Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK

TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

ÇÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK

HES’LER TABÝÎ ALANLARI YOKEDÝYOR

Haberi sayfa 11’de

Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4’TE

Haberi sayfa 16’da

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

Haftalýk “Elif” eki iç sayfalarda

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 41 SAYI: 14.652

11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ / 75 Kr

www.yeniasya.com.tr

Kemalizm kaybettirdi, Bediüzzaman çað atlatýr ALMAN MICHAEL SENDKER: TÜRKÝYE SAÝD NURSÎ'NÝN DEÐERÝNÝ ANLAMAKTA GECÝKTÝ.

Michael Sendker

TÜRKÝYE ÇOKTAN AB ÜYESÝ OLMUÞTU

DÝNSÝZ MODERNLEÞMEYE KARÞIYDI

BEDÝÜZZAMAN “AVRUPA ÝKÝDÝR” DÝYOR

n Al­man­genç­lik­ha­re­ket­le­ri­nin­ön­de­ge­len­i­sim­le­rin­den­bi­ri­o­lan­ve­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ne­des­tek­ve­ren­ma­ka­le­siy­le­gün­de­me­ge­len­Mic­ha­el­Send­ker, Be­di­üz­za­man’ýn­gö­rüþ­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­ha­re­ket­e­den­bir­Tür­ki­ye’nin­u­zun­yýl­lar­ön­ce­sin­de­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­se­vi­ye­si­ne­ge­le­bi­le­ce­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­So­ru­la­rý­mý­zý ce­vap­la­yan­Send­ker­þun­la­rý­söy­le­di:­

n “Di­ye­bi­li­rim­ki,­e­ðer­Tür­ki­ye’de­Mus­ta­fa­Ke­mal’in gö­rüþ­le­ri,­ya­ni­Ke­ma­lizm­i­de­o­lo­ji­si­ye­ri­ne,­Sa­id­Nur­sî’nin­ gö­rüþ­le­ri­ ka­bul­ gör­sey­di,­ Tür­ki­ye­ þim­di­ye­ ka­dar­çok­tan­Av­ru­pa­Bir­li­ði­dü­ze­yin­de­bir­ül­ke­o­la­bi­lir, da­ha­ ký­sa­ za­man­da­ çað­ at­la­ya­bi­lir­di.­ Çað­da­þý­ o­lan Mus­ta­fa­ Ke­mal’in­ ak­si­ne,­ Sa­id­ Nur­sî­ di­nî­ de­ðer­ler­den­a­rýn­dý­rýl­mýþ­bir­mo­der­ni­zas­yo­na­kar­þýy­dý.”

n Be­di­üz­za­man'ýn­Av­ru­pa­i­le­il­gi­li­tes­bit­le­ri­ne­de­dik­kat­çe­ken­Send­ker­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“E­ser­le­ri­nin­bir­ye­rin­de­Nur­sî’nin­Av­ru­pa’yý­i­ki­kýs­ma­a­yýr­dý­ðý­na­þa­hit­o­lu­yo­ruz.­1930’lar­da­ka­le­me­al­dý­ðý­bir­e­se­rin­de­Nur­sî, bir­i­yi,­bir­de­kö­tü­Av­ru­pa’dan­bah­se­di­yor.­Kö­tü­Av­ru­pa’nýn­ne­ti­ce­sin­de­a­te­izm­ve­din­siz­li­ðin­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­söy­le­ye­bi­li­riz.”­Umut Yavuz’un haberi sayfa 6’da

TÜSÝAD BAÞKANI BOYNER’ÝN YUMURTALI PROTESTOLARA YORUMU

Gençlik anlayýþ bekliyor n TÜSÝAD­Baþkaný­Ümit­Boyner,­son­bir­kaç­gündür­­gündemi­meþgul­eden, öðrencilerin­ yumurta­ atma­ tartýþmalarýna­ deðinerek,­ gençliðin­ muhalefet demek­ olduðunun­ unutulmamasý­ gerektiðini­ söyledi.­ ''Bizim­ tartýþan, konuþan,­ sorgulayan­ gençlere­ ihtiyacýmýz­ var"­ diyen­ Boyner;­ iþ­ dünyasýna, kanaat­ önderlerine,­ siyasetçilere,­ yöneticilere­ düþenin­ de­ anlayýþ,­ empati­ ve diyalog­kurma­çabasý­olduðunu­belirtti. Haberi sayfa 4’te

“ORDUDAN ATILANLARIN ÝTÝRAZIYLA ÝLGÝLÝ HÝÇBÝR ÝÞLEM YAPILAMAZ”

MSB’den YAÞzedelere red n Ýstanbul­Millî­Savunma­Bakanlýðý­Hukuk­Müþavirliði,­YAÞ­kararýyla­ordudan ihraç­edilen­askerlerin­dilekçesine­ret­cevabý­verdi.­Bakanlýk,­anayasa­deðiþikliðinden­önce­ordudan­atýldýklarý­için­itirazlarýyla­ilgili­bir­iþlem­yapýlmayacaðýný savundu.­Bu­arada,­CHP,­1971­ve­1980­darbeleri­ile­28­Þubat­sürecinde­‘disiplinsizlik’­gerekçesiyle­ordudan­atýlan­ve­yargý­yolu­kapatýlan­binlerce­YAÞ­maðdurunun haklarýnýn­iade­edilmesi­için­kanun­teklifi­hazýrladý.­Haberi sayfa 5’te

Din özgürlüðünde kara listedeyiz n Diyanet-Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, uluslararasý yayýnlanan raporlarda ‘din özgürlüðü’ konusunda Türkiye’nin kara listede olduðunu belirterek, “Kur’ân eðitiminde uygulanan yaþ sýnýrlamasý, bir taraftan ‘haydi kýzlar okula’ diye kampanyalar yürütülürken, kýlýk kýyafet ve bir dizi ideolojik dayatmalar sonucunda öðrencilerin elinden eðitim haklarý çalýnmaktadýr” dedi. Haberi sayfa 4’te

Alman bakan imamlarla buluþtu n Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maizire, eski baþkent Bonn’da ilk kez imamlarla buluþtu. Almanya Ýslâm Konferansý üyesi kuruluþlara mensup yöneticiler ve imamlarýn katýldýðý buluþmada Bakan de Maiziere imamlarýn talep ve þikâyetlerini dinledi, Ýslâm düþmanlýðý ve Ýslamofobi ile mücadele etme sözü verdi. Haberi sayfa 11’de

Ýsrail’li Ayalon: Özre gerek yok n Ýsrail Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Dani Ayalon, Gazze yardým gemilerine düzenlenen baskýn ile ilgili Ýsrail’in Türkiye’den özür dileme sine gerek olmadýðýný söyledi. Haberi sayfa 11’de

Ýstanbul’da gece baþlayan yaðmur ve fýrtýna sabah saatlerinden itibaren kara dönüþtü. Ýstanbullular felç olan trafikte iþyerlerine ve okullara geç saatlerde ulaþtýlar. Fýrtýna sebebiyle evlerin çatýsý uçtu, direkler devrildi. FOTOÐRAF: AA

Ýstanbul karla uyandý ÞÝDDETLÝ FIRTINA VE YAÐIÞ HAYATI OLUMSUZ ETKÝLEDÝ n Edirne,­ Kýrklareli,­ Tekirdað,­ Ýstanbul­ ve­ Bolu’ya­ yýlýn­ ilk­ karý­ düþtü.­ Ýstanbul’da­etkili­olan­fýrtýna­ve­yaðýþ­sebebiyle­deniz­seferleri­yapýlamadý,­uçaklar baþka­alanlara­yönlendirildi.­Soðuk­hava­ve­þiddetli­yaðýþ,­trafiði­de­felç­etti. Fatih’te­bir­evin­çatýsý­uçtu.­Eyüp’te­ise­elektrik­direði­yola­devrildi.

SOÐUK HAVA 10 GÜN KALACAK n Bugün­ise­Bursa,­Bolu,­Kütahya,­Manisa,­Ankara,­Tokat,­Konya,­Sivas­ve­Isparta boyunca­yoðun­kar­yaðýþý­bekleniyor.­Soðuk­hava­Türkiye­genelinde­10­gün­kalacak. Sonraki­günlerde­Anadolu­genelindeki­yaðýþlar­hep­kar­þeklinde­düþecek.­Sayfa 3’te

ISSN 13017748

MEDYA GÜÇLÜYSE DEMOKRASÝ DE GÜÇLÜ OLUR

Elif Nur Kurtoðlu’nun Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

LÂHÝKA

Bu vatan Risâle-i Nur’a muhtaçtýr

Be­di­. uz­za­man­Sa­id­Nur­s i

‘‘

Size katiyen ve çok emârelerle ve kat’î kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakýn bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i Ýslâma ve dünyaya karþý gayet þiddetle Risâle-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak.

S

ize katiyen ve çok emârelerle ve katî kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakýn bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i Ýslâma ve dünyaya karþý gayet þiddetle Risâle-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, þerefini, mefâhir-i tarihiyesini onun ibrâzýyla gösterecektir. Emirdað Lâhikasý, s. 69 *** Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükümet, ne þekilde olursa olsun, Risâle-i Nur’a eþedd-i ihtiyaçla muhtaçtýrlar. Deðil korkmak veyahut adâvet etmek, en dinsizleri de, onun dindârâne, hakperestane düsturlarýna taraftar olmak gerektir. Meðer ki, bütün bütün millete, vatana, hâkimiyeti Ýslâmiyeye hýyanet ola. Çünkü bu millet ve vatan, hayat-ý içtimaiyesi ve siyasiyesi anarþilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beþ esas lazým ve zarurîdir. Birincisi: Merhamet. Ýkincisi: Hürmet. Üçüncüsü: Emniyet. Dördüncüsü: Haram ve helâlý bilip haramdan çekilmek. Beþincisi: Serseriliði býrakýp itaat etmelidir. Ýþte Risâle-i Nur, hayat-ý içtimaiyeye baktýðý vakit bu beþ esasý temin edip, hem âsâyiþin temel taþýný tesbit ve temin eder. Risâle-i Nur’a iliþenler kat’iyen bilsinler ki, onlarýn iliþmesi, anarþilik hesa býna, vatan ve millete ve asâyiþe düþmanlýktýr. Kastamonu Lâhikasý, s. 345 *** Evet, dinin, þeriatýn ve Kur’ân’ýn yüzden ziyade týlsýmlarýný, muammalarýný hal ve keþfeden; ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden; ve Miraç ve haþr-i cismanî gibi sýrf akýldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid filozoflara ve zýndýklara karþý güneþ gibi ispat eden ve onlarýn bir kýsmýný imana getiren Risâle-i Nur eczalarý, elbette küre-i arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alakadar eder ve bu asrý ve istikbali kendiyle meþgul edecek bir hakikat-i Kur’âniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kýlýnçtýr. Emirdað Lâhikasý, s. 94 *** Risâle-i Nur ve hakiki þakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onlarý büyük bir vartadan ve millet ve vataný büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalýþýyorlar. Emirdað Lâhikasý, s. 20 *** Adliyelerin, deðil beni ve onlarý itham etmek, belki Risâle-i Nur’u ve þakirtlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü, onlar bu millet ve vatanýn en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden, onlarýn karþýsýnda, bu millet ve vatanýn hakiki düþmanlarý Risâle-i Nur’a hücum edip, adliyeyi þaþýrtýp, dehþetli bir haksýzlýða ve adaletsizliðe sevk ediyorlar. Emirdað Lâhikasý, s. 21 *** Kur’ân-ý Hakimin sýrr-ý hakikatiyle ve i’cazýnýn týlsýmýyla, benim ve Risâle-i Nur’un programýmýz ve mesleðimiz ve bilfiil semeresini gördüðümüz ve çalýþtýðýmýz ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ö lümün idam-ý ebedisinden iman-ý tahkiki ile bîçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her ne vi anarþilikten muhafaza etmektir. Emirdað Lâhikasý, s. 27

LÜGATÇE emare: Delil, iþaret. me fa hir-i ta ri hi ye: Tarihe ait övünç duyu lacak hususlar. ibraz: Belirtme, ortaya koyma, gösterme. ha yat-ý iç ti ma i ye si ve si ya si ye: Si ya sî ve

sosyal hayat. a nar þi: Te rör, hiç bir kural tanýmama, düzen bozuculuk. halâs: Kurtulma, kur tuluþ. eþedd-i ihtiyaç: Þid detli ihtiyaç.

‘‘

lahika@yeniasya.com.tr

Allah rahmetini dilediðine tahsis eder. O, pek büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Âl-i Ýmran Sûresi: 74 / Âyet-i Kerime Meâli

Ýnanmak ile inandýðýný yaþamak arasýndaki mesafe ünümüzde ehl-i iman diyebile- muhafaza için sahip olunan iman beraber ol- larýnýn tatmini peþinde olabilir. Ancak akýl ve ceðimiz birçok insan, iman malýdýr. Akýl yoluyla hâsýl olan iman yalnýz kalp nefse tam anlamýyla gâlip geldiðinde yanoktasýnda problem taþýmýyor- kalýr, ibadet, amel, zikir, evrâd, istiðfar ile des- ni nefis terbiye olduðu vakit amelleri yapmak sa da, amel noktasýnda prob - teklenmezse; bu, suretten ibaret olan iman kolaylaþacaktýr. Tahkikî iman sahibi olan inlemli gözükmektedir. Bu konu haline dönüþür. Çünkü böyle bir durumda sanlar ancak bunu gerçekleþtirebilir. Yani akýl kelâm âlimlerinin de üzerinde kalp zayýftýr, nefis ona hâkimdir. Ýþte böyle in- ve kalbi itminana ulaþmýþ; Allah’ý bilmenin, ‘bütün kâinatý ihata eden rububiyetini kabul, durduðu bir meseledir. Mutezi- sanlar, bile bile yanlýþý tercih ederler. zerrelerden yýldýzlara kadar cüz’î le imamlarý amelin imana dahil olküllî her þeyin O’nun kabza-i tasarmadýðýný kabul etmeyerek günah-ý rufunda ve kudretinde olduðuna ve kebâireyi iþleyen bir insanýn iman lâilâhe illâllâh kelime-i kudsiyesine isýz olduðuna hükmetmiþlerdir. Bu man etmek ve kalben tastik etmekle’ ifrat yaklaþým bir de tefriti doðurmuþ ve imansýz amelin kurtuluþa YASEMÝN YAÞAR olduðunu bilmekle olacaktýr. Yoksa bir Allah var deyip, bütün mülkünü vesile olacaðýna dair görüþler ortaesbaba ve tabiata taksim etmek, seya atýlmýþtýr. yyasar@yeniasya.com.tr bepleri mercî tanýmak, her þeyin yaBediüzzaman kelâmcýlarýn bu nýnda hazýr ve nazýr olan ilmini bilproblemini, amelin imana dahil olmemek, emirlerini tanýmamak, elçimadýðý ve amelsiz imanýn kâfî gelDemek ki, nefsi zayýflatmak için akýl ve kal- lerini kabul etmemek, Allah’a iman hakikatimediði formülüyle çözmüþtür. Bu mesele ile ilgili 13. Lem’a’da, yüz hakikat dersini aldýðý bi beslemek gerekecektir. Kalbin kuvvetlen- nin kendisinde olmadýðýný gösterir. Bu da, halde bozuk bir adamýn iltifatýna kapýlan bir mesi için aklî beslenme, aklî beslenme meyli- nefsin teslim ve ilzam olmadýðýna delildir. Ýþte âhir zaman insanlarýnýn bu hastalýðýna arkadaþýndan örnek verir. Bediüzzaman, nin ortaya çýkmasý için kalbî beslenmeye ihti“Nasýl oluyor da bu hakikat derslerini alan bi- yaç vardýr. Ýmanýn tahkikleþmesi meselesi de reçeteler sunan Risâle-i Nur eserlerinde irisi bu derece sukut edebilir?” diye düþünür zaten budur. Böylelikle aklý þeriatla besleye- man ile a ve cevaben; ‘ehl-i imanýn þeytanýn desiseleri- nin amelleri artacak, amelne kapýlýp günah iþlemesi, imansýzlýktan

YORUMluYORUM

lerin yapýlmasýna yönelik istek, huzur, meyil de aklýn beslen ve iman zayýflýðýndan olma- mesi ile ziyadeleþecektir. Mânevî mekanizdýðýný, hem kebairi iþleyenin küfre girmedi- manýn bu iki ayaðýnýn imtizacý ve uyumu nisðini’ söyler ve bunun sebebi olarak da tahri- petinde de nefis zayýflayacaktýr. bin kolay olduðunu, hem insandaki nefsin Ýman ile amel arasýndaki bað bu þekilde oher vakit þeytaný dinlediðini, had konma- lup, aralarýnda mesafenin olduðu da unutulyan kuvvelerini ve akibeti görmeyen kör mamalýdýr. Zira þeytan bu noktadan harekethissiyâtý ile aklýn muhakemesinin kayboldu- le insanlarý ümitsizliðe atýp, imanýndan edeðunu, his, heves ve vehim galebesiyle akýl ve bilecek vesveseleri bu kanal ile yapmaktadýr. kalbin maðlubiyetinden ileri geldiðini söyler. Þöyle ki: Ýnsan imana ait bir meseleyi öðreBediüzzaman bu tespitten sonra da, insa- nip, kavrayabilir. Fakat bu öðrendiðini tatbik nýn bu mühim tehlikelere her vakit düþebile- etmesi gecikebilir. Doðru olan öðrenilen ile ceðini, bunun için ise, tekrar ile tesis yöntemi hemen amel edilmesi gerçeðidir. Fakat inanile hakikatlerin iç dünyamýza tesisinin þart ol- ma ile inandýðýný yaþama arasýnda zaman duðunu izah eder. farklý olabilmektedir. Ýþte bu mesafeye bakýp, Ýþte bu önemli tespitlerden þunlarý çýkar- hemen hakikatleri yaþamadýðý için, ümitsizlimak mümkündür: ðe veya þüpheye düþmek doðru deðildir. VesAmel ile iman arasýnda hem bir bað, hem vese bahsinde þeytanýn insanýn kuvve-i hayade bir mesafe vardýr. Bað vardýr, zira Pey- liyesini nasýl aldatýp, önce ümitsizlik, sonra da gamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifle- imansýzlýða götürdüðü anlatýlýr. rinde, ‘Ýman temenni deðil, kalplerde yerleþÝnandýðý ile inandýðýný tatbik arasýndaki mesiyle amelin de onu tasdik etmesiyle vücut mesafeye bakýp, “Bu kadar bildiðim halde nebulur” demiþtir. Ayrýca Kur’ân-ý Kerim’de de den zihnimden imana muhalif þeyler geçiyor, müttakînlerin vasýflarýný sayarken, ‘iman e- ben ne biçim Müslümaným, bile bile yapmýden ve salih amel iþleyenler’ tabiri kullanýlýr. yorum, benden adam olmaz” diyerek ümitDolayýsýyla iman ve amel arasýnda bir bað sizliðe düþmekte ve bu düþüncesine ehemvardýr. Ýmanýn amel ile desteklenmesi ve tak- miyet verirse de, mânevî hastalýða kapýlýp, viye edilmesi þarttýr. Aksi halde, bile bile ter- imanýndan dahi olmaktadýr. Veya amelicih söz konusu olacaktýr. nin güya daha iyisini aramak sûretiyle Bilindiði gibi nefis, yaratýlýþý gereði Ýslâmi- düþtüðü þüphe, býkkýnlýk ve ümitsizlik ile yete uymak istemez. Kalp ise yaratýlýþta temiz mühim tehlikelere atýlmaktadýr. Zaten ve selimdir. Fakat nefsin amel iþlemedeki is- þeytanýn istediði de budur, yani insaný teksizliði veya günahlarýn menhus lezzeti- ye’se atarak, bu mesafenin (iman ile amel) ne kapýlmasý hastalýðý kalbe sirayet eder. Ý- daha da açýlmasýna sebep olmaktýr. nansa bile dinî hakikatlere imtisâli zor oÝman ettiðimiz hakikatleri hemen tatbik elur. Çünkü Bakara 9. âyette belirtildiði gi- demememizin altýnda yatan sebep, Mesnevîbi, ‘kalplerinde hastalýk vardýr’; iþte kalpte i Nuriye’de geçtiði þekliyle “hâsse ve latifelerin baþlayan bu hastalýk tedavi edilmedikçe, ayrý ayrý tevhidleri” olmasýdýr. Yani hakikatlehakiki iman da oluþmaz. ri akýl ve kalp tasdik ettiði halde, nefis bu haTahkikî imanýn oluþmasý için akýl yolu ile kikate teslim olmamýþ olabilir. Akýl ve kalp hâsýl olan kalpteki iman ile kalbin selimiyetini kabul ettiði halde, hevâ ve heves kendi arzu-

mel arasýnda bu mesafenin kýsalmasý yani inandýðý hakikatlerin vakit kaybetmeden amele dönüþmesinin metotlarý öðretilir. Bunlardan birisi, iman hakikatlerinin iç dünyamýza sinmesi, kökleþmesi, yerleþmesi ve yaþanmasý; ayný zamanda Kur’ânî bir metot olan, ‘tekrar ile tesis’ metodunu kullanmasýdýr. Nitekim Cenâbý Hakk’ýn namaz emri ve namazýn beþ vakte tahsisi altýnda bu sýr gizlidir. Kur’ân-ý Kerim’de onlarca defa namaz hakikati hatýrlatýlýr. Zira ibadet emr-i Ýlâhîsi, zihinleri Sani-i Hakim’e çevirtmek içindir. Cenâb-ý Hakk’ýn emirlerine ve nehiylerine itaati, tesis ve temin için Saniîn azametini zihinlerde tesbite ihtiyaç vardýr. Bu tesbit de, iman hükümlerinin tecellisi ile olur. Ýman hükümlerinin tecellisi, takviye ve inkiþaf ettirilmesi ise, tekrar ile teceddüt eden ibadetle olur. Hakikatlerin tekrarý akýl ve kalpten baþka diðer lâtifelerin, duygularýn ve nefsin de kabulünü netice verecektir. Ýnsan, nisyandan geldiði için ve gaflete her an dalmasý mümkün olduðundan, tekrar ile unutulan ve üzeri örtülen hakikatler hatýrlanacak ve böylelikle istikametli insan modeli ortaya çýkacaktýr. Hâsýlý, bu zamanda ehl-i imanýn önemli bir problemi olan inandýðý ile inandýðýný yaþamak noktasýndaki mesafenin azalmasý, imaný tahkikleþtiren Risâle-i Nur eserlerini okumakla mümkün olacaktýr. Býkmadan, usanmadan ve hakikatleri anlama ve yaþama niyeti ile yapýlan okumalar Allah’ýn izniyle netice verecektir. Bu çaba ve gayret, tevfik-i Ýlâhînin celbine vesile olacaktýr. Elbette duâ etmeyi ve kalbin hastalanmasýna mânî olan istiðfarý da ihmal etmemek gerekir. Netice þudur ki, iman hakikatlerinin yaþanmasý hem tekrar ile tesis metodunu öðreten Risâle-i Nurlarý okumak, hem Risâle-i Nurlarý okurken, tekrar ile tesisi gerçekleþtirmekle mümkün olacaktýr.

Ýþimize bakalým

GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILIÇ ekzile44@yahoo.com

Gülerek seyrederiz her olayý; Çünki: îmân bize vermekte güven. Rabb’imiz her iþi hikmetle yapar. O’na kul ol; daha hiç korkma, güven!

ayâtýmýz sürdüðü müddetçe karþýmýza bu gib hâdiseler çýkacaktýr. Asýl olan, bu labirentte yolu muzu kaybetmemektir. Ana caddeyi terk ede ve o çýkmaz yollar veyâ kýsa görünüþlü patikalara saparsak vakit, emek ve sermâye zâyiî kaçýnýlmaz olur Bizi doðrudan ilgilendirmeyen, alâkadâr olduðumuzda düzeltmek elimizden gelmeyen her vak’a, bizim için çýk maz bir yoldur. Ne dünyâ, ne âhiret hayâtýmýza faydas olmayacak iþlerle uðraþmak fuzûlî bir gayrettir; bunun için maddî ve mânevî güç sarfetmek akýl kârý deðildir. Helâl dâiresinde dünyâlýk kazanýp nefsimizi, âile efrâdýmýzý geçindirmek; çevremizdeki muhtaç canlýlara yardým etmek öncelikli vazîfemizdir. Dînî mükellefiye açýsýndan, belli ölçülere ulaþmýþsa zekât ve sadaka ver mek vecîbesi kadar, dînimizin îcâblarýný hakkýyla yerine getirebilmek ve Müslümanlarý gayrýn tahakkümünden kurtarabilmek için maddeten terakkînin de zarûrîy attan olduðunu hâtýrdan çýkartmamak lâzýmdýr. Bu husûs da, herkesin kendi iþtigàl sâhasýnda, elinden gelenin en iyisini yapmasýný gerektirir. Bunun için hepimizin kendi iþimize bakmasý þarttýr. Bir insanýn, cem’iyet içinde her iþi bizzat yapmas mümkün deðildir. Cenâb-ý Hakk, insanlarý çeþitl kàbiliyetlerde yaratmýþtýr. Her biri ayrý bir iþe el atmak sûretiyle, halkýn elbirliði etmesi netîcesinde yaþamak kolaylaþýr. Bütün insanlarýn ayný iþi yapdýklarýný düþüne lim: çeþitli ihtiyâclarýmýzý karþýlamakda ne kadar zor lanýrýz! Bunlar maddî cihetde iþ bölümünü lüzumlu kýldýðý gibi, her kýsýmda yer alanlarýn da iþlerinde ihtisâ sâhibi olmalarýna müncer olmaktadýr. Yaradýlýþtan içimize yerleþtirilen isti’dâdlara uygun bir kanal bulabilmiþ isek, âdetullâha uygun hareke ettiðimizden, baþarý ihtimâli çok yüksektir Mâlûmdur ki, muvaffakiyetin temelinde kâinâtta yürürlükte olan fýtrî kànûnlara uymak ve samîmiyetle hedefine yönelmek yatmaktadýr. Hâlýk-i Kâinât, bu husûsu insanlara yolladýðý nebîler ve o yolda giden velîlerin hâl ve kàl lisânýyla bizlere tâlim etmiþtir. Bakýnýz: gerek mânevî, gerek maddî alanlarda insan lara rehber ve numûne olan kiþiler, hep birer hedefe kil itlenmiþ; kendi aslî iþleri dýþýndaki meþgùliyetleri terke muvaffak olmuþ þahýslardýr. Bâzýlarýnýn, kader-i Ýlâh tarafýndan kendilerine verilen özel vazîfe dolayýsýyla, bir den çok sâhada baþarýlý olmalarý istisnâî bir durumdur. Sayýlý nefeslerimizi mâlâyânî iþlerle tüketmek aklýn reddedeceði bir hâldir. Dünyâ ve ukbâ den gesini gözeterek lüzûmu kadar maddî iþlere har canacak vakitten arta kalaný mânevîyâtýmýz için deðerlendirmek en akýllýca harekettir. Ne nefsimize ne âilemize, ne mahalle ve memleketimize yaraya cak olmayan iþlerle oyalanmayalým. Günü birlik vak’alar, spor, magazin, eðlence, siyâset âlemi lüzumsuz mâlûmâtla vaktimizi ziyân etmeyelim. Bâzý insanlarýn yýllarýný vererek elde ettikler mâhâretler, eðer ne kendisine ne gayrýya bir menfaa saðlamýyorsa, bunun neresi mahâretdir? Rekorla kitabýnda bir isim kazanmakla hevesimizi belki tatmîn ederiz; ancak, bunun kimseye bir faydasý olduðunu duyan var mý? Haydi, âhiret ile ilgili herhangi bir kaygýs olmayan kiþiler için, böyle bir meþgalenin kendisine dünyevî bir kemâl kazandýrdýðýný farz edelim… Fakat yaradýlýþ sýrrýný bilmekle nasiblenerek þeref ve imtiyâz kazanmak lütfuna eren kimselerin böyle bir tuzaða düþtüklerini görmek, insaný cidden incitir. Dâiremiz içinde bulunup: “Dünyâ ve özellikle mem leket siyâsetiyle alâkadâr olmakla pek çok insanýn mânevî kurtuluþuna vesîle olmak, az bir kâr mýdýr? diyenlere, Hz. Üstâd Bedîüzzamân cevap veriyor: “Bu zamanda ehl-i Ýslâmýn en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulmasý ve îmânýn zedelenmesidir. Bunun çâre-i yegânesi nûrdur nûr göstermektir ki, kalbler ýslâh olsun, îmânlar kurtul sun. Eðer siyâset topuzuyla hareket edilse, galebe çalýnsa o kâfirler münâfýk derecesine iner. Münâfýk, kâfirden daha fenâdýr. Demek, topuz böyle bir zamanda kalb ýslâh etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanýr, nifâka inkýlâp eder. Hem nûr, hem topuz; ikisini, bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz. Onun için, bütün kuvve timle nûra sarýlmaya mecbûr olduðumdan, siyâse topuzu ne þekilde olursa olsun bakmamak lâzým geliy or. Amma maddî cihâdýn muktezâsý ise, o vazîfe þimdilik bizde deðildir. Evet, ehline göre kâfirin veyâ mürtedin tecâvüzâtýna sed çekmek için topuz lâzýmdýr. Fakat iki elimiz var. Eðer yüz elimiz de olsa ancak nûra kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz yok.”

H

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

HA­BER

Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR Genel Müdür

Recep TAÞCI

Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN

HABERLER

Þekerci Han restore edilemiyor

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

FOTOÐRAFLAR: AA

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 5 Muharrem 1432 Rumî: 28 T. Sani 1426

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.07 5.21 5.25 5.40 5.36 4.48 4.54 4.47 5.30 4.59 5.27

Güneþ 6.34 6.53 6.53 7.12 7.09 6.17 6.24 6.19 7.02 6.26 6.56

Öðle 11.39 11.49 11.57 12.09 12.04 11.19 11.23 11.15 11.58 11.31 11.58

Ýkindi 14.08 14.10 14.27 14.31 14.24 13.46 13.48 13.36 14.20 14.00 14.25

SOÐUK HAVA 10 GÜN KALACAK DÜN sabah saatlerinde Edirne, Kýrklareli, Tekirdað ve Bursa'da kar yaðýþý baþladý, yol kenarlarý ve evlerin çatýlarý beyaza büründü. Kar yaðýþý Tekirdað’ýn Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde etkili olurken, Edirne ve Kýrklareli’nde öðle saatlerinde durdu. Bolu kent merkezi ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde de kar yaðýþý görüldü. Bugün Bursa, Bolu, Kütahya, Manisa, Ankara, Tokat, Konya, Sivas ve Isparta boyunca yoðun kar yaðýþý bekleniyor. Ýzmir’de ise hafif de olsa kar yaðýþý beklenirken, sýcaklýk 4 dereceye inecek. Soðuk hava Türkiye genelinde 10 gün kalacak. Sonraki günlerde Anadolu genelindeki yaðýþlar hep kar þeklinde düþecek.

n BÝR zamanlar þair, yazar ve ediplerin kaldýðý tarihî Þekerci Han, mal sahibi vakýfla Fatih Belediyesi arasýndaki anlaþmazlýk sebebiyle yýllardýr restore edilmeyi bekliyor. Zaman Gazetesi’nin haberine göre, Ýstanbul Fatih’teki Þekerci Han, mal sahibi vakfýn belediye ile protokole yanaþmamasýndan ötürü restore ettirilemiyor. Bugün kapýsýnda ‘Dikkat köpek var!’ yazan tarihî han bir an önce onarýlmayý bekliyor. Gerek iç, gerek dýþ duvarlarýnýn sývasý dökülmüþ durumda olan hanýn avlusu, çevredeki esnafýn deposu olarak kullanýlýyor. Bir zamanlar aralarýnda Bediüzzaman Said Nursî, Mehmed Akif ve Neyzen Tevfik gibi tanýnmýþ þahsiyetlerin kaldýðý Þekerci Han’ýn odalarýnýn camlarý ise kýrýk bir vaziyette. Tarihî mekânýn kültür tesisi olmasý halinde ise çevresi de koruma altýna alýnacak. Tarihî mekân, son dönemdeki þöhretine Bediüzzaman’ý misafir ettiðinde kavuþur. Bediüzzaman, 1907’de yerleþtiði handa kapýsýna ‘Burada hiçbir sual sorulmaz, her suale cevap verilir’ levhasý astýrýr. Bu levhadan haberdar olan Fatih Sahn-ý Seman Medresesi baþta olmak üzere Ýstanbullu âlimler ve ahali merakla yanýna gelir. Bediüzzaman, verdiði harika cevaplar ve ilmî kisveye uymayan yerel kýyafetiyle Ýstanbul entelektüel kesimi nin konuþtuðu insan haline gelir. Ýstanbul / Yeni Asya

2 KÝÞÝ BOÐULDU AYDIN’DA sele kapýlan iki kiþi boðularak öldü, yollar ulaþýma kapandý. Köylüler evlerinde, öðrenciler okullarýnda mahsur kaldý. Aydýn ve ilçelerinde önceki geceden beri yaðan saðanak önce su baskýnlarýna neden oldu, ardýndan da iki kiþi sele kapýldý. Koçarlý ilçesi Gülüçlü Köyü’nde sel sularýna kapýlan iki kiþi boðularak öldü. Koçarlý Büyükdere köyünde ise köylüler evlerinde, öðrenciler ise okullarýnda mahsur kaldý. Mahsur kalanlar kepçelerle kurtarýlmaya çalýþýldý. Söke ilçesine baðlý Baðarasý beldesinde Sarp Deresi ve Sarýçay Nehri taþtý, Söke-Baðarasý karayolu ulaþýma kapandý. Baðarasý’nda yüzlerce ev, iþ yeri ve gecekondu sular altýnda kaldý. Baðarasý’nda ilk ve ortaöðretim okullarý tatil edildi. Aydýn / ntvmsnbc.com

Beklenen kar geldi MAZLUMDER, Ankara Temsilcimiz Kara'ya ziyarette bulundu

MAZLUMDER’den temsilciliðimize ziyaret

FIRTINA VE YAÐIÞ SEBEBÝYLE ATATÜRK HAVALÝMANI'NA ÝNEMEYEN UÇAKLAR BAÞKA ALANLARA YÖNLENDÝRÝLÝRKEN, BAZI HIZLI FERÝBOT VE DENÝZ OTOBÜSÜ SEFERLERÝ YAPILAMADI, KAZALAR SEBEBÝYLE TRAFÝK FELÇ OLDU.

n MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal ve Ankara Þube Baþkaný Üstün Bol gazetemizin Ankara Temsilciliði’ne bir ziyarette bulundu. Temsilcimiz Mehmet Kara ile bir görüþme gerçekleþtiren MAZLUMDER heyeti, gazetemizi, 10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü vesilesiyle, düzenledikleri etkinliðe davet ettiler. Türkiye’de son yýllardaki olumlu geliþmelere raðmen halen insan haklarý hususunda büyük eksiklikler olduðunu belirten MAZLUMDER Genel Baþkaný Ünsal, buna raðmen Türkiye’nin iyi bir yolda ilerlediðini ve gelecekten umutlu olduklarýný dile getirdi. Her dönemde insan haklarý adýna söylenmesi ve yapýlmasý gereken þeyleri hiç çekinmeden ortaya koyduklarýný belirten Ünsal, bundan sonraki süreçte de bu kararlýlýklarýna devam edeceklerini ifade etti. Türkiye’nin kanayan bir yarasý olan baþörtüsü zulmünün de konuþulduðu ziyarette, bunun yanýsýra Filistin’e verilen desteðin de süreceðinden bahsedildi. Düzenleyecekleri etkinlik hakkýnda da bilgi veren Ünsal, her sene düzenledikleri Ýnsan Haklarý Gecesine ek olarak ilki geçtiðimiz sene yapýlan Filistin Günleri’nin de ikincisinin düzenleneceðini belirtti. Filistin Günleri’nin MAZLUMDER Ankara Þubesi tarafýndan düzenleneceðini belirten Ankara Þube Baþkaný Üstün Bol, Kocatepe Kültür Merkezi’nde 1112 Aralýk tarihlerinde düzenleyecekleri bu etkinlikte Filistin’de yaþanan drama dikkat çekeceklerini ve mazlum Filistin halký için özgürlük çaðrýsýnda bulunacaklarýný ifade etti. Ankara / Yavuz Çalýþkan

GECE ve sabah etkili olan fýrtýna ve saðnak yaðmur hayatý olumsuz etkiledi. Ýstanbul’daki elveriþsiz hava þartlarý sebebiyle Atatürk Havalimaný’na inemeyen bazý uçaklar, baþka alanlara yönlendirilirken, bazý hýzlý feribot ve deniz otobüsü seferleri yapýlamadý. Soðuk hava ve þiddetli yaðýþ, trafiði de felç etti. Fatih’de bir evin çatýsý uçtu. Eyüp’te ise elektrik direði yola devrildi. Karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþý görüleceðini ifade eden Ýstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yýldýrým, Ýstanbul’da hava sýcaklýðýnýn önceki güne göre 15 derece birden düþerek mevsim normallerinin altýna indiðini ifade etti. Ýstanbul Büyükþe hir Be le di ye si A fet Ko or di nas yon Merkezi’nden (AKOM) yapýlan yazýlý açýklamada vatandaþlarýn sorunsuz bir kýþ geçirmeleri için tüm tedbirleri aldýðý, son model karla mücadele araçlarý ve erken uyarý sistemleri kullanacaðý belirtilirken, halen olumsuz hava þartlarý ile mücadele için 772 araç ve iþ makinesi ile 3 bin 343 personelin hazýr halde bekletildiði bildirildi.

Eðitim boþanma oranýný düþürdü

UÇAKLAR BAÞKA ALANLARA YÖNLENDÝRÝLDÝ

n YENÝMAHALLE Kaymakamlýðýnca yürütülen ‘’Aile içi Eðitim Sevgi, Saygý, Sadakat 3S Projesi’’ kapsamýnda uzmanlarca verilen eðitim sayesinde yaklaþýk 1 yýl içerisinde ilçedeki boþanma oranlarýnýn yüzde 50’den yüzde 32’ye düþtüðü tespit edildi. Bir yýl önce uygulanmaya baþlayan proje kapsamýnda hazýlanan ankete katýlanlarýn yüzde 70’inde aile içi iletiþim eksiði tespit edildi. Proje çerçevesinde 48 doktor, ebe ve hemþire ile 450 rehber ve rehabilitasyon öðretmenine eðitimler verildi. Ýlçedeki 244 caminin imamý aile içi iletiþim konusunda bilgilendirilerek Cuma Namazý hutbelerinde eðitim konularý anlatýldý ve bu þekilde 100 bin kiþi bilgilendirildi. Proje kapsamýnda çeþitli tarihlerde 30 seminer ve toplantý düzenlenerek toplamda 262 bin 918 kiþiye eðitim verildi. 2009 yýlýnýn ilk altý ayýn da boþananlarýn sayýsýnýn evlenenlerin sayýsýna bölündüðünde yüzde 50,4 oranýn çýktýðýnýn tespit edildiði projede, eðitimler sayesinde 2010 yýlýnýn ilk altý ayýnda boþananlarýn evlenenlere oranýnýn yüzde 43,8’e düþ tüðü görüldü. Ýlçedeki nüfusun 625 bin 826 olduðu dikkate alýndýðýnda bu yýlýn ilk altý ayýnda 130 ailenin boþanmadan vazgeçtiði, projenin Türkiye geneline uygulanmasý halinde ise ilk altý ayda 14.956, 1 yýlda ise 29.912 ailenin boþanmasýnýn önlenebileceðinin görül düðü bildirildi. Yaklaþýk 1 yýldýr uygulanan proje kap samýnda verilen eðitimler sayesinde ilçedeki boþanma oranýnýn ocak-kasým dönemi içerisinde yüzde 32’ye indiðinin gözlendiði belirtildi. Ankara / aa

Þid det li fýr tý na bulutlarý olarak bi linen kümulonimbüs bu lut la rý yü zünden saat 06.00 i le 07.00 a ra sýn da A ta türk Ha va li ma ný’na inemeyen TK027 Þang hay, TK095 Cid de, TK99 Medine, TK141 Riyad, TK869 A bu Da bi u çak la rý An ka ra’ya, TK875 Tahran Ýzmir’e, TK693 Kahire uçaðý da Sabiha Gökçen Hava-

KAZA SEBEBÝYLE E-5 FELÇ OLDU ÝSTANBUL’DA sabaha karþý etkili olan yaðmur sebebiyle E-5 karayolu Avcýlar mevkiinde saat 05.30 sýralarýnda zincirleme kaza meydana geldi. Tuðla yüklü bir kamyonun sürücüsü önündeki kazayý çok geç fark etti. Kaygan yolda duramayan kamyon önce bariyerlere sonra kaza yapan araçlara çarparak yan yattý. Kamyonun kasasýndaki binlerce tuðla araçlarýn üzerine ve yola saçýldý. Hafif yaralanan kazazedeler, yaðmur nedeniyle araçlarýnda mahsur kaldýlar. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, trafik polisi ve saðlýk ekipleri sevkedildi. Yaralýlarýn teda vileri ayakta yapýldý. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruðu oluþtu. Kaza yapan araçlarýn kaldýrýlmasýyla, E-5 karayolu yaklaþýk 2 saat sonra tekrar ulaþýma açýldý.

limaný’na yönlendirilerek, iniþ yapmalarý saðlandý. Dev let Ha va Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ) yet ki li le ri, sa at 07.00’den i ti ba ren A ta türk Ha va li ma ný’na i niþ le rin nor ma le dön dü ðü nü a çýk la dý. Avrupa’daki kötü hava þartlarý sebebiyle Ýstanbul’dan seferler de gecikmeli olarak yapýldý. Elveriþsiz hava

þartlarý sebebiyle bazý hýzlý feribot ve deniz otobüsü seferleri de yapýlamadý. Çanakkale’de etkili olan fýrtýna, deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi.

