Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.673

1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

2 ANAYASA 0 YILI OLSUN 1 1

www.yeniasya.com.tr

YENÝ YILA, YENÝ ANAYASA ÇALIÞMALARININ GÜNDEMÝMÝZDE ÖNEMLÝ YER TUTMASI DÝLEKLERÝYLE GÝRÝYORUZ.

SEÇÝMLER ÝYÝ BÝR FIRSAT

n STK'lar yeni yýlda kýsýr tartýþmalarýn bitip demokratikleþme çabalarýnýn hýz kazanmasýný istiyorlar. Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Salim Uslu, milletvekili seçimlerinin yapýlacaðý 2011'in, yeni anayasa konusunda önemli bir fýrsat sunduðunu belirterek, siyasî partilerin nasýl bir anayasa istedikleri konusunu seçim beyannamelerinde görmek istediklerini bildirdi.

EN ACÝL ÝÞÝMÝZ ANAYASA

n MAZLUMDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Emrullah Beytar da sivil bir anayasanýn Türkiye'nin en önemli ihtiyacý olduðunu belirtti. Beytar þöyle konuþtu: "Türkiye toplumunun yýllardan beri ýsrarla talep ettiði sivil, demokratik ve katýlýmcý bir anayasanýn Türkiye toplumunun var olan sorunlarýný asgarî seviyeye düþürebileceði kanaat ve ümidimizi Türkiye kamuoyu ile bir kez daha paylaþmak isteriz.” Haberi sayfa 4’te

Yapýsý deðiþtirildi, kanun bekliyor n Anayasa deðiþikliðiyle üye sayýsý 17’ye çýkarýlan ve çalýþabilmek için Bakanlar Kuruluna sunulan Mahkemenin kuruluþuna iliþkin kanun taslaðýnýn bir an önce yasalaþmasýný bekleyen Anayasa Mahkemesinin önünde özellikle Tekel iþçilerinin merakla beklediði 4/C ve kahvehanelerde sigara yasaðý getiren kanun hükmünün de bulunduðu 155 dosya incelemeyi bekliyor. Haberi sayfa 5’te

Irak’ta sakat doðumlar arttý

DAHA GÖSTERÝME GÝRMEDEN...

n Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatýndan kesitler anlatan “Hür Adam” filmi hakkýnda henüz sinemalarda gösterime girmeden soruþtur ma baþlattý. Soruþtur maya dair, Ankara Barosu avukatlarýndan Ömer Ediz Yoruz’un yaptýðý suç duyurusu iþgüzârlýk olarak nitelendirildi ve tepki gösterildi. Haberi sayfa 4’te

“Elif” eki iç sa yfalarda

n Türkiye Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Av. Muharrem Balcý, Efes Pilsen ve Millî Piyango Ýlköðretim okullarýnýn adlarý ile Efes Pilsen ile Türkiye Futbol Federasyonu arasýndaki sponsorluk anlaþmasýnýn iptali için hukukî süreç baþlatacaklarýný açýkladý. Balcý, Adana merkez Yüreðir ilçesindeki bir ilköðretim okulunun tabelâsýnda bir içki markasý olan Efes Pilsen adýný gördüðünde büyük þaþkýnlýk yaþadýðýný kaydetti. Sayfa 3’te

Hurda araçlara trafik yasaðý

Füze kalkanýnda yer tesbiti yapýlamadý Sayfa 5’te

Ýþgüzârlýða tepki

Yeþilay: Ýçki üreticileri okullara sponsor olmasýn

Haberi sayfa 11’de

Haberi sayfa 3’te

“HÜR ADAM” FÝLMÝ HAKKINDA SORUÞTURMA BAÞLATILDI

MÝLLÎ EÐÝTÝM VE FUTBOL FEDERASYONUNA DÂVÂ AÇACAK

n Yapýlan bir araþtýr ma, Irak’ýn Felluce þehrinde doðum kusurlarýndaki artýþýn, ABD’nin 6 yýl önce þehirde düzenlediði saldýrýlarda kullandýðý silâhlar yüzünden olabileceðini ortaya koydu.

n Hurda araç sahipleri bugünden itibaren araçlarýný 679 noktada açýlan “ömrünü tamamlamýþ araç teslim yeri”ne býrakacaklar. Teslim yerlerine internette verilen adresten ulaþýlabilecek.

Bediüzzaman'ýn hayatýnýn anlatýldýðý "Hür Adam" filmi hakkýnda, vizyona girmeden soruþturma açýldý.

TÜRKÝYE YENÝ YILI KAR VE SOÐUK HAVA ÝLE KARÞILIYOR

Yaðmur ve kar geliyor n Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðünden yapýlan meteorolojik uyarýda, kýyýlarda ve Güneydoðu Anadolu’da yaðmur, iç kesimlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görüleceði bildirildi.

MALÝYE BAKANI: AKARYAKITTAKÝ VERGÝYE ZAM YAPMAYACAÐIZ

Bakandan zam savunmasý! n Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, akaryakýt ürünlerindeki fiyat artýþýnýn tamamen ham petrol fiyatlarý ile kur artýþýndan kaynaklandýðýný ileri sürerek, ‘’Vergi boyutuyla bu yýl akaryakýt ürünlerine 1 kuruþluk zam yapmadýk. 2011’de de 1 kuruþluk zam yapýlmayacak. Elimizden gelirse bu süreci devam ettirmek istiyoruz’’ dedi. Haberi sayfa 4’te

ISSN 13017748

GÜL: FARKLILIKLARIMIZ TEHDÝT DEÐÝL

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsýdýr

‘‘

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Sünnetimi­yaþatan­beni­sevmiþtir.­Beni­seven­Cennette­benimle­beraberdir. Câmiü's-Saðîr, No: 3536 / Hadis-i Þerif Meâli

Be­d.i­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapýsýdýr. Eðer namaz kýlmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlý ve periþan bir halde gider. Senin aleyhinde âlem-i misâlde þehâdet eder.

E

y­ne­fis!­ Bil­ki,­dün­kü­gün­se­nin­e­lin­den­çýk­tý; ya­rýn­i­se,­se­nin­e­lin­de­se­net­yok­ki,­o­na­mâ­lik­sin.­Öy­le­i­se,­ha­ki­ki­öm­rü­nü­bu­lun­du­ðun­gün bil.­Lâ­a­kal,­gü­nün­bir­sa­a­ti­ni­ih­ti­yat­ak­çe­si­gi­bi, ha­ki­kî­is­tik­bâl­i­çin­teþ­kil­o­lu­nan­bir­san­duk­ça-i uh­re­vi­ye­o­lan­bir­mes­ci­de­ve­ya­bir­sec­câ­de­ye­at. Hem­bil­ki,­her­ye­ni­gün,­sa­na,­hem­her­ke­se­bir­ye­ni â­le­min­ka­pý­sý­dýr.­E­ðer­na­maz­kýl­maz­san,­se­nin­o­gün­kü â­le­min­zu­lü­mât­lý­ve­pe­ri­þan­bir­hal­de­gi­der.­Se­nin­a­ley­hin­de­â­lem-i­mi­sâl­de­þe­hâ­det­e­der.­Zî­râ­her­ke­sin,­her gün­de,­þu­â­lem­den,­bir­mah­sus­â­le­mi­var.­Hem­o­â­le­min­key­fi­ye­ti­o­a­da­mýn­kal­bi­ne­ve­a­me­li­ne­tâ­bi­dir.­Na­sýl ki­ay­nan­da­gö­rü­nen­muh­te­þem­bir­sa­ray,­ay­na­nýn­ren­gi­ne­ba­kar.­Si­yah­i­se,­si­yah­gö­rü­nür;­kýr­mý­zý­i­se,­kýr­mý­zý gö­rü­nür.­Hem,­o­nun­key­fi­ye­ti­ne­ba­kar;­o­ay­na­þi­þe­si düz­gün­i­se­sa­ra­yý­gü­zel­gös­te­rir,­düz­gün­de­ðil­i­se­çir­kin gös­te­rir.­En­nâ­zik­þey­le­ri­ka­ba­gös­ter­di­ði­mi­sil­lü,­sen­kal­bin­le,­ak­lýn­la,­a­me­lin­le,­gön­lün­le­ken­di­â­le­mi­nin­þek­li­ni de­ðiþ­ti­rir­sin;­ya­a­ley­hin­de,­ya­le­hin­de­þe­hâ­det­et­ti­re­bi­lir­sin.­E­ðer­na­ma­zý­kýl­san,­o­na­ma­zýn­i­le,­o­â­le­min­Sâ­ni-i Zül­ce­lâ­li­ne­mü­te­vec­cih­ol­san,­bir­den­sa­na­ba­kan­â­le­min te­nev­vür­e­der.­Â­de­tâ,­na­ma­zýn,­bir­e­lek­trik­lâm­ba­sý­ve na­ma­za­ni­ye­tin,­o­nun­düð­me­si­ne­do­kun­ma­sý­gi­bi­o­â­le­min­zu­lü­mâ­tý­ný­da­ðý­týr.­Ve­o­herc­ü­merc-i­dün­ye­vi­ye­de­ki­kar­ma­ka­rý­þýk­pe­ri­þâ­ni­yet­i­çin­de­ki­te­bed­dü­lât­ve­ha­re­kât,­hik­met­li­bir­in­ti­zam­ve­mâ­ni­dar­bir­ki­tâ­bet-i­kud­ret­ol­du­ðu­nu­gös­te­rir,­“Al­lah­gök­le­rin­ve­ye­rin­nu­ru­dur” (Nur­Sû­re­si:­35.)­ â­yet-i­pü­ren­vâ­rýn­dan­bir­nu­ru­se­nin kal­bi­ne­ser­per.­Se­nin­o­gün­kü­â­le­mi­ni,­o­nu­run­in’i­kâ­sýy­la­ý­þýk­lan­dý­rýr.­Se­nin­le­hin­de­nu­râ­ni­yet­le­þe­hâ­det­et­ti­rir. Sözler, 21. Söz, 5. Ýkaz, s. 431 ‘BÝR TÝCARET YAPMADIM, NAKD-Ý ÖMÜR OLDU HEBÂ’ Üçüncü Ricâ Bir­za­man­genç­lik­ge­ce­si­nin­uy­ku­sun­dan­ih­ti­yar­lýk­sa­ba­hýy­la­u­yan­dý­ðým­va­kit­ken­di­me­bak­tým,­vü­cu­dum­ka­bir ta­ra­fý­na­bir­i­niþ­ten­ko­þar­gi­bi­gi­di­yor.­Ni­ya­zi-i­Mýs­rî’nin;­ “Gün­de­bir­ta­þý­bi­nâ-yý­öm­rü­mün­düþ­tü­ye­re,­ Can­ya­tar­ga­fil,­bi­na­sý­ol­du­vi­ran­bî­ha­ber”­­ de­di­ði­gi­bi,­ru­hu­mun­ha­ne­si­o­lan­cis­mi­min­de­her­gün­bir­ta­þý düþ­mek­le­yýp­ra­ný­yor.­Ve­dün­ya­i­le­be­ni­kuv­vet­li­bað­la­yan­ü­mit­le­rim,­e­mel­le­rim­kop­ma­ya­baþ­la­dý­lar.­Had­siz dost­la­rým­dan­ve­sev­dik­le­rim­den­mu­fa­ra­kat­za­ma­ný­nýn­ya­kýn­laþ­tý­ðý­ný­his­set­tim.­O­mâ­ne­vî­ve­çok­de­rin­ve de­vâ­sýz­gö­rü­nen­ya­ra­nýn­mer­he­mi­ni­a­ra­dým,­bu­la­ma­dým.­Yi­ne­Ni­ya­zi-i­Mýs­rî­gi­bi­de­dim­ki:­ “Dil­be­ka­sý,­Hak­fe­nâ­sý­is­te­di­mülk-ü­te­nim,­ Bir­de­vâ­sýz­der­de­düþ­tüm,­ah­ki­Lok­man­bî­ha­ber.”­(Haþiye) O­va­kit­bir­den­mer­ha­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­li­sa­ný,­mi­sa­li, tim­sa­li,­del­lâ­lý,­mü­mes­si­li­o­lan­Pey­gam­ber-i­Zî­þan­A­ley­his­sa­lâ­tü­Ves­se­lâ­mýn­nu­ru­ve­þe­fa­a­ti­ve­be­þe­re­ge­tir­di­ði he­di­ye-i­hi­da­ye­ti,­o­der­man­sýz,­had­siz­zan­net­ti­ðim­ya­ra­ya­gü­zel­bir­mer­hem­ve­tir­yak­ol­du.­Ka­ran­lýk­lý­ye’si­mi, nur­lu­bir­ri­ca­ya­çe­vir­di.­(...) Dördüncü Ricâ Bir­za­man­ih­ti­yar­lý­ða­a­yak­bas­tý­ðým­dan,­gaf­le­ti­i­da­me­et­ti­ren­sýh­hat-i­be­de­nim­de­bo­zul­muþ­tu.­Ýh­ti­yar­lýk­la­has­ta­lýk­müt­te­fi­kan­ba­na­hü­cum­et­ti.­Ba­þý­ma­vu­ra­vu­ra­uy­ku­mu­ka­çýr­dý­lar.­Ço­luk­ço­cuk,­mal gi­bi­ be­ni­ dün­ya­ i­le­ bað­la­ya­cak­ a­lâ­ka­lar­ da­ yok­tu. Genç­lik­ser­sem­li­ðiy­le­za­yi­et­ti­ðim­ser­ma­ye-i­öm­rü­mün­ mey­ve­le­ri­ni,­ bü­tün­ gü­nah­lar,­ ha­tî­at­lar­ gör­düm.­Ni­ya­zi-i­Mýs­rî­gi­bi­fer­yad­ey­le­ye­rek­de­dim:­ Bir­ti­ca­ret­yap­ma­dým,­nakd-i­ö­mür­ol­du­he­bâ,­ Yo­la­gel­dim,­lâ­kin­göç­müþ­cüm­le­ker­van­bî­ha­ber.­ Að­la­yýp,­nâ­lân­e­dip,­düþ­tüm­yo­la­ten­hâ,­ga­rip,­ Dî­de­gir­yan,­sî­ne­bir­yan,­a­kýl­hay­ran,­bî­ha­ber.­ O­va­kit­gur­bet­tey­dim.­Me’yû­sâ­ne­bir­hü­zün­ve­ne­da­met­kâ­râ­ne­bir­te­es­süf­ve­is­tim­dat­kâ­râ­ne­bir­has­ret­his­set­tim.­Bir­den,­Kur’ân-ý­Mû’ci­zü’l-Be­yan­im­da­da­ye­tiþ­ti. Ba­na­o­ka­dar­kuv­vet­li­bir­ri­ca­ka­pý­sý­ný­aç­tý­ve­öy­le­ha­ki­kî bir­te­sel­li­zi­ya­sý­ný­ver­di­ki,­o­va­zi­ye­ti­min­yüz­de­re­ce­fev­kin­de­ki­ye’si­da­hi­i­za­le­e­der­ve­o­ka­ran­lýk­la­rý­da­ðý­ta­bi­lir­di.­ Haþiye: Ya­ni,­be­nim­kal­bim­bü­tün­kuv­ve­tiy­le­be­ka­is­te­di­ði­hal­de,­hik­met-i­Ý­lâ­hi­ye­ce­se­di­min­ha­ra­bi­ye­ti­ni­ik­ti­za­e­di­yor.­He­kîm-i­Lok­man­da­ça­re­si­ni bu­la­ma­dý­ðý,­der­man­sýz­bir­der­de­düþ­tüm.­ Lem’alar, 26. Lem’a, 3 ve 4. Ricâ’lar LÜGATÇE lâakal: En azýndan. sandukça-i uhreviye:  hiretin küçük bir sandýðý. âlem-i misâl: Görüntüler âlemi. Sâni-i Zülcelâl: Celâl sahibi ve san'atla yaratan Allah. tenevvür: Nurlanma, aydýnlanma. herc ü merc-i dünyevîye: Dünyadaki karýþýklýklar.

kitâbet-i kudret: Kudret yazýlarý. in’ikâs: Aksetme,yansýma. nakd-i ömür: Ömür sermayesi. hebâ: Boþ, faydasýz, zayi olma. binâ-yý ömr: Ömür binasý. viran: Yýkýk, harap. bîhaber: Habersiz. mufarakat: Ayrýlýk.

Ay­rý­ca­ev­li­lik­te­ya­þa­nan­prob­lem­ler­de­çö­zü­me­ dö­nük,­ “Sa­de­ce­ be­nim­ ça­bam­ ye­ter­li mi­dir?”­ so­ru­su,­ i­çin­de­ bek­len­ti­ ba­rýn­dý­ran, þar­t ý­ o­l an­ ve­ þar­t a­ bað­l ý­ a­d ým­ at­m a­n ýn kün­o­la­bi­le­ce­ði­an­la­mý­na­ge­len­bir­so­YASEMÝN YAÞAR müm­ ru­dur.­ Ya­ni­ bu­ so­ru­yu­ so­ran­ ha­ným­lar­ as­lýn­da­þu­nu­de­mek­is­ti­yor­lar.­Ben­a­dým­a­tar­yyasar@yeniasya.com.tr sam,­kar­þý­da­ki­de­at­mak­zo­run­da.­O­at­maz­sa,­ ben­ de­ yap­mam­ dü­þün­ce­si­ne­ sa­hip­tir. e­çen­haf­ta­To­kat’ta­Mut­lu­A­i­le Oy­sa­sý­fýr­bek­len­ti­i­le­sa­mi­ma­ne­a­tý­la­cak­bir Mo­de­li­a­dý­al­týn­da­bir­kon­fe­rans a­dým­he­men­te­si­ri­ni­gös­ter­me­se­de­bir­sü­re ver­dik.­Ol­duk­ça­gü­zel­ge­çen­kon­- son­ra­ne­ti­ce­ve­re­cek­tir.­En­kö­tü­ih­ti­mal­bu fe­rans­ta­To­kat­lý­ha­ným­la­rýn,­Hü­- ça­ba­ ve­ gay­ret­ler­ se­va­ba­ dö­nü­þe­cek,­ ve­lev ma­Ha­tun­Der­ne­ði­gö­nül­lü­le­ri­- ki­bu­sü­reç­ (prob­lem­ler) hiç­bit­me­se­de,­a­nin­yap­mýþ­ol­du­ðu­gü­zel­or­ga­ni­- hi­re­ti­ka­zan­ma­ya­ve­si­le­o­la­cak­týr.­ zas­yon­ger­çek­ten­teb­ri­ke­de­ðer­di. Bel­ki­doð­ru­so­ru­þöy­le­ol­ma­lý­dýr.­E­vet­ben, Yak­la­þýk­ bir­ bu­çuk­ sa­at­ sü­ren­ su­nu­mu­- ev­li­lik­te­ki­prob­lem­le­ri­mi­çöz­mek­is­ti­yo­rum. muz­da­a­i­le­de­çok­ö­nem­li­rol­üst­le­nen­ka­dýn­- Fa­kat­na­sýl­ya­pa­ca­ðý­mý,­i­ra­de­mi­na­sýl­kul­la­na­la­rýn­a­i­le­mut­lu­lu­ðu­na­kat­ký­la­rý­ve­a­i­le­prob­- ca­ðý­mý­bil­mi­yo­rum.­Bu­so­ru,­i­çe­ri­sin­de­ger­lem­le­ri­nin­te­mel­se­bep­le­ri­ü­ze­rin­de­dur­duk. çek­ten­çö­zü­me­dö­nük­bir­gay­ret­ba­rýn­dý­rýr. Prog­ram­ son­ra­sýn­da­ da­ ba­zý­ kar­deþ­ler­le­ da­Ýn­sa­nýn­is­te­me,­di­le­me,­ar­zu­ve­is­tek­le­ri­ni ha­ö­zel­de­ko­nuþ­ma­fýr­sa­tý­bul­duk.­Bu­ra­da­ki ger­çek­leþ­ti­rip,­ or­ta­ya­ koy­ma­ ve­ i­ki­ þey­den ha­ným­la­rýn­ ve­ baþ­ka­ yer­ler­de­ki­ su­num­ son­- bi­ri­ni­ter­cih­et­me­si­ne­i­ra­de­di­yo­ruz.­Ýþ­te­i­ra­la­rýn­da­ki­ ko­nuþ­tu­ðum­ ha­ným­la­rýn­ he­men ra­de­ in­sa­ný,­ i­ra­de­si­ni­ kul­la­nýp,­ him­met­ ge­hep­si­ þu­nu­ söy­lü­yor­lar­dý.­ An­lat­týk­la­rý­nýz­ i­yi, liþ­ti­ren,­i­çin­de­ki­bu­di­na­mi­ði­en­gü­zel­þe­kil­gü­zel­de,­na­sýl­tat­bik­e­de­ce­ðiz?­Bu­ha­ki­kat­le­- de­ kul­la­nan,­ nef­sî­ ar­zu­lar­dan­ ve­ e­na­ni­yet­ri­ sa­de­ce­ bi­zim­ duy­ma­mýz­ ye­ter­li­ de­ðil,­ be­- ten­vaz­ge­çe­bi­len,­hýrs­gös­ter­me­den­sa­býr­ve nim­ ça­bam­la­ o­la­cak­ iþ­ de­ðil­ gi­bi­ dü­þün­ce ka­na­at­le­ha­re­ket­e­den­in­san­de­mek­tir. pay­la­þý­mý­ yap­tý­lar.­ A­ya­küs­tü­ bir­kaç­ þey­den bah­set­tik,­ fa­kat­ me­se­le­yi­ da­ha­ et­raf­lý­ca­ bir A­i­le­ler­ne­den­yý­ký­lý­yor? ya­zý­çer­çe­ve­sin­de­e­le­al­ma­yý­uy­gun­gör­düm. Pe­k i­ a­d ým­ at­m a­d a­ in­s a­n ý­ tö­k ez­l e­t en, Her­þey­den­ön­ce­þu­nu­be­lirt­mek­ge­re­kir him­me­ti­ zabt­ e­den,­ i­ra­de­ye­ en­gel­ ko­yan ki,­ so­ru­ so­ran­ ha­ným­la­rýn­ he­men­ he­men dü­þün­ce­ler­ve­ta­výr­lar­ne­ler­dir? hep­si,­ prob­lem­le­ri­nin­ dü­ze­le­ce­ði­ne­ o­lan­ i­Ön­ce­lik­le,­ ye­is,­ ya­ni­ ü­mit­siz­lik­ en­ bü­yük nanç­la­rý­ný­ kay­bet­miþ,­ ü­mit­siz­li­ðe­ düþ­müþ düþ­man­dýr.­ Ü­mi­di­ni­ kay­be­den­ in­san­ ça­ba, ve­sa­de­ce­be­nim­a­dý­mým­ye­ter­li­ol­maz­dü­- gay­ret­ ve­ du­â­sý­ný­ hat­ta­ i­nan­cý­ný­ kay­bet­miþ þün­ce­si­i­çe­ri­sin­de­i­di­ler.­Bu­as­lýn­da­baþ­tan de­mek­tir.­ En­ baþ­ta­ ü­mit­vâr­ ol­mak,­ Ce­nâb-ý kay­bet­mek­ an­la­mý­na­ ge­li­yor­du.­ Bu­ ya­þa­- Hakk’ýn­her­þe­yi­dü­zel­te­ce­ði­ne­o­lan­i­nan­cýn dýk­la­rý­hâl,­sa­býr­de­ðil­ta­ham­mül­dü.­Çün­kü sað­lam­lý­ðý­ve­hiç­bir­þe­yin­hik­met­siz­ba­þa­gel­sa­býr,­ i­çin­de­ çö­züm­ a­ra­yý­þý­ gay­re­tin­de­ ol­- me­di­ði­ dü­þün­ce­si­ i­le­ o­lu­þa­cak­týr.­ Bun­dan mak­ o­lan,­ yük­sek­ bir­ has­let­ i­ken;­ ta­ham­- son­ra­ya­pý­la­cak­iþ­i­se,­cid­dî­bir­þe­kil­de­gay­re­mül,­ça­re­siz­ce­bek­le­mek,­çö­zü­me­dö­nük­ü­- te­gel­mek,­bir­mu­ha­se­be­yap­mak,­prob­lem­mi­di­ni­ kay­bet­mek­ an­la­mýn­da­ i­di.­ Bu­ hâl le­rin­ ne­re­den­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ tesbit­ et­mek in­sa­ný­has­ta­e­den,­bir­sü­re­son­ra­bi­ri­kim­le­- ve­ bü­tün­ bun­la­rýn­ ne­ti­ce­sin­de­ bir­ de­ði­þi­me rin­ ne­ti­ce­sin­de­ pat­la­ma­la­ra,­ ruh­sal­ bo­zul­- hâ­zýr­ ol­mak­ ge­lir.­ Bu­ a­þa­ma­da­ ev­li­lik­le­ il­gi­li ma­la­ra­se­bep­o­lan­bir­sin­yal­ni­te­li­ðin­de­i­di.­ ken­di­ kül­tü­rü­müz­den­ bes­le­nen­ kay­nak­la­rý Bu­ha­ným­lar­la­soh­be­ti­miz­es­na­sýn­da­ön­ce­- o­ku­mak,­a­i­le­i­çin­de­ki­rol­tak­si­mi­ni­ke­sin­çiz­lik­le­ þu­na­ te­mas­ et­tik.­ Ýn­sa­nýn­ ken­di­si­ bir gi­ler­le­ be­lir­le­mek,­ bu­ rol­le­re­ gö­re­ ku­þa­nýl­þey­ler­dü­zel­te­cek­de­ðil­dir.­Ýn­san­ça­ba­har­car, ma­sý­ ge­re­ken­ se­ci­ye­ler­le­ ve­ has­let­ler­le­ be­gay­ret­ gös­te­rir­ ve­ bu­ ça­ba­nýn­ ne­ti­ce­sin­de zen­mek­þart­týr.­Bü­tün­bu­gay­ret­ler,­Ce­nâb-ý Ce­nâb-ý­ Hak­ hik­me­ti­ ik­ti­za­ e­der­se,­ rah­met Hakk’ýn­rah­me­ti­ni­celb­e­de­cek­iþ­ler­dir. e­der­ve­o­prob­lem­ler­or­ta­dan­kal­kar.­Ön­ce­Ev­li­lik­prob­lem­le­ri,­ge­nel­i­ti­ba­riy­le­rol­ka­rýþ­lik­le­ bu­ kul­luk­ bi­lin­ci­ i­le­ so­run­la­ra­ yak­laþ­- ma­sý­ve­fýt­rat­bo­zul­ma­sý­ne­ti­ce­sin­de­o­luþ­mak­mak­doð­ru­o­la­cak­týr.­Çün­kü­kalp­le­re­te­sir­e­- ta­dýr.­Ka­dý­nýn­ve­er­ke­ðin­ken­di­ya­ra­tý­lý­þýn­da­ki den­Al­lah’týr.­O,­Ka­dir’dir,­ol­maz­de­nen­ni­ce va­sýf­la­ra­rað­men­at­týk­la­rý­a­dým­lar­dün­ye­vî­leþ­þey­le­re,­‘Ol!’­der,­o­lu­ve­rir.­O,­ba­ha­rýn­i­çin­de me­nin­ve­mo­dern­li­ðin­ne­ti­ce­sin­de­ki­rol­bo­ký­þý,­ký­þýn­i­çin­de­ba­ha­rý­ya­ra­tan­dýr. zul­ma­la­rý,­ka­dýn­la­rýn­ka­dýn­lý­ða­mah­sus­duy­gu Ýþ­te­böy­le­bir­Rab­i­nan­cý,­as­lýn­da­be­li­mi­- ve­se­ci­ye­le­ri­kay­bet­me­le­ri,­er­kek­le­rin­he­ve­sât­ze­ ve­ ba­þý­mý­za­ yük­le­di­ði­miz­ bir­ çok­ yü­kü la­rý­nýn­e­si­ri­ol­ma­la­rý­vs.­gi­bi­prob­lem­ler­ev­li­ge­mi­ye­bý­rak­mak­an­la­mý­na­ge­lir. lik­te­cid­dî­yý­kým­la­ra­se­bep­ol­mak­ta­dýr.­

YORUMluYORUM

Be­di­üz­za­man­bu­me­se­le­yi­þu­ve­ciz­i­fa­de­siy­le­ an­la­týr:­ “Se­fih­ er­kek­ler,­ he­ve­sât­la­rýy­la ka­dýn­la­þýr­sa;­ o­ za­man­ a­çýk­ sa­çýk­ ka­dýn­lar da­ha­ya­sýz­lýk­la­er­kek­le­þir.”­(Le­ma­at) O­hal­de­ya­pý­la­cak­ilk­iþ,­ev­li­lik­ler­de­rol­le­rin ken­di­kül­tü­rü­müz­den­öð­ren­di­ði­miz­þek­liy­le tek­rar­ta­ným­lan­ma­sý­dýr.­Da­ha­ço­cuk­la­rý­mý­zý ye­tiþ­ti­rir­ken,­on­la­rý­ha­ya­ta­ha­zýr­lar­ken,­bu kim­li­ðin­ve­rol­le­rin­on­la­rýn­zi­hin­dün­ya­la­rý­na o­tur­tul­ma­sý­i­le­ri­de­ku­ra­cak­la­rý­sað­lýk­lý­a­i­le­i­çin­ön­ce­lik­li­a­dým­dýr.­Za­ten­bi­zi­ya­ra­tan­Al­lah,­her­i­ki­cin­sin­de­na­sýl­mut­lu­o­la­ca­ðý­ný, han­gi­va­sýf­la­rý­ka­za­nýr­lar­sa,­dün­ya­a­hi­ret­sa­a­de­ti­ni­ya­ka­la­ya­cak­la­rý­ný­bil­dir­miþ­tir.­Bu­yüz­den­ye­ni­þey­ler­keþ­fet­me­ye,­ye­ni­pu­su­la­lar­i­cat­et­me­ye­ge­rek­yok­tur.­Bo­zul­ma­nýn­baþ­la­dý­ðý­yer,­dü­zel­me­nin­de­baþ­la­dý­ðý­yer­dir.­ Ev­li­lik­ prob­lem­le­rin­de­ bir­ di­ðer­ nok­ta­ i­se,­ ka­dý­nýn­ da­ er­ke­ðin­ de­ gu­rur­ ve­ e­na­ni­yet­le­ri­dir.­ Ev­li­lik­te­ eþ­ler,­ þah­sî­ iz­zet­ ve­ gu­ru­ra­ ta­kýl­maz­lar.­ Sen,­ ben­ dâ­vâ­sýn­dan­ vaz ge­çip,­biz­o­la­bi­len­ev­li­lik­ler­de­eþ­ler,­ev­li­lik­le­ri­i­le­il­gi­li­o­la­rak­at­týk­la­rý­a­dým­lar­da­e­na­ni­yet­ve­gu­ru­ra­gir­mez­ler.­A­i­le­i­çin­de­ki­bir prob­le­mi­çöz­me­ye­yö­ne­lik­a­dým­at­ma­sý­ge­re­k en­ kim­s e,­ bu­n u­ e­n a­n i­y e­t e­ gir­m e­d en, nef­sin­ gu­ru­ru­nu­ ký­ra­rak­ yap­ma­sý­ ge­re­kir. Eþ­le­rin­ bir­bir­le­rin­den­ bek­len­ti­le­ri­ni­ ve­ is­tek­le­ri­ni­fark­e­dip­a­dým­at­ma­sý­zil­let­de­ðil­dir.­ “Ö­zür­ di­le­ye­mem,­ iz­ze­ti­me­ do­ku­nu­yor”­di­yen­bir­eþ,­as­lýn­da­nef­si­nin­ve­e­na­ni­ye­t i­n in­ e­s i­r i­ hük­m ün­d e­d ir.­ “Ben­ e­þ i­m e min­net­et­mem,­a­man­ne­o­lur­sa­ol­sun,­ken­di­ i­þ i­m i­ ken­d im­ hal­l e­d e­b i­l i­r im,­ bir­ ke­r e söy­le­rim­ bir­ da­ha­ söy­le­mem”­ yak­la­þým­la­rý ev­li­lik­te­cid­dî­prob­lem­le­rin­cüm­le­le­ri­dir. Bir­ke­re­böy­le­bir­ta­výr­ve­yak­la­þým­lar­cid­dî bir­rol­kay­ma­sý,­fýt­rat­bo­zul­ma­sý­be­lir­ti­le­ri­dir, fýt­ra­ta­uy­gun­de­ðil­dir.­Bu­söz­ler­ya­çok­e­na­ni­yet­li­ya­da­e­ko­no­mik­o­la­rak­öz­gür­o­lan­ha­ným­la­rýn­söz­le­ri­dir.­Her­ka­dýn­hi­mâ­ye­te­ih­ti­yaç­du­yar.­Ev­len­me­den­ön­ce­ba­ba­sý­nýn,­ev­len­dik­ten­son­ra­e­þi­nin­hi­ma­ye­sin­de­dir.­Bu­hi­ma­ye­de­ol­ma­nýn­þart­la­rý­da­ka­dý­nýn­sa­da­kat,­em­ni­yet­gi­bi­e­sas­lý­has­let­le­re­sa­hip­ol­ma­sý­dýr.­Ga­rip­bir­çe­liþ­ki­dir­ki,­e­þi­nin­bu­hi­mâ­ye­ti­ni­ka­bul et­me­yip­a­i­le­ha­ya­tý­ný­da­ðý­tan­bir­ka­dýn­dý­þa­rý­da­bir­çok­hi­mâ­ye­nin­al­tý­na­gir­me­yi­gö­ze­a­la­bil­mek­te­dir.­Ev­i­çin­de­e­þi­nin­sö­zü­ne­ta­ham­mül­e­de­me­yen­ka­dýn,­ça­lýþ­ma­ha­ya­týn­da­ve­ya sos­yal­ha­ya­týn­baþ­ka­ta­ba­ka­la­rýn­da­bir­çok­in­sa­nýn­söz­le­ri­ne­ta­ham­mül­gös­te­re­bil­me­yi­gö­ze­al­mak­ta­dýr.­E­þi­ni­i­da­re­e­de­me­yen­ka­dýn,­dý­þa­rý­da­pek­çok­in­sa­ný­i­da­re­et­me­ye­ça­lý­þýr. Ýn­sa­nýn­prob­lem­çöz­me­de­a­ta­ca­ðý­a­dým­la­rýn­ gu­ru­ru­ ve­ e­na­ni­ye­ti­ ol­maz.­ He­le­ bu­ a­i­le gi­bi­bir­kut­sal­bir­lik­te­lik­i­çin­o­lur­sa,­tam­ter­si i­ba­det­ha­li­ne­ge­lir.­Ay­ný­za­man­da­bu­bir­ne­fis­ter­bi­ye­si­dir.­Ne­fis,­ken­di­ni­hür­ve­müs­ta­kil­ bil­mek­ is­ter.­ Key­fin­ce­ ha­re­ket­ et­mek­ ve

kim­se­ye­ he­sap­ ver­mek­ is­te­mez.­ Ýþ­te­ böy­le ne­fis,­ ter­bi­ye­ e­dil­me­si­ ge­re­ken­ bir­ ne­fis­tir. Ter­bi­ye­ e­dil­me­di­ði­ za­man­ ne­ Al­lah’a­ tam kul­dur,­ne­de­in­sâ­nî­i­liþ­ki­ler­de­tam­in­san­dýr.­ Ev­li­lik­te­gu­rur,­ka­dýn­i­çin­de,­er­kek­i­çin­de­kö­tü­bir­huy­dur.­Ev­li­lik­le­rin­yý­kýl­ma­sý­na­se­bep­tir. Bu­has­ta­lý­ða­ya­ka­la­nan­er­kek,­e­þi­ne­kar­þý­ma­ka­mý­ný,­mev­ki­i­ni,­kül­tü­rel­dü­ze­yi­ni,­pa­ra­sý­ný­si­lâh o­la­rak­kul­la­nýr.­Ka­dýn­i­se,­gü­zel­li­ði­ni­ve­ya­ça­lý­þý­yor­sa,­o­da­pa­ra­sý­ný­kul­lan­ma­ya­kal­kar.­Böy­le­in­san­la­rýn­ev­li­lik­le­rin­de­mut­lu­ol­ma­sý­güç­tür. Ev­li­lik­ler­de­ rol­le­rin­ be­lir­gin­ ol­ma­sý,­ ya­ni ka­dýn­ ro­lü­nü­ ve­ ro­lü­ ge­re­ði­ sa­hip­ ol­ma­sý ge­re­ken­ has­let­le­ri;­ er­kek­ ro­lü­nü­ ve­ sa­hip ol­ma­sý­ ge­re­ken­ has­let­le­ri­ ta­þýr­sa,­ o­ ev­de prob­lem­le­rin­as­ga­ri­ye­in­di­ði­gö­rü­lür.­ Ne­re­de­ dün­ye­vî­leþ­me­nin­ et­ki­siy­le­ rol­le­ri ka­rýþ­mýþ­ a­i­le­ler­ var­sa,­ o­ra­da­ prob­lem­le­rin art­tý­ðý­na­þa­hit­ol­mak­ta­yýz. Hâ­sý­lý,­eþ­ler­den­han­gi­si­yan­lýþ­gi­di­þin­far­ký­na var­dýy­sa,­bu­nu­he­men­dü­zelt­mek­i­çin­a­dým­at­ma­sý­ge­re­ki­yor.­Ge­nel­de­bu­gi­di­þâ­týn­far­ký­na va­ran­ka­dýn­lar­ol­mak­ta­dýr.­Bu­yüz­den­ön­ce­lik­li a­dý­mý­a­ta­cak­o­lan­da­on­lar­ol­ma­lý­dýr.­Sý­fýr­bek­len­ti­i­le­ve­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­ver­di­ði­ul­vî­se­ci­ye­le­ri­in­ki­þaf­et­ti­re­rek,­prob­lem­le­ri­çöz­me­de­gay­ret­sarf­et­me­li­dir.­Ri­sâ­le-i­Nur’da­ka­dýn­la­rýn þef­kat­kah­ra­ma­ný­ol­du­ðu­ve­bu­his­sin­in­ki­þaf et­me­sin­den­bah­se­di­lir.­Ýn­ki­þaf,­ya­yýl­mak,­ge­niþ­le­mek­an­la­mýn­da­dýr.­Do­la­yý­sýy­la­þef­kat­sa­de­ce­ka­dý­nýn­ço­cu­ðu­na­gös­te­re­ce­ði­bir­his­de­ðil­dir.­Bu­his­si­in­ki­þaf­et­tir­mek,­bir­yö­nüy­le­a­i­le i­çin­de­e­þi­nin­ku­sur­la­rý­ný­af­fet­mek,­fe­da­kâr­lýk yap­mak,­lü­tuf­la­ýs­lâ­hý­na­ça­lýþ­mak,­du­â­et­mek þek­lin­de­te­za­hür­e­de­cek­tir.­Böy­le­lik­le­a­i­le­i­çin­de­ki­bir­çok­prob­lem­çö­zü­me­u­la­þa­cak­týr. Ö­zet­le;­ne­ya­pa­bi­li­rim­di­yen­ha­ným­la­ra­þu­nu­söy­le­mek­is­te­rim: Hiç­bir­bek­len­ti­ye­gir­me­den,­ön­ce­a­týl­ma­sý­ge­re­ken­doð­ru­a­dým­la­rý­öð­re­nip,­bun­la­rý­ger­çek­leþ­tir­mek­ge­re­kir.­Çün­kü sa­mi­mi­yet­le­a­tý­lan­a­dým­la­rýn­te­sir­et­me­di­ði kalp­yok­tur.­En­a­zýn­dan­vic­da­nen­ra­hat­ol­mak i­çin,­“Ben­e­lim­den­ge­le­ni­yap­tým”­di­ye­bil­mek ve­Al­lah’ýn­hu­zu­run­da­ra­hat­he­sap­ve­re­bil­mek i­çin­ken­di­mi­ze­dü­þe­ni­yap­mak­doð­ru­o­lan­dýr.­ Ki­þi­dav­ra­nýþ­la­rý­ný­kar­þý­da­ki­nin­o­lum­suz dav­ra­nýþ­la­rý­na­gö­re­a­yar­la­ma­ya­kal­kar­sa,­bu, ki­þi­yi­al­çal­týr­ve­ne­ti­ce­ye­de­u­laþ­týr­maz.­“Boþ söz­ler­le,­çir­kin­dav­ra­nýþ­lar­la­kar­þý­laþ­týk­la­rý­za­man­iz­zet­ve­þe­ref­le­ri­ni­mu­ha­fa­za­e­de­rek,­o­ra­dan­ge­çip­gi­der­ler.”­(Fur­kan­Sû­re­si:­72) düs­tu­ruy­la,­ki­þi­ken­di­dav­ra­nýþ­la­rý­ný,­rý­za-i­Ý­lâ­hî­ye gö­re­tan­zim­et­me­li­dir.­Rý­za-i­Ý­lâ­hî­nin­ol­du­ðu yer­de­de­hiç­bir­za­man­kay­bet­mek­yok­tur. Bu­yüz­den,­“Ben­ba­na­dü­þe­ni­yap­ma­lý­yým, kar­þý­ta­ra­fýn­bu­nu­his­set­me­si­ve­o­nun­da­a­dým­at­ma­sý­ný­sað­la­mak,­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­i­þi­dir”­ di­ye­ dü­þün­mek­ ge­re­kir.­ Zi­ra­ te­vek­kül­vâ­rî­bu­yak­la­þým­lar,­ki­þi­nin­hem­ruh­sað­lý­ðý­ný,­hem­ma­ne­vi­yâ­tý­ný­ko­ru­ya­cak­týr.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

