Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

“BÝR DESTAN ADAM” FÝLMÝ

ASLINA UYGUN RESTORE EDÝLDÝ

SENARYOSU VAR, SPONSOR BULUNAMIYOR

ULUCANLAR CEZAEVÝ MÜZEYE DÖNÜÞTÜRÜLDÜ Haberi sayfa 3’te

Recep Bozdað’ýn haberi sayfa 10’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.670

29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

“BALYOZ DÂVÂSI”NA ERTELEME

Pompalý soyguna devam

Yüce Divan talebi 6 OCAK 2011 PERÞEMBE GÜNÜ DEVAM EDÝLECEK n Dün,­­Ýstanbul­10.­Aðýr­Ceza­Mahkemesinde­görülmekte­olan­106 sanýklý­Balyoz­dâvâsýnda­erteleme­çýktý.­Yargýlamanýn­askerî mahkemede­görülmesi­için­görevsizlik­kararý­verilmesi,­eski­kuvvet komutanlarý­Özden­Örnek­ile­Halil­Ýbrahim­Fýrtýna’nýn­Yüce­Divanda yargýlanmasý­gibi­taleplerin,­12.­Aðýr­Ceza­Mahkemesinin­vereceði karardan­sonra­deðerlendirilmesine­karar­verilen­duruþma,­6­Ocak 2011­Perþembe­gününe­ertelendi.­­­Haberi sayfa 5’te

BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ

4 LÝRAYA DAYANAN BENZÝN FÝYATLARINDA ÝNDÝRÝM BEKLENÝRKEN, DÜN YENÝ BÝR ZAM DAHA YAPILDI.

95 OKTAN, PO BAYÝLERÝNDE 3.84-85 LÝRA

TEPKÝLERÝN DAHA DA ARTMASI BEKLENÝYOR

n A­kar­ya­kýt­ ü­rün­le­rin­den­ 95­ ve­ 97­ ok­tan­ ok­tan­ kur­þun­suz ben­zin­le­rin­ fi­ya­tý­ lit­rede­ 4-6­ ku­ruþ­ da­ha­ art­tý­rýl­dý.­ A­kar­ya­kýt da­ðý­tým­þir­ket­le­rin­den­Pet­rol­O­fi­si'nde­(PO)­95­ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­fi­ya­tý­An­ka­ra'da­lit­re­de­3.81­li­ra­dan­3.85­li­ra­ya, Ýs­tan­bul­ve­Ýz­mir'de­i­se­3.80­li­ra­dan­3,84­li­ra­ya­yükseldi.

n O­PET­ ve­ BP­ ba­yi­le­rin­de­ i­se­ 95­ ok­tan­ kur­þun­suz­ ben­zi­nin lit­re­fi­ya­tý­An­ka­ra­ve­Ýs­tan­bul­A­na­do­lu­ya­ka­sýn­da­3,82­li­ra­dan 3,88­li­ra­ya,­Ýz­mir'de­3,81­li­ra­dan­3,87­li­ra­ya­çýk­tý.­Son­zam­la­rýn­tü­ke­ti­ci­tep­ki­si­ni­da­ha­da­týr­man­dýr­ma­sý­ve­farklý­protesto eylemlerini­yaygýnlaþtýrmasý­bekleniyor.­Haberi sayfa 11’de

TÜDEF: ZAMLAR KEYFÎ

KARÝKATÜR DALINDA

ÖZDABAK, YILIN SON ÖDÜLÜNÜ ALDI

Haberi sayfa 11’de

Haberi sayfa 10’da

200’DEN 240 TL’YE ÇIKARILDI

Burslar zamlandý

SICAKLIK DÜÞÜYOR

ÝSRAÝL BAÞBAKANI NETANYAHU'DAN YÝNE AYNI NAKARAT

Özür dilemeyiz, üzüntü bildiririz “ÖZÜR DÝLEMEK ÝSTEMÝYORUZ, BAÞKA BÝR FORMÜL ARIYORUZ”

MÜSÝAD BAÞKANI VARDAN:

n Ýs­ra­il­Baþ­ba­ka­ný­Bin­ya­min­Ne­tan­ya­hu,­Ma­vi­Mar­ma­ra­bas­ký­nýn­dan­do­la­yý­Tür­ki­ye’den­ö­zür­di­le­mek­is­te­me­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­‘’On­lar­(Tür­ki­ye)­biz­den­ö­zür­is­ti­yor,­an­cak­biz­el­bet­te­ö­zür­di­le­mek­is­te­mi­yo­ruz.­Biz,­can­ka­yýp­la­rý­ve­ben­zer­le­rin­den­ö­tü­rü,­da­ha­ön­ce­de­yap­tý­ðý­mýz­gi­bi,­ü­zün­tü­le­ri­mi­zi­bil­dir­me­ye­ha­zý­rýz’’­de­di.­Haberi sayfa 7’de

2011, Türkiye için sýkýntýlý geçebilir

DAVUTOÐLU: ÖZÜRDE ISRAR EDÝYORUZ

Ümit Kýzýltepe’nin haberi sayfa 11’de

ÖSYM deðiþiyor n TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­na­su­nu­lan­ta­sa­rý­ya­gö­re,­ÖSYM’nin­a­dý­“Ölç­me, Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi”­þek­lin­de­de­ðiþ­ti­ri­le­cek.­Baþ­kan­lýk,­i­da­rî ve­mâ­lî­ö­zerk­li­ðe­sa­hip,­ö­zel­büt­çe­li­bir­ku­ru­luþ­o­la­cak.­Sý­nav­sý­ra­sýn­da sa­lon­lar­da­“sin­yal­ka­rýþ­tý­rý­cý”­kul­la­ný­la­bi­le­cek.­­Sý­nav­lar,­ba­sý­lý­ve­ya­e­lek­tro­nik­or­tam­da­eþza­man­lý­o­la­rak­ya­pý­la­bi­le­ceði­gibi,­her­bir­adaya ayný­ya­da­farklý­zamanlarda­farklý­sorular­sorulabilecek. Haberi 3’te

n TÜ­DEF­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sýt­ký­Yýl­maz, ben­zin­zam­la­rý­nýn­key­fî­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“Ben­zin­den­a­lý­nan­yük­sek­ver­gi­fi­yat­lar­da­ö­nem­li­un­sur.­Av­ru­pa’da­yüz­de 30-40’lar­ci­va­rýn­da­ver­gi­a­lý­ný­yor.­Bizde de­a­kar­ya­kýt­tan­a­lý­nan­ver­gi­le­rin­yüz­de 40’ýn­al­tý­na­çe­kil­me­si­ge­re­ki­yor’’­de­di.

Haberi sayfa 4’te

YENÝ ADI “ÖLÇME, SEÇME VE YERLEÞTÝRME MERKEZÝ”

ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞ HALÝNE GELECEK

Vergi yüzde 40’ýn altýna düþmeli

n Öð­ren­ci­burs­ve­kre­di­le­ri­ne­yüz­de­20 zam­ yap­týk­la­rý­ný­ a­çýk­la­yan­ Baþ­ba­kan Tay­yip­Er­do­ðan,­200­TL­kre­di­a­lan­öð­ren­ci­nin­ye­ni­yýl­da­240­TL­a­la­ca­ðý­ný­a­çýk­lar­ken,­ mas­ter­ öð­ren­ci­si­ne­ ve­ri­len kredinin­400­TL'den­480­TL'ye,­dok­to­ra kre­di­si­nin­de­600­TL'den­720­TL'ye­çý­ka­rý­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.

''Balyoz Planý'' iddialarýna iliþkin haklarýnda dâvâ açýlan 196 sanýk arasýnda bulunan eski 1. Ordu Komutaný e. Org. Çetin Doðan, ''Seminerin sevk ve idaresini ben yaptým. Kaynaðýnýn, temelinin nereden geldiðini açýklayabilecek durumdayým. Suç isnadý varsa bana yapýlmalý'' dedi. FOTOÐRAF: AA

Haberi sayfa 7’de

FÝLÝSTÝN KENDÝ DEVLETÝNÝ KURMALI Haberi sayfa 7’de

Bazý bölgeler yeni yýla karlý girecek n Dev­let­Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dür­l ü­ð ü­n ün­ tah­min­le­ri­ne­gö­re,­ha­va­sý­c ak­l ý­ð ý­Mar­ma­ra,­Ka­ra­de­niz­ve Ýç­A­na­do­lu’da­ya­rýn ve­yý­lýn­son­gü­nü bütün­yurt­ta­6­i­lâ­8 de­r e­c e­ a­z a­l a­c ak, ya­ðýþ­lar­iç­ve­do­ðu böl­ge­ler­de­kar­þek­lin­de­o­la­cak. 5’te

ISSN 13017748

ÝSRAÝL’DEKÝ TÜRK ÝÞÇÝLERDEN PROTESTO

Faruk Çakýr’ýn haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

Üç elmas kýlýç

‘‘

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Üç elmas kýlýcý elde etmek lâzýmdýr. Birincisi muhabbet-i millî, ikincisi ittihat, üçüncüsü maariftir.

Ý

s­tib­da­dýn­ve­za­man-ý­ma­zi­nin­sey­yi­â­tý­din­ve­þe­ri­a­tý­le­ke­dar­et­me­mek­i­çin, meþ­rû­ti­ye­ti­þe­ri­at­li­ba­sýy­la­gös­ter­mek ve­ tat­bik­ et­mek­ za­r u­r î­d ir.­ Hu­l e­f a-i Ra­þi­dî­nin­ ve­ Ö­mer­ bin­ Ab­dü­la­ziz’in za­man­la­rý­ný­tak­lit­e­de­bi­li­riz. E­ðer­de­nil­se­ki:­“On­lar­da­ki­saf­fet­ve­ah­lâk-ý­ha­se­ne­biz­de­yok­tur­ki,­tak­lit­müm­kün­o­la!” Ben­de­rim:­Meyl-i­te­rak­kî­nin­i­ka­zýy­la­biz­de­ki te­neb­büh-i­ef­kâr­ve­te­lâ­huk-i­ef­kâr­dan­hâ­sýl­o­lan te­kem­mül-i­me­ba­di­ve­i­ha­ta-i­me­de­ni­yet­bu­saf­fet­ve­ah­lâ­kýn­ye­ri­ni­tu­tar.­Dü­vel-i­ec­ne­bi­ye­nin­a­da­le­ti­bu­ce­va­bý­is­pat­e­der.­Me­de­ni­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­nin­me­de­ni­yet-i­hâ­zý­ra­dan­far­ký,­yal­nýz­me­na­hî­ve re­zâ­il­ve­e­sa­ret-i­ne­fis­ten­men­dir.­Hem­de­ka­meti­mer­da­ne-i­is­ti­dad-ý­mil­lî­mi­ze­ka­dýn­la­rýn­li­ba­sý gi­bi­süs­lü­se­fa­hat­ve­he­ve­sat­ya­kýþ­mý­yor.­Zi­ra, bir­er­kek­bir­ka­dý­nýn­ka­me­tin­den­is­tih­san­et­ti­ði­li­ba­sý­giy­se­re­zil­o­lur­ve­bi­lâ­kis… El­hâ­sýl:­Çü­rük­o­lan­me­sa­vi-i­me­de­ni­ye­ti­hu­dud-i­hür­ri­yet­ve­me­de­ni­ye­ti­mi­ze­gir­mek­ten seyf-i­þe­ri­at­i­le­ya­sak­e­de­ce­ðiz;­tâ­ki­me­de­ni­ye­ti­miz­bu­âb-ý­ha­yat-ý­þe­ri­at­i­le­genç­li­ði­ni­e­be­dî­leþ­tir­sin.­E­ðer­me­de­ni­yet-i­Ýs­lâ­mi­ye­bir­cism-i­nâ­mî ol­sa,­þe­ri­at­de­ve­ran-ý­de­mi­ve­di­ya­net­de­ha­ra­reti­ga­ri­zi­ye­si­o­la­cak­týr.­Hem­de,­Þe­ri­at-ý­Gar­ra,­ke­lâm-ý­e­ze­lî­den­gel­di­ðin­den­e­be­de­gi­de­cek­tir. Ma­ruf­u­mum­en­bi­ya­nýn­me­ma­lik-i­Os­ma­ni­ye­den­zu­hu­ru,­ka­der-i­Ý­lâ­hî­nin­bir­i­þa­ret­ve­rem­zi­dir ki,­bu­in­san­la­rýn­ma­ki­ne-i­te­kem­mü­lât­la­rý­nýn­bu­ha­rý­di­ya­net­tir.­Ve­bu­As­ya­ve­Ru­me­li­çi­çek­le­ri­zi­ya-i­di­ya­net­le­neþ­vü­ne­ma­bu­la­cak­týr. Bi­na­e­na­leyh,­her­bir­mü’min­i’lâ-i­ke­li­me­tul­la­ha­mü­kel­lef­tir.­Ve­bu­za­man­da­en­bü­yük­se­be­bi­ mad­de­ten­ te­rak­kî­ et­mek­tir.­ Ve­ a’dâ-i­ te­rak­ki­ye­ kar­þý­ her­kes­ ci­ha­da­ mü­kel­lef­tir.­ Ve­ en bü­yük­ düþ­man,­ gayr-i­ mah­sus­ ve­ dâ­hi­lî­ düþ­man­dýr.­O­da­üç­bü­yük­müt­hiþ­düþ­man­dýr:­ Bi­rin­ci­si­ fakr,­ i­kin­ci­si­ ce­hil,­ ü­çün­cü­sü­ ih­ti­lâf­týr. Bu­üç­düþ­ma­na­ci­had­et­me­ye­di­nen­mü­kel­le­fiz. Üç­el­mas­ký­lý­cý­el­de­et­mek­lâ­zým­dýr.­ Bi­rin­ci­si mu­hab­bet-i­mil­lî,­i­kin­ci­si­it­ti­hat,­ü­çün­cü­sü­ma­a­rif­tir.­Ci­had-ý­ha­ri­ci­ye­yi­Ýs­lâ­mi­ye­tin­ha­ka­ik-ý­ul­vi­ye­si­nin­be­ra­hin-i­kà­tý­a­sý­nýn­el­mas­ký­lýç­la­rý­na­ha­va­le­e­de­ce­ðiz.­Bu­za­ma­nýn­ci­ha­dý,­mu­hab­bet­ve­ta­hab­büp­le­dir,­tah­vif­i­le­de­ðil­dir. “Ve­lâ­te­ces­se­sû­/­Bir­bi­ri­ni­zin­giz­li­hal­le­ri­ni­ve­ku­sur­la­rý­ný­a­raþ­týr­ma­yýn.”­ (Hu­cu­rat:­12)­ nass-ý­ce­lî­lin mu­ha­le­fe­tiy­le,­ha­fi­ye­hav­fýy­la­kim­se­hak­kýy­la­ik­ti­da­rý­ný­sarf­e­de­mez­di.­Ve­â­ye­tin­nýsf-ý­â­hi­ri:­“Bir­bi­ri­ni­zi­gýy­bet­de­et­me­yin.”­ (Hu­cu­rat:­12) Ga­ze­te­ler mu­ha­le­fet­e­de­rek,­es­ki­ha­fi­ye­ler­gi­bi,­her­ke­sin­fik­ri­ne­bir­ýz­tý­rap­ve­te­red­düt­il­ka­et­miþ­tir.­Am­ma­vâ­e­se­fâ,­if­ra­ta­müs­ta­it­o­lan­lar­tef­ri­te­de­ka­bil­o­lu­yor. Ey­u­le­ma,­si­ze­hi­tap­e­di­yo­rum!­Þöy­le­ki: Her­ za­man­da­ â­lim­ler,­ ü­me­ra-i­ müs­te­bi­de­yi tak­li­den­her­bir­â­lim­ken­di­fik­ri­ni­her­ke­se­ka­bul­et­tir­mek­le­bir­ne­vî­is­tib­dat­gi­bi­ya­pý­yor­du. Þim­di­ meþ­rû­ti­yet­tir;­ hâ­kim,­ þahs-ý­ mü­te­hak­kim­ de­ðil,­ bel­ki­ meþ­ve­re­tin­ ru­hu­ o­lan­ ef­kâr-ý am­me­dir.­ Siz­ de­ i­lim­de­ bir­ ne­v'î­ meþ­rû­ti­ye­ti ta­kip­e­di­niz.­Zi­ra­is­tib­dat­hâ­sý­lât-ý­te­rak­ki­yi­is­tih­lâk­i­le­in­san­la­rý­ma­zi­ta­ra­fý­na­dön­dü­rü­yor. Ýs­tib­dat­is­tik­ba­le­is­tid­bar­e­di­yor.­Kat­re­kat­re­su,­mü­te­fer­rik­kal­sa­ku­ru­yor,­te­cem­mu­et­se­bir­havz-ý­âb-ý­ha­yat­o­lu­yor. Bu­nu­da­i­lâ­ve­ten­söy­lü­yo­rum­ki:­ Sýrf­ma­ne­vi­yat,­at­la­ma­ya­ben­zer;­te­â­vün-i­kuv­vet­te­sir­siz­dir; bin­ve­bir,­i­ki­si­bir.­Am­ma­ma­ne­vi­ya­týn­me­ba­di­si mad­di­yat­tan­ol­du­ðun­dan,­bü­yük­ta­þý­kal­dýr­ma­ya ben­zer,­te­a­vün­ve­te­da­vül-i­ef­kâ­ra­muh­taç­týr. Böy­le­ma­kam­lar­da­“Bir­bü­tün­i­çin­ge­çer­li­o­lan hü­küm,­her­fert­i­çin­ge­çer­li­ol­maz”­de­ni­lir.­Av­ru­pa,­bu­sýr­ra­ve­sýrr-ý­tak­sim-i­a’mâl­e­sâ­sý­na­bi­na­en, o­ha­ri­ku­lâ­de­te­rak­ki­ya­tý­ve­ma­a­ri­fi­te­sis­ey­le­miþ­ler.­ Hem­de­ef­kâr-ý­âm­me­meþ­ve­ret­te­fe­ve­rân­et­se, hâr­u­ha­þak­ma­ka­mýn­da­o­lan­ba­zý­a­ka­id-i­ba­tý­la­ve fý­rak-ý­dâl­le­nin­bid’at­la­rý–-ki,­u­mum­ehl-i­Ýs­lâm’ý dað­dar-ý­te­es­süf­et­miþ–-ve­da­ha­çok­sey­yi­a­týn­sa­hip­le­ri­nin­ta­as­sup­ve­ya­dik­kat­siz­lik­le­hâ­sýl­o­lan cehl-i­mü­rek­ke­bin­men­þe-i­ga­lat­la­rý­nýn­be­ya­nýy­la i­za­le­e­de­rek,­sa­fî­ve­ber­rak­ha­ka­ik-ý­Ýs­lâ­mi­ye­yi­bü­tün­ef­kâr­ve­ku­lû­ba­ic­ra­ve­i­sâ­le­e­de­cek­tir. Eski Said Dönemi Eserleri, s. 43

LÜGATÇE

maarif:Eðitim, öðretim. dolaþýmý. tekemmül-i mebadi: tahvif: Korkutma. Güzel, mükemmel baþ istihlâk: Tüketme. langýç. istidbar: Yüz çevirme, cism-i nâmî: Büyüyen, arka dönme. yetiþen cisim, beden. hâr u haþak: Diken ve deveran-ý dem: Kan çer çöp.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

De­ki:­Ey­kitap­ehli,­niçin­Allah'ýn­âyetlerini­inkâr­ediyorsunuz?­Halbuki­Allah­yaptýklarýnýza­þahittir. Âl-i Ýmran Sûresi: 98 / Âyet-i Kerime Meâli

Hür Adam’ýn Cumhuriyet anlayýþý YRD. DOÇ. Dr. ATÝLLA YARGICI atiyar1963@yahoo.com

S

a­id­Nur­sî­din­dar­bir­cum­hu­ri­yet­çi­dir.­ Ri­sâ­le-i­ Nur­la­rý­ o­ku­yup­is­ti­fa­de­e­den­ler­de­öy­le­dir. An­cak,­ o,­ cum­hu­ri­ye­tin­ lâf­ta kal­ma­sýn­dan,­i­sim­de­ve­re­sim­de­ kal­ma­sýn­dan­ þi­kâ­yet­çi­dir. E­leþ­ti­ri­si­ bu­na­dýr.­ A­dam­ gi­bi cum­hu­ri­yet­ol­sun­der­din­de­dir­bu­hür­a­dam.­ Ýs­tib­dad-ý­mut­lak­di­ye­i­fa­de­et­ti­ði­dik­ta­tör­lü­ðe­cum­hu­ri­yet­is­mi­ve­ril­me­sin­den­çok­ra­hat­sýz­dýr.­Bu­yüz­den­mü­ca­de­le­si­ni,­e­liy­le­de­ðil,­di­liy­le,­kal­biy­le ve­ka­le­miy­le­yap­ma­ya­ka­rar­ve­rir.­O­bir­mu­ha­lif­tir.­Cum­hu­ri­ye­tin­i­çi­ni­bo­þal­týp­ko­mü­niz­me per­de­ya­pan­la­ra­mu­ha­lif­tir. Dr.­ Du­zi’nin­ in­kâr­ ko­kan­ e­ser­le­ri­ni­ ser­best­ bý­ra­kýp­ Ý­man ýn­ký­lâ­bý­na­ da­ir­ o­lan­ Ri­sâ­le­le­ri ya­s ak­l a­y an­l a­r a­ mu­h a­l if­t ir. Cum­h u­r i­y et­ a­d ý­ al­t ýn­d a­ bu mil­l e­t in­ i­m a­n ý­n ý­ tu­t uþ­t u­r up yak­mak­is­te­yen­le­re­mu­ha­lif­tir. A­m a­ o,­ müs­b et­ ha­r e­k e­t i ken­di­si­ne­ þi­âr­ e­din­miþ­ ve­ as­la baþ­kal­dý­rý­dü­þün­ce­si­i­çin­de­ol­ma­mýþ,­ hat­ta­ bu­ ko­nu­da­ ken­di­si­ne­tek­lif­ge­ti­ren­le­ri­þid­det­le­ red­d et­m iþ­t ir.­ Her­ ül­k e­d e mu­ha­lif­ler­bu­lu­na­bi­lir.­Bu­çok nor­mal­dir.­ Hü­kû­met­ ve­ mah­ke­me­ler­di­le­de­ðil,­kal­be­de­ðil, e­le­bak­mak­zo­run­da­dýr.­ O­din­dar­bir­cum­hu­ri­yet­çi­ol­ma­sýn­dan­çe­ker­bü­tün­bu­sý­kýn­tý­la­rý.­Cum­hu­ri­yet­i­lân­e­dil­di­ðin­de,­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­a­na­ya­sa­sýn­da­da­bu­mil­le­tin­di­ni­nin­Ýs­lâm­ol­du­ðu­ya­zý­lý­dýr.­Bu­yüz­den Cum­hu­ri­yet­din­dar­o­la­rak­doð­muþ­tur.­A­ma bu­din­dar­be­bek,­kun­da­ðýn­da­öl­dü­rül­müþ­tür. Es­k i­þ e­h ir­ mah­k e­m e­s in­d e­ din­d ar­ bir cum­h u­r i­y et­ç i­ ol­d u­ð u­n u­ söy­l e­y en­ Sa­i d Nur­sî,­ Hu­le­fa-i­ Râ­þi­dîn’in­ de­ din­dar­ bir cum­hur­baþ­ka­ný­ol­duk­la­rý­ný­i­fa­de­e­der: “Hu­le­fa-i­Ra­þi­din­hem­ha­li­fe,­hem­re­is-i cum­hur­i­di­ler.­Sýd­dik-i­Ek­ber­(ra)­A­þe­re-i Mü­beþ­þe­re­ye­ve­Sa­ha­be-i­Ki­râ­ma­el­bet­te­re­is-i­cum­hur­hük­mün­de­i­di.­Fa­kat­mâ­nâ­sýz­i­sim­ve­re­sim­de­ðil,­bel­ki­ha­ki­kat-ý­a­da­le­ti­ve hür­ri­yet-i­þer’i­ye­yi­ta­þý­yan­mâ­nâ-yý­din­dar cum­hu­ri­ye­tin­re­is­le­ri­i­di­ler.” (Sa­id­Nur­sî,­Þu­â­lar,­Söz­ler­Ya­yý­ne­vi,­Ýs­tan­bul,­ta­rih­siz,­s.­304) Di­ðer­ta­raf­tan­Sa­id­Nur­sî,­meþ­rû­ti­yet­le­ay­ný­ka­te­go­ri­de­gör­dü­ðü­cum­hu­ri­ye­tin­ö­zel­lik­le­ri­ni­sa­yar­ken,­“a­da­let,­meþ­ve­ret­ve­ka­nun­da­in­hi­sar-ý­kuv­vet”i­zik­ret­mek­te­dir. (26­Þu­bat­ 1909,­ Vol­kan,­ sa­yý­ 70) Bu­nun­ ya­nýn­da, cum­hu­ri­ye­tin­“fi­kir­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ni­en ge­niþ­ mâ­nâ­sýy­la­ tat­bik­ et­ti­ði­ni­ ve­ de­mok­ra­si ka­nun­la­rý­ný­ i­çin­de­ ba­rýn­dýr­dý­ðý­ný”­ i­fa­de­ et­mek­te­dir.­ (Sa­id­ Nur­sî,­ E­mir­dað­ Lâ­hi­ka­sý­ I­I, Söz­ler­Ya­yý­ne­vi,­Ýs­tan­bul,­1959,­s.­192)­ Bu­na­gö­re­Be­di­üz­za­man’ýn­“din­dar­cum­hu­ri­yet”­ an­la­yý­þý­nýn­ a­na­ um­de­le­ri­ de­ or­ta­ya­ çýk­mýþ­ ol­mak­ta­dýr.­ Bu­ um­de­ler­ din­ i­le cum­hu­ri­yet­a­ra­sýn­da­bir­pa­ra­lel­lik­ol­du­ðu­nu­da­gös­ter­mek­te­dir.

yi­i­fa­de­et­mek­te­dir.­Bu­na­gö­re,­top­lum­i­çin fer­din­ fe­dâ­ e­dil­me­si,­ bir­ ca­ni­ i­çin­ bir­ ge­mi­nin­ya­kýl­ma­sý­ve­ya­ba­tý­rýl­ma­sý­müm­kün­de­ðil­dir.­Hat­ta­dok­san­do­kuz­ca­ni­nin­ya­nýn­da bir­ma­sum­da­hi­ol­sa,­yi­ne­ma­su­ma­zul­me­di­lip,­“ku­ru­nun­ya­nýn­da­yaþ­da­ya­nar”­de­ni­le­rek­o­nun­hakk-ý­ha­ya­tý­e­lin­den­a­lý­na­maz. Cum­hu­ri­yet­le­ i­da­re­ e­dil­di­ði­ id­di­â­ e­di­len bir­ül­ke­de,­bir­kaç­ca­ni­yü­zün­den­bir­kö­yün ya­kýl­ma­ma­sý­ge­re­kir.­E­ðer­ya­ký­lý­yor­sa,­Cum­hu­ri­ye­tin­a­da­let­pren­si­bi­iþ­le­mi­yor­de­mek­tir. Te­rö­rün­ alt­ ya­pý­sý­ný­ o­luþ­tu­ran­ un­sur­lar­dan bi­ri­si­ de­ a­da­le­tin­ ger­çek­ an­lam­da­ uy­gu­lan­ma­ma­sý­dýr.­ Te­rö­rist­ kim­se­ o­na­ ce­za­ ve­ri­lir. O­nun­ kö­yü­ne,­ ak­ra­ba­la­rý­na,­ e­þi­ne­ dos­tu­na za­rar­ver­mek­a­da­le­te­ve­in­sa­fa­uy­maz­ve­bu in­san­la­rý­dev­le­te­kar­þý­baþ­kal­dýr­ma­ya,­dev­le­-

te­ düþ­man­lýk­ bes­le­me­ye­teþ­vik­e­der.­

‘‘

art­tý­ra­ca­ðý­da­bi­lin­me­li­dir.­Haz­ret-i­Pey­gam­ber’in­(asm),­meþ­ve­ret­e­de­nin­piþ­man­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­ bil­dir­me­si­ bu­ a­çý­dan­ ö­nem­ arz­ et­mek­te­ve­ev­ren­sel­bir­ö­zel­lik­ta­þý­mak­ta­dýr.­ Kuv­ve­tin­ka­nun­da­ol­du­ðu­ bir­cum­hu­ri­yet­ Di­ðer­ta­raf­tan­cum­hu­ri­ye­tin­ü­çün­cü­bir pren­si­bi­de,­kuv­ve­tin­ka­nun­da­ol­ma­sý­dýr.­Bu­na gö­re­böy­le­bir­sis­tem­de­kuv­vet­li­o­lan­lar­hak­lý de­ðil,­hak­lý­o­lan­lar­kuv­vet­li­dir.­Çün­kü­ka­nun­lar hak­sýz­dan­ya­na­de­ðil,­hak­lý­dan­ya­na­ol­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­dir.­Bu­se­bep­le­bu­ra­da­hak­lý­o­la­nýn­üs­tün­lü­ðü­nü­ve­ra­hat­lý­ðý­ný­gör­mek müm­kün­dür.­Kuv­ve­tin­ka­nun­da­ol­ma­sý­pren­si­bi­nin,­a­da­let­ve­meþ­ve­ret­pren­sip­le­riy­le­bir bü­tün­lük­arz­et­ti­ði­de­an­la­þýl­mak­ta­dýr.­

“Kuv­v et­ ka­n un­d a ol­ma­lý,­yok­sa­is­tib­dad tev­zî­o­lu­nur”­sö­zü­i­yi tah­l il­ e­d il­m e­l i­d ir. Cum­h u­r i­y et­i­da­r e­si, ka­nun­la­ra­is­ti­nat­et­mez­s e,­ o­ ül­k e­d e­ en kü­çü­ðün­den­en­bü­yü­ðü­ne­ka­dar­bü­tün­bi­rim­ler­de­key­fî­lik­ve­is­tib­d ad­hü­k üm­f er­m a o­lur.­Böy­le­bir­or­tam­da­her­k es­ken­d i­s i­n e ve­ri­len­kü­çü­cük­yet­ki­le­ri,­is­tib­da­da­â­let­et­me­cü­re­ti­ni­gös­te­re­bi­lir.­Ýs­lâ­mýn­da­in­san­la­ra­key­fî­mu­â­me­le­yi­o­nay­la­dý­ðý­söy­le­ne­mez. Ce­za­la­rýn­hep­si­nin­bir da­ya­na­ðý­var­dýr.­Ýs­lâm baþ­tan­so­na­bir­ku­ral­lar­man­zu­me­si­dir.

Meþ­v e­r e­t e­ da­ya­lý­cum­hu­ri­yet­ O, cumhuriyetin lâfta Ý­kin­ci­o­la­rak­cum­hu­ri­yet,­meþ­ve­ret­e­sa­kalmasýndan, isimde ve sý­na­ da­yan­ma­lý­dýr. resimde kalmasýndan Kur’ân’da­i­ki­â­yet­meþ­ve­re­ti­teþ­vik­et­mek­te­þikâyetçidir. Eleþtirisi dir.­ (Þû­râ/38,­Al-i­Ým­bunadýr. Adam gibi ran/159)­ Meþ­ve­re­tin cumhuriyet olsun na­sýl­o­la­ca­ðý,­meþ­ve­ret e­di­le­cek­ki­þi­le­rin­sa­yý­sý derdindedir bu hür adam. ve­ni­te­li­ði­ör­fe­bý­ra­kýl­Ýstibdad-ý mutlak diye mýþ­týr.­Ö­nem­li­o­lan meþ­ve­ret­pren­si­bi­ni­ih­ifade ettiði diktatörlüðe yâ­et­mek­tir.­Din­dar­bir cumhuriyet ismi cum­hu­ri­yet­i­da­re­si­di­verilmesinden çok ye­bi­le­ce­ði­miz­Hu­le­fâ-i Râ­þi­dîn­dö­ne­min­de, rahatsýzdýr. týp­ký­Pey­gam­be­ri­miz (asm)­za­ma­nýn­da­ol­du­ðu­gi­bi­meþ­ve­re­te­ge­rek­li­e­hem­mi­yet­ve­ril­miþ­tir.­An­cak­E­me­vî­dö­ne­min­den­i­ti­ba­ren­bu De­mok­ra­tik­cum­hu­ri­yet meþ­ve­ret­ya­þa­týl­ma­dý­ðý­i­çin,­ken­di­ba­þý­na­buy­Cum­hu­ri­ye­tin­dör­dün­cü­ve­be­þin­ci­pren­ruk­i­da­re­ci­ler­çýk­mýþ­týr­ve­zu­lüm­ler­de­ek­sik­ol­- sip­le­ri­de,­fi­kir­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ni­e­sas­a­ma­mýþ­týr.­ lýp,­ de­mok­ra­si­ ka­nun­la­rý­ný­ i­çin­de­ ba­rýn­dýr­Kur’ân’a­uy­gun­o­lan­cum­hu­ri­ye­tin­bu­meþ­ve­- ma­sý­dýr.­ Bu­nun­ i­çin­ cum­hu­ri­yet­ i­da­re­le­ri ret­pren­si­bi,­dik­ta­tör­lü­ðü­en­gel­le­yi­ci­bir­ö­zel­lik de­mok­ra­si­yi­ be­nim­se­mek,­ de­mok­ra­tik­ bir ta­þý­mak­ta­dýr.­Bu­sis­tem­de­fert­le­Â­dil­cum­hu­ri­yet­ Her­þey­den­ön­ce,­cum­hu­ri­ye­tin­da­yan­ma­sý rin­a­ðýz­la­rýn­dan­çý­kan­ka­nun­de­ge­re­ken­en­ö­nem­li­pren­sip­“a­da­let”tir.­Bir­dev­- ðil­dir.­Ka­nun­lar­bir­da­nýþ­ma­or­le­tin­zu­lüm­le­pa­yi­dâr­ol­ma­sý­müm­kün­de­ðil­- ga­nýn­da­a­lý­nan­ka­rar­lar­la­or­ta­ya dir.­A­da­le­tin­ke­li­me­an­la­mý,­eð­ri­o­lan­bir­þe­yi çý­kar.­Ý­da­re­ci­ye­i­se­o­ka­nun­la­rý doð­rult­mak­de­mek­tir.­Bu­na­gö­re­a­da­let­top­- ic­râ­et­mek­dü­þer.­ Bu­se­bep­le­meþ­ve­ret­key­fî­i­lum­da­mey­da­na­ge­len­ve­hu­kuk­di­lin­de­hak­sýz­lýk­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­len­“eð­ri­lik­le­ri”­doð­rult­- da­re­nin­ö­nün­de­bir­sed­o­luþ­tur­mak­an­la­mýn­da­kul­la­nýl­mak­ta­dýr.­Bu­na­bað­lý mak­ta­dýr.­Bu­ra­da­þu­nu­da­i­fa­de o­la­rak­a­da­le­tin­e­sas­a­ma­cý,­ka­nun­ö­nün­de­her­- et­mek­te­ya­rar­var­dýr:­ Cum­hu­ri­ke­si­e­þit­hâ­le­ge­tir­mek­tir,­fert­le­rin­ve­ya­yö­ne­ti­- ye­tin­ö­nem­li­bir­pren­si­bi­o­lan ci­le­rin­kim­se­ye­hak­sýz­lýk­et­me­me­si,­mah­ke­me­- meþ­ve­re­tin,­ya­ni­da­nýþ­ma­nýn le­rin­a­da­let­da­ðýt­ma­sý­dýr.­Bi­ri­le­ri­ne­zul­me­dil­di­- top­lu­mun­bü­tün­ta­ba­ka­la­rýn­da ði­za­man­da­bu­zul­me­ta­raf­tar­ol­ma­mak,­za­li­- yer­leþ­ti­ril­me­si­ge­re­kir.­Meþ­ve­re­tin­top­lum­sal­alt­ya­pý­sý­o­luþ­ma­min­de­ðil­maz­lû­mun­ya­nýn­da­yer­al­mak­týr.­ Be­di­üz­za­man’ýn­cum­hu­ri­ye­tin­te­mel­bir­ni­- dan­tam­o­la­rak­uy­gu­la­na­bil­me­si te­li­ði­o­la­rak­zik­ret­ti­ði­bu­a­da­let­kav­ra­mý­nýn, müm­kün­de­ðil­dir.­ Bu­nun­ i­çin­ meþ­ve­re­tin­ e­de­Kur’ân’ýn­te­mel­kav­ram­la­rýn­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu i­fa­de­et­me­miz­ye­rin­de­o­la­cak­týr.­Ce­nâb-ý­Al­lah bi­ya­tý­ný­ yap­mak­ yet­me­mek­te­Kur’ân’da­a­da­le­ti­em­ret­mek­te­dir. (Ni­sa/58, dir.­ Bu­nun­ a­i­le­den­ baþ­la­ya­rak Nahl/90) Zu­lüm­i­se­Al­lah’ýn­sev­me­di­ði­bir­sý­- uy­gu­lan­ma­sý­ö­nem­arz­et­mek­fat­týr.­ (Al-i­Ým­ran/57) Kur’ân’a­gö­re­Al­lah,­za­- te­dir.­ Bir­ a­i­le­de­ or­tak­ a­lý­nan ka­rar­la­rýn­ uy­gu­la­na­bi­lir­li­ði­nin lim­le­ri­hi­da­ye­te­er­dir­mez.­(Al-i­Ým­ran/86) “Bir­ ki­þi­nin­ ha­ta­sýy­la­ baþ­ka­sý­ so­rum­lu­ tu­- da­ha­ faz­la­ ol­du­ðu­ ve­ a­i­le­ fert­tul­maz”­an­la­mýn­da­ki­â­yet,­a­da­let-i­ha­ki­ki­ye­- le­r i­ a­r a­s ýn­d a­k i­ da­y a­n ýþ­m a­y ý

ya­pý­ya­sa­hip­ol­mak­zo­run­da­dýr.­De­mok­ra­si­siz­ bir­ cum­hu­ri­yet­ ta­sav­vur­ da­hi­ e­di­le­mez. De­mok­ra­si­ i­se­ ge­rek­li­ bü­tün­ hak­ ve­ hür­ri­yet­le­rin­ ka­bul­ e­dil­me­si­ni­ ge­rek­tir­mek­te­dir. De­mok­ra­si,­ Al­lah’a­ kul­ o­lu­nan,­ Al­lah’tan baþ­ka­kim­se­ye­kul­o­lun­ma­yan­bir­sis­tem­dir.­ Bir­cum­hu­ri­yet­te­din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti te­mi­nat­al­tý­na­a­lýn­dý­ðý­hal­de,­in­san­lar­i­ba­det hür­ri­ye­tin­den­mah­rum­e­di­li­yor­sa,­i­ba­det­ya­pan­la­ra­da­“mür­te­cî”­dam­ga­sý­vu­ru­lu­yor­sa, bu­ra­da­tam­bir­de­mok­ra­si­den­ve­cum­hu­ri­yet­ten­bah­set­mek­müm­kün­de­ðil­dir.­De­mok­ra­si­yi­be­nim­se­yen­bir­cum­hu­rî­i­da­re­de,­her­ke­si­tek­tip­ka­fa­ya­pý­sý­na­sa­hip­kýl­ma­ya­ça­lýþ­ma­nýn­ne­ka­dar­saç­ma­bir­dav­ra­nýþ­ol­du­ðu­nu ve­bu­nun­de­mok­ra­si,­cum­hu­ri­yet­a­dý­al­týn­da ka­tý­bir­is­tib­da­dýn­uy­gu­lan­dý­ðý­ný­gös­ter­di­ði­ni gör­me­mek­i­çin­kör­ol­mak­lâ­zým­dýr.­Bu­nun­i­çin­zor­la­fi­kir­le­r e­ve­vic­d an­l a­r a­ke­l ep­ç e vur­mak,­cum­hu­ri­ye­tin­pren­sip­le­riy­le­bað­daþ­maz. Ýs­lâm­da­bu­e­sas­la­rý­be­nim­se­miþ­tir.­Ýs­lâm­bir­fýt­rat­di­ni­dir.­Ýn­san­fýt­ra­tý­hiç­bir­za­man bas­ký­ve­zor­la­ma­la­ra­ta­ham­mül­et­me­mek­te­dir.­Al­lah­in­san­la­rýn­i­nan­ma­ya­ic­bar­e­dil­me­me­si­ni­is­te­mek­te­dir.­ (Ba­ka­ra/256)­ On­la­ra­bir­i­ra­de hür­ri­ye­ti­ver­miþ­tir.­Di­le­yen­i­man­e­der,­di­le­yen­et­mez.­Ýs­te­yen­mü’min­o­lur,­is­te­yen kâ­fir.­ (Kehf/29)­ Bu­nun­dý­þýn­da­fark­lý­i­nanç­tan­o­lan­in­san­la­rýn­da­Ýs­lâ­mýn­ru­hu­na­uy­gun­o­lan­cum­hu­rî­sis­tem­de ye­ri­var­dýr.­Ve­on­la­rýn­ha­yat­la­rý­da,­na­mus­la­rý­da,­din­le­ri de­ver­gi­le­ri­ni­ver­me­le­ri­kar­þý­lý­ðýn­da­ma­sun­ký­lýn­mýþ­týr.­ Cum­hu­ri­ye­tin­ uy­gu­la­nýþ­bi­çi­mi­ Ýþ­te­bu­pren­sip­le­re­da­ya­nan cum­hu­ri­yet,­ger­çek­bir­cum­hu­ri­yet­ol­ma­ni­te­li­ði­ka­za­na­bi­lir.­Ne­ya­zýk­ki cum­hu­ri­yet,­ül­ke­miz­de­baþ­lan­gýç­tan­i­ti­ba­ren bü­yük­is­tis­mar­la­ra­ma­ruz­kal­mýþ­ve­in­ci­til­miþ­tir.­Sa­id­Nur­sî’nin­i­fa­de­siy­le­siz,­“is­tib­dad-ý mut­la­ka­cum­hu­ri­yet­nâ­mý­ný­ve­rir,­ir­ti­dad-ý mut­la­ký­re­jim­al­tý­na­a­lýr,­se­fa­hat-i­mut­la­ka­me­de­ni­yet­is­mi­ve­rir,­cebr-i­key­fî-i­küf­rî­ye­ka­nun is­mi­ni­ta­kar­sa­nýz”­ (Nur­sî,­Þu­â­lar,­s.­242) o­na­ze­nin­cum­hu­ri­ye­ti­üz­müþ,­in­cit­miþ,­has­ta­et­miþ­o­lur­su­nuz.­El­bet­te­ki­ka­nun­ha­ki­mi­ye­ti­nin ol­ma­dý­ðý,­dik­ta­tör­lü­ðün­iz­le­ri­gö­rü­nen­ve­din­siz­li­ðin­di­ne­ter­cih­e­dil­di­ði­ve­a­da­le­tin­ye­ri­ne zul­mün­i­ka­me­e­dil­di­ði­bir­cum­hu­ri­yet,­ger­çek cum­hu­ri­yet­ol­ma­hü­vi­ye­tin­den­u­zak­laþ­mýþ­de­mek­tir.­Sa­id­Nur­sî,­ger­çek­hü­vi­ye­ti­ni­kay­be­den böy­le­bir­cum­hu­ri­ye­te­mu­ha­le­fet­et­me­nin (mu­ha­lif­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­nin) de­suç­teþ­kil et­me­ye­ce­ði­ka­na­a­tin­de­dir.­O­na­gö­re­böy­le­bir mu­ha­le­fet­hiç­bir­hü­kü­met­te­de­suç­sa­yýl­ma­mak­ta­dýr.­ (Nur­sî,­E­mir­dað­Lâ­hi­ka­sý,­I­I,­Si­nan Mat­ba­asý,­Ýs­tan­bul,­1959,­s.­127) Bu­ra­da­vur­gu­nun­cum­hu­ri­ye­tin­ken­di­si­ne­de­ðil,­uy­gu­la­nýþ­bi­çi­mi­ne­ol­du­ðu­dik­kat­ler­den­kaç­ma­ma­lý­dýr. Yok­sa­cum­hu­ri­yet­ve­de­mok­ra­si­nin­ge­liþ­me­si, ol­gun­laþ­ma­sý,­ger­çek­ra­yý­na­o­tur­tul­ma­sý­im­kân­sýz­ha­le­ge­lir.­Bu­ül­ke­nin­cum­hu­ri­yet­le­i­da­re­e­dil­me­si­ni­ger­çek­ten­ar­zu­e­den­kim­se­le­rin,­cum­hu­ri­ye­tin­ek­sik­uy­gu­la­ma­la­rý­na­kar­þý­fik­rî­mu­ha­le­fet­i­çin­de­bu­lu­nan­ve­bun­la­rý­ses­len­di­ren kim­se­le­re­kar­þý­ta­ham­mül­gös­ter­me­si­ge­re­kir.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 23 Muharrem 1432

ISSN 13017748

Rumî: 16 K. Evvel 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.16 5.30 5.35 5.50 5.46 4.58 5.03 4.57 5.40 5.08 5.37

Güneþ 6.44 7.03 7.02 7.22 7.19 6.27 6.33 6.29 7.11 6.36 7.05

Öðle 11.47 11.57 12.06 12.17 12.13 11.28 11.32 11.24 12.07 11.39 12.07

Ýkindi 14.16 14.18 14.35 14.38 14.32 13.54 13.56 13.44 14.27 14.08 14.33

ÖSYM’nin yapýsý deðiþiyor

Akþam 16.39 16.40 16.57 17.01 16.54 16.16 16.18 16.06 16.50 16.30 16.56

Yatsý 17.59 18.05 18.18 18.25 18.20 17.38 17.41 17.31 18.14 17.51 18.17

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.48 5.51 5.29 5.18 5.29 5.19 5.03 5.05 4.46 5.37 5 .21

Güneþ Öðle 7.21 12.13 7.21 12.20 7.03 11.54 6.48 11.47 6.58 11.59 6.53 11.43 6.31 11.34 6.39 11.30 6.16 11.15 7.12 12.02 6.47 11.55

Ýkindi 14.30 14.45 14.09 14.11 14.25 14.00 14.02 13.47 13.40 14.17 14.29

Akþam Yatsý 16.52 18.19 17.07 18.30 16.32 17.59 16.33 17.56 16.47 18.09 16.22 17.49 16.24 17.45 16.09 17.36 16.02 17.25 16.39 18.07 16.51 18.10

TAHLÝL

Diyanet’te yeni dönem

TBMM BAÞKANLIÐINA SUNULAN TASARIYA GÖRE, ÖSYM’NÝN ADI ‘’ÖLÇME, SEÇME VE YERLEÞTÝRME MERKEZÝ’’ ÞEKLÝNDE DEÐÝÞTÝRÝLECEK. SINAV SIRASINDA SALONLARDA ‘’SÝNYAL KARIÞTIRICI’’ KULLANILABÝLECEK. ÖSYM'NÝN yeniden yapýlandýrýlmasýný öngören ‘’Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýnýn Teþkilât ve Görevleri Hakkýnda Kanun Tasarýsý’’, TBMM Baþkanlýðýna sunuldu. Tasarýya göre, ÖSYM’nin adý ‘’Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý’’ þeklinde deðiþtirilecek. Baþkanlýk, idarî ve malî özerkliðe sahip, YÖK ile ‘’ilgili’’ özel bütçeli bir kuruluþ olacak. Baþkanlýk, baþta yükseköðretim kurumlarýnda ön lisans, lisans veya lisansüstü öðrenim görecek adaylarýn puan sýralamasýna göre tesbiti veya yerleþtirilmesi ile yükseköðretim kurumlarýnda atama veya yükselmelerde esas alýnan sýnavlar olmak üzere, her türlü bilim, yetenek veya yabancý dil sýnavlarý ile gerektiðinde yerleþtirme iþlemlerini yapacak. Baþkanlýk, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýnda görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sýnavlarý ve gerektiðinde yerleþtirme iþlemlerini ilgili kurumun talebine baðlý olarak gerçekleþtirecek. Özel hukuk tüzel kiþilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve deðerlendirme iþlemlerini yapmak da Baþkanlýðýn görevleri arasýnda yer alacak. Baþkanlýk, görevlerini baðýmsýz olarak yerine getirecek, hiçbir organ, makam, merci veya kiþi talimat veremeyecek. Kurumun Baþkaný, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanýna sahip öðretim üyelerinden, YÖK’ün önereceði 3 aday arasýndan müþterek kararname ile 4 yýllýðýna atanacak. Süresi dolan Baþkan, bir defa ya mahsus olmak üzere yeniden atanabilecek. Baþkan, görev süresince kadrosunda bulunduðu üniversiteden ücretsiz izinli sayýlacak.

