ýs­ra­il­ve Ýn­gil­te­re’yi­“or­tak­düþ­man”­o­la­rak­ni­te­le­yen­Sadr, “her­an­lam­da”­di­re­niþ­der­ken,­ba­rýþ­çý­bir­di­re­ni­þi­i­þa­ret­et­ti.­I­rak’ta­Þi­i­ler­i­çin­kut­sal­o­lan­Ne­cef þehrin­de­bin­ler­ce­yan­da­þý­na­hi­tap­e­den­Sadr,­ye­ni I­rak­hü­kü­me­ti­ne­bir­þans­ve­ril­me­si­ni­de­is­te­di.­“E­ðer­I­rak­hü­kü­me­ti­hal­ka,­gü­ven­li­ði­ne,­em­ni­ye­ti­ne hiz­met­e­der­se­o­nun­ya­nýn­da­yýz”­di­yen­Sadr,­hü­kü­me­tin­hal­ka­hiz­met­et­me­me­si­du­ru­mun­da­da­bu­nu­sað­la­ma­nýn­yol­la­rý­ol­du­ðu­nu­an­cak­bu­nun­sa­de­ce­si­ya­sî­bir­yol­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­I­rak’ta­iþ­ga­lin­baþ­la­rýn­da­ken­di­si­ne­bað­lý­Meh­di­Or­du­su­ABD­güç­le­riy­le­­sa­va­þan­Sadr,­4­yýl­ön­ce­I­rak’tan­ay­rý­la­rak­Ý­ran’a­git­miþ­ti.­­Necef / aa

GAZZE Þeridi ile Ýsrail sýnýrýnda önceki gece çýkan çatýþmada yaralanan 5 Ýsrail askerinden biri öldü. Ölen askerin 20 yaþýndaki çavuþ Nadav Rotenberg olduðu açýklandý. Çatýþmada yaralanan bir diðer askerin durumunun da ciddiyetini koruduðu, diðer üç askerin ise durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Ýsrail ordusu, çatýþma sýrasýnda yaralanan askerlerin kendi arkadaþlarý tarafýndan vurulduðu ihtimalini deðerlendiriyor. Olayýn nasýl gerçekleþtiðini belirlemek üzere bir soruþturma ekibi de kuruldu. Verilen bilgiye göre, çatýþma Ýsrail ile Gazze Þeridi sýnýrýnda, Nirim Kibutzu yakýnlarýnda meydana geldi. Filistinli direniþçilerden yaralý bulunup bulunmadýðý henüz bilinmiyor. Ynet haber sitesi, Ýsrail ordusu askerlerinin bölgede tank ve helikopter desteðinde arama çalýþmasý yürüttüklerini bildirdi. Çok sayýda Ýsrail askerinin yýðýldýðý belirtilen bölgede askerlerin alarm durumunda olduklarý kaydedildi. Hamas’a yakýnlýðý ile bilinen haber sitelerinden

Filistin Enformasyon Merkezi de olayýn Gazze Þeridi’nin orta kesimlerindeki El Magazi mülteci kampý yakýnlarýnda meydana geldiðini belirtti. Kampýn doðu kesimlerinden çok yoðun ateþ ve patlama sesleri geldiði aktarýldý. Hamas’ýn askerî kanadý Ýzzeddin El Kassam Tugaylarý’nýn sözcüsü Ebu Ubeyda, bunun, Ýsrail askerlerinin her gün Gazze Þeridi’ne yaptýðý saldýrýlara karþý tabiî bir karþýlýk olduðunu ifade etti. Ebu Ubeyda, Gazze Þeridi’ne giren Ýsrail askerlerine karþý Filistinlilerin direniþ hakkýnýn bulunduðuna belirtti. Öte yandan, Filistin Demokratik Halk Kurtuluþ Cephesi ile Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi’nin askerî kanatlarý yayýmladýklarý açýklamalarla olayýn sorumluluðunu ayrý ayrý üstlendiler. Demokratik Cephe’nin askerî kanadý “Ulusal Direniþ Tugaylarý”nýn sözcüsü Ebu Halid, bunun, iþgal hükümetinin, en son dün El Halil’de öldürülen Filistinli dahil, hiçbir suçu olmayan Filistinlilere karþý iþledikleri suçlarýn bir karþýlýðý olduðunu belirtti. Tel Aviv / aa

El Beþir: Baðýmsýzlýk çýkarsa ileride AB gibi birlik kurarýz SUDAN Dev­let­Baþ­ka­ný­Ö­mer­Ha­san­El­Be­þir,­bu­gün ya­pý­la­cak­re­fe­ran­du­mun­gü­ne­yin­ba­ðým­sýz­lý­ðýy­la­so­nuç­lan­ma­sý­ha­lin­de,­i­le­ri­de­Ku­zey­ve­Gü­ney­Su­dan’ýn­Av­ru­pa­Bir­li­ði’ne­ben­zer­bir­bir­lik­o­luþ­tu­ra­bi­le­ce­ði­ni­bil­dir­di.­Be­þir,­El­Ce­zi­re­te­le­viz­yo­nu­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­bö­lün­me­den­son­ra­gü­ney­li­le­re­ser­best­i­ka­met­gâh,­ser­best­do­la­þým,­ça­lýþ­ma­ve­mül­ki­yet gi­bi­hak­la­rýn­ve­ri­le­bi­le­ce­ði­ni an­cak­çif­te­va­tan­daþ­lý­ðýn söz­ko­nu­su­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný söy­le­di.­Þu­an­da­or­tak­sa­vun­ma­dan­söz­et­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten­Be­þir,­bu­nun­la­bir­lik­te­Av­ru­pa­Bir­li­ði­gi­bi,­gü­ven­lik,­e­ko­no­mi­ve­kal­kýn­- Sudanlý lider Ömer El Beþir ma­da­or­tak­çý­kar­la­rý­ha­ya­ta­ge­çir­mek­i­çin­i­ki­or­tak­a­ra­sýn­da­bir­lik­o­luþ­tur­ma­ko­nu­sun­da­tar­týþ­ma­la­rýn­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Be­þir,­an­cak­bu­tar­týþ­ma­la­rýn­kim­ler­a­ra­sýn­da­ya­pýl­dý­ðý­ko­nu­sun­da­bil­gi­ver­me­di.­Ku­zey ve­gü­ney­a­ra­sýn­da­30­yýl­ka­dar­sü­ren­sa­va­þýn­ar­dýn­dan va­rý­lan­2005’te­ki­an­laþ­ma­ya­da­ya­nan­re­fe­ran­dum,­bir haf­ta­sü­re­cek.­Re­fe­ran­du­mun­ba­ðým­sýz­lýk­yö­nün­de so­nuç­lan­ma­sý­ha­lin­de,­Af­ri­ka’da­ki­ye­ni­ül­ke­9­Tem­muz­2011’de­ku­rul­muþ­o­la­cak.­Hartum / aa

Sudanlýlara kardeþlik çaðrýsý BM Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun,­Su­dan­hal­kýn­dan Pa­zar­gü­nü­ya­pý­la­cak­ve­Gü­ney­Su­dan’ýn­ka­de­ri­ni be­lir­le­ye­cek­re­fe­ran­dum­da­da­ya­nýþ­ma­ve­kar­deþ­lik ru­hu­i­çin­de­ha­re­ket­et­me­le­ri­ni­is­te­di.­BM­Söz­cü­lü­ðün­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban’ýn bu­haf­ta­so­nun­da­ya­pý­la­cak­re­fe­ran­dum­ön­ce­sin­de, hem­Su­dan­yö­ne­ti­mi­ni,­hem­de­Gü­ney­Su­dan­yö­ne­ti­mi­ni­bu­gü­ne­dek­bu­ko­nu­da­gös­ter­dik­le­ri­li­der­lik,­bil­ge­lik­ve­re­fe­ran­du­mun­plan­lan­dý­ðý­gi­bi­9­O­cak­ta­ba­rýþ­ve­iþ­bir­li­ði­ha­va­sý­i­çin­de­ya­pýl­ma­sý­ný­sað­la­mak­i­çin­har­ca­dýk­la­rý­u­yum­lu­ça­ba­lar­do­la­yý­sýy­la tak­dir­et­ti­ði­ni­söy­le­di.­Har­tum­ve­Ju­ba’da­ku­ru­lan Gü­ney­Su­dan Re­fe­ran­dum­Ko­mis­yo­nu’nun­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­ da­ tak­dir­le­ kar­þý­la­dý­ðý­ný­ be­lir­ten­ Ge­nel Sek­re­ter,­ ay­rý­ca­ re­fe­ran­du­ma­ des­tek­ ver­mek­ a­ma­cýy­la­ göz­lem­ci­ he­yet­ gön­de­ren­ tüm­ ül­ke­le­re de­te­þek­kür­et­ti.­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban,­BM’nin­re­fe­ran­dum­sü­re­ci­ne­ve­kap­sam­lý­ba­rýþ­an­laþ­ma­sý­nýn­ uy­gu­lan­ma­sý­na­ tam­ des­tek­ ver­me­ye­ de­vam e­de­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­­Birleþmiþ Millerler /aa

Müslümanlar kilisede ayine canlý kalkan oldu ÝSKENDERÝYE'DEKÝ 21­ki­þi­nin­öl­dü­ðü­Kýp­ti­Ki­li­se­si­ö­nün­de­ki­pat­la­ma­nýn­ar­dýn­dan,­Mý­sýr­lý Kýp­ti­ler­Or­to­doks­tak­vi­mi­ne­gö­re­yýl­ba­þý­o­lan­7 O­cak’ta­No­el­tö­re­ni­dü­zen­le­di.­Gün­ler­dir­yük­sek­gü­ven­lik­tedbir­le­ri­a­lýn­ma­sý­na­rað­men­kor­ku­lan­ol­ma­dý,­baþ­þehir­Ka­hi­re’de­ki­Ab­ba­si­ye Ka­ted­ra­li’nde­ya­pý­lan­tö­re­ne­Müs­lü­man­la­rýn da­ka­tý­lý­mý­i­le­ül­ke­nin­bir­li­ði­vur­gu­lan­dý.­Mil­li­yet’in­ha­be­ri­ne­gö­re­Kýp­ti­Hý­ris­ti­yan­la­rý­No­el’i kut­lar­ken­ül­ke­nin­bir­çok­ye­rin­de­Müs­lü­man­lar­ki­li­se­le­rin­et­ra­fýn­da­in­san­dan­du­var­ör­dü. Ki­li­se­le­rin­et­ra­fýn­da­ev­ka­dýn­la­rýn­dan­ga­za­te­ci­le­re,­ay­dýn­la­ra­ka­dar­bir­çok­Müs­lü­man­top­lan­dý.­Müs­lü­man­lar,­“gü­ven­li­ol­ma­dý­ðý­ný­bi­li­yo­ruz,­an­cak­ya­bir­lik­te­ya­þa­rýz­ya­da­bir­lik­te­ö­lü­rüz”­di­ye­ko­nuþ­tu­lar.­Kýp­ti­din­a­dam­la­rý­da­tö­re­ne­baþ­lar­ken­“Müs­lü­man­kar­deþ­le­ri­miz­bi­zi ko­ru­ma­ya­gel­di”­de­di­ler.­Ak­þam­sa­at­le­rin­de baþ­la­yan­No­el­tö­ren­le­rin­de,­din­a­dam­la­rý­bir­lik me­sa­jý­ve­rir­ken,­da­vet­li­ler­de­Ýs­ken­de­ri­ye’de bom­ba­lý­sal­dý­rý­da­ö­len­ler­i­çin­du­a­et­ti.­Ab­ba­si­ye­Ka­ted­ra­li’nde­ki­tö­re­ne­2­bi­nin­ü­ze­rin­de­da­vet­li­yer­al­dý.­Me­ra­sim­de­Mý­sýr­Cum­hur­baþ­ka­ný­Hüs­nü­Mü­ba­rek’in­i­ki­oð­lu­Ce­mal­ve­A­lâ Mü­ba­rek,­ba­kan­lar­ve­ün­lü­ak­tör­ler­de­ka­týl­dý. Ün­lü­Mý­sýr­lý­lar­ki­li­se­çý­ký­þýn­da­“Ar­týk­Hý­ris­ti­yan­ya­da­Müs­lü­man­de­ði­liz.­Mý­sýr­lý­yýz“­di­ye­a­çýk­la­ma­yap­tý­lar.­Mý­sýr’ýn­en­yük­sek­Müs­lü­man din­o­to­ri­te­si­sa­yý­lan­El­Ez­her­Þey­hi­Ah­med Tay­yib­de­No­el­a­yi­ni­ön­ce­si­Kýp­ti­Ki­li­se­si’nin li­de­ri­Pa­pa­3.­Þý­no­da’yý­zi­ya­ret­et­ti.­Ül­ke­de­ki­ki­li­se­le­rin­gü­ven­li­ði­ni­sað­la­mak­i­çin­70­bin­po­lis gö­rev­len­di­ril­di­an­cak­tö­ren­ler­sý­ra­sýn­da­o­lay ya­þan­ma­dý.­Ab­ba­si­ye­Ka­ted­ra­li’nde­i­se­5­bin po­lis­gö­rev­al­dý,­da­vet­li­ler­al­tý­ay­rý­gü­ven­lik nok­ta­sýn­dan­ge­çi­ril­di.­­Ýstanbul / Yeni Asya

Amerika’dan Wikileaks tedbirleri

Filistinli genç kontrol noktasýnda vuruldu BATI Nablus'un doðusundaki El Hamra (Bekaot) askeri kontrol noktasýnda, Ýsrail askerlerinin açtýðý ateþte yaralanan Filistinli genç öldü. Askerlerin olay yerine saðlýk görevlilerini yanaþtýrmadýðý, 25 yaþýndaki Haldun Samudi adlý gencin kan kaybýndan öldüðü bildirildi. Filistin Kýzýlayý yetkilileri, askerlerin kontrol noktasýný "yasak askeri bölge" ilan edip, ambulanslara, 300 metreden fazla yaklaþmamalarý uyarýsýnda bulunduklarýný belirttiler. Görgü tanýklarýnýn ifadelerinde ise Filistinli

gencin bir taksi ile askeri kontrol noktasýna geldiði, üzerinde uzun bir ceket olmasý nedeniyle askerlerin, gencin üzerinde patlayýcý olmasýndan þüphelendikleri kaydedildi. Askerlere tekbir getirerek yaklaþmasý üzerine vurulduðu ileri sürülen gencin dur ihtarlarýna da uymadýðý ileri sürüldü. Pazar günü, ayný askerî kontrol noktasýnda Mahmud Muhammed Müslümani adlý 21 yaþýnda Filistinli bir genç de askerlerce vurularak öldürülmüþ, olayla ilgili soruþturma baþlatýlmýþtý. Tel Aviv /aa

Ýran, nükleer yakýt çubuðunu üretiyor ÝRAN'IN ge­çi­ci­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­A­li­Ek­ber­Sa­li­hi,­ül­ke­si­nin­Ba­tý’nýn­sa­hip­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di­ði­bir­tek­no­lo­ji­o­lan­nük­le­er­ya­kýt­çu­buk­ve­lev­ha­sý­ný­ken­di­imkân­la­rýy­la­ü­re­te­bil­di­ði­ni­bil­dir­di.­Ý­ran’ýn­Fars­ha­ber­a­jan­sý­na­ö­zel­a­çýk­la­ma­ya­pan­Sa­li­hi,­Ýs­fa­han­nük­le­er­te­si­sin­de, ya­kýt­lev­ha­sý­ü­ret­mek­i­çin­bir­bi­rim­kur­duk­la­rý­ný­söy­le­di.­A­li­Ek­ber­Sa­li­hi,­“Ýs­fa­han’da­bu­bi­ri­min­ta­mam­lan­ma­sýy­la,­ken­di­nük­le­er­ya­kýt­çu­buk­ve­lev­ha­sý­ný­ü­re­te­bi­len­en­der­ül­ke­ler­a­ra­sý­na­gir­dik”­de­di.­­Tarhan / aa

ABD’nin gözü Ýstanbul’da yapýlacak müzakerelerde Ýran, nükleer yakýt çubuk ve levhasýný kendi imkânýyla üretebildiðini açýkladý.

T. C. BEYOÐLU 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/1192 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 14.01.2011 günü saat 9.50 -10.00 arasýnda BEYOÐLU/ÝST. YILDIRIM OTOPARKI PÝYALEPAÞA BULVARI KAPTANPAÞA MAH. NO: 9 adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 19.01.2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasmda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/12/2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000 TL 1 ADET 34 ZL 2130 PLAKALI 2000 MODEL HONDA ACCORD MARKA SÝYAH RENKLÝ HUSUSÝ OTOMOBÝL. www.bik.gov.tr B: 1050

ABD Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü­Phi­lip­Crow­ley,­Ý­ran­i­le­BM­Gü­ven­lik­Kon­se­yi’nin­5­da­i­mî­ü­ye­si­ve Al­man­ya­(5­1)­a­ra­sýn­da­Ýs­tan­bul’da­ya­pý­la­cak­mü­za­ke­re­le­ri­ “sa­býr­sýz­lýk­la­ bek­le­dik­le­ri­ni”­ be­lir­te­rek, “an­lam­lý­ bir­ mü­za­ke­re­ sü­re­ci­nin­ be­lir­di­ði­ni­ gör­mek­ is­te­dik­le­ri­ni”­ söy­le­di.­ Crow­ley,­ gün­lük­ ba­sýn top­lan­tý­sýn­da,­ AB­ Yük­sek­ Tem­sil­ci­si­ Cat­he­ri­ne Ash­ton’ýn,­bu­gün,­mü­za­ke­re­le­rin­bir­son­ra­ki­tu­ru­nun­bu­ay­i­çin­de­Ýs­tan­bul’da­ya­pý­la­ca­ðý­ný­doð­ru­la­dý­ðý­ný­not­et­tik­le­ri­ni­bil­di­re­rek,­“Mü­za­ke­re­le­rin­bir son­ra­ki­ tu­ru­nu­ sa­býr­sýz­lýk­la­ bek­li­yo­ruz.­ An­lam­lý bir­ mü­za­ke­re­ sü­re­ci­nin­ be­lir­di­ði­ni­ gör­mek­ is­ti­yo­ruz”­ de­di.­ Crow­ley,­ söz­le­ri­ni­ þöy­le­ sür­dür­dü:”Biz ve­ or­tak­la­rý­mýz,­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ top­lu­mun­ Ý­ran’ýn nük­le­er­ prog­ra­mýy­la­ il­gi­li­ kay­gý­la­rý­na­ çö­züm­ bu­lun­ma­sý­ yo­lun­da­ prag­ma­tik­ ça­ba­lar­ gös­ter­me­ye ken­di­mi­zi­ a­da­dýk,­ an­cak­ Ý­ran’ý­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ yü­küm­lü­lük­le­ri­ne­kar­þý­so­rum­lu­tut­ma­ya­da­ay­ný­o­ran­da­ ken­di­mi­zi­ a­da­mýþ­ du­rum­da­yýz­ ve­ Ý­ran’ýn, so­mut­a­dým­lar­yo­luy­la­u­lus­la­r­a­ra­sý­kay­gý­la­rý­gi­der­me­ye­ha­zýr­ol­du­ðu­nu­gös­ter­me­si­ne­ka­dar­bu­na­o­dak­lan­ma­ya­de­vam­e­de­ce­ðiz.”­­Washington / aa

WIKILEAKS ta­ra­fýn­dan­a­çýk­la­nan­ABD­Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­giz­li­ya­zýþ­ma­la­rýn­da­ad­la­rý­ge­çen­ya­ban­cý­kay­nak­la­rýn­ABD­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan­u­ya­rýl­dý­ðý­ve­bir­kýs­mý­nýn­da­ha­gü­ven­li­yer­le­re geç­me­le­ri­ne­ABD­ta­ra­fýn­dan­yar­dým­cý­o­lun­du­ðu­a­çýk­lan­dý.­ABD­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Söz­cü­sü­P.J. Crow­ley,­“bir­kaç­yüz­ki­þi­nin”,­­bel­ge­le­rin­a­çýk­lan­ma­sýn­dan­ö­tü­rü­teh­li­ke­ye­gi­re­bi­le­ce­ði­ni,­bu­ko­nu­da ken­di­le­ri­nin­­u­ya­rýl­dý­ðý­ný­bir­kýs­mý­na,­“da­ha­gü­ven­li yer­le­re­geç­me­le­ri­i­çin”­yar­dým­e­dil­di­ði­ni­be­lirt­ti. Crow­ley,­A­me­ri­ka­lý­yet­ki­li­ler­le­ko­nu­þan­ve­bu­ne­den­le­bel­ge­ler­de­ad­la­rý­ge­çen­ler­a­ra­sýn­da­si­vil­top­lum­ak­ti­vist­le­ri,­ga­ze­te­ci­ler­ve­ya­hü­kü­met­yet­ki­li­le­ri­nin­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di.­Söz­cü,­bu­ki­þi­le­rin­A­me­ri­ka­lý­yet­ki­li­ler­le­gö­rüþ­me­le­ri­nin­ve­bun­la­rýn­Wi­ki­le­aks­ta­ra­fýn­dan­if­þa­e­dil­me­si­nin,­ye­rel­hü­kü­met­le­ri­ve­ya­di­ðer­ye­rel­si­ya­sal­güç­le­ri­kýz­dý­ra­bi­le­ce­ði­ni dü­þü­ne­rek,­tedbir­ler­a­lýn­dý­ðý­ný,­ö­zel­bir­e­kip­o­luþ­tur­duk­la­rý­ný­bil­dir­di.­Crow­ley,­“Bel­ge­ler­de­ad­la­rý­ge­çen­ler­ü­ze­rin­de­o­dak­la­na­rak,­ö­zel­lik­le­dün­ya­da­ki bas­ký­cý­top­lum­lar­da­ki­le­rin­þid­det,­ha­pis­ve­ya­di­ðer cid­di­za­rar­la­ra­ma­ruz­ka­lýp­kal­ma­ya­cak­la­rý­ris­ki­ni de­ðer­len­dir­dik”­de­di. Washington / aa

TAZÝYE 19. Dönem Ýzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ýn kayýnpederi, eþi Müjgan Özkan'ýn babasý

Hüseyin Hüsnü Ekmekçi'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ahmet Yakut, Ali Kurnaz, Ali Fuat Alatürk, Enver Tezer, Sedat Marmaralý, Muharrem Aktunç, Emre Marmaralý, Mehmet Ali Özgürden