3

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Öðrencilerin borçlarý yapýlandýrýldý YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, ‘’Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun’’da yapýlan düzenlemeyle öðren cilerin öðrenim kredisi borçlarýnýn yeni den yapýlandýrýldýðýný belirtti. Kanunda yapýlan düzenlemeyle öðrencilerin kuruma olan borçlarýna yeni düzenleme getirildiðini hatýrlatan Albayrak, bundan sonra öðrencinin borcunu öðretim gördüðü öðretim kurumunun normal öðrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yýl sonra baþlamak üzere, kredi aldýðý kadar sürede ve aylýk dönemler halinde YURTKUR’a ödeyeceðini belirtti. Þu anda öðrenim kredisi borcunu ödeyen mevcut öðrencilerin borcunun YURTKUR tarafýndan otomatik olarak yeniden yapýlandýrýldýðýný belirterek, bu öðrencilerin bankaya gittiklerinde ödeyecekleri borcu görebileceklerini söyleyen Albayrak, daha önce 3 aylýk 300 TL öderken bundan sonra 3 ayda 150 TL ödeyeceklerini belirtti. Albayrak, kredi ve burs müracaatlarý sonrasýnda taahhüt senetlerini zamanýnda tanzim ve tasdik ettiremeyen öðrencileri için de ek süre verildiðini bildirdi. Albayrak, yaptýðý yazýlý açýklamada 2010-2011 öðretim döneminde kredi ve burs müracaatlarý sonrasýnda taahhüt senetlerini zamanýnda tanzim ve tasdik ettiremeyen öðrenciler için 3-14 Ocak 2011 (14 Ocak 2011 dahil) tarihleri arasýnda ek süre verildiðini belirtti. Ankara / aa

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 26 Muharrem 1432 Rumî: 19 K. Evvel 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.17 5.31 5.36 5.51 5.47 4.59 5.04 4.58 5.40 5.09 5.37

Güneþ 6.45 7.03 7.03 7.22 7.19 6.28 6.34 6.29 7.12 6.37 7.06

Öðle 11.49 11.59 12.08 12.19 12.14 11.29 11.33 11.25 12.08 11.41 12.08

Ýkindi 14.18 14.20 14.37 14.41 14.34 13.56 13.58 13.46 14.30 14.10 14.35

Okul tabelâsýndaki içki markasýna dâvâ YEÞÝLAY, ÝLKÖÐRETÝM OKULLARINDA EFES PÝLSEN VE MÝLLÝ PÝYANGO ADLARINI KULLANAN MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ÝLE SPONSORLUK KAPSAMINDA EFES PÝLSEN ADIYLA SPOR ORGANÝZASYONU DÜZENLEYEN TÜRKÝYE FUTBOL FEDERASYONU’NA DÂVÂ AÇACAK. TÜRKÝYE Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Av. Muharrem Balcý, Efes Pilsen ve Milli Piyango Ýlköðretim okullarýnýn adlarý ile Efes Pilsen ile Türkiye Futbol Federasyonu arasýndaki sponsorluk anlaþmasýnýn iptali için hukukî süreç baþlatacaklarýný açýkladý. Balcý, bir toplantý için geldiði Adana’da, merkez Yüreðir ilçesindeki bir ilköðretim okulunun tabelâsýnda bir içki markasý olan Efes Pilsen adýný gördüðünde büyük þaþkýnlýk yaþadýðýný, bunun ardýndan okul isimleriyle ilgili yaptýðý araþtýrmada, Türkiye genelinde 12 adet de Milli Piyango adýný taþýyan ilköðretim okulu bulunduðunu tesbit ettiðini bildirdi. Bu okul adlarýnýn alkolü ve kumarý çaðrýþtýrdýðýný öne süren Balcý, bunun yaný sýra, Türkiye Futbol Federasyonu ile Efes Pilsen arasýnda sponsorluk anlaþmasý gereði Futbol Lig maçlarýnýn Efes Pilsen adýyla anýldýðýný ifade eden Balcý, ‘’Bir yandan okul isimlerinin deðiþtirilmesi için Millî Eðitim Bakanlýðý’na, diðer yandan da Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptýðý sponsorluk anlaþmasýndan dolayý

Hurda araçlar trafiðe çýkamayacak HURDA araç sahiplerinin bugünden itibaren araçlarýný ülke genelindeki toplam 679 noktaya teslim edebileceði bildirildi. Çevre ve Orman Bakanlýðý Çevre Yönetimi Genel Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ‘’Ömrünü Tamamlamýþ Araçlarýn Kontrolü Hakkýnda Yönetmelik’’ kapsamýndaki uygulama bugün yürürlüðe girecek. Yeni uygulamanýn kapsamýna M1 (sürücü dýþýnda en fazla 8 kiþilik oturma yeri olan, yolcu taþýmaya yönelik motorlu araçlar), N1 (azamî kütlesi 3500 kilogramý aþmayan motorlu yük taþýma araçlarý) kategorisindeki araçlar, motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçlar ve bunlara ait aksamlar girecek. 1 Ocak 2011 itibari ile Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen araç hurdaya ayýrma iþlemleri sýrasýnda ‘’Kayýttan Düþme ve Bertaraf Formu’’ zorunlu hale gelecek. ‘’Kayýttan Düþme ve Bertaraf Formu’’nun kullanýlmasý ile kullaným ömrünü doldurarak son sahibi tarafýndan ya da herhangi bir kaza sonucu sigorta þirketleri tarafýndan tam hasarlý olarak tanýmlanan ve hurdaya ayrýlmasýna karar verilen araçlarýn tekrar trafiðe çýkmasý engellenecek. Ayrýca araçlarýn lisanslý bir iþleme tesisinde iþlem görmesi zorunlu hale gelecek. Bir aracýn hurdaya çýkmasýndan bertarafýna kadar izleyeceði yol, iþlem göreceði tüm tesisler söz konusu form ile takip edilebilecek. Uygulamaya göre, hurda araç sahipleri yarýndan itibaren araçlarýný ülke genelindeki toplam 679 noktaya teslim edebilecek. ‘’Ömrünü Tamamlamýþ Araç Teslim Yeri’’ olarak tanýmlanan bu noktalarýn listesine ‘’www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr’’ adresinden ulaþýlabilecek.

Ankara’da sigara yasaðýna uymayanlara 2,3 milyon lira ceza ANKARA Valiliði, Baþþehirde 2010 yýlý tütün ürünleri zararlarýnýn önlenmesi denetimleri, mücadele ve kontrol faaliyetleri kapsamýnda toplam 2 bin 967 iþ yerine cezai iþlem tutanaðý tutulduðunu ve 2 milyon 362 bin 905 lira 25 kuruþ para cezasý uygulamasý yapýldýðýný bildirdi. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada, kontrol faaliyetlerini, Vali Yardýmcýsý Dr. Celal Dinçer koordinasyonunda Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü, Ýl Jandarma Komutanlýðý ve belediyelerin zabýta amirlikleri personelleri nin katýlýmýyla 25 ilçede toplam 460 denetim elemaný, toplu taþýma araçlarýný denetlemek üzere de 561 trafik polisinden oluþturulan denetçilerce yürütüldüðü bildirildi. Açýklamada, kamu hizmet binasý, özel hukuk kiþilerine ait iþ yeri ve toplu taþýma araçlarýnda 1 yýl içerisinde toplam 68 bin 197 denetimin gerçekleþtirildiði, denetlenen yerlerden 2 bin 967 iþ yerine cezai iþlem tutanaðý tutulduðu ve 7 bin 998 iþ yerine de yasa uyarýnca bir kereye mahsus olmak üzere uyarý yapýldýðý ve 4207 Sayýlý Kanun Hükümlerine muhalefetten Ankara’da toplam 2 milyon 362 bin 905 lira 25 kuruþ para cezasý uygulamasý yapýldýðý bildirildi. Ankara / aa

‘Ege’de ikinci ilahiyat fakültesine ihtiyaç var’ EÐÝTÝM Bir Sen Ýzmir Þube Baþkaný Abdurrahim Þenocak, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Ömer Dumlu’yu makamýnda ziyaret etti. De kan Dumlu, DEÜ Ýlahiyat Fakültesi’nin eski ihtiþamýný kazandýðýný ve geçen yýllara gö re öðrenci sayýsýnda artýþ olduðunu kaydetti. Buna raðmen akademisyen sayýsýnýn yeterli olmadýðýný vurgulayan Prof. Dumlu, “Burasý 29 yýllýk bir fakülte olmasýna rað men akademisyen sayýsý þu anda 45; daha önce de 32 civarýndaydý. Bazý fakültelerde 50’yi geçiyor. YÖK’ün, bazý tedbirler alýp bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor” dedi. Dumlu, sadece akademisyen deðil, ilahiyat fakültesi sayýsýnýn da ye terli olmadýðýný kaydetti. Ege Bölgesi’nin tek ilahiyat fakültesi olduklarýnýn altýný çizen Dekan Ömer Dumlu, “Bölgede bir ilahiyat fakültesine daha ihtiyaç var. Ör neðin Ege Üniversitesi, herhangi bir ilçede açabilir” þeklinde konuþtu. Þenocak ise, “Eðitim sistemi daha da mükemmelleþtirildiði zaman tüm sorunlarýn kökten çözümü saðlanmýþ olacak. Bu anlamda üniversitelerde farklý istihdam modelleriyle araþtýrmalar için akademisyenlerin önü açýlmalý” diye konuþtu. Ýzmir / cihan

vermemeli. 1920’de iþgal altýndaki Ýstanbul’da Ýngilizlerin direniþi kýrmak için binlerce kasa içki daðýtmasýyla, bugün spor faaliyetlerine ve okullarýn adýna alkolü ve kumarý özendiren isimlerin verilmesi arasýnda hiç bir fark yok. Ýstanbul’un iþgali sýrasýnda Ýngilizlerin baþvurduðu bu yönteme karþý dönemin aydýn kesimi bir araya gelip Yeþilay’ý kurdu. O yýllarda Osmanlýda da alkol tüketimi olmasýna raðmen bu çalýþma yapýlmýþ. Peki merak ediyorum bugünün aydýnlarý nerede?’’ Yeþilay Cemiyeti Baþkaný Av. Muharrem Balcý Balcý, Sigara konusunda Baþbakan Er do ðan’ýn talimatýyla yasal düzenledâvâ açacaðýz. Bununla ilgili hukukî me ler yapýldýðýný ancak, alkol konusüreci baþlatýyoruz’’ dedi. sun da böy le bir düzenlemenin bulunBalcý, Efes Pilsen adý altýnda spor ma dý ðý ný be lirterek, ‘’Yasa gereði, sigaokullarý açýldýðýný belirterek, þunlarý ra pa ket le ri artýk tezgâh altýna giresöyledi: ‘’Alkolizmi anlatmadan spor cek pe ki al kol ne olacak? Benzin isyapýlabilir mi? Kapýsýnda içki markasýtas yon la rýn da al kol satýþýna karþý bir nýn adý bulunan bir okulda alkolün za dö nem ça lýþ ma yapýldý ancak geri ararlarý anlatýlabilir mi? Anlatýlýrsa çodým a týl dý. Þu an da bir vatandaþ bencuklarýn üzerinde ne derecede inandýrýcý olur. Burada devlet eliyle özendir- zin alýrken, diðer vatandaþ içki alýyor me söz konusu. Millî Eðitim Bakanlýðý- ve ayný ortak yolu kullanýyor. Alkollü mýz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- araç kullanýmýndan dolayý ölenlerin ðü bu tür özendirici faaliyetlere izin çetelesi bile tutulmuyor’’ dedi.

GÝZLÝ REKLÂM YAPILIYOR Balcý, alkolün bilbordlarda ve gazetelerde reklâmýnýn serbest olduðu nu, televizyonlarda ise yasaklandýðýný belirterek, ‘’Ancak, televizyonda bu kez gizli reklam yapýlýyor. Ailece izlenen bir polisiye dizi var. Güya aile dizisi. Oysa, alkolik bir polis memuru her fýrsatta içerken görülüyor. Bir polis müdürü var o her masaya oturuþta raký içiyor. Bunu ayný zamanda müvekkilim olan RTÜK Baþkanýna da söyledim’’ dedi. Sigara karþýtý faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn da alkol konusunda ayný duyarlýlýðý göstermemesinden yakýnan Balcý, bunun sebebinin, büyük bir bölümünün alkol kullanmasý ve bunu da çaðdaþlýk gibi görmelerinden kaynaklandýðýný savundu. Televizyonlarda sigara içilirken çekilen bir görüntünün mozaiklendiðini ancak, ayný uygulamanýn alkolde yapýlmadýðýný ifade eden Balcý, bu sebeple, avukatlarýnýn baþlattýðý hukukî sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarýný kaydetti. Adana / aa

Akþam 16.41 16.42 17.00 17.03 16.57 16.19 16.21 16.09 16.52 16.32 16.58

Yatsý 18.01 18.07 18.20 18.27 18.22 17.41 17.43 17.33 18.17 17.52 18.19

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.48 5.52 5.30 5.19 5.30 5.19 5.04 5.05 4.47 5.38 5 .22

Güneþ 7.22 7.22 7.04 6.49 6.59 6.53 6.31 6.39 6.17 7.12 6.48

Öðle 12.14 12.22 11.55 11.48 12.00 11.45 11.35 11.31 11.17 12.03 11.57

Ýkindi 14.32 14.47 14.12 14.13 14.27 14.02 14.04 13.49 13.42 14.19 14.31

Akþam Yatsý 16.54 18.21 17.09 18.32 16.34 18.01 16.35 17.58 16.50 18.12 16.24 17.51 16.26 17.47 16.12 17.38 16.04 17.27 16.42 18.09 16.53 18.12

TAHLÝL

Hükümet ve üç general

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

skerî Yüksek Ýdare Mahkemesinin, açýða a lý nan i ki ge ne ral ve bir a mi ral le il gi li terfî kararýnýn tetiklediði tartýþmalar devam ederken, olayda hükümetin sergilediði tavýrdaki çeliþkiler de su yüzüne çýkmaya baþladý. Ýki jandarma generalinin Ýçiþleri, bir amiralin gönülsüz de olsa Millî Savunma Bakaný tarafýndan açýða alýnmasý, sivil iradenin kararlýlýðýný yansýtan cesur kararlar olarak takdim edildi, ama sürecin önceki safahatýnda yaþananlar, iþin arkaplanýnýn pek de öyle olmadýðýný gösteriyor. Bir defa, AYÝM Baþkanýnýn yaptýðý açýklamalara göre, “30 Aðustos’tan itibaren geçerli olan bir liste var. Ve üç generalin de içinde bulunduðu bu listedeki isimlerin terfîlerine oybirliðiyle karar verilmiþ.” (Nazlý Ilýcak, Sabah, 28.12.10) Yani YAÞ toplantýsýna baþkanlýk eden Baþbakanla beraberindeki Millî Savunma Bakaný da bu generallerin terfî etmelerine onay vermiþler. Ancak daha sonra, bunun yanlýþ olduðunu bilâhare fark ettikleri için mi bilmiyoruz, terfî kararnamesini Resmî Gazete’de yayýnlatmamýþlar. AYÝM Baþkaný bunun üç general açýsýndan ortaya çýkardýðý sonucu, “Terfî bir statüdür. O statüyü, YAÞ kararýyla generaller kazandý. Ama kararname yayýnlanmadýðý için, üç general açýsýndan iþlem gerçekleþemiyor” diye izah edip, sebebini “YAÞ takdir hakkýný kullanýp kararýný vermiþ, ama hükümet uygulamýyor” diye açýklýyor. Sonuçta AYÝM’in kararý, hükümetin tavrýna mukabil, YAÞ’ýn oybirliðiyle aldýðý—Baþbakanla Millî Savunma Bakaný tarafýndan da onaylanan—kararýn uygulanmasý yönünde oluþuyor. Bu durumda hükümet, Balyoz sanýðý iki generalle bir amiral konusunda, önce terfîlerine “evet” deyip sonra açýða alma durumuna düþüyor. Hal böyle olunca da, zihinlerde ister istemez “Acaba Bakan Gönül’ün bu konuda geri durup isteksiz davranmasýnýn altýnda yatan asýl sebep bu çeliþki olabilir mi?” þeklinde bir sual beliriyor. Gerçi Bakanýn baþýndan beri sergilediði duruþ böyle, ancak münhasýran bu hadisede bu tavýr baðlamýnda böyle özel bir durum olabilir mi? Ýki general ve bir amiralle ilgili olarak hükümetin takip ettiði politikaya iliþkin bir baþka bilgi daha mevcut. O da, “üst rütbeye yükseltilmeleri uygun görülmeyen personelin, bulunduklarý rütbeleriyle yeni görevlere vekâleten atanmalarýnýn onay makamlarýnca uygun görüldüðü”ne dair asker kaynaklý açýklama (Taraf, 26.11.10). Bu þekliyle, AYÝM Baþkanýnýn ifade ettiði “Üç generalin de dahil olduðu terfî kararlarý YAÞ’ta oybirliðiyle alýndý” bilgisiyle çeliþen bu haber, acaba terfî kararnamesinin yayýnlanmamasý sonucu ortaya çýkan durumdan sonraki bir “ara aþama”yý mý ifade ediyor; doðrusu bilemiyoruz. Eðer böyle ise, orada da hükümetin bir baþka yanlýþý söz konusu. Ýlk hata, sonradan açýða alacaðý generallerin terfîine “evet” demek; ikincisi, yanlýþ yaptýðýný fark edince kararnameyi neþrettirmemek suretiyle kararýn uygulanmasýný engellemeye çalýþýrken, bu defa da ayný isimlerin, bulunduklarý rütbeleriyle yeni görevlere vekâleten dahi olsa tayin edilmelerine onay vermek. Bilâhare verilen “açýða alma” kararlarý, peþ peþe yapýlan iki hatayý düzeltmeye yetmediði gibi, yeni ve daha çetrefilli problemlere sebep oluyor. Ortaya çýkan tabloda baþka tuhaflýklar da var. Meselâ açýða alýnan üç general hakkýnda YAÞ toplantýsýndan hemen önce çýkarýlan yakalama kararý, bilâhare tutuklamaya dönüþmeden kaldýrýlmýþtý. Bir gün için bile tutuklansalardý, terfîleri kanun gereði otomatikman durdurulacaktý. Keza yine AYÝM Baþkanýnýn “Hükümet bu generalleri emekliye ayýramaz. Onlarýn emekli edilmelerine YAÞ karar verebilir. Hükûmet sadece genelkurmay baþkaný ve kuvvet komutanlarý konusunda yetkilidir” ifadeleri, ayný konudaki bir baþka garabeti daha gözler önüne seriyor. Demek, hükümet genelkurmay baþkanýný deðiþtirebilir, ama onun altýndakilere dokunamaz! Velhasýl, eþeledikçe iþ daha da karýþýyor...

A

SiyahMaviKýrmýzýSarý


4 FARK

Yeni yýl, yeni anayasa

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

HA­BER

2011 anayasa yýlý olsun HAK-ÝÞ GENEL BAÞKANI USLU, 2011 YILINDA SEÇÝMLERÝN YAPILACAÐINI HATIRLATARAK, SÝYASÎ PARTÝLERÝN SEÇÝM BEYANNAMELERÝNDE YENÝ ANAYASA ÝSTEKLERÝNÝ GÖRMEK ÝSTEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ.

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

’u­ge­ri­de­bý­rak­týk­ve­ye­ni­bir­yý­la­gir­dik.­ Te­men­nî­miz,­ ye­ni­ yýl­da­ es­ki­ sý­kýn­tý­lar­la­ kar­þý­laþ­ma­mak.­ Bu­nun­ yo­lu­ da­ bir­ yýl da­ha­bek­le­me­den­he­men,­ye­ni­ve­si­vil­bir­a­na­ya­sa­nýn­ha­zýr­lýk­la­rý­na­baþ­la­mak­tan­ge­çi­yor. Pek­çok­si­vil­top­lum­ku­ru­lu­þu­gi­bi­Hak-Ýþ­Baþ­ka­ný­Sa­lim­Us­lu­da­hak­lý­o­la­rak­bu­ta­le­bi­di­le­ge­ti­rir­ken­þöy­le­de­miþ:­“2011­yý­lý­se­çim­yý­lý­ol­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­yo­ðun­bir­yýl­o­la­cak.­Si­ya­sî­par­ti­le­ri­mi­zin na­sýl­bir­a­na­ya­sa­is­te­dik­le­ri­ko­nu­su­nu­se­çim­be­yan­nâ­me­le­rin­de­gör­mek­is­ti­yo­ruz.­Se­çim­le­rin­ar­dýn­dan­top­la­na­cak­Mec­li­sin­ilk­iþ­o­la­rak­ye­ni­a­na­ya­sa­ko­nu­su­nu­gün­de­mi­ne­al­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz.”­ MAZ­LUM­DER­ Ge­nel­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ Av. Em­rul­lah­Bey­tar­da­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­sý­ta­le­bi­ni­di­le­ge­ti­rir­ken­“Tür­ki­ye­top­lu­mu­nun­yýl­lar­dan­ be­ri­ ýs­rar­la­ ta­lep­ et­ti­ði­ si­vil,­ de­mok­ra­tik­ ve ka­tý­lým­cý­bir­a­na­ya­sa­nýn­Tür­ki­ye­top­lu­mu­nun­var o­lan­ so­run­la­rý­ný­ as­ga­rî­ se­vi­ye­ye­ dü­þe­re­bi­le­ce­ði ka­na­at­ve­ü­mi­di­mi­zi­Tür­ki­ye­ka­mu­o­yu­i­le­bir­kez da­ha­pay­laþ­mak­is­te­riz”­þek­lin­de­ko­nuþ­muþ. El­bet­te,­ ye­ni­ a­na­ya­sa­ i­le­ il­gi­li­ ta­lep­ler­ bun­lar­la sý­nýr­lý­ de­ðil.­ Sa­yý­la­rý­ her­ ge­çen­ gün­ ar­tan­ þe­kil­de bu­ta­lep­ler­di­le­ge­ti­ri­li­yor. Pe­ki,­ “Mev­cut­ 1982­ ‘dar­be­ a­na­ya­sa­sý’­ bi­ze­ ye­ter”­di­yen­var­mý?­Sý­nýr­lý­sa­yý­da­böy­le­dü­þü­nen­ler ol­sa­ bi­le,­ bun­lar­ ‘yok’­ hük­mün­de­dir.­ Çün­kü­ bu­gün­ i­ti­ba­rýy­la­ dar­be­ a­na­ya­sa­sý­na­ sa­hip­ çý­kan­lar bi­le­bir­dö­nem­bu­a­na­ya­sa­nýn­de­ðiþ­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­miþ­ler­dir.­Þim­di­i­se­söz­ko­nu­su­de­ði­þik­li­ðin­ar­zu­ve­is­ti­ka­met­le­ri­doð­ru­lu­tu­sun­da­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­tah­min­et­tik­le­ri­i­çin­‘i­na­dý­na’­a­na­ya­sa­de­ði­þik­li­ði­ne­kar­þý­çý­ký­yor­lar... Tür­ki­ye’nin­mev­cut­a­na­ya­sa­i­le­yo­lu­na­de­vam­e­de­me­ye­ce­ði­çok­a­çýk.­Ne­re­si­tu­tul­sa­el­de­ka­lan­bir a­na­ya­sa­i­le­‘Bü­yük­Tür­ki­ye’ye­u­luþ­mak­müm­kün de­ðil.­1982­dar­be­si­nin­he­di­ye­si­o­lan­bu­a­na­ya­sa de­ðiþ­me­si­ne­de­ði­þe­cek­de,­bu­de­ði­þik­li­ðin­ih­ti­ya­cý kar­þý­la­ya­cak­se­vi­ye­de,­si­vil,­de­mok­rat­ve­ke­sin­lik­le gi­de­ni­a­rat­ma­yan­bir­a­na­ya­sa­ol­ma­sý­lâ­zým.­Yok­sa sa­de­ce­de­ðiþ­tir­miþ­ol­mak­i­çin­ye­ni­a­na­ya­sa­ya­pýl­ma­ma­lý.­Hiç­kim­se­‘gi­de­ni­a­ra­ta­cak’­muh­te­mel­ye­ni­bir­a­na­ya­sa­yý­ö­nü­mü­ze­ko­ya­rak,­“A­lýn­si­ze­ye­ni a­na­ya­sa.­Bun­dan­son­ra­da­da­ha­faz­la­hür­ri­yet­is­te­me­yin”­de­me­yi­dü­þün­me­sin.­E­ðer­‘gi­de­ni­a­ra­tan’ bir­a­na­ya­sa­yap­ma­yý­dü­þü­nen­ler­var­sa,­þim­di­den o­na­da­i­ti­raz­e­di­le­ce­ði­ni­bil­me­li. Ý­sim­le­rin­ ve­ re­sim­le­rin­ de­ðiþ­me­siy­le­ ha­ki­ka­tin de­ðiþ­me­ye­ce­ði­ni­ bil­me­li­yiz.­ Hür­ri­yet­le­ri­ ký­sýt­la­yan­ muh­te­mel­ bir­ a­na­ya­sa­ya­ her­kes­ i­ti­raz­ e­der. Bu­ ba­kým­dan­ ‘ye­ni­ a­na­ya­sa’­ ta­le­bi­ni­ di­le­ ge­ti­rir­ken­ mut­lak­ sû­ret­te­ ‘gi­de­ni­ a­rat­ma­ya­cak,­ Tür­ki­ye’nin­ ih­ti­yaç­la­rý­ný­ kar­þý­la­yan,­ hür,­ â­dil­ ve­ de­mok­rat­bir­a­na­ya­sa’­de­me­yi­sür­dür­me­li­yiz. 2011­yý­lý­se­çim­yý­lý­ol­ma­sý­ba­ký­mýn­dan­mut­la­ka ye­ni­ a­na­ya­sa­ gün­de­me­ ge­le­cek­tir­ ve­ gel­me­li­ de. Si­ya­sî­par­ti­ler­bu­ko­nu­da­ki­dü­þün­ce­le­ri­ni­mil­le­te an­lat­ma­lý,­ ‘tas­lak’­ a­na­ya­sa­la­rý­ný­ a­çýk­la­ma­lý­dýr.­ Ki, se­çim­dö­ne­min­de­ya­pý­lan­tar­týþ­ma­lar­la­ye­ni­a­na­ya­sa­ þe­kil­len­sin,­ mil­let­ de­ bu­na­ gö­re­ ka­na­at­ be­lirt­miþ­ ol­sun.­ Ö­nü­müz­de­ki­ se­çim­ler­de­ ya­pý­la­cak o­lan­ tar­týþ­ma­lar,­ bir­ ba­ký­ma­ ye­ni­ a­na­ya­sa­nýn muh­te­vâ­sý­ný­da­þe­kil­len­dir­me­li.­‘Ye­ni­a­na­ya­sa­is­ti­yo­ruz’­ de­yip­ muh­te­vâ­sýn­dan­ bah­set­me­mek­ ha­van­da­su­döv­mek­an­la­mý­na­ge­lir. Ýn­þâ­al­lah­a­dým­at­tý­ðý­mýz­2011­yý­lýn­da­‘dar­be­a­na­ya­sa­sý’ný­da­ta­ri­hin­raf­la­rý­na­kal­dýr­mak­na­sip­o­lur!

2010

Deðerli kâðýtlara yýlbaþý zammý geldi nDEÐERLÝ kâ­ðýt­ be­del­le­ri,­ bugünden­ i­ti­ba­ren­ ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­yüz­de­6,45-8,7­o­ra­nýn­da­ar­tý­rýl­dý. Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­nýn,­ ‘’De­ðer­li­ Kâ­ðýt­lar­ Ka­nu­nu Ge­nel­Teb­li­ði’’­Res­mî­Ga­ze­te’nin­bu­gün­kü­sa­yý­sýn­da­ ya­yým­lan­dý.­ Bu­na­ gö­re,­ pa­sa­port­lar­ i­çin­ 50­ li­ra o­lan­de­ðer­li­kâ­ðýt­be­de­li,­yüz­de­8’lik­ar­týþ­la­54­li­ra­ya­ yük­sel­di.­ Sü­rü­cü­ bel­ge­le­ri­ i­çin­ ö­de­ne­cek­ be­del 62­ li­ra­dan­ 67­ li­ra­ya,­ nü­fus­ cüz­dan­la­rý­ i­çin­ ö­de­ne­cek­be­del­i­se­4­li­ra­dan­4­li­ra­60­ku­ru­þa­yük­sel­til­di. Bu­ yýl­ 5­ li­ra­ o­lan­ no­ter­ ka­ðýt­la­rý­ i­çin­ 2011’de­ 5,40 li­ra,­3,10­li­ra­o­lan­ban­ka­çek­le­ri­(her­bir­çek­yap­ra­ðý) i­çin­de­3,30­li­ra­ö­de­ne­cek.­­Ankara / aa

FATÝH KARAGÖZ ANKARA HAK-ÝÞ Kon­fe­de­ras­yo­nu­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sa­lim­Us­lu, mil­let­ve­ki­li­se­çim­le­ri­nin­ya­pý­la­ca­ðý­2011’in,­ye­ni­a­na­ya­sa­ko­nu­sun­da­ö­nem­li­bir­fýr­sat sun­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­si­ya­sî­par­ti­le­rin­na­sýl­bir­a­na­ya­sa­is­te­dik­le­ri ko­nu­su­nu­se­çim­be­yan­na­me­le­rin­de­gör­mek­is­te­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Us­lu,­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­sýn­da,­2010’un­baþ­ta­halk­oy­la­ma­sý­ve­de­mok­ra­tik­leþ­me tar­týþ­ma­la­rý­ol­mak­ü­ze­re­yo­ðun­bir gün­dem­le­ge­çi­ril­di­ði­ni­be­lirt­ti.­2011’in de­se­çim­yý­lý­ol­ma­sý­ne­de­niy­le­yo­ðun gün­de­mi­o­lan­bir­yýl­o­la­ca­ðý­nýn­al­tý­ný­çi­zen­Us­lu,­þun­la­rý­kay­det­ti:­’’Kon­fe­de­ras­yon­o­la­rak­Tür­ki­ye’nin­de­ðiþ­me­si­ni­ve­dö­nüþ­me­si­ni­is­ti­yo­ruz.­Bu­ne­den­le­a­na­ya­sa de­ði­þik­lik­le­ri­ni­ö­nem­si­yo­ruz,­an­cak­ya­pý­lan de­ði­þik­lik­le­ri­ye­ter­li­gör­mü­yo­ruz.­Se­çim­le­rin­ya­pý­la­ca­ðý­2011­yý­lý­i­se­ye­ni­a­na­ya­sa­ko­nu­sun­da­ö­nem­li­bir

fýr­sat­sun­mak­ta­dýr.­Bu­ne­den­le­si­ya­sî­par­ti­le­ri­mi­zin na­sýl­bir­a­na­ya­sa­is­te­dik­le­ri­ko­nu­su­nu­se­çim­be­yan­na­me­le­rin­de­gör­mek­is­ti­yo­ruz.’’­Se­çim­le­rin­ar­dýn­dan top­la­na­cak­Mec­li­sin­de­ilk­iþ­o­la­rak­ye­ni­a­na­ya­sa­ko­nu­su­nu­gün­de­mi­ne­al­ma­sý­ný­ve­2011­yý­lý­nýn­da­ha­i­yi­ve­i­le­ri­bir­si­vil­a­na­ya­ta­le­bi­nin­ger­çek­leþ­ti­ði­yýl­ol­ma­sý­ný­di­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Us­lu,­2011’de­baþ­ta­ka­yýt dý­þý­e­ko­no­mi­ve­iþ­siz­lik­ol­mak­ü­ze­re, yok­sul­luk­la­mü­ca­de­le­de­da­ha­i­yi­me­sa­fe­a­lýn­ma­sý,­her­ke­si­kap­sa­yan­sos­yal­ko­ru­ma­nýn­ge­liþ­ti­ri­le­rek­ge­lir­a­da­let­siz­li­ði­nin­gi­de­ril­me­si,­te­mel hak­ve­öz­gür­lük­le­rin­ge­niþ­le­til­me­si­gi­bi­ya­pý­sal­re­form­la­rýn­ha­re­ke­te­ge­çi­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni be­lirt­ti.­Us­lu,­‘’Ye­ni­yýl­da­u­mut­la­rý­mýz­güç­len­di­ril­me­li,­ken­di­mi­ze­gü­ven­me­li,­top­lum­mo­ti­ve­e­dil­me­li­ve­bü­yük­he­def­ler­pe­þin­de­koþ­ma­lý­yýz’’­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lun­du.­Us­lu,­a­çýk­la­ma­sýn­da,­baþ­ta­kon­fe­de­ras­yon­ü­ye­le­ri­ol­mak­ü­ze­re tüm­va­tan­daþ­la­rýn­ye­ni­yý­lý­ný­kut­la­dý­ðý­ný­da­bil­dir­di.­

DEMOKRATÝK VE KATILIMCI BÝR ANAYASA YAPILMASI ÞART MAZLUMDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Emrullah Beytar, yeni bir anayasa yapýmýna iliþkin yaptýðý açýklamada,”Türkiye toplumunun yýllardan beri ýsrarla talep ettiði sivil, demokratik ve katýlýmcý bir anayasanýn Türkiye toplumunun var olan sorunlarýný asgarî seviyeye düþerebileceði kanaat ve ümidimizi Türkiye kamuoyu ile bir kez daha paylaþmak isteriz” dedi. Emrullah Beytar, yaptýðý açýklamara þu görüþleri dile getirdi: ”21 yüzyýlda hukuk devletinde her türden bir hak arayýþý sonrasýnda ortaya çýkan tablonun sýradan bir olay olarak deðerlendirilmesi ve adeta sorumlularýnýn cezalandýrýlmamasý, bu ülkede çok büyük bir kitleyi hem maðdur etmekte, hem de insanlarýn devlete ve hukuka olan inancýný zedelemektedir. Kamu otoritesinin kullanýlmasýnda siyasi gücü kullananlarýn ayný zamanda sorumluluklarý hatýrlatýlmalý, bu konuda ortaya çýkan çirkin tablolarýn sorumlularýndan hesap sorulabilmelidir. Dünyanýn hiçbir uygar ülkesinde, baþbakanlar kendi kamu güvenlik gücünün kefili olmazlar, ortaya çýkan olumsuzlarýn bir tarafý psikolojisi ile olaylara yaklaþmazlar. Çünkü siyasi iktidar bir icracý güç olarak, hukuktan ve demokrasiden yana aldýðý erki kullanýr ve uygulamalarý ile birlikte, yurttaþlarýn vicdanýnda yargýlanýr. Bu noktada daha fazla yürekleri yaralayan ve vicdanlarda derin iz býrakan, hukuk dýþý uygulamalardan vazgeçilmeli, bizleri 28 þubat dönemindeki polis devleti anlayýþýna yakýnlaþtýran bu tür uygulamalar cezasýz kalmamalýdýr. Türkiye top lumunun yýllardan beri ýsrarla talep ettiði sivil, demokratik ve katýlýmcý bir anayasanýn Türkiye toplumunun var olan sorunlarýný asgari seviyeye düþerebileceði kanaat ve ümidimizi Türkiye kamuoyu ile bir kez daha paylaþmak isteriz.” Ýstanbul / Yeni Asya

2011’de ekonomi yavaþ büyüyecek n ULUSLARARASI Pa­ra­Fo­nu­(IMF)­ baþ­e­ko­no­mis­ti­O­li­vi­er­Blanc­hard,­ge­liþ­miþ­e­ko­no­mi­le­rin­2011­yý­lýn­da­ya­vaþ­bü­yü­ye­ce­ði­ni,­ge­liþ­mek­te o­lan­ül­ke­le­rin­i­se­kü­re­sel­e­ko­no­mik­bü­yü­me­nin i­ti­ci­gü­cü­o­la­ca­ðý­ný­be­lir­te­rek,­ö­nü­müz­de­ki­yýl­da­da­dün­ya­da­i­ki­fark­lý­hýz­da­e­ko­no­mik­to­par­lan­ma­nýn­söz­ko­nu­su­o­la­ca­ðý­ný­vur­gu­la­dý. Blanc­hard,­Fon’un­in­ter­net­der­gi­si­IMF­Sur­vey’de­yer­a­lan­söy­le­þi­sin­de,­ge­le­cek­yý­la­i­liþ­kin he­def­le­re­de­ði­ne­rek,­ül­ke­le­rin­2011’de­kur­la­rýn da­ha­ser­best­çe­dü­zen­len­me­le­ri­ne­im­kan­sað­la­ya­rak­e­ko­no­mi­le­ri­ni­den­ge­de­tut­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­et­ti.­Ül­ke­ler­i­çin­borç­la­rý­ný­kon­trol al­týn­da­tu­ta­cak­ted­bir­ler­al­ma­la­rý­nýn­ha­ya­tî­ö­nem­ta­þý­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ken­Blanc­hard,­kü­re­sel ye­ni­den­den­ge­le­me­ol­mak­sý­zýn­sað­lam­bir­to­par­lan­ma­nýn­o­la­ma­ya­ca­ðý­nýn­al­tý­ný­çiz­di.­IMF Baþ­E­ko­no­mis­ti­Blanc­hard,­ABD­gi­bi­e­ko­no­mik bü­yü­me­le­ri­tü­ke­tim­har­ca­ma­la­rý­na­da­ya­lý­ül­ke­le­re­da­ha­faz­la­ya­tý­rým­ve­ta­sar­ruf­çað­rý­sýn­da bu­lu­na­rak,­Çin­gi­bi­e­ko­no­mi­si­ih­ra­ca­ta­da­ya­lý ül­ke­le­re­i­se­iç­tü­ke­tim­le­ri­ni­teþ­vik­et­me­le­ri­ko­nu­sun­da­tav­si­ye­de­bu­lun­du.­O­li­vi­er­Blanc­hard, ba­zý­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­nin­ar­tan­ka­mu­borç­la­rýy­la mü­ca­de­le­et­mek­i­çin­AB­ve­IMF’den­yar­dým ta­le­bin­de­bu­lun­mak­tan­çe­kin­me­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­kay­de­tti.­­Washington / aa

Bakandan zam savunmasý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, beraberindeki heyetle Diyarbakýr surlarýnýn bir burcu olan ‘’Keçi Burcu’’nda incelemelerde bulundu. FOTOÐRAF: AA

Farklýlýklarýmýz tehlike deðil CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül,­her­ke­sin­bir­bi­ri­ni­sev­me­si,­say­ma­sý­ve­el­bir­li­ði­i­çin­de­si­ner­ji­o­luþ­tur­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni,­ak­si hal­de­za­ma­nýn­bo­þa­ge­çe­ce­ði­ni­be­lir­te­rek, ‘’He­pi­miz­ye­te­ri­ka­dar­tec­rü­be­e­din­dik, ders­ler­al­dýk­o­nun­i­çin­lü­zum­suz,­ge­rek­siz, Tür­ki­ye’ye­ya­kýþ­ma­yan,­bi­zim­mil­le­ti­mi­ze ya­kýþ­ma­yan­­yol­la­ra­as­la­sap­ma­ya­lým,­o söy­lem­le­re­as­la­gir­me­ye­lim­ve­he­pi­miz­bir­li­ði­mi­zi,­be­ra­ber­li­ði­mi­zi,­kar­deþ­li­ði­mi­zi­pe­kiþ­ti­re­lim’’­de­di.­­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­Dic­le­Ü­ni­ver­si­te­si­ni­zi­ya­re­ti­nin­ar­dýn­dan­Di­yar­ba­kýr­Va­li­li­ðin­ce­Þa­to­park’ta­dü­zen­le­nen­ak­þam­ye­me­ðin­de­ya­tý­rým­cý­iþ­a­dam­la­rý­na­pla­ket­ver­di.­Gül,­bu­ra­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­Cum­hur­baþ­ka­ný­ol­duk­tan­son­ra Di­yar­ba­kýr’ý­i­kin­ci­de­fa­zi­ya­ret­et­ti­ði­ni,­ilk zi­ya­re­ti­kap­sa­mýn­da­bir­kaç­il­de­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­du­ðu­nu­an­cak­bu­zi­ya­ret­te­Di­yar­ba­kýr’da­et­raf­lý­ca­in­ce­le­me­ler­de­bu­lun­ma­ve­ken­ti­gör­me­fýr­sa­tý­ný­ya­ka­la­dý­ðý­ný söy­le­di.­Fark­lý­lýk­la­rýn­Tür­ki­ye’nin­zen­gin­-

lik­le­ri­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­‘’Fark­lý­lýk­la­rý­mý­zý­bir­teh­li­ke,­yan­lýþ­gi­bi­gör­me­ye­baþ­lar­sak­e­sas­sý­kýn­tý­o­za­man­do­ðar’’­de­di.­‘’Biz­ler­he­pi­miz­bü­yük bir­mil­le­tin,­bir­mil­le­tin­men­sup­la­rý­yýz.­Bü­yük­mil­let­o­lun­ca­bü­yük­mil­le­tin­i­çe­ri­sin­de ta­bii­ki­far­ký­lýk­lar­o­la­cak­týr’’­di­yen­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül,­bu­fark­lý­lýk­lar­zen­gin­lik­o­la­rak­gö­rül­dü­ðün­de­mil­le­tin­ta­ma­mý­nýn zen­gin­o­la­ca­ðý­ný,­bu­göz­le­ba­kýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­­Gül,­ya­pý­cý­göz­le­ba­kýl­dý­ðýn­da,­o­lay­lar­ya­pý­cý­þe­kil­de­de­ðer­len­di­ril­di­ðin­de,­e­leþ­ti­ri­le­rin­ya­pý­cý­cüm­le­ler­le­ya­pýl­ma­sý ha­lin­de­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­nün­ko­lay­la­þa­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Tür­ki­ye’nin­her­böl­ge­sin­den­her­ke­sin­bir­yer­le­re­gel­di­ði­ni,­cum­hur­baþ­ka­ný,­baþ­ba­kan,­ba­kan,­mil­let­ve­ki­li­o­la­bil­di­ði­ni­be­lir­ten­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül, Tür­ki­ye’nin­hiç­bir­so­ru­nu­nun­gör­mez­lik­ten­ge­li­ne­me­ye­ce­ði­ni,­yan­lýþ­la­rýn,­nok­san­la­rýn­geç­miþ­te­ki­ha­ta­la­rýn­gö­rü­le­rek­çö­züm­le­ne­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Diyarbakýr / aa

DÝYARBAKIR TÜRKÜSÜNÜ SESLENDÝRDÝ GÜL, Diyarbakýr’ýn adeta bir açýk hava müzesi niteliði taþýdýðýný, tarihî Diyarbakýr surlarýný Cumhurbaþkanlýðýnýn himayesi altýna alacaklarýný bildirdi. Cumhurbaþkaný Gül, Diyarbakýr’da kaldýðý Dedeman Otelinde sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. Toplantý, basýna kapalý gerçekleþtirildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, daha sonra Gazi Köþkünde incelemelerde bulundu. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehdi Eker ile Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri Mustafa Ýsen’in de yer aldýðý ziyarette, Gül ve beraberindekiler Gazi Köþkünün balkonuna çýktý. Bu sýrada Türk Halk Müziði sanatçýsý Bedri Ayseli, Köþk’ün balkonundan ‘’Suzan Suzi’’ adlý Diyarbakýr türküsünü seslendirdi. Gül, daha sonra Diyarbakýr surlarýnýn bir burcu olan ‘’Keçi Burcu’’nda incelemelerde bulundu.

