Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR

BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR

ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM

EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Haberi sayfa 15’te

Haberi sayfa 3’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Pazarola 13. sayfada

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.653

12 ARALIK 2010 PAZAR / 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

Ýsrail jest yapacaksa ambargoyu kaldýrsýn MAVÝ MARMARA ÞEHÝTLERÝNDEN FURKAN’IN BABASI AHMET DOÐAN: GAZZE’YE UYGULANAN AMBARGO KALKSIN, YARDIMLAR SERBESTÇE YERÝNE ULAÞABÝLSÝN.

KAR YOLLARI KAPADI

Kýþ geldi ULAÞIM ZORLUKLA YAPILIYOR n Tüm­Tür­ki­ye­ký­þýn­gel­di­ði­ni­his­set­ti. He­men­her­il­de­fýr­tý­na­et­ki­li­o­lur­ken,­rüz­gâr­se­be­biy­le­ça­tý­lar­uç­tu­ve­so­ba­lar­dan sý­zan­kar­bon­mo­nok­sit­ten­on­lar­ca­ki­þi ze­hir­len­di.­­Ya­ðan­kar­i­le­bir­lik­te­et­ki­li­o­lan­ti­pi­ha­va­ve­ka­ra­u­la­þý­mý­ný­o­lum­suz et­ki­ler­ken,­ba­zý­böl­ge­ler­de­þe­hir­le­ra­ra­sý yol­lar­tra­fi­ðe­ka­pan­dý. Haberi sayfa 6’da

ÖNCELÝKLE ABLUKA KALDIRILSIN n Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­nin­Gaz­ze’ye­in­sa­nî­yar­dým­gö­tü­ren­Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­si­ne­yap­tý­ðý­kanlý­bas­kýn­da­þe­hit­dü­þen­Fur­kan­Do­ðan’ýn­ba­ba­sý­Ah­met­Do­ðan,­“Ýs­ra­il­bir­jest­ya­pa­cak­sa­ön­ce­li­ði Gaz­ze­ve­Fi­lis­tin’e­o­lan­am­bar­go­i­le­ab­lu­ka­nýn kal­dýr­ýlmasýna­vermelidir.­Gaz­ze’ye­gi­de­cek­yar­dým­la­rýn­ser­best­çe­u­laþ­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz”­de­di.­

TAZMÝNAT KARARI ZATEN ÇIKACAK n Taz­mi­nat­söy­lem­le­ri­nin­sa­mi­mî­ol­ma­dý­ðý­ný,­bu taz­mi­nat­la­rýn­za­ten­su­çun­ce­za­lan­dý­rýl­ma­sýn­da gün­de­me­ge­le­ce­ði­ni­ve­Ýs­ra­il'in­taz­mi­nat­ö­de­me­ye­mah­kûm­e­di­le­ce­ði­ni­söy­le­yen­Do­ðan,­bu­ra­dan­ge­le­cek­pa­ra­nýn­bir­ku­ru­þu­na­bi­le­do­ku­nul­ma­dan­ön­ce­lik­le­Gaz­ze’de­ki­in­san­la­rýn­ih­ti­yaç­la­rý i­çin­har­ca­na­ca­ðý­ný­if­la­de­et­ti.­ Haberi sayfa 5’te

Bolu Daðýnda TEM ve D-100 karayolu geçiþlerinde kar yaðýþý etkili oldu. Karayollarýnýn yaptýðý çalýþma sonucu yol ulaþýma açýk tutulurken, trafik ekipleri araçlarý durdurarak sürücüleri yavaþ gitmeleri, araçlarýnda çekme halatý, zincir ve takoz bulundurmalarý konusunda uyardý. FOTOÐRAF: AA

Doðan: Saldýrýya asýl tepki vermesi gereken Amerika idi. Çünkü Furkan ABD vatandaþý. Ama hiç ilgilenmediler.

ASYA’DAN FÝLÝSTÝN’E DAYANIÞMA KONVOYU

Haberi sayfa 7’de

ÝLK DURUÞMA, HAFTAYA PERÞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Balyoz dâvâsý baþlýyor

YUNANÝSTAN BAÞBAKANI:

Atina’ya cami açma sözümüzü tutacaðýz “BÝZÝM ÝÇÝN BÜYÜK BÝR UTANÇ” n Yu­na­nis­tan­Baþ­ba­ka­ný­Yor­go­Pa­pan­dre­u,­25­yýl­dan­faz­la­bir­sü­re­dir­ba­ba­sý­ve­es­ki baþ­ba­kan­An­dre­as­Pa­pan­dre­u’nun­A­ti­na'da­ki­At­ti­ka­böl­ge­si­ne­ca­mi­ya­pýl­ma­sý sö­zü­ver­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­“25­yýl­dan­faz­la bir­sü­re­böy­le­bir­me­kân,­bir­bi­na,­bir­yer o­luþ­tu­ra­ma­ma­yý­bir­‘u­tanç’­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­yo­rum”­de­di.­Haberi sayfa 16’da

ÝBRAHÝM FIRTINA, ÖZDEN ÖRNEK VE ÇETÝN DOÐAN, SANIK n “Bal­yoz­ Pla­ný”­ id­di­a­la­rý­na­ i­liþ­kin­ es­ki­ Ha­va­ Kuv­vet­le­ri­ Ko­mu­ta­ný­ e­mek­li­Or­ge­ne­ral­Ha­lil­Ýb­ra­him­Fýr­tý­na,­es­ki­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný e­mek­li­O­ra­mi­ral­Öz­den­Ör­nek­ve­es­ki­1.­Or­du­Ko­mu­ta­ný­e­mek­li­Or­ge­ne­ral­ Çe­tin­ Do­ðan’ýn­ da­ a­ra­la­rýn­da­ bu­lun­du­ðu­ 196­ þüp­he­li­nin­ 15­ i­le 20’þer­yýl­a­ra­sýn­da­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­ma­la­rý­ta­le­biy­le­yar­gý­lan­ma­sý­na­16­A­ra­lýk­Per­þem­be­gü­nü­baþ­la­na­cak. Haberi sayfa 4’te

BAÞBAKAN: AÝLELER ÖNEMLÝ

Eylemlerde ölçü kaçmamalý

200’den fazla sivil itaatsizlik yolu var

Ýngiliz hükümetinden aileye tam destek

n Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül,­ü­ni­ver­si­te­ler­de­her­tür­lü­dü­þün­ce­nin ser­best­çe­ko­nu­þu­la­bil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Ýs­te­yen­is­te­di­ði­gi­bi ko­nu­þa­bil­me­li,­gi­yi­ne­bil­me­li,­a­ma baþ­ka­la­rý­na­say­gý­lý­ol­ma­lý.­Ey­lem­le­rin­ü­ni­ver­si­te­le­rin­gü­zel­ha­va­sý­ný­bo­za­cak­ha­le­gel­me­si­ne­i­zin­ve­ril­me­me­li’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­ Haberi 4’te

n TBMM­A­na­ya­sa­Ko­mis­yo­nu Baþ­ka­ný­Bur­han­Ku­zu,­200’den­faz­la­si­vil­i­ta­at­siz­lik­yön­te­mi­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­“An­cak­birþey­at­mak en­ka­ba,­en­kö­tü­yön­tem­ler­den­bi­ri­si­dir.­Bu­ze­kâ­ba­ký­mýn­dan­da­çok ge­liþ­me­di­ði­ni­gös­te­ri­yor.­Da­ha­ze­ki ol­sa­lar,­da­ha­fark­lý­yön­tem­ler­bu­la­bi­lir­ler”­dedi.­Haberi 4’te

SOSYAL YARDIM SÝSTEMÝ DEÐÝÞECEK n Ýn­gil­te­re­hü­kü­me­ti­sos­yal­yar­dým­sis­te­mi­ni­de­ðiþ­ti­re­rek,­ül­ke­de­ki­e­be­veyn­le­re ve­ço­cuk­la­ra­i­yi­bir­a­i­le­ya­þan­tý­sý­sür­me­le­ri­i­çin­yar­dým­cý­o­la­cak.­Baþbakan­Ca­me­ron,­ko­nuy­la­il­gi­li­ma­ka­le­sin­de,­“A­i­le­ler­ö­nem­li”­di­ye­rek,­genç­suç­lu­la­rýn­üç­te­i­ki­sin­den­faz­la­sý­nýn­e­be­veyn­le­ri­ol­ma­dan bü­yü­dü­ðü­ne­dik­ka­t­çek­ti. Haberi 7’de

Baykal: Blok liste ayrýþtýrýr, çarþaf liste bütünleþtirir Haberi sayfa 4’te

AÝHM’e bireysel baþvuruda dünya ikincisiyiz Haberi sayfa 7’de

ISSN 13017748

TÜRKÝYE’DEKÝ MÝLYONERLERÝN SAYISI 33 BÝN

Haberi sayfa 11’de

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

LÂHÝKA

Karýncayý gözeten din, benî Âdem’in hukukunu nasýl ihmâl eder?

‘‘

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

E

vet, îmanlý fazîlet, medâr-ý tahakküm olmadýðý gibi, sebeb-i istibdat da olamaz. Tahakküm ve tegallüb etmek fazîletsizliktir. Ve bilhassa ehl-i faziletin en mühim meþrebi, acz ve fakr ve tevâzu ile hayat-ý içtimâiye-i beþeriyeye karýþmak tarzýndadýr. Târihçe-i Hayat, s. 165 *** Suâl: Gayr-ý müslimlerle nasýl müsavi olacaðýz? Cevap: Müsavat ise, fazilet ve þerefte deðildir, hukuktadýr. Hukukta ise þah ve gedâ birdir. Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder? Kellâ... Biz imtisal etmedik. Evet, Ýmam-ý Ali’nin (r.a.) âdî bir Yahudi ile muhakemesi ve medâr-ý fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyûbî’nin miskin bir Hýristiyan ile mürafaasý, sizin þu yanlýþýnýzý tashih eder zannederim. Münâzarât, s. 66 *** Belki hürriyet budur ki: Kanun-u adalet ve tedipten baþka, hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsýn, herkes harekât-ý meþruasýnda þâhâne serbest olsun. “Allah’ý býrakýp da birbirimizi rab edinmeyelim.” (Âl-i Ým rân Sûresi, 3:64.) nehyinin sýrrýna mazhar olsun. Münâzarât, s. 57 *** Sual: Nasýl hürriyet imânýn hassasýdýr? Cevap: Zirâ, rabýta-i iman ile Sultan-ý Kâinata hizmetkâr olan adam, baþkasýna tezellül ile tenezzül etmeye ve baþkasýnýn tahakküm ve istibdadý altýna girmeye o adamýn izzet ve þehamet-i imaniyesi býrakmadýðý gibi; baþkasýnýn hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, o adamýn þefkat-i ima niyesi býrakmaz. Evet, bir padiþahýn doðru bir hizmetkârý, bir çobanýn tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. Ýþte Asr-ý Saâdet... Münâzarât, s. 59 *** Ýmandan gelen hürriyet-i þer’iye iki esasý emreder: Yani, Ýman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile baþkasýný tezlil etmemek ve zillete düþürmemek, ve zâlimlere tezellül etmemek... Allah’a hakikî abd olan, baþkalara abd olamaz. Birbirinizi, Allah’tan baþka kendinize Rab yapmayýnýz. Yani, Allah’ý tanýmayan herþeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, baþýna musallat eder. Evet, hürriyet-i þer’iye Cenâb-ý Hakk’ýn Rahman, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanýdýr ve imanýn bir hâssasýdýr. Hutbe-i Þâmiye, s. 66 *** Eðer medeniyet böyle haysiyet kýrýcý tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsýzcasýna intikam fikirlerine ve þeytancasýna mugalâtalara ve diyanette lâübâlicesine hareketlere müsait bir zemin ise, herkes þahit olsun ki, o saadet-saray-ý medeniyet tesmiye olunan böyle mahall-i aðrâza bedel, vilâyat-ý þarkiyenin, hürriyet-i mutlakanýn meydaný olan yüksek daðlarýndaki bedeviyet ve vahþet çadýrlarýný tercih ediyorum. Zira bu mim’siz medeniyette görmediðim hürriyet-i fikir ve serbesti-i kelâm ve hüsn-ü niyet ve selâmet-i kal, þarkî Anadolu’nun daðlarýnda tam mânâsýyla hükümfermadýr. Divan-ý Harb-i Örfî, s. 53

LÜGATÇE medâr-ý tahakküm: Tahakküm, zorbalýk sebebi. tegallüb: Galip gelme, üstün çýkma, baskýn olma. müsavat: Eþitlik. gedâ: Fakir, kimsesiz. tâzib: Acý çektirme, sýkýntý verme. benî Âdem: Ýnsanoðlu, âdemoðlu. kellâ: Asla, öyle deðil. imtisal: Uyma, sarýlma. medâr-ý fahr: Övünme sebebi. mürafaa: Yüzleþerek muhakeme olmak. þehamet-i imaniye: Ýmandan kaynaklanan kahramanlýk ve cesaret. seyyiat: Kötülükler. abd: Kul.

Kim ahdini yerine getirir ve haramdan sakýnýrsa, muhakkak Allah o takva sahiplerini sever. Âl-i Ýmran Sûresi: 76 / Âyet-i Kerime Meâli

Nasibimizde, bu yüzyýlda yaþamak da varmýþ… - Her þeyi satýn alabilirsin, ama bir âný asla… -

Acaba bir þeriat, karýncaya bilerek ayak basmayýnýz dese, tâzibinden men etse, nasýl benî Âdem’in hukukunu ihmâl eder?

SELÝM GÜNDÜZALP sgunduzalp@yeniasya.com.tr

N

lahika@yeniasya.com.tr

e yapalým, nasibimizde bu asýrda yaþamak varmýþ. Gece yarýsý, odamda bir karasinek. Sesinden irkiliyorum. Dýþarý çýkarmak çok kolay oluyor. Oda daki ýþýðý açýyorum, sonra yan odadaki. Karanlýðý sevmiyor, ýþýða koþuyor. Ama gittiði oda soðuk. Sinek, ince bir tuzaða düþüyor. Biz de o tuzaðýn içindeyiz bu asýrda. Iþýltýlý vitrinler, aðýr mobilyalý odalar, evler, bir mahalleye yetecek kadar tabak - çanak… Hâsýlý dünya mâmur, mezar vîran… Bu hâlden sýzlanmaya hakkýmýz yok. Kendim ettim kendim buldum misali... Nefsimiz sinek gibi hep ýþýltýlý, pýrýltýlý eþyayý takip ediyor. Ama ýþýðý yakan kim? Bunu fark edemiyor. Sinek de bilmiyordu zaten, ne fark eder? Korkuyorum. Günlerin birbirine benzer hâle gelmesinden korkuyorum. Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar, yalnýzýz ve bîçareyiz. Yedi milyara yaklaþan insan, sanki her akþam kýrýlýp tuzla buz olan bu dünyayý, her sabah o daðýlan parçalarý bir araya getirip yeniden yapmak üzere yollara düþüyor. Mâsum çocuklar seher vakti kreþlere, okullara gönderiliyor. Herkes birbirini yolcu ediyor. Önemli iþleri olduðunu bilen birileri yok deðil; onlar hep var. Abdestsiz yola çýkmayan, bir yudum suyu bile besmeleyle içen, “Allah’ým! Bugün de güzel bir gün yarattýn bize. Þükürler olsun!” deyip, bir odadan diðer odaya zor arþýnlayan pîr-i fâniler de var. Dünya mü’mine gurbettir. Bilenler de var. Korkuyorum, günler birbirine benziyor diye. Tepelerin ardýndan bir daha gün doðmayacak diye korkuyorum. Ezanlar okunuyor, ama duyulmuyor diye korkuyorum. Küçük adýmlarla, o minicik boyumuzla, kendi yapýp ettiklerimizle bir gün karþýmýza dikilecek olan koca bir tarihi yazýyoruz. Eþyanýn deðiþmesiyle keþke biz de deðiþebilseydik. Evimizi boyarken, odalarýmýzý boyarken, keþke ruhumuzun da rengini Allah’ýn boyasýyla boyasaydýk. O zaman kerpiçten evlerin, toprak damlý viranelerin gülen yüzleri, bir günlüðüne de olsa misafirimiz olacaktý. Arsýz apartmanlarýn, sefer tasý gibi kat kat yükselen gökdelenlerin, güneþle aramýza girenlerin ve bizi ezip geçenlerin ettikleri az mýdýr bize, az mýdýr sizce? Damarlarýmýza kadar zerk edilen, bilmem kimi, hangi yarýþta, hangi malda, hangi alkýþta geride býrakmanýn çabasý deðer miydi bu dünya için? Güneþ her sabah kapýmýzý çalýyor. “Týk týk...” Ve her sabah o asýrlar önceki soruyu tekrarlýyor, soruyor bize. Yûnus’a sorulduðu gibi… “Buðday mý istersin, hikmet mi?” Her defasýnda buðdayý seçiyoruz ve delik bir heybeyle ertesi sabaha, tekrar yalvarmak için ayný noktaya geliyoruz. Ýmkânlarýn çoðalmasýný, maaþlarýmýzýn artmasýný istiyoruz ama bereketin artmasýný bir türlü talep edemiyoruz. Haksýzlýk etmeyelim. Beþ lirayla gül gibi gün geçirenlere haksýzlýk etmeyelim. Onlar da var bu dünyada. Hatta daha azýyla yetinenler de… Nasýl geçindiklerini onlara sorun. Mutluluk eþyayla, parayla, mobilyayla, arabayla olsaydý ve alýnsaydý eðer, þüphesiz onlar dünyanýn en mutsuz insanlarý olurdu. Ama hiç de öyle deðil… Bir cami çýkýþýnda yüzlerini seyredin isterseniz onlarýn; ne demek istediðimi anlarsýnýz. Küçücük penceresinden beþ tabaklýk çorbanýn bir tabaðýný yan komþuya, bir yaþlý teyzeye götürüp vermeden içleri rahat etmeyen çok insan var. Haksýzlýk etmeyelim. O bir tas çorbayý götürür ken yüzlerini bir seyredin onlarýn; ne demek istediðimi anlarsýnýz. Cebindeki üç þekeri yolunun üzerindeki üç çocuða pay etmek için fýrsat kollayan ihtiyarýn yüzünü seyredin. Mutluluðun tarifini boþuna kitaplarda aramayýn. Yokluðundan ýztýrap duyduklarý hiçbir þey yoktur onlarýn hayatlarýnda. Onlar için, Allah vardýr. Kur’ân vardýr, Resulullah vardýr. O sevgi, o aþk yeter de onlara artar bile. Ta þar da nuranî bir sel olur. Yaþadýklarý bölgeye rahmet iner. Rahmet olur onlar. Korkuyorum bu insanlarýn

sayýsý azalacak diye. Korkuyorum, gün onlarý görmeden doðacak diye. Kurulsun þöyle gönlümüzce Halil Ýbrahim sofralarý. Etrafýmýza ördüðümüz sahte hayatýn, taklitlerin yýkýlsýn þöyle bir saltanatý. Eþyalarý silelim hiç olmazsa bir odadan. Eþyalar çoðaldýkça dostlar azaldý çünkü. Bir minder bile istemezdi dost yüreði. Koskoca bir hediyeyle gelirdi: Allah rýzasý… Bereketiyle gelirdi. Boþaltalým eþyalarý hiç olmazsa bir odadan. O misafir odalarýný, hiç olmazsa onlarý evin misafirlerine býrakalým. Çocuklara, yakýn dostlara… Gene ihtiyarlar o odalarda oturup konuþsun, anýlarýný anlatsýn. Çocuklar onlardan güzel öyküler, masallar dinlesin. Sonra bir çay gelsin, limonlu. Yanýnda bir küçük simit. Ardýndan iki elma. Biri kalsýn. Biri hiç kesintisiz soyulsun o narin ellerde upuzun bir kurdele gibi. Ve çocuk, þaþkýn bakýþlarýnýn altýnda: “Dede, ne güzel oldu!” desin. Korkuyorum. Bu güzellikler her an gelip kapýmýzý çalýyor da, yoksa açmýyor muyuz? Yoksa onlar bizlere darýlýp bir yerlere mi gittiler hiç gelmemek üzere? Yýldýzlarýn düþtüðü yerlere mi gittiler? Arthur Rimbaud bizimle bu duyguyu paylaþýyor hemen. Þöyle diyordu: “Yalnýzca ilâhî bir sevgi, bilginin anahtarýný teslim eder. Daha geçenlerde, yine eski zaman þöleninin anahtarýný aramayý düþündüm. Böylelikle belki de iþtahým tekrar yerine gelir diye.” Sizi biraz meraklandýralým: ‘Bu anahtar neymiþ acaba?’ diye araya girelim hemen. Arthur Rimbaud sözünü tamamlasýn: “Bu anahtar, komþuyu sevmektir.” Komþu niçin sevilir ki? Sevmek, Allah “Sev” dediyse güzeldir. Komþuyu komþuya bu kadar yakýn eden mesaj, ne güzeldir… Kölelik kalktý diyorlar ama inanmayýn siz. Ruhlardaki kölelik, eþyaya baðýmlýlýk, yollara, arabaya baðýmlýlýk, telefonlara baðýmlýlýk, televizyona baðýmlýlýk, maalesef modern bir köleliðin iþaretleri oldu yaþadýðýmýz yüzyýlda. Ne yapalým… Bizim de payýmýza böyle bir yüzyýlda yaþamak düþtü. Korkuyorum günlerin kýymetini bilmeden yaþamaktan. Korkuyorum günlerin birbirine benzemesinden. Birbirine benzer günleri ayný þekilde yaþamaktan korkuyorum. Açýyorum kýrmýzý kaplý kitaplarý ve bir cümle gözüme iliþiyor, yönümü deðiþtiriyor: “Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çýktý. Yarýn ise senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise hakikî ömrünü, bulunduðun gün bil. Lâakal günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teþkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccâdeye at. Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni âlemin kapýsýdýr.” (Sözler, 246) *** Ýzninizle aradan çekiliyorum; Mevlânâ’nýn duasýna yer açýyorum: “Ey âlemin yaratýcýsý! Kasvetli, kararmýþ, katýlaþmýþ, adeta taþ gibi olmuþ olan kalbimizi mum gibi yumuþat! Feryâdýmýzý ve âh-u vahýmýzý hoþ eyle ki, rahmetini celb etsin, çeksin. Bizi köle gibi kullanan bu serkeþ nefisten bizi satýn al. O nefis býçaðý kemiðe dayandý. Zulmü canýmýza yetti. Yâ Rab bi! Sa na ne arz e de yim? Çünkü Sen gizli ve açýk her þeyi bilirsin. Rabbimiz! Sana kavuþacaðýmýz, seninle buluþacaðýmýz gün, bizi nurlandýkça nurlandýr. Rabbimiz! Günahlarýmýzý affet, bize maðfiret elbisesi giydir. Rabbimiz! Bizim insanlarla aramýzda olan dargýnlýklar, kýrgýn lýk lar an cak be de ni miz yüzündendir. Rabbimiz! Þu beden duvarýnýn ötesindeki dostluk bahçesi, aþk bahçesi ne de güzel bir bahçedir, ne de hoþ bir bahçedir. Rabbimiz! Þu duvarý kaldýr da aradaki engel, aradaki düþmanlýklar yok olsun. Rab bi miz! Ger çek ten de gü nah la rý mýz yü zün den Senden utanýyoruz ve Senden özür diliyoruz.”

Bediüzzaman’a tam tevafuk etmek

NURÝSTAN CEMÝL ARIKAN cemil-1954@hotmail.com

“Hem bu Birinci Mertebe, bana mahsus gâyet ehemmiyetli bir muhâkeme-i hissî ve gâyet ruhlu bir muâmele-i îmânî ve gâyet gizli bir mükâleme-i kalbî sûretinde, mütenevvî ve derin dertlerime þifâ olarak tebârüz etmiþ. Bana tam tevâfuk eden tam hissedebilir. Yoksa tam zevk edemez...” 1 Dördüncü Þuâ’yý her okuduðumda birinci mertebenin baþýndaki bu “ihtar” beni hep düþündürmüþtür. Âyet-i Hasbiye’nin birinci mertebesinin anlaþýlmasýnýn ve zevk edilmesinin þartý olarak beyân edilen bu ifâdeden Üstâd’ýn kastý nedir? Bedîüzzamân’a “tam tevâfuk etmek” nasýl olur? Gerçekten Üstâd’a “tam tevâfuk etmek” mümkün müdür? Bu husûsu düþündükçe mezkûr bahsi anlamakta, hele “tam zevk etmekte” neden zorlandýðýmý idrâk ettiðimi zannediyorum. Dördüncü Þuâ’yý zevk edemiyordum; çünkü Bedîüzzamân’a “tam tevâfuk” edemiyordum. Zirâ Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek demek, yalnýzca onun düþüncelerini anlamaya çalýþmaktan ibaret deðildi. Ona tevâfuk etmek, onun hayâtýný anlamak; anlamakla da yetinmeyip onun gibi yaþamak demekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, Hz. Resûlûllah’ýn (asm) aþkýyla yanmak ve onu (asm) nerede bulacaðýný bilmek demekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, Hz. Resûlûllah’ý (asm) bulduktan sonra, ondan (asm) ne isteyeceðini bilmek demekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, Ýslâm’ýn mâruz kaldýðý tehlikeler karþýsýnda ýztýrap duyabilmek ve bu ýzdýrap sâikasýyla “Kur’ân’ýn sönmez ve söndürülmez manevî bir güneþ hükmünde olduðunu, ben dünyaya ispat edeceðim ve göstereceðim!” diyebilmekti. 2 Kendisinin rahatý için “Þam ve Hicaz taraflarýna gitmesini” tavsiye edenlere; “Biz, imaný kurtarmak ve Kur’ân’a hizmet için, Mekke’de olsam da, buraya gelmek lâzýmdý. Çünkü, en ziyade burada ihtiyaç var. Binler rûhum olsa, binler hastalýklara müptelâ olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin îmânýna ve saâdetine hizmet için burada kalmaya Kur’ân’dan aldýðým dersle karar verdim ve vermiþiz.” 3 diyebilmekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, “Ben, cemiyetin îmânýný kurtarmak yolunda dünyamý da fedâ ettim, âhiretimi de.” 4 diye haykýrabilmek ve bunu hayâtý ile de ispât edebilmekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, inandýðý dâvâsý uðruna doðduðu yerlerden, ana-babasýndan, hýsým-akrabâsýndan, dostlarýndan ve sevdiklerinden ömrü boyunca ayrýlmayý göze alabilmek ve bunun için hiç kimseye kin ve adâvet beslemeden kadere rýzâ gösterebilmekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, “Âlem-i Ýslâm’a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiðini hissediyorum.” 5 de yip, yalnýzca duyduðu ýztýrapla kahrolmak deðil, kurtuluþ çâreleri arayýp bulmaktý. Zîrâ onun hayât felsefesi problemler ve zorluklar karþýsýnda eli-kolu baðlý, çâresizliðiyle baþ baþa bir köþede oturmak deðil, hastalýðý teþhîs, problemi tespît edip tedâvî ve kurtuluþ çârelerini de göstermekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, “Ye’sin (ümitsizli ðin) içimizde hayat bulup dirildiði” 6 bir dönemde “Ýstikbâl yalnýz ve yalnýz Ýslâmiyet’in olacak; ve hâkim, hakâiký Kur’âniye ve îmâniye olacak.” 7 diyebilmekti. Bunu da kuru bir iddiâ olarak deðil, aklî ve mantýkî delillerle ispât ederek ve inanarak söyleyebilmekti. Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etmek, kendisine yapýlan bütün baský, zulüm ve iþkencelere raðmen inancýndan ve dâvâsýndan aslâ tâviz vermemek, sünnet-i Resûlullah’a harfiyen iktidâ edebilmekti. Bir sünnetin tatbîki uðrunda baþýný ortaya koyabilmek, “Bu sarýk bu baþla beraber çýkar” diyerek boynunu uzatabilmekti. 8 Bedîüzzamân’a tam tevâfuk edebilmek…. Bu cümleyi baþlangýç yapýp sayýlamayacak kadar çok hakîkati peþinden sýralamak mümkün. Zîrâ seksen küsûr yýllýk bir ömür her günü, her saati, her dakîkasý ile söylenebilecek bu hakîkatlerin bizzat yaþanarak ispâtý ile dolu. O zaman Bedîüzzamân’a tam tevâfuk edebilmek nasýl mümkün olacak; ya da olabilecek mi? Üstâd Bedîüzzamân yaþadýðý her saat, her dakîkada “ahlâký Kur’ân ahlâký”9 olan bir zâtýn (asm) sünnetine ittibâ gayreti içinde olmuþ bir þahsiyet. Hiç kimse Hz. Muhammed’in (asm) “kendisi” olmak iddiâsýnda olamaz. Ama herkes, o zâta (asm) en çok benzeme, onun (asm) gibi yaþama azmi, gayreti, iddiâsý içinde olabilir ve olmalýdýr. Ýþte Bedîüzzamân da Hz. Resûlûllah’a (asm) tâbi olma, onun gibi yaþama, onu örnek alma gayretinde olduðunu, o zâta (asm) “tam tevâfuk etme” azmini gösterdiðini hayâtýyla bilfiil ispât etmiþ bir þahsiyettir. “Bu zamanda bu nasýl olacak?” diyerek âhirzamanda Ýslâm’ý yaþamanýn, sünnet-i Resûlûllah’a (asm) ittibânýn güyâ mümkün olmadýðýný iddiâ edenleri tekzîb etmiþ bir þahsiyettir. Biz de-–ne kadar zor olduðunu bilmekle beraber—“ona tam tevâfuk etme” gayretinden aslâ vazgeçmemeliyiz. Karýncanýn Hacca gitmesi misâli… Zîrâ biz Bedîüzzamân’dan þu dersi aldýk: “Yeis, mâni-i herkemâldir.” 10 Zor olduðunu biliyoruz; ama Bedîüzzamân’a tam tevâfuk etme emel ve gayretinden aslâ vazgeçmeyeceðiz. Bir gün Âyet-i Hasbiye’nin birinci mertebesini “tam zevk edeceðim” Ýnþâallah! Duâlarýnýzla!.. DÝPNOTLAR: 1- Þuâlar; s: 58. 2- Tarihçe-i Hayât; s: 44. 3- Beyânât ve Tenvîrler; s: 316. 4- Târihçe-i Hayât; s: 543. 5- A.g.e. s: 143. 6- A.g.e. s. 79. 7- A.g.e. s. 80. 8- Emirdað Lâhikasý s. 266. 9- Müslim, Müsâfirîn 139. 10- Münâzarât s. 30.

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 6 Muharrem 1432 Rumî: 29 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.07 5.22 5.26 5.41 5.37 4.49 4.54 4.48 5.31 4.59 5.28

Güneþ 6.35 6.53 6.53 7.12 7.09 6.18 6.24 6.20 7.02 6.27 6.56

Öðle 11.39 11.49 11.58 12.09 12.04 11.19 11.24 11.15 11.58 11.31 11.58

Ýkindi 14.08 14.10 14.27 14.31 14.24 13.46 13.48 13.36 14.20 14.00 14.25

Havaalanýndaki rötarlara çözüm

Akþam 16.31 16.32 16.50 16.53 16.47 16.09 16.11 15.59 16.42 16.23 16.48

Yatsý 17.52 17.57 18.10 18.18 18.12 17.31 17.34 17.24 18.07 17.43 18.10

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.39 5.42 5.20 5.09 5.20 5.10 4.54 4.56 4.37 5.28 5.13

Güneþ 7.12 7.12 6.54 6.09 6.49 6.44 6.22 6.29 6.07 7.02 6.38

Öðle 12.05 12.12 11.45 11.39 11.51 11.35 11.25 11.22 11.07 11.53 11.47

Ýkindi 14.22 14.37 14.02 14.03 14.17 13.52 13.54 13.39 13.32 14.10 14.21

Akþam 16.45 17.00 16.24 16.25 16.40 16.14 16.17 16.02 15.55 16.32 16.44

Yatsý 18.11 18.22 17.51 17.48 18.02 17.41 17.38 17.28 17.17 17.59 18.02

TAHLÝL

Altýn anahtar

SHGM, RÖTARLARIN ÖNÜNE GEÇMEK ÝÇÝN EN FAZLA ÝNÝÞ/KALKIÞ YAPILAN 05 VE 35R PÝSTLERÝNDE ‘’TERCÝHLÝ PÝST SÝSTEMÝ’’ UYGULAMASINI BAÞLATACAK. UYGULAMANIN YENÝ YILA GÝRMEDEN BAÞLATILMASI PLANLANIYOR. ULAÞTIRMA Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM), Atatürk Havalimaný’nda yaþanan gecikmelerin en aza indirilmesi amacýyla yeni bir uygulamayý yürürlüðe sokmaya hazýrlanýyor. Alýnan bilgiye göre, Avrupa’nýn en yoðun havanlarý arasýnda yer alan ve saatlik iniþ/kalkýþ kapasitesi 40 uçak olan Atatürk Havalimaný’nda yaþanan gecikmelerin azaltýlabilmesi için yeni bir sistem faaliyete geçirilecek. Buna göre, mevcut kapasitenin emniyetli, verimli ve maksimum seviyede kullanýlabilmesi için en fazla iniþ/kalkýþ yapýlan 05 ve 35R pistleriyle ilgili çalýþmalar sonunda ‘’Tercihli Pist Sistemi’’nin devreye sokulmasýna karar verildi. Ýniþ/kalkýþ konfigürasyonu ve kuyruk arka rüzgârý bileþeni kapsamýnda, Atatürk Havalimaný’nda iki pistin iniþ ve kalkýþlarda daha uzun süreli ve etkin kullanýlabilmesi amaçlandý. Tercihli Pist Sistemi, ilgili hava trafik ünitesi tarafýndan aksi bildirilme-

lanmama kararý ve sorumluluðu kapsamýnda pilotlara da büyük görev düþecek. SHGM’nin baþkanlýðýnda Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü, Türk Hava Yollarý, Türkiye Özel Sektör Havacýlýk Ýþletmeleri Derneði, Türkiye Havayollarý Pilotlarý Derneði gibi kurum/kuruluþlarla iþbirliði yapýlarak hayata geçirilen bu uygulamayla, gecikmelerin en aza indirilmesi, yakýt ve zaman tasarrufu saðlanmasý, yolcu maðduriyetlerinin azaltýlmasý ve maksimum kapasite kullanýmý amaçlanýyor. Düzenlemeyle ayrýca gecikmeler dolayýsýyla, Türkiye hava sahasýnda trafik akýþ yönetimine, ülke ekonomisine, karbondioksit yayýlým oranýnýn düþürülmesiyle de çevre saðlýðýna önemTercihli Pist Sistemi uygulamasýyla havaalanýnda yaþanan rötarlarýn önüne geçilmek isteniyor. - FOTOÐRAF: AA li katký saðlanmasý öngörülüyor. SHGM, yeni dikçe kullanýlacak pistin kuru ve arka rüzgâr Trafik durumu, yerel meteorolojik þartlar, düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi bileþeni ile ýslak ve arka rüzgâr bileþeninin çevresel kýsýtlamalar, teknik alt yapý, gürültü amacýyla Tercihli Pist Sistemi ile ilgili bilgileri belirlenecek deðerlerde olmasý, ayrýca frenle- kontrolü, yer rüzgârý gibi faktörler dikkate alý- yayýmlamasý için DHMÝ Genel Müdürlüðü’ne me deðerinin de ‘’iyiiyi-iyi’’ kriterlerine sahip narak hava trafik kontrol (ATC) ünitesi tara - gönderdi. Uygulamanýn yeni yýla girmeden fýndan belirlenecek tercihli pisti kullanýp kul- baþlamasý bekleniyor. Ankara / aa olmasý durumunda uygulanacak.

