Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lKUÞE KÂÐIDA lRENKLÝ BASKI, l215 FOTOÐRAF l21X27 EBADINDA

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.677

5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SAÝD NURSÎ BÝRÝNCÝ MECLÝSTEKÝ MEB’USLARA HÝTABEN KALEME ALIP DAÐITTIÐI BEYANNAMEYÝ, DAHA ÖNCE M. KEMAL’E BÝR MEKTUP ÞEKLÝNDE VERMÝÞ MÝYDÝ? GÝZLENEN GERÇEKLER SU YÜZÜNE ÇIKSIN n Sa­id­Nur­sî'nin­M.­Ke­mal’e­yaz­dý­ðý­ve­o­ri­ji­na­li­nin­Çan­ka­ya Ar­þi­vin­de­bu­lun­du­ðu­id­di­a­e­di­len­mek­tup­la­il­gi­li­tar­týþ­ma­lar, res­mî­i­de­o­lo­ji­kay­nak­lý­ge­rek­çe­ler­le­giz­li­tu­tu­lan­ar­þiv­bel­ge­le­ri­nin­ta­ma­men­ka­mu­o­yu­na­a­çýl­ma­sý­ve­þim­di­ye­ka­dar­ört­bas e­di­len­ger­çek­le­rin­su­yü­zü­ne­çýkmasý­gereðini­tekrar­hatýrlattý.

Kudüs’te bulunan ve dünyanýn en eski ikinci mescidi olan Mescidi Aksa, þehirdeki Müslümanlar için bir sembol olmanýn yaný sýra en büyük ibadet mekâný olarak da kullanýlýyor. Kudüs esnafýnýn buluþma mekâný olan caminin büyük bir kýsmý vakit namazlarýnda doluyor. Namaz sonrasýnda avluda dinî sohbetler yapýlýrken, birçok kiþi de içeride Kur’âný Kerim okumayý tercih ediyor. Haberi sayfa 7’te

MEB'USLARA DAÐITILAN BÝLDÝRÝ ÝLE AYNI n Ha­ber­türk­ ga­ze­te­si­nin­ man­þet­ten­ du­yur­du­ðu­ mek­tu­bun, Bi­rin­ci­Mec­lis­te­ki­mil­let­ve­kil­le­ri­ne­da­ðý­tý­lan­on­mad­de­lik­be­yan­na­me­ i­le­ ör­tüþ­tü­ðü­ i­fa­de­ e­di­lir­ken,­ met­nin­ on­dan­ ön­ce M.­Ke­mal'e­ve­ril­di­ði­yö­nün­de­ki­id­di­a­nýn­her­yö­nüy­le­tah­kik ve­te­yi­de­muh­taç­ol­du­ðu­vur­gu­la­ný­yor.

GÜNEÞ TUTULMASI DOLAYISIYLA

Kâbe’de küsuf namazý

SAÝD NURSÎ’NÝN BEYANNAMESÝNÝ MECLÝSTE M. KEMAL’E KÂZIM KARABEKÝR OKUMUÞTU

n Kâ­be’de­ve­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin (asm)­kab­ri­nin­bu­lun­du­ðu­Mes­ci­d-i­Ne­be­vî’de,­gü­neþ­tu­tul­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­dün­öð­le sa­at­le­ri­ne­doð­ru­‘’kü­suf­na­ma­zý’’­ký­lýn­dý. Na­ma­zýn­ar­dýn­dan­Kâ­be­ve­Mes­ci­d-i­Ne­be­vî­i­mam­la­rý,­gü­neþ­tu­tul­ma­sý­i­le­il­gi­li­hut­be ver­di­ve­Pey­gam­be­ri­mi­zin­ne­den­‘’kü­suf­na­ma­zý’’­kýl­dý­ðý­ný­an­lat­tý.­Haberi sayfa 16’da

“Þu inkýlâb-ý azîmin temel taþlarý saðlam gerek” 10 maddelik beyannamenin tam metni 2. sayfada

PARALI ASKERLÝÐE GEÇTÝ

42 BÝNDEN 34 BÝNE ÝNDÝ

Almanya’da zorunlu askerlik sona erdi

Belçika ordusu Artýk ekmek küçülmeye el deðmeden devam edecek satýlacak

En düþük memur maaþý 1460 lira

n Al­man­Fe­de­ral­Or­du­sunda­1957 yý­lýn­da­ ilk­ de­fa­ 9­ bin­ 773­ as­kerle baþ­la­yan­zo­run­lu­as­ker­lik­hiz­me­ti, 3­O­cak­2011­ta­ri­hin­den­i­ti­ba­ren­ül­ke­ ge­ne­lin­de­ 12­ bin­ 150­ as­ke­rin son­ de­fa­ si­lâh­ al­tý­na­ a­lýn­ma­sýy­la son­ bul­du.­ Pa­ra­lý­ as­ker­lik­te­ per­so­nel­sa­yý­sý­240­bin­den­185­bi­ne­dü­þü­rü­le­cek.­ Ye­ni­ uy­gu­la­ma­ en­ çok çif­te­va­tan­daþ­la­rý­et­ki­le­ye­cek.

n Bel­çi­ka­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri­mo­dern­leþ­me­sü­re­cin­de,­2008’den­bu­ya­na baþ­lat­tý­ðý­kü­çül­me­yi­2011’de­de­de­vam­et­ti­re­cek.­Sa­vun­ma­Ba­kan­lý­ðý ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­36­bin­200­as­ker­sa­yý­sý­i­le­ka­pa­tý­lan­2010­yý­lýn­dan­son­ra­2011­so­nu­i­çin­be­lir­le­nen­he­def 34­bin­ol­du.­Üç­se­ne­ön­ce­bün­ye­sin­de­42­bin­as­ker­bu­lun­du­ran­Bel­çi­ka,­a­raç­a­lý­mý­na­hýz­ve­re­cek.

n Memur­ma­aþ­kat­sa­yý­la­rý,­yüzde 0,21’lik­enf­las­yon­far­ký­ve­yüz­de 4’lük­O­cak­zam­mý­na­gö­re­ye­ni­den be­lir­len­di.­Buna­gö­re­yüz­de­4,22­o­la­rak­be­lir­le­nen­me­mur­ma­aþ­zam­mý, den­ge­taz­mi­na­tý­ve­a­i­le­yar­dý­mýn­da­ki­ar­týþ­da­da­hil­e­dil­di­ðin­de,­yüz­de 5,1­i­le­yüz­de­12,3­dü­ze­yi­ne­yük­se­le­cek.­12’nin­1’indeki­bir­hizmetlinin yeni­maaþý­1460­liraya­yükselecek.

Haberi sayfa 7’de

Haberi sayfa 7’de

Mescid-i Aksa’ya ziyaretçi akýný

AMBALAJLA VERÝLECEK

n Ta­rým­ ve­ Kö­yiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý­nýn ha­zýr­la­dý­ðý­yö­net­me­lik­tas­la­ðý,­ek­me­ðin­ ta­þýn­ma­sý­ ve­ sa­tý­þa­ su­nul­ma­sý­ sý­ra­sýn­da­ u­yul­ma­sý­ ge­re­ken hij­ye­nik­ku­ral­la­rý­be­lir­li­yor.­Ek­mek, el­deð­me­si­ni­en­gel­le­ye­cek­þe­kil­de tez­gâh­ar­ka­sýn­da­sa­tý­cý­kon­tro­lün­de­ ve­ uy­gun­ bir­ am­ba­laj­ mal­ze­me­si­ i­çin­de­ tü­ke­ti­ci­ye­ ve­ri­le­cek. Ga­ze­te­ye­sa­rýl­ma­ya­cak. Haberi sayfa 3’te

ÖÐRETMENE 1974 TL

Haberi sayfa 11’de

ISSN 13017748

ANKARA ÝLE GAZZE ARASINDA KARDEÞLÝK KÖPRÜSÜ

Haberi sayfa 5’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Allah’ýn­ dinine­ sarýlýp­ birlik­ olduðunuz­ gibi,­ içinizden­ bir­ de­ öyle­ bir­ topluluk­ bulunsun­ ki,­ onlar­ insanlarý­ hayra çaðýrsýn,­iyiliði­tavsiye­edip­kötülükten­sakýndýrsýn.­Ýþte­onlar­kurtuluþa­erenlerin­ta­kendisidir. Âl-i Ýmran Sûresi: 104 / Âyet-i Kerime Meâli

Said Nursî’nin, ilk Meclis’te Mustafa Kemal’e okunan 10 maddelik beyannâmesi

'Þu inkýlâb-ý azîmin temel taþlarý saðlam gerek' s­tan­bul’da­ki­ çok­ e­hem­mi­yet­li ve­ mu­vaf­fa­ký­yet­li­ hiz­me­tin­den, Türk­ Mil­l e­t i­n e­ pek­ zi­y a­d e men­f a­a t­l er­ hu­s û­l e­ gel­d i­ð i­n i mü­þa­he­de­ e­den­ An­ka­ra­ hü­kû­me­ti,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ kýy­met ve­e­hem­mi­ye­ti­ni­tak­dir­e­de­rek, An­ka­ra’ya­dâ­vet­e­der­ler.­ M.­Ke­mal­Pa­þa,­þif­re­i­le­dâ­vet­et­miþ­i­se­de, ce­va­ben,­ “Ben,­ teh­li­ke­li­ yer­de­ mü­ca­he­de­ et­mek­ is­ti­yo­rum.­ Si­per­ ar­ka­sýn­da­ mü­ca­he­de et­mek­ho­þu­ma­git­mi­yor.­A­na­do­lu’dan­zi­ya­de bu­ra­yý­da­ha­teh­li­ke­li­gö­rü­yo­rum”­de­miþ­tir.­ Üç­de­fa­þif­re­i­le­dâ­vet­e­di­li­yor.­Es­ki­Van­Va­li­si, dos­tu­me­bus­Tah­sin­Bey­va­sý­ta­sýy­la­dâ­vet­e­dil­di­ði­i­çin,­ni­ha­yet­ka­rar­ve­rir­ve­An­ka­ra’ya­ge­lir.­ An­ka­ra’da­ al­kýþ­lar­la­ kar­þý­la­nýr;­ fa­kat,­ ü­mit et­ti­ði­mu­hi­ti­bu­la­maz.­Ken­di­si,­Ha­cý­Bay­ram ci­va­rýn­da­ i­ka­met­ e­der.­ Mec­lis-i­ Me­bu­san’da dî­ne­kar­þý­gör­dü­ðü­lâ­kayd­lýk­ve­Garb­lý­laþ­mak ba­ha­ne­si­al­týn­da­Türk­mil­le­ti­nin­kud­sî­me­fa­hir-i­ ta­ri­hi­ye­si­ o­lan­ þe­a­ir-i­ Ýs­lâ­mi­ye­den­ bir so­ðuk­luk­ gör­dü­ðü­ i­çin,­ me­bus­la­rýn­ i­ba­de­te, bil­has­sa­ na­ma­za­ mü­da­vim­ ol­ma­la­rý­nýn­ lü­zûm­ ve­ e­hem­mi­ye­ti­ne­ da­ir­ bir­ be­yan­nâ­me neþ­re­der­ ve­ me­bus­la­ra­ da­ðý­týr;­ Kâ­zým­ Ka­ra­be­kir­Pa­þa­da­M.­Ke­mal’e­o­kur.­ O­be­yan­nâ­me­þu­dur: *** Ey­mü­ca­hi­dîn-i­Ýs­lâm,­ey­ehl-i­hâl­ve­akd!­ Bu­ fa­ki­rin­ bir­ me­se­le­de­ on­ sö­zü­nü,­ bir­kaç na­si­ha­ti­ni­din­le­me­ni­zi­ri­ca­e­di­yo­rum. 1.­Þu­mu­zaf­fe­ri­yet­te­ki­ha­ri­ku­lâ­de­nî­met-i­­lâ­hi­ye­bir­þük­ran­is­ter­ki,­de­vam­et­sin,­zi­ya­de­ol­sun.­ Yok­sa,­ ni­met­ böy­le­ þü­kür­ gör­mez­se,­ gi­der.­Ma­dem­ki­Kur’ân’ý­Al­lah’ýn­tev­fî­kýy­la­düþ­ma­nýn­hü­cu­mun­dan­kur­tar­dý­nýz;­Kur’ân’ýn­en sa­rih­ve­en­kat’î­em­ri­o­lan­sa­lât­gi­bi­fe­râ­i­zi­im­ti­sâl­et­me­niz­lâ­zým­dýr,­ta­o­nun­fey­zi,­böy­le­ha­ri­ka­sû­re­tin­de­üs­tü­nüz­de­te­vâ­lî­ve­de­vam­et­sin.­ 2.­Â­lem-i­Ýs­lâ­mý­mes­rur­et­ti­niz,­mu­hab­bet ve­te­vec­cü­hü­nü­ka­zan­dý­nýz;­lâ­kin,­o­te­vec­cüh ve­mu­hab­be­tin­i­da­me­si,­þe­â­ir-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­il­ti­zam­ i­le­ o­lur:­ Zi­ra,­ Müs­lü­man­lar­ Ýs­lâ­mi­yet ha­se­biy­le­si­zi­se­ver­ler. 3.­ Bu­ â­lem­de,­ ev­li­yâ­ul­lah­ hük­mün­de­ o­lan ga­z i­ ve­ þü­h e­d â­l a­r a­ ku­m an­d an­l ýk­ et­t i­n iz; Kur’ân’ýn­e­vâ­mir-i­kat’i­ye­si­ne­im­ti­sâl­et­mek­le ö­te­ki­â­lem­de­de­o­nu­râ­nî­gü­ru­ha­re­fik­ol­ma­ya­ça­lýþ­mak,­âl-i­him­met­li­le­rin­þe’ni­dir:­Yok­sa,­ bu­ra­da­ ku­man­dan­ i­ken,­ o­ra­da­ bir­ ne­fer­den­is­tim­dâd-ý­nur­et­me­ye­muz­tar­ka­la­cak­sý­nýz.­ Bu­ dün­ya-i­ de­ni­ye,­ þan­ ve­ þe­re­fiy­le­ öy­le bir­me­ta­de­ðil­ki,­ak­lý­ba­þýn­da­ki­in­san­la­rý­iþ­bâ et­sin,­tat­min­et­sin­ve­mak­sud-u­biz­zat­ol­sun. 4.­Bu­mil­let-i­Ýs­lâ­mýn­ce­ma­at­le­ri,­her­ne­ka­dar­bir­ce­ma­at­na­maz­sýz­kal­sa,­hat­ta­fa­sýk­da ol­sa,­ yi­ne­ baþ­la­rýn­da­ki­ni­ mü­te­dey­yin­ gör­mek is­ter.­Hat­ta,­u­mum­Þark­ta,­u­mum­me­mur­la­ra da­ir­en­ev­vel­sor­duk­la­rý­su­al­bu­i­miþ:­“A­ca­ba na­maz­ ký­lý­yor­lar­ mý?”­ der­ler.­ Na­maz­ ký­lar­sa, mut­lak­ em­ni­yet­ e­der­ler,­ kýl­maz­sa,­ ne­ ka­dar muk­te­dir­ol­sa,­na­zar­la­rýn­da­müt­te­hem­dir.­ Bir­ za­m an,­ Bey­t üþ­þ e­b ap­ a­þ â­i ­r in­d e­ is­y an var­dý.­Ben­git­tim,­sor­dum:­ “Se­bep­ne­dir?”­ De­di­ler­ki:­ “Kay­ma­ka­mý­mýz­na­maz­kýl­mý­yor­du;­öy­le­din­siz­le­re­na­sýl­i­ta­at­e­de­ce­ðiz?”­Hal­bu­ki,­bu­sö­zü

Ý

dîn­ku­man­dan­lar­ve­bü­yük­mec­lis­tak­lit­e­di­lir. Ku­sur­la­rý­ný­mil­let­ya­tak­lit­ve­ya­ten­kit­e­de­cek i­ki­si­de­za­rar­dýr.­De­mek,­on­lar­da­hu­kû­kul­lah, hu­kûk-u­i­ba­dý­da­ta­zam­mun­e­di­yor.­Sýrr-ý­te­va­tür­ ve­ ic­maý­ ta­zam­mun­ e­den­ ve­ had­siz­ ih­bâ­râ­tý­ ve­ de­lâ­i­li­ din­le­me­yen­ ve­ saf­sa­ta-i­ ne­fis ve­ ves­ve­se-i­ þey­tan­dan­ ge­len­ bir­ veh­mi­ ka­bul e­den­a­dam­lar­la­ha­ki­kî­ve­cid­dî­iþ­gö­rül­mez.­ Þu­in­ký­lâb-ý­a­zî­min­te­mel­taþ­la­rý­sað­lam­ge­rek.­ Þu­ mec­li­sin­ þah­si­yet-i­ ma­ne­vi­ye­si,­ sa­hip ol­du­ðu­ kuv­vet­ ci­he­tiy­le,­ ma­na-i­ sal­ta­na­tý­ de­ruh­te­ et­miþ­tir.­ E­ðer,­ þe­â­ir-i­ Ýs­lâ­mi­ye­yi­ biz­zat im­ti­sal­ et­mek­ ve­ et­tir­mek­le­ mâ­nâ-i­ hi­lâ­fe­ti da­hi­ ve­kâ­le­ten­ de­ruh­te­ et­mez­se,­ ha­yat­ i­çin dört­ þe­ye­ muh­taç,­ fa­kat­ an’a­ne-i­ müs­te­mir­re i­le­gün­de­la­a­kal­beþ­de­fa­dî­ne­muh­taç­o­lan­þu fýt­ra­tý­ bo­zul­ma­yan­ ve­ leh­vi­yat-ý­ me­de­ni­ye­ i­le ih­ti­ya­cat-ý­ru­hi­ye­si­ni­u­nut­ma­yan­mil­le­tin­hâ­cât-ý­ dî­ni­ye­si­ni­ mec­lis­ tat­min­ et­mez­se,­ bil­mec­bu­ri­ye,­ mâ­nâ-i­ hi­lâ­fe­ti­ ta­ma­men­ ka­bul et­ti­ði­niz­is­me­ve­res­me­ve­lâf­za­ve­re­cek­ve­o mâ­nâ­yý­ i­da­me­ et­mek­ i­çin­ kuv­ve­ti­ da­hi­ ve­re­cek.­ Hal­bu­ki,­ mec­lis­ e­lin­de­ bu­lun­ma­yan­ ve mec­lis­ta­rî­kýy­la­ol­ma­yan­böy­le­bir­kuv­vet,­in­þi­kak-ý­a­sa­ya­se­be­bi­yet­ve­re­cek­tir.­Ýn­þi­kak-ý­a­sa­i­se,­“Al­lah’ýn­dî­ni­ne­ve­Kur’ân’a­hep­bir­lik­te­sým­sý­ký­sa­rý­lýn.”­ (Âl-i­Ým­ran­Sû­re­si:­103.)­ â­ye­ti­ne­ zýt­týr.­ Za­man,­ ce­ma­at­ za­ma­ný­dýr.­ Ce­ma­a­tin­ru­hu­o­lan­þahs-ý­mâ­ne­vî­da­ha­me­tin­dir­ ve­ ten­fîz-i­ ah­kâm-ý­ þer’i­ye­ye­ da­ha­ zi­ya­de muk­te­dir­dir.­Ha­li­fe-i­þah­sî,­an­cak­o­na­is­ti­nad i­le­ve­zâ­i­fi­de­ruh­te­e­de­bi­lir.­Ce­ma­a­tin­ru­hu­o­lan­þahs-ý­ma­ne­vî­e­ðer­müs­ta­kim­ol­sa,­zi­ya­de par­lak­ ve­ kâ­mil­ o­lur.­ E­ðer­ fe­na­ ol­sa,­ pek­çok fe­na­ o­lur.­ Fer­din­ i­yi­li­ði­ de,­ fe­na­lý­ðý­ da­ mah­dut­tur;­ce­ma­a­tin­i­se­gayr-i­mah­dut­tur.­Ha­ri­ce söy­le­yen­ler­de­na­maz­sýz,­hem­de­eþ­ký­ya­i­di­ler.­ man­da­ve­me­de­ni­yet-i­Kur’ân’ýn­za­man-ý­zu­- kar­þý­ ka­zan­dý­ðý­nýz­ i­yi­li­ði,­ da­hil­de­ki­ fe­na­lýk­la 5.­ En­bi­yâ­nýn­ ek­se­ri­ þark­ta­ ve­ hü­ke­ma­nýn hu­ru­gel­di­ði­bir­an­da,­lâ­kay­da­ne­ve­ih­mal­kâ­- boz­ma­yý­nýz.­ Bi­lir­si­niz­ ki,­ e­be­dî­ düþ­man­la­rý­nýz að­le­bi­ garb­da­ gel­me­si­ Ka­der-i­ E­ze­lî’nin­ bir râ­ne­ müs­bet­ bir­ iþ­ gö­rül­mez.­ Men­fi­ce,­ tah­- ve­ zýt­la­rý­nýz­ ve­ ha­sým­la­rý­nýz­ Ýs­lâ­mýn­ þe­â­i­ri­ni rem­z i­d ir­ ki,­ þar­k ý­ a­y a­ð a­ kal­d ý­r a­c ak­ din­ ve rip­kâ­râ­ne­ iþ­ i­se;­ bu­ ka­dar­ rah­ne­le­re­ ma­ruz tah­rip­ e­di­yor­lar.­ Öyle­ ise,­ zarurî­ vazifeniz, þeâiri­ihya­ve­muhafaza­etmektir.­Yok­sa,­þu­ur­kalb­dir,­a­kýl­ve­fel­se­fe­de­ðil­dir.­Ma­dem­Þar­ký ka­lan­Ýs­lâm,­za­ten­muh­taç­de­ðil­dir.­ in­ti­ba­ha­ ge­tir­di­niz;­ fýt­ra­tý­na­ mu­va­fýk­ bir­ ce­9.­Si­zin­mu­zaf­fe­ri­ye­ti­ni­zi­ve­hiz­me­ti­ni­zi­tak­- suz­o­la­rak­þu­ur­lu­düþ­ma­na­yar­dým­dýr.­Þe­â­ir­de re­yan­ve­ri­niz.­Yok­sa,­sa’yi­niz­ya­he­ba­en­men­dir­e­den­ve­si­zi­se­ven,­cum­hur-u­mü’mi­nîn­dir te­ha­vün,­za­af-ý­mil­li­ye­ti­gös­te­rir;­za­af­i­se,­düþ­Said Nursî, Meclis’te su­ra­gi­der­ve­ya­sat­hî­ka­lýr.­ ve­bil­has­sa­ta­ba­ka-i­a­vâm­dýr­ki,­sað­lam­Müs­lü­- ma­ný­tev­kif­et­mez,­teþ­cî­e­der. Kâzým Karabekir’in “Has­bü­nal­lah­ve­ni’me’l-ve­kil.­/­Al­lah­bi­ze­ye­6.­ Has­mý­nýz­ ve­ Ýs­lâ­mi­yet­ düþ­ma­ný­ Ýn­gi­liz, man­lar­dýr;­si­zi­cid­dî­se­ver­ve­tu­tar­ve­si­ze­min­ter­O­ne­gü­ zel­ve­kil­dir.”­(Âl-i­Ým­ran­Sû­re­si:­173.) din­de­ki­ ka­yýt­sýz­lýð’ý­nýz­dan­ pek­ faz­la­ is­ti­fa­de net­tar­dýr­ve­fe­da­kâr­lý­ðý­ný­zý­tak­dir­e­der­ler.­Ve­in­Mustafa Kemal’e okuduðu “Ni’me’l-mev­ lâ­ve­ni’me’n-na­sîr.­/­O­ne­gü­zel et­ti­ler­ ve­ e­di­yor­lar.­ Hat­ta­ di­ye­bi­li­rim­ ki,­ Yu­ti­ba­ha­gel­miþ­en­ce­sim­ve­müt­hiþ­bir­kuv­ve­ti­si­"19 Ocak 1923" tarihli 10 dost­ve­O­ne­gü­zel­yar­dým­cý­dýr.”­(En­fal­Sû­re­si: nan­ ka­dar­ Ýs­lâ­ma­ za­rar­ ve­ren,­ din­de­ ih­ma­li­ze­tak­dim­e­der­ler.­Siz­da­hi,­e­vâ­mir-i­Kur’â­ni­ye­yi maddelik beyannâmesinde 40.) *** niz­den­ is­ti­fa­de­ e­den­ in­san­lar­dýr.­ Mas­la­hat-ý im­ti­sâl­i­le­on­la­ra­it­ti­sâl­ve­is­ti­nad­et­me­niz,­mas­Bu­me­ b u­ s a­ n a­hi­ t ap,­na­maz­ký­lan­la­ra­alt­mýþ Ýs­lâ­mi­ye­ve­se­lâ­met-i­mil­let­na­mý­na,­bu­ih­ma­la­ h at-ý­Ýs­ l âm­nâ­ m ý­ n a­za­ r u­ r î­ d ir.­Yok­ s a,­Ýs­ l â­ m i­ þöyle diyordu: “Âlem-i li­ a’mâ­le­ teb­dil­ et­me­niz­ ge­rek­tir.­ Gö­rü­lü­yor yet­ten­te­cer­rüd­e­den­bed­baht,­mil­li­yet­siz,­Av­ru­- me­bus­ da­ha­ i­lâ­ve­ e­der.­ Na­maz­gâh­ o­lan­ kü­Ýslâm içinde mühim ve ki,­ Ýt­ti­hat­çý­la­rýn­ o­ ka­dar­ a­zim­ se­ba­tý­ ve­ fe­da­pa­mef­tu­nu­frenk­mu­kal­lit­le­ri­ni­a­vam-ý­Müs­li­- çü­cük­o­da­yý,­bü­yük­bir­o­da­ya­teb­dil­et­ti­rir.­ inkýlâbvârî bir iþ görmek, Bu­par­ça,­me­bus­la­ra­ve­u­mum­ku­man­dan­kâr­lýk­la­rýy­la,­ hat­ta­ Ýs­lâ­mýn­ þu­ in­ti­ba­hý­na­ da mî­ne­ter­cih­et­mek­mas­la­hat-ý­Ýs­lâ­ma­mü­na­fi­ol­la­ r a­ ve­ u­le­ma­la­ra­ o­kut­tu­rul­mak­la,­ re­is­le­ þid­se­bep­ol­duk­la­rý­hal­de,­bir­kýs­mý­din­de­la­u­ba­li­du­ðun­dan,­â­lem-i­Ýs­lâm­na­za­rý­ný­baþ­ka­ta­ra­fa Ýslâmiyetin desatirine det­ li­bir­mü­na­ka­þa­ya­se­be­bi­yet­ve­rir.­ lik­tav­rý­ný­gös­ter­dik­le­ri­i­çin,­da­hil­de­ki­mil­let­çe­vi­re­cek­ve­baþ­ka­sýn­dan­is­tim­dat­e­de­cek­tir.­ inkýyad ile olabilir, Bir­gün­di­vân-ý­ri­ya­set­te,­el­li-alt­mýþ­me­bus­i­ten­nef­ret­ve­tez­yif­gör­dü­ler.­Ha­riç­te­ki­Ýs­lâm­10.­ Bir­ yol­da­ do­kuz­ ih­ti­mal-i­ he­lâ­ket,­ tek baþka olamaz, hem lar,­din­de­ki­ih­mal­le­ri­ni­gör­me­dik­le­ri­i­çin,­on­bir­ih­ti­mal-i­ne­cat­var­sa,­ha­ya­týn­dan­vaz­geç­- çin­de,­kar­þý­lýk­lý­fi­kir­te­â­ti­sin­de,­M.­Ke­mal­Pa­þa, la­ra­tak­dir­ve­hür­met­ver­di­ler­ve­ve­ri­yor­lar.­ miþ­mec­nun­bir­ce­sur­lâ­zým­ki;­o­yo­la­sü­lûk “Si­zin­ gi­bi­ kah­ra­man­ bir­ ho­ca­ bi­ze­ lâ­zým­dýr. olmamýþ; olmuþ ise, 7.­Â­lem-i­kü­für,­bü­tün­ve­sâ­i­tiy­le­ve­me­de­et­sin.­Þim­di,­yir­mi­dört­sa­at­ten­bir­sa­a­ti­iþ­gal Si­zi,­ yük­sek­ fý­kir­le­ri­niz­den­ is­ti­fa­de­ et­mek­ i­çin çabuk ölüp, sönmüþ.” ni­ye­tiy­le,­fel­se­fe­siy­le,­fü­nû­nuy­la,­mis­yo­ner­le­e­den­na­maz­gi­bi­za­ru­ri­yat-ý­di­ni­ye­nin­im­ti­sa­- bu­ra­ya­ça­ðýr­dýk.­Gel­di­niz,­en­ev­vel­na­ma­za­da­riy­le­ â­lem-i­ Ýs­lâ­ma­ hü­cum­ ve­ mad­de­ten­ u­lin­d e­ yüz­d e­ dok­s an­ do­k uz­ ih­t i­m âl-i­ ne­c at ir­þey­le­ri­yaz­dý­nýz,­a­ra­mý­za­ih­ti­lâf­ver­di­niz”­der.­ Bu­söz­ü­ze­ri­ne,­Be­di­üz­za­man,­bir­kaç­ma­kul zun­za­man­dan­be­ri­ga­le­be­et­ti­ði­hal­de,­â­lemvar;­ yal­nýz­ gaf­let,­ ten­bel­lik­ hay­si­ye­tiy­le,­ bir sî­ n e­ s in­ d e­ yer­ tu­ t a­ m az.­ De­ m ek,­ â­ l em-i­ Ýs­ l âm ce­ va­bý­ver­dik­ten­son­ra,­þid­det­le­ve­hid­det­le­i­ki i­Ýs­lâ­ma­di­nen­ga­le­be­e­de­me­di.­Ve­da­hi­lî­bü­ih­ti­mal­ za­rar-ý­ dün­ye­vî­ o­la­bi­lir:­ Hal­bu­ki,­ fe­i­ ç in­ d e­ mü­ h im­ ve­ in­ k ý­ l âb­ v â­ r î­ bir­ iþ­ gör­ m ek, tün­ fi­râk-ý­ dâl­le-i­ Ýs­lâ­mi­ye­ de,­ bi­rer­ kem­mi­râ­i­zin­ter­kin­de,­dok­san­do­kuz­ih­ti­mâl-i­za­rar par­ma­ðý­ný­i­le­ri­u­za­ta­rak,­“Pa­þa,­Pa­þa!­Ýs­lâ­mi­yet­ye-i­ ka­lî­le-i­ mu­zýr­ra­ sû­re­tin­de­ mah­kûm­ kal­- Ýs­l â­m i­y e­t in­ de­s a­t i­r i­n e­ in­k ý­y ad­ i­l e­ o­l a­b i­l ir, var.­ Yal­nýz,­ gaf­le­te,­ da­lâ­le­te­ is­ti­nad­ e­den­ tek te,­î­man­dan­son­ra­en­yük­sek­ha­kî­kat­na­maz­dýr. Na­maz­kýl­ma­yan­ha­in­dir;­ha­i­nin­hük­mü­mer­dý­ðý­ ve­ Ýs­lâ­mi­yet,­ me­ta­ne­ti­ni­ ve­ sa­lâ­be­ti­ni baþ­ka­ o­la­maz,­ hem­ ol­ma­mýþ;­ ol­muþ­ i­se,­ ça­- bir­ih­ti­mal-i­ne­cat­o­la­bi­lir.­ sün­net­ve­ce­ma­at­le­mu­ha­fa­za­ey­le­di­ði­bir­za­- buk­ö­lüp,­sön­müþ.­ A­ca­ba­di­ne­ve­dün­ya­ya­za­rar­o­lan­ih­mal­ve dud­dur”­der.­Fa­kat­Pa­þa­tar­zi­ye­ve­rir,­i­li­þe­mez. 8.­ Za­af-ý­ dî­ne­ se­bep­ o­lan­ Av­ru­pa­ me­de­ni­- fe­ra­i­zin­ter­ki­ne­ne­ba­ha­ne­bu­lu­na­bi­lir?­Ha­mi­(Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatý, man­da,­ la­u­ba­li­yâ­ne­ Av­ru­pa­ me­de­ni­yet-i­ ha­yet-i­se­ f i­ h a­ n e­ s i­yýr­ t ýl­ m a­ y a­yüz­tut­ t u­ ð u­bir­za­Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul-Mart 2006) bî­se­sin­den­sü­zü­len­bir­ce­re­yan-ý­bid’a­kâ­râ­ne, yet­na­sýl­mü­sa­a­de­e­der?­Ba­hu­sus,­bu­mü­ca­hi­-

‘‘

LÜGATÇE aðleb: Çoðunluðu, galibi. a’mâl: Ameller. an’ane-i müstemirre: Devam ede gelen örf, âdet ve gelenekler. cereyan-ý bid’atkârâne: Dinin aslýnda olmayan, sonradan ihdas edilen adetleri dine sokuþturmaya çalýþarak, dine zarar verme hareketi. cumhur-u mü’minîn: Mü’minlerin umumu. delâil: Deliller. desâtir: Düsturlar. dünya-yý deniyye: Adi, kýymetsiz dünya. ef’âl: Fiiller. ehl-i hâl ü akd: Zor meseleleri halledip sonuca baðlayanlar. evâmir-i kat’iye: Kesin emirler.

evâmir-i Kur’âniye: Kur’ân’ýn emirleri. ferâiz: Farzlar. fýrak-ý dâlle-i Ýslâmiye: Ýslâmdan sapmýþ gruplar. fýtrat: Yaratýlýþ. frenk: Avrupalý. fünun: Fenler. gürûh-u mücâhidin: Mücahidler grubu. hâcât-ý diniye: Dinî ihtiyaçlar. hebâen: Boþu boþuna. hukuk-u ibâd: Kul haklarý. hukukullah: Allah’ýn hukuku. hükema: Filozoflar icmâ’: Fikir birliði. idame: Devam etme, ettirme.

ihtimal-i helâket: Helâk olma ihtimali. ihtimal-i necat: Kurtuluþ ihtimali. iltizam: Lüzumlu görme, kabul etme. inkýlâb-ý azîm: Büyük deðiþim. inkýlâbvâri: Ýnkýlâba benzer deðiþim, inkilâb gibi. inkýyad: Boyun eðme. inþikak-ý âsâ: Birliðin bozulmasý, bölünme. intibah: Uyanma. istimdad-ý nur: Nur ve aydýnlýk için yardým isteme. iþbâ: Doyurma. ittisal: Ulaþma, bitiþme, birleþme. kemmiye-i kalile-i muzýrra: Az miktarda zarar veren. lâakal: En azýndan.

lehviyat-ý medeniye:Medeniyetin gayrimeþrû eðlenceleri. maslahat-ý Ýslâmiye: Ýslâmýn faydasý, menfaati. meclis-i âli: Yüce meclis. medeniyet-i habise: Pis medeniyet. medeniyet-i sefihane: Sefahate düþkün medeniyet. mücâhidîn-i Ýslâm: Ýslâm mücahidleri, Ýslâm için çalýþanlar. rahne: Gedik, yarýk, yýkýk ve bozuk yer. sa’y: Çalýþma, çaba. safsata-i nefis: Nefsin saçmalamasý, yalan ve uydurmasý. salâbet: Saðlamlýk, kuvvetli baðlýlýk. salât: Namaz. sýrr-ý tevatür: Bir sözün nesilden nesile sözüne gü-

venilir büyük bir kalabalýk tarafýndan nakledilmesi sýrrý. sülûk: Yol alma. þahsiyet-i mâneviye: Manevî þahsiyet. þeâir-i Ýslâmiye: Ýslâma ait semboller, simgeler. tazammun: Ýçine alma. tehâvün: Ehemmiyet vermemek, önemsememek. tenfiz-i ahkâm-ý þer’iye: Dini hükümlerin yerine getirilmesi. teþcî: Cesaretlendirme. tevâlî: Sürüp gitme. tevkif: Tutma, durdurma. vesait: Vasýtalar. vesvese-i þeytan: Þeytanýn vesvesesi. zaaf-ý din: Dinî zayýflýk.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ

ISSN 13017748

Hicrî: 1 Safer 1432 Rumî: 23 K. Evvel 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.18 5.32 5.36 5.51 5.47 5.00 5.05 4.58 5.41 5.10 5.38

Güneþ 6.45 7.04 7.04 7.23 7.19 6.28 6.34 6.30 7.12 6.37 7.07

Öðle 11.51 12.01 12.09 12.21 12.16 11.31 11.35 11.27 12.10 11.43 12.10

Ýkindi 14.21 14.23 14.40 14.44 14.37 13.59 14.01 13.49 14.33 14.13 14.38

Ekmeðe el deðmeyecek

Akþam 16.44 16.46 17.03 17.06 17.00 16.22 16.24 16.12 16.55 16.36 17.01

Yatsý 18.04 18.10 18.23 18.30 18.25 17.44 17.46 17.36 18.20 17.56 18.22

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.49 5.53 5.30 5.20 5.31 5.20 5.04 5.06 4.48 5.38 5 .23

Güneþ 7.22 7.22 7.04 6.49 6.59 6.54 6.32 6.39 6.17 7.12 6.48

Öðle 12.16 12.24 11.57 11.50 12.02 11.47 11.37 11.33 11.19 12.05 11.59

Ýkindi 14.35 14.50 14.15 14.16 14.30 14.05 14.07 13.52 13.45 14.23 14.34

Akþam 16.58 17.13 16.38 16.39 16.53 16.28 16.30 16.15 16.08 16.45 16.56

Yatsý 18.24 18.35 18.04 18.01 18.14 17.54 17.50 17.41 17.30 18.12 18.15

TAHLÝL

Said Nursî ve M. Kemal

TARIM BAKANLIÐI, EKMEÐÝN SATIÞINA YENÝ DÜZENLEME GETÝRÝYOR. EKMEK SATIÞ YERLERÝNDE, EKMEÐE, ALICININ EL DEÐMESÝNÝ ENGELLEYECEK ÞEKÝLDE, TEZGÂH ARKASINDA SATICI KONTROLÜNDE SATILACAK. ARTIK ek­me­ði­‘’el­le­me­den’’­a­la­ca­ðýz.­Ek­mek, sa­týþ­yer­le­rin­de,­a­lý­cý­nýn­el­deð­me­si­ni­en­gel­le­ye­cek­þe­kil­de,­tez­gâh­ar­ka­sýn­da,­sa­tý­cý­kont­ro­lün­de­sa­tý­la­cak.­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­‘Ek­me­ðin­Ta­þýn­ma­sý­ve­Sa­tý­þý­na­Ý­liþ­kin Ö­zel­Tek­nik­ve­Hij­yen­Ku­ral­la­rý’na­i­liþ­kin­yö­net­me­lik­tas­la­ðý­ný­gö­rü­þe­aç­tý.­Yö­net­me­lik tas­la­ðý,­ek­me­ðin­ta­þýn­ma­sý­ve­sa­tý­þa­su­nul­ma­sý­sý­ra­sýn­da­u­yul­ma­sý­ge­re­ken­ö­zel­tek­nik­ve hij­yen­ku­ral­la­rý­ný­be­lir­li­yor. Tas­la­ða­ gö­re,­ ek­me­ðin­ ta­þýn­ma­sý­ i­çin kul­la­ný­lan­a­raç,­i­çi­yý­ka­na­rak­te­miz­lik­ya­pý­la­bi­le­cek­ ko­num­da­ ve­ dýþ­ et­ken­ler­den za­rar­gör­me­ye­cek­þe­kil­de­ya­pýl­mýþ­o­la­cak. Ek­mek­ a­ra­ba­la­rý­nýn­ ka­sa­la­rý­nýn­ du­var­la­rý, su­ge­çir­me­yen­yý­ka­na­bi­lir,­za­rar­lý­ve­mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rýn­ yer­leþ­me­si­ne­ i­zin­ ver­me­ye­cek­ pü­rüz­süz­ a­çýk­ renk­li­ mal­ze­me­den­ko­lay­te­miz­le­ne­bi­len,­de­zen­fek­te­e­di­le­bi­len­ö­zel­lik­le­ri­ta­þý­ya­cak. Ek­mek­ka­pa­lý­a­raç­lar­la­ta­þý­na­cak,­ek­mek ta­þý­ma­a­raç­la­rý­sa­de­ce­ek­mek­ta­þý­ma­da­kul­la­-

ný­la­cak­ve­a­raç­la­rýn­ü­ze­rin­de­ek­me­ðin­ü­re­til­di­ði­fý­rý­nýn­a­dý­bu­lu­na­cak.­Ta­þýn­ma­sýn­da plas­tik­ka­sa­lar­kul­la­ný­la­cak­ek­mek­ler,­a­raç­la­rýn­i­çi­ne­bu­laþ­ma­ris­ki­ni­en­a­za­in­di­re­cek­bi­çim­de­yer­leþ­ti­ri­le­cek­ve­ko­ru­na­cak.­Ek­mek ta­þý­ma­da­kul­la­ný­lan­ka­sa­lar­ek­me­ði­bu­laþ­ma­lar­dan­ko­ru­mak­i­çin­te­miz­tu­tu­la­cak.­Bu­ka­sa­lar­uy­gun­þart­lar­da­mu­ha­fa­za­e­di­le­cek,­yer i­le­di­rekt­te­mas­et­me­ye­cek,­te­miz­lik­ve­de­zen­fek­si­yo­na­uy­gun­o­la­cak. Ek­mek­le­te­ma­sý­o­lan­bü­tün­mal­ze­me,­a­let ve­e­kip­man,­et­ki­li­bir­þe­kil­de­te­miz­le­nir­ve­ge­rek­li­du­rum­lar­da­de­zen­fek­te­e­di­lir­ni­te­lik­te­o­la­c ak.­Bu­l aþ­m a­ris­k i­n i­en­a­z a­in­d ir­m e­y i müm­kün­ký­la­cak­bi­çim­de­ya­pýl­mýþ­ve­bu­a­ma­ca­uy­gun­mal­ze­me­den­ü­re­ti­le­cek.­E­kip­ma­nýn­ve­çev­re­sin­de­ki­a­la­nýn­ye­ter­li­te­miz­li­ði­ne­im­kân­ve­re­cek­þe­kil­de­yer­leþ­ti­ri­le­cek.­E­kip­man­ve­ta­þý­ma­a­raç­la­rýn­da­ko­roz­yo­nu­ön­le­mek­i­çin­kim­ya­sal­kat­ký­mad­de­le­ri­nin­kul­la­nýl­ma­sý­ge­rek­ti­ðin­de­bu­mad­de­ler­i­yi­uy­gu­la­ma­il­ke­le­ri­ne­gö­re­kul­la­ný­la­cak.­­Ankara / a a

