Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

SÜRESÝ DOLANLAR YENÝSÝYLE DEÐÝÞTÝRÝLECEK

DÖRT YAÞINDA, BÝR YILDIR SEMA YAPIYOR

ESKÝ PASAPORTLARA SINIRLAMA GELÝYOR

DÜNYANIN EN KÜÇÜK SEMAZENÝ

Haberi sayfa 3’te

Erzurum’u heyecan sardý / 6’DA

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.663

22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

ÇÖZÜM MECLÝSTE SORUNLAR PROVOKATÝF TAVIRLARLA DEÐÝL, MECLÝSTEKÝ YAPICI UZLAÞMALARLA ÇÖZÜLÜR. ÞAHÝN-DEMÝRTAÞ GÖRÜÞMESÝ

ANAYASA MECLÝSTE DEÐÝÞÝR

n TBMM­Baþ­ka­ný­ Meh­met­ A­li­ Þa­hin'le BDP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Se­lâ­hat­tin­De­mir­taþ'ýn gö­rüþ­me­sin­den,­“Çö­züm­ye­ri­Mec­lis”­me­sa­jý­çýk­tý.­De­mir­taþ­“Çö­züm­ye­ri­nin­par­la­men­to­ ol­du­ðu­nu­ bir­ kez­ da­ha­ i­fa­de­ et­tik. Sa­yýn­ Mec­lis­ Baþ­ka­ný­ da­ Par­la­men­to­nun Baþ­ka­ný­ve­bu­ra­da­ki­bü­tün­i­ra­de­yi­tem­sil e­den­ bir­ þah­si­yet­ o­la­rak,­ çö­züm­ ye­ri­nin par­la­men­to­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti­ler”­dedi.

n Þa­hin­de­Demirtaþ'a­“A­na­ya­sa­ve­ya­sa­lar­ yü­rür­lük­te­ kal­dý­ðý­ sü­re­ce­ he­pi­miz,­ be­nim­se­sek­ de­ be­nim­se­me­sek­ de,­ ba­zý­ yer­le­ri­ne­i­ti­raz­et­sek­de­et­me­sek­de,­bu­a­na­ya­sa­ ve­ ya­sa­lar­ çer­çe­ve­sin­de­ ha­re­ket­ et­me­li­yiz.­ De­ði­þik­lik­ dü­þün­ce­le­ri­niz­ o­la­bi­lir, bun­la­rý­ gö­rü­þe­ce­ði­miz,­ ge­re­kir­se­ de­ðiþ­ti­re­ce­ði­miz­yer­TBMM'dir”­de­di­ði­ni­ak­tar­dý. Haberi sayfa 4’te

SAÝD NURSÎ VE “ÝKÝ DÝL”

Kâzým Güleçyüz’ün yazýsý sayfa 3’te

www.yeniasya.com.tr

Asgarî ücret açlýk sýnýrýnýn bile altýnda Birleþik Kamu-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Hasan Kütük, 2011 için öngörülen asgarî ücret artýþýnýn kabul edilemez olduðunu belirterek, asgarî ücretin devletin kendi kurumlarýnýn açýkladýðý açlýk sýnýrýnýn dahi altýnda kaldýðýný savundu. Haberi sayfa 11’de

Büyüyoruz, ama sorunlar sürüyor TÝSK’den açýklama: ‘’Türkiye ekonomisi, 2011 yýlýna büyüme konusunda belli bir rahatlamayla giriyor. AB üyesi ülkelere göre çok daha hýzlý büyüyen Türkiye, iþsizlik ve sürdürülebilir kalkýnma konusunda uzun yýllardýr var olan sorunlarýný çözemeden yeni bir yýla adým atýyor.’’

DÝSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Nihat Bencan: Akaryakýt zamlarý aile bütçelerini sarsýyor. FOTOÐRAF: AA

OCAK'TAN ÝTÝBAREN TÜKETÝCÝ EYLEMLERÝ ARTACAK

Benzin fiyatýna eylemli tepki DEVLET KOLAY VERGÝ TOPLAMA ANLAYIÞINDAN VAZGEÇMELÝ n Tüketici­Dernekleri­Federasyonu­(TÜDEF)­Genel­Baþkan­Yardýmcýsý­Ali Çetin,­‘’Akaryakýttaki­vergiler­konusunda­tüketicilerin­yoðun­talepleri, baskýlarý­olmazsa,­devletin­kolay­vergi­toplama­anlayýþýndan­vazgeçmeyeceði­gözüküyor’’­dedi.­Öte­yandan­Gaziantep’te­akaryakýt­fiyatlarýna yapýlan­zamlar,­sürücülere­‘’Dikkat,­bu­araçta­dünyanýn­en­pahalý­yakýtý kullanýlmaktadýr’’­yazýlý­araç­pullarý­daðýtýlarak­protesto­edildi. Haberi sayfa 5’te

Haberi sayfa 5’te

Irak’ta nihayet yeni hükümet

Cârî açýk artabilir Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Dur muþ Yýl maz, mev cut kon jonk tü rün câ rî a çý ðý arttýrdýðýna dikkat çekerken, “Bu na i lâ ve o la rak Avrupa ve Amerika ekonomilerindeki son geliþmeler ve alýnan kararlar, küresel ölçekte para geniþlemesine yol açarak, cârî açýðýn 20112013 dönemi için hazýrlanan Orta Vadeli Programda yer alan öngörüleri aþma ih ti ma li ni gün de me getirmiþtir’’ diye konuþtu. Haberi sayfa 11’de

TERTÝP KURULU ÜYESÝ STK YÖNETÝCÝLERÝNE 10'AR AY HAPÝS CEZASI VERÝLDÝ

‘Barýþa evet’ mitingine ceza DÝYARBAKIR MÝTÝNGÝNDEKÝ KONUÞMALAR VE SLOGANLAR SEBEBÝYLE n Di­yar­ba­kýr’da,­ 1­ Ey­lül­ 2009­ ta­ri­hin­de­ dü­zen­le­nen­ ‘’O­nur­lu­ Bir­ Ba­rý­þa­ E­vet­ Mi­tin­gi’’nde­ki­ko­nuþ­ma­lar­ve­a­tý­lan­slo­gan­lar­ne­de­niy­le­hak­la­rýn­da­dâ­vâ­a­çý­lan,­a­ra­la­rýn­da Di­yar­ba­kýr­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Meh­met­Ga­lip­En­sa­ri­oð­lu­i­le­Gü­ney­do­ðu Sa­na­yi­ci­ve­Ýþ­A­dam­la­rý­Der­ne­ði­Baþ­ka­ný­Þa­his­ma­il­Be­dir­ha­noð­lu’nun­da­bu­lun­du­ðu mi­ting­dü­zen­le­me­ku­ru­lu­ü­ye­si­9­sa­nýk­10­ay­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dý. Haberi sayfa 4’te

ÖSYM baþtan sona deðiþiyor

Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad

Beþþar Esad: AB Türkiye’yi içine alsýn AVRUPA'DA MÜSLÜMAN ÜLKE n Su­ri­ye­Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar E­sad,­Al­man­Bild­ga­ze­te­si­ne ver­di­ði­de­me­cin­de,­“AB’nin,­bir Hý­ris­ti­yan­ku­lü­bü­ol­ma­ma­sý­i­çin­bir­Müs­lü­man­ül­ke­o­la­rak Tür­ki­ye’den­AB’ye­ü­ye­ol­ma­sý­ný is­te­me­si­lâ­zým”­dedi. Haberi sayfa 7’de

41 BAKANDAN OLUÞUYOR n I­rak­Baþ­ba­ka­ný­Nu­ri­el­Ma­li­ki’nin,­ Mec­li­sten­ güvenoyu alan­ka­bi­ne­si­42­ba­kan­dan­o­luþ­urken,­ Türk­men­le­rden­ de iki­bakan­yer­alýyor. Haberi sayfa 7’de

Ýsrail’e destek vermeyin ABD VE AB'YE ÇAÐRI n Ýn­san­Hak­la­rý­Ýz­le­me­Ör­gü­tü, ABD­ve­AB’ye,­“Ýs­ra­il’in­ay­rým­cý­lýk­i­çe­ren­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­hu­ku­ku­ih­lâl­e­den­yer­le­þim­po­li­ti­ka­la­rý­ný­des­teklemeyin”­dedi. Haberi sayfa 7’de

Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, ‘’ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi olarak deðiþtirilmektedir. Yeni bir yapý oluþturuluyor’’ dedi. Haberi sayfa 4’te

ISSN 13017748

ÝRAN 6,5 BÜYÜKLÜÐÜNDEKÝ DEPREMLE SARSILDI

Haberi sayfa 7’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

LÂHÝKA

Anadilde eðitim

‘‘

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

Lisân-ý maderzad, tabiî olduðundan, elfaz davet etmeksizin zihne geliyor. Alýþveriþ yalnýz mânâ ile kaldýðýndan, zihin çatallaþmaz. Ve o lisana giren maarif, “nakþ-ý ale’l-hacer” gibi bâkî kalýr.

em­de­“li­san-ý­mâ­der­zad”­de­ni­len­e­þi’â-i his­si­yat-ý­mil­li­ye­nin­ma’ke­si­ve­se­me­ratý­e­de­bin­þe­ce­re­si­ve­âb-ý­ha­yat-ý­ma­a­ri­fin­ce­da­vi­li­ve­kýy­met­ve­te­kem­mü­lü­nü­zün­mi­zan-ý­i­ti­da­li­ve­doð­ru­dan­doð­ru­ya­her­ke­sin­vic­da­ný­na­kar­þý­men­fez­aç­mak­la hayt-ý­þu­aî­gi­bi­te­si­ra­tý­il­ka­e­di­ci-–ih­ma­li­niz­le ga­yet­mü­þev­veþ­ve­ba­zý­dal­la­rý­a­þý­lan­mýþ­o­lan–li­sa­ný­nýz­þe­ce­re-i­tu­ba­gi­bi­bir­þe­ce­re­nin­te­cel­li­si­ne­müs­ta­id­i­ken,­böy­le­ku­ru­muþ­ve­pe­ri­þan­kal­mýþ­ve­me­de­ni­yet­li­sa­ný­o­lan­e­de­bi­yat­tan­na­kýs kal­mýþ­ol­du­ðun­dan,­li­san-ý­te­es­süf­le­li­sa­ný­nýz­siz­den­ha­mi­yet-i­mil­li­ye­ye­arz-ý­þi­kâ­yet­e­di­yor. Ýn­san­da­ka­de­rin­sik­ke­si­li­san­dýr.­Ýn­sa­ni­ye­tin sû­re­ti­i­se,­sa­hi­fe-i­li­san­da­nakþ-ý­be­yan­ter­sim e­di­yor.­ Li­sân-ý­ ma­der­zad­ i­se,­ ta­biî­ ol­du­ðun­dan,­ el­faz­ da­vet­ et­mek­si­zin­ zih­ne­ ge­li­yor.­ A­lýþ­ve­riþ­yal­nýz­mâ­nâ­i­le­kal­dý­ðýn­dan,­zi­hin­ça­tal­laþ­maz.­Ve­o­li­sa­na­gi­ren­ma­a­rif,­“nakþ-ý­a­le’l-ha­cer”­ gi­bi­ bâ­kî­ ka­lýr.­ Ve­ o­ zeyy-i­ li­san-ý mil­lî­i­le­gö­rü­nen,­her­ne­o­lur­sa,­me’nus­o­lur. Eski Said Dönemi Eserleri, s. 164

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Kim­bir­borçluya­mühlet­verirse,­her­gün­için­bir­sadaka­sevabý­kazanýr.­Kim­onun­borcunu vadesi­geldikten­sonra­tehir­ederse,­tehir­ettiði­müddetçe,­her­geçen­gün­(alacaðý­mal­kadar) sadaka­yazýlýr. Kütüb-i Sitte, No: 6700 / Hadis-i Þerif Meâli

‘Denenmemiþ bir deney’ ve ahiret AKÝSLER ÝSMAÝL TEZER tezer@yeniasya.com.tr

ir­kaç­ay­ön­ce­bir­bi­lim­der­gi­s in­d e­ il­g inç­ bir­ ya­z ý­ yer al­dý.1 “Ö­lüm­süz­lük”­baþ­lýk­lý­ya­zý­nýn­spo­tun­da­þu­ya­zý­yor­du: “Son­s u­z a­ dek­ ya­þ a­m ak, a­ma­muh­te­me­len­baþ­ka­bir ev­ren­de…” Ya­zý­da­“E­be­dî­ya­þa­ma­nýn­a­nah­ta­rý,­te­mel fi­zik­ka­nun­la­rý­nýn­de­rin­lik­le­rin­de­gö­mü­lü­o­la­bi­lir;­ör­ne­ðin­ku­an­tum­ku­ra­mýn­da”­de­ni­li­yor­du.

ra­lel­ev­ren­le­rin­her­bi­ri­nin­bir­bi­ri­ne­e­þit ger­çek­lik­te­ol­du­ðu,­ya­ni­her­ev­ren­de­bir kop­ya­ný­zýn­ol­du­ðu,­te­tik­çe­kil­dik­ten­son­ra­ya­rý­sýn­da­ki­kop­ya­la­rý­ný­zýn­ha­yat­ta­kal­dý­ðý,­di­ðer­kop­ya­la­rý­ný­zýn­i­se­öl­dü­ðü,­ö­len kop­ya­la­rý­ný­zý­tec­rü­be­et­me­im­kâ­ný­nýz­ol­ma­dý­ðý­i­çin­de,­ken­di­ni­zi­ha­yat­ta­kal­dý­ðý­nýz­ev­ren­ler­den­bi­rin­de­bul­mak­du­ru­mun­da­ol­du­ðu­nuz”­i­fa­de­e­di­li­yor­du. Ger­çek­ten­de,­il­ginç­bir­‘de­ney’­de­ðil mi?­Ta­biî­i­þin­u­cun­da­‘ö­lüm’­ol­du­ðu­i­çin ‘de­nen­me­miþ­bir­de­ney’! He­men­be­lir­te­lim,­Teg­mark­da­bu­ha­yâ­lî­de­ne­yi­ger­çek­leþ­tir­me­yi­el­bet­te­dü­þün­me­miþ,­a­ma­þu­nu­da­söy­le­me­den­e­de­me­miþ:­“102­ya­þý­na­ ge­l ir­ de,­ ö­l ü m ­-

rak,­san­ki­‘de­ne­miþ’­gi­bi­an­lat­mýþ!­Bu­da, o­nun­i­ma­ný­nýn­“hak­ka’l-ya­kîn”­mer­te­be­sin­de­ol­du­ðu­na­i­þa­ret­e­di­yor­þüp­he­siz. Ta­biî­bu­nu­an­la­mak­i­çin­ri­sa­le­le­ri­o­ku­mak­ge­re­ki­yor.­Ri­sâ­le­ler­le­bir­lik­te­in­sa­ný ve­kâ­i­na­tý­o­ku­mak­ge­re­ki­yor.­Ýn­san­ve­kâ­i­nat­ü­ze­rin­de­te­cel­lî­e­den­Ya­ra­tý­cý’nýn­gü­zel­i­sim­le­ri­ni­id­rak­et­mek­ge­re­ki­yor. Me­se­lâ­Be­di­üz­za­man,­Ha­þir­Ri­sâ­le­si’nde, ö­lü­mün­bir­son­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný,­sa­de­ce­bir ‘yer­de­ði­þik­li­ði’­o­la­bi­le­ce­ði­ni,­Al­lah’ýn­pek­çok­is­mi­nin­ bu

cül­bir­has­ta­lý­ðým­ol­du­ðu­nu­öð­re­nir­sem, o­za­man­de­ne­mek­il­ginç­o­la­bi­lir.”­ Teg­mark’a­bu­ra­dan­ne­söy­le­me­li­siz­ce? El­bet­te­de­ne­me­si­ni­de­ðil,­çün­kü­bu­bir in­ti­har­o­lur­du.­A­ma­her­kes­gi­bi­er-geç­o­nun­da­ba­þý­na­ge­le­cek­ö­lüm­ha­di­se­siy­le, Teg­mark,­bir­an­lam­da­de­ne­yi­ni­ger­çek­leþ­tir­miþ­o­la­cak. Ve­iþ­te­o­za­man­ken­di­ni­‘baþ­ka­bir­ev­ren­de’­bu­la­cak. Ve­bel­ki­de­he­ye­can­la­“Ey­dün­ya­lý­lar!” di­ye­ses­le­ne­cek­bi­ze,­a­ma­ta­bi­î­bi­zim­o­nu bu­dün­ya­ku­la­ðýy­la­du­ya­ma­ya­ca­ðý­mý­zý­da an­la­mýþ­o­la­cak.­Yi­ne­de­ken­di­ni­þöy­le­de­mek­ten­a­la­ma­ya­cak­bel­ki:­“Ha­ni­si­ze­bir de­ney­den­söz­et­miþ­tim­ya.­Ýþ­te­bu­þim­di ‘baþ­ka­bir­ev­ren­de­ya­þa­mak­yö­nü’yle­ger­çek­ol­du.­Þim­di­bu­nu­si­ze­an­lat­ma­yý­o ka­dar­çok­is­ter­dim­ki...” Bil­mi­yo­rum,­Teg­mark­i­nanç­dü­ze­yin­de­bu­na­ne­ka­dar­i­na­ný­yor,­a­ma­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî’nin­e­ser­le­ri­ni,­me­se­lâ bir­Ha­þir­Ri­sa­le­si’ni­o­ku­sa­i­di,­bu­me­se­le­nin­sa­de­ce­bir­i­nanç­tan­i­ba­ret­kal­ma­dý­ðý­ný,­ak­lýn­da­bir­ge­re­ði­ol­du­ðu­nu­gö­rür­dü. Çün­kü­Be­di­üz­za­man,­ö­lü­mün­bir­yok­luk ol­ma­dý­ðý­ný,­ak­si­ne­baþ­ka­bir­kâ­i­nat­ta­(ev­ren­de,­â­lem­de)­ha­ya­tý­sür­dür­mek­mâ­nâ­sý­na­gel­di­ði­ni­ri­sâ­le­le­rin­de­ak­lý­da­tat­min e­de­cek­þe­kil­de­i­zah­et­miþ.­Öy­le­ki,­Teg­mark’ýn­de­nen­me­miþ­bir­de­ney­o­la­rak an­lat­tý­ðý­bu­hu­su­su,­Be­di­üz­za­man­‘di­ðer bir­ev­ren­de­ya­þa­mak’­kýs­mýy­la­il­gi­li­o­la­-

dün­ya­da­ki­te­cel­li­le­riy­le­id­rak­et­ti­ri­yor. Ta­biî­ön­ce­lik­le­her­þe­yin­tek­bir­Ya­ra­tý­cý­sý ol­du­ðu­nu,­ya­ni­Al­lah’ýn­var­lý­ðý­ný­ak­len­ka­bul et­mek­le­va­rý­la­bi­le­cek­bir­so­nuç­bu.­Ni­te­kim Be­di­üz­za­man­da,­Ha­þir­Ri­sâle­si’nin­ba­þýn­da bu­kâ­i­na­týn­ve­do­la­yý­sýy­la­her­þe­yin­tek­bir Ya­ra­tý­cý­sý­nýn,­Sa­hi­bi­nin,­Ý­da­re­e­di­ci­si­nin­var ol­du­ðu­nu­“i­ki­ke­re­i­ki­dört­e­der”­de­re­ce­sin­de­is­pat­lý­yor.­Son­ra­sý­za­ten­ço­rap­sö­kü­ðü­gi­bi­ge­li­yor.­Her­þey­bir­bi­riy­le­ir­ti­bat­lý,­man­týk­lý ve­ma­kul­çün­kü. Bu­kâ­i­na­týn­bir­ya­ra­tý­cý­sý­nýn,­sa­hi­bi­nin ve­i­da­re­e­di­ci­si­nin­var­lý­ðý­ný­a­kýl­yo­luy­la­id­rak­e­den­ve­bu­na­tam­o­la­rak­i­na­nan­bir in­san­i­çin­ar­týk­ö­lü­mün­ma­hi­ye­ti­ni­an­la­mak­zor­ol­mu­yor.­Hat­ta­böy­le­bir­in­san­i­çin­ar­týk­ö­lüm,­‘da­ha­gü­zel­bir­â­le­me­ge­çiþ’ ve­‘ön­ce­den­o­â­le­me­git­miþ­sev­dik­le­ri­ne bir­ka­vuþ­ma’­an­la­mý­na­gel­di­ðin­den,­gü­zel bir­hâ­di­se,­hat­ta—ye­ri­ne­gö­re—has­ret­le bek­le­nen­bir­du­rum­o­lu­yor. Ta­biî­bü­tün­bu­mânâ­la­rý­id­rak­ve­his­set­mek,—mü­el­li­fin­ken­di­i­fa­de­siy­le—Ri­sâle-i­Nur­la­rý­“an­la­ya­rak­ve­ka­bul­e­de­rek o­ku­ma”ya­bað­lý. O­hal­de­va­kit­kay­bet­me­den­o­ku­ma­lý­ve ö­züm­se­me­li,­siz­ce­de­öy­le­de­ðil­mi? Zi­ra­her­an­‘di­ðer­ev­re­ne­/­â­le­me’­ge­çe­bi­li­riz...

Türkçe’ye âþinâ olmayan Kürt çocuklarý Mil­let-i­Os­ma­ni­ye­me­ya­nýn­da­mü­him­bir­un­sur teþ­kil­e­den­Kür­dis­tan­a­ha­li­si­nin­ah­vâ­li­hü­kû­met­çe ma­lûm­i­se­de,­hiz­met-i­mu­kad­de­se-i­il­mi­ye­ye­da­ir ba­zý­me­ta­li­bâ­tý­arz­et­me­ye­mü­sa­a­de­di­le­rim. Þu­ci­han-ý­me­de­ni­yet­te­ve­þu­asr-ý­te­rak­kî­ve mü­sa­ba­kat­ta,­sa­ir­ih­vân­gi­bi­ye­kâ­heng-i­te­rak­kî ol­mak­i­çin­him­met-i­hü­kû­met­le­Kür­dis­tan’ýn ka­sa­ba­ve­ku­ra­sýn­da­me­kâ­tib­te­sis­ve­in­þa­bu­yu­rul­muþ­ol­du­ðu­ayn-ý­þük­ran­la­meþ­hud­i­se­de, bun­dan­yal­nýz­li­san-ý­Tür­kî­ye­a­þi­na­et­fal­is­ti­fa­de e­di­yor.­Li­sa­na­a­þi­na­ol­ma­yan­ev­lâd-ý­Ek­rat­yal­nýz me­da­ris-i­il­mi­ye­yi­ma­den-i­ke­ma­lât­bil­me­le­ri­ve me­kâ­tip­mu­al­lim­le­ri­nin­li­san-ý­ma­hal­lî­ye­a­dem-i vu­kuf­la­rý­ci­he­tiy­le­ma­a­rif­ten­mah­rum­kal­mak­ta­dýr.­Bu­i­se­vah­þe­ti,­keþ­me­ke­þi,­do­la­yý­sýy­la­gar­býn þe­ma­te­ti­ni­da­vet­e­di­yor.­Hem­de,­a­ha­li­nin­vah­þet­ve­tak­lit­hâl-i­ip­ti­da­sýn­da­kal­ma­la­rý­ci­het­le­riy­le,­ev­ham­ve­þü­kû­kun­te­si­ra­tý­na­he­def­o­lu­yor. Es­ki­den­be­ri­her­bir­ve­cih­le­Ek­rad’ýn­mâ­du­nun­da­bu­lu­nan­lar,­bu­gün­on­la­rýn­hâl-i­te­vak­kuf­ta­ kal­ma­la­rýn­dan­ is­ti­fa­de­ e­di­li­yor.­ Bu­ i­se ehl-i­ha­mi­ye­ti­dü­þün­dü­rü­yor.­Ve­bu­üç­nok­ta, Kürt­ler­i­çin­müs­tak­bel­de­bir­dar­be-i­müt­hi­þe ha­zýr­lý­yor­gi­bi­ehl-i­ba­si­re­ti­dað­dar­et­miþ­tir.­ Bu­nun­ça­re­si:­Nu­mu­ne-i­im­ti­sâl­ve­se­beb-i teþ­vik­ve­ter­gip­ol­mak­i­çin,­Kür­dis­tan’ýn­nu­kat-i muh­te­li­fe­sin­den­bi­ri­Er­tuþ­a­þâ­i­ri­mer­ke­zi­o­lan Bey­tüþ­þe­bap­ci­he­tin­de,­di­ðe­ri­Mut­kan,­Bel­kan, Sa­son­va­sa­týn­da,­bi­ri­de­Sip­kan­ve­Hay­de­ran­va­sa­týn­da­o­lan­nefs-i­Van’da­med­re­se­nam-ý­me’lû­fu­i­le­u­lûm-i­di­ni­ye­ve­fü­nun-i­lâ­zý­me­i­le­be­ra­ber, hiç­ol­maz­sa­el­li­þer­ta­le­be­bu­lun­mak­ve­o­ra­ca­me­dar-ý­ma­i­þet­le­ri­hü­kû­met-i­se­ni­ye­ce­tes­vit­e­dil­mek­ü­ze­re­üç­dâ­rüt­ta­lim­te­sis­e­dil­me­li­dir. Ba­zý­me­da­ri­sin­da­hi­ih­ya­sý,­mad­dî­ve­mâne­vî Kür­dis­tan’ýn­ha­yat-ý­is­tik­ba­li­ye­si­ni­te­min­e­den es­bab-ý­mü­him­me­sin­den­dir.­Bu­nun­la­ma­a­ri­fin te­me­li­te­es­süs­e­der.­Ve­bu­meb­de-i­te­es­süs­ten it­ti­had­ ta­kar­rür­ e­de­cek.­ Ýh­ti­lâf-ý­ dâ­hi­lî­den­ do­la­yý­mah­vo­lan­kuv­ve-i­ce­si­me­yi­hü­kû­me­tin­e­li­ne­ver­mek­le,­ha­ri­ce­sarf­et­tir­mek­i­çin­hak­kýy­la müs­ta­hak-ý­a­da­let­ve­ka­bil-i­me­de­ni­yet­ol­duk­la­rý­gi­bi,­cev­her-i­fýt­ri­ye­le­ri­ni­gös­te­re­cek­ler­dir. Eski Said Dönemi Eserleri, s. 22, (19 Teþrinisani 1324 (2 Aralýk 1908), Þark ve Kürdistan gazetesi, sayý: 1. LÜGATÇE adem-i vukuf: vâkýf olmama, bilmeme. dâ rüt ta lim: e ði tim öðretim yuvasý; okul. elfaz: lafýzlar. eþi’â-i hissiyat-ý mil liye: milli duygular þuâý, ýþýðý. ev lâd-ý Ek rad: Kürt çocuklarý. hâl-i ip ti da: il kel lik hâli. hâl-i te vak kuf: du raklama hâli. hayt-ý þuaî: ip gibi u zanan ýþýn demeti. keþmekeþ: karýþýklýk. lisan-ý mâderzad: anadil.

lisan-ý mahallî: ma hallî dil. maarif: eðitim, öðretim sistemi. me da ris-i il mi ye: i lim medreseleri. mekâtib: Mektebler, okullar. nakþ-ý a le’l-ha cer: taþa yapýlan nakýþlar. nu kat-i muh te li fe: muhtelif noktalar. semerat-ý edeb: ede bî meyveler, eserler. þe ma tet: þa ma ta, kuru gürültü. þükûk: þekler, þüpheler. ter sim et me: res metme, çizme.

Ku­an­tum­ku­ra­mýy­la­il­gi­li­o­la­rak­da,­a­to­mal­tý­par­ça­cýk­la­rýn­ku­an­tum­dün­ya­sýn­da­hiç­bir­þe­yin­ke­sin­ol­ma­dý­ðý,­her­þe­yin ku­an­tum­ku­ra­mý­nýn­ön­gör­dü­ðü­ih­ti­mal­le­re­gö­re­‘rast­ge­le­ger­çek­leþ­ti­ði’;­bu­ku­an­tum­ih­ti­mal­le­ri­nin­ne­ler­o­la­bi­le­ce­ðiy­le­il­gi­li­o­la­rak­or­ta­ya­a­tý­lan­en­po­pü­ler­dü­þün­ce­ler­den­bi­ri­nin­i­se­“çok­lu­ev­ren­ku­ra­mý”­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­li­yor­du. “Çok­lu­ev­ren­ku­ra­mý”ndan­ha­re­ket­le de­þu­cüm­le­le­re­yer­ve­ril­miþ­ti: “Çok­sa­yý­da­pa­ra­lel­ev­ren­var.­Ku­an­tum fi­zi­ði­bir­a­to­mun­yüz­de­50­o­la­sý­lýk­la­bo­zu­na­ca­ðý­ný­ön­gör­dü­ðün­de,­bu­a­to­mun­ev­ren­le­rin­ya­rý­sýn­da­bo­zu­nur­ken,­di­ðer­ya­rý­sýn­da­ol­du­ðu­gi­bi­ka­la­ca­ðý­ný­var­sa­yý­yor.” Ýþ­te,­Mas­sac­hu­setts­Tek­no­lo­ji­Ens­ti­tü­sü’nden­fi­zik­çi­Max­Teg­mark,­bu­ku­ra­ma da­ya­nan­bir­de­ney­ta­sar­la­mýþ.­Teg­mark, sa­ni­ye­de­bir­te­tik­çe­ken­o­to­ma­tik­me­ka­niz­ma­lý­bir­tü­fek­ha­yal­e­di­yor.­Me­ka­niz­ma­yüz­de­50­ih­ti­mal­le­bir­mer­mi­a­teþ­le­ye­cek,­ya­da­ay­ný­ih­ti­mal­le­te­ti­ði­bo­þa­çe­ke­cek.­Ön­ce­tü­fe­ði­iz­le­me­ye­baþ­lý­yor­su­nuz.­Ba­zen­mer­mi­a­teþ­le­ni­yor,­ba­zen­te­tik­bo­þa­çe­ki­li­yor.­“Klik-klik-dan-klikdan-dan”­di­yor­Teg­mark.­Bir­sü­re­iz­le­dik­ten­son­ra­ba­þý­ný­zý­nam­lu­nun­u­cu­na ko­yu­yor­su­nuz­ve­tü­fek­sü­rek­li­boþ­a­teþ et­me­ye­baþ­lý­yor:­Klik-klik-klik-klik... “Þa­þýr­tý­cý­þe­kil­de,­ken­di­ni­zi­as­la­öl­dü­ðü­nüz­ev­ren­de­bul­mu­yor­su­nuz.”­de­ni­li­yor­ya­zý­da.­Bu­nun­se­be­bi­o­la­rak­da,­“pa­-

Herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-i Rahîm’e olan teslimiyete baðlýdýr. Aksi takdirde pek çok rablere muhtaç olur. Çünkü insan, câmiiyeti itibarýyla bütün eþyaya ihtiyacý ve alâkasý vardýr. Bediüzzaman Said Nursî

Dipnot: 1- NTV Bilim, Nisan-2010, Paul Parsons, “Ölümsüzlük” baþlýklý yazý.

Hür Adam’ýn üç derdi YRD. DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Harran Üniversitesi Öðretim Üyesi atiyar1963@yahoo.com

a­id­Nur­sî,­bir­as­ra­ya­kýn­bir­ö­mür­i­çe­ri­sin­de­Türk’üy­le,­Kürd’üy­le,­A­rab’ýy­la­bu­mil­le­tin­bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ði­i­çin­ça­lýþ­mýþ,­ça­ba­la­mýþ­hür­bir­a­dam.­A­ma­a­dam­gi­bi­a­dam. Bir­kaç­ta­ne­ken­di­ne­dert­e­din­di­ði­der­di­var.­Bi­rin­ci­si­ i­man.­ Ya­þa­dý­ðý­ a­sýr,­ din­siz­ fel­se­fî­ a­kým­la­rýn,­sos­ya­lizm­ve­ko­mü­niz­min­in­san­la­rý­bir­men­ge­ne­gi­bi­sýk­tý­ðý,­i­man­sýz­hâ­le­ge­tir­mek­i­çin­o­nun i­fa­de­siy­le­“ce­ma­at­li­bir­þe­kil­de”,­dev­let­ler­o­la­rak, or­ga­ni­ze­ol­muþ­ör­güt­ler­o­la­rak­bü­yük­bir­gay­ret­le­ça­lýþ­tý­ðý­bir­a­sýr.­Üs­te­lik­bin­yýl­lýk­Ýs­lâm­kül­tü­rüy­le­yoð­rul­muþ­ül­ke­miz­de,­Bol­þe­vik­bay­kuþ­la­rý­nýn­ses­le­ri­nin­yük­sel­di­ði­bir­a­sýr. Genç­le­rin­ res­mî­ o­kul­lar­da­ Ýs­lâm­ di­nin­den­ u­zak­laþ­tý­rýl­ma­ya­ ça­lý­þýl­dý­ðý,­ eð­len­ce,­ dans,­ zevk­ ve se­fa­ya­ a­lýþ­tý­rýl­dý­ðý,­ ka­dýn­la­rýn­ a­çýk­ sa­çýk­lýk­la­ bir eð­len­ce­me­tâý­hâ­li­ne­ge­ti­ril­mek­i­çin­gay­ret­gös­te­ril­di­ði,­ya­ni­if­sat­ko­mi­te­le­ri­nin­dört­bir­kol­dan­ül­ke­nin­ is­tik­ba­li­ni­ ka­rart­mak­ i­çin­ ça­lýþ­tý­ðý­ bir­ a­sýr. Bu­yüz­den­her­þe­yi­bir­ke­na­ra­bý­ra­kýr.­Za­ma­nýn­i­da­re­si­nin­ zul­mü­ a­ma­ ka­de­rin­ hük­müy­le­ sür­gün e­dil­di­ði­Bar­la’da­ya­kar­ilk­meþ’a­le­yi.­Ý­man­meþ’a­le­si­ni.­ Genç­le­rin­ i­man­sýz­ ol­ma­sý­na­ ta­ham­mü­lü yok­tur.­Çün­kü­i­man­sýz­lýk­fert­le­rin­ve­top­lum­la­rýn ha­yat­la­rý­ný­ ze­hir­le­yip­ çe­kil­mez­ hâ­le­ ge­tir­mek­te, üs­te­lik­ de­ en­ bü­yük­ mut­lu­luk­ ye­ri­ o­lan­ a­hi­ret mut­lu­lu­ðun­dan­in­san­la­rý­mah­rum­et­mek­te­dir. Bu­yüz­den­me­sâ­i­si­ni­i­man­ü­ze­ri­ne­tek­sif­e­der. Ý­ma­na­ da­ir­ ge­nel­ halk­ kit­le­le­ri­nin­ an­la­ya­bi­le­ce­ði hi­kâ­ye­ ve­ tem­sil­ler­le­ süs­len­miþ­ i­man­ ders­le­ri­ni ken­di­si­ne­il­ham­e­dil­di­ði­þe­kil­de­yaz­dý­rýr.­Ya­zý­lan söz­ler,­ Kur’ân­ ve­ ha­dis­le­rin­ an­lam­la­rý­ný­ gü­nü­müz­ in­sa­ný­na­ an­la­tan­ söz­ler­dir.­ El­le­ ya­zý­lýp­ ço­ðal­tý­lan­ e­ser­ler,­ ül­ke­nin­ dört­ bir­ ta­ra­fý­na­ ya­yý­lýr. Ýn­san­lar­grup­grup­bu­mür­þi­di­din­le­me­ye­ko­þar­lar:­Ri­sâ­le-i­Nur­mür­þi­di­ni.­Üs­tad­ken­di­si­ni­de­ðil, e­ser­le­ri­ ön­ pla­na­ çý­kar­mak­ta­dýr­ Çün­kü.­ Ken­di­si de­her­ri­sâ­le­o­ku­yu­cu­su­gi­bi­bir­Kur’ân­ta­le­be­si­dir­ve­on­la­rýn­bir­ders­ar­ka­da­þý­dýr.­O­da­ken­di­si­ne­il­ham­e­di­len­e­ser­le­ri,­de­fa­lar­ca­o­kur,­i­ma­ný­ný kuv­vet­len­di­rir.­ Çün­kü­ e­ser­ler,­ ken­di­si­nin­ de­ðil, Kur’ân’ýn­ma­lý­dýr.­ Din­siz­lik­ to­hum­la­rý­nýn­ e­kil­di­ði­ bir­ dö­nem­de, bir­ ta­r af­t an­ da­ i­m an­ to­h um­l a­r ý­n ýn­ e­k il­m e­s i, genç­le­rin­a­nar­þi­ve­te­rö­re­bu­laþ­ma­sý­ný­en­gel­le­ye­cek­tir.­O­nun­en­ö­nem­li­dert­le­rin­den­bi­ri­si­de­ül­ke­nin­bir­a­nar­þi,­bir­ka­os­or­ta­mý­na­sü­rük­len­me­si­ni­en­gel­le­ye­bil­mek­tir.­Bu­nun­i­çin­i­man­te­me­li­nin­sað­lam­a­týl­ma­sý­ve­bü­tün­ço­cuk­la­ra,­genç­le­re ve­di­ðer­in­san­la­ra­öð­re­til­me­si­ge­re­kir.­Dev­let­i­se bu­i­de­a­le­sa­hip­bir­a­da­mý,­hür­a­da­mý­en­gel­le­mek der­din­de­dir.­Üs­te­lik­o­nun­e­ser­le­ri­nin­ya­yýl­ma­sý­ný da­ is­te­mez.­ Bu­ yüz­den­ top­lu­mu­ mâ­ne­vî­ ze­hir­len­me­le­rin­ et­ki­sin­den­ kur­tar­mak­ i­çin­ pan­ze­hir gi­bi­ e­ser­le­rin­ ya­zýl­ma­sý­na­ ve­si­le­ o­lan­ bu­ in­sa­ný bir­ta­raf­tan­ha­pis­ten­ha­pi­se,­sür­gün­den­sür­gü­ne gön­de­rir­ken,­bir­ta­raf­tan­da­ze­hir­le­yip­öl­dür­mek is­ter.­ A­ma­ o­na­ ve­ri­len­ ze­hir­ler,­ vü­cu­du­nun­ bir ta­ra­fýn­da­top­la­nýr.­Üs­tad­bu­zeh­ri­za­man­za­man da­ta­le­be­le­ri­ne­gös­te­rir.­Gö­nül­lü­a­lay­ku­man­da­ný i­ken­kur­þun­lar­o­nu­öl­dür­me­di­ði­gi­bi,­ze­hir­ler­de öl­dür­mez.­ Çün­kü­ in­san­ dün­ya­ya­ Al­lah’ýn­ di­le­me­siy­le,­ iz­niy­le­ gel­di­ði­ gi­bi,­ dün­ya­dan­ gi­der­ken de­o­nun­iz­niy­le­gi­der.­ O­nun­ü­çün­cü­der­di­de,­Müs­lü­man­ül­ke­ler­de­ki is­tib­da­dýn­ kalk­ma­sý­ný­ sað­la­mak,­ de­mok­ra­si­ ve öz­gür­lük­le­rin­ ö­nü­nü­ aç­mak­ta­dýr.­ Bu­ yüz­den­ bir ta­raf­tan­ ül­ke­de,­ meþ­ru­ti­yet­ ve­ cum­hu­ri­ye­ti­ des­tek­ler,­ a­ma­ cum­hu­ri­ye­tin­ is­tib­dat­ o­la­rak­ uy­gu­lan­ma­sý­na­kar­þý­çý­kar.­Ger­çek­an­lam­da­meþ­ru­ti­ye­tin,­de­mok­ra­si­nin­an­la­þýl­ma­sý­i­çin­a­þi­ret­a­þi­ret do­la­þýr­bir­gö­nül­lü­o­la­rak.­Di­ðer­ta­raf­tan­Müs­lü­man­ ül­ke­le­rin­ ýrk­çý­lý­ðý­ bir­ ke­na­ra­ bý­ra­kýp,­ is­tib­dat­tan­u­zak­la­þýp,­ger­çek­hür­ri­yet­i­çe­ri­sin­de­bir­lik ve­be­ra­ber­lik­i­çin­de­ol­ma­sý­ný­is­ter.­Bir­lik­ten­kuv­vet­do­ðar.­A­me­ri­ka­bir­le­þik­bir­dev­let­tir.­Av­ru­pa bir­le­þik­ bir­ dev­let­tir.­ Rus­ya­ ve­ et­ra­fýn­da­ki­ler­ de bir­leþ­me­ der­din­de­dir­ler.­ Bir­le­þen­ Müs­lü­man­ ül­ke­ler­dün­ya­den­ge­le­rin­de­ö­nem­li­bir­yer­le­ri­o­lur. Ýþ­te­ 7­ O­cak’ta­ si­ne­ma­lar­da­ gös­te­ri­me­ gi­re­cek o­lan­Hür­A­dam­fil­mi,­Be­di­üz­za­man’ýn­dert­len­di­ði­ bu­ dert­ler­den­ en­ a­zýn­dan­ ö­nem­li­ bir­ bö­lü­münü­ gün­de­me­ ge­tir­mek­te­dir.­ Frag­man­la­rý­ný de­fa­lar­ca­ sey­ret­tim,­ göz­yaþ­la­rý­ i­çe­ri­sin­de.­ Ek­sik o­la­bi­lir,­ge­dik­o­la­bi­lir.­E­leþ­ti­re­cek­yer­ler­mut­la­ka o­la­bi­lir.­A­ma­ü­mit­e­di­yo­rum­ki,­bu­film­le­sa­de­ce Tür­ki­ye’nin­de­ðil,­dün­ya­nýn­gün­de­mi­ne,­in­san­lý­ða­ba­rýþ­ve­e­sen­lik­ge­ti­ren­Ýs­lâm­o­tu­ra­cak­týr.­ Bu­film­de­e­me­ði­ge­çen­le­ri­teb­rik­e­di­yo­rum.­Bi­zi­ top­l um­ o­l a­r ak­ bi­l inç­l en­d i­r e­c ek­ ni­c e­ gü­z el film­le­re­da­ha­im­za­at­ma­la­rý­ný­di­li­yo­rum.­Genç­li­ði­mi­zin­bu­na­çok­ih­ti­ya­cý­var.­­Yok­sa,­Ba­tý­nýn­fu­huþ,­ci­na­yet­ve­i­ha­net­ko­kan­film­le­ri­on­la­rý­ba­týr­dý­ðý­gi­bi­bi­zi­de­ba­tý­rýr­di­ye­en­di­þe­e­di­yo­rum.