Sigorta dökümünü üçüncü kiþiler göremeyecek n SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) , sigorta dökümlerinin e-devlet üzerinden baþkalarýnýn görmesinin engelledi. SGK tarafýndan yapýlan açýklamada üçüncü kiþilerin sisteme girmesinin önüne geçildiði aktarýldý. SGK açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: ‘’Yeni sistemde uygulama, kiþinin kendisince görülebileceði þekilde hizmete sunulmuþ ve böylece de, üçüncü kiþilerin sisteme baþkalarý adýna girme imkânlarý kalmamýþtýr. Bu uygulama deðiþikliðine yönelik çalýþmalar kurumumuz ile TÜRKSAT Uydu Haberleþme Kablo TV ve Ýþletme A.Þ. arasýnda ortak bir çalýþmaya dayanmaktadýr. Mevcut durum itibariyle belirli sorgulamalara yönelik TÜRKSAT tarafýnda sunuculardan kaynaklý sorunlar yaþandýðýnda, bu iþlemlere yönelik çalýþmalar Kurumumuz ile TÜRKSAT arasýnda koordineli bir þekilde yürütülmektedir.’’ Ankara / cihan

Aydýncýk’ta cenaze yýkama ve kefenleme kursu n YOZGAT'IN Aydýncýk Ýlçe Kaymakamlýðý ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan açýlan kursta cenaze yýkama ve kefenleme uygulamalý gösterildi. Ýlçede ilk defa açýlan kursa bayanlarýn ilgi gösterdiðini belirten Halk Eðitim Merkezi Müdürü Erol Ateþ, “Halk Eðitim Merkezi’mizde açtýðýmýz cenaze yýkama kursuna bayanlarýmýz yoðun ilgi gösterdi. Bu kursu bayan cenazelerin yýkanýp kefenlenmesi ve defnedilmesinde yaþanan sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý için düzenledik.” dedi. Yoðun ilgiden dolayý cenaze yýkama kursunu çevre kasaba ve beldelere de açmayý planladýklarýný ifade eden Ateþ, þöyle konuþtu: “Ýlçede cenaze yýkama konusunda bilgili kadýn sayýmýz bu düzenlenen kurslar sayesinde daha da artacaktýr. Amacýmýz, her belde, mahalle ve köyde cenaze yýkama ve kefenleme konusunda sertifikalý birkaç kiþinin bulunmasýdýr.” 30 kursiyerin katýldýðý ve 40 saat sürecek cenaze yýkama ve kefenleme kursunu tamamlayanlara sertifika verilecek. Yozgat / cihan

Özürlü çocuðu olan ailelere, davranýþ eðitimi n ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Özürlüler Müdürlüðü (ÝSÖM), özürlü çocuðu bulunan ailelere “Özürlü Çocuðuma Nasýl Davranmalýyým” eðitimi veriyor. Projeyle her yýl, özürlü çocuk sahibi 100 aileye ücretsiz eðitim veriliyor. ÝSÖM’ün 2004 yýlýnda hayata geçirdiði Küçük Adýmlar Erken Eðitim Projesi’yle, özürlü çocuðu bulunan anne-babalara özürlü çocuklarýna nasýl davranmalarý gerektiði anlatýlýyor. Zihinsel Engellilere Destek Derneði ile Marmara ve Ýstanbul Üniversitelerinin de destek verdiði projede üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk bölümü öðrencileri, programa kayýt yaptýran özürlü çocuk sahibi aileleri ziyaret ederek ailelere çocuðun geliþimini takip edilmesi ve geliþim sürecinde ihtiyaç duyacaklarý danýþmanlýk konularýnda eðitim veriyor. Geliþimsel geriliði olan çocuklarýn anne - babalarý için hazýrlanmýþ bir erken eðitim programý olan Küçük Adýmlar, 8 kitaptan oluþuyor. Programa katýlmak isteyen aileler ÝSÖM’ün 0212–4499656 ve 2124499672 numaralý telefonlarýný arayarak ön kayýtlarýný yaptýrabiliyor. Ýstanbul / Yeni Asya

Çöplükten tarih çýktý Hatay’ýn Kýrýkhan ilçesinde, daha önceki yýllarda çöplük olarak kullanýlan alanda, ihbar üzerine baþlatýlan kazý çalýþmasýnda, Bizans döneminden kalma þapel (küçük kilise) ve çeþitli buluntular gün ýþýðýna çýkarýldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Aysun Çelenk, Karamaðara mevkiindeki alanýn çok eski yýllarda çöplük olarak kullanýldýðýný, bir vatandaþýn kendilerini arayarak bu bölgede mozaik bulduðu yönünde ihbarý üzerine, araþtýrma yaptýklarýný söyledi. Çelenk, Bakanlýktan saðlanan 25 bin TL ödenekle Karamaðara mevkiinde mozaik kalýntýlarýndan yola çýkarak baþlayan kazýda, Bizans döneminde kullanýlan þapeli gün ýþýðýna çýkardýklarýný kaydetti. Þapellerin kilisenin yaný sýra bir okula, vakfa ya da nekropole (mezara) ait olabileceðinin altýný çizen Çelenk, þöyle devam etti: ‘’Yaklaþýk 20 yýl önce belediye tarafýndan çöplerin döküldüðü yer olan bu alanda, 15 günden bu yana yaptýðýmýz kazýda, yaklaþýk 8 metre uzunluðunda, 6 metre geniþliðinde ve ilk bulgulara göre M.S. 6. yüzyýla ait olduðunu tesbit ettiðimiz bir þapel bulduk. Zaman içerisinde kaçak kazýlarla tahrip edildiðini gördüðümüz þapelin etrafýnda burada görevli rahip ya da rahibelere ait olduðunu sandýðýmýz üç adet mezar tesbit ettik. Bu nedenle þapelin bir mezara ait olduðuyla ilgili düþüncemiz daha da güçlendi. Kazýlarýmýzda þapelin tabanýnda Ýncil’e göre cennet sahnesinin tasvir edildiði figürlere rastladýk.’’ Hatay / aa

Çocuklara Þiddetin Önlenmesi toplantýsý Ankara’da yapýlacak

5 dükkân yandý BURSA'NIN merkez Osmangazi ilçesinde, bir çiçekçi dükkânýnda baþlayan yangýnda toplam 5 dükkan kullanýlamaz hale geldi. Alýnan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi’ndeki Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastahanesi karþýsýnda bulunan bir çiçekçi dükkânýnda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangýn çýktý. Hastahane personelinin ihbarý üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangýný kýsa sürede kontrol altýna aldý. Yangýn sýrasýnda zaman zaman meydana gelen patlamalar, çevredeki vatandaþlara korku dolu anlar yaþattý. Çiçekçi ile çevresindeki 4 dükkânýn da kullanýlamaz hale geldiði yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý. Bursa / aa

BAÞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Belçika Federal Hükümeti ve UNICEF’in iþ birliðiyle 13-14 Aralýkta ‘’Çocuklara yönelik þiddetin önlenmesi ulusal eylem planý hazýrlýk toplantýsý’’ Ankara’da yapýlacak. Alýnan bilgiye göre, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversiteler, çocuk haklarý alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý ve uzmanlarýn katýlýmýyla yapýlacak toplantýda, çocuklarla çalýþan hükümet kurumlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýndan temsilciler, ulusal ve uluslar arasý uzmanlar, saha çalýþanlarý farklý il ve bölgelerdeki durumla ilgili bilgi verecek. Toplantýda farklý konularla ilgili çalýþma gruplarý da bir araya gelerek çocuklarýn hayatýný etkileyen ortamlar hakkýnda tartýþacak. Oluþturulacak, ‘’aile ortamý, çocuklara hizmet sunulan yarý zamanlý ortamlar, tam zamanlý hizmetler, çalýþma ortamý, medya ve þiddet’’ çalýþma gruplarýnda katýlýmcýlar ulusal strateji ve eylem planý için gerekli ilk tartýþmalarý baþlatacak. SHÇEK’in baþkanlýðýnda, Belçika Federal Hükümeti’nin finansal, UNICEF’in teknik destek verdiði toplantý, Türkiye Barolar Birliði Litai Konukevinde gerçekleþtirilecek. Ankara / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

ayatýn akýþý içinde insan zaman zaman baþkalarýndan sâdýr olan ve canýný sýkan üzücü ve nahoþ tavýrlarla karþýlaþabiliyor. Böyle durumlarda nasýl davranýlmasý gerektiðinin ideal ölçülerini ise, diðer birçok önemli konu gibi yine Risale-i Nur’daki izahlarda buluyoruz. Meselâ On Altýncý Mektup’ta geçen anekdot: Bir müdür, Üstad için, sebepsiz olarak gýyabýnda tezyifkârane, hakaretli ve aþaðýlayýcý sözler söylüyor. Haberdar olunca “Bir saat kadar Eski Said damarýyla müteessir oldum” diyen Üstad, sonra Cenab-ý Hakkýn rahmetiyle kalbine gelen bir hakikatle bu halden kurtulup rahatladýðýný anlatýyor ve o hakikati de þu þekilde izah ediyor: “Nefsime dedim: ‘Eðer onun tahkiri ve beyan ettiði kusurlar þahsýma ve nefsime ait ise, Allah ondan razý olsun ki, benim nefsimin ayýplarýný söyler. Eðer doðru söylüyor ise, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardýmdýr. ’Eðer yalan söylemiþ ise, beni riyadan (gösteriþikiyüzlülükten) ve riyanýn esasý olan þöhret-i kâzibeden (yalancý þöhretten) kurtarmaya yardýmdýr. ‘Evet, ben nefsim ile musalâha etmemiþim (barýþmamýþým). Çünkü terbiye etmemiþim. Be nim boynumda veya koynumda bir akrep bu lunduðunu biri söylese veya gösterse, ondan darýlmak deðil, belki (tam tersine) memnun olmak lâzým gelir. ‘Eðer o adamýn tahkiratý (hakaretleri) benim i mana ve Kur’ân’a hizmetkârlýðým sýfatýma ait ise, o bana ait deðil. O adamý, beni istihdam eden Sahib-i Kur’ân’a (Kur’ân’ýn Sahibi olan Cenab-ý Hakka) havale ediyorum. O Azîz’dir, Hakîm’dir. ‘Eðer sýrf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nev’inden (cinsinden) ise o da bana ait deðil. Ben menfî (sürgüne gönderilmiþ) ve esir ve garip ve elim baðlý olduðundan, haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalýþmak bana düþmez. Belki misafir olduðum ve bana nezaret eden þu köye, sonra kazaya, sonra vilâyete hükmedenlere aittir.’ ” Bu “eðer”leri sýraladýktan sonra “Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti” diyen Üstad, “Ben iþimi Allah’a havale ediyorum, þüphesiz ki Allah kullarýný hakkýyla görendir” mealindeki Mü’min Sûresi 44. âyetini okuyor ve o vâkýayý olmamýþ gibi sayarak unuttuðunu ifade ediyor. Ayný bahsin devamýnda ise “Fakat maatteessüf sonra anlaþýldý ki, Kur’ân onu helâl etmemiþ” diyerek konuyu noktalýyor (Mektubat, s. 106-7). Bu izahlarý tamamlayan ifadeleri de Uhuvvet Risalesi’nde geçen þu satýrlarda görmekteyiz: “Mü’min kardeþinden sana gelen bir fenalýðý bütün bütün ona verip onu mahkûm edemezsin. “Çünkü, “Evvelâ: Kaderin onda bir hissesi var. Onu çýkarýp, o kader ve kaza hissesine karþý rýza ile mukabele etmek (karþýlýk vermek) gerektir. “Saniyen (ikincisi): Nefis ve þeytanýn hissesini de ayýrýp, o adama adavet (düþmanlýk) deðil, belki nefsine maðlûp olduðundan acýmak ve nedamet edeceðini (piþman olacaðýný) beklemek. “Salisen (üçüncüsü): Sen kendi nefsinde gör mediðin veya görmek istemediðin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. “Sonra, bâkî (geriye) kalan küçük bir hisseye karþý, en selâmetli ve en çabuk hasmýný maðlûp edecek af ve safh (baðýþlama) ile ve uluvv-ü cenaplýkla (gönül zenginliði) ile mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun.” (a.g.e., s. 449) Tahkikî temele dayanan derin bir imanýn bilhassa kader ve tevekkül boyutuyla bu çeþit sýkýntýlara karþý tatbik edilmesi noktasýnda bizlere son derece orijinal açýlýmlar sunan bu mükemmel izahlar, hepimiz için ferahlatýcý ve dahasý, muhtemel veballerden de kurtarýcý bir nitelik taþýyor. Maruz kaldýðýmýz veya kalabileceðimiz bed muameleleri dahi sýký ve samimî bir nefis muhasebesine vesile kýlma dersi verirken, bunlarýn kendi hatalarýmýzý daha iyi görüp fark etme ve onlardan arýnma fýrsatý olabileceðini söylüyor. Ve aslýnda imanýmýzýn da sýnandýðý o tür imtihanlarý baþarmanýn altýn anahtarýný sunuyor...

H


4

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

HA­BER

FARK

Taksim’e cami, Atina’dan sonra mý?

Küreselleþme, insanlarý duyarsýzlaþtýrdý AHLAKÝ SORUN GETÝRDÝ RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun ise insanlarýn küreselleþmeye taraf olup olmama alternatifinin bulunmadýðýný belirterk, küreselleþmenin yararlý taraflarýný alýp, olumsuz yanlarýna karþý engel konulabileceðini söyledi. Prof. Dr. Dursun, “Küreselleþmeyle birlikte ciddi bir ahlakilik sorunu ortaya çýktý Basýn dünyasýnda da bilimde de ticarette de sýradan kamu hayatýnýn her alanda ahlak sorunu kendini gösterdi” diyerek küreselleþmenin getirdiði imkanlarýn yanýnda zararlarý olduðunu da vurguladý.

ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr “Babýâli’den Baðcýlar’a, Küreselden Yerele” sempozyumunun dünkü oturumuna RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Dursun (solda), Uluslararasý Basýn Enstitüsü Basýn Özgürlüðü ve Ýletiþim Direktörü Mills ile Gazteci-yazar Çakýr (saðda) konuþmacý olarak katýldýlar.

omþumuz Yunanistan’ýn þehri Atina’da henüz bir cami yok, ama inþâallah yakýnda olacak. Çünkü Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu, Atina’ya cami yapýlmasý konusunda gerekli adýmlarý atacaklarýný söylemiþ ve Attika bölgesine (þimdiye kadar) bir cami yapýlmamasýný Yunanistan için “utanç verici” olarak deðerlendirmiþ. Yunan Baþbakaný, çok sayýda Müslümanýn temel haklarýný ve ibadet yapma özgürlüklerini yerine getirmek için bodrum katlara ya da parklara gitmek zorunda kaldýklarýna da dikkat çekerek, “Ortaya çýkan görüntünün ne Müslümanlar için, ne de Yunanlar ve Yunanistan için iyi bir görüntü oluþturmadýðýný ve insana saygýyý içermediðini” söylemiþ. (Star, 11 Aralýk 2010) Þükürler olsun ki, Müslümanlarýn olduðu hemen her yerde ve bilhassa ülkelerin baþþehirlerinde camiler bulunuyor. Roma’da bile cami var, hamdolsun. Kýsaca hatýrlatma gerekirse Roma’daki cami de Ýtalyan çevreden gelen itiraz ve iptal çalýþmalarý yüzünden ancak 20 yýlda tamamlanabilmiþ. Bugün Roma Merkez Camii, Avrupa’daki belki en büyük deðil fakat en önemli camilerden biri. Yunanistan’daki cami tartýþmasý ister istemez Türkiye’deki cami tartýþmalarýný da akla getirdi. Bizdeki tartýþmalarýn en hararetli olaný Ayasofya’nýn ibadete açýlmasýyla ilgili olanýdýr. Fethin sembolü olan Ayasofya’nýn niçin ve nasýl hâlâ ‘mahzun mabed’ olarak kaldýðý merak konusu. Ayasofya’nýn ibadete açýlmasý tekliflerine itiraz edenlerin en inandýrýcý olmayan savunmalarý da ‘etrafta çok sayýda cami olmasý’ görüþüdür. Duyan da ‘ihtiyaç olsa itiraz etmeyecekler’ diye düþünür. Bu inandýrýcý olmayan görüþlerin boþa çýktýðý bir yer de Taksim’dir. Herkesin bildiði üzere Taksim’e cami yapýlmasý düþüncesi yarý asrý geride býraktý. Buraya bir cami yapýlmasý için kurulan derneðin kuruluþ tarihi bile bunu anlamaya yeter. Taksim Camii’ni Yaptýrma Derneði’nin kuruluþ tarihi 1952’dir. Ýlk günden beri ezanda kulaðý olmayan, dolayýsý ile namazda da gözü olmayanlar Taksim’e cami yapýlmasýna karþý çýkmýþlardýr. Peki, Taksim’e bir cami ihtiyaç deðil mi? Ýhtiyaç olup olmadýðýný bize deðil, isterlerse gidip insaflý olan bir Yunanlý’ya sorsunlar. Yeniden hatýrlatmak gerekirse, Yunan Baþbakaný, çok sayýda Müslümanýn temel haklarýný ve ibadet yapma özgürlüklerini yerine getirmek için bodrum katlara ya da parklara gitmek zorunda kaldýklarýna da dikkat çekerek, “Ortaya çýkan görüntünün ne Müslümanlar için ne de Yunanlar ve Yunanistan için iyi bir görüntü oluþturmadýðýný ve insana saygýyý içermediðini” söylemiþti! Peki, Taksim meydanýnýn hemen yanýnda bulunan “Taksim Mescidi”ndeki (bilhassa Cuma gün leri) görüntü “insana saygý” ile baðdaþýr mý? Mescide sýðmayan yüzlerce kiþinin icap ettiðinde yaðmur ve kar altýnda Cuma namazý kýlmasý ‘saygý’ ile açýklanabilir mi? Ayasofya’nýn cami olmasýna ‘ihtiyaç yok’ diye karþý çýkanlar, yapýlmasý teklif edilen Taksim Camii’ne hangi gerekçelerle karþý çýkabilir? Her gün binlerce kiþinin namaz kýlmak için yer aradýðý Taksim’e cami yapýlmasý ihtiyaç deðilse, baþka nerede camiye ihtiyaç duyulur? Ýnþâallah Atina’dan sonraya kalmýþ olsa da, Taksim’e de cami yapýlacak...

K

TAZÝYE Gazeteci yazar Can Dündar’ýn babasý

Ali Rýza Dündar

’ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenab-ý Hak’tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

c

GAZETECÝ Ruþen Çakýr, medyanýn küreselleþmesiyle birlikte insanlarýn duyarsýzlaþtýðýný söyledi. Baðcýlar Belediyesi ve Basýn Yayýn Birliði’nin ortaklaþa düzenlediði “Babýâli’den Baðcý lar’a, Küreselden Yerele” konulu uluslar arasý sempozyumda konuþan Ruþen Çakýr, 25 yýl önce gazeteciliðe baþladýðýný, bugünkü gazeteciliðin çok farklý olduðunu ifade etti. Medyanýn

küreselleþmesiyle birlikte insanlarýn duyarsýzlaþtýðýný ifade eden Çakýr, “Eskiden Filistin’deki katliamýn ne durumda olduðunu anlamak için insanlar çaba sarf ederdi. Þimdi Mavi Marmara baskýný canlý veriliyor. Ama insanlar duyarsýzlaþtý ilgilenmiyorlar. Daha fazla kabuklarýna çekiliyorlar. Bu da her seferinde erteleniyor” dedi. Çakýr, küreselleþmeyle birlikte gazetecilik

MILLS: ASSANGE GAZETECÝ MÝ? Uluslararasý Basýn Enstitüsü Basýn Özgürlüðü yapmanýn zorlaþtýðýný belirterek, geçmiþ yýllarda ve Ýletiþim Direktörü Anthony Mills ise küreilgilendikleri konularda yayýmlanan bütün eser- selleþmeyle birlikte medyada güç kaymasý olduleri takip ettiklerine dikkati çekti. Çakýr, “Þimdi ðunu, eskiden iktidarýn yön verdiði medyanýn, bunun imkaný yok, ilgi alanýna uyguna haberleri artýk halk adýna denetim yapma görevi üstlentakip etmek profesyoneller açýsýndan bile diðini söyledi. Son yýllarda ortaya çýkan “vatanmümkün deðil” dedi. daþ gazeteci” kavramýnýn tartýþmalý olduðunu ifade eden Mills, tüm dünyanda Wikileaks’in PROF. DR. DURSUN: KÜRESELLEÞME kurucusu Jullian Assange’nin gazeteci olup ol-

Balyoz dâvâsý baþlýyor ARALARINDA BAZI KUVVET KOMUTANLARININ DA BULUNDUÐU 196 SANIKLI BALYOZ DÂVÂSI, 16 ARALIK’TA BAÞLAYACAK. SANIKLARIN 15-20’ÞER YIL HAPSÝ ÝSTENÝYOR. “BALYOZ Planý’’ iddialarýna iliþkin eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Halil Ýbrahim Fýrtýna, eski Deniz Kuvvetleri Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan ile Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Baþkaný Koramiral Kadir Saðdýç ve Kuzey Deniz Saha Komutaný Koramiral Mehmet Otuzbiroðlu ve Albay Dursun Çiçek’in de aralarýnda bulunduðu 196 þüphelinin 15 ile 20’þer yýl arasýnda hapis cezasýna çarptýrýlmalarý talebiyle yargýlanmasýna 16 Aralýk Perþembe günü baþlanacak. Özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýlarý Mehmet Ergül, Süleyman Pehlivan, Ali Haydar ve Murat Yönder tarafýndan hazýrlanan 968 sayfalýk iddianameyle 196 kiþi hakkýnda açýlan dâvânýn ilk duruþmasý, 16 Aralýk Perþembe günü Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Yerleþkesi’ndeki salonda yapýlacak. Dâvânýn sanýklarý arasýnda, Millî Savunma Bakanlýðý tarafýndan açýða alýnan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuðamiral Abdullah Gavremoðlu Ýle Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan açýða alýnan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacýoðlu da bulunuyor. “HÜKÜMETÝ YIKMA AMAÇLANIYOR” ‘’Balyoz Planý’’ iddialarýna iliþkin hazýrlanan iddianamede, ‘’Balyoz’’ yapýlanmasýnýn, askeri bir müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve kargaþa ortamýna çekerek ortamý þekillendirmeyi planladýðý, bu amaçla ‘’Oraj’’, ‘’Suga’’, ‘’Çarþaf’’ ve ‘’Sakal’’ eylem planlarýnýn hazýrlandýðý öne sürüldü. Ýddianamede, “Dönemin Genelkurmay Baþkaný ve Kuvvet Komutanlarýnýn dâhil olmadýklarý anlaþýlan, þüp helilerin ordu bünyesindeki askerî hiyerarþi dýþýnda bu amaçla bir yapýlanma oluþturduklarý, kurulan bu suç örgütünün darbe yaparak hükümeti yýkmaya, yönetimden uzaklaþtýrma amacýyla çok kapsamlý ve ayrýntýlý bir plan hazýrladýðý görülmektedir” deniyor. Ýstanbul / aa

AB’ye sivil toplumun desteðiyle gireceðiz AVRUPA Birliði Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkýr, sivil topluma seslenerek, “Biz AB sürecinde kararlýyýz. Sizlerin sahiplenmesi ve hepimizin ortak çabalarýyla ülkemiz AB üyeliðine de ulaþacaktýr’’ dedi. Avrupa Birliði Genel Sekreterliðinin (ABGS) kuruluþunun 10. yýldönümü dolayýsýyla Cevahir Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘’4. Sivil Toplumla Diyalog Toplantýsý’’nda konuþan Bozkýr, bugün yapýlan toplantýnýn, þimdiye kadar yapýlan üç toplantýnýn devamý olmaktan öte, özel bir önem taþýdýðýný kaydetti. ABGS’nin ilk on yýlýnda gösterdiði performanstan gurur duy duðunu anlatan Bozkýr, þunlarý söyledi: “5 yýllýk müzakere sürecimiz boyunca açýlan her fasýl, aslýnda Genel Sekreterliðimizin sessiz, ama kararlý mücadelesinin bir yansý-

masýdýr. Genel Sekreterliðimiz, Avrupa Birli ði üyeliðine giden uzun, ince yolda, genç ve cesur bir itici güçtür. AB sürecine sivil toplu mun etkin katýlýmýnýn, her zaman ABGS’nin önceliklerinden biri olduðunu anlatan Bozkýr, ‘’ABGS’nin bu alandaki aktif politikasý, Bakan’ýmýzýn bize verdiði teþvik ve cesaretle sivil toplum kuruluþlarýyla son iki yýlda yapýlan dört toplantýya ve sivil toplum kuruluþlarýnýn AB sürecine etkin katýlýmýna büyük katkýda bulundu. Sivil toplum temsilcileri, hep birlikte, birikimlerinizin ve uzlaþma kültürünüzün doðal sonucu olan bir ‘yol haritasý’ çizeceksiniz bizlere. Biz de AB sürecinde kararlýyýz. Sizlerin sahiplenmesi ve hepimizin ortak çabalarýyla ülkemiz AB üyeliðine de ulaþacaktýr.’’ Ýstanbul / aa

Gül: Ýsteyen istediði gibi konuþabilmeli

Kuzu: 200'den fazla sivil itaatsizlik metodu var

CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, “Ýsteyen istediði gibi konuþabilmeli, giyinebilmeli, ama baþkalarýna saygýlý ol malý. Eylemlerin üniversitelerin güzel havasýný bozacak hale gelmesine izin verilmemeli” dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Çukurova Üniversitesi Teknokent açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, üniversitelerin bilimsel düþüncenin yuvasý olduðunu söyledi. Üniversite ortamýnda insanlarýn hür ve serbest olmamasý durumunda geliþmenin de olmayacaðýnýn altýný çizen Gül, þunlarý söyledi: “Üniversitelerde bilimsel düþünceyi engelleyecek faaliyet olmamalý. Her türlü düþünceyi, aykýrý düþünceyi bile ifade etmek farklý bir þey. Ama eylemde ölçü kaçarsa tasvip etmek mümkün deðil. O zaman üniversitelerin bekle nen fonksiyonu yerine gelmez. Üniversitelerin fonksiyonu, gençlerin yetiþtirilmesi, bilim üretme ve araþtýrma olmalý. Üniversitelerde her türlü düþünce serbestçe konuþulabilmeli. Ýsteyen istediði gibi konuþabilmeli, giyinebilmeli. Ama baþkalarýna saygýlý olmalý. Ey lemlerin üniversitelerin güzel havasýný bozacak hale gelmesine izin verilmemeli. Gençlerin heyecanýný anlamak gerekir. Ancak onlardan yaþlý insan gibi davranmalarýný beklemek de doðru olmaz.” Adana / aa

TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Kuzu, 200’den fazla sivil itaatsizlik yöntemi olduðunu belirterek, “Ancak bir þey atmak en kaba, en kötü yöntemlerden birisidir. Daha zeki olsalar, daha farklý yöntemler bulabilirler” dedi. Burhan Kuzu, Kamu Hukukçularý Derneði ve Ýstanbul Üniversitesi tarafýndan rektörlük binasý doktora salonunda düzenlenen “Kamu Denetçiliði (Ombudsmanlýk) Sempozyumu”nun ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý. Ýfade özgürlüðünün özgürlüklerin temeli olduðunu belirten Kuzu, “Sadece benim ifade özgür lüðüm engellendiði için söylemiyorum. Evvelden beri söylediðim, kitaplarýmda olan bir konu. Tablo þu; bir insanýn bütün hak ve öz gürlüklerini elinden alsanýz, sadece yaþam hakkýný bir kenarda býrakmak kaydýyla sadece ifade öz-

gürlüðünü verseniz, bütün diðer özgürlükleri zaman içinde konuþa konuþa elde eder. Ancak ifade özgürlüðünü aldýðýnýz zaman iletiþim kopmuþ demektir. Diyalog koptuðu zaman da çatýþma baþlar. Bunu üniversiteler, bu bina çok acý yaþadý. O bakýmdan ifade özgürlüðünü önemseyelim” dedi. Kuzu, 200’den fazla sivil itaatsizlik yöntemi olduðunu belirterek, “Tahtaya bir resim çizersin, altýna Burhan Kuzu yazarsýn, bu da ayrý bir tepkidir. Belki ötekine göre daha saðlýklý bir yöntemdir. Salona gelirsin, daha farklý bir yol bulursun. Ancak bir þey atmak en kaba, en kötü yöntemlerden birisidir. Bu zeka bakýmýndan da çok geliþmediðini gösteriyor. Daha zeki olsalar, daha farklý yöntemler bulabilirler. O bakýmdan bu yöntemden vazgeçmeleri gerektiðini söylüyorum” diye konuþtu. Ýstanbul / aa

“Çarþaf liste” istediler nCHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP eski Genel Baþkaný Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav ile TBMM’de bir araya geldi. Baykal ve Sav, kurultayda Parti Meclisinin çarþaf liste yöntemiyle belirlenmesini istediler. Baykal, Kýlýçdaroðlu ile yaptýðý görüþmeden sonra TBMM’de düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Baykal, kurultayýn temel gündem maddesinin PM seçimi olduðunu söyledi. Baykal, kurultayda ‘’Genel Baþkan seçimi konusunda bir talep ya da beklenti bulunmadýðýný’’ dile getirdi. ‘’Parti Meclisimiz çarþaf liste denilen bir yöntemle oluþacak olur ise o PM’nin kurultayý temsil etme þansýný elde edebile ceðine inanýyorum. O nedenle bu kurultaya giderken uygulanmasý gereken yöntemin çarþaf liste yöntemi olduðuna inanýyorum’’ diyen Baykal, herkesin aday olabileceði bir yöntemin parti için yararlý olacaðýný kaydetti. Deniz Baykal, örgütün seçtiði bir PM ve partideki bütünleþmenin saðlandýðý bir kurultayýn ardýndan seçimden güçlü çýkýlabileceðini söyledi. ‘’Bloklaþmanýn çatýþmayý ve ayrýþmayý beraberinde getireceðini’’ savunan Baykal, ‘’Bence blok liste ayrýþtýrýr, çarþaf liste bütünleþtirir’’ diye konuþtu. Baykal, blok listeyle PM’nin oluþturulmasýnýn genel seçim öncesinde partide ayrýþmalara yol açabileceði uyarýsýnda bulunarak, ‘’Blok liste fevkalade sakýncalý olur’’ diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, Baykal ile görüþmesinin ardýndan eski Genel Sekreter Önder Sav ile TBMM’de bir araya geldi. Sav, 40 dakika süren görüþmeden sonra “Örgüt, çarþaf listeyi sempa tiyle karþýlar” dedi. Ankara / aa

HSYK Kanun Tasarýsý kabul edildi n HAKÝMLER ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yeni yapýsýna iliþkin düzenlemeler içeren ‘’Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarýsý’’ TBMM Genel Kurulunda sabaha dek süren çalýþmalar sonucu kabul edilerek yasalaþtý. Yasaya göre, HSYK 22 asýl, 12 yedek üyeden oluþacak. Kurul, 3 daire halinde çalýþacak. Kurulun Baþkaný Adalet Bakaný olacak. Adalet Bakanlýðý Müsteþarý kurulda ta bii üye olarak yer alacak. Müsteþar bulunmadýðý zaman kendisine vekalet eden kiþi kurul toplantýlarýna katýlacak. Önceki HSYK tarafýndan haklarýnda meslekten çýkarma cezasý verilen hakim ve savcýlarýn, bu cezanýn kaldýrýlmasý için idari dava açmadan önce tasarýnýn yasalaþtýðý tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula baþvurmasý gerekecek. Genel Kurul bu baþvurularý kabul ya da reddedebilecek. Baþvurunun kabulü halinde önceki karar kaldýrýlacak. Hakimlik ve savcýlýk mesleðine kabulde aranan niteliklerin kaybedilmemiþ olmasý þartýyla ilgilinin bu mesleklere tekrar atanmasýna karar verilecek. Baþvurunun reddedilmesi durumunda Danýþtay’da dava açýlabilecek. Danýþtay bu davalarý acele olarak görecek. Mesleðe dönüþ kararlarýna karþý ise dava açýlamayacak.Kurula 591 kadro tahsis edilecek. Ankara / aa

Mahkeme, sözleþmeli öðretmeni haklý buldu nMAHKEME, sözleþmeli öðretmenin, 30 günü aþan hastalýk izni kullandýðý gerekçesiyle sözleþmesinin feshine iliþkin iþlemi iptal etti. Eðitim-Bir-Sen, sözleþmeli rehber öðretmen olarak 100. Yýl Ali Rýza Efendi Ýlköðretim Okulu’nda görev yapan üyesi Ramazan Akarsu’nun, hastalýðý sebebiyle 40 gün rapor aldýðý gerekçesiyle sözleþmesinin feshine iliþkin iþlemin, u sul ve yasaya, Anayasa’ya ve Devlet Memurlarý Kanunu’na aykýrý olduðu iddialarýyla iptali ve yoksun kaldýðý tüm ek ders, maaþ, saðlýk ödemeleri ile diðer mali ve özlük haklarýnýn ödenmesi talebiyle Ýstanbul 9. Ýdare Mahkemesi’nde dâvâ açmýþtý. Davayý sonuçlandýran mahkeme, Hizmet Sözleþmesi’nin 10. maddesi ve 06.06,1978 tarih ve 7/15754 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile yürürlüðe konulan Sözleþmeli Personel Çalýþtýrýlmasýna Ýliþkin Esaslar’ýn 10. maddesinde öngörülmesi mümkün olmayan hastalýk hali izninin 30 günle sýnýrlandýrýlmasýnýn üst hukuk normu olan 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nda yer verilen hastalýk iznine iliþkin hükme aykýrýlýk oluþturduðuna hükmetti. Ankara / Fatih Karagöz


5

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

HABER BAÞKENT YAZILARI

ANKARA

Devletin denetlenmesi daraltýlýyor

“Bir avuç gürültücü!”

CEVHER ÝLHAN cevher@yeniasya.com.tr

n­ka­ra’nýn­i­ki­gün­de­mi­var.­Bi­ri­po­li­tik po­le­mik­ler­le­ si­ya­sî­ gü­rül­tü­ a­re­na­sýn­da­ki­ med­ya­tik­ gün­de­mi.­ Di­ðe­ri­ bu hay­huy­da­ na­zar­lar­dan­ ka­çý­rý­la­rak­ ko­ta­rý­lan gün­de­mi… AB’nin­ bü­tün­ u­ya­rý­la­rý­na­ rað­men,­ Tür­ki­ye’de­ as­ke­rî­ har­ca­ma­lar­ hâ­lâ­ de­ne­tim­ dý­þý. Ne­var­ki­bu­na­si­vil­har­ca­ma­la­rýn­ö­nem­li­bir bö­lü­mü­mü­de­ek­le­ni­yor.­ Ve­ mü­zâ­ke­re­ sü­re­cin­de­ AB­ Ý­ler­le­me­ ra­por­la­rý­na­gö­re­dev­le­tin­de­net­len­me­si­ni­güç­len­di­re­ce­ði­yer­de,­AKP­si­ya­sî­ik­ti­da­rý,­“Sa­yýþ­tay’ýn­ ba­þý­na­ çu­val­ ge­çi­ril­me­si”­ o­la­rak­ yo­rum­la­nan­ ye­ni­ ya­say­la,­ Baþ­ba­kan­lýk­ Yük­sek De­net­le­me­Ku­ru­lu­i­le­bir­lik­te­a­ra­la­rýn­da­kri­tik­ ra­por­la­rýn­ da­ bu­lun­du­ðu­ Sa­yýþ­tay­ Ge­nel Ku­ru­lu’nda­ki­dos­ya­la­rý­ra­fa­kal­dý­rý­yor. AKP­hü­kû­me­ti­nin­ilk­dö­ne­min­de­Ö­zel­leþ­tir­me­ Ý­da­re­si’ne­ ba­kan­ es­ki­ Baþ­ba­kan­ Yar­dým­cý­sý­ve­e­ko­no­mi­den­so­rum­lu­Dev­let­Ba­ka­ný­Ab­dül­la­tif­Þe­ner’in­“Ba­kan­lý­ðý­bý­rak­ma­mýn­ ce­va­bý­ Wi­ki­le­aks­ bel­ge­le­rin­de­ or­ta­ya çýk­tý”­sö­zü­bu­a­çý­dan­an­lam­lý.­ Þe­ner’in­i­fâ­de­siy­le,­A­me­ri­kan­el­çi­le­ri­nin An­ka­ra’dan­Was­hing­ton’a­gön­der­di­ði­“kri­pot­lar”da­da­a­çý­ða­çý­kan­yol­suz­luk­la­rýn­üs­tü ör­tü­lü­yor.­Þe­ner,­“Hâ­lâ­git­ti­ðim­yer­ler­de­so­ru­yor­lar­ba­na­‘Ni­ye­bý­rak­týn?’­di­ye.­Bel­ge­ler­de

A

‘Hü­kü­met­te­o­ka­dar­çok­yol­suz­luk­var­ki­bir ba­kan­bý­kýp­u­san­dý­is­ti­fa­et­me­nok­ta­sý­na­gel­di’­di­yor.­Ve­‘ABD,­ok­ya­nus­ö­te­sin­den­öð­ren­di­siz­ne­den­hâ­lâ­öð­re­ne­me­di­niz?”­di­ye­so­ru­yor.­(Gü­lüm­han­Gül­ten,­Va­tan,­4.12.­2010) Ka­týl­dý­ðý­ bir­ te­le­viz­yon­ prog­ra­mýn­da­ “lis­te”si­ni­a­çýk­la­dý­ðý,­yar­gý­nýn­ö­zel­leþ­tir­me­sa­týþ­la­rý­na­da­ir­ip­tal­ka­rar­la­rý­ný­or­ta­dan­kal­dý­ran “ma­lî­af­ta­sa­rý­sý”yla­hu­kuk­çið­nen­di­ði,­“ö­zel­leþ­tir­me­ ký­ya­ðý”nýn­ ö­nü­nün­ a­çýl­dý­ðý­ a­çýk­la­ma­sý,­kay­da­de­ðer...

“TORBA KANUN”DA ÝHÂLE KIYAÐI… Tes­pit­þu­ki,­hü­kû­me­tin­Mec­lis’e­su­nu­lan “tor­ba­ ka­nun”­ ta­sa­rý­sý­na­ ek­le­di­ði­ 93.­ mad­dey­le,­baþ­ta­Da­nýþ­tay’ýn­“ka­mu­ya­ra­rý­ve­hu­ku­ka­ay­ký­rý”­bu­la­rak­ip­tal­et­ti­ði­ö­zel­leþ­tir­me i­hâ­le­le­rin­de­ki­ip­tal­ka­rar­la­rý­yok­sa­yýl­mak­ta. Da­ha­sý­ka­mu­o­yu­nun­bil­gi­sin­den­ka­çý­rý­lan bu­de­ði­þik­lik­le,­mah­ke­me­le­rin­ka­mu­ya­ra­rý­na­yü­rüt­me­yi­dur­du­rup­ip­tal­e­de­rek­dev­le­timil­le­ti­mil­yar­lar­ca­li­ra­za­rar­dan­kur­tar­dý­ðý­i­hâ­le­ler­de­tek­rar­ba­þa­dö­nül­mek­te.­­ Me­s e­l â,­ bun­l a­r ýn­ ba­þ ýn­d a­ Oy­m a­p ý­n ar santra­lýy­la­ be­ra­ber­ Ha­zi­ran­ 2005’te­ pe­þin 290­ mil­yon­ do­la­ra­ ve­ri­len,­ an­cak­ ay­rý­ca­ bir be­del­ a­lýn­ma­dý­ðý­ or­ta­ya­ çý­kýn­ca­ Da­nýþ­tay’ýn 2007’de­ sa­tý­þý­ný­ ip­tal­ et­ti­ði;­ ve­ E­ner­ji­ Ba­ka­ný’nýn­Mec­lis’te­ik­ra­rýy­la­ka­mu­nun­268­mil­yon­ za­ra­ra­ uð­ra­týl­dý­ðý­ be­lir­ti­len­ Sey­di­þe­hir E­ti­A­lü­min­yum­gel­mek­te...­ Ke­za­ lis­te­de,­ ku­ru­mun­ ta­ma­mý­nýn­ ö­zel­leþ­tir­me­ye­çý­kýl­ma­sýn­dan­al­tý­ay­ön­ce,­baþ­ka hiç­bir­ a­ra­cý­ ku­ru­lu­þa­ ha­ber­ ver­me­den­ Glo­bal­ Men­kul­ De­ðer­ler­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ Ýs­ra­il­li­ i­þa­da­mý­Sa­mi­O­fer’e­a­it­6­fo­na,­üs­te­lik­o­gün­kü

‘‘

“ÝPTAL KARARLARI” YOK SAYILIYOR!