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ugüne­kadar­Tarihçe-i­Hayat­ve­Mesnevî-i Nuriye­gibi­­temel­eser­le­rin­de­de­fa­at­le­o­ku­duðumuz­ met­nin­ M.­ Ke­mal’e­ ya­zý­lan­ bir mek­tup­ol­du­ðu­þek­lin­de­bir­id­di­a­or­ta­ya­a­týl­dý. Daha­önce­Hür­Adam­filmine­savcýlýk­tarafýndan­ soruþturma­ açýldýðýný­ haberleþtirmiþ­ olan Habertürk­ gazetesi­ bu­ iddiayý­ “Said-i­ Nursî’nin A­ta­türk’e­ 88­ yýl­lýk­ mek­tu­bu:­ Ýs­lâm­ kah­ra­ma­ný Pa­þa­Haz­ret­le­ri­ne”­man­þe­tiy­le­â­le­me­i­lân­et­ti. Buna­göre,­mektubun­orijinali­Çankaya­Köþkü Arþivinde­muhafaza­ediliyormuþ.­Ve­nedense!­yýllarca­saklandýktan­sonra­þimdi­ortaya­çýkarýlmýþ. (O­ar­þi­vle­doðrudan­ilgili­bir­kay­na­ðýn­söz­ko­nu­su­“bel­ge”yi­kuþ­kuy­la­kar­þý­la­dý­ðý­ný­da­kay­de­de­lim.) Gazetenin­ sunum­ þekline­ bakýldýðýnda,­ meselenin­ arkaplanýný­ bilmeyenler,­ Bediüzzaman’ýn M.­Kemal’e­övgüler­düzdüðünü­düþünebilirler. Ki,­ bu­ “övgüler­ düzme”­ ifadesi,­ gazetenin­ ilk sayfadaki­manþet­spotlarýnda­aynen­yer­almakta. Peki,­böyle­birþey­mümkün­mü­ve­vaki­mi? Dediðimiz­ gibi,­ on­ maddeden­ oluþan­ metin, risalelerde­ yýllardan­ beri­ yayýnlanýyor.­ Niçin­ ve kime­ hitaben­ yazýldýðý­ konusunda­ ise,­ Üstadýn tasdikinden­geçen­Tarihçe’de­þu­bilgi­veriliyor: “Meclis-i­Meb’usanda­ (Birinci­Mecliste)­ dine karþý­gördüðü­lâkaytlýk­ve­garplýlaþmak­bahanesi altýnda­Türk­milletinin­mefahir-i­tarihiyesi­ (tarihî iftihar­vesileleri) olan­þeair-i­Ýslâmiyeden­bir soðukluk­gördüðü­için,­meb’uslarýn­ibadete,­bilhassa­namaza­müdavim­olmalarýnýn­ (devam etmelerinin) lüzum­ve­ehemmiyetine­dair­bir beyanname­neþreder­ve­meb’uslara­daðýtýr;­Kâzým Karabekir­Paþa­da­M.­Kemal’e­okur.”­(s.­218-9) Sonrasý,­yine­Tarihçe’de­þöyle­anlatýlýyor: “Bu­parça­meb’uslara­ve­umum­kumandanlara ve­ ulemalara­ okutturulmakla,­ reisle­ þiddetli­ bir münakaþaya­sebebiyet­verir.­Bir­gün­Divan-ý­Ri­ya­set­te­(Baþ­kan­lýk­Di­vanýnda),­elli-altmýþ­meb’us içinde­karþýlýklý­fikir­teatisinde,­M.­Kemal­Paþa, ‘Si­zin­gi­bi­kah­ra­man­bir­ho­ca­bi­ze­lâ­zým­dýr.­Si­zi yük­sek­ fi­kir­le­ri­niz­den­ is­ti­fa­de­ et­mek­ i­çin­ bu­ra­ya­ça­ðýr­dýk.­Gel­di­niz,­en­ev­vel­na­ma­za­da­ir­þey­le­ri­yaz­dý­nýz,­a­ra­mý­za­ih­ti­lâf­ver­di­niz’­der. “Bu­ söz­ üzerine­ Bediüzzaman,­ birkaç­ mâkul cevabý­ verdikten­ sonra,­ þiddetle­ ve­ hiddetle­ iki parmaðýný­ ileri­ uzatarak,­ ‘Paþa,­ Paþa!­ Ýslâmiyette imandan­ sonra­ en­ yüksek­ hakikat­ namazdýr. Namaz­kýlmayan­haindir,­hainin­hükmü­merduttur­ (reddedilip­ dýþlanmýþtýr) ’­ der.­ Fakat­ Paþa tarziye­verir­(özür­diler),­iliþemez.”­(a.g.e.,­s.­226) Söz­ ko­nu­su­ kay­nak­lar­da­ “mek­tup”­ de­ðil,­ “be­yan­na­me”­o­la­rak­zik­re­di­len­met­nin­ba­þýn­da­ki­hi­tap­ta­ ad­res­ ve­ mu­ha­tap­ “Ey­ mü­ca­hi­dî­n-i­ Ýs­lâm ve­ ey­ eh­l-i­ hal­lü­ akd”­ i­ba­re­siy­le­ mil­let­ve­kil­le­ri baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­devrin­bütün­idarecileri­olarak gösterilirken,­üzerindeki­tarih­13­Ocak­1923. Habertürk’ün­ doðruluðu­ kendisinden­ menkul “belge”sinde­gösterilen­ise­farklý:­23­Kasým­1922. Pe­ki,­Sa­id­Nur­sî,­o­be­yan­na­me­yi­ön­ce­mek­tup þek­lin­de­ M.­ Ke­mal’e­ ve­rip­ ar­dýn­dan­ mil­let­ve­kil­le­ri­ne­ ses­le­nen­ bir­ me­tin­ ha­li­ne­ ge­ti­re­rek­ da­ðýt­mýþ­o­la­bi­lir­mi?­Kuv­vet­li­de­lil­ler­le­is­pa­ta­muh­taç o­lan­böy­le­bir­ih­ti­mal­ye­ni­hu­sus­la­rý­ak­la­ge­ti­rir. “M.­Ke­mal’e­ya­zý­lan­mek­tup­la­is­te­nen­ne­ti­ce­a­lý­na­ma­mýþ­ki,­ay­ný­me­tin­da­ha­son­ra­bü­tün­mil­let­ve­kil­le­ri­ne­ ve­ ku­man­dan­la­ra­ da­ðý­týl­mýþ;­ Ka­ra­be­kir­ ta­ra­fýn­dan­ M.­ Ke­mal’e­ o­kun­muþ;­ o­nun­ bu ka­dar­kýz­ma­sý­nýn­bir­se­be­bi­de­giz­li­kal­ma­sý­ný­is­te­di­ði­mek­tu­bun­bu­ka­dar­ya­yýl­ma­sý­i­miþ”­gi­bi... Mek­tu­bun­ön­ce­o­na­ya­zýl­dý­ðý­ný­farz­et­sek­da­hi,­M.­Ke­mal’in­bü­tün­Müs­lü­man­lar­ta­ra­fýn­dan “Ýs­lâm­ kah­ra­ma­ný”­ o­la­rak­ gö­rül­dü­ðü­ ve­ ger­çek ni­yet­le­ri­ni­he­nüz­a­çý­ða­vur­ma­dý­ðý­bir­dö­nem­de kul­la­nýl­ma­sý­ga­yet­nor­mal­o­lan­ne­za­ket­cüm­le­le­ri­ni­“öv­gü­ler­düz­mek”­o­la­rak­tak­dim­e­den­bir su­num,­dü­ne­ka­dar­ö­zel­lik­le­“A­ta­türk­düþ­ma­ný” ol­mak­la­suç­la­nan­Be­di­üz­za­man’ý­da,­“din­dar­A­ta­türk”­ i­ma­jý­ i­çin­ is­tis­mar­ et­me­ a­þa­ma­sý­na­ ge­çil­di­ði­nin­ye­ni­bir­te­za­hü­rü­o­la­rak­gö­rül­me­li. Oy­sa­ Sa­id­ Nur­sî’nin,­ M.­ Ke­mal’le­ biz­zat­ gö­rüþ­me­le­rin­de­ yap­tý­ðý­ teþ­his­ler­le­ var­dý­ðý­ ka­na­at­le­rin­kül­li­yat­ta­ki­ka­yýt­la­rý­tam­ter­si­ni­gös­te­ri­yor. Bun­lar­var­ken,­i­ki­si­ni­ba­rýþ­týr­ma­ya­kim­se­he­ves­len­me­sin­ve­bo­þu­na­uð­raþ­ma­sýn;­ba­þa­ra­maz.

B

EKMEK GAZETEYE SARILAMAYACAK SATIÞ yerlerinde ekmek, alýcýnýn el deðmesini engelleyecek þekilde, tezgâh arkasýnda satýcý kontrolünde satýlacak. Ekmek, Türk Gýda Kodeksine uygun bir ambalaj malzemesine sarýlarak veya içine konularak tüketiciye verilecek. Günlük uygulamada olduðu gibi gazete kâðýdýna sarýlamayacak. Ekmek dolabý oksitlenmeye mani olacak (alüminyum, ahþap) malzeme den, hava sirkülasyonuna müsait þekilde yapýlacak. Üzerinde ekmeðin bileþenlerinin yazýlý olduðu liste asýlý olacak. Ekmek, ekmek çeþitleri ve tabiî/katkýsýz ekmek ayrý bölmelerde satýþa sunulacak.

KASALAR KÝLÝTLÝ YERDE TUTULACAK SATIÞ noktasýna getirilen ekmek kasalarý açýkta býrakýlmayacak. Kilitli, anahtarý fýrýn sahibi veya satýcýda olacak þekilde kapalý bir dolapta kilitlenecek ve satýþ yeri yetkilisi tarafýndan açýlarak satýþa arz edilecek. Þimdi olduðu gibi, fýrýndan gelen ekmekler, büfenin, marketin önüne býrakýlamayacak. Haþere ve kemirgen kontrolü için uygun prosedürler uy gulanacak. Mevcut iþyerlerine, yönetmeliðe uyum konusunda süre verilmesi öngörülüyor.

Bolu Daðý’ný kar ve sis bastý D-100 karayolunun Bolu Daðý kesiminde, kar yaðýþý ve sis ulaþýmý olumsuz etkiledi. Dün sabah saatlerinde baþlayan ve aralýklarla devam eden kar yaðýþý ve sis dolayýsýyla, D-100 karayolunun Bolu Daðý kesiminde görüþ mesafesi yer yer 20 metreye kadar düþtü. Kar yaðýþý ve sis özellikle Seymenler, Karalýkdere ve Bakacak mevkilerinde etkili olurken, karayollarý ekipleri trafiðin aksamamasý için Bolu Daðý’nda çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu arada, trafik ekipleri de Bolu Daðý güzergâhýný kullanacak sürücüleri, aþýrý hýz ve yakýn takip yapmamalarý, araçlarýnda çekme halatý, takoz ve zincir bulundurmalarý konusunda uyardý. Bolu / aa Mehmet Zahit Kotku sevenlerince rahmetle hatýrlanýyor.

Zâhid Kotku Hocaefendi anýlýyor MEHMED Zâ­hid­ Kot­ku­ Ho­ca­e­fen­di,­ dün­ya­ya ge­li­þi­nin­Hic­ri­117.­yýl­dö­nü­mün­de­Kur’ân-ý­Ke­rim­ ha­tim­le­riy­le­ ve­ AK­RA­ FM’de­ ö­zel­ prog­ram­lar­la­du­â­lar­la­yâd­e­di­li­yor.­M.­Za­hid­Kot­ku Ho­c a­e ­f en­d i,­ AK­R A­ FM’de­ bu­g ün­ 18­ fark­l ý prog­ram­dan­ o­lu­þan­ ö­zel­ ya­yýn­ a­ký­þýy­la,­ i­kin­di na­ma­zýn­dan­ son­ra­ Sü­ley­ma­ni­ye­ Ca­mii­ ha­zi­re­sin­de­ki­ ka­bir­le­ri­ ba­þýn­da­ ve­ ak­þam­ na­ma­zý­ný mü­te­a­ki­ben­ Ýs­ken­der­pa­þa­ Ca­mi­inde­ se­ven­le­ri ta­ra­fýn­dan­a­ný­la­cak.­Ýstanbul / YENÝ ASYA

Ýpek Yolu yeniden canlandýrýlacak

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, iki farklý modelde ürettiði tramvaylarý Ýstanbullarýn oyuna sundu.

Ýstanbul tramvayýný seçiyor TASARIM ve­mü­hen­dis­li­ði­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­iþ­ti­rak­le­rin­den­ÝS­TAN­BUL U­LA­ÞIM­AÞ.­ta­ra­fýn­dan­ger­çek­leþ­ti­ri­len­ve Tür­ki­ye’de­ü­re­ti­len,­2­fark­lý­mo­del­de­ki­“Ýs­tan­bul­Tram­va­yý”,­Ýs­tan­bul­lu­la­rýn­oy­la­rýy­la se­çi­le­rek­be­lir­le­ne­cek. Ýs­tan­bul­lu­lar­http://www.is­tan­bul­tram­va­yi­ni­se­ci­yor.com/­ad­re­sin­den­a­çý­lan­say­fa­da, A­ve­B­Mo­de­li­o­la­rak­i­sim­len­di­ri­len­her­i­ki Tram­vay­a­ra­cý­na­a­it­Tek­nik­Bil­gi­ler­ve­Gör­sel­le­re­u­la­þa­rak­se­çim­de­bu­lu­na­bi­le­cek­ve 31­O­cak­2011­ta­ri­hi­ne­ka­dar­Oy­la­ma­ya­ka­tý­la­bi­le­cek.­A­ve­B­Mo­de­li­o­la­rak­i­ki­fark­lý ta­sa­rým­da­ü­re­ti­len­tram­vay­lar­Ýs­tan­bul­lu­la­rýn­se­çe­ce­ði­en­düs­tri­yel­ta­sa­rým­kon­sep­ti­ne gö­re­se­ri­o­la­rak­ü­re­ti­le­cek.­Ta­sa­rým­lar­Ýs­-

tan­bul’un­hem­Ray­lý­Sis­tem­Hat­la­rýn­da, hem­de­Yük­sek­Ta­ban­lý­ol­ma­la­rý­dolayýsýyla Ha­fif­Met­ro­Hat­la­rýn­da­kul­la­ný­la­bi­le­cek. 1997­yý­lýn­da­baþ­la­yan­yer­li­a­raç­ta­sar­la­ma ve­ü­ret­me­fik­ri­çer­çe­ve­sin­de­in­san,­bil­gi­ve tek­no­lo­ji­alt­ya­pý­sý­ya­tý­rým­la­rý­ný­art­tý­ra­rak ça­lýþ­ma­la­rý­ný­sür­dü­ren­ÝS­TAN­BUL­U­LA­ÞIM­AÞ,­­bu­sü­reç­i­çe­ri­sin­de­­ü­ret­ti­ði­pro­to­tip­ve­­a­raç­lar­i­le­bu­sa­ha­da­gü­ven­ka­zan­dý.­ Þim­d i­ bu­ se­r i­n in­ de­v a­m ý­ ni­t e­l i­ð in­d e an­cak­ ta­ma­men­ ye­ni­ ve­ fark­lý­ ta­sa­rý­ma sa­hip­ ye­ni­ ne­sil­ tram­vay­ a­raç­la­rý­ný­ ü­ret­mek­ ve­ se­r i­ ü­r e­t i­m e­ geç­m ek­ a­m a­c ýy­l a ye­ni­bir­pro­je­baþ­la­tý­yor.­Bu­pro­je­se­ri­o­la­rak­ ü­re­ti­le­cek­ “Ýs­tan­bul­ A­ra­cý­ný”­ be­lir­le­ye­cek.­­Ýstanbul / Yeni Asya

ÇÝN'DEN baþ­la­ya­rak­A­na­do­lu­ü­ze­rin­den­Av­ru­pa’ya­ka­dar­u­za­nan­ta­ri­hî­Ý­pek­yo­lu’nun,­To­ros­Dað­la­rý­nýn­ya­ma­cýn­da­ki­A­da­na’nýn­Po­zan­tý­il­çe­sin­den­ge­çen­bö­lü­mü­nün­tu­riz­me ka­zan­dý­rýl­ma­sý­i­çin­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Po­zan­tý­Kay­ma­kam­lý­ðý,­Be­le­di­ye­Baþ­kan­lý­ðý­ve­dað o­te­li­Pen­do­sis­Ta­til­Kö­yü’nün­ön­cü­lü­ðün­de,­ta­ri­hî­yo­lu­tu­riz­me­ka­zan­dýr­mak­a­ma­cýy­la­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­nýr­ken,­ilk­kez­ger­çek­leþ­ti­ri­len­do­ða yü­rü­yü­þü­ne­yak­la­þýk­100­ki­þi­ka­týl­dý. Po­zan­tý­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa Çay,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Ý­pek­yo­lu gü­zer­ga­hý­nýn­or­man­lýk­a­la­nýn­tam or­ta­sýn­dan­ge­çen­bö­lü­mün­de­re­ha­bi­li­tas­yon­ça­lýþ­ma­la­rý­yap­mak­i­çin Or­man­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­i­le­gö­rüþ­tük­le­ri­ni­bil­dir­di.­Ý­pek­yo­lu’na­150 met­re­me­sa­fe­de­ de­ Kur­tu­luþ­ Sa­va­þý yýl­la­rý­nýn­ mev­zi­le­ri­nin­ bu­lun­du­ðu­nu,­ bu­ra­yý­ da­ as­lý­na­ uy­gun­ o­la­rak res­to­re­ et­mek­ is­te­dik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­den­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Çay,­‘’Ta­rih­ki­tap­la­rýn­da­ ‘Toz­ Te­pe­si’­ di­ye­ ge­çen ve­A­da­na­i­le­Po­zan­tý’nýn­düþ­man­iþ­ga­lin­den­ kur­ta­rý­lý­þýn­da­ ö­nem­li­ bir ye­ri­ o­lan­ bu­ mev­zi­le­ri­ can­lý­ tut­mak is­ti­yo­ruz’’­ de­di.­ Çay,­ hem­ Ý­pek­yo­lu’nun­re­ha­bi­li­tas­yo­nu,­hem­de­Kur­tu­luþ­ Sa­va­þýn­da­ki­ mev­zi­le­rin­ res­to­re­si­ni­tek­bir­pro­je­ha­lin­de­Çu­ku­ro­va­ Kal­kýn­ma­ A­jan­sý’na­ da­ gö­tür­me­yi plan­la­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­tti.­Adana / aa


4 FARK

Görüþme kaydý Youtube’da yokmuþ!

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

aç gündür ifade etmeye çalýþýyoruz, ihtiyaç hâsýl oldu, tekrarlamakta fayda var: Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatý belgelere dayalý olarak biliniyor. Çünkü genç yaþýnda siyasî ve ilmî tartýþmalarýn içinde bulunmuþ, Selanik’te “hürriyete hitap”ta bulunmuþ, 31 Mart hadisesinde isyan eden taburlarý isyandan vazgeçirmiþ, Van’da talebeleriyle birlikte Ruslar’a ve Ermeni çetelerine karþý “gönüllü alay kumandaný” olarak mücadele etmiþ... Sonraki yýllarda da ona zulmedenler dolayýsýyla hayatý hep kayýt altýnda... Ya cezaevinde, ya gözetim altýnda ya da “hafiye”lerin kontrolünde... Böyle bir hayat için “belge yok” demek mümkün deðil. Bediüzzaman’ýn hayatýný kendilerince ‘kontrol altýna’ almaya çalýþanlarda belge vardýr, ama bu belgeleri milletten gizliyorlar. Bediüzzaman çeyrek asýr hapislerde tutulmadý mý? Sürgünden sürgüne gönderilmedi mi? Kaldýðý evler kontrol altýna alýnmadý mý? Bütün bu iþlerin kayýtsýz olmasý mümkün mü? Eðer bu iþlerin kayýtlarý tutulmadýysa, kabahat tutmayanlardadýr. Yok, tutulduðu halde bu kayýtlarý imha edenler olduysa, yine onlar kabahatlidir. Ýmha edilmedi ve hâlen arþivlerde duruyorsa, bu arþivleri açmayanlar, ‘Belge yoktur’ diyenler suçludur! Düne kadar olmadýðý iddia edilen bir belge dün ortaya çýktý ve konu ile ilgili tartýþma alevlendi. Habertürk gazetesinde (4 Ocak 2011) yer alan belgeye göre Bediüzzaman, M. Kemal’e mektup yazmýþ. Aslýnda bu belgenin orijinal hâli bugüne kadar bilinmiyor olsa da, muhtevasý 80 küsûr yýldýr biliniyordu. Bediüzzaman’ýn hayatýný anlatan eserlerde, milletvekillerine daðýtýldýðý ifade edilen 10 maddelik beyannâme, anlaþýlan daha önce M. Kemal’e de ‘mektup’ olarak yazýlmýþ. Belgeyi açýklayanlar “Bakýn, M. Kemal’e kýzmamýþ” diyorlar. Ýyi de zaten mektubun yazýldýðý tarih belli ve anlaþýlan bu mektup ve beyannâme sonrasý aralarýnda tartýþma yaþanmýþ. Dün Habertürk TV’de konuyu deðerlendiren bir tarihçi, “Bediüzzaman ile M. Kemal’in yüzyüze görüþtüðünün belgesi yok” demeyi sürdürdü. Ýyi de düne kadar bu beyannâme ya da mektup da inkâr ediliyordu, ‘belge’ olarak bilinmiyordu. Yarýn bir gün o görüþmenin de ‘belge’si ortaya çýkarsa ne diyecekler? “Belge” yok diyorlar, ama var olan þahitleri ve belgeleri de görmezden geliyorlar. Konuyu anlatan ki tap lar ne re dey se bir a sýr dýr mey dan da, mahkemelere dahi konu olan eserlerdeki ‘bilgi’lere bugün mü itiraz edilir? Bunlarýn anlayýþýna göre her görüþmenin, her bilginin illâ bir ‘resmî belge’si olacak. Þahitler, konu ile ilgili kitaplar, anlatýlanlar ‘belge’ sayýlmýyor mu? Sýkýlmasalar, “Bediüzzaman ile M. Kemal’in iddia edilen görüþmesinin video kaydý Youtube’da yoktur, o halde bu görüþme olmamýþtýr” diyecekler! Bakýnýz, bir film ve bir sahne nasýl da ‘kule’leri sarsmaya baþladý... Resmî tarihçilerin endiþesini anlamak lâzým. Ýnsan üstü güçler atfettikleri kiþilerin ‘ikaz’ edilmiþ olmasýna bile tahammül edemiyorlar. Bugün itibarýyla inkâr edilemeyen o mektupta Bediüzzaman ne diyor: “Þu inkýlâb-ý azîmin (büyük inkýlâbýn) temel taþlarý saðlam gerek!” Wi ki le aks bel ge le ri dün ya si ya se tin de ye ni tartýþmalara sebep olmuþtu, bu ‘belge’ de yeni tartýþmalarý beraberinde getirecek. ‘Belge’ gizleyerek bu güne kadar gelenlerin iþi, bundan sonra daha zor olacak...

K

Havalar daha da soðuyacak nÝÇ ve Doðu bölgelerde kar yaðýþý beklenirken, hava sýcaklýðý kuzey ve batý bölgelerde azalacak. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, yaðýþlý ve soðuk hava, yurdun büyük bölü münde etkisini sürdürecek. Bugün Marmara’nýn doðusu, Karadeniz, Ýç Ege, Batý Akdeniz, Ýç Anadolu, Do ðu Anadolu’nun kuzey ve doðusu ile Siirt ve Batman çevreleri yaðýþlý geçecek. Yaðýþlar Marmara’nýn doðusu, Karadeniz kýyýlarý ile Batý Akdeniz’de yaðmur ve saðanak, diðer yerlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olacak. Yurdun iç ve doðu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayý görülecek. Yarýn, Marmara’nýn kuzey ve doðusu, Akdeniz, Ýç A nadolu ile Karadeniz’de; Cuma günü, Akdeniz, Ýç Anadolu’nun güney ve doðusu, Orta ve Doðu Karadeniz ile Gaziantep, Kilis, Adýyaman ve Malatya çevrelerinde görülecek yaðýþlarýn, hafta sonunda doðu bölgelerimiz de etkili olduktan sonra yurdu terk edeceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðý; bugün iç kesimlerde 1 ila 3, Orta ve Doðu Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacak, güneydoðu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Yarýn ülke genelinde önemli bir deðiþiklik beklenmiyor. Ankara / aa

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

HA­BER

Erdoðan: BDP istismardan medet umuyor AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, “BDP’nin attýðý adýmlar ne hak arayýþýdýr ne de sorunlarýn çözümüne iliþkin bir katkýdýr. Tam tersine süreci bulan dýracak adýmlar atarak çözümü engellemek niyetinde olduðunu göstermiþtir” dedi. Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, inandýklarýný söylemeye devam edeceklerinin belirterek, ‘’etnik milliyetçilik yapmayacaklarýný’’ söylediklerini kaydetti. ‘’Tüm etnik unsurlarý birer alt kimlik olduðunu’’ anlatan Erdoðan, bunlarý birer zen ginlik olarak gördüklerini dile getirdi. Baþbakan Erdoðan, yola çýkarken ‘’tek bayrak, tek millet ve tek vatan’’ dediklerini belirterek, ‘’Bugün gene ayný þeyi söylüyoruz. Bunun kimseyi rahatsýz etmemesi lazým. Birileri rahatsýz olursa aynaya baksýnlar ama ben inanýyorum ki milletimin kahir ekseriyeti bu kavramdan rahatsýz olmuyor. Çünkü bu kavramýn kucaklayýcý mânâsýný birileri ya anlamýyor ya da iþine gelmediði için

anlamak istemiyor’’ þeklinde konuþtu. Erdoðan, birilerinin gözlerini seçim sandýklarýna diktiðini ifade ederek, þöyle konuþtu: ‘’Onlar istismardan medet umuyor. Biz yapmanýn, onarmanýn, tamir etmenin, telafi etmenin mücadelesini verirken birileri bozmanýn, kýrmanýn, tahrip etmenin, kýþkýrtmanýn mücadelesini veriyor. Ýþte þu son haftalarda BDP’nin asýl niyeti þüpheye mahal býrakmayacak þekilde ortaya çýkmýþtýr. BDP, sorunun var ettiði, sorunun ortaya çýkardýðý bir siyasi yapýdýr aslýnda. Dolayýsýyla sorunun çözümünden de hazzet me ye cek, bu nu ka bul len me ye cek... Böyle bir siyasi yapýdýr. Çünkü sorun çözüldüðü anda, biliyor ki oy noktasýnda bit miþtir. Olay budur ve bunu da açýk, net olarak ortaya koymuþtur. Sorun çözüldükçe istismar vasýtalarýnýn kaybolduðunu gören BDP sorunun çözülmemesi için elinden gelen kýþkýrtmayý ortaya koymaktadýr.

BDP’nin attýðý adýmlar ne hak arayýþýdýr ne de sorunlarýn çözümüne iliþkin bir katkýdýr. Tam tersine süreci bulandýracak adýmlar atarak çözümü engellemek niyetinde olduðunu göstermiþtir. Açýk söylüyorum, bu tavýr annelerin gözyaþýndan, babalarýn yürek sýzýsýndan, gençlerin kanýndan rant elde etme tavrýdýr. Þunu da aziz milletimin özellikle bilmesini istiyorum. Ne BDP ne de onun sýrtýný dayadýðý mahfiller hiçbir zaman benim Kürt kökenli kardeþlerimin asla temsilcisi deðildir. BDP’nin kendi kýþkýrtýcý ve istismarcý taleplerinin sanki tüm Kürt kardeþlerimin talebiymiþ gibi lanse etmesi son derece yanlýþtýr. Ayný þekilde bu taleplerin ülkenin farklý kesimlerinde böyle algýlanmasý da yanýltýcýdýr. Bakýn, Doðu ve Güneydoðuyu BDP üzerinden izleyenler yanýlýrlar. Doðu ve Güneydoðu’yu resin bütününü göremeyen medya üzerinden izlemekle yetinenler yanýlýrlar.’’ Ankara / aa

Tutukluluk süresi yargýnýn tasarrufu BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, Yargýtay’ýn tutukluluk sü releriyle ilgili olarak aldýðý kararýn ardýndan gerçekleþen tahliyelerle ilgili soru üzerine, ‘’yargýnýn tasarrufu’’ deðerlendirmesinde bulundu. Erdoðan, TBMM’de gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir soru üzerine Irak’a yapmayý planladýðý ziyaretin tarihinin henüz belli olmadýðýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun kýsa bir süre sonra bu ülkeye gideceðini, daha sonra kendisinin ziyareti gerçekleþtireceðini söyledi. Baþbakan Erdoðan, ‘’ziyaret ocak ayýnda olur mu?’’sorusuna, ‘’Ocak’ta olmaz’’ karþýlýðýný verdi. Yargýtay’ýn tutukluluk süreleriyle ilgili kararýnýn ardýndan gerçekleþen tahliyelerle ilgili bir soru üzerine de ‘’Yargýnýn tasarrufu’’ deðerlendirmesinde bulunan Baþbakan Erdoðan, ‘’Bununla ilgili yasal düzenleme yapýlacak mý?’’ sorusuna ‘’Gerekirse gereði yapýlýr. Ancak þu anda öyle bir þey yok. Daha önce çýkarýlmýþ yasal düzenleme üzerinden olayý yapýyor...’’ dedi. Ankara / aa

Gündem yeni anayasa olmalý MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI GÜNDOÐDU, ‘’ÞÝMDÝ ÖNÜMÜZDE SEÇÝMLER VAR. TÜM SÝYASÎ PARTÝLERE ÇAÐRIMIZ, HEPSÝNÝN GÜNDEMÝ YENÝ ANAYASA OLMALI’’ DEDÝ. MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Türkiye’nin önünde seçimler oludðunu hatýrlatarak, “Tüm siyasî partilere çaðrýmýz, hepsinin gündemi yeni Anayasa olmalý. Yeni anayasada hangi özgürlükleri kim daha fazla vaat ediyor, millet de buna bakmalý” dedi. Gündoðdu, Memur-Sen Adana Þubesi tarafýndan düzenlenen bir toplantýya katýlmak üzere geldiði Adana’da, yaptýðý açýklamada, 2010 yýlýný sendikacýlýk adýna büyük bir kazançla tamamladýklarýný, 2011 yýlýna ise beklentilerini artýrarak giriþ yaptýklarýný, sendikacýlýk ve Türkiye adýna umutlarýnýn tazelendiðini kaydetti. 2011 yýlýnýn ‘’memur yýlý’’ olacaðýný vurgulayan Gündoðdu, ‘’Kazanýmý 2010’da elde ettik ama 2011’de bunlar maaþlara yansýyacak. 2010, 2011 ve sonrasý için mükemmel bir temel atma yýlý oldu diyebiliriz’’ dedi. Gündoðdu, kurulduklarý günden bu yana Memur-Sen ve diðer sendikalarýn, toplu sözleþme ve grev hakkýný istediðini

belirterek, ‘’Bu açýndan da 2010 yýlý, referandum paketine dahil olmasýný saðlama kararlýlýðýmýz baþta olmak üzere, toplu sözleþme hakkýna ilk kez kavuþtuðumuz yýl olarak sendika tarihindeki yerini alacak. Bunun yanýnda grevin olmamasýný büyük bir eksiklik olarak görüyoruz ama toplu sözleþme hakkýný iþ güvencemize dokundurtmadan almýþ olmanýn da hazzýný yaþýyoruz’’ dedi. Gelinen noktanýn ‘’mükemmel’’ olduðunu vurgulayan Gündoðdu, ‘’Gideceðimiz yön açýsýndan ise halen ciddi eksikliklerimiz var. Þimdi önümüzde seçimler var. Tüm siyasi partilere çaðrýmýz, hepsinin gündemi yeni anayasa olmalý. Yeni anayasada hangi özgürlükleri kim daha fazla vaat ediyor, millet de buna bakmalý. Bir taraftan yeni anayasa deðiþikliðini yapýyorken, iç tüzük ve iç hizmet kanunu gibi, geçici, milletin deðerleriyle kavgalý maddelerden de arýnma mecburiyetimiz var’’ diye konuþtu. Adana / aa

MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu

“TSK ÝÇ HÝZMET KANUNUNUN 35. MADDESÝ HÂLÂ DURUYOR” EMASYA Protokolünden þubat ayýnda ‘’kurtulduklarýný’’ belirten Gündoðdu, þunlarý söyledi: ‘’1 Ocakta Baþbakanlýk Takip Kurulundan kurtulduk. TSK Ýç Hizmet Kanunu 35’inci maddesi halen Cumhuriyeti Koruma ve kollama görevini askere vermeye devam ediyor. Bundan kurtulmamýz lazým. Meclisin iç tüzüðü ‘bayanlar tayyör giyecek’ diyerek, baþörtülülere haddini bildirmeye hazýr vaziyette ilkel þekilde duruyor. Bundan kurtulmak lazým. Askeri ve sivil yargý, çift baþlýlýk halen balyoz plancýlarýný ekmeðine yað sürmeye, Ergenekon terör örgütü kapsamýndaki yargýlama sürecini etkilemeye ve derin devletin ümidini artýrmaya devam ediyor. Artýk yargýdaki çift baþlýlýktan kurtulmak lazým. 73 milyon insanýmýzýn Çanak kale ruhuyla bütünlüðünü saðlayacak bu Anayasa’da, ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlýðý’ tanýmý getirilerek, hiç bir vatandaþý ötekileþtirmeden, hepsinin beriki olduðu, devletin vatandaþý tanýdýðý, tanýmlamadýðý yapýya geçmemiz gerekiyor.’’

Bahçeli, yine Köþk’ü hedef aldý MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün Diyarbakýr ge zisine iliþkin ‘’Cumhurbaþkanlýðý makamý yara almýþtýr’’ deðerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Millî Güvenlik Kurulunun (MGK) ‘’sonuçsuz ve samimiyetten yoksun kararlarýnýn, göz boyamak ve milli hisleri istismar etmek için kurgulandýðý’’ ileri sürdü. ‘’Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün Diyarbakýr gezisi ve ortaya çýkan vahim ve ibretlik geliþmeler bize baþka bir fikir vermemiþ tir’’ diyen Bahçeli, MGK kararlarý arasýnda Türkçe’nin öne çýkarýlmasýnýn; ‘’Cumhurbaþkaný Gül’ün karþýlama törenleri sýrasýn da pankartlarda ve afiþlerde Türkçe dýþýndaki bir dilin kullanýlmasýyla çiðnendiðini ve anlamsýz bir hale getirildiðini’’ iddia etti. Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada, ‘’Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesine yapýlan ziyaretin ne öncesinde ne de ziyaret sýrasýnda iki dilli tabelaya rastlanýlma dýðýnýn’’ ifade edildiðini hatýrlatan Bahçeli, þunlarý söyledi: ‘’Sayýn Cumhurbaþkaný’na ilk tavsiyemiz, her þeyden önce Diyarbakýr Belediyesinin resmi internet sitesine bakmasýdýr. Site Türkçe ve Kürtçe iki dillidir. Belediye hizmet birimleri Kürtçe ve Türkçe isimlerle sitede yer almaktadýr. Cumhur baþkaný Gül’ün ziyareti de resmî sitede iki dilli yansýtýlmýþtýr. Sayýn Cumhurbaþkaný’nýn bu konudaki tesbit ve eleþtirilerimizden üzüntü duymasýna gerek bulunmamaktadýr. Üzüntü ve endiþe duyulacak bir durum varsa bu da Sayýn Cumhurbaþkaný’nýn etnik bölücülere cesaret ve meþruiyet kazandýracak fiiller içine girmesi, bunun sonucu Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn yara almýþ olmasýdýr.’’ Ankara / aa

Bakan Çelik, Romanlarla buluþtu

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, eski dýþiþleri bakanlarý ve müsteþarlar onuruna yemek verdi. Dýþiþleri Konutundaki yemeðe Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, eski dýþiþleri bakanlarýndan Hikmet Çetin, Mümtaz Soysal, eski müsteþarlardan Nüzhet Kandemir de katýldý. FOTOÐRAF: AA

Demokrasi, diplomatik prestijin temeli DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, demokrasi ve ekonomik kalkýnmanýn Türkiye’nin diplomatik prestijinin temelini ve itici gücünü oluþturduðunu söyledi. Üçüncü Büyükelçiler Konferansý kapsamýnda Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ ve Adalet Bakaný Sadullah Ergin’in katýlýmýyla “AB üyelik sürecimizin beþinci yýlýnda bir bilanço: Müzakereler ve reform süreci” konulu oturum düzenlendi. Dýþiþleri Bakanlýðý’nda düzenlenen oturumun baþýnda gazetecilerin görüntü almasýna izin verildi. Basýna kapalý devam eden oturumda Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, açýlýþ konuþmasý yaptý. Edinilen bilgiye göre, Davutoðlu yaptýðý konuþmada, demokrasi ve ekonomik kalkýnmanýn Türkiye’nin diplomatik prestijinin temelini ve itici gücünü oluþturduðunu söyledi.

AB’ye tam üyelik stratejik hedefi doðrultusunda AB’den sorumlu Devlet Bakanlýðý ve Avrupa Birliði Genel Sekreterliði ile birlikte yakýn bir çalýþma içinde olduklarýný ifade eden Davutoðlu, AB üyelik sürecinde yapýlan reformlarýn mevcut durumunu deðerlendirmek için böyle bir toplantý düzenlediklerini dile getirdi. Davutoðlu’nun ardýndan Müsteþar Yardýmcýsý Büyükelçi Ayþe Sezgin, güncel durum hakkýnda bir sunum yaptý. Sunumda, Türk halkýnýn AB’ye üye olma arzusunun sürdüðü ancak AB’den kaynaklanan siyasî engellemeler nedeniyle halkýn, Türkiye’nin AB’ye tam üye olabileceðine iliþkin inancýnýn azaldýðý tesbiti yapýldý. Mevcut sorunlara raðmen AB’ye tam üyelik çalýþmalarýnýn süreceði, “Ýmtiyazlý ortaklýk” gibi alternatif tekliflerin ise kabul edilmeyeceði belirtildi. Ankara / aa

BAÐIÞ: FASILLAR SÝYASÎ SEBEPLE BLOKE EDÝLÝYOR DEVLET Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ da, yaptýðý konuþmada, AB müzakere sürecinde askýya alýnmýþ veya bloke edilmiþ diye bütün fasýllarda çalýþmalarý durdurmak gibi bir düþünceleri olmadýðýný vurgulayarak, resmen veya gayri resmî olarak elde edilen açýlýþ ve kapanýþ kriterleri temelinde, bu fasýllar yarýn açýlabilecekmiþ gibi, ilgili bütün kurum ve kuruluþlarla etkin bir iþbirliði içinde çalýþmalarý sürdürdüklerini kaydetti. Resmî müzakere sürecinde, 35 faslýn 18’inin siyasi olarak bloke edildiðini hatýrlatan Baðýþ “Bu durum, yani fasýllarýn yarýdan fazlasýnýn siyasi nedenlerle bloke edilmesi geniþleme tarihinde bir ilk. Ancak, bizim temel amacýmýz, fasýl açýp kapamak veya açýlan kapanan fasýllarýn sayýsý deðil. Yaþam seviyemizin ve standartlarýmýzýn yükselmesi. AB üyelik süreci de, bu amacýmýza ulaþmada bizim için ilave bir itici güç, küçümsen meyecek motive edici bir olgudur” diye konuþtu. Türkiye’nin maruz kaldýðý bu haksýzlýklarýn önüne geçilmesinde en önemli görevin, deðerli büyükelçilere düþtüðünü ifade eden Baðýþ, onlarýn diplomatik çabalarý sayesinde Türkiye’nin haklýlýðýný bütün dünyaya duyurduðunu dile getirdi.