SALONLARA SÝNYAL KARIÞTIRICI SINAVLARIN yapýldýðý binalarda sýnav öncesinde ve sýnav sýrasýnda ‘’sinyal karýþtýrýcý’’ kullanýlabilecek. Adaylarý arama yetkisine sahip olacak görevliler, adaylarýn yanýnda bulunan ve kuþku uyandýran her türlü, eþya, belge, araç veya cihazlarý, incelenmek ve sýnavdan sonra geri verilmek üzere muhafaza altýna alabilecek. Tasarýnýn gerekçesinde, ÖSYM’nin, her yýl yaklaþýk 40 sýnav gerçekleþtirdiði, en az 5 milyon öðrencinin sýnava alýndýðý, 153 sýnav merkezinde 120 binin üze rinde sýnav salonunda ça lýþmalarýný yürüttüðüne iþaret edildi. Böyle yoðun bir çalýþma potansiyeli bulunan ÖSYM’nin, teþkilâtýný ve sorumluluklarýný düzenleyen müstakil bir kanunun bulunmadýðý, teþkilât yapýsýnýn Yükseköðretim Kurulu bünyesinde o luþturulduðu ve ÖSYM yürütme kurulu ile faaliyetlerini sürdürdüðü vurgulandý. Tasakýda sýnav güvenliðini ihlâl edenlere verilecek cezalar da arttýrýldý. Ankara / aa

SINAVLAR, ELEKTRONÝK ORTAMDA YAPILABÝLECEK TASARIYA göre, sýnavlar, basýlý veya elektronik ortamda ve adaylara sorularýn ayný anda sorulduðu eþ zamanlý olarak yapýlabilecek. Sýnavlar ayrýca, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya ayný ya da farklý zamanlarda, farklý sorularýn adayýn verdiði cevaplara göre de deðiþebilen biçimde sorulmasýna izin verecek þekilde, elektronik ortamda da gerçekleþtirilebilecek. Ýhtiyaç ve imkânlara göre hangi sýnav türünün uygulanacaðýna Kurum Yönetim Kurulu karar verecek. Elektronik ortamda yapýlan sýnavlarýn kayýtlarý ile basýlý ortamda yapýlan sýnavlarýn cevaplarýna ait elektronik veriler asgari 10 yýl süreyle arþivlenerek güvenli bir ortamda saklanacak. Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý, sýnav sonuçlarýnýn ilanýndan 1 yýl sonra, cevap kâðýtlarý ise 2 yýl sonra imha edilebilecek. Sýnavlarla ilgili her türlü açýklama, baþvuru ve sýnav sonuçlarýnýn adaylara duyurulmasý, Baþkanlýðýn internet sayfasýnda yapýlacak. Bu duyurular teblið hükmünde olacak. Yükseköðretim ile ilgili sýnavlar YÖK’ün belirlediði usûl ve esaslar çerçevesinde yapýlacak.

Tarým arazileri sular altýnda kaldý n TEKÝRDAÐ'IN Hayrabolu ilçesine baðlý Çene Köyündeki Çene deresinin taþmasý sonucu, tarým arazileri sular altýnda kaldý. Köy Muhtarý Tuncay Ýrik, yaptýðý açýklamada, iki günden bu yana yaðan saðanak dolayýsýyla Çene deresinin taþtýðýný ve bölgedeki tarým arazilerinin sular altýnda kaldýðýný belirtti. Ýrik, Hayrabolu-Tekirdað karayolunda, taþan dere sularý nedeniyle ulaþýmýn güçlükle saðlanabildiðini belirterek, geçen yýl Ýl Özel Ýdaresi’nin sorunu çözmek için çalýþmalara baþladýðýný ancak bu zamana kadar bir sonuç alýnamadýðýný kaydetti. Ýrik, her kýþ dönemi, saðanak sonrasý su taþkýnýnýn köylerini tehdit ettiðini sözlerine ekledi. Tekirdað / aa

Þehit babasý oðlunun adýný okulda yaþatacak n ANKARA'NIN Çubuk ilçesinde yaþayan Cemal Þiþman (70), 1989 yýlýnda Tekirdað'da þehit olan oðlu Selahattin Þiþman için 16 derslikli okul yaptýracak. Çubuk’ta çiftçilik yapan Cemal Þiþman, bugüne kadar çok çalýþtýðýný ve bundan sonra da kazandýðý paralarý hayýr iþlerinde kullanacaðýný söyledi. Çocukluk yýllarýnda yaþadýðý bölgede okul olmadýðý için ancak ilköðretim 3. sýnýfa kadar okuyabildiðini anlatan Þiþman, þehit oðlunun doðup büyüdüðü Sünnü Mahallesi’ne bir okul yaptýrmaya karar verdiðini anlattý. Þiþman, 5 bin 660 metrekarelik alana yapýlacak okulda 16 dersliðinin yaný sýra spor ve tiyatro salonu bulunacaðýný kaydetti. 540 öðrencinin eðitim göreceði okulun 1 milyon 200 bin liraya inþa edileceðini bildiren Þiþman, ‘’Okul tamamlandýðýnda bahçesini dolduracak öðrencilerin cývýl cývýl seslerini duydukça oðlumun acýsýný bir nebzede olsa unutacaðým’’ dedi. Ankara / aa

Sahte diploma ile devletten ihale almýþlar n TMMOB Mimarlar Odasý sahte diplomalarla mimarlýk yaptýklarý belirlenen 42 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlattý. Bir ihbarlar doðrultusunda olayla ilgili bir araþtýrma baþlattýklarýný belirten Mimarlar Odasý Genel Sekreteri Necip Mutlu, ülke genelinde bir çok þehirde sahte diplomalarla mimarlýk yapan kiþilerin tespit ettiklerini bildirdi. Mutlu, söz konusu 42 kiþinin de diplomalarýnýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’nde faaaliyet gösteren özel üniversiteler adýna düzenmiþ olduðunu kaydetti. Bu sahte diploma lar YÖK tarafýndan denklik de verildiðini ifade eden Mutlu, sahte diplomalý bazý mimarlarýn belediyelerdeki projelere attýklarý imzalarýn yaný sýra Kamu Ýhale Kurumu’ndan ihale aldýklarýnýn da anlaþýldýðýný belirtti. Mutlu,’’Aralarýnda bir belediye meclis üyesinin de bulunduðu 42 kiþi hakkýnda suç duyurusunda bulunduk. Sahte diplomalarýn 20 bin ile 40 bin lira arasýnda fiyatlarla temin edildiði yönünde bir bilgiye de ulaþtýk’’ diye konuþtu. Bursa / aa

81 yýllýk faaliyet döneminde çok sayýda ünlü ismi misafir eden binlerce acý ve drama sahne olan Ankara Ulucanlar Cezaevi, müzeye dönüþtürüldü. FOTOÐRAF: AA

Ulucanlar Cezaevi müzeye dönüþtürüldü ULUCANLAR Cezaevi, 81 yýllýk faaliyet süresi i çinde Ýskilipli Atýf Hoca, Deniz Gezmiþ, Necdet Adalý, Hüseyin Ýnan ve Mehmet Pehlivanoðlu’nun da bulunduðu 19 kiþinin idam edilmesiyle, iþkencelerle hafýzalardaki yerini aldý. Altýndað Belediyesi, çoðu kiþinin hatýrlamak dahi istemediði bu mekâný, aslýna uygun olarak dizayn ederek ‘’hoparlörlerinden çýðlýk seslerinin’’ duyulduðu, koðuþlarda balmumundan mahkûmlarýn bulunduðu, o günlere yaþamak iste-

yenlere bir süre için de olsa ‘’mahkûmluðu yaþatacak’’ tecrit odalarýnýn yer aldýðý müzeye dönüþtürdü. Aslýna uygun þekilde düzenlenen cezaevi koðuþlarýna ve tecrit odalarýna balmu mundan yapýlan 22 mahkum heykeli yerleþtiri lirken, müzenin koridorlardaki hoparlörlerinden tecrit odalarýndaki iþkenceleri yansýtan çýðlýk sesleri yankýlanýyor. Cezaevi avlusundaki mahkûmlarýn dilek aðacýnýn dallarýna ise bir dönem Ulucanlar’da tutuklu kalan ünlülerin

fotoðraflarý asýldý. Ziyaret edenleri özellikle idamlarýn, iþkencelerin yaþandýðý dönemlere götüren türkülerin yankýlandýðý müzede, Muhsin Yazýcýoðlu’nun seccadesi ve süveteri, Hüseyin Ýnan’ýn idamdan sonra üzerinden çýkarýlan fanilasý, Deniz Gezmiþ’in sigarasý, ders notlarý gibi kiþisel eþyalarý da sergileniyor. Pek çok ünlü ismin yolunun geçtiði, Türkiye’nin çalkantýlý dönemlerine þahit olan Ulucanlar, ziyaretçileri ni tarihi bir yolculuðuna çýkarýyor. Ankara / aa

Hapis cezasý yerine okulu temizliyor

300 bin sözleþmeli memur kadro bekliyor TÜRK Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, “Hükümet artýk sözleþmelilerin sesini duymalý tayinlerdeki tüm sýnýrlamalarý kaldýrýlmalý ve 300 bin sözleþmeli memurun tek beklentisi olan kadroya onlarý kavuþturmalýdýr” dedi. Türk Saðlýk-Sen tarafýndan açýlan bir dâvâda mahkeme, eþi iþçi olan sözleþmeli memura eþ duru mundan il içi tayin hakký tanýdý. Türk Saðlýk-Sen’in Sivas Ýmranlý ilçesinde ebe olarak görev yapan bir üyesinin Sivas merkezde görevli iþçi eþinin yanýna tayin talebi nin reddedilmesi üzerine açýlan davada mahkeme tayin talebinin kabul edilmesi gerektiðine karar verdi. Mahkeme kararýnda tayin talebi reddedilen ebenin eþinin TCDD’ye baðlý TÜDEMSAÞ þirketinde kadrolu iþçi olarak çalýþtýðýna dikkat çekilerek Ýmranlý ilçesinde çalýþabileceði bir kadro nun bulunmadýðý belirtildi. Mahkeme kararý deðerlendir en Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci, “Yaptýðýmýz ankette sözleþmeli personellerin yüzde 84’ünün iþi nedeniyle ailesinden ayrý yaþadýðý ortaya çýkmýþtýr. Ortada böyle bir trajedi varken hukuki engel olmadýðý halde il içi tayinlerinde bile engelle çýkarýlmasý kabul edilemezdir. Kazandýðýmýz bu dava ile eþi kadrolu iþçi olan sözleþmeli personelin il içi tayin hakkýnýn yasal bir hak olduðunu kanýtla mýþ olduk” dedi. Ankara / AHMET TERZÝ

Bahadýr, cezasý kapsamýnda ilköðretim okulunun günlük temizliðinin yaný sýra çeþitli iþlere de yardým ettiðini anlattý.

Zonguldak’ta, kavga eden kiþiye verilen 3 ay 15 gün hapis cezasý, ilköðretim okulunda temizlik iþine çevrildi. Alýnan bilgiye göre, Hakan Devrim Bahadýr (30), darp ettiði kiþinin þikâyeti üzerine yargýlandýðý dâvâda 3 ay 15 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Zonguldak 1. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi, ilgili kanun ile kiþinin tercihi doðrultusunda hapis cezasýný kamu hizmetinde çalýþmaya dönüþtür dü. Zon gul dak Cum hu ri yet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce hakkýnda verilen tedbire uyup uymadýðý takip edilen Bahadýr, 3 ay 15 günü kamu hizmetinde çalýþarak cezasýný tamamlayacak. Zonguldak / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

iyanet’teki baþkan deðiþikliðinin üzerin den iki aya yakýn bir süre geçti. Yeni Baþ kan Prof. Dr. Mehmet Görmez bu zaman zarfýnda, Süleymaniye’de kýldýrdýðý bayram namazý, eski baþkanlarýn kabirlerini ziyaret etmesi ve farklý vesilelerle gayet doðru ve isabetli mesajlar verdiði birkaç istisna dýþýnda, kamuoyu önüne çok fazla çýkmadý. Doðru olan da bu. Olur olmaz sebeplerle sýk sýk medyada görünmek, herkes gibi Diyanet Ýþleri Baþkanýný da yýpratýr. Hattâ özellikle onun konumunu sýkýntýya sokar ve görevini hakkýyla yapmasýný zorlaþtýrýr. Onun için, hele kurumdaki 28 Þubat tortularýnýn ve ilâveten önceki baþkanca bunlara eklenen yeni pürüzlerin devam ettiði bir ortamda yeni baþkanýn ilk olarak odaklanmasý gereken þey, öncelikle bunlarý kaldýrmaya çalýþmak olmalý. Diyanet gibi, dinî hayatý devlet kontrolüne alma niyetiyle oluþturulan bir kurumu, kökleri ta rihin derinliklerine uzanan Meþihat çizgisiyle irtibatlandýrýp “devletten özerk” bir statü ile bütün dünya Müslümanlarýna hizmet verecek ve insanlýða “doðru Ýslâm”ý tanýtma hedefine kilitlenen bir misyona sahip kýlmak hiç kolay deðil. Ama mutlaka baþarýlmasý gereken de bu. On yýlý aþkýndýr belli periyodlarda toplanan Avrasya Ýslâm Þûrâlarý, Diyanet’i bekleyen cihanþümûl hizmetlerin kýsmen de olsa tahakkuk sürecine girdiðini gösteren tezahürlerden biri. Ancak o hizmetlerin yalnýzca Avrasya coðraf yasý ile sýnýrlandýrýlamayacaðý da bir vâkýa. Bütün Ýslâm dünyasý, bütün dünya Müslümanlarý ve bütün insanlýk, bu hizmetlerin kapsamýnda. Öte yandan, onlardan da önce Diyanet’in bu ülke sýnýrlarý içindeki insanlara vermesi gereken hizmetler var. Ve bunlarýn bihakkýn ifa edilebilmesi, herþeyden önce, resmî ideoloji ve siyaset kaynaklý engellerin ve sýnýrlarýn aþýlmasýna baðlý. Bu ise orada da yapýsal reformlarý gerektiriyor. Bu çerçevede, ilk ikisine bizim de katýldýðýmýz Din Þûrâlarýnda dile getirilen görüþ ve tekliflerde, Diyanet’i özerk bir statüye kavuþturup baþ kanlarýnýn seçimle gelmesi ve kurumun Cumhurbaþkanlýðý makamýna baðlanmasý baþta olmak üzere köklü deðiþiklikler öngören bir teþkilât kanununun çýkarýlmasý gereði vurgulanmýþtý. Geçen dönemde bir kanun çýktý, ama galiba olmasý gerekenler açýsýndan eksik bir kanundu bu. Dolayýsýyla, esaslý bir Diyanet reformu, hâlâ gerçekleþmeyi bekliyor. Baþkan deðiþikliðinin bu yöndeki geliþmeleri de hýzlandýrmasýný diliyoruz. Din hizmeti verecek elemanlarýn yetiþtirileceði eðitim kurumlarýnýn Diyanet’e baðlý olmasý gerektiði yönündeki haklý taleplerin yerine gelmesi de söz konusu reformun yapýlmasýna baðlý. Bu meyanda, Diyanet’in özerk bir konuma kavuþturulup resmî ideoloji kaynaklý devlet müdahalelerinden âzade kýlýnmasý, amacý Ýslâma hizmet olan sivil oluþumlarla iliþkilerini özgürleþtirip, müþterek hizmet imkânlarýnýn önünü aç masý bakýmýndan da büyük bir önem arz ediyor. Cemaatlerde ifadesini bulan sivil toplum dinamikleriyle ahenkli bir bütünleþme, Diyanet’in hizmetlerine de yeni ufuklar açar ve güç katar. Önceki Baþkan Bardakoðlu Diyanet’i sivil bir kurum olarak nitelemiþ, ama bu sözüyle çeliþen söylem ve icraatlar ortaya koymuþtu ve bunda temeldeki yapýsal problemin önemli etkisi vardý. Gerçekten sivil kurum olabilmek için, her türlü devlet müdahalesinden âzade bir yapýya sahip olmak gerekir. Ve bu husus, özellikle din hizmeti gibi dünyevî ve bürokratik kalýplara hapsedilmesi mümkün olmayan, tamamen manevî ve uhrevî eksenli faaliyetler için bilhassa önem taþýr. Prof. Görmez’in baþkanlýða geliþi sonrasýnda, Diyanet’in çalýþmalarýný bu istikamette þekillendirmesini ümit ve temennî ediyor, bekliyoruz. Bu mânâlarla örtüþmeyip, dahasý baþka odaklardan aldýklarý güç ve desteðe dayanarak Diyanet’le irtibatlý konumlarýný kiþisel anlayýþlarý için kullanma alýþkanlýðýnda olanlarýn tasfiyesi, bu süreçte normal karþýlanmasý gereken bir geliþme. Diyanet birilerinin reklam arenasý olmamalý.

D


4

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

HA­BER­LER

Çaðlayan: Türkiye'nin meselesi mesleksizlik

BM ve AB, Rumlarýn þýmarýklýðýndan býktý DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci­E­ge­men­Ba­ðýþ, ar­týk Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler’in­(BM) de­Av­ru­pa­Bir­li­ði’nin­(AB)­de­Gü­ney­Kýb­rýs­Rum­Ke­si­mi’nin­þý­ma­rýk­ta­výr­la­rýn­dan­býk­ma,­u­san­ma­nok­ta­sý­na gel­di­ði­ni­söy­le­di.­KKTC­Baþ­ba­ka­ný­Ýr­sen­Kü­çük ve­be­ra­be­rin­de­ki­he­yet­le­ABGS’de­ki­ma­ka­mýn­da yap­tý­ðý­gö­rüþ­me­ön­ce­si­ba­sý­na­a­çýk­la­ma­ya­pan Ba­kan­Ba­ðýþ,­Kýb­rýs’ýn­Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­i­çin mil­li­bir­da­va­ol­du­ðu­nu,­bu­ko­nu­nun­Tür­ki­ye’de ik­ti­dar-mu­ha­le­fet,­as­ker-si­vil,­do­ðu­lu-ba­tý­lý­ay­rý­mý­ol­ma­dan­her­ke­sin­or­tak­da­va­sý­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Kýb­rýs­ko­nu­su­nun­Tür­ki­ye’nin­AB­sü­re­ci­i­çin­ö­ne­mi­ne­i­þa­ret­e­den­Ba­ðýþ,­Gü­ney­Kýb­rýs Rum­Yö­ne­ti­mi­nin­or­ta­ya­koy­du­ðu­zor­luk­lar­se­be­biy­le­AB­sü­re­cin­de­­so­run­lar­ya­þa­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­AB­i­le­mü­za­ke­re­ler­de­þu­a­na­ka­dar­a­çý­la­ma­yan­20­fas­lýn­17’si­nin­si­ya­si­se­bep­ler­le­en­gel­len­miþ­du­rum­da­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­Ba­ðýþ,­“Bun­la­rýn bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­nun­per­de­ar­ka­sýn­da­da­Kýb­rýs Rum­yö­ne­ti­mi­nin­þý­ma­rýk­lý­ðý­var”­di­ye­ko­nuþ­tu. BM’nin­çe­kil­me­si­ha­lin­de­Kýb­rýs­ko­nu­su­nun­na­sýl bir­nok­ta­ya­ge­le­ce­ði­nin­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne­Ba­ðýþ, þöy­le­ko­nuþ­tu:­“BM’nin­sab­rý­nýn­da­bir­had­di­var. Bu­gü­ne­ka­dar­BM’nin­tüm­ça­ba­la­rý­na,­Tür­ki­ye’nin­ve­KKTC’nin­bü­tün­ba­rýþ­ve­uz­la­þý­ö­ne­ri­le­ri­ne­ha­yýr­di­yen­bir­ta­raf­var.­Zor­la­ken­di­le­riy­le bir­uz­laþ­ma­ger­çek­leþ­ti­ri­le­mez.­Ar­týk­BM­de­AB de­Rum­ke­si­mi­nin­bu­þý­ma­rýk­ta­výr­la­rýn­dan­býk­ma,­­u­san­ma­nok­ta­sý­na­gel­miþ­ler­dir.”­­Ankara / aa

Vali Mutlu: Polisin müdahalesi normal nÝSTANBUL Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni­Mut­lu,­Yýl­dýz Tek­nik­Ü­ni­ver­si­te­si­Da­vut­pa­þa­Yer­leþ­ke­si’nde­ki Hün­kar­Kas­rý’nýn­kül­tür­mer­ke­zi­o­la­rak­a­çý­lý­þý­sý­ra­sýn­da­ya­þa­nan­ar­be­dey­le­il­gi­li­o­la­rak­po­li­sin­mü­da­ha­le­si­nin­nor­mal­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Va­li­Mut­lu,­Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Hü­se­yin­Çap­kýn­i­le zi­ya­ret­et­ti­ði­Ýs­lâm­Ta­rih,­Sa­nat­ve­Kül­tür­A­raþ­týr­ma­Mer­ke­zi’nin­ö­nün­de­bir­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­yap­tý. Mut­lu,­ön­ce­ki­gün­Yýl­dýz­Tek­nik­Ü­ni­ver­si­te­si­nin Da­vut­pa­þa­Yer­leþ­ke­si’nde,­res­to­ras­yon­ça­lýþ­ma­la­rý ta­mam­la­na­rak­‘’O­tað-ý­Hu­ma­yun­Kül­tür­Mer­ke­zi’’ o­la­rak­hiz­met­ver­me­si­plan­la­nan­Hün­kâr­Kas­rý’nýn­a­çý­lý­þý­se­be­biy­le­bir­prog­ram­ya­pýl­dý­ðý­ný­­söy­le­di.­Prog­ram­sý­ra­sýn­da­a­çý­lý­þý­pro­tes­to­et­mek­ve bu­ko­nu­da­gö­rüþ­le­ri­ni­a­çýk­la­mak­is­te­yen­DÝSK Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sü­ley­man­Çe­le­bi’nin­de­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­yak­la­þýk­50­ki­þi­lik­bir­iþ­çi­gru­bu­nun­o­lay ye­ri­ne­gel­di­ði­ni­an­la­tan­Mut­lu,­po­li­sin,­ü­ni­ver­si­te­nin­ta­le­bi­doð­rul­tu­sun­da­en­gel­le­me­yap­tý­ðý­ný­ve bu­sý­ra­da­her­han­gi­bir­gaz­kul­la­ný­mý­söz­ko­nu­su ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Va­li­­ Mut­lu,­þunlarý­söyledi: ‘’Bu­gru­bun­i­çe­ri­gir­me­is­te­ði­ü­ze­ri­ne,­ü­ni­ver­si­te­nin­ta­le­bi­doð­rul­tu­sun­da­en­gel­le­me­ya­pan­po­li­si­mi­ze­kar­þý­öð­ren­ci­ler­ta­ra­fýn­dan­bir­ta­výr­ge­liþ­ti­ril­di.­Bu­nun­la­il­gi­li­ken­di­le­ri­ne­ge­rek­li­u­ya­rý­lar­ya­pýl­mýþ­ol­ma­sý­na­rað­men,­po­li­sin­da­ðýl­ma­la­rý,­i­çe­ri gir­me­me­le­ri­yö­nün­de­ýs­rar­lý­be­yan­la­rý­na­rað­men, ký­sa­sü­re­li­bir­ar­be­de­ya­þan­dý.­Bu­ra­da­i­fa­de­e­dil­di­ði gi­bi­en­u­fak­bir­þe­kil­de­gaz­kul­lan­ma­ha­di­se­si­yok­tur.­Bu­nu­çok­net­ve­a­çýk­bir­þe­kil­de­i­fa­de­e­di­yo­rum.­Bir­kaç­po­lis­me­mu­ru­mu­zun­bir­mü­da­ha­le­si var.­Bu­mü­da­ha­le­nor­mal­bir­mü­da­ha­le­dir.­Çün­kü,­o­ra­da­po­li­si­miz­le­ar­týk­ay­ný­nok­ta­ya­gel­miþ,­i­çe­ri­ye­gir­mek­is­te­yen­le­re­kar­þý­bir­mü­da­ha­le­po­zis­yo­nu­var.­En­gel­le­me­ye­dö­nük­bir­ta­výr­dýr.­O­ra­da­hiç­bir­a­þý­rý­ted­bir­de­a­lýn­ma­mýþ­týr.­Sa­yýn­DÝSK Ge­nel­Baþ­ka­ný­Sü­ley­man­Çe­le­bi­ve­o­ra­da­ki­iþ­çi­le­ri­mi­ze­yö­ne­lik­bir­mü­da­ha­le­ol­ma­mýþ­týr,­bu­nu­da ö­zel­lik­le­i­fa­de­et­mek­is­ti­yo­rum.’’ Ýstanbul / aa

Saldýrý, zaman ayarlý provokasyon IRMAK A­le­vi-Bek­ta­þý­Kül­tür­ve­E­ði­tim­Der­ne­ði Baþ­ka­ný­Dr.­A­li­Yü­cel,­Ýs­tan­bul’da­ce­me­vi­ne­mas­ke­li­ki­þi­ler­ce­sal­dý­rý­dü­zen­len­me­si­ne­tep­ki­gös­ter­di. Sal­dý­rý­nýn­za­man­la­ma­sý­na­dik­kat­çe­ken­Yü­cel,­ce­me­vi­sal­dý­rý­sý­nýn­Mu­har­rem­a­yý­nýn­i­çin­de­ger­çek­leþ­me­si­ni­ma­ni­dar­bul­du.­Mu­har­rem­a­yýy­la­bir­lik­te A­le­vi­va­tan­daþ­la­rýn­duy­gu­la­rý­nýn­en­üst­se­vi­ye­ye çýk­tý­ðý­ný­be­lir­ten­Yü­cel,­‘’A­le­vi­va­tan­daþ­la­rýn­ruh ha­le­ti­ni­gö­ze­ten­gö­zü­dön­müþ­ler­a­de­ta­za­man­a­yar­lý­bir­pro­vo­kas­yon­ger­çek­leþ­tir­miþ­ler­dir’’­de­di. Sal­dý­rý­yý­þid­det­le­ký­na­yan­Yü­cel,­bu­tür­sal­dý­rý­la­rý­nýn ül­ke­nin­bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ði­ne­yö­ne­lik­ol­du­ðu­na dik­ka­ti­çe­ke­rek,­‘’pro­vo­kas­yon’’­u­ya­rý­sýn­da­bu­lun­du. Ak­lý­ba­þýn­da,­sað­du­yu­sa­hi­bi­hiç­kim­se­nin­böy­le­bir çir­kin­sal­dý­rý­ya­te­nez­zül­et­me­ye­ce­ði­ni­vur­gu­la­yan Yü­cel,­bun­dan­son­ra­ya­þa­na­bi­le­cek­her­han­gi­bir pro­vo­ka­tif­ha­re­ke­te­kar­þý­tüm­va­tan­daþ­la­rý­u­ya­nýk ol­ma­ya­ça­ðýr­dý.­Yü­cel­,­“Yal­nýz­A­le­vi­ler­ta­ra­fýn­dan de­ðil,­bü­tün­ke­sim­ler­ta­ra­fýn­dan­bu­ey­le­min­pro­vo­ka­tif­bir­ni­te­lik­ta­þý­dý­ðý­nýn­fark­e­dil­me­si­ü­zün­tü­ve kay­gý­la­rý­mý­zý­ha­fif­let­miþ­tir”­dedi.­

HUZUR VE BARIÞ HEDEFLENDÝ Tunceli­Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tö­rü­Prof.­Dr.­Dur­muþ Boz­tuð­da­ce­me­vi­sal­dý­rý­sýný­ký­na­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di. Türk,­Kürt,­Za­za,­Çer­kez,­A­le­vî­ve­Sün­nî­le­rin,­ay­ný bay­ra­ðýn­al­týn­da­yüz­yýl­lar­dýr­kar­deþ­çe­bir­a­ra­da­ya­þa­dý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Boz­tuð,­‘’A­le­vî­yurt­taþ­la­rý­mý­zýn i­ba­det­le­ri­ni­yap­týk­la­rý­ce­me­vi­ne­ya­pý­lan­sal­dý­rý,­bir a­ra­da­kar­deþ­çe­ya­þa­ma­i­ra­de­mi­zi,­i­nanç­öz­gür­lü­ðü­mü­zü,­ül­ke­mi­zin­bir­li­ði­ni,­hu­zur­ve­ba­rý­þý­ný­he­def a­lan­bir­ey­lem­dir”­de­di.­Ankara-Tunceli / cihan-aa

“Hür Adam”ýn yönetmeni Tanrýsever’den Yeni Asya’ya ziyaret

Bediüzzaman filmi büyük hizmet görecek 7 OCAK’TA gösterime girecek olan, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatý ve dâvâsýnýn anlatýldýðý “Hür Adam” filminin yapýmcýsý ve yönetmeni Mehmet Tanrýsever gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’la görüþen Tanrýsever, filmi çekiþ hikâyesini anlattý. Filmin senaristlerinden Ahmet Çetin ile filmde rol alan

Tarýk Tanrýsever'in de eþlik ettiði görüþmede Tanrýsever, Üstadýn rüyasýna girerek ona manevî destek verdiðini söyledi. Kutlular da böylesine önemli bir hizmeti gerçekleþtirdikleri için Tanrýsever ve ekibini tebrik etti. Kendilerinin 50 seneye yakýn bir zamandýr Risâle-i Nur’un neþir hizmetinde bulunduklarýný belirterek, bu zamanýn akýl-

larý gözlerine inmiþ, sadece gördüðüne inanan insanýna, iman hakikatlerini görür derecesinde anlatmanýnýn önemine iþaret etti ve “Bu bakýmdan sinema perdesinin Bediüzzaman’ý ve dâvâsýný anlatmada önemli bir hizmet göreceðini belirtti. Görüþmede Yeni Asya Medya Grup yöneticileri de hazýr bulundu. Ýstanbul / Recep Bozdað

Aile, en önemli müessesemiz

Gaziantep Milletvekili Þahin, ailenin, merhamet, adalet, erdem gibi deðerleri taþýyan bir yer olduðunu ifade etti.

AKP Ka­dýn­ Kol­la­rý­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ ve Ga­zi­an­tep­ Mil­let­ve­ki­li­ Fat­ma­ Þa­hin, ‘’A­i ­l e­ mü­e s­s e­s e­s i,­ bi­z im­ en­ ö­n em­l i mü­es­se­se­miz­dir,­ ko­ru­ma­mýz­ ge­re­ken, gö­zü­müz­ gi­bi­ bak­ma­mýz­ ge­re­ken­ bir mü­es­se­se­dir’’­de­di. Þa­hin,­Ö­zel­Mu­ta­foð­lu­Ýl­köð­re­tim­O­ku­lu­a­i­le­bir­li­ði­nin­kar­deþ­o­kul­seç­ti­ði­Ýs­la­hi­ye­Fev­zi­pa­þa­Ya­tý­lý­Ýl­köð­re­tim­Böl­ge O­ku­lu­öð­ren­ci­le­ri­ya­ra­rý­na­dü­zen­le­di­ði kah­val­tý­prog­ra­mýn­da,­a­i­le­ve­e­ði­ti­min, ö­nem­ver­dik­le­ri­i­ki­ku­rum­ol­du­ðu­nu söy­le­di.­E­ði­ti­min,­e­ði­tim­siz­ler­ka­dar­e­ði­tim­li­le­rin­de­so­ru­nu,­yok­sul­lu­ðun,­var­lýk­lý­in­san­la­rýn­da­so­ru­nu­ol­du­ðu­nu­i­fa­de e­den­Þa­hin,­a­te­þin­düþ­tü­ðü­ye­ri­yak­ma­dý­ðý­ný,­et­ra­fýn­da­ki­le­ri­de­be­ra­be­rin­de­et­ki­le­di­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Þa­hin,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’A­i­le­mü­es­se­si­bi­zim­en­ö­nem­li­mü­es­se­se­miz­dir,­ko­ru­ma­mýz­ge­re­ken,­gö­zü­müz­gi­bi­bak­ma­mýz­ge­re­ken­bir­mü­es­se­si­dir.­Mo­dern­dün­ya­da­gel­di­ði­miz nok­ta­da­çok­ö­nem­li­bir­ger­çek­le­kar­þý kar­þý­ya­ka­lý­yo­ruz.­90’lý­yýl­lar­da­yýl­da­25 bin­a­i­le­bo­þa­nýr­ken­2000’li­yýl­la­rýn­ba­þýn­da­bu­ra­kam­50­bi­ne­çýk­mýþ­týr.­2010­yý­-

lýn­da­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­nun­ver­di­ði­ra­kam­la­ra­gö­re­bu­nun­110­bi­ne­u­la­þa­ca­ðý­bek­len­mek­te­dir.­Bi­zim­der­hal, hep­be­ra­ber,­bu­ko­nu­da­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­her­þey­de­iþ­bir­li­ði­ve­güç­bir­li­ði­i­çin­de­ol­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­Bu­gün­e­ðer­tö­re ve­na­mus­ci­na­yet­le­rin­den­bah­se­di­yor­sak,­so­kak­ço­cuk­la­rýn­dan­bah­se­di­yor­sak hep­si­nin­ar­ka­sýn­da­par­ça­lan­mýþ­a­i­le­ler, bo­þan­mýþ­a­i­le­le­rin­ço­cuk­la­rý­nýn­ya­þa­dý­ðý sý­kýn­tý­lar­ge­li­yor.­Ken­di­ço­cu­ðu­mu­zu­tek ba­þý­mý­za­ko­ru­ya­ma­yýz.­Top­lu­mu­ko­ru­ma­mýz­ge­re­ki­yor.­E­ðer­bu­gün­yav­ru­la­rý­mý­zý­ko­ru­mak­is­ti­yor­sak­top­lu­mu­ko­ru­mak­ve­a­i­le­yi­ko­ru­mak­zo­run­da­yýz,­bu­nu yap­mak­zo­run­da­yýz.’’ Þa­hin,­a­i­le­nin,­mer­ha­met,­a­da­let,­er­dem­gi­bi­de­ðer­le­ri­ta­þý­yan­bir­yer­­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­‘’O­za­man­biz­duy­gu­la­rý­mý­kay­be­di­yo­ruz­top­lum­o­la­rak?­Far­kýn­da­mý­de­ði­liz,­biz­le­ri­biz­ya­pan­de­ðer­ler­de­bir­çö­kün­tü­i­çin­de­mi­yiz?­O­za­man kur­tu­lu­þu­baþ­ka­yer­de­a­ra­ma­ma­lý­yýz.­So­run­la­rýn­çö­zü­mü­nü­doð­ru­yer­de­a­ra­ma­mýz­ve­çö­zü­mü­doð­ru­yer­de­bul­ma­mýz ge­re­ki­yor’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Gaziantep / aa

Baþbakandan 3 müjde BAÞBAKAN ERDOÐAN, TARIMSAL KREDÝ ORANLARI, ÖÐRENCÝLERE VERÝLEN BURSKREDÝ MÝKTARLARI VE AÝLELERE YAPILAN EÐÝTÝM YARDIMLARIYLA ÝLGÝLÝ MÜJDE VERDÝ. BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan, ta­rým­sal­kre­di­o­ran­la­rý,­öð­ren­ci­le­re ve­ri­len­burs-kre­di­mik­tar­la­rý­ve­a­i­le­le­re­ya­pý­lan­e­ði­tim­yar­dým­la­rýy­la­il­gi­li­müj­de­ver­di.­Er­do­ðan,­2011’i “Meh­met­Â­kif­Yý­lý”­o­la­rak­i­lan­et­tik­le­ri­ni­bil­dir­di.­ Er­do­ðan,­par­ti­si­nin­2010­yý­lý­nýn son­grup­top­lan­tý­sýn­da,­ye­ni­yý­la­i­liþ­kin­i­yi­di­lek­le­ri­ni­i­le­te­rek­baþ­la­dý. 2011­yý­lý­büt­çe­si­nin­ka­bul­e­dil­di­ði­ni ha­týr­la­tan­Er­do­ðan,­bu­nun­AKP­hü­kü­met­le­ri­nin­9.­büt­çe­si­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­büt­çe­ye­i­liþ­kin­de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lun­du.­2023­yý­lýn­da­Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­lu­þu­nun­100. yýl­dö­nü­mü­nün­kut­la­na­ca­ðý­ný­be­lir­ten­Er­do­ðan,­2011­Ha­zi­ran­a­yýn­da ön­gö­rü­len­ge­nel­se­çi­me­i­liþ­kin­se­çim­be­yan­na­me­le­ri­nin­de­4­yýl­lýk de­ðil,­100.­Yý­la­yö­ne­lik­o­la­ca­ðý­ný söy­le­di.­Er­do­ðan,­par­ti­si­nin­grup top­lan­tý­sýn­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da, 2010­yý­lý­nýn­son­gün­le­rin­de­ye­ni­bir yý­lýn­a­ri­fe­sin­de­çift­çi­le­ri,­öð­ren­ci­le­ri ve­a­i­le­le­ri­ni­se­vin­di­re­cek­3­müj­de ve­re­ce­ði­ni­söy­le­di.­Er­do­ðan,­ko­nuþ­ma­sýn­da­þun­la­rý­söy­le­di: n ‘’1­O­cak­2011’den­i­ti­ba­ren,­Zi­ra­at­Ban­ka­sý’nýn­ta­rým­sal­kre­di­fa­iz o­ra­ný­yüz­de­13’ten­yüz­de­10’a­çe­ki­le­cek.­Hay­van­cý­lýk­ve­ta­rým­sal­su­la­-

ma­kre­di­le­ri­ne­Ha­zi­ne­ta­ra­fýn­da­ve­ri­len­yüz­de­100­fa­iz­des­te­ði­de­vam e­de­cek.­Di­ðer­tüm­kre­di­ler­de­i­se Ha­zi­ne­fa­i­zin­yüz­de­25’i­ni­de­ðil, yüz­de­50’si­ni­kar­þý­la­ya­cak.­Çift­çi,­Zi­ra­at­Ban­ka­sýn­dan­ar­týk­yüz­de­0-5­a­ra­lý­ðýn­da­fa­iz­le­kre­di­kul­la­na­bi­le­cek. n Yi­ne­yýl­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­le­ri­nin­burs­ve­kre­di mik­tar­la­rý­ný­yüz­de­20­o­ra­nýn­da­ar­tý­rý­la­cak.­Bu­na­gö­re,­ay­lýk­200­TL­o­lan­kre­di­240­TL’ye­çý­ka­cak.­Mas­ter öð­ren­ci­le­ri­nin­400­TL­o­lan­kre­di­si ay­lýk­480­TL’ye,­dok­to­ra­öð­ren­ci­si­nin­ay­l ýk­600­TL­kre­d i­s i­i­s e­720 TL’ye­yük­se­le­cek.­Ay­lýk­120­TL­o­lan bes­len­me­yar­dý­mý­i­se­yýl­ba­þýn­dan­i­ti­ba­ren­150­TL’ye­çý­ka­cak.­ n Dar­ge­lir­li­a­i­le­le­re,­ço­cuk­la­rý­nýn o­ku­la­de­vam­et­me­si­kay­dýy­la­ya­pý­lan­‘’þart­lý­na­kit­trans­fe­ri’’­de­1­O­cak­tan­i­ti­ba­ren­yüz­de­22-50­o­ra­nýn­da­ar­tý­rý­la­cak.­Bu­na­gö­re,­il­köð­re­ti­me­de­vam­e­den­er­kek­öð­ren­ci­i­çin ay­lýk­20­TL­o­lan­ö­de­me­30­TL’ye,­il­köð­re­ti­me­de­vam­e­den­kýz­öð­ren­ci i­ç in­ay­l ýk­25­TL­o­l an­ö­d e­m e­35 TL’ye;­or­ta­öð­re­ti­me­de­vam­e­den er­kek­öð­ren­ci­ö­de­nen­i­çin­35­TL­o­lan­yar­dým­45­TL’ye,­kýz­öð­ren­ci­i­çin ve­ri­len­45­TL­o­lan­ö­de­me­55­TL’ye yük­sel­ti­le­cek.’’­Ankara / aa

nDEVLET Ba­ka­ný­Za­fer­Çað­la­yan,­Tür­ki­ye’nin­me­se­le­si­nin­iþ­siz­lik­de­ðil,­mes­lek­siz­lik­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, ‘’bü­tün­prob­lem­ni­te­lik­li­e­le­man­bek­len­ti­siy­le,­ar­zýy­la, iþ­siz­lik­me­se­le­si­nin,­ta­le­bin­bir­bi­riy­le­ça­kýþ­ma­ma­sý­dýr’’ de­di.­ÝÞ­KUR­An­ka­ra­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­nün­des­te­ði­i­le HAS­VAK­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­is­tih­dam­a­maç­lý ‘’Has­ta­ve­Yaþ­lý­Ba­kým­E­le­ma­ný­Mes­lek­E­din­dir­me Kur­su­nu’’­ta­mam­la­yan­kur­si­yer­le­re­ser­ti­fi­ka­la­rý,­Ha­zi­ne­Müs­te­þar­lý­ðý­Hik­met­E­sen­Kon­fe­rans­sa­lo­nun­da ya­pý­lan­tö­ren­le­da­ðý­týl­dý.­Tö­re­ne­ka­tý­lan­Ba­kan­Çað­la­yan,­si­vil­top­lum­ku­ru­lu­þu­ve­ka­mu­nun­bir­lik­te­o­luþ­tur­du­ðu­pro­je­nin­ol­duk­ça­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­der­ken,­Tür­ki­ye’nin­mes­le­ki­e­ði­tim­ve­e­le­man­ko­nu­sun­da­has­sa­si­ye­ti­ni­bi­len­bi­ri­si­o­la­rak,­bu­dal­da­ya­pý­lan­­hiz­met­ler­den,­mes­le­ki­e­din­dir­me­kurs­la­rýn­dan duy­du­ðu­mem­nu­ni­ye­ti­di­le­ge­tir­di.­Tür­ki­ye’de­ki­iþ­siz­lik­ko­nu­su­na­da­de­ði­nen­Çað­la­yan,­Tür­ki­ye’nin­me­se­le­si­nin­iþ­siz­lik­de­ðil­mes­lek­siz­lik­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý. Tür­ki­ye’nin­iþ­siz­lik­ko­nu­sun­da­bü­tün­bü­tün­prob­le­mi­nin­ni­te­lik­li­e­le­man­bek­len­ti­siy­le­ar­zýy­la,­iþ­siz­lik me­se­le­si­nin­ta­le­bin­bir­bi­riy­le­ça­kýþ­ma­ma­sý­ol­du­ðu­nu sa­vu­nan­Çað­la­yan,­­mil­yon­lar­ca­iþ­siz­bu­lun­ma­sý­na rað­men,­bu­gün­mes­le­ði­o­lan­la­rýn­iþ­bul­ma­ma­sý­gi­bi bir­prob­le­min­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Çað­la­yan,­mes­lek­e­din­dir­mek­i­çin­Sos­yal­Gü­ven­lik­Ba­kan­lý­ðý,­Mil­li­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­ve­di­ðer­ku­ru­luþ­la­rýn­ö­nem­li­ça­lýþ­ma­lar­yap­tý­ðý­na­i­þa­ret­et­ti.­­Ankara / aa

Sucu’nun görevden alýnmasý gecikmiþ bir karar n MEMUR-SEN An­ka­ra­Ýl­Baþ­ka­ný­Mus­ta­fa­Kýr, Tür­ki­ye­Di­ya­net­Vak­fý­Ka­dýn­Fa­a­li­yet­le­ri­Mer­ke­zi Baþ­ka­ný­Ay­þe­Su­cu’nun­­Di­ya­net­Vak­fý­Mü­te­vel­li He­ye­ti­ka­ra­rýy­la­gö­rev­den­a­lýn­ma­sý­nýn­“ge­cik­miþ­bir ka­rar”­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Kýr,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Su­cu’nun­ba­þör­tü­sü­ko­nu­sun­da­ki­gö­rüþ­le­ri­ve­ba­þör­tü­sü­tak­ma­bi­çi­mi­se­be­biy­le­gö­rev­den­a­lýn­dý­ðý­id­di­a­e­dil­di­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Kýr,­þun­la­rý­söy­le­di:­“Ay­þe­Su­cu’yu ba­þör­tü­sü­tak­ma­bi­çi­mi­se­be­biy­le­or­ta­ya­at­tý­ðý­çar­pýk­ gö­r üþ­l er­d en­ ön­c e­ kim­ ta­n ý­y or­d u.­ Su­c u, Kur’ân’da­ba­þör­tü­sü­tak­ma­bi­çi­mi­ko­nu­sun­dan­yo­la çý­ka­rak­Kur’ân’ýn­a­sýl­em­ri­ni­ört­bas­et­mek­is­te­miþ­tir. O­nun­ör­tün­me­bi­çi­mi­de­di­nî­bir­ör­tün­me­bi­çi­mi de­ðil­dir.­Kur’ân­ba­þýn­ör­tül­me­si­ni­is­ti­yor­ne­i­le­ör­tül­dü­ðü­ko­nu­su­na­gir­mi­yor.­Ay­þe­Su­cu,­‘Kur’ân’da ba­þör­tü­sü­tak­ma­bi­çi­mi­yok’­di­ye­rek,­bu­ra­dan­ör­tün­me­nin­as­lý­nýn­ol­ma­dý­ðý­ný­i­ma­et­me­ye­­ça­lý­þý­yor. Ya­ni­sað­gös­te­rip­sol­dan­vu­ru­yor.”­Su­cu’nun­gö­rev­den­a­lýn­ma­sý­nýn­“ge­cik­miþ­bir­ka­rar”­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Kýr,­“Bu­nun­la­ka­lýn­ma­ma­lý­Ay­þe­Su­cu’nun­fa­a­li­yet­a­lan­la­rý,har­ca­ma­la­rý­vb­ko­nu­lar­da­e­ni­ne­bo­yu­na­in­ce­len­me­li­dir.­Kim­se­nin­su­dan­ba­ha­ne­ler­bu­la­rak­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­gi­bi­bir­ku­ru­mu­ve­da­ha gö­re­ve­ye­ni­gel­miþ­say­gýn­lý­ðý­her­kes­çe­bi­li­nen­Prof. Dr.­Meh­met­Gör­mez’i­yýp­rat­ma­ya­kalk­ma­ma­lý­dýr. Bir­bar­dak­su­da­fýr­tý­na­ko­pa­rýl­ma­sý­nýn­a­sýl­se­be­bi­nin Ay­þe­Su­cu’ya­sa­hip­çýk­mak­m?­Yok­sa­Su­cu­ze­rin­den Di­ya­net­iþ­le­ri­Baþ­ka­ný­na­vur­mak­mý?­Or­ta­da­hak­sýz­lýk­yok­an­cak­ge­cik­miþ­bir­ka­ra­rýn­uy­gu­la­ma­sý­var­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ankara / Ahmet Terzi