BALIKESÝR


8

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

MEDYA - POLÝTÝK

Bediüzzaman aramýzda

ÝSTÝKAMET HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: 0505 284 32 40

e­di­üz­za­man­þim­di­ol­say­dý”­su­â­li,­ço­ðu za­man­bel­ki­de­dü­þü­nül­me­den,­öy­le­si­ne so­ru­lan­ve­ya­ak­la­ge­len­bir­su­âl­ol­sa­ge­rek...­Çün­kü­Be­di­üz­za­man­hâ­len­cis­men­ol­ma­sa­da mâ­nen­a­ra­mýz­da...­Fi­kir­ve­dü­þün­ce­le­riy­le­a­ra­mýz­da...­Ge­ri­de­bý­rak­tý­ðý­al­tý­bin­say­fa­lýk­ha­ri­ka­e­ser kül­li­ya­týy­la­a­ra­mýz­da...­O­nun;­“Her­bir­ri­sâ­le,­bir Sa­id’dir”­tes­bi­tin­den­ha­re­ket­le­biz­bi­li­yo­ruz­ki,­Be­di­üz­za­man­cis­men­a­ra­mýz­da­ol­ma­sa­da,­ru­hen­ve mâ­nen­bi­zim­le...­Yi­ne­o­nun;­ “Be­nim­le­gö­rüþ­mek is­te­yen­Ri­sâ­le-i­Nur’la­rý­o­ku­sun” tav­si­ye­si­de­a­sýl­o­la­nýn­e­ser­ler­de­ki­hak­ve­ha­ki­kat­la­rý­o­ku­yup­an­la­mak­ve­ya­þan­tý­mý­za­ge­çir­mek­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­der. Bu­ra­dan­ha­re­ket­le,­sû­rî­gö­rüþ­mek­ten­zi­ya­de,­doð­ru o­la­nýn,­e­ser­le­ri­o­ku­mak­ve­o­ra­da­ki­düs­tur­la­ra­ri­a­yet­et­mek­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­di­yor­Be­di­üz­za­man. Yi­ne­o­nun;­“Bi­ri­miz­þark­ta,­bi­ri­miz­garp­ta,­bi­ri­miz­dün­ya­da,­bi­ri­miz­a­hi­ret­te­ol­sak,­biz­yi­ne­be­ra­be­riz”­sö­zü­de­if­ham­e­di­yor­ki;­a­hi­ret­i­çin,­ih­lâs­i­le kud­sî­bir­dâ­vâ­ya­baþ­ko­yup­hiz­met­e­den­le­ri­ö­lüm da­hi­a­yý­ra­maz.­On­lar­dün­ya­da­be­ra­ber­ol­duk­la­rý­gi­bi,­a­hi­ret­te­de­be­ra­ber­o­la­cak­lar­Ýn­þâ­al­lah.­Bu­du­rum­he­men­bü­tün­Nur­Ta­le­be­le­ri­i­çin­ge­çer­li­o­lan bir­hâl­dir. Ma­lû­mu­i’lâm­ka­bi­lin­den­o­lan­þu­i­fa­de­et­me­ye ça­lýþ­tý­ðý­mýz­du­ru­mun­hâ­ri­cin­de­“Be­di­üz­za­man þim­di­ol­say­dý”­kâ­bi­lin­den­ak­la­ge­len­ve­za­man­za­man­di­le­ge­ti­ri­len­bu­nev’î­su­âl­ler,­ço­ðun­luk­la­top­lum­da­kar­þý­mý­za­çý­kan­o­lay­lar­da,­bil­has­sa­si­ya­sî­ve iç­ti­mâî­me­se­le­ler­de­ki­ter­cih­ler­de­ka­rar­sýz­kal­dý­ðý­mýz,­ka­rar­ver­mek­te­zor­lan­dý­ðý­mýz­ko­nu­lar­da­gün­de­mi­mi­zi­iþ­gâl­e­di­yor.­Gü­nü­mü­zün­ol­duk­ça­kar­ma­þýk,­þa­þýr­tý­cý,­dað­da­ða­lý­o­lay­la­rýy­la­il­gi­li­doð­ru­ve i­sa­bet­li­teþ­his­ler­de­bu­lun­mak­ve­yi­ne­i­sa­bet­li­ka­rar­lar­da­bu­lun­mak­el­bet­te­ko­lay­de­ðil.­Bil­has­sa­da­ya­lan,­hi­le­ve­al­dat­ma­la­rýn­re­vaç­bul­du­ðu­si­ya­set­a­la­nýn­da­ki­o­yun­la­rýn­far­ký­na­va­rýp,­i­sa­bet­li­teþ­his­le­ri ko­yup,­is­ti­ka­met­li­ter­cih­ler­de­bu­lun­mak­el­bet­te zor. A­ma­o­lay­ne­ka­dar­kar­ma­þýk­ve­si­ya­set­a­la­ný­ne de­re­ce­þa­þýr­tý­cý­se­nar­yo­la­ra­sah­ne­ol­sa­da,­Nur’un Ta­le­be­le­ri­i­çin­her­ta­raf­ay­dýn­lýk,­her­yer­þef­faf­ve ber­rak.­Çün­kü­on­la­rýn­el­le­rin­de­Be­di­üz­za­man’ýn çað­la­ra­ý­þýk­tu­tan,­zi­fi­ri­ka­ran­lýk­la­rý­da­hi­ay­dýn­la­tan Ri­sâ­le-i­Nur­Kül­li­ya­tý­var.­On­la­rýn­el­le­rin­de,­bü­tün za­man­la­rý­hat­ta­çað­la­rý­kap­sa­yan­düs­tur­lar­var, pren­sip­ler­var.­Ön­le­rin­de,­doð­ru­ro­ta­yý­ta­yin­e­de­cek­pu­su­la­var... Be­di­üz­za­man­ta­le­be­le­ri­ne,­hat­ta­bü­tün­in­san­lý­ða her­der­de­de­vâ,­her­sý­kýn­tý­ya­ça­re­ve­her­a­sýr­da­ge­çer­li­li­ði­ni­mu­ha­fa­za­e­den­öl­çü­le­ri­sun­du­ve­a­hi­ret â­le­mi­ne­göç­tü...­Do­la­yý­sýy­la­“Be­di­üz­za­man­þim­di ol­say­dý,­a­ca­ba­bu­me­se­le­de­ne­ya­par­dý?”­gi­bi­su­âl­le­re­ge­rek­kal­ma­dý.­Çün­kü­bü­tün­söy­le­dik­le­ri­a­çýk­ve net­bir­þe­kil­de­ö­nü­müz­de­du­ru­yor. Bu­ra­da­bi­ze­dü­þen­o­bü­yük­Üs­ta­dýn­is­ti­fa­de­mi­ze sun­du­ðu­hak­ve­ha­ki­kat­la­rý,­ka­i­de­ve­ku­ral­la­rý­doð­ru­o­ku­yup,­doð­ru­an­la­mak­ve­doð­ru­ya­þa­mak­ol­ma­lý­dýr.­Ta­bi­yan­lýþ­bas­ma­mak,­yan­lýþ­ter­cih­ler­de bu­lun­ma­mak­i­çin­de­bu­i­þi­cid­di­ye­a­lýp,­doð­ru­öð­ren­me­nin­gay­re­tin­de­ol­mak­ge­re­kir. Her­ko­nu­da­ol­du­ðu­gi­bi,­za­man­za­man­in­san­la­rý þüp­he­ve­te­red­düt­le­re­sevk­e­den­si­yâ­sî­ve­iç­ti­mâî me­se­le­ler­de­de­Be­di­üz­za­man’ýn­dü­þün­ce­le­ri­ol­duk­ça­a­çýk­ve­net­tir.­Gö­rü­nen­o­ki,­u­cu­dý­þa­rý­da­o­lan bi­zim­ül­ke­miz­de­ki­si­ya­set­a­la­nýn­da­oy­na­nan­des­sâ­sâ­ne­o­yun­ve­se­nar­yo­lar­za­man­za­man­bi­zim­de ka­fa­mý­zý­ka­rýþ­tý­rý­yor­ve­bu­þe­kil­de­doð­ru­ka­rar­ver­mek­te­zor­la­ný­yor,­te­red­düt­le­re­dü­þü­yo­ruz. Be­di­üz­za­man’ýn­öy­le­gü­nü­bir­lik,­ba­sit­si­ya­set­o­ yun­la­rý­nýn­çok­u­za­ðýn­da­ol­du­ðu­nu;­or­ta­ya­koy­du­ðu­sað­lam­ve­de­ðiþ­mez­öl­çü­ler­le­geç­mi­þe­ve­ge­le­ce­ðe­ý­þýk­tut­tu­ðu­nu,­e­ser­le­rin­den­öð­re­ni­yo­ruz.­Bu ko­nu­da­o­nun­Es­ki­Sa­id,­Ye­ni­Sa­id,­Ü­çün­cü­Sa­id dö­nem­le­rin­de­söy­le­dik­le­rin­de­hiç­bir­fark­lý­lýk­bu­lun­ma­dý­ðý­ný,­ken­di­si­nin­tâ­1910’lar­da­söy­le­di­ði­þu be­yan­la­rýn­dan­an­lý­yo­ruz:­“Ga­ze­te­ler­de­neþ­ret­ti­ðim­u­mum­ma­ka­lâ­tým­da­ki­u­mum­ha­kâ­ik­te­ni­ha­yet­de­re­ce­de­mu­sýr­rým.­Þa­yet­za­man-ý­mâ­zi­câ­ni­bin­den,­Asr-ý­Sa­a­det­mah­ke­me­sin­den­a­da­let­nâ­me-i­þe­ri­at­la­dâ­vet­o­lun­sam;­neþ­ret­ti­ðim­ha­kâ­i­ki ay­nen­ib­raz­e­de­ce­ðim.­Ol­sa­ol­sa,­o­za­ma­nýn­il­ca­â­tý­nýn­mo­da­sý­na­gö­re­bir­li­bas­giy­di­re­ce­ðim.­Þa­yet müs­tak­bel­ta­ra­fýn­dan­üç­yüz­se­ne­son­ra­ki­ten­ki­dât-ý­u­ka­lâ­mah­ke­me­sin­den­ta­rih­celp­na­me­siy­le celp­o­lun­sam,­yi­ne­bu­ha­ki­kat­le­ri,­te­ves­sü­ve­in­bi­sat­i­le­çat­la­yan­ba­zý­yer­le­ri­ni­ya­ma­la­mak­la­be­ra­ber,­ta­ze­o­la­rak­o­ra­da­da­gös­te­re­ce­ðim.­De­mek ha­ki­kat­ta­hav­vül­et­mez;­ha­ki­kat­hak­týr.”­ (Di­van-ý Harb-i­Ör­fî,­s.­51) De­mek­o­lu­yor­ki,­Be­di­üz­za­man­cis­men­a­ra­mýz­da­ol­ma­sa­da,­mâ­nen­ve­ge­ri­de­bý­rak­tý­ðý­ci­han­þü­mûl­e­ser­le­riy­le­hâ­len­a­ra­mýz­da.

“B

Bediüzzaman Said Nursî’nin

ANKARA TEMASLARI Milli­Mücadele’nin­baþýndan­beri­Ýstanbul­ile Ankara­arasýnda­bir­kopukluk­vardý.­Kýsaca­hatýrlamak­gerekirse­Sultan­Vahdettin’in,­olaðanüstü yetkilerle­Mustafa­Kemal’i­Samsun’a­göndermesi ile­Milli­Mücadele­fiilen­baþlamýþtý.­Ancak­takip eden­dönemde­Ýstanbul­ile­Ankara­arasýndaki iliþkiler­saðlýklý­bir­þekilde­sürdürülemedi.­Yunan zaferinden­sonra­da­kopma­noktasýna­geldi. Ýstanbul­için­Ýngilizlerin­farklý­planlarýndan burada­söz­etme­imkânýna­sahip­deðiliz.­Ýstanbul halkýnýn­tarihî­gelenekleri­padiþaha­ve­hilafet makamýna­baðlýlýklarý­hâlâ­devam­etmekteydi. Damat­Ferid­Paþa’nýn­entrikalarý­ile­alýnan, Mustafa­Kemal’in­idamý,­Millicilerin­asi­ilaný, padiþaha­ve­halifeye­isyan­eden­bir­kýsým­maceracýlarýn­milleti­tehlikeye­sürükledikleri­gibi­kararlar­halký­ve­bürokrasiyi­etkilemiþti.­Ýngilizlerin siyasi­entrikalarýna­basýnýn­sorumsuz­yayýnlarý­da eklenince­Ýstanbul­problemi,­Türkiye­için­Yunan problemi­kadar­önem­kazanmýþtý.­ Ýþgal­günlerinde­yayýmladýðý­Hutuvat-ý­Sitte isimli­küçük­bir­risale­ile­“Ýngiliz’e­dost­olmanýn, Ýslamiyet’e­düþman­olmak”­anlamýna­geleceðini ikna­edici­bir­þekilde­ortaya­koydu.­Üst­düzey bürokrasinin­Ýngiliz­Muhipleri­Cemiyeti’ni­kurduðu­bir­ortamda­bu­tavýr­önemliydi.­Risalenin daðýtýlmasýnda­görev­alan­Eþref­Edip’e­göre “kefeni­boynuna­takmadan”­böyle­bir­iþ­yapýlamazdý.[1] .­Ýngiliz­siyasetine­karþý­kullandýðý­þiddetli dilin­sebebi­sorulduðunda­verdiði­cevap­yine derin­bir­öfkenin­izlerini­taþýyordu:­ “Sebep­bir­deðil,­bindir.­Bana­en­ziyade­þedid görünen­mânen­ahlâkýmýza­vurduðu­darbedir. Edirne­camiinde­bir­Ýslâm­hocasýnýn­lisaniyle Venizelos­gibi­þeytan-ý­zalime­dua­ettirdi. Merkez-i­Hilâfette­Müslümanlar­lisaniyle hizbüþþeytan­olan­Yunan­askerlerini­kurtarýcý­ilân ve­karþýsýndaki­güruh-u­mücahidini­cânî,­zalim söylettirdi.”­[2]­ Halifenin­emirlerine­itaat­etmenin­farz­olduðu ya­da­Milli­Mücadele’nin­bir­isyan­olduðu hakkýnda­verilen­fetvalarýn­ilmî­bir­deðer­taþýmadýðýný­izah­ederken­verdiði­cevaplar­önde gelen­alimler­ve­halk­üzerinde­tesirli­olmuþtu. Bunlar­bir­fetva­deðil,­bir­hükümdü,­hüküm­vermek­için­ise­her­iki­tarafýn­dinlenmesi­gerekirdi. Vahdeddin’in­konumu­hakkýnda­yaptýðý­deðerlendirme­ise­bütün­tartýþmalarý­bitirecek­ölçüdeydi:­“Âlem-i­Ýslam’ý­Anadolu­için,­Anadolu’yu Ýstanbul­için,­Ýstanbul’u­da­saltanat­için­feda etmek­gibi­bir­ihaneti,­deðil­Vahdeddin­gibi­dindar­bir­zat,­belki­halife­unvanýný­taþýyan­en­facir bir­ adam­ da­ isteyerek­ yapmaz.­ Demek, Vahdeddin­tehdit­altýndadýr.­O­halde­ona­itaat etmek,­itaat­etmemekle­saðlanýr.”­[3]­ Ýstanbul’daki­her­türlü­geliþmeyi­yakýndan takip­ eden­ Ankara­ ve­ Mustafa­ Kemal, Darulhikmet’il-Ýslamiye’nin­en­þöhretli­þahsiyeti olan­Bediüzzaman’ýn­çalýþmalarýndan­haberdardý. Mustafa­Kemal­kendisini­Mareþal­Fevzi­Çakmak, Van­Valisi­Mebus­Tahsin­Bey­gibi­önemli­isimler aracýlýðý­ile­Ankara’ya­çaðýrdý.­[4]­ Bu­davet­keyfiyetini­Millî­Müdafaa­Ýmamý­ve Alay­Müftülerinden­Osman­Nuri­Efendi­ve­diðer bazý­dostlarý­ile­istiþare­eden­Bediüzzaman­önce talebelerinden­ Tevfik­ Demiroðlu,­ Molla Süleyman­ve­Binbaþý­Bitlisli­Refik­Bey’i­yollamýþ, daha­sonra­kendisi­de­gelmiþti.­[5]­ Davetin­resmî­bir­þekilde­yapýldýðý­9­Kasým 1922­tarihinde­Büyük­Millet­Meclisi’nde­yapýlan hoþâmedi­“Hoþgeldin­merasimi”nden­anlaþýlmaktadýr.­Bitlis­milletvekillerinin­verdiði­önerge özetle­ “Bediüzzaman­ Molla­ Said­ Efendi Hazretleri’ne­hoþâmedi­edilmesini­teklif­eyleriz.” þeklindeydi.­[6]­ Ayrýca­tören­sýrasýnda­Meclis’te­bulunan Siverek­Mebusu­Abdülgani­Ensari­ve­Van Mebusu­Tevfik­Demiroðlu,­Said­Nursî’nin kürsüye­gelerek­Anadolu­gazilerini­tebrik­ettiðini, zafer­için­dua­ettiðini­hatýralarýnda­anlatmýþlardý.[7]­

Bediüzzaman’ýn Ankara’daki faaliyetleri Bediüzzaman’ýn­Ankara­günleri,­önemli­kararlarýn­alýndýðý­bir­döneme­rastladý.­Saltanat­henüz kaldýrýlmýþ,­Lozan­görüþmeleri­yeni­baþlamýþtý. Meclis’te­iktidar­mücadelesi­kýzýþmaktaydý.­Ali Þükrü­Bey­cinayeti­bu­süreçte­iþlenecekti.­Daha da­önemlisi,­lider­kadronun­söyleminde­keskin bir­deðiþme­gözlenmekteydi.­ Bu­yazýnýn­sýnýrlarý­içerisinde­etraflý­bir­þekilde deðinemesek­de­bu­dönem­için­hâlâ­çözüm bekleyen­soru,­bu­tarihe­kadar­Milli­Mücadele beyannamelerinde­dile­getirilen,­Büyük­Millet Meclisi’nin­“ruh-ý­mazlum-ý­Ýslam”ý­temsil­ettiði, Milli­Mücadele’nin­esir­olan­hilafet­merkezini­ve saltanat­makamýný­kurtarmak­için­yapýldýðý”

‘‘

Sonraki günlerde Mustafa Kemal dinî söylemi tamamen býrakacak, Bediüzzaman da mektubunun baþýndan bu ifadeleri kaldýracaktýr.

‘‘

Bediüzzaman’ýn davranýþlarý da idareciler karþýsýnda ilmin izzetini koruma geleneðinin bir devamý niteliðindedir.

ifadelerinin­ keskin­ bir­ þekilde­ niçin­ terk edildiðidir.­Esasen­bu­sorunun­cevabý,­bu­yazýda ele­almaya­çalýþtýðýmýz­Bediüzzaman­ile­Mustafa Kemal­arasýndaki­iliþkilerin­ya­da­ihtilafýn­sebeplerini­de­izah­edecektir.­Bu­konular­genelde sakýncalý­görüldüðü­için­resmî­kaynaklar­tatmin edici­bir­cevap­verememiþ,­muhalif­kesim­ise­çok sayýda­ –bir­kýsmý­zandan­ibaret­olan- iddia­ileri sürmüþtür.­Bunlarýn­en­baþýnda­Lozan’da­Ýsmet Paþa­tarafýndan­milli­iradenin­aksine,­tarihî­ve dinî­kurumlarý­tasfiye­edecek­þekilde­tavizler­verildiði­ya­da­Ýngilizlerin­bunlarý­gizli­maddeler olarak­dikte­ettiði­iddialarý­gelir.­Ancak­yaþanan süreç­bu­iddialarý­güçlendirecektir.­ Bu­günlerde­gündeme­gelen­Bediüzzaman’ýn Mustafa­Kemal’e­yazdýðý­mektup­ya­da­on­maddelik­ beyanname­ yukarýda­ iþaret­ etmeye çalýþtýðým­soruya­aranan­cevapla­yakýndan­ilgilidir.­ Bediüzzaman,­Mustafa­Kemal’in­zaferden önce­çizdiði­portreye­uygun­olarak­mektubunda “Ýslâm­âleminin­kahramaný­Paþa­Hazretleri’ne,­Ey þanlý­ Gazi,­ yüce­ þahsiyetiniz­ hem­ baþarýlý ordunun­hem­de­yüce­Meclis’in­manevi­kiþiliðini temsil­ediyor”­ifadelerini­kullanmýþtýr.[8]­ Ne­var­ki­sonraki­günlerde­her­iki­taraf­bu söylemi­terk­edecektir.­Yani­Mustafa­Kemal­dinî

söylemi­tamamen­býrakacak,­Bediüzzaman­da mektubunun­baþýndan­bu­ifadeleri­kaldýracaktýr.­ Bediüzzaman’ýn­Mustafa­Kemal’in­þahsýnda milletvekillerine­yayýmladýðý­bu­beyanname­bir kýsým­tartýþmalarý­da­beraberinde­getirmiþtir. Beyannameyi­zikreden­Tarihçe­yazarlarý,­buna baðlý­olarak­“M.­Kemal’in­Divan­ý­Riyaset’te­hiddetle­“Biz­seni­buraya­çaðýrdýk­ki,­bize­yüksek fikirler­beyan­edesin.­Sen­geldin­namaza­dair þeyler­yazdýn,­içimize­ihtilâf­verdin.”­dediðini, Bediüzzaman’ýn­da­“Ýmandan­sonra­en­yüksek hakikat­namazdýr.­Namaz­kýlmayan­hâindir. Hâinin­hûkmü­merduttur.”­cevabýný­verdiðini yazarlar.­[9]­ Bu­olayý­Bediüzzaman­kendisi­birçok­eserinde ve­mahkeme­müdafaalarýnda­zikretmiþtir.­Ayrýca olaya­þahit­olan­bazý­milletvekillerinin­hatýralarýnda­yer­almýþtýr.­Bunlar­arasýnda,­Erzurum’un­eski meb’uslarýndan­Yeþil­oðlu­Mehmed­Salih, [10] Erzincan­Milletvekili.­Hüseyin­Aksu, [11] Van Mebusu­Tevfik­Demiroðlu­ve­Siverek­Mebusu Abdulgani­Ensari­vardýr.­[12]­ Bütün­bu­anlatýlanlarýn­gerçek­olmadýðýný­ileri sürmek­bilimsel­bir­tutum­deðildir.­Bu­konuda insanlarý­yanýltan,­olaya­bugünden­bakmalarý, Mustafa­Kemal’in­yarý­mitolojik­karizmasýna­göre olayý­deðerlendirmeleridir.­Oysa­bu­imaj­bu­tarihten­sonra­ortaya­çýkmýþtýr.­ Lord­Curzon’un­Lozan’da­Kürtlerin­azýnlýk sayýlmasýna­karþý­çýkan­Kürt­delegeler­için­‘Bunlar vekil­deðil,­Mustafa­Kemal’in­seçtiði­adamlardýr.’ sözüne­cevap­veren­Bitlis­Milletvekili­Yusuf­Ziya Bey­Meclis’te­þu­konuþmayý­yapmýþtý­“(...)­Hâlâ Mustafa­Kemal­Paþalara­kudretler,­kuvvetler, birçok­salâhiyetler­isnad­ederek­burada­bir­Meclis deðil,­bir­paþa­olduðunu­farz­ediyorlarsa­çok­hata ediyorlar.­Burada­ancak­ve­ancak­bir­milletin kanaatinde­hür,­reyinde­hür­mebuslarý,­vekilleri vardýr.­(Bravo­sesleri)­Paþa­Hazretleri,­buradaki arkadaþlarýndan­mütekabil­olmak­þartiyle­fazlaca hürmete­mazhardýrlar.­(Hay­hay­sesleri)­Bundan baþka­Paþa­Hazretleri’nin,­ne­fazla­bir­salâhiyeti, ne­fazla­bir­kuvveti­ve­ne­de­bir­kudreti­ve­ne­de dedikleri­gibi­mebuslarý,­milletvekillerini­tâyin edecek­bir­salâhiyeti­vardýr.­(O­da­Ankara mebusudur,­bir­mebusdur­sesleri.)[13]­ Bir­parça­uzun­olan­bu­alýntý­o­dönemde Mustafa­Kemal­Paþa’nýn­diðer­milletvekillerinden pek­farklý­görülmediðini­göstermesi­açýsýndan dikkate­deðer.­Sonuçta­kendi­dönemi­içerisinde böyle­bir­tartýþmayý­abartmamak­gerekir.­ Bediüzzaman’ýn­Atatürk­ile­tartýþtýðýný­I.­ve­II. dönem­milletvekillerinden­Ali­Sürûrî­Tönük þöyle­­anlatýr:­ “Takrîben­akþam­namâzý­sýralarýnda­Meclis daðýlýrken­bakdým,­Dîvân-ý­Riyâset­odasýnda Kemâl­Paþa­ile­Bedîüzzaman­Molla­Saîd-i­Kürdî arasýnda­bir­mübâhase­var.­Ben­de­dinledim.­Bir sâat­kadar­imtidâd­etti.­ Mübâhasenin­ibtidâsý;­Bedîüzzamân’ýn­Kemâl Paþa’ya­ve­dahâ­ba’z[ý]­arkadaþlara­yazdýðý­mektubda,­namaz­kýlmalarýný­tavsiye­etmesinden­ve Mezheb-i­Þâfi’î’de,­târikü’s-salâtýn­þehâdeti­kabûl edilmeyeceðine­nazaran­Meclis’in­ekseriyeti târikü’s-salât­ise,­Meclis’in­hükümleri­...­...­ve­gayri­nâfiz­olmasý­lâzým­geleceðini­beyân­etmesinden dolayý­imiþ.­ Kemâl­Paþa,­meâl-i­mektûbun­siyâsete­derkâr olan mahâzîrinden­ve­hiç­olmazsa­yalnýz­kendisine­yazýlsa­idi­bu­mahzûrun­o­kadar­vârid olmayacaðýndan­bahisle­Bedîüzzamân’a­darýldý. Bedîüzzaman­da­bu­mahzûru­düþünemediðini i’tirâf­etdi.­Bedîüzzamân­da,­evvelce­biraz haþînce­söylüyor­idiyse­de­sonra­te’vil­ve­tehaffüf etdi.­Ve­aralarýndaki­kýrgýnlýk­zâhiren­zâil­oldu gibi­ise­de­herhâlde­iki­taraf­da­birbirine­muðber kaldýlar­zan­ederim.”[14]­

[1] Eþref Edip, Risâle-i Nur Müellifi Bediüzzaman’ýn Tarihçe-i Hayatý, 3. b. s. 42. [2] Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, Tulüat, Ýþarat, s. 15-16. [3] Bediüzzaman, Risâle-i Nur Külliyatý, Yeni Nesil Yay., s. 2057 [4] Mehmet Süleyman Teymuroðlu. “Muhterem Said Nursî’nin Doldurduðu Boþluk”, Hilâl Dergisi, s. 13, Þubat 1969 [5] Þahiner Necmeddin, Son Þahitler, c. 1, s. 222-226 [6] TBBM Zabýt Ceridesi, c, 24, s. 457, 9 Teþrin-i Sani 1338/ 22 Kasým 1922 [7] Þahiner, Son Þahitler, c. 1, s. 255 [8] “Ýslâm âlemi kahramaný Paþa Hazretleri” 23 Kasým 1922 Meclis Riyaseti 5/3218 Evraka 2/12/338 Hýfz; Habertürk Gazetesi, 3 Ocak 2011. [9] Bediüzzaman, Þuâlar, s. 418. [10] Bediüzzaman, El yazma Emirdað Lâhikasý, s. 79. [11] Þahiner, Son Þahitler, s. 488.