DEVLET Bakaný Faruk Çelik, AKP Genel Merkezi’nde yaklaþýk 20 ilden gelen Roman dernek ve federasyon yöneticileriyle kahvaltýda bir araya geldi. Basýna kapalý görüþmelerin ardýndan açýklama yapan Çelik, 2009 yýlý aralýk ayýnda Romanlarla toplantý yaptýklarýný hatýrlatarak, Romanlarýn sorunlarýna yönelik sürecin ilk adýmýný orada attýklarýný ifade etti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn talimatýyla toplumda sosyal kesimlerin problemlerine çözüm bulmaya çalýþtýklarýný anlatan Çelik, Romanlarýn da toplumun en dezavantajlý kesimini oluþturduðunu, adeta ‘’uçurumun kenarýnda’’ olduklarýný belirtti. Romanlarla yapýlan toplantýlarý ‘’lâf olsun, aðýzlarýna bal çalýnsýn’’ diye yapmadýklarýný söyleyen Çelik, Romanlarýn soðuklarda kalabalýk nüfusla nasýl yaþadýklarýný bizzat deneyerek gördüðünü anlattý. Çelik, ‘’Bu vahim tablo, hiçbir vatandaþýmýzýn kaderi olamayacaðý gibi, Roman vatandaþlarýmýzýn da kaderi olamaz, olmamalý. Siyasette amaç, insan merkezli yola çýkmaksa bu karanlýk tablo Türkiye’ye yakýþmamaktýr’’ dedi. Eski mevzuatlarda kullanýlan ‘’göçebe çingeneler’’ gibi yüz kýzartan tanýmlamalarýn AKP döneminde çýkartýldýðýný belirten Çelik, 1934 tarihli Ýskan Kanunu’nun ‘’Türk kültürüne baðlý olmayanlar, anarþistler, göçebe çingeneler, casuslar ve memleket dýþýna çýkarýlmýþ olanlar, Türkiye’ye muhacir göçmen olarak kabul edilemezler’’ maddesini kaldýrdýklarýný söyledi. Çelik, ‘’Ben gezdim, gördüm; ay yýldýzlý bayrak altýnda Türkiye’de olmaktan, bu ülkenin vatandaþý olmaktan Romanlar þeref duyuyorlar. Bunu çok araþtýrmaya gerek yok. Bu ülkenin, bu bayraðýn, birliðin, bütünlüðün sembolü ve aþýðý insanlardýr, Romanlar. Onun için bu ifadeler 2006 yýlýndan itibaren mevzuattan çýkarýldý’’ diye konuþtu. Ankara / aa


5

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Sözleþmeli Er Sistemi 10 güne kadar hazýr olur

“Yargý reformu”nda yaya… hak­la­rý­nýn­güç­len­di­ril­me­si­ve­ih­lâl­le­rin­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­te­mi­na­tý­ve­ril­miþ.­ Ne­var­ki­tu­tuk­lu­la­rýn­da­ha­son­ra­be­ra­at­ya da­tâ­kip­siz­lik­le­so­nuç­la­nan­yar­gý­sü­re­cin­de CEVHER ÝLHAN “maz­nun”­sý­fa­týy­la­hak­sýz­o­la­rak­hak­kýn­da­a­çý­cevher@yeniasya.com.tr lan­dâ­vâ­sü­rer­ken­ce­za­ev­le­rin­de­tu­tul­ma­sý­hak­sýz­lý­ðý­ve­a­dâ­let­siz­li­ði­de­vam­e­di­yor.­AB­ül­ke­le­ü­tün­ tum­tu­rak­lý­ lâf­la­ra­ ve­ “a­çý­lým­lar”a rin­de­tu­tuk­lu­la­rýn­ -ce­za­ev­le­rin­de­ka­lan­la­ra- o­mu­ka­bil,­ Tür­ki­ye’nin­ de­mok­ra­tik­leþ­ra­ný­yüz­de­5­i­ken,­Tür­ki­ye’de­yüz­de­50’den­faz­me­de­ al­dý­ðý­ me­sâ­fe,­ yal­nýz­ bey­nel­mi­lel la­ol­ma­sý,­va­zi­ye­ti­a­çý­ða­çý­ka­rý­yor.­Bun­dan­dýr­ki ku­ru­luþ­la­rýn­ tes­bi­tiy­le,­ Tür­ki­ye’nin­ de­mok­hu­kuk­çu­lar,­“tu­tuk­lu­lu­ðun”­bir­sa­ný­ðýn­kaç­ma ra­si­ve­öz­gür­lük­ler­de­167­ül­ke­a­ra­sýn­dan­89. ya­da­de­lil­le­ri­ka­rart­ma­yý­ön­le­mek­a­çý­sýn­dan­bir AB PERSPEKTÝFÝNE AYKIRI… sý­ra­da­ ol­ma­sýy­la­ kal­mý­yor.­ Hu­kuk­ ve­ a­dâ­let An­ka­ra,­“ka­tý­lým­or­tak­lý­ðý­bel­ge­le­ri”nde­ve­AB is­tis­na­ol­du­ðu­nu,­bu­nun­dý­þýn­da­ge­rek­me­dik­çe ba­ký­mýn­dan­ da­ Tür­ki­ye,­ de­mok­ra­tik­ hu­kuk Mük­te­sa­ba­tý­nýn­Üst­len­me­si­ne­Ý­liþ­kin­U­lu­sal ve­çok­a­çýk­bir­suç­ol­ma­dýk­ça­tu­tuk­lu­lu­ðun­ter­dev­le­ti­ne­ya­kýþ­ma­yan­bir­gö­rün­tü­i­çin­de.­ Prog­ram’da­“yar­gý­nýn­iþ­le­vi­ve­ve­rim­li­li­ði”­ta­ah­- cih­e­dil­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­na­za­ra­ve­ri­yor­lar.­ Mec­lis’te­hü­kû­me­tin­ka­mu­gö­rev­li­le­ri­nin,­be­- hü­dün­de,­“hu­kuk­dev­le­ti­il­ke­si­nin­de­ðer­le­ri­ni­be­Yar­gý­tay’ýn­ muð­lak­ ya­sa­yý­ yo­rum­la­yan­ son le­di­ye­baþ­kan­la­rý­nýn­ve­bü­rok­rat­la­rýn­“gö­re­vi nim­se­miþ­çað­daþ­top­lum­lar­da­ki­an­la­yýþ­la­a­dâ­let ka­ra­rýn­da­yar­gýç­la­ra­beþ­yýl­ve­ö­zel­yet­ki­li­a­ðýr kö­tü­ye­kul­lan­ma­suç­la­rýn­da­ce­za­in­di­ri­mi­ni­ge­- hiz­met­le­ri­nin­mo­dern­top­lum­ge­rek­le­ri­ne­uy­gun ce­za­ mah­ke­me­le­rin­de­ on­ yýl­ üst­ sý­ný­rý­nýn­ A­ti­ren­ka­nun”u­sa­vu­nan­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­- þe­kil­de­et­kin­ha­le­ge­ti­ril­me­si­i­çin­a­dâ­let­re­for­mu” ÝHM­ pers­pek­ti­fi­ne­ ay­ký­rý­ ol­du­ðu­nu­ kay­de­di­kan­Yar­dým­cý­sý­A­rýnç’ýn,­“371­ce­za­e­vin­de­121 va­ad­et­miþ.­Yar­gý­re­for­mu­nun­de­mok­ra­tik­leþ­me yor­lar.­ “Tu­tuk­lu”­ ve­ “hü­küm­lü”­ far­ký­nýn­ uy­bin­952­ki­þi­bu­lu­nu­yor.­Bun­la­rýn­64­bin­35´i sü­re­ci­nin­te­me­li­ni­o­luþ­tur­du­ðu­nu­bil­dir­miþ. gu­la­ma­da­gö­rül­me­si­ve­mut­la­ka­baþ­ta­“mâ­su­hü­küm­lü,­35­bin­540´ý­tu­tuk­lu,­21­bin­377´si­de Ay­rý­ca­yar­gý­men­sup­la­rý­nýn­ve­kol­luk­kuv­- ni­yet­ ka­ri­ne­si”­ ol­mak­ ü­ze­re­ â­dil­ yar­gý­la­ma (hak­kýn­da­ilk­de­re­ce­mah­ke­me­si­nin­mah­kû­mi­- vet­le­ri­nin­ Av­ru­pa­ Ýn­san­ Hak­la­rý­ Mah­ke­me­si hak­ký­nýn­gö­ze­til­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ti­yor­lar.­ yet­ka­ra­rý­ver­di­ði­ve­tu­tuk­ha­li­nin­de­va­mý­na (A­ÝHM)­ ve­ Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si Tu­tuk­lu­luk­sü­re­si­nin­u­za­týl­ma­sý­nýn­“yar­gý­la­ma hük­met­ti­ði­ki­þi­nin­hu­ku­ki­du­ru­mu­ol­du­ðu­nu (A­ÝHS)­iç­ti­ha­dý­i­le­AB­hu­ku­ku­a­lan­la­rýn­da­e­- sü­re­ci”ni­bir­“in­faz­ve­ce­zâ­lan­dýr­ma”ya­dö­nüþ­bil­dir­di­ði)­hü­kü­möz­lü”­i­fâ­de­si,­bu­nun­ik­ra­rý.­ ði­tim­ prog­ram­la­rýy­la­ bi­linç­len­di­ril­me­si­nin tür­dü­ðü­nü,­da­ha­sý­ço­ðu­za­man­bu­mak­sat­la­is­ti­Tab­lo­ çar­pý­cý­ ve­ vâ­him;­ bu­na­ gö­re­ beþ­ yý­lý, ya­ný­sý­ra,­bu­çer­çe­ve­de­ce­za­ve­tu­tu­kev­le­ri­nin mal­ve­is­tis­mar­e­dil­di­ði­ni­vur­gu­lu­yor­lar.­ hat­ta­ on­ yý­lý­ ha­pis­ha­ne­ler­de­ hâ­len­ “tu­tuk­lu” ko­þul­la­rý­nýn­i­yi­leþ­ti­ril­me­si­i­le­ce­za­la­ra­i­liþ­kin ge­çi­ren­ler­ var.­ Ö­nem­li­ bir­ kýs­mý­ da­ha­ son­ra mev­zu­a­týn­göz­den­ge­çi­ril­me­si­sö­zü­ve­ril­miþ.­ YARGININ SORUNLARI DURUYOR al­dýk­la­rý­ ce­za­nýn­ tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri­nin­ çok Bu­ kap­sam­da­ “du­ruþ­ma­ ön­ce­si­ gö­zal­tý”­ ve Doð­ru­su,­ad­lî­hiz­met­le­rin­ye­ter­siz­li­ði,­a­dâ­let al­týn­da­ kal­ma­sýy­la­ a­dâ­le­ti­ ya­ra­la­yan­ bu­ du­- “tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri”yle­ il­gi­li­ ya­sal­ uy­gu­la­ma re­for­mu­nun­ya­pýl­ma­yý­þý,­a­çýk­bir­bi­çim­de­o­lum­rum,­Tür­ki­ye’nin­cid­dî­bir­prob­le­mi. ve­u­sûl­le­rin­A­ÝHM­ve­A­ÝHS­ka­rar­la­rý­ý­þý­ðýn­- suz­et­ki­si­ni­gös­te­ri­yor.­ 2010’un­ son­ gü­nün­de­ Ce­za­ Mu­ha­ke­me­si da­ dü­zel­til­me­si­ i­çin­ baþ­ta­ Ce­za­ Mu­ha­ke­me­Ön­ce­lik­le­bü­tün­hu­kuk­çu­lar­yar­gý­nýn­iþ­yü­kü­Ka­nu­nu’nun­ (CMK)­ tu­tuk­lu­luk­ sü­re­le­ri­ni­ sý­- le­ri­ Ka­nu­nu­ ol­mak­ ü­ze­re­ mev­zu­a­týn­ in­san nün­a­ðýr­lý­ðýn­dan­þi­kâ­yet­çi.­Per­so­nel­ye­ter­siz. nýr­la­yan­102.­mad­de­si­nin­yü­rür­lü­ðe­gir­me­siy­le ba­zý­ tu­tuk­lu­la­rýn­ tah­li­ye­le­ri­nin­ söz­ko­nu­su­ ol­ma­sýy­la­ ye­ni­den­ a­lev­le­nen­ tar­týþ­ma­lar­la­ ko­nu gün­dem­de.­Tu­tuk­lu­luk­sü­re­le­ri­nin­â­dil­ve­mâ­kul­ol­ma­sý­hak­kýn­da­AB­i­ler­le­me­ra­por­la­rýn­da­ki­ i­kaz­la­ra­ rað­men,­ ce­za­ ve­ tu­tu­kev­le­rin­de­ki 122­bi­ne­ya­kýn­ki­þi­nin­an­cak­64­bi­ni­hak­kýn­da hü­küm­ ve­ril­miþ,­ 57­ bin­ tu­tuk­lu,­ bir­ di­ðer­ he­sap­la­ i­çe­ri­de­ki­ her­ i­ki­ ki­þi­den­ bi­ri,­ hak­la­rýn­da mah­ke­me­le­rin­ve­re­ce­ði­hük­mü­bek­li­yor!

B

Þýrnak’ta 9 terörist serbest býrakýldý n TERÖR ör­gü­tü­PKK’dan­ka­ça­rak­Þýr­nak’ýn Si­lo­pi­il­çe­sin­de­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­o­lan bi­ri­ço­cuk­9­ki­þi,­Et­kin­Piþ­man­lýk­Ya­sa­sý’ndan ya­rar­lan­dý­rý­la­rak­ser­best­bý­ra­kýl­dý.­E­di­ni­len bil­gi­ye­gö­re,­I­rak’ýn­ku­ze­yin­de­ki­te­rör­ör­gü­tü kamp­lar­dan­bir­sü­re­ön­ce­ka­ça­rak­Si­lo­pi­il­çe­si­ya­kýn­la­rýn­da­ki­Ha­bur­Sý­nýr­Ka­pý­sý’nda­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­o­lan­te­rör­ör­gü­tü­PKK ü­ye­si­9­ki­þi­nin­dos­ya­sý­Ö­zel­Yet­ki­li­Di­yar­ba­kýr Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­gön­de­ril­di.­9­ki­þi, TCK’nýn­‘’et­kin­piþ­man­lýk’’­hük­mün­den­ya­rar­la­na­rak­sa­lý­ve­ril­di.­Bu­a­ra­da­þa­hýs­lar­dan­bi­ri,­hak­kýn­da­baþ­ka­bir­suç­tan­tu­tuk­lu­ma­ka­ra­rý­bu­lun­du­ðu­i­çin­ce­za­e­vi­ne­ko­nul­du.­Ge­çen haf­ta­te­rör­ör­gü­tü­PKK’ndan­ka­çan­ve­a­ra­la­rýn­da­16­ya­þýn­da­bir­ço­cu­ðun­da­bu­lun­du­ðu­9 ki­þi,­Þýr­nak’ýn­Si­lo­pi­il­çe­sin­de­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­muþ­tu.­­Diyarbakýr / aa

Meselâ­bir­Av­ru­pa­ül­ke­sin­de­bir­yar­gý­ca­yýl­da­95 iþ­dü­þer­ken,­Tür­ki­ye’de­3­bin100­iþ­dü­þü­yor. Du­ruþ­ma­lar­en­er­ken­üç-­dört­a­ya­a­tý­lý­yor.­Ba­zý mah­ke­me­ler­de,­bir­dâ­vâ­da­se­ne­de­an­cak­i­ki­du­ruþ­ma­ya­pý­la­bi­li­yor.­Yar­gý­tay­Baþ­ka­ný,­bir­mil­yon­dâ­vâ­dos­ya­sý­nýn­bi­rik­ti­ðin­den­ya­ký­ný­yor.­Ye­ni­bir­dos­ya­gel­mez­se­bi­le­bu­gi­diþ­le­ba­zý­dos­ya­la­rýn­dört-beþ­yýl­son­ra­ya­sar­ka­ca­ðý­ný­söy­lü­yor.­­ Ke­za­ilk­e­tap­ta­en­az­3299­yar­gýç­a­çý­ðý­nýn­ol­du­ðu,­mah­ke­me­le­rin­fi­zi­kî­þart­la­rý­nýn­ye­ter­siz­li­ðiy­le­ be­ra­ber,­ doð­ru­dan­ sav­cý­la­ra­ bað­lý­ “ad­lî kol­luk”­ ol­ma­dý­ðýn­dan,­ mah­ke­me­le­rin­ de­lil top­la­ma­da­ ye­ter­siz­ kal­dý­ðý,­ za­ma­nýn­da­ top­la­ya­ma­dý­ðý,­di­le­ge­ti­ri­len­prob­lem­ler­den…­ Tür­ki­ye,­bir­re­fe­ran­du­mu­ge­çir­di.­Yar­gý­nýn ba­ðým­sýz­lý­ðý­nýn­ve­ta­raf­sýz­lý­ðý­nýn­güç­len­di­ril­me­si,­ a­da­let­ hiz­met­le­ri­nin­ art­tý­rýl­ma­sý­ pro­pa­gan­da­sý­ya­pýl­dý.­Lâ­kin­bir­tek­Hâ­kim­ler­ve Sav­cý­lar­Yük­sek­Ku­ru­lu’nun­ya­pý­sýy­la­ka­lýn­dý. Yar­gý­nýn­ söz­ko­nu­su­ ya­pý­sal­ kök­lü­ so­run­la­rý e­le­a­lýn­ma­dý­ve­çö­zül­me­di.­ Ge­li­nen­nok­ta­da,­Tür­ki­ye­yar­gý­re­for­mun­da­ ya­ya.­ Oy­sa­ ya­pý­la­cak­la­rýn­ ço­ðu,­ A­na­ya­sa de­ði­þik­li­ði­ bi­le­ ge­rek­tir­me­yen­ ya­sal­ ve­ mev­zu­at­dü­zen­le­me­le­riy­di,­ya­pýl­mýþ­de­ðil.­ “Tu­tuk­lu­luk­ sü­re­si”ni­ be­lir­le­yen­ mad­de­ye da­ir­ te­zat­ yo­rum­lar­la­ “tu­tuk­lu­luk­ ha­li­nin­ on yýl­la­ sý­nýr­lan­ma­sý”,­ Tür­ki­ye’nin­ ger­çek­ bir­ a­dâ­let­ re­for­mu­na­ ih­ti­ya­cý­ ol­du­ðu­nu­ bir­ de­fa da­ha­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor. An­cak­si­ya­sî­ik­ti­dar,­baþ­ta­a­dâ­let­re­for­mu­ol­mak­ü­ze­re­so­run­la­rýn­çö­zü­müy­le­de­ðil,­se­çim ön­ce­si­si­ya­sî­rant­la­meþ­gul.­Bü­yük­id­di­a­lar­la­re­fe­ran­dum­son­ra­sý­va­zi­yet­bu­nu­gös­te­ri­yor...

Maraþ’tan kardeþlik mesajý SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ, KAHRAMANMARAÞ OLAYLARININ 32. YIL DÖNÜMÜNDE YAÞANANLARA TEPKÝ GÖSTEREREK, ULUSAL GAZETELERE VERDÝKLERÝ ÝLÂNLA, ‘’SÜNNÎ’’ VE ‘’ALEVÎ’’ KARDEÞLÝÐÝNE VURGU YAPTI. Toplantýda söz alan diðer sivil toplum örgütü yöneticileri ve ifadeleri þöyle:

Askerî eðitim uçaðý düþtü: 2 yaralý n ÝZMÝR Çið­li­2.­A­na­Jet­Üs­Ko­mu­tan­lý­ðý’ndan­ha­va­la­nan­as­ke­ri­e­ði­tim­u­ça­ðý­nýn Me­ne­men­il­çe­si­ne­bað­lý­Gö­re­ce­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­düþ­tü­ðü,­2­ki­þi­nin­ya­ra­lý­o­la­rak kur­tul­du­ðu­bil­di­ril­di.­Me­ne­men­Kay­ma­ka­mý­Tur­gut­Su­ba­þý,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Gö­re­ce­Kö­yü­ya­kýn­la­rýn­da­bir­as­ke­ri­e­ði­tim­u­ça­ðý­nýn­düþ­tü­ðü­nü­be­lir­te­rek,­u­çak­ta­bu­lu­nan bir­öð­ret­men­ve­bir­kur­si­ye­rin­ya­ra­lý­o­la­rak kur­tul­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ý­sim­le­ri­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­ya­ra­lý­la­rýn­E­ge­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp Fa­kül­te­si­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Su­ba­þý,­o­lay­la­il­gi­li­so­ruþ­tur­ma­nýn­sür­dü­rül­dü­ðü­nü­kay­det­ti.­­Ýzmir / aa

16 yaþýndan önce evliliðe izin yok

Kahramanmaraþ’ta çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcisi, þehirde Alevi ve Sünni vatandaþlarýn huzurunu bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceðini açýklayarak, birlik beraberlik mesajlarý verdi.FOTOÐRAF: CÝHAN

KAHRAMANMARAÞ’TA,­ 1978­ yý­lýn­da­ ya­þa­nan Kah­ra­man­ma­raþ­O­lay­la­rý­nýn­32.­yýl­dö­nü­mün­de þe­hir­de­ya­þa­nan­la­ra­tep­ki­gös­te­ren­si­vil­top­lum ör­g üt­l e­r i,­ u­l u­s al­ ga­z e­t e­l e­r e­ ver­d ik­l e­r i­ i­l an­l a, ‘’Sün­ni’’­ve­‘’A­le­vi’’­kar­deþ­li­ði­ne­vur­gu­yap­tý.­U­lu­sal­ ga­ze­te­ler­de­ tam­ say­fa­ ya­yým­la­nan­ i­lan­da im­za­sý­ bu­lu­nan­ si­vil­ top­lum­ ör­güt­le­ri­nin­ yö­ne­ti­ci­le­ri,­Kah­ra­man­ma­raþ­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý’nda­(KAT­SO) dü­zen­le­nen­top­lan­tý­da­bir­a­ra­ya­ gel­d i.­ KAT­S O­ Yö­n e­t im­ Ku­r u­l u­ Baþ­k a­n ý Meh­met­ Bal­duk,­ top­lan­tý­da­ ga­ze­te­ler­de­ ya­yým­la­nýn­i­lan­met­ni­ni­o­ku­du,­‘’Kah­ra­man­ma­raþ­O­lay­la­rý’’nda­ ha­ya­tý­ný­ kay­be­den­le­ri­ rah­met­le­ an­dýk­la­rý­ný­ yi­ne­le­di.­ Bal­duk,­ ‘’Kah­ra­man­ma­raþ­ O­lay­la­rý­nýn­32.­yýl­dö­nü­mü­o­lan­19­A­ra­lýk­2010’da, Kah­ra­man­ma­raþ’ta­ki­hu­zur­or­ta­mý­na­ni­fak­sok­mak­ is­te­yen­ ve­ ay­ný­ mih­rak­tan­ bes­len­me­si­ne rað­men­fark­lý­slo­gan­lar­a­tan­pro­vo­ka­tör­le­re­A­le­vî­ ve­ Sün­nî­ yurt­taþ­lar­ sað­du­yu­ gös­te­re­rek­ ge­re­ken­ce­va­bý­ver­di’’­de­di.­Kah­ra­man­ma­raþ’ta­ya­þa­yan­A­le­vî­ve­Sün­nî­va­tan­daþ­la­rýn­hu­zu­ru­nu­boz­ma­ya­ kim­se­nin­ gü­cü­nün­ yet­me­ye­ce­ði­ne­ dik­ka­ti çe­ken­Bal­duk,­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü: ‘’19­ A­ra­lýk­ 2010’da­ki­ o­lay­la­rýn­ Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ne­ ta­þýn­ma­sý­ ve­ sü­rek­li­ iþ­len­me­si­ Kah­ra­man­ma­raþ’ta­ ya­þa­yan­ her­ke­si­ ra­hat­sýz­ e­di­yor. Bu­ ra­hat­sýz­lýk­tan­ do­la­yý­ bir­ a­ra­ya­ gel­me­ ih­ti­ya­cý

n YARGITAY, er­ken­yaþ­ta­ev­li­lik­ler­i­le­il­gi­li da­va­lar­da,­mah­ke­me­le­rin,­Türk­Me­de­ni­Ka­nu­nu’nun­il­gi­li­mad­de­le­ri­ne­uy­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­hük­met­ti.­Dün­kü­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­la­nan­Yar­gý­tay­2.­Hu­kuk­Da­i­re­si’nin­ka­ra­rýn­da,­bir­an­ne­nin­he­nüz­16­ya­þý­ný­dol­dur­ma­mýþ­ký­zý­nýn­ev­len­me­si­ne­i­zin­ve­ril­me­si ta­le­biy­le­aç­tý­ðý­da­va­da,­ba­ba­nýn­i­ca­ze­ti­de­a­lýn­dý.­Ta­le­bi­ye­rin­de­bu­lan­ye­rel­mah­ke­me­nin­ka­ra­rý,­tem­yiz­e­dil­me­yin­ce­ke­sin­leþ­ti. Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Yar­gý­tay­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­hük­mün­‘’ka­nun­ya­ra­rý­na­bo­zul­ma­sý’’­ta­le­bin­de­bu­lun­du.­Ta­le­bi­gö­rü­þen­Yar­gý­tay­2.­Hu­kuk­Da­i­re­si,­4721­sa­yý­lý­Türk­Me­de­ni­Ka­nu­nu’nun­124/2.­mad­de­si­u­ya­rýn­ca ‘’An­cak,­ha­ki­min­o­la­ða­nüs­tü­du­rum­lar­da­ve pek­ö­nem­li­bir­se­bep­le­16­ya­þý­ný­dol­dur­muþ o­lan­er­kek­ve­ka­dý­nýn­ev­len­me­si­ne­i­zin­ve­re­bi­le­ce­ði­ne,­im­kan­bu­lun­duk­ça­ka­rar­dan­ön­ce­a­na­ve­ba­ba­ve­ya­va­si­nin­din­len­me­si­ge­rek­ti­ði­ne’’­dik­ka­ti­çek­ti.­Ev­len­me­si­ne­i­zin­ve­ril­me­si­is­te­ni­len­genç­ký­zýn­da­va­ve­hü­küm ta­ri­hin­de­16­ya­þý­ný­dol­dur­ma­dý­ðý­vur­gu­la­nan­ka­rar­da,­‘’Mah­ke­me­ce,­ya­sal­þar­týn­o­luþ­ma­ma­sý­se­be­biy­le­dâ­vâ­nýn­red­di­ne­ka­rar­ve­ril­me­si­ge­re­kir­ken­Me­de­ni Ka­n u­n un­124/2.­mad­d e­s i hük­mü­ne­ay­ký­rý­o­la­rak­ev­len­me­ye­i­zin­ve­ril­me­si­u­sul ve­ya­sa­ya­ay­ký­rý­dýr’’­de­nil­di. Kardeþlerimizden Da­i­re­bu­ge­rek­çe­ler­le­Yar­gý­tay­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­Av. Mustafa Yüncüler, ðý­nýn­ka­nun­ya­ra­rý­na­boz­ma ta­le­bi­nin­ka­bu­lü­ne,­hük­mün Ýbrahim Özadalý ve Mustafa Oðuz so­nu­ca­et­ki­li­ol­ma­mak­ü­ze­baþarýlý birer ameliyat geçirmiþlerdir. Geçmiþ olsun re­bo­zul­ma­sý­na­oy­bir­li­ðiy­le dileklerimizi sunar, saðlýklý günler dileriz. ka­rar­ver­di.­­Ankara / aa

GEÇMÝÞ OLSUN

Tekirdað Yeni Asya Okuyucularý

duy­duk,­ ko­nu­yu­ is­ti­þa­re­ et­tik­ ve­ ra­hat­sýz­lý­ðý­mý­zý ba­sýn­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ ka­mu­o­yu­na­ ta­þý­ma­ya­ ka­rar ver­dik.­Pa­zar­cýk­Be­le­di­ye­si’nin­dü­zen­le­di­ði­a­þu­re et­kin­lik­le­ri­ne­ka­týl­dýk.­O­ra­da­da­bir­lik,­dir­lik­kar­deþ­lik­ gö­rün­tü­le­ri,­ fo­toð­raf­la­rý­ ver­dik.­ Bu­ tüm Kah­ra­man­ma­raþ­lý­la­rý­ çok­ mem­nun­ et­ti.­ O­ra­da al­dý­ðý­mýz­ ka­rar­ ge­re­ði­ ba­sýn­ yo­luy­la,­ i­lân­ yo­luy­la Tür­ki­ye­ ka­mu­o­yu­na­ ta­þý­ma­ya­ ka­rar­ ver­dik.­ Bu ta­ma­men­si­ya­set­dý­þý­si­vil­top­lu­mun­Kah­ra­man­ma­raþ­lý­nýn­bir­a­ra­ya­ge­tir­di­ði­bir­tab­lo­dur.’’­ ‘’Ma­r aþ­ kat­l i­â ­m ý­ sö­z ün­d en­ A­l e­v i­s i­ de Sün­n i­s i­ de­ ra­h at­s ýz­l ýk­ du­y u­y or’’­ di­y en­ Bal­duk,­þun­l a­r ý­kay­d et­t i:­‘’Kim­s e­bi­z im­ü­z e­r in­den­he­s ap­yap­m a­s ýn.­Ma­r aþ’ý­gör­m e­m iþ,­A­le­v î,­Sün­n î­kar­d eþ­l i­ði­ni­gör­me­miþ­in­san­lar­kö­þe­le­rin­den­bir­ta­kým­ya­zý­lar­ya­zý­yor­lar.­Bu­nun­i­çin­ böy­le­ bir­ bil­di­ri­ ha­zýr­la­ma­ ge­re­ði­ duy­duk. Her­za­man­ol­du­ðu­gi­bi­bun­dan­son­ra­da­yan­ya­na­ya­þa­ya­ca­ðýz.­Ma­raþ­kat­li­â­mý­lâ­fýn­dan­A­le­vî­de Sün­nî­de­ra­hat­sýz.­Ye­ter­ar­týk­bi­zim­ü­ze­ri­miz­den si­ya­set­ yap­ma­yýn.­ Bun­dan­ ra­hat­sýz­ o­lu­yo­ruz. Kim­se­nin­ kim­sey­le­ so­ru­nu­ yok.­ Med­ya­da­ böy­le yan­sý­ma­sý­ bi­zi­ ü­zü­yor.­ Biz­ za­ten­ a­cý­yý­ be­ra­ber ya­þý­yo­ruz­bu­nu­da­da­ha­ön­ce­söy­le­dik.­Gel­sin­ler Kah­ra­man­ma­raþ­ta­ do­laþ­sýn­lar,­ gör­sün­ler.­ Gör­dük­le­ri­ni­yaz­sýn­lar.­Ki­min­yap­tý­ðý­da­za­ten­dev­le­tin­ar­þiv­le­rin­de­var.’’­Kahramanmaraþ/aa

TAZÝYE Kardeþimiz Raif Duran'ýn aðabeyi, Ahmet Duran'ýn babasý

Hacý Nail Duran

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Zekeriya Kaya / MALKARA

Kah ra man ma raþ Kent Kon se yi Baþkaný Ayþe Arýkan: ‘’Gü­nü­müz­de ar­týk­din­ler­a­ra­sý­di­ya­log­dan­bah­se­di­li­yor.­Ýþ­te­böy­le­si­bir­or­tam­da­ay­ný­di­ne men­sup­in­san­la­rýn­a­ra­sýn­da­böy­le­bir ay­rý­lý­ðýn­ol­ma­dý­ðý­ný­za­ten­baþ­tan­ka­bul et­mek­­lâ­zým.’’ Saçaklýzade Vakfý Baþkaný Ali Demirdöven: ‘’Al­lah­bu­bir­li­ði­mi­zi­kar­deþ­li­ði­mi­zi­da­im­ey­le­sin.­Hu­zur­or­ta­mý­mý­zý­boz­mak­is­te­yen­le­re­fýr­sat­ver­me­sin.­Hu­zu­run­ol­ma­dý­ðý­bir­yer­de­ya­tý­rým­da­ol­maz­is­tik­rar­da­ol­maz.­O­nun­i­çin­bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ði­mi­ze­ö­nem­ver­me­li­yiz.­Bu­ra­da­ki­man­za­ra­ba­na­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­Me­di­ne dö­ne­mi­ni­ha­týr­la­tý­yor.­Bu­yol­da­im­ol­sun.­Hep­be­ra­ber­ku­cak­la­þa­lým­ül­ke­mi­ze­hiz­met­e­de­lim.’’ Kimse Yok Mu Derneði Þube Baþ kan Mustafa Timurbanga: ‘’Biz­bir­a­i­le­yiz.­Ýn­þal­lah­ay­rýl­ma­ya­ca­ðýz.­Bu­bir­lik­te­li­ðe­de­vam­et­ti­re­lim.­Ýn­þal­lah­bu­ça­lýþ­ma­bir­bi­ri­mi­zi­da­ha­i­yi­ta­ný­ma­ya­fýr­sat­o­la­cak­týr.­Bu­a­i­le­nin­fer­di­ol­du­ðum i­çin­ken­di­mi­mut­lu­his­se­di­yo­rum.’’ KÝPAÞ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Hanefi Öksüz: ‘’4-5­ se­ne­den­be­ri­bu­kül­tü­rü­ta­ný­ma­ya­baþ­la­dýk.­E­sas­so­run­in­san­lar­bir­bi­ri­ni­ta­ný­mý­yor.­Kül­tür­far­ký­ný­bu­ka­dar­ay­rý­lý­ða­ gö­tür­me­nin­ yan­lýþ­ ol­du­ðu­nu söy­le­mek­ is­ti­yo­rum.­ Gör­dük­ ki­ bir far­ký­mýz­ yok.­ Her­ kül­tü­rün­ bir­ gü­zel­li­ði­ var.­ A­le­vi­nin­ de­ Sün­ni­nin­ de gü­zel­yön­le­ri­var.­Bir­bi­ri­mi­zin­gü­zel­lik­le­rin­den­ et­ki­le­ne­ce­ðiz.­ He­pi­miz ay­ný­ i­nan­cý­ pay­la­þa­ca­ðýz.­ Dost­lu­ðu­muz­de­vam­et­ti­ði­sü­re­ce­bir­lik­be­ra­ber­li­ðin­pe­ki­þe­ce­ði­ne­i­na­ný­yo­rum.’’ Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Þube Baþkaný Salman Akdeniz: ‘’Bu­bir­lik­te­li­ði­mi­zi­Tür­ki­ye’ye­yan­sý­tý­yor­ol­ma­mýz­do­la­yý­sýy­la­çok­bü­yük­mut­lu­luk du­yu­yo­ruz.­Çö­zü­le­me­ye­cek­so­ru­nu­muz,­sý­kýn­tý­mýz­yok.­Bun­dan­böy­le­ko­nu­þa­rak,­tar­tý­þa­rak,­de­ði­þik­plat­form­lar­da­bir­a­ra­ya­ge­le­rek­so­run­la­rý­mý­zý çö­ze­bi­li­riz,­­çöz­me­miz­ge­re­ki­yor.’’

Mil­li­ Sa­vun­ma­ Ba­ka­ný­ Vec­di­ Gö­nül,­ Söz­leþ­me­li­Er­Sis­te­mi­i­le­il­gi­li­ça­lýþ­ma­la­rý­bir­haf­ta, 10­ gün­ i­çe­ri­sin­de­ ta­mam­la­mýþ­ o­la­cak­la­rý­ný bil­dir­di.­Gö­nül,­Ves­tel­Sa­vun­ma­ve­Sa­vun­ma Sa­n a­y i­ Müs­t e­þ ar­l ý­ð ý­ a­r a­s ýn­d a­ u­z un­ sü­r en söz­leþ­me­ mü­za­ke­re­le­ri­nin­ ar­dýn­dan­ ‘’Tak­tik Ýn­san­sýz­ Ha­va­ A­ra­cý­ Ge­liþ­tir­me­ Pro­je­si­ Söz­leþ­me­si’’,­ Sa­vun­ma­ Sa­na­yi­ Müs­te­þar­lý­ðý’nda dü­zen­le­nen­ tö­ren­de­ im­za­lan­dý.­ Ba­kan­ Gö­nül,­tö­re­nin­ar­dýn­dan­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný ce­vap­la­dý.­ Gö­nül,­ bir­ so­ru­ ü­ze­ri­ne,­ Söz­leþ­me­li­Er­Sis­te­mi­i­le­il­gi­li­ta­sa­rý­nýn­ön­ce­ki­gün Ba­kan­lar­Ku­ru­lu’nda­ye­ni­den­e­le­a­lýn­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­‘’Ça­lýþ­ma­Ba­ka­ný­mý­zýn­ve­Ma­li­ye Ba­ka­ný­mý­zýn­ba­zý­i­ti­raz­la­rý­ol­du.­Çün­kü­ye­ni bir­sis­tem­ge­li­yor.­Biz­de­bu­i­ti­raz­la­rý­ma­kul gö­re­rek,­ü­ze­rin­de­ça­lý­þa­lým­de­dik.­Sis­tem­ne ka­dar­çok­ten­kit­e­di­lir­se,­ko­nu­yu­bi­len­in­san­lar­ta­ra­fýn­dan­bi­ze­o­ka­dar­fay­da­lý­o­lur.­Zan­ne­di­yo­rum­ bir­ haf­ta­ 10­ gün­ i­çe­ri­sin­de­ son þek­li­ni­ver­miþ­o­la­ca­ðýz’’­de­di.­­

Polis adayýna askerlik yapma þartý getiriliyor n Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba­k a­n ý­ Be­þ ir­ A­t a­l ay,­ “Bun­d an son­ra­ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu­a­lýr­ken­as­ker­lik­yap­ma­þar­tý­ko­ya­ca­ðýz­i­lâ­ný­mý­za;­on­lar­as­ker­li­ði­ni ya­pa­rak­ ge­le­cek­ler’’­ ­ de­di.­ TBMM’de­ ga­ze­te­ci­le­rin­ ko­nuy­la­ il­gi­li­ so­ru­la­rý­ný­ ce­vap­la­yýn­ A­ta­lay,­ po­lis­le­rin­ as­ker­lik­ yap­ma­sý­ ko­nu­sun­da üç­ un­sur­ bu­lun­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ þöy­le­ ko­nuþ­tu:­‘’Bun­dan­son­ra­po­lis­ol­mak­i­çin­o­kul­la­ra­ gi­re­cek­ler­de;­ yük­se­ko­ku­la­ gi­re­cek­ler­ po­lis­ ol­du­ðun­da­ 6­ ay­ as­ker­lik­ ya­pa­cak,­ þu­ an­da 15­ay­ya­pý­yor­lar.­A­ka­de­mi­me­zun­la­rý­3­haf­ta ya­pa­cak­lar.­Þu­an­da­on­lar­da­nor­mal­ü­ni­ver­si­te­ me­zun­la­rý­ gi­bi­ ba­zý­sý­ ký­sa­ dö­nem­ 6­ ay, ba­zý­sý­i­se­1­yýl­ya­pý­yor.­A­ma­mev­cut­po­lis­o­lan­lar,­bi­ri­ki­mi­e­rit­mek­i­çin­3­haf­ta­lýk­e­ði­tim­le­ as­ker­li­ði­ni­ ya­pa­cak­lar;­ a­ka­de­mi,­ yük­se­ko­kul­ me­z u­n u­ bu­r a­d a­ fark­ et­m i­y or.­ Po­l is­l ik mes­l e­ð in­d e­ ol­m a­s ý­ ye­t i­y or;­ ge­n el­ du­r um bu...’’­A­ta­lay,­po­lis­li­ðe­ü­ni­ver­si­te­me­zun­la­rý­ný al­dýk­la­rý­ný­ ha­týr­la­ta­rak,­ ‘’Ü­ni­ver­si­te­den­ me­zun­o­lu­yor,­son­ra­­biz­o­nu­a­lý­yo­ruz,­6­ay­e­ði­tim­ gö­rü­yor­lar.­ 6­ ay­ e­ði­tim­ gö­ren­ler­ de­ e­ðer po­lis­ ol­du­lar­sa­ bun­lar­ da­ 3­ haf­ta­lýk­ e­ði­tim­le (as­ker­lik­le­ri­ni) ta­mam­la­ya­cak­lar­a­ma­bun­dan son­ra­ü­ni­ver­si­te­me­zu­nu­a­lýr­ken­as­ker­lik­yap­ma­þar­tý­ko­ya­ca­ðýz­i­lâ­ný­mý­za;­on­lar­as­ker­li­ði­ni ya­pa­rak­ge­le­cek­ler’’­­de­di.­­Ankara / aa

Ankara ile Gazze arasýnda ‘’Kardeþlik Köprüsü” kuruldu n ANKARA’NIN Ke­çi­ö­ren­Be­le­di­ye­si­i­le­Gaz­ze’nin­ en­ bü­yük­ il­çe­si­ o­lan­ Ce­ba­li­ye­ Be­le­di­ye­si­a­ra­sýn­da­‘’Kar­deþ­Kent’’­pro­to­ko­lü­im­za­lan­dý.­Ke­çi­ö­ren­Be­le­di­ye­si’nin­O­cak­a­yý­Mec­lis­ Top­lan­tý­sýn­da­ im­za­la­nan­ pro­to­kol­ i­çin dü­zen­le­nen­tö­re­ne­Ce­ba­li­ye­Be­le­di­ye­Baþ­kan Yar­d ým­c ý­s ý­ Ab­d ur­r a­h im­ Mu­h am­m ed­ Þi­hab’ýn­ya­ný­sý­ra­Ke­çi­ö­ren­Be­le­di­ye­si’nin­‘’kar­deþ­ kent­le­rin­den’’­ bi­ri­ o­lan­ Bos­na-Her­sek’in Go­raz­de­ Þeh­ri­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný­ Mu­har­rem Ra­no­viç­ ve­ Go­raz­de­ Müf­tü­sü­ Ha­cý­ Ah­med E­fen­diç­de­ka­týl­dý.­Ab­dur­ra­him­Mu­ham­med Þi­hab,­bu­ra­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­Fi­lis­tin’in­4 yýl­dýr­ab­lu­ka­al­týn­da­ha­yat­mü­ca­de­le­si­ver­di­ði­ni­ ve­ bu­ mü­ca­de­le­ye­ en­ bü­yük­ des­te­ðin Tür­ki­ye’den­gel­di­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Þi­hab,­“4­yýl­dýr­ sü­ren­ ab­lu­kay­la­ çok­ zor­ an­lar­ ya­þý­yo­ruz. Si­yo­nist­ Ýs­ra­il’in­ sal­dý­rý­la­rýn­dan­ do­la­yý­ ta­rým a­lan­la­rý­mýz,­ko­nut­la­rý­mýz,­has­ta­ne­ve­o­kul­la­rý­mýz­ tah­rip­ ol­muþ­ du­rum­da­ ve­ ab­lu­ka­ de­vam­et­ti­ði­i­çin­ne­Gaz­ze’nin­ne­Ce­ba­li­ye’nin ye­ni­den­in­þa­sý­i­çin­bir­þey­ya­pý­la­mý­yor.­Tüm bun­la­ra­ rað­men­ yi­ne­ de­ a­yak­ta­ dur­ma­ya­ ve bir­ þey­ler­ yap­ma­ya­ ça­lý­þý­yo­ruz.­ Mey­dan­la­rý­mýz­dan­ bi­ri­ne­ Ma­vi­ Mar­ma­ra­ Þe­hit­le­ri­ i­çin bir­a­nýt­dik­tik.­Fi­lis­tin,­en­gü­zel­gün­le­ri­ni­Os­man­lý­ha­ki­mi­ye­tin­dey­ken­ya­þa­mýþ­týr.­Bu­pro­to­kol­le­ in­þal­lah­ yi­ne­ o­ gü­zel­ gün­le­ri­ni­ ya­þa­ya­cak­týr’’­ de­di.­ Ke­çi­ö­ren­ Be­le­di­ye­ Baþ­ka­ný Mus­ta­fa­Ak­da­il­çe­le­rin­de­bir­‘’Gaz­ze­Cad­de­si’’­ ve­ ‘’Fi­lis­tin­ Par­ký’’­ ol­du­ðu­nu­ ha­týr­la­ta­rak, Fi­lis­tin­ hal­ký­na­ ver­dik­le­ri­ des­te­ðin­ de­vam­ e­de­c e­ð i­n i­ söy­l e­d i.­ Ko­n uþ­m a­l a­r ýn­ ar­d ýn­d an Mus­t a­f a­ Ak­ ve­ Ce­b a­l i­y e­ Be­l e­d i­y e­ Baþ­k an Yar­dým­cý­sý­ Ab­dur­ra­him­ Mu­ham­med­ Þi­hab, pro­to­ko­lü­im­za­la­dý.­­Ankara / aa

GEÇMÝÞ OLSUN

TAZÝYE

Kardeþlerimiz

Biga Yeni Asya Temsilcisi Sadi Karamýk'ýn annesi

Av. Mustafa Yüncüler, Ýbrahim Özadalý ve Mustafa Oðuz'un baþarýlý birer ameliyat geçirmiþ olduklarýný öðrendim. Kendilerine geçmiþ olsun der, saðlýklý günler dilerim.