Bun­lar­la­ bir­lik­te­ Pet­kim’in­ yüz­de­ 51­ o­ra­nýn­ da­ki­ his­se­si­ Ka­zak­ a­sýl­lý­ Ýs­ra­il­ va­tan­da­þý AKP siyasî iktidarý, yýllardýr Ýn­vest­ment­In­dus­tri­al­Gro­up­E­u­ra­si­a’nýn­sa­AB’nin ýsrarla önerdiðinin hi­bi­ Av­ras­ya­ Ya­hu­di­le­ri­ Kon­fe­de­ras­yo­nu aksine, devletin iþlemlerini ve Baþ­ka­ný­A­le­xan­der­Mash­ke­vich’un­“Er­me­niA­me­ri­kan­ve­Ya­hu­di­or­tak­lý­ðý”nda­ki­Trans­harcamalarýný hukukî ve cen­tra­la­si­a­ Pet­roc­he­mi­cal­ Hol­ding­ kon­sor­yerindelik denetimini si­yu­mu­na­ ka­zan­dý­rýl­ma­sý­ bu­lun­mak­ta.”­ Ar­engelliyor. Peki neden? dýn­dan­ i­hâ­le­nin.­ i­kin­ci­ o­lan­ So­car-Tur­cas‘a ve­ril­me­si­de,­u­cu­za­sa­tý­lýp­el­den­çý­ka­rýl­dý­ðý­i­bor­sa­de­ðe­ri­nin­yüz­de­8­al­týn­da­bir­fi­ya­ta­sa­- çin­i­hâ­le­le­ri­mah­ke­me­lik­o­lan­ve­ip­tal­e­di­len tý­lan,­la­kin­Da­nýþ­tay­iþ­le­mi­ip­tal­le­his­se­le­rin ka­mu­mal­la­rý­kap­sa­mýn­da.­ PSA-Ak­fen­ Or­tak­ Gi­ri­þim­ Gru­bu­nun­ ka­ge­r i­ a­l ýn­m a­s ý­n ý­ is­t e­d i­ð i­ Tüp­r aþ’ýn­ yüz­d e 14.76’sý­nýn­ sa­tý­þý­ var.­ Ö­zel­leþ­tir­me­ Yük­sek zan­dý­ðý­Mer­sin­Li­ma­ný­i­hâ­le­si,­a­raç­mu­a­ye­Ku­ru­lu’nun­ka­mu­ya­a­çýk­lan­ma­yan­bir­ka­ra­- ne­ is­t as­y on­l a­r ý­ iþ­l et­m e­s i­n in­ Do­ð uþ­ Gru­rý­na­ da­ya­na­rak­ al­tý­ ay­ son­ra­ ka­lan­ bö­lü­mü­- bu‘ndan­ Do­ðuþ-­ Af­ken­ or­tak­lý­ðý­na­ geç­me­si, nü­ ö­zel­leþ­ti­ril­di­ði­ fi­yat­ ü­ze­rin­den­ ka­mu­nun Böl­ge­ Ma­hal­lî­ Ý­da­re­ Mah­ke­me­si’nin­ yü­rüt­me­yi­ dur­dur­du­ðu­ ve­ Da­nýþ­tay’ýn­ o­na­dý­ðý 750­mil­yon­do­lar­za­ra­rý­he­sap­lan­mak­ta… Yi­ne­Ýs­tan­bul’un­“kim­li­ði­ni”­o­luþ­tu­ran­ta­- 51.2­ mil­yon­ do­lar­lýk­ pi­ya­sa­ de­ðe­ri­ o­lan­ SE­ri­hî­me­kân­la­rý­ü­ze­rin­de­yer­a­lan­Ga­la­ta­port KA­ Ba­lý­ke­sir’i­ 1.1­ mil­yon­ do­la­ra­ Al­bay­rak i­hâ­le­si­nin­3.5­mil­yon­e­u­ro­ya­Ýs­ra­il­li­i­þ­a­da­mý Gru­bu­na­ ve­ril­me­si,­ söz­ko­nu­su­ ö­zel­leþ­tir­me ku­mar­baz­ O­fer’in­ baþ­ka­ný­ ol­du­ðu­ Glo­bal i­hâ­le­le­ri­a­ra­sýn­da… Bü­tün­bun­la­ra­mu­ka­bil­AKP­si­ya­sî­ik­ti­da­Ya­tý­rým­ön­der­li­ðin­de­ki­kon­sor­si­yu­ma­tah­sis rý,­re­fe­ran­dum­la­ka­bul­e­di­len­“A­na­ya­sal­de­e­dil­me­si,­bu­lun­mak­ta.­ Ay­rý­ca­2003­yý­lýn­da­Ý­ha­le­Ko­mis­yo­nu’nun, ði­þik­lik­ler”le­ yer­li-ya­ban­cý­ þir­ket­le­rin­ ka­mu Ýz­mir­ Li­ma­ný’nýn­ iþ­let­me­ hak­ký­nýn­ en­ yük­- ö­zel­leþ­tir­me­i­hâ­le­le­ri­ne­kar­þý­yar­gý­ya­baþ­vur­sek­ tek­li­fi­ ve­ren­ Li­maþ’a­ ver­me­si­ne­ ve­ yü­- ma­nýn­yo­lu­nun­ka­pa­tý­yor.­Yar­gý­nýn­ö­zel­leþ­küm­lü­lük­le­ri­ni­ ye­ri­ne­ ge­ti­re­me­me­si­ du­ru­- tir­me­ i­hâ­le­le­ri­nin­ ka­mu­ ya­ra­rý­na­ al­dý­ðý­ ka­mun­da­i­ha­le­nin­ip­tal­e­dil­me­si­ne”­ka­rar­ver­- rar­l a­r ý­ or­t a­d an­ kal­d ý­r ý­y or,­ i­d a­r î­ yar­g ý­n ýn me­si­ne­rað­men,­Ö­zel­leþ­tir­me­Yük­sek­Ku­ru­- “yet­ki­a­la­ný”ný­da­ral­tý­yor.­Yýl­lar­dýr­AB’nin­ýs­lu’nun,­ ka­ra­rý­ de­ðiþ­ti­re­rek­ ko­mis­yon­ ka­ra­- rar­la­ö­ner­di­ði­nin­ak­si­ne,­dev­le­tin­iþ­lem­le­ri­ni rýn­da­ yer­ al­ma­yan­ Sa­mi­ O­fer-M.­ Kut­man ve­har­ca­ma­la­rý­ný­hu­ku­kî­ve­ye­rin­de­lik­de­ne­or­tak­lý­ðý­ný­ sý­ra­ya­ so­kup­ ver­di­ði­ ve­ Da­nýþ­- ti­mi­ni­en­gel­li­yor… Pe­ki­ne­den? tay’ýn­ip­tal­et­ti­ði­i­hâ­le­yer­al­mak­ta.­

Belediyeler AB'ye hazýrlanýyor n DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci­E­ge­men­Ba­ðýþ­i­le­Tür­ki­ye­Be­le­di­ye­ler­Bir­li­ði­ve Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ka­dir Top­baþ,­‘’Be­le­di­ye­ler­AB’ye­Ha­zýr­la­ný­yor Pro­je­si’’ne­i­liþ­kin­pro­to­ko­lü­im­za­la­dý.­Av­ru­pa­Bir­li­ði­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði­nin­ku­ru­lu­þu­nun 10.­yýl­dö­nü­mü­do­la­yý­sýy­la­dü­zen­le­nen­‘’4.­Si­vil­Top­lum­la­Di­ya­log­Top­lan­tý­sý’’ Ce­va­hir Kon­gre­Mer­ke­zi’nde­ya­pýl­dý.­Top­lan­tý­nýn­a­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­la­rý­nýn­ar­dýn­dan­E­ge­men­Ba­ðýþ i­le­Ka­dir­Top­baþ,­Av­ru­pa­Bir­li­ði­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði­i­le­Tür­ki­ye­Be­le­di­ye­ler­Bir­li­ði­ko­or­di­nas­yo­nun­da­ha­ya­ta­ge­çi­ri­le­cek­o­lan­‘’Be­le­di­ye­ler­AB’ye­Ha­zýr­la­ný­yor­Pro­je­si’’nin­pro­to­ko­lü­nü­im­za­la­dý.­­Ýstanbul / aa

Batman'da bir terörist etkisiz hale getirildi n BATMAN’IN Ger­cüþ­il­çe­sin­de­çý­kan­ça­týþ­ma­da,­ bir­ te­rö­rist­ et­ki­siz­ ha­le­ ge­ti­ril­di. E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Ger­cüþ­il­çe­si­ne­bað­lý Ça­lýþ­kan­Kö­yü­kýr­sa­lýn­da­a­ra­zi­a­ra­ma­ta­ra­ma­ça­lýþ­ma­sý­yü­rü­ten­gü­ven­lik­güç­le­ri,­bir grup­te­rö­rist­le­kar­þý­laþ­tý.­Gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­ ‘’tes­lim­ ol’’­ çað­rý­la­rý­na­ a­teþ­le­ kar­þý­lýk ve­ril­me­si­ ü­ze­ri­ne­ çý­kan­ ça­týþ­ma­da,­ bir­ te­rö­rist­ et­ki­siz­ ha­le­ ge­ti­ril­di.­ Te­rö­rist­le­ bir­lik­te­u­zun­nam­lu­lu­bir­si­lâh,­5­þar­jör­ve­2 el­ bom­ba­sý­ da­ e­le­ ge­çi­ril­di.­ Böl­ge­de­ o­pe­ras­yon­ba­þal­týl­dý. Batman / aa

Ýnþaatta roketatar mermisi n MARDÝN’ÝN Mid­yat­ il­çe­sin­de­ bir­ in­þa­at­ta­ giz­len­miþ­ ro­ke­ta­tar­ mer­mi­si­ bu­lun­du.­ E­di­ni­len­ bil­gi­ye­ gö­re,­ iþ­çi­ler,­ in­þa­a­tý de­vam­e­den­bir­si­te­de,­mal­ze­me­ler­a­ra­sý­na­ giz­len­miþ­ ro­ke­ta­tar­ mer­mi­si­ bu­lun­ca du­ru­mu­po­li­se­bil­dir­di.­Ro­ke­ta­tar­mer­mi­si,­ e­kip­ler­ce­ im­ha­ e­dil­di.­ O­lay­la­ il­gi­li­ so­ruþ­tur­ma­sü­rü­yor.­­Midyat / aa

Sami Selçuk’a AÝHM’de önemli görev n YARGITAY O­nur­sal­Baþ­ka­ný­Sa­mi­Sel­çuk’a,­ Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si’ne (A­ÝHM) se­çi­le­cek­yar­gýç­la­rýn­se­çi­min­de­ö­nem­li­gö­rev­ve­ril­di.­A­ÝHM­yar­gýç­a­day­la­rý­ný in­ce­le­ye­cek­pa­nel­ü­ye­le­ri­bel­li­ol­du.­Av­ru­pa Kon­se­yi­da­i­mî­de­le­ge­ler­ko­mi­te­si­ta­ra­fýn­dan se­çi­len­ye­di­ki­þi­lik­pa­nel­de,­Yar­gý­tay­O­nur­sal­Baþ­ka­ný­Sa­mi­Sel­çuk’un­yer­al­ma­sý­ka­rar­laþ­tý­rýl­dý.­Pa­nel,­ü­ye­ül­ke­le­re­A­ÝHM­yar­gýç­lý­ðý­i­çin­sun­duk­la­rý­a­day­la­rýn,­ Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si’nin­(A­ÝHS) 21.­mad­de­sin­de­ön­gö­rü­len­yar­gýç­se­çil­me­ye­ter­li­li­ði kri­ter­le­ri­ni­ta­þý­yýp­ta­þý­ma­dýk­la­rý­ko­nu­sun­da gö­rüþ­bil­di­re­cek.­Pa­nel,­A­ÝHM­ü­ye­li­ði­ne­se­çi­le­cek­yar­gýç­la­rýn­en­üst­ni­te­lik­te­ol­ma­sý­i­çin­ça­lý­þa­cak.­A­ÝHM­yar­gýç­lý­ðý­ko­nu­sun­da son­sö­zü,­ Av­ru­pa­Kon­se­yi­Par­la­men­ter­ler Mec­li­si­(AKPM) ve­ri­yor.­­Tür­ki­ye’nin,­Av­ru­pa­Kon­se­yi­Ba­kan­lar­Ko­mi­te­si­Dö­nem Baþ­kan­lý­ðý­ný­dev­ral­dý­ðý­de­vir­tes­lim­top­lan­tý­sýn­da,­söz­ko­nu­su­pa­ne­lin­ku­rul­ma­sý­ka­ra­laþ­tý­rýl­mýþ­tý.­­Strasbourg / aa

Mavi Marmara gemisinde þehit edilen Furkan Doðan'ýn babasý Ahmet Doðan, Ýsrail'den gelecek tazminatý þehit aileleri olarak Filistin için harcayacaklarýný söyledi. FOTOÐRAF: CÝHAN

Önce ambargo kaldýrýlsýn MAVÝ MARMARA GEMÝSÝNDE ÞEHÝT EDÝLEN FURKAN DOÐAN'IN BABASI: ÝS RAÝL JEST YAPACAKSA, ÖNCELÝKLE FÝLÝSTÝN'DEKÝ AMBARGOYU KALDIRSIN. ÝSRAÝL as­ker­le­ri­nin­Gaz­ze’ye­in­sa­nî­yar­dým­gö­tü­ren­Ma­vi­Mar­ma­ra­ge­mi­si­ne­yap­tý­ðý­bas­kýn­da vefat­e­den­Fur­kan­Do­ðan’ýn­ba­ba­sý­Ah­met­Do­ðan,­“Ýs­ra­il­bir­jest­ya­pa­cak­sa­ön­ce­li­ði­Gaz­ze­ve Fi­lis­tin’e­ o­lan­ am­bar­go­ i­le­ ab­lu­ka­yý­ kal­dýr­mak ol­ma­lý­dýr”­de­di.­ Þe­hit­Fur­kan­Do­ðan’ýn­ba­ba­sý­Ah­met­Do­ðan,­Ýs­ra­il’in,­sal­dý­rý­da­kat­let­ti­ði­þe­hit­ler­i­çin­ö­de­mek­is­te­di­ði­taz­mi­nat­mik­ta­rýn­dan­ön­ce­baþ­ka­a­dým­lar­at­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­þun­la­rý­söy­le­di:­ “Ýs­ra­il’in­Tür­ki­ye­i­le­i­liþ­ki­le­ri­dü­zelt­mek­ve­Ma­vi Mar­ma­ra­o­la­yýn­da­ki­mað­dur­la­ra­taz­mi­nat­ö­de­me, ö­zür­di­le­me­ko­nu­sun­da­son­dö­nem­ler­de­or­ta­ya­çý­kan­ge­liþ­me­ler­ne­de­niy­le­bi­zim­de­gö­rü­þü­müz­a­lý­ný­yor.­Bi­zim­gö­rü­þü­müz­a­çýk.­Ma­vi­Mar­ma­ra’da þe­hit­o­lan­lar­Ýs­ra­il­as­ker­le­ri­ta­ra­fýn­dan­kat­le­dil­di. U­lus­la­ra­ra­sý­su­lar­da­suç­iþ­len­miþ­tir.­Do­lay­sýy­la­suç çok­a­çýk­týr.­Ýs­ra­il­bu­nu­ka­bul­e­dip­ö­zür­di­le­me­si ge­re­kir.­Bun­dan­ön­ce­Ýs­ra­il­þa­yet­bir­jest­yap­mak is­ti­yor­sa,­‘Öz­rü­ve­taz­mi­na­tý­jest­o­la­rak’­i­fa­de­e­di­yor­lar.­Ön­ce­lik­le­Gaz­ze’ye­ve­Fi­lis­tin’e­am­bar­go­ve ab­lu­ka­kal­dý­rýl­ma­sý­ný­sað­lar­sa­en­bü­yük­jest­bu­o­la­cak­týr.­Bu­nun­ar­dýn­dan­ö­zür­ve­suç­ka­bu­lü­o­lup, taz­mi­na­týn­da­can­a­lý­cý­þe­kil­de­ve­mik­tar­da­ol­ma­sý ge­re­kir­di­ye­dü­þü­nü­yo­ruz.­Te­lâf­fuz­e­di­len­taz­mi­nat­mik­ta­rý­da­Tür­ki­ye­ve­þe­hit­ya­kýn­la­rý­i­le­a­lay­et­me­an­la­mý­na­ge­lir.­Bi­zim­a­cý­mýz­dan­ha­ka­ret­o­la­rak­de­ðer­len­di­ri­yo­ruz.­Bu­nu­að­za­al­mak­ve­ko­nuþ­mak­da­hi­bi­zi­in­ci­ti­yor.­Ya­ra­la­yý­cý­o­lu­yor.­Biz­taz­mi­na­týn­mik­ta­rý­ya­da­a­dý­nýn­bi­le­ko­nuþ­mak­is­te­mi­yo­ruz.­Bu­ra­da­su­çun­ka­bu­lü,­am­bar­go­nun­kal­dý­rýl­ma­sý,­suç­lu­la­rýn­ce­za­lan­dý­rýl­ma­sý­ve­taz­mi­na­tý ce­za­nýn­bir­par­ça­sý­o­la­rak­gö­rü­yo­ruz.­Bi­zim­ca­ný­mýz­yan­dý.­On­la­rýn­ca­ný­ný­ya­ka­cak­taz­mi­na­týn­da­-

ha­yük­sek­ol­ma­sý­ge­re­kir.”­Do­ðan,­Ýs­ra­il’i­taz­mi­nat ve­ö­zür­di­le­me­ko­nu­sun­da­sa­mi­mî­gör­me­dik­le­ri­ni ve­o­luþ­tur­mak­is­te­dik­le­ri­ka­mu­o­yu­i­le­fark­lý­a­maç­lar­he­def­le­dik­le­ri­ni­söy­le­di.

“TAZMÝNATI FÝLÝSTÝN ÝÇÝN HARCAYACAÐIZ” Ýs­ra­il’e­þe­hit­ya­kýn­la­rý­o­la­rak­ilk­þart­la­rý­nýn­Gaz­ze’ye­am­bar­go­nun­kal­dý­rýl­ma­sý­ol­du­ðu­yö­nün­de çað­rý­da­bu­lu­nan­ba­ba­Ah­met­Do­ðan,­“Ge­le­cek taz­mi­nat­bi­zim­zen­gin­leþ­me­miz­a­dý­na­de­ðil­dir. Ben­ken­di­a­dý­ma­ko­nu­þu­yo­rum.­A­ma­di­ðer­þe­hit ya­kýn­la­rý­nýn­da­böy­le­dü­þün­dü­ðü­nü­sa­ný­yo­rum. Ge­le­cek­taz­mi­na­týn­bir­ku­ru­þu­bi­le­fay­da­la­nýl­ma­dan­ya­ni­Gaz­ze­ve­Fi­lis­tin­i­çin­har­ca­na­cak­týr.­Ýh­ti­yaç­sa­hip­le­ri­i­çin­har­ca­na­cak­týr.­Ya­­ da­baþ­ka­ba­ðýþ ve­ha­yýr­iþ­le­rin­de­kul­la­ný­la­cak­týr.­O­ko­nu­da­hiç­bir te­red­düt­yok­tur”­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­

“BÝZÝ EN ÇOK ÜZEN, ABD’NÝN ÝLGÝLENMEMESÝ” Fur­kan’ýn­þe­hit­ol­ma­sýn­dan­son­ra­bir­çok­ül­ke­den­i­da­re­ci­le­rin­ve­va­tan­daþ­la­rýn­ken­di­le­ri­ni­a­ra­dý­ðý­ný­ak­ta­ran­Do­ðan,­ken­di­le­ri­ni­en­çok­ü­ze­nin­i­se A­me­ri­ka­Bir­le­þik­Dev­le­ti’nde­her­han­gi­bir­da­va­nýn a­çýl­ma­ma­sý­ve­A­me­ri­ka’nýn­ken­di­le­ri­i­le­il­gi­len­me­me­si­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Do­ðan,­“A­sýl­tep­ki­ver­me­si­ge­re­ken­A­me­ri­ka­i­di.­Fur­kan’ýn­ABD­va­tan­da­þý­ol­ma­sý­ne­de­niy­le­bu­tep­ki­ol­ma­lýy­dý.­A­ma­bi­zim­le­il­gi­li­hiç­bir­ko­nu­da­bil­gi­ver­me­di.­Ge­liþ­me ol­ma­dý.­So­ruþ­tur­ma­aç­ma­ol­ma­dý.­En­son­ABD bü­yü­kel­çi­li­ðin­den­bi­zi­a­ra­dý­lar.­‘Fur­kan’ýn­ö­lüm bel­ge­si­ni­gön­de­ri­yo­ruz’­de­di­ler.­O­nun­dý­þýn­da­hiç­bir­ge­liþ­me­ol­ma­dý”­de­di. Kayseri / cihan

“FURKAN’IN ÖZLEMÝ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR” FURKAN’A ailece olan özlemlerinin sorulmasý üzerine gözyaþlarýna hakim olamayan baba Ahmet Doðan, Furkan’ýn yoklu ðunu gün geçtikçe daha çok hissettiklerini belirtti. Acýlý baba, “Bunu kelimelerle anlatmak zor. Biz aslýnda yaþamýyor gibiyiz. Son olaylar bizi de mahvetti. Furkan’ýn özlemi her geçen büyüyor” diye konuþtu.

GAZÝANTEP'TE BÝR PARKA, “GAZZE” ADI VERÝLDÝ 6 AY önce Gazze’ye giderken 9 kiþinin vefat ettiði “Mavi Marmara” gemisinin anýsýna Gaziantep’te yeni yapýlan bir parka “Gazze” adý verildi. Parkýn içerisinde gemi þeklinde yaptýrýlan oyun grubuna da “Mavi Marmara” isminin konulmasý karar laþtýrýldý. Parkta yer alan bir e lektrik trafosunun dýþ cephesine de saldýrýyý anlatan resim yapýldý. Gaziantep / cihan

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

i­ki­le­aks­bel­ge­le­ri­i­le­il­gi­li­tar­týþ­ma­lar­de­vam­e­di­yor.­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu­i­le­Tay­yip­Er­do­ðan a­ra­sýn­da­ki­po­le­mik­de­bi­te­cek­gi­bi­de­de­ðil. Ký­lýç­da­roð­lu’nun,­“Yü­re­ðin­ye­ti­yor­sa­gi­din­Ýs­viç­re­ban­ka­la­rýn­dan­‘Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­ban­ka­la­rý­mýz­da he­sa­bý­yok­tur’­ya­zý­sý­a­lýn”­söz­le­ri­ne­Er­do­ðan­sert­kar­þý­lýk ver­di:­“Ya­ban­cý­bir­dip­lo­mat,­se­nin­ül­ke­nin­Baþ­ba­kan’ý­na,­mil­let­ve­kil­le­ri­ne­if­ti­ra­a­ta­cak,­sen­de­bun­dan­me­det u­ma­cak­sýn.­Bun­lar­‘ký­la­vu­zu­kar­ga­o­la­nýn…’­der­ler­ya… Doð­ru­ký­la­vu­zu­bir­tür­lü­bu­la­ma­dý­lar...”­ Ay­ný­bel­ge­ler­de­CHP­i­çin­de,­“Mer­kez­sol­da­ki­a­na mu­ha­le­fet­CHP,­bir­a­vuç­gü­rül­tü­cü­e­li­tist­ten­faz­la­sý­ný­o­luþ­tur­mu­yor”­de­nil­miþ­ti.­A­ra­dan­ge­çen­sü­re­i­çe­ri­sin­de bu­cüm­le­i­le­il­gi­li­her­han­gi­bir­e­leþ­ti­ri­ye­þa­hit­ol­ma­dýk. A­ca­ba­CHP­bu­i­fa­de­le­ri­ka­bul­et­miþ­mi­o­lu­yor?­Yok­sa ü­ze­ri­ni­ör­tüp­u­nut­tur­ma­ya­mý­ça­lý­þý­yor? Wi­ki­le­aks­bel­ge­le­rin­den­ko­nu­a­çýl­mýþ­ken,­Tay­yip­Er­do­ðan­bu­haf­ta­ki­grup­top­lan­tý­sýn­da,­CHP’nin­da­ha­ön­ce­Wi­ki­pe­di­in­ter­net­si­te­si­nin­yaz­dýk­la­rý­na­i­nan­dý­ðý, þim­di­de­bu­bel­ge­le­re­sa­rýl­dý­ðý­ný­an­la­týr­ken,­bý­yýk­al­týn­dan­gü­le­rek,­“Ba­ri­ad­la­rý­ný­de­ðiþ­ti­rip­wi­kiCHP­yap­sýn­lar” de­miþ­ti.­Pe­þin­den­de,­Ya­ban­cý­ban­ka­lar­da­pa­ram­var­sa bü­tün­pa­ra­yý­CHP’ye­ba­ðýþ­la­ya­ca­ðým”­de­miþ­ti.­­Bu­na­ce­vap­ge­cik­me­di,­Ký­lýç­da­roð­lu,­“Re­cep­Bey,­ku­lak­la­rýn­i­yi duy­sun,­CHP’nin­kir­li­pa­ra­ya­ih­ti­ya­cý­yok­tur,­ha­ram­pa­ra­ya­ih­ti­ya­cý­yok­tur”­di­ye­sert­bir­ce­vap­ver­miþ­ol­du. Bu­bel­ge­ler­ya­vaþ­ya­vaþ­ya­yýn­la­nýr­ken­iç­po­li­ti­ka­ya yan­sý­ma­la­rý­da­çok­ça­o­la­ca­ða­ben­zi­yor. «««

W

TOPLA, BÖL, ÇIKART… Dev­let­Bah­çe­li’nin­bir­bi­rin­den­il­ginç­ma­te­ma­tik­he­sap­la­rý­mev­cut… Par­ti­si­nin­ku­ru­luþ­yýldö­nü­mü­o­lan­9­Þu­bat­2009­ta­ri­hin­den­yo­la­çý­ka­rak­ne­za­man­ik­ti­dar­o­la­cak­la­rý­nýn he­sa­bý­ný­ya­par­ken­her­ke­si­hay­re­te­dü­þür­müþ­tü.­O­he­sa­bý­bir­ha­týr­la­ya­lým.­“Ta­rih­ya­zý­yor­su­nuz­09.02.2009. 2009’u­ya­zar­ken­2­sý­fýr­var.­9’un­ya­nýn­da­ki­sý­fýr,­sol­da sý­fýr,­sil­di­niz­kal­dý­mý­9...­2’nin­ya­nýn­da­var­bir­sý­fýr­o­nu­da­sil­di­niz,­kal­dý­mý­2…­Top­la­yýn­ne­ya­par­11­ya­par.­2009’un­i­çin­de­ki­i­ki­sý­fý­rý­da­sil­di­niz­ne­kal­dý?­29 kal­dý.­11­i­le­29’u­top­la­yýn,­40­ya­par­ve­MHP’nin­40.­yý­lý…­Bu­he­sap­la­rýn­hik­me­ti­ni­a­ziz­mil­le­ti­miz­tak­dir­e­de­cek­tir.”­Bah­çe­li­bu­nu­söy­ler­ken­doð­ru­söy­le­miþ. Mil­let­tak­dir­e­de­cek­tir… Twit­ter’de­de­þöy­le­bir­so­ru­sor­muþ­tu­Bah­çe­li:­ “Bir ya­zýn,­ya­ný­na­üç­sý­fýr­ek­le­yin.­Sý­fýr­lar­dan­bi­ri­si­ze­kâ­ve ka­bi­li­yet,­di­ðe­ri­bil­gi­ve­e­ði­tim,­so­nun­cu­su­bi­ri­kim­ve tec­rü­be­ol­sun…­Bul­du­ðu­nuz­1000­sa­yý­sýn­dan­bi­ri­si­ler­se­niz­ka­lan­üç­sý­fýr­dýr.­Bir­an­lam­i­fa­de­e­di­yor­mu? Ha­yýr.­Öy­ley­se­bir­(1)­si­ze­gö­re­ne­ol­ma­lý­dýr?” O­gün­ler­de­her­kes­bu­so­ru­nun­ce­va­bý­ný­me­rak­et­ti. Son­ra­dan­Bah­çe­li’nin­Ga­zi­Ü­ni­ver­si­te­si’nde­ki­ho­ca­lýk dö­nem­le­rin­den­öð­ren­ci­le­ri­o­lan­Can­Dün­dar­ve­Þa­mil­Tay­yar­bu­so­ru­nun­ce­va­bý­nýn­“ka­rak­ter”­ve­ya “þah­si­yet”­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­ler­di.­Dev­let­Bah­çe­li­bu mi­sa­li­öð­ren­ci­le­ri­ne­hep­an­la­týr­mýþ… Þim­di­de­her­bir­“ül­kü­da­þý”ndan­24­oy­is­ti­yor­Dev­let Bah­çe­li.­Geç­ti­ði­miz­gün­med­ya­tem­sil­ci­le­ri­i­le­yap­tý­ðý top­lan­tý­da­so­ru­lar­ü­ze­ri­ne­MHP’nin­tek­ba­þý­na­ik­ti­da­ra gel­me­si­i­çin­na­sýl­bir­for­mül­bul­du­ðu­nu­tek­rar­a­çýk­la­dý.­ Bah­çe­li­for­mü­lü­nü­þöy­le­ö­zet­li­yor: “Her­ül­kü­da­þý­ma­bir­gö­rev­dü­þü­yor.­Da­ha­ön­ce­MHP’ye­hiç­oy ver­me­miþ­il­ko­kul­da­ki­5­ar­ka­da­þý­ný­bu­la­cak­sýn.­Or­ta­o­kul­dan­5­ar­ka­da­þý­ný­bu­la­cak­sýn.­As­ker­li­ði­ni­zi­yap­tý­ðý­ný­za­gö­re­5­as­ker­ar­ka­da­þý­ný­zý­bu­la­cak­sýn.­Ma­hal­le­den­5­ar­ka­da­þý­ný­bu­la­cak­sýn,­so­kak­tan­da­4­ar­ka­da­þý­ný­bu­la­cak­sýn.­Top­la­yýn­24…” 49­mil­yon­seç­men­var,­bu­nu­24’e­bö­ler­se­niz­or­ta­ya çý­kan­ra­kam­ül­kü­cü­le­rin­oy­te­min­et­me­si­ge­rek­ti­ren ha­ne­sa­yý­sý­ný­ve­rir.­De­mek­ki­19­mil­yon­oy­a­la­bi­lir­sek MHP­ik­ti­dar­o­lur.” Top­lan­tý­da,­“Ma­te­ma­tik­sel­o­la­rak­bu­müm­kün­dür” de­di­Bah­çe­li.­Ba­ka­lým­ger­çek­ler­le­ma­te­ma­tik­ih­ti­mal­le­ri ne­ka­dar­bir­bi­ri­ne­u­ya­cak? «««

AÞIK VEYSEL’LÝ SÝYASET Si­ya­set­çi­ler­ bir­bir­le­ri­ne­ ar­týk­ a­þýk­la­rýn­ söz­le­riy­le ce­vap­ve­ri­yor. Baþ­ba­kan­Tay­yip­Er­do­ðan,­mu­ha­le­fe­tin­Wi­ki­le­aks bel­ge­le­riy­le­il­gi­li­id­di­a­la­rý­na,­Si­vas’ta­A­þýk­Vey­sel’den­o­ku­du­ðu­dört­lük­le­ce­vap­ver­miþ,­A­þýk­Vey­sel’in­‘Al­dan­ma­ca­hi­lin­ku­ru­lâ­fý­na’­sa­týr­la­rýy­la­baþ­la­yan­dört­lü­ðü­nü o­ku­muþ­tu.­Vey­sel­þöy­le­di­yor,­ “Al­dan­ma­ca­hi­lin­ku­ru lâ­fý­na,­/­Kül­tür­süz­in­sa­nýn­kü­lü­ya­lan­dýr.­/­Hük­met­se dün­ya­nýn­her­ta­ra­fý­na,­/­Ar­zu­su,­he­de­fi,­yo­lu­ya­lan­dýr…” Baþ­ba­kan’ýn­Si­vas’ta­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­‘A­þýk­Vey­sel’in­di­ze­le­riy­le’­ken­di­si­ne­ce­vap­ver­me­si­ni­sert­söz­ler­le e­leþ­ti­ren­CHP­Li­de­ri,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­i­çin­A­þýk­Vey­sel’den­þu­di­ze­le­ri­o­ku­du:­ “Halk­o­zan­la­rý­nýn­ar­ka­sý­na sak­la­na­rak­iþ­yap­ma­yýn”­ de­dik­ten­son­ra­ken­di­si­de­“Sa­ný­yor­lar­ki­halk­o­zan­la­rý­on­lar­i­çin­hiçbir­þey­de­mi­yor. A­lýn­si­ze­A­þýk­Vey­sel’den­bir­dört­lük­de­ben­o­ku­ya­yým” di­ye­rek­þu­di­ze­le­ri­o­ku­du:­“Bi­ri­nin­ak­lý­yok­de­li­di­va­ne,­/ Bir­kýs­mý­muh­taç­týr­a­cý­so­ða­na,­/­Bir­kýs­mý­ný­zen­gin­et­miþ­yan­ya­na,­/­Þim­di­ken­di­sak­la­ný­yor­sýr­gi­bi…” Biz­de­bu­ra­dan­bir­kat­ký­da­bu­la­na­lým­ve­Vey­sel’in “na­si­hat”­i­sim­li­þi­i­rin­den­bir­bö­lüm­ak­ta­ra­lým:­ “Ku­lak ver­sö­zü­me­din­le­ar­ka­daþ!­/­Uy­ma­lak­lak­e­dip­gü­lü­þen­le­re!­/­Meþ­gul­e­der­se­ni­i­þin­den­ey­ler,­/­Ka­rý­þýr­sýn tem­bel,­pe­ri­þan­la­ra.­/­A­dým­at­i­le­ri,­ge­ri­ye­bak­ma!­/ Bir­sað­lam­iþ­tut,­el­den­bý­rak­ma!­/­Saç­ma­sa­pan­söz­ler,­hep­del­me­tak­ma,­/­Al­lah’ýn­yar­dý­mý­ça­lý­þan­la­ra!..”


6 Adýyaman uçaðý Elazýð’a zorunlu iniþ yaptý nADIYAMAN’A gitmek üzere Ýstanbul’dan THY uçaðý, olumsuz hava þartlarý nedeniyle Elazýð’a zorunlu iniþ yaptý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul’dan havalanan Türk Hava Yollarý’na (THY) ait tarifeli uçak, Adýyaman’daki olumsuz hava þartlarý nedeniyle havaalanýna inemedi. Elazýð Havaalaný’na zorunlu iniþ yapan uçaktaki yolcular, Elazýð’dan farklý bir sefer sayýlý uçakla geri Ýstanbul’a gönderildi. Bu arada, Adýyaman Havaalaný’nda Ýstanbul’a gitmek için bekleyen 90 yolcu da kente uçak inemediði için karayoluyla Malatya’ya götürüldü. Yolcular, Malatya Havaalaný’nda düzenlenen ek seferle Ýstanbul’a gitti.

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

YURT HABER

KAR YOLLARI KAPATTI Önceki gün baþlayan kar yaðýþý ve tipi dolayýsýyla bazý þehirler arasý ve köy yollarý kapandý. Trafik ekipleri de sürücüleri yavaþ gitmeleri, araçlarýnda çekme halatý, zincir ve takoz bulundurmalarý konusunda uyardý. ÝZMÝR

BOLU DAÐI

ANKARA

Selzedeler geceyi akrabalarýnda geçirdi nAYDIN’DA önceki gün etkili olan saðanak yaðýþýn Güdüþlü Çayý’ný taþýrmasý sonucu Koçarlý ilçesinde sular altýnda kalan üç belde ve 11 köyde yaþayan vatandaþlar, geceyi selin etkili olmadýðý yerlerde yaþayan akrabalarýnýn yanýnda geçirdi. Sel nedeniyle evlerini býrakmak zorunda kalan vatandaþlar, önceki akþam saatlerinden itibaren akrabalarýnýn evlerine gitti. Selin etkili olduðu diðer bir yer de Yeniköy’dü. Burada da çok sayýda ev sular altýnda kaldý. Sel sularý, Koçarlý ilçesi ve çevresindeki köylerdeki tarým alanlarýnda da büyük zarara yolaçtý. Sel felaketi ile ilgili bilgi veren Aydýn Valisi Hüseyin Avni Coþ, hasar tesbit çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve maðdur olan vatandaþlara her türlü yardýmýn yapýlacaðýný söyledi. Aydýn / cihan

FOTOÐRAF: CÝHAN

ÝSTANBUL

ABANT

CÝHAN FOTOÐ RAF:

Fatih’te Yüksek Han’ýn duvarý çöktü nÝSTANBUL’DAKÝ elveriþsiz hava þartlarý sebebiyle Fatih’teki bir hanýn duvarý çöktü. Alýnan bilgiye göre, Fatih’teki Tarakçýlar Caddesi Sandalyeciler Sokak’ta bulunan 3 katlý Yüksek Han’ýn duvarý fýrtýna nedeniyle çöktü. Duvarýn çökmesi sonucu yoldan geçmekte olan Zeynullah Ayrýlýk yaralandý. Ayrýlýk, saðlýk ekiplerince Haseki Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Hanýn çökme tehlikesi bulunan diðer duvarýný da itfaiye ekipleri yýktý.

Dev yolcu gemisi Marmaris’e sýðýndý nÝTALYA ile Mýsýr arasýnda tur yapan dev yolcu gemisi MSC Magnifica, olumsuz hava þartlarý dolayýsýyla rotasýný Marmaris’e çevirdi. Marmaris Liman Ýþletmesi Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Ýtalya’dan yola çýkan ve Yunanistan’a uðradýktan sonra Mýsýr’a gitmek için denize açýlan Ýtalyan yolcu gemisi MSC Magnifica, elveriþsiz hava þartlarý dolayýsýyla kapalý bir körfez özelliði taþýyan Marmaris’e yöneldi. Dün sabah saatlerinde Marmaris Limaný’na yanaþan yolcu gemisinde yaklaþýk 3 bin yolcu ve bin personel bulunduðu belirtildi. Gümrük iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan gemiden inen turistler, kýþ olmasý nedeniyle durgun günler geçiren ilçeye canlýlýk kazandýrdý. Marmaris Kapalý Çarþýsý’ndaki kapalý olan birçok dükkan, kepenklerini açtý. Marmaris / aa

FOTOÐRAFLAR: AA

BAZI karayollarý kar yaðýþý ve tipi dolayýsýyla kapandý. Bolu Daðý’nda TEM ve D-100 karayolu geçiþlerinde kar yaðýþý etkili oldu. Karayollarý’nýn yaptýðý çalýþma sonucu yol ulaþýma açýk tutulurken, trafik ekipleri araçlarý durdurarak sürücüleri yavaþ gitmeleri, araçlarýnda çekme halatý, zincir ve takoz bulundurmalarý konusunda uyardý. Bolu Daðý’nda kar kalýnlýðý yaklaþýk 15 santime ulaþýrken, alarma geçen Karayollarý ve trafik ekipleri, yolu ulaþýma açýk tutabilmek için çaba harcadý. Yol zeminindeki kar temizlenerek, ulaþým saðlandý. Karayollarý ekipleri buzlanmaya karþý güzergâhlarda tuzlama çalýþmasý yaptý. Kayseri-Erciyes karayolu da kar yaðýþý ve

tipi sebebiyle ulaþýma kapandý. Kar ve buzlanma nedeniyle de Konya-Ankara Karayolu’nda 5 araç yoldan çýkarak devrildi. Araç sürücüleri kazalarý hafif sýyrýklarla atlattý. Karabük’te de önceki gece baþlayan kar yaðýþý, þehirler arasý karayolunda ulaþýmýn aksamasýna sebep oldu. Karabük-Gerede Karayolu Ýsmetpaþa virajlarý mevkiinde 2 TIR’ýn kaymasý sonucu yol, bir saat süreyle trafiðe kapalý kaldý. Araçlarýn kaldýrýlmasý ile yol tekrar trafiðe açýldý. Kütahya-Eskiþehir karayolu, Kütahya-Bilecik-Ýstanbul istikameti ve Emet ve Domaniç ilçelerinin yollarý kar dolayýsýyla ulaþýma uzun süre kapandý. Kar yaðýþý nedeniyle Eskiþehir istikametine gidecek o-

tobüslerin Kütahya Otogarý’ndan çýkýþýna bir süre izin verilmedi. Kar ve tipi dolayýsýyla 31 köy yolunun yaný sýra Domaniç-Ýnegöl karayolu ulaþýma kapandý. Karayollarý ekiplerinin yetersiz kaldýðý Eskiþehir-Kütahya, Eskiþehir - Ankara ve Eskiþehir - Bozüyük yollarýnda buzlanma sebebiyle zaman zaman trafik aksadý. Samsun’da olumsuz hava þartlarý sebebiyle 223 köy yolu ulaþýma kapandý. Yetkililer, kapalý köy yollarýnýn ulaþýma açýlmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Bursa’da etkili olan kar yaðýþý, hayatý olumsuz yönde etkiliyor. Çok sayýda köy yolu ulaþýma kapanýrken, þehir içi ulaþýmda da büyük zorluklar yaþanýyor. Devlet Meteoroloji

Ýþleri Bursa Bölge Müdürlüðü yetkilileri, kar yaðýþýnýn önümüzdeki 5 gün boyunca aralýklarla devam edeceðini belirtti. Ankara’da da etkili olan kar yaðýþýna sürücüler hazýrlýksýz yakalandý. Emniyet yetkililerinden alýnan bilgiye göre, kar yaðýþýyla birlikte trafik kazalarýnda artýþ oldu. Önceki günden dün akþama kadar 106 trafik kazasý meydana gelirken bu kazalarda 7 kiþi yaralandý. Yetkililer, þehir içinde günlük ortalama trafik kazasý sayýsýnýn 80 olduðunu belirterek, kýþ koþullarýna hazýrlýksýz olarak yola çýkan sürücülerin kaza sayýsý artýþýnda etkili olduðunu kaydettiler. Bazý sürücüler buzlanma sebebiyle yollarda kaldý.