FIRTINADAN AÐAÇLAR YIKILDI Öte yandan Fatih’te ise yaðan yaðmurla birlikte çýkan fýrtýna yüzünden bir binanýn çatýsý uçtu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike yaratan çatýyý kaldýrdý. Olayda ölen ve yaralanan olmadý. Bu arada ayný saatlerde Eyüp’te de fýrtýnaya dayanamayan bir aðaç devrildi. Sokakta park halindeki bir araçta maddi hasar oluþtu. Aðaç itfaiye tarafýndan kesilerek yoldan kaldýrýldý. Ýstanbul / aa

Akþam 16.31 16.32 16.50 16.53 16.47 16.09 16.11 15.59 16.42 16.22 16.48

Yatsý 17.51 17.57 18.10 18.17 18.12 17.31 17.33 17.23 18.07 17.43 18.09

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.38 5.41 5.19 5.09 5.19 5.09 4.53 4.55 4.37 5.27 5.12

Güneþ 7.11 7.11 6.53 6.39 6.48 6.43 6.21 6.29 6.06 7.02 6.37

Öðle 12.04 12.11 11.45 11.38 11.50 11.35 11.25 11.21 11.06 11.53 11.47

Ýkindi 14.22 14.37 14.02 14.03 14.17 13.52 13.54 13.39 13.32 14.09 14.21

Akþam 16.45 17.00 16.24 16.25 16.40 16.14 16.17 16.02 15.54 16.32 16.43

Yatsý 18.11 18.22 17.51 17.48 18.02 17.41 17.37 17.28 17.17 17.59 18.02

TAHLÝL

Ýsrail’i dizginlemek

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

rap ülkelerinin, 1948’deki kuruluþundan bu yana Ýsrail’e karþý verdikleri mücadelenin baþarýsýzlýðý, gelinen noktada karþý karþýya olunan tabloda açýk þekilde görülüyor. Bu zaman zarfýnda Ýsrail’e karþý açýlan her savaþ ne yazýk ki maðlûbiyetle ve siyonist iþgal alanýnýn biraz daha geniþlemesiyle neticelenmiþ. Bugün Kudüs baþta olmak üzere Filistin topraklarýnýn çok büyük bir kýsmý ve ayrýca Suriye’ye ait Golan tepeleri Ýsrail hakimiyeti altýnda. Ýsrail’in Filistinlilere “lütfettiði” Batý Þeria ve Gazze ise, geniþ Filistin coðrafyasýnda birbirinden kopuk küçücük birer “adacýk” durumunda. Dahasý, Gazze amansýz bir ambargo kuþatmasý altýnda tutulurken, Kudüs’ü tamamen Yahudileþtirme ve Batý Þeria’da yeni Yahudi yerleþimleri inþa etme çalýþmalarý tamgaz devam ediyor. Ýsrail bu inþaatlarda o kadar inatçý ve ýsrarlý ki, Obama yönetiminin iþbaþý yaptýktan sonra, mâlûm sebeplerle yine týkanan barýþ görüþmelerini tekrar baþlatmak için bunlarýn dondurulmasý ve ertelenmesi yönündeki taleplerini de reddetti. Ve ABD, kulakardý edilen bu taleplerinden vazgeçmek mecburiyetinde kaldýðýný açýkladý. Oysa bu yerleþimler, var olan iþgalin daha da geniþletilmesinin ötesinde bir anlam taþýmýyor. Bir taraftan Filistin tarafý ve Arap âlemi her fýrsatta Ýsrail’in 1967 savaþý öncesindeki sýnýrlara çekilmesi gerektiðini tekrarlarken, diðer taraftan güya Filistinlilere býrakýlan bölgelerde de Yahudi yerleþimlerinin ara vermeden, hýzla devam ettirilmesini baþka türlü izah etmek mümkün mü? Ýþgalin Kudüs boyutu ayrý bir vahamette. Mescid-i Aksa ve Kubbetüssahra baþta olmak üzere Ýslâmýn ve Doðuþ Kilisesi baþta olmak üzere Hýristiyanlýðýn mukaddes mekânlarýnýn bulunduðu Doðu Kudüs’ü de Yahudileþtimek için geliþtirilen projeler bütün hýzýyla sürdürülüyor. Mescid-i Aksa’nýn hemen yaný baþýna, onu gölgede býrakacak cesamette bir Yahudi mabedi dikilirken, Aksa’yý ve Haremüþþerif olarak ifade edilen avlusunu çökme riskiyle karþý karþý býrakan kazý ve tünel çalýþmalarý da devam ediyor. Dahasý, Ýsrail bunlarla yetinmeyip, güya Filistinlilere devrettiði Batý Þeria’daki birçok tarihî binayý “ulusal miras” kapsamýna alarak, “topyekûn Yahudileþtirme” projesini oraya da taþýyor. Devreye giren UNESCO’nun itirazýna raðmen. Ýsrail’in genel tavýr ve politikalarý bu minval üzere devam ederken hangi normalleþmeden söz edilebilir? Bu tavýrla barýþ müzakeresi olur mu? Elbette Benî Ýsrail Peygamberleri adýna mabedler inþa edilebilir. Onlar, Kur’ân’da da adlarý geçen ve Ýslâmýn da kabul ettiði ilâhî elçilerdir. Ama onlarýn adýný taþýyan gösteriþli mabedler inþa ederek Kudüs’teki Ýslâm ve Hýristiyanlýk eserlerini gölgelemeye, hattâ tedrîcen tahribe çalýþmak, hiçbir þekilde kabul ve tasvip edilemez. Kudüs ve Filistin Müslümanlarýn hakimiyetinde iken böyle þeyler hiç olmamýþ; tam tersine Hz. Ömer (r.a.) Kudüs’ün fethi sonrasýnda ziya ret ettiði kilisede namaz kýlmasý teklifini geri çevirmiþ; sonraki asýrlarda da üç semavî dinin sembolleri hassasiyetle korunurken, mensuplarý barýþ ve huzur içinde bir arada yaþayabilmiþti. Moþe Dayan gibi fanatik siyonistlerin dahi itiraf ettiði gibi, Osmanlý döneminde de ayný hassasiyet sürdürülmüþ ve bu sayede Kudüs Müslümanlarýn elinde “beledül-emin” olarak anýlmýþtý. Eðer Ýsrail, Filistin topraklarýnda Müslümanlarýn bu âdil ve müþfik tavrýný örnek alýp uygulayabilseydi, kendisini de kurulduðundan bu yana diken üstünde tutan “Filistin sorunu” doðmazdý. Ayný þekilde Filistinliler ve diðer Araplar da sosyalist Arap milliyetçiliðine dayalý kör ve neticesiz savaþ yöntemleri yerine, akýlcý ve gerçekçi stratejilerle hareket etselerdi, bugün Filistin’de çok daha farklý ve olumlu bir tablo yaþanabilirdi. Bakalým, Türkiye’nin farklý bir yaklaþýmla devreye girmesi bu tabloyu deðiþtirebilecek; Ýsrail’i dizginleyebilecek ve Filistin’i rahatlatabilecek mi? Çok zor, ama “Keþke öyle olsa!” diyoruz...

A


4 FARK

Kaybettirenler ve kazandýranlar

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

l­bet­te­ak­si­ni­söy­le­yen­de­o­la­cak,­a­ma­kö­rü kö­rü­ne­yan­lýþ­lar­da­i­nad­et­mek­Tür­ki­ye’ye çok­þey­kay­bet­tir­di.­En­baþ­ta­‘Ýs­lâm­di­ni’nin; ge­liþ­me­ye­ve­i­ler­le­me­ye­kar­þý­ol­du­ðu­nu­söy­le­me­nin­ne­ye­mal­ol­du­ðu­nu­he­sap­la­ya­bil­dik­mi? “Ýs­lâm­di­nî­ge­liþ­me­ye­ve­i­ler­le­me­ye­ma­ni­dir,­o hal­de­bun­dan­u­zak­du­ra­lým”­de­mek;­gü­ne­þin­dün­ya­ya­‘ka­ran­lýk’­yay­dý­ðý­ný­id­di­â­et­mek­ten­fark­sýz­dýr. Ne­ya­zýk­ki­Tür­ki­ye’yi­‘i­da­re­e­den’ler­u­zun­yýl­lar­bu id­di­â­yý­dil­len­dir­miþ­ve­sis­te­min­te­me­li­ni­de­bu­an­la­yýþ­la­at­mýþ­lar­dýr. Bir­dö­nem­Er­zu­rum­Mil­let­ve­kil­li­ði­de­ya­pan mer­hum­Os­man­De­mir­ci­Ho­ca,­ko­nuþ­ma­ve­va­az­la­rýn­da­Ýs­lâ­mýn­te­rak­kî­ye,­ye­ni­li­ðe,­i­ca­da­ma­ni­ol­ma­dý­ðý­ný­an­la­týr­ken­Asr-ý­Sa­ad ­ et­ten­bir­mi­sâl­ve­rir­di.­Bu­na­gö­re,­As­hâb-ý­Ki­ram’dan­Te­mim­Dâ­rî (r.a)­Þam’dan­ge­lir­ken­ya­nýn­da­kan­dil,­yað,­ip­ve­fi­til­ge­tir­miþ.­Bun­lar­la­Mes­cid-i­Ne­be­vî’yi­ay­dýn­lat­mýþ.­Bu­na­çok­se­vi­nen­Pey­gam­ber­E­fen­di­miz (asm),­“Ýs­lâm’ý­ay­dýn­lat­týn.­Al­lah­da­se­ni­dün­ya­ve â­hi­ret­te­nur­lan­dýr­sýn”­bu­yur­muþ. Bu­mi­sâl,­de­niz­den­bir­kat­re­dir.­Müs­lü­man­i­lim ön­cü­le­ri­nin­i­lim­sa­ha­sýn­da­yap­týk­la­rý­ça­lýþ­ma­la­rý biz­ler­bi­lip­ye­te­rin­ce­tak­dir­e­de­mi­yor­sak­da,­Av­ru­pa­lý­lar­bi­li­yor­ve­tak­dir­e­di­yor.­ Tür­ki­ye­o­la­rak­i­da­re­ci­le­ri­mi­zin­u­zun­yýl­lar­gör­mez­den­gel­di­ði,­gör­mez­den­gel­mek­ne­ke­li­me,­sus­tur­mak­is­te­di­ði­bir­‘mü­ced­did­â­lim’e,­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’a­ve­e­ser­le­ri­ne­sa­hi­biz.­Bu­e­ser­le­rin­kýy­me­ti­ni­de­‘yö­ne­ti­ci­le­ri­miz’­ye­te­rin­ce­tak­dir­et­me­se de­ger­çek­le­ri­gö­ren­Av­ru­pa­lý­lar­ço­ða­lý­yor.­Me­se­lâ, Al­man­genç­lik­ha­re­ket­le­ri­nin­ön­de­ge­len­i­sim­le­rin­den­bi­ri­o­lan­ve­Tür­ki­ye’nin­AB­ü­ye­li­ði­ne­des­tek ve­ren­ma­ka­le­siy­le­gün­de­me­ge­len­Mic­ha­el­Send­ker,­Be­di­üz­za­man’ýn­gö­rüþ­le­ri­doð­rul­tu­sun­da­ha­re­ket­e­den­bir­Tür­ki­ye’nin­u­zun­yýl­lar­ön­ce­sin­de­Av­ru­pa­ül­ke­le­ri­se­vi­ye­si­ne­ge­le­bi­le­ce­ði­ni­ha­týr­lat­mýþ. Ar­ka­da­þý­mýz­U­mut­Ya­vuz’un­so­ru­la­rý­ü­ze­ri­ne de­ðer­len­dir­me­ler­de­bu­lu­nan­Mic­ha­el­Send­ker þöy­le­de­miþ:­“Sa­id­Nur­sî,­din­ve­mo­der­ni­te­nin­bir­bi­riy­le­bað­lan­tý­lý­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yor­du. O­nun­din­ve­mo­dern­bi­lim­le­ri­bir­a­ra­da­o­ku­ta­cak bir­ü­ni­ver­si­te­fik­ri­bu­ön­gö­rü­sü­nü­kar­þý­la­mak­tay­dý. Nur­sî­böy­le­ce­ge­le­ce­ðin­bi­lim­ve­tek­no­lo­ji­de­ol­du­ðu­nu­ka­bul­e­di­yor,­an­cak­bun­la­rý­din­den­so­yut­lan­dýr­dý­ðý­nýz­za­man­teh­li­ke­li­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­di­yor­du. Hat­ta­o,­ba­zý­ko­nuþ­ma­la­rýn­da,­ken­di­çað­da­þý­o­lan ba­zý­a­lim­le­rin­a­de­ta­bir­or­ta­çað­ka­lýn­tý­sý­ol­du­ðu­nu söy­le­mek­tey­di.­Ýþ­te­bun­dan­dýr­ki,­Os­man­lý­Dev­le­ti’nin­çö­kü­þü­nü­baþ­ka­la­rý­nýn­ak­si­ne­Ýs­lâm­di­ni­ne de­ðil,­fa­kir­lik,­ce­ha­let­ve­ih­ti­lâ­fa­bað­lý­yor­du.” “Ben­ce­Sa­id­Nur­sî­muh­te­þem­bir­ki­þi­lik­tir”­di­yen Mic­ha­el­Send­ker,­þun­la­rý­da­söy­le­miþ:­“E­ser­le­ri­nin bir­ye­rin­de­Nur­sî’nin­Av­ru­pa’yý­i­ki­kýs­ma­a­yýr­dý­ðý­na­þa­hit­o­lu­yo­ruz.­1930’lar­da­ka­le­me­al­dý­ðý­bu­e­se­rin­de­Nur­sî,­bir­i­yi­bir­de­kö­tü­Av­ru­pa’dan­bah­se­di­yor.­Kö­tü­Av­ru­pa’nýn­ne­ti­ce­sin­de­a­te­izm­ve­din­siz­li­ðin­or­ta­ya­çýk­tý­ðý­ný­söy­le­ye­bi­li­riz.­Bu­hu­sus­H­ris­ti­yan­la­rýn­da­e­leþ­tir­di­ði­bir­ger­çek.­Kö­tü­Av­ru­pa’nýn­ka­rak­te­ri­o­lan­din­siz­lik­ve­se­kü­la­rizm­ay­ný za­man­da­Pa­pa­VI.­Pa­ul­ve­Je­su­its,­Bon­ho­ef­fer­vs. gi­bi­bir­çok­Av­ru­pa­lý­H­ris­ti­yan­ta­ra­fýn­dan­da­e­leþ­ti­ril­mek­te,­ký­nan­mak­ta­dýr.” Ay­ný­za­man­da­Müns­ter­Ü­ni­ver­si­te­sin­de­Ka­to­lik Di­ni­ve­La­tin­ce­öð­re­ni­mi­gö­ren­Mic­ha­el­Send­ker, Tür­ki­ye­i­çin­ça­re­nin­“Be­di­üz­za­man’ýn­fi­kir­le­ri­ni din­le­mek”te­ol­du­ðu­nu­söy­lü­yor.­Çok­hak­lý.­Za­ten ‘yö­ne­ti­ci’­ka­de­me­sin­de­ol­ma­sa­bi­le­Tür­ki­ye’de­ki mil­yon­lar­o­nun­tes­bit­le­ri­ni­din­li­yor,­tas­dik­e­di­yor ve­e­ser­le­rin­den­is­ti­fa­de­e­di­yor.­Tür­ki­ye’ye­kay­bet­ti­ren­ler­ve­ka­zan­dý­ran­lar­var.­Þü­kür­ki,­Be­di­üz­za­man­‘ka­zan­dý­ran’la­rýn­en­ba­þýn­da.­Ge­ri­si­ni­‘kay­bet­ti­ren’ler­lis­te­sin­de­o­lan­lar­dü­þün­sün...

E

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

HA­BER

Güçlü medya, güçlü demokrasi ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL

TBMM Baþ­kan­ve­ki­li­Nev­zat­Pak­dil,­‘’Bir­ül­ke­de sað­lýk­lý­iþ­le­yen­si­ya­set­ve­med­ya­ne­ka­dar­güç­lüy­se,­de­mok­ra­si­de­o­ka­dar­kök­lü­ve­güç­lü­dür’’ de­di. Pak­dil,­Bað­cý­lar­Be­le­di­ye­si­i­le­Ba­sýn­Ya­yýn­Bir­li­ði­nin,­Ho­li­day­Inn­A­ir­port­O­tel’de­dü­zen­le­di­ði ‘’Med­ya­nýn­Ye­ni­Ha­li:­5N­2K­Ba­bý­a­li’den­Bað­cý­lar’a­Kü­re­sel­den­Ye­re­le’’­ko­nu­lu­‘’U­lus­la­ra­ra­sý Med­ya­Sem­poz­yu­mu’’nda­ko­nuþ­tu.­TBMM Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin’in,­ra­hat­sýz­lý­ðý­ne­de­niy­le­sem­poz­yu­ma­ka­tý­la­ma­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Pak­dil,­Þa­hin’in­say­gý­ve­se­lam­la­rý­ný­i­let­ti.­Dü­þün­ce ve­i­fa­de­öz­gür­lü­ðü­nün­en­et­ki­li­a­ra­cý­du­ru­mun­da­ki­med­ya­nýn,­de­mok­ra­si­nin­vaz­ge­çil­mez­ku­rum­la­rýn­dan­ol­du­ðu­nu­vur­gu­la­yan­Pak­dil,­þöy­le ko­nuþ­tu:­‘’De­mok­ra­si­ler­de­ya­sa­ma,­yü­rüt­me­ve yar­gý­dan­son­ra­dör­dün­cü­güç­o­lan­med­ya,­halk

ÇAÐRICI: MEDYA DEÐÝÞÝMÝN ÖNCÜSÜ Bað­cý­lar­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Lok­man­Ça­ðý­rý­cý­i­se­Tür­ki­ye’nin­de­ði­þim­sü­re­ci­ni­ob­jek­tif­o­la­rak ka­mu­o­yu­na­yan­sý­tan­med­ya­ku­ru­luþ­la­rý­nýn,­ül­ke­nin­de­ði­þi­mi­nin­de­ön­cü­sü­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.

BAYRAK: MEDYA KENDÝNÝ YENÝDEN KURGULAMALI Baðcýlar Belediyesi ile Basýn Yayýn Birliði tarafýndan Holiday Inn Airport Otel’de ‘’Medyanýn Yeni Hali: 5N 2K Babýali’den Baðcýlar’a Küreselden Yerele’’ konulu ‘’Uluslararasý Medya Sempozyumu’’ düzenlendi. FOTOÐRAF: AA

a­dý­na­de­ne­tim­ve­kon­trol­gö­re­vi­ni­de­ye­ri­ne­ge­tir­me­so­rum­lu­lu­ðu­nu­ta­þý­mak­ta­dýr.­Med­ya­nýn sý­nýr­lan­ma­ve­bas­ký­la­ra­ma­ruz­kal­dý­ðý,­öz­gür­ce gö­re­vi­ni­ya­pa­ma­dý­ðý­ül­ke­ler­de­de­mok­ra­si­ve­in­san­hak­la­rýn­dan­söz­et­mek­müm­kün­de­ðil­dir. Si­ya­set­ku­ru­mu­ve­med­ya,­de­mok­ra­si­le­rin­ol­maz­sa­ol­maz­la­rýn­dan­dýr.­Bir­ül­ke­de­sað­lýk­lý­iþ­le­yen­si­ya­set­ve­med­ya­ne­ka­dar­güç­lüy­se,­de­-

mok­ra­si­de­o­ka­dar­kök­lü­ve­güç­lü­dür.­Si­ya­set ve­med­ya­yý­as­la­bir­bi­ri­nin­ra­ki­bi­gi­bi­de­ðer­len­dir­me­mek­ge­re­kir.­Her­i­ki­ku­rum­da­hal­ka­hiz­met­et­mek,­de­mok­ra­si­ve­öz­gür­lük­le­ri­zen­gin­leþ­tir­mek­gi­bi­or­tak­a­maç­la­rý­pay­laþ­mak­ta­dýr. Bu­ne­den­le­si­ya­set­le­med­ya­a­ra­sýn­da­kar­þý­lýk­lý say­gý­ya­da­ya­lý­dü­zey­li­bir­i­le­ti­þi­min­ol­ma­sý­çok ö­nem­li­dir.’’

Ba­sýn­Ya­yýn­Bir­li­ði­Baþ­ka­ný­Ha­ya­ti­Bay­rak­da kü­re­sel­leþ­me­i­le­o­lu­þan­ye­ni­med­ya­al­gý­sý­ve tarz­la­rý­nýn,­de­ði­þi­me­di­re­nen,­i­çe­ka­pa­lý­ve­bas­ký­cý­yö­ne­tim­le­rin­ü­ret­tik­le­ri­þid­de­ti­de­þif­re­e­den ve­on­la­rý­su­çüs­tü­ya­ka­la­ya­bi­len­bir­iþ­le­ve­sa­hip ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Med­ya­nýn­pro­fes­yo­nel­dün­ya­sý­nýn­bu­de­ði­þim­kar­þýn­da­ken­di­si­ni­ye­ni­den kur­gu­la­mak­du­ru­mun­da­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­den Bay­rak,­he­men­her­þe­yin­kü­re­sel­leþ­ti­ði­bu­çað­da,­hiç­bir­ku­ru­mun­o­la­ya­dý­þa­rý­dan­bak­ma­þan­sý­kal­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.

Yeni anayasa seçimlerin hemen ardýndan yapýlmalý nAVRUPA Par­la­men­to­su­(AH)­Tür­ki­ye­Ra­por­tö­rü Ri­a­O­o­men-Ru­ij­ten,­Tür­ki­ye’de­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn müm­kün­se­se­çim­ler­den­ön­ce­ya­pýl­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­be­lir­te­rek,­“En­a­zýn­dan­se­çim­ler­den­he­men­son­ra ger­çek­leþ­ti­ril­me­li”­de­di.­Ka­le­me­al­dý­ðý­ra­por­tas­la­ðý­ný AP­Dýþ­Ý­liþ­ki­ler­Ko­mis­yo­nu’na­su­nan­O­o­men-Ru­ij­ten, so­ru­la­rý­ce­vap­la­dý.­11­Ey­lül’de­ki­re­fe­ran­dum­la­ka­bul­e­di­len­a­na­ya­sa­de­ði­þik­lik­le­rin­den­mem­nun­ol­du­ðu­nu vur­gu­la­yan­ra­por­tör,­“Ben­ce­bu,­Türk­a­na­ya­sa­sý­nýn mo­dern­ha­le­ge­ti­ril­me­si­i­çin­ilk­a­dým­ol­ma­lý”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­Ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­ha­zýr­lan­ma­sý­sü­re­cin­de­si­vil­top­lum­ve­mu­ha­le­fe­tin­de­rol­al­ma­sý­ge­rek­ti­ði­nin­al­tý­ný­çi­zen­Ri­a­O­o­men-Ru­ij­ten,­ge­le­cek­yýl­ya­pý­la­cak­ge­nel­se­çim­ler­ön­ce­sin­de­müm­kün­ol­mu­yor­sa,­se­çim­ler­den­he­men­son­ra­ye­ni­a­na­ya­sa­nýn­ha­zýr­lan­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Brüksel / cihan

Saldýrýya soruþturma

Din özgürlüðünde ihlâller sürüyor DÝYANET-SEN Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, din, vicdan ve inanç özgürlüðü kapsamýnda yaþanan ihlallerin sürdüðüne dikkat çekti. Bayraktutar, Dünya Ýnsan Haklarý Günü sebebiyle yaptýð açýklamada, uluslar arasý yayýnlanan raporlarda “din özgürlüðü” konusunda Türkiye’nin kara listede olduðunu söyledi. Bayraktutar, “Demokratikleþmeye yönelik atýlan onca adýma karþýn halen ülkemizde din ve vicdan özgürlüðü alanýnda yaþanan ihlaller devam etmektedir” dedi. Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede dine halen önyargýlar ile yaklaþýldýðýný vurgulayan Bayraktutar, insanýn en temel hakký olan inanç özgürlüðünün önyargýlara feda edilemeyeceðini belirtti. Din, vicdan ve inanç özgürlüðü kapsa mýnda yaþanan ihlallerin sürdüðüne dikkat çeken Bayraktutar, “Kur’ân

eðitiminde uygulanan yaþ sýnýrlamasý ve herkesin kendi çocuðuna dinini öðretebileceðine dair var olan evrensel ilke halen ihlal edilmektedir. Bir taraftan ‘Haydi Kýzlar Okula’ diye kampanyalar yürütülürken, kýlýk kýyafet ve bir dizi ideolojik dayatmalar sonucunda öðrencilerin elinden eðitim haklarý çalýnmaktadýr. Namaz vakitlerine çalýþma hayatýnda yer tanýn mamasý, genel ibadet haklarýnýn yok sayýlmasý da vicdanlarý sýzlatmaktadýr. Din ve inanç özgürlüðü ulusal ve uluslararasý belge ve düzenlemelerle koruma altýna alýnmýþ temel insan haklarýndan biri olarak kabul edilirken, bu yasaklar niye?” diye sordu. Bayraktutar, Türkiye ve dünyada insan haklarý ve hukukun üstünlüðünün saðlanmasý için herkesi sorumlu davranmaya davet etti. Ankara / Fatih Karagöz

“Demokrasi perdesi altýnda faþizm” BAÞBAKAN Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan,­ü­ni­ver­si­te­ler­de,­bas­ký­ve­þid­det­uy­gu­la­ma­yý­öz­gür­lük­a­ra­yý­þý gi­bi­gös­te­ren­le­rin,­de­mok­ra­si­per­de­si­al­týn­da­fa­þizm­yap­tý­ðý­ný­da­kay­det­ti.­ AKP­Ge­nel­Mer­ke­zi’nde­ki­Ge­niþ­le­til­miþ­Ýl­Baþ­kan­la­rý­top­lan­tý­sýn­da­ko­nu­þan­Baþ­ba­kan­Re­cep Tay­yip­Er­do­ðan,­Wi­ki­le­aks­bel­ge­le­ri­ko­nu­sun­da mu­ha­le­fe­tin­tu­tu­mu­nu­e­leþ­ti­re­rek,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Bak­tý­lar­ki­Wi­ki­le­aks­bel­ge­le­ri,­Er­ge­ne­kon­la ben­zer­bir­i­þi­ya­pý­yor,­ay­ný­va­zi­fe­yi­gö­rü­yor,­sor­gu­suz,­su­al­siz­Wi­ki­le­aks­bel­ge­le­ri­ne­sa­rýl­dý­lar.­Ýf­ti­ra­yý­da­hi­ken­di­le­ri­ü­re­te­mi­yor­lar,­ya­ban­cý­dip­lo­mat­lar­dan­ö­dünç­a­lý­yor­lar.­Ya­ban­cý­in­ter­net­si­te­le­ri­nin­id­di­a­la­rý­ný­a­lýp­bu­nun­bo­ra­zan­lý­ðý­ný­ya­pý­yor­lar.’’­­An­ka­ra­Ü­ni­ver­si­te­si­Si­ya­sal­Bil­gi­ler­Fa­kül­te­sin­de­ki­öð­ren­ci­pro­tes­to­su­nu­da­de­ðer­len­di­ren­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan,­‘’Fýr­sat­ol­sa­tav­si­ye­e­der­dim.­‘Bu­ka­dar­bol­pa­ra­nýz­var,­þöy­le­ya­pýn­gü­zel ya­pýn,­ak­þam­om­let­ye­yin’­der­dim.­O­ra­da­kal­ký­yor­su­nuz­si­zin­öð­ret­me­ni­niz­du­ru­mun­da­o­lan­la­ra­yu­mur­ta­a­tý­yor­su­nuz.­Bu­na­sýl­bir­öz­gür­lük’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Er­do­ðan,­ü­ni­ver­si­te­ler­de,­bas­ký­ve­þid­det­uy­gu­la­ma­yý­öz­gür­lük­a­ra­yý­þý­gi­bi­gös­te­ren­le­rin,­de­mok­ra­si­per­de­si­al­týn­da­fa­þizm­yap­tý­ðý­ný­da kay­det­ti.­‘’A­na­mu­ha­le­fet­par­ti­sin­den­des­tek­ve teþ­vik­gö­ren­ey­lem­ci­ler,­fa­þizm­ö­zen­ti­le­ri­ni­da­ha faz­la­ser­gi­ler­ha­le­ge­li­yor­lar’’­di­yen­Er­do­ðan,­‘’Ön­ce­a­na­mu­ha­le­fe­tin­tem­sil­ci­si,­ik­ti­da­rý­fa­þist­lik­le­o­ra­da­dam­ga­lar­ken,­bi­raz­son­ra­‘si­zin­bu­yap­týk­la­rý­nýz­fa­þi­zan­bir­bas­ký­dýr’­di­ye­o­ra­da­ki­öð­ren­ci­le­re hi­tap­e­di­yor.­Ne­ol­du?­A­rap­la­rýn­bir­a­ta­sö­zü­var: (Men­dak­ka­duk­ka)’’­de­di.­Ankara / aa

nANKARA Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý,­An­ka­ra­Ü­ni­ver­si­te­si­Si­ya­sal­Bil­gi­ler­Fa­kül­te­si’nde,­TBMM­A­na­ya­sa Ko­mis­yo­nu­Baþ­ka­ný­Bur­han­Ku­zu­ve­CHP­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Sü­heyl­Ba­tum’a­yö­ne­lik­pro­tes­to­ey­le­miy­le­il­gi­li so­ruþ­tur­ma­baþ­lat­tý.­A­lý­nan­bil­gi­ye­gö­re,­Baþ­sav­cý­lýk­ça baþ­la­tý­lan­so­ruþ­tur­ma­kap­sa­mýn­da,­yu­mur­ta­lý­pro­tes­to ey­le­mi­ni­ger­çek­leþ­ti­ren­ü­ni­ver­si­te­öð­ren­ci­le­ri,­ka­me­ra gö­rün­tü­le­ri­ve­fo­toð­raf­lar­dan­tes­pit­e­di­le­cek.­An­ka­ra Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­Gü­ven­lik­Þu­be­Mü­dür­lü­ðü­e­kip­le­rin­ce­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­tes­pit­iþ­le­mi­nin­ar­dýn­dan,­öð­ren­ci­le­rin­i­fa­de­le­ri­ne­baþ­vu­ru­la­cak.­Ankara / aa

TÜSÝAD Baþkaný Boyner: Gençlik muhalefet demek nTÜRK Sa­na­yi­ci­le­ri­ve­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði­(TÜ­SÝ­AD) Yük­sek­Ýs­ti­þa­re­Kon­se­yi­(YÝK)­top­lan­tý­sý­nýn­a­çý­lý­þýn­da ko­nu­þan­TÜ­SÝ­AD­Baþ­ka­ný­Ü­mit­Boy­ner,­ka­mu­o­yun­da­son­bir­kaç­gün­dür­öð­ren­ci­le­rin­pro­tes­to­a­ma­cý­i­le yu­mur­ta­at­ma­tar­týþ­ma­la­rý­na­de­ði­ne­rek,­genç­li­ðin­mu­ha­le­fet­de­mek­ol­du­ðu­nun­u­nu­tul­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni söy­le­di.­Boy­ner,­‘’bi­zim­tar­tý­þan,­ko­nu­þan,­sor­gu­la­yan genç­le­re­ih­ti­ya­cý­mýz­var.­Ben­genç­ar­ka­daþ­la­rý­mý­za­ta­lep­le­ri­ni,­i­fa­de­bi­çim­le­ri­ter­cih­le­rin­de­yan­lýþ­ta­ra­fa­düþ­me­me­le­ri­i­çin­ey­lem­le­rin­de­þid­de­te­baþ­vur­ma­ma­la­rý­ný ö­ne­re­bi­li­rim.­A­ma­biz­le­re,­iþ­dün­ya­sý­na,­ka­na­at­ön­der­le­ri­ne,­si­ya­set­çi­le­re,­yö­ne­ti­ci­le­re­dü­þe­nin­de­an­la­yýþ, em­pa­ti­ve­di­ya­log­kur­ma­ça­ba­sý­ol­du­ðu­na­tüm­kal­bim­le­i­na­ný­yo­rum.­Sus­tur­ma,­­a­zar­la­ma,­bi­ber­ga­zý,­da­yak, e­ti­ket­le­me­ve­ya­sak­la­ma­de­ðil’’­de­di.­‘’Ya­rýn­lar­genç­le­rin’’­de­dik­le­ri­ni­i­þa­ret­e­den­Boy­ner,­söz­le­ri­ni­þöy­le­sür­dür­dü:­‘’He­pi­mi­zin,­a­ma­he­pi­mi­zin­bir­defa­dü­þün­me­si la­zým.­Genç­le­ri­miz­ni­çin­öf­ke­li?­Genç­le­re­na­sýl­bir­ge­le­cek­dev­re­di­yo­ruz?­Genç­iþ­siz­li­ði­or­ta­da.­Genç­le­rin­e­ði­tim­le­il­gi­li­kay­gý­la­rý­ye­te­rin­ce­ce­vap­la­na­mý­yor.On­la­ra öz­gür­dü­þün­me­yi,­öz­gür­i­fa­de­et­me­yi­öð­re­ten,­ba­ðým­sýz­ü­ni­ver­si­te­ler­ve­re­bi­li­yor­mu­yuz?­Ankara / aa

Kýlýç: Yargýnýn yükü aðýr

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Cuma namazýný Adana Sabancý Merkez Camiinde kýldý. Namaz çýkýþý bir çocuk, Gül’e sarýlarak öptü. FOTOÐRAF: AA

Dengeyi korumak gerekir CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, ‘’Gençliðin heyecanýný anlarým. Ama tabiî ki ölçüyü kaçýrmamasý çok önemli. O zaman düzensizlikler, hoþ olmayan manzaralar ortaya çýkar. Dengeyi korumak gerekir’’ dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Adana Valiliðini ziyaretinde açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerinin gündeme iliþkin sorularýný cevapladý. Gül, ‘’Siyasilere yönelik öðrenci protestolarýný nasýl deðerlendirdiðinin’’ sorulmasý üzerine, gençlik çaðýnýn ayrý bir heyecaný olduðunu belirtti. Gül, þunlarý söyledi: ‘’Hepimiz öðrenci olduðumuz yýllarda bunlarý yaþadýk. Gençliðin heyecanýný anlarým. Ama tabii ki ölçüyü kaçýrmamasý çok önemli. O zaman düzensizlikler, hoþ olmayan manzaralar ortaya çýkar. Burada dengeyi korumak gerekir. Bir taraftan gençliðin heyecanýný, dinamizmini, tepkisel ruhunu anlayabilmek gerekir. Diðer yandan da bunun negatif hale dönüþmemesi için herkesin dikkatli olmasý gerekir. Bu son olaylarý ilmi bakýmdan dikkatlice deðerlendirmek gerekir. Üniversite gençliðinin bu þekilde gündeme gelmekten hoþnut olmamasý gerekir. Üniversiteler her türlü fikirlerin, her türlü düþüncelerin özgürce ifade edildiði, edilmesi gerektiði yerdir. Özgürce her düþüncenin ifade edilebilmesi için de buna mânî olucu eylemlerin yapýlmamasý gerekir. Ankara Üniversitesi Rektörü güzel söylemiþ; ‘üniversiteler özgür düþüncelerin ifade edildiði yerdir, ama herkesin istediði gibi eylem yaptýðý, hele baþkasýný susturucu veya hoþ karþýlanmayacak tavýrlarýn sergilendiði bir yer de olmamalýdýr’. O açýdan bu dengeyi herkesin çok iyi muhafaza etmesi gerekir.’’ Adana / aa

nANAYASA Mah­ke­me­si­Baþ­ka­ný­Ha­þim­Ký­lýç,­‘’Yar­gý­mýz­da­ki­iþ­yü­kü,­za­man­a­þý­mýn­da­ki­o­lum­suz­so­nuç­lar ger­çek­ten­ü­zün­tü­ve­ri­ci­ha­le­gel­miþ­tir.­30­yý­la­ya­kýn de­vam­­e­den­bir­yar­gý­la­ma­so­nun­da­da­va­cý­ya­‘ku­su­ra bak­ma­yýn­za­man­a­þý­mý­na­uð­ra­dý’­de­mek,­in­san­o­nu­ru­nu­yok­et­mek­an­la­mý­na­ge­len­bir­so­nuç­tur”­de­di.A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si,­A­na­do­lu­Ü­ni­ver­si­te­si­ve­Tür­ki­ye­A­da­let­A­ka­de­mi­si­nin­dü­zen­le­di­ði­‘’A­ÝHM­ve­Tür­ki­ye’’ ko­nu­lu­u­lus­la­ra­ra­sý­sem­poz­yu­mun­a­çý­lýþ­ko­nuþ­ma­sý­ný ya­pan­Ha­þim­Ký­lýç,­öz­gür­lük­le­rin­ve­hak­la­rýn­sa­de­ce­a­na­ya­sa­lar­da­ya­zýl­mýþ­ol­ma­sý­nýn­faz­la­bir­þey­i­fa­de­et­me­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­uy­gu­la­ma­da­hak­la­rýn­kul­la­nýl­ma­sý­nýn­ö­ne­mi­ne­i­þa­ret­et­ti.­Yar­gý­so­run­la­rý­nýn­çö­zü­mü­i­çin­bir­yar­gý­re­for­mu­çý­ka­rý­la­ma­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ký­lýç, þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Yar­gý­nýn­so­run­la­rý­ný­he­pi­miz­bi­li­yo­ruz, bu­a­lan­da­ya­þa­dý­ðý­mýz­o­lum­suz­luk­lar­mil­le­ti­mi­zi­üz­mek­te­dir.­Yar­gý­mý­zýn­iþ­yü­kü,­za­man­a­þý­mýn­da­ki­o­lum­suz­so­nuç­lar­ger­çek­ten­ü­zün­tü­ve­ri­ci­ha­le­gel­miþ­tir.­Bir­hu­kuk­dev­le­ti­ni­te­li­ði­ni­ta­þý­yor­sa­nýz,­30­yý­la­ya­kýn­de­vam­e­den­bir­yar­gý­la­ma­so­nun­da­dâvâ­cý­ya­‘ku­su­ra­bak­ma­yýn­za­man­a­þý­mý­na­uð­ra­dý’­de­mek­in­san­o­nu­ru­nu­yok­et­mek­an­la­mý­na­ge­len­bir­so­nuç­tur.­Yar­gý­re­for­mu­nun­hem­ya­pý­sal­hem­fonk­si­yo­nel­an­lam­da­­ya­pýl­ma­dý­ðý­sü­re­ce­bi­rey­sel­baþ­vu­ru­nun­ba­þa­rý­ya­u­laþ­ma þan­sý­ný­dü­þük­­gö­rü­yo­rum.’’­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

HABER HABERLER

ANKARA

Ýnsan haklarýnda gelinen nokta MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

ünya Ýnsan Haklarý Haftasý kutlanýrken, hem dünyada hem de Türkiye’de insan haklarý ihlâlleri devam ediyor. Oysa ki, 10 Aralýk 1948 yýlýnda yayýnlanan Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesine Türkiye dahil dünyada onlarca ülke imza koymuþtu. Bu bildirgede yer alan 30 maddeye bakýldýðýnda altýna imza konulan birçok konuya riayet edilmediði ortaya çýkýyor. “Demokrasi getireceðiz” diye ülkeler iþgâl ediliyor. Dünyanýn öbür ucundan gelip, yüz binlerce insan en tabiî insan hakký olan “yaþama hakký” hiçe sayýlarak öldürülüyor. Ýnsan haklarý kavramý çok geniþ bir kavram… Bu kavramýn içerisine din ve vicdan özgürlüðünden, düþünce özgürlüðüne, iþkence ve kötü muameleden basýn özgürlüðüne kadar birçok þey giriyor. Son günlerde yaþanan öðrenci olaylarýna baktýðýmýzda da özgürlüðün sýnýrýnýn ne olmasý gerektiði sorgulanabilir. Konuþturmama özgürlüðü, yakýp-yýkma özgürlüðü insan haklarýndan mýdýr? Eylem yapanlara uygulanan kötü muamele, ya da moda tabirle “orantýsýz güç

D

uygulama” insan haklarýnýn neresinde yer alýyor? Özgürlük bir baþkasýnýn özgürlüðünü kýsýtlamaya kadar giderse, bu konuda yapýlan müdahaleler insan haklarýna ne kadar uyar? Özgürlükler nerede kýsýtlanabilir? Bütün bu sorular günümüzde cevap bekleyen sorular. Türkiye’de yaygýn olan bazý insan haklarý ihlâllerini baþlýklarýna baktýðýmýzda, ihlâllerin din ve vicdan özgürlüðü, düþünce özgürlüðü, eðitim özgürlüðü gibi alanlarda yoðunlaþtýðýný görebiliriz. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; Kur’ân kurslarýnda yaþ sýnýrý uygulamasý, her ne kadar halledilmiþ gibi görünse de eðitimin önündeki en büyük engellerden biri olan katsayý uygulamasý, yine halledilmiþ gibi görünse de hem kamuda hem de üniversitelerde uygulanan baþörtüsü yasaðý sýralanabilir… ««« Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Erdoðan, Ýmam Hatip Liseleri Mezunlarý Derneði’nce (ÖNDER) Beyoðlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen 6. Ýmam Hatipliler Kurultayý’ndaki konuþmasýnda, imam hatipte yaþadýklarýný anlatýrken, hem katsayý adaletsizliðine hem de bu liselere uygulanan ayrýmcýlýða dikkat çekmiþti. Peki, 28 Þubat’ta uygulanan imam hatiplerin orta kýsýmlarýnýn kapatýlmasý, katsayý adaletsizliði gibi konular giderildi mi? Giderilmedi… Bunu çözecek kim? Ýktidar… Erdoðan’ýn katýldýðý kurultayýn sonuç bildirgesine bakarsak da, bunlar rahatlýkla görülebilir. “Hiçbir öðrenci kýlýk kýyafeti nedeniyle öðrenim hakkýndan mahrum edile-

‘‘

Dünyada ve Türkiye’de insan haklarýnýn saðlanmasý için herkesin üzerine düþen görev ve sorumluluklar vardýr. Bu görev ve sorumluluklar yerine getirilse insanýn mutluluðu, huzuru artacaktýr.

mez. Baþörtüsü önündeki engeller kaldýrýlsýn. Kesintisiz eðitime son verilsin, zorunlu eðitim kademeli hale getirilsin. Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin içeriði deðiþtirilsin. Tüm okullara temel dinî bilgiler ve Kur’ân-ý Kerim seçmeli dersleri konulsun. Karma eðitime son verilsin, kýz ve erkekler için ayrý okullar açýlsýn…” Bunlar dikkate alýndýðýnda Erdoðan’ýn, “Kapýcý çocuðunun okumasýndan rahatsýz oldular. ‘Bidon kafalý, göbeðini kaþýyan adam’ dediler bu milletin evlatlarýna. ‘Baþörtüsü’ deyip kýzlarý eve hapsetmek istediler. Kapýcýlýk yapsýnlar, el ayak iþlerine baksýnlar, çay getirip götürsünler, etkin konumlarda olmasýn istediler. ‘Katsayý’ ile yoksullarý köylerine sýkýþtýrmak istediler. Bu elitistlere, seçkincilere,

statükoculara karþý eðitim mücadelemizden taviz vermedik. 8 yýlda sunduðumuz imkânlarla eðitime verdiðimiz önemi ispat ettik” sözlerinin havada kaldýðýný görebiliyoruz. Baþörtüsü yasaðý üniversitelerde halledilmiþ gibi gözükse de, bazý üniversitelerde hâlâ eðitim özgürlüðü engelleniyor. Ýçeri girebilenler ya perukla giriyor, ya da sonradan ne olacaðý belli olmayan tutanaklarla karþýlaþýyorlar. Garabet bir taným olan “kamusal alan” meselesi halledilmiþ deðil. Öðrenciler baþörtülü okuyabilseler de, çalýþma hayatýna gelince baþýný açmak durumunda kalacaktýr. Bu eðer bir insan hakký ise, her alanda bu hak verilmelidir. Ýhlal edilmesine müsaade edilmemelidir. Kamudaki yasaðý henüz konuþamýyoruz bile. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, baþörtülü öðretim üyesi için “sorun teþkil etmez” demiþti. Ancak bu havada kalan bir cümle olarak kaldý. ««« Elbette karamsar bir tablo çizmek istemeyiz. Ancak bunlarýn da Ýnsan Haklarý Haftasý vesile edilerek hatýrlatýlmasý ve çözüm mercilerine duyurulmasý gerekmektedir. Basýnýn görevi de bu deðil mi? Biz de bunu yapýyoruz. Sözün özü: Dünyada ve Türkiye’de insan haklarýnýn saðlanmasý için herkesin üzerine düþen görev ve sorumluluklar vardýr. Bu görev ve sorumluluklar yerine getirilse insanýn mutluluðu, huzuru artacaktýr. Önümüzdeki yýllarda hak ihlâllerinin en aza indiði, hatta bittiði Ýnsan Haklarý Haftasý kutlanmasý temennisiyle…

Ekonomi yüzde 5,5 büyüdü n TÜRKÝYE Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye ekonomisinin yýlýn üçüncü çeyreðinde yüzde 5,5 büyüdüðünü açýkladý. 9 aylýk dönemde ise büyüme yüzde 8,9 olarak hesaplandý. TÜÝK, üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurtiçi hasýla (GSYH) 2010 üçüncü çeyrek sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmininde, 2010 yýlý üçüncü üç aylýk döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre gayri safi yurtiçi hasýla, cari fiyatlarla yüzde 13,6 artarak 298 milyar 89 milyon lira (197 milyar 113 milyon dolar) oldu. Büyüme hýzý, 9 aylýk dönemde ise sabit fiyatlarla yüzde 8,9 oldu. Bu yýl 9 ayda gayri safi yurtiçi hasýla cari fiyatlarla 808 milyar 192 milyon liraya (531 milyar 979 milyon dolar) çýktý. Öte yandan, takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sabit fiyatlarla GSYH, 2010 yýlý üçüncü üç aylýk döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6,4’lük artýþ gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ GSYH deðeri de bir önceki döneme göre yüzde 1,1 arttý. Ankara / aa YAÞ kararýyla ordudan ihraç edilen subaylar, özlük haklarýný geri almaya çalýþýyor. Milli Savunma Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði'ne baþvuran maðdurlara olumsuz karþýlýk verildi.