Zekeriya Kaya / MALKARA

Müzeyyen Duran

'ýn

vefatýný teessürle öðrendim. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým.

Zekeriya Kaya / MALKARA


6

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

YURT HABER

Polisten ebeveynlere uyarý

HABERLER

BURSA EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÇOCUK ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ, OKUL ÖNCESÝ ÇOCUKLARIN EV DIÞINDA YALNIZ BAÞLARINA DOLAÞMALARINA ÝZÝN VERÝLMEMESÝ KONUSUNDA EBEVEYNLERÝ UYARDI.

Ambulans takla attý: 1 ölü, 5 yaralý ÇANAKKALE’DE, hasta taþýyan ambulans, lastiðinin patlamasý sonucu takla attý. Kazada, ambulansta taþýnan hasta öldü, 5 kiþi de yaralandý. Alýnan bilgilere göre, Yenice Devlet Hastanesinde aðýr grip teþhisiyle tedavi gören Ahmet Ay, (24) durumunun aðýrlaþmasý üzerine Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararlaþtýrýldý. Ahmet Ay, Mehmet Seyhan’ýn kullandýðý, 17 FA 521 plâkalý ambulansa konularak akþam saatlerinde Çanakkale’ye doðru yola çýkarýldý. Çanakkale’ye 32 kilometre kala, Balaban mevkiinde sað ön lastiðinin patladýðý bildirilen ambulans, kontrolden çýktý. Saat 21.00 sularýnda meydana gelen kazada önce yol kenarýnda bulunan istinat duvarýna çarpan ambulans, daha sonra takla attý. Ahmet Ay olay yerinde vefat ederken, yaralanan þoför Mehmet Seyhan, Acil Týp Teknisyeni Hüseyin Koçak ile hasta yakýnlarý Ramazan Ay, Cengiz Ay ve Olcay Durmaz, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Tedavi altýna alýnan yaralýlardan Olcay Durmaz ile Cengiz Ay’ýn durumlarýnýn aðýr olduðu öðrenildi. Çanakkale / aa

Gözaltýna alýnan 8 kiþi tutuklandý KARS ve Ardahan’da hayvan hýrsýzlýðý ve dolandýrýcýlýk yaptýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan 8 kiþi tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin yaklaþýk 3 aydýr yürüttükleri çalýþma kapsamýnda, 10 kiþinin Kars’ta ve Ardahan’da çeþitli tarihlerde hayvan hýrsýzlýðý ve dolandýrýcýlýk yaptýklarý tesbit edildi. Yürütülen çalýþma kapsamýnda Ardahan ve Kars’ta eþ zamanlý olarak düzenlenen operasyonda 6’sý Kars’tan olmak üzere 8 kiþi gözaltýna alýndý. Kars Emniyet Müdürlüðündeki sorgularýnýn ardýndan adliyeye götüren 8 zanlý, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak Kars Kapalý Cezaevi’ne gönderildi. Firari 2 kiþinin de yakalanmasý için baþlatýlan çalýþma sürdürülüyor. Kars / aa

BURSA Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü, ebeveynlere bir dizi uyarýda bulundu. ‘Benim çocuðumun baþýna bir þey gelmez’ düþüncesinin yanlýþ olduðuna dikkat çekilen açýkla mada, her aile ve çocuðun herhangi bir tehlikeye karþý karþýya kalabileceðine vurgu yapýldý. Bursa Emniyet Mü dürlüðü’nün resmî internet sitesinde yer alan açýklamada, ebeveynlere çocuklarýn son çekilmiþ fotoðrafýna sahip olmalarý tavsiyesinde bulunuluyor. Ebeveynlerin çocuðun arkadaþlarý ve ai leleri hakkýnda bilgi sahibi olmalarý ge rektiðinin belirtildiði açýklamada, “Ýyi seçilmiþ bir arkadaþ çevresi olmasýna özen gösterin. Çocuðunuzun arkadaþ larý ve ailelerinin adreslerini ve ev telefonlarýný mutlaka öðrenin. Çocuðunuzun üzerinde mutlaka kimlik kartý, si ze ulaþýlabilecek telefon numarasý ve ev ya da iþ adresinizin yazýlý olduðu bilgileri bulundurun. Okul döneminde gidiþ dönüþ saatlerini takip edin ve kullandýðý yol güzergâhýný bildirin. Ço cuklarýnýz okula yürüyerek gidiyorsa, bilinen iþlek caddelerden ve grup halinde gidip gelmeye dikkat etmelerini öðütleyin.” ifadeleri yer alýyor.

ÇOCUKLARINIZ OYNARKEN BÝLE GÖZÜNÜZÜ ONLARDAN AYIRMAYIN OKUL öncesi çocuklarýn ev dýþýnda yalnýz baþlarýna dolaþmalarýna ve özellikle bodrumlar, inþaatlar gibi yerlerde oynamalarýna izin verilmemesi istenilen açýklamada, çocuklarýn evden dýþarý çýktýðýnda nerede, kiminle birlikte olduðunun bilinmesinde yarar olduðuna dikkat çekildi. Çocuklarýn dýþarý çýktýðýnda üzerlerinde fazla para ve kýy met li eþ ya bu lunmamasýna dikkat edilmesinin istenilen açýklamada þu tavsiyelerde bulunuluyor: “Çocukla rýnýz mahalledeki oyun alanlarýnda olsa bile mutlaka gözal týnda bulundurun. Çocuklarýnýzýn oynadýðý bölgelerde alýþýlmamýþ þekilde ve sýklýkta dolaþan þahýs veya araçlarý en yakýn güvenlik birimlerine bildirin. Bilgisayar kullanan çocuðun odasýnýn kapýsý açýk olsun. Mümkünse bilgisayarý evin salonuna yerleþtirin. Bilgisayar ekraný kapýya dönük olmalý, içeri girdiðinizden ne yaptýðýný görebilmelisiniz. Bilgisayarýnýzda filtre programlarý kulanýn.” Bursa / cihan

Otomobil hýrsýzlýðý çetesi çökertildi ZONGULDAK'IN Çaycuma ilçesinde, çaldýklarý otomobillerin motor þasi numaralarýný deðiþtirip sattýklarý iddia edilen 4 kiþi tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma Emni yet Müdürlüðünde ifadesi alýnan A.A. (41), A.Ç. (30), Y.O. (32) ve A.K’ yi (56), saðlýk kontrolünden geçirildi. Cumhuriyet Savcýlýðýna çýkarýlan zanlýlar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü

ekipleri, otomobil hýrsýzlýðý olaylarý ile ilgili baþlattýðý çalýþmalar kapsamýnda 4 zanlýyý gözaltýna almýþ, zanlýlarýn Çaycuma’nýn yaný sýra Bartýn ve Kozcaðýz beldesi Zonguldak’ýn Ereðli ilçesi ile Kýzýlcahamam’dan sipariþ edilen renk ve model araçlarý çalarak motor ve þasi numaralarýný deðiþtirip sattýklarý belirlenmiþti. Zanlýlarýn çaldýðý ileri sürülen 18 otomobil ele geçirilmiþti. Çaycuma / aa

Madde baðýmlýsý çocuklar topluma kazandýrýlýyor ALKOL ve madde baðýmlýsý çocuklarýn rehabilitasyonu amacýyla geçtiðimiz yýl hizmete açýlan Alkol-Madde Baðýmlýlýðý Araþtýrma, Tedavi ve Eðitim Merkezi (AMATEM), yatak kapasitesini arttýrýyor. Merkezin yatak kapasitesi 17’den 50’ye yükseltilecek. Osmangazi Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma Vakfý tarafýndan 12 bin metrekarelik alana yaptýrýlan 3 katlý AMATEM binasý, geçtiðimiz Mart ayýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü’ne devredildi. Alkol ve madde baðýmlýsý çocuklarýn rehabilitasyonu için 3 milyon TL harcanarak yapýlan merkez, büyük bir baþarý elde etti. Bursa Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, çocuklarýn topluma kazandýrýlmasý konusunda önemli baþarýlar elde eden AMATEM’in yatak kapasitesini arttýracaklarýný söyledi. Hali hazýrda 17 yatak kapasitesi ile hizmet veren merkeze, çok yoðun talep geldiðini kaydetti. Dr. Akan, þu bilgileri verdi: “Çocuklarýmýzýn rehabilitasyonu açýsýndan çok büyük iþler baþardýk. Baþta sayýn Valimiz olmak üzere, merkezin hizmetlerini gören herkes duygulanýyor. Alkol ve madde baðýmlýsý çocuklar da kendilerine el uzatýlmasýndan dolayý çok memnun. Gençler madde baðýmlýlýðýndan kurtuldu. Onlar da bizlere duâ ediyor. Çok yoðun talep var. Bu nedenle yatak kapasitesini 17’den 50’ye çýkartma kararý aldýk. Daha fazla çocuðumuza el uzatýp, onlara yardýmcý olacaðýz. Onlarý topluma kazandýrmaya devam edeceðiz.” Bursa / cihan

EXPO 2020 Adaylýðýnda Ýzmir - Ankara çekiþmesi

Dar sokaklar yangýna müdahaleyi geciktirdi KAÐITHANE'DE bir evin çatý katýnda çýkan yangýn, sokaklarýn darlýðý ve hatalý park edilmiþ araçlar yüzünden itfaiye ekiplerinin bir süre müdahale edememesi sonucu diðer binalara da sýçradý. Gültepe Mahallesi Talatpaþa Caddesi Baþak Sokakta üç katlý bir aparmanýn çatý katýnda yangýn çýktý. Ýhbar üzerine olay yerine Þiþli ve Beþiktaþ itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar ve hatalý park edilmiþ araçlar yüzünden ekiplerin bir süre müdahale edemediði yangýn, alevlerin büyümesiyle yan binalara da sýçradý. Ýtfaiye ekipleri diðer sokaklardan hortumlarý uzatarak yangýna müdahale edebildi. Mahalle sakinleri ise yangýna geç müdahale edildiði gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Can kaybý ve yaralýnýn olmadýðý yangýn sonucu 3 binanýn çatý katýnda büyük maddî hasar oluþtu. Ýstanbul / aa

TEBRÝK Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin geniþ kitleler tarafýndan tanýnmasýna, hakkýndaki yanlýþ bilinen kanaatlerin izalesine ve gerçeklerin ortaya çýkmasýna vesile olacaðýna inandýðýmýz Hür Adam filminin yapýmcýsý ve yönetmeni;

Mehmet Tanrýsever ve ekibini tebrik ederiz.

Saadet - Yusuf Özbey Adýyaman T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/913 Esas. 31/12/2010 Mahkememizin 09/12/2010 tarih, 2010/913 Esas, 2010/1393 Karar sayýlý kararý ile Kars ili, Kaðýzman ilçesi, Þaban mah/köyü cilt no: 44, sýra no: 33‘de nüfusa kayýtlý Hatun ve Süleyman oðlu,1969 doðumlu FUAT YILDI RIM’ýn kýsýtlandýðý ve kendisine MEHMET YILDIRIM’ýn VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 138

www.bik.gov.tr B: 236

ÝZMÝR Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Aziz Kocaoðlu, EXPO 2020 adaylýðý konusunda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn siyasî bir bakýþ içinde olacaðýna inanmadýðýný, aklý selim ile karar vereceðini ve oradan da Ýzmir’in çýkacaðýna inandýðýný belirtti. Ege Ekonomiyi Geliþtirme Vakfý tarafýndan düzenlenen Ýzmir Baþkanlar Kurulu Geniþletilmiþ Toplantýsý Ýzmir Kordon Oteli’nde yapýldý. Basýna kapalý yapýlan toplantý öncesi gazetecilerin EXPO 2020 a daylýðýyla ilgili sorularýný cevaplayan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýzmir’in 2015 EXPO’su ile ilgili baþarýlý bir çalýþma yaptýðýný, hükümet, Cumhurbaþkaný ve yerel idarecilerin bu süreçte özveride bulunduðunu bildirerek, EXPO 2020 sürecinde de baþýndan beri uðraþtýklarýný ifade ettiklerini belirtti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn ‘’Ankara ile Ýzmir’in aralarýnda uzlaþmasý gerektiðini’’ söylediði iddialarý üzerine Kocaoðlu, þunlarý kaydetti: ‘’Burada bir anlaþ ma diye bir þey söz konusu o lur mu olmaz mý bilmiyorum. Ama hükümet karar verecektir. Biz Ýzmir’in hakký olduðuna inanýyoruz, bunu savunuyoruz. Ama bunun i çin polemiðe girmenin hiçbir anlamý yok. Sayýn Gökçek’in konuþmalarýna ben geçtiðimiz günlerde yazýlý bir cevap verdim.” Ýzmir / aa

ÝZMÝR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI EGE VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN OLUNUR.

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN Esas: 2010/1214 15/12/2010 Karar No: 2010/1341 Gümüþhane Ýli, Merkez, Geçit, Cilt: 53, Hane: 5’de nüfusa kayýtlý bulunan, Akif oðlu, Leyla’dan doðma, Kütahya 12.09.1982 doðumlu, 26932784832 T.C. kimlik nolu Yaþar TOP’un, nüfus kütüðünde kayden “TOP” olan soyadýnýn “KARAHAN” olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B. Tashih

Ege Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adý-soyadý/unvaný yukarýda yazýlý mükellef adýna tanzim edilmiþ 1-2 Nolu Vergi-Ceza Ýhbarnameleri adý geçenlerin dairemizce bilinen adreslerinde bulunamamasý sebebiyle posta ve memur eliyle tebliði mümkün olmamýþtýr. Bu nedenle ilanen teblið yapýlmasý zorunluluðu doðmuþ olup, 213 sayýlý V.U.K.’nun 103 ila 106. maddelerine istinaden ilgililerin; iþbu ilan tarihinden baþlayarak 1 (Bir) ay içerisinde Ege Vergi Dairesi Müdürlüðü’ne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, aksi halde ilana alýndýktan bir ay süre sonunda teblið edilmiþ olacaðý ÝLAN OLUNUR. / / 2010 www.bik.gov.tr B: 62


7

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

DÜNYA

ALMANYA DA ZORUNLU ALMANYA’DA ASKERLÝÐÝ BÝTÝRDÝ FEDERAL ORDU'DA 1957 YILINDA BAÞLAYAN ZORUNLU ASKERLÝK HÝZMETÝ, 3 OCAK 2011 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ÜLKE GENELÝNDE 12 BÝN 150 ASKERÝN SON DEFA SÝLÂH ALTINA ALINMASIYLA SON BULDU. ALMANYA’DA Federal Savunma Bakanlýðý’nýn modern orduya geçiþ çalýþmalarý kapsamýnda zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecekler için önceki gün son defa asker alýmýný gerçekleþtirdi. Böylelikle Federal Ordu’da bir devir kapandý. Ýlk defa 1957 yýlýnda 9 bin 773 asker alýmýyla baþlayan zorunlu askerlik uygulamasý, 54 yýl sonra 3 Ocak 2011 tarihin de ülke genelinde zorunlu olarak askere alýnan 12 bin 150 asker ile son bulmuþ oldu. Profesyonel orduya geçiþ çalýþmalarýný tamamlayan Federal Ordu’da, önceki gün son defa silah altýna alýnan askerlerin Haziran 2011’de terhis olmalarýyla zorunlu askerlik fiili olarak da bitmiþ olacak. Bu tarihten itibaren ordu tamamen gönüllülerden oluþacak. Federal Savunma Bakaný Karl Theodor zu Gutenberg’in (CSU) büyük mücadele vererek hayata geçirdiði yeni uygulamada Alman Ordusu, mesleði askerlik olan profesyonel kiþilerden oluþacak.Yeni uygulamayla zorunlu askerlik Anayasa’dan kaldýrýlmayacak, ama fiilen uygulanmayacak. Ayrýca Federal Ordu’da personel sayýsý da 240 binden 185 bine düþürülecek. Bu reformlar çerçevesinde Alman Ordusu’nun 170 bin askerden oluþmasý düþünülüyor. Kalan 15 bin asker ise gönüllülerden oluþacak ve bu askerliðin süresinin ise 23 aya kadar ulaþmasý bekleniyor. Böylece Savunma Bakanlýðý, 2014 yýlýna kadar devam edecek plana göre yýlda 8,3 milyar Euro tasarruf edecek. 1 Nisan 1957 yýlýnda baþlayan zorunlu askerlik uy-

ÇÝFTE VATANDAÞLARI ETKÝLEYECEK

BELÇÝKA ORDUSUNDA KÜÇÜLME SÜRECEK BELÇÝKA Silahlý Kuvvetleri modernleþme sürecinde, 2008’den bu yana baþlattýðý küçülmeyi 2011’de de devam ettirecek. Savunma Bakanlýðý verilerine göre, 36 bin 200 asker sayýsý ile kapatýlan 2010 yýlýndan sonra 2011 sonu için belirlenen hedef 34 bin oldu. 2008’de Savunma Bakanlýðý personel için bütçesinin yüzde 66’sýný ayýrýrken, bu oran 2011 için yüzde 58’e düþtü. Yeni yýl ayný zamanda, ordunun dönüþüm sürecinde bazý kýþlalarýn kapanmasýný da beraberinde getirecek. Bu çerçevede dört kýþla bu sene içinde kapatýlacak. Sene sonuna kadar yurtdýþýnda operasyon yapmak üzere bin 200 kiþi istihdam edilip, Belçika ordusunda gençleþtirme giriþiminde bulunulmasý planlanýyor. Brüksel / cihan

Almanya’daki Kýpti Hýristiyanlara koruma n MISIR’IN Ýskenderiye þehrindeki Kýpti Kilisesi’ne yönelik saldýrýnýn ardýndan Almanya’nýn Hannover þehri yakýnlarýndaki Lehrte þehrinde yaþayan Kýpti Ortodoks Hýristiyanlar da internette yayýmlanan bir saldýrý tehdidi sebebi ile polis korumasý altýna alýndý. Hannover polisinin bir sözcüsü, özellikle Kýpti Hýristiyanlarýn Perþembe ve Cuma günleri düzenleyeceði Noel kutlamalarý sýrasýnda daha sýký güvenlik tedbirleri alacaklarýný belirtti. Federal Suç Dairesi (BKA), Almanya’daki Noel tatili öncesinde de Kýpti Hýristiyanlara yönelik saldýrýlar düzenlenebileceði uyarýsýný gerekli güvenlik mercilerine iletmiþti. Almanya’da yaklaþýk 6 bin Kýpti Hýristiyan’ýn yaþadýðý bildirildi. Ýskenderiye’deki saldýrý sýrasýnda, aralarýnda çok sayýda Kýpti Hýristiyan’ýn bulunduðu 21 kiþi hayatýný kaybetmiþ, çok sayýda kiþi de yaralanmýþtý. Berlin / aa

Beþir: Referandum sonucunu kutlarým n SUDAN Devlet Baþkaný Ömer El Beþir, Pazar günü yapýlacak referandumun sonucunu, ayrýlýk kararý çýksa bile kutlayacaðýný söyledi. Devlet Baþkaný Beþir, referandumun yapýlacaðý Güney Sudan bölgesinin baþþehri Juba’ya gerçekleþtirdiði ender ziyarette, güneyli yetkililer önünde yaptýðý ve devlet televizyonundan naklen yayýnlanan konuþmada, “Kararýnýzdan dolayý ayrýlýðý seçseniz bile kutlayacaðým. Kiþisel olarak Sudan bölünürse üzülürüm. Ama ayný zamanda Sudan’da barýþý saðlarsak mutlu olurum” dedi. Juba / aa

Nazarbayev için imzalar tamam n KAZAKÝSTAN Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev’in görev süresinin 2020 yýlýna kadar uzatýlmasý ve yetkilerinin geniþletilmesi için gerekli olan 200 bin imzanýn toplandýðý açýklandý. Nur Haber Portalý’nda yer alan haberde þu ana kadar 314 bin 621 imzaya ulaþýldýðý ve referandum için gerekli 200 bin imza sýnýrýnýn çoktan aþýldýðý belirtildi. Ýmza alma çalýþmalarý ise 10 Ocak’ta tamamlanýyor. Merkez Seçim Komisyonu Baþkaný Kuandýk Turganku luv, daha önce yaptýðý açýklamada yeterli imzanýn toplanmasý durumunda 2011 yýlýnýn Mart ayýnda referanduma gidilebileceðini söylemiþti. Nazarbayev, 1990 yýlýndan bu yana Cumhurbaþkanlýðý görevini sürdürüyor. Görev süresi normalde 2012’de tamamlanacak olan Nazarbayev, bu sene 71. yaþ gününü kutlayacak. Almatý / cihan

GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

ýsýr’da son yýllarda Kýpti Hýristiyanlarla Müslümanlar arasýnda artan gerginlik, çatýþma düzeyine ulaþtý. Ýskenderiye’deki bir kiliseye düzenlenen ve 21 kiþinin öldüðü saldýrýlar, bardaðý taþýran son damla oldu. Papa saldýrýyý kýnayýp Hýristiyanlar için koruma isteyince, Mýsýrlý Müslümanlar ayaða kalktýlar. El Ezher Þeyhi “Irak’ta Müslümanlar öldürülürken niye benzeri bir çaðrý yapmadý?” sözleriyle tepkisini gösterdi. Medyaya yansýyan, saldýrýya uðrayan kilisenin önünde duran, kan ile haç iþareti yapýlmýþ bir beyaz tiþört giyen Hýristiyan görüntüsü durumun vehametini ortaya koyuyordu. Peki Mýsýr’da neler oluyor? Aslýnda ülkemizde bir çok kez sergilenen oyunun bir benzeri. Saðcý-Solcu, Alevî-Sünnî ve þimdi de Kürt-Türk ayrýmýný körüklemeye yönelik oyunlarýn benzeri, Mýsýr’da da Hýristiyan-Müslüman düþmanlýðýný týrmandýrmak için sergileniyor. Þurasý bir gerçek ki; hiçbir aklý baþýnda Müslüman, ibadet için ibadethanesinde bulunan Hýristiyanlarý bombalayarak öldüremez. Zamanlamasýna ve yerine bakýldýðýnda, bu olayýn çatýþmalarý baþlatmak için tezgâhlandýðýný, dünya Hýristiyanlarýnýn dikkatini bu ülkeye çekmek için de en uygun zamanýn gözetildiðini görmekteyiz. Seksen milyon nüfusa sahip ülkedeki Hýristiyan nüfusun oranýnýn yüzde 5 ila 10 arasýnda olduðu bilinmekte. Hüsnü Mübarek’in otuz yýllýk dikta rejiminin gittikçe yoksullaþtýrdýðý, iþsizliðin hýzla art týðý, kiþi hak ve hürriyetlerinin kýsýtlý olduðu, ülke içinde gelir daðýlýmýnýn bozulduðu bir ortamda, Müslümanlarla Hýristiyanlar arasýnda kaynaþmadan çok tecride yönelik bir kültürün egemen olmasý sorunlarý iyice karmaþýk hale getirdi. Hýristiyanlar belli bölgelerde toplandýlar ve bölgeleri dýþýna çýkmaktan çekinir hale geldiler. Mýsýrlý bir grubun Müslümanlarla Hýristiyanlarý bir araya getirmek için baþlattýklarý bir projede, internette yaptýklarý bir ankete katýlan 5 bin kiþinin verdiði cevaplardan iki tarafýnda birbirini yeterince tanýmadýðý anlaþýlýyor. Bazý Müslümanlar Kýpti rahiplerin yedinci yüzyýlda Mýsýr’ýn Araplarca iþgalinin yasýný tutmak için siyah giydiklerini düþünürken, bazý Hýristiyanlar da Kur’ân’ýn Müslümanlara bütün Hýristiyanlarý öldürmelerini emrettiðini sanýyordu. Bu bilgisizlikleri gidermeye yönelik faaliyetlerin mutlaka devletçe düzenlenmesi ya da en azýndan teþvik edilmesi gerekiyor. Zira Müslüman-Hýristiyan barýþýný bozmaya yönelik olarak bölgede planlý çabalarýn gösterildiði, Irak Hýris tiyanlarýna yönelik tehditler ve onlarýn ülkeden ayrýlmasý için yapýlan baskýlardan da anlaþýlýyor. Mübarek’in “teröristlerin ellerini koparacaðýz” kliþesi sorunu çözecek gibi görünmüyor. Bu arada ülkenin en büyük Ýslâmî örgütlenmesi olan Müslüman Kardeþler’in bu saldýrýlara adýnýn karýþtýrýlmasý konusunda dikkatli olmasý gerekiyor. Bu gerginliðin çatýþmaya dönüþmesi halinde suçlanacak olanlarýn baþýnda onlar geliyor. Yüzlerce yýldýr Müslümanlarla Hýristiyanlarýn birlikte kardeþlik içinde yaþadýðý, liman þehri olmasý dolayýsýyla bir çok yabancýnýn da bulunduðu Ýskenderiye’de bu tür saldýrýlarýn baþlatýlmasý da dikkat çekici. Umarýz Mýsýr’daki bu gergin ortam kýsa süre içinde saldýrýyý düzenleyenlerin bulunmasý, iki din mensuplarý arasýnda kaynaþmayý saðlayacak tedbirlerin alýnmasý ve benzeri saldýrýlarýn önlen me siy le a þý lýr. Yok sa böl ge ye ya yýl ma sý, bütün Ortadoðu’nun huzurunu kaçýracaktýr.

M

gulamasýnda süreler de farklýlýk arz ediyordu. Ýlk baþladýðýnda 12 ay olan askerlik süresi daha sonra 15 aya yükseltildi. 1960 ve 1970’li yýllarda ise 18 ay oldu. Kademeli olarak tekrar azaltýlan zorunlu as kerlik süresi önce on, sonra dokuz ve son olarak da altý aya indirilmiþti. 3 Ocak 2011 tarihinde silâh altýna alýnan erler 6 süreyle bu hizmeti yerine getirecek. Federal Savunma Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada Federal Ordu bünyesinde bu zamana kadar 8,5 milyon kiþinin zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiði belirtildi.

Türkiye Millî Savunma Bakanlýðý Askeralma (ASAL) Daire Baþkanlýðý, Almanya’da zorunlu askerliðin kaldýrýlmasý durumunda çifte vatandaþlýða sahip Türk vatandaþlarýnýn Türkiye’de askerlik yapmak zorunda kalacaðýný bildirmiþti. ASAL Baþkanlýðý zorunlu askerliðin kaldýrýlmasýyla Almanya’daki birden fazla tabiiyetli Türk vatandaþlarýnýn bu ülkede yapacaklarý her türlü askerlik hizmeti (hangi statüde olursa olsun) Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmayacaðýný ve çifte vatandaþlarýn Türkiye’de askerlik yapmak zorunda kalacaklarýný ifade etti. Bakanlýk yetkilileri, bu durumdaki yükümlülerin, gerekli þartlarý yerine getirmeleri halinde dövizle askerlik hizmetinden faydalanabileceklerini haber verdi. Frankfurt / cihan

Mýsýr’daki çatýþmayý kim körüklüyor?

Mescid-i Aksa’ya ziyaretçi akýný Kudüs’te yer alan dünyanýn en eski ikinci mescidi olan Mescid-i Aksa, þehirdeki Müslümanlar için bir simge olmanýn yaný sýra hala en büyük ibadet mekâný olarak kullanýlýyor. Vakit namazlarýnda caminin büyük kýsmý dolarken, camide ziyaretçiler için de öðlen ve ikindi namazlarý cem edilerek kýldýrýlýyor. Kudüs esnafýnýn buluþma mekâný da olan camide namaz sonrasýnda avluda dinî sohbetler düzenlenirken, birçok kiþi de içeride Kur’ân-ý Kerim okumayý tercih ediyor. Çoðunluðu Müslüman olan ziyaretçiler için hemen yaný baþýnda bulunan Kubbet’us Sahra’nýn gölgesinde kalsa da Mescid-i Haram’dan sonra yeryüzünde inþa edilen

ikinci mescid olmasý, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Haçlý Seferleri’nde büyük zarar gören ve birçok kez tamir edilen ya da restorasyondan geçen cami, geçmiþte bazý radikal Yahudilerin de saldýrýlarýna maruz kalmýþtý. Yahudilerin Aðlama Duvarý’nýn hemen üstünde yer alan caminin alt kýsmýnda ise kazý çalýþmalarý devam ediyor. Müslümanlar, kazý çalýþmalarýnýn camiyi yýkmak için yapýldýðýný iddia ediyor. Mescid-i Aksa, ayný zamanda Müslümanlarýn ilk kýblesi olmuþtu. Türkçede “En Uzaktaki Mescit” anlamýna gelen mekâna “Beyt-i Makdis” veya “Beyt-i Mukaddes” adý da veriliyor. Kudüs / cihan

Sýnýra tel örgü çekme, Türkiye’ye karþý deðil

Wikileaks iddiasý: Ýran ABD’ye güveniyormuþ

YUNANÝSTAN Kamu Düzeni Bakaný Hristos Papuçis, “Atina hükü metinin, Meriç (Evros) bölgesinde kaçak göçmenlerin ülkeye giriþini engellemek gerekçesiyle Türk-Yunan sýnýrýnda oluþturmayý planladýðý setin Türkiye’ye yönelik olmadýðýný” savundu. Papuçis yaptýðý açýklamada, “Meriç bölgesinde oluþturulacak setin, Yuna nistan ile Türkiye’nin yasadýþý göçe karþý olan iþbirliðini güçlendire ceðini” öne sürerek, “Bu konuda alýnacak olan tedbirler hiçbir þekilde Türkiye’ye yönelik deðil. Aksine, yasadýþý göçmen sorununa karþý olan iþbirliðimizin güçlenmesini, geri gönderilme konusundaki ikili anlaþmanýn özlü olarak uygulanmasýný, iki ülkede ve uluslar arasý alanda faaliyet gösteren insan tacirleriyle mücadeleyi kolaylaþtýracaktýr” dedi. Türk-Yunan sýnýrýna tel çekme planýný eleþtirenleri “ikiyüzlülükle” suçlayan Papuçis, “Atina’nýn, göçmen ve mültecile rin yabancý ülkelerdeki statülerini belirleyen Dublin Yönetmeliði’nin yeniden gözden geçirilmesini istediðini” belirtti. Atina / aa

WIKILEAKS tarafýndan yayýmlanan Amerikan gizli belgelerine göre Ýran, Ýngiltere ve Rusya’dan çok ABD’ye güvendiði ve Rusya’dansa ABD’den yakýt almayý tercih ettiði konusunda Türkiye’yi bilgilendirdi. Amerikan basýnýnda yer alan haberlere göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Kasým 2009’da Washington’a gönderdiði kriptoda, bir Ýran heyetinin Türk Dýþiþleri Bakaný ile görüþtüðünü ve yakýt ile uranyum takasý konusunda görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný belirtti. Ýran heyetinin Türkiye’ye itimat ettiðini ve Tahran’ýn Rusya ve Ýngiltere’den çok ABD’ye güvendiðini ifade ettiði belirtilen diplomatik mesajda, Ýran heyetinin ayrýca Rusya ve Ýngiltere’dense ABD’den yakýt almayý tercih ettiðini aktardýðý kaydedildi. Ankara / aa

Cameron’dan terör konusunda özeleþtiri n ÝNGÝLTERE Baþbakaný David Cameron, ülkesinde terör tehdidinin ciddiyetini koruduðunu belirterek, “Radikalizmin ortaya çýkýþý ve terör eylemleriyle sonuçlanan olaylarla ilgili önce kendimizi sorgulamalýyýz” dedi. Ýngiltere’de yaþayan Müslümanlarýn büyük bir çoðunluðunun bu yönde yükselen bir radikalizme karþý olduklarýný söyleyen Cameron, sorunun çözümünde ‘ýlýmlý’ diye tabir edilen Müslümanlarýn da katkýda bulunmalarý gerektiðini dile getirdi. 2011 yýlýna iliþkin bir açýklamada bulunan Baþbakan Cameron, yeni yýlýn ülke için zor olacaðýný, hükümet olarak kendilerinin zor ama gerekli adýmlar attýklarýný savundu. “Bizim önceliðimiz giriþimcilik, modernizasyon ve insanlarýn güvenliði olmalýdýr” diyen Cameron, önümüzdeki yýlýn da yine zor bir yýl olacaðýný ancak istihdam oluþturmak için gerekli tedbirleri alacaklarýný açýkladý. Londra / cihan


8

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

MEDYA - POLÝTÝK

Tutuklama tedbir mi, ceza mý? GÜNCEL HUKUK KADÝR AKBAÞ akbas_kadir@yahoo.com

eniden Bismillah diyoruz. Sizlerle, gazetemizin “Hukuk Say fasý” ile baþlayan beraberliðimiz çeþitli sebeplerle kesintiye uðradý. Ýnþaallah bundan böyle “Güncel Hukuk”ta yeniden beraber olacaðýz. Aktüel olaylarýn hukuktaki yansýmalarýný paylaþacak, problemlerin çözümüne dair deðerlendirmelerimizi paylaþacak. Sizlerden gelecek sorulara bu köþede cevap vermeye çalýþacaðýz. Yeni Asya’nýn kýrk yýllýk okuyucularý ile yaptýðý röportajlarý yayýnlamaya baþladýðýnda, ben de kaç yýllýk okuyucu olduðumu düþünmüþtüm. Tam otuz iki yýl olmuþ Yeni Asya ile tanýþalý. Bu tanýþýklýða Batman Endüstri Meslek Lisesinden sýnýf arkadaþým, Kayseri temsilcimiz ve gazetemizin deðerli yazarlarýndan aðabeyim Þerif Gündüz vesile olmuþtu. Bu vesile ile buradan kendisine minnettarlýðýmý, selâm ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Ergenekon dâvâsý vesilesiyle kamuoyunun gündemde yer bulmayan pek çok hukukî kavram tartýþýlmaya baþlandý. Bunlarýn baþýnda da “tutuklama” geliyor. Bugüne dek tutuklamalarýn yerindeliði, gerekliliði, uzun süreli tutukluluðun doðurduðu maðduriyetler pek dile geti ril mez di. Er ge ne kon dâ vâ sý i le belli mevkilere gelmiþ çoðu emekli kamu görevlileri ile basýn mensup larý hakkýnda tutuklama kararý verilmesi ile bu kavram her zeminde tartýþýlmaya baþlandý. Haksýz ve yersiz tutuklama kararlarýna pek çok kez gazetemiz imtiyaz sahibi sayýn Mehmet Kutlular da muhatap oldu. Eski Türk Ceza Kanunu döneminde meþ’um 163 madde henüz yürürlükte iken Ankara Kocatepe’de aziz Üstadýmýz Bediüzzaman Said Nursî için okutulan mev lid sonrasý tertip komitesi üyeleri hakkýnda tutuklama kararý verilmiþti. Þimdi bir kýsmý bekaya irtihal etmiþ bulunan muhterem insanlar sýrf bir camide bir din âlimi için mevlid okuttuklarý için tutuklanmýþlar ve bir müddet þimdi Ýnsan Haklarý Müzesine dönüþtürülen Ulucanlar Cezaevinde hürriyetlerinden mahrum býrakýlmýþlardý. Çok daha yakýn bir tarihte yine Ankara Kocatepe Camiinde gazetemiz adýna tertip olunan bir mevlid öncesi basýn mensuplarý ile sohbetinde 19 Aðustos 1999 depremini bir Ýlâhî Ýkaz olarak deðerlendirdiði için muhterem Mehmet Kutlular tutuklanmýþ ve bir müddet tutuklu o la rak yar gý lan mýþ tý. Tu tuk la ma muhakemenin saðlýklý yürütülebil mesinin, özellikle sanýðýn leh ve aley hin de ki de lil le rin ek sik siz ve doðru olarak toplanmasýnýn saðlanmasýna dönük bir tedbir iken ülkemizde özellikle ara rejim dönemlerinde ve Türk Silâhlý Kuvvetlerinin etkin olduðu, sosyal ve siyasî hayata müdahil olduðu dönemlerde hemen infazýna baþlanan bir cezalandýrma yöntemi olarak uygulandý. Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu kuv vet li suç þüphesinin varlýðý ile birlikte bir tutuklama sebebinin varlýðý halinde tutuklama kararý verilme sini öngörmektedir. Bu nunla birlikte iþin öne mi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik ted biri ile ölçülü olmamasý halinde, tutuklama kararý verilemeyeceði öngö rülmüþ, hâkimlere verilen tutuklama yetkisine sýnýrlama getirilmiþtir. Þüp he li ve ya sa ný ðýn kaçmasý, saklanmasý veya kaçacaðý þüphesini u -

Y

yandýran somut olgular varsa, þüpheli veya sanýðýn davranýþlarý, delilleri yok etme, gizleme veya deðiþtirme, tanýk, maðdur veya baþkalarý üzerinde baský yapýlmasý giriþiminde bu lun ma hu sus la rýn da kuv vet li þüphe oluþturuyorsa þüpheli veya sanýðýn tutuklanmasýna karar veri lebilecektir. Kanun ayrýca katalog suçlarý olarak tanýmlanan ve 100 maddenin 3’ncü fýkrasýnda sayýlan belirli aðýrlýktaki suçlar yönünden suçun iþlendiði yönünde kuvvetli þüphe mevcut ise tutuklama sebebinin var olduðunu belirtmektedir. Uygulamada da çoðunlukla bu suç larý iþleyen þüpheli ve sanýklar hakkýnda tutuklama kararý verilmekte ve tutukluluk hali uzun süre devam etmektedir. Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu tutuklu olarak geçirilecek süreler yönünden sýnýrlamalar getirdi. Ancak buna iliþkin düzenlemelerin hemen yürürlüðe girmesi yerine bu hükümlerin 30.12.2010 tarihinde yürürlüðe girmesi tercih edildi. Tutukluluk sürelerine sýnýrlama getiren düzenlemenin yürürlüðe girmesi ile birlikte gerçekleþen tahliyeler kamu vicdaný ný yaralamaya, kanatmaya baþladý. Toplumun adalet duygusu bir kez daha zedelendi. Ancak yargýlamanýn makul bir sürede tamamlanmasý, hakkýnda kesinleþmiþ bir hüküm olmadan kimsenin hürriyetinden mahrum býrakýlmamasý ilkeleri çoktan infaza dönüþen tutukluluk hallerinin sonlandýrýlmasýný gerektiriyordu. Bununla beraber beþ kiþiyi katletmek ve onlarca kiþiyi yaralamaktan hakkýnda doksan altý yýl hapis cezasýna mahkûm edilmiþ kiþilerin, haklarýnda müebbet hapis cezasý verilmiþ kiþilerin, haklarýndaki temyiz incelemesi tamamlanmadýðý için tahliye edilmeleri kamu vicdanýnýn kolaylýkla hazmedemeyeceði, toplumun hukuka olan inancýný zayýflatacak o lum suz ör nek ler. Yar gý tay ce za daireleri dün aldýklarý kararlarla azamî tutukluluk süreleri konusundaki tartýþmalarý bitirdi. Buna göre devlete karþý iþlenen suçlarda süre 10 yýl, diðer aðýr ceza mahkemesinde yargýlanan suçlar için 5 yýl, asliye ceza mahkemelerindeki suçlar için ise 1.5 yýl azamî tutukluluk süresi olacak. Bu durumda yargýlamanýn temyiz süreleri dahil bu süreler içerisinde bitirilmesini saðlayabilecek düzenlemelerin yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Erklerin ayrýlýðýný, erklerin çatýþmasý olarak algýlamaktan vazgeçerek Adalet Bakanlýðý, Yüksek Yargý Organlarý, Barolar Birliði, HYSK ve YARSAV, Demokrat Yargý Derneði ve diðer hukuk dernekleri ve hukuk ku rum la rý Av ru pa Ýn san Hak la rý Sözleþmesi, AÝHM kararlarý ýþýðýnda yargýlamanýn makul bir süre içerisinde tamamlanmasýna hizmet edecek düzenlemeler için iþbirliði yapmalýdýr.