Memurlar Erdoðan’dan adalet istedi Konu: Küreselleþme Sürecince Milliyetçilik Algýsýnýn Deðiþimi Konuþmacý: Dr. Osman Özkul Tarih: 2 Ocak 2011, Pazar Saat: 14.00-16.00 Yer: Risale-i Nur Enstitüsü Seminer Salonu Vefa, Cemal Yener Tosyalý Cd., No: 117, Süleymaniye/ÝSTANBUL

DEMOKRAT E­ði­tim­ci­ler­ Sen­di­ka­sý­ (DES) Ge­nel­Baþ­ka­ný­Gür­kan­Av­cý,­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’a­gön­der­di­ði­mek­tup­ta,­ me­mur­lar­ a­ra­sýn­da­ yýl­lar­dýr­ de­vam­ e­den­üc­ret­a­da­let­siz­li­ði­nin­dü­zel­til­me­si­ni­is­te­di.­DES­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Av­cý­yap­tý­ðý­ya­zý­lý a­çýk­la­ma­da,­ ­ mek­tup­ta,­ ‘’2006­ yý­lýn­da­ ‘e­þit i­þe­ e­þit­ üc­ret’­ va­a­diy­le­ yak­la­þýk­ 1­ mil­yon 300­bin­me­mu­ra,­450­TL’lik­den­ge­taz­mi­-

na­tý­ö­den­me­si­nin­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý­ðý­ný­ve­bu­nun­136­TL’si­nin­ve­ril­me­si­nin­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ et­ti.­ An­cak­ da­ha­ son­ra­ ka­lan 314­ TL’yi­ ö­de­me­ ta­ah­hü­dün­den­ vaz­ge­çil­di­ði­ni­ve­‘’ka­mu­da­üc­ret­den­ge­si’’­a­dýy­la­ye­ni­ bir­ ek­ ö­de­me­ pla­ný­ ge­ti­ril­di­ði­ni­ an­la­tan Av­cý,­ yet­ki­nin­ Ba­kan­lar­ Ku­ru­lu’na­ ve­ri­le­rek­ sü­re­nin­ 2011­ yý­lý­na­ ka­dar­ u­za­týl­dý­ðý­ný be­lirt­ti.­ Pek­ çok­ me­mu­run­ yük­sek­ üc­ret

ve­ren­ka­mu­ku­rum­la­rý­na­geç­mek­i­çin­si­ya­sî­ve­bü­rok­ra­tik­mer­kez­le­ri­a­þýn­dýr­dý­ðý­ný­ve bu­ du­ru­ma­ bi­ran­ ön­ce­ son­ ve­ril­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ kay­de­den­ Av­cý,­ A­na­ya­sa’nýn­ il­gi­li mad­de­le­riy­le­ça­lý­þan­la­rýn­yap­týk­la­rý­i­þe­uy­gun­a­da­let­li­bir­üc­ret­el­de­et­me­le­ri­ve­di­ðer sos­yal­ yar­dým­la­rýn­dan­ ya­rar­lan­ma­la­rý­ i­çin dev­le­tin­ ge­rek­li­ ted­bir­le­ri­ a­la­ca­ðý­nýn­ hük­me­bað­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­­Ankara / aa

nMALÝYE Ba­ka­ný­Meh­met­Þim­þek,­a­kar­ya­kýt­ü­rün­le­rin­de­ki­fi­yat­ar­tý­þý­nýn­ta­ma­men­ham­pet­rol fi­yat­la­rý­i­le­kur­ar­tý­þýn­dan­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Ver­gi­bo­yu­tuy­la­bu­yýl­a­kar­ya­kýt­ü­rün­le­ri­ne­1­ku­ruþ­luk­zam­yap­ma­dýk.­2011’de­de­1­ku­ruþ­luk­zam­ya­pýl­ma­ya­cak.­E­li­miz­den­ge­lir­se­bu sü­re­ci­de­vam­et­tir­mek­is­ti­yo­ruz’’­de­di.­Ma­li­ye Ba­ka­ný­Þim­þek,­CNN­Türk’te­ka­týl­dý­ðý­prog­ram­da,­Tür­ki­ye’de­a­kar­ya­kýt­ü­rün­le­ri­ü­ze­rin­de­ki ver­gi­yü­kü­nün­yük­sek­ol­du­ðu­gö­rü­þü­ne­ken­di­si­nin­de­ka­týl­dý­ðý­söy­le­di.­An­cak­son­1­yýl­dýr­ver­gi­bo­yu­tuy­la­ben­zi­ne­1­ku­ruþ­luk­zam­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­kay­de­den­Þim­þek,­2011’de­de­ver­gi­ler­de ar­týþ­ön­gö­rül­me­di­ði­ni­yi­ne­le­di.­Ben­zin­ve­mo­to­rin­de­ki­ver­gi­yü­kü­nün­e­fek­tif­o­la­rak­dü­þe­ce­ði­ni i­fa­de­e­den­Ma­li­ye­Ba­ka­ný,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Þu­an i­ti­ba­riy­le­yüz­de­64,8­ci­va­rýn­da­bir­ver­gi­yü­kü­söz ko­nu­su.­2002­yý­lýn­da­bu­o­ran­yüz­de­70,3­dü­ze­yin­dey­di.­2002’de­100­li­ra­lýk­ben­zin­al­say­dý­nýz, bu­nun­70­li­ra­sý­Ha­zi­ne­ye­ge­li­yor­du.­Bu­gün­yi­ne 100­li­ra­lýk­ben­zin­al­dý­ðý­nýz­da­65­li­ra­sý­Ha­zi­ne­ye­ge­li­yor.­Tür­ki­ye­i­le­be­ra­ber­pet­rol­it­hal­et­mek­zo­run­da­ka­lan­ül­ke­le­rin­a­kar­ya­kýt­ü­rün­le­ri­nin­ver­gi­yü­kü mo­to­rin­de­yüz­de­50-55­a­ra­sýn­da,­ben­zin­de­yüz­de 60’lar­ci­va­rýn­da.­Ham­pet­rol,­2002­yý­lý­nýn­son­gü­nün­de­28­do­lar­dý.­Bu­gün­90­do­la­rý­aþ­mýþ­du­rum­da.­U­lus­la­ra­ra­sý­pet­rol­fi­yat­la­rý­bu­ra­da­çok­ö­nem­li ve­ma­a­le­sef­o­ra­da­a­ley­hi­mi­ze­bir­ge­liþ­me­var.­Son gün­ler­de­ki­tar­týþ­ma­nýn­kay­na­ðý­bu." Ankara / aa

Ýthalat büyümeye engel n BURSA Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý­(BTSO) Yö­ne­tim­Ku­ru­lu­Baþ­ka­ný­Ce­lal­Sön­mez,­Tür­ki­ye’nin,­dý­þa­rý­ya­sat­tý­ðý­ma­lýn­ne­re­dey­se­i­ki ka­tý­it­ha­lat­yap­tý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’E­ðer­dýþ­ti­ca­re­t in­bü­y ü­m e­ü­z e­r in­d e­k i­et­k i­s i­bu­ka­d ar men­fi­ol­ma­say­dý,­Tür­ki­ye­bu­yý­lý­re­kor­bir­bü­yü­me­o­ra­nýy­la­ta­mam­la­ya­bi­lir­di’’­de­di.­Sön­mez,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­2010­yý­lý­nýn ka­sým­a­yý­i­ti­ba­riy­le­ge­çen­11­ay­da­ih­ra­ca­týn yüz­de­10,9­ar­týþ­la­102­mil­yar­do­lar­ol­du­ðu­nu, bu­na­kar­þý­lýk­it­ha­la­týn­yüz­de­31­ar­týþ­la­165 mil­yar­do­la­rý­bul­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Dýþ­ti­ca­ret­a­çý­ðý­nýn­ge­çen­yý­la­gö­re­yüz­de­85,7­ar­týþ­la­62,8 mil­yar­do­la­ra­çýk­tý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ken­Sön­mez, ‘’Ýh­ra­ca­týn­it­ha­la­tý­kar­þý­la­ma­o­ra­ný­yüz­de 62’ye­in­di.­Dý­þa­rý­ya­sat­tý­ðý­mýz­ma­lýn­ne­re­dey­se­i­ki­ka­tý­it­ha­lat­yap­týk’’­de­di.­­Bursa / aa


5

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

HABER ANKARA

BAÞKENT YAZILARI

Vâhim tablo (1) nu­o­lu­yor.­sa­yý­sý­git­tik­çe­ço­ða­lý­yor.­“Sa­nal­tu­zak”­pa­za­rý­nýn­bü­yük­lü­ðü­ve­kâ­rý,­if­sad­i­þi­ni ya­ban­ya­ban­cý­þir­ket­le­rin­iþ­ta­hý­ný­ka­bar­tý­CEVHER ÝLHAN yor… cevher@yeniasya.com.tr En­va­hi­mi,­“mu­hâ­fa­za­kâr”­o­la­rak­lan­se­e­di­len­çev­re­le­rin­bu­he­yû­la­nýn­pe­þi­ne­düþ­me­si. Be­di­üz­za­man’ýn­tâ­bi­riy­le,­en­“maz­but”­â­i­le­le­rin­bi­le­“ço­cuk­lar­ve­ser­se­ri­ler­gi­bi­câ­zi­be­dâr, ür­ki­ye­ye­ni­yý­la­ür­kü­tü­cü­bir­tab­loy­la­gi­se­fî­hâ­ne­ve­sar­ho­þâ­ne­þâ­þa­a­lý­eð­len­ce­nin­câ­zi­ri­yor.­Ah­lâ­kî­de­je­ne­ras­yon­sa­de­ce­“yýl­be­si”ne­ka­pýl­ma­sý… ba­þý­çe­ki­liþ­le­ri”yle,­dev­let­e­liy­le­“pi­yan­Sað­lýk­Ba­kan­lý­ðý­bir­tek­si­ga­ra­pe­þi­ne­düþ­go”­ve­“to­to-lo­to­þans­ve­ta­lih­o­yun­la­rý­ve­ku­müþ,­a­ma­de­je­ne­ras­yon,­si­ga­ra­yý­çok­tan­geç­ma­rýy­la­sý­nýr­lý­de­ðil.­Te­le­viz­yon­ve­in­ter­ne­tin miþ.­O­kul­lar­da­a­larm­zil­le­ri­ça­lý­yor.­Kö­tü­mad­â­i­le­yi,­genç­le­ri­ve­ço­cuk­la­rý­he­def­a­lan,­top­lu­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­il­ko­kul­se­vi­ye­si­ne­ka­dar­düþ­müþ. mu­felç­e­den­tah­ri­bat­gün­geç­tik­çe­ar­tý­yor.­ Ýç­ki­ve­al­kol­tü­ke­ti­mi­bu­sý­ra­la­ra­ka­dar­da­yan­RAPORLAR ÜRKÜTÜCÜ… Rek­lâm­la­ra­ka­dar­her­fýr­sat­ta­müs­teh­cen­gö­Ger­çek­þu­ki­“sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri”yle mýþ.­Se­fih­kit­le­ler­mey­da­na­gel­miþ… rün­tü­le­ri,­a­çýk-sa­çýk­lý­ðý­ön­plâ­na­çý­ka­ran­ve­mil­BM’nin­2010­Dün­ya­U­yuþ­tu­ru­cu­Ra­po­le­tin­mâ­ne­vî­kül­tür­ya­pý­sýy­la,­â­i­le­mah­re­mi­ye­- in­ter­net­a­ðý,­ah­lâ­kî­de­ðer­le­ri­çü­rü­ten,­in­san­la­tiy­le­u­yuþ­ma­yan­gö­rün­tü­ler,­çar­pýk­i­liþ­ki­ler­ön rý­güç­süz­leþ­ti­rip­yal­nýz­laþ­tý­ran,­et­ki­li­ve­a­cý­- ru’na­gö­re,­ge­liþ­mek­te­o­lan­ül­ke­ler­de­u­ya­rý­cý­plâ­na­çý­ka­rý­lý­yor.­Kör­pe­zi­hin­ler­ze­hir­le­ni­yor. ma­sýz­men­fa­at­sa­vaþ­lar­la­bir­bi­ri­ne­dü­þü­rüp lar­ve­re­çe­te­li­i­lâç­lar­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­u­yuþ­düþ­man­e­den­ye­ni­mo­dern­fe­lâ­ket.­Bu­fe­lâ­- tu­ru­cu­mad­de­kul­la­ný­mýn­da­ar­týþ­var.­Bu­na Ço­cuk­la­rýn­psi­ko­lo­jik­ge­li­þim­le­ri­bo­zu­lu­yor.­ Film­le­rin­de­ki­ah­lâk­dý­þý­lý­ðý,­þid­de­ti,­yý­ký­cý ket­ten­en­faz­la­þef­kat­ve­mer­ha­me­te­muh­taç pa­ra­lel­o­la­rak­týp­ký­si­ga­ra­gi­bi,­Tür­ki­ye’de­u­ya­yýn­la­rý­ön­le­me­de­ba­þa­rý­sýz­lý­ðý­â­de­ta­i­ti­raf­e­- ço­cuk­lar,­genç­ler­et­ki­le­ni­yor.­Â­i­le­de­ðer­le­ri yuþ­tu­ru­cu­kul­la­ný­mý­nýn­yaþ­sý­ný­rý­her­ge­çen gün­dü­þüp­di­be­vur­ma­sý,­ol­duk­ça­çar­pý­cý. den­RTÜK,­“i­le­ti­þim­mer­ke­zi”ne­ge­len­di­zi­ve ze­de­le­ni­yor… Ak­si­yon­der­gi­si­nin­a­raþ­týr­ma­sýn­da,­Tür­ki­Bir­tek­Ba­kýr­köy­Ad­li­ye­si­Ço­cuk­Mah­ke­rek­lâm­lar­da­ki­þid­det,­si­ga­ra­ve­al­kol­gö­rün­tü­ye’de­her­ay­15­bin,­yýl­da­180­bin­â­i­le­nin­bo­- me­si’nde­bir­haf­ta­da­gö­rü­len­700­dâ­vâ­dan le­ri­þi­kâ­yet­le­ri­top­la­mak­la­ka­lý­yor.­­ Ra­por­la­ra­gö­re,­ku­mar­ba­ðým­lý­la­rý­nýn­dört­- þan­ma­sý,­mu­hâ­fa­za­kâr­çev­re­ler­de­bi­le­bo­þan­- 250’si­nin­u­yuþ­tu­ru­cu­mad­de­kul­la­ný­mýy­la­il­te­ü­çü­sa­nal­or­tam­da­ku­mar­oy­nu­yor.­Mil­- ma­o­ra­ný­nýn­yüz­de­40’la­ra­var­ma­sý;­ve­bu­nun gi­li­ol­ma­sý,­kor­kunç­ger­çe­ði­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor. yon­lar­ca­genç­ve­ço­cuk­bir­“týk­la­ma”­i­le­ko­- bü­yük­bir­kýs­mýn­da­te­le­viz­yon­ya­yýn­la­rýn­da­ki Li­se­ler­de­yay­gýn­la­þan­“be­yaz­ze­hir”le­ta­nýþ­ma lay­ca­sa­nal­ku­mar­ha­ne­le­rin­ka­pý­sýn­dan­gi­re­- ni­kâh­sýz­be­ra­ber­lik­le­rin­ö­vül­me­si,­in­ter­net­ve ya­þý­nýn­14’e­düþ­tü­ðü­be­lir­ti­li­yor… bi­li­yor.­Ön­ce­be­da­va­ku­ma­ra­a­lýþ­tý­rý­lan­lar, söz­de­“sos­yal­pay­la­þým”­si­te­ler­le­te­tik­len­me­si, BATAKLIÐI KURUTMAK… bir­kaç­se­ans­son­ra­“pa­ra­lý­ku­mar”ýn­pen­çe­si­- va­zi­ye­ti­or­ta­ya­çý­ka­rý­yor.­ Ke­za­Ýs­tan­bul­Mil­lî­E­ði­tim­Mü­dür­lü­ðü’nün Her­gün­ye­ni­le­ri­ek­le­nen­ço­ðu­yurt­dý­þý­kay­ne­dü­þü­yor.­Ru­let­ve­po­ker­gi­bi­o­yun­la­rý­oy­na­ya­bi­li­yor;­fut­bol,­bas­ket­bol,­at­ya­rý­þý,­boks nak­lý­por­no,­ba­his­ve­ku­mar­si­te­le­ri­nin­ze­bû­- Em­ni­yet­Nar­ko­tik­Suç­lar­la­Mü­ca­de­le­Þu­be­-

T

Ýþgüzar Avukat'týn suç duyurusuna tepki n ANKARA Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­Sa­id­Nur­sî’nin­ha­ya­tý­ný­an­la­tan­“Hür­A­dam” fil­mi­hak­kýn­da­he­nüz­si­ne­ma­lar­da­gös­te­ri­me­baþ­la­ma­dan­so­ruþ­tur­ma­baþ­lat­tý. An­ka­ra­Ba­ro­su­a­vu­kat­la­rýn­dan­Ö­mer­E­diz­Yo­ruz’un­suç­du­yu­ru­su­di­lek­çe­sin­de, yö­net­men­ve­ya­pým­cý­Meh­met­Tan­rý­se­ver,­se­na­rist­ler­Ah­met­Çe­tin,­Meh­met­U­yar­i­le­Fe­za­Film­Þir­ke­ti’nin­yar­gý­lan­ma­sý ta­lep­e­dil­di.­Ha­ber­türk’ün­ha­be­ri­ne­gö­re, fil­min­“A­ta­türk’ün­ma­ne­vî­ki­þi­li­ði­ne­ha­ka­ret”­et­ti­ði­sa­vu­nu­lan­di­lek­çe­de,­“Teh­dit, ha­ka­ret,­yar­gý­ka­ra­rý­ný­et­ki­siz­kýl­mak,­A­ta­türk’e­ve­ma­ne­vî­ki­þi­li­ði­ne­ha­ka­ret,­ba­sýn yo­luy­la­ha­ka­ret;­hal­ký­ve­top­lu­mu­kin, nef­ret­ve­suç­iþ­le­me­ye­teþ­vik;­if­ti­ra,­te­rör pro­pa­gan­da­sý,­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­Dev­le­ti’ni­or­ta­dan­kal­dýr­ma­a­maç­lý­or­ga­ni­ze ey­lem­ler­ve­Baþ­sav­cý­lý­ðý­ný­zýn­re­sen­göz­ö­nü­ne­a­la­ca­ðý­suç­teþ­kil­e­den­ey­lem­ler”­de­nil­di.­Suç­du­yu­ru­sun­da,­fil­min­in­ter­net­si­te­sin­de­ki,­fo­toð­raf,­frag­man­ve­ya­zý­lar­in­ce­len­di­ðin­de­pek­çok­sah­ne­de,­“A­ta­türk’e yö­ne­lik­ger­çe­ðe­ay­ký­rý­pek­çok­if­ti­ra­ve­ha­ka­ret­ler­i­çer­di­ði”­sa­vu­nul­du.

ve­te­nis­maç­la­rý­i­çin­“id­di­a”ya­gi­re­bi­li­yor.­ Ký­sa­ca­sý,­rey­ting­pe­þin­de­ki­ba­þý­boþ­ve­so­rum­suz­te­le­viz­yon­ya­yýn­la­rý­ve­in­ter­net,­top­ye­kûn­top­lu­mun­sâ­de­ce­mad­dî­ha­ya­tý­ný­sön­dür­mek­le­kal­ma­yýp­mâ­nen­de­e­roz­yo­na­uð­ra­tý­yor. Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný’nýn,­da­ha­çok­mad­dî re­fah­pe­þin­de­koþ­ma­nýn,­aç­göz­lü­lük­le­i­câd­e­di­len­ö­lüm­cül­si­lâh­la­rýn,­çev­re­kir­li­ði­nin­ya­ný­sý­ra­da­ha­a­þý­rý­bil­gi­kir­li­li­ði­nin,­in­ter­net­te­ki­fa­ce­bo­ok,­twit­ter­gi­bi­sos­yal­pay­la­þým­að­la­rý­nýn baþ­ta­â­i­le­ol­mak­ü­ze­re­ço­cuk­la­rý,­ka­dýn­la­rý, genç­li­ði­ve­top­lu­mu­tah­rip­e­den­ze­hir­li­ay­gýt­lar­o­la­rak­na­za­ra­ver­me­si,­kay­da­de­ðer…

siy­le­Ýs­tan­bul’un­28­il­çe­sin­de­ki­154­o­kul­da yap­tý­ðý­ve­31­bin­272­öð­ren­ci­ka­týl­dý­ðý­an­ket, kü­çük­bir­Tür­ki­ye­ör­ne­ði­o­la­rak­vâ­him­tab­lo­yu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Þiþ­li­ve­Be­yoð­lu­ad­li­ye­le­rin­de­son­bir­yýl­da­30­bin­den­faz­la­ki­þi­u­yuþ­tu­ru­cu­dan­yar­gý­lan­ma­sý,­va­hâ­me­ti­bir­di­ðer yö­nüy­le­bil­di­ri­yor.­An­ke­te­gö­re­u­yuþ­tu­ru­cu­i­le­ta­nýþ­ma­ya­þý­14­ve­“sos­ye­te­u­yuþ­tu­ru­cu­su” o­la­rak­bi­li­nen,­bir­gra­mý­150­do­lar­dan­sa­tý­lan ko­ka­in­da­hi­li­se­le­re­gir­miþ­du­rum­da...­ Ve­ri­ler,­öð­ren­ci­le­rin­5’te­1’le­en­faz­la­si­ga­ra­ ve­ al­kol­ kul­lan­dý­ðý­ tes­bi­tiy­le­ bir­lik­te, 14-18­ yaþ­ a­ra­sý­ genç­li­ðin­ u­yuþ­tu­ru­cu­ ba­tak­lý­ðý­na­ gi­de­rek­ sap­lan­dý­ðý­ný­ gös­te­ri­yor. Öð­ren­ci­le­rin­yüz­de­20.1’i­son­o­tuz­gün­i­çin­de­si­ga­ra,­21.1’i­de­al­kol,­3.3’ü,­en­az­bir kez­es­rar,­1.6’sý­ecs­tasy,­yüz­de­bi­ri­ko­ka­in, 2.4’ü­ de­ yi­ne­ en­ az­ bir­ kez­ u­çu­cu­ mad­de kul­lan­mýþ.­ Ö­zet­le­ öð­ren­ci­ler,­ u­yuþ­tu­ru­cu ve­kö­tü­mad­de­ba­ðým­lý­lý­ðý­ba­tak­lý­ðýn­da… Prob­lem,­“reh­ber­lik­ders­le­ri”ni,­ö­ðüt­ve tav­si­ye­le­ri­çok­tan­aþ­mýþ.­O­kul­la­ra­gü­ven­lik­ ka­m e­r a­s ý­ yer­l eþ­t ir­m ek,­ ko­r i­d or­l a­r ý kon­trol­ al­tý­na­ al­mak,­ em­ni­yet­ ir­ti­bat­ gö­rev­li­le­ri,­ ­ “kriz­ mü­da­hâ­le­ e­kip­le­ri”­ kur­mak,­teh­li­ke­nin­ö­nü­nü­a­la­maz. El­bet­te­ ki­ mad­dî­ ted­bir­ler,­ te­da­vi­ mer­kez­le­ri­ a­çýl­ma­lý.­ An­cak­ ba­tak­lý­ðý­ kö­kün­den­ ku­r ut­m ak­ i­ç in­ â­c i­l en­ cid­d î­ mâ­n e­v î ted­bir­le­re­baþ­vu­rul­ma­lý­dýr.­ An­ket­ve­a­raþ­týr­ma­lar­la­ka­lýn­ma­ma­lý;­mut­la­ka­mad­dî­ve­mâ­ne­vî­ön­le­yi­ci­ön­lem­ler­a­lýn­ma­lý.­Bu­dev­le­tin­a­na­ya­sal­ve­ya­sal­va­zi­fe­si…

Füze kalkanýnda yer tesbiti yapýlmadý DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU,’’NATO’NUN FÜZE SAVUNMA SÝSTEMÝ OLUÞTURMASINA YÖNELÝK ÝLKE KARARINDA BU SÝSTEMÝN HANGÝ MÜTTEFÝK ÜLKELERDE YER ALACAÐI BELÝRLENMEMÝÞTÝR’’ DEDÝ.

Hakimler ve Savcýlar Kanunu deðiþiyor n ADALET Ba­kan­lý­ðý,­2808­sa­yý­lý­Ha­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Ka­nu­nun­da­De­ði­þik­lik­Ya­pýl­ma­sý­na­Da­ir­Ka­nun­Ta­sa­rý­sý’na­i­liþ­kin ön­tas­la­ðý­gö­rüþ­le­ri­al­mak­i­çin­il­gi­li­ku­rum­ve­ku­ru­luþ­la­ra­gön­der­di.­Tas­la­ða­gö­re,­da­ha­ön­ce­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­nýn­o­lan ha­kim­ve­sav­cý­lar­ü­ze­rin­de­ki­gö­ze­tim­ve de­ne­tim­yet­ki­si­ Ha­kim­ler­ve­Sav­cý­lar Yük­sek­Ku­ru­lu­na­(HSYK) ge­çi­yor.­Tem­yiz­in­ce­le­me­si­ne­ti­ce­sin­de,­Yar­gý­tay­ve Da­nýþ­tay­ta­ra­fýn­dan­ha­kim­ve­sav­cý­la­ra ve­ri­len­not­sis­te­mi­kal­dý­rý­lýyor.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðýn­ca­ha­zýr­la­nan­ve­33­mad­de­den­o­lu­þan­ön­tas­lak,­gö­rüþ­le­ri­a­lýn­mak­ü­ze­re Yar­gý­tay,­Da­nýþ­tay,­Sa­yýþ­tay,­As­ke­ri­Yar­gý­tay,­As­ke­ri­Yük­sek­Ý­da­re­Mah­ke­me­si,­ba­zý ba­kan­lýk­lar,­Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu,­YÖK, Av­ru­pa­Bir­li­ði­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði,­Tür­ki­ye Ba­ro­lar­Bir­li­ði,­Tür­ki­ye­No­ter­ler­Bir­li­ði,­ü­ni­ver­si­te­ler­i­le­il­gi­li­ba­zý­si­vil­top­lum­ku­ru­luþ­la­rý­na­gön­de­ril­di. Ankara / aa

Meclis, 2010 yýlýnda 148 kanun çýkardý n TBMM Ge­nel­ Ku­ru­lu,­ 2010­ yý­lýn­da­ki ça­lýþ­ma­la­rý­ kap­sa­mýn­da­ 148­ dü­zen­le­me­yi­ ya­sa­laþ­týr­dý.­ Der­le­nen­ bil­gi­le­re gö­re,­ bu­ yýl­ TBMM­ Baþ­kan­lý­ðý­na­ 189 ka­nun­ta­sa­rý­sý,­266­ka­nun­tek­li­fi­su­nul­du.­ TBMM’nin­ 23.­ Dö­nem’in­ ba­þýn­dan­be­ri­743’e­u­la­þan­ta­sa­rý,­821’e­u­la­þan­tek­lif­ten­148’i­ka­nun­laþ­tý.­72­ta­sa­rý, 24­tek­lif,­ko­mis­yon­lar­da­i­se­276­ta­sa­rý, 616­tek­lif­bek­li­yor.­TBMM’de­2010­yý­lý so­nu­ i­ti­ba­riy­le­ AKP’nin­ 335,­ CHP’nin 101,­MHP’nin­70,­BDP’nin­20,­DSP’nin 6,­ DP'nin­ ve­ Tür­ki­ye­ Par­ti­si’nin­ 1’er mil­let­ve­ki­li­ bu­lu­nu­yor;­ ba­ðým­sýz­ mil­let­ve­kil­le­ri­nin­sa­yý­sý­i­se­7.­TBMM’de­ki 9­ mil­let­ve­kil­li­ði­ de­ de­ði­þik­ sebepler­le bo­þal­mýþ­du­rum­da.­­Ankara / aa

Dýþýþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 19-20 Kasým 2010'da gerçekleþtirilen NOTO'nun Lizbon Zirvesi'nde gündeme gelen Füze Savunma Kalkaný'nýn Türkiye'ye kurulacaðý iddia edilmiþti.

DÝÞÝÞLERI Ba­ka­ný­Ah­met­Da­vu­toð­lu,­ba­lis­tik fü­ze­ya­yýl­ma­sý­nýn­NA­TO’nun­ge­le­cek­10-15 yýl­lýk­dö­nem­de­kar­þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­en­ö­nem­li­teh­dit­ler­den­bi­ri­o­la­rak­ka­bul­e­dil­di­ði­ni be­lirt­ti.­Da­vu­toð­lu,­NA­TO’nun­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­o­luþ­tu­rul­ma­sý­na­yö­ne­lik­il­ke­ka­ra­rýn­da­sis­te­min­han­gi­müt­te­fik­ül­ke­ler­de­yer a­la­ca­ðý­nýn­be­lir­len­me­di­ði­ni­de­kay­det­ti.­DSP Ýs­tan­bul­Mil­let­ve­ki­li­Sü­ley­man­Ya­ðýz’ýn­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip Er­do­ðan’a­yö­nelt­ti­ði­ya­zý­lý­so­ru­ö­ner­ge­si­ni­ce­vap­la­yan­Da­vu­toð­lu, NA­TO’nun­fü­ze­sa­vun­ma­sý­ye­te­ne­ði­ni­ge­liþ­tir­me­si­nin­ye­ni­bir­pro­je­ol­ma­dý­ðý­ný,­bu­a­lan­da­ki­ça­lýþ­ma­la­rýn­1990’lý­yýl­la­rýn­son­la­rýn­da baþ­la­týl­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­2002­Prag­Zir­ve­si’nde­a­lý­nan­ka­rar­da,­tüm­NA­TO­Ül­ke­le­ri­nin­top­rak­la­rý­ve­halk­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­na­yö­ne­lik­bir­fü­ze­sa­vun­ma­sý­mi­ma­ri­si­ü­ze­rin­de­mu­ta­býk­ka­lýn­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Da­vu­toð­lu,­19-20­Ka­sým­2010 ta­rih­le­rin­de­Liz­bon’da­dü­zen­le­nen­zir­ve­de­i­se it­ti­fa­kýn­fü­ze­sa­vun­ma­ye­te­ne­ði­nin­ge­liþ­ti­ril­me­-

si­ko­nu­sun­da­il­ke­ka­ra­rý­a­lýn­dý­ðý­ný­an­lat­tý.­Da­vu­toð­lu,­ba­lis­tik­fü­ze­ya­yýl­ma­sý­nýn­NA­TO’nun ge­le­cek­10-15­yýl­lýk­dö­nem­de­kar­þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­en­ö­nem­li­teh­dit­ler­den­bi­ri­o­la­rak­ka­bul e­dil­di­ði­ni,­bu­hu­su­sun­ye­ni­Stra­te­jik­Kon­sept’te de­kay­da­ge­çi­ril­di­ði­ni­di­le­ge­tir­di. NA­TO’nun­fü­ze­sa­vun­ma­sý­mi­ma­ri­si­nin ku­rul­ma­sýn­da­ki­a­ma­cýn­da­ba­lis­tik­fü­ze­ya­yýl­ma­sý­nýn­be­ra­be­rin­de­ge­tir­di­ði­risk­ve­teh­li­ke­le­rin­ber­ta­raf­e­dil­me­si­ve­her­bir­müt­te­fi­kin gü­ven­li­ði­nin­ve­sa­vun­ma­sý­nýn­sað­lan­ma­sý­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Da­vu­toð­lu,­þöy­le­de­vam et­ti:’’Bu­sis­tem,­kit­le­im­ha­si­lah­la­rý­nýn­ve­ba­lis­tik­fü­ze­teh­di­di­nin­ya­yýl­ma­sý­na­kar­þý­po­li­ti­ka­mý­za­hiz­met­e­de­cek­bir­ni­te­lik­ta­þý­mak­ta­dýr.­Ba­lis­tik­fü­ze­teh­di­di­ne­kar­þý­u­lu­sal­dü­zey­de­ted­bir­ler­a­lýn­ma­sý­e­sa­sen­ta­ra­fý­mýz­dan­da de­ðer­len­di­ril­mek­te­ve­u­lu­sal­fü­ze­sa­vun­ma sis­te­mi­nin­ge­liþ­ti­ril­me­si­ü­ze­rin­de­ça­lý­þýl­mak­tay­dý.­Ül­ke­miz,­gü­ven­li­ðin­bö­lün­mez­li­ði­ve it­ti­fak­da­ya­nýþ­ma­sý­il­ke­le­ri­ne­uy­gun­o­la­rak

fü­ze­sa­vun­ma­sý­sis­te­mi­nin­tüm­müt­te­fik­le­re ‘tam­kap­sa­ma’­sað­la­ya­cak­þe­kil­de,­risk­ve­kül­fet­le­rin­hak­ça­pay­la­þý­mý­pren­si­bi­te­me­lin­de teþ­kil­e­dil­me­si­hu­su­su­nu­ge­rek­Liz­bon­Zir­ve­si’ne­gi­den­sü­reç­te,­ge­rek­Zir­ve­sý­ra­sýn­da­vur­gu­la­mýþ,­u­lu­sal­çý­kar­la­rý­mýz­her­a­þa­ma­da­göz ö­nün­de­bu­lun­du­rul­muþ­tur.­So­nuç­ta,­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­nin­kü­re­sel­dü­zey­de­mev­cut ba­lis­tik­fü­ze­ye­te­nek­le­ri­ni­gö­zö­nün­de­bu­lun­du­ran­ve­teh­dit­al­gý­la­ma­sý­bað­la­mýn­da­bel­li bir­ül­ke­yi­he­def­al­ma­yan­je­ne­rik­bir­sis­tem­o­la­rak­ge­liþ­ti­ril­me­si­ü­ze­rin­de­mu­ta­ba­ka­ta­va­rýl­mýþ­týr.­Tür­ki­ye’nin­sa­vun­ma­sý­na­kat­ký­da bu­lu­na­cak­söz­ko­nu­su­pro­je,­NA­TO­cay­dý­rý­cý­lý­ðý­nýn­ta­ar­ruz­un­sur­la­rýn­dan­zi­ya­de­sa­vun­ma­sis­tem­le­ri­ne­da­yan­dý­rýl­ma­sý­he­de­fi­nin­ö­nem­li­bir­pro­je­si­o­la­rak­gö­rül­mek­te­dir.­NA­TO’nun­fü­ze­sa­vun­ma­sis­te­mi­o­luþ­tur­ma­sý­na yö­ne­lik­o­la­rak­a­lý­nan­il­ke­ka­ra­rýn­da­bu­sis­te­min­han­gi­müt­te­fik­ül­ke­ler­de­yer­a­la­ca­ðý­be­lir­len­me­miþ­tir.’’­­Ankara / aa

AYM’nin yapýsý deðiþti, yeni kanunu bekliyor n ANAYASA de­ði­þik­li­ðiy­le­ ya­pý­sý­ de­ðiþ­ti­ri­len­an­cak­ku­ru­lu­þu­na­i­liþ­kin­ka­nun­çý­ka­rýl­ma­dý­ðý­i­çin­ça­lýþ­ma­la­rýn­da­güç­lük­çe­ken­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­he­ye­ti­nin­gün­de­mi,­ye­ni­ yýl­da­ ku­ru­luþ­ ka­nu­nun­ çýk­ma­sýy­la­ yo­ðun­la­þa­cak.­ A­na­ya­sa­ de­ði­þik­li­ðiy­le­ ü­ye­ sa­yý­sý­17’ye­çý­ka­rý­lan­ve­ça­lý­þa­bil­mek­i­çin­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­na­su­nu­lan­Mah­ke­me­nin­ku­ru­lu­þu­na­i­liþ­kin­ka­nun­tas­la­ðý­nýn­bir­an­ön­ce­ ya­sa­laþ­ma­sý­ný­ bek­le­yen­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si­nin­ ö­nün­de­ ö­zel­lik­le­ Te­kel­ iþ­çi­le­ri­nin­ me­rak­la­ bek­le­di­ði­ 4/C­ ve­ kah­ve­ha­ne­-

ler­de­ si­ga­ra­ ya­sa­ðý­ ge­ti­ren­ ka­nun­ hük­mü­nün­ de­ bu­l un­d u­ð u­ 155­ dos­ya­ in­ce­l e­me­yi bek­li­yor.­Ýz­mir­Kah­ve­ci­ler­O­da­sý,­kah­ve­ha­ne­ler­de­ si­ga­ra­ i­çil­me­me­si­ni­ ön­gö­ren­ 4207 sa­yý­lý­ Tü­tün­ Ü­rün­le­ri­nin­ Za­rar­la­rý­nýn­ Ön­len­me­si­ ve­ Kon­trol­ Hak­kýn­da­ Ka­nun­ hü­küm­le­ri­nin­ uy­gu­lan­ma­sý­na­ i­liþ­kin­ Baþ­ba­kan­lýk­Ge­nel­ge­si­nin­1.­mad­de­si­nin­ip­ta­li­ve yü­r ü­t ül­m e­s i­n in­ dur­d u­r ul­m a­s ý­ is­t e­m iy­l e Da­nýþ­tay’da­da­va­aç­mýþ­tý.­Da­nýþ­tay­10.­Da­i­re­s i­ söz­k o­n u­s u­ dü­z en­l e­m e­y i­ A­n a­y a­s a Mah­k e­m e­s i’ne­ ta­þ ý­m ýþ­t ý.­ Da­n ýþ­t ay­ Ý­d a­r i