Aracýnýzýn kýþlýk bakýmýný yaptýrýn nTÜRKÝYE Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkaný Baþkaný Fevzi Apaydýn, kýþ mevsiminin kendini göstermeye baþladýðýný belirterek, araçlarýn mevsime uygun bakýmlarýnýn yapýlmasýnýn yasal zorunluluk olduðuna dikkati çekti. Havanýn soðumasýyla tüm bölgelerde kar yaðýþýnýn baþladýðýna iþaret eden Apaydýn, þunlarý kaydetti: ‘’Kazalarýn azalmasý için araçlarýmýzý yavaþ ve dikkatli kullanalým. Kýþýn meydana gelen kazalar, buzlanmadan, yolun durumuna göre araç kullanmamaktan ve aracý kýþa hazýrlamamaktan kaynaklanýyor. Bu sebeple araç lastiðinden zincirine, frenden direksiyona aracýn bakýmý yapýlmalý. Ayrýca akülere asit, radyatörlere antifriz bir an önce konulmalý. Araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kýþa hazýr hale getirilmeli. Yoksa araçlarýn muayene süresini geçirenlere, servis freni, lastikleri, dýþ ýþýk donanýmýndan yakýný ve uzaðý gösteren ýþýklar ile park, fren ve dönüþ ýþýklarý noksan, bozuk veya teknik þartlara aykýrý araçlarý kullananlara 67 lira para cezasý uygulanacak.’’ Ankara / aa

Marmara’da deniz ulaþýmýna poyraz engeli

Mardin’de toz bulutu nSURÝYE üzerinden gelen toz bulutunun etkisi altýna giren Mardin’de, uçak seferleri olumsuz etkilendi. Þehir merkezinde önceki akþam saatlerinde baþlayan ve gittikçe artan toz bulutu hayatý olumsuz etkiledi. Toz bulutlarý dolayýsýyla Mardin’e uçak seferleri yapýlamadý. Ýzmir ve Ýstanbul’dan gelen uçaklar, Mardin Havalaný’na iniþ yapama yýnca, Diyarbakýr Havalaný’na yönlendirildi. Mardin Havaalaný’nda bekleyen Ýzmir ve Ýstanbul’a gidecek yolcular da minibüslerle Diyarbakýr’a gönderildi. Toz bulutunun görüþ mesafesini düþürmesi nedeniyle karayolu trafiði de olumsuzluk etkilendi. Öte yandan uzmanlar, yaþlýlarýn, çocuklarýn ve solumun sorunu olan hastalarýn, toz bulutu kalkýncaya kadar dýþarý çýkmamasý tavsiyesinde bulundu. Mardin / aa

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gece boyu baþlayan þiddetli poyraz, yýldýz fýrtýnasý ve saðanak yaðýþ sebebiyle Karadeniz’de dalga yüksekliði 5 metreye kadar ulaþtý. balýkçý barýnaðýna sýðýnan teknelerden bazýlarý battý. Marmara Denizi’den geçen yerli ve yabancý bandýralý þilep ve tankerlerde de poyraz sebebiyle Tekirdað’ýn Þarköy ilçesinin sahillerinde demirledi. FOTOÐRAF: AA

MARMARA’DA önceki gece saatlerinde etkisini arttý ran poyraz, deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi. Þiddetli poyraz nedeniyle Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarýnda gemi trafiði aksadý. Marmara’da bazý deniz otobüsü, feribot ve vapur seferleri iptal edilirken Gemi Trafik Hizmetleri yetkilileri, küçük tonajlý gemilerin boðazlardan geçmemesi için telsizle uyarýlarda bulundu. Boðazlar dan geçmek üzere Marmara Denizi’nde seyreden yerli ve yabancý bandýralý 43 þilep ve tanker, saatteki hýzý za man zaman 80 kilometreye ulaþan poyraz nedeniyle

yollarýna devam edemeyince, rotalarýný Tekirdað’ýn Þarköy ilçesi sahiline çevirerek demirledi. Geceyi Þarköy’de geçiren gemilerde bulunan personel fýrtýna, 3 metreye ulaþan dalgalar ve gece baþlayan saðanak nedeniyle karaya çýkamayarak geceyi gemilerinde geçirmek zorunda kaldý. Þiddetli fýrtýnanýn sabah saatlerinde etkisinin azalmasý ardýndan 31 yerli ve yabancý bandýralý þilep ve tanker güneþin doðmasý ile birlikte Þarköy’den demir alarak boðazlardan geçmek üzere rotalarýna göre hareket etti. 12 gemi ise hava þartlarýnýn da-

ha da iyileþmesi için Þarköy’de demirli bekledi. Meteorolojinin uyarýlarýný dikkate alan bazý balýkçýlar balýða çýkmazken, Marmara’da balýkta bulunan bazý tek neler ise Þarköy, Mürefte ve Hoþköy balýkçý barýnaklarýna sýðýndý. Ýstanbul Deniz Otobüsleri A.Þ’nin (ÝDO) bazý seferleri, elveriþsiz hava þartlarý sebebiyle dünde iptal edildi. Fýrtýna sebebiyle Gelibolu-Lapseki, Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Erdek Marmara arasýndaki araba vapuru seferleri de yapýlamadý. Tekirdað / Ýstanbul / Çanakkale / aa - cihan

Karbonmonoksitten birçok kiþi zehirlendi SÝVAS, Elbistan, Kayseri, Ýnegöl ve yurdun çeþitli yerlerinde birçok kiþi þiddetli lodos dolayýsýyla zehirlenerek hastanelere baþvurdu. Sivas’ta þiddetli lodos nedeniyle karbonmonoksit gazýndan zehirlenen 36 kiþi hastanelere baþvurdu. Bu a ra da E mek Ma hal le sin de ki Muzaffer Sarýsözen Ýlköðretim Okulu ile Ýstasyon Caddesindeki bir binanýn çatýsý da rüzgar nedeniyle uçtu. Polis ekipleri her iki binanýn çevresini güvenlik þeridine aldý. Koyulhisar ilçesinde de bazý binalarýn çatýsýnýn uçtuðu öðrenil di. Yoðun yaðýþ ve fýrtýna Elbistan’da da çatýlarý uçurdu, aðaçlarý devirdi. Sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan 47 kiþi zehirlendi ve Elbistan Devlet Hastanesi’ne baþvurdu. Bu arada fýrtýnadan aþýrý etkilenen Elbistan Sanayi Sitesi sular altýnda kaldý. Maðdur olan vatandaþlar uzun çalýþmalar sonucunda kurtarýldý. Kayseri’de de sobadan sýzan gazdan zehirlenen 27 kiþi tedavi altýna alýndý. Saatteki hýzý zaman zaman 80 kilometreye ulaþan keþiþleme nedeniyle reklam tabelalarý, pankart ve antenler uçtu. Metooroji yetkilileri, bugünden itibaren yükseklerdeki kar ya ðýþýnýn þehir merkezi ve çevresini etkileyeceðini, hava sýcaklýðýnda önemli deðiþiklyikler olmayacaðýný, hafta baþýndan itibaren sýcaklýklarýn düþeceðini ifade etti. Bursa’nýn Ýnegöl ilçesinde sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlenen ayný aileden 6 kiþi tedavi altýna alýndý.


7

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

DÜNYA CLINTON: TARAFLARA BASKI YAPACAÐIZ ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Ýsrail ve Filistin’in dolaylý görüþmeleri çerçevesinde yeni bir temas turu yapacaklarýný ve taraflara, aralarýndaki ayrýlýklarý gidermeleri için baský yapacaklarýný söyledi. Washington’da düzenlenen bir toplantýda konuþan Clinton, taraflarýn barýþa giden yoldaki önemli engelleri gidermeleri gerektiðini belirterek, “ilerleme saðlamalýlar” dedi. Görüþme sürecindeki týkanýklýðýn üzücü olduðunu belirten Clinton, ABD’nin yeni bir dolaylý müzakere süreci baþlatacaðýný, bu süreçte amaçlarýnýn, bir barýþ anlaþmasý taslaðý hazýrlanmasýna yönelik olarak bir kaç ay içerisinde ciddî düzeyde ilerlemeler kaydedilmesi ol-

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton

duðunu ifade etti. Clinton, “ABD edilgen bir katýlýmcý olmayacak. Taraflara, kilit öneme sahip konulardaki tutumlarýný gecikmeksizin bir kenara býrakmalarý konusunda baský yapacaðýz” dedi. Taraflar arasýndaki görüþ ayrýlýklarýnýn azaltýlmasý konusunda çaba göstereceklerini ifade eden Clinton, hem Ýsraillilere hem de Filistinlilere net sorular yönelteceklerini ve kesin cevaplar isteyeceklerini belirtti. Clinton, “Filistinliler Ýsrail’in meþrû güvenlik kaygýlarý olduðu konusuna anlayýþ göstermeli. Ýsrailliler de Filistin halkýnýn meþru toprak isteklerini kabul etmeli” dedi. Washington / aa

Türkiye, AÝHM’e baþvuruda dünya ikincisi n KAYSERÝ Barosu Ýn san Haklarý Komisyon üye si Öz gür Ça lýþ kan, Dünya Ýnsan Haklarý Günü sebebiyle yaptýðý açýklamada, Türkiye’nin Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si’ne (A ÝHM) bi rey sel baþ vu ru lar da dünya sýralamasýnda ikinci konumda olduðunu söyledi. Çalýþkan, “Bugün özelleþtirmeler vasýtasýyla saðlýk, eðitim, ade ta pi ya sa laþ tý rýl mýþ, in sa nýn en te mel hak ký olan eðitim ve saðlýk hizmeti zedelenmiþtir” dedi. Çalýþkan, insan haklarý ihlallerinin gerek Türkiye’de gerek ise dünya ülkelerinde devam ettiðini de söyledi. Kayseri / cihan

Komþuda bin 200 mahkûm grevde

22 ülkeden yaklaþýk 150 aktivist, Gazze'deki ambargoyu kýrmak için Hindistan'dan yola çýktý. Konvoyun, 17 Aralýk'ta Türkiye'ye giriþ yapmasý bekleniyor.

Asya’dan Filistin’e dayanýþma konvoyu GAZZE ÝÇÝN YENÝ BÝR KONVOY DAHA YOLA ÇIKTI. HÝNDÝSTAN’DAN YOLA ÇIKAN KONVOY PAKÝSTAN, ÝRAN, TÜRKÝYE, SURÝYE VE MISIR ÜZERÝNDEN GAZZE’YE ULAÞACAK. FÝLÝSTÝN’DE ya­þa­nan­am­bar­go­yu­del­mek­i­çin dün­ya­nýn­çe­þit­li­yer­le­rin­den­kon­voy­lar­yo­la çýk­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Geç­ti­ði­miz­ay­lar­da Av­ru­pa’dan­yo­la­çý­kan­ka­ra­kon­vo­yu­nun­ar­dýn­dan­ye­ni­bir­kon­voy­da­ha­Hin­dis­tan’dan yo­la­çýk­tý.­Di­ðer­kon­voy­la­rýn­ak­si­ne­As­ya’dan yo­la­çý­kan­ak­ti­vist­ler­ö­zel­a­raç­la­rý­i­le­de­ðil­zi­ya­ret­et­tik­le­ri­ül­ke­ler­de­ki­o­to­büs­ler­le­yol­cu­luk­la­rý­ný­ta­mam­la­ya­cak­lar. Hin­dis­tan’ýn­baþ­þeh­ri­Ye­ni­Del­hi’den­ha­re­-

ket­e­den­ha­re­ket­te­22­ül­ke­den­yak­la­þýk­150 ak­ti­vist­bu­lu­nu­yor.­‘As­ya’dan­Fi­lis­tin’e­Da­ya­nýþ­ma­Kon­vo­yu’­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lan­kon­voy­da­bu­lu­nan­in­sa­nî­yar­dým­gö­nül­lü­le­ri­Pa­kis­tan,­Ý­ran,­Tür­ki­ye,­Su­ri­ye­ve­Mý­sýr­ü­ze­rin­den Gaz­ze’ye­u­laþ­ma­ya­ça­lý­þa­cak­lar.­Fark­lý­din,­dil ve­ýrk­tan­vic­dan­sa­hi­bi­in­san­la­rýn­mey­da­na ge­tir­di­ði­kon­vo­yun­Tür­ki­ye’de­ev­sa­hip­li­ði­ni ÝHH­Ýn­sa­nî­Yar­dým­Vak­fý­ya­pa­cak.­ÝHH­ta­ra­fýn­dan­Tür­ki­ye’de­kon­vo­yun­uð­ra­ya­ca­ðý­il­ler­-

de­çe­þit­li­prog­ram­lar­dü­zen­le­ne­cek.­Ak­ti­vist­le­rin­17­A­ra­lýk­2010­ta­ri­hin­de­Tür­ki­ye’ye­gi­riþ yap­ma­sý­bek­le­ni­yor.­Or­ga­ni­zas­yon­i­çin­19­A­ra­lýk­ta­ri­hin­de­Di­yar­ba­kýr’da­bü­yük­bir­prog­ram­dü­zen­len­me­si­plan­la­ný­yor.­Di­yar­ba­kýr’da­ki­prog­ra­mýn­ar­dýn­dan­kon­voy,­Su­ri­ye’ye­ge­çiþ ya­pa­cak.­Ak­ti­vist­ler­e­ðer­her­han­gi­bir­en­gel­len­mey­le­kar­þý­laþ­maz­lar­sa­Ýs­ra­il’in­sal­dý­rý­la­rý­nýn­yýl­dö­nü­mü­o­lan­27­A­ra­lýk­2010­ta­ri­hin­de Gaz­ze’de­o­la­cak­lar. Ýstanbul / Yeni Asya

n YUNANÝSTAN’DA ‘’hapis ha ne ler de ki ha yat þartlarýný” protesto eden bin 200 mahkûm ve hükümlünün açlýk grevi yaptýðý bildirildi. Yunan basýnya yýn or gan la rý, Kor fu (Kerkira) Adasý cezaevin de 7 mahkûmun protestolarý çerçevesinde, dudaklarýný diktiklerini de duyurdular. Grevdeki bir hükümlünün geçen Perþembe öldüðü belirtildi. Protestocularýn, talepleri nin dinlenmesi için Adalet Bakanlýðý yetkilileri ile görüþmek istedikleri açýklandý. Haberlerde, mah kûmlarýn ‘’koðuþlarýn kalabalýklýðýndan’’ þikâyetçi olduðu ve Yunanistan Adalet Bakanlýðý’na, ‘’sorunun bir an önce giderilmesi’’ çaðrýsýnda bulunduklarý kaydediliyor. Atina / aa

Selzedelerin çadýrý yandý n PAKÝSTAN’IN ku ze yindeki Gilgit Baltistan’da selzedelerin barýndýðý çadýr kampýnda çýkan yangýnda 4 kadýn yanarak öldü. Gilgit Baltistan yetkililerinin yaptýðý açýklamada, Cýlast ilçesinde sel felâketinde evlerini kaybedenlerin kaldýðý çadýr kampýnda bilinmeyen bir sebeple çýkan yangýn sonucu 4 ka dýnýn öldüðü, ikisi aðýr yaralý 4 kadýnýn da hastahaneye kaldýrýldýðý bildirildi. Cýlast ilçesinde Temmuz ayý sonundaki sellerde 20 kiþi vefat etmiþ, onlarca ev de yerle bir olmuþtu.

Ýngiltere Baþbakaný Cameron, aile hayatý ve çocuklarýn önemine dikkat çekti.

Ýngiliz hükümetinden aile hayatýna yardým ÝNGÝLTERE hü­kü­me­ti­sos­yal­yar­dým­sis­te­mi­ni­de­ðiþ­ti­re­rek,­ül­ke­de­ki e­be­veyn­le­re­ve­ço­cuk­la­ra­i­yi­bir­a­i­le ha­ya­tý­sür­me­le­ri­i­çin­yar­dým­cý­o­la­cak.­Ko­nu­ya­i­liþ­kin­ha­zýr­la­nan­pla­ný yap­tý­ðý­ko­nuþ­may­la­a­çýk­la­yan­Ýn­gil­te­re­Baþ­ba­ka­ný­Da­vid­Ca­me­ron,­e­be­veyn­le­rin­a­ra­sýn­da­i­yi­bir­i­liþ­ki­ol­ma­sý­nýn,­a­i­le­ha­ya­tý­ve­ço­cuk­la­rýn sað­lýk­lý­bü­yü­me­le­ri­i­çin­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Hü­kü­me­tin­pla­ný­nýn­a­i­le­le­re­des­te­ði­a­maç­la­dý­ðý­ný

kay­de­den­Ca­me­ron,­“dev­le­tin­a­i­le ya­þan­tý­sý­na­ka­rýþ­ma­sý­nýn­bir­çö­züm ge­tir­me­ye­ce­ði­ni­an­cak­hü­kü­me­tin pra­tik­ve­mo­dern­bir­des­tek­le­a­i­le­le­re­kar­þý­laþ­týk­la­rý­so­run­lar­da­yar­dým­cý­o­la­bi­le­ce­ði­ni”­be­lirt­ti.­A­i­le­ve e­be­veyn­yar­dý­mý­gi­bi­ko­nu­la­ra­des­tek­ve­ren­çe­þit­li­ku­ru­luþ­la­ra­yýl­da 7,5­mil­yon­ster­lin­yar­dým­sað­la­na­ca­ðý­ný­bil­di­ren­Ca­me­ron,­ye­ni­an­ne-ba­ba­o­lan­çif­te­le­re­de­des­te­ðin ar­ta­ca­ðý­ný­kay­det­ti. Londra / aa

Yola yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu 15 sivilin öldüðü bildirildi.

Afganistan’da yine siviller öldü AFGANÝSTAN’IN gü­ne­yin­de­yo­la yer­leþ­ti­ri­len­bom­ba­nýn­pat­la­ma­sý so­nu­cu­15­si­vi­lin­öl­dü­ðü­bil­di­ril­di. Hel­mand­Va­li­li­ðin­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­sal­dý­rý­nýn­vi­la­ye­tin­Han Nes­hin­böl­ge­sin­de­dü­zen­len­di­ði be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­si­vil­le­ri­ta­þý­yan­a­ra­cýn­yol­da­ki­bom­ba­ya­çarp­tý­ðý­kay­de­dil­di.­Bu­a­ra­da,­ül­ke­nin ku­ze­yin­de­ki­Kun­duz­vi­la­ye­tin­de

bir­in­ti­har­bom­ba­cý­sý­nýn­ça­lýn­mýþ po­lis­a­ra­cýy­la­dü­zen­le­di­ði­sal­dý­rý­da 14­ki­þi­nin­ya­ra­lan­dý­ðý­a­çýk­lan­dý. Kun­duz­va­li­söz­cü­sü­Muh­bo­bul­lah­Sa­ye­di,­ey­lem­ci­nin­pat­la­yý­cý do­lu­a­ra­cý­Ca­har­Da­ra­böl­ge­sin­de bir­as­ke­rî­kon­trol­nok­ta­sýn­da­ha­va­ya­u­çur­du­ðu­nu,­in­ti­har­ko­man­do­su­nun­öl­dü­ðü­sal­dý­rý­da­14­ki­þi­nin­ya­ra­lan­dý­ðý­ný­söy­le­di.­­Kabil / aa

Ýslamabad / aa

Kahire’de kum fýrtýnasý

Muhalefet, Hristofyas hükümetini eleþtirdi.

Mahkeme, geçen yýl verdiði kararý bozdu.

"Rusya ve ABD ortak çýkarlarý paylaþmýyor."

Hristofyas’a suçlama

ABD’de yeni 1915 kararý

McCain’den ilginç çýkýþ

GÜNEY Kýb­rýs’ta­a­na­mu­ha­le­fet­ De­mok­ra­tik­Se­fer­ber­lik­Par­ti­si­(DÝ­SÝ) Baþ­ka­ný Ni­kos­A­nas­ta­si­a­dis,­Hris­tof­yas­hü­kü­me­ti­ni­Kýb­rýs­so­ru­nu­ve­e­ko­no­mi­ko­nu­la­rýn­da­ba­þa­rý­sýz­lýk­la­suç­la­dý.­A­nas­ta­si­a­dis’in ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­ki­a­çýk­la­ma­la­rý­nýn­Kýb­rýs­so­ru­nu­na­i­liþ­kin­bö­lü­mün­de­A­ÝHM’in ta­ný­ma­sý­nýn­ar­dýn­dan­ken­di­le­ri­nin­Ta­þýn­maz­Mal­ (Taz­min)­ Ko­mis­yo­nu’nu­“ya­sa­dý­þý”­gör­mek­ten­vaz­geç­me­le­ri­ve­Rum göç­men­le­re,­“ya­sa­dý­þý­ko­mis­yon­la­ra­baþ­vur­ma­ma­la­rý­ný”­tav­si­ye­et­me­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Ta­výr­ve­zih­ni­yet­de­ði­þik­li­ði­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­ten­A­nas­ta­si­a­dis,­yurt­dý­þýn­da­“ger­çek­müt­te­fik­ler”­e­din­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­­Lefkoþa / aa

ABD Fe­de­ral­Tem­yiz­Mah­ke­me­si,­ge­çen yýl­ken­di­ver­di­ði­ka­ra­rý­bo­za­rak,­1915­o­lay­la­rýn­da­ö­len­Er­me­ni­le­rin­mi­ras­çý­la­rý­nýn,­ ken­di­le­ri­ne­ ö­de­me­ ya­pýl­ma­sý­ i­çin si­gor­ta­ þir­ket­le­ri­ne­ da­va­ a­ça­bi­le­ce­ði­ne hük­m et­t i.­ San­ Fran­c is­c o­ 9.­ Tem­y iz Mah­ke­me­si,­ge­çen­yýl,­Ca­li­for­ni­a­e­ya­le­tin­de­9­yýl­ön­ce­ka­bul­e­di­len­ve­1915­o­lay­la­rýn­da­ö­len­Er­me­ni­le­rin­mi­ras­çý­la­rý­na,­si­gor­ta­­þir­ket­le­ri­ne­kar­þý­dâ­vâ­aç­ma yet­ki­si­ni­ve­ren­ya­sa­yý­ip­tal­et­miþ­ti.­Ay­ný mah­k e­m e,­ ön­c e­k i­ ka­r a­r ý­n ý­ bo­z a­r ak, 1915­ o­lay­la­rýn­da­ ö­len­ Er­me­ni­le­rin­ mi­ras­çý­la­rý­nýn,­ ken­di­le­ri­ne­ ö­de­me­ ya­pýl­ma­sý­ i­çin­ si­gor­ta­ þir­ket­le­ri­ne­ dâ­vâ­ a­ça­bi­le­ce­ði­ne­ka­rar­ver­di.­­Washington / aa

ABD yö­ne­ti­mi­nin­Rus­ya­i­le­i­liþ­ki­ler­de­‘ye­ni­say­fa­aç­ma’­ko­nu­sun­da­a­þý­rý­is­tek­li­ol­ma­ma­sý­ný­is­te­yen­A­me­ri­ka­lý­Se­na­tör John­McCa­in,­Rus­ya­ve­ABD’nin­or­tak çý­kar­ve­de­ðer­le­ri­pay­laþ­ma­dý­ðý­ný­id­di­a et­ti.­2008’de­ger­çek­le­þen­Baþ­kan­lýk­se­çim­le­rin­de­ABD­Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma’nýn­kar­þý­sýn­da­se­çim­le­ri­kay­be­den Cum­hu­ri­yet­çi­a­day­McCa­in,­“Þu­an­Rus­ya­i­le­i­liþ­ki­ler­de­bü­yük­o­ran­da­re­a­liz­me ih­ti­ya­cý­mýz­var.­Son­dö­nem­de­ki­ta­ri­hî­i­liþ­ki­le­ri­mi­zi­de­ðer­len­dir­di­ði­miz­de,­Rus­ya ve­ABD’nin­çý­kar­la­rý­nýn­fark­lý­lý­ðý­ný­dik­ka­te­al­dý­ðý­mýz­da,­hü­kü­met­le­ri­miz­a­ra­sýn­da­or­tak­de­ðer­le­rin­yok­lu­ðu­bu­nu­ge­rek­ti­ri­yor...”­de­di.­­­Moskova / cihan

n MI SIR’IN baþ þeh ri Ka hi re ve çev re sin de kum fýrtýnasý hayatý olumsuz etkiliyor. Kahire ve çevresinde görüþ mesafesi zaman zaman 2 metreye kadar düþerken, Mýsýr’ýn resmî televizyonu ERT, uzmanlarýn astým, bronþit ve solunum yolu hastalýðý olanlarý, mecbur olmadýklarý sürece dýþarýya çýkmamalarý konusunda uyardýðýný duyur du. Çölden geçen Kahire-Ýskenderiye yolunda kum fýrtýnasýndan dolayý görüþ mesafesinin düþme si dolayýsýyla çok sayýda maddî hasarlý trafik kazasý meydana geldiði bildirildi. Mýsýr topraklarýnýn yüzde 95’ini çöllerin oluþturmasý, mevsim deðiþiklikleri sýrasýnda kum fýrtýnalarýnýn oluþmasýna yol açýyor. Kahire / aa

Vanhanen, baþbakanlýðý döneminde görevi kötüye kullanmaktan suçlanýyor.

Eski baþbakan Matti Vanhanen gözaltýnda FÝNLANDÝYA’NIN es­ki­baþ­ba­ka­ný Mat­ti­ Van­ha­nen,­ U­lu­sal­ So­ruþ­tur­ma­ A­mir­li­ði­ po­lis­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ gö­z al­t ý­n a­ a­l ýn­d ý.­ Fin­ Po­l is yet­k i­l i­l e­r i,­ baþ­b a­k an­l ý­ð ý­ dö­n e­min­de­ gö­re­vi­ kö­tü­ye­ kul­lan­dý­ðý þüp­he­siy­le­ Van­ha­nen’in­ gö­zal­tý­na­ a­lýn­dý­ðý­ný­ a­çýk­la­dý.­ So­ruþ­tur­ma,­Van­ha­nen’in­O­yun­Ma­ki­ne­le­ri­ Der­ne­ði’ne­ ve­ri­le­cek­ ya­sal­ i­zin­ler­ ve­ fi­nan­sal­ yar­dým­lar­la­ il­-

gi­li­ ya­pý­lan­ ka­bi­ne­ top­lan­tý­la­rýn­da­ ver­di­ði­ ka­rar­lar­ ü­ze­ri­ne­ yo­ðun­l a­þ ý­y or.­ Fin­ Ha­b er­ A­j an­s ý STT,­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­po­lis þe­fi­Erk­ki­Ros­si’nin­Van­ha­nen’in ne­re­de­ve­ne­ka­dar­sü­re­sor­gu­la­na­ca­ðý­yö­nün­de­ki­so­ru­la­ra­ce­vap ver­me­de­ði­ni­ bil­dir­di.­ Van­ha­nen, baþ­ba­kan­lýk­ gö­re­vin­den­ Ha­zi­ran a­yýn­da­sað­lýk­so­run­la­rý­dolayýsýyla­ay­rýl­mýþ­tý. Helsinki / aa


8

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

MEDYA- POLÝTÝK

KAÇ PAÞAYI SÜRGÜNE GÖNDERECEKTÝNÝZ? DONANMA’NIN kal­bin­den­yi­ne­dar­be­plan­la­rý­çýk­tý.­ Ýh­bar­yi­ne­i­çe­ri­den­miþ.­“A­man­ça­buk­ge­lin yok­sa­bü­tün­bu­bel­ge­le­ri­yok­e­de­cek­ler”­di­yor­muþ­ih­ba­rý­ya­pan­ki­þi.­Koz­mik­o­da­nýn­ze­mi­ni yük­sel­ti­le­rek­el­de­e­di­len­giz­li­böl­me­yi­fark­e­den sav­cý­lar­ka­ro­la­rý­sök­tü­rün­ce­de­rin­dev­le­tin­ye­ni bir­de­po­suy­la­kar­þý­laþ­mýþ­lar.­E­vet,­ke­li­me­nin sa­de­ce­me­caz­an­la­mýn­da­de­ðil,­ger­çek­an­la­mýn­da­da­“de­rin­dev­let”le­yüz­yü­ze­gel­miþ­ler! Sý­kýþ­týk­ça­da­ha­de­rin­le­re­i­nen­bir­suç­ör­gü­tü... Çu­val­lar­dan­çý­kan­bel­ge­ler­le­il­gi­li­ay­rýn­tý­lý­bil­gi he­nüz­a­çýk­lan­ma­dý­a­ma­a­çýk­lan­dý­ðý­ka­da­rýy­la­da ye­te­ri­ka­dar­çar­pý­cý.­E­le­ge­çen­bel­ge­ler­a­ra­sýn­da ye­ni­bir­dar­be­pla­ný,­dar­be­ha­lin­de­tu­tuk­la­na­cak 160­ka­dar­si­vi­lin­a­dý,­çok­sa­yý­da­su­bay­la­il­gi­li­din­le­me­bant­la­rý,­ta­kip­tu­ta­nak­la­rý,­þan­taj­ka­set­le­ri ve­bir­de­dar­be­ya­pýl­ma­sý­ha­lin­de­di­ren­me­si­bek­le­nen­ko­mu­tan­la­rýn­sür­gü­ne­gön­de­ril­me­si­ne­i­liþ­kin­ya­zýþ­ma­lar­ol­du­ðu­söy­le­ni­yor. Ö­zel­lik­le­þu­“sür­gü­ne­gi­de­cek­ler”­lis­te­si­çok il­ginç.­O­ku­yun­ca­me­rak­et­tim;­a­ca­ba­cun­ta­cý­lar kaç­pa­þa­yý­sür­gü­ne­gön­der­mek­zo­run­da­ka­la­cak­tý?­Ben­bu­sa­yý­nýn­çok­ka­ba­rýk­ol­du­ðu­na­i­na­ný­yo­rum.­Dü­þün­se­ni­ze,­bü­tün­bu­o­lup­bi­ten­ler­den­son­ra­ak­lý­ba­þýn­da­kaç­ki­þi­bir­dar­be­de ba­þa­rý­þan­sý­gö­rür;­ka­ri­ye­ri­ni,­ge­le­ce­ði­ni­ya­kýp bu­ma­ce­ra­cý­lar­la­ka­der­or­tak­lý­ðý­ya­par?­Za­ten bü­tün­o­ses­bant­la­rý,­ta­kip­ler,­fiþ­le­me­ler,­seks tu­zak­la­rý,­ko­mu­ta­ka­de­me­sin­de­ki­“muh­te­mel mu­ha­lif­le­ri”­et­ki­siz­ha­le­ge­tir­mek­i­çin­bi­rik­ti­ri­len­bü­tün­o­þan­taj­mal­ze­me­le­ri,­cun­ta­cý­la­rýn­“i­çe­ri­de­ki­di­re­niþ­ten”­ne­ka­dar­en­di­þe­li­ol­du­ðu­nu gös­ter­mi­yor­mu? Ka­ram­bo­le­ge­ti­rip­ik­ti­da­ra­el­koy­ma­yý­be­cer­di­ler­di­ye­lim.­O­za­man­da­ko­mu­ta­ka­de­me­si­nin­ya­rý­dan­ço­ðu­sür­gün­de­ya­þa­yan­bir­or­du man­za­ra­sý­çý­ka­bi­lir­di­or­ta­ya.­Ar­týk­on­lar­da yurt­dý­þýn­da­ye­ni­bir­or­du­ku­rar­lar­dý:­Cun­ta­ya Kar­þý­Di­re­niþ­Or­du­su-CKDO! *** Ta­bii­ki­bu­i­þin­þa­ka­ya­ge­lir­ta­ra­fý­ol­ma­dý­ðý­ný bi­li­yo­rum.­Cid­di­ye­te­dö­ner­sek;­or­ta­ya­çý­kan­ye­ni­de­po­ve­ye­ni­plan­lar,­de­rin­dev­le­tin­a­çý­ða­çý­ka­rýl­ma­sý­nýn­ve­te­miz­len­me­si­nin,­Er­ge­ne­kon’un­kö­kü­nün­ka­zýn­ma­sý­nýn­öy­le­ko­lay­bir­iþ ol­ma­dý­ðý­ný,­u­zun­bir­sü­reç­a­la­ca­ðý­ný,­suç­lu­la­rý býk­ma­dan­u­san­ma­dan­a­yýk­la­ma­ya­ve­yar­gý­la­-

ma­ya­de­vam­et­me­miz­ge­rek­ti­ði­ni,­or­du­i­çin­de­ki­yurt­se­ver­ih­bar­cý­la­ra­da­ha­çok­iþ­düþ­tü­ðü­nü bir­kez­da­ha­gö­zü­mü­ze­so­ku­yor.­ E­vet,­e­pey­yol­a­lýn­dý­ðý­in­kâr­e­di­le­mez.­A­ma

‘‘

Derin devletin bütün gizli depolarý deþifre edilip bütün menfur planlar açýða çýkarýlmadan huzura kavuþamayýz.

kar­þý­mýz­da,­1960’tan­bu­ya­na­kök­leþ­miþ­bir­ge­le­nek,­ko­lay­ko­lay­i­yi­le­þe­me­ye­cek­pa­to­lo­jik­bir ruh­ha­li­var.­Bu­ruh­ha­li,­ye­nil­di­ði­ni,­za­ma­ný­nýn dol­du­ðu­nu,­su­la­rý­ge­ri­a­kýt­ma­nýn­ve­o­es­ki­“gör­kem­li­ik­ti­dar­gün­le­ri­ne”­ge­ri­dön­me­nin­müm­-

Sýcak büyüme

kün­ol­ma­dý­ðý­ný­ka­bul­le­ne­mi­yor.­Bu­ya­pý,­“bir cep­he­yý­kýl­dý­ðýn­da­he­men­o­nun­ar­ka­sý­na­ye­ni bir­cep­he­ku­ru­lur”­man­tý­ðýy­la,­her­ye­nil­gi­den son­ra­çe­kil­di­ði­nok­ta­da­ye­ni­bir­cep­he­kur­ma­ya ça­lý­þa­rak­a­ma­as­la­pes­et­me­den­cun­ta­cý­fa­a­li­yet­le­ri­ni­sür­dü­rü­yor.­ De­mek­ki­re­ha­ve­te­ka­pýl­mak­gi­bi­bir­lük­sü­müz­yok.­De­rin­dev­le­tin­bü­tün­giz­li­de­po­la­rý de­þif­re­e­di­lip­bü­tün­men­fur­plan­lar­a­çý­ða­çý­ka­rýl­ma­dan;­top­rak­al­týn­da­ki­bü­tün­si­lah­lar­gün­ý­þý­ðý­na­çý­ka­rý­lýp­bü­tün­kir­li­i­liþ­ki­ler­or­ta­ya­dö­kül­me­den­ve­bü­tün­suç­lu­lar­yar­gý­ö­nü­ne­çý­ka­rýl­ma­dan­hu­zu­ra­ka­vu­þa­ma­yýz.­ Da­ha­ge­çen­ler­de­ya­þa­dý­ðý­mýz­“üç­ge­ne­ra­lin gö­rev­den­a­lýn­ma­sý”­tar­týþ­ma­la­rý­ný,­ye­ni­or­ta­ya­çý­kan­bel­ge­ler­ve­ye­ni­dar­be­plan­la­rý­ý­þý­ðýn­da­ye­ni­den­de­ðer­len­dir­mek­te­ya­rar­var. A­dý­cun­ta­ya­ka­rýþ­mýþ­ko­mu­tan­la­rýn­ter­fi­et­ti­ril­me­ye­ça­lý­þýl­dý­ðý­bir­or­tam­da,­hü­kü­me­tin gö­rev­den­al­ma­yet­ki­si­ni­kul­lan­ma­sý­na­“si­vil dar­be”­di­ye­rek­kar­þý­çý­kan­lar,­Do­nan­ma’nýn kal­bi­ne­ye­ni­dar­be­plan­la­rý­giz­le­yen­le­re­u­mut ol­duk­la­rý­ný­an­la­sa­lar­i­yi­o­lur. Gülay Göktürk Bugün, 11.12.2010

SÝ A OM PL Ý D

GÜVEN

Paresh Nath, The Khaleej Times, UAE

BÝRKAÇ gün­ön­ce...­ Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu­(TÜ­ÝK) 2010­yý­lý­E­kim­a­yý­sa­na­yi­ü­re­tim­en­dek­si so­nuç­la­rý­ný­a­çýk­la­mýþ­tý.­Sa­na­yi­ü­re­tim­en­dek­si­E­kim­a­yýn­da,­bir ön­ce­ki­yý­lýn­ay­ný­a­yý­na­gö­re­yüz­de­9,8­o­ra­nýn­da­art­tý. Ve­böy­le­ce­ü­re­tim­de­ki­ke­sin­ti­siz­ar­týþ­ 11­a­yý­bul­du.­ Dün­de...­ Ü­çün­cü­çey­rek­bü­yü­me­ra­kam­la­rý­ný­öð­ren­dik.­ TÜ­Ý K’in­ü­r e­t im­yön­t e­m iy­l e he­s ap­l a­n an­Gay­r i­Sa­f i­Yur­t i­ç i Hâ­sý­la­so­nuç­la­rý­a­çýk­la­ma­sý­na gö­re,­2009­yý­lýn­da­yüz­de­4,7­o­ra­nýn­da­da­ra­lan­Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si,­2010­yý­lý­nýn­ilk­çey­re­ðin­de gös­ter­di­ði­yüz­de­11,8’lik,­i­kin­ci çey­rek­te­ki­yüz­de­10,2’lik­ve­ü­çün­cü­çey­rek­te­ki­yüz­de­5,5’lik bü­yü­me­i­le­üst­üs­te­3­çey­rek­bü­yü­me­kay­det­miþ­ol­du.­­ Her­ne­ka­dar­uz­man­la­rýn­bü­yü­me­bek­len­ti­le­ri­yüz­de­6­i­le­7­a­ra­lý­ðýn­da­ol­sa­da­bu­so­nuç­lar­ilk ba­kýþ­ta­se­vin­di­ri­ci.­ E­vet,­“ilk­ba­kýþ­ta”...­ ***­ Bu­ö­rün­tü­yü­“mik­ros­kop”­al­tý­na­ya­tý­rýn­ca­gör­dük­le­ri­niz­de­en­di­þe­u­yan­dý­ran­yan­lar­var...­ Çün­kü­bü­yü­me­nin­a­na­kay­na­ðý­ü­re­tim­de­ðil...­ Tam­ter­si­ne­“tü­ke­tim”...­ Ý­çer­de­a­lýþ­ve­riþ­ya­pa­rak­bü­yü­yo­ruz...­ Öy­le­gö­zü­kü­yor­ki­Tür­ki­ye­ö­nü­müz­de­ki­dö­nem­de­de­iç­ta­le­be­bað­lý­bü­yü­me­si­ni­sür­dü­re­cek...­ Pe­ki,­i­çer­de­e­ko­no­mi­yi­bü­yü­ten­a­lýþ­ve­riþ­çar­ký­na­sýl­dö­nü­yor?­ Dý­þa­rý­dan­o­luk­o­luk­gel­me­ye de­vam­e­den­“sý­cak­pa­ra”­i­le...­ Öy­le­ki...­ Yýl­ba­þýn­dan­bu­ya­na­bor­sa, bo­no­ve­ban­ka­fa­i­zi­i­çin­ge­len­sý­cak­pa­ra­mik­ta­rýn­da­17­mil­yar

y seri ilânlar ELEMAN n GENÇ, DÝNAMÝK ve

tercihen Ýstanbul-Fatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) 727 02 69 n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) 223 82 11 n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456)317 40 29 (0536) 857 23 29 n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) 456 33 00