Heykel tartýþmasý Gündemin­canlý­konularýndan­bir­diðeri­de Yenigün­Gazetesi’nin­baþlattýðý­Atatürk­heykeli yaptýrma­kam­pan­ya­sý­dýr.­Ga­ze­te­ha­be­ri­ne­gö­re bu­iþ­i­çin­bir­ko­mi­te­teþ­kil­e­dil­miþ,­ba­ðýþ­top­lan­ma­ya­baþ­lan­mýþ­týr.­“Baþ­ku­man­dan­Ga­zi­Mus­ta­fa Ke­mal­Pa­þa’yý­a­sa­bi­yet­ten­þa­ha­kalk­mýþ­bir­at­ü­ze­rin­de­gös­te­ren­tunç­bir­heykel”­yaptýrýlacaktýr..[15]­ Tartýþmalara­katýlan­Fevzi­Çakmak,­Ankara­ve Ýzmir’e­birer­“Zafer­Abidesi”­diðer­cepheler­için de­birer­“Kahramanlar­Abidesi”­inþa­edilmesini önerdi..­“Bu­zaferleri­bize­temin­eden­Büyük Millet­Meclisimizdir”­ifadesini­kullanan­Mareþal Çakmak,,­zaferin­þahýslardan­çok­millete­mal edilmesi­yönünde­bir­irade­ortaya­koymuþtu.­[16]­ Bediüzzaman,­Mektubat’ýnda­üstü­kapalý olarak­bu­konuya­deðinir.­Ülkeyi­Ayasofya Camii’ne­benzetir­ve­ecdadýn­yoluna­uymayan davranýþlarýn­cami­içinde­þarký­söylemek­kadar ayýp­kaçacaðýný­ileri­sürer.­Bediüzzaman­adý geçen­risalede­isim­vermez.­Ancak­hatýra­sahipleri­bu­tartýþmanýn­heykel­etrafýnda­döndüðünü aktarýrlar.­Bunlardan­biri­Afyon­Mahkemesi avukatlarýndan­ Hulusi­ Bitlisi­ Aktürk’tür. “Müvekkilim­Said­Nursi,­Ankara’da­Atatürk’ün bir­sorusuna­karþý:­‘Büyük­Kur’ân’ýmýzýn­bütün hücumu­heykellerle­putlaradýr...­Müslümanlarýn heykelleri­ise­hastahaneler,­mektepler,­yetimleri koruyacak­yurtlar,­ma’bedler,­doðru­yollar­gibi âbideler­olmalýdýr...’­cevabýný­vermiþtir.”­ifadelerini­kullanýr.­ [17] Van­Milletvekili­Tevfik­Demiroðlu da­hatýralarýnda­benzer­ifadeler­aktarýr.­[18]­ Ayrýlýþa doðru Bediüzzaman­Ankara’dan­ayrýlmadan­önce yaþanan­iki­ayrý­olaya­da­deðinmek­gerekir. Bunlardan­ilki­Bediüzzaman’ýn­meþrutiyet­günlerinden­itibaren­peþinde­olduðu­Medresetü’zZehra­projesidir.­Bu­proje­Meclis­genel­kurulunda­kabul­edildikten­sonra­12.9.339­tarihinde Þer’iye­ ve­ Maarif­ encümenlerine­ sevk edilmiþtir.[19] Bediüzzaman,­konu­henüz­tamamlanmadan­Ankara’dan­ayrýlýr­ve­kanun­teklifi­de rafa­kaldýrýlýr.­ Ýkinci­konu­Ýslamiyet’i­reddetme­ve­toplumu Hýristiyanlaþtýrma­projesinin­resmî­himaye gördüðüne­dair­endiþelerdir.­Bu­düþünceyi Bediüzzaman­“1922’de­Ankara’ya­gittim.­Ýslâm ordusunun­Yunan’a­galebesinden­neþ’e­alan­ehl-i imanýn­kuvvetli­efkârý­içinde­bir­zýndýka­fikri, içine­girmek­ve­bozmak­ve­zehirlendirmek­için dessasane­çalýþtýðýný­gördüm.”­þeklinde­dile getirir.­ [20] Kazým­Karabekir­Paþa­da­kendisinin bizzat­Mustafa­Kemal­Paþa­tarafýndan­böyle­bir teþekküle­davet­edildiðini­yazmýþtýr.­[21]­ Ankara’da­ geliþmekte­ olan­ havayý­ Milli Mücade­ruhuna­aykýrý­gören­Bediüzzaman,­kendisine­yapýlan­umum­vaizlik­ve­milletvekili­yapýlma­gibi­teklifleri­geri­çevirerek­üzüntü­içerisinde Ankara’dan­ayrýlmýþtýr.­ Sonuçta­bu­olaylarý­karþýlýklý­bir­meydan okuma­gibi­algýlamak­yanlýþtýr.­Bu­süreçte­takip ettiðimiz­olaylar­Osmanlý’da­klasik­ulema geleneðinin­bir­yansýmasý­þeklindedir.­Devlet adamlarý­alimlere­karþý­sert­bir­üslup­kullanmazlar.­Nitekim­Mustafa­Kemal­Paþa,­en­azýndan Milli­Mücadele­döneminde­her­gittiði­yerde hocalara­ve­alimlere­saygýda­kusur­etmemiþtir. Bediüzzaman’ýn­davranýþlarý­da­idareciler karþýsýnda­ilmin­izzetini­koruma­geleneðinin­bir devamý­niteliðindedir.­Bu­Hz.­Peygamber­(sallallahu­aleyhi­ve­sellemin)­en­önemli­sünnetlerinden­biridir.­Her­þeye­raðmen­Ankara tecrübesi­ona­Ýslamî­mücadelede­yeni­bir­yol­tutmasý­gerektiðini­anlatmýþ­olmalýdýr.­ Dr. Ramazan Balcý Zaman, 8.1.2011

[12]Abdülkadir Badýllý, Mufassal Tarihçe-i Hayat, c 1, s. 557. [13] TBMM Zabýt Ceridesi, C. 26, iç. 180, 25 . 1. 1339 Perþembe. [14] Ali Sürûrî TÖNÜK, Hâtýra Defteri; Ankara’da Millî Kütüphânede, 06 mil YZA 9487 (Bu belgeyi bana ulaþtýran Risaletashihcom.’dan Bilal Tunç’a teþekkür ederim). [15] Yeni Gün gazetesi 15 Kanun-ý Evvel 1922 Ankara, nr. 672–1049. [16] Yeni Gün gazetesi 26 Kanun-ý Evvel 1922. [17] Afyon Müdafaalarý Dosyasý, zkr. Badýllý, Mufassal, c. 1 s. 574. [18] Þahiner, Son Þahitler, c 1, s. 226. [19] Bu konuda ayrýntýlý bilgili için bkz. Badýllý, Mufassal Tarihçe-i Hayat, cI, s. 560-570. [20] Bediüzzaman, Lem’âlar, s. 170. [21] Sebilürreþad c.4, nr. 86, Eylül 1950, zkr, Badýllý, Mufassal, c 1, s. 543.


9

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

MAKALE Güç kaynaðýmýz: Namaz

FIKIH GÜNLÜÐÜ

YERÝN KULAÐI

Hür Adam yapýmcýlarýna önce tebrikler, sonra tenkitler!

SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Afyon’dan okuyucumuz: “Baþ­la­ma­tek­bi­rin­den se­lâ­ma­ka­dar­na­maz­da­o­ku­du­ðu­muz­zi­kir­ve tes­bih­le­rin­an­lam­la­rý­ne­ler­dir?” Namaz bütün ibadetlerin özü, özeti ve çekirdeði hükmündedir. Bütün mahlûkat cinslerinin ibadetlerinin renkleri ve ana kareleri de namaza yerleþtirilmiþtir.1 Ýn san, namaz kýlmak suretiyle Cenâb-ý Hakk’ý zikretmiþ olur, tesbih etmiþ olur, bütün noksanlýklardan uzak tutmuþ olur, O’nu tazim etmiþ olur, O’nun büyüklüðünü teslim etmiþ olur, O’na duâ etmiþ olur, O’na niyazda bulunmuþ olur, O’na þükretmiþ olur. Ýþte yine Üstad Bedîüzzaman’ýn ifadesiyle, bilhassa “Sübhânallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu ekber” kelimelerinin namazýn her tarafýnda birer zikir, tesbih ve tazim kelimesi olarak yer alýþý ve bu ifadelerin namazýn ardýnda da ayrýca yine birer tesbih ifadesi olarak konmuþ olmasý bundandýr.2 Bedîüzzaman bildiriyor ki: Þeytan, iman hakikatlerinin azameti ve büyüklüðü cihetinde dar kalpli, kýsa akýllý ve kýsa fikirli insanlarý, “Bir tek Zât bütün zerreleri, koca gezegenleri, sayýsýz astroitleri, dev gök cisimlerini, devâsâ yýldýzlarý, tüm varlýklarý ve tüm kâinatý tüm halleriyle nasýl evirip çeviriyor, yaratýyor, donatýyor, tanzim ediyor, düzenliyor, idare ediyor? Böyle hadsiz büyük bir meseleye nasýl inanýlýr? Bu mesele kalbe nasýl yerleþir? Bunu fikir nasýl kabul eder?” tarzýndaki dehþetli aldatma sözleri ile insan fikrinde bir inkâr meyli ve küfür hissi uyandýrýyor. Bedîüzzaman’a göre, þeytanýn bu dehþetli desisesini ve aldatmasýný susturan tek sýr: “Allahu Ekber”dir. Þeytana verilecek en büyük cevap da “Allahu Ekber”dir. Ýslâmiyet’in þeâiri içerisinde, meselâ ezanda, namazda, niyazda, her hayret edilen þeylerde “Allahu Ekber”in en fazla kabul görmesinin, söylenmesinin ve zikredilmesinin bir nedeni de þeytanýn bu desisesini mahvetmek ve kalbin imanýna kuvvet vermektir. Ýnsanýn aciz kuvveti, zayýf kudreti ve dar fikri böyle hadsiz büyük hakikatleri ancak “Allahu Ekber” dairesinde yerleþtiriyor, “Allahu Ekber” nuruyla görüp tasdik ediyor ve “Allahu Ekber” kuvvetiyle kalbinde taþýyor. Ýnsan, vesveseye düþen kalbine ancak “Allahu Ekber” kelâmýyla cevap veriyor.3 Namaza, “Allah en büyüktür!” demek olan “Allahu Ekber” ile baþlarýz. Ellerimizi baðlarýz. Sübhâneke okuruz. Sübhâneke, Allah’ý tesbih, hamd ve tazim ifâdeleriyle doludur. Mânâsýný hatýrlayalým: “Allah’ým! Sen’i tesbih ederim, eksik sýfatlardan tenzih ederim. San’a dâimâ hamd ederim. Sen’in adýn yücedir. (Sen’in övgün uludur.) Ve Sen’den baþka Ýlâh yoktur.” Rükûa “Allahu Ekber” zikriyle gideriz ve Allah’ýn önünde eðiliriz. Rükûda üç defa Allah’ý tesbih ederiz. Yani üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-Azîm” deriz. Mânâsý: “Azîm ve büyük olan Allah’ý tesbih ederim. O’nun noksanlýklardan uzak olduðunu kabul ve tasdik ederim.” demektir. Rükûdan doðrulurken, “Semiallâhü limen hamide” deriz. Bu bir yönüyle hamd, bir yönüyle þehâdet ifadesidir. Mânâsý: “Her kim ki hamd ederse, Allah onu iþitti.” demektir. Rükûdan doðrulunca, “Rabbenâ leke’lhamd” deriz. Ve az önceki þehâdetimizi burada doðrudan hamde çeviririz. Yani, madem ki Allah’ým Sen iþitiyorsun, “Rabbimiz hamd ancak Sanadýr. Ancak Sen övgüye lâyýksýn Ey Rabbimiz!” demiþ olmaktayýz. Rükûdan secdeye “Allahu Ekber” zikriyle gideriz. Secde bizim baþýmýzý, yüzümüzü, alnýmýzý ve burnumuzu yere koyduðumuz, Allah’ýn önünde zilletimizi ve hiçliðimizi fiilen kabul ettiðimiz, gösterdiðimiz ve bu davraný þýmýzla Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmýn ifâdesiyle en fazla Allah’a yaklaþtýðýmýz yerdir. Secdede üç defa Allah’ý tesbih ederiz. Yani “Sübhâne Rabbiye’lA’lâ” deriz. Mânâsý: “Yüksekler yükseði olan, ulu ve ulvî bulunan Allah’ý tesbih ederim, O’nun her türlü noksanlýklardan uzak olduðunu, benimse O’nun rahmeti ve maðfireti olmadýðý takdirde bir hiç olduðumu kabul ve tasdik ederim.” demektir. Secdeden doðrulurken “Allahu Ekber” deriz. Burada “Allahu Ekber” diyecek kadar bekleriz. Sonra tekrar sec deye “Allahu Ekber” zikriyle gideriz. Secdeden kýyama veya oturuþa geçerken yeniden “Allahu Ekber” deriz. Namazýn sonunda önce saðýmýzda bulunan baþta Kirâmen Kâtibîn olmak üzere meleklere ve namazý cemaatle kýlýyorsak saðýmýzdaki cemaate ve imama selâm veririz. Yani “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” deriz. Mânâsý: “Allah’ýn selâmý ve rahmeti üzerinize olsun.” demektir. Sonra solumuzdaki baþta yazýcý melek olmak üzere sâir meleklere ve solumuzdaki cemaate yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” deriz ve böylece namazdan çýkarýz. Selâm verdikten sonra, “Allahümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm. Tebârekte yâ ze’l-Celâli ve’l-Ýkrâm.” deriz ki, bu sünnettir. Bunun mânâsý: “Allah’ým Sen Selâm’sýn. Selâm, esenlik ve huzur sendendir. Sen tebrik edilmeye lâyýksýn ey Celâl ve Ýkrâm Sahibi olan Allah’ým!” demektir. Böylece namaz kýlmak sûretiyle þeytaný ve þeytanýn her türlü desîselerini dünyamýzdan, kalbimizden ve hayalimizden kovmuþ oluruz; bütün kalbimizle, bütün duygularýmýzla, bütün aklýmýzla, bütün fikrimizle ve bütün benliðimizle Allah’a teslim oluruz. DUÂ Ey Vahid-i Ehad! Bize birliðinle dirlik ver! Bize selâmýnla esenlik ver! Bizi ikramýnla þâkir kýl! Bize rahmetini yâr eyle! Bizi emirlerine aðyar eyleme! Bize eksiklerimizi göster! Eksiklerimizle birlikte namazýmýzý makbul kýl! Namazý ruhumuzda kuvvet kýl! Namazla ruhumuzu ka vî ve kâmil eyle! Âmin! Dipnotlar: 1- Sözler, s. 45. 2- Sözler, s. 45. 3- Lem’âlar, 90.

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

uma günü, bütün matineler doldu, bilet bulmakta güçlük çektik; ancak, emrivaki yaparak 21:00’de, Hür Adam Bediüzzaman Said Nursî filmini seyrettik... Yapýmcý yönetmen Mehmet Tanrýsever’i, senarist Mehmet Uyar ve Ahmet Çetin’i, oyuncu Mürþit Aða Bað’ý tebrik ederiz. Binler teþekkür ederiz. Var olun, bahtiyar olun! Bediüzzaman’ýn cesareti, kahramanlýðý, cihadý, hürriyetperverliði, cumhuriyetperverliði; birlik, beraberlik, kardeþlik, dostluk, ilim, teknik, ilerleme, herkesi kucaklayan þefkati ve sâir olumlu mesajlarý gayet baþarýlý bir þekilde nazara verilmiþ. Ýtiraf etmeliyim, bu hususlarý izlerken heyecanlandým, zaman zaman tüylerim diken di-

C

ken oldu. Bazý kardeþlerimiz, “Mendillerinizi hazýrlayarak izleyin!” diye yazmýþlardý, ama, itiraf edeyim ki, tek bir sahnede gözlerim dolar gibi oldu ve o da kayboldu. Bunun iki sebebi var: Kasâvet-i kalbimin yanýnda, filmde, gerçeklere uymayan bir takým mesajlar vardý. Kafam onlara takýldýðýndan, kýzgýnlýðýmdan, aðlamayý da beceremedim! Sinema tekniði açýsýndan söyleyebileceðim bir þey yok. Zira, bu sahaya tamamen yabancýyým. Ancak, birçoðumuzun fark edebileceði birkaç noktaya temas edeyim: Bir sefer heyecan unsuru ve sürükleyicilik pek yoktu. Hadiseler kopuk kopuktu. Belki de Üstad’ýn hayatýný kare kare okumaya, anlamaya, anlatmaya, okumaya çalýþtýðýmýzdan bize öyle geldi. Üstadý ilk tanýyacaklara çok daha çarpýcý gelebilir. Bediüzzaman’ýn Van’dan sürgüne giderken giydiði yepyeni ve kýsacýk modern cübbesi ve Ýspanyol paça pantolonu pek uymamýþ. Afyon Hapsin’deki talebelerin yepyeni ve ütülü elbiseleri, yakalarý kolalý, beyaz gömlekleri o havaya pek uymamýþ. Onun yerine, dýþarýda veya mahkemede kravatlý olarak talebele-

baðdaþmýyor! En çok tenkide medar yaný ise, M. Kemal’in, filmdeki þekliyle ölümünden 15 gün önce, Müslümanlara “Peygamberin yolundan gidin ve Ýslâmýn emirlerine uyun!” muhtevaBediüzzaman’ýn cesareti, sýndaki vasiyet mektubu! Böyle bir mektubu hiçbir tarihçinin ortaya koyduðunu duymakahramanlýðý, cihadý, dýk! Olsaydý, þimdiye kadar ortaya çýkarýrlar hürriyetperverliði, ve yayarlardý. Zira, 1980’den sonra “Dindar cumhuriyetperverliði; birlik, bir M. Kemal portresi” nazara vermeye çalýþberaberlik, kardeþlik, dostluk, malarýna raðmen, Evren ve takýmý bile böyle bir iddiâda bulunmadý! ilim, teknik, ilerleme, herkesi Farz edelim ki, demiþ! Ne anlam ifade eder? Camileri kapatan, ezanlarý Türkçeleþtiren, 18 kucaklayan þefkati ve sâir sene bu semalarda susturan, bin yýldan beri olumlu mesajlarý gayet kullanýlan yazýyý kaldýrýp, milleti sýfýr okuma baþarýlý bir þekilde nazara yazma seviyesine düþürten ve dini ortadan kaldýrmak için var gücüyle çalýþan M. Kemal verilmiþ. Ama... deðil mi? Hâlen var olan yasaklar onun adýna devam ettirilmiyor mu? ri nazara verilebilirdi. Þu halde, M. Kemal’in dine yaklaþýmýný, ilke Hele talebelere giydirilen o þapka yok mu? ve inkýlâplarýn hedefini ve sonuçlarýný yerli ve Haydi bir sahnede Þamlý Tevfik Hafýz Aðabeyabancý ilim adamlarýnýn deðerlendirmeleriyyin baþýna koymak neyse… Bütün aðabeylerin le nazara vermek farz oldu! Belki Mehmet baþlarýna þapkalarý geçirmek ve sahne sahne Tanrýsever ve arkadaþlarý gelecek film çalýþ göstermek de nereden çýktý? Bu gerçeklerle malarýnda bu konulara da eðilirler.

‘‘

Kadýn þeytan mý, melek mi? SAtIR ARASI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ yasemin@yeniasya.com.tr

Bu sorunun cevabý elbette ki insan. Ýnsan Allah’a kul olduðunda meleklerden bile üstün, âsî olduðundaysa mahlukatýn en aþaðý seviyesine inebilecek potansiyelde yaratýlmýþ. Kadýn da öyle, Yaratýcýsýnýn kendisine verdiði tercih hakkýný kul olmak yönünde kullandýðýnda meleklerden üstün, ama inkâra düþtüðünde ise hayvanlardan aþaðý olduðunu biz Kur’ân’dan, hadislerden, mücedditlerin eserlerinden öðrenmekteyiz. Ne çare ki, insanýz, kusurdan berî deðiliz. Hatalarýmýz, günahlarýmýz her zaman olu yor. Duâ, tevekkül, tövbe ve istiðfar bizi temizleyen, arýndýran, iki avucumuzu da dolduran kýymetli mücevherler hükmünde… BEÞÝÐÝ SALLAYAN EL, DÜNYAYI DA SALLAR Toplumun temelini oluþturan ailenin yönlendiricisidir kadýn. Gelecek nesiller onun eliyle þekillenir. Bu yüzden yeniden yapýlandýrýlmaya çalýþýlan bütün sosyal sistemlerde ka dýn merkezdedir. Bu ayný zamanda tarihin de tasdik ettiði bir gerçektir. Kadýnýn mânevî deðerlerinin, ahlâkýnýn tahrip edilmesiyle çöken imparatorluklarýn sayýsý az deðildir. Mânevî deðerlerine, ahlâkýna sahip çýkan kadýnlar da çöken toplumlarý yeniden inþâ eder, geliþtirir, yükseltir… “Tarih tekerrürden ibarettir” denir ya, günümüzde de bu gerçek deðiþmez. Bugün, kadýn konusu üzerine kafa yoran bütün araþtýrmacýlarýn karþýna çýkan hakikat lerden biri, onun “metâ”, yani ticârî deðeri olan bir mal olarak kullanýlmasýdýr. ORGANÝZE ÝÞLER VE DEHÞETLÝ DARBELER Ecdadýmýzýn “cins-i lâtif” olarak tanýmladýðý kadýn, asrýmýzda “Ye, iç, eðlen!” felsefesiyle küresel dev bir sektör hâline gelen tü ke tim ve eð len ce e ko no mi si nin vazgeçilmez unsurudur. Reklâm, müzik, moda, sinema, televizyon, klipler, tiyatro, roman gibi bütün alanlar kadýn üzerine yapýlandýrýlmýþtýr. Mer kez de ve he def te dir. Zi ra, he def kitle olan kadýnlarý yönlendirmek için kadýn kul la ný lýr. Tem sil de ha ta ol ma sýn; týpký avcýlarýn kullandýklarý teknikler gibi. Hani avcýlar avlamak istedikleri hayvanlarý tuzaða düþürmek için kendi cinslerinden cazibedâr tuzaklar kurarlar ya! “Kadýna hürriyet!” söylemi de kadýnlarý avlamak için kullanýlan avcý tekniklerin den birisidir. Rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti’nin “‘Ýslâm kadýný kafeslerin arkasýna hapsediyor’ diyenler, kadýný kafeslemek isteyenlerdir” sö zü bu avcý tekniðini ne de güzel özetler! TEÞHÝS VE TEDAVÝ Bediüzzaman Hazretleri sefih medeniyetin kadýn üzerine kurduðu yapýlanmanýn felsefesini, hatta gizli iþlerini de þu cümlelerle anlatýr: “Biçare nisa taifesinin gafil kýsmýný dahi yanlýþ yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir sû-

rette perde altýnda çalýþtýðýný hissettim ve bildim ki bu millet-i Ýslâma bir dehþetli darbe o cihetten geliyor (…) Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar!” Bediüzzaman aynen bir doktor gibi Ýslâm toplumunu tehdit eden mânevî hastalýklarýn sebeplerini teþhis etmiþ ve ýslâhý için tedavi yollarýný telif ettiði eserlerinde anlatmýþtýr. BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN KADIN KONUSUNA BAKIÞI Bediüzzaman Said Nursî, yaklaþýk yüz yýl önce Osmanlý toplumunun gidiþâtýný ve vereceði meyveleri görmüþ, bu konuda toplumu uyarýcý eserler kaleme almýþtýr. Kadýn konusu da bunlardan biridir. Onun asrýn ihtiyaçlarýna göre Kur’ân ve Sünnet çerçevesi içinde yorumladýðý kadýna bakýþ açýsýný Risâle-i Nur Külliyatýnýn muhtelif eserlerinde, özellikle Lemeât’ta, Zülfikâr Risâlesi içinde yer alan 25. Söz’de ve Hanýmlar Rehberi’nde görmek mümkündür. Ülkenin içinden geçtiði farklý dönemler ve yýllarda (Osmanlý, Cumhuriyet, tek parti, çok partili hayat) yazýlmýþ da olsalar, bu eserlerin hepsinde hiçbir kýrýlma olmaksýzýn istikrarlý bir çizgi söz konusudur:

HÜR ADAM TARTIÞMALARI Hür Adam filmi tartýþmalarý devam eder ken, hem cins le ri miz den mü rek kep yalamýþ(!) bir hatun kiþi “Bediüzzaman kadýna þeytan demiþtir” ifadelerini kullanýnca bu konuda yazmak benim için mecburiyet oldu. Daha güzel çalýþmalar mutlaka yazýlacaktýr, ama dilim döndüðünce, kalemim döndüðünce anlayabildiðim, yaþabildiðimce aktarmaya çalýþtým. Þüphesiz, Bediüzzaman Hazretleri ve Risâle-i Nur hakkýnda daha nice filmler, diziler, belgeseller çekilecek, biyografiler, romanlar, hikâyeler, þiirler yazýlacak, þarkýlar, ilâhiler, senfoniler bestelenecek. Bu vesilelerle de toplum Hür Adam’da olduðu gibi tartýþarak, araþtýrarak hakikatleri bulacak. Bediüzzaman’ýn dinsizliðe karþý mücadele eden kiliseye hediye olarak gönderdiði Zülfikâr’da yer alan 25. Söz’de ifade ettiði gibi dinimiz bunlarý yasaklamýyor. Dinin yasakladýðý sanat eserleri, nefsânî hisleri azgýnlaþtýran müstehcen ya da garip, kimsesiz, yetim hissettiren eserler. Bu vesileyle Hür Adam filminde emeði geçen san'atçýlarýmýzý tebrik ediyoruz…