Ýstanbul’da bombalar eþzamanlý patladý n ÝSTANBUL’UN Beyoðlu, Þiþli, Esenyurt ve Baþakþehir ilçelerinde, eþ zamanlý patlamalar oldu. Alýnan bilgiye göre, Beyoðlu Dolapdere Caddesi ile Þiþli Kurtuluþ Mahallesi Sefa Meydaný Ateþböceði Sokakta ayný anda iki ayrý patlama meydana geldi. Özel Kurtuluþ Rum Ýlköðretim Okulu ile Rum Kilisesi’nin bulunduðu Ateþböceði Sokaða, çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Bu arada, ayný saatlerde Esenyurt Ýnönü Mahallesi’ndeki bir maðazanýn önü ile Baþakþehir Güvercintepe Mahallesi Tuna Caddesi’ndeki 2 katlý dernek binasý önünde de patlama oldu. Olay yerle rindeki bazý ev ve iþ yerlerinin camlarý kýrýldý. Bomba uzmaný ekiplerin yaptýðý inceleme sonucu, eþ zamanlý patlamalara ses bombalarýnýn neden olduðu tespit edildi. Öte yandan Diyarbakýr’ýn Ofis semtinde iki apartman arasýndaki boþluða atýlan cismin patlamasý sonucu, bazý evlerin camlarý kýrýldý. Olayda ö len ya da yaralanan olmadý. Ýstanbul / aa

Herkes sakin olmalý n ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odasý (ATSO) Baþkaný Çetin Osman Budak, siyasilerin öfke ve suçlama dolu söylemlerden vazgeçmelerini istedi. ATSO Geleneksel Ödül Töreni, ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleþti. TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu’nun da katýldýðý törende konuþan ATSO Baþkaný Budak, Ankara ve Ýstanbul’da öðrenci olaylarý, futbol maçlarý öncesi yaþanan kavgalar ile güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri konusunda eleþtirilerde bulunarak, siyasilerin söylemlerine dikkat etmeleri gerektiðini söyledi. Budak þunlarý kaydetti: ‘’Son birkaç gündür, Ankara ve Ýstanbul’da futbol maçlarýnda, üniversitelerde olaylar görüyoruz. Gençlerimizin bir kýsmý öfke dolu ve çabucak þiddete baþvuruyorlar. Onlara karþý güvenlik kuvvetleri de þiddete baþvuruyor. Baþta siyaset adamlarýmýz olmak üzere herkesin öfke dolu, suçlama dolu, gergin konuþmalardan biraz vazgeçmesi gerekiyor. Eleþtiri, hakarete varmamalýdýr. Hakaret ve suçlama, kurumlarý ve ülkeyi yýpratýr.’’ Antalya / aa

Metrolar Ulaþtýrma Bakanlýðý’nda n ANKARA ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýklarýna ait, yapýmý süren 3’er raylý ulaþým sistemi ve metro projeleri, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca devralýnacak. “Þehir Ýçi Raylý Ulaþým Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla Ýlgili Tesislerin Ulaþtýrma Bakanlýðýnca Devralýnmasý ve Tamamlanmasýný Müteakip Devri ile Ýlgili Þartlarýn Belirlenmesine Ýliþkin Karar”ýn yürürlüðe konulmasýna yönelik Bakanlar Kurulu kararý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, her bir proje için ayrý ayrý geçerli olmak üzere, yapýmýna devam edilmekte olan projeler bakýmýndan yüklenicilerin, 13 Temmuz 2010 tarihinden önce belediyeler ile akdedilmiþ bulunan sözleþmeleri ile ayný þartlarda iþi yürütmeye yazýlý olarak muvafakat etmeleri kaydýyla Bakanlýk, söz konusu projenin mevcut sözleþmeleri ile devir alýnmasýna karar verebilecek. Ankara / aa

Çinliler maden kazasý için nihayet geliyor

Büyüdük, ancak yeterli deðil n ANKARA Ticaret Odasý (ATO) Baþkaný Sinan Aygün, Türkiye ekonomisinin büyümesini yavaþlayarak da olsa sürdürmesinin dikkate deðer olduðunu, ancak cari iþlemler açýðýnýn büyümesine ve sýcak para giriþlerinin hýzlanmasýna raðmen büyüme hýzýnýn düþmesinin göz ardý edilmemesi gerektiðini bildirdi. Aygün, yaptýðý yazýlý açýklamada, yýlýn ilk çeyreðinde yüzde 11,8, ikinci çeyreðinde yüzde 10,2 olan Türkiye ekonomisinin büyüme hýzýnýn üçüncü çeyrekte yüzde 5,5’e gerilemesinin gözardý edilen bazý makroekonomik sorunlarýn gündeme getirilmesi için bir fýrsat oluþturduðunu ifade etti. ATO Baþkaný Aygün, geliþmiþ ülkelerin krizden çýkmak için patinaj yaptýðý bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesini yavaþlayarak da olsa sürdürmesinin dikkate deðer olduðunu, ancak cari iþlemler açýðýnýn büyümesine ve sýcak para giriþlerinin hýzlanmasýna raðmen büyüme hýzýnýn düþmesinin de gözardý edilmemesi gerektiðini belirtti. Ankara / aa

ATSO Baþkaný Çetin Osman Budak

YAÞ maðdurlarýna red MÝLLÎ SAVUNMA BAKANLIÐI HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ, YAÞ KARARIYLA ORDUDAN ÝHRAÇ EDÝLEN ASKERLERÝN DÝLEKÇESÝNE OLUMSUZ CEVAP VERDÝ. MÝLLÎ Savunma Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði, Yüksek Askerî Þûra (YAÞ) kararýyla ordudan ihraç edilen askerlerin dilekçesine ret cevabý verdi. Bakanlýk, anayasa deðiþikliðinden önce ordudan atýldýklarý için itirazlarýyla ilgili bir iþlem yapýlmayacaðýný savunurken, hukukçular söz konusu sorunun çözülebilmesi için hükümetin acilen uyum yasalarýný çýkarmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Zaman’ýn haberine göre, Eski Kýdemli Binbaþý Turgay Göncü ile eski Kýdemli Baþçavuþ Vahit Kaya, anayasa deðiþikliðinden sonra özlük haklarýný alabilmek için 8 Ekim 2010’da Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi (AYÝM) ile Milli Savunma Bakanlýðý’na itiraz dilekçesi verdi. Bakanlýk 1 Aralýk 2010’da ilgililere gönderdiði cevapta, orduyla iliþiðinin anayasa deðiþikliðinden önce kesildiði için itirazýyla ilgili bir iþlem yapýlmayacaðý notuyla birlikte ret yazýsý iletti. Ayný gerekçe Vahit Kaya’ya da gönderildi. Milli Savunma Bakanlýðý Hukuk Müþavirliði Hâkim Albay Ahmet Çetindað imzasýný taþýyan cevapta þu ifadelere yer verildi: “Ýnceleme neticesinde söz konusu deðiþiklikle Anayasa’nýn 125. maddesine eklenen hükmün deðiþiklikten önce iliþiði kesilenlere uygulanacaðýna dair gerek Anayasa’da gerekse diðer yasalarda herhangi bir hüküm bulunmadýðý görülmektedir. Bu kapsamda hakkýnýzda tesis edilen idari iþlemin söz ko nusu anayasa deðiþikliðinden önce tamamlanmýþ olmasý nedeniyle dilekçenize herhangi bir iþlem yapýlmasý mümkün görülmemektir.” Bunu emsal göstererek, özlük haklarýný alabilmek için itiraz eden bütün YAÞ maðdurlarýna da ayný cevabýn verileceði ifade ediliyor.

“BÝR AN ÖNCE UYUM YASALARI ÇIKMALI” YAÞ maðdurlarýnýn avukatý emekli Tetkik Ha-

kim Albay Hasan Tüysüzoðlu, bakanlýðýn cevabýnýn kendilerini baðlamadýðýný belirtiyor. “Ýdarenin tasarrufudur bu. Ne AYÝM ne de bizi baðlar. Bizi ilgilendiren AYÝM kararýdýr” diyen Tüysüzoðlu, bu tartýþmalara son vermek için hükümetin bir an önce uyum yasalarý çýkarmasý gerektiðini belirtiyor. Tüysüzoðlu, “YAÞ maðdurlarýndan endiþe ve tedirginliðe son verecek bir yasa yapsýnlar. Bu tartýþmalara da son verilmiþ olur” ifadelerini kullanýyor.

“BELÝRSÝZLÝK ORTADAN KALDIRILMALI” Maðdur avukatlarýndan Mehmet Katar da AYÝM’in de buna benzer bir karar vermesinden endiþe duyduklarýný anlatýyor. YAÞ maðdurlarýnýn bakanlýk ve AYÝM’e býrakýlmadan geliþtirilecek bir model üzerinden haklarýnýn verilmesini istiyor: “Aksi halde maðduriyet ikiye katlanacaktýr. Bu belirsizliði ortadan kaldýrmak için bir an önce uyum yasalarý çýkarýlmalýdýr.” Bursa ASDER Þube Baþkaný emekli Binbaþý Arif Çelenk de yazýnýn, MSB’nin bilgisi dýþýnda hazýrlanmýþ olabileceði ihtimali üzerinde duruyor. YAÞ maðdurlarýnýn özlük haklarýnýn iade edilmesi konusunda hükümete güvendiklerini belirten Çelenk, “Uyum yasalarýnýn bir an önce çýkarýlmasý gerekiyor. Geliþtirilecek modelde YAÞ maðdurlarý ne AYÝM’e ne de ilgili bakanlýklara býrakýlsýn” diye konuþuyor. Emekli Askeri Yargýç Faik Tarýmcýoðlu, YAÞ maðdurlarýna gönderilen cevabi yazýnýn izahýnýn müm kün ol ma dý ðý ný söyledi. Ta rým cý oð lu, “Böyle bir gerekçe olmaz. Bu ‘ipe un serme’ cevabýdýr, zaman kazanmak için verilmiþtir. Ýdare mutlaka surette çözüm bulmalýdýr. Aksi halde kusurlu olur.” diye konuþtu. Ýstanbul

CHP, YAÞ MAÐDURLARI ÝÇÝN KANUN TEKLÝFÝ HAZIRLADI CHP, 1971 ve 1980 darbeleri ile 28 Þubat sürecinde “disiplinsizlik” gerekçesiyle ordudan atýlan ve yargý yolu kapatýlan binlerce Yüksek Askerî Þûra (YAÞ) maðdurunun haklarýnýn iade edilmesi için kanun teklifi hazýrladý. 12 Eylül’de yapýlan halk oylamasý sonucu kabul edilen anayasa deðiþikliði ile YAÞ kararýyla ordudan atýlanlarýn yargýya baþvurmasýnýn önü açýlmýþtý. CHP Edirne Milletvekili Rasim Çakýr’ýn yaný sýra 8 CHP üyesinin imzasýný taþýyan teklifte 1971 muhtýrasýnda 600 civarýnda, 1980 darbe döneminde 573, 28 Þubat 1997 postmodern müdahalesinin ardýndan re’sen ordudan atýlan bin 750 subay ve astsubayýn bugünkü emsalleriyle eþdeðer haklarýn iadesi öngörülüyor. Teklifte, “Bu kanun kapsamýna giren subay, astsubay ve askerî memurlarýn emsallerinin statüsüne intibaklarý yapýlýr. Emsallerinin hizmet süresi ile unvan, rütbe, derece ve kademesi üzerinden emekliliðini hak etmiþ sayýlýr” hükümleri yer alýrken, teklifle, ayný dönemlerde askeri okullarla iliþiði kesilen öðrencilerin tazminatlarýnýn geri verilmesini de amaçlýyor. YAÞ maðdurlarýndan vefat etmiþ olanlarýn maaþlarýnýn ise dul ve yetimlerine ödenmesi isteniyor. Ankara / cihan

n ZONGULDAK’TA, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüðü maden ocaðýnda 17 Mayýstaki patlamanýn ardýndan 2 madencinin cesetlerinin çýkarýlmasý için hasarlý Yeni Karadon Servis Kuyusunun onarým çalýþmasýna baþlayacak ekipten 10 kiþi bugün gelecek. TTK Genel Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, maden ocaðýnýn eksi 540 kodunda meydana gelen patlamada madenci Engin Düzcük ve Dursun Kartal’ýn cesetlerinin çýkarýlmasý için hasarlý kuyuda onarým yapýlmasýna yönelik ihaleyi kazanan Çin’den Sino Steel Industr Trade Group Corporation þirketinin 10 kiþilik ekibinin vize problemi çözüldü. Vizeleri alýnmasýna karþýn Çin’den gelen uçaklarda yer olmamasýndan dolayý bir süredir Türkiye’ye gelemediði bildirilen 10 kiþilik ekip, yaþanan sýkýntýnýn çözümüyle bugün Türkiye’de olacak. Yer teslimi 26 Kasýmda yapýlan Çinli firmanýn ekibi kuyuda ön çalýþma yapmasýndan sonra diðer görevliler onarýma baþlayacak. Zonguldak / aa

1. Ergenekon dâvâsý 24 Ocak’a ertelendi n BÝRÝNCÝ ‘’Ergenekon’’ davasýnýn bir sonraki duruþmasý 24 Ocak 2011’de yapýlacak. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada, sanýk ve avukatlarýn taleplerine iliþkin alýnan kararlar, üye hakim Sedat Sami Haþýloðlu tarafýndan açýklandý. Buna göre mahkeme heyeti, bu hafta ve geçen haftaki yazýlý ve sözlü taleplerin celse arasý deðerlendirilmesine hükmetti. Sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar veren mahkeme heyeti, duruþmayý 24 Ocak 2011’e erteledi. Ýstanbul / aa

EDP’den “darbeciler yargýlansýn” talebi n EÞÝTLÝK ve Demokrasi Partisi (EDP) Ankara Ýl örgütü, 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý talebiyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptý. Ellerinde mumlarla Kýzý lay’dan Adliye’ye yürüyen partililer, burada ‘’Darbecilerle vicdan ve adalet önünde hesaplaþmak için adalet nöbetindeyiz’’ yazýlý pankart açtý ve talepleri doðrultusunda sloganlar attý. Grup adýna bildiriyi okuyan EDP Ankara Ýl Baþkaný Raþit Dedebali, 12 Eylül referandumuyla darbecilerin yargýlanmasýnýn önündeki engeller kaldýrýlmasýna raðmen parlamentonun, hükümetin ve Cumhuriyet savcýlarýnýn bu konuda herhangi bir adým atmadýðýný söyledi. EDP’nin darbecilere yönelik suç duyurularýnýn takipçisi olacaðýný belirten Dedebali, Adalet Bakanlýðý önüne yürüyerek taleplerini ileteceklerini bildirdi. Grup, açýklamanýn ardýndan daðýldý. Ankara / aa

Zeki Gürsul tahliye oldu n KADIKÖY Millî Eðitim eski Müdürü Zeki Gürsul tahliye oldu. Gürsul, “rüþvet aldýðý” iddiasýyla geçen Ekim ayý baþýndan bu yana Üsküdar Toptaþý Cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Ýstanbul / Yeni Asya


6

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

MEDYA- POLÝTÝK- GÖRÜÞ

BEDÝÜZZAMAN’IN GÖRÜÞLERÝ TÜRKÝYE’YE ÇAÐ ATLATIR Alman gençlik hareketlerinin önde gelen isimlerinden biri olan ve Türkiye’nin AB üyeliðine destek veren makalesiyle gündeme gelen Michael Sendker, Bediüzzaman’ýn görüþleri doðrultusunda hareket eden bir Türkiye’nin uzun yýllar öncesinde Avrupa ülkeleri seviyesine gelebileceðini ifade etti.

Michael Sendker

da­di­ðer­de­ðiþ­le­Ba­tý­lý­laþ­ma­ya­ke­sin­lik­le­kar­þýy­dý.­Ka­to­lik­te­o­lo­ji­ve­La­tin­ce­e­ði­ti­mi­mi­sür­dür­dü­ðüm­ Müns­ter­ Ü­ni­ver­si­te­si’nde­ bir­ tez­ ü­ze­yavuz@yeniasya.com.tr rin­de­ ça­lý­þýr­ken­ Sa­id­ Nur­sî’nin­ 1908­ yý­lýn­da yap­mýþ­ ol­du­ðu­ bir­ ko­nuþ­ma­ya­ rast­la­dým.­ Þük­ALMANYA’DA ya­yýn­la­nan­A­ya­sof­ya­ad­lý­der­gi­i­ran­Va­hi­de’nin­“Mo­dern­Tür­ki­ye’de­Ýs­lâm”­ad­lý çin­ Tür­ki­ye’nin­ AB­ se­rü­ve­ni­ i­le­ il­gi­li­ bir­ ya­zý ki­ta­býn­da­rast­la­dý­ðým­bu­ko­nuþ­ma­da­Sa­id­Nur­sî, ka­le­me­a­lan­ve­bu­ya­zý­sýn­da­Be­di­üz­za­man­Sa­id meþ­rû­ti­ye­tin­ve­Ýn­gi­liz­iþ­ga­li­son­ra­sýn­da­el­de­e­Nur­sî’nin­ gö­rüþ­le­rin­den­ bah­se­den­ Al­man­ya dil­miþ­ba­ðým­sýz­lý­ðýn­te­mel­le­ri­nin­din­ve­ah­lâk­ü­Genç­ler­ Bir­li­ði­ Yö­ne­ti­ci­si­ Mic­ha­el­ Send­ker, ze­ri­ne­in­þa­e­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­sa­vun­mak­tay­dý.” Ye­n i­ As­y a­ ga­z e­t e­sinin­ so­r u­l a­r ý­n ý­ ce­v ap­l a­d ý. Send­ker,­ geçen­ gün­ “Tür­ki­ye’nin­ AB­ ü­ye­li­ði Dinî ve moderniteyi fýr­sat­mý,­yok­sa­bü­yük­teh­li­ke­mi?”­baþ­lýk­lý­bir bir arada düþündü ya­zý­ka­le­me­al­mýþ­ve­bu­ya­zý­Al­man­ya­yýn­or­Sa­id­Nur­sî’nin­Kur’ân’a­ba­kýþ­a­çý­sý­nýn­ol­duk­ga­ný­Xtra­news­ta­ra­fýn­dan­da­ik­ti­bas­e­dil­miþ­ti. Ya­zý­sýn­da­re­fe­rans­o­la­rak­kul­lan­dý­ðý­Be­di­üz­za­- ça­mo­dern­ve­ras­yo­nel­ol­du­ðu­nun­al­tý­ný­çi­zen man­Sa­id­Nur­sî­i­le­a­lâ­ka­lý­so­ru­la­rý­mý­zý­ce­vap­la­yan Send­ker,­ söz­le­ri­ne­ þöy­le­ de­vam­ et­ti:­ “Nur­sî, Send­ker,­“Po­li­tik­ol­mak­tan­zi­ya­de,­te­o­lo­jik­bir­ba­- din­ve­mo­der­ni­te­nin­bir­bi­riy­le­bað­lan­tý­lý­ol­ma­kýþ­a­çý­sýy­la­yaz­mýþ­ol­du­ðum­ma­ka­lem­de­Be­di­üz­- sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yor­du.­O­nun­din­ve­mo­za­man­Sa­id­Nur­sî’den­bir­a­lýn­tý­yap­ma­ge­re­ði dern­bi­lim­le­ri­bir­a­ra­da­o­ku­ta­cak­bir­ü­ni­ver­si­duy­dum.­Zi­ra­ken­di­si­mo­dern­lik­ve­ge­le­nek­sel­li­ði te­fik­ri­bu­ön­gö­rü­sü­nü­kar­þý­la­mak­tay­dý.­Nur­sî, bir­a­ra­da­bu­lun­du­ran­Tür­ki­ye­i­le­il­gi­li­ö­nem­li­ve­i­- böy­le­ce­ge­le­ce­ðin­bi­lim­ve­tek­no­lo­ji­de­ol­du­ðu­le­ri­gö­rüþ­lü­fi­kir­le­re­sa­hip­bir­ki­þi.­Di­ye­bi­li­rim­ki, nu­ ka­bul­ e­di­yor,­ an­cak­ bun­la­rý­ din­den­ so­yut­e­ðer­Tür­ki­ye’de­ Mus­ta­fa­ Ke­mal’in­ gö­rüþ­le­ri, lan­dýr­dý­ðý­nýz­za­man­teh­li­ke­li­o­la­ca­ðý­ný­i­fa­de­e­ya­ni­Ke­ma­lizm­i­de­o­lo­ji­si­ye­ri­ne,­Sa­id­Nur­sî’nin di­yor­du.­ Hat­ta­ o­ ba­zý­ ko­nuþ­ma­la­rýn­da,­ ken­di gö­rüþ­le­ri­ka­bul­gör­sey­di­Tür­ki­ye­þim­di­ye­ka­dar çað­da­þý­ o­lan­ ba­zý­ â­lim­le­rin­ a­de­ta­ bir­ or­ta­ çað çok­tan­Av­ru­pa­Bir­li­ði­dü­ze­yin­de­bir­ül­ke­o­la­bi­- ka­lýn­tý­sý­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­mek­tey­di.­ Ýþ­te­ bun­dan­dýr­ki,­Os­man­lý­Dev­le­ti’nin­çö­kü­þü­nü­baþ­lir,­da­ha­ký­sa­za­man­da­çað­at­la­ya­bi­lir­di”­de­di.­ ka­la­rý­nýn­ak­si­ne­Ýs­lâm­di­ni­ne­de­ðil,­fa­kir­lik,­ce­ha­let­ve­ih­ti­la­fa­bað­lý­yor­du.” Dinsiz modernleþmeye karþýydý Ay­ný­ za­man­da­ Müns­ter­ Ü­ni­ver­si­te­sin­de­ Ka­Nursî, medeniyetleri birleþtiriyor to­lik­ Di­nî­ ve­ La­tin­ce­ öð­re­ni­mi­ gö­ren­ Mic­ha­el Al­man­ genç­lik­ ha­re­ke­ti­nin­ ö­nem­li­ i­sim­le­Send­ker,­ Be­di­üz­za­man­ i­le­ il­gi­li­ gö­rüþ­le­ri­ne­ þu cüm­le­ler­le­ de­vam­ et­ti:­ “Sa­id­ Nur­sî,­ be­nim­ gö­- rin­den­o­lan­Mic­ha­el­Send­ker,­Be­di­üz­za­man’ýn rü­þü­me­ gö­re,­ ken­di­ ya­þa­dý­ðý­ ça­ðýn­ çok­ ö­nü­ne me­de­ni­yet­ler­ ba­rý­þý­na­ hiz­met­le­ri­ i­le­ il­gi­li­ o­la­geç­m iþ,­ i­l e­r i­ gö­r üþ­l ü­ bir­ in­s an­d ý.­ Ö­z el­l ik­l e, rak­ da­ þun­l a­r ý­ söy­l e­d i:­ “Ben­c e­ Sa­i d­ Nur­s î, 1923’ten­ ön­ce­ki­ dö­nem­de,­ Mus­ta­fa­ Ke­mal­ i­le muh­te­þem­bir­ki­þi­lik­tir.­Ba­zý­ya­zý­la­rýn­da­Hris­kar­þý­ kar­þý­ya­ gel­di­ði­ nok­ta­da,­ Ýs­lâm­ di­ni­nin­ ve ti­yan­la­ra­ to­le­rans­lý­ yak­la­þým­la­rý­ ol­du­ðu­nu­ gö­ge­le­nek­le­ri­nin­Ba­tý­lý­mo­dern­de­ðer­ler­i­le­bað­da­- rü­yo­ruz.­ O­nun­ bu­ gö­rüþ­le­ri­ sa­ye­sin­de,­ din­ler þýr­ ol­d u­ð u­n u­ ö­n e­ sü­r ü­y or­d u.­ Çað­d a­þ ý­ o­l an a­ra­sý­di­ya­log,­ö­zel­lik­le­de­Hý­ris­ti­yan­ve­Müs­lü­Mus­ta­fa­ Ke­mal’in­ ak­si­ne,­ Sa­id­ Nur­sî­ di­nî­ de­- man­lar­a­ra­sýn­da­it­ti­fak­da­ha­ya­pý­cý­bir­þe­kil­de ðer­ler­den­ a­rýn­dý­rýl­mýþ­ bir­ mo­der­ni­zas­yo­na­ ya iþ­le­ti­le­bi­lir­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.”

UMUT YAVUZ

AFYONKARAHÝSAR ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN

Bediüzzaman “Avrupa ikidir” diyor BEDÝÜZZAMAN’IN Avrupa ile ilgili tesbitlerine de dikkat çeken Sendker þöyle konuþtu: “Eserlerinin bir yerinde Nursî’nin Avrupa’yý iki kýsma ayýrdýðýna þahit oluyoruz. 1930’larda kaleme aldýðý bu eserinde Nursî, bir iyi, bir de kötü Avru pa’dan bahsediyor. Kötü Avrupa’nýn neticesinde ateizm ve dinsizliðin ortaya çýktýðýný söyleyebiliriz. Bu husus, Hýristiyanlarýn da eleþtirdiði bir gerçek. Kötü Avrupa’nýn karakteri olan dinsizlik ve sekülarizm, ayný zamanda Papa VI. Paul ve Jesuits, Bonhoeffer v.s. gibi bir çok Avrupalý Hýristiyan tarafýndan da eleþtirilmekte, kýnanmaktadýr. Þimdiki Avrupa da, bir çok yönden, oldukça modern ve sekülerdir. Þimdilerde Pazar günleri kiliseye git mek, bilhassa son 20 yýldýr iyice demode hale geldi. Benim kanaatimce, bunun önemli bir sebebi “refah ve Aydýnlanmadýr”. Ancak olumlu mânâdaki “refah ve Aydýnlanma”dan bahsetmiyorum, Said Nursî’nin de altýný çizdiði “olumsuz” mânâdaki refah ve Aydýnlanmadýr bu. Þimdi ise ekonomik krizlerin ve istikrarsýz finans sistemlerinin çaðýnda dinin tekrar daha popüler hale geldiðine þahit olmaktayýz.”

GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem arkadaþýmýz

Mehmet Yavaþ

'ýn

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Arkadaþýmýza geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

MANÝSA YENÝ ASYA OKUYUCULARI TAZÝYE ve GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Süleyman Kösmene'nin annesi

Gümüþ Kösmene

'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Deðerli arkadaþýmýz

Ceyhan Tekin

'in aðýr bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

www.bik.gov.tr B: 63849

Sistem Patent Ltd. Þti. Uður Bilen, Gökhan Çuna / ÝZMÝR

Sayýn Baþbakan, gençlere karþý yanlýþ yoldasýnýz! Po­lis­e­lin­de­cop­la,­e­lin­de­gaz­la­genç­lik­kit­le­si­nin­i­çi­ne­dal­dýk­ça,­genç­le­ri­yer­ler­de­sü­rük­le­dik­çe,­tam­da­o ‘giz­li­o­dak­lar’ýn­is­te­di­ði­ça­týþ­ma­or­ta­mý­uç­ver­mek­te­dir. Po­lis­le­genç­lik­kit­le­si­nin­her­ça­týþ­ma­sýn­da,­o­‘giz­li­o­dak’lar­da­ha­faz­la­mi­li­ta­ný­ken­di­saf­la­rý­na­çek­mek­te­dir. Bu­geç­miþ­te­de­öy­le­ol­muþ­tu. 1960’la­rý­a­ným­sý­yo­rum. Ar­ka­la­rýn­da­‘giz­li­ör­güt’­ya­da­‘dar­be­ci­tez­gâh­lar’­o­lan­kü­çük­bir­çe­kir­dek,­genç­lik­kit­le­le­ri­ni­mey­dan­la­ra çe­ker,­po­li­si­þöy­le­ya­da­böy­le­kýþ­kýrt­týk­tan­son­ra­bir an­da­o­kit­le­yi­po­lis­le­kar­þý­kar­þý­ya­bý­ra­kýr­dý. Po­lis­le­ça­týþ­ma,­genç­lik­kit­le­si­nin­da­ha­da­mi­li­tan­laþ­ma­sý­na,­ra­di­kal­leþ­me­si­ne­yol­a­çar­dý.(...) Za­ma­nýn­i­çiþ­le­ri­ba­kan­la­rý­‘i­ti­i­te­kýr­dýr­mak’tan­söz e­der­di.­Dev­rin­baþ­ba­kan­la­rý­dev­le­tin­hoy­rat­lý­ðý­ný­o­nay­lar­dý.­(...) E­vet,­‘giz­li­tez­gâh’lar­var­dý. Çok mu zor gençlere anlayýþlý A­ma­si­ya­sal­ik­ti­dar,­1960’la­rýn­bu­‘giz­li­tez­gâh’la­rý­davranmak? Hükümet olarak nýn­o­yu­nu­nu­bo­za­cak­yer­de,­on­la­rýn­tu­za­ðý­na­düþ­tü. gençleri dinleyecek platformlar oBen­de­o­‘giz­li­tez­gâh’la­rýn­i­çin­dey­dim,­1960’la­rýn so­ n u­na­doð­ru.­Þid­de­tin­þid­de­ti­do­ður­du­ðu­o­dö­nem­luþturmak çok mu zor? de,­gü­ven­lik­güç­le­ri­nin­genç­li­ðe­kar­þý­a­cý­ma­sýz­güç gös­te­ri­le­ri­bi­zi­se­vin­di­rir­di. Tu­zak­de­rin­le­þir­di­çün­kü... çýn­mak­i­çin,­on­la­rýn­he­ve­si­ni­kur­sak­la­rýn­da­bý­rak­mak Çok­mu­zor­genç­le­re­an­la­yýþ­lý­dav­ran­mak?­Hü­kü­i­çin­ne­yap­ma­lý? met­o­la­rak­genç­le­ri­din­le­ye­cek­plat­form­lar­o­luþ­tur­Genç­le­ri­din­le­mek­mi? mak­çok­mu­zor? Döv­mek­mi? Baþ­ba­kan­o­la­rak­po­li­sin­þid­de­ti­ni­o­nay­la­mak­ve Genç­le­rin­dert­le­ri­ni­öz­gür­ce­di­le­ge­tir­me­le­ri­ne­im­Tür­ ki­ye’yi­bü­yüt­mek­ten­söz­et­mek­ye­ri­ne,­genç­le­re kân­ta­ný­mak­mý? bir­sap­çi­ çek­at­mak­o­ka­dar­güç­mü? Yok­sa­on­la­rý­cop­la­mak­mý? Hiç­san­mý­yo­rum. Genç­le­rin­is­yan­kâr­ru­hu­nu­an­la­yýþ­la,­hoþ­gö­rüy­le Genç­li­ðin­ha­yal­le­ri­var­dýr. kar­þý­la­mak­mý? Genç­lik­is­yan­kâr­dýr. Yok­sa­‘Po­lis­de­ge­re­ði­ni­ya­par’­de­mek­mi? Genç­le­rin­se­si­ne­ku­lak­ver­mek­mi? Genç­lik­baþ­kal­dý­rý­yý­se­ver. Yok­sa­on­la­rý­yer­ler­de­sü­rük­le­mek­mi? Genç­lik­ay­ký­rý­dýr. Han­gi­si? Genç­li­ðin­i­ti­raz­la­rý­var­dýr. Hü­kü­met­ka­na­dý­ne­ya­par­sa,­per­de­ar­ka­sýn­da­bu­Genç­lik­genç­lik­tir! lun­duk­la­rý­var­sa­yý­lan­bir­ta­kým­‘giz­li­o­dak­lar’­güç­len­Ve­her­genç­ku­þak­ken­di­yan­lý­þý­ný­ya­par­ha­yat­ta... mez? Ö­nem­li­o­lan,­genç­le­re­kar­þý­bü­yük­le­rin­o­yan­lýþ­la­rý Bi­li­yo­rum,­laf­u­zu­yor. sa­býr­la­iz­le­yip,­genç­le­re­doð­ru­yol­la­rý­aç­ma­la­rý­dýr. Genç­le­rin­ar­ka­sý­na­sin­miþ­ma­ce­ra­cý­ör­güt­ler­ger­Ba­tý’da­ya­pý­lan­buy­du­‘68­ku­þa­ðý’na­kar­þý...­Biz­i­se­i­çek­ten­var­sa,­þu­nu­çok­i­yi­bi­lin,­þim­di­on­lar­zil­ta­kýp dam­seh­pa­la­rý­kur­muþ­tuk. oy­nu­yor­dur. Sa­yýn­Baþ­ba­kan; Çün­kü­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re­ik­ti­Genç­le­re­kar­þý­yan­lýþ­yol­da­sý­nýz!­‘Es­ki­ler­gi­bi’­tep­ki dar­sa­hip­le­ri­nin­be­nim­se­di­ði­tu­tum­tam­da­o­ör­güt­le­- gös­ter­me­ye­baþ­la­dý­nýz­genç­le­re... rin­is­te­dik­le­ri­gi­bi­dir­çün­kü. Hasan Cemal, Milliyet, 10 Aralýk 2010 VARSAYALIM,­Baþ­ba­kan­Er­do­ðan­hak­lý.­Genç­li­ðin­i­çin­de­ör­güt­lü­bir­tez­gâh­söz­ko­nu­su­dur­ve­ma­lum med­ya­da­bu­tez­gâ­ha­a­let­o­lu­yor,­kýþ­kýr­tý­cý­man­þet­ler­le... Var­sa­ya­lým,­bu­ko­nu­da­Dev­let­Ba­ka­ný­Ba­ba­can doð­ru­yu­söy­lü­yor,­dev­le­tin­e­lin­de­bel­ge­ler­var­der­ken... Var­sa­ya­lým,­hü­kü­met­kay­nak­la­rý­nýn­be­lirt­ti­ði­gi­bi, Tür­ki­ye’yi­ka­rýþ­týr­mak­i­çin­bir­yer­ler­de­düð­me­ye­ba­sýl­mýþ­ol­sun... Di­ye­lim,­bu­var­sa­yým­lar­ger­çe­ði­yan­sý­tý­yor. O­za­man­ne­ya­pý­lýr? O­‘giz­li­o­dak­lar’ýn­de­ðir­me­ni­ne­su­ta­þý­mak­tan­ka­-

‘‘

Ankaralýlaþma tehlikesi Ge­liþ­miþ­ül­ke­va­tan­daþ­la­rý­i­çin­çok­sý­ra­dan­sa­yý­la­cak Te­kel­iþ­çi­le­ri­ey­le­min­den­pa­ra­sýz­e­ði­tim­is­te­yen­öð­ren­ci­le­re­ka­dar­her­tür­lü­o­la­ðan­ey­lem­bi­zim­a­sa­bý­mý­zý­bo­za­bi­li­yor...­ Er­ge­ne­kon­zih­ni­ye­ti­ni,­a­þý­rý­kamp­laþ­ma­yý­ve­ye­min­li­bir­AK­Par­ti­düþ­man­lý­ðý­ný­ta­bii­ki­a­zým­sa­mý­yo­rum a­ma­bu­ih­ti­mal­ler­Tür­ki­ye’yi­mum­ya­laþ­mýþ­bir­top­lu­ma­dö­nüþ­tür­me­me­li,­her­ey­lem­de­or­ga­ni­ze­o­la­rak hem­al­gý­lan­ma­ma­lý,­hem­de­suç­lan­ma­ma­lý...­ ***­ Bu­a­ra­da­si­ya­sal­ik­ti­dar­da­git­tik­çe­ar­tan­“dev­let­çi­bir ref­leks”­teh­li­ke­si­nin­de­al­tý­ný­çiz­mek­is­te­rim...­ Sü­rek­li­ar­tan­loj­man,­res­mi­a­ra­ba­ve­is­tih­dam­da­ki dev­let­pa­yýn­dan­söz­et­miþ­tim...­ Öð­ren­ci­ye­kar­þý­ge­rek­siz­güç­kul­la­nan­gü­ven­lik güç­le­ri­ni­a­þý­rý­bir­þe­kil­de­sa­hip­len­mek,­dev­let­me­mur­la­rý­ný­do­ku­nul­maz­lýk­zýr­hý­i­le­teç­hiz­et­mek,­Sa­yýþ­tay ya­sa­sýn­da­as­ke­rin­de­ne­ti­mi­ni­giz­li­ha­le­ge­tir­mek­de ba­na­ha­yýr­lý­dav­ra­nýþ­lar­o­la­rak­gö­zük­mü­yor...­ Sü­rek­li­“An­ka­ra­lý­laþ­ma”­teh­li­ke­sin­den­de­bu­ne­den­le­söz­e­di­yo­rum...­ ***­ Do­ n a­ n ý­ m ý­ol­ m a­ d ý­ ð ý­i­ ç in­fik­ ri­ni­me­de­ni­bir­þe­kil­de “Toplumsal demokratik saðlýðý be­yan­et­mek­ten­yok­sun­ve­ka­ba­kuv­ve­te­me­yil­li­bir mýz” için topumuza reçete latop­lum­sal­al­gý...­ zým... Yýrtýna yýrtýna “AB stan Si­ya­sal­ik­ti­da­ra­sa­pý­na­ka­dar­düþ­man­ve­Ýt­ti­hat­ve dartlarý” demem bundan... Te­rak­ki­me­tot­la­rýn­dan­me­det­um­ma­ya­de­vam­e­den o­dak­lar...­ De­mok­ra­tik­hak­i­le­her­ey­lem­de­“or­ga­ni­ze­güç” lem”­a­ra­sýn­da­ki­çiz­gi­yi­ih­ti­yaç­du­yu­lan­bir­bi­çim­de­çi­teh­li­ke­si­gö­ren­bir­si­ya­sal­yö­ne­tim...­ ze­me­mek...­­ Ve­o­lup­bi­te­ni­u­lus­la­ra­ra­sý­stan­dart­lar­da­o­ku­ma­ya Ni­te­kim­ön­ce­ki­gün­o­lan­lar­dan­ger­çek­çi­bir­þüp­he duy­ma­nýn­an­lam­lý­ol­ma­sý­i­çin­da­ha­ön­ce­bu­na­ben­ze­- yö­ne­lik­bir­gay­ret­ye­ri­ne,­meþ­re­bi­ne­gö­re­çe­ne­ya­rýþ­tý­me­yen­le­re­kar­þý­“de­mok­ra­tik”­bir­ta­výr­ta­ký­nýl­mýþ­ol­- ran­po­li­ti­ze­bir­or­tam...­ ma­sý­ge­rek...­ ***­ Tür­ki­ye’de­pa­ra­sýz­e­ði­tim­is­te­mek,­a­fiþ­as­mak,­bil­di­Bu­sý­ký­cý­top­lum­sal­yu­mak­na­sýl­çö­zü­lür?­ ri­da­ðýt­mak,­ü­ni­ver­si­te­i­çin­de­stant­aç­mak­gi­bi­ne­den­Ta­bii­ki­top­lu­mun­de­mok­ra­tik­bir­ol­gun­lu­ða­e­riþ­ler­den­do­la­yý­yýl­ba­þýn­dan­bu­gü­ne­dek­yak­la­þýk­400­öð­- me­siy­le...­ ren­ci­gö­zal­tý­na­a­lýn­mýþ...­ Bu­nu­ken­di­mi­zin­ma­kul­bir­sü­re­i­çin­de­ba­þar­ma­sý Bun­lar­dan­50­öð­ren­ci­tu­tuk­la­na­rak­ce­za­e­vi­ne­gön­- im­kân­sý­za­ya­kýn­zor­gö­zü­kü­yor...­ de­ril­miþ...­ Yýr­tý­na­yýr­tý­na­“AB­stan­dart­la­rý”­de­mem­bun­dan...­ Hat­ta­öy­le­ki­Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­Ýs­Çün­kü­“top­lum­sal­de­mok­ra­tik­sað­lý­ðý­mýz”­i­çin­to­tan­bul’da­Ro­man­a­çý­lý­mý­top­lan­tý­sýn­da­“Pa­ra­sýz­E­ði­tim pu­mu­za­re­çe­te­la­zým...­ Ýs­ti­yo­ruz­A­la­ca­ðýz”­pan­kar­tý­aç­týk­la­rý­i­çin­8­ay­dýr­tu­Ha­di­bu­zor...­ tuk­lu­bu­lu­nan­öð­ren­ci­ler­var...­ Ýn­gil­te­re’de­git­tik­çe­az­gýn­la­þan­öð­ren­ci­ha­re­ket­le­rin­***­ de­ki­ta­raf­la­rýn­na­sýl­dav­ran­dýk­la­rý­ný­da­mý­de­mok­ra­tik Biz­“de­mok­ra­tik­bir­kül­tür­den”­gel­mi­yo­ruz...­ kül­tür­e­din­me­a­çý­sýn­dan­teþ­rih­ma­sa­sý­na­ya­tý­ra­ma­yýz? Her­ top­lum­sal­ ký­pýr­dan­ma­dan­ da­ hu­zur­suz­ o­Mehmet Altan, Star, 10 Aralýk 2010 lu­yo­ruz...­ KEMAL A­lem­da­roð­lu­ve­Nur­Ser­ter­dö­ne­mi­ni­ya­þa­mýþ,­ken­di­ü­ni­ver­si­tem­de­“hi­ma­ye­li”­yu­mur­ta­sal­dý­rý­la­rý­na­þa­hit­ol­muþ­bi­ri­o­la­rak­he­men­þu­nu­söy­le­ye­yim, Bur­han­Ku­zu’ya­ya­pý­lan... ...ön­ce­ki­gün­kü­sal­dý­rý,­pro­tes­to­sý­nýr­la­rý­ný­e­pey­ce zor­la­dý­ðý­gi­bi,­ü­ni­ver­si­te­yö­ne­ti­mi­nin­en­ha­fif­de­yi­miy­le­“al­dýr­maz­lý­ðý”­ol­ma­dan­da­ger­çek­le­þe­mez...­ Bir­sa­lo­na­on­lar­ca­yu­mur­ta,­ko­ca­bir­a­fiþ­ve­bu­nu ger­çek­leþ­ti­re­cek­o­lan­on­ca­ki­þi­hiç­bir­þe­kil­de­yö­ne­ti­min­bil­gi­si­ve­do­la­yý­sýy­la­zým­ni­o­na­yý­ol­ma­dan­bu­ka­dar­ra­hat­ça­gi­re­mez...­ Baþ­ba­kan­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­“on­la­rýn­o­ra­ya na­sýl­gir­di­ði”­so­ru­su­bu­a­çý­dan­ye­rin­de­dir...­ ***­ Ye­rin­de­ol­ma­yan­“her­de­mok­ra­tik­pro­tes­to”­ar­dýn­da­“or­ga­ni­ze­bir­ör­güt”­gör­mek...­ Ve­“de­mok­ra­tik­pro­tes­to”­hak­ký­i­le­“or­ga­ni­ze­ey­-