Devlet Bahçeli: Yüce Divan kaçýnýlmaz nMHP Ge­nel­Baþ­ka­ný­Dev­let­Bah­çe­li,­“PKK­a­çý­lý­mý­nýn­ko­or­di­na­tör­lü­ðü­ve­en­ha­ra­ret­li­mi­li­tan­lý­ðý­ný­ya­pan­þah­sýn­Yü­ce­Di­van’a­git­me­si­ar­týk­ka­çý­nýl­maz­dýr’’ de­di.­Bah­çe­li,­par­ti­si­nin­grup­top­lan­tý­sýn­da­yap­tý­ðý ko­nuþ­ma­da,­MHP’yi­e­leþ­ti­ren­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Be­þir­A­ta­lay’a­sert­çýk­tý.­Bah­çe­li,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Par­ti­mi­zi zan­ve­töh­met­al­týn­da­bý­ra­ka­rak­‘te­rör­bi­ter­se­MHP de­bi­ter,­ek­me­ði­su­yu­bu’­di­ye­ni­te­len­di­ren­çü­rü­müþ zih­ni­yet­le­re­di­ye­bi­le­ce­ðim­þim­di­lik­þu­dur:­MHP, kan­dan,­ka­rý­þýk­lýk­tan­ve­kav­ga­dan­bes­le­nen­ve­bun­la­rýn­art­ma­sý­ný­is­te­yen­bir­çar­pýk­an­la­yý­þa­hiç­bir­za­man sa­hip­ol­ma­mýþ­týr.­Ak­si­ne­if­ti­ra­la­rý­a­tan­lar­mah­þe­ri vic­dan­da­mah­kûm­o­la­cak­lar­ve­yal­pa­la­yýp­düþ­mek­ten­baþ­ka­bir­son­la­rý­ol­ma­ya­cak­týr.­Sö­zü­müz­kar­deþ­li­ðe,­bir­li­ðe­ve­dir­li­ðe­yö­ne­lik­tir,­a­ma­cý­mýz­Türk­mil­le­ti­nin­ba­ðým­sýz­ya­þa­ma­sý,­hu­zur­lu­ol­ma­sý­ve­son­su­za ka­dar­son­va­ta­nýn­da­var­ol­ma­sý­dýr.­Bi­zim­ek­me­ði­miz de­su­yu­muz­da­Türk’tür,­Türk­çe’dir,­Türk­ta­ri­hi­dir ve­Türk­mil­le­ti­ne­a­it­o­lan­her­de­ðer­dir.­Bu­nu­dý­þýn­da, te­rö­rün­ek­me­ði­miz­ve­su­yu­muz­ol­du­ðu­na­dö­nük­ha­ya­sýz­ca­if­ti­ra­a­tan­lar;­ön­ce­ek­me­ði­ni­ye­di­ði,­su­yu­nu iç­ti­ði­Türk­va­ta­ný­na­ve­Türk­mil­le­ti­ne­yö­ne­lik­i­ha­net gi­ri­þim­le­ri­nin­he­sa­bý­ný­ver­me­li­dir­ler­ve­son­ra­da­yüz­le­ri­ka­lýr­sa­bi­ze­laf­ye­tiþ­tir­me­ye­ça­lýþ­ma­lý­dýr­lar.­PKK a­çý­lý­mý­nýn­ko­or­di­na­tör­lü­ðü­ve­en­ha­ra­ret­li­mi­li­tan­lý­ðý­ný­ya­pan­bu­þah­sýn­da­Yü­ce­Di­van’a­git­me­si­ar­týk ka­çý­nýl­maz­dýr.’’­­Ankara / aa

Alman diplomatý trafikte býçakladýlar

2011 “MEHMET ÂKÝF YILI” ÝLÂN EDÝLDÝ Erdoðan, dün Mehmet Âkif Ersoy’un ölümünün 74. yýl dönümünde anýldýðýný hatýrlatarak, Ersoy’un ölümünün 75. ve Ýstiklâl Marþý’nýn kabulünün 90. yýl dönümü olan 2011 yýlýný, Kütür ve Turizm Bakanlýðý ile birlikte ‘’Mehmet Âkif Yýlý’’ olarak ilân ettiklerini ifade etti. Erdoðan, ‘’Ýnþallah 2011 yýlý boyunca Âkif ve eserlerini daha yoðun þekilde, Kültür ve Turizm Bakanlýðý merkezli olarak, sivil toplum kuruluþlarýyla el ele vererek gündemde tutacaðýz’’ dedi.

nALMANYA'NIN An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­li­ði­Hu­kuk­Mü­þa­vi­ri­Tho­mas­E­ber­hard­Schult­ze,­tra­fik­tar­týþ­ma­sý yü­zün­den­bý­çak­lý­sal­dý­rý­ya­uð­ra­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Schult­ze’nin­kul­lan­dý­ðý­ve­e­þi­nin­de­bu­lun­du­ðu dip­lo­ma­tik­pla­ka­lý­a­ra­cýn­ö­nü,­Çe­tin­E­meç­Bul­va­rýn­da­se­lek­tör­yap­tý­ðý­bir­a­raç­ta­ra­fýn­dan­ke­sil­di.­A­raç­tan­i­nen­3­ki­þi,­Schult­ze’ye­sal­dýr­dý.­Sal­dý­rý­da­bý­çak­la ya­ra­la­nan­Schult­ze,­e­þi­ta­ra­fýn­dan­Ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si Týp­Fa­kül­te­si­Has­ta­ne­si­ne­kal­dý­rýl­dý.­O­la­yýn­fa­i­li­ol­du­ðu­bil­di­ri­len­Ci­han­T,­Hay­dar­K,­ve­Em­rah­Y.­po­li­sin­ký­sa­sü­re­li­ça­lýþ­ma­sý­so­nu­cu­ya­ka­lan­dý.­Söz­ko­nu­su­ki­þi­ler­Ci­na­yet­Bü­ro­A­mir­li­ði­ta­ra­fýn­dan­sor­gu­ya a­lýn­dý.­Ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si­Týp­Fa­kül­te­si­Has­ta­ne­si­ne kal­dý­rý­lan­Schult­ze’nin­sað­lýk­du­ru­mu­nun­i­yi­ol­du­ðu bil­di­ril­di.­Bu­a­ra­da,­Al­man­ya’nýn­An­ka­ra­Bü­yü­kel­çi­si Ec­kart­Cuntz,­An­ka­ra­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Ze­ki­Ça­tal­ka­ya’yý­zi­ya­ret­et­ti.­Cuntz’un­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Ça­tal­ka­ya’ya­fa­il­le­rin­ký­sa­sü­re­de­ya­ka­lan­ma­sýn­dan­do­la­yý­te­þek­kür­et­ti­ði­bil­di­ril­di.­­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Bütçe’de “teðet” geçilenler… CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

ec­lis’te­ki­ 2010­ yý­lý­ büt­çe­si­ di­ðer­ tar­týþ­ma­la­rýn­göl­ge­sin­de­kal­dý.­Baþ­ba­kan Er­do­ðan,­ büt­çe­yi­ yi­ne­ kriz­ dö­nem­le­riy­le­ký­yas­la­dý.­At­týk­la­rý­te­mel­le­ri,­top­lu­a­çý­lýþ­la­rý­an­lat­tý. Meselâ,­ An­ka­ra-Kon­ya­ hýz­lý­ tren­ hat­tý­ný an­la­týr­ken,­ “Yol­ bo­yun­ca­ 135­ men­fez,­ 83­ alt ge­çit,­25­üst­ge­çit­ve­7­ta­ne­köp­rü­in­þa­e­dil­di” di­ye­rek­ de­tay­la­ra­ ka­dar­ tek­tek­ say­dý.­ “Kon­ya’da­ ö­zel­ sek­tö­rün­ yap­týr­dý­ðý­ bir­ o­te­li­ de­ bu a­ra­da,­ aç­týk”­ de­di.­ Ke­za­ “Bit­lis-Muþ­ a­ra­sýn­da dað­la­rý­ de­le­rek­ yo­lu­mu­za­ de­vam­ e­di­yo­ruz” di­ye­ko­nuþ­tu.­A­çý­lan­o­kul­la­rý,­ders­lik­le­ri,­sað­lýk­ mer­kez­le­ri­ni,­ yol­la­rý,­ ko­nut­la­rý,­ be­le­di­ye hiz­met­le­ri­ni­tek­tek­sý­ra­la­dý… Bu­ a­ra­da­ es­ki­ dö­nem­ler­de­ ya­pý­lan­la­rý­ yok sa­yan­Er­do­ðan,­se­kiz­yýl­ön­ce­si­ne­ka­dar­â­de­ta hiç­bir­ yol,­ köp­rü,­ has­ta­ne,­ o­kul­ ya­pýl­ma­mýþ­ça­sý­na­ ko­nuþ­tu.­ 5­ Ey­lül­ 1792’de,­ ya­ni­ i­ki­ yüz on­se­kiz­yýl­ön­ce­si­ne­a­it­bir­bel­ge­de,­dö­ne­min pa­di­þa­hý,­ Bað­dat­ Va­li­si­ Ka­dir­ Sü­ley­man­ Pa­þa’ya­ gön­der­di­ði­ tâ­li­mat­la­ Mar­din­ Ka­le­si’nin ta­mi­ri­ni­em­ret­ti­ði­ni­Mec­lis­kür­sü­sün­den­gös­te­re­rek,­ “Tam­ i­ki­ yüz­ on­ se­kiz­ yýl­dýr­ o­na­rýl­ma­yan,­ta­mir­e­dil­me­yen­o­ka­le­yi­iþ­te­þu­an­da biz­ ta­mir­ et­me­ye­ baþ­la­dýk”­ i­fâ­de­siy­le­ hü­kû­me­ti­nin­ba­þa­rý­sý­ný­bil­dir­di. Ne­var­ki­ön­ce­ki­hü­kû­met­le­ri­top­ye­kûn­to­pa­ tu­tan­ ve­ “ül­ke­ye­ bir­ çi­vi­ çak­ma­dýk­la­rý­ný”

M

söy­le­yen­ Er­do­ðan,­ se­çim­ a­fiþ­le­rin­de­ res­mi­ni mer­hum­ Men­de­res­ ve­ Ö­zal’ýn­ fo­toð­raf­la­rý­ a­ra­sýn­da­i­liþ­tir­me­si­gi­bi,­Men­de­res­ve­Ö­zal­dö­nem­l e­r in­d e­k i­ e­k o­n o­m ik­ kal­k ýn­m a­y ý­ ör­n ek ver­di.­ An­cak­ ga­rip­ bir­ bi­çim­de,­ u­zun­ yýl­lar yüz­de­ 6-7­ enf­las­yon­la­ yüz­de­ 7-8­ kal­kýn­ma­yý ba­þar­mýþ,­ baþ­ta­ Ke­ban­ ve­ GAP­ ol­mak­ ü­ze­re ül­ke­ye­ yüz­ler­ce­ ba­raj,­ on­bin­ler­ce­ ki­lo­met­re yol,­ bin­ler­ce­ fab­ri­ka­ ka­zan­dýr­mýþ­ De­mi­rel’in AP­ve­DYP­dö­nem­le­ri­ni­yi­ne­at­la­dý…

“GÝDÝÞAT KAOSA GÖTÜRÜR…” Sýk­sýk­pro­je­si­ha­zýr­o­lan­es­ki­yol­la­rýn­ge­niþ­le­ti­lip­i­ki­ye­bö­lün­me­siy­le­o­luþ­tu­ru­lan­13.555­ki­lo­met­re­dub­le­yol­yap­týk­la­rý­ný­na­za­ra­ve­ren­Er­do­ðan’ýn,­Tür­ki­ye’nin­iç­ve­dýþ­bor­cu­nu­“te­ðet” geç­me­si­i­se­dik­kat­çe­ki­ciy­di. 80­yýl­lýk­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hin­de­80­mil­yar­do­la­ra­u­la­þan­iç­ve­dýþ­bor­cun,­son­se­kiz­yýl­da­500 mil­yar­do­la­rý­aþ­ma­sý­ný­ve­bu­pa­ra­nýn­ne­re­ye har­can­dý­ðý­ný,­ne­Mâ­li­ye­Ba­ka­ný,­ne­ik­ti­dar­par­ti­si­söz­cü­le­ri­ve­ne­de­Baþ­ba­kan­yap­tý.­Res­mî­o­la­rak­i­ni­þe­geç­ti­ði­be­lir­ti­len­iþ­þiz­li­ðin­ger­çek­te­da­ha­da­ka­ba­ra­rak­yüz­de­20’le­ri­a­þan­iþ­siz­ler­or­du­sun­dan­bah­se­dil­me­me­si­gi­bi… Bü­yü­me­nin­bir­ge­ce­de­ra­kam­la­rýn­çar­pý­týl­ma­sýy­la­tü­re­til­di­ði­ni­an­la­tan­ve­“Dev­le­tin­ra­kam­la­rý­i­le­sa­bit­tir­ki­Tür­ki­ye’nin­son­üç­yýl­da bü­yü­me­or­ta­la­ma­sý­yüz­de­sý­fýr­dýr”­tes­bi­tiy­le­“gi­di­þa­týn­ül­ke­yi­sos­yal­ka­o­sa­gö­tü­re­ce­ði­ni”­med­ya­da­i­lân­e­den­ilk­dö­nem­AKP­hü­kû­me­ti­nin­e­ko­no­mi­den­so­rum­lu­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ab­dül­la­tif­Þe­ner’in,­“Ýþ­siz­lik­ma­ni­pü­le­e­di­li­yor,­ger­çek­ra­kam­a­çýk­la­na­nýn­i­ki­ka­tý­dýr”­de­ðer­len­dir­me­si,­bu­ko­nu­da­kay­da­de­ðer.­ “Tür­ki­ye’nin­e­ko­no­mik­tab­lo­su,­1994­ve­2001 kriz­le­rin­den­çok­da­ha­kö­tü­dür”­di­yen­Þe­ner, “Hü­kû­met­borç­lan­ma­yý­ka­mu­o­yun­dan­sak­lý­yor. “Dra­ma­tik­o­lan,­bu­borç­la­rýn­kar­þý­lý­ðý­nýn­ol­ma­-

‘‘

Sýk sýk, eski yollarýn geniþletilip ikiye bölünmesiyle oluþturulan 13.555 kilometre duble yol yaptýklarýný nazara veren Erdoðan’ýn, Türkiye’nin iç ve dýþ borcunu “teðet” geçmesi ise dikkat çekiciydi.

ma­sý­dýr.­Dub­le­yo­lun­dý­þýn­da­ya­pý­lan­bü­yük­tek bir­ya­tý­rým­ol­ma­ma­sý­dýr.­Dub­le­yo­lun­ma­li­ye­ti ya­pý­lan­borç­lan­ma­nýn­yüz­de­5’i­bi­le­de­ðil­dir.­O hal­de­sor­mak­lâ­zým,­ne­re­ye­git­miþ­tir­o­yüz­mil­yar­lar­ca­do­lar!”­di­ye­so­ru­yor. Çar­pý­cý­o­lan­hu­sus,­Baþ­ba­kan’ýn­e­ko­no­mi­nin va­zi­ye­ti­ni­es­ki­dö­nem­ler­le­mu­ka­ye­se­e­der­ken 32­se­ne­ön­ce­si­ne­gi­dip­“CHP’nin­hü­kû­met­or­ta­ðý­ol­du­ðu­her­dö­ne­min­kuy­ruk­la­rýn,­kar­ne­le­rin,­ký­sýt­la­ma­la­rýn,­zam­la­rýn­re­ko­ra­koþ­tu­ðu­nu” ha­týr­lat­ma­sýy­dý.­Bu­dö­nem­de­ki­yok­luk­lar­dan­ve yok­sul­luk­tan­söz­et­me­si­i­di.­ A­na­do­lu­A­jan­sý’ndan­baþ­lýk­la­rýy­la­1974­yý­lýn­da­CHP-MSP­ko­a­lis­yo­nun­a­kar­ya­kýt­tan­çi­men­to­ya,­ga­ze­te­kâ­ðý­dýn­dan,­PET-KÝM­ü­rün­le­ri­ne, dö­viz­yok­lu­ðun­dan,­ma­zot­ve­tüp­gaz­sý­kýn­tý­sý­na, pet­rol­yok­lu­ðun­dan­baþ­ta­ra­fi­ne­ler­de­ham­pet­rol­stok­la­rý­nýn­tü­ken­di­ðin­den­ve­pet­rol­ü­re­tim ü­ni­te­le­ri­nin­dur­du­ðun­dan­bah­set­me­siy­di…

“HÝBRÝT REJÝM…” A­ma­da­ha­da­il­gin­ci,­mu­ha­le­fet­sý­ra­la­rýn­dan,

“O­za­man­CHP’nin­or­ta­ðý­kim­di?”­so­ru­la­rý­ný duy­maz­dan­gel­me­siy­di.­“Sen­de­or­tak­týn­o­hü­kû­met­te,­Ho­can­or­ta­ðýy­dý,­o­za­man­Genç­lik Ko­lu­Baþ­ka­nýy­dýn,­Er­ba­kan­Ho­ca­da­Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sýy­dý”­a­týþ­ma­la­rý­ný­ku­lak­ar­dý­et­me­siy­di.­O­de­vir­den­kal­ma­“100­bin­tank!”­te­ker­le­me­si­ni­duy­maz­lýk­tan­gel­me­siy­di… Di­ðer­yan­dan­Er­do­ðan’ýn,­“GAP,­DAP­ve KOP­gi­bi­böl­ge­sel­pro­je­le­ri­ta­mam­la­mýþ,­dün­ya­nýn­ta­hýl­am­ba­rý­na,­ta­rým­mer­ke­zi­ne­dö­nüþ­müþ­bir­Tür­ki­ye­in­þa­e­de­ce­ðiz”­cüm­le­si­i­se, Mec­lis’in­ha­ra­ret­li­tar­týþ­ma­la­rý­a­ra­sýn­da­kay­dý. Oy­sa­se­kiz­yýl­dýr­GAP’ýn­â­de­ta­u­nu­tul­du­ðu,­hü­kû­met­çev­re­le­rin­ce­de­ka­bul­e­dil­mek­te…­ Er­do­ðan’ýn­bir­yan­dan­son­se­kiz­yýl­da­e­ko­no­mi­nin­ge­liþ­ti­ði­ni­2001­kri­zin­de­ki­va­zi­yet­le­ký­yas­la­yýp­IMF’siz­de­vam­et­tik­le­ri­ni­be­lir­tir­ken,­di­ðer yan­dan­kriz­son­ra­sý­“Der­viþ­ka­nun­la­rý”yla­or­ta­ya­ko­nu­lan­“mâ­li­di­sip­lin”e­bað­lý­ol­duk­la­rý­ný söy­le­me­si,­bir­di­ðer­te­nâ­kuz­du.­ Zi­ra­mu­ha­le­fet­söz­cü­le­ri­nin,­“2002­yý­lýn­da çift­çi­le­ri­miz­4,5­ki­log­ram­buð­da­ya­1­lit­re­ma­zot a­lý­yor­du,­þim­di­6,5­ki­log­ram­buð­da­ya­1­lit­re­ma­zot­a­la­bi­li­yor;­as­ga­rî­üc­ret­li­ki­ra­ya,­e­te,­be­yaz pey­ni­re­ve­do­ma­te­se­ye­nil­miþ­tir.­2003­yý­lý­nýn O­cak­a­yýn­da­or­ta­la­ma­ki­ra­be­de­li­as­ga­rî­üc­re­tin yüz­de­74’ü­nü­kap­sar­ken,­bu­gün­bu­o­ran­yüz­de 81’dir.­Yi­ne­2003­yý­lýn­da­as­ga­ri­üc­ret­li­gý­da­büt­çe­si­nin­tü­müy­le­20­ki­lo­be­yaz­pey­nir­a­lýr­ken, bu­gün­an­cak­15­ki­lo­a­la­bil­mek­te­dir.­2003­yý­lýn­da­bü­tün­gý­da­büt­çe­siy­le­198­ki­lo­pa­ta­tes­a­la­bi­len­as­ga­rî­üc­ret­li,­bu­gün­20­ki­lo­da­ha­az­pa­ta­tes a­la­bil­mek­te­dir”­tes­bit­le­ri­ne­ce­vap­ve­ri­le­me­di.­ Týp­ký,­Tür­ki­ye’nin­ba­sýn­öz­gür­lü­ðün­de­178 ül­ke­ i­çin­de­ 138.,­ in­sa­nî­ ge­li­þim­de­ 169­ ül­ke­ i­çin­de­ 83.,­ de­mok­ra­tik­ ge­li­þim­de­ i­se­ 167­ ül­ke i­çin­de­89.­sý­ra­da­“hib­rit­re­jim”­o­la­rak­“ya­rý­o­to­ri­ter­ya­rý­de­mok­ra­tik”­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­me­si­ne­ce­vap­ve­ri­le­me­di­ði­gi­bi…

Cizre Belediyesinde “iki dilli” tabelâlar asýldý n CÝZRE Be­le­di­ye­si­nin­hiz­met­ver­di­ði­bi­na­da­ki­bi­rim­le­rin­ta­be­la­la­rý­Türk­çe-Kürt­çe­o­la­rak­de­ðiþ­ti­ril­di.­Ciz­re­Be­le­di­ye­Baþ­kan­ve­ki­li­A­dem­Göl­çe,­Türk­çe­ve­Kürt­çe­yap­tý­ðý ba­sýn­a­çýk­la­ma­sýn­da,­Ciz­re’de­Kürt­çe’nin gün­lük­ya­þam­da­yüz­de­99­o­ra­nýn­da­kul­la­nýl­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Her­ke­si­Kürt­di­li­ne­sa­hip çýk­ma­ya­ça­ðýr­dýk­la­rý­ný­be­lir­ten­Göl­çe, ‘’Kürt­çe­nin­gün­lük­ya­þa­mýn­dý­þýn­da,­ka­mu ku­rum­la­rýn­da­da­kul­la­nýl­ma­sý­i­çin­i­ki­dil­li ya­þa­mý­e­sas­a­la­ca­ðýz.­Bi­lim­sel­o­la­rak­di­lin ta­ný­mý­top­lum­sal­i­le­ti­þim­a­ra­cý­o­la­rak­ya­pý­lý­yor­sa­ye­rel­yö­ne­tim­hiz­met­le­ri­de­bi­li­mi­ve top­lum­sal­laþ­ma­yý­e­sas­al­ma­lý­dýr’’­de­di.­A­dem­Göl­çe­ve­bi­rim­so­rum­lu­la­rý,­a­çýk­la­ma­nýn­ar­dýn­dan­ta­be­lâ­la­rý­as­tý. Cizre / aa

9 terörist teslim oldu n ÞIRNAK’IN Si­lo­pi­il­çe­sin­de­te­rör­ör­gü­tü PKK’dan­ka­çan­9­te­rö­rist­gü­ven­lik­güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­du.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­te­rör­ör­gü­tü­PKK’dan­ka­çan­ve­a­ra­la­rýn­da 16­ya­þýn­da­bir­ço­cu­ðun­da­bu­lun­du­ðu­9 ki­þi,­Þýr­nak’ýn­Si­lo­pi­il­çe­sin­de­gü­ven­lik güç­le­ri­ne­tes­lim­ol­du.­Te­rö­rist­ler­i­fa­de­le­ri a­lýn­mak­ü­ze­re­Si­lo­pi­Ýl­çe­Jan­dar­ma­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­sevk­e­dil­di.­Te­rö­rist­le­rin­i­fa­de­le­ri­nin­ar­dýn­dan­Si­lo­pi­ad­li­ye­si­ne­çý­kar­tý­la­ca­ðý­be­lir­til­di.­­Þýrnak / aa

Ýstanbul’a yeni üniversite n ÝSTANBUL’DA, Ge­li­þim­Ü­ni­ver­si­te­si­a­dýy­la­ye­ni­bir­va­kýf­ü­ni­ver­si­te­si­ku­rul­ma­sý­na­da­ir­ka­nun­ta­sa­rý­sý,­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­na­su­nul­du.­Yük­se­köð­re­tim­Ku­rum­la­rý Teþ­ki­lâ­tý­Ka­nu­nun­da­De­ði­þik­lik­Ya­pan Ka­nun­Ta­sa­rý­sý,­Ge­li­þim­E­ði­tim­Kül­tür Sað­lýk­ve­Sos­yal­Hiz­met­Vak­fý­ta­ra­fýn­dan, Ýs­tan­bul­Ge­li­þim­Ü­ni­ver­si­te­si­a­dýy­la­bir va­kýf­ü­ni­ver­si­te­si­ku­rul­ma­sý­ný­ön­gö­rü­yor. Ü­ni­ver­si­te­de,­Gü­zel­Sa­nat­lar,­Mü­hen­dis­lik­ve­Mi­mar­lýk,­Ýk­ti­sa­di­ve­Ý­da­rî­Bi­lim­ler fa­kül­te­le­ri­i­le­Sos­yal­Bi­lim­ler­ve­Fen­Bi­lim­le­ri­ens­ti­tü­le­ri­yer­a­la­cak.­Ýstanbul / aa

Lastikleri kesen teðmen çýktý n EDÝRNE’DE 14­a­ra­cýn­las­tik­le­ri­ni­bý­çak­la ke­se­nin­Ka­ra­a­ðaç’ta­ki­as­ke­rî­bir­lik­te­teð­men­o­la­rak­gö­rev­ya­pan­A.G.­ol­du­ðu­tes­bit­e­dil­di.­A.G.­so­ruþ­tur­ma­i­çin­E­dir­ne’de­ki­Mer­kez­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­gö­tü­rül­dü.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­ge­ce­Ta­lat­pa­þa­As­fal­tý’nýn­ar­ka­so­kak­la­rýn­da­a­raç­la­rýn­las­tik­le­ri­ni­ke­sen­bir­ki­þi­nin­ol­du­ðu­ih­ba­rý­ný­a­lan E­dir­ne­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­A­sa­yiþ­Þu­be Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­zan­lý­yý­ya­ka­la­dý.­14­a­ra­cýn­las­ti­ði­ne­za­rar­ve­ren­ki­þi­nin­Ka­ra­a­ðaç’ta­ki­as­ke­rî­bir­lik­te­teð­men­o­la­rak­gö­rev­ya­pan­A.­G.­ol­du­ðu­tes­bit­e­dil­di.­A.­G. so­ruþ­tur­ma­i­çin­E­dir­ne’de­ki­Mer­kez­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­gö­tü­rül­dü.­Va­tan­daþ­lar,­ya­þa­nan­o­lay­kar­þý­sýn­da­þok­ol­du.­ Edirne / aa

"Balyoz Planý" iddialarýna iliþkin eski komutanlarýn da aralarýnda bulunduðu 196 sanýklý dâvânýn ikinci duruþmasýna dün devam edildi. FOTOÐRAF: AA

BALYOZ SANIKLARI YÜCE DÝVAN ÝSTEDÝ "BALYOZ DÂVÂSINDA YARGILANAN ESKÝ KUVVET KOMUTANLARI, YÜCE DÝVAN SIFATIYLA ANAYASA MAHKEMESÝNDE YARGILANMAYI TALEP ETTÝ. “BALYOZ Pla­ný”­id­di­a­la­rý­na­i­liþ­kin da­va­da­yar­gý­la­nan­Öz­den­Ör­nek­ve Ha­lil­Ýb­ra­him­Fýr­tý­na’nýn­a­vu­kat­la­rý, mü­vek­kil­le­ri­nin­yü­ce­di­van­sý­fa­týy­la A­na­ya­sa­Mah­ke­me­sin­de­yar­gý­lan­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti.­Ýs­tan­bul­10.­A­ðýr Ce­za­Mah­ke­me­sin­ce­Si­liv­ri­Ce­za­ve Ýn­faz­Ku­rum­la­rý­Yer­leþ­ke­sin­de­ki­sa­lon­da­gö­rü­len­du­ruþ­ma­da,­ge­çen cel­se­ye­ka­týl­ma­yan­ba­zý­sa­nýk­la­rýn kim­lik­tes­pit­le­ri­ta­mam­lan­dý.­Du­ruþ­ma­da­söz­a­lan­es­ki­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­e­mek­li­O­ra­mi­ral Öz­den­Ör­nek’in­a­vu­ka­tý­Din­çer­Es­ki­yer­li,­mü­vek­ki­li­nin­a­tý­lý­su­çu­iþ­le­di­ði­id­di­a­e­di­len­dö­nem­de­kuv­vet­ko­mu­ta­ný­o­la­rak­gö­rev­yap­tý­ðý­ný­di­le ge­ti­re­rek,­bu­ne­den­le­Ör­nek’in­yü­ce di­van­sý­fa­týy­la­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­sin­de­yar­gý­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­A­vu­kat­Es­ki­yer­li,­mah­ke­me­nin gö­rev­siz­lik­ka­ra­rý­ver­me­si­ge­rek­ti­ði­ni,­bu­ta­lep­le­ri­nin­ge­ri­çev­ril­me­si du­ru­mun­da­id­di­a­na­me­nin­tek­rar­e­di­len­bö­lüm­le­ri­ni­at­la­na­rak­o­kun­ma­sý­ný­ta­lep­et­ti.­Es­ki­Ha­va­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­e­mek­li­Or­ge­ne­ral Ha­lil­Ýb­ra­him­Fýr­tý­na­a­vu­ka­tý­Ha­san Feh­m i­ De­m ir­ de­ mü­v ek­k i­l i­n in

2003-2005­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­Ha­va Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­ta­rak,­Fýr­tý­na’nýn­is­nat­e­di­len­suç ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le­ko­mu­tan­ol­du­ðu­nu be­lirt­ti.­Mah­ke­me­nin­gö­rev­li­ol­ma­dý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­a­vu­kat­De­mir,­yet­ki­siz­lik­ka­ra­rý­ve­ri­le­rek­da­va­nýn­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ne­gön­de­ril­me­si­ni­is­te­di.­Sa­nýk­a­vu­kat­la­rýn­dan­Me­tin­Çe­tin­baþ­i­se­suç­ta­ri­hi­i­ti­ba­riy­le kuv­vet­ko­mu­ta­ný­o­lan­sa­nýk­la­rýn­bu­lun­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­re­rek,­yar­gý­la­ma ye­ri­nin­yü­ce­di­van­sý­fa­týy­la­A­na­ya­sa Mah­k e­m e­s i­ol­d u­ð u­n u­kay­d et­t i. Mah­ke­me­He­ye­ti­Baþ­ka­ný­Ö­mer­Di­ken­­da­ha­son­ra­ta­lep­le­re­i­liþ­kin­al­dýk­la­rý­a­ra­ka­ra­rý­a­çýk­la­dý.­Di­ken,­3 ü­ye­ha­ki­min­red­di­ne­i­liþ­kin­ya­pý­lan ta­le­bin­Ýs­tan­bul­11.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­ce­red­de­dil­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­bu­ka­ra­ra­da­Ýs­tan­bul­12.­A­ðýr Ce­za­Mah­ke­me­si­ne­baþ­vu­ru­la­rak­i­ti­raz­e­dil­di­ði­ni­söy­le­di.­Ýs­tan­bul­12. A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­nin­bu­yön­de­ki­baþ­vu­ru­yu­ka­ra­ra­bað­lan­ma­sý­nýn­bek­len­me­si­ne­hük­met­tik­le­ri­ni­i­fa­de­e­den­Baþ­kan­Di­ken,­bu­se­bep­le du­ruþ­ma­nýn­6­O­cak­2011­ta­ri­hi­ne bý­ra­kýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­­Ýstanbul / aa

SAVCI TALEBÝN REDDÝNÝ ÝSTEDÝ TALEPLERÝN ardýndan söz alan iddia makamý görevini üstlenen Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Savaþ Kýrbaþ, yetkisizlik taleplerinin reddedilmesini isteyerek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) terörle mücadele suçlarýný düzenleyen maddeleri gereðince bu suçlarýn özel yetkili mahkemelerin kapsamýna girdiðini söyledi. Kuvvet komutanlarýnýn Yüce Divan sýfatýyla Anayasa Mahkemesinde yargýlanmasýna yönelik talepleri de deðerlendiren Savcý Kýrbaþ, bu kiþilerin eski TCK’nýn 147. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargýlandýklarýný söyledi. Kýrbaþ, bu kiþilere isnat edilen suçlarýn Anayasa Mahkemesinin görevi kapsamýnda deðerlendirilmeyeceðinden bu yöndeki talebin reddine karar verilmesini istedi. Bazý avukatlarýn askeri bilirkiþi talebinin de kabul edilmemesini talep eden Savcý Kýrbaþ, dosyadaki ‘’devlet sýrrý’’ olan bilgi ve belgelerin ayrýlarak, bunlarýn dýþýndakilerin sanýk ve avukatlarýna istenmesi halinde verilmesini mütalaa etti.

ÇETÝN DOÐAN: SUÇ ÝSNADI VARSA, BANA YAPILMALI SANIKLARDAN eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan da iddianamede davanýn temelinin CD’lere dayandýrýldýðýný ifade ederek, ‘’Eðer seminerde iþlenen bir suç varsa, baþkaný bendim. O dönemde ordu komutanýydým. Seminerin sevk ve idaresini ben yaptým. Kaynaðýnýn, temelinin nereden geldiðini açýklayabilecek durumdayým. Suç isnadý varsa bana yapýlmalý. Arkadaþlarým suçlu deðillerdir’’ diye konuþtu. Doðan’ýn bu konuþmasýný, salonda bulunan izleyiciler alkýþladý. Mahkeme Heyeti Baþkaný Ömer Diken ise alkýþlanmamasý konusunda izleyicileri uyardý. Bu arada, biri Ankara Barosundan, diðerleri Ýstanbul Barosu adýna 8 avukat da gözlemci olarak duruþmayý izledi.

Yýlýn son günü, iç ve doðu bölgelerde kar yaðýþý bekleniyor.

Yeni yýla karla gireceðiz n DEVLET Me­te­o­ro­lo­ji­Ýþ­le­ri­Ge­nel­Mü­dü­rü­Meh­met Çað­lar,­ha­va­sý­cak­lý­ðý­nýn­bu­gün­Mar­ma­ra,­Ka­ra­de­niz ve­Ýç­A­na­do­lu’da,­Per­þem­be­ve­yý­lýn­son­gü­nü­bütün yurt­ta­6­i­la­8­de­re­ce­a­za­la­ca­ðý­ný,­ya­ðýþ­la­rýn­iç­ve­do­ðu böl­ge­ler­de­kar­þek­lin­de­o­la­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Çað­lar,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­Mar­ma­ra­ve­E­ge­böl­ge­sin­de­et­ki­li­o­lan­sa­ða­nak­ya­ðýþ­la­rýn,­bu­gün­Mar­ma­ra’nýn­Do­ðu­su, E­ge,­Ka­ra­de­niz­i­le­Ýç­A­na­do­lu’nun­ku­zey­ba­tý­sýn­da An­ka­ra,­Çan­ký­rý­ve­Es­ki­þe­hir­çev­re­le­rin­de­de­vam­e­de­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Bu­gün­Bo­lu,­Düz­ce,­Kas­ta­mo­nu,­Af­yon,­U­þak,­Kü­tah­ya,­Bi­le­cik,­Es­ki­þe­hir,­Çan­ký­rý­ve­An­ka­ra­çev­re­le­rin­de­gö­rü­le­cek­ya­ðýþ­la­rýn­kar­la­ka­rý­þýk yað­mur­ve­kar­þek­lin­de­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Çað­lar, þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ha­va­sý­cak­lý­ðý­ya­rýn­ (bu­gün) Mar­ma­ra,­Ka­ra­de­niz­ve­Ýç­A­na­do­lu’da,­Per­þem­be­ve­yý­lýn son­gü­nü­Cu­ma­bütün­yurt­ta­6­i­la­8­de­re­ce­a­za­la­cak. Ya­ðýþ­lar­iç­ve­do­ðu­böl­ge­ler­de­kar­þek­lin­de­o­la­cak. Per­þem­be­gü­nü;­Ço­rum,­A­mas­ya,­Ký­rýk­ka­le,­Yoz­gat, Ma­lat­ya,­E­la­zýð,­Er­zin­can,­Er­zu­rum,­Tun­ce­li­ve­Bin­göl’de,­Cu­ma­gü­nü­do­ðu­A­na­do­lu’nun­do­ðu­su­i­le Gü­müþ­ha­ne,­Bay­burt­ve­Art­vin­çev­re­le­rin­de­gö­rü­le­cek.­Ye­ni­yý­lýn­ilk­gü­nü­Do­ðu­Ka­ra­de­niz­i­le­do­ðu­ve Gü­ney­do­ðu­A­na­do­lu­böl­ge­le­ri­nin­do­ðu­su­ya­ðýþ­lý,­di­ðer­böl­ge­le­ri­miz­az­bu­lut­lu­ge­çe­cek.’’­­Ankara / aa

Baþpiskopos: Müslüman kuruluþlarla diyalog kurun n ALMAN Ka­to­lik­Ki­li­se­le­ri­Baþ­ka­ný­Baþ­pis­ko­pos Ro­bert­Zol­litsch,­ki­li­se­le­rin­Müs­lü­man­ku­ru­luþ­lar­la di­ya­lo­ðu­ge­liþ­tir­me­si­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­Zol­litsch, Al­man­Ha­ber­A­jan­sý’na­(DPA)­ yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da, Hýris­ti­yan­la­rýn,­Müs­lü­man­lar­i­le­di­ni­ko­nu­lar­da­da­ha faz­la­gö­rüþ­me­ler­yap­ma­sý­ný­ar­zu­et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek, “Ki­li­se­ler,­Müs­lü­man­grup­ve­or­ga­ni­zas­yon­lar­la­her dü­zey­de­gö­rüþ­me­im­ka­ný­a­ra­ma­lý.­Bu,­ön­yar­gý­la­rýn, çe­kin­ce­le­rin­ve­yay­gýn­en­di­þe­le­rin­gi­de­ril­me­si­ne­kat­ký­sað­la­ya­cak­týr”­di­ye­ko­nuþ­tu.­“Al­man­ya’da­te­rör sal­dý­rý­sý­u­ya­rý­la­rýn­dan­do­la­yý­Müs­lü­man­lar­i­le­Hýris­ti­yan­lar­a­ra­sýn­da­ki­bir­lik­te­ha­ya­týn­her­han­gi­bir­þe­kil­de­bo­zul­du­ðu­na­i­na­ný­yor­mu­su­nuz?”­so­ru­su­na­kar­þý­lýk­da­Zol­litsch,­“Gö­re­bil­di­ðim­ka­da­rýy­la­bu­yön­de bir­be­lir­ti­yok.­Bu­ra­da­ya­þa­yan­Müs­lü­man­lar­da­her­kes­gi­bi­te­rör­teh­di­din­den­et­ki­le­ni­yor.­On­la­rýn­da­di­ðer­va­tan­daþ­lar­gi­bi­si­ya­se­tin­et­ki­li­ve­ay­ný­za­man­da öl­çü­lü­ol­ma­sýn­dan­çý­ka­rý­var.­Ül­ke­de­ki­Hýris­ti­yan­lar ve­di­ðer­va­tan­daþ­lar­da,­her­han­gi­bir­i­de­o­lo­ji­de­ki­te­rö­rist­ler­i­le­bu­ra­da­yer­le­þik­Müs­lü­man­la­rý­bir­bi­rin­den­a­yýrt­et­me­si­ni­bi­li­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Fark­lý­i­nan­ca­sa­hip­in­san­la­rýn,­di­ni­kim­lik­le­ri­be­lir­li­bir­rol­oy­na­ma­dan­bir­lik­te­ya­þa­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­den­Zol­litsch, hiç­bir­þe­yin,­ba­rýþ­i­çin­de­ya­þa­ma,­kar­þý­lýk­lý­i­le­ti­þim ka­dar­et­ki­si­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­­Berlin / aa

Þiddet tasarýsý TBMM’de n SPORDA Þid­det­ve­Dü­zen­siz­li­ðin­Ön­len­me­si­ne­Da­ir Ka­nun­Ta­sa­rý­sý­TBMM­Baþ­kan­lý­ðý­na­su­nul­du.­­Ta­sa­rý­da,­spor­mü­sa­ba­ka­la­rýn­da­þid­det­o­lay­la­rý­na­ka­rý­þan­lar­i­çin­cid­dî­tedbir­ler­yer­a­lý­yor.­Ta­sa­rý­da,­u­lus­la­r­a­ra­sý söz­leþ­me­ler­de­be­lir­ti­len­ve­gün­cel­o­la­rak­spor­a­la­nýn­da ge­li­þen­ül­ke­le­rin­dü­zen­le­me­le­rin­de­ki­uy­gu­la­ma­la­ra­yer ve­ri­li­yor.­Ta­sa­rý­da­ay­rý­ca,­þid­de­te­ka­rý­þan­ki­þi­nin­yurt dý­þýn­da­ki­spor­mü­sa­ba­ka­la­rý­na­iz­le­yi­ci­o­la­rak­ka­týl­ma­ma­sý­i­çin­pa­sa­por­tu­nun­ve­se­ya­hat­bel­ge­si­nin­a­lýn­ma­sý, se­yir­den­ya­sak­lan­ma­ce­za­sý­a­lan­ki­þi­le­rin­ka­ra­ko­la­gi­de­rek­im­za­at­ma­sý­ve­ku­lüp­po­li­si­nin­o­luþ­tu­rul­ma­sý­gi­bi­ye­ni­dü­zen­le­me­ler­de­yer­a­lý­yor.­Ta­sa­rý,­Spor­Mü­sa­ba­ka­la­rýn­da­Þid­det­ve­Dü­zen­siz­li­ðin­Ön­len­me­si­ne­Da­ir Ka­nun’un­uy­gu­lan­ma­sý­dö­ne­min­de­or­ta­ya­çý­kan­ek­sik­lik­le­rin­gi­de­ril­me­si,­u­lus­la­r­a­ra­sý­söz­leþ­me­le­re­ve­ge­liþ­me­le­re­pa­ra­lel­lik­sað­lan­ma­sý,­spor­da­þid­det­ve­dü­zen­siz­li­ðin­ön­len­me­si­a­ma­cýy­la­ha­zýr­lan­dý. Ankara / aa

Kabil’deki üniversite için Cansuyu’ndan destek talebi n AFGANÝSTAN Ce­mi­ye­ti­Is­lah­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Baþ­ka­ný Mu­ham­med­Ha­run­Kha­ti­bi,­Ka­bil’de­in­þa­e­di­le­cek Se­lam­Ü­ni­ver­si­te­si­i­çin­Can­su­yu­Yar­dým­laþ­ma­ve Da­ya­nýþ­ma­Der­ne­ðin­den­des­tek­is­te­di.­Can­su­yu’ndan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Kha­ti­bi­ve­be­ra­be­rin­de­ki­he­ye­tin,­Can­su­yu­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Mu­ham­med­Po­lat’ý­zi­ya­ret­et­ti­ði­be­lir­til­di.­Kha­ti­bi’nin­yap­týk­la­rý­ça­lýþ­ma­lar­la­il­gi­li­Po­lat’a­bil­gi­ver­di­ði­i­fa­de­e­di­len a­çýk­la­ma­da,­Kha­ti­bi’nin­i­ki­li­i­liþ­ki­le­ri­güç­len­dir­mek is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di­ði­ak­ta­rýl­dý.­Ka­bil’de­ki­Se­lam­Ü­ni­ver­si­te­si­Ýn­þa­a­tý­ve­Ta­bip­ler­Bir­li­ði­ne­ya­pý­la­cak­kli­nik i­çin­des­tek­is­te­di­ði­i­fa­de­e­di­len­Kha­ti­bi’nin,­A­me­ri­kan­kül­tü­rü­nün­Af­ga­nis­tan’da­gi­de­rek­yay­gýn­laþ­tý­ðý­na­i­þa­ret­et­ti­ði­de­be­lir­til­di.­Kha­ti­bi’nin,­Af­ga­nis­tan’ýn ge­le­ce­ði­ne­yö­ne­lik­ça­lýþ­ma­la­ra­ön­ce­lik­ver­dik­le­ri­ni an­lat­tý­ðý­bil­di­ri­len­a­çýk­la­ma­da,­Can­su­yu­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Mu­ham­med­Po­lat’ýn­da­her­za­man­mað­dur­ve maz­lum­in­san­la­rýn­ya­nýn­da­ol­ma­ya­de­vam­e­de­cek­le­ri­ni­söy­le­di­ði­du­yu­rul­du.­­Ankara / Recep Gören


6 HABERLER

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

YURT HABER

Sýnýr illeri hibe ile kalkýnacak KARS, ARDAHAN, IÐDIR VE AÐRI’YI KAPSAYAN SINIR ÝLLERÝNÝ KALKINDIRMA AMACIYLA AYRILAN 12 MÝLYON LÝRALIK KALKINMA HÝBESÝNE YOÐUN ÝLGÝ VAR.