S

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

Eski pasaportlara sýnýrlama EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 1 ÞUBAT 2011’DAN ÝTÝBAREN, YURT DIÞINDAKÝ BÜYÜKELÇÝLÝKLER VE KONSOLOSLUKLAR ÝSE 1 OCAK 2011 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ESKÝ TÝP PASAPORTLARIN SÜRE UZATIMINI YAPMAYACAK. EMNÝYET Genel Müdürlüðü ve yurt dý þýndaki büyükelçilikler ile konsolosluklarýn Ocak ve Þubat 2011’den itibaren eski tip pasaportlarýn süre uzatýmýný yapmayacaklarý bildirildi. Emniyet Ge nel Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, geçen yýldan itibaren verilmeye baþlanan biyometrik pasaport uygulamasýnýn ardýndan, eski tip umuma mahsus pasaport ile hususi pasaportlarýn süre uzatýmýna iliþkin sýnýrlama getirildiði

kaydedildi. Yeni uygulamaya göre eski pasaportlarýn süresi, Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan 1 Þubat 2011’den itibaren uzatýlmayacak. Yurt dýþýnda bulunan büyükelçilikler ve konsolosluklar ise 1 Ocak 2011’den itibaren eski tip pasaportlarýn süre uzatýmýný durduracak. Emniyet yetkilileri, süresi bulunan eski pasaportlarýn 24 Ocak 2015 tarihine kadar geçerli olduðunu ancak Þengen vizesi uygulayan ülke-

lerin biyometrik pasaport dýþýndaki eski tip pasaportlarý kabul etmediklerini belirtti. Yetkililer, süre uzatmama uygulamasýnýn Þengen ülkelerinin bu tutumu nedeniyle vatandaþlarýn maðdur olmamasý için getirildiðini kaydetti. Ankara/aa

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Muharrem 1432 Rumî: 9 K. Evvel 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.13 5.28 5.32 5.47 5.43 4.55 5.00 4.54 5.37 5.05 5.34

Güneþ 6.41 7.00 7.00 7.19 7.16 6.24 6.31 6.26 7.09 6.33 7.03

Öðle 11.44 11.54 12.03 12.14 12.09 11.24 11.29 11.20 12.03 11.36 12.03

Ýkindi 14.12 14.13 14.31 14.34 14.28 13.50 13.52 13.40 14.23 14.04 14.29

Satýlýða çýkan camiyi bir iþ adamý satýn aldý n KAHRAMANMARAÞ'TA, hayýrsever bir iþ adamý tarafýndan yaptýrýlan ancak iþ adamýnýn iflas etmesi sebebiyle icra yoluyla satýlýða çýkarýlan cami, ismi açýklanmayan bir iþ adamý tarafýndan satýn alýndý. Caminin eskiden olduðu gibi adýnýn Uncular Cami olarak ibadethane olarak hizmete devam edeceði bildirildi. Yeniþehir Mahallesi’nde bulunan ve 1990 yýlýnda Uncular A.Þ.’nin sahibi Mehmet Uncu tarafýndan yaptýrýlan ve Kahramanmaraþ 1. Ýcra ve Ýflas Müdürlüðü tarafýndan açýk artýrma ile satýlmasý kararlaþtýrýlan Uncular Caminin satýþ iþlemi gerçekleþtirildi. 10 Aralýk 2010 tarihinde satýþa çýkartýlan ancak talipli olmayýnca 20 Aralýka ertelenen cami ihalesine bir iþ adamýný temsilen katýldýðýný söyleyen Avukat Mustafa Büyükdereli AA muhabirine yaptýðý açýklamada, þu bilgileri verdi:’’Caminin bulunduðu alan satýþa çýkar týlmýþtý. Ancak satýþta sadece cami yoktu bunun yanýnda Kur’ân Kursu, yurt, lojman da vardý. Ben de ismini açýklayamayacaðým bir iþ adamýnýn adýna ihaleye girerek yaklaþýk 5 dönümlük araziyi satýn aldým.’’ Büyükdereli, caminin eskiden olduðu gibi yine Uncular Cami olarak ibadete devam edeceðini sözlerine ekledi. Cami ve caminin yanýnda bulunan Kur’ân Kursu, lojman ve cami altýnda bulunan iþ yerinin 585 bin TL’ye satýldýðý öðrenildi. Kahramanmaraþ/aa

Saðlýk müdürlüðünden hastanelere sýký denetim n BUR SA Ýl Sað lýk Mü dü rü Öz can A kan, hastanelere yaptýðý ziyaretlerle saðlýk hizmetlerinde oluþabilecek aksaklýklarý önlemeye çalýþýyor. Sabah erken saatlerde belirlediði hastaneleri dolaþan Dr. Akan, bununla yetinmeyip gece geç saatlerde hastanelere gidiyor. Va tan da þýn sað lýk prob lem le ri ni çö zer ken ciddiyet ve disiplin isteyen Akan, “Eðer bir eksiklikle karþýlaþýrsam, ‘dilekçenizi verin hemen yarýn gidin’ diyorum. 70 kiþilik ekiple bunlarý takip ediyoruz. Bunu yapmak zorundayýz.” diye konuþtu. Bursa/cihan

Sosyal markette puanla alýþveriþ n MANÝSA'NIN Gördes ilçesinde, Kaymakamlýðýn giriþimleriyle hayata geçirilen ‘’Sosyal Market’’ projesi, maddî durumu iyi olmayanlarýn giysi ihtiyaçlarýný Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntemle gideriyor. Belediyenin proje için tahsis ettiði iki dükkânýn birleþtirilmesiyle oluþan markette, kadýn, erkek ve çocuk kýyafetleriyle a yakkabýlar ve aksesuarlar yer alýyor. Giysilerin bir bölümü sponsor firmalardan temin edilirken, markette Gördesli kadýnlardan oluþan bir ekibin denetimini ve tadilatýný yaptýðý iyi durumdaki ikinci el giysi ve ayakkabýlar da yer alýyor. Her bir giysi, özelliklerine göre etiketleniyor ve etikette para birimi olarak puan kullanýlýyor. Gördes Kaymakamlýðý ise ilçede ihtiyaç sahibi olduðunu belirlediði ailelere, evde bulunan çocuk sayýsý, gelir durumu gibi kriterlere göre ‘’puan’’ veriyor. Kiþi ya da ailenin puanlarý, her ay Kaymakamlýk tarafýndan, ihtiyaç sahiplerine da ðýtýlan kartlara yükleniyor. Giyinme kabinlerinden dinlenme bölümüne kadar tam bir maðaza görünümündeki sosyal markete gelen vatandaþlar, kartlarýndaki puanlarý göz önünde bulundurarak, diledikleri giysi ya da aksesuarý alýyor, kasada barkodlarý okunduktan sonra da kartýyla alýþveriþini tamamlýyor. Gördes / aa

Ýnteraktif Ajanslar Derneði kuruldu n DÝJÝTAL platformlarda pazarlama iletiþimi hizmetleri veren interaktif ajanslarýn sorunlarýna çözüm üretmek, görüþlerini dile getirmek, üyelerin kiþisel ve kurumsal yeterliliklerini, sektörel standartlarý geliþtirmek amacýyla Ýnteraktif Ajanslar Derneði ‘’Interact’’ kuruldu. Derneðin yazýlý açýklamasýna göre Interact, ekonominin ve toplu mun dijital platformlarda pazarlama iletiþimi, strateji, görsel ve içerik tasarýmý, yazýlým, prog ramlama ve uygulama geliþtirme gibi alanlarda deðiþen ve geliþen ihtiyaçlarý doðrultusunda büyümesine yardýmcý olmayý, üyelerin kiþisel ve kurumsal ehliyetini artýrmayý, yeterliliðini geliþtirmeyi, üyeler arasýnda bilgi, tecrübe ve düþünce paylaþýmýna olanak hazýrlamayý, interaktif or tamda çevrim içi ve çevrim dýþý standartlarý ve uygulamalarý geliþtirmeyi amaçlýyor. Ýstanbul/aa

Kâbe, gül suyu ve zemzem ile yýkandý HER yýl iki defa yýkanan Kâbe-i Muazzama, muharrem ayýnýn 15’i olan bugün sabah namazýndan sonra törenle yýkandý. Belindeki rahatsýzlýk sebebiyle Amerika’da ameliyat olan ve Kâbe’nin yýkanma törenine katýlamayan Kral Abdullah’ýn adýna, Mekke Valisi Prens Haled El Faysal Kâbe’yi gül suyu ve zemzem ile yýkadý. Kâbe’nin yýkanmasý merasimi kýlýnan iki rekat namaz namazla baþlýyor. Daha sonra Kâbe’nin iç duvarlarý beyaz örtülerle ve gül suyu karýþtýrýlmýþ zemzem ile temizleniyor. Kâbe’nin zemini ise gül suyu ve zemzem serpildikten sonra sadece, hurma yapraklarý kullanýlarak süpürülüyor. Kâbe’nin duvarlarý ve tabaný son olarak yine beyaz örtülerle kurulanýyor. Gül esansý serpilmesinin ardýndan misk tütsüleri yakýlýyor. Bu yýl her sene olduðu gibi Kâbe’nin yýkanma merasimine Ýslâm ülkelerinden diplomatik temsilciler katýldý. Ayrýca Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün ve Cidde Baþkonsolosu Salih Mutlu Þen de bu törende yer aldý. Cidde/aa

Süt diyabet riskini düþürüyor AMERÝKALI bilim adamlarý, sütteki bir maddenin diyabet riskini düþürdüðünü belirledi. Boston’daki Harvard School of Public Health’de görevli bilim adamý Dariush Mozaffarian ve ekibi, 3736 kiþinin katýldýðý ve aslýnda kalp ve dolaþým bozukluklarýnýn risk faktörlerini belirlemek için yapýlan uzun dönemli araþtýrmayý deðerlendirdi. Bilim adamlarý, bu araþtýrmanýn verilerini kullanarak katýlýmcýlarýn diyabet riskini belirlemek için kan þekeri ve insülin deðerlerini, ayrýca kandaki çeþitli yað asitlerinin oranlarýný analiz ettiler. Analiz sonucunda, kandaki trans palmitoleik asit oraný yükseldikçe, kolesterol, enfeksiyon ve özellikle diyabet riskinin düþtüðü tespit edildi. Bilim adamlarý, trans palmitoleik asidin vücut tarafýndan üretilmediðini ve sadece süt ürünlerinin tüketilmesiyle alýndýðýný vurguladýlar. Ekip baþkaný Mozaffarian, bu yað asidinin tip 2 diyabet riskini yüzde 60’a kadar düþürebildiðini kaydetti. Bundan sonraki araþtýrmalarda trans palmitoleik asidin ne þekilde etki ettiði ve diyabet tedavisinde nasýl kullanýlacaðýnýn araþtýrýlacaðýný söyleyen Mozaffarian, þimdiye kadar süt ve süt ürünlerini bolca tüketen kiþilerde diyabet hastalýðýnýn çok az görüldüðünü, ancak bunun nedeninin bilinmediðini ifade etti. Ankara/aa

Akþam 16.34 16.36 16.53 16.56 16.50 16.12 16.14 16.02 16.46 16.26 16.51

Yatsý 17.55 18.01 18.14 18.21 18.16 17.34 17.37 17.27 18.10 17.47 18.13

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.45 5.48 5.26 5.15 5.26 5.16 5.00 5.02 4.43 5.34 5.19

Güneþ 7.19 7.18 7.01 6.46 6.55 6.50 6.28 6.36 6.14 7.09 6.44

Öðle 12.09 12.17 11.50 11.43 11.55 11.40 11.30 11.27 11.12 11.58 11.52

Ýkindi 14.26 14.41 14.05 14.07 14.21 13.55 13.58 13.43 13.36 14.13 14.25

Akþam 16.48 17.03 16.27 16.29 16.43 16.18 16.20 16.05 15.58 16.35 16.47

Yatsý 18.15 18.26 17.55 17.52 18.05 17.45 17.41 17.32 17.21 18.03 18.06

TAHLÝL

Said Nursî ve “iki dil”

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ediüzzaman Medresetüzzehra projesini gündeme getirdiðinde, eðitim diliyle ilgili formülünü “Lisan-ý Arabî vâcip, Kürdî caiz, Türkî lâzým” þeklinde ifade etmiþti. (Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarat, s. 290) Arapça gerekliydi, çünkü herþeyden önce mukaddes kitabýmýz bu lisanla nazil olmuþ ve Ýslâm kültürünün temel kaynaklarý bu dille yazýlmýþtý. Ayrýca Ýslâm toplumunda son derece önemli yere sahip olan kavimlerden biri de Araplardý. Türkçe de ayný þekilde lâzýmdý. Çünkü bu üniversite resmî dilin Türkçe olduðu bir ülkede tesis edilecek ve Türklere de hizmet verecekti. Kürtçenin serbest olmasý ise, sunulan eðitimin Kürt çocuklarýna da ulaþabilmesi için önemliydi. Konuya iliþkin baþka izahlarýnda, anadilde verilen eðitimin “taþa iþlenen nakýþ” gibi silinmez izler býrakacaðý (a.g.e, Divan-ý Harb-i Örfî, s. 165) ve müfredatýn önce anadilde, sonra resmî dille verilmesi (a.g.e., Münâzarat, s. 211) gibi dikkat çekici hususlarý da ifade ediyor Said Nursî. Dille ilgili olarak yaþanan sancý, sorun ve sýkýntýlarýn saðlýklý çözümlerini gösteren temel esaslarý onun bu tesbitlerinde bulmak mümkün. Bunlarda bir defa, meseleyi eðitim ve iletiþim ekseninde ele alýp, insan ve toplum psikolojisinin ihtiyaçlarýný öne çýkaran bir yaklaþým söz konusu. Dayatmacý ve ideolojik bir tavýr asla yok. Bir taraftan resmî dili bir vâkýa olarak kabul ediyor ve tartýþma konusu yapmýyor, diðer taraftan anadilin de ayrý þekilde fýtrî bir gerçek olarak görülüp ihmal edilmemesi gerektiðini söylüyor. Eðer devlet baþta olmak üzere bu konuyla ilgili olan herkes Bediüzzaman’ýn yaklaþýmlarýný esas almýþ olsaydý, bugünlerde bir kez daha alevlenen “iki dil” tartýþmasý ve sürtüþmesi olmazdý. Ama ne yazýk ki, en baþta devlet, Kürtlere anadillerini konuþmayý dahi yasakladý. Özellikle ihtilâl dönemlerinde, Kürtçe konuþanlar büyük suç iþlemiþ gibi çok aðýr baskýlara maruz kaldý. Ve böyle bir ortamda Kürtçe yayýn ve eðitim gibi konulara sýra gelmesi zaten beklenemezdi. Ama bu gayri insanî anlayýþýn ve yol açtýðý uygulamalarýn yanlýþ olduðu, çok sonradan itiraf edilmeye baþlandý. 12 Eylül lideri Kenan Evren ve kuvvet komutanlýðý yapmýþ isimler, askerî okullarda kendilerine öðretilen “Kürtçe diye bir dil yoktur” iddiasýnýn ve Kürtçeye konulan yasaðýn vahim hatalar olduðunu ikrar ve itiraf ettiler. Sonraki süreçte bu yasak tedrîcen gevþetildi. Ara ara, Kürtçe konuþanlarýn kimi komutanlarca azarlanmasý gibi, eski reflekslerin hâlâ devam ettiðini gösteren tavýrlar olsa da, genel eðilim serbestleþtirme yönünde geliþti. Kürtçe kasetlerden devlet kanalýnda Kürtçe yayýn aþamasýna gelindi. Yetersiz Kürtçe kurslarý raðbet görmezken, bir üniversitede Kürtçe bölümü açýldý. Ama temeldeki sorun hâlâ çözülmedi. Türkçe bilmeyen ilkokul çocuklarý ile, Kürtçe bilmeyen öðretmenler arasýndaki iletiþim kopukluðunu giderecek formül hâlâ üretilemedi. Oysa bu ideolojik deðil, pedagojik bir sorun ve çözümün de o çerçevede bulunmasý gerekiyor. Okul boykotlarý ve yerel düzeydeki emrivakiler gibi ideolojik ve provokatif çýkýþlarla da; durumdan vazife çýkarýp, yine görev alanýnýn dýþýna taþarak öfkeli üslûplarla yapýlan resmî dil vurgulu açýklamalarla da bu çözüm bulunamaz. Almanya baþta olmak üzere Türklerin yoðun yaþadýðý Avrupa ülkelerindeki Türk çocuklarýnýn anadilde eðitim hakký gündeme getirilirken ayný þeyin Kürtler için de söz konusu olduðu ifade edildiðinde, “Ama oradaki Türkler azýnlýk, burada Kürtler aslî unsur” argümanýyla konuyu geçiþtirmeye çalýþan yaklaþýmlar da çözüm deðil. Üstelik böyle bir mantýk, azýnlýða lâyýk görülen bir hakkýn aslî unsurdan esirgenmesi gibi çok tuhaf ve çeliþkili bir neticeye de yol açýyor. Dolayýsýyla, bu konunun, çözümü daha da geciktirip zorlaþtýran ifrat ve tefritlerden uzak, insanî ve pedagojik eksende üretilecek dengeli ve gerçekçi formüllerle sonuca baðlanmasý lâzým. Ve o formüllerin temel esaslarý Said Nursî'de.

B


4 FARK

Ýnsana insan muâmelesi yap

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ar­týþ­ma­la­rý­yan­lýþ­nok­ta­dan­baþ­la­týp­baþ­ka yan­lýþ­nok­ta­la­ra­sü­rük­le­di­ði­miz­i­çin,­ça­re­ler­bul­mak­ye­ri­ne­ye­ni­prob­lem­ler­le­kar­þý­la­þý­yo­ruz.­Na­sýl­ki­dün­ya­da­ki­‘kav­ga’la­rý so­na­er­dir­mek­i­çin­‘in­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si’­ge­re­ki­yor­sa;­Tür­ki­ye’de­ki­tar­týþ­ma­la­rý­so­na­er­dir­mek i­çin­de­ay­ný­þe­kil­de­‘in­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si’­ge­re­ki­yor. ‘Ýn­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si’­te­mel­bir­öl­çü­ol­ma­lý. Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­ler­at­týk­la­rý­yan­lýþ­a­dam­lar­la var­o­lan­prob­lem­le­ri­so­na­er­dir­mek­ye­ri­ne­ye­ni prob­lem­le­re­se­bep­o­lu­yor­lar.­Þu­an­da­çöz­me­ye ça­lýþ­tý­ðý­mýz­prob­lem­le­rin­çý­kýþ­nok­ta­sý­ný­tes­bit­et­me­ye­ça­lýþ­tý­ðý­mýz­da,­‘in­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si­ya­pýl­ma­ma­sý’­ger­çe­ðiy­le­kar­þý­kar­þý­ya­ka­lý­rýz.­Ne­re­dey­se­bir­a­sýr­dýr­ya­pý­lan­yan­lýþ­lar,­bu­gün­kü­tar­týþ­ma­la­rý­ö­nü­mü­ze­koy­du.­Çok­geç­ka­lýn­mýþ­ol­mak­la­bir­lik­te­ça­re­ve­çö­züm­yi­ne­‘in­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si’­yap­mak­ta­ge­çi­yor. “Ýn­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si”ni­i­yi­for­mü­le­et­mek ge­re­kir.­Bu­an­la­yý­þýn­te­me­lin­de,­a­da­let­ve­hak­ka­ni­yet­ol­ma­lý.­Baþ­ka­yan­lýþ­la­rýn­ya­nýn­da­‘a­da­let­siz’ uy­gu­la­ma­la­rýn­te­mel­bir­sý­kýn­tý­ol­du­ðu­nu­ne­za­man­kav­ra­ya­ca­ðýz?­Kâ­i­nat­ta­te­sa­dü­fe­te­sa­düf­e­dil­me­di­ði­ne­gö­re,­bu­gün­ya­þa­dý­ðý­mýz­sý­kýn­tý­lar­da­te­sa­düf­e­se­ri­o­la­maz.­Her­za­man­ve­her­þart­al­týn­da ‘ka­de­rin­cil­ve­si’ni­de­gör­mek­ge­re­kir.­Ya­ni,­‘Ne yap­týk­ki­ka­der­bu­sý­kýn­tý­la­rý­ya­þa­ma­mý­za­fet­va ver­di?’­di­ye­i­yi­ce­dü­þün­me­li­yiz... Son­gün­ler­de­‘dil’­ü­ze­rin­den­yü­rü­tü­len­çe­tin­bir tar­týþ­ma­var.­Ay­rýn­tý­la­rý­bir­ya­na,­bu­sý­kýn­tý­la­rýn ça­re­si­ve­çö­zü­mü­de­as­lýn­da­‘in­sa­na­na­in­san­mu­â­me­le­si’­yap­mak­ta­dü­ðüm­le­ni­yor. ­kýl­i­da­re­ci­ler,­sý­kýn­tý­lar­la­‘kav­ga’yý­ter­cih­et­mek­ye­ri­ne,­en­baþ­ta­sý­kýn­tý­la­ra­se­bep­o­lan­uy­gu­la­ma­lar­yap­ma­mak­la­ö­vün­me­li.­Bu­gün­kar­þý­kar­þý­ya­ol­du­ðu­muz­sý­kýn­tý­lar,­geç­miþ­te­a­tý­lan­yan­lýþ a­dým­la­rýn­ne­ti­ce­si­de­ðil­mi? Ba­ký­nýz;­mad­dî­ve­mâ­ne­vî­bir­çok­za­ra­ra­se­bep o­lan­te­rör­ha­di­se­si;­geç­miþ­te­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­e­den­le­rin­at­týk­la­rý­yan­lýþ­a­dým­la­rýn­so­nu­cu­ba­þý­mý­za­be­lâ­e­dil­me­di­mi?­Vak­tin­de­ve­za­ma­nýn­da­in­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si­ya­pýl­mýþ­ol­sa­ve­or­ta­ya­çý­kan­dert­ler­hal­le­dil­me­ye­ça­lý­þýl­sa,­bun­ca­a­ðýr­fa­tu­ra­ö­der­miy­dik? Son­gün­ler­de­ki­tar­týþ­ma­la­rýn­te­me­lin­de­de­geç­miþ­yýl­lar­da­ya­pý­lan­çok­sa­yý­da­ki­yan­lýþ­uy­gu­la­ma var.­O­gün­kü­prob­lem­ler­çö­zül­mek­ye­ri­ne­er­te­le­nip­bu­gün­le­re­bý­ra­kýl­mýþ­ve­iþ­te­ne­ti­ce.­Prob­lem­le­ri­ö­te­le­yip­er­te­le­me­nin­ça­re­ol­ma­dý­ðý­bu­gün­da­ha­i­yi­an­la­þý­lý­yor. O­hal­de­ne­yap­ma­lý?­Bir­de­fa­u­zun­yýl­lar­Tür­ki­ye’yi­‘i­da­re­e­den­ler’in­bu­ko­nu­lar­da­yan­lýþ­a­dým­lar at­tý­ðý­ný­ka­bul­et­mek­lâ­zým.­“Biz­hiç­yan­lýþ­yap­ma­dýk,­yan­lý­þý­hep­on­lar­yap­tý”­di­ye­rek­bir­ye­re­va­ra­ma­yýz.­El­bet­te­yan­lýþ­ya­pý­lan­lar­sa­de­ce­bel­li­ki­þi­ve çev­re­ler­de­ðil.­Ke­ma­list­an­la­yýþ­la­ül­ke­i­da­re­e­den­ler­he­men­her­ke­si­me­yan­lýþ­lar­yap­mýþ­týr.­Yan­lýþ ya­pan­la­rýn­yan­lýþ­la­rý­ný­sa­vun­ma­ya­ge­rek­yok,­çün­kü­sa­vun­ma­i­le­yan­lýþ­lar­doð­ru­ol­maz.­Son­ra­da ‘in­sa­na­in­san­mu­â­me­le­si’­ya­pan­bir­an­la­yýþ­la­Tür­ki­ye­i­da­re­e­dil­me­ye­ça­lý­þýl­ma­lý.­Bu­nun­i­çin­de­ye­ni,­top­lu­mun­ge­niþ­ke­sim­le­ri­nin­sa­hip­çý­ka­ca­ðý,­a­da­let­te­me­li­ne­da­ya­nan­bir­a­na­ya­sa­bel­ki­de­a­dým­lar­dan­bi­ri­o­la­bi­lir. Du­â­e­de­lim­de­bu­tar­týþ­ma­la­rýn­fa­tu­ra­sý­çok­a­ðýr­ol­ma­sýn...

T

ÖSYM baþtan sona deðiþiyor HÜKÜMET Söz­cü­sü,­Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Ce­mil­Çi­çek,­‘’ÖSYM,­Ölç­me­Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi­o­la­rak­de­ðiþ­ti­ril­mek­te­dir.­Ye­ni­bir ya­pý­o­luþ­tu­ru­lu­yor’’­de­di.­Çi­çek,­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­top­lan­tý­sý­nýn­ar­dýn­dan­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­top­lan­tý­da Öð­ren­ci­Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi­(ÖSYM)­i­le il­gi­li­ka­nun­ta­sa­rý­sý­nýn­e­le­a­lýn­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Son­ya­þa­nan­kopya­olaylarýnýn­top­lu­mu­de­rin­den­et­ki­lediðini,­bü­yük­öl­çü­de­de­kurumun­say­gýn­lý­ðý­na,­i­ti­ba­rý­na,­gü­ve­ni­lir­li­ði­ne­göl­ge­dü­þür­duðünü­kaydeden Çiçek,­þunlarý­kaydetti:­“O­se­beb­le­en­baþ­ta­teþ­ki­lat ya­pý­sý­ol­mak­ü­ze­re­per­so­nel­re­ji­mi,­büt­çe­si­da­hil­ye­ni baþ­tan­e­le­a­lýn­ma­sý­ný­ge­rek­tir­miþ­tir.­Ye­ni­bir­dü­zen­le­me­ye­ih­ti­yaç­var.­Ad­la­rý­ay­ný­ol­mak­la­bir­lik­te­muh­te­va­sý­de­ði­þi­yor.­ÖSYM,­Ölç­me­Seç­me­ve­Yer­leþ­tir­me­Mer­ke­zi­o­la­rak­de­ðiþ­ti­ril­mek­te­dir.­Ye­ni­bir­ya­pý o­luþ­tu­ru­lu­yor.­Va­tan­daþ­la­ra­gü­ven­ve­re­cek,­ta­ma­mýy­la­ob­jek­tif,­bi­lim­sel,­tek­no­lo­ji­de­ki­en­son­im­kân­la­rý­da­dev­re­ye­sok­mak­su­re­tiy­le­bu­ko­nuy­la­il­gi­li­dü­zen­le­me­ye­ih­ti­yaç­var.­Bu­ka­nun­ta­sa­rý­sý­im­za­ya­a­çýl­mýþ­týr.­Ý­na­ný­yo­ruz­ki­ký­sa­sü­re­i­çe­ri­sin­de­par­la­men­to­muz­da­bu­nu­de­ðer­len­dir­me­ko­nu­su­ya­par­ve­bir­an ev­vel­ya­sa­laþ­týr­ma­ya­ça­lýþ­mýþ­o­lu­ruz.’’­Ankara / aa

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

HA­BER

Çözüm yeri Meclis

TBMM Baþkaný: Demirtaþ’ýn sözünü önemsiyorum

TBMM BAÞKANI ÞAHÝN’LE BDP GENEL BAÞKANI DEMÝRTAÞ’IN GÖRÜÞMESÝNDEN, “ÇÖZÜM YERÝ MECLÝS” MESAJI ÇIKTI. DEMÝRTAÞ, “ÇÖZÜM YERÝNÝN PARLAMENTO OLDUÐUNU BÝR DEFA DAHA ÝFADE ETTÝK” DEDÝ.

MECLÝS Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Demirtaþ’ýn, arkadaþlarýna, ‘’TBMM kürsüde Türkçe’den baþka dilde hitap etmeyin’’ diye uyarýda bulunduðunu aktardýðýný belirterek. Demirtaþ’ýn bu cümlesini önemsediðini vurguladý. Þahin, Sýrbistan Ulusal Meclisi Baþkaný Slavica Djukic Dejanovic ile görüþmesinde, Demirtaþ ile görüþmesinde ‘’hangi uyarýlarda bulunduðunun’’ sorulmasý üzerine, bu ziyaretin, birkaç gündür Türkiye’nin gündeminde olan, tartýþýlan konularý da deðerlendirme fýrsatý verdiðini belirterek, görüþmenin ‘’faydalý’’ olduðunu kaydetti. Kendisinin dün veya önceki gün verdiði mesaj ile Demirtaþ’a bugün ilettiklerinin aþaðý yukarý ayný paralelde bulunduðunu anlatan Þahin, her sorunun çözüm yerinin TBMM olduðunu ifade ettiðini, Demirtaþ ve arkadaþlarýna da ayný þeyi söylediðini kaydetti. Demirtaþ’ýn, arkadaþlarýna, ‘’TBMM kürsüde Türkçe’den baþka dilde hitap etmeyin’’ diye uyarýda bulunduðunu aktardýðýný belirten Þahin, Demirtaþ’ýn bu cümlesini önemsediðini vurguladý. Þahin, Demirtaþ’ýn, ‘’Resmi iþlemlerde, Türkçe’nin dýþýnda bir talebimiz yoktur’’ dediðini iletti. Ankara / aa

BDP Ge­n el­ Baþ­k a­n ý­ Se­l a­h at­t in­ De­m ir­t aþ, ‘’TBMM’de­‘i­ki­dil’­gi­bi­bir­ta­le­bi­miz­yok.­Kürt­çe i­le­il­gi­li­so­run­la­rýn­çö­zül­me­si­ko­nu­sun­da­dik­ka­ti çek­me­a­dý­na­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­bir­kaç­cüm­le­Kürt­çe­ko­nuþ­tu­lar’’­de­di. De­mir­taþ,­TBMM­Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin i­le­yap­tý­ðý­gö­rüþ­me­nin­ar­dýn­dan,­ba­sýn­men­sup­la­rý­na­a­çýk­la­ma­lar­da­bu­lun­du.­Se­la­hat­tin­De­mir­taþ,­Þa­hin’i,­son­gün­ler­de­ba­sýn­ü­ze­rin­den kar­þý­lýk­lý­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­lar­se­be­biy­le­zi­ya­ret­et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­Þa­hin­i­le­gö­rüþ­me­le­rin­de,­son gün­ler­de­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ve­tar­týþ­ma­lar­la­il­gi­li dü­þün­ce­le­ri­ni­pay­laþ­týk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­De­mir­taþ,­ay­rý­ca­ba­sýn­ü­ze­rin­den­tar­týþ­ma­yü­rüt­me­nin yan­lýþ­o­la­bi­le­ce­ði­ni,­so­run­la­rýn­yüz­yü­ze,­di­ya­log i­çin­de­çö­zü­le­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­dik­le­ri­ni­be­lirt­ti. Gö­rüþ­me­de,­Tür­ki­ye’nin­te­mel­so­run­la­rý­nýn­çö­züm­ye­ri­nin­TBMM­ol­du­ðu­dü­þün­ce­si­ni­pay­laþ­týk­la­rý­ný­an­la­tan­De­mir­taþ,­þöy­le­de­vam­et­ti: ‘’BDP­o­la­rak­bü­tün­tar­týþ­ma­la­rý­dik­kat­le­iz­le­di­ði­mi­zi­ve­so­nuç­ta­çö­züm­ye­ri­nin­Par­la­men­to­ol­du­ðu­nu­dü­þün­dü­ðü­nü­bir­defa­da­ha­i­fa­de­et­tik. Sa­yýn­Mec­lis­Baþ­ka­ný­da­Par­la­men­to­nun­Baþ­ka­ný ve­bu­ra­da­ki­bü­tün­i­ra­de­yi­tem­sil­e­den­bir­þah­si­yet­o­la­rak,­çö­züm­ye­ri­nin­Par­la­men­to­ol­du­ðu­nu i­fa­de­et­ti­ler.­Biz,­si­ya­si­par­ti­le­rin,­Tür­ki­ye’nin­cid­di­so­run­la­rý­na­çö­züm­a­ra­yý­þý­yo­lun­da­ön­le­ri­nin ke­sil­me­me­si,­tar­týþ­ma­la­rýn,­þid­det­ve­ýrk­çý­lýk­i­çer­me­dik­çe­öz­gür­bý­ra­kýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­dik. Tam­da­ba­rýþ­a­ra­yýþ­la­rý­nýn­güç­len­di­ði­dö­nem­de, de­mok­ra­tik­si­ya­se­te­güç­ver­me­nin­da­ha­doð­ru o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­tik.­Par­ti­miz­le­il­gi­li­ya­pý­lan­ça­lýþ­ma­lar­da­e­ðer­yan­lýþ­an­la­þýl­ma­var­sa­bu­nu­yüz­yü­ze­ko­nu­þa­rak­­an­la­ta­bi­le­ce­ði­mi­zi­be­lirt­tik.’’

Meclis Baþkaný Mehmet Ali Þahin, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ’la görüþtü. Þahin’in makamýndaki görüþmede, BDP Grup Baþkanvekilleri Bengi Yýldýz ve Ayla Akat Ata ile TBMM Ýdare Amiri ve BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk da hazýr bulundu. Basýna kapalý görüþme 35 dakika sürdü. FOTOÐRAF: AA

TBMM’DE ÝKÝ DÝL GÝBÝ TALEBÝMÝK YOK De­mir­taþ,­si­ya­si­tar­týþ­ma­la­rýn­mu­ha­tap­la­rý­nýn si­ya­si­par­ti­ler,­si­vil­top­lum­ör­güt­le­ri­med­ya­ve top­lum­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­tik­le­ri­ni,­or­du­nun­ve Mec­lis­Baþ­kan­lý­ðý­nýn,­doð­ru­dan­si­ya­si­par­ti­le­ri he­def­a­lan­a­çýk­la­ma­la­rý­nýn,­si­ya­se­te­za­rar­ver­di­ði­ni­be­lirt­tik­le­ri­ni­söy­le­di. Gö­rüþ­me­de­ Þa­hin’in­ yak­la­þý­mý­nýn­ da­ o­lum­lu­ol­du­ðu­nu­be­lir­ten­De­mir­taþ,­þöy­le­de­-

vam­et­ti:­‘’Sa­yýn­Mec­lis­Baþ­ka­ný’na­þu­nu­da­i­fa­de­et­tik:­Bi­zim­TBMM’de­i­ki­dil­gi­bi­bir­ta­le­bi­miz­yok.­‘Ge­nel­Ku­rul­da­Kürt­çe­ko­nuþ­ma ya­pa­ca­ðýz­ve­ya­baþ­ka­dil­ler­de­ko­nuþ­ma­ya­pa­ca­ðýz’­ di­ye­ bir­ ta­le­bi­miz,­ da­yat­ma­mýz,­ mey­da­na­o­ku­ma­ya­da­böy­le­bir­tav­rý­mýz­yok.­Sa­de­ce­Kürt­çe­i­le­il­gi­li­bu­ül­ke­de­so­run­var,­bu so­run­la­rýn­çö­zül­me­si­ko­nu­sun­da­dik­ka­ti­çek­me­a­dý­na­ar­ka­daþ­la­rý­mýz­bir­kaç­cüm­le­Kürt­çe

Üniversiteden “Menderes” konulu bilimsel yarýþma ADNAN Men­de­res­Ü­niv­re­si­te­si­Rek­tör­lü­ðü,­“Baþ­ba­kan­Ad­nan­Men­de­res’in­ha­ya­tý­ve­si­ya­sal­mü­ca­de­le­si”­ko­nu­lu­bi­lim­sel­a­raþ­týr­ma­ve­in­ce­le­me ya­rýþ­ma­sý­dü­zen­li­yor.­“Baþ­ba­kan­Ad­nan­Men­de­res’in­Ya­þa­mý­ve­Si­ya­sal­Mü­ca­de­le­si”­a­na­baþ­lý­ðý al­týn­da­mer­hum­Baþ­ba­kan’ýn­ha­ya­tý­nýn­Türk­si­ya­se­ti­ne­kat­ký­la­rý­nýn,­top­lum­la­kur­du­ðu­i­le­ti­þi­min ve­ge­le­cek­ku­þak­la­ra­bý­rak­tý­ðý­mi­ra­sýn­nes­nel­o­la­rak­de­ðer­len­di­ril­me­si­su­re­tiy­le,­genç­le­rin­Men­de­res’i­ya­kýn­dan­ta­ný­ma­la­rý­nýn­sað­lan­ma­sý­a­maç­la­ný­yor.­Söz­ko­nu­su­bi­lim­sel­a­raþ­týr­ma­ve­in­ce­le­me­ler­le­fark­lý­ba­kýþ­a­çý­la­rý­nýn­or­ta­ya­çý­ka­rýl­ma­sý ve­de­ðer­len­dir­me­le­rin­bi­lim­sel­yol­lar­la­top­lu­ma su­nul­ma­sý­de­he­def­le­ni­yor.­Ya­rýþ­ma­ya­ka­týl­mak is­te­yen­ler­31­Mart­2011­gü­nü­me­sai­bi­ti­mi­na­ka­dar­Ad­nan­Men­de­res­Ü­ni­ver­si­te­si­Rek­tör­lü­ðü Ba­sýn­Halk­la­Ý­liþ­ki­ler­Mü­dür­lü­ðü’ne­baþ­vu­ru­ya­pa­bi­le­cek­ler.­Baþ­vu­ru­la­rýn­ta­mam­lan­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­jü­ri,­de­ðer­len­dir­me­ça­lýþ­ma­sý­na­baþ­la­ya­cak­ve­29­Ni­san­2011’de­baþ­vu­ru­lar­a­ra­sýn­dan­ö­dül­ka­za­nan­lar­a­çýk­la­na­cak.­Ýstanbul / Yeni Asya

Bahçeli’den sert açýklama

ko­nuþ­tu­lar.­E­vet,­bu­ül­ke­de­Türk­çe­res­mi­dil­dir,­an­cak­bü­tün­a­na­dil­ler­de­öz­gür­ce­kul­la­nýl­ma­lý,­ ko­nu­þul­ma­lý,­ ka­mu­sal­ a­lan­da­ kul­la­nýl­ma­lý,­sos­yal,­kül­tür­ve­ba­sýn­ya­yýn­a­la­nýn­da öz­gür­ce­kul­la­nýl­ma­lý.’’ De­mok­ra­tik­ö­zerk­lik­ko­nu­su­nu,­ye­rin­den­yö­ne­tim­mo­de­li­o­la­rak­ö­ner­dik­le­ri­ni­kay­de­den De­mir­taþ,­bu­nun,­par­ti­le­ri­nin­prog­ra­mý­nýn­bir par­ça­sý­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ankara / aa

“Barýþ mitingi”ne ceza DÝYARBAKIR’DAKÝ ‘’ONURLU BÝR BARIÞA EVET MÝTÝNGÝ’’NÝ DÜZENLEYEN DTSO BAÞKANI ENSARÝOÐLU VE GÜNSÝAD BAÞKANI BEDÝRHANOÐLU’NUN DA ARALARINDA BULUNDUÐU 9 SANIK 10 AY HAPÝS CEZASINA ÇARPTIRILDI. DÝYARBAKÝR’DA, 1­Ey­lül­2009­ta­ri­hin­de­dü­zen­le­nen­‘’O­nur­lu­Bir­Ba­rý­þa­E­vet­Mi­tin­gi’’nde­ki­ko­nuþ­ma­lar­ve­a­tý­lan­slo­gan­lar­se­be­biy­le­hak­la­rýn­da­dâ­vâ­a­çý­lan­a­ra­la­rýn­da­Di­yar­ba­kýr­Ti­ca­ret­ve­Sa­na­yi­O­da­sý­(DTSO)­Baþ­ka­ný­Meh­met­Ga­lip­En­sa­ri­oð­lu­i­le­Gü­ney­do­ðu Sa­na­yi­ci­ve­Ýþ­A­dam­la­rý­Der­ne­ði­(GÜN­SÝ­AD) Baþ­ka­ný­Þa­his­ma­il­Be­dir­ha­noð­lu’nun­da­bu­lun­du­ðu­mi­ting­dü­zen­le­me­ku­ru­lu­ü­ye­si­9­sa­nýk­10­ay­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­dý. Di­yar­ba­kýr­4.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­ki du­ruþ­ma­ya­tu­tuk­suz­yar­gý­la­nan­sa­nýk­lar DTSO­Baþ­ka­ný­Meh­met­Ga­lip­En­sa­ri­oð­lu,

GÜN­SÝ­AD­Baþ­ka­ný­Þa­his­ma­il­Be­dir­ha­noð­lu, Tüm-Bel-Sen­Di­yar­ba­kýr­Þu­be­Baþ­ka­ný­E­dip Ya­þar,­Di­yar­ba­kýr­Ta­bip­O­da­sý­es­ki­Baþ­ka­ný Ad­nan­Sel­çuk­Mýz­rak­lý,­ÝHD­Di­yar­ba­kýr­Þu­be Sek­re­te­ri­Bur­han­Zo­ro­oð­lu,­SES­Di­yar­ba­kýr Þu­be­Baþ­ka­ný­Vah­det­tin­Ký­lýç,­Ro­hat­E­mek­çi, Ýb­ra­him­Ha­lil­Öz­to­pa­lan­ve­Se­la­hat­tin­Cen­giz du­ruþ­ma­ya­ka­týl­ma­dý.­Sa­nýk­a­vu­kat­la­rý­nýn yap­tý­ðý­sa­vun­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­ka­ra­rý­ný­a­çýk­la­yan­mah­ke­me,­9­sa­ný­ðý­ilk­ön­ce­1’er­yýl­ha­pis ce­za­sý­na­çarp­týr­dý.­­Mah­ke­me­da­ha­son­ra­du­ruþ­ma­da­ki­dav­ra­nýþ­la­rý­ne­de­niy­le­sa­nýk­la­rýn ce­za­sý­ný­10’ar­ay­ha­pis­ce­za­sý­na­in­dir­di.

Di­yar­ba­kýr­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca ha­zýr­la­nan­id­di­a­na­me­de,­mi­tin­gin­dü­zen­le­me­ku­ru­lun­da­yer­a­lan­sa­nýk­la­rýn­or­ga­ni­ze et­ti­ði­et­kin­lik­te­ça­lý­nan­Kürt­çe­þar­ký­la­rýn,­ko­nuþ­ma­la­rýn­ve­a­tý­lan­slo­gan­la­rýn­te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­pro­pa­gan­da­sý­ný­i­çer­di­ði­be­lir­til­miþ­ti.­­Mi­ting­de,­ay­rý­ca,­te­rör­ör­gü­tü­e­le­ba­þý Ab­dul­lah­Ö­ca­lan’ýn­me­sa­jý­nýn­da­o­kun­du­ðu kay­de­di­len­id­di­a­na­me­de,­sa­nýk­lar­hak­kýn­da Te­rör­le­Mü­ca­de­le­Ka­nu­nu’nun­‘’te­rör­ör­gü­tü­nün­pro­pa­gan­da­sý­ný­yap­ma’’­su­çu­nu­i­çe­ren­7/2.­mad­de­si­u­ya­rýn­ca­5­yý­la­ka­dar­ha­pis ce­za­sý­is­ten­miþ­ti.­Diyarbakýr / aa

BDP istedi, Bulanýk’ta iki dilli tabelalar asýldý

Davutoðlu’ndan kamu diplomasisi vurgusu BAÞSIN Ya­yýn­ve­En­for­mas­yon­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü i­le­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý­Stra­te­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Mer­ke­zi­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­“Türk­Di­li­Ko­nu­þan­Ül­ke­ler­Med­ya­Fo­ru­mu”­baþladý.­Dev­let­Ba­ka­ný­ve Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­A­rýnç­i­le­fo­ru­mun­a­çý­lý­þýn­a­katýlan­Dýþiþleri­Ba­ka­ný­Ahmet­Da­vu­toð­lu,­ Türk­çe­nin­i­le­ti­þim­di­li­ol­ma­sý­a­çý­sýn­dan­ba­sýn men­sup­la­rý­nýn­ö­nem­li­bir­ro­lü­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­ye­rek,­bu­top­lan­tý­nýn­en­ö­nem­li­bo­yut­la­rýn­dan­bi­ri­nin­bu­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Ka­mu­dip­lo­ma­si­nin­ö­ne­mi­ni­vur­gu­la­yan­Da­vu­toð­lu,­si­ya­si­li­der­ler­ne­ka­rar­lar­a­lýr­sa­al­sýn­lar,­dip­lo­mat­lar­bun­la­rý­ne­ka­dar ba­þa­rý­lý­uy­gu­la­ma­ya­ge­çi­rir­se­ge­çir­sin,­e­ðer­sað­lýk­lý bir­ka­mu­dip­lo­ma­si­si­ger­çek­leþ­me­diy­se­bu­ka­rar­la­rýn­top­lum­ka­týn­da­i­ti­bar­gör­me­si­nin,­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­nin­müm­kün­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­söy­le­di.­Ba­kan Da­vu­toð­lu,­dost­ve­kar­deþ­ül­ke­ler­al­gý­sý­nýn­ha­ya­ta ge­çi­ril­me­sin­de­de­ö­nem­li­hu­sus­lar­dan­bi­ri­nin­ba­sýn ya­yýn­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­bu­ül­ke­ler­a­ra­sýn­da­bir sý­kýn­tý­ya­da­mut­lu­luk­ya­þan­dý­ðýn­da­di­ðer­ül­ke­le­rin ba­sýn­men­sup­la­rý­bu­nu­pay­la­þa­bi­li­yor­sa,­o­za­man or­tak­bir­a­lan­do­ða­ca­ðý­ný­kay­det­ti.­Ankara / aa

MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, “demokratik özerklik” taleplerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, yaptýðý yazýlý açýklamada, þunlarý kayedetti: “Son dönemde PKK terör örgütü ve uzantýlarýnýn baþlattýðý Türkiye’yi bölme projelerinin fiilen hayata geçirilmesi giriþimleri ve dayatmalarý, Anayasa ve kanunlara meydan okuyan bir ayaklanma hazýrlýðýdýr... Türkiye’nin içinden geçmekte olduðu bu karanlýk dönemde herkes aklýný baþýna almalý, ayaðýný denk atmalýdýr. Bu son köprü baþý tutulabilirse, sýra nihai hedef olan Türkiye, Ýran, ýrak ve Suriye’yi kapsayacak birleþik ve baðýmsýz Kürdistan devletinin kurulmasý gele cektir. Türkiye’nin kuruluþundan 87 yýl sonra bölünmesi ve parçalanmasýnýn tarihi süreçte kaçýnýlmaz bir sonuç olduðunu düþünenler varsa, onlara söyleyeceðimiz tek söz þudur: tarih henüz nihai hükmünü vermemiþ, büyük Türk milleti ve bu vataný ve milleti karþýlýksýz seven milliyetçi hareket henüz son sözünü söylememiþtir.’’ Ankara / aa

Erentepe Belde Belediye Baþkanlýðý tarafýndan, Türkçe tabelalarýn yaný sýra Kürtçe tabelalar da asýldý. FOTOÐRAF: AA

MUÞ'UN Bu­la­nýk­il­çe­si­ne­bað­lý­E­ren­te­pe Bel­de­Be­le­di­ye­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­fýn­dan, Türk­çe­ta­be­la­la­rýn­ya­ný­sý­ra­Kürt­çe­ta­be­la­lar­da­a­sýl­dý.­BDP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Se­la­hat­tin­De­mir­taþ’ýn­böl­ge­de­‘’Ý­ki­Dil­li­Ha­yat­Pro­je­si’’nin­ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­ce­ði­ni­a­çýk­la­ma­sý­ü­ze­ri­ne­E­ren­te­pe­Be­le­di­ye­Baþ­kan­lý­ðý­bi­na­i­çe­ri­sin­de­ki­lev­ha­la­rý­de­ðiþ­ti­re­rek,­ay­ný­ta­be­la­la­rý­hem­Türk­çe­hem de­Kürt­çe­yaz­dýr­dý.­E­ren­te­pe­Be­le­di­ye Baþ­ka­ný­Meh­met­Ya­þik,­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­BDP­Par­ti­Mec­li­sin­den­ken­di­le­ri­ne­gön­de­ri­len­ta­li­mat­doð­rul­tu­sun­da­ha­re­ket­et­tik­le­ri­ni­söy­le­di.­Be­le­di­ye­hiz­met bi­na­sý­i­çe­ri­sin­de­ki­bi­rim­le­rin­ta­be­la­la­rý­na Türk­çe’nin­ya­ný­sý­ra­Kürt­çe­yaz­dýk­la­rý­ný da­i­fa­de­e­den­Ya­þik,­‘’Bu­i­ki­dil­li­de­ðil­çok dil­li­be­le­di­ye­ci­lik­an­la­yý­þý­dýr.­Bu­ko­nu­i­ki yýl­dýr­tar­tý­þý­lý­yor­du.­En­son­‘KCK’­dâ­vâ­sýn­da­a­na­dil­de­sa­vun­ma­ta­le­bi­ni­mah­ke­-

me­‘bi­lin­me­yen­dil’­ta­ný­mý­yap­týk­tan son­ra­BDP­Par­ti­Mec­li­si­bir­ka­rar­al­dý­ve bu­ka­rar­doð­rul­tu­sun­da­bütün­be­le­di­ye­le­ri­mi­ze­ge­nel­ge­gön­de­ril­di’’­de­di. Ta­li­mat­ta,­res­mi­di­lin­Türk­çe­ol­du­ðu an­cak­Kürt­le­rin­yo­ðun­luk­ta­ol­du­ðu­böl­ge­ler­de­res­mi­di­lin­ya­ný­sý­ra­Kürt­çe­ta­be­la­la­rý­nýn­da­a­sýl­ma­sý­nýn­be­lir­til­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Ya­þik,­þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Ge­nel­ge­de,­sa­de­ce­Kürt­çe­de­ðil­var­sa­Za­za­ca, Ýn­gi­liz­ce­de­da­hil­hal­kýn­an­la­ya­ca­ðý­ta­be­la­lar­a­sýl­ma­sý­be­lir­til­di.­Za­ten­ya­zýþ­ma­la­rýn­dý­þýn­da­gün­lük­ya­þa­mý­mý­za­Kürt­çe ko­nu­þu­yo­ruz.­Bu­ö­te­den­be­ri­böy­le­dir. Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me­si­i­çin,­çað­daþ­me­de­ni­ye­te­var­ma­sý­i­çin­çok­dil­li­ya­þa­mý­da­ha­da­ko­lay­laþ­tý­ra­cak­týr,­de­mok­ra­tik­le­þe­cek­tir.­Çok­dil­lik,­hiç­bir­ye­ri­böl­me­ye­cek­tir.­Ýn­san­la­rý­mý­zýn­bir­ço­ðu­a­na­di­li­ni­ko­nuþ­mak­is­ti­yor.’’­Muþ / aa