* Kadýn þefkat kahramanýdýr. * Mimsiz medeniyet hürmetsiz ve þef katsiz bir þekilde onu yuvasýndan uzaklaþtýrarak metâ olarak kullanmaktadýr. * Kur’ân medeniyeti ise rahmeten kadýný yuvasýna dâvet eder. Kadýnýn mutluluðu terbiye-i Kur’âniyededir. * Kadýnlar, Risâle-i Nur’un esaslarýndan bir tanesi þefkat olduðundan bu eserlerle erkeklerden ziyade ciddî ilgilenirler. Bediüzzaman Hazretleri Lemeât’ý, Os manlý zamanýnda 1921’de Ýstanbul’da Darü’lHikmeti’l-Ýslâmiye azasý iken bastýrmýþtýr. 25. Söz, sür gün o la rak gön de ril di ði Barla’da, 1927’de yazýlmýþtýr. HANIMLAR REHBERÝ Hanýmlar Rehberi 1950’li yýllarda Isparta’da yazýlmýþ, 1955-56’da yine Ýstanbul’da bastýrýlmýþtýr. Eser, daha önce telif edilmiþ muhtelif eserleri de içinde barýn dýrýr. Tesettür Risâlesi bunlardan biridir. 24. Lem’a olarak Isparta’da 1934’te kaleme alýnýp neþredildiðinde, Bediüzzaman talebeleriyle birlikte Eskiþehir Aðýr Ceza Mahkemesi’nde idam cezasýyla yargýlanmýþ, 11 ay hapis yatmýþtýr. LÂHÝKALAR VE MAHKEME SAVUNMALARI Risâle-i Nur Külliyatý içinde yer alan bu eserlerde de Bediüzzaman Hazretlerinin kadýna istikrarlý, kýrýlma olmayan bakýþ açýsýný net olarak görmek mümkündür. Sür gün o la rak gön de ril di ði Bar la, Kas ta mo nu ve E mir dað’da ta le be le riy le yazýþmalarýný topladýðý Lâhikalarda haným talebelerinin takdir ettiði iman hizmeti çalýþmalarý da yer alýr. Kezâ, özellikle 1935 Eskiþehir ve 1952 Ýstanbul Gençlik Rehberi Mahkeme Savunmalarýný okuduðumuzda da görülen tablo þudur ki; Bediüzzaman’ýn “Ahiret Hemþîrelerim!” þeklinde hitap ettiði kadýnlarýn saadeti için gösterdiði adres, sýnýrlarý Kur’ân ve hadis-i þeriflerin çizdiði meþrû dairedir. Hadislerden çýkardýðý iþaretlerle, âhirzamanda kadýnlardaki ihlâslý þefkat kahramanlýðýnýn, inkiþaf ettirilirse, toplum hayatýnda önemli iman hizmetleri yapa caðýný da ifade eder. (Hanýmlar Rehberi) Aksi takdirde, Kur’ân ve Sünnet dairesinden uzaklaþan kadýnlarýn fýtratýnýn bozulacaðýný, dünyada hürmet ve merhamet görmeyerek ahirette de azap çekeceklerini anlatýr. Bu, onu, þefkatinden aðlatan bir hakikat tablosudur. Onun “Bu zamanda zýndýka dalâleti, Ýslâmiyete karþý muharebesinde, nefs-i emmârenin planýyla, þeytan kumandasýna verilen fýrkalardan en dehþetlisi, yarým çýplak hanýmlardýr ki, açýk bacaðýyla dehþetli býçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldýrýyor… Nikâh yolunu kapamaya, fuhuþhâne yolunu geniþlettirmeye çalýþarak çoklarýn nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarýný kebâir ile yaralýyorlar. Belki o kalp ler den bir kýs mý ný öl dü rü yor lar.” (Gençlik Rehberi, s. 60) diyerek iþaret ettiði nokta “þeytânî bir planý” anlatýr. Kadýný þeytan olarak tanýmlamaz. Kur’ân ve hadisin çizdiði daireden uzaklaþtýðýnda þeytanýn kumandasý altýna gireceðini ifade eder. Kadýnýn dünya ve ahiret mutluluðu için yaptýðý bir uyarýdýr, ihtardýr! Ýki mânâ arasýnda daðlar kadar fark ol duðu apaçýktýr!

“Hür Adam”ýn dediði... ÞARK KÖÞESÝ MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ m.ozturkozturkcu@hotmail.com

Ev ve lâ, “Hür A dam” , si ne ma di liy le Hazret-i Üstadýn hayatýndan kesitleri içeren bir çalýþmadýr. Çok mükemmel olmamakla birlikte güzeldir. Güzel taraflarýndan biri de, Üstadýn harika hususiyetlerini öne çýkarmasýdýr. Bu hususiyetler arasýnda, imandan kaynaklanan hürriyet, izzetle yaþamak, doðruluk ve dürüstlük gibi mefhumlarý sayabiliriz. Film, Üs ta dý, an lat ma ya yö ne lik tir. Hazret-i Üstad toplumumuza ve bütün insanlýða örnek bir þahsiyet olarak yansýtýlmaya çalýþýlmýþtýr. Elbette, Hazret-i Üstadýn o muhteþem hâllerinin ve mübarek ömrünün, yüz altmýþ dakika içinde anlatýlmasý mümkün deðildir. Üstad’ý tam, doðru ve hakikî yönleriyle bir bütün olarak ifade etme gereði ise, tartýþma götürmez bir hakikattir. Ne var ki, Aziz Üstadý ve onun o paha biçilmez eserlerini tanýtma adýna yapýlan her meþrû faaliyet gibi, Üstadý ve eserlerini tanýtma çabasý içeren bu film de, en azýndan bu yönüyle takdire lâyýktýr. Bu sebeple yapýmcý yönetmen ve oyuncularla birlikte bütün film ekibini tebrik et me mek müm kün de ðil dir. Meh met Tanrýsever ve ekibi güzel bir çalýþmaya imza atmýþtýr. Kutluyoruz kendilerini… Hayýrlara vesile olsun. Tabiî, bu ülkede yapýlan her iyi ve güzel iþ, ne hikmetse, daima karýþtýrýlmak istenmiþtir. Tarih boyunca bu böyle olmuþtur. Üs tad’ýn ha ya týy la a lâ ka lý ya pý lan bu “Hür Adam” filmi de, hatta daha vizyona girmeden, bu 'karýþtýrýcý eller'den kurtulamamýþtýr. "Tarih ne dosttur, ne de düþman. O milletlerin aynasýdýr” derler. Sað lýk sýz ve ka ra la ma an la yý þýy la yo la çýkýp da “Hür Adam”ý bilinçsizce eleþtirenler, doðru tarihi öðrenmeleri gerekir diye düþünüyorum. Karalama hastalýðýna kapýlarak tenkit yo lunu tercih eden diplomalý cahillerin (!), bu tavýrlarýndan vazgeçip, doðru tarihin ýþýðýnda deðerlendirmelerini yapmalarý gerekir. Sonuç olarak, “Hür Adam”, tabularý yýkan adam olmuþtur. "Hür Adam"ýn dediði bu olsa gerek…

VECÝZE Ýnsan gerçi cahil, zulmetli birþeydir, ama öyle bir istidadý vardýr ki, âleme bir enmûzec ve bir nümune olmaya liyakatý vardýr. Bediüzzaman Said Nursî


10

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

“Her þeye raðmen yaþamaya çalýþýyorum” dedi sessizce

EYLÜL SAADET BAYRÝ saadetbayri@hotmail.com

Geçen yýl büyük bir coþkuyla yapýlan Risâle-i Nur Gençlik Þöleni’nin ikincisi düzenleniyor.

GENÇLÝK ÞÖLENÝ BAÞLIYOR Risâle -i Nur Enstitüsü’nün organize ettiði þölen kapsamýnda gerçekleþtirilecek gençlik kongresi ve birbirinden güzel yarýþmalar, gençlere kendini keþfetme fýrsatý sunacak. Yarýþmalar

öz­le­rin­de­bir­ür­kek­lik,­el­le­rin­de­geç­mi­þin­den­kal­ma­si­yah­le­ke­ler­var­dý.­Bü­yük­bir­nef­ret­le,­bu­si­yah­lýk­la­rý­sil­me­ye­ça­lý­þý­yor­du.­ Le­ke­le­rin­si­li­ne­me­ye­ce­ði­ni­söy­le­dim.­ Nef­ret­le­göz­le­ri­me­bak­tý,­að­zý­na­ge­le­ni­de­yip­ka­ça­ca­ðý­ný­sa­nýr­ken,­fý­sýl­da­dý:­“Ne­yap­mam­lâ­zým?”­“­ný­ný­ya­þa­ve­geç­mi­þin­den­sa­de­ce­ders­al.­Bu­gü­nü­nü­geç­mi­þin­el­le­riy­le­boð­ma”­di­ye­bil­dim.­Da­ha­sý­na­si­ha­te­gi­rer­di.­Zi­ra­ar­týk­kim­se­na­si­hat­din­le­mek­is­te­mi­yor,­sa­de­ce­ya­þý­yor­du.­ Hâ­li­ne­a­cý­mý­yor­dum.­Bil­me­di­ði,­te­miz­ve­a­cý­sýz­bir­hayatýn­hiç­kim­se­ye­ve­ril­me­di­ðiy­di.­Ya­þa­dý­ðý­mýz­her­þey,­bi­zi­ge­le­ce­ði­mi­ze­ha­zýr­la­dý­ðý­gi­bi,­ol­gun­laþ­tý­rý­yor­du.­“A­cý­lar­bi­le­mi?”­de­di­ðin­de,­ses­li­dü­þün­dü­ðü­mü­fark­et­tim. “E­vet,­a­cý­lar­bi­le”­de­dim.­An­la­mýþ­tý…­­ Ya­þý­kü­çük­tü;­an­cak­yü­zün­de­ki­çiz­gi­le­re­ba­kýn­ca­hiç­de­öy­le­gö­rün­me­di­ði­ni­fark­et­tim.­Ay­na­la­rý­ hiç­ sev­m e­d i­ð i­n i­ söy­l e­d i.­ Ger­ç ek­l e­r i­ gös­t e­ren­her­nes­ne­ca­ný­ný­sý­ký­yor­muþ.­Da­ki­ka­lar­ca­an­lat­tý.­Hayatýn­ne­den­zor­ol­du­ðu­nu­sa­yýk­la­dýk­ça,­as­lýn­da­bü­tün­hi­kâ­ye­si­nin­yan­lýþ­an­la­ma­lar­dan­i­ba­ret­ol­du­ðu­nu­fark­e­dip­sus­tum. He­nüz­li­se­öð­ren­ci­si­o­lan­ve­sýr­týn­da­dað­la­rý­ta­þý­dý­ðý­i­çin,­diz­le­ri­nin­ü­ze­ri­ne­çök­tü­ðü­nü­sa­nan­bi­riy­di.­Ya­nýl­gý­sý,­hi­per­met­rop­o­lan­göz­le­riy­di.­Sýr­týn­da­ki­mi­nik­taþ­la­rý,­dað­ka­dar­bü­yük­gö­rü­yor­du.­Her­þe­yi­o­ka­dar­a­bart­mýþ­tý­ki,­ne­yap­tý­ðý­nýn­far­kýn­da­de­ðil­di. “Genç­lik­iþ­te…”­de­mek­gel­di­i­çim­den;­a­ma­ya­þý­ný­ba­þý­ný­al­mýþ­ki­þi­le­rin­de­ay­ný­kay­gý­lar­la­kan­lý­bý­çak­lý­ol­du­ðu­nu­gö­rün­ce,­sus­tum.­­ Bü­yü­dük­çe­dert­le­rin­art­tý­ðý­ný­ve­ha­ya­týn­a­ðýr­laþ­tý­ðý­ný­dü­þü­nen­ler,­ya­ný­lý­yor. Ar­týk­kü­çük­ço­cuk­lar­da­týp­ký­bi­zim­gi­bi­a­vaz­la­rý­çýk­tý­ðý­ka­dar­ba­ðý­rý­yor­lar.­Yük­sek­ses­le­ko­nu­þu­yor­lar,­an­ne­le­ri­duy­ma­dý­ðý­za­man­çýð­lýk­a­tý­yor­lar.­Ýs­te­dik­le­ri­ol­ma­yýn­ca­si­nir­den­de­li­ye­dö­nü­yor­lar.­Ben­ce­ço­cuk­la­rý­mý­zýn­da­dert­le­ri­çok.­Kar­þý­sýn­da­o­nun­se­si­ni­bas­týr­mak­i­çin­ba­ðý­ran­ko­ca­ko­ca­in­san­la­rý­gö­ren­ço­cuk­la­rýn­dert­len­me­me­le­ri­müm­kün­de­ðil.­ Sa­nýr­dým­ki­bü­yü­yün­ce­dert­le­ni­yo­ruz.­Oy­sa­kü­çük­ço­cuk­la­rýn­da­hi­hâl­le­ri­ni­ba­ðý­ra­rak­an­lat­ma­la­rý­ben­de­de­ði­þik­dü­þün­ce­ler­o­luþ­ma­sý­na­se­bep­ol­du.­Kü­çük­bir­ço­cuk­ne­den­her­is­te­ði­ni­ba­ðý­ra­rak­hal­let­mek­is­ter­ki?...­Da­ha­sý,­ba­ðýr­dý­ðý­ný­gör­dü­ðü­ço­cu­ðu­na,­da­ha­yük­sek­ses­le­ba­ðý­ran­an­ne­ba­ba­bu­an­lam­sýz­hâ­liy­le­ne­yi­bas­týr­dý­ðý­ný­sa­nýr?­ Ken­di­ni­mi,­ço­cu­ðu­nu­mu­ya­da­her­i­ki­si­nin­a­yak­lar­al­týn­da­ki­ben­li­ði­ni­mi? Hayat â­dil­dav­ran­ma­dý­di­ye­ha­bi­re­söy­le­ni­yor­o­la­bi­li­riz.­Ken­di­miz­ce­hak­lý­da­o­la­bi­li­riz.­A­ma­ya­þar­ken,­ya­þan­tý­la­rý­mýz­ve­gör­dük­le­ri­miz­de­biz­ne­ka­dar­â­di­liz?­Tar­tý­þý­lýr… “Þan­s ým­ol­s a”­di­y e­baþ­l a­y an­cüm­l e­l er,­as­l ýn­da­can­çe­ki­þen­bir­ru­hun­son­i­nil­ti­le­ri…­Mi­ni­büs­te­yol­cu­luk­ya­par­ken,­gü­neþ­le­bu­lut­la­rýn­yer­de­ði­þi­mi­ne­te­bes­süm­le­ba­kar­ken,­o­kor­kunç­se­si­du­yu­yo­rum:­“Þu­ha­le­bak­yað­mur­ya­ða­cak.­Ýð­renç…­Ben­de­þans­ol­sa…”­di­ye­de­vam­e­den­i­fa­de­le­ri­kul­la­nan­ki­þi,­en­faz­la­on­se­kiz­ya­þýn­da.­Ve­ba­ký­þýn­da­ki­a­ya­rý­boz­mak­la­a­ran­ma­lý­en­son­sa­bý­ka­sýn­da. “Her­þey­den,­her­kes­ten­þi­kâ­yet­e­de­rek­ya­þan­maz”­di­yor­lar.­Öy­ley­se­þi­kâ­yet­le­riy­le­ya­þa­dýk­la­rý­ný­sa­nan­la­rýn­yap­týk­la­rý­ne?­ Bil­di­ðim,­bu­gi­diþ­le,­or­ta­la­ma­ö­mür­sü­re­si­da­ha­da­dü­þe­cek.­“Ö­lü­mün­ya­þý­bel­li­miy­di?”­der­se­niz,­ruh­ö­lüm­le­rin­den­bah­se­di­yo­rum:­Sa­de­ce­ne­fes­a­lýp­i­ler­le­mek,­hiç­bir­ay­rýn­tý­yý­gör­me­mek­ve­fark­e­de­me­mek…­

G

Odunpazarý Belediyesi’nden 24. kültür yayýný ESKÝÞEHÝR ta­ri­hi­ne­ý­þýk­tu­tan­kül­tü­rel­ça­lýþ­ma­la­rýy­la,­ken­tin­ta­ri­hi­kim­li­ði­ni­ye­ni­den­ka­zan­ma­sý­na­bü­yük­kat­ký­sað­la­yan­O­dun­pa­za­rý­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Bur­han­Sa­kal­lý,­yi­ne­ö­nem­li­bir­kül­tür­hiz­me­ti­ne­da­ha­im­za­a­tý­yor. O­dun­pa­za­rý­Be­le­di­ye­si’­nin­des­tek­le­riy­le­Doç.­Dr.­Cez­mi­ Ka­ra­su­ ta­ra­fýn­dan­ha­zýr­la­nan­“Os­man­ga­zi­Ýlk­ler­ve­Ka­ra­ca­hi­sar”­i­sim­li­ki­tap­dün­O­dun­pa­za­rý­ Be­le­di­ye­si­ Yu­nus­ Em­re­ Kül­tür­ ve­ Sa­nat­ Mer­ke­zi’­nde­ta­ný­týl­dý.­O­dun­pa­za­rý­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Bur­han­Sa­kal­lý­ve­Doç­Dr.­Cez­mi­Ka­ra­su’nun­ta­nýt­tý­ðý­­“Os­man­ga­zi­Ýlk­ler­ve­Ka­ra­ca­hi­sar”­i­sim­li­ça­lýþ­ma­Os­man­lý­Dev­le­ti’­nin­ilk­Baþ­ken­ti­o­lan­Ka­ra­ca­hi­sar­ve­bu­ra­da­ger­çek­le­þen­ilk­le­re­dik­kat­çe­ki­yor.

Gençlik Kongresi

II. RÝSÂLE-Ý Nur­Genç­lik­Þö­le­ni’nin­a­na­spon­so­ru­bu­yýl­da­Genç­Yak­la­þým­der­gi­si.­Genç­ler­de­var­o­lan­po­tan­si­ye­li­or­ta­ya­çý­kar­mak­i­çin­dü­zen­le­nen­ ya­rýþ­ma­ ka­te­go­ri­le­ri­ þöy­le:­ Ri­s â­le-i­Nur­Bil­gi­ya­rýþ­ma­sý­ (li­se­ve­ü­ni­ver­si­te­dü­ze­yin­de), ký­sa­film,­fo­toð­raf,­ka­ri­ka­tür­ve­ti­yat­ro­se­nar­yo­su­ya­rýþ­ma­sý… 14-18­yaþ­a­ra­lý­ðýn­da­ki­genç­le­rin­ka­tý­la­ca­ðý­li­se­dü­ze­yi­Ri­sâ­le-i­Nur­bil­gi­ya­rýþ­ma­sý­“Ý­man­ve­Kü­für­Mu­va­ze­ne­le­ri”­ki­ta­býn­dan­o­la­cak.­Bu­na­gö­re­3­Ni­san’a­ka­dar­il­ler­bi­rin­ci­le­ri­ni­tes­bit­e­de­cek,­de­re­ce­ye­gi­ren­ler­le­ya­pý­la­cak­Tür­ki­ye­fi­na­li­i­se­23­Ni­san’da­An­ka­ra’da­o­la­cak.­­De­re­ce­ye­gi­ren­le­re­No­te­bo­ok,­Net­bo­ok­ve­I­pod­Na­no­he­di­ye­e­di­le­cek.­ Ü­ni­ver­si­te­dü­ze­yin­de­ki­bil­gi­ya­rýþ­ma­sý­na­ka­tý­la­cak­genç­ler­de­“Mek­tu­bat”­ki­ta­býn­dan­so­rum­lu­lar.­Ýl­ler­de­de­re­ce­ye­gi­ren­ler,­yi­ne­23­Ni­san’da­An­ka­ra’da­dü­zen­le­ne­cek­fi­nal­de­ya­rý­þa­cak­lar.­18-24­yaþ­a­ra­lý­ðýn­da­ki­bütün genç­le­rin­ka­tý­la­bi­le­ce­ði­bil­gi­ya­rýþ­ma­sýn­da­ki­ö­dül­ler­i­se­þöy­le:­1.­No­te­bo­ok­+­1500­TL,­2.­Net­bo­ok­+­1000­TL,­3.­I­Pod­Na­no­+­750­TL. Çe­þit­li­ö­dül­le­rin­ve­ri­le­ce­ði­ký­sa­film,­fo­toð­raf,­ka­ri­ka­tür­ve­ti­yat­ro­se­nar­yo­su­ka­te­go­ri­le­rin­de­ya­rýþ­ma­la­ra­ka­týl­mak­i­çin­son­ta­rih­5­Mart­2011.­Ya­rýþ­ma­lar­la­il­gi­li­de­tay­lý­bil­gi­yi­ve­þart­na­me­yi­www.ri­sa­le­i­nur­genc­lik­so­le­ni.com­ad­re­sin­den­öð­re­ne­bi­lir­si­niz.­

YARIÞMALARIN ya­ný­sý­ra,­bir­de­ge­le­ce­ðin­ya­zar­la­rý­ný­ve­i­lim­a­dam­la­rý­ný­ye­tiþ­tir­mek­i­çin­I­I.­Ri­sâ­le-i­Nur­Genç­lik­Kon­gre­si­dü­zen­le­ni­yor.­Bu­yýl­ki­kon­gre­nin­a­na­te­ma­sý­ “Ýt­ti­had-ý­Ýs­lâm”. Kon­gre­de­do­kuz­a­det­ma­sa­ça­lýþ­ma­sý­ya­pý­la­cak.­ I­I.­Ri­sâ­le-i­Nur­Genç­lik­Kon­gre­si­ma­sa­baþ­lýk­la­rý­þun­lar:­ I. Masa: Ý­man­ II. Masa: E­ði­tim­ III. Masa: Hür­ri­yet­ve­A­da­let­ IV. Masa: Si­ya­set­ V. Masa: Ýk­ti­sat VI. Masa: Top­lum­sal­ku­rum­lar VII. Masa: Mil­li­yet­çi­lik VIII. Masa: Kül­tür-Sa­nat-Dil IX. Masa: Ý­le­ti­þim Ba­yan­ve­er­kek­ka­tý­lým­cý­lar,­be­lir­ti­len­ma­sa­lar­dan­is­te­dik­le­ri­ni­se­çe­bi­le­cek­ler.­22-23­Ni­san­ta­rih­le­rin­de­An­ka­ra­ (er­kek­ler­ma­sa­sý)­ ve­Ýs­tan­bul’da­ (ha­ným­lar­ma­sa­sý)­ dü­zen­le­ne­cek­kon­gre­de,­genç­le­rin;­Ri­sâ­le-i­Nur­pers­pek­ti­fiy­le­ko­nu­yu­in­ce­le­me­le­ri,­ö­nün­de­ki­en­gel­le­ri­ve­muh­te­mel­çö­züm­le­ri­tar­týþ­ma­la­rý­ve­gün­cel­kon­jonk­tür­de­çö­züm­yo­lu­na­u­laþ­ma­la­rý­he­def­le­ni­yor.