NEREDE ÇEKERSE, ORAYA ÇIKIYORLAR— Çanakkale’nin Lapseki ilçesine baðlý Subaþý Köyünde yaþayan halk, cep telefonuyla görüþememekten sýkýntý yaþýyor. Ýlçe merkezine yaklaþýk 3 kilometre uzaklýkta bulunan, bölgenin en önemli þeftali ve kiraz üretimi merkezlerinde, 300 nüfuslu köyde yaþayanlar, cep telefonlarýyla görüþememekten þikâyetçi. Köy lüler, köye ulaþmayan sinyal dolayýsýyla, görüþme yapabilmek için araçlarýn ya da evlerine üzerine çýkýyor. Bunda baþarýlý olu namazsa daha yüksek bir bölge arayýþýna giriyor. FOTOÐRAF: AA

Pikap dereye yuvarlandý: 2 ölü nTRABZON’UN Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi, vefat etti. Alýnan bilgiye göre, Zigana Daðý’ndan ilçe merkezi yönüne giden Ali Öztürk (34) yönetimindeki 61 RA 037 plâkalý pikap, Gümüþhane Trabzon kara yolunun Baþarköy köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamsiköy Deresi’ne yuvarlandý. Kazada, yöresel kemençe san'atçýsý Ýbrahim Aydýn (58) olay yerinde öldü Aðýr yaralanan sürücü Ali Öztürk sýkýþtýðý araçtan yakýndaki hidroelektrik santrali çalýþanlarýnca çýkarýldý. Öztürk, kaldýrýldýðý Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Farabi Hastanesinde müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Trabzon / aa

TÜRKÝYE’NÝN en doðusundaki Kars, Ardahan, Iðdýr ve Aðrý’yý kapsayan sýnýr illerinin kalkýnmasýna yönelik olarak baþlatýlan projeye dayalý kal kýndýrma hibelerine bölgeden yoðun ilgi olduðu belirtildi. ‘’Serhat Ýlleri’’ olarak da tanýmlanan ve Türkiye’nin Gürcistan, Ermenistan, Nahçývan (Azerbaycan) ve Ýran ile sýnýr hattýnda bulunan 4 ili kalkýndýrma amacýyla merkezi bütçeden ayrýlan 12 milyon liralýk kaynak için giriþimcilerin projelerini getirmeye baþladýðý ve hibe programýna yoðun talep olduðu kaydedildi. Ýktisadi Geliþme Malî Destek Programý kapsamýnda oluþturulan 12 milyon liralýk kaynaðýn 8,5 milyonu 4 ilde bulunan küçük ve orta boy iþletmelerin (KOBÝ) iþletim ve kapasite arttýrýmý için hazýrlanan projelere, kalan 3,5 milyon liralýk kýsmýn ise küçük ölçekli altyapý programlarýna aktarýlacaðý bildirildi. Aðrý, Ardahan, Iðdýr ve Kars ile, bu kentlere baðlý ilçe merkezlerinde hibe programýný yürüten Serhat Kalkýnma Ajansýnýn (SER-

KA) 20 Ekim 2010 tarihinde baþladýðý proje teklifi toplama iþini, 30 Aralýk 2010 Perþembe günü sonlandýracaðý ve daha sonra kapsamlý bir deðerlendirme yaparak, bölgenin ihtiyaçlarýna yönelik projelere destek vereceði öðrenildi. Hibe programýyla ilgili sorularýný cevaplayan SERKA Genel Sekreteri Hüseyin Tutar, programa bölge halkýndan yoðun bir talep geldiðini ve proje toplamak için son gün yaklaþtýkça gelen proje sayýsýnda ciddî artýþlar olduðunu söyledi. 12 milyon liralýk kaynaðýn tamamýnýn bölgenin ihtiyaçlarýný göz önüne alan ve bölgenin diðer bölge ve ülkelerden farkýný ortaya koyacak projelere aktarmayý düþündüklerini anlatan Tutar, gelen yoðun talep karþýsýnda ellerindeki kaynaðýn yetmeyeceðinden endiþe duyduðunu aktardý. Bölgenin rekabet gücünü arttýrmak amacýyla 8.5 milyon liranýn KOBÝ’lere verileceðini belirten Tutar, ‘’Gelen projelerin hepsi kalkýnmaya yönelik projeler. Gelen projelere baktýðýmda 12 mil-

yon lira yetmeyecek gibi gözüküyor. Projelerin deðeri bu rakamý aþar, çünkü çok kaliteli ve fark yaratacak proje teklifleri geliyor’’ diye konuþtu. Temel olarak 3 ana eksende destek verdiklerini kaydeden Tutar, bölgede tarýma dayalý sanayiyi geliþtirecek projelere, bölgenin atýl halde bulunan turizm potansiyelini harekete geçirecek projelere ve küçük ölçekli altyapý projeleri de denilen bölgede sanayi ile ticaretin daha etkin iþlemesini saðlayacak çalýþmalara bu kaynaðý aktaracaklarýný duyurdu. ‘’Bölgenin potansiyeline göre hareket ediyoruz’’ diyen Hüseyin Tutar, SERKA’nýn gelen her projeyi desteklemeyeceðini, bölgeyi ön plana çýkaracak, diðer illerden farklý kýlacak, bu illere özgü deðerleri ortaya koyacak çalýþmalarýn yanýnda olduklarýný belirtti. Kendilerinin ‘’Buðday ekimini deðil buðdayýn veya bakliyatýn paketlenerek sana yi ürünü haline getirilmesini’’ desteklediklerini anlatan Tutar, 4 ayrý ülke ile komþu ve sýnýr kapý-

Kayseri Pancar’da yeni dönem baþladý

Ýlk tüp buzaðýlar dünyaya geldi nTÜRKÝYE’DE ilk kez Diyarbakýr’da, yurt dýþýndan ithal edilen embriyolarýn taþýyýcý sýðýrlara transferi ile gebelik gözlenen 3 sýðýr, biri diþi üç buzaðý dünyaya getirdi. Diyarbakýr Tarým Ýl Müdürlüðü, Dicle Üniversitesi (D.Ü) Veteriner Fakültesi ve Devlet Planlama Teþkilâtý’nca (DPT) yürütülen ‘’Güneydoðu Hayvancýlýk Kooperatifleri Bölge Birliði Kapsamýndaki Ýþletmelerde Embriyo Transferi Yolu ile Hayvan Islâhý’’ projesi sonuç verdi. Proje kapsamýnda, Kanada’dan ithal edilen sýðýr embriyolarýnýn, 17 Þubat’ta Bismil ilçesine baðlý Kocalar Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi’ndeki 6 taþýyýcý sýðýra transfer sonucu gebelik gözlenen 3 sýðýr, 45-50 kilogram aðýrlýðýnda 1’i diþi 3 buzaðý doðurdu. Hayvanlarda ilk kez denenen tüp bebek yöntemi ile dünyaya gözlerini açan Türkiye’nin ilk tüp buzaðýlarýna isimlerini Dicle Üniversitesi (D.Ü) Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç verdi. ‘’Karaca’’ ve ‘’Bakýr’’ diþi olanýna da ‘’Hevsel’’ ismi verilen buzaðýlarýn hayvan ýrkýnda et ve süt veriminde son derece yüksek genetik bir deðiþim meydana getirmesi bekleniyor. Kocalar Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifindeki tüp buzaðýlarý ziyaret eden Diyarbakýr Tarým Ýl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya ve D.Ü Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cengiz Yalçýn, buzaðýlara biberonla süt içirdi. Diyarbakýr / aa

Lice’de 47 kilo esrar ele geçirildi nDÝYARBAKIR’IN Lice ilçesinde düzenlenen 3 ayrý ope rasyonda 5 kilogramý terör örgütü PKK’ya ait toplam 47 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada, Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince Lice ilçesine baðlý Çavundur köyünde uyuþturucu mad de imal, depolama ve ticareti suçlarýný iþlediði belirtilen þahýslara yönelik 3 ayrý operasyon düzenlendiði bildirildi. Operasyonlardan birinde terör örgütüne ait 5 kilogram, diðer iki operasyonda ise 42 kilogram olmak üzere toplam 47 kilogram esrar ile 74 adet kalaþnikof piyade tüfeði þarjörüne ait tekli kütüklük ve muhtelif hayat malzemesi ele geçirildiði kaydedildi. Olayla ilgili olarak bir kiþi gözaltýna alýnýrken, bir þahsýn ise yakalanmasýna çalýþýlýyor. Diyarbakýr / aa

sýnýn bulunduðu Serhat illerinin bu potansiyelinden de yararlanarak ekonomik geliþmiþliðini artýrmasý için çabaladýklarýný bildirdi. Tutar, kalkýnma desteði kapsamýnda bir projeye en fazla 400 bin TL kaynak aktarýlacaðýný, SERKA’nýn vereceði finansman desteði kadar da giriþimciden eþ finansman kapsamýnda yatýrým yapmasýný istediklerini söyledi. Bölgenin kalkýnmasý amacýyla oluþturulan projelere bakýldýðýnda genç giriþimcilerin ön sýralarý aldýðýný ifade eden Tutar, bundan büyük bir sevinç ve mutluluk duyduklarýný belirtti. SERKA Genel Sekreteri Tutar, bölgede kalkýnma hibelerine yönelik ‘’AB’nin parasýný daðýtýyorlar’’ gibi yanlýþ bir algý la ma nýn ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, ‘’Bu AB’nin parasý deðil, Bu para tamamen devletimizin merkezi bütçeden ayýrdýðý, bölgemizin kalkýnmasý için tahsis ettiði paradýr. Kendi öz kaynaklarýmýzdan bölgeye aktarýlan bir kaynaktýr’’ ifadelerini kullandý. Iðdýr / aa

Van Ýþ Geliþtirme Merkezi (ÝÞGEM) ile Van Aktif ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði (VANSÝAD) iþ birliði ile hazýrlanan ‘’Geleneksel Çorap Örücülüðü ile Kadýn Ýstihdamý Projesi’’ kapsamýnda, kadýnlar ördükleri çoraplarla aile bütçesine katkýda bulunacaklar. Örülen her çorap kadýnlardan 5 lira karþýlýðýnda satýn alýnacak. FOTOÐRAFLAR: AA

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN EL SANATLARINDAN BÝRÝ, KADINLAR ÝÇÝN GELÝR KAYNAÐI OLACAK

Yün çorap örerek para kazanacaklar VAN’DA kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarý arasýnda yer alan yün çorap örücülüðü, kadýnlara yeni bir gelir kaynaðý olarak yeniden hayat buluyor. Yün ipliklerin beþ þiþle örülmesiyle üretilen çoraplar, kýþ mevsiminin uzun ve soðuk geçtiði Doðu Anadolu Bölgesi’nin önemli el sanatlarý arasýnda yer alýyor. Van Ýþ Geliþtirme Merkezi (ÝÞGEM) ile Van Aktif ve Sanayici Ýþ Adamlarý Derneði (VANSÝAD) iþ birliði ile hazýrlanan ‘’Geleneksel Çorap Örücülüðü ile Kadýn Ýstihdamý Projesi’’ kapsamýnda, kadýnlar ördükleri çoraplarla aile bütçesine katkýda bulunacaklar. ÝÞGEM Müdürü Mahmut Gedik, yaptý-

ðý açýklamada, 60 kadýnýn yararlanacaðý proje kapsamýnda, 1 ay sürecek yün çorap örme eðitiminin verilmeye baþlandýðýný anlatarak, þunlarý kaydetti: "Eðitimlerde, kadýnlarýmýza geçmiþte uygulanan çorap motifleri öðretiliyor. Bu eðitim sonunda kadýnlara yün daðýtýlacak. Bu yünlerle kadýnlarýn evlerinde çorap örmeleri saðlanacak. Geleneksel motiflerin yaný sýra Van Gölü ve Van Kedisi motifleri de çoraplara iþlenecek. 1 yýl sürecek projede kadýnlara günlük 15 lira ücret ödenecek. Örülen her çorap kadýnlardan 5 lira karþýlýðýnda satýn alýnacaktýr. Sonra bu çoraplar kente gelen turistlere satýlacak.’’ Projenin iki te -

mel amacý olduðunu ifade eden Gedik, ‘’Projemiz, kadýnlarýn ürettikleri çoraplarla gelir elde etmelerini saðlamayý, ayný zamanda yörede yok olmaya yüz tutmuþ geleneksel el sanatýný yeniden canlandýrmayý amaçlýyor’’ dedi. Yün çorap örme eðitimine katýlan kadýnlardan Sultan Koç, günde 4 saat eðitim aldýklarýný anlatarak, ‘’Burada çorap yapmayý öðreniyor, diðer taraftan ise aile bütçemize katkýda bulunuyoruz. Günde 15 lira ücret alýyoruz. Eðitim sonunda öreceðimiz her bir çorap karþýlýðýnda da 5 lira alacaðýz. Bu bizim için oldukça iyi bir kazanç’’ diye konuþtu. Van / aa

Kafkasör Yaylasý alternatif turizmin gözdesi olacak

HAKKÂRÝ’DE “ÝRAN’’ UCUZLUÐU YAÞANIYOR

ÇEÞME’YE TERMAL KÜR TEDAVÝ MERKEZÝ

nALTERNATÝF turizmde alternatifsiz il Artvin’de tabiat turizmine yön verecek potansiyele sahip Kafkasör Yaylasý’nda Türkiye Seyahat Acentalarý Birliðinin (TÜRSAB) desteðiyle butik otel yapýlacak. Artvin þehir merkezinin 10 kilometre güneybatýsýnda bulunan ve 2634 sayýlý Turizm Teþvik Kanunu’na göre turizm alaný olarak ilân edilen Kafkasör Yaylasý, tabiat turizminde tercih edilen mekânlar arasýnda yer almak istiyor. Yaylaya ulaþým, þehir merkezinden asfalt yolla saðlanýyor. Yaylada konaklamak isteyenler için 80 yatak kapasiteli 22 bungalov ev bulunuyor. Turizm sezonu boyunca yerli ve yabancý turistlere hizmet veren bungalov evler, kapasite arttýðýnda yeterli olmuyor. Geleceðini doða turizminde arayan Artvin, misafirlerini en iyi þekilde aðýrlayacak konaklama te sislerine kavuþmak için çabalýyor. Bu amaçla çeþitli projelerin gündemde olduðu Artvin’e, TÜRSAB bir butik otel yapmayý planlýyor. Artvin Valisi Mustafa Yemlihalýoðlu, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, TÜR SAB Baþkaný Baþaran Ulusoy ve turizmcilerin geçtiðimiz Haziran ayýnda Artvin’e gelerek turizm potansiyelini in celediðini ve bölgeyi gezdiklerini hatýrlattý. Artvin / aa

ÝRAN’DAN Hakkâri’ye getirilen ve yerli ürüne göre yüzde 50 oranýnda daha ucuz olan yaþ sebze, meyve ve diðer ürünler, büyük ilgi görüyor. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere sýnýr kapýsýndan günlük olarak getirilen yaþ sebze, meyve ve diðer gýda ürünleri, yerli ürüne göre daha ucuz satýlýyor. Seyyar satýcýlarýn ve manavlarýn tezgâhlarýnda satýþa sunulan Ýran ürünleri, maddî durumu iyi olmayan vatandaþlarýn ilk tercihi oluyor. Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili Ýsmail Çatal, yaptýðý açýklamada, Esendere kapýsýndan yapýlan sýnýr ticaretinin bölge insaný açýsýndan önem taþýdýðýný ifade ederek, günde yaklaþýk 550 kiþinin sýnýr ticareti yapmak üzere bu kapýdan giriþ çýkýþ yaptýðýný vurguladý. Sýnýr ticaretinin iki ülke insaný açýsýndan önem taþýdýðýný bildiren Çatal, ‘’Sýnýr ticaret merkezlerini biraz daha uygun hale getirebilirsek ve sýnýr ticareti kapsamýndaki kalemleri insanlarýn ihtiyaçlarý doðrultusunda arttýrabilirsek, kaçakçýlýk büyük ölçüde azalmýþ olur’’ dedi. Hakkâri’nin Ýran’a yýllýk ihracatýnýn 185 milyon dolar civarýnda olduðunu, þartlarýn düzeltilmesi durumunda bu ticaretin 500 milyon dolarýn üzerine çýkacaðýný bildiren Çatal, þöyle devam etti: "Hakkâri’de artýk Ýran’dan ilimize gelen her türlü yaþ sebze ve meyve ile þeker ve çay dýþýndaki gýda ürünleri tüketilmektedir. Bunun nedeni ise Ýran’dan gelen ürünler, yerli ürüne göre yüzde 50 daha ucuz. Bu nedenle vatandaþ aðýrlýklý olarak Ýran’dan gelen ürünlere yönelmektedir.’’ Hakkâri / aa

ÝZMÝR’ÝN Çeþme ilçesine baðlý Alaçatý beldesinin Belediye Baþkaný Muhittin Dalgýç, 2011 yýlýnda inþasýna baþlanacak termal kür tedavi merkezinin, bölgedeki büyük bir eksiði kapatacaðýný söyledi. Termal tedavi kür merkezi kurmak üzere 60 Çeþmeli ve Ýzmirli iþ adamýnýn 5 yýl önce kurduðu Özel Saðlýk Hizmetleri Termal Turizm Sanayi ve Ticaret AÞ’nin (TETUSA) yönetim kurulu üyesi de olan Dalgýç, arsa bulma ko nusundaki güçlük dolayýsýyla sürecin uzadýðýný ancak önemli bir mesa fe katettiklerini belirtti. Merkezin 100 dönümlük alana kurulacaðýný anlatan Muhittin Dalgýç, þöyle devam etti: ‘’Bundan 5 yýl önce Çeþme’ye gönül vermiþ iþ adamlarý, Çeþme, Alaçatý Belediyesi ve Çeþme Kaymakamlýðýnca bölgede Termal Kür Tedavi Merkezi kurulmasý için giriþimde bulunuldu. Bu süre içerisinde yer arayýþlarýmýz devam etti. Çeþme ve Alaçatý’da 100 dönümlük alan bulmak kolay deðil. Sonuçta Çeliktepe mevkiindeki tesisin yapýlmasý planlandý. Burada 27 bin metre karelik alan ana bina olacak. 67 bin metre karelik alan rekreasyon alaný ile birlikte tedavi amaçlý Termal Kür Merkezi olarak planlandý, onay a lýndý. Bölgenin irtifak hakký için Maliye Bakanlýðýna baþvuru yaptýk. Millî Emlak Dairesi inceleme yaptý ve dosya þu anda Maliye Bakanlýðýnýn önünde. 2011’de projeye baþlanacak.’’ Dalgýç, ocak ayý içerisinde bu bölgenin irtifak hakkýný alacaklarýný, hedeflerinin diðer yatýrýmcýlara örnek teþkil etmek olduðunu vurguladý. Çeþme /aa

KAYSERÝ Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetimine Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan atanan 4 kiþilik kayyum heyeti görevine baþladý. Kayyum olarak atanan Tarým Kredi Kooperatifi Merkez Birliði Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Akay, avukat Fevzi Konaç, Develi ilçesinden Hurþit Dede ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Faruk Fýratlýoðlu göreve baþladý. Kayyum Heyeti Baþkaný Hüseyin Akay, gazetecilere yaptýðý açýklamada, kimsenin yeni süreçten endiþe etmemesini isteyerek, þunlarý söyledi: "Kayserili vatandaþlarýmýza ve ortaðýmýz çiftçilere, sükûnet içerisinde meseleleri takip etmelerini ve bize destek vermelerini bekliyoruz. Burada problemli bir durum ortaya çýkmýþ. Bu problemi halletmek üzere görevlendirilmiþ bulunuyoruz. Bakanlýðýn bize tanýdýðý yetki sýnýrý içerisinde hakkaniyetli ve uygun þekilde görevi asýl sahiplerine teslim edeceðiz. Hiçbir siyasî görüþ adýna hareket etmemiz söz konusu deðildir. Buradaki arkadaþlar görevini yürütecek, biz de karar bölümünde olacaðýz. Kimseyle þahsî bir hesabýmýz yok. Bakanlýk tarafýndan verilen ta limat doðrultusunda 1 yýl içerisinde genel kurul toplantýsý yapýlacak.’’ Kayseri Pancar Ekici leri Kooperatifi Baþkaný ve Kayseri Þeker Fab rikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özý þýk, Ankara özel yetkili cumhuriyet savcýlýðýnýn yürüttüðü bir soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnmýþ, daha sonra da çýkartýldýðý mahkeme ta rafýndan ‘’hesaplarda usulsüzlük yapýldýðý, fabrikayý zarara uðrattýðý, seçimlerde rakiplerine baský yaptýrdýðý’’ gibi gerekçelerle tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti. Kayseri / aa

Balýkçýlar sýcak havalardan mutsuz HAVALARIN mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hamsi avýný olumsuz etkilerken, aðlarý boþ kýyýya dönen balýkçýlar umutla havalarýn soðumasýný bekliyor. Karadeniz’in simgesi hamsi, sýcak hava dolayýsýyla ne balýkçýnýn ne de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Balýkçýlar, hamsi avlayamamaktan þikâyet ederken, tüketici ise fiyatlarýn yüksekliðinden yakýnýyor. Ordu Balýkçýlar Derneði Baþkaný Ufuk Aydýn, yaptýðý açýklamada, Aralýk ayýnda kar beklerken normalin üzerinde bir sýcaklýk yaþandýðýný, deniz suyunun ýsýnmasýyla hamsilerin kýyýlardan uzaklaþarak yaklaþýk 15 mil açýða gittiðini belirtti. Ekim ayý baþýnda baþlayan av sezonunun þu ana kadar istedikleri gibi gitmediðini vurgulayan Aydýn, ‘’Av sezonuna soðuk bir havada girdiðimiz için bol hamsi dönemi geçirdik. Ancak ardýndan iþlerimiz istediðimiz gibi gitmedi. Havalarýn sýcak olmasý iþlerimizi ciddî anlamda etkiledi’’ dedi. Hamsinin az olmasý dolayýsýyla fiyatlarýn da 5 ile 10 lira arasýnda deðiþtiðini belirten Aydýn, hamsinin kilosunu 1 lira-3 lira arasýnda yemeye alýþkýn olan Karadeniz insanýnýn da, durumdan þikayetçi olduðuna iþaret etti. Balýkçýlar olarak umutla havalarýn soðumasýný beklediklerini vurgulayan Aydýn, aksi takdirde tüketicinin yeni yýlda da pahalý hamsi ve balýk tüketeceðini söyledi. Ordu / aa

Mezarlýkdaki çeþme musluklarý çalýndý EDÝRNE’DE 3 mezarlýkta bulunan 22 çeþmenin musluklarý çalýndý. Alýnan bilgiye göre, Yýldýrým Mahallesi’nde bulunan Bademlik ile Yeni Ýmaret ve Yýldýrým Bayezit mezarlýklarýnda bulunan 22 çeþmesinin musluklarý kimliði henüz belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce çalýndý. Musluklarýnýn çalýndýðý sabah gelen görevlilerin fark ettiðini ifade eden yetkililer, musluklarý çalan hýrsýz veya hýrsýzlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldýðýný bildirdiler. Edirne / aa


7

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

DÜNYA Fildiþi Sahili iç savaþa sürükleniyor!

HAARETZ: LÝEBERMAN KOVULMALI ÝSRAÝL’ÝN dünyaca ünlü liberal eðilimli gazetesi Haaretz, Baþbakan Binyamin Netanyahu’ya aþýrý ýrkçý Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman’ý kovmasý çaðrýsýnda bulundu. Haaretz’in baþyazýsýnda Ýsrail’in dünyadaki imajýnýn düzelmesi için Lieberman’ýn gitmesi gerektiði vurgulandý. Son olarak Lieberman’ýn Ýsrail’in dünya genelindeki büyükelçilerinin önünde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a yalancý dediðini ve Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas’ý meþrû olmayan bir lider olarak tanýmladýðýný belirten gazete, Netanyahu’nun ise isyancý bakana çok zayýf bir cevap verdiðini yazdý. Netanyahu’nun ciddiye alýnmasý için acilen Lieberman’ý kovmasý gerektiðinin altýný çizen gazete Ýsrail’i dünya kamuoyu önünde temsil edecek yeni bir dýþiþleri bakanýna ihtiyacý olduðunu vurguladý. Kahire / cihan

GENÝÞ AÇI

Netanyahu, ‘özür’süz bir çözümün peþinde

HALÝL ÝBRAHÝM CAN hibrahimcan@windowslive.com

B FOTOÐRAF: AA

ÝSRAÝL BAÞBAKANI NETANYAHU, TÜRKÝYE’DEN ÖZÜR DÝLEMEYECEKLERÝNÝ, GÖRÜÞ AYRILIÐINI GÝDERECEK BÝR FORMÜL BULMAYA ÇALIÞTIKLARINI SÖYLEDÝ.

DAVUTOÐLU: ÖZÜR VE TAZMÝNATTA ISRARCIYIZ

DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaþlarýnýn hukukunu korumaya muktedir olduðunu belirterek, Ýsrail’den “özür ve tazminat beklentimiz 31 Mayýs günü olduðumuz kararlýlýkla bugün de devam etmektedir” dedi. Bakan Davutoðlu, Dýþiþleri Bakanlýðý’nda, Körfez Ýþbirliði Konseyi (KÝK) Genel Sekreteri Abdurrahman Bin Hamad El-Atiye ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda sorularý cevapladý. Mavi Marmara saldýrýsý sebebiyle Türkiye’nin Ýsrail’den beklentileri ile ilgili son tartýþma ve açýklamalarýn hatýrlatýlmasý üzerine Davutoðlu, Türkiye’nin bu konudaki tutumunun net ve açýk olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: “Tekrar tekrar ifade etmeye ihtiyaç hissetmiyorum, Türkiye’nin tutumu net ve açýktýr. Tutumumuzda herhangi bir deðiþiklik söz konusu deðil, beklentilerimiz ve taleplerimiz deðiþik vesilelerle dile getirilmiþtir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için de her türlü diplomatik çabayý göstermeye devam edeceðiz.” Ankara / aa

ÝSRAÝL Baþ­ba­ka­ný­Bin­ya­min­Ne­tan­ya­hu,­Ma­vi­Mar­ma­ra­bas­ký­nýn­dan­do­la­yý­Tür­ki­ye’den­ö­zür­di­le­mek­is­te­me­dik­le­ri­ni,­bas­ký­na­ka­tý­lan­as­ker­le­ri­ni­ko­ru­mak­is­te­dik­le­ri­ni,­gö­rüþ­ay­rý­lý­ðý­ný­gi­de­re­cek­bir­for­mül­bu­lun­ma­sý­i­çin­de­ça­ba­gös­ter­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ne­tan­ya­hu,­Chan­nel­10­te­le­viz­yo­nun­da­ki­söy­le­þi­sin­de,­‘’On­lar (Tür­ki­ye) biz­den­ö­zür­is­ti­yor­an­cak­biz­el­bet­te,­ö­zür­di­le­mek­is­te­mi­yo­ruz.­Biz,­can­ka­yýp­la­rý­ve­ben­zer­le­rin­den­ö­tü­rü,­da­ha­ön­ce­de­yap­tý­ðý­mýz­gi­bi,­ü­zün­tü­le­ri­mi­zi­bil­dir­me­ye­ha­zý­rýz’’­de­di. Ne­tan­ya­hu,­bu­bas­ký­na­ka­tý­lan­Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­ni­ve­ko­mu­tan­la­rý­ný­ko­ru­ma­nýn­bi­rin­cil­de­re­ce­de­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu,­bu­çer­çe­ve­de­‘’as­ker­le­rin­bas­kýn­sý­ra­sýn­da­ta­am­mü­den­de­ðil,­ken­di­le­ri­ni­ko­ru­ma­çer­çe­ve­sin­de­ha­re­ket­et­-

tik­le­ri­nin’’­Tür­ki­ye­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­e­dil­me­si­ne­ö­nem­ver­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti.­Ýs­ra­il­Baþ­ba­ka­ný­ Ne­t an­y a­h u,­ bu­n un­ se­b e­b i­n i­ a­ç ýk­l ar­ken­de­bas­ký­na­ka­tý­lan­as­ker­le­rin­u­lus­lar­a­ra­sý­ce­za­mah­ke­me­le­rin­de­yar­gý­lan­ma­la­rý­ný­is­te­me­dik­le­ri­ni,­bu­çer­çe­ve­de­as­ker­le­ri­ko­ru­ma­la­rý­nýn­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý. Tür­ki­ye’nin­ ö­zür­ bek­len­ti­si,­ ken­di­le­ri­nin­ i­se­ bu­n u­ is­t e­m e­m e­s i­ so­r u­n u­n u­ çö­z e­cek­ bir­ for­mü­le­ he­nüz­ u­la­þýl­ma­mýþ­ ol­du­ðu­nu­ kay­de­den­ Ne­tan­ya­hu,­ ‘’Bir­ kur­ta­rý­cý­ for­mü­lün­hâ­lâ bu­lun­ma­mýþ­ol­du­ðu­nu­söy­le­mek­ten­ ö­t ü­r ü­ üz­g ü­n üm.­ Bu­n un­ i­ç in­ hâ­l â ça­ba­ gös­te­ri­yo­ruz, an­cak­ bu­ so­ru­na­ i­liþ­kin­ ka­mu­o­yu­na a­çýk de­meç­le­rin­ de­ bir­ yar­dý­mý­ ol­maz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Kudüs / aa

FÝLÝSTÝN KENDÝ DEVLETÝNÝ KURMALI RUSYA Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Aleksander Saltanov, Ortadoðu sorununun çözümünde uzun vade hedefin baðýmsýz Filistin devletinin kurulmasý olduðunu söyledi. Bölgede yaptýðý bir dizi temaslarýn ardýndan son geliþmeleri RT’ye deðerlendiren Saltanov, “Son günlerde böyle bir devletin kurulmasý ve tanýnmasý yönündeki yaklaþýmlar etkin olmaya baþladý. Mevcut durumdan rahatsýz olan bir kýsým ülkeler de buna destek veriyor” dedi. Ýsrail ve Filistin arasýnda yaþanan sorunlarýn çözümü için koordine edilmiþ küresel bir yaklaþým ortaya konmasýnýn yaþamsal öneme sahip olduðunu ifade eden Rusya Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý, “Rusya’nýn öteden beri kompleks hale gelmiþ uluslar arasý sorunlara kollektif bir çözüm üretmekten yana. Bu adaletli olmalý. Bir de bu çatýþma içinde yer alan bütün taraflarýn çýkarlarýný dikkate almalý” ifadelerini kullandý. Rusya Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev’in önümüzdeki günlerde Ýsrail ve Filistin bölgesine bir ziyaret gerçekleþtireceði bilgisini veren Saltanov, “Burada iki hedefimiz olacak; ilk olarak, barýþa giden yolun devamlýlýðýna katký saðlamak. Ýkinci olarak da hem Ýsrail hem de Filistin’le Rusya’nýn iliþkilerini geliþtirmek” tesbitinde bulundu. Moskova / cihan

Ahmedinejad: 5 artý 1’le görüþürüz n ÝRAN Cum­hur­baþ­ka­ný­Mah­mud­Ah­me­di­ne­jad,­‘’5­ar­tý­1­ül­ke­le­riy­le­Ýs­tan­bul,­Tah­ran­ve­Bre­zil­ya’da­nük­le­er­ko­nu­lar­da­gö­rüþ­me­ye­ha­zý­rýz”­de­di.­Ý­ran­Cum­hur­baþ­ka­ný,­nük­le­er­ko­nu­lar­da­mü­za­ke­re­ler­den­ya­na­ol­duk­la­rý­ný,­an­cak­ül­ke­si­nin­nük­le­er­bir­güç­ol­du­ðu­ger­çe­ði­nin­ka­bul­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­‘’5­ar­tý­1­ül­ke­le­riy­le­Ýs­tan­bul,­Tah­ran­ve­Bre­zil­ya’da­nük­le­er­ko­nu­lar­da­gö­rüþ­me­ye­ha­zý­rýz’’­di­yen­Ah­me­di­ne­jad,­so­run­la­rýn­an­cak­mü­za­ke­rey­le­çö­zü­le­bi­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­ Tahran / aa

Hindistan’da terör alarmý

Ýran, Mossad ajanýný idam etti n ÝRAN’DA Mos­sad’a­has­sas­bil­gi­ler­ver­mek­ten­suç­lu­bu­lu­nan­A­li­Ek­ber­Si­dat,­baþ­þe­hir­Tah­ran’da­ki­E­vin­ha­pis­ha­ne­sin­de­a­sý­la­rak­i­dam­e­dil­di.­ Res­m î ha­b er­ a­j an­s ý­ IR­N A,­ 2004­ yý­l ýn­dan­bu­ya­na­Ýs­ra­il­is­tih­ba­rat­ser­vi­si­Mos­sad’a­ça­lý­þan­þah­s ýn,­dört­yýl­son­r a­e­þ iy­l e­bir­l ik­t e­Ý­ran’ý­terk­et­mek­ü­ze­rey­ken­ya­ka­lan­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Þüp­he­li­nin,­Ý­ran’ýn­as­ke­rî fa­a­li­yet­le­ri­hak­kýn­da­ki­bil­gi­le­ri­Mos­sad’a­60­bin­do­lar­kar­þý­lý­ðýn­da­ver­di­ði­ni­i­ti­raf­et­ti­ði­a­çýk­lan­dý.­ Tahran / cihan

a­tý­Af­ri­ka­ül­ke­si­Fil­di­þi­Sa­hi­li­kan­að­lý­yor.­Yýl­lar­ca­sü­ren­iç­sa­vaþ­la­pe­ri­þan­o­lan­bu­gü­zel ül­ke,­þim­di­de­Dev­let­Baþ­ka­ný­Gbag­bo’nun se­çim­le­ri­kay­bet­me­si­ne­rað­men­ik­ti­da­rý­terk­et­me­me­si­yü­zün­den­ye­ni­bir­iç­sa­va­þýn­e­þi­ðin­de.­ On­se­ki­zin­ci­yüz­yýl­da­Ýs­lâm’ý­ta­ný­yan­ve­bü­yük ço­ðun­lu­ðu­ Müs­lü­man­ o­lan­ ül­ke,­ 1637­ i­la­ 1843 yýl­la­rý­ a­ra­sýn­da­ Fran­sýz­ sö­mür­ge­si­ ol­du.­ O­ ta­rih­ten­ i­ti­ba­ren­ mis­yo­ner­ler,­ ka­þif­ler,­ tüc­car­lar­ ve son­ra­da­as­ker­ler­bütün­ül­ke­yi­iþ­gal­et­ti.­Yer­li­hal­ký­ zor­la­ ça­lýþ­tý­ran,­ kel­le­ ver­gi­si­ne­ bað­la­yan­ Fran­sýz­lar,­ ül­ke­nin­ bütün­ kay­nak­la­rý­ný­ sö­mür­dük­le­ri gi­bi­ Fran­sýz­ kül­tü­rü­nü­ de­ yay­dý­lar.­ Bu­gün­ hâ­lâ res­mî­dil­Fran­sýz­ca.­Dün­ya­nýn­en­ö­nem­li­ka­ka­o­ü­re­ti­ci­le­rin­den­ o­lan­ Fil­di­þi­ Sa­hi­li­ 1960­ yý­lýn­da­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­na­ka­vuþ­tu.­An­cak­Fran­sa’nýn­et­ki­si­sür­dü.­ Ba­tý­ Af­ri­ka’nýn­ en­ zen­gin­ ül­ke­si­ ko­nu­mun­da o­lan­ ül­ke­yi,­ ba­ðým­sýz­lý­ðýn­ li­de­ri­ Ho­up­ho­u­et­ Bo­igny­1980’li­yýl­la­ra­ka­dar­de­mir­yum­ruk­la­yö­net­ti.­ 1990’lý­ yýl­lar­da­ i­se­ Fil­di­þi­ Sa­hi­li’nin­ e­ko­no­mi­si çök­tü.­ Ku­rak­lýk,­ a­þý­rý­ tü­ke­tim,­ dýþ­ borç­la­rýn­ ar­tý­þý ve­suç­o­ran­la­rý­nýn­yük­se­li­þi­ül­ke­yi­ka­o­sa­sü­rük­le­di.­1993­yý­lýn­da­Bo­igny’nin­ö­lü­müy­le­ye­ri­ne­ge­çen Be­di­e,­bas­ký­re­ji­mi­nin­de­va­ri­si­ol­du.­Mu­ha­li­fi­ve þim­di­ki­ se­çim­le­rin­ a­sýl­ ga­li­ba­ A­las­sa­ne­ Qu­at­ta­ra’yý­ez­mek­i­çin­e­lin­den­ge­le­ni­yap­tý.­ 1999­ dar­be­si­nin­ ar­dýn­dan­ 2000­ yý­lýn­da­ ya­pý­lan se­ç im­l er­d e­ ül­k e­y i­ on­ yýl­d ýr­ yö­n e­t en­ La­u ­r ent Gbag­bo­ik­ti­da­ra­gel­di.­An­cak­iç­sa­vaþ­ve­kar­ga­þa dur­ma­dý.­As­lýn­da­es­ki­Ba­tý­sö­mür­ge­le­ri­nin­bir­ço­ðu­gi­bi,­bu­du­rum­ül­ke­de­hâ­lâ­bir­lik­bu­lun­du­ran Fran­sýz­la­rýn­i­þi­ne­ge­li­yor­du.­As­lýn­da­bu­se­çi­mi­de ka­za­nan­Qu­at­ta­ra­i­di;­an­cak­yük­sek­mah­ke­me­o­nun­a­day­lý­ðý­ný­ge­çer­siz­say­dý.­Bu­du­rum­i­ki­ta­raf a­ra­sýn­da­bü­yük­ça­týþ­ma­la­ra­yol­aç­tý. 2002­yý­lýn­da­si­lâh­lý­a­yak­lan­ma­baþ­la­dý.­Fran­sýz­la­rýn­mü­da­ha­le­siy­le­is­yan­cý­la­rýn­i­ler­le­me­si­dur­du­rul­du.­An­cak­her­i­ki­ta­raf­da­Fran­sýz­la­rýn­kar­þý­ta­ra­fa yar­dým­et­ti­ði­ni­i­le­ri­sür­dü.­As­lýn­da­pek­de­hak­sýz de­ðil­ler­di.­Ýl­ginç­tir­ki,­müz­min­mu­ha­lif­Qu­at­ta­ra Fran­sýz­Bü­yü­kel­çi­li­ði­ne­sý­ðý­na­rak­ha­ya­tý­ný­kur­tar­dý.­ Ta­raf­lar­a­ra­sýn­da­ki­an­laþ­ma­son­ra­sý­2005’te­ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ken­ se­çim­ler,­ ik­ti­da­rýn­ o­ya­la­ma­la­rýy­la bu­yý­la­ka­dar­ge­cik­ti.­Ge­çen­ay­ki­se­çim­le­ri­yüz­de 54­ i­le­ Qu­at­ta­ra’nýn­ ka­zan­dý­ðý­ a­çýk­lan­dý.­ An­cak Gbag­bo’nun­ a­na­ya­sa­ mah­ke­me­si­ne­ yap­tý­ðý­ i­ti­raz so­nu­cu­ is­yan­cý­la­rýn­ kon­tro­lün­de­ bu­lu­nan­ böl­ge­ler­de­se­çi­me­hi­le­ka­rýþ­tý­ðý­id­di­a­sýy­la,­Gbag­bo’nun yüz­de­51­i­le­se­çim­le­ri­ka­zan­dý­ðý­a­çýk­lan­dý.­Ý­ki­ta­raf­da­ken­di­dev­let­baþ­kan­lý­ðý­ný­i­lân­et­ti­ve­tö­ren­le gö­re­ve­ baþ­la­dý.­ Ça­týþ­ma­lar­ baþ­la­dý.­ Þu­ a­na­ ka­dar res­mî­ ra­kam­la­ra­ gö­re­ 173­ ki­þi­ öl­dü.­ On­ beþ­ bin ki­þi­kom­þu­Li­ber­ya’ya­sý­ðýn­dý.­ Ba­tý­Af­ri­ka­lý­li­der­ler­Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler’in­se­çi­mi­kay­bet­ti­ði­ni­i­lân­et­ti­ði­Gbag­bo’nun­ül­ke­yi­terk et­me­si­ni­is­ti­yor­lar­ve­Af­ri­ka­Bir­li­ði­ü­ye­li­ði­ni­as­ký­ya­al­dý­lar.­O­nun­i­se­böy­le­bir­ni­ye­ti­yok.­Ra­ki­bi­ni des­tek­le­dik­le­ri­ni­id­di­a­et­ti­ði­BM­ve­Fran­sýz­bir­lik­le­ri­nin­ül­ke­yi­terk­et­me­si­ni­is­ti­yor. Si­ze­ma­a­le­sef­hü­zün­lü­ve­ti­pik­bir­sö­mür­ge­Af­ri­ka’yý­ öy­kü­sü­ an­lat­týk­ bu­gün.­ Bu­ öy­kü­nün­ se­vi­nen­ ta­raf­la­rý­ es­ki­ res­mî­ þim­di­ gay­rý­res­mi­ sö­mür­ge­ci­ler­ve­si­lâh­tüc­car­la­rý.­Ü­zü­len­ve­kay­be­den­le­ri i­se­ma­sum­in­san­lar.­Aç­lýk­ve­kor­ku­i­çin­de­ka­çý­þan bin­ler­ce­ka­dýn,­er­kek,­genç,­yaþ­lý­ve­ço­cuk.­U­ma­rýz­BM­ký­sa­za­man­da­bu­ma­sum­la­rý­þem­si­ye­si­al­tý­na­a­lýr.­Ve­u­ma­rýz­bu­ül­ke­nin­hýrs­lý­li­der­le­ri­ül­ke ta­ma­men­mah­vol­ma­dan­ak­lý­ný­ba­þý­na­a­lýr.

n HÝNDÝSTAN, ül­ke­ge­ne­lin­de­ki­bü­yük­þe­hir­ler­de­gü­ven­lik­ted­bir­le­ri­ni­art­týr­dý.­Ül­ke­ge­ne­lin­de­ve­ri­len­te­rör­a­lar­mý­nýn,­ye­ni­yýl­a­ri­fe­sin­de­Pa­kis­tan­mer­kez­li­bir­mi­li­tan­gru­bun­ül­ke­de­sal­dý­rý­lar­dü­zen­le­ye­ce­ði­bil­gi­si­ü­ze­ri­ne­ve­ril­di­ði­bil­di­ril­di.­Ül­ke­nin­bü­yük­þe­hir­le­rin­de­so­kak­lar­da­da­ha­faz­la­gü­ven­lik­e­le­ma­ný­gö­rev­len­di­ri­lir­ken,­ha­va­a­la­ný,­tren­is­tas­yo­nu­ve­hal­kýn­yo­ðun­o­la­rak­uð­ra­dý­ðý­yer­ler­de­gü­ven­lik­art­tý­rýl­dý.­Yeni Delhi / cihan

Yýlýn ekibi Þilili madenciler

Hartum’da yoklukla varlýk içiçe

n YERÝN 700­met­re­ka­dar­al­týn­da­69­gün­ka­la­rak­bir­re­ko­ra­im­za­a­tan­Þi­li­li­ma­den­ci­ler,­Ýn­gi­liz­Ti­mes­ga­ze­te­si­ta­ra­fýn­dan­‘’yý­lýn­e­ki­bi’’­se­çil­di.­Ti­mes’ta­ki­ha­ber­de,­‘’sel­bas­kýn­la­rý,­dep­rem­ler,­ kül­ bu­lut­la­rý­ ve­ ke­mer­ sýk­ma­ tedbir­le­ri­ ö­ne­çýk­sa­da­bir­e­ki­bin­ta­ri­hi­sý­nýr­la­rý­a­þan­ce­sa­ret­ öy­k ü­s ü­ yý­l a­ dam­g a­s ý­n ý­ vur­d u’’­ de­n il­di­ ve­ kur­tar­ma­ o­pe­ras­yo­nu­nun­ ba­þa­rýy­la­ so­nuç­lan­ma­sý­nýn­ bü­tün­ dün­ya­da­ se­vinç­le­ kar­þý­lan­dý­ðý­i­fa­de­e­dil­di. Londra / aa

Sudan’ýn, Nil Nehri’nin kýyýsýnda yer alan baþkenti Hartum’da yoklukla - varlýk bir arada yaþanýyor. Merkezinde geniþ ana caddeleri ve yeni ya pý lan çok kat lý bi na la rýy la ge liþ miþ kent gö rün tü sü çi zen Har tum’un, bir çok yerinde ise ihtiþamlý binalarýn hemen yakýnýnda yoksullu ðun fotoðrafý bütün çýplaklýðýyla görülebiliyor. Afrika kýt'asýnýn önem li kentlerinden biri olan ve kýtaya can veren Nil Nehri’nin kýyýsýnda bulunan Sudan’ýn baþþehri Hartum, ülkenin ekonomik durumu ve bölgede yaþanan sýkýntýlara raðmen son yýllarda kabuðunu kýrmaya çalýþýyor. Yakla þýk 8 milyon civarýnda kiþinin yaþadýðý belirtilen þehirde, farklý ülkeler den gelen iþ adamlarý ve þirketlerin de etkisiyle þehir, her geçen gün ya -

vaþ yavaþ da olsa deðiþip, geliþiyor. Sudan’ýn zenginlerinin yaþadýðý þehir merkezinde, geniþ ana yol ve caddeleri, yeni yapýlan çok katlý binalarýyla geliþmiþ þehirleri andýran Hartum’un bir çok yerinde ise ihtiþamlý binalarýn hemen yakýnýnda yoksulluðun fotoðrafý bütün çýplaklýðýyla çekilebiliyor. Þehrin varoþlarýnda ise yoksulluk ve kerpiç evler daha fazla göze çarpýyor. Lüks araç ve jeplerin ana caddelerinde sýklýkla görülebildiði þehirde, þehir içi ulaþým, minibüslerin yaný sýra, ‘’rakþa’’ adý verilen 3 tekerlekli, yanlarý açýk motorlu araçlarla saðlanýyor. Dünyanýn fakir ülkele rinden biri olan Sudan’ýn baþþehir Hartum, 2 farklý fotoðrafa raðmen, asayiþin düzgün olduðu huzurlu bir þehir olarak biliniyor. Hartum / aa

ETA, silâh býrakabilir n ÝSPANYA’NIN ku­zey­do­ðu­sun­da­ki­Bask­böl­ge­si­nin­ba­ðým­sýz­lý­ðý­i­çin­mü­ca­de­le­e­den­ve­AB­te­rör­ör­güt­le­ri­lis­te­sin­de­yer­a­lan­E­TA’nýn­si­ya­sî or­ga­ný­ol­du­ðu­ge­rek­çe­siy­le­2003­yý­lýn­da­ka­pa­tý­lan­Ba­ta­su­na­par­ti­si­nin­ce­za­e­vin­de­ki­li­de­ri­Ar­nal­do­O­te­gi,­E­TA’nýn­þid­de­ti­bý­rak­ma­ya­ha­zýr­lan­dý­ðý­ný­i­le­ri­sür­dü.­O­te­gi,­The­Wall­Stre­et­Jo­ur­nal­ga­ze­te­sin­de­ya­yým­la­nan­de­me­cin­de,­E­TA’nýn­si­lâh­bý­ra­ka­bi­le­ce­ði­ni­i­ma­et­ti.­O­te­gi,­Bask­böl­ge­sin­de­42­yýl­dýr­de­vam­e­den­þid­de­tin­son­bul­ma­sý­i­çin­E­T A’nýn­ye­n i­bir­a­d ým­a­t a­b i­l e­c e­ð i­n i­sa­v u­n a­rak,­“Bask’ta­ça­týþ­ma­la­rýn­so­na­er­me­si­i­çin­hü­kü­me­tin­ü­ze­rin­de­ki­bas­ký­ar­ta­cak”­de­di.­ Madrid / aa


8

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

MEDYA - POLÝTÝK

Çift baþlý yargý ANAYASAMIZIN 157. maddesi AYÝM’i düzenliyor; referan dum ön ce si bu mad de de mahkemenin iþleyiþinin askerlik hizmetinin gereklerine göre dü zen le ne ce ði ya zý lý i di; bu maddenin bu eski þekliyle senelerce kalmasýnýn ayýbý bile Türkiye’ye yeter. Re fe ran dum da bu ber bat, korkunç ibare çýkarýldý ama askeri yargýnýn mevcudiyetinin yaklaþýk tüm sakýncalarý hala orada lök gibi oturuyor. Ýþin en ilginç tarafý, hadi biraz da ha caf caf lý bir ke li me kullanalým, en paradoksal tarafý a na ya sal de ði þik li ðin böy le par ça par ça e le a lýn ma sý nýn, “yetmez”in ne anlama gelebileceðini en sert bir biçimde siyasi iktidara yani “evet” pozisyonu nun gerçek sahibine göstermesi. Çift baþlý yargýyý, yetkisi askeri disiplin suçlarýyla sýnýrlý bir as ke ri yar gý dý þýn da, tü müy le kaldýrmadýðý, maddelerin içinde sadece bazý garabetleri ayýklamakla yetindiði için AK Parti iktidarý bugün içinden nasýl çýký la ca ðý pek bi lin me yen bir problemle karþý karþýyadýr. Askeriyenin, daha genel biçimiyle milli savunmanýn sorumluluðu TBMM’nin ve TBMM’nin içinden güven oyuyla çýkan siyasi iktidarýndýr; askeri bürokrasinin, buna Genelkurmay da, askeri mahkemeler de dahildir, sorumluluk sahibi sivil iktidarý, kendisi ne gü ven me di ði, ken di si ne karþý darbe giriþiminde bulunduðuna inandýðý komutanlarla (iki general, bir amiral) çalýþma ya zor la ya maz, kim se nin buna hakký yoktur, komutanlar terfi ettirilemezler. Genelkurmayýn, sivil otoritenin bu konulara karýþmamasýný istediði malumdur ama bu da normal bir durum deðildir, so-

rumluluk sahibi sivil otoritenin güvenmediði komutanlarý, söz konusu olan teðmenler, üstteðmenler deðildir, açýða alma, emek li ye sev ket me hak ký çok nor mal bir hak týr; Baþ ba kan’dan güvenmediði generallerle, amirallerle çalýþmasýný istemek çok tuhaftýr. Ge nel kur may Baþ ka ný’nýn “onlar bana baðlý, bana karþý sorumlu, ben de Baþbakan’a karþý sorumluyum, Baþbakan gene-

AYÝM’in kararý neden sorunlu?

‘‘

Çift baþlý yargýyý tümüyle kaldýrmadýðý için iktidar bugün içinden nasýl çýkýlacaðý pek bilinmeyen bir problemle karþý karþýyadýr.

rallerle ilgilenmesin” mealinde bir düþüncesi kökten sakattýr. Baþbakan’ýn güvenmediði bir müsteþar, bir genel müdür olamayacaðý gibi, bakanýn “onlar bana baðlý, ben ilgilenirim” demesi ne kadar anlamsýz ise, generallerin, amirallerin bu ýsrarý, askeri yargý kendilerini terfi dahi ettirse, çok anlamsýzdýr, bürokrasinin mantýðýna aykýrýdýr. Baþbakan’ýn, Cumhurbaþkaný’nýn güvenmediði, istemediði bir general terfi edemez, ettirilemez. Tabiî, þayet, generaller, amiraller kendilerini bürokrasinin mantýðýyla baðlý sayýyorlar ise. Eser Karakaþ Star, 28.12.2010

AYÝM kararýný tartýþmalý kýlan sorunlarý, iki temel baþlýk altýnda ele alabiliriz: Dava konusu ile ilgili sorunlar ve AYÝM’in yapýsý ile ilgili sorunlar... Dava konusu ile ilgili sorunlar, davanýn konusuz kalmasý, davacýlarýn dava açma sýfatlarý, dava þartýnýn gerçekleþip gerçekleþmediði noktalarýndan ele alýnabilir. AYÝM’in yapýsý ile ilgili sorunlar ise, AYÝM’in objektif ve sübjektif baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk sorunlarýdýr. Ay rý ca, da va cý la rýn hü kü me te kar þý darbe planlama gibi bir suçlama ile hak larýnda dava açýlmýþ olmasý ve buna raðmen YAÞ toplantýsýnda askerlerin terfi yönünde tavýr almalarý, bu eksende hükümet ile askerler arasýnda yaþanan gerilimler de kararýn kamuoyunda tartýþýlmasýna neden olmaktadýr. Asýl tartýþma ise, davacýlarýn açýða alýnmasý konusunda açtýklarý davanýn esastan karara baðlanmasýnda yaþanacaktýr. Çünkü, bu davada yürütmenin durdurulmasý talebinin kabul edilmemiþ olmasý, davanýn esastan kabul edilmeyeceði anlamýna gel mez. Açýða alýnma iþleminin iptali durumunda, davacýlar yeni rütbeleri ile koltuklarýna oturacaklardýr. Davacý generallerin bir üst rütbeye terfilerini saðlayacak nitelikte tekemmül etmiþ bir idari iþlem bulunmadýðý için, davacýlar 30 Aðustos tarihi itibarýyla rütbelerine tekabül eden yaþ haddini doldurmuþlar ve hukuken emekli statüsüne geçmiþlerdir. 30 Aðustos’tan önce, davacýlarýn bir üst rütbeye vekaleten atanmalarý bu emekliliði engellemez. Dolayýsýyla davacýlarýn 30 Aðustos’tan sonra terfi ettirilmeleri için dava açmakta yararlarý ve dava açma sýfatlarý bulunmamaktadýr. Ýptal davasý, davacý aleyhine tesis edilmiþ bir idari iþleme karþý açýlan dava türüdür. Dava, tesis edilen bir idari iþleme deðil, bir iþlem tesis edilmemesine yöneliktir. Dava açýlabilmesi için, öncelikle davacýlarýn idari müracaat yollarýný tüketmesi gerekir. Yani ilgili bakanlýða idari müracaat yaparak, terfileri için üçlü kararname çýkarýlmasýný talep etmeleri, bu idari müracaata cevap verilmemek suretiyle zýmni ret

ile veya somut cevap ile olumsuz cevap alýnmasý, böylece ortada davayý yöneltecek somut bir idari iþlemin bulunmasý gerekir. Ýdari müracaat yolunun tüketilmesi idari yargýda dava açmak için zorunlu olan bir ön þarttýr. Davacýlarýn idari müracaat yollarýný tüketip tüketmediðini bilemiyoruz. Bu konuda MSB mu ha tap ol du ðu i çin, da va cý la rýn bu dava açma þartýný yerine getirip getirmediðini bakanlýk bilir. Eðer idari müracaat yollarý tüketilmeden dava açýlmýþ ise, verilecek karar usul yönünden davanýn reddi olmalý idi.