Da­va­ Da­i­re­le­ri­ Ku­ru­lu, Tür­ki­ye­ Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu’nda­(TÜ­ÝK) ‘’4/C’’­sta­tü­sün­de­ça­lýþ­týk­tan­son­ra­e­mek­li­e­di­len­bir­va­tan­da­þýn Da­nýþ­tay­da­ aç­tý­ðý­ da­va­ya­ i­liþ­kin­ in­ce­le­me­si so­nu­cu­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si­ne­ baþ­vur­ma ka­r a­r ý­ al­m ýþ­t ý.­ Yüksek­ Mah­k e­m e­s i, CHP’nin­ 5553­ sa­yý­lý­ To­hum­cu­luk­ Ka­nu­nu ve­Ha­zi­ne­a­dý­na­or­man­dý­þý­na­çý­ka­rý­lan­2B a­r a­z i­l e­r i­n in­ sa­t ý­þ ý­n ý­ ön­g ö­r en­ 5831­ sa­y ý­l ý ‘’Ta­pu­Ka­nunu’’un­ba­zý­hü­küm­le­ri­nin­ip­ta­li­ ve­ yü­rür­lü­ðü­nün­ dur­du­rul­ma­sý­ is­te­mi­ni e­sas­tan­ka­ra­ra­bað­la­ya­cak.­Ankara/aa

Ýnsanlýk 2010 yýlýný kaybetti

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

ün­ya­ye­ni­yý­la­bir­in­san­lýk­a­yý­bý­ný­te­miz­le­me­den­gir­di.­Da­ha­ge­çen­Pa­zar­gü­nü­Ýs­ra­il­yi­ne Gaz­ze’ye­sal­dýr­dý­ve­i­ki­ki­þi­yi­öl­dür­dü.­Dün­ya ses­siz­kal­dýk­ça­da­bu­bar­bar­lý­ðý­na­de­vam­e­de­cek. Ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le­in­san­lýk­2010’da­i­yi­bir­im­ti­han­ver­me­di.­Ba­ka­lým­bu­se­ne­Ýs­ra­il’in­bu­kat­li­âm­la­rý­ve­iþ­ken­ce­le­ri­ne­dün­ya­ses­siz­kal­ma­ya­de­vam­mý­e­de­cek?­ Ýs­ra­il­2008­so­nu­i­le­2009­ba­þý­a­ra­sýn­da­Gaz­ze’ye­yap­tý­ðý­22­gün­lük­o­pe­ras­yon­da­da­“kat­li­âm”­yap­mýþ,­ço­ðu si­vil­bin­400­ki­þi­yi­öl­dür­müþ­tü.­Bu­sal­dý­rý­o­ta­rih­ler­de ký­nan­mýþ­tý,­a­ma­þu­a­na­ka­dar­bir­yap­tý­rým­ya­pýl­ma­dý, he­sa­bý­so­rul­ma­dý.­Bu­ta­rih­ten­ya­na­da­Gaz­ze’ye­am­bar­go­lar­de­vam­e­di­yor.­Am­bar­go­yu­de­lip­yar­dým­i­çin gi­den­le­re­mü­sa­a­de­e­dil­mi­yor.­Ý­lâç­sýz­lýk­tan,­gý­da­sýz­lýk­tan­i­nim­i­nim­in­le­yen­Gaz­ze’ye­bir­neb­ze­ol­sun­yar­dým e­de­bil­mek­i­çin­yo­la­çý­kan­Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­sin­de Ýs­ra­il’in­yap­týk­la­rý­nýn­he­sa­bý­da­6­ay­dýr­so­ru­la­ma­dý.­ Bi­lin­di­ði­gi­bi­Ýs­ra­il­1­Ha­zi­ran’ýn­er­ken­sa­at­le­rin­de, Gaz­ze’ye­in­sa­nî­yar­dým­gö­tü­ren­32­ül­ke­den­600’den faz­la­gö­nül­lü­nün­bu­lun­du­ðu­ge­mi­le­re­u­lus­lar­a­ra­sý­su­lar­da­sal­dý­rýp­gö­zü­nü­kýrp­ma­dan­si­lâh­sýz­ma­sum­in­san­la­rý­öl­dür­müþ­tü.­Son­ra­ge­mi­le­ri­ken­di­su­la­rý­na­gö­tür­müþ,­in­san­la­rý­e­sir­al­mýþ,­ce­za­ev­le­rin­de­a­lý­koy­muþ­tu. Bu­ra­da­iþ­ken­ce­ler­yap­mýþ,­sa­at­ler­sü­ren­sor­gu­dan­ge­çir­miþ­ti.­Üç­gün­a­ra­dan­son­ra­þe­hit­le­rin,­ya­ra­lý­la­rýn­ve­di­ðer­in­san­la­rýn­Tür­ki­ye’ye­dön­me­si­nin­ar­dýn­dan,­Ýs­ra­il’e sert­tep­ki­ler­gös­te­ril­miþ,­ký­na­ma­lar­pe­þi­sý­ra­gel­miþ­ti.­ Þim­di­ i­se “Ro­ta­mýz­ Fi­lis­tin,­ Yü­kü­müz­ Ýn­sa­nî Yar­dým”­ kam­pan­ya­sý­kap­sa­mýn­da­Gaz­ze’ye­gi­der­ken­Ýs­ra­il’in­sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­yan­Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­si­nin­219­gün­son­ra­Ýs­tan­bul’a­dön­me­si­do­la­yý­sýy­la­ Sa­ray­bur­nu­ Li­ma­ný’nda­ kar­þý­lan­dý­ðý­ gün­le­re denk­ ge­len­ gün­ler­de­ Li­e­ber­man’ýn­ yap­tý­ðý­ “ö­zür” a­çýk­la­ma­sý­as­lýn­da­Tür­ki­ye’ye­en­bü­yük­ha­ka­ret­tir.­ Yi­ne­bi­lin­di­ði­gi­bi­Tür­ki­ye­ta­ra­fýn­dan­o­lay­la­rýn­ü­ze­rin­den­gün­ler­geç­tik­ten­son­ra­ya­ni­ay­lar­ön­ce­Ýs­ra­il’in­bir­ay­da­yap­ma­sý­ge­re­ken­ler,­“Ýs­ra­il­ö­zür­di­le­sin. Öl­dü­rü­len­Türk­le­rin­a­i­le­le­ri­ne­taz­mi­nat­ö­den­sin.­U­lus­lar­a­ra­sý­so­ruþ­tur­ma­ka­bul­e­dil­sin.­Gaz­ze’ye­uy­gu­la­nan­ab­lu­ka­ya­son­ve­ril­sin…”­di­ye­sý­ra­lan­mýþ­tý.­Þu­a­na­ka­dar­bir­ay­lýk­sü­re­do­la­lý­ay­lar­ol­du,­a­ma­ne­ö­zür di­len­di,­ne­taz­mi­nat­ö­den­di,­ne­de­am­bar­go­kalk­tý.­ Ýs­ra­il­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­A­vig­dor­Li­e­ber­man,­“Tür­ki­ye’nin­ö­zür­ta­le­bi­cü­ret­kâr­lý­ðýn­da­ö­te­sin­de.­Ö­zür­fa­lan Yok!­Tam­ter­si­ne­öz­rü­biz­An­ka­ra’dan­bek­li­yo­ruz”­di­ye­rek­bir­küs­tah­lýk­ör­ne­ði­da­ha­gös­ter­di.­Piþ­kin­piþ­kin söy­le­nen­bu­söz­ler­ka­bul­e­di­le­bi­lir­de­ðil.­Ar­týk­Tür­ki­ye’nin­i­liþ­ki­le­ri­don­dur­ma­dan­baþ­la­yýp,­kar­þý­lýk­lý­an­laþ­ma­la­rý­ta­ma­men­ip­tal­et­me­ye­ka­dar­bir­çok­dip­lo­ma­tik­se­çe­ne­ði­uy­gu­la­ma­ya­baþ­la­ma­sý­ge­rek­mez­mi?­ Dün­ya­ye­ni­yýl­da­Ýs­ra­il’in­ce­za­sý­ný­kes­mez­se­ma­sum in­san­la­rý­öl­dür­me­ye,­sa­kat­bý­rak­ma­ya­de­vam­e­de­cek­tir.­Dün­ya­ye­ni­yýl­da­bü­yük­bir­im­ti­han­da­ha­ve­re­cek. Ü­mit­e­di­yo­ruz­ki,­bu­se­ne­Ýs­ra­il’in­se­si­ke­sil­sin­ki,­in­san­lýk­im­ti­han­la­rý­kay­bet­me­ye­de­vam­et­me­sin. *­*­* GAZZELÝ MÝNE DALAL’IN FERYADI! Yok­sa­Gaz­ze­li­ye­tim­Mi­ne­Da­lal­El­sa­mu­ni­gi­bi­bin­ler­ce­ço­cuk­hak­ký­ný­baþ­ta­Müs­lü­man­lar­ol­mak­ü­ze­re bü­tün­in­san­lý­ða­he­lâl­et­me­ye­cek­tir. An­ne­si­ve­ba­ba­sý­da­hil­bü­tün­a­i­le­si­Ýs­ra­il­ta­ra­fýn­dan­öl­dü­rü­len,­ken­di­si­nin­de­bom­ba­lar­la­bir­ba­ca­ðý­ko­pan­ve­1998­yý­lýn­da­Ýs­ra­il­bom­ba­la­rý­Gaz­ze’ye ya­ðar­ken­do­ðan­ye­tim­ve­ök­süz­Mi­ne­Da­lal,­Can­su­yu­Der­ne­ði­Ýs­tan­bul­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­so­rum­lu­su­Þe­ra­fet­tin­Mol­la­oð­lu’na­gön­der­di­ði­ve­yü­rek­le­ri­dað­la­yan­ mek­tu­bun­da­ ba­kýn­ in­san­lýk­tan­ na­si­bi­ni­ al­ma­mýþ­Ýs­ra­il’e­ve­bü­tün­dün­ya­ya­ne­ler­söy­lü­yor. “2009­yý­lýn­da­Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­e­vi­mi­ze­gir­di­ler,­e­vi­bo­þalt­ma­mý­zý­is­te­di­ler.­Ev­de­de­dem­ler­ve­am­cam­lar­da var­dý.­E­vi­mi­zi­terk­et­tik.­Ma­hal­le­miz­de­ki­bir­o­ku­la­yer­leþ­tik.­Kom­þu­la­rý­mýz­da­var­dý.­O­kul­da­95­ki­þiy­dik.­Bir ge­ce­Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­o­ku­lu­bom­ba­la­ma­ya­baþ­la­dý­lar.­Ka­ran­lýk­tý,­e­lek­trik­ler­yok­tu,­biz­25­ki­þi­ay­ný­a­i­le­den­o­ku­lun bir­sý­ný­fýn­da­ka­lý­yor­duk.­O­kul­bom­ba­lan­ma­ya­baþ­la­dý­ðýn­da­uy­ku­day­dýk­ve­bom­ba­ses­le­riy­le­u­yan­dýk.­Ba­bam, an­nem,­de­dem,­am­ca­la­rým­bi­zi­ko­ru­ma­ya­ça­lý­þý­yor­lar­dý. U­yan­dý­ðým­da­has­ta­ne­dey­dim.­Bir­a­ya­ðý­mý­kes­miþ­ler, vü­cu­dum­da­sa­rý­lýy­dý.­Bu­sal­dý­rý­da­25­ki­þi­lik­ak­ra­ba­la­rý­mýz­dan­ge­ri­de­sa­de­ce­ben­sað­o­la­rak­kur­tul­mu­þum…­ “Þim­di­12­ya­þýn­da­yým­ve­ha­ya­ta­tek­ba­þý­ma­tu­tun­ma­ya­ça­lý­þý­yo­rum.­Bir­a­ya­ðým­yok­bas­ton­la­yü­rü­yo­rum.­Gaz­ze’de­bir­ye­tim­ha­ne­de­ka­lý­yo­rum­na­sip­o­lur­sa bu­yýl­il­ko­ku­lu­bi­ti­re­ce­ðim.­Ye­tim­ol­mak­zor,­a­ma­Gaz­ze’de­ye­tim­ol­mak­da­ha­zor...­Sa­bah­la­rý­an­ne­le­ri­mi­zin se­siy­le­de­ðil­Ýs­ra­il­u­çak­la­rý­nýn­bom­ba­ses­le­riy­le­u­ya­ný­yo­ruz.­Ba­ba­la­rý­mýz­o­ku­la­gi­der­ken­ce­bi­mi­ze­harç­lýk koy­mu­yor.­Has­ta­lan­dý­ðý­mýz­da­an­ne­le­ri­mi­zin­sý­cak çor­ba­la­rý­ný­i­çe­mi­yo­ruz.­Oy­na­ya­cak­park­la­rý­mýz­da­yok.­ “Ye­tim­Gaz­ze’nin­kal­bin­den­bütün­dün­ya­ya­ses­le­ni­yo­rum:­Bütün­vic­dan­sa­hip­le­ri­ne!­Ba­tý­ya!­Do­ðu­ya! Bütün­Ýs­lâm­ül­ke­le­ri­ne!­Ve­Müs­lü­man­kar­deþ­le­ri­me!­Bi­zi­yal­nýz­bý­rak­tý­nýz!­Fer­ya­dý­mý­zý­duy­ma­dý­nýz! Siz­ey­ba­tý­nýn­ve­do­ðu­nun­ço­cuk­la­rý­an­ne­siz­li­ðin­ve ba­ba­sýz­lý­ðýn­ne­ol­du­ðu­nu­bi­lir­mi­si­niz?­Ve­siz­ey Müs­lü­man­lar!­Ey­Al­lah’a­ve­Kur’ân’a­i­na­nan­Müs­lü­man­lar!­Fer­ya­dý­mý­zý­duy­ma­dý­nýz,­göz­yaþ­la­rý­mý­zý­sil­me­di­niz!­Bi­zi­za­lim­Ýs­ra­il’in­a­cý­ma­sýz­sal­dý­rý­la­rýn­da yal­nýz­bý­rak­tý­nýz.­Si­ze­hak­ký­mý­he­lâl­et­mi­yo­rum!..” Mi­ne­ Da­lal­ gi­bi­ Gaz­ze­li­ ço­cuk­la­rýn­ hak­la­rý­ný he­lâl­ et­me­le­ri­ i­çin­ in­san­lý­ðýn­ ye­ni­ yýl­da­ bir­ þey yap­ma­sý­ge­rek­mi­yor­mu?

D


6

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

MEDYA - POLÝTÝK

YERÝN KULAÐI

Din/Ýman gücü ve iktisat

ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

er sistem, her düþünce, her doktrin inanca dayanýr. Zira, bir insan veya toplum kapitalizme inandýðý, prensiplerine baðlý kaldýðý nispette onu hayata geçirir! Ýmanýn ibadetle pratik hayata yansýmasý, dünya ve ahiret mutluluðuna vesile olduðu gibi, dünya ve ahiret iþlerini tanzime de sebeptir. Yani, ferdin ve toplumun olgunlaþmasý, geliþmesi, kalkýnmasý da iman ve ibadetlerini düzenli olarak ifa etmesine baðlý. Zira, iman, hem nur, hem kuvvettir. Kuvvet enerji/güç; nur ise, feraset, aydýnlýk, ýþýk, hakikati gösteren projektördür. Nasýl ki, elektrik fýrýna nüfuz ettiðinde yemekleri piþirir; buzdolabýnda soðutur; ampulde aydýnlatýr, herhangi bir makine, motor veya cihaza girdiðinde onu çalýþtýrýr. Ýman da manevî elektrik gibi, insan hayatýnýn bütün safhalarýna, toplumun bütün katmanlarýna nüfuz ederek icraatýný yapar. Zira, ruhumuzu, duygularýmýzý çalýþtýran iman bizatihi ilme yönelmeyi, çalýþmayý, dayanýþmayý, kaynaþmayý, ilerlemeyi netice veren ibadetleri ifa etmemizi saðlayan bir güç kaynaðýdýr. Elbette hakikî iman, yalnýzca “Ýnandým, kabul ettim!” sözcüðüyle gerçekleþmez. Dudakta deðil, kalbe inen iman, zihnin bütün merhalelerinden geçerek istidatlarýmýzý yüksek hasletlerimizi ihkiþaf ettirir; kabililiyetlerimizi geliþtirir. Ýbadetlerimizi ifa etmemizi saðlayan, yani, namaz kýldýran, oruç tutturan, zekât verdiren, faizden uzak durduran da imanýmýzdýr. Dolayýsýyla, Ýslâmdaki “ulûhiyet”, dolayýsýyla iman düþüncesini kavramadan, o nun ekonomik, ya da sosyal yapýsýný anlayabilmek mümkün deðildir. Yüksek maddî hayat standardý, refah ve üretim ile tüketim dengesi, baþta tevhîd, Kur’ân ile sair iman esaslarýný anlama, özümseme, benimseme ve ihlâsla uygulanmasýyla mümkün. Ýman ne derece güçlüyse, ilim, teknoloji ve ekonominin geliþmiþlik düzeyi de o nispettedir. Her türlü sosyal veya ekonomik hareketin Allah hakkýndaki düþüncelere doðrudan iliþkisi vardýr. Zîrâ, Ýslâmdaki “ulûhiyet” düþüncesi, Müslüman adamýn kendisine bakýþýna, eþyaya bakýþýna, kazanmasýna, harcamasýna, çalýþmasýna, hattâ çalýþma sahasýna ve biçimine sýnýr getirecek, insaný her þey, ya da hiçbir þey olmaktan çýkaracaktýr. Özetle, “üretim ve tüketim” içine giren her þeyin ölçüsünü yine iman, yani, tevekkül ile ihlasýmýz, ibadetlerimiz tayin eder. Tahkikî iman elde edildiðinde hayatýn her katmanýnda her safhasýnda, her söz, fiil ve davranýþta tezahür eden ve maddî-manevî her noktada yükselten bir sýr olur. Tevekkül, çalýþma, üretim, iman esaslarýnýn gereðidir. Tevekkül, çalýþmayý yaptýktan sonra sonucu Allah’tan beklemektir. Yani, sebeplere uymak, tabiat kanunlarýna riayet etmek... Kanaat ise, yetinmek deðil, çalýþmanýn sonucuna razý, memnun olmak ve çalýþmaya devam etmektir. Çalýþmak Kur’ân’ýn emridir. Kadere razý olmak, olaylara teenni ile, itidalle yaklaþmaktýr.

H

BEDÝÜZZAMAN FÝLMÝ NÝHAYET! BEDÝÜZZAMAN Said-i Nursî’nin hayatýnýn filme alýnacaðýný duyduðum andan itibaren, ortaya çýkacak olan bütünü merak ettim. Merakým, filmin vizyon tarihi olan 7 Ocak’ý bekleme sabrýma aðýr basýnca, kendimi Cevahir’deki basýn gösteriminde ‘davetsiz basýn mensubu’ olarak buldum. Öncelikle þunu söylemek lazým: Üzerinden geçen iki günde yazýlanlarýn neredeyse tamamý; “tartýþýlacak sahneler” içerdiði yönünde olan film, gerçekten de tartýþýlacak gibi gözüküyor. Çünkü, Bediüzzaman’ýn Atatürk’le restleþme sahnesi, o dönemde din alimlerine reva görülen muamelelerin apaçýk þekilde göz önüne serilmesi, Türkiye’de 80 yýldýr uygulanan “hatalardan ve günahlardan münezzeh Mustafa Kemal ve O’nun kurduðu mükemmel rejim” politikasý karine alýndýðýnda, filmi hayli cesur bir yapým haline getiriyor. Ýnsan, Atatürk’ün yalnýzlýk çekebilen ya da dertlenebilen, bizim gibi bir piri fani olduðunu anlatma günahýný (!) iþleyen Mustafa filmi nedeniyle Can Dündar’ýn uðradýðý linç hareketini hatýrlayýnca, Bediüzzaman’ýn Atatürk’le restleþme sahnesinin ne tür bir kýyamet kopartacaðýný az çok kestirebiliyor. Zira, daha önce böyle göstere göstere “Cumhuriyet rejimi ve Atatürk dindarlarýn büyük kesimine haksýzlýk etti”, diyen bir film çekil-

riyle isyancýlarý amaçlarýndan çevirmeye, Kürtçülüðün önüne geçmeye bile çalýþtý” demiþ, diyebilmiþ meselâ lâfýný hiç eðip bükmeden. “Cumhuriyet’in rejim tezleri Bediüzzaman Sa id Nursi’yle ilgili yalan söyledi, doðu’nun o Filme iyi olmuþ, kötü olmuþ dönem âlimlerine iftira atarak onlarý sürdü!” demekten ziyade, 20. yüzyýl ve cümlesini güm diye ortaya býrakýlmýþ sözgelimi. sonrasý Türkiye’ye iz býrakmýþ, Gerçi, hem Kürt, hem de dindar olmak gibi fikirleri kendinden sonra da bileþenler sayesinde rejimin gözünde iki sevil dalga dalga büyüyerek bugüne meyenli denkleme dönüþmüþ, ömrü sürgünlerde, zindanlarda geçmiþ, sürekli gözetim altýnda gelmiþ, sayýsýz takipçi edinmiþ tutulmuþ, zaman zaman zehirlenmeye çalýþýl böylesi önemli bir simayý, Bedi- mýþ, birtakým karanlýk uluslararasý odaklarýn bile üzzaman Said Nursî’yi sinema hedefine oturtulmuþ bir tarihi þahsiyetin hayatýný filme almaya niyetlenip de, iþin bu vechesinperdesinde anlatma çabasýnýn den bahsetmeden bir film çekilebilir miydi, çekesinlikle deðerli bir çaba kilse bile anlatýlanlar gerçeklik iddiasý taþýyabilir olduðunu söylemek gerekiyor. miydi, film kýsmen biyografi-belgesel kategorisine girebilir miydi, bilmiyorum. Filmi fazla “politik” bulanlarýn hiçbir haklýlýk medi. Tamam benzeri hikayeler anlatýldý, ama payý yok yani kanaatimce. Bediüzzaman’ýn suya sabuna, rejime, döneme hemen hepsi metafor üzerindendi, daha göstergesel þeylerdi, verilecek mesaj korkula kor- dokunmadan anlatýlmasý mümkün olmazdý. kula altmetne yedirilmiþti. Olsa dahi, o kiþinin adý Bediüzzaman olmazdý. Bu öyle deðil. Tek derdi de politika deðil üstelik filmin, ka“Bediüzzaman, Þeyh Sait’e destek vermekle rakterin insani yönleri perdede öylesine önde suçlanarak sürgün edildi, ama aslýnda O, “býra- ki... kýn desteði, biz binlerce yýldýr birlikte yaþadýk, Uðradýðý haksýzlýða karþý yürüttüðü mücadekardeþe silah sýkýlýr mý?” mealine gelecek sözle- lesini, varoluþunu anlamlý kýlan bütünlükten

‘‘

Demokles’in kýlýçlarý

kopmadan gerçekleþtiren biri Hür Adam’daki Bediüzzaman. Merhametini, hayvan sevgisini yitirmeden, Medresetü-z Zehra adlý okul projesine olan i nancýndan ve baðlýlýðýndan zerre miskal taviz vermeden, haksýzlýklar karþýsýnda kin ve nefretle kalbini karartmadan ilerleyen, ilerleyebilen vakur ve dik bir adam var karþýnýzda. Kediye de, fareye de ayný derecede þefkat ve merhamet besleyebilen biri bu; bir o kadar vakur ve kararlý, Kur’ân’ý düstur edinen risalelerini, açlýða, susuzluktan ölme raddesine gelmek dahil hiçbir ahval ve þeraitte yayýnlamaktan vazgeçmeyen bir adanmýþ. Filmle ilgili daha çok þey söylenebilir ama sözün özü þudur: Filme iyi olmuþ, kötü olmuþ demekten ziyade, 20. yüzyýl ve sonrasý Türkiye’ye iz býrakmýþ, fikirleri kendinden sonra da dalga dalga büyüyerek bugüne gelmiþ, sayýsýz takipçi edinmiþ böylesi önemli bir simayý, Bediüzzaman Said Nursi’yi sinema perdesinde anlatma çabasýnýn kesinlikle deðerli bir çaba olduðunu söylemek gerekiyor. Hatta, bu kadar gecikilmesi bile hatadýr. Sistem eleþtirisi olmayan bir Said Nursî fikri ise; hayaldir, rüyadýr, yalandýr. Özlem Albayrak, Yeni Þafak, 31 Aralýk 2010

Özgürlük-güvenlik dengesi emsal davalarla incelenmesi olduðunu görünce çok þaþýrmýþtým. AÝHM’in de bu konuya çok özel ilgisi olduðu malum. Üç ayrý üniversitede uzunca bir süredir çeþitli yöneticilik görevlerinde bulundum ve halen de bulunmaktayým. Özellikle devlet üniversitelerinde kurum içi düzenin korunmasý gerçekten bü yük bir sorun. Buralardaki protestocu öðrencilerin bir kýsmý tabii ki gerçekten ifade özgürlüklerini iyi niyetle dýþa vurmak isteyenler. Ancak bazýlarý ise terör örgütlerinin bilinçli veya bilinçsiz taþeronluðunu yapan gayet organize gruplar. Ülke olarak çok uzun süredir Üstelik bunlar birçok devlet üniversitesinde diözgürlük-güvenlik dengesini ðer gruplar ve öðrenciler üzerinde zorbalýða ve nedense bir türlü tutturamýyoruz. sindirmeye varan antidemokratik bir tahakküm kurmuþ durumda. (...) Özgürlük ve güvenlik arasýndaki Burada korunmasý gereken hassas denge, þidhassas dengeyi tutturabilmek dete ve zorbalýða varmayan protestolarýn hoþgö aslýnda hukuk devleti rüyle karþýlanmasý. ‘Atarým üniversiteden’ yakla‘zurnasýnýn zýrt dediði yer’! þýmý hiç þýk deðil. Maruz kalanlar için hiç de hoþ olmasa da, yumurtalý protestolar artýk Batý’da yasal olarak hukukumuzda maksimum tutuklu - ‘þiddete ve zorbalýða varan protesto’ sýnýfýnda göluk süresinin ne olduðuna dair belirsizlik veya rülmüyor. Ýstanbul Üniversitesi’nin mahkemetartýþmalar da bu konuyla yakýndan ilgili. den aldýðý bir yýllýk genel arama kararýysa kolluk Sadece bu döneme özgü bir sorun deðil. Ülke yetkilerine ve ceza hukukuna iliþkin hiçbir deolarak çok uzun süredir özgürlük-güvenlik den- mokratik hukuk standardýyla baðdaþmýyor. Hagesini nedense bir türlü tutturamýyoruz. Oysa kimce verilen arama izni doðasý gereði belli kimBatý tipi hukuk devletlerinde bu ikisi arasýndaki selere ve somut durumlara yönelik olmalý. Her hassas denge hukukçularýn ve kamuoyunun en ne kadar bu üniversitede kamu düzeninin boçok önem verdiði ve ilgi gösterdiði husus. zulmasýna veya suç iþlenmesine iliþkin makul Bu noktada özellikle ‘ifade özgürlüðü’ kavra- kuþkular varsa da süresi de makul olmalý. mýnýn Batý hukukunda çok özel bir hassasiyeti Amiyane tabirimi baðýþlayýn. Ama özgürvar. Misafir öðretim üyesi olarak bir süre bulun- lük ve güvenlik arasýndaki hassas dengeyi duðum ABD’de anayasa hukuku derslerinin en tutturabilmek aslýnda hukuk devleti ‘zurnakapsamlý ve önem verilen konusunun ifade öz- sýnýn zýrt dediði yer’! gürlüðünün hangi durumlarda kamu düzenini Prof. Dr. Ali Ulusoy, bozacaðý, hangi durumlarda bozmayacaðýnýn Akþam, 31 Aralýk 2010 SON günlerde Ankara’da ve Manisa’da öðrenci lerin protestolarýna bazý rektörlerin ve siyasetçilerin verdikleri ölçüsüz tepkiler, Ýstanbul Üniversitesi’nce bir yýllýk süre için tüm öðrencilerin aranmasýna izin veren yargýç kararý gibi örnekler özgürlüklerle kamu güvenliði arasýnda denge kurulamadýðý kuþkularý doðuruyor. Ayný þekilde

‘‘

Michael Kountouris, , Yunanistan

Dindarlaþmanýn neresindeyiz? ÇOK beklettiðim bir okuyucu mektubunu sizlerle paylaþacak, arkasýndan da bir deðerlendirme yazýsý yazacaðým. Samimi bir iç döküþ ve gerekli bir öz eleþtiri olarak kabul ettiðim mektubunda okuyucum diyor ki (Ýsimleri ve özel bilgileri çýkardým, imlasýna, üslubuna dokunmadým): Hocam 1998 yýlýndan beri Ýslam’ý araþtýrmaktayým... 22 yaþýndayým, Ýslam’la Müslümanlar arasýnda arzla arþ kadar bir mesafe var; terimleri savunan sloganik bir Ýslâmî yaþantý mevcut ve terim lerde saplanýp kalmýþlar. Baþörtüsü deniliyor, savunuluyor, yapýlan haksýzlýktýr, adaletsizliktir deniliyor. Ýmam Hatiplere yapýlanlar zulümdür, Ýlahiyatlar öyle... kýsacasý inandýðýmýz gibi yaþayamýyoruz denilip þikâyet ediliyor. Gözlemlediðim kadarýyla hemen herkes inandýðý gibi yaþýyor. Evet baþörtülüler de imam hatipliler de ilahiyatlýlar da inandýðý gibi yaþýyor; çünkü artýk yaþadýklarý gibi inaný yorlar. Ýnanýyorum ki kim nasýl yaþamak istiyorsa Allah öyle yaþatýyor. Bugün baþörtüsü yasak, Müslümanlar

da baþörtüsünde odaklanmýþ, saplanýp kalmýþ. Gerçekten ben sadece baþörtüsünün yasak olduðu için þükrediyorum. Þa-

‘‘

Bu millet daha önce de kýymetini bilmediði emirler yüzünden musîbetlere maruz kalmýþtýr.

hit olduklarýmdan sonra gerçekten hâlâ nasýl helâk olmuyoruz? Sadece Allahýn rahmeti diyebiliyorum. Þimdiye kadar ki araþtýrmalarýmda Allahýn baþörtüsü diye bir emrine rastlamadým. Allahýn emri örtünmek ve baþörtüsü bu emrin sadece bir parçasý, ama Müslümanlar örtünmek sanki sadece baþý örtmekmiþ gibi algýlayýp uyguluyorlar bu emri. Þu anda so kaktaki bir çok baþörtülü bir çok baþý a -

çýktan daha þehvet verici daha dikkat çekici daha cezp edici (...) ve bütün bunlardan acaba habersiz miyiz ki baþörtüsünü yasaklayanlarý eleþtirirken baþörtülülerin hallerini görmüyoruz. Bir gün öncesinde erkeklerle sarmaþ dolaþ dolaþan kýzlar bir gün sonra kendilerini (...) kapýsýna zincirleyip eylem yapýyorlar. Gizlice dini nikah kýyýp bir arada yaþayan, okul bittikten sonra anlaþamayýp ayrýlan ilahiyatlýlardan haberdarým. (...) Soruyorum, neden bu terimler savunuluyor da gerçekleþen dejenerasyona karþý çýkan ses çok cýlýz. Hemen herkes bir burjuva müslümanlýðýna doðru ilerliyor. Gayr-i islami olan ne varsa müslümanlarýn hayatýnda bir kýlýfa uydurulmuþ þekli var. Moda, defile deniz, havuz, mayo, tatil vs. Allah muhakkak ki abes iþ, boþ iþ yapmaz. Bugün baþörtülülerin hal ve hareketleri ortadayken, baþtaki örtü ile Ýslam dinini ve Müslümanlarý temsil ettiðinin þuurunda olmaksýzýn olmadýk hal ve hareketlerde bulunurken baþörtüsü yasaðý haksýzlýk mý, zulüm mü, adaletsizlik mi?

Bence ilahi adalet tecelli etmiþtir...Ýmam Hatiplere olanlar da ilahiyatlara olanlarda ilahi adaletin tecellisidir...Çünkü bu millet daha önce de kýymetini bilmediði emirler yüzünden musibetlere maruz kalmýþtýr. Namazýn deðeri bilinmedi alýn secdeye koyulmadý, yýllarca savaþtan savaþa yüz üstü süründük. Orucun, zekatýn kýymeti bilinmedi yýllarca depremdir, seldir, yangýndýr mal ve canlar helak oldu. Þimdi de tesettür emrinin kýymeti bilinmiyor. Ýmkan olarak Ýslam’ýn ruhuna en uygun olan Ýmam Hatiplerin, Ýlahiyatlarýn kýymeti bilinmiyor. Baþörtülüler baþörtülü çýplaklar halindeler. Hocasýndan talebesine, sakallýsýndan baþörtülüsüne gencinden yaþlýsýna—çok büyük—bir Ýslâm ekseninden uzaklaþma varken neden terimler üzerinden konuþuluyor. Son yazýlarýnýzda Ýmam Hatiplerden, Ýlahiyatlardan bahsediyorsunuz; olan bitenden haberdar iken neden bu terimler üzerinden konuþuyorsunuz anlayamadým... Allah’ýn kulu olarak siyasete girenler siyaset uðruna her þeyi mubah görür ha-

Sabah, 31 Aralýk 2010 le gelmiþ ve makam mevkinin kulu olmak üzereler. Allah’ýn kulu olarak iþ dünyasýna girenler—belli bir seviyeye geldikten sonra—Ýslâm’dan uzaklaþmýþlar, nefse hoþ gelen gayri islami yaþantýnýn kendilerince Ýslâmcasýný uydurmuþlar ve paranýn kulu olmak üzereler. Ba -

þörtülülerin % 90'ýnýn baþörtüsü yasaðýndan þikâyet etmeye hakký yok... Genel bir ifade ile Müslümanlarýn %90 nýnýn baþýmýza gelenlerden þikâyet etmeye hakký yok... (...) Hayreddin Karaman, Yeni Þafak, 31 Aralýk 2010


8

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

PO­ZÝ­TÝF­PEN­CE­RE

77 YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR

Yeni bir sayfa açmak vam­et­me­me­si­i­çin,­za­man­za­man­dý­þa­rý­dan­yar­dým­el­le­ri­nin­fay­da­lý­o­la­bi­le­ce­ði­dir. Ta­biî­keþ­ke­a­i­le­ler­prob­lem­le­ri­ni,­dý­þa­rý­dan­bir­e­le ih­ti­yaç­his­set­me­den­ve­ko­nu­çok­da­dý­þa,­il­gi­siz­in­san­la­ra­taþ­ma­dan­a­i­le­i­çin­de­hal­le­de­bil­se­ler...­Bu­nun­i­çin­de­mut­la­ka­eþ­ler­den­bi­ri­si­nin­fe­da­kâr­lýk yap­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir. SEBAHATTÝN YAÞAR *** syasar33@yahoo.com A­i­le­de­ya­þa­nan­ba­zý­a­i­le­i­çi­me­se­le­ler­le­il­gi­li­o­la­rak,­ken­di­le­ri­i­le­da­ha­ö­zel­de­ko­nuþ­tu­ðu­muz­bey­le­rin­gün­de­me­ge­tir­dik­le­ri­ö­nem­li­bir­þey­da­ha­var­ki, ut­lu­ A­i­le­ Mo­de­li­ ve­ Genç­lik­ ve o­da,­‘Ar­týk­bu­sa­at­ten­son­ra­ne­ya­pý­la­bi­lir?’,­‘Biz­o­E­be­veyn­Ý­liþ­ki­le­ri­kon­fe­rans­la­rý­- nun­la­köp­rü­le­ri­at­týk’,­‘Za­ten­o­u­mut­suz­va­ký­a’,­‘Ben mýz­ de­vam­ e­di­yor.­ Doð­ru­su­ a­i­- o­def­te­ri­çok­tan­ka­pat­tým’­ka­bi­lin­den­i­çin­de­ü­mit­le­c e­ git­t i­ð i­m iz­ þe­h ir­l e­r i­m iz­d e siz­lik­ta­þý­yan,­ka­ram­sar­lýk­ta­þý­yan­cüm­le­ler­dir. ba­yan­lar­ba­yan­lar­la,­er­kek­ler­de Oy­sa­yýp­ran­mýþ­lýk­dü­ze­yi­ne­o­lur­sa­ol­sun,­her er­kek­ler­le­ da­ha­ ö­zel­de­ soh­bet­- i­le­ti­þim­a­þa­ma­sý­nýn­a­tý­la­bi­le­cek­a­dým­la­rý­mut­la­ler­de­ bu­lun­ma­la­rý­ da­ha­ fay­da­lý ka­var­dýr. ve­sað­lýk­lý­o­lu­yor.­ Za­ten­bir­Müs­lü­ma­nýn­ya­þa­dý­ðý­ha­di­se­ler­kar­þý­A­sýl­ö­nem­ar­z­e­den­i­se,­kon­fe­rans­ön­ce­si­ve­son­- sýn­da­ü­mit­siz­ol­ma­sý­ve­ka­ram­sar­lýk­hâ­li­i­çe­ri­sin­de ra­sýn­da­ki­i­ti­raf­lar­i­çin­de­o­lan,­piþ­man­lýk­lar­ta­þý­yan, ol­ma­sý­dü­þü­nü­le­mez.­Bel­ki­a­i­le­i­çi­ya­þa­nan­zor­du­“Ye­ni­bir­a­dým­a­ta­bi­lir­mi­yim?”­ih­ti­yaç­la­rý­i­çe­ren rum­la­ra­kar­þý­yak­la­þým,­‘Bu­da­be­nim­im­ti­ha­ným, so­ru­lu-ce­vap­lý­soh­bet­ler­o­lu­yor.­Bun­lar,­da­ha­da­bir im­ti­ha­ný­mý­en­sað­lýk­lý­na­sýl­ve­re­bi­li­rim?’­ol­ma­lý­dýr. ve­rim­lik­i­çe­ri­yor. A­i­le­i­çi­ya­þa­nan­prob­lem­ler­ço­ðu­kez­kro­nik­hâ­le Çün­kü­ö­zel­de­ya­ni­‘bi­re­bir’lik­i­çe­ren­ko­nuþ­ma­lar, gel­miþ­o­la­bil­mek­te­dir.­Bu­da­bir­ka­bu­lü­be­ra­be­rin­çö­zü­me­dö­nük­a­dým­lar­at­ma­yý­ko­lay­laþ­tý­rý­yor.­ Ba­yan­la­rýn­ba­yan­lar­la,­er­kek­le­rin­de­er­kek­ler­le ko­nuþ­ma­sý,­dert­leþ­me­si­bi­raz­da­fýt­rî­bir­ih­ti­yaç. Ö­zel­lik­le­ba­yan­lar­bu­ko­nu­da­da­ha­ba­þa­rý­lý­ve bir­bir­le­ri­i­le­da­ha­da­il­gi­li­ler.­Þef­kat­kah­ra­ma­ný­ol­duk­la­rý­i­çin,­bir­bir­le­ri­nin­me­se­le­le­ri­ne,­prob­lem­le­ri­ne­da­ha­sað­lýk­lý­çö­züm­ler­bu­la­bi­li­yor­lar.­Ya­ni­ba­Her türlü eksikliklerimiz, yan­lar­eþ­le­riy­le­il­gi­li­me­se­le­le­ri­ni­bir­bir­le­ri­i­le­da­ha yanlýþlarýmýz dolayýsýyla yeni bir ra­hat­ko­nu­þup,­çö­züm­ler­bu­la­bi­li­yor­i­ken;­er­kek­ler­de­i­se­du­rum­bi­raz­da­ha­fark­lý­dýr. tövbe edip, yeni bir sayfa açmanýn Er­kek­ler,­ge­nel­de­ço­cuk­lar­ve­genç­ler­le­il­gi­li­ko­ve o sayfada yeni kararlarla, nu­la­rý­gün­de­me­ge­ti­ri­yor­lar.­Er­kek­ler­de­da­ha­çok mutlu bir þekilde yaþamanýn ‘hi­ma­yet’­ön­plan­da­ol­du­ðu­i­çin,­kýs­kan­mak­da­ma­rý, e­þiy­le­il­gi­li­ko­nu­la­rý,­bir­baþ­ka­er­kek­le­ko­nuþ­mak­tan iradesini gösterebilmeliyiz. u­zak­tu­tu­yor.­A­ma­prob­le­mi­ko­nuþ­mak­bir­ih­ti­yaç ol­du­ðu­i­çin,­mut­la­ka­yan­lýþ­la­rýn­yan­lýþ­o­la­rak­de­vam­et­me­me­si­ve­prob­le­me­çö­züm­bu­lun­ma­sý­i­çin, bir­uz­man­des­te­ði­i­le­bu­ih­ti­yaç­gi­de­ril­me­li­dir. As­lýn­da­bu­me­se­le­yi­þöy­le­de­dü­þü­ne­bi­li­riz, ka­dý­nýn­ar­ka­daþ­la­rýy­la­a­i­le­vî­prob­lem­le­ri­ni da­ha­ra­hat­ko­nu­þa­bil­me­si,­o­nu­prob­lem­le­ri çöz­me­ye­yö­ne­lik­ön­ce­lik­li­a­dým­at­ma­ya­i­ten­fýt­rî­bir­fak­tör­ol­mak­ta­dýr.­Bu­ra­da­ta­biî­ki­ka­dý­nýn­ev­i­çi­prob­lem­le­ri­ni­ko­nuþ­ma­sý­nýr­la­rý­ve­ki­min­le,­ne­ni­yet­le­ko­nuþ­tu­ðu­ö­nem­arz­et­mek­te­dir.­Çün­kü bir­çok­a­i­le­yý­kým­la­rý­da­yi­ne­dý­þa­rý­dan­ve­ri­len­yan­lýþ­tel­kin­ler­so­nu­cu ol­mak­ta­dýr. Bu­ra­da­as­lo­lan,­a­i­le­i­çi­mah­re­mi­ye­ti­aþ­ma­ya­cak­bir­öl­çü­ve­çö­zü­me­dö­nük­bir­ni­yet­ta­þý­mak­týr. A­i­le­nin­el­bet­te­ken­di­ne­mah­sus bir­ö­zel­at­mos­fe­rin­den­bah­set­mek­müm­kün­dür.­Bi­zim­kas­det­ti­ði­miz­i­se,­i­çe­ri­de­ki­bo­zul­muþ­bir­i­liþ­ki­nin­sü­rek­li­de­-