5

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

HABER HABERLER

BAÞKENT YAZILARI

Adalet Bakanlýðý’nda 20 bin kadro boþ

Ýsrail’le iliþkileri istimal… di­le­me­si­ve­taz­mi­nat­ö­de­me­si­ge­re­kir­di.­ An­la­þý­lan­ o­ ki­ Ýs­ra­il­ yö­ne­ti­mi,­ “ö­zür­ ve taz­mi­nat”­ta­le­bi­ni­u­zun­sü­re­ye­ya­yýp­alt­tan CEVHER ÝLHAN al­ta­de­vam­e­den­Tür­ki­ye-Ýs­ra­il­i­liþ­ki­le­rin­de cevher@yeniasya.com.tr “ö­zür­di­le­me­yip”­Tür­ki­ye’nin­is­tek­le­ri­ni­ka­bul­et­me­me­yi­iç­po­li­ti­ka­da­bir­oy­dev­þir­me a­ra­cý­o­la­rak­kul­la­ný­yor.­Ve­AKP­ik­ti­da­rý­da a­mu­o­yu,­ biz­zat­ Baþ­ba­kan’ýn­ her­ de­Baþ­ba­kan’ýn­ her­ ve­si­ley­le­ Ýs­ra­il’e­ ver­yan­sýn ÝÇ POLÝTÝKA MALZEMESÝ… fa­s ýn­d a­ gün­d e­m e­ ge­t ir­m e­s iy­l e­ hâ­l â Par­ti­si­Li­kud’un­gru­bun­da­yap­tý­ðý­ko­nuþ­- et­me­siy­le­ kö­rük­le­nen­ po­le­mik­ler­ or­ta­sýn­da “yu­mur­ta­lý­ sal­dý­rý­lar”­ ve­ Mâ­li­ye­ Ba­ka­ný’nýn­2011­yý­lý­büt­çe­si­ni­“yu­mur­ta­he­sâ­- ma­da,­ hü­kû­me­ti­nin­ Ma­vi­ Mar­ma­ra­ mað­- hal­ka­ kar­þý­ Ýs­ra­il’le­ bir­ mü­ca­de­le­ i­çin­de­ ol­bý”yla­ sa­vun­ma­sý­na,­ ye­ni­den­ a­lev­len­di­ri­len dur­la­rý­na­taz­mi­nat­ö­de­me­ye­ni­yet­li­ol­du­ðu du­ðu­gö­rün­tü­nü­ver­me­tak­ti­ði­ni­gü­dü­yor! Ö­zet­le­her­i­ki­ül­ke­de­ki­si­ya­sî­yö­ne­tim­ler,­ka­“ö­zerk­lik”­ tar­týþ­ma­la­rý­ ve­ pal­ya­tif­ “i­ki­ dil” yo­lun­da­ki­ söy­len­ti­le­ri­ ya­lan­la­yan­ Ne­tan­ya­po­le­mik­le­riy­le­ meþ­gul­ e­di­lir­ken,­ Ýs­ra­il’le­ i­- hu,­“An­ka­ra­i­le­uz­laþ­maz­lý­ða­dip­lo­ma­tik­bir mu­oy­la­rý­na­kar­þý­me­se­le­yi­iç­po­li­ti­ka­da­kar­þý­çö­züm­ bul­mak­ i­çin­ ya­pý­lan­ gö­rüþ­me­le­rin lýk­lý­po­li­tik­rant­a­ma­cýy­la­is­ti­mal­e­di­yor… liþ­ki­ler­gün­de­min­gü­rül­tü­sü­ne­ge­ti­ril­di… Zi­ra­bü­tün­bu­a­týþ­ma­ve­tar­týþ­ma­lar­de­Bi­lin­di­ði­gi­bi­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­her­fýr­- Ýs­ra­il­ as­ker­le­ri­ne­ kar­þý­ a­çý­la­bi­le­cek­ dâ­vâ­la­rý vam­e­der­ken,­Tür­ki­ye­–­Ýs­ra­il­i­liþ­ki­le­ri­nin sat­ta­ Ýs­ra­il’e­ yük­le­ni­yor.­ Son­ Lüb­nan­ zi­ya­- ön­le­me­a­maç­lý­ol­du­ðu­nu”­be­lirt­ti. Doð­ru­su,­ta­výr­la­rý­ný­“meþ­ru­mü­da­fa­a”­o­la­rak hiç­bi­ri­as­ký­ya­a­lýn­mýþ­de­ðil.­Su­la­ma­dan­e­ner­re­tin­de­ ol­du­ðu­ gi­bi,­ Ýs­ra­il’in­ u­lus­la­ra­ra­sý su­lar­da­ yar­dým­ a­maç­lý­ si­vil­ Türk­ bay­rak­lý ta­ným­la­yan­Ýs­ra­il­Baþ­ba­ka­ný’nýn,­o­lay­la­il­gi­li ji­ye,­tu­rizm­den­te­le­ko­mü­ni­kas­yo­na­ka­dar­e­Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­si­ne­sal­dý­rý­sýn­dan­do­- “Tür­ki­ye’den­ö­zür­di­len­me­si­ha­lin­de­Ku­düs’ün ko­no­mik­mu­tâ­ba­kat­za­být­la­rý,­sa­vun­ma­sa­la­yý­ “mut­la­ka­ ö­zür­ di­le­me­si­ ve­ kat­let­ti­ði ve­Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­nin­u­lus­lar­a­ra­sý­da­va­la­ra­mu­- na­yii­an­laþ­ma­la­rý,­si­lâh­i­hâ­le­le­ri­de­vam­e­di­yor.­Mil­lî­Sa­vun­ma­Ba­ka­ný’nýn­i­fâ­de­siy­le­Ýs­do­kuz­ va­tan­da­þýn­ ya­kýn­la­rý­na­ taz­mi­nat­ ö­- ha­tap­o­la­ca­ðý”­en­di­þe­si,­dik­kat­çe­ki­ciy­di.­ Ni­te­kim,­Ýs­ra­il­par­la­men­to­su­Knes­set’te ra­il’le­an­laþ­ma­la­rýn­sa­yý­sý­60’ý­bul­muþ… de­me­si”­þar­tý­ný­ha­týr­lat­tý.­ Ve­Er­do­ðan’ýn­Ýs­ra­il­Cum­hur­baþ­ka­ný­Pe­Bu­a­ra­da­hü­kû­met­ve­ik­ti­dar­par­ti­si­söz­cü­- Tür­ki­ye’nin­“ö­zür”­ve­“taz­mi­nat”­da­hil,­bu­hu­le­ri,­or­ta­ya­dö­kü­len­“Wi­ki­leks­bel­ge­le­ri”nin­en sus­ta­An­ka­ra’nýn­bü­tün­bek­len­ti­le­ri­nin­red­de­- res’e­Da­vos’ta­yap­tý­ðý­“o­ne­mi­nu­te”­çý­ký­þýn­dan­ ve­ Türk­ Bü­yü­kel­çi­si­ne­ re­va­ gö­rü­len çok­Ýs­ra­il’in­i­þi­ne­ya­ra­dý­ðý­ný,­Lon­dra­ve­Te­la­- dil­me­si,­Ýs­ra­il’in­po­li­ti­ka­sý­ný­or­ta­ya­koy­du.­ Bel­li­ki­bu­saf­ha­da­Ýs­ra­il’in­Tür­ki­ye’nin­ta­- “al­çak­kol­tuk­kri­zi”nden­son­ra­Ýs­ra­il’le­i­liþ­viv’le­il­gi­li­bel­ge­le­rin­az­lý­ðý­na­dik­kat­çe­ke­rek lep­le­ri­ni­kar­þý­la­ma­ya­ni­ye­ti­yok.­Ol­sa­ön­ce ki­ler­ve­iþ­bir­li­ði­da­ha­da­art­tý­rýl­mýþ… bu­nun­“Ýs­ra­il’in­i­þi”­ol­du­ðu­nu­söy­le­di­ler… Ar­d ýn­d an­ Ýs­r a­i l’de­k i­ bü­y ük­ yan­g ý­n a Gaz­ze­ve­Fi­lis­tin’e­uy­gu­la­dý­ðý­ve­ço­cuk­ma­SEÇÝM AVANTAJI… Tür­ki­ye’nin­ i­ki­ yan­gýn­ sön­dür­me­ u­ça­ðý­ný ma­sýn­dan­en­za­ru­rî­i­lâç­la­ra,­hat­ta­in­þa­at Ýs­ra­il,­“o­ne­mi­nu­te”nin­se­be­bi­o­lan­a­ra­la­gön­der­me­si­ü­ze­ri­ne,­ön­ce­kar­þý­lýk­lý­“sý­cak mal­ze­me­si­ne­ka­dar­uy­gu­la­dý­ðý­am­bar­go­ve me­saj­lar”­gel­di.­Ko­nuy­la­il­gi­li­Dý­þiþ­le­ri’nin ab­lu­ka­yý­kal­dýr­ma­sý­ve­hiç­bek­le­me­den­­u­lus­- rýn­da­ ço­cuk­la­rýn,­ ka­dýn­la­rýn,­ yaþ­lý­la­rýn­ bü­Ýs­ra­il­li­ler­le­ gö­rüþ­tü­ðü,­ mak­tul­le­rin­ â­i­le­le­- la­ra­ra­sý­su­lar­da­si­vil­le­ri­kat­let­me­sin­den­ö­zür yük­ bir­ ye­kûn­ teþ­kil­ et­ti­ði­ bin­ beþ­yüz­ si­vi­li ri­ne­100’ler­mil­yon­do­lar­lýk­“taz­mi­nat­ve­ri­le­ce­ði­med­ya­da­yer­al­dý.­ Ne­ var­ ki­ da­ha­ söz­ko­nu­su­ u­çak­lar­ Ýs­ra­il’den­ ay­rýl­ma­dan,­ Ýs­ra­il­ Baþ­ba­ka­ný­ Nen­ta­ya­hu,­böy­le­bir­þe­yin­mev­zu­ba­his­ol­ma­dý­ðý­ný­a­çýk­la­dý.­Yi­ne­men­fî­sin­yal­ler­gel­di.

K

CHP’de sular durulmuyor n BAZI CHP’li­ler,­o­la­ða­nüs­tü­ku­rul­ta­ya­i­liþ­kin­Çan­ka­ya­Ýl­çe­Se­çim­Ku­ru­lu­na­yap­týk­la­rý i­ti­ra­zýn­red­de­dil­me­si­ü­ze­ri­ne­bu­se­fer­de Yük­sek­Se­çim­Ku­ru­lu’na­(YSK)­baþ­vur­du. Ge­nel­Baþ­kan­Ký­lýç­da­roð­lu,­baþ­vur­ma­nýn­“bir an­la­mý­nýn­ol­ma­ya­ca­ðý­ný”­söy­le­di.­Par­ti­li­ler, CHP’nin­15.­O­la­ða­nüs­tü­Ku­rul­ta­yýn­da­Par­ti Mec­li­si’nin­ka­dýn­ko­ta­sý­nýn­he­sap­lan­ma­yön­te­mi­ne­i­liþ­kin­i­ti­ra­zý­ný­YSK’ya­da­yap­tý.­Ý­ti­raz­da,­yüz­de­25­o­lan­ka­dýn­ko­ta­sý­nýn,­68­ki­þi­lik blok­lis­te­de­ve­12­ü­ye­nin­se­çil­di­ði­18­ki­þi­lik Bi­lim­Yö­ne­tim­ve­Kül­tür­Plat­for­mu­lis­te­sin­de ay­rý­ay­rý­uy­gu­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­sa­vu­nul­du. YSK’ya­ya­pý­lan­baþ­vu­ru­nun­da­‘’ay­ný­ge­rek­çey­le’’­ol­du­ðu­be­lir­til­di.­CHP­Ge­nel­Baþ­ka­ný Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­ba­zý­par­ti­li­le­rin­YSK’ya yap­tý­ðý­baþ­vu­ru­hak­kýn­da­‘’baþ­vu­ru­yu­an­lam­sýz­bul­du­ðu­nu’’,­Çan­ka­ya­Ýl­çe­Se­çim­Ku­ru­lu­nun­i­ti­ra­za­i­liþ­kin­da­ha­ön­ce­al­dý­ðý­ka­ra­rýn ke­sin­ol­du­ðu­nu­sa­vun­du.­Ankara / aa

Eðitim uçaðý tarlaya indi n HEZARFEN Ha­va­li­ma­ný’ndan­kal­kan­Ay­jet­Ha­va­yol­la­rý’na­a­it­e­ði­tim­u­ça­ðý,­Si­liv­ri’de bir­tar­la­ya­zo­run­lu­i­niþ­yap­tý.­Edinilen­bilgiye göre,­A­na­do­lu­Yýl­dýz­la­rý­U­çuþ­O­ku­lu’na­a­it TC-A­YO­kuy­ruk­tes­cil­li­Ay­jet­Ha­va­yol­la­rý­e­ði­tim­u­ça­ðý,­He­zar­fen­Ha­va­li­ma­nýn­dan­ha­va­lan­dýk­tan­bir­sü­re­son­ra­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­se­bep­le­Si­liv­ri’de­bir­tar­la­ya­zo­run­lu i­niþ­ger­çek­leþ­tir­di.­Ýstanbul / aa

Anayasalarda ideoloji olmaz ÝSTANBUL Ti­ca­ret­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Öð­re­tim Ü­ye­si­Doç.­Dr.­Be­kir­Be­rat­Ö­zi­pek,­a­na­ya­sa­ ya­par­ken­ ilk­ ön­ce­ dev­le­tin­ i­de­o­lo­jik­ ta­raf­sýz­lý­ðý­gel­di­ði­ni­söy­le­di. Ri­sâ­le-i­Nur­Ens­ti­tü­sü­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­se­mi­ner­de­ko­nu­þan­Doç.­Dr.­Ö­zi­pek, bir­a­na­ya­sa­yý­a­na­ya­sa­ya­pan­te­mel­ni­te­li­ðin, te­mel­hak­lar­ve­öz­gür­lük­le­ri,­bi­rey­hak­la­rý­ný,­ o­to­ri­te­ kar­þý­sýn­da­ gü­ven­ce­ al­tý­na­ al­ma­sý ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ö­zi­pek,­a­na­ya­sa­da­kar­þý­-

Kýzýlay’dan Ýran’a yardým n TÜRK Ký­zý­la­yý,­Ker­man­e­ya­le­tin­de­ki­dep­re­min­ar­dýn­dan­Ý­ran’a­2­TIR­yar­dým­mal­ze­me­si gön­der­di.­Ký­zý­lay­Ge­nel­Mer­ke­zin­den­ya­pý­lan ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Ý­ran’ýn­gü­ney­böl­ge­sin­de­ki Ker­man­e­ya­le­tin­de­þid­det­li­bir­dep­rem­mey­da­na­gel­di­ði­ha­be­ri­nin­he­men­ar­dýn­dan­Ký­zý­lay­A­fet­O­pe­ras­yon­Mer­ke­zin­ce­böl­ge­de­ki ge­liþ­me­le­rin­ta­kip­e­dil­di­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­Ký­zý­lay’ýn­Ku­zey­do­ðu­A­na­do­lu­Böl­ge A­fet­Yö­ne­tim­ve­Lo­jis­tik­­Mer­ke­zi’nden­2 TIR­do­lu­su­ça­dýr,­bat­ta­ni­ye­ve­ka­ta­li­tik­so­ba­nýn­Ker­man­e­ya­le­ti­ne­­gön­de­ril­di­ði­bil­di­ril­di. A­çýk­la­ma­da,­ih­ti­yaç­du­yul­ma­sý­ha­lin­de­böl­ge­ye­ek­yar­dým­mal­ze­me­si­ve­uz­man­a­fet mü­da­ha­le­e­ki­bi­u­laþ­tý­rýl­ma­sý­i­çin­tüm­ha­zýr­lýk­la­rýn­ta­mam­lan­dý­ðý,­böl­ge­de­ki­ge­liþ­me­le­rin ya­kýn­dan­ta­kip­e­dil­di­ði­be­lir­til­di.

la­þý­lan­ so­run­la­rý­ ak­ta­ra­rak­ muh­te­va­ ve­ yö­ne­tim­ yö­nün­den,­ i­de­al­ bir­ a­na­ya­sa­nýn­ ol­ma­sý­ ge­rek­tir­di­ði­ kri­ter­le­ri­ an­la­týr­ken,­ “Sý­ra­dan­va­tan­da­þýn­ya­ni­her­ke­sin,­ken­di­si­nin sa­ya­bi­le­ce­ði,­ be­nim­se­ye­bi­le­ce­ði­ bir­ a­na­ya­sa­ya­ ih­ti­ya­cý­mýz­ var.­ Biz­ bi­li­yo­ruz­ ki­ böy­le bir­a­na­ya­sa­Tür­ki­ye’ye­hiç­uð­ra­ma­dý”­de­di.­ Ö­zi­pek,­­muh­te­va­ba­ký­mýn­dan­i­de­al­a­na­ya­sa­yý­an­la­týr­ken­þun­la­rý­söy­le­di:­ “A­na­ya­sa­ya­par­ken­ilk­ön­ce­dev­le­tin­i­de­o­lo­-

jik­ta­raf­sýz­lý­ðý­ge­lir.­Han­gi­i­de­o­lo­ji­o­lur­sa­ol­sun, be­lir­le­nip­va­tan­da­þa­te­pe­den­uy­gu­la­tý­lý­yor­sa, va­tan­daþ­mað­dur­e­di­li­yor­de­mek­tir.­Res­mi­bir i­de­o­lo­ji­nin­ol­ma­sý­en­bü­yük­so­run­dur.­Bu­gün­kü­a­na­ya­sa­da­res­mi­i­de­o­lo­ji­ye­sa­hip­tir.­A­na­ya­sa­nýn­tar­tý­þý­la­cak­te­mel­un­sur­lar­dan­bi­ri­dev­le­tin­‘Res­mi­i­de­o­lo­ji­si’dir.­A­na­ya­sa­da­de­ðiþ­ti­ri­le­mez­gi­bi­hü­küm­le­rin­bu­lun­ma­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.­Her­dö­ne­min­ken­di­si­ne­a­it­ö­zel­li­ði,­sis­te­mi­fark­lý­dýr.”­Ýstanbul / M.Fatih Uras

Partiler seçim sürecinde dikkatli davranýlmalý ASÝAD GENEL BAÞKANI BAÞARAN, 2011 YILININ SEÇÝM YILI OLDUÐUNU VE KALAN 7 AYLIK SÜREDE GEREK ÝKTÝDAR PARTÝSÝNÝN, GEREKSE MUHALEFETÝN GERGÝN VE YIKICI SÝYASET ÝZLEMEMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI.

Gaziler, Kýbrýs’a gitti n BAÐCILAR Be­le­di­ye­si,­Kýb­rýs­Ba­rýþ­Ha­re­ka­tý’na­ka­tý­lan­70­Kýb­rýs­ga­zi­si­ni­3­gün­lük­bir ge­zi­i­çin­Kýb­rýs’a­gö­tür­dü.­Bað­cý­lar­Be­le­di­ye­si­nin­‘’Kýb­rýs­Ga­zi­le­ri­Kýb­rýs’a­Gi­di­yor’’­pro­je­si­çer­çe­ve­sin­de,­il­çe­de­i­ka­met­e­den­70­Kýb­rýs ga­zi­si­u­çak­la­Kýb­rýs’a­git­ti.­Ga­zi­ler,­3­gün­lük ge­zi­kap­sa­mýn­da­Lef­ko­þa,­Gü­zel­yurt­ve­Ga­zi­ma­gu­sa’yý­ge­ze­cek.­Ga­zi­ler,­ge­zi­kap­sa­mýn­da,­sa­vaþ­dö­ne­min­de­þe­hit­o­lan­ar­ka­daþ­la­rý­nýn­me­zar­la­rý­ný­da­zi­ya­ret­e­de­cek.­­­­A­ta­türk Ha­va­li­ma­ný’nda­ga­ze­te­ci­le­re­a­çýk­la­ma­da­bu­lu­nan­Bað­cý­lar­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Lok­man Ça­ðý­rý­cý,­ta­le­bin­ga­zi­ler­den­gel­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Þe­hit­ve­ga­zi­le­ri­mi­ze­min­net­borç­lu­yuz. On­lar­sa­ye­sin­de­bu­gün­mut­lu­ve­hu­zur­lu­ya­þa­ya­bi­li­yo­ruz.­Þe­hit­le­ri­mi­zi­rah­met­le­a­ný­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze­u­zun­ö­mür­ler­di­li­yo­rum’’­de­di. Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ça­ðý­rý­cý’nýn­da­eþ­lik­e­de­ce­ði­ge­zi­ye­ka­tý­lan­ga­zi­le­rin­son­de­re­ce­he­ye­can­lý­ol­duk­la­rý­göz­len­di.­Ýstanbul / Yeni Asya

kat­let­ti­ði,­beþ­bi­ni­ni­ya­ra­la­dý­ðý­Gaz­ze­sal­dý­rý­sý­ son­ra­sý­ a­man­sýz­ ku­þat­may­la,­ in­san­ hak ve­öz­gür­lük­le­ri­ni­çið­ne­me­yi­sür­dü­rü­yor.­Ýþ­gal,­am­bar­go­ve­zu­lüm­de­vam­e­di­yor.­ Ve­ bu­ sü­reç­te­ ne­ ga­rip­ ki­ An­ka­ra,­ soy­ký­rým­ve­zul­me­kar­þý­Ýs­ra­il’le­i­liþ­ki­le­ri­kes­mek ya­da­en­a­zýn­dan­as­ke­rî­an­laþ­ma­ve­iþ­bir­lik­le­ri­ni­ip­tal­et­mek­ye­ri­ne,­ye­ni­le­ri­ni­ek­li­yor.­ O­ECD’de­tek­Müs­lü­man­ü­ye­o­lan­Tür­ki­ye, bü­tün­i­kaz­la­ra­rað­men­Ýs­ra­il’in­us­lan­maz­ve hiç­bir­hak­ve­hu­kuk­ta­ný­maz­iþ­gal­po­li­ti­ka­la­rý­ný­â­de­ta­ö­dül­len­di­ri­yor.­En­a­zýn­dan­“Fi­lis­tin so­ru­nu­çö­zü­le­ne­ka­dar­‘ha­yýr’­de­me­si”­ge­rek­ti­ði­çað­rý­la­rý­ný­na­za­ra­al­ma­yan­An­ka­ra,­­AKP­ik­ti­da­rýn­da,­Ýs­ra­il’i­i­kaz­et­me­si­ve­gad­da­râ­ne­zul­mün­den­cay­dýr­ma­sý­bir­ya­na,­Ýs­ra­il’i­fev­ka­lâ­de stra­te­jik­o­lan­O­ECD’ye­gir­me­si­ni­o­nay­lý­yor… Ne­ti­ce­de,­yi­ne­Er­do­ðan’ýn­ik­ra­rýy­la­bü­tün ku­ru­ve­an­lam­sýz­ký­na­ma­la­ra­rað­men,­AKP ik­ti­da­rý­dö­ne­min­de­“Ýs­ra­il’le­da­ha­ge­niþ­çok yön­lü­ iþ­bir­li­ði­ ve­ i­liþ­ki­ler­ res­men­ ve­ hu­ku­ken­ay­nen­yü­rür­lük­te.”­­Ýs­ra­il’e­tank­ve­si­lâh i­hâ­le­le­ri­ve­ren,­he­li­kop­ter­ve­u­çak­sa­týn­a­lan AKP­ hü­kü­me­ti,­ “o­na­ mi­nu­te”­ ön­ce­si­ ve son­ra­sý­hiç­bir­an­laþ­ma­ve­iþ­bir­li­ði­ni­ip­tal­et­miþ­ de­ðil;­ üs­te­lik­ Ýs­ra­il’le­ tam­ ka­pa­si­te­ her tür­lü­stra­te­jik­iþ­bir­li­ði­ni­art­tý­rý­yor.­ Di­ðer­yan­dan­Ýs­ra­il’in­bir­sü­re­da­ha­o­ya­la­ya­ca­ðý­ ve­ Tür­ki­ye’de­ki­ se­çim­ ön­ce­sin­de “ö­zür”­ di­le­yip­ AKP’ye­ bir­ se­çim­ a­van­ta­jý da­ha­ sað­la­ya­ca­ðý­ ku­lis­ler­de­ ko­nu­þu­lan­lar a­ra­sýn­da…

KUR SAVAÞLARINA KARÞI TEDBÝR ALINMALIDIR

AVRASYA Sa­na­yi­ci­ve­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði­(A­SÝ­AD)­Ge­nel Baþ­ka­ný­Ö­mer­Fa­ruk­Ba­þa­ran, se­çi­me­ka­dar­o­lan­7­ay­lýk­sü­re­de­ge­rek­ik­ti­dar­par­ti­si­nin,­ge­rek­se­mu­ha­le­fe­tin,­ger­gin­ve­yý­ký­cý­po­li­ti­ka­güt­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­A­SÝ­AD­Ge­nel Baþ­ka­ný­Ba­þa­ran,­dü­zen­le­di­ði ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­2010’un­de­ðer­len­dir­me­si­ve­2011’den­bek­len­ti­le­ri­ni­a­çýk­la­dý.­2008­yý­lýn­da tüm­dün­ya­yý­et­ki­le­yen­kü­re­sel kri­zin­et­ki­le­ri­ni,­en­ça­buk­at­la­tan­ül­ke­ler­den­bi­ri­ol­ma­yý­ba­þa­ran­Tür­ki­ye’nin,­2010­yý­lýn­da he­def­le­nen­yüz­de­3,5­bü­yü­me­nin­üs­tün­de­yüz­de­7’lik­bü­yü­me­nin­i­na­nýl­ma­ya­cak­ka­dar gü­zel­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den­Ba­þa­ran,­ca­ri­a­çýk­ta­ki­bü­yü­me­ye rað­men­ilk­10­ay­da­ki­23,5­mil­yar­TL’lik­büt­çe­a­çý­ðý­nýn­ge­çen yý­la­gö­re­yüz­de­49,3’lük­bir­a­zal­ma­gös­ter­di­ði­ni­kay­det­ti.­Ba­-

þa­ran,­2010­yý­lýn­da­ger­çek­le­þen sý­cak­pa­ra­gi­ri­þi­ve­bu­nun­la­il­gi­li­be­lir­siz­lik­le­rin­Mer­kez­Ban­ka­sý­ve­hü­kü­me­ti­ba­zý­ted­bir­le­ri al­ma­ya­i­te­bi­le­ce­ði­ni­an­cak­bu ted­bir­le­rin­ür­küt­me­den,­çok ül­ke­ye­gi­ren­pa­ra­yý­is­tik­rar­lý­ve ka­lý­cý­ol­ma­ya­teþ­vik­et­me­yö­nün­de­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­de­di­le­ge­tir­di.­Tür­ki­ye’nin­ek­se­ni­nin­kay­ma­sý­nýn­söz­ko­nu­su­ol­ma­dý­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Ba­þa­ran ko­nuþ­ma­sý­na­þöy­le­de­vam­et­ti: “Ak­si­ne­Tür­ki­ye’nin­Av­ras­ya­– Af­ri­ka­–­Or­ta­do­ðu’nun­ye­ni mer­ke­zi­ol­ma­yo­lun­da­çok­ö­nem­li­bir­nok­ta­da­ol­du­ðu­söy­le­ne­bi­lir.­Tür­ki­ye,­e­ner­ji­hat­la­rýy­la­böl­ge­de­çok­ö­nem­li­bir­rol oy­na­ya­cak­týr.­Bu­bað­lam­da­ek­sen­kay­ma­sý­ma­ni­pü­le­e­di­len­ve ger­çek­le­bað­daþ­ma­ya­cak­bir­id­di­a­dýr.­Tür­ki­ye­AB­‘ye­tam­ü­ye ol­ma­lý­dýr­ve­o­la­cak­týr.­AB­ya­þa­dý­ðý­kri­zi­i­ki­-­üç­yýl­i­çin­de­çö­ze­-

bi­lir.­An­cak­Tür­ki­ye’ye­her­za­man­kin­den­faz­la­ih­ti­ya­cý­var­dýr.” 2011­yý­lý­nýn­se­çim­yý­lý­ol­du­ðu­nu­ ve­ ka­lan­ 7­ ay­lýk­ sü­re­de ge­rek­ik­ti­dar­par­ti­si­nin,­ge­rek­se­mu­ha­le­fe­tin­ger­gin­ve­yý­ký­cý si­ya­set­ iz­le­me­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni vur­gu­la­yan­ Ba­þa­ran,­ “Par­ti­le­rin­ da­ha­ de­mok­ra­tik­ ve­ da­ha pro­ak­tif­ bir­ þe­kil­de­ ça­lýþ­ma­la­rý­ný­is­ti­yo­ruz.­Kre­di­not­ar­tý­þý­ný­bi­le­et­ki­le­yen­si­ya­si­ge­ri­lim­ler­Tür­ki­ye’ye­za­rar­ver­me­me­li­dir.­ Çün­kü­ Tür­ki­ye’nin­ böy­le­si­ kri­tik­ bir­ sü­reç­te­ ye­ni­ bir ya­ra­ al­ma­ lük­sü­ yok­tur”­ de­di. 12­ Ey­lül’de­ hal­kýn­ yüz­de­ 58’i ta­ra­fýn­dan­ ka­bul­ e­di­len­ A­na­ya­sa­ de­ði­þik­lik­le­ri­nin­ za­man kay­bet­me­den­ ger­çek­leþ­ti­ril­me­si­ ge­rek­ti­ði­ni­ de­ söz­le­ri­ne ek­le­yen­ Ba­þa­ran,­ “Tür­ki­ye’nin AB’ye­tam­ü­ye­lik­mü­za­ke­re­le­rin­de­ da­ha­ cid­dî­ bir­ iv­me­ ya­ka­la­ma­lý­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu.­

KUR sa­vaþ­la­rý­nýn­ 2011­ yý­lýn­da­ da dün­ya­ ti­ca­re­ti­ni­ þe­kil­len­di­re­ce­ði ve­kur­sa­vaþ­la­rý­nýn­de­vam­e­de­ce­ði a­þi­kâr­ol­du­ðu­nu­sa­vu­nan­Ba­þa­ran, “­ Tür­ki­ye’ye,­ ö­zel­lik­le­ de­ Mer­kez Ban­ka­sý’na­bu­sa­vaþ­lar­da­ted­bir­le­ri­ al­m ak­ a­d ý­n a­ ö­n em­l i­ gö­r ev­l er düþ­mek­te­dir.­ Ýh­ra­cat­çý­nýn­ TL’nin za­man­ za­man­ a­þý­rý­ yük­sel­di­ði­ sý­ra­da­ da­ha­ ak­tif­ bir­ þe­kil­de­ dal­ga­lý kur­me­ka­niz­ma­sý­i­çin­de­mü­da­ha­le­l er­ yap­ma­s ý­ ve­ a­l ým­ mik­t a­r ý­n ý art­tý­ra­rak­muh­te­mel­kur­risk­le­rin­de­da­ha­re­zerv­li­bir­ya­pý­ya­ka­vuþ­ma­sý­nýn­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­dü­þü­n ü­y o­r uz”­ þek­l in­d e­ ko­n uþ­t u. 2011­yý­lýn­da­da­dün­ya­i­çin­i­ki­dip­li­ re­ses­yon­ en­di­þe­le­ri­nin­ za­man za­man­et­ki­li­o­la­ca­ðý­ný­i­þa­ret­e­den Ba­þa­ran,­pet­rol­fi­yat­la­rýn­da­ki­o­la­sý­ yük­se­li­þin­ de­ e­ko­no­mi­ler­ i­çin ö­nem­li­ bir­ risk­ ol­ma­ya­ de­vam­ e­de­c e­ð i­n i­ söy­l e­d i.­ Ba­þ a­r an,­ ma­l i ku­ral­la­rýn­uy­gu­lan­ma­sý­ve­muh­te­mel­ kriz­le­re­ ye­ni­ ma­li­ tam­pon­la­rýn­ er­ken­ saf­ha­da­ o­luþ­tur­ma­sý­nýn da­el­zem­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­

n ADALET Ba­ka­ný­Sa­dul­lah­Er­gin’in­yük­sek­yar­gý­da­ki­iþ­yo­ðun­lu­ðuy­la­il­gi­li­o­la­rak­2010’da­dü­þen dos­ya­ sa­yý­sý­nýn­ 19­ bin­ 251’i­ bul­du­ðu­nu­ a­çýk­la­ma­sý,­boþ­kad­ro­la­rý­gün­de­me­ge­tir­di.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý’nýn­is­ta­tis­tik­ve­ri­le­ri­ne­gö­re­2009­yý­lý­so­nu­ i­ti­ba­riy­le­ do­lu­ kad­ro­ sa­yý­sý­ 71­ bin­ 927.­ Ad­li Týp­ Ku­ru­mu’na­ a­it­ kad­ro­lar­ ha­riç­ ol­mak­ ü­ze­re bu­ kad­ro­nun­ 19­ bin­ 900’ü­ boþ.­ Ba­kan­lý­ðýn­ top­lam­91­bin­827­kad­ro­su­bu­lu­nu­yor.­Kad­ro­sa­yý­sýn­da­ki­ ar­tý­þa­ rað­men­ boþ­ kad­ro­la­rýn­ ta­ma­mý dol­du­ru­la­ma­dý.­ ­ ­ Gö­rev­ yer­le­ri­ne­ gö­re­ hâ­kimcum­hu­ri­yet­ sav­cý­sý­ do­lu­ kad­ro­ sa­yý­sý­ mer­kez­de 395­i­ken;­taþ­ra­da­10­bin­791.­Boþ­kad­ro­sa­yý­sý­i­se mer­kez­de­54,­taþ­ra­da­3­bin­456.­Yar­gý­a­lan­la­rý­na gö­re­ hâ­kim­ sý­ný­fýn­dan­ o­lan­la­ra­ a­it­ boþ­ ve­ do­lu kad­ro­ du­ru­mu­ da­ þöy­le:­ “Ad­li­ yar­gý­ ya­sal­ kad­ro 12­ bin­ 619,­ do­lu­ kad­ro­ 9­ bin­ 809,­ boþ­ kad­ro­ 2 bin­ 810.­ Ý­da­ri­ yar­gý­ ya­sal­ kad­ro­ bin­ 600,­ do­lu kad­ro­963,­boþ­kad­ro­637.­A­da­let­Ba­kan­lý­ðý­ya­sal kad­ro­449,­do­lu­kad­ro­395,­boþ­kad­ro­54.­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­ya­sal­kad­ro­15,­do­lu­kad­ro­14,­boþ kad­ro­1.­Ce­za­ve­Tev­ki­fev­le­ri­(CTE)­E­ði­tim­Mer­kez­le­ri­ya­sal­kad­ro­10,­do­lu­kad­ro­5,­boþ­kad­ro­5. Top­lam­da­i­se­ya­sal­kad­ro­14­bin­693,­do­lu­kad­ro 11­ bin­ 186,­ boþ­ kad­ro­ 3­ bin­ 507.”­ Ge­rek­ ye­ri­ne ge­tir­di­ði­iþ­lev­ler­ba­ký­mýn­dan­ge­rek­se­per­so­nel­a­lý­mýn­da­ fark­lý­ pro­se­dür­le­re­ sa­hip­ ol­ma­sý­ ba­ký­mýn­dan­ Ce­za­ ve­ Tev­ki­fev­le­ri­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðü i­le­ Ad­li­ Týp­ Ku­ru­mu­ Baþ­kan­lý­ðý­ ça­lý­þan­la­rý­na­ a­it do­lu­ ve­ boþ­ kad­ro­ du­ru­mu­ da­ þöy­le:­ “Ba­kan­lýk ve­ri­le­ri­ne­gö­re­CTE­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü’nde­ka­nu­ni­ kad­ro­ 35­ bin­ 142­ i­ken,­ bu­ kad­ro­nun­ 26­ bin 923’ü­ do­lu.­ Ha­len­ 8­ bin­ 219­ boþ­ kad­ro­ bu­lu­nu­yor.­Ad­li­Týp­Ku­ru­mu’nda­mer­kez­de­645,­taþ­ra­da 454­do­lu­kad­ro­mev­cut.­Mer­kez­de­406,­taþ­ra­da­i­se­bin­465­kad­ro­boþ­du­rum­da.”­Ankara / cihan

Büyüyoruz, ama sancýlar sürüyor n TÜRKÝYE Ýþ­ve­ren­ Sen­di­ka­la­rý­ Kon­fe­de­ras­yo­nu'nun­(TÝSK)­ay­lýk­e­ko­no­mi­bül­te­nin­de,­Tür­ki­ye’nin­ ü­çün­cü­ çey­rek­te­ bü­yü­me­si­nin­ yüz­de­ 5,5 ol­du­ðu­na,­e­ko­no­mi­nin­son­dört­çey­rek­tir­bü­yü­dü­ðü­ne,­ an­cak­ bü­yü­me­nin­ ya­vaþ­la­dý­ðý­na­ i­þa­ret e­dil­di.­ GSYH’ye­ en­ faz­la­ kat­ký­nýn­ yüz­de­ 2,1­ i­le bü­yü­yen­ sa­na­yi­ sek­tö­rün­den­ gel­di­ði,­ ta­rým­ sek­tö­rü­nün­ yüz­de­ 0,8­ kü­çül­dü­ðü­ be­lir­ti­len­ bül­ten­de,­ta­rý­mýn­GSYH­i­çin­de­ki­pa­yý­nýn­yüz­de­15,4’e, i­ma­lat­sa­na­yi­nin­yüz­de­22’ye­ge­ri­le­di­ði,­ha­ne­hal­ký­tü­ke­tim­har­ca­ma­la­rý­nýn­ve­sa­bit­ser­ma­ye­ya­tý­rým­la­rý­nýn­GSYH’da­ki­pa­yý­nýn­art­tý­ðý­vur­gu­lan­dý. Bül­te­ne­ gö­re,­ ka­mu­nun­ tü­ke­tim­ har­ca­ma­la­rý­ a­za­lýr­ken,­yur­ti­çi­tü­ke­tim­art­tý,­Sa­na­yi­Ü­re­tim­En­dek­si­ i­se­ E­kim­ 2010’da­ kriz­ ön­ce­si­ dü­ze­yi­ aþ­tý. Dýþ­ ti­ca­ret­ a­çý­ðý­nýn­ ge­niþ­le­di­ði,­ ih­ra­ca­týn­ it­ha­la­tý kar­þý­la­ma­ o­ra­ný­nýn­ yüz­de­ 63,4’e­ ge­ri­le­di­ði­ ve Tür­ki­ye’nin­ih­ra­ca­týn­da­AB’nin­pa­yý­nýn­a­zal­dý­ðý­na­i­þa­ret­e­di­len­bül­te­nde,­2­mil­yon­934­bin­iþ­si­ze ‘’iþ­bul­ma­ü­mi­de­ol­ma­yan­lar,­iþ­a­ra­ma­yan­an­cak ça­lýþ­ma­ya­ ha­zýr­ o­lan­lar,­ mev­sim­lik­ ça­lý­þan­lar­ ve ek­sik­is­tih­dam­da­ki­ler’’­ek­len­di­ðin­de­Ey­lül­2010­i­ti­ba­riy­le­ iþ­siz­ sa­yý­sý­nýn­ 5­ mil­yon­ 640­ bin­ ki­þi­ye çýk­tý­ðý­i­fa­de­e­dil­di.­Bül­ten­de,­‘’Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si,­ 2011­ yý­lý­na­ bü­yü­me­ ko­nu­sun­da­ bel­li­ bir­ ra­hat­la­may­la­ gi­ri­yor.­ AB­ ü­ye­si­ ül­ke­le­re­ gö­re­ çok da­ha­hýz­lý­bü­yü­yen­Tür­ki­ye,­iþ­siz­lik­ve­sür­dü­rü­le­bi­lir­kal­kýn­ma­ko­nu­sun­da­u­zun­yýl­lar­dýr­var­o­lan­so­run­la­rý­ný­çö­ze­me­den­ye­ni­bir­yý­la­a­dým­a­tý­yor’’­de­ðer­len­dir­me­si­ne­yer­ve­ril­di.­Ankara / aa

Benzin fiyatýna eylemli tepki n TÜKETÝCÝ Der­nek­le­ri­ Fe­de­ras­yo­nu­ (TÜ­DEF) Ge­nel­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Çe­tin,­‘’a­kar­ya­kýt­ta­ki­ver­gi­ler­ko­nu­sun­da­tü­ke­ti­ci­le­rin­yo­ðun­ta­lep­le­ri,­bas­ký­la­rý­ol­maz­sa,­dev­le­tin­ko­lay­ver­gi­top­la­ma an­la­yý­þýn­dan­ vaz­geç­me­ye­ce­ði­ gö­zü­kü­yor’’­ de­di. Çe­tin,­ a­kar­ya­kýt­tan­ a­lý­nan­ ver­gi­ler­ ko­nu­sun­da Ge­lir­Ý­da­re­si­Baþ­kan­Yar­dým­cý­sý­Ad­nan­Er­türk­i­le gö­rüþ­me­si­nin­ ar­dýn­dan,­ Ma­li­ye­ Ba­kan­lý­ðý­nýn­ ö­nün­de­ ga­ze­te­ci­le­re­ a­çýk­la­ma­da­ bu­lun­du.­ Büt­çe ge­lir­le­ri­nin­ yüz­de­ 80’i­ni­ ver­gi­ler,­ ver­gi­le­rin­ i­se yüz­de­76’nýn­­do­lay­lý­ver­gi­le­rin­o­luþ­tu­ðu­nu­be­lir­ten­Çe­tin,do­lay­lý­ver­gi­ler­de­ö­zel­tü­ke­tim­ver­gi­si­nin­cid­di­bir­yer­tut­tu­ðu­nu­söy­le­di.­Ken­di­le­ri­nin bu­ nok­ta­da­ki­ ta­lep­le­ri­nin­ en­ a­zýn­dan­ ÖTV­ ü­ze­rin­den­KDV­a­lýn­ma­sýn­dan­vaz­ge­çil­me­si­ol­du­ðu­nu­ vur­gu­la­yan­ Çe­tin,’’ta­le­bi­miz,­ dün­ya­da­ bir­ ilk o­lan­bu­çar­pýk­an­la­yý­þýn,ver­gi­a­da­le­ti­ne­ay­ký­rý­o­lan­ ver­gi­ tek­ni­ði­ni­ bo­zan­ bu­ uy­gun­la­ma­nýn­ dü­zel­til­me­si­dir’’­ de­di.­ Tü­ke­ti­ci­le­rin­ yo­ðun­ ta­lep­le­ri ol­maz­sa,­ tü­ke­ti­ci­le­rin­ bas­ký­la­rý­ ol­maz­sa­ dev­le­tin ko­lay­ver­gi­top­la­ma­an­la­yý­þýn­dan­vaz­geç­me­ye­ce­ði­nin­gö­zük­tü­ðü­nü­i­fa­de­e­den­Çe­tin,­bu­nok­ta­da da­ tü­ke­ti­ci­le­re,­ ta­lep­le­ri­ni­ cid­di­ bi­çim­de­ so­kak­ta gös­ter­me­le­ri­nin­ dý­þýn­da­ baþ­ka­ yol­ kal­ma­dý­ðý­ný söy­le­di.­­Bir­ü­rü­nün­fi­ya­tý­ne­ka­dar­ar­tar­sa,­o­ü­rü­nün­ ka­ra­ bor­sa­sý­nýn­ da­ ar­ta­ca­ðý­na­ i­þa­ret­ e­den Çe­tin,­ ­ ­ o­cak­ a­yýn­dan­ i­ti­ba­ren­ se­çim­le­re­ ka­dar, cid­di­ bir­ þe­kil­de­ tü­ke­tim­ boy­kot­la­rý­ da­hil­ ge­niþ ey­lem­ler­ plan­la­dýk­la­rý­ný­ ve­ bu­ ey­lem­le­ri­ tü­ke­ti­ci der­nek­le­ri­i­le­­ha­ya­ta­ge­çi­re­cek­le­ri­ni­kay­det­ti.­Bu a­ra­da,­ Ga­zi­an­tep’te­ a­kar­ya­kýt­ fi­yat­la­rý­na­ ya­pý­lan zam­lar,­ sü­rü­cü­le­re­ ‘’Dik­kat­ bu­ a­raç­ta­ dün­ya­nýn en­pa­ha­lý­ya­ký­tý­kul­la­nýl­mak­ta­dýr’’­ya­zý­lý­a­raç­pul­la­rý­da­ðý­tý­la­rak­pro­tes­to­e­dil­di.­Ankara / aa


6 HABERLER

Polis servisine bir kamyon arkadan çarptý. 11 polis yaralandý.

Polis midibüsüne kamyon çarptý: 11 yaralý n KONYA’DA bir­kam­yo­nun­po­lis­ser­vis­mi­di­bü­sü­ne­ar­ka­dan­çarp­ma­sý­so­nu­cu,­11­po­lis­me­mu­ru­ha­fif­þe­kil­de­ya­ra­lan­dý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Ne­ca­ti­A. yö­ne­ti­min­de­ki­11­DL­811­pla­ka­lý­kam­yon,­mer­kez Sel­çuk­lu­il­çe­si­Tür­mak­Li­se­si­Kav­þa­ðý­ya­kýn­la­rýn­da, ad­li­ye­de­ gö­rev­li­ po­lis­ me­mur­la­rý­ný­ ta­þý­yan­ po­lis mi­di­bü­sü­ne­ar­ka­dan­çarp­tý.­Ka­za­da,­çarp­ma­nýn­et­ki­siy­le­dev­ri­len­mi­di­büs­te­bu­lu­nan­11­po­lis­me­mu­ru­ ya­ra­lan­dý.­ Ya­ra­lý­lar­ çe­þit­li­ has­ta­ne­le­re­ kal­dý­rý­la­rak­ te­da­vi­ al­tý­na­ a­lýn­dý.­ Ya­ra­lý­ bir­ ka­dýn­ po­lis­ me­mu­ru­nun­ha­mi­le­ol­du­ðu­öð­re­nil­di.­Ka­za­nýn­ar­dýn­dan­kam­yon­þo­fö­rü­Ne­ca­ti­A.­gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­O­lay­ye­rin­de­in­ce­le­me­ler­de­bu­lu­nan­Kon­ya­Em­ni­yet Mü­dü­rü­ Hü­se­yin­ Na­mal­ ­ ­ ka­za­da­ 11­ per­so­ne­lin ha­fif­þe­kil­de­ya­ra­lan­dý­ðý­ný,­kim­se­nin­ha­ya­ti­teh­li­ke­si­nin­bu­lun­ma­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Konya / aa

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

YURT HABER ÝHRAM KUMAÞININ TANITIMI ÝÇÝN FIRSAT

PALANDÖKEN AVRUPA’NIN EN GÖZDE, KAYAK MERKEZÝ OLACAK

KAYAK ÇOCUKLARI TERÖRDEN UZAK TUTAR

DAÐYIKAN, özellikle bu bölgeye özgü olan ve kadýnlarýn yýllarca örtünme amaçlý olarak kullandýklarý ihram kumaþýnýn günümüze uyarlanarak çok güzel ürünlere dönüþtürüldüðünü belirterek, þöyle devam etti:’’Ýhram kumaþýndan, Erzurum Aktif Ýþ Kadýnlarý Dost luk ve Da ya nýþ ma Der ne ði Baþ ka ný Hül ya Kars’ýn tasarýmlarýyla çok güzel ürünler yapýldý. Ýhram kumaþý üzerine ilimizdeki tarihi eserler ve bu eserler üzerindeki Türk motifleri ile teknikler uygulanarak pelerin, etek, ceket, atký, þapka, çanta gibi giyim-kuþam, lavanta torbasý, para kesesi, pano, yatak örtüsü, perde, oda takýmlarý gibi aksesuarlar ortaya çýkarýldý. Bu ürünlerin ilimize gelecek turistlerin ilgisini çekeceðini düþünüyoruz. Kýþ Oyunlarý, ihram kumaþýnýn tanýtýmý için fýrsat. Bu fýrsatý kadýnlar olarak iyi deðerlendireceðiz. Ev hanýmlarýmýz bunun için gece gündüz çalýþýyor, hazýrlýklarýný en iyi þekilde yapýyor.’’

KAYAK Federasyonu Baþkaný Özer Ayýk, Universiade Kýþ Oyunlarý’ndan sonra Erzurum Palandöken’in Avrupa’nýn en gözde, en modern ve büyük kayak merkezlerinden biri haline geleceðini kaydetti. Universiade kapsamýnda yapýlan hazýrlýklara destek veren Dedeman Hotels & Resort International’ýn organizasyonuyla gazetecilere 225. Dünya Üniversitelerarasý Kýþ Oyunlarý (Erzurum 2011 Winter Universiade) için yapýlan hazýrlýklar tanýtýldý. Tanýtým gezisinde gazetecilere bir sunum yapan Kayak Federasyonu Baþkaný Özer Ayýk, Alpler’de kayak sporunun yapýldýðý en yüksek seviyenin 2 bin 200 metre olduðunu, Türkiye’de ise 3 bin metreden 300’ün üzerinde dað bulunduðunu vurgulayDI. Ayýk, þöyle devam etti: ‘’Kýþ turizmi, yaz turizminden çok daha fazla gelir getiren bir sektör. Örneðin Fransa’da daðlýk alan ülkenin yüzde 17’sini oluþturuyor. Turizm geliri ise 39 milyar Avro ve bunun büyük bir kýsmý kýþ turizminden elde ediliyor. Türkiye’de ise kýþ turizminden elde edilen gelir yok denecek kadar az. Eðer bu ülkede kayak sporunu layýk olduðu yere getirirsek dünyada 62 milyon turisti var ve bu turist profili, aðýrlýklý olarak maddi durumu iyi, deðiþik yerler görmek isteyen insanlardan oluþuyor, yaz turizminden çok daha büyük bir geliri kýþ turizminden elde edebiliriz.’’