‘‘


8

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

POZÝTÝF PENCERE

74

Aile eðitim programlarý dür.­Ya­ni­a­i­le­yi,­bir­ta­kým­o­yu­nu­gi­bi­dü­þü­nür­sek,­a­i­le­nin­mut­lu­luk­ma­çý­ný­ka­za­na­bil­me­si,­an­tre­nö­rün­tak­tik­le­ri­ne­bað­lý­dýr.­An­tre­nör,­sü­rek­li­ge­li­þen­ve­de­ði­þen­tak­tik­le­ri bil­mek­ve­ken­din­de­uy­gu­la­mak­ve­ay­ný­za­man­da­da­o­yun­cu­la­ra­bu­ka­za­ným­la­rý­ak­tar­mak­ve­sa­ha­ya­yan­sýt­mak,­so­nuç­i­çin­ö­nem­li SEBAHATTÝN YAÞAR o­la­cak­týr. syasar33@yahoo.com O­nun­i­çin­ba­zý­a­i­le­i­çi­me­se­le­le­ri­ba­ba ro­lü­ta­þý­yan­lar­la­ve­ya­þa­yan­lar­la­da­ha­ö­zel­de­ko­nuþ­mak­ve­a­tý­la­bi­le­cek­a­i­le­ü­ze­rin­de­çok­cid­dî­ça­lýþ­ma­lar­var. dým­la­rý­at­ma­an­tren­man­la­rý­yap­Dün­ya­yö­nü­nü­a­i­le­ye­dön­müþ­va­zi­- mak­çok­ye­rin­de­o­la­cak­týr.­ yet­te.­Her­ül­ke­nin­de­a­i­le­i­le­o­lan­sý­Er­ke­ðin­bu­ko­nu­da,­hi­kýn­tý­sý­fark­lý.­Ba­zý­top­lum­lar­bit­miþ ma­yet­ve­hür­met­e­ði­ti­o­lan­a­i­le­yi­ye­ni­den­ih­ya­et­me­nin­der­di­i­çe­ri­- mi­al­m a­s ý­ge­r e­k ir. sin­de­i­ken,­ba­zý­la­rý­da­bi­zim­top­lum­gi­bi­en Çün­kü,­a­i­le­i­çin­güç­lü­di­na­mik­le­ri­o­lan­a­i­le­i­çin­de­so­run­lar­la de­her­ke­sin­a­bo­ðuþ­mak­ta­dýr. ta­b i­l e­c e­ð i Biz­de­bu­çer­çe­ve­de­a­i­le­o­la­rak,­e­þim,­e­ði­- bir­ a­tim­ci­Ya­se­min­Ya­þar’la­bir­lik­te­ko­nu­yu­ça­lýþ­- d ý m ma­a­la­ný­o­la­rak­be­lir­le­dik.­Yak­la­þýk­bir­kaç­yýl­dýr­‘Mut­lu­A­i­le­Mo­de­li’­baþ­lý­ðý­al­týn­da­kon­fe­rans­ve­se­mi­ner­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­sü­rü­yor.­Tes­pit­le­ri­mi­zin­na­sýl­bir­boþ­lu­ðu­dol­dur­du­ðu­nu­biz­zat­gö­rüþ­tü­ðü­müz­ve­ya­bi­ze­i­le­ti­len­ge­ri­bil­di­rim­ler­gös­te­ri­yor.­ Bu­ça­lýþ­ma,­be­ra­be­rin­de­ko­nu­nun­e­ði­tim­ci­si­ni­de­e­ðit­mek­te­ve­a­lan­i­le­il­gi­li­on­lar­ca­ki­tap­lar­o­ku­ma­yý­so­nuç­ver­mek­te­dir.­Ve­hem­ki­ta­bî­bil­gi­ler,­hem­de­a­i­le­ler­i­çin­de uy­gu­la­ma­lar­da­ki­göz­lem­ler,­a­ta­ca­ðý­mýz­a­dým­la­rýn­ve­söy­le­ne­cek­cüm­le­le­rin­na­sýl­bir­ih­ti­ya­ca­ce­vap­ver­di­ði­ni­gös­te­ri­yor. Ko­nu­i­çe­ri­si­ne­gi­ril­dik­çe­her­a­i­le­nin­ö­zel bir­ça­lýþ­ma­a­la­ný­ol­du­ðu­nu­an­la­dýk.­Ya­ni­her a­i­le­de­so­run­lar­da,­çö­züm­ler­de­ö­zel­bir­du­- mut­l a­rum­i­çe­ri­yor.­Ge­nel­bir­ta­ným­la­ma,­prob­lem­- ka­var­dýr.­ le­re­çö­züm­ö­ne­ri­si­ge­nel­kal­mak­ta­dýr.­Oy­sa Ö ­z e l ­l i k ­l e ki,­her­a­i­le­de­mut­lu­luk­bi­le­þen­le­ri­de­prob­- de­pek­çok­a­i­le­de lem­bi­le­þen­le­ri­de­fark­lý­fark­lý­dýr. ba­b a­ a­ç ý­s ýn­d an A­i­le­ü­ze­ri­ne­o­lan­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­þim­di­ler­- prob­le­min­te­me­li­ni­o­de­i­se,­‘A­i­le­E­ði­ti­mi­Se­mi­ner­le­ri’­a­dý­al­týn­da, luþ­tu­ran,­a­i­le­i­çi­eþ,­ço­cuk Ya­se­min­Ya­þar,­‘Mut­lu­A­i­le­Mo­de­li’,­ben­de­- prob­lem­le­riy­le­be­ra­ber;­do­niz­i­se,­‘Genç­lik­ve­An­ne­Ba­ba­Ý­liþ­ki­le­ri’­baþ­- lay­lý­o­la­rak­a­i­le­yi­et­ki­le­yen­kay­lýk­la­rý­al­týn­da­þe­kil­len­miþ­bu­lu­nu­yor.­Ye­ni­ye­- na­na,­ka­yýn­pe­der,­ka­yýn,­bal­dýz­gi­bi ni­þe­kil­le­nen­ça­lýþ­ma­mýz­i­se,­kýz­ço­cu­ðu­ve (kar­þý­ta­ra­fý)­e­le­a­lan­ko­nu­la­rýn­da­i­yi er­kek­ço­cu­ðu­e­ði­tim­le­ri­dir.­Hat­ta­a­i­le­de­her ça­lý­þýl­ma­sý­ge­re­kir. bir­ü­ye­yi­ay­rý­e­le­a­lan­ça­lýþ­ma­lar­ge­li­þi­yor. Ta­biî­rol­mo­del­pey­gam­be­ri­mi­zin­na­sýl­bir ** ba­ba­ro­lü­ta­þý­dý­ðý­ný,­na­sýl­bir­eþ­mo­de­li­ya­þa­ERKEKLER ÝÇÝN dý­ðý­ný­bil­mek­ve­ha­ya­tý­mý­za­ta­þý­mak­i­þin­ö­zü­'HÝMAYET VE HÜRMET' EÐÝTÝMLERÝ nü­o­luþ­tu­ru­yor. A­i­le­de­ba­ba­un­su­ru­nu,­ta­þý­dý­ðý­rol­i­le,­e­ði­ti­** ci­bo­yu­tu­i­le,­mo­del­ol­ma­sý­i­le­ve­ü­ze­rin­de KADINLAR ÝÇÝN ta­þý­dý­ðý­so­rum­lu­luk­i­le­a­pay­rý­e­le­al­mak­ge­re­'ÞEFKAT VE SADAKAT' EÐÝTÝMÝ ki­yor.­Ve­bu­ko­nu­yu­da­ha­ö­zel­de­bel­ki­de A­i­le­de­an­ne­fak­tö­rü­de­çok­yön­lü­e­le­a­lýn­‘ba­ba’lar­la­ko­nuþ­mak­ge­re­ki­yor.­Çün­kü­a­i­le­i­- ma­sý­ge­re­ken­bir­me­se­le­dir.­An­ne,­ev­i­çi­iþ­le­çin­de­ö­zel­lik­le­et­kin­rol­de­ki­ba­ba,­ken­di­si­ne yi­þin­be­lir­le­yi­ci­ak­tö­rü­dür.­Ya­ni­mü­dir-i­da­dü­þe­ni­yap­ma­dý­ðý­tak­dir­de,­bu,­be­ra­be­rin­de hi­li,­i­çiþ­le­ri­ba­ka­ný­dýr!­ çok­yön­lü­bir­yý­kým­sü­re­ci­ni­ge­tir­mek­te­dir. Ö­zel­lik­le­bu­ko­nu­da­da­prob­lem­le­re­kar­þý Ya­ni­et­kin­bi­rey­ler,­a­i­le­i­çin­de­e­se­cek­o­lan cid­dî­an­lam­da­çö­züm­is­te­ni­yor­sa,­a­i­le­i­çin­de­rüz­gâ­rýn­na­sýl­lý­ðý­ný­be­lir­le­ye­cek­tir.­O­za­man ki­ka­dýn­fak­tö­rü­nü,­o­nun­an­ne­lik­ro­lü­nü­çok bu­güç­lü­ro­lü­o­lum­lu­ya­çe­vir­mek­müm­kün­- cid­dî­e­le­al­mak­ge­rek­mek­te­dir.­Þef­kat­kah­ra­-

A

ge­re­ki­yor.­O­nun­i­çin­de­an­ne­lik­ro­lü­nün,­eþ­lik­ro­lü­nün­in­ce­lik­le­ri­ne­çok­yön­lü­ça­lýþ­mak ak­lýn­ge­re­ði­o­la­cak­týr. Ö­zel­lik­le­a­sýr­da­ki­et­ki­le­þim­ler­so­nu­cu­yýp­ran­mýþ­a­i­le­ya­pý­lan­ma­la­rýn­da,­prob­lem­le­rin ü­ze­ri­ne­çok­yön­lü­gi­de­bil­mek­i­çin­çok­yön­lü bes­len­me­ye­ve­du­yar­lý­a­dým­lar­at­ma­ya­ken­di­mi­zi­ha­zýr­la­mak­ge­re­ki­yor. Ý­þin­psi­ko­lo­jik­bo­yu­tu­nu­i­se,­ba­yan­lar­bir­bir­le­ri­i­le­da­ha­ra­hat­ko­nu­þa­bi­le­cek­ler­dir.­O­nun­i­çin­de­mut­lu­a­i­le­mo­de­lin­de,­ka­dýn­lar bu­ro­le­da­ha­ö­zel­de­bir­bir­le­ri­i­le­ça­lýþ­sa­lar, çok­da­ha­ba­þa­rý­lý­so­nuç­la­ra­u­la­þý­la­cak­týr. ** ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÝÇÝN 'HÝS VE VÝCDAN' EÐÝTÝMÝ Ko­nu­nun­ço­cuk­lar­ve­genç­ler­a­ya­ðý­i­se­çok da­ha­ö­nem­li­dir.­Hat­ta­bu­dö­nem­le­rin­her­ya­þý­ü­ze­rin­de­da­ha­in­ce­lik­li­ko­nuþ­ma­lar­ö­nem arz­e­di­yor.­Çün­kü­ye­rin­de­a­týl­ma­yan­a­dým, baþ­ka­bir­za­man­da­a­tý­la­ma­ya­cak­týr,­a­týl­sa­da is­te­nen­ne­ti­ce­yi­ve­re­me­ye­cek­tir.­O­za­man ço­cuk­la­rýn/genç­le­rin­dö­nem­ö­zel­lik­le­ri­ni,­a­týl­ma­sý­ge­re­ken­a­dým­la­rý­uz­man­bil­gi­le­rin­den­is­ti­fa­de­i­le­bil­mek­ve­uy­gu­la­mak­fýt­rat­ka­nun­la­rý­na­uy­gun­a­dým­o­la­cak­týr. Ýþ­te­tam­bu­nok­ta­da,­kýz­ço­cu­ðu e­ði­tim­le­ri,­er­kek­ço­cu­ðu­e­ði­tim­le­r i­de­ken­d i­n e­gö­r e­fark­l ý yak­l a­þ ým­l ar­ge­r ek­t i­r e­c ek­t ir. Hat­ta­kýz­ve­er­kek­ço­cuk­la­rýn­bu­lun­du­ðu­ev­ler­de­ki­uy­gu­la­na­cak­prog­ram­lar­da­ha­da­fark­lý­o­la­cak­týr. Ko­nu­nun­ her­ a­þa­ma­sý­ ve­ a­i­le­de­ki­ her bi­re­yi­e­le­a­lan­mo­del­dav­ra­nýþ­lar­ko­nu­sun­da­ ol­duk­ça­ zen­gin­ bil­gi­ler­ ve­ uy­gu­lan­mýþ ç o k ve­ ne­ti­ce­si­ gö­rül­müþ­ ör­nek­ler­ bu­lun­mak­yön­lü­e­- ta­dýr.­ Bu­ ko­nu­da­ ö­zel­lik­le­ Haz­ret-i­ Pey­ði­til­me­le­ri, gam­be­rin­ (asm)­ ken­di­ ha­ya­týn­da­ ya­þa­dý­ðý bu­ ko­n u­d a ör­nek­ler­ ve­ ar­ka­daþ­la­rýn­da­ki­ prob­lem­le­re dev­le­tin,­si­vil­top­- dö­nük­çö­züm­ö­ne­ri­le­ri­i­þi­mi­zi­ol­duk­ça­ko­lum­ku­ru­luþ­la­rý­nýn lay­laþ­týr­mak­ta­dýr. O­za­man,­a­i­le­e­ði­tim­prog­ram­la­rý­ný,­ko­ca­‘a­i­le­e­ði­tim­prog­ram­la­rý’ dü­zen­le­ye­rek,­bil­has­sa­top­- man­bir­sa­lon­da,­i­çin­de­an­ne­le­rin,­ba­ba­la­rýn, lum­da­ka­dýn­ü­ze­rin­de­has­sa­si­- ço­cuk­la­rýn,­genç­le­rin­bu­lun­du­ðu­bir­or­tam­da yet­le­du­ru­lan­bir­fak­tör­o­la­rak­e­le ko­nuþ­mak,­sa­de­ce­ge­nel­bir­ih­ti­yaç­his­set­tir­al­ma­la­rý­çok­ö­nem­ar­zet­mek­te­dir. me­o­la­cak­týr.­A­ma­ko­nu­hak­kýn­da­so­nuç­a­lý­Ka­dý­ný­e­ði­til­me­miþ­top­lum­la­rýn­gü­ven­li na­bil­me­si­ve­uy­gu­la­ma­la­ra­dö­nü­þe­bil­me­si ya­rýn­la­ra­a­dým­a­ta­bil­me­le­ri­im­kâ­ný­yok­tur. ‘A­i ­l e­E­ð i­t im­Prog­r am­l a­r ý­n a’­yö­n el­m ek­l e Çün­kü­ge­le­ce­ðin­ba­ba­la­rý­ný­da­e­ði­ten­yi­ne müm­kün­o­la­cak­týr. Bu­ko­nu­lar­da­ki­hiç­bir­a­dým­an­lam­sýz­ve an­ne­lik­tir.­ Ta­biî­bü­tün­bun­lar­ku­rum­sal­o­la­rak­ol­mu­- te­sir­siz­de­ðil­dir.­An­cak­da­ha­ve­rim­li­ve­so­nuç yor­sa­bi­le,­hiç­de­ðil­se­a­i­le­nin­ken­di­di­na­mik­- al­ma­ya­dö­nük­a­dým­lar,­da­ha­dar­da­i­re­de­a­tý­le­ri­ne­sa­hip­çý­ka­rak­a­dým­lar­at­ma­sý,­mut­lu la­cak­a­dým­lar­la­müm­kün­o­la­bi­le­cek­tir.­Ya­ni bir­a­i­le­tab­lo­su­nu­or­ta­ya­çý­ka­ra­cak­ve­mut­lu bir­ko­nu­da­bir­rüz­gâr­es­tir­mek­ten­zi­ya­de, a­i­le­ler­den­de­mut­lu­ço­cuk­lar­ha­ya­ta­a­tý­la­cak­- biz­zat­prob­lem­le­ri­ko­nuþ­mak­ve­çö­züm­le­re týr.­Gü­zel­o­lan­þu­ki,­a­i­le­de­a­tý­la­cak­her­bir­a­- u­laþ­mak­çok­da­ha­sað­lýk­lý­dýr.­A­sýl­so­nu­cu­be­dým­a­nýn­da­kar­þý­mý­za­çýk­mak­ta­dýr.­Ço­cu­ðu lir­le­ye­cek­ve­ha­ya­ta­do­ku­na­cak­o­lan­bu­dur. Þu­an­a­i­le­o­la­rak­bi­zim­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­böy­i­çin­‘dü­þü­nül­müþ,­ça­lý­þýl­mýþ­a­dým­lar’­a­tan­an­ne­ba­ba,­o­yun­cu­su­ü­ze­rin­de­çok­yön­lü­tak­- le­bir­a­ma­cý­gö­ze­ti­yor.­Bu­a­dým­la­rýn­alt­ya­pý­tik­ler­le­ça­lýþ­mýþ­o­lan­an­tre­nö­rün­maç­ta­bu sý­ný­o­luþ­tu­ra­cak­bil­gi­ha­zi­ne­si­ni­de­o­luþ­tu­ru­ça­lýþ­ma­nýn­mey­ve­si­ni­al­ma­sý­gi­bi­bir­so­nuç­a­- yo­ruz.­Biz­zat­ko­nuþ­tu­ðu­muz­ko­nu­la­rýn­bil­gi la­cak­týr.­Ya­ni­her­bir­a­dým­a­nýn­da­sa­ha­ya do­na­ný­mý­ný­ve­uy­gu­la­ma­pra­tik­le­ri­ni­ki­tap­çýk­lar­ha­lin­de­ça­lýþ­mak­ta­yýz. yan­sý­ya­cak­týr. Ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zýn,­bir­a­i­le­e­ði­tim­prog­ra­mý­A­i­le­de­ka­dý­ný;­ev­at­mos­fe­ri­ni,­ba­ba­yý,­ev­lat­la­rý­cid­dî­et­ki­le­yen­bir­un­sur­o­la­rak­e­le­al­mak na­dö­nüþ­me­si­du­â­sýy­la.

man­lý­ðý­ný­en­i­yi­ta­þý­yan­ve­ya­þa­yan­an­ne­lik ro­lü,­çok­i­yi­ça­lý­þýl­ma­lý­dýr.­Þef­ka­ti­ge­liþ­me­miþ ve­ya­su­is­ti­mal­e­di­len­bir­an­ne­lik,­ke­sin­lik­le­ev i­çin­de­bir­prob­lem­se­be­bi­ha­li­ne­ge­le­cek­tir. O­za­man­bu­ra­da­bir­þef­kat­e­ði­ti­mi­ken­di­ni gös­ter­mek­te­dir. An­tre­nör­ve­an­tre­nör­yar­dým­cý­sý­nýn,­a­i­le ta­ký­mý­nýn­ba­þýn­da­ak­tör­ler­o­la­rak­çok­i­yi­an­laþ­ma­la­rý­zo­run­lu­dur.­Ders­le­ri­ne­gü­nün­ve za­ma­nýn­þart­la­rý­na­uy­gun­bil­gi­ler­ka­za­na­rak­çok­i­yi­ça­lýþ­ma­la­rý­ge­rek­mek­te­dir.­Za­man­la­o­lu­þa­bi­le­cek­prob­lem­le­ri­bil­me­le­ri­ve­bu­nok­ta­da bil­gi­do­na­ný­mý­na­sa­hip­ol­ma­la­rý­ka­çý­nýl­maz­dýr. Ö­zel­lik­le,­ku­cak­la­rýn­d a­bir­top­l u­mun­ak­tör­le­ri­ni­bü­yü­ten an­n e­l e­r i n

YENÝ ASYA’NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

elif@yeniasya.com.tr

FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

i­sâ­le-i­ Nur­ o­ku­yan­ ve­ Be­di­üz­za­man­ Sa­id­ Nur­sî’nin­ ha­ya­tý­ný­ me­rak­e­den­he­men­her­kes,­“Ta­rih­çei­Ha­yat”ta­yer­a­lan­“Tah­lil­ler”in­il­ki­o­lan­“U­zun­bir­ay­rý­lýk­tan­son­ra”­baþ­lýk­lý yak­la­þýk­4­say­fa­lýk­‘tah­lil’i­(s.­540)­de­bi­lir. 1952­ yý­lýn­da­ ya­zý­lan­ ve­ her­ de­fa­sýn­da be­ðe­ne­rek­o­ku­nan­bu­coþ­ku­lu­tah­li­lin­al­týn­da­“Eþ­ref­E­dip”­im­za­sý­var.­Ýþ­te­bu­tah­li­le­im­za­a­tan­mer­hum­Eþ­ref­E­dip­Fer­gan, 1882­yý­lýn­da­Se­rez’de­doð­muþ­ve­15­A­ra­lýk­ 1971­ yý­l ýn­d a­ Ýs­t an­b ul’da­ Rah­m et-i Rah­m an’a­ ka­v uþ­m uþ.­ Ve­f at­ yýl­d ö­n ü­m ü ve­si­le­siy­le­bu­kuv­vet­li­ka­lem­sa­hi­bi­ni­rah­met­le­a­ný­yo­ruz.

R

Eþref Edip Fergan merhumun, Edirnekapý Sakýzaðacý Mezarlýðý’nýn 1. Ada, 254 nolu mezarýnda bulunan kabri.

HAYATI HAKKINDA Ýs­ter­se­niz­ön­ce­Eþ­ref­E­dip­mer­hum­la­ il­gi­li­ o­la­rak­ ‘an­sik­lo­pe­dik­ bil­gi’le­ri ha­týr­la­ya­lým: Eþ­ref­ E­dip­ Fer­gan­ (d.­ 1882,­ Se­rez­ – ö.­ 15­ A­ra­lýk­ 1971,­ Ýs­tan­bul),­ ga­ze­te­ci ve­hu­kuk­dok­to­ru. Meh­med­ A­kif’in­ þi­ir­le­ri­ni­ ya­yým­la­dý­ðý­ “Sý­rat-ý­ Müs­ta­kim”­ (son­ra­ki­ a­dýy­l a­ Se­b i­l ür­r e­þ âd)­ ad­l ý­ der­g i­n in sa­h i­b i­d ir.­ 1908’den­ baþ­l a­y a­r ak 1966’ya­ ka­dar­ çe­þit­li­ a­ra­lar­la­ 58 yýl­ bo­yun­ca­ 1107­ sa­yý­ bu­ der­gi­yi ya­y ým­l a­m ýþ­t ýr.­ Kur­t u­l uþ­ Sa­v a­þ ý sý­ra­sýn­da­der­gi­yo­luy­la­mil­lî­mü­ca­de­le­ ha­re­ke­ti­ni­ des­tek­le­miþ­tir. Ha­ya­tý­ bo­yun­ca­ ba­tý­ yan­lý­sý­ fi­kir­le­re­ kar­þý­ Ýs­lâ­mî­ dü­þün­ce­le­ri­ sa­vun­muþ. A­i­le­si­ve­öð­re­ni­mi:­1882’de­Se­la­nik’e­bað­lý­bir­san­cak­mer­ke­zi­o­lan­Se­rez’de­dün­ya­ya­gel­di. Ba­ba­sý­Ýs­lâm­A­ða,­an­Ya­yýn­cý­lýk­ yö­nü: Ma­ne­si­Ne­fi­se­Ha­Eserleri: nas­týr­lý­Ýs­ma­il­Hak­ký­E­ve 70 Hayatý, Eserleri n Mehmet Akifným’dýr.­Sýb­yan­mek­fen­di­ gi­bi­ dö­ne­min­ ta­ý ar kr et Muharririn Yazýl te­bi­ni­ve­Rüþ­ti­ye­yi­Se­ýn da Ak if- Fi ýs rþ nýn­mýþ­ va­iz­le­ri­nin­ va­Ka p lâ ký n Ýn rez’de­o­ku­du.­Öð­re­ni­r az­l a­r ý­ ve­ Mek­t eb-i 40 Gençlik Tan’cýla en ed et ’i Be þ Ce ph mi­ni­Ýs­tan­bul’da­Mek­n Te vf ik Fi kr Hu­k uk­ ho­c a­l a­r ý­n ýn itleri Mukarririn Tenk i Mahiyeti teb-i­Hu­kuk’ta­sür­dür­Ýlm nin isi ed ders­not­la­rýn­dan­yap­lop n Ýslâm Ansik n Kitabý, Di dü.­Bir­yan­dan­da ýza rým kla tý­ð ý­ der­l e­m e­l e­r i­ ya­cu n Ço zaman müellifi Bediüz Çem­ber­li­taþ’ta­ki­A­tik n Risâle-i Nur i yým­la­ya­rak­ ya­yýn­ ha­leð tý, Eserleri, Mes Göre Said Nur- Haya e in A­li­Pa­þa­Ca­mi­i’nde ler kir ek ef ya­t ý­n a­ baþ­l a­d ý. Müt n Kur’ân- Garp Hakkýnda med­re­se­ders­le­ri­ne­de­et ve Ýhtiþamý 1908’de­ çý­ k a­ rýl­ma­ya Kur’ân’ýn Azam ri tle kirlerinin Þehade vam­et­ti.­Bu­yýl­lar­da­ta­luk Dünya Mütefek baþ­ l a­ y an­ Sý­r at-ý rcu Nu ve r Said Nu n Bediüzzaman nýþ­tý­ðý­E­bül’u­la­Mar­din za rla rýn Ya ý rýz Müs­ t a­ k im­ ad­ lý­ der­ua M r n Ri sa lâ -i Nu ve­Meh­med­Â­kif­i­le i bir Tahlil Ýlm a ýnd gi­ n in­ ku­ r u­ c u­ l a­r ýn­kk Ha ý Ýsnadlar attýlar, Milleti nasýl ald dost­lu­ðu­nu­ö­mür­bo­yu dan­ bi­ r i­ s i­ ol­ d u.­ Bu n Kara Kitapnasýl saldýrdýlar? sür­dür­dü. mukaddesatýna haf­t a­l ýk­ der­g i,­ Ýs­-

rý­i­le­mü­ca­de­le­ye­de­vam­et­ti. Mil­l î­ mü­c a­d e­l e­y e­ kat­k ý­l a­r ý­ se­b e­b iy­l e An­k a­r a’ya­ da­v et­ e­d i­l ip­ ­k if­ i­l e­ bir­l ik­t e Ta­ce­ed­din­ Der­gâ­hý’na­ yer­le­þen­ Eþ­ref­ E­dip,­ 3­ Þu­bat­ 1921’den­ i­ti­ba­ren­se­ der­gi­yi An­k a­r a’da­ çý­k ar­m a­y a­ baþ­l a­d ý.­ Der­g i­d e Meh­m ed­ A­k if’in­ yur­d un­ de­ð i­þ ik­ yer­l e­rin­d e­ ver­d i­ð i­ va­a z­l a­r ýn­ me­t in­l e­r i­n i­ ya­yým­la­ya­rak­ mil­lî­ þu­u­run­ u­yan­dý­rýl­ma­sý­na­kat­ký­da­bu­lun­du. An­ka­ra’da­ bu­lun­du­ðu­ sý­ra­da­ Meh­med ­kif,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ve­Þeyh­Ah­med­ Su­nû­sî­ i­le­ bir­lik­te­ Si­vas’ta­ bir­ Ýs­lâm þû­ra­sý­nýn­ top­lan­ma­sý­ ça­lýþ­ma­la­rý­na­ ka­tý­lan Eþ­ref­E­dip,­Mil­lî­Mü­ca­de­le’nin­ka­za­nýl­ma­sýn­dan­ son­ra­ tek­rar­ Ýs­tan­bul’a­ dön­dü­ ve ya­yýn­fa­a­li­ye­ti­ne­bu­ra­da­de­vam­et­ti. Eþ­ref­E­dip,­Cum­hu­ri­ye­tin­i­lâ­nýn­dan­son­ra­ hýz­la­nan­ ba­tý­lý­laþ­ma­ ha­re­ke­ti­ne­ þid­det­le mu­ha­le­fet­ et­mek­tey­di.­ Se­bi­lür­re­þad’ý­ Ýs­lâ­mî­ dü­þ ün­c e­ doð­r ul­t u­s un­d a­ ya­y ýn­l a­m a­y ý sür­dür­dü.­ Þeyh­ Sa­id­ ha­di­se­si­ ü­ze­ri­ne­ bir­lâm­ Bir­li­ði­ dü­þün­ce­si­nin­ ya­yýn­ or­ga­ný­ i­di. çok­ga­ze­te­ve­der­giy­le­bir­lik­te­Se­bi­lür­re­þâd Ýlk­ 182­ sa­yý­yý­ E­bül’u­la­ Mar­din­ i­le­ bir­lik­te da­ ka­pa­týl­dý.­ Eþ­ref­ E­dip­ tu­tuk­la­na­rak­ Þark ya­yým­la­dý.­ E­bül’u­la’nýn­ ü­ni­ver­si­te­de­ ders Ýs­tik­lâl­ Mah­ke­me­si’ne­ gön­de­ril­di.­ Ön­ce ver­me­ye­baþ­la­ma­sý­ü­ze­ri­ne­der­gi­yi­tek­im­- An­ka­ra,­son­ra­da­Di­yar­ba­kýr’da­yar­gý­lan­dý. ti­yaz­sa­hi­bi­o­la­rak­ya­yým­la­ma­ya­de­vam­et­- Se­bi­lür­re­þâd’ýn­ ya­yý­mý­ný­ dur­dur­mak­ þar­ti.­183.­sa­yý­dan­i­ti­ba­ren­der­gi­nin­a­dý­“Se­bi­- týy­la­13­Ey­lül­1925’te­ser­best­bý­ra­kýl­dý. lür­re­þad”­o­la­rak­de­ðiþ­ti. Çok­ par­ti­li­ dö­nem: Eþ­ref­ E­dip,­ Tür­ki­Eþ­ref­E­dip,­I.­Dün­ya­Sa­va­þý­yýl­la­rýn­da­Ýt­ti­- ye’de­çok­par­ti­li­ha­ya­ta­ge­çiþ­saf­ha­sýn­day­had­ve­Te­rak­ki­yö­ne­ti­mi­nin­ba­zý­fa­a­li­yet­le­ri­ni ken­ Se­bi­lür­re­þâd’ý­ ye­ni­den­ ya­yým­la­ma­ya sert­bir­þe­kil­de­e­leþ­tir­di.­Bu­se­bep­le,­1916’dan baþ­l a­d ý.­ Se­b i­l ür­r e­þ âd’ýn­ Ma­y ýs­ 1948’de 1918­yý­lý­nýn­or­ta­la­rý­na­ka­dar­bir­bu­çuk­yýl­sü­- baþ­l a­y an­ ya­y ý­m ý­n ý­ Þu­b at­ 1966’ya­ ka­d ar rey­le­Se­bi­lür­re­þâd’ýn­ya­yý­mý­na­a­ra­ver­mek­zo­- 362­sa­yý­de­vam­et­tir­di. run­da­kal­dý.­Sa­vaþ­tan­son­ra­Se­bi­lür­re­þâd’ý­iþ­Ve­fa­tý:­15­A­ra­lýk­1971’de­ve­fat­et­ti,­Fa­tih gal­al­týn­da­ki­Ýs­tan­bul’da­tek­rar­ya­yýn­la­ma­ya Ca­mi­i’nde­ ký­lý­nan­ ce­na­ze­ na­ma­zý­nýn­ ar­baþ­la­yan­Eþ­ref­E­dip,­baþ­ta­Ab­dul­lah­Cev­det dýn­dan­E­dir­ne­ka­pý­Þe­hit­li­ði’ne­def­ne­dil­di. ol­mak­ü­ze­re­“as­rî­lik”­ve­“Garp­çý­lýk”­ta­raf­tar­la­(Devamý Sayfa 2'de)

“Uzun bir ayrýlýktan sonra”

Eþref Edip’i rahmetle anarken


2

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

MAKALE

GENÇ KALEMLER

Eþref Edip Fergan

Ýþte tam burasý

MAHÝR ÝZ'in 23 Aralýk 1971 tarihli Yeni Asya’da "Eþref Edip Fergan" baþlýðýyla yayýnlanan yazýsý: ay­bo­lan­kýy­met­le­rin­ar­ka­sýn­dan­ya­zý­lan­mer­si­ye­ler,­fa­zi­let­ör­ne­ði­ni­ge­le­cek nes­le­gös­ter­mek­i­çin­dir,­in­sa­nýn­in­san o­la­rak­bir­çok­ek­sik­le­ri,­ol­gun­laþ­ma­mýþ­ta­raf­la­rý,­her­ke­se­ben­ze­me­yen­hu­su­si­yet­le­ri­o­la­bi­lir.­Ýn­sa­noð­lu­ne­den­se­hem­cin­si­nin­ön­ce ek­sik­ta­raf­la­rý­ný,­þah­sî­hü­vi­ye­ti­ni­gö­rür­ve­in­ce­ler.­Hük­mü­nü­de­o­na­gö­re­ve­rip­ge­çer. Hal­bu­ki­ce­mi­yet­ha­ya­týn­da­bir­in­sa­nýn­ba­ký­la­cak,­tah­lil­e­di­le­cek,­iþ­le­nip­or­ta­ya­ko­nu­la­cak­ta­ra­fý,­i­þi­dir.­Ce­mi­ye­te­o­lan­fay­da­sý­dýr. Her­kes­te,­nor­mal­be­þe­rî­mü­na­se­bet­ler­de, der­gâ­hýn­is­te­di­ði­ke­ma­li­a­ra­mak,­he­le­as­rý­mýz­da­ne­ti­ce­siz­bir­yor­gun­luk­tur.­Her­dev­rin­ken­di­ne­mah­sus­bir­se­li­var­dýr.­Çör­çö­pü ko­lay­lýk­la,­dal­lý­bu­dak­lý­kü­tük­le­ri­güç­lük­le sü­rük­ler.­Ha­yat­fel­se­fe­si­ni­sos­yo­log­la­ra­bý­ra­ka­lým.­Biz­bu­gün­kü­ka­yýp­la­rý­mý­zý­bel­ki­iþ­ka­rak­te­ri­ne­ör­nek­o­lur­dü­þün­ce­si­i­le­tah­lil­et­me­ye­ça­lý­þa­lým.­ Her­kes,­ce­mi­yet­ha­ya­týn­da­ha­iz­ol­du­ðu ka­bi­li­ye­ti­mey­da­na­ko­yun­ca­bi­li­nir. Eþ­ref­E­dip­Bey­he­men­bir­as­ra­yak­la­þan öm­rü­nün­alt­mýþ­yý­lý­ný,­ka­na­a­ti­ne,­i­nan­cý­na ter­cü­man­o­lan­ka­le­mi­i­le­ge­çir­miþ­tir.­Ne­yo­rul­muþ,­ne­býk­mýþ,­ne­de­ü­zü­cü­ve­e­zi­ci­hâ­di­se­ler­o­nu­yo­lun­dan­a­lý­koy­muþ­tur. Genç­ya­þýn­da­da­ha­hu­kuk­mek­te­bi­ne­de­vam­e­der­ken­dev­ri­nin­â­lim­le­ri­a­ra­sýn­da­ta­nýn­mýþ­o­lan­bü­yük­le­rin­mec­li­si­ne­de­vam­e­der,­ders­le­rin­de,­va­az­la­rýn­da­bu­lu­nur,­not­lar a­lýr,­is­tik­bal­de­ki­ta­sav­vur­la­rý­na­in­ki­þaf­ze­mi­ni­ha­zýr­lar­dý.