M

‘‘

de­ge­ti­ri­yor.­‘Ar­týk­a­lýþ­týk,­ne­ya­pa­lým,­bu­da­böy­le, can­çý­kar­huy­çýk­maz,­a­da­mýn­bu­yaþ­tan­son­ra­hu­yu­nu­mu­de­ðiþ­ti­re­ce­ðim?’­gi­bi­yi­ne­i­çin­de­o­lum­suz­luk,­sû-i­zan,­ü­mit­siz­lik­do­lu­cüm­le­ler­kur­mak­çok kar­þý­laþ­tý­ðý­mýz­bir­du­rum­dur. Oy­sa­Rab­bi­miz,­her­gü­nü­bi­ze­ye­ni­den­ver­mek­te­dir.­Her­gün­bir­çö­züm­gü­nü­dür.­Her­gün­ye­ni bir­a­dým­at­mak­i­çin­en­uy­gun­za­man­di­li­mi­dir. Hat­ta­prob­lem­le­re­kar­þý­a­dým­a­ta­bil­me­i­ra­de­si­gös­te­re­bil­mek­i­çin­du­â­lar­et­mek­ön­ce­lik­li­iþ­tir. Her­gün­ye­ni­den­baþ­lar.­Bi­ze­ve­ri­len­gün­de,­as­lýn­da­dü­nün­o­lum­suz­iz­le­ri,­a­lýþ­kan­lýk­la­rý,­gü­nah­la­rý yok­tur.­Al­lah’ýn­ver­di­ði­her­gü­nü,­ye­ni­ve­ter­te­miz say­fa­yý,­da­ha­baþ­lar­baþ­la­maz,­dü­nün,­dü­þün­ce­kir­le­riy­le­kir­le­ti­yo­ruz.­Oy­sa­dün­bu­gü­ne­mü­da­ha­le­et­me­me­li­dir.­Gü­nün­e­ner­ji­si­ni­gün­de­kul­lan­ma­lý­yýz. Ne­dü­ne,­ne­ya­rý­na­git­mek­i­þi­ko­lay­laþ­tý­rýr.­Gün, bu­gün­dür. Prob­lem­le­re,­ya­þa­nan­la­ra­kar­þý­ye­ni­bir­a­dým­at­ma­ko­nu­sun­da­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ör­ne­ði­çok dik­kat­çe­ki­ci­dir. Ca­hi­li­ye­dö­ne­min­de­kýz­ço­cuk­la­rý­di­ri­di­ri­top­ra­ða­gö­mül­mek­te­dir.­Kýz­ço­cu­ðu­nu­ku­yu­ya­at­mýþ, a­ma­son­ra­dan­Müs­lü­man­ol­muþ­bir­be­de­vî­ya­þa­dýk­la­rý­nýn­a­cý­ýz­tý­ra­bý­ný­Pey­gam­be­ri­miz­le­(asm) pay­laþ­mak­ta­dýr.­Yü­re­ði­yan­mak­ta­dýr,­bü­yük­bir piþ­man­lýk­hâ­li­i­çe­ri­sin­de­dir.­Göz­le­rin­den­yaþ­lar yað­mur­gi­bi­ak­mak­ta­dýr.­Ta­biî­an­la­tý­lan­lar­kar­þý­sýn­da­Pey­gam­be­ri­miz­(asm)­de­göz­yaþ­la­rý­i­çin­de­dir.­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ar­ka­daþ­la­rý­bu­ki­þi­ye bi­raz­da­ký­za­rak,­‘Ne­den­bu­an­lat­týk­la­rýn­la­pey­gam­be­ri­ü­zü­yor­sun,­u­zak­laþ­bu­ra­dan.’­me­sa­jý­ve­rir­ken;­Pey­gam­ber,­ar­ka­daþ­la­rý­na,­o­nu­ra­hat­bý­rak­ma­la­rý­ný­söy­ler.­Pey­gam­ber­(asm)­bu­ha­tý­ra­la­rý pay­la­þan­ki­þi­yi­i­yi­ce­ya­ný­na­ça­ðý­rýr­ve­‘Hay­di­ya­þa­dýk­la­rý­nýn­na­sýl­ol­du­ðu­nu­bir­kez­da­ha­an­lat’­der. Bu­se­fer,­a­dam­an­lat­týk­ça­Pey­gam­be­ri­miz­a­dam­dan­da­ha­faz­la­að­la­ma­ya­baþ­lar. So­nun­da­ Pey­gam­be­ri­miz­ (asm),­ a­da­ma­ dö­ne­rek­o­nun­i­çin­bü­yük­bir­müj­de­ve­rir: ‘Si­zin­bu­piþ­man­lý­ðý­nýz­kar­þý­sýn­da,­Al­lah,­Ca­hi­li­ye­dö­ne­min­de yap­týk­la­rý­ný­zý­ba­ðýþ­la­dý.­Hay­di­þim­di­her­þe­ye­ye­ni­den­baþ­la.’­der. O­za­man­her­tür­lü­ek­sik­lik­le­ri­miz, yan­lýþ­la­rý­mýz,­ha­ta­lý­dav­ra­nýþ­la­rý­mýz­dolayýsýyla­ye­ni­bir­say­fa­aç­mak,­ye­ni­bir­töv­be­yap­mak, ö­zür­ler­di­le­ye­rek,­ha­ta­lý­du­rum­la­rý­mý­zý­i­ti­raf­lar­e­de­rek ve­il­gi­li­nin­bi­zi­af­fet­me­si­ni­is­te­ye­rek,­kul­hak­kýn­dan­kur­tu­lup,­ye­ni­a­ça­c a­ð ý­m ýz­say­f a­d a, ye­n i­ ka­r ar­l ar­l a, mut­lu­bir­þe­kil­de ya­þa­ma­nýn­i­ra­de­si­ni­gös­te­re­bil­me­li­yiz. Ye­ni­bir­yýl­da, hiz­met­ler­do­lu, yep­ye­ni­bir­say­fa­di­le­ðiy­le…

1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

kartalismaill@gmail.com

E

vet,­ay­lar­dýr­bek­le­nen­7­O­cak­gü­nü­ne­az­kal­dý.­Bek­le­ni­yor­du,­çün­kü yýl­lar­dýr­ko­nu­þu­lan,­tar­tý­þý­lan,­bir tür­lü­baþ­la­na­ma­yan­ve­ya­ya­rým­ka­lan­Be­di­üz­za­man­fil­mi­viz­yo­na­gi­ri­yor. Her­Nur­Ta­le­be­si­nin­kal­bin­de,­id­ra­kin­de se­siy­le,­yü­züy­le,­hi­ta­býy­la,­gül­me­siy­le,­að­la­ma­sýy­la­bir­Üs­tad­fi­gü­rü­var­dýr.­“Be­ni­zi­ya­re­te gel­me­yin,­Nur­la­rý­o­ku­yun”­em­riy­le­say­fa­lar­da Üs­tad­la­rýy­la­bu­luþ­ma­gay­re­tin­de­o­lan­Nur Ta­le­be­le­ri­hem­çok­is­ti­yor,­hem­de­kor­ku­yor­lar­dý­Be­di­üz­za­man­fil­min­den. Kor­ku­yor­lar­dý­çün­kü­o­tuz­beþ­yýl­sür­gün­ve ha­pis­ler­de­geç­miþ­bir­ha­yat,­ço­cuk­yaþ­ta­med­re­se­ho­ca­lý­ðý­ (pro­fe­sör) ma­ka­mý­na­gel­miþ­bir â­lim,­bir­ba­ký­yor­su­nuz­Kur­tu­luþ­Sa­va­þýn­da mi­lis­ko­mu­ta­ný,­bir­ba­ký­yor­su­nuz­küf­fâ­rýn kar­þý­sýn­da­iz­zet-i­Ýs­lâ­mi­ye­yi­ko­ru­yan­mü­ca­hid,­bir­ba­ký­yor­su­nuz­iþ­gal­kuv­vet­le­ri­nin­plan­la­rý­ný­bo­zan­va­tan­per­ver,­bir­ba­ký­yor­su­nuz dâ­hi­lî­fit­ne­le­ri,­et­nik­kav­ga­la­rý­dur­du­ran­nâ­sih. O­ka­dar­hýz­lý,­he­ye­can­lý­ve­zi­hin­le­ri­zor­la­yan­ger­çek­bir­ha­yat­ki,­doð­ru­ve­ob­jek­tif­o­la­rak­kim,­na­sýl­ve­ne­ka­dar­be­yaz­per­de­ye­yan­sý­ta­cak?­Ma­lûm­ta­bu­lar­za­yýf­la­sa­da­hâ­lâ­a­yak­tay­ken… Ya­ol­maz­sa?­Kal­bi­miz­de­ki­Üs­ta­dý­mýz­in­ci­nir­se,­e­ser­ler­de­ki­ha­ki­kat­ler­sap­tý­rý­lýr­sa,­te­fek­kü­rü­müz­de­ki­hey­bet,­ses­to­nu,­gü­lüm­se­me­siy­le­zýt­bir­ka­rak­ter­çý­kar­sa... Ýþ­te­bu­se­bep­le­bütün­Nur­Ta­le­be­le­ri­hem en­di­þey­le,­hem­de­is­te­ye­rek­bek­li­yor­lar­7­O­cak­ta­ri­hi­ni. Ýs­ti­yor­lar,­çün­kü­Üs­tad­la­rý­gün­de­me­ge­le­cek,­Nur­lar­gün­de­me­ge­le­cek.­Ha­ya­tý­ný­bu mil­le­te­a­da­yan,­üm­me­tin­se­lâ­me­ti­i­çin­ce­hen­ne­mi­gö­ze­a­lan­bir­a­dam­var­mýþ­de­ne­cek. Mil­lî­bir­lik­ve­be­ra­ber­lik,­ce­ha­le­te­kar­þý­i­limir­fan­la,­a­kan­ka­ný­dur­dur­mak­i­çin... Tü­ke­tim­ve­tü­ke­tim­ö­te­si­top­lum­mo­de­li­nin­za­rar­la­rý­ný­ön­le­mek­ve­en­gel­le­mek,­din­a­dam­la­rý­nýn­dün­ya­lýk­pe­þin­de­koþ­ma­dý­ðý­ný, koþ­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­gös­ter­mek­i­çin... Za­li­me­kar­þý­dik­du­rup­hay­ký­rýl­ma­sý­ge­rek­-

se­ven;­ço­cuk­tu,­ca­hil­di,­de­liy­di,­ca­sus­tu,­sar­hoþ­tu,­yaþ­lýy­dý­de­me­yip­her­ke­se­de­ðer­ve­ren bir­â­lim­o­la­rak­gö­re­cek­ler.­ Bi­rin­ci­re­is­le­gö­rüþ­me­si,­ger­çe­ði­ne­u­zak­de­ðil,­çok­ya­kýn­da­de­ðil,­a­ma­bu­þart­lar­da­i­yi kur­gu­lan­mýþ­ve­per­va­sýz,­hak­kýn­ha­tý­rý­ný­her þe­yin­üs­tün­de­tu­tan­bir­por­tre­ö­ne­çý­ka­rýl­ma­ya­ça­lý­þýl­mýþ. Fil­min­ek­sik­yön­le­ri­i­se: O­yun­cu­luk­a­çý­sýn­dan­bazý­figüranlar­za­yýf kal­mýþ. Film­mü­zik­le­ri­ha­ri­ku­lâ­de­ol­ma­sý­na­rað­men,­film­de­fark­e­di­lir­þe­kil­de­ö­ne­çý­kar­tý­la­ma­mýþ.­­ Film­de­Üs­tad’ýn­1950’ye­ka­dar­ki­ha­ya­tý­her ka­re­siy­le­ö­ne­çý­ka­rýl­ma­sý­ve­a­ðýr­lýk­lý­o­la­rak­Ri­sâ­le-i­Nur’dan­pa­saj­la­rýn­mu­ha­fa­za­gay­re­ti­bi­raz­bel­ge­sel­ha­va­sý­kat­mýþ. Gül­dü­ren,­að­la­tan­ve­he­ye­can­lan­dý­ran­sah­ne­ler­var,­a­ma­ge­çiþ­ler­ve­mü­zik­ler­tam­ye­di­ri­le­me­di­ði­i­çin­iz­ler­ken­ba­zý­fýt­rat­lar­yo­ru­la­bi­lir. Üs­ta­dýn­ta­le­be­le­ri­çok­za­yýf­kal­mýþ.­Hâs­se­ten­Zü­be­yir­A­ða­bey­tam­ol­ma­mýþ.­A­ma­en çok­dik­ka­ti­mi­çe­ken,­a­ða­bey­le­rin­þap­ka­tak­ma­sý.­ Þam­lý­Ha­fýz­A­ða­be­yin­ön­ce­le­ri­tak­tý­ðý­ný, Üs­ta­dýn­o­na­hüsn-ü­zan­la­yak­laþ­tý­ðý­ný­ve­kavli­ley­yin­le­bý­rak­týr­dý­ðý­ný­bi­li­yo­ruz.­An­cak­di­ðer saff-ý­ev­vel­ler,­hâs­sa­ten­Zü­be­yir­A­ða­be­yin­tak­ma­ma­sý­lâ­zým­ge­li­yor­du. Hâ­sýl-ý­ke­lâm;­ fil­me­gi­den­a­ða­bey­ler­men­dil­le­ri­ni­u­nut­ma­sýn­lar,­çün­kü­çok­að­la­ya­cak­lar.­Genç­kar­deþ­le­ri­miz,­bir­kah­ra­ma­nýn­ha­ya­tý­ný­ay­nen­ak­tar­ma­gay­re­ti­ta­þý­yan­bir­yö­net­me­nin,­ha­ki­ka­ti­ha­ya­le­fe­da­et­me­me­si­mert­li­ði ne­ti­ce­sin­de­bel­ge­sel­tar­zýn­da­bir­film­al­gý­sýy­la git­sin­ler. Bu­film­ba­zý­sah­ne­le­riy­le,­me­saj­la­rýy­la,­doð­ru­Üs­tad­fi­gü­rüy­le­i­lân­ve­ne­þir­hiz­me­ti­ne­çok kat­ký­sað­la­ya­cak­týr. Bun­dan­son­ra­ki­film­i­çin: Af­yon­hap­sin­de­baþ­la­yan­iþ­ken­ce­ve­zu­lüm­le­ri­ö­ne­çý­ka­ran… Ta­le­be­le­rin­sa­da­kat­ve­gay­re­tiy­le­be­ra­ber mü­da­faa­la­rý­nýn­na­za­ra­ve­ril­di­ði… yan­lýþ­lar­a­çýk­ve­ya­ka­pa­lý­gös­te­ril­miþ­ve­Üs­ta­Be­kir­Berk­A­ða­be­yin­kah­ra­man­lýk­la­rýy­la­be­dýn­bu­yan­lýþ­la­ra­kar­þý­dik­ve­kar­þý­du­ru­þu­tat­- ra­ber­yurt­ge­ne­lin­de­Nur’un­fü­tu­ha­tý­nýn­iþ­len­min­e­di­ci­dü­zey­de­ö­ne­çý­ka­rýl­mýþ. di­ði… Üs­ta­dý­can­lan­dý­ran­ve­ses­len­di­ren­Mür­þid A­ra­a­ra­ha­tý­ra­lar­la,­di­ðer­sür­gün­ve­ha­pis­A­ða­Bað,­ro­lü­nü­bü­yük­öl­çü­de­i­yi­oy­na­mýþ, ler­de­ki­zu­lüm­ler­le­iþ­len­di­ði… hâs­sa­ten­se­si­zi­hin­ler­de­mar­ka­ol­ma­se­vi­ye­si­Nur­la­rýn­mat­ba­a­lar­da­ba­sýl­ma­sý,­yurt­ge­ne­ne­yak­laþ­mýþ. lin­de­a­tý­lan­Nur­to­hum­la­rý­ve­in­þa­a­e­di­len Mi­mik­le­ri­ve­duy­gu­yan­sý­tý­cý­lý­ðý,­Üs­ta­dý­ta­- Kur’ân­me­de­ni­ye­ti­ve­tek­ni­ðe­mey­dan­o­ku­yan ný­ma­yan­la­rýn­zih­nin­de­i­yi­bir­iz­le­nim­bý­ra­ka­- i­man­ha­ki­ka­ti... cak­se­vi­ye­de. Ne­den­ol­ma­sýn? Nur­la­rýn­ye­ni­harf­le­neþ­ri­çok­net­ve­doð­ru Bütün­Nur­Ta­le­be­le­rin­den,­Üs­tad­â­þýk­la­rýn­bir­þe­kil­de­us­ta­ca­kur­gu­lan­mýþ. dan­ri­cam;­lüt­fen­bu­fil­me­yal­nýz­git­me­yi­dü­Film­de­Kürt­çe­ko­nu­þul­ma­sý­ay­rý­bir­tat­ver­- þün­me­sin­ler;­ak­ra­ba­la­rý­ný,­ar­ka­daþ­la­rý­ný,­ta­ný­mek­le­be­ra­ber,­ba­zý­yer­ler­de­Üs­ta­dýn­Kürt­çe dýk­la­rý­ný,­ta­le­be­le­ri­ni­ya­ni­ki­mi­bu­lur­lar­sa­o­nu, ce­vap­ver­me­si,­ba­zen­Türk­çe­ce­vap­ver­me­si­i­- her­ke­si­gö­tür­me­yi­dü­þün­sün­ve­bu­na­ça­lýþ­sýn­yi­bir­se­çim. lar… Ýz­le­yi­ci­ler­Üs­ta­dý;­ke­di­le­ri,­fa­re­le­ri,­a­ðaç­la­rý Se­lâ­met­le… Üs­ta­dý­mý­zýn­is­tið­na­sý­çok­i­yi iþ­len­miþ­ve­hâs­se­ten­genç­le­rin fark­e­dip­ör­nek­a­la­ca­ðý­þe­kil­de­su­nul­muþ. Üs­ta­dý­mý­zýn­müs­bet­ha­re­ket­ve­i­man­hiz­me­ti­vur­gu­s u­bütün­çýp­l ak­l ý­ð ý­i­l e gös­te­ril­miþ. Dâ­hi­lî­ni­fak­to­hum­la­rý ne­ti­ce­sin­de­ka­na­yan­ya­ra Kürt­me­se­le­si­i­çin­çok­dik­kat­çe­ki­ci­ve­ay­nen­Üs­ta­dý­mýz­ve­e­ser­ler­de­ki­ha­ki­kat­ler­ö­ne­çý­ka­rýl­mýþ. Cum­hu­ri­ye­tin i­lâ­nýy­la­be­ra­ber­ya­p ý ­l a n

ÝSMAÝL KARTAL

Hür Adam Bediüzzaman ti­ði­ni­gös­ter­mek,­bid’a­la­rýn­za­ra­rý­ný­ve­þe­â­i­rin ih­ya­sý­ný­ih­tar­et­mek­i­çin... Ýþ­te­bu­ve­ben­ze­ri­pek­çok­se­bep­le­hem­is­ti­yor,­hem­is­te­mi­yor­lar­dý. 7­O­cak­ön­ce­si­Ye­ni­As­ya­ga­ze­te­sin­de­ki­a­ða­bey­ler­le­be­ra­ber­ben­de­ba­sýn­gösterimine­ka­týl­dým.­Fil­mi­iz­le­mek­na­sip­ol­du.­Da­ha­ön­ce­sin­de,­ya­pým­cý­Meh­met­Tan­rý­se­ver­Be­yi­zi­ya­re­ti­miz­de,­“E­ðer­ko­nuþ­tuk­la­rý­ný,­Üs­tad­al­gý­sý­ný fil­me­ak­ta­ra­bil­miþ­se,­in­þâ­al­lah­çok­i­yi­o­la­cak” di­ye­ko­nuþ­muþ­tuk­ken­di­a­ra­mýz­da. Fil­mi­iz­le­dim,­â­ci­za­ne­fil­min­ar­tý­ve­ek­si­le­ri­ni­pay­laþ­mak­is­ti­yo­rum. Film­de­Üs­ta­dý­mýz­bi­zim­an­la­dý­ðý­mýz­gi­bi an­la­týl­mýþ. Ri­sâ­le-i­Nur’dan­çok­ö­nem­li­pa­saj­lar­ay­nen, hiç­do­ku­nul­ma­dan­na­za­ra­ve­ril­miþ.

elif@yeniasya.com.tr


2

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

ÞÝÝR

Hür Adam Hürriyete âþýktý, esaret ona zillet, Zulme boyun eðmedi, biliyor bunu millet.

Ekmeksiz yaþarým der; hürriyetsiz ne mümkün, Ýnsan hür olmayýnca; dünyada her yer sürgün. Þerîatý müdâfaa, etmiþ tüm benliðinle, Zâlimler! Mahkûm olun! Rabbin Cehenneminle. Cephenin gerisinde, kalmadý hiçbir dâim, Katline fetvâ verdi, küstah Ýngiliz zâlim. Reddeyledi Üstadým, Padiþah ihsanýný, Kurtarmaktý gâyesi; Doðu’nun insanýný. Sonra büyük fýrtýna, azîm inkýlâb oldu, Kazanýlmýþ deðerler, yer ile yeksan oldu. Bir günde, cahil oldu, münevver olan millet, Kahreyledi milleti, bu mimsiz medeniyet. Üç yüz altýn karþýlýðý, fetvâcý istediler, Benim Aziz Üstadým, temennâ etmediler. Haykýrdý hakîkati en zâlimin yüzüne; Parmaðýný uzatýp; sanki soktu gözüne. Namaz kýlmayan hâin, hâinin hükmü merdûd, Namazý kýlmayandan, beklemez kimse umut. O Allah’a kul idi, kula kulluk etmedi, Bir tek menfaat için, hiç el etek öpmedi. Zulmü alkýþlayarak, zâlimi hiç sevmedi, Çýkartýp sarýðýný, o ser-pûþu giymedi. Zulmeden aðalara, çekti zü’l-fikârýný, Kýrýverdi onlarýn, katmerli inadýný.

Meþrûtiyet fikrini, destekledi ömrünce, Dindar Cumhuriyeti, alkýþladý kendince. Ýnsanlar hür olmalý; kulluk, Bir Tek Allah’a, Biz Kur’ân’ýn hükmüyle, kavuþuruz felâha. Yýllarca bunu dedi; neþreyledi Nurlarý, Açýldý kâinatýn, derîn, gizli sýrlarý. Ama tek tip lâikler, hep tepki gösterdiler, Sen dünyada kaldýkça, rahatsýzýz dediler. Zehirlediler onu, zindanlara attýlar, Koskoca bir zindanda, yalýnýz býraktýlar. Îmân kurtarmak için, koþuyorken Hür Adam, Ona çelme takmaða, yelteniyor o nâdan. Onun Hâmîsi Allah, bir halt edemediler, Allah’ýn dostlarýný, onlar sevemediler. Þimdi onlar mâzinin derin derelerinde, Üstadýn Aziz ismi, dünyanýn gündeminde. Korktular ölüsünden! Dirisinden korktular, Kabrini talan edip, bir meçhule soktular. Korunmuyor kanunla, kalplerde yeri vardýr, Zulmeden zâlimlerin, gayyâda yeri dârdýr. Talebesiyiz onun, umut yüklü yarýnlar, Onun mesajlarýyla, çýnlayacak salonlar. Ýnsanlar selâmeti; Nurlarda buluyorlar, Her Hak Dinin mensubu, þâkirdi oluyorlar.

EYÜP OTMAN

7

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

GÖRÜÞ

Hür Adam bizimle Seninle gururluyuz, aramýza hoþ geldin Yeniden fütuhatlar, aramýzda Hür Adam in Sen saðken göremedik, zulmeti Nurla deld m Ada Hür ey in verd yön ’a, Ýslâm -i Uhuvvet dýn Dünya zevki namýna, hiçbir lezzet alma adýn kalm hiç e geriy , Ýman, Kur’ân yolundan adýn Ümmet-i Muhammed’i, yanlýþ yola salm m Ada Hür ey in verd yön ’a, Ýttihad-ý Ýslâm r Seni dünya malýyla, hem kandýramadýla r adýla Bâtýl þirklerine de, hiç daldýram r Ýmanla karþý koydun, bak saldýramadýla m Ada Hür dýn çaðýr Tesanüd-ü Ýslâm’a, hep

Bol muhasebeli yýllara! sor­dum­ ken­di­me.­ A­ca­ba­ kaç­ yýl­ so­nun­da, mut­lu­ ol­mak­ ye­ri­ne­ ken­di­mi­ sor­gu­la­dým slnr_1905@hotmail.com hü­zün­le? Ya­da­kaç­yýl­so­nun­da­ko­ca­bir­yý­lýn­bit­ti­ði­ni fark­e­dip­ge­ri­ye­bak­tým­da­ek­sik­le­ri­mi­gö­rüp “Yýl­la­rýn­es­kit­ti­ði­vü­cut­bi­na­mýz­da­gör­dü­- ken­di­mi­dü­zelt­me­li­yim­di­ye­he­def­e­din­dim? ðü­müz­es­ki­me­be­lir­ti­le­ri­dün­ya­da­ka­lan­sa­yý­lý Ýç­dün­yam­da­sor­gu­la­ma­la­rýn­ar­dý­ar­ka­sý za­man­la­rý­mý­zýn­a­zal­dý­ðý­ný­ha­ber­ve­rir­ler.­Ge­- ke­sil­mez­ol­muþ,­bir­sü­rü­so­ru­dün­ya­ma­yý­ðýl­çen­her­yýl­ö­lü­me­bü­yük­bir­a­dým­at­tý­ðý­mý­zý mýþ­be­ni­sý­kýþ­tý­rý­yor­du. da­ha­bil­di­rir.­Bu­ba­kým­dan­yýl­ba­þý­eð­len­ce A­ca­ba­365­gü­nün­kaç­gü­nü­nü­i­ba­det­ler­le de­ðil,­bir­mu­ha­se­be­vak­ti­dir.” dol­dur­dum­da,­kaç­gü­nü­dün­ya­lýk­geç­ti? Bu­pa­rag­ra­fý­bir­ki­tap­ta­o­ku­yun­ca­di­rekt A­ca­ba­bu­yýl­e­vi­me­kaç­di­nî,­kaç­dün­ye­vî

ÞULENUR YAÞAR

ki­tap­gir­di? Bu­yýl­i­þe,­gez­me­ye­ve­ya­o­ku­la­gi­der­ken­da­hi­ol­sa­i­çim­den­sü­rek­li­Al­lah’ý­zik­ret­tim­mi? Ger­çek­ten­di­ni­mi­dün­yam­dan­üs­tün­tu­ta­bil­dim­mi? Bun­la­rý­ dü­þü­nür­ken­ bir­ ca­mi­nin­ ö­nün­den­ geç­ti­ði­mi­ fark­ et­tim.­ Ýþ­te­ o­ za­man­ þu ca­mi­le­rin­var­lý­ðý­nýn­bi­le­bir­þü­kür­ve­mut­lu­luk­ve­si­le­si­ol­du­ðu­nu­his­set­tim.­Þu­ca­mi a­sýr­lar­ön­ce­ya­pýl­mýþ,­a­ma­hâ­lâ­ya­pa­na­ha­yýr­lar­ka­zan­dý­rý­yor.­A­ca­ba­ben­bu­yýl­a­mel def­te­ri­mi­ka­pat­týr­ma­ya­cak­ha­yýr­lar­yap­tým

Sonbaharý yaþýyorum

mam” “Ben ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþa m ama Zulümkârla, dessasla, dinsizle barýþ am þam anla a Zýndýk-ý mutlakayla, hak yold Adam Küfr-ü mutlaka boyun, hiç eðmedin Hür Künûz-u Ýlâhîyi, eserlerinle verdin Dinsiz feylesoflarý, fikrinle yere serdin Hak yolda hizmetinle, rýza-yý Hakk’a erdin m Allah’tan baþkasýna, baþ eðmedin Hür Ada

Geldim bu þiiri yazmak için ilk aþamaya Karar verdim tefekkürle sonbaharý yaþamaya Kendimi kâinata saldým, etrafý seyre daldým. Gördüklerim karþýsýnda þaþkýn bakýþlarla kaldým.

Risâle-i Nurlarla, seni tanýr insanlar Çevrilen diller ile hakký söyler lisanlar ihsanlar Ümmet-i Muhammed’e, Kur’ân’dan bu Adý Bediüzzaman, Said Nursî Hür Adam m’ýn rehberi Muhammed Mustafa’ydý (asm), Hür Ada beri çem ) (asm ed’in Ýns ü câný kuþattý, Muhamm eri amb peyg son ’ýn Âlemlere rahmettir, Hakk Hür Adam Hazret-i Muhammed’i (asm) takip etti Tüm san'at dallarýyla, anýlsýn Said Nursî Yeryüzü hitabýna, oldu büyük bir kürsi Ýnsanlýðý necata, çaðýrýr onun dersi Sünnet-i Seniyyeyi, uyguladý Hür Adam an Fitne, fesat, anarþi, ona çok büyük düþm an piþm z olma an okuy larý, Risâle-i Nur’ Kur’ân’ý her an yaþa, fýsk ile olma þiþman m Kur’ân’dan reçeteler, sundu bize Hür Ada n Allah ve peygamberi, senden hep razý olsu n yolsu ren götü bizi de, Sýrât-ý müstakim bulsun Muhammed (asm) ümmetinden, duâlar seni m Allah’a çok þükürler, film oldu Hür Ada Bu film için hak yolda, tüm emeði geçenler er Kana kana rahmetin, deryasýndan içenl ler biçen r natla Bütün duâlar ile hase Risâle-i Nur’larla, aramýzda Hür Adam

OSMAN KARAHASANOÐLU

mý­ve­ya­ön­ce­ki­yý­lýn­so­nun­da­böy­le­bir­he­def­e­din­miþ­miy­dim­ki? Ha­di­bun­la­rý­ge­çe­lim,­a­ca­ba­kaç­na­maz son­ra­sý­‘He­men­dük­kâ­ný­mý­a­ça­yým,­müþ­te­ri ge­lir’,­‘Þu­ra­ya­geç­kal­ma­ya­yým?’,­‘Bir­te­le­fon­la gö­rüþ­mem­lâ­zým­dý’­vs.­de­me­yip­de­na­maz tes­bi­ha­tý­na­kal­dýk? Du­â­e­der­ken­kaç­ke­re­o­en­gü­zel­e­ze­lî­ve e­be­dî­ DOST­ i­le­ göz­yaþ­la­rý­ eþ­li­ðin­de­ ko­nuþ­tuk­ki? Ya­da­dü­þün­me­li­bu­yýl­Al­lah­i­le­DOST­o­la­bil­dik,­DOS­TA­NE­ko­nu­þa­bil­dik­mi?

Vakitsiz açmýþ bahçemdeki al güllerim, Ölmeye baþladý bahçemde bülbüllerim. Sen Rabbini, Resûlünü terennüm ediyorsun Bülbülü dinlerken kalmadý benim kederim. Ben bu güzelliðe ne cevap verir ne derim, Rabbim! Bilemem ki sana nasýl teþekkür ederim. Aðaçlar yapraklarýný döktü yollara yaðdý süprüntü. Ber ve bahrin yüzünü kirletti bu görüntü Duyuldu gökten kuvvetlice ra’dýn sesi Olay! Her seneki gibi mevt ve hayatýn deðiþmesi Ardýndan esiverdi tek yöne kuvvetli bir yel Sokaklarý süpürüp, temizledi gizli bir el

Kalp tavafýna ihtiyacýmýz var NAGEHAN BAYRAM

R

u­hu­mu­Al­lah’a­tes­lim­e­de­me­me­nin­hüz­nüy­le­do­laþ­tým yýl­lar­ca.­Bir­u­mu­dun­pe­þi­ne düþ­tüm.­Ya­ra­tý­lýþ­ga­yem­bir þe­ye­i­lin­ti­li­i­se,­ki­i­lin­ti­li,­o­va­kit­o­þe­ye­u­laþ­mam­ge­rek­liy­di.­ Kü­çük­ay­rýn­tý­lar­da­sak­lýy­dý­ha­ki­kat hep,­ba­zen­de­i­çim­de­ki­sý­kýn­tý­nýn­gö­züm­de­nük­se­den­yaþ­la­rýn­da­sak­lýy­dý. Ý­çim­de­ki­a­te­þe­dü­þer­di­hep­ma­sum­ca ve­þef­kat­le... Rab­bi­min­Rah­met­sý­fa­tý­nýn­te­cel­li­si ol­muþ­tu­her­za­man.­Göz­ya­þým­u­mu­dun mey­ve­si­ol­muþ­tu.­ Göz­ya­þým­kal­bi­min­gö­rü­þü­ve­ba­kýþ a­çým­ol­du.­Ý­çim­de­ki­sý­kýn­tý­ya­zarf­ni­te­li­ði­ta­þý­yor­du.­ Ak­lý­ma­dü­þen­i­se,­Rab­bi­min­gön­der­-

di­ði­mek­tup­la­rý­a­ça­bil­mek­ti. Ha­ya­tý­ma­koy­du­ðun­en­gel­le­ri­bir­bir kal­dý­rýr­ken,­þef­kat­li­el­le­ri­rah­met­li­ba­kýþ­la­rý­gö­re­bil­mek­ti­ak­la­dü­þen. Kal­bim­de­ki­boþ­lu­ða­dü­þe­rek­kay­bo­lu­yor­dum. Öy­le­de­rin,­öy­le­u­çu­rum,­öy­le­boþ­luk­tu­ki... Ý­çim­de­ki­boþ­lu­ðu­dol­du­ra­bi­le­cek­tek ye­gâ­ne­o­la­nýn­Sen­(cc)­ol­du­ðu­nu­bil­mek­ti­ak­la­dü­þen.­Ha­ya­tý­ma­ko­nu­lan du­rak­lar­da­a­si­ce­koþ­mak­ye­ri­ne,­sa­býr­ve sü­kû­net­i­çin­de­bek­le­mek­ti.­ Mev­lâm­gö­re­lim­ney­le­ye­cek­ti,­ney­ler­se­gü­zel­ey­le­mi­yor­muy­du? Sav­rul­muþ­luk­la­rý­mýn­ve­kýr­gýn­lý­ðý­mýn yü­zü­nü­hep­Sa­na­(cc)­çe­vir­me­liy­dim. Dar­so­kak­la­ra­sa­pýp,­çýk­maz­so­kak­la­ra­gir­dim. O­ra­da­da­kal­bi­me­fý­sýl­da­dýn­hep­rah­met­söz­cük­le­ri­ni,­yan­lýþ­ta­ol­du­ðu­mu, kal­bi­min­çýr­pý­ný­þý­na­ku­lak­da­ya­ma­mý­ve

da­yan­ma­mý­fý­sýl­da­dýn­gön­lü­me.­Çýk­maz so­kak­lar­dan­mer­ha­met­ka­pý­sý­aç­týn. Sil­din­göz­ya­þý­mý­ve­tut­tun­e­lim­den. Kal­bim­de­ki­has­ta­lýk­lar­ve­Se­­nin­(cc) dý­þýn­da­ki­sev­gi­ler­kal­bim­de­ki­boþ­lu­ðun ký­rýn­tý­sý­ný­dol­du­ra­ma­dý. Kalp­ler­de­ðil­miy­di­ki,­an­cak­Al­lah’ý zik­ret­mek­le­sü­kûn­bu­la­cak­o­lan? Son­suz­bir­ha­ya­týn­müj­de­si­i­çin­ve el­bet­te­kalp­te­ki­has­ta­lýk­la­rýn­sü­kû­ne­ti i­çin­Se­ni­(cc)­an­la­ma­ya­ve­ya­ra­tý­lýþ­ga­ye­mi­bul­ma­ya­ih­ti­ya­cý­var­dý­kal­bi­min. Dün­ya­ü­ze­rin­de­ki­kar­ma­þa­nýn­sa­de­ce Sa­na­(cc)­dön­mek­le­çö­zü­me­u­la­þa­ca­ðý­ný­bil­mek­ti­ak­la­dü­þen. Bir­kalp­ta­va­fý­na­ih­ti­ya­cým­var­dý. Kal­bi­me­doð­ru­dö­ner­ken,­Rab­bi­me doð­ru­yö­ne­li­yor­dum. Öy­le­de­rin,­öy­le­kuy­tu­yer­ler­den çe­kip­a­lý­yor­dun­ki­be­ni.­ Her­yö­ne­li­þim­ye­ni­den­di­ri­li­þim­o­lu­yor­du.