Masa çalýþmalarýna katýlmak için neler yapýlacak:

Gençlik þöleni bu yýl Konya’da BU yýl­ Ri­s â­l e-i­ Nur­ Genç­l ik­ Þö­l e­n i­ Kon­y a’da­ o­l a­cak.­­15­Ma­yýs’ta­dü­zen­le­ne­cek­þö­len,­Þeb-i­A­rus tö­ren­le­ri­nin­ya­pýl­dý­ðý­Mev­lâ­nâ Kül­tür­Mer­ke­zi’nde­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Þö­len­de­çe­þit­li­sürp­riz­le­rin­ya­ný­sý­ra,­kon­gre­den­çý­ka­rý­lan­dek­la­ras­yon­lar­ve­ya­rýþ­ma­la­rýn­ö­dül­tö­re­ni­de­yer­a­la­cak.­­Bütün genç­o­ku­yu­cu­la­rý­mý­zý­Genç­lik­Þö­len’i­kap­sa­mýn­da­ki­faaliyet­le­re­ka­týl­ma­ya­dâ­vet­e­di­yo­ruz.­

Kur’ân-ý Kerim (meal) bilgi yarýþmasýnýn üçüncüsü 8 Mayýs’ta yapýlacak KUR’ÂN'I ANLAMA PLATFORMU BAÞKANI HALÝT MOLLAOÐLU, 23 ÝLDE EÞ ZAMANLI OLARAK YAPILACAK YARIÞMANIN, ÖNÜMÜZDEKÝ YILLARDA BÜTÜN ÝLLERE YAYILMASINI HEDEFLEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. Kur’ân-ý Ke­ri­mi­an­la­ya­rak­o­ku­mak,­bu­doð­ru­o­ku­ma­bi­çi­mi­ni­yay­gýn­laþ­týr­mak­ve­ya­ra­tý­cý­nýn­öð­re­ti­le­ri­ni­er­dem­li­bir­ya­þam­bi­çi­mi­ne­dö­nüþ­tür­mek­a­ma­cýy­la­yo­la­çý­ký­la­rak­o­luþ­tu­ru­lan­ Ku­r’ân’ý­ An­la­ma­ Plat­for­mu,­Kur’ân-ý­Ke­rim­ (Me­al) Bil­gi­Ya­rýþ­ma­sý’nýn­ü­çün­cü­sü­nü­8­Ma­yýs’ta­ya­pý­la­cak.­ Sü­ley­ma­ni­ye’de­dü­zen­le­nen­ba­sýn­top­lan­tý­sý­ i­le­ ya­rýþ­ma­ hak­kýn­da­ bil­gi­ ve­ren­Kur’ân’ý­An­la­ma­Plat­for­mu­Baþ­ka­ný­Ha­lit­Mol­la­oð­lu,­sý­na­výn­ö­nü­müz­de­ki­yýl­lar­da­bütün il­le­re­ya­yýl­ma­sý­ný­he­def­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­8­Ma­yýs­ta­ri­hin­de­A­lan­ya,­An­ka­ra,­An­tal­ya,­Bat­man,­Bo­lu,­Bur­sa,­De­niz­li,­E­la­zýð,­Er­zu­rum,­Es­ki­þe­hir,­Ýs­tan­bul,­Ýz­mir,­Ko­ca­e­li,­Kon­ya,­Kü­tah­ya,­Ma­lat­ya,­Mid­yat,­Nev­þe­hir,­Sa­kar­ya,­Sam­sun,­To­kat,­Trab­zon­ve­Van’da­eþ­za­man­lý­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­ya­rýþ­ma­ya­ka­tý­lým­www.ku­ra­ni­an­la­map­lat­for­mu.com­in­ter­net­si­te­sin­den­on­li­ne­ger­çek­leþ­ti­ri­le­bi­le­cek.­Ka­yýt­-

lar­17­Ni­san­2011­ta­ri­hi­ne­ka­dar­de­vam­e­de­cek. Sý­nav­so­ru­la­rý­nýn,­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’nýn­Kur’ân­Me­al­i­dik­ka­te­a­lý­na­rak­ha­zýr­lan­dý­ðý­ak­ta­ran­Mol­la­oð­lu­ya­rýþ­ma­þart­la­rý­ný­þöy­le­sý­ra­la­dý:­“Ya­rýþ­ma­ya­ka­tý­la­bil­mek­i­çin­15­yaþ­ve­ü­ze­ri­her­kes­i­çin,­hiç­bir­öð­re­nim­du­ru­mu­ve­cin­si­yet­sý­nýr­la­ma­sý­söz­ko­nu­su­de­ðil­dir.­4­yan­lý­þýn­1­doð­ru­ce­va­bý­ip­tal­et­ti­ði­sý­nav­da­boþ­luk­dol­dur­ma­ve­se­çe­nek­ler­a­ra­sýn­dan­ter­cih­yön­te­mi­nin­ge­çer­li­ol­du­ðu­test­sis­te­mi­uy­gu­la­ný­yor.­Bi­len­ler­i­çin­ce­vap­la­rý­son­de­re­ce­ko­lay­o­lan­so­ru­la­rý­doð­ru­ce­vap­la­ya­bil­mek­i­çin­Kur’ân’ý­Ke­rim­Me­a­li­ni­o­ku­muþ­ve­an­la­mýþ­ol­mak­ge­re­ki­yor.”­ Sý­nav­so­nuç­la­rý­nýn­in­ter­net­ü­ze­rin­den­a­çýk­la­na­ca­ðý­be­lir­ten­Mol­la­oð­lu,­“Þe­hir­ler­de­ki­plat­form­ü­ye­si­STK’ka­rýn­be­lir­le­ye­ce­ði­ve­i­lan­e­de­ce­ði­yer­ve­za­man­da­ya­pý­la­cak­ö­dül­tö­ren­le­rin­de­de­re­ce­ler­a­çýk­la­na­cak­ve­ö­dül­ler­spon­sor­lar­ta­ra­fýn­dan­ve­ri­le­cek­tir.”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­

SOLDAN SAÐA— 1. Mehmet Tanrýsever'in yönettiði Bediüzzaman filmi. - Sözleþme. 2. Resul-ü Kibriya Efendimiz'in (asm) tayin ettiði son komutan. 3. Bir olayýn sözlü veya yazýlý olarak anlatýlmasý. 4. Buyruk, komut. - Eski idarî taksimatta bucak. 5. Negatif kurgusunda eþlemeyi saðlamak ya da çekimlerin gerçek uzunluðunu korumak amacýyla, görüntü ya da ses kuþaðýnýn eksik bölümlerinin yerine eklenen kýlavuz. - Baþ kaldýrýcý. - Ýnançsýz kiþi. 6. Ýþ, mal vb.ni birçok istekli arasýndan en uygun þartlarla kabul edene verme, eksiltme veya artýrma. - Cirit sopasýný yerden almak için kullanýlan ucu halkalý deðnek. - 100 m² deðerinde yüzey ölçü birimi. 7. Farsçada ekmek. - Selenyumun simgesi. - Bilinmeyen eski tarih. 8. Eþlik etme, yanýnda bulunma. 9. Demirin simgesi.- Fahr-ý Kâinat Efendimiz'in (asm) muhtereme valideleri. - Kur'ân alfabesinde bir harf. 10. Bir besin maddesi. - Kimse, insan, tip. - Kimi yörelerimizde amcanýn söyleniþi.

BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ýlk­ön­ce­www.ri­sa­le­i­nur­genc­lik­kon­gre­si.com­ad­re­sin­den­u­la­þa­bi­le­ce­ði­niz­baþ­vu­ru­for­mu­dol­du­ru­la­cak.­Er­kek­ka­t ý­l ým­c ý­l ar­for­m u­ib­r a­h im@ri­s a­l e­i ­n u­r ens­t i­t u­su.org­ad­re­si­ne;­ha­ným­lar­sa­ha­nim­lar­ma­sa­si@ri­sa­le­i­nu­rens­ti­tu­su.org­­ad­re­si­ne­u­laþ­týr­dýk­tan­son­ra,­ka­týl­mak­is­te­dik­le­ri­ma­sa­ya­yön­len­di­ri­le­cek­ler.­­ Ma­sa­ça­lýþ­ma­la­rý­na­son­baþ­vu­ru­ta­ri­hi­1­Þu­bat­2011,­teb­lið­le­rin­gön­de­ri­le­ce­ði­son­ta­rih­i­se­3­Ni­san­2011.

Siluetler Þehri Ýstanbul

Kurtlar Vadisi Elvan-ý Seb’a’da TRT A­rap­ça­– El­Tür­ki­ye­ka­na­lýn­da­yep­ye­ni­bir­prog­ram­da­ha baþ­lý­yor:­El­van-ý­Seb’a. Haf­ta­i­çi­her­gün­can­lý­o­la­rak­ya­yýn­la­na­cak­prog­ram,­sa­at­18:30’da­baþ­la­ya­cak.­Ak­tü­el­-ma­ga­zin­tar­zýn­da­gün­dem­de­ki­ko­nu­la­rýn­iþ­len­di­ði­ve­ko­nuk­la­rýn­a­lýn­dý­ðý­prog­ram,­Tür­ki­ye­i­le­A­rap­dün­ya­sý­a­ra­sýn­da­var­o­lan­or­tak­ta­ri­hi­ve­kül­tü­rel­mi­ra­sý­can­lan­dýr­ma­yý­a­maç­lý­yor.­Ya­pým­cý­lý­ðý­ný­Ye­di­renk­Ý­le­ti­þim­Gru­bu’nun­üst­len­di­ði­ prog­ra­mýn­ yö­net­men­ kol­tu­ðun­da­ Re­sul­Us­lu­o­tur­mak­ta.­Ni­zar­Hir­ba­wi’nin­su­nu­cu­lu­ðu­nu,­Ü­mit­Pa­sin’in­ya­pým­ ko­or­di­na­tör­lü­ðü­nü­ya­pa­ca­ðý­El­va-ý­Seb’a’nýn­da­nýþ­man­lý­ðý­na­i­se­Dýþ­Po­li­ti­ka­ya­za­rý­Mus­ta­fa­Öz­can­im­za­a­tý­yor.­ El­van-ý­Seb’a­haf­ta­i­çi­her­ak­þam­gün­de­me­i­liþ­kin­ko­nu­ve­ko­nuk­lar­la­böl­ge­mi­zi­mer­cek­al­tý­na­a­lý­yor,­seç­ti­ði­ko­nu­lar­la­kar­þý­lýk­lý­ti­ca­ri,­sos­yal,­ak­tü­el­ve­kül­tü­rel­iþ­bir­lik­le­ri­nin­güç­len­di­ril­me­si­ni­a­maç­lý­yor. Bu­gü­n­ilk­bö­lü­mü­ya­yý­na­gi­re­cek­o­lan­El­van-ý­Seb’a’nýn­gün­de­min­de­“Ma­vi­Mar­ma­ra­Bas­ký­ný”­ve­bu­o­la­ya­e­ði­len­“Kurt­lar­Va­di­si­Fi­lis­tin”­fil­mi­bu­lun­mak­ta.­Stüd­yo­ko­nuk­la­rý­i­se­“Kurt­lar­Va­di­si­Fi­lis­tin”­e­ki­bi.­­(Kültür Sanat Servisi)

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FOTOÐRAF sa­na­týn­da­50.­yý­lý­ný­kut­la­yan­A.­Ha­lim­Ku­lak­sýz’ýn­son­10­yýl­dýr­ü­ze­rin­de­ça­lýþ­tý­ðý­‘’Si­lu­et­ler­Þeh­ri­Ýs­tan­bul’’­ser­gi­si­a­çýl­dý.­Tak­sim­Cum­hu­ri­yet­Ser­gi­Sa­lo­nu’nda­iz­le­ni­me­su­nu­lan­ser­gi­de,­Ýs­tan­bul’un­fark­lý­a­çý­la­rýn­dan­ö­zel­bir­tek­nik­kul­la­ný­la­rak­çe­kil­miþ­pa­no­ra­mik­65­fo­toð­raf­yer­a­lý­yor.­Her­bi­ri­3­met­re­bü­yük­lü­ðün­de­o­lan­fo­toð­raf­lar,­4­Þu­ba­t’a­ka­dar­­gö­rü­le­bi­le­cek. Ýstanbul / aa

Kütüphaneyi öðrenciler açtý OSMANÝYE Be­le­di­ye­si­ta­ra­fýn­dan­il­köð­re­tim­o­ku­lu­öð­ren­ci­le­ri­ne­yö­ne­lik­ku­ru­lan­‘Mut­lu­Ço­cuk­Kü­tüp­ha­ne­si’nin­a­çý­lý­þý­ný­öð­ren­ci­ler­yap­tý.­Ah­met­Þe­kip­Er­soy­Kül­tür­Mer­ke­zi’nin­he­men­ya­ný­na­a­çý­lan­kü­tüp­ha­ne­de­Mil­lî E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­tav­si­ye­li­ki­tap­lar­bu­lu­nu­yor.­A­çý­lýþ­ta­ko­nu­þan­Os­ma­ni­ye­Be­le­di­ye­Baþ­kan­Ka­dir­Ka­ra,­“E­ði­ti­me­kat­ký­sað­la­mak­ i­çin­ bu­ kü­tüp­ha­ne­yi­ kur­duk.­Bu­kü­tüp­ha­ne­haf­ta­nýn­6­gü­nü­haf­ta­son­la­rý­da­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­a­çýk­o­la­cak­týr.­Ço­cuk­la­rý­mýz­bu­kü­tüp­ha­ne­ye­üc­ret­siz­ü­ye­o­la­rak­her­tür­lü­im­kân­la­rýn­dan­ya­rar­la­na­cak­týr.­Kü­tüp­ha­ne­de­ki­ki­tap­sa­yý­sý­nýn­art­ma­sý­i­çin­her­kes­ten­ki­tap­ba­ðý­þý­bek­li­yo­rum”­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Osmaniye / cihan

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Kerbelâ'da þehit düþen "Cennet reyhanla rýndan" küçük olaný. - Kullandýðýmýz alfabede yedinci harfin okunuþu. 2. Bir kuvvete yükseltilmiþ bir sayýnýn üzerine yazýlan ve kaçýncý kuvvete yükseltildiðini gösteren sayý. - Ýþ görmede beceri, ustalýk. 3. Rahmana yakýþýr tarzda olan. 4. Deniz kuvvetlerinde en yüksek rütbe. - Kuzey Afrika'da bir devlet. 5. Bir iþin, bir durumun sona erdiði zaman veya yer, kadar, deðin. - Yeniçeri kütük defteri. 6. Kastamonu'nun bir ilçesi. - Milâdî yýlda onuncu ay. 7. Yarýsý deðerli taþlarla süslü bir tür taç. - Yavru sahibi, diþi. 8. Irmaktan küçük akarsu. - Sýhhî tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 9. Çok olmayan. - Ege yiðidi. 10. Afrika'da bir BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI devlet. - Yemek yedirme. 11. Kimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yörelerimizde iyi 1 C E V E L A N K M A Þ A kelimesinin söyle- 2 Ý H A T A L E K A B Ý R niþi. - Ýspanya'da 3 H Ý S A R E K A D A N A terör örgütü. - Mi 4 A L Ý M A A A H A L Ý S yomda sessizler. 12. Devlet Demir 5 N E N Ý F P A R M A K E Yollarý'nýn kýsasý. - 6 Ü Þ E N E N A A A M A H Doðuda bir komþu 7 N E T A M E R M A Ý D E 8 A H A L E M Y A P R A K devletin halký. 9 10

L Ý R E T A A N Ý Ý H Ý Ý R A R A O S Z S A Ý M


11

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

PAZAR OLA PAZARIN PAZARI

pazarola@yeniasya.com.tr

Hýzlý milletiz

PAZARLIK

2011 yýlýnda motorlu taþýt sayýsý artmýþ. Tam 15 milyon. Toplu taþýma ise zor bir dönemeçte. Bu kadar aracýn güzel yönleri yanýnda menfî yönleri de vardýr: Egzoz gazýndan oluþan hava kirliliði, dý-

ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU

SELÝM KARBEYAZ sg-kys@hotmail.com

þa baðýmlý yakýtýn oluþturduðu dýþ açýk problemi, her yerin araçla dolduðu düzensiz bir çevre ve daha pekçok þey... Bir de bilinçsiz araç kullanmayý eklerseniz, meseleler zor izah edilir. Hýzlý milletiz, ama bu kadar hýzlýlýk, iyi deðil. Yoksa “hýzlý yaþadý; genç öldü” derler!

aselim-sel@mynet.com

Darbeye yüreði yetmemiþ!

Hem de iki kere ÜNÝVERSÝTENÝN birinde bitirme tezi için porno film çevirmiþler! 1. Biz de üniversiteyi bitireceðimiz zaman bitirme tezi hazýrladýk.. Hatta ailemize, arkadaþlarýmýza hava olsun diye tezimizi anlattýk.. Þimdi bu tezi hazýrlayanlar utanmadan sýkýlmadan bundan bahsedebilecekler mi?... 2. “Neden dünyada sayýlý üniversiteler arasýnda yokuz?” sorusu cevabýný bu olayla netleþtiriyor… 3. Yýllar önce “Tükürürüm böyle sanatýn içine …” lâfý çok tartýþýlmýþtý ya… Ben böyle bir bitirme tezine tükürürüm… Hatta…. Ýki kere tükürürüm…

Hem bu milletin askeri olacaksýn. Hem onlarýn evlâtlarýný askere alýp “komutanlýk” yapacaksýn. Sonra da isteklerini elde etmek için bazý “planlar” yapacaksýn. Bu konularla ilgili ilginç açýklamalar basýna yansýyor. Eski Astsubay Mesut Göðebakan þu açýklamalarda bulunmuþ: “1. Ordu’da görev yapan herkesin plandan haberi vardý” dedikten sonra: “Eðer Çetin Doðan 2003 yýlýnda kalp krizi geçirmeseydi, darbe giriþimi fiilî olarak gerçekleþmiþ olacaktý.” (Zaman, 26.12.2010) Yani Çetin Doðan “darbeye” hazýrlanmýþ. Ama Cenâb-ý Hak bu millete acýmýþ; Çetin Doðan’ýn yüreði yetmemiþ!..

Hayýrlý olsun... Ne güldüm, ne güldüm… Colin Kâzým’ý Galatasaray transfer etmiþ.. Þayet Fenerbahçe’deki gibi yaþarsa, Cimbom’un artýk sýrtý yere gelmez! Yoksa sýrtý yerden kalkmaz mý demeliydim?!

Galoþlu-maloþlu oturuþ Baþbakan geçen gün Siirt’te Keser ailesini ziyarete gitti. Eþi ve yanýndakilerle ayakkabýlarýný çýkardý. Ýçeri girdi, bir dizini kýrdý, çöktü oturdu. Eþi ve beraberindekiler de iki dizini kýrdý, çöktü oturdu. Bu resmi görünce, Genelkurmay eski Baþkaný Ýlker Baþbuð’un iki yýl önce

Albay Cemal Temizöz’ü görenler korkmuþ NÜKTE

Yeni iki il!

VELÂYETÝN GÖRDÜÐÜ

Sevinsek mi, üzülsek mi anlayamadýk.. Ýki yeni ilimiz daha oluyormuþ… Bu sefer durum farklý.. Terör olaylarýnýn çok olduðu iki yer il olacakmýþ.. Ýl olmak isteyip, hatta hak edip olamayanlara kötü bir yol mu gösteriliyor? Sakýn ha….

FATÝH Sultan Mehmed, çocukluðunda biraz yaramazlýk yapýnca, babasý olan 2. Murat Han: “Ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz” diye çýkýþýr. Orada bulunan ve velâyet sýrrýyla kalp gözü açýk olan Akþemseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek þöyle der: “Peder ne der, kader ne der.”

bizim Mardin’de bir aileyi ziyarete giderken postallarýný çýkarma gereði duymadan galoþ giymesi aklýma geldi. Demek seçilmiþlerle atanmýþlarýn, halkýn evini ziyarette bile oturuþ ve ayakkabý anlayýþlarý birbirinden bir hayli farklý imiþ.

Yumruðun izi Münfesih ANAP’ýn eski genel baþkanlarýndan Mesut Yýlmaz, bir zamanlar bu ülkenin baþbakaný idi. Bir Macaristan'da birilerinden “yumruk” yedi. Burnu kýrýldý. Yapanlar hakkýnda pek bilgi verilmedi. Ama “yumruðun izi” uzun sürdü: Refah-ANAP hükümet kurma çalýþmalarýnda… 28 Þubat’ýn bütün süreçlerinde… 27 Nisan senaryosunda… …Ve 12 Eylül 2010 referandumunda devam etti. Vay be: Ne kadar “izli” yumrukmuþ(!)

Faili meçhul cinayetler sanýðý Albay Cemal Temizöz’ü mahkemede görenler bakýþlarýndan korkmuþ. Korktuðunu da belli etmiþ. Niye korkmuþ acaba? Bu tanýklarý anlamak için o zaman onlarýn bölgede –Allah göstermesin–yaþadýklarýný yaþamak gerek. Ne kadar hazin deðil mi? Bir tanýk, mahkemede, devletin savcýsýnýn, hakiminin ve polisinin olduðu bir ortamda korkuyorsa; yaþananlarýn dehþetini siz düþünün!..

BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA.....Hayreddin EKMEN

t

t

t

t

t

Çalýþma, çaba Denk, benzer

t Bir sayý Bucak Salak, ahmak

t

t

Faiz, riba

t

Ýncil indirilen peygamber

Afrika'da bir devlet

t

Bir kürk hayvaný

t

t

Radyum (sembolü)

t

Bir gýda

t

Yemeðin yanýnda yenen karýþýk çið sebze

t

t

Elin içi

t

Bir sûre Sancak Katl

t

Bir baðlama edatý Yüz, çehre

t

t

B

A'daki Bediüzzaman talebesi (Mehmed ...?)

t Kuzeyimizde bir iç deniz Olta iðnesi

Dönülecek yer, melce Bir ilimiz

t

t

Yýldýza benzer ýþýklý gök cismi

Hangi þey Türkiye'nin plaka sembolü

t

t

At arabasý Birleþik Arap Emirlikleri(Ýng.)

t

t

t

Sodyum (sembolü) Çin'in baþkenti

Turunçgil

t Bir tür peynir Bir uzvumuz

t

t

t

Bir Japon kýyafeti

t

t

Tuzak Etrafý su ile çevrili kara

Tekirdað' da ilçe Vilayet idarecisi

Bir uzaklýk ölçüsü

t

t

t

t

t

Taþkýn su

t

Nefer Kamer Eski bir silah

Isýtma ve serinletme cihazý Konuþkan

t

Bir geyik türü Güvenilir Çift sürme aleti

t

Miço'nun sessizleri Serbest býrakma

t

Hun Kur'ân'da Batý imparabir sûre toru

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Mýsýr'da tarihî heykel Yiyecek

t

Zayi etmek Ýran'da bir bölge

t

Bir su kabý Kuzu sesi Bitiþik

Stronsiyum'un sembolü Çay kabý

t

Lafazan- Aya 10- acaraK- Karasaban- Et 11- Sel- Ayak- Hemta 12- Mil- Tr- Sima 13- Kimono- Kayalar 14- Narenciye- Ýsa. KUTU BULMACA: Soldan: HADÝSE, AÞÝRET. Yukarýdan: HAÞHAÞ, SERVET. DEÐÝÞTÝR: ZAHÝR, KAHÝR, KADÝR, NADÝR, NEDÝR, BEDÝR, BEDÝH.

t

t

Mesafe, boþluk Ýridyum (sembolü)

t

Ölümlü, geçici Gazete satýcýsý

Et satan Temenni Telaþ, korku

Panik- Meab- Say 15- Ýki- Nahiye 16Nisa- Nema 17- Liva- Mali 18- CinayetAs 19- Salata- Ra. Yukarýdan aþaðýya: 1- Me- Ok 2Manifatura- Ada 3- Rivayet- Yasin 4Makinist- Vali 5- Ara- Taam- Pekin 6- GriSistan- Kilis 7- Maarif- Itlak- Misina 8Hg- Demlik- UAE- Aval 9- Usanç-

A

t

t

Orta Amerika'da bir devlet B'deki meyve

t

T A B A N

Düzlük Cýva'nýn sembolü

t

Býkkýnlýk

Y E N Ý

ÇENGEL BULMACA: Soldan Saða: 1- Ma- ka 2- Karargah 3Nikaragua 4- Kivi- Ýr- Sr 5- Fani- Ýdaa 6Bayi- Sfenks 7- Testi- Mç- Emin 8Muttasýl- Klima 9- Er- Attila- Lor 10- AyMalkara- Ne 11- Av- Na- Fayton 12Kasap- Kuasar 13- Dilek- Azak- Ki 14-

Eðitim Siyah, beyaz karýþýmý

t

KELÝMELER: KIÞ, SOÐUK, KAR, ÜÞÜMEK, YAÐMUR, SÝS, ÇÝÐ, KIRAÐI, BUZ, FIRTINA, RÜZGAR, SEL, ODUN, KÖMÜR, SOBA, TÝPÝ, ZEMHERÝ, HAMSÝN, ERBAÝN, LAPALAPA, BORAN, KARDANADAM, KAYAK, KARTOPU, PATEN, PALTO, ATKI, BOT, ÇÝZME, ELDÝVEN.

t

t

t

t

Üst karelerde bazý kelimeler gizlidir. Bunlar yandan, üstten, çapraz veya tersinden olup kesiþen harfler de olabilir.

3Harfli: KAB, RAY, ÝÞA, VAN, ÞUT, ÖTE. 4Harfli: YENÝ, SÝLO, AYIK, EÞÝT, KONÝ, KÖÞE, ÜZÜM, NEON, ÇABA, LALE, MEAL, KEVN, ARZU, TEBA, PUHU, EYER. 5Harfli: TABAN, YUMAK, KADRO, ÇEKÝM, KABUL, EKSEN, SUBAY, PATÝK, REKAT, TRÝKO, ÜMERA, ÝMKAN, SEBÝL, AVANS, EMÝRE, AYRAN, ULUFE, ÝMECE, AMPUL, MUÞTU.

CEVAPLAR:

Askerî üs

Su, âb Tren sürücüsü Haber

Kumaþ dükkaný

t

KELÝME YERLEÞTÝRME

K A A D A N A D A M R U H N

t

Harf kutularýný verdiðimiz ipucuyla boþ karelere doðru yerleþtirirseniz yandan ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz.

A K P F I R T I N A A P E A

t

Ý R D Ý AÞ RV

R A N A Ü L Ý H G T A R N R

t

SE

Þ Y L M L K A Z K T U K Ý O

t

ET

I A Ö E K A Ü I E M E K A B

t

H

K K B U S R P N Ð M P E B H

t

Þ

B A Ð O Ý T M A Ü A H E R A

t

HA

O O L Ý S O Y Þ L E R E E M

t

KUTU BULMACA

S D T H Ç P Ü T M H D I R S

t

ta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve son kelimeye ulaþýn.