K Vefatý sonrasýnda Yeni Asya’da “Eþref Edip topraða verildi” baþlýðýyla yayýnlanan haberde þu satýrlar yer alýyordu: Önceki gün vefat eden kýymetli mücahid gazeteci, Sebil-ür reþad ve Sýrat-ý Müstakim Mecmualarýnýn sahibi Eþref Edip Fergan’ýn cenazesi dün Fatih Camiinde kýlýnan öðle namazýný müteakip kaldýrýlarak Sakýz Aðacý Þehidliðine defnedilmiþtir. Bütün hayatý Ýslâm dâvâsý uðrunda mücadele ile geçen merhum Eþref Edip Bey Türk basýnýna yarým asýrdan fazla bir zaman hizmet etmiþ, çeþitli dergi mecmua ve gazetelerde usta ve cesur kalemiyle yazýlar yazmýþtýr. Ýstiklâl Marþýmýzýn þairi merhum Mehmed Âkif Ersoy’un yakýn dostu olan Eþref Edib Bey’in neþredilmiþ bir çok kýymetli eserleri vardýr. Bir müddetten beri rahatsýz bulunan Eþref Edip Bey doksan yaþýnda bulunuyordu.” (Yeni Asya, 16 Aralýk 1971)

“ACABA BU ZÂT YAÞIYOR MU?” rak­“Eþ­ref­E­dip’i­ve­fat­yýl­dö­nü­mün­de­me­za­rý­ba­þýn­da­an­mak­is­ti­yo­ruz.­A­ma­me­za­rý­nýn­ye­ri­ni­bi­YENÝ ASYA ve­Ýt­ti­had’da­da­ya­zý­la­rý­ya­yýn­la­nan len­le­ri­de­bu­la­ma­dýk.­Yar­dým­cý­o­la­bi­lir­mi­si­niz?” Eþ­ref­E­dip­mer­hu­mun­“tah­lil”i­ni­ni­o­ku­du­ðum­ilk de­di.­Doð­ru­su,­þim­di­ye­ka­dar­bu­mer­hum­“kýy­yýl­lar­da,­“A­ca­ba­bu­zât­ya­þý­yor­mu?”­di­ye­me­rak met­li­mü­ca­hid­ga­ze­te­ci”nin­me­za­rý­na­git­me­miþ et­miþ­ve­bi­len­le­re­sor­muþ­tum.­Ve­fat­et­ti­ði­ni­öð­- ol­mak­tan­do­la­yý­ken­di­mi­de­a­yýp­la­dým.­He­men, ren­di­ðim­de­de­“Keþ­ke­bu­zât­la­ta­nýþ­mýþ­ol­say­- bil­me­si­muh­te­mel­bir­i­ki­bü­yü­ðü­mü­ze­sor­duk. dým”­di­ye­ha­yýf­lan­dý­ðý­mý­ha­týr­lý­yo­rum.­Týp­ký,­Ta­- Ce­na­ze­si­ne­ka­tý­lan­lar­bi­le­me­zar­ye­ri­ni­tam­o­la­rih­çe-i­Ha­yat’a­‘Ön­söz’­ya­zan­mer­hum­A­li­Ul­vi rak­ha­týr­la­ya­ma­dý.­Son­ra,­yap­tý­ðý­mýz­bir­a­raþ­týr­Ku­ru­cu­gi­bi.­“Bu­ön­söz,­Me­di­ne-i­Mü­nev­ve­re’de ma­da­“E­dir­ne­ka­pý’da­ki­Sa­ký­za­ða­cý­Me­zar­lý­ðý”nda bu­lu­nan­mü­him­bir­â­lim­ta­ra­fýn­dan­ya­zýl­mýþ­týr” ol­du­ðu­nu­öð­ren­dik.­Ýlk­fýr­sat­ta­bu­me­zar­lý­ða­gi­de­no­tu­nu­o­ku­yun­ca,­“Bu­zât­her­hal­de­ve­fat­et­miþ­- rek­‘yet­ki­li­le­re’­sor­duk­ve­me­za­rýn­“1.­A­da,­254 tir”­di­ye­dü­þün­müþ­tüm,­a­ma­mer­hum­Ku­ru­- no­lu­me­zar”da­ol­du­ðu­nu­öð­ren­dik.­Me­zar­lý­ðý­ge­cu’nun­o­ta­rih­ler­de­(1980’ler)­ha­yat­ta­ol­du­ðu­nu ze­rek­me­zar­ye­ri­ni­tes­bit­e­dip­fo­toð­raf­la­dýk. An­cak­me­zar­ta­þýn­da­ki­‘ve­fat­ta­ri­hi’­i­le­ka­yýt­ve­Su­u­di­A­ra­bis­tan’da­ya­þa­dý­ðý­ný­öð­re­nin­ce­“A­ca­ba­gö­rüþ­me­na­sip­o­lur­mu?”­di­ye­dü­þün­müþ­tüm. lar­da­ki­ta­rih­a­ra­sýn­da­fark­ol­du­ðu­nu­da­bu­ve­si­Mer­hum­Ku­ru­cu­a­ða­be­yi­miz­le,­Ýs­tan­bul’a­gel­di­- ley­le­öð­ren­miþ­ol­duk.­Me­zar­ta­þýn­da­“Eþ­ref­E­dip(e)­Fer­gan”­ya­zýl­mýþ.­Ma­a­le­sef­i­smi­bi­le­doð­ðin­de­(1990­son­ra­sý)­gö­rüþ­mek­na­sip­ol­muþ­tu. Eþ­ref­E­dip­1952­yý­lýn­da­yaz­dý­ðý­bu­meþ­hur ru­ya­zýl­ma­mýþ,­E­dip­ye­ri­ne­E­di­be­o­la­rak­ya­zýl­‘tah­lil’in­de­“Üs­tad­la­ta­nýþ­ma­mýz­kýrk­se­ne­yi­geç­- mýþ;­an­cak­da­ha­son­ra­‘E’­har­fi­si­lin­miþ...­Me­zar ti”­di­yor.­De­mek­ki,­Eþ­ref­E­dip­mer­hum,­Üs­tad­- ta­þý­na­dik­kat­le­ba­kýl­dý­ðýn­da­bu­nu­an­la­mak la­bir­de­ðil,­çok­de­fa­gö­rüþ­müþ.­Be­di­üz­za­man’ý müm­kün.­Ay­ný­me­zar­ta­þýn­da­ve­fat­ta­ri­hi­o­la­an­lat­tý­ðý­ay­ný­tah­lil­de,­“Bü­tün­he­de­fi­i­man­ve rak­da­“10.12.1971”­ya­zý­yor.­E­vet,­ce­na­ze­na­ma­zý­15­A­ra­lýk’ta­ký­lýn­mýþ,­a­ma­me­zar­ta­þýn­da­ki Kur’ân”­tes­bi­ti­ni­yap­mýþ.­ “Devr-i­Sa­a­det’te,­Müs­lü­man­lý­ðýn­ilk­ku­ru­luþ bil­gi­ye­gö­re­ve­fat­ta­ri­hi­10­A­ra­lýk­1971.­A­ca­ba, za­man­la­rýn­da­ol­say­dý,­Haz­ret-i­Pey­gam­ber,­Kâ­- ve­fa­tý­i­le­de­fin­gü­nü­a­ra­sýn­da­ki­sü­re­ni­çin­u­zun? be’de­ki­put­la­rýn­par­ça­lan­ma­sý­va­zi­fe­si­ni­o­na Bu­nu­þim­di­lik­bi­le­mi­yo­ruz. Eþ­ref­E­dip’le­il­gi­li­o­la­rak­el­bet­te­söy­le­ne­cek (Be­di­üz­za­man’a)­ve­rir­di.­Þir­ke­ve­put­pe­rest­li­ðe çok­söz­var.­Ni­ha­ye­tin­de,­o­da,­týp­ký­Be­di­üz­za­o­de­re­ce­düþ­man­dýr”­tes­bi­ti­de­Eþ­ref­E­dip’e­a­it. “U­zun­bir­ay­rý­lýk­tan­son­ra”­baþ­lý­ðýy­la­ha­ri­ka­bir man­gi­bi­üç­dev­rin­bü­yük­çal­kan­tý­la­rý­na­þa­hit tah­lil­ka­le­me­a­lan­ve­Se­bi­lür­re­þad­gi­bi­pa­ha­bi­çil­- ol­muþ­dok­san­se­ne­lik­bir­öm­rün­sa­hi­bi.­A­ma mez­der­gi­ler­ya­yýn­la­yan­“kýy­met­li­mü­ca­hid­ga­ze­- þim­di­lik­bu­ka­dar­la­ki­fa­yet­e­di­yor,­“kýy­met­li­mü­te­ci”­ye­ni­ne­sil­ler­ce­ne­ka­dar­ta­ný­ný­yor,­bi­li­ni­yor? ca­hid­ga­ze­te­ci”­Eþ­ref­E­dip­Fer­gan’ý­bir­defa­da­ha Bu­ko­nu­da­i­yi­bir­im­ti­han­ver­me­di­ði­mi­zin­far­- rah­met­le­a­ný­yo­ruz. kýn­da­mý­yýz?­Yok­sa,­sa­hip­ol­du­ðu­muz­de­ðer­le­rin Kaynaklar: kýy­me­ti­ni­ve­fat­e­din­ce­da­hi­bil­mi­yor­mu­yuz? - wikipedia.com Ge­çen­gün­ler­de­bir­ga­ze­te­ci­ar­ka­da­þý­mýz­a­ra­ya­- - Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neþriyat, Temmuz 1994 (1. Sayfa'dan devam)

Bediüzzaman onun için ne demiþti? Bediüzzaman talebelerine yazdýðý bir mektubunda þu ifadelere yer vermektedir: “Eþref Edip kýrk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaþým ve Sebilürreþad’da makale yazan ve þimdi vefat eden çok kýymetli kardeþlerimin mümessili ve hakikî Ýslâmiyet mücahidlerinden bir kardeþimdir. Ve Nurun bir hâmisidir…” (Emirdað Lahikasý, s. 281). Bunun yanýnda, ayrý bulunduklarý zamanlarda, Ýstanbul’a giden talebelerine Eþref Edip’i ziyaret edip selâmlarýný iletmelerini tembihleyen Bediüzzaman, ona verdiði deðeri müþahhas bir þekilde gösterdi. Selâmý götüren ve kendisiyle görüþen Mustafa Sungur, Eþref Edip’in duyduðu memnuniyeti ve gösterdiði alâkayý hatýralarýnda nakletmektedir. (Necmeddin Þahiner, Son Þahitler 4, Ýstanbul 1994, s. 35-37). [http://www.risaleinurenstitusu.org]

KUDSÎ HÝZMET Meþ­rû­ti­ye­ti­mü­te­a­kip­Hu­kuk­Fa­kül­te­si pro­fe­sör­le­rin­den­E­BÜL­U­L­MAR­DÝ­NÎ Be­yin­ya­zý­a­i­le­si­baþ­kan­lý­ðýn­da­Kan­dil­li­Ra­sat­ha­ne­si­Mü­dü­rü,­yük­sek­ma­te­ma­tik­pro­fe­sö­rü­HO­CA­FA­TÝN­E­FEN­DÝ,­BE­RE­KET­Z­DE­ÝS­MA­ÝL­HAK­KI­BEY,­A­ya­sof­ya­Kür­si­Þey­hi­Re­i­sül­u­le­ma­ve­son­ra­dan a­yan­a­za­sý­o­lan­Ma­nas­týr­lý­ÝS­MA­ÝL­HAK­KI­E­FEN­DÝ,­Ýz­mir­li­ÝS­MA­ÝL­HAK­KI­BEY ve­þa­ir­Meh­met­Â­kif­Bey­ve­em­sa­li­gü­zi­de ve­müm­taz­â­lim­le­ri­miz­le­te­sis­et­ti­ði­(SI­RAT-I­MÜS­TA­KÝM)­mec­mu­a­sý­ný­çý­kar­dý. Bir­müd­det­son­ra­da­ha­zen­gin­kad­ro­i­le “SE­BÝL-ÜR­RE­ÞAD”­a­dý­al­týn­da­neþ­ri­ya­tý­na­de­vam­et­ti.­O,­kýy­met­li­mu­har­rir­ler,­ve­fat­gi­bi,­ra­hat­sýz­lýk­gi­bi­müc­bir­se­bep­ler­le ay­rýl­dýk­la­rý­za­man­yer­le­ri­ni­dol­dur­mak­i­çin­a­za­mî­gay­ret­sar­fe­de­rek­boþ­lu­ðu­his­set­tir­me­me­ye­ça­lýþ­mýþ­týr. Mil­lî­Mü­ca­de­le­den­son­ra­ga­ze­te­si­ni­A­na­do­lu’ya­nak­let­miþ,­bü­yük­ve­kud­sî­hiz­me­ti­ne de­vam­et­me­ye­baþ­la­mýþ­týr.­Yan­lýþ­lýk­la­Ýs­tik­lâl­Mah­ke­me­si­ne­ka­dar­sev­ke­di­len­ve­her za­man­ol­du­ðu­gi­bi­zim­met-i­teb­ri­ye­den müs­tað­ni­bu­lu­nan­o­ör­nek­il­mî­mü­ca­hit­son ne­fe­si­ne­ka­dar­vic­da­nýn­dan­al­dý­ðý­em­ri­i­fa­dan­bir­an­ge­ri­kal­ma­mýþ­týr. Se­bil-ür­Re­þad­mec­mu­a­sý­nýn­alt­mýþ­ya­þý­ný dol­du­rup­ka­pa­na­ca­ðý­dev­re­ka­dar­tek­ba­þý­na kal­dý­ðý­za­man­lar­ol­muþ,­fa­kat­yi­ne­bu­yal­nýz­-

7

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

ERSÝN ACAR

Et­ki­le­ni­yo­rum,­ et­ki­li­yor­lar,­ o­ yüz­den so­ru­la­rýn­ ce­vap­la­rý­ “ce­vap­la­rým­la”­ denk düþ­me­mek­te.­Ce­vap­lar­doð­ru­a­ma­ne­fis ken­di­kum­la­rýn­dan­ku­le­yap­mak­der­din­de.­ Ya­ra­tý­lý­þý­ kýr­baç­la­yan­la­rýn­ kýr­baç­lan­dýk­la­rý­bir­dün­ya­ol­ma­lý­ar­týk.­Ha­ki­ka­ti­o­ku­mak­ve­ya­hut­dil­len­dir­mek “ha­ki­kat­ zýl­le­ri­ne”­ ay­ký­rý­ gel­mek­te, að­rý­na­git­mek­te­ya­da… Cis­ma­ni­ye­tin­sa­týr­la­ra­sü­zül­dü­ðü,­o­ra­dan­da­say­fa­la­ra­dö­kül­dü­ðü­ ve­ ni­ha­ye­tin­de­ de­ ka­na­ ka­na i­çil­di­ði­ da­ki­ka­lar­da­ u­çu­rum­la­rýn en­u­cun­dan­ge­ri­dö­nüþ­ler.­Bel­ki Ýs­veç,­ bel­ki­ Nor­veç,­ bel­ki­ Fin­lan­di­ya,­bel­ki­de­tam­da­bu­ra­sý. Bý­rak­mak­ ve­ya­ de­vam­ et­mek git-gel’le­rin­de;­ â­lem-i­ as­ga­rýn­ en kü­çük­ da­i­re­si­ne­ dö­nen­le­rin­ za­fer çýð­lýk­la­rý­dýr­ku­lak­la­rý­çýn­la­tan. Bý­r ak­m ak­ ke­l â­m ý­n a­ gü­l üm­s e­yen­le­rin­ ga­li­bi­ye­ti.­ Ne­ iþ­ ya­par­sýn so­r u­l a­r ý­n a­ “Mâ­l i­k i­m in­ mül­k ün­d e is­tih­dam­e­di­li­yo­rum,­se­fi­ne-i­Ý­lâ­hi­ye­nin­ge­mi­sin­de­ha­de­me­yim”­na­ra­la­rý­a­tan­l a­r ýn­ ye­n i­d en­ do­ð um­ san­c ý­l a­r ý­n ýn za­h i­r î­ zor­l uk­l a­r ý­d ýr­ bun­l ar.­ Kül­l e­r in­den­ doð­m ak­ da,­ tam­ bu­r a­s ý­ de­ð il­ mi za­ten?­Te­da­vî­yol­la­rý­a­rar­ken­bir­Lok­man­ He­kim’e­ rast­ ge­len­le­rin­ ya­ra­la­rý­na­ mer­h em­ o­l an­ “mer­h e­m in”,­ ar­t ýk baþ­ka­la­rý­na­tav­si­ye­si­dir­za­man…

m.r.ersinacar@gmail.com

lýk­tan­yýl­ma­dan­ve­kork­ma­dan­o­tâ­kat­fer­sa me­sa­i­si­ne­de­vam­et­miþ­tir.­Sa­fa­hat’ý­bir­kaç ke­re­bas­týr­mýþ.­Meh­met­Â­kif­Be­yin­ter­cü­me ve­ne­sir­le­ri­i­le­i­lim­ve­e­de­bi­yat­â­le­mi­ni­nur­la­ra­gark­et­miþ­tir. Ay­rý­ca­te­sis­et­ti­ði­(­sâr-ý­Ýl­mi­ye­Kü­tüp­ha­ne­si)­i­le­ve­bil­has­sa­mer­hum­Ö­mer­Rý­za Doð­rul­Be­ye­yap­týr­dý­ðý­ter­cü­me­ler­le­bir­çok kýy­met­li­il­mî­ve­ta­ri­hî­e­ser­le­ri­Mil­lî­Kü­tüp­ha­ne­mi­ze­he­di­ye­et­miþ­tir. 1908­Meþ­rû­ti­ye­tin­den­ev­vel­ÝK­DAM­ga­ze­te­si­sa­hi­bi­AH­MET­CEV­DET­Be­yin­baþ­la­dý­ðý­kýy­met­li­neþ­ri­ya­týn­da­ha­mu­ay­yen­ve mâ­ne­vî­sa­ha­da­bir­ör­ne­ði­ni­mer­hum­EÞ­REF E­DÝP­Bey­ver­miþ­ve­cid­den­çok­kýy­met­li­e­ser­ler­le­kü­tüp­ha­ne­le­ri­mi­zi­süs­le­miþ­tir. BÝR HATIRA A­ra­mýz­da­þöy­le­kü­çük­bir­ha­tý­ra­var­dýr. Se­kiz­on­se­ne­ev­vel­kýy­met­li­mu­har­rir­ve­ta­rih­çi­le­ri­miz­den­ÝS­MA­ÝL­HA­MÝ­DA­NÝÞ­MENT­Bey­“Kur’ân-ý­Ke­rim­de­Türk­çe­Ke­li­me­ler”­baþ­lýk­lý­bir­ya­zý­neþ­ret­miþ­ti.­Ben­bu ya­zý­ya­bir­ce­vap­ve­ril­me­si­ni­mer­hum­üs­tad HA­SAN­BAS­RÝ­ÇAN­TAY’dan­ri­ca­et­miþ­tim.­O­da­ken­di­si­nin­ya­za­ca­ðý­ný,­fa­kat­be­nim de­yaz­mak­lý­ðý­mý­is­te­di.­Ben­ya­zar­sam­müs­te­âr­i­sim­kul­la­na­ca­ðý­mý­söy­le­dim,­ka­bul­et­ti. Baþ­ka­ve­si­le­ler­le­de­yaz­dý­ðým­ma­ka­le­ler­de kul­lan­dý­ðým­(AB­DUL­LAH­SÖ­ÐÜT)­müs­te­a­riy­le­ka­le­me­al­dý­ðým­ce­va­bý­SE­BÝL-ÜR RE­ÞAD’a­gön­der­dim.­Ken­di­si­nin­ta­ný­dý­ðý­u­le­ma­a­ra­sýn­da­böy­le­bir­i­sim­ol­ma­dý­ðý­i­çin EÞ­REF­E­DÝP­Bey­sa­ða­so­la­baþ­vur­muþ,­ta­ný­dýk­la­rýn­dan­bil­gi­a­la­ma­mýþ.­Ni­ha­yet­BAS­RÝ Be­ye­git­miþ,­o­da­te­bes­süm­e­de­rek­be­nim ol­du­ðu­mu­söy­le­yin­ce­teb­rik­le­ri­ni­be­yan­i­çin bi­ze­ka­dar­gel­miþ­ti.­Ser­tel’le­rin­ge­mi­a­zý­ya al­dýk­la­rý­bir­de­vir­di.­Bâb-ý­­ â­li­den­ge­çi­yor­dum,­o­za­man­i­da­re­ha­ne­cad­de­üs­tün­de­i­di. Mer­hum­pen­ce­re­de­be­ni­gö­rün­ce­ça­ðýr­dý. Bay­ra­ðý­mý­zýn­kü­çüm­sen­me­si­ka­ný­na­do­kun­muþ­tu.­He­men­ö­nü­me­bir­kâ­ðýt­ka­lem­koy­du.­Sen­de­bir­þey­yaz­de­di,­ben­o­ra­da­bir­þey­ler­ka­ra­la­dým.­Yi­ne­müs­te­ar­a­dý­mý­koy­ma­sý­ný­ri­ca­et­tim. He­men­he­men­bir­as­ra­yak­laþ­mýþ­o­lan ha­ya­tý­nýn­dört­te­ü­çü­nü­ka­le­miy­le­ya­þa­mýþ ve­her­â­ný­an­cak­i­nan­cý­nýn­sar­sýl­maz­he­ye­can­la­rýy­la­geç­miþ­ti.­O­ne­a­ký­cý­üs­lûp­tu,­o­ne can­la­baþ­la­bir­mü­ca­de­le­a­bi­de­siy­di...­Git­ti, fa­kat­kub­be­de­bü­tün­i­na­nan­la­rýn­ku­lak­la­rýn­da­e­be­dî­a­kis­ler­bý­rak­tý.­Ýþ­te­as­rý­mý­zýn­nur­lu ve­fe­yiz­li­sa­ha­lar­da­ki­hey­kel-i­say­ken­di­si­i­di. Ev­lât­la­rý­na,­ak­ra­ba­sý­na­ve­bü­tün­ya­kýn­la­rý­na, dâ­va­sý­na­â­þýk­dost­la­rý­na­ve­ye­ni­öð­ren­di­ði­miz­ye­ðe­ni­ta­bib-i­ru­hi­miz­Ay­han­Son­gar kar­de­þi­mi­ze­baþ­sað­lý­ðý­di­ler­ken­CE­NÂB-I GA­FUR-UR­RA­HÝM’den­mer­hu­ma­son­suz mað­fi­ret­ler­ni­yaz­e­de­riz.

ir­bi­ri­ i­çin­de­ mü­te­dâ­hil­ da­i­re­ler var.­ ­l em-i­ as­g a­r ýn­ i­ç in­d e­k i kalp­ten­tut­â­lem-i­ke­bi­rin­dý­þýn­da­ki­ hal­ka­la­ra­ ka­dar.­ “Et­ki­le­yen”­ ve­ “et­ki­le­nen”­ hen­de­se­de­ki fa­ra­zî­hat­lar­mi­sâ­li. Rah­m e­t in­ mü­c es­s e­m i­ bir yað­m ur­ dam­l a­s ý­n ýn­ ko­c a­ bir rah­met­bi­ri­kin­ti­si­ne­te­ma­sý­nýn er­t e­s in­d e­ “ya­r a­t ý­l an”­ hal­k a­lar...­ Dü­þen­ rah­met­ ne­ ka­dar a­ðýr­sa,­ et­ki­le­di­ði­ rah­met­ o­ ka­dar…­ U­z un­ sü­r e­d ir,­ “et­k i­l e­yen”­ hal­ka­lar­dan­ u­zak­ bir­ ha­yat.­ Do­k un­d u­r u­l an,­ tat­t ý­r ý­l an, söy­l et­t i­r i­l en­ þey­l er­d en­ bi­g â­n e. “Þey”­ di­y o­r um­ on­l a­r a,­ sa­d e­c e “þey”.­ Zi­ra;­ ö­te­si­ni­ ve­ren­ler,­ mâ­li­ki­ni­kay­bet­miþ­mülk­gi­bi­ya­da­ma­bu­du­nu­ yi­tir­miþ­ â­bid­ ve­ya­hut­ me­câ­zî ma­þuk­la­ra­müp­te­lâ­bir­ap… Bu­u­zak­du­ruþ,­bu­ya­kýn­ol­ma­ma­hâ­li­fýt­ra­ta­bir­ne­vî­say­gý­dan­i­le­ri­gel­mek­te.­Ö­ze­dö­nüþ­yol­cu­lu­ðu;­bi­let­kuy­ru­ðu u­zun­o­lan­bir­baþ­vu­ru. He­lâ­ket­ve­fe­lâ­ket­fýr­tý­na­la­rýn­da­li­man­ bul­mak­ ve­ o­ra­ya­ sý­ðýn­mak­ iþ­le­rin­en­çet­re­fil­li­si.

B

Gerçek cumhuriyet dü­þün­ce­le­rin­ha­yal­mer­te­be­si­ne­bi­le­çý­ka­ma­ya­ca­ðý­çok­a­çýk­gö­zük­mek­te­dir.­Çün­kü o,­ Ta­rih­çe-i­ Ha­yat­ i­sim­li­ e­se­rin­de­ “cum­hu­ri­yet”­hak­kýn­da­þöy­le­der: “[Es­ki­þe­hir­Mah­ke­me­sin­de­giz­li­kal­mýþ­ve um­hu­ri­yet­ ga­ze­te­si­nin­ 1.12.2010­ ta­res­ men­ zap­ta­ geç­me­miþ­ ve­ mü­da­fa­a­tým­da rih­li­nüs­ha­sýn­da­yer­a­lan­bir­ha­ber­de da­ h i­ya­zýl­ma­mýþ­bir­es­ki­ha­tý­ra­yý­ve­lâ­tif­bir “..Te­si­sin­ka­mu­sal­a­lan­ol­ma­sý­ne­de­niy­le,­ ‘cum­hu­ri­yet­ düþ­ma­ný­nýn’­ ser­gi­si­ne kýs­sa-i­mü­da­fa­a­yý­be­yan­e­di­yo­rum.] “O­ra­da­ ben­den­ sor­du­lar­ ki:­ ‘Cum­hu­ri­i­z in­ ve­r il­m e­s i­n e­ tep­k i­ gös­t e­r en­ ba­z ý CHP’li­ler,­ Nur­si’nin­ pan­kar­tý­nýn­ in­di­ril­- yet­hak­kýn­da­fik­rin­ne­dir?’ “Ben­ de­ de­dim:­ ‘Yaþ­lý­ mah­ke­me­ re­i­sin­me­si­ni­ is­te­di.­ Ýz­mir­ Ýl­ Ge­nel­ Mec­li­si’nin den­baþ­ ka­da­ha­siz­dün­ya­ya­gel­me­den­ben CHP’li­Baþ­ka­ný­Ser­dar­De­ðir­men­ci’nin­ta­din­ d ar­bir­cum­ hu­ri­yet­çi­ol­du­ðu­mu­e­li­niz­li­m a­t ýy­l a­ in­d i­r i­l en­ pan­k art,­ Baþ­b a­k an­de­ k i­ta­ r ih­ ç e-i­ha­ ya­tým­is­pat­e­der.­Hü­lâ­sa­sý lýk’tan­ Ýz­mir­ Va­li­li­ði’ne­ gel­di­ði­ sav­la­nan þu­ d ur­ ki:­ O­ za­ m an,­ þim­di­ki­ gi­bi,­ hâ­li­ bir te­l e­f o­n un­ ü­z e­r i­n e­ çe­v ik­ kuv­v et­ e­k ip­l e­r i eþ­li­ðin­de­ ye­ni­den­ a­sýl­dý”­ sa­týr­la­rý­ný­ o­ku­- tür­b e­ kub­b e­s in­d e­ in­z i­v a­d a­ i­d im.­ Ba­n a çor­ba­ ge­li­yor­du.­ Ben­ de­ ta­ne­le­ri­ni­ ka­rýn­dum­ve­çok­hay­ret­le­kar­þý­la­dým. Be­d i­ü z­z a­m an­ Sa­i d­ Nur­s î’nin­ müs­b et ca­la­ra­ ve­ri­yor­dum.­ Ek­me­ði­mi­ o­nun­ su­yu ha­re­ke­ti­ e­sas­ al­dý­ðý­ dü­þü­nül­dü­ðün­de,­ bu i­le­ yer­dim.­ Ben­den­ sor­du­lar,­ ben­ de­dim:

ZEYNEP MUNTEHA MIZRAK

C

Bu­ka­rýn­ca­ve­a­rý­mil­let­le­ri­cum­hu­ri­yet­çi­dir­ler.­ Cum­hu­ri­yet­per­ver­lik­le­ri­ne­ hür­me­ten,­ta­ne­le­ri­ka­rýn­ca­la­ra­ve­ri­yo­rum.’” Ak­lý­ma,­ ge­çen­ler­de­ o­ku­du­ðum­ bi­lim­sel bir­ger­çek­gel­di.­Þöy­le­ki: Ox­ford­ Ü­ni­ver­si­te­sin­den­ Je­remy­ Tho­mas­ ve­ e­ki­bi­nin­ yap­tý­ðý­ ve­ Sci­en­ce­ der­gi­sin­de­ ya­yým­la­nan­ a­raþ­týr­ma­ya­ gö­re­ “Ma­cu­li­ne­a­re­be­li”­tü­rü­ke­le­be­ðe­dö­nü­þen­bir týr­týl­ tü­rü,­ düþ­man­ ka­rýn­ca­lar­dan­ kur­tul­mak­i­çin,­“Myrmi­ca­schen­ki”­tü­rü­kra­li­çe ka­rýn­ca­nýn­se­si­ni­tak­lit­e­di­yor. Böy­le­ce­ka­rýn­cý­la­rý­“hip­no­ti­ze­e­den”­týr­týl,­ iþ­çi­ ka­rýn­ca­lar­ ta­ra­fýn­dan­ yu­va­ya­ ta­þý­ný­yor­ve­bu­ra­da­“kra­li­çe­mu­a­me­le­si”­gö­re­rek­“þý­mar­tý­lý­yor”. Ka­r ýn­c a­ yu­v a­l a­r ý­n ýn­ i­ç i­n e­ min­y a­t ür mik­ro­fon­ve­ho­par­lör­yer­leþ­ti­ren­ve­kra­li­çe­ka­rýn­ca­nýn­iþ­çi­ka­rýn­ca­la­ra­yö­ne­lik­se­si­-

ni­kay­de­dip­tek­rar­ça­lan­Tho­mas­ve­e­ki­bi, kra­l i­ç e­n in­ se­s i­n i­ çal­d ýk­l a­r ýn­d a­ an­t en­l e­r i ha­va­da­ve­çe­ne­le­ri­a­çýk­sa­at­ler­ce­ha­re­ket­siz­ du­ran­ iþ­çi­ ka­rýn­ca­la­rýn,­ týr­tý­lýn­ tak­lit et­ti­ði­ses­kar­þý­sýn­da­da­ay­ný­du­rum­da­bek­le­di­ði­ni­gör­dü. Týr­t ý­l ýn­ bu­ tak­t i­ð i­ di­ð er­ ba­z ý­ ka­r ýn­c a tür­le­rin­dey­se­i­þe­ya­ra­mý­yor.­Di­ðer­ka­rýn­ca tür­le­ri­ ba­zý­ kim­ya­sal­ mad­de­ler­ ya­ya­rak, “Ma­cu­li­ne­a­ re­be­li”nin­ mas­ke­si­ni­ dü­þür­me­yi­ba­þa­ra­bi­li­yor. E­vet,­ken­di­ni­Cum­hu­ri­yet­çi­ka­bul­e­den çev­re­le­rin­cum­hu­ri­yet­çi­lik­o­yu­nu­oy­na­ya­rak­ ha­ki­ki­ Cum­hu­ri­yet­le­ a­lâ­ka­sý­ ol­ma­dý­ðý hal­de­top­lu­mu­yan­lýþ­yön­len­dir­me­le­ri­an­cak­ Tho­m as’ýn­ a­r aþ­t ýr­m a­s ýn­d a­k i­ ‘o­ ba­z ý ka­rýn­ca­ tür­le­ri­ni’­ kan­dý­ra­bi­lir.­ Kuv­ve­ti­ni Kur’ân­ve­Sün­net’ten­a­lan­la­rý­i­se,­kan­dý­ra­maz­ve­yýl­dý­ra­maz.


2

ELÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR

ELÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR

EDEBÝYAT

GENÇ KALEMLER

Perdeler beni OSMAN KANAT osmankanat-pdr@hotmail.com

So­kak­ta­bul­dum­ken­di­mi.­Ge­ce­nin­geç­sa­at­le­ri­ni­ya­þý­yor­þeh­rim.­Uy­ku­a­ký­yor­so­kak­la­rýn­gö­zün­den.­Þeh­rim­uy­ku­ya­ha­zýr­la­ný­yor,­bütün­yor­gun­lu­ðuy­la.­Be­de­nim­on­ca­ses­siz­li­ðin­se­si­ni­bo­zu­yor­ri­tim­siz­ha­re­ket­le­riy­le.­El­le­rim­ü­þü­yor,­göz­le­rim­u­mut­suz,­so­ðuk­bütün­han­tal­lý­ðýy­la­ü­ze­ri­me­gel­mek­te.­A­yak­la­rým­a­maç­sýz­ca­ha­re­ket­et­mek­te.­Ne­re­ye­gö­tü­rü­yor­be­ni,­far­kýn­da­de­ði­lim. Bir­aç­ma­za­mý,­bir­sev­da­ya­mý,­bir­yal­nýz­lý­ða­mý­i­ti­yor­be­ni.­Bu­es­na­da­ses­siz­li­ðe­eþ­lik­e­den­yað­mur ta­ne­le­ri­nin­dü­þü­þü­nü­iz­li­yo­rum,­ne­ka­dar­da­he­ye­can­la­a­ký­yor­lar­yer­yü­zü­ne,­ne­ka­dar­da­has­ret­i­çin­de­ler…­Dün­ya­ve­gök­yü­zü,­kýr­mý­zý­ve­kan,­yi­ti­ril­miþ­gün­ler…­Ay­ses­siz­ce­dün­ya­yý­sey­re­di­yor. Gü­neþ­baþ­ka­di­yar­la­rý­ý­sýt­mak­ta.­Kýr­çi­çek­li­dað­lar,­se­her­vak­ti­sev­da­la­rý­u­zak­lar­da.­Per­de­ler­çe­kil­miþ­pen­ce­re­le­re,­ka­pat­mýþ­ka­pý­la­rý­ný­sev­da.­So­ba­lar­sön­mek­te,­göz­ler­ha­yal­ler­de.­Yað­mur­öz­le­mi­bit­miþ­dü­þen­ta­ne­ler­le… Ru­hum­gi­zil­dün­ya­sýn­da­ha­yal­le­re­dal­mýþ.­U­mut­suz­luk­çýk­maz­la­rýy­la­bo­ðu­þu­yor.­Za­ma­nýn­ve me­kâ­nýn­dý­þýn­da­ge­zi­ni­yor.­Ka­pa­nan­per­de­le­ri, sö­nen­so­ba­la­rý­sor­gu­lu­yor.­Kal­bim­son­tit­re­yiþ­le­ri­ni­mi­ya­pý­yor­ne,­he­ye­can­la­çarp­mak­ta…­Ha­tý­ra­la­rýn­ve­sev­da­nýn­yü­kü­sar­sý­yor­be­de­ni­mi­ve kal­bi­mi.­Sen­ge­li­yor­sun­yi­ne­göz­le­ri­min­ö­nü­ne, bel­li­be­lir­siz…­Far­kýn­da­de­ði­lim­ken­di­min.­Ben ne­re­de­yim­ve­ney­le­yim?­di­yo­rum. So­kak­lam­ba­sý­ya­ný­yor­son­ya­nýþ­la­rýy­la.­I­þýk­sa­çý­yor­ken­din­ce­et­ra­fa.­Yað­mur­ta­ne­le­ri­dans­e­di­yor,­lam­ba­nýn­ý­þý­ðýn­da.­Öy­le­bir­man­za­ra­ki,­ru­hum­u­mu­du,­kal­bim­se­ni­ye­ni­yor­bu­an­da.­Bir­den­dö­kü­lü­yor­di­lim­den;

Ses­siz­ge­ce­ler­de Ser­ze­niþ­ler­de­bu­lu­nur­yü­re­ðim Has­re­ti­min­kar­de­þi­u­mu­dum Has­re­ti­min­kar­de­þi­ru­hum Ür­pe­ri­rim, U­mu­dum Yal­nýz­lý­ðý­mýn­bir­sim­ge­si­dir­Sen’de Ü­þür, Yal­nýz­kal­dý­ðým­da­ru­hum Has­re­ti­min­kar­de­þi­u­mu­dum Has­re­ti­min­kar­de­þi­ru­hum Fark­e­di­yo­rum­ken­di­mi­an­lat­tý­ðý­mý,­fark­e­di­yo­rum­se­ni­an­lat­tý­ðý­mý…­Ve­bir­den­ha­yal­me­yal­ge­li­yor­sun­göz­le­ri­min­ö­nü­ne.­San­ki­kar­þým­da­sýn þim­di.­Ba­na­bak­mak­ta­sýn.­Sen­mi­sin?­di­yor­ken, an­lý­yo­rum­ki­göz­le­ri­min­ö­nün­de­bir­per­de­sin.­Ve en­tat­lý­ha­ya­li­ni­göz­le­rim­kay­be­der­ken.­Ken­di­mi an­la­ta­bi­li­yo­rum­sa­de­ce,­bir­per­de­sin­sen;

Zih­nim­bu­la­nýr,­du­rur­ka­le­mim Ü­þür; Yal­nýz­kal­dý­ðým­da­be­de­nim Ru­hum;

Sý­zan­so­ðu­ða­al­da­nýr Bir­çýk­maz­da­ka­le­mim Per­de­ler­çe­ker­ler­ö­nü­me Ka­pa­lý; A­çýk; Ne­ler­den­bah­se­de­yim So­lu­ðum­ka­pa­týr­yo­lu­mu Ne­fe­sim­ke­ser­se­si­mi El­le­rim­ve­ka­le­mim Per­de­ler­ve­pen­ce­rem Ru­hum­ve­sen Sen­ve­per­de­ler Ka­pa­týr­lar­gü­ne­þi­mi Per­de­ler­çe­ker­ler­ö­nü­me Per­de­ler­be­ni An­la­ta­mam­der­di­mi,­ —an­la­ta­mam­se­ni Bir­per­de­sin­sa­de­ce.­Bir­per­de­sen…­ Bir­den­fark­e­di­yo­rum­ken­di­mi.­Son­sü­r'at­yü­rü­mek­te­yim,­ýs­lak­yol­lar­da.­Þeh­rin­sev­da­sý­om­zum­da­san­ki,­san­ki­Mec­nun’um­ben.­Ley­la’yý­a­rý­yo­rum­çöl­de…­Be­de­nim­kas­ka­tý­ke­sil­miþ.­El­le­ri­mi­his­set­mi­yo­rum.­Göz­le­rim­gö­re­mez­ol­muþ. Ku­lak­la­rým­duy­mu­yor,­yü­re­ðim­ça­re­siz,­a­yak­la­rým­çýp­lak,­ya­rým­kal­mý­þým­yol­lar­da,­son­sü­r'at yü­rü­mek­te­yim.­ Der­ken­de­rin­bir­ne­fes­le­ça­lar­sa­a­tim­u­yan­dý­rý­yor­be­ni.­Yo­rul­muþ­çal­mak­tan.­Yo­rul­muþ­du­yul­ma­mak­tan,­u­san­mýþ­ben­den…­Ha­fif­çe­doð­ru­lu­yo­rum,­son­gü­cüm­le,­son­e­ner­jim­le.­Fark­e­di­yo­rum­pen­ce­rem­den­ge­len­so­ðu­ðu,­yað­mur­ta­ne­le­ri çar­pý­yor­yü­zü­me.­Çek­me­mi­þim­per­de­mi.­Ka­pat­ma­mý­þým­pen­ce­re­mi.­Ü­þü­müþ­be­de­nim,­ü­þü­müþ­el­le­rim,­ü­þü­müþ­ru­hum… An­la­ta­ma­mý­þým,­an­la­ta­ma­mý­þým­ne­ken­di­mi­ne­de­se­ni…­Bo­þu­na­i­miþ­ü­þü­me­le­rim…­Bo­þu­na­i­miþ­sev­da­la­rým.­Ý­yi­ki­ça­lar­sa­a­tim­ça­ðýr­dý­be­ni…­Ý­yi­ki­ya­rým kal­dý­ü­þü­me­le­rim.­Ka­pat­tým­pen­ce­re­le­ri­mi.­Ka­pat­tým­ken­di­mi…­Ka­pat­tým­ge­ri… (Her­gün­ye­ni­per­de­ler­var­dýr­göz­le­ri­mi­zin­ö­nün­de,­her gün­ye­ni­çi­le­ler…­Bam­baþ­ka­dert­l er,­bit­m ez­dü­þün­ce­ler…­Ha­ki­kat­ler ül­k e­s in­d e,­per­d e­l e­r i fark­ et­m e­n iz­ te­men­ni­siy­le…)

7

Üstâdýmýz... ELÝF RUHEFZA ALTUNER Ü s ­Sâ­hi­Üs­tâ­dý­mýz,­rû­hu­nuz,­be­de­ni­t â ­d ý ­- ceffelkalem@hotmail.com niz­cen­net­bah­çe­sin­den­bir­men­zil­mýz. de­dir­ þim­di.­ Na­îm­de­ mi­si­niz­ Üs­tâ­E­li­me­ka­lem­düþ­tü.­Ý­ki­kýr­mý­zý­var­ya­ný­ba­- dým,­Adn­cen­ne­tin­de­mi­yok­sa­Fir­devs­te þým­da.­Kýr­mý­zý­ki­tap,­kýr­mý­zý­çay.­’Ça­yý­mýn mi?­ Su­â­lim­dir­ Üs­tâ­dým:­ Ha­be­ri­ni­ müb­þe­ke­ri’­ o­lu­yor­ nur­lar­la­ ö­rü­lü­ za­man.­ Ça­yý te­dâ­sý­ný­se­çip­nûr­i­le­mi­ce­vap­la­dý­nýz­siz ka­rýþ­tý­rý­yo­rum;­ gi­rift­ â­lem­ çö­zü­lü­yor.­ Cef­fel­ka­lem­kan­kýr­mý­zý­ke­si­li­yor. Üs­tâ­dý­mýz.­‘Be­ni­dün­ya­ya­ça­ðýr­ma’­di­yor­du­nuz..­Dün­yâ­mýn­zu­lü­mâ­tý­na­nûr­a­rý­yor­dum­o­dem. ”De­mâ­gaf­let­hi­câb­ol­du”­ de­di­niz..­Ýr­kil­dim,­hi­câb­et­ti­rû­hum.­ “De­mâ­gaf­let­ze­vâl­bul­du”­de­di­niz,­bin­sü­kût­la­sus­tum. Üs­tâ­dý­mýz.­ E­lim­de­ ya­ra­lar­ var.­ Di­lim­de,­ kav­lim­de,­ i­lim­de­ ya­ra­lar.­ K’a­lem­ e­lim­de­eð­re­ti­du­ru­yor.­Ne­ya­pa­yým­Üs­tâ­dým,­â­le­mi­ça­ðýr­ma­ya­tâ­kâ­tim­yok­ve­lâ­lim.­ Yaz­mak­ bir­ a­ci­zin­ a­zý­ðý­dýr,­ he­le­ ki harf­ten­mah­reç­ten­yok­sun­sa. Üs­tâ­dý­mýz.­ Ko­ca­ top­rak­la­ra­ sý­ða­ma­yan ser­keþ­ a­dam­lar­ si­ze­ bir­ me­zar­lýk­ top­ra­ðý da­h i­ çok­ gör­d ü­l er.­ Mü­t e­e s­s i­r iz.­ Lâ­k in Mev­lâ­nâ­ Ca­mi’nin­ bir­ sö­zü­ dü­þü­yor­ hat­rý­ma:­“Biz­ö­lün­ce­bi­zim­kab­ri­mi­zi­top­rak­ta­ a­ra­ma­yý­nýz.­ Zi­ra­ biz­ â­rif­le­rin­ gö­nül­le­rin­de­yiz.” Ay­ný­me­se­le­hâ­sýl­o­lu­yor,­Üs­tâ­dým.­ Si­zi­ gör­mek­ i­çin,­ gök­le­re­ gö­nül­le­re ba­ký­yo­rum.­ Sub­ha­nal­lah­ Üs­ta­dým,­ ne­ ge­niþ­ men­zil­de­si­niz!­ Bir­ kab­ri­ bir­ maz­lû­ma re­vâ­ gör­me­yen­ler­ gö­nül­le­re,­ mil­yon­ ta­le­be­le­rin­gö­nül­le­ri­ne­de­kaz­ma­kü­rek­vu­ra­bi­lir­ler­ mi­ Üs­tâ­dým?­ Ha­kî­kât­le­ri­ sus­tu­ra­bi­lir­ler­mi,­hem­cen­ne­tâ­sâ­ba­har­la­rýn­ev­lâd­la­rý­nûr­dan­na­sýl­mah­rum­e­di­le­bi­lir­ki?

de­men­rab­bu­ke’yi?­E­lem­i­le­u­ður­la­mýþ­i­di­n iz,­ ye­ð e­n i­n iz­ Ab­d ur­r ah­m an’ý,­ Hâ­f ýz A­l i’yi.­ Þim­d i­ o­r a­d a­ da­ el­m as­k a­l em­l er­l e ya­zý­yor­ mu­ ta­le­be­le­ri­niz­ Üs­tâ­dým,­ ha­ki­kat­le­ri? Üs­tâ­dý­mýz.­Zin­dan.­ “Dün­yâ­ahi­re­te­nis­-

be­ten­bir­zin­dan­hük­mün­de” i­se,­dün­ya­i­çin­de,­zin­dan­i­çin­de­zin­dan­na­sýl­dýr?­Ce­fâ en­der­ ce­fâ­ i­ken­ se­fâ­ bul­du­ zin­dan.­ Zin­dan,­zin­dan­ki­a­dý­bi­le­ka­ran­lýk­kas­vet­ve­ren­bir­me­kân.­Öy­ley­di;­ki­yû­suf­mi­sâl­bir üs­tâd­o­zin­dan­la­rý­þâd­ey­le­di.­Zin­dan;­zin­dan­i­di,­ol­du­han­dân! Üs­tâ­dý­mýz.­ “Gül­ dev­rin­de­ ya­þa­say­dým, gül­ dev­ri­nin­ bül­bü­lü­ o­lur­dum” di­yen­ ­kif’in­sö­zü­ne­ben­ze­ti­yo­rum­sö­zü­mü.­“Nûr dev­rin­de­ ya­þa­sa­ i­dim,­ o­ nûr­la­rýn­ bül­bü­lü o­lur­dum”­ di­ye.­Hüd­hü­dü­o­la­ma­sam­da­o dev­rin,­cef­fel­ka­lem­li­ðim­le­el­mas­ka­lem­o­la­ma­sam­ da­ bi­ze­ te­vâ­rüs­ nûr­la­rý­ o­ku­yo­ruz.­Say­fa­ke­na­rýn­da­öy­le­va­ka­rý­nýz­la,­öy­le du­ru­yor­su­nuz.­ “Sa­dak­te­ yâ­ üs­tâz!”di­yo­ruz,­ ”he­ni­en­ le­kum” du­yu­yo­ruz.­ Bin­ler sa­dak­te­Üs­tâ­dým! Dün­yâ­sý­ný­ bir­ se­pe­te­ sýð­dý­ran­ Üs­tâ­dý­mýz.­Dün­yâ’mý­zý­dün­yâ­ya­da­hi­sýð­dý­ra­ma­sak­ da,­ ‘ta­le­be’niz­ ol­mak­tan­ ü­mîd­ e­di­yo­ruz,­bel­ki­þe­fa­at! Üs­tâ­dý­mýz.­‘Yan­gýn­lar­i­çin­de­ki­ev­lad’la­rý­nýz­dan­bi­ri­yim.­Bin­me­zar­hük­mün­de­ki­bir rûh­la­gel­miþ­tim.­Sub­ha­nal­lah!­Ne­su­ru­is­ra­fil­di,­ bin­ler­ de­fa­at­le­ di­ril­dim.­ Çað­ ve­ bu mim­siz­m’e­de­ni­yet­hü­cûm­e­der­ken­ü­ze­ri­mi­ze,­“nûr”­ör­tü­sü­nü­çe­ki­yo­ruz­kav­li­mi­ze.. Üs­tâ­dý­mýz,­ ak­lým­ fi­kir­den­ üm­mî;­ kal­bim­pek­çok­va­kit­hic­ran­dan,­â­lem­den­zâ­ri.­ ‘Ö­mür­ ký­sa,­ fay­da­lý­ iþ­ler­ pek­ çok’ i­ken faz­l a­ a­m el­ ge­t i­r e­m e­d im­ bel­k i.­ Ve­ da­h i omu­zum­da­ yý­ðýn­la­ gü­nah.­ Lâ­kin­ ü­mit­vâ­rýz,­ ha­ni­ yâ­ ta­le­be­ni­ziz,­ bel­ki­ Üs­tâ­dým,