AYÝM kararý neden tartýþmalý? Davacý generallerin bulunduklarý rütbede yaþ haddini doldurmalarý sebebiyle 30 Aðustos itibarýyla emekli olduklarý tartýþmalýdýr. Vekaleten atamanýn kiþilerin emeklilik yaþ haddini öteleyip öteleyemeyeceði tartýþmalýdýr. AYÝM, davacýlarýn emekli olmadýklarýný kabul etmiþtir. AYÝM, dava konusunun 30 Aðustos’tan önceye dayandýðýný kabul ederek davayý esastan incelemiþ, 30 Aðustos’tan sonra davacýlarýn yaþ haddinden emekli olmalarýný, davanýn konusuz kalmasý için bir sebep kabul etmemiþtir. Davacýlar, üçlü kararname düzenlenmemesi iþleminin iptali için dava açmýþlardýr. Bu amaçla idari müracaat yapmadýklarýna göre, AYÝM, bu konuda idari müracaat þartý da aramamýþtýr. Öte yandan, dava konusu, idarenin takdirine taalluk eden terfi ettirmeme iþlemidir. AYÝM Kanunu’nun 21’inci maddesine göre: “Ýdari yargý yetkisi, idari iþlem ve eylemlerin hukuka uygunluðunun denetimi ile sýnýrlýdýr. Yerindelik denetimi yapýlamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen þekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kýsýtlayacak tarzda kullanýlamaz ve idari eylem ve iþlem niteliðinde veya idarenin takdir yetkisini kaldýracak biçimde yargý kararý verilemez.” AYÝM esastan karar verdiðine göre, bu kararý belirttiðimiz ön sorunlarý yasal ve hukuki gerekçelerle çözümledik-

ten sonra vermiþ olmalýdýr. Kararýn gerekçesi, davanýn tarafý olan MSB tarafýn dan ka mu o yu na a çýk lan ma lý dýr. Çünkü, Türk milleti adýna verilen bir kararý, gerekçesi ile birlikte bilmeye kamuoyunun hakký vardýr. Kararý tartýþmalý kýlan temel sebeplerden birisi de, AYÝM’in yapýsý ile ilgili sorunlardýr. AYÝM tek dereceli bir mahkemedir. Ülkemizde sadece Anayasa Mahkemesi ve AYÝM tek derecelidir. Tek dereceli mahkeme demek, önüne gelen davalarda mahkemenin ilk ve son karar

‘‘

AYÝM, generalliðe terfisi YAÞ tarafýndan gerçek leþtirilen hâkim üyeler ve subay üyelerden oluþmaktadýr.

mercii olmasý, verdiði kararlarýn temyiz incelemesinin yapýlamamasý, kararlarýnýn kesin olmasý demektir. AYÝM neden tek derecelidir? AYÝM, askerî makamlarýn iþlem ve eylemlerini denetleyeceðine göre, þu soruyu sorabiliriz: Askerler, kendi yaptýklarý anayasalarda, kendilerinin hukuki denetimini yapacak bir yargý kurumunu neden tek dereceli olarak planlamýþ olabilirler? Yüksek Askerî Þûra’nýn yargý denetimi dýþý iþlem yetkisi gibi, AYÝM’e de denetime kapalý yargý kararý verme yetkisi tanýnmýþtýr. Böyle bir yetki, AYÝM’in daha kuruluþunda, hukukun üstünlüðü çerçevesinde yargý iþlevinden çok, idarenin kararlarýna hukukilik kazandýrma iþlevinin amaçlandýðýný göstermektedir.

y se ri i lân lar ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve

tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE n 150 m2 kiralýk sanayi

ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) 902 18 36 n 90 m2, 2+1, bina yaþý 510 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit 0536 313 81 79

SATILIK DAÝRE

SATILIK ARSA

n SAHÝBÝNDEN

n ARNAVUTKÖY

ANKARADemetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðugüney batý cepheli 110 m2, yaþý : 15 20 yýl, 95.000 TL Hasan Bal Gsm: (0505) 587 29 81 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40 n SATILIK KELEPÝR daire 120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun 145.000 TL. (0543) 902 18 36 n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96 n 60 m2, 1+1, bina yaþý 2630 arasý, 2 katlý, 2.kat 40.000 TL. (0535) 231 11 96 n KARTALTEPE'de 100 m2, 2+1, bina yaþý 1115 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, 75.000 TL. (0535) 231 11 96

DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312229 55 55 yucetepezeminmarket@ gmail.com

ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n ORHANGAZÝ'de 1.150 m2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara 30.000 TL vade (0532) 416 29 37 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60

VASITA n 2006 STAREX panelvan

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel

yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 18012000 cm3, motor gücü 101125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 4000 cm3, motor gücü 201 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

AYÝM’in objektif ve sübjektif güvenceleri var mýdýr?

Objektif baðýmsýzlýk, yargý baðýmsýzlýðý ve hâkimlik güvencesini saðlayýcý anayasal ve yasal düzenlemelerle ilgilidir. Sübjektif baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk ise, hâkimlerin baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk bilinci ile alakalýdýr. Eðer yasalar, hâkimleri veya hâkim yetkisi verilen subay üyeleri terfi ve sicilleri itibarýyla bir hiyerarþik baðýmlýlýk iliþkisine sokuyor ise, bu baðýmlýlýk objektif baðýmsýzlýða aykýrý olduðu gibi, sübjektif baðýmsýzlýktan da bahsedilemez. AYÝM, generalliðe terfisi YAÞ tarafýndan gerçekleþtirilen hâkim üyeler ve subay üyelerden oluþmaktadýr. Subay üyeler, belli bir süre AYÝM’de görev yaptýktan sonra, sicil ve terfileri tamamen idareye baðýmlý olan eski statülerine dönmektedirler. Her ne kadar AYÝM’de görev yaptýklarý süre içinde sicil verilmese de, daha sonraki devrede ve özellikle de AYÝM’deki performanslarýnýn gözetilmediðini söylemek mümkün deðildir. Bu itibarla, AYÝM’deki subay üyelerin hem objektif hem de sübjektif anlamda baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk güvencelerine sahip olduklarýný söylemek mümkün deðildir. AYÝM kararlarýndaki subay üye oylarý bu anlamda araþtýrmaya deðer veriler içermektedir. Hâ kim ü ye ler a çý sýn dan da du rum farklý deðildir. AYÝM Kanunu’nda hâkimlerin baðýmsýzlýðý ve tarafsýzlýðýný saðlamaya dönük olarak rütbe ve kýdem esasý getirilmiþti. Böylece, rütbesi ve kýdemi yüksek olan yükseleceði için, hiç kimsenin bir beklenti içine girmesine gerek bulunmamaktaydý. Ancak, Yük sek Askerî Þûra, AYÝM üyelerinden kýdemsiz olan birisini de general yapmak suretiyle rütbece öne geçirip yükseltme politikasý ile kýdemli/kýdemsiz herkesi beklenti içine sokmuþtur. Böylece, AYÝM kanunundaki hakimler açýsýndan getirilen güvence yok edilerek, general ol ma hýr sý dev re ye so kul muþ tur. Bu hem objektif hem de sübjektif baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk güvencelerini ortadan kaldýran bir uygulamadýr. Yusuf Çaðlayan Zaman, 28.12.2010

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN email: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03

ZAYÝ Ortaokul Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Tuba Yavuz


9

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

MAKALE Cennetin taþý topraðý

YERÝN KULAÐI

Ýman, ibadet ve kalkýnma

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Salih Bey: “Cen­net­te­top­rak­var­mý­dýr?” Ýn­sa­nýn­ ya­ra­tý­lýþ­ ma­de­ni­ top­rak­týr.­ Kur’ân’da bu­yu­ru­lu­yor­ki:­“Al­lah,­Â­dem’i­top­rak­tan­ya­rat­tý.” 1 “Biz­ si­z i­ top­r ak­t an­ ya­r at­t ýk.”­ 2 “Al­l ah­ si­z i top­rak­tan­ ya­rat­tý.”­ 3 Ke­zâ­ Kur’ân’a­ gö­re,­ su­ bu­lun­ma­dý­ðý­za­man­te­miz­top­rak­su­ya­denk,­in­sa­nýn­ ha­des­ten­ kur­tul­ma­sý­na­ ve­si­le­ o­lu­yor.­ 4 De­mek­top­rak,­bu­dün­ya­da­a­nâ­sýr-ý­e­sâ­si­ye­den­dir.­ Di­ðer­ yan­dan,­ Cen­net­te­ ön­ce­lik­li­ pren­sip­ þu­dur:­Ýn­sa­nýn­her­is­te­di­ði­þey­Cen­net­te­var­dýr.­­­ Kur’ân­bu­yu­ru­yor­ki:­“On­lar­i­çin­al­týn­tep­si­ler ve­ ka­deh­ler­ do­laþ­tý­rý­lýr.­ Can­la­rý­nýn­ is­te­di­ði­ ve göz­le­ri­nin­hoþ­lan­dý­ðý­her­þey­o­ra­da­var­dýr.­Siz­o­ra­da­e­be­dî­ka­la­cak­sý­nýz.”­5 Hz.­Bü­rey­de­(ra)­an­la­tý­yor:­Bir­a­dam­Re­su­lul­lah’a­(asm):­ “Ey­Al­lah’ýn­Re­sû­lü!­Ben­a­tý­se­ve­rim,­cen­net­te at­var­mý?”­di­ye­sor­du.­­­ Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm):­­ “Cen­ne­te­ kon­du­ðun­ tak­dir­de,­ i­ki­ ka­na­dý­ o­lan ya­kut­tan­bir­at­sa­na­ge­ti­ri­lir.­Sen­o­na­bin­di­ri­lir­sin.­O­se­ni­is­te­di­ðin­ye­re­u­çu­rur.” Bu­nun­ü­ze­ri­ne­di­ðer­bir­a­dam:­­ “Ya­Re­su­lal­lah!­Cen­net­te­de­ve­var­mý?”­di­ye­sor­du. A­ma­bu­na­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­ön­ce­ki­ne söy­le­di­ði­gi­bi­söy­le­me­di.­Fa­kat­þöy­le­bu­yur­du­lar:­ “E­ðer­Al­lah­se­ni­Cen­ne­ti­ne­ko­yar­sa,­o­ra­da­ca­ný­nýn­ her­ çek­ti­ði,­ gö­zü­nün­ her­ hoþ­lan­dý­ðý­ þey bu­lu­na­cak­týr.”­6 Ke­za­a­da­mýn­bi­ri­þöy­le­sor­du: “Ya­ Re­sû­lal­lah!­ Ben­ zi­ra­a­tý­ se­ve­rim.­ Cen­net­te çift­sür­mek­var­mý­dýr?” Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm): “Al­lah­se­ni­Cen­ne­ti­ne­ko­yar­sa­her­is­te­di­ðin­þey o­ra­da­var­dýr.­Di­ler­sen­o­ra­da­e­kin­e­ker­sin.­Fa­kat sen­tar­la­nýn­bir­u­cu­na­var­ma­dan,­di­ðer­u­cun­da­ek­ti­ðin­þey­bü­yü­müþ­ve­ol­gun­laþ­mýþ­o­lur”­bu­yur­du.­ ­lem-i­be­ka­nýn­þu­â­lem-i­fe­na­dan­ya­pý­la­ca­ðý­ný bil­di­ren­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri,­ bu­ â­lem-i­ fe­na­nýn­a­nâ­sýr-ý­e­sa­si­ye­si­nin­be­ka­ya­gi­de­ce­ði­ni­be­yan­ e­di­yor.­ Be­di­üz­za­man,­ Cen­net­ ve­ Ce­hen­ne­min,­ya­ra­tý­lýþ­a­ða­cýn­dan­e­bed­ta­ra­fý­na­u­za­nýp­e­ði­le­rek­gi­den­da­lýn­i­ki­mey­ve­si,­kâ­i­nat­sil­si­le­si­nin i­ki­ ne­ti­ce­si,­ þu­ þu­u­nât­ se­li­nin­ i­ki­ mah­ze­ni­ ve­ e­be­de­ kar­þý­ dal­ga­la­na­rak­ a­kýp­ gi­den­ mev­cu­da­týn i­ki­ ha­vu­zu­ bu­lun­du­ðu­nu;­ dest-i­ kud­ret­ bu­ kâ­i­na­tý­ çal­ka­la­yýp­ ký­ya­me­ti­ ko­par­dý­ðýn­da­ o­ i­ki­ ha­vu­zun­ mü­na­sip­ mad­de­ler­le­ do­la­ca­ðý­ný­ kay­de­di­yor.­ 7 Be­di­üz­za­man­ a­nâ­sýr-ý­ e­sâ­si­ye­nin­ be­ka­ya gi­de­ce­ði­ni­ bu­ sa­týr­lar­da­ bil­di­rir­ken,­ Lem’a­lar’da ve­A­sâ-yý­Mu­sa’da­su,­ha­va,­nar­(a­teþ)­ve­top­ra­ðý dört­a­na­un­sur­o­la­rak­zik­re­di­yor.­ 8 Ke­zâ,­Hayy­is­mi­ni­ a­çýk­la­dý­ðý­ bö­lüm­de­ Be­di­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri þu­an­ya­þa­dý­ðý­mýz­bu­ha­ya­týn­ga­ye­si­nin,­ne­ti­ce­si­nin­ve­mey­ve­si­nin­ha­yat-ý­e­be­di­ye­ve­ha­yat-ý­uh­re­vi­ye­ve­a­ða­cýy­la,­ta­þýy­la­ve­top­ra­ðýy­la­ha­yat­tar­o­lan­dar-ý­sa­a­det­te­ki­ha­yat­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­di­yor.9 An­la­þý­lý­yor­ki­ha­þir­de,­ec­zâ-yý­as­li­ye­i­le­ec­zâ-yý zâ­i­de­nin­ bir­lik­te­ i­a­de­ e­di­le­ce­ði­ni10­ be­yan­ e­den Be­di­üz­za­man’a­ gö­re­ cen­net­te­ top­rak­ var­ ve­ üs­te­lik­ha­yat­tar­o­la­rak­var­dýr.­ Ni­ha­yet­ Pey­gam­ber­ E­fen­di­miz­ (asm)­ de­ cen­net­ top­ra­ðýn­dan,­ ö­zel­li­ði­ i­le­ bir­lik­te­ þöy­le­ ha­ber ve­ri­yor: Sehl­Ýb­nu­Sa’d­(ra)­di­yor­ki:­“Ey­Al­lah’ýn­Re­sû­lü!”­de­dim,­“Ýn­san­lar­ne­den­ya­ra­týl­dý?” “Su­dan!”­bu­yur­du­lar. “Ya­Cen­net­han­gi­þey­den­bi­na­e­dil­di?”­de­dim. Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­þöy­le­bu­yur­du: “Gü­müþ­tuð­la­dan­ve­al­týn­tuð­la­dan!­Har­cý­ko­ku­lu­misk­ten!­Cen­ne­tin­ça­kýl­la­rý­in­ci­ve­ya­kut,­top­ra­ðý­da­za’fe­ran­dýr.­O­na­gi­ren­ni­me­te­maz­har­o­lur, e­zi­yet­ gör­mez,­ e­be­di­yet­ ka­za­nýr,­ ö­lüm­le­ kar­þý­laþ­maz.­El­bi­se­si­es­ki­mez,­genç­li­ði­kay­bol­maz.”­11 DU Ey­ Þâ­kir-i­ Ra­hîm!­ Pey­gam­ber­ o­la­rak­ Haz­ret-i Mu­ham­med’den,­din­o­la­rak­Ýs­lâm’dan,­Rab­o­la­rak Sen­den­ra­zý­yým!­Lüt­fu­nun­bir­zer­re­sin­den­vaz­ge­çe­mem!­Rah­me­ti­nin­bir­dam­la­sý­na­müs­tað­nî­ka­la­mam!­Ke­re­mi­nin­en­kü­çü­ðü­ne­gön­lü­tok­o­la­mam! Cen­ne­ti­nin­ta­þý­na­top­ra­ðý­na­müþ­tâ­kým!­Bi­zi­Cen­ne­ti­nin­ top­ra­ðý­na­ u­laþ­týr!­ Se­kiz­ Cen­ne­tin­den­ bi­zi ve­bü­tün­ehl-i­i­ma­ný­na­sip­dâr­ey­le!­Â­min!­ Dipnotlar: 1- Âl-i Ýmran Sûresi: 59. 2- Hac Sûresi: 5. 3- Fatýr Sûresi: 11. 4- Nisa Sûresi: 43; Maide Sûresi: 6. 5- Zuhruf Sûresi: 71. 6- Tirmizî, Cennet 11, (2546). 7- Sözler, s. 490. 8- Lem’alar, s. 69, 353; Asa-yý Musa, 190. 9- Lem’alar, s. 326. 10- Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 59. 11- Ýbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Þerhi, Akçað Yayýnlarý: 14/421; Tirmizî Cennet 2, (2528)

Ruh­ve­be­den,­mâ­nâ­ve­mad­de­be­ra­ber­li­ði var.­Fa­kat,­be­de­ni­mi­zi­ruh,­mad­de­yi­mâ­nâ yö­ne­tir.­Kalk­mak­mad­de­dir,­kalk­mak­is­te­mek ALÝ FERÞADOÐLU mâ­nâ­dýr.­Ön­ce­kalk­mak­is­te­riz;­son­ra­kal­ka­fersadoglu@yeniasya.com.tr rýz.­Göz­mad­de­dir.­Bak­mak­is­te­mek­mâ­nâ­dýr, son­ra­göz­le­ri­mi­zi­çe­vi­ri­riz.­Ve­hâ­ke­zâ… Bir­din­de,­sis­tem­de­i­man,­i­nanç­bo­yu­tu­yok­sa er­dü­þün­ce,­her­din,­her­i­de­o­lo­ji,­her­kül­- ve­ya­ih­mâl­e­di­lir­se,­pra­tik­ha­ya­ta­yan­sý­ma­sý tü­rel­ve­ya­e­ko­no­mik­sis­tem­“fik­rî/te­o­ri” yok­tur­ve­ya­et­ki­siz­dir.­Týp­ký­taz­yik­siz­su­yun­þof­ve­“uy­gu­la­ma/pra­tik”­ol­mak­ü­ze­re­i­ki­bo­- be­ni,­vol­ta­jý­dü­þük­e­lek­tri­ðin­her­han­gi­bir­e­lekt­yut­lu.­Ýs­lâ­mi­yet­te­i­man­fik­rî;­fý­kýh­i­se,­a­me­lî,­pra­- rik­li­ci­ha­zý­ça­lýþ­tý­ra­ma­ma­sý­gi­bi…­Ýþ­te,­Müs­lü­tik­cep­he­yi­o­luþ­tu­rur.­A­me­lin/ak­si­yo­nun/ey­le­- man­la­rýn­il­mî,­e­ko­no­mik­ve­tek­no­lo­jik­ge­liþ­me sað­la­ma­sý­da­i­man­gü­cü­nis­pe­tin­de­dir.­Zi­ra;­ min­i­ti­ci­gü­cü/e­ner­ji­si­i­se,­i­nanç­týr/i­man­dýr. -­Ý­man,­doð­ru­dü­þün­me­bi­çi­mi­dir.­Doð­ru Vü­cu­du­mu­zu­si­nir­sis­te­mi­miz,­o­nu­da­ru­hu­muz­ yö­ne­tir.­ Ru­hu­mu­zu­ duy­gu­la­rý­mýz, al­gý­lar­ve­i­sa­bet­li­dü­þü­nür­sek,­bil­gi­ü­re­ti­mi­ni duy­gu­la­rý­mý­zý­ dü­þün­ce­le­ri­miz,­ dü­þün­ce­le­ri­- de­art­tý­rý­rýz.­Ce­ha­let­yok­o­lur­sa,­bey­ni­miz­de­mi­zi­de­i­nanç­la­rý­mýz/i­ma­ný­mýz...­Na­sýl­i­na­ný­- ði­þir­ve­ge­li­þir.­Bey­ni­miz­de­ði­þir­se­duy­gu­la­rý­yor­sak­ öy­le­ dü­þü­nü­rüz,­ na­sýl­ dü­þü­nür­sek mýz­de­ði­þir,­ge­niþ­ler.­Duy­gu­la­rý­mýz­mec­râ­sý­ný bu­lur­sa,­ha­re­ket­ka­bi­li­ye­ti­miz­ar­tar.­Ha­re­ket ken­di­mi­zi­öy­le­prog­ram­la­rýz...

H

ha­ra­re­ti,­ya­ni­e­ner­ji­yi­ge­ti­rir.­E­ner­ji­e­þit­tir­ve­rim­li­iþ,­ar­tý­ü­re­tim,­çar­pý­ba­þa­rý;­bu­da,­mad­dî ma­ne­vî­i­ler­le­me,­yük­sel­me,­ge­liþ­me­de­mek­tir. -­Ý­man­hem­nur­dur,­hem­kuv­vet­tir/e­ner­ji­dir. -­Ý­man,­bü­tün­mü­kem­mel­lik­le­rin­ma­de­ni­ve e­sa­sý­dýr. -­Ý­man,­ma­ri­fe­tul­lah­(bü­tün­i­sim­ve­sý­fat­la­rýy­la­ Al­lah’ý­ bil­me­ye­ en­ ge­niþ­ ve­ ý­þýk­lý­ fen); bü­tün­ger­çek­i­lim­le­rin­e­sa­sý,­ma­de­ni,­ru­hu­ve mü­kem­mel­lik­le­rin­Kâ­be’si­dir. Bütün­fen­ve­sos­yal­i­lim­le­rin­kay­na­ðý­Es­mâ-i­ Hüs­nâ’dýr.­ Týp,­ Þâ­fî;­ ma­te­ma­tik,­ ge­o­met­ri­Mu­kad­dir;­sa­nat,­Sa­ni’,­Be­di’;­e­ko­no­mi,­Rez­zak,­Ha­kîm­vs. Al­lah’a,­ki­tap­la­ra­(Kur’ân’a),­pey­gam­ber­le­re i­man,­il­mî­ve­tek­no­lo­jik­ça­lýþ­ma­la­ra­sevk­e­der.­Do­la­yý­sýy­la­e­ko­no­mi­nin­i­ti­ci­gü­cü­de,­te­mel­de­i­man­dýr.­Zi­ra­Kur’ân’a­ve­ge­tir­dik­le­ri­ne­i­man,­da­i­ma­o­lum­lu­dav­ran­ma­yý,­ü­ret­me­-

Üstad Bediüzzaman ve Ýngiliz siyaseti i­le­ve­fit­ne­ye­da­ya­nan “Os­man­lý­nýn­ son­ za­man­þey­tâ­nî­yö­nüy­le­dün­ya­la­rýn­da­ki­ Meþ­rû­ti­yet­ ha­re­da­meþ­hur­ol­muþ­“Ýn­gi­ket­le­ri­ni­ bal­ta­la­yan­ meþ­hur liz­si­ya­se­ti”,­her­tür­lü­sö­mür­ge­31­ Mart­ ha­di­se­sin­de­ bü­yük AHMET DEMÝRDÖÐMEZ öl­çü­de­ Ýn­gi­liz­ par­ma­ðý­ var­ci­lik­le­in­san­lý­ðýn­ve­bil­has­sa Müs­lü­man­la­rýn­ba­þý­na­be­lâ­ol­dýr.­ Os­man­lý­yý­ yýk­mak­ i­çin ahmetdemirdogmez@hotmail.com muþ­tur. Ça­nak­ka­le­ön­le­ri­ne­ge­len­Ýn­“Ýn­gi­liz­si­ya­se­ti­nin­has­sa-i gi­liz­ler­dir.­ Bu­ra­da­ mað­lûp mü­mey­yi­ze­si (a­yý­rý­cý­ö­zel­li­ði), ol­m a­l a­r ý­n a­ rað­m en­ Ýs­t an­fit­ne­kâr­lýk,­ih­ti­lâf­tan­is­ti­fa­de,­men­fa­at­yo­- za­lim­söy­let­tir­di.”­4 bul’u­iþ­gal­e­den­yi­ne­Ýn­gi­liz­ler­dir.­Ýs­tan­Gü­nü­müz­Dec­ca­liz­mi­ne­fi­kir­ba­ba­lý­ðý bul­iþ­ga­li­sü­re­sin­ce­Ang­li­kan­ki­li­se­si­yo­lun­da­her­al­çak­lý­ðý­ir­ti­kâp­et­mek,­ya­lan­cý­lýk,­tah­rip­kâr­lýk,­ha­riç­te­men­fî­lik­tir.­Fe­na­lýk ya­pan,­“Müs­lü­man­la­ra­â­le­mi­dar­laþ­tý­ran, lu­ i­le­ in­san­la­rýn­ zi­hin­le­ri­ni­ if­sat­ et­me­ye ve­ah­lâk-ý­sey­yi­e­si­ya­se­ti­ne­va­sý­ta­ol­du­ðu­i­- ha­yat­da­ma­rý­ný­ke­sen,­na­meþ­ru­ev­lâ­dý­ný ça­lý­þan­yi­ne­Ýn­gi­liz­hü­kû­me­ti­dir.­Ýn­gi­liz­çin,­her­yer­de­ah­lâk-ý­sey­yi­e­yi­hi­ma­ye­e­de­- on­la­ra­ka­rýþ­tý­ran,­din­siz­li­ðe­sevk­e­de­rek le­rin­ bu­ men­fî­ pro­pa­gan­da­la­rý­na­ kar­þý rek­teþ­cî­e­der”­1 di­yen­Üs­tad­Be­di­üz­za­man di­ni­rüþ­vet­is­te­yen,­hay­van­ca­sý­na­mu­- mü­c a­d e­l e­ e­d en­ Üs­t ad­ Be­d i­ü z­z a­m an Haz­ret­le­ri,­bu­þey­tâ­nî­ve­men­fî­si­ya­se­tin vak­kat­bir­se­fi­lâ­ne­ha­ya­tý­bý­ra­kan­ve­in­- Haz­ret­le­ri­ a­ley­hi­ne­ ‘vur’­ em­ri­ çý­kar­tan ha­re­ket­tar­zý­ný­ve­mü­na­fý­ka­ne­tak­ti­ði­ni san­ca,­Ýs­lâm’ca­ha­ya­tý­öl­dü­ren”­ 5 þey­tâ­nî ceb­bar­Ýn­gi­liz­ku­man­da­ný­Al­lenby’dir.”­ 9 Tür­ki­y e­ i­ç e­r i­s in­de­ Ýs­l â­mi­y et’e­ dar­b e Hu­tu­vât-ý­Sit­te­ad­lý­e­se­ri­nin­gi­ri­þin­de­þu vur­mak­i­çin­o­deh­þet­li­þah­sý­va­zi­fe­len­di­þe­kil­de­be­lir­ti­yor:­“Her­bir­za­ma­nýn­in­sî­bir rip,­ süf­ya­nizm­ be­lâ­sý­ný­ mil­le­ti­mi­zin­ ba­þey­ta­ný­var­dýr.­Þim­di­be­þer­de­in­san­sû­re­þý­na­sa­ran­yi­ne­ay­ný­men­hus­ruh­tur. tin­de­þey­ta­nýn­ve­ki­li­o­lan­ruh-i­gad­dar,­fit­Dün­ya­yý­a­te­þe­ve­ren­bu­þey­tâ­nî­si­ya­ne­kâ­râ­ne­si­ya­se­tiy­le­ci­ha­nýn­her­ta­ra­fý­na se­tin­ ve­ ül­ke­miz­ i­çi­ne­ sok­tu­ðu­ süf­ya­kun­dak­so­kan­el­han­nas (þey­tan),­al­tý­hu­tu­va­týy­la­(al­dat­ma­la­rýy­la) â­lem-i­Ýs­lâ­mý­if­sat­i­niz­min­ te­sir­siz­ kal­ma­sý­nýn­ ve­ Ýs­lâ­mî çin­in­san­lar­da­ve­in­san­ce­ma­at­le­rin­de­ki kar­deþ­li­ðin­ te­si­si­ ve­ kuv­vet­ bul­ma­sý­ha­bis­men­ba­la­rý­ve­ta­bi­at­la­rýn­da­ki­mu­zýr nýn,­ne­sil­le­ri­mi­zin­kur­tul­ma­sý­nýn­ye­gâ­ma­den­le­ri,­fi­i­li­pro­pa­gan­da­i­le­iþ­let­ti­ri­yor, ne­ça­re­si;­“Kur’ân’ýn­sön­mez­ve­sön­dü­za­yýf­da­mar­la­rý­bu­lu­yor.­Ki­mi­nin­hýrs-ý­in­rül­m ez­ mâ­n e­v î­ bir­ gü­n eþ­ ol­d u­ð u­n u ti­ka­mý­ný,­ki­mi­nin­hýrs-ý­ca­hý­ný­ (ma­kam, bü­tün­ dün­ya­ya­ is­pat­ e­dip­ gös­te­ren” 10 mev­ki­hýr­sý),­ki­mi­nin­ta­ma­hý­ný­ (ka­na­at­siz­Ri­sâ­le-i­ Nur­ Kül­li­ya­tý’nýn­ bir­ an­ ev­vel li­ði­ni,­aç­göz­lü­lü­ðü­nü),­ki­mi­nin­hum­ku­nu an­la­þýl­ma­sý,­dev­let­e­liy­le­res­men­neþ­re­(ah­mak­lý­ðý­ný),­ki­mi­nin­din­siz­li­ði­ni­hat­ta­en dil­me­si­ve­ha­ya­ta­ha­yat­ol­ma­sý­dýr.­ ga­ri­bi,­ki­mi­nin­de­ta­as­su­bu­nu­iþ­le­tip­si­ya­E­vet,­“Ri­sâ­le-i­Nur,­bu­mü­ba­rek­va­ta­nýn Ýngiltere Sömürgeler Bakaný Lord Gladiston: se­ti­ne­va­sý­ta­e­di­yor.”­2 ma­ne­vi­bir­ha­las­kâ­rý­ol­mak­ci­he­tiy­le,­þim­di “Bu Kur’ân Ýslâmlarýn elinde bulundukça, biz Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri,­1920­yý­- onlara hâkim olamayýz. Ne yapýp etmeliyiz, bu i­ki­deh­þet­li­be­lâ­yý­de­fet­mek­i­çin,­bu­mem­lýn­da­Ýs­tan­bul’u­iþ­gal­e­den­Ýn­gi­liz­le­re­kar­þý Kur’ân’ý onlarýn elinden almalýyýz, yahut le­ke­tin­va­tan­per­ver­si­ya­si­le­ri­ça­buk­ak­lý­ný “Hu­tu­vat-ý­Sit­te”­ad­lý­e­se­ri­ni­te­lif­e­de­rek Müslümanlarý Kur’ân’dan soðutmalýyýz.” ba­þý­na­a­lýp­Ri­sâ­le-i­Nur’u­ta­be­de­rek­res­“Ýn­gi­li­zin­â­lem-i­Ýs­lâm­ve­Türk­ler­a­ley­hin­men­neþ­ret­me­le­ri­lâ­zým­dýr­ki,­bu­i­ki­be­lâ­ya de­ki­müs­tem­le­ke­ci­lik­ (sö­mür­ge­ci­lik) si­ya­- si­ya­set­sa­hi­bi­zih­ni­yet;­Lo­zan­an­laþ­ma­- kar­þý­si­per­ol­sun.”­11­ Hem­“Ri­sâ­le-i­Nur’a­a­it­me­se­le,­bu­va­tan se­ti­ni­ve­en­tri­ka­la­rý­ný,­ta­ri­hî­düþ­man­lý­ðý­ný sýn­da­da­fit­ne­kâ­râ­ne­si­ya­se­ti­ni­kul­la­na­et­ra­fa­neþ­re­de­rek,­A­na­do­lu’da­ki­Mil­lî­Kur­- rak,­“Tür­ki­ye­Ýs­lâ­mî­a­lâ­ka­sý­ný­ve­Ýs­lâm’ý ve­mil­le­te­pek­çok­e­hem­mi­ye­ti­var.­Si­ze tu­luþ­Ha­re­ke­ti­ni­des­tek­le­miþ,­bu­hu­sus­ta tem­sil­ro­lü­nü­ken­di­e­liy­le­çö­zer­ve­a­tar­- kat’i­yen­ve­çok­e­ma­re­ler­le­ve­kat’î­ka­na­a­sa,­bi­zim­le­hu­lus­bir­li­ði­et­miþ­o­lur­ve­Hý­- tim­le­be­yan­e­di­yo­rum­ki,­ge­le­cek­ya­kýn­bir en­bü­yük­â­mil­ler­den­bi­ri­si”­ol­muþ­tur.3 “Ne­den­bu­ka­dar­Ýn­gi­liz­ler­den­nef­ret­e­- ris­ti­yan­dün­ya­sý­nýn­hür­met­ve­min­ne­ti­ni za­man­da,­bu­va­tan,­bu­mil­let­ve­bu­mem­le­di­yor­sun,­mu­sa­la­ha­sý­ný­ (uz­laþ­ma­sý­ný) da ka­za­nýr;­biz­de­ken­di­si­ne­di­le­di­ði­ni­ve­ri­- ket­te­ki­hü­kü­met,­â­lem-i­Ýs­lâ­ma­ve­dün­ya­ya is­te­mi­yor­sun?”­su­â­li­ne­kar­þý­ver­di­ði­ce­vap riz.”­6 va­a­di­i­le­ki­ni­ni­kus­muþ,­“Türk­mil­- kar­þý­ga­yet­þid­det­le­Ri­sâ­le-i­Nur­gi­bi­e­ser­le­re i­se­çok­ma­ni­dar­dýr:­“Se­bep­bir­de­ðil­bin­dir. le­ti­ni­Ýs­lâ­mi­yet­ve­din­ci­he­tin­den­öl­dür­- muh­taç­o­la­cak;­mev­cu­di­ye­ti­ni,­hay­si­ye­ti­ni, Ba­na­en­zi­ya­de­þe­dit­gö­rü­nen,­mâ­nen­ah­- mek”­7 se­nar­yo­su­nu­sah­ne­ye­sür­müþ­tür. þe­re­fi­ni,­me­fa­hir-i­ta­ri­hi­ye­si­ni­o­nun­ib­ra­zýy­Za­ten­bu­tür­se­nar­yo­la­rýn­tâ­Os­man­lý la­gös­te­re­cek­tir.”­ 12 di­yen­ve­ça­re­yi­su­nan lâ­ký­mý­za­vur­du­ðu­dar­be­dir.­Çe­kir­dek­hâ­lin­de­o­lan­se­câ­yâ-i­sey­yi­e­yi­ (kö­tü­va­sýf­la­rý) dö­ne­min­de­ya­zýl­dý­ðý­ný­bi­li­yo­ruz.­An­cak­bu Üs­tad­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­ni­na­zar-ý i­çi­miz­de­in­ki­þaf­et­tir­di.­Ha­ya­týn­ya­ra­sý­il­ti­- tek­rar­dan­mak­sa­dý­mýz­ye­ni­nes­li­mi­zin­ha­- dik­ka­te­al­ma­nýn­za­ma­ný­gel­me­di­mi?­ yam­bu­lur (i­yi­le­þir);­iz­zet-i­Ýs­lâ­mi­ye,­na­- ber­dâr­ol­ma­sý­dýr.­Düþ­ma­ný­sez­me­si,­can mus-u­mil­lî­nin­ya­ra­sý­pek­de­rin­dir.­E­dir­ne da­ma­rý­ný­ko­pa­ran,­ka­ný­ný­i­çen­en­bü­yük DÝPNOTLAR: 1- Eski Said Dönemi Eserleri, Ca­mi­i’nde­ (E­dir­ne­ka­pý­Ca­mi­i),­bir­Ýs­lâm has­mý­ný­ta­ný­ma­sý­dýr.­E­vet,­bu­ha­sým,­bu s. 537, 2- age. s. 449, 3- Tarihçe-i Hayat, s. ho­ca­sý­nýn­li­sâ­nýy­la,­Ve­ni­ze­los­gi­bi­þey­tan þey­tâ­nî­zih­ni­yet­tâ­1890’lý­yýl­lar­da­“Bu 123 4- Eski Said Dönemi Eserleri, s. 574, 5-aza­li­me­du­a­et­tir­di.­Mer­kez-i­hi­lâ­fet­te­ (Ýs­- Kur’ân­Ýs­lâm­la­rýn­e­lin­de­bu­lun­duk­ça,­biz ge. s. 451, 6- Emirdað Lâhikasý, s. 537, 7- age. tan­bul’da) Müs­lü­man­lar­li­sa­nýy­la­hiz­büþ­- on­la­ra­hâ­kim­o­la­ma­yýz.­Ne­ya­pýp­et­me­li­- s. 537, 8- Tarihçe-i Hayat, s. 81, 9- H. Akgünþey­tan­o­lan­Ý.­G.­Z.,­Yu­nan­as­ker­le­ri­ni­ha­- yiz,­bu­Kur’ân’ý­on­la­rýn­e­lin­den­al­ma­lý­yýz, ler, Yeni Asya, 8.12.2010. 10- Tarihçe-i Hayat, las­kâr­ (kur­ta­rý­cý),­tat­hir­ci­ (te­miz­le­yi­ci) i­lân ya­hut­Müs­lü­man­la­rý­Kur’ân’dan­so­ðut­ma­- s. 81, 11- Mektûbât, s. 831, 12- Emirdað Lâhive­kar­þý­sýn­da­ki­gü­ruh-i­mü­ca­hi­dî­ni­ca­ni, lý­yýz.”­8­e­me­li­ni­he­de­fi­ne­koy­muþ­tur. kasý, s. 148.

H

yi,­yar­dým­laþ­ma­yý­ve­pay­laþ­ma­yý­ge­rek­ti­rir. Tev­hid;­ te­vek­kül,­ ça­lýþ­ma,­ ik­ti­sat,­ ka­na­a­ti ge­rek­ti­rir.­Ýs­raf­ve­hýrs­tan­da­u­zak­kal­ma­yý. Ýs­lâm­ þart­la­rý­nýn,­ ya­ni­ i­ba­det­le­rin­ de­ e­ko­no­mi­ye­ yan­sý­ma­la­rý,­ muh­te­þem­ bir­ ik­ti­sa­dî ha­ya­tý­ge­rek­tir. Ö­zet­le,­di­ðer­e­ko­no­mik­sis­tem­ve­dok­trin­ler, bir­i­ki­nok­ta­ya­da­ya­nýr­ken­ve­tah­þi­dat­o­nok­ta­la­ra­ya­pý­lýr­ken,­Ýs­lâm­e­ko­no­mi­si­i­man,­i­ba­det, ah­lâk,­mad­dî-ma­ne­vî­bü­tün­bo­yut­la­rý­e­le­a­lýr. Di­ðer­bir­i­fa­dey­le,­Ýs­lâm­ik­ti­sa­dý­nýn­a­nah­tar­ke­li­me­le­ri;­i­mân,­tev­hîd-u­lû­hi­yet,­hik­met,­te­vek­kül, ci­had/ça­lýþ­ma/ü­re­tim,­du­â­ (söz­lü­ve­fi­i­lî,­ya­ni ça­lý­þa­rak­ya­pý­lan­du­â),­is­raf­et­me­mek­(ye­me-iç­me,­gi­yin­me­vs.),­ik­ti­sat,­ka­na­at,­ze­kât/pay­la­þým ve­fa­i­zin­ya­sak­lan­ma­sý­gi­bi­mef­hum­lar­dýr. Müs­lü­man­la­rýn­güç­lü­bir­e­ko­no­mi­ye­sa­hip ol­ma­sý,­ zen­gin­leþ­me­si­ ve­ ik­ti­sa­dî­ kriz­le­ri­ aþ­ma­sý­nýn­te­me­li­i­nan­ca,­i­man­gü­cü­ne­bað­lý.

Bir Christmas hatýrasý AMERÝKA MEKTUBU

NURLARDA SEYAHAT

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

SAÝD HAFIZOÐLU hfzoglu@gmail.com

k­þam­ol­muþ­gü­nün­yor­gun­lu­ðu­nu­bü­tün­vü­cu­dun­da­his­se­der­bir­hal­de­ken­di­ni­e­ve­at­mýþ­tý.­Ý­çe­ri­de­ne­o­lup­bi­ti­yor­di­ye­çok­da­al­dýr­ma­dan, a­lý­þý­la­gel­miþ­bir­se­lâm­ve­rip­o­da­sý­na­doð­ru­yö­nel­di.­Ka­pý­yý­a­çýp,­çan­ta­sý­ný­bir­kö­þe­ye­bý­rak­tý.­Ken­di­ni­da­ha­ra­hat­his­se­de­ce­ði­el­bi­se­le­ri­ni­giy­di.­Ve­o­da­sýn­da­o­luþ­tur­du­ðu­‘þark­kö­þe­si’ne­ku­rul­du.­Ön­ce­o­tur­du,­son­ra­ya­yýl­dý.­Ve­en­so­nun­da­ken­di­ni­ta­va­na­ba­kar­bir­hal­de­bul­du. Dü­þün­dü. Ý­çe­ri­ gir­di­ðin­de­ ev­de­ki­ hâl­ san­ki­ bi­raz­ da­ha me­lan­ko­lik­ti,­di­ðer­gün­le­re­nis­be­ten. E­ve­ gir­di­ðin­de,­ göz­ u­cu­ i­le­ bak­tý­ðý­ si­ma­la­rýn hal­le­ri­ni­tek­rar­ha­týr­la­ma­ya­ça­lýþ­tý. E­vet,­Ba­yan­Di­a­ne’in­si­ma­sý­ve­“Mer­ha­ba”­der­ken­ki­ses­to­nu,­e­lem­ko­ku­yor­du. “Gü­nün­ na­sýl­ geç­ti?”­ di­ye­ sor­ma­mýþ­tý,­ bu­gün. Ö­z el­ bir­ “mer­h a­b a”­ de­m ek­ ye­r i­n e,­ ba­k ýþ­l a­r ý­n ý TV’den­ a­yýr­ma­dan­ “mer­ha­ba”­ de­yi­ver­miþ­ti.­ Bu­gün,­di­ðer­gün­ler­den­fark­lý­bir­þey­var­dý­bel­li­ki… Dý­þa­rý­da­her­ta­raf­ý­þýl­ý­þýl...­Ne­re­dey­se­bü­tün­bir þe­hir­ý­þýk­lan­dý­rýl­mýþ­tý.­So­ðuk­ha­va­la­rýn­ak­si­ne,­san­ki ev­ler­de­ki­hu­zu­ru­ha­ber­ve­rir­ce­si­ne­bir­mâ­nâ­ta­þý­yor­du­bu­renk­li­lik.­Ev­ler­de­ki­sý­cak­lý­ðý.­Ev­sý­cak­lý­ðý­ný… Fa­kat­dý­þa­rý­da­ki­gi­bi­so­ðuk­tu­Ba­yan­Di­a­ne’nin ses­to­nu­ve­ba­kýþ­la­rý. *** Er­te­si­gün­Cu­ma­bay­ra­mýy­dý.­ Yi­ne­ ta­va­na­ ba­ký­yor,­ hem­ de­ dü­þün­me­ye­ de­vam­e­di­yor­du.­ Bir­ a­ra­ “Ýn­sa­nýn­ dü­þün­me­di­ði­ bir­ an­ var­ mý­dýr?”­di­ye­so­ra­sý­gel­di­ken­di­ne. De­ne­mek­ is­te­di.­ De­ne­di­ði­ ney­di?­ Dü­þün­me­den­bir­an­ge­çi­re­bil­mek. “Ým­kân­sýz”­ de­di.­ “Dü­þün­me­me­ye­ uð­ra­þýr­ken bi­le­dü­þün­mek­i­cab­e­di­yor.” Dü­þ ün­c e­s iz­ bir­ an­ yok­t u.­ An­c ak­ yok­l uk­l a müm­kün­o­la­bi­lir­di.­Yok­luk­ney­di? Dü­þün­me­si­bi­le­im­kân­sýz.­Ha­yal­bi­le­e­di­le­me­yen.­Yok­luk.. Cu­ma­bay­ra­mý­var­dý­ya­rýn.­Var­ol­ma­nýn­neþ’e­si­ni, bü­tün­mev­cu­dât­la­bir­lik­te­tek­rar­zik­ret­me­nin,­ha­týr­la­ma­nýn­bay­ra­mý.­Var­ol­ma­nýn­neþ’e­si­ni­pay­la­þan­in­san­lar­la­bir­lik­te­bu­bay­ra­mý­kut­la­ma­ya­ni­yet­et­ti. Gön­lü­hu­zur­la­dol­du.­Gö­rün­me­yen­Mev­cud’dan­ge­len­e­mir­le­re,­sü­rek­li­tes­lim­hâ­lin­de­o­lan­kâ­i­na­týn­ha­li­ne­a­yak­uy­du­ra­cak­tý.­O’nu­tas­dik­e­dip­tes­lim­ol­muþ­lar­la­bir­lik­te­kâ­i­na­týn­neþ’e­si­ne­or­tak­o­la­cak­tý. Ru­hu­bu­mâ­nâ­lar­la­di­ril­di. *** Cu­ma­bay­ra­mýn­dan­son­ra­e­ve­gel­miþ­ti. Ba­yan­Di­a­ne’ye­bu­se­fer­da­ha­dik­kat­li­bak­tý.­E­vet,­hâ­lâ­e­lem­li­bir­va­zi­yet­tey­di. Bu­ du­ru­mu­ ken­di­si­ne­ sor­ma­dan­ ön­ce,­ Ba­yan Di­a­ne’nin­oð­lu­na­sor­ma­ya­ka­rar­ver­di. “An­nen­bi­raz­sý­kýn­tý­lý­gö­rü­nü­yor.­Se­be­bi­ne­dir?” O­la­ðan­bir­du­rum­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­der­ce­si­ne­bak­tý.­ “Ha­tý­ra­lar”­de­di.­“Christ­mas­za­ma­nýn­da­öy­le­o­lu­yor. As­lýn­da­ben­de­o­nun­ruh­hâ­li­nin­ben­ze­ri­ni­ya­þý­yo­rum.”­ Her­ta­raf­ý­þýk­lan­dý­rýl­mýþ­tý.­Ev­de­bir­fes­ti­val­ha­va­sý­var­dý. “De­mek­ki­gö­nül­ler­de­fes­ti­val­ha­va­sý­yok”­di­ye i­çin­den­ge­çir­di. “Ne­ha­tý­ra­sý?”­di­ye­sor­du. Geç­miþ­te­Christ­mas’a­ö­zel­a­yýr­dý­ðý­mýz­ban­ka­çe­ki­miz­o­lur­du.­O­çek­le­bir­çok­he­di­ye­a­lýr­dýk.­Þim­di­böy­le bir­im­kâ­ný­mýz­yok.­Sa­de­ce­bu­de­ðil.­Ba­bam­ve­a­ða­be­yim­var­dý.­On­lar­la­bir­lik­tey­dik.­On­lar­da­yok­lar,­öl­dü­ler…­Bir­lik­te­ge­çir­di­ði­miz­Christ­mas’lar­ar­týk­yok…” “Yok”­yi­ne­kar­þý­sý­na­çýk­mýþ­tý.­“Var”­di­ye­si­gel­di. Se­vinç­li­ol­mak­ne­ka­dar­var­ol­mak­sa,­ü­zün­tü­lü­ol­mak­da­o­ka­dar­var­ol­mak­tý. Her­þe­yin­gi­de­ce­ði­bel­li­i­ken,­git­me­ye­cek­miþ­gi­bi­i­nan­mak­man­týk­sýz­dý. E,­o­za­man­ü­zün­tü­ne­den­var­dý­ki?­Gi­di­þi­en­gel­le­mek­i­çin­o­la­bi­lir­miy­di?­Ha­yýr.­ Git­me­ye­cek­miþ­gi­bi­i­nan­ma­yý­en­gel­le­mek­i­çin?­E­vet. Du­rup­ken­di­ni­din­le­di. Var­ e­dil­me­ye­ de­vam­ e­di­yor­du.­ Bü­tün­ duy­gu­la­rý­bu­na­þa­hit­ti.­ Var­ol­ma­yý­kut­la­ma­lýy­dý.­Neþ’ey­le. Yok­luk…­Öy­le­bir­þey­yok­tu.