B U Z Ý S U O Ç Ý Z M E K Ý

t

Ýlk kelimeden baþlayýp her basamak-

K N Ý P Ý T V E L D Ý V E N

t

BEDÝH

t

ÇENGEL BULMACA

KELÝME HAZÝNESÝ

ZAHÝR

t

D E Ð Ý Þ T Ý R


12

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

Ý­LAN

y se ri i lân lar ELEMAN ÝZMÝR'in TÝRE ilçesinde Mesul Müdürlük yapacak, çalýþacak Optisyen aranýyor. (0 505) 452 33 35 Gözde OptikMustafa Kuru n GEBZE'de BULUNAN

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr.

T. C. ÞÝÞLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/183 Esas.

KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý,

1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0212 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL 0536 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88 n 80 m2 2+1, boyalýparkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap 0 532 436 87 87 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN ANKARA Demetevlerde satýlýk daire Demet metrosunda

T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR : 2010/474 : 2010/464

1- Davanýn KABULÜNE; Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Günaltý Köyü cn: 55 hn: 131 bsn: 33'te nüfusa kayýtlý davacýlar Pelin Demir ile Murat Demir'in müþterek çocuklarý olan Üsküdar 2004 doðumlu 10265560904 TC nolu Mert Demir'in Mert olan adýnýn Mert Yanký olarak nüfus kütüðünde DÜZELTÝLMESÝNE, www.bik.gov.tr B: 1359

T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/683 KARAR NO : 2010/692 HÜKÜM : Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Adana Ýli, Seyhan Ýlçesi, Akkapý Mahallesi, Cilt No: 1, Hane No: 202, T.C. No: 10273411144’de kayýtlý Ýbrahim ve Hayat’dan olma 28/04/1984 Adana Doðumlu Alper Pirinçoðlu’nun nüfus kayýtlarýndaki Pirinçoðlu olan soyisminin ÝPTALÝ ÝLE SOYÝSMÝNÝN ALTUNKOL OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE, www.bik.gov.tr B: 1222

GEREKÇELÝ KARAR : 2010/138 : 2010/667

HÜKÜM : Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜ ÝLE, Adana Ýli, Karaisalý Ýlçesi, Topkaralý Köyü, Cilt No: 95, Hane No: 10’da nüfusa kayýtlý Mehmet ve Durdu’dan olma 01/01/1950 Doðumlu 17602134880 T.C. Numaralý CABBAR DEMÝREL ile ayný yer nüfusuna kayýtlý Mehmet ve Durdu’dan olma 15/02/1955 Doðumlu 17599134986 T.C. Numaralý DURAN DEMÝREL’ÝN annesinin Adana Ýli, Karaisalý Ýlçesi, Topkaralý Köyü, Cilt No: 95, Sayfa No: 29, Kütük Sýra No: 8’de nüfusa kayýtlý Abdulfettah ve Zeynep kýzý 18/07/1915 Doðumlu Ayþe BÝNGÜL OLDUÐUNUN TESPÝTÝNE, CABBAR DEMÝREL VE DURAN DEMÝREL’ÝN NÜFUS KAYDINDAKÝ ANA HANESÝNDEKÝ DURDU ÝSMÝNÝN AYÞE OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE.

2010/5764 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý vasýta satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 25/01/2011 günü saat 12.30- 12.35'de Merkez Mah. Reþitpaþa Cad. No. 12 Gürbüz Otoparký Avcýlar Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 31/01/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartname nin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03/01/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 30.000,00 1 Adet 34 JEK 65 PLAKALI, 2006 MODEL, VOLKSWA GEN MARKA, TRANSPORTER 2.5 TDÝ HPWIN TÝ PÝ CAMLI MÝNÝBÜS TARZI YARIM KOLTUKLU KAMYONET, ANAHTARI VAR, RUHSATI YOK, MUHTELÝF YERLERÝ ÇÝZÝK, ÖN TAMPON KIRIK A RAÇ. www.bik.gov.tr B: 1118

n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

: 2010/817 : 2010/706

HÜKÜM : Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Adana Ýli, Seyhan Ýlçesi, Cemalpaþa Mahallesi Cilt No: 7, Hane No: 238, T.C. No: 17890158100’da kayýtlý Ferit ve Fikriye’den olma 16/02/1930 Bor Doðumlu Dincer YEÐENOÐLU’nun nüfus, kayýtlarýndaki Dincer isminin ÝPTALÝ ÝLE ÝSMÝNÝN DÝNÇER OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE, www.bik.gov.tr B: 1221

T. C. ÜSKÜDAR 1. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝN’DEN ÝLAN Esas No: 2010/372

07/01/2011

Mahkememizce verilen 17/12/2010 tarih ve 2010/372 esas, 2010/312 K. sayýlý kararla 28/11/1993 doðumlu Muhammed Mustafa Yýlmaz’ýn ön adýndaki Muhammed adýnýn SAMÝ OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE karar verildi. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 1341

T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ GEREKÇELÝ KARAR ESAS NO KARAR NO

www.bik.gov.tr B: 1225

ÇEÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP

salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ Elazýð Fýrat Üniversitesi'nden aldýðým Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdunnur Yalçýn

n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312229 55 55 yucetepezeminmarket@ gmail.com n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55

ESAS NO KARAR NO

T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

SATILIK ARSA

VASITA

GEREKÇELÝ KARAR

Davacý, TÜLAY KIZIL ile Davalý, YÜKSEL KIZIL arasýnda mahkememizde görülmekte olan Boþanma davasý nedeniyle; Ýlgili boþanma davasý ile mahkememizde 02.03.2011 tarihinde saat 10.45’de yapýlacak duruþma gününün yapýlan araþtýrmalarla bulunamayan Yüksel Kýzýl‘a ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý davayla ilgili mahkememiz duruþma salonunda yapýlacak 02.03.2011 tarihinde saat 10.45’de yapýlacak duruþmaya davalý YÜKSEL KIZIL‘ýn gelmesi gerektiði ve de kendisini bir vekille temsil ettirmesi varsa diyeceklerini ve belgelerini dosyaya ibraz etmesi, ibraz etmediði takdirde yokluðunda duruþmaya devam edilip karar verileceði hususu davalýya ilanen teblið olunur. 20.12.2010 www.bik.gov.tr B: 817

ESAS NO KARAR NO

önceleri muayenehane olan iþyerine de uygun 3+1 kombili 150 m2 1. Cad. Hülya Ap. 3/3'de (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Baðlarbaþýnda Satýlýk Arsa Baðbaþý Belediyesi arkasý koruluk yaný 343 m2 B+3 kat (0533) 712 48 06 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2009/1269 Esas.

DAVALILAR: 1- NEÞET (MEHMET NURÝ OÐLU) Davacýlar, CAFER TAN, SÜLEYMAN TAN ile Davalý, MALÝYE HAZÝNESÝ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu Ýptali Ve Tescil davasý nedeniyle; Dava konusu Þiþli, 1. Bölge, Kaptanpaþa Mahallesi mevkiinde bulunan 246 DY-IV-a pafta, 10271 ada, 6 parsel sayýlý taþýnmazla ilgili olarak mahkememizde Tapu Ýptali ve tescil davasý açýlmýþtýr. Söz konusu taþýnmazla ilgisi olan kiþilerin mahkememize baþvurmasý hususu TMK’nýn 713/4 maddesi uyarýnca ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 82859

ESAS NO KARAR NO

Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

: 2010/760 : 2010/700

HÜKÜM : Yukarýda izah edilen nedenlerle; Davanýn KABULÜNE, Adana Ýli, Sarýçam Ýlçesi, Kargakekeç Köyü, Cilt No: 116, Hane No: 16, T.C. No: 20770103022’de kayýtlý Cemal ve Yýldýz’dan olma 11/04/1983 Adana Doðumlu Tuna KÖKENÐ’in nüfus ka yýtlarýnda Kökenð olan soyisminin ÝPTALÝ ÝLE SOYÝSMÝNÝN KÖRENG OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE, www.bik.gov.tr B: 1199

T. C. BEYKOZ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI Dosya No: 2010/3696 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 20.01.2011 günü 11:00 - 11:05 Saatleri arasýnda Tuðhan Otopark Rüzgarlýbahçe BP Arkasý No: 1 Beykoz / Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 25.01.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, resmi ihale damga vergisinin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 28.12.2010 Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 16.000,00 TL 1 34 FS 1848 plaka sayýlý, Renault marka, 2008 Model Clio Symol tipinde H.oto www.bik.gov.tr B: 1111

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/3874 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 27/01/2011 saat 11.15-11.20 arasýnda BÜYÜKÇEKMECE MÝMARSÝNAN ESKÝ SÝLÝVRÝ CAD. NO: 1O TÝMUR OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 01/02/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 03/01/2011 Lira 20.000.-

Adet 1

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/4845 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23.02.2011 saat 11:30-11:35 arasýnda EKAY OTOPARKI YENÝ MAH. HUDUDYOLU CAD. NO: 35-37 PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28.02.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ye paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur. 05.01.2011 Lira 12.500,00

Adet 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 RMY 32 PLAKALI 2004 MODEL BEYAZ RENKLÝ KIA KAMYONET (KAPALI KASA) ANAHTAR MEVCUT RUHSATI YOK. ARKA STOP LAMBALARI KIRIK, ÖN SOL FAR KIRIK. KAPI ALTLARINDA HER ÝKÝ TARAFTA DA VURUK VE EZÝKLER MEVCUT, MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. www.bik.gov.tr B: 1019

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 EV 6075 PLAKALI 2007 MOD. RENAULT MEGAN MARKA 1.5 DCÝ GRÝ RENKLÝ ANAHTARI VAR, RUHSATI OLMAYAN HUSUSÝ OTOMOBÝL. www.bik.gov.tr B: 1141

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/407 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci attýrma 10.02.2011 saat 11.30-11.35 arasýnda SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI ÇÖZÜM OTOPARKI PENDÝK ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.02.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak; KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur. 23.12.2010 Lira 20.000,00

Adet 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 54 ZH 974 PLAKALI 2009 MODEL KIA CERATO DSL NB MODEL BEYAZ RENKLÝ(DÝESEL) VASITA. www.bik.gov.tr B: 830


13

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

Ý­LAN T. C. EYÜP 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI SAYI: 2010/5557 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup. Birinci ve ikinci artýrma gün, saat ve yerleri aþaðýda belirtilmiþ olup, birinci artýrmada kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde yine aþaðýda belirtilen gün yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde, þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 16.12.2010 KONULAN DEÐERÝ 8.000,00 8.000,00

ADEDÝ 2 2

CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ Keremoðlu tekstil ibareli dar dokuma tezgâhý Ledmak marka dar dokuma tezgâhý

Yukarýdaki mahçuzlarýn Satýþ Yeri : Gürbüzler cad. Çayýr sok. no. 36 EYÜP 1. satýþ günü : 20.01.2011 günü saat 09:30-09:40 arasýnda 2. satýþ günü : 25.01.2011 günü saat 09:30-09:40 arasýnda KONULAN DEÐERÝ 4.000,00

ADEDÝ 1

CÝNSÝ VE ÖZELLÝKLERÝ Müller marka Dar Dokuma tezgâhý

Yukarýdaki mahçuzun Satýþ Yeri : Orta mah. AIba Çaðlayan sitesi B Blok no. 12/178 BAYRAMPAÞA 1. satýþ günü : 20.01.2011 günü saat 10:00-10:10 arasýnda 2. satýþ günü : 25.01.2011 günü saat 10:00-10:10 arasýnda

www.bik.gov.tr B: 1114

T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/6443 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 26.01.2011 saat 10.00-10.05 arasýnda ÜMRANÝYE TATLI SU MAH. Þ. EKÝP SOK. NO: 1 FATÝH BAYER YEDÝEMÝN OTOPARKI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 31.01.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %...KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 20.000,00 TL 1 34 SFR 21 PLAKALI 2008 MODEL VOLKSWAGEN TRANSPORTER MARKA SÝYAH RENKLÝ KAMYONET, ARACIN MUHTELÝF YERLERÝNDE EZÝKLER VE ÇÝZÝKLER MEVCUT OLUP, DEPO KAPAÐI KIRIK, DÝKÝZ AYNASI ÇATLAK, ANAHTAR VE RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 1071

T. C. BAKIRKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/18612 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 20/01/2011 saat 11.10-1 1.15 arasýnda ZEYTÝNBURNU Telsiz Mah. Kazancýgil Cad. G 1 Sok. No: 26 adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 25/01/2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi 50.000,00 YTL 1

CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 UJ 7209 plakalý 2004 model Mercedes Benz marka E 270 Cdý marka metalik siyah renkli. www.bik.gov.tr B: 967

T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2010/4662 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.02.2011 günü saat: 09:30 - 09:35’de Fevzi Çakmak Mah. Yavuz Sok. No: 10 Pendik yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.02.2011 günü ayný yer ve saatte 2. Artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen kýymeti LÝRA 14.000,00 YTL

ADEDÝ 1

CÝNSÝ 34 HHS 78 Plakalý 2004 Model Mitsubishi Lancer Marka 1,6 Benzinli Anahtar Ruhsat Mevcut Kazalý, Serviste Tamir Edilmiþ. www.bik.gov.tr B: 1093

T. C. KADIKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ KAMBÝYO TAKÝPLERÝNDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ (ÖRNEK 10) 2008-12057 ESAS. ALACAKLI VEKÝLÝ BORÇLU

: Sigma Metal ve Kimya Dýþ Tic. AÞ. : Av. Fehat Burgul : ERDOÐAN DEÐÝRMENCÝ -Omurtak Cad. Olimpiya Ýþ Merk. K: 2, No: 65 Çorlu-Tekirdað Muhittin Mah. Atatürk Bulvarý, Birlik Apt. 41. Sok. N: 25 Çorlu- Tekirdað BORÇ MÝKTARI : 6.424,52 TL faiz ve masraflar hariç TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 10 ÖDEME EMRÝ - ÝLAMSIZ TAKÝP

Dosyamýzda olan yukarýda adý yazýlý alacaklýya borcunuzdan dolayý yukarýda belirtilen adreslerinize Örnek 10 nolu ödeme emri gönderilmiþ, ancak adresten ayrýlmýþ olmanýz sebebiyle tebligat yapýlmadan bila iade edilmiþ olmasý ve zabýtaca yaptýrýlan tetkikat ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni süre olan 10 gün’e 15 gün ilave edilerek ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borcu ve takip masraflarýný iþ bu ilanen gazete neþri tarihinden itibaren (25) gün içerisinde ödemeniz borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýnda dair bir itirazýnýz varsa senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu (20) gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý red ettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý olarak Mercii Hakimliðine (20 ) gün içerisinde bildirmeniz, bildirmediðiniz takdirde borcun kesinleþmiþ sayýlacaðý, yine ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, þayet bulunmazsanýz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse icraya devam edileceði, iþ bu ödeme emrinin yukarýda yazýlý borçluya tebliði kaim olmak üzere ilan olunur. 05.01.2011 www.bik.gov.tr B: 1148

T. C. KARTAL 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2008/1388 KARAR NO: 2010/1330 Davacý HANÝFE KESKÝNER aleyhine mahkememizde açýlan Mirasçýlýk Belgesinin Ýptali davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda: Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, Kartal 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1817 Esas, 2006/1590 Karar sayýlý muris MUSTAFA KESKÝNER’e ait VERASET ÝLAMININ ÝPTALÝNE, Sakarya, Merkez, Ýstiklal Mah. Cilt No: 6 Hane No: 489’da nüfusa kayýtlý Niyazi ve Zehra’dan olma 09/02/1034 d.lu MUSTAFA KESKÝNER’ ÝN 04/10/1999 tarihinde vefat ettiði, Getirilen ve dosyaya sunulan nüfus kayýtlarý, iddia, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamýndan miras býrakanýn aþaðýda ad ve soyadý belirtilen mirasçýlarýnýn kaldýðý, bunlarýn dýþýnda baþkaca mirasçýsýnýn bulunmadýðý anlaþýlmýþ, Türk Medeni Kanunu’nun 495. ve devamý maddeleri gereðince davanýn kabulüyle aþaðýdaki hükmün tesisine karar verilmiþtir. Murisin miras meselesi: Miras býrakan MUSTAFA KESKÝNER'in terekesinin tamamý (4) pay kabul edilerek 1 payýn murisin eþi 1966 doðumlu HANÝFE KESKÝNER'e, 1 payýn murisin kýzý 1962 doðumlu SEVÝM (KESKÝNER) KEMÝKSÝZ KESKÝNER'e, 1 payýn murisin oðlu 1967 doðumlu SEDAT KESKÝNER'e, 1 payýn murisin kýzý 1978 doðumlu SELDA (KESKÝNER) SAÐNIÇ’a, AÝDÝYETÝNE AÝDÝYETÝNE, 2- Alýnmasý gereken harçtan eksik olan 3,55 TL nin davacýdan tahsiline hazineye gelir kaydýna 3- Davacý tarafýndan yapýlan 17,15 TL harç ve 359,50 TL tebligat masrafý olmak üzere toplam 376,65 TL yargýlama masrafýnýn davalýlardan tahsili ile davacýya verilmesine 4- Davacý vekili için avukatlýk asgari ücret tarifesine göre hesaplanýp takdir olunan 500,00 TL nin davalýlardan tahsiline davacýya verilmesine, Dair yasa yollarý açýk olmak üzere 07.10.2010 tarihinde verilen karar davacý vekilinin yüzüne karþý, davalýlarýn yokluðunda açýkça okunup usulen anlatýlmýþ olup, dava dilekçesi ve duruþma günü kendisine ilanen teblið edilen davalýlar Sevim (Kemiksiz) Keskiner ile Selda Keskiner’e yukarýdaki hüküm özetinin ilanen tebliðine ilanýn gazetede neþrinden itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna dair hüküm özeti yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 24/11/2010 www.bik.gov.tr B: 1054

TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN Dosya No: 2010/5759 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn 27.01.2011 günü 11.00-11.10 Saatleri arasýnda Timur Otoparký Eskisilivri Cad. No: 10 Mimarsinan Büyükçekmece Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 01.02.2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, Þu Kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 01 Oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20.12.2010 Muhammen Kýymeti : Tutarý-YTL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri 7.000,00 YTL 1 34 DR 6668 plakalý, Tata marka, 2007 model, yeþil renkli hususi otomobil.(Sol arka çamurluk, tampon ve bagaj kapaðý ezik, anahtarý var ruhsatý yok) www.bik.gov.tr B: 1075

T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI Dosya No: 2010/4314 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 28/01/2011 günü saat 10.00-10.10’da Masko Otoparký - Veledi Karabaþ Mah. Bala Tekke Sok. No: 17 Fatih / Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden satýþ günü geçerli oranda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ. Adedi 15.000,00 1

Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 34 DE 6091 plakalý, Ford Transit marka, 10.T.300, 2007 model, 15.H cinsli, beyaz renkli iki kapýlý kapalý kasa kamyonet. Ön sol kapý deðiþmiþ boyasýz siyah renkli, sað ve sol tarafý vuruk, tamponlarda vuruk nedeniyle hasar var. Anahtar ve ruhsat yok. www.bik.gov.tr B: 1129

T. C. BAKIRKÖY / ÝSTANBUL 1. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/3475 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 21/01/2011 günü saat 10:45- 10:55'de Nenehatun Mah. 122. Sk. No: 22 Olimpiyat Otoparký Esenler/Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 26/01/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 05/01/2011 Takdir Edilen Deðeri TL. 50.000,00

Adedi 1 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 34 HFA 03 Plakalý, 2009 Model, Mitsubishi Marka, CWO Outlender Tipli, BSYD68759 Motor No’lu, JMBXJCW8W8Z404521 Þasi No’lu Araç Gri renkli, vuruðu kýrýðý yok, ruhsat ve anahtarý yok. www.bik.gov.tr B: 1307

T. C. AFYONKARAHÝSAR AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2007/81-2010/326 KARAR. Davacý Fatma Ural vekili tarafýndan davalý Emin Ural aleyhine mahkememize açýlan boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda; Davanýn KABULÜ ile, Muþ Merkez Ýlçe C: 27 H: 18'de nüfusa kayýtlý davacý 32990144754 TC kimlik nolu Mustafa ve Nezahat kýzý, Dinar 12.10.1975 d.lu. FATMA URAL ile kendisi ile ayný yerde nüfusa kayýtlý davalý eþi 34157105882 TC Kimlik nolu Selim ve Azize oðlu, Muþ 18.05.1969 D.lu. EMÝN URAL'ýn EVLÝLÝK BÝRLÝÐÝNÝN TEMELÝNDEN SARSILMASI NEDENÝ ÝLE BOÞANMALARINA, karar verilmiþ olup tüm aramalara raðmen davalý Emin URAL’ýn adresi tespit edilemediðinden kararýn ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna ve bu tarihten itibaren temyiz süresi olan 15 gün içerisinde temyiz edilmediði taktirde hükmün kesinleþeceði hususu davalý EMÝN URAL’a karar tebligatý yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 26.07.2010 www.bik.gov.tr B: 607

T. C. FATÝH 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI Dosya No: 2010/4266 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 03/02/2011 günü saat 10:30-10:40’da Masko Otoparký - Veledi Karabaþ Mah. Balateke Sok. No: 17 Fatih / Ýstanbul adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 08/02/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden satýþ günü geçerli oranda K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 03/01/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ. Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 17.000,00 1 34 FD 8918 plakalý, 2009 model, Citroen Nemo, granit gri kamyonet. Sað stop lambalar kýrýk, sað arka tampon vuruk, ön cam çatlak, ön tampon vuruk, ön sol far kýrýk, ön kaput hasarlý, sol ön çamurluk vuruk. Anahtar ve ruhsat yok. www.bik.gov.tr B: 1308

T. C. ÝSTANBUL 11. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT ÖRNEK 7 ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝDÝR 2008/6001 E. ALACAKLI VEKÝLÝ BORÇLULAR

: BÝRLEÞÝK FON BANKASI A.Þ. : Av. Murat PATIR : 1 - KEMAL DÖÐÜÞ Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 5/1 Güneþli/Baðcýlar/Ýstanbul 2- MUSTAFA KILIÇ Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 5/1 Güneþli/Baðcýlar/Ýstanbul BORÇ MÝKTARI : 4.066,57 TL. (+ faiz ve masraflar) Dosyamýza olan borcunuzdan dolayý yukarýda yazýlý adresinize örnek no 7 ödeme emri gönderilmiþ olup, adresinizi terk ettiðinizden ödeme emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaca yapýlan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadýðýndan iþbu ödeme emrinin normal sürelere 15 gün ilavesi ile ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý borcu ve takip masraflarýný iþbu ilanen gazete neþri tarihinden itibaren (22) gün içinde ödemeniz, borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir itirazýnýz varsa senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu (22) gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý red ettiðiniz takdirde merci önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine (22) gün içinde bildirmeniz, bildirmediðiniz takdirde borcun kesinleþmiþ sayýlacaðý, yine ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, þayet bulunmazsanýz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse icraya devam edileceði iþbu ödeme emrinin yukarýda yazýlý borçluya tebliði kaim olmak üzere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 1144

T. C. GEBZE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA DUYURUSU) 2010/594 Esas. Davacý TEÝAÞ- Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. vekili tarafýndan açýlmýþ olan bedel tespiti davasýnda; Aþaðýda yazýlý taþýnmazlarýn Kamulaþtýrma Kanunu Hükümlerine göre TEÝAÞ-Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ. lehine kamulaþtýrýldýðýndan ilgili taþýnmazlarýn daimi irtifak bedelinin tespiti ile acele el koyma kararýnýn verilmesi davasý açýlmýþtýr. ÝLÝ ÝLÇESÝ KÖYÜ

: KOCAELÝ : GEBZE : KADILLI KÖYÜ

1- Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemini Ýdari Yargýda iptal veya Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabileceklerdir. 2- Husumet TEÝAÞ.- Türkiye Elektrik Ýletim A.Þ.'ye yöneltilecektir 3- Kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný veya yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli hak sahibi adýna T. C. Ziraat Bankasý Gebze Þubesine yatýrýlacaktýr. 5- Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri. Keyfiyet 2942 sayýlý yasanýn (Deðiþik 4650) 27. maddesi uyarýnca duyurulur. 25/12/2010 www.bik.gov.tr B: 1231

T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/6235 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 09.02.2011 saat 10.30-10.35 arasýnda MERKEZ OTOPARKI DOÐU MAHALLESÝ YANYOL PENDÝK HOSPÝTAL YANI PENDÝK adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 14.02.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 04.01.2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 15.000,00 1 35 EYJ 60 PLAKALI 2008 MODEL FIAT DOBLO PANELVAN MUHT. ÇÝZÝKLÝ ANAHTAR RUHSAT YOK. www.bik.gov.tr B: 888

T. C. EYÜP/ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/6770 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 27/01/2011 günü saat 10.40- 10.50 de Trafik Vakfý Otoparký, Hasdal Çöplüðü Yaný Kemerburgaz Eyüp Ýst.’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 01/02/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % ... oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 05/01/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL. 13.000,00

Adedi 1 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 27 E 4971 plakalý RENAULT MARKA 2007 MODEL, BEYAZ RENKLÝ KANGOO KAMYONET SOL ARKA LASTÝK ÝNÝK, MUHTELÝF YERLERÝNDE ÇÝZÝKLER VAR. RUHSAT VE ANAHTAR YOK. www.bik.gov.tr B: 1061


14

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

SPOR

YILDIRIM ÇOK ÝDDÝALI F.BAHÇE BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM, ''BEN TAKIMIMA GÜVENÝYORUM. LÝG SONUNDA HAKEM HATALARI SONUCU ETKÝLEMEZSE ÞAMPÝYON OLMAMAMIZ ÝÇÝN HÝÇBÝR NEDEN YOK'' DEDÝ. FENERBAHÇE Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­A­ziz­Yýl­dý­rým, tüm­branþ­lar­da­ku­lüp­bün­ye­sin­de­ki­ta­kým­lar­dan hem­Tür­ki­ye'de,­hem­de­Av­ru­pa'da­ba­þa­rý­lar bek­le­dik­le­ri­ni,­2011'in­Fe­ner­bah­çe'nin­yý­lý­o­la­ca­ðý­ný­id­di­a­et­ti.­Sa­rý-la­ci­vert­li­ku­lü­bün­res­mi­ya­yýn or­ga­ný­Fe­ner­bah­çe­Ga­ze­te­si'nin­o­cak­a­yý­sa­yý­sýn­da­rö­por­ta­jý­na­yer­ve­ri­len­A­ziz­Yýl­dý­rým,­Ku­lüp­le­ra­ra­sý­Dün­ya­Þam­pi­yo­na­sý'nda­þam­pi­yon­o­lan Fe­ner­bah­çe­A­cý­ba­dem­Ba­yan­Vo­ley­bol­Ta­ký­mý'nýn­spor­cu­ve­tek­nik­he­ye­ti­ni­bu­ba­þa­rý­sýn­dan do­la­yý­kut­la­ya­rak,­''Bu­ba­þa­rý­lar­biz­le­re­spor­dün­ya­sýn­da­spon­sor­la­rýn­ne­ka­dar­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu bir­kez­da­ha­gös­te­ri­yor.­Fe­ner­bah­çe­Ku­lü­bü­fut­bol­da­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­her­branþ­ta­bu­lun­du­ðu nok­ta­la­ra­spon­sor­la­rýn­çok­de­ðer­li­des­tek­le­ri­i­le gel­miþ­tir­ve­da­ha­bü­yük­he­def­le­re­de­yi­ne­spon­sor­la­rý­nýn­des­te­ði­i­le­ko­þa­cak­týr.­2011­Fe­ner­bah­çe'nin­yý­lý­o­la­cak­týr.­Tüm­branþ­lar­da­ta­kým­la­rý­mýz­dan­hem­Tür­ki­ye'de,­hem­de­Av­ru­pa'da­ba­þa­rý­lar­bek­li­yo­ruz''­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.