Risâle-i Nur; herkese ayný uzaklýkta deðil, herkese ayný yakýnlýktadýr MUHAMMED ZORLU

ta­raf­i­çin­ve­‘ba­zý­in­san­la­rýn­ha­yat­fel­se­fe­si­ne­u­yum­sað­la­mak­ve­genç­le­ri­ka­fe­se­sok­mak­i­çin’­þek­lin­de­al­gý­la­ný­yor. muhammedzorlu@saidnursi.de Her­ke­sin­ ö­zel­ bir­ ya­þan­tý­sý­ var­dýr.­ Ma­dem­ öz­gü­rüz, la­i­kiz!­O­hal­de­la­ik­lik­bir­ta­ra­fa­me­yil­li­ol­maz…­La­ik­lik, Ri­sâ­le-i­Nur’u­an­lat­ma­ya­ça­lý­þan­ni­ce­ka­lem­ler­var­dýr.­Ri­sâ­- din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­nin­te­mi­na­tý­ol­ma­lý­dýr.­Ýþ­te­Üs­ta­le-i­Nur’un­ma­hi­ye­ti­ni­kav­ra­mak­is­te­yen­ni­ce­o­kur­lar­var­dýr… dý­mýz­ve­o­nun­e­ser­le­ri­ni­o­ku­yan­la­rýn­i­nanç­öz­gür­lü­ðü­Bu­ya­zý­her­han­gi­bir­a­raþ­týr­ma­ya­zý­sý­de­ðil­dir.­Ge­niþ­bir ne­ kar­þý­ yap­týk­la­rý­ te­ca­vü­ze­ rað­men,­ Ce­nâb-ý­ Hak­ bu za­man­di­li­mi­ne­ya­yý­lan,­a­pa­çýk­gö­zü­ken,­duy­gu,­dü­þün­ce as­rýn­in­san­la­rý­na­Ri­sâ­le-i­Nur­med­re­se­le­ri­ni­na­sip­et­ti.­ ve­ak­lýn­it­ti­fak­et­ti­ði­bir­nok­ta­dan­i­ba­ret­o­la­rak­ya­zýl­mýþ­týr. Bu­ in­san­lar,­ fen-i­lim­le­ ve­ a­kýl-kalp­ yo­luy­la­ mü­nev­ver, Genç­le­ri­ ah­lâk­sýz­lý­ða,­ i­man­sýz­lý­ða­ i­te­cek­ ve­ genç­le­ri o­ku­muþ­ ü­ni­ver­si­te­ genç­li­ði­nin­ bu­ hiz­met­le­re­ sa­hip­ çýk­ge­çi­ci­ he­ves­ler­le­ az­dý­ra­cak­ nef­si­ em­mâ­re­ye­ mu­ka­be­le­yi ma­sý­na­ve­si­le­ol­du. ön­le­ye­cek­bü­yük­tah­þi­dât­var. Na­maz­lý,­ab­dest­li,­a­lýn­la­rýn­da­sec­de­nur­la­rýy­la,­o­fuh­þi­yat­Ö­zel­lik­le­ ü­ni­ver­si­te­ genç­li­ði­ bü­yük­ teh­li­ke­ al­týn­da. tan,­gü­nah­lar­dan­u­zak,­a­de­ta­yer­yü­zün­de­ge­zen­me­lek­yüz­Na­maz­ ký­la­cak­ bir­ yer­ bu­la­ma­yan­ ü­ni­ver­si­te­li­ler,­ ak­lý­- lü­in­san­lar­gi­bi­di­ni­mi­zi,­ta­ri­hi­mi­zi,­mu­kad­de­sa­tý­mý­zý­ve­ö­mý­za­gel­dik­çe­ü­zül­me­mek­el­de­de­ðil.­ zü­mü­zü­u­nut­ma­mýþ­bir­nes­li­Ce­nâb-ý­Hak­biz­le­re­na­sip­et­ti. Yok­sa­ ü­ni­ver­si­te­de­ o­ku­yan­ genç­ler­ din­siz­li­ðe­ mi­ i­til­Ken­di­ ma­lý­ gi­bi­ ha­ki­kat­le­re­ sa­hip­ çý­kan,­ bu­ fa­ni­ ha­mek­ is­te­ni­yor?­ Genç­ler­ öð­re­nim­le­ri­ni­ sür­dü­re­bil­me­le­ri ram­lez­zet­le­rin­so­nu­nun­son­suz­bir­e­lem­ve­a­zap­o­la­ca­i­çin­i­nanç­la­rýn­dan­ta­viz­mi­ver­mek­zo­run­da­lar? ðý­ný­gö­ren­ni­ce­ne­sil­ler­ye­tiþ­ti… Böy­le­o­lun­ca­Tür­ki­ye’de­ki­öz­gür­lük­or­ta­mý­sa­de­ce­bir Bir­a­te­ist,­Hý­ris­ti­yan­ve­ya­Ya­hu­di­ol­sun­kim­se­nin­­di­-

niy­le,­ di­liy­le,­ ren­giy­le,­ meþ­re­biy­le­ uð­raþ­ma­yan­ ne­sil­ler, her­ke­si­in­san­o­la­rak­gö­rüp,­Kur’ân­ve­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni­ bu­ as­rýn­ in­san­la­rý­na­ du­yur­ma­ya­ ça­lýþ­mýþ­lar­dýr.­ Bu “Nur”(cu)­in­san­lar,­müs­bet­ha­re­ket­le­yo­la­çýk­mýþ­lar­dýr. Ve­þu­nu­bi­li­yo­ruz,­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­di­ðer­â­lim­ler­den­far­ký;­bu­a­sýr­da­ci­had-ý­ma­ne­vi­ye­i­çin;­mu­hab­bet­le, di­ya­log­la,­ a­kýl­la,­ i­lim­le­ ve­ fi­kir­le­ yo­la­ çýk­ma­sý­dýr.­ O­nun i­çin­þu­ha­ki­kat­ler­ta­ma­men­ak­la­mün­ha­sýr­de­ðil,­ak­lý­mý­zýn­ya­nýn­da­kal­bi­mi­ze,­ru­hu­mu­za,­fýt­ra­tý­mý­za­ga­yet­de­re­ce­de­uy­gun­ha­ki­kat­ler­dir. Üs­tad­Haz­ret­le­ri,­geç­miþ­a­sýr­la­rýn­mü­ced­did­le­ri­gi­bi­bu a­sýr­da­ki­tec­did­va­zi­fe­si­ni,­hâlâ­da­þahs-ý­mâ­ne­vî­siy­le­de­vam et­ti­ri­yor­ve­bu­bir­sil­si­le-i­nu­ra­ni­ye­dir.­E­ma­ne­ti­geçmiþ müceddidlerden­al­mýþ­týr.­Ab­dul­ka­dir-i­Gey­la­ni,­Mev­lâ­nâ Ce­lâ­led­di­n-i­Rûmî,­Mev­lâ­nâ­Ha­lid-i­Bað­dâ­dî­gi­bi… Tek­ke­li­mey­le­ö­zet­le­ye­cek­o­lur­sak;­Ri­sâ­le-i­Nur,­her­ke­se­ay­ný­u­zak­lýk­ta­de­ðil,­her­ke­se­ay­ný­ya­kýn­lýk­ta­dýr. O­hal­de­so­nu­na­dek­hay­ký­rý­yo­ruz­ve­di­yo­ruz­ki: “E­ki­len­Nur­to­hum­la­rý­çi­çek­a­çý­yor­ve­a­ça­cak­týr.”


Si­ya­set­ve­Genç­lik­Ma­sa­sý Dek­la­ras­yon

Ý­ba­det­ve­Genç­lik­Ma­sa­sý Dek­la­ras­yon KA­TI­LIM­CI­LAR: Bi­lal­Yük­sel­ten Coþ­kun­Ke­leþ Em­rah­U­zu­ner Ha­run­Çe­tin Ha­san­Koç Hay­ret­tin­Say­gýn Mus­ta­fa­A­li­Taþ­pý­nar Mus­ta­fa­Gü­ler O­kan­Köp­çü Yu­nus­Em­re­Çað­lar Yu­nus­Em­re­Or­han 1. Ý­ba­det,­abd­i­le­Ma’bud­a­ra­sýn­da­ki­bað­da,­ab­din­Ma’bud’a­kar­þý ac­zi­ni,­fak­rý­ný­ve­ku­su­ru­nu­bi­le­rek,­i­ra­de­si­i­le­tüm­is­ti­dat­la­rý­ný­kul­la­na­rak ta­zim­ve­hür­me­ti­ni­sun­ma­sý­dýr.­Ý­ba­det­Al­lah­sev­gi­si­nin­en­gü­zel­te­za­hü­rü,­Al­lah­sev­gi­si­nin­ne­ti­ce­si­ve­þük­rün­ge­re­ði­dir. 2. Ýs­lam’da­i­ba­det;­be­lir­li­za­man­lar­da­ve­me­kân­lar­da­ya­pý­lan­dav­ra­nýþ­lar­de­ðil,­bü­tün­dün­ya­ha­ya­tý­ný­i­ba­de­te­dö­nüþ­tü­re­bil­mek­mak­sa­dýy­la ya­pý­lan­ve­terk­e­di­len­dav­ra­nýþ­la­rýn­bü­tü­nü­dür.­Ýn­san­lýk,­Ýs­la­mi­yet­i­le­u­la­þa­bi­le­ce­ði­en­yük­sek­se­vi­ye­i­le­þe­ref­len­di­ril­miþ­tir.­Genç­li­ðin­i­ba­det­has­le­ti­ni­bu­ek­sen­doð­rul­tu­sun­da­id­rak­et­me­le­ri,­a­hir­za­ma­nýn­rah­met­ler­le do­lu­yön­le­ri­ni­gö­re­bil­me­si­ne­ve­si­le­o­la­cak­týr. 3. Dört­tür­a­bid­var­dýr­(Me­lek­ler,­hay­van­lar,­bit­ki­ler,­in­san­lar­ve cin­ler).­Hâ­kim-i­Ha­kîm­in­san­ne­vi­ni,­sa­ir­a­bid­le­rin­yap­týk­la­rý­ný­ya­pa­bi­le­cek,­an­la­ya­bi­le­cek,­tes­pih­ve­tem­sil­e­de­bi­le­cek­ye­te­nek­te­ya­rat­mýþ­ve­kâ­i­nat­ta­ki­bü­tün­mah­lû­ka­tý­in­sa­nýn­em­ri­ne­mu­sah­har­kýl­mýþ­týr.­Fýt­rat­ça­ih­sa­nýn­müp­te­la­sý­o­lan­in­san,­ken­di­si­ne­bah­þe­dil­miþ­o­lan­kâ­i­na­týn­ha­li­fe­li­ði va­zi­fe­si­ni­ha­ki­ki­ma­na­da­id­rak­e­der­se,­ken­di­si­ne­ni­met­ve­rip­lü­tuf­ta­bu­lu­na­ný­ta­ný­yýp­te­þek­kür­et­me­nin­ye­rin­de­bir­dav­ra­nýþ­ol­du­ðu­nu,­ak­si­nin i­se­çir­kin­ve­zu­lüm­ol­du­ðu­nu­ak­lýy­la­ka­bul­e­der.­ 4. Ý­ba­det­ler,­gen­cin­ru­hi­sa­a­de­ti­ni,­be­den­sað­lý­ðý­ný,­top­lum­sal­hu­zu­ru­nu­ve­da­ya­nýþ­ma­sý­ný­sað­la­yan­en­ö­nem­li­ma­ne­vi­un­sur­dur.­ 5. Dün­ya­da­ya­pý­lan­sað­lýk­har­ca­ma­la­rýn­da­en­yük­sek­pa­yý­ruh­sað­lý­ðý­na­ya­pý­lan­har­ca­ma­lar­al­mak­ta­dýr.­Ý­ba­det­ler­gen­ci­ma­ne­vi­ko­ru­ma­al­tý­na­a­la­rak,­gen­cin­ru­hu­nun­ge­niþ­le­me­sin­de,­fi­kir­le­ri­nin­da­ðý­nýk­lýk­tan kur­tul­ma­sýn­da,­ar­zu­la­rý­nýn­ne­zih­bir­hal­al­ma­sýn­da­ö­nem­li­rol­oy­na­ma­sý so­nu­cun­da­bi­re­yin­ru­hi­has­ta­lýk­i­le­bu­na­lým­la­rýn­dan­kur­ta­rýl­ma­sý­ný­sað­lar. 6. Genç­lik;­kim­lik­o­luþ­tur­ma­ve­var­lýk­sor­gu­la­ma­sý­nýn­ya­þan­dý­ðý,­a­kýl­dan­zi­ya­de­his­le­rin­hâ­kim­ol­du­ðu­bir­dö­nem­dir.­Gen­cin­duy­gu­la­rý­ný is­ti­ka­met­li­bir­þe­kil­de­kul­lan­ma­sýn­da­en­et­kin­reh­ber­þüp­he­siz­Hz.­Mu­ham­med’in­(a.s.m.)­sün­net-i­se­niy­ye­si­dir. 7. Bir­boþ­luk­ve­za­af­ta­ný­ma­yan­“ke­mâl”in­te­za­hür­e­de­bil­me­si­a­dý­na­gen­cin­dün­ye­vi­bir­yük­se­li­þe­en­deks­li­ha­yat­tar­zý­kur­ma­sý­nýn­ak­tif­bir çö­küþ,­ta­ma­mýy­la­dün­ya­nýn­red­de­dil­di­ði­ta­as­su­ba­ka­çan­ha­yat­tar­zý­nýn in­þa­et­me­si­nin­de­pa­sif­bir­çö­küþ­ol­du­ðu­bi­lin­me­li­dir.­Bu­min­val­de­genç, i­ba­det­le­ri­i­le­dün­ya­ve­a­hi­ret­a­ra­sýn­da­is­ti­ka­met­li­bir­den­ge­kur­muþ­ol­mak­ta­dýr. 8. Mad­di­ve­ma­ne­vi­her­tür­lü­te­rak­ki­ve­te­kâ­mü­lün­i­ki­a­na­e­sa­sý; fay­da­lý­iþ­ler­gör­mek­ve­za­rar­lý­lar­dan­u­zak­dur­mak­týr.­A­mel-i­sa­lih­ler­de tak­vay­la­mu­ha­fa­za­e­dil­me­li­dir.­Tak­va­ve­a­mel-i­sa­lih­si­la­hýy­la­do­nan­mýþ bir­genç­in­sa­ni­ye­tin­en­üst­ma­ka­mý­na­çýk­ma­ya­nam­zet­tir. 9. Ü­mit­siz­lik­ke­ma­la­ta­gi­den­yol­da­en­bü­yük­en­gel­dir.­Rah­man­ve Ra­him­o­lan­Ce­nab-ý­Hakk’a­i­ba­det­ler­va­sý­ta­sýy­la­ya­kýn­la­þan­gen­cin­dün­ya­sýn­da­ü­mit­siz­lik­has­ta­lý­ðý­kay­bo­lur.­ 10. Top­lu­mun­te­mel­ta­þý­ve­ge­le­ce­ði­o­lan­genç­le­rin,­dün­ya­ve­a­hi­ret sa­a­de­ti­ne­u­laþ­ma­la­rý­yo­lun­da­i­ba­det­ler­bü­yük­ö­nem­arz­et­mek­te­dir.­Top­-

KA­TI­LIM­CI­LAR: A­ziz­Yý­maz E­nis­Sa­býr Fa­ruk­Sa­im­Ak­han­ Ke­mal­Em­re­Çan­ký­rý Meh­met­Fa­tih­Do­ðan Me­lih­Gün­gör Mu­ham­med­E­roð­lu Ra­ma­zan­Ka­ya­baþ U­mut­Ya­vuz Ya­sin­Kuv­vet­li 1. Si­ya­set,­fark­lý­sý­nýf­lar­dan,­et­nik­kö­ken­ler­den­ve­i­na­nýþ­lar­dan in­san­la­rýn­o­luþ­tur­du­ðu­top­lum­la­rýn­bir­a­ra­da­ya­þa­ma­sý­ný­müm­kün­kýl­mak­ö­de­vi­ni­yük­len­me­li­dir. 2. Tür­ki­ye­Cum­hu­ri­ye­ti­nin­ku­ru­luþ­þart­la­rý­ve­ö­zel­du­ru­mu­ö­ne sü­rü­le­rek­si­ya­set­siz­lik­çe­þit­li­i­sim­ler­le­ic­ra­e­dil­miþ­tir.­Bi­rin­ci­mec­li­sin tek­lis­te­li­se­çim­ler­le­tas­fi­ye­e­dil­me­siy­le­bu­si­ya­set­siz­lik­is­tib­da­ta­te­bed­dül­et­miþ­tir. 3. Sa­id­Nur­si’nin­si­ya­se­te­ve­dev­le­te­bir­ay­gýt­na­za­rýy­la­bak­ma­sý ve­si­ya­se­te­in­san­ha­ya­týn­da­yüz­de­bir­lik­bir­pay­biç­me­si,­o­nun­dev­le­ti ve­si­ya­se­ti­kut­sal­laþ­týr­ma­ya,­si­ya­se­ti­ha­ya­tý­nýn­tek­a­ma­cý­ha­li­ne­ge­tir­me­ye­kar­þý­du­ru­þu­nun­bir­i­þa­re­ti­dir.­Za­ma­ný,­“i­ma­ný­kur­tar­ma­za­ma­ný”­o­la­rak­ta­ným­la­yan­Be­di­üz­za­man,­din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ni­tam­an­la­mýy­la­mu­ha­fa­za­e­de­cek,­Ýs­lam’ýn­ru­hu­na­uy­gun­hür­ri­yet­le­rin­ö­nü­nü a­ça­cak­de­mok­rat­zih­ni­ye­te­des­tek­ver­miþ­tir.­ 4. Genç­li­ðin,­si­ya­set­kar­þý­sýn­da­ki­du­ru­þu­ve­ba­ký­þý,­Ri­sa­le-i­Nur pers­pek­ti­fin­de­de­mok­rat­bir­ze­min­de­o­lur­sa,­va­tan­ve­mil­le­te­fay­da­lý ol­ma­düs­tu­ru­nu­ye­ri­ne­ge­ti­re­bi­le­ce­ði­ve­a­nar­þizm­gi­bi­yer­siz­kor­ku­la­rý i­za­le­e­de­bi­le­ce­ði­i­fa­de­e­di­le­bi­lir. 5. Genç­ler,­Be­di­üz­za­man’ýn­“müs­bet­ha­re­ket”­düs­tu­ru­çer­çe­ve­sin­de­dü­þün­ce­dün­ya­la­rý­ný­zen­gin­leþ­tir­me­li,­doð­ru­ve­teh­li­ke­siz­bir­si­ya­si­an­la­yýþ­be­lir­le­me­li­dir. 6. Ýs­lam­ve­din­a­dý­na­si­ya­set­yap­ma­nýn­teh­li­ke­le­ri­ne­ýs­rar­la­vur­gu­ya­pan­Sa­id­Nur­si,­Ri­sa­le-i­Nur­e­ser­le­rin­de­ö­zel­lik­le­Müs­lü­man­la­rý “din­a­dý­na­si­ya­set­ten”­me­net­miþ­tir.­Di­nin­si­ya­se­te­a­let­ol­ma­ya­cak­de­re­ce­de­par­lak­ve­u­mu­mi­bir­ha­ki­kat­ol­du­ðu­nu­söy­le­miþ­tir. 7. Yö­ne­tim­sis­te­mi­nin­as­la­bir­sal­ta­na­ta­ve­is­tib­dat­kay­na­ðý­na dö­nüþ­me­di­ði­Asr-ý­Sa­a­det,­gü­nü­müz­yö­ne­tim­an­la­yýþ­la­rý­na­il­ham­ve mo­del­ol­ma­lý­dýr.­Se­çim,­hür­ri­yet­ve­a­da­let­o­la­rak­ö­zet­le­ne­bi­le­cek­Asrý­sa­a­det­mo­de­li,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­si­i­çin­gü­nü­müz­de­meþ­ru­ti­yeti­meþ­ru­a,­din­ve­vic­dan­hür­ri­ye­ti­ma­na­sý­na­te­ka­bül­et­mek­te­dir.­ 8. Ger­çek­meþ­ru­ti­ye­tin­Ýs­la­mi­yet’e­uy­gun­ol­du­ðu­nu­mü­da­fa­a et­me­si­ne­rað­men­ken­di­si­ni­mür­te­ci­lik­le­it­ham­e­den­le­re­kar­þý­“si­ya­se­ti din­siz­li­ðe­a­let­ya­pan­ba­zý­a­dam­lar,­ka­ba­hat­le­ri­ni­setr­(ört­mek)­i­çin, baþ­ka­sý­ný­ir­ti­ca­i­le­ve­di­ni­ni­si­ya­se­te­a­let­yap­mak­la­it­ham­e­der­ler”­de­miþ­tir. 9. Be­di­üz­za­man,­be­þe­ri­sis­tem­le­ri­ta­ma­men­red­de­den­an­la­yý­þa kar­þý­ge­liþ­tir­di­ði­si­ya­si­çö­züm­stra­te­ji­si­ne­“eh­ve­nüþ­þer”­düs­tu­ruy­la­öl­çü­ge­tir­miþ­tir.­Eh­ve­nüþ­þe­ri­terk­et­mek­a­nar­þi­li­ði­in­taç­e­de­bi­lir. 10. Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­si,­tek­par­ti­li­bas­ký­dö­ne­min­de­te­sis­e­di­len­res­mi­i­de­o­lo­jik­an­la­yý­þa­(Ke­ma­lizm)­kar­þý­çýk­mýþ­týr.­Mil­li­mü­ca­de­le­ye­tam­des­tek­ve­ren,­da­ha­son­ra­Bi­rin­ci­Mec­li­si­de­bu­ma­na­da­al­kýþ­la­yan­Sa­id­Nur­si,­son­ra­dan­te­sis­e­dil­mek­is­te­nen­sis­te­min­bü­tün­bu ma­na­lar­dan­u­zak­ol­du­ðu­nu­or­ta­ya­koy­muþ­ve­res­mi­i­de­o­lo­ji­ye­kar­þý bir­du­ruþ­ser­gi­le­miþ­tir. 11. As­rý­mý­zýn­me­de­ni­yet­an­la­yý­þýn­da­“Müs­lü­man,­ça­ða­gö­re Kur’an’a­bak­maz,­Kur’an’a­gö­re­ça­ða­ba­kar.”­düs­tu­ru­nu­ken­di­si­ne­mi­henk­ka­bul­e­den­genç­le­rin,­si­ya­se­te­de­Kur’a­nî­bir­ba­kýþ­a­çý­sýy­la­bak­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir. 12. Dev­let­yö­ne­ti­mi­si­vil­ve­mil­le­tin­i­ra­de­si­nin­be­lir­le­yi­ci­ol­du­ðu bir­a­lan­ol­ma­lý­dýr.­Et­nik­fark­lý­lýk­la­ra­ba­kýl­mak­sý­zýn­bir­a­da­let­ve­e­þit­lik an­la­yý­þý­te­sis­e­dil­me­li­dir.­Bu­tür­kök­leþ­miþ­me­se­le­le­re­çö­züm­a­ra­nýr­ken­Ri­sa­le-i­Nur­e­ser­le­ri­re­fe­rans­a­lýn­ma­lý­dýr. **


6

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

MAKALE

OKUDUKÇA

3

SELÝM GÜNDÜZALP selimgunduzalp@hotmail.com

Mü’mine ümitsizlik yakýþmaz kalmamýþ, bir yandan da Ýslâm’ý yaymaya çaMERVE ÝRÝYARI lýþmýþlardýr. Çok güzel ve rahat bir hayat sürmemiþlerse de, her zaman mutlu ve ümitsizlik, zaman içerisinde pek çok mitlerini kaybetmeden devam etmiþlerdir. Her olayda ümidini kaybetmemek, kazankimsenin gösterdiði bir duygudur. Takýlýp kaldýðýmýz bir yerden bir maktýr. Gözyaþlarýnýz aksa bile, isyan etme daha düze çýkamayacaðýmýzý sanýp, ken- den üzülmek; bir gün sýkýntýlarýn biteceði düdimizi büyük ve karanlýk ümitsizlik boþ- þüncesiyle mutlu olmak ile ümitlenmek, Allah’a dayanmak çaremizdir. luðuna býrakýrýz. Derdimiz, üzüntümüz bize her zaman Aslýnda çabalamaya baþlayýp, takýldýðýmýz yerden doðrulmaya çýkmak istediðimizde, bir ders verir. Ýçinde bizim için bin nasiAllah her zaman bize yardým ediyor. Kendi- hat saklar. Sözle unutulan, yaþanarak akmizi býrakýp o sorunla yaþamaya devam ede- lýmýza kazýnýr. Rüyalarýmýzda bir boþluða cek gibi olduðumuzda ise, hayatýmýz boyun- düþtüðümüzü görürüz. Ýrkilerek uyanýr ve gerçek olmadýðý için “oh” diyerek uyca o kamburla yaþamak zorunda kalýyoruz… Allah herkesi korusun kötü bir hastalý- kuya devam ederiz. Hayali olarak düþerðýmýz olsa, o an yýkýlýrýz ve belki bir daha ken bile korkarýz. Karanlýk ve bilinmezlik toparlanamayýz. Ölüm belki her zamanki ürkütücüdür. Ümitsizlik karanlýðýna düþyakýnlýðýndan daha bir yakýnlaþýr. Ama as- memizi düþünmek, çok ürkütücüdür. Ama bildiðimiz ve her zaman ne olursa lýnda o hastalýða da “Allah sevdiði kullara dert verirmiþ” diyerek baksak, her yaptýðý- olsun dayanacaðýmýz Allah’a sýðýnmak en güzelidir. Hayatta her zaman tedbirimizi amýzýn ibadet hâlini aldýðýný görürüz. Ümitsizlik, çaresizliktir. Çaresizlik ise insa- lýrýz, tevekkülümüzü Rabbimize býrakýrýz. Bu þekilde yaþarsak, her zaman kazanýrýz ný isyana kadar sürükler. “Neden ben?” demek bile her derdimizin yükünü iki katýna inþâallah. Ümitsizlik, Nur talebesine yakýþçýkarýr. Çünkü bu dünyaya gelen Allah’ýn maz. Bu yolda ilerleyeceksek, ne olursa oltüm peygamberleri, evliyalarý ve Üstadýmýz, sun ümitli olmalýyýz. Üstadýmýz ne olursa birçoðumuzun hiç kaldýramayacaðý dertlere olsun ümidini kaybetmemiþtir. Ýmaný en çare bulmaya çalýþmýþlardýr. Meselâ en ya - güzel biçimde anlatma amacýný içinde hiç kýnlarýnýzdan birinin cehenneme kâfir olarak söndürmemiþ ve “Evet, ümitvâr olunuz; þu gitmesi, sizi öldürmeye çalýþan insanlarýn her istikbal inkýlâbý içinde en yüksek gür sada, an karþýnýza çýkan tuzaklarý, baþýnýza iþkem- Ýslâm’ýn sadasý olacaktýr!” diyerek hepimibe atýlmasý, sizinle konuþanlarýn yakalanýp ze en güzel örneklerden birisi olmuþtur. Bizim çok güzel tutunacak dallarýmýz hapse atýlmasý, bütün sevdiðiniz kiþileri bir anda kaybetmeniz ve hayatta yalnýz kalmak var ve bu dallara sahip iken ümitsizliðe kimi üzmez ve ümitsizliðe sürüklemez? Ama hiçbir zaman düþmeyiz inþâallah. Allah örnek aldýðýmýz, Allah’ýn sevdiði zatlar bu gi- herkese bu güzellikleri keþfetmeyi nasib bi ve daha deðiþik dertlerle baþa çýkmakla eylesin inþâallah…

Ü

B

Ey Allah’ým! Feryadýmýza yetiþ! Sen ne güzel yardýmcýsýn. Ey Allah’ým! Önümüzde yüz binlerce tuzak ve yem var; bizlerse ihtiraslý azýksýz kuþlar gibiyiz. Her birimiz bir doðan, bir Zümrüdüanka bile olsak, her an yeni bir tuzaða yakalanýyoruz. Ey kimseye muhtaç olmayan Allah’ým! Sen bizi her an kurtardýðýn halde biz yine de

bir tuzaða doðru gidiyoruz. Biz, bu ambarda buðday biriktiriyor, fakat toplanan buðdayý zayi ediyoruz. Sonuçta, buðdaydaki bu zayiatýn farenin hilesinden olduðunu akýllýca düþünmüyoruz. Fare, ambarýmýzý deldi deleli, ambarýmýz onun hilesi yüzünden harap olmuþtur. Ey can! Önce farenin þerrini def et de, ondan sonra buðday biriktirmeye çalýþ. O efendiler efendisinin hadislerinden biri-

ni dinle: “Kalp huzuru olmadan namaz tamama ermez.” Ambarýmýzda hýrsýz bir fare yoksa, kýrk yýllýk amellerimizin buðdayý nerede? Her gün ufak ufak biriken sadakatimiz niçin þu ambarýmýzda toplanmýyor? Mev­lâ­nâ,­Mes­ne­vi-i­Þe­rif,­ cilt:­1,­be­yit­nu:­373-383

Üç þey vardýr ki, Allah onlarla meleklere karþý iftihar eder: 1- Ezan sesi 2- Cihatta getirilen tekbir sesi 3- Hacda söylenen lebbeyk sesi. Ha­dis-i­þe­rif

Ç ZULÜM Zulüm kýlýcýný çeken, o kýlýcýn kurbaný olur. Ca­fer-i­Sâ­dýk

Ç DÜNYANIN LEZZETÝ Dünyanýn lezzetini, zevkini, saadetini, rahatýný isterseniz, meþrû dairedeki keyfe iktifâ ediniz; o, keyfinize kâfidir. Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî,­Söz­ler,­ On­Ü­çün­cü­Söz,­133

Ç CENNET NEYÝN KARÞILIÐI? Sonsuz olan cennet, dünyadaki birkaç günlük amelin deðil; hâlis niyetlerin karþýlýðýdýr. Ha­san-ý­Bas­rî

Ç UYAN! Ey yolcu uyan! Yoksa çýkarsýn ki sabaha; Bir kupkuru çöl, ne ýþýk var, ne de vâ hâ… Meh­met­Â­kif­Er­soy

Ç YÖNETME Komutanlar iþ bilir insanlar deðilse, asker çok olmuþ, neye yarar? Ezop

‘Yeniden ne zaman Allah’ýn misafiri olacaðýz?’ Nizameddin Evliya’nýn babasý Seyyid Ahmed Bu hâ rî, mâ ne vî i lim le rin ya nýn da, ARZU KONAN derin bir kelâm ve fýkýh âlimi idi. Vefat ettiðinde Nizameddin Evliya on beþ yaþýnda idi. Babasý vefat edince, eðitimi annesinin ir yanda yokluðun þükrünü bilen ve üzerine kaldý. Anne-oðul günlerce hiçbir “Yeniden ne zaman Allah-u Teâlâ’ya yi ye cek bu la ma dan gün le ri ni ge çir mek misafir olacaðýz?” diyen bir maneviyât zorunda kaldýlar. Yiyecek birþey olmadýðý büyüðümüz, diðer yanda varlýðýn þükrünü za man, an ne si o na ü mid ver mek i çin; edâ edemeyen bizler... Sevgiliye kavuþacak “Mu ham med, bu gün Al lâ hu Te â lâ’nýn olmanýn verdiði lezzetten baþka bir lezzet misafiriyiz” derdi. Þiddetli açlýk ve fakirliistemeyen, þükrün, rýzkýn ve ihlâsýn en gü- ðin verdiði ýzdýrabý hissedeceði yerde, Nizel þekilde anlatýldýðý bir maneviyât büyüðü- zameddin Evliya böyle geçen günlerden müzün daha, Nizameddin Evliya’nýn haya - zevk alýr ve annesine; “Yeniden ne zaman týnda kýsa bir yolculuða çýkalým, buyrun: Allahu Teâlâ’nýn misafiri olacaðýz?” derdi. *** Allahu Teâlâ’nýn bir lütfu olarak, Niza Hin dis tan’da ye ti þen ev li yâ dan. Ýs mi, meddin Evliya’nýn o yaþta kalbinde mânevî Sey yid Mu ham med bin sey yid Ah med ilerleme ve yüksek ilimler için Ýlâhî bir kývýlBuhârîdir. 636 (M. 1238) senesi Safer ayý - cým vardý. Feridüddin Genc-i Þeker’in þöhnýn yirmi yedisinde Bedayun’da doðdu. retini duyup yola düþtü. Onu bulup öðren 725 (M. 1325) senesi Rebiu’l-âhir ayýnýn cisi oldu. Hilâfetname alýp Delhi’ye gitti. Ni on sekizinde Hakk’ýn rahmetine kavuþtu. zameddin Evliya, takvasý ve cömertliði ile

AMBARDAKÝ HIRSIZ FARE!

Ç ALLAH'IN ÝFTÝHAR ETTÝÐÝ

büyük üne kavuþtu. Bugün Delhi’nin mahallesi olan Kiyaspur’a taþýndý. Burada bir müddet çok sýkýntý çekti. Günlerce aç kaldý. Ýnsanlar ara sýra yiyecek birþeyler veriyorlardý. Birgün bir komþu haným biraz un verdi. Talebesi su ile karýþtýrýp piþirmeye baþladý. O sýrada bir zât geldi. Onlardan yiyecek bir þey istedi. Nizameddin Evliya, fýrýndaki kabý alýp tam bir feragatla o zatýn yanýna koy du. Nizameddin Evliya, yemekte sýk sýk fakirlerin hâlini düþünür ve aðlardý. Talebesinin “Efendim! Bu kadar az yemeði bile yemezse niz, zaafiyet size galebe çalabilir” dediðinde gözyaþlarýný tutamadan; “Birçok fakir ve muhtaç insan, þu anda cami köþelerinde veya mütevazi evlerinin köþelerinde yiyecek bulamadan aç uyuyorlar. Bu lokma, kolaylýkla benim boðazýmdan nasýl geçebilir?” dedi. Nizameddin Evliyâ hocalarý gibi Resûl-i Ekrem’e (asm) karþý dayanýlmaz bir aþk ve muhabbet ile yanýyordu. Vefatýndan bir müd det ön ce rü ya sýn da Re sul-i Ek rem

(asm) ona “Nizam, seni bekliyorum” buyurmuþlardý. Vefatýndan kýrk gün önce yemekten kesildi. Birþeyler yemesini istediklerinde “Resûl-i Ekrem ile buluþmayý isteyen bir kimse, yemeðin lezzetini nasýl alabilir?” buyurdu ve Emir Hüsrev’in þu beytini okudu; “Aþk derdiyle yanan hastaya, sevgiyle / Kavuþmaktan baþka birþey faide vermez.” Nizameddin Evliya buyurdu ki: “Kalp kýrmak, Allahu Teâlâ’nýn lütfunu incitmektir. Neye uðrarsa uðrasýn, salih kimse, asla kimseye kötü söz söylememeli ve lânet etmemelidir. Ýnsanlarýnn kabahatlerini açýklamamalýdýr.” “Komþunuz borç isterse verin. Baþka þeye ihtiyaç duyarsa verin. Hastalýk ve felâkete uðradýðýnda, sizin güler yüzünüze ihtiyacý var ise, ona güleryüz gösterin. Vefat edince cenazesine katýlýn ve kurtulmasý için duâ edin.” Rahmetullâhi aleyh (Ýstifade edilen kaynak: Ýslâm Âlimleri Ansiklopedisi)

Çocuklarýmýza hitap ederken... ÇOCUKLARIMIZI severken kullandýðýmýz ve dilimize yerleþerek normalleþen o kadar sakýncalý kelime var ki! Peki, bu kelimelerin çocuklar üzerindeki etkisini hiç düþünüyor muyuz? (...) Anadolu’da bir gerçek var: Özellikle çocuklar sevilirken “küfür” denecek, hatta aðýr küfür olarak ni te le ne cek ke li me ler kul la ný lý yor. (...) Tabiî bu kelimelerin çocuklar üzerindeki etkisi pek de güzel olmuyor! (...) Bu tür kelimelerin çocuklar üzerindeki psikolojik etkisini konuþtuðumuz çocuk psikoloðu Yasemin Eyüpoðlu, “Dil düþüncenin baþlangýcýdýr. Kullandýðýmýz kelimelerle düþünür, hisseder ve iletiþime geçeriz. Bu hususta henüz kimlik geliþimleri tamamlanmamýþ bireyler olan çocuklarla iletiþimimizde kullanýlan her kelime onlar tarafýndan kaydedilmekte ve ruhsal dünyalarýnda bir yer edinmektedir.” diyerek baþlýyor söze. Özellikle anne, baba, öðretmen gibi çocuklara rol-

model olan yetiþkinlerin hemen her sözü çocuklar için ayrý bir anlam taþýyor. Eyüpoðlu, bu baðlamda çocuklarla iletiþimde duy gularýn ifade ediliþinde suçlayýcý, yargýlayýcý, olumsuz sýfat içeren kelimeleri kullanmanýn çocuklar tarafýndan ciddiye alýnabileceðini söylüyor. (...) Yasemin Eyüpoðlu’nun ebeveynlere bazý tavsiyeleri de var: “Çocuklarýmýzýn bizim davranýþlarýmýz kadar sözlerimizi de büyük bir hassasiyetle kaydettiklerini hatýrlayýp küfede yumurta taþýyormuþçasýna hassas davranarak, onlarýn mahiyetlerine zarar verici sözlerden kaçýnmaya çalýþmalýyýz. Olumsuzdan uzak durmanýn en kolay yaný da yerini dolduracak olumlu bilgiye, güzel söze sahip olmaya çalýþmaktýr.” Prof. Dr. Suat Cebeci (Sakarya Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Eðitim Anabilim Dalý Öðretim Üyesi): “Çocuklarla þakalaþmak, onlara þaka yollu sevgi sözleri söyle-

mek Peygamber’in yaptýðý güzel bir davranýþtýr. Peygamberimiz (sas), Hz. Enes’e en fazla ‘seni iki kulaklý’ derdi. Torunlarý Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i ‘cennet yiðitleri’ diye severdi. Bizim kadim kültürümüzde çocuklara karþý kullanýlan ‘aslan yavrusu, melek yüzlü, nur topu, cennet gülü’ gibi çok güzel sevgi sözleri vardýr. Bunlar varken kýz çocuklarýna yosma, erkek çocuklarýna çapkýn gibi dinî deðerlerimize zýt davranýþ biçimlerini çaðrýþtýran kelimeleri sevgi maksadýyla da olsa kullanmak son derece yanlýþtýr. Her Müslüman’ýn gerek çocuklarýný dinî ahlâkî deðerlere uygun yetiþtirme sorumluluðu açýsýndan, gerekse dinî ve ahlâkî deðerlerin toplumda yaþatýlmasý ve yanlýþlýklarýn ortadan kaldýrýlmasý görevi açýsýndan kötü ve yakýþýksýz kelimeleri kullanmasý caiz deðildir. Çocuklarýn dinî ve ahlâkî geliþmelerine olumsuz etkileri açýsýndan da onlara yapýlmýþ bir haksýzlýktýr. Za­man,­4.12.2010

Ç FELÂKETTEN SAADET En felâketli olaylardan bile iyi sonuçlar doðabilir. Sop­hoc­les

Ç ÞAÝRÝN HÝCVÝ Acýmasýzlýðý ve adaletsizliði ile ünlü bir hükümdar, dönemin usta bir þairini çaðýrtýp kendisi için bir methiye yazmasýný ister. Þair ne yapacaðýný þaþýrýr. Sultanýn istediði gibi bir þey yazsa, hiç içine sinmiyor. Yazmasa, caný tehlikede. Usta þair, hicivle yoðrulu bir þiir yazar. Sayfalarca anlattýðý þiirin son bölümü þöyledir: Sultaným, sen þöyle cesursun, böyle cengâversin. Düþmana korku salarsýn. “Týpký Hazreti Ali gibisin” Diyeceðim amma… O Allah’tan korkardý, Sen ondan da korkmazsýn…


4

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

ELÝF / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

GÖRÜÞ

KÜTÜP-HANE

Ümmetiniz senin Haykýrsam çýktýðý kadar sesimin Ey þefkatli Resûl ümmetiniz senin Gelirsek huzuruna ellerimiz boþ Çevirme kapýndan ümmetiniz senin Rabbim sana verdi makam-ý mahmudu Biz hata ve günahlarla aþtýk hududu Günahkâr ümmetinin sensin umudu Þefaat kýl Ey Resûl ümmetiniz senin Ufuk hattýnda kapandý sema ile yer Önümüzde yokuþlar hep dönemeçler Senin yolun senin izinde serdengeçtiler Bizi de onlardan say ümmetiniz senin Yollar çok karýþýk, biz sana geldik Asýrlardýr süren nurlu dâvâna geldik Tevhid üzre Hâtemü’l-Enbiya bildik Daim þefaat dileriz ümmetiniz senin

ORHAN GÜLER

(asm)

Çok uzak olsak da senin Asrý’ndan Nurlu feyiz aldýk hidayet kasrýndan Cümleye þefaat bekleriz senin fazlýndan Unutma bizleri de ümmetiniz senin Gelmek isteriz Medine’de nurlu mescide Orada yapmak isteriz Rabbimize secde Varlýðýnla bütün âlemi getirdin vecde Bizlere de de lütfeyle ümmetiniz senin Senin halka-i zikrinde zikrimiz olsun Okuyalým kitab-ý kâinatý fikrimiz olsun Nur Üstadýmýz gelip pirimiz olsun Biatýmýz sanadýr ümmetiniz senin

HASAN ÞEN

(asm)

Seninle olmak vardý... SAÝD BEYDOÐAN saidbeydogan@hotmail.com

e­nin­le­ ol­mak­ var­dý­ Asr-ý­ Sa­a­de­tin­de,­ sa­a­de­te­ u­la­þýp­ “Sa­id”ler­den­ ol­mak­var­dý..­ Sa­na­ ilk­ i­na­nan­lar­dan­ ol­mak­ var­dý,­ ilk i­na­nan­40­ki­þi­den­ol­mak...­Er­kam’ýn­e­vin­de­giz­li­ce­top­lan­mak,­se­ni­gör­me­den­ye­rin­de­du­ra­ma­mak,­öz­le­min­den­ya­nýp­tu­tuþ­mak...­ Sa­fa-Mer­ve­ a­ra­sýn­da­ se­ni­ a­ra­mak­var­dý.­“Þim­di­em­ro­lun­du­ðun­ha­ki­ka­ti­çat­lar­ca­sý­na­söy­le”­em­ri­ni­al­dý­ðýn­da­se­nin­le­be­ra­ber­Kâ­be’de­ta­vaf­et­mek­ve­bu u­ður­da­ a­na­dan,­ ba­ba­dan,­ yar­dan­ ay­rýl­mak­var­dý..­Yâ­sir­Bin­Am­mar­(ra)­gi­bi... Sa­na­ yol­daþ­ ol­mak­ var­dý...­ Sevr­ ma­ða­ra­sýn­da­se­nin­le­ol­mak,­sa­na­za­rar­ve­re­bi­le­cek­ yý­lan­la­ra­ a­yak­la­rý­mý­ u­zat­mak,­ sa­na