AYIK, Kayak Federasyonunun bölgede ‘’Haydi Çocuklar Kayaða’’ baþlýklý projesinden de bahsederek, projenin ilk pilot denemesini Ardahan’da baþlattýklarýný, Sarýkamýþ, Aðrý, Hakkari, Yüksekova, Bingöl, Bitlis, Muþ ve Tunceli’nin projenin öncelikli illeri arasýnda olduðunu bildirdi. Ayýk, cumhuriyet tarihinde ilk defa Tunceli’den millî sporcunun kayak alanýnda çýktýðýný ifade etti. Ayýk, þöyle devam etti: ‘’Doðu ile batý arasýndaki uçurumdan bahsediliyor. Terörden çocuklarýmýzý kurtarmanýn, taþ açan çocuklarý taþ atmayan çocuklara dönüþtürmenin en baþlýca yolu da kayak sporudur. Bizim federasyon olarak sloganýmýz þu; ‘çocuklarý biz daðlara çýkaralým.’ Çünkü böylece bu çocuklar sporcu ahlâkýyla yetiþecekler, ayrýca bölgede binlerce kiþiye iþ imkâný açýlacak. Hakikaten bu çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi.’’

Dörtyol’daki “sýnav çetesi” operasyonu n HATAY’IN Dört­yol­il­çe­sin­de,­baþ­ka­la­rý­nýn­ye­ri­ne Mo­tor­lu­Ta­þýt­lar­Sý­na­vý’na­(MTS)­gir­dik­le­ri­ve­ev­rak­ta­sah­te­ci­lik­yap­týk­la­rý­id­di­a­sýy­la­gö­zal­tý­na­a­lý­nan 16­ki­þi­den­2’si­nin­tu­tuk­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Bir­ih­ba­rý de­ðer­len­di­ren­Ýl­çe­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­ri,­18 A­ra­lýk­Cu­mar­te­si­gü­nü­ya­pý­lan­Mo­tor­lu­Ta­þýt­lar­Sý­na­vý­sý­ra­sýn­da­ba­zý­o­kul­la­ra­dü­zen­le­dik­le­ri­o­pe­ras­yon­lar­da­16­ki­þi­yi­gö­zal­tý­na­al­mýþ,­zan­lý­la­rýn­ü­ze­rin­de ya­pý­lan­a­ra­ma­lar­da­baþ­ka­la­rý­nýn­a­dý­na­dü­zen­len­miþ sý­nav­bel­ge­si­ve­nü­fus­cüz­dan­la­rý­bu­lun­muþ­tu.­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðün­de­ki­sor­gu­lan­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan zan­lý­lar­dan­11’i­ser­best­bý­ra­ký­lýr­ken,­5­zan­lý­ev­rak­ta sah­te­ci­lik­ve­ni­te­lik­li­do­lan­dý­rý­cý­lýk­suç­la­ma­sýy­la mah­ke­me­ye­sevk­e­dil­di.­Yet­ki­li­ler,­mah­ke­me­ye­çý­kar­tý­lan­Mah­mut­K.­(24),­Ab­dul­lah­A.­(30)­ve­Ah­met S’nin­(25)­tu­tuk­suz­yar­gý­lan­mak­ü­ze­re­ser­best­bý­ra­kýl­dý­ðý­ný,­Ýs­ma­il­Do­ðan­türk­(22)­ve­Ka­dir­Do­ðan­türk’ün­(25)­i­se­tu­tuk­lan­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­Dörtyol / aa

Eren Üniversitesi, halk oyunlarýnda çok iddialý n BÝTLÝS E­ren­Ü­ni­ver­si­te­si­(BE­Ü)­Rek­tö­rü­Prof.­Dr. Mah­mut­Doð­ru,­ü­ni­ver­si­te­o­la­rak­spo­ra­bü­yük­ö­nem­ver­dik­le­ri­ni­ve­bu­kap­sam­da­ka­yak,­yel­ken,­fut­bol,­bas­ket­bol,­vo­ley­bol,­sat­ranç­ve­halk­o­yun­la­rý­ta­kým­la­rý­nýn­ku­rul­du­ðu­nu­bil­dir­di.­Be­den­E­ði­ti­mi­ve Spor­Yük­sek­O­ku­lu’nda­3­te­mel­bö­lüm­a­ça­cak­la­rý­ný i­fa­de­e­den­Doð­ru,­halk­o­yun­la­rý­ko­nu­sun­da­çok­id­di­a­lý­ol­duk­la­rý­ný­bil­di­rdi.­Doð­ru,­öð­ren­ci­le­rin­bu­a­lan­da pro­fes­yo­nel­þe­kil­de­ha­zýr­la­na­rak­ya­rýþ­ma­la­ra­ka­tý­la­ca­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Bit­lis­halk­o­yun­la­rý­nýn,­sa­de­ce Tür­ki­ye’de­de­ðil,­dün­ya­ça­pýn­da­bi­li­nen­ve­de­re­ce ka­za­na­bi­le­cek­o­yun­lar­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ken­Doð­ru,­ü­ni­ver­si­te­o­la­rak­bu­ya­rýþ­ma­lar­da­de­re­ce­a­la­cak­la­rý­na­i­nan­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Bitlis / aa

Termal su sondajýndan çýkan gaz ‘karbondioksit’ n BOLU merkeze­baðlý­Örencik­köyü­yakýnlarýnda önceki­ gün­ akþam,­ özel­ bir­ firma­ tarafýndan yürütülen­sondaj­çalýþmasýnda­362­metre­derinliðe inildiðinde­gaz­çýkmaya­baþladý.­Fýþkýran­gaz nedeniyle­korkulu­anlar­yaþayan­köylüler­durumu yetkililere­bildirdi.­Olay­yerine­gelen­MTA­yetkilileri Örencik­köyüne­gelerek­inceleme­yaptý.­Sabah­saatlerinde­de­gazýn­karbondioksit­olduðu­açýklandý. Gazýn­çýktýðý­yerde­gazetecilere­açýklama­yapan­Özel Bolu­Saðlýk­Termal­Turizm­AÞ­yetkilisi­Halit­Yýldýz, esrarengiz­gazýn­karbondioksit­olduðunu­söyledi. Yýldýz,­ gazýn­ kuyudan­ çýkýþýnýn­ durduðunu belirterek,­þunlarý­kaydetti:­“Herhangi­bir­sýkýntý­yok. Çýkan­gazýn­karbondioksit­gazý­olduðu­MTA­yetkililerince­söylendi.­Þu­anda­temizliklerimiz­devam ediyor.­ Yetkili­ arkadaþlarýmýz­ gerekli­ deðerlendirmeleri­yaptýktan­sonra­kuyumuzu­açmaya devam­edeceðiz.”­Halit­Yýldýz,­gazýn­tehlikesinin bulunmadýðýný­belirterek,­“Karbondioksit­gazý­çok ekonomik­ve­çok­deðerli­bir­gaz.­Bunun­çalýþmalarý da­devam­edecek.­Bize­ifade­edilen­yaklaþýk­2­bin alanda­kullanýlan­bir­gaz­türü­karbondioksit.­Özellikle­gazlý­içeceklerde.­Bu­yönde­de­çalýþmalar devam­edecek.­Böyle­bir­gazýn­tespit­edilmesi­hayýrlý oldu.­Bolu­içinde­böyle­bir­yatýrým­imkâný­doðdu” diye­konuþtu.­Gazýn­çýktýðý­bölgeye­gelen­köylülerde, 2­gündür­kabus­yaþadýklarýný­söyledi.­Köylüler,­þunlarý­kaydetti:­“Kabus­yaþadýk.­Evlerde­yatamadýk. Panik­halde­þaþkýn­þaþkýn­bakýndýk.­Gazýn­kesilmesiyle­rahat­bir­nefes­aldýk.” Bolu / cihan

Erzurumda gerçekleþtirecek Dünya Üniversiteler arasý Kýþ Oyunlarý, þehirde büyük bir hareketliliðe sebep oldu. Yapýlacak yeni yatýrýmlarla Erzurum'un kýþ turizminin merkezi olamasý hedefleniyor.

Erzurum’u heyecan sardý 7 OCAK-6 ÞUBAT 2011 TARÝHLERÝ ARASINDA 2011 DÜNYA ÜNÝVERSÝTELERARASI KIÞ OYUNLARI’NA EVSAHÝPLÝÐÝ YAPACAK OLAN ERZURUM’U HEYECAN SARDI. ÝLDEKÝ EV HANIMLARI, YÖRESEL EL ÝÞÝ ÜRÜNLERÝ ÝLE MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ, STANDLARA TAÞIMAYA HAZIRLANIYOR. DÜNYA Ü­ni­ver­si­te­le­ra­ra­sý­Kýþ­O­yun­la­rý­(Er­zu­rum­2011­Win­ter­U­ni­ver­si­a­de)­7­O­cak-6 Þu­bat­2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek.­Ya­pý­lan­ye­ni­ya­tý­rým­lar­la­bir­kýþ­spor­la­rý­mer­ke­zi­ha­li­ne­ge­len­Er­zu­rum­Pa­lan­dö­ken’de,­at­la­ma­ku­le­si,­buz­ho­ke­yi,­buz­pa­te­ni­ve­cur­ling­sa­lon­la­rý­da­ha­ya­ta­ge­çi­ril­di. Bir­çok­ spor­ da­lý­ný­ bir­ a­ra­ya­ ge­ti­ren­ bir kül­tür­ve­spor­fes­ti­va­li­o­lan­U­ni­ver­si­ade­i­çin,­ Pa­lan­dö­ken’e­ ilk­ ka­yak­ mer­ke­zi­ ya­tý­rý­mý­ný­ya­pan­De­de­man­Ho­tels­&­Re­sorts In­ter­na­ti­o­nal­da­te­le­si­yej­sa­yý­sý­ný­9’a­yük­selt­ti­ ve­ snow­bo­ard­ i­çin­ ya­pý­lan­ o­lim­pik öl­çü­ler­de­ki­ half-pi­pe­ ve­ slo­pest­yle­ par­kur­la­rý­ný­hiz­me­te­sok­tu. U­ni­ver­si­a­de­2011­Kýþ­O­yun­la­rý­or­ga­ni­zas­yo­nu­nun­böl­ge­ye­yap­tý­ðý­ya­tý­rým­kat­ký­sý­nýn, böl­ge­nin­kýþ­tu­riz­mi­a­çý­sýn­dan­ca­zi­be­mer­ke­zi­ol­ma­sý­na­se­bep­o­la­ca­ðý­ve­Pa­lan­dö­ken’e ge­len­ya­tý­rým­cý­sa­yý­sý­nýn­ar­ta­ca­ðý­ön­gö­rü­lü­yor.­Kýþ­o­yun­la­rý­i­çin­a­day­o­lan­Er­zu­rum þeh­ri,­Ý­tal­ya’nýn­To­ri­no­þeh­rin­de­ya­pý­lan­ta­ný­tým­dan­son­ra­ger­çek­leþ­ti­ri­len­se­çi­mi­ka­za­na­rak­bu­yýl­ki­o­yun­la­rýn­ev­sa­hi­bi­ol­muþ­tu. Tür­ki­ye’nin­en­yük­sek­ve­so­ðuk­il­le­rin­den bi­ri­o­lan­Er­zu­rum’da­ki­Pa­lan­dö­ken­Da­ðý,­3 bin­185­met­re­yük­sek­li­ðin­de­tek­to­nik­ö­zel­lik­te­bir­dað­ol­ma­ö­zel­li­ði­ni­ta­þý­yor. Do­ðu-ba­tý­yö­nün­de­u­za­nan­Pa­lan­dö­ken Da­ðý­ bin­ 950­ met­re­ yük­sek­lik­te­ki­ Er­zu­rum’un­10­ki­lo­met­re­ka­dar­gü­ne­yin­de­yer a­lan­zir­ve­siy­le­çev­re­de­ki­en­yük­sek­dað­o­lur­ken,­ nor­mal­ kýþ­ þart­la­rýn­da­ 2-3­ met­re kar­ ya­ðý­þý­ a­lý­yor.­ Kýþ­ tu­riz­mi­ i­çin­ ya­pý­lan Er­zu­rum-Pa­lan­dö­ken­ Kýþ­ spor­la­rý­ ve­ Tu­rizm­ Mas­ter­ Pla­ný­ ça­lýþ­ma­sý­ so­nu­cu­ ‘’kýþ spor­la­rý­mer­ke­zi­ni­te­li­ði­ne­sa­hip­bu­lun­du­ðu’’­ tes­pit­ e­di­len­ Pa­lan­dö­ken,­ gün­de­ top­lam­ 32­ bin­ ki­þi­nin­ ka­yak­ ya­pa­bi­le­ce­ði,­ u­lus­la­ra­ra­sý­ya­rýþ­ma­lar­ve­kýþ­o­lim­pi­yat­la­rý­nýn­ dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ði,­ 6­ bin­ ki­þi­nin­ doð­ru­dan­ is­tih­dam­ e­di­le­bi­le­ce­ði­ ka­pa­si­te­ye sa­hip­bu­lu­nu­yor.­Erzurum / aa

EV HANIMLARININ 2011 HEYECANI

Erzurum'daki tarihî Çifte Minareli Medrese'yi her yýl binlerce turist ziyaret ediyor.

ERZURUMLU ev ha ným la rý, yö re sel el i þi ü rün le ri i le bölgenin mutfak kültürünü, 2011 Dünya Üniversitelerarasý Kýþ Oyunlarý dolayýsýyla kurulacak standlara taþýmaya hazýrlanýyor. Erzurum’da faaliyet gösteren 18 kadýn kuruluþu, söz konusu oyunlar için gelecek turistlere ilin tanýtýmýný yapacak. Kadýn derneklerine üye olan ev hanýmlarý, ilin tanýtýmý amacýyla kurulacak stantlarda sergilemek üzere, Erzurum’a özgü olan kadýnlarýn sokak giysisi ihram, ihram kumaþýndan yapýlan giyim-ku þam, oda takýmlarý gibi aksesuarlar, koyun yününden örülen papak, çorap ve patik gibi el iþi ürünler, bölgeye özgü yöresel yemek ve tatlýlarla hünerlerini gösterecek. Ýþ paylaþýmý yaparak el iþi ürünlerini hazýrlamaya baþlayan ev hanýmlarýndan kimi ihram kumaþý için koyun yününden ip yaparken, kimi ihram kumaþýna ilin tarihi ve kültürel deðerlerini iþliyor, kimi de papak, çorap, atký, eldiven örüyor. Erzurum Kadýn Platformu Sözcüsü Reyhan Daðyýkan, yaptýðý açýklamada, 2011 Dünya Üniversitelerarasý Kýþ Oyunlarý’nýn bütün yurtta heyecana sebep olduðunu söyledi. Dünyada sayýlý spor organizasyonlardan biri olarak gösterilen Üniversitelerarasý Kýþ Oyunlarý için Erzurum’a çok sayýda turistin gelmesinin beklendiðini ifade eden Daðyýkan, böyle bir organizasyondan kadýnlar olarak yararlanmak istediklerini ifade etti. Ýldeki 18 kadýn derneðinin bir araya gelerek Kadýn Platformu’nu oluþturduðunu, daha sonra söz konusu oyunlar için yapabilecekleri çalýþmalarý deðerlendirdiklerini anlatan Daðyýkan, þunlarý kaydetti: ‘’Ev hanýmlarýmýzýn da bu organizasyon vesilesiyle ilimizin tarihi ve kültürel deðerlerini tanýtabileceklerini ve kendileri için de gelir kaynaðý oluþturabileceklerini düþündük. Bunun için kadýnlarýmýzýn hünerlerini sergilemesi yeterli.’’ Çoðunluðu ev hanýmý olan dernek üyelerinin, bölgenin kültürünü yansýtan ürünlerin hazýrlýklarýna baþladýðýný anlatan Daðyýkan, ‘’Biz sadece ilimizin kültürünün anlatýlmasýný ve gösterilmesini istemiyoruz ayný zamanda yaþatmak istiyoruz’’ diye konuþtu.


7

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

DÜNYA

HRW: Ýsrail’e desteði kesin ÝNSAN HAKLARI ÝZLEME ÖRGÜTÜ, ABD VE AB’YE, ÝSRAÝL’ÝN KANUNSUZ YERLEÞÝM POLÝTÝKALARINA DESTEK VERMEKTEN KAÇINMALARI ÇAÐRISINDA BULUNDU.

HRW raporunda, Yahudi yerleþim bölgelerinde Ýsrail'in çok sayýda su kuyusu açarak, Filistinlilerin su kaynaklarýný kuruttuðu kaydedildi. FOTOÐRAF: AA

Su kaynaklarý sorunu ÝNÞA edilen Yahudi yerleþim bölgelerinde tarým ürünlerinin yetiþtirilmesi amacýyla Ýsrail’in çok sayýda su kuyusu açarak Filistinlilerin kullandýðý su kaynaklarýnýn kurumasýna sebep olduðuna iliþkin çeþitli örneklerden alýntýlar yapýlan raporda, iþgal altýndaki topraklardaki ürünlerin en önemli alýcýsý konumundaki AB’de de ‘’yerleþim yerlerinde üretilen tarým ürünlerine, AB ülkelerince ayrýcalýklý gümrük tarifesi uygulanmasý gibi yollarla teþvikler saðlanmasýnýn önlenmesi ve AB ülkelerince satýn alýnan

mallarýn Filistinlilere yapýlan ayrýmcýlýða katký saðlayýp saðlamadýðýnýn araþtýrýlmasý’’ istendi. HRW Dýþ Ýliþkiler Ýcra Direktörü Carroll Bogert, raporun okunmasý sýrasýnda yaptýðý konuþmada, ‘’Yahudi yerleþimciler Ýsrail tarafýndan saðlanan pek çok avantajdan faydalanýrken, hemen yakýnlarýndaki Filistinliler, sadece ýrklarý, etnik ve ulusal kökenleri nedeniyle elektrik, su, okul ve karayollarýna eriþim gibi haklardan mahrum býrakýldýklarý sistematik bir ayrýmcýlýða tabi tutuluyorlar’’ demiþti. Ankara / aa

Ýran’da deprem

Nuri el Maliki, hükümetin çalýþma programýný Meclis Baþkanýna sundu. FOTOÐRAF: AA

Irak’ta nihayet yeni hükümet IRAK Baþbakaný­Nuri­el­Maliki,­Meclise­giderek, hükümet­kabinesinde­yer­alacak­42­kiþinin adlarýný­ve­hükümetin­çalýþma­programýný Meclis­Baþkaný­Usama­el­Nuceyfi’ye­teslim­etti. Kabinede­ yer­ alacak­ kiþilerin­ adlarý­ ve hükümetin­çalýþma­programýnýn­tesliminden sonra­Nuceyfi­ve­Maliki­basýn­toplantýsý­düzenledi.­Nuceyfi,­Baþbakan­Maliki’nin­anayasanýn belirlediði­süreye­baðlý­kalarak­kabine­üyelerinin adlarýný­ve­hükümetin­çalýþma­programýný­tam ve­eksiksiz­bir­þekilde­teslim­ettiðini­belirtti. Nuceyfi,­“Irak­halkýný­kutluyorum.­Zorlu­ve sancýlý­bir­dönemden­sonra­hükümet­kuruluyor. Hükümetin,­ülkeyi­yeniden­imar­edecek­ve­yeni ufuklara­taþýyacak­ulusal­katýlýmlý­ve­baþarýlý hükümet­olmasýný­diliyorum.­Yeni­hükümete baþarýlar­diliyorum”­dedi.­­Baðdat / aa

KÜRT DEÐÝÞÝM HAREKETÝ HÜKÜMETTEN ÇEKÝLDÝ IRAK Meclisindeki Kürt Deðiþim Hareketi, yeni hükümetten çekildiðini açýkladý. Deðiþim Hareketi’nin kabinede 1 bakanlýðý bulunuyordu. Irak Meclisinde basýn toplantýsý düzenleyen Kürt Deðiþim Hareketi milletvekilleri, yeni kabineden çekildiklerini açýkladýlar. Hareket adýna bir bildiri okuyan milletvekili Þoraþ Haci, “Büyük partilerin Kürt halkýnýn iradesini tekelleri altýna almaya çalýþtýðýný ve hükümet kurulurken kendilerine temsil oranýna denk sayýda bakanlýk verilmediðini” ileri sürdü.

Assange, Ýsveç’teki yargý sürecinden endiþeli WIKILEAKS’ÝN ku­ru­cu­su­Ju­li­an­As­san­ge, Ýs­veç’e­i­a­de­e­dil­me­si­du­ru­mun­da­ken­di­si hak­kýn­da­yü­rü­tü­le­cek­yar­gý­sü­re­cin­den­“en­di­þe­li”­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ba­ðým­sýz­ga­ze­te­ci­li­ði­sa­vu­nan­Front­li­ne­Ku­lü­bü’nün­ku­ru­cu­su­Va­ug­han­Smith’in­Ýn­gil­te­re’nin­do­ðu­sun­da­bu­lu­nan­Suf­folk’da­ki­ma­li­ka­ne­si­ne yer­le­þen­As­san­ge,­BBC’ye­ver­di­ði­de­meç­te, Ýs­veç’in­kim­sey­le­i­le­ti­þim­kur­ma­iz­ni­­ver­me­ye­ce­ði­ni,­ay­rý­ca­ken­di­si­hak­kýn­da­þi­ka­-

yet­çi­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­i­ki­ka­dý­nýn­po­li­se tav­si­ye­i­çin­baþ­vur­du­ðu­nu­sa­vun­du.­Wi­ki­le­aks’in­ABD’nin­dip­lo­ma­tik­iç­ya­zýþ­ma­la­rý­ný­ya­yým­la­ma­sý­nýn­teh­li­ke­o­luþ­tur­du­ðu­yö­nün­de­ki­gö­rüþ­le­ri­red­de­den­As­san­ge,­ye­ni mað­dur­lar­o­luþ­tur­ma­ya­de­ðil,­in­san­la­rýn mað­dur­ol­ma­la­rý­ný­ön­le­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­ný kay­det­ti.­Ke­fa­let­le­ser­best­bý­ra­ký­lan­As­san­ge’ýn,­ta­ciz­id­di­a­la­rý­se­be­biy­le­Ýs­veç’e­gön­de­ril­me­si­ih­ti­ma­li­bu­lu­nu­yor.­Londra / aa

ÝRAN'IN güneyinde meydana gelen 6,5 büyüklüðündeki depremde ‘’birkaç kiþinin’’ öldüðü bildirildi. Devlet televizyonu, dep re min vur du ðu böl ge de, daðlýk, uzak köylerde ‘’bilinmeyen sayýda’’ insanýn öldüðünü duyurdu. Haberde, ‘’birkaç kiþinin’’ öldüðüne iliþkin ifade de yer aldý. Devlet televizyonuna konuþan Kerman vilayetinden bir yetkili, daðlardaki köylerde bazý insanlarýn öldüðü yönünde haberler geldiðini, ancak henüz kesin sayýyý bilmediklerini belirterek, bölgedeki köylere ulaþmanýn çok zor olduðuna dikkat çekti. Tahran / aa

Bosna’da 964 ceset bulundu BOSNA-HERSEK Toplu Mezarlarý Araþtýrma Komisyonu’nca, 1992-1995 yýllarýndaki savaþta kayýplarý bulmak için bu yýl yürütülen çalýþmalarda savaþ kurbanlarýna ait 964 ceset kalýntýsý bu lun du, 702 ki þi nin kim li ði tes pit e dil di. Bos na-Her sek Toplu Mezarlarý Araþtýrma Komisyonu’nun Kayýplarýn Tespiti Sorumlusu Duþan Pavloviç, ko misyonun 2010 yýlýnda ülke genelinde bulunan toplu ve tek mezarlarda toplam 964 ceset kalýntýsý bulduðunu ifade etti. Pavloviç, toplu mezarlardan çýkartýlan 964 ceset kalýntýsýndan, 378’inin eksiksiz, diðerlerinin ise parçalanmýþ halde olduðunu açýkladý. Saraybosna / aa

Çin: Kore Yarýmadasý'nda durum belirsiz ÇÝN Uluslararasý Radyosu’ndaki bir yorumda, son geliþmelere dayanarak Kore yarýmadasýndaki siyasi gidiþatý tahmin edebilmek için henüz çok erken olduðu belirtildi. Yorumda, Güney Kore’nin Yeonpyeong Adasý yakýn la rýn da ger çek mer mi ler le tat bi kat dü zen le di ði an cak “tatbikatýn düþmaný olarak belirlenen” Kuzey Kore’nin, “karþýlýk verilmeye deðer olmadýðý i çin” tatbikata herhangi bir askeri karþýlýkta bulunmadýðý ifade edildi. Pekin / aa

ÝNSAN Hak­la­rý­Ýz­le­me­Ör­gü­tü­(HRW),­ABD­ve­AB’ye çað­rý­da­bu­lu­na­rak,­Ýs­ra­il’in­‘’do­ða­sýn­da­ay­rým­cý­lýk­i­çe­ren­ve­u­lus­lar­a­ra­sý­hu­ku­ku­ih­lal­e­den’’­yer­le­þim­po­li­ti­ka­la­rý­na­des­tek­ver­mek­ten­ka­çýn­ma­la­rý­ný­is­te­di.­HRW ta­ra­fýn­dan­ya­yým­la­nan­ra­por­da,­gü­ven­lik­de­da­hil­ol­mak­ü­ze­re­Ýs­ra­il’in,­ay­rým­cý­lýk­i­çe­ren­uy­gu­la­ma­la­rý­ný hak­lý­çý­ka­ra­cak­hiç­bir­ge­rek­çe­si­nin­bu­lun­ma­dý­ðý­nýn­al­tý­çi­zil­di.­Ýs­ra­il’in­iþ­gal­al­týn­da­ki­top­rak­lar­da­bu­lu­nan Ya­hu­di­yer­le­þim­le­ri­i­le­yi­ne­ay­ný­böl­ge­de­bu­lu­nan­Fi­lis­tin­li­le­re­yö­ne­lik­ta­ma­men­fark­lý­uy­gu­la­ma­la­rý­ný­i­çe­ren­va­ka­ça­lýþ­ma­la­rý­na­yer­ve­ri­len­166­say­fa­lýk­ra­por­da,­Ýs­ra­il’e,­u­lus­lar­a­ra­sý­ka­nu­ni­yü­küm­lü­lük­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­me­si, iþ­gal­al­týn­da­ki­Fi­lis­t in­top­r ak­l a­rýn­d a­ kur­d u­ð u Ya­hu­di­yer­le­þim bi­rim­le­rin­den­çe­ki­le­rek­Fi­lis­tin­li­le­rin­hak­la­rý­ný­ih­lal et­m e­y e­ son­ ver­m e­s i çað­r ý­s ýn­d a­ bu­l u­n ul­d u. 2003’te­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­da­ki­he­sap­la­ma­la­ra­gö­re, Ýs­ra­il’in­iþ­gal­al­týn­da­ki­top­rak­la­rý­des­tek­le­mek­a­ma­cýy­la­yýl­da­1,4­mil­yar­do­lar­har­ca­dý­ðý­na­dik­kat­çe­ki­len­ra­por­da,­bu­ül­ke­ye­her­yýl­2,57­mil­yar­do­lar­yar­dým­da bu­lu­nan­ABD’den,­Ýs­ra­il’e­ya­pý­lan­yar­dým­dan,­bu­ül­ke­nin­iþ­gal­al­týn­da­ki­top­rak­la­rý­des­tek­le­mek­i­çin­1­yýl­da­har­ca­dý­ðý­pa­ra­ka­dar­ke­sin­ti­ye­git­me­si­is­ten­di. HRW’nin­yap­t ýr­d ý­ð ý­çok­sa­y ý­d a­a­r aþ­t ýr­m a­d a, ABD’de­ki­ver­gi­den­mu­af­ba­zý­ku­ru­luþ­la­rýn­iþ­gal­al­týn­da­ki­top­rak­lar­da­in­þa­e­di­len­Ya­hu­di­yer­le­þim­le­ri­ne­ö­nem­li­mik­tar­da­pa­ra­ak­tar­dý­ðý­nýn­be­lir­len­di­ði­ne­i­þa­ret e­di­len­ra­por­da,­ABD’ye,­‘’sað­la­nan­ver­gi­mu­a­fi­yet­le­ri­nin,­a­ra­la­rýn­da­her­çe­þit­ay­rým­cý­lý­ðýn­ya­sak­lan­ma­sý­nýn da­bu­lun­du­ðu,­ABD’nin­u­lus­lar­a­ra­sý­hu­ku­ka­say­gý gös­te­ril­me­si­nin­ge­re­ði­o­lan­yü­küm­lü­lük­le­ri­ne­uy­gun o­lup­ol­ma­dý­ðý­nýn­be­lir­len­me­si’’­çað­rý­sýn­da­bu­lu­nul­du.

Esad’dan AB’ye Türkiye çaðrýsý SURÝYE Dev­let­Baþ­ka­ný­Beþ­þar­E­sad,­AB­ül­ke­le­ri­nin Tür­ki­ye’den­AB’ye­gir­me­si­ni­is­te­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­E­sad,­Al­man­Bild­ga­ze­te­si­ne­ver­di­ði­de­me­cin­de, Tür­ki­ye’nin­AB’ye­ü­ye­o­lup­ol­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ðiy­le­il­gi­li­bir­so­ru­ya­kar­þý­lýk,­“AB’nin,­bir­Hris­ti­yan­ku­lü­bü ol­ma­ma­sý­i­çin­bir­Müs­lü­man­ül­ke­o­la­rak­Tür­ki­ye’den AB’ye­ü­ye­ol­ma­sý­ný­is­te­me­si­la­zým.­Her­za­man­a­çýk­lýk­tan­ve­fark­lý­kül­tür­ler­a­ra­sýn­da­ki­di­ya­log­dan­söz­e­di­yor­su­nuz.­An­cak­ken­di­ni­zi­dýþ­lar­ve­sa­de­ce­tek­bir kül­tür­ve­tek­top­lum­dü­ze­ni­ne­yö­ne­lir­se­niz­di­ya­log sür­dü­re­mez­si­niz”­ce­va­bý­ný­ver­di.­Ba­tý’nýn­Tür­ki­ye’den u­zak­laþ­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný,­an­cak­Tür­ki­ye’nin­son­3­yýl­da­böl­ge­de­üst­len­di­ði­ro­lün­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­sa­vu­nan­E­sad,­Tür­ki­ye’nin­kar­ma­þýk­bir­böl­ge­de­be­lir­li bir­den­ge­un­su­ru­o­luþ­tur­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­Ö­zel­lik­le 11­Ey­lül­sal­dý­rý­la­rýn­dan­ve­I­rak­i­le­Af­ga­nis­tan’ýn­“iþ­ga­lin­den”­son­ra­hiç­kim­se­nin­Tür­ki­ye­i­le­Su­ri­ye­ve­Ý­ran a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­le­rin­kö­tü­leþ­me­si­ni­is­te­me­ye­ce­ði­ni­i­fa­de­e­den­E­sad,­i­liþ­ki­le­rin­kö­tü­leþ­me­si­nin­do­ðu­ra­ca­ðý kö­tü­so­nuç­la­ra­dik­ka­ti­çek­ti.­E­sad­ay­rý­ca,­“te­rör­teh­di­di­nin­11­Ey­lül­sal­dý­rý­la­rýn­dan­son­ra­gü­nü­müz­de­çok da­ha­kö­tü­ol­du­ðu­nu,­bir­çok­Ýs­lâm­ül­ke­sin­de­ra­di­kal a­kým­la­rýn­ol­du­ðu­na”­i­þa­ret­et­ti. Berlin / aa

Pakistan’dan ABD’ye hayýr AFGANÝSTAN’DA kuv­vet­le­ri­bu­lu­nan­ABD’nin,­Pa­kis­tan’da­as­ke­ri­o­pe­ras­yon­la­rý­ný­ge­niþ­let­mek is­te­di­ði­be­lir­til­di.­Pa­kis­tan­Dawn News­ga­ze­te­si­nin­A­me­ri­kan­ba­sý­ný­na­da­yan­dýr­dý­ðý­ha­ber­de,­­Af­ga­nis­tan’da­ki­üst­dü­zey­A­me­ri­ka­lý­ko­mu­tan­la­rýn,­Pa­kis­tan’da­a­þi­ret­le­rin­kon­tro­lün­de­o­lan­böl­ge­ler­de­as­ke­ri­o­pe­ras­yon­la­rý­ný ge­niþ­let­mek­is­te­di­ði­ö­ne­sü­rül­dü. Yet­ki­li­le­re­gö­re­Pa­kis­tan’ýn,­El Ka­i­de­ve­Ta­li­ban­mi­li­tan­la­rý­nýn ka­le­si­o­lan­a­þi­ret­ler­böl­ge­sin­de­ki ça­ba­la­rý­nýn­ye­ter­siz­kal­dý­ðý­ve­A­me­ri­kan­yö­ne­ti­mi­ni­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý­na­uð­rat­tý­ðý­be­lir­ti­len,­ABD’nin Pa­kis­tan’da­bu­gü­ne­ka­dar­sa­de­ce in­san­sýz­u­çak­lar­la­o­pe­ras­yon­dü­zen­le­di­ði­ha­týr­la­týl­dý.­Pa­kis­tan­ka­mu­o­yun­da,­son­dö­nem­de­ABD’ nin­Pa­kis­tan­top­rak­la­rýn­da­ka­ra bir­lik­le­riy­le­o­pe­ras­yon­dü­zen­len­me­si­sýk­ça­tar­tý­þý­lý­yor.­­­

Yabancý askerler operasyon yapamaz ABD'NÝN Pakistan’da operasyonlarý geniþletmek istediði yönünde haberler üzerine açýklama yapan Pakistan’ýn Washington Büyükelçisi Hüseyin Hakkani, ‘’Yabancý ülke askerlerinin Pakistan topraklarýnda operasyon yapmasýna asla izin vermeyeceklerini’’ söyledi. Afganistan sýnýrýndaki geniþ bir hatta varlýk gösteren Taliban ve El Kaide militanlarýnýn ABD ve Pakistan’ýn ortak düþmaný olduðunu belirten Pakistan Dýþiþleri Bakanlýðýnýn en etkili diplomatlarýndan Hakkani, Pakistan’ýn kendi topraklarýndaki teröristlerle savaþacak gücü ve imkaný olduðunu dile getirdi. Ýslamabad / aa

Mal Alýmý Ýçin Ýhale Ýlaný Yetsan Oto Kalorifer ve Radyatör Sanayi Ticaret A.Þ., Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Ýþletmelerin Rekabet Gücünün Arttýrýlmasý ve Dýþa Açýlmalarýna Mali Destek Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Çorum'da "Çevreye Duyarlý, Ýzlenebilir, Robotlu Üretim Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi" kapsamýnda mal alýmý ihalesini sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. Ýhale kapsamýnda almayý planladýðýmýz makine ekipmanlar; Lot 1: ROBOTLU KAYNAK SiSTEMi Lot 2: SERVER (ANA BÝLGÝSAYAR/SUNUCU) Lot 3: SERVER VE ONA BAÐLI OLARAK ÇALIÞACAK BÝLGÝSAYARLAR ÝÇÝN YAZILIM VE LÝSANS Lot 4: ÝZLENEBÝLÝR ÜRETÝM VE STOK TAKÝP PROGRAMI VE EKÝPMANLARI Lot 5: ENDÜSTRÝYEL ATIKSU ARITMA TESÝSÝ Ýhaleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren Ýhale Dosyasý Yetsan Oto Kalorifer ve Radyatör Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ankara Yolu Üzeri 7. Km ÇORUM-TÜRKÝYE adresinden veya www.yetsan.com.tr ve www.oka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: 12.01.2010 saat 12.00 'dir. Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; www.yetsan.com.tr ve www.oka.org.tr internet adresinde yayýnlanacaktýr. Teklifler 12.01.2010 tarihinde, saat 12.00'de ve Yetsan Oto Kalorifer ve Radyatör Sanayi Ticaret A.Þ. Ankara Yolu Üzeri 7. Km ÇORUM-TÜRKÝYE adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr.


8

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

MEDYA- POLÝTÝK

Zeytinlerin de düþmaný ÇEVRECÝ BAKIÞ CEVAT ÇAKIR cevatcakir53@hotmail.com

eç­ti­ði­miz­haf­ta­Ýs­ra­il’de­çý­kan­ve­dün­ya­gün­de­mi­ni meþ­gul­e­den­bü­yük­yan­gýn,­42­ö­lü,­17­bin­ki­þi­nin tah­li­ye­si­ve­50­bin­hek­tar­a­la­nýn­yan­ma­sýy­le­kon­trol­al­tý­na­a­lý­na­bil­di.­Ha­ber­le­re­gö­re­bü­tü­nü­dik­me­o­lan Ýs­ra­il­or­man­la­rý­nýn­ya­rý­sý­yan­mýþ­du­rum­da.­Ýs­ra­il­yan­gýn i­çin­u­lus­lar­a­ra­sý­yar­dým­çað­rý­sýn­da­bu­lun­muþ,­on­ül­ke­den­24­yan­gýn­sön­dür­me­u­ça­ðý­gön­de­ril­miþ­ti.­Tür­ki­ye­de i­ki­yan­gýn­sön­dü­rme­u­ça­ðýy­la­bu­çaðrýya­ka­týl­mýþ­tý.­ E­vet,­or­man­la­rýn­yan­ma­sý­na­ü­zül­dük.­Çev­re­ve­Or­man Ba­ka­ný­mý­zýn­söy­le­di­ði­gi­bi­“Or­man­lar­bü­tün­dün­ya­nýn or­tak­ma­lý­dýr.”­ Ýs­ra­il,­or­man­la­rý­ya­nar­ken­ça­re­siz­li­ðin­den­dün­ya­dan yar­dým­is­ter­ken­Fi­lis­tin­top­rak­la­rýn­da­Ýs­ra­il­ta­ra­fýn­dan ke­si­len­ya­da­iþ­ma­ki­ne­le­riy­le­yý­ký­lan­zey­tin­a­ðaç­la­rý­ýn­hiç dü­þün­dü­mü­a­ca­ba?­Ýþ­gal­a­lýn­da­ki­Ba­tý­Þe­ri­a’da­ya­þa­yan Ha­ham­Mur­dak­hai­El­ya­ho,­“Ya­hu­di­le­rin­Fi­lis­tin­li­le­rin zey­tin­le­ri­ni­çal­ma­sý­mü­bah.­Çün­kü­zey­tin­bah­çe­le­ri­bi­zim­top­rak­la­rý­mýz­ü­ze­ri­ne­ku­rul­muþ­tur”­de­miþ.­ Fi­lis­tin­Top­rak­A­raþ­týr­ma­Mer­ke­zi,­2009’da­Fi­lis­tin­li­le­re­a­it­14­bin­zey­tin­a­ða­cý­nýn­yok­e­dil­di­ði­ni,­bu­nun­da­Ya­hu­di­ha­ham­la­rý­nýn­ver­di­ði­fet­va­lar­doð­rul­tu­sun­da­ger­çek­leþ­tiril­di­ði­ni­belirtiyor.­Ýs­ra­il­iþ­gal­güç­le­ri­ye­ni­yer­le­þim bi­rim­le­ri­aç­mak­i­çin­bin­455­zey­tin­a­ða­cý­ný­keserken­7 bin­a­ðaç­Ya­hu­di­yer­le­þim­bi­rim­leri­i­çin­or­ta­dan­kal­dý­rýl­mýþ.­5­bin­500­a­ðaç­i­se­Ya­hu­di­yer­le­þim­bi­rim­le­rin­ce­sal­dý­rý­ya­u­ðra­mýþ.­(ha­ber­vak­tim.com)­ Fi­lis­tin­Zi­raî­Ça­lýþ­ma­lar­Bir­li­ðinin­a­çýk­la­ma­sý­na­gö­re­de 2001­yý­lýn­da­1­mil­yon­üç­yüz­bir­a­ðaç­kö­kün­den­sö­kül­müþ. Ýs­ra­il’in­uy­gu­la­dý­ðý­“çev­re­te­rö­rü”­gün­de­or­ta­la­ma­788­a­ða­cýn­sök­ülme­si­ne­se­bep­ol­mak­ta.­Sö­kü­len­a­ðaç­la­rýn­bü­yük bö­lü­mü­zey­tin­ve­na­ren­ci­ye­den­o­lu­þu­yor.­(vah­det.com)­ Ba­tý­Þe­ri­a’da­Nab­lus­þehri­ne­gelen­Ya­hu­di­yer­le­þim­ci­ler­Cu­mar­te­si­ge­ce­si­Fi­lis­tin­lil­e­rin­bah­çe­si­ne­gi­re­rek zey­tin­a­ðaç­la­rý­ný­kes­ti.­Ha­sat­mev­si­mi­ol­ma­sý­se­be­biy­le­ ü­rün­le­ri­ni­ top­la­ma­ya­ ha­zýr­la­nan­ Fi­lis­tin­li­ler­ sa­bah kalk­týk­la­rýn­da­ a­ðaç­la­rý­ýn­ yer­le­ bir­ ol­du­ðu­nu­ gö­rün­ce göz­yaþ­la­rý­na­ bo­ðul­du.­ The­ Was­hing­ton­ Re­port'ta­ bu du­ru­m­þu­þe­kil­de­an­lat­ýlmýþ:­Bin­ler­ce­zey­tin­a­ða­cý­za­rar­gör­mek­te­dir.­Hayat­la­rý­ný­sa­hip­ol­duk­la­rý­bah­çe­le­re­bað­la­yan­ve­ne­sil­ler­dir­bu­bah­çe­le­re­sa­hip­o­lan­Fi­lis­tin­li­ler,­ sa­bah­ u­yan­dýk­la­rýn­da­ ve­ya­ bir­ ak­þam­ üs­tü bah­çe­le­ri­ne­git­tik­le­rin­de­Ýs­ra­il­as­ker­le­rin­den­ve­yer­le­þim­ci­ler­­den­ge­ri­ye­a­týl­mýþ­boþ­kü­tük­ler­kal­dý­ðý­ný­gör­mek­te­dir.”­(mil­li­yet.com.tr) Bi­rin­ci­Ýn­ti­fa­da­sý­ra­sýn­da­da­,­Ýs­ra­il­or­du­su­taþ­a­tan­ço­cuk­la­rýn­a­ðaç­la­rýn­a­ra­sý­na­giz­len­dik­le­ri­ba­ha­ne­si­i­le, 1988-1992­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da­90.000­zey­tin­a­ða­cý­ný­kes­miþ­ti.

G

Þengen vizesi sýrlarý BAÞTAN söy­le­mek­ge­rek.­Bu­ya­zý,­An­ka­ra’da­ki­ba­zý­Av­ru­pa­el­çi­le­ri­nin­ra­ha­tý­ný­ka­çý­ra­bi­lir. Çün­kü­göz­gö­re­gö­re­yüz­bin­ler­ce­in­sa­nýn çek­ti­ði­vi­ze­çi­le­sin­de­on­la­rýn­bü­yük­pa­yý­var. Bu­gün­ler­de­de­ði­þik­ül­ke­le­rin­vi­ze­le­riy­le say­fa­la­rý­dol­du­ðu­i­çin­dör­dün­cü­kez­pa­sa­por­tu­mu­ye­ni­le­mem­ge­rek­ti.­Böy­le­ce­ye­ni çip­li­pa­sa­por­ta­da­ka­vuþ­muþ­o­la­cak­tým.­Sað ol­sun­lar,­Ýs­tan­bul­Em­ni­ye­ti­ye­ni­pa­sa­por­tu­1 bu­çuk­gün­gi­bi­ký­sa­sü­re­de­tes­lim­et­ti.­ Bi­raz­mad­di­kül­fe­ti­ol­sa­da­pa­sa­port­ye­ni­le­mek­ko­lay.­A­sýl­me­se­le,­pa­sa­port­say­fa­la­rý­ný­ký­sa­sü­re­de­dol­du­ran­vi­ze­ler­de.­Es­ki­pa­sa­port­la­rý­þöy­le­bir­ka­rýþ­tý­rýn­ca,­en­faz­la­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­ne­se­ya­hat­i­çin­ge­re­ken­Þen­gen vi­ze­le­ri­nin­say­fa­la­rý­dol­dur­du­ðu­nu­gör­düm.­ Ýþ­ge­re­ði­Av­ru­pa’ya­çok­gi­di­yo­ruz.­A­ma ay­ný­dö­nem­de­ABD’ye­de­bir­çok­kez­git­me­me­rað­men­A­me­ri­ka­vi­ze­si­nin­pa­sa­port­lar­da­iþ­gal­et­ti­ði­yer­sa­de­ce­tek­say­fa.­Çün­kü­10 yýl­lý­ðý­na­ve­ril­miþ­bir­vi­ze.­Hal­bu­ki­Fran­sa, Al­man­ya,­Bel­çi­ka­gi­bi­Þen­gen­sis­te­mi­i­çin­de­ki­ül­ke­ler­den­al­dý­ðým­vi­ze­le­rin­sü­re­si­bir ay­i­le­en­faz­la­1­yýl­a­ra­sýn­da­de­ði­þi­yor.­ Bu­nun­an­la­mý­þu:­Yap­tý­ðý­mýz­iþ­ve­ad­re­si­miz­bel­li­ol­ma­sý­na­rað­men­ve­her­baþ­vu­ru­da Þen­gen­kri­ter­le­ri­ne­gö­re­vi­ze­a­lýp,­þim­di­ye

ka­dar­hiç­bir­so­run­çý­kar­ma­dan­ül­ke­mi­ze dön­me­mi­ze­rað­men­vi­ze­le­rin­sü­re­si­bir­yý­lý aþ­mý­yor.­Böy­le­o­lun­ca,­her­de­fa­sýn­da­ay­ný bü­rok­ra­si­yi­aþ­mak­ve­ay­ný­vi­ze­a­i­da­tý­ný­ö­de­mek­ge­re­ki­yor.­Lüt­fen,­bu­nu­ki­þi­sel­bir­so­run­o­la­rak­gör­me­yin.­AB­ül­ke­le­ri­ne­i­þi­ge­re­ði­git­mek­du­ru­mun­da­o­lan­yüz­bin­ler­ce­in­sa­nýn­ya­þa­dý­ðý­bir­dert­bu.­ Çok­sa­yý­da­Türk­kö­ken­li­va­tan­da­þýn­se­ya­hat­et­ti­ði­Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­den­bi­ri­nin­An­ka­ra’da­ki­bü­yü­kel­çi­siy­le­kar­þý­la­þýn­ca,­bu­ko­nu­yu­aç­tým.­Hak­ver­di­ve­yan­lýþ­lý­ðý­ka­bul­et­ti. Son­ra­Þen­gen­vi­ze­baþ­vu­ru­su­nu­ne­re­den yap­tý­ðý­mý­sor­du.­Ýs­tan­bul’da­ya­þa­dý­ðým­i­çin do­ðal­o­la­rak­‘Ýs­tan­bul’da­ki­kon­so­los­lu­ðu­nu­za’­de­dim.­Son­ra­5­yýl­lýk­vi­ze­de­ol­du­ðu­nu söy­le­di­ve­bir­son­ra­ki­baþ­vu­ru­dan­ken­di­si­ni ha­ber­dar­et­me­mi­is­te­di.­Ýlk­vi­ze­baþ­vu­rum­da,­bu­söz­le­ri­ni­ha­týr­la­ta­ca­ðým.­A­ma­bu­ko­nuþ­ma­dan­or­ta­ya­çý­kan­da­ha­ö­nem­li­ger­çek, is­ter­ler­se­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­nin­5­yýl­lýk­Þen­gen vi­ze­si­de­ve­re­bil­di­ðiy­di.­Bu­nu­öð­ren­mek­i­çin bir­bü­yü­kel­çi­i­le­ko­nuþ­mak­mý­ge­rek­me­liy­di?­Bun­ca­yýl­dýr­ne­den­bir­kon­so­los­luk­da­hi bu­im­kâ­ný­sun­ma­mýþ­tý?­ Dik­kat­e­din,­bu­ra­da­biz­den­ya­rým­a­sýr­son­ra AB­i­le­i­liþ­ki­ku­ran­Bal­kan­ül­ke­le­ri­ne­vi­ze­mu­a­-

Diller ile dilsizlik GENELKURMAY e­pey­dir­ses­siz­di...­Ýn­ter­net üs­tün­den­boz­du­ge­çen­gün.­Tam­Bal­yoz­da­va­sý­baþ­la­dý­ðý­gün,­gö­rü­nür­de­baþ­ka­ko­nu­da, a­ma­az­“27­Ni­san­2007­muh­tý­ra­sý”­gi­bi. Dev­rin­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Bü­yü­ka­nýt da,­o­gün­“muh­tý­ra”­di­ye­yaz­dý­ðý­ný,­son­ra­dan “muh­tý­ra­de­ðil”­di­ye­tas­hih­et­miþ­ti­ya...­Na­sýl­sa­öy­le­bir­iç­ti­hat­var!­Ge­nel­kur­may, TBMM’ye­ve­top­lu­ma­a­it­bir­“tar­týþ­ma”da “ben­ta­ra­fým”­di­yor­ye­ni­bil­di­riy­le.­Ya­ni­“tar­tý­þýl­ma­sýn,­ko­nu­þul­ma­sýn­bi­le”­bu­yu­ru­yor. Tar­týþ­ma,­“i­ki­dil”e­da­ir.­El­bet­her­bi­ri­miz ta­raf­o­la­bi­lir,­fark­lý­þey­ler­söy­le­riz.­Ni­ha­ye­tin­de­tar­týþ­ma,­uz­laþ­ma,­uz­la­þa­ma­ma.­Üs­te­lik­top­lum­sal­ve­ (TBMM’de)­ si­ya­sal­mu­ta­ba­kat­ge­rek­ti­ren­çok­cid­di­bir­ko­nu.­“Res­mi dil”­ve­ya­“a­na­dil­de­de­e­ði­tim­hak­ký”­gi­bi fark­lý­se­vi­ye­ler­mev­cut.