HÜR ADAM VE ‘MÜSLÜMANLARIN SÝNEMASI’ FÝLMÝN hemen açýlýþýnda göreceðiniz mesajda Bediüzzaman Said-i Nursi, sinema hakkýndaki görüþünü dile getiriyor. Müslümanlarýn nasýl sinema yapmasý gerektiði konusunda yaza yaza klavyemde tüy bitecek belki. Fakat vazgeçmeyeceðim. Sanatla uðraþma yan Müs lü ma nýn bir ya ný nýn mutlaka eksik olduðu tezimin de altýný çizerek, ‘nasýl bir sinema’ sorusunu yineleyerek, Bediüzzaman’ýn yaklaþýmýnýn iyi bir baþlangýç noktasý olacaðýný düþünüyorum. Büyük prodüksiyonlarýn adamý, Beyaz Sinema’nýn en önemli iþlerinin yapýmcý ve yönetmeni Mehmet Tanrýsever, yine büyük bir iþe imza attý. Bütçesi açýsýndan en pahalý Beyaz Sinema örneði oldu belki de. 4 Milyon TL civarýnda bir bütçe ile Hür Adam’ý çekti. Türkiye sinemasýnýn en iyi filmini yaptýðýný iddia etmiþti Tanrýsever. Öyle mi gerçekten; deðil. Sinema sanatýnýn hakkýný veren çok sayýda film var. Hür Adam ise kendi kategorisinde standardý yakalamýþ, bütçe açýsýndan üst düzeyde sayýlabilecek, sinematografik olarak vasatýn üstüne çýkmýþ, oyunculuk açýsýndan da ayný düzeyde bir film. Patlamalar ve bazý ‘masa çalýþmalarý’ yapay bir görüntü oluþturuyor. Said-i Nursi’nin aðacýn tepesinde ne iþi olduðunu tam anlayamadým. Basit bir Hollywood tarzý gönderme olduðunu düþünüyorum. Tarihi bir gerçekliði varsa da benim cehaletim. Köyün delisi sýkýcý ve klasik bir karakter. Son bölümde tempo çok düþüyor. Ve filmin süresi uzun. Lakin bunlardan sonra filmin deðerini artýran noktalara deðinmek lazým (ki, yazý bitince göreceksiniz ki her halükarda izlenmesi gereken bir film). Said-i Nursi’nin bir Kürt olduðu gerçeðini yüksünmeden ortaya koyan ve yine çekinmeden Kürtçe diyaloglarý senaryoya ekleyen yazým ekibini tebrik etmek gerek. ‘Zaten olan o, neyini tebrik ediyorsun’ diyebilirsiniz. Ama

Kürtçe’nin bir dönem yasaklý dil olduðu ülkede ve Müslümanlarýn da Kürt sorunu konusunda tutarsýz davrandýðý dönemde bu husus önem arz ediyor. Sýrf, Atatürk ile ilgili sahneden ötürü soruþturma açýlmasý dahi bu filmi izlemek için yeterli sebep. Çünkü bu sahne Türkiye sinemasýnda bir ilk. Mustafa Kemal sýkýntý içerisinde, ‘küçük daðlarý yaratmamýþ’, birini ‘ikna etmeye çalýþan’, ‘herkes gibi’ bir insan olarak resmediliyor. Tartýþýlan sahnenin Kemalistleri rahatsýz etmesi hiç de þaþýla-

‘‘

Tartýþýlan sahnenin Kemalistleri rahatsýz etmesi hiç de þaþýlacak birþey deðil.

cak bir þey deðil. Zaten Kemalistler rahatsýz oluyorsa iyi bir þeyler vardýr. Ancak diðer taraftan, aslýnda Mustafa Kemal filmin baþka bir yerinde ‘aklanýyor’. Bu sahnenin hiç konulmamasý gerekirdi bence. (...) Þeyh Said Ýsyaný ve Menemen olayý için ‘tuzak’ denmesi de ‘resmi tarih’in hoþuna gitmeyecek yaklaþýmlar. Ve elbette Bediüzzaman Said-i Nursi... Hayatý zindanlarda, sýkýntý ve baský ile geçmiþ olan bir insanýn biyografisini film yapmak kolay deðil. Hiçbir þey tam olmaz. Hayatýnýn her aný kocaman birer gösterge olsa da siz en mühim noktayý mutlaka atlamýþ olursunuz. Burada da o var gibi. Aksi söz konusu olamaz zaten. (,,,) Ve filmin hemen açýlýþýnda göreceðiniz mesaj. Bediüzzaman Said-i Nursi, sinema hakkýndaki görüþünü dile

getiriyor. Daha önce de bu sayfada ifade etmeye çalýþmýþtým. Bu filmle yeniden gündeme gelmesi önemli. Said Nursi’nin sinema ve sanat ile ilgili görüþleri þöyle: “Lafýz mananýn tabiatý müsaade et ti ði öl çü de süs len me li... Þe kil, muhtevaya göre resmedilmeli; res medilirken de mealin izni alýnmalý...Üslubun parlak ve revnakadar olmasýna önem verilmeli, fakat gaye ve maksat da asla ihmal edilmemelidir...Hayal geniþ bir hareket alanýyla desteklenmeli, ancak haki kat da hiçbir zaman incitilmemelidir.” Müslümanlarýn nasýl sinema yapmasý gerektiði konusunda harika bir ‘hareket noktasý’. Günümüzde bile si nema için ‘haram’ fetvasý veren din adamlarý olduðunu düþünecek olursak, Said Nursi’nin onlarca yýl önce böylesine bir bakýþ sergilemesi takdire þayan. Dahasý, dikkate alýnmalý. Müslümanlarýn nasýl sinema yapmasý gerektiði konusunda yaza yaza klavyemde tüy bitecek belki. Fakat vazgeçmeyeceðim. Sanatla uðraþma yan Müs lü ma nýn bir ya ný nýn mutlaka eksik olduðu tezimin de altýný çizerek, ‘nasýl bir sinema’ sorusunu yineleyerek, Bediüzzaman’ýn yaklaþýmýnýn iyi bir baþlangýç noktasý olacaðýný düþünüyorum. ‘Mealin izni alýnmalý’ babý önemli. ‘Bu kadardan bir þey olmaz’ diyerek cinsellik veya þiddet ya da ‘lâdinilik’ bakýþlarýyla yapýlan sinema, sadece bu yönüyle ‘Ýslamî/Beyaz/Milli Sinema’nýn dýþýnda kalacaktýr. Hakikat arayýþýnda en fazla bir ‘araç’ olabilecek olan sinemanýn, böylesi bir arayýþta ‘araç’ olma onurunu da göz önünde bulundurarak, ‘sanat’ olduðu gerçeðini unutmadan, ‘maksat asla ihmal edilmeden’ sinema yapýlmalýdýr. Adýný ne koyarsanýz koyun. Yeter ki bu niyetle sinema yapýlsýn. Abdulhamit Güler Millî Gazete, 2.1.2011

Ne mutlu insaným diyene BÝZ çok sert bir frenle ulus devlete geçmiþ taze bir ülkeyiz. Bize az zamanda çok iþler yaptýrýlmasý için de bir bedel ödedik. Milletçe preslendik, biçime sokulduk ve üretildik. Hepimiz, en solundan en saðýna, en muhafazakarýndan en ekstremistine kadar birer cumhuriyet mamulüyüz. Tekrar ediyorum: ÜRETÝLDÝK… Bunun için ise, eðitim sistemimiz, en ayýrýmcý ve insanlýk suçlarý kapsamýna girebilecek bir programlamayla en önemli araç olarak kullanýldý. Milli Eðitim Temel Kanunu’nda yer alan “Türk Milli Eðitimi’nin Genel Amaçlarý” arasýnda ilk sýrada þu ölçüt zikredilir: “Türk milletinin bütün fertlerini (…) Atatürk inkilap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliðine baðlý (…) yurttaþlar olarak yetiþtirmek…” Ve 1933’den beridir Allahýn her günü çocuklarýmýzýn akýllarýný iðdiþ edercesine beyinlerine çaktýðýmýz Andýmýz… “Türküm, doðruyum, çalýþkaným. Ýl kem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtýðýn yolda, gösterdiðin hedefe durmadan yürüyeceðime and içerim. Varlýðým, Türk varlýðýna armaðan olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene!” Üniversitede durum deðiþiyor, bilgiye ulaþmada ve üretmede evrensel standartlara geçiliyor zannetmeyiniz, durum daha da vahim. Alýn size YÖK

Kanunu’nun 4. Maddesi: “Öðrencilerini Atatürk Ýnkilaplarý ve ilkeleri doðrultusunda Atatürk milliyetçiliðine baðlý Türk milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel deðerlerini taþýyan, Türk olmanýn þeref ve mutluluðunu duyan, toplum yararýný kiþisel çýkarýnýn üstünde tutan, aile,

deðil, duygularýna seslenilmektedir. Ama günü gelir, o dönem kapanýr ve yeni bir sayfa açýlýr. Uygar dünyanýn 1950’lerde yapmaya baþladýðý gibi… Ama Türkiye bunu yapmadý, yapmýyor, bizi hasta eden bir sürü akýl dýþý safralarla yaþamaya devam ediyoruz hala.. Yukarda örneðini verdiðim üç metin, uygar bir ülkede aðýr suç unsuru teþkil eder. Kiþiye tapýnmacýlýk, ýrkçýlýk, özcülük, bireyin yerle bir edilmesi ve haklarýn yerine ödevlerin konduðu bir ibretlik vesika olarak. Bir kiþiye, yani Atatürk’e referans veBir kiþiye, yani Ataren tek Anayasa’ya sahibiz. Yani türk’e referans veren 1938’de vefat etmiþ bir kiþinin deðer tek Anayasa’ya sahiyargýlarý, niyeti ve aklý ile sýnýrlanmayý ta baþtan kabul ediyoruz. biz. Yani 1938’de vefat Eðitim sistemimiz 1930’lu yýllarý saetmiþ bir kiþinin deðer vunan bir ideolojinin deðerler kümesi yargýlarý, niyeti ve aklý ile hemhal… ile sýnýrlanmayý ta Buradan dünya ile rekabet edebilen, çaðdaþ, uygar bir ülke ve vatandaþlar baþtan kabul ediyoruz. çýkarabileceðimizi düþünüyoruz. Ama çýka çýka, okuduðunu anlama yan, espri anlayýþý olmayan, her deðiþi ülke ve millet sevgisi ile doluTürkiye me savaþ açan, milliyetçi, dýþlayýcý, Cumhuriyeti Devleti’ne karþý görev ve kompleksli, öfkeli bir ruh durumu ile sorumluluklarýný bilen ve bunlarý dav- yüzleþiyoruz bu gün. ranýþ haline getiren (…) vatandaþlar oEvet, hem Anayasa’da, hem de eðilarak yetiþtirmek…” tim müfredatýnda birtakým iyileþtirTabii ki her ideoloji kendi deðerler meler yapýlýyor. Ama omurgayý have anlamlar dünyasýný kurar. Kuruluþ la ayný zihniyet ve deðerler bütünü aþamalarýnda belki böyle hiçbir vicdan ta þý dý ðý i çin et ki si ni sür dü rü yor, ve bilgi ölçütüne dayanmayan, kera - sürdürecek de… meti kendinden menkul “özcü” bir disO yüzden yepyeni özgürlükçü bir kura da sapýlabilir. zihniyetle hazýrlanmýþ sivil bir Anayasa Ýktidar kendi halkýný kazýklayabilir... ve eðitim müfredatýna ihtiyacýmýz var. Ne de olsa burada kitlelerin aklýna Markar Esayan / Taraf, 3.1.2011

‘‘

Bursa’da ‘Nurlu’ yýlbaþý... M. YASÝN AYDIN m.yasinaydin@hotmail.com

er sene olduðu gibi bu sene de yýl ba þý ge ce sin de bir bi rin den farklý programlar icra edildi. Tabiî bizim takip ettiðimiz programlar, ehl-i dünyanýn “eðlence partisi” olarak nitelendirdikleri programlardan deðildi. Geçtiðimiz Cuma günü bir kaç arkadaþýmýzla birlikte istiþare ettik. Ortak kararýmýz; Bursa Yeni Asya Derneðinin düzenlemiþ olduðu, Üstad Bediüzzaman Hazretlerini hayatta iken görmüþ olan aðabeylerimizin hatýralarýný anlatacaðý programa katýlmaya karar verdik. Bursa Yeni Asya Derneðindeki konferans salonunda gerçekleþen program, ak þam sa at se kiz ci va rýn da baþ la dý. Kur’ân-ý Ke rim o kun duk tan son ra, Prof. Abdulvahap Yiðit açýlýþ konuþmasý yaptý. Ardýndan, programý yönetmek için deðerli Mustafa Yýlmaz dâvet edildi. Bu andan itibaren bizim de heyecanýmýz bir kat daha artmýþ oldu. Birazdan Üstadýmýzý gören aðabeylerimiz, bizlere hatýralarýný anlatacaklardý. Kürsüye çý kan a ða bey le ri miz; A li Çakmak, Ýsmail Doyuk, Veli Iþýk Kalyoncu ve Erdoðan Utangaç Aðabeyler oldu. Aðabeyler hatýralarýný anlatmaya baþladýklarýnda, bütün salon pür dikkat onlarý dinlemeye baþladý. Her birisinin söyleyecekleri bizler için çok önemliydi ve bir kelimesini dahi kaçýr mak istemiyorduk. Yarýmþar saat hatýralarýný bizlerle paylaþan aðabeylerimiz hakkýnda, ben de sizlere kýsaca þu bilgileri vermek istiyorum: Ali Çakmak Aðabey; 1925 KütahyaTavþanlý doðumlu. 1948 yýlýnda ilk defa Ayetü’l-Kübra Risâlesi ile Nurlarý tanýmýþ. 1958 yýlýnda Üstad Hazretlerini ziyaret etmeden önce, onu rüyasýnda görmüþ ve ilk ziyaretini ayný yýl Emirdað’da gerçekleþtirmiþ. Üstad Hazretlerinin kendisine söylediði “Konya ehl-i tetkikin, Bursa ehl-i tahkikin merkezi dir” deðerlendirmesini nakletti. Ýsmail Doyuk Aðabey; 1927 Bursa doðumlu. Bir dönem “Ýslâm Mecmuasý” mesul müdürlüðünü yapmýþ. 1947 yýlýnda Üstad Hazretlerinin varlýðýndan haberdar olmuþ. Balýkesir’de öðretmenlik yaparken Risâle-i Nurlarý tanýmýþ. 1951 yýlýnda Eskiþehir’de asker iken, Üstad Hazretlerini yedek subay elbiseleri üzerinde iken ziyaret etmiþ. 1952 yýlýnda “Gençlik Rehberi”nin Ýstanbul’daki mahkemesinin ikinci celsesinden çýkarken Üstad Hazretlerinin koluna girerek yürümüþ. Ve li I þýk Kal yon cu A ða bey; 1936 Kastamonu doðumlu. Ankara Ýlahiyat Fakültesinde talebe iken, Üstad Hazretlerine forma tashihi için gidip ziya ret etmiþ ve elini öpmüþ. Erdoðan Utangaç Aðabey; 1939 Bursa doðumlu. Risâle-i Nurlarý 1954’de 15 yaþýnda iken tanýmýþ, Mehmet Fýrýncý Aðabeyden “Küçük Sözler”i almýþ. Üstad Hazretlerini 1958 yýlýnýn Kasým a yýnda, Emirdað’a giderek ziyaret etmiþ ve elini öpmüþ. Üstad Hazretleri kendisine yanýndaki aðabeyleri (Bayram, Zübeyir ve Ceylan Aðabeyleri) göstererek; “Bu aðabeylerini nasýl talebeliðime kabul ettiysem, seni de öyle talebeliðime kabul ediyorum” demiþ ve Erdoðan ismini “Rýdvan” olarak deðiþtirmiþtir. (Bi lindiði gibi Rýdvan ismi, Cennetteki muhafýz meleðin ismidir.) Bu kahraman aðabeylerimizin anlattýklarý ‘Nurlu hatýra’larla bizim de yýl ba þý ge ce miz ‘nur lan dý’ Ýn þal lah. Yeni yýla böyle ‘Nurlarla’ girmek bizlere nasip oldu. Ýnþallah bütün yýlýmýzýn ve bütün ömrümüzün böyle ‘Nur larla’ geçmesi duâsýyla... Not: Baþta bu programý organize eden Bursa Yeni Asya Derneðine, özellikle ilerleyen yaþlarýna ve saðlýk du rumlarýna raðmen geç saate kadar bizimle birlikte olan deðerli aðabeylerime, hasta olduklarý için programa ka týlamayan diðer aðabeylerime, bir yýlbaþý akþamýný bu programa katýlarak ‘nurlandýran’ muhterem misafirlere çok teþekkür ederim. Hasta aðabeylerimize de acil þifalar dilerim...

H


9

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

MAKALE Þirket-i mâneviye üzerine - 1 FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Afyon’dan okuyucumuz: “Þir­ket-i­ mâ­ne­vi­ye ne­ de­mek­tir?­ Üs­tad­ Haz­ret­le­ri­nin­ þir­ket-i ma­ne­vi­ye­ver­di­ði­ö­nem­ne­dir?­Bi­zim­þir­ket-i ma­ne­vi­ye­den­ka­zan­cý­mýz­ne­o­la­cak­týr?” Þir­ket-i­ ma­ne­vî,­ Al­lah’ýn­ rý­za­sý­na­ dö­nük­ uh­re­vî a­mel­ler­de­ku­ru­lan­ma­ne­vi­or­tak­lýk­de­mek­tir.­Ay­ný he­de­fe­ yü­rü­yen,­ ay­ný­ ga­ye­ i­le­ ha­re­ket­ e­den,­ ay­ný me­se­le­ i­çin­ að­la­yan­ ve­ gü­len,­ or­tak­ dâ­vâ­la­rý,­ ký­vanç­l a­r ý­ ve­ se­v inç­l e­r i­ bu­l u­n an,­ or­t ak­ dert­l er­l e dert­le­nen­in­san­lar­bir­þir­ket-i­mâ­ne­vi­ye­o­luþ­tu­rur­lar.­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ dâ­vâ­sý­ et­ra­fýn­da­ o­lu­þan­ þir­ket-i mâ­ne­vi­ye­i­çin­bü­tün­zah­met­le­ri­ve­sý­kýn­tý­la­rý­hi­çe in­di­ren­ve­bü­yük­kâr­la­rý­pek­çok­u­cu­za­mâl­e­den bir­ yük­sek­ de­ðer­ o­la­rak­ bah­se­den­ Be­di­üz­za­man, þir­ket-i­ mâ­ne­vi­ye­ men­sup­la­rý­na­ þöy­le­ bir­ müj­de ve­ri­yor:­ “Þir­ket-i­ ma­ne­vî­ye-i­ Nu­ri­ye­nin­ fey­ziy­le, her­bir­þa­kirt­de­re­ce­si­ne­gö­re­u­mum­kar­deþ­le­ri­nin mâ­ne­vî­ ka­zanç­la­rý­na­ ve­ du­â­la­rý­na­ his­se­dar­ o­lur. Gü­ya­â­de­ta­bin­ler­dil­le­is­tið­far­e­der,­i­ba­det­e­der.”­1 Ýn­san­lar­zor­iþ­le­ri­hep­or­tak­lýk­yo­luy­la,­el­bir­li­ðiy­le,­o­muz­o­mu­za­ver­mek­ve­güç­bir­li­ði­mey­da­na­ ge­tir­mek­ sû­re­tiy­le­ aþ­mýþ­lar­dýr.­ A­ta­la­rý­mý­zýn, “Bir­e­lin­ne­si­var?­Ý­ki­e­lin­se­si­var!”­sö­züy­le­ve­cîz þe­kil­de­i­fâ­de­et­ti­ði­ha­kî­kat,­dün­ya­iþ­le­rin­de­de,­â­hi­ret­ iþ­le­rin­de­ de­ hep­ ge­çer­li­ ak­çe­miz­ ol­muþ­tur. Dün­ya­ i­çin­ üç­ beþ­ ki­þi­ bir­ a­ra­ya­ ge­lip­ güç­ bir­li­ði ya­pý­yor­lar;­bir­ti­câ­ret­ve­ya­iþ­or­tak­lý­ðý­ku­ru­yor­lar. Ý­þin­ yü­rü­tül­me­sin­den,­ ka­zan­cý­na­ ve­ kâ­rý­na­ ka­dar or­tak­o­lu­yor­lar.­Ti­câ­rî­or­tak­lýk­be­re­ket­i­çin­de­ö­nem­li­bir­du­â­hük­mü­ne­ge­çi­yor­ki,­ge­nel­de­bü­yü­me­i­le,­yük­sel­me­i­le,­yük­sek­kâr­lar­la­ne­ti­ce­le­ni­yor. ­hi­ret­ iþ­le­ri­ni­ yü­rüt­mek­ i­çin­ de­ pe­kâ­lâ­ or­tak­lýk ku­ru­la­bi­lir­ve­bir­çok­bâ­di­re,­bir­çok­zor­luk,­bir­çok sý­kýn­tý­el­bir­li­ði­i­le,­güç­bir­li­ði­i­le,­o­muz­o­mu­za­ver­mek­sû­re­tiy­le­a­þý­la­bi­lir.­Üs­te­lik­â­hi­ret­iþ­le­rin­de­se­vap­ve­üc­ret­ver­me­ma­kâ­mý­doð­ru­dan­Ce­nâb-ý­Al­lah­ol­du­ðun­dan,­O’nun­Sa­me­dâ­ni­ye­ti­nin,­is­tið­nâ­sý­nýn,­ zen­gin­li­ði­nin,­ ik­râ­mý­nýn,­ rah­me­ti­nin­ ve­ cö­mert­li­ði­nin­bir­ge­re­ði­o­la­rak;­or­tak­la­rýn­ta­ma­mý­nýn se­va­bý,­ or­tak­lar­dan­ her­ bi­ri­si­ne­ ek­sik­siz­ gi­der;­ se­vap­lar­or­tak­sa­yý­sý­na­bö­lün­mez,­bi­lâ­kis­or­tak­sa­yý­sý ka­dar­ kat­la­nýr­ ve­ ye­kûn­ se­vap­ ta­ma­mý­na­ ö­de­nir. Bu­na­Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­bir­mum­et­ra­fýn­da­bi­rer­boy­ay­na­sýy­la­du­ran­in­san­la­rýn­al­dý­ðý ek­sik­siz­ve­tam­ý­þýk­mi­sâ­li­i­le­a­çýk­lýk­ge­ti­rir.­I­þýk­nur ol­du­ðun­dan­bö­lün­me­ve­par­ça­lan­ma­ol­maz­ve­her bi­ri­si­nin­ay­na­sý­tam­bir­mum­ý­þý­ðý­na­sa­hip­o­lur.­Al­lah’ýn­fey­zi,­rý­zâ­sý,­rah­me­ti,­se­va­bý­ve­be­re­ke­ti­de­ý­þýk­ gi­bi­dir.­ Bütün­ or­tak­la­ra­ ek­sik­siz­ gi­der.­ O­muz vu­ran­la­rýn­hep­si­ni­e­þit­o­la­rak­ih­yâ­e­der.­2­ Fa­kat­ her­ke­sin,­ ay­na­sý­nýn­ ren­gi,­ par­lak­lý­ðý,­ ký­rýk­lý­ðý,­net­li­ði­ve­ya­kör­lü­ðü­gi­bi­ö­zel­lik­le­ri­ne­gö­re de­re­ce­ de­re­ce­ ý­þýk­ a­la­ca­ðý­ ma­lum­dur.­ Ya­ni­ ý­þýk hep­si­ni­bir­den­e­þit­o­la­rak­ku­cak­lar;­a­ma­her­ay­na ken­di­si­ne­ ge­len­ ý­þý­ðý­ ken­di­ ka­bi­li­ye­ti­ne­ gö­re­ a­lýr. E­ðer­sýr­rý­bo­zul­muþ­sa­ý­þý­ðý­i­çin­de­pek­faz­la­tu­ta­maz;­ge­len­ý­þýk­ge­çer­gi­der.­3­­ Na­sýl­Cen­net­te­de­her­kes­bir­yan­dan­sev­di­ði­i­le be­râ­ber­o­lur­ken,­ay­ný­za­man­da­de­re­ce­si­ne­uy­gun bir­ ma­kâm­da­ da­ bu­lu­nur.­ Ya­ni­ her­ke­sin­ fark­lý ma­kam­lar­da­ bu­lu­nu­þu,­ bir­ a­ra­da­ bu­lun­ma­la­rý­na ve­Cen­ne­tin­sa­a­de­tin­den­ve­lez­ze­tin­den­muh­te­lif de­re­ce­ler­de­ is­ti­fâ­de­ et­me­le­ri­ne­ mâ­ni­ ol­maz.­ Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­bu­nun­i­çin­de,­bir­bah­çe­i­çin­de­ki­dost­lar­mi­sâ­li­ni­ha­týr­la­týr.­Na­sýl­bir­gü­zel bah­çe­i­çin­de­bir­a­ra­ya­ge­len­dost­lar,­fark­lý­ka­bi­li­yet­le­ri­ne­ ve­ ye­te­nek­le­ri­ne­ gö­re­ bah­çe­den­ fark­lý zevk­ve­lez­zet­a­la­bi­li­yor­lar.­Me­se­lâ,­gü­zel­sa­n'at­lar­dan­an­la­yan­dost­yap­rak­la­rýn,­çi­çek­le­rin­ve­top ye­kûn­ bit­ki­le­rin­ gü­zel­ ya­ra­tý­lýþ­la­rýn­dan;­ mu­sî­kî­den­an­la­yan­dost­kuþ­cý­výl­tý­la­rý­nýn­ve­ya­su­þý­rýl­tý­la­rý­nýn­â­hen­gin­den;­re­sim­den­an­la­yan­dost­ta­bi­â­týn­renk­cüm­bü­þü­i­çin­de­ki­u­yu­mun­dan...­vs­an­lý­yor­ ve­ fark­lý­ de­re­ce­ler­de­ zevk­ al­ma­la­rý­ müm­kün ol­du­ðu­hal­de­bir­a­ra­da­bu­lu­na­bi­li­yor­lar.­4 Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­kay­det­ti­ði,­“de­re­ce­si­ne­gö­re his­se­dar­o­lur”­ha­kî­ka­ti­ni­bu­mi­sal­ler­ý­þý­ðýn­da­de­ðer­len­dir­me­miz­müm­kün­dür.­Ri­sâ­le-i­Nûr­hiz­me­ti­za­ten­uh­re­vî­a­mel­ler­de­ku­ru­lan­bir­mâ­ne­vî­or­tak­lýk­e­sa­sý­na­da­ya­nýr.­Bu­hiz­met­te­þahs-ý­mâ­ne­vî­e­sas­týr.­E­ne­yok­tur.­E­na­ni­yet­yok­tur.­Þah­sî­ma­kam­ve­mev­kî yok­tur.­Ben­lik­ve­ben­cil­lik­yok­tur.­Biz­þu­u­ru­var­dýr. E­ne­le­rin­i­çin­de­e­ri­di­ði­or­tak­bir­ha­vuz­var­dýr.­Her­kes­bu­ha­vuz­da­ken­di­kim­li­ði­ni­e­ri­tir.­Her­kes­ki­þi­o­la­rak­yok­o­lur,­or­tak­bir­þu­ur­o­la­rak­or­ta­ya­çý­kar. Ya­rýn­Ýn­þâ­al­lah­de­vam­e­de­lim. DU Ey­ Câ­mi-i­ Mâ­cid!­ Be­ni­ biz­ þu­u­ru­na­ er­dir!­ Bi­zi ben­lik­ten­ u­zak­ ey­le!­ Be­ni­ biz­le­ haþ­ret!­ Bi­zi­ ben tu­za­ðýy­la­ yýk­ma!­ Be­ni­ biz­le­ de­ðer­li­ kýl!­ Bi­zi­ ben­le de­ðer­siz­leþ­tir­me!­ Ben­den,­ biz­le­ râ­zý­ ol!­ Bi­ze­ ben se­be­biy­le­ga­zap­et­me!­Be­ni­biz­le­cen­ne­ti­ne­al!­Bi­zi­ben­lik­dolayýsýyla­a­te­þe­at­ma!­Â­min!­­­ Dipnotlar: 1- Þuâlar; s. 420. 2- Þuâlar, s. 589. 3- Lem’alar, s. 118. 4- Sözler, s. 460.

Vücudun saðlýðý

CAHÝT ÖZPINAR

da­Nur­hâ­dim­le­ri­ne­bü­yük­va­zî­fe­ler,­bü­yük­iþ­ler­düþ­mek­te­dir.­Bü­yük­þâ­ir­A­li­Ul­vi­Ku­ru­cu:­ “Ýn­san­la­rý­kur­tar­ma­ya­can­dan­ça­lý­þan­lar! Rab­bim­ta­ka­cak­týr­si­ze­Cen­net­te­ni­þan­lar.”­der.­ Ha­kî­ka­ten­bu­bað­lam­da,­yal­nýz­ken­di­miz­i­çin­ de­ðil;­ di­ðer­ in­san­la­rýn­ kur­tu­lu­þu­ ve­ sýh­hat­le­ri­ i­çin­ di­din­me­li­yiz;­ ça­lýþ­ma­lý­yýz.­ Üs­tad Be­dî­üz­za­mân­Sa­id­Nur­sî­de­ne­di­yor­ba­ký­nýz: “Ri­sâ­le-i­ Nur­ be­nim­ be­de­li­me­ siz­ler­le­ gö­rü­þür,­der­se­müþ­tak­ye­ni­kar­deþ­le­ri­mi­ze­gü­zel­ce­ders­ve­rir.­Nur­lar­la­ya­o­ku­mak­ve­ya­o­kut­mak­ve­ya­yaz­mak­su­re­tin­de­ki­meþ­gu­li­yet, tec­rü­be­ler­le­kal­be­fe­rah,­ru­ha­ra­hat,­rýz­ka­be­re­ket,­vü­cu­da­sýh­hat­ve­ri­yor.”­(Þu­â­lar­s:­418) Bu­ a­çý­dan­ Nur­lar­la­ meþ­gul­ ol­mak,­ o­ku­mak­ve­o­kut­mak­her­hâdimin­en­bi­rin­ci­va­zî­fe­si…­ Bu­ gâ­fil,­ pe­ri­þan,­ bed­bîn­ in­san­lýk

n­san­i­çin­sað­lýk­ne­ka­dar­de­ðer­li­dir.­Sað­lý­ðý­ ol­ma­yan­ in­san,­ ha­yat­tan­ lez­zet­ a­la­maz.­ Ha­y a­t ýn­ zev­k i­ ve­ lez­z e­t i,­ i­m anKur’ân­da­i­re­sin­de­ya­þa­mak­la­müm­kün­dür. Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­der­ki: “Ha­ya­týn­lez­ze­ti­ni­ve­zev­ki­ni­is­ter­se­niz,­ha­ya­tý­ný­zý­i­mân i­le­ ha­yat­lan­dý­rý­nýz­ ve­ fe­râ­iz­le­ zî­net­len­di­ri­niz­ ve­ gü­nah­lar­dan­ çe­kin­mek­le­ mu­hâ­fa­za e­di­niz.”­(Söz­ler;­s:­134) Ger­çek­ten­ha­ya­týn­lez­ze­ti­i­man­ha­ki­kat­le­rin­de;­nur-u­i­mâ­ný­el­de­e­dip,­ha­ya­ta­yön­ver­mek­te­dir.­Ça­ðý­mýz­da­in­san­lar­mut­suz,­bed­bîn, sað­lýk­la­rý­git­miþ.­Çün­kü­i­man-Kur’ân­ha­ki­kat­le­rin­den­ha­ber­siz­ve­gâ­fil­ya­þa­mak­ta­lar.­Bu­ra­-

Ý

‘‘

Gerçekten hayatýn lezzeti iman hakikatlerinde; nur-u imâný elde edip, hayata yön vermektedir. Çaðýmýzda insanlar mutsuz, bedbîn, saðlýklarý gitmiþ. Çünkü iman-Kur’ân hakikatlerinden habersiz yaþamaktalar...

BEDESTEN

Arþivler dile gelse... M. LATÝF SALÝHOÐLU latif@yeniasya.com.tr

ün­k ü­ ana­ ya­z ý­n ýn­ ko­n u­ baþ­l ý­ð ý "Ör­t ü­lü­ ta­ri­h i­miz"di.­ Bu­g ün­ i­s e, Ha­b er­t ürk'ün­ man­þ et­ ha­b e­r in­d e yer­ a­l an­ "Sa­i d–i­ Nur­s i’nin­ A­t a­t ürk’e yaz­dý­ðý­ mek­tup"­ i­ba­re­si­ni­ gö­rün­ce,­ ko­nu­ baþ­lý­ðý­ o­la­rak­ ilk­ an­da­ "Ö­zür­lü­ ta­ri­hi­m iz" di­ye­ yaz­ma­yý­ dü­þün­düm,­ son­ra da­bun­dan­vaz­geç­tim. Ha­b er­d e,­ söz­ ko­n u­s u­ mek­t u­b un­ 23 Ka­sým­ 1922’de­ M.­ Ke­mal'e­ hi­ta­ben­ ya­zýl­dý­ðý,­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­ar­þi­vin­de­bu­lun­du­ðu­ ve­ ü­ze­rin­de­ ay­rý­ca­ “Çok­ mü­him­bir­mek­tup”­no­tu­dü­þü­le­rek­sak­lan­dý­ðý­i­fa­de­e­di­li­yor.

D

Þim­di­ge­lin­de,­res­mî­ta­ri­hi­mi­zin­ne­sil­le­r e­ dik­t e­ et­t ir­d i­ð i­ doð­r u­ ve­ yan­l ýþ­l a­r ý hak­kýn­da­þüp­he­ye­düþ­me­yin... Da­ha­dü­ne­ka­dar,­ko­ca­ko­ca­ta­rih­çi­ler bi­le,­ Sa­id­ Nur­sî­ i­le­ M.­ Ke­mal'in­ An­ka­ra'da­bi­re­bir­gö­rüþ­tük­le­ri­ne,­ya­hut­kar­þý­laþ­týk­la­rý­na­ da­ir­ bir­ bil­gi­ye­ sa­hip­ ol­ma­dýk­la­rý­ný­söy­lü­yor­lar­dý. Bu­bel­ge­ha­di­se­sin­den­son­ra­i­se,­ev­ve­lâ "Hiç­gö­rüþ­me­di­ler,­hiç­kar­þý­laþ­ma­dý­lar..." yol­lu­te­ra­ne­ler­de­bit­miþ­o­la­cak. Ge­ri­ye­ ka­lý­yor,­ söz­ ko­nu­su­ bel­ge­nin uz­manlar­ ta­ra­fýn­dan­ in­ce­len­me­si­ ve­ da­ha­baþ­ka­bel­ge­le­re­da­ir­bir­ar­þiv­ta­ra­ma­sý­nýn­ya­pýl­ma­sý. Ne­ var­ ki,­ bu­ iþ­ öy­le­ ko­lay­ o­la­cak­ gi­bi gö­rün­mü­yor.­ Zi­ra,­ bu­ ül­ke­de­ cid­den­ bir "ö­zür­lü­ta­rih"­an­la­yý­þý­hük­mü­nü­ha­len­de de­vam­et­ti­ri­yor. Þa­yet­ öy­le­ ol­ma­say­dý,­ Sa­id­ Nur­sî­ hak­kýn­da­ 88­ yýl­dýr­ sus­-

Tarihte bugün neler oldu?

Altý ok, anayasaya girdi 1008: Karahanlýlar ile Gazneliler arasýnda Katar ovasýnda meydana gelen savaþta Karahanlýlar maðlup olurken; bu muzafferiyet, Gaznelilerin yükseliþini hýzlandýrdý. Gaznelilerin Horasan bölgesindeki hakimiyeti ise, Selçuklularla 1040 yýlýnda yapýlan Dandanakan Savaþýyla sona erdi. 1799: Osmanlý–Ýngiliz dostluk anlaþmasý. Bir yýl evvel yapýlan Osmanlý–Rus ittifak anlaþmasýna Ýngiltere de dahil olmak istedi. Bu anlaþma hükümlerine göre, taraflar, harb ettikleri müþ terek düþmanla, yalnýz baþýna barýþ ya da ateþkes yapamayacak. 1922: Adana, Seyhan ve Tarsus’un kurtuluþu. Bu bölge, Fransýzlarýn iþgali altýndaydý. Ýþgalin sona erdirilmesi ve iþgal kuvvetlerinin çekilmesi iþlemi, 20 Ekim 1921'de Fransa ile yapýlan Ankara Antlaþmasý ile belirli bir takvime baðlanmýþtý. 1927: Süleyman Nazif’in vefâtý. 1870 Diyarbekir doðumlu olan Süleyman Nazif, þair, tarihçi Diyarbekirli Said Paþanýn oðlu, þair Ali Faik Ozansoy’un da büyük

Arif Nihat Asya (1904–1975)

kardeþidir. Süleyman Nafiz, Ýstanbul’daki Ýngiliz iþgali sebebiyle 9 Þubat 1919 tarihli Hadisat isimli gazetede yazdýðý “Kara bir gün” baþlýklý yazýsý, onun hem þöhretini parlattý, hem de bilâhare Malta’ya sürgün edilmesine sebep oldu. 1937: Ýsmet Ýnönü ve 153 partidaþý tarafýndan verilen bir önergeyle, anayasanýn 2. maddesi þu þekilde deðiþtirildi: “Türkiye Devleti, cum huriyetçi, halkçý, devletçi, la ik, milliyetçi ve inkýlâpçýdýr.” Böylelikle, CHP’nin sembolü olan “Altý ok”un mânâsý, yürürlükteki anayasaya dahil edilmiþ oldu.

GÜN GÜN TARÝH

5 OCAK 1946: Nüfus itibariyle en büyük Ýslâm ülkesi olan Endonezya (2010'da 242 milyon), nihayet hürriyetine kavuþtu. Yönetim, Japonya ile çekiþme halinde olan sömürgeci Hollanda'nýn elinden çýktý. Japonya'nýn da Ýkinci Dünya Savaþýnda maðlup düþerek teslim olmasýnýn ardýndan, Müslü manlar baðýmsýzlýklarýný ilân ettiler. 1949 yýlý sonunda Endonezya Cumhuriyeti resmen kurulmuþ oldu. 1969: Bestekâr Zeki Arif A taergin’in vefatý. 1896 Ýstanbul doðumlu olan Zeki Arif Bey, meþhûr bestekâr ve kanun üstadý Hacý Arif Beyin oðludur. Yaklaþýk iki yüz kadar eseri beslemiþtir. 1975: Þair Arif Nihat Asya’nýn vefatý. 1904 Ýstanbul Çatalca doðumlu olup, hem þair, hem öðretmendir; ayný zamanda milletvekilliði (1950 DP) yapmýþtýr. Onun Bayrak, Ayasofya, Baþörtüsü'ne dair þiirleri ve bilhassa Fetih Marþý, çokça okunmuþ ve çok büyük bir tesir icra etmiþtir. 1976: Dünya þampiyonu güreþçimiz Hamid Kaplan vefat etti. 1954–95 yýllarý arasýnda dünya çapýnda onlarca þampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük madalyasý almýþ olan güreþçimiz, henüz 42 yaþýnda iken bir trafik kazasý sonucu vefat etti.

kun­luk­i­çin­de­du­ran­Çan­ka­ya'nýn­ö­zel­ar­þi­vin­den­bu­gün­de­ðil,­çok­za­man­ev­vel­ses gel­me­si­ge­re­kir­di. Çün­kü,­Sa­id­Nur­sî,­yüz­yýl­dan­faz­la­bir za­man­dýr­ül­ke­nin­gün­de­min­de. Ay­ný­þe­kil­de,­1920'den­bu­ya­na­An­ka­ra mer­kez­li­ ye­ni­ dev­le­tin/hü­kû­me­tin­ na­zar–ý­dik­ka­ti­ni­celp­e­den­bir­þah­si­yet. Son­ o­tuz­ beþ­ yýl­lýk­ öm­rü­nün­ ta­ma­mý ha­pis­ler­de,­ sür­gün­ler­de,­ mah­ke­me­ler­de geç­ti.­ O­ hal­de,­ bun­ca­ za­man­ zar­fýn­da, res­mî­ da­i­re­ler­den­ o­nun­ hak­kýn­da­ ne­den hiç­ses­çýk­ma­dý? Çe­lik­ka­sa­lar­da,­ki­lit­li­ar­þiv­ler­de,­koz­mik o­da­lar­da,­Sa­id­Nur­sî­i­le­il­gi­li­ni­çin­her­han­gi­bir­bel­ge­den–bil­gi­den­söz­e­dil­me­di. Dün­ya­ça­pýn­da­ki­ta­rih­çi­ve­a­raþ­týr­ma­cý­la­rý­mýz,­bu­ko­nu­da­ni­çin­bil­gi­len­di­ril­me­di? Siz,­ mil­let­ ve­ mem­le­ket­ me­se­le­le­rin­de Al­lah'ýn­her­gü­nü­ah­kâm­ke­sen­en­tel­le­ri­miz­a­ra­sýn­da­Sa­id­Nur­sî­hak­kýn­da­"ko­nu ca­hi­li"­ ol­ma­yan­ kaç­ ki­þi­nin­ is­mi­ni­ ve­re­bi­lir­si­niz? A­yýp­ de­ðil­ mi,­ ya­zýk­ de­ðil­ mi­ bu­ du­rum?­ Kim­ if­ti­har­ e­de­bi­lir,­ i­çin­de­ bu­lun­du­ðu­muz­bu­tab­loy­la? Ge­le­lim,­ söz­ ko­nu­su­ bel­ge­ hak­kýn­da­ki ilk­de­ðer­len­dir­me­le­re... Bu­bel­ge­nin,­Sa­id­Nur­sî­ta­ra­fýn­dan­M. Ke­mal'e­hi­ta­ben­ya­zýl­mýþ­bir­mek­tup­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­li­yor. Baþ­lýk­kýs­mý­ha­riç­tu­tul­du­ðun­da,­mek­tu­bun­muh­te­va­sý­hak­kýn­da­za­ten­bir­u­mu­mî ka­bul­var­dýr.­Buna­itiraz­eden­yok. Çün­kü,­ 10­ mad­de­lik­ bu­ mek­tup,­ "Be­yan­nâ­me"­a­dý­ al­týn­da,­ müs­ta­ki­len­ hem 19­O­cak­1923'te­Tan­Mat­baa­sýn­da­ba­sýl­mýþ,­ hem­ de­ ay­n ý­ gün­l er­d e­ Ye­n i­g ün Mat­ba­a­sýn­da­ba­sý­lan­ Hu­bab­(Ta­bi­at)­Ri­sâ­le­si­ne­derc­e­dil­miþ­tir. Ge­ri­ye­ka­lý­yor,­M.­Ke­mal'in­þah­sý­i­le­il­gi­li­baþ­lýk­ta­ki­i­fa­de­ler... Bu­n un­ da,­ ne­ de­r e­c e­ doð­r u­ ol­d u­ð u, an­cak­ bel­ge­nin­ as­lý­na­ ba­kýl­ma­sý­ ve­ dik­kat­le­in­ce­len­me­si­ne­ti­ce­sin­de­an­la­þý­lýr. Ya­k ýn­ za­m an­d a,­ yi­n e­ Ha­b er­t ürk'ten Mu­rat­ Bar­dak­çý'nýn­ 1935'te­ki­ Sa­id­ Nur­sî'nin­ Es­ki­þe­hir­ Mah­ke­me­si­ tu­ta­nak­la­rý di­ye­ya­yýn­la­dý­ðý­bel­ge­nin,­ger­çe­ði­ol­du­ðu gi­bi­yan­sýt­ma­dý­ðý­ný­tes­bit­et­tik. (Ye­ni­As­ya,­1–2­Ey­lül­2009) Ke­za,­ "Se­la­nik­ As­li­ye­ Hu­kuk­ Mah­ke­me­si"­ an­tet­li­ "Ab­do­þun­ mi­ra­sý" dâ­vâ­sý­na da­ir­ bir­ Os­man­lý­ca­ bel­ge­nin­ de­ sah­te­ ol­du­ðu,­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­dý­ðý­id­di­a­e­dil­di. De­mek­ ki,­ bel­ge­ler­ ü­ze­rin­de­ oy­na­mak, bun­la­rý­tah­rif­et­mek­müm­kün­ol­du­ðu­gi­bi, ay­ný­ ko­nuy­la­ il­gi­li­ fark­lý­ yer­de,­ fark­lý­ za­man­da­dü­zen­len­miþ­bel­ge­ler­de­o­la­bi­lir. Do­la­yý­sýy­la,­top­tan­red­ve­ya­ka­bul­yö­nü­ne­ git­me­den,­ ev­ve­lâ­ bel­ge­ ü­ze­rin­de­ cid­dî, e­sas­lý­ bir­ in­ce­le­me­de­ bu­lun­mak,­ on­dan son­ra­ge­rek­li­yo­rum­ve­de­ðer­len­dir­me­ci­he­ti­ne­git­mek,­çok­da­ha­uy­gun­o­lur.