Aziz Yýldýrým, "Aykut Kocaman çalýþma yapýyor. Kendisi isterse ara transferde bir oyuncu alabiliriz" dedi.

KÜFÜRE KARÞI ÇOK ÇALIÞTIK Sa­rý-la­ci­vert­li­ku­lü­bün­baþ­ka­ný,­A­ta­þe­hir'de­ya­pý­mý­de­vam­e­den­Fe­ner­bah­çe­Ül­ker­Spor­Sa­lo­nu

ben­biz­zat­maç­es­na­sýn­da­so­run­lu­tri­bün­le­re­gi­de­rek­ta­raf­ta­ra­kü­für­et­me­me­le­ri­ni,­pro­tes­to­la­rý­ný­al­kýþ­ve­ya­ýs­lýk­la­yap­ma­la­rý­i­çin­u­yar­dým­ve­bu­gün­bu­nu­ba­þar­dý­ðý­mý­zý­dü­þü­nü­yo­rum''­de­di.

‘‘

Baþkan Aziz Yýldýrým, "2011 F.Bahçe'nin yýlý olacaktýr. Tüm branþlarda takýmlarýmýzdan hem Türkiye'de, hem de Avrupa'da baþarýlar bekliyoruz" þeklinde iddialý konuþtu.

ko­nu­sun­da­ki­so­ru­yu­da­þu­cevabý­ver­di:­''Ku­lü­bü­mü­zün­hem­bas­ket­bo­lu­nun­ge­le­ce­ði­ni,­hem­de di­ðer­sa­lon­spor­la­rý­ný­ya­pan­a­ma­tör­þu­be­le­ri­mi­zin­ge­le­ce­ði­ni­bir­ne­vi­ga­ran­ti­al­tý­na­al­mak­ta­dýr. Ýn­þa­sý­na­de­vam­e­di­len­Fe­ner­bah­çe­Ül­ker­A­re­na bit­ti­ðin­de­ül­ke­miz­de­ki­ben­zer­te­sis­le­rin­en­mü­kem­mel­le­rin­den­bi­ri­si­Fe­ner­bah­çe'nin­gu­ru­ru­o­la­cak­týr.''­A­ziz­Yýl­dý­rým,­Fe­ner­bah­çe­Þük­rü­Sa­ra­coð­lu­Sta­dý'nda­küf­rün­bit­me­si­ko­nu­sun­da­yö­ne­tim­o­la­rak­çok­gay­ret­gös­ter­dik­le­ri­ni­ve­bu­ko­nu­da­çok­yol­al­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.­Baþ­kan­Yýl­dý­rým, Fe­ner­bah­çe­ta­raf­ta­rý­nýn­du­yar­lý­lý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti:­''Öy­le­gün­ler­ya­þa­dýk­ki

FUTBOL TAKIMINDAN BEKLENTÝLER Fut­bol­ta­ký­mý­nýn­i­kin­ci­ya­rý­per­for­man­sý­ko­nu­sun­da­i­se­A­ziz­Yýl­dý­rým,­''Þu­an­Tür­ki­ye­li­gi­nin en­ka­li­te­li­fut­bol­cu­la­rý­biz­de.­Pu­an­cet­ve­li­ar­zu et­me­di­ði­miz­bir­nok­ta­da.­A­ma­i­kin­ci­dev­re­i­yi ça­lý­þa­rak,­bu­a­çý­ðý­ka­pa­ta­bi­li­riz.­Bu­nun­i­çin­ilk maç­lar­da­gös­te­re­ce­ði­miz­per­for­mans­çok­ö­nem­li.­Ben­ta­ký­mý­ma­gü­ve­ni­yo­rum.­Lig­so­nun­da ha­kem­ha­ta­la­rý­so­nu­cu­et­ki­le­mez­se­þam­pi­yon ol­ma­ma­mýz­i­çin­hiç­bir­ne­den­yok''­yo­ru­mu­nu yap­tý.­Trans­fer­ko­nu­sun­da­Ay­kut­Ko­ca­man'ýn tek­yet­ki­li­ol­du­ðu­nu­bil­di­ren­Fe­ner­bah­çe­Ku­lü­bü Baþ­ka­ný­Yýl­dý­rým,­''Bir­o­yun­cu­dü­þün­dü­ðü­nü­bi­li­yo­ruz.­Bu­ko­nu­da­ken­di­si­ça­lýþ­ma­lar­ya­pý­yor. Ýs­te­di­ði­mev­ki­ye­is­te­di­ði­o­yun­cu­yu­ken­di­si­'a­la­lým'­der­se,­biz­de­a­lý­rýz.­An­cak,­a­lý­na­cak­o­yun­cu bi­rey­sel­de­ðil,­gö­rev­a­da­mý­ol­ma­lý­dýr.­Bu­flaþ­mý o­lur,­bi­le­mem.­O­nu­bek­le­yip­hep­be­ra­ber­gö­re­ce­ðiz''­­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.

Milli oyuncu Yýldýray Baþtürk'ün bonservisi elinde bulunuyor.

Orduspor Yýldýray Baþtürk'e talip oldu BANK As­ya­1.­Lig'de­mü­ca­de­le­e­den­Or­dus­por'un ku­lüp­baþ­ka­ný­Ne­dim­Türk­men,­dev­re­a­ra­sý­trans­fer­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dür­dük­le­ri­ni,­Yýl­dý­ray­Baþ­türk­i­le­te­ma­sa­geç­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­Türk­men,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­trans­fer­ça­lýþ­ma­la­rý­kap­sa­mýn­da­þu­a­na ka­dar­bir­çok­Sü­per­Lig­o­yun­cu­su­i­le­gö­rüþ­tük­le­ri­ni, an­cak­ço­ðun­dan­so­nuç­a­la­ma­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti. Türk­men,­''Ku­lüp­o­la­rak­en­son­Al­man­ya'nýn­çe­þit­li ta­kým­la­rýn­da­for­ma­gi­yen­ve­þu­an­da­bon­ser­vi­si­e­lin­de­o­lan­mil­li­o­yun­cu­Yýl­dý­ray­Baþ­türk­i­le­gö­rü­þü­yo­ruz.­Fut­bol­cu­nun­me­na­je­ri­i­le­ir­ti­ba­ta­ge­çe­rek þart­la­rý­mý­zý­sun­duk.­Þart­la­rý­mýz­o­luþ­tu­ðu­za­man­bu trans­fe­ri­bi­tir­mek­is­ti­yo­ruz.­Yýl­dý­ray,­yurt­dý­þýn­da­ve mil­li­ta­kým­da­Tür­ki­ye'yi­en­i­yi­þe­kil­de­tem­sil­et­miþ­tir.­Or­dus­por'da­oy­na­ma­sý­biz­le­re­mut­lu­luk­ve­rir'' de­di.­Türk­men­ay­rý­ca,­An­tal­yas­por'dan­Er­tuð­rul Ars­lan­i­le­gö­rü­þe­cek­le­ri­ni­söz­le­ri­ne­ek­le­di.

HABERLER

Efsaneler son defa Ali Sami Yen'e çýkýyor ne­le­ri,­sa­lý­gü­nü­sa­at­21.00'de­baþ­la­ya­cak Ga­la­ta­sa­ray-Bey­pa­za­rý­Þe­kers­por­ma­çý ön­ce­si­gös­te­ri­ma­çýn­da­kar­þý­kar­þý­ya­ge­11 Ocak Salý günü aralarýnda le­cek.Ga­la­ta­sa­ray­Ku­lü­bü'nün­a­çýk­la­ma­sý­na­gö­re,­A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý'na­ve­da­ge­kulüp baþkaný Adnan Polat, ce­sin­de­dü­zen­le­ne­cek­bu­or­ga­ni­zas­yon­teknik direktör Hagi, la­cak­i­sim­ler­þöy­le: Popescu, Tanju Çolak, Bülent da­yer­a­ Parçalý forma: Ad­nan­Po­lat,­U­mut­O­Korkmaz ve Hakan Þükür'ün ran,­Sa­lih­Sa­yar,­Se­mih­Ya­ban,­Sa­bit­Sýr, de bulunduðu G.Saray'ýn Tay­fun­Hut,­Ab­bas­Ya­þar,­Yu­suf­Al­tun­taþ,­Ta­ner­Al­pak,­Or­han­A­tik,­Os­man efsaneleri gösteri maçýnda Ak­yol,­Ýl­yas­Kah­ra­man,­Ah­met­Ça­kýr, karþý karþýya gelecek. Ci­hat­Ars­lan,­Meh­met­Ay­dýn,­Me­tin­Yýl­dýz,­Ke­mal­Yýl­dý­rým,­Mu­rat­Kan­dil,­Ýb­ra­ZÝRAAT Tür­ki­ye­Ku­pa­sý'nda­Ga­la­ta­sa­ray him­So­kul­lu,­Ad­nan­Ay­dýn,­Ad­nan­E­sen, i­le­Bey­pa­za­rý­Þe­kers­por­a­ra­sýn­da­11­O­- Ta­rýk­Ho­sic,­Tan­ju­Ço­lak,­Ghe­org­he­Po­cak­Sa­lý­gü­nü­ya­pý­la­cak­maç­la­bir­lik­te­ve­- pes­cu,­Ghe­org­he­Ha­gi,­Fe­ti­O­ku­roð­lu, da­ya­ha­zýr­la­nan­A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý,­ay­ný Sa­vaþ­Koç,­Tu­gay­Ke­ri­moð­lu. Mercan forma: Alp­Yal­man,­Hay­ret­tin gün­sa­rý-kýr­mý­zý­lý­ta­ký­mýn­ef­sa­ne­i­sim­le­ri­ni­a­ðýr­la­ya­cak.­Ga­la­ta­sa­ray'a­yýl­lar­ca De­mir­baþ,­Ba­hat­tin­De­mir­can,­Fa­dýl­Ko­hiz­met­et­miþ­ve­sa­rý-kýr­mý­zý­lý­ku­lüp­te­bi­- þu­tan,­Se­fer­Ka­ra­er,­Tur­gay­Ka­zan­cý,­Fa­rer­sem­bol­ha­li­ne­gel­miþ­ef­sa­ne­i­sim­ler, ruk­Öl­çer,­Er­han­Ö­nal,­Ve­dat­Ýn­ce­e­fe, son­kez­A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý'nýn­çim­le­ri­ne Cü­neyt­Tan­man,­Bü­lent­Kork­maz,­Gür­çý­ka­rak,­gös­te­ri­ma­çý­ya­pa­cak.­A­ra­la­rýn­- can­A­day,­Cen­giz­Ya­zý­cý­oð­lu,­Tur­gay da­ku­lüp­baþ­ka­ný­Ad­nan­Po­lat,­es­ki­baþ­- Ak­su,­O­kan­Bu­ruk,­Mu­ham­met­Al­týn­kan­Alp­Yal­man,­tek­nik­di­rek­tör­Ha­gi, taþ,­A­rif­Er­dem,­Ha­kan­Þü­kür,­Me­tin Po­pes­cu,­Tan­ju­Ço­lak,­Cü­neyt­Tan­man, Çe­kiç­ler,­Ce­vat­Pre­ka­zi,­Saf­fet­Ak­yüz, Bü­lent­Kork­maz­ve­Ha­kan­Þü­kür'ün­de Mir­sat­Ko­va­ce­vic,­Ýl­yas­Tü­fek­çi,­Mu­rat bu­lun­du­ðu­sa­rý-kýr­mý­zý­lý­ku­lü­bün­ef­sa­- Ý­nan,­Ham­za­Ham­za­oð­lu.

Türk Telekom Arena'nýn açýlýþýna özel forma n GALATASARAY Ku­lü­bü,­15­O­cak­Cu­mar­te­si­gü­nü Türk­Te­le­kom­A­re­na'nýn­a­çý­lý­þýn­da­oy­na­na­cak­Ga­la­ta­sa­ray-A­jax­ma­çý­na­ö­zel­lo­go­lu­for­ma­lar­ha­zýr­la­dý. A­di­das­i­le­ya­pý­lan­or­tak­ça­lýþ­ma­so­nu­cun­da­sa­rý-kýr­mý­zý­lý­ta­ký­mýn­bu­se­zon­ki­4.­for­ma­sý­o­lan­3­çu­buk­lu for­ma­hem­kla­sik­Ga­la­ta­sa­ray­lo­go­su,­hem­de­a­çý­lýþ ma­çý­na­ö­zel­ha­zýr­la­nan­lo­go­nun­yer­al­dý­ðý­ö­zel­bir­ta­sa­rým­la­ü­re­til­di.­Sý­nýr­lý­sa­yý­da­ü­re­ti­len­ve­Türk­Te­le­kom­A­re­na­a­çý­lýþ­ma­çýn­da­Ga­la­ta­sa­ray­ta­ký­mý­ta­ra­fýn­dan­sa­de­ce­o­gü­ne­ö­zel­kul­la­ný­la­cak­o­lan­bu­for­ma­nýn­yal­nýz­ca­250­a­de­ti­sa­de­ce­www.gssto­re.org res­mi­sa­týþ­si­te­si­ü­ze­rin­den­175­li­ra­ya­sa­tý­þa­su­nul­du.

‘‘

Ýbrahim Kaþ ara transferde Türkiye'ye dönmek istiyor

Antalya'da ligin ikinci yarýsýna hazýrlanan Beþiktaþ'ta Portekizli yýldýz Ouaresma kampýn neþe kaynaðý oldu. FOTOÐRAF: A.A

Beþiktaþ'ta korkulan olmadý SÝVAS MAÇINDA SAKATLANAN ALMAN OYUNCU ERNST'ÝN TEDAVÝSÝNE BAÞLANDI. BEÞÝKTAÞ Sü­per­Lig'de­i­kin­ci­ya­rý­ha­zýr­lýk­la­rý­ný­yap­tý­ðý an­tren­man­la­sür­dür­dü.­Ha­zýr­lýk­ma­çýn­da­Cuma­gecesi Si­vas­por­i­le­2-2­be­ra­be­re­ka­lan­si­yah-be­yaz­lý­lar,­tek­nik di­rek­tör­Bernd­Schus­ter­yö­ne­ti­min­de­Glo­ri­a­Spor Cen­ter'da­sa­bah­45­da­ki­ka­lýk­bir­ça­lýþ­ma­yap­tý.­Sert­ge­çen­ha­zýr­lýk­ma­çýn­da­al­dý­ðý­dar­be­ler­ne­de­niy­le­sað­a­yak bi­le­ðin­de­ö­dem­o­lu­þan­Ernst,­an­tren­ma­na­ka­týl­ma­dý. Ernst'in­te­da­vi­si­ne­baþ­lan­dý­ðý,­ký­sa­bir­sü­re­nin­ar­dýn­dan tek­rar­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­ya­bi­le­ce­ði­be­lir­til­di.­Si­yah-be­yaz­lý­lar,­sa­bah­ça­lýþ­ma­sýn­da­sa­ha­da­ve­çev­re­sin­de­ki­or­man­lýk­a­lan­da­ko­þu­lar­yap­tý.­Si­vass­por­ma­çýn­da­ilk

11'de­yer­a­lan­fut­bol­cu­lar­ko­þu­la­rýn­ar­dýn­dan­grup­tan ay­rý­la­rak­aç­ma-ger­me­ve­es­ne­me­ça­lýþ­ma­la­rý­ya­par­ken, di­ðer­fut­bol­cu­lar­pas­ça­lýþ­ma­la­rýy­la­de­vam­et­ti. 200 ÖÐRENCÝ ANTRENMANI ÝZLEDÝ Si­yah-be­yaz­lý­e­ki­bin­sa­bah­an­tren­ma­ný­ný,­An­tal­ya'da­ki­fut­bol­o­kul­la­rýn­dan­­ge­len­yak­la­þýk­200­öð­ren­ci­de­iz­le­di.­Fut­bol­o­ku­lu­öð­ren­ci­le­ri,­yap­týk­la­rý te­za­hü­rat­lar­la­fut­bol­cu­la­ra­sev­gi­gös­te­ri­le­rin­de­bu­lun­du.­An­tren­ma­ný­iz­le­yen­ta­raf­tar­lar­ve­fut­bol­o­ku­lu­öð­ren­ci­le­ri,­si­yah-be­yaz­lý­lar­spor­mer­ke­zin­den ay­rýl­dýk­tan­son­ra­da­te­za­hü­rat­lar­yap­tý­lar.

nÝSPANYOL spor­ga­ze­te­si­AS,­Ge­ta­fe'de­um­du­ðu þan­sý­bu­la­ma­yan­Ýb­ra­him­Kaþ'ýn­a­ra­trans­fer­dö­ne­min­de­Tür­ki­ye'ye­dön­mek­is­te­di­ði­ni,­ku­lü­bün­de­bu­na­sý­cak­bak­tý­ðý­ný­i­le­ri­sür­dü.­Kral­Ku­pa­sý'nda­2.­lig ta­ký­mý­Re­al­Be­tis'e­e­le­nen­Ge­ta­fe'de­de­ði­þik­lik­ler­o­la­ca­ðý­ný­sa­vu­nan­Ýs­pan­yol­ga­ze­te­si,­O­cak­a­yýn­da­ay­rýl­mak­is­te­yen­fut­bol­cu­la­rýn­ba­þýn­da­de­fans­o­yun­cu­su Ýb­ra­him­Kaþ'ý­gös­ter­di.­Kaþ'ýn­for­ma­þan­sý­bu­la­ma­mak­tan­do­la­yý­Ge­ta­fe'den­ay­rýl­mak­is­te­di­ði­ve­tek­nik di­rek­tör­Mic­hel'in­de­ken­di­o­yun­dü­ze­nin­de­Türk fut­bol­cu­yu­he­sa­ba­kat­ma­dý­ðý­i­le­ri­sü­rül­dü.

Ýstanbul'a yeni bir kapalý salon yapýlýyor n2012 Dün­ya­Sa­lon­At­le­tizm­Þam­pi­yo­na­sý'na­Ýs­tan­bul'da­ev­sa­hip­li­ði­ya­pa­cak­spor­sa­lo­nu­nun­ya­pý­mý sü­rü­yor.­Si­nan­Er­dem­Spor­Sa­lo­nu­i­le­bað­lan­tý­lý­ye­ni ya­rýþ­ma­sa­lo­nu­nun­i­ki­cep­he­sin­de­be­ton­du­var­lar yük­sel­me­ye­baþ­la­dý.­Si­nan­Er­dem­Spor­Sa­lo­nu'nun ya­ký­nýn­da­bu­lu­nan­ve­a­týl­du­rum­da­o­lan­ka­pa­lý­yüz­me­ha­vu­zu­nun­ye­ri­ne­ya­pýl­mak­ta­o­lan­te­si­sin­in­þa­a­tý,­al­tý­bö­lü­me­ay­rý­lan­a­ra­zi­de­i­ler­li­yor.­10­bin­20 met­re­ka­re­ta­ban­a­la­ný­na­sa­hip­te­si­sin­8­bin­met­re­ka­re­si­nin­te­me­li­a­tý­lýr­ken,­i­ki­blok­ta­ki­in­þa­a­týn­bi­rin­ci ka­ta­ka­dar­ta­mam­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.

F.BAHÇE'NÝN DERDÝ SAKAT FUTBOLCULAR Hidayet, Orlando Magic'in evinde Houston Rockets'ý 110-95 maðlup ettiði maçta 12 sayýyla oynadý.

Hidayet Magic'i coþturdu NBA'DE Mil­li­bas­ket­bol­cu­Hi­da­yet­Tür­koð­lu,­ta­ký­mý­Or­lan­do­Ma­gic'in­e­vin­de Ho­us­ton­Roc­kets'ý­110-95­mað­lup­et­ti­ði maç­ta­12­sa­yýy­la­oy­na­dý.­Or­lan­do'da­ki Am­way­Cen­ter'da­oy­na­nan­maç­ta­30 da­ki­ka­sa­ha­da­ka­lan­Hi­da­yet,­3­ri­ba­unt al­dý­ve­6­da­a­sist­yap­tý.­Ma­gic'de­Dwight Ho­ward­13­sa­yý,­11­ri­ba­unt­la­''do­ub­ledo­ub­le''­ya­par­ken­Ja­son­Ric­hard­son­ve Bran­don­Bass­18'er­sa­yý,­Ryan­An­der­son

16­sa­yýy­la­ta­ký­mý­na­kat­ký­da­bu­lun­du.­Er­san­Ýl­ya­so­va,­ta­ký­mý­Mil­wa­u­ke­e­Bucks'ýn sa­ha­sýn­da­Mi­a­mi­He­at'e­u­zat­ma­da­­10195­ye­nil­dið­maç­ta­9­sa­yý­at­tý.­Bos­ton­Cel­tics'te­for­ma­gi­yen­Se­mih­Er­den,­ta­ký­mý­nýn­To­ron­to­Rap­tors'ý­122-102­yen­di­ði maç­ta­2­sa­yý,­1­ri­ba­unt,­1­a­sist­le,­Chi­ca­go Bulls'da­for­ma­gi­yen­Ö­mer­A­þýk­da Bulls'un­Phi­la­delp­hi­a­76'ers'ý­105-99­yen­di­ði­maç­ta­4­ri­ba­unt,­2­a­sist­le­oy­na­dý.

FENERBAHÇE i­kin­ci­ya­rý­ha­zýr­lýk­la­rý­na yap­tý­ðý­an­tren­man­la­de­vam­et­ti.­Tek­nik Di­rek­tör­Ay­kut­Ko­ca­man­yö­ne­ti­min­de Can­Bar­tu­Te­sis­le­ri'nde­ger­çek­leþ­ti­ri­len­an­tren­ma­na­kon­dis­yon­ve­is­tas­yon­ça­lýþ­ma­la­rý­i­le­baþ­la­yan­sa­rý-la­ci­vert­li­fut­bol­cu­lar,­ko­or­di­nas­yon­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­ya­rý sa­ha­da­çift­ka­le­maç­yap­tý.­Di­zin­de­ki­að­rý­lar­ne­de­niy­le­Cuma­günkü­ça­lýþ­ma­ya­ka­týl­ma­yan­Ma­ma­do­u­Ni­ang­dün­ta­kým­la­bir­lik­te­an­tren­ma­na­çýk­tý.­Bu­a­ra­da­ko­or­di­nas­yon­ça­lýþ­ma­sýn­da­sa­rý-la­ci­vert­li­fut­bol­cu­la­rýn­bir­hay­li­ne­þe­li­ol­duk­la­rý­göz­len­di. 7 FUTBOLCU KATILMADI Sa­rý-la­ci­vert­li­le­rin­yak­la­þýk­1,5­sa­at­sü­ren­an­tren­ma­ný­na­sa­kat­lýk­la­rý­bu­lu­nan­7 fut­bol­cu­ka­týl­ma­dý.­Sol­ar­ka­üst­a­da­le gru­bun­da­zor­la­ma­bu­lu­nan­Is­si­ar­Di­a, sað­a­yak­ten­do­nun­da­il­ti­hap­lan­ma­bu­lu­-

nan­Mi­ros­lav­Stoch,­sað­ar­ka­a­da­le­sin­de zor­la­ma­o­lan­Em­re­Be­lö­zoð­lu,­alt­ka­rýn ka­sý­nýn­kal­ça­ke­mi­ði­i­le­bir­leþ­ti­ði­nok­ta­da­zor­la­ma­tes­pit­e­di­len­Vol­kan­De­mi­rel,­sað­ar­ka­a­da­le­sin­de­zor­la­ma­bu­lu­nan Cris­ti­an­Ba­ro­ni,­te­da­vi­sü­re­ci­de­vam­e­den­Da­ni­el­Gü­i­za­ve­so­ðuk­al­gýn­lý­ðý­bu­lu­nan­U­ður­Bo­ral­ça­lýþ­ma­da­yer­al­ma­dý. Bu­fut­bol­cu­la­rýn­te­da­vi­le­ri­nin­sür­dü­ðü, Cris­ti­an'ýn­bugün­ta­kým­la­bir­lik­te­ça­lý­þa­bi­le­ce­ði­bil­di­ril­di. AKÞAM ANTRENMANI ÝPTAL Tek­nik­Di­rek­tör­Ay­kut­Ko­ca­man,­ak­þam­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­an­tren­ma­ný­ip­tal et­ti­ve­fut­bol­cu­la­ra­i­zin­ver­di.­Fut­bol­cu­la­rýn­sa­bah­an­tren­ma­nýn­da­i­yi­ça­lýþ­ma­sý­ne­de­niy­le­an­tren­ma­nýn­ip­tal­e­dil­di­ði,­i­kin­ci ya­rý­ha­zýr­lýk­la­rý­nýn­bu­sa­bah­ya­pý­la­cak­ça­lýþ­may­la­de­vam­e­de­ce­ði­kay­de­dil­di.