S

bir­þey­ o­la­ca­ðýn­dan­ kork­mak,­ “Lâ­ tah­zen in­nal­lâ­he­me­a­nâ”­müj­de­si­ni­al­mak­var­dý.. Se­nin­le­ bir­lik­te­ hic­ret­ et­mek,­ bu­ yol­da aç-su­suz­ kal­mak,­ be­ra­ber­ yüz­ler­ce­ km yo­lu­git­mek,­ay­ný­ek­me­ði­pay­laþ­mak,­be­ra­ber­ ye­mek,­ be­ra­ber­ u­yu­mak,­ be­ra­ber Me­di­ne’ye­ var­mak­ var­dý..­ Se­nin­le­ be­ra­ber,­sa­na­sýd­dýk­ol­mak­var­dý­E­bû­be­kir­gi­bi... Se­nin­le­bir­lik­te­sa­vaþ­mak­var­dý...­Se­nin sa­fýn­da­ol­mak,­Al­lah’ýn­as­la­ný­ol­mak,­Al­lah’ýn­ký­lýç­la­rýn­dan­bir­ký­lýç­ol­mak,­ku­ca­ðýn­da­son­ne­fe­si­ve­rip­“Ya­Ra­sû­lul­lah­ben þe­hit­ mi­yim?”­ de­mek­ Be­dir’de,­ U­hud’da, Hen­dek’te­sa­na­u­za­nan­mýz­rak­la­ra­gö­ðüs ger­mek,­sa­na­a­tý­lan­ok­la­ra­ba­þý­mý­zý­u­zat­mak­var­dý­Ka­ta­de­gi­bi.... Sa­n a­ te­s el­l i­c i­ ol­m ak­ var­d ý..­ Am­c an Ham­z a­ þe­h id­ ol­d u­ð un­d a,­ sa­n a­ sa­r ý­l ýp “Mah­zun­ol­ma­yâ­Ra­sû­lul­lah”­de­mek­var­dý..­ Mið­fe­rin­ ya­na­ðý­na­ bat­tý­ðýn­da­ ba­tan

par­ça­la­rý­diþ­le­rim­le­çý­ka­rýp­“ka­ný­ný­zýn­ka­ný­ma­ ka­rýþ­ma­sý”­ var­dý­ Ma­lik­ bin­ Si­nan (ra)­gi­bi... Sa­na­ ta­le­be­ ol­mak­ var­dý,­ il­mi­ sen­den öð­re­nip­As­hab-ý­Suf­fa’dan­ol­mak,­ben­de “Mu­âl­lim­ o­la­rak­ gön­de­ril­dim”­ di­ye­rek ya­ný­mý­za­o­tur­man,­se­nin­soh­be­tin­le­ki­lo­met­re­ler­ce­ yol­ kat­ e­dip­ öð­ren­dik­le­ri­mi­zi an­lat­mak­var­dý,­il­min­ka­pý­sý,­il­min­yol­cu­su­ol­mak­“Re­sûl­si­ze­ne­ge­tir­diy­se­o­nu­a­lýn”­ em­riy­le­ sen­den­ il­mi­ al­mak­ ve­ “u­nu­tul­ma­yan­i­lim”­du­â­sý­na­maz­har­ol­mak­ve cüb­be­mi­zi­ye­re­se­rip­se­nin­söz­le­ri­ni­top­la­mak­var­dý...­E­bû­Hu­rey­re­(ra)­gi­bi... Sa­na­ev­sa­hi­bi­ol­mak­var­dý..­Me­di­ne’de “Gel­ar­týk­Sev­gi­li,­göz­le­ri­miz­yol­lar­da­kal­dý”­ di­ye­rek­ En­sar­dan­ o­lup­ Ta­le­a’l-Bed­ru A­ley­na’yý­ o­ku­mak,­ ve­da­ te­pe­le­rin­de­ se­ni bek­le­mek,­sa­na­ku­cak­aç­mak,­sa­na­ev­sa­hi­bi­ol­mak,­sa­na­kur­ban­ol­mak­var­dý.­Ev­de­ki­ tek­ ek­me­ði,­ tek­ ya­ta­ðý­ sa­na­ ver­mek

var­dý...­Ve­se­nin­müj­den­le­90­ya­þýn­da­Ýs­tan­bul­yol­la­rý­na­düþ­mek­var­dý..­Ey­yüb­ElEn­sâ­rî­(ra)­gi­bi... Se­nin­le­ ol­mak­ var­dý­ du­â­na­ maz­har, mu­ci­ze­ne­þa­hid,­dâ­vâ­na­bür­han,­Ri­sâ­le­ti­ni­tas­dik­et­mek­var­dý..­Se­nin­le­ol­mak,­se­nin­le­be­ra­ber­so­lu­mak­var­dý...­“A­nam­ba­bam­ sa­na­ fe­da­ ol­sun­ Ya­ Re­su­lul­lah”­ de­mek,­ se­ni­ gör­mek­le­ sa­na­ i­man­ et­mek “Val­la­hi­ bu­ yüz­de­ ya­lan­ ol­maz”­ di­ye­rek yü­zü­nü­ gö­zü­nü­ öp­mek­ var­dý...­ Ab­dul­lah Ýb­ni­Se­lâm­(ra)­gi­bi...­ Ve­biz­ler...­Asr-ý­Sa­a­det’in­de­“Sa­id”­o­la­ma­dýk,­ sa­na­ ye­ti­þe­me­dik­ a­ma­ â­hir­za­man­d a,­ sa­a ­d et­l i­ bir­ a­s ýr­d a­ Cen­n e­t â­s â ba­har­lar­da­ gel­dik,­ se­ni­ gör­me­den­ sa­na i­man­ et­tik...­ Ve­ dâ­vâ­na­ “sa­dak­te­ ve­ bil­hak­ký­ na­tak­te”­ de­dik...­ Biz­le­ri­ de­ “Sa­id” o­la­rak­ ka­bul­ e­der­ mi­sin...­ “Da­rü’s-se­lâm’da­ se­n in­l e­ ol­m ak­ var­d ý”­ du­â ­m ý­z a “­min!”­der­mi­sin?

orhanguler66@hotmail.com

i­sâ­le-i­Nur’la­hem-dem­ol­muþ,­“ik­ti­sat”­ve­“Ýs­lâm­fel­se­fe­si”­sa­ha­la­rýn­da­ uz­man­ bir­ a­ka­de­mis­ye­nin­ ka­le­min­den,­Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî­ö­ze­lin­de­ kü­çük,­ fa­kat­ “yo­ðun-ö­zet”­ bir­ “Ýs­lâm dü­þün­ce­ta­ri­hi”­ça­lýþ­ma­sý.­ He­men­ be­lir­te­lim­ ki,­ e­ser,­ “Ýs­lâm­ Dü­þün­ce­ Ge­le­ne­ði­ A­çý­sýn­dan­ Be­di­üz­za­man” ad­lý,­ ay­ný­ mü­el­li­fe­ a­it­ ki­ta­býn­ (2001)­ i­sim de­ðiþ­tir­miþ­hâ­li.­ “Ön­Söz”de­iþ­bu­ça­lýþ­ma­nýn,­“sa­ha­sýn­da bir­ baþ­lan­gýç”­ o­la­bi­le­ce­ði­ te­va­zuy­la­ be­lir­ti­lir­ken­ay­rý­ca­þun­lar­kay­de­di­li­yor: “Bu­ki­tap­ta,­ge­le­nek­i­le­Be­di­üz­za­man­a­ra­sýn­da­ bir­ köp­rü­ ku­rul­ma­ya­ ça­lý­þýl­mýþ­týr. Kar­þ ý­l aþ­t ýr­m a­ ko­n u­s u­ o­l a­r ak­ da­ sa­d e­c e ‘yön­tem’­ se­çil­miþ­tir.­ /­ As­lýn­da­ Be­di­üz­za­man’dan­ ha­re­ket­le,­ ge­le­ne­ði­mi­zin­ ö­nem­li bir­ bö­lü­mü­nü­ ça­ðý­mý­za­ ta­þý­ya­bi­lir,­ hat­tâ ye­ni­ bir­ dü­þün­ce­ ta­ri­hi­ bi­le­ ya­za­bi­li­riz! Böy­le­ce,­ hem­ ge­le­ne­ði­mi­zin­ an­la­þýl­ma­sý hem­ de­ ge­l e­n e­ð i­m iz­ i­ç in­d e­ Be­d i­ü z­z a­man’ýn­ye­ri­nin­be­lir­len­me­si­müm­kün­o­la­bi­lir.­Ö­te­yan­dan­bu­yol­la,­â­de­ta­ku­ru­ma­ya yüz­ tu­tan­ dü­þün­ce­ bah­çe­mi­ze,­ bel­ki­ ye­ni bir­can­lý­lýk­da­ka­zan­dý­ra­bi­li­riz…”­(s.­9-10) E­ser,­ “Ýslâmî­ Ge­le­ne­ðin­ Üs­tad­la­rý”­ ve “Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî”­baþ­lýk­lý­i­ki­bö­lüm­den­mey­da­na­ge­li­yor.­Bu­ba­sit­dü­zen­le­m e­d en­ de­ an­l a­þ ý­l a­c a­ð ý­ ü­z e­r e,­ e­s er­d e “kla­sik/a­n'a­ne­vî­dü­þün­ce”­ta­ri­hi­mi­ze­a­dý­ný yaz­dý­ran­ â­lim­ler/u­le­ma­ i­le­ on­la­rýn­ i­çin­de bu­lun­du­ðu­muz­a­hir­za­man­da­ki­“mo­dern” ar­dý­lý/ha­le­fi­ Üs­tad­ Be­di­üz­za­man’ýn­ “me­tot”­ ba­zýn­da­ bir­bir­le­riy­le­ “et­ki­le­þim”i­ ya da­“mu­ka­ye­se”si­na­zar­la­ra­su­nu­lu­yor.­ Bi­rin­ci­ bö­lüm­de,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ me­tot ba­z ýn­d a­ ba­z ý­ nok­t a­l ar­d a­ bir­l eþ­t i­ð i,­ ba­z ý nok­ta­lar­da­da­ay­rýþ­tý­ðý­“dü­þün­ce­üs­tad­la­rý,” a­dý­ný­ ver­dik­le­ri­ ya­ da­ dâ­hil­ ol­duk­la­rý­ dü­þün­ce­e­kol­le­ri­ne­gö­re­ký­sa­ký­sa­ta­ný­týl­mýþ.­ Mev­zu­u­ba­his­üs­tad­lar­kim­ler­mi?­ Sý­r a­l a­y a­l ým:­ “Ma­t u­r i­d i­ e­k ol”de­ Ý­m am Ma­tu­ri­di,­E­bu’l-Mu­in­Ne­se­fî,­Ö­mer­Ne­se­fî, Sa­ded­din-i­Taf­ta­za­ni,­Sey­yid­Þe­rif­Cür­ca­ni; “Eþ’a­ri­ e­kol”de­ E­bu’l-Ha­san­ el-Eþ’a­ri,­ Ý­mam-ý­Ga­za­li,­Fah­red­din-i­Ra­zi,­Sey­fed­din A­mi­dî;­ “Se­le­fi­ye­ e­ko­lü”nde­ Ýbn-i­ Tey­mi­ye; “Za­hi­ri­ye­e­ko­lü”nde­de­Ýbn-i­Hazm… Ý­kin­ci­bö­lüm­de­i­se,­“Be­di­üz­za­man’ýn­ya­þa­dý­ðý­ sos­yo­kül­tü­rel­ or­tam,”­ “Be­di­üz­za­man’a­gö­re­Kur’ân’ýn­yön­te­mi”­ve­“Be­di­üz­za­man’ýn­yön­te­mi,”­“a­na­lo­ji­[tem­sil]­yön­te­mi­ ko­nu­sun­da­ tar­týþ­ma­lar”­ ve­ “a­na­lo­ji­nin de­ðe­ri,”­ “ol­gu­sal­ ev­ren­den­ ha­re­ket­le­ Al­lah’ýn­ is­pa­tý,”­ “Be­di­üz­za­man’ýn­ sý­fat­ ve­ es­ma­ya­yak­la­þý­mý,”­“Be­di­üz­za­man­ve­nü­büv­vet,”­“ça­ðýn­has­ta­lý­ðý:­haz­cý­lýk”­i­le­“Be­di­üz­za­man­ve­haz­cý­lýk,”­“Be­di­üz­za­man­ve­si­ya­set,”­ “Be­di­üz­za­man­ ve­ in­san­ öz­gür­lü­ðü,” “si­ya­sal­ve­e­ko­no­mik­fa­a­li­yet­le­rin­‘ma­ki­ne­li­li­ði’”­ ve­ “de­mok­ra­si­nin­ o­yu­nu,”­ “Be­di­üz­-

R

“Ýslâmî düþünce”nin üstadlarý ve Bediüzzaman ÝSLÂM DÜÞÜNCE GELENEÐÝNDE BEDÝÜZZAMAN’IN YERÝ Yazan: Bünyamin Duran, Prof. Dr. Sayfa Sayýsý: 152 Ebatlarý: 12,7x19,2 cm Türü: Ýnceleme Yayýnlayan: Yeni Asya Neþriyat Yayýn Tarihi: Eylül 2004 za­man­ve­‘bu-dün­ya,’”­“Be­di­üz­za­man­ve­e­ko­no­mi”­ i­le­ “tü­ke­tim­de­ ka­na­at,”­ “Be­di­üz­za­man­ve­bi­lim”­ko­nu­la­rý­in­ce­le­ni­yor.­ Ýlk­ pa­rag­raf­ta­ de­di­ði­miz­ gi­bi­ ha­ki­ka­ten “yo­ðun-ö­zet”­ vas­fýn­da­ki­ e­ser­de­ al­tý­ný­ çiz­-

di­ði­miz­ sa­týr­lar­ o­ ka­dar­ çok­ ki,­ han­gi­si­ni na­za­ra­ ve­re­ce­ði­miz­ nok­ta­sýn­da­ mü­te­red­di­diz!­Fa­kat­biz­þim­di­lik—mü­sa­a­de­niz­le— þu­pa­rag­raf­la­rý­ik­ti­bas­et­mek­le­ye­ti­ni­yo­ruz: *­“Ge­ri­de­bý­rak­tý­ðý­mýz­yüz­yýl,­de­rin­bir

5 ce­ha­let­ yüz­ yý­lý­ ol­muþ­tur.­ En­ çok­ ‘bi­lim’ kav­ra­mý­ te­laf­fuz­ e­dil­di­ði,­ en­ çok­ bi­lim­sel ku­rum­lar­ yay­gýn­laþ­tý­ðý,­ bi­lim­le­ il­gi­le­nen­le­rin­sa­yý­sý­her­ge­çen­gün­art­tý­ðý­hâl­de,­bu çað­da­ ce­ha­let­ ön­ce­ki­ çað­lar­da­ gö­rül­me­miþ­ þe­kil­de­ de­rin­leþ­miþ­tir.­ Bu­ ça­ða­ â­de­ta ‘bi­lim­sel­ ce­ha­let­ ça­ðý’­ de­mek­ müm­kün­dür!­ Ül­ke­miz­de­ bu­ bi­lim­sel­ ce­ha­le­tin­ o­lum­suz­ et­ki­le­rin­den­ Be­di­üz­za­man­ da­ na­si­bi­ni­ al­mýþ,­ o­na­ kar­þý­ ‘an­la­ma­ya­ ça­lý­þan’ de­ðil,­ken­di­si­ne­ve­e­ser­le­ri­ne­yö­ne­len­bü­yük­il­gi­yi­ön­le­me­ye­ça­lý­þan­res­mî­bir­ta­výr ge­liþ­ti­ril­miþ­tir.”­(s.­142) *­ ”Ge­nel­ o­la­rak­ de­ðer­len­di­rir­sek,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ kla­sik­ u­le­ma­ gi­bi­ sa­de­ce­ bel­li ko­nu­la­ra­ka­fa­yo­ran­bir­â­lim­de­ðil,­ak­si­ne ye­ni­bir­pa­ra­dig­ma­ü­ret­me­ye­ça­lý­þan,­Ga­za­li­gi­bi­bir­mü­ced­dit­ol­du­ðu­so­nu­cu­na­u­la­þa­bi­li­riz.­ Ge­liþ­tir­me­ye­ ça­lýþ­tý­ðý­ pa­ra­dig­ma­nýn­i­çin­de­ah­lâk,­bi­lim,­di­nî­an­la­yýþ,­si­ya­set­ve­e­ko­no­mi,­‘in­san­lar/u­lus­lar/ký­ta­lar a­ra­sý­ i­liþ­ki­ler’­ har­man­lan­mak­ta,­ böy­le­ce en­teg­re­bir­sis­tem­or­ta­ya­çýk­mak­ta­dýr.­Bu sis­t e­m in­ pra­t ik­ ha­y at­t a­ uy­g u­l a­n a­b i­l ir form­la­ra­ dö­nüþ­tü­rül­me­si­ i­se,­ bi­zim­ gi­bi tek­nis­yen­le­rin­i­þi­o­la­cak­týr.”­(s.­143) “Ön­Söz”de­ki,­“Harf­Ýn­ký­lâ­bý”nýn­ne­ti­ce­si o­la­rak­cum­hu­ri­yet­Tür­ki­ye’sin­de­a­çý­ða­çý­kan, kla­sik­ya­da­“Be­di­üz­za­man”­ö­ze­lin­de­mo­dern dü­þün­cey­le­il­gi­li­“for­mas­yon­ye­ter­siz­li­ði”ne da­ir­“fer­yat”­ni­te­li­ðin­de­ki­bah­si­(s.­8-9),­ke­za­e­ser­de­ki­mü­la­ha­za­la­rýn­to­par­lan­dý­ðý­“So­nuç”­bö­lü­mü­nü­(s.­141-143),­bil­has­sa o­kun­ma­sý­di­le­ðiy­le­dik­ka­ti­ni­ze­arz e­di­yo­ruz… Ve­kü­çük­not­la­rý­mýz­(sý­ray­la):­ *­ ”Ý­çin­de­ki­ler”­ i­le­ me­tin­de­ki­ ba­zý­ baþ­lýk­la­rýn­ say­fa­ no’la­rý­ bir­bi­ri­ni­ tut­mu­yor.­ Ör­nek:­“Sey­fed­din­A­mi­dî”­s.­32’de­de­ðil,­33’te; “Be­di­üz­za­man’a­ Gö­re­ Kur’ân’ýn­ Yön­te­mi” s.­47’de­de­ðil,­48’de;­“Be­di­üz­za­man­ve­Haz­cý­lýk”­s.­108’de­de­ðil,­107’de;­“Be­di­üz­za­man ve­Si­ya­set”­s.­114’te­de­ðil,­112’de­dir. *­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’ýn­Dâ­rü’l-Hik­me­ti’l-Ýs­l â­m i­y e­ â­z a­l ý­ð ý­n a­ ka­b ul­ e­d il­d i­ð i 1918’de­ Þark’a­ ma­tuf­ “Med­re­se­tü’z-Zeh­ra”­pro­je­si­i­çin­yo­ðun­bir­ça­ba­sarf­et­ti­ði­ni be­lir­ten­ cüm­le­ (s.­ 44)­ dik­ka­ti­mi­zi­ çek­ti. Doð­ru­su,­biz­bu­gü­ne­ka­dar­ki­sa­ir­o­ku­ma­la­r ý­m ýz­d a­ Mü­t a­r e­k e­ yýl­l a­r ý­n a­ da­i r­ böy­l e bir­ bil­g i­y e­ rast­l a­m a­m ýþ­t ýk;­ do­l a­y ý­s ýy­l a, mev­zu­u­ba­his­ not­tan­ þim­di­lik­ e­min­ o­la­ma­dý­ðý­mý­zý­kay­det­mek­is­te­riz.­ *­Bir­e­se­rin­ka­li­te­si­ni­ya­da­“tam­ki­tap” o­lu­þu­nu­ gös­te­ren­ a­mil­ler­den­ o­lan­ “bib­li­yog­raf­ya”­ (s.­ 145)­ el­ham­dü­lil­lah­ bu­ra­da mev­cut.­ Lis­te­le­nen­ e­ser­le­rin­ key­fi­ye­ti­ ve ke­mi­ye­ti,­iþ­bu­e­se­re­ha­ki­ka­ten­cid­dî­bir­e­mek­ve­ril­di­ði­ni­or­ta­ya­ko­yu­yor.­ Ký­s a­c a,­ mü­e l­l i­f i­n in­ i­f a­d e­s iy­l e,­ “ça­ð ý­mýz­d a­ ya­þ a­m ýþ­ ve­ ö­n em­l i­ e­s er­l er­ ü­r et­miþ­ bir­ dü­þ ü­n ü­r ün­ tez­l e­r i­n i­ kla­s ik­ dü­þün­c ey­l e­ kar­þ ý­l aþ­t ýr­m ak,­ ben­z e­y en­ ve ben­ze­me­yen­yön­le­ri­ni­be­lir­le­me­ye­ça­lýþ­mak”­gi­bi,­ger­çek­ten­in­sa­ný­he­ye­can­lan­dý­r an­ bir­ mev­z u­y u­ mer­c ek­ al­t ý­n a­ a­l an, der­li­top­lu­bir­a­raþ­týr­ma.


11

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

DÜNYA TAYVAN’IN ÇÝN’DEN ÝSTEÐÝ TAYVAN Devlet Baþkaný Ma Ying-jeou, Çin’de cezaevinde bulunan ve Nobel Barýþ ödülünü kazanan muhalif Liu Þiaobo’nun serbest býrakýlmasýný istedi. Ma, ülkesinin Liu Þiaobo’nun Nobel ödülü almasýndan memnuniyet duyduðunu belirterek, Çin’e Liu’yu serbest býrakmasý çaðrýsýnda bulundu. Ma, “Ýnsan haklarý meselesi milletler ve sýnýrlar arasýnda ayrým yapmaz’’ dedi. Norveç’in baþþehri Oslo’da düzenlenecek Nobel Barýþ Ödülü töreninde, Liu, Çin’in, ailesinin törene katýlmasýna izin vermemesi sebebiyle, boþ bir sandalye ile temsil edilecek. Taipei / aa

Çinli Müslüman Su, þu anda þehirdeki 4 caminin hâlâ yeterli olmadýðýný ve mevcut ihtiyacý karþýlamadýðýný ve þehirde Müslümanlar için sadece bir tane kreþ ve ilkokul olduðunu belirtiyor. FOTOÐRAFLAR: AA

ÇÝN MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK ÇÝN'DE, KIYI ÞERÝDÝNE GÖÇ EDEN MÜSLÜMANLARIN ÞARTLARININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ VE YENÝ CAMÝLER AÇILMASI ÝÇÝN YENÝ ÇALIÞMALAR YAPACAK. AYRICA, MÜSLÜMAN MEZARLIÐI VE HELÂL GIDA HÝZMETÝ VEREN LOKANTALARIN SAYISIDA ARTACAK. ÇÝN’DE ge­n iþ­ iþ­ im­k an­l a­r ý ne­de­niy­le­ ge­li­þen­ sa­hil­ ke­sim­le­ri­ne­ gö­çün­ art­ma­sý­nýn ar­dýn­dan­ký­yý­þe­ri­di­ne­göç­e­den­Müs­lü­man­la­rýn­þart­la­rý­nýn­i­yi­leþ­ti­ril­me­si­ve­ye­ni­ca­mi­l er­ a­ç ýl­m a­s ý­ i­ç in­ dev­l et ye­n i­ ça­l ýþ­m a­l ar­ ya­p a­c ak. Hal­kýn­Gün­lü­ðü­ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne­gö­re,­Çin­Din­Ýþ­le­ri Ý­da­re­si­ Ýs­lâm­ Bö­lü­mü­ Baþ­kan­ Yar­dým­cý­sý­ (SA­RA)­ Ma Cin,­ 1978’den­ be­ri­ ül­ke­nin iç­ ke­s im­l e­r in­d e­ ya­þ a­y an Müs­lü­man­la­rýn­ ký­yý­ ke­sim­le­ri­ne­göç­et­ti­ði­ni­söy­le­di. Ma,­ Çin’de­ yýl­lar­dýr­ ya­þa­nan­ bu­ göç­ se­be­biy­le­ ca­mi, Müs­lü­man­ me­zar­lý­ðý­ ve­ he­lal­gý­da­hiz­me­ti­ve­ren­lo­kan­ta­la­ra­ bu­ böl­ge­ler­de­ ih­ti­ya­cýn­art­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Çin’de­ki din­ler­ ü­ze­ri­ne­ yýl­lýk­ ha­zýr­la­nan­ ra­po­ra­ gö­re­ ül­ke­de­ 30 mil­y on­ Müs­l ü­m an­ var­ ve 2008­ i­ti­ba­rýy­la­ bun­lar­dan­ 3 mil­yo­nu­ kýr­sal­ ke­sim­ler­den ký­yý­ke­sim­le­re­göç­et­ti. Ül­k e­d e­ bu­l u­n an­ Müs­l ü­-

man­la­rýn­ yüz­de­ 75’i­nin­ “da­ha­ i­y i­ ma­a þ­ ve­ u­m ut”­ i­ç in göç­et­ti­ði­be­lir­ti­len­ra­por­da, Müs­lü­man­göç­men­le­rin­kýr­sal­ böl­g e­l er­d e­k i­ ay­l ýk­ 500 yü­e n­l ik­ (yak­l a­þ ýk­ 113­ TL) ge­l ir­l e­r i­n in­ 2­ bin­ yü­e ­n e (yak­la­þýk­453­TL)­yük­sel­di­ði ak­ta­rýl­dý.­ Ma,­ Müs­lü­man­la­rýn­ ül­k e­n in­ da­h a­ ge­l iþ­m iþ do­ðu­ke­sim­le­ri­ne­göç­et­me­ye­baþ­la­ma­sý­ar­dýn­dan­Müs­lü­man­lar­la­ di­ðer­ et­nik­ un­sur­la­rýn­bir­bi­ri­ni­da­ha­i­yi­ta­ný­ma­ya­ baþ­la­dý­ðý­ný­ i­fa­de­ e­de­r ek,­ bu­ du­r u­m un­ et­n ik bir­l i­ð e­ ve­ Müs­l ü­m an­l a­r ýn ken­di­böl­ge­le­rin­de­ki­e­ko­no­mi­ye­ bü­yük­ kat­ký­sý­ ol­du­ðu­nu­ vur­g u­l a­d ý.­ An­c ak­ ül­k e ge­n e­l in­d e­ iç­ ke­s im­l er­d en gö­çün­ art­ma­sý­ za­man­la­ ö­zel­l ik­l e­ yo­ð un­ göç­ e­d i­l en Gu­ang­dong,­ Cý­ci­ang­ ve­ Fu­ci­en­ e­ya­let­le­rin­de­ki­ Müs­lü­man­la­rýn­ te­mel­ ih­ti­yaç­la­rý­nýn­ kar­þý­lan­ma­sýn­da­ sý­kýn­tý­la­rýn­ art­tý­ðý­na­ dik­kat­ çe­ki­li­yor.­Þanghay / aa

ORTA Asya’nýn en büyük ül kesi olan Kazakistan’da alkol tüketiminin yüzde 20 oranýnda düþtüðü belirtildi. Kazakistan’da yýllýk ortalama alkollü içecek tüketiminin 7 milyon ton olduðu ve son 5-6 senede ülkede alkol tüketiminin ise yüzde 20 oranýnda azaldýðý tespit edildi. Alkollü içeceklerin tüketiminin daha da azaltýlmasý için Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) daha da artacaðý açýklandý. Kazakistan Maliye Bakanlýðý Vergi Dairesi, 1 Aralýk 2011 tarihinden itibaren içki ürünlerine uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarýnýn artýrýlacaðýný açýkladý. KazAlko Alkollü Ýçecek Üreticileri Derneði Baþkaný Amirjan Kaliyev bakanlýk tarafýndan yapýlan bu açýklamadan sonra alkollü içeceklerin fiyatlarýnda artýþ olacaðýný ve bu sebepten dolayý tüketimin daha da azalacaðýný söyledi. Almatý / cihan

WikiLeaks: Korsan saldýrýlarla ilgimiz yok WÝKÝLEAKS internet sitesi, u luslararasý þirketlerin sitelerine düzenlenen saldýrýlarla ilgilerinin olmadýðýný savundu. WikiLeaks, saldýrýlarý ne kýnadýklarýný, ne de desteklediklerini açýkladý. Siber saldýrýlarý, 'hedeflerin eylemlerine karþý kamuoyunun tepkisi' olarak deðerlendiren WikiLeaks Sözcüsü Kristinn Hrafnsson, WikiLeaks çalýþanlarýnýn korsanlarla herhangi bir baðlantýsý olmadýðýný ifade etti. WikiLeaks'e giden baðýþlarý engelleyen kredi kartý þirketleri Visa ve MasterCard'ýn internet si teleri, bilgisayar korsanlarý tarafýndan çökertilmiþti. Londra

Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maizire

Alman Bakan imamlarla görüþtü ALMANYA Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Tho­mas­de­Ma­i­zi­re, es­ki­baþ­kent­Bonn’da­ilk­defa­i­mam­lar­la­bu­luþ­tu. Al­man­ya­Ýs­lâm­Kon­fe­ran­sý­ü­ye­si­ku­ru­luþ­la­ra men­sup­yö­ne­ti­ci­ler­ve­i­mam­la­rýn­ka­týl­dý­ðý­bu­luþ­ma­da­Ba­kan­de­Ma­i­zi­e­re­i­mam­la­rýn­ta­lep­ve­þi­ka­yet­le­ri­ni­din­le­di,­Ýs­lâm­düþ­man­lý­ðý­ve­Ýs­lâmo­fo­bi i­le­mü­ca­de­le­et­me­sö­zü­ver­di.­Ma­i­zi­e­re,­i­mam­la­rýn­ca­mi­ler­i­le­ka­mu­o­yu­a­ra­sýn­da­ö­nem­li­bir­a­ra­cý ro­lü­oy­na­dý­ðý­ný­vur­gu­la­ya­rak,­Al­man­ya’da­ye­ti­þip bü­yü­yen­din­gö­rev­li­le­ri­nin­ca­mi­ler­de­gö­rev­ya­pa­bil­me­si­i­çin­bu­ül­ke­de­a­la­cak­la­rý­e­ði­ti­min­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Müs­lü­man­la­rý­ve­Al­man top­lu­mu­nu­bir­lik­te­i­yi­bir­ya­þam­i­çin­da­ha­faz­la ça­ba­har­ca­ma­ya­ça­ðý­ran­Ma­i­zi­e­re,­gün­cel­teh­dit­le­rin­bir­lik­te­ya­þa­mý­boz­ma­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de et­ti.­Bu­çer­çe­ve­de­ca­mi­le­re­yö­ne­lik­kun­dak­la­ma gi­ri­þim­le­ri­ni­sert­bir­dil­le­ký­na­yan­Ma­i­zi­e­re,­di­ðer yan­dan­þid­det­yan­lý­sý­grup­la­ra­iþ­ti­rak­et­mek­is­te­yen­ba­zý­Müs­lü­man­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­na­i­þa­ret et­ti.­Ma­i­zi­e­re,­Ýs­la­mo­fo­biy­le­mü­ca­de­le­nin­Al­man­la­rýn­ve­Müs­lü­man­la­rýn­çok­bü­yük­bir­bö­lü­mü­nün­or­tak­he­de­fi­ol­du­ðu­na­da­dik­ka­ti­çe­ke­rek, bu­ko­nu­da­ö­zel­lik­le­i­mam­la­rýn­çok­ö­nem­li­kat­ký­lar­da­bu­lu­na­bi­le­ce­ði­ni­kay­det­ti.­Al­man­Ýs­lâm Kon­fe­ran­sý­(DIK)­çer­çe­ve­sin­de­i­mam­la­rýn­e­ði­til­me­si­i­çin­bir­mo­del­ta­sa­rý­nýn­ha­zýr­lan­dý­ðý­ný­da be­lir­ten­Ma­i­zi­e­re,­bu­ta­sa­rý­nýn­2011­yý­lý­ilk­ba­ha­rýn­da­dü­zen­le­ne­cek­DIK­Ge­nel­Ku­ru­lu’nda­ta­ný­tý­la­ca­ðý­ný­söz­le­ri­ne­ek­le­di.­Berlin / aa

ÝLAN T.C. ÝZMÝR 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (TEK HAKÝMLÝ ASLÝYE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) NDEN / BAÞKANLIÐINDAN ESAS NO KARAR NO

: 2003/63 8 Esas. : 2010/236

HAKÝM YAZI ÝÞL.MÜD.

: SERVET KARLITEPE : 24416 : ABDULLAH KOLDAÞ

DAVALILAR

: : : : :

Davacý DAVA

40 BÝN MÜSLÜMANA 4 CAMÝ ÜLKENÝN güneyindeki en büyük sanayi þehirlerinden Guangcou’da kayýtlý 9 bin 800 Müslüman var. Ancak geçici kalanlarla birlikte bu sayý 25 bin ila 40 bin arasýnda deðiþiyor. Þehirde ise sadece 4 cami var. Þehirde bir sahabeye ait türbenin yanýnda Asya Olimpiyatlarý öncesinde kasým ayýnda inþasý tamamlanan camiyle, önceden üstü açýk olan caminin kapasitesi 5 bine çýkartýldý. Guangcou’da bilgisayar mühen disi olan Su Yipýng adlý Müslüman, kapalý bir cami yapýlmadan önce yýllardýr “açýk havada hatta yaðmur altýnda namaz kýldýklarýný” anlattý. Su, þu anda þehirdeki 4 caminin hâlâ yeterli olmadýðýný ve mevcut ihtiyacý karþýlamadýðýný ve þehirde Müslümanlar için sa-

dece bir tane kreþ ve ilkokul olduðunu belirtiyor. SARA Ýslam Bölümü Baþkan Yardýmcýsý Ma, bu tür durumlarýn camilerden Müslümanlarýn taþmasýna yol açtýðýný, bunun hem trafiði týkadýðýný hem de Müslü manlarýn insanlar tarafýndan yanlýþ anlaþýlmasýna sebep olabileceðini dile getirdi. Çin’in doðusunda bulunan Yivu þehrinde de Çinli Müslümanlarýn yaný sýra Ortadoðu ülkelerinden ticaret için gelen 5 bin kiþi olduðunu bildiren Ma, bölgedeki Müslümanlarýn ibadet etmek için eski bir fabrikayý geçici olarak camiye çevirdiklerini söyledi. Ma, yerel yönetimlerin yeni cami inþasý ve eskilerin restorasyonu için son 10 yýlda 74 milyon yüen bütçe ayýrdýðýný belirtti.

Ýsrail’in Türkiye’den özür dilemesi gerekmez ÝSRAÝL Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Da­ni­A­ya­lon, Gaz­ze­yar­dým­ge­mi­le­ri­ne­dü­zen­le­nen­bas­kýn­i­le il­gi­li­Ýs­ra­il’in­Tür­ki­ye’den­ö­zür­di­le­me­si­ne­ge­rek ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Ynet­ha­ber­si­te­si­ne­gö­re,­bir kon­fe­rans­ta­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da­A­ya­lon,­“Ýs­ra­il­li ve­Türk­yet­ki­li­ler­a­ra­sýn­da­ki­mü­za­ke­re­ve­te­mas­la­rýn­he­nüz­son­lan­ma­dý­ðý­ný”­be­lir­te­rek,­bu­ko­nu­ya­ya­pý­lan­a­týf­la­rýn­sü­re­ce­yar­dým­cý­ol­ma­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ýs­ra­il­ba­sý­nýn­da­çý­kan­ha­ber­ler­de, Ýs­ra­il­li­yet­ki­li­le­re­at­fen,­Ýs­ra­il’in­ge­mi­bas­ký­nýn­da ha­ya­tý­ný­kay­be­den­Türk­le­rin­her­bi­ri­ne­100’er bin­do­lar­taz­mi­nat­ö­de­me­yi­il­ke­o­la­rak­ka­bul­et­ti­ði­be­lir­til­miþ;­ay­rý­ca­An­ka­ra’dan­“hu­ku­ki­so­run­la­rýn­hal­le­dil­me­si­i­çin­ge­re­ken­ne­var­sa­ya­pýl­ma­sý­nýn­is­ten­di­ði”­id­di­a­e­dil­miþ­ti.­Tel Aviv / aa

Kazakistan’da alkol tüketimi yüzde 20 düþtü

EHUD OLMERT’TEN DE ÖZÜR VE TAZMÝNATA TEPKÝ

Dani Ayalon

Bölge Toplantýsýna Davet AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ, KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Gazetemiz Yönetim Kurulu Üyelerinin de katýlýmýyla Konya'da 12/12/2010 Pazar Günü saat: 09.00'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel; Konya Büro: 0(332) 350 84 76 - (0505) 675 72 82

ÝSRAÝL’ÝN es ki baþ ba kan la rýn dan E hud Ol mert ise bir baþka toplantýda, Ýsrail’in Türkiye’ye tazminat ödenmesi yönündeki niyetini eleþtirdi. Olmert, “Altý ay önce herkes, ‘hiç kimse Gazze ablukasýný kýramaz” diyordu. Biz, kendi tavrýmýzdan çok emindik... Þimdi ise nasýl özür dileyeceðimizi ve tazminat ödeyeceðimizi düþünüyoruz” diye konuþtu. Haberde, Ýs railli yetkililerin, baskýnda ölen ailelere tazminat ödemesi karþýlýðýnda, Ankara hükümetinin Ýsrail Deniz Kuvvetlerine karþý dâvâ açýlEhud Olmert mamasýný saðlamasýný istediðini de dile getirdikleri belirtildi. Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahunun da Ýsrail’i BM soruþturma komisyonu üyesi Yosef Ciechanover’in temsil ettiði, Türk tarafý ile ger çekleþtirilen görüþmeler için, koalisyon ortaðý ve hükümetin þahin kanadý ü yesi Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman’ýn muhalefetiyle karþý karþýya olduðu kaydedildi. Ýsrailli bir yetkiliyse, “Bir tazminat önerisinde bulunduk ve Türklerden, bizim hukuki sorunlarýmýzla ilgili olarak yapýlmasý gereken ne varsa yapýlmasýný istedik. Ayný zamanda Büyükelçinin Ýsrail’e gönderilmesini ve bizim de Ankara’ya yeni Büyükelçi atamamýzý kabul etmelerini de istiyoruz” dedi.

AYÞE YÝÐÝT, Ýzmir, Menderes, Þaþal köyünden. EMÝNE SEYYAR, Ýzmir, Buca, Kaynaklar, yýldýz mahallesinden : 1 MERYEM ATEÞ, Ýzmir, Menderes, Develi köyünden. MALÝYE HAZÝNESÝ TAPU ÝPTALÝ TESCÝL

Mahkememizden verilen 12/07/2010 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul) Kýsmen Kabul-Kýsmen Red karar verilmiþtir. Yukarýda yazýlý davada davalýlara dava dilekçesininde ilanen teblið edilmiþ olup bu defa aþaðýdaki kararýn ilanýna karar verilmiþtir. HÜKÜM : Ýzmir ili, Buca Ýlçesi, Kaynaklar Köyü 1683 parselde kayýtlý taþýnmazýn tapu kaydýnýn iptaline, Harita Mühendisi Uður Aslan, Orman Yüksek Mühendisleri Memet Poyraz, Taner Gökçek ve Fevzi Biçer'in 01.12.2008 tarihli raporunda ve ekli krokide yeþil renkle boyalý 9306.20 m2 'Iik kýsmýn ifrazý ile bu yerin MALÝYE HAZÝNESÝ ADINA TAPUYA TESCÝLÝNE, bilirkiþilerin raporunda ve krokide sarý renkle boyalý 33986.29 m2 'lik kýsmýn davalýlar üzerinde býrakýlmasýna, 2- Avukatlýk Asgari Ücret Tarifesi itibariyle davacý vekili lehine 1.200,00 TL nispi vekâlet ücretinin davalýlardan alýnýp davacýya verilmesine, 3- Harçlar kanunu hükümlerine göre alýnmasý gereken 594,00 TL harçtan peþin alýnan harcýn mahsubu ile kalan 575,25 TL harcýn davalýlardan tahsili ile hazineye irat kaydýna, 4- Davacýnýn yapmýþ olduðu mahkeme masraflarýndan kabul ve red oranýna göre hesaplanan 216,00 TL mahkeme masrafýnýn davalýlardan alýnýp davacýya verilmesine, 5- Davalýlar Mustafa-Ahmet ve Ali Dirbiþoðlu kendini vekil ile temsil ettirdiðinden reddedilen miktar üzerinden hesaplanan 4.217,21 TL nispi vekâlet ücretinin davacýdan alýnýp davalýlara verilmesine, Davacý vekilinin yüzüne karþý, davalýlarýn yokluðunda, kararýn tebliðinden itibaren 15 gün içinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar açýkça okunup usulen tefhim kýlýndý. 12/07/2010 Þeklindeki kararýn yukarýdaki davalýlara gazetede yayýmlandýðý tarihten itibaren (1) bir ay içerisinde temyiz etmedikleri takdirde kesinleþeceði teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 06.12.2010 www.bik.gov.tr B: 83567

T.C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Taþýnýrýn Açýk Artýrma ÝLANI 2010/1249 TALÝMAT Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymeti yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 07/01/2011 saat 14:00-14:10 arasýnda MALTEPE/ÝSTANBUL MALTEPE BÜYÜKBAKKALKÖY OTOPARKI BÜYÜKBAKKALKÖY MEZARLÝK YOLU MEVKÝÝ NO:31 MALTEPE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 12/01/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þU kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resminin alýcý tarafýndan ödeneceði, aynýndan doðan vergi borcu ve tellaliyenin ihale bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin %20 si kadar teminat alýnýr.) 03/12/2010 LÝRA 20,000.00

ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) 1 34 FP 3361 PLAKALI 2008 MODEL RENAULT MEGANE MARKA HATCBACK TÝPLÝ RUHSAT VE ANAHTARI OLMAYAN BAL KÖPÜÐÜ RENGiNDE VF1BMOTO539207842 ÞASÝ NOLU HUSUSÝ OTO.SAÐ ARKA ÇAMURLUK EZÝK SOL AYNA CAMI KIRIK ÖN TAMPON ÇATLAK MUHTELÝF ÇÝZÝKLERÝ OLAN ARAÇ.

www.bik.gov.tr B: 83570


14

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

SPOR HABERLER

ALÝ SAMÝ YEN'E VEDA GÜNÜ GALATASARAY ALÝ SAMÝ YEN STADI'NDA BUGÜN SON LÝG MAÇINA ÇIKIYOR. SÜPER LÝG'DE GENÇLER BÝRLÝÐÝ ÝLE KARÞILAÞACAK CÝMBOM'DA KAPTAN ARDA TURAN'IN FORMA GÝYMESÝ BEKLENÝYOR. GALATASARAY, Ali Sami Yen Stadý'ndaki son lig maçýnda bugün Gençlerbirliði ile karþýlaþacak. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarýsýndan itibaren maçlarýný yeni stadý Türk Telekom Arena'da oynayacak olan ''Cim Bom'', Ali Sami Yen Stadý'ndaki son lig maçýnda Gençlerbirliði ile yapacaðý karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlarak, üst sýralara týrmanmak istiyor. Ali Sami Yen Stadý'ndaki son derbi maçýnda Beþiktaþ'a 2-1 yenilen sarý-kýrmýzýlý takým, Ziraat Türkiye Kupasý'nda Beypazarý Þekerspor ile 11 Ocak 2011 Salý günü yapacaðý karþýlaþmayla bu stada veda edecek. Galatasaray, 15 Ocak

2011 tarihinde açýlýþý yapýlacak Türk Telekom Arena'ya taþýnacak. Sarý-kýrmýzýlý takýmda sakatlýðý bulunan Milan Baros ile tedavisi sürdürülen Mustafa Sarp, bugünkü karþýlaþmada forma giyemeyecek. Son iki haftadýr takýmla birlikte çalýþan Arda Turan'ýn ise Gençlerbirliði karþýsýnda görev almasý bekleniyor. Ali Sa mi Yen Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak karþýlaþmayý Yunus Yýldýrým yönetecek. G.BÝRLÝÐÝ TARÝHE GEÇMEK ÝSTÝYOR Öte yandan Gençlerbirliði'nde futbolcular, rakiplerini yenerek ''tarihe geçmek'' istiyor.