KÝRALIK DAÝRE n DÝKMEN ÖVEÇLER

Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) 459 50 17 n 100 m2, 2+1, bina yaþý 16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) 640 58 88

SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli 115.000 TL Tel: (0 535) 423 83 79 n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) 263 07 86 (0533) 264 61 40 n SATILIK KELEPÝR daire 120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13 katlý, 13.kat, doðalgaz (kombi), krediye uygun 145.000 TL. (0543) 902 18 36 n KARTALTEPE'de 100 m2, 2+1, bina yaþý 11-15 arasý, 3 katlý, zemin kat, doðalgaz sobalý, krediye uygun, 75.000 TL. (0535) 231 11 96 n SAHÝBÝNDEN ANKARA-Demetevler de satýlýk full yapýlý 3+1 asansörlü (orta kat) daire, Doðu-güney- batý cepheli 110 m2, yaþý : 15- 20 yýl, 95.000 TL Hasan Bal Gsm: (0505) 587 29 81 n BAHÇEÞEHÝR'de SATILIK Ýhlas Bizimevler 1. Etap 210 m² 4+1 Ankastreli (0532) 262 51 76 n BAYRAMPAÞA KARTALTEPE'de satýlýk çok güzel daire 120 m2, 2+1, 3 katlý, 2.kat, doðalgaz (kombi) 165.000 TL (0535) 231 11 96

SATILIK ARSA n ORHANGAZÝ'de 1.150 m

2

imarlý yol, su, elektrik, göl manzara 30.000 TL vade (0532) 416 29 37 n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede 5.500 m2 bað vasfýnda tarla 5.500 TL, 8.500 m2 meyve bahçesi 8.500 TL 0(224) 773 62 65 (0535) 359 39 60 n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de 1.200 m2 55.000 TL (vadeli) (0532) 782 41 55 Kayseriye 18 km Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla 65.000 TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market 312-229 55 55 yucetepezeminmarket@g mail.com

ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) 624 08 12 0(212) 592 91 49 n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir 90.000 m2 Meyve Bahçesi (0532) 243 28 85 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden geleceði parlak projelerle deðeri yükselen Adapazarý Kaynarca'da dönümü 7.000 TL ile 15.000 TL arasý müstakil tapulu araziler (0536) 770 04 97

do­lar­do­la­yýn­da­bir­ar­týþ­ol­muþ...­ Biz­de­on­la­rý­a­fi­yet­le­yi­ye­rek bü­yü­yo­ruz...­ ***­ Pe­ki,­dö­viz­yurt­dý­þýn­dan­bu­ra­ya­ne­den­a­kýn­e­di­yor?­ Tür­ki­ye­e­ko­no­mi­si­di­ðer­e­ko­no­mi­le­re­gö­re­da­ha­yük­sek­fa­iz ver­di­ði­i­çin...­ Pe­ki,­sý­cak­pa­ra­ül­ke­yi­ne­za­-

150­TL’lik­bir­yýl­va­de­li­ve­yüz­de 8­yýl­lýk­fa­iz­li­bi­rer­mev­du­at­he­sa­bý­aç­týr­dýk­la­rý­ný­dü­þü­ne­lim.­ Yýl­so­nun­da­i­ki­si­de­12­TL­fa­iz ge­li­ri­a­la­cak­ve­pa­ra­la­rý­fa­iz­le­bir­lik­te­top­la­mý­162­TL’ye­u­laþ­mýþ o­la­cak­týr.­ Tür­k i­y e’de­yýl­l ýk­enf­l as­y on yüz­de­8­ol­du­ðu­i­çin­Türk­ya­tý­rým­cý­nýn­re­el­pa­ra­sý­150­TL’ye dü­þe­cek­ya­ni­Türk­ya­tý­rým­cý­pa­ra­sý­na­hiç­bir­re­el­ka­zanç­el­de­e­de­me­miþ­o­la­cak­týr.­ A­me­ri­ka­lý­162­TL’yi­1­USD­= 1,5­ TL­ pa­ri­te­siy­le­ do­la­ra­ çe­vi­rin­ce­e­li­ne­108­do­lar­geç­miþ­o­Büyümenin ana la­cak­týr.­ A­me­ri­ka­lý­ya­tý­rým­cý­100­do­lar kaynaðý üretim deðil. a­na­pa­ra­sý­i­le­8­do­lar­fa­i­zi­ni­a­lýp Tam tersine “tüketim.” ül­ke­si­ne­dön­dü­ðün­de,­ABD’de Ýçerde alýþ veriþ yýl­lýk­enf­las­yon­yüz­de­3­ol­du­ðu­yaparak büyüyoruz. na­gö­re­105­do­lar­lýk­bir­re­el­sa­týn al­ma­gü­cü­ne­sa­hip­o­la­cak­týr.­ Ö­zet­le­söy­le­mek­ge­re­kir­se­ay­ný­fa­iz­o­ra­nýy­la­Türk­ya­tý­rým­cý­nýn­re­el­ge­ti­ri­si­sý­fýr,­A­me­ri­ka­lý­man­terk­e­der?­ nýn­ki­i­se­yüz­de­5­o­la­cak­týr.­ Bir­risk­ko­ku­su­al­dý­ðýn­da...­ A­me­ri­ka­lý­e­ðer­pa­ra­sý­ný­Tür­ki­***­ ye’ye­ge­tir­me­yip­ken­di­ül­ke­sin­de “Sý­cak­pa­ra”­sa­ye­sin­de­bü­yü­mek­bi­zim­i­çin­ye­ni­bir­þey­de­- yüz­de­3­fa­iz­le­mev­du­a­ta­ya­da tah­vi­le­ya­týr­mýþ­ol­say­dý,­o­nun­da ðil...­ ge­ti­ri­si­sý­fýr­o­la­cak­tý.”­ A­ma­“ye­ni”­bir­yö­nü­var...­ ***­ “Ýlk­kez­yer­li­ya­tý­rým­cý­i­çin­ne­Böy­ l e­bü­ y ü­ m e­nin­ne­mah­su­ru ga­tif­o­lan­re­el­fa­iz­ya­ban­cý­ya­tý­var­di­ y e­so­ r a­ c ak­bi­ ri­çý­ka­bi­lir...­ rým­cý­i­çin­cid­di­bi­çim­de­po­zi­tif Mah­sur­þu,­e­ko­no­mik­bü­yü­ge­ti­ri­sað­lý­yor.­­ me­çok­sür­ mez...­ Ya­ni­ilk­kez­ay­ný­o­ran­da­ki­fa­iz Çün­ k ü­ka­ li­te­li­ve­sað­lýk­lý­bü­yer­li­ve­ya­ban­cý­ya­tý­rým­cý­i­çin yü­ m e­ih­ r a­ c a­ tý­ar­tý­ra­rak­müm­fark­lý­an­lam­ta­þý­yor.”­ kün­o­ l ur...­ Mah­fi­E­ðil­mez­ge­çen­gün­bu­O­ar­týþ­da­kat­ma­de­ðe­ri­yük­nu­çok­ber­rak­bir­þe­kil­de­res­me­sek­mal­la­ra,­do­la­yý­sýy­la­tek­no­lo­di­yor­du:­ “1­ABD­Do­la­rý’nýn­1,5­TL’ye­e­- jik­ge­liþ­me­ye­bað­lý...­ Ba­ka­lým­e­ko­no­mi­yi­ký­rýl­gan þit­ol­du­ðu­nu­ve­bir­yýl­bo­yun­ca ha­ le­ge­ti­ren­bu­çok­na­zik­ko­nu hiç­de­ðiþ­me­di­ði­ni­­­var­sa­ya­lým.­ Ý­ki­si­de­ay­ný­ta­rih­te­ol­mak­ü­- gün­dem­de­ilk­sý­ra­yý­ne­za­man­a­ze­re­bir­Türk­ya­tý­rým­cý­nýn­150 la­cak?­ Mehmet Altan TL’lik,­bir­A­me­ri­ka­lý­ya­tý­rým­cý­Star, 11.12.2010 nýn­100­do­la­rý­ný­çe­vi­re­rek­yi­ne

‘‘

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81

VASITA

ÇEÞÝTLÝ

n 2006 STAREX panelvan

n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli

çok temiz vade takas olur, 66.000 km, motor hacmi, 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, gümüþ gri renkli, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 12.500 TL. (0543) 902 18 36 n 2006 GAZELLE sobol çok temiz 44.500 km de vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de, motor hacmi 1801-2000 cm3, motor gücü 101-125 arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el 10.000 TL. 0(212) 640 58 88 n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, 150.000 km, gümüþ gri, motor hacmi 3501 - 4000 cm3, motor gücü 201 - 225 arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el 9.500 TL (0543) 902 18 36

satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý, 55.000 TL. (0543) 902 18 36 n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) 326 39 78 MERSÝN

DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) 217 29 30 0(216 ) 426 08 27 (0532) 590 16 03 n 50 m2 kelepir satýlýk dükkân 30.000 TL. 0(212) 640 58 88 n 200 m2, doðalgaz (merkezi), iþ yeri 80.000 TL. (0535) 231 11 96 n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m2, 4 katlý, bina yaþý 21-25 yýl arasý, doðalgazlý 350.000 TL (0543) 902 18 36


9

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

MaKaLE Bitmeyen gündemimiz: Þükür

YERÝN KULAÐI

FIKIH GÜNLÜÐÜ

ler­den­bi­ri­si­de­bu­dur. “Kalb-i­in­sâ­nî­den­hür­met­ve­mer­ha­met­çýk­sa, a­kýl­ve­ze­kâ­vet,­o­in­san­la­rý­gâ­yet­deh­þet­li­gad­dar ALÝ FERÞADOÐLU ca­na­var­lar­hük­mü­ne­ge­çi­rir.”­1 fersadoglu@yeniasya.com.tr Þef­kat­ kö­tü­ye­ de­ kul­la­ný­la­bi­lir.­ Na­sýl­ ma­sûm­ hay­van­la­rý­ öl­dü­ren­ ca­na­var­la­ra­ þef­kat Þef­kat,­aþk­ve­mu­hab­bet­ten­da­ha­kýy­met­li­dir. gös­ter­mek­bü­yük­bir­zu­lüm­i­se,­bin­ler­Müs­As­lýn­da­ þef­ka­tin­ bü­tün­ çe­þit­le­ri­ te­miz­dir. lü­ma­nýn­ha­ya­tý­ný­ve­e­be­dî­sa­a­det­le­ri­ni­mah­An­cak,­þef­kat­ha­ki­ka­ti­nin­i­yi­an­la­þý­la­ma­ma­- ve­d en­ in­s an­l a­r a­ ta­r af­t ar­ ol­m ak,­ ce­z â­d an sý­ ve­ Tev­hîd­ na­za­riy­le­ ba­ký­la­ma­ma­sý­ ha­lin­- kur­tul­ma­la­rý­na­ du­â­cý­ ol­mak­ da­ deh­þet­li­ bir de,­ kâ­i­nat­ta­ ce­re­yan­ e­den­ hâ­di­se­ler,­ þef­kat vic­dan­sýz­lýk­týr.­Bu­þef­ka­tin­sû­is­ti­ma­li,­ta­ma­sa­hi­bi­ni­ya­ra­lar. men­ters­is­ti­ka­met­te­kul­la­nýl­ma­sý­dýr. Ýn­san­lý­ða­ þef­kat,­ on­la­rý­ i­çi­ne­ düþ­tük­le­ri Kur’ân,­in­san­lý­ðý­þef­ka­te­dâ­vet­e­di­yor: bu­na­lým­ve­teh­li­ke­li­yol­dan­kur­tar­ma­da­yar­“O­na­ta­ra­fý­mýz­dan­bir­þef­kat­ve­gü­nah­lar­dan dým­cý­ ol­mak­ tar­zýn­da­ o­la­bi­lir.­ Ki,­ in­sa­nýn te­miz­lik­ver­dik.­O­da­tak­vâ­sa­hi­bi­bir­kul­ol­du.”­2 hem­cins­le­ri­ne­kar­þý­gös­te­re­ce­ði­e­sas­þef­kat­“Yi­ne­o­nun­â­yet­le­rin­den­dir­ki,­si­ze­hem­cins­-

SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Ya­se­min­Ha­ným: “Hamd etmek ve þükretmek lâfýzlarý arasýnda nasýl bir fark vardýr? Hamd ile þükrün, derinliðine izahýný yapar mýsýnýz? Hangisinin daha geniþ, hangisinin daha hususî kaldýðýnýn açýlýmýný yapmanýz mümkün mü?” amd­ söz­l ük­t e­ ka­d ir­ ve­ kýy­m et­ bil­m ek, tak­dir­ et­mek,­ teb­rik­ et­mek,­ se­na­ et­mek ve­öv­mek;­þü­kür­i­se­te­þek­kür­et­mek,­i­yi­lik­le­re­ kar­þý­ mem­nu­ni­yet­ gös­ter­mek,­ mem­nun ol­du­ðu­nu­ bil­dir­mek­ ve­ his­set­tir­mek,­ i­yi­li­ði­ i­yi­lik­le­ kar­þý­la­mak,­ bir­ þe­yin­ kar­þý­lý­ðý­ný­ ver­mek mâ­nâ­la­rýn­da­ kul­la­nýl­mýþ­týr.­ Is­tý­lâh­ta­ i­se;­ ku­lun, Al­l ah’ýn­ ih­s an­ ve­ i­y i­l ik­l e­r i­n i­ tak­d ir­ et­m e­s i, mem­nu­ni­yet­ gös­ter­me­si,­ Al­lah’ýn­ ka­dir­ ve­ kýy­me­ti­ni­ bil­me­si,­ Al­lah’a­ i­yi­lik­le­rin­den­ do­la­yý­ di­li i­le­kal­bi­i­le­ve­be­den­a­za­la­rý­i­le­te­þek­kür­et­me­si, Al­l ah’ýn­ i­y i­l ik­l e­r i­ kar­þ ý­s ýn­d a­ Al­l ah’a­ min­n et duy­ma­sý­de­mek­tir.­Kâ­i­na­ta­dik­kat­e­dil­se,­kâ­i­na­týn­teþ­ki­lâ­tý­nýn­þük­rü­ne­ti­ce­ve­re­cek­tarz­da­tan­zim­e­dil­di­ði­nin­gö­rü­le­ce­ði­ni­bil­di­ren­Be­dî­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­(ra),­kâ­i­nat­fab­ri­ka­sý­nýn­çý­kar­dý­ðý­mah­su­lâ­týn­en­â­lâ­sý­nýn­þü­kür­ol­du­ðu­nu,­ya­ni kâ­i­nat­ta­zer­re­ler­den­kü­re­le­re­ka­dar­her­ne­var­sa,­ her­ bir­ þe­yin­ þük­re­ bak­tý­ðý­ný,­ þük­re­ dö­nük ol­du­ðu­nu­kay­de­di­yor.1 Ce­nâb-ý­Al­lah­Kur’ân’da­bi­zi­þük­re­dâ­vet­e­di­yor.­Ýþ­te­ör­nek­â­yet­ler: “Ö­lü­arz­da­bir­â­yet­var­dýr:­Biz­o­nu­di­ril­ti­riz­ve o­ra­dan­on­la­rýn­yi­ye­cek­le­ri­ta­ne­ler­çý­ka­rý­rýz.­O­ra­la­rý­hur­ma­ve­ü­züm­bah­çe­le­ri­i­le­do­na­tý­rýz­ve­a­ra­la­rýn­dan­ bir­çok­ pý­nar­lar­ fýþ­kýr­tý­rýz.­ El­le­riy­le yap­týk­la­rý­ da­ dâ­hil­ ol­mak­ ü­ze­re,­ mey­ve­le­rin­den ye­sin­ler­di­ye!­Hâ­lâ­þük­ret­mez­ler­mi?”­2 “Þük­re­den­le­ri­mü­kâ­fat­lan­dý­ra­ca­ðýz.”­3 “Rabb’i­niz:­ ‘Þük­re­der­se­niz,­ mu­hak­kak­ ar­ttý­ra­ca­ðým!­Nan­kör­lük­e­der­se­niz,­mu­hak­kak­a­za­bým çe­tin­dir’­di­ye­bil­dir­di.”­4 “Al­lah’a­i­ba­det­et­ve­þük­re­den­ler­den­ol!”­5 Ce­nâb-ý­Hak,­Ken­di­Yü­ce­Za­tý­ný­da­“Þe­kûr”­ve “Þâ­kir”­i­sim­le­riy­le­i­sim­len­dir­miþ­tir.­ Bu­ gü­z el­ i­s im­l er­l e­ an­l ý­y o­r uz­ ki­ Ce­n âb-ý Hak,­ ku­lu­nun­ zer­re­ mik­tar­ da­ ol­sa­ 6 yap­tý­ðý hay­rý,­ha­se­nâ­tý­ve­i­yi­lik­le­ri­as­la­yok­say­mý­yor, as­la­ gör­mez­den­ gel­mi­yor,­ as­la­ kü­çüm­se­mi­yor,­as­la­ha­fi­fe­al­mý­yor;­mut­la­ka­de­ðer­len­dir­me­ye­ tâ­bi­ tu­tu­yor­ ve­ ek­sik­siz­ mi­za­na­ ko­yu­yor,­ku­lu­na­te­þek­kür­e­di­yor.­ Öy­ley­se­ ken­di­mi­ze­ bir­ ke­re­ so­ra­lým:­ Ce­nâb-ý­Hakk’ýn;­sýrf­ku­lu­nun­le­hi­ne­ve­çý­kar­la­rý­na­ son­suz­ im­kân­lar,­ i­yi­lik­ler,­ ih­san­lar,­ ni­met­ler,­rý­zýk­lar,­gü­zel­lik­ler­ya­rat­ma­sý­ve­hep­si­ni­ku­lu­na­tah­sis­bu­yur­ma­sý;­var­lýk­la­rý­ve­kâ­i­na­tý­yaz-kýþ­â­de­ta­bir­ni­met­ler­ve­gü­zel­lik­ler ar­mo­ni­si­ha­lin­de­sun­ma­sý­kar­þý­sýn­da­ku­lu­ne yap­ma­lý?­ Na­sýl­ kar­þý­lýk­ ver­me­li?­ Bu­ ni­met­le­rin­ve­ni­met­ler­i­çin­de­ki­Ý­lâ­hî­il­ti­fa­týn­ka­dir­ve kýy­me­ti­ni­ bil­di­ði­ni­ na­sýl­ gös­ter­me­li?­ Al­lah’a na­sýl­þük­ret­me­li?­ Bü­tün­ kâ­i­na­tý­ ve­ mah­lû­ka­tý­ se­nin­ im­da­dý­na ve­ih­ti­yaç­la­rý­na­tah­sis­e­den­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­hiç se­n i­ bil­m e­m e­s i,­ ta­n ý­m a­m a­s ý­ ve­ gör­m e­m e­s i müm­kün­mü,­tar­zýn­da­yö­nelt­ti­ði­so­ruy­la­in­sa­ný dü­þün­me­ye­ sevk­ e­den­ Be­dî­üz­za­man­ Haz­ret­le­ri (ra),­ de­vam­la;­ “Ma­dem­ se­ni­ bi­li­yor,­ rah­me­tiy­le bil­di­ði­ni­ bil­di­ri­yor;­ sen­ de­ O’nu­ bil,­ hür­met­le bil­di­ði­ni­bil­dir.”­7 di­ye­rek­þük­rün­de,­ham­din­de as­lýn­da­te­mel­de­Al­lah’ý­bil­mek­le­baþ­la­dý­ðý­ný­ha­týr­la­tý­yor.­­ Ya­rýn,­in­þal­lah­de­vam­e­de­lim.­

Þefkat, mahlûkat, anne ve çocuk le­ri­niz­den­ken­di­le­ri­ne­ý­sý­na­ca­ðý­nýz­eþ­ler­ya­rat­mýþ,­a­ra­ný­za­mu­hab­bet­ve­mer­ha­met­ver­miþ­tir. Dü­þü­nen­bir­top­lu­luk­i­çin­el­bet­te­bun­da­Al­lah’ýn­var­lýk­ve­bir­li­ði­ne,­kud­ret­ve­rah­me­ti­ne de­lil­ler­var­dýr.”­3 Kur’ân’ýn­tef­sî­ri­o­lan­ha­dis-i­þe­rîf­te­þöy­le­de­nir: “Mer­ha­met­et­me­ye­ne­mer­ha­met­e­dil­mez. Siz­yer­de­ki­le­re­mer­ha­met­e­di­niz­ki,­gök­te­ki­ler de­si­ze­mer­ha­met­et­sin!” Þef­ka­tin­sý­nýr­la­rý­þöy­le­çi­zi­li­yor:­ “Þef­kat-i­Ý­lâ­hi­ye­den­faz­la­þef­kat,­þef­kat­de­ðil­dir.­Za­ra­ra­ken­di­rý­za­sýy­la­gi­re­ne­þef­kat­e­dil­mez.” Rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­bir­te­cel­lî­si­o­lan­þef­ka­tin en­sa­fî­si,­þüp­he­siz­ki­an­ne­ler­de­bu­lu­nur.­Yav­ru­la­rý­i­çin­ruh­la­rý­ný­fe­dâ­e­der­ler.­

H

DU Ey­ dün­ya­nýn­ ve­ â­hi­re­tin­ Rab­bi!­ Ey­ Cen­ne­tin ve­ Ce­hen­ne­min­ Rab­bi!­ Ey­ Pey­gam­ber­le­rin­ ve ha­y ýr­l ý­l a­r ýn­ Rab­b i!­ Ey­ sýd­d îk­l a­r ýn­ ve­ i­y i­l e­r in Rab­bi!­ Ey­ kü­çük­le­rin­ ve­ bü­yük­le­rin­ Rab­bi!­ Ey dâ­ne­le­rin­ve­mey­ve­le­rin­Rab­bi!­Ey­ne­hir­le­rin­ve a­ðaç­la­rýn­Rab­bi!­Ey­sah­râ­la­rýn­ve­çöl­le­rin­Rab­bi! Ey­ kö­le­le­rin­ ve­ hür­le­rin­ Rab­bi!­ Ey­ a­çý­ða­ vu­ru­lan­la­rýn­ve­giz­le­nen­le­rin­Rab­bi!­Ey­ge­ce­le­rin­ve gün­düz­le­rin­Rab­bi! Sen­ bü­tün­ ku­sur­lar­dan,­ acz­den,­ þe­rik­ten­ ve nok­san­sý­fat­lar­dan­mü­nez­zeh­sin.­Sen­den­baþ­ka i­lâh­yok­tur­ki,­bi­ze­im­dât­et­sin.­Bi­ze­e­man­ver. Sen­den­e­man­di­li­yo­ruz.­Bi­zi­Ce­hen­nem­a­za­býn­dan­kur­tar! ­mîn...­­ Dipnotlar: 1- Mektûbât, S. 348. 2- Yâsîn Sûresi, 36/33-35. 3- Âl-i Ýmrân Sûresi, 3/145. 4- Ýbrâhîm Sûresi, 14/7. 5- Zümer Sûresi, 39/66. 6- Zilzal Sûresi, 99/7. 7- Lem’alar, S. 100.

An­cak,­he­men­i­þâ­ret­e­de­lim,­ba­zan­an­ne­ler, þef­kat­le­ri­ni­yan­lýþ­yol­da­kul­la­na­bi­lir­ler.­Ha­yat­la­rý­nýn­bir­par­ça­sý­o­lan­yav­ru­la­rý­ný,­“i­bâ­de­te”­zah­met­ve­sý­kýn­tý­sýn­dan­ko­ru­ma­ya­kal­kar­lar.­Me­se­lâ,­“Ah­yav­rum,­ne­tat­lý­tat­lý­u­yu­yor,­sa­bah­na­ma­zý­na­kal­dýr­ma­ya­yým,­ya­zýk­o­la­cak!”­der­ler. Dün­ye­vî­ so­ðuk­tan­ ko­ru­yup,­ uy­ku­suz­ kal­ma­sý­na­ra­zý­ol­ma­yan­an­ne,­Ce­hen­nem­a­te­þi­ne­ a­týl­ma­sý­na­ ra­zý­ o­lu­yor!­ Þef­kat­ duy­gu­su­nun­sap­ma­sý­dýr­bu. Dipnotlar: 1- Bediüzzaman Said Nursî, Þuâlar, Y.A.N., Almanya Bask, s. 536. 2- Kur’ân, Meryem Sûresi, 13. 3- Age, Rum Sûresi, 21.

Yemek yeme âdâbý

ÝstÝKaMEt HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: 0505 284 32 40

oþ­ol­ma­yan­â­det­ve­a­lýþ­kan­lýk­lar,­týp­ký­sâ­rî has­ta­lýk­lar­gi­bi­in­san­dan­in­sa­na­bu­laþ­ma­ya hýz­ka­za­na­rak­de­vam­e­di­yor­top­lum­da. Ce­mi­yet­te­ki­yoz­laþ­ma­nýn­bir­so­nu­cu­o­la­rak,­he­men­bü­tün­in­san­la­rý­et­ki­le­mek­te­o­lan,­din­de­ye­ri ol­ma­yan­bu­â­det­ve­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­ö­nem­se­me­yen in­san­lar­bir­ta­ra­fa,­dî­ni­has­sa­si­yet­le­ri­bu­lu­nan­bir çok­in­sa­nýn­da­hi,­ço­ðu­za­man—bel­ki­de­far­ký­na var­ma­dan—bu­hoþ­ol­ma­yan­a­lýþ­kan­lýk­la­ra­a­lýþ­týk­la­rý­ný­ve­ser­best­çe­yap­týk­la­rý­ný­e­sef­le­gö­rü­yo­ruz.­Bel­li­du­yar­lý­lýk­la­rý,­hak­lý­has­sa­si­yet­le­ri­bu­lu­nan­ve­ol­duk­ça­din­dar­ba­zý­in­san­la­rýn­da­gün­lük ya­þan­tý­la­rýn­da­ço­ðu­za­man­far­ký­na­var­ma­dan­en a­zýn­dan­sün­net-i­se­niy­ye­de­ye­ri­ol­ma­yan­ba­zý­hâl ve­ha­re­ket­ler­i­çin­de­ol­ma­la­rý­câ­lib-i­dik­kat­bir­hâl ol­sa­ge­rek. Me­se­lâ­top­lum­da­ço­ðu­in­sa­nýn­dik­ka­te­al­mak­ta­ge­rek­li­du­yar­lý­lý­ðý­gös­te­re­me­di­ði­ör­nek­ler­den­bi­ri­si­de­sof­ra­â­dâ­bý...­Bi­lin­di­ði­gi­bi,­sof­ra â­dâ­bý­ný,­ye­mek­ye­me­þe­kil­ve­bi­çi­mi­ni­de­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz­(asm)­ta­rif­ve­tav­si­ye­et­miþ­tir­ki,­bu­na­da­sün­net-i­se­niy­ye­di­yo­ruz.­Ehl-i din­bu­gü­zel­â­det­le­re­ri­â­yet­e­de­rek,­â­de­ti­ni­i­ba­de­te­çe­vir­miþ­o­lur.­Ri­â­yet­et­me­yen­de,­böy­le­bir se­vap­tan­mah­rum­ol­muþ­o­lur. A­cý­bir­ger­çek­tir­ki,­ehl-i­di­nin­kü­çüm­sen­me­ye­cek­bir­ke­si­mi­ya­ye­mek­ye­me­â­dâ­bý­ný­bil­mi­yor ve­ya­en­a­zýn­dan­ha­fi­fe­a­lýp­ö­nem­se­mi­yor. Ýs­tis­na­la­rý­ol­mak­la­be­ra­ber­ço­ðu­in­san,­ye­mek­ye­me­â­de­ti­nin­ay­ný­za­man­da­Mün’im-i­Ha­ki­ki’yi­ (Ger­çek­ni­me­ti­ve­re­ni) ha­tý­ra­ge­tir­me­yi­ge­rek­tir­di­ði­ni, ye­mek­ye­me­nin­key­fî­bir­i­þin­ö­te­sin­de­bir­ka­i­de ve­â­dâ­bý­nýn­bu­lun­du­ðu­nu;­bu­ka­i­de­ve­â­dâ­bý­da E­fen­di­mi­zin­(asm)­en­gü­zel­þe­kil­de­ta­rif­ve­tav­si­ye­et­ti­ði­ni;­bun­la­ra­ri­â­yet­e­dil­di­ðin­de,­ye­mek­ye­me­i­þi­nin­be­ra­be­rin­de­bir­i­ba­de­ti,­bir­se­va­bý­ne­ti­ce­ver­di­ði­ni­bil­mi­yor,­bi­len­ler­de­bu­i­þi­cid­di­ye­al­mý­yor­ma­a­le­sef. Bu­ra­dan­ha­re­ket­le,­ye­mek­ye­me­â­dâ­bý­nýn ba­zý­ku­ral­la­rý­ný­ha­týr­la­ma­ya­ça­lý­þa­lým: *­Ye­mek­ten­ön­ce­ve­son­ra­el­le­ri­yý­ka­ma­lý­ve u­nu­tan­la­ra­da­ha­týr­lat­ma­ni­ye­tiy­le­ye­me­ðe­ses­li­bir­þe­kil­de­bes­me­le­i­le­baþ­la­ma­lý. *­ “Ye­me­ðin­be­re­ke­ti­or­ta­sýn­da­dýr” ha­di­si­nin i­þa­re­ti­ni­göz­ö­nün­de­bu­lun­du­ra­rak,­ye­me­ðin be­re­ke­ti­nin­de­va­mý­i­çin,­ye­me­ðe­ö­nü­müz­den baþ­la­yýp­de­vam­et­me­li. * “Yi­yi­niz,­i­çi­niz,­fa­kat­is­raf­et­me­yi­niz” emr-i Ý­lâ­hî­si­ni­göz­ö­nün­de­bu­lun­du­ra­rak,­ih­ti­yaç­tan faz­la­ye­mek­ten­ka­çý­nýp,­ye­me­ðin­za­yi­ol­ma­ma­sý­na­dik­kat­et­me­li­ve­“tý­ka-ba­sa”­ye­mek­ten­ka­çý­nýl­ma­lý. *­Sað­el­i­le­ye­me­li,­sol­el­i­le­ye­mek­ten­ka­çýn­ma­lý.­Ek­me­ði­bir­bü­tün­hâ­lin­de­tu­tup­ý­sýr­ma­ma­lý, ye­mek­ten­son­ra­ek­mek­i­le­a­ðýz­si­lin­me­me­li. *­Ye­mek­es­na­sýn­da­sof­ra­da­tik­sin­di­ri­ci­söz,­hâl ve­ta­výr­lar­dan­ka­çýn­ma­lý. *­Ye­me­ði­çok­a­ce­le­ye­me­me­li,­a­ðýz­da­i­yi­ce­çið­ne­me­li,­baþ­ka­la­rý­nýn­ye­me­þek­li­ne­bak­ma­ma­lý. *­Su­yu­bir­ne­fes­te­de­ðil;­e­me­rek,­üç­ne­fes­te iç­me­li. *­Ye­me­ði­yer­ken,­bu­ni­met­le­ri­bi­ze­ve­ren Mün’im-i­Ha­ki­ki’yi­te­fek­kür­et­me­li,­ye­mek­ten son­ra­ye­mek­du­â­sý­ya­pýl­ma­lý. Böy­le­ya­par­sak­hem­mi­de­ih­ti­ya­cý­mý­zý­gör­müþ o­lur;­hem­de­bir­nev'î­i­ba­det­yap­mýþ­o­lu­ruz.­Ya­ni ye­mek­ye­me­â­de­ti­mi­zi­i­ba­de­te­çe­vir­miþ­o­lu­ruz. Gö­rül­dü­ðü­gi­bi­sof­ra­â­dâ­bý­ný­ye­ri­ne­ge­tir­mek­öy­le­zor­bir­iþ­de­de­ðil.­Bi­ze­ba­sit­ve­ö­nem­siz­gi­bi­gö­rü­nen,­ço­ðu­za­man­da­ül­fet­le cid­di­ye­al­ma­dý­ðý­mýz,­fa­kat­as­lýn­da­her­ehl-i­din i­çin­kay­da­de­ðer­bir­iþ­o­lan­sof­ra­â­dâ­bý­na­ge­re­ken­ö­ne­mi­ver­mek­te­fay­da­var.­Çün­kü­bu­â­dâ­bý­ya­þa­mak­la,­E­fen­di­mi­zi­(asm)­tak­lit­et­miþ­o­lu­yo­ruz;­ve­bu­nun­so­nu­cun­da­da­â­det­le­ri­mi­zi i­ba­de­te­teb­dil­et­miþ­o­lu­yo­ruz. Bu­ko­nu­yu­na­zar­la­ra­sun­ma­ya­be­ni­sevk­e­den­se­bep;­ma­a­le­sef­ehl-i­di­nin­bü­yük­bir­ke­si­min­de mü­þa­he­de­et­ti­ðim,­bu­me­se­le­yi­kay­da de­ðer­gör­me­yip,­ha­fi­fe­al­ma­la­rý­ol­du.­Di­nî­has­sa­si­yet­le­ri­ni­bil­di­ðim­ba­zý­in­san­la­rýn­da­hi­far­kýn­da­ol­ma­dan­sof­ra­â­dâ­býn­da­gös­ter­dik­le­ri­ih­mal­kâr­lýk­ve­ya­boþ­ver­miþ­lik­ve­si­le­siy­le­bu­ko­nu­yu­der­ha­týr­et­me­yi­uy­gun­bul­dum.

H

Kýz kardeþlik bilinci üzerine… ÝLÂHÎ DONANIMLAR Duy­gu­la­rýn­i­fa­de­e­dil­me­si­ve­pay­la­þý­mý nok­ta­sýn­da­ka­dýn­la­rýn­er­kek­ler­den­da­ha ba­þa­rý­lý­ol­du­ðu,­bi­li­min­de­tesbit­et­ti­ði­bir ger­çek.­Geç­ti­ði­miz­yýl­lar­da­ya­pý­lan­a­raþ­týr­ma­da­bi­ri­ka­dýn­lar­dan,­di­ðe­ri­er­kek­ler­den­o­lu­þan­i­ki­de­nek­gru­bu­na­on­lar­ca­fo­toð­raf­gös­te­ren­bi­lim­a­dam­la­rý­nýn­“Siz­ce bun­lar­dan­kaç­ta­ne­si­üz­gün?”­so­ru­su­nu yö­nelt­ti­ði­ni­o­ku­muþ­tum.­Er­kek­ler­sa­de­ce að­la­yan­la­rýn­üz­gün­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­et­miþ­ler­di.­Ka­dýn­lar­sa­yüz­i­fa­de­le­rin­den­de­yo­la çý­ka­rak­ger­çek­sa­yý­ya­çok­ya­kýn­bir­tah­min­de­bu­lun­muþ­lar­dý.­ Duy­gu­la­rý­ný­i­fa­de­et­me­ve­pay­laþ­ma­nok­ta­sýn­da,­ka­dýn­la­rýn­er­kek­ler­den­çok­da­ha ba­þa­rý­lý­ol­du­ðu­ger­çe­ði­ni,­kü­çü­cük­kýz­ço­cuk­la­rýn­da­bi­le­mü­þa­he­de­et­mek­müm­kün. Za­ten­kýz­be­bek­le­rin­da­ha­an­ne­rah­min­de i­ken­i­le­ri­de­ko­nuþ­ma­da­kul­la­na­ca­ðý­çe­ne kas­la­rý­ný­er­kek­be­bek­ler­den­faz­la­ha­re­ket et­tir­di­ði­il­mî­bir­ha­ki­kat…­ U­zun­lâ­fýn­ký­sa­sý;­kýz­la­rýn­ve­er­kek­le­rin­Ý­lâ­hî­do­na­ným­la­rý­fark­lý.­Bir­el­ma­nýn­i­ki­ya­rý­sý­gi­bi,­bir­bir­le­ri­ni­ta­mam­la­ya­cak­tarz­da duy­gu­lar­la,­lâ­ti­fe­ler­le,­ka­bi­li­yet­ler­le­do­na­tý­lýp­dün­ya­ya­öy­le­gön­de­ril­miþ­ler.

GÜÇLÜ ZAYIFLAR Te­zat­bir­baþ­lýk­gi­bi­gö­rün­se­de­doð­ru. Er­ke­ðe­na­za­ran­da­ha­za­yýf­ya­pý­da­o­lan­ka­dýn­lar­güç­lü­ol­ma­nýn­yo­lu­nu­bul­muþ­lar:­E­kip­hâ­lin­de­ha­re­ket­et­mek… Ka­dýn­la­rýn­bir­lik­te­ha­re­ket­et­me­ve­e­kip kur­ma­nok­ta­sýn­da­ya­pý­la­rýn­dan­ge­len­bir yat­kýn­lýk­ol­du­ðu­Ri­sâ­le-i­Nur’un­sa­týr­la­rý­a­ra­sýn­da­i­fa­de­e­dil­mek­te.­Be­di­üz­za­man­Haz­-

satIr arasI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ yasemin@yeniasya.com.tr

ret­le­ri­bu­nu­ “Za­yýf­la­rýn­ce­mi­ye­ti­ve­þahs-ý mâ­ne­vî­si­ka­vî­o­lur” for­mü­lü­i­le­a­çýk­lar.­Bu for­mü­lü­hay­van­lar­â­le­min­de­yap­tý­ðý­te­fek­kür­ler­le­des­tek­ler.­Ay­ný­ha­ki­ka­tin­in­san­lar â­le­min­de­de­ge­çer­li­ol­du­ðu­nu­an­la­týr.­Av­ru­pa­da­ki,­cins-i­lâ­tif­le­rin­Hür­ri­yet-i­Nis­van Ce­mi­ye­ti­ni­ko­mi­te­ler­i­çin­de­en­þid­det­li­ve te­sir­li­si­o­la­rak­de­lil­gös­te­rir.­ “As­lan­lar­güç­le­ri­ne­gü­ven­dik­le­ri­i­çin­tek ya­þar­lar,­it­ti­fa­ka­ih­ti­yaç­duy­maz­lar.­Til­ki­ler ve­ya­ba­nî­ke­çi­ler­se­kurt­sal­dý­rý­la­rýn­dan­ko­run­mak­i­çin­sü­rü­ler­hâ­lin­de­ya­þar­lar.”­ (Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî,­Lem’a­lar,­20.­Lem’a, s.­381,­Ye­ni­As­ya­Neþ­ri­yat,­Ey­lül­2005)

KIZ KARDEÞLER MUTLU EDER ABD’de­ya­pý­lan­bir­a­raþ­týr­ma­kýz­kar­deþ­le­ri­o­lan­er­gen­le­rin­“Çok­mut­su­zum,­üz­gü­nüm,­dep­res­yon­da­yým”­ya­da­“Kim­se­be­ni sev­mi­yor”­gi­bi­duy­gu­la­ra­da­ha­az­ka­pýl­dýk­la­rý­ný­gös­te­ri­yor.­A­raþ­týr­ma­ne­ti­ce­le­ri­“Bir kýz­kar­de­þe­sa­hip­ol­mak­si­zi­da­ha­mut­lu­ya­par”­baþ­lý­ðý­i­le­bir­ma­ka­le­de­ya­yýn­lan­mýþ.­ Bu­ko­nu­da­ya­pý­lan­di­ðer­ça­lýþ­ma­la­rýn­da ben­zer­so­nuç­lar­la­ne­ti­ce­len­di­ði­ni­o­ku­yo­ruz.­Meselâ­Ýn­gil­te­re’de­psi­ki­yatr­la­rýn­yap­tý­ðý­a­raþ­týr­ma,­en­az­bir­kýz­kar­deþ­le­bü­yü­yen genç­le­rin­da­ha­mut­lu­ve­da­ha­i­yim­ser­ol­-

GÜN GÜN TARÝH

duk­la­rý­ný­gös­te­ri­yor.­Yaþ­lý­ye­tiþ­kin­ler­a­ra­sýn­da­da­ay­ný­ne­ti­ce­ler­söz­ko­nu­su.­ Er­kek­kar­deþ­ler­i­se­duy­gu­la­rýn­i­fa­de­e­dil­me­si­ve­pay­la­þý­mý­nok­ta­sýn­da­da­ha­te­dir­gin ve­ke­tum­lar.­ (The­New­York­Ti­mes-­Sa­bah,­Bi­lim­ve­Tek­no­lo­ji,­7­Ka­sým­2010) Ýl­ginç­de­ðil­mi? Bu­nun­sebebi­ni­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­yu­ka­rý­da­ki­tes­bi­ti­siz­ce­de­çok­gü­zel­i­fa­de­et­mi­yor­mu?