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

sað­lýk­ ve­ mut­lu­lu­ða­ has­ret.­ Dün­ya­mýz­ bü­yük­ bir­ mâ­ne­vî­ buh­ran­ ge­çi­ri­yor.­ Yan­gýn bü­yük…­ Gü­zel­lik­le­re­ ça­ðý­ran­ dâ­i­ler­ az.­ Fa­kat­i­ma­na­hiz­met­e­den­mü’min­ler­bah­ti­yar ve­dâ­vâ­yý­ka­za­na­cak­lar­Ýn­þâ­al­lah! Ri­sâ­le-i­Nur’a­hiz­met­hem­ge­çim­ko­lay­lý­ðý sað­lý­yor;­ hem­ vü­cû­da­ sað­lýk,­ sýh­hat­ ve­ri­yor. Ça­ðý­mýz­da­ her­kes­ sý­kýn­tý­lý,­ dert­li…­ Her­kes sý­kýn­tý­dan­ þek­vâ­ e­di­yor.­ San­ki­ mâ­ne­vî­ ha­va bo­zul­muþ,­mad­dî­ve­u­mû­mî­bir­sý­kýn­tý­has­ta­lý­ðý­et­ra­fý­mý­zý­sar­mýþ­du­rum­da… Bi­zim­ her­ der­di­mi­ze­ i­lâç,­ Nur­lar­la­ meþ­gûl­ ol­mak,­ o­ku­ma,­ o­ku­mak…­ Baþ­ka­la­rý­na gü­zel­ dil­ i­le­ an­la­ta­bil­mek.­ Ken­di­miz­ i­çin de­ðil,­ce­mi­yet­i­çin­ça­lý­þan­la­ra­ne­mut­lu! Ýþ­te­vü­cû­dun­sað­lý­ðý,­Kur’ân­ha­kî­kat­le­ri­ne sým­sý­ký­sa­rýl­mak­la­dýr.­Ý­yi­bir­mü’min­ol­mak­la­dýr.

Tarihimizi kirletmeyin! MERVE ÝRÝYARI s­man­lý­ to­run­la­rý­ a­ya­ða­ kalk­sýn.­ Her din,­ her­ ýrk,­ her­ dil­den­ Os­man­lý’ya say­gý­ bes­le­yen­ler,­ sus­ma­sýn.­ Siz­ Ka­nu­ni’nin­e­ma­net­çi­le­ri­si­niz.­Siz­Ýs­lâ­mý­a­yak­ta­ tu­tan­ ve­ dün­ya­ya­ sev­di­ren­ ki­þi­ler­si­niz. Say­gý­sý­o­lan­hiç­kim­se­sus­ma­sýn.­Çün­kü­bu bü­yük­pa­di­þa­ha­say­gý­sýz­lýk­týr.­Çün­kü­bu­o­nun­ saf­ça­ bes­le­di­ði­ sev­gi­ye­ ya­pý­lan­ bir­ ha­ka­ret­tir.­Bu,­ta­ri­hi­mi­ze­sü­rü­len­le­ke­dir. Ka­nu­ni­Sul­tan­Sü­ley­man’ýn­va­li­de­si­ni­ge­tir­dik­le­ri­ hâ­le­ ba­kýn.­ “Hür­rem”­ ro­lün­de­ki ka­dý­na;­ “Sen­ Pa­di­þa­hýn­ ma­lý­sýn!”­ de­me­si­ni ya­kýþ­tý­ran­ ta­rih­çi­le­re­ ses­le­ni­yo­rum:­ Siz­ce, fet­het­tik­le­ri­ ül­ke­ler­de­ ‘Ka­dýn­la­ra,­ yaþ­lý­la­ra, ço­cuk­la­ra­ do­kun­ma­yýn’ di­yen­ bir­ an­la­yýþ, ka­dý­na­“mal”­der­mi? Pa­di­þah­in­san­de­ðil­mi?­O­da­bi­ri­ne­kar­þý sev­gi­ bes­le­di­ di­ye,­ Os­man­lý­ de­yin­ce­ Hür­rem­Sul­tan­mý­ak­la­gel­me­si­lâ­zým?­On­lar­da in­san...­On­lar,­Ýs­lâm­i­le­ah­lâk­lan­mýþ­in­san­lar.­ Ha­rem,­ ö­zel­dir.­ Her­ in­sa­nýn­ ö­ze­li­ yok mu?­ Os­man­lý­ de­yin­ce,­ sýrf­ ‘ha­rem’­ ak­lý­na ge­len­ler­ u­tan­sýn­lar!­ A­raþ­týr­ma­dan,­ sor­ma­dan­ her­ke­sin­ bey­ni­ne­ ka­zý­mak­ is­te­di­ði­niz bu­ta­rih,­Os­man­lý­de­ðil­dir. Ta­ri­hî­ di­zi­ iz­le­mek­ is­te­yen­le­re­ ül­ke­miz­den­ bir­ ör­nek­ sun­mak­ is­ter­dim,­ a­ma­ yok! Me­se­lâ,­ Gü­ney­ Ko­re­ ya­pý­mý­ “Muh­te­þem Kra­li­çe”­ di­zi­si­ni­ sey­ret­sin­ler.­ Ta­ri­hi­ i­yi­siy­le kö­tü­süy­le­yan­sýt­ma­yý,­ah­lâk­bo­zu­cu­sah­ne­ler­ ol­ma­dan­ na­sýl­ ta­ri­hin­ an­la­týl­dý­ðý­ný­ gör­sün­ler. Þim­di­ si­ze,­ pay­la­þým­ si­te­sin­den­ bir­ a­lýn­tý yap­mak­ is­ti­yo­rum:­ “Ka­nu­ni­ Sul­tan­ Sü­ley­man’ý­ bu­ for­mat­la­ iz­le­mek­ is­te­mi­yo­ruz!­ E­de­bi­ya­tý­mýz­dan­ son­ra­ ta­ri­hi­miz­ de­ kir­li­ el­le­re­e­ma­net­o­lu­yor.­Show­TV’de­ya­yýn­la­na­cak­ o­lan­ bu­ di­zi­de­ san­ma­yýn­ ki­ Os­man­lý Dev­le­ti’nin­ ba­þa­rý­la­rýn­dan­ bah­se­di­le­cek! Ta­ný­tý­mýn­dan­ bel­li­ ki­ pa­di­þa­hýn­ sa­de­ce­ ca­ri­ye­ler­le­ i­liþ­ki­si­ an­la­tý­la­cak.­ Os­man­lý’yý­ kü­çük­ dü­þü­ren­ bu­ ya­pý­ma­ prim­ ver­me­ye­lim lüt­fen!­ Ka­nu­ni­ Sul­tan­ Sü­ley­man’ýn­ an­ne­si ro­lü­nü­ can­lan­dý­ra­cak­ o­yun­cu­ya­ bol­ de­kol­te­li­ ký­ya­fet­ler­ giy­dir­mek­ han­gi­ man­tý­ða­ sý­ðar?” Ta­ri­hi­ni­se­ven­ler,­sev­me­yen­ler…­Sev­me­dik­le­ri­ne­ say­gý­ gös­ter­sin­ler.­ On­la­ra­ say­gý duy­sun­lar.­ Bu­ ül­ke­de­ ya­þa­yan­ her­kes­ Os­man­lý­ to­ru­nu­dur.­ Ö­ze­le­ say­gý,­ pa­di­þah­la­ra say­gý,­ta­ri­hi­mi­ze­say­gý,­Ýs­tan­bul’da­ki­her­ye­re­say­gý,­dö­kü­len­her­ka­na,­e­di­len­her­du­â­ya,­se­vi­len­her­in­sa­na­say­gý­he­pi­mi­zin­gö­re­vi­dir… Ta­ri­hi­mi­zi­ger­çek­an­lam­da­sey­ret­mek­is­ti­yo­ruz.­‘Ha­rem’­ol­ma­dan,­o­za­man­ki­ký­ya­fet­le­ri,­o­na­ya­ký­þan­o­yun­cu­la­rý,­ger­çe­ði­iz­le­mek­is­ti­yo­ruz.­Türk­di­zi­le­rin­de­uy­du­ru­la­ný de­ðil,­ger­çek­lik­is­ti­yo­ruz… En­ son­ o­la­rak­ “Ýs­tan­bul­ Ce­hen­ne­mi”­ tâ­bi­ri­ni­i­çi­niz­na­sýl­kal­dý­rý­yor?­Ýs­tan­bul,­dün­ya­nýn­be­ðen­di­ði­baþ­þe­hir­ve­a­sýl­ce­hen­nem bu­nu­ dü­þü­nen­le­rin­ kal­bin­de­dir.­ Ah­ A­si­ta­ne!­Sen­böy­le­an­la­týl­ma­ma­lýy­dýn…

O

VECÝZE Cumhuriyet ki, adâlet ve meþveret ve kanunda inhisâr-ý kuvvetten ibârettir... Kuvvet kanunda olmalý. Yoksa, istibdat tevzî olunmuþ olur. Bediüzzaman Said Nursî


10

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT

Söyle kaç yaþýndasýn! KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER SALÝHA FERÞADOÐLU sliha87@hotmail.com

kan bir ýrmak durmaz, ömür de durmuyor iþte. Þarkýyla beraber soruyorum kendime. Söyle kaç yaþýndasýn? 1 Aynalar cevap veriyor. “Bir roman kadar uzun bu tümce, -Sonra iþte yaþlandým.” 2 Þimdi, kalemimin uzandýðý her yere bu þiiri yazýyorum parmaklarýmý acýtýrcasýna. Hayata dair düþünceler, þaha kalkmýþ bir at misali koþuþturuyor zihnimde. Bakýn, yeni bir yýla daha girdik habersizce. Soruyorum size; ömür kitabýnýzýn kaçýncý sayfasýndasýnýz? Benimkini karýþtýrýrken titredi ellerim, hýzlý hýzlý attý kalbim, ter boþaldý sýrtýmdan; korkuyla ürperdim. Dile kolay tam yirmi üç yýl. Ýçindeyken uzunmuþ gibi görünen, dýþarýdan bakýldýðýnda ise sür'atle geçip giden vefasýz seneler… Küçük bir kýz çocuðuyken, yirmi üç yaþýndaki insanlara bakýp, ‘Ne kadar büyükler!’ diyerek taaccüp eder ve hayranlýkla karýþýk bir ilgiyle onlarý inceden inceye süzerdim. Oysa bugün ayný düþünceye sahip deðilim, meðer erken verilmiþ bir hüküm taþýyormuþ ifadelerim. Ýnsan ne kadar yaþ aldýkça alsýn, yüzündeki kýrýþýklýklar ne kadar artarsa artsýn, saçlarýna ne kadar aklar düþerse düþsün, içinde bir çocuk taþýyormuþ daima. Yaþýmýn matematiksel ifadesi onlu rakamlardan yirmilere geçerken büyüdüðümü düþünüp seviniyor, mutlu oluyordum. Oysa þimdilerde otuzlara yaklaþtýkça bir acý birikmeye baþlýyor yüreðimde. Artýk bu yüzden hicrî/milâdî yýlbaþlarý, doðum günleri hüzün veriyor bana. Mütebaki ömrüme bakýp daha kaç sayfaya konuk olacaðýmý merak ile bekliyorum, ömür istasyonunun bir köþesinde. Bekleme salonunun açýlan kapýsýndan soðuk bir rüzgâr doluyor içeriye. Hakikat bütün kuvvetiyle baðýrýyor. “Eyvah! Aldandýk. Þu hayat-ý dünyevîyeyi sabit zan nettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, þu güzeran-ý hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Þu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider.” 3 Uy ku mah mur lu ðu iþ te… Gaf le ti pey dah la yan bir hale bürünmüþüm. Ve yazýk bana, çok yazýk! Allah Resulünün (asm) uyarý mahiyeti taþýyan sözünü ne çabuk unutmuþum. “Ýhtiyarlýk gelmeden gençliðin, hastalýk gelmeden saðlýðýn, fakirlik gelmeden zenginliðin, meþguliyet gelmeden boþ vaktin, ölüm gelmeden hayatýn deðerini bil.” 4 Oy sa ne çok bil di ði mi zan ne di yor ve ne ka dar da az uyguluyorum.

A

Dipnotlar: 1. Gripin. 2. Gülten Akýn. 3. Sözler. 4. Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn,

Kudüs þairi anýldý “KUDÜS Þairi’’ olarak da bilinen Memur-Sen’in kurucu genel baþkaný þair ve yazar Mehmet Akif Ýnan, ölüm yýl dönümünde Þanlýurfa’da düzenlenen gecede anýldý. Akif Ýnan’ýn vefatýnýn 11. yýlý dolayýsýyla, Þanlýurfa Belediyesi, Memur-Sen ve Türkiye Yazarlar Birliði (TYB) Þanlýurfa Þubesi tarafýndan Belediyesi Nikâh ve Konferans Salonunda ‘Þair Mehmet Akif Ý nan ve Sendikacýlýk’’ paneli düzenlendi. Faaliyetin baþ langýcýnda Ýnan’ýn kiþiliði ve edebî yönü sinevizyon sunumu eþliðinde anlatýldý. Vali Nuri Okutan, burada yaptýðý konuþmada, Mehmet Akif Ýnan’ýn doðduðu bir þehirde mülki amir olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ‘’Maddî durumundan hep bahsediyoruz. Þanlýurfa’nýn bir de insan boyutu var ki Þanlýurfa’da sýk sýk söylenir Peygamberler þehri, Halililer þehri. Öyle bir damar var ki Þanlýurfa’da insan unsuru ve o damarlar bizi ta kendi kimliðimize, benliðimize götürüyor ve bu damarý, bu tadý, bu aromayý bize tattýran Urfa beyefendileri var. Zannediyorum Mehmet abi bu tanýmý gerçekten örten Urfa beyefendiliðini gerçekten hem þahsýnda, hem çevresinde, hem yazýsýnda, kimliðinde, kiþiliðinde ortaya koyan bir hemþehrimizdir’’ dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Kýrýkçý de Akif Ýnan’ýn Þanlýurfa’nýn yetiþtirdiði bir fikir, san'at ada mý olarak çok güzel eserler ortaya koyduðunu belirterek, ‘’Ýnsana yatýrým yapmýþ bir memleket adamýdýr. Yakýn dostlarýnýn tanýmýyla yedi güzel adamdan biri olarak edebiyatýmýzda yer edinmiþ bir büyü ðümüzdür. Akif Ýnan divan þiiriyle günümüz ara sýn da bir köp rü kur muþ ve Türk þi i ri nin ye ni bir duyarlýlýk kazandýrmýþtýr. O þiirlerinde sosyal konularý aþký, tabiatý sade bir ifade biçimiyle yansýtabilme özelliði göstermiþtir. Onun þiirle ri zamaný aþýp, çaðý yenileyen þiirlerdir’’ diye konuþ tu. Þiirleri dolayýsýyla kamuoyunda ‘’Kudüs’’ ve ‘’Mescid-i Aksa’’ þairi olarak da bilinen Memur-Sen’in kurucu Genel Baþkaný Akif Ýnan, 2000 yýlýnda memleketi Þanlýurfa’da vefat etmiþti. Þanlýurfa / aa

OSCAR YOLCUSU YÖNETMEN SEMÝH KAPLANOÐLU:

Sinemada manevîgerçeklik için çalýþýyorum TÜRKÝYE’DEN OSCAR’A ADAY GÖSTERÝLEN ‘BAL’ FÝLMÝNÝN YÖNETMENÝ KAPLANOÐLU, MANEVÎ GERÇEKLÝK ADINI VERDÝÐÝ DÝL ÝLE SEYÝRCÝYÝ YENÝDEN HAKÝKATLERÝ DÜÞÜNMEYE ÇAÐIRIYOR. TÜRK sinemasýna yeni bir soluk ka zandýran Yönetmen Semih Kaplanoðlu, manevî gerçeklik adýný verdiði dil ile seyirciyi yeniden hakikatleri düþünmeye çaðýrýyor. Türkiye’den Oscar’a aday gösterilen ‘Bal’ filmi de yönetmen Semih Kaplanoðlu tarafýndan ‘manevî gerçeklik’ adýný verdiði yeni bir sinema dili ile çekilmiþ. Uluslararasý ve ulusal pek çok ödülün sahibi Semih Kaplanoðlu, Oscar öncesi ‘Yusuf üçlemesi’ni, Bal’ýn Oscar yolculu ðunu ve sinemada ‘manevî gerçek lik’ hakkýnda konuþtu. “Manevî gerçeklik” adýný verdiði dili sinemaya aktarmaya çalýþtýðýný söyleyen Kaplanoðlu, “Bu yolla kendi köklerimizi ve kendi dilimizi özgürce ve rahatça ifade edebileceðimiz, geçmiþ ha kikatlerini ve bugünü hakikat baðlamýnda bir arada anlatabileceði miz bir sinema dilini tesis edebileceði mizi düþünüyorum” dedi. Manevî gerçekliðin bir akým olmadýðýnýn altýný çizen Kaplanoðlu, “Bunun bir yol olabileceðini düþünüyorum. Biz mutlaka sinemacýlar olarak bu bahsettiðim anlamda bir dil kurma çabasýndan vazgeçmeden çalýþmalýyýz diye düþünüyorum” þeklinde konuþtu. Türkiye’den Oscar’a giden Bal filminin aday 60 film arasýnda þansýnýn e þit olduðunu söyleyen Kaplanoðlu, “25 Ocak’ta ilk 5 açýklanacak. Umutsuz deðilim, çok da umutlu deðilim. Þu anda bir þey söylemek için erken, umarým 25 Ocak’ta açýklanan ilk 5 liste içinde bizim filmimiz de olur” diye konuþtu.

BEDÝÜZZAMAN Said Nursî’nin hayatýnýn anlatýldýðý ‘Hür Adam’ filmi Türkiye genelinde 7 Ocak Cuma günü gösterime giriyor. Filmi merakla bekleyen yerlerden biri de Said Nursî’nin memleketi Bitlis oldu. Ýl merkezinde sinema olmamasý dolayýsýyla Bitlisliler, filmi Tatvan ilçesindeki sinemada izlemek için gün sayýyor. Yönetmenliðini Mehmet Tanrýsever’in yaptýðý Hür Adam filminin bir bölümü, Bitlis’te çekildi. Filmin bazý sahnelerinde illerinin gözükmesi, Bitlislileri þimdiden heyecanlandýrmaya yetti. Tatvan Cinemed Sinemasý Müdürü Vedat Gül, Hür Adam filmi için sinema salonunda ve çalýþanlarýnda tatlý bir telâþýn baþladýðýný söyledi. Dört gözle filmin gösterime gireceði günü beklediklerini anlatan Gül, filmden oldukça umutlu olduklarýný anlattý. Bitlis’in tek sinemasýnýn Tatvan ilçesinde olduðunu aktaran Gül, filme olan ilgiyi arttýrmak için Bitlis merkezin yaný sýra ilçelerine de afiþler asarak broþür daðýttýklarýný söyledi. Bitlis’te sadece bir sinemanýn bulunduðunu anlatan Gül, Cuma günü gösterime girecek olan film için ilk etapta 120 kiþi kapasiteli olan en büyük sinema salonunu hazýrladýklarýný söyledi. Filme gelen talebe göre ek salon açmayý planladýklarýný belirten Vedat Gül, Bediüzzaman’ýn köyü olan, eski ismiyle Nurs, yeni ismiyle Kepirli Köyünden de izleyici beklediklerini kaydetti. Filmin bir bölümünün de Hizan’da geçtiðini hatýrlatan sinema müdürü Vedat Gül, Hizanlýlarýn da filme ilgi göstermesini beklediklerini kaydetti. Newyork’ta 5 Minare filminin Tatvan Cinemed sinemalarýnda en çok izlenen film olduðunu belirten Gül, bu filmin rekorunu Hür Adam’ýn kýra caðýný tahmin ettiklerini vurguladý. Bitlis / cihan

Manevî gerçekliðin bir akým olmadýðýnýn altýný çizen Kaplanoðlu, “Bunun bir yol olabileceðini düþünüyorum. Biz mutlaka sinemacýlar olarak bu bahsettiðim anlamda bir dil kurma çabasýndan vazgeçmeden çalýþmalýyýz diye düþünüyorum” þeklinde konuþtu. FOTOÐRAF: CÝHAN

nýn da Kur’ân-ý Kerim’e bir atýf olduðunu söyledi. Anadolu’da yaþayan pek çok insanýn bu kýssalarý bildiðini ve bunlarý tekrar hatýrlatmak maksadýyla filmlerinde yer verdiðini vurgulayan Kaplanoðlu, “Hakikat biliyorsunuz doðrudan Al lah ile alâkalý bir þey. Onun bilgisiyle, oSÝNEMA BÝZE AÝT OLDUÐUMUZ nu anmakla, onu zikretmekle, aslýnHAKÝKATÝ HATIRLATIR Modern insanýn içinde bulunduðu sý- da kendi hakikatimizi de keþfetmiþ olu kýntýlarýn kaynaðýnýn hakikati anlaya- yoruz. Hakikatin yollarýný yeniden döþemamak olduðunu söyleyen Kaplanoð- mek yeninden paylaþmak zaten bize velu, sinemanýn bu anlamda hakikati gös - rilmiþ olan içimizde olan o bilgiyi tekteren bir unsur olabileceðini belirt- rar konuþturacak þekilde filmler yapti. Kaplanoðlu, “Sinema, sanat bize tek- maktý niyetim” þeklinde konuþtu. Yusuf üçlemesindeki Bal, Yumur rar ait olduðumuz hakikati hatýrlatabita ve Süt’ün neden kullanýldýðýný da anlalir, bir parça bunlarý bize hissettirebi tan Kap lanoðlu, “Yusuf isimli bir þailir. O yüzden de hakikati anlatan bu anrin ço cuk luðunu, gençliðini ve olgunlulamda kýssalarý filmlerimin içine yerleþðu nu an lat tým filmlerde ve aslýnda insatirmeye çalýþtým” diye konuþtu. nýn do ðu muy la getirdiði fýtratýyla getirdiYumurta filmindeki ana karakter Yusuf’un kuyuya düþme sahnesi- ði özü kadar doðal, insanýn yanýnda oni Yusuf Peygamber’in Kur’ân-ý Ke- lan karþýsýnda olan bu ürünlere bakmarim’de geçen kýssasýndan esinlene- ya çalýþtým. Yumurta hep olgunluk dörek ortaya çýktýðýný kaydeden Kapla- nemi, geleceði simgeleyen bir yönden enoðlu, Bal filminde de Yusuf’un baba- le almaya çalýþtým. Süt’te genç yaþta çosýnýn isminin Yakup olmasý- cuðun evden ayrýlmasý, annesinden ay-

rýlmasý bir anlamda sütten kesilme meselesi. Süt biliyorsunuz son derece aslýnda saf bir kavram. Bal ise hep bir tür doðanýn ve insanýn ruhu, arýlarýn verilen ilhamýn sonucundaki mu'cizevî ürün. Balýn bir çocuðun ruhuyla yakýnlaþtýðýný düþünüyorum” ifadelerini kullandý. Yusuf üçlemesi filmleri için, “Yapabildiðimin en iyisini yapmaya çalýþtým” diyen Kaplanoðlu, “Bu filmleri na sýl yaptýðýmýzý ve nasýl bir süreç geçirdiðimizi setin içindeki kitapta Yusuf’un Rüyasý kitabýnda anlatýyorum. Bu iþi yapmaya baþlarken benim niyetim insanlarda iyi bir hal yaratacak bir iþ yapmayý planlamýþtýk sanýrým oldu” þeklinde konuþtu. Timaþ Yayýnlarý’nda geçtiðimiz günlerde satýþa sunulan Yusuf üçlemesi seti içerisinde Sinema Eleþtirmeni Uygar Þirin’in Kaplanoðlu’yla yaptýðý söyleþiden oluþan Yusuf’un Rüyasý isimli bir de kitap bulunuyor. Kitapta Kaplanoðlu’nun çocukluðundan itibaren hayatýna dair pek çok þey ve sinema anlayýþý gözler önüne seriliyor. Ýstanbul / cihan

BULMACA SOLDAN SAÐA— 1. Dedektif, sivil polis. - Kastamonu'nun bir ilçesi. 2. Karadeniz'in doðusunda yaþayan bir halk. 3. Erime noktalarý düþük metalleri tutturma iþlemlerinde kullanýlan, kalay ve kurþun alaþýmlarýnýn genel adý. - Bayan rahip. 4. Açýkça bildirme, açýkça duyur ma þeklinde yapýlan ilânlar. - Hayvanlar için aralýklý tel, metal veya aðaç çubuklardan yapýlmýþ taþýnabilir bölme. 5. Bir sür'at yolumuz. - Hýrýstiyanlar. 6. Aðaçlarýn tomurcuk yeri. - Bir kýþ yaðýþý. - Nikeli simgeleyen harfler. 7. Bir binek hayvaný. - Ciltlemek iþi. 8. Erbiyumu simgeleyen harfler. - Harman savurmakta kullanýlan, çatal biçiminde, tahtadan tarým aracý. - Yüze sürülen pembe düzgün, allýk. 9. Katmanlar, tabakalar. - Kanaat eden, fazlasýný istemeyen. 10. Bir þart eki. - Tayin etme. - Akde niz'de ünlü Fransýz hapishanesi.

Bediüzzaman’ýn hemþehrileri Hür Adam’ý bekliyor

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 gün boyunca Ankara’da kalýp, okuma programý ve çeþitli faaliyetler gerçekleþtiren Ýzmitliler büromuzun çalýþanlarýyla bir araya gelerek, büronun iþleyiþi ve çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldýlar.

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Birden çok ögeden oluþmuþ karmaþýk bir bütün. - Hitit medeniyetinin diðer adý. 2. Hýzlý yapýlan, çabuk, tez, ivedi. - Kendisininmiþ gibi sahip çýkýlan, bulunmuþ mal. 3. Büyüklük, ululuk. - Kur'ân alfabesinde bir harf. 4. Organizmanýn herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüþ hücre artýklarýndan ve bozulmuþ akyuvarlardan oluþan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarýmtýrak renkte koyuca sývý, cerahat. - Bir seslenme nidasý. 5. Güç, etki veya beceri bakýmýndan alýþýlmýþýn üzerinde olan. - Gösteriþ, çalým, kabadayýlýk, fiyaka. 6. Yakýnlarýn dýþýnda kalan kimse, yabancý. - Takip etmeler. 7. Karakter, seciye. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Genellikle bazý çið ot ve sebzeler1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 le yapýlan, yað, limon vb. maddeler konulan, yemeklerle birlikte 1 D E R E K E Ü Ý M A L E yenen yiyecek. 8. Seçmeli ye- 2 E C E V Ý T S N Ý S A N mek, tabildot zýttý. 9. Zeytin çe - 3 F E H A M E T R S U H A kirdeði ve ceviz büyüklüðündeki Ý L Ý R E N Ý T Ý MAM 4 kavun. - Eskiden mürekkep þiþe5 N Ý N E D E R S N A N L lerinin içine konulan kumaþ par6 E K E L E N E N A N A Ç çasý. 10. Yiyeceði ortaklaþa saðlanan (toplantý). 11. Baum dere- 7 S A R A S A B Ý K A A A cesi. - Ýmanla alâkalý. 12. Kur'ân- 8 A Z A M Ý K O M A T A B da bir sûre adý. - Arap ve Osmanlý 9 Y A M A N E L A H Ý K A 10 A T A N E N U M A R A L abecesinin ilk harfi .


11

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

n ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluþu Fitch Ratings, Türkiye’nin makro ekonomik istikrarý tehdit edecek ciddi dengesizlikler oluþturdan büyüme saðlayýp saðlayamayacaðý konusunda belirsizlik olduðunu belirtti. Kredi derecelendirme kuruluþu Fitch’in Avrupa Ülke Kredi Notlarý Direktörü Edward Parker, global sermaye akýþlarý ve düþük faiz ortamýnda TCMB’nin önünde ciddî zorluklar olduðunu belirterek, Merkez Bankasý’nýn bu zorluklarý yönetmedeki baþarýsýnýn Türkiye’nin kredi notunu etkileyecek faktörlerden birisi olacaðýný söyledi. Paker, “Türkiye’nin makro ekonomik istikrarý tehdit edecek ciddî dengesizlikler yaratmadan büyüme saðlayýp saðlayamayacaðý konusunda belirsizlik var. Global sermaye akýþlarý ve düþük global faiz ortamýnda TCMB’nin önünde enflasyonu düþürmek, ekonominin ýsýnmasýný engellemek ve carî açýðý daraltmak gibi zorluklar var. TCMB’nin bu zorluklarý yönetmekteki baþarýsý Fitch’in kredi notu kararýnda etkili faktörlerden biri olacak” dedi. Fitch, 24 Kasým’da yaptýðý açýklamada, Türkiye’nin kredi notunu BB+ olarak teyit ederken, görünümünü pozitife revize etmiþti. Fitch’in mevcut notu yatýrým yapýlabilir seviyenin bir kademe altýnda bulunuyor. Ýstanbul / ntvmsnbc.com

MB: Enflasyon düþecek, ‘çekirdek’te artacak n MERKEZ Bankasý, önümüzdeki aylarda enflasyonun düþmeye devam etmesinin, temel (çekirdek) fiyat göstergelerinin yýllýk artýþ oranýnýn ise sýnýrlý artýþlar göstermesinin beklendiðini açýkladý. Merkez Bankasý, Aralýk ayý fiyat geliþmeleri raporunda, “Aralýk ayýnda tüketici fiyatlarý yüzde 0.30 oranýnda düþmüþ ve yýllýk enflasyon yüzde 6.40’a gerilemiþtir. Para Politikasý Kurulu Toplantý Özeti’nde de belirtildiði gibi, iþlenmemiþ gýda fiyatlarýndaki aþaðý yönlü düzeltme bu düþüþte temel belirleyici olmuþ; temel mal ve hizmet gruplarýnýn yýllýk fiyat artýþ oraný ise, sýnýrlý oranda yükselmesine raðmen, orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürmüþtür. Önümüzdeki aylarda enflasyonun düþmeye devam etmesi, temel (çekirdek) fiyat göstergelerinin yýllýk artýþ oranýnýn ise sýnýrlý artýþlar xgöstermesi beklenmektedir” dedi. Raporda ayrýca son dönemde akaryakýt fiyatlarýnda görülen artýþlarýn ulaþtýrma hizmetleri fiyatlarý üzerinde yukarý yönlü baský oluþturduðu belirtildi. Ankara / aa

Ýspanya’da 4 milyondan fazla iþsiz var n ÝSPANYA Çalýþma ve Göç Bakanlýðý tarafýndan açýklanan rakamlara göre, 2010 yýlý sonu itibariyle ülkedeki iþsiz sayýsýnýn 4 milyon 100 bin 73 olduðu açýklandý. Ýþsizlik oraný 2010’da, bir önceki yýla göre yüzde 4,5 artýþ gösterirken, 4 milyon 100 bin 73 iþsiz sayýsýnýn Ýspanya demokrasi tarihinde yýllýk en yüksek sýnýr olduðu kaydedildi. Yapýlan açýklamada, her þeye raðmen iþsizlik oranýnda son 3 yýla göre 2010’da daha az artýþ olduðu vurgu landý. Açýklanan rakamlarda ayrýca, 2010’da erkeklere göre kadýnlarýn daha fazla iþsiz kaldýðý, en fazla iþsizliðin hizmet ve tarým sektörlerinde görüldüðü ifade edildi. Bu arada iþsizlikle ilgili istatistiklerin açýklanmasýndan sonra bir Ýspanyol radyosuna deðerlendirme yapan Baþbakan Jose Luis Rodrigiuez Zapatero, “2011’de iþ bulmak için daha fazla fýrsat olacak” dedi. Zapatero, 2011’de Ýspanyol ekonomisinin “daha saðlam olacaðýný ve daha fazla istihdam yaratýlacaðýný” savundu. Madrid / aa

1 ÝSVEÇ KRONU

1.5574 1.5957

1 KANADA DOLARI

0.27782 2.0705

0.27627 2.0592

0.27846 2.0736

1 NORVEÇ KRONU

1 EURO

0.27646 2.0606

1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

2.3956

2.4081

2.3939

2.4117

DÖVÝZ SATIÞ

1.6510 0.22891

1.6616 0.23129

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.6485 0.22875

1.6641 0.23182

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5520 ÖNCEKÝ GÜN 1,5620

DÜN 2,0770 ÖNCEKÝ GÜN 2,0790

DÜN 70,40 ÖNCEKÝ GÜN 71,40

DÜN 472,00 ÖNCEKÝ GÜN 479,00

1.5595 5.4603

1.5665 5.5322

1.5537 5.3784

1.5725 5.6152

1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ

0.26406 0.41392

0.26584 0.41467

0.26388 0.41082

0.26645 0.41778

100 JAPON YENÝ

1.8977

1.9103

1.8907

1.9176

1 KUVEYT DÝNARI

SERBEST PÝYASA

p

Fitch: Türkiye'de büyüme konusunda belirsizlik var

1 ÝSVÝÇRE FRANGI

EFEKTÝF SATIÞ

1.5465 1.5687

1 AVUSTRALYA DOLARI

n ÝÞ ve insan kaynaklarý sitesi Yenibiris.com’un 2010 yýlý istihdam bilânçosu çalýþmasýna göre, Türkiye’de firmalar 2009 yýlýna kýyasla yüzde 50 oranýnda daha fazla eleman arayýþýna girdi. 2009 yýlýnýn en çok ilân verilen ‘’satýþ temsilcisi’’ pozisyonu 2010 yýlýnda da iþverenlerin en çok aradýðý pozisyon olma özelliðini sürdürdü. Geçen yýl, yayýmlanan ilânlara göre ‘’satýþ temsilcisi’’nden sonra 2009 yýlýndan farklý olarak en çok ‘’muhasebe elemaný’’ arandý. Sektörler açýsýndan bakýldýðýnda, en fazla ilan yayýmlanan sektörler 2010 yýlýnda yüzde 10,36’lýk oranla hizmet, yüzde 7,24’lük oranla yapý-inþaat ve yüzde 6,93’lük oranla saðlýk-týp olarak sýralandý. Adaylar, 2009 yýlýnda en fazla perakendecilik ve toptancýlýk sektörüne baþvuru yaparken, 2010 yýlýnda tercihlerini saðlýk-týp sektöründen yana kullandý. Ancak perakendecilik ve toptancýlýk sektörü popülaritesini kaybetmeyerek, adaylarýn en çok baþvurduðu ikinci sektör ol du. Bunu, halkla iliþkiler sektörü izledi. Adaylarýn en fazla baþvurduðu ilk üç pozisyon satýþ temsilcisi, muhasebe elemaný ve maðaza sorumlusu oldu. 2009’da en çok ilân yayýmlanan iller sýralamasýnda Ýstanbul, yüzde 53,22 oranýyla ilk sýrada yer alýrken, bu oran 2010’da yüzde 35’e geriledi. 2009’da Ýstanbul’u Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Tekirdað, Adana, Konya, Muðla, 2010’da ise 2010’da Ankara, Ýzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Tekirdað, Adana, Konya, Edirne izledi. Ýstanbul / aa

ALIÞ

1.5551 1.5862

1 DANÝMARKA KRONU

2010’da iþ ilânlarý yüzde 50 arttý

DÖVÝZ SATIÞ

1.5476 1.5759

1 ABD DOLARI

Firmalar, 2009'a göre 2010 yýlýnda daha çok fazla eleman aradý.

ALIÞ

ALIÞ

p

Cinsi

Cinsi

p

3 OCAK 2011

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

p

HABERLER

Küresel ekonomideki riskler 2011 YILINA GÝRÝLEN BU GÜNLERDE UZMANLAR, KÜRESEL EKONOMÝ ÝÇÝN BAÞLICA RÝSKÝN, EKONOMÝK GÜÇ ODAÐININ YAVAÞ YAVAÞ BATI'DAN DOÐU'YA KAYMASI OLDUÐUNU SAVUNUYOR. ECONOMÝST dergisine baðlý analiz birimi Economist Intelligence Unit yöneticilerinden Robert Ward, uykusunu kaçýran riskler olduðundan söz ediyor ve “bunlar sizlerin de uykusunu kaçýrmalý” diyor. Uzmanlara göre þu anda dünyanýn karþý karþýya olduðu baþlýca risk, ekonomik güç odaðýnýn yavaþ yavaþ Batý’dan Doðu’ya kaymasýyla baðlantýlý. Geliþmekte olan ülkelerin, özellikle de Çin’in saðladýðý ilerleme Batý’daki, özellikle de ABD ekonomisindeki güç kaybýyla birleþince Ward’ýn de yi þiy le “küresel para sisteminin nasýl yönetilmesi gerektiði konusunda varolan uzlaþma anlayýþý çöktü.” En basit ifadeyle Çin ekonomide sýký denetimlerden yana, ABD ise çözümlerin serbest piyasada geliþmesinden yana. Ward “iþte çalkantýnýn nedeni de burada yatýyor” diyor. Bu gerilim bir kur savaþýna dönüþtü, büyük ekonomiler kendi paralarýnýn deðerini düþük tutup ekonomilerinin daha rekabetçi olmasýný saðla maya çalýþtý. Çin bunu merkezi malî denetimle, ABD ise “daha önce görülmemiþ ölçekte para basarak” yaptý. Bu da küçük ülkeler için hayatý güçleþtirdi ve onlarýn ülkelerindeki sermaye hareketlerine denetim getirmesi ile sonuçlandý. Buna ABD’de deflasyon riski de eklenince; ki bu da niceliksel gevþemenin (genel ifadeyle daha çok para basýlmasýnýn) devamýna ve kur savaþlarýnýn kýzýþmasýna yol açabilir; Ward’a göre dünya ekonomisinin bunlarla ne derece baþ e-

debileceði konusunda kaygý duymak için nedenler var.

AVRUPA PÝYASALARI KASVETLÝ

ASYA’DA ENFLASYON RÝSKÝ

YUNANÝSTAN ve Ýrlanda’nýn ekonomilerini milyarlarca Euro tutarýnda kurtarma paketleri ile yüzdürdüðü, Portekiz’in yardýmsýz sorunlarý aþmayý ne derece baþaracaðýnýn tartýþýldýðý bir yýlýn ardýndan, pek çoklarý Ýspanya’daki sýkýntýlar büyürse, iþlerin daha da kötüye gidebileceðinden endiþe duyuyor. MF Global’dan Edward Meir “Avrupa’da kriz bizim için bir diðer endiþe kaynaðý” diyor. Bu görüþe destek veren Ward, “Asýl büyük olan Ýspanya ve gerçekten de (ekonomisi) hasta” diye ekliyor. “Ýspanya sarsýlýr ve çökerse bu sadece Avrupa’da deðil; dünyanýn her yerinde herkes için çok kötü bir haber olur” diyen Ward, bu gibi bir durumun Euro’nun çöküþünün yolunu açabileceðini düþünüyor. “Euro gerçekten çökerse, Lehman Brothers’ýn iflâsý yanýnda çay partisi gibi kalýr. Bu Euro Bölgesi ekonomisini buhrana sürükleyebilir” diyor.

Bir diðer risk unsuru, Çin ve Asya’nýn geri kalanýnda enflasyon artýþýna yol açabilecek baskýlar. Ward, “Çin’de enflasyonun kontrolden çýkmasý riski yüksek” tahmininde bulunuyor. Simsarlýk ve takas kuruluþu MF Global’ýn ký demli analisti Edward Meir, enflasyonun bölgenin geneli için risk oluþturduðuna inanýyor. “Merkez Bankalarý, özellikle de Asya’dakiler enflasyon baskýsýný gidermek için sýký uygulamalarý yoðunlaþtýrmak durumunda kalacak” yo rumunu yapýyor. Ward ise para politikalarýnda kemer sýkmaya gidilirse, Çin ekonomisinde ortaya çýkabilecek yavaþlamanýn tüm dünyayý etkileyecek kadar büyük olmasýndan endiþeli. 2011’de amacýn çalkantýlarý aþmak olacaðýný söyleyen Ward, “Geçen yýl Çin’in ekonomiye kattýðý deðer, Ýrlanda, Yunanistan ve Portekiz’in toplamýndan büyüktü” diyor. Capital Economics adlý kuruluþa göre, hem Çin hem de Asya’nýn geri kalaný için baþlýca hedefler “enflasyonu kontrol altýnda tutmak ve hýzlý sermaye giriþlerinin makroekonomik eþitsizliklere yol açmasýný ve/veya varlýk fiyatlarýnda mali istikrarý bozacak türden bir balon oluþmasýný önlemek” olacak. Ýstanbul / ntvmbsnc.com

BU YILIN MODASI: SIKI KEMERLER ABD, Asya ve Avrupa’daki makroekonomik sorunlar tüm gözlerin e konomide olduðu Ýngiltere’de de moralleri bozuyor. Ücretler yerinde sayarken fiyatlarýn yükseleceði bir enflasyon tablosu, uzmanlarý meþgul eden baþlýca endiþe unsuru. IHS Global Insight kuruluþunun baþekonomisti Howard Archer, “Fiyatý yükselenler elektrik, su, gaz faturasý; gýda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemeleri” diyor. BGC Partners strateji uzmaný Howard Wheeldon da ayný noktanýn altýný çizerken, tüketicileri zor bir yýlýn beklediði tahmininde bulunuyor. Buna hükümetin kamu harcamalarýndaki kesintilerinin etkisi de eklenince, Ýngiltere ve diðer Batýlý ülkelerde yýlýn zorlu geçeceði aþikâr hale geliyor. Simsarlýk ve yatýrým bankacýlýðý kuruluþu RedmayneBentley’s “2011’deki tehlikelerden biri de hükümetlerin bütçe açýklarýný kapatmak için geniþ kapsamlý kemer sýkma önlemlerine baþvurmasýyla ortaya çýkabilecek siyasî sorunlar” deðerlendirmesinde bulunuyor. Kuruluþun tahminlerinde “Bu gibi bir durum toparlanma eðilimini sekteye uðratarak, zengin dünyanýn zayýf bir ekonomik toparlanma ve iþsizlikle baþa çýkmaya çalýþtýðý, geliþmekte olan ülkelerin ise dört kat hýzlý büyüdüðü bir yýl yaratabilir” deniyor.