A


þ­ in­ö­zü­nü­ba­zen­kay­be­de­riz.­Ka­mu­o­yun­da­bir­çok­ko­nu­nun­â­fâ­kî­ol­du­ðu­na­þa­hit o­lu­ruz.­Si­ya­sî­ha­yat­tan­a­lý­nýz­bir­çok­sos­yal­ ko­nu­la­ra­ va­rýn­ca­ya­ ka­dar­ ha­van­da­ su dö­ðü­lü­yor. Her­þey­gün­lük­ha­yat­tan­i­ba­ret­de­ðil­dir. Bo­þan­ma­lar­git­tik­çe­ar­tý­yor. Gün­de­350­çift­bir­bi­rin­den­ay­rý­lý­yor. Ni­þan­lý­lýk­dö­ne­mi­ev­li­lik­zan­ne­di­li­yor. Sý­nýr­sýz­ i­liþ­ki­ler,­ ku­ru­la­cak­ a­i­le­ye­ za­rar ve­ri­yor. Gö­rü­cü­u­sû­lü,­ne­re­de­i­se­kal­ký­yor.­Genç­ler­ ha­yat­ ar­ka­da­þý­ný­ fark­lý­ yol­lar­la­ se­çi­yor.

Ý

Ýlk­e­tap­ta­fi­zi­kî­du­rum­na­za­ra­a­lý­ný­yor.­Gü­zel­li­ði,­tah­si­li­ve­ya­çev­re­si…­Denk­lik­bu­a­çý­dan­ ö­nem­li.­ Ten­ce­re­nin­ ka­pa­ðý­ ten­ce­re­ye uy­gun­ol­ma­lý­dýr. Ü­zü­lü­yo­ruz.­Bir­a­i­le­yý­ký­lý­yor.­Bu­na­eþ­ler na­sýl­ta­ham­mül­e­di­yor?­Bý­çak­ke­mi­ðe­da­ya­ný­yor­de­mek­ki.­Ço­cuk­lar­að­lý­yor,­bütün­a­i­le­sen­drom­ge­çi­ri­yor.­Sos­yal­bir­ya­ra­dýr­bu. ­fâ­kî­ko­nu­lar­ka­mu­o­yu­nu­süs­ler­ken,­ses­siz ve­se­da­sýz­fýr­tý­na­lar­ya­þa­ný­yor. Hal­bu­ki­a­i­le­yu­va­sý,­dün­ya­nýn­bir­cen­ne­ti­dir. A­i­le­re­i­si­hýr­çýn­la­þý­yor,­e­vin­ha­ný­mý­ah­kâm ke­si­yor.­Ço­cuk­lar­kon­trol­dan­çýk­mýþ.­Har­ca­-

ma­lar­çýð­rýn­dan­çýk­mýþ.­Böy­le­bir­at­mos­fer­de­a­i­le­ha­ya­tý­ce­hen­nem­den­bir­nu­mu­ne­yi­ya­þar. Oy­sa­bu­nun­dý­þýn­da,­gü­zel­ve­im­re­ne­cek mut­lu­lu­ðu­ya­þa­yan­a­i­le­ler­var­dýr. A­fa­kî­ ko­nu­lar­dan­ zi­ya­de­ a­i­le­yi­ sað­lam tut­ma­nýn­ yol­la­rý­ný­ bul­ma­lý­yýz.­ Bu­nu­ te­mel ça­re­si­þu­dur:­Sev­gi­ve­mu­hab­bet. Ba­ba­ ne­ ka­dar­ hak­sýz­ o­lur­sa­ ol­sun,­ ev­lât o­nun­rý­za­sý­ný­tah­sil­et­me­ye­mec­bur­dur.­Ev­lât­da­ne­ka­dar­ser­keþ­ol­sa,­ba­ba­fýt­rî­þef­ka­ti­ni­ on­dan­ e­sir­ge­me­me­li.­ Di­ni­miz­de­ öl­çü bu­dur.­Dað­la­rý­e­ri­ten,­de­mi­ri­bal­mu­mu­gi­bi­ya­pan­un­sur­mu­hab­bet­tir.

YERÝN KULAÐI

Bozulmamýþ her vicdan Yaratýcýsýný tanýr ALÝ FERÞADOÐLU fersadoglu@yeniasya.com.tr

dil,­bu­run­ve­a­kýl­gi­bi­duy­gu­el­le­ri­nin­ö­nü­ne de­dün­ya­ka­dar­ge­niþ­bir­is­ti­fa­de­sa­ha­sý­aç­ma­sý bir­baþ­ka­bü­yük­pe­þin­üc­ret­tir.­ 4-­Son­ra­Ce­n

Zaferlerimiz ANADOLU’NUN SÝNESÝ RAÞÝT YÜCEL rasityucel-19@hotmail.com

Ramazan-ý Þerifte ise, ehli iman, birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ý Ezelînin ziyafetine dâvet edilmiþ bir surette, akþama yakýn “Buyurunuz” emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ý ubudiyetkârâne göstermeleri, o þefkatli ve haþmetli ve külliyetli Rahmâniyete karþý, vüs’atli ve azametli ve intizamlý bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubudiyete ve þeref-i kerâmete iþtirak etmeyen insanlar, insan ismine lâyýk mýdýrlar?

Bütün eþya, bir tek te vet!­Bü­tün­eþ­ya,­kâ­i­nat, Al­lah’ýn­te­vec­cü­hü­ne,­sa­na­yö­nel­me­si­ne­be­del­o­la­maz.­Hat­ta­Cen­net­da­hi­ye­ri­ni tu­ta­maz.­Ye­ri­ni­a­la­maz.­Ye­ri­ne ge­çe­mez.­Ma­dem­O­var,­her þey­var.­O­yok­sa­hiç­bir­þey­yok­tur.­Ve­de­O’nun­ye­ri­ni­tu­ta­maz.­Ye­ri­ni­dol­du­ra­maz.­E­ðer O­bi­zi­is­te­me­se­bü­tün­dün­ya ve­ya­mev­cu­dat­bir­a­ra­ya­gel­se­ne­ö­ne­mi­var?­Bir kýy­met­i­fa­de­e­der­mi?­Bir­an­la­mý­o­la­bi­lir­mi?­Yü­ce­Ya­ra­dan,­Al­lah­bi­ze­ye­ter.­Kâ­fî­dir.­Ye­ter­li­dir. Bü­tün­me­se­le­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­rý­za­sý­ný­tah­sil­dir. Çün­kü­kâ­i­nat­ye­ni­le­ni­yor.­Ta­ze­le­ni­yor.­Mev­cu­dat,­a­kar­su­ü­ze­rin­de­ki­su­dam­la­la­rý­gi­bi­gök­te­ki gü­ne­þi­biz­le­re­gös­te­rip­göz­den­kay­bo­lu­yor.­Biz­le­re­e­be­dî­bir­gü­neþ­ten­ha­ber­ve­ri­yor.­Gö­rev­le­ri ta­ný­tým­ve­ya­ay­na­ol­mak.­Al­lah’ý­se­ven­O’nun­te­vec­cü­hü­nü­ar­zu­la­yan,­O’nun­i­sim­le­ri­ne­ve­ya­i­sim­le­ri­nin­te­cel­li­si­ne­ya­pý­þýr.­Ý­sim­le­ri­i­se­en­gü­zel

E

þek­li­i­le,­i­ki­dün­ya­ser­ve­ri­Pey­g ret-i­Mu­ham­med’de­(asm)­te hal­de­ger­çek­it­ti­bâ,­uy­ma;­an­ca Haz­ret-i­Mu­ham­med’i­(asm)­ta yap­týk­la­rý­ný,­Sün­net-i­Se­niy­ye tat­bik­et­mek,­uy­gu­la­mak­týr.CÝH

SIÐIN

Ö­lüm­yok­ol­ma­de­ðil­dir.­C baþ­ka­bir­mem­le­ke­ti­ne­ge­çiþ­tir zýn­mem­le­ke­ti­ne,­va­tan-ý­as­l Çün­kü­O’nun­mül­kü­çok­ge­n dan­ka­çýþ­müm­kün­de­ðil­dir.­B ok­ya­nus­ta­kat­re­me­sa­be­sin­de­yi


MESAJ

Resûlullah’ý en çok sevindiren hadise ÞABAN DÖÐEN sdogen99@ttmail.com

i­ca­ret­mak­sa­dýy­la­Ye­men’e­git­ti­ðin­de­Ez­di­ler­den,­yaþ­lý,­bil­gi­li­bir­za­ta­mi­sa­fir­ol­du. Soh­bet­es­na­sýn­da­a­ra­la­rýn­da­il­ginç­ko­nuþ­ma­lar­geç­miþ,­o­na­ne­re­li,­han­gi­ka­bi­le,­ko­lu­ve kim­ler­den­ol­du­ðu­nu­sor­muþ,­öð­ren­miþ,­bek­le­di­ði ce­vap­la­rý­a­lýn­ca­da­kar­ný­ný­aç­ma­sý­ný­is­te­miþ,­o­da se­be­bi­ni­sor­du­ðun­da­ih­ti­yar­þun­la­rý­söy­le­miþ­ti: “Ben,­Ha­rem’de­bir­pey­gam­ber­gön­de­ri­le­ce­ði­ni ve­o­na,­bir­genç­i­le­bir­ol­gun­ki­þi­nin­yar­dým­cý­o­la­ca­ðý­ný,­sað­lam­ve­doð­ru­bil­gi­ler­i­çin­de­bul­dum. “Genç­o­lan­gö­zü­nü­dal­dan­bu­dak­tan­sa­kýn­-

T

maz,­a­týl­gan,­güç­lük­le­re­gö­ðüs­ge­ren­bi­ri;­ol­gun o­lan­da,­be­yaz­ve­za­yýf­vü­cut­lu,­kar­nýn­da­bir ben­ve­sol­uy­lu­ðun­da­da,­bir­i­þa­ret­bu­lu­nan­bir ki­þi­dir.­Ar­týk,­sen­den­is­te­di­ði­mi,­ba­na­gös­te­rip gös­ter­me­mek­te­ser­best­sin. “Doð­ru­su­sen,­kar­ný­ný­a­çýp­ba­na­bu­i­þa­ret­le­ri gös­ter­mek­le,­ba­na­giz­li­ka­lan­sý­fa­tý­ný,­bil­dir­miþ bu­lu­na­cak­sýn!” Bu­nun­ü­ze­ri­ne­o­zat,­ih­ti­yar­bil­gi­ne­kar­ný­ný gös­ter­di.­Bil­gin,­gö­be­ði­nin­ü­ze­rin­de­ki­si­yah ‘ben’i­gö­rün­ce­he­ye­can­la­nýp­“Kâ­be’nin­Rab­bi­ne and­ol­sun­ki,­sen­o­sun!­Ar­týk­sa­na­yük­le­nen­iþ­te tem­kin­li­ol!­Doð­ru­yo­lu­bý­ra­kýp­eð­ri­li­ðe­sap­ma! Or­ta­yo­lu­tut!­Al­lah’ýn,­sa­na­ver­di­ði­kö­le­ve­ca­ri­ye­ler­hak­kýn­da­Al­lah’tan­kork!” Müm­taz­mi­sa­fi­ri­Ye­men’de­ki­i­þi­ni­bi­ti­rip­ve­da­la­þýr­lar­ken­de­ih­ti­yar­bil­gi­nin­ya­ný­na­uð­ra­mýþ,­yaþ­lý­a­da­ma,­“O­Pey­gam­ber­hak­kýn­da­söy­le­miþ­ol­du­ðum­be­yit­le­ri,­o­na­i­le­tir­mi­sin?”­di­ye­sor­muþ,­o da,­“O­lur!”­di­ye­ce­vap­ver­miþ,­bu­nun­ü­ze­ri­ne­ih­ti­-

yar­bil­gin­be­yit­le­ri­o­ku­muþ­tu. Bu­muh­te­rem­in­san­Mek­ke’ye­dön­dü­ðün­de ar­ka­daþ­la­rý­na­ ken­di­si­ yok­ken­ Mek­ke’de­ ne­ler o­lup­ bitt­ti­ði­ni­ sor­muþ,­ on­lar­ da­ Hz.­ Mu­ham­med’in­ (asm)­ pey­gam­ber­li­ði­ni­ i­lân­ et­ti­ðin­den söz­et­miþ­ler­di. Bu­müj­de­o­nun­coþ­ma­sý­na,­se­vinç­ten­u­çar­hâ­le gel­me­si­ne­yet­miþ­ti.­He­men­Pey­gam­be­ri­mi­zin (asm)­e­vi­ne­koþ­tu.­Ýlk­sö­zü,­“Ey­Mu­ham­med!­U­zun­za­man­dan­be­ri­gö­re­mi­yo­rum,­na­sýl­sýn?”­ol­du.­Son­ra­da­kar­þý­lýk­lý­ko­nuþ­ma­ya­baþ­la­dý­lar.­ Al­lah­Re­sû­lü­(asm),­“Ha­li­mi­sa­na­an­lat­sam­ba­na­i­na­nýr­mý­sýn?”­ “Sa­na­i­nan­maz­sam,­ki­me­i­na­na­ca­ðým?­Yâ­E­be’l-Ka­sým!­Pey­gam­ber­lik­id­di­â­sýn­da­bu­lun­du­ðun,­kav­min­den­ay­rýl­dý­ðýn­ve­a­ta­la­rý­nýn­di­ni­ni­kö­tü­le­yip,­in­kâr­et­ti­ðin­doð­ru­mu?” Kâ­i­na­týn­E­fen­di­si­(asm)­gü­lüm­se­miþ,­pey­gam­ber­o­la­rak­gön­de­ril­di­ði­ni­ve­ken­di­si­ne­i­man­et­me­si­ni­is­te­miþ,­de­lil­is­te­yin­ce­de,­“Ye­men’de­bu­-

luþ­tu­ðun­ih­ti­yar­dýr!”­ce­va­bý­ný­ver­miþ­ti.­Tah­kik eh­liy­di­tüc­car­ar­ka­da­þý.­He­men­“Ben­Ye­men’de kaç­ih­ti­yar­la­gö­rüþ­tüm,­han­gi­si­dir?”­sor­muþ,­“Be­yit­le­ri,­sa­na­ha­yýr­lý­o­lan­ih­ti­yar­dýr!”­ce­va­bý­ný­a­lýn­ca da­he­ye­can­lan­mýþ­ve­“Ey­sev­gi­li­dos­tum!­Bu­nu, sa­na­kim­ha­ber­ver­di?”­di­ye­sor­mak­tan­ken­di­ni­a­la­ma­mýþ,­“Ben­den­ön­ce­ki­pey­gam­ber­le­re­gel­miþ o­lan­bü­yük­me­lek­ha­ber­ver­di!”­de­di­ðin­de­de,­“U­zat­e­li­ni!­Ben­þe­ha­det­e­de­rim­ki,­Al­lah’tan­baþ­ka­i­lâh­yok­tur!­Sen­de­Al­lah’ýn­ku­lu­ve­Re­sû­lü­sün!” di­ye­rek­de­fa­lar­ca­ke­li­me-i­þe­ha­det­ge­ti­rip­Ýs­lâm­la þe­ref­le­nen­ilk­er­kek­ki­þi­ol­muþ­tu.1 Re­sû­lul­lah’ý­son­de­re­ce­se­vin­di­ren­bu­i­ti­bar­lý­dos­tu­Hz.­E­bû­Be­kir’den­baþ­ka­sý­de­ðil­di.­Al­lah­Re­sû­lü­(asm)­o­ka­dar­se­vin­miþ­ti­ki,­Hz.­Â­i­þe’nin­be­lirt­ti­ði­ne­gö­re,­o­nu­Hz.­E­bû­Be­kir’in Müs­lü­man­ o­lu­þun­dan­ da­ha­ çok­ se­vin­di­ren bir­ha­di­se­ol­ma­mýþ­tý. Dipnotlar: 1- Ýbni Hiþam, Sire, 1:266-269; Ýbni Sa’d, Tabakat, 3:171-172.


10

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT

Kaybolan gerdanlýk

“Bir Destan Adam” Mehmet Âkif filminin

KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER

SENARYOSU VAR, SPONSORU YOK!

SALÝHA FERÞADOÐLU sliha87@hotmail.com

O yazý. O yazýyý okuduðumda Hz. Peygamber’in (asm) sadece örnek bir komutan, örnek bir devlet baþkaný, örnek bir baba, örnek bir komþu olmadýðýný anladým. O (asm), bütün bu vasýflarýn yanýnda önemli bir sýfatý daha taþýyordu; örnek bir eþ. Nedense bizim camia, madalyonun bu yüzüne bakmayý unutur çoðu zaman; belki de bilinçli bir nis ya nýn ta ken di si dir bu. Hoy rat ça dýr. Ve pek çok zalimcesine remizler taþýr bünyesinde. Bitiþiðimdeki bankta iki kadýn. Bir yandan parmaklarýna ip doluyor öte yandan þiþi batýrýp çýkarýyorlar sinirle ve ayný ritmik hareketlerle. Saðdaki dert yanýyor berikine. “Üç adet altýn bileziðim vardý. Kaç gündür arýyor, aksilik ya bulamýyorum. Bizim beye söyledim de, hiç umursamadý bile. ‘Oh olmuþ sana’ dedi. ‘Bana vermezsen, olacaðý buydu.’ ‘Mehrimdir, hem ben süslenmeyi severim bilirsin’ dedim yüzüne güldüm geçtim. Ama içim acýdý be kuzum.” Tam da kadýncaðýz, avuntusuz çaresizliðiyle anlatýrken bu ýztýrabýný, o yazýya rastladým. Bir derginin derkenarýnda. Güneþin soluk ýþýklarý yeryüzünü yavaþça terk eder ken, se fer den dö nen Ýs lâm or du su Zâ tü’l-Ceyþ denilen bölgede mola verir. Herkesin dinlenmeye çekildiði esnada Hz. Aiþe kendisine hediye edilen gerdanlýðýn kaybolduðunu fark eder. Endiþeyle onu aramaya çýkar; ancak bir türlü bulamaz. Hüzün ve kederin gark olduðu lâhzada dayanamayarak soluðu sevgili eþinin yanýnda alýr. Derdine derman olacak, kendisine yardým edecek tek adres O’dur (asm). Allah’ýn Sevgilisi eþini kýrar mý hiç! Yüzünde güven veren bir ifadeyle eþi Aiþe’ye gülümseyerek der: ‘Haydi, gel, beraber arayalým. Allah’ýn izniyle onu bulacaðýz.’ Sabaha gebedir gece. Vakit hýzla ilerler. Çöl gerdanlýðý yutmuþtur sanki. Aramayý sonlandýrýp dinlenmek üzere çadýrlarýna geri dönerler. Yorulan Peygamberimiz (asm) baþýný Aiþe’nin dizine koyar, uykuya dalar. Bu arada bazý sahabeler Hz. Ebubekir’e gelip kýzýný þikâyet ederler. ‘Þu A i þe’nin yap tý ðý na ba kýn he le. Re su lul lah’ý da insanlarý da alýkoydu. Yanýmýzda bir yu dum su bile kalmadý.’ Herkes az sonra vakti girecek olan sabah namazý için nasýl abdest alacaðýný kara kara düþünmektedir; çünkü çevrede hiç su kuyusu yoktur. Onlarýn þikâyetlerine hak veren Hz. Ebubekir celâllenerek kýzý Aiþe’nin yanýna gider ve sessizce onu azarlar. Bu paylanmayý iþiten Resul-i Ekrem (asm) uyanýr. Mesele ona da aktarýlýr. Peygamberimiz de (asm), bu sorunu nasýl halledeceklerini düþünürken Hz. Cebrail gelir ve suyun olmadýðý yerde temiz topraða el sürerek abdest alýnabileceði ruhsatýnýn verildiðini bildirir. Gelen yeni hükümle Müslümanlar rahatlamýþtýr, Hz. Aiþe’ye kýzanlar ise aslýnda onun ne kadar mübarek bir insan olduðunu bir kez daha anlamýþtýr. Hz. Ebubekir de kýzýný azarladýðýna bin piþman, kendisinden özür diler. Ordu, namazdan sonra geri dönüþ için yol hazýrlýklarýna baþladýðýnda Hz. Aiþe’nin bindiði devenin ayaða kalkmasýyla gerdanlýðýn yerde olduðu görülür. Allah hem ona gerdanlýðýný baðýþlamýþ, hem de yeni bir hüküm için kendisini vesile kýlmýþtýr. O, ne mübarek, ne bahtiyar bir hanýmdýr! ‘Bak, duydun mu?’ diye sordum içimden kadýncaðýza. Hz. Peygamber hiç öfkelenmeden, somurtmadan eþiyle beraber kaybolan gerdanlýðý aramaya çýk mýþ. Ka dýn duy ma dý be ni, za ten duy sa, de rin bir ah çekmekten baþka ne yapabilirdi ki?

Ölü(mü) gördüm!

Gazeteci yazar Abdurrahman Þen, senaryosunu bitirdiði Ýstiklâl þairi ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili “Bir Destan Adam” filmine henüz sponsor bulamadýðýný söyledi. RECEP BOZDAÐ ÝSTANBUL GAZETECÝ yazar Abdurrahman Þen, senaryosunu bitirdiði Ýstiklâl þairi ve mütefekkir Mehmet Âkif Ersoyla ilgili “Bir Destan Adam” fil mine henüz sponsor bulamadýðýný söyledi. sanatalemi.net tarafýndan vefatýnýn 74. yýlý dolayýsýyla Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde düzen le nen “Meh met  kif Er soy Pa ne li”nde konuþan Abdurrahman Þen, Mehmet Âkif filmi için senaryoyu bitirdiðini, 2011 yýlý içinde film çekimine baþlamayý planladýklarýný anlattý. Âkif’in mütefekkir yönünü ýskaladýðýmýzý, düþüncelerini yeterince tanýmadýðýmýzý ve ya ilgilenmediðimizi ifade eden Þen, “Onu tanýmak için önce eserlerini okumak gerekir. Ýkinci olarak birinci elden hatýralarý ve hakkýndaki çalýþmalarý incelemek zorundayýz. Ayrý ca hayatý da önemli bir kitaptýr. Her bir hatýrasý bize ibret ve derstir. Kýsacasý önce onu anlamak ve sonra anlatmamýz gerekiyor” dedi.

MEHMET ÂKÝF FÝLMÝNÝN SENARYOSU 2011 yýlýnýn Mehmet Âkif’in vefatýnýn 75 yý lý ve Ýstiklâl Mar þý’nýn yazýlmasýnýn 90. yýlý olacaðýna dikkat çeken Þen, “2011 senesinde ha-

Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Mehmet Âkif Ersoy Pane li”nde konu þan Abdurrahman Þen, “2011 yýlýnda hayatýn her alanýnda Âkif’i konuþmamýz lâzým” dedi.

Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfý Baþkaný Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

çesi var. Henüz sponsor bulamadýk. Þimdi ye kadar beyaz perdeye aktarýlmamasý ilginç. Hallbuki dede Korkut’a kadar götürebileceðimiz çok güzel hikâyelerimiz var. Filmde Âkif’in Mýsýr hayatý yer almýyor. Hayatýnda önemli bir yolculuk olan Ankara yolculuðu 4-5 dakika kadar ola cak. Oyuncular henüz tam anlamýyla belyatýn her alanýnda Mehmet Âkif’i konuþma - li deðil. Süpervizörlüðünü yapacaðým filmýz lâzým” diye konuþtu. Konuþmasýnda se- min yönetmeni de belli deðil. Ancak görüþnaryosunu yazdýðý film ile ilgili bilgiler de akta- melerimiz sürüyor. Nisan ayýnda filmi çekeran Þen, þunlarý söyledi: “Âkif ile ilgili ilk film ça- bilmeye baþlamalýyýz. 2011 içinde filmi çeklýþmasý olacak. Filmin 7.5 milyon TL’lik bir büt- meye çalýþacaðýz”

TRT’NÝN ÇEKMEMESÝ ÞANSIMIZ Âkif’in hayatýyla ilgili olarak “TRT’nin bu filmi bu zamana kadar çekmemiþ olmasý en büyük þansýmýz” diyen Þen, “Film sonrasýnda, gerçekleþebilirse doðumunda ölümüne bir tv dizisi þart. Bu, düþüncelerimiz arasýnda var. Âkif’i anlamak için film bir ayaksa, diðer bir ayak da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Tiyatrolarýnda bir Mehmet Âkif oyununun sahneye konulmasýdýr. Ayrýca, filmin ardýndan hikâyeleri, þiirleri hakkýnda filmler ve kýsa filmler yapýlabilir.” þeklinde konuþtu. Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfý Baþkaný Mehmet Cemal Çiftçigüzeli de, Ersoy’un hayatýný ve fikir dünyasýný anlattý. Yaklaþýk 2,5 saat devam eden panel sonrasýnda Mehmet Âkif Ersoy’un eserlerinden ve hakkýnda yazýlan kitaplardan oluþan sergi gezildi.

KARÝKATÜR DALINDAKÝ ÖDÜLE ÝBRAHÝM ÖZDABAK LÂYIK GÖRÜLDÜ

ESKADER Ödülleri açýklandý EDEBÝYAT Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneði’nin (ESKADER) 33 dalda verilen 2010 Yýlý Kültür Sanat Ödülleri açýklandý. ESKADER iki yýl önce baþlattýðý bir geleneði sürdürüyor ve yýlýn kültür sanat adamlarý ile kurumla-

rýný belirliyor. Ödüllerle ilgili toplantý önceki gün Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde gerçekleþti. Kendilerine ödül verilenler arasýnda gazetemiz karikatüristi Ýbrahim Özdabak, Alaat tin Yavaþça, Orhan Okay, Yavuz Bülent Bâki-

ler, Metin Erksan, Turan Yazgan, Mehmet Akif Aydýn, Osman Akkuþak, Ali Haydar Haksal, Zeki Kuþoðlu, Semih Sergen ve Hüsrev Hatemi de bulunuyor. Ödüller, 2011 yýlý nýn Nisan ayýnda sahiplerini bulacak.

ESKADER 2010 ÖDÜLLERÝ

Gezi: Ýrfan Özfatura (Türkiye gazetesindeki gezi yazýlarýyla) Hâtýra: Saatçi Musa (Röportaj: Asým Öz, Beyan Yayýnlarý) Hikâye: Angelika (Yýldýz Ramazanoðlu, Timaþ Yayýnlarý) Ýnceleme: Þiirin Ardýnda (Prof. Dr.Turan Karataþ, Sütun Yayýnlarý); Anadolu’da Aþiretler, Ce maatler, Oymaklar (Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu, Babýali Kültür Yayýncýlýk) Karikatür: Ýbrahim Özdabak (Yeni Asya gazetesindeki karikatürleriyle) Klâsik Türk Sanatlarý: Osmanlý Medeniyetinde 33 Kadîm Sanat (Prof. Dr. Zeki Kuþoðlu, Kaynak Yayýnlarý) Kitap Yayýncýlýðý (özel): Ötüken Neþriyat Kitap Yayýncýlýðý (kamu): Ýstanbul Ticaret Odasý Yayýnlarý Kurum: Vakýflar Genel Müdürlüðü

Müze: Panorama 1453 (Kültür A.Þ.) Müzik: Can Atillâ Radyo Programý : Hoþ Seda (Selahattin Kocaarslan, Moral FM) Roman: Tatar (Gürbüz Azak, Babýali Kültür Yayýncýlýk) Sinema: Bal (Semih Kaplanoðlu) Þiir: Yoksullarýn ve Þairlerin Kitabý (Cahit Koy tak, Timaþ) Tarih: Tarihin Alacakaranlýðýnda Meþâhir-i Meçhûleden Birkaç Zat – 2 (Prof. Dr. Ali Birinci, Dergâh Yayýnlarý) Televizyon: Açýk Deniz (Sadýk Yalsýzuçanlar, Ülke TV) Temaþa Sanatý: Rauf Altýntak Tiyatro: Semih Sergen Üstün Hizmet Ödüller: Prof. Dr. Alaaddin Yavaþça, Metin Erksan, Prof. Dr. Turan Yazgan Jüri Özel Ödülü: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi

Ansiklopedik eser: Ýstanbul’un Yüzler Serisi (Kültür A.Þ.) Araþtýrma: Kadý Sicilleri (Mehmet Âkif Aydýn) Basýn: Osman Akkuþak (Yeni Þafak’taki makaleleriyle) Belgelik Film: Hat-Bir Medeniyet Çizgisi (Yönetmen: Gökhan Ateþtürk) Bi yog ra fi: Bir Hül ya A da mý nýn Ro ma ný (Prof. Dr. Orhan Okay) Çocuk Edebiyatý: Sadettin Kaplan Çocuk Yayýncýlýðý: Nesil Çocuk Deneme: Kýrmýzý Tramvay (Muhterem Yüceyýl maz, Bilgeoðuz Yayýnlarý) Dergi: Yedi Ýklim (Ali Haydar Haksal) Dil: Yavuz Bülent Bâkiler (Türkçe çalýþmalarýyla) Düþünce: Ýbrahim Hakký ve Adam Smith Ýki Düþünce ve Ýkinci Dünya (Dr. Selma Karýþman) Elektronik Yayýncýlýk: haber7.com

BULMACA SOLDAN SAÐA— 1. Eski evlerde tavana yakýn açýlan küçük pencere. - 42.195 metrelik en uzun yol koþusu. 2. Eski Oðuzlarda Oðuz destanlarýný okuyan saz þairi. - Ýstanbul’da bir semt. 3. Bir makinede, bir araçta ayak yardýmýyla dönmeyi veya hareketi saðlayan düzen, ayaklýk. - Kalýn kumaþtan yapýlmýþ, iþlemeli, cepkene benzer bir çeþit ceket. 4. Amfiteatrýn ortasýnda, boða güreþi, yarýþ, oyun gibi türlü gösteriler yapýlan alan. - Cahiliye dönemi müþriklerinin Mekke’de bulunan büyük putu. - Numaranýn kýsasý. 5. Yüz kuruþ deðerinde Türk para birimi, teklik. - Selenyumu simgeleyen harfler. - Tanýtlanmasý gereken önerme, tez. 6. Ýçinde yabancý bir öge bulunmayan, mutlak. - Yapýlarýn saçaklarýnda, suyun içeriye sýzmasýný önlemek için kiremidin altýyla oluk arasýna konulan metal levha. 7. Aðaçlarýn gövdesinde veya dallarýnda yetiþen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuþan, süngerimsi madde. - Nazi hücum kýtasý. - Bir bilim alanýnýn içinde yer alan ana bilim dalýnda alt alaný. 8. Tasvirleri ve donatýmlýklarý taþýyanlara verilen ad. - Resul-ü Kibriya Efendimiz’in (asm) muhtereme valideleri. 9. Gam dizisinde la ile do arasýndaki ses. - Telefon konuþmasýna baþlarken kullanýlan bir seslenme sözü. - Býçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç. 10. Klâsik Türk Müziði araçlarýndan, iri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir çalgý. - Kuþ ve balýk tutmak için tuzaða býrakýlan, oltaya takýlan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne. - Çeþitli sebeplere baðlý olarak kanda eritrosit sayýsýnýn azalmasý, hemoglobin ve hematokrit deðerinin normalin altýna düþmesiyle belirgin durum, kansýzlýk.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EYLÜL SAADET BAYRÝ saadetbayri@hotmail.com

Ölüm… Adý ne kadar da uzak… Ve kendisi bir o kadar yakýn… Ýçimi ürpertecek, maðrur baþýmý ensesinden kavrayýp diz çöktürecek kadar güçlü… Öyle ki, içinde bulunduðum ve bulunacaðým bütün zaman ve mekânda sürüyor hükmü. Ne tuhaf! Ýnsan, hakikatini bildiði bir olgudan ürker mi? Titrer mi elleri? Þah damarý kadar yakýnýnda olaný, Kaf Daðý kadar uzaðýnda görür mü? Ah biçare insan! Bu haliyle kaçacaðýný zanneder ezeli yazgýdan… Ölüm… Unutmanýn aynasýnda mutlu sanýrken kendimi, genç bir yaþa deðdiðinde bir kuþ alacak sa ný rým kal bi mi. Ol du ðum ye re yý ðý lýr ken, “Hani dün görmüþtüm, daha az önce bir þeyler konuþmuþ, hayata dair planlar kurmuþtuk” diyecek oluyor dilim. Anlýyorum anlatamamanýn düðümünde: Ýnsan kurar, kader güler… Sa lâ se si ku lak la rý ma deð dik çe, san ki “Ö lüm var, ö lüm/Ö lün de gö rün!” di yor, so ðuk bir ses. “23 yaþýndaymýþ” derken biri, yarýnlar fer sah fer sah u zak la þý yor san ki. Al dan mýþ meðer “Aðýr aðýr çýkacaksýn bu merdivenlerden” diyen þâir. Zira yýldýrým yayýlýmý gibi kol gezi yor ö lüm yaþ lý genç de me den. Ýþ te, “He nüz, bir aylýk öðretmenmiþ” derken öteki, tul-i emel sönüyor hayal perdesinde. Ne desem, eksik kalýyor dilimde. Dahasý, “Ölüm yakýþmadý” hayýflanmalarý arasýnda, donakalýyorum daha genç sandýðým ömrümün baharýnda. Nedense gözlerim üçüncü sayfa haberlerine takýlýyor. Bugünlerde ölenler yaþýtlarým. Ömrümün orta yerinde, her nefes ölümün kucaðýna itiyor sanki. Kulaðýmda uðultu makamýnda bir türkü: “Ölüm Allah’ýn emri de bu ayrýlýk olmasaydý”… Susuyorum… “Kýzým daha çok küçük, bensiz ne yapar?” diyorum. Yüreðim sýzlýyor. “Peki ya annem bensiz ne ya par? Na sýl ya þar? Ve ha yat ar ka da þým… Bensiz ne yapar, bu koca dünyada?” türünden sayýklamalar titretiyor bam telini ruhumun. Titriyor, ruhum. Yanýldýðýmý fýsýldýyor inceden inceye… “Tedbirini terk et, takdir Hüda’nýndýr” nidasý konuyor süveydasýna kalbimin. Kýzým bensiz de büyüyor zira. Gülüyor, seviyor, aðlýyor. Büyüme ve geliþme aþamalarýnda yapmasý gerekenleri bensiz de yapacak. Annem, hayat arkadaþým çok üzülecek belki; ama yaralarýna zamaný sarýp, kabuk baðlamasýný bekleyecekler unutmanýn aynasýnda. Ve ben öldüðümle kalýyorum. Hâsýlý, ölen heybesine doldurduklarýyla gidiyor: Sevabýyla, günahýyla… Geride kalanlar içinse, hayat devam ediyor. Belki de hepimizi yanýltan bu. Bizsiz olmayacaðýný sandýðýmýz ve bu sebeple ertelediðimiz, unuttuðumuz hayatýn içindeki ayrýntýlarýmýz. Yaþamamýz gerekenler ve bir baþkasý ya da baþka bir þey için ertelediðimiz mutluluðumuz… Ve en önemlisi, bahanelere sýðýnýp ihmal ettiðimiz ibadetlerimiz, itaatimiz ve dahi Allah’ýn rýzasý… Vazgeçilmez olduðumuzu sanýrken, bir de bakýyoruz ki hakikat hiç de öyle deðil. Zira ezelî kanun dairesinde herkes yaþayýp gidiyor. Ardýmýzdan kalan cümle ise: “Ölenle ölünmüyor.” Belki de hakikat þu: Ölmek kolay, zor olan, “Ýmaným tutuþmuþ, yanýyor” veciz sözünde ifadesini bu lan â hir za man da ya þa mak… Her ke se ve herþeye raðmen…

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Hünnapgillerden, yapraklarýndan yeþil boya çýkarýlan bir bitki. - Hidrojenle oksijenden oluþan, sývý durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsýz madde. 2. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve Güney Azerbay can’da (Ýran’da) yaþayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse. - Kendi kendine söz vererek bir iþi üzerine alma, ant. 3. Alýn yazýsý, yazgý. - Volt amperin kýsasý. 4.Sýcak ülkelerde yetiþen meyveli bir aðaç. - Askerlikte hedef, boy hedefi. 5.Lantaný simgeleyen harfler. - Balý alýnmýþ petek. 6.Arapçada su. - Kayak sporunda bayraklarla iþaretlenmiþ birtakým dönemeçlerden oluþan pist üzerinde yapýlan bir yarýþ türü. 7. Ýþsizlik, iþsiz kalma. 8. Arapçada faiz. - Karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde on altý taþla iki kiþi arasýnda oynanan oyun. 9. Eski bir ön Asya medeniyeti. - Güç, etki veya beceri bakýmýndan alýþýlmýþýn üzerinde olan (kimse). 10. Lezzet. - Os1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 manlýlarda saniyeden küçük, asker- 1 U S K U R U T O K A T likteki binbaþýlýða 2 N O E L A C UM B A denk sivil aþama. 3 U Y U F A K Ü L E Þ 11. Yararlanýlan T A S O 4 S A K D uygun þart veya T Ý R K E Þ d u r u m , 5 M MA K uydurukçada im- 6 A T A N M A A R A B A kân. - Þöhret, þan. A D A M T Ý S 7 B E T 12. Asurlu’larýn A A R A E T Ü T A N baþþehri. - Hitit 8 9 Ý S N N A K B M O Medeniyetinin di10 Ý K O N ðer adý. A L A B AMA


11

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ HA­BER­LER

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

Yýldýz Holding yeniden yapýlanýyor n YILDIZ Hol­ding­Ya­tý­rým­lar­ve­Ýþ­Ge­liþ­tir­me­Gru­bu Baþ­ka­ný­Dr.­Ze­ki­Zi­ya­Sö­zen,­2011­ve­ö­te­sin­de­kâr­lý bü­yü­me­yi­sað­la­mak­i­çin­cid­dî­bir­ye­ni­den­ya­pý­lan­ma i­çin­de­o­la­cak­la­rý­ný­bil­dir­di.­Sö­zen,­Yýl­dýz­Hol­ding’in 2010­yý­lý­de­ðer­len­dir­di­ði­ve­ö­nü­müz­de­ki­yýl­bek­len­ti­le­ri­ne­i­liþ­kin­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­sýn­da,­2010’un­Hol­ding­a­dý­na­da­ya­tý­rým­o­dak­lý­bir­yýl­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý. Ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­or­tak­lýk­lar­ve­son­du­rum­la­rý­hak­kýn­da­bil­gi­ve­ren­Sö­zen,­“2010­yý­lýn­da­u­lus­la­ra­ra­sý­a­lan­da­kâr­he­def­le­ri­ni­a­þa­cak­ol­ma­mý­za­rað­men,­2011 ve­ö­te­sin­de­de­kâr­lý­bü­yü­me­yi­sað­la­mak­i­çin­cid­di­bir ye­ni­den­ya­pý­lan­ma­i­çin­de­o­la­ca­ðýz.­Yurt­dý­þý­pa­zar­lar­da­stra­te­jik­or­tak­la­rý­mýz­la­si­ner­ji­o­luþ­tu­ra­rak­be­ra­ber bü­yü­me­pro­je­le­ri­de­ya­pý­yo­ruz’’­de­di.­2011’de­a­na­iþ­le­ri­ne­o­dak­lan­ma­stra­te­ji­le­ri­nin­de­vam­et­me­si­ni,­bu iþ­ler­de­þir­ket­le­ri­nin­per­for­mans­la­rý­nýn­art­ma­sý­ný,­ay­rý­ca­stra­te­jik­or­tak­lýk­yap­týk­la­rý­ko­nu­lar­da­da­bü­yü­me­yi­he­def­le­dik­le­ri­ne­i­þa­ret­e­den­Sö­zen,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Te­mel­ka­te­go­ri­le­ri­miz­de­güç­len­mek,­doð­ru ze­min­ler­de­ye­ni­or­tak­gi­ri­þim­le­re­im­za­at­mak­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­a­lan­da­güç­lü­bü­yü­me­ya­ka­la­mak­gi­bi­a­maç­la­ra­o­dak­la­na­ca­ðýz.­Bu­he­def­ler­çer­çe­ve­sin­de­or­ga­ni­zas­yon­ya­pý­mý­zý­güç­len­di­re­rek­sa­týþ­ve­pa­zar­la­ma­ya­a­ðýr­lýk­ve­re­ce­ðiz.­Sa­týþ­ka­nal­la­rý­na­gö­re­da­ðý­tým­ya­pý­mý­zý­þe­kil­len­di­re­ce­ðiz.­E­lek­tro­nik­alt­ya­pý­mý­zý­ye­ni­ya­pý­lan­ma­yý­des­tek­le­ye­cek­þe­kil­de­güç­len­di­re­ce­ðiz.­Bu­sa­ye­de­2011­yý­lýn­da­da­sað­lýk­lý­ve­sür­dü­rü­le­bi­lir­bir­bü­yü­me­i­le­na­kit­a­kýþ­la­rýn­da­ve­rim­li­lik sað­la­ma­yý­ön­gö­rü­yo­ruz.”­­Ýstanbul / Yeni Asya

Elektrik sektörüne yabancý ilgisi

Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

DÖVÝZ ALIÞ SATIÞ

1.5403 1.5430 0.27179 2.0260 2.3769

1.5477 1.5531 0.27313 2.0358 2.3893

27 ARALIK 2010

EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ

1.5392 1.5500 1.5359 1.5624 0.27160 0.27376 2.0246 2.0389 2.3752 2.3929

Cinsi

ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5990 1.6093 0.22446 0.22680 1.5300 1.5369 5.4112 5.4825 0.25777 0.25951 0.41197 0.41271 1.8567 1.8690

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5966 0.22430 1.5243 5.3300 0.25759 0.40888 1.8498

AKARYAKÝT ü­rün­le­rin­den­95­ve­97­ok­tan­ok­tan­ kur­þun­suz­ ben­zin­le­rin­ sa­týþ­ fi­ya­tý­ dün­den ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­lit­re­de­4-6­ku­ruþ­­art­tý­rýl­dý. A­kar­ya­kýt­ da­ðý­tým­ þir­ket­le­rin­den­ Pet­rol­ O­fi­si’nde­(PO) 95­ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­sa­týþ fi­ya­tý­An­ka­ra’da­lit­re­de­3,81­li­ra­dan­3,85­li­ra­ya, Ýs­tan­bul­ve­Ýz­mir’de­i­se­3,80­li­ra­dan­3,84­li­ra­ya yük­sel­di.­O­PET­ve­BP­ba­yi­le­rin­de­i­se­95­ok­tan kur­þun­suz­ ben­zi­nin­ lit­re­ fi­ya­tý­ An­ka­ra­ ve­ Ýs­tan­bul­A­na­do­lu­ya­ka­sýn­da­3,82­li­ra­dan­3,88­li­ra­ya,­Ýz­mir’de­de­3,81­li­ra­dan­3,87­li­ra­ya­çýk­tý. Ye­ni­ zam­mýn­ ar­dýn­dan­ 97­ ok­tan­ kur­þun­suz ben­zin­i­se­PO­ba­yi­le­rin­de­An­ka­ra,­Ýs­tan­bul­A­na­do­lu­ ya­ka­sýn­da­ ve­ Ýz­mir’de­ 3,88­ li­ra­dan,­ O­PET­ ba­yi­le­rin­de­ 3,90-3,91­ li­ra­dan,­ BP­ ba­yi­le­rin­de­i­se­3,94-3,95­li­ra­dan­sa­týl­ma­ya­baþ­lan­dý.