Bulut süngeri zemin bahçesine su serpti Cadde boyu daðlardan dereler aktý geldi Saða sola savrulan al güllere su verdi Yaðmur damlalarý güller üstünde boy gösterdi Yatýþtýrdý kâinattaki olanca tozu topraðý Yýkayýverdi aðaçlardaki sona kalan yapraðý Bütün çirkinlikler kemâl-i intizamla gizleniyor Kuddüs gibi bir ism-i azam bunu bize gösteriyor Mülevves iþler olsalar bile çabuk temizleniyor Kâinattaki çirkinlikler; dest-i hikmetçe gideriliyor Yalnýz tanzif fiili kâinat Hâlýk’ýna verilmezse Bir tek güneþin cilve-i in’ikasýdýr denilmezse Kâinatta parlayan her zerreye güneþ denecek O zaman gerçek Þems-i Ezeli bilinmeyecek Gör! Cehaletin ne derece ahmakane olduðunu, Bil; her yerde ism-i Kuddûs’ün cilvesinin bulunduðunu Söðüdün bile yere eðilir secdeye giden dallarý, Ne olacak baþý göðe dikilmiþlerin hallarý. Gelin beraber içelim Nurlardan akan ballarý Gözümü kapatýp yaþadým karanlýk geceyi Açýnca; güneþ çýktý gördüm gerçek Þems-i Ezelî’yi

NAZMÝYE KESELÝ


6

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

GENÇ KALEMLER

OKUDUKÇA

3

SELÝM GÜNDÜZALP sgunduzalp@yeniasya.com.tr

YILDIZ FIRTINA yildiz.mavi@mynet.com

ar­be­ suç­la­rý­ ve­ ta­biî­ ki­ su­çu iþ­le­yen­dar­be­suç­lu­la­rý... Bi­lin­di­ði­gi­bi­za­man­za­man pek­çok­ül­ke­de­ik­ti­dar­lar­dar­be­ler­le­ a­la­þa­ðý­ e­dil­miþ,­ ki­mi­si tek­rar­ a­ya­ða­ kal­ka­bil­miþ,­ ki­mi­si­ma­a­le­sef­tü­ke­nip­git­miþ,­ki­mi­si­de­hâ­lâ­öz­gür­lük­mü­ca­de­le­si­ver­me­ye­de­vam­e­di­yor.­ Kal­ka­bi­len­ler­den­ ba­zý­la­rý­ o­ dar­be­le­rin­ he­sa­bý­ný­ so­ra­bil­miþ­ ve­ geç­mi­þiy­le­ yüz­leþ­miþ.­ On­lar­dan­ bi­ri­ de­ Gü­ney­ A­me­ri­ka ül­ke­le­rin­den­bi­ri­o­lan­Ar­jan­tin. Ar­jan­tin’de­ 1976’da­ ya­pý­lan­ dar­be­nin yar­gý­yo­lu­i­le­he­sa­bý­so­rul­muþ.­E­vet­Ar­jan­tin­gi­bi­bir­ül­ke­34­yýl­son­ra­mil­let­i­ra­de­si­ne­ kar­þý­ iþ­le­nen­ su­çu­ ce­za­lan­dýr­mýþ.­ Dar­be­ci­le­re­ ve­ri­len­ ce­za,­ ö­mür­ bo­yu­ ha­pis. Dar­be­ mað­dur­la­rý­nýn­ se­vinç­le­ri­ gö­rül­me­ye­ de­ðer­di.­ Sö­zün­ bu­ra­sýn­da­ yi­ne­ dar­be mað­du­ru­ya­kýn­dan­ta­ný­dý­ðým­bir­baþ­ka­ül­ke­ge­li­yor­ak­lý­ma;­o­da­bir­çok­kez­bu­teh­dit­le­kar­þý­laþ­mýþ­o­lan­Tür­ki­ye­ta­biî­ki..­Bir­çok­ kez­ dar­be­ gi­ri­þim­le­rin­de­ bu­lu­nul­muþ Tür­k i­y e’de..­ Say­s a­n ýz­ bit­m ez.­ Me­s e­l â 1950’den­son­ra­sý­i­çin­baþ­la­ya­lým­say­ma­ya. O­nun­ ön­ce­si­ de­ var­ ta­biî,­ a­ma­ biz­ ya­kýn ta­rih­ten­ ve­ ta­ný­dýk­ o­lan­lar­dan­ baþ­la­ya­lým ön­ce­lik­le.­Me­se­lâ­60­ih­ti­lâ­li,­71­muh­tý­ra­sý, 80­ dar­be­si,­ 28­ Þu­bat­ ve­ 2000’den­ son­ra he­men­he­men­her­yýl­dar­be­te­þeb­büs­le­rin­de­ bu­lu­nul­muþ­ fa­kat­ ger­çek­leþ­ti­ri­le­me­miþ­tir.­2004­yý­lý­na­a­it,­Öz­den­Ör­nek’in­e­le ge­çi­ri­len­ dar­be­ gün­lü­ðü­ i­le­ tes­bit­ e­di­len ba­zý­ dar­be­ i­sim­le­ri­ Sa­rý­kýz,­ A­yý­þý­ðý,­ Ya­ka­moz­vs..­Da­ha­kim­bi­lir­kaç­ta­ne­si... E­v et,­ a­d ý­ ge­ç en­ dar­b e­ gün­l ük­l e­r i­ i­l e baþ­la­yan­ve­as­rýn­dâ­vâ­sý­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­len­ Er­ge­ne­kon­ dâ­vâ­sý­ i­se­ baþ­lý­ ba­þý­na bir­ mu­am­ma.­ Her­ ne­den­se­ bir­ tür­lü­ so­nu­ca­ u­la­þý­la­ma­dý.­ Sa­nýk­ ya­ da­ þüp­he­li­le­rin­bi­ri­ge­li­yor,­bi­ri­gi­di­yor­mah­ke­me­sa­lo­nu­na­ a­ma­ so­nuç­ yi­ne­ de­ðiþ­mi­yor.­ Ni­san­2007’de­dar­be­nin­ye­ni­yü­zü­e-muh­tý­ra­o­la­rak­çý­ký­yor­kar­þý­mý­za.­Gö­rül­dü­ðü­ü­ze­re­ne­re­dey­se­her­on­yýl­da­bir­dar­be­ol­muþ­ve­ya­dar­be­gi­ri­þi­min­de­bu­lu­nul­muþ. Tam­ de­mok­ra­si­ye­ ge­çiþ­ sü­re­cin­de­ a­ya­ðý­mý­z a­ bir­ dar­b e­ ta­k ýl­m ýþ.­ Bu­ sü­r eç­l er­d e böy­le­ san­cý­la­rýn­ ol­ma­sý­ ve­ sýk­ sýk­ tek­rar­lan­ma­sý­ol­duk­ça­te­dir­gin­e­di­ci. E­vet­bil­di­ði­miz­ka­da­rýy­la­Ar­jan­tin’de­bir­çok­kez­ya­þa­nan­bu­o­lay,­ge­cik­me­li­de­ol­sa ce­za­sý­ný­ bul­muþ.­ Pe­ki­ biz­ ne­den­ bu­ ka­dar teh­dit­kar­þý­sýn­da­hâ­lâ­bu­suç­la­rý­iþ­le­yen­ya da­ te­þeb­büs­ e­den­le­re­ ge­re­ken­ ce­za­yý­ yar­gý yo­lu­ i­le­ ver­me­dik?­ Kor­ku­yor­ mu­yuz?­ Ne­yi bek­li­yo­ruz­ hâ­lâ?­ Re­fe­ran­dum­ de­nil­di,­ 12 Ey­lül’ün­ he­sa­bý­ so­ru­la­cak­ de­nil­di.­ On­dan da­ bir­ ne­ti­ce­ çýk­ma­dý.­ Bir­çok­ bü­rok­ra­tik çýk­ma­za­ gi­ril­di.­ Öy­le­ce­ bek­li­yo­ruz­ ba­ka­lým..­Mil­let­ten­yet­ki­is­ten­di.­Mil­let­de­yüz­de­58­o­ra­nýn­da­ver­di­o­yet­ki­yi­a­ma...

D

De­mok­ra­si­nin­ar­týk­u­fak­u­fak­bi­zi­yok­la­dý­ðý­þu­dö­nem­ler­de­her­þey­gün­yü­zü­ne­çý­ka­rýl­ma­lý.­“U­fak­u­fak”­di­yo­rum­çün­kü­Mü­nâ­za­rât’ta­ Üs­tad’a­ so­ru­yor­lar:­ “Meþ­rû­ti­ye­tin­ne­mik­ta­rý­bi­ze­gel­miþ?”­di­ye.­Ce­va­ben: “An­cak­ on­ kýs­mýn­dan­ bir­ kýs­mý­ si­ze­ ge­le­bil­miþ”­ der.­ Ve­ de­va­mýn­da,­ o­nun­ biz­le­rin vah­þe­tin­den­ kork­tu­ðu­nu­ ve­ gel­me­ye­ ce­sa­ret­e­de­me­di­ði­ni­söy­ler.­Ve­yo­lu­nu­yap­maz­sak­100­yýl­son­ra­ce­mâ­li­ni­gö­re­bi­le­ce­ði­mi­zi söy­ler. De­va­mý­ i­çin­ ba­ký­nýz:­ Mü­nâ­za­rât,­ s. 67-69,­(YAN). E­v et­ her­þ ey­ gün­ yü­z ü­n e­ çý­k a­r ýl­m a­l ý, ka­ran­lýk­ta­hiç­bir­þey­bý­ra­kýl­ma­ma­lý.­Giz­li mah­zen­ler­de­ki­ ar­þiv­ler­ a­çýl­ma­lý.­ Ger­çek ve­ya­kýn­ta­rih­doð­ru­suy­la­öð­re­nil­me­li­ve öð­re­til­me­li.­ Ýn­san­la­rýn­ ta­rih­ di­ye­ öð­ren­di­ði­ saf­sa­ta­lar­ ha­ki­kat­le­ yer­ de­ðiþ­tir­me­li. Ar­t ýk­ in­s an­l ar­ Sa­i d­ Nur­s î’nin­ Þeyh­ Sa­id’le­ ay­ný­ ki­þi­ ol­ma­dý­ðý­ný­ an­la­ma­lý.­ Ar­týk in­san­lar­ Be­di­üz­za­man’ýn­ cum­hu­ri­yet­ ve la­ik­lik­kar­þý­tý­ol­ma­dý­ðý­ný;­tam­ter­si­ne­ha­ki­k î­ mâ­n â­s ýy­l a­ din­d ar­ bir­ cum­h u­r i­y et­ç i ol­du­ðu­nu­ ve­ la­ik­li­ði­ din­siz­lik­ o­la­rak­ de­ðil,­ din­ ve­ vic­dan­ hür­ri­ye­ti­ o­la­rak­ ka­bul et­ti­ði­ni­ öð­ren­me­li.­ Ve­ Üs­tad’ýn­ de­mok­rat­la­rý­din­nâ­mý­na­al­kýþ­la­dý­ðý­ný­an­la­ma­lý. Da­ha­faz­la­geç­kal­ma­dan... Kim­za­lim,­kim­kah­ra­man,­kim­ku­man­dan,­ kim­ va­tan­per­ver,­ ar­týk­ öð­ren­me­li­yiz. An­cak­o­za­man­hu­zur­ve­gü­ven­i­çin­de­bir ge­le­ce­ði­miz­ o­lur.­ Ge­çen­ as­rýn­ baþ­la­rýn­da “E­ðer­ siz­ ten­bel­ ka­lýp­ da­ o­nun­ (Meþ­rû­ti­yet’in) yo­lu­nu­yap­maz­sa­nýz,­ten­bel­lik­et­se­niz,­yüz­se­ne­son­ra­ta­ma­men­ce­mâ­li­ni­gö­re­cek­si­niz”­ de­miþ­ti­ Üs­tad.­ E­ðer­ bu­ kez­ de yo­lu­nu­ yap­maz­sak,­ ta­ma­men­ kay­be­de­riz el’i­ya­zü­bil­lah. E­vet­an­cak­de­mok­ra­si­i­le­suç­lu­lar­ce­za­sý­ný­bu­lur.­An­cak­o­za­man­hür­ve­ge­liþ­miþ bir­ül­ke­o­lu­ruz.­An­cak­de­mok­ra­si­i­le­a­çý­lýr in­san­hak­la­rý­ve­de­mok­ra­si­nin­yo­lu.­Ö­nü­müz­de­a­çýl­mýþ­ve­a­çý­la­cak­da­ha­çok­dos­ya var.­ Öy­ley­se­ çað­rým,­ hü­kû­me­te.­ Mil­le­tin si­ze­ver­di­ði­i­ra­de­ve­yet­ki­yi­yi­ne­mil­let­nâ­mý­na­mil­let­i­çin­kul­la­nýn.­A­ma­bu­kez­si­ya­sî­ pro­pa­gan­da­ i­çin­ de­ðil,­ se­çim­ mal­ze­me­si­yap­mak­i­çin­de­ðil;­mil­le­tin­si­ze­ver­di­ði­ i­ra­de­yi­ en­ doð­ru­ yer­de­ kul­lan­mak­ a­dý­na...­ Mil­le­ti­mi­zin­ re­fa­hý­ ve­ se­lâ­me­ti­ i­çin..­Bu­si­ze­ve­ri­len­bel­ki­de­son­þans­o­la­cak.­ Bu­nu­ i­yi­ kul­la­nýn­ ki,­ rûz-i­ mah­þer­de he­sa­bý­nýz­ko­lay­ol­sun. E­ðer­ ya­pa­ma­ya­cak­sa­nýz,­ mil­le­tin­ ö­nü­nü tý­ka­ma­yýn.­Çün­kü­ya­pý­la­cak­da­ha­çok­iþ­var ve­bu­iþ­ler­i­ra­de­ve­ce­sa­ret­le­ya­pý­la­bi­lir.­E­o za­man­ mü­saa­de­ bu­yu­run­ lüt­fen!­ Ma­zi­nin sarp­dað­ve­de­re­le­rin­den­ge­len­bir­mi­sa­fi­ri­miz­var.­Bu­mi­sa­fir­100­yýl­lýk­yol­dan­gel­di. Yor­gun­ve­kýr­gýn.­O­nu­i­yi­a­ðýr­la­ma­lý­yýz­ki, Kor­ku­yor­ mu­yuz­ de­miþ­tim­ ya,­ ga­li­ba nuþ­mak­tan,­ha­týr­la­mak­tan. biz­den­küs­me­sin­ve­bi­zi­ça­bu­cak­terk­e­dip Ar­týk­ yüz­leþ­me­ vak­ti­ gel­me­di­ mi­ siz­ce git­me­sin...­Zi­ra­gi­der­se,­bir­da­ha­ne­za­man doð­ru.­E­vet­kor­ku­ve­sa­ye­ti­nin­ya­þan­dý­ðý­bir de­vir­geç­ti­üs­tü­müz­den.­Bir­dö­ne­me­sa­de­- de?­ Ar­týk­ gün­ doð­ma­lý­ ve­ ar­týk­ mil­le­ti­- gö­rü­rüz­bi­le­mem.­ “Ýn­þâ­al­lah­tâ­li­i­miz­var­sa ce­ kor­ku­ re­ji­mi­ dam­ga­sý­ný­ vur­muþ.­ Çok miz­ u­yan­ma­lý­ o­ kor­ku­lu­ rü­ya­lar­dan,­ kâ­- biz­de­gö­re­ce­ðiz.”­A­ma­Üs­ta­dýn­de­di­ði­di­bi kan­lar­ a­ký­týl­mýþ,­ çok­ can­lar­ ya­kýl­mýþ.­ Ka­- bus­lar­dan. “tâ­li­i­mi­ze­biz­de­yar­dým­et­me­li­yiz.”­(A.g.e.) Ar­týk­ he­sap­ so­rul­ma­lý­ so­rum­lu­lar­dan... Öy­ley­se­ þim­di­den­ hoþ­gel­din­ ey­ es­ki­ a­dý ran­lýk­ve­zu­lüm­le­o­dö­nem­ka­fa­mý­za­ka­zýn­mýþ­ki,­hâ­lâ­kor­ku­yor­in­san­lar­o­gün­le­ri­ko­- Öl­müþ­git­miþ­(!)­bi­le­ol­sa­lar. meþ­rû­ti­yet,­nâm-ý­di­ðer­de­mok­ra­si­miz...

Eski adý Meþrûtiyet, nâm-ý diðer Demokrasi

ALLAH’IN SEVDÝÐÝ ÝNSANLAR VE DAVRANIÞLAR n Allah kýyamet günü þöyle buyurur: ‘Benim için birbirlerini sevenler nerede? Benim gölgemden baþka gölgenin olmadýðý bu günde onlarý gölgemde gölgelendireceðim.’ (Müslim, Birr, 37, III, 1988) n Allah’ýn fazlýndan isteyin. Çünkü Allah, kendisinden is tenilmesini sever. Ýbadetin en faziletlisi, sýkýntýnýn kaldýrýl-

masýný beklemektir. (Tirmizî, Deavat, 116, V, 565) n Allah Ýslâm’ýn aslî hükümleriyle, (azimetle) amel edilmesini sevdiði gibi, ruhsat ile amel edilmesini de sever. (Ýbn Hýbban, II, 69 No. 354) n Allah haya, iffet ve hilm sahibi mü’minleri sever. (Ýbn E bî Þeybe, V, 214, No. 25335) n Allah tektir (eþi ve benzeri yoktur), teki, (kendisini) birleyenleri sever. (Buharî, Deavat, 68, VII, 169) n Allah güzeldir (cemîl), güzelliði (güzel olan þeyleri ve güzel davrananlarý) sever. (Müslim, Ýman, 147, I, 93) n Allah çok baðýþlayan ve çok affedendir. Tevbe eden kullarýný affetmeyi sever. Peygamberimiz de (asm) bir duâsýnda þöyle der: “Allah’ým! Sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni affet.” (Tirmizî, Deavat, 85, V, 534) Âyet ve Hadislerin Iþýðýnda Sevgi ve Dostluk, Doç. Dr. Ýsmail Karagöz, D.Ý.B. Yayýnlarý, Ankara, 2006.

Ç ÂYET-Ý KERÝME Allah’a çaðýran, güzel iþlerde bulunan ve “Ben Müslüman’ým” diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardýr? Fussilet Sûresi, 33

Ç SADAKANIN HAYIRLISI Sadakalarýn ve yardýmlarýn en hayýrlýsý, verilen kimsenin ihtiyacýný giderendir. Hadis-i þerif

Ç SEVGÝ Muhabbet, þu kâinatýn bir sebeb-i vücududur, hem þu kâinatýn rabýtasýdýr, hem þu kâinatýn nurudur, hem hayatýdýr. Bediüzzaman, Sözler, 322

Ç TEVBE Ey nefis! Ne zamana kadar günahlardan zevk alacaksýn? Tevbe günahtan daha tatlýdýr. Bir de onu tat! Babür Þah

Ç GAFLET Allah’ý unuttuðun an, Yoldaþýn olur þeytan. Feridüddin Attar

Ç FÝKÝR Tarafsýz fikir yoktur. Her fikir kendinden yanadýr. Tarafsýz fikir, fikirsizdir. Suat Ünsal

Ç ÖNEMLÝ OLAN

Yýldýzlý bir gece Pey­gam­ber­A­ley­his­se­lâm,­as­ha­bý­na­ak­þam­na­ma­zý­kýl­dýr­mýþ­ve­ha­ne­si­ne­git­miþ­ti.­Ge­ri­de­ka­lan­lar­a­ra­la­rýn­da­ko­nu­þup: “Bu­ra­da­o­tu­rup,­yat­sý­yý­da­o­nun­la­bir­lik­te­ký­la­lým”­di­ye­ka­rar­laþ­týr­dý­lar. Re­sû­lul­lah­bir­za­man­son­ra­yan­la­rý­na­gel­di­ve: “Hâ­lâ­bu­ra­da­mý­sý­nýz?”­di­ye­sor­du. “E­vet”­de­di­ler. “Ý­yi­yap­mýþ­sý­nýz!”­bu­yur­du­Re­su­lul­lah­ve­ba­þý­ný­se­ma­ya­kal­dýr­dý­ve­þöy­le­bu­yur­du: “Yýl­dýz­lar,­se­ma­nýn­em­ni­ye­ti­dir.­Yýl­dýz­lar­git­ti­mi,­va­ad­e­di­len­þey­se­ma­ya­ge­lir.­Ben­de,­as­ha­bým­i­çin­bir­em­ni­ye­tim.­Ben git­tim­mi,­on­la­ra­va­ad­e­di­len­þey­ge­le­cek­tir.­As­ha­bým­da­üm­me­tim­i­çin­bir­em­ni­yet­tir.­As­ha­bým­git­ti­mi,­üm­me­ti­me­va­ad e­di­len­þey­ge­lir.”­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­S.Gündüzalp, Bir Gül Demeti, s. 377

Ç VARLIK - YOKLUK Bir çaðrý yankýladý yoklukta. Bunun üzerine dedi ki yokluk: “Elbette! Ayaðýmý o ülkeye basarým, memnun, taze ve yeþil görünmek için!” Ve Allah’ýn ezelî çaðrýsýný duydu, semâ’ya geldi ve mest oldu. Yoklukta idi, þimdi var oldu... Kalpler, lâleler ve inciler! Mevlânâ, Divan-ý Kebîr

Ç BÝR DUÂ Allah’ým! Bu fâni varlýðýmýzý yok olmaktan, kaybolmaktan kurtarýp, þu varlýk dünyasýnda bir yer ayýrdýðýn ve bunlarýn milyarlarcasýnýn arasýndan seçip, bizi þerefli bir insan yarattýðýn için, Sana sonsuz þükürler, hamdler ediyoruz. Efendimiz’e de sonsuz salât-ü selâmlar… S. G.

Ç HAZIR CEVAP Fransýz þair Voltaire bir gün bir kiþiyi uzun uzun metheder. Orada bulunanlardan biri: “Üstad, siz onu methediyorsunuz, ama o her yerde sizin aleyhinizde buluyor.” deyince Voltaire: “Belki ikimiz de yanýlýyoruzdur.” cevabýný verir.

Önemli olan bulunduðumuz yer deðil, hareket ettiðimiz yöndür. O. W. Holmes

Ç KONFÜÇYÜS’TEN Dümene cevap vermeyen, kayaya ce vap verir.

Ç RUH ESASTIR Ýnsan ruha bakmalý. Güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa, neye yarar? Euripides

Ç GENÇLÝK Gençlik, kuþ gibi uçar gider; yaþlýlýk da post gibi kalýr. Kýbrýs Atasözü

Ç EN BÜYÜK MUTLULUK Hayatta en büyük mutluluk, kiþinin sevildiðini bilmesidir. Victor Hugo


4 ARZU KONAN

â­ne­vi­yât­bü­yük­le­ri­mi­zi­yâd et­me,­ta­ný­ma,­feyz­al­ma­yol­cu­lu­ðun­da­þim­di­ki­du­ra­ðý­mýz,­he­pi­mi­zin­en­a­zýn­dan is­mi­ni­duy­du­ðu­Ha­cý­Bay­ram-ý­Ve­lî’nin­ha­ya­tý­dýr.­Hay­ra­ve­si­le­ol­mak­du­â­sýy­la,­buy­run­de­vam­e­de­lim. *** Ýs­tan­bul’u­Fa­tih­Sul­tan­Meh­med­Han’ýn fet­he­de­ce­ði­ni­müj­de­le­yen­bü­yük­ve­li.­Ýs­mi, Nu’man­bin­Ah­med­bin­Mah­mud­o­lup,­lâ­ka­bý­Ha­cý­Bay­ram’dýr.­H.­753’te­(M.­1352) An­ka­ra­i­li­nin­Çu­buk­ça­yý­ü­ze­rin­de­ki­Zül­fadl­Kö­yün­de­doð­du.­Ha­mid-i­Ak­sa­râ­yî’den (So­mun­cu­Ba­ba)­feyz­a­la­rak,­za­hi­ri­ve­ba­tý­nî i­lim­ler­de­üs­tün­de­re­ce­le­re­yük­sel­di.­Fa­tih Sul­tan­Meh­med­Han’ýn­ho­ca­sý­Ak­þem­sed­din­Haz­ret­le­ri­ni­ye­tiþ­ti­rip,­ke­mâ­le­ge­tir­di. H.­833 (M.­1449)­se­ne­sin­de­An­ka­ra’da­ve­fat et­ti.­Tür­be­si,­Ha­cý­Bay­ram­Ca­mi­i’nin­ke­na­rýn­da­zi­ya­ret­çi­le­ri­ni­a­ðýr­la­mak­ta­dýr. Nu’man,­kü­çük­ya­þýn­dan­i­ti­ba­ren­i­lim tah­si­li­ne­baþ­la­dý.­An­ka­ra’da­ve­Bur­sa’da­bu­lu­nan­â­lim­le­rin­ders­le­ri­ne­ka­tý­la­rak;­tef­sir, fý­kýh,­ha­dis­gi­bi­din­i­lim­le­rin­de­ve­o­za­ma­nýn­fen­i­lim­le­rin­de­ye­tiþ­ti.­Ký­sa­za­man­da, halk­a­ra­sýn­da­se­vi­lip­sa­yý­lan­bir­kim­se­hâ­li­ne­gel­di.­Ho­ca­sý­Ha­mi­ded­din-i­Ve­lî­i­le­bir bay­ram­sa­ba­hý­bu­luþ­tu­lar.­Ho­ca­sý­o­na;­“Ý­ki bay­ra­mý­bir­den­kut­lu­yo­ruz”­bu­yu­ra­rak, Nu’man’a­Bay­ram­lâ­ka­bý­ný­ver­di.­Ha­cý­Bay­ram­Ve­li­ho­ca­sý­i­le­hac­ca­git­ti.­Hac­va­zi­fe­le­ri­ni­yap­týk­tan­son­ra­Ak­sa­ray’a­gel­di­ler.­O­ra­da­ho­ca­sý­nýn­H.­815­se­ne­sin­de­“Ha­li­fem, ve­kî­lim­sen­sin”­em­ri­ü­ze­ri­ne,­bu­a­ðýr­va­zi­fe­yi­ü­ze­ri­ne­yük­len­di.­Ay­ný­se­ne­ho­ca­sý­ve­fat­e­din­ce­An­ka­ra’ya­dön­dü.­An­ka­ra’da­di­nin­e­mir­ve­ya­sak­la­rý­ný­in­san­la­ra­an­lat­ma­ya,­doð­ru­yo­lu­gös­ter­me­ye,­ta­le­be­ye­tiþ­tir­me­ye­baþ­la­dý.

M

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

ELÝF / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

MAKALE

KÜTÜP-HANE

Hacý Bayram-ý Velî Ýs­mi­Mu­ham­med,­lâ­ka­bý­Ak­þem­sed­din­o­lan­bir­genç,­ak­lî­ve­nak­lî­i­lim­ler­de­ye­tiþ­miþ, An­ka­ra’dan­ge­len­ba­zý­kim­se­ler­den­Ha­cý Bay­ram-ý­Ve­lî’nin­med­hi­ni­du­ya­rak­An­ka­ra’ya­gel­di.­Ha­cý­Bay­ram­Ve­li’ye­ta­le­be­ol­du. Ha­cý­Bay­ram’ýn­et­ra­fýn­da­çok­kim­se­nin top­lan­dý­ðý­ný­gö­ren­ba­zý­ha­sed­e­di­ci­ler,­Pa­di­þah­Sul­tan­2.­Mu­rad­Han’a;­“Sul­ta­ným!­An­ka­ra’da­Ha­cý­Bay­ram­is­min­de­bi­ri,­bir­yol

i­çin­de­him­me­ti­ni­zi,­yar­dý­mý­ný­zý­bek­li­yo­rum”­de­di.­Ha­cý­Bay­ram-ý­Ve­li­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Sul­ta­ným!­Bu­þeh­rin­a­lý­ný­þý­ne­si­ze,­ne de­bi­ze­na­sib­o­la­cak.­Ýs­tan­bul’u­al­mak,­þu be­þik­te­ya­tan­yav­ru­nuz­Mu­ham­med’e­(Fa­tih­Sul­tan­Meh­med) ve­o­nun­ho­ca­sý,­bi­zim kö­se­Ak­þem­sed­din’e­na­sib­ol­sa­ge­rek­tir” müj­de­si­ni­ver­di.­Sul­tan­Mu­rad­Han,­bu müj­de­ye­çok­se­vin­di.­Oð­lu­ve­Ak­þem­sed­-

Hacý Bayram-ý Velî, son hastalýðýnda talebelerini yanýna topladý. Bütün talebelerine teker teker bakarak sessizce vedalaþtý ve kelime-i þehadet getirerek mübarek gözlerini yumdu. Cenaze namazýný Akþemseddin kýldýrdý.

tut­tu­ra­rak­hal­ký­ba­þý­na­top­la­mýþ.­A­ley­hi­niz­de­ba­zý­söz­ler­e­de­rek­sal­ta­na­tý­ný­za­kast­e­di­yor.­Bir­is­yan­çý­kar­ma­sýn­dan­kor­ka­rýz”­di­ye­rek­if­ti­ra­lar­da­bu­lun­du.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­Ha­cý Bay­ram­Ve­li’nin­E­dir­ne’ye­ge­tir­til­me­si­em­ri ve­ril­di.­Ha­cý­Bay­ram­Ve­li­ve­Ak­þem­sed­din E­dir­ne’ye­ge­ti­ril­di.­Sul­tan­Mu­rad­Han­kar­þý­sýn­da;­nur­yüz­lü,­kâ­mil­bir­ve­li­gör­dü.­Hay­re­ti­ni­sak­la­ma­ya­rak­o­nu­baþ­kö­þe­ye­o­turt­tu ve­soh­be­ti­ni­din­le­di.­O­nun­il­mi­ne­hay­ran kal­dý.­Ha­cý­Bay­ram-ý­Ve­lî’yi­gün­ler­ce­sa­ray­da­mi­sa­fir­et­ti.­Baþ­ba­þa­soh­bet­et­ti­ði­gün­ler­den­bi­rin­de;­“Al­la­hu­Te­â­lâ­nýn­iz­niy­le,­ev­li­ya­nýn­him­met­ve­be­re­ket­le­ri­i­le­Ýs­tan­bul’u al­mak­is­ti­yo­rum.­Dev­let-i­Âl-i­Os­man’ýn top­rak­la­rý­nýn­or­ta­sýn­da­bir­Bi­zans­dev­le­ti­nin­ol­ma­sý­na­hiç­gön­lüm­ra­zý­de­ðil.­Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz’in­de­(asm)­med­het­ti­ði­bu Ýs­tan­bul­bi­ze­lâ­zým.­Bu­nu­al­mak

din’e­ar­týk­baþ­ka­bir na­zar­i­le­bak­ma­ya baþ­la­dý. Ha­cý­Bay­ram-ý Ve­lî­öm­rü­nün­so­nu­na­ka­dar­Ýs­lâ­mi­ye­ti­yay­mak­i­çin­uð­raþ­tý.­Ha­ya­tý,­hep­ve­ra’­ve tak­va­ü­ze­re,­ha­ram­lar­dan­þid­det­le ka­çýp,­þüp­he­li­kor­ku­suy­la­mü­bah­la­rýn faz­la­sý­ný­da­hi­terk et­mek­le­geç­ti. Ha­cý­Bay­ram-ý­Ve­lî,­son­has­ta­lý­ðýn­da­ta­le­be­le­ri­ni­ya­ný­na­top­la­dý.­Bü­tün­ta­le­be­le­ri­-

ne­te­ker­te­ker­ba­ka­rak­ses­siz­ce­ve­da­laþ­tý­ve ke­li­me-i­þe­ha­det­ge­ti­re­rek­mü­ba­rek­göz­le­ri­ni­yum­du.­Ce­na­ze­na­ma­zý­ný­Ak­þem­sed­din kýl­dýr­dý. Ha­cý­Bay­ram-ý­Ve­li’nin­ta­le­be­le­ri­ne­na­si­hat­le­rin­den­ba­zý­la­rý­þun­lar­dýr: *­“Ýn­san­la­rýn­fit­ne­sin­den­kur­tul­mak­is­ti­yor­sa­nýz,­çar­þý­ve­pa­zar­lar­da­sýk­sýk­bu­lun­ma­yý­nýz.” *­“Hid­det­ve­kin,­ha­ki­kat­le­ri­gö­ren­göz­le­ri kör­e­der.­Öf­ke,­i­yi­dü­þün­me­yi­da­ral­týr,­ya­nýl­týr.” *­“Al­la­hu­Te­â­lâ’ya­is­yan­yo­lun­da­hiç­kim­se­ye­yar­dým­et­me­yi­niz.” *­“Kü­çük­ço­cuk­la­rý­se­vi­niz,­baþ­la­rý­ný­ok­þa­yý­nýz.­On­la­rý­se­vin­di­ri­niz­ki,­Pey­gam­ber­E­fen­di­mi­zin­(asm)­em­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­miþ­o­la­sý­nýz.” *­“Hiç­bir­gü­na­hý­kü­çüm­se­me­yin,­çok­ça­lý­þýn.­Boþ­ge­zen­ler,­zen­gin­da­hi­ol­sa,­ar­ka­daþ­la­rý­þey­tan,­kalb­le­ri­þey­ta­nýn­ko­na­ðý­o­lur.” *­“Çok­gül­me­yi­niz­ki,­kal­bi­niz­ka­rar­ma­sýn.­Sa­kin­ve­a­ðýr­baþ­lý­o­lu­nuz­ki,­va­ka­rý­nýz bo­zul­ma­sýn.” *­“Nef­si­ni­zi­da­i­ma­kon­trol­al­týn­da­tu­tu­nuz.­O­nu­boþ­bý­rak­ma­ya­sý­nýz­ki,­si­zi­a­te­þe sü­rük­le­me­sin.” *­“Ö­lü­mü­çok­ha­týr­la­yý­nýz.­Ö­lüm­gel­me­den­he­sa­bý­ný­zý­ya­pý­nýz.­Töv­be­e­di­niz­ki,­af­fa ka­vu­þa­sý­nýz.” *­“­lim­ve­ev­li­ya­nýn­ka­bir­le­ri­ni­zi­ya­ret­e­di­niz.­Zi­ra­o­bü­yük­ler,­ken­di­le­ri­ni­zi­ya­ret­e­den­le­re­þe­fa­at­e­der­ler.” *­“A­yýp­ve­ku­sur­la­rý­ný­gör­dü­ðü­nüz­ar­ka­daþ­la­rý­ný­zýn,­kom­þu­la­rý­ný­zýn,­sýr­la­rý­ný­if­þâ­et­me­yi­niz.­Çün­kü­gör­dü­ðü­nüz­bu­sýr­lar,­si­ze e­ma­net­tir.­E­ma­ne­te­hý­ya­net­i­se­çir­kin­bir ha­re­ket­tir.” Kaynak: Ýslâm Âlimleri Ansiklopedisi, c.1 3

GEÇÝP GÝDÝYOR ZAMAN Bilene vakit sermaye Geçip gidiyor zaman Her gelen gün sanki hazine Bilmeli deðerini insan Vakti iyi kullananlara Rabbim kazandýrýr nice kâr Sunulur onlara cömertçe Nice lütuflar, nice ihsanlar Vaktin her âný herkese Bir hediye bir armaðan Bilene nakit sermaye Geçip gidiyor zaman

ÝSA YAKAN

ORHAN GÜLER

i­tap­tah­lil­le­ri­mi­ze­bir­kez­da­ha a­ra­ ve­rip,­ ba­zý­ ya­zý­la­rý­mýz­la­ il­gi­li­ o­la­rak­ kar­deþ­ ha­ber­ si­te­miz­ “sen­tez­ha­ber.com”a,­ ke­za þah­si­e-ma­il­ad­re­si­mi­ze­gön­de­ri­l en­ o­k u­y u­c u­ mek­t up­l a­r ý­n a­ de­ð i­n e­c e­ðiz.(*) Tep­ki­le­re­ te­þek­kür­ e­der­ken,­ ge­cik­ti­ði­miz­i­çin­ay­rý­ca­ö­zür­di­li­yor­ve­ya­yýn­sý­ra­sýy­la­baþ­lý­yo­ruz:

K

5

“Okuyucu mektuplarý” üzerine deðerlendirmeler —3— nu­da­bil­dir­miþ­tik…­ “Yan­lýþ”ý­mýz­dan­ do­la­yý­ Sa­yýn­ Tunç’tan ay­rý­ca­ö­zür­di­le­riz! *** 4­Ka­sým­2010­ta­rih­li “Sa­kin,­Mü­te­bes­sim ve­ Me­sut­ Bir­ Ruh:­ Þa­ban­ Dö­ðen”­ baþ­lýk­lý ya­zý­mýz­hak­kýn­da

*** 30­E­kim­2010­ta­rih­li­ve­“Be­di­üz­za­man’ýn 7­ Kez­ Gi­dip­ Kal­dý­ðý­ Tek­ Þe­hir:­ Ýs­tan­bul” baþ­lýk­lý­ya­zý­mýz­hak­kýn­da

za­“gö­nül­bor­cu”mu­zu­na­sýl­ö­de­ye­bi­le­ce­ði­mi­zi­ dü­þü­nüp­ du­rur­ken­ “yaz­mak”­ gel­miþ­ti ak­lý­mý­za.­ Bil­has­sa­ “ki­tap­lar”­ hak­kýn­da… Zi­ra­ bu­ sa­ha­da­ ken­di­mi­zi­ ru­hen­ ve­ ka­le­men­ ha­zýr­ his­se­di­yor­duk.­ El­ham­dü­lil­lah Ya­zý­iþ­le­ri’nde­ki­ “ma­ne­vî”­ kar­deþ­le­ri­miz, sað­ol­sun­lar,­tek­li­fi­mi­zi­mü­na­sip­gö­rüp­bi­ze­ bir­ fýr­sat­ sun­du­lar.­ Þim­di­ tek­ ga­ye­miz, “Al­lah­rý­za­sý­i­çin”­di­ye­rek­baþ­lat­tý­ðý­mýz­bu a­ma­tör­ ruh­lu,­ fa­kat­ gö­nül­lü­ hiz­me­ti­mi­zi tak­dir-i­ Ý­la­hî­ i­zin­ ver­di­ði­ müd­det­çe­ sür­dür­mek!­Lüt­fen­duâ­e­di­niz,­e­fen­dim…

—Zü­b e­y ir­ Er­ge­ne­k on:­“Ki­t ap­l a­ A­n ýl­mak...­ Bir­ in­sa­ný­ e­ser­le­riy­le­ an­mak­ ne­ gü­zel­dir!­Hem,­öl­dük­ten­son­ra­da­e­ser­le­ri­va­sý­ta­sýy­la­ in­sa­nýn­ ko­nuþ­tu­ðu­nu­ gös­ter­me­si *** ci­he­tiy­le,­ ye­ni­ e­ser­le­rin­ vü­cu­da­ gel­me­si­ne ve­si­le­o­lur­in­þa­al­lah...­Ka­le­mi­ni­ze­sað­lýk!” 26­ A­r a­l ýk­ 2010­ ta­r ih­l i­ ve­ “Be­d i­ü z­z a­Biz­de­Sa­yýn­Zü­be­yir­Er­ge­ne­kon’a,­a­lâ­ka man’ýn­ Bi­yog­ra­fi­si­ni­ ‘O­ra­tor­yo’dan­ O­ku­ve­duâ­la­rý­i­çin­te­þek­kür­e­di­yo­ruz! mak” baþ­lýk­lý­ya­zý­mýz­hak­kýn­da

Teb­rik­ ve­ te­þek­kür­ler­ su­nu­yo­rum…­ ‘Þeyh San’an­ Te­pe­si’nde,­ üz­gün-mah­sun­ hâ­liy­le...’­ ‘Mah­sun’­ di­ye­ bir­ ke­li­me,­ lü­gat­ler­de de,—he­nüz—TDK­ya­zým­ký­la­vuz­la­rýn­da­da na­mev­cut.­ Ka­lem­ sürç­me­si­ de­ðil­se,­ ‘mah­zun’un­mu­har­ref­bir­þek­li­ol­ma­lý­dýr.­Lüt­fen TDK’nýn­ ö­nü­ne­ geç­me­ye­lim;­ fev­ka­la­de­ a­yýp­o­lur­son­ra!…” —Ko­þu­ka­vak­lý: “A­çýk­la­ma...­Yo­rum­ek­sik ol­muþ.­Yan­lýþ­an­la­ma­ya­se­bep­ol­ma­ma­sý­i­çin­bi­raz­a­çýk­la­ma­ge­re­ki­yor:­’Mah­sun­di­ye bir­ ke­li­me,­ lü­gat­ler­de­ de,—he­nüz—TDK ya­zým­ ký­la­vuz­la­rýn­da­ da­ na­mev­cut.’­ der­ken,­‘me­tin­de­ki­mâ­nâ’­kas­te­di­li­yor.­Lü­gat­ler­de­ mah­sun,­ ‘is­tih­kâm­lý,­ kuv­vet­len­di­ril­miþ,­ sarp/sað­lam­ ve­ me­tin­ ký­lýn­mýþ’­ an­la­mýn­da[dýr].­Ý­sim­o­la­rak­da­kul­la­ný­lý­yor.”