ÞEFKATLÝ VE NEZÝH BÝR YAKLAÞIM: HEMÞÝRELERÝM! Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri­nin­“Bu­za­man­da­ha­ným­lar­genç­ler­den­da­ha­zi­ya­de bir­reh­be­re­muh­taç­týr”­ih­ta­rýy­la­ka­le­me al­dý­ðý­Ha­ným­lar­Reh­be­ri’nde­kul­lan­dý­ðý hi­tap­þek­li­“Hem­þi­re­le­rim!”­ya­ni­“kýz­kar­deþ­le­rim!”­i­fa­de­si­dir.­ “A­ziz­hem­þi­re­le­rim,­a­hi­ret­hem­þi­re­le­rim…” i­fa­de­le­ri­ni­sýk­lýk­la­kul­la­nýr. Sa­de­ce­bu­yak­la­þým­bi­le­â­lem­le­re­rah­met o­la­rak­gön­de­ri­len­Kur’ân-ý­Ke­rim’in,­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­ka­dý­na­ba­kýþ­a­çý­sý­ný­da tek­ke­li­me­i­le­an­la­týr:­Þef­kat­li­ve­ne­zih­tir.­ Gü­nü­mü­zün­Ca­hi­li­ye­dö­ne­min­den­fark­lý­ol­ma­yan­ka­dý­na­ba­kýþ­a­çý­sýn­da­“Hem­þî­re­le­rim!”­hi­ta­bý­gö­nül­le­ri­ok­þar­ve­fet­he­der.­ Ya­ra­dý­lýþ­ga­ye­sin­den­u­zak­laþ­mýþ,­ka­dý­ný mal­o­la­rak­gö­ren­bir­ca­hi­li­ye­top­lu­mu­nu­ýs­lâh­et­me­ve­ye­ni­den­ya­pý­lan­dýr­ma­nok­ta­sýn­da­Kur’ân­ve­Sün­net­ten­kay­na­ðý­ný­al­mýþ “kýz­kar­deþ­lik­bi­lin­ci”ne­ih­ti­yaç­var­dýr. Kýz­ço­cuk­la­rý­ný­di­ri­di­ri­top­ra­ða­gö­men vah­þî­bir­top­lu­mun,­ka­rýn­ca­ya­bi­le­rek­za­rar ver­me­yen­bir­hâ­le­gel­di­ði­Asr-ý­Sa­a­det­bu­na­en­gü­zel­ör­nek­de­ðil­mi­dir?

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com


10

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

Kaderci olmak

EYLÜL SAADET BAYRÝ saadetbayri@hotmail.com

Kýþ aylarýnda hissettiðim en derin þey acizlik. Esen bir rüzgâr, sert yaðan bir yaðmur ve þimþek… Ýnsaný ister istemez tedirgin edip, bütün dünyaya hükmedenin varlýðýný iliklerine kadar hissediyor. Þimdi bunu bilmiyor muydun? Tarzý bir takýlma olabilir ancak bilmek yaþamak için yeterli olmuyor. Yaþanýlanlar bildiklerimizle doðru oran týlý ilerlemiyor. Bundan olsa gerek, “yaðmurlu havalarda daha çok duâ ediyorum” diyor, karþý komþu. “Þimþek çakýnca hemen Kur’ân okuyorum diyor” bir diðeri. Sýradan hayatlarýnda Fatiha okumak bile akýllarýna gelmeyen bu insanlarýn, hava bozunca Kur’ân ile hemhal olmalarý güzel bir ayrýntý. Kiþinin ne olursa olsun, gücünün bir iþe yaramadýðýný fark etmesi ve fark etmekle kalmayýp, yaratýcýsýna halini arz edip ona güvenmesi de bu durumda dikkate deðer bir durum. Hiçbir þeyin kendiliðinden olmadýðýný bilmek ve en korkulu anlarda ona sýðýnmak, en lezzetli anlardan birisi. Ýnsan kendine gizlice diyor ki, -hiçbir þey sebepsiz ve boþu boþuna deðil-. Bu hava þartlarýnýn ipi birinin elinde ve isterse þimdi her þey normale dönebilir. Yaptýklarýmýz lisan-ý halimizle bu durumu anlatýyor. Birde normal yaþantýmýz da bu hale bürünebilsek, o zaman hayat daha rahat ve çekilir olur. ** Birçok kararýmýzýn neticesi olumsuz çýkýnca, önce kendimizi ve sonra iþimize azda olda dahil olan birçok kiþiyi suçlayýp dururuz. Sonuç koca bir huzursuzluk hali. Ölmek istemek, ama ölememek gibi bir durum. Oysa týpký havalarýn durumunda olduðu gibi, her þeyi idare edenin olduðunu bildiðimiz gibi yaþasak, biraz daha yaþanýlýr kýlarýz günümüzü. Sanýrým kaderci olmak dedikleri bu olsa gerek. Elinden geleni yapýp, gerisine yani sonucuna karýþ mamak. Her ne olursa olsun, “Vardýr bir hayýr.” diyerek ilerleyebilmek. Bu yazdýklarýmý bilmeyenimiz yok. Ama uygulayan bir elin parmaðýný geçmez. Bir ara bir programda; Doðuda ki insanlarýn psikolojisinin daha iyi olduðunu ve daha mutlu olduklarýný anlatýyordu. Ayrýca Batýda ki insanlarýn stres denilen hastalýkla mücadele ettikleri ve hayatlarýný her geçen gün dahada zorlaþtýrdýklarýný belgeleriyle gözler önüne seriyordu. Sebep ise ilginç gelmiþti. Doðuda ki insanlar kaderci olmalarýnýn karþýlýðýný alýyorlardý. Ellerinden geleni yaptýktan sonra, netice alamayýnca “Vardýr bir hikmeti” diyerek üzülmüyorlarmýþ. Batýda ki insanlar ise, sonuç ne olursa olsun hep didikleme hep didikleme. Neden böyle oldu, neden þöyle oldu. Acaba daha çok uðraþsam, daha mý iyi olurdu? Tarzý kaygýlar… Velhasýl bilmekten ziyade, her zaman bildiðini yaþamak evlâdýr. Vesselâm…

Türkiye’deki çocuk tiyatrosunda bir ilk ÝSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ajansý Eðitim Yönetmenliði’nin, ‘Okul Tiyatrosu’ kavramýna uygun Türkçe oyun yetersizliðine dikkatleri çeken ‘2010 Okullarda’ projesi kapsamýnda ‘Tiyatro Okullarda! Oyun Yazma Yarýþmasý’ sonuçlandý. Türkiye’de çocuk tiyatrosu alanýnda bir ilk olma özelliði taþýyan yarýþmada dereceye girmeye hak kazananlar, Devlet Tiyatrosu Ýstanbul Küçük Sahne’de düzenlenen ödül töreni ile ödüllerini aldý. Fatma Yalçýn’ýn koordinatörlüðünde, “Çocuklarýn yakýn çevreleri, aileleri, arkadaþlarýyla kurduklarý, hem gerçek, hem de hayal dünyasýný yansýtan iliþkileri” irdeleyen yarýþmaya toplam 263 oyun katýldý. Yarýþmaya katýlan oyunlar Zehra Ýpþiroðlu, Selahattin Dilidüzgün, Nihal Kuyumcu, Fikret Terzi, Özer Tunca, Asena Akan, Tolga Kýlýk ve Ümit Özdemir tarafýndan deðerlendirildi. Ýlköðretim ve ortaöðretimde oynanacak nitelikte ve estetikte yeni Türkçe Oyun metinleri oluþturulabilmesi için düzenlenen yarýþmanýn ödül gecesinde, dereceye giren 13 oyun ile yayýnlanmaya deðer görülen 10 oyunun yer aldýðý ve Ýstanbul’da 3 bin okula daðýtýlacak olan kitapta tanýtýldý. Ödül töreninde konuþan Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Eðitim Yönetmenliði Genel Koordinatörü Gazi Selçuk, okullarda öðrencilerin oynayabileceði oyunlar olmamasýndan yola çýkýlan yarýþmaya gösterilen ilgiden çok memnun olduklarýný dile getirdi. Çocuk tiyatrosu alanýnda Türkiye’de bir ilk olan yarýþmanýn bu açýðý kapatma yolunda önemli bir adým olduðunu dile getiren Gazi Selçuk, tiyat ronun çocuklarýn geliþimi açýsýndan ne kadar önem li olduðunun da belirtti. Kültür Sanat Servisi

TÜRKÝYE’NÝN ÝLK MUSÝKÎ MÜZESÝ Aynalýkavak Kasrý'nýn zemin katýnda oluþturulan Musikî Müzesi’nin Türkiye’de bir ilk niteliði taþýyor. Müze, kýþ döneminde Pazartesi ve Perþembe günleri hariç gezilebiliyor.

3. Selim ile Aynalýkavak Kasrý’nda musikî dinlemek! BESTEKÂR VE NEYZEN HÜKÜMDAR 3. SELÝM’ÝN ÖNEMLÝ BESTELERÝNÝ YAPTIÐI AYNALIKAVAK KASRIN’IN ÜST KATI ASLINA UYGUN TEFRÝÞ EDÝLDÝ VE TÜRKÝYE’NÝN ÝLK "MUSÝKÎ MÜZESÝ" OLUÞTURULDU. BESTEKÂR ve neyzen hükümdar 3. Selim’in önemli bestelerini yaptýðý Aynalýkavak Kasrý, restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda aslýna uygun tefriþ edilen üst katý ve zemin katýnda oluþturulan ‘’Musikî Müzesi’’ ile ziyaretçilere sultanýn müzik dünyasýna yolculuk yapma imkâný sunuyor. TBMM Millî Saraylar Daire Baþkaný Yasin Yýldýz, Aynalýkavak Kasrý’nýn millî saraylar envanterinde bulunan en eski tarihî bina olma özelliðine sahip olduðunu söyledi. Yýldýz, kasrýn uzun yýllar kapalý kaldýðýný aktararak, yaklaþýk 5 yýl önce baþlayan restorasyon çalýþmalarýnýn bu yýl hýzlandý-

3. SELÝM’Ý KÜSTÜREN ANLAÞMALAR

rýldýðýný ve kasrýn geçen ay ziyarete açýldýðýný belirtti. Restorasyon çalýþmalarý öncesinde yapýlan incelemelerde ahþap taþýyýcý sistem elemanlarýnýn büyük bir kýsmýnýn taþýyýcý niteliðini yitirdiði ve yapýnýn bazý kýsýmlarýnda deformasyon oluþtuðunun belirlendiðini anlatan Yýldýz, yapýnýn taþýyýcý sistemi dýþýndaki ahþap elemanlarý, doðramalar, tavan ve duvar bezemeleri, revzenler ve stuk sývalar gibi birçok kýsmýnda önemli koruma sorunlarýnýn tesbit edildiðini kaydetti. Yýldýz, restorasyon çalýþmalarýný ardýndan kasrýn fonksiyonunun ne olacaðýnýn gündeme geldi-

ðini belirterek, þunlarý kaydetti: “Türk tarihinde buraya iliþkin belli tanýklýklarý belgeleriyle bulabiliyoruz. Örneðin þehzadelerin sünnet düðünlerinin çeþitli gravürlerde yer aldýðýný biliyoruz. Ancak en önemlisi bu kasrýn 3. Selim ile özdeþleþmiþ olmasý. Onun burayý bir dinlenme mekâný olarak kullandýðýný biliyoruz. Burasý ayný zamanda onun musikî çalýþmalarýný yaptýðý bir mekân. 3. Selim’in Türk musikîsinde tuttuðu önemli yeri de düþünerek buranýn bir kasýr-müze ve Musikî Müzesi olarak hizmet vermesi uygun bulundu.’’

KASRIN birçok anlaþmalara da ev sahipliði yaptýðýný hatýrlatan Yýldýz, ‘’Kýrým’ýn elimizden çýkmasýna neden olan anlaþmanýn bu kasýrda yapýldýðýný biliyoruz. Bu anlamda burada yapýlan anlaþmalarýn baþarýsýz olmasý nedeniyle 3. Selim’in küstüðü ve kasra bir daha uðramadýðý ile ilgili

SALI AKÞAMINI FOTOÐRAFA AYIRIN PHOTO WORLD Fotoðraf Merkezi, Salý Etkinlikleri’ne Muhsin Divan’ýn Ýnce Þeyler II (insana dair) adlý fotoðraf gösterisi ve söyleþisi ile baþlýyor. Muhsin Divan’ýn gösterisi ve ardýndan gerçekleþtireceði fotoðrafa dair sohbete bütün fotoðrafseverler dâvetlidir. Tarih: 14 Aralýk 2010 Salý Saat: 19:30 Yer: PhotoWorld Fotoðraf Merkezi Ad res: Bahariye Caddesi Kuzu Kestane Sokak No: 16 Kadýköy / Ýstanbul Tel: 0 (216) 418 19 76 – 0(216) 418 01 74 Web: www.photoworldfotografmerkezi.com Not: Faaliyet ücretsizdir.

SOLDAN SAÐA- 1. Japon kirazý çiçeði. - Bronþlarýn daralmasýyla ortaya çýkan nefes darlýðý hastalýðý. 2. Ankara'nýn sembolü olarak takdim edilen kule. - Ýse de sesliler. 3. Orman içinde hayvanlarýn oluþturduðu dar ve uzun yol, patika. Çok acý çeken hastalara (kanser vb), hastalýklarýnýn son safhalarýnda verilen uyuþturucu. 4. Bir nesneyi karýþýk renklere boyamak. - Tokyo'nun eski adý. 5. Enayi, bön. - Gümüþün simgesi. 6. Orta Asya Türklerinin yerleþim yerlerine verdikleri isim. - Hangi þey anlamlý soru. - Üzüm bitkisi. 7. Otomobillerde, dümen sistemindeki ana parçalardan birisi. - 11. yy’ civarýnda samuraylarýn sembol olarak taþýdýklarý genelde 1 metre uzunlukta iç bükey kavisli kýlýç. 8. Ýri taneli bezelye. Sodyumu simgeleyen harfler. 9. Akümülatörün kýsasý. - Elektrik motoruna baðlý bir takým taþýyýcý halatlar vasýtasýyla yukarý aþaðý yönde insan, hayvan, bisiklet vs taþýmaya yarayan vasýta. 10. Ýptidai savaþ silâhý. - Afganistan'da mevcut yönetim ve ABD'ye karþý savaþan talebe teþkilâtý.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rivayet var. Ben o anlaþmalardan sonra buraya uðramamasýný daha çok onun naif karakterine baðlýyorum. Ancak bu, onun Türk musikî tarihine geçmiþ önemli eserlerini burada bestelemiþ ve burada icra etmiþ olduðu gerçeðini deðiþtirmiyor’’ dedi.

ÝSTANBUL’UN EN GÜZEL FOTOÐRAFLARI

“HER ÝNSAN BÝR DÜNYA” FOTOÐRAFÇI ve yazar Merih Akoðul’un hazýrlayýp sunduðu “Her Ýnsan Bir Dünya” baþlýklý faaliyetler dizisinin Aralýk ayý konuðu klâsik kemençenin genç ustasý Derya Türkan… Türkan’ýn müzik serüveni eþliðinde Türk müziðinin önemli çalgýlarýndan olan kemençenin ele alýnacaðý faaliyetin sonunda sanatçý, izleyiciler için bir de mini konser verecek.

ÜNLÜ fotoðraf sanatçýsý Tahsin Aydoðmuþ’un objektifinden; Ýstanbul’a ait 105 fotoðraftan oluþan “Bu Þehr-i Ýstanbul” kitabýnda yer alan 40 fotoðraf sergileniyor. Tarih: 08 Aralýk 2010 06 Ocak 2010 Yer: Taksim Fotoðrafevi

Tarih: 15 Aralýk 2010 Çarþamba Saat: 19.00 Yer: Akbank Sanat Not: Faaliyet ücretsizdir.

BULMACA

YASÝN Yýldýz, kasrýn zemin katýnda oluþturulan Musikî Müzesi’nin Tür kiye’de bir ilk niteliði taþýdýðýný belirterek, ‘’Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu yönde çeþitli gayretler ve çabalarýn olduðunu biliyoruz. Ancak burasý hem mekân, hem de objeler olarak bir ilki teþkil ediyor. Tarihte padiþahlara, önemli devlet adamlarýna, dinî kanaat önderlerine baktýðýmýzda bu kiþilerin musikiyle iç içe olduðunu görüyoruz. Bu bakýmdan siyasî tarihimizle musikî tarihimizi ayýrt etmemiz mümkün olmadýðýndan bu kasrýn musikî müzesi olarak ziyaretçiler tarafýndan görülmesi çok önemli’’ dedi. Müzede, sergilenen eserler arasýnda saz, tambur, notalar ve taþ plaklarýn bulunduðunu ifade eden Yýldýz, ‘’Bunlarýn önemli bir kýsmý Sultan Abdülaziz’in torunu Gevheri Osmanoðlu’nun millî saraylara býraktýðý, bir kýsmý da envanterimizde bulunan eserlerden oluþuyor’’ diye konuþtu. Yýldýz, kasrýn Pazartesi ve Perþembe günleri hariç kýþ döneminde 2 TL karþýlýðýnda 09.00-16.30 saatleri arasýnda gezilebildiðini aktararak, kasrý bir ay içerisinde yaklaþýk 1000 kiþinin ziyaret ettiðini, bu sayýyý yýllýk 50 bine çýkarmayý hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ýstanbul / aa

Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (erdalodabas@mynet.com)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Japonca'da "hoþça kal". 2. Mercan adasý. - Tarýma elveriþli olmayan toprak. 3. (Tersi) Bir sûre adý. Kara Kuvvetleri komutanlýðý için özel olarak üretilmesi planlanan taktik. Taarruz tipi helikopter. 4. Kendini akýllý ve bilgili sanan kimse. - Bir saç kesim biçimi. 5. (Tersi) "Aðýrbaþlý, onurlu" anlamýna gelen Arapça sýfat. - (Tersi) Bir renk. 6. Almak fiilinin ikinci tekil þahýs için çekimlenmiþ emir kipi hali. - Kendisini yalnýzca kendisi ile açýklayabilen tek sözcük. - (Tersi) Bir nota. 7. Osmanlýlarda devlet dairesi. - Bir nota. 8. Rusya'da bir nehir. Sinir, damar. 9. Ýngilizcede bir soyluluk ünvaný. - Vücutta hayat sývýsý. 10. Toptan Eþya Fiyat EndekBir önceki bulmacanýn cevaplarý sinin kýsasý. - Nazi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hücum kýtasý. - Sa1 Y A P A L A K B R OM niyenin kýsasý. 11. 2 A T A R N US AY R Ý Ye mek ye dir me, 3S A L A P U R Y A A L birilerini doyurma. 4 E L A R A A R S A N A - Nöbetcinin kýsasý. 5 MA N A S S B B 12. Japon edebiya6 Ý Y T A L Ý M Ý D 7 N T A S P Ý Y E S týnda romana ben E 8 K Ý L O ME T R E zer anlatým tarzý. 9 K A P A R O E F E R 10 A S Ý D E R Ý T N T


11

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

EKONOMÝ HABERLER

Vardan: 2011 yýlý 2010’dan iyi olacak

MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan ‘’2011 yýlýnýn, 2010 yýlýndan daha iyi olacaðýný, bizim açýmýzdan iyi olacaðýný deðerlendiriyoruz’’ dedi. Ömer Cihad Vardan, gazetecilere yaptýðý açýklamada, 2010 yýlý ekonomik geliþmelerini deðerlendirdi. Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarýný iyimser bulduðunu ve ekonomik krizin artýk atlatýldýðýný kaydeden Vardan, 2011’in daha iyi olacaðýný belirterek, þunlarý söyledi: ‘’Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek büyüme rakamlarý dün açýklandý. 3. çeyrek büyüme her ne kadar beklentilerin altýnda gerçekleþmiþ olsa da, dünya geneline baktýðýmýz zaman Ýsveç’ten sonra ikinci en önemli geliþmeyi saðlamýþ bir ülke olarak gözüküyoruz. Ýnsanlar artýk yatýrýma doðru yönelmiþ durumda. 2011 yýlýnýn, 2010 yýlýndan daha iyi olacaðýný, bizim açýmýzdan iyi olacaðýný deðerlendiriyoruz. Kriz tamamen atlatýldý. Bizim açýmýzdan artýk kriz yok. Sadece iç pazarla yetinmeyeceðiz ve bundan sonra da mutlaka ihracatý arttýracaðýz.” Kayseri / aa

SERBEST PÝYASA

DOLAR

EURO

ALTIN

C. ALTINI

DÜN 1,5030 ÖNCEKÝ GÜN 1,4950

DÜN 1,9870 ÖNCEKÝ GÜN 1,9770

DÜN 67,00 ÖNCEKÝ GÜN 66,70

DÜN 449,00 ÖNCEKÝ GÜN 447,00

p

p

p

p

Tapu iþlemleri kolaylaþýyor Yeni Hal Yasasý 2011 yýlý'nýn Mart ayýnda yürürlüðe girecek.

Toptancý Halleri millî borsa haline gelecek n SANAYÝ ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Yeni Hal Yasasý’nýn 2011 Mart ayýnda yürürlüðe gireceðini belirterek, ‘’Bu tarihten sonra hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Tüm toptancý haller ulusal bir borsa haline gelecek’’ dedi. Antalya Büyükþehir Belediyesi Toptancý Hal Þube Müdürlüðü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO) iþbirliðiyle, bir bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan ATSO Baþkaný Çetin Osman Budak, Antalya’da tarým sektörünün 5 milyar dolara yakýn üretim yaptýðýný belirtti. Yeni Hal Yasasý’nýn Antalya’yý yakýndan ilgilendirdiðini ifade eden Budak, hal kayýt sisteminin önemine iþaret etti ve tarýma dayalý bir veri tabaný oluþturulmasý gerektiðini vurguladý. Ýsmail Yücel de, Yeni Hal Yasasý’nýn Mart 2011’de yürürlüðe gireceðini hatýrlatarak, ‘’Bu tarihten sonra hiçbir þey eskisi gibi olmayacak. Tüm toptancý haller ulusal bir borsa haline gelecek’’ dedi. Ýsmail Yücel, yeni yasadaki en temel deðiþikliðin hal kayýt sistemi ile ilgili olduðunu belirterek, ürünün hale bildiriminin bir zorunluluk haline geldiðini ifade etti. Büyükþehir Belediyesi Toptancý Hal Þube Müdürü Rýza Uysal ise rüsum paylaþýmý konusu yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirtti. Antalya / aa

ABD’nin bütçe açýðý Kasým’da rekor kýrdý n ABD'DE Kasým ayýnda federal bütçe açýðý 150,4 milyar dolarla rekor kýrdý. Hazine Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, geçen yýlýn kasým ayý ile karþýlaþtýrýldýðýnda bütçe açýðýnýn yüzde 25 artýþla 150,4 milyar dolar olduðu bildirildi. ABD’de bütçe açýðýnýn, yaklaþýk 855 milyar dolara mal olacak vergi indirimi planýnýn Kongre’den geçmesiyle týrmanacaðý tahmin ediliyor. ABD’de 1 Ekim’de baþlayan mali yýlýn ilk iki ayýnda bütçe açýðý 290,8 milyar dolara ulaþtý. Geçen yýl ayný dönemde bütçe açýðý mevcut seviyenin yüzde 2 altýndaydý. Bazý ekonomistler, bütün yýl genelinde bütçe açýðýnýn geçen yýlýn altýnda kalmasýný beklerken, bazýlarý da vergi indirim planý dolayýsýyla bütçe açýðýnýn 2011 yýlýnda rekor kýracaðýný düþünüyor. JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, vergi indirimi planý çerçevesinde bu yýl bütçe açýðýnýn 1,5 trilyon dolar, 2012 yýlýnda ise 1,2 trilyon dolar olmasýný beklediðini söyledi. 2009 malî yýlýnda bütçe açýðý 1,42 trilyon dolarla rekor kýrmýþtý. 30 Eylül’de sona eren 2010 malî yýlýnda ise bütçe açýðý 1,29 trilyon dolar olmuþtu. Washington / aa

Ernet’ten Süper Krem Temizleyici n KOKU giderici sektörünün lideri Ernet, artýk evsel temizlik kategorisinde de tüketicilerine parlak ve hijyenik bir temizlik sunuyor. Banyo ve mutfak temizliði için üretilen “Yeni Ernet Süper Krem Temizleyici” derinlemesine temizlik için ideal bir seçim sunuyor. “Yeni Ernet Süper Krem Temizleyici”, mikro mineralli formülü sayesinde, lavabo, fayans, banyo ve mutfak eþyalarýnýn yüzeylerini çizmeden temizliyor. Güçlü formülü ile en zor lekeleri kolayca çýkartýyor, temizliyor ve kötü kokularý yok ediyor. Mutfak, banyo, lavabo, fayans, ocak gibi yüzeyleri çizmeden, derinlemesine temizleyen “Yeni Ernet Süper Krem Temizleyici”nin Amonyaklý ve Limon Kokulu olmak ü zere 2 farklý çeþidi bulunuyor. “Her eve bir Ernet” hedefi ile ürün yelpazesini geniþleten ve marka kimliði yenilenen Ernet; Süper Klozet Temizlik Bloklarý, Spreyli Süper Banyo, Mutfak, Fýrýn Temizleyicileri, Süper Krem Temizleyicileri, Süper WC Temizleyicileri, Kireç Çözücü, Çamaþýr Suyu ve fonksiyonel ürünleri ile Türk temizlik sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Ýstanbul / Yeni Asya

T. C. ÝSTANBUL 8. ÝÞ MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/932 Esas. DAVALI: 1- FATMA ÇINAR -58 Bulvar Cad. No: 36/38 Zeytinburnu/ ÝSTANBUL Davacý tarafýndan aleyhinize açýlan Tespit davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizden verilen 09/04/2009 gün ve 2007/374 esas, 2009/185 sayýlý karar, Yargýtay 21. Hukuk Dairesinin 03/06/2010 gün ve 2009/8883 esas, 2010/6336 sayýlý karar ile bozularak, Mahkememize iade edilmiþ olup, 2010/932 esas sýramýza kaydý yapýlarak duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 10/02/2011 günü saat: 10.15’de duruþ mada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 27/09/2010 www.bik.gov.tr B: 83915

VATANDAÞLAR, TÜRKÝYE’NÝN HERHANGÝ BÝR YERÝNDEKÝ TAÞINMAZLARI ÝÇÝN KENDÝ BULUNDUKLARI YERDEN ALIMSATIM ÝÞLEMÝ YAPABÝLECEK. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, YURTDIÞINDA DA TEMSÝLCÝLÝK AÇABÝLECEK. TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüðü’nün (TKGM) yeni çýkarýlan teþkilât kanunu ile vatandaþýn tapu iþlemleri kolaylaþtýrýlýrken, kuruma, haritacýlýk ve taþýnmaz (emlâk) aracýlýk hizmetleri konusunda kural koyma yetkisi verildi. TKGM yetkililerinden edindiði bilgiye göre, geçen hafta Resmî Gazete’de yayýmlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Teþkilât ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile vatandaþlara, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki taþýnmazlarý için, kendi bulunduklarý yerden alým satým iþlemi yapabilme imkâný getirildi. Kanun uyarýnca, meselâ Ankara’daki bir vatandaþ, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki taþýnmazý konusunda, Ankara’daki tapu müdürlüklerinde iþlem yaptýrabilecek. Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alaný dýþýnda bulunan taþýnmazlarla ilgili tapu iþlemlerini yapabilecek. Bunun için tapu müdürlüklerinin, taþýnmazýn bulunduðu tapu müdürlüðünden yetki almasý ve kanunen bir engel olmadýðýný tesbit etmesi gerekecek. Buna göre yapýlacak tapu iþlemlerine iliþkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. TKGM ayrýca yurtdýþýnda da temsilcilik açabilecek. Nerelerde temsilcilik açýlacaðýna, Dýþiþleri Bakanlýðý ile görüþülerek karar verilecek. Yabancý uyruklu gerçek ve tüzel kiþilerin ülkedeki tapu ve kadastro ile ilgili iþlemlerini yapacak. Genel müdürlüðün taþra teþkilâtý, bölge müdürlükleri ile bu müdürlüklere baðlý kadastro müdürlükleri ve tapu müdürlüklerinden oluþacak. Kadastro müdürlükleri illerde, tapu müdürlükleri, merkez ilçe ve diðer ilçelerde kurulacak. Buna göre, halen 325 adet olan kadastro müdürlüklerinin sayýsý 81’e inecek, ilçelerdeki tapu müdürlükleri çalýþmaya devam edecek. Kanun ile ayrýca, TKGM’ye intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara iliþkin uygulama ve görüþ farklýlýklarýný gidermek üzere Tapu ve Kadastro Kurulu kuruluyor.

Vatandaþlar, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki taþýnmazlarý için kendi bulunduðu yerden alým satým iþlemini yapabilecek.

HARÝTA ÜRETÝM ÝZLEME MERKEZÝ OLUÞTURULACAK TKGM’NÝN kuruluþ, görev, yetki ve sorumluluklarý ile teþkilâtlanmasýna iliþkin usûl ve esaslarý düzenleyen kanun uyarýnca, TKGM’ye, haritacýlýk ile ilgili kural koyma ve denetleme yetkisi de veriliyor. Buna göre, TKGM, büyük ölçekli kadastral ve topografik haritalarýn üretilmesi amacý ile jeodezik altyapý, havadan fotoðraf alýmý, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapacak veya yaptýracak, kontrol edecek, denetleyecek ve temel prensipleri belirleyecek. Mekânsal bilgi sistemi altyapýsýný ve harita üretim izleme merkezini oluþturacak, verilerden gerçek ve tüzel kiþiler ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn faydalanmasýný saðlayacak, coðrafî bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapacak. Ayrýca, harita ve kadastro mühendislik bürolarýna lisans verecek, bu bürolarýn faaliyet usûl ve esaslarýný belirleyecek ve denetleyecek. Kanun ile taþýnmaza yönelik aracýlýk faaliyetlerini düzenleme, lisans verme, bu faaliyetlerin usûl ve esaslarýný belirleme ve denetle yetkisi de TKGM’ye verildi. Bunun emlâk müþavirliði sektörüne yönelik düzenleme yetkisi anlamýna geldiði belirtiliyor. Ankara / aa

Türkiye’de 33 bin milyoner var BDDK'NIN AYLIK BÜLTEN VERÝLERÝNE GÖRE TÜRKÝYE'DE, EKÝM 2010 SONU ÝTÝBARÝYLE BANKALARDA 1 MÝLYON LÝRA VE ÜZERÝNDE MEVDUATI OLANLARIN SAYISI 33 BÝN 245. TÜRKÝYE'DE Ekim sonu itibariyle 98 milyon 874 bin 476 mudi bulunuyor. Takipteki kredi kartý borcu miktarý da 4 milyar 215 milyon lira düzeyinde bulunuyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Ekim 2010 Dönemi Aylýk Bülten Verilerinden derlenen bilgilere göre, mudilerin 98 milyon 276 bin 754’ünü yurt içi yerleþik, 597 bin 722’sini de yurt dýþý yerleþik kiþiler oluþturuyor. Yurt içi yerleþik kiþilerin bankalarda 221 milyar 572 milyon lira tasarruf mevduatý, 158 milyar 221 milyon lira döviz tevdiat hesabý, 1 milyar 914 milyon lira kýymetli maden depo hesabý bulunuyor. Yurt içi yerleþik resmî kuruluþlarýn mevduatý 26 milyar 619 milyon lira, ticari ve diðer kuruluþlarýn mevduatý 125 milyar 346 milyon lira, özel carî hesaplar 5 milyar 473 milyon lira, katýlma hesaplarý da 24 milyar 734 milyon lira olarak tesbit ediliyor. Yurt dýþý yerleþik kiþilerin tasarruf mevduatlarýnda 3 milyar 16 milyon lira, döviz tevdiat hesaplarýnda 11 milyar 947 milyon lira olduðu gözlenirken, yurt dýþý yerleþik ticarî ve diðer kuruluþlarýn toplam mevduatý da 3 milyar 305 milyon lira þeklinde hesaplanýyor. Ekim Aylýk Bültenine göre, bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde mevduatý olanlarýn sayýsý da 33 bin 245. Bunlarýn 32 bin 385’ini yurt içi, 860’ýný da yurt dýþý yerleþik kiþiler meydana getiriyor. Söz konusu tarih itibariyle 47 milyon 100 bin 86 yurt içi ve 257 bin 232 yurt dýþý yerleþik mudinin bankalarda 10 bin liraya kadar hesabý bulunuyor.