Fenerbahçe ikinci yarý hazýrlýklarýna yaptýðý antrenmanla devam etti. FOTOÐRAF: A.A


SiyahMaviKýrmýzýSarý

YENÝASYA / 9 OCAK 2011 PAZAR

AÝLE­-­SAÐLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

‘Ýlâç reklâmý halk saðlýðý için tehdit’ TEÝS GENEL BAÞKANI SAYDAN, ÝLÂÇLARIN SÜSLÜ REKLÂMLARLA TANITILMASI VE HER YAÞ GRUBUNDAN VATANDAÞLAR ÝÇÝN ÖZENDÝRÝCÝ HALE GETÝRÝLMESÝNÝN, HALK SAÐLIÐI ÝÇÝN CÝDDÎ TEHDÝT OLDUÐUNU SAVUNDU. TÜM Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, reçetesiz ilaçlarýn radyo ve televizyonlarda tanýtýmýnýn serbest býrakýlmasýna iliþkin olarak, ‘’Halk saðlýðýmýz için ciddî bir tehdittir” dedi. Saydan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun Tasarý sý’nýn 11. Mad de si nin 6 O cak ge ce si TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiðini hatýrlatarak, bu düzenlemeyle reçetesiz ilaçlarýn radyo ve televizyonlarda tanýtýmýnýn serbest býrakýldýðýný belirtti. Söz konusu maddenin yasalaþmasýnýn son derece vahim bir durum olduðuna dikkat çeken Saydan, “Zira ilâçlarýn reklamlarla tanýtýlmasý, ve vatandaþlarýn özendirilmesi halk saðlýðý için ciddî bir tehdittir” dedi. Sendikalarýnýn kuruluþundan bu yana halk saðlýðý için ciddî bir tehdit olarak algýladýðý ilâçta reklâm yapýlmasýnýn hep karþýsýnda olduðunu vurgulayan Saydan, “Bu yüzden TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan söz konusu maddenin yasalaþmasý bize göre son derece vahim bir durumdur. Çünkü, ister reçeteli ister reçetesiz satýlsýn, adý üstünde ilâç ilâçtýr ve en basit ilâç bile yanlýþ yönlendirme ve kullaným ile zehire dönüþebilmektedir. Ýlâçlarýn süslü reklâmlarla tanýtýlmasý ve her yaþ grubundan vatandaþlarýmýza özendirici hale getirilmesi, halk saðlýðýmýz için ciddî bir tehdittir” dedi.

SAÐLIK REKLÂM ÞÝRKETLERÝNÝN KAZANCINA ÝPOTEK EDÝLECEK ÖZELLÝKLE TV reklâmlarýnýn izleyici kitlesinin daha çok çocuklar olduðu düþünüldüðünde beklenen tehlikenin ciddiyetinin artacaðýna iþaret eden Saydan, þunlarý kaydetti: “Öte yandan, bir türlü engellenemeyen internet yoluyla yapýlan özendirici ilâç reklâmlarý ve ilâç satýþýyla bile birçok canýn heba olduðu unutulmamalýdýr. Ýlâç sektörü çok büyük bir sektördür. Bu yüzden reklâm deyince iþtahý kabaran bazý karteller, bununla da yetinmeyip, ilacýn marketlerde satýlmasý için de baský unsuru oluþturacaklardýr. Bu da halk saðlýðýna yönelik gelecekteki en büyük tehdittir. Zira bugün reklâmý yapýlacak kadar masum görünen bu ürünlerin, marketlerde satýlmasýnýn da gündeme gelmesi ile bilinçsiz ilâç tüketimi hýzla artacak, gelecek nesillerin saðlýðý reklâm þirketlerinin kazancýna ipotek edilmiþ olacaktýr. TEÝS olarak, gelecekte halk saðlýðýnda yaþanabilecek olumsuzluklarý düþünmeden; reçetesiz ilâç reklâmlarýna izin veren düzenlemeyi onaylayan milletvekillerimizi kýnýyoruz. Halkýmýzýn saðlýðýný tehlikeye atabilecek her türlü uygulamaya karþý duracaðýmýzý, bu konuda yasal yollara baþvurmak için çalýþmalara baþladýðýmýzý kamuoyuna duyuruyoruz.”

Aðrýya tabiî çare: Nane yaðý PROF. Dr. Ýsmail Özkanlý, nane yaðýnýn baþta migren olmak üzere diðer baþ aðrýsý türlerinde, boyun, ense ve kas aðrýlarýnda aðrýyý tabiî yoldan kesme özelliði olduðunu ifade etti. Yaptýðý yazýlý açýklamada insanlarýn aðrý kesici haplar ile iç organlarýna tedavisi mümkün olmayan zararlar verebileceðini kaydeden Prof. Özkanlý, “Nane yaðý Batý ve Doðu kültürlerinde hazýmsýzlýk, mide bulantýsý, ishal, nezle, soðuk algýnlýðýnda ve baþ aðrýsýnda yardým amacý ile kullanýlýyor. Nane ve onun aktif maddesi mentol, etkili nefes almayý kolaylaþtýrýr. Mentol sümüðü incelttiði için ayný zamanda iyi bir balgam söktürücüdür. Yani balgamlý öksürüðü bitirmeye yardým eder. Ayný zamanda iltihaplý boðaz "gýrtlak iltihabý ve kuru öksürük için de teskin edici ve yatýþtý-

rýcýdýr.” dedi. Nane yaðýnýn Batý dünyasýnda aðrý kesici özelliðinden çok fazla faydalanýldýðýný söyleyen Özkanlý, migren ve baþ aðrýsý vak'alarýnda alýn, ense, þakaklar ve kulak arkalarýna sürüldüðü takdirde, bu nane yaðýnýn aðrý üzerinde ferahlatýcý etkisinin saniyeler içinde gözlemlendiðini belirtti. Özkanlý, “Sadece aðrý olan durumlarda deðil, bulunduðumuz kýþ aylarýnda özellikle burun týkanýklarý ve soðuk algýnlýklarý için de koklama suretiyle solunum kanallarýný ferahlatan ve açan bu nane yaðýný herkese tavsiye edebilirsiniz.

Acil servise dedektifler geliyor ANKARA Ýl Saðlýk Müdürü Mustafa Aksoy, hastanelerin acil servislerinde aþýrý yoðunluk oluþtuðunu söyleyerek çareyi acil servis önlerine yerleþtirecek görevlilerde buldu. Aksoy, “Gerçekten acil olmayanlarýn tespiti için acil servis giriþine görevli koyacaðýz” dedi. Ýl Saðlýk Müdürü Aksoy, kahvaltýlý basýn toplantýsýnda önemli açýklamalarda bulundu. Acil servislerdeki yoðunluktan yakýnan Aksoy, bu konuda ciddî bir tedbir almaya hazýrlandýklarýný söyledi. “Bir hastane günde 400 acil vaka bakýyorsa, bu günde 800 o lu yor sa bu ra da problem oluyor. Biz ise 1200 acil vak'aya günde bakýyoruz. Aciliyet meselesinde bir açýklama bir belirleme bekliyoruz.” diyen Aksoy, acil servislere gelenlerin ne kadar acil olduðuna yönelik servis giriþlerine personel yerleþtirileceði bilgisini verdi. Triaj denen iþlemle acil servislerde asýl acillere bakýlacaðýný kaydeden Aksoy, þu deðerlendirmede bulundu: “Burada sýkýntý yaþadýðýmýz anlaþýlýyor. Acil servisler çok yoðun iken, akþam görev yapmak için yerleþtirdiðimiz vardiya polikliniklerine gelenler toplam hastanýn yüzde 10’unu bile bulmuyor. Bu sebepten vardiya polikliniklerinin iþlevini tam yerine getirememesinden dolayý çoðu hastanede bu uygulama kaldýrýlmaya baþlandý. Acil servislere sadece acil olanlarýn gelmesini istiyoruz. Vardiya sisteminden çalýþanlarýmýz memnun ancak va tandaþlarýmýz bunu bil mediði için bundan yararlanmýyor.” Ankara / cihan

15

Annemin annesi miyim? Bazen öfkeyle büyürsün, öfkeyle büyütülürsün… Çocukluðunu düþündüðünde anne babanýn kýzgýnlýðýný ve sinirli hallerini hatýrlarsýn… Bir günah keçisi kadar suskun çocukluðun gelir aklýna… Ve büyürken kalbinde öfkeyi de büyütürsün, öfkeyi de beslersin… Sonra sen de öfke duyarsýn çevrendeki lere, birlikte yaþadýklarýna ve kadere… Ýnsanýn ilk temel otorite ve güven iliþkisini yaþadýðý BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist aile ortamý, onun ileride kader anlayýþýný ve Rabbiyle iliþkisini de etkiler. Öfkeyle büyütülmüþ bir çocuk yayasarbanu@yahoo.com þadýklarýna ve yaþadýklarýný yaratana da öfke duyar. Hep þikâyet eder, serzeniþte bulunur. Kendini teslim edemez kaderin kollarýna… Güven ve emniyet hisseile içi iliþkiler ve roller buzdaðýnýn altý kadar gi- demediði için hem korkar, hem de hýrçýnlaþýr. Bir de annesinin annesi, babasýnýn babasý olarak zemli, onun kadar büyük önem taþýr. Bilinen ve görünen yüzü sadece suyun üstündeki alan ka- büyümek zorunda olan çocuklar vardýr. Genellikle dardýr. Anne baba olmak, çocuk olmak aile içi iliþkiler- ilk çocuklardýr onlar… Bir anne baba kadar olgun de farklý anlamlar taþýyabilir, birbirinin yerine geçen olmalarý beklenir onlardan… Annenin sýrdaþý, arkadaþý ve yol göstereni olma göreviyle doðarlar. kavramlar halini alabilir. Bazen çocuktan ebeveyn olmasý, onun yükünü Vaktinden önce annelerinin sýrdaþý olurlar. Hatta taþýmasý, onun bildiklerine þahitlik etmesi istenir. o nun mut suz lu ðu nun ve hü zün lü ha ya tý nýn Bazen de anne baba, bir çocuk kadar çaresiz, onun þahitliðini ve sadýk dinleyiciliðini yaparlar. Babayla yaþanamamýþ duygularýn, babanýn vermekadar talepkâr ve onun kadar ýsrarcý davranýr. Ýsimler deðiþmez, ama rollerin taþýdýðý kiþiler deði- diklerinin adeta telâfi edicisi olurlar. Sanki anneyi þir. Çocuktan bir yetiþkin kadar olgun, anlayýþlý ve mutlu etme ve kurtarma görevi onlara doðuþtan verildestekleyici olmasý beklenir. Sýrtýna yaþýnýn taþýya- miþtir. Bu görev bilinciyle hemen büyümek zorunda hissederler kendilerini… Hemen büyüyüp anneyi kurmayacaðý anlamlar yüklenir. Büyürken aile içinde öðrendikleri, þahit oldukla- tarmak ve onun mutsuzluðuna son vermek isterler. Kendi hayatlarýný ve kendilerine özel anlarý yaþarý ve yaþadýklarý insan için hayatý ve kendisini anlamasýnda ilk temeli oluþturur. Farkýna varmadan mak anneye haksýzlýk yaptýklarýný düþündürür onlave tam da anlamadan öðrendikleri, büyüdükten ra… O orada mutsuzken, nasýl olurda kendisi mutlu sonra yanýnda taþýdýðý kendinin de pek farkýnda olabilir… Nasýl olurda kendini düþünebilir… Adanmýþ olmadýðý bir gölge gibi onu takip eder. Yaptýðý se- bir çocukluðun sahibi olan yetiþkinler, daha sonraki çimlerde, önüne koyulanlarý seçmesinde ve sorun- seçimlerinde de kendilerini adayacaklarý yeni seçimler yeni kiþiler ve tercihler yapabilirler. larla baþ etmesinde hep onun tesirini yaþar. Yetiþkin hikâyelerinin yorduðu bir çocukluðun Anne babayla iliþki ve bu iliþkide kendini nerede algýladýðýn o kadar önemlidir ki, bundan sonraki iliþkile- sahibi olmak… Bu çocuklar büyüdüklerinde çocukluklarýný özlemez rinde de benzer tutum ve davranýþlar sergilersin. Ailede fazla sorumluluk alan, diðer kardeþlere nazaran da- bile… Bir gün dahi geri gitmek istemezler. O kadar erha çok görev verilen bir rolün varsa, muhtemelen iliþ- ken büyümek zorunda kalýrlar ki, enerjileri çabuk tükilerinde de ayný ortamlarýn içine sokarsýn kendini. kenir. Tekrar toparlanýp ayaða kalkmalarý kendileriyle Kimse daha vermeden sen hemen atlarsýn sorumluluk yüzleþmelerini gerekli kýlar. Doðru bildikleri, yýllarca iisteyen iþlerin üstüne… Yýllarýn ilerlemesiyle þikâyet e- nandýklarý, bir depremle alt üst olur. Bu sancýlý süreçdersin, niye hepsini ben yapýyorum, neden hep ben di- ten çýkabildikleri yerde, özgürlüðün ve sorumluluðun nerede baþlayýp nerede bittiðini de fark ederler. ye… Oysa zamanýnda hepsini gönüllü aldýðýn halde… Bir çocuðun anne babasýna olan sorumluluðu Yine, ailede þartlý sevilmiþsen, sevilmen istedikleri gibi olmana baðlý olmuþsa, iyi çocuk olmadýðýn nerede baþlar, nerede biter, kendi kulluðunu yaþazamanlar sevgisizlikle, sevilmemekle tehdit edil- masý nerede baþlar ve nerede biter… Ýhtiyaçlarýný karþýlamak, incitmemek sorumlulumiþsen eðer, þu an yaþadýðýn birçok iliþki ve arkadaþlýkta da ayný þekilde olmayý devam ettirirsin. ðuysa, isteklerini elemek de kulluðunu ve kendi hikâKaybetme korkusuyla yapýþýrsýn yanýndakilere… yesini yaþamasý için gerekli hale gelir. Çünkü her nefis Öylesine yaklaþýrsýn ve öylesine sevginle boðarsýn taþýyanýn istekleri de geniþtir. Kalbin ve ruhun istekleri ki, karþýndaki nefes alamadýðý için uzaklaþýr sen- olduðu gibi, nefsin de istekleri vardýr… Her þey zamanýnda ve dozunda yaþanmalýdýr. Ço den… Adeta korkunu kendin gerçekleþtirirsin… cuk çocuk olarak, ebeveyn de anne baba olarak yerleKendin gibi deðil de, ancak onun istediði gibi olri ni, sýnýrlarýný ve sorumluluklarýný bilerek… Kimse duðunda sevilebileceðini öðrendiðin için, onayla kim se nin rolünün altýnda kalmadan, onun hikâyesinin masan da karþýndakine duymak istediðini, görmek istediðini verirsin… Fakat yine olmaz, yine istedi- altýnda ezilmeden büyümelidir… Kimse kimsenin kendi seçimleri ve kendi zihninin ürettiði mutsuzluðuðin kadar sevilmediðini hissedersin… Çünkü karþýndaki ne kadar istese de çocukluk yara- nun bedelini ödemek zorunda da kalmamalýdýr. Ve hiçbir çocuk annesinin annesi de olmamalýdýr… larýna merhem olamaz ki…

TE­RA­PÝ­ GÜN­LÜ­ÐÜ

A

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ BI Ý Ç ÝN D E E N Y ÜK S E K G ÜR S A DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

FÝLM KAPALI GÝÞE OYNUYOR

Y 9 OCAK 2011 PAZAR

‘Hür Adam’, Risâle-i Nur satýþlarýný katladý ‘HÜR ADAM’ FÝLMÝNÝN GÖSTERÝME GÝRMESÝ VE BASINDAKÝ TARTIÞMA LARIN ARDINDAN, BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ’NÝN HAYATINI VE ESERLERÝNÝ MERAK EDEN ÝNSANLAR, KÝTAPEVLERÝNÝN YOLUNU TUTTU. ‘HÜR Adam’ filminin gösterime girmesi ve basýndaki tartýþmalarýn Bediüzzaman Said Nursî’nin kitaplarýna olan ilgiyi arttýrdýðý, adeta satýþlarda patlama yaþandýðý bildirildi. Kýrýkkale’de kýrtasiyeciler ve Çarþý Camii yanýnda bulunan iþ merkezinde kitap satan esnaf, film sayesinde kitap satýþlarýnýn iki katýna çýktýðýný söyledi. Yýllardýr esnaflýk yaptýðýný belirten Çaðlar Kitapevi’nin sahibi Çaðlar Yumþak, ilk defa bir film sayesinde sattýðý kitaplarýn iki katýna çýktýðýný kaydetti. Ýnsanlarýn ‘Hür Adam’ filmini ve fragmanýný izledikten sonra Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýný ve eserlerini merak ettiklerini ve kitaplarýný satýn almaya baþladýklarýný belirten Yumþak, “Bediüzzaman Said Nursî’nin haftada 10 kitabýný satýyordum. Þimdi bu sayý 30’a yaklaþtý. Stoklarým tükenmek üzere, yeni sipariþler vereceðim” dedi. Film ile birlikte Bediüzzaman’ýn eserlerinin yer aldýðý stantlardaki kitaplarýn bir anda boþalmaya baþladýðýný açýklayan Nil Tuna Maðazasý Kýrýkkale Kitap Sorumlu Ceylan Albayrak ta, filmi izleyenlerin Bediüzzaman’ýn hayatýný öðrenmek için kitaplara yöneldiðini ifade etti. Kitaplarýn hýzlý bir þekilde tükenmeye baþladýðýný görünce kampanya baþlattýklarýný belirten Albayrak,

FÝLME BÜYÜK ÝLGÝ

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýný ve eserlerini merak edenler, kitapçýlara akýn etti. FOTOÐRAF: CÝHAN

“Hem insanlar, Bediüzzaman Said Nursî’nin kitaplarýný okuma fýrsattý buluyor. Hem de kitaplarýný ucuza temin ediyor. Bazý vatandaþlar ise Bediüzzaman Said Nursî’nin bütün kitaplarýný aldý” diye konuþtu. Hür Adam filmine hayran kaldýðýný açýklayan Hadi Yalmancý, þunlarý söyledi: “Hür Adam gibi bir insanýn çaðýmýzda yaþamasý beni derinden etkiledi.

Filmi izlerken, ben o günlere sürüklendim. Filmin sonunda hemen yakýn bir kýrtasiyeye gittim. Eserlerini öðrendim ve birçok kitabýný satým adým.” Hür Adam filminin internette fragmanýný izlediðini söyleyen Ali Alnýaçýk, sinemaya gittiðini ve film bittik ten sonra kýrtasiyenin yolunu tuttuðunu anlattý. Kýrýkkale / cihan

BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur sî’nin hayatýndan kesitlerin anlatýldýðý “Hür adam - Bediüz za man Sa id Nur sî” fil mi vizyona girdiði iki günde adeta kapalý giþe oynatýldý. 7 Ocak’ta vizyona giren film için çeþitli sinemalarý aradýðýmýzda iki üç gün dolu olduklarýný ve bilet bulunmadýðýný bildirirken, bazý sinamalara giden okuyucularýmýz da ancak 3-4 gün sonrasýna bi let bulabildiklerini bildirdiler. Bazý þehirlerden de, “Hür Adam’ý filmini izlemeye gidiyoruz” sloganýyla organizasyonlar düzenlene rek sinemalarýn kapatýldýðý bilgileri geliyor. Film Türkiye çapýnda, Edirne’den Kars’a kadar 340 salonda gösterilirken, salon sahipleride gösterilen ilgiden memnun. Gösterimin yapýlacaðý salonlar ve seanslarla ilgili geniþ bilgi www.huradam.com.tr internet adresinden bilgi alýnabilir. Ýstanbul / Yeni Asya

Okuma ve yazmasý olmayan 80 yaþýndaki Rahmi Saçal, “Her günümü camide geçirmeye baþladým. Kur’ân'ý bilen her kim gelirse bana bir harf öðretmesini istedim. Yatýsý namazýna kadar evime gitmedim. Kur’ân'ý öðrendim” dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN

80 yaþýndan Kur’ân okumayý öðrendi ve hatmetti KIRIKKALE’DE Rahmi Saçal adlý vatandaþ 80 yaþýnda Kur’ân-ý Kerim öðrenip hatmetti. Cemaati bulunduðu Yenimahalle Camii’nde hatim duâsý okutan Saçal, 80 yaþýnda olduðunu duyanlarýn takdirini kazandý. Kulaðý zor duyan Saçal’ýn okuma yazmasý da olmadýðý belirtildi. Gününü camide geçirdiðini açýklayan Saçal, kendisine Kur’ân-ý Kerimi öðreten Hasan Oran’ý, “Bu yaþtan sonra ben nasýl öðrenirim diyerek” kovduðunu þimdi ise duâ ettiðini söyledi. Kur’ân-ý Kerime baþlamak için 38 günde cüzü bitirdiðini açýklayan Saçal, “Her günümü camide geçirmeye baþladým. Kur’ân'ý bilen her kim gelirse bana bir harf öðretmesini istedim. Yatýsý namazýna kadar evime gitmedim. Allah (CC) þükürler olsun kendimi kurtaracak kadar Kur’ân'ý öðrendim.” diye konuþtu. Saçal’ýn kendi azmiyle Kur’ân-ý Kerimi öðrendiðini açýklayan Yenimahalle Camii Ýmamý Kemal Karakuþ, “Saçal, Kur’ân'ý öðrenmek için camiden ayrýlmadý. Diðer arkadaþlarý buna yardýmcý oldu. Kýsa sürede Kur’ân'ý öðrendi.” þeklinde konuþtu. Ýmamlýðý süresince ilk defa 80 yaþýnda bir insanýn Kur’ân'ý öðrendiðini gördüðünü belirten imam Karakuþ, Saçal’ýn azminin diðer insanlara örnek olmasý gerektiðini ifade etti. Kýrýkkale / cihan

New South Wales Üniversitesi öðrencilerinin geliþtirdiði araç Guinness Rekorlar kitabýna girdi.

Güneþ enerjisiyle saatte 88 km hýza ulaþarak rekor kýrdý AVUSTRALYA’NIN Sydney þehrindeki New South Wales Üniversitesi (UNSW) öðrencileri, dünyanýn güneþ enerjisiyle çalýþan en hýzlý aracýný geliþtirerek Guinness Rekorlar Kitabý’na girdi. ‘IVy’ adlý araç, saatte 88 kilometre hýza ulaþmayý baþardý. Ülkenin güneyindeki Nowra þehrinde yer alan HMAS Albatross donanma üssünde, önceki gün yapýlan test sýrasýnda daha önce 79 kilometre olan hýz rekoru aþýldý. Tamamen üniversite bünyesinde geliþtirilen IVy’de yeni nesil silikon güneþ hücreleri kullanýldý. IVy, deneme sýrasýnda 1200 watt’lýk enerji üretti. Bu da neredeyse bir ekmek kýzartma makinesinin harcadýðý enerjiye eþdeðer. IVy’nýn hýzý, geçtiðimiz yýl resmi olmayan bir yarýþmada 103 kilometreye ulaþmýþ, araç kendi kategorisinde birinciliðe ulaþmýþtý. Proje lideri Daniel Friedman, kýrdýklarý rekorla güneþ enerjisine daha fazla dikkat çekmeyi umut ettiklerini ve insanlarý yenilenebilir enerji kaynaklarýna yöneltmeyi hedeflerini kaydetti. Ýstanbul / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

09 Ocak 2011  
09 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 9 Ocak 2011 baskısı

Advertisement