—Ko­þ u­k a­vak­l ý: “Mah­sun­ De­ðil,­ Mah­*** 4­A­ra­lýk­2010­ta­rih­li­ve­ “Kü­re­sel­E­ko­no­- zun...­Or­han­Bey­kar­de­þi­miz,­ta­ný­tý­mý­ný­ve Ön­ce­lik­le,­ “Ko­þu­ka­vak­lý”­ ru­muz­lu­ o­ku­—Bi­lal­ Tunç:­ “Te­þek­kür­ ve­ Tav­zih:­ ‘Be­- mik­ Kri­zin­ Re­çe­te­si­ de­ Ri­sâ­le-i­ Nur’da!” tah­li­li­ni­ yi­ne­ vu­ku­fi­yet­le­ yap­mýþ.­ Ga­ze­te­- yu­cu­mu­za­biz­te­þek­kür­e­de­riz! miz­de­ger­çek­ten­ö­nem­li­bir­va­zi­fe­ya­pý­yor. di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî:­Ýs­tan­bul­Ha­ya­tý’nýn baþ­lýk­lý­ya­zý­mýz­hak­kýn­da Ýl­gi­li­ ke­li­me­nin­ doð­ru­ kul­la­ný­mý­ hak­kýn­de­ðer­li­mü­el­li­fi­Ab­dül­ka­dir­Me­nek­ve­biz­da­ki­i­kaz­doð­ru­dur!­Ma­a­le­sef,­a­lýn­tý­yý,­ol­du­—Bi­lal­Tunç: “Fay­da­lý­Bir­Ça­lýþ­ma...­Or­le­re­ bir­bi­rin­den­ gü­zel­ tah­lil­ler­ su­nan­ Or­ðu­ gi­bi­ ve­ ü­ze­rin­de­ pek­ dur(a)ma­dan­ kul­han­ Gü­ler’e­ teb­rik­ su­nu­yor,­ gay­ret­le­ri­nin han­Gü­ler­Bey’i­kýy­met­li­tah­lil­le­ri­i­çin­teb­lan­mý­þýz…­De­mek­ki,­ki­tap­tah­lil­le­rin­de­o­de­va­mý­ný­di­li­yo­rum.­Or­han­Gü­ler­kar­de­þi­- rik­ e­di­yo­rum.­ Ö­nem­li­ bir­ ek­si­ði­ ta­mam­lý­lum­lu­ve­o­lum­suz­ö­zel­lik­le­ri­sý­ra­lar­ken,­ba­me,­ te­vec­cüh­ ve­ ka­dir­þi­nas­lý­ðý­ i­çin­ te­þek­- yor.­De­va­mý­ný­di­li­yo­rum.­Meh­met­A­bi­din zen­bi­zim­de­ka­le­mi­miz­sür­çü­yor­ve­ba­riz kür­e­di­yo­rum.­Bu­ra­da­ký­sa­bir­tav­zi­hin­uy­- Kar­tal,­ta­le­be­li­ðin­de­de­gay­ret­li­bir­kar­de­þi­re­dak­si­yon­ve­ya­tas­hih­ha­ta­la­rý­ya­pa­bi­li­yo­gun­ o­la­ca­ðý­ný­ dü­þü­nü­yo­rum:­ Zik­re­di­len miz­di;­ye­ni­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­da­bek­le­riz…”­ ruz!­­Fa­kat­“kü­çük”­gi­bi­de­gö­rün­se,­ký­dem­Sa­yýn­ Bi­lal­ Tunç’a,­ te­vec­cüh­le­ri­ i­çin­ biz tes­bit­ler­ bel­ge­ler­le­ sa­bit­tir;­ sa­kýn­ ki­þi­ye li­ bir­ e­di­tör­ o­la­rak,­ yan­lýþ­la­rý­mý­zý­ ö­nem­si­bað­lý­ fa­ra­zi­ye­ler­ o­la­rak­ an­la­þýl­ma­sýn!­ bkz: te­þek­kür­e­de­riz! yor­ve­bun­dan­böy­le­da­ha­bir­a­za­mi­dik­kat h t t p : / / w w w . r i ­s a ­l e ­t a s ­h i h . c o m / i n ­sarf­et­me­ye­ni­yet­le­ni­yo­ruz­Ýn­þa­al­lah…­ *** dex.php/tas­hih-ce­sit­le­me­le­ri/186 18­ A­ra­lýk­ 2010­ ta­rih­li­ ve “Ço­cuk­la­rý­mýz *** Sa­yýn­ Bi­lal­ Tunç’a­ ön­ce­lik­le­ te­þek­kür­ e­- Ý­çin­Üs­tad­Be­di­üz­za­man­ve­Þa­he­se­ri”­ baþ­Son­ve­rir­ken,­el­bet­te­ya­zý­la­rý­mýz­da­var­sa di­yo­ruz!­ Ýl­gi­li­ ya­zý­da­ki,­ tav­zi­he­ (a­çýk­la­ma) lýk­lý­ya­zý­mýz­hak­kýn­da gü­zel­lik­ler­Rabb’i­miz­den,­yan­lýþ­lar­da­nef­yol­ a­çan­ ký­sým­ ney­di,­ ön­ce­ o­nu­ ha­týr­la­ya­si­miz­den­dir.­ Al­lah­so­nu­mu­zu­hay­rey­le­sin! —Bi­lal­ Tunç: “Gü­zel­ bir­ ki­tap­ ve­ gü­zel lým:­“Kýy­met­li­a­raþ­týr­ma­cý­Bi­lal­Tunç’a­gö­Â­min… re,­Üs­tad’ýn­ne­fiy­baþ­lan­gýç­ta­ri­hi­1926;­do­- bir­tah­lil…” Bi­ze­me­saj­la­rýy­la­þevk­ve­ren­ler­baþ­ta­ol­la­yý­sýy­la­Ýs­tan­bul’a­dör­dün­cü­‘mec­bu­ri’­ge­mak­ ü­ze­re,­ bütün­ o­ku­yu­cu­la­rý­mý­za­ tek­rar Sa­yýn­Bi­lal­Tunç’a,­de­vam­e­den­a­lâ­ka­la­rý, liþ-dö­nü­þü­‘Ni­san­1926-Ma­yýs­1926’­o­la­rak te­þek­kür­e­de­riz!­ ke­za­ma­ne­vî­des­tek­le­ri­i­çin­tek­rar­te­þek­kür far­z­e­di­le­bi­lir.”­ Ye­ni­ya­zý­lar­da­bu­luþ­mak­ü­ze­re… E­vet,­bu­ra­da­“fa­ra­zi­ye”­o­la­rak­an­la­þý­la­bi­- e­de­riz!­ Bel­ki­ge­re­ði­yok,­a­ma­yük­sek­mü­sa­a­de­le­le­cek,­mak­sa­dý­ný­a­þan­bir­i­fa­de­var:­“far­z­e­Dipnot: di­le­bi­lir.”­ Hâl­bu­ki­ biz­ da­ha­ ön­ce,­ Sa­yýn ri­niz­le­bu­ra­da­bir­a­çýk­la­ma­yap­mak­is­ti­yo­* Yalnýz, —“özüne dokunmamak” üzere— ruz.­Þöy­ l e­ki:­Ev­ v el­ d en­10­yýl­ka­ d ar­Ya­ z ý­ i þ­ Tunç’un­ “Üs­tad’ýn­ ne­fiy­ baþ­lan­gýç­ ta­ri­mektuplarda küçük düzeltmeler yapmak hi”yle­il­gi­li­tes­bi­ti­ni­doð­ru­ad­det­miþ­ve­bu­- le­ri’nde­ça­lýþ­mýþ­lý­ðý­mýz­o­lan­Ye­ni­As­ya’mý­zorunda kaldýk!


11

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

DÜNYA

‘Havaalanýnda dinî kimliðe göre kontrol yapýlamaz’ YOLCULARIN, HAVAALANLARINDA DÝNÎ VE ETNÝK KÝMLÝKLERÝNE GÖRE GÜVENLÝK KONTROLÜNDEN GEÇÝRÝLMESÝ TEKLÝFÝ BÜYÜK TEPKÝLERE YOL AÇTI. DÜSSELDORF Havaalaný’nýn yöneticisi Christopf Blume’nin, yolcularýn dinî ve etnik kimliðine göre farklý güvenlik kontrolünden geçirilmesi yönündeki teklifi büyük tepki gördü. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Ýçiþleri Bakaný Ralf Jäger ve Almanya Müslümanlarý Merkez Konseyi (ZMD) Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Tufan, teklifin kabul edilemez olduðunu vurguladý. Blume ise bunun sadece bir fikir olduðu savunmasýný yaptý. Christopf Blume, Rheinische Post gazetesine yaptýðý açýklamada ortaya attýðý teklifin kabul görüp görmeyeceðinin kesin olmadýðýný söyledi. “Biz havalimanlarýmýzda güvenliði nasýl daha iyi saðlarýz düþüncesiyle bu fikri ortaya attýk” diyen Blume, son kararý yetkili mercilerin vereceðini kaydetti. Blume tarafýndan gündeme getirilen ve ‘Profiling adý verilen uygulamanýn insan haklarýna ve Alman Anayasasýna aykýrý olduðunu belirten KRV Eyaleti Ýçiþleri Bakaný Ralf

Jäger teklifin kabul edilemez olduðunu söyledi. Ýçiþleri Bakaný Jäger, “Güvenlik hepimizin sorunu, ancak Blume’nin teklifi hem insan haklarýný zedeleyici, hem Alman anayasasýna aykýrý, hem de tahkir edici bir uygulamadýr. Biz bu teklifi kesinlikle kabul edemeyiz” dedi. Almanya’ da yaþayan Müslümanlarýn büyük çoðunluðunun barýþtan yana olduðunu ve yasalara uygun davrandýðý ný ha týr la tan ba kan, münferit olaylardan dolayý Müslümanlarý potansiyel suçlu olarak görmenin yanlýþlýðýna deðindi.

El bombasý çocuk öldürdü n AFGANÝSTAN’IN güneyindeki Kandahar’da direniþçilerin iki eve el bombasý attýðý, saldýrýda bir ço cuðun öldüðü bildirildi. Vali sözcüsü Zelmay Eyübi, vilayetin batýsýndaki Zari bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldýrýda 6 kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Eyübi, 2’si aðýr olan yaralýlarýn týbbi yardým için yakýnlardaki bir NATO üssüne götürüldüðünü söyledi. Sözcü, neden iki evin hedef alýndýðýnýn araþtýrýldýðýný da kaydetti. Kabil / aa

Kolerada yeni bilânço n HAÝ TÝ’DE Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya yým la nan ye ni resmi bilânçoda, kolera salgýnýnýn görüldüðü Ekim ayýnýn ortasýndan bu yana toplam 3 bin 333 kiþinin koleradan öldüðü, 148 bin 787 ki þi nin de te da vi altýna alýndýðý bildirildi. Saðlýk Bakanlýðýna göre, adanýn kuzeyin de yer a lan ve sal gý nýn ilk gö rün dü ðü Ar ti bo ni te e ya le ti ölümlerin en çok görüldüðü yer oldu. Port-Au-Prince / aa

Dinler arasý diyalog radikalizmi önlüyor DÝYALOG FAALÝYETLERÝ ÖNEMLÝ ROLLER ÜSTLENÝYOR. ÝNGÝLTERE genelinde yaptýðý anket araþtýrmalarýyla tanýnan Faith Matters (Ýnanç Meseleleri) kurucusu Fiyaz Mughal, dinler arasý diyalog organizasyonlarýnýn toplumda radikalizmi önleyen görevler icra ettiklerini söyledi. Son araþtýrmasýnda Ýngiltere’de 2010 yýlý içinde 5 bin 200 kiþinin Müslümanlýðý seçtiðini ortaya koyan

Felluce’deki sakat doðumlarýn sebebi ABD silâhlarý mý?

Krefeld/ cihan

YAPILAN bir araþtýrma, Irak’ýn Felluce þehrinde do ðum kusurlarýndaki artýþýn, ABD’nin 6 yýl önce þehirde düzenlediði saldýrýlarda kullandýðý silâhlar yüzünden olabileceðini ortaya koydu. Ýngiltere’de yayýmlanan Guardian gazetesinin ha be ri ne gö re, U lus lar a ra sý TEKLÝFE bir eleþtiri de Almanya Müslümanlarý Merkez Konseyi Çevre Araþtýrmasý ve Halk Sað(ZMD) Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Tufan’dan geldi. Tufan, Allýðý Dergisinde gelecek hafta yamanya’da yaþayan Müslümanlarýn barýþ ve huzurdan yana olduðunu yýmlanacak araþtýrmanýn, þesöyledi. Toplumun önemli pozisyonlarýnda bulunan yetkililerin açýklahirde yenidoðanlarda kanser, kronik sinir yolu, kalp ve malarýna çok dikkat etmesi gerektiðine dikkat çeken Tufan, “Toplumu iskelet yapýsý bozukluðu hastalýklarýndaki açýklanaayýracak, bölecek þekilde açýklama yapmaktan kaçýnmalýlar. Bizim birliðe beraberliðe ihtiyacýmýz var, Alman Havaalanlarý Birliði Baþkaný olacak bir mayan büyük artýþla ilgili çalýþmayý doðruladýðý beyöneticinin insanlarý ayýrýcý bir teklifte bulunmasýný yadýrgýyoruz. Bu teklifin lirtildi. Araþtýrmada, bu yýlýn ilk yarýsýnda yenidokabul göreceðine ve ciddiye alýnacaðýna da ihtimal vermiyoruz” ifadelerini ðanlarda sakatlýklarýn normale oranla yaklaþýk kullandý. Tufan, “Düsseldorf Havalimanýn’dan yýlda milyonlarca insan seyahat 11 kat artarak daha önce rastlanmayan seviediyor. Bu yolcularýn arasýnda çok sayýda Müslüman var” dedi. Bu insanlarý farklý yelere çýktýðýna iþaret edildi. Araþtýrmayý deðerlendirmelere tabi tutmak yerine ihtiyaçlarýna cevap vermek gerektiðini beliryürütenlerden çevre zehir bilimcisi ten Tufan, “Düsseldorf Havaalaný en iþlek havaalanlarýndan biri olmasýna raðmen bir Müjgan Savabiesfahani, Felluce ibadethanesi dahi yok. Ne bir kilise, ne bir havra ne de bir mescit. Her yýl bu havalimahalkýnýn zehirli bir maddeye nýndan binlerce Müslüman hacca gidiyor. Havaalaný sorumlularý bu tür sorunlara çözüm akronik olarak maruz kal ranmasý gerekirken toplumu gruplar haline ayýrmaya yönelik teklifler yapýyor” diye konuþtu. dýðýndan þüphe-

BLUME, ÖNCE ÝHTÝYAÇLARI KARÞILASIN

lendiklerini, bu faktörün ne olduðunu bilmediklerini, ancak araþtýrmalarýnýn sürdüðünü ifade etti. Araþtýrmanýn sonunda hazýrlanan raporda, özellikle hamileleri etkileyen muhtemel zehirli maddeler olarak metaller tanýmlanýrken, doðumlardaki genetik bozukluklarýn kaynaðýnýn bu zehirli metaller olabileceði bildirildi. Bulgularýn, Felluce’de Amerikan birliklerinin 2004 Nisaný ve Kasýmýndaki iki büyük savaþta kullandýðý zayýflatýlmýþ uranyum içeren top mermilerinin anomalilere yol açmýþ olabileceðine iþaret ettiði kaydedildi. Raporda, zayýflatýlmýþ uranyumun yaný sýra savaþ alanýndaki diðer kalýntýlarýn da kusurlarýn sebebi olabileceði ifade edildi. Irak’ýn baþka hiçbir þehrinde doðum anomalilerin Felluce’deki düzeyde olmadýðý da belirtildi. Dünya Saðlýk Örgütü de (DSÖ) Felluce’deki doðum anomalileriyle ilgili bir araþtýrma yapmaya hazýrlanýyor. Ankara / aa

Japonya’da çýð: 4 ölü n JAPONYA’DA bir kayak merkezinde düþen çýð dolayýsýyla 4 kiþi öldü. Yerel yetkililer, Honþu adasýnda 1729 metre yüksekte bulunan merkezde görevli 4 kiþinin öldüðünü belirtti. Görevlilerin, gü venlik durumunu kontrol etmek için bölgede denetim yaptýðý sýrada düþen ikinci çýðýn altýnda kaldýðý bildirildi. Tokyo / aa

G. Kore’de kuþ gribi

Zeyport limanýndan duâlarla uðurlanan Defne yük gemisi, 20 gün süren bir yolculuktan sonra Pakistan'a ulaþacak.

Defne gemisi Pakistan’a uðurlandý GEÇTÝÐÝMÝZ Temmuz ayýnda yaþanan sel afetiyle sarsýlan Pakistan’a ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý tarafýndan bir gemi dolusu yardým gönderildi. 4 bin 800 ton kapasiteli Defne yük gemisi, Zeyport limanýndan Pakistan’a uðurlandý. Defne gemisi iðneden ipliðe, el emeði göz nuru ka dirþinas Türkiye halkýnýn emanetlerini dost Pakistan halkýna taþýyacak. ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Pakistan’a bir defada Cumhuriyet tarihinin en büyük yardýmýný gönderdiklerini söy-

Dinler arasý diyalog organizasyonlarý, toplumda radikalizmi önleyen görevler icra ediyor.

ledi. Daha önce Gazze’ye insanî yardým götü rürken Ýsrail’in engeline takýlan Defne yük ge misi þimdi de Pakistan’a gýda, ilaç, týbbî malzeme, çadýr, battaniye, prefabrik evler, temizlik malzemesi ve tekstil eþyasýndan oluþan insanî yardým malzemesi taþýyacak. Geminin kaptaný Muharrem Adagün, geminin 20 gün süren bir yolculuktan sonra Pakistan’a ulaþacaðýný söyledi. Basýn toplantýsýndan sonra Defne gemisi, Pakistan’a duâlarla uðurlandý. Ýstanbul / Yeni Asya

n GÜNEY Kore’de kuþ gribi virüsüne rastlandý. Tarým Bakanlýðý, ülkenin ortasýnda ve batýsýnda, kümes hayvancýlýðý yapýlan iki yerde H5N1 virüsünün tesbit edildiðini duyurdu. Ülkede, Nisan 2008’den bu yana ilk kez kuþ gribine rastlandý. Seul / aa

11 öðrenci sele kapýldý n MISIR’IN orta kesiminde yer alan Minye þehrinin El Baþra Köyü yakýnlarýnda, servis otobüsünün kaza yaparak devrilmesi sonucu 11 kýz öðrencinin sel sularýna kapýlarak öldüðü bildirildi. On televizyonun haberinde, kaza yapan otobüste bulunan 53 öðrenciden 11’inin boðularak öldüðü, 42 öðrenci ile birlikte öðretmen ve otobüs sürücüsünün de yaralanarak hastaneye kaldýrýldýklarý belirtildi. Kahire / aa

Fiyaz Mughal, çalýþmasýyla ilgili detaylarý aktardý. Bu araþtýrmayý yapmalarýnýn sebeplerini sýralayan Mughal, “Birincisi bu alanda yapýlan araþtýrmalarýn kýsýtlý olmasý. Ýkincisi Müslümanlýða geçen kiþilerin ne gibi sýkýntýlar yaþadýklarýný öðrenmekti” dedi. Mughal, Ýngil tere’de sonradan Müslümanlýðý seçenlerin, Müslüman ailede dünyaya gelenlere oranla daha aktif bir rol üst len dik le ri ni söy le di. Mughal, Ýslâm’ýn hýzla yayýlmasý nýn ya nýn da Ýs la ma fo bi’nin de benzer þekilde özellikle Avrupa’da yükseldiðine dikkat çekti. Ýngiltere’de Müslümanlýðý seçenlerin sayýsýnýn Fransa ve Almanya’dan da ha faz la ol du ðu nu söy le yen Mughal, bunun farklý sebeplerini sýraladý: “Ýngiltere, çok farklý Müslüman ülkelerden göç alan bir ülke. Gelenler kendi kültürlerini de beraberinde getiriyor. Kuzey Batý Ýngiltere’de Yemenlilerin etkisi var. Orta Ýngiltere’de Pakistan ve Hindistan aðýrlýðý var. Londra’da Türk kökenlilerin aðýrlýðý var. Yani farklý Müslüman ülkelerden gelen ve burada aðýrlýðý olan toplumlar var. Ýnsanlar da artýk çevresiyle irtibata geçip, iliþki kuran insanlar. Bu da bu ülkede Müslümanlýðýn yayýlmasýnda etken oluþturuyor.” Londra / cihan

TÜRKÝYE’NÝN ETKÝSÝ VAR TÜRKÝYE’NÝN Avrupa üzerinde kültürel olarak etkide bulunduðuna iþaret eden Mughal, “Türkiye içinde de derin bir Ýslâmî gelenek var ve bu çevresine de etkide bulunuyor. Ben, toplum içinde insanlarla güzel iletiþim kurmada bir ülke olarak Türkiye’yi örnek alýyorum” diye konuþtu. Mughal, Türkiye’nin çok kültürlü yapýsýna da dikkat çekerek, Türkiye’de Yahudi ve Hýristiyanlarýn yüzyýllardýr barýþ içinde yaþadýklarýný vurguladý. Dinler arasý diyalog faaliyetlerinin önemine deðinen Mughal, bu organizasyonlarýn toplumda önemli roller üstlendiklerini, böylelikle farklý dinlerin gerçek yüzünü görebildiklerini söyledi. Mughal, “Bu organizasyonlar toplumda radikalizmin yayýlmasýný önleyen görevler üstleniyor” dedi.

Filistinlilerden yeni yerleþim tasarýsý

FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, BM’nin Yahudi yerleþimleri konusunda Ýsrail’i kýnamasý için hazýrladýklarý tasarýnýn, ABD’nin desteðini kazanacak þekilde hazýrlandýðýný söyledi. Davalarýna uluslar arasý destek kazanmak için yeni bir giriþime hazýrlanan Filistin yönetimi, Batý Þeria’da yerleþimleri yasadýþý ve “barýþa engel” olarak ilan eden bir Güvenlik Konseyi kararý çýkmasý için lobi yapýyor. ABD, Filistinlilerin bu giriþimini des teklemiyor ancak konseyde tasarýyý veto mu edeceði yoksa çekimser mi kalacaðý henüz bilinmiyor. Ýs-

rail ise bunu, müzakerelerden kaçma giriþimi ola rak nitelendiriyor. Brezilya’da Arap büyükelçilerine ve Filistinli göçmenlere hitap ettiði konuþmasýnda Abbas, Filistinlilerin tasarýsýnýn, yerleþim inþaatlarýný eleþtiren ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton’ýn kullandýðýna benzer bir ifadeyle yazýldýðýný söyledi. Abbas konuþmasýnda, “Taslaðý, Bakan Clinton’ýn kullandýðý ayný sözlerle hazýrladýk ve böylece ABD’nin veto etmesi için neden görmüyoruz” dedi. Brezilya, diðer bazý ülkelerle birlikte yakýn zaman önce Filistin devletini tanýmýþtý. Kudüs / aa

Kýbrýs’ta görüþme tarihi netleþmedi

“Fildiþi’ne müdahale edilebilir”

RUM Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, iki toplum liderinin Ocak ayý içerisinde görüþme gerçekleþtireceðini teyit etmesinin mümkün olmadýðýný bildirdi. Simerini gazetesi ve diðer gazetelere göre, KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu’nun, “Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik görüþmeler çerçevesinde Rum Yöne timi Baþkaný Dimitris Hristofyas’la 12 Ocak’ta bir araya geleceðine” yönelik açýklamasýna iliþkin konuþan Stefanu, bu durumu teyit etmesinin mümkün olmadýðýný, bu konuda bilgilendirildiklerinde ve tarih verildiði zaman bunu teyit edebileceðini ifade etti. Politis gazetesi, BM’nin; Genel Sekreter Ban Ki Moon ile Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas arasýndaki üçlü görüþmenin, planlandýðý þekilde 26 Ocak’ta gerçekleþtirileceði þeklinde inanca sahip olduðunu yazdý. Lefkoþa / cihan

ÝNGÝLTERE Dýþiþleri Bakaný William Hague, Batý Afrika ülkelerinin Fildiþi Sahili’ne askerî müdahaleye karar vermesi durumunda bu giriþime destek vereceklerini söyledi. BBC radyosuna konuþan Hague, seçimleri kaybetmesine raðmen koltuðunu býrakmayan Fildiþi Sahili Devlet Baþkaný Laurent Gbagbo’nun ikna edileceðini umduðunu dile getirdi. Ýkna edilememesi halinde komþu ülkelerin Fildiþi Sahili’ne askerî müdahalesine sýcak baktýklarýný söyleyen Hague, “Gbagbo, uluslar arasý toplumun kararlýlýðýný hafife almasýn” dedi. Öte yandan, Gbagbo güçlerinin muhalifleri kaçýrarak iþkenceyle öldürdüðü ve toplu mezarlara gömdüðü iddialarýnýn araþtýrýldýðý bildirildi. Londra / cihan


12

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN

y se ri i lân lar ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN

firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) 643 29 29 (0532) 683 69 65 n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/583 Esas. KARAR NO: 2010/1378 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Elazýð ili, Merkez ilçesi, Aksaray mah/köy nüfusuna kayýtlý Cuma ve Emine’den olma, 1939 doðumlu ÝMÝHAN ÖNER hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Halil ve Ýmihan’dan olma, 1965 doðumlu MEHMET ÖNER VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýian olunur. 23/12/2010 www.bik.gov.tr B: 88628

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1269 Esas. KARAR NO: 2010/3411 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Iðdýr, Tuzluca, Doðanyurt, cilt 21, hane 4’de nüfusa kayýtlý Aliriza ve Hazal’dan olma 13/12/1989 doðumlu HABÝP KURTAY’ýn rahatsýzlýðý nedeniyle vesayet altýna alýnmasýna, kendisine ayný yerde nüfusa kayýtlý Kerem ve Gözel’den olma 15/02/1945 doðumlu ALÝRÝZA KURTAY’ýn TMK’nun 413. maddesi gereðince vasi olarak atanmasýna karar verilmiþtir. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 88582

T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2010/420 Karar No: 2010/487 Davacý/Davacýlar SABRÝYE ENDÝRCE ile davalý/dava lýlar NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasý nedeniyle; Davanýn kabulü ile Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Kadana köyü, CN: 35, HN: 227, BSN: 16, 21526856230 TC kimlik noda kayýtlý Erdinç ve Emine kýzý Duisburg 16.2.1992 doðumlu Sabriye Endirce’nin Sabriye olan adýnýn TUBA SABRÝYE olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE, Dair 07.12.2010 tarihli kararýn TMK.nun 27. mad. gereðince 1 yýl içinde itirazý kabil olmak üzere gazetede ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 88808

TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Metin Yýldýz'ýn Babasý: Erol

Yýldýz Annesi: Hanife Yýldýz Kýzkardeþleri: Özlem Yýldýz ve Elif Yýldýz'ýn Sakarya-Akyazýdaki evlerinde hurharca katledildiklerini öðrendik. Merhum ve merhumelere Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kardeþimiz ve yakýnlarý için sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Antalya Yeni Asya ve Genç Yaklaþým Okuyucularý

(0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK DAÝRE

ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n ORHANGAZÝ'de 1.150 m2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara 30.000 TL vade (0532) 416 29 37

55.000 TL. (0543) 902 18 36 n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: 17278803196

VASITA

ZAYÝ

n 2006 GAZELLE sobol n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40

SATILIK ARSA n BURSA ORHANGAZÝ'de

iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312229 55 55 yucetepezeminmarket@ gmail.com

n 150 m2 kiralýk sanayi

ADA'dan

ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL.

ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý

T. C. ANKARA 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2010/467 Mahkememizden verilen 08.12.2010 tarih, 2010/467 Esas, 2010/376 Karar sayýlý ilam ile; Davanýn kabulü ile Bitlis Ýli, Adilcevaz Ýlçesi, Yukarýsuphan köyü, Cilt 20, hane 21'de nüfusa kayýtlý 21.04.1981 D.lu Mahmut oðlu FUAT BOZKAYA’nýn adýnýn ALÝ FUAT olarak deðiþtirilmesine karar verilmiþ olup, ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 88585

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/2510 Esas. KARAR NO: 2010/3358 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Baðcýlar ilçesi, Evren mah/köy, 18 Cilt, 200 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Hacýsaithan ve Gülferan’dan olma, 01/07/1946 doðumlu, KATGEN YILDIZ TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine TMK 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý, Kapdol ve Katgen’den olma, 01/05/1970 doðumlu, ARÝFE YILDIZ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 88675

T. C. ANKARA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/139 Esas. Davacý Mustafa SÖYLEMEZ tarafýndan davalýlar Fatma Ýclal TÝFTÝKÇÝOÐLU ve Mustafa Nihat TÝFTÝKÇÝOÐLU aleyhine açýlan Ýpotek davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Davalýlar FATMA ÝCLAL TÝFTÝKÇÝOÐLU ve MUSTAFA NÝHAT TÝFTÝKÇÝOÐLU’na dava dilekçesinde belirtilen adreslerine duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adrese tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Adý geçen davalýlarýn duruþma Günü: 15/02/2011 günü saat: 09.15’de duruþmada bizzat hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluklarýnda devam olunacaðý hususu, TK. 28. maddesi uyarýnca Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 88591

T. C. DEVELÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN SAYI: 2009/730 E. 2010/482 K. Müdahil Recep Taflý tarafýndan açýlan Ortaklýðýn giderilmesi davasýnda verilen kararý uyarýnca; Davacý tarafýndan açýlan davanýn yapýlan yargýlamasý sonunda Develi ilçesi Ýbrahimaða mahallesinde 1186 ada, 7 parsel sayýlý taþýnmazýn satýþýna karar verilmiþ olmakla davalýlar Kürþat Ýstanbullu, Ahmet Sami Ýstanbullu, Tansel Önkol, Bedriye Civelek, Bedriye Civelek (Scates), Afif Civelek, Atila Civelek, Sibel Özkara (Çetinkaya) nýn tebligata yarar açýk adresleri tüm araþtýrmalara raðmen bulunamadýðýndan kararýn ilanen tebliðine karar verilmekle Mahkememizin 30.06.2010 tarih ve 2009/730 esas, 2010/482 karar sayýlý ilamý ile Develi ilçesi Ýbrahimaða mahallesinde bulunan 1186 ada, 7 parsel sayýlý taþýnmazýn satýlmak suretiyle ortaklýðýn giderilmesine karar verilmiþ olmakla kararýn ilanen tebligat yapýlarak iþ bu ilan tarihinden itibaren 8 gün içerisinde yasa yoluna baþvurabilecekleri aksi taktirde kararýn kesinleþeceði hususu ve kararýn tebliði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 88533

çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

29.12.2010 tarihinde saat 11.30 sularýnda park halinde araç içerisinde Kredi Kartlarým, Þirket Kaþelerim, Cep Telefonum, Özel bilgisayarým, Ehliyet, Vergi Kartlarým, SSK Kartým kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Zafer Akýncý

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Enver Sayýlgan Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ramazan Özmen Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülsüm Özmen Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Said Furkan Özmen 34 CIM 32 2010/1 -2, 34 BG 7449 2010/1, 34 EN 3525 2010/2 Yukarýda plakalarý verilmiþ araçlarýmýzýn belirtilen dönemlerine ait MTV dekontlarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Beyaz Filo Oto Kiralama A. Þ.

ÇEÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP

salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý,

T. C. ÝZMÝR 12. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO

: 2010/261 Esas.

DAVALI

: MESTURE YILDIZ Yeþil Mah. 58 Sk. No: 7/6 Gaziemir/ ÝZMÝR

Davacý Yaþar YILDIZ vekili tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 08/02/2011 günü saat: 09.25’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 28/12/2010 www.bik.gov.tr B: 88810

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1295 Esas. KARAR NO: 2010/3428 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Kýrklareli ili, Pýnarhisar ilçesi, Kaynarca Akarlar mah/köy, 13 Cilt, 17 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Ali ve Ümüþ’den olma, 01/01/1958 doðumlu, GÜLBAHAR ALTUN TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine TMK 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý, Ali ve Ümüþ’den olma, 25/04/1965 doðumlu, OSMAN ALTUN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 26267

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/529 KARAR NO: 2010/645 Yukarýda esas ve karar numarasý belirtilen Mahkememizin 25/05/2010 tarihli kararý ile; Davacýnýn davasýnýn KABULÜNE, SÝVAS-YILDIZELÝÞEYHHALÝL- C. 112. H. 71 de nüfusa kayýtlý Sebahattin ve Ayþe'den olma. 25.09.1986 doðumlu 34846644098 TC nolu ÝFAKAT ERBAÞ'ýn kayden ÝFAKAT olan ön adýnýn “YELÝZ“ olarak tashihen TESCÝLÝNE, ÝLANINA karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 24/08/2010 www.bik.gov.tr B: 88621

T. C. 2. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN Esas: 2010/1214 15/12/2010 Karar No: 2010/1341 Gümüþhane Ýli, Merkez, Geçit, Cilt: 53, Hane: ’de nüfusa kayýtlý bulunan, Akif oðlu, Leyla’dan doðma, Kütahya 12.09.1982 doðumlu, 26932784832 T.C. kimlik nolu Yaþar TOP’un, nüfus kütüðünde kayden “TOP” olan soyadý nýn “KARAHAN” olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, karar verilmiþ olduðu ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 88631

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/220 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :4 ADA NO : PARSEL NO : 1784 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 2.153,53 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ORHAN DEMÝRCÝ ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/220 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 74409

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/204 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :5 ADA NO : PARSEL NO : 449 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 357,30 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MUSTAFA TÝRYAKÝ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/204 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72777

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/227 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 641 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 1.230,42 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Sadýk TÝRYAKÝ ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/227 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 74413


13

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

Ý­LAN T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/193 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 744 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 1.231,99 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Hadiye Küçük ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/193 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72767

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2010/206

T. C. GAZÝOSMANPAÞA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/4592 Ta. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 21.01.2011 günü saat 10.30 - 10.40 arasýnda GAZÝOSMANPAÞA Merkez Mah, Selvi Sokak No: 1, Stad yaný, Baþar Oto Parký adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 26.01.2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýnda görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 27/10/2010 TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 5.000,00 34 JIA 67 plakalý, 1995 model gri renkli, bazý yerlerinde çürük ve ufak tefek çizikli, anahtarsýz ve ruhsatsýz hususi oto. www.bik.gov.tr B: 88693

T. C. ÝZMÝR 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/531 Esas. DAVACILAR : OKTAY GÖNEN VS. DAVALILAR : MAHDUT MESULÝYETLÝ (SINIRLI SORUMLU) EGE YAPI KOOPERATÝFÝ BAÞKANLIÐI Egeli Ýþhaný No: 401 Konak ÝZMÝR

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :6 ADA NO : PARSEL NO : 670 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 298,33 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SALÝH ÞAHÝN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/206 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72779

ÝZMÝR 1. TÜKETÝCÝ MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/164 KARAR NO: 2010/672 Davacý Gülhan ÇORBACIOÐLU tarafýndan davalýlar Erdal DEMÝREL, Kaynak Ýnþ.Taah. ve Tic. Ltd. Þti. ile Muharrem Kýlýçaslan aleyhine açýlan Tapu Ýptali ve Tescil davasýnýn yargýlamasý sonunda verilen kararýn davalýlardan Kaynak Ýnþ. Taah. Doð. Ve Tic. Ltd. Þti.’ne ilanen tebliði gerektiðinden karar aþaðýya çýkarýlmýþtýr. 1- Mahkememizin 2009/164 sayýlý dosyasýnda ve birleþen 2007/323 sayýlý dosyasý için : a- Davacýnýn tapu iptali ve tescil talebi sabit olmadýðýndan REDDÝNE, b- Davacýnýn alacak talebinin KISMEN KABULÜ ile dava konusu yer için ödediði 30.000 TL ve yaptýðý faydalý masraflar toplamý olan 2500 TL ki toplam 32.500 TL'den kullaným bedeli olan 2.220 TL'nin mahsubu ile kalan 30.280 TL'nin 07/08/2001 tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalý Kaynak Ýnþaat Ltd. Þti.'nden alýnarak davacýya verilmesine fazlaya iliþkin talebin reddine, 2- Birleþen 2006/889 sayýlý dosyada: a- Davacýnýn men-i müdahale talebi ile davalýnýn dava konusu yere el atmasýnýn önlenmesine, b- Davacýnýn ecrimisil talebinin kýsmen kabulü ile 509,43 TL ecri misil talebinin dava tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýdan alýnýp davacýya verilmesine fazlaya iliþkin talebin reddine, Yukarýda belirtilen mahkeme hükmünün davalýlardan Kaynak Ýnþ. Taah. Doð. ve Tic. Ltd. Þti.'ne ilanen tebliði gerektiðinden ilanýn yayýnlandýðý tarihten 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlmasýna, kararýn teblið olduðu tarihten itibaren 15 gün içerisinde kararý temyiz etmedikleri takdirde ilanýn kesinleþtiði 7201 sayýlý Tebligat Kanun’un 28, 29 ve 31. maddeleri gereðince ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 11.11.2010 www.bik.gov.tr B: 88785

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/199 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 637 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 236,90 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : MELEK BAÞ ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/199 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72771

DAVA

: Tapuda Kayýt Tashihi ve Ýpoteðin Kaldýrýlmasý,

Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan Tapuda Kayýt Tashihi, Ýpoteðin Kaldýrýlmasý davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 03/03/2011 günü saat: 09.20’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ olunur. 09/12/2010 www.bik.gov.tr B: 88798

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/202 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 610 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 64,91 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ÞEVKET BAÞ ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/202 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72774

BEYOÐLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT DOSYA NO ALACAKLI VEKÝLÝ BORÇLULAR

: 2010/45376 E. : Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. : Av. Ruziye Özönel : 1- YAÞAR SAKA Ýhlas Marmara Evleri 1. Kýsým D 31 Blk. D: 10 Yakuplu Büyükçekmece/Ýstanbul 2- ÞENGÜL SAKA Ýhlas Marmara Evleri 1. Kýsým D 31 Blk. D: 10 Yakuplu Büyükçekmece/Ýstanbul 3- MUZAFFER SAKA Ýhlas Marmara Evleri 1. Kýsým B 50 Blk. D: 4 Yakuplu Büyükçekmece/Ýstanbul ALACAK : 74.275,28 TL (Faiz ve Masraflar hariç) Alacaklý Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ.'ne olan borcunuzdan dolayý yapýlan icra takibinde yukarýda yazýlý adresinize örnek no: 7 ödeme emri gönderilmiþ, adresinizi terk ettiðinizden ödeme emri bila teblið iade edilmiþtir. Zabýtaca yapýlan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tesbiti mümkün olmadýðýndan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ilanýn gazetede neþri tarihinden itibaren yukarýda yazýlý borç ve masraflarý kanuni süresi 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz, “teminat vermeniz”, borcun tamamýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair bir itirazýnýz varsa senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu 22 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz buna uymazsanýz itirazýnýzýn geçici olarak kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle tazyik olunacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, dava ve takip iþlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduðunuz; adresinizi deðiþtirdiðiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediðiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediði durumda, takip talebinde gösterilen adres çýkarýlacak tebligatýn size yapýlmýþ sayýlacaðý; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ihtar olunur. (Ý.Ý.K. 60) www.bik.gov.tr B: 88643

T. C. ANKARA 4. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/1414 DAVALI: MÜRTÜZ DAÞTAN Mahkememizce dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 02/03/2011 günü saat: 10.45’te duruþmada bizzat hazýr bulunma nýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 29/12/2010 www.bik.gov.tr B: 88594

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/225 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 640 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 824,14 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Murat Özdemir ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/225 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 74405

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/197 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 638 VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ : 65,11 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : YÜKSEL HANÇER ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/197 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72769

ÝZMÝR 10. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐUNDAN ÝLAN DOSYA NO: 2010/9 Satýþ. Davacýlar Funda Yoldüzen vd. vekili tarafýndan davalýlar Kamuran Sunter Tevfik Sarý aleyhine açýlan ortaklýðýn giderilmesi davasýnda Ýzmir ili Bayraklý ilçesi Turan mahallesi tapunun 36.912 ada 5 parselinde kayýtlý taþýnmazýn satýþýna karar verilmekle, müdürlüðümüzce bilirkiþiler vasýtasýyla kýymet takdiri yapýlmýþ, 22.11.2010 tarihli bilirkiþi raporunda taþýnmazýn deðerinin 260.000,00 TL olarak belirtildiði, daha evvel duruþma günü, dava dilekçesi ve mahkeme kararýnýn davalýlardan Kamuran Sunter’e ilanen tebli gat yapýldýðýndan, kýymet takdiri raporunun da ilanen tebliðine karar verilmekle, Ýþbu ilanýn yayýnlama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde rapora itiraz edilmediði takdirde satýþ ilanýnýn düzenleneceði hususu teblið yerine kaim olmak üzere hissedar Kamuran SUNTER’e ilanen teblið olunur. 09.12.2010 www.bik.gov.tr B: 88800

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/218 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : ÇALBOÐAZ KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 1287 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 14.172,65 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : HAMDÝ KAPTANER ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/218 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 74407

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO : 2010/201 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :7 ADA NO : PARSEL NO : 2072 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 467,12 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : ÞEVKET BAÞ ve arkadaþlarý KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/201 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72773

2009/7684 ESAS. ÝPOTEK BORÇLUSU VEKÝLÝ

: ERHAN ÝNCEHASANOÐLU : AV. PERVÝN BIYIKLIOÐLU Hatboyu Cad. Ýntay iþ Haný NO. 28 K. 4 Büro 27 Pendik ÝPOTEK ALACAKLISI : 1- SALÝH ÇAKIR 2- MAH MUT BAHADIR ÝPOTEK BEDELÝ : 18.5.1977 yýlýnda Salih Çakýr ve Mahmut Bahadýr’dan satýn almýþ taþýnmaz üzerine bakiye borcu nedeniyle 18.5.1977 tarih 5677 yevmiye ile konulan 60.000 TL (Eski Türk lirasý)'lik Erhan Ýncehasanoðlu lehine ipotek bedelinin bugün itibariyle 20,00 TL tutarýn müdürlüðümüz dosyasýna bloke edilmiþtir. Müracaatýnýz halinde söz konusu bedelin ödeneceði. MÜSTENÝDATI : Pendik 1. Bölge Tapu Müdürlüðünün 18.5.1977 tarih 5677 yevmiye nolu Ýpotek Belgesi Müdürlüðümüzün yukarýda anýlan dosyasýnda gönderilen ÝÝK. 153'e göre muhtýra ve yukarýda nitelikleri yazýlý borca iliþkin tebligatlar bila teblið iade edilmiþ olmakla ve emniyetçe yapýlan tahkikattan da yeni adresinin tespiti mümkün olmamýþ, adresi meçhul olduðundan ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu muhtýranýn tebliðinden itibaren 15 günlük normal süreye 15 gün ilavesiyle 30 gün içinde bloke edilen ödemeyi almanýz aksi takdirde normal süreye 15 gün ilavesiyle 30 gün içinde Ýcra Hakimliðine þikâyette bulunmanýz herhangi bir karar getirmediðiniz ve ipoteðin kaldýrýlmasýna muvafakatýnýz olmadýðý ya da sessiz kaldýðýnýz takdirde yine ayný madde uyarýnca ipoteðin terkini için Ýcra Hukuk Mahkemesine dosyanýn gönderileceði Ýhtarý 7201 sayýlý tebligat kanununun 29. maddesi uyarýnca iþ bu ilanýn gazetede neþrinden itibaren 25 gün sonra tarafýmýza teblið edilmiþ sayýlacaðý ilanen teblið olunur. 24.11.2010 (Ýc. ÝÝK. 60) www.bik.gov.tr B: 88763

T. C. GERZE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/205 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : SÝNOP ÝLÝ GERZE ÝLÇESÝ MEVKÝÝ : YAYKIL KÖYÜ PAFTA NO :3 ADA NO : PARSEL NO : 441 VASFI : TARLA YÜZ ÖLÇÜMÜ : 922,05 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SAFFET ÇELÝK KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ULAÞTIRMA BAKANLIÐI (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ) Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/205 Esas sayýsýnda dava açýlmýþ olup mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Gerze Þubesine yatýrýlacaðý davanýn duruþmasýnýn Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruþma salonunda yapýlacaðý 2942 Sayýlý kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 72778


SiyahMaviKýrmýzýSarý

14

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ

SPOR

FUTBOLDA 2010 BÖYLE GEÇTÝ

Bütçede “aslan payý” basketbola GSGM, 56 FEDERASYONA YAKLAÞIK 333 MÝLYON TL BÜTÇE AYIRDI. BASKETBOL FEDERASYONU 79 MÝLYON 750 BÝN TL ÝLE EN FAZLA BÜTÇE AYRILAN FEDERASYON OLDU.