Ödenmeyen kredilerde sýkýntý yaþanabilir

TAKÝPTEKÝ KART BORCU 4.4 MÝLYAR LÝRA Kredi kartlarý da sektörel kredi daðýlýmýnda toplam nakdi kredilerin 48 milyar 372,1 milyon lirasýný oluþturuyor. Bunlarýn 4 milyar 215 milyon 677 bin lirasý da takipte bulunuyor. Ekim sonu itibariyle tüketici kredileri 118 milyar 4 milyon lira, dövize endeksli tüketici kredileri 2 milyar 283 milyon liralýk bir yekûn oluþturuyor. Bunun 56 milyar 781 milyon liralýk bölümünü konut, 4 milyar 914 milyon liralýk bölümünü taþýt, 47 milyar 719 milyon liralýk bölümünü ihtiyaç, 10 milyar 872 milyon liralýk bölümünü de diðer tüketici kredileri meydana getiriyor. Konut kredilerinin 902 milyon lirasý, taþýt kredilerinin 379 milyon lirasý, ihtiyaç kredilerinin 1 milyar 779 milyon lirasý, diðer kredilerin de 762 milyon lirasý takipte bulunuyor. Ankara / aa

EKONOMÝ Uzmaný Mehmet Cavlý, Türkiye’de geri dönüþü olmayan tüketici kredilerinde gelecek sene týkanýklýk yaþanabileceðini belirtti. Cavlý, akademik bir yaklaþýmla deðerlendirildiðinde Türkiye’nin 2011’de bankacýlýk sektöründeki sorunlara dikkatle eðilmesi gerektiðini ifade etti. Çek-senet ödemelerinde þu anda týkanýklýklarýn olduðunu ileri süren Cavlý, geri dönüþü olmayan tüketici kredilerinde de gelecek yýl týkanýklýk olabileceði yönünde uyarýda bulundu. Bu durumun þu anda doðal görülebileceðinin, ancak piyasalarda para sýkýþýklýðýna sebep olabileceðinin altýný çizen Cavlý, ‘’Bu durum ticaretin önüne engel teþkil edebilir. 2011 yýlýnda ekonomik anlamda sýkýntýlara neden olabilir’’ dedi. Japonya’nýn 1990’lý yýllarda ev, otomobil gibi tüketici kredilerinin geri ödemelerinde

Çaðrý Hipermarket Baþakþehir’de açýldý n ÇAÐRI Hipermarket 22. þubesini dün Baþakþehir 2. etapta bulunan Olimpa Alýþveriþ Merkezinde açtý. Ýstanbul’da 20, Ýzmit’te de 1 þube olmak üzere toplam 21 þubesi bulunan Çaðrý Hipermarket, 22. þubesini dün Baþakþehir 2. etapta bulunan Olimpa Alýþveriþ Merkezinde hizmete açtý. Bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni þube her zamanki gibi kaliteli ürünleri uygun fiyatla müþterilerine suna cak. Çok yakýnda ise Anadolu yakasýnda Ümraniye Yunus Em re’de 23. þubesini açacak olan Çaðrý, böylelikle þube sayýsýný Avrupa yakasýndaki sayý 6’ya, Anadolu yakasýndaki sayý da 16’ya çýkarmýþ olacak. Çaðrý kriterlerine uygun yerler buldukça yeni þubeler açmaya devam edeceðini belirten yetkililer, alýþ veriþ merkezlerinden gelecek þube açma tekliflerine açýk olduklarýný ifade ettiler. Ekonomi Servisi

Tavuðun kalbi Bandýrma’da atýyor

yaþanan týkanýklýk sonucu ekonomik olarak sýkýntýlý bir süreç geçirdiðini hatýrlatan Cavlý, þunlarý kaydetti: “Türkiye 2011 yýlýna iþçi, memur, özel sektör ve devlet iþ birliði içinde girmelidir. Türkiye’de hane halký geliri oldukça düþük kesimler göze çarpýyor. Bankalar bu kriterlere çok fazla dikkat etmeden kolaylýkla kredi kartlarý, çekler, tüketici kredileri verdi. Geri dönüþü olmayan tüketici kredileri 2011’de sistemde týkanýklýða neden olabilir. Ödenmeyen kredilerin, çeklerin, istismar edilen kredi kartlarýnýn çözümünü bankalar, devlete yük olmadan kendileri çözebilmelidir. Bankalar kredi verme kriterlerini gözden geçirmelidir. Devlet de bankalarýn bu durumunu yakýndan takip etmelidir. Aksi takdirde Japonya’nýn 1990’lý yýllarýný yaþan bir ülke durumuna düþebiliriz.’’ Ankara / aa

n TÜRKÝYE'DEKÝ etlik civcivin yüzde 25’i, yumurtalýk civcivin yüzde 20’sini karþýlayan Balýkesir’in Bandýrma ilçesi, sektörde önemli yer tutuyor. Bandýrma Ticaret Odasý ve Tarým Ýlçe Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, yýllýk ortalama 800 milyon dolarlýk ticaret hacmi bulunan Bandýrma, limaný, bor madenleri, beyaz eti ve yumurtasýyla tanýnýyor. Özellikle Banvit, Þeker Piliç, Bu Piliç ve Bozlar gibi önemli firmalarýn üretim yaptýðý ilçe, beyaz et sektörünün kalbinin attýðý yer olarak nitelendiriliyor. Buna göre Bandýrma, Türkiye’nin yýlda 800 milyon etlik civciv üretiminin yüzde 25’ini, yumurtalýk civcivin ise yüzde 20’sini karþýlarken, beyaz etin yüzde 22’si, yumurtanýn yüzde 10’undan fazlasý Bandýrma’da üretiliyor. Bursa / aa


12

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

ÝLAN T. C. ÝZMÝR 4. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN

Bölge Toplantýsýna Davet AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ, KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyelerinin de katýlýmýyla Konya'da 12/12/2010 Pazar Günü saat: 09.00'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel; Konya Büro: 0(332) 350 84 76 - (0505) 675 72 82

ÝSTANBUL 8. ÝÞ MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN ESAS NO: 2006/232 KARAR NO: 2010/310 TEBLÝÐ MUHTABI: Davalý HÜSEYÝN GÜRAL - Kavaklý Köyü Dere Sk. No: 5 Silivri/ ÝSTANBUL Davacý Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý’nýn davalýlar Ramazan Özmert, Güneþ Sigorta A.Þ., ve Hüseyin Gürdal aleyhine mahkememizde açtýðý Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Davacýnýn davasýnýn kýsmen kabulü ile Koray için 2.422,25 TL, Mustafa için 2.948,77 TL' nin toplam 5.371,02 TL kurum zararýnýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen (sigorta þirketinden poliçe limiti ile sýnýrlý olmak üzere) alýnýp davacý kuruma verilmesine bu miktarlar için 27/10/2004 tarihinden yasal faiz yürütülmesine, Harçlar yasasý gereðince 319,04 TL harcýn davalýlardan alýnýp (sigorta þirketinden poliçe limiti ile sýnýrlý olmak üzere) davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp hazineye gelir kaydedilmesine, Davacý vekili için takdir olunan 1000 TL nispi vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen (sigorta þirketinden poliçe limiti ile sýnýrlý olmak üzere) davadan sonra yürürlüðe giren Anayasa Mahkemesinin iptal kararý sebebiyle reddedilen kýsým üzerinden davalý vekiline vekâlet ücreti takdirine yer olmadýðýna, Davacý kurum tarafýndan bu dava dolayýsý ile yapýlan 639 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen (sigorta þirketinden poliçe limiti ile sýnýrlý olmak üzere) alýnýp davacýya verilmesine dair verilmesine, Hüküm özetinin davalýlardan Hüseyin Güral’a ilanen tebliðine , Dair verilen karar davacý kurum vekilinin yüzüne karþý tefhimden, davalýlarýn yokluðundan tebliðden itibaren 5521 sayýlý yasanýn 8 maddesi ve HUMK 388/4 maddeleri gereðince 8 gün içinde ilgili Yargýtay dairesinde temyiz olmak üzere açýkça okunup usulen anlatýldý. 29/04/2010 Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/12/2010

www.bik.gov.tr B: 83912

ÝSTANBUL 8. ÝÞ MAHKEMESÝN’DEN ÝLAN ESAS NO: 2002/950 KARAR NO: 2010/176 TEBLÝÐ MUHTABI: 1) Davalý SONER ORTAÇ - Eþrefpaþa 474 Sk. Osman Nuri Apt. No: 76 D: 16 Eþrefpaþa/ÝZMÝR 2) AYDIN TERZÝOÐLU - Ebekýzý Sk. Sosko Moda Ýþ Merkezi C Blok No: 24 Þiþli/ÝSTANBUL Davacý Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý’nýn davalýlar A.B.S.YEDÝTEPE ULUSLARARASI ARAÞTIRMACI BÝLÝMSEL GÖZETÝM VE SÖRVEY HÝZMETLERÝ MÜÞAVÝRLÝK A.Þ, SONER ORTAÇ, AYDIN TERZÝOÐLU, MUAMMER BEZÝRCÝ, TÜRKÝYE D ENÝZCÝLÝK ÝÞLETMELERÝ A.Þ. aleyhine mahkememizde açtýðý Alacak davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM : Davanýn kýsmen kabulü ile davacý kurumun toplam 44,85 TL alacaðýnýn tahsis ve onay tarihi olan 31/03/1993 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikten davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacý kuruma verilmesine, 17,15 TL harcýn davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp hazineye gelir kaydedilmesine Davacý vekili için takdir olunan 1000 nispi vekâlet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacýya verilmesine Davalýlar vekili için takdir olunan 1000 nispi vekâlet ücretinin de davacýdan alýnarak da valýlara verilmesine Davacý tarafýndan bu dava dolayýsiyle yapýlan 408,73 TL yargýlama giderinden takdiren 89,25 TL yargýlama giderinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen alýnýp davacý kuruma verilmesine bakiyesinin davacýnýn üzerine býrakýlmasýna Hüküm özetinin Aydýn Terzioðlu ile Soner Ortaç'a ilanen tebliðine dair verilen karar davacý vekili ile davalýlardan Yeditepe þirketi vekilinin yüzüne karþý tefhimden itibaren diðer davalýlarýn yokluðunda tebliðden itibaren 5521 sayýlý kanunun 8 ve HUMK'nun 388/4 mad deleri gereðince 8 gün içinde ilgili yargýtay dairesinde temyiz yolu açýk olmak üzere açýkça okunup usulen anlatýldý. 25/03/2010 Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/12/2010

Dosya No: 2010/4525 Tal.

Davacý, GÜLÝSTAN DAÐ ile Davalý, HIDIRDAÐ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Boþanma davasý yapýlan yargýlamasý sonunda; HÜKÜM ; yukarýda Açýklanan nedenlerle; 1- Davanýn KABULÜ ile; K. MARAÞ Ýli, ELBÝSTAN Ýlçesi, BAKIÞ KASABASI/SOÐUCAK Köyü/mah. Cilt: 91, hane: 35'de nüfusa kayýtlý, BSN: 30'da bulunan ABBAS ve HATÝCE'den olma, GÜCÜK 03/01/1964 doðumlu T.C. KÝMLÝK NO: 65866006726 davalý HIDIR DAÐ ile ayný yer BSN: 91'de bulunan MEMET ve ZEYNEP'den olma GÜCÜK 10/03/1955 doðumlu T.C. KÝMLÝK NO: 65740010924 davalý GÜLÝSTAN DAÐ'ýn (evlenerek geldiði yer ÝSKENDERUN ilçesi, ESENTEPE Köyü/mah. 4 Cilt, 4 Hane, 227 Sýra, soyadý ÖZDEMÝR), TMK'nun 166/3 maddesi gereðince BOÞANMALARINA, Dair davacýnýn yüzüne karþý davalýnýn yokluðunda kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargýtay'a temyiz yolu açýk olmak üzere verilen karar Davalý HIDIR DAÐ'a tebligat yerine kaim olmak üzere ÝLANEN teblið olunur. 08/12/2010 www.bik.gov.tr B: 83713

T. C. YOZGAT SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý: 2010/433 Esas. Konu: Ýlanen tebligat hk.

07/10/2010

Ýhbar eden Yozgat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, miras býrakan Meliha Çetran, Lehine Vasiyet yapýlan Türkiye Diyanet Vakfý Müdürlüðü, mirasçýlar Demet Karaca, Ekrem Efilti, Ýbrahim Bahçeli, Emine Bozkurt, Yüksel Bahçeli, Yakup Çulfa, Saniye Çetran, Lutfiye Efilti olan Vasiyetname açýlmasý davasý nedeniyle yapýlan yargýlama sonunda; 28/09/2010 tarihinde 2010/829 nolu kararý ile; Yozgat 1. Noterliðinin 07 Mart 2002 tarih ve 1792 yevmiye nolu vasiyetnamesi ile Yozgat ili Merkez Yenicami Mahallesi Ganizade Sokaðý mülki hudutlarý dahilinde kain 19 pafta, 1348 ada, 15 parsel 531 m2 25 dm2 yüzölçümlü kargir apartman vasfýndaki 26/360 arsa payý Kat. No: 1 Baðýmsýz Blm. No: 5 mesken niteliðindeki gayrimenkulu kendisinin ölene kadar mallarýn kendisinde kalmak þartý ile kendisi öldükten sonra mallara gayrimenkulun Türkiye Diyanet Vakfý adýna kayýt ve tescil edilmesini, tapu iþlemlerinin yapýlmasýný son istek ve arzusunun olduðu ve vasiyetnamenin vasiyet eden tarafýndan imzalandýðý; mahkememizce Vasiyet Eden MELÝHA ÇETRAN’ýn 07/03/2002 tarihinde 1792 yevmiye ile Yozgat 1. Noterliðinde düzenletmiþ olduðu vasiyetnamenin açýlýp okunduðunun TESPÝTÝNE, karar verilmiþ olup mirasçýlardan Saniye Çetran, Ekrem ve Lütfiye Efilti ile Emine Bozkurt’un tüm aramalara raðmen hayatta olup olmadýðý ve adreslerinin bilinmemesi nedeniyle vasiyetname teblið edilemediðinden TMK 597/2 maddesi uyarýnca tebliði yerine kaim olmak üzere ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 70462

T. C KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIR AÇIK ARTTIRMA ÝLANI Sayý: 2010/5719 Esas. Örnek No: 63 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrmada 10.01.2011 günü saat 10.00 -10.10 saatleri arasýnda Cumhuriyet cad. No: 16 CEVÝZLÝ adresinde % 20 teminat karþýlýðýnda yapýlacak ve o gün kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15.01.2011 günü ayný yer ve saatte 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda KDV.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09.12.2010

www.bik.gov.tr B: 83914

www.bik.gov.tr B: 83636

T. C. ÝSTANBUL 2. ÝCRA HUKUK MAHKEMESÝ BAÞKANLIÐI’NDAN ÝLAN

T. C. BAKIRKÖY 10. AÝLE MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN

ESAS SAYISI: 2010/606 Esas.

ESAS NO: 2010/801 Esas.

DAVALI HAKAN YENÝDÜNYA - YENÝDOÐAN CAD. ÇÝÐDEM SOK. NO: 14/12 FATÝH / ÝSTANBUL Davacý BEDRÝ ERAN TAPAN tarafýndan davalý HAKAN YENÝDÜNYA aleyhine açýlan Ýcra Takibine Ýtiraza iliþkin davanýn yapýlan yargýlamasýnýn ara kararý gereðinde; DAVALI HAKAN YENÝDÜNYA’ya gösterilen adreste tebligat yapýlamamýþ ve geçerli adresi de zabýta tahkikatýna raðmen bulunamamýþ olduðundan tebligatýn ilanen yapýlmasýna karar verilmiþ olup bu duruþmanýn býrakýldýðý 15/12/2010 günü saat: 11.30’da mahkememizde bizzat hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluðunda devam olunacaðý ilan olunur. 09/12/2010 www.bik.gov.tr B: 83777

TAZÝYE Muhterem kardeþim Süleyman Kösmene'nin annesi

Gümüþ Kösmene'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Erol Akar Nurten Akar Nurbaki Akar

Said Nuri Akar Muhammed Nur Akar Nurullah Akar

ERZÝNCAN GENEL KURUL ÝLANI Eðitimciler Birliði Vakfý 10. Olaðan Genel Kurulu 25.12.2010 tarihinde saat 10.00'da Vakýf Genel Merkezinde (GMK. Bulvarý No: 107/3 Maltepe -ANKARA adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, toplantý 01.01.2011 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Üyelere duyurulur. Gündem; 1. Açýlýþ ve Yoklama 2. Ýstiklâl Marþý 3. Divan Teþekkülü 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý 5. Denetleme Kurulu raporunun okunmasý ve ibrasý 6. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun seçimi 7. Dilek ve Temenniler 8. Kapanýþ

T. C. BAKIRKÖY 12. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI

Sayý: 2010/27 Esas 2010/1076 Karar

DAVALI : HALÝT COÞKUN -Faik ve Nadire oðlu 20/02/1975 doðumlu IÐDIR ili MERKEZ ilçesi YEDÝ KASIM mah/köy C: 61 H: 129 BSN: 3'de nüf. kayýtlý 56431634192 TC kimlik nolu Davacý VANYA NÝKOLOVA COÞKUN vekili Av. NESLÝHAN YOKUÞ tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma (Evlilik Birliðinin Temelinden Sarsýlmasý Nedeni Ýle Boþanma (Çekiþmeli)) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde adresiniz olmadýðý ve yapýlan yazýþmalar sonunda uyap sorgulamasýnda açýk adresinize ulaþýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 20/01/2011 günü saat: 10.05’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilek çesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 01/12/2010 www.bik.gov.tr B: 83932

T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/14 Esas. 05/11 /2010 Mahkememizin 05/10/2010 tarih 2010/14 Esas, 2010/1096 Karar sayýlý kararý ile Afyon ili, Sandýklý ilçesi, Karadirek - Cumhuriyet mah/köy 47 Cilt, 10 sýrada nüfusa kayýtlý EMÝNE SARl’nýn kýsýtlandýðý ve kendisine RAZÝYE DEMÝREL’in VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. www.bik.gov.tr B: 83928

TAZÝYE Çelikhandan deðerli aðabeyimiz Mehmet Gültekin'in eþi Hasan, Hüseyin, Mahmut, Mustafa ve Ebubekir Gültekin'in yengesi,

T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/2141 Esas. KARAR NO: 2010/3067 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Kilis Ýli, Merkez Ýlçesi, Yavuzlu mah/köy, 81 Cilt, 28 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Lutfi ve Selma‘dan olma, 07/04/1995 doðumlu, Mehmet Ufuk Mavi, Lutfi ve Selma’dan olma, 24/08/1993 doðumlu, Uður Mavi ve Lutfi ve Selma’dan olma, 25/10/1999 doðumlu, Ýrem Mavi’nin 18 yaþýný dolduruncaya kadar TMK 404. Maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak, kendilerine TMK 413. maddesi gereðince ayný yerde nüfusa kayýtlý, Hüseyin ve Zeynep’den olma, 04/08/1943 doðumlu, GÜLLÜ MAVÝ VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR. Ýlan olunur.

www.bik.gov.tr B: 83755

T. C. ANKARA 10. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Davacýlar tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan isim tashihi davasýnýn Mahkememizce yapýlan yargýlamasý sonunda; Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Tatlý mah/köy, cilt no: 102, hane no: 39, BSN: 47'de nüfusa kayýtlý Salih ile Meryem oðlu 02/08/1984 Sungurlu doðumlu 42100010626 TC kimlik numaralý Pehlil Kelepircioðlu'nun nüfusta kayýtlý olan Pehlil isminin BEHLÜL olarak TASHÝHÝNE, karar verilmiþtir. M.K. 26. maddesi gereðince ilan olunur. 02/12/2010

T. C. SÜRMENE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2010/219

www.bik.gov.tr B: 83639

DATÇA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 1999/144 KARAR NO: 2008/212 Davacý METE KALAY tarafýndan davalýlar Ýbrahim Adanýr, Ýlhan Adanýr, Ökkeþ Þen ve Emine Aslan aleyhine mahkememizde açýlan Alacak (Vekâlet Sözleþmesinden Kaynaklanan) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Davanýn KISMEN KABULÜ ile, 19.020,00 YTL tazminatýn dava tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsili ile davacýya verilmesine, karar verilmiþ olmakla, davalýlardan ÖKKEÞ ÞEN’e kararýn, teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 29/09/2010

Emine Gültekin

' in

MALATYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

(ÝÝK. m. 114/1, 114/3)

www.bik.gov.tr B: 83946

ESAS NO: 2010/282 Es.

www.bik.gov.tr B: 71189

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 30/12/2010 - Perþembe günü saat : 10.30 - 13.55 arasý Kocasinan Merkez Mah. Üçevler mevkii Ýrem sokak No: 2 Bahçelievler adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60’ýna istekli bulunmadýðý takdirde 04/01/2011 - Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilân olunur. 10/12/2010 Takdir Edilen Deðeri Sýra No Lira Adedi Cinsi Niteliði ve Önemli Özellikleri 19 500,00 TL 1 adet 34 DP 6511 plakalý. 2006- Model, Cango Expr 1,5 PCI Conf tipi yýldýz gri renkli VF1FC07CF35325104 þase seri nolu muhtelif yerlerinde çizikler olan lastikleri eski kapalý Kasa kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 10.30 - 10.35 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 216.000,00 TL 1 adet 34 RTE 05 plakalý, 2004 model, Corolla 1,6 Terra A/T Tipi, NMTB222EX012048118 þase seri nolu Gri Renkli Toyota marka, eski lastikli, muhtelif çiziði olan otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 10.40 - 10.45 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 313.000,00 TL 1 adet 34 AD 0254 plakalý, 2005 model. Beyaz renkli, Clio Sym Tipi, VF1UB17C532523934 þase seri nolu Renault marka, lastikleri eski, muhtelif çizikleri olan otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 10.50- 10.55 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 416.000,00 TL 1 adet 34 UB 5718 plakalý, 2003 model, Toyota marka, Granit Gri Renkli, NMTBZ22E80R036694 þase seri nolu, muhtelif yerlerinde çizik, lastikleri eski otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 11.00 - 11.05 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 513.000,00 TL 1 adet 34 BJ 3082 plakalý, 2007 model, Kumral Bej Renkli, Clio Symb Auth 1,4 klm tipi, VF1LB17C536800827 þase seri nolu muhtelif çizikleri bulunan, lastikleri eski Renault marka otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 11.10 - 11.15 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 614.000,00 TL 1 adet 34 BZ 8907 plakalý, 2008 model, Kangoo Exp 1,5 DCI65BG tipi, Renault marka, Gri Renkli, VF1FC1RAF38754072 þase seri nolu, muhtelif yerlerinde çizikler olan lastikleri eski kapalý kasa kamyonet, ihalesi belirtilen gün saat: 11.20 - 11.25 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 715.000,00 TL 1 adet 34 VY 5226 Plakalý, 2008 model. Gri (yýldýz) Renkli, Kangoo 1,5 DCÝ Exp tipi VF1FW1AB5399112286 þase seri nolu, Renault marka, eski lastikleri olan, muhtelif çiziði bulunan kapalý kasa kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 11.30 - 11.45 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 811.000,00 TL 1 adet 34 AD 0295 Plakalý, 2005 model. Kangoo marka, VF1FC07CF32445534 þase seri nolu, muhtelif yerlerde çizikleri bulunan, lastikleri eski, Buz Beyazý Kapalý Kasa Kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 11.40 - 11.45 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 913.000,00 TL 1adet 34 AD 0302 Plakalý. 2005 model. Clio Symb Auth 1,4 klm tipi, Beyaz renkli, VF1LB17C532342377 þase seri nolu, Renault marka muhtelif çiziði olan otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 11.50 - 11.55 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1012.000,00 TL 1 adet 34 AD 0266 Plakalý. 2005 model. Gri yýldýz renkli. VF1FC07CF32448443 þase seri nolu, Renault marka, lastiði eski, muhtelif çiziði olan kapalý kasa kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 12.00 - 12.05 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1112.000,00 TL 1 adet 34 BJ 678 Plakalý, 2007 model, Kangoo Exp 1,5 DCÝ tipi Renault marka, V1FC1RCF36278683 þase seri nolu, muhtelif yerlerinde çizikler olan, lastikleri eski, Yýldýz Gri renkli Kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 12.10 - 12.15 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1218.000,00 TL 1 adet 34 BJ 3083 Plakalý. 2007 model. Kutup Beyazý Renkli. Trafic conf 1,9 DCÝ 5 M3 ABS tipi, Renault marka, VF1FL34A66Y152097 þase seri nolu, eski lastikli, muhtelif çiziði olan kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 12.20 - 12.25 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr, 1313.000,00 TL 1 adet 34 BJ 3084 Plakalý. 2007 model. Yýldýz Gri Renkli. VF1FC1RCF36240448 þase seri nolu, Kangoo Exp 1,5 DCÝ 6536 Conf fazil rad tipi Renault marka muhtelif yerlerde çizikleri olan Kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 12.30 - 12.35 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1413.000,00 TL 1 adet 34 AD 0287 Plakalý, 2005 model, beyaz renkli, VF1L1317C532342368 þase seri nolu, Clio Symb tipi Renault marka, otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 12.40 - 12.45 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1514.000,00 TL 1 adet 34 BZ 8906 Plakalý. 2008 model, Renault marka, Yýldýz Gri Renkli, VF1FC1RAF38153215 þase seri nolu, Kangoo Exp 1,5 DCÝ 6536 Congri faz 2 radyo tipi, muhtelif yerlerde çizik, lastikleri eski, kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 12.50 - 12.55 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1612.000,00 TL 1 adet 34 AD 0290 Plakalý. 2005 model, Renault marka, Beyaz Buz Renkli, VF1FC07CF32534870 þase seri nolu, Kangoo Exp 1,5 DCÝ tipi, eski lastikli, muhtelif yerlerde çiziði olan, kapalý kasa kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 13.00 — 13.05 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1713.000,00 TL 1 adet 34 AD 0251 Plakalý, 2005 model, Beyaz renkli, VF1L1317C532523937 þase seri nolu, Clio Symb tipi, Renault marka, muhtelif çiziði olan otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 13.10-13.15 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1812.000,00 TL 1 adet 34 AD 6749 Plakalý. 2005 model, Renault marka, Gri Yýldýz Renkli, VF1FC07CF32533529 þase seri nolu, Kangoo Exp 1,5 DCÝ tipi, eski lastikli, muhtelif yerlerde çiziði olan, kapalý kasa kamyonet.Ýhalesi belirtilen gün saat: 13.20-13.25 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 1912.000,00 TL 1 adet 34 AD 0241 Plakalý. 2005 model, Kangoo Exp 1,5 DCÝ tipi, Renault marka, VF1FC07CF32534891 þase seri nolu, eski lastikli, muhtelif çizikleri olan kapalý kasa kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 13.30 - 13.35 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 2013.000,00 TL 1 adet 34 AD 0294 Plakalý, beyaz renkli, 2005 model, VF1L1317C532415631 þase seri nolu, Renault marka, muhtelif yerlerde çiziði olan otomobil. Ýhalesi belirtilen gün saat: 13.40-13.45 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 2112.000,00 TL 1 adet 34 AD 0252 Plakalý. 2005 model, Kangoo Exp 1,5 DCÝ tipi, Gri (Yýldýz) renkli, VF1FC07CF32536752 þase seri nolu, eski lastikleri olan, Muhtelif yerlerde çizikleri olan, kapalý kasa kamyonet. Ýhalesi belirtilen gün saat: 13.50 - 13.55 arasý yukarýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. 10.12.2010

TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Fatih Mehmet Binici ve Hatice Hanýmefendinin

Ayþe Nisa adýný verdikleri bir kýz evlâdý dünyaya gelmiþtir. Kardeþlerimizi tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Allah'tan hayýrlý ve uzun ömürler dileriz.

ADANA YENÝ ASYA OKUYUCULARI

www.bik.gov.tr B: 83549

ÝZMÝR 5. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2005/1196 Esas. 2008/869 Karar. Davacý Kendi adýna asaleten Hüseyin Yaþar Miisli'ye vekâleten Ayhan Kaþlýoðlu Miisli ve Hasan Mustafa Miisli vekili tarafýndan davalý Tevfik Uður Taþgýn dahili davalý Vakaittin Cezayirli vd aleyhine açýlan verasetin iptali davasýnda verilen karar; Ýhbar edilen Maliye Hazinesi tarafýndan temyiz edilmekle Yargýtay 7. Hukuk Dairesi Baþkanlýðýnýn 10.06.2010 tarih 2010/1324 Esas, 2010/3664 Karar sayýlý kararý ile kararýn tarafý olmayan ihbar olunan Maliye Hazinesinin temyiz inceleme isteðinin REDDÝNE karar verildiðinden, daha evvel duruþma günü ve mahkeme ilamý davalý Vakaattin Cezayirli'ye ilanen tebliðat yapýlmýþ, Yargýtay ilamýnýn da ilanen tebliðine karar verilmekle, Ýþbu ilanýn yayýnlanmasýndan 15 gün sonra, yasal olan 8 günlük süre sonunda teblið edilmiþ sayýlacaðý hususu ilanen teblið olunur. 27.09.2010 www.bik.gov.tr B: 83715


13

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

PAZAR OLA Topçu olmak zor kardeþim

MÝZAH ÇETÝN KASKA cetinkaska@hotmail.com

utbolcuyu; hep saðcý, solcu olmayan, ekmek elden su gölden rahatlýðýyla yaþayan, koskoca dikdörtgen sahada amansýzca koþan, sýrasýyla antre nör, teknik direktör sonra da yo rumcu olan, futbolun etinden, sütünden ve derisinden faydalanan, gündelik hayatta cici cici giyinmeyi, büyük saat takmayý, bol jöle ve briyantin kullanmayý, gazete-dergi okumayý, kendisine hayli özenmeyi seven bir insan diye biliyordum. Ama yanýldýðýmý geç de olsa anladým. Bir fut bolcunun þu sözlerini okuyunca gözlerimden yaþ gelmedi, ama gelebilirdi de: ‘’Her iþin bir zorluðu var. Nasýl bir iþçi sabahýn 7’sinde kalkýp iþe gidiyorsa, biz de antremana çýkarýz, maça çýkarýz. Yapacaðýz elbette iþimiz bu.’’ Profesyonel hayatýn zorluðundan söz açýldý mý, hemen her futbolcu; bu ismi bende saklý futbolcu gibi sayýklamaya koyulur ve ardýndan devam eder: ‘’Dýþarýdan bir topa vurup ne biçim para kazanýyor gibi görünüyorsunuz. Öyle düþünürler. Ama iþin içine

F

girdin mi zor. Her þey kýsýtlý. Evli olsan Cuma’dan kampa gidiyorsun, Pazartesi evde oluyorsun. Ne kadar zor olduðunu anlamak için iþin içine girmek lâzým. Ama iyi kazandýran bir meslek olduðunu inkâr etmemek lâzým.’’ Ýstanbul’da Anadolu’da, bü yük takýmda, küçük takýmda profesyonel futbolcunun mesai düzeni pek deðiþmez. Haftada 5, en az 4 antreman, kimi zaman iki maç, iki yolculuk, sezon baþý kamplarý, maç öncesi kamplarý bütün bunlara rað men fut bol cu nun ha ya tý bir be den iþ çi sin kin den zor deðildir. Mesaisi de saate vurulduðunda daha azdýr. Üstelik herkese ayný düzeyde yansýmasa bile sonuçta parasý iyidir. Ama ‘’oooh ne rahat, iki topa vur sonra yat‘’ sefasý da hariçten okunan gazelin yanlýþ makamý gibi gelir futbolcuya. Yað mur da ça mur da her Allah’ýn günü top peþinde koþuþ tur mak ki mi za man çok kö tü þart lar da yol cu luk et mek, onca küfür iþitmek her an bir tekmeyle iþsiz kalabileceðini düþünmek ve aralýksýz kadroya girilecek, yani primlerden yararlanabilecek formda olmak…. Davulun sesi, yakýndan dinle nil di ðin de böy le hü zün lü naðmeler çýkarýyor iþte. Profes yo ne lin ye me si, iç me si, gezmesi, yatmasý üzerindeki ipo tek ler den dem vu ru yor. Üs te lik trans fer ko nu sun da olduðu gibi hayatlarý zor parantezinde de bir noktayý göz ardý etmemek gerekiyor. Az kazananlarda, çok kazananlar kadar kýsýtlý yaþamak zorunda.

pazarola@yeniasya.com.tr

Ben “kaçaða kaçak demem” büyüklerim demeyince

PAZARLIK

Kaçaklar aranýr! Bir kimse asker kaçaðý ise aranýr. Bir suç isnat ediliyor ise yine aranýr. Son YAÞ toplantýsýný izlerken güldüm. Hem de çok güldüm. Aslýnda aðlanacak bir durumdu, ama güldüm iþte. Orta tarafta Baþbakan. Sað tarafýnda Millî Savunma Bakaný. Sol ya-

ÞÝRÝN ÞEMDÝNOÐLU sg-kys@hotmail.com

Wikileaks’i Anadolu’ya bekleriz ABD ve Ýsrail endeksli olduðu anlaþýlan Wikileaks internet sitesi bir sürü yazý yayýnlamýþ. Türkiye için olanlar bana ilginç gelmez. Biz ülkemizde her gün bu yenilikleri basýn ve yayýn kuruluþlarýmýzdan izliyoruz. Wikileaks bir gazetecilik yapmak isterse ona bir bilgi vereceðim. Türkiye insanýný tanýmak için öyle “ecnebi” birilerinin yazýlarýna gerek yok. Buyursunlar, ülkemize gelsinler. Anadolu insaný onlara en tatlý nükteleri ile “gerçekleri” anlatýr. Hem öyle “gizli” mizli yazýlara da gerek kalmaz. Çünkü burasý sözün mânâ ile birleþtiði medeniyet diyarý: Anadolu’dur.

nýnda Genelkurmay Baþkaný ve diðer kuvvet komutanlarý… Bir de “aranan general.” Biz sade vatandaþlarýn zor izah edeceði bir tablo idi galiba, “Aranan kaçak generalle” beraber en tepedeki büyüklerimizin beraber oturmasý. Biz garip ülkeyiz, Keþfedilmemiþ güzelliklerimiz

var, Bu da onlardan biri idi. Sade vatandaþ “aranýrken” bunlarý düþünse ne diyeceðiz acaba? “Ben büyüklerimin yolundayým” derse, cevabýmýz ne olur? Bilmem! “Yemezler be adam, sen sade vatandaþsýn” denirse. Zor ikna olur. Bizden söylemesi…

24.11.2010) Çok güzel söylemiþ. Vatandaþ da “hoþnut deðil.” O zaman bunu kim deðiþtirecek? Galiba görev vatandaþta deðil; bakanda olmalý. Çünkü iktidar: Aðlama duvarý deðil; ic raat yeridir. “Hoþnut olmadýðýnýzý” gidermenizi bekleriz. Yoksa vatandaþýn dört yýlda bir “Hoþnutsuzluðu gidermesine” býrakmayýn!

“Hoþnutsuzluk” Enerji Bakaný Taner Yýldýz’a Kayseri’de yumruk atýlýnca üzülmüþtüm. Herkes de üzüldü. Mahkeme ne karar verdi, çok takip etmedim. Ama bakanýn karara saygýlý olacaðýný biliyorum. Bence öyle de olur. Sn. Bakan “Pahalý benzinden ben de hoþnut deðilim” demiþ. (Zaman,

FIKRALAR “En güçlü devlet Osmanlý’dýr” OSMANLININ son dýþiþleri bakanlarýndan olan Keçecizade Fuat Paþa, o zamandaki Avrupa krallarýndan biriyle bir görüþmesi sýrasýnda, Avrupa kralý kendisine, Osmanlý Devletiyle istihzâ için dünyada en güçlü devletin hangisi olduðunu sorar. Fuat Paþa, “En güçlü devlet Osmanlýdýr” der. Kral: “Güldürme beni. Devletiniz hasta adam gibi sallanýyor” der. Fuat Paþa: “Efendim, gerçekten en güçlü devlet Osmanlýdýr. Siz dýþarýdan, bizde de bazýlarý içeriden yýllardýr yýkmaya çalýþýyor, yine de yýkýlmýyor” deyince kral susar.

Cep telefonu TEMEL otobüste cep telefonuyla konuþuyormuþ, yolcular uyarmýþ: “Otobüste cep telefonuyla konuþmak yasaktýr!” Temel telefonun öbür ucundaki arkadaþýný uyarmýþ: “Ula Cemal, otobüsün içinde konuþmam yasakmýþ, sen konuþ ben tinleyeyum!”

t

Yer bilimi ile alakalý

Zekâ seviyesi düþük

Esneyebilen Saçý olmayan

t

t

t

t

A

D E Ð Ý Þ T Ý R

t

t

t

Avustralya Kilisede tasvir güneyinde Uyarak, ada iktida eyalet ederek

t

t

t

Haksýz

A'daki Fransa kralý Bir yaðýþ Padiþah

Süs eþyasý yapýlan taþlaþmýþ reçine

t

t

t

t

t

t

Bele takýlýr Tasa'nýn sessizleri

t

t

Platin'in sembolü Çýrpýcý, karýþtýrýcý

t

Kürk Ordu ihtiyaçlarý için tüm faaliyetler

t

Numara'nýn kýsasý Atom çekirdeðinde bir parça

Çok, fazla

t

Matador narasý

t

t

t

Betlenti, dilek Müþkül, mesele

Maðara Âlâ Nüzul, felç

t

t

Ýnsan ýrk ve kültürünü inceleyen âlim Þýrýnga etme

t

BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA.....Hayreddin EKMEN

t

t

t

Süreyya takým yýldýzý, pervin

t

t t

Ýkindi vakti

t

t

Kamer Soylu

Sulak yerde yetiþen bir nebat Þimþek

t

t

t

t

Yemen'de bir þehir

t

Ege yiðidi

Sahip, kimse

t

Akýl ile ilgili Çamaþýr yýkama kabý

t

Demir'in sembolü

t

t

t

t

Tecvidde uzatma Selenyum sembolü

t

Mert, yiðit Borç belgesi Cambazhane Silisyum

t

t

Açýk mor Gençlik bidâyeti Ýlâve

Bir ajansýn kýsasý Ayak mesafesi

Bâtýl þeyler

t

t

t

A

ET

B T R A P T Ý Y E V Ý D A

Ý A U N U M O S M S H L Ü

Ý K L D Ü B E L A A U M M

E E S T N A C A K T Ý Ü N

Ç S E E A L T F A I O T E

E E N K K Y T P S R Z I T

K R M E A O S E Z Ý B R E

Ý E R A P Z R E S I E M P

Ç Ü U G L T M A Ç T T I R

K D A M N A C A K Ý E K E

Ç R U M M Ý K Y A S V R K

O T O R N A V Ý D A R Ý E

Üst karelerde bazý kelimeler gizlidir. Bunlar yandan, üstten, çapraz veya tersinden olup kesiþen harfler de olabilir. KELÝMELER: ÇEKÝÇ, BALTA, SATIR, ÇÝVÝ, KAZMA, KÜREK, ORAK, NACAK, TIRMIK, MAKAS, RAPTÝYE, KESKÝ, TESTERE, MALA, SPATULA, BALYOZ, BIÇAK, TORNAVÝDA, PENSE, MURÇ, KERPETEN, MÝKYAS, MEZRO, VÝDA, SOMUN, DÜBEL.

KELÝME V E F A YERLEÞTÝRME

Baston

t

Zahmetli Telaffuz etme, anlatma

t

t

t

B

YA

Harf kutularýný verdiðimiz ipucuyla boþ karelere doðru yerleþtirirseniz yandan ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz.

Bir ada devlet Kýrgýz destaný Sahiplik ön eki

KUTU BULMACA

AK F F VÞ I B

t

t

t

t

t

t

ta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve son kelimeye ulaþýn.

SA

t

Bir erik cinsi

Örtü Alýþveriþ meydaný Ayak

Ýlk kelimeden baþlayýp her basamak -

R

t

t

t

t Kürdler

B'deki ilimiz Galyum sembolü

HELAL

Geniþlik

t

t

t

t

Macaristan'da tarihî þehir Tamamlama

t

t

t

Kýrmýzý Hasta Temren Su, mâ

t

t

Elbise düðmeleri

Ezilmiþ patates yemeði Sivri topuz

Uzak

MELÝS

t

Hayâ, edeb

KELÝME HAZÝNESÝ

t

3Harfli: MUM, ÝÞA, AYN, YOK, LAF, CAN. 4Harfli: VEFA, RAZI, ÝCAZ, RÝYA, ANKA, AYVA, ÝÞVE, ECEL, EDÝB, SUFÝ, ÝMAN, CUMA, ÜNYE, ÝNCÝ, CAKA, EMÝR. 5Harfli: ASABÝ, VEZÝR, AÞURE, NAMAZ, SÝBEL, FÝZÝK, CAFER, AVÝZE, ANZER, CEVAZ, AÞAÐI, AKÝKA, FANUS, CÝFRÝ, ELÝÞÝ, BÝLAL, EMÝNE, ÜVEYS, AZERÝ, ÝMANÝ.

A S A B Ý

Asr 15- Labada 16- Kabadayý 17- No- Pek- Ar- Ýfade 10- Nötron- GürzCEVAPLAR:ÇENGEL BULMA- AnifeSenet- Med 18- Sirk- Is- Fe 19- ilkA- Ebatýl 11- Napolyon- Ay- Se 12- HünkarCA: Soldan Saða: 1-Ýn 2- Enjeksiyon Leðen. Adým 13- Kar- En- Asa- Efe 143- Temenni 4- Problem- Pt 5- OleKemer 6- Post- Ýkon 7- Lojistik- Nahak 8- Alil- Aksa- Püre 9- Ok- Estergon 10aG- Ýzmir- Ülker 11- Ekrad- Üryani 12Manas- Zor 13- Pazar yeri- AA 14- aliL-

Yukarýdan Aþaðýya: 1- lA- Ab- Pa 2Antropolog- Þal 3- Jeolojik- Zi 4Embesil- Ýkmal 5- Kel- Ts- Ezrar- Ek- Si 6- Esnek- Tasmanya- Asil 7- Ýnme- Ýktidaen- Berk 8- Ýyi- Mikser- Srilanka 9-

Kehribar- Aden.

KUTU BULMACA: Soldan: YAVÞAK,

SAFFET. Yukarýdan: YARASA, AKIBET. DEÐÝÞTÝR: MELÝS, MELÝK, MELEK, FELEK, FELAK, HELAK, HELAL.


14

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

SPOR

SERCAN 8 MÝLYON AVRO BURSASPOR YÖNETÝMÝ GALATASARAY'IN UZUN BÝR SÜREDÝR TRANSFER ETMEK ÝSTEDÝÐÝ SERCAN YILDIRIM'I 8 MÝLYON AVRO KARÞILIÐINDA SATMAYI PLANLIYOR.

‘‘

Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam'la yýldýzý barýþmayan Volkan Þen'in de takýmdan ayrýlmak istediði ve Sercan Yýldýrým gibi 8 milyon avro bonservis bedeliyle satýlacaðý ileri sürüldü.

Kenan Yýldýrým'ýn, oðlunun artýk Bursa'dan çýkarak, baþka takýmlarda þansýný denemesi gerektiðini söylerken, Ertuðrul Saðlam'la yýl dýzý barýþmayan her iki futbolcu da devre ara sýn da ke sin o la rak ta kým dan ay rýl ma yý planlýyor. Bu arada futbolcularýn Fenerbahçe'ye de önerildiði, her iki futbolcu için 8'er milyon euro istenildiðini öðrenen sarý - lacivertli yöneticilerin bu teklifi düþüneceklerini söyledikleri bilgisine ulaþýldý.