“Bir­lik­ve­bü­tün­lük”­ve­A­na­ya­sa’yla­kök­ten­il­gi­li.­El­bet­te.­A­ma­kim­ken­di­ni­mil­le­tin ve­Mec­lis’i­nin­üs­tün­de­gö­re­bi­lir­ki,­“Tar­tý­þýl­ma­sýn­bi­le”­di­ye­rek! Ki­mi­i­çin­“bir­lik­ve­bü­tün­lük”­bel­ki­baþ­ka tür­lü,­top­lum­sal­çe­þit­li­lik­üs­tün­den­mu­ta­ba­kat­i­fa­de­e­der.­Ay­ný­TBMM’nin­ve­Cum­hu­ri­yet’in­ku­ru­lu­þun­da­ol­du­ðu­gi­bi! « So­run­þu­ki...­Ö­nü­müz­de­ki­ger­çek­le­rin far­kýn­da­ol­mak­ta­zor­la­ný­yo­ruz. Nef­ret­le­a­ma­ko­lay­ca­“40­bin­ö­lü­müz” der­ken,­30­bi­nin­“he­men­hep­si­nin­a­na­di­li Kürt­çe,­ö­lü­e­le­ge­çi­ri­len­te­rö­rist”­ol­du­ðu­nu... 10­bin­þe­hit­i­çin­de;­as­ker­ve­ko­ru­cu,­en çok­þe­hi­din­Þýr­nak­gi­bi­bir­il­den­çýk­tý­ðý­ný... O­þe­hit­le­rin­a­na­la­rý­nýn­di­li­nin,­o­a­na­la­rýn göz­ya­þý­di­li­nin­de,­ev­lat­la­rý­nýn­bay­ra­ða­sa­rý­lý

ol­du.­Bu­so­run­la­rýn­ya­ný­sý­ra­Þen­gen­vi­ze­si ve­ren­ül­ke­ler­a­ra­sýn­da­ki­stan­dart­fark­la­rý­ný gi­der­mek­i­çin­1­ay­dýr­el­çi­lik­ler­a­ra­sýn­da­ça­lýþ­ma­lar­yap­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Her­yýl­Tür­ki­ye’den­700­bin­ki­þi­AB­ül­ke­le­ri­i­çin­vi­ze­a­lý­Bir AB yetkilisi: Hiçbir yor­muþ.­Hiç­bir­i­yi­leþ­tir­me­yap­ma­san­bi­le iyileþtirme yapýlmasa bile AB’nin­mev­cut­vi­ze­dü­zen­le­me­le­ri­ne­gö­re­i­AB’nin mevcut vize þa­da­mý­na,­ga­ze­te­ci­ye,­a­ka­de­mis­ye­ne­üc­ret­düzenlemelerine göre iþadamýna, siz­vi­ze­ve­ri­le­bi­le­ce­ði­ni­söy­le­di.­Vi­ze­sü­re­le­rin­de­ki­key­fi­li­ði­ka­bul­et­ti.­An­cak­A­TAD’ýn gazeteciye, akademisyene ver­di­ði­ka­ra­rýn­Al­man­ya’da­hiz­met­su­nan­ücretsiz vize verilebilir. lar­la­sý­nýr­lý­ol­du­ðu­nu,­ge­nel­le­me­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý­ný­sa­vun­du.­Vi­ze­so­ru­nu­nu­kök­ten çöz­mek­i­çin­Tür­ki­ye’nin­Ye­ni­den­Ka­bul fi­ye­ti­ta­ný­nýr­ken,­Tür­ki­ye’nin­vi­ze­kuy­ru­ðun­da An­laþ­ma­sý’ný­im­za­la­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­bek­le­til­me­sin­den­söz­et­mi­yo­ruz.­Ya­da­Av­ru­- yen­yet­ki­li,­bu­nun­la­il­gi­li­mü­za­ke­re­le­rin­so­pa­Top­lu­lu­ðu­A­da­let­Di­va­ný’nýn­ (A­TAD)­ ka­- na­yak­laþ­tý­ðý­müj­de­si­ni­ve­rir­ken,­sü­re­cin­tý­rar­la­rý­ge­re­ði­1973’te­yü­rür­lü­ðe­gi­ren­Kat­ma kan­dý­ðý­nok­ta­ya­da­dik­kat­çek­ti.­Tür­ki­ye, Pro­to­kol’e­gö­re­i­þa­da­mý,­mü­te­ah­hit,­dok­tor, “Þen­gen’i­ko­nuþ­mak­i­çin­AB­Ko­mis­yo­nu bi­lim­a­da­mý,­sa­nat­çý,­ga­ze­te­ci­gi­bi­hiz­met­su­- ön­ce­Kon­sey’den­yet­ki­al­sýn”­di­yor.­Ko­mis­nan­ka­te­go­ri­sin­de­ki­ki­þi­le­re­vi­ze­uy­gu­lan­ma­- yon­i­se­Tür­ki­ye’nin­ön­ce­Ka­bul­An­laþ­ma­sý’ný­im­za­la­ma­sý­ný­is­ti­yor.­Ýn­þal­lah,­bu­so­ru­ma­sý­ge­rek­ti­ðin­den­bah­set­mi­yo­ruz.­ Bu­ra­da­dik­kat­çek­ti­ði­miz,­nor­mal­vi­ze nun­a­þýl­ma­sý­faz­la­sür­mez.­A­ma­o­gü­ne­ka­pro­se­dür­le­ri­i­çin­de­çý­ka­rý­lan­ge­rek­siz­zor­- dar­var­o­lan­ko­lay­lýk­lar­giz­len­me­se­ve­pa­sa­luk­lar­ve­üs­tü­ör­tü­lüp­kul­lan­dý­rýl­ma­yan­hak­- port­lar­ge­rek­siz­ye­re,­ký­sa­sü­re­li­Þen­gen­vi­lar.­Ni­te­kim­üst­dü­zey­bir­AB­yet­ki­li­si­i­le­ko­- ze­le­riy­le­dol­ma­sa,­ne­o­lur? Abdülhamit Bilici, Zaman, 21.12.2010 nu­yu­bü­tün­yan­la­rýy­la­ko­nuþ­ma­im­kâ­ný­mýz

‘‘

‘‘

Genelkurmay böyle diyor ve “demokrat” iktidar da, kurultayda esen “sosyal demokrat” anamuhalefet de “dilsiz” kesiliyor!

« Ta­mam,­bel­ki­en­i­yi­“bir­lik­ve­be­ra­ber­lik” for­mü­lü­dün­kü­dür,­bu­gün­kü­dür.­A­ma­ne­den­baþ­ka­sý­ný­da­ko­nu­þa­ma­ya­ca­ðýz­ki! Ta­rih­de­di­ðin,­bin­ler­ce­yýl­hiç­bir­þe­yin­de­ðiþ­me­me­si­mi­dir!­Bir­dü­þü­nün,­öy­le­ol­sa,­o va­kit­hâ­lâ­ne­re­dey­di­niz,­ne­re­dey­dik? « ta­bu­tu­ö­nün­de­“Kürt­çe­a­ðýt”­ol­du­ðu­nu... A­ma­çok­tu­haf:­Ge­nel­kur­may­böy­le­di­yor Ba­þör­tü­sün­den­de,­bu­dil­den­de­fý­oþ­lan­- ve­ül­ke­nin­“de­mok­rat”­ik­ti­da­rý­da,­ku­rul­tay­da ma­sa­lar­bi­le­ (ki­hep­si­top­lu­ma­o­ka­dar­ya­- e­sen­“sos­yal­de­mok­rat”­a­na­mu­ha­le­fe­ti­de,­“i­ki ban­cý­de­ðil),­tö­ren­de­ki­ko­mu­tan­la­rýn,­o­ta­- dil,­bir­ba­vul”­o­ya­na,­“dil­siz,­va­liz­siz”­ke­si­li­yor! but­ve­o­a­ðýt­ö­nün­de­þe­hi­di­u­ður­la­dýk­la­rý­ný... Sa­nýr­sý­nýz,­muh­tý­ra­sa­de­ce­muh­ta­ra! E­sas­bir­lik­ve­bü­tün­lü­ðün,­ay­ný­top­rak­la­rý, Me­bus­bey­ler,­ha­ným­lar;­si­ze­di­yor­lar­ön­ay­ný­va­ta­ný­kar­deþ­çe­pay­laþ­mak­ol­du­ðu­nu­u­- ce­lik­le:­Tar­tý­þýl­ma­ya­cak,­tar­týþ­ma...­Ko­nu­þul­nu­tu­yo­ruz!­Ya­da­bil­mi­yo­ruz. ma­ya­cak,­ko­nuþ­ma­di­ye!­Bel­ki­de­en­kö­tü­sü Gör­me­yi,­bil­me­yi­ve­ko­nuþ­ma­yý­ka­bul­le­- çok­dil­de­ðil;­dil­siz­lik,­ses­siz­lik! ne­mi­yo­ruz! Umur Talu, Habertürk, 21.12.2010

y seri ilânlar ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve

tercihen Ýstanbul-Fatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE

SATILIK ARSA

n BAHÇEÞEHÝR'de

n BURSA ORHANGAZÝ'de

SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96 n 60 m2, 1+1, bina yaþý 26-30 arasý, 2 katlý, 2.kat 40.000 TL. (0535) 231 11 96 n KARTALTEPE'de 100 m2, 2+1, bina yaþý 11-15 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, 75.000 TL. (0535) 231 11 96 n SAHÝBÝNDEN ANKARA-Demetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðu-güney- batý cepheli 110 m2, yaþý : 15- 20 yýl, 95.000 TL Hasan Bal Gsm: (0505) 587 29 81 n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40 n SATILIK KELEPÝR daire 120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun 145.000 TL. (0543) 902 18 36

iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 Kayseriye 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312-229 55 55 yucetepezeminmarket@g mail.com

VASITA n 2006 STAREX panelvan

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9

Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 - 4000 cm3, motor gücü 201 - 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

ÇEÞÝTLÝ n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli

satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk dükkân 30.000 TL. 0(212) 640 58 88 n 200 m2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri 80.000 TL. (0535) 231 11 96 n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m2, 4 katlý, bina yaþý 21-25 yýl arasý, doðalgazlý 350.000 TL (0543) 902 18 36

ZAYÝ Ýstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okuluna ait Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Sarýkaya Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal Sivri


9

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

MAKALE Kur’ân’da yemin ifadeleri

YERÝN KULAÐI

Medyanýn ve okuyucunun ahlâkî ilkeleri

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Al­man­ya’dan­ o­ku­yu­cu­muz:­ “Kur’ân’da­ bat­mak­ta­ o­lan­ yýl­dýz­la­ra,­ in­ci­re,­ zey­ti­ne…­ vs­ Al­lah­ ye­m in­ e­d i­y or.­ So­r u­l a­r ým­ þun­l ar:­ 1Kur’ân’da­ ge­çen­ bu­ ye­min­ler­ Al­lah’ýn­ sö­zü mü­dür?­ 2-­ Al­lah­ ye­min­ e­der­ mi?­ 3-­ Ce­nâb-ý Hak­bi­zim­gi­bi­a­ciz­kul­la­rý­na­ne­yi­i­nan­dýr­mak i­çin­ye­min­et­mek­te­dir?­4-­Ce­nâb-ý­Al­lah,­ken­di ya­rat­tý­ðý­ var­lýk­lar­ ü­ze­ri­ne­ ne­den­ ye­min­ et­me ge­re­ði­duy­muþ­tur?”­­ 1- Ýnsanoðlu tarih boyunca konuþmalarýna ve sözleri ne kuvvet vermek, muhatabýný iknâ etmek, sözlerinin doðruluðuna güvenilmesini istemek ve bunu saðlamak için yemini kullanmýþtýr. Yani yeminli ifadeler kullanmak insanoðlunun yabancýsý olduðu bir üslûp deðildir. Kur’ân’da geçen yeminli ifadeler de, insanýn anladýðý seviyeden insana hitap eden Allah’ýn þüphesiz birer sözüdür. 2- Âyetlerde de görüldüðü gibi, Cenâb-ý Allah bizzat Kendi Yüce Ýsmi üzerine yemin ettiði gibi1; peygamberlerine2, peygamberlerin yaþadýðý veya vahyin geldiði beldelere3, meleklere4, Kur’ân’a5, kýyâmet gününe6, kâinâtta var olan bazý varlýklar üzerine, meselâ kaleme7, gökyüzüne8, güneþe9, aya10, geceye11, sabaha12, kuþluk vaktine13, ikindi vaktine14, yýldýza15, havaya16 ve bitkilere17 yemin etmiþtir. 3- Kur’ân, Âlemlerin Rabbi sýfatýyla Allah’tan, kullarýna gelen Ýlâhî kelâmlar mecmuâsýdýr. Bizim fikir, algýlama ve anlayýþ seviyemize inen Kur’ân-ý Hakîm’in, âyetlerinde ve beyanlarýnda yeminli ifâdelere yer vermesi de, bizim algýladýðýmýz biçimde anlaþýlýrlýðýný, ciddiyetini ve sözlerinde hilâfý olmadýðýný anlamamýzý saðlamak içindir. Cenâb-ý Hak, bazen yeminle âyetlerini doðrulamýþ ve kuvvetlendirmiþ; bazen de bir takým varlýklarý yemin konusu yaparak bu varlýklarýn insanlýk için deðerine ve kýymetine iþâret etmiþ ve dikkatleri bu varlýklar üzerine çekmiþtir. 4- Cenâb-ý Allah, insanlarýn âyetlere olan îmân ve güvenlerini temin etmek, verdiði haberleri kuvvetlendirmek, varlýklar ve nesneler üzerinde tefekkürü teþvik etmek, nîmetlerini hatýrlatmak; Kur’ân’ýn, Kur’ân’ýn verdiði haberlerin, kýyâmet gününün, âhiret gününün, öldükten sonra diriliþin, hesabýn, Cennetin ve Cehennemin hak olduðu konusunda insanlarý iknâ etmek ve bunlarda muhtemel þek ve þüpheyi ortadan kaldýrmak gibi hikmetlerle, âyetlerini yeminli ifadelerle takviye etmiþtir. Meseleye mânâ-yý ismiyle deðil, mânâ-yý harfiyle bakmamýz gerekiyor. Yani, Allah’ýn üzerine yemin ettiði her þey, kendi baþlarýna deðerli deðil, Allah’ýn yaratmýþ olmasý itibariyle yücedir, deðerlidir ve kýymetlidir. Cenâb-ý Allah Kendi Zâtýnýn yüceliðini bildirmek ve isim ve sýfatlarýnýn tecellîlerinin kemâlini ve eþsizliðini göstermek için varlýklar üzerine çeþitli þekillerde dikkatleri çekmiþtir. Her þey Allah’ýn kudretinin ve hilkatinin eþsiz þekilde tecellisi ve tasarrufu deðil midir? Zatý Yüce olan Cenâb-ý Allah, eþsiz ve sayýsýz isim ve sýfatlarýnýn eseri olan mevcudat üzerine yemin etmekle, aslýnda kudretinin ve hilkatinin muhtelif tecellilerine, dolayýsýyla kudretinin azametine, hikmetinin kemâline, rahmetinin kuþatýcýlýðýna, hilkatinin benzersiz güzelliðine yemin etmiþ olmaktadýr.18 *** M.­Fe­dai­Bey:­“Ri­sâ­le-i­Nur’da­29.­Lem’a’nýn 2.­Ba­bý­nýn­7.­Nok­ta­sýn­da­in­sa­nýn­nef­si­rah­ma­ni­ye­tin­cil­ve­le­riy­le,­kal­bi­de­ra­hi­mi­ye­tin­te­cel­li­le­riy­le­ni­met­len­di­ði,­ak­lý­da­ha­kî­mi­ye­tin­le­ta­i­fiy­le­zevk­al­dý­ðý­bil­di­ri­li­yor.­Bu­cüm­le­yi­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?” Nefsin Rahmaniyetin cilveleriyle nimetlenmesi: Nefsin lezzet aldýðý cismânî gýdalarýn ve bedensel lezzetlerin tamamý Rahmaniyetin hediyesidir. Nefis beden diliyle bu gýdalarý ve lezzetleri tadarak þükür görevini unutmamakla, nankör olmamakla, her bir tadýþta þükretmesi gerektiðini hatýrlamakla mükelleftir. Kalbin Rahimiyetin tecellileriyle nimetlenmesi: Allah’ýn verdiklerine karþý Allah’ý bilmek ve tanýmak, O’na þükretmek, O’nu zikretmek, O’nu fikretmek, O’na muhabbet duymak, O’ndan korkmak, O’nu istemek, O’nun rýzasýný aramak, O’na yönelmek, O’nun için yaþamak ve bütün bunlardan derece derece zevk almak birer Rahimiyet tecellîsidir. Allah’ýn, dilediðinin kalbine koyduðu hidayet, feyiz ve rahmet bir Rahimiyet tecellisidir. Aklýn, Hakîmiyetin letâifiyle (incelikleriyle) zevk almasý: Pozitif bilim olarak bilinen müsbet ilimlerin ilgilendiði bütün alanlar Hakîm isminin incelikleriyle doludur. Her bir “tabiat kanunu”, her bir “bilimsel kural” denilen þeyler, Hakîm isminin birer nüktesi, birer noktasý, birer cilvesi, birer eseridir. Akýl bunlarý kavramakla mükelleftir ve bunlardan zevk alýr. DUÂ Ey Sâdýk-ý Þekûr! Þükürde azýmýzý çok eyle! Kusurda çoðumuzu az kýl! Ýtaatte ruhumuzu haz eyle! Ýsyanda nefsimizi bize býrakma! Nefsimizi rahmaniyetinin, kal bimizi rahimiyetinin, aklýmýzý hakîmiyetinin cilveleriyle süslendir! Gönlümüzü aþkýnla ihyâ et! Ömrümüzü hiz metinle taçlandýr! Vaktimizi nurunla þahlandýr! Âmin! Dipnotlar: 1- Hicr Sûresi, 15/92. 2- Yâsîn Sûresi, 36/1. 3Tûr Sûresi, 52/1-3; Beled Sûresi, 90/1. 4- Sâffât Sûresi, 37/1; Nâziât Sûresi, 79/1-2. 5- Vâkýa Sûresi, 56/77;Tûr Sûresi, 52/2. 6- Kýyâmet Sûresi, 75/1. 7- Kalem Sûresi, 68/1. 8- Burûc Sûresi, 85/1; Târýk Sûresi, 86/1. 9- Þems Sûresi, 91/1. 10- Þems Sû resi, 91/2. 11- Leyl Sûresi, 92/1. 12- Fecr Sûresi, 89/1. 13- Duhâ Sûresi, 93/1. 14- Asr Sûresi, 103/1. 15- Necm Sûresi, 53/1. 16Zâriyât Sûresi, 51/1. 17- Tîn Sûresi, 95/1. 18- Mektubat, s. 378

Be di üz za man Ýt ti had-ý Ýs lâm ta raf ta rý Vol kan, Ta nin, Ýk dam, Ser bes ti gi bi ga zetelerde yazýlar yazar, makaleler neþre ALÝ FERÞADOÐLU der, fi kir ve dü þüncelerini serdeder. “Efersadoglu@yeniasya.com.tr dipler edepli olmalý, hem de edeb-i Ýslâmiye ile müteeddip olmalýdýrlar” diyerek ir eðitim, haberleþme vasýtasý ve mil- ikaz eder, yol gösterir ve basýn ahlâkýnýn letin gözü-kulaðý hükmünde olan ba- temel prensiplerini þöyle özetler: - Ediblerin, gazetecilerin edepli olmasý, sýn-yayýn, yeni adýyla medya, eðer fýthem de edeb-i Ýslâmiye ile edeplenmesi. rat ve ahlâk ilkelerine uygun yayýn yapmaz - Sözlerinin, kalb-i umûmi-i müþterek-i sa, insanlarý her türlü zararlý, tehlikeli dav milletten (milletin ortak ve genel aklýnýn, ranýþ ve hareketlere þartlandýrýr. Medyanýn vazifelerinden birincisi, dinî ve kalbinin ürünü olarak) tarafsýz çýkmasý. - Ve matbuât nizamnamesini (basýn ahlâk millî kültüre sahip olmasýdýr. Ýkincisi, yayýn politikasýnda þahsiyetçilik yapmamasý, müs- ilkelerini), vicdanlardaki hiss-i diyanet ve nitehcen yayýnlara yer vermemesi, menfaat yet-i halise tanzim etmesi gerektiðini söyler.1 Genel olarak kabul eden basýn ahlâký ilkaygýsýyla ahlâkî dejenerasyona sebep gayr-i ke leri ise þöyle sýralanýr: meþrû neþriyata tevessül etmemesidir.

B

- Ya yýn lar da hiç kim se, ýr ký, cin si ye ti, sosyal düzeyi ve dinî inançlarý dolayýsýyla kýnanamaz, aþaðýlanamaz. - Bir ka mu mü es se si o lan ga ze te ci lik mesleði ahlâka aykýrý özel amaç ve çýkarlara âlet edilemez. - Kiþilerin özel yaþamý kamu çýkarlarýnýn gerektirdiði durumlar dýþýnda yayýn konusu olamaz. - Soruþturulmasý gazetecilik olanaklarý i çinde olan haberler, soruþturulmaksýzýn veya doðruluðuna emin olunmaksýzýn yayýnlanamaz. - Suçlu olduðu yargý kararýyla tespit edilmeyen hiç kimse suçlu ilân edilemez. - Gazeteci, kaynaklarýnýn gizliliðini korur. - Gazeteci meslek saygýnlýðýna gölge düþürecek yöntem ve tutumla haber araþtýrmaktan sakýnýr.

Kâbe'yle ilk karþýlaþmam... sinde iki hac mevsimi, yani iki Kurban Bayramý denk geliyordu. Ve ayný gün, Mekke’nin Peygamberimiz (asm) tarafýndan fethinin de yýldönümüydü. Kur’ân hatmini Kâbe’nin üst katýnda Kâbe’ye bakarak okumaya devam ettim. Artýk; namaz, tavaf, tesbih, zikir, Kur’ân, Cevþen, risâle okumakla geçiyordu, o nurlu beldede nurlu vakitler. Ho ca lar la da gel mi yor duk, ken di miz öðrenmiþtik ibadetin usulünü. Diyanetin verdiði kýlavuz kitaptaki malum þaft duâlarýnýn dýþýnda; Cevþen, tesbihat okuyarak tavaf yapýyorduk. Ve beklenen an gelip çattý. Arafat’a çýkacaktýk. “Hac Arafat’týr!” hadis-i þerifi mucibince, artýk hacý olacaktýk inþâallah! 8 Zil’hicce, saat 15.30 civarýnda otelimizde yeniden ihra-

rada biraz risâle okuduk. Cevþen, tesbih, Kur’ân vs. gibi ibadetlerimizle sabahý yapmýþtýk uyumadan elhamdülillah. Ve beklenen gün geldi: 9 Zilhicce Pazartesi’ydi bugün. Yýllarca beklenen ve özlenen hasretin en büyük rüknü de bugün gerçekleþiyordu. Artýk heyecan doruktayOSMAN ZENGÝN dý. Bugün vakfe yapýp hacý olacaktýk inþâallah. Yine ibadetlerimize devam ettik. Ýyi osmanzengin@yeniasya.com.tr ki cüzlerimi getirmiþim. Ben, cüzlerimi okuyarak mutad hatmime devam ederken, bazý hacý arkadaþlar benden, okumadýðým diðer cüzlerden alarak okuyorlar ve “Yahu, HAC NOTLARI-2 ne iyi akýl etmiþ de böyle cüz cüz getirmiþtelden bir saat kadar yürüyerek Messin, çok iyi olmuþ” diyorlardý. Elhamdülilcid-i Haram’a yaklaþtýk. Yatsý ezaný olah vakfemizi yapýp, hacý olmuþtuk. kunuyordu, çok kalabalýk olduðundan, Arafat’tan yaya olarak Müzdelife’ye gelip, ancak Kâbe’ye giden yolda yatsý namazýný biraz da orada durarak, akþam cadde üzerinde kýlabildik. Takve yatsý namazlarýný, yatsý navimler 29 Zilka’de 1426/ 31 Amazý vaktinde, peþ peþe “cem-i ralýk 2005 Cumartesi’yi gösterirtehir” þeklinde kýldýk. Tabii önken, saat 20.30’da Kâbe-i Muazcesinde yaptýðýmýz “cem-i takzama’yý gördüm. “Aman Aldim” de, bu da Peygamberimilah’ým! Bu Kâbe mi?” diyebilzin (asm) sünnetlerindendi. dim. Rüyada mýydým, yoksa Müzdelife’den de þeytan taþlacennete mi gelmiþtim? Þaþkýnma iþi için taþ topladýk. Ve oralýktan ve sevinçten ne yapacaðýdan da hareketle Mina’ya gelmý, ne söyleyeceðimi bilemez dik. Çok yorucu bir yolculuktu, haldeydim. Yýllarýn hayali hakiyaya gelmiþtik. Hani “Hac mekat olmuþ ve ben þu anda Kâþakkattir” diyordu ya Peygambe’nin karþýsýndaydým. Elhamberimiz (asm), gerçekten de öydulillahi Rabbi’l-âlemin! O anda, le olduðunu anladýk. küçük kýzým Zeyneb’in “BabacýO gün Kurban Bayramý güðým, Kâbe’yi görür görmez bana nüy dü. Yani 10 Zilhicce. Faduâ et!” tenbihi kulaklarýmda kat, orada biz bayram namazý çýnladý. Gözlerim yaþararak duâ kýl ma mýþtýk. Hac farizasý esettim. Hemen hocalarýn nezarena sýn da kýlýnmýyormuþ. Ýkintinde ilk tavafýmýz olan ziyaret di ci va rýn da Mina’dan çadýrtavafýna baþladýk. Kýrk beþ dakilar dan ay rý larak, þeytan taþlaka kadar sürdü, bitince iki rek’at ma ye ri ne iki saatte gidebiltavaf namazý kýlmak için yöneldik. Ý kin ci gün, büyük þeytaný dik. Ama nereye, hangi yöne? ma gir dik. An cak sa at 20.35’de o to büs ler ha da taþ la yýp (bu a mel le, in san gerçekte kenKâbe’ye müteveccihen namaz kýlan Müslüre ket e dip, 21.40’ta A ra fat’a ge le bil dik. Ça dýr di nef sin de ki þey ta ný taþ lý yor ve onun emmanlar, artýk her yöne dönebiliyorlardý. Dola rý mý za yer leþ tik. Haz ret-i  dem i le, Hz. rin de ol ma ya ca ðý ný gös te ri yor) otelimize ðu, batý, kuzey, güney... Kâbe’yi karþýna aldýHav va va li de mi zi ha týr la dým. On la rýn cen net dön dük. Tý raþ o lup ih ram dan çýk týk. ðýnda hangi yön olursa olsun, fark etmiyordu. Artýk; baþta tavaf olmak üzere, ibadetlere Daha sonra zemzem suyundan, cennetten ten ihrac edildikten sonra, ayak bastýklarý dün ya top ra ðýn da bu luþ tuk la rý me kân day dýk. de vam ediyor, mümkün oldukça beþ vakit kaynayan o eþsiz menbadan su içtik. Safa ile Pey gam ber a ley his sa lâ tü ves se lâm can lan dý na mazý Kâbe-i Muazzama'da kýlmaya gayMerve arasýnda sa’y yaparken, Hacer validebir den gö zü mün ö nün de. Ar ka sý na A ra fat te ret e di yor duk. Bu lun du ðu muz Mes fe le mizin iki tepe arasýnda yavrusuna su bulmak pe si ni al mýþ, san ki Ve da Hut be si ni o ku yor du. böl ge si Kâbe’ye 3-4 km. mesafede olduiçin çaresizce koþmasýný hatýrladým. ÝbadetleO ge ce çok mü him bir ge cey di. E vet, çok ðun dan, genellikle; gece-gündüz devamlý rimizi tamamladýktan sonra, gece otelimize yor gun duk, a ma ken di ken di me “Rab bim ça lý þan o tobüslerle gidip geldiðimizden, döndük. Týraþ olup, ihramdan çýktýk. i na yet et sin, bu ge ce yi u yu ma dan i ba det ve bir kaç de fa namaz vakitlerinde gidemedik Artýk Mekke’deydik. Kâbe ile iç içeydik. du â i le ge çi re yim in þâ al lah!” de dim. Ça dýr ve bu lun du ðu muz yerde kýldýk, ama bana Ýbadetimizin en güzelini yapýyorduk. Ve teda bi raz u zan dýy sak da, uy ku tut ma dý. O da çok do kun muþ tu bu durum. Düþünün! Kâvafuklar da baþlamýþtý artýk. 1 Zil’hicce ar ka da þým Sel man kar de þi me ”Hay di kalk be'de si niz, na ma zý orada kýlamýyorsunuz. 1426/ 1 Ocak 2006’yý gösteriyordu takvimdý þa rý çý ka lým” de dim. Bir kaç ki þi da ha ka O la cak þey miy di? Neyse, yine de þükredeler. Yani; hicrî yýlýn, Hac ayýnýn ilk günüyle, týl dý bi ze. Ça dýr lar da u yu yan lar fa lan var rek i ba det le ri mi ze de vam ediyorduk. milâdi yýlýn ilk günü beraber baþlamýþtý. di ye bi raz ses gel me ye cek ye re çe kil dik. O -DEVAM EDECEKAyný zamanda bu milâdî 2006 yýlýnýn içeri-

ÝLHAMDAN SATIRA

O

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com

- Gazeteci þiddet ve zorbalýðý özendirici yayýn yapmaktan kaçýnýr. Basýnýn ahlâk ilkeleri bunlar. Peki, oku yucunun ahlâk ilkesi yok mu? O da, basýn ahlâk ilkelerine sadýk olanlarý takip etmek ve müesseselerini desteklemek! Bu prensip le re ay ký rý ha re ket e den le ri des tek le me mek… Pes pâ ye ya yýn ya pýn la rý e vi ne sokmamak olmalý. Burada önce kendimizi, sonra baþkalarýný sorgulayalým. Meselâ, Kur’ân hakikatlerini, iman hakikatlerini, Bediüzzaman’ý ve Risâle-i Nur’u bütün dünyaya yayma hedefiyle hareket eden Yeni Asya Medya grubunun çýkardýðý gazete, dergi, kitap ve sair neþriyâtýný ne derece takip ediyor, destekliyoruz? Dipnot: 1-Tarihçe-i Hayat, s. 57-58

Kahraman Ýhsan hocanýn ardýndan ARÝF ÞENER rzincan’ýn fedakâr, ihlâslý, nur yüzlü özel bir hocasý idi Ýhsan Özel Hocam. Onu kurban bayramý öncesinde Rahmet-i Rahman’a tevdî ettik. Son ziyaretimizde o nurânî tebessümü ile hizmetleri soruyor, hizmetin derdiyle hemdert oluyordu. Her görüþtüðümüzde gazetenin yazý puntolarýnýn ihtiyarlar da düþünülerek daha büyük yazýlmasýný arzu ediyor, biz de durumu gerekli yerlere bildireceðimizi söylüyorduk. Ýhsan hocam iki senedir kanser hastalýðýna sabýr ve þükür içinde mukabele ettiðine onu tanýyanlar þahittir. Hocamýn hastalýk vesilesi ile günahlarýný döküp velâyet makamlarýna çýktýðýna hepimiz kaniyiz. Hasta ziyaretine gittiði miz de her hâ li ne þük re den, sab re den, kuvvetli bir imana sahip nur yüzlü bir insan sizi hasta yataðýnda karþýlýyordu. Onun o hâlini görünce insanýn þevki daha da artýyor, o hasta hâlinde hizmetleri düþünmesi bize de ibret oluyor, üstümüzdeki tembellik tozlarýný atmamýza vesile oluyordu. Erzincan’a çok hizmetler etmiþ Ýhsan Hoca, tahsilini de devrin baský ve sýkýntýlý dönemlerinde tamamlamýþ. Kur’ân okumanýn, okutmanýn yasak olduðu zamanlarda Kur’ân kurslarýna gidebilmek için evlerin duvarlarýndan atlayarak gizli den giz li ye Kur’ân kur su na git me ye çalýþmasý, kendisine Kur’ân okutan hocasýnýn bir gün jandarmalar tarafýndan baþýndaki sarýðý boynuna takýlarak Üzümlü ilçesinden Erzincan’a kadar sürüklenerek götürülmesi (Üzümlülü bir aða bu haberi duyar duymaz atýna atlayarak, Erzincan’da valinin kapýsýna dayanýp ‘Ýllâ bu hocayý bize geri vereceksiniz’ diyerek hocayý kurtarmýþ), küçükken ha la sý nýn ken di si ni sýrt la ya rak Kur’ân öðrenmesi için hocaya götürme si ve “Oðlum, biz ölünce arkamýzdan Kur’ân okursun” diye vasiyet etmesi gibi zor ve sýkýntýlý zamanlar yaþamýþ Ýhsan Hoca. Askerden geldikten sonra hafýzlýðýný tamamlamýþ; vaaz, sohbet ve nasihatlerle Erzincanlý’nýn maneviyâtýna elinden gelen katkýda bulunmuþ. Ýhsan Hocamýn nev-i þahsýna mün hasýr bir kiþiliði vardý. 1980 ihtilâlinden sonraki sýkýntýlý dönemde verdiði ateþli vaazlarla, gözünü budaktan esirgememe si, sö zü nü sa kýn ma ma sý, doð ru ya doðru, eðriye eðri demesiyle tanýnýrdý. Ri sâ le-i Nur la rý aþk la þevk le o kur, Külliyat’ý tekrar tekrar bitirmeye gayret ederdi. Evinde geniþ bir kitap arþivi olan hocam evlâtlarýna büyükçe bir kütüphane de býraktý. Arada abone çalýþmalarýmýza katýldýðýnda, kime teklif etsek Ýhsan hocanýn hatýrýný kýrmaz, ona olan saygý ve sevgisini gösterirdi. Evrâd ve zikirlerini çok sýký takip eder, her nasihatinde “Hasbünallahu ve ni’me’l-vekil’i 500 defa zikredin” diye tavsiye ederdi. Âlimin ölümü âlemin ölümüdür. Ýlmiyle âmil olan kahraman hocama Ce nâb-ý Hak’tan rahmet ve maðfiret diliyoruz. Kabri nur, makamý Cennet olsun.

E


10

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

KÜLTÜR-SANAT

Kutlular ‘dindar Cumhuriyeti’ anlattý YENÝ ASYA GAZETESÝ ÝZMÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝNÝN DÜZENLEDÝÐÝ KONFERANSTA KONUÞAN MEHMET KUTLULAR, BEDÝÜZZAMAN'IN CUMHURÝYETE BAKIÞ AÇISINI VE 'DÝNDAR CUMHURÝYET'LE ÝLGÝLÝ FÝKÝRLERÝNÝ ANLATTI.

DÝNDAR CUMHURÝYET

ABDÜLBASÝR ÞEKER/ SALÝH SÜTÇÜOÐLU

ÝZMÝR

eni Asya Gazetesi Ýzmir temsilciliði ge çen hafta sonu Ýzmir Hatay’da Murat Reis Kültür Merkezi salonunda Yeni Asya Gazetesi Ýmtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ýn katýlýmýyla bir konferans gerçekleþtirdi. Kutlular, konferansta Bediüzzaman Said Nursî’nin mutlakiyet, meþrutiyet, cumhuriyet ve demokrasi dönemlerinde yaþadýðý önemli hadiseler ve bu hadiseler karþýsýnda aldýðý tavýr ve yorumlarýn üzerinde durdu. Aydýn, Manisa, Turgutlu, Tire, Menemen, Torbalý ve Bayýndýr gibi çevre il ve ilçelerden de katýlýmýn olduðu konferans da ayakta kalanlar oldu. Konferansýn açýþ konuþmasýný, eðitimci-yazar Süleyman Kösmene'nin yapmasýnýn ardýndan Kadir Güliþli’nin okuduðu Kur’ân-ý Kerim tilaveti gerçekleþtirildi. Ardýndan, Abdulbasir Þeker ve Ceyhan Tekin’in hazýrlamýþ olduðu nostaljik sinevizyon gösterisi ise ilgi ile izlendi. Kut lu lar, Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî’nin mutlakiyet dönemi anlatarak baþladýðý konferansta, Üstad Hazretlerinin Osmanlý döneminde dünyaya geliþinin ve kendisine Allah tarafýndan verilen vehbi ilim sayesinde bu dönemde dinde meydana gelecek tahribata karþý bir tamirci olarak adeta hazýrlandýðýný ifade etti. “Bitlis þehrinin Nurs köyünde doðmasý, genç yaþlarda çok kýsa bir medrese eðitimi almasýna raðmen büyük ciltli kitaplarý bir okuyuþta hafýzasýna almasý ve çevresindeki âlimlerle yaptýðý münazaralarda her zaman onlarý ilzam etmesi adeta asrýn en i yi si 'Be di üz za man‘ la ka bý na al ma ya hak kazanmýþtýr” diyen Kutlular þöyle devam etti: “Mýsýr’daki Camiül-Ezher’in Reis-i Ulemasý Þeyh Bahid Efendi Ýstanbul’a geldiðinde ‘Avrupa ve Osmanlý için ne düþünüyorsunuz’ diye sorduðunda Bediüzzaman cevaben; ‘Ýleride Osmanlý bir Avrupa Devleti doðuracaktýr, Avrupa’da bir Osmanlý Devleti doðuracaktýr’ diye cevap vermiþtir. Cumhuriyetin kuruluþun-

Y

Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular, "Her on senede bir ihtilal olan bu ülkede, Adnan Menderes þehit olarak bedel ödemiþtir" dedi. FOTOÐRAF: HÜSEYÝN CAN

dan sonra bu söylediðinin gerçekleþtiði görülmüþtür. Birinci Dünya Savaþýnda Bitlis müdafaasýnda talebeleri ile birlikte kahramanlýklar gösterdiðini esir düþerek Rusya’da esir kampýnda kaldýðýný da belirten Kutlular, “Millî mücadele yýllarýn da Ýstanbul’da iþgalci düþman kuvvetlerine karþý kahramanlýklar gösteren Bediüzzaman Ankara’ya davet edildi. T.B.M.M’ de hoþamedi ile karþýlandý. Mebuslara on maddelik bir beyanname daðýttý. Bu beyannameden sonra Mustafa Kemal’le riyaset odasýnda bir tartýþma yaþadý. O zaman mebus olan Hasan Basri Çantay da bu tartýþmaya þahit olmuþtur. Ýki saatten fazla süren bu görüþme sýrasýnda Üstad ikazlarda bulunmuþtur. Yapýlacak inkýlâplarýn Ýslâma ve geleneklerimize aykýrý olmamasý gerektiðini misaller-

le kendisine anlatmýþtýr. Fakat Cumhuriyeti ku ran yeni kadro ile görüþ ayrýlýðý olduðunu görmüþtür. Yapýlan ýsrarlara raðmen; hadis-i þerifte haber verilen þahýslarýn zuhur ettiðini görmüþ ve onlara siyaseten galebe edilemeyeceði ikazýndan dolayý Ankara’dan erken ayrýlmýþtýr” dedi.

CUMHURÝYETÝN TEMELÝ Cumhuriyetin kuruluþunda iki yanlýþ temel üzerine bina edildiðini ifade eden Kutlular, þunlarý kaydetti: “Bunlardan biri din karþýtlýðý, ikincisi de Milliyetçilik yani Türkçülüktür. Osmanlý Türk’tür, fa kat Türk çü de ðil dir. Ce nâb-ý Hak hiçbir ýrký üstün yaratmamýþtýr ve üstünlük sadece takvadadýr, demiþtir. Emeviler ýrkçýlýk yaptýðý için Ýslâm toplumlarýný gücendirmiþ-

II. Abdülhamid’in ‘buhurdan’ ve ‘gülabdan’ý satýldý

Gramofonlar Pendik’te meraklýlarýný bekliyor GRAMOFON ustasý Mehmet Öztekin, nadide ‘Gramofon koleksiyonu’nu meraklýlarýyla, Pendik’te buluþturdu. Sergide, 1920’li yýllardan 1940-50’li yýllara kadar üretilen gramofonlar teknik özellikleriyle birlikte ziyaretçilere sunuluyor. Serginin yeri ise, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merke zi. Sergi, 26 Aralýk 2010 tarihine kadar devam edecek.

“Sýnýr”da bir sergi ÝZMÝRLÝ genç sanatçý Duygu Süzen’in ilk kiþisel sergisi “Sýnýr”, 3-31 Ocak 2011 tarihleri arasýnda “Merkur”de açýlýyor. Sanatçý büyütk ebatlý kâðýt çalýþmalarýnda füzen, ku ru pastel, çini mürekkebi ve suluboya kullanýyor. “Duygu Süzen’in resimlerine bakarken akla Çin manzaralarýný andýran manzaralar geliyor. Süzen, aðýrlýklý olarak fü zenle ürettiði bu manzaralarda, doðanýn bir temsilini yansýtmak, ona bakarak edindiði izlenimleri izleyiciyle paylaþmaktan çok, kendi düþleri nin manzarasýný göze getiriyor. Büyük Çin manza racýlarýnýn izindeki genç sanatçý, büyük romantik ressamlar dan da bulutlarý ödünç alýyor. Resimleri, deðiþen doðadan çok deðiþen kiþiliðini, ruhun gelgitlerini, kimi zaman füzen, kimi zaman mürekkep ve boyayla not ettiði biralan olarak kullanýyor. Kültür Sanat Servisi

ALÝF Art Antikacýlýk A.Þ’nin ‘’Osmanlý ve Karma Sanat Eserleri Özel Koleksi yonu’’ Müzayedesi’nde, Sultan II. Ab dülhamit’in tuðralý gümüþ buhurdan ve gülabdan takýmý 150 bin TL’ye satýldý. Ortaköy’de, Esma Sultan Yalýsý’ndaki müzayedede, 4 özel koleksiyondan derlenen 392 eser sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Osmanlý ve kar ma sanat eserlerinin ya ný sýra Türk modern ve çaðdaþ plastik sanatýnýn seçkin örneklerinin satýþa sunuldu ðu müzayedede, 80 bin TL muhammen bedele satýþa çýkarýlan Sultan II. Abdülhamit’in tuðralý gümüþ buhurdan ve gülabdan takýmý 150 bin TL’den a-

lýcý bulurken, ressam Sami Yetik’in ‘’Zekeriyaköy’’ adlý tablosu da 135 bin TL’den satýldý. Müzayede de Mustafa Sarim’in ‘’Rüstem Paþa Camii’nden’’ isimli tablo su ve Þeker Ahmet Paþa’nýn oðlu Ýzzeddin Bey’in ‘’Nar lar ve Ayvalar’’ isimli tablosu 85 bin TL, Usturacýzade Mehmed Þehri’nin ‘’Delailül Hayrat’’ý 75 bin TL, Yavuz Sultan Selim’in ‘’Kaside ve Rubaile ri’’ 72 bin TL, Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi’nin ‘’Hilyei Þeri fe’’si 70 bin TL, Mehmet Behçeti Efendi’nin ‘’Kur’âný Kerim’’i 62 bin TL, Yedikuleli Seyyid Abdullah’ýn ‘’Sülüs Hurufat Murakkaa’’sý 50 bin TL, Mehmet Cemaled-

tir. Osmanlý gayet adilane davranmýþ ve ýrkçýlýk yapmamýþtýr. Fakat Cumhuriyet kurulduktan sonra Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi, bir Avrupa devleti doðmuþtur. Medreseler kapanmýþ, harf inkýlâbý yapýlmýþ, tarihi baðlar koparýlmýþtýr. Bir gecede halk cahil hale gelmiþtir. Da ha sonra Türkçülük yapýlarak bu defa Gürcü, Arnavut, Pomak, Kürt vs vatandaþlar gücendirilmiþtir. Kardeþçe yaþamak lazým. Þeyh Said isyanýndan önce Kör Hüseyin Paþa Üstada geldiði zaman ‘Kimi kime çarptýracaksýnýz. Hepsi Müslüman, Hasan’la Hüseyin’i karþý karþýya getirmeyin’ demiþtir. Fakat buna raðmen Þeyh Said hadisesi vuku bul muþ, bu o lay bir çok in sa nýn ha ya tý na mal olmuþtur.”