Bursaspor 53 yýllýk lig tarihinde 4 büyükler dýþýnda þampiyonluk gören ilk takým oldu.

F.Bahçeli Alex 2010'da en çok gol atan futbolcu.

Trabzonspor 2010-2011 sezonunun ilk yarýsýn lider kapatarak büyük bir baþarý gösterdi.

2010 YILINDA SÜPER LÝG'ÝN EN BAÞARILI TAKIMI 77 PUAN TOPLAYARAK ÞAMPÝYON OLAN BURSASPOR OLDU. YIL ÝÇÝNDE EN FAZLA GOLÜ 70 GOLLE FENERBAHÇE ATARKEN, EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU ÝSE 16 GOLLE FENERBAHÇELÝ ALEX OLARAK KAYITLARA GEÇTÝ. EN AZ GOLÜ 21 GOLLE BURSASPOR VE TRABZONSPOR YEDÝ. da,­Ga­la­ta­sa­ray­i­se­51­pu­an­la­7.­sý­ra­da­ken­di­si­ne yer­bul­du.­Ga­la­ta­sa­ray,­2010­yý­lýn­da­e­ze­li­ra­kip­le­ri dý­þýn­da,­Bur­sas­por,­Es­ki­þe­hirs­por­ve­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­yes­por'un­da­ge­ri­sin­de­kal­dý. EN ÇOK GOLÜ FENERBAHÇE ATTI 2010­yý­lýn­da­Sü­per­Lig'de­en­çok­go­lü­70­gol­le Fe­ner­bah­çe­a­tar­ken,­en­az­go­lü­21­gol­le­Bur­sas­por ve­Trab­zons­por­ye­di.­Bur­sas­por­53­yýl­lýk­lig­ta­ri­hin­de­Fe­ner­bah­çe,­Ga­la­ta­sa­ray,­Be­þik­taþ­ve­Trab­zons­por­dý­þýn­da­þam­pi­yon­luk­gö­ren­ilk­ta­kým­ol­du.­Er­tuð­rul­Sað­lam­yö­ne­ti­min­de­þam­pi­yon­luk ya­þa­yan­Bur­sas­por­top­la­dý­ðý­75­pu­an­la,­2007-08 se­zo­nun­da­73­pu­an­a­lan­Si­vass­por'un­re­ko­ru­nu kýr­dý­ve­lig­ta­ri­hin­de­bir­se­zon­da­''Dört­Bü­yük­ler''

2010 yý­lýn­da­Sü­per­Lig'in­en­ba­þa­rý­lý­ta­ký­mý,­geç­ti­ði­miz­se­zo­nu­þam­pi­yon­ta­mam­la­yan­Bur­sas­por ol­du.­Cas­trol­a­na­list­le­ri­nin,­2009-2010­se­zo­nu­nun­2.­ya­rý­sý­i­le­2010-2011­se­zo­nu­nun­ilk­ya­rý­sý­ný kap­sa­yan­2010­yý­lý­de­ðer­len­dir­me­si­ne­gö­re,­Bur­sas­por,­yýl­i­çin­de­oy­na­dý­ðý­34­maç­ta­top­la­dý­ðý­77 pu­an­la­(Ge­çen­se­zo­nun­i­kin­ci­ya­rý­sýn­da­hük­men so­nuç­la­nan­An­ka­ras­por­ma­çý­da­hil)­Sü­per­Lig'in en­ba­þa­rý­lý­ta­ký­mý­ol­du.­Bur­sas­por­maç­ba­þý­na 2,26­pu­an­or­ta­la­ma­sý­ya­ka­lar­ken,­23­kez­ga­li­bi­yet a­la­rak­2010'un­Sü­per­Lig'de­en­çok­maç­ka­za­nan ta­ký­mý­un­va­ný­ný­da­al­dý.­2010­yý­lýn­da­ilk­i­ki­sý­ra­da Bur­sas­por­ve­Trab­zons­por­yer­a­lýr­ken,­Fe­ner­bah­çe­70­pu­an­la­3.­sý­ra­da,­Be­þik­taþ­60­pu­an­la­4.­sý­ra­-

dý­þýn­da­en­faz­la­pu­an­a­lan­ta­kým­ol­du.­2009-10­se­zo­nu­nu­þam­pi­yon­ta­mam­la­ya­rak­Þam­pi­yon­lar­Li­gi­grup­la­rý­na­kal­ma­yý­ba­þa­ran­Bur­sas­por,­böy­le­ce Tür­ki­ye'yi­Þam­pi­yon­lar­Li­gi­grup­la­rýn­da­tem­sil­e­den­4.­ta­kým­ol­du.­Ga­la­ta­sa­ray,­Fe­ner­bah­çe­ve­Be­þik­taþ'ýn­ar­dýn­dan­4.­ta­kým­o­lan­Bur­sas­por,­da­ha ön­ce­ön­e­le­me­oy­na­yan­Trab­zons­por­ve­Si­vass­por'u­bu­a­lan­da­ge­ri­de­bý­rak­tý. EN GOLCÜ FUTBOLCU: ALEXDE SOUZA 2010­yý­lýn­da­Sü­per­Lig'de­en­çok­gol­a­tan­o­yun­cu­16­gol­bu­lan­Fe­ner­bah­çe'den­A­lex­de­So­u­za­ol­du.­2010-11­se­zo­nu­ilk­ya­rý­sýn­da­12­gol­a­tan­A­lex ge­çen­se­zo­nun­2.­ya­rý­sýn­da­4­gol­at­mýþ­tý.­Böy­le­ce 2010­yý­lýn­da­top­lam­29­lig­ma­çýn­da­gö­rev­a­lan­A­-

lex,­16­go­le­im­za­at­tý.­2010­yý­lý­nýn­en­gol­cü­yer­li­o­yun­cu­su­i­se­Trab­zons­por­ta­ký­mýn­dan­U­mut­Bu­lut­ol­du.­U­mut­ge­çen­se­zon­2.­ya­rý­da­7­gol­bu­se­zon­i­se­ilk­ya­rý­da­8­gol­ol­mak­ü­ze­re­top­lam­15­go­lü­2010­yý­lý­i­çin­de­kay­det­ti.­2010­yý­lý­nýn­en­gol­cü o­yun­cu­la­rý­a­ra­sýn­da­A­lex­ve­U­mut'un­ar­dýn­dan 13­gol­le­Be­þik­taþ­lý­Bo­bo­ve­Me­di­cal­Park­An­tal­yas­por­ta­ký­mýn­dan­Ne­ca­ti­A­teþ­sý­ra­lan­dý.­Ay­rý­ca 2010-11­se­zo­nu­17.­haf­ta­sýn­da­An­ka­ra­gü­cü'ne kar­þý­2­gol­a­tan­­Ne­ca­ti­A­teþ­ve­12.­haf­ta­da­dep­las­man­da­Ga­zi­an­teps­por'a­1­gol­a­tan­A­lex­de­So­u­za, 2010­yý­lý­i­çin­de­Sü­per­Lig­ka­ri­ye­rin­de­100­go­le­u­laþ­tý­ve­böy­le­ce­''100'ler­Ku­lü­bü''­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­þe­ref­lis­te­si­ne­gir­me­yi­ba­þar­dý.

F.Bahçe'nin spor salonu inþaatý devam ediyor

YILDIRIM: ÝKÝNCÝ YARIDA TEK YÜREK OLMALIYIZ FENERBAHÇE Baþ­ka­ný­A­ziz­Yýl­dý­rým,­­Fe­ner­bah­çe'nin­se­zo­nun­ilk­ya­rý­sýn­da­ser­gi­le­di­ði­per­for­man­sýn­ken­di­si­ni­de­üz­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Fe­ner­bah­çe­Der­gi­si'nin­o­cak­a­yý­sa­yý­sýn­da,­­yer­a­lan­baþ ya­zý­sýn­da,­''Sü­per­Lig'in­ilk­dev­re­si­ni­bi­tir­dik.­Li­de­rin­9­pu­an­ge­ri­sin­de­kal­mýþ­ol­ma­mýz­tüm­ca­mi­a­mýz­gi­bi­be­ni­de­ü­zü­yor''­di­yen­A­ziz­Yýl­dý­rým, þu­i­fa­de­le­ri­kul­lan­dý:­''He­nüz­hiç­bir­þey­bit­miþ­de­ðil.­Ta­ký­mý­mý­zýn­en­az­di­ðer­ta­kým­lar­ka­dar­þam­pi­yon­luk­þan­sý­bu­lun­mak­ta­dýr.­Ö­nü­müz­de­da­ha li­gin­i­kin­ci­ya­rý­sýn­da­oy­na­na­cak­maç­lar­var­ken, pe­þi­nen­hü­küm­ler­ver­mek­ve­fa­tu­ra­kes­me­ye­ça­lýþ­mak­biz­le­re­fay­da­de­ðil­za­rar­ve­rir.­Yap­ma­mýz ge­re­ken­li­gin­i­kin­ci­ya­rý­sýn­da­yö­ne­ti­min­den­fut­bol­cu­su­na­ve­ta­raf­ta­rý­na­ka­dar­ke­net­le­nip­tek­yü­rek­ol­mak­ve­þam­pi­yon­luk­he­de­fi­ne­koþ­mak­týr.''

n FENERBAHÇE'NÝN A­ta­þe­hir'de yap­týr­dý­ðý­spor­komp­lek­si­nin­ka­ba­in­þa­a­tý­nýn­yüz­de­90'ý­nýn­ta­mam­lan­dý­ðý bil­di­ril­di.­Fe­ner­bah­çe­Ku­lü­bü­nün­ay­lýk­res­mi­ya­yýn­or­ga­ný­Fe­ner­bah­çe Der­gi­si'nin­o­cak­sa­yý­sýn­da­in­þa­at­i­le il­gi­li­fo­toð­raf­lar­ve­bil­gi­ler­ya­yým­lan­dý. Der­gi­de­ki­ya­zý­da,­Fe­ner­bah­çe­Ül­ker ve­di­ðer­sa­lon­branþ­la­rý­nýn­ge­le­cek se­zon­dan­i­ti­ba­ren­maç­la­rý­ný­oy­na­ma­ya­baþ­la­ya­cak­la­rý­''Fe­ner­bah­çe­U­lus­la­ra­ra­sý­Spor­Komp­lek­si''nin­20 bin­met­re­ka­re­lik­bir­a­lan­da,­mü­hen­dis­lik­ve­çev­re­sel­an­lam­lar­da­son­tek­no­lo­ji­ler­kul­la­ný­la­rak­Fe­ner­bah­çe­ca­mi­a­sý­na­ka­zan­dý­rýl­dý­ðý,­12­bin­500­ki­þi ka­pa­si­te­li­te­si­sin­ka­ba­in­þa­a­tý­nýn­yüz­de­90'ý­nýn­ta­mam­lan­dý­ðý­kay­de­dil­di.

Salih Amiroðlu Denizlispor Baþkaný oldu nBANK As­ya­1.­Lig'in­li­de­ri­De­niz­lis­por'da­Meh­met­Öz­soy'un­is­ti­fa­et­me­siy­le­bo­þa­lan­baþ­kan­lý­ða,­yö­ne­tim ku­ru­lu­ü­ye­si­Sa­lih­A­mi­roð­lu­ge­ti­ril­di. Ý­þa­da­mý­Sa­lih­A­mi­roð­lu,­bo­þa­lan baþ­kan­lý­ða­ta­lip­ol­du.­Yö­ne­tim­ku­ru­lun­da­ya­pý­lan­oy­la­ma­da­A­mi­roð­lu,­oy­­çok­lu­ðuy­la­De­niz­lis­por'un­ye­ni­baþ­ka­ný­se­çil­di.

FENERBAHÇE'NÝN Se­ne­gal­li­o­yun­cu­su­Ma­ma­do­u Ni­ang,­ül­ke­sin­de­yý­lýn­fut­bol­cu­su­se­çil­di.­Ma­ma­do­u­Ni­ang,­Se­ne­gal­Spor Ga­z e­t e­c i­l e­r i­ Bir­l i­ð i (ANSP)­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­oy­la­ma­da­220­pu­an top­la­ya­rak­yý­lýn­en­i­yi­Se­ne­gal­li­fut­bol­cu­un­va­ný­na Mamadou Niang la­yýk­gö­rül­dü.­Ni­ang'ýn­ar­dýn­dan­en­çok­pu­a­ný, Mar­sil­ya'da­top­koþ­tu­ran­So­u­ley­ma­ne­Di­a­wa­ra­al­dý. 97­oy­top­la­yan­Di­a­wa­ra'yý­53­pu­an­la­Ren­nes'de­oy­na­yan­Ka­der­Man­ga­ne­ta­kip­et­ti.­Fe­ner­bah­çe'nin bir­di­ðer­Se­ne­gal­li­o­yun­cu­su­Is­si­ar­Di­a­i­se­ken­di­si­ne 52­pu­an­la­4.­sý­ra­da­yer­bul­du.

Hidayet 17 sayý attý, Magic Knicks'i 112-103 yendi n NBA'DE Am­way­Cen­ter'da­oy­na­nan­maç­ta­New York­Knicks'i­a­ðýr­la­yan­Or­lan­do­Ma­gic­sa­ha­dan­112103­ga­lip­ay­rýl­dý.­Kad­ro­su­na­Ja­son­Ric­hard­son,­Gil­bert A­re­nas­ve­Hi­da­yet­Tür­koð­lu'nu­kat­týk­tan­son­ra­ya­vaþ ya­vaþ­ken­di­si­ne­ge­len­ve­At­lan­ta­Hawks­i­le­Dal­las­Ma­ve­rics­mað­lu­bi­yet­le­ri­nin­ar­dýn­dan­son­5­ma­çý­ný­ka­zan­ma­ba­þa­rý­sý­ný­gös­te­ren­Ma­gic'te­Dwight­Ho­ward,­24­sa­yý­18­ri­ba­und­i­le­ta­ký­mý­nýn­en­et­ki­li­si­la­hý­ol­du.­17­sa­yýy­la­ta­ký­mý­nýn­en­sko­rer­i­kin­ci­is­mi­o­lan­Hi­da­yet­Tür­koð­lu­da­ga­li­bi­ye­te­bü­yük­kat­ký­sað­lar­ken,­ke­nar­dan­ge­len­3 i­sim,­JJ­Re­dick­ve­Ryan­An­der­son­14'er,­Gil­bert­A­re­nas 10­sa­yýy­la­oy­na­dý.­Dwight­Ho­ward'la­bir­lik­te­NBA'in­en i­yi­u­zun­la­rý­a­ra­sýn­da­gös­te­ri­len­New­York­Knicks­o­yun­cu­su­A­ma­re­Sto­u­de­mi­re­i­se­ma­çý­30­sa­yý­4­ri­ba­und­ve­4 a­sist­i­le­ta­mam­la­dý.­Knicks'in­bir­di­ðer­sko­rer­o­yun­cu­su, 29­sa­yý­i­le­oy­na­yan­Wil­son­Chand­ler­ol­du.

ÝKÝNCÝ YARI HAZIRLIKLARINA GELECEK HAFTA BAÞLAYACAK BEÞÝKTAÞ'TA HOLOSKO DIÞINDA DÝÐER OYUNCULAR KAMP ÇALIÞMASINA KATILACAK. Düren,­­yaptýðý­açýklamada,­Rüþtü,­Nihat, Ekrem­ve­Bobo­dýþýndaki­oyuncularýn­çalýþmalar­için­hazýr­olduðunu­belirterek,­''Aþaðý yukarý­herkes­kampýn­bir­bölümünde­takýma dahil­olacak.­Tabii­ki­hepsi­ilk­günden­çalýþmalara­baþlamayacak.­Sakatlarýn­hepsi­ilk yarýnýn­ son­ haftasýnda­ takýmla­ çalýþtý. Yüklemelerle­ilgili­durumlar­olacak.­Rüþtü, Bobo,­Ekrem­ve­Nihat­sakatlýktan­yeni­çýkýp çalýþmalara­baþlayacaklarý­için­yükleme­programý­açýsýndan­durumlarý­önemli.­Kamp çalýþmasýnýn­deðiþik­dönemlerinde­yavaþ yavaþ­takýma­dahil­olacaklar''­dedi.

Niang Senegal'de yýlýn futbolcusu

HABERLER

Beþiktaþ sakatlanan oyuncularýný bekliyor SÜPER Lig'in­ilk­yarýsýnda­sakatlýklar­nedeniyle büyük­sýkýntý­yaþayan­Beþiktaþ,­ikinci­yarýya Holosko­dýþýnda­tam­kadro­girmeyi­hedefliyor. Sezon­baþýndan­itibaren­üst­üste­sakatlýk­veren ve­ilk­yarýnýn­büyük­bölümünde­eksik­kadroyla­mücadele­etmek­zorunda­kalan­Beþiktaþ'ta bu­þansýzlýðý­yaþayan­oyuncular­bölüm­bölüm kamp­çalýþmalarýna­katýlacak.­Beþiktaþ­Kulübü Basýn­Sözcüsü­Prof.­Dr.­Mete­Düren,­Holosko dýþýnda­ilk­yarýyý­sakat­tamamlayan­Rüþtü, Nobre,­Bobo,­Ekrem,­Ýbrahim­Üzülmez, Nihat,­Ernst,­Onur­ve­Sivok'un­yavaþ­yavaþ takýma­katýlacaklarýný­söyledi.

GENÇLÝK ve­Spor­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü,­(GSGM)­fe­de­ras­yon­la­rýn­2011­yý­lý­büt­çe­le­ri­ni­be­lir­le­di. GSGM'nin­be­lir­le­di­ði­büt­çe­de­''as­lan­pa­yý''ný­79 mil­yon­750­bin­TL­i­le­Bas­ket­bol­Fe­de­ras­yon'u­al­dý.­GSGM­ta­ra­fýn­dan­56­fe­de­ras­yon­i­çin­be­lir­le­nen­ve­top­lam­da­333­mil­yon­TL'yi­bu­lan­büt­çe­ler­de,­Bas­ket­bol­Fe­de­ras­yo­nu'nu­46­mil­yon­TL büt­çe­ay­rý­lan­Te­nis­Fe­de­ras­yo­nu­iz­le­di.­Büt­çe­den, Ka­yak­Fe­de­ras­yo­nu'na­35­mil­yon­100­bin­TL­ay­rý­lýr­ken,­Vo­ley­bol­Fe­de­ras­yo­nu­20­mil­yon­700 bin,­Bi­sik­let­Fe­de­ras­yo­nu­17­mil­yon­TL­ve­Gü­reþ Fe­de­ras­yo­nu­10­mil­yon­500­bin­TL­pay­al­dý­lar. GSGM,­Briç­ve­Halk­O­yun­la­rý­fe­de­ras­yon­la­rý­nýn büt­çe­le­ri­ni­i­se­50'þer­bin­TL­o­la­rak­be­lir­le­di.

Yeni yapýlan Türk Telekom Arena Stadýný medya temsilcilerine gezdiren Galataray Baþkaný Adnan Polat, "1964 yýlýndan bu yana Ali Sami Yen Stadý onbinlerce Galatasaraylý gibi benim de ikinci evim oldu" dedi. FOTOÐRAF: A.A

POLAT: ALÝ SAMÝ YEN BENÝM DE 2. EVÝM OLDU GALATASARAY Ku­lü­bü­Baþ­ka­ný­Ad­nan­Po­lat, 11­O­cak­ta­Bey­pa­za­rý­Þe­kers­por­i­le­ya­pý­la­cak­Zi­ra­at­Tür­ki­ye­Ku­pa­sý­ma­çýy­la­ve­da­e­di­le­cek­o­lan A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý­i­çin­duy­gu­yük­lü­bir­ya­zý ka­le­me­al­dý.­Ga­la­ta­sa­ray­Der­gi­si'nin­o­cak­a­yý sa­yý­sýn­da­yer­a­lan­A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý­ö­zel­e­kin­de­ya­zý­sý­bu­lu­nan­Ad­nan­Po­lat,­þu­i­fa­de­le­ri­kul­lan­dý:­''A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý'na­ilk­gi­di­þi­mi­þim­di dün­gi­bi­ha­týr­lý­yo­rum.­Sta­dý­mý­zýn­a­çý­lýþ­ma­çýy­dý.­Da­ha­11­ya­þým­day­dým.­Bi­let­bu­la­ma­mýþ­tým a­ma­i­çe­ri­gir­me­ye­öy­le­si­ne­ka­rar­lýy­dým­ki,­de­mir­par­mak­lýk­lar­dan­geç­me­ye­ça­lý­þýr­ken­bir­gü­ven­lik­gö­rev­li­si­ne­ya­ka­lan­ma­mý,­bu­na­rað­men da­ra­cýk­par­mak­lýk­tan­geç­me­yi­ba­þa­rýp­mer­di­ven­le­ri­i­ki­þer­ü­çer­zýp­la­ya­rak­ye­ni­a­çýk­tri­bü­ne çý­ký­þý­mý,­tri­bün­gi­ri­þin­de­be­ni­kar­þý­la­yan­o­müt­hiþ­stat­man­za­ra­sý­ný,­sal­kým­sa­çak­ol­muþ­tri­bün­le­ri­ve­ha­la­u­nu­ta­ma­dý­ðým­o­kes­kin­çim­ko­ku­su­nu...­1964­yý­lýn­dan­bu­ya­na­A­li­Sa­mi­Yen Sta­dý,­on­bin­ler­ce­Ga­la­ta­sa­ray­lý­gi­bi,­be­nim­de­i­kin­ci­e­vim­ol­du.­Ga­la­ta­sa­ray­sev­gi­si­ni­do­yum­suz­ca­yu­dum­la­ya­bil­di­ðim,­be­nim­gi­bi­dü­þü­nen, be­nim­gi­bi­his­se­den­in­san­lar­la­yan­ya­na,­kol ko­la­o­la­bil­di­ðim­o­bü­yü­lü­dün­ya,­ha­ya­tý­mýn son­ra­ki­a­ký­þý­ný­son­su­za­ka­dar­et­ki­le­di.'' DÜNYANIN EN ÇOK TANINA STADI

A­li­Sa­mi­Yen­Sta­dý'nýn­en­bü­yük­se­vinç­le­ri­nin, en­bü­yük­coþ­ku­la­rý­nýn­ve­ta­ri­fi­zor­ü­zün­tü­le­ri­nin me­ka­ný­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Po­lat,­''O­ra­da­ya­þa­dýk­la­rý­mýz­ve­ya­þat­týk­la­rý­mýz­la,­A­li­Sa­mi­Yen Sta­dý­mý­zý­dün­ya­nýn­en­çok­ta­ný­nan­Türk­sta­dý ha­li­ne­ge­tir­me­yi­ba­þar­dýk.­E­vet,­be­to­na­ruh­ve­ren­biz­ler­dik,­tüm­Ga­la­ta­sa­ray­lý­lar­dý.­Çok­sev­dik sta­dý­mý­zý.­Ba­zen­ver­di­ði­miz­zo­run­lu­a­ra­la­ra­rað­men,­be­nim­ku­þa­ðým­i­çin­ve­ben­den­son­ra­ge­len­ler­i­çin­ger­çek­bir­yu­va­ol­du''­de­di.­A­li­Sa­mi Yen­Sta­dý'na­bir­çok­ye­ni­lik­ge­tir­dik­le­ri­ni­vur­gu­la­yan­baþ­kan­Po­lat,­duy­gu­la­rý­ný­þöy­le­ak­tar­dý: ''Kom­bi­ne­sis­te­mi­ni­ge­tir­dik,­lo­ca­lar­kur­duk,­ý­þýk­lan­dýr­ma­yý­güç­len­dir­dik.­Ký­sa­ca­sý­A­li­Sa­mi Yen­Sta­dý'ný­mo­dern­bir­stat­yap­mak­i­çin­uð­raþ­týk.­Dö­nem­de­ðiþ­tik­çe­sta­dý­mý­zýn­ku­lü­bü­mü­ze ye­te­me­di­ði­ni­gö­rü­yor­duk­el­bet­te.­Öy­le­bir­za­man­gel­di­ki,­mak­yaj­ya­pa­rak­ta­ze­tut­ma­ya­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­da­ye­ter­siz­kal­ma­ya­baþ­la­dý.­Ar­týk­A­li Sa­mi­Yen­Sta­dý­mý­zýn­do­ðal­öm­rü­nün­so­nu­na gel­di­ði­ni­biz­ler­de­fark­e­di­yor­duk.­Þim­di­kal­bi­mi­ze­gö­mü­yo­ruz­ve­ye­ni­e­vi­mi­ze­ta­þý­ný­yo­ruz.­A­li Sa­mi­Yen­Sta­dý­mý­za­ve­da­e­der­ken,­o­nu­kal­bi­miz­de­son­su­za­ka­dar­ya­þa­ta­ca­ðý­mýz,­eþ­siz­ye­ri­ne gön­de­ri­yo­ruz.­Se­ni­kal­bi­mi­ze­göm­dük­A­li­Sa­mi Yen­Sta­dý,­a­ný­la­rý­mý­za,­rü­ya­la­rý­mý­za...''

Trabzonspor Brozek kardeþlerini transfer etti n TRABZONSPOR, Po­lon­ya'nýn­Wis­la­Kra­kow­ta­ký­mýn­da­for­ma­gi­yen­for­vet­Pa­wel­Bro­zek­ve­i­kiz­kar­de­þi­sol­bek­Pi­otr­Bro­zek'i­­trans­fer­et­ti.­Bor­do-ma­vi­li ku­lü­bün­res­mi­in­ter­net­si­te­sin­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­trans­fer­i­çin­Po­lon­ya'ya­gi­den­yö­ne­tim­ku­ru­lu­ü­ye­si­Tun­cay­Be­ki­roð­lu'nun,­o­yun­cu­lar­ve­ku­lüp­le­riy­le­ma­sa­ya­o­tur­du­ðu­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­ya­pý­lan gö­rüþ­me­le­rin­ar­dýn­dan­ta­raf­la­rýn­ke­sin­o­la­rak­an­laþ­ma­ya­var­dý­ðý­be­lir­ti­le­rek,­''An­laþ­ma­nýn­ar­dýn­dan Bro­zek­ler­le­1­yý­lý­op­si­yon­lu­ol­mak­ü­ze­re­3.5­yýl­lýk söz­leþ­me­im­za­lan­dý''­i­fa­de­si­kul­la­nýl­dý.

Maradona uyuþturucu ve alkole yeniden baþladý mý? nARJANTÝN Mil­li­Ta­ký­mý'nýn­es­ki­tek­nik­di­rek­tö­rü,­ef­sa­ne­vi­fut­bol­cu­Di­e­go­Ma­ra­do­na­i­le­Ar­jan­tin­Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu­Baþ­ka­ný­Ju­li­o­Gron­do­na­a­ra­sýn­da­ki­tar­týþ­ma,­Gron­do­na'nýn­mil­li­ta­kým­da­þu­a­na­dek­10­nu­ma­ra­lý­for­ma­yý­gi­yen­en­i­yi­o­yun­cu­nun­Li­o­nel­Mes­si­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­siy­le­ye­ni­bir­bo­yut­ka­zan­dý.­Ju­li­o­Gron­do­na,­2­haf­ta­ön­ce,­Ma­ra­do­na'nýn­tek­rar­al­kol­ve­u­yuþ­tu­ru­cu­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­id­di­a­et­miþ,­Ma­ra­do­na­da­bu­id­di­a­yý­ya­lan­la­ya­rak­Gron­do­na'yý­mah­ke­me­ye­ve­re­ce­ði­ni­a­çýk­la­mýþ­tý.­Gron­do­na,­Ar­jan­tin­Mil­li­Ta­ký­mý'nda­bu­gü­ne­dek­Mes­si,­Ma­ra­do­na,­Ju­an­Ro­man­Ri­qu­el­me­ve­Ju­an­Se­bas­ti­an­Ve­ron­gi­bi­di­ðer­le­rin­den­da­ha­i­yi­10­nu­ma­ra­la­rýn­oy­na­dý­ðý­ný,­an­cak­Mes­si'nin­bu­4'lü­a­ra­sýn­da en­i­yi­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ju­li­o­Gron­do­na,­''Mes­si,­Ar­jan­tin­ta­ri­hi­nin­en­i­yi­10­nu­ma­ra­sý­dýr.­Mes­si,­Ma­ra­do­na, Ri­qu­el­me­ve­Ve­ron­baþ­ka­ge­ze­gen­den­o­yun­cu­lar­dýr'' de­di.­Fe­de­ras­yon­baþ­ka­ný­nýn­''En­i­yi­10­nu­ma­ra­Mes­si'dir''­la­fýy­la,­Ar­jan­tin'de­kah­ra­man­o­la­rak­gö­rü­len­ef­sa­ne­vi­10­nu­ma­ra­Ma­ra­do­na'ya­''sa­taþ­tý­ðý''­­be­lir­ti­li­yor.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Aile hekimlerine yeni haklar AÝLE hekimliðine bütün yurtta geçilmesi ile birlikte, aile saðlýðý çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarý ve haklarýný düzenleyen yönetmelikte önemli deðiþikliklere gidildi. Bu kapsamda aile hekimi ve aile saðlýðý çalýþanýna, eþinin doðum yapmasý, birinci derece yakýnlarýnýn ölümü gibi durumlarda 5 gün izin hakký ve bayan aile saðlýðý çalýþanlarýna süt izni hakký tanýndý. Ayrýca, aile saðlýðý çalýþanlarýndan meslekî yüksek okul mezunu olanlarýn ücretlerinde 200 TL artýþ saðlandý. Acil týp teknisyenlerine de aile saðlýðý çalýþaný olma hakký tanýndý. Yönetmelik deðiþikliði hakkýnda açýklamada bulunan Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Mahmut Kaçar, bakanlýk ile kurum idarî kurul toplantýlarýnda varýlan mutabakat çerçevesinde bazý konularda yönetmelik deðiþikliðine gidildiðini, ancak bunlarýn yeterli olmadýðýný söyledi. Ankara / cihan

AÝLE-SAÐLIK

Anne sütü, ne zamana kadar? AMERÝKAN HASTANESÝ PEDÝATRÝ BÖLÜMÜ DR. AYLÝN ÞÝMÞEK, "EÐER BUGÜN BEBEKLER ÝLK ALTI AYDA SADECE ANNE SÜTÜYLE BESLENSE VE BU BEBEKLERE ALTI AYDAN SONRA ÝKÝ YAÞINA KADAR ANNE SÜTÜNÜN YANINDA BESLEYÝCÝ GIDALAR VERÝLSE, HER SENE BEÞ YAÞIN ALTINDAKÝ 1.5 MÝLYON BEBEK ÖLÜMDEN KURTULACAKTIR" DEDÝ. HASTAYKEN ÇOCUK EMZÝRMEK EMZÝRMENÝN yararlarýnýn anneye çok iyi açýk lan ma sý ve an ne nin suç lu his set me si ne sebep olmadan emzirmenin yeniden baþlatýlmasý gerektiðini belirten Dr. Þimþek, “Bir çok hasta anne bebeðini hiçbir sakýnca olmadan emzirebilir. Örneðin üst solunum yolu enfeksiyonu geçmez, annenin bebeðini emzirmesinde sakýnca yoktur. Aksine bu durumda annenin emzirmesi hastalýk sýrasýnda vücudunda yapýlan antikorlarý bebeðe vermesi açýsýndan koruyucudur. Ýshal geçirmekte olan anne bebeðini emzirebilir. Bebekler hastalandýklarýnda birçok besini reddederken anne sütünü kolayca alýrlar. Bu nedenle hastalanan bebekleri özellikle annelerinden ayýrmamaya özen göstermek ve anneleri de emzirmeye teþvik etmek gerekir” diye konuþtu.

Soðuk algýnlýðý ilâçlarýný yanlýþ kullanmayýn SOÐUK algýnlýðý tedavisinde kullanýlan bazý ilâçlarýn yasaya aykýrý olarak reçetesiz eczane dýþýnda büfe, bakkal gibi yerlerden temin edilerek, yanlýþ kullanýlmasý madde baðýmlýlýðýna varan suiistimallere sebep olabiliyor. Son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan Sakarya’da vücuduna fazla dozda ilaç enjekte eden 19 yaþýndaki S. K.’nýn saðlýk durumu aðýrlaþmýþ ve olay sonrasýnda, grip ve soðuk algýnlýðý tedavisinde kullanýlan ve eczane dýþýnda satýþý yasak olan ilâçlarýn büfe, market ve toptancýlarda satýldýðýný belirleyen Sakarya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýlâç ve Eczacýlýk Þube Müdürlüðü ekipleri, polis ve zabýta eþliðinde, önceki gün þehir merkezindeki çok sayýda iþ yerinde arama yapmýþtý. Aramalarda eczaneler dýþýnda satýþý yasak olan binlerce kutu ilâca el koyan ekipler, 10 iþ yeri hakkýnda tutanak düzenleyerek, iþ yeri sahipleri hakkýnda suç duyurusunda bulunmuþtu. Olayýn ardýndan gündeme gelen soðuk algýnlýðý ilâçlarýnýn yanlýþ kullanýlmasý sonucunda madde baðýmlýlýðý riski ve alýnacak tedbirler, ilgili merciler tarafýndan ele alýndý. Türk Eczacýlarý Birliði Genel Sekreteri Özgür Özel eczaneler dýþýnda büfe, benzin istasyonu, otobüs terminali ve bakkal gibi iþletmelerde ilâç satýþý yapýlýp yapýlmadýðýna iliþkin ‘’yeterince denetim yapýlmadýðý ya da yeterince önemsenmediði’’ eleþtirisinde bulundu. Her ilâcýn özel bir ürün olduðunu ve bilinçsiz kullanýldýðýnda yarardan çok zarar verdiðini vurgulayan Özel, özellikle ‘’bazý ilâçlarýn kolay ulaþýlabilir olmasýnýn, bilinçsiz kullanýmý arttýrdýðýný ve dolayýsýyla baþta gençler olmak üzere tüm toplum saðlýðýný tehdit ettiðini’’ söyledi. Ankara / aa

YANLIÞ BÝLÝNENLER

Dr. Þimþek, özellikle ilk haftada salgýlanan kolostrum denilen yoðun kývamlý gelen sütün hayatî önem taþýdýðýný ifade etti.

AMERÝKAN Hastanesi Pediatri Bölümü Dr. Aylin Þimþek, “Günümüzde bebeklerin doðumdan itibaren ilk altý ay boyunca yalnýz anne sütü ile beslenmesi ve bu süre içinde su dahil hiçbir ek besin verilme mesi önerilmektedir” dedi ve týp ilminin dahilerinden Ýbni Sina’nýn yaklaþýk bin sene önce söylediði þu sözü hatýrlattý: “Bebek mümkün olduðu kadar anne sütü ile beslenmelidir. Çünkü anne sütü, be bek daha anne karnýnda iken onu besleyen kana en çok benzeyen besindir.” “Ýlk altý ay tek baþýna anne sütü ile bes lenme ardýndan, uygun ek besine devam edilerek yýlda 1.3 milyon bebeðin ölümünün önlenebileceði hesaplanmaktadýr” diyen Dr. Þimþek, “Hastalýklarý önlemesi,

maliyetinin çok düþük olmasý nedenleri ile anne sütü ile beslenme en yararlý, en ekonomik ve en çevre dostu beslenme biçimidir. Doðal beslenme olarak tanýmlanan bu beslenme biçimi ile süt çocuklarýn da baþta enfeksiyon hastalýklarý olmak üzere, birçok hastalýðýn görülme sýklýðý azalmakta ve beyin geliþimi daha iyi olmaktadýr. Anne sütü ile beslenenlerde ileri yaþlarda alerji, kanser, multil skleroz, ateroksleroz vb. hastalýklar, alkolizm gibi süregen sorunlara daha az rastlanmaktadýr” diye konuþtu. Emziren annelerde meme kanseri, yumurtalýk kanseri, osteoproz ve anemi daha az görüldüðünü ifade eden Dr. Þimþek sözlerini þunlarý söyledi: “Hamilelik dönemlerinde anne adayý emzirme konu -

sunda bilgilerilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Emzirme doðumdan yarým saat sonra baþlamalýdýr. Özellikle ilk haftada salgýlanan kolostrum dediðimiz yoðun kývamlý gelen süt hayatî önem taþýr. Çünkü baðýþýklýðýn oluþmasý için gereken tüm maddelerin transferi kolostrum sayesinde olmaktadýr. Kolostrum aþý özelliði taþýr ve benzeri üretilememektedir. ‘sütüm iyi deðil’ veya “yeterli sütüm yok’ veya ‘bebeðim artýk emmek estemiyor’ oldukça sýk duyduðumuz cümlelerdir. Emzirme ile ilgili sorunlar genellikle geçicidir. Bununda beraber saðlýklý bebek açtýr. Eðer bir anne bebeðinin artýk memeyi istemediðini veya biberonu tercih ettiðini söylüyorsa sebep aranmalýdýr.”

DR. Þimþek, toplumda anne sütünün sadece ilk altý ay faydalý olduðu daha sonra bebeðin emmesinin faydasýz olduðu görüþünün ol dukça yaygýn olduðunu kaydederek, þunlarý söyledi: “Bu oldukça yanlýþ bir düþünce biçimidir. Eðer bugün bebekler ilk altý ayda sadece anne sütüyle beslense ve bu bebeklere altý aydan sonra iki yaþýna kadar anne sütünün yanýnda besleyici gýdalar verilse her sene beþ ya þýn al týn da ki 1.5 mil yon be bek ö lüm den kurtulacaktýr. 2 yaþýna kadar anne sütü alan bebeklerin ishal, zatüre ve benzeri hastalýklara yakalandýklarýnda hastaneye yatýþ oranlarýnýn anne sütü almayanlara göre çok daha düþük olduðu çalýþmalarda gösterilmiþtir. Dünya Saðlýk Örgütü, UNICEF ve Amerikan Pediatri Akademisi anne sütü ile beslenmenin doðumdan hemen sonra anne sütü verilmesini ve emzirmenin altý aydan sonra uygun besin katkýlarýyla iki yaþ ve üzerine kadar devam etmesi önerilmektedir.”

SiyahMaviKýrmýzýSarý

01 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 1 Ocak 2011 baskısı

01 Ocak 2011  

Yeni Asya'nın 1 Ocak 2011 baskısı

Advertisement