En düþük memur maaþý 1.460 lira YENÝ YILDA 12'NÝN 1'ÝNDEKÝ BÝR HÝZMETLÝ OCAK AYINDAN ÝTÝBAREN 1.460 LÝRA, 13'ÜN 1'ÝNDEKÝ BÝR MEMUR DA 1.333 LÝRA YERÝNE 1.496 LÝRA MAAÞ ALACAK. MEMUR maaþ katsayýlarý, 0,21’lik enflasyon farký ve yüzde 4’lük Ocak zammýna göre yeniden belirlendi. Katsayýlara göre yüzde 4,22 olarak belirlenen memur maaþ zammý, denge tazminatý ve aile yardýmýndaki artýþ da dahil edildiðinde, yüzde 5,1 ile yüzde 12,3 düzeyine yükselecek. Bu arada memur sendikalarýyla yapýlan toplu görüþmeler sýrasýnda uzlaþma saðlanan konular da, maaþ düzenlemelerine yansýtýldý. Bu çerçevede, kamuda kurumsal ek ödemesi olmayan personele deðiþik adlar altýnda ödenmekte olan denge tazminatý (ek ödeme) oranýnda 14 puanlýk artýþa gidiliyor. Bunun maaþlara katkýsý da 81,85 lira olarak hesaplandý. Ayný þekilde eþler için ödenmekte olan aile yardýmý ödeneði de 20 lira arttýrýldý. Katsayýlarýn getirdiði ek artýþla birlikte 2010 yýlýnýn 2. yarýsýnda 89,17 lira olan aile yardýmý ödeneði, bu yýlýn ilk 6 aylýk döneminde 112,94 lira olarak uygulanacak. Geçen yýlýn Temmuz-Aralýk döneminde 44,58 lira olarak ödenen çocuk yardýmý da (2 çocuk için), yeni katsayýlarla Ocak-Haziran dönemi için 46,47 liraya çýktý. Asgarî ücretin 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 796,5 liraya yükseltilmesiyle birlikte deðiþen asgarî geçim indirimi rakamlarý da kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýnda ek iyileþme saðladý.

ZAMLI MAAÞLAR Yeni katsayýlar, memur maaþlarýna yüzde 4,22 oranýnda artýþ saðlarken, toplam zam oraný, denge tazminatý, aile-çocuk yardýmý ve asgari geçim indirimindeki artýþ da dahil edildiðinde yüzde 5,1 ile yüzde 12,3 arasýna yükseliyor. Söz konusu düzenlemelerin ardýndan aile ve çocuk yardýmý (2 çocuk için) almak kaydýyla müsteþar maaþý, 4.834 liradan 5.144 liraya, genel müdür maaþý ise 4.416 liradan 4.708 liraya çýkýyor. Böylece müsteþar ve genel müdür maaþýnda yüzde 6,41 oranýnda artýþ meydana geliyor. 12’nin 1’inden maaþ almakta olan bir hizmetlinin Aralýk ayýnda 1.300 lira olan maaþý Ocak’ta 1.460 liraya, 13’ün 1’inden maaþ almakta olan bir devlet memurunun Aralýk’ta 1.333 lira olan aylýk maaþý ise 1.496 liraya çýkýyor. Buna göre, hizmetli maaþýndaki artýþ yüzde 12,3, diðer memurun maaþýndaki artýþ da yüzde 12,2 olarak belirleniyor. Adana / aa

Aralýk maaþlarýnýn içinde 89,17 liralýk aile yardýmý, 44,58 liralýk çocuk yardýmý ve buna göre hesaplanan asgarî geçim indirimi yer alýyor. Ocak ayý maaþlarýnýn içinde 112,94 liralýk aile yardýmý, 46,47 liralýk çocuk yardýmý ve asgarî geçim indiriminin yaný sýra denge tazminatýndaki artýþ da bulunuyor. Saðlýk personeli maaþýnýn içinde ilgili mevzuat uyarýnca ödenen döner sermaye paylarý bulunmamakta, ancak 375 Sayýlý KHK’nýn ek 3. maddesi uyarýnca kadro unvanýna baðlý yapýlan ödemeler yer almaktadýr. Maliye Bakanlýðý, maaþ tablosunda döner sermaye ya da ek ders ücreti adý altýnda yapýlan ödemelerin de toplama dahil edilerek kýyaslama yapýlmasý gerektiðini belirtiyor.

SÖZLEÞMELÝ ÜCRETLERÝ MALÝYE Bakanlýðý, enflasyon farký dolayýsýyla sözleþmeli ücret tavanlarýný da yeniden düzenledi. Buna göre, KÝT’lerde sözleþmeli olarak çalýþan personelin Aralýk ayýnda 3.120 lira olan ücret tavaný, Ocak’ta 3.252 liraya çýkarýldý. 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu 4-B kapsamýnda çalýþanlarýn ücret tavaný ise 2.767 liradan 2.884 liraya yükseltildi. Öte yandan devlet memurlarý ve sözleþmeliler, 15 Ocak’ta zamlý maaþlarýný alacak. Kamu çalýþanlarýna 14 günlük de zam farký verilecek. Memur emeklilerinin zam farklarý ise Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceði tarihte ödenecek.

Ýkinci el otomobil hareketlenecek n BURSA Ýkinci El Oto Galericileri Çarþýsý (Oto-Koop) Baþkaný Sebahattin Seyit, yýlbaþý öncesi otomobil firmalarýnýn cazip kampanyalarýyla bir durgunluk yaþamalarýna raðmen önümüzdeki günlerde piyasanýn yeniden hareketleneceðini söyledi. Se yit, sýfýr araçlarda uygulanan indirimler ve deðiþik kampanyalarýn vatandaþlarýn ilgisini çektiðini belirten Seyit, “Geride býraktýðýmýz yýl hedeflerimize ulaþtýk. Yýlbaþýný atlattýk ve bundan sonra ikinci el otomobil pazarýnýn hareketleneceðini düþünüyoruz. Seçim var, ancak Baþbakan’ýmýz seçim ekonomosi uygulamayacaklarýný söyledi. Bizim piyasa için istikrar önemli. Dolarda biraz yükselme var. Bu yükselme sýfýr otomobil lere yansýyacaktýr. O zaman belki bizim fiyatlarda da biraz yükselme olabilir. Ancak aþýrý bir artýþ beklemiyoruz. Yýlbaþýnýn etkisinin kaybolmasýyla galericiler çarþýmýzý ziyaret eden insan sayýsý artacak. Vatandaþ yatýrým yapmakta hevesli. Ýkinci el otomobil piyasasýnda yaþanýlan bu hareketlilik 6 ay sonra yapýlacak seçimler nedeniyle umarým düþmez” dedi. Bursa / cihan

10 numara yað kaçak sýnýfýna girecek n ENERJÝ Piyasasý Düzenleme Kurumu, (EPDK) otobüs, minibüs ve kamyonlarda yakýt olarak kullanýlan ve çevre kirliliðine neden olduðu bildirilen 10 numaralý yaðla rýn Pet rol Pi ya sa sý Ka nu nu’na gö re mümkün olmadýðýný ve kaçak petrol ürü nü olarak deðerlendirileceði yönünde görüþ bil dir di. Kay se ri Çev re ve Or man Müdürlüðü, bir süre önce EPDK’ya resmi yazý ile baþvurarak, otobüslerde 10 numa ra madeni yaðlarýn yakýt olarak kullanýlýp kullanýlamayacaðý konusunda bilgi istedi. Konuya ilk önce kullanýlabileceði yönende görüþ bildiren EPDK, müdürlük daha sonra Petrol Piyasasý Kanunu’nda akaryakýt olarak deðerlendirilmeyen 10 numara yaðlarýn yakýt olarak kullanýlamayacaðýný belirterek, yeniden bilgi verilmesini istedi. EPDK, müdürlüðe gönderdiði resmi yazýda 10 numaralý madeni yaðlarýn Petrol Piyasasý Kanunu’na göre araçlarda kullanýmýnýn ve enerji elde edilmesi için kullanýmýnýn mümkün olmadýðýný ve kaçak petrol ürünü olarak deðerlendirileceði yönünde görüþ bildirdi. Kayseri / aa


12

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

Ý­LAN

y se ri i lân lar ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý,

1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0212 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL 0536 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88 n 80 m2 2+1, boyalý-

parkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap 0 532 436 87 87 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL

Muhammen kýymeti LÝRA (TL) 30.000 TL

ADEDÝ 1

CÝNSÝ 34 FV 6847 Plaka Sayýlý 2008 Model Opel Astra Marka Hususi Oto. Ön Tamponda Ve Kaputta Hafif Ezik Mevcuttur.

www.bik.gov.tr B: 91

SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6

km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312229 55 55 yucetepezeminmarket@ gmail.com

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

Muhammen Bedeli Adedi Cinsi Ve Özellikleri : 65.000,00 TL (1) 34 FC 2582 plaka sayýlý BMC Marka PRO 935 FDB 6X4 -2008 model beyaz renkli, ön iki tekeri ve arka çift tekerler yok, kasa ve ön-arka tamponda çizik ve çürük, çamurluklarý ezik, ön plaka sökük, damperin muhtelif yerleri ezik ve çürük, ISLE2 350-21772486 motor ve NMC935FDBLK300016 þasi nolu kamyon ve sac kasalý damper.

ESAS NO : 2007/232 KARAR NO : 2009/362 Hakim : Ýsmihan BAYIRKÖYLÜ 38716 Yazý Ýþl. Müd .: Cahit GELEZ 82857 Davacý NÝHAT ARAS tarafýndan davalýlar Nuri ÇALIÞKAN, Mustafa ARÝFOÐLU, Dilaver DÝBEK, Nurcihan ÞEN, Muhammet ÇAKIR, Hüsnü ÖZGÜR, Ercan AVCI, Hayri MUTLU, Rufi ÇETÝN ve aleyhine mahkememizde açýlan Elatmanýn Önlenmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda, 19/11/2009 tarihli kararý ile, Davacýnýn davasýnýn REDDÝNE, 284,40 TL. Harcý talep halinde davacýya iadesine, Yapýlan yargýlama giderlerinin davacýnýn üzerinde býrakýlmasýna, 2.400,00 TL. Vekâlet ücretinin davacýdan alýnarak davalý tarafa verilmesine karar verilmiþ ve verilen bu karar davacý vekili tarafýndan 13/04/2010 tarihinde temyiz edilmesi nedeniyle Yargýtay 1. Hukuk Dairesinin 21/10/2010 tarih ve 2010/884 Esas, 2010/10872 Karar sayýlý kararý ile BOZULMASINA karar verilmiþ olup, verilen bu karar Þehsinan Mahallesi Kavaklar Sokak ÇORLU adresinde ikamet eden davalýlar, Muhammet ÇAKIR, Hüsnü ÖZGÜR ve Nurten ÇAKIR’ýn tüm aramalara raðmen bulunamadýðý ve baþkaca adresleride tespit edilemediðinden DAVA DÝLEKÇESÝ, DURUÞMA GÜNÜ, GEREKÇELÝ KARAR VE TEMYÝZ DÝLEKÇESÝ DE gazete ilan yolu ile yapýldýðýndan, YARGITAY BOZ MA ÝLAMININ DA 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. ve devamý maddeleri gereðinde Gazete ilaný yoluyla tebliðine, teblið tarihinden itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna karar verileceði ilanen teblið olunur. 07/12/2010 www.bik.gov.tr B: 85151

T. C. ÝZMÝR 7. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO DAVALI

: 2009/614 Esas. : GÜLHANIM KARS- 200/40 Sk. Buca Koop. Mah. No: 16 D: 1 - Buca/ ÝZMÝR Davacý/ Süleyman Kars tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþ olup davacý vekili tarafýndan açýlan davaya iliþkin dilekçesinde taraflarýn boþanmalarýna ve Mahkeme giderleri ile ücreti vekâletin davalýya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiþtir. Duruþma Günü: 08/03/2011 günü saat: 09.35‘de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 55

www.bik.gov.tr B: 131

T. C. EYÜP/ ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/6102 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 07/01/2011 günü saat 10:00- 10:10 de Rami Kýþla Cad. Nur San. Sit. 69/21 Topçular Ýst.’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 12/01/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satý lacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/12/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi 25.000,00 250 Adet 10.000,00

2 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 250 Adet BÝLEME DIAMANTI ALGA ELEKTRONÝK, BX 3100X32X20X10X3 2 Adet 3 METRELÝK ÖLÇÜ ALETÝ, www.bik.gov.tr B: 172

n CÝÐER ve KEBAP

salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý ve Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Yavuz Elma

ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n ORHANGAZÝ'de 1.150 m2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara 30.000 TL vade (0532) 416 29 37

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2010/2787 Talimat. Bir borçtan dolayý rehinli ve aþaðýda cinsi, miktarý ve kýymeti yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 26/01/2011 günü 10.30 ile 10.35 saatleri arasýnda ÖZTEK OTO KURTARMA ( E-5 Yanyol Gebze Center karþýsý) GEBZE/KOCAELÝ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 31/01/2011 günü ayný yer ve ayný saatte Ýkinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadarki, artýrma bedelinin mallarýn tahmin edilen kýymetin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, Mahcuzlarýn satýþ bedeli üzerinden % 18 K.D.V. alýcýya ait olup, Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya nosu ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 30/12/2010

ÇEÞÝTLÝ

ADA'dan

ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. ÜSKÜDAR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2010/47 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 13/01/2011 günü 09:30-09:40 saatleri arasýnda Gümüþyolu cd. Kazdal Camii Yaný N: 42 Üsküdar/ÝST. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 18/01/2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dos yasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

ÝLAN MENEMEN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ SAYI: 2010/61 E. Davacý Mevlüt Atað tarafýndan davalý Ayþe Atað aleyhine açýlan boþanma davasýnda “davalýyla iki yýldan beri evli olduklarýný ve müþterek çocuklarýnýn bulunmadýðýný, davalýnýn evlenmelerinden altý ay sonra müþterek evi terk ettiðini, müþterek hayatýn devamý sýrasýnda davalýyla aralarýnda geçimsizlik olduðunu, evi terk etmesinden bir süre sonra davalýnýn nikâhsýz olarak baþka biriyle yaþadýðýný öðrendiðini belirterek, davalýyla boþanmalarýna karar verilmesi” talep edilmiþ; davalýya usulüne uygun tebligat yapýlamamasý ve davalýnýn tebligata yarar yeni adresinin tespit edilememesi nedeniyle, davalýya ilanen tebligat yapýlmýþtýr. Mahkememizin 12.11.2010 tarihli ve 2010/61 E. - 2010/573 K. sayýlý kararýyla “davanýn KABULÜNE, Konya ili, Bozkýr ilçesi, Çat Köyü, C: 23, H: 270, BSN: 7, TC: 15290552436’da nüfusa kayýtlý, Ali ve Fatma oðlu, Bozkýr 01/06/1974 doðumlu MEVLÜT ATAÐ ile ayný yer BSN: 23, TC: 61066026670’de kayýtlý, Mehmet ve Havva kýzý, Bozkýr 03/03/1990 doðumlu AYÞE ATAÐ (evlenerek Bozkýr ilçesi, Dere/Aþaðý Mahallesi, C: 35, H: 79, BSN: 94, kýzlýk soyadý Güven)‘ýn BOÞANMALARINA” karar verilmiþ olup, davalý Ayþe Atað‘ýn gazetede yapýlan ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat ederek karara karþý Yargýtay’da temyiz yasa yoluna baþvurabileceði, bu süre içinde temyiz edilmemesi halinde kararýn kesinleþeceði ilan olunur. 28.12.2010 www.bik.gov.tr B: 61

T. C. VEZÝRKÖPRÜ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/837 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Samsun Ýli Vezirköprü Ýlçesi Oymaaðaç Köyü MEVKÝÝ : Höyük Mevkii PAFTA NO : ADA NO :0 PARSEL NO : 721 VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ : 4.700 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Ali Çobanoðlu KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Samsun Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : 1- Davacý kurum tarafýndan yukarýdaki parsel numaralý taþýnmazýn Trabzon Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulunun 15/12/1999 karar tarihi ve 3677 karar numarasý ile 1. Ve 2. Derece Arkeolojik sit alaný olarak tescil edildiðini, Samsun Müze Müdürlüðü uzmanlarýnca düzenlenen 22/12/2008 tarih ve 167 sayýlý raporda mülkiyet sahipleri ile bir sorun yaþanmamasý için sit alaný içerisindeki parsellerin kamulaþtýrýlmasý istenmiþ, fakat taraflar arasýnda uzlaþma saðlanmadýðýný iddia ederek dava konusu 721 parselin bedeli peþin ödenmek üzere Maliye Hazinesi adýna kamulaþtýrýlabilmesini talep ve dava etmiþtir. 2- a) Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemini idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilir. b) Açýlacak davalarda husumet anýlan idareye yöneltilmelidir. c) 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararýný aldýklarýný belgelendirmedikleri tak dirde kamulaþtýrma iþlemleri kesinleþecek ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna T.C. Ziraat Bankasý Vezirköprü Þubesi’ne yatýrýlacaktýr. e) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) 2010/837 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup duruþmasý 22.02.2011 günü saat: 10.45’de Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkmesinde yapýlacaktýr. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ÝLAN olunur. 06/10/2010 www.bik.gov.tr B: 69546

T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010-3242 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðeri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmasý 13/01/2011 günü saat 10:20-10:30 arasýnda SENA OTOPARKI. YALI MH. FEVZÝ ÇAKMAK CD. NO: 7 MALTEPE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde satýþlarýn 18/01/2011 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden MEVZUATIN ÖNGÖRDÜÐÜ oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, ihaleye katýlacaklarýn muhammen bedelin % 20 oranýnda teminat alýnacaðý, masraf verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet 7.000,00 TL 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 DD 0030 PLAKALI 2005 MODEL FIAT DOBLO CARGO 1.9 AC KAPALI KASA KAMYONET. SOL ÇAMURLUK VURUK, LASTÝKLER PATLAK, JANT KAPAKLARI YOK. ÖN CAM ÇATLAK. SOL AYNA KIRIK, SOL ARKA FAR KIRIK, SAÐ SÜRGÜLÜ KAPI GÖÇÜK, ÖN VE ARKA PLAKA YOK. MUHTELÝF ÇÝZÝK VE HASARLAR VAR. www.bik.gov.tr B: 89


12

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

Ý­LAN

y se ri i lân lar ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý,

1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0212 640 58 88 n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL 0536 313 81 79 n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88 n 80 m2 2+1, boyalý-

parkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap 0 532 436 87 87 n 150 m2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL

Muhammen kýymeti LÝRA (TL) 30.000 TL

ADEDÝ 1

CÝNSÝ 34 FV 6847 Plaka Sayýlý 2008 Model Opel Astra Marka Hususi Oto. Ön Tamponda Ve Kaputta Hafif Ezik Mevcuttur.

www.bik.gov.tr B: 91

SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6

km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312229 55 55 yucetepezeminmarket@ gmail.com

VASITA n 2006 GAZELLE sobol

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

Muhammen Bedeli Adedi Cinsi Ve Özellikleri : 65.000,00 TL (1) 34 FC 2582 plaka sayýlý BMC Marka PRO 935 FDB 6X4 -2008 model beyaz renkli, ön iki tekeri ve arka çift tekerler yok, kasa ve ön-arka tamponda çizik ve çürük, çamurluklarý ezik, ön plaka sökük, damperin muhtelif yerleri ezik ve çürük, ISLE2 350-21772486 motor ve NMC935FDBLK300016 þasi nolu kamyon ve sac kasalý damper.

ESAS NO : 2007/232 KARAR NO : 2009/362 Hakim : Ýsmihan BAYIRKÖYLÜ 38716 Yazý Ýþl. Müd .: Cahit GELEZ 82857 Davacý NÝHAT ARAS tarafýndan davalýlar Nuri ÇALIÞKAN, Mustafa ARÝFOÐLU, Dilaver DÝBEK, Nurcihan ÞEN, Muhammet ÇAKIR, Hüsnü ÖZGÜR, Ercan AVCI, Hayri MUTLU, Ru fi ÇETÝN ve aleyhine mahkememizde açýlan Elatmanýn Önlenmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda, 19/11/2009 tarihli kararý ile, Davacýnýn davasýnýn REDDÝNE, 284,40 TL. Harcý talep halinde davacýya iadesine, Yapýlan yargýlama giderlerinin davacýnýn üzerinde býrakýlmasýna, 2.400,00 TL. Vekâlet ücretinin davacýdan alýnarak davalý tarafa verilmesine karar verilmiþ ve verilen bu karar davacý vekili tarafýndan 13/04/2010 tarihinde temyiz edilmesi nedeniyle Yargýtay 1. Hukuk Dairesinin 21/10/2010 tarih ve 2010/884 Esas, 2010/10872 Karar sayýlý kararý ile BOZULMASINA karar verilmiþ olup, verilen bu karar Þehsinan Mahallesi Kavaklar Sokak ÇORLU adresinde ikamet eden davalýlar, Muhammet ÇAKIR, Hüsnü ÖZGÜR ve Nurten ÇAKIR’ýn tüm aramalara raðmen bulunamadýðý ve baþkaca adresleride tespit edilemediðinden DAVA DÝLEKÇESÝ, DURUÞMA GÜNÜ, GEREKÇELÝ KARAR VE TEMYÝZ DÝLEKÇESÝ DE gazete ilan yolu ile yapýldýðýndan, YARGITAY BOZ MA ÝLAMININ DA 7201 sayýlý tebligat kanunun 28. ve devamý maddeleri gereðinde Gazete ilaný yoluyla tebliðine, teblið tarihinden itibaren 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna karar verileceði ilanen teblið olunur. 07/12/2010 www.bik.gov.tr B: 85151

T. C. ÝZMÝR 7. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO DAVALI

: 2009/614 Esas. : GÜLHANIM KARS- 200/40 Sk. Buca Koop. Mah. No: 16 D: 1 - Buca/ ÝZMÝR Davacý/ Süleyman Kars tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþ olup davacý vekili tarafýndan açýlan davaya iliþkin dilekçesinde taraflarýn boþanmalarýna ve Mahkeme giderleri ile ücreti vekâletin davalýya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiþtir. Duruþma Günü: 08/03/2011 günü saat: 09.35‘de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 55

www.bik.gov.tr B: 131

T. C. EYÜP/ ÝSTANBUL 3. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2009/6102 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 07/01/2011 günü saat 10:00- 10:10 de Rami Kýþla Cad. Nur San. Sit. 69/21 Topçular Ýst.’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 12/01/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satý lacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/12/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi 25.000,00 250 Adet 10.000,00

2 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 250 Adet BÝLEME DIAMANTI ALGA ELEKTRONÝK, BX 3100X32X20X10X3 2 Adet 3 METRELÝK ÖLÇÜ ALETÝ, www.bik.gov.tr B: 172

n CÝÐER ve KEBAP

salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36

ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý ve Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Yavuz Elma

ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n ORHANGAZÝ'de 1.150 m2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara 30.000 TL vade (0532) 416 29 37

T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2010/2787 Talimat. Bir borçtan dolayý rehinli ve aþaðýda cinsi, miktarý ve kýymeti yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 26/01/2011 günü 10.30 ile 10.35 saatleri arasýnda ÖZTEK OTO KURTARMA ( E-5 Yanyol Gebze Center karþýsý) GEBZE/KOCAELÝ adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 31/01/2011 günü ayný yer ve ayný saatte Ýkinci artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadarki, artýrma bedelinin mallarýn tahmin edilen kýymetin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, Mahcuzlarýn satýþ bedeli üzerinden % 18 K.D.V. alýcýya ait olup, Satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya nosu ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 30/12/2010

ÇEÞÝTLÝ

ADA'dan

ÇORLU 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

T. C. ÜSKÜDAR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO: 2010/47 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 13/01/2011 günü 09:30-09:40 saatleri arasýnda Gümüþyolu cd. Kazdal Camii Yaný N: 42 Üsküdar/ÝST. yapýlacak ve o günün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 18/01/2011 günü ayný yer ve saatte 2.artýrmanýn yapýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dos yasýnda görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, satýþa iþtirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20’si oranýnda nakit para ya da eþ deðerde banka teminat mektubu vermeleri þarttýr. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25

Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

ÝLAN MENEMEN ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ SAYI: 2010/61 E. Davacý Mevlüt Atað tarafýndan davalý Ayþe Atað aleyhine açýlan boþanma davasýnda “davalýyla iki yýldan beri evli olduklarýný ve müþterek çocuklarýnýn bulunmadýðýný, davalýnýn evlenmelerinden altý ay sonra müþterek evi terk ettiðini, müþterek hayatýn devamý sýrasýnda davalýyla aralarýnda geçimsizlik olduðunu, evi terk etmesinden bir süre sonra davalýnýn nikâhsýz olarak baþka biriyle yaþadýðýný öðrendiðini belirterek, davalýyla boþanmalarýna karar verilmesi” talep edilmiþ; davalýya usulüne uygun tebligat yapýlamamasý ve davalýnýn tebligata yarar yeni adresinin tespit edilememesi nedeniyle, davalýya ilanen tebligat yapýlmýþtýr. Mahkememizin 12.11.2010 tarihli ve 2010/61 E. - 2010/573 K. sayýlý kararýyla “davanýn KABULÜNE, Konya ili, Bozkýr ilçesi, Çat Köyü, C: 23, H: 270, BSN: 7, TC: 15290552436’da nüfusa kayýtlý, Ali ve Fatma oðlu, Bozkýr 01/06/1974 doðumlu MEVLÜT ATAÐ ile ayný yer BSN: 23, TC: 61066026670’de kayýtlý, Mehmet ve Havva kýzý, Bozkýr 03/03/1990 doðumlu AYÞE ATAÐ (evlenerek Bozkýr ilçesi, Dere/Aþaðý Mahallesi, C: 35, H: 79, BSN: 94, kýzlýk soyadý Güven)‘ýn BOÞANMALARINA” karar verilmiþ olup, davalý Ayþe Atað‘ýn gazetede yapýlan ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat ederek karara karþý Yargýtay’da temyiz yasa yoluna baþvurabileceði, bu süre içinde temyiz edilmemesi halinde kararýn kesinleþeceði ilan olunur. 28.12.2010 www.bik.gov.tr B: 61

T. C. VEZÝRKÖPRÜ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/837 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Samsun Ýli Vezirköprü Ýlçesi Oymaaðaç Köyü MEVKÝÝ : Höyük Mevkii PAFTA NO : ADA NO :0 PARSEL NO : 721 VASFI : Tarla YÜZÖLÇÜMÜ : 4.700 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Ali Çobanoðlu KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Samsun Valiliði Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : 1- Davacý kurum tarafýndan yukarýdaki parsel numaralý taþýnmazýn Trabzon Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulunun 15/12/1999 karar tarihi ve 3677 karar numarasý ile 1. Ve 2. Derece Arkeolojik sit alaný olarak tescil edildiðini, Samsun Müze Müdürlüðü uzmanlarýnca düzenlenen 22/12/2008 tarih ve 167 sayýlý raporda mülkiyet sahipleri ile bir sorun yaþanmamasý için sit alaný içerisindeki parsellerin kamulaþtýrýlmasý istenmiþ, fakat taraflar arasýnda uzlaþma saðlanmadýðýný iddia ederek dava konusu 721 parselin bedeli peþin ödenmek üzere Maliye Hazinesi adýna kamulaþtýrýlabilmesini talep ve dava etmiþtir. 2- a) Ýlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemini idari yargýda iptal veya adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açýlabilir. b) Açýlacak davalarda husumet anýlan idareye yöneltilmelidir. c) 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararýný aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde kamulaþtýrma iþlemleri kesinleþecek ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edilecektir. d) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna T.C. Ziraat Bankasý Vezirköprü Þubesi’ne yatýrýlacaktýr. e) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) 2010/837 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup duruþmasý 22.02.2011 günü saat: 10.45’de Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkmesinde yapýlacaktýr. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ÝLAN olunur. 06/10/2010 www.bik.gov.tr B: 69546

T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010-3242 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðeri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmasý 13/01/2011 günü saat 10:20-10:30 arasýnda SENA OTOPARKI. YALI MH. FEVZÝ ÇAKMAK CD. NO: 7 MALTEPE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde satýþlarýn 18/01/2011 günü ayný yer ve saatlerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden MEVZUATIN ÖNGÖRDÜÐÜ oranýnda KDV’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, ihaleye katýlacaklarýn muhammen bedelin % 20 oranýnda teminat alýnacaðý, masraf verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet 7.000,00 TL 1

Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 34 DD 0030 PLAKALI 2005 MODEL FIAT DOBLO CARGO 1.9 AC KAPALI KASA KAMYONET. SOL ÇAMURLUK VURUK, LASTÝKLER PATLAK, JANT KAPAKLARI YOK. ÖN CAM ÇATLAK. SOL AYNA KIRIK, SOL ARKA FAR KIRIK, SAÐ SÜRGÜLÜ KAPI GÖÇÜK, ÖN VE ARKA PLAKA YOK. MUHTELÝF ÇÝZÝK VE HASARLAR VAR. www.bik.gov.tr B: 89


13

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

Ý­LAN GEREDE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (Kamulaþtýrma Ýlaný)

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ýrfan Cingöz ve Vildan Hanýmefendinin

Aþaðýda, maliki, buluduðu yer, tapu kayýtlarý ile ilgili bilgiler ve niteliði yazýlý gayrimenkulden aþaðýda belirtilen m2. miktarýndaki kýsmý, Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan, yol, inþaat ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile 27.05.2008 tarih ve 2008/103 sayýlý kamu yararý kararý gereðince kýsmen ve tamamen kamulaþtýrýldýðý, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da Adli yargýda düzeltim davalarý açýlabileceði, açýlacak davada husumetin Karayollarý Genel Müdürlüðüne yöneltilmesi gerektiði, 30 günlük süre içinde Ýdari Yargýda iptal davasý açmaz ve açýlan davada yürütmenin durdurulmasý kararý alarak belgelendirmez ise kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve Mahkemece tesbit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, Mahkemece tesbit edilen kamulaþtýrma bedelinin Gerede Ziraat Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin, teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazýlý olarak bildirmek gerektiði, aþaðýda yazýlý tapu maliklerine 2942 sayýlý kanunun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. maddesi gereðince ilanen teblið olunur (Teblið tarihi, gazete yayým tarihidir.)

Yahya ismini verdikleri bir erkek çocuðu dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

YENÝ EÐÝTÝMCÝLER DERNEÐÝ Þ. URFA ÞUBESÝ ÝLAN T. C. PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2010/462 Esas. Konu: NECÝP TUNÇ

24/12/2010

BERKAN TUNÇ, HAKAN TUNÇ ile arasýnda mahkememizde görülmekte olan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle; Aþaðýda açýk kimliði bulunan ve gaipliðine karar verilen NECÝP TUNÇ gaipliði hakkýnda bilgisi olanlarýn 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen teblið olunur. 24/12/2010 GAÝP TC KÝMLÝK NO : 39370470496 ADI SOYADI : NECÝP TUNÇ BABA ADI : SABRÝ ANA ADI : HACÝRE DOÐUM TARÝHÝ : 01 /07/1958 DOÐUM YERÝ : MORANÝ ÝKAMETGAH ADRESÝ : www.bik.gov.tr B: 213

T. C. K. MARAÞ 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/838 Davacý tarafýndan davalý ALÝ KARAKAÞ aleyhine ikame edilen NAFAKA -VELAYET davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca. Dosyamýz davalýsý olan ve Kahramanmaraþ ili merkez, Elbistan ilçesi Gökçek köyü nüfusunda kayýtlý bulunan Mustafa ve Ümmühani oðlu, 5.3.1956 Elbistan D.lu, 55366356346 TC kimlik nolu ALÝ KARAKAÞ'ýn yapýlan tüm aramalara raðmen adresi tesbit edilemediðinden da valýya dava dilekçesi ekli duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþ olup davalýnýn yeni duruþma günü olan : 27/01/2011 günü saat: 09.00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 88529

ÝLAN ÇEÞME ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2009/578 Esas. KARAR NO: 2010/363 Davacý KÜBRA GÜNAY aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Mahkememizce 09.11.2010 tarih, 2009/578 Esas, 2010/363 Karar sayýlý kararýmýz ile Davanýn KABULÜNE, 11396506472 TC nolu 18.09.1991 doðumlu Harun kýzý Kübra Günay’ýn nüfus kaydýndaki soyadý hanesinin iptali ile, “TÜRKTEN” olarak TASHÝHEN NÜFUSA TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 13/12/2010 www.bik.gov.tr B: 73

T. C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/51 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili Av. Emel BAHÇECÝ tarafýndan Mahkememize açýlan Veraset davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Erzurum Yakutiye Çayýrca Köyü Kýrlar Mevkiinde bulunan H46.D24D pafta 50 parsel sayýlý taþýnmaz maliklerinden Yusuf kýzý Haným POLAT’ýn Mahkememizce yapýlan araþtýrmalar sonucunda, mirasçýsý bulunmadýðýndan Medeni Kanunun 594. maddesi gereðince miras býrakanýn mirasçýsý olanlarýn Mahkememizin son ilan tarihinden baþlayarak en geç bir yýl içinde mirasçýlýk sýfatlarýný Mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davasý açma hakký saklý kalmak üzere mirasýn Medeni Kanunun 501. maddesi gereðince Devlete geçeceði hususu ilan olunur. 08/11/2010 www.bik.gov.tr B: 73120

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/571 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ýzmir ili, Bornova ilçesi MEVKÝÝ : Ergene mahallesi PAFTA NO : 29 ADA NO : 239 PARSEL NO :7 VASFI : BÝNA YÜZÖLÇÜMÜ : 59,42 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Ýsmet Kanat, Ahmet Kanat, Mustafa Kanat, Özdem Kanat, Fatma Kanat KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Bornova Belediyesi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Anlaþmazlýk Tutanaðý DURUÞMA GÜNÜ : 13/01/2011 SAAT : 9.45 Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/571 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 64

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/8280 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 27/01/2011 günü saat 12.50- 12.55 arasý Firuzköy Bulvarý Latifehaným Sok. Parksa Otoparký Avcýlar Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 01/02/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 21/12/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi 15.000,00 1 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 34 MCS 49 PLAKALI, 2004 MODEL, PORSCHE MARKA , CAYENNE S TÝPÝ VASITA, SOL ÇAMURLUK, SOL TEKERLEK, SOL ÖN KAPI YOK, ÖN PANJUR, ÖN TAMPON, SAÐ TEKERLEK, SAÐ ÇAMURLUK YOK, SAÐ AYNA KIRIK, MOTOR KISMI ÖNDEN KISMEN SÖKÜLMÜÞ, SOL AYNA YOK, ÖN CAM KIRIK, ÞASÝ NO. WPIZZZ9PZ4LA43894 PLAKALAR YOK. www.bik.gov.tr B: 124

www.bik.gov.tr B: 89008

T. C. BATMAN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan aþaðýda parsel nosu, kamulaþtýrma miktarý ve kamulaþtýrma bedeli ve malikleri belirtilen taþýnmazlar hakkýnda kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açýlmýþ olup, kamulaþtýrma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargýda davacý idare aleyhine dava açabileceði, açýlmadýðý takdirde kamulaþtýrma iþlemlerinin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli karþýlýðýnda taþýnmazýn idare adýna tescil edileceði, tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin Vakýflar Bankasý Batman þubesine yatýrýlacaðý, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi hususu ÝLAN olunur.

www.bik.gov.tr B: 88501


13

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

Ý­LAN GEREDE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (Kamulaþtýrma Ýlaný)

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ýrfan Cingöz ve Vildan Hanýmefendinin

Aþaðýda, maliki, buluduðu yer, tapu kayýtlarý ile ilgili bilgiler ve niteliði yazýlý gayrimenkulden aþaðýda belirtilen m2. miktarýndaki kýsmý, Davacý Karayollarý Genel Müdürlüðü tarafýndan, yol, inþaat ve emniyet sahasý tesis etmek amacý ile 27.05.2008 tarih ve 2008/103 sayýlý kamu yararý kararý gereðince kýsmen ve tamamen kamulaþtýrýldýðý, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da Adli yargýda düzeltim davalarý açýlabileceði, açýlacak davada husumetin Karayollarý Genel Müdürlüðüne yöneltilmesi gerektiði, 30 günlük süre içinde Ýdari Yargýda iptal davasý açmaz ve açýlan davada yürütmenin durdurulmasý kararý alarak belgelendirmez ise kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve Mahkemece tesbit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, Mahkemece tesbit edilen kamulaþtýrma bedelinin Gerede Ziraat Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin, teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazýlý olarak bildirmek gerektiði, aþaðýda yazýlý tapu maliklerine 2942 sayýlý kanunun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. maddesi gereðince ilanen teblið olunur (Teblið tarihi, gazete yayým tarihidir.)

Yahya ismini verdikleri bir erkek çocuðu dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz.

YENÝ EÐÝTÝMCÝLER DERNEÐÝ Þ. URFA ÞUBESÝ ÝLAN T. C. PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2010/462 Esas. Konu: NECÝP TUNÇ

24/12/2010

BERKAN TUNÇ, HAKAN TUNÇ ile arasýnda mahkememizde görülmekte olan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle; Aþaðýda açýk kimliði bulunan ve gaipliðine karar verilen NECÝP TUNÇ gaipliði hakkýnda bilgisi olanlarýn 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen teblið olunur. 24/12/2010 GAÝP TC KÝMLÝK NO : 39370470496 ADI SOYADI : NECÝP TUNÇ BABA ADI : SABRÝ ANA ADI : HACÝRE DOÐUM TARÝHÝ : 01 /07/1958 DOÐUM YERÝ : MORANÝ ÝKAMETGAH ADRESÝ : www.bik.gov.tr B: 213

T. C. K. MARAÞ 1. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/838 Davacý tarafýndan davalý ALÝ KARAKAÞ aleyhine ikame edilen NAFAKA -VELAYET davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca. Dosyamýz davalýsý olan ve Kahramanmaraþ ili merkez, Elbistan ilçesi Gökçek köyü nüfusunda kayýtlý bulunan Mustafa ve Ümmühani oðlu, 5.3.1956 Elbistan D.lu, 55366356346 TC kimlik nolu ALÝ KARAKAÞ'ýn yapýlan tüm aramalara raðmen adresi tesbit edilemediðinden da valýya dava dilekçesi ekli duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþ olup davalýnýn yeni duruþma günü olan : 27/01/2011 günü saat: 09.00’da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda de vam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 88529

ÝLAN ÇEÞME ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2009/578 Esas. KARAR NO: 2010/363 Davacý KÜBRA GÜNAY aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Mahkememizce 09.11.2010 tarih, 2009/578 Esas, 2010/363 Karar sayýlý kararýmýz ile Davanýn KABULÜNE, 11396506472 TC nolu 18.09.1991 doðumlu Harun kýzý Kübra Günay’ýn nüfus kaydýndaki soyadý hanesinin iptali ile, “TÜRKTEN” olarak TASHÝHEN NÜFUSA TESCÝLÝNE karar verilmiþ olup, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 13/12/2010 www.bik.gov.tr B: 73

T. C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/51 Esas. Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili Av. Emel BAHÇECÝ tarafýndan Mahkememize açýlan Veraset davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Erzurum Yakutiye Çayýrca Köyü Kýrlar Mevkiinde bulunan H46.D24D pafta 50 parsel sayýlý taþýnmaz maliklerinden Yusuf kýzý Haným POLAT’ýn Mahkememizce yapýlan araþtýrmalar sonucunda, mirasçýsý bulunmadýðýndan Medeni Kanunun 594. maddesi gereðince miras býrakanýn mirasçýsý olanlarýn Mahkememizin son ilan tarihinden baþlayarak en geç bir yýl içinde mirasçýlýk sýfatlarýný Mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davasý açma hakký saklý kalmak üzere mirasýn Medeni Kanunun 501. maddesi gereðince Devlete geçeceði hususu ilan olunur. 08/11/2010 www.bik.gov.tr B: 73120

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/571 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Ýzmir ili, Bornova ilçesi MEVKÝÝ : Ergene mahallesi PAFTA NO : 29 ADA NO : 239 PARSEL NO :7 VASFI : BÝNA YÜZÖLÇÜMÜ : 59,42 m2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Ýsmet Kanat, Ahmet Kanat, Mustafa Kanat, Özdem Kanat, Fatma Kanat KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Bornova Belediyesi Baþkanlýðý KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Anlaþmazlýk Tutanaðý DURUÞMA GÜNÜ : 13/01/2011 SAAT : 9.45 Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/571 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 64

T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/8280 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 27/01/2011 günü saat 12.50- 12.55 arasý Firuzköy Bulvarý Latifehaným Sok. Parksa Otoparký Avcýlar Ýstanbul’da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 01/02/2011 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 21/12/2010 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi 15.000,00 1 Adet

Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 34 MCS 49 PLAKALI, 2004 MODEL, PORSCHE MARKA , CAYENNE S TÝPÝ VASITA, SOL ÇAMURLUK, SOL TEKERLEK, SOL ÖN KAPI YOK, ÖN PANJUR, ÖN TAMPON, SAÐ TEKERLEK, SAÐ ÇAMURLUK YOK, SAÐ AYNA KIRIK, MOTOR KISMI ÖNDEN KISMEN SÖKÜLMÜÞ, SOL AYNA YOK, ÖN CAM KIRIK, ÞASÝ NO. WPIZZZ9PZ4LA43894 PLAKALAR YOK. www.bik.gov.tr B: 124

www.bik.gov.tr B: 89008

T. C. BATMAN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan aþaðýda parsel nosu, kamulaþtýrma miktarý ve kamulaþtýrma bedeli ve malikleri belirtilen taþýnmazlar hakkýnda kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açýlmýþ olup, kamulaþtýrma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargýda davacý idare aleyhine dava açabileceði, açýlmadýðý takdirde kamulaþtýrma iþlemlerinin kesinleþeceði ve mahkememizce tespit edilen kamulaþtýrma bedeli karþýlýðýnda taþýnmazýn idare adýna tescil edileceði, tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin Vakýflar Bankasý Batman þubesine yatýrýlacaðý, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi hususu ÝLAN olunur.

www.bik.gov.tr B: 88501


14

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

SPOR

Hidayet'ten muhteþem performans

Terim, Denizli ve Güneþ TSYD'de

NBA'DEKÝ TEMSÝLCÝMÝZ WARRÝORS KARÞILAÞMASINDA 10 SAYI, 14 RÝBAUND VE 10 ASÝST ÝLE MÜHTEÞEM BÝR PERFORMANS SERGÝLEDÝ.

TÜRKÝYE SPOR YAZARLARI DERNEÐÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN “48. YIL SPORUN ZÝRVESÝ” KONULU SEMÝNER BUGÜN YAPILACAK.