Çizginin ötesini anlatacaklar “ÇÝZGÝNÝN Dý þýn da ki ler” a na kon sep ti çer çe ve sin de Ber say Ý le ti þim Ens ti tü sü (BÝ E) bu yýl dünya görüþleriyle farklýlýk meydana getirmiþ, birbirinden deðerli isimleri konuk edecek. Cem Yýlmaz’la 6 Ocak’ta baþlayacak konferanslar dizisi 14 Nisan’da Ece Sükan’la sona erecek. Bersay Ýletiþim Enstitüsü (BÝE) Ýletiþimde Mükemmellik Programý’nýn üçüncüsüne, “Çizginin Dýþýndakiler” baþlýðý ile devam ediyor. 2011 yý lýn da sa nat, a ka de mi, iþ dün ya sý, spor, saðlýk ve medya gibi pek çok alanda dünya görüþleriyle farklýlýk yaratmýþ, pýrýltýlý kiþilik yapýsýna sahip deðerli isimleri aðýrlayacak olan Bersay Ýletiþim Enstitüsü, konferanslardan el edilecek gelirle de i le ti þim a la nýn da e ði tim gö ren Yük sek Li sans ve Doktora öðrencilerine burs desteði saðlayacak. Cem Yýlmaz’ýn 6 Ocak 2011 tarihinde “Ýþte Mizah” baþlýklý oturumu ile baþlayacak olan konferanslar, 14 Nisan 2011 tarihine kadar her Perþembe günü saat 18.30-20.30 arasýnda düzenlenecek ve katý lým salonun kapasitesiyle sýnýrlý olacak. “Ýletiþimde Mükemmellik Programý 3: Çizginin Dýþýndakiler” konferans dizisinde sýrasýyla; Cem Yýl maz, Prof. Dr. Miktad Kadýoðlu, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Nihat Gökyiðit, Mehmet Turgut, Kürþat Baþar, Nasuh Mahruki, Prof. Dr. Celal Þengör, Erdil Yaþaroðlu, Yýlmaz Erdoðan, Levent Erden, Kerem Erginoðlu, Prof. Dr. Osman Müftüoð lu, Ayþe Ege (Dice Kayek), Ece Sükan konuþmacý olarak yer alacak. Ýstanbul/ Said Temur

BULMACA SOLDAN SAÐA— 1. Taþýnmaz mal. 2. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sýradakilerin birbirlerinden yanlamasýna olan uzaklýklarý.- Eskiden Hakkari yöresine verilen isim.- Bir renk. 3. Rubidyum elementinin simgesi.Hastalýk, illet.- Göçcebe halký. 4. Bektaþi ve Alevilerin görüþ ve düþüncelerini belirtmek için yazýlmýþ þiir.- Ýbadedle meþgul kimse. 5. Kýr yaþantýsýný dile getiren þiir türü.- Buðday, nohut vb. tanelerle kuru yemiþlerin bir arada þekerle kaynatýlmasýyla yapýlan bir tür tatlý. 6. Eski, sözlü geleneði koruyan öykülere verilen ad.Bilgisayarda geçici bellek. 7. Tic. Satýcý veya ihracatçýnýn gönderdiði mallarýn bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya baþvuran kimse.- Sýhhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. 8. Maydanozgillerden, 1-1,5 metre yüksekliðinde, sarý çiçekli, yapraklarý iplik biçiminde parçalý, hoþ kokulu, baharatlý meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazý içeceklerde tat verici olarak kullanýlan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanýlan çok yýllýk otsu bir bitki.- Paralarýmýzdan sýfýrýlarýn eksiltilmesinden sonraki geçiþ sürecinde para birimimiz. 9. Tütün yapraklarýndan çýkarýlan, renksiz, açýkta býrakýldýðýnda havadan oksijen alarak esmerleþen, 247 °C’de kaynayan, 1,033 yoðunluðunda çok zehirli bir alkaloit. 10. Kötü, çirkin.- Artma, çoðalma.- Lityumun simgesi.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“ESKÝÞEHÝR Mahkemesinde 1935’te mahkeme tarafýndan Bediüzzaman’a cumhuriyet hakkýndaki görüþü sorulduðunda; Üstadýn Tillo’da karýncalara çorbasýnýn tanelerini verdiðini bunu onlarýn Cumhuriyetperverliðine mükâfaten yaptýðý ný ve ta o zamandan beri dindar bir cumhuriyetçi ol duðunu mahkeme reisine söylediðini ifade eden” Kut lu lar, “Ü çün cü Sa id dö ne mi da ha çok müspet hareket þeklinde tezahür ediyor. Üstadýn hayatý sürgün ve hapislerle geçtiði halde hiçbir zaman sopa ve silâha tevessül etmemiþ, talebelerine her zaman müspet hareket dersi vermiþtir” diye konuþtu. Cumhuriyet gerçek manada hâlâ tam Cumhuriyet olamadýðýnýn altýný çizen Kutlular, “1950’ye kadar 27 sene insanlar kendi çocuðuna Kur’ân dersi verememiþtir” diyerek, “Çanakkale gazisi To pal Osman diye biri vardý. Çocuklara Kur’ân der si veriyor, diye kaç defa karakola çekilerek dövüldüðünü ifade etmiþti” þeklinde hatýrasýný da aktardý. 1950’ye gelindiðinde çok partili hayata geçmenin kolay olmadýðýný kaydeden Kutlular þunlarý söyledi: “O zamanki Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Halk Partisi’nden baþka sadece iki partiye izin verdi; birisi Demokrat Partili Celal Bayar’a, diðe ri, Mil let Par ti li Ma re þal Fev zi Çak mak’a. Bir yerde hürriyet yoksa insan hayvan gibidir. Ýnsaný insan yapan hürriyettir. Resulullah’a ri salet gelince Zeyd’i azat edmiþtir. Sonra dört halife seçimle baþa geliyor. ‘Kavmimin Efendisi ona hizmet edendir’ hadisi þerifinde olduðu gibi, 1950’den sonra bir nebzede olsa çok partili dönemde halkýn iradesiyle seçimler baþlamýþ oluyor. Nitekim Yüksek Ýslâm Enstitüsü, ezanýn aslýna dönmesi Menderes tarafýndan imza edilerek halkýna hizmet ettiði tahakkuk etmiþ oluyor. Her on senede bir ihtilal olan bu ülkede, Adnan Menderes þehit olarak bedel ödemiþtir. Millet seçsin, millet indirsin” konferans sonrasýnda sorularýn cevaplanmasýnýn ardýndan, yapýlan çekiliþle dinleyicilere Bediüzzaman takvimi hediye edildi. Düzenlenen yiyecek kermesi ve Yeni Asya Neþriyat kitap sergisi de ilgi gördü.

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Et veya balýk gibi asýl yemeðin yanýna eklenen sebze, patates vb. yiyecekler. 2. Kavga, gürültü patýrtý.- Kimi yörelerimizde aðabey. 3. Bir seslenme nidasý.Yüksek, yukarý. 4. Kolay bekâr yemeði. 5. Yeniden yapmak, göndermek. Hayat vermek.- Kýnakýnadan elde edilen ve sýtmanýn tedavisinde kullanýlan beyaz alkaloit. 6. Kýrmýzý ile mavinin karýþmasýndan oluþan renk, menekþe renginin kýrmýzýya çalaný.Eski evlerde ocaðýn iki yanýndaki kalýn duvarlar oyularak yapýlan ve ufak tefek þeyler koymaya yarayan göz. 7. Merhale, kademe.- Mistik hint hecesi. 8. Kendini beðendirmek amacýyla yapýlan davranýþ, cilve, eda. -Bu günki Avrupa Birliði’inin eski adý.Uzaklýk belirtir bir niBir önceki bulmacanýn cevaplarý da. 9. Kýnada sessizler.- Anonim Þir1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ketin kýsasý. 10. Ge - 1 M E S N E V Ý A Z A K reðinden çok yemek 2 A K R E D Ý T Ý F RA yiyen, doymak bil- 3 R S T E L Ý N K UM meyen (kimse).- Ye- 4 M E P AR A F A Z Ý K nal da sessizler. 11. 5 E N Ý S Y A T A K M E L E Z Z AZ A Çýkýþ yeri kolay bulu- 6 L F Ý L Ý Z na ma ya cak ka dar 7 A D A L E T 8 L A L E S Ü H A T A M karýþýk koridorlarý oZ E K A lan yapý. 12. Aþama- 9 Y E M Ý N 10 H A T Ý M E NO E T lý, basamaklý.


11

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ HA­BER­LER

Fransa ve Belçika’ya not indirme uyarýsý nULUSLARARASI kre­di­ de­re­ce­len­dir­me­ ku­ru­lu­þu­Mo­ody’s,­Fran­sa­ve­Bel­çi­ka’ya­not­in­dir­me­u­ya­r ý­s ýn­d a­ bu­l un­d u.­ ­ Mo­o dy’s,­ mev­c ut­ risk­l e­r e rað­men,­yük­sek­kre­di­no­tu­po­zis­yo­nu­nu­ko­ru­yan Fran­sa’nýn,­büt­çe­a­çý­ðý­ný­in­dir­me­di­ði­sü­re­ce,­kre­di­ no­tu­nun­ dü­þü­rü­le­bi­le­ce­ði­ni­ bil­dir­di.­ Ku­ru­luþ, ka­mu­ bor­cu­ ö­nem­li­ öl­çü­de­ ar­tan­ Bel­çi­ka’nýn­ da no­tu­nun­ in­di­ri­le­bi­le­ce­ði­ u­ya­rý­sýn­da­ bu­lun­du.­ Ýr­lan­da’nýn­kre­di­no­tu­nu­dü­þü­ren­Mo­ody’s,­Ýs­pan­ya’yý­da­u­yar­mýþ­tý. Londra/aa

Ýhtiyaç sahibi ülkelere 780 milyon dolar yardým nTARIM ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Meh­met­Meh­di­E­ker, Tür­ki­ye’nin­ih­ti­yaç­sa­hi­bi­ül­ke­le­re­yýl­da­780­mil­yon do­lar­lýk­yar­dým­yap­tý­ðý­ný,­bu­yar­dý­mýn­190­mil­yon do­lar­lýk­bö­lü­mü­nün­i­se­‘’En­Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­le­re’’ ay­rýl­dý­ðý­ný­bil­dir­di.­­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðýn­dan­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­En­Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler,­Ge­liþ­mek­te­O­lan­Ka­ra­Ül­ke­le­ri­ve­Ge­liþ­mek­te­ O­lan­ Kü­çük­ A­da­ Ül­ke­le­ri­ Yük­sek­ Tem­sil­ci­li­ði (OHRLLS)­ta­ra­fýn­dan­New­York’ta­Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­mer­ke­zin­de­‘’Ta­rým­sal­Kal­kýn­ma­Yo­luy­la­Gý­da­ Gü­ven­li­ði­nin­ Ge­liþ­ti­ril­me­si’’­ ko­nu­lu­ bir­ kon­fe­rans­ dü­zen­len­di­ði­ ve­ kon­fe­ran­sa­ Eþ­baþ­kan­ sý­fa­týy­la Ta­rým­ ve­ Kö­yiþ­le­ri­ Ba­ka­ný­ Meh­di­ E­ker’in­ ka­týl­dý­ðý kay­de­dil­di.­ A­çýk­la­ma­ya­ gö­re,­ Ba­kan­ E­ker,­ kon­fe­rans­ta­Tür­ki­ye’nin­ih­ti­yaç­sa­hi­bi­ül­ke­le­re­yýl­da­780 mil­yon­do­lar­lýk­yar­dým­yap­tý­ðý­ný,­bu­yar­dým­har­ca­ma­la­rý­nýn­190­mil­yon­do­lar­lýk­bö­lü­mü­nün­i­se­‘’En Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler’’e­ay­rýl­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Af­ri­ka­ül­ke­le­ri­ne­ yö­ne­lik­ dü­zen­le­nen­ ta­rým­sal­ kal­kýn­ma prog­ra­mý­ i­le­ En­ Az­ Ge­liþ­miþ­ Ül­ke­ler’den­ yüz­ler­ce uz­man­ve­yet­ki­li­yi­e­ðit­tik­le­ri­ni­an­la­tan­­E­ker,­bun­dan­son­ra­da­Tür­ki­ye’nin­ü­ze­ri­ne­dü­þe­ni­yap­ma­ya her­ za­man­ ha­zýr­ ol­du­ðu­nu­ i­fa­de­ et­ti.­ ­ A­çýk­la­ma­ya gö­re,­‘’En­Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler­Kon­fe­ran­sý’’nýn­dör­dün­cü­sü,­9-13­Ma­yýs­2011­ta­rih­le­ri­a­ra­sýn­da­Ýs­tan­bul’da­ ya­pý­la­cak.­ Ýs­tan­bul’da­ki­ kon­fe­rans­ta­ a­þý­rý yok­sul­luk,­ e­ko­no­mi­de­ ya­pý­sal­ ye­ter­siz­lik­ ve­ bü­yü­me­ye­ i­liþ­kin­ ka­pa­si­te­ ek­sik­lik­le­ri­nin­ ya­pý­sal­ en­gel­ler­le­bir­le­þe­rek­ya­þam­dü­zey­le­ri­ni­i­yi­leþ­tir­me­ça­ba­la­rý­ný­sek­te­ye­uð­rat­tý­ðý­ön­ka­bu­lüy­le­ha­re­ket­e­di­le­rek,­‘’En­Az­Ge­liþ­miþ­Ül­ke­ler’’in­ta­rým­sal­kal­kýn­ma ve­gý­da­gü­ven­li­ði­ko­nu­la­rýn­da­ki­so­run­la­rý­nýn­tar­tý­þý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di.­Ankara / aa

Bankalar da alacaklarýný yapýlandýrsýn nKÜÇÜK ve­Or­ta­Bü­yük­lük­te­ki­Ýþ­let­me­ler­Der­ne­ði­ (KO­BÝ­DER)­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Nu­ret­tin­ Öz­genç, ö­zel­ ban­ka­lar­dan­ a­la­cak­la­rý­ný­ ye­ni­den­ ya­pý­lan­dý­ra­rak­ve­ö­de­me­ko­lay­lý­ðý­sað­la­ya­rak­KO­BÝ’le­ri­ra­hat­lat­ma­la­rý­ný­ bek­le­dik­le­ri­ni­ söy­le­di.­ ­ Öz­genç, hü­kü­me­tin­ ka­mu­ a­la­cak­la­rý­nýn­ ye­ni­den­ ya­pý­lan­dý­rýl­ma­sý­na­ i­liþ­kin­ yü­rüt­tü­ðü­ ça­lýþ­ma­yý­ tak­dir­ et­tik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­ay­ný­ça­lýþ­ma­yý­ö­zel­ban­ka­la­rýn da­ yap­ma­sý­ný­ is­te­di.­ ‘’Hü­kü­me­tin­ ça­lýþ­ma­sý­ný­ se­vinç­le­kar­þý­la­mak­la­ve­bir­an­ön­ce­ha­ya­ta­ge­çi­ril­me­si­ni­ is­te­mek­le­ bir­lik­te­ ö­zel­ ban­ka­lar­dan­ a­la­cak­la­rý­ný­ye­ni­den­ya­pý­lan­dý­ra­rak­ve­ö­de­me­ko­lay­lý­ðý­sað­la­ya­rak­KO­BÝ’le­ri­ra­hat­lat­ma­la­rý­ný­bek­li­yo­ruz’’­ di­yen­ Öz­genç,­ bek­len­ti­le­ri­nin­ kar­þý­lan­ma­sý­nýn­ ban­ka­la­rý­ ö­nem­li­ sa­yý­la­bi­le­cek­ bir­ kay­ba­ uð­rat­ma­ya­ca­ðý­ný­ ö­ne­ sür­dü.­ Ban­ka­lar­ çok­ þey­ kay­bet­miþ­ ol­maz­lar.­ KO­BÝ’ler­ ban­ka­lar­ i­çin­ en­ ö­nem­li­müþ­te­ri­ler.­Ö­zel­ban­ka­lar­KO­BÝ’ler­den­çok pa­ra­ ka­zan­dý­lar,­ KO­BÝ’le­rin­ borç­la­rý­ný­ ye­ni­den ya­pý­lan­dýr­mak­la­bir­þey­kay­bet­mez­ler,­kar­dan­za­rar­ e­der­ler.­ So­nuç­ta­ KO­BÝ’ler­ borç­la­rý­ný­ ö­de­dik­ten­son­ra­yi­ne­ban­ka­lar­la­ça­lýþ­ma­ya,­ya­ni­ban­ka­la­ra­ka­zan­dýr­ma­ya­de­vam­e­de­cek­ler.”­Gaziantep/aa

Yeni aldýðýnýz otomobil takla atmýþ olabilir nTÜRKÝYE’DE, ha­sar­ gör­müþ­ ye­ni­ o­to­mo­bil­le­rin ‘’a­yýp­lý­mal’’­ol­du­ðu­gö­zö­nün­de­bu­lun­du­ru­lup­fi­ya­tý­dü­þü­rül­me­den­sa­týl­dý­ðý­i­le­ri­sü­rül­dü.­Bur­sa­O­to Ga­le­ri­ci­ler­ O­da­sý­ Baþ­ka­ný­ Ha­kan­ Ya­nýk,­ Tür­ki­ye’de,­ yer­li­ ü­re­tim­ ve­ it­hal­ler­le­ bir­lik­te­ yýl­da­ yüz­bin­ler­ce­ye­ni­a­ra­cýn­tra­fi­ðe­gir­di­ði­ni­söy­le­di.­Ar­týk ih­ti­yaç­ ha­li­ne­ ge­len­ o­to­mo­bil­ler­de­ bir­çok­ ki­þi­nin, i­kin­ci­el­de­ki­a­lým-sa­tým­yo­ðun­lu­ðu­na­bak­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ya­nýk,­i­kin­ci­el­sek­tö­rün­de­ko­lay­sa­tý­la­bi­le­cek­ a­raç­la­rýn­ da­ha­ faz­la­ il­gi­ gör­dü­ðü­nü­ an­lat­tý. Ya­nýk,­ ye­ni­ o­to­mo­bil­ a­lým­la­rýn­da­ za­man­ za­man tü­ke­ti­ci­le­rin­ mað­dur­ o­la­bil­di­ði­ni­ be­lir­te­rek,­ þöy­le ko­nuþ­tu:­ ‘’Ha­sar­ gör­müþ­ ye­ni­ o­to­mo­bil­ler,­ a­yýp­lý mal­ ol­du­ðu­ söy­len­me­den­ sa­tý­þa­ su­nu­lu­yor.­ Tak­la at­mýþ­o­to­mo­bil­le­ri­bi­le­yap­tý­rýp,­bo­ya­týp­fab­ri­ka­çý­ký­þý­ gi­bi­ sa­tý­yor­lar.­ Nak­li­ye­ sý­ra­sýn­da­ bir­ þe­kil­de TIR’dan­dü­þen,­yu­var­la­nan,­ka­por­ta­sý­çi­zi­len,­ka­pý­sý­e­zi­len,­ba­gaj­ka­pa­ðý­za­rar­gö­ren­a­raç­lar­o­na­rým­dan­ ge­çi­ri­li­yor­ ve­ ba­yi­sin­de­ sa­tý­þa­ su­nu­lu­yor.­ Söz ko­nu­su­ a­ra­cý­ný­ a­lan­ ki­þi,­ bir­ sü­re­ ke­yif­le­ bi­ni­yor. Sat­ma­ya­gö­tür­dü­ðün­de­i­se­a­ra­cý­nýn­tak­la­at­mýþ­ya da­bir­þe­kil­de­za­rar­gör­müþ­ol­du­ðu­nu,­ba­zý­par­ça­la­rý­nýn­de­ðiþ­ti­ði­ni­öð­re­nin­ce­þo­ke­o­lu­yor.’’­Bu­þe­kil­de bir­çok­a­raç­sa­hi­bi­nin­mað­dur­ol­du­ðu­nu­sa­vu­nan Ya­nýk,­“Va­tan­daþ­lar­ye­ni­ol­sa­da­a­raç­la­rý­ný­mut­la­ka bir­ser­vi­se­gös­ter­sin­ler.­En­a­zýn­dan­bo­ya­lý­ol­du­ðu, par­ça­sý­nýn­de­ði­þip­de­ðiþ­me­di­ði­ni­öð­re­ne­bi­lir­ler. Böy­le­ce­i­le­ri­de­mað­dur­ol­maz­lar’’­de­di.­Bursa/aa

20 ARALIK 2010

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI Cinsi 1 ABD DOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1 DANÝMARKA KRONU 1 EURO 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ

ALIÞ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5461 1.5299 0.27305 2.0343 2.4032

1.5536 1.5399 0.27439 2.0441 2.4158

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

1.5450 1.5559 1.5229 1.5491 0.27286 0.27502 2.0329 2.0472 2.4015 2.4194

Cinsi

ALIÞ

1 ÝSVÝÇRE FRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1 KANADA DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1 NORVEÇ KRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100 JAPON YENÝ

DÖVÝZ SATIÞ

1.5975 1.6078 0.22468 0.22702 1.5278 1.5347 5.4280 5.4995 0.25800 0.25974 0.41352 0.41427 1.8417 1.8539

ALIÞ

EFEKTÝF SATIÞ

SERBEST PÝYASA

1.5951 1.6102 0.22452 0.22754 1.5221 1.5405 5.3466 5.5820 0.25782 0.26034 0.41042 0.4173 1.8349 1.8609

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5560 ÖNCEKÝ GÜN 1,5540

DÜN 2,0470 ÖNCEKÝ GÜN 2,0460

DÜN 69,35 ÖNCEKÝ GÜN 69,15

DÜN 465,40 ÖNCEKÝ GÜN 464,74

p

p

p

p

‘Ýstanbul uçurumun kenarýnda’ AVRUPA'NIN KREDÝ DURUMU KIRILGAN ÞEHÝRLERÝ ARASINDA ÝSTANBUL DA YER ALIRKEN, YOÐUN YATIRIM TALEBÝNÝN, YÜKSEK BÜTÇE AÇIKLARINA VE BÝRÝKEN BORÇLARA SEBEP OLDUÐU SAVUNULDU. ÝNGÝLÝZ The­ Gu­ar­di­an­ ga­ze­te­si büt­çe­sin­den­ faz­la­ har­ca­ma­ ya­pan­ þe­h ir­l e­r e­ i­l iþ­k in­ bir­ ha­b er ya­yýn­la­dý.­A­me­ri­ka­Bir­le­þik­Dev­let­le­ri’nde­ 100’ü­ aþ­kýn­ þeh­rin­ ö­nü­müz­de­ki­ yýl­ if­las­ e­de­bi­le­ce­ði a­na­li­zi­ni­ say­fa­la­rý­na­ ta­þý­yan­ ga­ze­te,­Av­ru­pa’nýn­ö­nem­li­þe­hir­le­rin­de­ki­ du­ru­mu­ da­ ‘U­çu­ru­mun Ke­n a­r ýn­d a­k i­ Av­r u­p a’­ baþ­l ý­ð ýy­l a ve­r i­y or.­ Kü­r e­s el­ kre­d i­ kri­z i­n i

tah­min­ e­den­ ik­ti­sat­çý­lar­dan,­ A­me­r i­k a­l ý­ a­n a­l iz­ uz­m a­n ý­ Me­r e­dith­Whit­ney,­ye­rel­ve­e­ya­let­dü­ze­yin­de­ borç­lan­ma­nýn­ ABD­ e­ko­no­mi­si­ni­ bek­le­yen­ en­ bü­yük so­run­lar­dan­bi­ri­ol­du­ðu­nu­ve­ül­ke­d e­ i­y i­l eþ­m e­ sü­r e­c i­n i­ sek­t e­y e uð­ra­ta­bi­le­ce­ði­ni­ söy­le­di.­ Whit­ney’e­gö­re­em­lak­so­ru­nu­nun­ar­dýn­dan,­en­ö­nem­li­ko­nu­la­rýn­ba­þýn­da­þehir­har­ca­ma­la­rý­ge­li­yor.­

BORÇLAR BÝRÝKÝYOR HABERE göre, Avrupa’nýn kredi durumu kýrýlgan þehirleri arasýnda Ýstanbul da var. Haberde öne çýkan satýrlar þöyle: “Türkiye’nin kadim metropolü, Avrupa’nýn kredi notu “dökülen” þehirlerinden biri. Asya ve Avrupa’yý birbirine baðlayan kusursuz konumu, ciddî zayýflýklarýný gideremiyor. Bunlara, kredi deðerlendirme þirketi Stan-

Yýlmaz: Ne yaptýðýmýzý biliyoruz, ihtiyatlý olun

2011 yýlý para ve kur politikasý programýný açýklayan MB Baþkaný Dursun Yýlmaz, faiz indirimi kararýyla ilgili de açýklamalarda bulundu. FOTOÐRAF: AA

MERKEZ Ban­ka­sý­ Baþ­ka­ný­ Dur­muþ­ Yýl­m az,­ dün­y a­ ba­s ý­n ýn­d a tar­týþ­ma­ o­luþ­tu­ran­ fa­iz­ in­di­ri­mi ka­ra­rýy­la­il­gi­li­o­la­rak­“Ne­yap­tý­ðý­mý­zý­bi­li­yo­ruz,­ne­yi­ni­çin­yap­týð­mý­z ý­ bi­l i­y o­r uz.­ Ýh­t i­y at­l ý­ ol­m ak her­ke­sin­ya­ra­rý­na”­de­di.­2011­yý­lý pa­ra­ve­kur­po­li­ti­ka­sý­prog­ra­mý­ný a­çýk­la­yan­ Yýl­maz,­ 2011­ ve­ 2012

yý­lý­ i­çin­ enf­las­yon­ he­de­fi­ni­ da­ha ön­ce­yüz­de­5,5­ve­yüz­de­5­o­la­rak a­ç ýk­l a­d ýk­l a­r ý­n ý­ ha­t ýr­l a­t a­r ak, ‘’2013­ yý­lý­ he­de­fi­ i­se­ or­ta­ va­de­li prog­ram­ ha­zýr­lýk­ sü­re­cin­de­ yi­ne hü­kü­met­ i­le­ va­rý­lan­ mu­ta­ba­ka­ta pa­ra­lel­o­la­rak­yüz­de­5­o­la­rak­be­lir­len­miþ­tir’’­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Yýl­maz,­dev­let­iç­borç­lan­ma­se­ne­di

a­lým­­prog­ra­mý­ný­ye­ni­le­me­yi­he­def­le­dik­le­ri­ni,­2011’de­es­nek­dö­viz­a­lým­i­ha­le­le­ri­nin­de­de­vam­e­de­ce­ði­ni­ kay­det­ti.­ Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rý­ný­da­ce­vap­la­yan­Yýl­maz, tar­týþ­ma­ o­luþ­tu­ran­ ve­ dün­ya­da ge­niþ­ yan­ký­ bu­lan­ ya­rým­ pu­an­lýk fa­iz­ in­di­ri­miy­le­ il­gi­li­ o­la­rak­ þun­la­rý­söy­le­di:­“Bi­zim­al­dý­ðý­mýz­ka­rar­ dün­ya­ ka­mu­o­yu­nun­ dik­ka­ti­ni­ çek­ti.­ Ne­ yap­tý­ðý­mý­zý­ bi­li­yo­ruz,­ne­yi­ni­çin­yap­týð­mý­zý­bi­li­yo­ruz.­ Ýh­ti­yat­lý­ ol­mak­ her­ke­sin­ ya­ra­rý­na.­ Ön­ce­den­ ka­rar­ ver­me­mek­la­zým,­bu­ka­ra­rýn­so­nuç­la­rý­ný­gör­mek­la­zým.­Ý­çin­de­risk­un­su­ru­ba­rýn­dý­rýr.­A­ma­biz­dü­þün­dük,­ta­þýn­dýk­böy­le­bir­ka­ra­rý­al­dýk.­Biz­zo­run­lu­kar­þý­lýk­la­rý­toz­lu raf­lar­dan­ in­dir­dik,­ ak­tif­ bir­ pa­ra po­li­ti­ka­sý­ a­ra­cý­ ha­li­ne­ ge­tir­dik. Bi­zim­ yap­tý­ðý­mýz­ ge­le­nek­sel­ ol­ma­yan­a­ra­cý­kul­la­na­rak­de­ðil,­ge­le­nek­sel­ a­ra­cý­ da­ kul­la­na­rak­ bir ka­rý­þým­o­luþ­tur­mak.”­ O­cak­ 2011’den­ i­ti­ba­ren­ Pa­ra Po­li­ti­ka­sý­Ku­ru­lu’nun­fa­iz­ka­rar­la­r ý­ sa­a t­ 19.00­ ye­r i­n e­ sa­a t 14.00’te­ a­çýk­la­na­ca­ðý­ný­ bil­di­ren Yýl­maz,­fa­iz­in­di­rim­ka­ra­rý­nýn­oy bir­li­ði­i­le­a­lýn­dý­ðý­ný­kay­det­ti.

dard & Poors’un son raporuna göre, düþük ciro esnekliði ve gelecekteki reformlara dair durumun tahmin edilemez oluþu’ da dahil. Ayrýca, þehrin yoðun yatýrým talebi, yüksek bütçe açýklarýna ve biriken borçlara sebep oluyor.” Habere göre Ýstanbul, özellikle giderek büyüyen mali sektörü kalkýndýrarak kazanç getirecek baþka kaynaklar geliþtirmeye çalýþýyor ve cami kubbe ve minarelerinden oluþan meþ-

hur þehir siluetinde yeni camdan kulelerin belirmesi umudunu taþýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bu ay içinde Ataþehir semtini, þehrin mali kalbi haline getirme planlarý çerçevesinde ÝMKB’yi Asya tarafýna taþý ma planlarýný dile getirmiþti. Haberde, Avrupa’nýn uçurumun eþiðindeki diðer þehirleri olarak Napoli, Floransa, Madrid ve Barcelona sayýlýyor. Ýstan bul/ntvmsnbc.com

Çin’den AB’ye finansal destek ÇÝN’ÝN, Av­ru­pa­Bir­li­ði­(AB)­ve­U­lus­la­ra­ra­sý­Pa­ra­Fo­nu’nun­(IMF)­fi­nan­sal­is­tik­ra­rýn­sað­lan­ma­sý­i­çin­al­dý­ðý­tedbir­le­ri­des­tek­le­di­ði­bil­di­ril­di. Çin­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Vang­Çi­þan,­“ba­zý­AB­ü­ye­le­ri­ne­borç­kri­ziy­le mü­ca­de­le­de­yar­dým­e­de­cek­le­ri­ni” be­lirt­ti.­Vang,­Pe­kin’de­Çin­i­le­AB a­ra­sýn­da­ki­3.­Üst­Dü­zey­E­ko­no­mik ve­Ti­ca­ri­Di­ya­lo­ðu­nun­a­çý­lý­þýn­da yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­“kar­þý­lýk­lý­ya­ra­ra­da­ya­lý­iþ­bir­li­ði­ni­güç­len­dir­me­nin Çin­ve­AB’nin­te­mel­çý­kar­la­rý­na­uy­gun­ol­du­ðu­nu”­söy­le­di.­Dün­ya­e­ko­-

no­mi­sin­de­ki­gü­ven­ek­sik­li­ði­ne­dik­ka­ti­çe­ken­Vang,­“kü­re­sel­ta­le­bin ye­ter­siz,­li­ki­di­te­nin­a­þý­rý­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­fi­nans­pi­ya­sa­sý­nýn­da­çal­kan­tý­lý ol­du­ðu”­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lun­du.­Vang­Çiþan,­Çin’in­AB’nin­i­kin­ci­bü­yük­pa­za­rý,­AB’nin­de­al­tý­yýl­dýr Çin’in­en­ö­nem­li­ti­ca­ri­or­ta­ðý­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lat­tý.­Çin­i­le­AB­a­ra­sýn­da­ki­ti­ca­ret­hac­mi­bu­yý­lýn­O­cak­i­le Ka­sým­ay­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­11­ay­lýk­dö­nem­de­433,9­mil­yar­do­la­rý­bu­la­rak ge­çen­yý­lýn­ay­ný­dö­ne­mi­ne­gö­re yüz­de­33­ge­niþ­le­di. Pekin / aa

Asgarî ücret açlýk sýnýrýnýn da altýnda BÝRLEÞIK Ka­mu-Ýþ­ Kon­fe­de­ras­yo­nu­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ha­san­ Kü­tük,­ 2011­ i­çin­ ön­gö­rü­len­ as­ga­ri üc­ret­ar­tý­þý­nýn­ka­bul­e­di­le­mez­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­as­ga­ri­üc­re­tin in­san­ca­ya­þa­ma­nýn,­ya­þa­ya­bil­me­nin­ as­ga­ri­ stan­dar­dý­ ol­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ bil­dir­di.­ Kü­tük,­ yap­tý­ðý ya­z ý­l ý­ a­ç ýk­l a­m a­d a,­ e­l ek­t rik­t en ben­z i­n e,­ do­ð al­g az­d an­ u­l a­þ ý­m a he­sap­sýz­ zam­lar­ ya­pýl­dý­ðý­ ve­ bu zam­la­rýn­ göl­ge­sin­de­ as­ga­ri­ üc­re­tin­ be­lir­len­di­ði­ni­ sa­vu­na­rak,­ bu­na­ gö­re­ yak­la­þýk­ yüz­de­ 4­ ar­tý­ 4

dü­ze­yin­de­bir­ar­týþ­ön­gö­rül­dü­ðü­nü­ha­týr­lat­tý.­Tür­ki­ye­ger­çe­ðin­de as­ga­ri­ üc­re­tin­ ça­lý­þa­nýn,­ e­mek­çi­nin­ as­ga­ri­ ya­þam­ ve­ ge­çim­ stan­dar­dý­ o­la­rak­ ka­bul­ e­dil­me­si­nin müm­kün­ ol­ma­dý­ðý­ný­ id­di­a­ e­den Kü­t ük,­ as­g a­r i­ üc­r e­t in­ dev­l e­t in ken­d i­ ku­r um­l a­r ý­n ýn­ a­ç ýk­l a­d ý­ð ý aç­lýk­sý­ný­rý­nýn­da­hi­al­týn­da­kal­dý­ðý­ný­ sa­vun­du.­ Kü­tük,­ as­ga­ri­ üc­ret­le­ ça­lý­þan­ bi­ri­nin­ dört­ ki­þi­lik a­i­le­si­nin­ yi­ye­cek­ har­ca­ma­la­rý­ný da­hi­ kar­þý­la­ya­bil­me­si­nin­ im­kan­sýz­ol­du­ðu­nu­söyledi. Ankara / aa

5 bin TL peþinatla ev sahibi olmak için son günler ÝSTANBUL Pal­mi­ye­Grup­Sa­týþ­Mü­dü­rü­Sel­çuk­ Su­kas,­ Ýs­tan­bul­ City­ Pro­je­si’nde­ kam­pan­ya­yý­ 31­ A­ra­lýk’a­ u­zat­týk­la­rý­ný­ bil­dir­di.­ Ýs­tan­bul­ Pal­mi­ye­ Grup­ o­la­rak­ Çer­kez­köy­ Ký­zýl­pý­nar‘da­in­þa­et­tik­le­ri,­Ýs­tan­bul­City­Pro­je­si’nde­ yüz­ler­ce­ a­i­le­nin­ ban­ka­ kre­di­si­ kul­lan­ma­dan,­ ke­fil­siz,­ fa­iz­siz,­ ku­ra­sýz­ ve­ a­ra­ ö­de­me­siz­ çok­ uy­gun­ þart­lar­da­ ki­ra­ ö­der­ gi­bi­ ev sa­hi­bi­ ol­duk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Kam­pan­ya­ i­le­ 42 bin­900­li­ra­dan­baþ­la­yan­fi­yat­lar­la,­5.000­li­ra­dan­baþ­la­yan­pe­þi­nat­lar­la­ve­450­li­ra­dan­baþ­la­yan­tak­sit­ler­le,­108­ay­va­de­im­kâ­ný­sun­duk­la­rý­ný­ha­týr­la­tan­Su­kas,­Ýs­tan­bul,­A­na­do­lu­ve yurt­ dý­þýn­dan­ ge­len­ yo­ðun­ ta­lep­ ü­ze­ri­ne­ bu kam­pan­ya­yý­31­A­ra­lýk’a­u­zat­týk­la­rý­ný­be­lirt­ti. Ev­ a­lan­la­rýn,­ da­i­re­le­ri­nin­ in­þa­sý­ bi­le­ ta­mam­lan­ma­dan­yüz­de­30­ka­zan­dý­ðý­ný­bir­da­i­re­a­la­nýn­ bir­ da­ha­ al­dý­ðý­ný­ di­le­ ge­ti­ren­ Su­kas,­ “31 A­ra­lýk’ta­þart­la­rý­mýz­de­ði­þe­cek.­Da­i­re­fi­yat­la­rý­mý­za­%10-15­a­ra­lý­ðýn­da­zam­ge­le­cek.­Pe­þi­nat­lar­art­tý­rý­la­cak,­va­de­ler­ký­sal­tý­la­cak­ve­do­ðal­ o­la­rak­ tak­sit­ tu­tar­la­rý­ da­ha­ yük­sek­ ra­kam­la­ra­ te­ka­bül­ e­de­cek”de­di.­ Bir­ ki­þi­ da­hi ol­sa­müþ­te­ri­le­ri­4.­Le­vent­sa­týþ­o­fi­sin­de­pro­je­yi­an­la­týp­a­ðýr­la­dýk­tan­son­ra­ö­zel­a­raç­ve­þo­för­tah­sis­e­de­rek­Çer­kez­köy­‘e­gön­der­dik­le­ri­ni­ve­þan­ti­ye­sa­ha­sý­ný­ve­böl­ge­yi­gör­me­le­ri­ni sað­la­dýk­la­rý­ný­ vur­gu­la­yan­ Su­kas,­ bi­rin­ci­ ve­ i­kin­ci­e­tap­ta­da­i­re­le­rin­yüz­de­80­’i­sa­týl­mýþ­du­rum­da,­ Ü­çün­cü­ e­ta­bý­ sa­tý­þa­ çý­kar­dýk,­ sý­ra­da a­lýþ­ve­riþ­mer­ke­zin­de­ki­ti­ca­ri­nok­ta­la­rýn­ve­re­zi­dans­ da­i­re­le­rin­ sa­tý­þa­ çý­ka­rýl­ma­sý­ var,­ ti­ca­ri nok­ta­la­ra­sa­tý­þa­çýk­ma­ma­sý­na­rað­men­yo­ðun bir­ ta­lep­ al­dýk,­ ta­lep­te­ bu­lu­nan­ müþ­te­ri­le­ri­mi­ze­sa­tý­þa­çýk­tý­ðý­an­da­dö­nüp­bil­gi­ve­re­ce­ðiz.

lan­la­rý­ i­çin­ ay­rýl­dý.­ 12­ kat­lý,­ 12­ blok,­ 3­ bin 300­ met­re­ka­re­ a­lýþ­ve­riþ­ mer­ke­zi­ ve­ a­lýþ­ve­riþ­ mer­k e­z i­n in­ ü­z e­r i­n e­ ku­r u­l a­c ak­ be­þ er kat­l ý­ i­ki­ re­z i­dans­ ku­le­den­ o­lu­þu­yor.­ 1+1, 2+1,­ 3+1­ ve­ 5+1­ ol­mak­ ü­ze­re­ pro­je­de­ 650 da­i­re­ yer­ a­lý­yor.­ Pro­je­de­ 24­ sa­at­ gü­ven­lik, 24­ sa­a t­ am­b u­l ans­ hiz­me­ti,­ 7/24­ ka­me­ra­lý ta­kip­ sis­te­mi,­ ya­rý­ o­lim­pik­ yüz­me­ ha­vu­zu, süs­ ha­vuz­la­rý,­ fit­ness,­ sa­u­na,­ te­nis­ kor­tu, bas­k et­b ol,­ fut­b ol­ sa­h a­s ý,­ ço­c uk­ park­l a­r ý, kreþ,­ din­l en­m e­ a­l an­l a­r ýy­l a­ bir­l ik­t e­ 3­ bin 300­met­re­ka­re­ka­pa­lý­a­lýþ­ve­riþ­mer­ke­zi­yer a­l a­c ak.­ A­l ýþ­v e­r iþ­ mer­k e­z in­d e­ Ýs­t an­b ul City’de­ya­þa­yan­in­san­la­rýn­bütün­ih­ti­yaç­la­rý­ný­ kar­þý­la­ya­bi­le­cek­le­ri­ me­kân­la­rý­ ha­zýr­lý­yo­ruz.­Mar­ket,­gü­zel­lik­sa­lo­nu,­ma­ða­za­lar, Pro­je­hak­kýn­da­bil­gi­ve­rir­mi­si­niz? Ýs­tan­bul­City­pro­je­si­26­bin­met­re­ka­re­lik ka­fe­ter­ya­lar,­res­to­ran,­i­le­ti­þim­mer­ke­zi,­ço­a­la­na­in­þa­e­di­li­yor.­Bu­nun­18­bin­met­re­ka­- cuk­ eð­len­ce­ a­lan­la­rý­ gi­bi­ si­te­ sa­kin­le­ri­nin re­si­ye­þil­a­lan,­sos­yal­ak­ti­vi­te­ve­o­to­park­a­- ih­ti­ya­cý­na­yö­ne­lik­iþ­let­me­ler­ku­ru­la­cak.

kin­ci­ e­tap­ta­ se­kiz­ yýl,­ ü­çün­cü­ e­tap­ta­ do­kuz yýl­va­de­im­kâ­ný­su­nu­yo­ruz.­Her­büt­çe­ye­uy­gun­ö­de­me­tab­lo­la­rý­mýz­mev­cut.­Müþ­te­ri­le­ri­mi­ze­ö­zel­ö­de­me­tab­lo­la­rý­ da­o­luþ­tu­ru­yo­ruz.­Ya­ni­Ýs­tan­bul­City’den­da­i­re­a­la­ma­mak çok­güç­di­ye­bi­li­riz.­

Da­i­re­le­rin­ö­zel­lik­le­ri­ne­ler? 1+1­­da­i­re­ler­65­ve­90­met­re­ka­re­,­2+1­da­i­re­ler­ 106,113,­ 116,­ 118­ ve­ 124­ met­re­ka­re, 3+1­da­i­re­ler­124,­129,­133,­136­ve­143­­met­re­ka­re.­ 5+1­ ça­tý­ dub­leks­le­ri­ i­se­ 218­ i­le­ 231 met­re­ka­re­bü­yük­lü­ðün­de­o­la­cak. Fi­yat­la­rý­ne­dir? Pe­þin­ö­de­me­ler­de­1+1­da­i­re­ler­42­bin­900 TL’yle­59­bin­400­TL­a­ra­lý­ðýn­da,­2+1­da­i­re­le­rin­fi­yat­la­rý­64­bin­i­le­74­bin­TL­a­ra­sýn­da, 3­+1­da­i­re­le­rin­fi­yat­la­rý­76­bin­TL’yle­91­bin TL­a­ra­sýn­da,­5+1’ler­i­se­130­bin­TL­i­le­147 bin­ TL­ a­ra­sýn­da.­ Da­i­re­le­ri­mi­zi­ müþ­te­ri­le­ri­mi­zi­ban­ka­ya­gön­der­me­den,­ke­fil­siz,­fa­iz­siz, ku­ra­sýz­ ve­ a­ra­ ö­de­me­siz,­ 1.­ e­tap­ta­ 20­ bin TL’den,­2.­e­tap­ta­10­bin­TL’den,­3.­e­tap­ta­5 bin­ TL’den­ baþ­la­yan­ pe­þi­nat­lar­la­ sa­tý­yo­ruz ve­müþ­te­ri­le­ri­mi­ze­bi­rin­ci­e­tap­ta­ye­di­yýl,­i­-

Ne­den­Çer­kez­köy?­ Bu­böl­ge­ye­Tür­ki­ye’nin­en­bü­yük­or­ga­ni­ze sa­na­yi­ böl­ge­le­rin­den­ bi­ri­ ku­rul­du.­ Þu­ an­da Çor­lu­ve­Çer­kez­köy­böl­ge­sin­de­5500­ci­va­rýn­da­fab­ri­ka­fa­a­li­yet­te.­On­lar­ca­sý­nýn­da­ya­pý­mý de­vam­ e­di­yor.­ Bu­ fab­ri­ka­lar­da­ on­ bin­ler­ce in­san­ ça­lý­þý­yor,­ fa­a­li­ye­te­ ge­çe­cek­ fab­ri­ka­lar­la bir­lik­te­bu­ra­kam­de­vam­lý­ar­ta­cak,­ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le­Ýs­tan­bul’dan­ve­çev­re­il­ler­den­müt­hiþ bir­göç­söz­ko­nu­su­ve­bu­in­san­la­rýn­ya­þa­ya­cak­ e­ve­ ih­ti­ya­cý­ var,­ böl­ge­de­ki­ ko­nut­ sa­yý­sý ye­ter­siz­biz­de­bu­ko­nut­a­çý­ðý­ný­gör­dü­ðü­müz i­çin­ ya­tý­rým­la­rý­mý­zý­ bu­ böl­ge­ye­ kay­dýr­dýk. Or­ga­ni­ze­sa­na­yi­böl­ge­si­nin­ya­nýn­da­2013­yý­lýn­da­ yol­cu­ ta­þý­ma­ya­ baþ­la­ya­cak­ o­lan­ hýz­lý tren­pro­je­si­ve­Si­liv­ri’ye­ya­pýl­ma­sý­plan­la­nan ü­çün­cü­ha­va­li­ma­ný­böl­ge­nin­ya­rýn­ki­fo­toð­ra­fý­ný­ ta­ma­men­ net­leþ­tir­di,­ biz­ in­þa­at­çý­lar­ bu böl­ge­ye­‘Kü­çük­Ýs­tan­bul’­di­yo­ruz.­ Ye­ni­bir­Ýs­tan­bul­ku­ru­lu­yor­ya­ni? E­vet,­ye­ni­bir­Ýs­tan­bul­ku­ru­lu­yor.­Pro­je­ye Ýs­tan­bul­City­is­mi­ni­ver­me­mi­zin­se­be­bi­de bu­ve­biz­Ýs­tan­bul­Pal­mi­ye­Grup­o­la­rak­Ýs­tan­bul­ City­ pro­je­siy­le­ böl­ge­ye­ 40­ mil­yon TL’lik­ bir­ ya­t ý­r ým­ ya­p ý­y o­r uz.­ Hal­k ý­m ý­z ýn pro­je­mi­ze­gös­ter­di­ði­il­gi­ne­ka­dar­doð­ru­bir ya­tý­rým­ yap­tý­ðý­mý­zý­ biz­le­re­ ký­sa­ za­man­da gös­ter­di.­Böl­ge­nin­ge­le­ce­ði­çok­par­lak.­Hýz­lý­ tren­ pro­je­si­ sa­ye­sin­de­ Ýs­tan­bul–Çer­kez­köy­ a­ra­sý­nýn­ 20-25­ da­ki­ka­ya­ i­ne­cek­ ol­ma­sý böl­ge­nin­ay­ný­za­man­da­Ýs­tan­bul­i­le­bir­le­þe­ce­ði­an­la­mý­na­ge­li­yor.­Ýstanbul/Yeni Asya


12

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

ÝLAN

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN

2009/1773 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 08.06.2010 tarih 2009/1773 Esas, 2010/932 Karar sayýlý kararý ile Salih ve Saadet’ten olma 08.01.1942 doðumlu SABAHAT TOMAÇ TMK 405 maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine Ali oðlu 1960 doðumlu SALÝH TOMAÇ vasi olarak tayin edilmiþtir. 08.06.2010 www.bik.gov.tr B: 86158

2008/1200 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 05/10/2010 tarih 2008/1200 E., 2010/1406 K. sayýlý karar ile Mehmet ve Haným’dan olma, 30/03/1977 doðumlu, RAMAZAN GÜNEÞ TMK 405 maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine Ýstanbul Darülaceze Müdürlüðünde sosyal hizmet uzmaný Abdullah oðlu, 1969 d.lu FATÝH KARPUZ vasi olarak tayin edilmiþtir. 15/10/2010 www.bik.gov.tr B: 86165

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/976 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 26/10/2010 tarih 2009/976 E., 2010/1570 K. sayýlý karar ile Ramazan ve Sehel’den olma, 18/10/1947 d.lu FATMA ERCAN’ýn TMK nun 405 maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419 mad. gereðince kendisine Hasan kýzý, 1952 d.lu kýz kardeþi FADÝME ERCAN vasi olarak tayin edilmiþtir. 26/10/2010 www.bik.gov.tr B: 86159

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/358 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 23/11/2010 tarih 2010/358 E., 2010/1691 K. sayýlý karar ile Mehmet ve Kadriye’den olma, 1937 d.lu ZÝHNÝYE EYÝZ’in TMK nun 405 maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419 mad. gereðince kendisine kýz kardeþi 1952 d.lu, Mehmet kýzý GÜZÝN ÞENSEVER vasi olarak tayin edilmiþtir. 26/11/2010 www.bik.gov.tr B: 86160

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEME SÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/585 Esas. KARAR NO: 2010/1379 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Tokat ili, Almus ilçesi, Oðulbey mah/köy nüfusuna kayýtlý Süleyman ve Þerife’den olma, 1992 doðumlu FATMA ÇAKICI hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Ali ve Fatma’dan olma, 1964 doðumlu SÜLEYMAN ÇAKICI’nýn VELAYETÝ ALTINA ALINMIÞTIR. Ýlan olunur. 14/12/2010 www.bik.gov.tr B: 85977