VAN’DA 4 LÝRAYI AÞTI BU a­r a­d a­ dün­ ge­l en zam­ i­le­ kur­þun­suz­ ben­zin­ Tür­k i­y e’nin­ do­ð u­sun­da­4­li­ra­yý­aþ­tý.­Do­ðu il­l e­r in­d en­ Van’da­ 95 ok­tan­kur­þun­suz­ben­zin 3,94­li­ra­i­le­3,99­li­ra­a­ra­sýn­d a­ de­ð i­þ en­ fi­y at­l ar­l a sa­tý­lýr­ken,­97­ok­tan­kur­þun­s uz­ ben­z in­ 3,98­ i­l e 4,07­ li­ra­ a­ra­sýn­da­ de­ði­þen­ fi­yat­lar­dan­ sa­týl­ma­ya­baþ­la­dý.­­Ankara / aa

BURSA’DA 97­ ok­tan­ kur­þun­suz ben­zi­nin­ lit­re­si­nin­ 3,99­ li­ra­ya­ u­laþ­ma­sýy­la­ 55­ lit­re­lik­ bir­ de­po­yu dol­dur­ma­nýn­ma­li­ye­ti­nin­220­li­ra sý­ný­rý­na­ da­yan­ma­sý­na­ tü­ke­ti­ci­ler tep­ki­ gös­ter­di.­ Tü­ke­ti­ci­ Der­nek­le­ri­Fe­de­ras­yo­nu­(TÜ­DEF)­ Ge­nel Baþ­ka­ný­Sýt­ký­Yýl­maz,­son­ya­pý­lan zam­lar­dan­son­ra­Bur­sa’da­95­ok­tan­kur­þun­suz­ben­zi­nin­lit­re­si­nin 3,90­li­ra,­97­ok­ta­nýn­i­se­3,99­li­ra­ya­ u­laþ­tý­ðý­ný­ söy­le­di.­ Bu­ ar­týþ­lar­la bir­lik­te­55­lit­re­lik­bir­de­po­yu­dol­dur­ma­nýn­ma­li­ye­ti­nin­220­li­ra­sý­-

MÜSTAKÝL Sa­na­yi­ci­ve­Ý­þa­dam­la­rý Der­ne­ði­(MÜ­SÝ­AD) Ge­nel­Baþ­ka­ný Ö­mer­Ci­had­Var­dan,­dün­ya­da­ki dur­gun­luk,­fi­nan­sal­dar­bo­ðaz­lar,­re­ka­bet­çi­de­va­lü­as­yon­lar,­ta­ri­fe­dý­þý en­gel­ler­gi­bi­bir­ta­kým­sý­kýn­tý­la­rýn­ya­nýn­da­i­kin­ci­dal­ga­söy­lem­le­ri­nin­ol­du­ðu­nu­Tür­ki­ye’de­i­se­Ha­zi­ran­a­yýn­da­ya­pý­la­cak­se­çi­min­e­ko­no­mi­a­çý­sýn­dan­ö­nem­ar­zet­ti­ði­ni­söy­le­di. MÜ­SÝ­AD­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Var­dan, ge­nel­mer­ke­zi­e­ger­çek­leþ­tir­di­ði­top­lan­tý­i­le­2010­yý­lýn­da­ki­e­ko­no­mik­ge­liþ­me­le­ri­de­ðer­len­di­re­rek,­2011­yý­lý bek­len­ti­le­ri­ni­ka­mu­o­yuy­la­pay­laþ­tý. 2009­yý­lý­ný­yüz­de­4.7’lik­bir­kü­çül­me i­le­ka­pat­týl­dý­ðý­ný­an­cak­2010­yý­lýn­da bü­yü­me­ve­is­tih­dam­cep­he­sin­de­ki gö­re­ce­li­ka­yýp­la­rý­ný­hýz­la­te­la­fi­et­ti­ði­ni­i­fa­de­e­den­Var­dan,­2011­yý­lýn­da da,­2009’dan­2010’a­ge­liþ­te­ol­du­ðu gi­bi­hýz­lý­bir­bü­yü­me­bek­le­me­dik­le­-

MÜSÝAD Baþkaný Vardan, 2011 yýlýnda dünya ekonomisini durgunluk, finansal darboðazlar, rekabetçi devalüasyonlar, tarife dýþý engeller gibi bir takým sýkýntýlarýn beklediðini belirtti. ri­ni­di­le­ge­tir­di.­“Ö­nem­li­o­lan,­bu dal­ga­lý­sü­reç­te­ge­mi­yi­is­tik­rar­lý­bir þe­kil­de­yüz­dür­me­ye­de­vam­et­ti­re­bil­mek­ve­el­de­et­miþ­ol­du­ðu­muz­kü­re­sel­ak­tör­du­ru­mu­mu­zu­pe­kiþ­tir­mek­tir”­di­yen­Var­dan,­2011­yý­lýn­da­bü­yü­me­nin­yüz­de­5-6,­ih­ra­cat­ar­tý­þý­nýn yüz­de­13-14,­ca­ri­a­çý­ðýn­yüz­de­5, enf­las­yo­nun­yüz­de­5-6.5,­büt­çe­a­çý­ðý­nýn­yüz­de­3,­iþ­siz­li­ðin­yüz­de­12­o­la­rak­ger­çek­le­þe­ce­ði­ni­tah­min­et­tik­le­ri­ni­be­lirt­ti.­2011’de­dur­gun­luk,­fi­nan­sal­dar­bo­ðaz­lar,­re­ka­bet­çi­de­va­lü­as­yon­lar,­ta­ri­fe­dý­þý­en­gel­ler­gi­bi­bir ta­kým­sý­kýn­tý­la­rýn­bek­le­di­ði­nin­al­tý­ný çi­zen­Var­dan,­bu­na­i­la­ve­ten­i­kin­ci dal­ga­söy­lem­le­ri­nin­de­mev­cut­ol­du­ðu­na­i­þa­ret­et­ti.­Bu­nun­la­bir­lik­te 2011­Ha­zi­ran­a­yýn­da­ya­pý­la­cak­o­lan ge­nel­se­çim­le­rin­de­ü­ze­rin­de­dik­kat­le­du­rul­ma­sý­ge­re­ken­bir­baþ­ka­ko­nu ol­du­ðu­na­de­ði­nen­Var­dan,­2007­se­-

çim­le­ri­ön­ce­si­ve­2008’de­ki­par­ti­ka­pat­ma­dâ­vâ­sý­se­be­biy­le,­28­çey­rek bü­yü­me­nin,­dü­þü­þe­geç­ti­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­“Bu­ne­den­le­kü­re­sel­kriz­den çýk­tý­ðý­mýz­þu­gün­ler­de­ya­ka­la­dý­ðý­mýz 4­çey­rek­tir­de­vam­e­den­bü­yü­me­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­ký­lý­na­bil­me­si­i­çin­ül­ke­miz­de­gü­ven­ve­is­tik­rar­or­ta­mý­nýn­de­vam­et­me­si­ol­duk­ça­ö­nem­li­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­So­ru­la­rý­da­ce­vap­la­yan­Var­dan,­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­va­at­le­ri­ni­þöy­le­de­ðer­len­dir­di:­“2011­se­çim­le­ri­ön­ce­sin­de­el­bet­te­par­ti­le­rin va­at­le­ri­o­la­cak­týr.­Her­kes­ya­pa­ca­ðý­ný,­ya­pa­bi­le­ce­ði­ni­an­lat­ma­lý,­fa­kat boþ­va­at­ler­le­‘Þu­na­þu­ka­dar­pa­ra da­ðý­ta­ca­ðýz.’­de­mek­le­ol­maz.­Bu­an­la­yýþ­la­ma­li­di­sip­li­ni­sað­la­ya­ma­yýz. So­nuç­o­la­rak­mu­ha­le­fet­a­ya­ðý­ye­re ba­san,­kay­na­ðý­bel­li­pro­je­le­ri­sun­ma­lý.”­­Ümit Kýzýltepe / Ýstanbul

ZAYÝ

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/305 Esas. KARAR NO: 2010/1418 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Siirt ili, merkez ilçesi, Algül mah/köy nüfusuna kayýtlý Recep kýzý, 1990 doðumlu PINAR ÞAYAN hacir altýna alýnarak, annesi Ali kýzý 1970 doðumlu SONGÜL ÞAYAN’ýn VELAYETÝ ALTINA KONULMUÞTUR. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87738

C. ALTINI

DÜN 1,5570 ÖNCEKÝ GÜN 1,5490

DÜN 70,45 ÖNCEKÝ GÜN 68,85

DÜN 470,20 ÖNCEKÝ GÜN 462,00

p

p

p

p

ný­r ý­n a­ da­y an­d ý­ð ý­n ý­ vur­g u­l a­y an Yýl­maz,­ son­ dö­nem­ler­de­ çe­þit­li ge­rek­çe­ler­ gös­te­ri­le­rek­ ya­pý­lan zam­la­rýn­ka­bul­e­di­le­mez­ol­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Yýl­maz,­ya­pý­lan­zam­lar­la­ tü­ke­ti­ci­nin­ is­yan­ nok­ta­sý­na ge­ti­ril­di­ði­ni­ di­le­ ge­ti­re­rek,­ þun­la­rý kay­det­ti:­ ‘’Zam­lar­ key­fi­dir.­ Dö­vi­ze­bað­la­ma­nýn­i­nan­dý­rý­cý­ol­ma­dý­ðý­n ý­ söy­l ü­y o­r uz.­ Çün­k ü­ dö­v iz düþ­tük­çe­fi­yat­la­rýn­ge­ri­le­me­di­ði­ni tü­ke­ti­ci­çok­i­yi­bi­li­yor.­Ben­zin­den a­lý­nan­ yük­sek­ ver­gi­ fi­yat­lar­da­ ö­nem­li­un­sur.­Kâr­pay­la­rý­çok­yük­-

sek.­Av­ru­pa’da­yüz­de­30-40’lar­ci­va­rýn­da­ ver­gi­ a­lý­ný­yor.­ A­kar­ya­kýt­tan­ a­lý­nan­ ver­gi­le­rin­ Av­ru­pa’da ol­du­ðu­gi­bi­yüz­de­40­ve­al­tý­na­çe­kil­me­si­ ge­re­ki­yor.­ Mev­cut­ du­ru­mun­ sos­yal­ dev­let­ an­la­yý­þýy­la­ a­çýk­la­na­bi­lir­ bir­ ta­ra­fý­ kal­ma­mýþ­týr.’’­ O­cak­ a­yýn­dan­ i­ti­ba­ren­ 130’u a­þan­ þu­be­le­rin­de­ ay­ný­ an­da­ pro­tes­to­ ve­ faaliyet­le­re­ baþ­la­ya­cak­la­rý­ný­bil­di­ren­Yýl­maz,­“Bu et­kin­lik­ler­de­a­kar­ya­kýt­boy­kot­bi­le­e­di­le­cek.­A­þý­rý­fi­yat­la­rýn­ar­týk­dü­zen­len­me­si­ge­re­ki­yor’’­de­di.­Bursa / aa

BAÞARININ DEVAMI ÝÇÝN 15 TEKLÝF Vardan, elde edilen baþarýlarý sürdürebilir kýlmak için yapýl ma sý ge re ken le ri i se þöy le sýraladý: “Ül ke de gü ven ve is tik rar ortamý korunmalýdýr. Re fe ran dum so nu cun da demokratikleþme adýna yakalanan olumlu tablonun, kapsamlý bir sivil anayasa, ilâve ikinci nesil reformlar ve iyileþtir me ça lýþ ma la rýy la de vam ettirilmesi gerekir. Seçime girecek bütün partilerin herhangi bir popülizme girmeden, mali disiplini bozacak ve ileride ülkeyi tekrar sýkýntýya sokabilecek, afaki ve hayali vaatlerde bulunmamasý elzemdir. Ayný kapsamda, halihazýrda TBMM’nde çýkmayý bekleyen, TTK, Borçlar Kanunu gibi ticaret hayatý açýsýndan elzem olan kanunlarýn herhangi bir siyasi rekabete kurban gitme den çýkarýlmasý lâzýmdýr Sanayi Strateji Belgesinin, somut baþarý kýstaslarý tanýmlanmýþ olarak uygulamaya konulmasý oldukça önemlidir. Yýlsonunda süresi dolacak olan mevcut yatýrým teþviklerinin en az 2 yýl daha uzatýlmasý gerekmektedir. 2023 vizyonuna ulaþmada gerekli olduðunu düþündüðümüz, rekabet gücümüzü arttýrmaya yönelik çalýþmalara da öncelik verilmesi gerekmektedir. Özellikle KOBÝ’lerin geliþtirilmesi ve 2023 hedeflerine ulaþmada katký saðlamalarý a -

macýyla KOSGEB’in deðiþen yüzü ve nitelikli destekleri artýrýlarak devam etmelidir. Bü yük pro je le re o dak lý ve doðrudan yabancý yatýrýmcýyý çekmeye yönelik çalýþmalara aðýrlýk verilmelidir. Ulusal Ýstihdam Stratejisinin yürürlüðe konularak iþsizliðin azaltýlmasýna devam edilmesi ve Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme çabalarýnýn dikkatle ta kip edilmesi gerekmektedir. Beþeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde çalýþmalarýn yapýlmasý ve gençlerimize, geleceðin sektörlerine yönelik eðitim verilmesi ve yönlendirme yapýlmasý aciliyet teþkil etmektedir Kriz son ra sýn da is tih dam konusunda gösterilen hassasiyet, ulusal tasarruflarýn arttýrýlmasý konusunda da gösterilmelidir. Enerjide dýþa baðýmlýlýktan kurtulmak adýna, yenilenebilir enerji ve özellikle nükleer san tral projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gereklidir. Maliye Bakanlýðý, yakalanan performanstan da yararlanarak, uzun vadeli tahvil ihraç etmelidir. Türkiye, 2002 yýlýndan beri enflasyonla mücadele odaklý o la rak sür dü rü len bü yü me modelinden tümüyle vazgeçmeden, iþsizlik ve carî açýðýn belli düzeyde tutulmasýný da çýpa olarak önceleyen bir ekonomik yapýlanmayý 2011 yýlýnda da sürdürmelidir.”

Ernet’ten Süper Krem Temizleyici

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülden Uçar

www.bik.gov.tr B: 87842

ALTIN

DÜN 2,0560 ÖNCEKÝ GÜN 2,0350

AKARYAKITTA VERGÝ YÜZDE 40'IN ALTINA ÝNSÝN

Ýsrail’deki Türk iþçilerden protesto

SAYI: 2010/1356 Tal. 11/12/2010 tarihli Yeni Asya Gazetesinde 83577 ilan no ile yayýmlanan Menkulün Açýk Arttýrma Ýlanýnda ikinci açýk art týrma tarihi sehven 11/01/2011 olarak yazýlmýþ olup, doðru sunun 12/01/2011 tarihi olduðu ilan olunur. 24/12/2010

EURO

95 VE 97 OKTAN KURÞUNSUZ BENZÝNLERE, LÝTREDE 4-6 KURUÞ YAPILAN ZAMDAN SONRA FÝYATLARI, BATI'DA 3,88 VE 3,95 LÝRA'YA ÇIKARKEN, DOÐU ÝLLERÝNDEN VAN'DA 3,99 VE 4,07 LÝRA'YA KADAR YÜKSELDÝ.

2011 sýkýntýlý geçebilir

T. C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DÜZELTME ÝLANI

DOLAR

Pompalý soyguna devam

n STRATEJÝK ve­fi­nan­sal­ya­tý­rým­cý­lar­i­çin,­Türk­e­lek­trik­sek­tö­rü­güç­lü­ve­ö­nem­li­öl­çü­de­bü­yü­me­po­tan­si­ye­li­o­lan­bir­pa­zar­o­la­rak­ön­pla­na­çý­ký­yor.­Tür­ki­ye,­Or­ta­ve­Do­ðu­Av­ru­pa­i­le­Or­ta­Do­ðu­ve­Af­ri­ka­(O­DA­O­DA) böl­ge­si­nin­en­bü­yük­ve­en­hýz­lý­bü­yü­yen­e­ner­ji sek­tör­le­rin­den­bi­ri­ne­sa­hip­bu­lu­nu­yor.­Nü­fus­ta­ki­bü­yü­me,­kent­leþ­me,­sa­na­yi­leþ­me­ve­e­ko­no­mik­bü­yü­me so­nu­cun­da,­e­lek­tri­ðe­o­lan­ta­le­bin­re­el­GSYH’ye­gö­re da­ha­hýz­lý­art­ma­sý­bek­le­ni­yor.­Av­ru­pa’nýn­en­bü­yük­6. e­lek­trik­ü­re­ten­ül­ke­si­o­lan­Tür­ki­ye’nin,­ki­þi­ba­þý­na­dü­þen­e­lek­trik­tü­ke­tim­mik­ta­rý­Ba­tý­Av­ru­pa­i­le­kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da­dü­þük­se­vi­ye­ler­de­ka­lý­yor.­U­lus­la­ra­ra­sý­E­ner­ji A­jan­sý­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­ge­çen­yýl­Al­man­ya’da­ki­þi­ba­þý­na dü­þen­e­lek­trik­tü­ke­ti­mi­7.091­KWh,­O­ECD­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­de­6.239­KWh­se­vi­ye­sin­de­bu­lu­nur­ken,­Tür­ki­ye­i­se­2009­yý­lýn­da­ki­þi­ba­þý­na­2.293­KWh­e­lek­trik­tü­ket­ti.­Türk­e­lek­trik­sek­tö­rün­de­ö­zel­sek­tö­rün­pa­yý­gi­de­rek­ar­tý­yor.­E­lek­trik­da­ðý­tým­ö­zel­leþ­tir­me­le­ri­bü­yük­ya­tý­rým­cý­il­gi­siy­le­ta­mam­la­nýr­ken,­da­ðý­tým­ö­zel­leþ­tir­me­le­rin­den­16­mil­yar­do­lar­lýk­ge­lir­el­de­e­dil­di.­Da­ðý­tým­ö­zel­leþ­tir­me­le­ri­nin­ar­dýn­dan,­sý­ra­e­lek­trik­ü­re­tim­ö­zel­leþ­tir­me­le­ri­ne­ge­lir­ken,­söz­ko­nu­su­ö­zel­leþ­tir­me­le­re­de bü­yük­ya­tý­rým­cý­il­gi­si­bek­le­ni­yor. Ankara / aa

n YILMAZLAR Hol­ding­bün­ye­sin­de­ça­lý­þan­Türk­iþ­çi­le­ri,­ça­lýþ­ma­i­zin­le­ri­nin­u­za­týl­ma­sý­i­çin,­Tür­ki­ye’nin­Ýs­ra­il­Bü­yü­kel­çi­li­ði­ö­nün­de­pro­tes­to­gös­te­ri­si­dü­zen­le­di. Kýr­mý­zý­be­yaz­gi­yin­miþ­ve­el­le­rin­de­Türk­bay­rak­la­rý bu­lu­nan­yak­la­þýk­300­iþ­çi­nin­ka­týl­dý­ðý­pro­tes­to­gös­te­ri­sin­de,­‘’Ýs­ra­il­-­Er­do­ðan­e­le­le,­Türk­iþ­çi­si­e­vi­ne’’,­‘’Ça­lýþ­ma­i­zin­le­ri­mi­zi­ne­den­ip­tal­et­ti­niz’’,­‘’16­yýl­Ýs­ra­il­yý­ka­ma­dý,­siz­yýk­mak­is­ti­yor­su­nuz.­Bu­bir­gö­rev­mi?’’, ‘’Gur­bet­te­ki­iþ­çi­den­ne­is­ti­yor­su­nuz­Sa­yýn­Baþ­ba­kan’’, ‘’800­iþ­çi­Tür­ki­ye’de­8­bin­ki­þi­ye­ba­ký­yor’’­ya­zý­lý­pan­kart­lar­aç­tý­lar.­Ýþ­çi­ler,­hü­kü­me­ti­pro­tes­to­et­me­dik­le­ri­ni,­sa­de­ce­ek­mek­pa­ra­la­rý­ný­ko­ru­mak­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di­ler.­Bu­a­ra­da,­9­yýl­dýr­Ýs­ra­il’de­ça­lý­þan­Türk­iþ­çi­si Þe­ref­Top­rak,­a­maç­la­rý­nýn­ek­mek­pa­ra­sý­ka­zan­mak­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­Ýs­ra­il’de­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­hem­a­i­le­le­ri­ne,­hem­de­Türk­e­ko­no­mi­si­ne­kat­ký­sý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Top­rak,­‘’Dev­le­ti­mi­zi­pro­tes­to­et­mi­yo­ruz.­Sa­de­ce se­si­mi­zi­duy­sun­lar,­bi­zi­gör­sün­ler­is­ti­yo­ruz.­Ý­na­ný­yo­rum­ki­Sa­yýn­Baþ­ba­kan­bi­zi­gö­re­cek,­e­li­mi­zi­boþ,­a­i­le­le­ri­mi­zi­aç­bý­rak­ma­ya­cak’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Ý­ki­yýl­dýr­Ýs­ra­il’de­ça­lý­þan­32­ya­þýn­da­ki­Ce­vat­E­rik­li­de­ça­lýþ­ma­vi­ze­le­ri­nin­u­za­týl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­kay­de­de­rek,­iþ­bu­la­ma­dý­ðý­i­çin­Tür­ki­ye’den­Ýs­ra­il’e­gel­di­ði­ni,­e­ðer­ge­ri­gön­de­ri­lir­se­yi­ne­iþ­siz­ka­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­29­ya­þýn­da­ki­A­rif­Ti­mur­da­1­yýl­dýr­Ýs­ra­il’de­ça­lýþ­tý­ðý­ný,­iþ­siz­lik­ne­de­niy­le­Ýs­ra­il’e­gel­di­ði­ni­an­la­týr­ken,­‘’Tür­ki­ye’ye­dö­ner­sek­iþ­bu­la­ma­ya­ca­ðý­mý­dü­þü­nü­yo­rum.­Bu­ra­da­ek­mek­pa­ra­mý­zý ka­za­ný­yo­ruz’’­de­di.­Türk­iþ­çi­le­ri­nin­ça­lýþ­ma­vi­ze­le­ri­1­O­cak­2011­ta­ri­hin­de­so­na­e­re­cek.­­Tel Aviv / Faruk Çakýr

SERBEST PÝYASA

1.6117 0.22732 1.5427 5.5647 0.26011 0.41581 1.8761

Tekstilciler ‘Çin’ korkusunu yendi A NA DO LU Gi­r i­þ im­c i­Ý­þ a­d am­l a­r ý Der­ne­ði­(A­GÝD)­ Yö­ne­tim­Ku­ru­lu Baþ­ka­ný­Ah­met­Coþ­kun,­bir­dö­nem Türk­teks­ti­lin­de­pa­ni­ðe­ne­den­o­lan Çin’in­ar­týk­teh­li­ke­ol­mak­tan­çýk­tý­ðý­ný­ö­ne­sür­dü.­Coþ­kun,­Türk­teks­til­sek­tö­rü­nün­ül­ke­ih­ra­ca­tý­nýn­yýl­lýk or­ta­la­ma­yüz­de­30’u­nu­ger­çek­leþ­ti­re­rek,­ö­nem­li­ko­nu­mu­nu­ko­ru­du­ðu­nu,­2010­yý­lý­ný­kâr­la­ka­pa­dý­ðý­ný, 2011­ve­son­ra­sý­ný­da­bu­gün­den­da­-

ha­i­yi­gör­dü­ðü­nü­söy­le­di.­Çin’in­ü­re­tim­den­çok­tü­ke­tim­top­lum­ol­ma yö­nün­de­i­ler­le­di­ði­ni­vur­gu­la­yan Coþ­kun,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Çin’in­ar­týk­bi­ze­ra­kip­de­ðil.­Av­ru­pa’ya­coð­ra­fi­ya­kýn­lýk­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­bir­çok­a­van­ta­jý­mýz­var.­Sa­de­ce­Av­ru­pa’ya­de­ðil,­Or­ta­do­ðu’ya­o­lan­ya­kýn­lý­ðý­mýz­ve­hep­sin­den­ö­nem­li­si­Türk teks­ti­lin­ka­li­te­si­tar­tý­þýl­maz.­Þu­an­da Çin’de­ki­teks­ti­lin­ma­li­ye­ti­Tür­ki­-

ye’ye­yak­laþ­tý.­Bu­nun­ya­ný­sý­ra­Çin, coð­ra­fi­u­zak­lý­ðý­nýn­da­de­za­van­ta­jý­ný ya­þý­yor.­Mo­da­sü­rek­li­de­ði­þi­yor. Çin’e­ve­ri­len­si­pa­riþ­4­ay­dan­ön­ce ad­re­si­ne­u­laþ­mý­yor.­Oy­sa,­biz­Çin’in ü­re­tim­yap­tý­ðý­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­ne bir­TIR'ý­i­ki­gün­de­gön­de­re­bi­li­yo­ruz.­Bir­si­pa­ri­þi­ne­re­den­a­lýr­sak­a­la­lým­en­geç­3­haf­ta­i­çin­de­bi­ti­ri­riz. Türk­teks­ti­li­bu­a­van­ta­jý­ný­çok­i­yi de­ðer­len­dir­me­li.’’­Adana / aa

Ko­ku­gi­de­ri­ci­sek­tö­rü­nün­li­de­ri­Er­net,­ban­yo­ve­mut­fak­te­miz­li­ði­i­çin “Ye­ni­Er­net­Sü­per­Krem­Te­miz­le­yi­ci” yi­tü­ke­ti­ci­nin­kul­la­ný­mý­na­ sun­du. “Ye­ni­Er­net­Sü­per­ Krem­ Te­miz­le­yi­ci”,­mik­ro mi­ne­ral­li­for­mü­lü­sa­ye­sin­de,­la­va­bo,­fa­yans,­ban­yo­ve­mut­fak­eþ­ya­la­rý­nýn­yü­zey­le­ri­ni­çiz­me­den­te­miz­li­yor.­Güç­lü for­mü­lü­ i­le­ en zor­le­ke­le­ri­ko­lay­ca­çý­kar­tý­yor,­te­miz­li­yor­ve­kö­tü ko­ku­la­rý­yok­e­di­yor.­ Mut­fak, ban­yo,­la­va­bo,­fa­yans,­o­cak­gi­bi yü­zey­le­ri­çiz­me­den,­de­rin­le­me­si­ne­te­miz­le­yen

“Ye­ni­Er­net­Sü­per­Krem­Te­miz­le­yi­ci”nin­A­mon­yak­lý­ve­Li­mon­Ko­ku­lu ol­mak­ü­ze­re­2­fark­lý­çe­þi­di­bu­lu­nu­yor. “Her­e­ve­bir­Er­net” he­de­fi­i­le­ü­rün yel­pa­ze­si­ni­ge­niþ­le­ten­ve­mar­ka kim­li­ði­ye­ni­le­nen­Er­net;­Sü­per­Klo­zet­Te­miz­lik­Blok­la­rý, Sprey­l i­ Sü­p er Ban­y o,­ Mut­f ak, Fý­rýn­Te­miz­le­yi­ci­le­ri,­Sü­per­Krem Te­m iz­l e­y i­c i­l e­r i, Sü­p er­ WC­ Te­miz­le­yi­ci­le­ri,­Ki­reç­Çö­zü­cü,­Ça­ma­þ ýr­ Su­y u­ ve fonk­si­yo­nel­ü­rün­le­ri­i­le­Türk te­miz­lik­sek­tö­rün­de­ön­cü­ol­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­


12

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN

DENÝZLÝ 3. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝ SATIÞ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAN DOSYA NO: 2010/6 Satýþ. Ýzalei þuyu ile satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn ilaný Denizli Ýli Musa mahallesi 18 K-III pafta 2443 Ada, 3 Parsel 295 m2'li taþýnmaz Belediye hudutlarý içersinde imar parselli, elektrik, su, PTT kanalizasyon gibi Belediye Hizmetlerinden yararlanan, ulaþým sorunu olmayan arsa vasfýndaki taþýnmaz 73.750,00 TL‘ye aþaðýdaki gün ve saatte ihale ile satýlacaktýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcý isterse bir kez ve 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. K.D.V., Tellaliye, damga resmi ve tapu alým harcý alýcýya aittir. Satýþa katýlmak isteyenlerin müemmen bedelin % 20'si nakit ya da milli bir banka teminat mektubunu ibraz ettikleri takdirde ihaleye katýlabilecekleri, Satýþa katýlanlarýn þartnameyi aynen kabul etmiþ sayýlacaklarý 1 - BÝRÝNCÝ SATIÞ’ýn 04/03/2011 günü saat 14.00 - 14.10 arasýnda yapýlmasýna. Birinci satýþ gününde verilen fiyat müemmen bedelin % 60'ýný ve masraflarý karþýlamadýðý veya müþteri çýkmadýðý takdirde 2 - ÝKÝNCÝ SATIÞIN Ayný yer ve ayný saatte olmak üzere müemmen bedelin % 40'ýný ve masraflarýný geçmek þartýyla 14/03/2011 günü ayný saatlerde ihale edilecektir. 3- G. menkul satýþlarýnýn Denizli Adliyesi 101 nolu satýþ odasýnda, taþýnmazýn satýþýnýn yapýlmasýna, 4- Daha fazla bilgi almak isteyenlerin aþaðýdaki tarihten itibaren dosyamýzdaki artýrma þartnamesini bulabilecekleri ve müracaatlarý, Satýþa katýlmak isteyenlerin satýþ gün ve saatinde satýþ mahallinde hazýr bulunmalarý daha fazla bilgi isteyenler satýþ müdürlüðümüzün 2010/6 Satýþ Dosyasýndan bilgi edinmeleri ilan olunur. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87533

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/1044 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 658 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 1 adet ev ve 1 adet ahýr vasfýndaki yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : HASAN DURMUÞ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

Sayý: 2005/736 Esas. Davacý BOTAÞ vekili tarafýndan davalýlar Temel Hellaç arkadaþlarý aleyhine mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedel Tespiti- Tescil davasýnda verilen ara karar gereðince; Davacý vekili dava dilekçesinde özetle, mülkiyeti davalýlara ait olan Trabzon ili, Merkez, Dolaylý Köyü 1 Parselde tapuya kayýtlý taþýnmazýn 6.809,98 m2 kýsmýnda daimi irtifak hakkýnýn Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunun 27/07/2004 tarih 352/30 sayýlý lüzum kararý ile Botaþ Genel Müdürlüðünün 22/04/2005 gün 553 sayýlý kararý gereðince Botaþ lehine kamulaþtýrýldýðýný, bu taþýnmazýn Kamulaþtýrma Kanunun 27. Maddesine Göre Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/449 esas sayýlý acele el koyma kararý ile el konulduðunu, taþýnmaza 39.521,43 TL bedel takdir edildiðini ancak maliklerle anlaþma saðlanamadýðýný belirterek taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile daimi irtifak hakkýnýn Botaþ adýna tesciline, yargýlama giderleri ile vekâlet ücretinin davalýlara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiþtir. Mahkememizce tüm aramalara raðmen davalýlar Temel Hellaç ve Mustafa Ýbiþ’e teblið yapýlamamýþ olup, dava Konusu taþýnmazýn kamulaþtýrýldýðý ve iþbu dava açýldýðýndan BOTAÞ’ýn yaptýðý kamulaþtýrma iþlemine karþý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 14. maddesinde belirtilen 30 günlük süre içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açýlmýþ ise dava açýldýðýnýn ve yürütmenin durdurulmasý kararý alýnmýþ ise buna iliþkin belgeleri mahkememize ibraz etmeniz, belgelendirilmediði takdirde kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli üzerinden dava konusu taþýnmazýn tapu kaydýnýn davacý adýna tescil edileceði, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahipleri adýna TC Ziraat Bankasý Trabzon Merkez Þubesine yatýrýlacaðý, taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerinizi teblið tarihinden 10 günlük süre içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeniz, mahkememiz duruþma günü olan 10/02/2011 tarih saat 09.50’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, davalýlar Temel Hellaç ve Mustafa Ýbiþ‘e dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 87732

T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/7355 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 19.01.2011 saat 10.00-10.05 arasýnda Ýstanbul YENÝKENT MAH. 618. SOKAK (ESKULE ARKASI ) ESENYURT adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 24.01.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak %... KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 21/12/2010 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 22.000,00 1 21 FN 372 PLAKALI FÝAT MARKA 2008 MODEL DOBLO KOMBÝ 1.3 M.JET TÝPLÝ 199A20002213129 MOTOR NOLU, NMA22300007168092 ÞASÝ NOLU OTOMOBÝL (Muh. çizikler mevcut) www.bik.gov.tr B: 87521

T. C. ÝZMÝR 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009-505 HAKÝM KÂTÝP

: SERVET KARLITEPE 24416 : ÖMÜR ELÝBOL 103809

Davacý Maliye Hazinesi tarafýndan davalýlar Abdurrahman Özer, Zekeriye Özkan, Ramazan Açilpýnar ve Sabri Akýn vs. aleyhine açýlan Tescil davasýnýn yapýlan açýk duruþmasýnda verilen ara kararý gereðince, Davalýlardan ABDURRAHMAN ÖZER’in Telçeker Köyü N: 188 Doðubeyazýt Aðrý adresine ve ZEKERÝYE ÖZKAN’ýn Kuruçeþme Mh. 205/2 Sok. N: 68/3 Ýç Kapý N: 3 Buca/ÝZMÝR adresine, Ramazan AÇÝLPINAR’ýn Kuruçeþme Mah. 205/2 Sok. N: 68/3 Ýç Kapý N: 3 Buca/ÝZMÝR adresine, SABRÝ AKIN’ýn Kuruçeþme Mah. 205/2 Sok. N: 68/3 Ýç Kapý N: 3 Buca/ÝZMÝR adresine yapýlan tebligatlarýn bila ikmal iade edildiði, yapýlan araþtýrmalarda da þahýslarýn açýk adresleri bulunamadýðýndan gazete ile ÝLANEN TEBLÝÐÝNE karar verilmiþ olmakla; Davalýlar ABDURRAHMAN ÖZER, ZEKERÝYA ÖZKAN, RAMAZAN AÇÝLPINAR VE SABRÝ AKIN’ýn duruþma günü olan 28/02/2011 günü saat 09.40’da Ýzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, hazýr bulunmadýklarý ve kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargýlanmaya yokluklarýnda devamla karar verileceði hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ÝLAN olunur. 13/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87657

ÝSTANBUL 5. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2009/575 Esas. KARAR NO: 2010/624 Davacý SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Tazminat davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen 29.09.2010 tarihli kararda: HÜKÜM : Yukarýdaki gerekçeye istinaden, 532,28 TL, kurum zararýnýn 15.08.1998 onay tarihinden itibaren yürütülecek yasal fai zi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, Fazlaya ait talebin reddine, 1.000 TL vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, 2.863,42 TL, ücreti vekâletin davacýdan tahsili ile kendisini vekâletle temsil ettiren davalýlar Akçansa San. ve Tic. A.Þ. ve Harç Yapý Malzm. San. ve Tic. Ltd. Þti. verilmesine, Alýnmasý gereken 31.62 TL harcýn ilk kararla alýnana 1.336,26 TL harçtan mahsubu ile fazla yatan harcýn karar kesinleþtiðinde ve talep halinde yatýrana iadesine Davacý tarafýndan yapýlan mahkeme masrafýndan kabul ve red oranýna göre 15 TL, sinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, Dair 8 gün içinde temyizi kabil olmak üzere davacý vekili ile davalý Akçansa vekilinin yüzüne karþý diðer davalýlarýn yokluðunda verilen kararýn davalý (Hüseyin Baðdatlýoðlu iþ merkezi Kayasultan sok. No: 97/kat: 5-8 Kozyataðý/ Ýstanbul) Uðuray Akpýnar tarafýn dan yasal süresi içerisinde temyiz edilebileceði, aksi takdirde kararýn kesinleþmiþ sayýlacaðý karar Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 27/10/2010 www.bik.gov.tr B: 87784

ESAS NO: 2010/1075 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 651 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : Aðaç ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : RAÝFE BÝNÝCÝ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýr ma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87563

www.bik.gov.tr B: 87551

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ESAS NO: 2010/1036

T. C. TRABZON 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 1294 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 280 nolu yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ÞEFÝKA BABAHAN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

ESAS NO: 2010/1090 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 249 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 719 nolu yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : KOÇALÝ ARSLAN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýr ma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87553

www.bik.gov.tr B: 87550

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ESAS NO: 2010/1051 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 650 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU: 1 adet ev vasfýndaki yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MEHMET ERGÜN ETHEM ERGÜN KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

ESAS NO: 2010/1093 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : Köy Boþluðu VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 1 adet yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MÜCAHÝT KARDAÐI KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýr ma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87554

www.bik.gov.tr B: 87590

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ESAS NO: 2010/1066 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 650 VASFI : BARAJ KAMULAÞTERMA KONUSU : 2 adet yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : SELÝM ÖNAL KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

ESAS NO: 2010/1091 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : Köy Boþluðu VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 303 nolu 3 adet yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : REMZÝ YILMAZ, MEHMET YILMAZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa bak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87555

www.bik.gov.tr B: 87591

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI

ESAS NO: 2010/1037

Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa bak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

ESAS NO: 2010/1053 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO : 650 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 1 adet ev ve 1 adet ahýr vasfýndaki yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MEHMET YILMAZ REMZÝ YILMAZ GÜLER YILMAZ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87559

www.bik.gov.tr B: 87556

KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO :2 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU: 2 adet yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : SALÝH SAATÇÝ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ

T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI 2010/6553 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10.02.2011 saat 11.20-11.25 arasýnda SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI ÇÖZÜM OTOPARKI PENDÝK/ ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.02.2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur. 21.12.2010 Adet Malýn cinsi (önemli nitelik ve özellikleri) Lira 18.500,00 1 16 GL 498 PLAKALI 2008 MODEL HYUNDAÝ MARCA ACCENT ERA 1.4 START TÝTANYUM GRÝ RENKLÝ ANAHTARI VE RUHSATI YOK, SOL ARKA KAPI VURUK, MUHTELÝF YERLERDE ÇÝZÝKLERÝ MEVCUT VASITA. www.bik.gov.tr B: 87859

T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/1067 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : BULANIK ÝLÇESÝ, DOKUZPINAR KÖYÜ PARSEL NO :2 VASFI : BARAJ KAMULAÞTIRMA KONUSU : 1 adet ev ve 1 adet ahýr vasfýndaki yapý ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : SELAHATTÝN SAATÇÝ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA : ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði; Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede ödeneceði ilan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87552


13

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

Ý­LAN T. C. SÝLÝVRÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ESAS NO DAVALI

: 2009/223 : 1- SÜLEYMAN GÜNBAY (Hüseyin ve Gülsüm’den olma, Yeniköy 14.02.1965 doðumlu) Numunebað Cad, No: 72/24 Baðcýlar/ ÝSTANBUL Davacý Ýsmail Aydýn tarafýndan aleyhinize açýlan Sözleþmenin Ýptali davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü olan 24/02/2011 günü saat: 14.25’de Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapýlacak olan duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilek çesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 87821

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2009/709 Esas. Mahkememizin 19/08/2010 tarih 2009/709 esas, 2010/817 Karar sayýlý kararý ile Kýsýtlý adayý GÜL ÞÝRÝN’in "Mev cut hastalýðý nedeniyle fiili ehliyetini kaybettiði, Kendisine bir vasi tayin edilmesinin uygun olduðu nun” bildirildiði anlaþýldýðýndan GÜL ÞÝRÝN’in HA CÝR ALTINA ALINDIÐI ve kendisinin Babasý MEHMET ÞÝRÝN’in VELAYETÝ ALTINA KONULMASINA dair karar verildiði Ýlan olunur. 23/09/2010 www.bik.gov.tr

B: 87831

HATAY ASLÝYE 3. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO : 2010/ 422 Esas. Davacý KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan, Hatay ili Antakya ilçesi Narlýca Mahallesi (Beldesi) 775 parsel sayýlý Cavit Öztürk, Sabiha Öztürk, Raif Çekmen ve Sýdýka Çekmen’e ait taþýnmazda MÜLKÝYET kamulaþtýrmasý yapýlmýþ olup, Kamulaþtýrma Kanunu’nun 10. maddesi gereðince kamulaþtýrma bedellerinin tespiti ile kamulaþtýrýlan kýsmý davacý KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ adýna tapuya tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiþtir. Bu taþýnmazdaki hak sahiplerinin ve 3. kiþilerin tebliðden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaþtýrmanýn iptali için Ýdari Yargýda ya da maddi hatalarýn düzeltilmesi için Adli Yargýda dava açabilecekleri, açýlacak davada husumetin kamulaþtýrmayý yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ’ne yöneltileceði, bu süre içerisinde, kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, Mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedellerinin yargýlama sýrasýnda hak sahipleri adýna VAKIFBANK Antakya þubesine yatýrýlacaðý, ilgililerin davaya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin bütün savunma ve delillerini de tebliðden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazýlý olarak ibraz etmeleri gerektiði 2942 s. Kamulaþtýrma Kanunu’nun ilgili maddeleri gereðince ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 86867

T. C. ÜMRANÝYE 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ ESAS NO: 2009/196 Esas. KARAR NO: 2010/1032 Davacý Fatma Yüksel tarafýndan davalý Abdulla Yüksel aleyhine mahkememize açýlan boþanma davasýnýn yapýlan ve bitirilen açýk yargýlamasý sonunda; 1- DAVANIN KABULÜNE, Sivas Ýli, Zara Ýlçesi, Kavasbaþýçiftliði, Cilt 85, hane 1, BSN: 39’da nüfusa kayýtlý, Mehmet Ali ve Kafiye’den olma, 10/02/1958 doðumlu davacý FATMA YÜKSEL ile ayný hanede nüfusa kayýtlý Cemal ve Güldane’den olma 01/06/1960 doðumlu davalý ABDULLA YÜKSEL’in T.M.K’NIN 166/1. maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Taraflarýn çocuklarý reþit olduðundan velayet hususunda karar verilmesine YER OLMADIÐINA, 3- Davacý Fatma YÜKSEL için aylýk 150,00 TL. (yüzelli Türklirasý) nafakanýn dava tarihi olan 08/04/2009 tarihinden itibaren kararýn kesinleþmesine kadar tedbir nafakasý olarak, karar kesinleþtikten sonra yoksulluk nafakasý olarak davalýdan alýnarak DAVACIYA VERÝLMESÝNE, 4- Davacý taraf herhangi bir maddi-manevi tazminat talep etmediðinden bu hususta karar verilmesine YER OLMADIÐINA, 5- Yargýlama giderlerinin davacý üzerinde BIRAKILMASINA, 6- Bakiye 1,55 TL. ilam harcýnýn davacýdan alýnarak hazineye irat KAYDINA, 7- Kararýn kesinleþmesine müteakip iki tasdikli suretinin gereði için ilgili Nüfus Müdürlüðüne GÖNDERÝLMESÝNE, Karar verilmiþ olup, Davalý ABDULLA YÜKSEL’e davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 10/12/2010

www.bik.gov.tr B: 87613

T. C. SUÞEHRÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN ÝLAN Esas: 2008/303 Karar: 2010/215 Davacý Sudiye Ay vekili Av. Doðan Davut Albayrak tarafýndan davalý Deniz Ay aleyhine açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn verilen ara kararý gereðince; Davalý Deniz Ay’a çýkartýlan tebligatlarýn usulüne uygun teblið edilemediði, yapýlan tüm aramalara raðmen adresi tespit edilemeyen davalý Deniz Ay’a davanýn kabulüne karar verildiði hususunun ilanen tebliði ile ilanýn yapýlmasýna müteakip 8 gün içerisinde temyiz yoluna baþvurabileceði, bu süre geçtikten sonra kararýn kesinleþeceði hususu 7201 sayýlý yasanýn 28. ve devamý maddelerince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 87523

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/2537 Esas. KARAR NO: 2010/3320 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ankara ili, Altýndað ilçesi, Yavuzselim mah/köy, 99 Cilt, 122 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Aktar ve Gülsüm’den olma, 03/01/1991 doðumlu, AYGÜL KARADEMÝR TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak, kendisine TMK 413. maddesi gereðince Ýstanbul Ýli, Zeytinburnu Ýlçesi, Nuripaþa mah/köy, 7 Cilt, 890 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Aktar ve Gülsüm’den olma, 01/07/1979 doðumlu, AYÞE GEYÝKÇÝ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 87763

T. C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2008/1252 Esas. 12/11/2010 Davacý, Muhsin AKINCIGÝL vekili Av. Vildan ÇINAR tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Mirasçýlýk Belgesi Ýstemi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda; Erzurum Ýli Yakutiye Ýlçesi Muratpaþa Mahallesinde bulunan 5464 Ada, 1 Parsel de 68/2400 hisse maliki Hacý Muharrem oðlu Pehlül Hacý (Hacý Muharrem oðlu Hacý Pehlül) ün mirasýnýn tamamýnýn M.K. 501. Maddesi gereðince Mahkememizce 10/06//2010 tarihinde Devlete intikal ettirilmesine dair karar verilmiþ olduðundan iþ bu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 8 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý, karar tebliði yerine kain olmak üzere ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 87630

T. C. ÞÝÞLÝ 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2006/608 Davacýlar Alime Tüysüz vekili tarafýndan davalýlar Hakký Akgün v.s aleyhlerine açýlan Kal davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda: Davalý Hakký Akgün adýna tebligat yapýlamadýðýndan ve adresi meçhul olduðundan yargýtay onama ilamýnýn ilanen yapýlmasýna karar verilmiþ olmakla; Mahkememizin 2006/608 esas, 2009/35 karar sayýlý 12/02/2009 tarihli kararý davacý vekili tarafýndan temyiz edilmiþ, Yargýtay 15. Hukuk Dairesinin 2009/3893 esas, 2010/5089 karar sayýlý 07/10/2010 tarihli ilamý ile kararýn onanmasýna karar verilmiþ olup iþ bu yargýtay onama ilamý davalý HAKKI AKGÜN’e davetiye yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87764

T. C. Tirebolu Ýzale-i Þüyuu Satýþ memurluðu TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI Dosya No: 2010/4 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Tirebolu ilçesi Civil köyünde 303 parsel üzerinde muristen kalma bir adet bina tarla ve kargir ev vasfýndaki 1.095.00 m2.mesahasýndaki hisseli taþýnmaz muhtesat ile birlikte toplam 45.259,48 TL..muhammen bedel ile satýlacaktýr. 2- Tirebolu ilçesi Civil köyünde 351 nolu parsel olup Fýndýk bahçesi vasfýnda 9.035 m2 mesahasýndaki Hisseli gayrimenkul 108.420.00 TL muhammen bedel ile satýlacaktýr.. 3-Tirebolu ilçesi Civil köyünde 360 nolu parsel olup Fýndýk bahçesi vasfýnda 4.975 m2.mesahasýndaki Hisseli gayrimenkul 59.700,00 TL muhammen bedel ile satýlacaktýr. 4- Tirebolu ilçesi Civil köyünde 1.489 nolu parsel olup Fýndýk bahçesi vasfýnda 5.725 m2. mesahasýndaki Hisseli gayrimenkul 57.250.00 TL muhammen bedel ile satýlacaktýr. Satýþ þartlarý : 1- Birinci satýþýn 15.02.2011 Salý günü saat 10.00 ile 10.10 arasýnda 303 nolu parselin 2- Ayný gün 351 nolu parselin birinci satýþýnýn 10.20 ile 10.30 arasýnda 3- Ayný gün 360 nolu parselin birinci satýþýnýn 10.40 ile 10.50 arasýnda 4- Ayný gün 1.489 nolu parselin birinci satýþýnýn 11.00 ile 11.10 arasýnda açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60’ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla 25/ 02/2011 Cuma günü ayný saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadarki artýrma bedelin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhanlý olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2 - Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarý alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3 - Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özel likle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4 - Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn. Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5 - Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6 - Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/4 sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilân olunur. (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir NOT: Ýþ bu ilan Tebligat yapýlamayan hak sahipleri ile hissedarlar Ýçinde geçerlidir.