ORLANDO Magic'in Türk basketbolcusu Hidayet Türkoðlu, takýmýnýn önceki gece Golden State Warriors ile oynadýðý maçta ''triple double'' yaparak muhteþem bir performans sergiledi. Hido, maçý 10 sayý, 14 ribaund ve 10 asist ile tamamladý ve 110-90 Magic'in üstünlüðüyle biten maçta galibiyetin mimarý oldu. Sayý, ribaund ve asistte çift haneli rakamlara ulaþan basketbolcu, bu istatistiklere 5 de top çalma ekledi ve kariyerinin ilk ''quadruple double''ýna çok yaklaþtý. Gecenin bir diðer baþarýlý

ismi 22 sayýyla oynayan Dwight Howard oldu. Howard, 17 de ribaund alarak maçý ''double double'' yaparak tamamladý. Warriors'ýn en skorer ismi ise 20 sayýyla oynayan Monta Ellis oldu.Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) dün gece oynanan diðer maçlar ise þöyle sonuçlandý: Boston Celtics: 96 - Minnesota Timberwolves: 93, New Orleans Hornets: 84 - Philadelphia 76ers: 77, Denver Nuggets: 113 - Houston Rockets: 106, Utah Jazz: 102 Detroit Pistons: 97.

Hidayet Türkoðlu

TÜRKÝYE Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) tarafýndan düzenlenen '48. Yýl Sporun Zirvesi'' konulu seminerin ilk gününde teknik direktörler Mustafa Denizli, Þenol Güneþ ve Fatih Terim açýk oturumda bir araya gelecekler. ''48. Yýl Sporun Zirvesi'' semineri bugün Antalya'da Sera Otel'de baþlayacak. Seminerin açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Türk futbolunun teknik direktörler Mustafa Denizli, Þenol Güneþ ve Fatih Terim'in katýlacaðý Türk futbolu-

nun dünü, bugünü ve yarýnýnýn irdeleneceði ''Neredeydik, Neredeyiz, Nereye'' baþlýklý oturum düzenlenecek. Açýk oturumu TSYD Genel Sekreteri Ahmet Çakýr yönetecek. Türk futbol tarihinin son 40 yýlýna hem futbolcu hem de teknik adam olarak damgasýný vuran Mustafa Denizli, Þenol Güneþ ve Fatih Terim, Türk futbolunun bugünkü durumunu deðerlendirecek, yeniden yükselme dönemi için düþüncelerini ortaya koyacak.

G.Saray Necati'ye dolaylý talip oldu ANTALYASPOR Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Necati Ateþ için Galatasaray'dan dolaylý yollardan teklif geldiðini, tecrübeli futbolcunun da sarýkýrmýzýlý kulübe gitme konusuna sýcak baktýðýný söyledi. Mehmet Özdilek, antrenman öncesi basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Galatasaray'ýn Necati Ateþ'e talip olduðunu dolaylý yollardan ilettiðini doðruladý.

nALMANYA'NIN Oldenburg kentinde düzenlenen ''Öffentliche Versicherungen Oldenburg Kupasý'' salon futbol turnuvasýný Galatasaray'ýn þöhretler takýmý kazandý. EWE Arena'da yapýlan ve aralarýnda çok sayýda Türk'ün de yer aldýðý yaklaþýk 2 bin 500 kiþinin izlediði turnuvada Galatasaray, final maçýnda Werder Bremen'i 9-6 yenerek kupanýn sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüðü, Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen VfB Oldenburg elde etti. Cüneyt Tanman antrenörlüðünde, Nurettin Yýldýz, Hami Mandýralý, Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz, Mert Korkmaz, Ümit Davala, Okan Buruk, Evren Turhan, Fevzi Layic ve Savaþ Koç ile oynayan Galatasaray ekibi, yarý finalde VfB Oldenburg'u da normal süresi 4-4 berabere tamamlanan maçta penaltý atýþlarý sonrasýnda 6-4 yendi. Finalde, diðer yarý final maçýnda Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Werder Bremen ile karþýlaþan Galatasaray, Hami (2), Evren (3), Hakan Ünsal (2), Mert Korkmaz ve Bülent Korkmaz'ýn attýðý goller ile maçý 9-6 kazandý. ANTALYA'DA HAZIRLANIYOR: Yeni sezon hazýrlýklarýný Antalya’nýn Belek kasabasýnda sürdüren Trabzonspor günü iki antrenmanla tamamladý. Sabah Gloria Oteller’e ait sahada yaðmur altýnda gerçekleþtirilen antrenmana izinden dönen Selçuk da katýldý. Kuvvet çalýþmasý yapan oyuncular

Genç raket Baþak Hindistan yolcusu RÝXOS Hotels'in desteklediði Türk kortlarýnýn genç ve baþarýlý ismi Baþak Eraydýn, bir ay önce Hindistan'da teklerde ve çiftlerde þampiyon olduktan sonra þimdi de ITF Junior Turnuvasý için tekrardan Hindistan yolcusu. Rixos Hotels'in desteklediði, junior ve gençler kategorisinin baþarýlý ve en genç tenisçisi Baþak Eraydýn, 15 29 Ocak tarihlerinde 3 farklý þehirde gerçekleþecek olan ITF Junior Turnuvasý için yeniden Hindistan yolcusu olmaya hazýrlanýyor. Bir ay önce Hindistan'daki ITF Ulusla rarasý Gençler Tenis Turnuvasý'nda teklerde ve çiftlerde þampiyon olarak büyük bir baþarýya imza atan Baþak E raydýn, bu sezon katýldýðý dördüncü gençler turnuvasýnda üçüncü þampiyonluðunu kazanmýþtý

aerobik kapasiteyi arttýrýcý koþularla idmaný tamamladý. Günün ikinci antrenmanýnda futbolculara kombine bir program uygulandý. Isýnma bölümünün tamamlanmasýyla koordinasyon çalýþan oyuncular, anaerobik hazýrlýðýn ardýndan iki takým halinde topla oyun oynadý. FOTOÐRAF: A.A

ÞENER: TRABZONSPOR'UN SAHA DIÞINDA ÝÞÝ OLMAZ

Voleybolda kupa kurâlarý çekildi TELEDÜNYA Erkekler ve Bayanlar Türkiye Kupasý'nda 2. Etap 2. Tur maçlarýnýn kura çekimi Ankara'da yapýldý. Kupada ikinci tur müsabakalarý 2 maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyet elde eden takým 4'lü finallere yükselecek. Galibiyetin eþitliði durumunda ayný yerde, maçtan 5 dakika sonra 15 sayýlýk altýn set oynanacak.Teledünya Türkiye Kupasý'nda eþleþmeler þöyle: BAYANLAR Nilüfer Belediyesi-Yeþilyurt, ÝBA Kimya TED Koleji-Ýller Bankasý, Pursaklar Voleybol Ýhtisas-Eczacýbaþý Vitra, Vakýfbank Güneþ Sigorta Türk Telekom-Ankaragücü. ERKEKLER Galatasaray-Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Dört Eylül Belediyesi-Fenerbahçe, Beþiktaþ-TOFAÞ, Arkas SporMEF Okullarý.

2 bin 500 kiþinin izlediði turnuvada Galatasaray, final maçýnda Werder Bremen'i 9-6 yenerek kupanýn sahibi oldu.

Galatasaray Þöhretleri Almanya'da þampiyon

G.Saray Antalya'da çalýþýyor GALATASARAY, devre arasý kamp çalýþmalarý çerçevesinde geldiði Antalya'da ilk antrenmanýný yaptý. Sarý-kýrmýzý takým, Kundu bölgesinde Rixos Lares Otel'deki sahalarda çalýþtý. Teknik direktör Gheorghe Hagi gözetiminde gerçekleþen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalýþtý. Ýlk 30 dakikasýnýn basýna açýk olduðu antrenmanda, futbolcularýn bir grubu hafif koþu yapar ken, diðer grup da taktik çalýþmasý gerçekleþtirdi. Teknik direktör Hagi, taktik çalýþmasý sýrasýnda sýk sýk futbolculara uyarýlarda bulurken, kamp kafilesine A2 takýmýndan 7 futbolcunun katýldýðý görüldü. Öte yandan, genç futbolcu Musa Çaðýran'ýn Konyaspor, Ali Turan'ýn da Antalyaspor ile görüþtüðü için kampa katýlmadýðý öðrenildi.

HABERLER

Sadri Þener

TRABZONSPOR Kulübü Baþkaný Sadri Þener, Süper Lig'in ikinci yarýsýnda yaþanacak þampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak, ''Saha dýþýnda bizim hiç iþimiz olmaz'' dedi. Trabzonspor'un antrenman yaptýðý Gloria Otel'in sahasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Þener, Aziz Yýldýrým'ýn açýklamalarýndan sonra camiada herkesin þampiyonluk yarýþýndaki sýkýntýnýn saha dýþý olabileceðini düþünmeye baþladýðýný ifade edilerek yöneltilen soruya, ''Zannetmiyorum, saha dýþýnda bizim hiç iþimiz olmaz. Hiçbir zaman da olmamýþtýr. Böyle bir þeye ihtiyaç da duyulmaz. Böyle bir þeye ihtiyaç duyanlar bize gelemez. Aziz Bey tam ne söyledi bilmiyorum þu anda bizim o bölümle iþimiz yok, o iþlere kapalýyýz'' þeklinde cevap verdi. YOLUMUZU ÇÝZECEÐÝZ Sadri Þener, orta alana transfer konusundaki soru üzerine de, birkaç antrenmandan sonra teknik direktör Þenol Güneþ'in transfere gerek olup olmayacaðýný kendilerine ileteceðini, buna göre davranacaklarýný açýkladý. Mehmet Çakýr'ýn takýma katýldýðýný, saðlýk kontrolleri ve imzanýn ardýndan takýmla çalýþmalara baþlayacaðýný ifade eden Þener, '' Mehmet Çakýr serbest kalan bir oyuncuydu. Tuncay Bey, Nevzat bey giriþimde bulundu aldýlar. Biraz önce geldi, yarýn saðlýk

muayenesi ve mukavele yapacaðýz sonra da takýma katýlacak. Orta alan benim düþüncem deðil. Bunlar hep hocanýn düþüncesi. Birkaç günlük antrenmandan sonra böyle bir þeye gerek var mý yok mu onu söyleyecek biz de ona göre yolumuzu çizeceðiz'' þeklinde konuþtu. Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Kahlenberg ile ilgili bir soru üzerine de Þener, ''Hoca bir orta alan isterse, daha belli deðil, 3-4 gün sonra bize bildirebilir. Bir tanesi Kahlenberg ama onun dýþýnda bir kaç oyuncuyu daha izletiyoruz'' dedi. SELÇUK VE EGEMEN BÝR YERE GÝTMEZ Sadri Þener, Selçuk ve Egemen gibi oyuncularýn da dahil olduðu iç transfer görüþmeleri yapýlacak futbolcularla görüþmelerin nasýl gittiði sorusuna þöyle cevap verdi: ''Burada bir noktayý koyarýz. Bir kere þampiyonluk trendine girmiþ bir takýmýn oyuncusu bir yere gitmez. Niye gitsin. Hava burada, ambians burada, devamlý gündemdesin. Geçen sene de burada kamp yaptýk. Yanýlmýyorsam 2 televizyon kamerasý vardý, toplam 7-8 gazeteci vardý. Þimdi herhalde 20'ye yakýn var. Her geçen gün artar. Bizim oyuncularýn paralarýnda da bir sýkýntý olmadýðýna göre baþka bir takýma gideyim düþüncesi olacaðýný zannetmiyorum.'' Sadri Þener, rakipleriyle aralarýndaki puan farký ve ikinci yarýdan beklentileriyle ilgili olarak þöyle konuþtu: ''5 puan önemli bir fark. Fenerbahçe ile 9 puan. Avantajlý bir durumdayýz. Avantajýn en önemlisi çok iyi bir takým var, oturmuþ bir takýmýmýz var. Ýkinci maç Fenerbahçe ile esas 5-6 maçtan sonra ne olup ne olmayacaðýmýz netleþir diye düþünüyorum.''

Beþiktaþ'ta sakatlar düzeliyor 2010-2011 futbol sezonunun ikinci yarý hazýrlýklarýna önceki gün baþlayan Beþiktaþ, bu sabah yapýlan antrenmanla Ýstanbul'daki çalýþmalarýný tamamladý. BJK Nevzat Demir Tesisle ri'nde, tek nik di rek tör Bernd Schuster yönetimindeki idmana izinli olan Fatih Tekke ve Yusuf Þimþek ile tedavilerine devam edilen Ferrari, Zapotocny, Holosko ve Ýbrahim Ü zülmez katýlmadý. Sakatlýklarý henüz geçmeyen Necip, Onur, Ekrem ve Nihat takýmla yapýlan koþularda yer aldýktan sonra programlarý doðrultusunda çalýþtýlar. BOBO TAKIMLA ÇALIÞTI Ligin ilk yarýsýnýn son bölümlerinde sakatlýðý nedeniyle takýmdan uzak ka lan ve tedavisini ülkesi Brezilya'da sürdüren Bobo da bugün takýmla birlikte çalýþmada yer aldý. Önceki gece Ýstan bul'a geldiði için ilk gün antrenmanlarýný kaçýran Brezilyalý oyuncu, uzun bir aradan sonra takýmla birlikte çalýþ-

ma fýrsatý buldu. Basýn mensuplarýna yarým saatlik bölümü açýk alan antrenmanda siyah-beyazlý oyuncular, ýsýnma koþularýnýn ardýndan istasyon çalýþmasý yaptýlar. Basýna kapalý gerçekleþtirilen bölümde ise yarým sahada kontrollü hýzlý pas çalýþan futbolcularýn, çift kale taktik çalýþmasýnda da çeþitli oyunlar denediði, antrenmanýn þut çalýþmasýyla sona erdiði bildirildi. 7 GENÇ OYUNCU ÝDMANDA Beþiktaþ'ýn bugünkü idmanýnda altyapýdan 7 oyuncu da takýmda yer aldý. Sezonun ilk yarýsýnda özellikle forvet oyuncularýnýn yokluðunda forma þansý bulan Ali Kuçik'in yaný sýra, A2 taký mýndan Furkan Þeker, Oðuz Ceylan, Muhammed Demirci, Doðukan Pala, Mertcan Demirer ve Umut Kaya da antrenmanda takýmla birlikte çalýþtý. Beþiktaþ, Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði 2 günlük hazýrlýðýn ardýndan kamp çalýþmalarýna devam etmek üzere dün akþam Antalya'ya gitti.

Kayserispor PSV'den Amrabat'la 4,5 yýl anlaþtý n KAYSERÝSPOR, Hollanda'nýn PSV Eindhoven takýmýnýn forvet oyuncusu Amrabat'ý renklerine baðladý. Kulüp genel menajeri Süleyman Hurma'nýn bir süredir görüþmelerini sürdürdüðü PSV Eindhoven takýmýnda forma giyen Fas asýllý Noureddine Amrabat, perþembe günü kendisine 4,5 yýllýðýna Kayserispor'a baðlayacak sözleþmeyi imzalayacak. 24 yaþýndaki Amrabat ile birlikte Kayserispor'un yeni transferi Emir Kujoviç de perþembe günü takýmýn Antalya'da kamp yaptýðý otelde basýnýn karþýsýna geçecek. 2008'den beri PSV Eindhoven takýmýnda forma giyen Amrabat, 50 maçta 8 gol kaydetti. Forvet hattýnýn yaný sýra kanatlarda da görev yapan Amrabat, Hollanda Ümit Milli Takýmý'nda da forma giydi.

Milli boksörler, bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle hastanede tedavi gören milli boksör Sinan Þamil Sam'ý ziyaret ederek moral verdi.

Sinan Þamil Sam'ý ziyaret ederek moral verdiler nBOKS Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç ve beraberindeki milli boksörler, bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle hastanede tedavi gören milli boksör Sinan Þamil Sam'ý ziyaret ederek moral verdi. Türkiye Diyanet Vakfý Özel 29 Mayýs Hastanesi'nde tedavi görmeye devam eden milli boksör, federasyon baþkaný ve sporcu arkadaþlarýný hastanede görünce duygusal anlar yaþadý. Sinan Þamil Sam kendisini çok iyi hissettiðini ve toparladýðýný ifade ederek, ''24 senemi verdiðim boksu özlememek mümkün deðil. Gönül isterdi ki spora devam edeyim. Bundan sonra doktorlarým ve federasyon baþkanýmýz uygun görürse, sporcu olarak olmasa da bilgilerimle boksa faydalý olmak istiyorum'' diye ko nuþtu. Boks Federasyonu Baþkaný Eyüp Gözgeç ise Sinan Þamil Sam'ý saðlýklý olarak görmelerinin kendilerini fazlasýyla memnun ettiðini vurgulayarak, ''Federasyon olarak herþeyimizle Sinan'ýn yanýndayýz. Kapýmýz da gönlümüz de ona sonuna kadar açýk. O bizim vazgeçilmez þampiyonumuzdur'' ifadelerini kullandý.

Kadýnlar Basketbol Ligi'nde ilk yarý bugün sona erecek nTÜRKÝYE Kadýnlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) 20102011 sezonunun ilk yarýsý bugün yapýlacak 11. hafta maçlarýyla tamamlanacak. Sezonun ilk yarýsýný ilk 8 takým arasýnda tamamlayacak takýmlar, Spor Toto Türkiye Kupasý'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

BUGÜNKÜ PROGRAM

Portekizli yeni transferler Fernandes, Almeida ve Simao dünkü antrenmanda yer aldý.

15.00 Alanya Belediyesi-Ceyhan Belediyesi ( Atatürk) 18.00 BOTAÞ Spor-Fenerbahçe (Menderes) 18.00 Burhaniye Bel.-Samsun Basketbol (Burhaniye) 18.00 Beþiktaþ Cola Turka-Tarsus Belediyesi (Arena) 18.00 Mersin B. B.-Ýstanbul Üniversitesi (Edip Buran) 19.30 Galatasaray-Panküp Kayseri Þeker (Abdi Ýpekçi)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

AÝLE-SAÐLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Anne sütü kansýzlýðý engelliyor ANNE SÜTÜNDE KANSIZLIÐA KARÞI YETERÝNCE DEMÝR OLDUÐUNU SÖYLEYEN UZMANLAR, ANNE SÜTÜ ÝLE BESLENEN BEBEKLERDE KANSIZLIÐIN GÖRÜLMEYECEÐÝNÝ ÝFADE EDÝYOR. BURSA Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, bebeklerdeki kansýzlýðýn temel sebebinin, bebeðin anne sütü almamasý ve demirden eksik gýdalarla beslenmesi olduðuna dikkat çekti. Dr. Özcan Akan, kansýzlýðýn belirtisi olarak süt çocuklarýnda huzursuzluk, davranýþ deðiþiklikleri, iþtahsýzlýk, uykusuzluk veya normalin üzerinde uyuma gibi belirtiler görülebildiðini açýkladý. Dr. Akan, daha büyük çocuklarda ise kansýzlýk belirtilerinin yorgunluk, halsizlik, baþ dönmesi, baþ aðrýsý, çabuk yorulma ve nefes darlýðý gibi yakýnmalar olduðunu belirtti.

Annenin sesi, yenidoðanýn beynini etkinleþtiriyor ANNENÝN sesinin, yenidoðanýn beyninde dil öðrenmeyle ilgili bölümlerin etkinleþmesinde özel bir rol oynadýðý bildirildi. Montreal Üniversitesi ve Sainte-Justine Üniversite Hastanesi Araþtýrma Merkezi’nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrma, yenidoðanlarýn beyinlerinde dil öð renmeyle ilgili bölümlerin, annenin sesiyle etkinleþtiðini ortaya koydu. Araþtýrma çerçevesinde, bebeklerin doðumdan sonra 24 saat içinde beyinlerindeki elektriksel kayýtlar izlendi. Ýzleme sonucu, beyin sinyallerinin bebeklerin diðer kadýn seslerine, annelerinin seslerine verdikleri tepkiyi vermezken, bu seslerin, sadece beyinde seslerin tanýnmasýyla ilgili bölümlerini etkin hale getirdiðini gösterdi. Araþtýrma ekibinin li de ri dok tor Maryse Lassonde, “Bu, yenidoðanýn beyninin, annenin sesine güçlü biçimde yanýt verdiðini ilk

ANNE SÜTÜ BEBEKTEKÝ GÜVEN DUYGUSUNU GELÝÞTÝRÝR BEBEKLER için en iyi besinin anne sütü olduðunun altýný çizen Akan, anne sütü emen bebeklerde kansýzlýk görülmediðini, çünkü anne sütünde kansýzlýða karþý yeterli miktarda demir olduðunu söyledi. Anne sütünde, bebeðin büyümesi için gerekli olan maddelerin inek sütündekinden daha fazla olduðunu anlatan Dr. Akan, “Anneler, bebeðin her aðlamasýnda onlarý emzirmeli. Doðumdan hemen sonra bebeði kucaklamak anne ve bebek arasýnda sýký bir bað oluþturur ve kucaklanan bebek doðal olarak memeyi bulur ve emmeyi öðrenir. Anne sütü alan bebeklerde güven duygusu geliþir, psikolojik olarak bebek daha huzurludur. Anne sütü ve doðumdan sonra gelen ilk sarý süt (halk arasýnda aðýz olarak bilinir) bebeði ishal, öksürük, so-

ðuk algýnlýðý ve diðer hastalýklardan korur. Aðýz, bebeðin ilk aþýsýdýr. Ýlk günlerdeki aðýz sütü azdýr, ancak bebeðin bütün ihtiyacýný karþýlar. Bu dönemde bebeðe þekerli su, mama, inek sütü veya baþka gýdalar verilmemelidir. Bu gibi ek besinlerin verilmesi bebeði hastalandýrabilir ve iþtahýný keser” dedi. Sýk sýk emzirme ve arzuyla emzirmenin meme bezlerini uyararak süt yapýmýný artýrdýðýna dikkat çeken Bursa Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, emzirme sýrasýnda bebeðin dik tutulmasýný istedi. Yatar durumda emzirmede bebeðin genzine süt kaçabileceðine iþaret eden Akan, emzirmede sadece meme baþýnýn deðil, meme baþý çevresindeki koyu renkli bölgeyi de çocuðun aðzýna almasýnýn saðlanmasý ge-

rektiðini vurguladý. Anne sütünün, bebeðin ilk 6 ayýnda ihtiyacý olan her türlü besin deðerine sahip olduðunun altýný çizen Dr. Akan, þöyle devam etti: “6. aydan sonra anne sütüne ilave olarak ek gýdalara baþlanabilir. Anne sütünde yeterli miktarlarda vitamin, protein, yað, demir ve benzeri maddeler vardýr. Yeterli miktarda su içerdiði için, çok sýcak iklimlerde dahi ayrýca bebeðe su vermeye gerek yoktur. Ek gýdaya baþlandýktan sonra anne sütü 1-1,5 yaþýna kadar bebek için önemli bir enerji ve besin kaynaðýdýr. Özellikle bebeðin hasta olduðu dönemlerde anne sütü bebeðe rahatlýk saðlar, sindirimi kolaydýr ve daha iyi hazmedilir. Ýshal ve üst solunum yolu enfeksiyonu hastalýklarýnýn daha kolay iyileþmesini saðlar.”

defa ispatlayan ve bilimsel konuþmak gerekirse, annenin sesinin bebekler için özel olduðunu gösteren heyecan verici bir araþtýrma” dedi. Bilim adamlarý, 16 yenidoðanýn baþýna uyurken elektrot baðladý. Bu sýrada, anneden sesli harf olan “A” sesini çýkarmalarý istendi. Ayný çalýþma, daha sonra bebeði laboratuvara getiren kadýn hemþireyle yapýldý. Araþtýrmada, anne konuþtuðunda, bebeðin beyninde özellikle motor beceriler ve dil öðrenmeyle ilgili sol lobda açýk tepkiler, yabancý bi ri ko nuþ tu ðun da i se se sin ta nýn ma sýy la baðdaþtýrýlan sað lobda tepkime gözlendi. Araþtýrmanýn sonuçlarý Cerebral Cortex dergisinde yayýmlandý. Anka ra / a a

Yaban mersini her derda deva KALP, aðýz saðlýðý ve damar týkanýklýklarýna karþý ciddî yararlar saðladýðý bilinen yaban mersininin görme bozukluklarý, kan þekeri, kolesterol ve idrar yolu enfeksiyonu gibi bir çok hastalýðýn tedavisinde de olumlu etkileri olduðu bildirildi. Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Ölmez, halk arasýnda mavi yemiþ, ligarba, ayý üzümü, morsivit, çalý çileði ve Trabzon çayý gibi isimlerle anýlan yaban mersininin, ýlýman iklim kuþaðýnda yetiþen bir bitki türü olduðunu, botanik olarak meyvesinin gerçek üzümler grubunda yer aldýðýný söyledi. Ölmez, ‘’Yurt dýþýnda blueberry olarak tanýnan yaban mersininin meyveleri, Avrupa ve Amerika’da reçel, marmelat, pasta, pekmez, meyve suyu, meyveli yoðurt, dondurma, meyveli çö rek, þa rap gi bi pek çok gý da malzemesi yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Yapraklarýndan çay yapýlýrken, kökleri, meyveleri, çiçekleri ve yine yapraklarý ilaç sanayinde deðerlendirilebilmektedir’’ dedi. Doç. Dr. Ölmez, yaban mersininin görme bozukluklarý, kan þekeri, kolesterol, idrar yolu enfeksiyonlarý, mide ve baðýrsak metabolizmasý üzerine olumlu etkileri bulunduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: ‘’Aðýz, kalp saðlýðý ve damar týkanýklýðýna karþý ciddî yararlar saðlamaktadýr. Kalori miktarý az olup, diyetlerde kullanýlabilen meyveleri sodyum içermemektedir. A, C vitamini, potasyum, kalsiyum ve fosfor bakýmýndan da zengindir. Ayrýca yaþlanmayý geciktirip, hafýza kayýplarýný önlemede etkin role sahiptir. Saðlýk açýsýndan pek çok yararý olan meyveleri antioksidan madde içeriði en yüksek olan bahçe bitkisidir.’’

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA

Kâbe’de küsuf namazý n KÂBE’DE ve Peygamberimiz Hz. Mu hammed’in (asm) kabrinin bulunduðu Mescid-i Nebevi’de, güneþ tutulmasý dolayýsýyla öðle saatlerine doðru ‘’küsuf namazý’’ kýlýndý. Kýlýnmasýnýn sünnet olduðu bilinen ‘’küsuf namazý’’ için Kâbe ve Mescid-i Nebevi’de bulunan binlerce Müslüman, güneþ tutulmasýnýn sonuna kadar ibadetlerini yerine getirdi. Namazýn ardýndan Kâbe ve Mescid-i Nebevi imamlarý, güneþ tutulmasý ile ilgili hutbe verdi ve ‘’küsuf namazý’’nýn neden kýlýndýðýný anlattý. Cidde / aa

Çin, nükleer yakýtlarý tekrar kullanacak

Tehlikeli atýklarýn su veya topraða atýldýðý Türkiye'de bu konuda henüz bir çalýþma yapýlmýyor. Yedi bölgede tehlikeli atýk bertaraf þirketi kurulmasý gerekiyor.

Tehlikeli atýklar topraða býrakýlýyor TÜRKÝYE'DE TEHLÝKELÝ ATIKLARIN YÜZDE 50'SÝ SU VE TOPRAÐA ATILIYOR. KOCAELÝ Ü­ni­ver­si­te­si­Mü­hen­dis­lik­Fa­kül­te­si De­ka­ný­Prof.­Dr.­Sa­vaþ­Ay­berk,­Tür­ki­ye’de teh­li­ke­li­a­týk­la­rýn­yüz­de­50’si­nin­su­ve­top­ra­ða a­týl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ay­berk,­bu­kir­li­lik­ten­kur­tul­mak­i­çin­Tür­ki­ye’nin­7­böl­ge­sin­de­a­ci­len­ber­ta­raf­te­sis­le­ri­ku­rul­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di. Tür­ki­ye,­teh­li­ke­li­a­týk­la­rý­2006­yý­lýn­da­Tuz­la’da çý­kan­ze­hir­li­va­ril­ler­le­ta­ný­ma­ya­baþ­la­dý.­ O­gün­med­ya­nýn­ko­nu­ü­ze­ri­ne­has­sa­si­yet­le dur­ma­sý­so­nu­cu­fab­ri­ka­lar­teh­li­ke­li­a­týk­la­rý­ný ber­ta­raf­et­mek­i­çin­Tür­ki­ye’nin­ilk­teh­li­ke­li­a­týk­ber­ta­raf­þir­ke­ti­o­lan­ Ýz­mit­A­týk­ve­Ar­týk­la­rý A­rýt­ma­Yak­ma­ve­De­ðer­len­dir­me­AÞ’ye­(Ý­ZAY­DAÞ)­ yö­nel­di.­Ge­len­yo­ðun­ta­lep­ler­ü­ze­ri­ne­Ý­ZAY­DAÞ­an­cak­1­yýl­son­ra­sý­na­ran­de­vu ver­me­ye­baþ­la­dý.­Ge­çen­sü­re­i­çin­de­ko­nu­gün­dem­den­dü­þün­ce,­ta­lep­ler­de­a­zal­ma­ya­baþ­la­dý. Da­ha­ön­ce­1­yýl­son­ra­sý­na­ran­de­vu­ve­ren­Ý­ZAY­DAÞ­þu­an­yüz­de­80­ka­pa­si­te­i­le­ça­lý­þý­yor.

Ta­lep­a­zal­ma­sýn­da­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý’nýn­çi­men­to­fab­ri­ka­la­rý­na­da­teh­li­ke­li­a­týk ber­ta­raf­li­san­sý­ver­me­si­et­ki­li­ol­du.­Uz­man­lar teh­li­ke­li­a­týk­la­rýn­bü­yük­bir­kýs­mý­nýn­ta­bi­a­ta­a­týl­dý­ðý­ný­id­di­a­e­di­yor.­ Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TU­ÝK)’nun­res­mi­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­Tür­ki­ye’de­yýl­da­1­mil­yon­120­bin­ton­teh­li­ke­li­a­týk çý­ký­yor.­Ý­ZAY­DAÞ’ýn­yýl­lýk­teh­li­ke­li­a­týk­ber­ta­raf et­me­ka­pa­si­te­si­i­se­35­bin­ton...­Prof.­Dr.­Ay­berk­i­se­ra­ka­mýn­bil­di­ri­len­kýs­mý­ol­du­ðu­nu, ger­çe­ði­nin­2­mil­yon­to­nun­ü­ze­rin­de­ol­du­ðu­nu sa­vu­nu­yor.­Ay­berk,­id­di­a­sý­ný­þu­söz­ler­le­di­le­ge­ti­ri­yor:­“Ý­ZAY­DAÞ­ku­rul­ma­dan­ön­ce­teh­li­ke­li a­týk­lar­ne­re­ye­gi­di­yor­sa­þim­di­de­o­ra­ya­gi­di­yor. De­niz­le­re,­göl­le­re,­de­re­le­re­a­tý­lý­yor­ve­top­rak­al­tý­na­ko­nu­lu­yor.­Bu­da­za­man­la­bi­ze­ze­hir­o­la­rak­dö­nü­yor.”­Tür­ki­ye’nin­sa­na­yi­leþ­me­de­hýz­la i­ler­le­di­ði­ne­dik­kat­çe­ken­Ay­berk,­bu­na­pa­ra­lel o­la­rak­a­týk­la­rýn­ber­ta­ra­fý­ko­nu­sun­da­ted­bir­a­-

lýn­ma­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ki­yor.­Ay­berk,­Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si­ve­or­ta­ya­çý­kan­a­týk­lar­ko­nu­sun­da­þu de­ðer­len­dir­me­de­bu­lu­nu­yor:­“Tür­ki­ye’de­teh­li­ke­li­a­týk­ber­ta­raf­ko­nu­sun­da­bir­ça­lýþ­ma­yok. Fab­ri­ka­ya­pý­yo­ruz­a­ma­pis­li­ði­ni­te­miz­le­ye­cek bir­ça­lýþ­ma­yap­mý­yo­ruz.­Bu­nun­i­çin­a­ci­len Tür­ki­ye’nin­7­böl­ge­sin­de­bü­yük­ka­pa­si­te­li­ve son­tek­no­lo­ji­i­le­do­na­týl­mýþ­teh­li­ke­li­a­týk­ber­ta­raf­þir­ke­ti­ku­rul­ma­sý­ge­re­ki­yor.”­Tür­ki­ye’nin­ilk teh­li­ke­li­a­týk­ber­ta­raf­þir­ke­ti­o­lan­Ý­ZAY­DAÞ, yýl­lýk­35­bin­ton­teh­li­ke­li­a­týk­ber­ta­raf­ve­60­bin ton­da­de­po­la­ma­ka­pa­si­te­si­ne­sa­hip.­Ý­ZAY­DAÞ’ýn­ka­pa­si­te­si­ni­2011­yý­lý­i­çe­ri­sin­de­yüz­de 50­ar­tý­ra­cak­la­rý­ný­be­lir­ten­Ý­ZAY­DAÞ­Ge­nel Mü­dü­rü­Mu­ham­met­Sa­raç,­2011­yý­lýn­da­sa­na­yi­sek­tö­rün­de­fa­a­li­yet­gös­te­ren­fir­ma­lar­i­le­bi­re bir­gö­rü­þü­le­rek­fir­ma­la­rýn­ver­di­ði­a­týk­mik­ta­rý­na­gö­re­ö­zel­fi­yat­uy­gu­la­ma­la­rý­ya­pý­la­cak­la­rý­ný i­fa­de­e­di­yor.­(ntvmsnbc.com)

n ÇÝNLÝ bilim adamlarý kullanýlmýþ nükleer yakýtý tekrar iþleyerek yeniden kullanýlabilir hale getirebilecek bir teknoloji geliþtirdi. Global Times gazetesinin Çin Merkez Televizyonuna (CCTV) dayandýra rak verdiði habere göre, bu teknolojinin Çin’in kuzeybatýsýndaki Gansu eyaletindeki Gobi çölünde bulunan Çin Milli Nükleer Kurumunun (CNNC) fabrikasýnda test edilerek geliþtirildiði belirtildi. Bu teknoloji sayesinde ülkenin uranyum ihtiyacýnýn çözülmesi bekleniyor. Bu sayede ülkedeki mevcut uranyum kaynaklarý 3 bin yýl kullanýlabilecek. Þanghay / aa

Bakanlýk, dereceye giren fotoðraflarý takvimde yayýnladý.

2011 tarým takvimi TARIM ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­ ‘’Ta­rým­ve­Ýn­san’’­ ko­nu­lu­fo­toð­raf­ya­rýþ­ma­sýn­da­de­re­ce­ye­gi­ren­ve­ser­gi­le­nen­fo­toð­raf­lar­dan­‘’ta­rým­tak­vi­mi’’­ha­zýr­la­dý.­Ba­kan­lýktan­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Ya­yýn­Da­i­re­si­ta­ra­fýn­dan­ge­çen­yýl­A­ðus­tos­a­yýn­da­i­kin­ci­si­dü­zen­le­nen­‘’Ta­rým­ve­Ýn­san’’­te­ma­lý­u­lu­sal­fo­toð­raf ya­rýþ­ma­sýn­da­de­re­ce­ye­gi­ren­ve­ser­gi­le­nen­fo­toð­raf­la­rýn­‘’ta­rým­tak­vi­mi’’nde­bir­a­ra­ya­ge­ti­ril­di­ði­kay­de­dil­di.­Tak­vim­ler­de­kul­la­ný­lan­fo­toð­raf­la­rýn­çift­çi­ler,­öð­ren­ci­ler,­pro­fes­yo­nel fo­toð­raf­çý­lar­ve­ba­kan­lýk­ça­lý­þan­la­rý­ta­ra­fýn­dan­çe­kil­di­ði,­fo­toð­raf­lar­da­ta­rý­ma­fark­lý­bir­ba­kýþ­a­çý­sý­ge­tir­menin­a­maç­lan­dý­ð ý­ be­l ir­t il­d i.­ Fo­t oð­r af­l a­r a­ ‘’http://www.ta­r im­y a­yin.gov.tr/or­tak­dos­ya­lar/fi­le/TA­RIM-TAK­VI­MI-2011.pdf’’ lin­kin­den­u­la­þý­la­bi­le­cek.­­Ankara / aa

7 yýldýr Mars'ta n AMERÝKAN Havacýlýk ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a sadece 3 aylýðýna gönderdiði tekerlekli robotlardan Spirit, Kýzýl Gezegen’de 7. yýlýný doldurdu. Fox News’e göre, golf arabasý boyutlarýndaki robotlardan 4 Ocakta Mars’a inen Spirit, 1,5 yýl önce saplandýðý kumluk arazide mahsur bulunurken, 25 Ocakta Kýzýl Gezegen’e inen ikizi Opportunity, dev Endeavour kraterinde gözlem yapmaya de vam ediyor. Mars’ýn geçmiþteki su faaliyetiyle ilgili delil bulmak üzere gönderilen ve “kullaným süreleri” çoktan biten robotlardan, Spirit kuma saplanma sý nýn ar dýn dan Mart a yýn da da Dünya ile iletiþimi kesti. Ancak Mars’ýn robot programý yöneticileri, Spirit’in birkaç ay sonra uyanabileceðini düþünüyorlar. Spirit ve Opportunity, yeni tek no lo ji le ri de ne ye rek ve ne le rin mümkün olduðunu ortaya koyarak ilerideki robot programlarý için önemli birer yol gösterici oldu. Ankara / aa

Selzedelere timsah tehdidi n AVUSTRALYA’DA, aþýrý yaðýþlarýn yol açtýðý sel dolayýsýyla ülkenin kuzeydoðusundaki Rockhampton þehrinin sakinlerinin yýlan ve timsah tehdidi altýnda olduðu bildirildi. Sel sebebiyle dýþarýyla temasý kesilen 75 bin nüfuslu þehrin tahliyesinin devam ettiðini belirten kurtarma operasyonlarýndan sorumlu Scott Mahaffey, AFP’ye yaptýðý açýklamada, “Sel yýlanlarý çiftleþme mevsiminde yakaladý, onlarý yuvalarýndan, doðal ortamlarýndan söküp attý, yuvalarýndan çýkan yýlanlar þimdi çok sinirliler” diye konuþtu. Selin timsahlarý da beraberinde getirdiðini belirten Mahaffey, “Timsahlarla olan sorun ise onlarý sürüklenen diðer çöp ve nesnelerden ayýrt etmek” dedi. Rockhampton / aa

Türkiye’nin en büyük herbaryumu yenileniyor n ANKARA Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ve bazýlarý yok olan binlerce bitki türü örneðine ev sahipliði yapan herbaryum binasý, bitkileri daha uzun yýllar koruyacak þekilde yeniden düzenleniyor. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Osman Ketenoðlu, Herbaryum müzesinde, kurutulmuþ bitki örneklerinin belirli bir sistem içinde saklandýðýný ve müzenin çevre araþtýrmalarý konusunda büyük önem taþýdýðýný belirtti. Uluslar arasý kodu ANK olan müzenin geçmiþinin 1933 yýlýna uzandýðýný anlatan Ketenoðlu, içerdiði tür sayýsý ve çeþitliliði açýsýndan Türki ye’deki bütün herbaryumlarýn en kapsamlýsý olduðunu söyledi. Ankara / aa

Çorba ve süt daðýtma geleneði, Salý ve Cuma sabahlarý devam edecek.

Namaz çýkýþý çorba ANKARA’NIN Çu­buk­il­çe­be­le­di­ye­si,­sa­bah­na­ma­zý­nýn­ar­dýn­dan­ca­mi­den­çý­kan­va­tan­daþ­la­ra­çor­ba­da­ðýt­tý.­Çu­buk Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Lok­man­Öz­den,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Sa­lý ve­Cu­ma­gün­le­ri­sa­bah­na­ma­zý­nýn­ar­dýn­dan,­Mer­kez­Ca­mi­i’nin­kar­þý­sýn­da­bu­lu­nan­kül­tür­e­vin­de,­ce­ma­a­te­çor­ba­ik­ra­mýn­da­bu­lu­na­cak­la­rý­ný­a­çýk­la­dý.­Sa­bah­la­rý­ca­mi­den­çý­kan­ce­ma­a­te­sý­cak­çor­ba­ve­süt­ik­ra­mýn­da­bu­lu­nul­ma­sý­nýn­es­ki­bir ge­le­nek­ol­du­ðu­nu­an­la­tan­Öz­den,­be­le­di­ye­o­la­rak­bu­ge­le­ne­ði­sür­dür­mek­is­te­dik­le­ri­ni­kay­det­ti.­Öz­den,­uy­gu­la­ma­ya Mer­kez­Ca­mi­Ý­ma­mý­Ah­met­Ü­nal’ýn­o­ku­du­ðu­du­ay­la­baþ­la­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­a­maç­la­rý­nýn­va­tan­daþ­la­rý­bir­a­ra­ya­ge­ti­re­rek­kay­naþ­ma­la­rý­ný­sað­la­mak­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Çubuk / aa

Önümüzdeki Nisan ayýnda Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet verecek.

Nostaljik tramvay seferleri baþlýyor BURSA’DA, çev­re­dü­zen­le­me­si­ve­ray­lý­sis­tem­i­le­bir­lik­te­top­lam­10­mil­yon­li­ra­ya­mal­ol­ma­sý­bek­le­nen­Nos­tal­jik­Tram­vay, Ni­san­a­yýn­dan­i­ti­ba­ren­yol­cu­la­rý­na­ta­rih­i­çin­de­ge­zin­ti­yap­týr­ma­ya­baþ­la­ya­cak.­Ray­la­rý­Po­lon­ya’dan­ge­tir­ti­len­Tür­ki­ye’nin ü­çün­cü­nos­tal­jik­tram­va­yý,­ta­ri­hî­Han­lar­Böl­ge­si’nden­ge­çen Cum­hu­ri­yet­Cad­de­si’nde­hiz­met­ve­re­cek.­Yak­la­þýk­1,2­ki­lo­met­re­lik­hat­ü­ze­rin­de­ça­lý­þa­cak­Al­man­ü­re­ti­mi­1952­mo­del­3 a­det­nos­tal­jik­tram­vay,­en­son­Ýs­tan­bul’da­Ka­dý­köy-Mo­da hat­týn­da­ça­lýþ­tý.­Tram­vay­lar­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­nin­te­sis­le­rin­de­ba­kým­ve­o­na­rým­dan­ge­çi­ri­lir­ken,­pro­je­nin­bi­ti­mi­o­lan Ni­san­a­yý­na­ka­dar­ha­zýr­ha­le­ge­ti­ri­le­cek. Bursa / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

05 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 5 Ocak 2011 baskısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you