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/974 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 26/10/2010 tarih 2009/974 E., 2010/1569 K. sayýlý karar ile Ali ve Hüri’den olma, 01/07/1957 d.lu FATMA AKGÜN’ün TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419 mad. gereðince kendisine Ali oðlu, 1959 d.lu kardeþi EMRULLAH AKGÜN vasi olarak tayin edilmiþtir. 26/10/2010 www.bik.gov.tr B: 86162

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/1770 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 08.06.2010 tarih 2009/1770 Esas, 2010/929 Karar sayýlý kararý ile Mustafa ve Zeynep’ten olma 05.09.1939 doðumlu NECMÝ CULU TMK 405 maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine Mustafa oðlu 1944 doðumlu NURÝ CULU vasi olarak tayin edilmiþtir. 08.06.2010 www.bik.gov.tr B: 86163

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2008/1154 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 08.06.2010 tarih 2008/1154 Esas, 2010/914 Karar sayýlý kararý ile Salih ve Fatma’dan olma 01.07.1923 doðumlu HAYRÝYE ÇATALKAYA TMK 405 maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine Ömer oðlu 1973 doðumlu MURAT TUNCA vasi olarak tayin edilmiþtir. 08.06.2010 www.bik.gov.tr B: 86164

T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/2236 Esas. KARAR NO: 2010/3261 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Çanakkale, Gelibolu, Alaeddin, cilt 1, hane 512’de nüfusa kayýtlý Hüsnü ve Bedriye’den olma 15/05/1931 doðumlu HASAN HÜSAMETTÝN ÖZER’in rahatsýzlýðý nedeniyle TMK.405.Maddesi gereðince kýsýtlanmasýna, kendisine TMK’nun 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý Hafize’den olma oðlu 09/05/1961 doðumlu MUSTAFA CÜNEYT ÖZER’in vasi olarak atanmasýna karar verilmiþtir. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 86167

T.C. KADIKÖY 2.SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/1242 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 23/11/2010 tarih 2009/1242 E., 2010/1687 K. sayýlý karar ile Hasan ve Meryen ‘ den olma, 14/12/1958 D.lu ,Bahkesir Ýli, Merkez Ýlçesi, Hamdiye Mah, 9 Cilt, No 481, AÝle Sýra No: 7. Sýrada nüfusa kayýtlý HURÝYE ARSLAN’ ýn TMK nun 405. maddesi gereðince VESAYET ALTINA ALINARAK TMK 419 mad. gereðince kendisine Sosyal Bakým Hizmetleri Þefi, Abdullah kýzý 1980 d.lu, MELTEM KEKEVÝ’nin vasi olarak tayin edilmiþtir. 26/11/2010 www.bik.gov.tr B: 86161

FOÇA SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN DOSYA NO : 2010/49 ESAS 2010/211 KARAR Davacý Halit Yüksel vekili tarafýndan davalýlar Durmuþ Akyol ve arkadaþlarý aleyhine açýlan Kat irtifakýnýn iptali davasý sonuçlanmýþ olup, 20/07/2010 tarihli kararý ile davanýn reddine karar verilmiþtir. Davacý vekili bu kararý temyiz etmiþ olup, KARARIN VE TEMYÝZ DÝLEKÇESÝ'nin davalýlardan Zerrin Batýr, Nurten Eygi, Metin Sönmezýþýk, Ümit Demirel, Hüseyin Uyaraðalar, Meliha Yeþim Þimþek, Durmuþ Ali Akyol, Ramazan Avcý, Ayþegül Türkoðlu ve Zehra Türkoðlu tüm aramalara raðmen bulunamadýðý, ilanýn yayýnlanmasýndan itibaren 15 gün sonra davalýlardan adý geçenlere mahkame kararýmýzýn ve temyiz dilekçesinin teblið edilmiþ sayýlacaðý ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 85922

BAKIRKÖY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Bakýrköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.11.2010 tarih, 2010/39 esas, 2010/281 karar sayýlý kararý ile Aðrý, Taþlýçay, Yassýkaya Köyü, cilt 31, hane 17 de kayýtlý Canan Araz’ýn, nüfusta Canan olan isminin Orhan olarak düzeltilmesine karar verilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 86106

BAKIRKÖY 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN Bakýrköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 7.12.2010 tarih, 2010/161 esas, 2010/318 karar sayýlý kararý ile Mardin, Nusaybin, Bahçebaþý köyü, cilt 13, hane 36 da kayýtlý Ruþhat Dal’ýn, nüfusta Ruþhat olan isminin Büþra olarak düzeltilmesine karar verilmiþtir. www.bik.gov.tr B: 86114

ESAS NO : 2009/760 Esas. KARAR NO: 2009/3229 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Ýstanbul ili, Gaziosmanpaþa ilçesi, Sarýgöl Mah. Cilt No: 4, Hane No: 215’de nüfusa kayýtlý ve Hasan ve Zülhice oðlu, 21.02.1972 doðumlu 35611708472 kimlik nolu SELÇUK YILDIRIM vesayet altýna alýnarak ve kendisine ayný yerde nüfusa kayýtlý, Hasan ve Zülhice’den olma 19.09.1976 doðumlu ÝSMAÝL YILDIRIM’ýn VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 86033

DOSYA NO : 2010/569 ESAS. Taþýnmaz Bornova Ergene Mah. 29 Pafta, 239 Ada, 3 parsel de kayýtlý taþýnmazýn tamamýnýn Bornova Belediye Baþkanlýðýnca Kamulaþtýrmasýna karar verildiði, taþýnmazýn maliklerine tebligat yapýlarak, dava dilekçesinde belirtilen tarihlerde uzlaþma komisyonu ile pazarlýk görüþmeleri yapýlmak üzere davet edilmiþler, anýlan tarihte pazarlýk görüþmelerine davalý maliklerinin katýlmadýðý, bu nedenle anlaþma saðlanamadýðýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlan yerin Bornova Belediye Baþkanlýðý adýna tescili için Bornova Belediye Baþkanlýðý’nýn tapu maliklerinin aleyhine 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kanun gereðince açýlan davanýn yargýlamasýnýn Ýzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/569 esas sayýlý dosyasý üzerinden yapýlacaðý, duruþmanýn 29/12/2010 günü saat: 10.15’ e býrakýldýðý, ilgiliye Ýzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesine baþvurabileceði 2942 sayýlý kanunun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. Maddesi gereðince ilanen duyurulur. www.bik.gov.tr B: 85928

T. C. ÝSTANBUL 1. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝ’NDEN ÝLAN 2009/216 Ortaklýðýn Giderilmesi 2010/567 Karar Mahkememizde görülmekte olan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn kararý gereðince, Dava ile ilgili olarak, Davalý REZZAN DÝLLÝ’nin yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen adresi tespit edilemediðinden, 1- Davanýn kabulü ile dava konusu 34 DTD 67 plaka sayýlý 1991 model Mazda 626 sedan marka ve tipindeki kýrmýzý bordo renkli binek otomobilin ortaklýðýnýn satýþ yoluyla giderilmesine, 2- Satýþ bedelinin hissedarlara mirasçýlýk belgesindeki hisseleri oranýnda paylaþtýrýlmasýna, 3- 17,15 TL maktu harcýn mirasçýlýk belgesindeki hisseleri oranýnda hissedarlardan alýnmasýna, 4- Yargýlama giderlerinin paylarý oranýnda paydaþlara yükletilmesine, 5- Yargýlamada kendisine vekille temsil ettiren taraf yararýna takdir olunan 750,00 TL vekâlet ücretinin hisseleri oranýnda hissedarlara aidiyetine, 6- Ýstanbul 10. icra müdürlüðünün satýþ memuru olarak görevlendirilmesine, Ýliþkin kararýn verildiði H.U.M.K.’nun 509. ve 510. maddesi gereðince teblið yerine kain olmak üzere ilan olunur. 14/09/2010 www.bik.gov.tr B: 86143

T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2009/1772 Vas. Tayini Mahkememizce verilen 08.06.2010 tarih 2009/1772 Esas, 2010/931 Karar sayýlý kararý ile Ali ve Mürüvet’ten olma 20.06.1957 doðumlu MUSTAFA AYKAÇ TMK 405 maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine Ali oðlu 1966 doðumlu AHMET AYKAÇ vasi olarak tayin edilmiþtir. 08.06.2010 www.bik.gov.tr B: 86157

ZONGULDAK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/425 KARAR NO : 2010/59

T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

ÝZMÝR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA KANUNUN 10. MADDESÝ GEREÐÝNCE ÝLAN TUTANAÐI

Davalý Makbule Atasoy aleyhine mahkememizde açýlan Nüfus davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davanamenin kabulü ile; Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi BSN: 2 de kayýtlý Emine Dalbay'ýn, Trabzon ili Araklý ilçesi Yeþilköy köyü CÝLT NO: 38, HANE NO: 43 BSN: 13 de kayýtlý Hasan Eryiðit’in kýzý olduðunun tespitine, kararýn tebliðinden itibaren 15 günlük süre içerisinde temyizi kabil olmak üzere 19/03/2010 tarihinde karar verildi, verilen karar açýkça okunup usulen anlatýldý. Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 19/10/2010 www.bik.gov.tr B: 76637

ÝLAN KEÞÝDECÝ

: S.S. ZEYTÝNDALI KONUT YAPI KOOPERATÝFÝ 101/3 Sokak, No: 22 Bornova / ÝZMÝR

MUHATAP-1 : AYTEN IVERSON; 1442 Sok. No: 29/B Alsancak/ÝZMÝR MUHATAP-2 : MUSTAFA TÜRKAY KOMÝLÝ; 101/3 Sk. No: 22 Bornova/ÝZMÝR AÇIKLAMALAR : Sayýn muhataplar S. S. Zeytindalý Konut Yapý Kooperatifinin ortaðý olarak; Kooperatifimizin Genel Kurul Toplantýlarýnda verilmiþ olan aidat toplanmasýna iliþkin kararlarý doðrultusunda Kooperatifimize birikmiþ aidat borçlarýnýz nedeni ile; 1- Sayýn AYTEN IVERSON; Borcunu ödemesi için 23.10.2009 tarihinde Ýzmir 7. Noterliði kanalý ile gönderilen 13292 yevmiyeli ihtarname teblið edilemediðinden; 15 Þubat 2010 ve 03 Mayýs 2010 tarihinde yapýlan 2 Gazete ihtarýna raðmen yükümlülüklerini yerine getirmediðinden, 29.06.2010 tarihinde yapýlan Genel Kurulda oybirliði ile ihracýna karar verilmiþ ve 13.07.2010 tarih 193 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile ortaklýktan çýkarýlmýþtýr. 05.10.2010 tarihinde Ýzmir 7. Noterliði tarafýndan yapýlan 09661 yevmiyeli ihraç kararýnýn teblið edilememesi nedeni ile; 2- Sayýn MUSTAFA TÜRKAY KOMÝLÝ ; Borcunu ödemesi için 23.10.2009 tarihinde Ýzmir 7. Noterliði kanalý ile gönderilen 13295 yevmiyeli ihtarname teblið edilemediðinden; 15 Þubat 2010 ve 03 Mayýs 2010 tarihinde yapýlan 2 Gazete ihtarýna raðmen yükümlülüklerini yerine getirmediðinden, 29.06.2010 tarihinde yapýlan Genel Kurulda oybirliði ile ihracýna karar verilmiþ ve 13.07.2010 tarih 191 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile ortaklýktan çýkarýlmýþtýr. 14.10.2010 tarihinde Ýzmir 7. Noterliði tarafýndan yapýlan 10046 yevmiyeli ihraç kararýnýn teblið edilememesi nedeni ile; teblið yerine geçmek üzere Kooperatif ortaklýðýndan ihraç edildiðiniz ilan olunur. S. S. ZEYTÝNDALI KONUT YAPI KOOPERATÝFÝ YÖNETÝM KURULU www.bik.gov.tr B: 85911

ÝZMÝR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA KANUNUN 10. MADDESÝ GEREÐÝNCE ÝLAN TUTANAÐI DOSYA NO : 2010/570 ESAS. Taþýnmaz Bornova Ergene Mah. 38 Pafta, 76 Ada, 6 parsel de kayýtlý taþýnmazýn tamamýnýn Bornova Belediye Baþkanlýðýnca Kamulaþtýrmasýna karar verildiði, taþýnmazýn maliki Birgül Özgen tebligat yapýlarak, 02.08.2010 tarihinde uzlaþma komisyonu ile pazarlýk görüþmeleri yapýlmak üzere davet edilmiþ, anýlan tarihte pazarlýk görüþmelerine davalý malikinin katýlmadýðý, bu nedenle anlaþma saðlanamadýðýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlan yerin Bornova Belediye Baþkanlýðý adýna tescili için Bornova Belediye Baþkanlýðý’nýn tapu malikinin aleyhine 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kanun gereðince açýlan davanýn yargýlamasýnýn Ýzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/570 esas sayýlý dosyasý üzerinden yapýlacaðý, duruþmanýn 27/12/2010 günü saat:9.10’a býrakýldýðý, ilgiliye Ýzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesine baþvurabileceði 2942 sayýlý kanunun 4650 sayýlý kanunla deðiþik 10. Maddesi gereðince ilanen duyurulur. www.bik.gov.tr B: 85927

T. C. KARTAL / ÝSTANBUL 4. ÝCRA DAÝRESÝ ÝLANEN TEBLÝGAT 2010/954 ESAS. 16/12/2010 BORÇLU : KADÝR KALKAN Eski Bedesten Mah. Ýnönü Bulvarý Nalbantoðlu Ýþ Merkezi No:34/12 Merkez /Kayseri Alacaklý DTFT (Dutch Turkish Finance And Technologies) vekili Av. Mahmut Gümüþel tarafýndan senet alacaðýndan 37.227,83 TL (Faiz ve Masraflar Hariç) tahsil talebiyle aleyhinize açýlan Ýcra Takibinde: Yukarýda yazýlý adresinize çýkarýlan ödeme emri tebligatý bila teblið edilmekle yaptýrýlan zabýta tahkikatýnda da baþkaca adresiniz tespit edilmediðinden 7201 sayýlý tebligat yasanýn 28 ve müteakip maddeleri mucibi ve kanuni süreye 15 gün ilavesi suretiyle ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ilanýn gazetede neþri tarihinden itibaren yukarýda yazýlý borç ve masraflarý 25 gün içinde ödemeniz takibin dayanaðý örnek 10 (senet) niteliðine haiz deðilse 20 gün içinde mercii ye þikâyet etmeniz, senet altýndaki imza size ait deðilse yine bu 20 gün içinde açýkça bir dilekçe ile Ýcra Tetkik Mercii Hakimliði'ne bildirmeniz aksi takdirde icra takibindeki çek-senet altýndaki imzanýn sizden sadýr sayýlacaðý, imzanýzý haksýz yere inkâr ederseniz çek-senet dayanan takip konusu alacaðýn % 10 oranýnda para cezasý ile mahkum edileceðiniz borçlu olmadýðýnýz veya borcun itfa veya imhal edildiði veya alacaðýn zaman aþýmýna uðradýðýna dair bir itirazýnýz varsa bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde Tetkik Merciine bir dilekçe ile bildirilerek mercii den itirazýnýzýn kabulüne dair bir karar getirmeniz, getirmediðiniz takdirde cebri-icraya devam olunacaðý, itiraz edilmediði ve borç ödenmediði takdirde 25 gün içinde ÝÝK.74 maddeye, itiraz edilip de reddedildiði takdirde 3 gün içerisinde 75.maddeye göre mal beyanýnda bulunmanýz, bulunmazsanýz hapis ile tazyik olunacaðýmz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya hakikate aykýrý beyanda bulunursanýz, hapis ile cezalandýrýlacaðýnýz iþ bu ödeme emrinin borçluya tebliði kaim olmak üzere ilanen teblið olunur.

www.bik.gov.tr B: 86120

T. C. ÝSTANBUL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ

KIRÞEHÝR SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/52 KARAR NO : 2010/1506

T. C. ERZURUM 4 . ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI DOSYA NO : 2010/1676 ESAS.

Davacý Hakký Göçen vekili Av. Ahmet Emin Güneþ tarafýndan davalýlar Necmiye Delibaþ, Zekiye Erdaþ, Hikmet Yapar, Gönül Yalçýnkaya ve arkadaþlarý aleyhine açýlan ortaklýðýn giderilmesi davasýnýn mahkememizce yapýlan açýk yargýlamasý sonunda: Mahkememizce 26/11/2010 tarih 2008/52 esas, 2010/1506 karar sayýlý ilamý ile Kýrþehir ili Merkez Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 999 ada 1 parselde kayýtlý 543 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 999 ada 2 parselde kayýtlý 582 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 999 ada 3 parselde kayýtlý 611 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 1334 ada 5 parselde kayýtlý 162.697 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 1334 ada 83 parselde kayýtlý 34.905 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 1333 ada 1 parselde kayýtlý 89.117 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 1333 ada 28 parselde kayýtlý 105.143 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 1331 ada 1 parselde kayýtlý 99.910 m2 miktarlý, Kýrþehir ili Merkez Kayabaþý mahallesi 1341 ada 1 parselde kayýtlý 38.513 m2 miktarlý, Kýrþehir ili merkez Kayabaþý mahallesi 2 ada 145 parselde kayýtlý 163 m2 miktarlý taþýnmazlarýn hissedarlar arasýnda taksimi mümkün olmadýðýndan varsa üzerindeki bulunan tüm takyidatlarla birlikte umum arasýnda satýþý suretiyle ortaklýðýn giderilmesine, satýþ memuru olarak Kýrþehir Sulh Hukuk Mahkemesi Yazý iþleri Müdürünün tayinine, satýþ sonucu elde edilecek miktar üzerinden % 09 ilam harcýnýn hissedarlardan hisseleri oranýnda alýnarak hazineye gelir kaydýna, satýþ sonucu elde edilecek miktarýn hissedarlara tapu kaydý ve veraset ilamýndaki hisseleri oranýnda ödenmesine, davacý kendisini vekille temsil ettirmiþ olmasý nedeni ile karar tarihinde yürürlükteki Av. ücret tarifesine göre 750,00 TL ücreti vekâlet ücretinin hissedarlardan hisseleri oranmda alýnarak kendisini vekille temsil ettirenlere verilmesine, davacý tarafýndan yapýlan toplam 933,52 TL yargýlama giderlerinin hissedarlardan hisseleri oranýnda alýnarak davacýya verilmesine karar verilmiþtir. Kararýn adresi tesbit edilemeyen davalý Haksun Açýkbaþ’a ilanen tebliði gerekmiþtir. Ýþ bu ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra davalý HAKSUN AÇIKBAÞ’a teblið edilmiþ sayýlacaðý, tebliðinden itibaren 8 gün içerisinde herhangi bir itiraz yoluna baþvurmadýðý takdirde kararýn kesinleþeceði hususu karar tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 08/12/2010 www.bik.gov.tr B: 85132

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 05/01/2011 tarihinde , saat - 09:30 - 09:35 arasý SELÝM YEDÝEMÝN DEPOSU: Tortumyolu üzeri Opel Erdemir arkasý ERZURUM adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde, 10/01/2011 tarihinde ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrýlmasýna masraflarýný geçmesini þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 1 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinir icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur. TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ 30.000,00 YTL

ADEDÝ 1

NÝTELÝÐÝ VE ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ 25 FT 593 MERCEDES BENZ MARKA 2006 MODEL VÝTO 6322-11 TÝPLÝ Motor no: 64698250191586 Þasi no : WDF-63960313200462 KM : 109960 de BEYAZ RENKLÝ KAPALI KASA KAMYONET Orijinal Cd çalar mevcut, lastikler kar tipi iyi, stepne mevcut, muhtelif yerlerinde hafif çizikler mevcut.

(Ýc. Ýf. K. 114/1 , 114/3) www.bik.gov.tr B: 85960

ÜSKÜDAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ÜSKÜDAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 7.518,31 TL. Tutarýndaki toplam alacaðýn icra gideri, vek. üc. Ve takip tarihinden itibaren asýl alacaða iþleyecek % 9 yýllýk faizi ile birlikte müþtereken ve müteselsilen tahsili talebidir, fazlaya dair ve faiz oranlarýndaki artýþtan doðan talep hakký saklýdýr. BK. 84. mad. Gereðince kýsmi ödemeler öncelikle iþlemiþ faiz, masraf ve fer’ilere mahsup edilecektir. Yukarýda yazýlý alacaðýn tahsili için aleyhinize yapýlan icra takibinde, adresinize gönderilen Örnek 49 nolu ödeme emri teblið edilememiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme erminin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþ bu ödeme emrini ilan tarihinden itibaren borcu ve masraflarýný yedi güne onbeþ gün ilavesi ile yirmiiki gün içerisinde ödemeniz. ( teminat vermeniz ) Borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa, senet altýndaki imza size ait deðilse yine yirmiiki gün içinde ayrýca ve açýkca bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý red ettiðiniz taktirde Mercii önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý, senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine yirmiiki gün içinde bildirmediðiniz taktirde, ayný müddet içerisinde 74. Madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapisle cezalandýrýlacaðýnýz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceði ödeme emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur. 20/12/2010 (ÝÝK. nun 60.)

www.bik.gov.tr B: 86140

DOSYA NO: 2006/118 Davacý SSK vekili Av. Yaþar Dursun Þeker tarafýndan davalýlar Mehmet Uður Es vs. aleyhine açýlan tasarrufun iptali davasýnda; Davalý Mehmet Uður Es’in Ýçerenköy Topçu Ýbrahim Çýkmazý, Karataþ Apt. No: 4/10 Kadýköy/ÝSTANBUL adresine gönderilen tebligatýn adresten taþýndýðý nedenle; daha sonra Baðlarbaþý Caddesi No: 42/8 Gaziosmanpaþa/ÝSTANBUL adresine gönderilen tebligatýn adreste tanýnmadýðý; yine Ýcadiye Kutp Çelebi Sokak, Akabe Apt. D.10 Baðlarbaþý/Üsküdar adresine gönderilen tebligatýn da adreste tanýnmadýðý ve son olarak Bulgurlu Mah. Güven Sk. Þeyma Apt. No: 9/l Üsküdar adresine gönderilen tebligatýn da adreste bulunmadýðý nedeniyle iade edildiðini, yapýlan Emniyet araþtýrmasý sonunda da adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesi, duruþma gününü bildirir tebligat, mahkememizce verilen karar ve temyiz dilekçesi ilanen teblið edilmiþ olup bu kere Yargýtay 17. Hukuk Dairesi Baþkanlýðý’nýn 2009/10144 Esas, 2010/1886 Karar sayýlý ve 04.03.2010 günlü bozma ilamý davalý MEHMET UÐUR ES’e mahkeme ilamý tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 19.07.2010 www.bik.gov.tr B: 86012

DOSYA NO: 2006/118 Davacý SSK vekili Av. Yaþar Dursun Þeker tarafýndan davalýlar Mehmet Uður Es vs. aleyhine açýlan tasarrufun iptali davasýnda; Davalý Mehmet Uður Es’in Ýçerenköy Topçu Ýbrahim Çýkmazý Karataþ Apt. No: 4/10 Kadýköy/ÝSTANBUL adresine gönderilen tebligatýn adresten taþýndýðý nedenle; daha sonra Baðlarbaþý Caddesi No: 42/8 Gaziosmanpaþa/ÝSTANBUL adresine gönderilen tebligatýn adreste tanýnmadýðý; yine Ýcadiye Kutp Çelebi Sokak ,Akabe Apt. D. 10 Baðlarbaþý/Üsküdar adresine gönderilen tebligatýn da adreste tanýnmadýðý ve son olarak Bulgurlu Mah. Güven Sk. Þeyma Apt. No: 9/1 Üsküdar adresine gönderilen tebligatýn da adreste bulunmadýðý nedeniyle iade edildiðini, yapýlan Emniyet araþtýrmasý sonunda da adresi tespit edilemediðinden dava dilekçesi, duruþma gününü bildirir tebligat, mahkememizce verilen karar ve temyiz dilekçesi ilanen teblið edilmiþ olup bu kere Yargýtay 17. Hukuk Dairesi Baþkanlýðý’nýn 2009/10144 Esas, 2010/1886 Karar sayýlý ve 04.03.2010 günlü bozma ilamý ile davacý Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý vekilinin 10.08.2010 günlü karar düzeltme talepli dilekçesi davalý MEHMET UÐUR ES’e mahkeme ilamý tebliði yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 06.09.2010 www.bik.gov.tr B: 86011


13

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

RÖPORTAJ

“Bana bunlarý yaþatmaya hiç kimsenin hakký yok” SORUNUN MUHATAPLARI BAÞÖRTÜSÜ YASAÐININ TAM ANLAMIYLA ÇÖZÜLMESÝNÝ ÝSTÝYOR. BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRENCÝLER, HOCALAR VE SINIF ARKADAÞLARININ KENDÝLERÝNE TAKINDIÐI TUTUMU ANLATTI. ELÝF NUR KURTOÐLU elifnur@yeniasya.com.tr

ÜNÝVERSÝTELERDE baþörtüsü meselesi ni sorunun muhataplarý açýsýndan aktarmaya devam ediyoruz. Araþtýrmamýz ayný üniversitenin farklý bölümlerinde okuyan öðrencilerin, deðiþik þekillerde muamele gördüðünü de ortaya koyuyor. Okul yönetimi ve arkadaþlarýyla baþörtüsü konusunda sýkýntý çekmeyen bazý baþörtülü öðrenciler, yasaðýn hâlâ sürdürüldüðüne þaþtýklarýný ifade ediyorlar. Kübra Kavak: Uludað Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öðrencisiyim. “Derslere baþörtüsüyle giren bir kaç tane arkadaþým var, fakat problem çözülmüþ deðil. Ben henüz baþörtümle derse girmedim. Problemin tam olarak çözülmesini bekliyorum. Bir kaç hafta önce izlediðim bir tartýþma prog-

Ü

ðýzlarýnda oturuyorlardý. Kimsenin bu öðrencilere bunu yaþatmaya hakký yok’’ demiþti. Bir kaç kere böyle bir þeye þahit oldum, ancak hocalardan herhangi bir tepki görmediler. Fakat bu hocalarýn onlar hakkýnda tutanak tutup tutmadýklarýný tam olarak bilemeyiz. Baþörtüsüne kimsenin bir tepkisi yok. Aslýnda televizyonlarda baþörtü yasaðý kalkmamalý diye baðýran insanlarýn düþüncelerinin aksine sýnýftaki arkadaþlarým ve çoðu hocalarým bu durumu olmasý gereken normal bir þey olarak karþýlýyorlar.” Uludað Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felse fe Bölümü öðrencisi Ayþegül Taþ, baþörtülü olmamasýna karþýn arkadaþlarýnýn okulda özgürce dolaþmasýný sonuna kadar desteklediðini söylüyor: “Henüz derslere baþörtüsüyle giren arkadaþým olmadý. Ben nasýl dýAyný Üniversitede okuyan Ayþegül Taþ ve Kübra Kavak baþörtüsünün kimseyi rahatsýz etmediðini söylüyor þarýda olduðum gibi derse girebilme hakkýna sahipsem arkadaþlarýmda bu hakka sahip olmalýlar. Kimseramýnda bir üniversite hocasý þöyle anlatýyordu: ‘’Der- nin derse baþörtüsüyle girmesi beni rahatsýz etmez. simde 3 tane kapalý öðrencim vardý ve gerçekten be- Baþörtüsünü insanlarýn kiþisel hak ve özgürlüklerinin nim o anda onlara tepki göstermemden korktuklarý kendilerine teslim edilmesi olarak görüyorum. Bunun çok belli oluyordu. Anladýðým kadarýyla yürekleri a- sorun olmasý bana çok saçma geliyor.”

Okula baþörtülü girme duygusu o kadar güzel ki… Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sýnýf öðrencisi Rumeysa Çimiç ise okula baþörtüsüyle devam ettiðini ifade ediyor: “Benim okuduðum okulda rektör deðiþtiðinden beri baþörtülü okula girebiliyoruz. Hatta YÖK böyle bir açýklama yapmadan önce, yeni rektör atandýðýndan itibaren baþörtüsü serbest Marmara Üniversitesinde. Okula baþörtülü girme duygusu o kadar güzel ki… Bir hayali gerçekleþtirmek bu kadar güzel ve heyecanlý olamazdý. Öyle ki okula bir kere bile baþörtülü girmek uðruna neler yapardým. Þimdi ise tüm derslere, okulun her yerine baþörtülü girebiliyorum. Önceki seneler þapka takýp gizli gizli hocalardan kaçýp kovalanarak girdiðim okula, þimdi özgürce girmek tarif edilemez. Þapka taktýðým için dersten atýldýðým sýnavlara alýnmadýðým özgürlüklerimin ve haklarýmýn yok sayýldýðý günlerin geride kalmýþ olmasý beni okuluma daha da baðladý. Hocalarýn tutumu þu anda güzel, ama açýkçasý bu beni korkutmuyor deðil. Sýnýfta þapkalý olarak beni kabul etmeyen ve sýnavlara almayýp atan hocalar þimdi hiçbir þey söylemiyor. Hâlbuki o zamanki hukukî durumumuz ile þimdiki hukukî durumumuz ayný. Hiçbir yasa deðiþikliði yok, ama uygulama deðiþik. Ne keyfiyet deðil mi!.. Hukuk Fakültesinde okuduðum için diðer fakültelere nazaran biraz daha fazla eylemler yapýlýyor okulumda. Bu konu ile ilgili de el ilânlarý vs. daðýtarak tepkilerini göstermeye ve korkularýný dile getirmeye uðraþýyorlar. Ne yazýk ki kanunsuz bir yasak ile karþý karþýyaydýk. Hukukî bir düzenleme, kanun ya da yasaya dayanmayan bir uygulamaydý bu. O yüzden ki sadece gönderilen bir belge ile baþörtülü olarak okula girebildik. Yine tedirginliðimiz var yani.”

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Mimarlýk Bölümü öðrencisi Elif Nur Korkmaz da üniversitelerinde yasa ðýn hâlâ devam ettiðini söylüyor: “Ben maalesef þimdiye kadar hiç kapalý þekilde derse giremedim. Yasaðýn kesin bir þekilde kalkmasýný istiyo rum. Ýnþallah bu sorun kökten çözülür artýk. Yasak sa dece okullarda deðil, her alanda kaldýrýlmalý, bence bu cumhuriyetin ve özgürlüðün ve demokratikliðin gerek tirdiði bir durum. Cumhuriyet tam mânâsý ile gerçekleþtirilirse, kimse inancýndan ve düþüncelerinden dolayý engellenmezse ve herkes birbirinin düþüncelerine ve haklarýna saygýlý olursa kalýcý bir çözüm getirilmiþ olur kanaatindeyim.

Üniversitelerin bilim yuvasý olmasý gerektiðini hatýrlatan öðrenciler, artýk özgürlüðün tadýný çýkarmak istiyor

“Hoca takar” diye yasaðý sürdüren öðrenciler de var Þule Eröncer, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümünde okuyor: “Baþörtüsü yasaðý genel iti bariyle çözüme kavuþtu. Ancak bazý hocalar hâlâ direnmekte kararlý gibi görünüyor. Yeni rektör atanmasýyla birlikte her þey bir anda farklýlaþtý. Yýllar sonra tekrar baþörtülü bir þekilde okula girebilmek sevincin yanýnda þaþkýnlýkta oluþturdu elbette. Üniversitenin baþladýðý ilk günkü izlenimlerimi paylaþmak isterim. Okulun önüne geldiðimde baþörtülü kýzar bir kenarda durmuþ arkadaþlarýný bekliyordu. Ne de ni ni sor du ðum da, en di þe li bir ta výr la “Nasýl gireceðiz, ya bir þey söyleyen olursa, hiç olmazsa birbirimize destek oluruz” diyorlardý. Bu cevap karþýsýnda hem sevindim hem de üzüldüm. Sevindim çünkü ittihadýn ve birbirimize güç ve destek vermenin ne kadar önemli ol du ðu nu an la mý þýz. Ü zün tü mün se be bi de þudur; “Ýnsanlarý öyle bir korkutmuþlar ki sanki o kapýdan içeri girsek büyük bir suç iþlermi þiz gibi bir baský oluþturmuþlar üzerimizde. Yýllarca o kadar sindirilmiþiz ki þimdi özgürlüðümüz elimize verildiðinde bile hakkýmýz olan þeyi elimizde tutamaz hale gelmiþiz. Ne yazýk… En kötü olan da okula baþörtülü girilebildiði halde “mimlenmek” korkusuna baþýný açýp giren arkadaþlara þahit olduk… Okula baþörtülü olarak ilk girildiðinde herkes çok þaþkýndý. Çünkü yýllardýr baþörtülü olarak girilemeyen okullara þimdi çok rahat bir þekilde girilebiliyordu. Baþörtülü kýzlar elde ettikleri zaferin mutluluðunu yaþarken kimileri de bu durumu hazmedemiyordu. Þu ana kadar sözlü bir taarru -

za uðramadým, ancak birtakým insanlarýn bakýþlarý kalbinden geçenleri anlatmaya yetiyordu. Okulumuzdaki hocalarýn büyük bir çoðunluðu bu olaya gayet demokratik yaklaþýyor. Öðrencilerin dýþ görünüþlerinden ziyade kafalarýnýn içindekiyle ilgileniyor. Bazý hocalar da var ki tepkilerini dile getiriyor ve derse bu þekilde girmemeleri konusunda ikazlarda bulunuyor. Hatta imalý tavýrlarla tehditlere bile baþvurabiliyorlar. Tabiî bu tehditleri duyan öðrenciler de “Aman hocayla aramda bir pürüz olmasýn, hoca bana takar mý acaba, ya dersten býrakýrsa“ gibi bir takým endiþeler içerisinde baþýný açmayý tercih ediyor. Bazý hocalarýmýzda var ki makamýnýn elden çýkmasý ya da ilerleyememek korkusuyla (!) baskýlarýný hâlâ devam ettirebiliyorlar. Açýkça söylemem gerekirse bu mesele yýllardýr, en acý veren kanayan yaralarýmýzdan biriydi. Bu yasak kalesi bu kadar sýký sýkýya muhafaza edilirken YÖK “kale surlarýný” nasýl oldu da bir anda delip geçti, hâlâ aklýmda kalan soru iþaretleri var. Birkaç sene öncesine kadar bu olaya çok ümitsiz yaklaþýyordum. Çünkü yasak daha da þiddetle niyordu. En kötüsü de meselenin çözülmesi için duâlara yer verilmez, bir kabullenmiþlik almýþ baþýný gider olmuþ. Ancak yaþanan son geliþmeler bize bir umut ýþýðý oldu. Bu serbestliðin diðer bütün alanlara da yansýyacaðý konusunda Ýnþallah ümitvarýz. Þunu belirteyim ki ülkenin baþýnda ve üniversitelerdeki aydýn kesim olarak bilinen dar görüþlü zihniyetler deðiþmedikçe bu mücadele hep de vam eder…

Ebru Peçe, "Baþtakilerin menfaati uðruna yasak bunca sene devam etti."

Farklý fikirdeki arkadaþlar bile bana destek verdi Uludað Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler bölümünde okuyan Ebru Peçe: “Genelgenin ardýndan baþörtüsüyle fakülteye ilk giren bendim. Okula gittim ve çantama uzandým içinden peruðumu çýkarttým, sonra durdum ve benim bu olmadýðýmý düþündüm. Kendi kendime ‘eðer bugün yapamazsam, baþka bir gün yapamam’ dedim ve derse girdim. 5 dakika kadar derse geç kalmýþtým. Kapýyý çaldým o an sanki hocadan bir olumlu yanýt beklercesine kapýnýn önünde durakladým. Sýnýfa girdim ve en ön sýraya oturdum. Sýnýfta bir uðultu oldu daha sonrada sessizlik... Hoca ara verdiðinde herkes yasaðýn kalkýp kalmadýðýný sordu, ama benim gerçekten en ufak bir fikrim bile yoktu. Sadece emek olmadan yemek olmayacaðýný biliyordum. Derse baþörtümle girmek inanýlmaz bir duygu, kendin ol ma duygusu, taviz vermek zorunda hissetmeme hali... Dersten çýktýðýmda fakülte binasýnda öylesine dolandým. Kendim olarak bu duvarlarýn arasýnda dolanmak nasýl bir duyguymuþ tatmak istedim. Yanaklarýmdan süzülen damlalarý fark ettim. Neden dedim kendime, ama biliyorum sevinçten de aðlanýrdý, sevinçten gülerek aðladým. Hemen ailemi aradým ve onlara teþekkür ettim, beni böyle yetiþtir dikleri için. Sonraki derslerde iki hocam beni yanýna çaðýrarak “Dersime bir daha böyle geldiðiniz takdir de tutanak tutarým. Böyle

gelmezseniz memnun olurum” dedi. Ancak ben derslerine yine örtülü girdim tutanak tutmadýlar. Sadece göz korkutma çabasý içerisindeler. Artýk örtülü kardeþlerimizin farkýna varmalarý gereken bir konu var; bu bir sorun deðil, boyun eðdikçe bu zulüm devam edecektir, kimsenin kýlýk kýyafet konusunda kimseyi yargýlamaya hakký yoktur. Bunu onlar da öðrenecek eðer bilmiyorlarsa bizde sabýrla öðreteceðiz. Arkadaþlarým tarafýndan herhangi bir kötü tepkiyle karþýlaþmadým aksine benimle ayný görüþe sahip olmayan, hatta fikirlerimizin tamamen farklý olduðu arkadaþlar gelip tebrik etti. Ne gençler arasýnda ne de halk arasýnda bir sorun yok. Baþtakilerin menfaati uðruna ya da bir malzeme gibi kullanmak uðruna yasak bunca sene devam etti. Bazý arkadaþlardan “Bu kadar mýydý yani, bu kadar kolay çözülüyordu demek ki,” gibi sözler iþittim. Evet belki sadece bir belgeymiþ gibi görünebilir. Öyleyse neden hâlâ okulun kapýsýnda a çan ar ka daþ la rým var, ne den hâ lâ bunlara þahit oluyorum? Çünkü o kadar kolay deðil maalesef ki katlanýlmak zorunda olan þeyler var. En basitinden derslere örtülü girdiðim ilk hafta, dýþardan ne kadar rahat görünmeye çalýþsam da kalbimin küt küt atmasý bile sinirlerimi bozuyordu. Bana bunu yaþatmaya kimsenin hakký yok.

Ýnþallah bu sorun kalýcý bir þekilde çözüme kavuþur Yeditepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi’nden Betül Nur Manisalý þöyle diyor: “YÖK’ün yayýmladýðý genelgenin ardýndan biz okuldaki arkadaþlarla rektöre gidip konuþtuðumuzda bize bu yazýnýn kendilerini baðlamadýðýný söyledi. Okula baþörtülü girmemizin AÝHM ve Anayasa Mahkemesi kararýna göre uygun olmadýðýný söyledi. Yani bizim üniversitede hâlâ sorun var. Okula baþörtülü girdim ve girmekteyim, hatta derslere de giriyorum. Bir cesaretle derse girdim. Okulun eczacýlýk tarihinde ilk defa biri laboratuvara baþörtülü girmiþti. Hocalarýn yüzü bembeyaz kesildi. Sürekli girip çýktýlar birbirlerine sordular dekana haber verdiler. Yan laboratuvardan asistanlar bakmaya geldi. O gün çok heyecanlanmýþtým. Biri bir þey dese düþüp bayýlacaktým sanki. Yani bizim okul aslýnda kalelerden biriydi. Aþýlmasý çok zor bir durumdu onlar için. Bense böyle bir þeye nasýl cesaret ettim hayretler içindeyim. Rabbim yar-

dým etti. Baþka bir açýklamasý yok. Hakkýmda tutanak tuttular, hâlâ da tutabilirler. Arkadaþlarýmýn hemen hemen hepsi hâlâ baþörtülü girmeye çekiniyorlar. Çünkü sonu belli olmayan ve içinden çýkýlamayacak bir hale gelebiliriz. Bundan hepimiz korkuyoruz. Yýllar süren bu yasak nasýl YÖK’ün keyfi uygulamasýyla baþladýysa ayný þekilde bunun çözümü de YÖK’ün açýklamasýyla olmuþtur. Bu tam bir çözüm getirir. Ayrýca çözümün anayasayla alâkasý olmadýðýný düþünüyorum. Çünkü aksi bir durumda Anayasa Mahkemesi ters bir red kararý çýkarýrsa onun üzerine yasak daha da kemikleþir. Bu sebeple YÖK yollu bir çözümün iyi olduðunu düþünüyorum. Bu konunun kesinlikle siyasilerin oyuncaðý haline getirilmemesi gerekmektedir. Ýnþallah bu sorun kalýcý bir þekilde ve her yerde çözüme kavuþur ve artýk hür ve özgür bir þekilde insanlar ilim öðrenebilme ve yaþama hakkýný kazanýr. —SON—


14

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

SPOR

UEFA'nýn Þenol Güneþ yorumu

BAKIÞ

Bank Asya 1. Lig, Süper Lig'den daha çekiþmeli

“GÜNEÞ, TRABZONSPOR'DA DAHA DALGALI SULARA YELKEN AÇTI” bitirmesine raðmen son derece temkinli'' davrandýðý belirtilerek, þu görüþlere yer veriliyor: “Burak Yýlmaz ve U''Türkiye Süper Ligi'nde ilk yarýn da perde kapandý ve Trabmut Bulut attýklarý zons por 15 yýl aradan sonra ilk gollerle Milli Takýma kez li gin ilk ya rý sý ný li der ta çaðrýlýrken, Onur Kývmamladý. Her ne kadar 1984'ten rak yedek kaleci konubu yana lig þampiyonluðu zaferi mundan 1 numara koyaþamamýþ olsalar da bu liderlik onlarýn umutlarýný körüklüyor. numuna eriþti,” Zira bir istisna hariç daha önce AVRUPA Futbol Federasyonlarý ligin ilk yarýsýný lider bitirdikleri Birliði (UEFA) resmi internet site- tüm sezonlarda zafere ulaþmýþsinde, Trabzonspor Teknik Direk- lardý. Trabzonspor, ligin ilk yarýtörü Þenol Güneþ için ''Güneþ, sýný son olarak 1995-96 sezoTrabzonspor'da daha dalgalý sulara nunda, yine Þenol Güneþ yöneyelken açtý'' baþlýklý haber yayým- ti min de li der ta mam la mýþ ve landý. UEFA'nýn resmi internet si- þampiyonluðu dramatik bir þetesi ''www.uefa.com''da yayýmla- kilde Fenerbahçe'ye kaybetmiþti. nan, bordomavili kulübün resmi Ýþte bu yüzden Güneþ, bugün internet sitesinde de yer verdiði çok temkinli.'' Güneþ'in, yaptýðý açýklamalahaberde, bir yýl önce Hugo Brora da yer verilen haberde, baþaos'un yerine göreve getirilen Þenol rý lý tek nik a Güneþ'in, da mýn ''He teknik direknüz þam pi tör o la rak yon olduk dikulüpte dör yemeyiz. Aydün cü dö rýca mükemnemine baþ mel de de ði ladýðýnda liz. Fi kir le ri Trab zons ve ki þi li ði o por'un ligde lan, cesur futdokuzuncu bol oy na yan sýrada oldu bir ta ký mýz. ðu, ancak 58 yaþýndaki teknik adamýn kýsa süre- Aldýðýmýz puanlar umut verici, de iþleri yoluna koymayý baþardýðý fakat henüz yeterli deðil. Þunu hatýrlatmak isterim ki 1995-96 ifadelerine yer verildi. Güneþ'in Güney Kore'de FC sezonunun ilk yarýsýnda 44 puSeul takýmýyla yaþadýðý iki yýllýk an toplamýþtýk, bu sezon ise 42 deneyiminin de büyük katkýsýyla puan topladýk. Sezonu zirvede eski kalecisi olduðu Trabzons- ta mam la mak i çin can la baþ la por'un gücüne güç kattýðý belir- çalýþacaðýz fakat þu anda geçtiliyor. Haberde ''Kendisini bir miþten ya da gelecekten bahsetgemi kaptanýna benzeten Trab - meyeceðiz. Devre arasýnda çok zonspor Teknik Direktörü Þenol iyi çalýþacaðýz ve yolumuza de Güneþ, takýmý ligin ilk yarýsýný vam edeceðiz'' biçimindeki ifa15 yýl aradan sonra ilk kez lider delerine yer veriliyor.

EROL DOYURAN

‘‘

Beþiktaþ kupada ilk galibiyetini almak istiyor nSÜPER Lig'in ilk yarýsýný istemediði yerde bitiren Beþiktaþ, Ziraat Türkiye Kupasý'nda bunu telafi etmeyi planlýyor. Kupada (B) Grubu'nda yer alan ve ilk maçýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'a deplasmanda 1-0 maðlup olan siyah-beyazlý takým, bugün karþýlaþacaðý Konya Torku Þekerspor'u yenerek ilk galibiyetini almayý hedefliyor. Beþiktaþ, cezasý nedeniyle Konya Torku Þekerspor'u Mardan Antalyaspor Stadý'nda seyircisinden yoksun bir þekilde konuk edecek. Saat 18.00'de baþlayacak mücadeleyi ise hakem Hakan Özkan yönetecek. Konya Torku Þekerspor karþýsýnda kýrmýzý kart cezasý biten Ýspanyol oyuncu Guti de oynayabilecek.

erol@yeniasya.com.tr

B

Süper Lig lideri Trabzonspor, Avrupa'nýn önde gelen liglerinin liderleri arasýnda en düþük büktçe salip olan ekip.

AVRUPA'NIN EN FAKÝR LÝDERÝ TRABZONSPOR SÜPER Lig'de bu sezon gösterdiði baþarýlý performansla ilk devreyi lider tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'nýn önde gelen 5 ligindeki liderler arasýndaki ''en mütevazý'' kadroya sahip. Avrupa'nýn önde gelen liglerinden Ýngiltere Premier Lig, Ýspanya La Liga Ýtal ya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de lider durumda bulunan takým kadrolarýnýn maddi deðeriyle, bordo-mavililerin maddi deðerinin arasýnda adeta uçurum bulunuyor. Toplam kadro deðeri 53 milyon 196 bin avro olan Trabzonspor ile La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona arasýnda tam 413 milyon 732 bin avro fark var. La Liga'da bu sezon gösterdiði baþarýlý performansla birçok otorite tarafýndan þampiyonluðun en büyük favorisi olarak gösterilen Barcelona 466 milyon 928 bin av roluk deðeriyle adeta dudak uçurtuyor. La Liga'nýn en pahalý kadrosunu elinde bulunduran bordo-mavili ekip,

‘‘

Trabzonspor'un kadro maliyeti toplam 53 milyon 196 bin Avro'yu bulurken, Ýspanya lideri Barcelona'nýn 466 milyon 928 bin Avro'luk deðeri dikkati çekiyor.

ligde 16 hafta sonunda 43 puanla en yakýn takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde zirvede yer alýyor. Ýngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ýn ise toplam 325 milyon 160 bin avroluk maliyetiyle, Trabzonspor ile arasýnda en fazla maddi farkýn olduðu kulüpler sýralamasýnda ikinci sýrada bulunuyor. ''Kýrmýzý Þeytanlar'' ligde bu sezon 1 maç eksiði olmasýna raðmen ezeli rakibi Arsenal'in önünde 34 puanla lider durumda bulunuyor.

BASKETBOLDA THY AVRUPA LÝGÝ'NDE TEMSÝLCÝMÝZ EFES BUGÜN MOSKOVA'DA CSKA MOSKOVA ÝLE KARÞILAÞACAK. SKY TÜRK SAAT 20.00'DE BAÞLAYACAK MÜSABAKAYI NAKLEN YAYINLAYACAK.