ÝZMÝR 2. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN

KIRIKKALE ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

ESAS NO: 2010/282 Davacý NAZÝKE ÜNAL tarafýndan Davalý RAMAZAN ÜNAL aleyhine açýlan BOÞANMA davasýnda verilen ara kararý gereðince; Mahkememize açýlan BOÞANMA davasýnda; tüm aramalara raðmen tebligat adresi Belenpýnar Köyü No: 18 Dinar /AFYONKARAHÝSAR ÝZMÝR adresinde ikamet ederken bu adresten ayrýlan Mehmet ve Elif oðlu, 21/12/1942 Deðþir doðumlu., 22141135380 TC kimlik numaralý davalý RAMAZAN ÜNAL’a Boþanma davasýna konu olan Mahkememizin 2010/282 Esas sayýlý dosyasýnýn duruþmasýnýn atýlý bulunduðu 03/02/2011 günü saat 09.00’da Mahkememiz duruþma salonunda Davalý RAMAZAN ÜNAL’ýn hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruþma gününe kadar yazýlý beyanda bulunmasý, aksi takdirde yokluðunda yargýlama yapýlýp, karar verileceði hususu, dava dilekçesi ve duruþma gününü bildirir meþruhatlý davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalýya tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið oiunur. 20/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87655

ESAS NO: 2008/1186 Esas. KARAR NO: 2009/706 Davacý SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI aleyhine mahkememizde açýlan Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM 6.552,18 TL peþin deðerli gelirin tahsis onay tarihi olan 08/10/2008 tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, Karar verilmiþ olup, Zabýta marifetiyle yaptýrýlan bütün araþtýrmalara raðmen teblið iþlemine yarayacak adresi tesbit edilemeyen Ali oðlu 1948 doðumlu ÝSMAÝL KARAKOÇ’a tebliði yerine geçmek üzere, ilandan itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediði takdirde iþ bu kararýn kesinleþeceði ilanen teblið olunur. www.bik.gov.tr B: 87696

ÝZMÝR 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA KANUNU 10. MADDESÝ GEREÐÝNCE ÝLAN TUTANAÐI Ýzmir Ýli, Bornova ilçesi, Kavaklýdere Köyü, 13 nolu parselde kayýtlý taþýnmazýn Ýzmir - Ankara Devlet yolu yapýmý sebebiyle kamulaþtýrýlmasýna karar verildiði, davalý ile kýymet takdir komisyonunca teklif edilen bedel üzerinden anlaþma saðlanamadýðýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve kamulaþtýrýlan yerin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ adýna tescili için tapu malikleri aleyhine 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 2942 Sayýlý Kanun gereðince açýlan davanýn YARGILAMASININ ÝZMÝR 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNÝN 2010/580 ESAS SAYILI DOSYASI ÜZERÝNDEN YAPILACAÐI, DURUÞMANIN 08/02/2011 GÜNÜ SAAT 09.30‘a BIRAKILDIÐI ilgililerin ÝZMÝR 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNE baþvurabilecekleri 2942 Sayýlý Kanun 4650 Sayýlý Kanunla deðiþik 10. maddesi gereðince ÝLANEN DUYURULUR. 21/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87656

T. C. ÞÝÞLÝ 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2000/640 KARAR NO : 2000/693 Vasi adayý Þengül Sarýpýnar tarafýndan Süleyman Sarýpýnar’ýn kýsýtlanmasý talebi ile yapýlan açýk yargýlamada : HÜKÜM: Yukarýda açýklanan nedenlerle; 1- Sivas ili, Gürün ilçesi Karadoruk köyü cilt no 063/03, sayfa 52 Kütük 76’da nüfusa kayýtlý Ali ve Gülsüm’den olma 12/10/1957 doðumlu kýsýtlý Süleyman Sarýpýnar'a ayný yerde nüfusa kayýtlý 20/05/1973 doðumlu kardeþi Þengül Sarýpýnar’ýn vasi tayin edilmesine, kararýn vasiye tebliðine, bundan sonraki iþlemlerin vasi Þengül Sarýpýnar tarafýndan yapýlmasýna iliþkin vasinin yüzüne karþý verilen kararýn ilanen tebliði ile teblið tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz edilmediði takdirde kararýn kesinleþtirileceði hususu ilan olunur. 20/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87879

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/2432 Esas. KARAR NO: 2010/3286 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Ýntizam mah/köy, 41 Cilt, 1084 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Üzeyir ve Hanife’den olma, 15/08/1950 doðumlu, FÝRDES ERGUN’un TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine TMK 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý, Ahmet ve Firdes’den olma, 01/01/1977 doðumlu, Mustafa Ergun VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 87847

BAKIRKÖY 3. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNÝN 2009/915 ESAS SAYILI DOSYASINDAN ÝLAN Davacý ÝRADE KANSU tarafýndan davalý ALÝ KANSU aleyhine açýlan boþanma davasýnda verilen ara kararý uyarýnca; Ardahan ili, Damal ilçesi, Serhat, cilt no.22, hane no: 15’de nüfusa kayýtlý bulunan Gülahmet ve Baðdagül’den olma, 06/01/1972 Hanak doðumlu, 34043373692 T.C.kimlik numaralý, DAVALI: ALÝ KANSU belirtilen adreslerinde bulunamadýðýndan ve yapýlan araþtýrmalar sonucunda adresi temin edilemediðinden dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davalý Ali Kansu’nun 07/04/2011 günü saat 10:30’da Mahkememizde hazýr bulunmasý, belli edilen gün ve saatte gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, gelme diði veya mazeret bildirmediði, delilde ibraz etmediði tak dirde HUMK’un 213-377 maddeleri uyarýnca yargýlamanýn yokluðunda yapýlacaðý ve hüküm kurulacaðý, dava dilekçesinin tebliði yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. Ýþbu ilan yayýnlandýðý tarihten itibaren 15 gün sonra teblið yapýlmýþ sayýlacaktýr. 22/12/2010 www.bik.gov.tr B: 87762

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/1935 Vas. Tayini. Mahkememizce verilen 23/11/2010 tarih 2009/1935 E., 2010/1676 K. sayýlý karar ile Emine Münire’den olma, 01/07/1928 d.lu, Ýstanbul Ýli ,Fatih Ýlçesi ,Ayvansaray Mah., 52 Cilt, 1120 Aile Sýra No, 22 Sýrada nüfusa kayýtlý FATMA NEZÝHE GÜNAY‘ýn TMK'nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419. mad. gereðince kendisine, Süleyman Ýsmet kýzý, 1956 d.lu, kýzý NEFSER TÜLÝN OZAN vasi olarak tayin edilmiþtir. 26/10/2010 www.bik.gov.tr B: 87807

T. C. KARÞIYAKA / ÝZMÝR 2. ÝCRA DAÝRESÝ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/3971 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 07/01/2011 günü saat 11.00 11.05'de Maltepe Cad. N: 34/1-A Çiðli/Ýzmir’de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý taktirde 12/01/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % ...oranýnda KDV, damga vergisi ve teslim masraflarýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði;fazla bilgi almak, isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 23/12/2010

www.bik.gov.tr B: 87730

T. C. UÞAK AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý: 2010/64 Esas. Davacý Meltem Bölme vekili tarafýndan Davalý Recep Bölme aleyhine mahkememize açýlan Boþanma davasýna esas olmak üzere, Davalý Recep Bölme’nin adresi tüm aramalara raðmen bulunamadýðýndan kendisine ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olmakla, duruþma günü olan 02/03/2011 günü saat 09.55’de Uþak Aile Mahkemesine ait olan duruþma salonuna bizzat gelmesi, ya da kendisini vekille temsil ettirmesi aksi taktirde yargýlamanýn yokluðunda yapýlýp bitirileceði hususu teblið yerine kaim olmak üzere davalý Osman ve Emine’den olma, Uþak 20/07/1971 doðumlu Recep Bölme’ye ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. www.bik.gov.tr B: 87667

www.bik.gov.tr B: 87658


14

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

SPOR HABERLER

VURAL: Deli gibi çalýþtým, 17 maçta 1 kere güldüm KASIMPAÞA'DAKÝ görevinden ayrýlan teknik direktör Yýlmaz Vural, ''Tabiri yerindeyse deli gibi çalýþan bir antrenörüm. Ancak takýma verebildiðim katkýnýn, sunulan imkanlarla da orantýlý'' dedi. Lacivert-beyazlý ekipte 20092010 sezonunun 4. haftasýndan sonra baþlayan görevi, yaklaþýk 16 aylýk bir sürenin ardýndan sona eren Vural, Kasýmpaþa teknik direktörlüðünde yaþadýðý süreci deðerlendirip, futbolculara tavsiyelerde bulundu. Kasýmpaþa'da geçen sezon iyi bir baþlangýç yaparak sezonu 11. sýrada tamamlamasý ancak bu sezon gelinen durum nedeniyle ilgili soruya Vural, ''Bu bir yaþam þansý, meslek þansý. Ben antrenörlük mesleði bize ne diyorsa fazlasýyla yapan, deli gibi çalýþan birisiyimdir. Sabah 8'de gelip akþam 8'de giderim. Çok çalýþýyorum. Fakat katkýnýz da bir yere kadar, onu aþamýyorsunuz. Neticede bu iþin içinde en direkt varsýnýz, yani sunulan imkanlar açýsýndan. Belki benim zaafým þurada; Çok insancýl bakýyorum olaya. Profesyonel antrenör gibi bazý þeyleri... Çalýþtýðým yöneticileri, oyuncularýmý, hýrpalama yolundan çok daha çok insani boyutuyla ele alýyorum. Belki öyle bir zaafým var. Belki yeri geldiðinde daha tavýrlý davranmam gerekir'' ifadelerini kullandý. TARAFTAR HÝÇ TEPKÝ GÖSTERMEDÝ Yýlmaz Vural, Kasýmpaþa ile 2010-2011 sezonunun ilk yarýsýnda sergiledikleri kötü performansý, teknik adamlýk kariyerinde ilk kez yaþadýðýný anlattý.Bu kötü gidiþe raðmen, Kasýmpaþa taraftarýnýn ve camiasýnýn kendisine bir gün bile kötü bir söz söylemediðini anlatan Vural, ''Bu kadar maç kaybettik. 31 seneden beri

‘‘

Kasýmpaþa'dan ayrýlan tecrübeli teknik adam Yýlmaz Vural, "Deli gibi çalýþan bir antrenörüm ama sunulan imkânlar açýsýndan katkýnýz da bir yere kadar. 31 seneden beri çalýýyorum, ilk defa 17 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik aldým. Ama Kasýmpaþa taraftarýndan hiç kötü söz duymadým" dedi.

çalýþýyorum ilk defa 17 maçta bir galibiyet, 5 beraberlik almama raðmen, bir tek olumsuz laf olmadý. Çok agresiftir Kasýmpaþa seyircisi. Gel de bu insanlara saygý duyma. Bugüne kadar ýsrarla durmanýn nedeninde bu sevgi yatýyor. Ýþte benim aslýnda sevgiyi deðil profesyonelliði düþünmem lazým. Ben yapamýyorum iþte. Bu boyutunda ben hata yapýyorum. Onlara karþýlýk vermek zorunda hissediyorum kendimi'' þeklinde konuþtu. Lacivert-beyazlý ekipte çalýþtýðý 16 aylýk sürenin az bir zaman olmadýðýný kaydeden Vural, ''Ne olursa olsun futbol sonuç isteyen bir olay. Kim olursanýz olun. Liverpool'da kaç sene çalýþtý Benitez, Ýnter 6 ayda yolladý adamý. Dünyanýn en iyi hocalarýndan biri. Yani bu sizin elinizde deðil þartlar bunu oluþturuyor. Adam Ýnter'de baþarýsýzlýðýndan dolayý yollarýný ayýrdý'' þeklinde ifadeler kullandý.

DÝBÝNE KADAR GÝDECEKSÝNÝZ Vural, ikinci yarýda ligin en alt sýrasýndan kurtulmak için çaba harcayacak futbolcularýna þu tavsiyede bulundu: ''Oyuncularýmýn hepsi birer aslan. Çok seviyorum onlarý. Gerçekten bir baðým vardý oyuncularýmla. Bana katlanýrlar, çekerler kahrýmý. Kolay bir insan deðilim ben de. Gayret edip düzeltmeye çalýþacaklar. Teslim olmayacaklar. Dövüþçü horozlar vardýr, jilet baðlarlar ayaklarýna. Bu horozlar kan revan içinde kalýr, ölecektir, hala saldýrýr. Bu duyguyla oynamanýz lazým. Futbol üç maç sonrasý kimin ne olacaðýný bilmesi mümkün olmayan bir branþ. Teslim olmak yok, dibine kadar gideceksiniz.'' ÝNÞALLAH SAHALARDA ÖLÜRÜZ Kasýmpaþa'da yorucu bir ilk yarýnýn ardýndan, bir dinlenme sürecine girip girmeyeceði yönündeki soru üzerine Vural, kafasýný buna þartlandýrmadýðýný her an çalýþmaya hazýr olduðunu ifade etti. Tecrübeli teknik adam, ''Böyle bir þartlanmam yok. Antrenörlük heyecanýmý kaybetmediðim sürece, saðlýðýmý kaybetmediðim sürece yaþýn kaç olduðu hiç önemli deðil. Bu iþin içinde olacaðým. Hani derler ya sanatçýlar, sahnede ölelim. Biz de inþallah sahalarda ölürüz'' ifadesini kullandý. Kasýmpaþa ligin ilk yarýsýnda 17 maçta sadece 1 kez kazanýp 5 beraberlik aldý. 11 maðlubiyeti bulunan lacivertbeyazlý ekip 8 puanla, sýralamada sonda bulunuyor.

2. transfer dönemi 5 Ocak'ta baþlayacak

Yýlmaz Vural

Galatasaray'dan Ayhan yalanlamasý n GALATASARAY Kulübü, Ayhan'ýn Konyaspor'a gideceði yolundaki haberi yalanladý. Kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, ''Ayhan Akman'ýn Konyaspor yöneticileri ile görüþtüðü ve futbolcumuzun Konyaspor'a gideceði yönündeki haber gerçeði yansýtmamaktadýr'' denildi.

(A) Millî Takýmýnda sakatlanan futbolcuya tazminat ödenecek

Orlando Magic antrenörü Stan Van Gundy, Hidayet Türkoðlu'nun daha ''hafif'' olduðunu, bunun da takýma çabukluk kattýðýný söyledi.

Orlando Magic Hidayet'le coþtu MAGIC, NETS'Ý DEPLASMANDA 104-88 ÝLE GEÇTÝ. HÝDAYET 20 SAYI ÝLE SEZONUN EN YÜKSEK SAYISINA ULAÞTI. AMERÝKAN Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu'nun formasýný giydiði Orlando Magic, New Jersey Nets'i deplasmanda 104-88 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. New Jersey'nin Newark þehrindeki Prudential Arena'da oynanan karþýlaþmada, Magic'e transferinin ardýndan yükselen grafiðiyle dikkati çeken Türkoðlu 20 sayý ile Orlando ekibinin en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu, bu performansýyla 2010-2011 sezonunda bir maçtaki en yüksek sayýsýna da ulaþmýþ oldu. Türkoðlu'nun 7 ribaunt alýp, 5 de asist yaptýðý mücadelede, Orlando'da ''süpermen'' lakaplý yýldýz Dwight Howard 19, Jason Richardson 14, J.Redick de 15 sayý ile oynadý. NBA'de New Jersey ismiyle son sezonunu geçiren ve önümüzdeki yýl New York'a taþýnarak Brooklyn adýný alacak olan Nets'de ise Brook Lopez 20, Davin Harris de 24 sayý attý. Bir buçuk yýl sonra geri döndüðü Magic'te takýmýn yüzde 50'sinin deðiþtiðini kaydeden Türkoðlu, þampiyonlukla ilgili konuþmanýn henüz erken olduðunu ancak takýmýn grafiðinin her geçen gün yükseldiðini belirtti.

Okur ve Ýlyasova maðlup NBA'DE, gecenin maçlarýnda Mehmet Okur'lu Utah Jazz, Portland Trail Blazers'a 96-91 maðlup oldu. Sakatlýktan yeni kurtulan Okur, kenardan baþladýðý karþýlaþmada 6 sayý, 5 ribaunt ve 1 asist ile oynadý. Bir baþka milli oyuncu Ersan Ýlyasova ise Milwaukee Bucks formasýyla ilk beþte çýktýðý Atlanta Hawks deplasmanýnda 6 sayý, 3 de ribaunt ile oynadý. Bucks, Hawks'a 95-80'lik skorla boyun eðdi.

(A) Milli Futbol Takýmý'nda yaþanan sporcu sakatlanmalarý nedeniyle son dönemde kulüplerin artan yakýnmalarýnýn ardýndan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sigortalama uygulamasýný baþlattý. TFF Baþkan Vekili Lutfi Arýboðan yaptýðý açýklamada, (A) Milli Takým futbolcularýnýn olasý sakatlanmalar ve saðlýk problemlerine karþý TFF tarafýndan sigortalatýlacaðýný söyledi. Arýboðan, TFF olarak bu kararý alma nedenlerinin, artan sakatlýklar deðil, dünyada bu yöndeki geliþmeler olduðunu ifade ederek, þöyle konuþtu: ''Türk futbolunda her konudaki standardý yükseltiyoruz. Bu da uluslararasý bir geliþme. Biz de öncü olmak istedik. Dünyada böyle bir geliþme, dönüþüm var. Milli Takým'a oyuncu veren kulüplerin gönül rahatlýðý içinde olmalarý, gelen sporcularýn da en iyi performansý vermeleri için bu uygulamaya gittik. Sporcularýmýzýn hem saðlýðý yönünden, hem de sözleþmelerinin garanti edilmesi yönünden bu sigortayý yaptýracaðýz.''

Dünyada sporcu sakatlanmalarýnda sigorta kapsamýnýn 30 veya 40 günü aþan durumlardan itibaren baþladýðýný dile getiren Arýboðan, kendilerinin bu süreyi 15 güne çektiklerini aktardý. Arýboðan, sakatlanmanýn hiç yaþanmamasýný arzu ettiklerini ancak sakatlýk yaþandýktan sonraki sürecin de çok önemli olduðunu belirtirken, ''Sigorta kapsamý dünya standartlarýnda 30-40 gün görünüyor ama biz 15 gün olarak belirledik. Bu sürenin üzerinde oyuncunun sakatlýðý sürerse, sözleþmesinin veya maç baþý ücretinin karþýlýðý kulübe ödenecek'' diye konuþtu. Milli Takým'a gönderdiði yýldýz futbolcusu sakatlanan bir kulübün üzüntü yaþadýðýný ve kendileriyle de bu durumun paylaþýldýðýný aktaran Lutfi Arýboðan, sigorta uygulamasýnýn kendilerine yapýlan bir baskýdan dolayý baþlatýlmadýðýný dile getirirken, (A) Milli Takým'ýn 9 Þubat 2011 tarihinde Güney Kore ile yapacaðý karþýlaþmada sigorta uygulamasýnýn baþlayacaðýný sözlerine ekledi.

GUÝZA: MART'A KADAR YOKUM FENERBAHÇELÝ FUTBOLCU GÜÝZA, ''SAKATLIÐIM TEKRARLADI, EN AZ ÞUBAT VEYA MART AYINA KADAR YOKUM'' DEDÝ. FENERBAHÇE'NÝN Ýspanyol futbolcusu Daniel Güiza, Ýspanyol haber ajansý EFE'ye verdiði demeçte, ''Sakatlýðým tekrarladý en az þubat ayýna kadar yokum'' dedi. Noel tatilini geçirmek için Ýspanya'da bulunan Güiza, ''Ameliyat olduðum bölgede sývý olduðu tespit edildi. Sahalara dönebilmem için þubat veya marta kadar beklemek zorundayým. Hoþ bir þey deðil ama önemli olan tam hazýr bir þekilde dönmem'' diye konuþtu. Cadiz kentinde bulunan ve yardým amaçlý iki maça çaðrýlan Güiza, takýmla birlikte fotoðraf çektirse de sakatlýðýndan dolayý bu maçlarda oynaya-

madýðýný belirterek, ''Ýhtiyacý olanlar için ilk yardým eden ben olmak isterim ama mümkün olmadý çünkü en önemlisi iyileþmemdir'' ifadelerini kullandý. Ýspanya'ya dönme olasýlýðýyla ilgili yöneltilen bir soruya, ''Ne olacaðý asla bilinmez'' diye cevap veren Güiza, futbolu, doðum yeri olan Xerez'de býrakmak istediðini ama daha önünde futbol oynayacak çok yýllar olduðunu kaydetti. Geçtiðimiz eylül ayýnda sol topuðundan ameliyat olan Güiza, yeni yýl dileðini ''Ýkinci yarý Fenerbahçe ile en iyi bir þekilde geçirmek ve her zamanki formuna kavuþmak'' olarak söyledi.

Almeida 34 numaralý formayý giyecek nBEÞÝKTAÞ Kulübü, yeni transfer Hugo Almeida'nýn forma numarasýný açýkladý. Kulüp resmi internet sitesinde yer alan açýklamada, Almanya'nýn Werder Bremen takýmýndan transfer edilen oyuncunun ligin ikinci yarýsýndan itibaren 34 numaralý formayý giyeceði bildirildi.

Eren Güngör 2 yýl Kayserispor'da nKAYSERÝSPOR, sakatlýðý süren savunma oyuncusu Eren Güngör'ün sözleþmesini 2 yýl uzattý. Kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, sözleþmesi 31 Mayýs 2011'de sona erecek olan Eren Güngör'ün sözleþmesi 2 yýl uzatýldý. Açýklamada, sözleþme uzatýlmasýnda kulübe hiçbir zorluk çýkarmadýðý için Eren Güngör'e teþekkür edildi. Profesyonel futbol hayatýna Altay'da baþlayan 22 yaþýndaki baþarýlý defans oyuncusu, Kayserispor'a 2008 yýlýnda transfer oldu. 5 kez A Milli Takým'da ve 21 kez Ümit Milli Takým'da görev yapan Eren Güngör, hem takýmýnda, hem de milli takýmda büyük umutlar vaat ederken sakatlýklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldý. 2009 yýlýnda ameliyat olarak uzun süre sahalardan ayrý kalan Eren, bu sezon Eskiþehirspor maçýnda bir sakatlýk daha geçirdiði için halen tedavi görüyor.

2 holigan daha gözaltýna alýndý n 17 Yaþ Altý Akademi Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasýnda oynanan maçta yaþanan olaylara karýþtýklarý iddiasýyla 2 kiþi daha gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, olaylara karýþtýklarý ve Galatasaray taraftarý olduklarý iddia edilen Onur S. ile Gökhan K. da gözaltýna alýnarak, Ýstanbul Asayiþ Þube Müdürlüðüne getirildi. Bu kiþilerle ilgili iþlemlere gözaltýna alýnan Cihan B. (25) ve Yiðit A. (29) ile birlikte devam ediliyor. Fenerbahçe'de Guiza'nýn sahalara dönmesi yine uzadý.

Taurasi'ye en az 2 yýl ceza gelecek TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Doping Kurulu Baþkaný ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Saðlýk Kurulu Baþkaný olan Prof. Dr. Turgay Atasü, A numunesinde doping çýkan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takýmý'nýn ABD'li yýldýzý Diana Taurasi'nin B numunesinde bir deðiþiklik olacaðýný düþünmediðini söyledi. Türkiye'de son dönemde yaþanan doping konularýyla ilgili olarak sorularý cevaplayan Prof. Dr. Turgay Atasü, bayan basketbolunda dünyanýn en önemli ismi olarak gösterilen Fenerbahçeli Diana Taurasi'nin durumuyla ilgili olarak da deðerlendirmede bulundu. Taurasi'nin A numunesinde çýkan

n 2010-2011 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2011 tarihinde baþlayacak. Federasyon'dan yapýlan açýklamaya göre, ''ara transfer'' olarak da adlandýrýlan ikinci transfer dönemi 1 Þubat 2011'de sona erecek. Bu arada, ilk kez geçen sezon FIFA tarafýndan uygulanmaya baþlanýlan Transfer Eþleþtirme Sistemi'nin kullanýlmasý ve Uluslararasý Transfer Sertifikalarýnýn (ITC) elektronik olarak düzenlenmesinin FIFA talimatýna girmesi sonucu geçiþ dönemi sona erdi. 2010-2011 sezonu ile birlikte bu uygulamanýn zorunlu hale gelmesi sonucu, Transfer Eþleþtirme Sistemi eðitimi alarak sisteme dahil olmuþ profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüplerin uluslararasý profesyonel futbolcu transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleþtirmeleri gerekecek. Sisteme dahil kulüplerin, Transfer Eþleþtirme Sistemi kullanýlmadan uluslararasý profesyonel futbolcu transferi yapmalarý mümkün olmayacak.

maddenin, ABD'de pilotlara verildiðini, bu ilacý ayrýca uyku bozukluðu yaþayan kiþilerin kullandýðýný vurgulayan Atasü, þu ifadeleri kullandý: ''Aslýnda Taurasi'nin B numunesinin 10 gün içinde test edilmesi gerekirken, ocak ayýnýn içine atýldý. Zaten oynayamadýðý için de buna hoþgörüyle bakýldý. Taurasi'nin B numunesinde de bir deðiþiklik olmaz. Ben bugüne kadar böyle bir deðiþiklik görmedim. Çünkü bu testleri gerçekleþtiren laboratuvar, pozitif çýkan sonuçlarý bir kaç kez tekrarlýyor. Taurasi bu duruma göre normalde 2 sene ceza alýr. Dünya basketbolunun zirvesinde biri ama ne yapalým, o da kullanmasýn.''

Sivasspor Beþiktaþ'tan Tabata'yý istiyor nSÝVASSPOR, Beþiktaþ'ýn Brezilyalý oyuncusu Rodrigo Tabata'yý gündemine aldý. Ligin ikinci yarýsýna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Sivasspor, Almeida, Simao, Fernandes transferleriyle dikkati çeken Beþiktaþ'ýn Brezilyalý oyuncusu Rodrigo Tabata'yý kadrosuna katmak için harekete geçti. Almeida, Simao, Fernandes'in transferinin ardýndan kadrosundaki yabancý sayýsý 14'e yükselen Beþiktaþ'ýn yollarýný ayýrmayý düþündüðü 3 oyuncudan biri olan Tabata'ya talip olan Sivasspor, Beþiktaþ ile sözleþmesi devam eden bu oyuncuyu kiralýk olarak kadrosuna dahil etmeyi planlýyor.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

AÝLE-SAÐLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Eðitim ve sevgi ailede verilir

Hýzlý tüketilen evlilikler

TE­RA­PÝ­ GÜN­LÜ­ÐÜ

EÐÝTÝMCÝ-YAZAR YASEMÝN YAÞAR, EÐÝTÝMÝN ANCAK AÝLEDE VERÝLEBÝLDÝÐÝNÝN, SEVGÝ GÝBÝ TEMEL ÝHTÝYAÇLARIN YALNIZCA AÝLEDE KARÞILANABÝLDÝÐÝNÝN ALTINI ÇÝZDÝ. REYHAN KURUN TOKAT GEÇTÝÐÝMÝZ hafta sonu Tokat Hüma Hatun Aileyi Koruma, Eðitim, Kültür Derneði tarafýndan “Mutlu Aile Modeli” isimli bir konferans düzenlendi. Konuþmacý olarak eðitimciyazar Yasemin Yaþar’ýn katýldýðý programýn sunuculuðunu Hilal Gönül ve Cahide Gürpýnar yaptý. Dernek baþkaný Fatma Kara’nýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan eðitimci-yazar Yasemin Yaþar, sözlerine her hayrýn baþý olan Bismillah ile baþlayarak, Bediüzzaman Said Nursî’nin aile ilgili olarak, “Her insanýn küçük bir dünyasý, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eðer ahirete iman o haneye girse, birden ýþýklandýracak...” sözlerini hatýrlatarak, ailenin tanýmý, ailedeki kadýn ve erkeðin rolleri, günümüz ailelerinde görülen problemler ve çözüm teklifleri ile mutlu aile modelleri olmak üzere dört ana konudan bahsetti.

BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist yasarbanu@yahoo.com

M

ðýnak olma özelliðini kazaYasemin nabileceðini, aksi halde yýYaþar kýlabileceðini belirterek, aile kurumunu çoktan yýkmýþ olan Ba tý me de ni yet le rin den yükselen “Kadýnýn yeri evidir.”, “Dünyanýn en sade ve hayatýn en ba sit ol du ðu yer ler de ka dýn lar da ha mutludur.”, “Ailem herþeyden önce gelir” seslerinin yükseldiðini dile getirdi. EÐÝTÝM AÝLEDE BAÞLAR Günümüzdeki evliliklerde ailenin ve aileAileyi; ilk insanla baþlayan dünyanýn en eski de ki rollerinin bilincinde olmayan eþlerin ortaklýklarýndan birisi, insanýn dünyaya gelço ðun lukta olduðunu bunun ise boþanmamesinin meþrû zemini, toplumun bel kemiði la rý so nuç verdiðini de belirten Yaþar þunlaolarak nitelendiren Yaþar, eðitimin ancak ailede verilebildiðinin, sevgi gibi temel ihtiyaçla- rý kaydetti: “Þimdi, evlenecek aþamaya gelrýn ancak ailede karþýlanabildiðini ifade etti. miþ gençlerin konuyu ciddiyetle ele alma Yaþar, çocuðun bir yönüyle lütuf, bir yönüyle zamanýdýr. Evlenmiþ yeni çiftlerin ise evliazap olma; yani çocuk için yapýlan hizmetler- liklerinin temellerini oluþturma zamanýdýr. den ve onlarýn salih amellerinden sevap ka- On yýllardýr aile olmuþlarýn ise, zamanla o zanma veya terbiyesine dikkat edilmediði za- luþan arýzalarý giderme zamanýdýr.” man günahlarýndan mesul olma yönünden bahsederek, küçüklüðünde kuvvetli bir iman dersi almayan çocuklarýn ileride sanki Ýslâmiyeti yeni kabul ediyormuþ gibi zorlanacaklarýnýn üzerinde durdu.

Yaþar, evliliðin mevsimleri olduðunu, eþlerin birbirlerini farklýlýklarýyla sevmeleri gerektiðini hatýrlattý.

ÝBADETLER, AÝLE HAYATINI DÜZENE SOKAR ÝNSANIN hayatýnýn içinde, her ne olursa olsun önce kul olduðunu bilmesinin hayatýný düzene sokacak en birincil formül olduðunun altýný çizen Yaþar, evliliði tercih ettiren sebepler içerisinde dindarlýðýn en önemlisi olmasýný þu þekilde açýkladý: “Dindar bir eþ, eþini sadece dünyevî deðil ebedî hayat arkadaþý olarak düþünecek ve ona göre davranacaktýr. Hem tesettüre dikkat edilmesi ailenin temeli olan güveni sarsmayacaktýr. Allah’a olan inancý onu eþine ve çocuklarýna karþý daha sevgi ve saygý dolu yapacaðý gibi Allah rýza sýný kazanma kavramý da pek çok problemin çözüm anahtarý olacaktýr.” Meþrû bir kavram olan

ailenin üzerine bina edileceklerin de meþrû olmasý gerektiðini de belirten Yaþar þunlarý söyledi: “Aksi takdirde sarsýntýlar geçirilecektir. Televizyon, internet, meþrû olmayan gazeteler giren bir eve gerçekten haram bulaþmýyor denilip denile meyeceðini sorgulayalým. Öncelikler harama sebep olabilecek kaynaklardan tam olarak temizlenmek, sonra da onlarýn yerine kitap okumak, müsbet filmler izlemek, sanatsal faaliyetlerde bulunmak, en önemlisi de ev sohbetleri yapmak gibi helâllerin yerleþtirilmesi gerekir. Ailedeki mutluluðun temel dinamiklerinden biri olan itaatin bozulmasýnýn güveni zedeleyerek sevgi, saygý ve mutluluðu yok eder. Allah’a itaat etmeyende sevgi ve saygý duygusu da olmayacaktýr. Ýbadet etmeyenin nefsi azgýnlaþarak zulme girebilecektir. Ýbadetler aile hayatýný düzene sokar ve kiþiler arasý haklarý gözetmeye sevk eder.”

MUTLU AÝLE MODELLERÝ KADIN, AÝLEDE TERBÝYENÝN KAYNAÐIDIR Fýtraten þefkat, fedakârlýk, samimiyet, affedicilik gibi ulvî vasýflarla donatýlan kadýnýn ailedeki terbiyenin esas kaynaðý ve düzenin de bozulmanýn da baþladýðý nokta olduðunu ifade eden Yaþar, “Bu vasýflara dikkatle bakýldýðýnda, gerek aile içinde, gerekse içtimaî hayatta birçok problemin çözüm noktalarý bu vasýflardýr. Kadýnlardaki bu ulvî seciyelerin özenle korunmasý lâzýmdýr” dedi. Yaþar, kadýnýn görevinin sadakat ve güven; erkeðin görevinin koruma, merhamet, hürmet olduðunu ve eþine karþý olan muhabbetini de onun hüsn-i siretine bina etmesi gerektiðini; bu þekilde ailenin bir “tahassüngâh” yani sý-

odern çaðýn bir sonucu olarak her þey o kadar hýzlý akýp gidiyor ki… Arabalar daha sür'atli, eriþim daha hýzlý ve her þeye ulaþmak daha kolay… Gün nasýl baþlýyor, nasýl bitiyor, fark edemiyoruz… Bu hýzlý akýþ süreci ve zamandaki daralmýþlýk algýsý sadece yetiþkinlerin hissettiði ve fark ettiði bir durum da deðil. Çocuklar bile zamanýn nasýl geçip gittiðini anlayamýyor ve bunu ifade bile ediyorlar. Ne dersiniz dünyanýn dönüþ hýzý mý, yoksa bizim algýlarýmýz mý deðiþti, hangisinin hýzý arttý. Hangisinin ivmesi deðiþti? Deðiþen, hýzlanan ve tüketilen sadece zaman deðildi. Hayatýmýz, iliþkilerimiz, duygularýmýz ve evliliklerimizde bundan nasibini aldý. Her þeyin çabuk tüketilmesi gibi evlilikler de kýsa sürede harcanýr, tüketilir ve bitirilir oldu. Boþanma oranlarý özellikle 1990‘lardan sonra sürekli artýþ gösterdi. Ýstatistiklere göre son on yýlda boþanma sayýsý, önceki senelere oranla üç kat arttý. Bu istatistiklere göre evliliðin ilk beþ yýlýnda alýnan boþanma kararý, uzun süren evliliklere oranla çok daha fazla görünüyor. Yani ilk beþ yýlda boþananlarýn sayýsý daha fazla… Peki, ne oldu da ülkemizde ve dünyadaki boþanma oranlarý arttý? Ýnsanlar özellikle de ilk yýllarda neden bu kadar çok boþanma kararý alýyor? Deðiþen nedir? Dünya mý, bakýþ açýmýz mý? Hayatý ve evliliði algýlayýþ tarzýmýz mý? Modernizmin bir sonucu olarak hýzlanan hayat algýsý beraberinde tüketimi, sürekli yenileme ve deðiþtirme alýþ kanlýklarýný da getirdi. Artýk neredeyse hiçbir þeyi tamir ettirmiyoruz. Yenisini alýyoruz. Çünkü çoðu zaman daha ucuza geliyor. Ýsteklerimizi, ihtiyaçlarýmýzý ertelemek, sonraya býrakmak da istemiyoruz. Taksitle almak, krediye girmek varken neden beklemeliyim ki diye düþünüyoruz. Kolaylýðý ve rahatlýðý hemen yaþamak varken, biriktirmenin, beklemenin, emek vermenin ve sabretmenin de bir anlamý kalmýyor. Hemen þimdi istiyorum, bekleyemem, sabredemem, çekemem algýsý hayatýmýzýn her yanýna sirayet et meye baþlýyor. Hemen almamak, deðiþtirmemek, yýllarca aynýsýný kullanmak ise demode olmakla ya da geri kalmýþlýkla eþ deðer tutulmaya baþlanýyor. Deðiþen zaman algýsýyla birlikte kiþilikler ve öz deðer algýsý da kimlik deðiþtiriyor. Þiþmiþ benlikler dolaþýyor, çevremizde... Özgüvenli görünmek pahasýna, kabarýk benlikler besliyoruz içimizde… ‘Usul, asildir’ yerine, ‘hýzlý ve deðiþken olan heyecan vericidir’ düþüncesi siniyor içimize, biz bile fark etmeden… Karþýmýzdakini beklemek, þefkat göstermek ve öðrenmesi için zaman tanýmak ise enayilikle eþdeðer sayýlmaya baþlýyor. Dünyevîleþmenin getirdiði kimlik algýsý, eski kiþilik yapýlarýna hiç benzemiyor. Diðerini görme, duygularýný anlamaya çalýþma çabasý yerini önce kendini düþünme, önce kendi istek ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik taleplere dönüþüyor. Al, kullan, at yaklaþýmý, bir alýþkanlýk halinde iliþkilere de yansýyor. Kimse diðerinin anlamasýný, büyümesini beklemek ve bunun için zaman harcamak da istemiyor. Evliliðin getirdiði birlikte büyüme, birbirini anlamak için diðerine zaman tanýma, bekleme, sevgiyi besleme, fedakârlýk duygularý da çok gerilerde kalýyor. Her þey kadar, belki de her þeyden çok emek ister evlilik… Bazen yýllarca ektiðini, yýllar sonra toplarsýn, yýllar sonra ha sat alýrsýn. Ama emeðini yemenin lezzetini de tadarsýn beraberinde… Karþýndaki insan en az senin kadar farklý ve kendine özgüdür. Onun seni anlamasý, kendini ona anlatman ve onun duygusal ihtiyaçlarýný fark etmen bazen yýllar alýr. Hemen olsun, bitsin, istediðim gibi olsun, benim istediðime uysun demek iþi zorlaþtýrýr. Zora sokar. Boþanmalarýn birço ðu da, ilk yýllardaki bu tarz kiþilik çatýþmalarýndan kaynaklanmaktadýr. Her iki tarafta sürecin kendi istediði gibi olmasýný, kendine göre ayarlanmasýný istediði için ciddî benlik çatýþmalarý yaþanmaktadýr. Bunu ailelerin beslemesi ve körük lemesiyle birlikte kaçýnýlmaz son da çabuk gelmektedir. Kendini ezdirmemek, hakkýný almak ve haklarýný savunmak öylesine öndedir ki, þefkat ve merhamet çok gerilerde kalýr. Eþler birbirini zaman kadar, zamanýn akýþý kadar çabuk tüketir. Ýlk bir sene içinde söylenmeyecek, can acýtan ne varsa hepsi söylenir ve yaþanýr. Geriye kalan ise öfke, hýr çýnlýk ve dizginlenemeyen bir saldýrganlýk… Her þeyin çabuk tüketildiði bu asýrda evlilikler de ký sa süreli olmaya baþlýyor. En insanî duygular ise, kendi ni koruma pahasýna þiþmiþ benliklere kurban ediliyor. Her þeyin kolay harcanmasý gibi evliliklerde kolay tüketiliyor. Sevginin beslemesi gereken yýllarý, nefsin ertelenemez istekleri harcayýp, ziyan ediyor. Ýsraf edilen birçok þey gibi duygular da olumsuz yönlerde harcanýyor. Ýnsanýn kendisini de büyüten fedakârlýk ve þefkat duygularý, yerini bencil rakip iliþkilerine býrakýyor. Peki, evlilikler nasýl kurtulur, yaþanan deformasyon nasýl önlenir? Kaybolaný yerine koymaya, kaybedileni yeniden kazanmaya yönelik bir çaba iþe yarayabilir diye düþünüyorum. Öncelikle benlik yerine bizlik, biz olma bilincini beslemek… Benliðin hýrslarý yerine, biz olmanýn þefkatini büyütmek… Beklemeyi, anlamak için anlatmayý, ifade etmeyi, tatlý bir dille söyleyebilmeyi öðrenmek… Sevmeyi, gurura ve benliðe inat sevgiyi ifade edebil meyi… Bedelsiz verebilmeyi… Olduðu gibi sevebilmeyi öðrenmek… Ýnsan tüketmeden sevgiyi üretebilmeyi öðrendiðinde, dünyayý deðiþtirmeyi de baþaracaktýr, diye düþünüyorum… Bunun için de, þartsýz sevgiye katýlmýþ bir avuç emek yeterlidir…

Pozitif Pencere kitap sergisinin de bulunduðu program da, Sabahattin Yaþar Pozitif Pencere kitabýný imzaladý.

Mutlu bir aileye sahip olmak için bazý tekliflerde bulunan Yaþar, kadýnlardaki þefkat duygusunun geliþmesinin, her þeyin Cenâb-ý Hak’tan geldiðini ve olaylarýn perde arkasýný düþünerek hikmet okumalarý yapmanýn, duygularýn rahatça ifade edilebileceði demokratik aile toplantýlarý yapmanýn; ihlâs, uhuvvet, sabýr ve tevekkül hasletlerini geliþtirmenin öneminden bahsetti. Yaþar, “Aslýnda tek bir þey söylemek gerekiyor: Hayatýmýzda ne kadar iman varsa, ne kadar sünnet-i seniyye varsa o kadar mutluluk vardýr” sözleriyle katýlýmcýlarý kýyamet asrýnda Asr-ý Saadeti netice veren bir pozitif hayat modeli olan Risâle-i Nur Külliyatýna havale etti. Konferans sonrasýnda kýsa, hoþ slaytlarý eþliðinde Nebihe Yaþar, “Gelseydin” isimli þiiri seslendirdi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 29 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

Sendromlu çocuklara semâ tedâvisi n KONYA’DA özel bir eðitim kurumunda down sendromlu çocuklar, semâ yaptýrýlarak rehabilite ediliyor. Kurumun kurucusu Yasemin Devecioðlu, down sendromlu oðlunu tedavi etmek için birçok yol denediklerini ancak baþarýlý olamadýklarýný belirtti. Kendisinin bir gün semâ yaparken oðlunun da semâ yapmaya çalýþtýðýný fark ettiðini vurgulayan Devecioðlu, o günden sonra oðlunu ve kurumdaki baþka bir down sendromlu çocuðu semâ yaptýrmaya baþladýklarýný bildirdi. Devecioðlu, semânýn, 2 çocuðun sosyal hayatýnda daha aktif olmasýný, saðlýk problemlerini de yenmesini saðladýðýný belirtti. Konya / aa

‘3USAT’ gelecek yýl fýrlatýlacak Bu yýl ikincisi düzenlenen Risâle-i Nur eksenli masa çalýþmalarýnda fýtrat, akýl, nefis, vicdan, kalp, þeytan, ilham, ene, Bediüzzaman'ýn þahsiyeti ve Bediüzzaman'ýn dâvâsý konularý ele alýndý.

Benlik, Peygamberimizin (a.s.m.) sünneti ýþýðýnda terbiye edilmeli RÝSÂLE-Ý NUR EKSENLÝ MASA ÇALIÞMALARINDA "ENE" BAHSÝ TARTIÞILIRKEN, ASRIMIZIN BÜYÜK ÝLLETLERÝNDEN BÝRÝ OLAN NARSÝSÝZMÝN BÝR BOYUTUNUN IRKÇILIK OLDUÐU VURGULANDI.

ÝMANIN MERKEZÝ: KALP

Risale-i Nur Enstitüsü seminer salonundaki 'Risâle-i Nur'da Ýnsan ve Bediüzzaman' konulu programa yoðun bir katýlým gerçekleþti.

NESÝBE BOZ ÝSTANBUL

GEÇTÝÐÝMÝZ yýl ilki yapýlan Risâle-i Nur eksenli masa çalýþmalarýnýn bu yýl ikincisi düzenlendi. 25-26 Aralýk tarihleri a ra sýn da ger çek leþ ti ri len “Ri sâ le-i Nur’da Ýnsan ve Bediüzzaman” konulu çalýþmada üniversite öðrencileri birbirinden önemli konulara deðindi. Risale-i Nur Enstitüsü seminer salonunda gerçekleþtirilen programda, fýtrat, akýl, nefis, vicdan, kalp, þeytan, ilham, ene, Bediüzzaman’ýn þahsiyeti ve Bediüzzaman’ýn dâvâsý konularý ele alýndý. Kur’ân’ýn asrýmýza bakan tefsiri

Risâle-i Nur’dan çaðýmýzýn hastalýklarýna yönelik çözüm arayýþlarý, insanýn kendini tanýmasý gerekliliðini bir kez daha fark ettirdi. Asrýmýzýn büyük illetlerinden biri olan narsisizmin bir boyutunun ýrkçýlýk olduðu 7. masada tartýþýldý. “Ene” konusunun iþlendiði masa çalýþmasýnda, bu hastalýðýn tehlikelerine deðinilirken, Bediüzzaman’ýn “laakal her on beþ günde bir okunmalý” dediði Ýhlâs Risâlesi’nin önemi vurgulandý. Sünnet-i Seniyye ýþýðý altýnda enaniyetin terbiye edilmesi gerektiðinin ifade edildiði konuþmalarda, “ene” duygusunun vahid-i kýyasi yönüyle Cenâb-ý Hakk’ýn isim ve sýfatlarýný öðrenme vazifesinin olduðu hatýrlatýldý.

DÖRDÜNCÜ MUARRÝF: VÝCDAN “Vicdan” konulu masada Bediüzzaman’ýn, kâinat kitabý, Peygamberimiz (asm) ve Kur’ân-ý Hakîm diyerek ifade ettiði üç büyük küllî muarrife ek olarak dördüncü muarrifi ‘Vicdan’ olarak tanýmladýðý ifade edildi. Acizliðe karþý fakirliðin, fakirliðe karþý kudretin, zayýflýða karþý zenginliðin vicdanen hissedilebileceðinin örneklendirildiði çalýþmada cimriliði iktisattan ayýran unsurun da ayný þekilde vicdan olduðu belirtildi. Risâle-i Nur’da geçen “iþlenen her bir günah, kafamýza giren her bir þüphe, kalp ve ruhumuzda derin yaralar açar” ifadeleriyle iþlenen küçük günahlarýn devamýyla vicdanýn tefessüh edeceðine dikkat çekildi.

BÝR diðer masada “Kalp” kavramý ele alýndý. Said Nursî’nin “kalpten maksat sanevberi (çam kozalaðý) gibi bir et parçasý deðildir” ifadelerine yer verilen konuþmada kalbin, imanýn merkezi olduðu cihetiyle mahiyetine vurgu yapýldý. “Batýn-ý kalp, ayine-i Samed’dir” sözünün dile getirildiði masada kalbin Samed ismiyle baðlantýsý açýklandý. “Yarattýðý hiçbir mahlûka ihtiyacý olmadýðý halde mahlûkatýn kendisine ihtiyaç duyduðu” anlamýný içeren Samed isminin kalpteki yansýmalarýna dikkat çekildi. Fizyolojik olarak, bütün uzuvlarýn iþlevini devam ettiren kalbin diðer uzuvlara olan ihtiyacýnýn azlýðý ile de “Samed” ismine ayna oluþu örnek verildi. “Kalp” konusunun yer aldýðý masa çalýþmasýnda Risâle-i Nur mesleðinin akýl ve kalp eksenli oluþuyla da mahiyeti vurgulandý. Ýki oturum þeklinde gerçekleþen programýn devamýnda masa temsilcileri slayt gösterisi eþliðinde deklarasyonlarýný sundu. Katýlýmcýlara plaketleri verilirken Risâle-i Nur eksenli çalýþmalarýn geleneksel hale getirileceði ifade edildi. Katýlýmýn yoðun olduðu program ilâhiler eþliðinde sona erdi.

n TÜRKÝYE’NÝN ilk uy dusu ÝTÜpSAT1’i baþarýyla üreterek geçen yýl fýrlatan Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ), ilk haberleþme test uydusu ‘3USAT’ý da 2001'in Eylül ayýndan sonra fýrlatmayý hedefliyor. ÝTÜ Uzay Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, bir haberleþme ünitesine sahip olan amatör banttaki 3U SAT uydusunun Türkiye üzerinden veya izin verdikleri durumda dünya üzerindeki bir yerden geçerken iki ayrý uzak mesafede bulunan grubun sesli görüþme yapabileceðini söyledi. Sakarya / cihan

Kalp krizi, gençleri de tehdit ediyor n SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Týp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Hüseyin O ku tan, son dö nemlerde kalp krizinin gençleri de önemli ölçüde tehdit ettiðini bildirdi. Okutan, teknolojinin insanlarý tembelliðe itmesi, stres gibi faktörlerle kalp ve damar ra hatsýzlýklarýnda artýþ olduðuna iþaret etti. Okutan, hastaneye kalp rahatsýzlýðý þikâyetiyle gelen genç hasta sayýsýnda artýþ olduðuna dikkati çekti. Isparta / aa

Bayburtlu vatandaþ, bir yýlda yüzde 40 enerji tasarrufu saðladý.

Evini, buzdolabý kapaðýyla kapladý BAYBURT’TA, sert geçen kýþ aylarýnda daha sýcak olmasý için evinin dýþ yüzeyi ve çatýsýný hurdacýdan satýn aldýðý buzdolabý kapaklarýyla kaplayan Nabi Melekoð lu, bir yýlda yüzde 40 enerji tasarrufu saðladý. Melekoðlu, içerdeki ýsýyý muhafaza etme özelliðinden dolayý buzdolaplarýnda kullanýlan izolasyon malzemelerini evinin dýþ yüzeyinde kullandý. Evinin dýþ yüzeyini bu þekilde kaplarken kendisini eleþtirenlerin de olduðunu ifade eden Melekoðlu, “Bir yýlda yaklaþýk yüzde 40’lýk enerji, yüzde 90’a yakýn da maddî tasarruf saðladým. Geçen yýllarda kýþ aylarýnda 2 bin 400 lira dolayýnda olan yakýt tüketimim izolasyondan sonra bin 300 liraya kadar düþtü’’ diye konuþtu. Bayburt / aa

Nevþehir'deki birçok peribacasýnýn çökme tehlikesi bulunuyor.

Peribacalarý için acil tedbir alýnmalý KÜRESEL Isýnma ve Çevre Gönüllüleri Derneði (KÜREÇEV) Baþkaný Ömer Durmuþ Saltýk, gerekli tedbirlerin alýnmamasý halinde birçok peribacasýnýn yýkýlabileceðini söyledi. Saltýk, geçtiðimiz günlerde Nevþehir’in merkeze baðlý Göreme beldesinde yaklaþýk 30 metre yükseklikteki bir peribacasýnýn çöktüðünü hatýrlatarak, çökme tehlikesi olan peribacalarýnýn kurtarýlmasý için bir an önce tedbir alýnmasý gerektiðini belirtti. Kapadokya bölgesinde birçok peribacasýnda çatlaklar olduðunu, ancak sit alanýnda bulunmasý dolayýsýyla müdahale edilemediðini dile getiren Saltýk, peribacalarýndan sorumlu ilgili kurumlarýn bir an önce restorasyon veya kurtarma projesi hazýrlamasý gerektiðinin altýný çizdi. Nevþehir / aa

Mersin'in Mut ilçesi 46,7 dereceyi gördü.

Türkiye, 2010’da sýcaklarla boðuþtu TÜRKÝYE, 2010 yýlýnda rekor sýcaklýklara sahne olurken, en yüksek sýcaklýk deðeri 46,7 santigrat dere ce ile Mersin’in Mut ilçesinde görüldü. Ankara’da uzun yýllar sonra sýcaklýklar 40 derecenin üzerine çýktý. Ýzmir’de 40, Ýstanbul’da 36,5 derecelik sýcaklýklara ulaþýldý. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Türkiye’de 2010 yýlýnda en yüksek sýcaklýk 46,7 derece ile 1 Aðustosta Mersin’in Mut ilçesinde yaþanýrken, en düþük sýcaklýk deðeri 28 Ocakta -28,5 derece ile Að rý’da gerçekleþti. 2010 yýlýnýn bir günde en fazla yaðýþ alan yeri ise 19 Ekimde metrekareye 187 milimetre ile Ýzmir’in Seferihisar ilçesi oldu. 2010’da Türkiye’de en yüksek sýcaklýklar Aðustos ayýnda, en düþük sýcaklýklar ise Ocak ayýnda yaþandý. Ýzmir / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

29 Aralık 2010  

Yeni Asya'nın 29 Aralık 2010 baskısı

Advertisement