Galatasaray'ýn yýllardýr maçlarýný oynadýðý, adý kulüple özdeþleþen ve sarý kýrmýzýlý camianýn birçok baþarý yaþadýðý Ali Sami Yen Stadý'nda oynanacak son lig maçýnda Gençlerbirliði futbolcularý, rakiplerinin ''mutlu son'' planlarýný bozmayý hedefliyor. Bugün saat 19.00'da baþlayacak ve hakem Yunus Yýldýrým'ýn düdük çalacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný Beþtepe Ýlhan Cavcav Tesisleri'nde tamamlayan Baþkent temsilcisinde futbolculardan Cem Can, ligde durumlarýnýn iyi olmadýðýný ve artýk kaybetmeye tahammüllerinin kalmadýðýný belirtti. Galatasaray maçýnýn kendileri açýsýndan

kritik öneme sahip olduðunu ifade eden Cem Can, ligde henüz deplasman galibiyetlerinin bulunmadýðýný hatýrlatarak, ''Bu karþýlaþma bizim için yeni bir baþlangýç olabilir. Alt sýra lardan bir an evvel kurtulmamýz lazým'' dedi. Sarý kýrmýzýlýlarla yapacaklarý maçýn rakipleri için ayrý bir önemi olduðunu anýmsatan Cem Can, ''Ali sami Yen Stadý'nda oynayacaklarý son maçta bizimle karþýlaþacaklar. Bir anlamda tarihi önem taþýyor ama biz de sahadan galibiyetle ayrýlarak, ayrý bir tarih yazmak istiyoruz. Kazanarak, tarihe geçmek istiyoruz'' diye konuþtu.

Voleybol hakemlerimiz uluslararasý arenada n ULUSLARARASI Voleybol Federasyonlarý Birliði (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), bayan ve erkek Türk hakemlerini çok önemli uluslararasý müsabakalarda görevlendirdi. Dünya Ligi'nde 10 yýldýr maç yöneten, son Dünya Þampiyonasýndaki yönetimi ile tam not alan tecrübeli hakem Nihat Ermihan ile birlikte 13 Türk hakem 9 Ocak'a kadar Avrupa'da birçok karþýlaþmada görev alacak. Avrupa'da maç yönetecek Türk hakemler þunlar: ''Onur Hoþnut, Bülent Bozkurt, Ali Baðde, Ýlhami Þenyurt, Mehmet Demirdelen, Deniz Demir, Erdal Akýncý, Nurper Özbar, Nihat Ermihan, Bayram Dikmentepe, Özgür Evren Sarmaþýk, Mehmet Ersin Altýparmak, Aziz Yener.''

Basketbolda 9. hafta maçlarý bugün yapýlacak nBEKO Basketbol Ligi'nde 9. haftanýn tüm maçlarý bugün oynanacak. 8 maçlýk heyecan, saat 13.00'te, ayný puandaki iki takým, Banvit ve Efes Pilsen'in mücadelesi ile baþlayacak. Saat 15.00'te oynanacak karþýlaþmalarda, Beþiktaþ Cola Turka, ligin flaþ takýmý Antalya Büyükþehir Belediyesi'ni, Aliaða Petkim de zirve mücadelesi veren takýmlardan Galatasaray Cafe Crown'ý aðýrlayacak. Saat 16.00'de geçen hafta Efes'e karþý çok önemli bir galibiyet alan Türk Telekom, ligin son sýrasýnda yer alan Mersin Büyükþehir Belediyesi'ni konuk ederken alt sýralardan kurtulmaya çalýþan Tofaþ, play-off mücadelesi içindeki Bornova Belediyesi ile deplasmanda karþýlaþacak. 9. hafta heyecaný, 17.00'de baþlayacak 3 maç ile son bulacak. Haftayý galibiyetle kapatan iki ekip, Oyak Renault ile Pýnar Karþýyaka karþýlaþýrken ligin çýkýþ arayan takýmlarýndan Medical Park Trabzonspor da evinde ilk kez yenilen Olin Edirne deplasmanýna gidecek. Ayný saatteki bir diðer maçta ise ligin yenilgisiz lideri Fenerbahçe Ülker ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erdemir'i aðýrlayacak.

SÜPER LÝG'DE BU HAFTA Bugün: 13.30 Kar. Karabük-MPAntalya (Necmettin Þeyhoðlu) 17.00 Bucaspor-Manisaspor (Ýzmir Alsancak) 19.00 Galatasaray-Gençlerbirliði (Ali Sami Yen) 12 Aralýk Pazar: 14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) 16.00 Ýstanbul B. Belediyes-Trabzonspor Olimpiyat) 17.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) 19.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayýs) 13 Aralýk Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Kasýmpaþa ( Atatürk-Seyircisiz)

ÝSTANBUL 2010 Avrupa Kültür Baþkenti Ýstanbul Ralli Þampiyonasý ikinci yarýþý, 11-12 Aralýk tarihlerinde Ýstanbul Otomobil Sporlarý Kulübü ÝSOK tarafýndan organize ediliyor. Þampiyona'nýn ilk yarýþý 27-28 Kasým tarihlerinde düzenlenmiþ ve ilk yarýþýn galibi Mitsubishi ile yarýþan Menderes Okur Aras Dinçer ikilisi olmuþtu. Ýkinci yarýþ ilk yarýþa benzer þekilde VIA/PORT alýþveriþ merkezinin içinden baþlayacak. Bugün 17.00'de baþlayacak yarýþ, Pazar günü VIA/PORT içindeki ve Riva civarýndaki toprak etaplarda organize edilecek. Yarý þýn toplam özel etap kilometresi 48,80 km. Pazar günü seyirciler ve motorspor severler için özel ola rak organize edilen Özel Seyirci Etabý Pazar günü VIA/PORT içinde saat 10.00'da baþlayacak. Ýki kez geçilecek etabýn ikincisinin baþlama saati 13.20. Pazar günü Cumhuriyet etabý 8,10 km uzunluðundayken, Riva etabý 14,90 Km olarak koþulacak. Galatasaray Kulübü Baþkaný Adnan Polat ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, inþasýnda son aþamaya gelinen Türk Telekom Arena'yý gezdi. FOTOÐRAF: A.A

Polat: Açýlýþ 15 Ocak'ta TÜRK TELEKOM ARENA'DA SONA YAKLAÞILIYOR. GALATASARAY KULÜBÜ BAÞKANI ADNAN POLAT, ''STADIMIZIN AÇILIÞ TARÝHÝ 15 OCAK 2011 OLACAK. BAÞBAKANIMIZ DA KATILACAÐINI BÝLDÝRDÝ'' DEDÝ. GALATASARAY Kulübü Baþkaný Adnan Polat ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, inþasýnda son aþamaya gelinen Türk Telekom Arena'yý gezdi. Adnan Polat ile Yunus Akgül, beraberlerinde sarý-kýrmýzýlý takýmýn yöneticileri Iþýn Çelebi, Ali Haþhaþ, Spor Toto Teþkilat Baþkaný Bekir Yunus Uçar ve Ýstanbul Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar'la birlikte Türk Telekom Arena'da incelemelerde bulundu. Basýn mensuplarýna açýklama yapan Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nýn mülkiyetinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'ne devredileceðini ve stadýn yönetimini birlikte yapacaklarýný kaydederken, ''Stadýn bitme noktasýna geldiði bu günlerde durumu görmek üzere buradalar. Bugün tesisle ilgili birtakým görüþmeler yapacaðýz'' dedi. Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nýn açýlýþ tarihi olarak 15 Ocak 2011'i verdi. ''Türk Telekom Arena'nýn

açýlýþ tarihi 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00 olacak. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan da açýlýþa katýlacaðýný bildirdi'' diyen Polat, þunlarý söyledi: ''Açýlýþla ilgili daha sonra ayrýntýlý bilgilendirmeyi yapacaðýz. Bu stadýn temelinin atýldýðý, hatta protokolünün yapýldýðý günden bu yana çok insanýn emeði geç ti. Ancak bu stadýn yapýmýyla ilgili bugüne kadar tüm projelere sahip çýkan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür ediyorum. Kendisine müteþekkiriz. Bizi hiç yalnýz býrakmadý, hep za man yanýmýzda oldu. Her problemimizi çözdü. Burasý neticede Ýstanbul'un, Türkiye'nin stadý olacak. Bugünden itibaren 15 Ocak'a kadar geri sayým baþlamýþtýr.'' Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de Türk Telekom Arena'da gelinen noktaya dikkati çekerek, ''Türk sporuna muhteþem bir eser kazandýrmanýn gururunu yaþýyoruz'' diye konuþtu.

Semih Celtics'te ilk 5'e girdi O'NEAL'ÝN SAKATLANMASI ÜZERÝNE ÝLK 5'TE ÇIKAN SEMÝH ERDEN MÜCADELEYÝ 8 SAYI ÝLE TAMAMLADI.

BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI Bugün: 14.00 Boluspor-Mersin Ýdmanyurdu (Bolu Atatürk) 19.00 Diyarbakýrspor-Güngören Belediye (Atatürk) 12 Aralýk Pazar: 13.30 Samsunspor-Gaziantep B. Belediye (19 Mayýs) 13.30 Tavþanlý Linyitspor-Çaykur Rize (Dumlupýnar) 13.30 Giresunspor-Kartalspor (Giresun Atatürk) 17.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor ( 5 Ocak) 19.00 Denizlispor-Kayseri Erciyesspor (Atatürk) 13 Aralýk Pazartesi: 19.00 Karþýyaka-Orduspor (Ýzmir Alsancak)

SON iki yýlda Türkiye'ye ilkleri yaþatan Türk tenisinin yýldýzý Marsel Ýlhan, 2011'in ilk büyük turnuvasý Avustralya Açýk'ta ana tabloda yer alarak bir büyük baþarýya daha imza attý. Dünya sýralamasýnda bu hafta 90 numarada bulunan milli tenisçi Marsel ÝlMarsel Ýlhan han, Melbourne'de önümüzdeki ay yapýlacak Avustralya Açýk'a ana tablodan katýlmayý kesinleþtirdi. Katýlým listesine göre turnuvanýn son direkt kabul edilen oyuncusu 102 numara olurken, 90 numaradaki Marsel Ýlhan da kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasýnda ana tabloya eleme maçý oynamadan girmeyi baþardý. Ýlk olarak 2008 yýlýnda Wimbledon elemesine katýlarak grand slam arenasýna ayak basan Marsel Ýlhan, beþ büyük turnuvanýn elemesine ilk turda veda ettikten sonra 2009 Amerika Açýk'ta ana tabloya kalmayý baþarmýþtý. Elemelerden son 128 arasýna kaldýðý Amerika Açýk 2009, Avustralya Açýk 2010 ve Wimbledon 2010'da ikinci tur gören Ýlhan, geçen eylül ayýnda Amerika Açýk turnuvasýnda ise ana tabloya bir sýra farkla kaçýrarak elemede mücadele etmek zorunda kalmýþtý

Ýstanbul Rallisi bugün Riva'da start alýyor

Bayanlar Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nda kura günü nGEELECEK yýl Polonya'da düzenlenecek 33. Bayanlar Avrupa Basketbol Þampiyonasý'nýn kura çekimi bugün yapýlacak. Polonya'nýn Lodz kentinde gerçekleþtirilecek kura çekimi TSÝ 17.00'da baþlayacak ve FIBA Avrupa'nýn resmi internet sitesi ''www.fibaeurope.com''dan canlý olarak takip edilebilecek. Kura çekimine Türkiye'yi temsillen Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat ile (A) Milli Bayan Takýmý Menajeri Canan Erdoðan katýlacak. Polonya'daki þampiyona, ev sahibi ülke ve Türkiye'nin yaný sýra Fransa, Rusya, Belarus, Yunanistan, Ýspanya, Çek Cumhuriyeti, Karadað, Litvanya, Ýsrail, Hýrvatistan, Letonya, Ýngiltere, Slovakya ve ilave takým belirleme grubundan gelecek bir takým olmak üzere 16 takýmýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.

Marsel Avustralya'da ana tabloda yer aldý

Semih Erden 18 dakikada 8 sayý, 8 ribaunt ve 1 blokla maçý tamamladý.

MÝLLÝ oyuncu Semih Erden, Shaquille O'Neal'in sakatlýðýndan dolayý Philadelphia 76'ers karþýsýnda NBA kariyerinde ilk kez ilk beþ baþladý. Boston Celtics formasýný üzerine geçirdiði günden beri enerjisi ve sertliðiyle dikkat çeken Milli yýldýzýmýz Semih Erden, Shaquille O'Neal'in sakatlýðýndan dolayý Philadelphia 76'ers karþýsýnda NBA kariyerinde ilk kez ilk beþ baþladý. Baþta Kevin Garnett olmak üzere antrenmanlarda gösterdiði gayret ve omuzundaki sakatlýða raðmen hýrs yüzünden takýmýn tecrübeli oyuncularýnýn saygýsýný kazanan Semih, 18 dakikasüre aldýðý maçý 8 sayý, 3 ribaunt, 1 blok, 1 top kaybýyla tamamladý. Boston'un deplasmanda 102-101

kazandýðý maçý Semih 4 faul ile tamamladý. Boston medyasý ve basýný coach Doc Rivers'ýn, Shaq'ýn yoklu ðunda Glen Davis'ý alýþýk olduðu altýncý adam görevinde tutup, gayreti ve takým oyunu anlayýþý yüzünden Semih'e ilk beþte yer vermesini ve onu ödüllendirmesini çok doðru bir hareket olarak deðerlendiriyor. Antrenmanlarda Garnett ile pivot hareketleri üzerinde çalýþan, ve bir çok gün antrenman sonrasý kalarak tek baþýna çalýþan Semih'in sezon sonunda omuzundan ameliyat olma ihtimali yüksek olsa da, bu çabasý coach Rivers'ýn gözünden kaçmadý. Semih'e NBA'de nice ilk beþ baþladýðý maçlar diliyoruz ve Semih Erden, Se-Se Semih Erden diyoruz.

Ýtalya'da futbolcular boykottan vazgeçti ÝTALYA Serie A'da toplu sözleþmede futbolcularýn özlük haklarýna iliþkin anlaþmazlýklar nedeniyle 16. haftada (11-12 aralýk) oyuncularýn greve gitme kararýndan son anda vazgeçildi. Oyuncularýn sendikal kuruluþu konumundaki Ýtalya Futbolcular Birliði (AÝC), toplu sözleþme konusunda Kulüpler Birliði ile süren müzakerelerin gidiþatýnýn müspet olmasýndan hareketle hafta sonundaki maçlarda sahaya çýkmama kararýný iptal ettiklerini açýkladý.

Ralli dünyasýnda en baþarýlý Türk pilotu unvanýný taþýyan Volkan Iþýk, Ýtalya'da düzenlenecek olan Memorial Bettega Þampiyonlar Þampiyonasý'na davet edildi. FOTOÐRAF: CÝHAN

Volkan Iþýk þampiyon pilotlarla yarýþacak RALLÝ Dünyasýnda gelmiþ geçmiþ en baþarýlý Türk pilot unvanýný taþýyan Volkan Iþýk, Ýtalya'nýn Bologna þehrinde düzenlenecek olan Memorial Bettega Þampiyonlar Þampiyonasý'na davet edildi. Volkan IÞIK, 11-12 Aralýk tarihlerinde dünya çapýnda ünlü yarýþ pilotlarýyla karþý karþýya geliyor. 2010 sezonunda Ýtalya Toprak Ralli Þampiyonasý'nda Lassa Rally Team adýna yarýþan Volkan Iþýk aldýðý baþarýlý neticelerle tüm dikkatleri üzerinde topladý. Hýzlý pilotajý ve seyircileri coþturan stiliyle seyircilerin ve medyanýn ilgi odaðý olan Volkan Iþýk, Ýtalya'nýn en üst düzey motorsporlarý aktivitesi olan Memorial Bettega Þampiyonlar Þampiyonasý'na davet edilen Ýlk Türk pilot oldu. Bologna Motor Show kapsamýnda 25 yýldýr düzenlenen, geçmiþte, Didier Auriol, Colin McRea, Miki Biasion , Markku Allen ve Miko Hirvonen gibi yýldýz pilotlarýn yarýþtýðý Memorial Bettega, 11-12 Aralýk tarihlerinde gerçekleþtirilecek.


SiyahMaviKýrmýzýSarý

15

YENÝASYA / 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

GEZÝ

HERKES BÝR ‘TUÐLA/TAÞ’ GETÝRSÝN! AKMESCÝD’DE (Sim­fe­ro­pol)­ kü­çük­ ca­mi­ler var­ve­bun­lar­bil­has­sa­Cu­ma­ve­bay­ram­na­maz­l a­r ýn­d a­ ih­t i­y a­c ý­ kar­þ ý­l a­m ý­y or.­ Ký­r ým­l ý Müs­lü­man­lar­bu­na­ça­re­ol­ma­sý­i­çin­bir­a­ra­zi­yi­ a­lýp­ ca­mi­ yap­mak­ is­te­miþ­ler.­ Bu­ ta­lep dev­l et­ ta­r a­f ýn­d an­ en­g el­l en­m ek­ is­t en­m iþ. Bu­nun­ ü­ze­ri­ne­ bü­tün­ Müs­lü­man­ Ta­tar­lar bir­ a­ra­ya­ ge­lip­ yü­rü­yüþ­ yap­mýþ­lar­ ve­ ca­mi yap­mak­ i­çin­ kam­pan­ya­ baþ­lat­mýþ­lar.­ Kam­pan­y a­d a­ “Her­ Müs­l ü­m an­ bu­ ar­s a­y a­ bir taþ/tuð­la­ge­tir­sin”­di­ye­çað­rý­ya­pýl­mýþ­ve­ne­ti­ce­de­bin­ler­ce­‘taþ/tuð­la’­top­lan­mýþ.­Þu­an­da­ du­var­ gi­bi­ yý­ðý­lan­ bu­ taþ/tuð­la­lar­ ya­kýn za­man­da­ ya­pýl­ma­sý­ plan­la­nan­ ca­mi­nin­ in­þa­a­týn­da­kul­la­ný­la­cak.­Ký­rým­Ta­tar­la­rý­nýn­bu ce­sa­re­ti­ ve­ ka­rar­lý­lý­ðý­ Uk­ray­na­ ve­ Rus­ya’ya her­ko­nu­da­ge­ri­a­dým­at­tý­ra­cak­se­vi­ye­de.­

KIRIM'DA RUS YÖNETÝMÝ DÖNEMÝNDE YIKILAN CAMÝLERÝN YERÝNE YENÝLERÝNÝN YAPILMASI ÝÇÝN KAMPANYALAR AÇILIYOR. "HERKES BÝR TAÞ GETÝRSÝN" ADI ALTINDA AÇILAN KAMPANYALARI MÜSLÜMAN TATARLARDAN BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR RUSLARIN YIKTIÐI CAMÝYÝ YENÝDEN YAPMAK ÝSTÝYORLAR

BÝR SÜTLAÇ, BÝR BAKLAVA BÝR DE OKLAVA!

RECEP Bey,­A­gus­ta­þeh­rin­de da­h a­ ön­c e­ ca­m i­ o­l an­ a­m a Rus­ dö­ne­min­de­ yý­ký­lan­ bir ca­mi­nin­ar­sa­sý­ný­bi­ze­gös­te­ri­yor­ve­ha­mi­yet­li­Müs­lü­man­lar­dan­bu­ra­ya­ca­mi­yap­ma­sý­ný­ ta­lep­ et­tik­le­ri­ni­ i­fa­de­ e­di­yor.­ ÝHH­ men­s u­b u­V ey­s el Ba­þar­ bey­ de­ ko­nu­ i­le­ il­gi­li bel­ge­ri­a­lýp,­bu­ta­le­bi­il­gi­li­le­re u­laþ­tý­ra­ca­ðý­sö­zü­nü­ve­ri­yor.

KIEV’DEN Ýs­tan­bul’a­dö­nüþ­yo­lun­da­ha­va­li­ma­ný­yo­lu­ü­ze­rin­de­(Har­kovs­ki­yo­lu),­sa­hi­bi­nin­A­da­na­lý­ol­du­ðu­nu öð­ren­di­ði­miz­“Bos­for­Ca­fe”de­öð­le­ye­me­ði­ye­dik.­El­le­ri­ne­sað­lýk,­Tür­ki­ye’de­ki­ka­li­te­li­lo­kan­ta­lar­dan­i­le­ri­de,­ge­ri de­ðil.­Müþ­te­ri­le­rin­ço­ðun­lu­ðu­nu­Tür­ki­ye’den­gi­den­le­rin o­luþ­tur­du­ðu­bu­lo­kan­ta­da­ça­lý­þan­Uk­ray­na­lý­lar­da­Türk­çe­bi­li­yor.­Ye­mek­son­ra­sý­“Tat­lý­o­la­rak­ne­is­ter­si­niz?”­di­ye­so­ru­lun­ca,­“Bir­bak­la­va,­i­ki­süt­laç­ve­bir­de­ok­la­va” de­dik.­Türk­çe­bi­len­Uk­ray­na­lý­gar­son,­“Ok­la­va­ne­dir, biz­de­böy­le­bir­tat­lý­yok”­de­di.­Biz­de­‘ok­la­va’nýn­ne­ol­du­ðu­nu­an­lat­týk­ve­lâ­ti­fe­yap­tý­ðý­mý­zý­söy­le­dik...

ÝHH’NIN KÜLTÜR MERKEZÝ

YATAKLI TRENLE 13 SAAT SIMFEROPOL’DEKÝ iþlerimiz­sona­erince­Baþþehir Kiev’e­geçmek­istiyoruz.­900­km’lik­yol­için­treni­tercih etmenin­en­iyisi­olduðu­söylüyorlar,­fakat­bilet­bulmakta zorlanýyoruz.­Sað­olsunlar­mihmandarlarýmýz­bu­konuda­mahir.­Trende­görevli­olanlarýn­dinlenmek­için­kullandýklarý­yerlerini­satýn­alýyor­ve­13­saat­süren­bir­gece yolculuðu­ile­Simferopol’den­Kiev’e­hareket­ediyoruz. Kiev’de­bizi­karþýlayan­arkadaþlarla­kýsa­bir­þehir­turu yapýyoruz­ve­bir­iki­müzeyi­geziyoruz.­

Kiev'deki mevcut havalimaný ihtiyacý karþýlamýyor...

YENÝ HAVALÝMANINI TÜRK FÝRMALARI YAPIYOR KIEV’E ya­pý­lan­ye­ni­ha­va­li­ma­ný­ný­Türk­fir­ma­la­rý­ya­pý­yor.­ Mev­cut­ ha­va­li­ma­ný­ çok­ kü­çük­ ve­ ye­ter­siz.­ Yo­ðun­luk­da­göz­len­mi­yor.­A­ma­bu­na­rað­men­çok­bü­yük bir­ye­ni­ha­va­li­ma­ný­ya­pý­lý­yor.­Her­hal­de­ö­nü­müz­de­ki yýl­lar­da­ hem­ tu­rizm­ hem­ de­ ti­ca­ret­ a­çý­sýn­dan­ bü­yük ham­le­yap­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor­lar.­Yok­sa­bu­öl­çü­de­bü­yük­bir­ha­va­li­ma­ný­ni­çin­ya­pýl­sýn?

Kýrým ziyaretimiz esnasýnda mihmandarlýðmýzý yapan Alim (sað baþta), Hasen (ortada) ve Snaver (solda) bir müddet Türkiye'de de bulunmuþlar.

ALÝM ÝLE HASEN KIRIM'DA bi­zi­kar­þý­la­yan­mih­man­dar­la­rý­mýz­dan­bi­ri­nin­a­dý­A­lim,­di­ðe­ri­nin­i­se­Ha­sen’di.­A­lim­ve­Ha­sen­da­ha­ön­ce­Tür­ki­ye’de­bu­lun­muþ­lar.­Bi­ri öð­ren­ci­o­la­rak­bi­ri­de­iþ­çi­o­la­rak­ça­lýþ­mýþ.­Do­la­yý­sý­i­le­Tür­ki­ye’de­ki­þart­la­rý da­bi­li­yor­lar. Be­ra­ber­ol­du­ðu­muz­sü­re­de­bir­lâ­ti­fe­o­la­rak­A­lim’e;­“A­li­mi­mür­þid­ko­-

yun­ol­ma­lý,­kuþ­ol­ma­ma­lý.­Ko­yun­yav­ru­su­na­süt,­kuþ­i­se­yav­ru­su­na­‘kay’­ve­rir”­di­ye­hi­tap­et­tik.­Ha­sen’e­de­“Ba­zen­o­lur­ha­sen,­ah­sen­den­ah­sen”­de­dik.­Ý­ki­si­de­“Bun­lar­çok­gü­zel­söz­ler. Kim­söy­le­miþ?”­di­ye­me­rak­et­ti­ler.­Bu ve­ci­ze­ler­ve­si­le­si­i­le­Üs­tad­Be­di­üz­za­man’dan­ve­Ri­sa­lei­Nur­lar­dan­bah­set­me­im­kâ­ný­da­bul­muþ­ol­duk.

SSCB döneminde yýkýlan caminin arsasý ve yeni cami yapýlmasý için hazýrlanan belgeler...

ÝHH, Simferopol’de (Teselli Mahallesi) bir kültür merkezi yapmaya baþlamýþ...

VOLKAN GÝBÝ ÞAÝR SIMFEROPOL’E ya­kýn­bir­köy­de­ya­þa­yan­(Mer­mer­Kö­yü)­þa­ir­Ab­dul­cab­bar­Kan­de­mir’i­de­bir­ve­si­le­i­le zi­ya­ret­et­tik.­Ab­dul­cab­bar­Kan­de­mir ay­ný­za­man­da­kuv­vet­li­bir­þa­ir.­Hat­ta “Vol­kan”­ad­lý­bir­de­þi­ir­ki­ta­bý­ba­sýl­mýþ.­An­cak­bu­ki­tap­Kril­al­fa­be­si­i­le ya­zýl­dý­ðý­i­çin­o­ku­ma­im­kâ­ný­mýz­ol­ma­dý.­“Þi­ir­ki­ta­bý­ný­zýn­a­dý­ni­çin­Vol­kan?”­di­ye­sor­duk.­“Rus­zül­mü­ne kar­þý­vol­kan­gi­bi­par­la­ma­ya­ha­zý­rým” di­ye­ce­vap­lan­dýr­dý.­Ab­dul­cab­bar Kan­de­mir,­Ký­rým­Ta­tar­Türk­le­ri­nin sür­gü­nü­nü­an­la­tan­300­di­ze­lik­bir ay­rý­bir­þi­ir­da­ha­yaz­mýþ­ve­bu­nun sür­gün­de­ya­þa­nan­bü­tün­zu­lüm­le­ri göz­ö­nü­ne­ser­di­ði­ni­söy­lü­yor.­Ken­di­si­ya­þa­ma­mýþ,­a­ma­sür­gü­nü­ya­þa­yan­bü­yük­le­rin­den­din­le­ye­rek­bü­tün ya­þa­nan­la­rý­bu­þi­ir­le­an­lat­mýþ...

ÝHH, Sim­fe­ro­pol’de­(Te­sel­li Ma­hal­le­si)­bir­kül­tür­mer­ke­zi­yap­ma­yý­plan­lý­yor.­Bu­nun i­çin­in­þa­a­ta­da­baþ­lan­mýþ. An­cak­her­yer­de­ol­du­ðu­gi­bi Ký­rým’da­da­ya­þa­nan­kriz­bu ça­lýþ­ma­yý­bi­raz­ge­cik­tir­miþ. Ya­pý­lan­in­ce­le­me­ve­ça­lýþ­ma­lar­dan­son­ra­bu­mer­ke­zin ta­mam­lan­ma­sý­ve­hiz­me­te a­çýl­ma­sý­na­hýz­ve­ri­le­ce­ði­de i­fa­de­e­dil­di.­Mer­kez­ta­mam­lan­dý­ðýn­da­baþ­ta­öð­ren­ci­ler ol­mak­ü­ze­re­her­ke­se­hiz­met ver­me­yi­a­maç­lý­yor.

TÜRKLER YAPAR, RUSLAR KAZANIR FIKRA niyetiyle anlatýlan bir hadise de þöyle: Ukrayna yöneticileri bir inþaat yaptýrmak istediklerinde önce Türkleri çaðýrýp sorarmýþ: Kaç milyon dolara yaparsýn? “Bir milyor dolar” cevabýný alýrlarmýþ. Sonra Japonlarý çaðýrýp ayný soruyu sorarlar ve “Ýki milyon dolar” cevabýný alýrlarmýþ. Ukraynalýlar “Niçin fiyat yüksek?” diye sorarlarmýþ. Japonlar da, cevaben; “Bir milyon dolarý kendimize alýr, bir milyon dolarla da bu inþaatý Türklere yaptýrýrýz” derlermiþ. Sýra Ruslara gelince Ruslar “Üç milyon dolara yaparýz” der þöyle izah ederlermiþ: “Bir milyonlarý size, bir milyon dolarý bize, bir milyon dolarý da Türklere verir ve inþaatý yaptýrýrýz!” Hakikat payý var mý? bilmiyoruz, ama bunlar konuþulup anlatýlýyor...

Kýrým'da yaþayan Abdulcabbar Kandemir usta bir þair. Yazdýðý þiir kitabýný "Volkan" adýyla yayýnlamýþ...

{

SON

{

3

Kiev, Ukrayna'nýn diðer bölgelerine göre daha geliþmiþ bir þehir. Etraf da temiz görünüyor. Baþkanlýk sarayýnýn kapýsýna kadar gidebiliyoruz. Kievlilerin kendi inançlarýna sahip çýktýðý kanaati hasýl oluyor. Þehirde çok sayýda kilise var. Hatta, þehir parkýndaki bir ‘heykel’in, kilise kulesinden daha yüksek olmasý tartýþmaya sebep olmuþ ve heykelin elindeki kýlýç kesilmiþ. Kilise kulesinden daha yüksek hiçbir þey istenmiyor Kiev’de...

Akmescid'deki bu büyük arsaya nasipse cami yapýlacak. "Herkes bir taþ getirsin" sloganýyla açýlan kampanya büyük ilgi görmüþ...

Yýkýlan camiler yeniden yapýlýyor FARUK ÇAKIR

KÝEV DAHA AVRUPAÎ

Bir kaç yýl önce vefat eden Yunus Kandim(ov) ile Türkiye'yi ziyareti esnasýnda yaptýðýmýz röportaj Köprü dergisinin Temmuz-Aðustos 1992 tarihli (sayý 31-21) sayýsýnda yayýnlanmýþtý.

Rahmetle hatýrladýðýmýz bir Kýrýmlý: Yunus Kandim YUNUS Kan­dim(ov)­i­le­1992’de­ta­nýþ­mýþ­týk.­Tür­ki­ye­Ya­zar­lar­Bir­li­ði­o­yýl Bur­sa’da­“Tür­çe­nin­U­lus­lar­A­ra­sý­Þi­ir Þö­le­ni”­dü­zen­le­miþ­ti­ve­Yu­nus­Kan­dim­de,­Ký­rým’ý­tem­si­len­þi­ir­þö­le­ni­ne ka­tý­lan­þa­ir­ler­a­ra­sýn­day­dý.­Þi­ir­þö­le­ni bo­yun­ca­Yu­nus­Kan­dim­i­le­soh­bet­le­ri­miz­ol­du.­Þi­ir­þö­le­ni­son­ra­sýn­da­Ýs­tan­bul’a­dö­nün­ce­ken­di­siy­le­ö­zel­rö­por­taj­yap­ma­im­kâ­ný­da­bul­muþ­tuk. Þi­ir­þö­le­ni­not­la­rý­A­til­la­Yar­gý­cý­im­za­sýy­l a­Ye­n i­As­y a’da­(8-11Ha­z i­r an 1992)­ya­yýn­lan­dý.­ Bi­zim­yap­tý­ðý­mýz­rö­por­taj­da­Köp­rü­der­gi­si­nin­Tem­muz-A­ðus­tos­1992

ta­rih­li­(sa­yý­31-21)­sa­yý­sýn­da­ya­yýn­lan­dý.­O­ta­rih­ten­son­ra­Ký­rým­lý­ki­mi­gör­sem­Yu­nus­Kan­dim’i­so­ru­yor­duk. Ge­çen­yýl­lar­da­e­li­me­ge­çen­bir­der­gi­de­Yu­nus­Kan­dim’in­ve­fat­et­ti­ði­ni­öð­ren­miþ­ol­duk.­Ký­rým’a­gi­din­ce­de­yi­ne o­nu­sor­dum.­Gö­rüþ­tü­ðü­müz­he­men her­kes­o­nu­ta­ný­yor­ve­ha­yýr­la­yad­e­di­yor­lar.­Þa­ir­Ab­dul­cab­bar­Kan­de­mir de­Yu­nus’u­ya­kýn­dan­ta­ný­yan­bir­i­sim. Bu­ve­si­le­i­le­Yu­nus­Kan­dim’in­bir de­fa­da­ha­Rah­met­le­ha­týr­lar­ken,­9 Ha­zi­ran­1992­ta­rih­li­Ye­ni­As­ya’da­ya­yýn­la­nan­“Ah­Ký­rý­mým!”­baþ­lýk­lý­þi­i­ri­ni ak­tar­mak­is­ti­yo­rum:

Ah Kýrým’ým! Ah, Kýrýmým, ah, Kýrýmým, Ah Kýrýmým, her mevsimin, Öyle de bir güzeldir. Her çiçeðin, her nefesin. Kalbime bir cennettir. Birbirini kovar gibi. Koþuþurlar ýrmaklar. Duâ-elham okur gibi, Çýnlaþalar zambaklar. Nelevþeler telmir, telmir. Kulak asar sözlerime. Yaðmurlarýn entir-tentir (yalpa yalpa) Basar menim izlerime. Kalbim gibi sýcak yazýn. Yol kapatýr kara kýþýn. Altýn cubbe giyer güzün. Kervan gibi geçer, Caným.

Ah Kýrýmým, ah, Kýrýmým! Benim doðmaz çal Kýrýmým! Allah þaat, sana bakýp, Toyalmayým, ah, Kýrýmým! Toyalmayým, toyalmayým Toyalmayým tanlarýna, (tanyerine) Çöllerine, daðlarýna. Ah, Kýrýmým toyalmayým. Kýpçaðýna, Oguzýna, Tatarýna toyalmayým. Toyalmayýp ketecegim. Toyalmayýp Kýrýmým (merhum) Yunus Kandimov (Yeni Asya, 9 Haziran 1992)

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y 11 ARALIK 2010 CUMARTESÝ

Bahçelievler Belediye Baþkaný Osman Develioðlu, lâle soðaný daðýttý

Lâle daðýtýmý baþladý BAHÇELÝEVLER Belediyesi, 100 bin lâle soðaný daðýtýmýna törenle baþladý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesince verilen ve ilk defa Ýstanbul’da Bahçelievler’den baþlatýlan lâle daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkaný Osman Develioðlu “Þehirleþmenin güzelliðini lâlelerle bezenmiþ Ýstanbul’umuzda, Bahçelievler’imizde halkýmýzla birlikte yaþýyor ve yaþatýyoruz. Ýlk lâle soðanýný da Bahçelievler’de halkýmýza sunduk ve 100 bin adet lâle soðanýný da üç gün boyunca daðýtýmýný gerçekleþtireceðiz” dedi. Ýstanbul / Yeni Asya

pluyor.

r de tepki to

pýlan HES’le

'nde ya Senoz Vadisi

om senozderesi.c FOTOÐRAF:

HES’ler tabiî alanlarý yokediyor HÝDROELEKTRÝK SANTRAL ÝNÞAATLARININ, TABÝÎ HAYAT ALANLARINDA BÜYÜK HASARLARA SEBEP OLDUÐU BELÝRTÝLÝYOR.

TEMA Vakfý Rize Temsilcisi Nevzat Özer

TEMA Vakfý Rize Temsilcisi Nevzat Özer, hidroelektrik santral inþaatlarýnýn, tabiî hayat alanlarýnda büyük hasarlara sebep olduðunu söyledi. Nevzat Özer, yaptýðý yazýlý açýklamada, “Rize’nin Ýkizdere ilçesinden tünele giren su, gün yüzü görmeden 35 kilometrelik alaný geçerek Ýyidere ilçesinden denize dökülüyor. Binlerce bitki türüne, yaban hayatýna yaþam kaynaðý olan Ýyidere ve ana kolu Ýkizdere Vadisi, HES firmalarýnýn insafýna terk edilmiþtir” dedi. “En hassas, kýrýlgan ekosistem tüneller, taþ ve kum o-

caklarý, yol çalýþmalarýyla inþaat þantiyesine dönüþmüþtür” diyen Özer, “Bu alanlar, ilimizde çok az olan düz, verimli, birinci sýnýf alüvyon topraklardýr. Bugünün çaylýklarý, geleceðin sebze, çiçek yetiþtirilen seralarýdýr. Doðasýný, binlerce bitki türünü, yaban hayatýný, vadilerdeki insan yerleþmelerini, kültürünü, geleceðini tehdit eden, suyu sadece enerji olarak gören bu anlayýþýn geri dönülemez zararlar vermeden terk etmesini bekliyoruz” açýklamasýnda bulundu. Rize / cihan

Kuþlar için kýþlýk ev ÝSTANBUL Orman Bölge Müdürlüðü tarafýndan aðaçlarý hasta eden ve kontrol altýna alýnmadýðý zaman bir ormaný dahi yok edebilme gücüne sahip olan zararlý böceklere karþý 4 bin 650 adet sunî kuþ yuvasý aðaçlara asýldý. Zararlý böceklerin yumurta, týrtýl ve erginlerini yiyerek beslenen böcekçil kuþlar, soðuk ve karlý havalarda sunî ahþap yuvalarda korunuyorlar. Elveriþsiz iklim þartlarý sebebiyle besin bulmakta zorlanan kuþlarýn da düþünüldüðü proje de besinsiz kalan kuþlara yem atýlacak. Ýstanbul Orman Bölge Müdürlüðü, ormanlarýna bugüne kadar 56 bin 500 adet sunî kuþ yuvasý astý. Asýlan yuvalarýn saðlamlýðýný gören kuþlar da bu yuvalara hemen uyum saðladýðý ifade edildi. Ýstanbul / cihan

Mesir Tabiat Parký çekim merkezi oldu

Kurutulmuþ bitki koleksiyonu açýldý ÝSTANBUL Orman Bölge Müdürlüðü, Türkiye’de hem sergilenme hem de halkýn ziyaretine açýk ilk herbariumunu (kurutulmuþ bitki koleksiyonu) Adalar’da kurdu. Ýstanbul Orman Bölge Müdürlüðü, Kanlýca Orman Ýþletmesi, Adalar Orman Ýþletme Þefliði tarafýndan 2006 yýlýndan bu yana yapýlan bilimsel çalýþma sonucu kurulan herbarium, Büyükada’daki Adalar Orman Ýþletme

Ýstanbul’daki ormanlara toplam 56 bin 500 adet kuþ yuvasý asýldý.

Þefliði Ýdari Binasýnda ziyarete açýldý. Kurutulmuþ ve iþ lemden geçirilmiþ bitki örnekleri sergileneceði korumalý camekan dolap ve panolara konularak, etiketlendi. 50 familya endemik tür ile 70 familya egzotik tür bitki örneðinden oluþan herbariumda 500 bitki örneði bulunuyor. Hafta sonlarý da açýk olan herbarium 8.30-17.30 saatleri arasý ziyaret edilebiliyor. Ýstanbul / Yeni Asya* Herbariumda 500 bitki örneði sergileniyor.

GEÇEN sene açýlýþý yapýlan Manisa Mesir Tabiat Parký, Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþmalar neticesinde Türkiye’nin dikkatini çeken bir alan haline geldi. Çevre ve Orman Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre, Manisa merkez ilçesi sýnýrlarý dahilinde 7,4 hektar alana sahip olan Mesir Tabiat Parký, Spil Daðý’nýn kuzey eteklerinde yer alýyor ve þehir merkezinden karayolu ile 2 kilometre uzaklýkta. En yüksek 240 metre, en düþük 100 metrelik kotlarda olan alan, batýdan doðuya doðru eðimli bir yapýya sahip. Manisa Mesir Tabiat Parký’nda; mesir yapýmýnda kullanýlan anason, çivid, çörek otu, hardal, havlican, kalanga, karabiber, kimyon, kiþniþ, teke mersini, meyan, günlük, portakal, rezene, zencefil, zerdeçal, yeni bahar, sakýz gibi bitkiler de yetiþtiriliyor. Ankara / cihan

Fethiye’de 81 ilden insan var FETHÝYE Ticaret ve Sanayi Odasý (FTSO), bölge sorunlarýnýn doðru tespit edilmesi amacýyla her yýl düzenli olarak hazýrladýðý “Sosyo-Ekonomik Raporu”, bu yýl da kitapçýk halinde yayýnladý. Hazýrlanan kitapçýkta etkin yönetim stratejilerinin geliþtirilmesine yönelik, Fethiye’nin

sosyal ve ekonomik verilerini içeren rakamsal veriler yer alýyor. Kitapçýðýn en fazla dikkat çeken bölümünü ise Fethiye’nin toplumsal ve kültürel yapýsýný ortaya koyan tablo oluþturuyor. Tabloya göre Fethiye’de 81 ilin tamamýndan insan yaþýyor. Yapýlan araþtýrmaya göre 181 bin

144 nüfuslu Fethiye’de, 37 bin 539 kiþi baþka illerden gelerek ilçeye yerleþmiþ. Fethiye’ye dýþarýdan gelip yerleþen illerin ilk sýrasýnda 2 bin 508 kiþiyle Denizli yer alýyor. Ýlçede yaþayan en az nüfusa sahip ili ise 20 kiþiyle Hakkâri oluþturuyor. Muðla / cihan

SiyahMaviKýrmýzýSarý

11 Aralık 2010  

Yeni Asya'nın 11 Aralık 2010 baskısı

Advertisement