13.30 Kýrýkhan-Ýstanbul B.B.: Fethi Serkan Koçak 13.30 Beypazarý Þeker-Antalya: Hüseyin Sabancý 18.00 Beþiktaþ-Konya Torku Þeker: Hakan Özkan 19.00 Gençlerbirliði-Ankaragücü: Serkan Çýnar 20.15 Gaziantepspor-Galatasaray: Bülent Yýldýrým

A2'de Galatasaray ve Trabzonspor lider bitirdi

Maradona takým arýyor nARJANTÝNLÝ efsane futbolcu Diego Maradona, Bo ca Juniors takýmýnýn yeni teknik direktörünün kendisi olmasý gerektiðini söyledi. Boca Juniors'ýn, teknik direktörlük görrevine Julio Cesar Falcioni'yi atama planlarýný eleþtiren Maradona, bu göreve kendisinin talip olduðunu, bugün olmasa bile birgün Boca Juniors'ýn teknik direktörü olacaðýný söyledi.

Ýtalya Serie A'da puan cetvelinde lider durumda bulunan AC Milan, kadro deðeri olarak bordo-mavililerin üzerinde bulunan liderler sýralamasýnda üçüncü durumda. Kadrosunda Ronaldinho ve Robinho gibi birçok pahalý oyuncuyu barýndýran kýrmýzý-siyahlýlar, 215 milyon 820 bin avroluk deðeriyle dikkati çekiyor. Ýtalyan ekibi, 17 haftasý geride kalan Serie A'da 36 puanla zirvedeki yerini koruyor. Almanya Bundesliga'da bu se zon ser gi le di ði ba þa rý lý per for mansla dikkatleri üzerine çeken Borissia Dortmund ise 115 milyon 324 bin avroluk deðeriyle Avrupa'nýn ve kendi liginin en pahalý ekipleri arasýnda yer alýyor. Fransa Ligue 1 lideri Lille de Trabzonspor'dan daha yüksek kadro deðerine sahip olma özelliðini taþýyor. Toplam deðeri 94 milyon 512 bin avro olan Fransýz ekibiyle Trabzonspor arasýnda 41 milyon 316 bin avro fark bulunuyor.

Moskova'da yüzü gülecek mi?

Ziraat Türkiye Kupasý'nda bugün

nA2 Futbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunda ilk yarý sona erdi. Ýki ayrý gruptan oluþan A2 Lig'inde 20 takýmlý 1. Grup'ta Galatasaray 42 puanla ilk devreyi lider olarak tamamladý. 17 takýmlý 2. Grup'ta ilk yarýnýn lideri ise 36 puanla Trabzonspor oldu. A2 Ligi'nde, Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de bulunan kulüpler ile baþvurusu ka bul edilen Dardanelspor ve Turgutluspor, 31.12.1992 ve daha önceki tarihlerde doðmuþ oyuncularýyla mücadele ediyor. Ayrýca kulüpler, A2 Ligi maçlarýnda futbolcu uygunluðu kriterlerine uymak þartýyla 19 yaþýndan büyük en fazla 2 yabancý futbolcu da oynatabiliyor.

ank Asya 1. Lig'de sezonun ilk yarýsýný Denizlispor averajla lider kapattý. Birçok takýmýn þampiyonluk mücadelesi verdiði bu lig he ye can ve mü ca de le yö nün den Sü per Lig'den daha büyük ilgi görüyor. Bunda TRT'nin katkýsý da büyük. Her hafta yayýnladýðý neklen maçlar sporseverleri ekran baþýna çekip, ilgiyi arttýrýyor. Ancak, Türkiye'nin genel bir problemi olan kötü zeminli sahalar ne yazýk ki bu ligde oynayan futbolcularýn en büyük rakibi oluyor. Yaðan her yaðmur sonunda bozulan zeminler sakatlanmalarýn artmasýna da sebep oluyor. Kulüp yönetimleri bu konuya önemle eðilmeli. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Samsunspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek rakibini liderlik koltuðundan indirdi. Orduspor ile berabere kalan Denizlispor ise averajla yeniden lider oldu. Ancak Süper Lig'in aksine bu ligde lider ile takipçileri arasýnda çok açýk puan farklarý yok. Lider Denizlispor ile 9. sýradaki Mersin Ýdmanyurdu arasýnda sadece 5 puanlýk fark var. Orduspor, Samsunspor, Boluspor ve Tvþanlý Linyitspor'un son haftalardaki baþarýlarý zirve ortaðý takým sayýsý ve üst sýralardaki rekabeti artýrdý. Son haftada beraberlikler ve deplasman galibiyetleri öne çýktý. 4 maç bearabere biterken, saha sýnda 3 puan sevincini sadece Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, Diyarbakýspor'u 1-0 yenerek yaþadý. 1-0'lýk skorla Çaykur Rizespor'u liderlikten indiren Samsunspor, Kartalspor'u 3-0 yenen Boluspor, Akhisar Belediye'yi 1-0 maðlup eden Tavþanlý Linyitspor aldýklarý deplasman galibiyetleriyle son haftayý kârlý kapatan diðer takýmlar oldu. Denizlispor ve Çaykur Rizespor'un 28'er puanla ilk iki sýrayý paylaþtýðý ilk yarý sonunda, 27'þer puanlý Orduspor ve Samsunspor, 26'þar puanlý Boluspor ve Tavþanlý Linyitspor, ilk 6'daki takýmlar oldu. Bu takýmlarý 25 puanla Kayseri Erciyesspor, 24 puanla Gaziantep Büyükþehir Belediyespor, 23 puanla Mersin Ýdmanyurdu izliyor. Bank Asya 1. Lig'e bu sezon yükselen 3 takým arasýnda en baþarýlýsýnýn, Kütahya'nýn Tavþanlý ilçesinin temsilcisi Tavþanlý Linyitspor oldu. Lingi ikinci yarýsýnda 16 maçýn 9'unu Kütahya'da oynayacak olan Tavþanlý Linyitspor'un zirve yarýþýnda önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor. 8 maçta 8 golün atýldýðý 17. hafta, bu sezonun en az gol atýlan hafta oldu. 16 takýmdan 10'unun gol sevinci yaþayamadýðý ligde, 3 maç golsüz tamamladý. Ligdeki takýmlar ilk haftada 10 gol atmýþtý. Ligde, 136 maçýn 84'ünde bir takým sahadan 3 puanla ayrýlýrken, 52 müsabaka berabere tamamlandý. Sezonun ikinci yarýsý 23 Ocak Pazar günü oynanacak 18. hafta maçlarýyla start alacak.

Efes, 9. haftada Panatihinakos'u 79-78 maðlup ederek ikinci tura (Top 16) yükselmeyi garantilemiþti.

EFES Pilsen ile Rusya'nýn CSKA Moskova basketbol takýmlarý, THY Avrupa Ligi'nde bugün Moskova'da yapacaklarý (D) Grubu 10. ve son hafta maçýyla birlikte Avrupa kupalarýnda 15. kez karþý karþýya gelecek. CSKA Moskova ile Efes Pilsen arasýnda Moskova'daki Universal Spor Salonu'nda oynanacak karþýlaþma TSÝ 20.00'de baþlayacak ve Sky Türk'ten naklen yayýnlanacak.. Efes Pilsen, 5 galibiyet, 4 beraberlikle gruptan çýkmayý garantilerken, 2 galibiyet ile son sýrada yer alan CSKA Moskova'nýn ise herhangi bir iddiasý bulunmuyor. THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasýnda Efes Pilsen, Panatihinakos'u 79-78 maðlup ederek ikinci tura (Top 16) yükselmeyi garantilemiþ, CSKA Moskova da Union Olimpija'ya deplasmanda 81-72 yenilerek, son sýrada yer almýþ ve elenmiþti. Ýki ekip arasýnda geçmiþte yapýlan 14 maçtan 8'ini Efes Pilsen, 6'sýný CSKA Moskova kazandý. Efes Pilsen, rakibiyle bugün maçýn oynanacaðý Moskova'daki 6 maçtan 2'sini kazanabildi. Öte yandan, Efes Pilsen, 2000-2001 sezonunda Suprolig'de Paris'te yapýlan dörtlü finaldeki üçüncülük maçýnda Rus ekibini 91-85 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.

Lefter'in tedavisinde olumlu geliþme var RAHATSIZLIÐI nedeniyle yoðun bakým ünitesinde tedavi altýnda tutulan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in durumunda olumlu geliþmelerin ol duðu açýklandý. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Deniz Þener, Yunanistan'da rahatsýzlanan ve özel ambulans uçakla Ýstanbul'a getirilerek, bu hastanede tedavi altýna alýnan Küçükandonyanis'in durumuyla ilgili basýn mensuplarýna açýkla-

ma yaptý. Efsane futbolcunun baþta kalp ve damar hastalýklarý olmak üzere birçok rahatsýzlýðýnýn bulunduðunu belirten Þener, ''Lefter Bey 85 yaþýnda. Kalp damarlarýnda týkanma, kalp kapaðýnda darlýk ve ayný þekilde vücudun diðer organlarýnda da damar sertliðine baðlý hasarlarý olan bir kiþi. Yýllardýr var olan bu problemleri artmýþ. Üzerine ilave olan zatürre, kalp ve böbrek yetersizliðiyle birlikte hasta oldukça sýkýntýlý bir sürece girmiþ. Yu-

nanistan'da yoðun bakýma yatmýþ ve þok tablosuna girmiþ. Orada uygulanan baþarýlý bir tedaviyle buraya nakil edilebilecek hale gelmiþ'' diye konuþtu. Dr. Deniz Þener, ''Dünden bugüne olumlu deðiþiklikler var. Durumu daha iyi. Geliþmeler her zaman çok kýrýlgan bir durumda olduðu için bir süre daha yoðun bakýmda kalmasý gerekebilir. Ama bir kaç gün sonra serbest bölümdeki yataðýna alacaðýmýzý düþünüyoruz'' ifadelerini kullandý.

TUNCAY ÞANLI'DAN YENÝ ÝNTERNET SÝTESÝ n ÝNGÝLTERE Premier Lig takýmlarýndan Stoke City'de forma giyen Tuncay Þanlý, yeni internet sitesinden futbolseverlere ulaþacak. Milli futbolcu, ''www.tuncaysanli17.com'' adresli internet sitesinden, sporseverlere kendisiyle ilgili bilgileri aktaracak. Yeni internet sitesinde, Tuncay Þanlý'nýn Ýngiltere günleri, spor yaþantýsý, özel açýklamalarý, fotoðraflarý ve videolarý yer alacak.

HÝDAYET'LÝ MAGÝC HAWKS'A 91-81 YENÝLDÝ nNBA'DE kadrosuna cumartesi günü Jason Richardson, Gilbert Arenas ve Hidayet Türkoðlu'nu katan Orlando Magic, Atlanta Hawks ile deplasmanda oynadýðý maçý 91-81 kaybetti. Kadrosundaki yeni yapýlanmanýn ardýndan neredeyse hiç idman yapma þansý bulmadan Atlanta'ya gelen Magic'in, maç genelinde hücumda organize olamadýðý gözlendi. Sahanýn en skorer ismi, 24 sayý 11 ribaund ile ''double double'' yapan Hawks oyuncusu Al Horford oldu. Joe Johnson 17, Mike Bibby 15 sayýyla galibiyete katký saðladý.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Özgüvenli çocuk nasýl yetiþtirilir? lar­dýr.­Ço­cuk­sa­hi­bi­ol­ma­nýn­bel­ki­de­en­kri­tik­yö­nü­in­sa­ný­ken­di­siy­le­yüz­leþ­tir­me­si­dir. Baþ­ka­hiç­bir­de­ne­yim­in­sa­na­bu­fýr­sa­tý­sað­la­maz.­Ken­di­ta­kýn­tý­la­rý­mý­zý,­za­af­la­rý­mý­zý,­kor­ku­la­rý­mý­zý,­za­yýf­ve­kuv­vet­li­yan­la­rý­mý­zý­bir ay­na­gi­bi­ço­cu­ðu­muz­da­sey­re­de­riz.­Ye­ter­ki, bu­ay­na­ya­bak­ma­ya­ce­sa­re­ti­miz­ol­sun... Öz­gü­ven­der­ken­þiþ­miþ­bir­ben­lik­ten­söz BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist et­mi­yo­rum.­Ken­di­ni­dün­ya­nýn­mer­ke­zi­zan­yasarbanu@yahoo.com ne­den,­her­þe­ye­gü­cü­ye­te­ce­ði­ni­dü­þü­nen­bir ki­þi­lik­ya­pý­sý­hem­ben­cil­le­þir,­hem­de­ký­rýl­ma­ya­kar­þý­da­ya­nýk­sýz­ve­tep­ki­li­dir.­Ya­ra­týl­dý­ðý­ve z­gü­ven­li­ ço­cuk­ ye­tiþ­tir­mek,­ za­ma­ný­mý­zýn­po­pü­ler­ko­nu­la­rýn­dan­bi­ri­- ya­ra­týl­ma­ya­de­ðer­gö­rül­dü­ðü­i­çin,­sa­de­ce­ken­dir.­ Ken­di­ni­ ta­ný­mak,­ ken­di­ni­ sev­- di­ne­has­ö­zel­lik­ler­le­do­na­týl­dý­ðý­i­çin­ken­di­ni mek­ ve­ ken­din­den­ mem­nun­ ol­mak­ an­- de­ðer­li­his­set­mek,­da­ha­sað­lýk­lý­bir­öz­gü­ve­nin lam­la­rý­na­ge­len­öz­gü­ven,­da­ha­kü­çük­yaþ­- te­me­li­ni­o­luþ­tu­rur. Pe­ki,­ ço­cuk­la­rý­mý­zýn­ öz­gü­ven­li­ bi­rey­ler lar­da­a­i­le­nin­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­la­rýy­la­be­lir­le­nir.­Ýlk­yýl­lar­da­þe­kil­le­nen­þahsî­öz­gü­- ol­ma­sý­i­çin­ne­ler­ya­pa­bi­li­riz?­Ýlk­ön­ce­o­nu ven,­ço­cu­ðun­i­le­ri­ki­yaþ­la­rýn­da­o­kul­ba­þa­- ken­di­ ki­þi­lik­ ya­pý­sýy­la­ ve­ ken­di­ bi­rey­sel­li­rý­sý­ný,­ ken­di­ne­ da­ir­ ba­kýþ­ a­çý­sý­ný­ ve­ in­san ðiy­le­ ka­bul­len­mek­ ge­re­ki­yor.­ Ço­cu­ðum be­nim­ kü­çük­ bir­ kop­yam­ de­ðil,­ ken­di­ne i­liþ­ki­le­ri­ni­de­et­ki­ler.­ Ge­nel­de­öz­gü­ven­so­ru­nu­ya­þa­yan­ço­cuk­- has­ki­þi­lik­ya­pý­sý­o­lan­bir­bi­rey.­Da­ha­son­lar,­ilk­ço­cuk­lar­o­la­bil­mek­te­dir.­A­i­le­nin­ilk ra­ki­ a­þa­ma­da­ o­nun­ ye­te­nek­le­ri­ni­ keþ­fet­ço­cuk­la­rý­na­kar­þý­tu­tum­la­rý­son­ra­ki­le­re­o­ran­- mek­ ge­li­yor.­ Her­ ço­cuk­ bel­li­ ba­zý­ þey­le­re la­da­ha­e­leþ­ti­ri­ci­ve­da­ha­mü­kem­me­li­yet­çi­ol­- me­yil­li­o­la­rak­do­ðu­yor.­Sa­nat,­spor,­ma­te­mak­ta­dýr.­Ya­þý­nýn­üs­tün­de­bir­ol­gun­luk­bek­- ma­tik­ v.s.­ Bun­la­rý­keþ­fe­dip,­des­tek­le­mek­ve le­nen­ilk­ço­cuk­lar,­ye­ter­siz­lik­duy­gu­la­rý­na­da tak­dir­et­mek­öz­gü­ven­o­lu­þu­mun­da­çok­ö­nem­li­dir.­Kar­deþ­le­rin­bi­le­ki­þi­lik­ya­pý­la­rý,­ter­da­ha­ko­lay­ka­pý­la­bil­mek­te­dir.­ Tec­rü­be­siz­li­ðin­ ge­tir­di­ði­ tu­tum­ ve­ dav­- cih­le­ri,­ye­te­nek­le­ri­bir­bi­rin­den­ol­duk­ça­fark­lý ra­nýþ­la­ra,­bas­ký­ve­da­yak­da­ek­le­nir­se,­ço­- o­la­bil­mek­te­dir. Ço­cu­ðu­baþ­ka­la­rýy­la­ký­yas­et­mek­ve­sü­rek­li cu­ðun­öz­gü­ve­nin­de­cid­dî­ya­ra­lar­a­çý­la­bi­li­yor.­Ge­nel­de­son­ra­ki­ço­cuk­la­rýn­da­ha­öz­- e­leþ­ti­ri­ci­bir­tu­tum­i­çin­de­ol­mak,­ki­þi­lik­ge­li­þi­gü­ven­li­ve­ken­di­ni­ra­hat­i­fa­de­e­de­bi­len­bi­- mi­ne­cid­di­za­rar­lar­ve­rir.­Ký­yas­la­mak,­ký­yas­la­rey­ler­ ol­ma­sýn­da­ an­ne­ ba­ba­nýn­ tec­rü­be nan­ki­þi­ye­da­ir­öf­ke­do­ðu­rur­ve­mo­ti­ve­et­mek ka­zan­ma­la­rý­ ve­ ra­hat­la­ma­la­rý­ da­ ö­nem­li ye­ri­ne­da­ha­da­ge­ri­le­ti­ci­o­lur.­Ço­cu­ðu­muz­la­ö­bir­ et­ken­dir.­ O­ yüz­den­ a­i­le­ler­ ge­nel­de­ ilk zel­za­man­ge­çir­mek,­bir­lik­te­o­yun­oy­na­mak­ve ço­cuk­la­rý­ko­nu­sun­da­i­le­ri­ki­yýl­lar­da­vic­da­- sev­di­ði­þey­le­ri­bir­lik­te­yap­mak­o­na­de­ðer­li­ol­ni­ bir­ sor­gu­la­ma­ ya­þar­lar.­ O­nu­ çok­ faz­la du­ðu,­se­vil­di­ði­duy­gu­su­nu­ve­rir. Ço­cu­ðun­ya­þý­na­uy­gun­so­rum­lu­luk­lar­ve­ku­ral­la­ra­ boð­duk­la­rý­ ve­ çok­ þey­ bek­le­dik­rip,­o­nu­ba­þa­rý­la­rýn­dan­do­la­yý­tak­dir­et­mek, le­ri­i­çin­suç­lu­luk­his­se­der­ler. An­ne­ba­ba­nýn­ne­ka­dar­öz­gü­ven­li­ol­du­ðu o­nun­la­gu­rur­duy­du­ðu­mu­zu­i­fa­de­et­mek,­o­da,­ço­cu­ðun­ki­þi­lik­ge­li­þi­min­de­ol­duk­ça­ö­nem­- nun­bi­zim­ço­cu­ðu­muz­ol­du­ðu­i­çin­ne­ka­dar li­dir.­Ço­cuk­la­rý­mýz­bi­zi­tak­lit­e­de­rek­öð­ren­dik­- mut­lu­ol­du­ðu­mu­zu­söy­le­mek,­ha­ya­ta­da­ha le­ri­i­çin,­öz­gü­ven­le­ri­nin­bi­zim­ki­ne­ben­zer­ol­- güç­lü­bir­þe­kil­de­baþ­la­ma­sý­na­yol­a­çar.­O­nu ma­sý­muh­te­mel­gö­rü­nü­yor.­Biz­ken­di­miz­den dav­ra­nýþ­la­rý­ko­nu­sun­da­u­ya­ra­bi­li­riz,­hat­ta mem­nun­i­sek,­ar­tý­ve­ek­si­yön­le­ri­mi­zi­doð­ru sý­nýr­lar­da­ko­ya­bi­li­riz,­a­ma­e­leþ­ti­rir­ken­ki­þi­li­o­la­rak­ta­ným­la­ya­bi­li­yor­sak,­ha­ya­ta­ba­kýþ­a­çý­- ði­ne­de­ðil,­prob­lem­li­o­lan­dav­ra­ný­þý­na­kýz­dý­mýz­ve­prob­lem­le­ri­çöz­me­tar­zý­mýz­bu­na­lým­lý, ðý­mý­zý­i­fa­de­et­me­li­yiz.­Bu­da­ha­az­ya­ra­la­yý­cý, þi­kâ­yet­çi­de­ðil­de,­çö­züm­o­dak­lý­i­se­ço­cuk­la­rý­- da­ha­çok­öð­re­ti­ci­dir.­Ken­di­ni­de­ðer­li­his­se­mýz­da­bu­dav­ra­nýþ­mo­del­le­ri­ni­ör­nek­a­la­cak­- den­ço­cuk,­baþ­ka­la­rý­na­da­de­ðer­ve­rir...

TE­RA­PÝ­ GÜN­LÜ­ÐÜ

Ö

AÝLE-SAÐLIK

Akrabalýk nereye gidiyor? BAÞBAKANLIK AÝLE VE SOSYAL ARAÞTIRMALAR GENEL MÜDÜRÜ DOÇ. DR. AYÞEN GÜRCAN, "BÝR- ÝKÝ NESÝL SONRA TEK ÇOCUK OLAN AÝLELERDE NE AMCA, NE HALA, NE TEYZE KALACAK" DEDÝ. ban­yo,­ bir­ dav­lum­baz­ var­dýr. Ya­ni­ o­da­nýn­ ka­pý­sý­ný­ ka­pat­tý­ðý­nýz­da­ o­ra­sý­ da­ ar­týk­ bir­ ha­ne­dir.­Bir­a­i­le­her­tür­lü­ih­ti­ya­cý­ný­o­ra­da­kar­þý­la­ya­bi­lir”­de­di. Bir­kül­tü­rün­var­lý­ðý­nýn­i­sim­ler­den­ çý­kar­týl­dý­ðý­ný­ kay­de­den Gür­can,­ bu­ kap­sam­da­ yap­týk­la­rý­ a­raþ­týr­ma­da­ an­ne,­ ba­ba, ço­cuk,­yen­ge,­ab­la,­da­yý,­tey­ze, ba­c a­n ak,­ bal­d ýz,­ dü­n ür,­ gö­rüm­ce,­ e­niþ­te­ gi­bi­ a­i­le­de­ki­ i­sim­len­dir­me­le­ri­ tek­ tek­ tes­pit et­tik­le­ri­ni­ ak­tar­dý.­ Bu­ þe­kil­de 41­ ta­n e­ is­m in­ be­l ir­l en­d i­ð i­n i kay­de­den­ Gür­can,­ “Bun­la­rýn kar­þý­lý­ðý­ný,­ (tek­ bir­ kav­ram­da var­mý­di­ye)­9­dil­de­a­ra­dýk.­Ço­ðu­kav­ra­mý­he­men­he­men­hiç­bir­ dil­de­ bu­la­ma­dýk”­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Bütün­ bu­ kav­ram­la­rýn ö­nem­li­bir­i­liþ­ki­sis­te­mi­ni­or­ta­ya­ koy­d u­ð u­n u­ di­l e­ ge­t i­r en Gür­can,­þöy­le­de­vam­et­ti:­“Me­se­la­ ben­ e­þim­ ve­ ço­cuk­la­rým­la Çekirdek aile kavramý geliþtikçe, akrabalýk baðlarý da unutulmaya yüz tuttu. bir­ da­i­re­de­ ya­þý­yo­rum.­ Ev­ de­BAÞBAKANLIK A­i­le­ve­Sos­yal yý­sý­az,­an­cak­þim­di­den­ön­lem ðiþ­ti­rir­ken,­ ký­zý­mý­ ev­len­di­rir­A­raþ­týr­ma­lar­ Ge­nel­ Mü­dü­rü a­l ýn­m az­s a­ bu­ ar­t a­c ak”­ de­d i. ken,­ ço­cu­ðu­ma­ o­kul­ se­çer­ken Doç.­ Dr.­ Ay­þen­ Gür­can,­ ‘bir- Baþ­ba­kan­lýk­A­i­le­ve­Sos­yal­A­- bu­ 41­ i­si­min­ hep­si­ i­le­ ol­ma­sa i­ki­ne­sil­son­ra­tek­ço­cuk­o­lan raþ­t ýr­m a­l ar­ Ge­n el­ Mü­d ü­r ü da­ en­ az­ ya­rý­sý­ i­le­ is­ti­þa­re­ e­di­a­i­le­ler­de­ne­am­ca,­ne­ha­la,­ne Doç.­ Dr.­ Ay­þen­ Gür­can,­ top­- yo­rum.­Ö­lüm­a­nýn­da,­dü­ðün­de tey­ze­ ka­la­cak’­ u­ya­rý­sýn­da­ bu­- lu­mu­muz­da­ en­ ö­nem­li­ de­ðe­- ya­ da­ bir­ ka­rar­ a­nýn­da,­ a­i­le­ler lun­du.­Türk­a­i­le­ya­pý­sýn­da­an­- rin­ a­i ­l e­ ol­d u­ð u­n u,­ bu­n un­l a bir­ a­ra­ya­ ge­li­yor.­ Ya­ni­ top­lu­ne,­ba­ba,­bal­dýz,­ba­ca­nak,­dü­- bir­lik­te­a­zýn­lýk­ta­o­lan­bir­gru­- mu­muz­da­ i­liþ­ki­ sis­te­mi­ güç­lü nür,­e­niþ­te,­ha­la,­tey­ze­gi­bi­41 bun­ da­ çö­zül­me­ i­çin­de­ ol­du­- bir­ a­i­le­ ya­pý­mýz­ var.­ Ben­ bu­na ta­ne­ i­sim­len­dir­me­ bu­lun­du­- ðu­ tes­pi­tin­de­ bu­lun­du.­ Türk­- net­wor­ku­kuv­vet­li,­ge­niþ­a­i­ley­ðu­nu­ be­lir­ten­ Gür­can,­ bun­lar ler­de,­ö­te­den­be­ri­ge­niþ­a­i­le­ye le­i­li­þik­çe­kir­dek­a­i­le­mo­de­li­di­a­ra­sýn­da­ki­ i­le­ti­þi­mi­ bir­ çe­þit i­liþ­kin­çe­kir­dek­a­i­le­mo­de­li­ol­- yo­rum.”Gü­nü­müz­de­ he­nüz­ a­net­work­o­la­rak­ni­te­len­di­ri­yor. du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Gür­can,­ “Bi­- zýn­lýk­ta­ o­lan­ ba­zý­ a­i­le­le­rin­ bu Tür­k i­y e’de­ a­z ýn­l ýk­ ol­m ak­l a zim­ as­lýn­da­ hep­ çe­kir­dek­ a­i­le net­wor­ku­ko­par­dý­ðý­ný­söy­le­yen bir­lik­te­ ‘ak­ra­ba-i­ ret’­ ya­pa­rak mo­de­lin­de­ bir­ ya­pý­mýz­ var­dý. Gür­can,­ bu­ du­ru­mun­ i­se­ göç net­w or­k u­ ko­p ar­m ýþ­ a­i ­l e­l er Ça­dýr­da­ ya­þar­ken­ de­ bu­ böy­- ve­ kül­tü­rel­ e­ko­no­mik­ trav­ma­bu­l un­d u­ð u­n a­ dik­k at­ çe­k en ley­d i,­ ko­n ak­t a­ ya­þ ar­k en­ de. tik­de­ðiþ­m e­l er­ gi­b i­ fark­l ý­ ne­Gür­can,­“Bu­türlü­a­i­le­le­rin­sa­- Ko­n ak­l ar­d a­ her­ o­d a­d a­ bir den­l e­r i­ol­d u­ð u­n u­ak­t ar­d ý.­

AKRABAYI REDDEDEN ZÝHNÝYET TÜREDÝ YAPILAN araþtýrmalarda, “Paraya ihtiyacýnýz olduðunda, nereden borç alýyorsunuz?” sorusu yönelttiklerini dile getiren Gürcan, “Networku olan aile, sorunu akrabalarý içinde kendisi çözüyor. Networku kopmuþ aile ise kredi kartý ve bankalara yöneliyor. Günümüzde kredi kartý borcu olan aileler küçümsenemeyecek kadar fazla” diye konuþtu. Bir türlü reddi akraba yaparak, kendini önceleyen bir zihniyet türediðini dile getiren Gürcan, “Bu zihniyet özellikle kent ortamýnda, býrakýn akrabasýný kendi ebeveynine bile oda ayýramaya bir ev ortamý oluþturmuþ. Çocuklarýn her birine bir oda var, ancak kendi anne babasýna ya da kayýnvalidesi- kayýnpederine ayýrabilecek bir odasý yok. Onlarý da misafir geldiðinde yatýrabileceði yerde yatýrýyor” diye konuþtu. Gürcan, ziyarete gelen akrabasýnýn ne zaman gideceðini merak eden ya da evinin mobilyasýný deðiþtirmeyi kendi akrabasýna yardým dan daha önemli gören bir zihniyette yetiþen çocuðun da saðlýklý bir aile yaþantýsý olamayacaðýný kaydetti. Gürcan, networku kopan aile sayýsýnýn günümüzde az olmakla birlikte, bunun bir tehlike olduðunu ve bugünden önlem alýnmazsa bu sayýnýn artacaðýný belirtti.

AÝLE MUTLULUÐU HER ÞEYDEN ÖNEMLÝ GELECEÐE dönük politikalar geliþtirilmesi gerektiðini söyleyen Gürcan, bu kapsamda aile eðitimini çok önemsediðini aktardý. Bunun toplum eliyle yapýlmasý gerektiðini belirten Gürcan, “Mesela, bugün kadýn çalýþma hayatýna girdi, eðitim düzeyi arttý. Çocuklarýn okula gitme oranlarý arttý, ki doðrusu da budur ama bunlardan dolayý ka dýnlarýn üzerlerine binen ve geçmiþten getirdiði yüklerin paylaþýlmasý lazým. Bir þekilde bu iliþki sisteminin kendi deðer sistemimizde yeniden üretilmesi gerekir” þeklinde konuþtu. Huzuru iyi olmayan aileden baþarý da çýkmayacaðýný vurgulayan Gürcan, “Aile mutluluðunun paradan, kariyerden, statüden çok daha önemli olduðunu çocuklarýmýza öðretmeliyiz. Aile kaybedilmeyecek en büyük deðerimiz olmalý. Ankara / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 22 ARALIK 2010 ÇARÞAMBA

Semanýn yaþý yok DÜNYANIN EN KÜÇÜK SEMAZENÝ OLARAK BÝLÝNEN 4 YAÞINDAKÝ MUHAMMET HASAN EFE ÖZBAÐ, BÝR YILDIR SEMA YAPIYOR.

SEMA YAPMADAN DURAMIYOR

KONUÞMAYI bi­le­ tam­ sök­me­den se­ma­yap­ma­yý­öð­re­nen­Mu­ham­met Ha­san­E­fe,­Bur­sa­Mev­la­na­Kül­tü­rü­nü Ta­nýt­ma­ ve­ Ya­þat­ma­ Der­ne­ði­ Se­ma­ E­ki­bi’nde­ ye­ra­lý­yor.­ Mev­le­vi­ Üs­ta­dý­ Mus­ta­fa Öz­bað’ýn­4­ya­þýn­da­ki­oð­lu­Mu­ham­met­Ha­san­E­fe,­e­vin­de­ken­di­ken­di­ne se­ma­ yap­ma­ya­ baþ­la­mýþ. Bir­sü­re­son­ra­yap­tý­ðý­se­ma gös­t e­r i­s iy­l e­ ba­b a­s ý­n ýn­ da dik­ka­ti­ni­ çe­ken­ Mu­ham­met Ha­san,­yý­lýn­365­gü­nü­se­ma­zen­le­r in­ gös­t e­r i­ yap­t ý­ð ý­ Ka­r a­b aþ-i Tek­ke­si’nde­gös­te­ri­yap­ma­ya­baþ­la­mýþ.­Ön­ce­le­ri­ba­ba­sý­‘na­zar­de­ðer’­di­ye­top­lum­ö­nün­de­se­ma­yap­ma­sý­na­i­zin ver­me­di­ði­ Mu­ham­met­ Ha­san’ýn­ yap­tý­ðý gös­te­ri,­dün­ya­nýn­dört­bir­ta­ra­fýn­dan­ge­len­zi­ya­ret­çi­ler­den­tam­not­al­mýþ. Bursa / cihan

YAÞINI soranlara bile elleriyle ‘4’ iþareti yapan Muhammet Hasan, toplum önünde gösteriye çýktýðýnda da utangaç bir tavýr sergiliyor. Adeta konuþmak yerine hünerlerini sergileyen Muhammet Hasan, gelecekte de aranan bir semazen olmak istiyor. Muham met Hasan’ýn, henüz 3 yaþýndayken sema öðrenmeye baþladýðýný belirten baba Mevlevi Üstadý Mustafa Özbað, “Muhammet Hasan, evde kendi kendine se ma yapmayý öðrendi. Herhangi bir eðitim almadý. Önceleri insanlarýn önüne çýkarmak istemedik; ancak bir kandil gününde tekkede gösteriye çýktý. Muhammet Hasan, sema etmeden evde bile duramýyor. Ta mamen kendi isteðiyle sema yapmayý öðrendi. Yaklaþýk bir yýldýr semazenlik yapýyor. Sema yapmanýn yaþý doðumdan baþlar, ölüncüye kadar devam eder. Gençlerimiz Allah’ý sevsinler, Allah’ý seven, her þe yi se ver” de di. Bur sa Mevlana Kültürünü Tanýtma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Cafer Atay ise sema yapmanýn yaþýnýn olmadýðýný ifade etti.

Osmanlý sanatlarý kitaplaþtý n PROF. Dr. Zeki Kuþoðlu’nun ‘’Osmanlý Medeniyetinde 33 kadim sanat’’ adlý kitabý, raflardaki yerini aldý. Eser, sanat tarihiyle ilgilenen veya el yapýmý orijinal ürünlere meraký olan okurlara, Osmanlý Medeniyetinin estetik ve zarafetini tarih, kültür ve sanat penceresinden sunuyor. Kitapta Kalemkârlýktan Sedefkârlýka, Telkariden Tombaka, Bazubendlerden Mezar Taþlarýndaki Hüve’l-Baki’lere, Osmanlý Kartvizitleri’nden Padiþah Tuðralarý’na kadar birçok ilginç sanat dalý hakkýnda bilinmeyenlere yer veriliyor. Türk Ýslâm kültür havzasýna ait, taþýnabilir kültür varlýklarýnýn biçim ve formlarý, ahþap, taþ ve maden iþçiliðinin geleneksel süsleme kompozisyonlarýný oluþturan motifleri ve bu sanatlarýn iþlevselliðine dair detaylý bilgiler tek bir kitapta toplanýyor. Ankara / aa

Kadý sicilleri gün yüzüne çýktý n OSMANLI dönemine ait 40 bini aþkýn kadý sicilinden derlenen 15 ciltlik kitap ‘’Osmanlý Mahkemeleri’’ adýyla yayýnlandý. Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansýnýn desteðiyle, Türkiye Diyanet Vakfý, Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi (Ýsam) tarafýndan organize edilen proje çerçevesinde yayýnlanan eserin tanýtým toplantýsý Dolmabahçe Sarayý’nda yapýldý. Toplantýda konuþan Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kadý sicillerinin Osmanlý’dan günümüze ýþýk tutacak kaynak niteliðinde olduðunu belirterek, kadý sicillerinin Osmanlý Ýmparatorluðu’nun adaletini hukukunu, hoþgörüsünü aktardýðýný belirtti. Ýstanbul / aa

Eindhoven Fatih Camii, Hollanda'nýn ilk minareli camilerinden biri.

Fatih Camii ýþýklandýrýldý HOLLANDA’NIN ilk­ mi­na­re­li­ ca­mi­le­rin­den­ E­ind­ho­ven­ Fa­tih­Ca­mi’nin­dýþ­kýs­mý­ý­þýk­lan­dý­rýl­dý.­Ca­mi­yö­ne­tim­ku­ru­lu baþ­ka­ný­Kök­sal­Ko­ça­koð­lu­Fa­tih­Ca­mi’nin­Ba­tý­Av­ru­pa’nýn Os­man­lý­ mi­ma­ri­si­ tar­zýn­da­ ya­pý­lan­ ilk­ mi­na­re­li­ ca­mi­si­ ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­I­þýk­lan­dýr­ma­pro­je­si­nin­mi­ma­rý­Lux­Lamp þir­ke­tin­den­ El­len­ De­ Vri­es­ 3­ volt­luk­ LED­ lam­ba­lar­la­ ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­pro­je­nin­6­ay­sür­dü­ðü­nü­be­lirt­ti.­E­ind­ho­ven Be­le­di­ye­si­Baþ­kan­yar­dým­cý­sý­Mary­ann­Schre­urs­böy­le­gü­zel­mi­ma­ri­ye­sa­hip­ca­miy­le­ý­þýk­lan­dýr­ma­nýn­bü­tün­leþ­ti­ði­ni ve­çok­gü­zel­bir­gö­rün­tü­o­luþ­tu­ðu­nu­söy­le­di.­T.C.­Rot­ter­dam­ Baþ­kon­so­los­lu­ðu­ Din­ Hiz­met­le­ri­ A­ta­þe­si­ Fev­zi­ Ha­mur­cu­i­se­“Bu­pro­je­i­le­mer­ke­zi­bir­mev­ki­de­bu­lu­nan­Fa­tih Ca­mi­ hem­ þeh­rin­ gü­zel­li­ði­ne­ da­ha­ faz­la­ kat­ký­ sað­la­ya­cak hem­de­Türk­Ýs­lâm­kül­tü­rü­nü­ve­mi­ma­ri­si­ni­ev­sa­hi­bi­kül­tü­re­da­ha­i­yi­ta­ný­ta­bi­le­cek­tir”­de­di. Eindhoven / cihan

El yazmasýna 3 milyon n ÇÝN’DE el yazmasý bir roman, açýk artýrma ile 13,25 milyon yüene (yaklaþýk 3 milyon 92 bin TL) satýldý. Çin basýnýnda yer alan haberlere göre, beklenenin altýnda bir fiyata satýldýðý belirtilen romanýn, baþþehir Pekin’de bulunan Pekin CNTC Uluslarasý Açýk Artýrma þirketi ta rafýndan satýldýðý belirtildi. Þirket yetkilileri romanýn, Çin’in bölgesel egemenlik konusuyla ilgili olmasýndan ötürü yabancýlarýn açýk artýrmaya katýlmasýna izin verilmediðini açýkladý. Þanghay / aa

Þilili madenciler Þeyh Nazým’ý ziyaret etti n ÞÝLÝ’DE geçen yaz bir maden göçüðünde 69 gün topraðýn altýnda mahsur kalan madencilerin 4’ü KKTC’ye gelerek Nakþibendi tarikatýnýn lideri Þeyh Nazým’ý ziyaret etti. Kazadan sonra, tekrar hayata tutunan madenciler dünyanýn farklý ülkelerine giderek gittikleri ülkenin önemli isimleriyle bir araya gelip, toprak altýnda 69 günü nasýl geçirdiklerini paylaþýyorlar. Madenciler, KKTC ziyaretinde de Nakþibendi tarikatýnýn önemli isimle rinden Þeyh Nazým Kýbrýsi’yi ziyaret ede rek yaþadýklarýný paylaþtýlar. Þeyh Na zým’ý ziyaret etmekten onur duyduklarýný belirten madenciler, Þeyh Nazým’dan mânevî anlamda büyük destek gördüklerini belirtti. Lefkoþa / cihan

Evde hýrsýzla karþýlaþýrsanýz n BURSA Emniyet Müdürlüðü, vatandaþlarýn ev içerisinde hýrsýzla karþý karþýya kalmasý halinde neler yapmalarý gerektiðine dair emniyete çok sayýda müracaat yapýldýðýný duyurdu. Emniyet yetkilileri, muhtemel bir ev sahibi hýrsýz karþýlaþmasýnda yapýlacaklarý þöyle özetledi: “Siz evdeyken evden olmamasý gereken sesler geliyorsa, mümkünse sessizce evden ayrýlýn ve polise haber verin, mümkün deðilse kendinizi odanýza kilitleyin ve telefonunuz varsa polise haber verin. Saldýrgan odanýzdaysa panik yapmayýn ve gidene kadar uyuduðunuza inandýrmaya çalýþýn. Bu þekilde, amaç saldýrý deðilse (ki büyük ihtimalle olmayacaktýr) canýnýzý tehlikeye atmamýþ olursunuz. Amaç saldýrýysa, uyuduðunuza inanan kiþiye saldýrý anýnda gerekli tepkiyi vererek þaþýrtabilirsiniz.” Bursa / cihan

Bilinçsiz yakma havayý kirletiyor n TRABZON’UN Beþikdüzü ilçesinde kýþ mevsiminin gelmesiyle ýsýnmada kullanýlan katý yakýtlardan kaynaklanan hava kirliliðinde artýþ yaþanýyor. Þehirde hava kirliliði oranlarýnýn üst seviyelerde seyrettiði, bu duruma soba ve kaloriferlerin kurallarýna uygun bir þekilde yakýl mamasýnýn sebep olduðu belirtiliyor. Uzmanlar, doðru yakma tekniklerine uyulmasý durumunda ýsýnmadan kaynaklanan ve kýþ mevsiminde artýþ gösteren hava kirliliðinin büyük ölçüde önüne geçilebileceðini ifade ediyor. Hava kirliliðinin insan saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri bulunduðunu belirten doktorlar ise solunum yolu ve kalp rahatsýzlýðý bulunanlarla, çocuk ve yaþlýlarýn kirliliðin yo ðun olduðu saatlerde dýþarýda kalmamasýný tavsiye ediyor. Trabzon / cihan

70 TIR kapasiteli gemideki yardým malzemeleri Karaçi'ye gidecek.

Pakistan gemisi hazýrlanýyor ÝHH Ýn­sa­ný­Yar­dým­Vak­fý’nýn­ön­cü­lü­ðün­de,­‘’Ro­ta­mýz­Pa­kis­tan, Yü­kü­müz­Ýn­sa­ni­Yar­dým’’­slo­ga­nýy­la­yo­la­çý­ka­cak­ge­mi­ye­in­sa­ni­yar­dým­mal­ze­me­si­yük­len­me­ye­baþ­lan­dý.­ÝHH­Ýn­sa­ni­Yar­dým­Vak­fý­Lo­jis­tik­So­rum­lu­su­Mu­rat­Ka­va­dan,­Pa­kis­tan’da­ya­þa­nan­sel­fe­la­ke­tin­den­son­ra­Tür­ki­ye’de­bü­yük­bir­kam­pan­ya baþ­lat­týk­la­rý­ný­i­fa­de­e­de­rek,­top­la­dýk­la­rý­yar­dým­lar­la­Pa­kis­tan’da­ki­in­san­la­rýn­a­cý­sý­ný­a­zalt­mak­is­te­dik­le­ri­ni­söy­le­di.­Ka­va­dan,­‘’Tür­ki­ye’nin­çe­þit­li­il­le­rin­den­ha­yýr­se­ver­ler,­Pa­kis­tan’da­ki in­san­la­ra­u­laþ­tý­rýl­mak­ü­ze­re­ay­ni­ve­nak­di­yar­dým­la­rý­vak­fý­mý­za gön­der­di­ler.­Biz­de­nak­di­yar­dým­la­rý­mýz­la­za­man­kay­bet­me­den­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­dýk’’­de­di.­Pa­kis­tan’da­ev­le­ri­sel­den­za­rar gö­ren­le­re­ev­ya­pý­mý­ný­hýz­lý­bir­þe­kil­de­baþ­lat­týk­la­rý­ný­be­lir­ten Ka­va­dan,­Çor­lu­Lo­jis­tik­De­po­su’nda­top­la­nan­her­tür­lü­ih­ti­yaç mal­ze­me­si­nin­de­böl­ge­ye­gön­de­ri­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­Ka­va­dan, ‘’Ge­mi­miz,­yak­la­þýk­70­TIR­ka­pa­si­te­sin­de.­Bu­yar­dým­la­rý,­Pa­kis­tan’ýn­Ka­ra­çi­Li­ma­ný’na­gön­de­re­ce­ðiz’’­dedi.­Tekirdað / aa

Cep telefonlarýndaki en önemli þikâyet sebebi IMEI numarasý.

Tüketici cepten þikâyetçi SAMSUN’DA yýl­da­or­ta­la­ma­2­bin­400­ki­þi­nin,­cep­te­le­fo­nu­þi­kâye­ti­i­çin­Tü­ke­ti­ci­Ha­kem­He­ye­ti­ne­baþ­vur­du­ðu­bil­di­ril­di. Sam­sun­Sa­na­yi­ve­Ti­ca­ret­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­Tü­ke­ti­ci­Þu­be­Mü­dü­rü­Se­yit­Ah­met­Kur­naz,­Sam­sun’da­yýl­da­or­ta­la­ma­3­bin tü­ke­ti­ci­nin­ü­rün­þi­kâ­yet­le­ri­i­çin­Tü­ke­ti­ci­Ha­kem­He­ye­ti­ne baþ­vur­du­ðu­nu­söy­le­di.­Bu­þi­kâ­yet­le­rin­2­bin­400’ü­nü­cep­te­le­fon­la­rý­nýn­o­luþ­tur­du­ðu­nu­be­lir­ten­Kur­naz,­cep­te­le­fon­la­rýn­da­ki­en­ö­nem­li­þi­kâyet­se­be­bi­nin­i­se­ci­ha­zýn­kim­lik­nu­ma­ra­sý­o­lan­U­lus­la­ra­ra­sý­Mo­bil­Ci­haz­Ko­du’ndan­(I­ME­I)­kay­nak­lan­dý­ðý­ný­vur­gu­la­dý.­Cep­te­le­fo­nu­kul­la­ný­mý­nýn­çok­yay­gýn­laþ­tý­ðý­ný bu­se­beb­le­I­MEI­nu­ma­ra­sý­nýn­klon­lan­dý­ðý­ný­söy­le­yen­Kur­naz, ‘’Ö­zel­lik­le­kor­san­fir­ma­lar­bu­nu­ya­pý­yor.­Tü­ke­ti­ci­ye­sat­ma­dan ön­ce­I­MEI­nu­ma­ra­sý­ný­klon­la­ný­yor,­son­ra­sýn­da­Te­le­ko­mü­ni­kas­yon­Ku­ru­mu­ay­ný­I­MEI­nu­ma­ra­sý­i­le­baþ­ka­bir­cep­te­le­fo­nun­da­kar­þý­la­þýn­ca­di­ðe­ri­ni­ka­pa­tý­yor.­Tü­ke­ti­ci­ler­mut­la­ka­I­MEI­nu­ma­ra­sý­ný­sor­gu­la­ya­rak­ü­rün­al­ma­lý­dýr.­­Ke­sin­lik­le­tü­ke­ti­ci­bu­gi­bi­du­rum­lar­da­hak­ký­ný­a­ra­ma­lý­ve­ya­sal­sü­re­si­i­çin­de­Tü­ke­ti­ci­He­yet­le­ri­ne­a­yýp­lý­mal­bil­di­ri­mi­ko­nu­sun­da­baþ­vur­ma­lý­dýr.­Bu­gi­bi­du­rum­lar­da­ü­rü­nü­i­a­de­et­me­ve­ya­ben­zer ü­rün­i­le­de­ðiþ­tir­me­im­kâ­ný­sað­la­ný­yor”­de­di. Samsun / aa

SiyahMaviKýrmýzýSarý

22 Aralık 2010  

Yeni Asya'nın 22 Aralık 2010 baskısı

22 Aralık 2010  

Yeni Asya'nın 22 Aralık 2010 baskısı

Advertisement