SAÐLAM : 2 TRANSFER YAPACAÐIZ BursasporTeknik Direktörü Ertuðrul SaðGALATASARAY'IN forvet arayýþlarýnda listelam, gazetelerde yer alan transfer haberleriyle nin ilk sýrasýnda yer alan Sercan Yýldýrým koa la ka lý yöneltilen bir soru üzerine yaptýðý açýknusunda sarý-kýrmýzýlý idarecilerin Bursasla ma da iki futbolcu transfer edeceklerini kaypor'la pazarlýklarýnýn sürdüðü iddia edildi. det ti. Er tuðrul Saðlam, ''Ara transferde takýBur sas por Yö ne ti mi, sa rý-kýr mý zý lý la rýn mý mý za takviye yapmayý düþünüyoruz. Çok transferde takas önerisini kabul etmediði ve faz la de ði þikliðe gitmeden iki tane çok kaliteli Sercan için 8 milyon euro istediðini açýkladý. Radyospor'da yer alan habere göre, iki tara- oyuncuyu kadromuza koyup ikinci yarýya fýn pazartesi günü bir kez daha görüþecekleri baþlamayý düþünüyoruz. Basýnda çýkan haberbelirtildi. Bursaspor, Volkan Þen için de 8 lerin hepsi asýlsýzdýr. Herhangi bir kulüpten milyon euro talep ederken, her iki futbolcu- bugüne kadar bize herhangi bir oyuncumuzla ya da talip olan Galatasaray'ýn fiyatta indirim alakalý bir teklif gelmemiþtir. Zaten þunu çok açýk ve net bir þekilde biz kulüp olarak ortaya yapýlmasýný istekoyduk. Bizim þuanda satmak istediðimiz hiç di. Galatasaray bir oyucumuz yok.'' diye konuþtu. Fenerbahve Bursaspor'un çeli Gökhan Ünal'ýn sorulmasý üzerine de yeþi -beyazlýlaSaðlam, ''Bu þekilde bir soruya cevap vermek rýn pazartesi akhem beni, hem oyuncuyu, hem de oyuncuþamý Kasýmpaþa nun kulübünü sýkýntýya sokabilir. Olaylar ge ile yapacaðý maliþtikten sonra bazý þeyleri en azýndan görüþçýn ardýndan bir meler bir yere geldikten sonra açýklamak bena ra ya ge le rek ce çok daha doðaldýr. Gökhan Ünal, bizim bir kez daha paKayserispor'da görev yaptýðýmýz zaman çok izarlýk masasýna yi performans sergileyip gol kralý olmuþ bir ooturacaðý öðrenildi. Bu arada Volkan Þen futbol hayýtýný Bur- yuncu. Kendisini de çok severim ama þuanda böyle bir görüþme olmadý.'' cevabýný verdi. Sercan'ýn babasý sa dýþýnda sürdürmek istiyor.

Bursaspor'da mutlu olmayan Sercan Yýldýrým devre arasýnda Ýstanbul'a transfer olmak istiyor. Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam ise açýkça belli etmemesine karþýlýk Sercan ve Volkan'ýn ara transferde ayrýlmasýna sýcak bakýyor. FOTOÐRAF: A.A

ÝSTANBUL'DA LÝDERLÝÐÝNÝ SÜRDÜRMEK ÝSTEYEN KARADENÝZ EKÝBÝNE 50 BÝN TARAFTARI DESTEK VERECEK.

PENCERE

Ciddiyetsizlik

NADÝ AKSOY nadiaksoy@mynet.com

st üste alýnan G.Saray ve Bursa galibiyetlerinin bir anlamý ol masý için, Eskiþehir deplasmanýndan mutlaka 3 puanla dönülmeliy di. Baþka bir deyiþle ligin ilk yarýsý bi terken þampiyonluktan söz edebilme nin yolu, Beþiktaþ’ýn liderle arasýndaki puan farkýný azaltmak, en azýndan ko-

Ü

Trabzonspor ligde 7 deplasman maçýnda 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

rumaktan geçiyordu. Bu durum herkes tarafýndan (Schuster dahil) bilinmesine raðmen, Eskiþehir'deki hezimet önlenemedi. Baþka þehirlerde oynanacak Jübile veya hazýrlýk maçlarýna bile bir gün önceden gidilirken, Eskiþehirspor gibi son haftalarýn formda takýmýnýn karþýsýna, sabah uykusuz gözlerle uçaða doldurup getirdiði futbolcularý çýkarýp, onlardan diri bir fut bol ve galibiyet bekleyen Schuster, en hafif tabirle ciddiyetsizlik örneði sergi lemiþtir. Ne yazýk ki, yönetim de bu ciddiyetsizliðe müdahale etmemiþtir. Beþiktaþ’ýn üstüne yapýþan sakatlýk musibeti yetmiyormuþ gibi, alýnan saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasý büsbütün moralleri bozmuþken, Eskiþehir'den alýnacak 3 puan sýkýntý larý biraz hafifletebilecekti. Ama olmadý. Kýsýtlý kadro imkanýna sahip Beþik taþ’ý olabilecek en iyi kadro ile sahaya

ÜRDÜN'DE iki futbol takýmýnýn taraftarlarý arasýnda çýkan çatýþmada 250 kiþi yaralandý. Polis yetkilisi Ahmed Ebu Hamid, yaralanmalarýn çoðunun, baþkent Amman'daki futbol stadyumunda Vahdet ve Faysali takýmlarý arasýnda önceki akþam oynanan maçtan sonra seyirciler ile oyun sahasý arasýndaki büyük bir metal parmaklýðýn çökmesinden sonra meydana geldiðini söyledi. Hamid, yaralananlar arasýnda 30 polisin de bulunduðunu ifade ederken, polisin çatýþmalarýn baþlamasýna neden olduðu sanýlan 10'dan fazla kiþiyi sorguladýðý belirtiliyor. Çatýþmalarýn Vahdet takýmýnýn Faysali'yi 1-0 yenmesinin ardýndan stattan çýkan Faysali taraftarlarýnýn Vahdet taraftarlarýna taþ ve su þiþeleri atmasýyla baþladýðý bildirildi. Oyuncularý ve taraftarlarýnýn çoðu Ürdün'ün Bedevi kavminden olan Faysali takýmý ile oyuncularý ve taraftarlarýnýn çoðunu Filistinlilerin oluþturduðu Vahdet takýmýnýn taraftarlarý arasýndaki husumetin uzun yýllara dayandýðý bildiriliyor. Çatýþmanýn, Ürdün'deki Bedeviler ile Filistinliler arasýndaki derin bölünmeyi gösterdiði belirtildi.

Türk Telekom Arena'da yangýn çýktý

TRABZON BELEDÝYE ÖNÜNDE SÜPER Lig'de bugün Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'a konuk olacak lig lideri Trabzonspor, bu sezon deplasman baþarýsýyla da dikkatleri çekiyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile Trabzonspor bugün saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadý'nda karþý karþýya gelecek. Karþýlaþmayý hakem Bülent Yýldýrým yönetecek. Ligde 7 deplasman maçýnda 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu baþarýsýný Ýstanbul ekibi karþýsýnda da sürdürmeyi amaçlýyor. Ligde son 4 deplasman maçýný kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda kalesinde sadece 2 gol görürken, 16 gol kaydetti. TRABZONSPOR'DA HEDEF LÝDERLÝÐÝ SÜRDÜRMEK Ligde son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor. Ligde en yakýn takipçisi Bursaspor'un 5 puan önünde lider olarak yer alan Karadeniz ekibi, puan farkýnýn kapanmamasýný hedefliyor. Bordo-mavili takýmda daha önce sakatlýðý nedeniyle ilk yarýyý kapattýðý açýklanan Polonyalý oyuncu Glowacki haricinde diðer sakat oyuncularýn düzelmesi ve kadroda yer almalarý moralleri yükseltti. Perþembe günü yapýlan antrenmanda sakatlanan Serkan Balcý, Ýbrahima Yattara, Egemen Korkmaz, Selçuk Ýnan ve Giray Kaçar da Ýstanbul'a götürülen 21 futbolcu arasýnda yer aldý. Bu futbolcularýn oynayabilecek durumda olduklarý belirtildi. Ýbrahima Yattara ile girdiði mücadelede sakatlanan ve durumu diðer oyunculara nazaran daha ciddi gözüken Serkan Balcý, basýn mensuplarýna, kendisini iyi hissettiðini, herhangi bir sorununun bulunmadýðýný söyledi.

Ürdün'de iki takým taraftarý çatýþtý, 250 kiþi yaralandý

süren Schuster, defans oyuncularýyla ofansif oynamak isteyince, Beþiktaþ gol pozisyonu bulamazken Eskiþehir net pozisyonlar buldu. Ernst, Necip, Holosko, Ýbrahim Üzülmez tanýnmayacak halde güçsüz, Ali Kuçik oldukça etkisiz göründü. Apar topar çýktýklarý maça, motive olamadýklarý besbelliydi. Guti, hafta içindeki kazanýn tesirin den kurtulamamýþ gibiydi. Beyin sarhoþsa, ayaklar o vücudu taþýyamaz. Nitekim taþýyamadý.Önce rakibine bir tekme ve yerinde bir sarý kart, sonra Türkiye de olduðunu unutup, kendisi ne karþý yapýlan faullere karþý hakeme sarý kart hatýrlatmasý ve oyundan ihraç. Bu kuralýn bu kadar katý ve acýmasýz kullanýldýðý bir ülke var mý merak ediyorum.Aþýrý el kol hareketleri ile, kabadayý tavýrlarý ile kendisine karþý itirazýný dile getiren futbolculara karþý sadece kaþýný çatan hakem Bünyamin

RESMÝ açýlýþýnýn 15 Ocak'ta yapýlmasý beklenen Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena Stadyumu'nun inþaatýnda çalýþan iþçilerin kaldýðý barakalarda çýkan yangýn kontrol altýna alýndý. Barakalar, geçtiðimiz yýl çýkan yangýnda da kül olmuþtu. Türk Telekom Arena Stadyumu inþaatýnda çalýþan iþçilerin kaldýðý iki katlý barakalardan birinde saat 11.45 sýralarýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Alevler rüzgarýn da etkisiyle kýsa sürede büyüyerek diðer barakalara sýçradý. Yangýn yerine itfaiye ekipleri çaðrýldý. Ýlk gelen ekipler yangýný söndürmede yetersiz kalýnca Beþiktaþ ve Þiþli itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yangýn, yaklaþýk 1 saat süren çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýndý. Yangýnýn çýkýþ nedeni araþtýrýlýyor. Stadyum inþaatýnda çalýþan iþçilerin kaldýðý baraka, geçen yýl çýkan yangýnda kül olmuþtu.

F.Bahçe A.Gücü'ne konuk oluyor SÜPER Lig'de bugün deplasmanda Ankaragücü ile karþýlaþacak Fenerbahçe, baþkentten 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bu sezon Ýstanbul dýþýnda yaptýðý resmi maçlarda zorlanan sarý-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupasý'nda 4-2 kaybettikleri rakipleri karþýsýnda, lig mücadelesini kazanmak istiyor. Ligin 12. haftasýnda Gaziantepspor deplasmanýnda aldýðý 21'lik maðlubiyetin ardýndan, 13. haftada Bucaspor (5-2), 14. haftada Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor (1-0) ve 15. haftada da Kardemir Karabükspor (2-1) maçlarýný kazanarak üst üste 3 maçýný da kayýpsýz geçen sarý-lacivertliler, seriyi sürdürmeyi amaçlýyor. Geçen hafta ilk 11'de yer alan Stoch'u yedekler arasýna çekip, orta alanýn solunda Dia'ya görev vermesi beklenen Kocaman'ýn sahaya sürmesi olasý kadro þöyle:Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Dia, Alex, Niang. Sarý-lacivertli ekibin kadrosunda tedavilerin süren ve çalýþmalarýna takýmdan ayrý devam eden Gökhan Ünal, Güiza, Özer ve Kazým yer almayacak. Ankara 19 Mayýs Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesini hakem Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Fenerbahçe'de Ankaragücü maçý öncesi Emre, Caner ve Gökhan Gönül sarý kart ceza sýnýrýnda bulunuyor. Ligde 3'er sarý kartý bulunan bu futbolcular, bugün sarý kart görürlerse cezalý duruma düþerek, ligde ilk yarýnýn son haftasýnda Sivasspor maçýnda forma giyemeyecek.

Gezer, çok masum ve hakemlik prestijini zedelemeyen bu harekete karþý oldukça aðýr bir karar vermekten çekinmedi. Aslýnda daha önce de Beþik taþ’ýn canýný yakan Bünyamin Gezer konusunda , hem Guti hem de diðer futbolcularýn uyarýlmasý gerekirdi.Gerekirdi ama , bunu kim yapacak? Antrenör Tayfur Havutçu bu konularý futbolcularla görüþüyor mu acaba, merak ediyorum. Guti’nin atýl masýndan sonra yine o bildik (kulü bede arkaya yaslanmýþ, eli çenesinde, u mur sa maz ve il gi siz göz ler le maçý izleyen) görüntüsü ile 90 dakikayý tek bir oyuncu deðiþikliði ile ve maça hiç müdahale etmeden izleyen Schuster, maðlubiyetin mimarý olmuþ tur. Ka le ci Cenk ve Er san’ýn gayretleri olmasa 30 yýldýr Beþiktaþ’ý yenemeyen Eskiþehirspor, çok daha farklý kazanabilirdi.

Beþiktaþ'ta Holosko þoku BU sezon sakatlýklar nede niyle sýkýntý yaþayan Beþiktaþ'a bir kötü haber de Slovak futbolcu Filip Holosko'dan geldi. Eskiþehirspor maçýnda sað ayak tarak kemiði kýrýlan Holosko'nun 3 ay sahalardan uzak kalacaðý bildirildi. Beþiktaþ Kulübü Basýn Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Holosko'nun tarak kemiðinin krampon darbesiyle kýrýldýðýný ifade e de rek, Slo vak fut bol cu nun a me li yat e di le ce ði ni ve 3 aydan önce sahalara dönmesinin zor olduðunu kaydetti.

Alex bugünkü Ankaragücü maçýnda forma giyerse Fenerbahçe'de en çok forma giyen yabancý futbolcu olacak.

Alex yeni bir rekorun eþiðinde FENERBAHÇE'DE 7. sezonunu geçiren Brezilyalý futbolcu Alex de Souza, sarý-lacivertli kulüp tarihinde rekorlara adýný yazdýrmaya devam ediyor. Fenerbahçe formasýyla Türkiye'de ligde 188 maça çýkan kaptan Alex, Spor Lig'de bugün deplasmanda Ankaragücü ile yapacaklarý maçta da oynamasý durumunda 189. lig maçýna çýkarak, bu alanda Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen Nijeryalý Uche'nin (188 maç) yýllardýr elinde tuttuðu rekorun yeni sahibi olacak. Uche, Türkiye kariyerinde Birinci Lig'de toplam 250 maça çýkarken, 188 maçta Fenerbahçe, 62 maçta da Ýstanbulspor formasýný taþýdý. Alex ise ligdeki 188 maçýnda da sarý-lacivertli formayla sahada yer aldý. Ýki futbolcunun Fenerbahçe kariyerinde, tarihi gollerde imzasý bulunuyor. Uche Fenerbahçe'nin Birinci Lig tarihindeki 2000., Alex ise sarý-lacivertli ekibin 3000. golüne imzasýný attý.

SÜPER LÝG'DE BU GÜN 14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) 16.00 Ýstanbul B. Belediye-Trabzonspor Olimpiyat) 17.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) 19.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayýs) 13 Aralýk Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Kasýmpaþa ( Atatürk-Seyircisiz)

BANK ASYA BUGÜN 13.30 Samsunspor-Gaziantep B. Belediye (19 Mayýs) 13.30 Tavþanlý Linyitspor-Çaykur Rize (Dumlupýnar) 13.30 Giresunspor-Kartalspor (Giresun Atatürk) 17.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor ( 5 Ocak) 19.00 Denizlispor-Kayseri Erciyesspor (Atatürk) 13 Aralýk Pazartesi: 19.00 Karþýyaka-Orduspor (Ýzmir Alsancak)


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 12 ARALIK 2010 PAZAR

AÝLE-SAÐLIK

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Internet baðýmlýlýðý boþanma sebebi YEÞÝLAY RÝZE TEMSÝLCÝSÝ BAYRAM ALÝ KAVALCI, "SOSYAL PAYLAÞIM SÝTELERÝNE BAÐLI KALMAK, EÞLERÝN BÝRBÝRLERÝNE KARÞI ÝLGÝSÝZ KALMASINA VE ALDATMAYA KADAR GÝDEN BÜYÜK PROBLEMLERE YOL AÇIYOR VE BOÞANMALARA ZEMÝN HAZIRLIYOR" DEDÝ. YEÞÝLAY Ri­ze­Tem­sil­ci­si­Bay­ram­A­li­Ka­val­cý,­in­ter­net­ve­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­ne­ba­ðým­lý­o­la­rak­ya­þa­yan­bi­rey­le­rin­a­i­le­i­çin­de­bir­bir­le­rin­den­ko­puk­ya­þa­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ka­val­cý,­“Sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­ne bað­lý­kal­mak,­eþ­le­rin­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­il­gi­siz­kal­ma­sý­na­ ve­ al­dat­ma­ya­ ka­dar­ gi­den­ bü­yük­ prob­lem­le­re yol­a­çý­yor­ve­bo­þan­ma­la­ra­ze­min­ha­zýr­lý­yor”­de­di. In­ter­ne­tin­in­san­la­ra­ge­ti­ri­si­nin­ya­nýn­da­gö­tür­dük­le­ri­ne­de­dik­kat­çe­ken­Ka­val­cý,­“Son­yýl­lar­da­ül­ke­miz­de­çe­þit­li­bi­lim­a­dam­la­rý,­psi­ko­log­ve­te­ra­pist­ler­ta­ra­fýn­dan­ya­pý­lan­tes­bit,­teþ­his­ve­te­da­vi­ler­de­en­teh­li­ke­li ra­hat­sýz­lýk­lar­dan­ka­bul­e­di­len­tek­no­lo­ji­ba­ðým­lý­lý­ðý, ken­di­si­ni­en­çok­In­ter­net­ve­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­ ba­ðým­lý­lý­ðý­ o­la­rak­ gös­ter­mek­te­dir.­ In­ter­net­ ba­ðým­lý­lý­ðý­nýn­ za­rar­la­rý­ i­se­ þah­sýn­ ken­di­sin­den­ baþ­la­yýp­tüm­çev­re­si­ne­ya­yýl­mak­ta­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu. Bu­ba­ðým­lý­lý­ðýn­genç­ler­de­a­sos­yal­li­ðe,­ev­li­çift­ler­de i­se­bir­bir­le­ri­ne­il­gi­siz­kal­mak­tan­da­ö­te­al­dat­ma­la­ra sebep­ ol­du­ðu­nu­ kay­de­den­ Ka­val­cý­ þöy­le­ ko­nuþ­tu: “Bu­du­ru­ma­en­çok­sos­yal­pay­la­þým­si­te­le­ri­nin­se­bep ol­ma­sý­ bu­gün­ ma­a­le­sef­ dik­kat­ler­den­ kaç­ma­ya­cak bo­yu­ta­ u­laþ­mýþ­týr.­ ABD’de­ 2009­ yý­lý­ son­la­rýn­da­ ha­zýr­la­nan­her­6­bo­þan­ma­di­lek­çe­sin­den­bi­rin­de­sos­yal pay­la­þým­si­te­le­ri­pay­la­þý­mý­nýn­geç­ti­ði­be­lir­len­miþ­tir. Ye­ni­ar­ka­daþ­lar,­ye­ni­çev­re­ve­es­ki­ar­ka­daþ­la­rý­bu­luþ­tu­ran­ve­ye­ni­kar­þý­cins­ten­ar­ka­daþ­lar­bul­ma­ya­ya­ra­yan­ si­te­nin­ ev­li­lik­le­ri­ teh­li­ke­ye­ at­tý­ðý,­ ev­li­lik­ler­de­ki so­run­la­rý­da­ha­da­bü­yüt­tü­ðü,­hat­ta­son­bir­kaç­yýl­dýr ül­ke­miz­de­bu­si­te­ler­den­giz­li­ce­ar­ka­daþ­e­di­nen­bin­ler­ce­ev­li­çif­tin­eþ­le­ri­ni­al­dat­tý­ðý­uz­man­lar­ca­tes­bit­e­dil­miþ­tir.­ Uz­man­lar­ tek­no­lo­ji­ ba­ðým­lý­lý­ðý­ ne­de­niy­le, eþ­le­rin­ sa­nal­ or­tam­da­ ta­ný­dý­ðý­ kar­þý­ cins­le­ ký­sa­ za­man­da­o­luþ­tu­ru­lan­sa­nal­duy­gu­sal­lýk­la­rýn­da­ha­da­i­le­ri­ye­gö­tü­rü­le­rek­mev­cut­eþ­ve­a­i­le­bi­rey­le­ri­nin­so­rum­lu­luk­la­rý­nýn­u­nu­tul­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­ki­þi­le­rin­sa­yý­la­rýn­da­hýz­la­ar­týþ­göz­len­mek­te­dir.”­­Rize / cihan

Uzmanlar, teknoloji baðýmlýlýðý dolayýsýyla, eþlerin sanal ortamda tanýdýðý karþý cinsle kýsa zamanda oluþturulan sanal duygusallýklarýn daha da ileriye götürülerek mevcut eþ ve aile bireylerinin sorumluluklarýnýn unutulmaya baþladýðýný kiþilerin sayýlarýnda hýzla artýþ gözlenmekte olduðunu ifade ediyor.

GÖNÜLLÜ MÜCADELEMÝZÝ SÜRDÜRECEÐÝZ YEÞÝLAY Rize Temsilcisi Bayram Ali Kavalcý, Türk aile yapýsý açýsýn dan internet baðýmlýlýðýnýn; diðer madde baðýmlýlýk türleri kadar bilhassa genç ve orta yaþ evlilerde bo þanma sebebi olduðunu savundu. “Bu tuzaklara karþý dikkatli olunmadýðýnda bilhassa evli çiftlerin, genç bekar bayanlarýn akýbeti hüs ran, piþmanlýk ve intiharla sonuçlanan korkunç sonlarla neticelenen olay ve yaþamlara sýkça rastlýyoruz” diyen Kavalcý, “Özellikle aile içi iletiþim kurmayý baþaramayan bireylerin kendilerini sanal ortamda ifade etmeleri ve arkadaþlýk kurmalarý daha kolay olmaktadýr. Bu iletiþim ve yakýnlaþma çoðu zaman duygusal bir bað ve daha sonra da baðýmlýlýða dönüþmektedir. Ayný evi paylaþan bireylerinin birbirleriyle ko nuþ ma ya rak, hat ta yan ya na gelmeyecek bir hal oluþumunu ülkemizde de yaþandýðý duymaktayýz. Öyle ki zamanýn nasýl geçtiðini fark etmeyen baðýmlýlar ekran karþýsýnda sabahlayarak ve ailesine ayýrmasý gereken vakti bu þekilde öldürmekle kalmýyor, gündelik iþ ve sorumluluklarýný bile yerine getirmeyerek, hem maddî, hem manevî ve ahlâkî dünyasýndan ve perfor man sýn dan ö nem li de ðer ler kaybetmekte” þeklinde konuþtu. Baðýmlýlarýn ailevî sorunlar, iþ veriminin düþmesi, gerçek ve sanal dünyanýn ayýrt edilemeyecek boyut la ra var ma sý gi bi se bep ler le kendisini psikolojik sorunlarýn içerisinde bulduðuna iþaret eden Kavalcý, þunlarý kaydetti: “Bu büyük tehlikenin farkýna varmak ve bunun bir tür hastalýk olduðunu çok iyi kavramak gerekmekte. Hýzla yayýlan internet baðýmlýlýðýnýn her tür kötü etkilerinden aile birliðini muhafaza etme de yine eþlere düþmekte. Bu baðýmlýlýk türünün de diðer hasta lýklar gibi bir hastalýk olduðunu bilmeleri ve buna göre evli çiftler karþýlýklý, bakýmlý, saygýlý, sevgili ve hoþgörülü davranýþlarýný her geçen gün arttýrarak kuv vet len dir me li. Yeþilay olarak bizler madde baðýmlýlýðý ve sigaranýn yaný sýra, TV ve Ýnternet baðýmlýlýðý ile de gönüllü mücadelemizi sürdüreceðiz.”

Kalbinin tesellisini aramak

TE­RA­PÝ GÜN­LÜ­ÐÜ BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist yasarbanu@yahoo.com

Ey­bütün­bildiklerimin­gerçeðini­yanýnda­saklayan, Ey­kapattýðým­bütün­pencerelerime­kapýlar­açan, Ey­sesimi­duyan,­ Ey­unuttuðum­duâlarýma­bile­cevap­veren, Ey­kendimi­bile­zor­taþýrken,­elimden­tutup uçuran, Ey­vazgeçmeyen,­ Ey­teselli­etmeyi­en­iyi­bilen. Aldýðýný­tesellisiyle­birlikte­veren Vermeyi­dilediðini­kuluna­da­istettiren Ey­gitmeyen,­hep­gelen Ey­seven­ve­sevdiren Kalpleri­evirip­çeviren,­istediði­þekle­koyan Ey­bütün­sýrlý­isteklerimin­aþikâr­bilicisi Ey­bütün­yaralarýmýn­þefkatli­þifacýsý Teselli­et­beni… Teselli­ver­yüreðime Sen­beni­býrakmazsýn­buralarda­bilirim… Ey­bütün­yalnýz­anlarýmýn,­ En­zavallý­taraflarýmýn, Bütün­garip­yanlarýmýn­sahibi… Tesellim­Sen­ol, Sen­bil­en­derin­yaralarýmý, Sen­ört­kapatamadýðým­bütün­kapýlarýmý, Kilitle­yalanlarýma­açýlan­pencerelerimi, Bitir­bitmeyen­huzursuzluðumu, Dindir­susuzluðumu, Teselli­et­beni… Bana­teselli­ver Tesellinle­sevindir­beni Býrakma­beni­kendi­susuzluðumda Bul­beni,­ben­kendimi­kaybetmeden­önce Býrakma­beni­kendi­kayýplarýmýn­karanlýðýnda Tesellinle­aydýnlýða­çýkar­beni… Sadece­bir­ip­at­dipsiz­kuyularýma, Bir­ses­yolla­ýssýzlýðýma, Teselli­et­beni… Tesellinle­sevindir­beni­ne­olur…­

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDÝR AKI, dünyada ve Türkiye’de milyonlarca çocuðun istismara uðratýldýðýna iþaret etti. Çocuk haklarýný bilmeyen birçok insan bu duruma göz yumarken, çocuklar da çaresizlik içinde bu duruma boyun eðiyor. Þiddete maruz kalan birçok çocuk olduðunu ifade eden Aký, çocuklarýn doðuþtan birçok hakka sahip olduðunu ve istismar edilen çocuklarýn haklarýný bilmediðini söyledi. Birçok vatandaþýn da çocuk haklarýný bilmediðinden yakýnan Aký, çocuk haklarýný þöyle tanýmladý: “Çocuk haklarý, kanunen veya ahlâkî olarak dünya üzerindeki tüm çocuklarýn doðuþtan sahip olduðu eðitim, saðlýk, barýnma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karþý korunma gibi haklarýnýn hepsini birden tanýmlamakta kullanýlan evrensel kavramdýr.”

Aký, anne-baba arasýndaki güven iliþkisinin çocuklara direkt olarak yansýyacaðýný özellikle vurguladý.

Evde güven duygusu yoksa çocuklar sokaða yöneliyor KO CAELÝ Ço­cuk­Hak­la­rý­Ma­sa­sý So­rum­lu­su­Zey­nep­A­ký,­a­i­le­i­çin­de gü­ven­duy­gu­su­a­la­ma­yan­ço­cuk­la­rýn­so­ka­ða­yö­nel­di­ði­ni­söy­le­di.­A­ký, a­i­le­le­rin­bu­ko­nu­da çok­ dik­k at­l i ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­dik­kat­çek­ti.­ Zey­n ep­ A­k ý,­ a­i ­l e­ i­ç e­r i­s in­d e­k i her­bi­re­yin­a­i­le­nin­di­ðer­ü­ye­le­ri­ne gü­ven­mek­ve­on­lar­ta­ra­fýn­dan­gü­ve­nil­mek­is­te­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­An­ne-ba­ba­ a­ra­sýn­da­ki­ gü­ven­ i­liþ­ki­si­nin­ço­cuk­la­ra­di­rekt­o­la­rak­yan­sý­ya­ca­ðý­ný­ ö­nem­le­ vur­gu­la­yan­ A­ký, “An­n e-ba­b a­ a­r a­s ýn­d a­k i­ gü­v en ken­di­ne­ o­lan­ gü­ve­ni­ de­ et­ki­ler.

Gü­ven­or­ta­mý­nýn­ol­ma­dý­ðý­bir­a­i­le­d e­ i­l iþ­k i­l e­r in­ sað­l ýk­l ý­ ol­m a­s ý müm­kün­de­ðil­dir.­An­ne­ba­ba­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­nin­bo­yu­tu­ve­bir­bir­le­ri­ne­ o­lan­ gü­ve­nin­ se­vi­ye­si­ ço­cuk­la­ra­da­yan­sý­mak­ta­dýr”­de­di. An­ne­ve­ba­ba­sýn­dan­gü­ven­a­la­ma­yan­ço­cu­ðun­bir­sü­re­son­ra­bu duy­gu­yu­dý­þa­rý­da­a­ra­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­ak­ta­ran­A­ký,­“E­ðer­an­ne­ba­ba ço­cu­ðu­na­gü­ven­duy­mu­yor­ve­o­na gü­ven­ver­mi­yor­sa,­ço­cuk,­bu­gü­ven ih­ti­ya­cý­ný­dý­þa­rý­da­a­ra­ma­ya­yö­ne­le­cek­tir.­An­ne­ba­ba­o­la­rak­ön­ce­lik­le ken­di­mi­ze­ve­bir­bi­ri­mi­ze­gü­ven­-

me­li,­ço­cu­ðu­mu­zun­gü­ve­ni­ni­sar­sa­cak­ta­výr­ve­dav­ra­nýþ­lar­dan­u­zak dur­ma­lý­yýz.­Son­ra­da­her­fýr­sat­ta ço­cu­ðu­mu­za­o­lan­gü­ve­ni­mi­zi­o­na a­çýk­ça­i­fa­de­et­me­li,­bu­nu­dav­ra­nýþ­la­rý­mýz­la­gös­ter­me­li­yiz.­Her­han­gi bir­teh­li­key­le­ve­ya­prob­lem­le­kar­þý­laþ­tý­ðýn­da­i­se­ya­nýn­da­ol­du­ðu­mu­zu his­set­tir­me­li­yiz.­Bu,­o­nun­prob­lem­le­ri­ni­bi­zim­çöz­me­miz­an­la­mý­na­gel­me­me­li.­Çün­kü­böy­le­ya­par­sak,­ço­cu­ðu­mu­zun­prob­lem­le­ri­ni çöz­me­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­ve­öz­gü­ve­ni­nin­ge­liþ­me­si­ni­en­gel­le­miþ­o­lu­ruz” þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­­Kocaeli / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÖNCE GEÇÝCÝ CAMÝ, ARDINDAN ANA CAMÝ YUNANÝSTAN, yakýn dönemde Atina merkezine yakýn Votanikos semtinde yaklaþýk 17 dönüm araziyi cami yapýlmasý için tahsis etmiþti. Önceki hafta gündeme gelen ‘geçici cami’ yapýlmasý meselesi ise ‘ara bir çözüm’ olarak ele alýnýyor. Bu plana göre geçici cami, ‘ana cami’ inþa edilene kadar Müslümanlara hizmet verecek. Geçici ‘mini caminin’ 6 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Böylece geçen Kurban Bayramý’nda Atina meydanlarýnda namaz kýlmak zorunda kalan Müslümanlar, gelecek yýl Ramazan bayram namazýný bu geçici mescitte kýlabilecek. 2011 yýlýnýn Ocak ayýnda Cumhurbaþkanlýðý kararnamesi ile start alacak ‘ana cami’ projesi ise 2012-13 yýllarýnda bitirilerek hizmete girecek. Atina, Avrupa’da ibadete açýk camisi olmayan tek baþþehir olarak biliniyor.

Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L ÝN K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E E N YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y

HABERLER

12 ARALIK 2010 PAZAR

Tavuklara müzik dinletildi, kýrýlan kabuklar yüzde 90 azaldý.

Kýrýk yumurtalara müzikle tedâvi n KONYA’DA bir tavuk çiftliði, kýrýk yumurta sayýsýný en aza indirmek için tavuklara müzik dinlettiriyor. Merkez Meram ilçesi Alakova Köyündeki bir çiftlikte, tavuklarda panik oluþturan uçak sesi, gök gürültüsü ve þiddetli dýþ sesler gibi durumlarýn önüne geçmek için düzenli olarak müzik yayýný yapýlýyor. Çiftlikte çalýþan iþçiler, sabah saat 08.00 ile 17.00 arasýnda her gün iþletmedeki tavuklara müzik dinlettiriyor. Konya Yumurta Üreticileri Birliði Baþkaný ve firma sahibi Ali Aydoðan da, tavuklara müzik dinlettirilmesinin çok eski bir uygulama olduðunu ancak son yýllarda Konya’daki çiftliklerde yaygýnlaþtýðýný bildirdi. Aydoðan, müzik yayýný sayesinde hastalýk sebebiyle kabuk kalitesinin geliþememesi dýþýnda tavuklarýn paniklemeleri dolayýsýyla kýrýlan yumurtalarda yüzde 90 oranýnda azalma saðladýklarýný belirtt. Konya / aa Avrupanýn camisi olmayan tek baþþehri Atina'da yaþayan Müslümanlar, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramý namazlarýný toplu halde meydanlarda kýlýyorlar.

Atina’da cami olmamasý Yunanistan’ýn utancýdýr YUNANÝSTAN BAÞBAKANI YORGO PAPANDREU, ATÝNA’YA CAMÝ YAPILMASI KONUSUNDA GEREKLÝ ADIMLARI ATACAKLARINI SÖYLEDÝ. PAPANDREU, ATTÝKE BÖLGESÝNE, SÖZ VERÝLMESÝNE RAÐMEN HÂLÂ BÝR CAMÝ YAPILMAMASINI YUNANÝSTAN ÝÇÝN ‘UTANÇ VERÝCÝ’ OLARAK DEÐERLENDÝRDÝ. ATÝNA’YA cami yapýlmasýna karþý çýkan aþýrý saðcý LAOS Partisi lideri Yorgos Karacaferis’in sorusunu cevaplandýran Baþbakan Yorgo Papandreu; cami inþaatýna karþý çýkan, göçmen Müslümanlara karþý düþ man lýk ya pan ve Müs lü man la rý terörle iliþkilendirmeye çalýþan kesimlere Meclis’te yaptýðý konuþmayla adeta ders verdi. 25 yýldan fazla bir süredir ba ba sý ve es ki baþ ba kan lar dan Andreas Papandreu’nun Attika bölgesine cami yapýlmasý sözü verdiðini hatýrlatan Papandreu, “25 yýldan fazla bir süre böyle bir mekan, bir bina, bir yer oluþturamamayý bir ‘utanç’ olarak deðerlendiriyorum” dedi. Bu süreci hýzla ilerlettiklerini ve bu konuda geniþ bir mutabakat ol -

Kurutulmuþ meyve tüketimi artýyor n GELÝÞEN yetiþtirme þartlarý sayesinde meyveleri mevsimi dýþýnda da bulmak mümkün olmasýna raðmen, uzmanlar bunun yerine kurutulmuþ olsa da mevsiminde yetiþmiþ olanlarýn tüketilmesini tavsiye ediyor. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi diyetisyeni Özgen Arý, her meyvenin mevsiminde tüketilmesi gerektiðini, mevsimi dýþýndakilerde ise kurutulmuþ olanlarý tavsiye ettiklerini söyledi. Arý, ‘’Zaten mevsiminde yetiþmeyen meyveden ayný lezzeti ve aromayý almak da mümkün olmuyor. Bu durumda kurutulmuþ meyveler devreye giriyor. Uygun koþullarda kurutulan meyveler, tadýnýn yaný sýra lif ve vitamin deðeri yönünden daha konsantre hale geliyor’’ dedi. Arý, kurutulmuþ meyvede dikkat edilmesi gereken tek hususun kurutma iþlemi sýrasýnda kimyasal ilaç kullanýlmamasý olduðunu vurguladý. Adana / aa

duðunu anlatan Papandreu, “Bu bir haktýr. Baþbakan yardýmcýsýnýn (Theodoros Pangalos) bana verdiði bilgiye göre ‘geçici bir yer olacak’. Hükümet adýna konuyu takip ediyor” ifadelerini kullandý. Papandreu, þöyle devam etti: “Tekrar söylüyorum. Bu bir utançtýr. Böyle bir mekânýn yokluðu çok sayýda gayrýresmî ibadethane olmasýna, en sonunda bu insanlarýn parklara çýkmalarýna sebep oluyor. Bu da bir baþkaldýrý gibi ya da bir eylem gibi algýlanmasýna yol açýyor.” Cami konusunun sadece ülkeye gelen ve burada yerleþen muhtemel göçmenleri ilgilendirmediðine dikkat çeken Papandreu, “Ayný zamanda Attika bölgesine çalýþmaya gelen ve burada yerleþen bir kýsým Trakya Müslümanlarýný da ilgilendiriyor” diye konuþtu. Atina / cihan

Papandreu, mecliste yaptýðý konuþmada Atina'ya cami inþa edilmesinin gerekliliðini anlattý.

AÞIRILIÐI ENGELLER LAOS lideri Karacaferis’in cami konusu nun muhtemel terörist faaliyetlere zemin hazýrlayabileceðine dair iddiasýna da cevap veren Papandreu, cami yapýl masýnýn aslýnda muhtemel bu konulara karþý tam tersine yararlý sonuçlara ze min hazýrlayacaðýný söyledi. Papandre u, insan haklarýna dikkat etmek ve korumak zorunda olduklarýný da kay detti. Yunan Baþbakaný, çok sayýda Müslümanýn temel haklarýný ve ibadet yapma özgürlüklerini yerine ge tirmek için bodrum katlara ya da parklara gitmek zorunda kaldýkla rýna dikkat çekti. “Ortaya çýkan görüntünün ne Müslümanlar i -

çin ne de Yunanlýlar ve Yunanistan için iyi bir görüntü oluþturmadýðýný ve insana saygýyý içermediðini” belirten Yunan Baþbakan, bunun daha büyük huzursuzluklara ve gerilimlere sebep olabileceðini ifade etti. Cami konusunun günümüzün meselesi olmadýðýný hatýrlatan Papandreu, cami yapýlmasýnýn yasa gereði planlandýðýný belirtti. Terörizm ve þiddetin yanlýþ kullanýldýðýný ve herhangi bir dine mal edilemeyeceðini vurgula yan Papandreu, “Þiddeti bir din ve toplumla iliþkilendiremeyiz” vurgusunu yaptý. Papandreu, þiddetin ne Hýristiyanlýk, ne Müslümanlýk ne de baþka din ya da grupla iliþkisi olmadýðýný söyledi.

SiyahMaviKýrmýzýSarý

12 Aralık 2010  
12 Aralık 2010  

Yeni Asya'nın 12 Aralık 2010 baskısı

Advertisement